P. 1
Velika Povijest Crkve Original)

Velika Povijest Crkve Original)

|Views: 1,305|Likes:
Published by jojinjo

More info:

Published by: jojinjo on Sep 14, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/20/2013

pdf

text

original

VELIKA POVIJEST CRKVE UVOD U CRKVENU POVlJEST 1.

POGLAVLJE
Predmet i metoda, razdioba i aktualnost a) Predmet crkvene povijesti jest rast Crkve, koju je Krist osnovao u vremenu i prostoru. Kako crkvena povijest taj svoj predmet prima od znanosti o vjeri i nosi vjerom, ona je teološka disciplina i razlikuje se od povijesti kršćanstva. No njezino teo1oško polazište, pojam Crkve, ne smije se shvatiti kao da bi struktura Crkve, koju pokazuje dogrnatika, morala biti apriorna shema povijesnog prikaza i njom se morala dokazati te bi tako sužavala i ometala povijesno-empirijske konstatacije njezinih životnih izraza, zasnovane na povijesnim vrelima; ono sadrži samo njezino božansko podrijetlo po Isusu Kristu, hijerarhijski i sakramentalni poredak koji je on utemeljio i asistenciju Duha Svetoga, koja joj je obećana, te njezino usmjerenje prema eshatološkoj punini, dakle elemente na kojima počiva njezina bitna istovjetnost u pojavnim oblicima koji se mijenjaju tj. njezin kontinuitet. Slika »crkvene Iađice« koja gotova i nepromijenjena plovi mlorima stoljeća manje je prikladna od usporedbe koju je već Vinko od Lerina upotrijebio kad Crkvu uspoređuje s rastom ljudskog tijela i usjevom »koji ne uključuje nikakvo smanjenje svojih značajki i nikakvu promjenu svoga bivstva« (Commontorium, pogl. 29). Kao što pšenično zrno niče i klija, tjera vlat i klas, a ipak uvijek ostaje pšenicom. tako se bit Crkve ostvaruje u povijesnom procesu u promjenljivim oblicima, ali uvijek ostaje istovjetna sa samom sobom. Njezin značaj kao povijesne veličine počiva isključivo na utjelovljenju Riječi i na njezinu ulasku u Ijudsku povijest, no prije svega na tome što je Krist želio Crkvu kao zajednicu Ijudi (narod Božji) pod vodstvom ljudi (kolegij apostola, episkopat, papinski primat) i time je učinio ovisnom o ljudskom djelovanju, ali i o Ijudskim slabostima. Ipak nije Crkvu prepustio samoj sebi. Njezina natpovijesna, transcendentna entelehija jest Sveti Duh, koji je čuva od za:blude, stvara i održava u njoj svetost, a može se potvrditi čudesima. Njegovo postojanje i djelovanje u Crkvi može se, kao i milost u duši pojedinca, otkriti iz povijesno dohvatljivih djelovanja, no ono samo jest predmet vjere. Iz zajedničkog djelovanja tog božanskog činioca s Ijudskim u vremenu i prostoru nastaje crkvena povijest. O pojmu Crkve ovisi razumijevanje i osmišljavanja crkvene povijesti. Pr,osvjetiteljima se činila »prirodnom društvenom tvorevinom koja u državi postoji uz mnoge druge«; po njihovu mišljenju, »nju je ustanovio Bog, ali Duh Božji ne stanuje u njoj«, naprotiv, njome vladaju Ijudi. Tom antropocentričkom shvaćanju suprotstavio je Mohler svoje teocentričko, pa crkvenu povijest definirao kao »niz razvoja svjetlosnog i životnog načela, koje je Krist predao Ijudima da bi ih ponovno sjedinio s Bogom i učinio sposobnima da slave Boga«. Kad je na prijelazu u 19. stoljeće historizam postavio zahtjev da se crkvena povijest stopi s profanom i da crkveni povjesničar postane profani historik, uveo je Albert Ehrhard naziv »povijesna teologija« i odredio kao zadatak opće crkvene povijesti »istraživanje i prikaz stvarnog toka povijesti kršćanstva i njegove organizirane pojave kao Crkve u toku svih vjekova iI1jezine prošlosti, u čitavom opsegu njezina postojanja i sa svih strana njezina života«. Početak i kraj crkvene povijesti počiva na teološkoj postavci. Crkvena povijest ne počinje ni s inkarnacijom ni s izborom i izaslanjem apostola, već sa silaskom Duha Svetoga na praopćinu na prve Duhove. Ona završava s ponovnim dolaskom Gospodinovim. Unutar tih kronoloških granica njezin su predmet svi životni izražaji Crkve: izvanjski, njezino širenje diljem kugle zemaljske (misije), njezin odnos prema nekršćanskim religijama i pred kršćanskim crkvenim zajednicama koje su od nje odijeljene (ekumena) i njezin odnos prema državi i društvu (crkvena politika i crkvena sociologija) ; nutarnji, oblikovanje i učiteljstveno utvrđivanje nauka vjere u borbi protiv zabluda uz pomoć teološke znanosti, navještenje vjere propovijedanjem i poukom kao i ispunjenje njezina sakramentalnog bića svetkovanjem liturgije i dijeljenjem sakramenata te njihova priprema, što je vrši dušobrižništvo, i njihovo djelovanje u kršćanskoj ljubavi, izgradnja crkvenog ustava kao noseće okosnice u svrhu vršenja učiteljske i svećeničke službe i na kraju utjecaj crkvenog djelovanja na sva područj,a kulture i ljudskog zajedničkog života.

Da je pojam Crkve osnovni element za određivanje predmeta i zadatka crkvene povijesti, proizlazi iz usporedbe s pojmovnim postavkama evangelističkih crkvenih historika. Crkvena povijest ne može se shvatiti hegelovski kao dijalektičko kretanje stanovite ideje (F. Ch. Baur), jer Crkva nije samo (božanska) ideja nego i (povijesna) činjenica. Njezin predmet nije samo »Crkva riječi« (W. v. Loewenich), »povijest tumačenja Svetog pisma« (G. Ebeling), »povijest evanđelja i njegova djelovanja u svijetu« (H. Bornkamm) ili Crkva koju susrećemo u Novom zavjetu (W. Delius); te definicije proizlaze iz protestantskog poimanja Crkve. Od novijih definicija evangeličkih crkvenih historika najbliža nam je ona K. D. Schmidta, koji kaže da je predmet crkvene povijesti »Krist, koji neprestano djeluje u svijetu, njegovo tijelo, koje Duh Sveti uvodi u svu istinu i povijest kojega je Božje no isto tako i potpuno ljudsko djelo«, ili definicija J. Chambona: »povijest kraljevstva Božjega na zemlji«; one, doduše, osiguravaju crkvenoj povijesti karakter znanosti o vjeri, no ostaju vezane uz pojam Crkve na kojem se temelje utoliko što je taj kod Schmidta uvjetovan Iuterovskim vjerskim spisima, a kod Chambona reformacijskim shvaćanjem Crkve. b) Metoda. Da bi ispunila svoju zadaću, crkvena se povijest služi historijskom metodom. Njezina primjena na gore definirani predmet, na Crkvu koja je vidljiva i u koju se vjeruje ne podliježe nikakvim ograničenjima od strane same stvari, no povremeno može doći do napetosti između vjere, odnosno teoloških postulata koje ljudi identificiraju s vjerom, i stvarnih ili samo prividno sigurnih rezultata znanosti, te će se tako crkveni povjesničar naći pred teškim odlukama. No znanstvena čistoća crkvene povijesti ostaje netaknuta. Ona je i teologija i povijesna znanost u strogom smislu riječi. Historijska metoda primjenjuje se u tri stupnja: 1. Kao svaka povijest, i crkvena je povijest vezana na svoja vrela. Ona je kadra o događajima i stanjima crkvene prošlosti reći samo ono i onoliko koliko nalazi u ispravno interpretiranim vrelima. Vrela (spomenici i pisani ostaci, književna vrela) moraju se tražiti (heuristika), njihova se autentičnost mora ispitati, moraju se objaviti kao provjereni tekstovi te ispitati s obzirom na njihov povijesni sadržaj. Prvi cilj tako provjerenih crkvenopovijesnih istraživanja jest utvrđivanje historijskih podataka i činjenica koje čine okosnicu svake povijesti. Bez njihova poznavanja nesiguran je ili se svodi na bestemeljnu konstrukciju svaki daljnji korak, bilo da je riječ o genetičkoj povezanosti, duhovnopovijesnom odnosu ili ekleziološkim rezultatima. Tek korištenjem vrela i njihovom kritičkom obradom razvila se crkvena povijest počevši od 17. stoljeća u znanost (v. poglavlje 3c). Na tom stupnju istraživanja zahvaljuje crlcvena povijest mnoge važne rezultate onim učenjacima koji nisu članovi Crkve p.a ne priznaju njezin značaj kao teološke discipline. Konfesionalno gledište dolazi jedva do izražaja. 2. No već uzročno povezivanje pronađenih činjenica, utvrđivanje motiva osobnih čina i time povezano prosuđivanje crkvenih osoba, vrednovanje religioznih i duhovnih gibanja i čitavih razdoblja nadilaze utvrđivanje činjenica i posižu za pretpostavkama i mjerilima koja se ne mogu dobiti iz same povijesti, ali joj ne smiju biti ni tuđa. Priznavanje ljudske slobodne volje sprečava postavljanje determinističkih historijskih zakona. Povijesna uzročnost mora ostati otvorena prema djelovanju i sudjelovanju transcendentnih faktora, mogućnost izvanrednih pojava (npr. mističnih pa čak i čudesnih) ne smije se apriori isključiti. Historijski pojmovi koje crkvena povijest oblikuje ili preuzima da bi obuhvatila skupine činjenica, religiozna ili duhovna strujanja, počivaju u pravilu kao i sam izbor materijala -na vrijednosnim sudovima pogotovo ako je riječ o primjeni kategorija kao »cvat«, »propadanje«, »zloupotreba« i »reforma«. Mjerila za prosuđivanje osoba i događaja ne smiju se uzeti iz sadašnjosti, nego se moraju prilagoditi stupnju povijesnog rasta Crkve. Time se ljudski promašaj ili grijeh ne relativizira i čovjek se ne rješava odgovornosti: postoji historijska krivnja i historijska zasluga. Ipak, ocjena crkvene povijesti nije nikakav »sud« nad crkvenom prošlosti. Filozofski, religiozni i crkveni stav povjesničara dolazi na tom drugom stupnju povijesnog prikaza i tada do izražaja kad se trudi da bude što objektivniji i nepristraniji. Razračunavanje sa sustavima filozofije povijesti, kao na primjer s historijskim materijalizmom ili Spenglerovim biološkim shvaćanjem povijesti, s historiografskim školama -kulturno- povijesnom ili sociološkom -ne ulazi u zadatak crkvene povijesti. Ali ne može se izbjeći utjecaj sistema i škola ne samo na ocjenu nego i na izbor materijala i književni oblik. Oblici koji se danas najčešće primjenjuju jesu biografija, monografija i esej. Biografija nastoji da neku povijesno značajnu ličnost obuhvati i u njezinoj individualnosti i kao sjecište snaga koje su djelovale u njezino doba. Ako želi poći dalje od prikaza izvanjskih živ,otnih podataka, mora raspolagati izjavama osobne prirode, kao što su pisma i dnevnici. Kronološki, topografski ili stvarno ograničena monografija obrađuje čitave epohe (npr. Duchesne i Lietzmann staru Crkvu, H. v. Schubert rani srednji vijek), pojedine zemlje (npr. A. Hauck crkvenu povijest Njemačke, G. Villada crkvenu povijest Španjolske, Tomek crkvenu povijest Austrije) i dijeceze; institucije kao što su papinstvo i crkveni redovi, pojedine događaje, kao koncile ili religiozne i

duhovne pokrete (tako Borst patarene, Maass jozefinizam). Uz strogo znanstvene monografije u novije vrijeme dobiva sve veće značenje esej, koji nastoji da u što konciznijoj i jezično savršenoj fonni, odričući se pri tom izvora i literarnih navoda, otvori širokom čitalačkom krugu jezgru povijesnih ličnosti i događaja. 3. Kao cjelina, crkvena se povijest može shvatiti samo kao povijest spasenja, a njezin konačni smisao abuhvatiti samo vjerom. Ona je trajna prisutnost Logosa u svijetu (putem navještanja) i ostvarenje Kristove zajednice po novozavjetnom Božjem narodu (u žrtvi i sakramentu), pri kojem zajedno djeluju služba i karizma. Ona je rast »tijela Kristova«, nije -kako je držala »teorija propadanja« -neprestano udaljavanje od ideala pracrkve ali ni stalan napredak, kako su mislili prosvjetitelji. Rast Crkve povremeno je ometan iznutra ili izvana, ona »oboljeva«, doživljava poraze i uspone. Ona nije zaručnica bez mrlje i prijekora, kao što su to sanjali spirutualisti svih vremena; pokrivena je prašinom vjekova, trpi od promašaja ljudi, progone je njezini neprijatelji -zbog toga je crkvena povijest teologija križa. Crkva nije savršenstvo, premda u svojoj biti ostaje sveta, ona ima potrebu za neprestanom obnovom (semper reformanda). Premda je u ovom svijetu ne može preteći neka duhovna Crkva, zadržava značaj provizornosti i očekuje savršenstvo. Kada uđe u paruziju, ležat će prevaljeni povijesni put u punom svjetlu, posljednji će se smisao svih događaja shvatiti, bit će jasni posljednji i konačni sudovi o čovjekovim zaslugama i krivnjama. Tek u eshatonu stapaju se povijesti Crkve, svijeta i spasenja. c) Razdioba crkvene povijesti ne može polaziti od apstraktnih kategorija filozofije povijesti, jednako ne može počivati na božanskom planu spasenja, kojega su temeljne linije dane doduše objavom, ali nam pojedinosti nisu poznate. Razdioba ne smije ovisiti o odnosu Crkve prema okolišnom svijetu, jer »,katolička Crkva nije identična ni s jednom kulturom«. Svaka periodizacija koja nastoji voditi računa o povijesnim činjenicama i olakšati njihovo razumijevanje ne smije gubiti iz vida okolnost da se nutarnji i vanjski rast Crkve, ostvaren po Duhu Svetom u suradnji s ljudskom slobodom, stalno odvija u uzajamnosti s kulturama. Sirenje Crkve po čitavoj kugli zemaljskoj (usporedba sa zrnom gorušice) kao i nutarnje prožimanje čovječanstva, kulturnih krugova naroda i društvenih poredaka (usporedba s kvascem) služe se povijesnim zbivanjima i prilagođavaju im se: povijest Crkve jest neka sredina između povijesti svijeta i povijesti spasenja. Periodizacija se pojavila kao problem tek onda kad su prevladane sheme povijesti svijeta i spasenja srednjovjekovne historiografije i analitička metoda centuriatora i Baroniusa. Srazmjerno kasno prihvaća se trojna razdioba (po Mohleru) na stari, srednji i novi vijek, koja je ušla u profanu povijest koncem 17. stoljeća, a da nikada nije postala isključivom. Dosad se još nije našlo načelo razdiobe koje bi u svakom pogledu bilo uvjerljivo i općenito priznato. Ako se polazi od jedinstva Crkve, pa se udaljavanja pojedinih Crkava poslije koncila 5. stoljeća, grčka shizma i vjerski raskol 16. stoljeća smatraju rezovima koji su tvorili razdoblja zanemaruju se jednako značajna unutarnja crkvena zbivanja, širenje i odnos prema kulturama. Odumiranje starog crkvenog prava (R. Sohm) i uspon papinstva, počevši od 11. stoljeća, predstavljaju u povijesti crkvenog ustava najdublju cezuru, no puštaju iz vida ostala gledišta. U ovom priručniku prihvaćena četvorna razdioba pokušava zadržati cjelokupnu pojavu i sliku Crkve u mijeni vremena i voditi računa ka:ko o vanjskim tako i o nutarnjim čimbenicima njezina razvitka. 1. Širenje i oblikovanje Crkve u helenističko-rimskom prostoru. Najmanje je sporno nutarnje i vanjsko jedinstvo prvog razdoblja. Izrasla iz židovskog matičnog tla, Crkva se širi u helenističko-rimskom kulturnom krugu po Rimskom carstvu, na istoku čak i izvan njegovih granica, pravno nepriznata i često progonjena do Konstantina Velikog, a od 4. stoljeća kao državna Crkva. Metropolijski ustav oslanja se na diobu Carstva, ekumenski koncili državni su koncili; prvenstveni položaj rimskog biskupa ne umanjuje široku autonomiju istočnih patrijarhata. S nastupom grčkih apologeta u 2. stoljeću kršćanstvo utvrđuje svoj odnos prema orijentalno-helenističko-rimskoj kulturi i religiji, služi se grčkom filozofijom pri formulaciji trinitarnih i kristoloških dogmi donesenih na prva četiri ekumenska koncila te antiknim izražajnim formama u kultu i umjetnosti. Uslijed kristoloških sporova odvajaju se nacionalne Crkve, nastale s onu stranu istočnih državnih granica, od bizantske državne i Crkve, dok se na tlu zapadnog carstva stvaraju kršćanske germanske ii .države arijevske (Istočni i Zapadni Goti) i rimske opservanoije (Franci). Specifično rimsko crkveno zdanje Grgura Velikog, kao i arapski juriš u 7. stoljeću, označuju preokret: cvatuće Crkve u sjevernoj Africi i Siriji propadaju, rimsko-germanski Zapad i Bizant otuđuju se jedan od drugoga. 2. Crkva kao entelehija kršćansko-zapadnjačke narodnosne zajednice (oko 700-1300). Dok se grčka Crkva usredotočila na održanje starokršćanske predaje, franačko i anglosasko prihvaćanje rimokatoličke vjere te »germanizacija« kršćanstva koja slijedi i savez papinstva s franačkom veledržavom u 8. stoljeću pružaju jedinstvenu mogućnost da se rimsko-germansko zajedništvo naroda, prošireno na zapadnoslavenske narode,

oštar naglasak suprotnosti između kršćanskog i modernog mišljenja (neoskolastika. stoljeća prihvaćaju ideju siromaštva i posvećuju se uglavnom gradskom dušobrižništvu. U feudalnom društvenom poretku. jer je taj tek posljednja karika u dugom lancu. uspijeva čak da protureformacijom vrati izgubljeni teren. gubitak crkvene države predstavlja početak jačanja papina religiozno-moralnog autoriteta i izvan organizma Crkve. Crkva koja je prinuđena da određuje svoj stav prema ostalim svjetskim religijama (budizmu. Crkva kojoj je sada potrebna reforma postaje sama sebi problem (Marsilije Padovanski. koja joj izmiče (tzv. naravno. Misije u novootkrivenoj Americi i Aziji proširuju njezino područje djelovanja. zapadne nacionalne države doživljuju uspon. obnavlja religiozni život i crkvenu znanost. syllabus ). novim oblicima dušobrižništva i redovničkog života. Povijest redova nije samo povijest pojedinačnih redova: oni su grane na stablu Crkve. Priključak Rusije Bizantu i istočna shizma pojačavaju izolaciju. Unutar feudalističkog društvenog poretka predstavljaju gradska građanska kultura i rani kapitalizam nove zadatke za Crkvu. no pri tom se sve više zapliće u profanu politiku moći. koja u 19. c) definicije i vatikanskog koncila o primacijalnoj vlasti pape osiguravaju njegov položaj unutar Crkve. postaje Crkva stvarno svjetska. onda crkvena povijest smije i mora stvarati zaključke za razumijevanje sadašnjosti i za odluke o pitanjima sadašnjosti. koncilijarizam). križarski pohodi proširuju vidno polje. Crkveno jedinstvo. Fridrih I i Fridrih II) glavna sila u oblikovanju uređenja zapadnog svijeta te u rimskoj kuriji stvori sebi instrument centralne crkvene vlade. Jedinstvo misli propada zbog nominalizma. stoljeća papinstvo. koje je obnovila grgurovska reforma. uspostavljeno je na koncilu u Konstanzu. hinduizmu. Reformatori Luter. a crkveni monopol naobrazbe zbog razvoja laičkog obrazovanja (humanizam). prevladava teokratsko kraljevstvo. odgovori na pitanja koja joj svako vrijeme postavlja. upoznaje njezine životne zakone te i sam dobiva u njoj čvrsto stajalište: njegov sentire ecclesiam postaje sentire cum ecclesia osiguran od svake krize. koje ona tek nedostatno rješava. U razvitku Crkve u 19. s kojim se Crkva susreće. Štaufovci. Stišavanjem konfesionalnih borbi nastupa sekularizacija evropskog duha. Kad povijest misija istražuje probleme akomodacije i evropeizma. sve dok sredinom 11. prijelaz prema svjetskoj misiji (14-18 stoljeće). revolucija i sekularizacija razbijaju njezinu feudalnu ljusku. prosvjetiteljstvo). skolastika i kanonistika zacrtavaju istina neuniformni ali u svojim temeljnim crtama zatvoren sustav kršćanske misli i crkvenog poretka. papinstvo se ne može oduprijeti državama pod apsolutističkom vladavinom. ne postane u toku višekratnih sukoba sa svjetovnom vlašću (borba za investituru. koji se izgrađuje na sveučilištima. 3. stoljeću mogu se razabrati tri tendencije: a) odvajanje od države. svjedočanstva karizmatskog elementa koji u njoj djeluje. 4. se počinje odvajati od kolonijalizma i evropeizma. islamu) i prema ateističkom komunizmu. a srednju djelomice od papinstva. ugroženo zapadnjačkom shizmom. Tko u svjetlu vjere proučava postanak i rast Crkve. štampa) te prihvaćanje socijalnog pitanja. strogo znanstveno istraživanje i netendenciozno prikazivanje činjenica. prožme kršćanskim duhom i preuzme antikno obrazovanje (karolinška i otonovska renesansa). odnosno obnovljeno zapadno carstvo (»vladavina laika«). stoljeću slijedi kolonijalnu ekspanziju Evrope a u 20. Individualnija i subjektivnija pobožnost potiskuje objektivno-liturgijsku u pozadinu. Povijest koncila osvjetljuje neki sadašnji koncil. b) intenziviranje religioznog života liturgijskim pokretom i laičkim apostolatom. Wyclif. ako je to uspjelo. Po svojoj svjetskoj misiji. Svjetska Crkva u doba industrijalizacije. Pretpostavka te ekleziološke pragmatike. Raspad kršćansko-zapadnjačkog kozmosa. i 20.što ga je islamski obruč stegao. koja je postala paritetna ili laicistička. Crkva više ne vodi zapadnjačku misao. Univerzalizam dviju najviših vlasti blijedi. ostaje. Istodobno se otvara težnjama da se ponovno uspostavi jedinstvo svih kršćana (ekumenski pokret). Protestantskoj reformaciji suprotstavlja Crkva od Tridentskog koncila katoličku reformu. d) Aktualnost i životna vrijednost. Zwingli i Calvin nastoje provesti »reformaciju« -za kojom se već odavno težilo -i odjeljuju sjevernu Evropu potpuno. a s Bizantom je bilo samo labavo povezano. prodire u njezino božansko-ljudsko biće. a ne stvara ga. Crkvena povijest nije kabinet crkvenih starina: ona je njezino samorazumijevanje i stoga integrirajući dio ekleziologije. provala Mongola omogućuje povremeno probijanje islamskog pojasa i misijske pokušaje na Dalekom istoku. onda daje značajan prinos za određivanje odnosa između Crkve i . Samo onaj koji poznaje povijest nastojanja oko jedinstva moći će zauzeti realan i siguran stav prema ekumenskim naporima. reforme i reformacija. a time i u »svijet«. U sporu s Filipom Lijepim formulira Bonifacije VIII teoriju o papinstvu uvjetovanu onim vremenom ali podliježe katastrofi u Anagniju. ne shvaća je samo kakva bi imala biti nego kakva uistinu jest. Prosjački redovi 13. s druge strane prilagođavanje ustavnim i demokratskim državnim oblicima i aktiviranju sve širih slojeva vjernika s pomoću modernih oblika utjecanja na mase (udruženja.

ne samo »srca za povijest« (J. diplomatika. On ne pušta ravnodušno da se crkvena prošlost odvija pred njim poput nekog filma. koji je. arhivistika. Droysen). Bez nje se teško može zamisliti pročišćena ljubav prema vidljivoj Crkvi. Taj cilj može postići samo ako se iznese u svoj svojoj cijelosti. o . Na samom početku (I 1) stoji program: »Odlučio sam da u jednom spisu izvijestim o nasljednicima svetih apostola. Njegov odnos prema crkvenoj povijesti određen je njegovim stajalištem u Crkvi. 3. Naravno »ni našu sadašnjost Crkve ne razumijemo ako nismo prethodno shvatili cijelu kršćansku prošlost«. nastavljena je. koji je bio srazmjerno živ kad su Evanđelja i Djela apostolska prikazivala u sebi završeno djelo Krista i apostola. Usred poplave apokrifnog i legendarnog spisateljstva stoje kao pravi svjedoci tog povijesnog smisla autentični stari akti mučenika. Ograničiti crkvenu povijest na ono što je još sada u Crkvi živo ili se takvim smatra. »Kronika svijeta« Euzebija Cezarejskog (+ 339). Nešto kasnije javlja se u »Kronikama svijeta« Seksta Julija Afrikanca (+ poslije 240) i Hipolita Rimskog (+ 235) težnja da se historijska činjenica utjelovljenja. akti Justina mučenika i Scilitanaca te historijska saopćenja apologeta (npr. koja su oni uvrstili u svoje argumentacije. s problemom moći. postanak i rast Crkve barem sinkronistički ugradi u profanu i starozavjetnu povijest. Eine Einfiihrung in die historischen Hilfswissenschaften. o vremenima koja su protekla od našeg Spasitelja do danas. za osmišljavanje mu je potrebna vjera te tako postaje »tumačem djelatnosti Duha Svetoga na Zemlji«. značilo bi izručiti Crkvu pragmatizmu. G. njegovo metahistorijsko mjerilo isključuje svakako relativistički historizam. bio je gotovo zamro u vrijeme kad je iz Kristove objave izrasla Crkva i u borbi i progonu postala povijesna veličina« (Altaner). jer ugrožava njihov znanstveni karakter. npr. tj. 2. ali nije prihvatljiv kao noseće načelo istraživanja i prikazivanja. uzimajući u obzir događaje do 324. POGLAVLJE Pisanje crkvene povijesti i znanost crkvene povijesti a) Počeci kršćanske historiografije u starini »Smisao za povijest. o raspravi oko nekog ekumenskog koncila ili o ekumenskom pokretu. ali ne isključuje pravu historiju. kao i svaki povjesničar. Vrijednost crkvene povijesti za odgoj jest u tome što ona otvara bogatstvo mogućnosti kršćans1ke egzistencije i suočava ga s ljudskim u Crkvi. istina. heraldika i u širem smislu geografija. kao »Martyrium Polycarpi«. paleografija. No crkvena povijest neprestano prima pitanja iz suvremene crkvene problematike. grijeha i promašaja. Povijest spasenja je starija no povijest Crkve. Brandt. objavljena 303. Werkzeug des Historikers. dala je. POGLAVLJE Pomoćne znanosti Crkvena povijest služi se istom metodom pa tako i istim pomoćnim znanostima kao i opća povijest. istina u slobodnoj latinskoj preradbi koju je izvršio Jeronim. Praktično značenje za nju imaju kronologija. Izvrstan sažetak daje: A. (Stuttgart. nego je svjestan da je on kao njezin tumač u njoj aktivan. Crkvena povijest bistri prvotni smisao crkvenih institucija i oštri oko za nužne reforme (npr. i proširena na 10 knjiga. 1960). Objavljena u svom praobliku (7 knjiga) još prije Dioklecijanova progona.. a ne samo u pregledima povijesti spasa ili apologetskim izvacima. njegova vjera ne smanjuje nutarnju slobodu istraživanja istine ni volju za nepristranim sudom o ljudima i događajima. liturgijsku). »Otac crkvene povijesti« postao je Euzebije tek svojom »Crkvenom poviješću« (‘Eκκλησιαστικη ίστορία). Hegesipa i Ireneja). ona je najdjelotvornija apologija Crkve. bibliotekarstvo. v. Crkveni povjesničar mora imati. kartografija i statistika.kulture. Kao cjelina. neophodan kao pedagoško načelo. oblik tom tipu kršćanske historiografije za narednih tisuću i više godina. nego »posjedovati kršćanski mentalitet i duh«.

koji siže od 323. nadvisio je Sokrata. ali ne u pouzdanosti i kritičnosti. zatim o junacima koji su se borili za nauk prolijevajući krv i podnoseći muke. upotrebljava dobra vrela. Flavije. uvrstio je mnogo sinodalnih poslanica. Dokumentarne potvrde i popisi biskupa uneseni su u kronološki okvir carskih tablica. usudio se ipak kao prvi stupiti na »pusti put.« U skladu s tim programom opisuje Euzebije. slijedeće knjige (IVVII) sadržavaju popise biskupa apostolskih Crkava u Rimu. ta posljednja knjiga nadopunjena je spisom o palestinskim mučenicima te panegiričnom vitom Konstantina istog autora. no izvješćuju i o nastalim herezama i o velikim crkvenim piscima te o progonima koje su provodili Zidovi i pogani. Na Kasiodorovu pobudu preveo je monah Epifanije ona tri nastavka na latinski i stopio ih u »Historia tripartita« prema nekom grčkom uzoru koji je već postojao (Theodorus Lector). Euzebije saopćava brojne akte i donosi izvode iz izgubljenih spisa (npr. koga poznaje. »Progoni naših dana« naslov je knjiga VIII i IX. Euzebije je našao trojicu nastavljača koji pišu o istom vremenskom razdoblju. da bi poviješću kršćana kao izabranog Božjeg naroda posvjedočio pobjedu Božju nad đavlom i pridonio »duhovnom dobru čitalaca« (III 24). . U njegovu prikazu događaja od 324. novost je metafizička osnovica. pa je zbog toga njegovo djelo daleko najvažnije historiografsko vrelo za prva tri stoljeća. gotovo kronološkim redom djelovanje Isusa i apostola kao i poapostolsko doba (knjiga I-III). za koje je možda (prema Heseleru) upotrijebio kao predložak izgubljenu »Crkvenu povijest« Gelazija od Cezareje. Josip). ali je izgrađen »vještinom koja se ne smije prezreti« (Eduard Schwartz). na kraju o vjerskim svjedočanstvima u našim danima i o milosrđu našeg Otkupitelja. Antrohiji i Jeruzalemu.brojnim velikim događajima u crkvenoj povijesti. no kao mnogostran pisac umije pričati zorno i živo. da bi se kao bijesni vuci bez milosrđa oborili na Kristlovo stado. U svoj prikaz. no u kronologiji je pokatkad površan i netočan. u književnoj vještini. a X knjiga posvećena je pobjedi kršćana za Konstantina Velikog. do 428. kojim još nitko nije išao«. milostivom i punom ljubavi. o svim odličnim crkvenim vođama i poglavarima u najuglednijim općinama. Latinska Crkva preuzela je u prvo vrijeme grčku historiografiju. Aleksandriji. pa je stoga nepristraniji i prije svega blaži prema hereticima. Sokrat iz Carigrada (+ poslije 439) grupira crkvena zbivanja od 305. do 439. o svima onima koji su bez prijekida usmeno i pismeno služili Božjoj riječi. manje je upleten u teološke sporove od svoga prethodnika. služeći se pri tom i nekanonskim vrelima (Filon. oko velikih careva. Prevladavajući eshatolo. literarni oblik slijedi uzor profane historiografije. također carigradski prokurator. ali istinoljubiva. Teodoret iz Cira piše naprotiv kao pristaša antiohijske škole. Rufin i »Historia tripartita« postali su osnovne crkvenopovijesne knjige srednjeg vijeka. nadalje o vremenima brojnih teških napadaja kojima je božanska riječ bila izložena kod pogana. prešućujući često slabe strane svojih junaka. broju i vremenu onih koji su se od pohlepe za novotarijama dali navesti na najgore zablude. da bi se predstavili kao vođe do mudrosti koja nije nikakva mudrost. Euzebijevu »Crkvenu povijest« latinski je preradio 403. Papije). Na ta tri Euzebijeva nastavljača nadovezuje se »Crkvena povijest« Evagrija Skolastika (+ oko 600). U svojoj »Crkvenoj povijesti« nije Euzebije još uzrnogao ocrtati »genetički razvijenu sliku povijesti« (Altaner). Rufin od Akvileje i dodao dvije knjige. pisama i isprava. u kojoj je opisana povijest kristoloških sporova (431-594) sa strogo pravovjernog stajališta.ški stav.a židovski narod neposredno nakon zločina na našem Spasitelju. zatim o sudbini koja je zadesil. Sozomen. o osobama. do 425. (podrobno samo do 421) stupa njegov vlastiti stav posve u pozadinu.

Materijali koje je Euzebije obrađivao doskora su se obrađivali i pojedinačno. Epifanije od Salamine sabrao je između 374. i 377. osamdeset hereza u svojem djelu »Kovčežić s lijekovima« (Πανάριον). Jeronim je 392. izdao prvi katalog kršćanskih spisatelja, koji obuhvaća 135 imena; taj su katalog nastavili oko 480. godine semipelagijanac Genadije, a u 7. stoljeću Izidor od Seville i Ildefons od Toleda. Također već u 4. st. počeli su se nadopunjavati popisi biskupa, no ne stvarnim materijalom iz starine, nego samo izračunatim vremenskim podacima. Takav je popis jeruzalemskih biskupa u Epifanija (66, 19 s) i katalog rimskih biskupa u Kronografa iz 354. godine; prva redakcija »Libri Pontificalis« (do Feliksa IV, 526/530) potječe iz 6. st. I na Istoku i na Zapadu počeli su se u drugoj polovici 4. stoljeća sakupljati sinodalni kanoni, mjerodavni za crkvenu disciplinu; najstarija grčka zbirka sačuvana izravnom predajom jest sustavno sređena zbirka Ivana Skolastika, nastala oko 550. Na Zapadu zbirka Dionizija Egzigva, nastala u Rimu oko 500, stoji na početku niza sličnih djela6. Akti koncila u Efezu (431) najstariji su sačuvani akti nekog ekumenskog koncila. Spise o povijesti donatističkog spora sabrao je između 330. i 347. Optat od Mileve, Augustin je 417. izvijestio o postanku pelagijanskog spora. Iz druge polovice 6. st. potječe u Rimu nastala zbirka papinskih i carskih pisama koja se po svom nalazištu zove »Collectio Avellana«. Kršćanska biografija koja siže u pretkonstantinsko vrijeme služi prije svega u nabožne svrhe, kao ona Ciprijana od Poncija, Atanazijeva Vita Antonii, život Makrine Grgura iz Nise, Paulinova Vita Ambrosii te Augustinov životopis Posidija. U Paladijevim monaškim biografijama, koje su nastale na lstoku, te u »Historia Lausiaca« potiskuju demonizam i bolesna potreba za čudesima povijesni izvještaj. Sličnu ulogu kao Rufinova obradba Euzebijeve »Crkvene povijesti« i njezini nastavci u »Historica tripartita« preuzela je, što se tiče povijesti svijeta i spasenja, Jeronimova preradba euzebijevske »Kronike svijeta«. Manju su važnost imale kratke »Kronike svijeta« Sulpicija Severa (do 400) te Prospera Akvitanskog (do 455), veći ugled stekao je »Chronicon« Izidora od Seville (do 615). No daleko važnije od tih zbirki materijala postale su za povijesnu misaonost ranog i razvijenog srednjeg vijeka Augustinove 24 knjige »De civitate Dei« (napisane 413/426): Božja država -zapravo Crkva kao sakramentalna zajednica -bori se neprekidno s civitas terrena, koja nije identična s nekom određenom državom, ,pa ni rimskom. Borba shvaćena između vjere i bezvjerja glavna je tema svjetske povijesti, shvaćene kao povijesti spasenja. Kao i Augustinova »Božja država«, tako su i istodobne »Historiae adversus paganos« Pavla Orozija apologija kršćanstva; obje žele dokazati da kršćanstvo nije krivo za tadašnje jade i neprilike. Povijest svijeta i spasenja raščlanjuje se u pravilu po jednoj od dviju temeljnih shema, koje se, dakako, mogu mijenjati na razne načine. Nadovezujući na Ps 89,4, da je pred Bogom tisuću godina kao jedan dan, dijeli se već u židovskim mesijanskim spisima povijest po analogiji šestodnevnog stvaranja u šest milenija, na koje bi se kao sedmi milenij trebalo nadovezati mesijansko kraljevstvo. Justin mučenik i Irenej prihvatili su tu diobu i objasnili je hilijastički: svijet će biti dovršen u isto toliko »dana« u koliko je stvoren. Nakon godine 6000. slijedi tisućugodišnje Kristovo kraljevstvo na Zemlji. Hipolit i Laktancije pretvorili su tu eshatološku shemu u kronološku. Jeronim je na njoj utemeljio svoju »Kroniku svijeta« a bila je poznata i Augustinu. Kod ovoga nalazimo osim toga paralelizam sa šest čovjekovih životnih doba (infantia, pueritia, adolescentia, iuventus, gravitas, senectus) i trostruku podjelu u smislu povijesti spasa: ante Iegem, sub Iege, sub gratia. Nauka o šest doba svijeta (aetates mundi) prešla je od Jeronima i Augustina preko Izidora od Seville i Bede (»De sex aetatibus mundi«) u srednji vijek. Druga uobičajena shema raščlanjuje svjetsku povijest prema četiri svjetska carstva: asirsko-babilonskom i perzijskom, carstvu Aleksandra Velikog i Imperium romanum. Ni ona nije kršćanskog podrijetla (u vrijeme augusta upotrebljava je Pompej Trog), no Jeronim ju je prenio u kršćansku povijesnu misao oslanjajući se na proroka Danijela (2,36 ss): Imperium romanum, koji je postao kršćanski, trajat će -kao posljednje od četiriju svjetskih carstava -do konca svijeta. Te se sheme još u 16. st. pridržavao Sleidan. b) Kršćanska historiografija, a ne crkvena povijest u srednjem vijeku Euzebijeva »Crkvena povijest« nije tokom cijelog srednjeg vijeka našla sljedbenika, iako se samo ime »crkvena povijest« tu i tamo javlja. Umjesto Crkve dolaze u prijelaznom razdoblju kao predmeti pisanja kršćanske povijesti pokršteni germanski narodi, kasnije samostani i biskupije, sveci. Srednjovjekovni kroničar i pisac anala miješa, ukoliko ne nastavlja Jeronimovu kroniku, redovito svoj izvještaj o doživljenoj sadašnjosti većinom s nekritički preuzetim vijestima starih autora, koje trebaju dati okvir cjelovitoj povijesnoj slici: pisac misli na način povjesničara svijeta i spasenja, a ne Crkve.

U prijelaznom vremenu ističu se kao prijenosnici povijesnog znanja tri autora: Rimljani Grgur od Toursa (+ 594) svojom »Poviješću Franaka«, kojoj je dodana kratka povijest tourskih biskupa; na narodnu povijest gleda se kao na pobjedu prave vjere; Zapadni Got Izidor od Seville (+ 636) svojom »Kronikom svijeta« do g. 615 (druga redakcija do 625), ali i svojim književnopovijesnim radom, svojim »Etimologijama« i svojom poviješću Zapadnih Gota; Anglosas Beda Casni (t 735) svojom »Historica Ecclesiastica gentis Anglorum«, u kojoj nastoji opisati kako je njegov narod »postao Crkva Kristova«, svojim spisima »O šest svjetskih doba« i svojom uputom za proračunavanje uskršnjeg datuma postao je »učiteljem cijelog srednjeg vijeka« (Levison). Kršćanska era, što ju je Dionizije Egzigvus opravdao u uskršnjoj tablici iz 532, stavlja Kristovo rođenje u godinu 754. ab urbe condita te ga fiksira kao središte datiranja, unijela je i na područje kronologije pobjedu shvaćanja u smislu povijesti spasenja. Povijest svijeta počinje Božjim stvaranjem čovjeka, prati vođenje ljudskog roda u Starom i Novom zavjetu na osnovi Biblije, na kraju povijest Kristova kraljevstva na zemlji, u kojem kršćanska država i Crkva stvaraju jedno tijelo što obuhvaća dobro i zlo, sve dok Gospodin na kraju vremena ne odvoji jedno od drugog i ne ostvari novi Jeruzalem. Spajanje ideje kraljevstva Božjeg s Crkvom urodilo je posljedicom da je srednji vijek poznavao, istina, pisanje kršćanske povijesti, ali ne crkvenu povijest u modernom smislu riječi: crkvena historiografija apsorbira čitavo područje povijesti (Zimmermann). Ona do razvijenog srednjeg vijeka gaji prvenstveno tri književna roda: kroniku svijeta, analistiku i vite. Brojne kronike svijeta ne crpe svoj materijal samo iz »Kronike« Euzebija, Jeronima i njihovih nastavljača, nego se pridržavaju i povijesnih shvaćanja oblikovanih u pokonstantinskoj državnoj Crkvi: vladavine careva daju kronološku okosnicu, u koju se uvrštava slijed papa i drugi svjetovni i crkveni događaji; što su bliži sadašnjosti, to češće sadrže vijesti iz vlastitog iskustva, to je veća njihova vrijednost kao vrela. Tako je »Chronicon« Regina od Prüma, koji počinje rođenjem Kristovim, sve do Ljudevita Pobožnog čista kompilacija, a od tog vremena do kraja djela u godini 906. dobro vrelo za kasno karolinško razdoblje. Kronika svijeta Hermana Hromog od Reichenaua (+ 1054 ), koja odražava mnogostrano znanje svog autora, odlikuje se brižnom upotrebom starijih predložaka, dok se u kasnijim dijelovima širi i postaje povijest carstva. Sigebert od Gemblouxa trudi se da u svojoj trijeznoj kronici (dovršenoj prije 1105) kronološki ispravno svrsta događaje u carstvu i Crkvi oslanjajući se na brojna vrela.Njime su se poslužili Frutolf od Michelsberga i Ekkehart od Aure u svojoj kronici, koja obuhvaća vrijeme do 1106, odnosno 1125. Cjedno od najboljih ostvarenja srednjovjekovnog pisanja povijesti), te donosi vrijedne vijesti o borbi za investituru. Dakako, kod Otona od Freisinga (+ 1185), najvećeg povijesnog mislioca njemačkog srednjeg vijeka, razaznaje se već iz naslova njegova djela da mu učitelji nisu Euzebije ni Jeronim nego Augustin. Imperium je za nj samo »sjena velikog imena«; on vjeruje da će se civitas Dei ostvariti u Imperium christianum te govori, eshatološki usmjeren, više religioznom čovjeku nego povjesničaru željnom znanja. Osnovna želja analista, ukoliko po službenoj dužnosti ne pišu državne anale, zapis je predajnih ili doživljenih sudbina njihove biskupije ili opatije. Ako su po svojem podrijetlu ili osobnim vemma uvučeni u velike svjetske događaje, onda se njihovo obzorje, dakako, širi, kao kod Thietmara od Merseburga (+1018). U sjedištima biskupija koje svojim školama sudjeluju u procvalom duhovnom životu saskog i salijskog carskog razdoblja, nastaju anali biskupija, tako u Hildesheimu, Magdeburgu, Liegeu i Trieru; ipak se samo neka djela te vrste razvijaju u prikaze biskupijske povijesti, kao na primjer FIodoardova (+ oko 966) povijest Crkve u Reimsu te »Gesta Hammaburgensis ecclesiae pontificum« Adama Bremenskog (+ posIije 1081 ) ; vrhunac takvih djela jest biografija nadbiskupa Adalberta Bremenskog. Memorijalne knjige i nekrolozi proizlaze iz želje da se zakladnici i dobročinitelji uključe u zajedništvo molitve i žrtve. Te knjige bilježe u svom kalendaru dane smrti, dok u mnogim samostanima (npr. Fulda i St. Blasien) anali umrlih bilježe smrtne slučajeve samostanskih žitelja i dobročinitelja. U vitama koje su većinom vite svetaca, ali ne uvijek, prevladava nabožna težnja. Život izvanrednih ljudi treba da služi kia:o primjer vrline (opis slijedi shemu četiriju kardinalnih i triju božanskih kreposti), a njihova prisnost s Bogom dokazuje se čudesima. Zato su »virtutes« i »miracula« glavna tema. Ta težnja, kiao i upotreba antiknih (Svetonije, Salustije) i kršćanskih uzora (Sulpicije Sever), nikako ne isključuje stanovite konkretne crte kao i književne ciljeve. Ruotger u svom životopisu Bruna od Kolna (djelo je nastalo 967/969) daje primjer biskupa carstva kiakav on mora biti. Opat Norbert od Iburga ne prešujuće u svojem životopisu biskupa Benna od Osnabriicka (napisana između 1090. i 1108) njegove ljudske slabosti; čini to radi toga da bi čitalac mogao moliti za mir duše osnivaČa samostana. Eadmerov životopis Anzelma od Canterburyja, (napisan uskoro nakon njegove smrti 1109), zasniva se na saopćenjima samog sveca i na intimnom poznavanju njegove osobe; njegova svetost ne dokazuje se čudesima, nego nepokolebljivom vjernošću prema

monastičkom idealu. Počevši od 13. stoljeća, potpada hagiografska literatura pod utjecaj zbirki primjera sabranih radi propovijedi. To pokazuje, na primjer, život Engelberta od Kolna, što ga je napisao cistercit Cezarije od Heisterbacha, te odnos tog spisa prema zbirkama primjera istog autora. Vite velikih osnivača redova, npr. svetog Franje Asiškog, izrasle su iz želje redova za normativnom slikom svojih osnivača. Kako se čini, reformni pokret u 11. stoljeću i borba za investituru dali su novi poticaj crkvenoj historiografiji, izazvavši možda i preokret. Borba za samostalnost duhovne vlasti i za slobodu Crkve protiv vladavine laika u njoj dovodi Crkvu kao takvu opet u središte pažnje pisanja povijesti. U književnosti reforme nastupa ecclesia primitiva, ne samo pracrkva nego i stara Crkva kao ideal prema kojem bi se trebala reformirati sadašnja Crkva, njezin kler i monasi. Ponovno se javlja čak i oznaka »crkvena povijest«. Hugo od Fleuryja obećava čitaocima u prologu svog djela »Historia ecclesiastica« (druga redakcija koja je zaključena 1110) da će ih voditi tajnama Crkve skrivenim u povijesti. No, iza tog naslova krije se opet samo kompilacija povijesti svijeta i spasenja. A ni istoimeno djelo Orderika Vitalisa, koje završava s godinom 1141, bez obzira na svoju originalnost ne ispunjava još nikako ono što obećaje; Ecclesia Dei označava kod njega i cijelu Crkvu i pojedinačne Crkve, gesta Dei događaju se u Crkvi i na njoj, a ne po njoj. Ivan od Salisburyja (+ 1188), tajnik Tome BecJketa i kasniji biskup od Chartresa, pronicljiv je promatrač. Za njega je povijest Crkve, početak koje bilježe Djela apostolska a Euzebije rast, već povijest sacerdociuma, dakle povijest papa, kao i dva stoljeća kasnije za dominikanca Bartolomeja od Luccae, čija »Historica ecclesiastica nova« poistovjećuje Regnum Christi s Regnum Pontificium: za suvremenika Bonifacija VIII i Ivana XXII ne postoji više dualizam obaju carstava. Ni njegovo djelo nije bilo prava crkvena povijest. Klica nove crkvene historiografije, koja izbija u stvaralačkom 12. stoljeću, nije se bila razvila. Naprotiv, Crkva je baš tada postala predmetom teologije povijesti. Rupert od Deutza (+ 1129) pripisuje stvaranje, otkupljenje i posvećenje trima osobama Trojstva; posvećenje je djelo sedam darova Duha Svetoga koji djeluje u Crkvi. Kao ni Rupert, tako ni Gerhoh od Reichersperga, koji se na nj oslanja, ne želi izvještavati o činjenicama, nego tumačiti i istraživati njihove simboličke odnose. Anzelmo od Havelberga (+ 1158), razvijajući ranija tumačenja apokalipse, dijeli crkvenu povijest na sedam odsjeka: bijeli konj je pracrkva, riđi vrijeme progona, vranac upad hereza, zelenko označuje lažnu braću koju su monasi onemogućili; naredna razdoblja pripadaju konačnom vremenu. Duh Sveti obnavlja s pomoću monaha svijet; on je također počelo rasta Crkve. Od Anzelma je još samo jedan korak do Joakima de Fiore (+1202), kalabreškog cistercitskog opata, koji u svojem komentaru apokalipse dijeli povijest spasenja u tri razdoblja: razdoblje Oca, Stari zavjet u kojem je vladao Zakon; razdablje Sina, Novi zavjet u kojem vladaju vjera i milost. Njegove nesavršenosti nestati će u predstojećem razdoblju Duha Svetoga, koje donosi puninu milosti i vladavinu ljubavi. Na mjesto sadašnje nesavršene petrovske Crkve stupa u vrijeme, koje se proračunava iz Svetog pisma (oko 1260), savršena ivanovska duhovna Crkva, u kojoj će se navještavati evangelium aeternum. Sadašnja Crkva nije konačan oblik tvorevine koju je Isus osnovao. Nju će jednom zamijeniti duhovna Crkva. Joakimova povijesna slika nije oblikovala samo povijesno shvaćanje franjevačkih spiritualista, koji su u Franji Asiškom gledali vjesnika ili barem preteču toga vječnog evanđelja, kao Ubertino de Casale i Petar Ivan Olivi, nego je utjecala i na onako živog historiografa kao što je Salimbene Parmski, a čak ni za Bonaventuru nije pravi smisao razmatranja povijesti »razumijevanje prošlosti nego proroštvo o onom što će doći«. Kasna srednjovjekovna apokaliptika često slijedi joakimovske misli. Nikola od Cuesa uspoređuje historijski život Isusa Krista sa životom njegova mističkog tijela, Crkve: svakoj Gospodinovoj godini života odgovara u crkvenoj povijesti razdoblje od 50 godina; budući da se u 29. godini Isusova života pojavio njegov preteča, to će se oko 1450. godine probuditi Duh Sveti u Crkvi, sveci će proširiti kraljevstvo Božje po svem svijetu, no tada će -u skladu s Gospodinovom tridesetom godinom -početi povijest trpljenja Crkve i progon po Antikristu. Polazište tih teologija povijesti, nezadovoljavajuće stanje tadašnje Crkve koje je vapilo za reformom dje1ovalo je i na način gledanja na crkvenu prošlost i došlo do izražaja u tzv. teoriji propadanja: crkvena povijest je neprestani otpad od idealnog stanja precrkve. Ta se teorija povremeno zaodijeva u nauku o razdobljima. Na zlatno doba mučeničke Crkve nadovezuje se srebrno velikih crkvenih otaca, brončano monaha i napakon sadašnje, željezno doba, u kojemu moralno propadanje izaziva Božju kaznu. Teorija propadanja ne umanjuje, poput teologije povijesti i apokaliptike, važnost povijesnih činjenica. Nalazimo .je ne samo u reformnim spisima nego i kod tako značajnih historiografija kao što su Dietrich od Niema i Toma Ebendorfer. No, od 13. do kraja 15. stoljeća poznavanje povijesne prošlosti Crkve jedva raste. Pisci se zadovoljavaju time da sažmu ono što već postoji, kao Vincencije od Beauvaisa (+ 1264 ) u svom »Speculum

Kod pripremnih radova iskrsla su pitanja autentičnosti. on zauzima vrlo važno mjesto u povijesti ponovnog oživljavanja smisla za crkvenu povijest. daju uvid u tok crkvenih raspri. katalog svjedoka evangeličke istine pod papinstvom. Gracijan) sada su izravno dostupna. tek vjerskog raskola. Istina. latinsku redakciju Euzebijeve »Crkvene povijesti« i »Historia tripartita«. a istina. Ludolfu od Sagana i Martinu od Alpartila. bio je novi početak. zatim jedno stoljeće kasnije kod Arnolda Geylhovena od Rotterdama (+1442) i u sličnim djelima. još rijetki poslanički izvještaji.historiale«. pokušala je obiljem sistematski sređenih navoda iz vrela dokazati da je luteranstvo a ne papinska Crkva u skladu s naukom stare Crkve. isprava. samo stilistička preradba »Liber Pontificalis«. veliki događaji u crkvenoj povijesti nalazili su svoje historičare. Počevši od 14. Beatus Rhenanus izdao je 1523. Petar Kanizije) i Bigneov sistematski uređen zbornik starijih crkvenih spisatelja te napokon epohalne »Annales ecclesiastici« oratorijanca Cezara Baroniusa (+1607) . Baronius je bio svjestan da donosi nešto novo. probudio se smisao za literarnu vrstu. čija kronika želi povijesnim primjerima moralno djelovati. akti koncila i državnih sabora. sudionika koncila u Konstanzu i Baselu. a veliki redovi pišu svoje kronike. dakako. najrazličitijih pisama i akata. Brojni kompendiji papinske povijesti daju tek možda suvremenim papama nove. c) Procvat crkvene povijesti od 16. tako npr. do 18. tom velikom djelu prethodio je 1556. Kritika »Konstantinove darovnice«. dakako. koji počinje s Klementom VI. Gotovo istodobno objelodanjena su. koji postaju sve značajniji za crkvenu povijest. što se tiče ranijeg vremena. ponajprije za staru crkvenu povijest. uslijedili su Euzebije i Teodoret u grčkom izvornom tekstu. Žestok napadaj izazvao je najprije čitav niz dijelom stvarno nedostatnih. knjigama kopija i računa i poreznim listama. Vrela koja su dotada stajala na raspolaganju samo u neizvornom obliku i iz druge ruke (npr. a temeljita reforma Crkve moguća samo povratkom k upravo toj nauci uklanjanjem »ljudskih odredaba«. koju je poduzeo Lorenzo Valla. individualne crte. benediktincima pripadaju i Bernard Guidonis (+1331) i Antonin Firentinski (+1459). iako nepotpuno. vrela. liturgijskih knjiga i propisa za službu Božju. dijelom doslovce citiranih. i on unakažen mnogim pogreškama i zamjenama. Iz njegova kruga izašla su prva izdanja starih crkvenih historičara. Genadije i Izidor od Seville) nastavljaju u 12. ali bez pokušaja neke periodizacije. ili mu nastoje dati pregledniji oblik. To što su se njima služili za izradbu crkvene povijesti. oštro profilirane biografije. stoljeća Prinos koji je humanizam dao oživljavanju crkvene povijesti proizlazi iz njegove lozinke: ad fontes! Nadvladao je sušu kompendija kasnog srednjeg vijeka time što je otvorio vrela. Snažna nacionalna nota. ali je. sve su obilnije zbirke isprava i regesta njemačkih biskupija i zemalja te gradova. zahtijevala je crkvenu povijest koja bi je opravdala. Ali od 13. stoljeću Sigebert iz Gemblouxa i Honorije Augustodunensis -pokazuje slab napredak u katalogu Henrika Brüsselskog koji se prije pripisivao Henriku od Genta. no pošlo se dalje tek kad je knjigotisak počeo širiti ne samo pojedine spise crkvenih otaca i kasnijih crkvenih pisaca nego priređivati sveukupna izdanja. kao na primjer aragonskih poslanika kuriji. Pojedinačna pisma i zbirke pisama omogućuju prave. niz registara suplika. još vrlo nesavršena izdanja koncila Merlina i Crabbea. Lutherova povijesna slika Crkve uvjetovana je uvjerenjem da je krivnjom pape i aristotelovske skolastike prava biblijska nauka spasenja već četiri stoljeća iskrivljavana. stoljeća njihova su djela sve manje važna za pisanje crkvene povijesti. pojačava se kod francuskih papinskih životopisaca iz doba avinjonskog sužanjstva i zapadne shizme. »Historia ecclesiastica«. koja se osjeća već kod Mateja Parižanina i kod Aleksandara od Roesa. Tek se katalog spisatelja benediktinskog opata Ivana Trithemiusa (+1516) temelji na široko zasnovanim istraživanjima. a bazelski Koncil u Ivanu od Segovije. Izrađuju se katalozi biskupa i opata. Papinske vite Bartolomeja Platine (+1481 ) bile su. a 1544. Ta povijesna slika. obuhvaća od pontifikata Leona XIII 7365 svezaka. Vilim Eisengrein. a dijelom tek započetih protuspisa (Conrad Braun. Iako je Erazmo po svojoj prirodi bio jezikoslovac a ne povjesničar. koji su proizašli iz predavanja u oratoriju Filipa Nerija i prikazivali u 12 svezaka povijest Crkve do Inocenta III na temeIju bogatih. kao Martin od Troppaua (+1278) u svojoj tabelarnoj kronici careva i papa koja se često nastavljala i prevodila na jezike raznih naroda. prodrlo se u jezik i duh stare Crkve i spoznalo njezino ustrojstvo. Kao ta dva pisca. koju je strogi luteran Matthias Flacius (zapravo Vlačić 1520-1575) napisao uz pomoć Ivana Wiganda i drugih suradnika a po razdiobi i mjestu postanka naziva se »Magdeburške centurije«. Povijest crkvene književnosti -njezina starocrkvena standardna djela (Jeronim. kojoj stoji na raspolaganju sve opsežniji materijal u obliku sačuvanih ostataka. koja je teoriji o propaqanju dala posve nov smisao. daka1ko. pisao je svoje anale »u obranu starine svetih tradicija i vlasti svete rimske . stoljeća. posljedica je. Ta se građa upotpunjuje popisima imovine. velika shizma u Dietrichu od Niema. Vatikanski registri sačuvani su od godine 1198.

Već su starija izdanja koncila zahvatila zbirke kanona prije ranog srednjeg vijeka. što su većim dijelom bila prešla u protestantski posjed. a proslijedili ih još jednom i bolje oratorijanac Odorik Raynaldus (+1671 ) i Jakob Laderchi (+1738). Nužda da se posredstvom teoloških autora starijeg i novijeg doba prikupe informacije dala je nov poticaj povijesti crkvene književnosti. proširivši je. Sve do 19. prokrčio je u sistematskoj teologiji put povijesnom dokazu i tako postao ocem znanstvene kronologije. koja su se tiskala u Rimu. nego sistematski traženih rukopisa. D. stoljeću: katoličkim izdanjima. što su ga pripremili Thomas Blampin (+1710) i Pierre Coustant (+1721). Blondelov dokaz pseudoizidorskih krivotvorina). Ta dijelom značajna ostvarenja daleko su nadmašena izdanjima maurinaca. utemeljio je Antonije Bosio (+1629) kršćansku arheologiju. Potkraj 17 . Louvainu i drugdje. Nastavio ih je Poljak Abraham Bzovius (+1637) do Pija V. ne baš s punim pravom. izdao je Museum Bollandianum u Antwerpenu 52 folio-sveska. počela su njegova subraća Ivan Bolland (+1665) i Gottfried Henskens (+1681) od godine 1643. »Editio Romana« (1608/1612) dala je prvi put i grčke tekstove. Paralela su im zbirke nacionalnih koncila: Sirmond (Francuska). koja su izrasla na primjernom zajedničkom radu. tiskana većinom u Rimu. Isti put od još nekritičkog nagomilavanja materijala do kritičke preglednosti prošle su i zbirke života svetaca. opsežan »Apparatus sacer« Antonija Possevina (1606) i Bellarminova knjižica za potrebe prakse »De scriptoribus ecclesiasticis« (1613). To je u prvom redu izdanje Augustina (1679/1700). ne manje važne napore u istraživanju crkvene povijesti. Herveta i G. slijedili su u kratkim razmacima »Epitome« Angela Roccae (1594). Nakon ponovnog otkrića katakomba za Grgura XllI. ipak je izdavanje opsežnih zbirki vrela nezaustavljivo vodilo izgradnji historijsko-kritičke metode i time crkvenoj povijesti kao znanosti. Isusovac Dionizije Petavius (+1652). ostvarivati taj plan izdavajući »Acta sanctorum«. augustinac Onofrije Panvinio (+1569) nagomilao je materijal za povijest papa. Tražila su se i našla kod crkvenih otaca i u starim liturgijama svjedočanstva za misnu žrtvu i stvarnu prisutnost. tzv. Istinska Kristova Crkva. Prethodila su im već 1667. 1729/1763) benediktinca Remija Ceilliera zaustavila se na 13. patristički materijal kao osnovicu tridentskih definicija vjere. i sam izdavač Epifanija od Salamine. nadomještati izdanja crkvenih otaca. rasporedivši građu po kalendaru. ali se kao takva mora i povijesno iskazati. Nakon što je Luigi Lippomani (+1559) uz pomoć G. pripravio »provjerene živote svetaca« u 6 svezaka (1570/1575). dakle s apologetskim namjerama. Za izdvajanje crkvene povijesti iz svjetovne povijesti i povijesti spaenja bilo je odlučna okolnost što je crkveni raskol doveo do oštrije: uže formulacije pojma Crkve. Guglielmo Sirleto (+1584) dao je Cerviniju i Seripandu. On i njegov učenik Edmond Martene (+1739) postali su . kardinalskog kolegija. »Histoire generale des auteurs sacres et ecclesiastiques« (23 sveska. zasjenilo druge. I oni su nastavljali što se započelo u 16. da izda stare vite svetaca u njihovim autentičnim (ne humanistički obrađenim) tekstovima. kasnije je isusovac Hardouin (+1729) dao najbolje. stoljeću. a J. djela Bernarda od Clairvauxa. koje je. Ta su izdanja trebala braniti i pobuđivati štovanje svetaca. publicirali su se. te izdanje Krizostoma od Bernarda Montfaucona (+1741). stoljeća ostali su standardno djelo katoličkog pisanja crkvene povijesti. Maura. ne na osnovi slučajno nađenih. na osnovi koje je kartuzijanac Laurencije Surius ( t 1578) . Time je kontroverzna teologija dobila već u početku tradicionalističko-historijsku intonaciju. legatima na Tridentskom koncilu.Crkve prije svega protiv novatora našeg vremena«. Hartzheim (Njemačka) i Wilkins (Engleska). rimskih crkava55. ponekad po prvi put. zamislio je isusovac Heribert Rosweyde 1607. Usprkos Bellarminovoj opomeni. Bollandov odlični nasljednik Daniel Papebroch (+1714) branio je u jednoj »Responsio« (1696/97) metodu koju su »bolandisti« primjenjivali protiv književnih napadaja i španjolske inkvizicije. Belgijanac Albert Le Mire (t 1640) nastavio je Trithemiusov katalog. koja se raspoznaje po stanovitim značajkama. a apostolstvo njezine nauke. kontinuitet njezina učiteljstva i visoka dob njezinih institucija dokazati na osnovi autentičnih vrela. Aguirre (Spanjolska). Nakon što je Suffridus Petri 1580. Mansi (+1769) najopsežnije (»amplissima«) izdanje općih i mnogih partikularnih koncila. koja je priredio najveći maurinski učenjak i utemeljitelj diplomatike Jean Mabillon (+1707). stavlja se nasuprot krivoj. tiskao starije kataloge pisaca. Iako je vladajuća apologetska tendencija katkada sprečavala da se prihvate sigurni rezultati protestantske kritike (npr.stoljeća stvorio je jansenist Louis-Ellies Du Pin djelom »Nouvelle bibliotheque des auteurs ecclesiastiques« (1684/91) i njegovim nastavcima kudikamo najbogatiji priručnik povijesti crkvene književnosti. tekstovi vrela s izričito apologetskom svrhom. maurinci. S bolandistima su se natjecali kao kritički obrađivači crkvenopovijesnih vrela benediktinci francuske kongregacije sv. za papinski primat i autoritet koncila. Sirleta izdao prvu kompilaciju. Na početku novog stoljeća u kratkim su razmacima dvojezična izdanja grčkih crkvenih otaca. Do svoga ukinuća (1788).

Echard dali najbolji leksikon pisaca. sređenih po stoljećima. jer je pod maskom prividno trijeznog činjeničnog izvještaja bila u stvari široko planiran napadaj na posttridentinsko papinstvo. koja su nastala u 17. dobio je rimski kolegij katedru za taj predmet. Bolandistima i maurincima zahvaljuje crkvena povijest spoznaju da svaki povijesni izričaj mora počivati na autentičnim vrelima koja su izdana po strogim pravilima filološke kritike. »Memoires« L. bila je zbirka 230 rasprava. Pietističko shvaćanje. Tu slavu dijele s velikim izdanjima vrela talijanskih učenjaka 18. nadalje.dissertationes« dominikanca Natalisa Alexandera (+1724). no i s piscima velikih povijesno-statističkih djela za povijest papa. koju je po narudžbi sinode francuskog klera iz 1710. Bremond najopsežniji bullarium reda. koje je započeo Melanchton. napose u Italiji. Dominikanac Alfons Chacon (Ciaconius. Gledište povijesti spasenja. jezično majstorski odgovor isusovca Pietra Sforze Pallavicina. koje se i nadalje zadržalo i u Bossuetovim »Discours« našlo posljednji klasični izraz. te je sa svoje strane potakla španjolskog augustinca Enrica Fl6reza da napiše svoju »Espafia Sagrada«. i 18. nego su više-manje služili opravdanju galikanskog pojma Crkve. A. Svako historijsko istraživanje stoji na njihovim ramenima. a P. E. onda se zaista moramo zapitati: kako je historiografija upotrijebila ta vrela i pomoćna sredstva koja su se nagomilala u toku dvaju stoljeća? Pisanje crkvene povijesti nije moglo držati korak s tim proširenjem vidokruga i profinjenijim istraživačkim metodama. Izdanja tekstova koja su oni priredili. nije trebalo predstavljati nikakvu zapreku. koji je u toku dvaju stoljeća vladao višim školstvom. +1599) stvorio je svojim posthumno tiskanim (1601/02) djelom »Vitae et res gestae Pontificum Romanorum et S. jedva je utjecalo na katoličku historiografiju. R. nisu izrasli iz nastave. Cardinalium« prvi priručnik papinske povijesti. stoljeću. povijesti za naprednije. Veliki prikazi crkvene povijesti. Isti isusovački general Aquaviva. Marthe.svojim djelom »De antiquis ecclesiae ritibus« (1700-1702) inicijatori liturgijske znanosti. kad su ojačale miroljubive težnje. Daleko najbolje ostvarenje. priredio Martene i njegovi suradnici66.. iz normalnog plana nastave. To su u prvom redu Mabillonovi »Annales OSB« te »Acta Sanctorum OSB« koja su im prethodila. koji se zasnivao na mnogo boljim vrelima. »Selecta historiae ecclesiasticae capita et . upotrebljavaju se djelomično i danas. sastavljeni mozaički iz citata vrela. Lenaina de Tillemonta (+1698). stoljeća nastali u duhovno vodećoj Francuskoj. koji su od sredine 17. neusporedivog izdavača talijanskih vrela za povijest srednjeg vijeka. ima pred očima da su u to vrijeme mnoge biskupije i samostani dobili dokumentarno obrađene povijesti i da su za biografije crkvenih Iičnosti stvoreni dijelom izvrsni priručnici. ali tek 1741. Istina.Ripoll i A. u Rimu se u privatnim krugovima njegovala crkvena povijest. još je nekritička što se tiče starijeg razdoblja. Dominikancima su J. Muratorija (+1750). isusovca Farlatija »Illyricum sacrum« i opata Gerberta od St. »Italia Sacra« cistercita Ferdinanda Ughellija (+1670) sadrži zbirku kataloga biskupa talijanskih biskupija. I nakon svršetka vjerskih ratova. ali je izdana usprkos tome bez bitnih ispravaka godine 1699. Česti posjeti maurinaca francuskim. nastavio se obračun s protestantizmom na polju historije. smatrao je sam sebe historijskom apologijom. biskupija i redova. S druge strane ne može se nijekati da je kod protestanata odvajanje crkvene povijesti od profane. Ako se. Daleko ju je natkrilila »Gallia Christiana« braće St. potakli su druge redove da izdaju slična opsežna povijesna djela. u prvom redu o pitanjima naučavanja. tako je i projekt zbornika čitave crkvene hijerarhije »Orbis christianus« prefekta vatikanskog arhiva Giuseppea Garampija (+1792) zastao u pripravnim radovima. osobito koncilske. Blasiena da se ponovno lati svojih starijih planova o »Germania Sacra«. pod naslovom »Historia ecclesiastica veteris novique Testamenti« i doživjela još osam novih izdanja. Znatno veću pažnju nego sva kontroverznohistorijska djela privukla je povijest tridentinskog koncila servita Paola Sarpija. Gotovo se više učinilo na povijesti redova. .Quetif i J. njemačkim i talijanskim knjižnicama doveli su do otkrića brojnih dotad neobjavljenih vrela. »Annales ordinis minorum« irskog franjevca Luke Waddinga (+1657) i leksikon pisaca franjevačkog reda koji ih je nadopunjavao. i braće Pietra i Girolama Ballerinija. u monografijama isusovca Louisa Maimbourga. kao L. Kao i »Gernlania Sacra«. S. što ga je nastavio Agostino Oldoini. koje je zastupao Gottfried Arnold u svojem djelu »Unpartheyische Kirchen. Dakako. koji je 1609. npr.und Ketzerhistorie« (2 sveska 1699/1700) po kojem su osobna pobožnost a ne dogma i institucije pravi predmet crkvene povijesti. nedostajao je poticaj nastave. franjevac Helyot prvi je pokušao napisati cjelovitu povijest redovništva. nehotice pogodovalo sekularizaciji profane povijesti ali je pridonijelo osamostaljenju crkvene.. bio ju je isključio u »ratio studiorum«. belgijskim. Da bi se crkvena povijest shvatila kao cjelina i kao takva raščlanila. stoljeća. Zbog svojih galikanskih nazora stavljena je na indeks. razmišljao o planu da priredi tečajeve crkvene.

ograničili su se na prikaz stare crkvene povijesti do 513. godine; Claude Fleury (+1723) doveo je svojih 20 svezaka crkvene povijesti »Histoire ecclesiastique« (1691/1720) do koncila u Konstanzu. Njezin kritički smisao, koji se školovao na Mabillonu, i njezin dopadljiv stil osigurali su joj velik uspjeh, no njezine galikanske tendencije izazvale su protivljenje dominikanca G. A. Orsija, čija je »Istoria ecclesiastica« (1747/62) obuhvaćala samo prvih šest stoljeća, ali je bila nekoliko puta nastavljena i tiskana još u 19. stoljeću. Uz ta djela u više svezaka, pružao je skromnu sliku »Breviarium historiae ecclesiasticae usibus academicis accomodatum« augustinca Gianlorenza Bertija (+1766); ipak je značio prekretnicu, jer je služio nastavi crkvene povijesti. d) Crkvena povijest kao teološki nastavni predmet Uvođenje crkvene povijesti u nastavni plan sveučilišta počelo je u protestantskoj Njemačkoj: u toku obnove nakon tridesetogodišnjeg rata dobilo je sveučilište u Helmstedtu 1650. zasebnu profesuru za crkvenu povijest, a slijedila su gotovo sva protestantska sveučilišta u Njemačkoj. U brojnim priručnicima crkvene povijesti86, koji su služili u akademskoj nastavi, polako je crkvena povijest u užem smislu potiskivala biblijsku povijest spasenja, pogotovo onu Starog zavjeta; polako je nestajala i podjela po stoljećima, ustupajući mjesto periodizaciji po unutarnjim kriterijima. Zadržalo se usmjerenje u smislu pedagogije spasenja i polemički stav, koji je -dolazio do izražaja pogotovo u obradbi i ocjeni srednjeg vijeka. »Compendium Gothanum« (1666), namijenjen nastavi na gimnaziji u Gothi -njegov autor Veit Ludwig v. Seckendorff, kao i kasniji nastavljači E. S. Cyprian i Ch. W. F. Walch, isticali su se kao povjesničari reformacije -posvetio je Starom zavjetu još jednu trećinu svog opsega, zadržavši podjelu po stoljećima, ali ipak sadrži već začetke periodizacije, jer je pracrkvu obradio kao zasebno razdoblje dok daljnja razdoblja počinju s Konstantinom, Karlom Velikim i Lutherom. »Summarium historiae ecclesiasticae« ( 1697) leipziškog profesora Adama Rechenberga razlikovao je pet perioda: 1. Ecclesia plantata, 1-3. stoljeća; 2. Ecclesia libertate gaudens, 4-6. st.; 3. Ecclesia pressa et obscurata, 7-10. st.; 4. Ecclesia gemens ac lamentans, 11-15. st.; 5. Ecclesia repurgata et liberata, 16. i 17. stoljeće. 8( (Rim, 1838), u 50 sv. Ali tek je Ivan Lorenz Mosheim (+1755), »otac protestantske crkvene povijesti«, utro put znanstvenom načinu promatranja cjelokupne povijesti Crkve. U svojim “Institutiones historiae eccleasticae antiquioris« (1737) definirao je crkvenu povijest kao “oprezno i istinito pripovijedanje o svim vanjskim i unutarnjim događajima u onom društvu ljudi koje je ime dobilo od Krista; to pripovijedanje namjerava povezivanjem uzroka i posljedica spoznati božansku Providnost, koja djeluje pri osnivanju i održavanju toga društva te tako postići da budemo pobožni i mudri«. Ne isključivši Božje djelovanje u crkvenoj povijesti, u njezino se središte stavlja čovjek, Crkva se istražuje kao ljudsko opće dobro u svojem razvoju, a na osnovi zakona koji vrijede za opću povijest. Mosheimovo gledanje na povijest i njegov naglašen pragmatizam vode u prosvjetiteljstvo, koje potpuno prevladava u djelu “Historia religionis et ecclesiae christianae« (1777) njegova učenika Johanna Schrockha. U tom »prosvjećenom« obliku presađena je crkvena povijest od sredine 18. stoljeća na katolička sveučilišta, i to najprije u habsburškom carstvu. Nastavni plan koji je carica Marija Terezija propisala g. 1752. a izradio ga jansenist Gerhard van Swieten, predvidio je »duhovnu historiju« kao obavezni predmet. U kojem se duhu trebala provoditi nastava, vidi se iz upute za profesore (1775) koju je nadahnuo opat Rautenstrauch: ona treba biti pragmatička, tj. upotrebljiva i korisna u praktičnoj primjeni; treba pokazati »prave granice duhovne i svjetovne vlasti«, naravno u smislu državne Crkve, te obrađivati prvenstveno prva stoljeća i najnovije vrijeme (dakle ne srednji vijek); profesor se upućuje da o crkvenim činjenicama »rezonira« da bi tako izoštrio moć rasuđivanja svojih učenika i na njih moralno utjecao. Austrijski uzor slijedila su katolička sveučilišta u Njemačkoj: Ingolstadt, Heidelberg, Mainz i Bonn. Kako Bertijev »Breviarium« nije odgovarao državnocrkvenim, proturimskim i prosvjetiteljskim tendencijama vladajućeg smjera, uveo je Josip II Schrockhov protestantski priručnik, a kasnije (1788) nakon prosvjeda bečkog nadbiskupa Migazzija »Institutiones historiae ecclesiasticae Novi Testamenti« Švabe Mathiasa Dannenmayra, koje su 1790. izašle kao »Leitfaden in der Kirchengeschichte” (4 sveska) u njemačkoj obradbi. Dannenmayrov priručnik bio je umjereno prosvjetiteljski, ali odlučno proturimski. Crkvenu je povijest dijelio u pet epoha, koje su razgraničene Konstantinom Velikim, Karlom Velikim, Grgurom VII i Lutherom, i svaku od njih obradio po stalnoj shemi (širenje, uređenje, pisci, nauka, hereze, liturgija, disciplina, koncili). Ako se ne obaziremo na osnovna shvaćanja koja stoje pod Schrockhovim utjecajem, mora se priznati da je autor pokušao savladati materijal i smogao hrabrosti da pokatkad izrekne i

veoma mudre ocjene. Slične vodiče i »uvode« u svrhu nastave dali su pod različitim naslovima: Alioz (1791), Aschenbrenner (1789), Batz (1797), Becker (1782), Gmeiner (1787), Gollowitz (1791), Jung (1776), Lumper (1788), Pelka (1793), Pronat (1779), Sappel (1783), Schmalfus (1792/93), Schneller (1777), Wiesner (1788), Wolf (1793/1803). Izričito racionalističko bilo je izdanje »Christliche Religions- und Kirchengeschichte« Kaspara Roykoa (4 sveska, 1789/95 ), te anonimno izdanje Milbillerove »Geschichte der christlichen Religion und Kirche« (2 sveska, 1792/93). Umjereniji epigoni prosvjetiteljske crkvene povijesti održali su se još dugo u 19. stoljeću; tako su »Die grossen Kirchenversammlungen des 15. und 16. Jahrhunderts« J. H. v. Wessenberga izašli tek 1840. Koliko god je prodor prosvjetiteljstva, dapače, racionalizma, u historiografiju bio opasan, ipak je uvođenje crkvene povijesti u teološku nastavu i time uvjetovan nastanak brojnih priručnika pridonijelo stvaranju nove cjelovite slike crkvene povijesti, dakako, pod drugim predznakom i na novim temeljima. U izričitoj suprotnosti prema prosvjetiteljstvu, njegovim brzim sudovima, njegovoj državnoj crkvenosti i preziranju srednjeg vijeka, trudila se romantična historiografija s mnogo ljubavi i vjere da se uživi u veliku prošlost Crkve, prije svega u dotada prezreni srednji vijek, i otkrila veličinu papinstva. Chateaubriandov »Genie du Christianisme« (1802), »Du Pape« (1819) Josepha de Maistrea, koliko god bili manjkavi i nekritički u donošenju činjenica, probudili su smisao za veliku religioznu tradiciju i kulturna ostvarenja Crkve, koji su smisao racionalizam i proturimsko raspoloženje prosvjetiteljskog stoljeća bili osujetili. Friedrich Leopold Graf zu Stolberg (+1819) obnovio je u svojoj »Geschichte der Religion Jesu Christi« (15 svezaka, 1806/18) stanovišta Augustina i Bossueta u smislu povijesti spasenja, dapače, vratio se -odrekavši se podjele na epohe -čistoj kronografiji; pisao je povijest Kristove religije, a ne povijest Crkve. No time što je kao njezin posljednji smisao spoznao »dublje utemeljenje vjere s pomoću povijesti«, dobilo je njegovo djelo »epohalno značenje za ponovno buđenje ozbiljnih crkvenopovijesnih studija, a poglavito za obnovu kršćanskog duha« (Janssen). Stolbergovo religiozno držanje dijelio je Theodor Katerkamp, nikao iz mi.insterskog kruga u svojoj »Kirchengeschichte« (5 svezaka, 1823/34). On je ipak vodio više računa o prirodnim uzrocima zbivanja. Prosvjetiteljska historiografija promatrala je Crkvu kao ustanovu za dizanje morala i naobrazbe naroda te time korisnu za državu; sad je ponovno otkriveno njezino transcendentno-nadnaravno biće, njezina nezavisnost od države i njezina univerzalnost. e) Crkvena povijest kao historijsko-teološka znanost u 19. i 20. stoljeću Novo utemeljenje crkvene povijesti kao teološke i povijesne znanosti djelo je Ivana Adama Möhlera (17961838). Pod utjecajem »pektoralnog teoioga« Neandera u Berlinu, a prije svega sistematičara tübinške škole Ivana Sebastijana Dreya (+1853) i u raspravama s njemačkim idealizmom (Hegel, F. Ch. Baur), otkrio je Möhler bitnu povijesnost kršćanstva kao organski razvoj vrhunaravne objave, napustio spiritualistički pojam Crkve svog ranog djela »Einheit der Kirche« (1825) povratio svojom definicijom (v. gore pogl. la) crkvenoj povijesti njezin univerzalan smjer, koji je izgubila u prosvjetiteljstvu i jozefinizmu. Znanstveno djelo rano preminulog ostalo je, istina, fragmentarno, ali je već njegov nasljednik u Tübingenu, Carl Joseph Hefele (1809-1893), ostvario svojim djelom »Conciliengeschichte« (7 svezaka, 1855/74 ), u mnogim pojedinostima doduše zastarjelo, ali najtrajnije i do danas nepremašeno ostvarenje njemačke crkvene povijesne znanosti. Hefeleov nasljednik Franz Xaver Funk (+1907) pokazao se svojim istraživanjima stare crkvene povijesti najoštrija kritička glava tiibinške škole. Johannes Joseph Ignaz Döllinger (1799/1890) triput je započinjao opći prikaz crkvene povijesti, što ju je Möhler dao samo u svojim predavanjima, koja je P. Gams izdao (1867/68) poslije njegove smrti: u obradbi Hortigovog »Handbuch der christlichen Kirchengeschichte« (1828), u vlastitom priručniku (1836) i u široko zamišljenim monografijama »Heidentum und Judentum als Vorhalle des Christentums« (1857) i »Christentum und Kirche in den ersten drei Jahrhunderten« (1860); ništa od toga nije dovršeno. U Mohlerovoj »Symbolik« jasnije razrađena razlika među konfesijama, što ju je prosvjetiteljstvo bilo zamaglilo, inspirirala je Dollingerovu »Reformation« (1846/48). Na vrhuncu svog djelovanja neosporno najučeniji crkveni povjesničar svoga vremena -u misaonoj dubini nadmašivao ga je samo J ohn Henry Newman -djelovao je svojom miinchenskom školom daleko izvan Njemačke na Francusku i Englesku (Lord Acton), ali je došao u sukob s neoskolastikom i rimskom kurijom, najprije u pitanju Crkvene države, a onda nepogrešivosti; kako se nije podvrgao I vatikanskom koncilu, izopćen je iz Crkve. Dollingerova katastrofa teško se odrazila na studije crkvene povijesti u Njemačkoj, no nije mogla spriječiti njihov daljnji uspon. Teološki temelji bili su položeni, slijedila je izgradnja otvaranjem novih vrela i

specijalnim istraživanjima, a sve usko isprepleteno sa snažno procvalom povijesnom znanošću »historijskog stoljeća«. Prvi korak bio je da se velika izdavačka ostvarenja 17. i 18 stoljeća učine pristupačnijima. Poslovno nadareni abbe J. P. Migne (t 1875) reproducirao je u svojim dvjema patrološkim serijama tekstove kojima je u ono vrijeme raspolagao. Novo izdanje »Bullarium Romanum« A. Tomasettija (po mjestu izdanja, Torinu, Taurinense, 1857j12) bilo je samo novi otisak Cocquelinea (1739/44). Nove, profinjenijim filološkim metodama obrađene tekstove crkvenih otaca dale su od 1860. Bečka akademija znanosti u »Corpus scriptorum ecclesiasticorum latinorum« i Berlinska akademija od 1897. u »Griechische christliche Schriftsteller der ersten drei Jahrhunderte«. Izdavanje srednjovjekovnih i novijih povijesnih vrela u najboljem tekstovnom obliku, što se često smatralo nacionalno značajnim i podupiralo, mnogo je koristilo crkvenoj povijesti. U »Monumenta Germaniae Historica« (osn. 1819. a 1874. preuzeta od njemačke države) izašla su za crkvenu povijest tako značajna vrela kao pisma Grgura Velikog i sv. Bonifacija, Libri Carolini, Registar Grgura VII i Kronika Otona Freisinškog. Suradnici MG izvanredno su istančali kritiku teksta i književnosti, što su je zasnovali bolandisti i maurinci; u diplomatici je Theodor Sickel preuzeo i poboljšao metode Delislea i njegove Ecole des chartes; M. Tangel, E. von Ottenthal, a nadasve Paul Kehr dali su se na istraživanje papinske kancelarije i povelja (v. pogl. 2 d). Nakon otvaranja državnih arhiva poslije srpanjske i ožujske revolucije, dobila je crkvena povijest veoma bogata vrela o novijem vremenu u velikim nacionalnim zbirkama: »Collection des Documents inedits sur l'histoire de France« (od 1835), »Collecci6n de documentos ineditos« (od 1842) te »Calendar of State Papers« (od 1856). Istodobno je počeo vatikanski arhivar Augustin Theiner (+1874) u opsežnim »Monumenta« otvarati vrela za povijest Crkvene države, Irske te Zapadnih i Južnih Slavena, a konvertit Hugo Laemmer (+1918) dao je uvid u bogatstvo rimskih arhiva i biblioteka za povijest reformacije i protureformacije. Epohalno je bilo tek otvaranje vatikanskog arhiva (Regolamento pape Leona XIII od 1. 5. 1884), što je dovelo do ustanovljenja brojnih nacionalnih povijesnih institucija u Rimu, ali i do velikih pothvata kao što je izdanje izvještaja nuncijatura iz 16. i 17. stoljeća, »Concilium Tridentinum« (izdalo Gorres-Gesellschaff) , pionirska istraživanja dominikanca Henrika Daniflea (+1905) i isusovca Franza Ehrlea (+1934) i napokon »Geschichte der papste« Ludwiga von Pastora (+1928), što je najiscrpnije djelo crkvene povijesti ovog stoljeća. Kao i »Geschichte des Deutschen Volkes« njegova učitelja Johannesa Janssena (+1891), i Pastorova »Povijest papa« nastala je iz obrambene nužde u kojoj se našao njemački katolicizam uslijed »Kulturkampfa«. Brz porast pristupačnih vrela, stalno poboljšavanje metoda i pomoćnih sredstava te sve veći broj znanstvenih monografija i pojedinačnih istraživanja nije, međutim, u 19. stoljeću -drukčije nego u 17. i 18. -umanjio volju za sintezom već stoga što je akademska nastava tražila udžbenike i priručnike. Te su knjige, za razliku od opsežne »Histoire universelle de l'Eglise catholique« R. F. Rohrbachera (29 svezaka, 1842/49), koja je bila namijenjena širokoj publici, bile primorane da drže korak s istraživanjem i prihvate konkurenciju brojnih dijelom izvrsnih protestantskih prikaza, kao što su crkvene povijesti J .K. L. Gieselera (5 svezaka, 1853/63), K. R. Hagenbacha (7 svezaka, 1869/72), W. Mollera-K. Kaweraua (3 sveska, 1889/1907). »Handbuch« J. J. Rittera (+1857) stajao je u ranijim nakladama još pod hermesovskim utjecajem (3 sveska, 1826/35), a sredinom stoljeća vodeća povijest »Universalgeschichte der christlichen Kirche« Johannesa Alzoga (+1878) oslanjala se na Mohlerova predavanja. Poslije I vatikanskog koncila potisnuo ju je »Handbuch der Allgemeinen Kirchengeschichte« Josepha Hergenrothera (1879. postao kardinal, t 1890) koji je u različitim obradbama (posljednja potpuna u 4 sv. J. P. Kirscha, 1911/17) preživio još u naše stoljeće. Posebno akademskoj upotrebi bili su namijenjeni priručnici F. X. Krausa, znamenitog učenjaka i na području povijesti umjetnosti i arheologije (prvo izdanje 1872/75), Tübinžanina F. X. Funka (1886), Aloisa Knopflera (1895), koji je potjecao iz tübinške škole ali predavao u Miinchenu. Svi su oni doživjeli brojna izdanja. Sa znanstvenog gledišta bili su najupotrebljivije nastavne knjige svog vremena, ali vrlo jako kritičkopozitivistički usmjereni na egzaktno donošenje činjenice. U tom smislu razlikovali su se priručnici Heinricha Brücka (prvo izd. 1874), koji je potekao iz škole u Mainzu, i trierskog profesora Jakoba Marxa (1903) svojom naglašenom strogom crkvenošću. Danas je »Kirchengeschichte« Karla Bihlmeyera, koja se oslanja na Funkov priručnik a koju je nakon Bihlmeyerove smrti (1942) obradio H. Tiichle, svojom sažetom formulacijom i svojim bogatstvom literature najbolji cjeloviti prikaz srednjeg opsega (3. sv., I 121951, II 121948, III 121956; talijanska obradba J. Roggera u 4 sv.). Kao i većina starijih priručnika preuzela je u profanoj povijesti uobičajenu trojnu razdiobu na stari, srednji i novi vijek, iako je to stanovit nazadak u usporedbi s mnogim priručnikom prosvjetiteljstva. Širim krugovima namijenjeno je djelo »Die katholische Kirche im Wandel der Zeiten und Volker« A. Ehrharda i W. Neussa (4. sveska, 1959) i »Geschichte der Kirche in

1938/43) i P. 1905. koje je izdavao A. Finkeovog » Vorreformationsgeschichtliche Forschungen« (1900). u 20. louvainski đak. 1922/30).und Zisterzienserorden« (1880). Prethodio im je Harnackov niz »Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur«. 6 sv. 1934/47). Sve veća specijalizacija urodila je dijeljenjein crkvene povijesti na specijalna područja i njihovim osamostaljivanjem. Knopfler i »Forschungen zur christlichen Literatur. 1936.. 1931). »Annalen des Historischen Vereins für den Niederrhein.. (1882).. »Freiburger Diozesanarchiv«. U Italiji su uslijed modernističkih sporova prestali izlaziti »Miscellanea di Storia Ecclesiastica« ( 1902 ) i » Rivista storico-cri tica delle Scienze teologiche« (1904).ideengeschichtlicher Betrachtung« J. Flichea i V.inchen« ( 1899) . usprkos suradnji tako odličnih učenjaka kao što su bili G. sv. Hughes (3 sv. i koji je s početkom donosio uglavnom istraživanja povijesti reformacije. Finkea i St. Tek na početku stoljeća kad se crkvena povijest u Francuskoj. Postavši teološkom i povijesnom znanošću. Brieger 1876. U Italiji su pisali udžbenike L. imala »Nederlands archief voor Kerkgeschiedenis«. osnovao Alfred Cauchie u Louvainu. Nizozemska je još od 1900. Istraživanja koja su za časopise bila preopsežna objavljivana su u nizovima: H. Ehsesa donosio radove o rimskoj arheologiji i novootvorenim vrelima iz vatikanskog arhiva. pojavio se 1887 . stoljeću nadošli su i drugi (npr.Guilday. Schrors i M. G. Časopisi za dijecezansku povijest bili su nastali u Njemačkoj u 19. Mourret. što ga je osnovao protestantski teolog Th. od kojih je Sdralek odvojio svoje »Kirchengeschichtliche Abhandlungen«. 1. Todesco (6 sv. »Revue Mabillon« i »Analectes de l'ordre de Premontre« (oba 1905). koje od toga vremena privlače na se crkvenopovijesna istraživanja. Naglašavanje istraživanja dovelo je do osnivanja brojnih crkvenopovijesnih časopisa i nizova publikacija. Sdralek izdavali su od 1891. . Marion-V. Lortza (2°1959). »Archiv für Mittelrheinische Kirschengeschichte«. Franchi de Cavalieri. osnovalo Gorres-Gesellschaft.und Dogmengeschichte« (1900). čitavo razdoblje crkvene povijesti obasiže »Die Geschichte der papste« F. ali i na pozitivizam 19. svesku zamišljena ali još nedovršena »Histoire de 1'Eglise« pod vodstvom A. Naglašavanje istraživanja tražilo je osnivanje posebnih crkvenopovijesnih časopisa i nizova publikacijalooa. das alte Erzbistum Koln«. Uz »Zeitschrift für Kirchengeschichte«. napose u povijesnoj: 1. 1909/21) i napokon u 24. tome su nalik »Veroffentlichungen des Kirchenhistorischen Seminars Mi. U neophodno potreban središnji organ znanstvenog rada razvio se časopis »Revue d'histoire ecclesiastique«. koji je pod vodstvom Antuna De Waala (t 1917). Nekoliko velikih redova stvorilo je još prije prvog svjetskog rata časopise za njegu svoje povijesti: »Studien und Mitteilungen aus dem Benediktiner. 1949). bes. osnovao je u Sjevernoj Americi »Catholic historical Review« (1917). koji je 1900. Schwaiger od 1954) i »Papstgeschichte« istog autora u jednom svesku. »Histoire generale de 1'Eglise« (9. no isto tako i priznavanje crkvene povijesti kao teološke discipline.»Romische Quartalschrift für christliche Archaologie und Kirchengeschichte«. »Archiv für Schlesische Kirchengeschichte«. Lacombe. koji je 1880. osjeća se poslije drugog svjetskog rata snažna težnja prema teologiji povijesti i ekleziologiji. X. uvelike razmahala.. izd.u Janssens Geschichte des Deutschen Volkes« (1898). 1865). talijanska obradba od 1938). stoljeća. Poulet. »Archiv für Elsassische Kirchengeschichte«. U brojnim udžbenicima i cjelovitim prikazima -nemoguće ih je i beskorisno nabrajati -dolazi do izražaja činjenica da je prevladalo promatranje Crkve kao historijske veličine. Kao reakcija na specijalizaciju. i Grevingovog »Reformationsgeschichtliche Studien und Texte« (1905). koji su odigrali značajnu ulogu u procvatu crkvenopovijesnih studija u Svicarskoj i Francuskoj. (npr. Naprotiv. 1855. 3. do koncentracije istraživanja u institutima i odgajanja budućih istraživača u seminarima. 1926) i opsežni priručnici: F. Seppelta (2. 1926. Saba (3 sv. »Archivum Franciscanum historicum« (1908) i »Archivo Ibero-Americano« (1914). jer je osim članaka i recenzija donosio potpunu bibliografiju svih radova značajnih za crkvenu povijest. Martina. izd. fakulteti i redovi brojne nizove publikacija. zahvatile su je iste tendencije koje se opažaju u znanosti našeg vremena. nastali su i ondje po njemačkom uzoru udžbenici (npr. napose pionirskim istraživanjima i prikazima Louisa Duchesnea (+1922) i Pierrea Batiffola (+1929) kršćanske antike. Mercati i P. (od 1935. A. Paschini (3 sv. H. L. 2. P. Ch. Uz časopise izdaju crkvena sveučilišta. Ehrhard. u izdavanju kojih je sudjelovao A. »Kirchengeschichtliche Studien«.. st. brojne prinose za crkvenu povijest sadržavao je »Historisches Jahrbuch«. u Engleskoj Ph. tadašnja aktualnost povijesti reformacije izrazila se otprilike u isto vrijeme u osnivanju triju nizova: Pastorovog »Erlauterungen und Erganzungen z. održao se »Zeitschrift für schweizerische Kirchengeschichte« (1907) i »Revue d'histoire de l'Eglise de France« (1910).

Chevaliera (prvi put 1877/86) i njegova »Topo-Bibliographie« (1894/1903) te »Regesta pontificum Romanorum« Ph. Stegmilller).ir protestantische Theologie und Kirche« (3.Stalno poboljšavanje znanstvenih sredstava olakšavalo je njihovo napredovanje. istraživanja su tek u počecima (F. Quastena (3. od 1882). Na Gregoriani u Rimu osnovan je 1934. 1931. Cl. a dijelom istraživanje skolastike koje je procvalo potkraj stoljeća (H. crkvenopovijesni fakultet. Dok se »Series episcoporum« (1873) benediktinca B. F. u Englesko j međukonfesionalni »J oumal of Ecclesiastical History« ( 1950). U Njemačkoj su najvažniji »Geschichte der altkirchlichen Literatur« (5. B. Povijest crkvene književnosti. 5. izd. Djela tako kolosalne učenosti kao što su »Repertoire« U. Denifle. augustinski eremiti i kapucini povijesne institute kojima je povjereno izdavanje vrela i časopisa iz povijesti vlastitih redova. 31903/1913) nije. Španjolsku i Latinsku Ameriku. u Italiji »Rivista di storia deIla Chiesa in Italia« (1947). Traube. dominikanci. istina. 2. izdanje Wetzer-Welteovog »Kirchenlexikona« (1882-1901) i »Kirchliches Handlexikon« (1904/12) M.. 21885-1888) nisu stajala na raspolaganju ni jednoj prijašnjoj generaciji istraživača. Poslije drugog svjetskog rata nastali su mnogi novi crkvenopovijesni časopisi: u Sjevemoj Americi »Traditio« (1943). A. koja je u 18. zadužila je teološke fakultete i crkvene visoke škole da urede seminarske vježbe koje će razvijati vježbanje u metodi. koja sadrži i povijest teologije (3. kao što su srednjovjekovna biblijska egzegeza i povijest propovijedanja. orl 1957). E. sv. Sažetu ali sadržajno bogatu »Geschichte der Theologie seit Vaterzeit« napisao je M. Za tako široka područja. R. izd. Manitius. započeti ali nedovršeni »Dictionnaire d'histoire et de geographie ecclesiastique« . Njezini rezultati su sažimani u udžbenike i priručnike. 1896/1913) potpuno dostignuti ni u odličnoj ali drukčije usmjerenoj »Religion in Geschichte und Gegenwart« (3. mogao zamijeniti starije leksikone pisaca redova. ali ga nisu prekinuli. Gamsa oslanjala samo na tiskana vrela »Hierarchia catholica« (od 1898) minorita Konrada Eubela i njegovih nasljednika poslužila se za povijesnu statistiku episkopata u međuvremenu otvorenim vatikanskim arhivom. Specijalizacija istraživanja dovela je do osamostaljenja pojedinih disciplina i njihova istupanja iz opće crkvene povijesti. 1913/32) Otona Bardenhewera i »Patrologie« (61960) B. na engleskom govornom području »Patrology« J. Konstitucija »Deus scientiarum Dominus« od 24. Francuska. Crkveno povijesni sadržaj teoloških enciklopedija neprestano se povećavao: to se jasno vidi ako se usporedi 2. što je urodilo podizanjem posebnih katedara. P. Hauck. od 1957). »Texte und Untersuchungen zur Geschichte der altchristlichen Literatur«. jezičnim istraživanjima najviše su se bavile »Vigiliae Christianae« (od 1947). Ehrle. Baeumker. koje je poduzeo papa Pio XI. prilog »Revue benedictine«. Buchbergera ili »Lexikon für Theologie und Kirche« (1930/38. Povijest srednjovjekovne teološke literature preuzela je dijelom srednjolatinska filologija (L. Grabmann. u Španjolskoj »Hispania Sacra« ( 1948 ) . Jaffea (1851. sv. »Nomenclator litterarius« isusovca Huga Hurtera (5 svezaka. koja se zasnivala na međunarodnoj suradnji. napose za Italiju. Harnack. Cayrea. kao za Njemačku Dahlmann. S protestantske strane nisu bogatstvo i cjelovitost »Realencyclopadie fi. . sažela se (vremenski) i produbila (metodički) u patrologiju. izd. Grabmann (1933). Curtius). M. O novim publikacijama informirao je »Bulletin d'ancienne litterature«. ali je nadmašio Du Pina i Ceilliera. Izvrsne bibliografije. Pojava modernizma i prvi svjetski rat ometali su procvat crkvenopovijesnog istraživanja. S »Dictionnaire de theologie catholique« (1902/50) mogu se mjeriti »Dictionnaire d'archeologie chretienne et de liturgie« (1924/53) i 1912. u Francuskoj »Patrologie« F. M. Za njegovo širenje preko granice vodećih zemalja (Njemačka.. za izgradnju koje velike je zasluge stekla njemačka protestantska škola (Adolf v. koji je odgajao nastavnike i arhivare. Belgija) bilo je od velike važnosti preuređenje crkvenih studija. »Bibliographia patristica«.i -Waitzova »Quellenkunde der deutschen Geschichte« (91931) olakšale su informiranje o prijašnjim radovima. 31945/55). 1950/60). a od 1959. Nekako u isto vrijeme organizirali su isusovci. Lehmann. osnivanjem posebnih časopisa i pisanjem zasebnih udžbenika. 2. Altanera. Landgraf). A. sv. stoljeću prihvaćena u teološki nastavni plan zajedno s crkvenom poviješću. Geyer.

kao npr. a istodobno je Pio XI osnovao papinski institut za kršćansku arheologiju kojemu je prvi direktor bio J. nastali su prvi časopisi koji su se bavili poviješću i drugih istočnih Crkava: »Revue de l'Orient chretien« (1896). Papinski orijentalni institut. J. Bishopa. P. Za povijest vrela i literature kanonskog prava stvorio je Johann Friedrich v. izdaje od 1935. kršćanska arheologija i hagiografija izašle su iz krila crkvene povijesti. kršćanskim sarkofazima i mozaicima. koji je De Rossi osnovao 1836. 1875/80) . napisao je na njegov poticaj Albert Ehrhard prvu povijest teološke literature u Bizantskom carstvu (1897) . S. R. Njezina jednostrana rimska orijentacija kako dolazi do izražaja u monumentalnim djelima Josepha Wilperta (+1940) o slikarijama u katakombama. kad se liturgika ukočila i svela na rubricistiku. Klauser. »Archiv fi.Slično kao kod povijesti kršćanske književnosti odvojila se iz »Antiquitates« kršćanska arheologija. slijede izdanja Ordines Romani i Pontificale Romanum M. Godine 1921. sveska. Mohlberga i J. A. Geiselmann i A.ir Liturgiewissenschaft«) i njegovim godišnjim izvještajima dao gotovo potpun pregled novih izdanja na polju povijesti liturgije. P. promijenjen je 1924. Ali tek nakon što je Karl Krumbacher (+1909) osamostalio bizantinistiku. još i danas neophodan (3. stoljeću kardinal Angelo Mai (+1854) i J. C. prevladana je iskapanjima i istraživanjima na kršćanskom Istoku (J. čija »Geschichte der syrischen Literatur« (1922) uz »Geschichte der christlichen arabischen Literatur« (5 svezaka.Strzygowski. R. koji je 1908. stoljeću. koji izlazi od 1951. Loofsa. Baeumera. Schmaus. pojedinačna istraživanja. od 1951. »Handbuch der Dogmengeschichte« (M. Grillmeier). Seeberga i F. U liturgici publikacije su vrela što su ih priredili E. napose onda kad su se te znanosti orijentirale historijski. »Reallexikon ftir Antike und Christentum«. 1944/53) Georga Grafa (t 1955) ubraja se među standardna djela kršćanske orijentalistike. J.J. Za to su u prvom redu zaslužni Brandschaw Society (1890). koju je potisnulo tek djelo H. M. povijesni način gledanja probio se i u drugim liturgijskim časopisima. »Bollettino di archeologia cristiana«. od 1941). 1748) stvorile pretpostavke da bi se moglo svladati simboličko tumačenje liturgije. tu su povijest . Brauna. Josip Assemani (+1768) i njegov istoimeni sinovac. usljed kojega je liturgijska znanost postala samostalnim teološkim predmetom. a izvrsna pomoćna sredstva u tri »Biblioteke« (Bibliotheca hagiographica graeca. a zatim i povijest dogmi stare Crkve L. Kirsch (+1941). Muratori (»Liturgija Romana vetus«. Hippolyta Delehayea (+1941) i Paula Peetersa (+1950). u »Rivista di archeologia cristiana«. Nakon osrednjih početaka u 19. Franza. Th. v. Pitra (+1889). Tixeronta (1905/12). pa su tako istraživale i prikazivale određena područja povijesnog života Crkve. Duchesnea. Martene. Schwane i J. Za pontifikata Leon XIII koji se zanimao za pitanje istočnih Crkava. Tek se pionirskim istraživanjima L. C. Ona se mogla osloniti na velika ostvarenja Thomassina i Benedikta XIV. u »Ephemerides liturgicae« (od 1887). J. On je jako utjecao na razvoj liturgijskog pokreta. časopis »Orientalia Christiana periodica«. Jungmanna probilo povijesno gledanje na liturgiju. E. Godine 1837. Harnacka. pogotovo u 19. Drugačije se razvijala povijest crkvenog prava. dok se istodobno mogao povećati broj vrela. Schulte (t 1914) priručnik koji je. usprkos nedostacima. novoosnovani kolegij bolandista procvao je pod vodstvom trojice izvrsnih predstojnika: Charlesa De Smedta (+1911). Euzebius Renaudot (»Col1ectio liturgiarum Orientalium«. Blumea (1886). Najmanje se –na katoličkoj strani -uspjela povijest dogmi osloboditi veze s dogmatikom. G. Klee. Prosvjetiteljska strast za reformiranjem liturgije nije pogodovala povijesti liturgije. A. u 19. 1716) i L. latina i orientalis). Batiffola. Za istraživanje grčko-ortodoksne književnosti i liturgije stekli su zasluge već Leon Allatius (+1669). Dolger [+1940]. Hagiografija je u »Analecta Bollandiana« (1882) dobila svoj vodeći časopis. Becka »Kirche und theologische Literatur im Byzantinischen Reich« (1959). dijelom i značajna. bavi se samo poviješću pojedinih dogmi. Kaufmann i drugi) i iscrpnim studijem odnosa između antike i kršćanstva (F. B. niz drugih crkvenopovijesnih specijalnih disciplina nastao je recipročnim odnosom sa susjednim znanostima. »Analecta hymnica« M. Leroquais. stoljeću okoristila se pravnopovijesnom školom i dosegla vrhunce u protestantskim kanonistima Paulu Hinschiusu (+1889) i njegovu učeniku Ulrichu Stutzu (+1938). osnovao je Odo Casel »Jahrbuch für Liturgiewissenschaft« (od 1950. koju je Gianbattista de Rossi (+1894 ) podigao na znanost kršćanske starine i odredio joj cilj da istraživanjem spomenika. osnovao vodeći organ crkvene pravne povijesti. kanonistički odio časopisa »Zeitschrift der Savigny-Stiftung für Rechtsgeschichte«. u 19. »Echos d'Orient« (1897) i »Oriens Christianus« (1901) što ga je osnovao Anton Baumstark (t 1948). Bach) slijedila su mnoga. natpisa i patrističkih tekstova pruži građu za poznavanje starokršćanskog života. M. J. +1946). Drevesa i C. Patrologija. Andrieua (t 1956) i liturgijskih rukopisa Francuske (V. stoljeću (H. osnovan 1917. izlaze u Wiirzburgu »Ostkirchliche Studien«. ali nijedan cjelovit prikaz koji bi se mogao usporediti s protestantskim povijestima dogmi A.

unapređivali Friedrich Maassen (+1900), kasnije P. Fournier (+1935) a u najnovije vrijeme Stephan Kuttner, koji je 1955. osnovao u Washingtonu Institut za povijest srednjovjekovnog crkvenog prava. Među sustavnim prikazima crkvenog prava isticao se uz klasični »Kirchenrecht« P. Hinschiusa, (6. sv., 1869/97 , pretisak Graz, 1959) udžbenik tübinškog kanonista J. B. Sägmüllera (+1942) brižnim uvažavanjem povijesti prava (1914, četvrta naklada, započeta nakon stupanja na snagu CIC-a, ostala je nedovršena). Do danas je nenadmašena »Verfassungsgeschichte der deutschen Kirche im Mittelalter« (21913) Alberta Werminghoffa. Pregledi M. Konigera (1926), I. Zeigera (1940/47) i Bertranda Kurtscheida (1941/43) bili su namijenjeni akademskoj nastavi; najbolji cjeloviti prikazi crkvene pravne povijesti na njemačkom jeziku potječu od Stutzova učenika H. E. Feina (S1955) i W. M. Plochla (21 Beč, 1960, 2II Beč, 1962, III Beč, 1959). Povijest misija osamostalila se tek kada je nauka o misijama postala znanošću. U protestantskoj Njemačkoj njezin je pionir bio Gustav Warneck (+1910). Prvi nosilac katoličke katedre za misijsku znanost (1914), crkveni povjesničar Joseph Schmidlin (+1944), gajio je u »Zeitschrift für Missionswissenschaft«, što ga je osnovao 1911, i u nizu »Missionswissenschaftliche Abhandlugen und Texte« već od početka povijest misija. Njegova »Katholische Missionsgeschichte« (1925) bila je prvi upotrebljiv priručnik toga predmeta. Nakon što je Pio XI ustanovio daljnje katedre i misiološki fakultet na Gregoriani (1932), slijedili su i drugi priručnici (P. Lesour 1937, F. J. Monthalban 21952, Th. Ohm, »Wichtige Daten der Missionsgeschichte« 21961, A. Mulders, »Missionsgeschichte« 1960) te veći prikazi (»Histoire universelle des Missions catholiques«, izd. S. 1 Delacroix, 4. sv ., bez god; K. S. Latourette, »A History of the Expansion of Cristianity«, 7 sv., 1937/47). U »Bibliotheca Missionum«, koju je osnovao R. Streit (dosad 22 sveska od 1916) dobila je misijska povijest gotovo kompletno bibliografsko pomoćno sredstvo koje od 1935. nadopunjuje tekuća »Bibliografia Missionaria« J .Rommerskirchena i drugih. Brojni časopisi, kao »Revue d'historie des Missions« (1924) i »Neue Zeitschrift fiir Missionswissenschaft« (1946) te različiti, nizovi kao »Studia missionalia« (1943), što ih izdaje Gregoriana, služe istraživanju kojemu prije svega misijska metodika (praksa krštenja, jezično pitanje, akomodacija, domaći kler ) neprestano zadaje nova pitanja. Koliko je važno prihvaćanje nove discipline u teološki nastavni plan za razvoj neke crkvenopovijesne specijalne znanosti, najbolje pokazuje povijest askeze i mistike, nastala posljednjih desetljeća. Asketskomistička teologija postala je nastavnim predmetom konstitucijom »Deus scientiarum« (1931); prethodno je (1919) uspostavljena odgovarajuća katedra na Gregoriani. U međuvremenu je izašlo monumentalno djelo H. Bremonda »Histoire litteraire du sentiment religieux en France« (12 sv., 1916/36) te prikaz P. Pourrata »La spiritualite chretienne« (4. sv., 1918/28); uz to su se pojavili historijski usmjereni časopisi: »Revue d'ascetique et de mystique« (1920), »Zeitschrift fiir Aszese und Mystik« (1926, od 1947. pod naslovom »Geist und Leben« ) ; kao i ove publikacije, tako su i druge, dijelom starije, ( »Etudes Carmelitaines« sve više gajile povijest; »Dictionnaire de Spiritualite« (od 1937) izvrstan je priručnik. Veliki redovi rade na posebnosti svoje askeze izdavajući svoje klasike (npr. Ignacija, Tereziju Avilsku), na brojnim pojedinačnim istraživanjima, a sad već i na cjelovitim prikazima (npr. J. de Guibert, »La spiritualite de la Compagnie de Jesus«, 1953). Za rješavanje daleko opsežnije zadaće, tj. izdavanje povijest katoličke pobožnosti, potrebni su još mnogi pripremni radovi; ovamo pripada gajenje religiozne etnologije (L. A. Veit [+1939] G. Schreiber i drugi). Iako su se spomenute crkvenohistorijske specijalne znanosti kao nastavni predmeti i opsegom uloženog istraživačkog rada osamostalile a u isti mah pripadaju srodnim teološkim disciplinama i drugim znanstvenim granama (kao što su povijest crkvene umjetnosti i crkvene glazbe, na koje se ovdje ne osvrćemo), ostaju pogotovu dogma, pravo, liturgija i misija predmeti opće crkvene povijesti, koja se nikada ne može odreći njihova istraživanja i prikazivanja ako želi obaviti svoj zadatak. Ona je majka, a spomenute grane njezine kćeri; u sustavu teoloških znanosti sve zajedno predstavljaju granu historijske teologije. 3. Kao u svim znanstvenim granama, tako se i u crkvenoj povijesti napredak spoznaje odvija prije svega unutar specijalnog istraživanja. Ono se toliko proširilo da nijedan učenjak nije kadar doći do pregleda nad čitavim područjem crkvene povijesti. Cjelovit prikaz, kao oni Fliche-Martina i ova knjiga, morali su se zato podijeliti na više autora. Ako se može govoriti o nekoj »reakciji« na taj razvoj, onda nikako u tom smislu kao da bismo se morali ili smjeli odreći rada na specijalnom istraživanju. »Reakcija« nije uperena protiv njega, nego želi više od toga. Ona želi izaći iz praktičkog pozitivizma koji je vladao na početku stoljeća i dati više od egzaktnog prikaza i povezivanja činjenica. Više se priklanja pragmatizmu kada koristi crkvenopovijesna zbivanja ekleziološki (J. Congar, H. Lubac, J. Danielou, K. i H. Rahner) ili ekumenski (J. Lortz). Više se priklanja teologiji povijesti kada povijest Crkve prikazuje u smislu povijesti spasenja te se tako vraća promatranju koje je vladalo do 17. stoljeća, ali je od tada ustupilo mjesto istraživanju vrela i prikazu

povijesnog toka, a bavi se problemima historizma, koje su nabacili E. Troeltsch i F .Meinecke, i povijesnosti Crkve kao takve. Tek će nas budućnost poučiti da li i koliko ti novi načini promatranja proširuju i produbljuju znanje o povijesti Crkve. PRVI DIO POČECI PRVI ODSJEK JUDEOKRSĆANSTVO

1. poglavlje Židovstvo u vrijeme Isusovo
Prema gledanju Novog zavjeta u smislu spasenja, došao je Isus Krist na ovaj svijet »kada je došla punina vremena (Gal 4,4; Mk 1,14). Čežnja za obećanim mesijom svakako je živjela u tadašnjem židovskom svijetu, ali kod većine ju je više podržavao težak politički položaj naroda nego religiozni motivi. Već više od pola stoljeća živio je židovski narod pod rimskim gospodstvom, koje je bilo to omraženije jer ga je zastupao čovjek koji je najsvetije nacionalne i religiozne osjećaje naroda duboko vrijeđao. Herod Veliki, sin Idumejca Antipatra, Cezarova prijatelja, dakle tuđinac, postigao je da mu je senat u Rimu prenio dostojanstvo židovskog kralja. Za uzvrat se morao obvezati da će na politički značajnom bliskoistočnom području štititi rimske interese, pogotovu nasuprot opasnim Partima. Područje koje mu je senat dodijelio morao je najprije zauzeti oružanom silom, pa ga je već od prvog dana kako je stupio na palestinsko tlo pratila mržnja naroda, koji mu se žestoko suprotstavio pod vodstvom hasmonejskog kneza Antigona. S rimskom pomoći uspjelo je Herodu zauzećem Jeruzalema g. 37. p. K. skršiti taj otpor. Nemilosrdno je istrijebio hasmonejsku dinastiju, koja je prije više od sto godina pod Judom Makabejcem i njegovom braćom u jedinstveno junačkoj borbi protiv sirijske vlasti obranila i vjersku slobodu židovstva. Istina, Herodu je doduše uspjelo da trajni bijes puka drži u šahu, ali su se njegova nastojanja da npr. novogradnjom hrama, utemeljenjem novih gradova, unapređivanjem gospodarstva i kulture svog kraljevstva pridobije srca svojih židovskih podanika izjalovila. Svojom oporukom razdijelio je državu među svoja tri mlađa sina; jezgru zemlje Judeju sa Samarijom i Idumejom predao je Arhelaju, koji je imao naslijediti i kraljevsku čast. Krajeve prema sjeveru dobio je Herod Antipa, a Bataneju, Trahonitidu i Auranitidu na sjeveroistoku Herodove države, preuzeo je Filip. Promjena vlade urodila je u Judeji ozbiljnim nemirima, koji su se mogli ugušiti samo s pomoću rimske vojske. Rimljanima se učinilo da Arhelaj nije nikakvo jamstvo za mir i sigurnost te je zato svrgnut god. 6. poslije Krista. Car August dao je zemlji novu upravu, kojoj su na čelu stajali rimski prokuratori i sa sjedištem u Cezariji. Imali su se brinuti u vezi s rimskim legatom Sirije za vojničko osiguranje i privrednu kontrolu područja, dok je sinedrij, posve židovska ustanova pod predsjedništvom velikog svećenika, bio nadležan za unutarnje poslove Židova. Ali ni taj novi poredak nije donio očekivano smirenje unutarnje politike. Za Židove je ostalo teško opterećenje njihove nacionalne svijesti što je jedna rimska kohorta stalno boravila u Jeruzalemu i što su im Rimljani određivali poreze. Mnogi prokurator je i previše nastupao kao predstavnik rimskog gospodstva, i tako se mržnja protiv tuđinske vlasti neprestano podgrijavala. Ali, najdublji uzrok trajno napetim odnosima između političkih gospodara i podjarmljenog naroda ima se u prvom redu tražiti u duhovno--religioznoj vlastitosti tog naroda, za koju Rimljani nisu imali gotovo nikakva razumijevanja. Religiozni položaj palestinskog židovstva U očima svoje okoline, židovski se narod odlikovao u prvom redu specifičnošću svojih religioznih uvjerenja, koja je usred inorodnih kultova i strujanja nastojao odlučno zadržati. Iako se u dnevnom životu nije bojao dodira s tom okolinom, ipak je bitne crte svoje vjere i svog religioznog života držao upadljivo žilavo, pa makar ga to stajalo najtežih žrtava i dovodilo u mnogostruku izolaciju nasuprot drugim narodima. Jezgra njegova uvjerenja bio je monoteizam; taj je narod čvrsto vjerovao da ga je u svim fazama njegove povijesti vodio jedini istinski Bog, Jahve, jer mu se već tako često, bilo neposrednim uplitajem ili riječju proroka, objavio kao njegov jedini gospodar. Iako je ta vjera u vodstvo pravednog i vjernog Boga kolebala u svojoj

snazi i neposrednosti, iako je u kasnije vrijeme bila izložena opasnosti stanovite ukočenosti zbog spekulacije rabina, ona se u narodu nikada nije izgubila. Pobožni pojedinac oblikovao je iz te vjere u svog Boga, koji ga vjerno i milosrdno vodi, svoj svakodnevni život, a narod kao cjelina vjerovao je da je savezom sa svojim Bogom izabran između svih naroda svijeta da bi jednom iz njega poteklo spasenje za sve narode. Ta se vjera hranila nadom u budućeg spasitelja i otkupitelja koga su proroci neumorno najavljivali kao mesiju. Ona je stalno podizala pojedinca kao i narod. Mesija će proizaći iz njegove sredine i u Izraelu uspostaviti kraljevstvo Božje i time podići Izrael nad sva carstva svijeta i biti mu kraljem. To očekivanje mesije i kraljevstva Božjeg bilo je u vremenima teških kušnji za vjersku i nacionalnu slobodu naroda najdublji izvor njegove snage i otpora. Budući da je vjerski život bio isprepleten s politikom, to je mesijanska ideja dakako lako poprimala previše ovozemaljski oblik što su ga uvjetovali dnevni jadi židovskog naroda, tako da su mnogi u mesiji gledali pretežno spasitelja od zemaljskih tegoba ili kasnije, sasvim konkretno, osloboditelja od omraženog rimskog jarma. Ali bilo je i u židovstvu toga vremena krugova koji nisu dali da se zaboravi bitno religiozno poslanje mesije, što su ga proroci nagovještali te su u njemu očekivali kralja loze Davidove koji će Jeruzalem očistiti i posvetiti, koji neće trpjeti zla ni nepravde a vladat će svetim narodom u svetom kraljevstvu (usp. Dn 7,9 13 27). Iz te žarke mesijanske nade rođene su one religiozne pjesme što ih nazivamo Salomonovim psalmima1, a koje, po uzoru na biblijske psalme živo i osvjedočeno izriču čežnju za obećanim spasiteljem, kao što to npr. čini pjesnik 17. psalma: “Daj, Gospodine, da im se ponovno uzdigne njihov kralj, sin Davidov, u vrijeme koje si ti izabrao, Bože, i da ti služi Izrael, tvoj sluga. Opaši ga snagom tako da smrvi vladara zločina, očisti Jeruzalem od pogana, koji ga sramotno gaze! Jer on će tada okupiti sveti narod, nad kojim pravedno vlada, i suditi će plemenima naroda koji je posvetio Gospodin, Bog njegov. On drži poganske narode u svojem jarmu tako da mu služe; slavi Gospodina javno pred čitavim svijetom. Posvećuje Jeruzalem i čini ga čistim kao što bijaše na početku. Nikakva se nepravda ne događa među njima u njegovo vrijeme, jer su svi sveti i jer je sad Gospodnji pomazanik kralj njihov. Blažen je onaj koji u to vrijeme bude živio! O Bože, daj da milost njegova uskoro zasja nad Izraelom! Neka nas on spasi od toga da nas bezbožni neprijatelji skvrnu. Sam Gospodin naš je kralj sada i u sve vjekove!” Uz monoteizam i očekivanje mesije, Zakon je imao odlučujuće značenje u religioznom svijetu tadašnjeg židovstva. Pokoravati se Zakonu, zadaća je koju religiozna svakidašnjica stalno postavlja pobožnom čovjeku čije se ozbiljno nastojanje upravlja prema izvršenju Zakona; ako pogriješi pa makar i iz neznanja, mora to okajati. Ali njegova vjernost Zakonu nalazi svoju nagradu već u ovom životu u blagoslovu skromnog blagostanja što ga Gospodin poklanja, no znatno više kad mu posljednji sud potvrdi da je u svojem ovozemaljskom životu bio pravedan te stoga smije primiti vječni život. Zakon je svakom Židovu dan u Svetom pismu, u duh kojeg se uvodio od rane mladosti u roditeljskoj kući i kasnije u posebnim školama. Sudjelovanje u službi Božjoj u hramu ili sinagogi, kojih je bilo u svim većim naseljima Palestine, podržavalo je poznavanje Pisma, koje se tamo tumačilo u posebnim propovijedima. Kako Zakon nije imao jednoznačna rješenja za sve situacije u životu, to je njegovo tumačenje bilo povjereno pismoznancima koji su tako postali važna ustanova u vjerskom životu židovstva. U načelu svi su Židovi visoko cijenili Zakon, a ipak je upravo Zakon davao povoda za cijepanje naroda u različite smjerove i stranke. Ove su se temeljile na nejednakom vrednovanju što se pridavalo utjecaju Zakona na cjelokupni život. Još prije početka makabejskih borbi nastao je pokret hasidima ili asideja, zajednice ozbiljnih muževa koji su u svrhu oblikovanja svog religioznog života ispitivali posljednju i najdublju volju Božju što stoji iza Zakona. Taj im se činio tako uzvišenim da su htjeli postaviti »ogradu oko Zakona« i onemogućiti svako, pa i svako nehotično, kršenje. Zakonu su htjeli služiti bezuvjetnom, čak na smrt spremnom poslušnošću i tako su pripravili ono požrtvovno držanje, kojim se odlikovao narod u vrijeme Makabejaca. Asideji nisu, međutim, mogli pridobiti sve za svoje ideale; osobito otmjene obitelji i vodstvo svećenstva držali su se po strani. Novi zavjet ih naziva saducejima, a zastupali su stanoviti racionalizam, koji je odbacivao vjeru u anđele i svijet duhova i rugao se prihvaćanju uskrsnuća od mrtvih. Za njih je u prvom redu pet Mojsijevih knjiga, Tora u pravom smislu riječi, imalo izrazit autoritativni karakter. U političkim su pitanjima bili skloni oportunističkom držanju prema gospodarima; sve u svemu činili su manjinu, iako dosta utjecajnu. Vjerska stranka, doduše ne po broju, ali po značenju za puk u početku prvog kršćanskog stoljeća najuglednija, bili su farizeji. Iako to ime znači otprilike nešto kao »odvojeni«, farizeji su svjesno nastojali da djeluju na
1

Osamnaest od tih psalama sačuvano je u grčkom prijevodu.

Bog se mogao samo ili potpuno ljubiti ili posve odbaciti. na narod koji ne zna ništa o Zakonu (Iv 7. Sekta vuče korijene još iz makabejskih vremena. Bogati književni i arheološki nalazi koji su od 1947. početak vječnog mira i spasa. jer. Njezin ishod donijet će sinovima svjetla.13). Grupa tzv. Mnogo sudbonosnije bilo je kazuističko držanje u svim pitanjima ćudorednog života koje je iz toga slijedilo te onemogućavalo i iskrivljavalo slobodno moralno odlučivanje pojedinca. Prema shvaćanju sekte. u kojima se shvaćanjima prijašnjih učitelja pridavalo najveće značenje. esenima. kako se u Qumranu rado naziva sotona. odrekli su se posjećivanja hrarna i sudjelovanja u njegovim žrtvama te napustili zajedništvo s »ljudima propasti«. a kad ni njihovi prigovori nisu ništa pomogli. Vodstvo je preuzela osoba koja se u qumranskim tekstovima naziva »učiteljem pravde« a kojoj se vjerojatno ima zahvaliti i prva organizacija sekte. Belial je. a njihov nazor o Zakonu i njegovu obdržavanju treba vrijediti kao tipičan izraz židovske religioznosti u prvom stoljeću poslije Krista. otkriveni na području ruševina Hirbet Qumrana. Tu svijest izabranja esenske zajednice nosila je misao pobožnog . Pri tom nije bilo polovičnosti. takoder vjerno služiti Zakonu ali naglašeno borbenim držanjem. obogatili su mnogim novim elementima sliku koju su Plinije i Josip Flavije o njoj zacrtali. kao titulu »rabija« ili prvo mjesto u sinagogi: katkada se osjeća u njegovoj osobnoj pobožnosti ohola samodopadnost zbog njegove vjernosti Zakonu. To je praktički značilo cijepanje Zakonu vjernih asideja na farizejsku struju i na brojčano mnogo manju grupu esena. jer su za svaku životnu situaciju željeli odrediti kakvo držanje traži Zakon. moglo se ići njegovim putem ili svjesno ustrajati u sljepoći vlastitog srca. što im je u velikoj mjeri i uspjelo. npr. Naravno. koje je bilo spremno i za mučeništvo. Dvojica mesija odigrat će ulogu u toj konačnoj borbi: veliki svećenik konačnog vremena. koje se sastojalo u radikalnom vršenju Božje volje što je izražava Zakon. zato s visoka sažalno i prezirno gleda na grešnika. što su ga najavile. Općina u Qumranu Vjernost Zakonu. prema njima. kraj svijeta. a koja je iz sporednih stvari mogla izvesti najčudnije zaključke. zelota htjela je. škola Samaja ili Hilela. »pomazanik iz Izraela«. Pred takvim držanjem morale su ustuknuti velike temeljne ideje o Bogu Izraela kao gospodaru povijesti čiju volju u poniznosti i pouzdanju valja slijediti i čije se milosrđe smije isprositi u molitvi punoj nade. i vojvoda konačnog vremena. jer su morali donositi odluke što su za cio narod bile i provedive. To potanko tumačenje Zakona našlo je svoj izraz u Mišni i Talmudu. već je na pomolu. Zeloti su aktivno otklanjali prodor svega poganskog i odbijali plaćanje poreza rimskom caru ili su čak podsticali na pozitivan otpor protiv poganskog tuđinskog gospodstva. No farizeji su »ogradu od Zakona« učinili još neprohodnijom. velika konačna borba između sinova svjetla i djece tame samo što nije započela. esene. bacio u to vrijeme tri mreže na Izrael: blud.čitav narod i da prodru sa svojim religioznim shvaćanjima. Učitelj pravde je osim toga objavljivao novo shvaćanje proročkih objava Starog zavjeta. nepravedno stečeno bogatstvo i oskvrnuće hrama. Pod time su razumijevali bogaćenje narodnih vođa poganskim plijenom i blago tumačenje propisa o braku (Lv 18. U javnom životu farizeju je bilo stalo da primjerom pokaže pravi stav prema Zakonu te je zato prihvaćao stanovite časti. koja se odsad osjećala »svetim ostatkom« istinskog Izraela. Pokušaj da se bilo koja situacija u svakodnevnom životu obuhvati nekom interpretacijom Zakona doveo je do egzegeze za koju je svaka čestica riječi bila značajna. Volja za potpunim pokoravanjem Zakonu urodila je tako konkretnim posljedicama kao što je novo uvođenje židovskog blagdanskog kalendara. zapadno od Mrtvog mora. po kojem su se blagdani morali svetkovati istoga dana u tjednu svake godine. Tko se nije pridružio bezuvjetnom obdržavanju Zakona u i smislu esena. a vrhunac njezina utjecaja pada u prijelaz iz drugog u prvo stoljeće prije Krista. Zbog svećenika sličnih Iaksnih nazora činilo se esenima da se ni služba u hramu ne obavlja čisto. njegovo potpuno i iskreno ispunjavanje nagnali su drugu jednu grupu židovskog naroda. razumije se. Pri tom su farizejski pismoznanci u pojedniim slučajevima ipak morali činiti ustupke koji su protuslovili njihovim vlastitim načelima. Taj je učitelj naviještao novo tumačenje Zakona.49). »pomazanik iz Arona«. tako da je tradicija u pismoznanstvu kasnijeg vremena igrala prvorazrednu ulogu. nije ni farizejima pošlo za rukom da cijelo tadašnje židovstvo prožmu svojim religioznim shvaćanjima. da se povuku iz javnog života i pođu u samoću. Pri takvom kazuističkom držanju nisu se dale izbjeći razlike u mišljenju među pismoznancima i tako su se oblikovale stanovite škole tumačenja Pisma koje su nosile imena vodećih učenjaka. Od asideja su preuzeli načelo o izvanjskoj važnosti Zakona u oblikovanju života pojedinca kao i narodne cjeline te se mogu smatrati kasnijim oblikom njihova razvoja. jednog središta te sekte. bio je nužno bezbožnik. Smatrali su se predstavnicima novog židovstva. što su si neki od njih dopuštali. poslušnost Zakonu obavezuje na takav sveti rat.

tako su osobito velike židovske kolonije postojale u Antiohiji. iznimki i povlastica koje su vodile računa o njihovim vjerskim nazorima i bogoslužnim običajima. Prema bezbožniku nema sažaljenja nego ga progoni nemilosrdna mržnja. farizejima. koja se bavila velikim događajima na svršetku svijeta: konačnom pobjedom nad zlom. zahtjev za herojskom vjernošću Zakonu još uvijek je vrijedio. Iz ulomaka već poznatih spisa te vrste. uže bratstvo u Qumranu živjelo je neoženjeno. Gdje god im je to broj dopuštao povezivali bi se u organizirane općine. Iz toga se može zaključiti da kod esena nije bilo nekog dubljeg nutarnjeg razvoja. pri čemu se polagala zakletva da će se poštivati pravila reda. židovski predložak oporuke dvanaest patrijarha. pokazuje da se esenska grupa izvanredno zanimala za tzv. Noine knjige. Dosad poznata literatura ne dopušta cjelovitu rekonstrukciju povijesti esenskog pokreta. poslije Krista. Rimu. u Maloj Aziji i Egiptu mnogo ih se bavilo poljoprivredom. no u blizoj okolici naselja živjeli su i oženjeni pristaše. ideja mržnje stupa u pozadinu. uostalom. Zajednički obroci i vijećanja okupljali su članove. na njega se zaziva Božji gnjev i prokletstvo. vjerojatno jedva nešto o njima znala. Po društvenom položaju pripadali su uglavnom srednjem staležu. drugi fragmenti. ali je to moguće jer se njima ta borba mogla činiti kao konačni boj između sinova svjetla i sinova tame. Njihova okolina spominje njihov jaki osjećaj međusobne pripadnosti kao posebno istaknutu značajku. sudnjim danom i slavom spasenja koja nikad neće minuti. koja je bila glavni razlog što u većem broju nisu prelazili na poganstvo svoje okoline. još više isticalo njihovu vlastitost i poseban položaj u javnom životu. Dotadašnji imutak pridošlih prelazio je u vlasništvo bratovštine. a napose u Aleksandriji. Nema izričitih svjedočanstava o tom jesu li eseni sudjelovali u borbi protiv Rimljana prilikom ustanka 68-70. Veza koja je ujedinjavala Židove u dijaspori bila je njihova vjera. neke Knjige tajni. potvrđuju pretpostavku da je nekadašnji broj »apokalipsa« bio mnogo bogatiji od onoga što se sačuvalo. dok je poslovima upravljao savjet staraca s arhontom na čelu. To je. a ljubav prema bližnjemu obuhvaća sada i onoga koji ne pripada zajednici. Josip Flavije pogotovo šuti o njihovim mesijanskim predodžbama u to vrijeme i tom prilikom ne spominje ni Ivana Krstitelja ni Isusa iz Nazareta. koja je u nalazima u Hirbet Qumranu pronađena bar fragmentarno. godine poslije Krista Rimljani. Vrijeme spasenja shvaća se kasnije kao neki povratak raja na zemlji. spisa o Novom Jeruzalemu. premda i nadalje ostaje dužnost da se mrze bezbožnici. kao što se. a dijelom duhu tame i nepravde. npr. Razborito i spretno znali su Židovi dobiti od gradskih i državnih vlasti čitav niz obzira. Potanje govori samo Josip Flavije o njima nakon razorenja Jeruzalema. bili su ratarski radnici i zakupnici. koje je u Qumranu poprimilo značaj reda. Osobito su se bavili tkanjem i bojanjem . gdje su im od pet velikih gradskih četvrti bile dodijeljene dvije. koji je svećenicima davao istaknut položaj. Taj radikalizam u naučavanju i praksa koja se iz njega razvila doveli su do organizacijskog okupljanja esena. stoljeća prije Krista židovstvo se u nekoliko valova uslijed prisilnog preseljavanja ili dobrovoljnog iseljavanja proširilo po Maloj Aziji i čitavom Sredozemlju te je za prvih rimskih careva brojčano mnogostruko nadmašivalo stanovništvo Palestine: Privlačili su ih pogotovo veliki kulturni centri helenističkog razdoblja. a pojedinih esena bilo je zacijelo posvuda u palestinskoj zemlji. može se sad s velikom vjerojatnošću naslutiti njihovo esensko podrijetlo. Pri tom je vladao strogi hijerarhijski red. ali i samostalni seljaci i zemljoposjednici. koja je bila najvjernija Zakonu. novicijata. Na daljnju povijest židovske religije eseni nisu imali više nikakva utjecaja. slično qumranskim tekstovima ranog vremena ni apokaliptički ne poznaju neki jasno ocrtan lik mesije. tako da je židovska grupa. Poznato mu je također njihovo milosrdno pomaganje i onih kojih nisu bili članovi zajednice. kao što su knjige jubileja. Središte tih općina bila je njihova sinagoga. ostaci pokreta su u ustanku Bar-Kohbe bili tako desetkovani da se pokret više nije mogao reorganizirati. Henohova knjiga. uskrsnućem od mrtvih. Tu se razvila Božja zajednica u monaško bratstvo.priznavanja Božje svemoći koja je ljude u nekoj vrsti predodređenosti dodijelila dijelom duhu istine i svjetla. dakako. kojoj je na čelu nadstojnik sinagoge kao vođa bogoslužnih sastanaka. javlja veća blagost prema bezbožniku i grešniku. Stanovite crte te esenske apokaliptike ukazuju na to da su se neka gledanja qumranske zajednice tijekom vremena promijenila te se npr. Središte monaške esenske skupine u Qumranu razorili su 68. Osobiti propisi čišćenja tražili su mnogobrojna opetovana pranja. ne može dokazati neka nutarnja srodnost ili čak ovisnost Isusa o qumranskoj sekti. Od 8. Izvanbiblijska književnost. apokaliptičku književnost. Spas djece svjetla nezaslužena je milost. u koje se kao punopravni član stupalo tek nakon pokusnog roka. Njih 150 može se dokazati u vrijeme apostolskog propovijedanja na području Sredozemlja. Židovska dijaspora Odlučujuće značenje za širenje kršćanstva u helenističkom svijetlu imat će židovstvo izvan palestinske matice-zemlje. dapače grešnika i neprijatelja. On je ostao pridržan njihovim velikim protivnicima.

nada se zajedno s drugovima u vjeri da će doći njihovu narodu Mesija koji će mu darovati pobjedu nad svim narodima zemlje i jedan novi raj. što se tiče vjere. To je nužno dovodilo i do upotrebe tog jezika u bogoslužju u sinagogi. U velegradu Aleksandriji već su zarana igrali značajnu ulogu kao bankari. Pogotovo su egzegetske propovijedi bile upućene na novi idiom. ni zapostavljanja. u Aleksandriji. Kad već grčka misao nije mogla ugroziti židovsku vjeru tako otvorenog i toj misli sklonog Židova poput Filona u njegovoj najdubljoj nutrini. i Židovi su nakon nekog vremena napuštali svoj jezik i preuzimali svjetski jezik »koine«. To je bilo bitno uvjetovano njegovom idealnom i stvarnom povezanošću s palestinskom domovinom. Usprkos tom oduševljenom prihvaćanju helenističke filozofije svog vremena. Sam raj je bio simbol Božje mudrosti. bilo je zapravo. U službi te propagande stajalo je ne baš neznatno spisateljstvo. sam um koji će u teologiji prvih kršćanskih stoljeća imati vrlo značajno i trajno djelovanje. Taj je grad bio zavičaj Židova Filona (oko 40. Takav se utjecaj može najbolje osjetiti u duhovno najživljem središtu dijaspore. Filon ostaje i izvana i iznutra povezan sa židovskim narodom. naziva ih Božjim mislima. samo rani dar židovstva poganima. Ne napuštajući prvotni smisao riječi koje u Bibliji govore o događajima velike židovske prošlosti moglo se tako doprijeti do dubljeg tajnog smisla što se u njima krio. S ulaskom grčkog jezika u religiozno područje židovstva. to su kardinalne kreposti. u filozofskoj terminologiji helenizma. Iz njegova djela. Što je preuzeo od helenističke mudrosti. I obredne zakone židovstva tumači Filon alegorijski i razvija iz njih. govori na primjeran način djelovanje različitih filozofskih smjerova helenističkog vremena. ni progoni što bi povremeno snašli židovstvo u dijaspori nisu ga mogli spriječiti da za svoja vjerska uvjerenja i svoju religioznu posebnost ne razvija poduzetnu i svrsishodnu propagandu. pa i vjerske. koje kulminiraju u zahtjevu za asketskim svladavanjem nagonskog života. u rajskom drvetu života simbol kreposti. tek se time duša oslobađa od tamnice tijela i osposobljuje za mističko uzdizanje koje je sjedinjuje s Bogom u »trijeznoj opojnosti« i predanju punom ljubavi. Aristejino pismo. nego i duboko poštivanje duhovnog i čežnju za produhovljenim životom u tišini. Jače od stoika utjecao je na duhovni svijet Filona »veoma sveti« Platon. koja je postizavala priličan uspjeh. Njegovo opsežno literarno djelo doimlje nas se kao posljednji odjek razmišljanja na koja je helenistički duhovni svijet mogao potaći jednog obrazovanog i duhovno budnog Židova dijaspore. ostao osvjedočen Židov. Daljnji oslonac vjere bilo je već spomenuto prisno zajedništvo svih Židova dijaspore. koju je povezanost stalno podržavao. Jeruzalem i njegov hram bili su središta te veze. On se mora poštivati svetkovanjem subote i ostalim zakonskim propisima na kojima je počivala nekadašnja veličina Izraela. iz njega teku četiri rajske rijeke. uvijek je čeznuo za tim da jednom na blagdan Pashe moli sa svojom palestinskom braćom u vjeri u njegovim prostorima. od kojeg je preuzeo ne samo njegovu filozofsku terminologiju. Nova okolina utjecala je po stanovitoj zakonitosti mnogostruko na židovstvo u dijaspori. pri tom je prednjačilo egipatsko židovstvo kad je u toku duljeg razdoblja prevelo pojedine knjige Starog zavjeta na grčki i tako stvorilo Septuagintu. koje je usklađeno s ukusom helenističkih čitalaca poučavalo kako su Mojsije i njegov narod praizvor svake kulture. Kao i drugi iseljenici. poslije Krista). etičke smjernice. U svijesti svakog odraslog Židova dijaspore živio je hram kao najviši simbol njegova vjerskog podrijetla. tako je vjerovao. prije svega njegovo poimanje o posredničkim snagama koje postoje između savršenog Boga i nesavršenog svijeta. od kojih je najviša logos. bilo je i samo židovstvo neizbježno izloženo kulturnom utjecaju helenizma u širem smislu i zahvatu helenističkih religioznih strujanja u užem. koje je kršćanstvo sačuvalo. Natpisi pojedinačno govore o zvanju carinika. čiji je neznani učitelj bio Mojsije. koja se za prvih rimskih careva upotrebljavala kao priznati prijevod Biblije po čitavoj židovskoj dijaspori. onda je to više bila osigurana vjera otaca kod prosječnog Židova dija'spore. koje je dovodilo do isključivosti i često davalo povoda za negodovanje poganskoj okolini te igralo stanovitu ulogu u opetovanim antisemitskim pokretima u Rimskom carstvu. Filon je. Čitanje Svetog pisma na grčkom slijedile su molitve sastavljene na grčkom jeziku. koja se očito predavala na posebnoj židovskoj egzegetskoj školi u Aleksandriji. hramski porez. čijem milosrđu i dobroti čovjek zahvaljuje sve i o čijoj je milosti potpuno ovisan. Platonski je obojena i njegova nauka o stvaranju. U tu literaturu ulazi i tzv. koje svojom vrsno ispričanom legendom o postanku Septuaginte usmjeruje zanimanje prema svetim knjigama židovstva te . a koji je u Adamu vidio simbol ljudskog razuma. kao i predodžbu o nesavršenom materijalnom svijetu. suca ili dapače oficira. u Evi čulnosti. Od Stoe je židovstvo preuzelo alegorijsku metodu tumačenja Pisma. vrlo savjesno je svake godine donosio za nj svoj novčani doprinos. ali tu nisu naišli na bezuvjetno poštovanje svojih poganskih sugrađana. No ni poruga ni grdnja.platna. Njegov Bog ostaje vječni Bog Starog zavjeta čije se ime ne može izgovoriti. od kojih su neke prešle u kršćansku literaturu.

Spis s očitom apologetskom tendencijom sačinio je Josip Flavije svojim djelom »Protiv Apiona« u kojem slikanje nemirne povijesti židovskog naroda što ulijeva poštovanje. koja počiva na bezuvjetnom monoteizmu. ali se nisu mogli oduprijeti privlačnoj snazi monoteističke misli i službe Božje u sinagogi. u obliku prakršćanske propovijedi. Apostolsko naviještanje želi izričito posvjedočiti da je zemaljski Isus iz Nazareta upravo taj Isus koji se . koji su obrezanjem. Uz nekoliko poganskih i židovskih vijesti. djela i riječi Isusove iz njegova zemaljskog života. »prozeliti«. pretpostavka su zato njezine povijesti. na čemu se Crkva temelji. daju. kao o važnim povijesnim podacima njegova životnog puta. poglavlje Isus iz Nazareta i Crkva Povijest Crkve ukorijenjena je u Isusu iz Nazareta. slavili su subotu zajedno sa Židovima i preuzimali mnoge druge vjerske običaje. te u isti mah svjedoče o njima. Ali ta vrela zahvaćaju ipak uvijek ponovno u taj život. Formalni prijelaz na židovsku vjeru vršili su tzv. koji se rodio u upravo ocrtanom duhovno-religioznom svijetu palestinskog židovstva. oduševljen prikaz njegovih velikih vođa. Dakako. Židovska dijaspora imala je veliko značenje za ranokršćansku misiju. njegova hrama i bogoslužja. to su poglavito spisi Novog zavjeta. štošta u bogoslužju. koja je odmah postala Biblija mladog kršćanstva. vidi se po velikom broju pogana koji su stupili u bliži odnos sa židovskom religijom.u nju spretno upliće propagandni opis Jeruzalema. to je ono našlo ovdje prije svega kod prozelita i bogobojaznih otvoreno srce za svoju poruku. Došlo je do upornog naglašavanja važnosti Tore i njezino strogo rabinsko tumačenje probilo se sada i unutar židovstva dijaspore. uranjanjem u vodu i žrtvom postajali potpuni Židovi i time prihvaćali sve obveze židovskog Zakona. Izvršila je izvanredno važnu predradnju pripravljanjem Septuaginte. »povijesnom« Isusu. napose tri najstarija Evanđelja. Njegov život i djelovanje. od osobita značenja za naviještanje o njemu. proroka i mučenika kao i njegovih vjerskih zakona i običaja treba buditi simpatije za židovsku vjeru. Nijedno od njih nije povijesni životopis Isusa iz Nazareta koji bi pričao njegov životni put od početka do kraja sa svim poželjnim pojedinostima. kao i židovskog svećenstva. o njemu onu sliku koja je živjela u predodžbenom svijetu i srcima njegovih prvih pristaša kad su ga poslije njegova uzašašća i po njegovu nalogu naviještali kao razapetog i uskrslog Mesiju. Doduše. Kako su sinagoge bile polazišta za prakršćansko misijsko propovijedanje. koje su zato vrijedne što se svaki pokušaj nijekanja Isusove povijesne egzistencije stavlja izvan diskusije. vrela koja govore o tom životu i njegovu značenju za Crkvu posve su osobite prirode. O apsolutnim brojevima jedne i druge grupe ne pružaju vrela nikakvih podataka. »život Isusov« u pravom smislu riječi ne može se iz njih izvesti. upućivanje na neosporno djelovanje židovske pobožnosti i etike u narodnom životu morali su se dojmiti helenističkih čitalaca koji su tragali za religioznošću. koje hvale monoteizam te u prvom redu iz ispunjenih starih proroštava u povijesti židovskog naroda pokušavaju osmisliti povijest uopće i proricanjem budućeg konačnog suda nastoje potaknuti pogane da se priključe židovskoj vjeri. To nas ipak ne tjera u radikalnu skepsu ako se pitamo može li se iz tih vrela još naći neki put k zemaljskom. U sukobu koji će se doskora razviti između kršćanske misije i židovstva dijaspore bitnu je ulogu uz dogmatske rasprave igrala borba za duše tih skupina. propovijedanjem monoteizma i mojsijeva dekaloga. 2. Djela apostolska i nekoliko Pavlovih poslanica. u ranokršćanskoj književnosti i molitvenim tekstovima nasljeđe iz svijeta židovske dijaspore. dakle. Prema tome. koja se razvijala. I tri rana Evanđelja sadržavaju već odraz apostolskog propovijedanja o Isusu. Propaganda za židovsku vjeru zapravo su 3-5 knjiga »Oracula Sibyllina«. jer su je kršćani preuzeli i iskorištavali za pobijanje vrijednosti mojsijevskog Zakona. Znatno veći bio je broj »bogobojaznih« koji doduše nisu htjeli prihvatiti za poganska shvaćanja neprilično obrezanje. ali ih je vjerojatno bilo u većini židovskih općina dijaspore. što su kršćani tu i tamo izravno upotrijebili u svrhu protužidovske propagande. Uspjeh te propagande koju je jamačno upotpunjavala i govorena riječ. Otklanjali su sada i alegoričku metodu jednog Filona. njihova bi djeca onda većinom i formalno prelazila na židovstvo. Da su kršćani imali više uspjeha pokazuje dosta dobro reakcija Židova rođenih u dijaspori koji su se sada udaljavali od Septuaginte i tražili nadomjestke jer su njihovu dotadašnju Bibliju kršćani tako uspješno upotrebljavali. Nasuprot tome. ističu pojedine činjenice i događaje. tu su sliku zacrtale i oblikovale potrebe apostolskog propovijedanja i vjera koja ga je nosila. Iznošenje židovske teokracije. koji je postao temeljom kršćanskog morala. mnoga je crta kršćanske liturgije.

U jasnom suprotstavljanju farizejskoj praksi izvanjski korektnog obdržavanja zakonskih propisa. ipak samo manjina njegova naroda postaje njegovim učenicima. on i za se traži nasljedovanje koje nikako nije moguće bez bolne samozataje.21). ali da se Ocu mora služiti ispravnom pobožnošću. Siromahe zove Isus blaženima jer su slobodni od zemaljskih briga za posjed i bogatstvo. Mt 28. tko polaže ruku na plug i obazire se.16. Samouvjerena pravednost farizeja do temelja je potresena kad im se govori da se nebo više raduje jednom grešniku koji se pokaje. Opasnost koja mu je zaprijetila od kralja Heroda primorala je njegovu majku i oca hranitelja Josipa na duži boravak u Egiptu. čijem su sudačkom pravorijeku podvrgnuti kao da ga je izrekao Gospodin (Mt 18. oni ne shvaćaju da u budućem kraljevstvu Božjem ljudsko djelovanje ne znači ništa. koje odviše lako zauzimaju u ljudskom srcu mjesto što pripada samo Bogu. koja slijedi iz toliko hvaljenog unutarnjeg života s Ocem: važnije od pedantnog poštivanja subotnjeg mirovanja jest djelo pomoći sučovjeku. apostoli su izričito imenovani učiteljima čijoj riječi narodi moraju vjerovati i u nju se pouzdati kao da je vlastita riječ Isusova (Lk 10. poslanici. koliko je moćno djelovala njegova čudesna snaga na uzete. Tako se ipak s pomoću brižne historijske kritike može iz tih vrela utvrditi niz pojedinačnih činjenica i crta koje omogućuju da se stvori obris Isusova života. taj mora napustiti vlastiti život (Lk 14. On nikako ne objavljuje samo individualnu pobožnost i religiju. objavljivao je sada Isus riječju i djelom da je došlo kraljevstvo Božje. svi koji se odlučuju da budu učenici pa su tako pozvani u Očevo kraljevstvo. čini se. sačinjavaju novo zajedništvo. proglašuje Isus čistoću i iskrenost misli i namjere temeljnim zakonom moralnog djelovanja i time osobnoj savjesti pridaje presudnu ulogu u području religije. On brižljivo priprema uspostavu te crkvene zajednice. a ne samo Izrael. tako i ja šaljem vas« (Iv 20. Otpočeo je to upadljivim korakom kad je posjetio velikog propovjednika pokore i krstitelja Ivana na Jordanu i od njega primio krštenje.18). gubave i duševno bolesne. Svjestan svog mesijanskog poslanja i Božjeg sinovstva koje je mogao potvrditi brojnim čudesima. Poziva čitavog čovjeka da ga slijedi bez obzira na dosadašnja prijateljstva. Tridesetak godina poslije svog rođenja napustio je Isus roditeljsku kuću i započeo svoje vjersko djelovanje u javnosti svoje domovine. Koliko je ta poruka zvučila utješno dotad prezrenima i malima iz naroda. koja obuhvaća ljude sviju rasa. da bi ga mogli vršiti.49). slijepe. (Lk 2. a glas Oca s neba posvjedočio da je on »njegov ljubljeni sin« (Mt 3. koji će u njegovoj pratnji zauzeti očito zasebno mjesto. Tu zajednicu zove Isus sam svojom Crkvom i sebi pripisuje da ju je ustanovio svojim djelom (Mt 16. pri čemu su dva pobožna Izraelca. nego poruku koja one što su je primili te je u sebi nose povezuje kao braću jedne vjerske obitelji.62).18). Simeon i Ana proročki najavili mesijansko poslanje djeteta. Oni će preuzeti i nastaviti ono poslanje koje mu je prenio nebeski Otac: »Kao što je mene poslao Otac. a svoje roditelje upozorio na to da mora biti u kući Oca svoga. Na dvanaestoricu prenosi napokon svećeničku vlast. njihovo poslanje obuhvaća također naviještanje kraljevstva Božjeg. da je pravednik samo onaj kome to Otac milostivo pokloni. Iako mu katkada kliču velike skupine naroda zbog njegovih čudesnih djela. dok se obitelj poslije Herodove smrti mogla nastaniti u galilejskom Nazaretu. pri čemu ga je »Bog pomazao Duhom Svetim«. da su svi ljudi.sada propovijeda. Najviši zakon religije koju je objavljivao bezuvjetna je ljubav prema Bogu i ljubav prema bližnjemu. tako očito kaznio za njihove grijehe. U Isusovoj riječi i djelu osjeća se jasna tendencija koja smjera prema osnutku i rastu jedne takve vjerske zajednice.20). kojima pridaju ime apostoli. Dječak je rastao u seoskoj tišini a da nije pohađao neku rabinsku školu. vredniji od molitve u hramu jest razgovor s Ocem u samotnoj sobici. nego devedeset devetorici pravednika. siromašnima i bolesnicima. Isus nadalje ponovno uspostavlja istinsku ljestvicu dužnosti.13 ss). Međutim.26). koja nastavlja njegove . Samo je jednom prilikom zablistalo nešto od njegove buduće religiozne veličine kad je kao dvanaestogodišnjak raspravljao na nadmoćan način s pismoznancima o vjerskim pitanjima. od kojega dolazi spasenje svim ljudima. Takvi zahtjevi ne trpe više smirene obiteljske idile. koje je Bog. pozvani da stupe u nj. Sadržajno. Iz te skupine bira dvanaestoricu. toliko su strogi uvjeti koje Isus postavlja za pripadnost Božjem kraljevstvu. Ona zajednički moli svoga Oca da joj oprosti krivnju. njegova riječ razdvaja poput mača dotadašnje zajedništvo. Nečuvena je bila njegova poruka da carinicima grešnicima. No prije svega jedinstveno je i novo slijedeće: k Ocu se može samo po Isusu. obiteljske veze i posjed. koji je u liku goluba sišao na nj. nije vrijedan toga kraljevstva (Lk 9. Četiri do pet godina prije početka naše ere rođen je Isus iz Nazareta od djevice Marije u Betlehemu i po židovskom običaju četrdeset dana nakon obrezanja prikazan je kao prvorođenac Gospodinu u jeruzalemskom hramu. Njima posvećuje posebnu brigu. pripada prvenstvo prebivanja u Očevu domu. s njima raspravlja o posebnim zadacima koji ih u toj zajednici ubuduće očekuju. Evanđelja uvijek nanovo i posve jasno ističu poseban položaj dvanaestorice. tko zaista želi biti njegovim učenikom.

i 33. ili 15. Prvo šibanje kojim se kažnjavaju vođe jeruzalemske općine. kandidat je. No njezina sasvim nadnaravna osnovica leži. Smrću koja zaključuje djelo zadovoljštine i otkupljenja i uskrsnućem koje slavno potvrđuje njegovo djelo završava ustanovljenje Crkve.1-4. Iv 21.velikosvećeničke zadaće u novoj zajednici (Iv 17. Time ustanova koju je Isus pripravio u svojem preduskršnjem djelovanju. dakako. Odluka o izboru prepušta se u molitvi Bogu.25 ss). koje su pozvale apostole na saslušanje. jer im je broj 12 bio sakrosanktan. Uskoro je broj članova općine narastao na 5000 (Dj 3. kad je riječ o Jeruzalemu.19. ali se odatle. što je u očima onih koji nisu vjerovali u njegovo poslanje značilo i konac kraljevstva Božjeg koje je naviještao. Pozivajući se na ime Isusovo. a kasnije se spominje tek prigodno. Vjera u njegov povratak. Kad se zbog novih čudesa i opetovanih propovijedi broj vjernika povećava. u kojoj naviješta Raspetoga i Uskrsloga kao istinskog Mesiju. morala uputiti poganima i da je židovski kršćanin Pavao postao zakoniti misionar kod pogana uz privolu i po nalogu ostalih apostola. Iz skupine dvanaestorice poziva Isus napokon Petra na jedinstvenu zadaću. određuje ga da bude stijena na kojoj će počivati njegova ustanova. Iako nerado. kao ostala jedanaestorica. . kao što je bio prorekao.28) te ima hraniti i posvećivati udove zajednice tajanstvenim sakramentalnim milosnim životom. morao biti vjerodostojan svjedok Gospodinova životnog djela. dobiva okosnicu u obliku i izvana vidljivog sustava koji će se sada organički razvijati u prostoru i vremenu prema zakonima koje mu je usadio njegov utemeljitelj.djelo Petra i Ivana . doduše. Ali za tri dana on je uskrsnuo. U početku je upravo jedva shvatljiva činjenica uskrsnuća Raspetoga ujedinila pobjegle učenike iznutra i izvana i povezala ih u zajednicu iste vjere i istog ispovijedanja. opet se bila okupila skupina od 120 vjernika. ozdravljenje kljastog od rođenja . pokazivao se četrdeset dana češće svojim pristašama. uslijed Petrove propovijedi priključuje se oko 3000 Židova vjeri u Krista. dakako. U oduševljenju tog dana Petar drži veliku propovijed pred okupljenim narodom. s poslanjem Duha Svetoga počinje njezin povijesni život. temelji se napokon na Isusovoj smrti. Petar govori u njihovo ime te i tu hrabro naviješta poruku o Raspetom. posebnom formulom daje mu poslanje da pase ovce i jaganjce i jača braću (Mt 16. Tako se Isusovo djelovanje u njegovu narodu naglo prekinulo nakon dvije ili tri godine. ne pružaju cjelovitu sliku događaja. U tu smrt morao je Isus poći jer se većina njegova naroda zatvorila pred njegovom porukom.18. dok nije bio uzet na nebo. namijenjena najprije Židovima. on je daje na znanje kockom. nego ljude (5. bila je jedan od nosećih stupova u zdanju mlade Crkve. na posve drugom području. 3. Kad počinje kazivanje Djela apostolskih. iz koje jedino novo zdanje zajednice spasa onih koji su otkupljeni prima svoj tajanstveni život. Ona. Unutrašnjem jačanju odgovara vanjski rast općine. Vjerski vođe židovstva odlučno su otklonili njegovo mesijsko poslanje i progonili ga kao buntovnika sa sve većom mržnjom koja ih je napokon dovela do odluke da ga ubiju. rimski je prokurator popustio njihovim zahtjevima i predao im Isusa iz Nazareta u ruke da ga razapnu. Mt 20. Tako su pod Petrovim vodstvom najprije proveli dopunski izbor u apostolskom kolegiju. Takvi uspjesi uznemirili su židovske vlasti. jer njihov pisac uzima iz građe samo ono što služi njegovu cilju: pokazati da je poruka o novom kraljevstvu Božjem bila. koji su kod njegova uzašašća obećala dva anđela. koja se u čvrstoj vjeri u ponovni dolazak na nebo uzašlog Gospodina odlučila da izvrši naloge što ih je dobila u onih četrdeset dana između uskrsnuća i uzašašća.29).4). Mlada općina osobito se utvrđuje događajima na prve Duhove kad je Duh Sveti uz izvanredne popratne pojave vihora i plamenih jezika sišao na okupljene vjernike i dao im hrabrost da javno svjedoče. Umro je na križu 14. poglavlje Jeruzalemska praopćina Vanjski događaji Najvažnije vrelo koje govori o sudbini praopćine jesu prvih sedam poglavlja Djela apostolskih. koje je sada sve više raslo.i Petrova propovijed donose daljnje uspjehe. koja pada na Matiju. Imaju hrabrosti pred sinedrijem reći da Boga valja više slušati. apostoli odbacuju prijetnju sa zapovijedi da ubuduće budu mirni (4. godine kršćanske ere.5-22). nisana između 30. Zato se nastanak i rast praopćine opisuje samo za prvih petnaest godina njezina postojanja. apostoli dolaze opet u zatvor. i kršenje ponovne zabrane da se govori u ime Isusovo predznaci su blizine prvog progona. po kojoj jedinoj čovječanstvo može ponovno zadobiti spasenje. po Božjoj volji.

Oni nisu. poslije Krista). mogla su se u sirijskoj prijestolnici Antiohiji sakupiti znatna skupina nekadašnjih pogana u kršćansku zajednicu. »općina. brigu o njoj povjerili su apostoli levitu Barnabi s Cipra. bio u općini znatan. Na samrti je po uzoru na svog Gospodina molio za neprijatelje. 8. Bacili su starca s visine hrama. Ovdje se prvi put pojavio naziv Xριστιανοι (kršćani) za pristaše nove vjere. Grčka imena tih ljudi ukazuju na to da je broj takozvanih helenista.17). kako ih zovu Djela apostolska (9. kamenovali ga i još živoga dali dotući. Oko dvadeset godina mogao je Jakov djelovati u Jeruzalemu. a inače individualno oblikuju svak svoj vjerski život. Njegov ugled je mnogo vrijedio na tzv. Iznenadna Herodova smrt godine 44. Kasnije je Petar opet posjećivao braću u vjeri izvan Jeruzalema -»svete«. koji je bio nastupio nakon progona.16 nije nevjerojatno -ime koje su kršćani sebi dali sami. godine mogla pogoditi mržnja velikog svećenika Anana.5) koja se prema tome u Jeruzalemu oblikovala u posebnu zajednicu pod imenom Isusa iz Nazareta.32) . Između njih i palestinskih judeokršćana došlo je očito do napetosti. Budućnost mlade Crkve ležala je nakon razorenja Jeruzalema među poganskim narodima oko istočnog Sredozemlja. ta je zajednica od prvog početka raščlanjena zajednica. oni izvršuju posebne zadaće što ih . έκκλησία. ponovno je prekinut za Heroda Agripe. Kao prvi krug osoba te vrste posebno se izdiže kolegij dvanaestorice apostola iznad svih članova općine.1-6). I on je umro kao mučenik kad ga je 62. skupština«. Crkva jest ime koje sami judeokršćani upotrebljavaju za taj skup (Dj 5. a Jakovu odrubiti glavu mačem ( 42.2). Židova iz grčke dijaspore. dakle. gdje se dio njih nastanio u gradu Pelli. da bi se dodvorio Židovima glavnog grada (Dj 12. njegov strogo asketski život i vjernost židovskoj predaji pribavili su mu ime »pravednika«. ili je to napokon bilo -što s obzirom na Dj 1. pri čemu je osobito uspješna bila misija helenista Filipa u Samariji. Te su muževe apostoli postavili u službu molitvom i polaganjem ruku. Ustrojstvo. vjera i pobožnost Židovski protivnici nazivali su grupu Isusovili pristaša »sektom Nazarenaca« ή των Ναζωραίων αίρεσις (Dj 24. donijela je Crkvi opet mirnije dane i omogućila daljnje propovijedanje Gospodnje riječi. naprotiv to uvjerenje ili okuplja oko zajedničkih religioznih čina te tako čini »općinu«. samo neki broj Židova koji dijele jednako uvjerenje o tome da je Isus pravi Mesija.Kako su s brojem članova rasle i zadaće. jer se smrću Festa mjesto rimskog prokuratora upravo ispraznilo. Još pod Petrovim vodstvom bilo je u Palestini pojedinačnih obraćenja među poganima. bile su potrebne i organizatorske mjere. pa su se u godinama 66-67. koji je apostolske vođe Petra i Jakova Starijeg dao zatvoriti. Možda bi i Petar doživio istu sudbinu. ali kad kamenovan umire mučeničkom smrću. na koje su u Samariji polagali ruke da bi i oni primili Duha Svetoga. želeći se razlikovati od židovstva ili bilo koje židovske sekte. Pri tom se ne zna jesu li to ime uvele poganske upravne vlasti. iselili istočno od Jordana. Sad je uprava općine prešla na Jakova Mlađeg.11. Apostoli su na tom putovanju i sami misionirali te propovijedali po mnogim mjestima Samarije. na kojem je igrao ulogu posrednika (Dj 15. koja je uzeta u kanon Novog zavjeta. no sada su naviještali evanđelje diljem zemlje. Među helenistima ističe se Stjepan hrabrošću i vještinom u raspravljanju sa Židovima. a Petar sam pokazao prihvaćanjem poganskog stotnika Kornelija da poruka evanđelja nije namijenjena samo Židovima. mir. Apostoli su morali biti slobodni za misijsko propovijedanje. što ih uvijek primaju od višeg autoriteta. Kod njih je misioniranje s uspjehom bio započeo judeokršćanin Pavao.1 itd. usudio im se reći da je Kristovim djelom Stari zavjet prestao. uživajući velik ugled u krugu ostalih apostola -Pavao ga nabraja s Petrom i Ivanom u »stupove« pracrkve (Gal 2. u prvom redu u Judeji i Samariji. pa je zato određeno sedam muževa za stolnu službu.9) -i u krilu svoje općine. kad je Filip. koncilu apostola. Židovski kršćani očito nisu htjeli sudjelovati u toj borbi. zbrinjavanje siromašnih i podupiranje dušobrižničke djelatnosti apostola (6.a prisutnost judeokršćana u gradovima kao Joppe i Lydda pokazuje da je pokret jačao i u udaljenijim krajevima Palestine. ili ga je kao nadimak upotrebljavala svjetina. mnogi su kršćani izbjegli opasnosti bijegom iz grada. ili 43.13-21 ). Dok su apostoli ostali u Jeruzalemu. krštenjem primio komornika etiopske kraljice Kandake u kršćansku općinu. Kao što se iz Djela apostolskih wdi na prvi pogled. da nije u to vrijeme zauvijek napustio Jeruzalem i otišao »na neko drugo mjesto« (Dj 12. To širenje vjere u Krista izvan glavnog grada Palestine dalo je povoda apostolima Petru i Ivanu da posjete nove kršćane. Još za vrijeme postojanja praopćine u Jeruzalemu.). Ima u njoj različitih osoba i različitih krugova osoba. Sudbina mlade Crkve krenula je drugim putem. a stradali su napose helenistički članovi. Nekoliko godina kasnije prestala je samostalnost jeruzalemske općine kad se židovski ustanak prptiv Rimljana pretvorio u katastrofu za čitav narod. u kojoj nemaju svi isti položaj.6-8 i 1 Petar 4. Brinuo se međutim i za judeokršćanske općine izvan glavnog grada: pisao im je poslanicu. Stjepanova smrt bila je znak za progon jeruzalemske općine. kojima su u životu općine povjerene različite zadaće i funkcije. No.

propovijeda nakon ozdravljenja kljastog od rođenja (3. Cijelo njegovo djelovanje na području praopćine sve do dana kad je konačno napustio Jeruzalem da bi i on misionirao među poganima može se ispravno razumjeti samo onda ako ga shvatimo kao ostvarivanje naloga Gospodnjeg. s tim je povezan zadatak da predvodi u bogoslužnim svečanostima zajednice što se skuplja u vjeri Isusa: da daje krštenje.1). naprotiv oni su po svojoj naročitoj prikladnosti za takvu zadaću trebali svojom riječju obodriti i ojačati braću antiohijske općine. ali upravo time pokazuje da je Petar odgovorni vođa praopćine. koja je čvrsto utemeljena na njegovoj službi (Mt 16. nije zasnivao na nekoj posebnoj trajnoj službi. 5.2). Taj korak istina. koji mu je mogao prenijeti samo neki viši autoritet. da je Gospodin pozvao Petra da jača braću i pase Kristovo stado. dakle. njihova je djelatnost »služenje« ( διακονειν ) (6. Najodlučnija zadaća apostola jest njegovo svjedočenje o Isusovu životu. o kojem. a izvještaj pokazuje da ono daleko nadilazi čistu karitativnu djelatnost. Sam Krist je apostolima dao moć da u njegovo ime čine znakove i čudesa (Dj 2. tako da se nakon otpada Jude njihov broj mora nadopuniti izborom. koji pada na Matiju. koje izabiru i šalju u Antiohiju da tamošnje kršćane obavijeste o zaključcima apostolskog koncila.je Isus iz Nazareta do svojeg uzašašća namijenio krugu dvanaestorice koji je pozvao i u tu svrhu poučio. to su Juda Barsaba i Sila. prema tome. U jeruzalemskoj praopćini kreću se te starješine uvijek u okolini apostola ili Jakova. sudjeluju u odlukama apostolskog koncila (15. dovodi do spora s nekim judeokršćanima. Teško je reći mogu li se oni smatrati prethodnicima đakona u pavlovskim općinama. Ime nije neka kršćanska novotvorina.12). Iako je Jakov kao mjesni upravitelj jeruzalemske općine predsjedao apostolskom koncilu.28).2 ss). Govori u ime kolegija pred starješinama i pismoznancima (4. starješina sinagoga u židovskim općinama Palestine. naime.19).1-7. kojim se čovjek uključuje u zajednicu: da vodi vjersku gozbu. kao vođe općine.18. Područje zadatka trećeg kruga osoba. tako da je sasvim jasno da samo najviši Božji autoritet može pozvati nekoga u službu apostola. nego molitvom i polaganjem apostolskih ruku.18). koje Djela apostolska nazivaju »starješinama« .32). Njihov se zadatak.15 ss). Praopćina osjeća da ne smije dirati u broj dvanaest tih muževa. propovijeda kod Samarićana i u mnogim drugim gradovima (21.30). Stjepan.42. dok Filip djeluje kao misionar. On polazi nakon svojeg bijega iz Damaska u Jeruzalem »da bi upoznao Kefu« (Gal 1. jer se djelatnost ovih ne može dobro razaznati. Taj se posebni položaj može jasno razabrati već iz prikaza vanjskog života praopćine: Petar vodi dopunski izbor za apostolski kolegij i formulira molitvu koja se pri tom izriče. Djela apostolska ne nazivaju tu grupu službenika nikakvim posebnim imenom.32). 15. S tom je moći povezano pravo da općinom upravljaju svojim autoritetom. jer se time autoritativno odlučilo da evanđelje nije namijenjeno isključivo »onima iz obrezanja« nego i poganskim narodima te tako ima opći značaj. kao i pred sinedrijem (5.2). Dj 20. Sliku koju pisac Djela apostolskih zacrtava o njegovu položaju značajno je potvrdio Pavao. Njegova odluka da pripusti poganina Kornelija krštenju ima značaj smjernice. oni su. a Bog sam pokazuje kockom odluku. započinje molitvom. igra prvorazrednu ulogu u teološkoj raspravi sa Židovima oko Kristova poslanja i važenja Starog zavjeta (Dj 6. Usprkos tome apostol nije toliko gospodar koliko daleko više sluga i pastir u Crkvi.8).20). glava židovskih patricijskih obitelji u jeruzalemskom sinedriju. npr. osim Mateja. Prijenos službe toj sedmorici ne provodi se u obliku pukog izbora u općini. Po svom sadržaju proizlazi služba sedmorice iz unutrašnjih potreba mlade općine. U Djelima apostolskim češće se govori o djelovanju sedmorice. da polaže ruke i tako posvećuje članove za posebne zadaće. tj.14 s. ipak se prema Pavlu jasno razabire da je Petrov stav odlučio o pitanju je li ispravno što su poganski kršćani slobodni od mojsijeva zakona. Među nosiocima apostolske službe razvija Petar djelatnost iz koje se vidi da mu među dvanaestoricom pripada vodeći položaj. No dopunski izbor ima isključivo vjerski značaj.45. govore Luka i Ivan. To je služba već spomenute sedmorice muževa koji su pomagali apostolima u njihovoj djelatnosti i obavljali službu za stolovima kod siromaha općine. pomoćnici apostola ili jeruzalemskog pastira u upravi praopćine. jer je uvijek bilo starješina. Samo se jednom u jeruzalemskoj općini spominju i »proročki obdareni« muževi (15. πρεσβύτεροι. Tome se ne protivi što Petar jednom drugom prilikom ne nastupa baš autoritativno prema Jakovu. 24.8 ss).8). u kojoj se simbolički izražava zajednička pripadnost.3) i Šimuna Maga (8. Nastupa sa sudačkim autoritetom prilikom slučaja Ananije i Safire (5. Njegovi posjeti »svetima« izvan Jeruzalema imaju značaj vizitacije (9. da osiguravaju stegu i red i osnivaju nove općine vjernika (8. nije tako jasno određeno kao kod sedmorice. ukratko da svećeničkom funkcijom posreduje između Krista i njegove Crkve. o Petru je očito ovisilo priznavanje Pavla u novoj zajednici. (11. . smrti i uskrsnuću. Jedan od njih. Praopćina poznaje još jednu službu o kojoj govore Dj 6. Petar govori u ime Kristovih pristaša na blagdan prvih Duhova (Dj 2. to potječe više od njegova kolebljiva karaktera nego od službenog položaja.

31). oduševljenje prakršćanskog zajedničkog života nije dalo da pri tom dođe do bilo kakvih napetosti. Ne može spašavati obrezanje nego samo milost Gospodina (15. 3.. koje se za osobite zadatke unutar općina posvećuju vjerskim obredima. Za apostole nije moglo biti jasnijeg i boljeg dokaza za mesijsko dostojanstvo Gospodina od uzvišenja Uskrsloga. On je nadalje »Svetac i Pravednik« (3. jasno se razabire da se već u praopćini članovi razl:ikuju i dijele na skupine osoba.Iz postojanja spomenutih nosilaca službi. prilikom krštenja stotnika Kornelija (10.59).!« (2.1 ss).44 ss). zato mu pripada mjesto s desne Bogu i može mu se pridavati titula Kyriosa. kao što je po njemu već za njegova zemaljskog života činio znakove moći i čudesa.24).. kojim ga je sam Bog učinio (2. Zato svjedoče da je svemogući Bog uskrisio Isusa od mrtvih. poslao s punomoćima Mesije da donese otkupljenje. pa tako njezina vjera u nj obuhvaća sve što je otkupljenjem po Isusu Kristu darovano čovječanstvu. praopćina vjeruje da se bez njega nitko ne može spasiti. po Dj 10.40). učvršćuje i produbljuje kao povijesni događaj i sadržaj vjere poslanjem Duha Svetoga na prvi blagdan Duhova (Dj 2. Uskrsli je napokon. doživljavali su kao činjenicu svi oni kojima se Uskrsli objavio. Događaj koji je kao nešto sasvim novo i revolucionarno prouzrokovao okupljanje Isusovih pristaša u praopćinu tj.14). Vjera praopćine da spas dolazi samo od Isusa izgovara se s velikom isključivošću: »Spasenja nema ni po jednom drugom. »mir po Isusu Kristu« (10. praopćina se nada da će čudesni znaci koji se događaju »po imenu tvoga svetoga sluge Isusa« potvrditi navještaoce evanđelja u njihovu poslanju (4. protiv kojeg su se neprijatelji udružili (4. On je »sveti sluga Isus«.42. To je prije svega uvjerenje da Uskrsli.27) .32) ili »kraljevstvo Božje i ime Isusa Krista« (8.12). Početak tog spasenja koje ostvaruje Isus jest oproštenje grijeha što ga je on donio (2.36). ali i kad se općina okuplja na molitvu (4. 5.43. nadnaravnu snagu koja djeluje i u pojedinom vjerniku (2. Apostoli propovijedaju evanđelje »Isusa Krista« (5. σωτήρ. koja ih u vjeri dijeli od njihove židovske braće.42 on je sudac živih i mrtvih koji sada vlada s nebesa. no ono se ne osjeća kao jaz između jednih i drugih. da mu t:o i u času smrti spontano dolazi na usne (Dj 7 .31).19). pozvan od Boga da spasi čovječanstvo (5. Spasitelj.59.42). Da je spasenje za praopćinu već započelo. No ipak su pokajanje i unutarnje obraćanje pretpostavke za uništenje krivice (3. I iz starozavjetne upotrebe dobro poznat naziv »sluga Božji« primjenjuje praopćina na Uskrsloga na jedan način koji pojačava i uzdiže njegovo mesijsko dostojanstvo. kojeg naviještaju.26).20) ili »riječ Gospodnja« (15. jer tog je slugu. Vjera da u Isusu imaju Mesiju očituje se u različitim titulama dostojanstva koje mu pridaje apostolsko naviještanje i pobožnost praopćine. Taj dolazak Duha Svetoga ponavlja se nakon Duhova uvijek kad se nova braća pridružuju vjeri u Uskrsloga. zato ga trebaju vjerom prihvatiti svi koji se žele priključiti evanđelju.36). Sadržaj toga naviještanja jednostavno je »Isus Krist« (5. Taj Sveti Duh dijeli. Sve češće ga zovu »Krist«. Činjenica uskrsnuća potvrđuje se.22). apostola.34). »Isus Krist« je onaj koji posredstvom apostola liječi (9. ali će na koncu vremena opet doći (1. 9. nasuprot dotadašnjem židovskom vjerskom svijetu. uvjerenje kršćana da je taj Isus pravi obećani Mesija.21.38). jer je pod nebom to jedino ime dano ljudima po kojemu nam se treba spasiti« (4. što daje apostolskom naviještanju njegovu posljednju jasnoću i nedvoumni smjer. on je poslan da ljude odvrati od grijeha (3. zove se on i Kyrios. No uskrsnuće je također temeljan element religiozne vjere iz koje praopćina živi i postaje stožerom apostolskog naviještanja. 8. Bog uzvisio. 20. nije nitko drugi nego onaj zemaljski Isus iz Nazareta i zbog te identičnosti moraju apostoli naviještati i sve ono što je Isus prije svoje smrti naučavao riječju i djelom. s jednakim razlozima kao i samom Bogu (1. 10. Isto tako je radikalno i novo. i taj naziv postaje kao drugo ime Isusa.35).1 ss). zato Petar zaklinje svoje slušatelje: »Spasite se . Zato se praopćina obraća molitvom Kyriosu bez ikakva ustručavanja.33) kao što je temelj misionarske odvažnosti i revnosti apostola i ostalih prakršćanskih . Prije svega. 11. posebnu nutarnju. jer je Židovima praopćine već njihovim podrijetlom ministerijalno svećeništvo bilo blisko i uživalo osobit ugled u krugovima pobožnih i onih koji su očekivali Mesiju. prema Petru (3. već praopćina poznaje raščlanjivanje na kler i laike.12). saznaje ona primitkom Duha Svetoga koji joj to potvrđuje.20 ss). »obećanje« (13. iz njezine sredine potječe izreka koju nam je prenio Pavao »Marana tha – dođi Gospodine« (1 Kor 16. jer se hijerarhijska raščlamba smatrala božanskim uređenjem. Stjepanu je tako prirodno da se u molitvi obraća Gospodinu Isusu. Zato jer je Isus Mesija. 13.13). uskrsnuće Gospodinovo. ali čovjek ga može ili prihvatiti ili otkloniti. dakle.1 11). 7.7.1 10 ss 42.30). άρχηγός.31. starješina i sedmorice. Vijest o spasenju koje je donio Isus naziva se po uzoru na Isusa i u apostolskoj propovijedi »evanđelje« (15. 11. propovijedanje spasenja najradije se označuje riječju εύαγγελίζεσθαι. 17).38. i na veliko mnoštvo običnih vjernika. Evanđelje pokazuje put k tome spasenju. I drugi naslovi stavljaju Uskrsloga u Božju blizinu. kao u Samariji (8. života koji vodi u život i koji je vrelo života. po uvjerenju praopćine.11. Odsada će apostoli u svojim propovijedima stavljati u prvi plan tu odlučujuću novost.35.

odbijajući Mesiju. Naviještanja kraljevstva Božjeg tema je koja se neprestano vraća u apostolskim nagovorima kao što je bila glavni predmet razgovora s Gospodinom nakon uskrsnuća.6 ss). 8. kao što pokazuje Stjepanovo držanje. ona je već dionik milosti (4. nasuprot suboti. Zato kršćani praopćine. Na svemu tom vjerovanju gradi se religiozni život praopćine. no ne vjeruje da bi zato morala napustiti naslijeđene oblike pobožnosti. oproštenje grijeha i uključenje u zajednicu onih koji vjeruju.vjerovjesnika. Već krštenje predstavlja takav bogoslužni čin posebna značaja. Istina je da se mogu ustanoviti neke klice koje će kasnije dovesti do samostalnih oblika pobožnosti i bogoslužja. koji se razlikuju od tadašnjeg židovskog ponedjeljka i četvrtka.38).16).33. živi potpuno u prisutnosti uskrslog Gospodina. 9. Apostoli u svojem naviještanju govore o tom životu (5. s njome će tek doći »vremena utjehe« (3. 4. Isticanje tog izraza za tu svečanost sa sigurnošću pokazuje da su mislili na Gospodnju večeru.24. No praopćina vjeruje da se već nalazi u početku završnog vremena. Jakovljevim klauzulama usvojeni su stanoviti obziri prema njoj da bi se tako olakšao mir u zajedničkom životu općina.31). ali u praopćini još uvijek ne dolazi do potpunog bogoslužnog izdvajanja iz cjeline palestinskog židovstva. psalmi (3. dakle. time postaje takav semasiološki razvoj izraza »lomljenje kruha« vrlo vjerojatan. 8. Posebni putevi kršćanske pobožnosti ocrtavaju se i u izboru novih posnih dana.20).42).41. koje posreduje u primanju Duha. pa i njezini glavari kao Petar i Ivan.8. 3. jer se u praopćini krsti nedvoumno »u ime Isusa Krista za oproštenje grijeha« (Dj 2.8. iako ta povezanost u predodžbama praopćine nije potpuno razjašnjena..29).40). no polaganje ruku može uslijediti i dulje vrijeme nakon krštenja. nedostojni vječnoga života (13. Tako se i u ovom slučaju ocrtava liturgijski razvoj u praopćini koji je išao svojim zasebnim putem.51).10. ima ga i Filip (6. tako da obdarivanje Duhom Svetim nastupa tek kasnije. koji se u svojem opisu Gospodnje večere poziva na praopćinu (1 Kor 11. dobivati sve to veću važnost. tj. 16.36). suprotstavlja mu se nevjera (7. upravo judeokršćani na palestinskom području osjećaju se obavezni religioznim i bogoslužnim običajima otaca. nisu doduše još potpuno ostvareni. Ona će donijeti »ponovnu uspostavu svih stvari«. i stoga se praopćina vruće nada skoroj paruziji Gospodina. napose.11) te stoga živi u »radosti« (5. s time se također moglo lako povezati očekivanje da će Gospodin na taj dan opet doći. istina. Ona. Iako u tome ne postoji neka konačna sigurnost.20 s). Tim darom naročito je obdaren Stjepan.8. očituje se i kod Barnabe i Pavla (11. Izbor baš toga dana dade se lako izvesti iz činjenice da je to bio dan Gospodinova uskrsnuća.46.23) i pri tom govori o »kruhu koji lomimo« u euharistijskom smislu (1 Kor 10. 9. Ostali darovi koje je otkupljenje po Isusu Kristu donijelo vjernicima praopćine jesu (vječni) život i pripadnost kraljevstvu Božjem.u lomljenju kruha« (2.46). Pisac Djela apostolskih govori u svojem opisu života jeruzalemskih kršćana da su »bili postojani . isto tako molitvene geste i uobičajeni tekstovi koji se upotrebljavaju u zajedničkoj molitvi. Djela apostolska pričaju kasnije (20. Taj se nazor prilično dobro oslanja na Pavla. Kao i Jakov Mlađi. a u tzv.46 48).48) i »vesela i priprosta srca« (2. 6. Oni su »puni Duha Svetoga« i zato odvažno nastupaju (4. Zbog sve većih napetosti između praopćine i starog židovstva morala je nedjelja kao posebna svetkovina kršćana. Ovdje nikako nije riječ o preuzimanju Ivanova krštenja. ona već posjeduje »mir po Isusu Kristu« (10. što se daje i poganima koji ispovijedaju vjeru u Uskrsloga (11.. na njemu se temelji članstvo u praopćini. Šimun Mag ne shvaća njegovo nutarnje biće (8. Rasprave na apostolskom koncilu dokazuju da u početku još nije bilo jedinstvenog mišljenja o obaveznom značaju starozavjetnog Zakona za praopćinu.20). ipak neki egzegeti misle pri tom na kultno svetkovanje spomena na Gospodinovu posljednju večeru i u oznaci »lomljenje kruha« vide naziv za euharistijsko slavlje što se moglo slaviti samo u kućama vjernika a koji je naziv već postao terminus technicus.1). No pada u oči da se u apostolskom propovijedanju nikako ne naglašava vezanost za Zakon kao uvjet postizanja spasenja. S krštenjem je na stanovit način povezan primitak Duha Svetoga. Lako se razumije što su kršćani izabirali petak jer je to dan Gospodinove smrti. samo se krštenje uvijek osjeća kao preduvjet primanja Duha. Zahtjev skupine koja je tražila da Zakon bude obavezan za sve vjernike bio je ipak odbijen.7) o tome kako su se »u prvi dan sedmice« sastajali da bi lomili kruh.18).1. to će učiniti Gospodin kad jednom dođe. od nje proizlazi njegova nadnaravna snaga.5. u tu svrhu se izabire dan u tjednu koji u židovskoj službi Božjoj nije zauzimao nikakvo posebno mjesto. polaze i nadalje na molitvu u hram (Dj 2. 15. to je praopćini jasno. dok je izbor srijede kao drugog posnog dana u tjednu slijedio istu predodžbu: bio je to dan kad je . No obraćenim Židovima iz dijaspore značili su ti običaji malo. dok su Židovi. Tako je Isusova osoba proglašena središtem tog kultnog čina. Na krštenje se često nadovezuje polaganje ruku. Kraljevstvo Božje i vječni život. Zadržavaju se i nadalje molitveni sati Židova. 13. nedjelja će postati dan kada će se zajednica vjernika sastajati radi svoje vlastite službe Božje.

Bratska ljubav. ali njegovo tumačenje kozmosa. ali ta nauka nije dovela do prihvaćanja jednog osobnog boga koji je nad svijetom. rimska vjerska politika nije u načelu dirala u religiozna osvjedočenja i oblike vjerske djelatnosti naroda koje je obuhvatila svojim imperijem. U tim je krugovima već odavno napuštena vjera u homerske bogove. te se tako i na bogoštovnom području sve više razabire suprotnost prema nekadašnjem židovstvu. U užoj Grčkoj negativno je djelovala prije svega racionalistička kritika bogova. Čak ako se poslanica obraća židovskim kršćanima dijaspore. različiti kako za grčko. dovodila je pojedine vjernike do toga da su se lako i radosno odricali posjedovanja svog privatnog imutka. Uzroci takvom razvoju su raznoliki. koja je zavladala u različitim filozofskim školama. urodilo je samo fizikalno determiniranom slikom svijeta i nije imalo mjesta za mitski svijet bogova ili za boga koji osobno upravlja svijetom. nesebični i zato sposobni za velika ostvarenja. DRUGI ODSJEK PUT U POGANSKI SVIJET 4.32). Nitko nije nazivao svojim ono što mu je pripadalo. Načelo dobrovoljnosti ne dopušta da se to prakršćansko zajedništvo dobara tumači u smislu modernih komunističkih ideja i prakse. Naprotiv. U cjelini. koje je početkom kršćanske ere vladalo u Sredozemlju. Rim svojim političkim osvajanjima nikada nije pokušao podjarmljenim narodima nametnuti jedinstvenu vjeroispovijest i neki isključivi oblik bogoslužja. Takav zanos mlade Crkve crpio je svoju snagu najvećim dijelom iz već spomenutog očekivanja paruzije. već je među njima sve bilo zajedničko« (Dj 4. religiozno držanje praopćine nosilo je uzvišeno i požrtvovno oduševljenje. samo još više razarao vjeru grčkog svijeta u bogove. pa će molitva učinjena s vjerom spasiti bolesnika! Gospodin će ga podići i.14 s). Tako se već u praopćini jasno ocrtava nastojanje liturgijskog tjedna što ga oblikuje kršćanski misaoni svijet. poglavlje Religiozna situacija grčko-rimskog poganstva u susretu s kršćanstvom Nasuprot političkom i kulturnom jedinstvu. ako je učinio grijehe. koje se oslanja na Demokritovu nauku o atomskim zakonima. nego da mladom kršćanstvu ukaže put u bolju budućnost. činila ju je dovoljno jakom da ne postane malodušna i kad je paruzija izostala. Radi njega su se kršćani velikodušno odricali dobara ovoga svijeta te tako postajali iznutra slobodni. (po Grku Euhemeru) da postanak vjerovanja u mitske bogove tumači historijski a pojedine bogove prikazuje kao slavne ljude iz prošlosti kojima se iz poštovanja polako ukazivala božanska čast. koja je rasla iz zanosa nove vjere. teško da će im preporučivati religiozni običaj koji bi bio stran njegovoj vlastitoj općini. Sažet pregled te šarolikosti religioznih strujanja na kraju pretkršćanskog razdoblja helenizma omogućit će nam da jasno vidimo i uvažimo zadaću pred kojom se našlo kršćanstvo kad je započelo pridobivati grčko-rimsko poganstvo za svoje ideale. Pokušaj euhemerizma.Gospodin uhvaćen pa je time počela njegova muka. tako za rimsko područje. dobit će oproštenje« (5. stoji šarolika slika religioznog svijeta. Ta moralno-religiozna snaga. koja bdije nad svjetskim zbivanjem u vječnom optoku te tako logosu oduzima slobodu djelovanja. Doduše nosioci takvih . O daljnim posebnostima unutar liturgije i kulta govori Jakovljeva poslanica koja zna za naročito pomazanje bolesnika. Na njezino je mjesto stupila monistička nauka Stoe o jednoj božanskoj providnosti (Πρόνοια) i o logosu kao razumu svijeta koji sve prožima i uređuje. koja je izvirala iz vjere i temeljnog eshatološkog držanja praopćine. da bi mogli pomoći siromašnoj braći u općini. napose u stoika i epikurejaca. što je bilo povjereno starješinama: »Boluje li tko među vama? Neka sebi dozove crkvene starješine! Oni neka mole nad njim mažući ga uljem u ime Gospodnje. koje dolazi do izražaja prije svega u djelotvornoj ljubavi: »Mnoštvo je vjernika bilo jedno srce i jedna duša. Epikur je sa svoje strane doduše odlučno otklanjao postojanje takvog nepromjenljivog sudbinskog zbivanja. Propadanje starogrčke i starorimske religije Prvom karakteristikom općeg religioznog položaja helenističkog svijeta na svršetku posljednjeg pretkršćanskog stoljeća treba smatrati nestajanje ugleda i utjecaja starogrčkog politeizma i specifične starorimske religije. jer i taj stoički razum svijeta podliježe željeznom zakonu heimarmene.

te su se tako i ondje uskoro našli blistavi spomenici religiozne umjetnosti sa svojim karakterističnim helenističkim pečatom. članovi vodećih obitelji ponovno su preuzeli vjerske službe i funkcije. On je doduše reorganizirao stare svećeničke kolegije. pa je tako i privatna religiozna sfera velegradskih obitelji počela poboljevati. kao što se osobito vidi kod Horacija. Novoosnovani helenistički gradovi na Istoku privlačili su svojim ekonomskim mogućnostima mnoge Grke. prije Krista postao pontifex maximus te tu čast trajno povezao s principatom. bez velikih teškoća Ptolomejevićima u Egiptu. Kad je rimska vlast zamijenila vladavinu dijadoha. Taj su nazor mogli Aleksandar i njegovi nasljednici dalje izgrađivati kad su mu dodali elemente grčkog kulta heroja i stoičke ideje o većoj vrijednosti mudraca te tako postigli kultno poštivanje helenističkog kralja. te napokon pod utjecajem Egipta i Seleukovićima. Nije se moglo spriječiti ni prodiranje helenističkih filozofskih ideja u rimske više slojeve. Kad su potkraj drugog punskog rata sibilske knjige zahtijevale uvođenje kulta maloazijske Cibele. izravni utjecaj grčke književnosti na početke latinske uvelike je pogodovao heleniziranju vjerskog područja. Osobito u Rimu. Taj proces rastvaranja zahvatio je i starorimsku religiju. Pozornica sa svojim latinskim obradbama grčke komedije i drugih pjesničkih tekstova upoznala je i narod s grčkim bogovima i mitologijom. počela su i orijentalna božanstva ulaziti u Rim i time sudjelovala u rastvaranju starorimske vjere. koja je dovela do razmjene religioznih ideja i oblika njihova kultnog izražaja. usprkos novim oblicima. prešli su i njegovi oblici kulta u nova helenistička naselja na Istoku. preuzimanje istočnjačkog kulta vladara i pokušaj da se taj kult stavi u službu vjerske reorganizacije te da se u posebnom obliku kulta cara učini državnom religijom. Obratno. Još uvijek znatno sudjelovanje rimskog stanovništva u igrama koje vuku korijen iz kulta moglo je biti tek jadan nadomjestak. Mnogo je važnija bila helenizacija čitavog Istoka. Od grčkih gradova Male Azije primili su helenistički vladari za svoje milosti i dobročinstva naslov »soter«. čija religiozna skepsa nije više mogla dati nikakve posebne dubine njegovom »carmen saeculare« prilikom stogodišnjeg jubileja Rima godine 17 . iščezavanje religiozne supstancije. nadalje. ali je kasnije populariziranje što ga je provodila ciničko-stoička dijatriba djelovalo razorno i na vjeru širih narodnih slojeva. ali su pri tom morali izgubiti znatan dio svojih prvotnih značajki. nije se skeptično držanje rimskih vodećih krugova prema staroj vjeri u bogove i državnom kultu moglo sakrivati. te su zato prihvaćali i njegovu kritiku bogova i determinističku sliku svijeta. tako da je domovina osiromašila. kao »epiphanes« i »kyrios«.prije Krista. orijentalni kultovi strujali su u Grčku i dalje prema zapadu carstva. tako da su se bogovi Grčke i Istoka uvelike izjednačili. Kult vladara potječe s Istoka. Ali baš ovo posljednje nije mogao postići. Car August je kao samovladar pokušao zaustaviti to opasno religiozno i moralno propadanje svog naroda i započeo dalekosežnu obnovu državne religije i uvjerenja koje ju je nosilo. Vladavina dijadoha prouzrokovala je i u samoj Grčkoj konačan rasap starih polisa a taj je sa svoje strane zahvatio religiozne kultove tih država ili njihovih generacija. bliska je bila misao da se . Dok su helenističku sliku bogova prenosili uglavnom grčki gradovi donje Italije i Sicilije. Poslije drugog punskog rata počela je sve veća helenizacija rimskih kultova. a sve uži dodir s istočnjačkim bićem otvorio je napokon vrata glavnog grada i štovanju kapadocijske Belone i egipatske Izide. zajedno s vanjskim stilom života grčkoga polisa. grčkoj dotadašnjoj religiji i jedno posebno široko djelovanje. jer su našli voljno svećenstvo. kojem su se kasnije pridružili drugi nazivi sakralnog značaja. koja se izrazila u sve brojnijim hramovima grčkih božanstava i njihovih kipova na rimskom tlu. ali ni time nije mogao ništa promijeniti. obnovio svetišta.ideja mogli su se u prvo vrijeme naći samo u prosvijećenim krugovima višeg sloja. Sve više se kao osnovna ideja kulta probijala misao da se u svakom pojedinom vladaru vidljivo javlja sam bog. koje je napose privlačio stoički misaoni svijet. politički razvoj u istočnom Sredozemlju. no duha starogrčke religije nije se u njima više moglo naći. Sam August je godine 12. Svi pokušaji senata i zabrinutih rimskih krugova da se te opasnosti uklone ostali su napokon bez uspjeha. uzrokujući plitkost u starom vjerovanju i često. te su mnoga stara svetišta bila prepuštena propadanju. Propadanju klasične grčke religije pogodovao je. No religiozna supstancija bila je već preslaba a da bi se obnovljeni kult još mogao vršiti od srca. gdje se već rano smatralo da vladareva moć ima vjersku osnovicu. ponovno oživio zaboravljene svetkovine bogova. Pred tako masivnim prodorom izgubila su stara božanstva sa svojim svetkovinama na važnosti te je tako počelo nezaustavljivo propadanje svećenstva koje je podupiralo starorimski kult. Kult cara Ipak će jedan potez Augustove vjerslce politike imati dalekosežne posljedice i posebno značenje u borbi sa sve snažnijim kršćanstvom. To je uspjelo najprije dijadosima na Bliskom istoku. Taj je proces donio. doduše. jer je veza igara s vjerskom funkcijom već odavno nestala iz svijesti. Vojnički osvajački pohodi posljednjeg stoljeća republike upoznali su i rimsku vojsku sa štovanjem Mitre.

Po svom sadržaju i obliku kultovi nisu isključivi. Oni će mu pokazati kako će oblikovanjem svog moralnog života na ovome svijetu osigurati svoje postojanje na onom. pripravio se kupelji očišćenja i desetodnevnim postom. službeno izvršenje kojih je bilo u nadležnosti gradskih vlasti ili pokrajinskih sabora. učvršćuju se sve više u ekonomskim i kulturnim središtima. Grci maloazijske zapadne obale najotvoreniji su za taj novi religiozni svijet. Istočni misterijski kultovi Carski je kult bio službeno povezan s državom te je. U njegovoj smrti vidi čovjek svoju vlastitu a kao Oziris. na koje sama Izida poziva dostojne javljajući im se u snu. osjeća se i tu shvaćanje koje vladaru pripisuje božansko podrijetlo. Ipak je i na Zapadu bilo privatnih organizacija koje su se posvetile gajenju toga kulta. koje je otklanjalo svaki oblik obožavanja čovjeka došlo jednom teoretski i praktički u sukob s državom. Kad Vergilije u svojoj četvrtoj eklogi pjeva kako se u Augustu očito ispunilo staro etruščansko proročanstvo po kojem će spasitelj doći na svijet kao dijete i započeti će zlatno doba. pružila za to mogućnosti. nego preuzimaju elemente već postojećih religioznih predodžbi. Velebnim ceremonijalom posvećuje se izabrani za službu božici. Ogrnut nebeskim ogrtačem. slabije na Zapadu. Te su se počasti iskazivale vrlo rado upravo Augustovoj osobi. U toku prvog stoljeća nakon Krista neki su rimski carevi napustili mudro Augustovo suzdržavanje pa još za života tražili od svoje rimske okoline da ih poštuju kao bogove. a sada ga Izidin svećenik uvodi u svetište Izidina hrama: stupa na prag smrti. to je u Rimu urodilo stanovitim obezvređivanjem carskoga kulta. zaštitnicom progonjenih i osloboditeljicom iz svake nevolje. bučnih glazbenika i drugih sudionika. U privatnim kućama valjalo je žrtvovati geniju cara. istočnjački su utjecaji djelovali u Rimu i nadalje. To je stari egipatski bog raslinstva. U tajnom kultu koji je služio njezinu bogoštovlju pojavljuje se Oziris kao njezin muž. moramo mu pripisati posebnu važnost kad je kršćanstvo. bizarna povorka ošišanog i u bijelo odjevenog svećenstva. prolazi kroz sve elemente i moli se Suncu i bogovima. Bez sumnje. Boginja Izida častila se svake godine svečanom procesijom. U Rimu i Italiji moralo se u načinu poštovanja vladara postupati opreznije. istočnjački misterijski kultovi zadržali su. σωτηρία. a nije otklanjao ni bogoštovne počasti. Tri istočnjačka kulturna kruga predstavljaju izvore iz kojih se novi kultovi ulijevaju u helenistički svijet: egipatski. iako su uvelike utjecali na sve slojeve pučanstva u carstvu. kojima valja pribrojiti u stanovitom razmaku iranski s njegovim posebnim kultom Mitre. prožimaju ih. kao što to simbolično naznačuje godišnja sjetva i novi rast žita. s bakljom u ruci i vijencem na glavi. jer je pax Augusta donijela mir i tim zemljama i tako joj pribavila izuzetan ugled. Stovatelji oplakuju njegovu smrt a njegovo se uskrsnuće slavi s veseljem. poslije Aleksandrovih pohoda. oni mjerodavno sudjeluju u prenošenju kultova na Zapad. Tu je senat tek nakon careve smrti zaključivao hoće li mu se zbog njegovih zasluga za carstvo dodijeliti consecratio. pristajale su na Istoku bez teškoća na takve počasti. u kojoj se isticala egzotična. Smatrali su je pronalazačicom ratarstva i pisma. senat je već Cezara pod titulom divus Julius uvrstio među nebesnike. Augustu je bilo lako nadovezati na taj kult vladara u istočnim pokrajinama carstva kad je sebi zajedno s božicom Rima dao na tom području dizati hramove i statue. I pojedine rimske vojskovođe. maloazijski i sirijski. snažnije na istoku. koje su poznate i iz službenog kulta Egipta. Istočnjački misterijski kultovi mogli su započeti osvajanje klasičnih zemalja Zapada kad je helenizacija Istoka. osnivačicom prava i državnog poretka.vladarski kult prenese na njezine prestavnike i da se i njima iskazuju sakralne počasti. Oktavijan je mogao uzeti titulu augustus. naprotiv. tako će i on ustati na novi život. koja ima sakralan prizvuk. koja je čovječanstvu donijela uljudjenost i kulturu. U središtu egipatskog kulta stoje ponajprije božanske ličnosti Izide i Ozirisa. postao značajan i posvuda prisutan činilac. poštivao se hramovima i statuama sam Rim kao personifikacija te moći. jer se u njemu navodno očituje božanstvo: zaklinjalo se genijem cara. Izida je dužim razvojem postala glavna božica. Doduše. uvrštenje među bogove. predstavlja se zatim . Najdublji razlog njihove privlačne snage valja gledati u njihovu nastojanju da pojedincu dadu oslobađajući odgovor na njegovo egzistencijalno pitanje o njegovoj posmrtnoj sudbini. ukratko kako će naći svoje (vječno) »spasenje«. da bi u vrijeme careva posvuda dosegli vrhunac svog utjecaja. kao Antonije. Kako je rimskoj republici nedostajao monarh. koji umire i opet ustaje. uvijek svoj izvorni privatni značaj. Napreduju najprije polako. Kako je carski kult bio najuže povezan s državnom vlašću. a kršenje takve zakletve značilo je crimen laesae maiestatis. povezuju crte srodnih božanstava s onima u središtu vlastitog štovanja i tako prinose svoj dio pojavi religioznog sinkretizma koji je karakterističan za helenističko razdoblje. premda ih u tom smislu nije preporučivao ni njihov način života ni zasluge za imperij. odredio mu poseban kult i svećeništvo i tako započeo religiozno štovanje julijske kuće. gospodaricom moreplovstva. To je osnovna misao tih misterija.

izražava se simbolički u mitu o mladenačkom heroju vegetacije. mogle posebno privlačiti. i već je godine 294. I ona je povezana s muškim božanstvom. kojega tragična smrt otima božici a koji opet ustaje na novi život. boginje plodnosti Cibele. Nakon kratkog vremena tuga se pretvarala u radost. kojom se obvezuje da će stalno imati pred očima njezino božansko lice i njezino sveto biće. Njegov je središnji lik perzijski bog svjetla. Prema. pribavila mnoge pristaše. posvuda se orio usklik hvale: »Serapis je pobjednik« (νικα ό Σάραπις). Prema mitu. Uveden u Rimu. Pred kipom boginje izgovara zanosnu molitvu zahvalnosti. tvorevina Ptolomeja I. njegovo ga čitavo biće čini nadaleko štovanim pomagačem u materijelnoj i duševnoj nevolji. I on je heroj raslinstva. obećanje spasenja bilo glavni motiv za pristup kultu. iz koje izlazi kao ponovno rođen. što su bili povezani s bičevanjem. Zemlje i Sunca. koji se. Mala Azija je zavičaj kulta Velike majke. aleksandrijskog Serapejona.općini kao slika boga Sunca te slavi dan kad je ponovno rođen na novi život. Upravo zato što stare religije Grčke i Rima nisu znale pozitivno odgovoriti na to uzbudljivo pitanje. zato grčka komedija nije svojim ruganjem poštedjela Cibeline svećenike koji su prolazili zemljom propovijedajući njezin kult. bog je smrti i života. čitavim Sredozemljem sve do Rima. u kojoj se izražava bol zbog prerane smrn i čežnja za pomlađujućim uskrsnućem. dakle. koju su Grci već rano poznavali. kojemu je služilo posebno svećenstvo tzv. njegova božanstva su Atargatida. Revna propaganda širila mu je kult iz središnjeg svetišta. povezane s kultom. koji se činio jekom s onoga svijeta te je pjesmom. Sličnu ekstatičku crtu pokazuje i kult iz sirijskog primorskog grada Biblosa. orgijastičke crte kojega nisu Grcima bile posve strane ako su pomišljali na oblike kojima se u njih već prije častio Dioniz. boginja prirode slična Cibeli. ulazi u bračnu ložnicu. mitu ranio ga je vepar u lovu te umire od rana. U obredu posvete doživljava Atisov mistik sudbinu svoga boga simboličkom smrću i uskrsnućem. bog je spašen! Tako ćemo i mi nakon tegobe biti spašeni!« I tu je. U helenističko vrijeme njezin se kult brzo raširio preko granica njezine domovine. Ne bi li i za njega kao za mladoga mitskog boga moglo biti uskrsnuća u tajanstvenoj onostranosti! Već u mitu zacrtana mogućnost takve eshatološke nade morala je naći odaziva kod helenističkog čovjeka. a Cibela ga za to kažnjava mahnitošću. priklanjao se on tim novim oblicima religioznog vjerovanja. Taj mit osnovica je za divlji i neobičan misterijski kult. Njegovu privlačnost još je više povećavao tajanstven i neobičan posvetni ceremonijal. koji je time želio religiozno ujediniti Egipćane i Grke svog područja. svakako. uslijed koje umire. koji je ugrabio bika što je pod vlašću Mjeseca te ga kolje po Apolonovu nalogu. mistici. a štovateljice boga javljale su kličući: »Adonis živi!« Simbolika i ovoga kulta. molitvama i snagom osjećaja zarobljavao mnoge tjeskobne i labilne duše. i mlad lijep Adonis. u Grčkoj jedva nalazi odaziva. ali u proljeće će uskrsnuti kao blistavi proljetni bog. jedno je Serapis”. Time se prikazuje sudbina čovjeka čija je tjeskobna i katkada nepojmljivo tragična smrt tištila kao mračan teret misao i osjećaj antike. herojem prirode Atisom. Pretjeranosti samosakaćenja. u ptolomejsko doba potisnuo je Ozirisa novi egipatski Serapis. nisu. Budi se na nov život i ponovno sjedinjuje s Velikom majkom. gali. u svojem vanjskom obliku razvija se osobito u Kapadociji i onda širi od istoka prema zapadu najprije manje uspješno po srednjim pokrajinama Male Azije i po Egiptu. ne samo što podsjeća na Zeusa i Eskulapa. dovodili do posebne “mističke” mahnitosti koja je mogla ići i do svojevoljna lišavanja muškosti. sigurno mu je u kasno helenističko doba. bog koji umire i opet uskrsava. Njegov helenistički lijep kultni lik. Još ga i car Julijan časti izrekom iz koje se razabire monoteistička tendencija njegova lika: “Jedno je Zeus i Had i Helios. Kult potječe iz iranskog svijeta. Atis joj se iznevjeruje. istina. koji je najviše pristaša imao među rimskim vojnicima. očito zajedničku osnovnu misao: smrt i ponovno rađanje. a jedan svećenik objavljuje novoposvećenima radosnu vijest: »Tješite se. ali to više na zapadu carstva. Mitra. Pri svetoj gozbi priznaje da je postao Atisov mistik. koju nalazimo po svim Mitrinim svetištima. njezin muž. gdje Rim i njegova okolica-samo u Ostiji može se dokazati 15 Mitrinih svetišta -i sjeverna granica na Rajni postaju njegova važna središta. tiz kojeg progovara dostojanstvena blagost i dobrostiva čovječnost. On je istodobno gospodar sudbine te sigurno sprovodi dušu u drugi život. što se zapaža u prirodi. Zato Serapis u sebi ujedinjuje crte koje su bile bliske svim podanicima: i on se pridružuje Izidi. kada su se žene Biblosa predavale bezgraničnoj tuzi i uz plač i jauk pokapale kip mladenačkog boga. Riječ je o izrazito muškom kultu. svojim ljubavnikom. Predodžbe o onostranosti prevladavaju napokon i u Mitrinu misterijskom kultu. prikaz tog zbivanja središnji je motiv mitraističke kultne scene. Jezgra mistične kultne svečanosti bio je godišnji spomendan Adonisove smrti. škrope ga krvlju bika. Mitrini vjernici škrope se bikovom krvlju te time posvećuju i postaju kandidati . koji nije jedinstven. jače javlja tek onda kad se kršćanstvo već bilo iznutra i izvana učvrstilo. Oni su se ekstatičkim plesovima. Ova tri misterijska kulta imaju usprkos razlikama u pojedinostima.

tako se i učenik nada u svoje vlastito blistavo uzvišenje u onostranosti.spasenja. treba li se odazvati pozivu u neko društvo. kao Marko Aurelije i Septimije Sever. Opsežna literatura širila je astrološku nauku višim i nižim slojevima te je svoje čitaoce uvodila u vjeru u sudbinu koju određuju zvijezde. stoljeća prije Krista. κυριότητες i άρχοντες . Sveta gozba sjedinjuje članove i ove kultne zajednice i upućuje sudionike na zajednički sretan život na drugom svijetu. Tako su religiozno vjerovanje i stare religije bile pogođene dubokim prezirom pristaša astrologije. jeza pred užasnim i strašnim. Čarobnjačke knjige antike i brojni sačuvani čarobnjački papirusi otvaraju poučan vidik u taj svijet. δυνάμεις . a u prvom redu dug život ili rana smrt. koja je pripisivala zviježđima odlučujući utjecaj na ljudsku sudbinu. U 2. Ako je čovjek tako neizbježno podložan sudbonosnoj moći zvijezda. koliko god se . mržnja na druge ljude. ipak su se time samo zavaravali te upadali prije ili kasnije u tupi fatalizam. stoljeću prije Krista napisao je svećenik Petosiris u Egiptu osnovno astrološko djelo iz kojeg je kasnija astrološka literatura opetovano crpla. nakon što je prihvaćen. počevši od 4. što se upravo u helenističko doba uvelike proširilo u raznim oblicima. Pučka religija Kult cara i misterijske religije ipak nisu zbog svoje posebne strukture religiozno zadovoljavali sve ljude u sredozemnom prostoru. Treba li poći na put. Iako su njezine pristaše tvrdile da im astrologova izjava pruža sigurnost o njihovoj životnoj sudbini te ih tako oslobađa od brige i straha. imao premalo dodira sa seljačkim svijetom. u kojem se neobuzdano iživljavaju ljudski pranagoni. prolazi sedam posvetnih stupnjeva do potpunog učenika Mitre. Negativan stav akademika Karneada poništen je autoritetom Posejdonija. Velika masa jednostavnog svijeta obraćala se zato nižim razinama praznovjerja. čudna polubića između ljudi i bogova. besmisleno je obraćati se još molitvom božanstvu. godine prije Krista osnovao astrološku školu na otoku Kosu. koja se gradila kao da tajanstvenim činima može podvrći nesamo moć zvijezda nego i sve dobre i zle sile svemira. koji je uvijek nalazio mnoge što su vjerovali u njegovu mudrost. To većma su misterijski kultovi nailazili na odaziv kod ljudi iz srednjeg staleža. Po toj vjeri u demone. a drugi. Vrela ne daju točne podatke o broju pristaša svih tih kultova. isključiva karaktera mnogima otežavali pristup. Izlaz iz željeznog obruča astrološke sudbine nalazio je antikni čovjek u magiji. carski kult zato što se srazmjerno rijetko izvodio i što je. koji ljudima mogu i žele nauditi. Kandidat se priprema za primanje u misterije različitim kušnjama hrabrosti i pranjima. koje su postale središtima astroloških djelatnosti. često su ropskim strahom ispitivali zvijezde ne samo o važnim pothvatima nego i o običnim i banalnim stvarima svagdašnjice. Mediteransko područje se s njom bolje upoznalo kad je Berossos. dizali u čast sedam bogova planeta posebne zgrade. kako se to očituje u mnogim natpisima na grobovima onog vremena. čitav svijet nastavaju δαίμονες . Na čelu je tu po svoj prilici stajala astrologija. neki Baalov svećenik iz Babilona -zavičaja sve astrologije -oko 280. septizonije. Ali da bi čari i čarobnjačke formule bili djelotvorni. mora se poznavati tajanstveno ime boga ili demona a propisana formula mora se najtočnije primijeniti. I taj oblik antiknog praznovjerja pošao je od starog Istoka prema Zapadu i osobito u egipatskom čarobnjaštvu helenističkog razdoblja dospio u zastrašujući bezdan religiozne smućenosti. prije svega. uspjeh ili promašaj. kao Tiberije. treba li se okupati -sve je to ovisilo o izjavi astrologa. najmračnijeg trenutka u životu antiknog čovjeka tjeralo ga je uvijek opet u naručaj astrologije. jer je o tom položaju ovisio navodno čitav daljnji život. usporedno sa sve većom fantastikom širio po cijelom helenističkom prostoru. Na nj su se obraćali pogotovo zato da bi ispitali položaj zvijezda u času rođenja. bolest ili zdravlje. strah pred mračnim i nerazumljivim u prirodi i svjetskom zbivanju. Upravo pitanje o času smrti. Još ih je najmanje bilo iz obrazovanih gornjih slojeva. držali svoje dvorske astrologe. a čija se moć može slomiti čarolijom. Sve više raste broj zlih demona. ovi su radije tražili naknadu za svoje religiozne potrebe u filozofskim smjerovima onog vremena. Presudna je bila okolnost što je stoička filozofija zauzela pozitivan stav prema astrologiji. u kojoj je njezina nauka o sudbinskoj zakonitosti svega događaja u svijetu nalazila svoju potvrdu. Njihova proširenost po helenističkom svijetu i srazmjerna gustoća u većim naseljima pokazuju da broj pristaša nije bio baš tako malen. vjerski osjećaj kojih još nije bio prigušio materijalni sjaj helenističke civilizacije te su težili za konkretnim dodirom s božanstvom i htjeli u simboličnim obredima naći osmišljenost života i posjedovati opipljivo jamstvo za bolju sudbinu na onome svijetu. želja za senzacijom. misterijski kultovi zato što su zbog svog ezoterična. Kao što bog sunca Helios odvodi na svojim sunčanim kolima Mitru u nebesa. Vjera u čarobnjaštvo zasniva se na onom silnom strahu pred demonima. koji je astrološkom vjerovanju dao privid znanstveno utemeljenog sustava i pribavio mu toliki ugled da su rimski carevi. koji se.

zbirke kojih su nadaleko bile proširene. Država je osim toga mogla upotrijebiti sva sredstva prisile ako bi se pristaše evanđelja usudili prezreti taj državni kult ili ga i samo riječju napasti. Stanovit utjecaj na tadašnju čarobnjačku literaturu valja pripisati i židovskim krugovima. koji je davao oko 60. Tu valja najprije spomenuti onaj osjećaj praznine. prijekršćanskog stoljeća u Epidauru na Peloponezu nadmašio je u helenističko doba prostran i veleban hram boga u Pergamu. nijemima govor. car Julijan je u 4. druga su postala omiljena. Od prvotnog liječnika i poluboga koji liječi bolesnike. S magijom je povezana vjera u tajanstveni smisao snova i vještina u njihovo tumačenje koje iz toga proizlazi. kao Apolon kod Mileta. samo što se i tu može ustanoviti pad s izvorno visoke razine do vašarskih oblika. Eskulap je postao pomoćnik čovječanstva u nevolji. Ako pregledamo cjelokupnu situaciju helenističkog religioznog svijeta na početku kršćanske ere. oslobađati iz okova. u kojima se bez daljnjega prakticiralo čarobnjaštvo i zaklinjanje demona (Dj 8. Viši oblik proroštava sačinjavaju izreke sibilskih knjiga.9-13 ss).njezin tekst činio besmislenim. Isto je tako negativno morala djelovati bespoštedna i drska kritika bogova u to vrijeme. bio bez ikakve zemaljske veličine. koji često u zlatu ili srebru prikazuju izliječeni dio tijela te tako svima posjetiocima hrama objavljuju čudesnu Eskulapovu moć. Na kraju valja još reći da je nosilac snažne vjere u čudesa u helenističkom razdoblju bila pučka religija. doduše. rastavljati zaljubljene ili nekome osigurati ljubav drugoga. U 2. zahvaljuje se bogu skupocjenim zavjetnim darovima. No nasuprot tim negativnim momentima ima i pozitivnih crta u slici helenističke religioznosti. kamo su se stjecali hodočasnici sa svih strana da bi nakon pripremnih pranja u snu ili kod svetišta ozdravili ili doznali za lijek koji će pobijediti bolest. Nikakvo čudo da se vjera u mudrost proročanstva zadržala od starih vremena do helenizma. Od toga spasitelja Eskulapa očekuje se da udijeli slijepima vid. ali upravo zato nadmoćan pomoćniku koji je nudio samo zemaljski spas. liječiti bolesti ili ih uzrokovati. oko 200 ih se danas može ustanoviti. kljastima upotrebu udova. pa je i najbizarnije tumačenje nalazilo one koji će u nj povjerovati. kojem su Rimljani hodočastili u Kampaniju. Ona je cvala u Egiptu. Čarobnjak. Podrugljiva ironija kojom su se prosvjećeni krugovi suprotstavili Pavlovoj propovijedi u Ateni jasno pokazuje kakvo je duševno raspoloženje morao ovdje savladati kršćanski misionar.000 odgovora godišnje. može mijenjati vrijeme. Kad je ugled Apolonova delfijskog proročišta i egipatskog Amonova pao. kao neopitagoreizam i neoplatonska škola sa sve razvijenijom naukom o demonima. stoljeća. Još jedna negativna okolnost bio je i zastrašujući manjak morala u istočnjačkim misterijskim kultovima. iako je vjera u čudesa imala privrženika i među obrazovanim višim slojevima. koji vlada tom tajnom znanošću. stoljeću pokušavao da ga opet uspostavi kao spasitelja čovječanstva nasuprot Spasitelju kršćana. koje su. U tu prazninu mogla je lako ući poruka koja je naviještanjem visokog moralnog ideala uspijevala utjecati upravo na one kojima se zgadio njihov dotadašnji život. ili proročište Fortune u Prenesti. koja je preziranjem vjerskih uvjerenja i oblika bogoštovlja starih religija pomagala razarati strahopočitanje pred religioznim uopće. Pojedine crte misterijskih kultova dokazuju duboku težnju za otkupljenjem u tadašnjem čovječanstvu koje je moralo osluhnuti kad mu je vječno spasenje nudio jedan Soter. Glikon u Abunotejkosu na sjeveru Male Azije. Nadalje su misterijski kultovi naginjali vanjskim manifestacijama koje su bile proračunate tako da djeluju na osjetila. te tako očitovali religioznu površnost koja je proizlazila iz helenističke civilizacije što je sve više gubila svoju dubinu i nutarnjost. Samo kršćanstvo je vodilo protiv Eskulapa kao spasitelja dugu i tešku borbu. da liječi grudobolju i vodenu bolest. Zaziva se bog Eskulap. stoljeću poslije Krista postao je govornik Ailije Aristeides oduševljen prorok tog spasitelja. teško mogla u svijetu odanom vanjštini probiti nasuprot sjajnom sakralnom liku na carskom prijestolju. koji je sa svoje strane potakao gradnju brojnih novih hramova. koji je sigurno zahvatio misaone naravi zbog promašaja starih religija. koje se smiju smatrati podlogom za poruku nove vjere. mnogo pridonijele širokom demoniziranju religije u helenizmu. Gdje god mu je bio podignut neki veći hram. doskora se razvilo proštenište. zaklinjati mrtve i učiniti da se pojave. dojam će biti najprije negativan ako joj suprotstavimo misionarski zadatak mladog kršćanstva. koji je. smirivati more. postao je »spasitelj sviju«. Veliko Eskulapovo svetište iz 4. Na sve pučke svečanosti dolaze redovito i »proroci«. Napokon je i . oslobađati od opsjednutosti. Čudo za kojim čovjek najviše žudi ponovno je zadobivanje izgubljenog zdravlja. Kult cara morao je biti teška zapreka za mirno širenje nove vjere jer se poruka o Otkupitelju. posebne sanjarice poučavale su lakovjerne ljude o smislu i dosegu stvari koje su u snu vidjeli. Utjecaj takve magije podržavale su i jačale stanovite filozofske struje. kojeg su u helenističko vrijeme poštivali kao nikada prije. Ako je čudesno ozdravljenje uslijedilo. Njihove orgijske crte dovodile bi često do teških perverzija. koji je kao razbojnik smaknut na križu. koji sa svojim proročkim zrcalima i svetim pijetlima stoje na raspolaganju ljudima svih slojeva. Njezini počeci sežu već u ivanovske knjige Novoga Zavjeta a ona traje sve do 4.

koja se često opažala u dijaspori. Ali koliko god je Petrov postupak načelno važan on ipak još nije imao izravnih posljedica za povećanu misijsku djelatnost među poganima. Religiozni put apostola Pavla Kao i njegov najbliži suradnik.1-11. Judeokršćanstvo je samo krizom moglo doprijeti do spoznaje da mu je dužnost nositi poruku o otkupljenju po Isusu Kristu i u poganski svijet. 22. njihova vjera i pobožnost. 1 Kor 15. još uvijek je odviše snažno djelovala izraelska svijest o vlastitom izabranju. koja je bila osobito privržena Zakonu. Barnabi je pošlo za rukom da ga pridobije za misijski rad u sirijskom velegradu. i što mu je prije svega grčki koine. Petra. koja je prigrlila kršćanstvo. gdje mu je otac bio sedlar. Odlučujući korak učinila je skupina helenističkih judeokršćana. za narode kojih je. pogotovo nakon smaknuća đakona Stjepana (Dj 7 . Ondje »počeše propovijedati i Grcima i navješćivati im kao Radosnu vijest: Isus je Gospodin« i »velik broj i to onaj što prigrli vjeru obrati se Gospodinu« (Dj 11.9).. sada također došla “punina vremena“ (Gal 4. podrijetlom s Cipra i iz Cirene. morala sačinjavati idealno polazište kršćanskog misijskog propovijedanja u poganskim zemljama antike. prema Djelima apostolskim (9. usp. koji je postao svjetskim jezikom.3) obrazovao za učitelja Zakona.58. Kad je skupina Kristovih pristaša u Jeruzalemu počela privlačiti pažnju židovskih vlasti. pošalje u Antiohiju da ispita situaciju.19 ss).snažna težnja za monoteizmom. . 8. napredovao u židovstvu i nadmašio sve vršnjake u svom narodu« (Gall. koji je zanat izučio i sin. Već je otac posjedovao nasljedno rimsko građansko pravo. s njegovim živahnim prometom upoznao s mnogostrukim oblicima helenističkog života. Njegov religiozni razvoj. tj.3-18.12-30). Njegova misionarska djelatnost. 5. koji je iz progonioca načinio žarkog sljedbenika Isusa i njegova evanđelja. bio isto tako poznat kao i aramejski jezik njegove obitelji.kako sam preko mjere proganjao Crkvu Božju i htio je uništiti te kako sam. Filipovo krštenje etiopskog komornika (Dj 8. Nije sigurno kad se obitelj onamo doselila. dok neka kasna vijest govori da su joj preci potjecali iz Galileje. održala vjernost religioznim uvjerenjima i tradicijama židovstva. članovi koje su ovdje nazvani »kršćanima« (Dj 11.3). Odobravao je primanje Grka u Crkvu i u isti mah stekao uvid od golemog povijesnog značenja: da na tom mjestu valja za propovijedanje nove vjere upotrijebiti srce i duh muža koji se nakon svog upadljivog obraćenja Kristu bio povukao u svoju cilicijsku domovinu. nekadašnjeg levita Barnabu. priključio se progoniteljima velikom revnošću i Pavao.4). iz helenističkog kulturnog svijeta i pokazala da kršćanska vjera ovdje ne mora naići na nerazumijevanje i odbijanje. koji su uslijed progona nakon Stjepanova mučeništva morali napustiti Jeruzalem i skloniti se najprije u Antiohiju. čini se da još nije davao povoda za neki načelni stav praopćine. bio je dovoljno neopterećen predrasudama da je mogao shvatiti važnost antiohijskih događaja. Na tu se povlasticu Pavao u svojem procesu pred rimskim namjesnikom mogao kasnije s uspjehom pozvati. koji je dobio u posebnom viđenju. To snažniji je bio odjek što ga je izazvalo krštenje poganskog satnika Kornelija iz Cezareje i njegovih rođaka (Dj 10.18). Podatke iz Djela apostolskih potvrđuje sam Pavao svojim potresnim svjedočanstvom: ». a nakon godine dana zajedničkog rada bio je osiguran opstanak prve veće poganskokršćanske zajednice.3-16. Savla-Pavla iz Tarza. u prevelikoj privrženosti svojim očinskim predajama. koja se očituje u religioznom svijetu helenizma. Barnaba. Munjevit i radikalan preokret. Prvi prijem jednog poganina u zajednicu Kristovih vjernika. Uspjeh tog misionarskog prodora potakao je praopćinu da jednog od svojih članova. došla je. njegovo rodno mjesto je Tarz u Ciliciji. koja je susrela Pavla kad se nalazio na putu u Damask da ondje progoni Kristove pristaše.13 s. izravna Isusova pojava. i tek je njegovo upozorenje na neposredni Božji nalog. koji je i sam potjecao iz židovske dijaspore na Cipru. pozvala je duboko uznemirena općina vrlo ozbiljno na račun. Struktura pavlovskih općina. 26. poglavlje Djelo apostola Pavla. Za kasniji rad misionara Pavla u gradskim središtima helenističke kulture bila je sretna i značajna okolnost što se u svojoj mladosti u ovećem gradu Tarzu. Prva brojno značajna skupina pogana.22-26). Gal . proizvela je. i Pavao potječe iz židovske dijaspore. Pavao je po svoj prilici tek nakon Isusove smrti došao u Jeruzalem da bi se u školi farizeja Gamalijela (Dj 22. pogotovo jer je pripadala farizejskoj struji. koji je bio odgovoran za taj korak. dakle. Pavao u svojim poslanicama govori o događaju samo suzdržano (usp. Ona je čvrstoćom.2639). donekle uspjelo pomiriti judeokršćane s događajem.

u pizidijskoj Antiohiji. Tu je slobodu od Zakona za nove obraćenike. Izvještaj. kojima su na čelo stavljeni prikladni upravitelji. za glasnika koje je bio pozvan. stoga se povukao u svoj zavičaj Tarz (Dj 9. počeo je Pavao u sinagogama Damaska a kasnije u Jeruzalemu naviještati poruku svog života da je »Isus Mesija i Sin Božji« (Dj 9. Ikonij. među njima je bilo i pogana koji su se kao prozeliti i bogobojazni bili priključili židovstvu. Na oba mjesta se sukobio s tako žestokom opozicijom da se našao u životnoj opasnosti. ali ipak daje jasno razaznati da je u pojavi Gospodinovoj morao vidjeti nadnaravni milosni poziv. jednako kao i Židovi. Svuda se Pavao svojim propovijedima obraćao i jednoj i drugoj skupini. Tako je nova vjera usred poganske okoline dobila brojne stanice iz kojih je kršćanska poruka mogla dalje djelovati. karakteristična crta koja se zapaža i kod mnogih kasnijih progona kršćana. što ga o tom daju Djela apostolska. koji je njegove odluke često određivao do u pojedinosti.9. Grupa misionara pošla je najprije na otok Cipar. koji su katkada huškali i svoje poganske sugrađane na nasilje. napose kod bivših pogana. 1 Kor 15. i tako su u većini gradova. kao npr. nego mu je bilo stalo da obznani evanđelje u što više mjesta poganske Male Azije a njegovo daljnje širenje prepuštao je novostečenim Isusovim pristašama. možda je raspra dosegla jednog ili drugog poganina. mogu spasiti samo u Isusu Kristu (Gall. bogobojaznih i prozelita. Inicijativa je u tim događajima potjecala nedvoumno od Židova. što je njegovu životu pozivom za apostola dao konačan cilj. i dijasporskim Židovima i bivšim poganima. apostolskom koncilu dosegao svoj prvi vrhunac i teoretsko rješenje. Spor je počeo u Antiohiji kad su »neki iz Judeje« tražili od poganskih kršćana tamošnje općine da se obrežu. nastale kršćanske općine. znao je da je njegovo djelovanje namijenjeno poganima. odlučno odbila i zahtijevala obrezanje kao bitan uvjet za postizavanje spasenja (Dj 15. bila mu je i pobuda i podrška za prvi veliki misijski pothvat što ga je Pavao započeo s dva pratioca. koine. Pavao nije nalagao pogansko-kršćanskim općinama Male Azije obrezanje ni drugih židovskih obrednih propisa. Obje su skupine raspravljale o propovijedima.49). tzv. Uskoro nakon primitka krštenja i nakon povremenog boravka u nabatejskoj Arabiji.16. ipak se može govoriti o nekom misijskom planu koji je slijedio. Pavao je svakako rezultat tog prvog pothvata držao uspjehom. bio sirijski glavni grad Antiohija. Polazišta za misijski rad bila su uvijek sinagoge gradova po Sredozemlju. Pogansko-kršćanska općina. gdje su gradovi Antiohija u Pizidiji. FiI3. koji se. To je očito glavni cilj Pavla. na kojemu im se misionar mogao obratiti. ali je još dugo ometao Pavlov misijski rad i njega samoga opetovano silio na odlučnu borbu za njegova najdublja uvjerenja. koji se na jednom mjestu nije predugo zadržavao da produbi započeto.15 s). To je bio povod za onaj dalekosežni spor između Pavla i judaističke grupe unutar praopćine koji je na tzv. tu su dijasporski Židovi držali svoje vjerske sastanke.15. Listra i Derbe u provinciji Likaoniji i Perge u Pamfiliji bili cilj puta i rada.4). apostolskog koncila u Jeruzalemu. Odlučilo se da se u Jeruzalem pošalje delegacija s Pavlom i Barnabom da razjasne spor. Ikoniju i Listri došlo je do burnih raspri koje su se pretvarale u meteže. Barnabom i njegovim rođakom Ivanom Markom.27). Iz izvještaja Djela apostolskih jasno se vidi da je većina Židova u dijaspori odlučno odbijala Pavlovu poruku. jer njegov izvještaj misijskoj bazi u Antiohiji dosiže svoj vrhunac u riječima da je Bog njegovim djelom »otvorio poganima vrata vjere« (Dj 14. Kad je nakon višegodišnje šutnje ponovno počeo svojom djelatnošću u Antiohiji. Vijećanje je dovelo . sjedinjavala ih je ista kultura. koja se ondje razvila. Na mnogim mjestima. koja je središnja točka njegova naviještanja. Rim 15. Takva je baza za prvo veće misijsko razdoblje.1. Unutar njegovih granica stanovali su ljudi kojima se morala uputiti njegova poruka. koji se priključio četici Kristovih pristaša (usp. Koliko god je Pavao bio svjestan da ga u njegovoj misijskoj djelatnosti vodi neposredno Božji duh. gdje je radila u gradu Salamini. pružalo se njegovu pogledu tadašnje rimsko carstvo kao misijsko područje. judaista. Pavlova misija Kad je Pavao spoznao da je pozvan da propovijeda među poganima. Misionare bi protjerivali silom.30) i tu je vjerojatno došao – misijsku djelatnost u okolici i manjem opsegu ne treba isključiti – do posljednje jasnoće o putu svog misionarskog poslanja i oblicima naviještanja Radosne vijesti. katkada uz zlostavljanja. koji nikada više nije napustio nego ga slijedio bez kolebanja. već jasno pokazuje posebnost Pavlove misijske metode. Njegova misijska putovanja pripravljala su se u nekoj vrsti misijskih baza.20 22 26-29). i u jednoj i drugoj došlo je do protivljenja i prihvaćanja. koje se proteže do tzv. U skladu sa svojim najdubljim teološkim uvidima o prestanku zakonskih obveza što ga donosi vjera u Krista kao Sina Božjeg. Dj 13. Ipak je propovijed Pavla i njegovih pomoćnika većinom nalazila neko otvoreno srce. a po gradovima i isti jezik. uskoro nakon njegova povratka neka krajnja struja palestinskih judeokršćana. koje je dotaklo to prvo misijsko putovanje.1-5). Odanle je put vodio na maloazijsko kopno.

ipak su fanatično radili protiv njega i pokušavali mu otuđiti njegove općine. koje su u gradu poput Efeza bile gotovo neizbježne (Dj 19). no i puna teškoća i briga. Petar je vjerojatno uskoro nakon jeruzalemskog sabora bio došao u Siriju i ondje prisustvovao zajedničkim obrocima u antiohijskoj općini. koje su napisane u Efezu. u maloazijske krajeve. Na putovanju.24 29). Možda je Jakov želio tom koncesijom židovstvu olakšati zajednički život kršćana židovskog i poganskog podrijetla unutar općine. Pavlova djelatnost u Efezu. govore i o zaključku da se novoobraćenim poganskim kršćanima načelno ne stavljaju »nikakvi drugi tereti«. Kako je teška bila njezina provedba u praksi. Put je vodio misionare. Revno naviještanje doskoro je stvorilo općinu koja se odijelila od tamošnje sinagoge.1-10). koja je trajala oko dvije godine. Efez će uskoro postati središtem zacijelo već dulje zamišljene misijske djelatnosti na maloazijskoj zapadnoj obali. ovdje je nastala njegova poslanica upućena rimskoj općini koju osobno još nije poznavao.1-14. No tamo nije otpočinjao nikakav intenzivniji misijski rad. u njoj priopćuje svoju namjeru da sam dođe u glavni grad prije nego započne svoj misijski rad u Španjolskoj (Rim 15. Takav prikaz stvari teško se može uskladiti s Pavlovim izvještajem u Poslanici Galaćanima. koje u biti zadržava i dosadašnju misijsku metodu. napustio je Pavao grad i uputio se u Makedoniju i Grčku.8 ) . gdje su vjerojatno posjetili već prije osnovane općine. najprije preko Cilicije i Likaonije. ali je to opet prekinuo »zbog straha od obrezanih«. U Filipima je poruka misionara ubrzo stekla pristaše. koji su se bili pojavili u Antiohiji. Drugu fazu Pavlova misijskog rada karakterizira novo misijsko područje koje obuhvaća u prvom redu provincije Makedoniju. no uz to je Jakov predložio da se od njih zatraži uzdržavanje od mesa žrtvovanog idolima. kod njezinih članova morala su se iskorijeniti još mnoga čudna praznovjerna uvjerenja i običaji. kojima se umjesto Barnabe priključio obrazovani Sila a kasnije i Timotej. što je učinila vodeća osoba praopćine u jasnom proturječju s jeruzalemskim zaključcima. No većina Židova otklanja ovdje poruku misionara i ogorčeno ih progoni. nego samo vjera u Isusa Krista« (Gal 2. Grčki gradovi i nadalje ostaju težišta Pavlova djelovanja. posjetio je Pavao još galacijske i frigijske općine (Dj 18. o kojem Pavao govori u Poslanici Galaćanima 2.34. Djela apostolska. Tek nakon dugog djelovanja misionara došlo je do otpora Židova koji su optužili Apostola pred rimskim namjesnikom Galionom (Dj 18. koji tako postaje središtem misijskog rada. To je značilo omalovažavanje pa i napuštanje poganskih kršćana. Ahaju i prokonzularnu Aziju te se tako proteže u središte helenističkog kulturnog svijeta. u maloazijski Efez. vidi se po sukobu Petra i Pavla u Antiohiji.28 s). odakle je Pavla noćno viđenje pozvalo u Makedoniju (Dj 16. Bereji.16). Nakon kratkog boravka u Troadi ponovno se našao nekoliko mjeseci u Korintu.9). koji mu je u Korintu zdušno pomagao. 1 Kor).23). Jedan datirani natpis s tim imenom. učinilo da Pavlovo propovijedanje ugrožava dohodak njegova posla te je zato inscenirao ustanak protiv misionara.12-17). od udavljenoga i od bluda (Dj 15. No Pavlu nije uspjelo pridobiti judaiste za svoje shvaćanje. nego se uskoro morem vratio u Palestinu. Maloazijsku obalu dosegli su u sjevernoj Troadi. što je otpočela negdje ljeti 54. istina. bila je izvanredno uspješna. Ateni i Korintu propovijeda Pavao uvijek u tamošnjoj sinagogi i naviješta Isusa kao Mesiju (Dj 17 . od krvi. vlasniku radionice koja je izrađivala male srebrne Dijanine hramove. omogućio je da se Pavlov korintski boravak kronološki pobliže odredi i stavi u godinu 51-52. nego su se pojavile i s poganske strane kad se Demetriju. O trajanju njihova boravka i o rezultatima ne daju Djela nikakvih točnih podataka.11-40). Briga za prije osnovane općine. osobito za Korint i one u Galaciji. Pavao je preuzeo i zadatak da u općinama svog misijskog područja skuplja novčane priloge za jeruzalemsku općinu. gdje su u gradovima imali prilike održati misijske propovijedi. ali je zato odjek kod pogana znatan.do načelnog prihvaćanja pavlovske teze da mojsijevski Zakon ne može nikako obvezivati poganske kršćane. U Ateni je uspjeh malen. ili 52-53. gdje je sa svojom općinom u Filipima . Teškoće nisu stvarali samo Židovi. judeokršćana iz Jakovljeve okoline. Za povratak je Pavao izabrao najprije kopneni put preko Makedonije. Galion je odbio židovsku tužbu. tj. odražava se u poslanicama (Gal. koje je započelo u Antiohiji. koji su sačinjavali jezgru buduće vrlo živahne općine (Dj 16. iako mu se nisu više suprostavljali u izravnoj diskusiji. Nekako s jeseni 57. U Solunu. no vjerojatno su tada osnovali općine kojima se kasnije obraća Poslanica Galaćanima. napose one u Galaciji. To nuka Pavla da ostane godinu i pol u tom gradu. čini se da je ta točka tek naknadno dovedena u vezu sa zaključcima jeruzalemskog sabora. a u Korintu se samo malobrojni Židovi priključuju evanđelju (Dj 17. koji sadrži poruku cara Klaudija Delfima. a Pavao je uskoro zatim pošao s judeokršćanskim bračnim parom Akvilom i Priscilom. Pavao je to nedosljedno i kukavičko Petrovo ponašanje javno pokudio i strastveno objavljivao svoje uvjerenje »da čovjeka ne opravdava vršenje Zakona. da bi tom karitativnom brigom smisleno posvjedočio povezanost poganskih i židovskih kršćana (Ga12.1-10). U prva dva grada nastaju općine koje se sastoje od Židova i bivših pogana. time su praapostoli priznali i nezavisnost pavlovske misije. 18.

žurilo mu se da uskoro dođe u Jeruzalem te praopćini preda novac koji je sabrao za siromahe. 6. Jedni povjerovaše njegovim riječima. izrađuje i to uređenje radi života općine (1 Kor 3. Ovo posljednje pretpostavljaju pastoralne poslanice koje govore o događajima i situacijama što se mogu uvrstiti samo u jednu takvu završnu fazu njegova života.4-10. a onda se još jednom vratio na helenistički Istok. neko profano tijelo. 19. »izgradnja« općina (2 Kor 10. S konstatacijom da je »ovo Božje spasenje poslano poganima. a nigdje načelan i potpun stav. koji svoje korijenje vuče iz njegova neposrednog poziva za apostola pogana. Same Pavlove poslanice govore o organizatornim pitanjima samo ako im se daje povod. ne postoji nikakav spis. kamo je pozvao starješine efeške općine (Dj 20. Ako se. Tit 1. Kako mu je blagi zatvor dopuštao dodir s vanjskim svijetom.proslavio Vazam.17 ss). koje još pada u Neronovu vladavinu. Drugo rimsko sužanjstvo dovelo ga je onda do mučeništva. koji vodi Pavlova misijska putovanja (Dj 16. morat će naglasiti posebnost vrela. Stoga općine rado prihvaćaju taj red i ne osjećaju ga kao proturječje npr. čiji su oni organi (1 Kor 12.29 s).10. autoritet.. Usprkos vlastitim mračnim slutnjama i opomenama. Prilikom jedne posjete hramu prepoznali su ga Židovi maloazijske dijaspore koji su pobunili svjetinu i htjeli ga ubiti. koji primjenjuje kada to traži uređenje. Isti Duh koji čini da mlada Crkva raste (Dj 2.7). U toj svijesti donosi za svoje općine odluke koje obavezuju.4 ss). dakle. dakle daju samo slučajne napomene.35).11. Fil 2.1-17). Ipak se i iz prigodnih izjava može jasno spoznati da u pavlovskim općinama vlada uređenje koje želi njihov vjerski život smisleno urediti i osigurati.17. Djela se apostolska odriču opširnih prikaza u tom smislu u korist svog središnjeg interesa: opisa vanjskog puta kojim je prošla pavlovska misija. predstavnicima židovske općine u Rimu »izlagao (je) i svjedočio o kraljevstvu Božjem . članovi općine namijenjuju posebnim zadacima koji služe takvom uređenju. na njezinom Gospodinu koji napokon po svojem Svetom Duhu upravlja Crkvom. Ustrojstvo pavlovskih općina počiva na vrhunaravnoj osnovici.5) ili za moralno ponašanje vjernika (1 . koji će ga prihvatiti« (Dj 28. 1-17). 1 Kor 4. jer se prizvao na cara da izbjegne proces pred židovskim sinedrijem. Time je dovršen njegov zadatak da opiše kako je evanđelje prevalilo svoj put od Jeruzalema do glavnog grada rimskog carstva. Uređenje pavlovskih općina Svaki pokušaj da se na pitanje organizacije ili »ustava« pavlovskih općina odgovori povijesnim sredstvima. posjećujući usput kršćanske općine. iako se ne može sa sigurnošću uvrstiti u sam Neronov progon.47. svjesni su da ih je njihov vrhovni Gospodar uzeo u svoju službu te izvršavaju svoje zadaće u općini i na općini u duhu ljubavi koja služi.8. U tom uređenju općina zauzima njihov osnivač Pavao jedinstven položaj.3 ss. zasnivaju se na ljudskom vijećanju i ljudskom dogovoru te su prema tome podložna promjenama. Dakako da je to uređenje svoje vrste koje se ne može usporediti s pravilima koja sebi postavlja npr. Nakon ganutljivog oproštaja sa starješinama efeške općine otputovao je sa svojom pratnjom preko Tira.3 ss) ili daje uputu za bogoslužje (1 Kor 7.. a onda preko Troade morem pošao u Milet. 2 Kor 12..19. na kojoj se sama Crkva smatra utemeljenom tj. Ali isto je tako prožet sviješću da mu je tom službom dana punomoć. i stigao nekako oko Duhova u Jeruzalem (Dj 21. da ih uvjeri o Isusu ..21) i njegovu djelovanju daje uspjeh (Dj 19.17).9 ss. 2 Kor 6. nastao u nekoj pavlovskoj općini. tako da se suđenje moralo održati u glavnom gradu Carstva (Dj 27-28). Rim 15.9-13. Tako pozvani. slobodnom djelovanju Duha u onima koji su karizmatski obdareni. 27-23. Pavao se i u svojoj apostolskoj službi duboko osjeća kao »sluga Isusa Krista«. Na tom posljednjem misijskom putovanju Pavao je prije svega davao upute za organizaciju svojih općina i zauzimao stav prema opasnim zabludama. U Jeruzalemu je Pavlova misijska djelatnost u svojem dotadašnjem obliku prestala. to je odmah nastavio svoju misijsku djelatnost u obliku koji mu je bio moguć.21). zapovijeda da se rodoskvrnitelj isključi iz zajednice Korinćana (1 Kor 5. kako je to već Isus tražio od svojih učenika (Mk 10.9. Doduše. koji bi pružao cjelovit opis njezina svakodnevnog života i uvid u njezino uređenje. to ih na to poziva napokon Duh Sveti.12-16). jer je isti Duh koji poziva i jedne i druge. odakle je pod vojnom pratnjom preveden u Rim. No rimska ga je straža uzela u zaštitu. 1 Kor 2. Ima mnogo znakova da je Pavao na procesu oslobođen i da je nakon toga izveo svoj plan puta u Španjolsku. Ptolemaide i Cezareje. a drugi ostadoše nevjerni« (Dj 28. samo djelo ljudskih ruku. 13. a njezin zapovjednik dao odvesti namjesniku u Cezareju (Dj 21. kao kad npr. koji kao takav mora proći kroz sve teškoće odricanja i poniženja (1 Kor. 4. njegova su pravila. Ef 4. Prvo.42-45). O daljnoj sudbini Pavlova života Djela apostolska šute.28) završava Luka posljednji pavlovski govor svojeg djela. naime. zbog koje se ne može zacrtati sasvim obuhvatna slika stvarnosti.

15 s. individualnim vjerskim putem. koji je i nakon svog odlaska ostao za njih najviši autoritet i u naučavanju i u vodstvu. zato Pavao prihvaća što ga za vrijeme njegova tamnovanja drugi misionari nastoje istisnuti svojim propovijedima pod uvjetom »što se na svaki način . nego ispunjuju svoju zadaću u okviru određene općine. mora se prihvatiti istinskom vjerom: »Ako ustima svojim priznajući Isusa Gospodina i srcem svojim vjeruješ da ga je Bog uskrisio od mrtvih. Pavao prema tome nije za svoje općine samo najviši učiteljski autoritet nego i vrhovni sudac i zakonodavac. đakoni ne putuju kao Pavao i njegovi bliži suradnici od grada do grada. Svojim neumornim propovijedanjem da kršćani svih općina služe jednom Gospodinu (1 Kor 8. kao i ostali apostoli. koju je probudio i gajio. i to svakome kako hoće.23) starješine.16). a nisu ni bitno potrebni za opstanak općina. U pojedinim općinama pozivaju se za članove tog hijerarhijskog reda i drugi muževi. bilo je veliko djelo apostola naroda što je svecrkvena svijest u njegovim općinama. da prema tome za nosioce istih funkcija postoje dva izraza. U tom zadatku morali su po Božjoj volji primjerno imati udjela podređeni stupnjevi hijerarhijskog reda. Krist propovijeda« (Fill. vrhunac jednog hijerarhijskog reda. Tako on odgovara Pavlovu naviještanju.6 ss). bit ćeš spašen« (Rim 10.12. Iz kasnijih pastoralnih poslanica jasno se vidi da su imali područje zadaća koje se razlikovalo od zadataka prezbitera-episkopa (1 Tim 1. kojima Pavao govori da ih je Duh Sveti učinio nadglednicima (έπίσκοποι) da bi vodili Crkvu Božju kao pastiri svoje stado (Dj 20.17 19. za izvršavanje tih funkcija pripada im pravo nalaganja. temelji se na potpuno shvatljivom razvoju koji uz sve veći broj pripadnika općine sve jače ističe funkciju nosilaca uređenja. kojima se povjeruju određene zadaće. Konačno je bitna crta u strukturi općina koje je Pavao osnovao da se ne smatraju zajednicama koje bi bile međusobno nezavisne te mogle ići vlastitim.9). Tit 1. tu Pavao ne dopušta nikakvu sumnju.11). protiv čega Pavao mora opominjati ( 1 Kor 14). čija je punomoć dakle istovrsna s njegovom. u Gospodina koji je iz poniženja križa uzvišen i . kojemu se pravu članovi općine po izričitoj Pavlovoj izjavi moraju pokoriti (1 Kor 16. koja njihovom bogoslužju kao i njihovoj vjerskoj svakidašnjici daje odlučujući pečat. Oni ga čak ponegdje i ugrožavaju.10).. daje neposredno Duh Sveti. Nosioci takvih funkcija zovu se (Dj 14. Propovijed o Kristu. Da pastoralne poslanice daju jasniju sliku o prilikama. Pavao prema tome. prezbiteri. oni stoga nisu trajno vezani uz određene osobe. u središtu kojega stoji i mora stajati Krist. stoji sa svojim autoritetom iza tih »nosilaca službi«. dakle. Ovdje postaje jasno da nazivi »prezbiteri« i »episkopi« označuju isti krug osoba. Uz opunomoćene za uređenje općine nalaze se u pavlovskim zajednicama i obdareni karizmom. čuvari i jamci uređenja. U uvodu Poslanice Filipljanima stoje uz episkope i đakoni kao nosioci posebnih zadaća u općini. u prvom redu proroštvo i glasolaliju. Nisu. jednu židovskog i drugu poganskog podrijetla te se tako potkraj apostolskog razdoblja nisu stvorile dvije kršćanske »konfesije«.17 28).13-17). Stanovita povezanost među njima dana je već zbog osobe njihova osnivača. iz koje je potekla poruka o Mesiji i spasenju što ga on donosi. Iz te je veze potekla karikativna pomoć za siromahe jeruzalemske općine.. Njihove darove. Poziv na službu može se smisleno razumjeti samo kao trajan. iz koje dakako daljnje misijsko djelovanje može zračiti u bližu okolinu. 1 Sol 5.1-10. omogućila širenje kršćanstva u svijetu poganstva a da se pri tom Kristovi vjernici nisu rascijepili u dvije crkvene zajednice. Rim 12. premda joj je podložna i u sebi ograničena. Pavao je bio svjestan.5-11). čija je funkcija bitno drukčija. Smije se uzeti da je riječ o istoj vrsti poziva kod starješina efeške općine. ako je trebalo trajati djelo koje je Pavao utemeljio u svakom pojedinom mjestu. Ikoniju i u pizidijskoj Antiohiji upućuje u njihove zadaće polaganjem ruku i molitvom prije no što će otputovati. da su svi zajedno udovi jednog tijela (1 Kor 12. jer ono izvanredno i tajanstveno u njihovu nastupu zavodi mnoge članove općine da precjenjuju njihove darove. Ta vjera u Kiriosa. 5. proizlazi iz prirode same stvari.6). Crkva iz Židova i pogana (Ef 2. nadglednici-starješine.18). Vjerski život u pavlovskim općinama Vjerski život pavlovskih općina posjeduje kao jezgru koja ga oblikuje vjeru u proslavljenog Gospodina. Karizmatici nastupaju kod bogoslužnih sastanaka općine i svojim proročkim govorima i zanosnim zahvalama podržavaju u njima uzvišeno oduševljenje nove vjere. da je pozvan da nastavi djelo Isusa iz Nazareta i da pripravi općinu eshatona. kao što je Pavao i inače naglašavao brigu za »drugove u vjeri« (Gal 6.Sol 4. Da su oni bili vezani uz mjesne općine.27) održavao je živom svijest da su kršćani svih općina »jedan Božji Izrael« (Gal 6. kao na primjer skrb za siromahe i vođenje službe Božje. Gledano sa stajališta crkvene povijesti. od provincije do provincije. Pavao ih za neke općine svog prvog misijskog pothvata u Listri. Pavao im je osim toga usadio u svijest da su snažnom vezom povezani s općinom u Jeruzalemu.

16 s).16 21). krštenjem. Čežnja za tim konačnim vremenom osjeća se upravo kod euharistijske gozbe u pokliku općine »Marana-tha – dođi Gospodine« (1 Kor 16. 1 Sol 2. Zato je općina pri toj gozbi ispunjena hvalom i zahvalnošću (Ef 5. da hrabro i s utjehom očekuju ponovni dolazak Gospodinov i da jedni drugima služe u bratskoj ljubavi (Dj 14. »Lomljenje kruha« jednoznačno se prikazuje kao stvarno dioništvo u krvi i tijelu Gospodina. ta je žrtva neusporedivo veća negoli žrtva Starog zavjeta i potpuno različita od poganskih: »Zar nije posvećeni kalež koji posvećujemo zajedništvo s krvlju Kristovom? Zar nije kruh koji lomimo zajedništvo s tijelom Kristovim? . pri čemu se katkada nelijepo javljaju društvene razlike među članovima općine (1 Kor 11. od članova praopćine. Bogoslužje pavlovskih općina ugrađeno je u širi okvir sastanaka. krštenjem i samo krštenjem može se postići udio u spasenju.22. koje ni za Pavla ne predstavlja samo neku izvanjsku instituciju u kultu njegovih zajednica. tražila je od njih daleko više stege i samodiscipline nego npr. njima će općina za sve zahvaljivati Ocu u ime Gospodina Isusa Krista (Ef 5. Iako se još ne daje neko posebno religiozno obrazloženje za izbor tog dana i njegovo isticanje među ostalima danima tjedna. čine u svojoj mnogobrojnosti ipak jedno tijelo. 1 Kor 1. daje tom sakramentu njegov neotuđivi kultni položaj u pavlovskom kršćanstvu.1 9-13). U zajednicu onih koji vjeruju u Gospodina ulazi se. 2 Kor 6. može se zaključiti već iz neumornih opomena Apostola. No to se jasnije ističe Pavlovo teološko produbljivanje razumijevanja euharističkog kulta. Često ukazivanje na duh sloge i mira znak je da se . koju je monoteizam i židovski moralni zakon bio digao na bitno višu moralnu razinu.16). Poganska okolina sa svojim duboko ukorijenjenim običajima u obiteljskom i poslovnom životu. ustaje i kršćanin.27).4. Kol 3. Sastanak općine bio je i mjesto na kojem se »naviještalo spasenje«. dakle. od mrtvih na novi život (Rim 6. između starog čovjeka grijeha i novog čovjeka slobode i istine. koja je često stajala u oštroj suprotnosti sa zahtjevima kršćanskog morala.2-12. tko nedostojno sudjeluje u toj gozbi izdaje Gospodina (1 Kor 11. nego općini mora i njezin stalni propovjednik nadalje nagoviještati »riječ pomirenja« s Bogom (2 Kor 5. duhovne pjesme i psalmi uvode u bogoslužnu svečanost. općinu Božju (1 Kor 10. Gospodnje večere. ipak napuštanjem subote jasno počinje i kulturno odvajanje od židovstva.1 2. ono je povezano s gozbom koja treba jačati nutarnje veze između vjernika. između svjetla i tame. kao i Krist. tom gozbom joj je darovano jamstvo onog konačnog zajedništva s Njim koje će donijeti Njegov ponovni dolazak.16)..2-8). Za pavlovsku općinu je svetkovanje euharistije na kraju onaj izvor iz kojeg se hrani njezino nutarnje jedinstvo i uvijek nanovo potvrđuje.20).17. Ne možete biti dionici stola Gospodnjega i stola vražjega« (1 Kor 10. Da je u pojedinim općinama bilo članova koji su pred tim visokim idealom zakazali. Kod Pavla se jedva mogu naći pojedinosti o toku slavlja. koju je uzeo na se »zbog naših grijeha« (1 Kor 15..15).17-27). Fil 2.20). Otk 22. kao Sin Božji posjeduje s Ocem božansku narav. da on. Hvale.1-11). Sadržajno je kršćanska propovijed općini bila poduka o apostolskoj nauci o Raspetom i Uskrslom. okupljeni su potvrđivali govore riječju »amen« (1 Kor 14.9 s).3). Rim 16. duha i puti. Za službu Božju općine imućni članovi daju na raspolaganje svoje privatne kuće (1 Kor 16-19. Ostvarenje novog vjerskog ideala u svakidašnjici stavljalo je poganskokršćanske općine pavlovskog misijskog područja pred ne male teškoće. zato jer svi njezini članovi imaju udjela u tom jednom kruhu koji je tijelo Kristovo.7). naviještanje evanđelja nije zadaća samo putujućih misionara (Dj 20. nego čini djelotvornom Isusovu smrt zadovoljštine. Kol 4. koji će jednom prijeći u život s Kristom.18-21). na koje se vjernici redovito okupljaju »prvog dana poslije subote« (Dj 20. 9. No to sakramentamo utemeljeno jedinstvo mora se kod svih očitovati u međusobnom požrtvovnom obziru kojim se ne smije opovrći bratski cjelov na sastanku (1 Kor 16. kao u praopćini.proslavljen (usp. iako su možda tako teški slučajevi kao onaj bludnika iz Korinta iznimke (1 Kor 5. Duboko uvjerenje pavlovskih općina da se čovjek u kupki krštenja ne samo simbolično nego i posve stvarno ponovno rađa na novi život.20)27. Budući da se u vinu i kruhu doista prima krv i tijelo Gospodnje. U bogoslužju općine imali su napokon svoje mjesto i već spomenuti govori »proroka«. sam »Božja sila i mudrost« (1 Kor 1. Dioništvom u tom blagovanju potvrđuje se vjernicima uvijek iznova njihova neposredna povezanost s nebeskim Gospodinom.22. Fil 2. Pri tom je parentski naglašavala dužnost vjernika da slave Oca. Svojim naviještanjem Pavao se prvenstveno trudio da svoje vjernike dovede do spoznaje kako krštenje istoji u stvarnom odnosu s Kristovom smrću na križu i s njegovim uskrsnućem. Samo zato što se kršćanin u krštenju pokapa zajedno s Kristom i tako čini da onaj stari čovjek umire.24). Pavlovska propovijed ne ponavlja bez razloga neprestano oštru suprotnost koju kršćanstvo uspostavlja između Krista i Belijala. Tako propovijedi kao naviještanju Riječi pripada u pavlovskim općinama njezino čvrsto mjesto i prvorazredno značenje. ona je dokazivala Božja djela iz Svetog pisma i iz toga izvodila vjeru u Krista. Žarište i vrhunac službe Božje jest svetkovanje Euharistije.18 ss.5-11) uključuje uvjerenje da u njemu stvarno stanuje sva punina božanstva (Kor 2.17).7 11.

1 Sol 5.13). ti su spisi srodni s antiknim romanima i putopisima.19 s). Petrove poslanice upućene kršćanima Ponta. Ukoliko oni potječu iz gnostičko-heretičkih krugova. jer se.2 s. Ne spominje se ime rimskog misionara. U najboljem slučaju moglo bi se pretpostaviti da se geografske napomene o pojedinim pokrajinama ili zemljama. junaci kojih se prikazuju po uzoru na profanu aretologiju. Djelovanje apostola Petra. tako npr. Petru i Ivanu. nakon svog rastanka s Pavlom. misle rimske provincije Istoka.39). apostola nikako se ne mogu provjeriti. 1 SoI2.19). Iz mnogih se mjesta u 1. 6. zasnivaju na osnovanoj tradiciji. Najjačim dokazom moralne snage koju je evanđelje uspjelo razviti na pavlovskom misijskom području.9 s) ubrajaju i Židove iz Kapadocije i Ponta među one koji su doživjeli prve kršćanske Duhove u Jeruzalemu. Kapadocija i Bitinija. Ef 4. Drugi put Djela pretpostavljaju postojanje neke kršćanske općine na talijanskom tlu u Puteolima kraj Napulja. ako se ovdje. koji su već znali za njegov dolazak (Dj 18. U mnogim općinama sigurno je svjet1o bilo jače od sjene. Njegov boravak i smrt u Rimu. načinu smrti i području djelovanja. Kapadocije. može se o djelatnosti misionara. Nepavlovske općine među poganima Nasuprot pavlovskoj misiji. i 3.14). no njihovi podaci o misijskoj djelatnosti. apokrifnim Djelima apostolskim. koja je po svojem djelovanju u širinu i dubinu bila najuspješnija. životna snaga kojih je osiguravala daljnje širenje kršćanske vjere u vremenu koje je nadolazilo. naglašujući kako smatra važnim da u svom misijskom radu »ne propovijeda Radosne vijesti gdje je Krist već poznat«. Kao vrela vrijede za religiozne predodžbe vremena koje ih je proizvelo. Tek je 2. Pogotovo se osobe koje se u apokrifnim Djelima spominju kao drugovi ili pomoćnici apostola moraju smatrati tvorevinom mašte. što je vjerojatno. Gledajući sa stajališta literarne vrste.2 s. mnogo manje reći. U trenutku Apostolove smrti bio je svijet helenističke kulture protkan mrežom kršćanskih stanica. onda se ovdje spominju tri koje ne pripadaju misijskom području Apostola naroda: Pont. No kao u većini takvih slučajeva i ovdje propusti vjerojatno nailaze na jači odjek negoli vjerno ostvarivanje moralnih zahtjeva. Isto tako su mu došli u susret članovi rimske općine. tako da dopuštaju neke konkretne spoznaje o njihovu djelovanju. stoljeće nastojalo ispuniti te praznine tzv. kako kaže. Azije i Bitinije. Vrela svjedoče samo o trima vodećim članovima apostolskog kolegija. očito da bi djelovao u tamošnjoj misiji. Ako Apostol o kršćanima u Filipima i Solunu može reći da su njegova »radost i kruna« (FiI4. Apokrifna Djela apostolska općecrkvenog podrijetla ili u pravovjernoj preradbi računaju sa živim zanimanjem običnog puka za slikovite pojedinosti iz života tih ličnosti kršćanske prošlosti i zahvaljuju mu svoj uspjeh. Jakovu.10. poglavlje Nepavlovske općine među poganima. jer ne želi. Djela spominju nepavlovsku misiju samo usput. misijsko područje apostola Pavla jedva spominje.1. Galacije. Od njih bi se u prvom redu očekivala misijska djelatnost u Palestini ili izvan nje. Petrovoj poslanici jasno vidi da su novopridošli pristaše kršćanske vjere u tim provincijama bili nekadašnji pogani. Ivana i Jakova ml). u koje se stavlja apostolska djelatnost. govoreći da je Pavao na svom putu u Rim sreo u tamošnjoj luci »braću« koja su ga pozvala k sebi (Dj 28. Fil 2. Petrov grob. Kako Djela (2. . što je značajno. Praznine u vrelima koje se tiču povijesti najranijeg kršćanstva napose su očite ako se pitamo o djelatnosti ili makar samo o životu apostola (izuzevši Petra. koja više ili manje opširno govore o životu i smrti nekolicine apostola. Divno je proklijalo sjeme koje je unutar poganskog svijeta zasijao svojim propovijedanjem o moći milosti što se prima u Kristu i o sreći Božjeg posinaštva. otputovao na Cipar (Dj 15. no sva pouzdana vrela šute. ne spominje njihova imena ni gradove ili provincije u kojima su se takve općine razvile. kad kažu da je Barnaba. koji su osim njega radili na istoku ili zapadu Rimskog carstva.kršila zapovijed bratske ljubavi (1 Kor 1. graditi na tuđem tlu (Rim 15. Brojni su kršćani čije se pomoći i nesebične suradnje u službi svetima može sjećati sa zahvalnošću. smije se smatrati daljnje postojanje njegovih općina i u poapostolsko vrijeme i kasnije. On je prema tome znao da postoje pogansko-kršćanske općine koje svoj osnutak zahvaljuju drugim misionarima. Misao o nepavlovskim misijskim područjima smije se naći i u adresi 1. njima vlada težnja da se naučavanju tih krugova pribavi veći ugled nekim uglednim autorskim imenima. to se ta svesrdna pohvala sigurno treba visoko cijeniti. mogli bismo ih smatrati prvim misionarima u tim krajevima. Petrovo i Ivanovo valja još pobliže obraditi. Sam Pavao svjedoči o jednoj takvoj misijskoj djelatnosti.15).

tj. stoljeća. dakle. a da bi je tako slabo utemeljene hipoteze mogle obezvrijediti. koju također treba datirati u početak 2. Taj se proročki iskaz osvjetljuje ulomkom iz Petrove apokalipse. O načinu i mjestu smaknuća Klement ne govori ništa. Zato pođi u grad bluda i ispij čašu koju sam ti nagovijestio«. 16 ss) i u židovskoj apokaliptičkoj i rabinskoj literaturi. time se u prvom redu ima misliti na Rim. materoubojica (Neron) i da će jedan od dvanaestorice pasti u njegove ruke. koja su kronološki bliska i zajedno dostižu toliku snagu iskaza da praktički daju povijesnu sigurnost. a ni mjesto kamo se Petar spremao. Ascensio Isaiae (4. a ne možda samo prolazno. Dakako da nisu mogući nikakvi konkretni iskazi o postajama njegova puta u Rim. K tim trima fundamentalnim iskazima priključuju se još dva daljnja koji zaokružuju sliku rimske tradicije o Petru. Prvo je svjedočanstvo rimskog podrijetla i nalazi se u pismu koje je Klement u ime svoje općine pisao u Korint. koji se jamačno ima datirati uoči sredine stoljeća. Pokušaj da se u tom neodređenom izražavanju Djela apostolskih vidi vjerodostojna vijest o ranoj smrti Apostola jednako je besmislen kao i teza da Pavao u Poslanici Galaćanima 2. i dopušta da se Petrova smrt dovede s tim u vezu i vremenski smjesti u sredinu šezdesetih godina. Važnost njegova svjedočanstva za boravak i mučeništvo Petra u Rimu upravo se u posljednje vrijeme ponovno naglasila. postao je time svjedokom i otputovao u mjesto slave koje mu pripada«. o vremenu njegova dolaska u glavni grad i o trajanju njegova boravka (uz prijekide?). kao slučajni posjetioci. godinu. Ta dvojica su. Petrove poslanice. Ignacije Antiohijski. Daleko značajnije je što tu tradiciju sebi ne prisvaja ni jedna druga kršćanska općina niti je koji glas iz toga vremena osporava ili stavlja u sumnju. Svoju molbu objašnjava poniznom rečenicom: »Ne zapovijedam vam to kao Petar i Pavao«.8. Rimska tradicija o Petru ne prekida se u toku 2. Ireneja Lyonskog sa Zapada. jednom stajala prema rimskoj općini u odnosu koji im je davao autoritativni položaj. To ukazuje na progon kršćana pod carem Neronom. S njime je podnijela mučeničku smrt velika skupina. Biskup tradicijom najbogatije istočne poganskokršćanske općine na Istoku.11-14).7. Predaja o Petrovu boravku u Rimu i o njegovu tamošnjem mučeništvu odviše je snažna. kad su kršćani »zbog spletkarenja« podnijeli zlostavljanja i smrt.17). i da je uskoro poslije toga boravio u Antiohiji (Dj 15. koja govori kao da je pisana u »Babilonu«.2 s). koji ćemo kasnije opisati. U njemu Klement govori o slučajevima iz najbliže prošlosti. na što upućuje poistovjećivanje Rima s Babilonom u Ivanovoj apokalipsi (14. moli kršćane Rima neka ga svojim zagovorom kod poganskih vlasti ne liše mučeništva što ga čeka u Rimu. Autor zaključnog poglavlja Ivanova evanđelja jasno ukazuje na Petrovu mučeničku smrt i očito mu je poznato njegovo smaknuće na križu (Iv 21. apostolskom koncilu u Jeruzalemu. Petre. Obratno. Gal 2.18 s).Boravak i smrt apostola Petra u Rimu Djela apostolska zaključuju svoj izvještaj o Petrovoj djelatnosti u jeruzalemskoj praopćini neprozirnom napomenom da je »pošao na drugo mjesto« (Dj 12. Taj kombinirani tekst veoma potvrđuje i naglašuje pouzdanost rimske tradicije svojim znanjem o Petrovoj mučeničkoj smrti u Rimu pod Neronom. Sigurno je da je sudjelovao u tzv. boravili su tamo dulje kao aktivni članovi općine. Taj gotovo začuđujući izostanak bilo koje konkurentne tradicije treba se bez sumnje smatrati presudnim činiocem u kritičkom ispitivanju rimske tradicije. stoljeća i nadalje se potvrđuje svjedočanstvima iz najrazličitijih predjela kamo se kršćanstvo proširilo. njegova šutnja o takvoj pojedinosti očito pretpostavlja da njegovi čitaoci znaju za događaje koji su njemu samom vjerojatno neposredno poznati jer su se odigrali u njegovu mjestu i u njegovo vrijeme (u njegovoj generaciji). tebi sam sve objavio i protumačio. Važnost je tog svjedočanstva u činjenici što je jedan iskaz s dalekog kršćanskog Istoka jasno potvrđuje znanje rimske općine o Petrovu boravku u njezinoj sredini.6-9 daje neosporno svjedočanstvo da je Petar u vrijeme pisanja tog poglavlja već bio umro. tako svjedočanstvom biskupa Dionizija Korintskog s Istoka. koji je zbog nepravedne zavisti podnio ne jednu ili dvije nego mnoge tegobe. Bitan sadržaj tog svjedočanstva nalazimo ponovno u jednom pismu upućenom s Istoka rimskoj općini dvadeset godina kasnije. na Rim se ukazuje kao na mjesto Petrova boravka u zaključnim recima 1. Tu stoji: »Evo. koje se u svojoj kršćanskoj obradbi stavlja u 100. Među njima prvo mjesto zauzimaju Petar i Pavao: »Petar. govori u stilu proročkih nagoviještanja o tome kako će sjetvu dvanaestorice apostola progoniti Belijal. među njima i kršćanke koje su dali smaknuti preodjevene kao Danajide i Dirke. kojoj su još najbolje mogli biti poznati životi obojice vodećih apostola. U blizinu Ignacijeva pisma Rimljanima vodi nas treći dokumenat. Rimska predaja o Petru temelji se na tim svjedočanstvima. Tertulijana iz Afrike. ali šuti o mjestu njegova mučeništva. Ne može se razabrati ni razlog odlaska. .

Napokon se kaže. dokazali su postojanje takvog kultnog središta oko 260. On je bio u sporu s tadašnjim upraviteljem rimske montanističke općine Proklom. gdje su se mogli očekivati podaci o Gajevu tropaionu. nadgrobnim spomenicima. Oko godine 200. Iskopi vršeni godine 1917. u Rimu uvjereni u to da Petrov grob leži na vatikanskom brežuljku. koja se još u 4. da se 258. lipnja slavio Petrov spomen pri Vatikanu. između ostalog i jedan za ranu kršćansku ikonografiju izvanredno vrijedan prikaz Krista-Heliosa. Kao što je već prije efeški biskup Polikrat u pitanju uskršnjeg datuma tvrdio da grobovi apostola i biskupa u Maloj Aziji jamče neporočnu predaju azijskog običaja. što ga donosi Tacitov izvještaj o Neronovu progonu kao i 1. Martyrologium Hieronymianum (nakon 431). Veoma značajna iskapanja iz 1940-49. naći ćeš tamo trijumfalne grobove onih koji su osnovali ovu općinu«. među njima nalazi se jedan jedini koji je potpuno kršćanski. počevši od 3. Veličina mu je oko 7x4 m (arheolozi ga zovu P) i prema zapadu je zatvoreno crvenim zidom. jer pođeš li na Vatikan ili na cestu prema Ostiji. dakle. Sebastijana. pri čemu se radilo o dokazu posjeda »apostolskih« grobova da se posvjedoči autentičnost apostolske tradicije. Nalaz je urodio nizom hipoteza. čija su tjelesa tek nakon gradnje Konstatinovih apostolskih bazilika u njih prenesena. u kojem su oba apostola bila počašćena refrigerijima. mjesto štovanja obojice apostolskih prvaka na Via Appia ispod kasnije bazilike sv. kao što pokazuju brojni grafiti na stijenama kultne prostorije. ispod Petrove bazilike dovela su najprije do otkrića velebne nekropole koja se proteže uz cestu što se penje prema zapadu i sastoji se od brojnih. Iako iskapanja nisu otkrila nikakav grob koji bi se mogao smatrati mjestom sahrane apostola. umjetnički često bogato opremljenih. sagrađenim oko 160. nije više pouzdano znala za stvarno mjesto sahrane apostola. a obojice in catacumbas. stoljeću zvala ecclesia apostolorum. Datum 29. drugi su pretpostavljali da su relikvije iz grobova na Vatikanu. S obzirom na rimske pravne propise o sahrani. oko godine 260. Podatak da je vatikanski brežuljak mjesto Petrova smaknuća. naznačen u blagdanskom kalendaru. i to na Apijskoj cesti. sigurno već ranije. Na istočnoj strani . da postojanje dvaju mjesta za koja se držalo da kriju Petrov grob dokazuje kako rimska općina. Petra. Sebastijana. koja je tek kasnije dobila ime sv. potvrđuje i proširuje najprije svjedočanstvo obrazovanog Gaja. a na Via Appia ecclesia apostolorum. treći su poricali mogućnost translacije tijela apostola na Apijsku cestu. na Vatikanu Petrovu. Mauzoleji su nastali u razdoblju oko 130-200.Petrov grob Koliko god se može. no tamo se vjerojatno moglo urediti novo kultno mjesto kad je Valerijanov progon onemogućio posjet pravim grobovima. mauzoleja. dakle. na primjer novacijanaca. tako je Proklo argumentirao da grobovi apostola Filipa i njegove karizmatski obdarene kćeri u Hijerapolu dokazuju ispravnost montanističkog nazora. Prostor neposredno ispod i ispred confessio sv. tako proučavanja iz pisanih vrela očito je da se u samom Rimu predaja o mjestu Petrova groba tokom vremena razdvojila. znala da se Petrov grob nalazi ispod tropaiona na vatikanskom brežuljku. Klementovo pismo. prenesene za vrijeme Valerijanova progona radi sigurnosti u San Sebastiano: i da su ondje ostale do svoje translacije u nove bazilike. koji su strogo zabranjivali otvaranje grobova. a Pavlov na cesti prema Ostiji. pojedini nas grafiti primoravaju na pretpostavku da su kršćanski posjetioci bili uvjereni kako ondje stoje na mjestu apostolskih grobova. Kako iz iskopina na rimskom tlu. gledajući u cijelosti. navodno je jedna skupina. stoljeća. pokazao se kao grobište koje prije Konstantinove gradnje nije bilo pod krovom. koji u Rimu nisu bez toga mogli opstati. Gaj nadmašuje dokaze svog protivnika protuargumentom: »Ali ja mogu pokazati tropaia apostola. koji je u rimskoj općini djelovao pod biskupom Zefirinom (199-217). toliko se iznenada zamršuje situacija ako pitanje ograničimo na točno mjesto i eventualni sadržaj Petrova groba. koju predstavlja Gaj. lipnja. odnosno na Via Ostiensis. Jedan nadgrobni natpis koji je sastavio papa Damaz kaže se da su dvojica apostola ondje jednom »stanovala«. godine. Vođe rimske općine morale su tu podvojenu tradiciju tolerirati sve do vremena poslije Konstantina. Gaj pri tom ne daje nikakva povoda da to uvjerenje ne bi dijelila čitava rimska općina. počela je gradnja grobova. jer je još on dao izgraditi na oba mjesta bazilike. Nasuprot tome govori jedna nadopuna u rimskom kalendaru svetkovina iz 354. kojima su posjetioci zazivali zagovor dvojice apostola. godine 29. dovodi se većinom u vezu s prvom kultnom ili liturgijskom svetkovinom. od kojih dosad nijedna nije općenito prihvaćena. pogotovo prema istoku. a posjeduje veoma stare mozaike. koju treba upotpuniti podacima iz tzv. Dok su arheolozi zastupali tezu da su na Via Appia doista bila pokopana obojica apostola. pozitivno odgovoriti na pitanje o Petrovu zadnjem boravku i mjestu smrti. ali kako je nekropola samo dio mnogo većeg groblja. što vjerojatno znači da su njihova tijela bila ondje nekoć sahranjena. da je druga bila uvjerena da se taj grob nalazi na Via Appia. Tu se literarnim svjedočanstvima kao važniji pridružuju iskazi arheologije. bili su. postojalo je. A možda je Via Appia bila središte štovanja apostola neke shizmatske skupine.

θ. godine. pripisuje apostolu Ivanu. dva kratka pisma i apokalipsu. Tako se čini da nije dokazano da su svi grobovi oko četvorine ispod ploče tropaiona kršćanski. »Otkriveni« grob po svojim mjerama nije dovoljan da se sahrani muškarac. jedan od njih može se. gledali onaj Gajev tropaion i držali da je ispod njega Petrov grob. pa se čini da njegov položaj prilikom izgradnje nije bio točno poznat. dakle one točke razvoja kršćanske vjere i crkvenog života koje određuju povijest kršćanstva. Ovdje nam je stalo istaći osobito one crte koje su važne za crkvenu povijest. naravno oslanjati na indicije. odnosno aedicule. jednu dulju poslanicu s opomenama. kao na primjer opeke. povrijeđenost groba objašnjava se zahvatima koji su nastali prilikom vjerojatne translacije ili se danas o njima uopće više ne može ništa reći. koja su s time bila povezana. kojoj pogotovo apokalipsa daje novo značajno obilježje. iako ne jedinstveno. i slika Crkve. jer tada bi postojala mogućnost da se grob izgradi ili preuredi i usmjeri novogradnja. čini se to za drugo stoljeće čak i isključeno. Njihova dokazna moć ovisi odlučujuće o tome koliko mogu objasniti teškoće koje preostaju i nakon iskapanja. Ispred donjeg udubljenja pokrivala je jedna ploča na podu prostor od oko 60 cm u četvorini. kao zatrpavanjem mauzoleja. U iskopanoj četvorini ispod ploče na tlu aedicule vide oni mjesto gdje je Petar bio pokopan. grob η ipak zasjeca u navodno mjesto Petrove sahrane. ali u kutu koji se otklanja otprilike 11 stupnjeva od okomice na crveni zid. koja je sagrađena oko 160. U zemlji ispod te ploče nije bilo nikakvih grobnih ostataka u pravom smislu riječi. sudeći po jednoj cigli. što se tiče dječjeg groba γ s cijevi za libacije. smatrali da se apostolov grob nalazi na vatikanskom brežuljku. osakaćenje mrtvog tijela. iako nema nikakvih drugih posebnih znakova da bi grobovi bili kršćanski. Iz toga bi se moglo zaključiti da su ovdje svjesno pazili da ne povrijede već postojeći grob. nisu dosad zadovoljavajući riješene. Ne može se izbjeći pretpostavka da su u aediculi. Kako i drugi grobovi polja P ne sadrže nikada pepeo spaljenih nego samo sahranjena tijela. Postavka da je ovdje nađeno mjesto Petrova groba mora se. sinu Zebedejevu i mlađem bratu Jakova Starijeg. koje je sa svake strane imalo po jedan stupić. odnosno njegovo prvotno mjesto. stoljeća susrećemo se na kraju tog puta sa skupinom spisa koje tradicija već rano. ι). u kojem je ležala hrpa kostiju nekog starijeg čovjeka. uzimaju arheolozi da je polje P bilo pokriveno samo kršćanskim grobovima. η. koja nedvoumno predstavlja samostalan stupanj svog životnog razvoja. sigurno su kršćani. sahrana u zajedničkom grobu. susrećemo se s cjelovitom slikom kršćanstva. datirati u vrijeme cara Vespazijana. Kako napokon nema nikakvih pouzdanih podataka o načinu Petrova smaknuća i sahrane ostaju s time povezane mogućnosti (spaljivanje nakon smaknuća. koju su graditelji Konstantinove bazilike smatrali spomenikom po kojem se mora ravnati nova crkva usprkos svim opterećenjima. i teškoćama terena. Nadalje. Te teškoće. poglavlje Kršćanstvo u Ivanovskim spisima Polazeći kroz povijest kršćanstva 1. . uskraćivanje predaje mrtvog tijela kršćanima) i nadalje otvorene kao isto tolika pitanja. Napadno je što su oko te asimetrički položene četvorine ležala četiri kasnija groba (γ. Lako se može razabrati da je to jedna ne baš bogato oblikovana grobna aedicula. koji su ga dali izgraditi. one zasad ne dopuštaju prihvaćanje shvaćanja da su iskapanja sa sigurnošću otkrila Petrov grob. skraćen. što ga prije svega nagoviješta četvrto Evanđelje. Jedan je od njih još nađen in situ. koji obuhvaćaju jedno evanđelje. i to postavljena tako da po mogućnosti ne zasjecaju onaj grob u sredini. dokazna moć kojih se može različito vrednovati. No to uvjerenje koje su dijelili i graditelji Konstantinove bazilike vjerojatno ipak isključuje translaciju kostiju u novu baziliku na vatikanskom brežuljku. a koja se u mnogim crtama razlikuje od ranih stadija praopćine i pavlovskog kršćanstva.toga zida ugrađeno je dvostruko udubljenje (istodobno ili kasnije). To su u prvom redu dvije crte: Kristov lik. 7. koja bi se mogućnost sigurno bila koristila. hipoteze da bi se objasnilo skraćenje prvotnog groba ne djeluju jako uvjerljivo. Nedostatak bilo kakvih pojedinosti koje bi označavale grob tumači se izvanrednim prilikama u kojima je Petar morao biti sahranjen. uzete u cjelini. U tim ivanovskim spisima. Ona su ipak bez sumnje donijela veoma značajne spoznaje: pronađeni su vjerojatno ostaci Gajeva tropaiona. Pri tom uzimaju da je grob prilikom izgradnje crvenog zida. ali je i tu bilo jedno udubljenje na donjem rubu crkvenog zida. Veoma neugodno djeluje neznanje zašto prilikom izgradnje aedicule ili pogotovo prilikom neke translacije ili nakon neke silovite provale nisu preostale kosti pažljivo sahranjene. Kao velika i usprkos svim hipotezama neriješena zagonetka ostaje mjesto štovanja apostola na Via Appia i nadalje zadatak istraživanja.

o njegovu značaju kao svjetske religije.1 ). samo zaručnikov prijatelj (3. da je s njim došla milost i istina (1. Specifično kršćanski doprinos sastoji se dakle u tome što je ono preuzelo pojam koji je nastupao u raznolikim varijacijama i dalo mu nedvojbeno kršćansko obilježje. nekog egipatskog kodeksa oko 130. jer Ivanovi učenici nisu svog učitelja nikad štovali kao Logosa. jer ne samo da niječu da je Isus Božji i da je nebeskog podrijetla (Iv 5. Cilj koji je Ivan. jer ga je već Ignacije Antiohijski veoma vjerojatno poznavao. a jedan ulomak papirusa s Iv 18. Stvaralac prologa sigurno je spoznao značenje te kršćanske predodžbe o Logosu te joj uvrštenjem u četvrto Evanđelje osigurao neprocjenljivo djelovanje. tako da spisi koji nose njegovo ime proizlaze iz njegova duha. Evanđelist nastoji da njegovi čitaoci. koji su se borili protiv takvih ideja.6 ss 20 s). pretpostavljaju takvu razinu razvoja unutarnjeg crkvenog života koja još nije postojala. pretpostavlja takvo datiranje. prema tome. božansku bit. imao pred očima izrečen je na kraju njegova djela ovako: »A ova (čudesa).28 ss). jer je smatrala da je Mesija već bio došao s Ivanom Krstiteljem. što je qumranski tekstovi samo još naglašuju. kod Filona je Logos posrednik između Boga i svijeta. nego isključuju iz svojih sinagoga i one koji u nj vjeruju (9. da starozavjetni spisi svjedoče kako je on Mesija (5. I Apokalipsa je prema Irenejevim navodima vjerojatno nastala posljednjih godina vladavine cara Domicijana. ipak se oni mogu datirati na kraj 1.18.1-22. nego samo njezin svjedok (1. te da vjerujući imate život po njemu« (20. 8. iako teza da su Evanđelje i Apokalipsa u svom današnjem obliku djelo istog spisatelja nailazi na velike teškoće. On im se oštro suprotstavlja. morao imati u vidu Židove u dijaspori. stoljeća.21 ss. osobnu samostalnost i utjelovljenje koja na tome počiva. koje je. Sin Božji.42)65. sve to nedostaje dotadašnjem pojmu Logosa. Da je prva Ivanova poslanica nastala otprilike u isto vrijeme. koji sam ima Božju bit. u stvarnom skladu s Pavlovom kristologijom moglo u svojoj pojmovnoj formulaciji otvoriti evanđelju put u nova područja. Taj Logos je svjetlost čovjeka.31). susreli su se s Isusovom osobom u takvom tumačenju koje nije dopuštalo sumnju u njegovo stvarno božanstvo.29). naviještajući ga kao Logosa koji postoji odvijeka. 4. Kristovi vjernici i Židovi dijaspore. evanđelist je bio toliko širok da je prihvaćanjem pojma Logosa zacrtao Kristov lik koji je bez napuštanja vlastite neotuđive svojine otvorio evanđelju u rimsko-grčkom svijetu nove misijske mogućnosti. ako se spis smjesti u vrijeme prije godine 70. Iako je predodžba o Logosu bila u to vrijeme već raširena u različitim sferama – poznavala ju je već rana grčka filozofija. Želi im objasniti da je s Isusom židovski ritualni zakon izgubio svoju važnost (2. pišući svoje Evanđelje. s njim je došlo pravo svjetlo na svijet. Usprkos ukorijenjenosti u židovskoj misli. Ako su čitaoci kojima se ovdje govori samo kršćani. Njezino jasno ukazivanje na sukob između Crkve i državnog carskog kulta (napose pogl. samo onaj koji pokazuje na janje što oduzima grijehe svijeta (1. Ima mnogo znakova da je evanđelist pri tom upotrijebio postojeći himan Logosu. No tamo je u to vrijeme apostol Ivan bio istaknuta ličnost.17). koja ona sadrži. koji je iz svoje preegzistencije došao na ovaj svijet kad je uzeo čovječju put. nije prorok. a kršćanske se općine na maloazijskoj zapadnoj obali mogu s velikom vjerojatnošću smatrati područjem na kojem su niknuli. No iz čitalaca kojima se evanđelist obraća ne mogu se isključiti upravo ni oni krugovi koji su sumnjali ili osporavali da je Krist Mesija ili Sin Božji. Upravo u maloazijskom Efezu nastojala je jedna skupina Židova istisnuti pravog Mesiju.22. S tim Kristovim Iikom povezuje evanđelist jasnu svijest o univerzalnom poslanju kršćanstva. To je sadržaj iskaza velebnog uvoda u Evanđelje. nije svjetlost. u gnozi nastupa kao »otkupitelj«. pogotovo što pisma maloazijskim općinama. 13) najlakše se razumije ako je svoj sadašnji oblik dobila potkraj Domicijanove vladavine.31 ss. koji je pisao grčki. 12.).39). su opisana da trajno vjerujete da je Isus Mesija.40-59). Ivanovo je evanđelje po svoj prilici na prijelazu iz prvog u drugo stoljeće već postojalo. premda su im možda tek njegovi učenici dali konačan oblik. koje . židovska mudrosna spekulacija kreće se u predodžbama koje su srodne ideji Logosa – upravo to što Ivanov prolog pripisuje Logosu. na to ukazuje okolnost što je koristi Papija i činjenica što je Polikarp od Smirne citira u svom pismu Filipljanima (7 . Doista su poglavlja 13-17 mogla biti napisana samo za one čija vjera u Isusa kao Mesiju i Sina Božjeg ne podliježe nikakvoj sumnji. koji međutim nije bio neki hvalospjev gnostičke skupine Ivanu Krstitelju. dođu do jedinstvene dubine i veličine shvaćanja Krista. Pri tom je autor Evanđelja. Već je ondje ideja Logosa dobila svoj nezamjenljiv specifično kršćanski pečat što ga prolog nastoji posebnim dodacima zaštititi od nesporazuma. što ga čini prolog.Iako pitanje o autoru ivanovskih spisa nije dosad našlo općenito prihvaćeno rješenje. Gdje god su se židovi ili pogani sreli s likom Logosa u Ivanovu evanđelju. Tim štovateljima Ivana Krstitelja suprotstavlja četvrto Evanđelje vlastito Krstiteljevo svjedočanstvo govoreći kako Krstitelj naglašuje da on nije Mesija. nego je vjerojatno potjecala iz neke maloazijske kršćanske općine. onda je Evanđelje željelo da vjeru u Mesiju i Kristovo Božje sinovstvo kod njih učvrsti i produbi.

5. 15. on je poslan da se svijet po njemu spasi. koje je svjesno da je na jedinstven način obavezno apostolskim tradicijama. 13. »jer su prezreli svoj život sve do smrti« i pobijedili sotonu »Janjetovom krvi i riječju svoga svjedočanstva« (12. Ta veličanstvena vizija savršene Crkve naviješta se konkretnoj Crkvi s kraja 1. On daje svoje tijelo za život svijeta i polazi u smrt da bi ujedinio po svijetu raspršenu djecu Božju u jednu zajednicu (6. Kristom. ostavlja Ivan na završetku 1. 2. To donosi borbu s tim svijetom i stoga nužno i pravo mučeništvo. bilo da je predstavlja kao pratnju Jaganjca (14. TREĆI ODSJEK POAPOSTOLSKO DOBA Smrću posljednjeg apostola izgubila je mlada Crkva posljednju vodeću ličnost na koju se mogla obratiti kao na neposrednog svjedoka događaja iz života. on je Jaganjac Božji koji oduzima grijehe svijeta (1. Samo unutar te zajednice postaje se dionikom i drugog izvora života.obasjava svakog čovjeka (Iv 1. koja joj daju snagu ona kroči hrabro prema svojem cilju i na tom bogatstvu može obnoviti vlastitu postojanost. koji svemu čovječanstvu donosi svjetlo i život. koja također pokazuje nove vidove. Njezina je sudbina sada povjerena novom pokoljenju.26 s).2 s. ali i univerzalnost Crkve. pri kojoj vjernici primaju pravo tijelo i krv uskrslog Gospodina (Iv 6.53-58).7-10).51. 6.19 s.16. koja se nalazila usred domicijanskog progona. duboko osmišljen pojam Crkve. Misijski uspjesi očito ni po . da se jasno odvaja od apostolskog vremena u užem smislu. posjeduju članovi Crkve istinski život.1 s. Te nove crte manje se vide na vanjskom liku Crkve.5).52. i što se dogodilo pri umiranju i uskrsnuću Gospodina. Samo u najtješnjoj trajnoj povezanosti s pravim trsom.52).1-8). ekleziološki sadržaj Ivanova evanđelja često se krivo shvaćao. ako bude opet pozvana da dade konkretno svjedočanstvo. U stvari autor ivanovskih spisa posjeduje veoma samostalan. stoljeća narednom kršćanskom pokoljenju kao oporuku i zadatak te time izvršava djelo prvorazrednog crkvenopovijesnog značenja. bilo da Crkvu gleda u slici nebeske žene koja treba izdržati borbu sa zmajem (Otk 12). Unutarnje tajanstveno biće ivanovske Crkve svijetli i u slici o trsu i mladicama (15.tko se ne rodi od vode i Duha Svetoga.9 s ). ostaju i u Njemu i mogu donijeti plod. Pokrštenici sačinjavaju zajednicu pravovjernih. kao poruka utjehe koja ohrabruje. stoljeća. 11. tj. i tako gube svoje božansko posinaštvo. 5. Stvarnost te zajednice nastoji evanđelist osvijetliti i protumačiti slikama i Isusovim riječima koje su zauvijek ostale značajne.9). kojoj će jednom pripadati svi. Kad je stigla na cilj. Crkva postaje Crkvom mučenika.16 5). prema vlastitom ispunjenju. jer se prevelika pažnja poklanjala formulacijama koje ukazuju na individualno postizanje spasenja (3. Prema predodžbama evanđelista Crkva je pozvana da usred neprijateljskog svijeta posvjedoči za Uskrslog i za spasenje koje je udijelio (15.29).5). Slikom o jednom pastiru i jednom stadu (Iv 10) pokazuje se prije svega unutrašnje jedinstvo i povezanost. koja se kao Janjetova zaručnica nalazi na putu prema svadbi. jer se ne drže istinske vjere u Krista i bratske ljubavi ( 1 Iv 2.7).15 ss). koju Isusova krv čisti od svih grijeha (1 Iv 1. To je tema na koju se Apokalipsa opetovano vraća. Ivanovo evanđelje ne dopušta nikakve sumnje o tome da se sakramentalnim činom ulazi u zajednicu onih koji vjerom u Isusa stječu vječni život: ».56. što ga Duh isto tako daje kao pri krštenju. a time i spasenje. Sudioništvo u euharistijskoj gozbi. U posjedu tih viđenja. 17. sjedinjuje ih najtješnje s njime kao i međusobno i produbljuje njihovo zajedništvo na jedinstven način. Zajedništvo onih koji ovdje na zemlji slijede Jaganjca jača se u svojoj postojanosti pogledom na braću koja su već izdržala borbu. Židovi kao i pogani (11. euharistije. Tako se zatvara luk između nebeske i zemaljske Crkve.. Iz njihove zajednice isključuju se »antikristi«. da svaki tko u nj vjeruje ima život vječni (3. Tu sliku o božanskom Logosu. koja je već iz Antiohije bila poduzela odlučujući korak kad se svojim propovijedanjem obratila helenističkom kulturnom prostoru. Njezino misijsko područje ostaje u biti isto kao i za prethodne generacije. živjet će nadalje kao novi Jeruzalem u Božjem kraljevstvu konačnog vremena.1-5.24. koji želi dati svojim čitaocima opetovanim prikazima.. samo ako ostaju u tom zajedništvu. Isto tako se vjerovalo da se tu pokazuje nedovoljno zanimanje za djelotvoran misijski rad i dušobrižničko djelovanje. Uz tu Kristovu sliku javlja se u ivanovskim spisima i slika Crkve.20 s). Duh kojeg će proslavljeni Gospodin poslati proizvodi to ponovno rođenje i udjeljuje novi božanski život. Jedinstvo će i ubuduće biti Crkvi osigurano time što je pastirska služba prenesena na Petra (21. Stoga poapostolsko doba predstavlja fazu u povijesti mlade Crkve koja se može smatrati izravnim nastavkom već postojećih klica. Doduše. taj ne može ući u kraljevstvo nebesko« (3. značajke svjesne crkvene zajednice. 4. No u pojedinostima pokazuje tako karakteristične crte.11).

Takvu neprijateljsku atmosferu pothranjivalo je. koja se sada javlja kao jak protivnik. morale su. koje su nastale zbog slabosti pojedinih kršćana u progonima. Time mlado kršćanstvo sve više pobuđuje zanimanje svoje poganske okoline. koja je tu i tamo postizala i priličan uspjeh. jasno osjeća. da se u prvi mah može više govoriti o teologiji judeokršćanstva. kako u užem sakramentalnom području krštenja i euharistije. Zatvaranje kršćana u se davalo je nadalje uvijek novu hranu i privid vjerodostojnosti onim mračnim glasinama koje su im pripisivale razvrat pri njihovim noćnim sastancima i alarmantno izopačenje njihova bogoštovlja. Pri tom su ti nekršćanski istočnjački kultovi najčešće razvijali živahnu propagandu. kako se može dokazati. iako se brojčani porast. Progoni pod Neronom i Domicijanom. Sami su kršćani takav postupak. neprijateljsku tendenciju. Sve je to tvorilo tlo iz kojeg je izrastao onaj opći negativni sud o kršćanima koji je u njima gledao bezvrijedan ološ što se iz razumljivih razloga morao plašiti svjetla javnosti. židovstvo dijaspore. nego jedinim pravim Bogom i jedinim spasiteljem svijeta. Što se tiče vrela za poznavanje strukture spora između poganstva i kršćanstva pretkonstantinskog razdoblja nailazimo na važnu . Kako su kršćani iz svog uvjerenja izvodili praktičke zaključke u svakidašnjem životu i povukli se u apsolutnu odvojenost. Tu se prvi put u Rimskom carstvu pojavio vjerski pokret koji svog Boga nije smatrao samo posebnim bogom. zbog svoje naglašene posebnosti kojom su se držale daleko od svega što je bilo u vezi s poganskim kultom. inače nisu bile uobičajene. kojima je povod najčešće antipatija poganskih pučkih slojeva. ona nije mogla biti tolerantna prema ni jednom drugom religioznom kultu te je tako dospjela u načelnu suprotnost prema rimskoj državnoj religiji. dok poganska država još ne nalazi jasnog stava za svoj odnos prema novoj religiji. napose u velegradskim općinama carstva. Razlog je napokon bio u onoj isključivosti kojim je nastupala kršćanska vjera. Kako je samu sebe shvaćala. koje su dolaskom kršćanske misije stale nicati u gradovima Rimskog carstva. oduzimajući im imovinu i život. Pobožnost poapostolskog doba ostaje u velikoj mjeri vjerna apostolskoj predaji. Omiljena tema teološke diskusije ostaje spor sa židovstvom. Jedva se može govoriti o nekom dubljem shvaćanju ili čak daljnjem izgrađivanju središnjih tema Pavlove teologije. koja to više upada u oči što slične reakcije poganskih masa prema novim istočnjačkim kultovima. prva i najznačajnija vrela. izuzevši poneki neprijateljski ispad prema židovstvu. tako i u svom svakodnevnom izražaju u molitvi i askezi. Proces protiv kršćana pod Trajanom i Hadrijanom.broju ni po društvenoj ljestvici novih pristaša nisu neka prekretnica. dakako. polemika s njom i s gnozom. pri tome rimska općina osjeća obavezu veće odgovornosti za druge općine. Tek se kod apologeta osjeća jači dodir kršćanstva s religioznom filozofijom helenizma. dolazi do lokalno ograničenih progona. Uzrok odbojnom stavu poganstva prema pristašama kršćanske vjere treba. koje židovskim kršćanima nije moglo oprostiti njihov otpad od vjere otaca. Samo u pitanju crkvene discipline traži Crkva rješenja za nove situacije. No to je zanimanje od početka imalo negativnu. No on se odvija u formama koje tako karakteristično oblikuju židovske predodžbe. morali su se svojoj poganskoj okolini pomalo pričinjati otvorenim neprijateljima svega religiozno oblikovanog kulturnog života antike. prije ili kasnije pobuditi pažnju svoje poganske okoline. ili ih je vukla pred civilne vlasti i burno tražila da se kazne. poglavlje Početak borbi između kršćanstva i rimske državne vlasti. Tada je često bio dovoljan i najneznatniji povod da nepovjerenje i nagomilana mržnja poganskog pučanstva provali u akciji koja je katkada pripadnike nove vjere kažnjavala po vlastitom nahođenju. uz čiji kult nije smio postojati ni jedan drugi. Težište razvoja u poapostolsko doba leži još sasvim na nutarnjem crkvenom području. u osobnim posjetima ili pismenim vijestima i u brižnom zanimanju za religiozno dobro druge općine. dakle. Kršćanske općine. Najveći napredak zapaža se u daljnjoj izgradnji crkvenog uređenja. Jedinstvo svih koji se priznaju Kristovim sljedbenicima smatra se zahtjevom osnivača Crkve i vjeruje se da je jedinstvo episkopata koje je on utemeljio na apostolskom nasljedstvu. Jednako se može zamijetiti sve jača svijest o nutarnjoj međusobnoj povezanosti svih kršćanskih općina. uvijek smatrali nepravednim proganjanjem i pokazivali malo razumijevanja za to što je njihova vjerska posebnost davala tome stanovit povod. koja se očituje u srdačnim odnosima među općinama. uvjetuje daljnji teološki razvoj i čini novu fazu u povijesti rane Crkve. koje pojedinim općinama donosi jasno zacrtan monarhični episkopat te se posvuda probija i ustaljuje. koji sada nastaju. 8. tražiti u njoj samoj. istinski jamac svekršćanskog jedinstva. za poznavanje kojeg predstavljaju spisi apostolskih otaca.

Nadalje. ne može se u svakom rimskom caru ili namjesniku provincije pod čijom su vladavinom ili upravom kršćani našli smrt gledati čovjeka koji ih je u divljem bijesu progonio samo zbog njihove vjere. kada je država uvjerena da je nova religija sila koja ugrožava njezinu egzistenciju. nego protiv nemoralnih ispada koji su se tu javljali i bili opasni za rimsku stegu i stoga indirektno i za javno dobro. Razumije se da je u kasnijoj kršćanskoj historiografiji prevladala kršćanska ocjena događaja koja je na jednoj strani vidjela samo brutalnog progonitelja. načelima rimske religiozne politike protivilo se nastupanje sredstvima državne moći protiv pripadnika nekog vjerskog pokreta samo zbog njihove vjere. progona. Taj osnovni pravac nije rimska religiozna politika napustila ni u 1. a na drugoj izabrane i pravednike. prizvao na cara i zato bio odveden u Rim. što je prije svega dovelo do dviju važnih spoznaja: prvo. Tako se poganska državna vlast treba spominjati samo u stanovitim granicama kad se žele nabrojiti činioci kojima valja pripisati progone kršćana. Tekst Klaudijeva pisma ne navodi nužno na takvu interpretaciju. po svemu sudeći. koji se pred prokuratorom Porcijem Festom 59. koji. inicijativa za represalije protiv kršćana nije u početku potjecala od državne vlasti. kult cara. stoljeću samo rijetko može smatrati motivom za postupak državnih vlasti protiv njih. koju valja dobro uočiti. jer se taj broj u mističnoj anticipaciji nalazio izražen već u deset egipatskih zala. nisu opterećivali isključivo kršćane. prilikom poznate afere s bakanalijama. koji su s primjernim heroizmom ispovijedali svoja vjerska uvjerenja i za sva vremena branili slobodu savjesti na području religije nasuprot svakoj zemaljskoj sili. jer bi time širili neku vrstu zaraze po svem svijetu«. svjesno odbijanje carskog kulta kod kršćana u 1. razvijao ipak samo polako. dakle. koji su svojim horoskopima i proroštvima sijali politički nemir. što ga je kasnije stigla zaslužena Božja kazna.specijalnu situaciju. Sigurno je da se veza između rimske religije i države smatrala glavnim potpornjem državne egzistencije. Tek u 3. Kako smo već spomenuli. ugrožavaju rimsku državu. Vjerojatnije je da su tek nemiri koji su izbili između kršćana i Židova ili poganskog pučanstva upozorili pogansku državnu vlast na poseban karakter novog vjerskog gibanja te se ona morala najprije umiješati da bi stekla kontrolu nad tim neredima. koju su sada navodno njezini misionari širili po Egiptu i drugdje po Rimskom carstvu. Odustajanjem od te tradicionalne sheme. poduzele stanovite zaštitne mjere. stoljeću principata. Tu naprotiv u prvom redu djeluje sam zahtjev isključivosti kršćanske religije. koji su svojim postojanim mučeništvom zaslužili neprolaznu nebesku krunu. . premašili stanovite prerogative carskog kulta i time izazvali sukobe. u drugom redu neprijateljsko držanje poganskog pučanstva. njegov ritual. Gledište jednog Laktancija i Euzebija fiksiralo je sve do najnovijeg vremena sliku o toku progona kršćana. No u najnovije se vrijeme držalo da su se našli znakovi stava rimske države protiv kršćana koji bi se trebao datirati već na početak vladavine cara Klaudija. Isti su motivi bili kasnije još jednom mjerodavni za postupak rimskih vlasti protiv stanovitih vračeva. Samo su pojedini carevi. tako da se npr. povodi pojedinim događajima bili su često veoma raznoliki i moraju se ispitivati od slučaja do slučaja. Tek boljim sagledavanjem postalo je vlastima jasno da kršćani načelno otklanjaju i rimsku državnu religiju i tako. Tek postupno je onda došlo kod nje do uvjerenja da su kršćani oni koji ometaju dotadašnji vjerski mir i da oni. astrologa i šarlatana. završio Pavlovim oslobođenjem: u Rimu očito u njegovoj vjeri nisu vidjeli nikakav prekršaj postojećih zakona ili državnog poretka. Istina. u republikansko doba s nepovjerenjem gledalo na prodiranje tuđih kultova s Istoka i ako su se godine 186. njihov neposluh u toj stvari primorat će ga »da svim sredstvima nastupi protiv njih. odgovorio na pritužbe dvostruke židovske (i grčke?) delegacije iz Aleksandrije koje mu je ona iznijela prilikom čestitanja stupanja na vlast. omogućeno je objektivnije vrednovanje pitanja. Takvo gledanje na uzroke i posljedice ne isključuje nipošto potpuno priznavanje držanja kršćanskih mučenika. potječu većinom iz kršćanskog pera. to one nisu usmjerene u prvom redu protiv vjerskih uvjerenja pristaša novih kultova. No ako se npr. proces je. Ali se njegov vanjski oblik. međutim. Uzima se da je progona bilo deset. kao Neron i Domicijan. Progoni pod Neronom i Domicijanom Prvi slučaj za koji se sigurno može utvrditi da se rimska državna vlast pobliže zabavila jednim kršćaninom smatrao se dosad slučaj apostola Pavla. kako je izrastao na temelju božanskog štovanja što ga je August uživao prvenstveno u istočnim provincijama Carstva. godine. Pod tom zarazom željela se razumjeti kršćanska vjera. prije Krista. pozivajući se na svoje rimsko građansko pravo. po njihovu mišljenju. stoljeću postaje obračun između kršćanstva i poganske države načelna stvar. dodao je rimskoj državnoj religiji novu bitnu komponentu. ugrožavaju dotadašnju vjersku politiku Carstva. Ne postoji neka opširnija povijest s poganskog stanovišta. Pojedinačni opisi kao i veći prikazi tzv. Tu car posebno zabranjuje Židovima egipatskog glavnog grada da onamo dovode svoje zemljake iz Sirije ili Egipta. Taj je car u jednom pismu pronađenom 1920.

koje su već opetovano dovodile do krvavih ispada. To nije vjerojatno. o kojoj govore Svetonije i Kasije Dion. što je prouzročio neki Krestos. desetljeću prvog stoljeća brojila prilično mnogo članova. godine nisu bile prolazni akt samovolje. godine. umrla nakon užasnih muka. zbog toga ne dijeli ni sućut koju su tada prema njima pokazivali jer su bili žrtve okrutnog hira pojedinca. Pri tom je postupio tako da je prilikom prvog preslušavanja potkupio uhapšenike i naveo ih da denunciraju kršćane kao prave krivce. jer ingens multitudo znači sigurno više od šačice pristaša. nego mjerom da se ukloni izvor nemira među rimskim pučanstvom. Na događaje pod Neronom odnose se po svoj prilici i podaci o progonu kršćana koje Klement Rimski daje još prije konca stoljeća u svojoj poslanici korintskoj općini. Carska naredba o izgonu pogodila je i bračni par Akvilu i Priscilu. »koji su zbog svojih nedjela bili omraženi«. Tako kao najraniji primjer postupka rimskih vlasti protiv pristaša kršćanske vjere ostaju događaji koji su se poslije požara Rima godine 64. kaže kad jednom prilikom govori o progonu za Nerona da su sve mjere tog okrutnog vladara kasnije ukinute. S mnogo više opravdanja može se povezati jedna druga mjera istoga cara s kršćanskim misioniranjem u Rimu. jer ostala vrela o tome šute. Za Tacita nema sumnje da su kršćani nepravedno okrivljeni za palež. koji je 16. uništio. druge su odjenuli u lako zapaljiv materijal i spalili ih kao žive baklje navečer u Neronovim vrtovima. Neron je za svoje planove iskoristio bez ikakvih skrupula neprijateljsko držanje poganskog pučanstva prema kršćanima. (Dj 18. nikako nije vjerojatno da bi Židovi u svrhu jačanja svog položaja dovodili u egipatski grad upravo one svoje zemljake koji su otpali i prešli na kršćanstvo. Nadalje. No podatak o Petru i Pavlu nije kronološki točan te ostaje otvoreno ima li se njihova smrt datirati prije ili poslije 64. Da bi iskorijenio tu sumnju. a neke dijelom. navodno je Klaudije istjerao Židove iz Rima jer su stalno bili u zavadi. Spominjanje »velike skupine« i način smaknuća jedva dopuštaju sumnju da tu nije riječ o istim događajima koje je opisao Tacit. ali ga je carska odredba pogodila jer je pripadao židovskoj rasi. koji je jamačno u bitnome ispravan. Kasnija kršćanska apologetika većinom je u njemu dakako vidjela prvog rimskog cara koji je kršćanstvo kao takvo progonio iz vjerskih pobuda.2-4). Laktancije je jedini pisac koji tvrdi da se rimski progon za Nerona nije ograničio samo na glavni grad. Tertulijan. To pretpostavlja da je židovski bračni par već bio prešao na kršćansku vjeru. o tome šute. Tu se upravo nameće identifikacija tog Krestosa s Kristom. cilj Neronovih mjera bilo je potpuno istrebljenje kršćanstva. Moralo bi se osim toga pretpostaviti da mjere iz 64. s jednom iznimkom: navodno je proskripcija kršćanskog imena jedini institutum Neronianum koji je ostao nakon damnatio memoriae cara Nerona. »nego je i velika skupina odabranika«. više gradskih četvrti potpuno. dakle i na Istoku. Tome se odlučno protivi slijedeće: takav bi se edikt bio morao osjetiti po čitavom carstvu. Nadalje proizlazi da motiv Neronova progona kršćana nije bila spoznaja da nova religija ugrožava državu. pa upravo i ona koja se tiču Istoka. Za poznavanje pozadine tih događaja osobito je informativan izvještaj koji Tacit daje u svojim Analima.formulacija se razumije bez teškoća u vezi sa stalnim zadjevicama među židovskim pučanstvom Aleksandrije te između tog pučanstva i grčkog. koje je on tom prilikom stavio na raspolaganje. nego je proizašao iz . ali time nije htio pogoditi kršćansku vjeru kao takvu. Ovi su na to u velikom broju pohvatani (ingens multitudo) smaknuti po postupku koji se primjenjivao protiv palikuća: neke su kršćane ušili u životinjske kože i bacili divljim psima. car ju je -po Tacitu -prebacio na kršćane. Vrlo se uporno među rimskim pučanstvom držala glasina da je sam car Neron odgovoran za strahovit požar. Neronov postupak protiv kršćana nije imao nikakve zakonske osnovice. dakle. Tacitov opis. koji prihvaćaju da je Neron izdao edikt o općem progonu. Srpnja 64. među njima i žene. Tako i tu posjeduje Tacitov izvještaj kao cjelina veću vjerodostojnost. on je. iako su i po njegovu mišljenju zaslužili najstrože kazne zbog svoje pokvarenosti. koji se potom nastanio u Korintu. a Laktancijevo znanje o događajima pod Neronom nije ni inače pouzdano. pod Neronom oborili na tamošnju kršćansku općinu. nego je zahvatio cijelo Carstvo. Na tu se formulaciju pozivaju danas mnogi istraživači. gdje je primio kao gosta apostola Pavla kad je ondje propovijedao oko godine 49/50. po Laktanciju. već osnovica za zakon koji bi vrijedio na čitavom državnom području. istina. Pri tom je kršćanstvo na početku šezdesetih godina jedva moglo za rimsku vrhovnu vlast značiti toliko da bi se ona osjetila ponukanom da zakonskim mjerama nastupi protiv tog pokreta. pokazuje ponajprije da je rimska kršćanska općina u 7. ali sva vrela. prvi kršćanski pisac koji govori o progonima. ukazuje Klement na to da nije samo Petra i Pavla snašla nasilna smrt. Prema tome se carev postupak još uvijek ne može smatrati reakcijom protiv kršćanstva. pa bismo se prema tome susreli s prvim posljedicama što ih je proizvela kršćanska poruka u židovskoj općini Rima. Protiv opstanka Neronova edikta o progonu najviše govori činjenica što se kasnije ni jedan stav rimskih vlasti prema kršćanskom pitanju nije pozivao na takvu Neronovu odredbu. Ne spominjući Nerona izravno.

to je zahtjev cara da se njegova osoba smatra apsolutnom. a s njima još »mnogi drugi. što je dosad bilo mutno prisutno u svijesti poganskih masa. smaknut zbog svoje kršćanske vjere. konzul u godini 91. datira u posljednje godine 1. stoljeća. da su u Rimu osim spomenutog konzulskog bračnog para bili u proces upleteni i »mnogi drugi«. quod a Nerone institutum est«). iako o postojanju progona nema sumnje. i cara Domicijana. Zajedno s odgovorom koji je car osobno. skloni židovskim običajima«. koji se prije s tim u vezi često navodio: tzv. dakle zločin koji upravo u optužbi kršćana zbog bezbožnosti stoji u 2. Da je Acilije Glabrion. jer je kult cara. Na tu proskripciju u javnom mnijenju mogle su se rimske državne vlasti ubuduće osloniti kad god su ih prilike silile da u konkretnom slučaju zauzmu stav prema pitanju treba li država postupiti protiv kršćana ili ih tolerirati. poslao namjesniku. što ga pisac Apokalipse nagovještava. No to se mišljenje ne može osloniti na arheološki nalaz. to je time progon obustavljen. kojeg je Domicijan također osudio na smrt. Epiktetovo predbacivanje kršćanima što ludo i nepromišljeno srljaju u smrt pretpostavlja mjere protiv pristaša kršćanstva.1) da su ga opasnosti i muke. Kad prema tome Dion ovdje očito govori o kršćanima – kršćanskim ih imenom ne naziva ni inače u svojem djelu – onda se optužbom zbog bezboštva već pojavljuje motiv koji leži na dnu Domicijanova postupka. bar što se tiče sadašnjeg oblika. Otada je kršćanska egzistencija u javnosti bila nemoguća. koji se time htio oprati od teške sumnje da je kriv za požar. ne može se dokazati.samovolje vladara. smaknute. grobnica Acilija u Priscilinim katakombama u Rimu nije nastala prije sredine 2. kao i primjedba namjesnika Plinija u njegovu pismu caru Trajanu da su na preslušavanju navodni kršćani tvrdili kako su se već prije dvadeset godina isto tako odrekli kršćanske vjere. možemo bez daljnjega vjerovati. koja je bila uključena u otklanjanje kulta cara. što je Neron započeo (»id. stoljeća za što govore jaki razlozi. Napomeni Kasija Diona. No javno mišljenje o kršćanima zadržalo je nešto što je bilo u vezi s Neronovim korakom. saslušavane. Proces protiv kršćana pod Trajanom i Hadrijanom O pravnom položaju kršćana za vrijeme vladavine cara Trajana (98-117). i. koje je u velikoj mjeri odredilo pravni položaj kršćana u Carstvu. I neki podaci nekršćanskih pisaca mogu se tumačiti u tom smislu. Nije teško shvatiti da je to vrednovanje kršćanstva u poganskoj javnosti dobilo pomalo smisao pravog načela. I napomene rimskog biskupa Klementa u njegovoj poslanici Korinćanima (1. koje su iznenada snašle kršćane spriječile da im prije piše ne mogu se razumjeti drukčije nego da je riječ o postupku toga cara protiv kršćana. Prema tome bi osnovica za progone protiv kršćana u istočnim provincijama bila bez sumnje optužba zbog povrede veličanstva. uz Nerona. Mnogo su oskudnija vrela koja govore o progonu kršćana pod carem Domicijanom. iako se na temelju natpisa mogu naslutiti veze Domitile s područjem toga cemeterija. Tu ponajprije raspolažemo jasnim i nedvosmislenim iskazom Melitona Sardijskog. da su pod Domicijanom konzul Flavije Klement i njegova žena Domitila optuženi i osuđeni »zbog bezbožnosti« (άθεότης). Time se progon Crkve. jedva dopuštao mogućnosti da se izbjegne sukob. stoljeću na prvom mjestu. ostalo je za duga vremena. On je u svojoj apologiji za cara Marka naveo kao neprijatelja kršćana. sada je progonom i smaknućima kršćana na neki način sankcionirano. Kako Dio malo kasnije postupak tih ljudi naziva ασέβεια vidi se jasno da se time misli na crimen laesae maiestatis. kao kršćani stavljene pred sud. ako se njezin postanak. Čini se da je osobito važna bilješka povjesničara Kasija Diona. Upravo je maloazijskim općinama morao Domicijanov zahtjev za božanskim štovanjem donijeti osobito teška opterećenja. ne bismo znali ništa kad bismo bili upućeni samo na kršćanska vrela. koji je cvao na tom području Carstva. temelji na sukobu između carskog kulta na Domicijanov način i kršćanskog poimanja Boga. U takav pogled na stvari mogu se svrstati i neke misli Apokalipse. ali niti isključiti. a pogotovo o postupku poganskih vlasti u Maloj Aziji. ako su ostale pri svojoj vjeri. koji je prilično bliz događajima. daje nam . Jednako se ne može dokazati da je jezgra današnjih Domitilinih katakombi na Via Ardeatina zapravo mjesto sahrane Rimljanke koju je Domicijan osudio. te se vjerojatno u tom smislu moraju tumačiti i Tertulijanove riječi: obezvređivanje kršćana kao sumnjiva soja ljudi sposobnih za mračne zločine. moralna proskripcija kršćanskog imena. Službeni upit jednog pokrajinskog namjesnika Bitinije upravljen caru o tome kako da se u pojedinim krajnjim slučajevima vlada prema kršćanima. O opsegu progona i broju žrtava daju nam vrela samo oskudne konkretne podatke. Budući da Kasije Dion napominje da je car Nerva odbio optužbe zbog bezboštva i židovskog načina života. jasno pokazuje da je u toj maloazijskoj provinciji bilo mnogo osoba koje su prijavljene državnoj upravi. što se onda očituje u zahtjevima carskog kulta koji premašuju svaku mjeru. u obliku reskripta.

Povod namjesniku da se pozabavi tim ljudima dala je činjenica što se mnogi od njih nisu držali carske naredbe. Ignacije Antiohijski bio je po svoj prilici kao rimski građanin doveden u Rim i . On ni jednom riječju ne pita kako bi se ova ili ona formula nekog zakona protiv kršćana trebala interpretirati ili nadopuniti. umro je na križu u starosti od 120 godina. ipak može izbjeći kaznu ako se odrekne svojeg ispovijedanja. Tako nije poznato ime ni jednog kršćanina u Bitiniji koji je izgubio život. ili 112. Ne samo po gradovima. Nedosljednosti koje sadrži carski reskript pokazuju da se takva maksima protivila priznatim načelima rimskog kaznenog prava. na dugom popisu s imenima navodnih kršćana ostali su prokazatelji anonimni. njih se po tadašnjem pravu odvajalo da bi mogli biti odvedeni u Rim na suđenje. već prema stupnju osobne nezavisnosti rimskog činovnika od pritiska poganskog pučanstva mogao je progon u pojedinim provincijama buknuti i poprimiti oštre oblike ili je mogao vladati potpun mir. one su očito caru same po sebi razumljive i dobro poznate kao izraz javnog mišljenja koje kola o kršćanima. Trajanov reskript ne nastoji da te smjernice bilo kako potkrijepi ili opravda. Jedno se iz Plinijeva pisma razabire sasvim jasno: namjesnik provincije Bitinije ne zna ni za kakav zakon ili državnu uredbu koji bi mogli vrijediti kao norma za postupak protiv pristaša kršćanske vjere. a ne zna se ništa o sudbini onih koji su kao rimski građani bili odvojeni za proces u Rimu. a onda im pod prijetnjom smrtne kazne nalagao da se te vjere okane. pa ni onda kada bi ih stavili na muke. Preslušavanje onih koji su se pred namjesnikom priznali kršćanima nije otkrilo nikakvih prekršaja postojećih zakona. No pojedini slučajevi tokom procesa doveli su namjesnika u sumnju je li primijenjena metoda pravno besprijekorna. Na saslušanju su mnogi okrivljeni tvrdili da nikada nisu bili kršćani. Tko je takav prekršaj počinio. Sa stanovitom sigurnošću mogu se samo dva mučeništva datirati u to razdoblje. da ga je dapače rimska vlast mogla usvojiti kao maksimu: nije dopušteno biti kršćanin. Plinije. čak i ako je do tada bio kršćanin. jer su se sačuvala imena žrtava. stoljeća zauzela rimska država prema kršćanima. Mišljenje o toj skupini ljudi koje je nastalo za Nerona. može se računati s time da će se velik dio vratiti opet poganstvu. isključivši rimske građane. koji je svoju službu nastupio 111. Odgovor cara Trajana jednako jasno potvrđuje da dotad nije bilo nikakve opće odredbe koja bi pravno ujedinjavala postupak prema kršćanima. time su bili zaštićeni od mnogih neprilika i mogli su se uz donekle oprezno ponašanje nadati relativno sigurnoj egzistenciji. ne može se riješiti. Odnosi li se spominjanje progona u Polikarpovu pismu općini u Filipima na doba Trajanove vladavine. Plinije je najprije postupao tako da je u toku saslušanja utvrđivao njihovu pripadnost kršćanstvu. anonimne prijave ne smiju se uzimati u obzir. Kršćanina koji je službeno dojavljen treba preslušati. ipak nosioci policijske vlasti nisu dužni sami od sebe tragati za kršćanima. Kazniti valja samo onoga koji se prilikom preslušavanja priznaje kršćaninom i pri tome ostaje. nego i po selima već je bila stekla mnogobrojne pristaše svih staleža i dobi. Svoje sumnje namjesnik je formulirao u nekoliko preciznih pitanja caru: Mora li se uzeti u obzir dob optuženika? Smije li se pomilovati ako bi se netko pokajao? Treba li kažnjavati samo ime (kršćanin) iako nema nikakvih drugih prijestupa? Treba li kažnjavati samo one prijestupe koji su povezani s kršćanskim imenom? Na kraju Plinije nastoji sugerirati caru odgovor koji bi mu omogućavao blag postupak: ako se bude s pokajnicima postupalo blago. preslušavanje je ponekad pokazalo da je mnoga prijava bila samo osvetoljubiva denuncijacija. Očito je njegova sumnja bila: je li kršćansko ime dostatno za progon ili valja dokazati druge prijestupe. O djelovanju Trajanova reskripta donose vrela samo oskudne vijesti. za kazneni postupak dovoljno je biti kršćanin. družbe koje država nije priznavala te nije dopuštala njihove sastanke. Pliniju daje nekoliko uputa koje će riješiti njegove teškoće: za kršćanima ne treba tragati. ako zaniječe svoje kršćanstvo i potkrijepi to odricanje zazivanjem rimskih bogova. davao bi ih smaknuti. Kao pozitivnu okolnost vjerojatno su kršćani osjetili carev naputak da se anonimne prijave ne smiju uzimati u obzir. pa su također žrtvovali pred likovima cara i bogova. Biskup Simeon Jeruzalemski. Jakovljev nasljednik. ostat će nekažnjen. dokazivali su to prizivajući bogove ili žrtvujući pred njihovim likom ili likom cara. Drugi su govorili da su se već prije duljeg vremena odijelili od te religije. naprotiv je situacija po carevu mišljenju takva da on ni sada ne bi želio dati nikakve norme općeg važenja. daje ponajprije dragocjene podatke o rasprostranjenosti kršćanske religije na području svoje službe. Bilo je neugodno i opasno što je taj reskript ostavio veliku slobodu sudu državnih nadzornih organa u provincijama. Dakle. svoje su izjave potkrepljivali dapače izričito I grdeći kršćanskog Boga. Samo ako bi ostajali tvrdoglavi.dopisivanje između Plinija Mlađeg i njegova carskog gospodara veoma značajnu mogućnost da spoznamo stav koji je na početku 2. godine. katkada čak anonimno. ne traži se dokaz prekršaja nekih drugih zakona. kasnije se učvrstilo i postalo tako općim. Premda je kažnjivo već to što je netko kršćanin. koja je općenito zabranjivala heterije. Kršćane su prijavljivali namjesničkim vlastima.

Justin dodaje svojoj apologiji izvještaj koji očito na osnovi točnog poznavanja pojedinosti pripovijeda o smaknuću trojice kršćana u Rimu. Tko se obraća. javljaju se samo sporadički. Progoni koji uslijed toga nastaju samo su lokalno ograničeni. Isto tako pretpostavlja Hermin »Pastir« svojim napomenama o kršćanima koji su za vrijeme progona ostali vjerni ili su otpali procese protiv kršćana za cara Pija. dokazuje činjenica da je pod Hadrijanovim nasljednikom Antoninom Pijom (138-161). koji je tužilac trebao pružiti.ondje smaknut još za Trajana. ne isključuje mogućnost da netko bude optužen samo zato što je kršćanin. Kako je on odbio da zaniječe Krista. No reskript je samo htio dati smjernice jednom prokonzulu za njegovo ponašanje u njegovoj provinciji. bučeći po gradu. istina. U Hadrijanovu reskriptu htjela se vidjeti samo potvrda normi koje je postavio car Trajan. Taj pregled progona kršćana u Rimskom carstvu od Nerona do sredine 2. ali nam je Justin u svojoj apologiji sačuvao Hadrijanov odgovor Getulijevu nasljedniku Minuciju Fundanu. Tada bi se dokaz. tražili od državne policije da se pobjegli biskup pronađe i dovede pred sud. pozivajući se na Ireneja. a upereni su protiv kršćana kao pojedinaca. ali njegov smještaj u razdoblju Marka Aurelija. 9. stoljeća dovodi nas do ovih spoznaja: nema nijednog zakona koji bi držanje rimske države prema kršćanima propisivao za cijelo Carstvo. i samo ako netko može dokazati da su se optuženi »ogriješili o zakon« mora ih namjesnik »prema težini krvinje« osuditi. od apostolskih poslanica Novog zavjeta literaturi poapostolskog vremena. Hadrijan. Pod Trajanovim nasljednikom Hadrijanom (117-138) opet se jedan namjesnik obraća svom carskom gospodaru za direktive o svom ponašaju prema kršćanima. prokonzul treba kažnjavati »prema težini krivnje«. koje je gradski prefekt osudio na smrt zbog njihova nepokolebiva ispovijedanja. osuđen je na lomaču i spaljen u gradskom teatru. Vijesti o drugim mučeništvima za cara Trajana u kasnijim Aktima mučenika tako su sumnjive kvalitete da se iz njih ne mogu dobiti nikakvi sigurni podaci. Teško je uvidjeti da je za državnog suca moglo biti razlike u stupnju koliko je tko kršćanin. kršćani. Čak i . poglavlje Religiozni svijet poapostolskog vremena u svjetlu njegove literature. Udio poganskog pučanstva u provođenju jednog procesa protiv kršćana osobito se vidi iz izvještaja općine u Smirni o smrti njezina biskupa Polikarpa. No oni se sami osjećaju samo nasljednicima onih velikana do čije razine nikako ne dopiru. a ni u drugim se pokrajinama carstva ne mogu za Hadrijanove vladavine ustanoviti smaknuća kršćana. recimo. kršćani su samo onda mogli biti kažnjeni ako im se dokazalo da su se ogriješili o postojeće državne zakone. No. a da se ne može navesti točan datum njegove smrti. iz toga se razvija neka vrsta pravne maksime koja rimskim vlastima omogućuje da kažnjavaju pripadnost kršćanstvu kao takvu. kako izvještava Euzebije. Još oštrije nego Trajan protivi se taj car anonimnim denuncijacijama kršćana i zahtjevima razularene svjetine da se kršćani kazne. Na drugom se mjestu rimski činovnik mogao bez daljnjega držati načela da je nomen Christianum već samo po sebi kažnjivo. U obliku pisma kršćanskoj općini Filomelija pripovijedaju kršćani iz Smirne kako su pogani. Iz neprijateljskog raspoloženja poganskog pučanstva razvija se shvaćanje da je pripadnost kršćanskoj vjeri nespojiva sa životnim običajima u Rimskom carstvu. bilo nekoliko mučeništava. koje je naveo. na neke teškoće. sastojao samo od dokaza da su osobe. Samo ako netko svojim imenom jamči za prijavu. traži toliku množinu loše obrazloženih hipoteza da se tradicionalno mišljenje da je Polikarp umro za Antonina Pija čini vjerojatnijim. treba se kršćanin staviti pred sud. Veoma je vjerojatno da je Hadrijanov reskript osjetno popravio položaj kršćana. Pismo prokonzula provincije Asia proconsularis Getulija Serenija Graniana caru izgubljeno je doduše. Točno datiranje tog martirija nailazi. vjerojatnija. Po njemu je Hadrijanov stav značio kršćanima olakšanje koje je uvelike nadilazilo Trajanove norme. no čini se da za kažnjavanje traži dokaz da se optuženi ogriješio o rimski zakon. Ni jedno vrelo ne govori o nekom stvarnom ili samo navodnom mučeništvu u provinciji Asia procunsularis. Izazivaju ih uglavnom nemiri poganskog pučanstva i tek tako daju povoda za intervenciju državnog autoriteta. obuhvaćaju se časnim imenom »apostolskih otaca« kako bi se izreklo da se nalaze još u svjesnoj blizini apostolskog vremena i svijeta. Da je načelo kažnjavanja kršćana kao takvih ostalo i nadalje u 2. Broj žrtava ostaje razmjerno malen. Ukoliko je kod tih pisaca riječ o jasno uočljivim pojedincima. stoljeću opća norma. Tako je interpretacija. doduše. neposredno će osjetiti golem razmak u obliku i sadržaju između jednih i drugih. koju Justin daje reskriptu. što čini već Euzebije. To su samo epigoni velikih likova iz apostolske ere koji sada gotovo oklijevajući posižu za perom da bi pisali o pitanjima kršćanskog životnog shvaćanja i poretka.

Pri pokušaju da se taj corpus Ignatianum koristi za poznavanje poapostolske teologije i pobožnosti ne smije se previdjeti da tih sedam pisama predstavlja tipičnu improvizaciju na smrt osuđenog sužnja koji je pisao pred očima svojih ne baš obzirnih čuvara. raspravlja sa židovstvom. Poapostolska literatura živi uvelike od apostolskog nasljedstva. jer je prema nedvosmislenoj izjavi svog učenika Ireneja bio u neposrednoj vezi s više apostola. »Poslanica apostola. zna da se nipošto ne smije s njima uspoređivati. Naročito su za osobnu pobožnost autora informativni oni dijelovi pisma (pogl. točno poznavao. koje su dali kao očevici. Magnezije i Trallesa u luci Smirni. Smirne i njihovu biskupu Polikarpu napisana u Troadi. Ignacije Antiohijski. 59-61 64). prije svega stoička. tako da se u Klementu htjelo vidjeti nekog obraćenika iz židovske dijaspore. ono čime apostolski oci raspolažu. Klement je tu poslanicu pisao očito u svojstvu upravitelja rimske općine. nije mu tuđa. Povod kršćanskoj općini Rima za tu poslanicu jest vijest o žalosnom raskolu unutar korintske Crkve. Od nekadašnjeg bogatstva njegovih pastirskih pisama sačuvalo se samo jedno kratko pisamce i jedna dulja poslanica općini u Filipima. To nisu. Petrova misijska propovijed. To vrednije je to neposredno iz samog života proizašlo svjedočanstvo o vjeri. neke vrlo odmjerene i u mirnoj meditaciji napisane teološke rasprave. no bliži je svijetu Starog zavjeta i židovskom načinu mišljenja. o čemu govori već najranija predaja. pa je izvještaje o životu i nauci Gospodina. stoljeće u Siriji tako da je u nju ugrađen jedan židovski spis o »Dva puta«. Najprofiliraniji lik među apostolskim ocima jest biskup jedne velike kršćanske općine na Istoku. Usprkos njegovoj negativnoj ocjeni . stoljeća. u kojima se kao kršćanski propovjednik obraća korintskoj općini moleći je da s njim (molitvom koju je sam formulirao) slavi Boga. Didahe. dok sam tekst ne spominje nikakva autora – djelo je nekog kršćanina bez znanstvenih pretenzija. Kako se Polikarp i osobno sastao s papom Anicetom u Rimu (oko 154/55. Tzv. Niz apostolskih otaca otvara Klement Rimski kojega možemo smatrati autorom poduljeg pisma što ga je rimska općina neposredno potkraj stoljeća uputila korintskoj Crkvi. pobožnosti i uređenju života kršćanskih općina na početku 2. dakle. Njihova autentičnost vrijedi danas. Djela Pavlova. nego spontani izljev plemenitog upravitelja jedne kršćanske općine. Ugled apostola ostaje neokrnjen. kojega prožima ljubav prema Kristu i čežnja za mučeništvom. Ona nam daje dragocjen uvid u pitanja koja su se kršćanskom dušobrižniku onog vremena činila najvažnijim u času kad se obraćao kršćanima općine koju je poznavao. od toga tri kršćanskim općinama Efeza. Na čelu tih spisa stoji »Nauka apostola«.vjerski najživlji među njima. Helenistička filozofija. koju je napisao uskoro nakon Ignacijeve smrti. U jeziku i stilu. Rimska općina je svjesna da je s vjerskom braćom iz Korinta vezuje duboka solidarnost te ih usrdno opominje da uspostave crkveno jedinstvo. Barnabina poslanica. premda je jedan ili drugi dodatak mogao biti uvršten i kasnije. I o strukturi službi unutar Crkve daje nam poslanica dobrodošle podatke. tj. Slika koju oni daju o religioznom životu i misli svoga doba upravo zato zaslužuje posebnu pažnju. koja je nastala vjerojatno na prijelazu u 2. naslovnik jednog od sedam pisama biskupa Ignacija. dati tek nastalim općinama u Siriji naputak za nutarnje uređenje života. Neki spisi. npr. tako tu prvorazredan svjedok prenosi apostolsku tradiciju sve do druge polovice 2.. jeka je i utjecaj apostolske tradicije. kad se susreo s Ignacijem. kao što to pokazuju apokrifni spisi koji se uskoro javljaju. ili su anonimni ili apokrifni. nakon neobičnih lutanja pretjerane kritike koja nije bila bez predrasuda. Na putu u glavni grad Carstva napisao je sedam pisama. do 166/67). koji nakon razorenja Jeruzalema. koji je u toku jednog vala progona za posljednjih godina vladavine cara Trajana (98-117) osuđen da bude bačen zvijerima te je u Rimu podnio mučeničku smrt. te ovim sjajnim imenima žele osigurati veće zanimanje. Ignacije Antiohijski. gdje su članovi tih općina bili posjetili veoma uglednog antiohijskog biskupa. Ono što Didahe govori o nutarnjim crkvenim prilikama navodi na relativno rano datiranje. U Smirni je napisao i pismo rimskim kršćanima. iako se njegovo mjesto na popisu rimskih biskupa ne može sigurno odrediti. bio je već biskup te maloazijske općine. kako je često završavao svoje homilije u službi Božjoj u Rimu. koji je doveo do toga da je grupa mlađih članova općine odstranila prokušane prezbitere iz njihove službe. vjerojatno uoči godine 130. a helenističkom obrazovanju u cjelini vrlo je otvoren. koje valja pripisati prvom ili drugom poapostolskom pokoljenju. ali posjeduju ipak veliku vrijednost svjedočanstva ako se želi odgovoriti na pitanje o vjerskom životu toga razdoblja. Ivanova« itd. kao potpuno sigurna. kao i u tematici i njezinu opravdanju. U njemu se susrećemo s nosiocem i posrednikom apostolske tradicije prvoga reda. a Klement Rimski vidi u »odličnim apostolima« nedostižan uzor vlastite generacije. Redaktorova je svrha bila očita. Polikarp iz Smirne. stoljeća. očituje se literarna naobrazba autora Klementa kao i njegova religiozna i teološka posebnost. Barnabina poslanica – aleksandrijska tradicija pripisivala ju je već zarana Pavlovu pomoćniku. dok su pisma kršćanima Filadelfije.

I Klement naglašava da je zapisao usmene predaje starih prezbitera koje sežu sve do apostola. sakupljao ih je. o kojima svjedoče osobito Papija i Klement Aleksandrijski. to su tzv. Uvod u djelo apokaliptički je obojen. ali svaki kršćanin zna da je On otac Isusa Krista. jer je on kao dragocjen posjed prešao k novom i istinskom Izraelu. Nerazumijevanje Starog zavjeta dovodi napokon do toga da Židovi otklanjaju Isusa. Maloj Aziji. U isto se vrijeme treba napokon datirati i tzv. ostalo je nedirnuto i u Crkvi poapostolskog doba. upotrebljava židovske misaone oblike te je svjedok judeokršćanskog karaktera poapostolske teologije. a pogotovo u Herminu Pastiru. Izaka i Jakova. govori o svojoj teškoj sudbini. koji je preuzeo nasljedstvo naroda što ga je Bog odbacio. Kako Klementovi prezbiteri možda i nisu identični s Papijinim krugom azijskih »starijih«. koja odvraća od židovskog posta i molitvenog običaja. Dok oštro protužidovsko držanje Barnabe suzuje njegovo razumijevanje soteriološkog značenja Kristova lika. a čovječanstvu donio »nov zakon Gospodina našega Isusa Krista«. drugi ga poapostolski spisatelji vide oštrije. Tvrdnji židovstva da kao izabrani narod ono jedino posjeduje Božja obećanja. No u mnogim sačuvanim molitvenim tekstovima toga vremena osjeća se nov prizvuk. Bog je. koja je prenosila apostolsku tradiciju. nekada ponudio Izraelu svoj savez. ili još jasnije Ignacije Antiohijski. koji zna da je lsus prolio svoju krv za naše spasenje i tako čitavom svijetu zaslužio milost pokajanja. Život mnogih kršćana tišti autora. po kojemu je tijelo Isusa Krista trpjelo za naše grijehe i pribavilo nam vječni život. na tumačenje prvih poglavlja geneze. Ona se pokazuje svuda gdje se jače kršćanske općine susreću sa židovstvom dijaspore. Kršćanska je molitva. »Pastir« je izvanredno važno vrelo za nazore tadašnje rimske kršćanske općine o značenju pokore unutar cjeline kršćanskog života. Priznavanje židovstva na starozavjetni zakon je ništavno. Obećanja data narodu saveza ostvarila su se kad je jedan novi narod. prizvuk pobjedničkog pouzdanja. gdje ga zamjenjuje izričita simpatija prema Židovima. Egiptu. ali ta tvrdnja igra veliku ulogu i kod Ignacija Antiohijskog. doduše. Ako se ta skica kršćanske literature poapostolskog vremena uzme kao osnovica za prikaz tadašnjih temeljnih teoloških shvaćanja i vjerskog života. kojemu predbacuje načelno nerazumijevanje Starog zavjeta. koji je svoju građu uzimao iz vlastitih zbirki svjedočanstava. Svom djelu dao je naslov »Pastir« po središnjem liku. predaje »starijih«. katkad naivno zacrtane slike iz života Crkve. a zatim govori na način apokalipse o Gospodinovoj paruziji. vjerojatno najstariji primjer jedne propovijedi koja je održana prilikom službe Božje u nekoj općini (Korintu?) oko sredine 2. Osim tih pisanih vrela postojala je u poapostolsko vrijeme još jedna struja usmenih predaja. nameće se kao osobito karakteristična crta rasprava sa suvremenim židovstvom. Neki priprosti član općine. U njegovo pripovijedanje upletene su iskrene. Taj dokaz iz Svetog pisma o Isusovu mesijskom poslanju. Sadržajno se te predaje »starijih« odnose na nauku o anđelima.židovstva. tu zacijelo misli na članove prve jeruzalemske općine. Središnje mjesto koje je Gospodin dao molitvi u pobožnosti svojih učenika. priznao Isusa kao Mesiju. autor kojeg se naziva Herma. Tako se s osjećajem . po svjedočanstvu Ireneja »učenik Ivanov i drug Polikarpov«. ali se Izrael opetovano odavao idolopoklonstvu te je time sam odbio ponuđeni savez. koji bez teoloških i spekulativnih interesa s dubokom ozbiljnošću zahtijeva moralnu reformu kršćanske općine. a prema Muratorijevu ulomku brat je rimskog biskupa Pija (oko 140-154). doduše. U drugim spisima toga vremena stupa protužidovsko držanje u pozadini. Prvi. a on sam nam poklonio novi odnos prema Ocu. koji u drugom dijelu knjige nastupa kao učitelj kršćana te zapovijedima i usporedbama opominje na pokoru. kako sam kaže. Židovstvo je svojim doslovnim shvaćanjem zakona tako bitno promašilo smisao kultnih i obrednih propisa da je iz toga nastalo gotovo pogansko idolopoklonstvo i bezakonje (άνομία). Najoštrije to izgovara autor Barnabine poslanice. stoljeća i epistula apostolorum. marljivo od starijih ili onih koji su se s njima družili. Klement Rimski. tako u prvom redu u Siriji. još u mnogo čemu srodna židovskoj. Bog ga je dokrajčio kad je dopustio da propadne hram. kao npr. vrlo je jako utjecao na kristologiju poapostolskog vremena. tako da se iz te struje tradicija mogu dobiti spoznaje o karakteru poapostolske teologije. a Crkva u njemu nastupa u različitim obličjima. drugo Klementovo pismo. ali istodobno preuzima židovske elemente za liturgiju euharistije. u prvoj Klementovoj poslanici. koji proizlazi iz svijesti o otkupljenju. Protužidovska polemika očita je i u Didahe. o uskrsnuću i konačnom sudu. upravlja se kao uvijek Bogu Abrahama. narod kršćana. novog svježeg zamaha. koji su nakon razorenja Jeruzalema došli u Aleksandriju. možda su to nasljednici judeokršćana u praopćini. na hilijastičke ideje. Kršćanska molitva uzima i nadalje svoje oblike iz Starog zavjeta. koji potječe iz judeokršćanske sredine. ali i u Rimu. kao npr. suprotstavlja kršćanska strana tezu da je ona uslijed nevjere i otpada židovskog naroda istinski Izrael. spis koji u obliku poslanice najprije želi reproducirati Isusove razgovore s njegovim učenicima nakon uskrsnuća. Već u konačnu fazu poapostolskog razdoblja vodi neobično taman spis. kao i o misijskom radu apostola te upozorava na krive učitelje. nisu vidjeli da se u njemu ispunjavaju obećanja Starog zavjeta.

Po njemu krst proizvodi novi život kršćana koji »kao mrtvi uranjaju u vodu. ostvariti to jedinstvo samo ako se slavi sa zakonitim biskupom ili s njegovim ovlaštenikom. moli Oca i za darove za koje će uvijek kršćanin zazivati svojega Boga: za mir i pravdu u svijetu. bez čega nema spasenja. može u svojoj čistoći ugroziti grijehom. Kao što euharistija povezuje pojedinca s Kristom. koja. doduše. molitva se podastire Ocu u ime njegova sina Isusa Krista. koga je osobito zanimalo pitanje o smislu i djelovanju krsta. časti ga sada i u vijeke i potkrepljuje svoju hvalu s »amen«. za pomoć nevoljnima. krštenje se. iz toga slijedi za svakoga krštenika moralna obveza »da sačuva pečat«. za kršćansko krštenje. ali je njegov osnovni položaj u cjelini kršćanske pobožnosti ipak jasan. to se ovdje ne mogu koristiti. . zato kršćani moraju svoje grijehe priznati prije no što će slaviti euharistiju. Prema shvaćanju Didahe ona je žrtva. a kao živi nanovo izranjaju«. prijeti smrt. U svojoj hijeratskoj suzdržljivosti odaju ti tekstovi nedvosmisleno svoju bliskost s molitvenim oblicima liturgije. Život Krista postaje uzorom života njegovim vjernicima. naime. ono ga ostvaruje. velikog svećenika. za kojega se spasiteljska snaga krsne vode temelji na Kristovoj muci. Upadljiva crta poapostolske pobožnosti jest njezina kristocentričnost. za to i za sve drugo hvali ga i slavi. Euharistijsko zajedništvo nije samo simbol crkvenog jedinstva. koja se. da se uvijek krsti »u ime Oca. ono sjedinjuje sve one koji ga primaju u jednom Duhu. Ignacije Antiohijski gleda euharistiju u dubokoj vezi s jedinstvom svih vjernika u Kristu. Važnije je. čak je poganinu Pliniju (oko 112) poznato da kršćani svom Gospodinu pjevaju himne. jer hrani život u Kristu i tako jamči uskrsnuće na vječni život. Trijumfalnu hvalu izriče Polikarp ocu Isusa Krista za mučeništvo. Izjave o euharistiji u spisima poapostolskog vremena rjeđe su i suzdržanije. Onome tko se iz nje isključuje jer ne želi priznati »da je ona tijelo našega Spasitelja Isusa Krista«. no ona se uvijek sa zahvalnošću spominje velikog djela da je Otac izabrao kršćane od sviju kao one koji ljube Oca po njegovu sinu Isusu Kristu. međutim. Krist će odsad oblikovati život kršćanina i morati mu biti bojna oprema. darovi koje je donijelo krštenje mogu se izgubiti. tek to pečaćenje čini čovjeka Kristovim učenikom. dapače. Za pojedinca ona je lijek koji daje besmrtnost. Ona se slavi na dan Gospodnji. ono mu donosi oproštenje njegovih grijeha. u zajedništvo Crkve. novi član uključuje se u zajedništvo onih koje ujedinjuje vjera u Gospodina. tiče čitave općine. jer se za nju već 10. To vrijedi napose za sakramenat inicijacije. »ako netko nije unutar oltarskog prostora. Sakramentalni svijet nije doduše u literaturi apostolskih otaca tako oštro ocrtan kao u kasnija vremena. prije svega njegovo je obredno oblikovanje još u nastajanju. Na nju se misli i onda kada Didahe na drugom mjestu govori o »krštenju u ime Gospodina«. 2 Didahe 10. sredstvo protiv smrti. što ga je prihvatila kršćanska liturgija. Značenje krštenja naglašava se zahtijevom da se provede pripravni post. Molitve mučenika Kristu u svojoj punini i sadržajnosti daju naslutiti kako je duboko intimno moralo biti zazivanje Krista već u najranije vrijeme. naglašava Ignacije Antiohijski. O tome je osvjedočen i Herma. istina. To ne isključuje da se privatna molitva već zarana obraćala i Isusu Kristu.3 može se samo teško razumjeti polazeći od kršćanske istine kao takve. U njima naglašuju odnos prema Ocu po uzoru na Gospodina kako je on molio. Kristova volja je norma ćudorednog života kršćana. jer svi oni uživaju na jednom oltaru jedno tijelo i jednu čašu. Euharistija može. po kojemu ih je posvetio. no u posebnim je slučajevima dovoljno da se glava krštenika polije tri puta krsnom vodom. osim toga u euharistiji ne smije imati. za mudrost moćnima. Kršćanin je svjestan da krštenjem prima pečat troosobnog Boga čijoj se vlasti na taj način podvrgava. tako sjedinjuje sve vjernike među sobom.sreće iskazuje hvala Ocu za novi život koji je u Isusu darovao čovječanstvu. Krštenjem primaju pečat Božjeg Sina. poželjno je uranjanje u »živu« (tekuću) vodu. predstojnici euharistijskog svetkovanja.2 zahvaljuje. i daje im da uđu u kraljevstvo Božje. Sina i Duha Svetoga«. Iste je boje i svježine i velika molitva zahvalnica u Klementovoj poslanici. I autor Barnabine poslanice poznaje duboku povezanost između križa i krštenja. mora ostati i bez kruha Gospodnjeg«. Euharistija je kršćanima dana kao hrana i piće što nadmašuje svaku zemaljsku hranu jer poklanja vječni život po Isusu2. No taj se pečat može slomiti. trinitarna formula jest jednostavno formula krštenja. nasljedovanje Krista temeljnim držanjem kršćanske pobožnosti. u vjeri i ljubavi. Pavlova predodžba o krštenju kao susahrani i suuskrsnuću s Kristom možda se ondje označuje uranjanjem kao uobičajenim oblikom krštenja. Kako euharistijski karakter molitava u Didahe 9 i 10 ne stoji na sigumim temeljima. istina.udio onaj tko živi nepomiren sa svojim bližnjim. krštenjem postaje otkupljenje po Isusu Kristu dostupno čovjeku. Sin je Božji sada zakon. njegove zapovijedi su smjernica za djelovanje. koji obavezuje krštenika i krstitelja i u kojem trebaju sudjelovati po mogućnosti i drugi članovi općine. Didahe smatra važnim da se obred krštenja izvodi ispravno. kako su ih formulirali biskupi.

Opća Crkva. koje nastoji prikazati različitim slikama i usporedbama. oni su se puni straha kolebali da li da niječu ili priznaju i tek su se nakon dužeg oklijevanja odlučili da trpe za kršćansko ime. No Bog daje svim palima još jednom mogućnost da čine pokoru. To povezivanje Kristovih pristaša u nekom gradu u jednu jedinu zajednicu jasno se odvaja od organizacijskih oblika ondašnje židovske dijaspore. neki su se od njih u progonu odlikovali kao priznavaoci i mučenici. dakle. njegov je spas u pitanju. koji. prilikom koje se najjasnije pokazuje jedinstvo poapostolske općine. Za njih progon znači najveću opasnost. Između tog shvaćanja i prije spomenutog naučavanja da je krštenje jedina pokora. ali se ona očituje u primjeru Isusa Krista. Drugo zlo koje se proširilo u rimskoj općini jest častohlepje i borba za prva mjesta sa svim negativnim posljedicama za mir i jedinstvo unutar općine. poglavlje Izgradnja crkvenog uređenja. koji se u svoj svojoj oštrini odrazio u Herminu »Pastiru«. jer zna kakvim je opterećenjima izložen čovjek zbog svoje slabosti i đavolje zlobe. Pred novim progonom koji prijeti javlja se opasnost da će slično kolebljivo i strašljivo držanje zahvatiti neke kršćane. ili su grešnici svoje spasenje zauvijek proigrali? Pastir poučava Hermu kako bi kršćanskom idealu odgovaralo kad bi krštenje ostalo jedini oblik opraštanja grijeha. ali za kojim poneki kršćanin i zaostaje. uskoro će Crkva biti dovršena. U usporedbi s razvojem teologije poapostolskog vremena. napredak u izgradnji crkvenog uređenja u tom je razdoblju daleko opsežniji i važniji. koje neprestano pozivaju k nasljedovanju Boga i njegova Sina. Istina. općina u Smirni šalje Crkvi Božjoj u Filomelionu izvještaj o mučeničkoj smrti svog biskupa Polikarpa. kao zajednica putnika koja slijedi Gospodinove smjernice. stoljeću na široj osnovici i sa snažnijim odjekom. koji vodi do bogatijih organizacijskih oblika i u pojedinim općinama i na području opće Crkve. očito. Ta će se rasprava ponovno rasplamsati u 3. Zavladala je mlakost i pospanost. u kojem svaki ud ima zadaću prema svojoj važnosti. Takvo rivalstvo ugrožava napose starješine i đakone. Osim tih nedostataka nade i hrabrosti u trenucima opasnosti vidi Herma i druge promašaje u rimskoj Crkvi. Postojalo je. jer je pohlepa za posjedom i bogatstvom mnoge odvela od vjere te su svoj život prilagodili životu pogana. Nema kršćanina koji ne bi pripadao jednoj takvoj lokalnoj općini. mišljenje koje je višekratnu pokoru smatralo mogućom. Herma još ne raspravlja o problemu neoprostivosti stanovitih grijeha. Život u Kristu i njegovu nasljeđivanju predstavlja ideal. doduše. ali drugi nisu bili dorasli tom opterećenju. ali je pitanje pokore oko 140. Božja Crkva. većina članova rimske općine ostala je vjerna svojim krsnim obvezama. mogućnosti pokore stečeno pomirenje ne smije nipošto više ugroziti. Postoji li za tako teške promašaje mogućnost zadovoljštine. Monarhični episkopat. i koji ga slijedi dolazi k Ocu ili jest u Ocu. niti koje povezuje uređenje poapostolske Crkve s organizacijom pavlovske općine jasno su vidljive. Pojedinačne općine i njihovi službenici. tko Crkvi ne bude pripadao kao čist član. to više što je kuća uskoro dovršena. Najprije se u jasnijim obrisima javlja pojedinačna kršćanska općina u svojem vlastitom značenju i svojoj funkciji za cjelokupni organizam mlade Crkve. pa Hermin »Pastir« daje poučan uvid u raspravu koju je to pitanje razmahalo tada u rimskoj općini. 10. dokazuje nemogućnost daljnih pokora eshatološki. Sa svom svojom braćom u vjeri sjedinjuje se da slavi euharistiju. još jednom udijeljene. te time daje poapostolskom razdoblju crkvene povijesti posebnu važnost. Kršćani nekog grada. ipak se posvuda može utvrditi daljnji razvoj ranijih klica. taj neka se ne podaje varavoj nadi. općina je kao zbor. Ali ako netko stalno pada i opetovano želi pokorom okajati grijehe. neće se moći spasiti. Ignacije Antiohijski je neumoran vjesnik tog jedinstva. Crkvi koja na teritoriju Rimljana prednjači. Položaj rimske općine. neki učitelji postavljaju to čak kao zakon. jer zemaljski posjed cijene više nego vjernost svojem Gospodinu. Herma. Doduše.koja u mučeništvu nalazi najviši oblik svoje potvrde. pozdravlja Božju Crkvu u Korintu. Ignacije upravlja svoja pisma jasno ocrtanim pojedinačnim Crkvama. . bilo već goruće. neke zatvorene naseobine okupljaju se posvuda u pojedinačne općine ili lokalne Crkve. Herma želi posredovati naglašavajući pri tom vrlo ozbiljno kao zabrinut propovjednik da se nakon te. Promašaj takvih kršćana stavlja mladu Crkvu pred problem. u Magneziji. članovi kojega jednoglasno slave Gospodina. onoj u Efezu. koja boravi u Rimu u tuđini. koja je na istom mjestu poznavala više sinagoga. Istina je da za kršćanina iza Kristove volje stoji volja Očeva. Odatle opomene biskupa. i tko se tada više ne bude nalazio unutar kule. Za autora prve Klementove poslanice harmonija svemira ili ustrojstvo ljudskog tijela. obvezuje sve. dakle više okupljanja u manje skupine.

a eto već i u mladom kršćanstvu. njega treba slušati kao što Isus Krist sluša Oca. Duh naređuje Klementu Rimskom da uputi svoju opomenu Korinćanima. I u Rimu su Hermi poznati pokušaji da se uvedu tuđe nauke. odnosno prezbiter. prezbiteri i đakoni. dok drugdje prije toga ili nakon toga taj razvoj još nije okončan. on je najrječitiji odvjetnik potpunog i bezuvjetnog jedinstva i povezanosti između biskupa i općine. Didahe spominje samo episkope i đakone. Vrela ne dopuštaju da se zacrtaju pojedine faze tog razvoja ni da se spozna je li posvuda tekao na sličan način. Jedna služba. nije riječ uvijek o izričitom raskolu koji se ukrućuje u nepomirljivosti. kao oni koji krivo naučavaju. iako se prava pozadina korintskih zbivanja ne može dokučiti. Ignacije izgrađuje teologiju biskupske službe prema jednoj drugoj strani. u općini koja je nekoć bila ugledna baš zbog svojeg bratskog duha. Apostolski oci razvili su dijelom već i teologiju crkvene službe. jedna nosi dvojaku oznaku. koju valja smatrati korijenom tolikih zala u religioznoj povijesti Izraela. razdvojila se u dvije službe. odnosno prezbitera. čini se da se monarhički episkopat učvrstio gotovo po cijelom području širenja kršćanstva. Potkraj poapostolskog vremena susrećemo u Herminu Pastiru još uvijek dvostruko ime episkopa. koji vođenje pojedinačne općine jednoznačno daje u ruke jednom biskupu. pismu rimske općine korintskoj. iako se sada pojmovno tako oštro ne razlikuju kao kasnije. U Antiohiji i u nekim maloazijskim općinama postoji dakle. Time su shizma i hereza proglašene velikim neprijateljima jedinstva ranokršćanske općine. Polikarpu iz Smirne otkriva se putem objave način njegove smrti. Jedva da koji spis poapostolskog vremena šuti o shizmatskim tendencijama. biskup svake općine. zavisti i ogovaranju što stvaraju klimu razdora. nego često u častoljublju. a oni su u skladu s nalogom koji su dobili postavili biskupe i đakone. Članovi kršćanske općine mogu se prema njima ponašati samo tako da pažljivo izbjegavaju svako zajedništvo s njima i da se kao vjernici još jače međusobno povežu. iako nevidljivi. suprotstavi biskupovu autoritetu. sad ondje. odnosno ne razabire se iz vrela. a naziv »episkop« pripada isključivo najvišem službeniku općine. a drugu predstavljaju đakoni. rimska poslanica svodi duboki rascjep. suprotstavlja se Gospodinu. a Polikarp samo prezbitere i i đakone. Teža je bila situacija u Korintu. uslijed kojeg su vodeći članovi općine bili istisnuti iz svojih funkcija. Tako. tko se. Rimska općina duboko je zabrinuta zbog tih događaja i svojom ih poslanicom oštro osuđuje. Tako se za Klementa Rimskog autoritet predstojnika općine temelji na Kristovu nalogu kojim je poslao apostole od kojih kršćanske općine moraju svu svoju vlast upravljanja izvoditi u neprekinutu slijedu. dvadesetih godina 2. nosioci kojih su episkopi. tako je i u poapostolsko vrijeme osobito maloazijsko kršćanstvo ugroženo od heretičkih skupina. Ignacije Antiohijski usmjerava svoj napadaj na zastupnike doketizma. nego i Smirni. Kao što su već pastoralne i Ivanove poslanice morale upozoriti na opasnost od heretičkog iskrivljavanja kršćanske nauke. svjestan je da posjeduje nebeske tajne. Nosioci službe gledaju sa svoje strane svoje poslanje posve u svjetlu tog nadnaravnog podrijetla i svjesni su da ih u ispunjavanju njihovih zadataka vodi Duh. Samo Ignacijeva pisma strogo luče te tri službe. On je poslao Isusa Krista koji je apostolima dao zadaću da naviještaju evanđelje. na zavist. Apostolskim ocima važnija je opasnost od hereze. samo s njim slavi ona agapu i euharistiju. autoritet koje se konačno svodi na Boga. Općina je sa svojim biskupom jedinstvena u misli i molitvi. koji je onaj pravi.simbolizira jedinstvo općine. Na tu opasnost upozoravaju Didahe i Pseudobarnaba. Prema možda najstarijem dokumentu poapostolskog vremena. bez biskupa se u općini ništa ne smije događati. Filadelfiji i Filipima. poznaje vidljive i nevidljive stvari. jer ga opasno može ugroziti sklonost prema pravdaštvu i zavisti koje razdvajaju zajednicu. kojemu je potčinjen kolegij prezbitera i đakona. U njegovu autoritetu imaju udjela prezbiteri i đakoni. ili pak samovolja u shvaćanju kršćanske nauke. na čije mjesto imaju poslije njihove smrti stupiti drugi prokušani muževi da bi preuzeli njihovu službu kod vjernika. I Ignacije osjeća da ga vodi Duh kad opominje Filadelfijce da budu jedinstveni sa svojim biskupom i prezbiterijem. prezbitera ili episkopa. Ta životno nužna zbijenost općine jest dobro koje se uvijek ponovno mora stvarati. sastoji se vodstvo pojedinačne općine od dviju skupina ljudi. koja je u apostolsko vrijeme poznavala dvostruki naziv za svog nosioca: episkop. Svaka pojedina općina ima samo jednog episkopa. krštenje i ženidba također su dio njegove službe. uz koje se spominju đakoni i učitelji. stoljeća monarhički episkopat. u Antiohiji. Hermaga vidi u slici kule koja je izgrađena na ugaonom kamenu Kristu. dvije stvari bitno djeluju zajedno . ali toga ima i u rimskoj općini u Hermino vrijeme. za nosioce starješinstva u Crkvi. koje se javljaju sad ovdje. Biskup može od svojih vjernika tražiti takvo držanje samo zato što on njima predstavlja Krista. Ubrzo nakon 150. prezbiterima se općina treba pokoravati kao apostolima. ne samo npr. u đakonima treba poštivati Božji zakon. Crkveno vodstvo organizira obranu od hereza pozivajući na borbu i upozoravajući druge općine već sada gotovo na isti način kako će uskoro svim snagama morati postupiti protiv heretičke gnoze. koji su Kristu pripisivali prividno tijelo i tvrdili da židovski zakon i nadalje vrijedi.

Međusobno se izmijenjuju vijesti. Ona se odnose na vrlo važnu stvar – pokoru. mora strogo ispitati. prema tome. tj. poduzimaju se dapače daleka putovanja da bi se zajedno pretresla važna pitanja vjerskog značaja. biskup. koji se otkrivaju svojim djelima. tijelo Crkve Krlstove. oni treba da »izriču hvalu«. Jedinstvo ispovijedanja nasto. doduše. koja se odrazuje u svakoj pojedinoj općini. jamci su nepatvorenosti evanđelja. Tu očito nema više rivaliteta između obdarenih Duhom i nosilaca službe. kao Herma ili autor Barnabine poslanice. vjernost prema predaji pretpostavka je postojanja vjerskih istina i jedinstva kulta. predsjedaju agapama. »katoličkom Crkvom«. Već kod apostolskih otaca nalazimo brojna prizivanja na tradiciju. Ignacije Antiohijski prvi naziva tu zajednicu vjernika. ona je u bitnim točkama posvuda ista i kao formula pri krštenju urezuje se u pamćenje svim vjernicima. kultu i apostolskoj tradiciji može po vjerovanju toga vremena osigurati napokon samo onaj koji je istinski gospodar i zaštitnik tog jedinstva – Krist. za nju želi pridobiti prezbitere općine. Herma zna da ima i krivih proroka. Nekoliko desetljeća kasnije montanizam će još jednom staviti ulogu proroka u prvi plan i prisiliti crkveni autoritet da zauzme konačan stav. univerzalnu Crkvu. međutim. Ne samo da se misionar prima kao brat kada susreće vjernike u nekom gradu. pod Kristovom zastavom sjedinjuju se vjernici. postojao još u poapostolsko vrijeme. govori se o vlastitoj tuzi i veselju. koja se smatra apostolskom baštinom te se ne smije krivotvoriti. vjerojatno u korist »učitelja«. ugled kojega pada. Njezin je nevidljivi biskup Krist. njima je. koji ne naučavaju istinu i traže samo novac. on je izvan kritike. koja nadilazi mjesni karakter. koju može samo djelomično predati dalje. koja se u svom vanjskom obliku i mnogim molitvenim tekstovima. Njezino katoličanstvo je tako upadljiv znak da se po njegovoj prisutnosti može raspoznati prava Crkva. može. čija se sposobnost. jer ima krivih proroka. Jedan od proroka rimske općine je Herma. kad nastupa u općini. čak i običan kršćanin kojega njegovo zvanje vodi u tuđinu. u mudrosti. susreću ga s poštovanjem. samo na nosioce službi. iz njega govori Duh. Živahno dopisivanje općine s općinom održava živom svijest o jedinom velikom univerzalnom zajedništvu. kroz koji struji nadnaravni životni princip: Krist Gospodin. koja se razvija od početnih priprostih oblika do preciznijih iskaza. dakle službene vođe. Oslanjajući se na to dvoje. te se još povremeno osjećaju slične napetosti kao i prije između laika obdarenih Duhom i vodstva općine. Židovi i pogani u jedno jedino tijelo. Efeza i Smirne obilno prisutni. U svakidašnjem životu doživljava vjernik jedinstvo i univerzalnost svoje Crkve na raznolike načine. Nutarnje jedinstvo opće Crkve osiguravaju i druge snage. autor »Pastira« koji je imao mnoga viđenja što ih mora priopćiti i vjernicima. govori li iz njega zaista to treba utvrditi vodstvo općine. Djelovanje Duha Svetoga ne ograničava se. Herma ne traži za sebe nikakvu vlast naučavanja kojoj bi se predstojnici općine trebali pokoriti. Jer tu ne smije i ne može ući nikakva novost ljudskog podrijetla. svi oni nailaze na bratsko gostoprimstvo gdje god se nalazi skupina kršćana. čuvari apostolskih predaja. svi koji su primili pečat jedno su u istoj vjeri. za svoj novi narod Krist je prinio svoje tijelo. prosuđivati o njemu značilo bi griješiti protiv Gospodina. Stječe se dojam da se redaktor Didahe ovdje bori za proročki ideal. namijenjena neka uloga u sastancima općine. Oni nastupaju kao učitelji. Prokušanom i istinskom proroku pripada priznanje. Sve općine zajedno čine nov narod. posvećuju se služenju siromašnima. lokalno razlikovati. No njihova pretenzija da imaju Duha mora se pokazati pred općinom kao opravdana. Vjera i bogoslužje osigurani su nadalje time što se neprestano mjere crkvenom predajom. Svi narodi moraju spoznati da su kršćani »narod Božji. izolirano i samodostatno. koji su i u općinama Magnezije. ali u svojem nutarnjem sadržaju posvuda predstavlja istu jezgru kršćanske liturgije. Klement Rimski vidi u vjeri. oni vode euharistijske svečanosti. Pojedini članovi takvih općina mogu se pohvaliti posve naročitim posjedovanjem Duha. međutim. u istoj ljubavi. svećenik ili đakon koji ima prenijeti neku poruku. To u prvom redu vrijedi za Didahe. .da bi biskup i njegovi pomoćnici mogli udovoljiti zadaćama svoje službe: apostolsko. tako da euharistiju može biskup Polikarp iz maloazijske Smirne služiti i usred rimske općine. u moralnoj čistoći Korinćana posebne milosne darove Duha. Jedinstvo kulta osigurano je slavljenjem euharistije. Pojedinačna općina poapostolskog vremena ne živi.ii se sačuvati vjerskom formulom. svjesna je da je sa svim drugima povezana u jedan jedini organizam. božansko podrijetlo njihova autoriteta i upravljanje Duha Božjega. međutim. njemu se stoga obraća ta Crkva uvodnim molitvama da okupi narod Božji sa svih strana svijeta u jedinstvo i da ga u njemu čuva. Karizmatski dar je. koji tvrdi da je primio duboku »spoznaju«. dakle. koja »prorocima« daje posebno mjesto u općini. čini se da se našao pravi sklad između zadataka jednih i drugih. ovce njegove paše«. naviještaju istinsku nauku. Jedinstvo u vjeri. nego se još uvijek posvuda primjećuje i kod vjernika u poapostolskim općinama.

gdje se katkada smatralo nadahnutim. upravo jedinstven: obilje epiteta punih duboka štovanja i hvale jedva se može protumačiti samo temperamentom ili nakanom pisca. snažna struja vanjskih kršćana. Pravovjerni kršćani kao i pristaše ili osnivači sektaških ili heretičkih pokreta – spomenimo samo Polikarpa od Smirne. npr. stoljeća živio u zapadnoj Maloj Aziji i o Isusu tvrdio da je bio prirodni sin Marije i Josipa. Hegezipa. Kako se čini. koja tu nastupa sa stavom koji prelazi mjeru svijesti o bratskoj solidarnosti. čiji je zanosni uvod. u smislu ideje primata. Justina. u usporedbi s riječima njegovih drugih pisama. što bi onda mogli koristiti u svom zavičaju. Treba nadalje uvažiti ugled koji je prvo Klementovo pismo uživalo. Ignacije ne spominje biskupa rimske općine. Sigurno je Cerintova kristologija bila za pravovjerne judeokršćane pobuda da ga najoštrije napadaju. koje su u svoje naučavanje i službu Božju preuzele kršćanske elemente. navodno je samo Isus trpio i uskrsnuo. Ono se prije svega razabire u pismu Rimljanima Ignacija Antiohijskog. prihvatili kršćanski sadržaj i time još jače naglasili svoju posebnost. nastoje u Rimu postići podršku ili priznanje. Do tog odvajanja došlo je očito već nakon smrti Jakova Mlađeg. kad je judaistička skupina pokušala proturiti svog kandidata Tebutisa protiv Simeona. s kojim su ipak imale zajedničke osnovne crte kasnožidovske apokaliptike i priznavanja Zakona. ipak nije bez svake odgovornosti za cjelokupnu Crkvu. No nije nam poznat ni jedan biskup poapostolskog doba koji bi otprilike s jednakim autoritetom kao u svojoj općini ulazio u prilike drugih mjesnih Crkava ili možda davao smjernice cjelokupnoj Crkvi. od tog je vremena naviještao do tada nepoznatog Oca i činio čudesa. ali Irenej. Biskupi poput Ignacija i Polikarpa ne upravljaju svoje riječi opomene i ohrabrenja vjernicima drugih općina samo iz osjećaja neke puke solidarnosti. No za opću je Crkvu pitanje Krista bivalo sve važnije tako da je postalo odlučujućim kriterijem za pravovjernost pojedinih judeokršćana ili judeokršćanskih općina. te se njegova riječ o prednjačenju Rima u ljubavi ( = djelotvorna ljubav) ne može stoga nipošto razumjeti u smislu posebnog osobnog položaja njezina biskupa. koje se usredotočilo na dva osnovna pitanja: kristologiju i obaveznu vrijednost mojsijevskog zakona. rimska poslanica nastoji uspostaviti mir opominjući i savjetujući. koliko na načelno različitim shvaćanjima naučavanja. već unutar praopćine i u pavlovskim zajednicama građu za mnoge sukobe i moralo je prije ili kasnije navesti Crkvu da isključi »judaiste« ako su nastojali naturiti kršćanima iz poganstva obdržavanje Zakona kao nužno za spasenje. njegov je lik i naučavanje osobito kod Epifanija iskrivljen fantastičnim legendarnim crtama. pravovaljano izabranog Jakovljeva nasljednika. neposredno nakon što je pisano. Taj adopcijanski i doketski obojen Kristov lik . koje je od službenog židovstva već dijelila različita religiozna praksa. No. Njihovo odvajanje od ortodoksnog judeokršćanstva nije se zasnivalo toliko na drukčijoj religioznoj praksi. kako je rečeno. Aludirajući očito na poslanicu Korinćanima. poglavlje Heterodoksna judeokršćanska strujanja Već zarana razvile su se uz ortodoksno judeokršćanstvo praopćine i poapostolskog razdoblja i druge židovske skupine. Jer ne postoje nikakvi povodi za tvrdnju da su u Korintu zahtijevali mišljenje Rima. uslijed svojih veza s Malom Azijom. I Klement Rimski stoji previše iza rimske općine kao takve a da bismo mu na osnovi poslanice korintskoj općini mogli pripisati neko svjesno pravo usmjeravanja nošeno posebnim autoritetom. Ovdje se u svijesti izvanrimskih kršćana već nazire mišljenje da rimskoj općini pripada neko prvenstvo. 11. To je daleko prije rimska općina kao takva. ipak nije isključeno da su židovski sektaši. ali govor poprima povremeno i odlučan. vjerojatno donosi nešto u biti točno kad govori o Cerintu da je potkraj 1.Iako biskup ima svoje pravo područje djelovanja u svojoj općini. koji zahtijeva pokornost. Prije Isusove smrti Krist ga je opet napustio. koji su posjećivali Rim. razboritošću i mudrošću. Iseljenje ortodoksnih judeokršćana u područje istočno od Jordana i s tim u vezi njihovo raspršavanje po Celesiriji oslabilo je njihovu nutarnju povezanost i učinilo ih osjetljivima za utjecaje koji su dolazili od židovskog sektaštva. Napokon. I tu se baz sumnje očituje neko prvenstvo rimske općine. u Korintu i u ostaloj Crkvi. Doduše. Upravo ovo posljednje pitanje davalo je. nego to čine naprotiv iz jasnog osjećaja dužnosti. koja se ne može protumačiti samo činjenicom što je postojala u glavnom gradu Carstva. to je navodno nakon njegova krštenja na nj sišao Krist u obliku goluba. ukazuje na osobitu privlačnost te općine. gotovo prijeteći ton. kaže se o rimskoj općini da je nasuprot drugima nastupila kao učiteljica. kako se iznad svih ljudi isticao pravednošću. No one su ih preoblikovale u suprotnosti s autentičnim judeokršćanstvom i time se odijelile i od njega i od pobiblijskog židovstva.

Neki su se ebioniti otvorili i gnostičkim idejama i slijedili bizarne spekulacije. poslije Krista. jednu koja u Isusu vidi pukog čovjeka. Možda su ebioniti u početku bili pravovjerni judeokršćani. Kako u stavu prema Kristu. dok Pavao navodno temelji svoj poziv na viđenjima i objavama. Međutim o znatnom je pokretu riječ kod judeokršćanske skupine. a sada je kao Isus trebao pridobiti židovstvo za čišće obdržavanje nepatvorenog Zakona. stoljeća. nisu drugo do li obmane što su ih nadahnuli demoni. No kasnije su u kristologiji u pitanju obaveznog značenja Mojsijeva zakona zastupali gledišta koja su bila heterodoksna i dovela ih do otcjepljenja od opće Crkve. koju ebionisti otklanjaju. U najnovije vrijeme ukazuje se na srodne crte između ebionita. koje se prvenstveno opažaju u njihovu stavu prema hramu. dakle. a obradio ga je redaktor Pseudoklementina. stoljeća. a pogane za Boga. koji ovog prvog nije poznavao. Ebionisti odlučno odbijaju njegovu legitimaciju apostola. koji se istina. nije bio Božji Sin koji postoji već otprije. njegovu svećenstvu i krvnim žrtvama. Time bi se ebionitski pokret . Heterodoksni pokret ebionita ne predstavlja u svojoj daljnjoj povijesti jedinstvenu sliku. nešto od te odbojnosti osjeća se još u neobičnoj Irenejevoj napomeni da je apostola Ivana Cerintovo naučavanje potaklo da napiše svoje evanđelje. koje predstavljaju iskrivljenje Božje volje. ostaju problematični. koji je već u Adamu i Mojsiju bio nastupio s posebnim poslanjem. dobar princip je Krist. dakle. Tada bi bila vrlo vjerojatna hipoteza da je riječ o potomcima članova praopćine koji su se oko godine 66-67. a zatim prije svega krvne Žrtve. jer je Krist ostavio Isusa prilikom njegove smrti. Bog je od početka ustanovio jedan dobar i jedan zao princip. koje su kasnije unesene u Mojsijev zakon. može se govoriti o stanovitom antipavlinizmu ebionita. sudjelovanjem u svetoj gozbi s vodom i kruhom te svetkovanjem subote i nedjelje. a drugome nad sadašnjim. po Ireneju. Ebionitski lik Krista prema tome bitno je određen njegovim adopcijanskim značajem i nijekanjem soteriološkog značenja Kristova života i smrti. i drugu koja ga priznaje kao Mesiju i Sina Božjeg. esena i qumranskih Židova. Nalazimo ga prije svega u »Kerygmata Petrou« ebionističkom traktatu iz prve polovice 2. trebao očistiti od svojih nedostataka. Epifanijevi podaci. kako je bilo uobičajeno među kršćanima. Uslijed prihvaćanja mojsijevskog zakona i otklanjanja soteriološkog značenja Kristove smrti. ali vjerojatnije je da naziv potječe od hebrejske riječi ‘ebjon (siromašan). on je pokazao što je u Zakonu pravo te odgovara Božjoj volji. »Kerygmata Petrou« pokazuju i stanovitu antitrinitarnu tendenciju i zabacuju trinitarno tumačenje starozavjetnih mjesta. Po imenu poznat teološki pisac ebionita bio je prevodilac Biblije Simah (Symmachos). Osim toga Cerint je zastupao gnostičke nazore. Po tome je Pavao bio veliki neprijatelj Zakona. koji se u Pavlovim poslanicama javljaju kao protivnici Pavlove misijske djelatnosti. Po tome bi rascjep između ortodoksnih i heretičkih ebionita trebalo datirati u vrijeme oko godine 150. Odbio je svaku žrtvu u bogoštovlju. na dan njegova krštenja u Jordanu dao mu božansku snagu. Tu reformu Zakona ostvario je Isus svojom naukom. pa zato ni njegova smrt nema značaj žrtve. Privrženici pokreta smatraju. To su najprije bile krive perikope. Ebionitsku misao nalazimo nadalje u jednom traktatu iz prve polovice 2. Isusa iz Nazareta posvetio je Bog za Mesiju. tako i u ocjeni Zakona i žrtava bilo je raznih tendencija i nijansa. Taj je zadatak trebao ispuniti naučavanjem Božje riječi. obećani mesijski prorok. Ovdje ebioniti nastupaju tako reći kao baštinici judaista. međutim. obrađeno u ebionističkom smislu. od svojih se pogrešaka ebionit čisti dnevnim pranjima. prvome je dana vlast nad budućim svijetom. S takvom su kristologijom povezivali odlučan zahtjev za poštivanjem Zakona. čijim se raznim radovima o Bibliji mogao služiti još Origen. Od ebionitskih spisa valja spomenuti jedno vlastito Evanđelje. koji razlikuje dvije skupine judeokršćana. koja naznačuje njihov skroman način života. Time je on bio i »istinski prorok«. razlikovao vrhovnog boga od stvaraoca svijeta. ime vjerojatno vlastitom oznakom. »neprijateljski čovjek« koji je krivotvorio prve Isusove misli. Epifanije nam je prenio neke njegove ulomke. Čini se da Cerint nije okupio mnogo pristaša. poslije Krista naselili u Transjordaniji i Celesiriji. Euzebije zna da je Cerint nadalje branio grubi hilijazam. koje je vjerojatno bilo Evanđelje po Mateju. jer je. dakle ne nekim izvanrednim djelom spasenja a ni otkupiteljskom smrću. koji sadrži »Petrove propovijedi« . jer se takva mogla temeljiti samo na osobnom poznanstvu s Isusom. koji su samo za se bili vjerni Zakonu. a što joj protuslovi. Ranokršćanski hereziolozi nastoje da to ime izvedu od osobe zvane Ebion. kad govori o cerintovcima. koje. Podatak za odredivanje vremena otcjepljenja možda nam daje Justin Mučenik. koja se kod Ireneja javlja pod nazivom ebionita. Na mjesto žrtve dolazi život u siromaštvu i zajedništvu dobara. Slijedeće se značajke mogu smatrati karakterističnim za autentično ebionitstvo heterodoksnog pečata: u shvaćanju postanka svijeta zastupaju ebioniti dualističke ideje. koji je možda potjecao iz židovskih sektaških krugova.morao je za kršćane Male Azije biti neprihvatljiv. nego prirodni sin jednog zemaljskog bračnog para te ga je Bog zbog primjernog ispunjavanja Zakona uzdigao za Mesiju. koji kasnije upotrebljavaju Pseudoklementine. on.

U njoj su dva nebeska bića igrala posebnu ulogu. Nije vjerojatna izvorna povezanost s ranim judeokršćanstvom. Iz židovske heterodoksije mogla bi potjecati spekulacija te gnoze o anđelima koji stvaraju svijet. koje se vrši trokratnim uranjanjem u tekuću vodu i može se češće ponoviti. Ranokršćanska Crkva nije se još morala u istoj mjeri boriti protiv svih tih heterodoksnih judeokršćanskih strujanja. ne može se. kao i neke dijelove Pisma. Istina. jer se židovstvo ne otvara radikalnom dualizmu u smislu dvaju jednakih principa.10). koje se zbog određenih shvaćanja također više ne mogu ubrajati u kršćansku ortodoksiju. a razvile su se na područjima istočne Sirije i Palestine. dok Isusa smatraju krivim prorokom i lašcem. razvila je tek u 7/8. koja židovstvo. ČETVRTI ODSJEK . Ali gdje je do sukoba došlo. određeno odgovoriti. Bliske su ebionitima još druge judeokršćanske skupine. stoljeća u sirsko-partskom pograničnom području. jer ih nije svatko dostojan. kao na primjer u formuli krštenja i u jednoj Elhazajevoj viziji Krista. Uz to se velika važnost pridaje kultnoj svečanosti uspona duša pokojnika prema carstvu svjetla. no otklanjanju starozavjetne žrtve. Kao životno pravilo služi elhazaitima Zakon. iako se put tih utjecaja samo teško razabire. koja se u 3. U njezinu bogoslužju zauzima vrlo važnu ulogu krštenje. jednako se razabiru i kršćanski utjecaji. Utjecaji heterodoksnog judeokršćanstva mogu se napokon dokazati kod velikih ranognostičkih skupina.mogao donekle svrstati u šire strujanje. o nekoj židovskoj gnozi u strogom smislu ne može se govoriti. a njemu judeokršćanstvo dakako nije bilo strano (Dj 8. Isto tako odlučno odbijaju Pavla. koje je u svojim krajnjim oblicima prekinulo se službenim hramskim bogoslužjem. pri današnjem stanju vrela. Na pitanje iz kojeg religioznog područja dolazi elhazaitstvo. jasno ukazuje svojim tumačenjem Geneze i naučavanjem o arhontima i anđelima i njihovoj ulozi u stvaranju na srodne spekulacije kasnog heterodoksnog židovstva i heretičkog judeokršćanstva. Sekta koja još i danas broji oko 5000 članova što žive na području donjeg Eufrata i Tigrisa. koji pripada gnostičkim spisima iz Nag Hammadija. o njihovoj međusobnoj borbi i o »krepostima i silama« koje oslobađaju čovjeka. spasit će se. koja su trebala oslobađati od bolesti i mana. koji je u opetovanim utjelovljenjima dolazio na svijet. iranskim i babilonskim utjecajima (astrologijom) u pozadinu. očito je jedan ritual te sekte bio upotpunjen kasnijim posudbama iz nestorijevskih krsnih običaja. Naučavanja svete knjige Elhazaita imaju se čuvati kao tajna. stoljeću donekle rasprostranila a vjerojatno potječe od nekog čovjeka zvanog Elhazai. kao na primjer motiv promjene Kristova Iika. njemu se suprotstavlja svijet crne vode napučen demonima i sotonama. elementi u mandejskom kultu doimlju se kao nešto sekundarno i stupaju pred gnostičkim. koji je djelovao u prvim desetljećima 2. navodno kršćanski. Očito postoje jaki židovski elementi. kršćanstvo i islam smatra lažnim religijama. Na taj smjer upućuju i gnostički elementi. zato ih i nadalje obvezuje obrezivanje. Osnovica njezina vjerovjesništva bila je Sveta knjiga kojoj su pripisivali nadnaravno podrijetlo. Sin Božji ili Krist. izvorno dobrog i zlog. Velik ugled uživa kod mandejaca Ivan Krstitelj. Ocjena Krista kao pukog čovjeka i običnog proroka pokazuje kršćanstvo tog pokreta kao nesumnjivo heterodoksno. univerzum koji upravlja sudbinom svijeta. »Ivanov apokrif«. Takav se gnostički smjer heterodoksnog judeokršćanstva može vidjeti u samaritanskoj gnozi. Mandejska mitologija poznaje jednog velikog kralja svjetla ili Velikog Manu. Sekta je bila misionarski aktivna i stekla privrženike na istoku sve do Eufrata i Tigrisa. stoljeću vlastitu književnost. tj. Tzv. uz kojeg postoji još mnogo manjih Mana. jedno žensko. Apokaliptičke crte pokazuje proroštvo o bliskom velikom ratu. poštivanje vrhovnog Boga i upotreba magičnih formula. koja potječe od Simona Maga. podređen jednom Bogu. kojeg je Ivan Krstitelj raskrinkao. s kojim će početi konac svijeta. jer sa svima nije došla u blizak dodir. a na zapadu napose u Palestini i nastojala se preko Alkibijada Apamejskog ukorijeniti u Hipolitovo vrijeme i u Rimu. drugo muško. Ne može se dokazati ovisnost kršćanskog krštenja o mandejskom. Tu treba u prvom redu spomenuti sektu elhazaita. tko tada bude znao tajanstvenu formulu. Preko Simonova učenika Menandra i njegovih učenika Satornila i Bazilida mogli su ti nazori dospjeti u Siriju i Egipat i prodrijeti u tamošnja gnostička strujanja. mogla se ortodoksija ranog kršćanstva sama pročistiti i učvrstiti. Posebnost ebionita bila bi onda u ocjeni Kristova lika. svetkovanje subote. I drugi. zvano Duh Sveti. Sekta je poznavala krst u odjeći koji je davao oproštenje grijeha te opetovana pranja. Sekta mandejaca može se ovamo svrstati zbog toga što je svojim podrijetlom vjerojatno bila povezana s heterodoksnim židovskim sektama koje su vršile krštenje. naroda i pojedinaca. položaj tijela prema Jeruzalemu pri molitvi.Stanovite židovske struje vjerojatno poznaju neki relativni dualizam kad prihvaćaju univerzum anđela i demona.

teško je dokazati. Da li se to u pojedinačnom slučaju dogodilo. Da se kršćani progone. tuži se i Atenagora u svojoj apologiji tom caru i moli ga da dokrajči denuncijacije kojih su kršćani žrtve. i 167. odakle ju je rimski tribun nakon saslušanja dao odvesti u tamnicu. Kad se na odgovarajuće namjesnikovo pitanje i on priznao kršćaninom. ali su ga pokrajinske vlasti mogle lako primijeniti protiv njih. pljačkaju i svakojako muče. koji je imao rimsko građansko pravo. koja je između 163. o kojoj Euzebije daje pouzdane vijesti. pri tom se navode novi dekreti. i . prijestupi protiv religije i carskog veličanstva. i predstavnika nižih društvenih slojeva. U Rimu je filozof Justin najuglednija žrtva iz jedne skupine kršćana. Razlog carevu stavu vidjeli su u izvještaju o čudesnoj kiši. U desetljeće 160-170. biskup Tijatire Karpos i đakon Papilos tu su osuđeni na smrt i spaljeni na lomači. Osim tih pripadnika gornjeg sloja bilo je u lyonskoj općini. Junius Rusticus. bio je uhapšen. priznala je otvoreno svoju vjeru i dragovoljno se predala plamenu. Najzorniji izvještaj o pozadini. pogodovala takvoj ocjeni cara. dakle oko godine 164. za koje Meliton ne može vjerovati da bi bili carevi. Izjave poganskih robova. stvarnost je bila drukčija. Tu situaciju potvrđuje i niz pojedinačnih mučeništava iz raznih dijelova carstva. u kojem one pričaju maloazijskim bratskim općinama što ih je zadesilo godine 177. valja smjestiti i mučeničku smrt triju biskupa s Istoka. Da je atenski biskup Publios smaknut između 161. Kršćanka Agatonika. Već se iz njegovih osobnih zapisa može vidjeti koliko je u dnu duše prezirao kršćane vjerujući da su svoj život davali za iluziju. Znatan dio članova općine potjecao je neposredno ili posredno s maloazijskog Istoka. Polikarp Efeški u pismu papi Viktoru kaže da je pokopan u Smirni. SAMOODRŽANJE CRKVE SUOČENE S GNOSTICIZMOM I MONTANIZMOM 12. poznato mu je iz pisma biskupa Dionizija Korintskog atenskoj općini. kao na primjer frigijski liječnik Aleksandar ili Atalos iz Pergamona. i 170. pripisivalo bezboštvo i razuzdanost. jasno odaju da se položaj kršćana pogoršao. kojemu je uz bok stajao prezbiter Irenej. koji doduše nije usmjeren posebno protiv kršćana. čovjek vrlo poodmakle dobi. Euzebije ga je gotovo potpuno uvrstio u svoju crkvenu povijest. teretile su gospodare za najteže zločine. Apolinara iz Hijerapolisa i Atenjanina Atenagore. kad su se u Lyonu okupili predstavnici čitave Galije na proslavi carskog kulta. čak i robova. da bi odsutni namjesnik kasnije osobno preuzeo slučaj u svoje ruke. pokazuje reskript iz godine 176/177. smaknuta nakon procesa što ga je vodio sam rimski gradski prefekt. S valjanim razlozima datira se u vrijeme vladavine Marka Aurelija i martirij jedne kršćanske skupine iz Pergamona. poglavlje Položaj kršćanstva pod carevima Markom Aurelijem i Komodom. na koji su se pozivali Apolinar iz Hijerapolisa i Tertulijan kad su željeli osuditi nepravdu tadašnjih oštrih postupaka rimskih provincijskih vlasti protiv kršćana. Može biti da njihova predodžba o filozofu na carskom prijestolju. kako ih nalazimo u apologijama Melitona Sardskoga. kao i drugdje u Carstvu. već Justinov učenik Tacijan svaljuje dio odgovornosti za smrt tih kršćana na intrige poganskog filozofa Krescencija. u kojoj je vladao svjež vjerski život. koja je spasila carsku vojsku od poraza u ratu protiv Markomana na molitvu jedne kršćanske legije. koja treba datirati u vrijeme vladavine Marka Aurelija. koji su bili u kršćanskoj službi. Nakon početnih šikana – kršćanima se zabranio pristup u državne zgrade i na javna mjesta – opkolila je svjetina jednu skupinu kršćana na gradskoj tržnici. koji je i kao vladar nastojao ostvariti stoički životni ideal. Vjerojatno je u isto vrijeme zatekla smrt i Thraseasa. Vettios Epagathos. Kako se čini. da će pred sudom dokazati kako su neosnovani prekršaji. koja je prisustvovala smaknuću. provalio se odjednom bijes svjetine protiv tamošnjih kršćana. Da nikako nije bio spreman dati ugroziti državnu religiju sanjarskim vjerskim sektašima i uvođenjem dotad nepoznatih kultova. za koje su optužena njegova braća u vjeri. Mučeništvo općina u Lyonu i Vienneu Već ranokršćanska apologetika pripisuje caru Marku Aureliju (161-180) edikt sklon kršćanima. okolnostima i toku jednog lokalnog vala progona za Marka Aurelija pruža zajedničko pismo kršćanskih općina Lyona i Viennea u Galiji. Biskup lyonske općine bio je tada Potheinos. Prilikom namjesnikove istrage ponudio se jedan dotada slobodan kršćanin. Ljeti 177. Biskup Sagaris Laodicejski umro je mučeničkom smrću »kad je Servilije Paulus bio prokonzul u Aziji«. biskupa Eumenije u Frigiji. Meliton upozorava Marka Aurelija na to da su maloazijski kršćani izloženi danju i noću otvorenoj pljački i otimačini ološa kako se ne bi postupalo ni prema barbarskim neprijateljima. ali upravo u vrijeme tog oara učestale pritužbe kršćana.APOLOGETI BRANE CRKVU OD POGANSKE KNJIŽEVNE POLEMIKE. kojima se i ovdje.

tek kasnija predaja navodi pedesetak imena. Naprotiv se iz okolnosti lyonskih progona i već spomenutih mjesta kod apologetskih pisaca može jasno razabrati da se pod Markom Aurelijem pučko javno mišljenje još jače okrenulo protiv kršćana. neprestana ugroženost graničnog pučanstva neprijateljskim invazijama povećavala je razdraženost koju su još jačale prirodne nepogode. jer ih je prokonzul nastojao nagovoriti da se odreknu svoje vjere i dao ih pogubiti tek kad su to odbili. Beskonačni carevi vojni pohodi donosili su raznovrsna opterećenja. odgodio je njegovo smaknuće. Njegova odluka u vezi s upitom lyonskog namjesnika nedvoumno dokazuje da je još uvijek trajala pravna situacija koja se razabire iz Trajanova reskripta i prakse za cara Hadrijana. Ništa ne govori u korist pretpostavke da bi rimska centrala uz istu pravnu situaciju silila pokrajinske vlasti na oštriji postupak. Kršćanske su općine sa svoje strane tada. te je sve to gotovo nužno dovodilo do pogroma.tako se nakon nekoliko dana našla elita obiju općina u tamnici. o kojemu pripovijeda Tertulijan da je . iako nehotice. Svi su i dalje ostali postojani. Kad bi se prilikom pokorničkog bogoslužja koje je car bio naredio protiv kuge. Smije se uzeti da su ti kršćani bili prijavljeni rimskoj vlasti. a da je pri tom ne smijemo smatrati krštenom kršćankom. bio je time dan smjer kojim će poteći gnjev svjetine. To neprijateljsko raspoloženje sada češće i intenzivnije prelazi u djelo negoli. to se i u Rimu vodilo više računa o javnom raspoloženju i davalo mu se oduška u progonima kršćana. Pismo ne daje točan broj žrtava. mogla se lako pripisati kršćanstvu kao takvom te imati negativne posljedice. valja pogubiti. Za vrijeme procesa desetak kršćana odreklo se svoje vjere. koje je prokonzul Vigelije Saturnin u srpnju 180. ostali su bačeni u arenu pred zvjerad. Prvi sačuvani dokument kršćanskog podrijetla na latinskom jeziku govori o postupku protiv šestorice kršćana iz afričkog mjesta Scili. koja je nosila državu. Spor s gnostičkim strujama unutar pojedinih općina jedva se mogao sakriti poganskoj okolini. tražeći o tome mišljenje cara. Prefekt Perenis traži u ovom slučaju dapače mišljenje senata i očito nerado izriče smrtnu osudu nad čovjekom visoka položaja tek kad ovaj tvrdoglavo ustraje u svojoj vjeri. osudio na smrt. Taj se položaj nije promijenio ni pod sinom Marka Aurelija. Kad je legat saznao da je otmjeni Atalos rimski građanin. i tako su se smaknuća nastavila. Opće neraspoloženje stanovništva carstva nalazilo je upravo pod Markom Aurelijem mnogostruku hranu. sigurno se ne mogu navesti nikakve nove careve zakonske mjere. Denuncijacija je po svoj prilici prouzročila 183/184. Ono je glasilo da se oni koji su se odrekli vjere ne kazne. ostali su osuđeni na smrt. recimo pod Hadrijanom. Atalosa i Aleksandra slavi izvještaj napose hrabrost mlade Blandine i 15-godišnjeg Pontika. više no inače svraćale pozornost na se. nego su nakon šest dana spaljena. Da u vrijeme vladavine Marka Aurelija nisu kršćani uvijek kažnjavani smrću nego katkada prisilnim radom u rudnicima. koji je još mogao suzbiti takove ispade. Osim novokrštenika Matura. a izvršenje osude popraćeno je posebnim mučenjem. Ako je sada neki pokrajinski namjesnik češće popuštao pritisku pučkog gnjeva. pripisuju zato Komodovu vremenu povećani broj obraćenika na kršćanstvo. o kojemu izvještava Euzebije u jednom izvodu iz originalnih akata tog martirija. koji se mogu razumjeti samo na pozadini dotada važećih odredaba. proces protiv rimskog senatora Apolonija. a po jednoj bilješci Kasija Diona imala je za učitelja kršćanskog prezbitera Hijacinta i bila u prijateljskim odnosima s rimskom kršćanskom općinom. Kasniji kršćanski pisci kao Euzebije. Egzaltirana težnja za mučeništvom. Njoj se ima zahvaliti što je Komod dopustio da se vrate kršćani koji su bili osuđeni na prisilni rad u sicilijanskim rudnicima. primijetilo da su odsutni upravo kršćani. svojstvena montanizmu i njegovo fanatično odbijanje svakoga sporazuma s profanom kulturom. dokazuje ponašanje prokonzula Arija Antonina. No činjenica da je. kod kojeg se može dapače ustanoviti osobna snošljivost prema pojedinim kršćanskim osobama. To dokazuju pojedini procesi protiv kršćana u vrijeme njegove vladavine. Možemo barem u pojedinačnim slučajevima spomenuti i montanistički pokret ako želimo shvatiti sve veću nadraženost poganskih krugova prema kršćanima. kao npr. one. vidi se iz ulomka jednog pisma kod Euzebija što ga je pisao Dionizije Korintski rimskom biskupu Soteru (166-175). Carevo držanje bilo je uvjetovano utjecajem njegove žene Marcije. Pita li se o razlozima tog očitog pooštrenja postupaka rimskih vlasti protiv kršćana. koja je bila nižega roda. a pepeo bačen u Ronu. ako ona i nije razumjela njegovu pozadinu. koji su ostali pri svojem kršćanskom uvjerenju. Ali taj car nije dao nove smjernice za držanje državnih vlasti prema pristašama kršćanske vjere. Da predstavnik rimske države nije protiv kršćana uvijek poveo proces iz brutalnog fanatizma. Biskup Potheinos umro je u tamnici nakon okrutnih zlostavljanja. Mrtva tijela nisu predana rođacima da ih sahrane. poplava Tibera i kuga. ipak joj je bila vidljiva jača opozicija Crkve prema poganskoj kulturi i rimskoj državi. pa i to da su kršćani na njegovu dvoru mogli imati utjecajnu službu. na primjer. u lyonskoj općini jedan kršćanin potjecao iz Frigije nije dovoljna da bi se ta općina mogla smatrati montanističkom skupinom. Komodom (180-192). đakona Sanctusa.

koje osim toga ne odaju nikakvo poznavanje nove religije. kršćani se sa svoje strane laćaju pera i zauzimaju položaj prema poganskom napadaju obranom i protunapadom te tako stvaraju apologetskom književnošću poseban sektor na području ranokršćanske Iiterature. stoljeća daje posebno obilježje. Celzo Neraspoloženje poganskog pučanstva s eksplozijama bijesa i time uvjetovani zahvati državnih vlasti dovode kršćanski pokret prije svega u prvoj polovici 2. koja počinje sredinom 2. Prema Justinovu izvještaju.jednom. otkrivaju sav prezir poganskog pisca. Ta se situacija odražava u apologetskoj literaturi druge polovice stoljeća. i to na duhovnoj razini. objavljuje Krescencije posvuda da su kršćani »bezbošci i ljudi bez religije«. Razvoj je veoma značajan za povijest kršćanstva. Pregled o progonima kršćana pod dvojicom zadnjih Antonina jasno govori da je rimska država i nadalje zauzimala prema kršćanstvu onaj stav koji se bio razvio pod Trajanom. U jednom govoru u senatu ili na jednom javnom . Time je polako započela nova reakcija poganstva protiv kršćanstva. to sigurno. jer navodno počiva na slijepom fanatizmu. a na stvarne progone u Siriji misli Teofil Antiohijski kad na koncu svoje apologije napominje da kršćane »sve do ovog trena podvrgavaju okrutnim mučenjima«. Zastupnici poganske filozofije osjećaju sad ipak ponekad i potrebu da se s duhovnim i religioznim fenomenom kršćanstva bolje upoznaju i s njime polemiziraju. U raspravi. i to često u obliku masovnog nasilja. stoljeća. nije shvatio njezin doseg i veličinu. Upravo ta opća formulacija pretpostavlja da je bilo pojedinačnih mučeništava. U krugovima poganskih intelektualaca oblikovala se volja za obranom. Malo kasnije susrećemo kod Svetonija sličnu karakteristiku kršćana. Slična se negativna ocjena osjeća kod Epikteta. koji se očito nije mogao zaustaviti nikakvim akcijama masa ni policijskim mjerama. stoljeća sve jače u svijest javnosti. Zbog toga se procesi protiv kršćana mogu dokazati samo sporadički. koja se zacijelo vodila javno. no on to radi više da bi udovoljio poganskoj većini nego što točno poznaje stvar . kad je veća skupina kršćana stajala pred njegovim sudištem. da bi bili osuđeni. Justin se ne osjeća pobijeđenim i bez daljnjega je spreman na novi susret. dok je druge otpustio srditim riječima: »A vi. koja je u borbi protiv kršćanstva počela upotrebljavati sredstva profanog poganskog obrazovanja. kršćane izvode samo onda pred sud kad su kao takvi denuncirani. koji joj u drugoj polovici 2. misli Justin. a ne argumentacijom. kad hladno osuđuje junačku spremnost »Galilejaca« na mučeništvo. imate dovoljno užadi i ponora!« Postoje nadalje i vijesti o kršćanskim mučeništvima u Apameji i Frigiji. samo prigodne napomene poganskih spisatelja. poglavlje Književna polemika protiv kršćanstva. a nije potrebno da se dokažu neki drugi prekršaji.Ako je uopće upoznao »Kristovu nauku«. Počevši od sredine 2. dovoljno je priznanje kršćanske vjere. Retor Fronton. o kojima zbog oskudnosti vrela nemamo nikakvih točnih podataka. Justinov učenik Tacijan pripominje da se Krescencije nastojao kršćanskom sugovorniku osvetiti drugim sredstvima. koji je doduše uživao stanovit ugled no ne zbog svoje duhovne važnosti. čije ocjene nisu mogle ostati bez utjecaja na čitaoce. 13. Rugalica. samo neke od njih dao uhapsiti. Rani primjer rasprave između jednog predstavnika kršćanstva i jednog poganskog filozofa predstavlja susret apologeta Justina s cinikom Krescencijem u Rimu. nego zbog svog položaja odgojitelja carskih prinčeva Lucija Vera i Marka Aurelija. što ima svoj uzrok u sve većoj uznemirenosti poganskog pučanstva. jer je suodgovoran za reakciju na kršćanskoj strani. To vrijedi i za poganskog retora Frontona. Pod Markom Aurelijem ih iznuđuje više nego inače javno mišljenje. Prvi počeci poganske književne polemike protiv kršćanstva nalaze se u već spomenutom izvještaju Tacita o Neronovu postupku protiv kršćana. stoljeća i uskoro u pamfletima Lucijana iz Samozate i u »Istinskoj nauci« filozofa Celza dosiže svoj vrhunac. Ovim se primjerom jasno vidi da polemika obrazovanih krugova usvaja prigovor poganskih masa da su kršćani bez religije i bezbošci. kad ih označuje kao pristaše novog i zločinačkog praznovjerja (superstitio nova ac malefica) te ih tako jasno i prezirno dijeli od pripadnika stare i prave religije. koje je prema kršćanima postalo neprijateljsko. njihovoj mržnji prema ljudskom rodu. nesretnici. Iako ih Tacit nije držao krivcima za požar Rima. međutim. s kojom ćemo se pobliže pozabaviti. ipak njegove ironične formulacije o njihovu ogavnom praznovjerju. u širokim krugovima poganskih intelektualaca jasno razabrati sve veći nemir zbog širenja kršćanskog pokreta. Sve su to. ako želite umrijeti. letak i opsežnija knjiga postali su nosioci književne polemike. naprotiv. Lucijan iz Samozate. o zločinima koji zaslužuju kaznu. može se.

Karakteristika koju Lucijan iz Samozate daje kršćanima u svojem satiričnom spisu »O smrti Peregrina Proteja« ne može se strogo uzeto smatrati polemikom protiv kršćana. o njezinom nutarnjem religioznom svijetu nema nikakve predodžbe. Lucijan je nešto čuo o ugledu što ga kršćanski priznavalac uživa među vjernicima. Vjeri u besmrtnost i njihovoj spremnosti na smrt ruga se Lucijan više sažalno nego cinički. na sastancima kršćana uskoro igra glavnu ulogu. isto tako ocjenjuje i njihovu bratsku ljubav. koji o kršćanima govori bez mržnje. pristaše koje su bili doduše bezazleni ali baš zato naivne budale i prema svojim vjerskim tradicijama sasvim nekritični. i poganima i kršćanima jednako je dobro poznat citirani ulomak iz Frontonove oratio. kako ju je nacrtao Lucijan. koje rado izlaže ruglu. prisvojio je Fronton teška sumnjičenja kojima je masa klevetala kršćane. njihov duh zajedništva. svaka vješta varalica može taj njihov stav iskoristiti i kod njih se obogatiti. napuštaju ga. koje se kasnije širilo i pismeno. ostaje mu nepoznato što su njegov život i njegova nauka. to mu kod kršćana još više diže ugled. Njihova vjerska uvjerenja i njihovo ponašanje u svakidašnjoj praksi ocjenjuje kao jednu od mnogobrojnih ljudskih ludosti i zabluda. posjećuju ga danju i noću u tamnici. sigurno je u duhovnoj borbi s poganstvom imala svoje djelovanje. koje su o njima kolale. Na svojim brojnim putovanjima Lucijan je često čuo o pristašama te nove vjere. To što je mogao vjerovati da bi kršćani smatrali Peregrina piscem svetih knjiga. njihova hrabrost da i uz cijenu smrtne opasnosti priznaju vjeru. O samom Kristu Lucijan ima tek vrlo neodređene predodžbe. tumači njihove svete spise. a sigurno ih je tu i tamo mogao i sam promatrati. dapače i rodoskvrnuću. Tako je mogla nastati samo izobličena slika stvarnoga kršćanstva. Tek kad kršćani vide da se Peregrin Protej ne drži nekih kršćanskih zapovijedi. To se djelovanje osjećalo još na početku 3. sastavlja dapače nove i uživa doskora gotovo božansko štovanje. . Jer ta rugalica. njihovo omalovažavanje zemaljskog posjeda i njihovo zajedništvo dobara. Čini se da ga kršćanska literatura nije zanimala. Stoga daje o kršćanima ovakvu sliku: varalici Peregrinu polazi lako za rukom da u Palestini iskoristi ljudsku lakovjernost. u njima ne vidi opasnost za državu ni za opstanak javnog reda i stoga ne želi prenositi otrovne jezive bajke. poznata mu je briga koju pokazuju prema utamničenima. smrt i uskrsnuće značili tadašnjem kršćaninu. Za religiju. to je njegovo poznavanje kršćanstva ostalo sasvim površno. da se oni na svojim sastancima nakon obilne gozbe i pijanke odaju najgorim razuzdanostima. koja je vjerojatno malo privlačila pogane. kad je Minucije Feliks napisao svoj dijalog. koja oštrim perom tako lako izlaže slabosti svojih bližnjih poruzi svojeg vremena.predavanju. čitatelje Lucijanova djela. mogao se imati tek sažalni smiješak. ali upravo kršćansku ludost smatra bezazlenom. nema dubine i potpunosti u poznavanju bitnih crta kršćanskog vjerovanja. No i kod tog pisca. Neumornim žarom nastoje mu olakšati sudbinu. No kako je njegov žuran pogled uvijek tražio samo ono što se moglo iskoristiti za burlesku ili komični efekt. dok on bez skrupula iskorišćuje njihovu pomoć i nesebičnost da bi se obogatio. ne osjeća mržnju prema njima. Slika kršćanstva. jednako je groteskno kao i njegova tvrdnja da bi varalicu štovali kao Boga. Kroz tu karikaturu kršćanske svakidašnjice često opipljivo probija stvarna situacija. Ovdje valja naglasiti da si jedan pripadnik obrazovanog gornjeg sloja očito nije dao nikakva truda da ispita opravdanost tih ružnih ogovaranja i da im je u svojem govoru dao važnost koja nije mogla promašiti svoje djelovanje na javno mišljenje. pomažu mu svakojako u procesu. stoljeća. kad je zbog ubojstva vlastitog oca bačen u tamnicu.

ljudsko štovanje traže i brojni niži bogovi. Kakvo se značenje pripisuje spisu s obzirom na njegovo moguće djelovanje u javnosti. Autor se ne može uvrstiti isključivo ni u jedan filozofski smjer svoga vremena. koji je u isti mah nepromjenljiv i bezobličan i kojega bi se trebalo štovati više u pojedinačnoj duši nego određenim. Njihova je vjera upravo religija glupana i zaglupljivanja. u te niže bogove ubrajaju se u prvom redu zviježđa te kultni i plemenski bogovi religija povezanih uz pojedine narodnosti. Kršćanstvo mu se čini novim vjerskim pokretom. hvastavac i lažac. koje se. Niži bogovi su i demoni. Njegovo poimanje Boga nosi uglavnom pečat srednjeg platonizma. Taj bog po njegovu shvaćanju. ali ipak dopuštaju jasnu predodžbu o osnovnim mislima koje određuju taj rad.Celzo Na sasvim drugu razinu diže borbu s kršćanstvom u 8. stoluje neizmjerno udaljen od svijeta i ne može mu se objaviti a da ne promijeni sebe sama ili se podvrgne mijeni povijesti te dospije u opasnosnu blizinu zloga. Celzo se informirao o toj novoj religiji koliko je bilo moguće. Propovijed kršćanskih učitelja dapače opominje da se valja čuvati ovozemaljske mudrosti i time odbija svakog kojemu je grčka paideia ideal. Obožavanje koje mu kršćani iskazuju može se usporediti s kultom Antinoja. a prema narodnim religijama i misterijskim kultovima zauzima grčki stav snošljivosti uz pretpostavku da donekle odgovaraju osnovnim mislima njegove religije. Zato i nalazi svoje slušatelje unutar društvene sfere kojoj je obrazovanje i onako tuđe. otkrivenog filozofskom dedukcijom. ruši nepromjenljiv zakon kojemu je podvrgnuto sve ovozemaljsko zbivanje. no nikome ne pada na pamet da egipatske čarobnjake nazove »Božjim Sinovima«. u krugovima robova. a ne neko božansko biće. Svijet koji se stvara iz ničega te prolazi nije mu shvatljiv na osnovi njegove kozmologije. koji opis mora svakog kršćanina najdublje povrijediti. Budući da su njegovi rezultati za kršćanstvo sadržajno potpuno negativni i izneseni u oštrom agresivnom obliku. zasnovane na filozofiji. koji često u čovječjem mišljenju i djelovanju zauzimaju mjesto koje im zapravo ne pripada. Osim najvišeg boga. Bog koji u određenom povijesnom trenutku šalje vjesnika u svrhu spasenja. desetljeću 2. Isus je stoga napokon varalica. To su većinom ograničeni ljudi. oni obožavaju mrtvaca. jer je tom sloju pripadao i sam . među ženama i djecom. pa ga zato podvrgava ispitivanju. negoli napadaji na stanovita kršćanska naučavanja morala je djelovati negativna ocjena koju Celzo daje o kršćanima i njihovu svakodnevnom životu. Daleko više. Svaka religija koja se javlja mora. Očito je tražio i osobni dodir s njezinim pristašama i govorio s njima o pojedinim pitanjima njihove vjere. Celzo napokon stavlja i zemaljske vladare u blizinu nižih bogova. poznaje dijelove Starog zavjeta. stoljeća još 70 godina nakon pojave Celzova djela smatrao vrijednim da ga potanko pobija. bilo da se radi o vjeri naroda ili o lokalnom kultu. ne žele o njoj diskutirati. dokazati svoje opravdanje. izvatci koje je Origen upotrijebio u svojem pobijanju Celza ne omogućuju doduše potpunu rekonstrukciju. kojemu se predodžba o tome da bi Bog postao čovjekom čini upravo sramotnom: »Ni jedan Bog ni Božji Sin nije nikada sišao niti će ikada sići. jer ona iz svojeg religioznog života svjesno isključuje logos. Trudio se da razumije njezina Pisma. jer im je prvi bog povjerio različite zadaće. Evanđelja. čiji moralni život nije nipošto bio besprijekoran. Celzo je prema tome zastupnik filozofske vjere koja zabacuje monoteizam.« S tim otklanjanjem kršćanskog vjerovanja u utjelovljenje povezuje Celzo opis osobe Isusa iz Nazareta. razabire se već iz okolnosti da je najznačajniji kršćanski teolog 3. S grčkom predodžbom o nemogućnosti Božjeg uplitanja u tok povijesti čovječanstva u vezi je i Celzov napadaj na kršćansku nauku o anđelima. ne ograničava na izlaganje teoretskih spoznaja. nižih slojeva prezrenih obrtnika i srodnih klasa. nekadašnjeg roba-ljubimca cara Hadrijana. ali i drugu kršćansku književnost. on prema tome priznaje jednog apsolutnog transcendentnog prvog i najvišeg boga. zajedničkim oblicima kulta. Kao cjelina djelo se izgubilo. međutim. Nikakvo čudo. no i način kako Stari zavjet opisuje djelatnost Boga stvoritelja čini mu se nespojivim s dostojanstvom najvišeg boga. koji ne razumiju svoju vlastitu nauku. Daljnje spoznaje daju mu židovska vrela i književnost židovsko-kršćanske polemike. time je u očima grčkog svijeta izrečena osuda nad kršćanskom religijom. predstavlja Celzov ‘Αληθης λόγος prijelomni događaj u književnoj polemici između poganstva i kršćanstva. Zbog svojih filozofskih pretpostavki Celzo nije mogao prihvatiti ni kršćansku nauku o stvaranju. po Celzu. već iz njih povlači i praktične konsekvencije. Rezultat svojih studija o novoj religiji sažeo je u učenom i po građi obilnom djelu. jer ljudi blagostanje svog zemaljskog života zahvaljuju poretku što ga jamče vladari. štoviše »ludost« svjesno dižu do vrline. stoljeća Celzo svojim opsežnim djelom kojemu je dao nejasan naslov ‘Αληθης λόγος. ni kršćanski pojam objave. Isus je po njemu samo čovjek koji je sredstvima što ih primjenjuju i egipatski čarobnjaci pribavio sebi ugled i autoritet. Platonski dualizam i stoička kozmologija ovdje su osnovice Celzova stava.

Svi oni pripadaju grčkom jezičnom dijelu carstva te sačinjavaju zatvorenu skupinu. oni ne žele samo prikazati članovima novih općina najvažniji sadržaj objave u jednostavnom obliku nego daleko više. koji vrijedi kod Grka. a pogotovo je to bila pobuna protiv nomosa i apostazija kad je Isus iz Nazareta počeo naviještati novu vjeru. dok Grk stoji pred tim nasljeđem pun strahopočitanja. jedva je mogao imati pozitivna zanimanja za tako bezvrijednu religiju. Jer apologeti svjesno prelaze ciljeve svojih neposrednih prethodnika. Ali ako je smatrao potrebnim da s time poveže govor pun poruge i prijezira koji se nije ustručavao ni najgorih pogrda onoga što je. Isto vrijedi i za njegovu karakteristiku apostola i prvih učenika. za koje predstavlja pobudu za daljnje zločine. Je li Celzu pri tom uspjelo povesti renesansu poganske pobožnosti nasuprot kršćanstvu. nazvani apologetima. Ovdje se rnoramo zapitati koliki je bio doseg tako masivne polemike? Kod kršćana jedva je mogla računati s nekim opipljivim uspjehom. bilo kršćanima sveto.osnivač njihove religije. Djelovanje njegove knjige na suvremeno poganstvo bilo je vjerojatno drukčije. protiv vjernosti nomosu. današnjim propovjednicima. to je time učinio lošu uslugu svojoj namjeri. Nadalje. po njegovu znanju. istina. kad je na mjesto egipatskog politeizma stavio židovski monoteizam. 14. poglavlje Ranokršćanska apologetika drugog stoljeća Još prije sredine 2. Već je Mojsije prezreo taj zakon. U tadašnjoj situaciji svaki je informativni spis o . dok je inače uvelike hvalio vjernost religioznom uvjerenju. Taj otpad od nomosa nužno dovodi kršćanstvo u izolaciju i čini ga bijednom religijom u zakutku. Sudeći po daljnjem razvoju. pogotovo što je potjecalo od čovjeka koji je imao na raspolaganju Evanđelja. potpuno nepoznavanje kršćanskog pojma grijeha kao i načelno krivo shvaćanje onoga što kršćane iznutra povezuje moralo je Celzo oduzeti svako dublje djelovanje na kršćane. Njegov apel kršćanima da iziđu iz svoje izolacije i priključe se zajedničkom životu rimske države izgubio je tako svaku vjerodostojnost. koji su obavljali najprljavija zvanja carinika i mornara. Kršćani osim toga griješe protiv drugog ideala grčkog svijeta. koji je bez osobnog poznavanja kršćanstva čitao to djelo što je s pretenzijom opsežne učenosti opisivalo ugroženost svetih vrijednosti helenstva. apostolskih otaca. Njihova riječ nailazi na odaziv samo među kriminalcima. Time kršćanstvo postaje jedinstven grijeh protiv logosa i nepomirljiv neprijatelj ‘αληθης λόγος . koja u drugoj polovici stoljeća raste brojem i ugledom i višestruko započinje novu fazu u razvoju ranokršćanske književnosti. po svrsi svojih djela. stoljeća započinje na kršćanskoj strani rad nekolicine pisaca. koju svi narodi obdržavaju kao nepisan zakon. i taj ih razvoj navodi na to da se svojim književnim djelima sada obraćaju neposredno nekršćanskoj okolini da bi joj opsežnijim ili kraćim informativnim djelima prikazali sliku nove vjere koja bi odgovarala stvarnosti te time omogućili stvarnu ocjenu njezinih pristaša i primjereni pravedni postupak. Stvar ne stoji bolje ni s apostolskim nasljednicima. Iskrivljenje Isusova lika moralo ih je ispuniti najdubljim negodovanjem. Celzo uspoređuje njezine pristaše s hrpom glista koje se okupljaju u kutu nekog đubrišta i prepiru koja je od njih veći grešnik. Obrazovani poganin. Svjesni su da njihova vjera u cijelosti javnog života nailazi na sve veće neprijateljsko raspoloženje. kao i za njegovo omalovažavanje kršćanskog mučeništva. dapače on sam nije bio ništa drugo nego teški razbojnik na čelu razbojničke bande. Može se. Moralno obezvređivanje kršćana kao varalica i lažaca obrazlaže Celzo time što svjesno posuđuju misli grčke prošlosti pa preoblikuju i krivotvore svojom propagandom. Nije opravdano sažaljenje prema žrtvama koje postupak državnih vlasti uzrokuje rneđu kršćanima. Zbog te pobune koju su kršćani digli protiv svetih ideala logosa i nomosa žigoše ih Celzo kao bandu prijestupnika koji se moraju plašiti svjetla javnosti. kojemu je nijekao svaku etičku vrijednost. onom poštovanju tradicije u pobožnosti i kultu. pogotovo na helenističkom Istoku uraslo u situaciju koja i svoje spisatelje stavlja pred nove zadaće. s pravom se može sumnjati. Već je Isus našao svoje apostole među ozloglašenim ljudima. Djelo je u mnogima možda ojačalo uvjerenje o nužnosti strogih državnih postupaka protiv tako opasna pokreta. koji je bio samo tesar. Jasno osjećaju da je kršćanstvo u desetljećima do sredine stoljeća. s pravom upozoriti na to da je Celza u njegovoj polemici protiv kršćanstva vodila misao da spasi od propasti visoke helenske ideale o životu po logosu i nomosu. Zato je dužnost državnih organa da postupe protiv vjere koja se tako zabranjenim tajnim savezima uzdiže protiv svakog tradicionalnog prava i svakog zajamčenog poretka. čini se da je taj napadaj više ojačao obrambene snage kršćanstva negoli ih oslabio. koji su kasnije.

kao i opisu svakodnevnog kršćanskog moralnog života i etike koja ga nosi. Široki se prostor ostavlja pozitivnim prikazima istina kršćanske vjere. koju uzima dijelom iz epikurejske kritike religije ili iz židovske apologetike uperene protiv mnogoboštva. Znatno je bolje ostvarenje apologetsko djelo Justina. koja je došla u novu fazu kad je židovstvo dijaspore postalo pristupačno za ponovnu diskusiju o pravom Mesiji nakon što je političko postojanje palestinskog židovstva bilo dokrajčeno rimskom pobjedom nad Bar Kohbom. Poganina opominje da čita kršćanska sveta pisma i da se priključi Kristovoj nauci. U dijalozima za židovstvom osnovna je tema već dana: samo Isus iz Nazareta može biti obećani Mesija. . posjeduju istinsku nauku i pravi moralni život. a zatim i objavljivao. kako to zna Euzebije. a dijalog u raspravi sa židovstvom. Kršćanski apologeti nisu za svoje svrhe morali tek stvarati književni oblik. Tu valja najprije pobiti uporne glasine koje pripisuju kršćanima seksualnu razuzdanost. Niz apologetskih pisaca otvorio je Atenjanin Kvadrat. obraćenika iz grčke poganske obitelji iz Flavia Neapolis u Palestini. tj. Različiti pokušaji da se Kvadratova apologija identificira s još sačuvanim djelima apologetske tendencije iz ranokršćanske literature imaju se dijelom smatrati promašenima. i jedan opsežan »Dijalog sa Židovom Trifonom«. on im se pružao sam od sebe u obliku obrambenog govora. a dijelom ostaju hipoteze koje nauka nije jednoglasno priznala. što je ostatak od ukupno osam Justinovih knjiga. Taj prvi sačuvani pokušaj jednog kršćanskog apologeta da svoju vjeru približi poganskim sugrađanima daje naslutiti da se na tu zadaću dao neki poganin koji se tek obratio te joj još nije bio sasvim dorastao. Topliji se ton osjeća kad Aristid govori o kršćanskoj svakidašnjici (c. Apologeti izvode iz svojih prikaza zaključak da se pristašama tako uzvišene religije kao što je kršćanstvo ne može uskratiti pravo na opstanak. Pojedini apologeti pokušavaju dokazati da religiozno traženje najdubljih poganskih mislilaca nalazi svoje ispunjenje upravo u kršćanstvu. No autori su mogli s time lako povezati misijske i propagandističke namjere i barem posredno djelovati na širenje svoje vjere među čitaocima kojima su se obraćali. uspjelo je pronaći cjelovit sirijski prijevod spisa Kvadratova zemljaka i suvremenika Aristida. tako se mijenjao metodički postupak i izbor teme apologetskog spisa. da je poslije svoje smrti i svojeg uskrsnuća naložio apostolima da svim narodima naviještaju poruku o istinskom Stvoritelju svijeta i da ih privedu obdržavanju njegovih zapovijedi. teme su daleko brojnije. bezboštvo i nesposobnost za građanski život te tako podržavaju neraspoloženje poganskih masa protiv njih. Jedini sigurno autentični ulomak iz njegova djela ne dopušta nikakvih zaključaka o značaju cijelog djela. koji se često naziva »drugom apologijom« izvorni završetak ili je naknadno uvršten. a da samo četvrti rod. ali bližih indicija za njegovo datiranje nema. za koju suvremeno filozofsko prosvjećivanje daje možda ponekad pobudu i uzor. koja se preporučuje svojom visokomoralnom čistoćom.pravom značaju kršćanske religije bio u stvari ujedno i obrana od sumnjičenja i krivih sudova poganske okoline. samo se u njemu ispunjaju mesijska proroštva Starog zavjeta. koji na sva helenska dostignuća često olako baca ruglo. 15 ss). koji je kao upravitelj jedne škole u Rimu umro oko 165. To je za njega uvjerenje da je Isus Krist sišao s neba kao Sin Božji i od jedne djevice primio tijelo. Oba se oblika upotrebljavaju u kršćanskoj apologetici. Do nas je dospjela jedna apologija s dodatkom. Naprotiv. Dijalog pretpostavlja apologiju. tko ih ispunjuje. Duboko je prožet uvjerenjem da samo kršćanstvo može čovječanstvu donijeti spasenje. koji se spis dugo smatrao izgubljenim. barbari. U raspravi s oblicima poganskih religija i helenističkom kulturom koja ih prati. Autor ipak ne uspijeva efektno razviti i zanimljivo prikazati svoju glavnu misao da tri roda. prije svega obrambeni govor ili spisi kad se govori poganima. Kako se mijenjao partner u razgovoru. i dokazati jednu njegovu slobodnu obradu u grčkom romanu »Barlaam i Joasaf« u redakciji Ivana Damaščanina. nemaju pravi pojam o Bogu. te je stoga postupak državnih vlasti prema njima posve nepravedan. kršćani. Njegova nespretnost vjerojatno je uvjetovana time što želi upotrijebiti jezik suvremene filozofije da bi svojim čitaocima približio osnovne kršćanske misli. kojemu je apologija bila dostupna još u izvornom tekstu. Apologija upućena carevima pisana je oko 150. Grci i Židovi. Aristid se vjerojatno obraća istom caru Hadrijanu. i dijaloga. zadobit će vječni život. a teško je odlučiti je li dodatak. S time se rado povezuje manje ili više oštra kritika poganskog vjerovanja u bogove i njegovih mitova. Uz takvu dijelom pozitivnu ocjenu kulturnih ostvarenja poganstva nalazimo i potpuno negativan stav. logosa što se držao pred državnim vlastima i prisutnom publikom. zato ta glavna nakana opravdava naziv apologije koji se pridaje novoj kršćanskoj književnosti. mučeničkom smrću. koje je još Euzebije poznavao. upućena caru Antininu Piju i njegovu sinu Marku Aureliju. prilike i okolnosti kojeg su se najčešće izmišljale. koji je prema Euzebijevu svjedočanstvu upravio caru Hadrijanu jednu ‘Αποοιγλα. On ne vlada sasvim svojom građom.

bez imena koje bi moglo izraziti njegovu bit. 62). Najčišći oblik bogoštovlja jest euharistijska žrtva. Politeističku mitologiju poganstva pobija sredstvima koja mu pruža filozofsko prosvjećivanje. ti se darovi dijele među vjernike. 66 i Dial. Dok se tako Justinovoj nauci o Bogu i Logosu osjeća napose stoički utjecaj. Njoj suprotstavlja jednoga Boga. u kojem sudjeluje on kao i svaki član neke općine. 61). Pad anđela zbio se zbog njihova snošaja sa ženama. budući da ono duhovno prosvjetljuje kršćanima. koji stoluje nad svijetom u kojem sam ne može biti neposredno vidljiv. Premda se po njegovim vlastitim riječima (Dial. nalažući apostolima da ih ponavljaju (Apol. koje počinje na kraju vremena kada duše pokojnika budu oslobođene iz Hada. zapravo valja ubrojiti već među kršćane. on očekuje tisućugodišnje kraljevstvo u Jeruzalemu. kao stručan filozof nije poznavao samo najznačajnija duhovna strujanja svog vremena. Ijube svoje neprijatelje i polaze hrabro u smrt za svoje uvjerenje. »Oca univerzuma« (Apol. 2. Žive istinoljubivo. prinose kruh i vino. a bile su donekle srodne s istinama kršćanske objave. . oni i nadalje nastoje svojom Iukavošću spriječiti obraćenje čovječanstva k njemu i Bogu. ali sad više nisu običan kruh ili obično piće. Razumljivo je da je u Rimu kao učitelj te filozofije pred poganskom publikom i krugom učenika nadovezivao na filozofske predodžbe i misli koje su tim ljudima bile bliske. jer je sam Logos. 61). Oni nisu čisti duhovi. Logos je od početka bio kod Boga. žrtve koju su zahtijevali kao jedini dostojni oblik bogoštovlja.Životni put i stupanj obrazovanja autora daju tim apologetskim spisima naročitu važnost. Justinovo kršćanstvo ima još jednu stranu na koju manje utječu filozofski pojmovi i koja se očituje osobito onda kada govori o svagdanjem životu kršćana. c. Pretvorbu uzrokuju riječi koje je Isus govorio na posljednjoj večeri nad kruhom i vinom. otkupljenju čovječanstva smrću i krvlju Sina Božjega. Da je Isus donio istinu. Cijeni ih jednako kao i Evanđelja. ne zato što bi ih filozofsko razmišljanje bilo uvjerilo o vrijednosti tih vrlina. append. zove se krštenje i »prosvjetljenje«. nad kojima predstojnik općine izriče molitvu hvale. Božjega Sina. No Justin nastoji taj filozofski pojam Boga povezati s elementima kršćanske nauke o Trojstvu. Još prije svoje pojave u Kristu. koje će jednom svim dobrim dušama donijeti neraspadljivost. ne samo da je Otac po njemu stvorio svijet. Jednostavnošću priprostog člana općine govori Justin o krštenju i euharistijskoj liturgiji kao bitnim dijelovima kršćanskog kulta. 100). za Justina je neosporno dokazano time što su se na njemu nesumnjivo ispunila sva proroštva starozavjetnih Pisama. ali je kršćanima u ime Isusa Krista otkupitelja dana moć koja ih štiti od demona (Dial. koja se hrani nekom vrstom mane (Dial. njegovo shvaćanje djelovanja anđela i demona pokazuje usku povezanost s tadašnjom platonskom filozofijom. koje se vrši »u ime Boga Oca i gospodara svemira i našeg Otkupitelja Isusa Krista i Duha Svetoga« (Apol. 80) svi dobri kršćani u tome s njime ne slažu. sam zadnji uzrok svijeta. njihova su djeca demoni koji iz svojeg zračnog carstva zlokobno utječu na čovječanstvo. kako ga je već Sveto pismo bilo nagovijestilo. Visoka moralna razina kršćana uvjerljiv mu je dokaz da posjeduju istinu. oni su i Židove učinili slijepima prema Logosu i tako prouzročili njegovu smrt na križu. doduše. Da je taj jedan Bog »Otac«. 30). sve dok ih Kristov ponovni dolazak ne preda vječnom ognju.8) te mu se priključio i otada posvetio svoj život njegovu naviještanju i obrani. koji je bez podrijetla. nije istog ranga kao Otac. sjedinjeni u bratsku zajednicu. pri kojoj vjernici. kad je kršćanstvo spoznao kao »jedinu sigurnu i primjerenu filozofiju« (Dial. Dobrim anđelima povjerio je Bog brigu za ljude i stvari ovoga svijeta (Apol. Justin je pripadao obrazovanom poganskom gornjem sloju. on je rođen od Oca i u Kristu se pojavio u svojoj božanskoj punini. Tu hranu nazivaju kršćani euharistijom. i vjera u proročkog Duha.5). oslobađa od počinjenih grijeha i stvara novog čovjeka po Kristu. nego imaju tjelesnost zraka. Isus Krist. To je jedina istinska λογική θυσία. 6 ). Oni su zapravo stvaraoci kulta poganskih bogova. »Sjećanja apostola« (Apol. Otvoreno govori o misteriju križa. kako je izražava Vjerovanje. te tako pripada kršćanskom vjerovanju u Boga i vjera u Isusa Krista. a i mnoge druge koji su živjeli po Logosu što je djelovao u njihovu umu. tako da te. čisto. nego na tome što je posljednji uzrok stvorenoga. Nepokolebljiva je njegova vjera u uskrsnuće tijela. Krštenje. 57). Ona je savršena žrtva koju je Malahija prorekao i ostvarenje duhovne žrtve za kojom su težili grčki filozofi. nego tijelo i krv onoga Isusa koji je sam postao tijelo. Sokratu i Muzoniju u kojima je djelovao kao »Logos spermatikos«. govorio u prorocima Starog zavjeta i bio djelatan u tako velikim ljudima kao Heraklitu. ona je stupila na mjesto starozavjetne žrtve koju Bog prezire. taj je Logos razvio svoju djelatnost. on. ne temelji se možda na tome što je ljudima milosno udijelio da budu djeca Božja. njezino središte. nego ih je kao neumoran tražitelj istine po redu tako reći iskušao i tek onda našao nutarnji mir. on je češće nastupao kao »anđeo Gospodnji«. I u drugim pitanjima odražava Justinovo shvaćanje tradicionalnu nauku ranoga kršćanstva čak i onda kada se vrlo protivi poganskom mentalitetu. nego zato što Isus od njih traži da žive u skladu s tim idealima. ali kao Sin ima udjela u njegovoj božanskoj biti (Dial.

koji je imao opravdati njegovo obraćenje. Postojanje tog jednog Boga može se dapače dokazati argumentima razuma (Suppl. »kršćanski filozof iz Atene«. Pretjeranost napadaja na helenističku kulturu odgovara Tacijanovu temperamentu. Taj Diatesaron. Dok Justin u grčkoj filozofiji nalazi bez daljnjega elemente istine i o nekim njezinim predstavnicima govori s poštovanjem. Čovjek. 1 ss). On je nakon svog obraćenja oko 180. Čovjek obdaren slobodom izbora može se odlučiti za dobro i tako ući u besmrtnost usprkos utjecaju demona koji ga nastoje skrenuti s prava puta. 10). Autolik je njegov poganski prijatelj. i po svojoj starini i po filozofsko-religioznom sadržaju daleko iznad svega što je proizvela grčka misao. koja u usporedbi sa svijetom apostolskih otaca i ranijim Aristidovim apologetskim pokušajem znači neosporan napredak. a pogotovo činjenica da nasuprot poganima kojima se obraća vrlo malo govori o Kristovu liku i njegovu djelu otkupljenja. kako se čini na osnovi fragmenta iz Dura-Europos iz vremena prije godine 254. traži za kršćanstvo ravnopravnost s poganskom filozofijom i stoga toleranciju sa strane države. u fatum. izbor kojih je ovisio o shemi misijskog propovijedanja poganima. stoljeća sirska crkva kao liturgijsku knjigu. latinskom i srednjonizozemskom omogućuju rekonstrukciju njegova prvotnog oblika. napose se razabire iz proroka (Suppl. Božjoj svemoći i duši. koja ga je napokon. izvela iz Crkve i učinila utemeljiteljem enkratita. ipak je u odnosu na Justinovu apologiju stanovit nazadak.Dala bi se sigurno ocrtati potpunija slika Justinove teologije da su sačuvana i njegova ostala djela. već zarana preveden je na latinski. Tacijan piše o kulturnim ostvarenjima helenstva isključivo podrugljivo i prezirno. Njegov »Govor Grcima«. Vještijim perom negoli dosad spomenuti apologeti raspolaže Atenagora. Ipak bi se moralo reći da nije zastao kod nekog čisto filozofskog kršćanstva. tj. jedne kršćanske sekte koja je smatrala brak grijehom i osuđivala uživanje vina i mesa u bilo kojem obliku. Grčka je teologija ludost. koji se oko 177. djelovanje Duha Svetoga. Doduše on i prikazuje samo neke osnovne crte svojih teoloških shvaćanja. Kao i ton njegova pisanja u cjelini. U . jer je nakon dužeg traženja – dao se uvesti u misterije – preko kršćanskih svetih spisa našao put k istini (Orat. 7 i 10). Iz opsežne spisateljske ostavštine helenistički obrazovanog Teofila sačuvane su samo »Tri knjige Autoliku«. a on će biti njihov sudac. u kojima je zauzeo stav prema herezama svoga vremena ili podrobnije obrađivao pitanja o uskrsnuću. 31-35). koji se jasno razlikuje od materijalnog svijeta. tako je plemenito i držanje Atenagore prema filozofiji. obratio molbom caru Marku Aureliju i njegovu sinu Komodu. što ga je po Logosu stvorio. sačuvan na armenskom jeziku. navodno. Nepotpunost i fragmentarnost Tacijanove teologije upada u oči. Jer tu. a uz to je još krivo shvaćeno ili zlobno iskrivljeno (Orat. cirkus. Mnogo dalekosežnije djelovanje od njegove apologije imalo je drugo Tacijanovo još sačuvano djelo Tο δια τεσσάρων ευαγγέλιον. nego je sve posuđeno od barbara. a disputa sa Židovima previše ga je usmjerila na pitanje o Mesiji. a da ih se pri tom nije smatralo ateistima. Sirijca Tacijana povezuje s njegovim učiteljem Justinom neka sličnost u procesu obraćenja. jer vjeruju u jednog Boga Oca. Bog je odredio ljude da nakon završetka svih stvari uskrsnu. Oni žele čovjeku naturiti vjeru u sudbinu. Sina i Duha Svetoga i uvjereni su da postoje anđeli kojima je povjeren red u svemiru (Suppl. Očito je da je kod tog apologeta filozofska argumentacija dobila na kvaliteti a teološko razumijevanje kršćanstva na dubini. na koje se gleda s visine. očito je utjecao i na tekstove Evanđelja izvan Sirije. njihova kazališta su škole poroka. Efremov komentar. 8). nije ništa izvorno grčko. 21-28). njihova filozofija puna obmana. u kojoj pobija klevete protiv kršćanstva. Stari zavjet. njegova vizija otvara bogate perspektive u razvoju ranokršćanske teologije. koju komentira sveti Efrem. postao upravitelj kršćanske općine u Antiohiji. iz objave se razabire i božanstvo Logosa. 29). koji je izljev Boga. i zato će ih jednom stići vječno prokletstvo. Takva paušalna osuda nije baš bila u stanju da obrazovanog Grka zainteresira za ono što je Tacijan imao reći o kršćanskoj religiji. Zbog toga se ni kršćanima ne bi smjelo prigovarati da su ateisti. upotrebljavala je sve do 5. Apologetska svrha u raspravi s poganima nametala mu je tako reći filozofsko-racionalno obrazlaganje njegove vjere. To rade i kršćani. kao slika Božja. drugu ženidbu smatra decentnim preljubom (Suppl. muzika i poezija puni grijeha (Orat. može se osloboditi njihova gospodstva ako se strogim mrtvljenjem odrekne materije. Njezino je središte Bog koji nema početka. Ta argumentacija i pobijanje poganskih kleveta o kršćanskom načinu života kreću se uobičajenim putovima. kod čijih se predstavnika često mogu naći monoteističke tendencije. koji je. njegovoj sklonosti prema krajnostima. Grcima tako teško pristupačno uvjerenje kršćana u uskrsnuće tijela nastoji Atenagora filozofski obrazložiti u posebnom djelu. To je harmonija evanđelja. nakon povratka u njegov sirijski zavičaj oko 172. Visoku razinu kršćanskog ćudoređa dokazuje čistoćom bračnog života i velikim ugledom djevičanstva. koja nastoji poseban sadržaj četiriju Evanđelja preraditi u jedan prikaz. i obradbe Diatesarona na arapskom. koje klevetnički ocrnjuju zbog svakojakih nedjela. kojemu on tečnim grčkim jezikom želi pokazati da su kršćanski sveti spisi. bio izvorno napisan grčki.

No vjerojatno je uvelike potkrijepio samopouzdanje kršćana. kao i proroci. Prezreni su. to se u tzv. poglavlje Rasprave s gnosticizmom. 1. nosioci Duha. a prezir im je slava. kažnjavaju se smrću. grde ih. nasuprot apostolskim ocima. koji ga je od prvih desetljeća 2. Ljudskoj duši pripada potencijalna besmrtnost. djela retora Miltijada iz Male Azije i biskupa Apolinarisa iz Hijerapolisa. tako liturgijski ulomci kod Justina te iskazi o odnosu kršćanstva i države i o misijskoj djelatnosti mlade Crkve. Stoljeća počeo sve više ugrožavati u njegovu postojanju. to su u svijetu kršćani (c. za čije osobe uvijek upotrebljava termine Bog. mogu se razabrati počeci oblikovanja kanona. a više je zapaženo zbog svog elegantnog grčkog jezika nego zbog teološkog sadržaja te neprestano mami istraživače na težak pothvat da se identificira njegov autor. Napokon.10.15). stoljeća pogotovo na Istoku. 3. a donosi važne spoznaje o ranokršćanskom maloazijskom naučavanju o istočnom grijehu. koja je nađena na jednom papirusu iz 4.27) . dakako. Ta idealna slika nije. Hermijina »satira« koja ismijava proturječja u učenju raznih filozofa i škola o Bogu.13 s). Ukratko. izgubljena je i apologija biskupa Melitona Sardskog. Euzebije je sačuvao katalog ostalih spisa vrlo uglednog biskupa Melitona. osvajački raspoložena struja. pa makar i iskrivljeno. sigurno je imao značajna udjela u velikoj rasprostranjenosti kršćanstva koje je ono doseglo na kraju 2. Božja riječ« (2. Održao ju je vjerojatno prilikom jednog Vazma kvartadecimanaca. može utvrditi značajan razvoj nauke o Bogu. . koji se sačuvao na istom papirusu. a iz naslova se vidi začuđujući doseg njegovih interesa.prikazu kršćanskog vjerovanja susrećemo prvi put kod jednog kršćanskog pisca naziv τριάς (2. posvuda odgovarala stvarnosti. a mnoge obogaćuju. kristologije Logosa. Doseg kršćanske pobjede Ako poganska književna polemika nije za kršćansku zajednicu predstavljala preveliku opasnost. trinitarne misli i kršćanske antropologije. koji je uvjetovao djelatnost apologeta. samo teško odgovoriti. Veoma je vjerojatno da njemu valja pripisati homiliju o Izlasku 12. o Kristovu djelu otkupljenja. Osim nekoliko ulomaka. a Stari zavjet koristi se za biblijski argumentiranu kristologiju. ravnopravnosti kršćanske vjere s ostalim kultovima i obustavu progona sa strane države. te se sada kao moćna. Hrabro i dostojanstveno upozorio je Meliton cara Marka Aurelija na nepravedne pljačke i progone kojima su izvrgnuti kršćani. 5 i 6).. stoljeća danas više neće bezuvjetno zastupati tezu da su pri pokušaju da kršćanstvo učine razumljivim helenističkom kulturom svijetu presudno djelovali u smislu njegove helenizacije. da se i on smatra djelom biskupa Sarda. ono što je u tijelu duša. o krštenju i značaju tadašnje propovijedi. kršćanskom gnosticizmu pojavio protivnik crkvenog kršćanstva. a oni se raduju kao da ustaju na život. Riječ je o onoj pojavi religioznog sinkretizma kasne antike koji je na osnovici jednog istočnjačkog dualizma povezao kasnožidovske religiozne predodžbe s nekim crtama kršćanske objave. 2. ljube sve. djela apologeta pružaju nam obilne podatke o izgradnji nutarnjeg crkvenog života 2. naravno. Vrijeđaju ih.7.18). Jedan himan. stoljeća.oni borave na zemlji ali se ponašaju kao da su na nebu. a svi ih progone.. Jedan od svojih ciljeva. jesu »sveta. Bit i oblici gnoze. nije postigao. . a misijsko-propagandni cilj. dok je dobrohotno držanje njegovih pređa prema kršćanstvu. a svaki zavičaj tuđina. koja je prodirala s Istoka obraćao ljudima kasnoantiknog kulturnog prostora vabeći ih i zahtijevajući da se opredijele. stoljeća. Crkva u obrani. oko godine 200. može se. U prijelaz 2. u 3. a oni druge štuju. Zato se ta književnost mogla u prvi mah odreći podrobnijeg opisa kršćanskih misterija. ona joj se daje kao nagrada što se slobodnom odlukom opredijelila za poštivanje Božjih zapovijedi (2. Marcion. počinje se razvijati nauka o inspiraciji. Nadalje je osobito napredovao rad na Bibliji. Autentični kršćanski sadržaj apologetske literature previše je jasan da bi se to moglo tvrditi osobito ako se obrati pažnja na i njezinu zamisao. Na pitanje o uspjehu apologetskog rada 2. Iza kratke kritike židovske i poganske religije slijede rado citirana poglavlja hvalospjeva o svakodnevnom životu kršćana: svaka tuđina im je zavičaj. Pismo Diognetu došlo je do nas anonimno. a oni blagoslivljaju. svijetu i ljudskoj duši nalikuje više pomalo bezobraznom letku nego promišljenoj studiji. izuzevši Nerona i Domicijana. 15.22. Autori Evanđelja za nj su. stoljeća. koja uz nastojanje da se ostvari razgovor s poganima i Židovima nije mogla prikazati svu kršćansku teologiju. Ipak se. bilo na dobrobit Rimskom carstvu. siromašni su. Cjelovita ocjena ostvarenja apologetskih pisaca 2. Logos i Sophia (1. stoljeće valja smjestiti još dva spisa apologetskog karaktera. njihovi spisi kao i Pavlove poslanice. uklapa se tako u uskršnju liturgiju kvartadecimanaca i u Melitonov predodžbeni svijet.

Samo nekoliko spisa gnostičkog podrijetla bilo je poznato u originalu. Jakova (tri puta). Ivana. Sigurnim instinktom osjetio je gnosticizam mladu Crkvu kao ozbiljna takmaca te poduzeo srnion pokušaj da je osvoji iznutra. većinom izravne prijevode s grčkog. To pitanje glasi: kako naći pravu spoznaju koja osvjetljuje zagonetku svijeta i zla u njemu. Osnovne misli gnosticizma Pri prvom pogledu na gnostičke spise stječe se pretežno dojam o zbunjujućoj množini religioznih ideja i pitanja. koje vlada svijetom s pomoću zlih sila. nego samo tvorevina nekog manjeg. Iz njihove se vlasti čovjek može osloboditi samo ako istinski spozna samoga sebe i da je odijeljen od savršenog Boga. Dositeja i Seta. koja se vraća u svim varijacijama gnostičkih teza te se može svesti na jedno pitanje i na pokušaj jednog odgovora. često prilično visoke formalne razine i naviještali ugledni učitelji i glavari škola. To je npr . kamo smo bačeni. stoljeća. rod apokrifnih Evanđelja zastupa Tomino. osebujnom sudbinom prognan u ovaj nesavršeni svijet. Pavla. a tek će objavljivanje svih tekstova omogućiti prikaz gnosticizma i u pojedinostima. gdje smo bili. Pronalazak obimne knjižnice gnostičke općine kod gornjoegipatskog grada Nag Hammadija u blizini prijašnjeg pahomijanskog samostana Kenoboskiona godine 1945/46. rod Djela apostolskih Petrova i Matijina djela. što se često donose u bizarnom obliku.Njegova udarna snaga počivala je u prvom redu na pretenziji da. Nalaz sadrži 13 papirusnih rukopisa s više od 40 dosad nepoznatih djela na koptskom jeziku. stoljeću. a što ponovno rođenje?”. Origena i kasnijeg Epifanija iz Salamine i Filastrija iz Brescije. koja je iz gnostičkih djela svjesno izabirala ono što je bilo osobito prikladno za napadaj. uočuje se jedna temeljna tema. no promatrajući pobliže. da prodre u njezine općine i da je rastvori stvaranjem gnostičkih stanica. Tek ta spoznaja omogućuje mu povratak u blistav. "Pistis Sophia«. kamo se žurimo. što je rođenje. potpuno je promijenio situaciju što se tiče vrela. pogotovo što se moglo lako dogoditi da je kršćanski pisci prikažu jednostrano. Nalaz nadalje sadrži djela Herme Trismegista. Egipatsko evanđelje i neko "Evanđelje istine«. a s druge propagandna vještina. to je sve pružala bogata literatura. savršenim ali nepoznatim Bogom. uništena nakon pobjede kršćanstva ili je propala zbog pomanjkanja interesa. koji potječe iz kasnijeg razdoblja. koji se neposredno tiče spora s gnosticizmom u vrijeme njegova najvećeg cvata. i knjige Jeu s tobožnjim Kristovim otkrivenjima za njegove učenike. a osobito je bogat izbor apokaliptičke književnosti koju predstavljaju apokalipse Petra. kao i zagonetku ljudskog bivstvovanja. Ali i antignostička literatura sačuvala se samo u manjem dijelu. čovjek je. gornji svijet pravoga Boga. pa tako se na žalost izgubilo i vjerojatno najranije djelo te vrste. Među njima npr. Osnovna tema gnosticizma. kao Silvana i Eugnosta. ili početka 5. tj. a grčki originali su vjerojatno napisani dijelom još u 2. Tu je propagandnu silu podupirala s jedne strane kultna praksa koja je svoje oblike rado posuđivala od misterijskih kultova ili s kršćanskog područja te spretno znala iskoristiti jak sadržaj njihovih simbola. Dosad je pristupačan samo malen dio pronađenih spisa na originalnom jeziku ili u prijevodima.izrekao gnostik Teodot nekom vrstom definicije gnoze: čovjeka čini slobodnim spoznaja (gnoza) slijedećih pitanja: “Što smo bili. dade religiozno zainteresiranom čovjeku ispravno razumijevanje svijeta i samoga sebe. dakle u prvom redu kod Ireneja. od čega ćemo se osloboditi. Dosad se osnovno naučavanje gnosticizma nije moglo zadovoljavajući prikazati jer su vrela bila dosta oskudna. dok je kod drugih riječ o "Objašnjenju gnoze« ili o prikazu “O biti arhonta”. Prijevodi vjerojatno potječu s kraja 4. što smo postali. U odgovoru na ta pitanja neprestano se vraćaju ove temeljne misli: najintimniji dio čovjekova bića teži za sjedinjenjem s istinskim. Justinov spis "Protiv svih hereza«. Kako u mnogim spisima lik proroka Seta (Sema) igra središnju ulogu. međutim. jer je glavnina gnostičke literature. Crkvena antignostička književnost bila je prirodno borbena literatura. koju ranokršćanski spisatelji češće spominju. stoljeću po opsegu sigurno nadmašivala crkvenu. a u manjoj mjeri kod Klementa Aleksandrijskog. Tertulijana i Hipolita. nesavršenog bića. kao npr. da čovječanstvu želi dati tumačenje svijeta i . koja je u 2. Opstanak crkveno organiziranog kršćanstva ovisio je o tome hoće li upravitelji kršćanskih općina uvidjeti tu prijetnju i biti kadri izdržati obrambenu borbu. Tako su istraživači uglavnom bili upućeni na građu koja se sačuvala u citatima i izvacima kršćanskih antignostika. koja je tražila mobilizaciju svih snaga. smije se pretpostaviti da je knjižnica Nag Hammadija pripadala sekti setijanaca. Filipovo. kao i kršćanstvo. zato taj izbor jedva dopušta da se stekne potpuna slika gnostičkih predodžaba. zatim poučne spise gnostičkih glavara. koji ne može biti djelo najvišeg Boga. koja se služila religioznom pjesmom kao i uzbudljivim romanom te usmjeravala svoj rad na organizaciono povezivanje pridobivenih pristaša. no pobliže istraživanje otkrilo je da im je sadržaj posve nov. Po mnogim naslovima pronađenih rasprava mislilo se najprije da je riječ o već poznatim kršćanskim apokrifima.

Kad je sinkretizam bio u svom punom zamahu. Težak problem predstavljaju odnosi koji povezuju židovstvo i gnozu. doduše. Ipak se u njoj mogu razabrati različita strujanja po kojima se može znati iz kojih je – pritoka nastala rijeka kao cjelina. Ona je uz to puna slika i predodžaba ustaljenih u židovskoj apokaliptici. tumače ga u svom smislu te Bog stvoritelj postaje demijurgom koji nije poznavao svjetla. zaputilo se i kršćanstvo iz svoje palestinske domovine u helenistički svijet i uskoro nailazilo u tadašnjoj sinkretističkoj klimi na sve veći interes. marcionovci i bazilidijevci. Ovamo pripada izraziti dualizam. koji se po svojim vođama nazivaju valentinovci. Mnogi ljudi tog vremena morali su zastati i slušati kako im se obećaje novo otkupljenje po liku koji je istodobno nosilac dotad nepoznatih otkrivenja.ogu u gnostičkoj literaturi. o sferama sedam zlih planeta ili arhonta. neovisno o svakom dodiru s kršćanstvoms. Nova poruka o čovjekovu spasenju dolazila je osim toga u privlačnom kultu. I stoicizam je dao svoj doprinos gnostičkoj misli. Oko godine 160. koji će čovjeka učiniti sinom svjetla ili tame. još pobliže istražiti. tako da slika gnosticizma. Stanovite teme gnostičke teologije javljaju se već u platonskoj nauci o padu duše i njezinoj privezanosti uz materiju tijela. Ponajprije je jednom postojala stanovita osnova gnostičkih shvaćanja. No vjerojatno se posudba helenističke filozofije gnosticizmu odnosi više na terminologiju nego na idejni sadržaj. ali hermetički spisi u biblioteci Nag Hammadija ukazuju na nedvojbene veze između egipatskog hermetizma i gnoze. osim toga »Knjiga discipline« uči da je Bog prilikom stvaranja odredio da čovjeka vode dva duha. Takva poruka spasenja i takav kult pružali su zato bogate mogućnosti da se povežu s religioznim sinkretizmom. iako često s negativnim predznakom. koja su nedvojbeno utjecala na sinkretistički gnosticizam. kao što se vidi iz spekulacija o konstelacijama zvijezda. pokazuje stalno nove vidove. koja može na svakoj novoj obali poprimiti drugi izgled. susret nekog višeg bića s materijom. oslobađanje čovječanstva vezanog uz materiju. To je u osnovi dualistička crta. Iako u toj literaturi nema nekog demijurga koji bi bio stvoritelj svijeta a ne govori se ni o bizarnim demonskim likovima. Iako se proces preuzimanja kršćanskih elemenata ne može više slijediti u pojedinostima. duh istine i duh zla. koja se mogu utvrditi u vrijeme sinkretizma na Bliskom istoku i u prostoru istočnog Sredozemlja. Iako su takve predodžbe u helenističko vrijeme bile općenito raširene. Čini se da nije isključeno da je sektaško kasno židovstvo igralo posredničku ulogu između iranskih i helenističkih vjerskih strujanja s jedne strane i gnostičkog pokreta s druge. koje su nakon vremena Aleksandra Velikog prodrle iz svoje babilonske pradomovine u helenistički svijet i svojim naučavanjem o utjecaju planetarnih sila na sudbinu čovjeka i svijeta duboko djelovale. Računalo se i s mogućnošću da su ostaci qumranske općine živjeli dalje u gnostičkim krugovima. tajanstveni obredi kojega navodno su jamčili spas. Daljnji izvor koji svoju vodu privodi gnostičkoj struji predstavljaju astrološke ideje. poslije Krista spominje Justin da u njegovo vrijeme ima ljudi koji se nazivaju kršćanima. Nameće se pitanje nije li između esena i gnostika bilo uzajamnih veza. Qumranska je općina kao i gnosticizam stavljala neke dijelove svoje nauke pod strogu zapovijed apsolutne tajnosti. priznaju Isusa kao Gospodina. Oni se na razne načine povezuju. dobra i zla. Kad se te iranske predodžbe susreću s opisom o stvaranju u Genezi. Utjecaji staroegipatske religije na gnosticizam moraju se. a pristaše sinkretističkih strujanja uskoro su svojatali pravo na ime kršćanin.bivstvovanja. ipak je u njoj prisutna suprotnost između svjetla i tame. jer se može dokazati da je bilo židovskih heretika koji su bili otvoreni dualističkim idejama. uzlazak onih koji su se oslobodili Bogu. koji ustanovljuje apsolutnu suprotnost između svjetla i tame. što ga je bio razvio helenizam. postoje već različite skupine takvih kršćana. Biblijski je utjecaj napose jak. samo što ovdje nema biblijskih i kršćanskih elemenata. Napokon valja spomenuti i religiozno obojena filozofska strujanja helenizma. ali u Stvoritelju svijeta vide samo zlog boga. Općenito se priznaje da Stari zavjet igra značajnu ul. Nešto kasnije Celzo upozorava na kršćanske . a sve se to susreće isto tako u gnostičkoj misli. koja živo podsjeća na slična shvaćanja u gnosticizmu. o polarnoj zvijezdi kao početku svjetlosnog carstva. ipak je uskoro Kristov lik ugrađen u gnostički misaoni svijet. ne može se prema današnjem stanju istraživanja svesti na jedno jasno određeno i općepriznato vrelo. te dolazi do izražaja u rasprama gnoze s biblijskim opisom stvaranja. Gnostički spisi iz Kenoboskiona rado posižu za alegorijskim tumačenjem Homera ili Hesioda. već prema području širenja i vodećim predstavnicima. Njegovi elementi potječu naprotiv iz različitih vjerskih strujanja. Novi nalaz u Kenoboskionu upućuje na to da je Egipat bio rasadište gnostičkih ideja. Promatrač ne susreće neki zatvoren sustav s jasno oblikovanim pojmovima ili dogmatski učvršćenim naukama nego višebojnu struju religioznih ideja i pogleda. njegovu domovinu treba tražiti u kulturi starog Irana. upravo su u gnostičkom pokretu poprimile posebnu udarnu snagu.

ali bez usporedaba njima ništa nije govorio. Menandar. te je zato zaodjevena u usporedbe otvorene samo onima koji su ih bili kadri shvatiti. U tom otkupljenju čovjek ima udjela tajanstvenim obredom i stanovitim formulama koje pri tom mora izgovarati. Ako su vođe kršćanskih općina htjele sačuvati supstanciju svoga vjerovanja od rastvaranja. i Kristova slika. Najvažniji oblici gnosticizma Različita strujanja unutar gnosticizma posjeduju. valentinovci kad bi naglašavali nužnost otkupljenja bez kojeg se ne bi moglo dospjeti u pleromu. jer im nije uspjelo da ga stvore na sliku najvišeg bića. Isusovo krštenje daje oproštenje grijeha. koja se okupila oko Menandra i Satornila. S jedne strane naglašeno pozivanje na crkvenu predaju. Nadalje je uspjeh gnostičke propagande počivao na tezi da su gnostici kršćani višeg reda te kao »duhovni ljudi« jedini posjeduju pravo tumačenje kozmičkog zbivanja. Krista je njegov . Još jasnije se sinkretistički karakter takvih sekta očituje u Irenejevu izvještaju o nekoj Marcelini. kao npr. Iz tog tajnog vrela potječe množina gnostičkih spisa. jer je Krist sišao u Isusa. Valentinov učenik.zajednice koje su njemu poznate kao valentinovci i gnostici. njima ima čovjek zahvaliti svoj bijedan opstanak. nadalje himne i molitve. a zastupa široku nauku o emanaciji. Ne stoji li već u Markovu evanđelju (4. koja je za biskupa Aniceta došla u Rim. podrijetlom Samarićanin. po Irenejevu Saturnina. Uz odjeke novozavjetnih formulacija razabire se ovdje osobito cijepanje Spasiteljeva lika na zemaljskog Isusa i nebeskog Krista.33 s): »Mnogirn takvim usporedbama izlagao im je nauku. Ranoj fazi gnosticizma pripada sirijska skupina. Justin i kasnije Origen naglašuju da takve skupine ne predstavljaju pravo kršćanstvo i ne pripadaju Crkvi. koji su sami sebe nazivali gnosticima. pogotovo ako su prikrivenim govorom bili na to upućeni. uz Pitagorinu i Platonovu. što je crkvenom kršćanstvu bilo neprihvatljivo. a nasamo je sve tumačio svojim učenicima«. ali je ono potpuno tek Kristovim otkupljenjem. zamaljski svijet djelo je sedmero nižih duhova. Ptolomej. u kojem kršćanski antiheretici vide autentičnog osnivača gnoze. Od Sirijca Bazilida potječe po vlastitom tvrđenju škola bazilidijaca kojom započinje procvat gnosticizma a bila je utjecajna napose u Aleksandriji. Tko poput velike mase crkvenih kršćana nastoji svoje spasenje ostvariti isključivo vjerom i dobrim djelima ostaje zauvijek na razini nižeg kršćanina. Riječ je o ljudima kojima su jamačno nedostajali kriteriji za brzo prepoznavanje heterodoksna karaktera takvih shvaćanja. od kojih je najviši identičan sa židovskim Bogom. navodno se sam naviještao kao otkupitelj kojeg su nevidljive moći poslale na ovaj svijet. i imala svoje središte u Antiohiji. moralo ga je mnogim kršćanima učiniti privlačnim. otkupljeni govori: »Potvrđen sam i otkupljen. onako kako su je mogli razumjeti. stanovita osnovna zajednička gledanja. sile i eone gornjeg svijeta a donji. Uspjehu gnostičke propagande pogodovale su vjerojatno dvije stvari. Ipak. Drugi su ugrađivali kršćanske misli u izobličenu obliku u svoju nauku. navješćivao im Riječ. Kršćanima se taj gnostik obraćao tvrdnjom da su mu došli u ruke tajni nauci. tamo širila svoje ideje i nalazila pristaše. kao npr. Bazilid je razvio bogatu književnu djelatnost i napisao između ostalog komentar Evanđeljima u 24 knjige. bio je neizbježan dalekosežan sukob između njih i proroka takvog gnostičkog izobličenog kršćanstva. koje je Spasitelj prije svojeg uzašašća povjerio apostolu Matiji u posebnim razgovorima. na kojoj je navodno počivala njihova nauka o »pravoj gnozi« i o spasenju koje se samo po njoj može postići. pokušao pobiti Bazilidova glavna djela u spisu (izgubljenom) »Elenchos«. u ime Jaoa. otkupljujem svoju dušu iz ovoga eona i svega što od njega potječe. no sila koja dolazi odozgor poslala je i njemu životnu iskru koja ga nakon njegove smrti vraća onom višem biću kojemu je srodan. ali isto tako jasno pokazuju koliko je bilo prostora za razlike ili čak proturječja unutar pokreta kao cjeline. Satornil slovi kao prvi gnostik koji spominje Isusa. nepoznati vrhovni otac stvorio je anđele. a u isti mah kao učenik Simona Maga. koji je njegovu dušu otkupio u Kristu koji živi«61. ta se tradicija navodno zbog svoje uzvišenosti predavala samo tajnim putevima. koji su se pozivali sad na ovog sad na onog apostola ili Kristova učenika kao posebno izabranog nosioca objave. tako npr. pa su tako jedini sposobni da potpuno spoznaju Boga. navodno je jedan kršćanin. Bogom Stvoriteljem Geneze. Iako kršćanski pisci ne daju točne podatke. Među slikama religijskih likova koje su štovali nalazila se. O naučavanju Satornila daje nam autor »Philosophumena« potanje podatke. psihika. ali je imala pristaša i u Rimu. Poznat mu je perzijski dualizam. koja je navodno potjecala od Pilata. Agripa Kastor. u svojem »Pismu Flori«. pozivale su se vođe takvih gnostičkih zajednica izričito na apostolsku predaju ili na naviještanje samoga Krista. doduše. ipak se može uzeti da su učitelji i i propagatori gnosticizma nalazili dio svojih pristaša među članovima crkvenih općina. po njemu bezbrojni anđeli nastanjuju 4 nebesa i njihovih 365 svodova. Govoreći o svojoj nauci. Upravo to što je sadržaj tih objava bio obavijen tolikom tajanstvenošću.

u Aleksandriji. o kojima kasnije raspravlja Origen. između kojih se nalazi čista pneuma. Nakon svog uskrsnuća Isus upućuje pozvane u misterije te oni tako mogu izbjeći vlasti demijurga. Da bi se nižem svijetu omogućio uspon k svjetlu. Na put k svjetlu. Poznati »Apokriphon Joannis« pripada književnosti te sekte. a pripisivala mu se »Rasprava o trima prirodama«. ofite. tako da se jedva može sumnjati u to da se radi o spisu na koptskom jeziku o kojem govore Philosophumena. svemir ne počiva na dva nego na tri načela: svjetlu. kojima govori anđelima demijurga da posjeduje pravu gnozu o sebi i svojem podrijetlu. vratio na Istok. Nasenci su vjerojatno bili snažna podskupina ofita. Njih trideset sačinjava vrhovne eone plerome. poznata kao religioznokozmički simbol u različitim poganskim kultovima. a među nalazima u Nag Hammadiju postoji sada jedan spis pod tim naslovom. No on obilno koristi i Pavlove misli kao i svoju verziju Isusovih riječi. koji se pobunio protiv vrhovnog oca i boga. zavadivši se s rimskim kršćanima. Autor Philosophumena. Valentinovi kršćanski protivnici prigovaraju mu da je svoju mudrost uvelike crpio iz Platona i Pitagore. Njegova su shvaćanja širila pisma. poziva se na neku svetu knjigu sekte pod naslovom »Parafraza Seta«. ali se mogao ponovno očistiti i ispiti čašu žive vode. bez koje se nitko ne može otkupiti. ako ga prava gnoza. prikazujući njihovo naučavanje. himni i propovijedi. Ali jedan od najviših eona. stvoritelja neba. Antignostička literatura spominje kao pripadnike tih sekti u prvom redu barbelognostike. koji se zove »Parafraza Sema« . svjetlu.otac koji je nerođen. anđela i demona. pripravlja se umirući gnostik kod valentinovaca pomazanjima i tajanstvenim formulama. a vratiti se u nj težnja je svakog nesavršenog stvorenja. tu se ispravno uočila sklonost gnostika prema srodnim idejama tih filozofskih smjerova. Te tri svjetske sile održavaju se u raznolikim slikama kozmosa. tame i pneume rađa čovjeka. Ona su djelo demijurga. nalazi se ista nauka o trima počelima svijeta. ženskoj emanaciji Praoca. napose u simbolu majčinske utrobe. Jaldabaot izgoni prvi par ljudi iz raja. iz kojeg potječe sve zemaljsko zbivanje. Mnoge crte tog naučavanja mogu se naći u spisima ili fragmentima njegovih učenika. Izražen visokim Valentinovim religioznim i pjesničkim zanosom. no on se samo prividno pojavio u ljudskom liku. Prema ondje prikazanom mitu o stvaranju svijeta. koja je imala pristaša napose u Egiptu i Siriji. ili Herakleona. Sve grupe ofita ne vrednuju zmiju negativno. sadržaj kojeg se ne protivi onome što je inače poznato o Valentinovu naučavanju. tako da mu oni više ne mogu škoditi. Krist. U gnostičkom mitu veoma raširene sekte ofita zauzima naročito mjesto zmija. Valentin je svoju učiteljsku aktivnost započeo oko 135. dolazi na svijet u čovjeku Isusu. Na taj način postaje mit o trojstvu kozmičkih počela svijeta karakterističnim elementom setovaca. umjesto njega umro je na križu Simon Cirenac. a kod drugih simbol spasonosne spoznaje. Na rubu tih glavnih gnostičkih smjerova postoje još različite sektaške skupine koje su zastupale veoma popularizirani gnosticizam. koja kod njih ima funkciju Logosa. smatrali su je sinom Jaldabaota. jednaka mirisu balzama. sad ono gnostičko naučavanje često vrlo obimno razrađeno. Ptolomeja. može se duhovno u čovjeku o svršetku svijeta spasiti i opet sjediniti sa svjetlom. U jednom spisu iz Nag Hammadija. Možda se među rukopisima iz Kenoboskiona sačuvalo još koje Herakleonovo djelo. te to daje njegovu naučavanju biblijsku boju. gdje je u tamošnjoj kršćanskoj općini očito igrao važnu ulogu te se. Zbog primjene zmijskog simbola i posudaba iz grčke mitologije moramo sektu setovaca smjestiti u blizinu ofita i nasenaca. u kojem je sad ovo. I savršeni je Logos morao ući u krilo djevice. probudi i oblikuje. Budući da i daljnji spisi biblioteke iz Kenoboskiona znaju za lik proroka Sema ili Seta ili čak tvrde da ih je on sastavio. koji vodi dušu kroz carstvo neprijateljskih moći. koja zajedničkim djelovanjem svjetla. nasence i setovce. koje su navodno sačinili valentinovci. može se pretpostaviti da čitav rukopisni materijal potječe iz posjeda neke setovske općine . tami. Za svoje dualističko razumijevanje svijeta upotrebljavali su Stari zavjet u alegoričkom tumačenju. koji je stvorio i čovjeka i udahnuo mu psihički element. Njegovo tumačenje svijeta počiva na općegnostičkom mitu o nevidljivom ocu iz kojega proizlaze sizigije emanacija. koji ga veže uz materiju. koji je gajio naročitu ljubav prema Ivanovu evanđelju i napisao za nj objašnjenja. najopasnije je ugrozio izvorno kršćanstvo. Gnosticizam je očito u Egipćaninu Valentinu dobio svoj najveći talenat. propagirao zatim svoje ideje gotovo dvadeset godina u Rimu. npr. Oni su se – po Hipolitu – smatrali izvornim gnosticima i držali da svi kultovi i religije potvrđuju njihovo tumačenje svijeta. koja se mnogim kršćanima mogla činiti bliskom. tami i pneumi. Prva od tih sekti dobila je ime po Barbeloni. gornji duhovni svijet. poslao na Zemlju da izbavi iz vlasti arhonta one koji u nj vjeruju. Irenej je poznavao neko "Evanđelje istine«. kod jednih je neutralna. koju je Otkupitelj donio na zemlju. postao je Isus čovjekom na kojeg je sišao Duh prilikom krštenja. po kojem najvješćuje čovječanstvu istinu. koji u svojem »Pismu Flori« umjereno propagira gnostičku religiju. No čovjek je bez znanja demijurga primio i pneumatski element. ali je i zmija prognana na zemlju te tu sa svojih šest sinova izaziva među ljudima razdor i nastoji omesti njihov povratak k vrhovnom ocu.

Za Marciona je bilo nezamislivo da bi Krist otkupitelj. ono je našlo svoj izraz u njegovim poslanicama i u Lukinu evanđelju. već stvarno ljudsko rođenje bilo bi podvrglo Krista vlasti demijurga. Odmah je počeo spretno i djelotvorno prikupljati pristaše. vjerojatno ga je pobliže upoznala s gnostičnim predodžbama. koji su iz njegova naučavanja o prividnu rođenju Krista izvodili i njegovu prividnu smrt na križu. teško su se mogli opovrći. Marcionove općine bitno su se razlikovale od drugih gnostičkih grupa svojom čvrstom organizacijom. a time i ispraznost otkupljenja. i očito velik početni uspjeh marcionovaca uglavnom je rezultat priliva iz tih krugova. fantastične kozmogonije i pretjeranosti čiste gnoze s obzirom na vjeru te razdiobe kršćana na pneumatike i psihike. istina ne dobrovoljno. koje pobliže tumače prije svega njegovu osnovnu tvrdnju o suprotnosti između Starog i Novog zavjeta. Pavao je bio jedini apostol koji je to evanđelje prihvatio nepatvoreno. Kako su i u službi Božjoj ostali veoma slični običajima velike Crkve. koji je zabranjivao svim krštenima. Gnostičke misli. Ta Marcionova osnovna tvrdnja sa svojim nesumnjivo dualističkim polazištem bila je izravan napadaj na kršćansko poimanje Boga. Posvuda su pokraj kršćanskih općina nicali marcionski skupovi. Već sama ta nauka mogla je potaknuti ranokršćanske pisce da Marciona svrstaju među gnostičke učitelje. vodstvo kojih bilo je u rukama biskupa. mogao izabrati nečistu ljudsku put za nosioca božanstva. Dobri bog se objavio tek kad je poslao Krista kao otkupitelja. to mnogim kršćanima i nije bilo naročito teško prijeći u Marcionovu Crkvu. Za to očišćeno Sveto pismo napisao je Marcion komentar. On za Marciona nije pravi Bog ni otac Isusa Krista. koliko njezin doketizam. od kojih je preuzeo pogotovo shvaćanje o starozavjetnom Bogu stvoritelju. govori bog pravde. ipak su bile dostatne da ga tadašnjoj Crkvi učine sumnjivim i da se njegova nauka sve više gleda kao ozbiljno ugrožavanje . samo fragmentarno sačuvane »Antiteze«. boga ljubavi. odbili su ga i vodeći maloazijski kršćani kao Papija i Polikarp iz Smirne. Samo ako se uvjerljivo dokaže njezina nespojivost s apostolskom predajom. Već njegov vanjski život odaje muža svoje volje i djelotvorne inicijative povezane s talentom za organizaciju. koje nije dopuštalo cijepanje na tvrda i samo pravedna boga stvoritelja i nekog. čemu su vjerojatno bile razlog razlike u tumačenju Pavlove nauke. koje je preuzeo. došao je Marcion u Rim i ondje pristupio tamošnjoj kršćanskoj općini. ona im je davala osobitu prodornost.pa se iz njega mogu očekivati i daljnje spoznaje o učenju te sekte. Ali već se sada po prvom uvidu u sadržaju može vidjeti da se njihove misli često odijevaju u naglašeno kršćansko ruho. no i ti su spisi pokvareni dodacima Apostola koji su bili previše pod utjecajem starozavjetnog boga. koja je iz toga slijedila. No smatrali su da ih na taj sud ovlašćuje i njegova kristologija. tako da setovce valja smatrati nedvojbenim predstavnicima kršćanskog gnosticizma. njihov otpor nije izazivala toliko njezina modalistička obojenost. Iz njih je stoga trebalo ukloniti sve što su pravda i zakonitost Starog zavjeta htjele unijeti u objavu koju je donio Krist. jer je smatrao da je tijelo dio zle materije. Crkva je tu prijetnju uskoro spoznala. pa i onda ako je Marcion htio ostati pri stvarnosti Kristove smrti na križu. naime. iz njega. Marcionova se nauka zasniva na jasno ograničenom Svetom pismu. u jesen 144. tako da su postale ozbiljna opasnost za kršćansku zajednicu. Istina. Marcionovi kršćanski protivnici.U očima svojih protivnika Marcion je napokon pripadao gnostičkom taboru još zato što je otklanjao brak. Nakon isključenja iz crkvene zajednice u rodnom gradu. To što je Marcionov učenik Apel1es upravo u toj točci ispravio svog učitelja. Marcion Iako se Marcion ne može smatrati gnostikom u punom smislu riječi. kojima je dao čvrstu organizaciju. jasno pokazuje slabost Marcionove nauke nasuprot crkvenoj. kojega je poslao dobri bog. Ali ni u Rimu nisu Marcionova posebna mišljenja naišla na priznanje. u Marcionovoj teologiji nema onih bizarnih spekulacija gnosticizma o emanacijama iz plerome. U svojoj mladosti sukobio se taj imućni Maloazijac – posjedovao je brodogradilište u Sinopi u Paflagoniji – s vođama domaće kršćanske općine. koji je također živio u Rimu. pa je on. Veza sa sirijskim gnostikom Cerdonom. koji je izmučenom čovječanstvu donio evanđelje o božjoj ljubavi. nego strogi i pravedni bog koji je židovskom narodu nametnuo mojsijevskim zakonom nepodnošljiv jaram. a većina crkvenih pisaca od Justina do Tertulijana osjetila je potrebu da se lati pera protiv Marciona i njegove nauke. ipak je u svoju nauku uzeo toliko gnostičkih elemenata da ga s pravom možemo uvrstiti među predstavnike kršćanskog gnosticizma svoje vrste. do Kristova dolaska nepoznatog. iz kojeg je čitav Stari zavjet već unaprijed isključen. stvoritelj svemira. koju je pomagao velikodušnim novčanim prilozima. astralnog vjerovanja. Oko 140. a njih su opet pomagali prezbiteri. demijurg koji ne zna za dobrotu i Ijubav. konačno izašao iz kršćanske Crkve. može se neutralizirati njezina privlačnost u krugu pravovjernih kršćana.

Jednako opominje kršćane susjedne Atene i otoka Krete da se drže prave nauke te ih upozorava na krivu nauku kao i općine Amastrisa i Nikomedije u Bitiniji. Opsežan književni rad katoličkih pisaca nastojao je potpomoći i teološki obrazložiti pastoralnu obranu crkvenog vodstva. Naročit položaj u kojem se našlo kršćanstvo nasuprot gnosticizmu pojačao je svijest biskupa općina o njihovoj zadaći kao čuvara istinske nauke te je time uvjetovana veća aktivnost vođa kršćanskih općina jače utisnula monarhički episkopat u svijest vjernika i učinila posve jasnim njegovo značenje za buduće zadatke. Crkveno vodstvo u pojedinim općinama poduzimalo je neposredne praktične mjere protiv onih gnostika koji su pokušavali prodrijeti u općine. stoljeća kad uslijed sasvim promijenjena položaja nije I više bilo potrebe ni interesa za tom produkcijom 2. dokazivali nespojivost njegove nauke s kršćanskom objavom te pozitivno suprostavljali osnovnim gnostičkim tezama odgovarajuće istine kršćanstva. od općina kojima je pripadao. i ta izolacija polazi od inicijative crkvenog vodstva ili iz reakcije same općine. Usporedno s tom djelatnošću episkopata u obrani od gnosticizma tekao je rad teoloških pisaca. pogotovo nakon 4. Tužbe mnogih gnostika da ih katolici izbjegavaju i nazivaju hereticima. stoljeća. i to propovijedima i poukom. Čini se da se Valentin tek kasno odijelio od velecrkve. a da se pri tom ne spominje njegovo ime. Primjer biskupa Dionizija iz Korinta oko 170. Hereza njegovih dana bio je u prvom redu gnosticizam. Odbacio ga je i biskup Polikarp iz Smirne. To što se Crkva odlučnije i oštrije borila protiv njegove tvorevine nego protiv mnogih drugih gnostičkih usmjerenja. koji je počivao na ozbiljnosti njegovih asketskih zahtjeva a možda ponajviše na njegovoj snažnoj ličnosti. Pastoralna obrana Crkve ne odražava se. te zato u svojem pismu upućenom Nikomediji izričito spominje Marciona. Vjerojatno su već prvi znakovi gnostičkog uvjerenja prouzrokovali Marcionovo isključenje iz kršćanske općine njegova zavičajnog grada. odvijala se uglavnom u dva oblika. Dionizije je pokušavao čestim dopisivanjem ne samo s općinama uže Grčke nego i Male Azije i dalekog Ponta posvuda stvoriti obrambeno držanje protiv hereza svog vremena. Glavnina te antignostičke literature propala je. pretpostavljaju takve obrambene mjere vodstva općine. oni su sasvim pozitivni. S istim mjerama može se računati posvuda gdje se unutar kršćanskih općina spoznala opasnost od stvaranja gnostičkih stanica. Tok crkvene obrambene borbe i doseg kršćanske pobjede Obrambena borba crkvenih krugova protiv mnogostruke primamljivosti gnosticizma. preobilno u vrelima. koja su se međusobno nadopunjavala i podupirala. čijoj krivoj nauci suprotstavlja »kanon istine«. U ranokršćanskoj književnosti snažnije je odjeknulo samo Marcionovo izopćenje. nakon što su ih dublje spekulativno proželi i razvili im točnije formulacije. žele prikazati slušaocima istinsku katoličku nauku. Prvi je cilj moralo biti uklanjanje žarišta bolesti unutar vlastite općine. Euzebije je još poznavao znatan dio te literature . koji su na književnom planu zauzeli stav prema gnostičkom pokretu. ali nesumnjivo predstavljaju stvarnu obranu od karakterističnih Marcionovih naučavanja. Drugi su se gnostici sami odvojili od kršćanskih općina čim su se osjetili izoliranima te im se više nije pružala mogućnost djelovanja. Sama situacija diktirala je više defenzivni nego ofenzivni karakter. Sinope. Irenej saopćava na jednom mjestu ulomke iz propovijedi nekog maloazijskog prezbitera koga je sam bio čuo.bitnih crta kršćanske vjere. te se zato u pojedinostima teško može rekonstruirati. da preispita oblike svoje organizacije te razvije svu svoju nutarnju snagu protiv takve opasnosti. jasno pokazuje da taj oblik obrane nije bio mjesno ograničen. kojom je ugrožavao opstanak Crkve. Usporedno s istrebljivanjem gnostičkih stanica išlo je poučavanje kršćanskih općina koje su njihovi biskupi i prezbiteri prosvjećivali o opasnosti zablude i upozoravali ih na opasnost za pravu vjeru. valja u prvom redu pripisati njegovu uznemirujućem uspjehu. no u kojima se više puta postupilo protiv njega zbog njegova posebna naučavanja. naravno. iako zastupaju istu nauku. A i u Rimu je vodstvo općine spoznalo da je isključenje i tako bogata i utjecajna muža jedino sredstvo da se kršćani zaštite od zablude koju je propovijedao. godine. ali ono se može smatrati primjerom za mnoge slične postupke koji nisu zabilježeni u vrelima. za svoje novo vjerovanje. S druge strane su teološki pisci onog vremena. Ni jedan drugi lik gnostičkog svijeta nije toliko kao Marcion silio Crkvu da o svojem vlastitom stavu prema Pismu i normi vjerovanja uvijek ponovno razmisli. Ništa se ne protivi pretpostavci da se većina vođa kršćanskih općina tog vremena uglavnom bavila poučavanjem i imunizacijom nasuprot gnostičkoj prijetnji. koji je dolaskom i jačanjem gnostičkog pokreta dobio izvanredno plodonosne poticaje. ili su kao dosadašnji članovi pokušavali pridobiti općinu iznutra. čijoj pastoralnoj djelatnosti posvećuje Euzebije nekoliko informativnih redaka. dakle izopćenje nosilaca gnostičkih nauka iz crkvene zajednice i onemogućavanje stvaranja budućih gnostičkih stanica u vlastitoj sredini.

na knjige Novoga i knjige Staroga zavjeta. Iako se počeci razvoja ne mogu više jasno sagledati. dakle iz nekršćanskih vrela. kojim je jasno definiranu zbirku novozavjetnih spisa proglasio obaveznom. koji se borio protiv Marciona i njegova učenika Apela. čini se da nije napisao. koji se sastoji od pet knjiga. Na osnovi te sačuvane starokršćanske antignostičke literature može se barem u temeljnim crtama prikazati karakter i kvaliteta teološke obrane od gnosticizma. jednako kao i »Syntagma«. Po svjedočanstvu Melitona iz Sarda. naime protiv Hermogena. doduše. ipak je vidljivo da su se dvije u početku odijeljene zbirke. tj. napose Djela apostolska i Apokalipsu. one su djelovale kao uzor i pobuda da se spisima iz vremena pracrkve udijeli isti rang i isti ugled. tek u 3. koji su se svi odreda bavili Marcionom te time naglasili važnost tog čovjeka i njegova djela. Rodon iz Male Azije. U borbi s gnosticizmom sve se više učvršćivala valjanost tog kanona te se on u tzv. koji je na početku 3. suprotstavlja im nauku vlastite Crkve. za razliku od Ireneja. Evanđelja s jedne i Pavlove poslanice s druge strane. stoljeća djelovao u Rimu. Protiv gnostika pisao je Hegezip. Jedno daljnje djelo protiv Marciona. Tom opasnom rastvaranju pojma Crkve suprotstavljali su se kršćanski teolozi time što su u prvi plan stavljali pojam apostolske tradicije i sukcesije te definirali i osiguravali opseg kršćanskih svetih Pisama. biskupi su. koje je bio naumio. ali se može rekonstruirati na osnovi kasnijih osvrta. Filip iz Gortine na Kreti i Teofil Antiohijski. ostalih izvanbiblijskih apostolskih predaja i odbijanje tvrdnje biskupa kršćanskih općina da su jedini legitimni svjedoci te cjelokupne tradicije. Zacijelo je Marcionov čin. kratak je i oskudan te pruža malo građe za poznavanje posebnosti crkvene borbe protiv gnosticizma. Spisu protiv Marciona. njegovo ostvarenje nije nadmašio ni jedan od kasnijih antignostičkih pisaca. Općenito se može reći da je crkvena teologija ponovno promislila i dublje obrazložila upravo ona naučavanja kršćanske objave koja su gnostičke teze bile osobito napale i ugrozile. stoljeća došao je u Rim da bi nasuprot gnosticizma koji se širio upoznao istinsku nauku. pospješio već započeti razvoj na crkvenoj strani. To vrijedi i za autora djela »Philosophumena« ili »Refutatio«. premda ne posve sigurno. Pri tom stvarna solidnost i nutarnji interes za predmet donekle nadoknađuju formalne nedostatke prikaza. koji je. koje se općenito.te spominje i čitav niz pisaca koji su je stvarali. Oba manja djela »De carne Christi« i »De resurrectione Carnis« dokazuju pozitivno iz Svetog pisma da su dvije gnostičke teze neodržive. ali očito pruža samo neki izbor. zatim Modest. nego je. posvetio je Tertulijan posebnu brigu. njihova nauka o prividnu Kristovu tijelu i njihovo nijekanje uskrsnuća tijela. nasuprot njemu. Tri su daljnja spisa uperena protiv određenih gnostika. U nj ulazi Agripa Kastor. Njegov rad pretpostavlja poznavanje Ireneja. upotrebljavajući rimski pravni jezik. jer počiva na osobnom čitanju gnostičkih spisa. koji je pisao protiv gnostika Bazilida. uskoro nakon sredine 2. kojega Euzebije posebno hvali zbog izvrsna pobijanja Marciona. Na prikaz gnostičkih sustava nadovezuje se kod Ireneja pobijanje njihovih zabluda. valentinaca i Marciona. Protugnostičke tendencije imali su i neki apokrifi koji su došli iz katoličkog područja i htjeli biti pravovjerna protuteža istovrsnoj literaturi gnostičkog podrijetla. priznatim kao Sveto pismo. od kojih su sačuvani još neki fragmenti. podrijetlom s Istoka. u originalu izgubljen. pregled dotadanjih hereza. izlaže smisao i vrijednost apostolske tradicije nasuprot tvrdnjama hereza. tj. kao i niz drugih teologa čija imena Euzebije ne spominje. osobito gnosticizma. Tvrdnja glavara gnostičkih škola i sekti da jedini posjeduju objavu koju je Krist povjerio apostolima značila je ništa manje nego obezvređivanje kršćanskih svetih spisa koji potječu još iz apostolskog vremena. Važniji su naprotiv spisi jedinog Latina koji se. No Crkva nije kopirala Marciona. Dobro poznavajući Pisma i crkvenu predaju. podrijetlom s Istoka svoje »Zanimljivosti«. Prikaz vlastitog katoličkog stanovišta. kao što su »Acta Pauli« i »Epistola apostolorum«. doduše. da posjeduju pravu Kristovu nauku. pomalo približile. »Fragmentum . preuzela knjige Starog zavjeta kao Sveto pismo – alegorijska interpretacija olakšala joj je da ih shvati kršćanski – a zatim u svoj novozavjetni kanon uzela daljnja Pisma koja je Marcion zabacio. misterija. Izvanredno su vrijedni prikaz i kritika gnosticizma koje je dao biskup Irenej Lyonski u svojem djelu »Raskrinkavanje i pobijanje krive gnoze«. stoljeću obara na gnosticizam. spis je najpodrobniji prikaz glavnih Marcionovih teza te sadrži oštroumno pobijanje na osnovi razuma i Biblije. dijele se Pisma oko 170-180. Protiv njega je nastupio i Justin Mučenik. iako je ova druga zbirka po svojem ugledu zaostajala za Evanđeljima. pripisuje prezbiteru Hipolitu. onda se rušio temelj na kojem je dotad počivalo nutarnje ustrojstvo Crkve. Polazište za razvoj kanona novozavjetnih Pisama bilo je već dano u knjigama Starog zavjeta. Ako je ta gnostička teza bila opravdana. ali u diskusiju unosi novo gledište utoliko što nastoji dokazati da gnostici ne crpe svoje nazore iz Svetog pisma nego iz djela grčkih filozofa. To je Tertulijan iz Kartage. U spisu »De praescriptione haereticorum«. Među antignostičkim piscima Meliton iz Sarda. astrologije i magije.

stoljeća već svojem konačnom obliku. Hipolita i Tertulijana. u nekoliko desetljeća istisnut je otrov koji je bio prodro u tijelo Crkve i gnosticizam je vraćen u svoje okvire. Samo su se oni spisi mogli priznati kao kanonski koji su potjecali iz apostolskih vremena i koje su već izrana u predajama općina osobito cijenili. kršćansko naučavanje i načela koja su iznijela antignostički teolozi ne predstavljaju po svojem sadržaju neke dotad nepoznate elemente naviještanja kršćanske vjere.Muratorianum«. Tko bi tom normom ili pravilom vjere mjerio gnostička naučavanja. no bilo bi iskrivljavanje povijesne stvarnosti kad bi se u toj Crkvi vidio uglavnom samo antimarcionovski pokret. stoljeća kristološki obogatila te tako odlučno naglasila stvarnost Kristova čovječjeg rođenja. Precjenjivanje vrijednosti »spoznaje« za spasenje kod gnostika navelo je kasnije Aleksandrijce Klementa i Origena da dublje promisle o odnosu između vjere i znanja te dođu do kršćanskog razumijevanja gnoze i da ga upotrijebe u teologiji. Nema sumnje. morala se Crkva pozivati na neki neoboriv. koji su vjernici primali prilikom krštenja. popisu novozavjetnih kanonskih knjiga koji je nastao u rimskoj ili nekoj Rimu bliskoj općini. suprotstavilo je kršćansku uvjerenost u uskrsnuće tijela. Nakon toga javlja se antignostička polemika među kršćanima još samo rijetko. To nas podsjeća na simbol krštenja ili barem na zbir onih vjerskih istina u koje je krštenički vjeronauk uvodio katekumene. mogao je neposredno otkriti njihovu suprotnost istinskoj nauci. što ga Irenej rado zove kanonom istine86. Upravo se formula vjerovanja prilikom krštenja oko sredine 2. stoljeća. Ipak je pojava gnostičke hereze bila za Crkvu djelotvoran poticaj da se dublje zamisli nad vlastitim posjedom. Tok borbe potakao je pojedine teologe da naglase još jednu ili drugu objavljenu istinu koju su gnostička naučavanja bila ugrozila ili iskrivila. To je najbolje pokazivala jaka nutarnja samostalnost kojom je mlada Crkva prevladala Marciona i ostali gnosticizam. jedva bi se bila mogla spasiti da se protiv tih novotarija borilo vlastitima. a njezin posvemašnji nestanak u 4. Odluka u korist Crkve pala je još prije kraja 2. koju su bile ugrozile novotarije gnostičke propagande. njezino nutarnje bogatstvo bilo je veće od zbroja antimarcionovskih teza. stoljeća imale stanovitu privlačnu snagu među obrazovanim u kršćanskim općinama velikih gradova. Odlučujući o tome koje će spise primiti u tu kanonsku zbirku. Stvaran je doseg te brze i trajne pobjede u tome što je crkveno kršćanstvo. Zbog svoje stroge organizacije. 16. premda su njegove ideje još do sredine 3. Tako se Irenej prihvatio zadatka da nasuprot dualističkom nerazumijevanju istočnog grijeha iznese istinsku nauku o prvom grijehu te nasuprot gnostičkoj ideji da se čovjek spašava sam istakao nezasluženost milosti. kao što 'se vidi iz djela Aleksandrijaca. Isto je Vjerovanje nagovješćivalo jednoga Boga kao gospodara i stvoritelja svega i tako odbijalo sve gnostičke spekulacije o podrijetlu kozmosa i Marcionovu nauku o dvama bogovima. Tim principom apostolske sukcesije pozitivno je osigurana tradicija kao bitan element crkvenog vjerskog života i crkvene teologije. Taj se princip našao u crkvenoj tradiciji. Time je pogođen doketizam mnogih gnostičkih smjerova i osigurana povijesnost Gospodinovih djela spasenja od spiritualističkog rastakanja. ostali gnosticizam izgubio je svaku nutarnju povezanost i spao na sektaštvo. približava još prije kraja 2. Gnostičkom obezvređivanju tijela. Samostalnost crkvenog kršćanstva. stoljeću dokazuje da je nekoć tako moćan pokret postao beznačajan. Marcionova se crkva duže održala. Jamstvo za autentičnost takvih predaja mogli su opet biti samo oni glavari općina koji su se u neprekinutom slijedu mogli povezati s apostolima. Pogotovo je marcionizam pospješivao proces bržeg i uspješnijeg razvoja dogme i kršćanske samosvijesti te tako pridonio svoj dio oblikovanju ranokatoličke velecrkve. kao dijela zle materije. jer ti spisi ni u kojem slučaju nisu mogli dokazati da su ih svjedoci i čuvari apostolske tradicije u općinama ikada priznavali. nasuprot gnostičkoj navali. Njegovi protivnici nazivaju ga »herezom Frigijaca« te tako odaju geografski prostor gdje je . Antignostički teolozi pripravili su još jedan princip za pobijanje zabluda. objektivan princip. trpljenja i smrti. da pojedine istine jasnije formulira i odIučnije istakne. a negativna se poplava gnostičkih apokrifa i poučnih spisa Iišila autoriteta i isključila iz Crkve. poglavlje Uspon montanizma i obrana od njega Borba protiv gnosticizma još se nije bila okončala kad je u krilu Crkve počeo novi pokret koji se sam prozvao »novo proroštvo«. sačuvalo svoju vlastitost kao nadnaravna zajednica života i vjere koju je ustanovio Krist te tako izbjeglo opasnosti da se rastopi i potone u moru helenističkog sinkretizma.

a nije ni bilo značajnijeg pisca koji bi svojim spisima objavio svijetu poruku novog proroštva. a Crkva ga je preporučivala vjernicima kao nešto dobrovoljno. koja je u njihovim očima čovjeka najjače vezala za ovaj svijet. Montan je prešao granice dotadašnje prakse kad je svim kršćanima naredio post kao zapovijed koja nije dopuštala nikakva prijekida jer se svakog časa mogao očekivati Kristov ponovni dolazak. Bilo je i napetosti između duhom obdarenih i nosilaca crkvenog autoriteta. Istina je da su krivi proroci. zanesenjaci i varalice među njima iznijeli proroštvo na zao glas te probudili sumnju protiv svake nove pojave takvih nosilaca duha. koji tek sada preko njega želi uputiti kršćanstvo u svu istinu. stoljeće našlo za nj oznaku »montanizam« kad se htjela istaći uloga koju je igrao Montan u nastanku pokreta. jer se oba čimbenika nisu morala isključivati. ograničila se zapovijed na uobičajeni post prilikom liturgijskih postaja. To važnija su za pristaše pokreta bila proroštva Montana i njegovih pratilaca. kao i u sličnim slučajevima. rat i socijalna bijeda za Marka Aurelija. Ne može se. Početni uspjeh troje proroka bio je značajan. te stoga montanistima nije smijelo biti teško da predaju svoje zlato i srebro i sličnu imovinu. Dotad je bio ograničen na dva puta po pola dana u tjednu. no ipak valja uračunati stanovitu sklonost pučanstva maloazijske pozadine prema vjerskim pretjeranostima. Hipolit pripovijeda kako je neki sirijski biskup pošao na čelu svoje općine ususret Kristu. iako su se ograničavali na usmenu propagandu. uzmicanje bi značilo vezati se na ovaj svijet koji se bližio svom kraju. kako bi se odatle mogli uzdržavati njihovi propovjednici i proroci. No nosioci proroštva izvodili su iz svoje zadaće zaključke koji su predstavljali dalekosežne zahvate u dotadašnju praksu života crkvene općine te napokon prisilili crkveni autoritet da osudi čitav pokret. Kako je taj izostao. za vrijeme kojih je bilo dopušteno samo uživanje suhe hrane. Obje su proročice dale dobar primjer i napustile bračno zajedništvo sa svojim muževima. Vjerojatno bi val montanizma ostao bez dubljih i daljnjih posljedica da se ograničio na propovijedanje eshatološke poruke. Ono se vraća obliku religioznog entuzijazma. raspršio je val oduševljene vjere sve sumnje. koji je već praopćina poznavala i visoko cijenila. U njemu ni zemaljski posjed nije imao više nikakve vrijednosti.pokret nikao. Priscila i Maksimila. a s njim će započeti i nebeski Jeruzalem u dolini kod frigijskog gradića Pepuze. koja su se uskoro sabirala i dalje širila. očito su nasljedovanje svojeg primjera shvaćale kao dužnost i zabranile sklapanje ženidbe u kratkom vremenu prije Gospodinova povratka. Rana faza počela je oko godine 170. kad je Montan u selu Ardabau u graničnom području između maloazijskih pokrajina Frigije i Mizije uskoro nakon svog krštenja ekstatičkim držanjem i osebujno tajanstvenim govorom proglasio kršćanima svog zavičaja da je vjesnik prorok Svetog Duha. što je dovelo do isključenja pristalica pokreta iz crkvenog zajedništva. neispunjenjem proroštava vratila bi se. Tek je 4. Njegova istaknuta značajka jest eshatološka poruka da neposredno predstoji ponovni dolazak Gospodina. no uvijek se našao pravi odnos. No najjače posljedice morao je imati zahtjev montanističkih vođa da se ljudi po mogućnosti odreknu ženidbe. doduše. a nastao je kao službeni post prilikom liturgije postaja također iz eshatoloških motiva. Naziv »novo proroštvo« izvrsno ističe osnovnu ideju tog nutarnjeg crkvenog strujanja. Samo još malo tih oracula može se naći zabilježeno kod antimontanističkih pisaca ili Tertulijana. trijeznost. U početku je ta poruka nailazila na sumnju. pridružile Montanu i na jednako zanesen način izricale svoja proroštva i pogotovo kad je Montan obećao svojim pristašama bolje mjesto u budućem nebeskom Jeruzalemu. želeći ga dočekati u pustinji i da je neki biskup na Pontu propovijedao kako mu je u snu objavljeno da će za godinu dana biti sudnji dan i da više ne treba vjerovati Pismu ako se biskupovo proroštvo ne ispuni. pri čemu su pojedini članovi kršćanskih općina nastupali kao posebno obdareni nosioci duha i proroci koji su svoje talente stavljali u službu intenzivnog života općine. Stanovita spremnost za tu poruku postojala je u mnogim pokrajinama Rimskog carstva uvjetovana teškim prilikama koje je donijela kuga. ali kad su se dvije žene. ali se post produžio sve do večeri posnog dana te su mu dodana još dva tjedna uzdržavanja. Razvoj montanističkog pokreta prolazi ranu fazu zatim razdoblje modifikacije uslijed Tertulijanova utjecaja te periodu konačne propasti nakon pobjede Crkve. Tertulijan je kasnije taj . jer je već odavno bio priznat kao oblik nutarnjeg posvećenja. Nametala se misao da se post uzme kao sredstvo duševne priprave na ponovni Kristov povratak. dokazati nikakva veza između starih frigijskih kultova i novog proroštva. tako da treba posegnuti za izvještajima protivnika ako se traži odgovor na pitanje o sadržaju novog proroštva. Iz temeljnog eshatološkog stava potekao je i drugi zahtjev montanističkih proroka koji su zabranjivali kršćaninu što čeka svog Gospodina svaki bijeg pred mučeništvom. Ali ovaj put je došlo do sukoba između proroštva i crkvenog autoriteta.

Nezavisno od toga bio je rimski biskup Eleuterije obaviješten o pojavi novog proroštva. Stječe se dojam da je želio odijeliti proroštvo od njegove povezanosti s ličnostima rane faze i s lokalnim uvjetovanostima Male Azije te mu dati univerzalnu crtu. no očito ga nije smatrao ozbiljnom opasnošću. od kojih je Maksimila umrla godine 179. pred tom nadnaravnom instancijom morala je ušutjeti svaka druga. Pepuzu uopće ne spominje. a ako bi i imala karizmu proroštva. Iz montanističkih spisa može se lako dokučiti što ga je osobito privlačilo novom proroštvu. a da pri tom nije imalo nikakve veze s gnostičkom herezom ili krivim naukama jednog Prakseje. Ta se koncepcija očituje u novom obrazloženju povijesti spasenja koje Tertulijan daje novom proroštvu. u svojoj ranoj fazi. Kartage. i rimski biskup. Rimski biskupi očito u početku nisu shvaćali opasnost koju je novo proroštvo predstavljalo za crkvenu organizaciju i sređen život zajednice. . Iz maloazijskih pokrajina prešao je pokret u Siriju. Ograđuje se i od previše konkretnih navoda proroštva ukoliko se odnose na silazak nebeskog Jeruzalema. Još je papa Zefirin (199-217) dao najprije pozitivan sud o pokretu. On je o njegovu naučavanju i organizacijskim oblicima ponovno promislio i u pojedinostima ih toliko promijenio da Tertulijanov montanizam nikako više ne predstavlja početni montanizam. koji je mogao biti samo negativan. Sofistikom. Doskora je morao napustiti pokušaj da kršćansku općinu svog zavičaja. A upravo je ona bila naviještala: »Poslije moje smrti neće više doći nikakav prorok. pa i katolički mučenik. Tartulijan pripisuje kasniji preokret u držanju pape Zefirina utjecaju Maloazijca Prakseje.propis primijenio na zabranu drugog braka. Nema nikakvih podataka kada i kako je afrički pisac došao u dodir s novim proroštvom. On. koji spominje dopisivanje između tih dviju općina i »braće« u Aziji i Frigiji. sada je preko svake mjere udarao na ono što je nekoć branio i sa žarom štovao. što ih je preko svake mjere grdio nisu htjeli priznati. No Tertulijan nije bio tip koji bi se novom proroštvu podvrgao bez kritike kao sluga. poznaje zbirku njihovih proročkih izreka. Brojnim pristašama u Frigiji pridružile su se uskoro novoosnovane montanističke općine u Lidiji i Galaciji. ona ne smije niti poučavati. sigurno bi se crkvene borba protiv njega bila drukčije razvijala da mu nije prišao muž Tertulijanova formata te ga bar literarnom diskusijom opet doveo u središte pažnje. brani Tertulijan zabranu bježanja pred progonima te jedan jedini brak postavlja kao bezuvjetan nalog Parakleta (»secundae nuptiae – adulterium« = druga ženidba – preljub). ali je rijetko upotrebljava te se za svoje uvide radije izravno poziva na Parakleta. gdje se napose proširio u Antiohiji. nego ih i odobrava. koja katkada graniči s akrobatikom. koju »psihici«. što nisu bili kadri učiniti ni Montan ni njegove pomoćnice. u kojem je pokret igrao stanovitu ulogu. jer nije izrekao nikakve osude. zbog koje je postao načelan protivnik biskupske Crkve te se konačno odijelio od crkvenog autoriteta zasnovanog na apostolskoj sukcesiji. Najveći zamah imao je montanistički pokret naravno. pokazuju njegovi spisi da ne samo poznaje temeljne ideje pokreta i njegove zahtjeve prema kršćanima. odriče joj ne samo svaku svećeničku funkciju. Za nj ona tri velika proročka lika prve faze nisu nikakav autoritet u koji se ne smije dirati. jer je njegovim pristašama poslao mirovna pisma. Sigurno ga je još više privlačila spoznaja da se u montanističkom obliku kršćanstva svatko za svoj stav mogao izravno pozivati na Duha Svetoga. Najvažniji Tertulijanovi montanistički spisil00 zastupaju rigorističke zahtjeve proroštva nesmanjenom oštrinom i strastvenim jezikom. istina. koji ga je navodno iscrpnije. Priscila ima još jedan razlog zbog kojeg zahtijeva radikalnu spolnu suzdržljivost: ova posebno osposobljuje čovjeka za proročke vizije i saopćenja. a niti nastupati pri službi Božjoj. koja su bila izraz crkvenog zajedništva. tako dokazuje i obavezu posta. Izvorno poslanje novog proroštva sastoji se u tome da kršćanstvo i čovječanstvo djelovanjem Parakleta dovede do zrelosti muževne dobi. koje također nije odbacivalo frigijski pokret. ona bi vrijedila samo za privatno područje. Tu je u nekim pitanjima kršćanskog života naišao na shvaćanje koje je svojom nemilosrdnom strogošću prema svemu osrednjem i prosječnom odgovaralo njegovu dubokom rigorizmu. Prvi udarac daljnjem širenju pokreta nanijela je smrt prvih triju nosilaca proroštva. kako to proizlazi iz Euzebija. nego izvršenje kraja«. uskoro se pojavio i u Traciji. Otprilike od godine 205/206. Bezobzirno je krut prema grešnima i palima njegov napad na crkvenu praksu u pitanju pokore. Čak i u čovjeka koji je imao duševnu strukturu Tertulijana treba pretpostaviti da je u prijelazu od katolika do fanatičkog montanista prošlo vrijeme borbe. ali krivo obavijestio o prorocima i njihovim Crkvama. biskupska Crkva. možda su ga na takvo držanje potaknuli lyonski kršćani. Mnogim dotadanjim pristašama omogućila je tom izrekom sud o istinitosti svog proricanja. Iznenađujući rano znale su galske općine Lyona i Viennea za montanistički pokret. koji su svog prezbitera Ireneja poslali u Rim s pismom. Prije svega ne dopušta ženi da u montanističkoj općini kako je on zamišlja zauzme onaj položaj koji su otprilike imale Priscila i Maksimila. jer ga je njegova nova vjera stavljala u svima očitu suprotnost prema njegovu nekadašnjem uvjerenju. Možda bi pokret bio brže propao.

a na Istoku sve do 9. pokazala se obrana neizbježnom. Osnivao se na žestokoj mržnji prema otpadnicima . čiji se poziv na službu vršio po stvarnim kriterijima. Odlučan otpor susretali su kršćani najviše kod ortodoksnih Židova tadašnje Palestine. čak ih nije moralo uzbuniti ni ponovno duboko uvažavanje pracrkvenog dara Duha. Obrambena borba crkvenog autoriteta protiv montanističkog pokreta počela je. ali ne kao Mesiju i Sina Božjeg. poslije katastrofe 70-tih godina mnogi su se Židovi opet naselili u gradu. Mnogi kršćani koji su pobjegli u istočnojordansku Pellu nisu se po svoj prilici vratili u Palestinu. a njegovu vijest potvrđuju rabinska vrela. njih i njihove pristaše valjalo je stoga isključiti iz crkvene zajednice. O njezinoj veličini postoje samo neodređeni podaci u vrelima. stoljeća Pitanje kako se kršćanstvo u 2. Njegovo je središte opet bilo Jeruzalem. nije bilo hrama kao središta njihova kultnog života. početkom 5. Zato su neki od njih pokušali ispitati istinitost proročke milosti.pridobije za montanistički pokret. izbjegla je opasnosti da postane beznačajna sekta sanj. Dositej . koje je dijelom i nadalje tvrdilo da su svi kršćani dužni obdržavati Zakon ako se žele spasiti te priznavalo Isusa iz Nazareta. Očito pretjerani rigorizam njegova afričkog pobornika nije u priprostom kršćanskom puku mogao pridobiti mnogo pristaša. Time što je odbila da pretjerani asketski program montanista učini obaveznom normom za sve kršćane. Uz to se u naviještanju novog proroštva nisu mogle razabrati nikakve veze s dotadašnjim zabludama protiv kojih se Crkva borila. za to jamči njihova književna vrijednost i jedinstvenost njihova sadržaja. naime. To pretpostavlja da je i nova općina. kako je rečeno. Maloazijski biskupi morali su prije ili kasnije doći u nedoumicu koja prati pojavu svakog entuzijastičkog pokreta. Ali radilo se samo o čitaocima. Židovski rat u 1. stoljeća u Španjolskoj. kao velikog proroka. stoljeću širilo ponovno nam skreće pogled na Palestinu. Našli su se najprije u sporu s heterodoksnim judeokršćanstvom. isticanje spremnosti za mučeništvo i pohvala ćudoređa u bračnom životu bile su vođama općine oduvijek prisne teme njihovih propovijedi. na goleme teškoće. svoje nutarnje učvršćenje i svoj daljnji misijski rad u kulturnom prostoru kasne antike. Menander i Cerint. 17. osim toga u nj su prodirale gnostičke ideje kako su ih zastupali npr . koju je Crkva provela protiv montanizma. koja je očekivala svoje skorašnje ispunjenje. imala je za nju posljedice koje su jače istakle njezinu posebnost te uvjetovale njezin daljnji razvoj. doduše. Još uoči polovice 3. Biskupi su na mnogim sastancima o tome vijećali – to su prvi primjeri takvih sinoda u crkvenoj povijesti uopće – te došli do zaključka da Duh Božji ne govori iz novih proroka. u kojemu. ipak je zanimljiva Euzebijeva opaska po kojoj su do Simeonove smrti »mnogi iz obrezanja došli do vjere u Krista«. dakako. a male skupine nalazimo još potkraj 4. jer mu je suprotnost prema kršćanskom životu i crkvenoj tradiciji postala očita tek u bližem dodiru. stoljeća. Naglašavanje posta. stoljeća bavila se jedna biskupska sinoda u Ikoniju tim pitanjem. ni u jednom Ciprijanovu djelu ili pismu nema ni najmanjeg odjeka o montanizmu. st. Pobjedonosna obrana. Istom kad je svima postalo jasno da su spomenuti istinski kršćanski elementi prekomjernim pretjerivanjem u svom pravom značenju tako izobličeni da predstavljaju krivotvorinu kršćanske predaje. dokrajčio je privremeno misijsku djelatnost jeruzalemske općine i palestinskih kršćana. te je ondje pružala kršćanskoj misiji male mogućnosti djelovanja. Hegesipu je poznato da je u tom razdoblju bilo kršćana izvan Jeruzalema. kako su to zastupali frigijski proroci. a oni koji su se vraćali našli su se pred zadaćom da ponovno izgrade život zajednice u Jeruzalemu i izvan njega. a ne o vjernicima. u prvom redu u Galileji. gdje je biskup Simeon sve do svojeg mučeništva (oko 107) upravljao općinom. međutim.ara i sačuvala se za svoj zadatak da Kristovu poruku prenese svim ljudima i da je učini djelotvornom u svakoj kulturnoj sredini. kao i prijašnja djelovala misijski. Misijski rad kršćana nailazio je. Zanimljivo je da poslije Tertulijana vrela o montanizmu najprije potpuno šute. zadržala je Crkva za se mogućnost da realnim pogledom ocijeni i poduzme svoje sadašnje i buduće zadatke. poglavlje Širenje kršćanstva do kraja 2. počelo novo razdoblje palestinskog judeokršćanstva. u Rimu. Napose je Samarija bila pod utjecajem Simona i Menandra. No njegovi su spisi bez sumnje našli svoje čitaoce.Simon Mag. ali su ih montanisti odbili. Isključivanjem religioznog subjektivizma koji se ne može kontrolirati i njegova zahtjeva da samo on vodi vjernike. tako da je u godinama 73/74. osigurala je zajednici kršćana objektivno vodstvo posredstvom dotadašnjih službenika. ne počiva li novo proroštvo na obmani. Odrekavši se napokon eshatološke nade. Uoči Augustinove smrti priključuje se jedan ostatak tertulijanovaca Crkvi u Mrici i donosi svoju baziliku u posjed katoličke Crkve. malo pomalo.

stoljeća. stoljeća u istočnosirijskom kraju Osroeni kad je judeokršćanin Addai počeo djelovati u Edesi i njezinoj bližoj okolici. te su se za nj već zarana zanimali razni heretici. i 2. stoljeću. Sidonu i Tiru. koji su bili došli u dodir s helenizmom. kako je Euzebiju poznato. Kršćanska Crkva u Edesi. Bit će da je za te općine oko godine 160. stoljeću. koji je po kasnijem pričanju Epifanija pristupio jeruzalemskoj općini. Tacijan stvorio svoj Diatesaron. za sjevernu Arabiju ili Transjordaniju pokazuju neki znaci da je ondje kršćanstvo bilo poznato već u 1. Posrednici kršćanske vjere mogli su biti i judeokršćani koji su iz Jeruzalema i Palestine pobjegli u istočnu Jordaniju. Tako je njihov prvi biskup Marko. Karakteristično je za misijski rad mlade sirijske Crkve da se nije ograničila na gradove. »Arapa« ima među Židovima i prozelitima koji su za prvih Duhova boravili u Jeruzalemu (Dj 2. S Pantainosom spominje se prvi kršćanski . u smislu kasnijeg Trajanova reskripta. mogla se kršćanska općina oblikovati samo iz nekadašnjih pogana. Slučaj biskupa Paluta. stoljeća među Arapima bilo samo pojedinačnih obraćenja. te godine 107.11). ali je iz nje bio opet isključen zbog svojih sklonosti poganskom praznovjerju. Iz Edese je zaslugom misionara Addaija kršćanstvo već prodrlo dalje prema istoku sve do Mezopotamije. Ipak rano obraćenje kraljevske kuće i proglašenje kršćanstva još u 2. O misijskoj djelatnosti među pripadnicima poganskih viših slojeva svjedoči obrambeni i propagandni spis biskupa Teofila koji je uskoro nakon godine 180. Budući da se vijest da je Petar ustanovio egipatsku Crkvu zasniva na kasnijoj legendi. nije ni jednorn pripadniku židovske rase bio dopušten boravak. Poganskokršćanska zajednica u Jeruzalemu nije u toku 2. Postojanje kršćana u drugoj polovici stoljeća između Nisibisa i Eufrata jest vjerojatno na osnovi natpisa iz Aberkiosa. U susjednoj Siriji zadržale su kršćanske općine iz apostolskog vremena svoje značenje u gradovima ili ga povećale. Upućen Autoliku. bio posvećen za Edesu. bio prešao na kršćanstvo. Počeci pokrštavanja Egipta posve su tamni usprkos mnogobrojnim nalazima papirusa iz 1. te je proizvela i jaku misijsku protuakciju. nego se vrlo rano trudila oko kristijanizacije seoskog pučanstva. kao jedini bivši poganin spominje se prevodilac Biblije Akvila. Bardesanes ističe kao tipično redovite sastanke nedjeljama i post u određenim danima. i 2. stoljeća napisao svoj “Dijalog između Jazona i Papiska o Kristu”. stoljeća vjerojatno povećao broj kršćana u Damasku. Valja računati s tim da je ovdje gnostička misija imala veće početne uspjehe nego ortodoksno kršćanstvo. dok su drugi pobjegli u istočnu Jordaniju. ali se njihovo postojanje može dokazati gotovo samo po gradovima. Tako se tokom 2. stoljeća najstariji dokazi o prisutnosti kršćana na egipatskom tlu. znači svršetak drugog razdoblja palestinskog judeokršćanstva i time prestanak mogućnosti misioniranja među Židovima Palestine. tako Bar-Kohbin ustanak iz godine 132-135. koje tek u posljednja dva desetljeća 2. koji je u Antiohiji oko 190. Po Justinovu svjedočanstvu ta se mržnja svjesno podgrijavala u palestinskim sinagogama. dok je fenička pozadina ostala uglavnom poganska. razape. Dok u južnoj Arabiji nema za dulje vrijeme nikakvih potvrda o postojanju kršćana. to su vjerojatno fragmenti iz Ivanova evanđelja na papirusima iz početka 2. Ovaj je Aggai morao zbog gnostičkih zabluda isključiti iz zajednice Bardesanesa. Prije svega je kršćanstvo u svom najranijem važnom misijskom središtu Antiohiji vrlo povećalo ugled zahvaljujući svom biskupu Ignaciju te mu je uspjelo pridobiti nove članove općine među stanovništvom grčkoga jezika. Kristijanizacija židovskog seoskog pučanstva zaustavila se prije Konstantina većinom na odlučnu otklanjanju svega što je kršćansko. te Mesijom i nadalje naviještali onoga kojega su Židovi bili razapeli na križ. bio Grk. Kako u gradu Aelia Capitolina. stoljeća nose također grčka ili rimska imena. koji je neposredno prije sredine 2. pokazuje interes Antiohije za to misijsko područje koje je ulijevalo mnoge nade. Židovi su iz Palestine razašiljali »izabrane muževe« koji će prije svega u težištima židovske dijaspore suzbijati širenje kršćanske vjere. koji je bio sagrađen na rnjestu Jeruzalema. Njegov rad nastavio je kasnije mučenik Aggai i glavari edeske općine Hystaspes i Aggai. Tamošnjoj općini u Pelli pripadao je apologet Ariston. u prvom redu u gradovima kao Bostri. stoljeća igrala nikakvu posebnu ulogu. kako se to često prije tvrdilo. Novo misijsko područje otvorilo se kršćanskoj religiji u prvoj polovici 2. stoljeća dolazi u Aleksandriji jače do izražaja. koji je kod prokonzula Atika optužen kao potomak Davidov i kršćanin. nakon postojana ispovijedanja vjere. koju je srušila poplava godine 201. biskupsko sijelo Aelije slijedilo je potkraj stoljeća po rangu nakon Cezareje. U to su vrijeme nastale daljnje općine oko Edese. ostaje i dalje sporno. a njegovi nasljednici do sredine 3. Iz palestinskih krugova protivnih kršćanima proizašla je i denuncijacija protiv biskupa Simeona. koji je 179. I u ostaloj Palestini bili su sada kršćani uglavnorn Grci. U Palestini vjerojatno nikada nije mnogo pogana prelazilo na kršćanstvo. ukazuje na razvijen život općine. Kao što židovski rat predstavlja konac za praopćinu. No vjerojatno je prije 3. Mnogim judeokršćanima donio je progon koji je provodio vođa bune smrt. koje su se potkraj stoljeća morale nalaziti unutar neke organizirane cjeline jer se jedna sinoda u Edesi bavila pitanjem datuma Uskrsa.koji su se odrekli subote.

Izričito misijski cilj slijedio je obrazovani rimski Grk Justin kada je po uzoru na antičke učitelje u svojoj školi želio prenijeti »istinsku filozofiju« zainteresiranim intelektualcima glavnoga grada. stoljeća prevladava latinski elemento. Korint sada nadmašuje sve ostale općine svojim intenzivnim životom. najčasnijim izrazima. a nema nikakvih vijesti iz 2. Možda je koji vojnik-kršćanin. prema kraju 2. usprkos Neronovim i Domicijanovim progonima. Bogata karitativna djelatnost.učitelj koji svojom podukom propagira novu vjeru. stoljeću pouzdanih vijesti. Dopisivanje biskupa Dionizija iz Korinta. Narednih desetljeća sve su češća imena maloazijskih gradova u kojima se uvriježilo kršćanstvo. kojemu je oko godine 112. Valentin i Teodot. Amastris i »općine na Pontu« te pokazuje dobro organizirano kršćanstvo koje je na sinodama osamdesetih godina kadro da se uspješno suprotstavi montanističkom pokretu. Još je najvjerojatnije da je u drugoj polovici stoljeća osnovano nekoliko bsikupskih sijela južno od Rima. stoljeću. stoljeća postoje samo oskudni podaci. Prirodno polazište za nastajanje neke veće kršćanske općine Dio je glavni grad Kartaga. što proizlazi iz dopisivanja Dionizija Korintskog. koja je Pavao također bio misionirao. Osim pokrajine Osroene. O pokušaju kristijanizacije u dunavskim pokrajinama nema u 2. poznato da u provinciji Bitiniji postoji brojno kršćansko seosko stanovništvo. U maloazijskoj unutrašnjosti kao i na zapadnoj obali. Smaknuti – iz kasnijeg dodatka aktima vidi se da su i drugi kršćani u toj provinciji bili žrtve progona – posjedovali su očito već Pavlove poslanice na latinskom jeziku. Tacijan i Polikarp iz Smirne putuju u zapadnu prijestolnicu zbog različitih razloga. Na latinskom Zapadu pokazivalo je kršćanstvo u Rimu kao pojedinačna općina najbujniji rast. Ignacije Antiohijski podržavao je veze i s Magnezijom i Trallesom. Dok se kršćanstvo u maloazijskom prostoru širilo brzo. pripadnik legija koje su se ondje nalazile. Oko godine 190. stoljeće postoje organizirane općine u nizu gradova na zapadnoj obali (Otk 2-3). drugi opet da bi ondje upoznali autentičnu kršćansku nauku ili da rade u interesu crkvenog mira. Ako napokon biskup Agripin 220. u 2. koji još uvijek piše grčki. ima ih gotovo u svim provincijama. No nema nikakve vijesti o imenima i putu prvih misionara. Ignacije Antiohijski spominje općinu u svojoj Poslanici Rimljanima. o kojem Euzebije daje instruktivan izvještaj. Aberkios. koje su se pridružile Pavlovim zajednicama. stoljeća ponovno našlo brojnih pristaša. Za staro grčko naselje Masiliju (Marseille) možemo ih sigurno datirati u vrlo rano doba. u kojem se katehetska i spisateljska djelatnost Tertulijana na prijelazu u 3. šest kršćana koji su u srpnju 180. Marcion. su stoljeću stanovnici maloazijskih provincija bili najpristupačniji krš6anskom misijskom propovijedanju. Osim s tim općinama. koju je rimska općina bila kadra provoditi u drugoj polovici stoljeća. očito su zaostala. vjerojatno je bilo pojedinačnih misijskih prodora iz glavnog grada ukoliko činjenica da su većinu općine činili nelatini nije previše otežavala takav pothvat. Sjeverna Afrika jest jedino veće područje latinskog Zapada tog vremena koje možemo usporediti s misijskim područjima istočne Sirije i Male Azije. Pogled na kršćanski život s njegovim svakidašnjim problemima daje nam Herma. Trgovinskim odnosima između Male Azije i južne obale Galije zahvaljuje pučanstvo na ušću Rone i u njezinu srednjem toku prve dodire s kršćanstvom. Atena u to vrijeme daje Crkvi apologeta Aristida. Prvi dokument koji govori o sjevernoafričkim kršćanima jesu akti mučenika u Sciliju te već pretpostavlja postojanje latinskog kršćanstva. Justin. o rastu Pavlovih općina u Ciliciji i na Cipru. područja u Grčkoj i Makedoniji. kao što smo već rekli. Način kako se Rimljanin Scapula u to isto vrijeme bori protiv kršćana jednako nameće zaključak da je tada u sjevernoj Africi već dulje vremena živjela veća skupina kršćana. Već na prijelazu u 2. st. naime. ukazuje na brojnost njezinih članova. to je nesumnjiv dokaz o intenzivnom misijskom Tadu u pokrajini. stoljeća nije bilo kršćanske misijske djelatnosti na Siciliji. Iz poslanice biskupa Klementa korintskoj općini može se razabrati da je evanđelje. Brojnost članova općina Lyona i Viennea. može pozvati na sinodu već 70 biskupa134. moglo se naviještanje vjere izgrađivati na osnovicama koje je položio Pavao. biskup Demetrije vodi već prilično brojnu općinu te svjesno priprema uspon što će doći u 3. Znaju se imena kretskih općina iz tog vremena Gortina i Knososa. koji su ipak vjerojatno većinom bili došljaci. Hegesip i Irenej. Efeški biskup Polikrat može ukazati na slavnu kršćansku tradiciju svoje općine. koji pod biskupom Dionizijem dosiže vrhunac i u crkvenopolitičkom pogledu. Naročito je značajno svjedočanstvo Plinija. obuhvaća niz maloazijskih općina kao Nikomediju. dok s biskupom Viktorom. pridobio u pojedinim slučajevima za svoju vjeru novog pristašu. do kraja 1. na koju upućuju izvještaji o mučeništvu . što joj daje poseban položaj među općinama zapadne obale. stoljeće razvila do te mjere kako je to bilo moguće samo u okviru jedne i brojčano jake kršćanske skupine. ona je u rimskoj Sjevernoj Africi našla već srazmjerno rano zahvalno polje rada. koji seže daleko unatrag. Dok po svoj prilici prije 3. Ugled općine proizlazi iz jake privlačne snage kojom je djelovala na kršćane istočnih provincija. jedni žele postići priznanje svoje posebne nauke. O prodiranju kršćanstva u ostalu Italiju tokom 2.

koji svjedoče o intenzivnosti kršćanske volje za egzistencijom. u svagdašnjici svojih općina. ali vrlo kvalitetne skupine novih pristaša. koja se razvija. . Cezareja na Pontu. u usmjerenju svoje teologije. herojsko držanje kršćanskih mučenika i ispovjedalaca postaje u progonima misijski činilac prvog reda koji privodi kršćanstvu istina ne brojne. a uz to se razvijaju. domovine. Galiji. opterećenju nekoliko teških progona u svijetu koji je uzdrman političkim krizama i pokrenut religioznim strujanjima. upućuje na sve veću nutarnju sigurnost kršćanskog životnog osjećaja. barem u klici. Do početka 4. Imena misionara većinom nisu poznata. i u »španjolskim pokrajinama«. Među tim mjestima razvija Rim na učiteljskom području pod biskupima kao što su Kalisto. stoljeću. Njegovi odnosi s gradovima na Roni ukazuju na put kojim je kršćanstvo prodiralo dolinom Mozele. taj se rast ostvaruje oblikovanjem velikih crkvenih saveza. tako da ih ni usmjereni napadi više neće moći bitno oslabiti. dakle vjerojatno u rajnskim provincijama. Germaniji i Spanjolskoj. Izgrađena organizacija katekumenata pokazuje budan smisao dušobrižnika za značenje prikladnog uvođenja u sakramentalni svijet kršćanstva. I na kraju. tokom kojega ona svojim širenjem i svojom nutarnjom izgradnjom postaje definitivno velecrkvom. Na izvorno apostolskim misijskim područjima i dalje se intenzivno radi. sigurno se mnogo trudio oko njihove kristijanizacije. u oblicima kulta. Ovaj pregled o širenju kršćanske vjere u toku 2. usprkos. To je s jedne strane pisana riječ. da zadobivanjem vanjske slobode može bez oklijevanja otpočeti zadaće koje joj nameće nova situacija puna budućnosti. S druge strane neki se kršćani koriste mogućnostima koje im pruža antikni obrazovni sustav. kojem je bilo mnogo stalo i do keltskog stanovništva njegove nove. stoljeću. prema vlastitoj napomeni. Pojava asketskog staleža i ranih pustinjačkih pokreta pokazuje kršćansko nastojanje oko savršenosti te utemeljuje procvat monaštva u 4. pretpostavlja također jedan duži razvoj. stoljeće počinje razdoblje ranokršćanske Crkve. Razlikovanje nižih stupnjeva svetog reda pokazuje sposobnost prilagođavanja klera na porasle zahtjeve dušobrižništva. U razmaku od kojih 130 godina.a u Siriji. stoljeća ponajprije joj uspijeva u unutrašnjosti Rimskog carstva odlučujući misijski prodor koji već postojećim i novonastalim općinama daje brojčanu snagu. Različite skupine crkvenih propisa služe osiguranju liturgijskih oblika u životu općina. onda je sigurno zahvatilo i prometni Trier u pozadini. ona postiže toliku čvrstoću u svojoj organizaciji. iz kojih zrači svjesnije doživljena dužnost vođenja i zahtjev za vođenjem unutar velecrkve. Kartaga u sjevernoj Africi i Rim s ostalim latinskim Zapadom. jezik pričinjao teškoće. jer je pridonio nastajanju aleksandrijske teološke škole. a na Zapadu u sjevernoj Africi. Njemu zahvaljujemo i vijest o tadašnjem postojanju kršćanskih općina »u Germanijama«. Kršćanska umjetnost. poganskih pisaca kao i od sporova unutar kršćanstva. Efez u Maloj Aziji. Organizatorski. Nosioci misijske misli i misijskog naviještanja u prvom su redu pojedine općine i oduševljenje pojedinih kršćana te se još uvijek ne razaznaje neko središnje vodstvo i organizacija misijskog rada. koja je primila nove poticaje od svojih protivnika. Susret sa srednjim platonizmom pokazao se osobito plodnim. stoljeća naročito intenzivno i svjesno usmjeruju na propagandne i misijske ciljeve. u okviru privatnih škola nastupaju kao učitelji i nastoje pridobiti učenike za kršćansku vjeru. Nutarnji potres što ga je prouzročio velik broj otpalih za vrijeme Decijeva progona doveo je do zdravog samoosvješćivanja i sređenja pokorničke prakse. odnosno u njihovim središtima Kolnu i Mainzu. Kršćanstvu se prije svega otvaraju novi prostori u istočnoj Siriji i Mezopotamiji na Istoku. Dionizije zapažene inicijative. ako je kršćanstvo doprlo sve do pograničnih mjesta na Rajni. Radom aleksandrijaca i antiohijaca Biblija dobiva svoje središnje mjesto u teološkom radu te se već u obliku velikih komentara tumači u smislu svog značenja za vjeru i religiozni život. koju apologetski piscj 2. DRUGI DIO RANOKRŠĆANSKA VELECRKVA (OKO 180-324) Prijelazom u 3. koji se razvijaju oko stanovitih važnijih mjesta kao što su Antiohij. Aleksandrija u Egiptu. koji toj svijesti odgovara. stoljeća daje vrlo jasan dojam da je misijski polet pracrkve ostao svjež i živ. galske. iako mu je pri tom. Stjepan.40-50 kršćana tih gradova za vrijeme Marka Aurelija. U nutarnjem prostoru Crkve posvuda se razvijaju novi oblici liturgije i života zajednice. Najtrajnije djelovanje imao je daljnji razvoj kršćanske teologije u 3. Osim misijskih propovijedi iz apostolskog razdoblja primjenjuju se novi oblici naviještanja. koja je u Origenu dobila svoj izvanredan stvaralački talenat. s velikim uspjehom na Pavlovu misijskom području u Maloj Aziji. Ali. Irenej Lyonski može se smatrati misijskim biskupom. posebne liturgije karakteristične za velike crkvene saveze.

No nastavili su se i procesi protiv . PRVI ODSJEK NUTARNJE UČVRŠĆENJE CRKVE U TREĆEM STOLJEĆU 18 . Time se praktički napušta Trajanovo načelo conquirendi non sunt. kojemu je jednom bilo uspjelo da cara izliječi od bolesti. Godine 202. Krš6anska škola u Aleksandriji. koji osobito krše nove odredbe. ali mu suprotstavlja subordinacijanizam. godine vladavine mijenja se carev stav tako duboko da iz toga proizlazi sasvim nov položaj za kršćanstvo. jer je još uvijek trajala pravna situacija koju je bio stvorio Trajanov reskript. Za muževe i žene iz rimskih senatorskih obitelji čija pripadnost kršćanskom uvjerenju nije caru bila nepoznata. Možda su različiti glasovi s kršćanskog područja. nego ih je to uvjerenje u sve većim općinama. Progoni za Septimija Severa. a princu Karakali dojilja je neka kršćanka. koje su došle na dvor u pratnji njegove supruge Julije Domne te pokazivale simpatije prema svim vjerskim strujanjima. slijedi Septimijev ukaz koji pod teškim kaznama zabranjuje prijelaz na židovstvo i na kršćansku vjeru. doduše. tako Proculus. Na dva mjesta u carstvu s jakim kršćanskim općinama pogađa progon sada i katekumene ili novokrštene. koji je sada djelovao kao kršćanski učitelj. jer se izvještaj o njihovu svjedočenju vjere. odbija monarhijanski pokušaj rješenja. mogli nesmetano sastajati na sinodama na kojima se raspravljalo o pitanju datuma Uskrsa. što ga je vjerojatno napisao Tertulijan. čitao pri službi Božjoj sve do Augustinovih dana. utvrdili Septimija u uvjerenju o opasnosti kršćanske vjere za postojanje državnog poretka isto tako kao i radikalna opozicija montanista protiv svega što se odnosilo na taj poredak. smaknuto je. svaka djelatnost usmjerena prema stjecanju novih članova bila je kažnjiva. koji su otklanjali vojnu službu kršćana. Jasno je da su i tada bili mogući pojedinačni procesi protiv kršćana. Preokret u carevu držanju može se shvatiti samo onda ako je on u međuvremenu došao do spoznaje da kršćani nisu primili novo vjersko uvjerenje kao pojedinačne osobe. Iz neposrednih posljedica carskoga ukaza još se jasnije može prepoznati njegova tendencija. uhapšena je u Kartagi skupina katekumena. koja je mnoge religiozno zainteresirane pogane privela novoj vjeri. koji u sebi nosi klice velikih dogmatskih sporova 4. jer se nova odredba može provesti samo onda ako je povezana s policijskim nadzorom crkvene djelatnosti. onemogućen je sav misijski rad i kršćanstvo unutar carstva trebalo je polako izumrijeti. Cara su u toj toleranciji vjerojatno pomagale sirijske princeze. Tek 10. dok je treći tek nedavno bio kršten. nego je pogođena Crkva kao organizacija. dvojica od njih su još katekumeni.Trinitarno pitanje dolazi u središte jedne važne teološke rasprave koja. Otmjenu Perpetuu i njezinu ropkinju Felicitas s njihovim učiteljem Saturom i katekumenima Revokatom. Sada više nije denuncijacija ugrožavala kršćanina-pojedinca. Saturninom i Sekundulom neće afrička Crkva zaboraviti. Na početku godine 203. Kasije Dion izriče brige svojega vremena kad po Meceni opominje Augusta da se bezuvjetno suprotstavi onima koji bi htjeli uvesti tuđe običaje u domaću religiju i da ih kazni. Decija i Valerijana S osnivačem sirijske dinastije Septimijem Severom (193-211) čini se da za kršćanstvo počinje razdoblje nesmetanijih nutarnjih i vanjskih mogućnosti razvoja. ti procesi vjerojatno potiču Tertulijana na to da oko 197. Šest učenika Origena. koje su rasle. piše svoj Liber apologeticus. čije junačko držanje prilikom pogubljenja postaje temom jednog od najdragocjenijih izvještaja o mučeništvu 3. velike nutarnje otporne snage. živi sve do konca svog života u carskoj palači. poglavlje Napad poganske državne vlasti na organizaciju Crkve. Kršćani zauzimaju kao i za cara Komoda utjecajne položaje na dvoru. sada stoji pod takvim nadzorom da njezini učitelji moraju oko 202. O slobodi kršćanstva u prvim godinama njegove vladavine svjedoči nadalje to što su se biskupi oko 196. stoljeća. osobito onima s Istoka. jer je taj car uskoro nakon nastupa svoje vladavine pokazivao prema pojedinim kršćanima očitu dobrohotnost. zauzeo se javno sam car pred optužbama svjetine i posvjedočio njihovu lojalnost. to uvođenje pruža samo priliku za zavjere i revolucionarne makinacije protiv monarhije te stoga neka ne trpi nikakav ateizam i nikakvu magiju. To mu se vjerojatno činilo sumnjivim u državno-političkom vidu. stoljeća. Njegov suvremenik i afrički zemljak Tertulijan pruža jasne dojmljive dokaze za takav carev stav. skupljalo u jednu univerzalnu organiziranu zajednicu vjere. Vjerovao je da će otkloniti opasnost ako prereže glavni živac Crkve i onemogući joj svaki rast. napustiti grad.

Ovo posljednje dokazuje i nesmetan razvoj kršćanskog života na Istoku. bila prognana na Siciliju. iako Tertulijan imenom spominje samo jednu žrtvu. koja je najprije pogodila brojne kršćane na dvoru. koje je pravnik Ulpijan bio sakupio u svom spisu »De officio proconsulis«. Možda se Skapula dao navesti na te mjere objavljivanjem dotadanjih carskih reskripata o kršćanima. jer se sada u Rimu moglo nesmetano organizirati pokapanje kršćana. a Hipolit Rimski posvetio joj je vjerojatno jednu od svojih rasprava. dovesti u Aleksandriju. kasniji jeruzalemski biskup. kojom je Karakala 212. osim možda njegova plana da kult boga Sunca iz Emese učini obvezatnim za cijelo carstvo. bili pogubljeni. mogla u Dura-Europos izgraditi jedna kršćanska crkva. u svojem spisu o vojnikovoj kruni. jer su dvojica vođa tamošnjih kršćana. Jednog se kršćanskog pisca grubost toga vala progona toliko dojmila da je već vidio dolazak Antikrista. Značajno je da se ni jedan proces kršćanima i ni jedno kršćansko mučeništvo ne može sa sigurnošću datirati u vrijeme Aleksandrove vladavine. svesti na Karakalinu inicijativu. stoljeća mogla učiniti kršćankom. svim slobodnima svoga carstva podijelio rimsko građansko pravo. Oštar postupak prokonzula Skapule (211-212) protiv kršćana u tri sjevernoafričke provincije ne može se. pravodobnim bijegom ili podmićivanjem policije spasili od hapšenja i sklonili na sigurno mjesto. Među njima su najznačajniji likovi Origenov otac Leonid. da je Zidovima ostavio njihove povlastice. kršćanina Mavila iz Hadrumeta. Tertulijanov rani spis Mučenicima iz godine 197. često nakon višestrukog mučenja. Oni su vjerojatno već posljednjih godina Septimijeva vladanja jenjavali ili sasvim prestali. kasnije vrlo štovana djevica Potamiaina sa svojom majkom Marcelom i vojnik Bazilid. s drugim kršćanima Kapadocije postao ispovjedaocem. među njima i klerici. Istina. Da je vladao duže. Sigurno s Karakalom (211-217) počinje razdoblje vjerske tolerancije. u kojem otklanja vojničku službu kršćana. Moguće je da je tom prilikom Aleksandar. nisu iz toga bili isključeni ni kršćani. počevši od 202. O posljedicama progona u Rimu nema pouzdanih vijesti. biskup Poncijan i prezbiter Hipolit. vjerovalo se da su iza tzv. U govoru u prilog mučeništva. u njihovo ime opet govori Tertulijan. godine. no protiv toga govori s jedne strane pohvala koju Augustin izriče o tom carevu koraku a s druge strane opće carevo držanje prema kršćanima koje je osobno poznavao. Prefekti Leto i Akvila dali su kršćane. Opet zauzimaju važne položaje na dvoru – slobodnjak Prosen bio je za Karakale tajni komornik – a kad je car pri svom ustoličenju dao amnestiju deportiranima. . jer nailazimo na mnoge kršćanske natpise u Maloj Aziji toga vremena i jer se 234. Constitutio Antoniniana. Mjesnih je progona. koja je smaknuta 203. dakle. nego su ga vjerojatnije prouzročila rigoristička strujanja među afričkim kršćanima. jer je sada laesa maiestas Iakše mogla biti razlogom optužbe. Iz pojedinih Tertulijanovih napomena može se zaključiti da su neprijateljski stav prema krš6anima pojedinih rimskih služebnika ili mržnja poganskog pučanstva bili prigoda za primjenu Trajanova reskripta. Kratka vladavina Elagabala (218-222) ne sadrži nikakav događaj iz kojega bi se moglo nešto zaključiti o njegovu odnosu prema kršćanstvu. tri kršćanina iz Kartage osuđena su na smrt lomačom a četvrti je umro u tamnici. i Egipat i Euzebije ga izričito smatra posljedicom Septimijeva ukaza protiv katekumena. stajali protukršćanski motivi. tako npr. ali je. koje su pohvatali sve do Tebaide.kršćana kao pojedinaca. Kasniji spis o bijegu za progona ukazuje na to da su se za Septimija Severa mnogobrojni afrički kršćani. dakle. Prilikom boravka u Antiohiji pozvala je Origena da s njime govori o vjerskim pitanjima. gdje su umrla. koje je kršćanstvu pogodovalo te već starokršćanski pisci govore o njemu pozitivno. gdje su. koga je Potamiainino držanje potaklo da prigrli kršćansku vjeru. U Kapadociji je namjesnik Klaudije Herminijan dao progoniti kršćane jer se nije mogao pomiriti s prijelazom svoje žene na novu vjeru. koga su bacili zvijerima. Augustinu su još poznati akti o kartaškoj mučenici Gudenti. došlo bi bilo do sudbonosnih posljedica za Crkvu. imala prije svega u vidu vodstvo Crkve te tako unijela novu notu u postupak jednog cara protiv kršćanstva. Njegovu religiozno političku toleranciju vrlo dobro označuje riječ njegova životopisca u »Historia Augusta«. Situacija pogodna za kršćane još se poboljšala za njegova nasljednika Severa Aleksandra (222-235). Ta se tolerancijia odrazuje u držanju mladenačkog cara koji je u svojoj bližoj okolini trpio brojne kršćane te kršćaninu Juliju Afrikancu povjerio gradnju knjižnice kod Panteona. kojoj se mogu pripisati izričite simpatije prema kršćanstvu tako da ju je legenda 5. kako naglašuje Euzebije. To vrijedi i za Zapad. Reakcija je nastupila tek za nekadašnjeg oficira garde Maksimina (235-238). upućen je kršćanima koji su u tamnici ili čekaju na svoj proces. a trpio egzistenciju kršćana. U Tertulijana nema nikakve sumnje u to da su Skapuline metode smaknuća bile posebno okrutne. O ostalim provincijama carstva postoje samo oskudna vrela. kao što je i biskup Asklepijad Antiohijski postojano podnio progon. Duhovnu religioznu atmosferu dvora oblikovala je talentirana careva majka Julija Mameja. Tako je njezino djelovanje može ustanoviti samo za Rim. Jedan takav pogodio je. bilo uvijek. tj.

kad se nakon jednog potresa njima pripisala krivnja. Zvučilo je kao da se poziva stanovništvo carstva da u impresivnoj jednodušnoj demonstraciji zamoli zaštitu bogova za dobrobit carstva. Sastavljene su komisije koje će nadzirati izvođenje žrtve i svakom pojedinom građaninu uručiti potvrdu (libellus). tj. a neki i život. koji su . Inače. Nakon isteka stanovitog roka morali su se libelli pokazati vlastima. Mnogi su žrtvovali tek nakon hapšenja. u koje je Euzebije još dijelom imao uvida. Decijev progon Prve mjere novoga cara mogle bi se smatrati uobičajenim reakcijama na vladavinu prethodnika prilikom smjene na prijestolju. da su prošli herojski dani njegove mladosti i da je njezin duh istjerala mlakost i suhoća sadašnjosti. Ne može se reći čime je car više računao: s mogućnošću točnog utvrđivanja broja stvarnih pristaša kršćanstva. Ako se vratimo na odnos između rimske države i kršćanstva u prvoj polovici 3. Edikt je tražio da svi stanovnici carstva sudjeluju u tzv. prilikom proslave 1000-godišnjice aktivno sudjeluje u činu službenog državnog kulta. dok su drugi nijekali da su ikada bili kršćani. zaštititi aleksandrijske kršćane od provale masovne mržnje. drugi nakon nekoliko dana tamnice kad su trebali doći pred sud. koja se pokazala za vladanja Filipa Arapina. jednoj općoj žrtvi bogovima. konzul na dužnosti bio je sigurno kršćanin. a treći pobjegli. Premda ukaz nije nigdje spominjao kršćane. osjetili su njihovi vodeći predstavnici i pisci s pravom da je riječ o dotada najtežem napadu na njihovu Crkvu. bio je bačen u tamnicu. nego razdoblja teških progona. misao da je potajno bio kršćanin a javno pristaša državne religije ne uzima u obzir držanje antiknog čovjeka kojemu su takva sofistička razlikovanja bila strana. Godine 249. što svoj uzrok ima djelomično u političkom propadanju carstva za vrijeme careva-vojnika. koji su slijedili. pogubljen je poglavar rimske općine biskup Fabijan. Nesumnjivi početni uspjeh tih mjera govori u prilog posljednje pretpostavke. stoljeća. No glasine nesumnjivo sadrže istinitu jezgru u velikom stupnju dobrohotnosti koji je Filipova vladavina pokazala prema kršćanima. Od aleksandrijskih kršćana. očito je da su bila brojnija razdoblja doista mirne koegzistencije. a u siječnju 250. kad je na početku druge polovice stoljeća car Decije preuzeo vlast s odlukom da rimskoj državi vrati njezin stari sjaj i ugled. jer su odbijali da zaniječu svoju vjeru. tko je odbio žrtvovanje. dao je doskora na znanje da Decijeve namjere daleko nadilaze sve što su njegovi pretšasnici dotada poduzeli oko pitanja kršćanstva. ili pak s povratkom masa staroj državnoj religiji. Tipična reakcija poganskih masa bila je uzrokom gonjenja kršćana u Kapadociji. Carevi-vojnici. Iz ojađenih riječi biskupa Dionizija Aleksandrijskog i Ciprijana Kartaškog nesumnjivo proizlazi da je u prvom redu u Egiptu i sjevernoj Africi broj onih koji su se u bilo kojem obliku pokorili zahtjevima edikta bio kudikamo veći od broja onih koji to nisu učinili. no car još 21.koji je posvetio svojim prijateljima Ambroziju i prezbiteru Protoktetu. To su bili tzv. Već u prosincu 249. Opći edikt godine 250. Mogućnost konačnog sporazuma između države i Crkve. jedanput kad Septimije Sever udara kaznom prijelaz na kršćansku vjeru i drugi put kad Maksimin Tračanin postupa protiv vođa kršćanskih općina. gdje se često još pokušavalo slomiti otpor torturom. supplicatio. Oko 12 godina nakon Filipove smrti pripovijeda biskup Dionizije Aleksandrijski da mnogi kažu kako je car bio kršćanin. nedosljedan i nesustavan postupak protiv pojedinih kršćana odrazuje promjenljivu vjersku politiku državnih vlastodržaca i podređenih provincijskih službenika. Samo se dvaput mogu utvrditi počeci smišljenog postupka protiv kršćanstva. nisu uslijed borbi za vlast imali vremena da se bave kršćanskim pitanjem. Potvrdilo se u zastrašujućem obujmu ono što je Origen kratko prije toga rekao. tako da su mnogi od njih izgubili sve. koji se nije sačuvao u izvornoj formulaciji. dapače pozitivne tolerancije. Sadržaj edikta. S Filipom Arapinom (244-249) dolazi zatim na vlast vladar koji ima tolike simpatije prema kršćanima da se potpuno izmirenje između vodstva rimske države i kršćanstva čini mogućim. libellatici. utamničuju se kršćani. Origen spominje opasnosti koje ugrožavaju neke kršćane. a neki napokon tek nakon mučenja. između ostalog i restauracijom stare rimske religije. može se uglavnom rekonstruirati iz suvremenih vrela. travnja 248. U sjevernoj Africi mnogi su kršćani smatrali da mogu izbjeći odluku ako mitom ili kakvim drugim putem pribave žrtvenu potvrdu od kojeg člana komisije a da u stvari nisu žrtvovali. Osobne sklonosti cara i njegove žene Severe nalaze odjeka u dopisivanju između carskoga para i Origena. što onda Euzebije prenosi dalje kao glasinu. No bilo je čudno što je uz to po cijelom carstvu bila propisana stroga kontrola provedbe ukaza. brzo se preokrenula u utopiju. Iz jedne druge nepotvrđene glasine da se car jednom prije Uskrsa priključio skupini pokornika neke kršćanske općine stvara legenda činjenicu da je Filip bio prvi rimski car koji je prihvatio kršćanstvo. čiji se prijestup nije smatrao tako teškim kao takozvanih thurificata. No i ta velika simpatija nije mogla godine 249. jedni su se pojavili sa strahom i trepetom pred žrtvenom komisijom te izvšili obred koji se od njih zahtijevao.

međutim. ili pak je mučeništvo datirano u vrijeme Decijeva progona. glavnina mase otpalih tražila je uskoro ponovni primitak u Crkvu. dok su mnogi libellatici neposredno nakon svog pada okajali učinjen propust novim svjedočenjem svoje vjere. Sa stanovišta vodstva rimske države nije taj dobro smišljeni i sustavni napad na katoličku Crkvu imao nikakva opipljivog trajnog uspjeha. ali pretpostavlja da ih je bilo više. On ne navodi točne podatke o broju žrtava. U odnosu prema njima bio je broj pogubljenih. uzrokovan novim upadom Gota.žrtvovali tamjanom. a drugi kasnije htio ostati u službi bez ikakve pokore. među kojima ima i žena i djece. to su vrela bez ikakve vrijednosti. zbog njihove hrabrosti ostavio ih je sud nekažnjene. gdje je 253. dok o Galiji nema sigurnih podataka. a četvorica od mača. umro. Najbolji uvid u situaciju sjeverne Afrike daje nam i ovdje Ciprijanovo dopisivanje. . koji su prinijeli idolu cjelovitu žrtvu. kao i poglavar antiohijske općine biskup Babila. Valerijan i Galijen Sedam narednih godina mira za Crkvu (250-257) pomutio je samo u Rimu kratak progon kad je car Trebonije Gal (251-253) dao uhapsiti predstojnika općine Kornelija i prognao ga u Centum Cellae (Civitavecchia). U Rimu su se neki kršćani izvukli tako da su dobavili libellus preko posrednika. Čini se da državna religija nije pridobila za se mnogo kršćana. carev put u podunavske provincije. U progonstvo je morao poći i njegov nasljednik Lucije (253-254)52. martyres coronati ili consummati. I mnogi drugi izvještaji o ranokršćanskim mučenicima stavljaju vrijeme smrti svojih junaka u godine Decijeve vladavine. bila je to prigoda za ozbiljan ispit savjesti koji će nakon duga spora o pitanju pokore dovesti Crkvu do obnove. savjesnim vođama općina. jer su ga podvrgli groznim mukama. koja se. Confessor Lucijan naziva jednom prilikom šesnaestoricu imenom. kao što mu je poznato i to da su mnogi kršćani u bijegu pred progonom pomrli od gladi i studeni. Kršćanska zajednica spoznala je sa svoje strane da je u njezinoj sredini štošta bilo trulo i krhko. Napokon spominje još jednu skupinu od pet kršćanskih vojnika koji su spontano priznali svoju vjeru da ohrabre jednog što se kolebao. desetorica su umrla na lomači. ne ostvaruje kod svih. njega je kasnije Ciprijan zaredio sebi za lektora. U svojoj jezgri pouzdan izvještaj o petorici uhapšenih kršćana iz Smirne – jedan je od njih. među njima neki Celerin. U susjednoj Palestini umro je jeruzalemski biskup Aleksandar smrću mučenika. a samo neke confessores (ispovjedaoce) spominje imenom. čije je hrabro držanje toliko dirnulo cara Decija da mu je poklonio slobodu. a njegova smrt na bojnom polju spriječila je skoru obnovu pothvata. međutim. Težnja za mučeništvom starca Origena ispunila se u Cezareji barem djelomično. Očekivalo bi se da će zamjerni početni uspjeh. dok druge. prezbiter Pionios. U Rimu su također neki kršćani nakon postojana svjedočenja pušteni iz tamnice. može uzeti u svoj kler. od kojih je većina umorena glađu u tamnici. od kojih je jedan dapače veći dio svoje općine nagovorio na žrtvu. dokazuje slučaj dvojice već spomenutih biskupa. O događajima na Pontu daje nam Grgur iz Nise kasnu i nejasnu vijest kada priča da su mnogi kršćani za cara Decija bili uhapšeni. Ciprijan potvrđuje velik broj otpadnika u sjevernoj Africi svojim navodom da su nakon prestanka opasnosti »hrpimice« dolazili k ispovjedaocima da bi im oni dali »pisma mira«. očito manji. Ciprijan se mora potužiti što neki od njih obezvređuju svoju vjernost oholim ponašanjem ili ćudorednim zastranjivanjima. jer mnoge otpuštaju iz tamnice prije kraja progona. Brzo jenjavanje Decijeva progona u stanovitom je smislu iznenađenje. No stječe se dojam da je birokratski aparat bio prenapregnut opsegom pothvata. Na Istoku je mučenik Pionios vidio vlastitog biskupa kako se uz poganski oltar revno trudi oko točnog izvršenja žrtvenog obreda. jer su Decija kasnije smatrali jednim od najokrutnijih progonitelja kršćana. ili pak sacrificata. postignut prepadom. koja je u svim provincijama carstva bila spremna dati život za svoju vjeru. kojemu je car. kao Ciprijanu. jer se štovanje tih navodnih mučenika uopće ne može dokazati. Kartaški je biskup primio osobito teško što su se njegova dva brata po službi iz sjeverne Afrike našla među otpadnicima. zbog njihova čista držanja. spaljen – jedina je jeka Decijevih progona u Asia proconsularis. Utamničeni. ali je mogao ostati u pismenoj vezi sa svojom općinom te uhapšenim kršćanima pružiti riječi ohrabrenja i utjehe. koja su im trebala omogućiti ponovno primanje u kršćansku zajednicu. potpuno je zaustavio akciju. I dva španjolska biskupa mora Ciprijan ubrojiti u libelatike. kad je njihov biskup Grgur Taumaturg s mnogim drugima pobjegao. On se sam bio sakrio u blizini Kartage. pokazuju veliku i autentičnu težnju za mučeništvom. Da je na Zapadu kontrola obuhvatila i Španjolsku. No poznata su mu još mnogobrojna druga mučeništva iz egipatskih gradova i sela. Nasuprot tome ipak nikako nije nedostajalo kršćanske elite. Za Egipat daje biskup Dionizije Aleksandrijski podatke o načinu smrti četrnaestorice mučenika. Ciprijan spominje dvojicu imenom. biti iskorišten i produbljen daljnjim dosljednim mjerama.

koji su tako ostali bez vođa i utjecaja. Carskim službenicima također je prijetila zapljena dobara i prisilni rad. Najveća slava među rimskim žrtvama progona pripala je liku đakona Lovre. No četvrta godina vladanja donijela je iznenadan preokret kojim je počeo kratak ali izvanredno žestok i krvav progon što je poput Decijeva mogao za Crkvu postati velikom opasnošću. da je za Valerijana i Novacijan pošao zbog svog kršćanskog uvjerenja u smrt dobila je nedavno otkrićem nadgrobnog natpisa. daleko je pozitivniji od prijašnjeg. nego je izdao poseban edikt u korist kršćana. ipak je Galijenovim ediktom započelo vrijeme mira za više od 40 godina. koji je posjedovao ugled i imetak. O hapšenjima u Egiptu u ono vrijeme govori i aleksandrijski biskup Dionizije. Prve godine vladavine njegova nasljednika Valerijana (253-260) donijele su Crkvi najprije prilike koje Dionizije Aleksandrijski veliča zanosnim riječima. Ni jedan Valerijanov pretšasnik nije se prema kršćanima ponio tako dobrohotno. koje je preživio. Euzebije nije bez razloga hvalio ovo vrijeme kao razdoblje slave i slobode kršćanstva. Iako kršćanstvo time još uvijek nije bilo priznato kao religio licita. bit će kažnjen smrću. ponajviše u kleru. Stoljeću . kojega je kasnije legenda ukrasila. Samo u jednom izvještaju iz Afrike govori se jedanput o otpadu. tko od njih još drži bogoslužje ili organizira sastanke na grobljima. predstavlja dalekosežan akt tolerancije koji je bio od velike koristi za budućnost Crkve. U sjevernoj Africi i Egiptu odmah su uhićene vođe Crkava Ciprijan i Dionizije. koji je 259. te kršćane. što je izrekla najviša državna instancija. Priličan je bio i udio laika među žrtvama progona. trebalo je eliminirati kler i gornji sloj kršćanskih općina. a njihovi muževi smaknuti ako su se nećkali da žrtvuju bogovima. koji je nezaboravno dostojanstvenim držanjem prihvatio smrt i kome su njegovi vjernici tom prilikom još jednom iskazali poštovanje i ljubav tako da su pri smaknuću hvatali njegovu krv rupcima a tijelo pokopali u strahopočitanju i radosti. kao i njihove supruge. kršćani su znatno odlučnije i sabranije nego prije osam godina ušli u to iskušenje i izdržali ga izvanredno dobro. Uz to je i vrlo nesigurna opća situacija u Carstvu vjerojatno natjerala cara da radikalnim postupkom protiv kršćana otkloni moguću opasnost u unutrašnjosti. što je moralo pogodovati nutarnjem i vanjskom razvoju Crkve. To priznanje crkvenog posjeda. poglavlje Daljnji razvoj krsćanske knjizevnosti Istoka u 3. Bilješka povjesničara Sokrata. Brojne su bile žrtve među nižim klerom. jer se opet osnivao na dobro smišljenom planu. Glavar egipatske Crkve. koje su kršćanima pripisivale krivnju za kugu u Carstvu. važan argument u prilog svoje istinitosti. pogubljeni su u Lambaesisu u sjevernoj Africi đakon Jakov i lektor Marijan. klerici koji ne žrtvuju moraju se odmah smaknuti. No sada se zahvaća i vodeći sloj laika u kršćanskim općinama. 19. U Rimu je papa Siksto II bio najvažniji mučenik koga su njegovi đakoni otpratili u smrt. blaženom mučeniku«. prezbiteri i đakoni moraju žrtvovati državnim božanstvima. Cilj je bio jasan. što ga je đakon Gaudencije dao postaviti »Novacijanu. Žene su mogle biti kažnjene progonstvom. Edikt iz godine 258. najveći možda u sjevernoj Africi.uskoro omogućio povratak u Rim. Kršćani su mogli ulaziti u visoke državne službe. biskupi. Bilo je mnogo krvi. morao je samo u progonstvo. Šok Decijeva progona imao je svoje ljekovite posljedice. pao u perzijsko zarobljeništvo i tamo doskora umro. Tu car kaže da je kršćanima već prije nekog vremena dao vratiti mjesta njihova bogoslužja i naložio da ih u tom posjedu nitko ne smije smetati. Već prvi edikt iz 257. o kojem govori jedan kasniji reskript (oko 262) upravljen Dioniziju Aleksandrijskom. dapače prijateljski. Valerijanov sin i nasljednik Galijen (260-268) jedva bi bilo iz vanjsko-političkih bilo iz unutarnjih političkih razloga mogao nastaviti borbu protiv kršćana. Galov postupak proizlazi vjerojatno iz popuštanja raspoloženju masa. a ne malen ni u Egiptu. koja je dosad stajala pod upitnikom. I u Lucijevoj i Montanovoj skupini bilo je klerika. O smrti španjolskog biskupa Fruktuoza od Tarragone i dvojice njegovih đakona postoji autentičan izvještaj. Opći dojam. Dionizije Aleksandrijski. Progon je svršio tragičnom smrću cara. a posvuda su ih susretali s mnogo simpatije. a osim toga brojni su kršćani afričkih provincija osuđeni na prisilni rad u rudnicima. Sjeverna je Afrika izgubila svog izvrsnog biskupa Ciprijana. no nije tek šutke prestao s progonom. koji je uistinu mogao navesti Valerijana na misao da će tešku novčanu situaciju u Carstvu popraviti pljenidbom posjeda imućnih kršćana. osuditi na beznačajnost. senatori i pripadnici viteškog staleža gube rang i posjed. odaje plan: valja udariti na kler. Dionizije smatra odgovornim za tu reakciju carskoga ministra i kasnijeg uzurpatora Makrijana. njegova je kuća tako reći općina Božja. koji je ovaj put ostavilo držanje kršćana. ide odlučan korak dalje. jer je moglo nesmetano graditi crkve i propovijedati barbarima i Grcima. u svibnju 259.

a možda i Praxeas. . stoljeću osobito se impresivno pokazuje na području starokršćanske književnosti. stoljeća nastojali takve privatne kršćanske škole dovesti pod svoj nadzor i pretvoriti ih u posve crkvene ustanove koje bi služile za obuku katekumena. već u 2. jer su tu jednako nedostajale stanovite znanstvene pretpostavke. doduše. u okviru takvih privatnih škola iznosili svoje monarhijanističke ideje. Teološka škola u pravom smislu riječi nije se razvila ni u Rimu ni drugdje na latinskom Zapadu. kao i osobe koje bi ih mogle koristiti. Na sličan su način i gnostici Apelles. koji je svojim raspravama s marcionovcem Apelom pobudio stanovitu pažnju. nego o privatnim pothvatima učenih kršćana koji su poput filozofskih učitelja onoga vremena prikazivali iz osjećaja misijske dužnosti svoj vjerski kredo krugu zainteresiranih te ga obrazlagali u neprestanoj konfrontaciji s drugim vjerskim strujanjima. Klement i Origen.Počeci aleksandrijske teološke škole. kao Justina. Syneros i Ptolomej nastupili u Rimu kao privatni učitelji. stoljeće. Ti su slučajevi pridonijeli tome da su rimski biskupi 3. Prvi počeci te vrste sežu. Lucijan Antiohijski i njegova škola Nutarnje učvršćenje kršćanstva u 3. vodstvo rimske općine zauzelo je stav protiv djelatnosti gnostičkih ili monarhijanističkih učitelja te ih napokon isključilo iz crkvene zajednice. Time je stvorena bitna pretpostavka za razvoj znanstvene teologije. Dok se učiteljska djelatnost pravovjernih laika. Kršćanske škole Istoka 3 Njima se može pribrojiti i Tacijanov učenik Rodon. razvijala nesmetano. Dionizije Aleksandrijski. Metodije. Kod »škola« tih učitelja nije riječ o ustanovama rimske kršćanske općine kao takve. I jedno i drugo našlo se u izobilju na Istoku. Pripadnici viših slojeva prelaze sve češće na novu vjeru i osjećaju dužnost da joj prema svojoj naobrazbi služe riječju i perom. a isto su tako muževi kao Teodot iz Bizanta. kad su učeni obraćenici kao Justin i njegov učenik Tacijan javno nastupali u Rimu kao učitelji »nove filozofije« i užem krugu slušača davali solidan uvod u razumijevanje kršćanske vjere3.

Dijete poganske obitelji iz Atene. No on nije bio nasljednik Pantoinosa u upravljanju njegovom školom. poučava u Aleksandriji bez opunomoćenja Crkve te iznosi i obrazlaže svoj kršćanski nazor na svijet. dok on sam predaje krugu obrazovanih i naprednijih sistematski prikaz filozofskog znanja svoga vremena koji završava podukom u kršcanskoj vjeri5. Klement je postao kršćaninom u muževnoj dobi te se nakon 4 Euzebijevi podaci sami sebi protuslove. Tek se ta ustanova može nazvati imenom teološke škole. No pravo značenje dao joj je duhovni kalibar čovjeka koji je do 230. no uspjeh i oduševljenje njegovih učenika utvrdili su ga na već započetom putu. koji se zanimaju za kršćansku vjeru. Nije čudo što je Origenov odvažan korak pobudio sumnje. veoma je nevjerojatno da bi vodstvo katekumenske škole dali sedamnaestogodišnjem mladiću. na molbu nekolicine prijatelja. Doduše nema baš mnogo vrela koja bi upućivala u početke kršćanske školske djelatnosti u Aleksandriji – jedino Euzebije govori o tome opširno. stoljeća još uvijek ne može govoriti o »katehetskoj školi u Aleksandriji«. poduku kateIkumena prepušta svom prijatelju Heraklu. što je prije njega poduzeo Klement kao privatni učitelj. prevaga alegorijske metode u tumačenju Svetog pisma i jaka sklonost spekulativnom prožimanju nadnaravnog sadržaja objavljenih istina. tako ona dobiva svoju vlastitu školu na kojoj se predaje kršćanska vjera i koja kvalitetom svoje nastave ne bi smjela zaostajati za poganskom obukom. Značaj i duh svoje ustanove ponio je Origen u Cezareju u Palestini. Uskoro proširuje školu tako što. uskoro je aleksandrijska teološka škola spala na razinu obične katehetske škole koja je kandidatima za krštenje davala prvi uvod u kršćansku vjeru. I prva faza Origenove učiteljske djelatnosti ima još taj privatni značaj. Obrazovani građani Aleksandrije koji su prihvatili tu religiju neizbježno su morali voditi računa o intenzivnom kulturnom životu svoje okoline. pristup imaju očito i kršćani. Time je Origen učinio odlučujući korak. teološko zanimanje i cilj njegove učiteljske djelatnosti. Osim pogana. ali relativno kasno i donekle nekritički – no intenzivno istraživanje u posljednje vrijeme došlo je do nekih sigurnih rezultata. nošena idealističkim temeljnim stavom. Već su prvi Ptolomejevići u Aleksandrovu gradu osnivanjem obiju velikih biblioteka u Serapiju i Muzeju udarili temelj živoj djelatnosti što se za vrijeme helenističke epohe razvila u različitim granama znanosti te je osobito helenističkim pjesništvom i neoplatonskom filozofijom pomogla stvoriti onu opću atmosferu koja će se u susretu s kršćanstvom pokazati osobito plodnom. isto kao ranije Justin ili Tacijan u Rimu. Kao drugog učitelja te vrste treba smatrati Klementa Aleksandrijskog. uskoro se morao braniti od prigovora da previše uvažava profanu filozofiju. Klement Aleksandrijski Dok se od književnih djela prvog aleksandrijskog učitelja Pantainosa nije ništa sačuvalo. postavljen od Crkve. sada je u neposrednoj službi aleksandrijske Crkve. ovaj put uz puno odobravanje palestinskog episkopata. mogu se iz triju sačuvanih većih spisa i jednog manjeg traktata iz Klementova pera – sve je to samo ostatak znatno bogatije proizvodnje – još uvijek prepoznati književna posebnost.Na grčkom Istoku pokazao se egipatski glavni grad Aleksandrija sa svojom znanstvenom predajom i otvorenošću svojih obrazovanih viših slojeva prema vjersko-filozofskim pitanjima najprikladnijim tlom za razvoj kršćanske teologije na znanstvenoj osnovi. možda oko godine 215. Kad ga je spor između njega i biskupa Demetrija izveo iz zemlje. Prema tome se pri kraju 2. Pohađanje te privatne škole bilo je pristupačno svakom zainteresiranom. poganinu kao i kršćaninu a oblikovanje nastavnog plana posve je ovisilo o učiteljevu nahođenju. koji oko 180. nastojao ostvariti svoj ideal kršćanske visoke škole. sigurno uz pristanak svog biskupa. gdje je do svoje smrti. Prvi kršćanski učitelj poznat po imenu jest Pantainos rodom sa Sicilije. 5 Origen izlaže svoj ideal obrazovanja i u jednom pismu svom učeniku Gregoriju iz Neocezareje . Nakon Origenove smrti može se o aleksandrijskoj teološkoj školi govoriti zapravo samo u onom prenesenom smislu koji označuje jednu telogiju s karakterističnim oznakama što ih je dobila od dvojice prvih velikih Aleksandrijaca Klementa i Origena: upotreba filozofije. a oni od njih koji su osjetili poticaj da to javno opravdaju postali su prvi kršćanski učitelji u egipatskom glavnom gradu. godine bio njezin upravitelj i njezina duša. preuzima na molbu biskupa Demetrija poučavanje katekumena te tako postaje upraviteljem katehetske škole. Origen napušta svoje mjesto na nekoj gramatičkoj školi i posvećuje se kao slobodan učitelj podučavanju u kršćanskoj vjeri. nego je nezavisno od toga javno naučavao »pravu gnozu« možda još u isto vrijeme kad i Pantainos. Tek kasnije4.

u tom se »sagu« obrađuje u nevezanom obliku šarolika množina pitanja. To je trebalo u prvom redu pobuditi pažnju religiozno zainteresiranih pogana. kojemu mora postati sličan. a u isti mah je neka vrst pomoći za uvježbavanje u kršćanstvu. Klementovo profano obrazovanje najavljuje se već u naslovu prvog od njegovih glavnih spisa. kršćanin koji po njima djeluje izvršava u velikoj mjeri »dužnosti« koje obavezuju npr. Kod Klementa Krist otkupitelj ustupa mjesto Logosu kao učitelju i zakonodavcu. Logos je sjedinjen s Ocem i s Duhom Svetim u božanskom Trojstvu. Svaki kršćanin prima krštenjem Duha Svetoga i time sposobnost da se od jednostavne vjere uspinje do sve savršenije spoznaje. ali kod Klementa ona teče mirno i nadmoćno. koju dublje ne prožima. no on je prvi obuhvatniji teoretičar kršćanskog nastojanja oko savršenstva kojega je potomstvo previše zaboravilo. jer su zahtjevi Logosa u pravom smislu »razumni«. dok se sa spekulativnim teološkim problemima susrećemo samo na rubu njegovih preokupacija. propagandni govor koji pretpostavlja obrazovane poganske čitaoce što ih je trebao pridobiti za svoju »filozofiju«. kao i kršćanska ljubav prema bližnjemu. najprije u židovskom zakonu. Tko se dao pridobiti za nasljedovanje toga Logosa. samo unutar Crkve. ne može biti zaključnica te trilogije. Tako se u načinu propagande kršćanske vjere dostiže dotad nepoznata razina koja je mogla zainteresirati i učena poganina. Treći sačuvani spis. Epikura i Krizipa. on je objavio Boga u sve većoj jasnoći. u prvom redu Platon. no puninu spoznaje i s njome vječno spasenje. nekog pristašu stoičke filozofije. »Didaskalos«. I kršćanska askeza. Najprije se razrađuje temeljni stav: pedagog Logos je u svom životu i svojim zapovijedima u Svetom pismu dao norme po kojima se treba kretati život kršćanina. Takva pitanja praktičnog oblikovanja života stoje kod Klementa u središtu njegove misli i nauke. služi svojoj braći stalnom spremnošću na pomoć te je zove na svoj put uzorom svog čistog života. Ima mnogo razloga da u tim pitanjima vidimo teme koje je Klement obrađivao u svojim predavanjima. po njemu je stvoren svijet. . No »Paidagogos« ukazuje na to da je Klement htio s jednim daljnjim djelom. po uzoru na Aristotela. umro. pri tom pokazuje siguran i oštar dar zapažanja te smiren i promišljen. gledanje Boga te mu udjeljuje sličnost s Bogom. moraju se potvrditi u svojoj kulturnoj okolini. Primjenu toga načela osvjetljuje Klement množinom primjera iz svakidašnjice. doduše. ali do nje dolazi doista samo onaj koji se oko toga neprestano trudi. taj se mora posve prepustiti njegovoj odgojnoj snazi. Njegovom je krvlju čovječanstvo otkupljeno.dugih putovanja potkraj 2. Usprkos tome cijeli spis prožima jedna nakana: u raspravi sa suvremenim gnosticizmom dokazati kršćansku vjeru kao jedinu pravu gnozu te u kršćaninuvjerniku prikazati pravog gnostika. Već naslov označava književnu vrstu. ono još i sada pije njegovu krv da bi imalo udjela u njegovoj neprolaznosti. koji se u načinu svog života bori za sve veću savršenost. zaključiti književnu trilogiju koja je u trećem dijelu trebala pružiti sistematski prikaz glavnih kršćanskih naučavanja. no koji ipak ostaje na razini pripravnog stupnja. zatim u grčkoj filozofiji a napokon svojim utjelovljenjem. stoljeća nastanio u Aleksandriji. mnogi čitalac koji je kadar prosuđivati mogao je steći dojam da bi se isplatila rasprava s tom religijom i njezinim oduševljenim navjestiteljem. koja gnostiku omogućuje život u trajnoj molitvi. kao u »Gozbi sofista« jednog Athenaiosa. koji sve Helene i barbare poziva da ga slijede. Od Ivana preuzima ideju Logosa. »Paidagogos«. nalazili na putu spoznaje pravoga Boga. gdje je oko 215. Samo stalnim odgojnim radom na samome sebi i sve dubljim prodiranjem u evanđelje. Velebni himan pedagogu Kristu. stav prema kulturnim dobrima. Kršćanskog gnostika vodi lik Krista. Klement bitno ne unapređuje spekulativnu teologiju u pravom smislu riječi. nazvan »Stromata«. a njegovim nasljedovanjem postaje slikom Božjom. Tu je djelovao kao kršćanski učitelj dok ga progon za Septimija Severa nije oko 202. i on je napisao »Protreptikos«. jer sadrži posve drugu tematiku te ni s formalne strane nikako ne odgovara prvim dvama spisima. priznaje se da su se mnogi poganski filozofi. Iz formalne obradbe i misaonog sklopa vidi se da su »Protreptikos« i »Paidagogos« iznutra povezana djela. čime djelo završava. pravi gnostik. tzv. S time je povezan neprestan rast u ljubavi prema Bogu. efektno naglašava mjesto koje Kristov lik zauzima i u osobnoj pobožnosti Aleksandrijca. drugi glavni Klementov spis. želi biti uvod u to. Svaka kršćanska apologija mora sadržavati polemiku protiv vjere u poganske bogove. ali kudikamo nadilazi njihove spise oblikom i tonom. ili u Gelliusovim »Atičkim noćima«. »jedine djevičanske majke« postaje čovjek pravim gnostikom te tako nadvladava obrazovni ideal »mudraca« poganske filozofije. u biti pozitivan. Njegova je namjera sadržajno istovjetna s prijašnjim apologetima. Taj uspon od stupnja do stupnja ne izvodi ipak pravog gnostika iz zajednice s njegovom braćom. kojoj je takav uspon bio uskraćen. jer i u obliku pokazuju tragove svog nastanka. predstavlja vrijednost što zaslužuje priznaje. ideal koji. zadovoljenje svih čovjekovih čežnji donio je tek Logos Isus Krist. primorao na bijeg u Malu Aziju. naprotiv.

No dublji je razlog što biskup u svojoj blizini nije mogao trpiti čovjeka tako visoka ugleda i duhovne snage. To je u prvom redu skica koju je Euzebije zapisao u 6. Stvaranjem sigurnog biblijskog teksta služio je čuđenja vrijedan pothvat Hexapla. stenografski zabilježenih i kasnije objavljenih biblijskih predavanja. mnogi od njih su potpuno propali ili su se sačuvali u malim fragmentima. spor s biskupom Demetrijem primorao da svoju djelatnost preseli u Cezareju u Palestini. Septuaginte i Teodocijana. nešto veći dio njegovih biblijskih homilija na latinskom. Kako je već rano počeo iz vlastite pobude poučavati zainteresirane pogane u kršćanskoj vjeri. osjetio je potrebu za produbljenom filozofskom naobrazbom. Taj. Poziv za učitelja katekumena i služba upravitelja teološke škole u Aleksandriji potpuno su razvili njegove bogate duhovne i duševne snage. u tu je svrhu upotrijebio zbirku Origenovih pisama i pojedinosti iz sjećanja ljudi koji su ga u Cezareji još osobno poznavali. Dodekaprophetona. dovele do toga da ga je carigradska Sinoda 553. opisujući iz povijesne perspektive jedan već legendarni lik. kao komentari Knjige Postanka. zatim u Arabiju. međutim. naime. Osobito teška sudbina zadesila je Origenove velike komentare Svetog pisma. a i kasnije. stoljeća zabilježili su neke stvari koje pomažu da se osvijetli htijenje i cilj njegova životnog djela. koji je u šest usporednih stupaca donosio hebrejski pratekst u hebrejskom pismu. Veći dijelovi komentara Pjesme nad pjesmama. na koje je Origen naišao u svom novom krugu djelovanja. Iz tog nastojanja proizlazi glavnina njegove književne produkcije koja se sastoji od kritično-filološkog rada na biblijskim tekstovima. znanstvenih komentara pojedinih knjiga Svetog pisma i napokon od množine pobudnih. Matejeva i Ivanova Evanđelja sačuvani su djelomično na grčkom. gdje se sprijateljio s tamošnjim biskupom Teoktistom i predstavnikom jeruzalemske općine Aleksandrom. koji je na nj snažno i trajno djelovao. Ta putovanja pružila su mu živu predodžbu o životu opće Crkve i pojačala njegovu sklonost da posvuda predavanjima nastoji oko dubljeg razumijevanja Biblije i vjere. Luke i većine Pavlovih poslanica. Nekada je najbogatiji bio skup homilija. nego su prodirala do dna kršćanske egzistencije. koje govore o poganskom razdoblju u Origenovu životu. koje su s posebnom ljubavi bile posvećene dušobrižničkom korištenju starozavjetnih Pisama. Vanjski povod za sukob s biskupom svoje domovine bio je svećenički red koji su mu palestinski biskupi podijelili prilikom boravka u Cezareji bez znanja njegova biskupa. i 4. Prijatelji i štovatelji iz 3. Prvi odlučujući utjecaj na Origena (rođen 185. i 231. a djelomično u latinskom prijevodu. Time je njegova uspomena zadugo izbrisana. primjerak toga djela bio je pohranjen u cezarejskoj knjižnici. ispravno je.Origen Životno djelo najvećeg aleksandrijskog učitelja i najvažnijeg teologa istočnog kršćanstva stajalo je pod nesretnom zvijezdom. jer su žestoke raspre. a čitanje njegovih djela zabranjeno. susretao živu kršćansku riječ koja je tu poprimila obličje. Samo malen dio postoji na njegovom materinjem grčkom jeziku. koje su nastale oko njegova pravovjerja. kraljevski je nagradio. radi čega je češće putovao čak do Arabije. koja nisu samo poticala duh. Simaha. gdje se mogao vidjeti još u vrijeme Jeronima. iako Origen kao eunuh – on se bio u mladenačkom asketskom zanosu sam kastrirao – po shvaćanju onoga vremena nije bio prikladan za ređenje. jer je osim svoje uže učiteljske djelatnosti neposredno služio crkvenom životu svojim neumornim propovijedima i javnim teološkim raspravama o aktualnim problemima. Veći je dio njegove književne produkcije izgubljen. možda jedini. osudila. našao ju je u prvom redu u predavanjima neoplatonika Amonija Sakkasa. što govori o tome da je Origen odlično poznavao grčko obrazovanje. Svoju vjernost vjeri i Crkvi mogao je okruniti muževnim svjedočanstvom za vrijeme Decijeva progona. ali samo 21 u grčkom izvorniku. kamo ga je pozvao carski namjesnik. U njemu je. Solidna naobrazba u profanim znanostima omogućila mu je da nakon mučeničke smrti oca Leonida osigura uzdržavanje svoje obitelji kao učitelj na nekoj gramatičkoj školi. Izaije. kad je bio utamničen i podvrgnut teškom mučenju. Razumijevanje. u grčkoj transkripoiji i prijevode Akvile. Jezgra Origenova toološkog djela jest njegov rad na Bibliji. Umro je od posljedica mučenja u Tiru gotovo kao osamdesetogodišnjak negdje oko 253/254. Ezekijela. Stoga je razumijevanje Svetog pisma za nj 6 Točni Euzebijevi podaci zaslužuju veću pažnju negoli neodređene Porfirijeve napomene. prije svega u prijevodima Jeronima i Rufina. Putovanja koja je poduzeo u svojoj mladoj muževnoj dobi vodila su ga u palestinsku Cezareju. njegova borba da je razumije i koristi za pravi stav u vjeri i pravu pobožnost.) imala je kršćanska atmosfera roditeljske kuće 6. . i u Rim. koje u biti nije prestalo ni kad ga je između 230. Mudrih izreka. Psalama. gotovo ih se šesto sačuvalo do danas. On je ondje primio u trajno nasljedstvo hrabrost da priznaje svoju vjeru i stalnu spremnost da djeluje u crkvenoj zajednici. knjizi svoje crkvene povijesti. Origen je služio Svetom pismu samo s dubokim strahopoštovanjem. Tako započinje stvaralačko razdoblje njegova života.

Sve knjige Starog i Novog zavjeta. o grijehu i slobodnoj volji i o Svetom pismu kao izvoru vjere. veću važnost imaju njegova zasebna mišljenja o teologiji koja su dala povoda kasnijim sporovima oko autorove pravovjernosti. tako je i Sveto pismo puno tajni koje se otkrivaju samo onome tko usrdno za to moli. Zakon. Nasuprot tom formalnom nedostatku. Autoritet Crkve jamči da se među njih neće uvući nikakva kriva Pisma. Grčki izvornik se izgubio a isto tako i Jeronimov doslovni latinski prijevod. bira život i bira svjetlo. kao kasnije »Christus omnia« kod njegova učenika Ambrozija Milanskog. izvan koje nema spasenja. na što je čovjek bio pozvan kad ga je Bog stvorio »na svoju sliku«. postaje za nj izvorom osobnog vjerskog života. usprkos svim stranputicama. U uvodu Origen govori posve jasno o metodičkim načelima koja ga vode u njegovu radu. izgladio je ili sasvim uklonio mjesta koja su izazivala sablazan. a onda u prvom redu posredstvom Ambrozija i na latinski Zapad jedva može procijeniti. Tako Crkva nije samo čuvarica Svetog pisma. bistroj. Najsigurniji put do tog cilja jest nasljedovanje Krista. tu leži blago sakriveno u polju. Krist postaje zaručnikom duše koja u mističnom zagrljaju prima vulnus amoris. Svakodnevno čitanje Svetog pisma. o stvaranju svijeta. ona je kao čvrst grad. ona je također njegov autentični tumač jer je jedina od Krista primila svjetlo što osvjetljuje one koji prebivaju u tami. slobodno je od svake sumnje da je apokrifno. Budući da pravilo vjere sadrži samo nužne temeljne istine.»umijeće umijeća i znanost znanosti«. u Isusovu kuću ulazi se tako što se misli isto s Crkvom i živi po njezinu duhu. no ono ga čini i učiteljem kršćanskog nastojanja oko savršenstva. Pretpostavka uspjeha toga nasljedovanja jest prava spoznaja samoga sebe koja nas dovodi do svijesti o vlastitoj grešnosti. u svojoj mirnoj. toga zarobljuje neprijatelj i ubija. Tu je po Origenu. Kako se sve događa u tajnama. Origenu je pri tom posve jasno da alegorija ima svoje granice. koji se sačuvao. a da ih pobliže ne tumači niti ih podrobnije obrazlaže u njihovoj nutarnjoj vezi. Rufinov prijevod. On zna da im se ne smije približiti kao neki filozof nego samo kao vjernik. ostaje teologiji još široko polje rada. o istočnom grijehu. zadaća za one koje je Duh Sveti pozvao osobitim darovima mudrosti i spoznaje da dublje prodru u objavljene istine te da zacrtaju ispravnom metodom teološki sustav na osnovi Pisma i predaje. Tako osoba velikog aleksandrijca upravo tamo najdublje i najdalje djeluje gdje se pokazuje u najvećoj čistoći. ona je kuća označena Kristovom krvlju. o otkupljenju po Isusu Kristu.. nedostaje mu snaga da svoje koncepcije dovrši u strogom misaonom redu. Izradba njegova vlastitog plana pokazuje da Origen očito nije bio rođeni sistematičar. U nauci o Trojstvu . Samo se u onu istinu može vjerovati koja nije u proturječju s crkvenom i apostolskom predajom. ona je prava korablja u kojoj se jedinoj može naći spas. tom prvom dogmatskom priručniku u povijesti kršćanske teologije dao je nas1ov Περι αρχων te u četiri knjige obradio središnja pitanja o Bogu. a ipak žarkoj ljubavi prema Kristu. i tako kristocentrika postaje obilježjem Origenove pobožnosti. koje je per successionis ordinem preneseno od apostola. Sveto pismo i predaja dva su vrela kojima se služi u prikazu kršćanske nauke. ta metoda ipak ostaje u pojedinačnom put koji ga vodi do srca riječi što kuca u Pismu. Zato za Origena alegorijsko tumačenje Svetog pisma nije samo tradicionalna metoda koju je preuzeo od tumačenja profanih tekstova a kojom je suvereno vladao nego često jednostavno nužda ako se želi uzdići iznad mjestimične sablažnjivosti pukog biblijskog teksta. koje su propovijedali apostoli. Origen tu nije samo prvi predstavnik duboke intimnosti s Isusom nego i utemeljitelj jedne već bogato razvijene mistike o Kristu i zaručnici iz koje ne samo proizlazi nego uglavnom i živi srednjovjekovna pobožnost prema Kristu jednog Wilhelma od St-Thieryja i Bernarda od Clairvauxa. Tko po uzoru na Krista dragovoljno izabere celibat i djevičanstvo. zato postoji stanovita nesigurnost oko toga što je zapravo Origen o nekim pitanjima mislio. na koje poziva Origen. Sistematski prikaz glavnih istina kršćanstva napisao je Origen još u Aleksandriji. to nas sili na ustrajnu borbu protiv opasnosti kojima nas ugrožava svijet i vlastite požude. koji se utjecaj najprije na istočno monaštvo. Samo apatheia omogućuje viši mistički uspon. Tko nasljeduje Krista. lakše će postići cilj. Odatle spontani zazivi »njegovu Gospodinu Isusu« da mu pokaže put do pravog tumačenja nekog teškog mjesta. tko se nalazi izvan njezinih zidova. Uspon do mističkog sjedinjenja s Logosom odvija se u stupnjevima koje Origen nalazi oslikane u prolazu izraelskog naroda kroz pustinju u obećanu zemlju. božanski smisao koji se krije iza slova. Posljednji cilj uspona k savršenosti jest izjednačenje s Bogom. ona se može naći u crkvenom naviještanju. samo ono što je u svim općinama bez dvojbe u upotrebi kao Sveto pismo. Duboka težnja za Kristom ispunjuje se sjedinjenjem koje ima oblik mistične ženidbe. Proroci i Pavlove poslanice sadrže Kristove riječi te su za kršćanina norme života jer su nadahnute. u majstorovoj ruci. ona mu otvara najdublje religiozne uvide i spoznaje. Ono se našlo tek onda kada 'se spoznao dublji duhovni. Ona se ne postiže bez ozbiljnog asketskog nastojanja u kojem post i bdjenje imaju isto tako svoje mjesto kao i čitanje Svetog pisma i vježbanje u poniznosti.

osuđujući pojedine zablude i kriva mišljenja. podučavao na katekumenskoj školi. Sve stvoreno teži natrag svom počelu u Bogu. Origenovu učeniku Gregoriju Taumaturgu (> oko 270). ali se u tome često pretjeravalo. odbaci i čitavo Origenovo djelo u onom obliku kako je to kasnije učinjeno. doduše. Daljnji učitelji na aleksandrijskoj školi. Pošao je na teološke probleme oruđem i pitanjima filozofski obrazovanog čovjeka 3. Protiv hilijastičkih ideja biskupa Neposa od Arsinoe zauzeo je stav u spisu »O obećanjima«.« Takav je duh trebao spriječiti da vrijeme koje je slijedilo. tzv. time se misli na njegovu sklonost da obezvrijedi materijalno stvaranje i izuzme duh od potrebe otkupljenja. više zbog svog muževnog nastupa za Decijeva progona i zbog svoje marljive djelatnosti na nutarnjem crkvenom području. »koji nosim svećeničko ime i koji sam propovijedao Božju riječ. kao npr. prije sadašnjeg svijeta već je egzistirao svijet savršenih duhova. ali se. prema prijašnjem subordinacijanizmu napredak. moramo i Origenovo prosuditi prema mogućnostima i pretpostavkama koje mu je pružalo njegovo vrd. Pod Origenovim utjecajem stoje još neki pisci Istoka. tako da je potpuna spoznaja kršćanske istine moguća tek na zadnjem stupnju. Isto je tako bio uvjeren u to da je svaki kršteni načelno pozvan k savršenosti. dakle. posve se izgubilo. živi od Origenova djela. pa i zli duhovi demona i sam sotona. dakle. Naziv »veliki« dobio je Dionizije. Književno djelovanje Teognosta i Pieriosa. nasuprot biskupu Dioniziju Rimskom. u koju je Rim bio posumnjao. Svoju pravovjernost u naučavanju o Presvetom Trojstvu. nastojao je. spis o pokorničkim kanonima i »O Vazmu«. aleksandrijski biskup od oko 300. zato nije tražio njihovo uništenje. nego poduhovljenje i uzvišenje. Gledajući u cjelini. u kojem je zanijekao da je apostol Ivan autor Otkrivenja. a zatim na tendenciju da jezgru i najdublji smisao objavljenih istina pridrži za krug savršenih. »Ako bih ja«. iznio je Origen samo kao mogućnost o kojoj se može raspravljati. odsiječe i odbaci od sebe. Pierios se više bavio egzegezom i ponešto homiletikom. opravdati u apologiji u 4 knjige. Crkvo. dapače. koji je kao čudotvorni misijski biskup . također posjeduje božansku narav. Logos. uskrsnim poslanicama svake godine najavljivati egipatskim kršćanima datum Uskrsa. a ne kao sigurnu kršćansku nauku. Origen je vlastitu vrijednost tjelesnog i osjetnog bez daljnjega priznavao i vidio njihovo značenje upravo u tom što služe kao prispodoba duhovnog svijeta koji stoji iza njih. osobito njegov sustavni spis »O temeljima«. a termin θεοτόκος vjerojatno je on pripremio. Dionizije je prvi aleksandrijsk!i biskup za kojega je dokazano da je običavao tzv. njegov teološki rad. neka čitava Crkva jednoglasnom odlukom mene. Oba su prigovora u biti opravdana. koje bi se mogle nazvati spiritualizmom i ezoterizmom. ali da na putu do nje ima mnogo stupnjeva i da svaki stupanj može obuhvatiti samo sebi primjereni dio objavljene istine. sve više čiste. Tada će Bog biti opet sve u svemu i ponovno će se postići uspostava sviju stvari (αποκατάστασις των πάντων). Mjera njihove krivnje iz prijašnjeg svijeta određuje. htio je služiti samo Crkvi i bio je uvijek spreman da se podvrgne njezinu sudu. Kritika mu je predbacila i druge teološke zablude. da bi konačno postale dostojne uskrsnuća i ponovnog sjedinjenja s Bogom. Uza svu nezavisnost i slobodu svog teološkog pitanja i istraživanja. postao sablazan.jeme. s obzirom na Oca. veza obiju priroda u Kristu toliko je jaka da iz nje slijedi komunikacija idioma. Veći dio nedostataka njegove teologije može se izvesti iz granica i uvjetovanosti te filozofije. mjeru milosti koju Bog daje svakom čovjeku na zemlji. I u užoj kristologiji nalazi formulacije koje smjeraju u budućnost. što je. a dijelom udaraju na navodne Origenove zablude. predstavlja ipak originalno stvaralačko djelo i time golem napredak kršćanske teologije. može nazivati samo δεύτερος θεός. Kao svako teološko djelo. Njegovo opširno dopisivanje. Origen je. Ipak Origen jasno izriče vječnost Logosa i označuje ga kao ομοούσιος . vječnost pakla se takvim shvaćanjem praktički napušta. oznaka bogočovjek (θεάνθρωπος) može se prvi put kod njega dokazati. predegzistentne. svoju desnicu. među koje pripadaju i ljudske duše koje su. Ulomci njegovih spisa pokazuju osobito pastoralne interese. Nesigurno je nije li Petar. kasniji biskup egipatskog glavnog grada (247/48-264/65). Tek otpadništvo od Boga donijelo im je progonstvo u materiju. tako je jednom govorio Crkvi. Da je nakon tog procesa moguće novo otpadništvo te da bi tako bilo potrebno novo stvaranje svijeta i čišćenje. moglo bi se reći ovdje na putu koji vodi prema Niceji.Origen još uvijek misli subordinacijanski: samo Otac je ό θεός ili αυτόθεος . čija drugorazredna djela jače naglašuju veličinu njihova učitelja. pneumatika. koja je nakon Origenova odlaska opet poprimila obilježje katekumenske škole. osim dvaju pisama. tijekom kojih se sve duše. možda što skrivio protiv crkvene nauke ili norme evanđelja tako da bih tebi. stoljeća. Origen je i u nauci o stvaranju pošao vlastitim putevima. koju je Bog sada stvorio. nego zbog svojih teoloških ostvarenja. Dionizijevih nasljednika u upravljanju katekumenske škole. u tu je svrhu podvrgnuto procesu čišćenja što može trajati mnoge eone. stoje u sjeni svog velikog predšasnika. Za cjelovit sud važna je činjenica da je najčišći crkveni duh nosio taj rad. Teognostove »Hypotyposeis« bile su dogmatska knjiga.

posebno u Rimu. koji se oblikovao protiv Origena. stoljeću Nastanak starokršćanske latinštine i počeci latinske kršćanske književnosti. Za vrijeme biskupa Pavla od Samozate uživa prezbiter Malkion u Antiohiji velik ugled zbog svoje velike učenosti. bio je Dorotej. godine zaređen za prezbitera. Počeci druge teološke škole Istoka nisu jasniji od početka one u Aleksandriji. 20. Potkraj stoljeća citira i Tertulijan u Africi iz neke latinske Biblije koja mu je pri ruci.središnje Male Azije uskoro postao legendom ukrašena i u bizantskoj Crkvi mnogo čašćena ličnost. Lucijan se zapravo zanimao za Bibliju. jer je u to vrijeme Prva Klementova poslanica morala biti prevedena na latinski. dokazuje Julije Afrički iz Palestine (> nakon 240). Njegova teološka učenost. Tek nestankom grčke većine bilo je potrebno sve te knjige nove vjere prevesti na latinski. Jedan drugi antiohijski prezbiter. silucijanisti. kojim je pošao razvoj kršćanske književnosti 3. Prvi tragovi postojanja latinske Biblije sežu za Rim u drugu polovicu drugog stoljeća. Afrikanci Tertulijan i Ciprijan. pobliže za novu recenziju Septuaginte. Razumljivo je da je nastala u sirijskom glavnom gradu Antiohiji. njegovo je zanimanje bilo prije svega usmjereno prema tekstu Biblije kao i skupljanju Origenovih spisa i održavanju knjižnice koju je Origen bio osnovao u Cezareji. Predaja jednoglasno spominje antiohijskog prezbitera Lucijana kao utemeljitelja škole. uvijek polazi od biblijskih datosti a ne od filozofskih pretpostavki. čije su zanimanje za Bibliju i poznavanje hebrejskog jezika mnogo slavili. Lucijanov suvremenik. u prvom redu uvažava literarni smisao. Njegovo podrijetlo iz Samozate i izobrazba u kršćanskoj i teološkoj sredini Edese ne može se dokazati usprkos čestim tvrdnjama. U tabor. U svojim književnim djelima daje prednost obliku dijaloga i dobar je poznavalac Platona. propovijedati na latinskom jeziku te napokon uzeti latinski u liturgiju. do strogog subordinacijanizma u nauci o Logosu. Vjerojatno je rođen u Antiohiji. uvjetovan je već jezičnom situacijom rimske općine u kojoj je u početku većina govorila grčki. nije ostavila traga u većim publikacijama. koji je nakon Jeronima i Sokrata bio biskup Olimpa u Liciji. pozivajuci se izričito na svog učitelja. poglavlje Razvoj krsćanske književnosti Zapada u 3. Navacijan Rimski. Da su laici pokazali zanimanje za teološko-egzegetska pitanja. a tipološko tumačenje upotrebljava samo ondje gdje to traži sam tekst. Njegova pripadnost antiohijskom kleru dopušta nam zaključak da je njegovo djelovanje kršćanskog učitelja autorizirao njegov biskup. Bitno drukčiji tok. U sporu s Origenom zabacio je njegovu nauku o predegzistenciji duša i teoriju o ciklusu ponovnih stvaranja svijeta. ali je vjerojatno živio kao asket i privatni kršćanski učitelj. između ostalog. no on je učitelj na nekoj profanoj grčkoj školi. koji dopušta instruktivni uvid u metode naučavanja cijenjenog učitelja. stoljeća na Zapadu. godine. jer su u tom značajnom kulturnom središtu helenskog svijeta vladale slične pretpostavke kao u Aleksandriji. ona je uživala velik ugled i vrlo se proširila u sirijskim i maloazijskim biskupijama. prije koje je sigurno bilo manjih pothvata više privatnog značaja. u zatvoru je napisao ‘Απολογία υτερ ‘Ωριγένους u 6 knjiga. Dioklecijanov progon donio mu je nakon duga tamnovanja mučeništvo (> 310). Minucije Feliks. važan je njegov »Symposion«. no on se ne spominje izričito kao kršćanski učitelj. na kojoj je Pavao osuđen. te se stoga grčki jezik upotrebljava u propovijedi i liturgiji. Vrela postaju točnija tek kada je riječ o Lucijanu. Lucijanova egzegetska metoda može se rekonstruirati iz biblijskih spisa njegovih učenika. valja ubrojiti i pisca Metodija. Predodžbe o drugim Lucijanovim teološkim odlikama mogu se steći također samo na osnovi djela njegovih učenika. Zagonetni Hipolit. zahvaljujemo pohvalni govor Origenu. koji je bio Origenov prijatelj te u jednom pismu Origenu sumnja u autentičnost pripovijesti o Suzani. Karakteristika antiohijske škole bit će potpuno jasna tek za procvata patristike u vezi s trinitarnim i kristološkim sporovima. Origenovim ciljevima želio je služiti prezbiter Pamphilos iz Cezarije u Palestini nastavljajući tradiciju učitelja u naučavanju i znanstvenom istraživanju. Nepoznati prevodioci udarali su tako temelje starokršćanskoj latinštini i stvorili pretpostavke za nastanak sa . dok u drugom istražuje Isusovo rodoslovlje kod Mt i Lk. gdje je oko 270. za koju je upotrijebio i hebrejski pratekst. Što se tiče sadržaja i utjecaja na povijest pobožnosti. koju hvali Euzebije. tako dolazi. koji u vrijednom književnom obliku slavi kršćanski ideal djevičanstva te završava glasovitim himnom zaručniku Kristu i njegovoj zaručnici Crkvi. od kojih se samo prva sačuvala u Rufinovu latinskom prijevodu. kako će to doskora zastupati Arije i neki njegovi suučenici. tzv. Svoju nadmoćnu teološku naobrazbu dokazao je u sporu s Pavlom od Samozate na antiohijskoj Sinodi 268. ali se nije mogao osloboditi od njegova alegorijskog tumačenja Svetog pisma.

Hanssens. kao što su Rim i Kartaga. doduše. Tako je unutar kasne latinske književnosti nastao u duljem izvanredno važnom procesu odsjek kršćanske latinštine koja se od profanog književnog jezika jasno razlikuje svojim karakterističnim stilom. 8 Postavka se oslanja u prvom redu na jedno pismo koje je Dioniz Aleksandrijski pisao g. Karakteristično je da teološke rasprave u Rimu potkraj 2. Tertulijan.-M. poganski sudionik u »Dijalogu«. Utjecaj se osjeća u svim teološkim i disciplinskim sporovima koji su uznemirivali rimske kršćane prvih desetljeća 3. dovodi ga do odvažne kritike rimskih biskupa kad mu se čini da oni svojim držanjem i mjerama ugrožavaju tu tradiciju. U Rim je došao vjerojatno već za pape Zefirina (199-217) i kao prezbiter pripadao je tamošnjoj kršćanskoj općini. na tog Hipolita misli prema tome »Depositio martyrum« iz 354. s druge strane preuzela je množinu posuđenica iz grčkoga. nego je on naprotiv prvi pisac koji svojim djelom svjedoči o njegovu postojanju. moralo se već postojećim Iatinskim nazivima dati napokon novo značenje. Hipoteza da se tada dao zarediti za biskupa i tako postao prvim protupapom u crkvenoj povijesti nema dovoljno temelja. o kojem se mnogo raspravlja. jer se mnoge latinske riječi nisu mogle upotrebljavati zbog svoje dotadašnje upotrebe u poganskom bogoslužju. poput Origena. filozofski naobražen odvjetnik. stoljeću jest u tome da se ne gaji na teološkim školama. Cecilije. pobliže Aleksandrija. 253. Novacijan je sigurno dobar teolog. koji stoji osobito pod stoičkim utjecajem. Euzebije i Jeronim 7 Značajni razlozi upućuju na to da je ovdje riječ o kasnijoj zamjeni s nekim drugim Hipolitom. a Hipolit. doduše. da je neko vrijeme pripadao tom pokretu i tek poslije 253. tako da bi čovjek u još uvijek otvorenom pitanju prioriteta. stoljeća još većinom vode Grci. kako je to bilo na Istoku. Njezin nevidljivi Bog čini mu se tvorevinom mašte a njezine su pristaše bez naobrazbe i odaju se sramotnim orgijama. na koju je prilično utjecao svojom naobrazbom i živošću duha. »Dijalog« ne ulazi dublje u sadržaj kršćanske vjere. susreće doduše vjeru u poganske bogove s mnogim sumnjama. no Zapad ne poznaje škola na kojima bi znameniti teološki učitelji. no glavar škole u pravom smislu riječi nije ni jedan ni drugi. i tijekom 3. a stil još jako podsjeća na umjetničku prozu kasnoga antoninskog vremena. predavali uvod u kršćansku vjeru i naobraženim poganima. Njegovo rigorističko držanje u pitanju pokore učinilo ga je nepomirljivim protivnikom biskupa Kalista (217-222) i vođom brojčano neznatne ali duhovno važne opozicione grupe. umro 8. bez ikakva pozivanja na Sveto pismo. bio sklon tu elegantnu apologiju datirati prije Tertulijanova »Apologeticuma«. Hipolit Hipolit se može smatrati vezom između Istoka i Zapada a njegova osoba i djelo zadaju nauci do danas više neriješenih pitanja. pa ni Tertulijan. Njegov visoki ideal o dužnosti svećenika. Kršćanin Oktavije dokazuje čisto filozofskom argumentacijom. J. Nije isključeno da je Hipolit još doživio vrijeme novacijanske shizme. O njegovu stavu u sporu oko modalizma još će biti govora. pravi Rimljanin teško da bi o rimskoj povijesti davao tako negativnih sudova kao što to čini Hipolit. ali kako joj Rim zahvaljuje svoju veličinu. Starokršćanski latinski nije stvorila. nakon što je bio ponovno primljen u kršćansku općinu. dakle.mostalne kršćanske književnosti na latinskom jeziku. prvi vrsni teolog koji živi i piše u Rimu objavljuje svoje radove također na grčkom jeziku. bilo je. neodrživost njegova skeptičnog stanovišta u vjerskim pitanjima te odbija optužbe protiv kršćana kao klevete. mj.n. Isto tako nema dovoljnih dokaza da je pisac Hipolit istovjetan s čovjekom koga je car Maksimin Tračanin zajedno s papom Poncijanom prognao na Sardiniju i koji se tamo s papom pomirio te u progonstvu umro7. neka pojedinačna osoba. 317-340. a koje pretpostavlja da je Hipolit još živ. Justin piše svoju Apologiju grčkim. koji je također bio prezbiter i štovan kao mučenik. Jednu apologiju kršćanstva predstavlja »Dialog Octavius«. u Rim. usp. Marcion i začetnici trinitarnih diskusija su Maloazijci. ustanova za poduku katekumena. nego čovjeka s Istoka koji misli i piše grčki. n. što ga je savršenim stilom i otmjenim tonom napisao Minucije Feliks. kojemu su se u prvom redu obraćali misionari. želio bi joj ipak dati prednost pred kršćanskom vjerom. čija je domovina možda Egipat. Starokršćanska latinština oslanja se s jedne strane na govorni jezik prostog puka. Što se tiče mnogih središnjih pojmova kršćanske objave i naviještanja. ima znatan utjecaj. podrijetlom s Istoka. u koju posebno ubraja čuvanje apostolskih predaja. U težištima kristianizacije. Druga oznaka latinske kršćanske teologije u 3. . stoljeća. Naravno da je bilo potrebno stanovito vrijeme dok taj latinski nije postao tako gibak i siguran u izražaju da se mogao upotrijebiti za veća književna djela. U njegovu jeziku nema još karakterističnih crta starokršćanske latinštine. Sa sigurnošću se može reći da ovdje nemamo pred sobom Rimljanina po rođenju.

koji opovrgava naučavanje Noetosa. različite dužnosti crkvenih službi. crkveni je pravilnik vjerojatno idealan oblik koji nije bio namijenjen potrebama neke određene općine. Iako njegovi argumenti tu nisu uvjerljivi. ipak je on dobro uočio upadljivu razliku u stilu i osebujni tematski krug »Philosophumena« u usporedbi s drugim Hipolitovim spisima i tu je razliku s punim pravom iznio. etiopski i arapski. Sveto pismo ili predaju. Dok se u komentaru Daniela i u egzegezi Pjesme nad pjesmama Crkva prikazuje kao neokaljana Kristova zaručnica u kojoj nema mjesta počiniteljima teških moralnih prijestupa. Građa potječe uglavnom iz istočnjačkih vrela te se stoga ne može smatrati crkvenim pravilnikom u koji bi Hipolit kao osnovicu bio ugradio liturgijske oblike uobičajene u Rimu na početku 3. »Oporuka našega Gospodina Isusa Krista«. ali je jezgra niza daljnjih crkvenih pravilnika kao što su »Apostolsko uređenje«. koju on.»Kroniku« i »O svemiru« . omogućuje da se spomenute knjige pripišu Hipolitu. Premda je primio samo krštenje klinika. nego se oslanja na poganska naučavanja. Briga za održanje apostolskih predaja uvjetovala je kao drugi motiv Hipolitovo spisateljsko djelo. papa Fabijan ga je ipak bio 9 To je potaklo P. nego je upraviteljima općina pružao normu po kojoj su mogli ispitati usklađenost svojih liturgijskih propisa s apostolskom predajom. tumači alegorijski. ne donosi piščevo ime. . a da pri tom ipak ne dostiže njegovu stvaralačku izvornost i dubinu. koje se pripisuje Hipolitu. isto kao i Aleksandrijac. a od toga komentar Daniela u grčkom originalu i egzegeza Pjesme nad pjesmama u cjelovitu prijevodu. sačuvao se samo kraj. Piscu je glavna namjera da dokaže svoju tezu kako svaka hereza potječe od toga što ne slijedi Krista. Polemika je oštra i gubi svaku mjeru kad se radi o osobnom protivniku tako da se čini da ovdje govori neki drugi Hipolit nego u ostalim djelima 9. Nautina da u spomenutim radovima pripiše Philosophumena. Iz naslova vidimo da je riječ o piscu vrlo široka zanimanja koji se može usporediti s Origenom. Ta »Traditio apostolica« nije. stoljeća. »Hipolitovi kanoni« i 8. djevičanske Kristove zaručnice. čije su se sposobnosti i naobrazba morale boriti protiv mnogostrukog otpora unutar rimske općine. oslanjajući se na Ireneja (knjiga 4-9). koji je pronađen tek 1842. psalma i predao srednjem vijeku. doduše. a onda pobija prije svega gnostičke sustave. Zato je napisao crkveni pravilnik koji je trebao osigurati najvažnija pravila i formule za podjeljivanje redova. Daljnje protuheretičko djelo. Deseta knjiga donosi sažetak djela uz kratak prikaz sadržaja kršćanske vjere. kojeg naziva Josipos. U prvom dijelu dokazuje zablude poganske filozofije i zastranjenja poganskih religija (knjiga 1-4). dok je latinski prijevod (oko 500) nepotpun. više sačuvana na izvornom jeziku. jest »Pobijanje sviju hereza«. premda se jasno osjeća da metodu primjenjuje treznije. jedino činjenica da pisac neka druga Hipolitova djela . nad čistoćom i nepatvorenošću koje trebaju bdjeti biskupi zajamčeni apostolskom sukcesijom. a bavilo se zabludama koje su se dotad pojavile u povijesti. Činilo mu se da je ta tradicija ugrožena u praksi bogoslužja i u naučavanju. nazvano i »Philosophumena«. prije svega u Egiptu. »Philosophumena« imaju vrlo kompilatorski karakter te se stječe dojam da je riječ o nacrtu koji nije bio razrađen. ovdje se u raspravi s Kalistom govori o Crkvi kao o nositeljici i čuvarici istine. Osobito upada u oči pojam Crkve koji zastupaju »Philosophumena«. a katkada vidi u zaručnici već i dušu koju Bog ljubi. S Origenom dijeli Hipolit u prvom redu sklonost prema Bibliji. godine. Novacijan Novacijan se s pravom može nazvati prvim vrsnim rimskim teologom.spominje kao vlastita. godine. Rano je djelo bilo »Syntagma« protiv 32 hereze. doista prikazuje Hipolita – na pobočnoj strani stolice uklesan je nepotpun katalog njegovih spisa i jedan uskršnji ciklus – bilo bi to svjedočanstvo o ugledu koji je uživao kod svojih pristaša. U Suzani Danielove knjige vidi pralik Crkve. Ako kip nekog učitelja koji je nađen 1551.donose popis njegovih djela. Putovi kojima je djelo doprlo do nas vrlo su zamršeni: prva se knjiga pripisivala Origenu. knjiga »Apostolskih konstitucija«. Osiguranju apostolske predaje u nauci služe Hipolitovi dogmatsko-protuheretički spisi. Takvo je tumačenje preuzeo u prvom redu Ambrozije u svojoj egzegezi 118. Pravo je djelovanje imala na Istoku. Po Hipolitovoj namjeri. No od njegovih biblijskih spisa sačuvao se samo malen ostatak. isto tako shvaća zaručnika i zaručnicu Pjesme nad pjesmama kao Krista i njegovu Crkvu. Kroniku i spis »O Svemiru« jednom drugom autoru. krštenje i svetkovanje euharistije u smilu tradicije. Pisac strastveno napada sve one koji zaboravljaju svoju dužnost te kao pozvani članovi hijerarhije preširoko otvaraju grešnicima vrata u crkvu svetih. kao što to dokazuju brojni prijevodi na koptski. rukopis s knjigama 4-10. koju progone Židovi i pogani. što je po ondašnjem shvaćanju odavalo pomanjkanje hrabrosti u ispovijedanju vjere.

treća. daje vrstan prikaz ranokršćanskog ideala čistoće. prilikom biranja biskupa godine 251. u rimskim katakombama nađeni grobni natpis s tekstom: Novatiano beatissimo martyri Gaudentius diaconus fecit čini se potvrdom te vijesti. na Istoku je stekao dosta sljedbenika. . koju je morala voditi protiv shizmatičkog pokreta Novacijana i Felicisima te prilikom spora oko heretičkog krštenja u drugoj polovici stoljeća. koji su se sami smatrali crkvom »čistih« (καθαροί). nego oko pitanja neposrednog oblikovanja života usred poganske okoline. katkada borbenu notu. U isti mah ondje se već osjećaju prve razlike koje će grčku i latinsku literaturu sve više razdvajati. koju Duh svojim darovima čuva netaknutu u svetosti i istini. Sve govori u prilog tome da je kršćanstvo u te provincije onkraj mora pošlo iz Rima. suprotno svom očekivanju. Za tadašnje sedisvakancije vodio je dopisivanje rimske Crkve s vanjskim općinama i prikazao u 2 ili 3 pisma upućena Ciprijanu stanovište Rima u postupku prema otpalima za progona. oko sredine stoljeća citira Ciprijan tu Bibliju tako dosljedno da se mora pretpostaviti kako je bila općenito priznata. napisao je Novacijan svoje glavno teološko djelo o presv. Tu je mogao Dionizije Aleksandrijski samo s mnogo muke spriječiti veći otpad10. i to da je umro za Valerijanova progona kao mučenik. Posebno potcrtava ulogu Duha Svetoga unutar Crkve. Od triju Novacijanovih pastoralnih poslanica njegovim općinama. nadalje oko provođenja vjere u djelo. što je slučaj na Istoku. stoljeća. Opovrgava se Marcionova teologija i modalističko shvaćanje monarhijanaca. usp. u kojem upotrebljava radove vanjskih teologa. Kršćanska književnost. njegovo pismo u Euzeb. istina. Rana je postala neizlječiva kada je Novacijan svoj istup iz Crkve nastojao opravdati pojmom Crkve prema kojem u crkvi svetih ne bi moglo biti mjesta teškom grešniku. dok je na Zapadu jedna Sinoda od 60 biskupa pod vodstvom pape Kornelija stvorila jasnu situaciju izopćenjem Novacijana i njegovih pristaša.zaredio za prezbitera te je u njegovu kolegiju oko 250. koje je morala izdržati u sukobu s gnostičkim sektama i montanizmom a onda borba za njeno jedinstvo. 10 On je pokušao nagovoriti Novacijana na povratak. Kršćansko propovijedanje započelo je najprije u gradovima. izrazito odražava vlastiti svijet koji je svojstven afričkom kršćanstvu 3. Sve se to odrazuje u ranokršćanskoj književnosti sjeverne Afrike i daje joj živu. igrao odlučujuću ulogu. nije našao nikakvih trajnih pristaša. vjerojatno pretpostavlja prijevod Pavlovih poslanica na latinski. koja počinje sa svojim prvim predstavnikom Tertulijanom. HE 6. 45. izabrali. prvi datirani latinski pisani spomenik kršćanskog podrijetla (180. godine). pa bio on i najspremniji da okaje svoje grijehe. Novacijan zastupa izraziti subordinacijanizam. »Akti scilskih mučenika«. O odnosu Duha Svetoga prema Sinu i Ocu govori samo ukratko. No prijelaz na latinski jezik u naviještanju i liturgiji zbio se prije u Africi nego u Rimu. a nekoliko godina kasnije upotrebljava Tertulijan jedan prijevod Biblije koji. u kojem se naglašeno naviješta bračna vjernost i visoka cijena djevičanstva. U ondašnjim progonima upravo je ono bilo izloženo najtežim opterećenjima i moralo je platiti visoku cijenu krvi za svoju odanost vjeri. Isto tako su afričku Crkvu oblikovali nutarnji razdori. O Novacijanovoj smrti govori samo Sokrat. u prvom redu u Kartagi. druga zauzima negativan stav prema posjećivanju poganskih kazališnih i cirkusnih igara. godine 1932. Oko 250. što zahtjeva borbu protiv grijeha i pozitivno vježbanje u kreposti kao doprinos pojedinog kršćanina osiguranju otkupljenja. prva govori o pitanju obveznosti židovskih zakona o jelu a rješava se negativno. no i ovdje ističe podređenost Duha Sinu. stilski vrijednim jezikom i odmjerenim formulacijama. Trojstvu. koji uza sve naglašavanje Kristova božanstva podređuje Krista Ocu gotovo više nego prijašnja teologija. Kornelija. To Novacijanovo djelo privremeno zaključuje zapadnjačku teologiju o Trojstvu prije Konstantina. što je bilo nagrađeno sve bržim rastom Crkve. te prikazuje pitanje jasnim. Tertulijan Doprinos koji mlada afrička Crkva daje u 3. jer su se i njegovi misionari služili u propovijedanju najprije grčkim jezikom. Dok Novacijan u afričkim krugovima. Ostali Novacijanovi spisi imaju pastoralni značaj. Do tog odvajanja došlo je najprije iz osobnih razloga. Interes latinske književnosti ne kreće se toliko oko obuhvaćanja metafizičkog sadržaja objave i njezine nadmoći nad helenističkim religioznim strujanjima. koja je pod rimskom vlašću opet cvala. osobito Hipolita i Tertulijana. ukoliko proizlaze iz kršćanske nauke o otkupljenju. stoljeću starokršćanskoj književnosti opširniji je i jačeg djelovanja. ne odgovara njegovu ukusu. kad su umjesto njega. Njezini viši slojevi svakako su govorili grčki. potječu iz kasnijeg razdoblja njegova života. koje je bilo u skladu s razumnom Ciprijanovom praksom. kada je nakon odvajanja od rimske općine vodio kao biskup vlastitu čvrsto organiziranu općinu rigorističkog karaktera. »De bono pudicitiae«. S Augustinom će ponovno započeti diskusija.

Taj je čovjek uvijek ono što ispovijeda. Do otprilike 207. Neko prvenstvo s vlašću vezivanja i razrješivanja pripadalo je samo Petru. O biti Crkve govori kao montanist kad otklanja ministerijalno svećeništvo i tvrdi: ubi tres. 86.S Tertulijanom susrećemo prvoga i ujedno i najplodnijeg i najprofiliranijeg pisca pretkonstantinskog kršćanstva u sjevernoj Africi. Za obranu svojih uvjerenja raspolaže perom koje vlada latinskim onoga doba bolje od pera bilo kojeg pisca onih godina. dakle 11 De haeres. kad osuđuje drugi brak (De monogamia). I nasuprot herezama svog vremena. sklon krajnostima. Stoga jedino Crkva posjeduje Sveto pismo. G. tko misli drukčije ne samo da je protivnik njegovih nazora. posjedovao je solidnu opću i retorsku naobrazbu. O pitanjima oblikovanja kršćanskog života u svakidašnjici govori u malim spisima o smislu i djelovanju krštenja. tako npr. osuđuju se a da nije poznata i'stina o njima. n. On želi očuvati kršćansku nauku o stvaranju. ali neizravno govori poganstvu kao cjelini. pri tom treba uvažiti da njegova pripadnost montanizmu bitno mijenja njegove nazore. ali postoji sumnja je li ikoga uvjerio. posebnu pravnu izobrazbu i poznavanje grčkoga. pa u tom nalazi opravdanje za taj korak. već odavno. bez ikakvih ustupaka i kompromisa. Sada postavlja zahtjeve koji su u gruboj suprotnosti s prijašnjim pogledima. u svojoj argumentaciji polazi Tertulijan od predodžaba koje su poganima bliske te im suprotstavlja kršćansku nauku i kršćanski život. nego traži pravdu koja počiva na besprijekorno ustanovljenoj istini. upečatljivo formuliranje. veličinu mučeništva od gnostičkog zamagljivanja. Njegov temperament. prije pojave hereza. Nema sumnje da su Tertulijana čitali. Jasno pokazuje da se kršćanima čini najveća nepravda. Niz monografija uperen je protiv pojedinih gnostika ili njihovih posebnih učenja. bio je uvjeren gorljiv član katoličke Crkve. koja će potom prevladati u djelima iz montanističkog razdoblja. stoljeća. a crkveno shvaćanje o Trojstvu prikazuje. Zato Tertulijan ne moli za milost. pod dojmom kršćanske postojanosti u vjeri prilikom progona. smatra Tertulijanov spis “De pallio” njegovim posljednjim djelom. »De praescriptione haereticorum« pokazuje da kršćanstvo može dokazati nedvojbeno pravo posjedovanje istine nasuprot herezi. dotad nepoznatom jasnoćom. ecclesia est. i o pokori u duhu i praksi. Nakon prvog pokušaja u djelu »Ad nationes« nalazi u »Apologeticum« oblik koji odgovara njegovim predodžbama. De idololatria) i kad proglašuje najstrožu posnu praksu (De jeiunio). Tako u Tertulijanovu liku nalazimo dvostruku crtu. može se vjerovati Augustinu kad kaže da je pred svoju smrt osnovao sektarsku skupinu koja se po njemu nazvala tertulijanistima11. licet laici. o molitvi. mj. odveo ga je gotovo nužno iz Crkve kad je montanizmu našao oblik kršćanske vjeroispovijesti u kojem je krajnji rigorizam postao zakonom. o kazališnim predstavama. Njegov oštar um bespoštedno otkriva slabosti protivničkog dokazivanja i rado izvrgava ruglu onoga koji drukčije misli. vrlo slikovito izneseno znanje sa svih područja. uskrsnuću tijela. U isti mah dostiže umjetničku razinu koje dotad nije bilo. Tako njegova apologetika stvarno nadilazi Grke 2. Uz to posjeduje dar za sažeto. Säflund. kad je kao odrastao čovjek. koja se svakom čitaocu njegovih spisa neprevidivo otkriva. U nizu spisa Tertulijan želi prikazati poganima istinsku sliku kršćanske vjere. a zatim se priključio montanističkom pokretu i tada preko mjere spaljivao sve ono čemu se dotada klanjao. interesi pisca Tertulijana nisu bili spekulativni te u njega ne nalazimo sustavan prikaz kršćanskog nauka. n. Rođen oko 160. . Iz vrela se ne može riješiti pitanje je li bio prezbiter ili je ostao laik. Često se već ovdje osjeća rigoristička nota. kao već spomenuto djelo protiv Marciona koje opovrgava njegov dualizam i brani sklad između Starog i Novog zavjeta. samo ona može suditi o njegovu pravom smislu te tako ustanoviti sadržaj vjere. koje zaokuplja čitaočevu pažnju. ušao u Crkvu te joj odmah svoje talente stavio na službu. o strpljivosti. Za prikazivanje vlastitog stanovišta stoji mu na raspolaganju moćna rječitost koju potpomaže široko. Nezasitnosti njegova bića čini se da ni montanizam napokon nije bio dostatan. Njegovo značenje za povijest dogmi sastoji se u svjedočanstvu njegovih djela o stupanju razvitka koji su pojedine istine dostigle u njegovo vrijeme. nego je i moralno sumnjiv. njegova argumentacija ne djeluje uvjerljivo. osobito gnostičkim strujanjima. naviještali su kršćanski učitelji onu poruku koju su dobili od apostola i koju je apostolima povjerio Krist. Vrijeme njegove spisateljske djelatnosti traje otprilike četvrt stoljeća (oko 195-220) te obuhvaća dva gotovo jednako duga ali suprotna razdoblja. u Kartagi kao sin poganskog oficira. Spis se izravno obraća upraviteljima (praesides) rimskih provincija. branio je Tertulijan Crkvu kao jedinu posjednicu istine u jednom načelnom spisu koji izvanredno pokazuje njegovo veliko jurističko znanje. Osobito oštre oblike poprima njegova borba protiv Crkve kojoj ne priznaje pravo da oprašta grijehe. vojnu službu i sva zvanja koja dolaze u bilo kakav dodir sa službom idolima (De corona. što bi pripadalo jedino montanističkim prorocima (De pudicitia). U cjelini. nasuprot Praxeasu.

kod Tertulijana nalazimo prvi put u latinskoj literaturi izraz trinitas. on je pravi učitelj Crkve koji je najprije uveo apostole u svu istinu. Veća samostalnost. Po njemu je Isus Krist pravi Bog i pravi čovjek. što se tiče sadržaja i oblasti tih nazora. U toj je vjeri biskup Ciprijan primio na se smrt svjedoka držanjem koje je njegovu imenu osiguralo u sjevernoafričkoj Crkvi nezaboravnu uspomenu. pojedini je biskup i u takvim pitanjima odgovoran samo Bogu. prilično je utjecao na kasnija pokoljenja. osjeća se u njegovoj raspravi »O jedinstvu Crkve«. prije svega po Svetom pismu. koja ima vrlo veliku dokumentarnu vrijednost za proučavanje pojma Crkve u sredini 3. njegov svijetao lik i njegovo usmjeravajuće pastoralno djelovanje utisnuli su karakteristične crte kršćanstva njegove domovine. Kako je tu vlast Krist predao samo jednom apostolu. biskup Kartage. u tom su Trojstvu Otac. koje je tako istinsko i pravo tijelo Kristovo. Monarhijanizam i modalizam . De opera et eleemosynis). Rimskoj općini pripada naprotiv časno mjesto koje se osniva na činjenici da je Petar djelovao i umro u Rimu. prima tijelo Gospodnje. neposredno će zadobiti gledanje Boga. koji je sa svojim subiskupima povezan zajedničkom osnovicom što počiva na apostolskoj službi. postao Sinom tek prilikom stvaranja te kao takav nije vječan. stoljeća. kao što je bilo tijelo na križu. kao npr. te je krštenje djece za Ciprijana praksa koja se sama po sebi razumije. Pripadnost Kristovoj Crkvi Ciprijan vrlo cijeni.nije bilo dano kasnijim biskupima. Vjernost Crkvi za progona zaslužuje najveće priznanje. I Sveti Duh se zamišlja kao osoba. Osim naziva persona. Već djeca moraju što prije postati članovima Crkve. koje je njegovo djelo i u kojem se čuje njegov glas. Ono počiva na vlasti vezivanja i razrješavanja. Ciprijan I Ciprijan. Slavi kršćanski ideal djevičanstva i opominje pred razornim posljedicama razdora (De habitu virginum. I zanimanje za njegove splse osnivalo se na duboku dojmu koji je proizlazio iz njegove osobe i djelovanja. odbija Ciprijan vrlo jasno. Ciprijan ne izvodi iz toga i stvarnu jurisdikciju Petra nad njegovim suapostolima. Njegove rasprave i pisma služe većinom rješavanju dnevnih pitanja koja su se javljala uslijed progona i ugrožavanja crkvenog jedinstva sektaškim diobama. to je Krist htio utvrditi jedinstvo Crkve zauvijek. Pravo na davanje uputa od strane Rima. odakle simpatično progovara religiozna sigurnost koja se nakon duga traženja našla u krštenju. Pobliži odnos između Oca i Sina smatra se subordinacijskim. Teološki vrlo ovisi o Tertulijanu. ali nisu pomiješane. 21. poglavlje Prvi kristološki i trinitarni sporovi.inskom Zapadu. O Euharistiji misli Tertulijan vrlo konkretno. no on ne smatra da iz toga nužno slijedi potreba krštenja djece. kao pisac afričke Crkve. pravo na kršćansko ime nema nitko tko ne pripada toj Crkvi. samo je u njoj sigurno spasenje po formuli: salus extra ecclesiam non est. De zelo et livore) te u spisima o Očenašu i strpljivosti nastavlja Tertulijanove misli. pa ni prenošenje njegovih osobnih ovlasti na njegova nasljednika kao rimskog biskupa. Među tim nosiocima zauzima Petar posebno mjesto koje se temelji na stvarnom pravu. tijelom i krvlju Kristovom hrani se duša. Dušobrižnik Ciprijan obraća se za vrijeme kuge utješnom riječju kršćanima sjeverne Afrike i poziva ih na požrtvovnu caritas (De mortalitate. Jaču osobnu notu ima kratak spis »Ad Donatum. tko sudjeluje pri orationes sacrificiorum. no on djeluje i u svakoj kršćanskoj općini kao namjesnik Boga i Krista. koja je dana samo njemu. Sin i Duh Sveti unius substantiae et unius status et unius potestatis. U kristologiji i nauci o Trojstvu upotrebljava terminologiju koja je utjecala na daljnji razvoj na lat. koga je zvao svojim učiteljem i neprestano čitao. za vođenje svoje općine. Predstavnik i jamac crkvenog jedinstva jest biskup. jer samo Otac posjeduje puninu božanstva. tko je u mučeništvu zapečatio svoje svjedočanstvo za Krista i svoju Crkvu dajući život. obje su prirode sjedinjene u jednoj osobi. u pitanju vrijednosti heretičkog krštenja. a Sin tek neki izvedeni dio25. Logos je postojao već prije stvaranja svijeta. Predodžba o istočnom grijehu kao vitium originis za njega se sastoji u tome što je Adamovim grijehom ljudska priroda otrovana zlom požudom.

ali ih je lišio njihova pravovjernog smisla. Teodot Mlađi unio je nov element u dotadašnje teorije kad je Melkizedeka naznačio kao najvišu silu. jer je niz učenika. nastojali su njegovi istomišljenici dokazati sredstvima filološke kritike teksta iz Biblije. jer mu je Pavao od Samozate tim terminom zanijekao vlastitu osobnu subzistenciju. tek tada je rođen. doduše. Godine spretno izbjegao svaku određenu formulaciju. Njihovo zanimanje za logiku i geometriju. Taj kristološki subordinacijanizam proizveo je na prijelazu u 3. istoljeća nisu podrobnije bavili problemom . pri tom se osobna razlika između Oca i Sina gubi dotle da se tvrdilo kako je Otac i na križu trpio. a s druge su se strane pozivali na to da kao vjerni čuvari apostolskih predaja o Kristu uče samo ono u što se oduvijek vjerovalo. jedno božansko počelo. koji nije ugrožavala. kao Asklepiodot. tu je borba protiv kristologije Logosa pošla dvojako. jer se u njemu nije vidjelo nikakvo ugrožavanje Kristova božanstva. tek tada je postao osoba različita od Oca. no nije došlo do dublje pojmovne obradbe te objavljene istine i odgovarajuće jezične formulacije. ali je praktički napustio Kristovo božanstvo. po njoj je. tako da se teolozi 2. Osobito grubi adopcijanizam naviještao je nakon sredine 3. još nije značilo konac adopcijanskog pokreta. Teodot Mlađi i kasnije Artemon. Prva su dvojica pokušala organizirati pripadnike adopcijanizma u vlastitu općinu te su dapače pridobiIa rimskog priznavaoca Natalisa da joj bude vođom. No naglašavanje različititosti između Oca i Sina moglo se činiti opasnim ako je Božje jedinstvo igralo važnu ulogu. u prvom redu u Rimu. rođen od djevice i Duha Svetoga. Dok je antiohijski biskup na prvoj sinodi 264. proizašao iz Oca tek kao stvoritelj i upravljač svijeta (λόγος προφορικός). koji se prikladno zove adopcijanizam. Nejasno se osjećalo da su u jednom nedjeljivom Bogu postojale stanovite razlike koje su se osobito pokazale prilikom stvaranja i otkupljenja. no u kojem je Božja sila (δύναμις) djelovala na sasvim poseban način. Formulom monarchiam tenemus izražava Afrikanac Tertulijan lozinku. Njegovu osnovu tezu da je Isus do svog krštenja na Jordanu živio životom jednostavna no vrlo pravedna čovjeka. Apologet Teofil upotrijebio je dapače za tu stvarnost naziv Trias. da »Duh« nadalje nije ništa drugo nego milost koju je Bog udijelio apostolima. naime. imala je svojih nedostataka jer je Sina podređivala Ocu. Prvim njegovim predstavnikom spominju vrela nekog obrazovanog trgovca kožom iz Bizanta po imenu Teodota koji je oko 190. no rasprave oko njihovih teorija odigrale su se uglavnom na Zapadu. nije dakle u istom smislu vječan kao Otac. stoljeća na Istoku biskup sirijskog grada Antiohije Pavao od Samozate. On je. Kristologija Logosa. Čini se da je stoga svoje pristaše nalazio više u intelektualnim krugovima. ima racionalističku crtu koja se teško mogla pomiriti s idejom Božjeg utjelovljenja. što ga je proveo rimski biskup Viktor (186-198). Drugo rješenje pitanja iznosili su oni koji su tvrdili da se jedan Bog svaki put objavio na različite načine (modi). dinamistički monarhijanizam spasio je. veliko uvažavanje Aristotela i njihovi odnosi prema filozofski zainteresiranom liječniku Galenu proizveli su sablazan u kršćanskom narodu. njihova predodžba o kristologiji Logosa. Mnogi su u Kristu gledali samo čovjeka koji je. jednom kao Otac. kojom su njeziini pristaše htjeli izraziti svoju vjeru u jednoga Boga i jedno jedino božansko počelo. U crkvenoj obrambenoj borbi protiv gnosticizma isticalo se također u prvom redu jedinstvo božanskoga bića. koju su zastupali apologeti a pisci 2. dok je odjek u običnom puku izostao. Antiohijska katolička općina morala je pod novim biskupom . stoljeća dva su argumenta igrala ulogu u njihovu naučavanju. istina. Taj tzv. stoljeća u svojim raspravama s vjerom u poganske bogove naglašavali su prije svega strogi monoteizam. u teologiji upotrebljavao trinitarne formule svoga vremena. godine došao u Rim i tamo tražio pristaše za svoja teološka shvaćanja. učeći da »Sin« naznačuje samo čovjeka Isusa u kojem se nastanila Božja mudrost. Oko sredine 3. Pokret su započela dvojica muževa podrijetlom s Istoka. Pristaše tog pokušaja rješenja zovu se stoga modalistički ili patripasijanski monarhijanisti. stoljeća razradili. Teološko će razmišljanje na kraju 2. No taj subordinacijanizam očito nije u prvo vrijeme smetao religioznoj svijesti. doduše. koja je viša od Krista i pravi posrednik između Boga i ljudi.odnosa između Oca. Izopćenje Teodota iz crkvene zajednice. Pri tom je sinoda odbacila tvrdnju da je Logos istobitan s Ocem (ομοούσιος). no on ih je nakon nekog vremena napustio. Sina i Duha. čijom se naukom i životom pozabavilo nekoliko Sinoda. Od latinskog teologa potječe i ime kojim se pokušala označiti ta teologija: monarhijanizam. a onda kao Sin. stoljeća započeti upravo na trinitarnom pitanju. kako im se činilo. adopcijanci su s jedne strane napadali pravovjerno shvaćanje kao diteističko. koji je oduvijek egzistirao u Božjoj nutrini (λόγος ενδιάθετος). Pod Božjom mudrošću ili Logosom Pavao nije razumijevao osobu različitu od Oca nego neku neosobnu silu.Apologetski pisci 2. na drugom sastanku biskupa dokazao je učeni prezbiter Malkhion njegove zablude te ga je sinoda maknula s položaja i isključila iz crkvenog zajedništva. stoljeće dosta žestoku reakciju kršćanskih krugova koji su Božje jedinstvo htjeli spasiti uz svaku cijenu. No naglašavanje Božjeg jedinstva tražilo je ujedno stav prema kristološkom problemu. Logos. širio ideje utemeljitelja. na koga je onda sišao Duh ili Krist. Dinamistički monarhijanizam.

naprotiv. Riječ. nasuprot Sabeliju. Da je Hipolit sudio preoštro. Nije vjerojatno da je istovjetan s utemeljiteljem antiohijske škole i mučenikom Lucijanom antiohijskim (> 312). tako da je Otac zajedno sa Sinom trpio (compatitur). 14.8 ss. Sin nije rođen tek s obzirom na stvaranje. međutim. iako je i ovaj zastupao subordinacijansku kristologiju Logosa. Čini se da je Praxeas svoje shvaćanje utoliko promijenio što je razlikovao čovjeka Isusa od Boga Krista. Noetov učenik Epigon donio je tu nauku u Rim. Očito se i Kalist nastojao držati sredine između jasnog Sabelijeva modalizma i. dapače priznavanja. Nasuprot njemu. kao Otac Bog je bio stvoritelj i zakonodavac. koji.6.Domnom zatražiti dapače pomoć državnih vlasti protiv svrgnutog Pavla. opasnost od modalističkog naučavanja. dakle. koja su tumačili u smislu istovjetnosti Oca i Sina. Rim 9. što se očituje iz napretka koji postiže trinitarna teologija sredinom 3. No borba Hipolita i Tertulijana protiv modalizma donijela je svoje plodove. naglasio je svom snagom Božju jedinstvenost izričući da Otac i Sin nisu nikakva odijeljena bića. Nemoguće je doći do jasne i potpune slike modalističkih ideja. Vodstvo grupe preuzeo je nakon Pavlove smrti neki Lucijan. koji je bio identičan s Ocem. Zefirina (199-217) i Kalista (217-222). nastojanje rimskog biskupa da s jedne strane naglasi Kristovo božanstvo. paulianistima. godine. čvrsto se držao razlike između Oca i Logosa.30. koji se nije htio iseliti iz biskupskog stana. U Rimu. da je »druga osoba«. tako da je u stvari Otac trpio. Ocu. Iz 44.14-15. Daljnji predstavnik patripasijanaca. Osjećao je. a kao Duh udjeljivao milost i posvećenje. bio je Sabelije. I nakon svoje osude raspolagao je Pavao priličnim brojem pristaša. Tertulijan i Epifanije. jer o njima pišu samo njihovi protivnici Hipolit. a s druge razliku između Oca i Sina. što je za nj imao sumnjiv diteistički prizvuk. protiv kojih je još i opći nicejski sabor (kanon 19) morao zauzeti stav. izražavajući da od Oca rođeni Sin. Hipolitov prigovor Zefirinu da zastupa modalističke misli proizašao je vjerojatno iz nepovjerenja kojim je papa susretao Hipolitov način izražavanja. koji je Sina ili Riječ preoštro dijelio od Oca. koji je rođen i koji je trpio« i 2) »nije umro Otac nego Sin«. koji je postojao prije svih vremena i postao čovjekom. nego posjeduje vlastitu subzistenciju. No s još većim naporom nastoji Novacijan izbjeći diteističke misli. koji je božanstvo primio . Modalistički monarhijanizam Modalistički pokušaj rješenja prilično se proširio. vidi se iz njegove osude Kalista. umro i uskrsnuo. Nakon dviju diskusija s prezbiterima Smirne bio je Noetos isključen iz Crkve. Krista Isusa i nijednog drugog. Njegovi su se učenici pozivali na mjesta Staroga i Novoga zavjeta (npr. Teškoće koje im je pri tom zadavao predgovor Ivanova Evanđelja susretali su alegorijskim tumačenjem. nego je postojao prije svih vremena. Tu se svaki nazor. nije samo puki zvuk.6. diteističkih tendencija učenog Hipolita. gdje joj se pridružio Kleomen. Usprkos različitim polazištima. Ovaj u prvom redu upotrebljava misaonu građu Tertulijana i jasno se udaljuje od modalizma. jer u bit Oca ulazi da uvijek ima Sina. koji je navodno još za biskupa Zefirina (199-217) došao u Rim iz Libije. samo mu je pri tom nedostajala ispravna terminologija. prema svojem osjećaju. te zablude. Po Tertulijanovu polemičkom spisu protiv Praxeasa. došao s Istoka u Rim. Vjerojatno je on dao modalističkom naučavanju sustavniji karakter time što je jednom božanstvu pripisao tri načina djelovanja. Noetos. potječe iz maloazijske Smirne i koji je oštro naglašavao dogmu o jednom Bogu. da se ovaj dao zavesti od Sabelija. koji je žestoko napao oba rimska biskupa. Izl 3. gdje je još za pape Viktora zastupao modalističke ideje. Zefirina. Možda je i Praxeas. premda je upravo Kalist isključio Sabelija iz Crkve. naučavao je i on potpunu istovjetnost Oca i Sina i nijekao svaku vlastitu subzistenciju Logosa. 45. po Hipolitu. No ni on u svom traženju prave ravnoteže između obaju mišljenja još uvijek nije raspolagao odgovarajućom terminologijom. Prvi predstavnik modalističkog naučavanja kojemu znamo ime opet je Grk. čiji lik i podrijetlo ostaju nejasni. ali je ipak našao pristaša za svoje ideje. tj. kao Sin djelovao je u otkupljenju. naglašavajući da je Sin Bog samo kao Sin. koji je nastao oko 213. koji se kasnije pridružio pravovjernoj općini. jer se iz toga naokon moglo izvesti postojanje dvaju bogova. Iv 10. koja se. No iz obiju formula proizlazi. jer je očito više odgovarao jednostavnim religioznim dušama koje su u dubini bile uvjerene u biblijske iskaze o Božjoj jedinstvenosti i o pravom Kristovu božanstvu. zbog podržavanja. učenim Hipolitom. »neznalicu i neobrazovana čovjeka«. nadalje da je Krist istovjetan s Ocem te iz toga izveo da je Otac postao čovjekom i trpio na križu. optužio je da zastupa obje teze: 1) »poznajem samo jednoga Boga. stoljeća u Novacijanovu djelu. tako da je Otac bio njegova stvarna bit. ali je isto tako u nauci o dvjema ili trima božanskim »osobama« vidio još veću opasnost za razumijevanje vjere o jednom Bogu. činio sumnjivim.5). nije u početku došao do sukoba s vodstvom tamošnje općine nego s vodećim teologom. izražavala i kao Sin i Duh. kako je pristaše te nauke nazvao kasnije Ciprijan. tzv. središtu modalističke propagande. dinamički i modalistički nazor vrlo su bliski.

doći će u narednom stoljeću jasno do izražaja i dati povoda zamašnoj raspravi o trinitarnoj dogmi. Nasuprot tome potrebno je jednako čvrsto vjerovati u Božju jedinstvenost kao i u božansko Trojstvo. da je supstancijalno. može se prihvatiti12. zajedno s dotada nesavršenom terminologijom. prema Euzebijevu nejasnom izvještaju. Zapadu je »dogma« o Božjoj jedinstvenosti bila nešto nepovredivo. Njegov zaključan stav. Dok je molio aleksandrijskog biskupa da točnije izrazi svoje mišljenje. U raznim pismima. da se činilo izgubljenim bitno jedinstvo između obojice. Dionys. izraz ομοούσιος je izbjegavao. 22. Što se tiče »osobe« Duha. zastupao za cara Gordijana (238-244) mišljenje da Krist prije svog utjelovljenja nije egzistirao na vlastit način. kaže da je čuo kako tamo ima kateheta i učitelja teologije koji drevno i najsvetije naviještanje Crkve. Jednako je bez suzdržavanja naglasio vječnost Sina. monarhiju. njemu je uspjelo opovrgnuti Beryllosa i ponovno ga pridobiti za pravovjerje. Jedna prijava u Rimu potakla je tamošnjeg istoimenog biskupa Dionizija (259-268) na zauzimanje višestruko važna stava. njegov je način izražavanja. Napredak u odnosu na Tertulijana i raniju teologiju sastoji se kod Novacijana u spoznaji da se osobna razlika Oca i Sina ne temelji na ekonomiji spasa. jer je time prestala diskusija. Diskusija o monarhijanizmu utjecala je sa Zapada i na druga područja kršćanstva. U Arabiji je biskup Beryllos iz Bostre. Ep. i on zabacuje odijeljenost Oca.od Oca. vrlo subordinacijanistički. jer da nije biblijski. a ako se ispravno shvati. apostolima i Crkvi. dok je Bazilije. tj. iako nije jasno shvatio nauku o vječnom rađanju Sina. ali s jasnim negodovanjem na teološku školu iz koje je potekao. koji se samo kao Sin razlikuje od Oca. koji su se bavili njome na raznim sinodama te napokon pozvali Origena na disputu. . napao je oštrim. Smatra ga božanskom silom koja djeluje u prorocima. cijepaju na tri odijeljenje hipostaze i na tri božanstva te zastupaju nauku koja je upravo suprotna sabelijanističkoj. Aleksandrijski Dionizije napisao je na to opširan spis da se opravda. Ta različnost u teološkom načinu mišljenja. postojao prije stvaranja svijeta. kao npr o različitom smislu hipostaze. Po Novacijanu je Sin podređen Ocu. 14-18. Beryllosova nauka naišla je na otpor njegovih subiskupa. To podsjeća na adopcijanističku kristologiju. Iza toga je stajalo različito gledište s kojega su Istok i Zapad prilazili teologiji Trojstva. kao »osobe« Istok je uslijed poznavanja neoplatonskih ideja o hijerarhiji bitka bio prema misteriju Trojstva otvoreniji. poglavlje Maniheizam 12 Atanazije. no u isti mah površnim izrazima modalističke teorije i formulirao pri tom razliku između Oca i Sina. De sent. koje se u njemu nastanilo. 9. da nije posjedovao vlastito božanstvo nego samo Očevo. tako da ne postoji neka podijeljenost božanske prirode. nego da je Sin rođen već prije svih vremena. no boguhulno je govoriti o Kristu kao stvoru ili tvrditi da je bilo vrijeme kad nije postojao ili pak »njegovo božansko i neizrecivo rađanje« nazivati stvaranjem (ποίησις). Novacijan se ne izražava tako jasno. dok Sabelije tvrdi da je Sin Otac i obratno. od kojih je jedno bilo upućeno biskupima Amoniju i Eufranoru. no u isti mah ukazao na to kako se nije vodilo računa o njegovu shvaćanju kao cjelini. 2 oštrije vidio i opazio da se njegova opozicija (napose sent. jer bi inače Trojstva nestalo. bilo mu je teško priznati razlike u Trojstvu. u koje je također bio uvjeren. dakle. Ne spominjući imenom biskupa Dionizija. manji od Oca. očito je zadovoljio Rim. u kojem je priznao stanovite nejasne formulacije. poslušan Ocu. Sigurno je pri tom bila riječ o ispravnoj terminologiji. da se ima sačuvati Božja jedinstvenost ali da valja priznati tri osobe. ali ostaje pri tom da su to tri »hipostaze«. koja se u Rimu mogla lako poistovjetiti s Tertulijanovom supstancijom. Sina i Duha. Jači je bio odjek spora što ga je biskup Dionizije Aleksandrijski imao oko godine 260. on nastoji Dioniza u svakom pogledu prikazati pravovjernim. oni nekako tvrde da postoje tri boga. kao »osoba«. s patripasijancima libijskog Pentapolisa. 4) protiv sabelijanskog modalizma opasno približava drugoj krajnosti. koga je nazvao stvorom (ποίημα) tako netočno. istodobno je uputio tamošnjoj općini pismo koje je izlagalo shvaćanje Rima o Trojstvu.

Za kralja Bahrama I (274-277) temeljno se promijenio stav dvora prema Maniju. što se tiče maniheizma. u spiljama Turfana u kineskoj provinciji Turkestanu. počinje njegovo otkupljenje. Zato šalje na zemlju glasnike prave religije koji ljudima donose pravu spoznaju o njima samima. osim toga tzv. koji se u grčkim. već nakon kratkog boravka u tamnici umro. i kraljevstvu zla na jugu. prije svega kršćanska. Prije Manija bili su glasnicima religije dodijeljeni samo pojedini dijelovi svijeta kojima su oni trebali donijeti pravu gnozu. uništen. Oba su nerodena i vječna. Ime je dobila po svom osnivaču Perzijancu Maniju ili Manesu. Njegov je otac pripadao nekoj religioznoj sekti (mandejci?). Na prijelazu 19. jer je veći dio bogate manihejske Iiterature uslijed progona državnih i crkvenih krugova. vjerojatno u partskom glavnom gradu Seleukia-Ktezifon i potječe iz obitelji koja je bila po ocu i po majci u rodbinskoj vezi s perzijskom kneževskom kućom Arsakidal. Ti su tekstovi bili oko 400. u Medinet Madi u gornjem Egiptu. u 20. koja sadrži u prvom redu Manijeva pisma i propovijedi. odnosno latinskim vrelima naziva Mανιχαιος ili Manichaeus. stoljeća. Odsad mu Otac svjetla pomaže da se sve više oslobodi od tame u sebi. On izvodi iz sebe preko niza međuemanacija živa Duha koji oslobađa pračovvjeka od zle materije i tako ga otkupljuje. Uskoro je Mani pošao na misijski put u Indiju. poslanika svjetla. U kraljevstvu svjetla vlada Otac veličine. dijelove iz nekog udžbenika maniheizma. kraljevstvu svjetla ili dobra. kad spozna sama sebe.Nekoliko desetljeća nakon što je veliki gnostički pokret 2. prevedeni sa sirskoga na koptski i daju uvid u religiozni svijet jedne manihejske skupine. što leži na sjeveru. Stoljeća počeo jenjavati. ispovijedni formulari. postoje dva najviša bića ili počela istoga ranga. najvažniji od njih jesu: »Veliko evanđelje od alfa do tau« s dodatkom albuma slika. nadalje liturgijski fragmenti. Buddha je djelovao u Indiji. u kojoj je strogo suzdržavanje od mesa i vina bilo povezano s mnogostrukim ceremonijama čišćenja. ali ga Zli pobjeđuje. »Kephalaia« . Njegovi sljedbenici nazvali su njegovu smrt »razapinjanjem«. iz kojih se može dobiti daleko točnija i obuhvatnija slika te religije. Do početka10. koji mu je dopustio da slobodno naviješta svoju religioznu poruku u cijeloj sasanidskoj državi. kako na latinskom Zapadu. mogu se život i nauka perzijskog osnivača religije danas otprilike ocrtati ovako: Mani je vođen 14. sadržaj koji će mu se saopćiti daljnjim otkrivenjima. Anđeo mu je otkrio da je određen za misionara i navjestitelja nove univerzalne religije. Cim čovjek postane svjestan te činjenice. ali su suprotstavljena jedno drugom nepremostivom suprotnošću svako na svojem području vlasti. stoljeće pronađena su i izravna manihejska vrela. iz kojeg Augustin često navodi. Između oba počela i njihovih carstava izbija rat. ali su time htjeli označiti samo njegovo svjedočenje smrću za njegovu vjeru. a u kraljevstvu zla Knez tame. carstvo materije nastoji progutati svjetlo. koja je otprilike jednu generaciju nakon Manijeve smrti stvorila u gornjem Egiptu snažno propagandno središte. a dijelom se iselili u Indiju i Kinu. neka vrst katekizma i dogmatski tekstovi. Ta trojica nisu svoju poruku ostavili pismeno i zato su se religije koje su osnovali. brzo raspale ili iskrivile. rodio se utemeljitelj nove religije koja je vrlo odlučno nastupala kao najopćenitija od svih religija te svim narodima obećavala pravo otkupljenje. Isus i Mani. koji su dijelom pobjegli na Zapad. posjeduju istu moć. tako i na bizantskom Istoku a kasnije i unutar islamskog područja. Zarathustra se ograničio na Perziju. gdje su stekli velik utjecaj koji se može dokazati još do 14. koji zapovijeda mnogobrojnim demonima. U njoj je bio u početku odgojen i Mani. i donose svaki put jednom dijelu čovječanstva gnozu. Po tome je u nauci o Bogu maniheizmu svojstven radikalan dualizam. Taj je mitski proces simbol i odraz puta otkupljenja čovjeka. Vrativši se u perzijsku domovinu. biće svjetla i biće tame. Na takvoj se pozadini to više ističe . vjerojatno su ga svećenici Zaratrustine religije optužili za planove o prevratu i za herezu. sam je kao misionar naučavao na Zapadu sve do Nizibisa i odašiljao po smišljenom planu daljnje vjerovjesnike koji su njegovu nauku još za njegova života unijeli u Egipat i istočno-iranske provincije. uglavnom vijestima iz nemanihejskih vrela. Mani je sadržaj svojih misijskih propovijedi napisao u nizu spisa koji su uskoro zadobili kanonsku vrijednost. Manijeva spisa. te važnu opširnu knjigu psalama. »Knjiga misterija« u 24 poglavlja i napokon pisma nađena u gornjem Egiptu. Pračovjek shvaća svoju sudbinu i moli Oca veličine za pomoć. Ti su glasnici Buddha. Na osnovi te nove situacije s obzirom na vrela. stekao je naklonost svoga kralja Sapura I (241-273). istinsku religiju kojoj protivna strana još otežava širenje. Zarathustra. Daleko je važnije bilo otkriće manihejske knjižnice 1930. To su ponajprije tekstovi nađeni oko 1900. ali su mu već vrlo rano opetovane vizije očitovale njegov veliki religiozni poziv. »Blago života«. Oni su namjesnici manihejskog Otkupitelja. u njegovu obranu stvara Otac veličine pračovjeka koji polazi u boj sa svojih pet sinova. stoljeća raspolagalo se. Isus na Judeju ili pak samo na Zapad. Nakon Manijeve smrti uslijedio je žestok progon njegovih sljedbenika. ulomci iz »Knjige divova«. koji je smjesa svjetla i tame. gdje je prije svega na području Beludžistana uspješno propovijedao. tj. travnja 216. Mani je godine 277. Mani je sada razvio opširnu misijsku djelatnost.

za koje su postojale posebne zapovijedi već prema njihovim sposobnostima. jer u njima sudjeluje tijelo.« Taj je Isus. Taj Isus se kao nebeski eon pojavio na zemlji u prividnu tijelu da bi poučio čovječanstvo o njegovu pravom podrijetlu i o pravom putu otkupljenja.Manijevo poslanje. Ta jaka upotreba kršćanskih elemenata u manihejskom naviještanju trebala je. doduše. Od posebna je značenja jako oslanjanje manihejske nauke na kršćanske ideje. u čovjeku je. Izabrani su osobito u Kini stvorili samostanske zajednice koje su živjele od milostinje slušača. o tješitelju. bori se protiv svih požuda u sebi. Prvi glavar bio je. hrane ih i odijevaju te se tako nadaju da će se jednom roditi u tijelu nekog izabranog i tada se spasiti. To je dovelo do diobe manihejskih vjernika na izabrane (electi) i slušače (audientes). Na čelu manihejske Crkve stoji vrhovni poglavar s najvišim autoritetom. tj. 72 biskupa ili učitelja istine i 360 svećenika. ona će osvojiti Istok i Zapad. sam Mani. koja u više stupnjeva sadrži 12 apostola. kritički. . tako da je uho nekog jednostavnog kršćanina jedva moglo čuti manihejski prizvuk kad se npr. pomiješano svjetlo i tama. napokon poslao Parakleta. Paraklet je sišao na Manija. Pokret koji je utemeljio Mani dosad je. ostaje u αγνωσία. koga je bio obećao. ali Isusu pripada vodeća uloga. jer se time povređuje svijet svjetla. koje se sastoji od čitanja manihejskih spisa i pjevanja vlastitih himana. Preuzimanjem tih različitih elemenata trebala se manihejska nauka iskazati kao ispunjenje svih religioznih težnji čovječanstva. jer u uočljivoj paraleli s Marcionom ne priznaje Boga Staroga zavjeta kao Boga svjetla. U praksi se ti vrlo visoki zahtjevi manihejske etike nisu mogli ostvariti. veže se trostrukim pečatom ustiju. drži se apsolutne spolne suzdržljivosti i zabacuje ženidbu. Mani je propovijedao najvišu. Mani. savršenu gnozu. Te je istine Mani u novozavjetnim spisima spoznao. o borbi svjetla i tame i o oslabađanju duše iz okova materije. posjedovao je i jednu obradbu Hermina »Pastira«. ovi zvuče mjestimično kao čisto kršćanske molitve. od kojeg je svaki drugi izvodio kasnije svoj autoritet. o smislu ljudske sudbine. i njezino naviještanje čut će se na svim jezicima. Po Ariju su manihejci nazvali Krista »istobitnim dijelom Oca« i tako upotrebom ideje homousiosa postali odlučni protivnici arijanaca. kao što su Tomino evanđelje i Abgarova legenda. zazivam te da mi se obratiš u sat tjeskobe. U prvom redu upada u oči visok položaj koji se pridaje Isusovu liku. Njemu je podređena bogato raščlanjena hijerarhija. najuniverzalnija religija koja uključuje u sebe sve prijašnje i nadilazi ih. ruku i krila. pristalice manihejske religije sačinjavali su dobro organiziranu Crkvu. ne želi u njemu ništa posjedovati. napokon. Iz tog manihejskog sustava nauke nužno proizlazi manihejska etika. no u njima se nalazi bogat sadržaj Isusove poruke o najdubljem smislu svijeta. prožeta židovskim zabludama. da oslobodi svoju nauku od iskrivljenja. o svjetlo dana! – O milostivi. spasenje. Slično je upotrijebio misli Zarathustrine religije ili budizma za svoje misioniranje na Istoku. on je posljednji poslanik svjetla. tako da sada može nastupiti i učiti kao obećani Paraklet. koje je time htio pridobiti za svoj pokret. No anđeli svjetla usadili su i u židovsku Bibliju pojedine istine. koji su često na visokoj fonnalnoj razini. što im je osiguravalo priličnu prodornost u njihovu misijskom radu. suzdržava se od nečistih riječi i naslada. kaže: »Dođi k meni. Asketsko usmjerenje maniheizma sadrži vrlo izrađenu praksu posta. tj. U svojim crkvama sastaju se manihejski vjernici na čisto bogoslužje riječi. postom se čovjek pripravlja za neku vrst ispovijedilo. a njegova poruka posljednji poziv na spasenje. Drugi se obredi zabacuju. tko zaboravlja to stanje ili se za nj ne kaje. iz Manija i po Maniju govori Duh kojega je poslao Isus. Mani ne ostavlja po strani ni Sveta pisma kršćanstva. Isus je postao vođom duša kojega slave manihejski vjernici u mnogobrojnim himnima. koja se osniva na zahtjevu suzdržljivosti od svega što vezuje za materiju. »pečat proroka«. Zarathustru i Isusa. dok napokon samo gnoza spašava. – Tvoj sam slatki jaram uzeo na se u čistoći. Buddhu. po Manijevoj nakani. tj. krhotine kojeg se nalaze u svim vidljivim i opipljivim stvarima. naziva jednako svojom braćom glasnike prave gnoze koji su mu prethodili. naravno. Osim te razdiobe. prianja i nadalje uz materiju. apostol posljednje generacije. – Čast i pobjeda neka je našem Gospodinu. doduše. Velika masa slušača predstavlja posljednji i najniži stupanj. odbija nizak posao. nju odbiti znači definitivno otkloniti spas. Slušači ili katekumeni služe izabranima. o živi Kriste! Dođi k meni. koje je povezano s materijom. Maniheizam je pokazivao posebno zanimanje i za novozavjetne apokrife. tješitelju i njegovim svetim izabranima i duši blagoslovljene Marije. Prema Starom zavjetu odnosi se. I ona su. u kojoj priznaje prekršaje zapovijedi suzdržljivosti. Mani naglašuje u uvodima svojih pisama da je »apostol Isusa Krista«. Važnija su Evanđelja i Pavlove poslanice. u odbijanju da spozna svoju situaciju te tako odbacuje gnozu. uz koje se priključuju svi ostali izabrani muževi i žene kao đakoni. Sada se svijet može još samo obratiti ili zauvijek propasti. koji stoluje u Babilonu. služiti lakšem približavanju kršćanima. Mani se tada s njim sjedinio. glavar apostola ili kralj religije. iz njih ih probrao i preuzeo u svoje naviještanje. otvorio mu skrivene misterije. istina. Savršeni se manihejac odriče stoga ovoga svijeta. naime.

protiv te »pogubne novotarije«. Sačuvane su još četiri knjige arapskog biskupa Tita Bostriskog protiv manihejaca i »Acta Archelai« nekog Hegemonija. koju potvrđuju arheološki nalazi na sjevernoafričkom tlu. nalaže konfiskaciju kuća u kojima se sastaju manihejci. ali zato Augustin predstavlja teologa koji je opasnost za Crkvu misaono prevladao dugogodišnjim raspravama. stoljeća. što ono uostalom doista i zaslužuje. zakletve odricanja za manihejce koji prelaze u Crkvu dokazuju njihovo postojanje na Zapadu sve do 6. stoljeća moraju se opetovano njime pozabaviti. njihovi se sljedbenici moraju smaknuti. oko 300. pri čemu je upotrebljavao manihejske oblike mišljenja i tamo primljene poticaje prenio u kršćanski govor. koji je manihejska misija postigla već rano u Egiptu. a rimski građani na visokom položaju kažnjavaju se prisilnim radom u rodnicima. No te mjere nisu mogle spriječiti širenje maniheizma. stoljeća poznata. Kako je sam Agustin potpisao jednu takvu formulu. tako i na grčkom Istoku. Iz njegova dijaloga s maniheizmom jasno proizlazi da ovaj u Africi nije bio nikakav masovni pokret. koji je izgradila u propagandno središte za Sredozemlje. možda Theonas. oko čega su njegovi misionari osobito nastojali. Usporedno s tim pastoralnim nastojanjima da se vjernici imuniziraju nasuprot herezi. a s njim i nakon njega mnogi pripadnici afričkih viših slojeva. Kako Mani svojim sljedbenicima nije dopuštao da pripadaju nekoj drugoj religiji. Kod . otkupljenju pravom gnozom bila je ljudima 3. nepoznatog svijeta. Za vođe pokreta naređuje se spaljivanje na lomači. on sam traži da se manihejcu Viktorinu povjeruje tek tada ako navede imena svih njemu poznatih manihejaca. Veća je opasnost prijetila od neposrednog otpada ili prijelaza na maniheizam. odanle vjerojatno polazi u Galiju i Španjolsku te se pojavljuje i na Balkanu. krajnje oštar ukaz. bila je situacija prema maniheizmu drukčija nego u borbi protiv gnosticizma 2. počiva očito na pritužbama rimskih vlasti tog područja. precizno formuliranim obrascima odreknuća htjela se osigurati iskrenost takvog obraćenja. Na latinskom Zapadu protumanihejski pisci nisu tako brojni. i Ćiril Jeruzalemski slaže se s takvim nepovjerenjem. Manihejska se religija vrlo brzo proširila u Mezopotamiji. Bilo je manje bojazni da će pojedini manihejci prodrijeti u kršćanske općine i razoriti ih iznutra.Sinkretistički značaj nove religije sigurno joj je pribavio one početne uspjehe koji se mogu posvuda utvrditi. za pape Miltijada (311-314) nalazimo ga u Rimu. Kao Ćiril Jeruzalemski. osnovna misao poruke o sigurnom putu prema oslobođenju od zla svijeta. tako su to učinili i drugi. upozorava neki aleksandrijski biskup. upotrebljavale su se kako na latinskom Zapadu. Afrahat i Efrem na Istoku. u jednom pismu svojoj općini na manihejska naučavanja o braku i na njihove izabrane. kasnije Leon Veliki na Zapadu. rodom vjerojatno Sirca. nego se uglavnom novačio iz intelektualnih krugova. Augustinova borba protiv njegove ranije braće u vjeri upoznaje nas s mnogim biskupima maniheizma i odaje njihovu prostranu crkvenu organizaciju. nego i posebnim monografijama koje su dijelom izgubljene. koji je prokonzulu Afrike izdao car Dioklecijan godine 297. Tako se kršćanska strana počinje relativno rano braniti. alarmirao je prije svega egipatske pisce. i 4. Georgija Laodicejskog i Diodora Tarskog izgubili su se. Bizantska Crkva na Istoku bori se s njima mnogo duže. to spis biskupa Serapiona Tmuiskog protiv manihejaca predstavlja djelo koje se posebno svidjelo Jeronimu. Posebne je uspjehe imala očito u rimskoj sjevernoj Africi. kojoj Augustin podliježe 10 godina. osobito na Balkanu. Vrlo podrobne formule odricanja. U mnogim svojim spisima polemizira Didim Aleksandrijski s manihejcima te piše poseban kratak traktat »Κατα Μανιχαίων«. Uspjeh. Teodozije II pooštrava sankcije protiv njih. Osim toga Crkva je morala osjetiti manihejski pokret kao opasna suparnika u vlastitom misijskom nastojanju oko poganskog pučanstva. stoljeća. koje su se morale potpisati često ako se samo sumnjalo na maniheizam. vjerojatno su se i drugi neimenovani biskupi bavili svojim propovijedima protiv pokreta. Sinode 4. još jednom jasno dokazuju životnu snagu Manijeva djela. I car Konstantin je zabrinut zbog naučavanja toga pokreta te naređuje da se posebno ispita. Iako se Aleksandar Likopolski sa svojim antimanihejskim spisom ne može smatrati kršćaninom. Jedan zakon cara Valentinijana I iz godine 372. Njihova tvrdnja da posjeduju pravo i nepatvoreno kršćanstvo silila je crkveno vodstvo da zauzme stav i da upozori svoje vjernike. a neomanihejska strujanja srednjeg vijeka. Crkvi je većinom koristio progon maniheizma što su ga poduzimale državne vlasti. a Justinijan I iznova kažnjava ispovijedanje maniheizma smrću. nije zvučilo strano i nije dolazilo iz nekog dalekog. odatle je prodrla u Siriju i Arabiju te uskoro našla čvrstu podlogu prije svega u Egiptu. Za provale Vandala trpe od progona jednako teško kao i katolici. Protumanihejski radovi Euzebija Emeškog. koja oštro napadaju utemeljitelja religije Manija te u obliku polemičkog dijaloga predstavljaju vrlo sadržajno vrelo za povijest ranog maniheizma. išla je teološka obrambena borba koju su vodili pisci ne samo prigodnim stavovima unutar teoloških djela. U sjevernoj Africi maniheizam zadržava posebnu privlačnost. Crkva je bila posebno oprezna kad je neki manihejac želio prijeći na katolicizam. Što su revni Manijevi misionari propovijedali.

Dioklecijana je on dijelom uvjetovan i antiperzijskim osjećajima, no u carstvu koje je postalo kršćansko riječ je bila o pobijanju hereze državnim sredstvima. Tako je manihejska religija postigla svoje najveće uspjehe na azijskom Istoku, dok na području Sredozemlja, počevši od 4. stoljeća usprkos pojedinačnim žilavim slučajevima, nije nikada ugrozila Crkvu u cjelini u tolikoj mjeri kao rani gnosticizam.

23. poglavlje Daljnji razvoj liturgijske službe
Bujan razvoj teološke literature u nutarnjem životu Crkve 3. Stoljeća prati jednako važan razvoj na području liturgije. I tu se osjećaju novi stvaralački poticaji iz kojih izrastaju oblici bogoslužja koji udovoljavaju potrebama ojačanih općina opće Crkve. Uskrs i spor oko njega Ponajprije se oblikuje blagdan Uskrsa, što ga u svijesti vjernika čini središnjom i najvišom svetkovinom sjećanja na kršćansko otkupljenje. Tu su u prvom redu djelovala dva čimbenika: s jedne strane izgradnja dotadašnjeg samog svetkovanja Uskrsa raznim proširenjima prema naprijed i natrag, a onda uključenje sakramenata kršćanske inicijacije u uskršnju liturgiju. Počeci tog dvostrukog kretanja sežu vjerojatno još u 2. stoljeće, jer se u 3. stoljeću javljaju već u uznapredovalom stupnju. Sva vrela iz kojih se to najjasnije vidi, kao što su to sirijska »Didaskalija«, neki Tertulijanovi spisi, Hipolitova »Apostolska predaja«, pripadaju 3. stoljeću; homilije o psalmima Asterija Sofista nastale su, doduše, u ranom 4. stoljeću, ali često odrazuju stupanj liturgijskog razvoja koji potječe s kraja 3. stoljeća. Usprkos različitim naglascima što se tiče pojedinosti, smije se i za Istok i za Zapad pretpostaviti gotovo isto shvaćanje osnovne misli uskršnje svetkovine. Svetkuje se spomen na temeljne istine i temeljne činjenice kršćanskog otkupljenja koje su dane čovječanstvu smrću i pobjedonosnim uskrsnućem Gospodinovim. U 2. stoljeću slavi se u Maloj Aziji i na nekim susjednim područjima kršćanski Vazam, koji, doduše, stavlja na prvo mjesto misao na Gospodinovu muku, ali ne želi isključiti predodžbu da ta muka prelazi u uskrsnuće. Ako su se, dakle, maloazijski kvartadecimanci, a izvorno možda i svi ostali, držali židovkog običaja da se Vazam slavi 14. nisana, da se počinje strogim postom, da se tom prilikom kao i kod Židova slušala homilija o Izlasku 12, to ipak taj dan nije za njih bio isključivo dan žalosti, jer je svetkovina radosno svršavala agapom i euharistijom ujutro 15. nisana. S druge strane nije nedjeljni Vazam, svetkovanje Uskrsa u nedjelju koja slijedi nakon 14. nisana, kako se to radilo npr. u Siriji, Egiptu, na Pontu i latinskom Zapadu, nipošto isključivao misao na Gospodinovu muku iz temeljne ideje blagdana. Naprotiv , i ovdje se počinjalo izričitim sjećanjem na muku, što je i tu bilo povezano sa strogim postom, jer je sjećanje na muku bilo pretpostavka da bi svetkovanje pobjedničkog uskrsnuća Gospodinova imalo smisla. Uskrsno bdjenje značilo je tu konac tog uskršnjeg posta i prijelaz k uskršnjoj radosti zbog otkupljenja što ga je donijelo uskrsnuće. Tzv. uskrsni spor s kraja 2. stoljeća neće se, dakle, razumjeti ako se kao njegova osnova uzme Uskrs s dvama potpuno različitim sadržajima: s jedne strane ideja kvartadecimanaca, a s druge dominikalni Vazam. Riječ je, naprotiv, o sporu oko termina za istu uskrsnu svetkovinu i oko načina i trajanja uskršnjeg posta. Spor se u početku nije mogao riješiti, jer su obje grupe vjerovale da se za svoje shvaćanje mogu pozvati na apostolsku predaju8. Ne može se, doduše, više utvrditi kada i po kome je nedjeljnji Vazam ušao u Rim, no vjerojatno je uveden već u ranom 2. stoljeću, jer ga Irenej očito pretpostavlja u vrijeme rimskog biskupa Siksta13. Pri tom može jedva biti riječi o vlastitoj rimskoj tvorevini, jer u vrelima nema nikakvih podataka za tu pretpostavku. Naprotiv, zajedničke crte nedjeljnog Uskrsa s Vazmom kvartadecimanaca vrlo su uočljive: uvodni strogi post, čitanje Izlaska 12 s homilijom i završna euharistijska gozba ugrađena u bdjenje. One se mogu najlakše razumjeti ako se dominikalni Uskrs shvati kao daljnji razvoj izvornog kvartadecimanskog običaja na Istoku, koji je, međutim, izabrao nedjelju nakon 14. Nisana za vrhunac svetkovanja, jer se htjela jače naglasiti razlika
13

Interpretacija mjesta kod Ireneja, kako je daje M. Richard, čini se održivom. Irenej sužava predmet rasprave sasvim jasno na termin već postojeće svetkovine i na trajanje i način posta, koji je tom prilikom uobičajen; ne radi se o pitanju ima li se svetkovina uopće slaviti ili ne. Kako misli Richard, moralo bi se pretpostaviti da je među Soterovim prethodnicima došlo do posebnog rimskog spora o uskrsnoj svetkovini unutar tamošnje općine, u toku kojeg su oni otklonili uvođenje uskrsne svetkovine.

prema židovstvu, a u isti mah se mogla učiniti svjesnijom vjera u Gospodinovo uskrsnuće kao krunu njegova otkupiteljskog djela. Doduše, preostale razlike u svetkovanju između nedjeljnog običaja i kvartadecimanske prakse osjećale su se i o njima se raspravljalo, kako izvješćuje Irenej o biskupima Polikarpu iz Smirne i Anicetu Rimskom, ali one prvotno nisu opterećivale međusobne odnose općina tako da bi ugrozile crkveni mir .Da je različta praksa lako davala povoda sporovima, dokazuje rasprava između Melitona Sardskog i biskupa Klaudija Apolinarisa od Hierapolisa oko 170. u Maloj Aziji, u što se umiješao i Klement Aleksandrijski. Taj se pozvao na Ivanovu kronologiju, kad je u jednom svom spisu kudio običaj kvartadecimanaca i naglasio da je Isus, pravo vazmeno janje, istoga dana, tj. na dan vazmene priprave, umro i pokopan. U svom odgovoru obrazložio je Meliton kvartadecimansku praksu datiranjem sinoptika, po kojima je Isus slavio Vazam prije svoje smrti te se toga treba i sada držati. Nekoliko godina pred konac stoljeća zadobio je spor oko termina Uskrsa ozbiljnije oblike. Neposredni povod valja vjerojatno tražiti u Rimu, gdje je neki prezbiter Blastos htio uvesti kvartadecimanski običaj i pri tom našao podršku u doseljenim maloazijskim kršćanima. Oko 195. htio je biskup Viktor provesti jedinstveno uređenje za čitavu Crkvu i dao da se u tu svrhu posvuda održavaju sinode. Euzebije je još raspolagao rezultatima takvih savjetovanja, koja su se održala u Palestini, na Pontu, u Osroeni, a bili su mu poznati i odgovarajući zaključci jedne rimske sinode, kao i stavovi galskih općina i pojedinih biskupa. Većina je bila za dominikalnu praksu. Odlučno protivljenje došlo je s glavnog područja kvartadecimanaca, provincije Azije. Govornik tih općina bio je biskup Polikrat Efeški. Na zahtjev Rima i on je bio sazvao biskupe te provincije na sinodu, koja je došla do zaključka da valja ostati pri tradicionalnoj praksi, jer se ona za Aziju temelji na apostolskoj predaji. Stav većine sinoda potakao je papu Viktora da oštrije postupi prema maloazijskim općinama, koje je, kako naglašuje Euzebije, »pokušao isključiti iz crkvenog zajedništva«. No njegov postupak nije naišao na opće odobravanje; pogotovo se Irenej Lyonski odlučno zauzeo za tolerantnije odnose prema sljedbenicima druge prakse, i to očito uspješno14. I palestinski biskupi potrudili su se oko uniformiranja uskršnje prakse u smislu većine. Kvartadecimanska manjina ostala je cijelo 3. stoljeće vjerna svom dotadašnjem običaju, a pridružili su joj se i maloazijski novacijanci. Sinoda u Arlesu 314. naložila je svojim prvim kanonom nedjeljni Uskrs, a Nicejski je sabor isključio kvartadecimance iz crkvene zajednice. Otada im se broj brzo smanjivao, iako je velecrkva povremeno s njima imala posla do 5. stoljeća. I tijek uskrsnog svetkovanja uglavnom je prema najvažnijim vrelima jedinstven na Istoku i na Zapadu. Počinje strogim obaveznim postom koji se smatra dijelom uskrsne svetkovine. Post traje prema mjestima različito, jedan, dva ili više dana, što već spominje Irenej. Najstrože se držao na Istoku, gdje se od ponedjeljka uzimao samo kruh, sol i voda, a u petak i subotu se suzdržavalo od svake hrane. Post na ta dva dana zahtijeva već Traditio apostolica, u posebnim slučajevima može se ograničiti na subotu. Tertulijan naglašava da se tim postom ističu dani kada je Zaručnik bio oduzet općini; stoga se osjećao nedjeljivo vezanim uz onu svetkovinu koja je sadržavala sve zbivanje otkupljenja, prijelaz Gospodina i njegove općine iz smrti u život, iz žalosti k radosti. Jezgra uskrsnog svetkovanja jest noćno bdjenje, u kojem se sastaju svi kršćani neke općine. Ono nije, dakle, obiteljska svečanost kao židovski Vazam, nego bitno zajednička svečanost svih članova općine. Sudjelovanje je stoga dužnost, tako da se Tertulijan boji kako će poganskog muža neke kršćanske žene izjedati sumnje ako je pusti na tu noćnu slavu. Općina se najprije sastaje na službu molitve i čitanja, što ispunjuje prve noćne sate; posebno se spominju psalmi, čitanja iz Proroka i Evanđelja. Po Didaskaliji, bdjenje sasvim jasno pripada uskršnjem danu te stoga ima radostan svršetak, koji se daljnjom izgradnjom bdjenja, vjerojatno na početku 3. stoljeća, sve više ističe. Tu valja prije svega spomenuti svečano krštenje, koje se kao novi element u to vrijeme ugrađuje u okvire uskrsne Iiturgije. Već je Tertulijan smatrao Uskrs zbog njegova svečanog karaktera posebno prikladnim terminom za krštenje a da pri tom nije posebno naglašavao bdjenje; no ako je Uskrs, kako on kaže, dies baptismo solemnior, onda se liturgijsko mjesto za krštenje može tražiti toga dana jedva izvan svečanosti bdjenja. Premda ni Hipolitovo Crkveno uređenje ne spominje uskrsni dan formalno kao termin krštenja, mogu se njegovi podaci o neposrednim krsnim pripravama u četvrtak, petak i subotu posljednjeg tjedna prije krštenja smisleno odnositi samo na posljednje dane kasnijeg Velikog tjedna; napomena da »valja bdjeti cijele noći i pružati im (krštenicima) čitanja i poduke« jasno ukazuje na svečanost krštenja unutar
14

Čini se nemogućim da bi Viktorov postupak bio ograničen samo na skupinu rimskih kvartadecimana; s obzirom na to Euzebijev je izvještaj odviše jasan. Za tako ograničen cilj ne bi Viktor vjerojatno sazivao sinode izvan Rima.

uskršnjeg bdjenja. Asterije govori u ranom 4. stoljeću o liturgiji krštenja, dijelu uskrsne noći, kao o nečem što se samo po sebi razumije, tako da i po njemu uvođenje tog liturgijskog običaja treba smjestiti u 3. stoljeće15. Jedna njegova homilija sadrži himansku hvalu uskršnje noći, u kojoj se s pravom može gledati praoblik odgovarajućih dijelova kasnijeg Iatinskog Exsulteta; u toj je hvali vrlo dobro izraženo mjesto koje je Iiturgija uskršnjeg bdjenja već zauzimala u pobožnoj svijesti ranokršćanske velecrkve: »O noći, jasnija od dana! O noći, blistavija od sunca! O noći, bjelja od snijega! O noći, sjajnija od munje! O noći, svjetlija od baklji! O noći, slađa od raja! O noći, oslobođena od tame! O noći, ispunjena svjetlošću! O noći, koja razgoniš san! O noći, koja učiš bdjeti s anđelima! O noći, strahu zlih duhova! O noći, čežnjo godine! O noći, djeverušo svete Crkve! O noći, majko novokrštenih!« Kruna bdjenja jest svetkovanje euharistije uskrsne nedjelje, koju je, po svemu sudeći, na Istoku već zarana karakterizirao Trishagion16. Treće stoljeće donosi i prvu izgradnju uskrsnog vremena, koje tako, kao prvi blagdanski ciklus, postaje težištem u razvoju crkvene godine. Pedeset dana, počevši od Uskrsa, živi se radosnim srcem u sjećanju na Gospodinovo uskrsnuće i na vlastiti spas koji je njime darovan; naglašuje se radostan značaj te pedesetnice time što se u to vrijeme izostavlja post i klečanje prilikom molitve. Razvoj posebne uskrsne osmine treba možda smjestiti na prijelaz iz 3. u 4. stoljeće, jer je Asterije pretpostavlja kao ustaljen običaj; on je nekoliko svojih homilija koje su se sačuvale do danas držao novokrštenicima u razne dane uskrsnog tjedna, tako da one predstavljaju najraniji primjer mistagoške kateheze. I njemu je nedjelja nakon Uskrsa završetak osmine. Posljednji dan pedesetnice u početku još nema nikakva svečanog naglaska. Jedan osamljeni podatak pokazuje da oko 300. u Španjolskoj nije bilo jedinstvene prakse što se tiče krajnjeg termina uskrsnog vremena; jedna je skupina kršćana smatrala takvim četrdeseti dan nakon Uskrsa, dok se druga držala pedesetog. Sinoda u Elviri ne odobrava prvi običaj i izričito izjavljuje da valja svetkovati pedeseti dan nakon Uskrsa kao blagdan koji zaključuje uskrsni ciklus. Kako se blagdan Bogojavljenja može za opću crkvu dokazati sa sigurnošću tek u 4. stoljeću, govorit ćemo o njegovim eventualnim pretkonstantinskim počecima u Egiptu kasnije. Počeci razvoja kršćanskog blagdanskog kalendara u 3. stoljeću mogu se naći u spomendanima mučenika, koje je Crkva već tada slavila. To je proizašlo iz općeg štovanja mrtvih koje su i kršćani iskazivali svojim pokojnicima kad su iz privatnog poticaja na godišnjicu njihove smrti dali za njih držati na grobu euharistijsku oblatio i sjećali ih se u molitvi. Tertulijan češće svjedoči o tom običaju s početka 3. stoljeća. Da se takvo časno spominjanje iskazivalo posebno kršćanskim mučenicima, lako se shvaća na osnovi izvanredno duboka štovanja koje su im kršćani već zarana odavali. Istok već u 2. stoljeću posjeduje spomen mučenika što ga oblikuje kršćanska općina, kako se vidi iz izvještaja o mučeništvu Polikarpa od Smirne. U zaključnoj noti govori se o svetkovanju na njegov »rođendan«, tj. na dan njegove smrti. Na Zapadu se po vrelima može ući u trag takvu razvoju tek znatno kasnije. U Rimu se spomen mučenika, koji Crkva službeno slavi, pojavljuje u prvoj polovici 3. stoljeća, jer njezin kalendar »Depositio martyrum«, poznaje rimskog biskupa Kalista (> 222) kao najraniji primjer tako čašćena mučenika, možda stoga jer je rimska općina tek tada došla u posjed vlastitih groblja, i tako pravno dobila mogućnost za oblikovanje svetkovanja spomena. Za sjevernu Afriku svjedoči Ciprijan o kultu mučenika kojim je upravljala Crkva i u koji su bili uključeni confessores; nalaže da se zabilježi i njihov dan smrti, kako bi se na taj dan, kao i na dan mučenika, mogla i za njih prikazati euharistijska žrtva. Isticanje grobova mučenika posebnim graditeljskim oblikovanjem mjesta ukopa počinje vjerojatno također tu i tamo u 3. stoljeću, iako se može reći da samo Memoria apostolorum na Via Appia izvan Rima, kasnije nazvana jednostavno Martyrion, sigurno spada u to vrijeme. Ima razloga da se ovamo smjesti i pretkonstantinski spomenik ispod konfesije Sv. Petra, koji je vrlo vjerojatno istovjetan s već spomenutim tropaionom prezbitera Gaja na vatikanskom brežuljku. Oblikovanje kulta mučenika kao cjeline postaje u 3. stoljeću svakako stvar crkvenog autoriteta, tj. biskupa općine, čiji se utjecaj na izgradnju liturgijskog kulta sada posebno osjeća. Katekumenat i krštenje Uvođenjem katekumenata pod vodstvom Crkve kao institucionalne priprave za krštenje stvara opća Crkva 2. stoljeća jedno od svojih najvažnijih djela, što će imati vrlo značajne posljedice. Bilo je više uzroka koji su
15 16

Asterije, hom. 11 po kojoj se čini vjerojatnim već i obredno-ritualna upotreba svjetla prilikom krsne svečanosti. Opet Asterije pruža najraniji siguran dokaz: hom. 16, 15. Kako i Grgur Niški vidi trishagion u vezi sa svečanim krštenjem – opominje u De bapt. (PG 46, 461) jednog katekumena da se dade pokrstiti kako bi mogao pjevati s vjemicima – to se on vjerojatno najprije primjenjivao u uskrsnoj liturgiji.

Svaki sat poduke svršava molitvom i polaganjem ruku kateheta. kao što to pokazuje djelovanje Justina i prvih aleksandrijskih učitelja. sređen po nekim čvrstim pravilima. glavnog termina. prije svega velikog gnostičkog pokreta koji je prodro i u općine velecrkve. 17 Ciprijan. ako ono govori protiv. dok razvoj u sjevernoj Africi upravo ulazi tek u svoj završni stadij. no taj se rok može skratiti ako pojedinci pokazuju poseban žar. . još se snažno osjeća prvotna veza između igara i kulta bogova. u kojima se dolazi u dodir sa službom u hramu ili se mora upotrijebiti sila ili oružje protiv drugih. znamenjem križa te tako postaje christianus ili catechumenus18. Potreba bolje obuke u nauku vjere proizlazila je nadalje iz vrlo proširene opasne propagande heretičkih skupina. Ep. Primanje u katekumenat ovisi nadalje o ispitu kandidata koji provodi učitelj katekumena. Poduka se osniva na Svetom pismu a pomaže joj sudjelovanje pri službi riječi i homiliji. Često je neki misijski zainteresiran kršćanin bio prvi učitelj nekog poganina koji je upoznao novu vjeru te dolazio u obzir kao kasniji član općine. Dobar ishod ispita otvara kandidatu vrata u katekumenat. svaku prostitutku treba odbiti. Zato najprije traži da kandidat naznači nekog njemu poznatog kršćanina kao jamca koji može preuzeti stanovite garancije za ozbiljnost njegove želje za obraćenjem. I suparništvo misterijskih kultova. Zatim je to mogao biti obrazovani obraćenik koji je. kao što se vidi iz Tertulijanova svjedočanstva.mjerodavno djelovali na izgradnju sustava priprave kandidata za krštenje. a ne smije se poistovjetiti s krsnim kumom u današnjem smislu. pri čemu se opet jedan jamac mora zauzeti za kandidata. i konkretno vježbanje u kršćanskoj pobožnosti. točno ispituje kandidata. Tertulijan ne može zamisliti da bi vojnik ili činovnik mogao izbjeći prilike u kojima se traži sudjelovanje u poganskim žrtvama. Iz preciznosti svih tih odredaba govori duh Crkve koja je svjesna odgovornosti. stoljeća zabranjena. pomalo dolazila pod crkveni nadzor ili postojala ovisnom o crkvenim povjerenicima. Jasno je da se u tom ispitivanju presudna važnost pridavala svjedočanstvu jamca. kojima sinoda u Elviri dodaje i kočijaša trkaćih kola u cirkusu. S rezervom se prima i služba u vojsci ili državnoj upravi. nasuprot fideles. Stanovita zvanja su kršćaninu 3. čuvara hrama. Prije svega su s njegovim budućim kršćanstvom nespojiva ona zvanja koja se neposredno ili lako povezuju s poganskim kultom. 18 U sjevernoj Africi zvali su se katekumeni još i audientes ili auditores. prije svega njegove moralne vrline. stoljeća postaje uređena ustanova. krštenima: Ciprijan. ako se htjela zadržati prvotna razina u kršćanskim općinama. Ep 29. Što se tiče razvoja crkvene institucije katekumenata. Te oblike privatne priprave kandidata za krštenje pomalo je Crkva preuzela na se. tako da na početku 3. Ovaj može biti klerik ili laik. astrologa i čarobnjaka. Ta vrela daju o klasičnom katekumenatu otprilike ovu sliku: Crkva nadzire već samo pristupanje katekumenskoj poduci. treba se dobiti gospodareva privola i svjedočanstvo. Ako je riječ o robu nekog kršćanskog gospodara. kandidat se odbija. stoljeća. a prema potrebi valja srediti bračne odnose prije početka poduke. Riječ je o poduci i ćudorednom vjerskom odgoju kojim je Crkva svrsishodno upravljala. moramo računati s nekim ranim oblicima koji su u prvo vrijeme ulazili više u privatnu inicijativu. Prvi je poticaj vjerojatno proizašao iz značajna misijskog uspjeha Crkve prema kraju 2. Obavlja ga nekoliko tjedana prije Uskrsa. Od sada životom i djelatnošću kandidata upravlja podroban dnevni red. Tri godine zapovijeda im doctor audientium. Trogodišnji rok katekumenata završava ponovnim ispitom kandidata koji se odnosi na njegovo ćudorednoreligiozno ponašanje u tom vremenu. po Hipolitovu »Crkvenom uređenju«. Taj jamac je vjerojatno bio kršćanin koji je misijski djelovao i preko kojeg se kandidat upoznao s kršćanskom vjerom. tako da kandidat mora možda svoj dosadašnji posao napustiti. valja ga. glumca17. dakle zvanje poganskog svećenika. tj. njegovo zvanje i društveni položaj39. a sada i s glavarom kršćanske općine. nastupao iz vlastite pobude kao privatni učitelj kršćanske religije te je kasnije mogao ući u službu Crkve. Tko se nakon prihvaćanja u katekumenat javi za vojnu službu. Kršćansko držanje prema seksualnim prekršajima kandidata nedvojbeno je beskompromisno. bračne odnose kandidata. 2 uračunava još ovdje i one koji poučavaju glumce. odmah isključiti iz daljnje poduke. Katekumenovo vrijeme ispunja sada posebna poduka koja ga uvodi u kršćansku vjeru. Ispit obuhvaća motive kandidature. vjerojatno biskup. koja svoj ćudoredni ideal uzima ozbiljno te postavlja hrabre i jasne zahtjeve onima koji žele postati njezinim članovima. zahtijevalo je uvod u svijet sakramenata kršćanske inicijacije. u koji se prima posebnim obredom. Prva poduka o vjeri polazila je većinom s privatne strane. jer je preuzimao jamstvo samo za dostojnost kandidata a ne obavezu za njegov budući život. utjecaj kojih se na religiozno zanimanje pogana nije smio potcjenjivati. koju susrećemo u Hipolitovu »Crkvenom uređenju«. Taj svjedok katekumenata još nema posebna imena. Pri tom se morala voditi misao o temeljitom prokušavanju pridošlih dotadašnjih pogana.

Slaganja postoje većinom u stvarnim pojedinostima: prije svega postojanje katekumenata. a đakon silazi s njim u vodu. Razrađena je 19 Krštenje djece prodrlo je posvuda počevši od kraja 2. ne govori se pobliže o danima neposredne priprave za krštenje. spominje Hipolit da electi imaju posebnu zadaću »slušati Evanđelje«. Biskup je najprije posvetio ulja koja će se upotrijebiti prilikom krštenja: ulje zahvale i ulje zaklinjanja. najprije se krste djeca19. ako pri tom pogine a da nije bio kršten. a ako je bilo nekog posebnog razloga za koji drugi dan. biskup ispituje egzorcizmom čistoću kandidata te isključuje energumene. egzorcizama. Krstitelj (biskup ili svećenik) stavlja na nj ruku i upućuje mu tri pitanja o njegovoj vjeri: »Vjeruješ li u Boga. U katekumenatu sjeverne Afrike očito je važniji moralno-asketski odgoj nego uvođenje u znanje o vjeri. koji trebaju katekumena osloboditi od demonskih sila i izliječiti. Na to se krštenici priključuju općini vjernika i po prvi put slave s njom euharistiju. Vjerojatno se time htjelo reći da sada imaju strogu dužnost. Zatim slijedi pomazanje uljem zaklinjanja uz formulu: »Neka svaki zao duh ide daleko od tebe!« Sada krštenik prilazi svećeniku kod krstionice. kroz koju teče čista voda. za skorašnje primanje krštenja. Krštenici su odložili odijela i sav nakit te pristupaju krstionici. o čemu govori Tertulijan. daje nam sjevernoafrička Crkva najviše podataka koji se mogu usporediti sa spomenutima. gotovo bi se moglo reći rubricistički. Tamo nad svakim pojedinim krštenikom obavlja biskup novi obred. Kandidati moraju posebno postiti u petak i subotu prije nedjelje kada će biti kršteni. sa svom tvojom pompom i svim tvojim djelima«. Osobito cijenjen dokaz katekumenove spremnosti predstavlja »utamničenje radi imena«. a onda žene. koji se pri tom okreće prema zapadu. Zatim ga jedan svećenik pomazuje uljem zahvale: »Pomazujem te uljem u ime Isusa Krista«. sotono. Nestalni i sumnjivi kandidati neumoljivo se odbijaju. Takav oblik katekumenata i liturgije krštenja nalazimo u obredno. Osim toga. Budući da se »Uređenje« danas smatra idealiziranim oblikom liturgije s Istoka koju je mogla preuzeti bilo koja općina. Razlike ne proizlaze toliko iz toga što nekih elemenata nema – čini se da nema drugog stupnja katekumenata. a nakon svršetka obreda krštenja vraćaju se svi iz krstionice u crkvu. Sada se krštenik opet oblači. kako se približava dan krštenja. možda zato što se u sjevernoj Africi obred još nije bio ustalio – nego iz drukčije ocjene priprave za krštenje i samog čina krštenja. stoljeća. što ih đakoni s lijeve i desne strane svećenika drže u pripremi. krstilo se noću između subote i nedjelje. oblik krštenja i način primjene simbola (Vjerovanja). ipak se spašava jer je »bio kršten u vlastitoj krvi«. umro i pokopan. On još spominje da su tjedni konačne priprave sadržavali intenzivnije pokorničke vježbe. čini znak križa na njihovim čelima i daje svakom poljubac uz riječi: »Gospodin s tobom«. Polaže na nj ruke i izgovara molitvu koja zaziva Božju milost na krštenoga da bi služio Bogu po njegovoj volji. Za taj stupanj značajna je opširnija primjena liturgijskih molitava čišćenja. sina Božjega. Tertulijanove prigodne ali ipak obilne.Dostojnost kandidata mjeri se njegovim »dobrim djelima«. koju najavljuje pijetlov glas počinje sam čin krštenja. najrazvijenijem dokumentu. consignatio. sada nazvanih electi. sjedi zdesna Ocu te će ponovno doći suditi žive i mrtve? Vjeruješ li u Duha Svetoga. spis »De baptismo« ne donosi ni jedan tekst molitve koji se upotrebljavao prilikom čina krštenja. iako je bilo onih koji to nisu lako prihvaćali . Čin krštenja ugrađen je u veleban okvir bdjenja koje obuhvaća čitavu noć a ispunjeno je čitanjima i posljednjim liturgijskim podukama. Postoji određeni poredak za krštenike. Uglavnom je na vigiliju Uskrsa pristupao krštenju najveći broj kandidata. Rano u zoru. Uz te liturgijske priprave. zahtjevi za moralnu čistoću vrlo su visoki. slijede muževi. moli s njima u subotu prije krštenja. svemogućega Oca? Vjeruješ li u Isusa Krista. tzv. svetu Crkvu i uskrsnuće tijela?« Krštenik odgovara na svako pitanje riječima: »Vjerujem«. uzašao na nebo. a odnose se na liturgiju krštenja. Možda se na početku drugog stupnja katekumenata vršilo prvo odricanje od đavla. stavlja na njih ruke i blagoslivlja njihova osjetila znakom križa. na što pomazani odgovara: »I s duhom tvojim«. a krstitelj mu pri tom lijeva vodu po glavi. Sada sve više dolazi do izražaja biskup kao vođa općine. raspet pod Poncijem Pilatom. neće se u njemu tako sigurno kao dosad tražiti tipična liturgija krštenja rimske općine. Pozitivan rezultat drugog ispita vodi u konačni drugi stupanj katekumenata koji služi neposrednoj pripravi kandidata. češću molitvu i post te tako naglašavali važnost predstojećeg događaja. Svećenik najprije pušta svakog krštenika. za koju na pitanja svećenika odgovaraju eventualno roditelji ili članovi obitelji. napomene o liturgiji i praksi krštenja njegove domovine pokazuju istovjetnosti i razlike. Zatim svima pomazuje glavu uljem. koji je rođen po Duhu Svetom od Marije Djevice. uskrsnuo treći dan živ od mrtvih. Hipolitovu Crkvenom uređenju. da izgovara riječi odricanja: »Odričem te se. u što se izričito ubraja posjet bolesnicima i poštivanje udovičkog staleža. a ne samo da smiju prisustvovati službi riječi za vrijeme euharistije i tamo slušati čitanje Evanđelja i homiliju.

Njegov primjer i njegovu zapovijed kod posljednje večere – ovdje se navode Kristove riječi – slijedi općina sjećajući se njegove smrti i njegova uskrsnuća. formulacija kojih je bila prepuštena predstojniku. koji uvodi u prinošenje prikaznih darova. čista žrtva Novoga zavjeta. proizlazi možda iz toga što ne daje potpuni tekst molitve. a drugu koju slavi kršćanska općina sa svojim upravo krštenim članovima. a poslije njega i drugi pisci 2. dakle. misao koju Justin naglašuje i inače. zadržavajući svoju strukturu i temeljne misli20. za novokrštene i za sve druge gdje god se oni nalazili«. koga je poslao kao spasitelja i otkupitelja. imalo svoje mjesto i nedjeljom. Amen čitave općine potvrđuje i ovdje biskupovu molitvu. što su Božjom riječi postali Kristovo tijelo i krv . Sve u svemu. Nadalje. euharistijska je molitva u prvom redu zahvala. jednu koja se služi prilikom posvete biskupa. Jasno se odvaja drugi dio svečanosti. ne kaže se izričito tko donosi predstojniku kruh i čašu s vodom i miješanim vinom. u njoj se Ocu svemira u ime Sina i Duha Svetoga izriče hvala i slava te se zahvaljuje što su vjernici postali dostojni tih darova. Molitva za novokrštene navodi nas na misao da je na tom mjestu bilo moguće uvrstiti prigodne molitve. Ne može se utvrditi nije Ii u nekima od njih već bilo 20 Hipolit upozoruje u Trad. Od najveće je vrijednosti formular kanona. koje. tako da riječ euharistija sada može postati terminus technicus za kršćansku misu. pred licem Crkve sklapa se ugovor koji obavezuje i kojim krštenik stupa u redove militiae Christi. on je postao tijelom u krilu Djevice i rođen je od nje i Duha Svetoga. Što Justin u svojoj »Apologiji« posebno ne ističe ideju žrtve u svetkovanju euharistije. Kao što Hipolitova misna liturgija kao cjelina želi biti okvir kojega se vođa općine može po prilici držati. Hipolitovo Crkveno uređenje najjasnije pokazuje oblikovanje euharistijskog slavlja od apologeta do prve polovice 3. tekst još uvijek slobodno stvarati i oblikovati. no ta mu je predodžba bila sigurno poznata i ευχαριστία je za nj svakako mogla uključiti i ideju žrtve. Posvećene euharistijske darove dijele đakoni svim prisutnima za blagovanje. stoljeća na Istoku i na Zapadu bitne crte obreda krštenja koji će vrijediti i za naredna dva stoljeća. prinosi Ocu kruh i čašu i zahvaljuje mu što ju je našao dostojnom da mu služi. Nadovezuju se zajedničke molitve »za nas same. . da su prilikom mise 3. a nakon čitanja slijedila je homilija predstojnika. koji se donosi u cijelosti. Dragovoljno je trpio da bi slomio moć smrti i sotone te objavio svoje uskrsnuće. preporučuje se da se pođe od slike euharistije što ju je oko 150. po kojem je slava i čast tebi. 10 (41 Botte) izričito na to da tekstove koje on pruža ne mora možda biskup naučiti naizust: »Svatko neka moli prema svojim sposobnostima«. sada i uvijeke«. kao što se to do danas nalazi u rimskoj misnoj liturgiji. međutim. oni izričito potvrđuju hvalu koju izgovara predstojnik i kao cjelina imaju udjela u euharistijskoj gozbi. apost. po kojoj je sve stvoreno. ranokršćanska opća Crkva stvorila je na početku 3. stoljeća bili mogući različiti tipovi kanona. nego uzorak koji se u pojedinačnom može mijenjati i nadopunjavati. što obavljaju đakoni.prije svega »pravna« ocjena čina krštenja. Zahvala kanona prinosi se Ocu »po njegovu ljubljenom Sinu Isusu Kristu«. koja počinje naizmjeničnom molitvom između njega i sakupljene općine. Prva Hipolitova misna liturgija počinje donošenjem žrtvenih darova. O tome jasnije govori Irenej. Justin naglašuje da su samo kršteni mogli primiti tu hranu. Ocu i Sinu sa Svetim Duhom u tvojoj svetoj Crkvi. kojim se otvarala svečanost. Biskup nadalje moli Oca da pošalje Duha Svetoga na žrtveni dar svete Crkve te sve koji od toga primaju ispuni Duhom Svetim da učvrste svoju vjeru u istini »kako bismo te hvalili i slavili po tvojem Sinu Isusu Kristu. koji češće ističe da su darovi kruha i vina. godine zacrtao Justin Mučenik. stoljeća jasnije uočio i mogao procijeniti. Dvije se crte u toj euharistijskoj liturgiji posebno ističu: njezini zajedništveni karakter koji sve prisutne vjernike aktivno uključuje u liturgijsko događanje. On je Riječ Očeva. Čitava općina koja sudjeluje potvrđuje predstojnikovu ευχαριστία hebrejskim amen. on je sacramentum militiae ili fidei kao pactio fidei i sponsio salutis. Iz tog dvostrukog prikaza vidi se da je bogoslužje riječi. Najprije skicira slijed svečanosti nakon krštenja. tako. Biskup može. i 3. stoljeća. tako ni kanon nije obavezan tekst za sve općine i sve prilike. biskup s prezbiterima pruža ruke nad darovima kad izgovara veliku molitvu hvale. ono pruža dvije vrste misa. »Čitala su se djela apostola i pisma proroka«. Služba riječi i molitve svršava poljupcem mira. kao što se to vidi još iz sačuvanih formulara mlađih misnih liturgija. malo dalje govori o zajedničkom svetkovanju zbog kojeg se svi »sastaju na dan koji se naziva po Suncu«. samo potcrtavaju kakvoću osnovice. Euharistijsko slavlje Da bi se stupanj do kojeg se razvilo euharistijsko slavlje do konca 3. a odsutnima se od toga nosi. On se može još nadopuniti te prolazi i u vrijeme mira kroz različite mijene. koja se i sama zvala euharistija. Jezgra tog dijela jest predstojnikova molitva nazvana ευχαριστία. stoljeća.

Da se euharistija slavila i prilikom pokopa i godišnjice smrti vjernika. Upotreba misterijske tenninologije kod Klementa Aleksandrijskog leži vjerojatno također na liniji discipline tajnosti. kako Tertulijan jasno svjedoči. prije svega krštenje. Origen kad kaže da se kršćani zgražaju pred hramovima. zato ćemo kasnije govoriti podrobnije o njezinim dubljim motivima i ciljevima i o njezinu odnosu prema poganskim misterijima. koji Hipolit ne navodi. stoljeću. sakrivao pred neupućenima ili pak pred nepozvanima doticao tek nejasnim govorom. ali Tertulijan ne donosi iz nje formulacije koje se navode kao citati. Način i oblik upućivanja u liturgiju moraju ostati tajni. Budući da se takav stav stvarao polako. ne navodi nas na pretpostavku da se Trishagion već tada upotrebljavao u misnoj liturgiji. dok ono navodi formule uz koje biskup ili prezbiteri i đakoni pružaju vjernicima prilike – panis caelestis in Christo Jesu – In Deo patri omnipotenti – et Domino Jesu Christo et spiritu sancto et sancta ecclesia uz amen vjernika – Tertulijan spominje samo amen koji. što bi teško mogao činiti da su se kršćani sjeverne Afrike njegova vremena držali nekog sličnog običaja. kada kršćaninu radikalno zabranjuje svaki posao na tom području. On traži da se s posvećenim kruhom i vinom barata pažljivo i sa strahopočitanjem. što se časti i čemu se molimo ne smije se prikazivati na zidovima«. dakako. prije izlaska sunca. I kod Origena nalazimo formule koje se mogu tumačiti kao njezin odjek. s druge strane toliko ironizira tajanstvenost misterijskih kultova. ili kad budućem kršteniku kaže da će kasnije »biti upućen u uzvišene misterije što ih već poznaju oni koji na to imaju pravo«. ali govori još o srijedi i petku kao danima misne liturgije po postajama (statio). tako npr . kršćanin ih treba »doživjeti« tek samim upućivanjem. Tu imamo ponajprije starozavjetnu zabranu slika i kipova (Izl 20. On je još sasvim pregledan i bez mnogo razrađenih detalja. prije svega u Tertulijanovim se spisima osjeća mnogostruko podudaranje ili srodnost afričke misne liturgije s Hipolitovom. oltarima i kipovima. premda ima mnogo sličnosti u stilu i mislima. euharistiju. Tertulijan govori opširnije o obredu pričesti. Ne spominje posebno nedjelju kao povlašteni termin za euharistiju. možda je time određeno i izvorno područje discipline tajnosti. kruh smije vjernik ponijeti kući da bi sam sebi pružio euharistiju ako je spriječen da sudjeluje u bogoslužju. Vrijeme slavlja euharistije već od 2. a koji. Očenaš i Vjerovanje. to pretpostavlja obredno uređenje misne liturgije na različitim geografskim područjima koje je barem u svojim osnovnim crtama jedinstveno. zamoliti biskupa Polikarpa od Smirne prilikom njegova posjeta Rimu da u rimskoj općini slavi liturgiju. U tome se jedva možemo pozivati na Tertulijana. Tertulijan pretpostavlja formulu otpuštanja općine. stoljeća jest rana zora. Euharistija se prima pod obje prilike kao i u Hipolitovu Crkvenom uređenju. stoljeću nalazimo i prve početke tzv. No Hipolitov se »misni formular« može smatrati temeljnom shemom euharistijske Iiturgije kako ju je tada slavila čitava Crkva. 4). koja se neopozivo protivila svakoj umjetničkoj djelatnosti. No taj se običaj naslućuje u jednoj uputi Hipolitova Crkvenog uređenja. ako u sirijskoj Didaskaliji oko 100 godina kasnije stoji da gostu biskupu valja uvijek iskazati čast pozivajući ga da »prinese žrtvu«. kada govori o otpuštanju naroda nakon euharistijskog slavlja. Izričito naglašava da Krist riječima hoc est corpus meum čini kruh svojim tijelom. koja se sada razvija. Euharistijska molitva upravlja se Ocu per Christum Jesum. a prije njega Klement Rimski. i ranom 5. na koju se poziva npr. te prema tome nije ili nije više povezana s agapom. U 3. I tu su kruh i vino darovi što ih vjernici donose za žrtvu. modernog naziva za ranokršćanski običaj koji je najvažnije čine i tekstove liturgijskog kulta. stoljeća nalaže sinoda u Elviri za područje španjolskih biskupija: »Slike su u crkvi zabranjene. pretpostavlja neku formulu. međutim. po prvi put i djelatnost na području umjetnosti nošenu kršćanskim duhom. njegovi se počeci ne mogu jasno obuhvatiti. Kršćanskoj se umjetnosti u početku suprotstavlja vrlo jaka nutarnja struja. O položaju Očenaša i mjestu poljupca mira unutar misne liturgije ne može se na osnovi njegovih iskaza ništa jasno reći. Dulja perioda mira u tom razdoblju pružala je za to osobite preduvjete. prema kojoj se nevjernik ne smije poučiti o krštenju i euharistiji prije nego što je kršten ili pripušten pričesti. Počeci kršćanske umjetnosti Treće stoljeće omogućuje kršćanstvu. Prigodni iskazi drugih pisaca potvrđuju i upotpunjuju Hipolitovu sliku euharistijskog slavlja. Budući da ta svjedočanstva većinom potječu s Istoka. Još na početku 4. već smo spomenuli. discipline arkanuma. Način kako o tom govori Tertulijan.kad svojim slušateljima ne želi podrobno govoriti o euharistiji. Ako papa Anicet može oko 154. Ona postiže svoju punu važnost tek u 4. koje je ojačalo brojem i samosviješću. Kod Tertulijana je u prvom redu riječ o uskoj povezanosti između antikne umjetničke djelatnosti i poganskog kulta. Čista duhovnost kršćanskog Boga suprostavlja se i za Minucija Feliksa svakom štovanju u nekom hramu. đavao je donio na svijet kipare i slikare.Trishagiona. čije prigodne primjedbe ostaju nejasne. koja živi dalje kao samostalna gozba. No ta neprijateljska tendencija .

Vjerovalo se. kao S. našli u ruševinama starijih rimskih kuća ostaci pretkonstantinskih domus ecelesiae tih titula. koja je oko 232. Nasuprot tim bogatim i nedvojbenim iskazima pisanih vrela. razorila je neka poplava u istočnosirijskoj Edesi i »kršćanski hram«. S. arheološki nalazi nisu dosad dali slične rezultate. Uz to kao daljnji čimbenik djeluje težnja kršćana da usred vrlo rasprostranjena poganskog štovanja mrtvih izraze u umjetničkom obliku na grobovima svojih mrtvih ono što im je naviještala vjera o smrti i uskrsnuću. Uz takvo prijateljsko držanje na privatnom području pribavljaju prije svega potrebe liturgijske službe u ojačanim općinama veleckrve službeno priznanje crkvenog vodstva umjetnosti. na Pontu. Klement Aleksandrijski uza sve suzdržavanje od Božje slike preporučuje kršćanima svoga vremena ipak neke simbole koje bi mogli nositi na svojim pečatnjacima te između ostalog spominje goluba. Jona kako ga guta kit i opet izbacuje ili novozavjetna scena Lazareva uskrisenja. koje prikazuju Dobrog pastira među ovcama. Daniel u jami između dva lava. Književni podaci o postojanju vlastitih kršćanskih kultnih prostora javljaju se na početku 3. sidro i ribara. Kristov lik pretkonstantinskog vremena obogaćen je mozaikom u jednom mauzoleju ispod Sv. stoljeću uspio važan proboj. Martino ai monti i nekih drugih. stoljeća ima svjedočanstava o kršćanskim »crkvama« u Palestini i na Siciliji. koji podrobnije govore o pitanju kršćanske savršenosti i njezinog konkretnog ostvarenja. lađu. Plohe zida i stropa u grobnim komorama katakomba nosile su slike. poglavlje Duhovni i ćudoredni život u općinama 3. da su se prilikom iskapanja ispod nekih najstarijih rimskih titularnih crkava. Pudenziana. dokazuju bez svake sumnje freske u jednom prostoru. stoljeća. Svi pisci toga vremena. Euzebije govori o tom kako se dotadašnji kultni prostori kršćana iz doba prije Dioklecijana posvuda zamjenjuju većim zgradama. Na prijelazu u 4. a spremnost na . nalazimo u prvom redu dva pojma i dvije stvarnosti: krštenje i mučeništvo. Sebastijana na Via Appia. možda krstionici. koji susrećemo već u ranom slikarstvu u katakombama i na grobnim natpisima. Kao učitelj pojavljuje se Krist i u ranoj kršćanskoj plastici na sarkofazima. Tako 3. Nove mogućnosti umjetničke djelatnosti na kršćanskom prostoru nastale su time što je Crkva u polovici 3. Galaciji. u kojemu nema muka ni ugroženosti od zlih sila. Clemente. Kao najranije posve kršćansko podzemno groblje treba smatrati Coemeterium Callisti. Africi. kojem je u 3. rimskom pograničnom garnizonu na zapadnoj obali Eufrata. no nema posve nesumnjivih dokaza za kultni značaj tih nekadašnjih zgrada. Među ranim motivima nalazi se npr. stoljeća Ako u vrelima tražimo ideje i uvjerenja koja su bitno oblikovala pobožnost 3. autori kojih su doduše ovisili što se tiče oblika o suvremenoj profanoj umjetnosti. Kršćanski karakter te privatne kuće. stoljeća. naziv koji potječe od imena polja in ili ad catacumbas kod cemeterija sv. stoljeće postoje već vrlo brojne kršćanske crkve. Tertulijan poznaje kršćane koji posjeduju čaše sa slikom Dobroga pastira. u Traciji. tako naglašavaju krštenje kao izvor. doduše. kada je brojčani rast općina sve više otežavao misu u privatnim kućama. Oko 205. Hipolit u svom komentaru Daniela govori da su protivnici kršćana upravo tada provalili »u kuću Božju« kad su se tamo vjernici bili skupili na molitvu. stoljeća katakombe. sve se one trebaju shvatiti kao ukazivanje na biblijsko pripovijedanje o spasenju nekog čovjeka iz smrtne opasnosti te stoga žele naviještati kršćaninovu nadu u ulazak u vječni život. Istu misao izražava lik Dobrog pastira. građevine kršćanskog kulta razaraju se na temelju Dioklecijanova edikta u Bitiniji. ozdravljenje kljastog i hromog od rođenja i Krista kako hoda po vodi. Španjolskoj i Galiji. koje je nastalo na tlu što ga je biskup Zefirin (199-217) darovao rimskoj općini iz svog privatnog posjeda a njegovu upravu povjerio đakonu Kalistu. Siguran primjer pretkonstantinske kućne crkve donijela su iskapanja u Dura-Europosu. U drugoj polovici 3. 24. stoljeća došla u posjed vlastitih groblja. koja su se u početku zvala coemeteria a u Rimu od 9. S. Nekako u isto vrijeme spominje Tertulijan »kuću našeg goluba« u takvu kontekstu da vrlo vjerojatno misli na kršćansku kultnu zgradu u Kartagi. a kao učitelj istinsku spoznaju Boga. Petra u Rimu koji prikazuje Krista-Heliosa u vožnji iz Hada k Ocu. ribu. Najprije se vjerojatno pojavila želja za vlastitom kultnom zgradom u svrhu dostojnog slavljenja euharistije. stoljeće već na različite načine postavlja temelje procvata kršćanske državne umjetnosti narednih stoljeća. Noa u lađi. ali su teme uzimali većinom iz Svetog pisma ili drugih kršćanskih predodžbi. bila uređena za upotrebu u bogoslužju.protiv umjetnosti i slika nije mogla nadvladati pozitivno strujanje. Tu se Krist shvaća kao Soter koji kao pastir donosi život.

njegova primanja u katekumenat i njegova uvođenja u Božji zakon pa sve do dana kad se među svećenicima upućuje u misterije krštenja. primljena krštenjem. početak tog novog života. može se. koji neki čuvaju bez posrtanja. u prijelazu Jordana. spasavaš se. koja sve opomene da treba živjeti prema milosti krštenja temelji na nadnaravnom sakramentalnom događanju u samom krštenju. koji ulazi u dušu. dakle. Krsna pobožnost Prve opširnije pokušaje oko razvoja teorije kršćanske savršenosti poduzeli su rani aleksandrijski učitelji. to Origen razvija bogato i obilno toplim slikovitim jezikom i snažnim kerigmatskim pozivom. to i sam život u milosti krštenja ima svoje posljednje vrelo u smrti na križu. doduše u klici. Čitav put kandidata za krštenje od njegove prve želje za poukom o kršćanskoj vjeri. kao što je Izrael lutao pustinjom a vodio ga stup oblaka i vatre. treći dan ustati krštenjem u vodi i Svetomu Duhu. Što je Klement. u prolazu kroz Crveno more. Logos mora u duši krštenika moći djelovati kao trs čiji grozdovi tek polako potpuno dozrijevaju. objašnjava Origen rado velikim starozavjetnim slikama krštenja. koga je vrag također kušao nakon krštenja u Jordanu. Pozitivno gledajući. sve asketsko nastojanje katekumena oko uvježbavanja kršćanskih kreposti prima svoju djelotvornost iz buduće krsne milosti. nego je Krist postao krštenjem zaručnik i suprug duše kojemu sada duguje bračnu vjernost. U njoj krštenik opet slijedi primjer svojega Gospodina. koji mu se daje krštenjem. U krštenju izrečena apotaxis od Sotone mora se neprestano ponavljati. mora se razviti. što ga je zacrtao u djelima »Paidagogos« i »Stromateis«. a to može samo ako se dnevno obnavlja. koja međutim nipošto ne napušta uvjerenje o stvarnosti kršćanskog sakramenta krštenja. to ipak može u kršteniku rasti po opsegu. Tu jasno dolazi do izražaja osnovno značenje krštenja za savršenost u teoriji i praksi1. a Isus postaje mjesto Mojsija vođa na daljnjem putu8. tako će sada vjernik. Sto se tu dogodilo. stoga je život iz krsne milosti nasljedovanje Krista. Krštenje je. nalazi Origen tajanstveno oslikan u Izraelovu izlasku iz Egipta. Logos razvija svoju snagu pročišćavanja već u duši onoga koji se pripravlja na krštenje. po Origenu. Obaveza vjernosti prema krsnom zavjetu proizlazi ne samo iz odricanja sotonina kraljevstva. ugovor s Kristom. a prije svega se mora potvrditi u borbi protiv zloga. vratiti se nečistim duhovima nekadašnjeg poganskog života značilo bi povrijediti tu vjernost i okaljati bijelu krsnu haljinu. Kao što se tada Izrael oslobodio od faraonove vlasti. novi primljeni život mora procvasti u duhovnom životu duše. u postajama lutanja po pustinji. syntage. koji je prije bio imitator diaboli. Vjernost krsnom zavjetu i božanskom zaručniku može se držati samo neprestanom borbom sa zlim moćima. pred kojom se nalazi svaki kršćanin u svojoj pobožnosti.mučeništvo kao dokaz istinskog kršćanskog života. sačuvati krsnu milost. ono što je nekad krštenje na Jordanu učinilo na Kristu. obavezuje na bezuvjetnu vjernost krsnom zavjetu. stoljeća. gnozu. on. a ne samo simbolički. Logosa. ona je ponovno rođenje na novi život u carstvu Oca te stoga daje besmrtnost i sa Svetim Duhom. te je tako krsna pobožnost ostvarena u svakidašnjici opet nasljedovanje Krista. Pogotovo nakon krštenja dobiva duhovni život svoje usmjerenje i oblik od toga sakramenta. s kojim započinje put svog duhovnog života. izreći sažetom formulom: τηρειν το βάπτισμα. našao je u krštenju novi cilj nasljedovanja. no kako se njegova životvorna snaga temelji na Kristovoj smrti na križu. spreman da pjevaš novu pjesmu«. što će ga dovesti k Ocu. Nju posjeduje načelno svaki kršteni. te tako postaje gorljivim vjesnikom duboko doživljene krsne pobožnosti u ranokršćanskoj velecrkvi. nakon čega se otvara obećana zemlja. pravu spoznaju Boga. Na tom vjerskom uvjerenju o biti krštenja izgrađuje Origen svoje naviještanje o duhovnom životu kao krsnoj pobožnosti. da se krsna i mučenička pobožnost moraju smatrati dvama osnovnim držanjima religioznog života u ranokršćanskoj velecrkvi. nov čovjek. te mu je njome načelno na milosni način dana osnovica sve savršenosti koju mora sada u svom životu razviti. a ne možda samo pneumatici. a Bog će ga odsad voditi na putu spasenja: »Silaziš u vodu. koje će slike igrati tako značajnu ulogu u mistagoškoj propovijedi 4. u svojoj biti ne može više povećati. njezina suprotnost. Prilikom krštenja obnavlja se na kršćaninu stvarno. . dok ga drugi krše te tako i dalje nose sa sobom egipatsku sramotu. Što je utemeljeno u događanju sakramentalnog krštenja. Klement Aleksandrijski pokušao ju je izraziti u portretu kršćanskog gnostika. ako se želi sačuvati krsna milost. Iako se gnoza. Terminologijom poganskog misterijskog jezika. tako se sada krštenik oslobađa đavolje moći. vrlo jasno ali ponešto suzdržljivo i poput teza sažeto izrekao. pozitivno gledajući. Zadaća. ozdravljaš te izlaziš očišćen od ljage grijeha. prikazuje njezino duboko i preobražavajuće djelovanje: ona donosi potpuno oproštenje grijeha i oslobađa od tamne moći demona. Time se kršćanin poziva da nasljeđuje novog vođu. Krista. prije svega u svojim homilijama. prijelazom Izraela preko Crvenog mora ili preko Jordana. koji je s Kristom pošao kroz njegovu smrt i grob. s kojim se vjernik u svom krštenju povezao u nerazdjeljivo jedinstvo. Pobožnosti najprije daje osnovicu u teologiji krštenja.

Ljubav prema bližnjemu jest prosljeđivanje u krstu primljene očeve ljubavi prema nama. onda se tim ranim donošenjem teme krštenja vjernicima posebno naviješta i visoki položaj i značenje tog sakramenta. učvršćena neprestanim borbama. u njemu ne živi Krist.krsna vjernost. poznato mu je da mnogi ne dostižu taj visoki ideal pobožnosti. koji za nj trpi. ovdje među novokrštenima. Pobožnost mučeništva Dok će naviještanje krsne pobožnosti mistagoškom propovijedi 4. govore i drugi dušobrižnici i pisci 3. One izražavaju misao biblijski. U prvom redu iz istinski proživljene krsne pobožnosti izrastaju dva držanja koja rano kršćanstvo izvanredno cijeni: prava ljubav prema bližnjemu i spremnost na mučeništvo. stoljeću rasprostranjeno uvjerenje -očituje već tada kad kršćanin pod mukama i torturom priznaje vjernost svojemu Gospodinu. mogla se pri tom pozvati na bogatu tradiciju. uvjeravajući ih da se tada Gospodin »sam u nama bori. kao što i općine Lyona i Viennea mogu o svojim mučenicima iz godine 177. a dušobrižnik Ciprijan upotrebljava progon kao priliku da podsjeti svoju općinu kako u takvim vremenima mora nasljedovati Krista kao učitelja strpljivosti i trpljenja te da za svakodnevne euharistijske svečanosti pije Kristovu krv. koji ga svojom prisutnošću tako ispunjuje da u nekoj vrsti ekstaze jedva osjeća boli mučenja i smaknuća. No baš to ga potiče da u svom naviještanju neprestano govori o pravom razumijevanju misterija kršćanskog krštenja i da zahtijeva njegovo ostvarenje u svakidašnjici. tj. za nj opravdanje za početak štovanja kao mučenika jest u tome što su mučenici pravi učenici i sljedbenici Gospodinovi. ne smije se izroditi. suputnik njegove muke« kako to naglašuju rimski prezbiteri u jednom pismu Ciprijanu. Isti nazor zastupa Origen. drugo osnovno držanje kršćanskog nastojanja oko savršenosti. Kad kršćanska umjetnost u krstionici spomenute crkve u Dura-Europos prikazuje Dobrog pastira među njegovim ovcama. dostiže svoj vrhunac već u 3. Posebno naglašava da je njegov biskup prilikom progona uvijek propovijedao kako se kršćani moraju pokazati dostojnim svoga rođenja. stoljeća tu ideju sve više činila temom svog nutarnjeg crkvenog naviještanja. Aleksandrijski učitelji ne stvaraju svojim naviještanjem krsne pobožnosti kao razvitak krsne milosti i ostvarenog nasljedovanja Krista neki ezoterički nauk o savršenosti. kad o Vettiosu Epagathosu stoji: »Bio je pravi Kristov učenik. Ta se povezanost s Kristom –to je u 3. postaje time »sudionik. tko na se ne uzima dragovoljno smrt u vidu »njegova trpljenja«. Tko trpi zbog svjedočanstva Kristova imena. Takvom značenju krsta za pobožnost u kršćanskoj svakidašnjici odgovara napokon brižnost kojom su vođe kršćanskih općina vršili pripremu za krštenje u vrijeme katekumenata i obavljali svečane ceremonije krsta. iako ne tako uporno. Ista misao kršćanskog života kao ostvarenja krsne obaveze nalazi se i kod Ciprijanova životopisca Poncija. dovodi do procvata svih kreposti.« Ciprijan tješi i hrabri kršćane prije mučeništva. jer je slijedio Janje kamo god je išlo« pa i u smrt mučeništva. tada ga jača Krist. Vrhunac toga nazora napokon je običaj da se mučeniku daje počasni naslov . Autor izvještaja o mučeničkoj smrti biskupa Polikarpa od Smirne nastoji pokazati paralelu između Krista i mučenika. sam u našoj teškoj borbi daje pobjedničku nagradu i prima je«. stoljeća. tko je ponovno rođen iz Boga. Poput Aleksandrijaca. tog trenutka i zbilju svečanog krsnog zavjeta. koji bi bio namijenjen samo eliti. sam s nama ulazi u boj. koji se u njemu bori. a tamo će biti netko drugi u meni koji će za me trpjeti. Za Ciprijana je kršćanski život nastavak one renuntiatio saeculi koja se izrekla prilikom krštenja te se sada mora ostvariti u nasljedovanju Gospodina ako Bog kršćane kuša progonom. Kod Ignacija Antiohijskog već se jasno vidi i djelotvorno izriče veza između mučeništva i nasljedovanja: samo je onaj istinski Kristov učenik koji za nj ide u smrt. Duh koji se daje krštenjem ulijeva hrabrost za trpljenje. koju nasljedujemo ako našu ljubav darujemo bližnjemu. U najužoj vezi s idejom nasljedovanja smatra se mučeništvo vrhuncem i krunom svega savršenstva te tako postaje najproširenijom i asketski najplodnijom lozinkom u svijetu ranokršćanske pobožnosti. stoljeća još povećati širinu i dubinu. pobožnost mučeništva. Upravo zato što Origen ovdje govori svim kršćanima. Kršćanka Felicitas odgovara tamničaru 1<Ioji joj se ruga što stenje prilikom porođaja svoga djeteta: »Sad trpim što ja trpim. stoljeću. jer i ja želim trpjeti za nj. kako bi jednom mogla za nj dati svoju krv. ponosno reći da su oponašatelji i sljedbenici Kristovi. u krsno odreknuće uključeno je prihvaćanje mučeništva. Misao nasljedovanja i oponašanja Krista susrećemo osobito često u mučeničkim aktima ili u iskazima kršćanskih pisaca o mučeništvu. kada počinje prikazivati biskupov život tek od njegova krštenja: »Djela Božjeg čovjeka smiju se nabrajati samo od trenutka kad je rođen za Boga«. Posebnu privlačnu snagu crpila je pobožnost mučeništva iz predodžbe da krvava smrt svjedočanstva na poseban način dovodi do sjedinjenja s Kristom. Kad je velcrkva na kraju 2. množina dojmova prilikom upućivanja u misterije kršćanske i vjere trebala je djelovati u religioznom životu koji ne zaboravlja sjaj .

Ciprijanova pisma njegovoj općini za vrijeme progona pružaju istu sliku. Biblijska osnovica takvog načina života. stoljeća. Svojim ponašanjem pokazuje kartaški biskup promišljenost i razboritost. Nema jasnijeg načina da se dokaže vlastita ljubav prema Bogu i Kristu od krvave smrti u progonu. Sjedinjenje s Kristom dostiže svoju potpunost mučeništvom. Origen je uvjeren da u općinama ima kršćana koji su svoj križ uzeli na se. Pobožnost mučeništva očituje se i u nastojanju kršćanskih krugova da se nađe nadomjestak za svjedočanstvo krvlju.Christophoros. Origenov spis o smislu i vrijednosti mučeništva izraz je prave spremnosti i težnje za mučeništvom. Apologeti u svojim opisima kršćanskog života općine ne propuštaju da upozore pogane na to kako prilično velik broj muževa i žena koji žive suzdržljivo dokazuje ćudorednu visinu pristaša kršćanstva. jer asket može iz posebnih razloga napustiti svoj dosadašnji način života i sklopiti . nego vrlo stvaran i živ kao sama stvarnost 3. ali ipak pokazuje neku vrst mučeničkog raspoloženja koje Bog visoko cijeni. a samih se pogana duboko doimlje ta crta kršćanske pobožnosti Nakon takvih usputnih navoda u tekstovima 2. S druge strane. koji su za vrijeme kuge našli smrt u službi bolesnika. pripadaju. Još uvijek nisu nekim stalnim uređenjem vezani na određene oblike života. rano je utjecala na kršćane. dakle. jer nakon njega ne postoji više nikakva opasnost otpada. da u općinama Istoka i Zapada predstavljaju važan čimbenik kršćanske svakidašnjice. što. obećanje ne veže zauvijek. Novo se razdoblje otvara kada se stanoviti asketski oblici. dapače ga svojim djelovanjem nadmašuje. stoljeća. stoljeća slijedi u narednom niz spisa koji posebno obrađuju kršćansku askezu te daju podrobnije podatke o njezinim idealima i opasnostima. ali u trenutku iskušenja neće zatajiti. Klement Aleksandrijski poistovjećuje mučeništvo s τελείϊσις jer onaj koji za svoju vjeru umire. Već se rano javljaju glasovi koji u ozbiljnom nastojanju oko ćudoredne čistoće vide držanje. Na dvostrukom uvjerenju da je mučeništvo vrhunski oblik nasljedovanja Krista te da na jedinstven način sjedinjuje s Kristom temelji se njegova ocjena kao apsolutne savršenosti. ne postoji ni obredni oblik kojim bi ih Crkva primala u stalež asketa. Pri tom je bitno što se ideja mučeništva postavlja kao mjerilo kršćanske savršenosti. primjer Krista i Pavla koji nisu osnovali vlastite obitelji. gdje se ono samo iz različitih razloga nije moglo postići. počinju cijeniti kao pravi nadomjestak za krvno mučeništvo i hvaliti kao nov način nasljedovanja Krista. samo Pseudoklementove poslanice Ad virgines pokazuju tendenciju prema užem povezivanju članova te spominju misijsko i karitativno djelovanje asketa. obavezuju se samo vrlo ozbiljnim obećanjem na život u suzdržljivosti. mogu se naći već prije 3. koja vlastitog oca tješi i opominje u tamnici da ga brige za sudbinu njegove obitelji ne smiju odvratiti od svjedočanstva krvlju. Vjeruje se da ništa ne povezuje tako sigurno neposredno s Kristom kao za nj podneseno krvavo svjedočanstvo smrti. Ciprijan jasno izražava razliku između krvnog i nekrvnog mučeništva te razvija pobožnost mučeništva i iz sadržaja nekrvnog oblika. Zato je exhortatio ad martyrium stalan dio ranokršćanskih propovijedi i nabožne književnosti. koji Ciprijan karakterizira kao »krštenje koje nas nakon našeg odlaska s ovoga svijeta izravno sjedinjuje s Bogom«. stoljeća Kršćani obaju spolova koji su se odrekli braka i koji su se od profanog života udaljili više nego ostali ali ipak žive u svojim obiteljima i služe općini. koji ga slijede i spremni su proliti svoju krv za Krista. Asketska kretanja 3. a i Didahe poznaje neku vrst putujućih asketa što su misijski djelovali. dok sada mora bolno spoznati da duža razdoblja mira brzo dovode do gašenja vjerskog zanosa. Tako Dionizije Aleksandrijski stavlja požrtvovno držanje nekih kršćana. Najčišći i najvjerodostojniji predstavnici takovog propovjedništva jesu Origen i Ciprijan. Ignacije Antiohijski i Herma Rimski poznaju skupine djevica u svojim općinama koje uživaju velik ugled. jer se prekršaji kažnjavaju vrlo strogo. Doba progona smatra pravim velikim vremenima Crkve. koja – kako to traži Crkva – ne trči ludo i fanatički za mučeništvom. koje stoga kao krštenje krvi potpuno nadomiješta drugo krštenje. Njezini su sljedbenici postali u međuvremenu tako mnogobrojni. »dovršava djelo savršene ljubavi«. koja ponosno gleda na prijatelje i učenike što su tim putem išli do kraja. te su stoga pred Bogom mučenici. život u djevičanstvu i povučenosti od svijeta. većinom još svojim obiteljima i slobodno raspolažu svojom privatnom imovinom. jer je tada bilo mučenika. No i Ciprijan je morao ustanoviti da je spremnost na rnučeništvo uvijek bila stvar elite. ali ne kao neki otrcani kliše. gotovo na istu razinu s krvnim mučeništvom. Stoga već kod Ignacija Antiohijskog nalazimo upravo težnju za tim načinom smrti. naime isključenjem iz crkvenog zajedništva. bez obzira na to govori li se o većoj ili manjoj sličnosti s mučeništvom. Nadalje. istina. No to je obećanje poznato vodstvu općina. jer već poslanica rimskog biskupa Klementa pretpostavlja da ima takvih koji žive suzdržljivo. nije jednako stvarnom mučeništvu. kad je za Decijeva progona zastrašujući velik broj otpalih doveo crkveno vodstvo pred teška pitanja.

temelje ideji celibata. Toledo (531) can. Enkratitske tendencije nalaze se i u mnogim apokrifnim Djelima apostolskim. njegov život duhovnim mučeništvom što ga. . Ciprijanov jasan i realistički pogled dovodi ga do toga da zahvaća i tamo gdje još nema teških prekršaja. a drugi pisci spominju askete neposredno nakon mučenika. Cecilije. koje je u svojoj prvoj fazi pustinjaštva zapravo samo premiještanje asketskog života i djelovanja iz općine u samoću. 3. koji se. Monahovo polaganje zavjeta smatra se drugim krštenjem. kako to potkraj 3. u Španjolskoj sve do 6. koji je u tome pogriješio. potpuno su prožeti tom predodžbom. mora živjeti duh mučeništva. kao Janje. i 3. na što bi ih mogao navesti veliki ugled koji uživaju u općini. sljedbenici Sirijca Tacijana. Antuna. stoljeća21. ne nazivaju po svom učitelju nego po svom asketskom principu života. kao i u njezina vodstva. Unutar velecrkve asketski se način života doduše uvijek visoko cijenio. koji kasnije ulazi u službeni rječnik Crkve. stoljeću udaraju pojedine sinode krivce teškim sankcijama. Kasnije sinode: Kartaga (348) can. stoljeću. Kršćanski asketi žive kao »brat i sestra« u nekoj vrsti duhovnog braka te tako ugrožavaju djevičanstvo kojem su se zavjetovali. a Ciprijan vidi u njima »divan udio Kristova stada. jer je njihov život istinsko nasljedovanje Krista. 3. doduše. Ciprijan vidi vrlo jasno stvame opasnosti koje život u svijetu donosi asketima te zato od njih zahtijeva vrlo visoki stupanj svih kreposti. Pelagije. 19. u Elviri can.. Ideal djevičanstva 3. Ovi donose stostruki. Iz asketske pretjeranosti i nesrazmjera između vlastitih ćudorednih snaga i visoko postavljenog ideala proizlazi ozbiljno zastranjivanje u kršćanskoj askezi. Tertulijan posebno opominje askete da ne budu oholi. U početku služi ideji djevičanstva. Tacijanovo isključenje iz velecrkve oko godine 172. što je značajno. iz crkvene zajednice. stoljeća. Izvještaji o mučeništvu Bogu posvećenih djevica. Mezopotamski enkratiti nisu pripuštali krštenju nikoga koji nije obdržavao apsolutnu spolnu suzdržljivost te su tako primoravali oženjene. Arles (443) can. i Iv. Novu komponentu i time veći ugled dobiva asketsko djevičanstvo kad se s njime povežu misao o zaručništvu duše s Kristom. stoljeća pripravlja. Ep 117.brak. 17. 10. Zlatousti zauzimaju prema tome još podrobniji stav. Askeza 3. Metodije izjednačuje izravno djevičanstvo s mučeništvom. zahtijeva kao i ono potpuno predanje. ali se običaj žilavo drži na Istoku i Zapadu. Hipon (393) can. Anciri can. kao i stvarnog mučenika. kao što mučenicima pripada corona martyrii. stoljeća opisuje Atanazijev izvještaj o pustinjačkom razdoblju u životu sv. premda i nadalje postoji u svojem dotadašnjem obliku. Krsna i mučenička pobožnost 2. Niceji can. 20. kao i u sjevernoj Africi te sili crkveno vodstvo na odlučne stavove. čini da postane athleta Christi. Iz nje proizlazi rano monaštvo Istoka. Metodije ih želi pozitivno ojačati. stoljeća. Predstavnici krajnje napetog asketskog ideala jesu enkratiti. svraćajući njihov pogled na meditaciju i nutamje bogatstvo. Za Klementa Aleksandrijskog asketi su »izabrani izabranih«. kao i u životu pojedinih kršćana. Individualističkim Origenovim tumačenjem Pjesme nad pjesmama što u njoj nalazi ocrtan odnos pojedinačne duše prema svom nebeskom zaručniku Kristu. ide. djevičanstvo mora biti sredstvo vlastitog posvećenja. Kartaga (397) can. Asketsko se dostojanstvo nastoji teološki potkrijepiti. Anonimni traktat iz 3. Agde (510) can. U Ciprijanovo vrijeme isključuje se neki đakon. 3. Izlažu se ne samo sumnjama i ruganju okoline. nego i sami pri tom teško krše djevičanstvo. ali samo kao ideal kojem se služilo uvijek u potpunoj slobodi i koji je iza:birala samo manjina. kako opominje Ciprijan. Dokle god nisu enkrateju smatrali nužnom za spas svakog 21 Tako sinoda u Antiohiji (oko 267/68). uživa asketski stalež izvanredno velik ugled. prije svega u 3. Virgines utriusque sexus dobivaju coronam virginitatis. koji se ponekad služe pobožnim riječima iz Biblije da bi opravdali svoje ponašanje. počinje pobjednički pohod te misli kroz naredna stoljeća. Unutar općine. isto tako govore Pseudoklementove poslanice da su asketi ugroženi ohološću i ispraznošću. 27. a njegova ga spolna suzdržljivost uključuje u grupu Kristovih zaručnica. Sineisaktizam je rasprostranjen na Istoku u Siriji i Egiptu. a asketi šezdeseterostruki plod. bit će izvor dviju važnih novih pojava. Tako visok ideal osobito je ranjiv. stoljeća De singularitate clericorum ne može zatajiti da je zlo prodrlo i u krugove klera. Na osnovi vrela. na trajni katekumenat. 3. Metodije od Olimpa želi svojim himanskim hvalospjevom djevičanstvu napokon reći da se ono ne može odijeliti od zaručništva s Kristom. zajedno s asketskim djevičanstvom. Već Tertulijan upotrebljava častan naslov »Kristova zaručnica« za djevičanske askete obaju spolova. nema nikakve sumnje da je riječ o činjenicama i o brojnim zastranjenjima. napokon. koji se nisu htjeli odreći braka. ali je sigurno da je pri tom odigrao stanovitu ulogu i njegov asketski rigorizam. na račun i nekih drugih heretičkih nazora koje je zastupao. djeluju i nadalje kao noseće ideje monaštva i tako dokazuju svoju veliku životnu snagu. njihov je način života dostojan nadomjestak za krvno mučeništvo. Čim bi ga pojedini kršćani ili krugovi pokušali učiniti obaveznom normom za sve kršćane.Jeronim. moralo je doći do sukoba između njih i crkvenog vodstva. cvat Majke Crkve«. Stoga u njima. Već u 3.

kao neotuđiv element kršćanskog štovanja Boga. a Klement je njezin prvi važni preteča. Origen je. zadržava u 3. u njezinu nastojanju oko savršenstva isto je tako neophodna molitva za opraštanje grijeha i za pravu gnozu. dakle. Vrhunac kršćanske molitve postiže se nutarnjim moljenjem bez riječi. uz teoretske prikaze. spontana pobožnost prema Kristu potiskuje. stoljeću ne samo svoju prirođenu važnost. u molitvama formulirana. svakako ulazi neprestana borba protiv grijeha.kršćanina. koje nalazimo prije svega u njegovim homilijama. a pojedine slučajeve. Njegov je nauk o molitvi odlučujući suoblikovao pobožnost istočne Crkve. što je teorija i praksa molitve. Iznenađuju utoliko što su većinom upućeni Kristu. ne zabacuje. Origen ne samo da neprestano potiče slušatelje svoje općine na molitvu Isusu. osobito u njezinu monaškom obliku. Najbolji oblik mcilitve za pravog je gnostika nutarnja duhovna molitva. koja isključuje sve osjetilne podražaje izvana a iznutra sve misli koje se protive svetome. Klementova skica o molitvi razrađena je kod Origena u posebnu monografiju. kao i aleksandrijski učitelji. ovu. trajno nastojanje da čovjek ne bude podređen afektima (πάθη) i napokon nutarnja sabranost i koncentracija. kojega je prvi stupanj prosna molitva. duboko uvjereni u dužnost molitve. potrebno je. kao Origenovu kastraciju. gledanje božanskih stvari. potrebno je stanovito duševno raspoloženje. u prvom redu Tertulijan i Ciprijan. Zato kršćanin posvećuje svoju svakidašnjicu Bogu kad svjesno obdržava vremena molitve te tako cijeloga života svjedoči za Gospodina. za gnozu i rast u kreposti. U toj razlici između usmene i nutarnje molitve već je naznačena kasnija dioba duhovnog života na djelatni i kontemplativni u čisto kršćanskom shvaćanju. Oduševljenje Crkve 3. Za Aleksandrijca Klementa. te zato i iz povijesti Crkve. Prigovor pogana kršćanima da su bezbožnici (ασέβεια) Klement ne može bolje opovrći nego upozorenjem da je za njih molitva najvrednija i najsvetija žrtva kojom časte Boga. Da bi takva molitva bila blagoslovljena. Tu se odrazuje temeljni Origenov nazor o postupnom duhovnom usponu. koje na poseban način sjedinjuje dušu s Bogom. on se sam u svojim nagovorima bez prestanka obraća njemu u zazivima koje sam formulira i iz kojih isijava duboka pobožnost i prisnost s Isusom. doduše. Tertulijana i Ciprijana. koji se vrlo razlikuju od grčkih. No da bi se njegov nauk o molitvi mogao potpuno obuhvatiti. premda Origen u svojoj raspravi o molitvi naglašeno zastupa usmjerenje molitve prema Ocu. Tumačenja Očenaša obojice Latina. Latini. po Origenu. Sa stanovitim oklijevanjem usuđuje se definirati molitvu kao »općenje s Bogom«. doduše. Aleksandrijska teologija predano obrađuje teološko osmišljavanje kršćanske molitve i nastoji je ugraditi u svoju koncepciju kršćanske savršenosti. imala dalekosežne posljedice. što im je zadana uzorom Krista koji moli i uči moliti. pobožnost prema Isusu utjecala je preko Ambrozija na zapadnjačku mistiku Isusa sve do Bernarda. No oni su daleko od idealističkih visina Grka. pokazuju u svojim tumačenjima Očenaša veće zanimanje latinskog duha za pitanja praktičkog oblikovanja života molitve i za njegovo značenje u konkretnoj kršćanskoj svagdašnjici. Obojica su. ona ne treba više riječi. koja Klementovu klicu bitno produbljuje i nastavlja. ona je stalno u njemu prisutna. u kojoj dnevna molitva ima svoje nezamjenljivo mjesto. po uzoru na svojega Gospodina. tj. koju Klement jasno razlikuje od usmene molitve. stoljeća za asketski ideal sigurno je u cjelini dokaz njezine visoke ćudoredne razine. uključuje kršćanin braću i neprijatelje. i u kojoj se duša »pobožanstvuje«. kršćaninu je molitva dužnost koja se sama po sebi razumije. Molitva ga prati pri svim njegovim činima. ispričati kao pretjerani polet. njihovo biblijsko obrazloženje. što je ujedno ljubav . ovamo. poznaju ista vremena molitve. pri čemu misli i na obraćenje svega svijeta pravom Bogu. koji svršava spoznajom Boga. čini mu čitav život blagdanom i daje mu θεωρία. uvažiti vrlo žive izjave o molitvi i spontano formulirane molitvene tekstove iz homilija te biblijske komentare. i strana im je spekulacija o biti i rangu nutarnje molitve i njezine važnosti . duboko prožet mišlju da kršćanski život mora biti neprestana molitva. kako ju je zastupao Aleksandrijac Origen. Izvanredno je važna činjenica iz povijesti pobožnosti. Iz takvih pretpostavki razvija se kršćanska molitva u postupnom usponu. mogla ih je Crkva tolerirati. kao što se to i inače češće vidi u homilijama. te imaju slične predodžbe o duševnim pretpostavkama pravoga moljenja. a njegova praktična. ali nutarnjoj molitvi neosporno pripada najviše mjesto. Molitva i post u okviru ranokršćanske pobožnosti Molitva. No njome bi trebalo moliti za velike nebeske stvari. najuže ga povezuje s Bogom i daje da »živi u Bogu«. vode do posebnog gledanja i atmosfere kršćanske molitve. kao i Klement. jer duša treba neprestano zahvaljivati svome Bogu na svim njegovim darovima. U nju. u praksi teoretsko uvjerenje. Na stupnju προσευχή povezuje se s prosnom molitvom slavljenje Boga. Konkretnu sliku o Origenovoj molitvenoj praksi daju mnogobrojni molitveni tekstovi. nego privlači na se sve više teološku refleksiju i brigu oko konkretnih oblika na liturgijskom i privatnom području.

No prije svega ovamo ulazi ekleziološki naglasak.« . naprotiv. za koji znaju samo kršćani. prije kupanja. Teološki je značajno obrazloženje toga običaja. kao i Origen. Sto upravo Origen upotrebljava psalme kao molitvu Kristu. mora se govoriti o premoćnoj kristocentrici molitve mučenika.. Još manje nalazimo kod njih neke početke teorije o različitim stupnjevima molitve. sata – držanjem tijela molitelja. Tu valja ubrojiti s jedne strane njegovu daleko veću religoznu toplinu i uvjerljivost kojom govori o molitvi. vrlo skoro. Većinom je riječ o zahvalnosti mučenika Kristu što im je udijelio milost svjedočenja ili o uvjeravanju da smrt uzimaju na se radi njegova imena i napokon vapaj Kristu za snagu i pomoć u tom trenutku kušnje. Molitva Kristu s tijelom prema istoku uvjetovana je. I ovdje se jasno vidi eshatološka motivacija tog običaja u ranokršćanskim tekstovima: križ će kao znak Gospodnjeg trijumfa pri njegovu drugom dolasku s istoka ići na čelu. a isto su tako vjerojatno mnoge spomenute rnolitve Kristu iz Origenovih homilija jeka privatne pučke pobožnosti. jer je upotreba psalama u pjevanju pri bogoslužju i prilikom agape na prijelazu u 3. Ako se usporedi broj mučeničkih molitava Kristu s molitvama koje upućuju Ocu. njemu nedostaje bitna pretpostavka prave molitve. stoljeća. Iz područja pučke pobožnosti proizlaze također upadljive brojne molitve Kristu u apokrifnim Djelima apostolskim. Starozavjetni psaltir pružao je ranom kršćanstvu zbirku formuliranih molitvenih tekstova. jer samo oni imaju Boga za Oca. molitvu za stolom i molitvu oko 3. radost anđela. Molitvu usmjerenu Kristu napokon izražava položaj tijela prema istoku za vrijeme molitve.za rast u duhovnom životu. S tom orijentacijom prema istoku povezan je već od 2. usprkos teoretskim kolebanjima. Uz Očenaš. koji se nakon prve dokumentirane pojave na početku 2. Takvo tumačenje nalazimo i kod Ireneja. Gospodine. 6. čežnja svih kršćana. kad pristupamo stolu. a preuzimaju ga Hipolit i Ciprijan. prilikom oblačenja ruha i obuće. jer se odanle očekuje ponovni dolazak Gospodinov i jer na istoku leži raj. Molbu za kruh svagdanji obojica većinom shvaćaju euharistijski. osramoćenje pogana. priznaju i Tertulijan i Ciprijan vrijednost slobodno formulirane molitve. koji se (kao drveni križ ili naslikan) nalazi na zidu tako da je molitelj licem okrenut prema istoku. Obojici je poniznost pravo držanje molitelja. Za neke kršćanske krugove grčkog i sirijskog Istoka ta je orijentacija prilikom molitve oblik koji izražava teološku suprotnost prema židovstvu. jer time oponaša Gospodina kako je trpio na križu. Povezivanje psaltira s Kristom. molitvenim vremenima – poznaje jutarnju. dakle. stoljeća u 3. novi oblik molitve koji je Krist učio. no njegova upotreba na liturgijskom i privatnom području pretpostavlja njegovo povezivanje s Kristom. Kod Tertulijana se osjeća potreba za redom latinskog duha kad se iscrpno bavi pitanjima vanjskog uređenja molitve. kako o tom često svjedoče pisci 3. koja u Dominus psalmorum prepoznaje svojega proslavljenog Gospodina i s njim izravno govori. jer smo svi mi jedno. stoljeća običaj da se moli pred križem.« Možda se zbog neporecive Ciprijanove ovisnosti o Tertulijanu vlastita misao afričkog biskupa u tumačenju Očenaša katkada olako previđala. teško griješi. kad liježemo ili sjedamo. koje se izvršilo već u toku 2.« kršćanski je narod molitvom povezan u jedinstvu Oca i Sina i Duha Svetoga. 3. To povezivanje išlo je putem tipološkog razumijevanja psalama: molitelj psalama čuje samoga Krista kako se tim tekstovima obraća Ocu ili se u njima čuje glas Crkve. kad palimo svjetla. Osobito rječit primjer prvog načina pruža ps. konkretan oblik molitve i njegovo mjesto u svagdanjem životu kršćanske zajednice. Dovoljan je Tertulijanov iskaz: »Svaki put kad izlazimo ili odilazimo. govori o snazi te struje kojoj se. nadalje njegovo naglašeno poistovjećivanje kraljevstva Božjeg i Krista »za čijim dolaskom dnevno žudimo i čije skorašnje prispjeće žarko želimo«. stoljeću općenito ustaljuje na Istoku i Zapadu. večernju molitvu. i 9. eshatološki. koji bi htio uključiti u molitvu kršćana: »Kad molimo. Posebna teološka napomena nalazi se kod Tertulijana u iskazima o neograničenoj snazi Kršćanske molitve i u tumačenju druge molbe Očenaša. stih: ego dormivi et soporatus sum et exurrexi već Justin shvaća kao riječ Uskrsloga u uskršnje jutro. želi li se njegova molitva svidjeti Bogu. Naglašavanje križa u molitvenom orijentiranju kršćana temelji se vjerojatno na sveobuhvatnoj upotrebi znaka križa u privatnoj pobožnosti i na području kulta. To osobito dolazi do izražaja u molitvama mučenika koje im spontano dolaze na usne kad ih pozivaju da dadu zadnje svjedočanstvo za svojega Gospodina. stoljeća. Prva im je briga. u svakodnevnom poslu označujemo čelo znakom križa. tko razdire to jedinstvo. ne može oduprijeti. koji treba moliti uzdignutih i raširenih ruku. npr. kojega 6. shvaća još neposredno eshatološki: »Da. koju. pospješio je i olakšao rang i opseg što ga je molitva Kristu i onako zauzimala u starokršćanskoj privatnoj i pučkoj pobožnosti. to je čežnja kršćana. a Ciprijan je izgovara zanosnom toplinom82. Najbolja formula molitve za njih je Očenaš. čime je psaltir nedvojbeno postao glavnom knjigom molitve i pjesme ranokršćanske velecrkve. neka dođe tvoje kraljevstvo. pri svakom početku ili svršetku. koji se mora odreći svih požuda i pogrešaka. moli se licem prema istoku. stoljeće već bila ustaljena. ne molimo za jednoga nego za čitav narod. pripadnici kojeg mole okrenuti prema hramu u Jeruzalemu.

sata dana (do tri popodne) i koja je povezana s posebnim bogoslužjem. manjina kršćana. U istom smjeru leži i rašireno shvaćanje da je post važan način priprave za primitak Duha u svim oblicima. Nasuprot takvim pretjeranostima. maksimalne zahtjeve kojima je mogla udovoljiti samo elita. I ovdje su najvredniji oni glasovi koji govore o uskoj povezanosti posta i molitve. Asketski zanos 3. učitelja i biskupa. trajao je u početku samo jedan ili dva dana te se sada produžuje. Najviše glasova dolazi sa sjevernoafričkog prostora. No upravo tu je postojala opasnost da se pretjeruje u njegovoj ocjeni. on je također sredstvo da se dade zadovoljština za dotadašnje grijehe i da se krštenik pripravi za primitak Duha. U njemu se slavi i euharistija. Na Istoku je obdržavanje tjednog posta. stoljeća. tj. dakle. koja. Tu valja . dva ili. o njima se često govori u monaškim krugovima koji su preuzeli asketsku praksu.Molitveni tekstovi i molitveno držanje dokazuju. Tu se postavlja pitanje kako je velika većina članova općine u gradu i na selu oblikovala svoju religioznu svakidašnjicu. i Tertulijan mora sa svog stanovišta u spisu »De ieiunio« vrlo žestoko napadati velecrkvu. Da je crkveno vodstvo visoko cijenilo post. što se ponekad očitovalo u herojskim rekordima. Kao priprava za blagdan Uskrsa javlja se već rano vazamski post. jer bi pričešću. dok se prije time naglašavala samostalnost kršćanskog običaja nasuprot židovskom načinu – Židovi su postili ponedjeljkom i četvrtkom – sada se ukazuje na povezanost tih dana s događajima iz muke Gospodina. šest dana. Odatle se razumije nutarnja veza između proroštva i posta. a neposredno prije samog krštenja prelazi u potpuno suzdržavanje od jela i pića. Koliko su kršćani sjeverne Afrike cijenili post prilikom statio. no Crkva pri tom uvijek naglašuje i ljekovit značaj takvog pokorničkog posta. koja je grešniku za vrijeme njegove pokore nalagala ograničenje u hrani i piću. tj. kako su mislili. ustaljuje se i razvija u statio sjevernoafričke Crkve. Taj je običaj vjerojatno poznavala i rimska Crkva. koji u različitim općinama različito traje te se proteže kroz jedan. koja ne može odobravati takvo precjenjivanje jedne asketske vježbe. prije izlaska sunca. Na žalost. kao žalobni post. asketsko joj držanje daje veću djelotvornost. jer se tako braći u teškoćama može obilnije pomoći. U to vrijeme mijenja se i motivacija za izbor obaju posnih dana u tjednu. vidi se iz ustručavanja mnogih vjernika da tih dana sudjeluju u svetkovanju euharistije. Vodeći pisci Tertulijan i Ciprijan sa svojim naglašenim zanimanjem za praktična vjerska pitanja svakidašnjice daju prilično mnogo podataka. Tjedni post u srijedu i petak. međutim. Krsni post gleda se u uskoj vezi s molitvom. a katkada i nekoliko dana strogoga posta. tako da post postaje nešto samo po sebi razumljivo za nosioca Duha: proroka. koji spominje već Didahe i Justin. započinje ograničenjem na kruh. koji potječe još iz apostolskog doba. koju post djelotvorno podupire. post na te dane shvaća se. a u Španjolskoj ga susrećemo potkraj 3. što je susrećemo u montanizmu. Drugi naglašuju ljubav prema bližnjemu kao motiv posta. tako da tek oni daju tjelesnom postu vrijednost. kao što smo već naglasili. živeći u poganskoj okolini i profanoj kulturi uvjetovanoj poganskim pretpostavkama. koga je u srijedu Juda izdao i koji je u petak umro na križu. stoljeće još vrlo malo i ne dopuštaju da se zacrta cjelovita slika kršćanskog života koja bi vrijedila za čitavo ondašnje područje kršćanstva. I tu se smisao posta vidi u jačanju pokorničke rnolitve kojom se pokajnik obraća Bogu. Ranokršćanski ćudoredni život Upravo ocrtani ideali kršćanskog nastojanja oko savršenosti predstavljaju. Post kao mogućnost da se dođe do gospodstva nad požudom i neurednim osjetilnim nasladama te stoga kao put do veće savršenosti imao je osobita odjeka u ranokršćanskim asketskim krugovima. prekršili post. dapače. stoljeća dovodi i do jakog rasprostranjenja posta na području kulta i privatne pobožnosti kršćana. Krsni post. da je privatna molitva u ranokršćanskoj velecrkvi bila u velikoj većini kristocentrička i staurocentrička. Pokušaj da se kršćanski život na ovom području ocijeni objektivno mora pogotovo svratiti pažnju na konkretne teškoće s kojima se ostvarivanje kršćanskih ćudorednih ideala moralo danomice susretati. U vrijeme Tertulijana statio je još uvijek slobodna asketska vježba koja traje do 9. prema svjedočanstvu sirijske Didaskalije. počinje u uobičajeno vrijeme. Neobveznost posta za stacija morala je Crkva braniti od rigorizma montanista i enkratita koji su ga predstavljali kao strogo obaveznu dužnost svih kršćana. već rano postalo dužnost. vrela o tom pitanju govore za 3. U Kartagi se post za stacija katkada produžuje i na subotu. vidi se pogotovo iz toga što ga je na različite načine ugradilo u bogoslužje. prema rečenom. Uz njih valja spomenuti aleksandrijske učitelje Klementa i Origena koji češće govore o sličnim pojavama kršćanske svakidašnjice u egipatskim općinama. Izvanredno važnim čimbenikom postaje post napokon u pokorničkoj disciplini ranokršćanske velecrkve. kršćanski pisci već rano naglašuju da su pri tom glavni duh i prava nakana za pokoru i samozataju. tu postaje post apsolutno nužna pretpostavka za dar proroštva. vodu i sol.

jer kršćani »poput mnogih pogana. Prilikom obrađivanja pitanja pokore vidjet će se da su teški prekršaji kršćana upravo na seksualnom području opetovano poticali crkveno vodstvo na ozbiljne opomene i stroge pokorničke mjere. za Decija ili Dioklecijana. Iz vrela se vidi da su upravo u 3. npr. a i u Tertulijanovo vrijeme sklapaju kršćani brak pred ecclesia i daju ga potvrditi blagoslovom. stoljeću kršćanske općine došle ! u iskušenja kojima nisu bile posve dorasle. . govori o mnogim ružnim svađama među vođama općine. te je apologet Atenagora dapače žigoše kao »pristojan preljub«. Zato Crkva izričito zabranjuje takve ženidbe. nagomilavaju grijeh na grijeh«. kako kaže Origen.. Istina je da je Tertulijanov opis ljepote kršćanskog braka idealna slika koja uljepšava stvarnost. No druga ženidba smatra se već daleko manje vrijednom. 1 Kor 7. kao kod montanista. iz kojih su se kršćani morali praktički sami isključiti ako nisu htjeli ugroziti svoja vjerska uvjerenja. Nerazrješivost kršćanske ženidbe.najprije navesti ona opterećenja u kojima su se kršćanske manjine našle u svim periodima kršćanske misijske djelatnosti ako su se htjele oblikovati i održati unutar poganske okoline. Za duljih razdoblja mira u to vrijeme mogao je uvijek otrov poganske atmosfere. ne može se nijekati da je kršćanstvu tada bilo uspjelo dignuti ćudorednu razinu pojedinih općina visoko iznad poganske okoline. Budući da takvih pretpostavki nije bilo u brakovima između kršćana i pogana. govori nedvosmisleno117. Brojni otpadi u godinama 249/50. Ta se ocjena ne susreće samo pojedinačno. a svaki oblik pobačaja smatrao se ubojstvom. tako da Euzebije može protumaćiti nadošli progon samo kao pravedan Božji sud. iz kruga savršenih. čime su se »poganima predali udovi Kristovi«. odlučno naglašuje većina pisaca 3. no u prvom redu spominje popuštanje ćudoredne stege. a drugu ženidbu klerika smatra zaprekom za pripadnost tome staležu. Crkva se nadalje brinula za posvećenje braka čuvanjem bračne vjernosti i gajenjem respekta pred djetetom. no on dokazuje da je taj ideal bio prisutan u svijesti i da se ozbiljno nastojalo oko njegova ostvarivanja. on crpi svoju snagu u dobrim i zlim vremenima iz zajedničkog udjela u euharistijskoj gozbi. No usprkos tim sjenama u cjelovitoj slici kršćanskog života 3. Ciprijan posebno spominje ženidbe kršćana i nevjernika.. Isto je tako bilo zabranjeno izlaganje djeteta nakon rođenja. koju ovdje prije svega mora ocrtavati Ciprijan. kao izvanredno opterećenje. ne zabranjuje se. svećenikom poganskog idola. pokazuju koliko je bila oslabila kršćanska disciplina te se nije mogla odlučno suprotstaviti primamljivim ugodnostima života poganske kulture. Ženidba i obitelj To se osobito opaža na području ženidbe i obitelji. Unutar tako shvaćenog kršćanskog braka zauzima žena mjesto ravnopravna bračnoga druga. Samo najvećom mjerom ćudoredne stege mogli su se osigurati pogotovo od opasnosti koje su postojale zbog velike raspuštenosti na seksualnom planu. stižu teške crkvene kazne. te roditelje. stoljeća koje se ne mogu poreći. Židovom ili. kršćanski je partner ovdje vrlo lako izložen dodiru s poganskim kultom i otežano mu je ispunjavanje mnogih religioznih dužnosti i običaja njegove vjere. Ona je bila gotovo test. Upravo se ovdje zahtjevi kršćanske etike najviše sukobljuju s poganskom lascivnošću ili pogansko-rimskim pravnim shvaćanjem. Množina zvanja i poslova bila je u neposrednoj službi kasnoantiknog politeizma. Prilikom nabrajanja različitih neurednosti u sjevernoafričkoj Crkvi koje su izazvale kaznu Decijeva progona. što je jedna od najproblematičnijih pojava kasnoantiknog morala. to ih Crkva nije odobravala. što se zastrašujući očitovalo kad je nadošao val progona. koja ih je okruživala razviti svoje postupno ali trajno djelovanje. Već je Ignacije Antiohijski preporučio da se prilikom ženidbe traži odobrenje biskupa. koji dopuštaju ženidbu svoje kćeri s heretikom.10 ss). stoljeća. kojim je kršćanski ideal ćudoređa morao dokazati svoju stvarnu kakvoću. ali se u struji vremena koja simpatizira s askezom smatra znakom oslabljenog ćudorednog nastojanja. Praksa crkvene pokorničke discipline strogo je kažnjavala preljub. Pogotovo je treća ili četvrta ženidba vrijedila kao ozbiljno popuštanje pred zahtjevima kršćanske stege te je isključivala. dapače. Slika. ona odgovara shvaćanju Crkve koja stoga zabranjuje klericima sudjelovanje u svečanostima takve ženidbe. iako se pri tom još uvijek ne mora misliti na poseban liturgijski obred ili bezuvjetno prisustvovanje biskupa sklapanju ženidbe.32. I Euzebije mora u svom opisu općeg stanja kršćanstva prije izbijanja Dioklecijanova progona upozoravati na mnoge problematične pojave u općinama. koja je obuhvaćala sva područja privatnog i javnog života. Uz to je opća poganska atmosfera neprestano mamila na povratak u prijašnje navike te je od svih kršćana tražila gotovo svakodnevno trajno odricanje. koje je tek rođeno dijete smatralo čovjekom. koju već Pavao temelji na njezinoj vrijednosti kao simbola povezanosti Krista s Crkvom (Ef 5. Nutarnji sklad takva braka proizlazi iz zajedničkog vjerskog uvjerenja obaju partnera. te joj kršćanstvo tako u načelu priznaje daleko veće dostojanstvo nego većina poganskih religija onoga vremena.

kao npr. predstavljaju vlastiti oblik kršćanske društvenosti te sprečavaju da se unutar općine javljaju socijalne napetosti. Mrtvi se po mogućnosti pokapaju među umrlom braćom u vjeri te im se iskazuje Ijubav preko groba kad se za njih prikazuje euharistijska žrtva i kad se nadalje spominju u molitvi. u naglašenoj suprotnosti prema odgovarajućem poganskom držanju. Udovice katkada poziva pojedini kršćanin posebno ili im se donose živežne namirnice u njihove stanove. Pomoć se pruža spontano i kao nešto što se samo po sebi razumije. kao i prema bolesnu i unesrećenu poganinu. koja su trebala ojačati svijest zajedništva među njezinim članovima različitog društvenog položaja. doduše. Ciprijan je riječju i primjerom pozvao svoje vjernike na organiziranu pomoć koja nije isključivala ni službu poganima kad je Kartagom harala kuga. iz koje se uzdržavaju siromašni. koje su u 3. Kršćanska karitas obuhvaća i općine na cijelom geografskom prostoru kršćanstva koje su zapale u posebne teškoće. kad su nesebično pomagali gladnima i bolesnima bez obzira na njihovo vjersko uvjerenje. za neke epidemije bez straha od zaraze dvorili svoju bolesnu braću i pri tom dali svoje živote. Dionizije Aleksandrijski uvelike hvali kršćansku požrtvovnost kojom su se odlikovali laici i klerici kad su oko 250. U 4. Sirijska Didaskalia nalaže biskupu da se posebno brine za strance. Jedna od najranijih djelatnosti jesu agape.Ranokršćanska karitas Način kako se ispunjavala zapovijed kršćanske ljubavi prema bližnjemu mjerilo je koliko su vrijedila kršćanska etička načela u svagdašnjici. Nečastan postupak kršćanskih gospodara s robovima oštro se kudi i. te podupiru osuđeni na prisilan rad u rudnicima. Praktičko vršenje djelotvorne ljubavi prema subratu u nuždi. Tertulijan daje u svome Apologeticumu instruktivan uvid u karitativnu djelatnost kartaške crkvene općine na početku 3. prema potrebi. koja se slavi već u apostolsko i poapostolsko vrijeme i jednako cijeni i preporučuje u 3. zajednička blagovanja u kršćanskim općinama. stoljeću izrasta iz te karitativne dužnosti velika organizacija s prenoćištima i hospicijima. kažnjava crkvenim kaznama. neosporna je slava ranokršćanske velecrkve. Zloupotrebe koje se tu i tamo događaju prilikom agapa ne umanjuju vrijednost tih sastanaka. Blandina Lyonska i Felicitas Kartaška. Dojam koji taj način karitasa ostavlja na poganske krugove potvrđuje protiv svoje volje car Julijan kad piše da je kršćanstvo najviše promicala »filantropija prema strancima i briga oko pokapanja mrtvih«. Kršćanska ljubav prema bližnjemu morala se posebno potvrditi u vremenima izvanrednih katastrofa. To čine i sinode u Elviri i Arlesu. Poseban je oblik ranokršćanske Ijubavi gostoljubivost. stoljeću bile česte. širokogrudnom ljubavlju vodi se briga za braću u vjeri na proputovanju. koji. Tu postoji neka vrst općinske blagajne za dobrovoljne priloge članova. I ova posljednja crta. Agape bi se držale u privatnom stanu nekog imućnog člana općine ili u crkvenim prostorijama pod predsjedavanjem biskupa – mogao ga je zastupati prezbiter ili đakon – koji bi započinjao obrok molitvom nad prinesenim darovima. ali se ranokršćanska caritas nije mogla ne zanimati za sudbinu robova. stoljeća. smatra se dužnošću Ijubavi te se potcrtava kao karakteristična oznaka kršćanstva nasuprot poganstvu. problem ropstva poznavalo u takvom smislu da bi se osjećalo ponukanim raditi na ukidanju ropskog staleža. Ona je odlučujući pridonijela poboljšanju njihova položaja kad je robove koji su postali kršćani priznala punovrijednom braćom i sestrama ostalih vjernika i dodijelila im potpunu ravnopravnost u nutarnjem crkvenom prostoru. vrlo se razlikujući od poganskih običaja. vodi se briga za nemoćne starce. S druge strane se robovi. Origen uzima gostoljubivost kao temu dviju homilija. Držanje kršćana ponovno se pohvalno razlikovalo od njihovih poganskih sugrađana za vrijeme neke epidemije u doba cara Maksimina Daje. Ugledu »Pastira« nije nipošto škodilo što se njegov autor Herma rodio kao rob. Iz vrela se . dok su pogani bježali od svojih bolesnih rođaka i ostavljali svoje mrtve nepokopane. uključujući i biskupsko dostojanstvo. kako je ne pokazuje nijedna vjerska skupina toga vremena. nastojanje da se siromašnom umrlom bratu u vjeri priredi dostojan ukop. Biskup se brine da i odsutni bolesnici i udovice dobiju svoj dio. Pretkonstantinsko kršćanstvo nije. stoljeću. prema Klementu Aleksandrijskom. upozoravaju na dublji smisao kršćanskog služenja koji im pomaže da podnesu svoj položaj na slavu Božju. no koja su uvijek pružala mogućnost da se djelotvorno materijalno potpomognu siromašni i potrebni na obazriv način. Pri tom bi raspravljao s predstojnicima o pitanjima života općine. koji su očito krivo razumjeli »kršćansku slobodu« te nastojali da se otkupe na račun općinske blagajne siromaha. Robovi i ropkinje među mučenicima štuju se bez ikakva ograničenja. te se tako očituje svijest o zajedništvu svih vjernika čitave Crkve. Robu su bile dostupne sve crkvene službe. Ciprijan ostavlja jednom od svojih prezbitera sredstva koja će za njegove odsutnosti upotrijebiti za potrebite strance. pomažu se djeca bez roditelja i sredstava kao i utamničena braća.

pohvalno je djelo ranokršćanske Crkve.« Dionizije Aleksandrijski oko sto godina nakon toga piše da je Rim redovito pružao pripomoć Crkvama u Arabiji i Siriji. osobito na području Sirije. Odatle velika pohvala milostinje. kao što to dokazuju upravo spomenuti oblici djelatnosti kršćanske ljubavi. za općine u Numidiji dao je u svojoj zajednici provesti kolektu. U 4. posvećuju se odgoju siročadi. Kako se služba diakonise na latinskom Zapadu ne može dokazati prije 4. kao i za karitativno aktivne udovice. nego je taj običaj i proširio. Nalazimo ga najopširnije u Klementa Aleksandrijskog. javljaju se sve više žene. blagoslov koji je odatle proizašao davao je poticaja u kasnijim stoljećima da se ona u načelu. iako se ne može smatrati općepriznatim mišljenjem velecrkve. njeguju bolesnike. Crkvena uređenja smatraju rad dužnošću koja se sama po sebi razumije i određuje da općina kršćaninu sposobnom za rad ne pruži nikakvu potporu. a u Ciprijana milostinja postaje sredstvom milosti kojim kršćanin može pružiti zadovoljštinu za svoje svakidašnje pogreške što ih je počinio nakon krštenja. nenadomjestive u službi ženskim osobama. zadržale njezine zadaće. koji su bolji od besposlena ugodna života mnogih pogana. što ga je Crkva 3. Tako ste olakšali neimaštinu siromasima.ada preuzimaju i brigu za zatvorenike. Čini se da je rimska Crkva bila uvijek spremna na djelotvornu pomoć kad god bi primila vijest o posebnoj nuždi neke općine. Tek s Augustinom počinje dublje razmišljanje o ćudorednom i vjerskom smislu rada. Što o njoj Dionizije Korintski pohvalno govori oko 170. Bazilija nije zaboravilo da je rimska Crkva za biskupa Dionizija (259-269) poslala onamo novac da bi se mogli otkupiti kršćanski sužnji od poganskih vlastodržaca. rad i siromaštvo. Tko je u sebi prema njima slobodan i mirno podnosi njihov gubitak. iako na te stvari ne gleda tako pesimistički kao ostali kršćani. I on načelno zadržava novozavjetno odricanje od posjeda i bogatstva. koje su proizašle iz ljubavi prema bližnjemu. isto kao što ni siromaštvo ne jamči ulazak u nj. i nadalje zadrži. u asketskom zanosu svoj imetak poklonili ili ono što su imali bez razmišljanja porazdijelili. II Klementova poslanica stavila milostinju iznad posta i molitve.stječe jak dojam da se pri tom ponašanje rimske općine smatralo primjernim. vrijedi i za 3. stoljeću. koju susrećemo kod većine pisaca toga vremena i koja u Ciprijanovu posebnom spisu o tom predmetu dostiže svoj pretkonstantinski vrhunac. stoljeća primaju se u ove službe i neudate žene. dobar dio te svote upotrijebio se za zbrinjavanje zasužnjenih članova tih općina. zahtijevala je u većim općinama 3. U nj se primaju samo prokušane žene – sud o tome pripada. Hoće li imetak i posjed upropastiti kršćanina. tako da npr. Počevši od 2. stoljeća stanovit upravni aparat. biskupu – i to bez posvete i bez propisanog zavjeta. Uz đakone. Stvaranje ustanove. međutim. Zacijelo su mnogi kršćani rado slijedili opomene biskupa da čine dobro. stoljeća. premda uvijek u novim oblicima. Imovina se upotrebljava na pI1avi način kad služi braći. a katk. postaje njezina služba još važnija te poprima svoj konačni oblik i puni cvat. pripada siromašnima u duhu koje je Gospodin nazvao blaženima. Upotrebljavaju se većinom u privatnom kućnom dušobrižništvu i za misijski rad među ženama. kao što su posjed i bogatstvo. za koje se kasnije. Bogatstvo samo po sebi ne isključuje iz kraljevstva nebeskog. javlja ime diakonisa. koje je u vezi s Tim 5. koja je tako svjesno išla u susret specifičnim sposobnostima žena. mnogi su. što dovodi do izgradnje kršćanske etike rada. stoIjeće: »Od početka je bio u vas običaj da svoj braći mnogostruko činite dobro i mnogim općinama u svim gradovima šaljete potporu. Toga se vaš blaženi biskup Soter nije samo držao. postala je služba diakonise. Za takve zadaće dolaze u obzir najprije udovice. diakonisa sada posebno djeluje kod ženskih katekumena i krštenika. ovisi o tome je li rob tih dobara i čini li ih sadržajem svoga života. vjerojatno su tu udovice koje već Herma u Rimu poznaje kao poseban stalež. Ista svijest odgovornosti za druge općine resi i Ciprijana Kartaškog. koji su od početka bili biskupovi pomoćnici u karitativnoj djelatnosti. godine. Ona ovdje slijedi židovski i novozavjetni uzor te potcrtava da valja cijeniti i jednostavne poslove. razumljivo. Djelatnost kršćanske ljubavi nužno je dovela Crkvu do čitavog niza društvenih pitanja. i drugih koja su je silila da zauzme stav. a u Kapadociji se ni u vrijeme sv. uzdržavali braću u rudnicima te kao Rimljani očuvali običaj koji ste odavno primili od otaca. Kad se stalež udovica i djevica prihvaćanjem asketskog načina života sve više stao udaljavati od tih zadaća. ali Klement duboko vjeruje u opasnost koju bogatstvo donosi svakom kršćaninu. Doprinos. jedna od službi općine. No Crkva u svojoj karitativnoj djelatnosti nije nikako propuštala naglašavanje velike humane vrijednosti rada te je tako djelovala protiv antiknog shvaćanja koje je prvenstveno tjelesni rad – on je bio znak neslobode i ropstva – smatralo zlom i gorkom nuždom. uslijed priliva poganskih masa u Crkvu. Već je tzv. Praktička izvedba zadaća. stoljeća dala praktičnom rješenju . Origen opominje da bi položaj svakog potrebitog valjalo pametno ispitati i onda mu pružiti primjerenu pomoć. Jedna Euzebijeva napomena pretpostavlja da je Rim i za Dioklecijanova progona pružao sličnu pomoć. makar dalekog Istoka.3-16 općina kao poseban stalež visoko cijenila. u kućnom dušobrižništvu oko kršćanki u poganskim obiteljima i brine se za bolesne žene.

»a mi nismo filozofi riječi nego djela«. no i staloženi muževi kao Klement Aleksandrijski odbijali su sve što je služilo pretjeranoj njezi ljepote i tijela te se tako izrodilo u luksuzan život. Zamršeniji je Tertulijanov stav. koji je različit u intenzitetu i obrazloženju već po temi i prema životnom razdoblju. Vergilije poeta summus latinske književnosti. iako su se neki njezini predstavnici. Kršćanski pisci 3. No Klement nije bio protiv razumne njege zdravlja i umjerene upotrebe nakita. Još za stupanj oštrije i beskompromisnije zabacuju pogansku književnost pseudociprijanski spisi 3. što je daju kršćanski pisci 3. U polemičkim radovima. Tek neposredno prije Konstantinova preokreta imamo u Laktanciju latinsko-kršćanskog pisca. iako joj. koja može jedva što pridonijeti oblikovanju kršćanskog ćudorednog života. stoljeća. spremni da joj pripišu neko makar ograničeno značenje. ona je. sam Tertulijan upotrebljava radove poganskih filozofa na području kritike religije za svoje dokazivanje. po njemu. u Evanđeljima i Poslanicama i u . izuzevši Laktancija. Zato kršćanin ne može biti učitelj na poganskoj školi. U ranim apologetskim spisima priznaje se barem posredno upotrebljivost filozofskog nastojanja. Priznaje važnost svjetovnih znanosti za kršćansku poduku. Klement Aleksandrijski ne može se priključiti mišljenju onih koji filozofiju smatraju đavolskim izumom. dok pozitivno ocjenjuje napore drugih mislilaca oko istinskog pojma Boga. a još više u filozofiji. barem dijelom. postaje njegov sud o vrijednosti filozofije sve skeptičniji. poganska etika zakazuje u motiviranju nauka o kreposti i iscrpljuje se u praznim riječima. daleko više nego Latini. poganska tragedija navodi samo na nećudoredno ponašanje. I Origen je otvoren prema mnogim djelima profanih znanosti te o njima govori sa simpatijom. Ciceron ostaje za nj eloquentiae unicum exemplar. Da se mnogom kršćaninu bilo vrlo teško odreći ukorijenjenih sklonosti prema tim oblicima. brinući se za jezički oblik. Bivši učitelj retorike vidi i u tom ogranku znanja neku vrijednost.problema rada. povezane s poganskim zabavama. bio je tako opsežan da je pobudio pozornost pogana. dokazi za istinitost kršćanske vjere nemaju. U svojoj raspravi s Celzom brani se od njegovih prigovora da je nedosljedno ako se za besmrtnost duše poziva na svjedočanstva poganskih filozofa. naime. nailazimo kod njih uvijek na ponosnu svijest da u spisima Staroga zavjeta. kazališnim predstavama i plesovima svjesno su se izbjegavale već zbog svoje makar i nejasne veze s kultom bogova. a njezine se spoznaje mogu upotrijebiti samo ondje gdje se slažu s kršćanskom istinom. jer nas uči dizati pogled k nebu. kojemu poštivanje veličine i prošlosti Rima omogućuje pozitivniju ocjenu latinskih književnih ostvarenja. kad. Tertulijan ne može zamisliti da bi netko mogao nešto podučavati u što nije uvjeren. on sam suvereno stavlja svoje opširno poznavanje poganske književnosti i znanosti u službu svoje djelatnosti kršćanskog pisca. gladijatorskim borbama. po njemu ima grčka filozofija dapače providnosno značenje kao priprava za kršćanstvo. isto tako opovrgava tvrdnju da kršćani zabacuju dijalektičku metodu. Praktički asketski spisi odaju napokon dubok pesimizam što se tiče ocjene ukupne poganske književnosti. potrebu za retorikom. Grci su. odgovorna za kriv nauk. koji se obaraju na hereze. Filozofska misao može i u kršćanstvu pomoći pripravljati put k vjeri. dali zavesti i izgubili iz vida stvarni sadržaj. dokazuju rasprave koje su o tom morali voditi Tertulijan i Novacijan. stoljeća. a zatim sve radikalnije niječe tako reći protiv sama sebe svaku obrazovnu vrijednost tih znanosti za kršćane. stoljeća vrlo različito ocjenjuju pogansku književnost i znanost. Ciprijan kao čovjek prakse govori samo tu i tamo o tim pitanjima. babilonskom i kaldejskom mudrosti. na kraju je velika pohvala. U pjesništvu ocjenjuje Klement tragediju pozitivno. a negativno ocjenjuje samo sofistiku i retoriku nekih učitelja nasuprot jednostavnosti i savjesnosti evanđelista. Nasuprot pretežno negativnoj ocjeni poganske književnosti i filozofije. Daleko je suzdržljivije Hipolitovo držanje. iako je poganska filozofija upravo u tome više puta zakazala. kao i grčkoj književnosti. daje prednost pred egipatskom. Tu se donekle pokazuje proturječje Tertulijanove duše. Velike opasnosti kršćanskog ćudorednog ideala. Možda je Tertulijanov rigorizam sa svojim radikalnim odbijanjem većine dobara civilizacije kao izuma poganskih demona bio pretjeran. Na latinskoj strani Minucije Felix radikalno odbija pogansko pjesništvo. koja uči rastavljati neistinito od istinitog. Jednako odbija filozofski skepticizam kad je riječ o spoznaji Boga. Tertulijan kaže da su mnogi od njih o tome govorili ironično i prezirno: »Evo kako se međusobno ljube!« Što je trebala biti poruga. on misli da hereze nastaju zbog povezanosti s grčkom filozofijom. Stav ranog kršćanstva prema profanoj kulturi Temeljnom asketskom držanju ranog kršćanstva odgovaralo je što se osobito suzdržljivo ponašalo prema ugodnostima kasnoantikne civilizacije. koje je neupotrebljivo za kršćanski odgoj mladeži zbog svojeg mitološkog sadržaja. no kazališne predstave prihvaća samo uvjetno.

mogao bi se ocijeniti više kao nezainteresiran. Kršćanin se načelno odnosi prema toj državi lojalno i pokorava se svim zakonima dokle god nisu u proturječju s jasnim zahtjevima njegove vjere. koga su štovali kao boga.drugim dokumentima apostolske predaje posjeduju duhovno blago koje je daleko iznad grčke mudrosti. ako država progoni Crkvu. iznenada prekida. Budući da je Bog kršćana ujedno Bog cara. Posve je drukčiji stav aleksandrijskih učitelja. stoljeća razvija između poganske države i kršćanske Crkve. po Božjoj su volji utrli put kršćanskoj misiji. odgovara da se svi Božji darovi mogu zlorabiti i da i nosioci državne vlasti moraju odgovarati pred Božjim sudom. koja u njemu vlada. njegovo jedinstvo. ali uvijek ponovno daje mir. izvodi moć Rimskog carstva od Boga. što ga promiče država. pokazuje neopisivo brz preokret nakon Konstantinove pobjede. Takva ocjena izražava nepodnošljiv pritisak koji je povremeno ta tvorevina moći sa svojim carem. Hipolit vidi iza rimskog imperija moć sotone koja ga nosi. vršila na kršćane. kako se to ponekad čini. kako se državna vlast koja dolazi od Boga može boriti protiv kršćanskog uvjerenja i religije. te tako carstvo napokon služi kršćanskoj vjeri. Na teško pitanje. koje se nameće. što ga je Gospodin skupio iz svih naroda i jezika. po njemu prva životinja Otkrivenja (13. Granice su toga priznavanja samo carski kult i služenje idolima. Sve to pokazuje da se u 3. Ta svijest obiju strana očituje se najjače u ponosnim Ciprijanovim riječima da je car Decije daleko mirnije primio vijest o nastupu nekog uzurpator. koje su se zbivale već tijekom 3. Uz toliko načelnih priznanja rimske državne vlasti ne začuđuje da u 3. Samo dvaput se taj razvoj s rimske strane. stoljeća. ipak su i ovdje udareni temelji na kojima je kasnije razdoblje moglo dalje graditi. i pax Romana. Obje strane razmišljaju o međusobnim odnosima. kao što je prihvaćanje kulta cara. stoljeću odnos između države i Crkve većinom ne može smatrati neprijateljskim. ono đavolskim oponašanjem kopira vjeran kršćanski narod. dapače. poglavlje Svetost kršćana i njihove Crkve . jer su obojica vjerovala u mogućnost nasilnog rješenja tog pitanja. Na tom temeljnom Tertulijanovu prihvaćanju rimske države ne mijenjaju njegove brojne rezerve prema političkoj djelatnosti kršćana ništa. Origen nastoji prvi teoretski obrazložiti odnos između Crkve i poganske države. ostvarenja aleksandrijskih i sjevernoafričkih kršćanskih pisaca mogla su u očima braće u vjeri predstavljati duhovni život koji je potpuno nadoknađivao ono što su napustili. one su uvjetovane njegovim mišljenjem o dubokoj demonizaciji javnoga života. kad je podložan Bogu. Klement je prema poganskoj državi načelno lojalan. Gledajući sa strane Crkve. No Origenu se čini da Rimsko carstvo ima još jednu posebnu providnosnu zadaću. Na kršćanskoj se strani na početku stoljeća čuje zapravo samo jedan glas koji radikalno niječe rimsku državu. Origen smije držati predavanje ženama sirijske dinastije u Antiohiji.155) i četvrta u Danielu (pogl. najdublje uvjeren u to da je podređena Bogu. stoljeću ima sve više praktičnih dodira između nje i Crkve. U kršćanskoj zajednici nedvojbeno raste svijest o njezinoj sve većoj nutarnjoj snazi. Koliko je takav stav malo uočio znakove vremena. koji mu je u prvom redu prenio sudsku vlast. Ni poganskoj državi nije to vanjsko i nutarnje jačanje ostalo sakriveno. oni se mole Bogu za dobro cara. dapače za daljnji opstanak rimskog gospodstva. usprkos svojoj hrabrosti u obrani slobode kršćanske savjesti prema rimskoj državi. onda se događaji nakon neuspjela Dioklecijanova progona ne mogu tako sigurno ocijeniti kao revolucionaran preokret. Božja providnost dopušta progone. a rezultat će imati dalekosežne posljedice za neposrednu budućnost. Iako kršćanstvo 3. 7) prikazuju Rimsko carstvo. Nadovezujući na Rim 13. car je onda velik. iako i Crkva jasno izriče uvjete svoga priznavanja rimske moći. I Tertulijan je.1 ss. usuditi da se obrati izravno caru Aureliju i zamoli ga da prosudi pravni spor između nje i svrgnutog Pavla iz Samozate. u kojem se našao ondašnji kulturni svijet. koja usprkos svoj građanskoj lojalnosti čini kršćane strancima na tom svijetu. Na početku Valerijanove vladavine mnogi su kršćani službenici rimske carske palače. Djela apologeta i egzegeta.a nego saopćenje o izboru novog rimskog biskupa. njegovo dopisivanje s carem Filipom Arapinom važan je znak snošljivosti. Započinje proces koji možemo nazvati polaganim međusobnim približavanjem. 25. ona računa s njim kao sa snagom prema kojoj mora zauzeti nove stavove. Ako se imaju u vidu opširne priprave izmirenja Crkve i rimske države. to valja u tom štovati ruku Providnosti. Antiohijska kršćanska općina može se. stoljeća još uvijek nije uspjelo razviti izgrađen specifično kršćanski ideal obrazovanja. priznaje dužnost poreza i vojne službe te prihvaća rimsko pravo. Car Galijen nalaže reskriptom da se kršćanima vrate njihova posvećena mjesta i zabranjuje da se u buduće uznemiruju. za Decija i Dioklecijana. i ona se sve više osjeća velecrkvom. Ranokršćanska Crkva i poganska država Osobito je zanimljiv odnos koji se tijekom 3.

2 Petr 3. Otkrivenje opominje biskupe da u svojim općinama ne trpe idolopoklonstvo i blud. u kojoj ima preljubnika. općinu i sveopću Crkvu pred teško pitanje: nije li kršćanin.9. 1 Iv 2. osnovica je zahtjeva da čovjek mora isto tako biti uvijek spreman oprostiti svome bratu (Mt 18.9)5.315). jer s jedne strane zamršeno stanje vrela lako omogućuje različna tumačenja činjenica. dakle ga »rekoncilira« (2 Kor 2. Pod takvom pokorom razumijevaju pravo obraćenje. blud. stoljeću dostiže gotovo dramatične napetosti. »ekskomunicira« (1 Kor 5.21).16).5-11).195. stoljeća pokazuju zatim da s porastom pojedinih općina raste i broj onih kojima ne uspijeva izbjeći grijeh ni u njegovu najozbiljnijem obliku. Pismo Polikarpa od Smirne i tzv. koja se ne može zanijekati. stoljeća skicira Hermin »Pastir« ozbiljnu sliku o slabostima mnogih kršćana rimske općine.21ss). varalica.anju da joj se udovolji. a i inače je češće korio grešno ponašanje pojedinih članova općina (Ef 4.355).1-13).3ss). dakle. Da je Bog spreman grešniku češće oprostiti. nego kao tužnu činjenicu popravi. pohlepnika itd. obratiti (2 Kor 12. pijanica. Već se iz literature apostolskog i poapostolskog doba može potpuno jasno razabrati da ni u kojoj periodi mlade Crkve nije bilo potpune bezgrešnosti. Samo onaj koji odbija pokoru i zadovoljštinu čini svojim prijestupom »smrtnosni grijeh« (1 Iv 5. vlast isključenja iz zajedništva. tako da su neoprostivi te zauvijek onemogućuju povratak u crkveno zajedništvo? Rasprava o mogućnosti pokore. Isusovo naviještanje traži bez sumnje posve radikalno odricanje od zla (Lk 9. Ta situacija. odnosno rješavanja njegovih sveza i opraštanja njegovih grijeha (Mt 18. svi članovi koji žive do smrti u krsnoj milosti.20-23). isključuje iz sakramentalnog zajedništva vjernika te ga. a nekom drugom. 1 Kor 6). dakle odreknuće od grijeha i povratak k poslušnosti . 5. koji su bludom i razvratom teško zgriješili. Ta je punomoć dana bez ograničenja. U skladu s takvim pojedinačnim mjerama očekuje Pavao na drugom mjestu da će se članovi općine. stoljeću pretpostavlja poznavanje prethodnog razvoja.62. nijedan se grijeh ne izuzima kao neoprostiv te se tako nijedan grešnik ne isključuje iz Crkve trajno. Sredinom 2. S druge strane mu je poznata grešnost njegovih najbližih sljedbenika. koga također kažnjava. 7 . stavlja pojedinog kršćanina. Jak 5. koja ispašta počinjeni grijeh te opet ostvaruje udio u životu crkvene zajednice. taj ideal nikada ne ostvaruju svi članovi pojedinih općina.17-31. Borba za svetost kršćanina i njegove Crkve postaje u pitanju i u raspravama oko pokore prvorazredan čimbenik nutarnjeg crkvenog života. Autor Otkrivenja tuži se na teške prijestupe u maloazijskim općinama (Otk 1-3). To novozavjetno uvjerenje u mogućnost pokore i ponovno izmirenje grešnika s Bogom i zajednicom vjernika vrijedi i u poapostolskom vremenu. onda je to pretpostavljalo visoku svijest o obavezi svih krštenih na svetost u jednoj svetoj Crkvi.2. 6. Ondašnji pisci s bolom se tuže kad vide da neki upravo obešćašćuju ideal zajedništva krstom posvećene braće. II Klementova poslanica pretpostavljaju slične ili istovrsne grijehe u općini Filipljana. Budući da razumijevanje pitanja pokore u 3. Već Pavao mora nekog bludnika isključiti iz korintske općine (1 Kor 5.25) i procjenjuje položaj onoga koji je ponovno sagriješio težim od onoga koji se još nije obratio (Mt 13. ali zna da Bog i najvećeg grešnika može potaknuti na pokajanje (Otk 2. ideal svete Crkve. 2. za grešnika koji obavlja pokoru i koji joj se ispovijeda (1 Iv 1. koja svakom opet donosi spas. Vrela 3. to ga valja najprije ukratko prikazati. »griješeći protiv Duha Svetoga« (Mt 12. oprašta i time ga smatra pred općinom rehabilitiranim. no oni složno i uporno opominju na pokoru.Ako je vjernik ranokršćanskog doba trebao oblikovati svoj vjerski život na osnovici krsne pobožnosti i »čuvati svoj krsni pečat«.11 ) . kao što su pobuna. dakle.15ss.12. 2. pohlepa. koji je izgubio krsnu milost.1455. Klement Rimski mora ozbiljno opominjati korintsku općinu da čitav niz poroka. osim ako definitivno ostane u svojoj okorjelosti.Prenošenjem vlasti vezanja i razrješivanja na učenike kao nosioce autoriteta daje se Crkvi vlast izricanja suda grešnim vjernicima. prati Crkvu od prvog njezina trenutka i u 3. prijevara i zavist.145. koji se srazmjerno odrazuje i u istraživanju crkvene povijesti. Ono do danas nije moglo doći do općepriznatih rezultata. 14. a s druge strane uska povezanost problema pokore s pojmom Crkve otežava objektivne stavove. I u drugim novozavjetnim spisima vlada uvjerenje da svaki grešnik može zadobiti oproštenje ako čini pokoru (Jak 1. Usprkos svoj živoj spoznaji te obaveze i usprkos svemu nastoj. zajednica vjernika brine se. ne samo izbjegava kao moguću opasnost.25.1455). te ni učenike koji su ga izdali ne isključuje iz pomirenja i važnih zadaća u Božjem kraljevstvu. nije li definitivno isključen iz svete Crkve ili ima za nj još neki put da izgubljeni »krsni pečat opet zadobije«? Nisu li možda neki grijesi tako teški da ih ne može okajati ni najstroža pokora. tj. Prema tome postupa Pavao kad korintskog bludnika »predaje I sotoni. Molitva grešnika i općine koja ga zagovara otvara put praštanju (1 Iv 5.15). zauvijek proigrao svoje spasenje. ostaje uvijek nedostižan cilj.22. Iv 20.

s obzirom na novokrštene. time je navodno u to vrijeme postao očit otpad kršćanstva od prakršćanskog ideala Crkve svetih. pa za nju Bog ne može dati ni oproštenje. no onima koji su nakon svog krštenja ljudskom slabošću opet pali u grijehe pruža Božje milosrđe još jednu. iako je ona vremenski ograničena. prvi put se jasno formulira u Herme te ostaje dugo na snazi. »neki učitelji« zastupaju mišljenje da samo pokora prilikom krštenja i s krštenjem donosi oproštenje (αφεσις) grijeha i da nema daljnjih mogućnosti pokore. zadnju. ona se daje do nekog određenog dana još samo jedanput za grijehe počinjene nakon krštenja. povlači se u pozadinu. kojem Herma otkriva svoje sumnje. jer je nepredvidljivi događaji mogu spriječiti. Za tezu da Herma ovdje prvi put u povijesti Crkve naviješta načelno novu. te tako zadobiti oproštenje. vjerojatno na osnovi predodžbe da postoji samo jedna pokora koja rješava od grijeha nakon krštenja. tj. mora se dotadanje shvaćanje pitanja pokore izvesti iz onoga što je rekao prije toga. a ti su bili otpali od vjere i uz to bili prokazali svoje roditelje. nasuprot neprestanim zahtjevima za ostvarenjem krsnog ideala u svakidašnjici. dakle ne može biti prava pokora. Takvom tumačenju svrhe Hermina spisa govori doista donekle u prilog njegova književna vrsta. pri čemu u pojedinostima i nadalje ostaju nejasnoće i proturječja. kao što postoji samo jedno krštenje koje oprašta. teško se shvaća da se u Hermi. ali ne više za one buduće. naime. mogućnost pokore nakon krštenja. Herma bira oblik otkrivenja da bi u vizijam. tko je krštenjem primio oproštenje grijeha. upozoravalo se u prvom redu na njegov razgovor s Pastirom. naviještati vrlo diskretno. dakle. Budući da Herma tek u drugoj viziji prima novo otrkivenje o pokori. kad je riječ o poenitentia secunda. Hermu očito mori briga da pokora nakon krštenja sadrži stanoviti element nesigurrrosti. Načelo jednokratnosti. stoljeća. autoru »Pastira« koji je pisao sredinom 2. predstojnici koje se brinu za crkvenu stegu te izopćuju tvrdokorne grešnike. postu i dijeljenju milostinje. za »vrijeme ekskomunikacije« grešnika općina mu nastoji pomoći svojom molitvom. Pokora u Herminu »Pastiru« Usprkos svoj nepotpunosti i više prigodnim iskazima u spisima apostolskih otaca o pokori – oni ne donose podrobnih podataka o trajanju pokore prilikom izopćenja.prema Božjoj zapovijedi.a i usporedbama naviještao svoj nazor o pokori. No u prvoj viziji govori bez ograničenja o tome kako se njegova djeca upisuju opet u knjige života. »ako svim srcem čine pokoru« . I u poapostolsko vrijeme samo je po sebi razumljivo da pokora potpada pod nadležnost općine. kao ni o procesu odrješenja i ponovnog uključenja u zajednicu – može se jasno razabrati načelno dopuštanje mogućnosti pokore za sve grijehe bez iznimke. Mora ostati otvoreno hoće li se u tim učiteljima gledati predstavnike neke manjine sklone rigorizmu ili pristaše katehetske prakse što je postojano naviještala ideal krsne pobožnosti. približuje se. koja stalno čuva primljenu krsnu milost. No Herma ne dopušta sumnju u jednokratnost pokore nakon krštenja. pozitivan sud o tome donosi mu oproštenje i time ponovno uključenje u vjerski život crkvene zajednice. ta se jednokratnost ne temelji na tome što joj nakon naviještanja njegove objave čisto vremenski ne bi više bilo mjesta. što se tiče ocjene njezine djelatnosti. dosad neprakticiranu. priliku za pokoru. Promjena u roku pokore obrazlaže se. Nasuprot toj jasnoj činjenici. njegova se osnovna svrha otkriva tek nakon podrobnijeg promatranja. nego na tome što je načelno neponovljiva. ne bi zapravo više smio (εδει!) griješiti. Hermin postupak navodno ne gubi ništa od svojih sudbonosnih posljedica. Njezino naglašavanje. Osim toga Herma je uvjeren da pokora čovjeka koji je po drugi put posrnuo ne može biti neporecivo odricanje od zloga. ako je Herma tu mogućnost pokore kao jedinstvenu mjeru gledao u smislu starozavjetnog jubileja koji je po svojoj prirodi bio oročen. »Pastir« potvrđuje to mišljenje kao ispravno. Samo onaj koji odbacuje pokoru ili je samo prividno prihvaća ne može računati s oproštenjem. htjelo vidjeti prvog kršćanina koji je naviještao još jednu mogućnost pokore nakon krštenja i tako pokušao razbiti dotadanju strogu praksu odbijanja svake mogućnosti pokore za onoga tko je teškim prijestupima nakon krštenja istupio iz crkvene zajednice. a s njom i samom Hermi. koja je uvjerena da mu je tako i Bog oprostio. no bitan dio čini također ispovijed grešnosti pred Bogom i zajednicom subraće. Pastirov odgovor ponovno pobuđuje u Hermi pouzdanje i nadu da će njegova djeca i svi ostali koristiti ponuđenu mogućnost pokore. isključuju ih iz sudjelovanja u vjerskom životu te prekidaju s njima svaki dodir »dok ne počnu činiti pokoru«. Otkrivenje koje Herma dobiva u drugoj viziji sadrži sada kao novi element nagovještaj da se dotadašnja mogućnost pokore oročuje. konac svijeta i najavljuje se predstojećim progonom. u svakom slučaju sigurno je da je većini. eshatološki. vjerojatno je zaostajala u svijesti vjernika za radikalnim djelovanjem krštenja. a ni o načinu njezine provedbe i kontrole. pa je valja i po riječima »Pastira«. . Pokora se očituje u pokajničkoj molitvi. bila poznata još jedna mogućnost pokore nakon krštenja. Očito je stvar crkvenih predstojnika suditi kad je grešnik zadovoljio svojom pokorom za svoj prijestup.

zastupao je tezu: Potest ecclesia donare delicta. Tko se ne nalazi u kuli. premda se sama mogućnost načelno dopušta. kako se činilo. Postojanje i jednokrotnost pokore krštenih za Tertulijana sasvim su nesumnjive stvarnosti kad prvih godina nakon 200. zatajiti vjeru iz straha pred svjetovnom vlasti. te tako pitanju pokore dao veće značenje. ali se kasnije pokazala ekstremističkim pokretom. Početni uspjeh montanizma pokazuje da je taj zahtjev naišao na stanovite simpatije. te ga tako opet puštaju u kulu. sed non faciam. tj. pri čemu podsjeća i u formulacijama na isti stav Herme: samo preko volje govori o mogućnosti te pokore. No kako je prije kao član k. izrazito borbenom spisu. milostinju i poniznost. Isto tako nedvojbeno postavlja Tertulijan nasuprot tome pravi ideal. pruža njegov dvostruki stav prema istom problemu izvanrednu mogućnost da se usporedbom pitanje bolje obuhvati. Pokora prema dvostrukom Tertulijanovu stavu Sve veći broj članova za vrijeme velikog porasta općina. skrenuti s prava puta zbog krivih nauka«. ne daje grešnicima mogućnosti pokore. ali nas ne bi smjelo oneraspoložiti da po drugi put činimo pokoru«. ne et alii delinquant. Radikalan preokret u Tertulijanovu stavu o pokori očituje se u »De pudicitia«. Materiju pokore sačinjavaju ionako samo teški grijesi – pokora treba ponovno dati izgubljenu milost krštenja – te neke od njih usput nabraja. kad odgovara mjeri krivnje. Kad Dionizije Korintski oko 170. Kad je ona završena. no ne u smislu nekog iscrpnog kataloga. te u nekom očajanju nisu više htjeli prihvatiti drugu pokoru. želio bez kompromisa provesti visoki ideal svetosti. kao npr . Valja naglasiti da Hermi nije nakana prikazati crkvenu pokoru svoga vremena u svim njezinim oblicima. Pitanje pokore postalo je nlajednom problem prvoga reda kad je Tertulijan svojim prijelazom na montanizam usvojio taj zahtijev i zastupao ga svom pokretljivošću svojega uma i nesmiljenom tvrdoćom svoje volje. koji sada Crkvi odriče svako pravo na opraštanje teških grijeha i pridržava ga za vođe montanističkog pokreta. koja proizlazi iz đavolje zlobe. te se jedna i druga tu i tamo pojavljuju u vrelima. kojom grešnik prihvaća pokoru. Ponovno uzimanje u kulu traži ispitivanje može li se pokora ekskomunikacije smatrati dostatnom. Za ocjenu kasnijeg Tertulijanova držanja važno je što u svojoj katoličkoj fazi zastupa općenitost pokore te ne izuzima nijedan grijeh kao neoprostiv. Rigoristička struja došla je do izražaja u frigijskom montanizmu. jer je to već uzalud«.atoličke općine u Kartagi u posebnom spisu bio prikazao tradicionalno shvaćanje pokore. Uza sve načelno uvjerenje da se takvim grešnicima ne smije uskratiti druga pokora. mogli su se u praksi pokorničke stege birati stroži ili blaži oblici. Na nekom drugom mjestu spominje blud (stuprum).U djela grešnikove pokore ubraja Herma ispovijed grijeha. ali se očito suprotstavlja i suprotnoj tendenciji. već prema tome je li se kršćanski ideal svetosti naglašavao sa svom ozbiljnošću ili je do izražaja više dolazio kršćanski motiv milosrđa. ponovno primaju u crkveno zajedništvo spasa. ozdravljenje. donio je sa sobom i češće slučajeve zakazivanja u kršćanskom životu. osobito u drugoj polovici 2. molitvu i post. postaje dvostruko djelatna: donosi oproštenje grijeha. Montian. Za one koji su pali kao njezine žrtve ustanovio je »drugu pokoru da bi otvorio vrata onima koji kucaju. piše svoju monografiju »O pokori«. i hereze«. kojem se u međuvremenu priključio. ali samo još jedanput. Bogu je poznata ugroženost kršćanina i nakon njegova krštenja. tj. tko se više ne prima u kulu. nego da u prvom redu želi propovijedati pokoru. Takvo ispitivanje po svojoj prirodi potpada pod nadležnost crkvenih predstavnika. a dalje više ne. daje duši ponovno život ili izgubljeni krsni pečat. Njima upravlja opomenu: »Doista bi nam trebalo biti teško da sagriješimo po drugi put. zablude ili. isključen je iz crkvene zajednice. svi su oni koji se nalaze izvan kule ekskomunicirani od nje. Da pokora po Hermi nije samo nešto između Boga i grešnika nego je vezana uz Crkvu. uživanje mesa žrtvovanog idolima i herezu (perversa docere). Sigurno nije teško u tom . neki više a drugi manje udaljeni od nje. jer je to već drugi put. Kod Tertulijana se jasno vidi i to da se gubitak krsne milosti smatrao u katoličkoj zajednici vrlo teškim prijestupom. Obje su se tendencije mogle zastupati u istoj općini. Budući da Crkva isključuje preljubnika ili onoga koji se vratio idolopoklonstvu te ih u tadašnjem smislu ekskomunicira. zahtijeva da valja »prihvatiti sve koji su se obratili od bilo kakva pada. time zastupa opće prošireno shvaćanje. stoljeća. Njegov prvi prorok. koji grešnika prema prilikama zadržavaju još na »gorem mjestu« ili mu udjeljuju potpunu rekoncilijaciju. Već u uvodu oštro napada nekog katoličkog biskupa koji je objavio definitivni edikt: »I grijehe preljuba i bluda opraštam onima koji su izvršili pokoru«.»popustiti putenoj požudi i zavođenju svijeta. proizlazi jasno iz parabole o kuli koja simbolizira Crkvu. Grešnici se nalaze izvan te kule. jer je. taj je izgubljen. Najprije se činila prosvjedom protiv prelaksnog shvaćanja života mnogih kršćana. Time se zahtijeva da Crkva radi stege u općinama. dapače. »savršenom«. jer bi lako mogla zavesti čovjeka da bude previše bezbrižan prema grijehu. tako da su neki gotovo izgubili hrabrost da počnu iznova.

A. zatim odijelo »u kostrijeti i pepelu«. nije istovjetan s današnjim crkveno-pravnim procesom ekskomunikacije. iako za ona »tri« nastoji naći posebne dokaze u dekalogu i apostolskom dekretu Djela apostolskih. za grešnika je bolje da bude javno odriješen nego da dalje skriveno živi u prokletstvu. koje se razlikovalo prema težini prijestupa. Kirche der Martyrer 366 s . ovisila o težini počinjenih grijeha. o kojima Tertulijan također prvi opširno govori. predstavlja nešto novo s obzirom na njegovo prijašnje mišljenje. koje odgov. suprotno mišljenje22. hvaleći se da se ne stidi što se odrekao svoje prijašnje zablude. te smanjenu njegu tijela. no primoran je protusloviti sam sebi kad na drugom mjestu kaže da oproštenje tih grijeha valja prepustiti Bogu. koji treba pojačati djelovanje molitve. Njezin prvi stupanj jest vanjski čin. Isključeno je da su tri glavna grijeha u crkvenoj disciplini pokore prije Tertulijanova montanističkog razdoblja vrijedila kao neoprostiva. Temeljna novost sada je njegova podjela grijeha na oprostive i neoprostive. U svojoj monografiji o pokori i u nekim dijelovima montanističkog polemičkog spisa donosi Tertulijan kao prvi kršćanski pisac toliko pojedinosti o pokori. jer ih u tom slučaju ni spis »De paenitentia« ne bi mogao prešutjeti. koji se rado označuje grčkom tuđicom ekshomologeza. Druga etapa daje mu opet pristup u crkveni prostor. za koje je jednako sigurno vrijedila dužnost pokore kao i za one poznate u javnosti. Tertulijanov afrički protivnik branio je. Grešnik mora javno priznati (publicatio sui) da se nalazi u stanju koje ga primorava na vršenje javne pokore. No to ga prisiljava da svoje prijašnje dokaze iz Svetog pisma za općenitost crkvene pokore gotovo akrobatskom egzegezom protumači u novom smislu. da se iz toga može izvesti zorna predodžba o njezinu toku. pokornik ne posjeduje više communicatio ecclesiastica. koje na koljenima moli da mu pomognu svojom molitvom i opet ga prime u svoje zajedništvo. Ako je bila riječ o pokori za notorne prijestupe. katoličkog nauka.ara pokorničkom duhu. Ehrhard. izriče on sam sa svom željenom jasnoćom. Prvom činu ekskomunikacije na početku pokore odgovarao je čin rekoncilijacije na njezinu svršetku. bluda i ubojstva. kuda prolazi kler i vjernici. uz trajnu molitvu u pokajničkom duhu spominje post. Na početak javne pokore mogao se grešnik pripravljati privatnim djelima. To trojstvo valja. No ne može se držati da je napadnuti biskup istovjetan s Kalistom ili Zefirinom Rimskim.biskupu vidjeti vođu rimske općine. naprotiv. jer se čini da izrazi pontifex maximus i episcopus episcoporum. Kao dokaz da ni Crkva ne može oprostiti stanovite grijehe navodi Tertulijan da ih ni Bog ne oprašta. a vjerojatno i prema pokorničkom držanju pokajnika. Da Tertulijanovo držanje u pitanju pokore. naprotiv. za koji je nadležan predstojnik općine. koje je u osobito teškim slučajevima samo od sebe moglo izvršiti i isključenje iz crkvene zajednice. koje iznosi u »De pudicitia«. Taj čin. vjerojatno je poticaj na pokoru davalo već samo crkveno vodstvo. Javnu pokoru čini grešnik u dvije etape: najprije stoji na ulazu crkve (pro foribus ecclesiae ili in vestibulo). kojim je 22 Uz Tertulijanovu sklonost da u polemici upotrebljava književne fikcije ne bi bilo isključeno da pod episcopus episcoporum ne misli ne neki konkretni biskupski lik. čini se da se u Tertulijanovo vrijeme nije nalagala doživotna pokora. među neoprostivima igraju osobitu ulogu grijesi idolopoklonstva. koji se tako nalazi »izvan Crkve« (extra ecclesiam dare). povezana s Petrom. dakle ekskomunikaciju. S jedne strane i sam je mogao sumnjati traži li doista njegov prijestup pokoru. posjeduje vlast vezanja i razrješavanja. nego nazivom obuhvaća sve sjevemoafričke biskupe koji zauzimaju stav suprotan Tertulijanovu. kojima ga Tertulijan oslovljuje. nasuprot njima. jer ih sam Tertulijan isključuje kad kasnije o tom biskupu govori da preuzetno pretpostavlja kako je vlast dana Petru da veže i razrješuje prešla i na svaku Crkvu »koja je Petrova rođakinja«. To može samo značiti da je Tertulijanov protivnik neki (sjevernoafrički) biskup koji smatra da svaka Crkva. gdje nadalje mora moliti za zagovor općine i prijašnje zajedništvo. Razne hipoteze govore u prilog tome da se grešnik u tom slučaju sam od sebe obratio upravitelju općine. Teže je pitanje ako je bila riječ o tajnim teškim grijesima. vjerojatno u pokorničkoj odjeći. no njihovo određivanje nužno pretpostavlja grešnikovu ispovijed do u pojedinosti pred crkvenim vodstvom. Riječ je. ispovijed. u prvom redu njihovo trajanje. smatrati Tertulijanovom konstrukcijom kojom se U svojoj književnoj polemici protiv katoličke Crkve kanio dobro poslužiti. na prvi pogled ukazuju na Rim. Kako se ta javna ispovijed u pojedinostima provodila. Takva je pokora trajala dulje vrijeme. jer osim spomenutih grijeha govori i o nekim drugim neoprostivim grijesima. nije do kraja jasno. Javna pokora počinje zabranom sudjelovanja u euharistijskom bogoslužju i molitvi općine. U osnovi se kod Tertulijana ne može govoriti o nekom trojstvu glavnih grijeha. To tumačenje postaje mnogo vjerojatnije Ciprijanovom napomenom koja kaže da su prije neki afrički biskupi uskraćivali preljubnicima pokoru. Odatle se razumije i naglašeno Tertulijanovo opominjanje da pokoru treba prihvatiti usprkos svim razumljivim duševnim neugodnostima. o uvrštavanju u kategoriju pokornika. usp. S druge je strane težina pokorničkih djela.

gubi svoj smisao ako ne postoji neki vidljivi završni čin koji grešnika ponovno uvrštava u zajednicu a za koji pokornik tako zdušno moli. proiz1azi već iz same Tertulijanove montanističke polemike protiv biskupa katoličke Crkve. za što se s katoličke strane pozivalo osobito na Mt 18. u Rimu organizirala u vlastitu »školu«. potaknuvši katoličku stranu na to da ponovno prouči biblijske i teološke temelje uobičajene pokorničke prakse i da ih u svojem naviještanju točnije formulira. spor oko pokorničke prakse. pa ni onom koji je pripadao nekoj sekti. premda ih je rimsko pravo zabranjivalo. iako ona nije imala udjela u sakramentalnoj punomoći biskupa. Vanjski oblik toga čina ne može se iz Tertulijana točnije konstruirati.a i stoga nepromašiv . nasuprot dotadašnjoj praksi. Kalist očito zastupa općenito uobičajeni nauk o pokori i odgovarajuću praksu te svoje uvjerenje da u Crkvi ima svetih i nesvetih obrazlaže parabolom o kukolju među žitom. Neka nutarnja veza s afričkim borbama oko pokore očito ne postoji. doduše. dokazuje Euzebijev izvještaj o konfesoru Natalisu. To pomirenje jamči s jedne strane snaga zagovora Crkve. koju izgovara i vrši biskup. koju je dotada vodio sigurnom rukom. tako da je možda samo zahtijevao oštriju. jer je vrlo ugrozila crkveno jedinstvo i dovela do stvarnih raskola. pokoru za razne prijestupe. Dapače. Pokornička disciplina u sjevernoj Africi u Ciprijanovo vrijeme Povod za ponovnu raspravu o pitanju pokore u sjevernoj Africi a zatim i u Rimu bio je za velecrkvu tako tužan rezultat Decijeva progona. prvi put pružala mogućnost pokore. to se svakako može shvatiti u dubljem smislu sudjelov. neće uračunati njegovi grijesi samo ako prijeđe u »Kalistovu školu«. koji su dosegli vrhunac u rasprostranjenoj novacijanskoj protucrkvi. nego i o sumnjivim promjenama u disciplini pokore. Rekoncilijacija. dok ga s druge strane garantira punomoć Crkve da u ime Božje otpušta grijehe. Kao što Hipolit sam priznaje. Hipolitovi sljedbenici bili su manjina koja se. time ne griješi. barem upojedinim točkama. koji sebi prisvaja vlast opraštanja bludnih grijeha.biskup pružao oproštenje (venia) i »ponovnu uspostavu« (restitutio).18. što se tiče pitanja pokore. muževima koji žive u drugom ili trećem braku otvorene su sve službe u kleru. Ozbiljnije posljedice za crkveno jedinstvo imao je. Ta faza starokršćanskih sporova oko pokore ima izvanrednu važnost u crkvenoj povijesti. pri svršetku kojega je velik broj otpalih primorao crkveno vodstvo da preispita dotadašnju pokorničku praksu. ako je autor »Philosophumena« istovjetan s Hipolitom »Apostolske predaje«. kao što mu je krst kao prva pokora oprostio njegove grijehe i udijelio mu milost Božjeg posinaštva. Kartaški biskup Ciprijan našao se. Kako se vidi. iako je počinio najteže prijestupe. napokon je Kalist proglasio ženidbe između slobodnih žena i muškaraca nižeg staleža. koga je nakon teške pokore rimski biskup ponovno primio u crkveno zajedništvo. Hipolit ovdje nastupa kao predstavnik rigorističke struje. općenito predbacuje Kalistu laksnost u crkvenoj disciplini te navodi neke primjere: po Kalistu bi biskup mogao i nadalje ostati u službi. Premda Tertulijan tek u “De pudicitia” podrobnije govori o činu rekoncilijacije što ga izvodi biskup. Tertulijanu nije uspjelo da u Kartagi i sjevernoj Africi sakupi veći i trajniji broj pristaša. Neki su prezbiteri primali . no ona podjeljuje i u isti mah jamči njegovo pomirenje s Bogom. u novoj situaciji kad su mu u njegovo sklonište pred poganskim vlastima stigle vijesti koje su govorile ne samo o visokom broju otpalih u progonu. Hipolit sažima svoje optužbe u prigovoru da se nikome. ne isključivši robove. No i općina je svojom molitvom zagovora za pokornika uključena u proces rekoncilijacije. jer druga pokora. Još je manje riječ o oprostivim i neoprostivim grijesima ili o načelnom pitanju da crkvena vlast oprašta grijehe. Da taj čin bez sumnje izvodi biskup općine. ipak je ona djelovala pozitivno. ovdje uopće u osnovi nije riječ o pitanju pokore. daje nekadašnjem grešniku opet pax s njegovom Crkvom. I sam se Hipolit ne označuje predstavnikom nauka o neoprostivosti nekih grijeha. koja je bila prisutna u Rimu možda već u Hermino vrijeme.anja tako da se odrješenje i ponovno prihvaćanje grešnika u sakramentalno zajedništvo smatralo posebnom zadaćom Kristove zajednice. onda bi on biskupu načelno priznavao vlast da oprašta svaki grijeh. Ako se kao klerik oženi. Iako je montanist Tertulijan vodio polemiku o pokori i pokorničkoj disciplini protiv katoličke Crkve preko svake mjere oštro i neobjektivno. eventualno doživotnu. to je taj čin sigurno postojao već i u njegovoj predmontanističkoj periodi. kao kod Tertulijana. koji je gotovo istodobno izbio u Rimu i u kojemu je učeni prezbiter Hipolit oštro nastupio protiv tadašnjeg rimskog biskupa Kalista (217-222). koji je u isti mah Kristova molitv. pravovaljanima. ali je najvjerojatnije odgovarao u Ciprijanovo vrijeme uobičajenu obredu polaganja ruku uz odgovarajuću molitvu. koja treba povratiti krsnu milost. većina rimskih katolika bila je na Kalistovoj strani. No da je već za Kalistova predšasnika Zefirina (199217) vrijedio običaj rekoncilijacije heretika nakon javne pokore. čini se. Kalist ne donosi nikakvu odredbu koja bi naviještala novotariju u pokorničkoj praksi ili bi bludnicima. ali vjerojatno nije imala pristaša izvan grada te se raspala najkasnije prilikom Hipolitove smrti.

Kako Galov progon ipak nije poprimio tako zastrašujuće razmjejere. . kojega je prezbiter Novatus u Ciprijanovoj odsutnosti i bez njegova znanja postavio za đakona kartaške općine. raspravljala je II sinoda u Kartagi 252. No on ih je odbio i obavijestio Ciprijana o svojem stavu. premda je posjedovao pisma mira. U njemu još jednom prikazuje svoje stanovište u pitanju pokore. Crkva je sada trebala svima pružiti ohrabrenje. u raspravi se uopće nije govorilo o oprostivosti ili neoprostivosti toga grijeha. drugim riječima. i da ne predstavljaju nikakvu crkvenu pravovaljanu odluku. pisma mira (libelli pacis). koji su nedvoumno zanijekali svoju vjeru potpunim prinošenjem poganske žrtve. Mnogi otpali pokazivali su tzv. U toj se situaciji našao Ciprijan kad se nakon Uskrsa 251. prezbitera Fortunata. priznavaocima je saopćio da njihova pisma mira može smatrati samo preporukom crkvenom autoritetu. koji pruža poučan opis sveukupne situacije sjevernoafričke Crkve prije i poslije Decijeva progona. Samo je onaj kadar prihvatiti mučeništvo koga je Crkva opremila za taj boj. dok su sacrificati. koja bi za grijeh otpada od vjere isključivala mogućnost zadovoljštine javnom crkvenom pokorom. ako mogu pokazati pisma mira mučenika. smrtno bolesnima dopustio rekoncilijaciju. kad je. trebali biti primljeni u Crkvu samo u smrtnoj opasnosti. Mogućnost pripuštanja pokori i konačnog ponovnog prihvaćanja u crkvenu zajednicu pretpostavljale su. Duh Sveti može zboriti samo iz onih koji su po miru s Crkvom primili Očeva Duha. Daljnje odredbe o ostalim palima dat će nakon svojega povratka u Kartagu. a drugim umirućima samo onda ako su do sada već pružili dokaze pravog pokorničkog raspoloženja. odlučno se protivi laksnoj praksi svojih protivnika te zahtijeva ozbiljnu i potpunu pokoru za pale kao pretpostavku njihova povratka u Crkvu. Odluka je obrazložena time da se u takvim vremenima nije mogla zadržati mirnodopska praksa. te povukli za sobom priličan dio općine i smatrali se pravovaljanom katoličkom općinom Kartage. koja je razvila žestoku propagandu protiv Ciprijana. Dio palih odmah se pokorio tim Ciprijanovim mjerama i izjavio da je spreman prihvatiti pokoru. O njihovu ponašanju govori Ciprijan ironično da se ti pali provode tako kao da su oni Crkva i kao da bi on njih morao moliti da ga milostivo prime u Crkvu. U toj ozbiljnoj situaciji odlučilo se da se svim palima podijeli crkveni mir. zatražena je jednoglasno ozbiljna pokora za sve pale. Ta skica o toku sjevernoafričkog spora oko pokore već jasno pokazuje da se diskusija usredotočila na dva konkretna pitanja: s jedne strane. i posredstvom delegacije u Rimu nastojala postići da ga papa Kornelije prizna. Ciprijan je svojim prezbiterima uz kaznu otpusta iz službe zabranio primanje palih. Ciprijanovi protivnici zauzimali su se za ublaženje ili uklanj'anje dotadanje stroge prakse. smirila se rasprava oko pokore za pale pobjedom Ciprijanovih nazora. i zatim pripada li odluka o tome crkvenom vodstvu ili pak preporuka mučenika. naime. vratio u Kartagu. uvjet je jedino posjedovanje pisma mira nekog mučenika ili priznavaoca. dok se Ciprijan borio za pridržavanje cjelovite pokore i njezinu kontrolu od strane crkvenih vlasti. no drugi su se pobunili i pisali Ciprijanu da im je mir s Crkvom povratio već koji mučenik. no pri tome je utvrđen poseban postupak za libelatike i sakrifikate.. ako su na dan svojega otpada bili započeli pokoru. jer tu očito nije bilo nikakve volje za obraćenjem. odnosno priznavalaca. U njegovu se držanju ni u jednom slučaju ne vidi prijekid s dotadanjom strožom praksom. iako još nisu bili izvršili uobičajene pokore. Njemu su se priključili i neki drugi klerici koji su već prije iz drugih razloga oponirali Ciprijanu. dok je protivnička skupina oko Felicissima i Fortunata izgubila značenje. koju je sazvao i kojoj su prisustvovali brojni afrički biskupi. Samo se u jednoj točci nakon početnog oklijevanja Ciprijan odlučio za blažu praksu. Na čelo te grupe došao je uskoro neki klerik imenom Felicissimus. Protivnička skupina izabrala je sada novog biskupa. prvi su mogli nakon točnog preispitivanja svakog pojedinog slučaja uskoro dobiti pax.otpale opet u Crkvu. trebao je i u smrtnoj opasnosti ostati isključen iz mira s Crkvom. Uskoro je objavio spis »O palima«. Kad se zatim pojavila opasnost od novog progona za cara Gala i kada se mislilo da će biti još žešći nego Decijev. naprotiv. Ciprijanovoj je energiji brzo uspjelo da crkvenom autoritetu kao jedino nadležnom osigura rukovanje pokorničkom disciplinom za paleo Na sinodi godine 251. ponovno o pokorničkoj disciplini za pale. je li pomirenje s Crkvom moguće bez odgovarajuće pokore. koja su im izdavali mučenici prije svoje smrti ili priznavaoci i u kojima su ih preporučivali za ponovno skorašnje ili neposredno primanje u crkvenu zajednicu. koje je sjevernoafrički episkopat usvojio. obavezuje upravitelja zajednice. nisu se mogli odbiti od Kristove krvi oni od kojih se očekivalo i tražilo da svoju krv proliju za Krista. obje stranke. Na nove vijesti o sve većim nemirima u svojoj općini dao je svojem kleru uputu da palima u smrtnoj bolesti odmah daju crkveni pax. tako da je uskoro nakon kartaške sinode uglavnom opet bio uspostavljen mir u Ciprijanovoj općini. Ciprijan je opravdao blaži postupak prema libelaticima daleko manjom težinom njihova prijestupa. No tko dosad nije bio spreman da prihvati pokoru. a da nisu od njih tražili nikakvih djela pokore.

primiti ih prije reda značilo bi postupiti kao liječnik koji ranu samo zatvara a da joj ne daje vremena da zaraste te tako bolest samo pogoršava. koja nije htjela čekati Ciprijanov povratak i usprkos svome teškom prijestupu tražila pax s Crkvom. on opet zadobiva pax ecclesiae. Prilikom čitanja tih majstorski formuliranih pisama nameću se dva opažanja. koja se vrši polaganjem biskupovih ruku. Rimski stav prema pitanju rekoncilijacije palih prikazali su još prije Novacijana neki prezbiteri općine u pismu Ciprijanu i u njemu još odlučnije nego afrički biskup tražili da valja »pomoći« onim bolesnicima među palima koji su svoj prijestup okajali i žele da ih se ponovno primi u Crkvu. neposredno predstoji smrt otpaloga. po stilu Novacijanovo. post. prezbitera. da iskaže istinitost svog pokorničkog raspoloženja te poniznom pokornošću svrati na se Božje milosrđe. U sudu treba li dati rekoncilijaciju sudjeluje općina. važan za spasenje. dapače tvrdila da joj je već u nebu dan. vodi dopisivanje s općinama u provinciji. naprotiv. poput Tertulijana. no to sudjelovanje nije pobliže opisano. za razliku od svojih prijatelja u Kartagi. našao se Rim sredinom stoljeća pred rigorističkom strujom. tako piše Ciprijanu. u svojim prvim stavovima tradicionalni nauk o pokori. Time mu se opet dopušta udio u euharistijskom bogoslužju i primanje Euharistije. Nijedno od ta dva Novacijanova pisma ne daju razloga shvaćanju da se u rimskoj općini grijeh zatajivanja vjere nije dotada opraštao. Rim se želi držati tradicije. treba mu se svim potrebnim oprezom »priteći u pomoć«. oštro kori skupinu otpalih u Kartagi. kojima se grešnik obraća biskupu. jer se tim mirom nekadašnji pokornik opet uključuje u zajedništvo Crkve. kleru i općini da ga opet uzmu u crkveno zajedništvo i udijele mu rekoncilijaciju. Jedno drugo pismo Ciprijanu. koji daje Crkva. sastoji se iz molbi grešnika. uvjeren da je pax. Ciprijanova ekshomologeza shvaća se krivo ako se u njoj gleda neki posebni oblik pokore. Ako prema ljudskom prosuđivanju. tako će Rim konačno o tome odlučiti čim općina bude imala svoga biskupa. kod Novacijana te . Kao zanimljivu pojedinost sadrži to Novacijanovo pismo napomenu da rimski priznavaoci. samo što njegovo elegantno pero uspijeva to rječitije i uvjerljivije formulirati. Ne može se sa sigurnošću utvrditi je li se ona obavljala jednom ili češće. pretpostavivši da je već vršio pokoru. Ciprijan je. no kao već odavno uobičajen obred koji je već prije bio udomaćen na Istoku. dakle molitve. da su u crkvenoj disciplini odlučni protivnici svakog popuštanja u dosadašnjoj praksi te stoga ne odobravaju nesrazmjerne zahtjeve afričkih otpalih da odmah budu primljeni u Crkvu. nošenje pokorničkog ruha. koje će uskoro u sporu oko heretičkog krsta a i kasnije odigrati vrlo važnu ulogu: nihil innovandum. Rimski prezbiter Novacijan zastupao je. Dok se u Ciprijanovu ponašanju uvijek osjeća milosrdna ljubav prema palima. Rekoncilijacija pruža pokorniku ponovno communicatio s Crkvom. koja ih podupire svojom molitvom i određuje njihovo trajanje. Ta djela nisu prepuštena privatnoj ocjeni pokornika. davanje milostinje i slična trapljenja. a posebno je odbacio ponovno primanje palih prilikom progona u crkvenu zajednicu kao nespojivo s njezinom svetošću. Kao što Ciprijan nastoji uzeti u ruke konačno uređenje pitanja pokore odmah nakon svojega povratka u Kartagu. Tu ispovijed Ciprijan naziva confessio. priznavalaca i postojanih laika. nego se vrše u sporazumu s Crkvom. čini se da misli na jednu rimsku sinodu.O vanjskom obliku ustanove pokore ili pokorničke liturgije može se iz Ciprijanovih iskaza utvrditi slijedeće: prvi čin grešnika jest paenitentiam agere ili satisfacere. nadalje. pokajao se javno i opetovano za svoj otpad i svojim suzama očitovao istinitost svojega žaljenja. Treći i završni čin jest rekoncilijacija u užem smislu riječi. Kad Novacijan uz to primjećuje da je otpad u cijeloj Crkvi poprimio tolike razmjere da se konačno uređenje može provesti samo zajedničkim savjetovanjem biskupa. odbijaju otpalima pisma mira. Na drugom mjestu pokorničke liturgije nalazimo ekshomologezu. no ona pretpostavlja privatnu ispovijed krivnje pred upraviteljem općine. počeo naviještati krajnje rigorističko stanovište. Rimski spor oko pokore i Novacijanov raskol Dok se Ciprijan u sjevernoj Africi morao braniti protiv laksističkih nastojanja u pokorničkoj praksi svojega vlastitog klera. i dio pokore što se vrši pred zajednicom. ali je uskoro. njegova djela pokore. i Novacijan pretpostavlja ponovni primitak otpalih u Crkvu kad jednom kaže da valja moliti. za područje latinske Crkve prvi put je spominje Ciprijan. Biskup vrši čin rekoncilijacije na osnovi primljene vlasti vezanja i razrješavanja. Rim i Kartaga slažu se u još jednoj točci. a drugi put da ponizno držanje palih olakšava njihovu molbu za povratak u zajednicu. dakako iz posve drugih motiva nego Afrikanac. vrijeme je da ona doista vrši pokoru. bila razvila iz ekshomologeze. To shvaćanje zastupa u početku i Novacijan kada kao tajnik rimskog skupa prezbitera za sedisvakancije godine 250-251. navodno. đakona. kojoj je ličnost što ju je vodila i teološki obrazlagala dala osobito prodornu i opasnu snagu. unutar koje može jedino postići svoj spas. »crkvene pokore« koju bi trebalo razlikovati od pokore ekskomunikacije ili »cjelovite pokore« koja bi se. pri tom se prvi put formulira načelo rimske prakse u pravnim i vjerskim pitanjima. kako bi pokora palih postigla i oproštenje.

našlo se pristaša osobito u Siriji i Palestini. Ipak su Novacijanova propagandna pisma afričkim biskupima imala stanoviti utjecaj. a uz to čak i u Armeniji i Mezopotamiji. Biskup Barcelone Pacijan (> prije 392) poznavao je još dokument što mu ga je predstavio novacijanac Simpronijan u kojemu su se nalazile ove riječi: »Nakon krštenja nema više pokore. Dioniziju Aleks. koji je došao iz Kartage. Crkva ne može oprostiti smrtni grijeh i ona uništava samu sebe ako opet prihvaća grešnika«. Nadalje. u protivnički tabor nije novacijanski pokret stavljao u osobito vjerodostojno svjetlo. Jedna rimska sinoda od 60 biskupa i brojnih klerika izopćila je Novacijana i sinodalnim zaključkom potvrdila dotadašnju rimsku praksu da se pali pripuštaju pokori. no ipak ih je bivalo sve manje. koji nije lako sklon pretjerivanju. koju Kornelije daje o svojem protivniku u pismu Fabiju Antiohijskom. On je svojim marljivim dopisivanjem raščistio pitanje i bitno pridonio zaustavljanju novacijanskog pokreta na Istoku. Kapadocije i Palestine htjeli raspravljati o čitavom pitanju na sinodi u Antiohiji. Novacijan je. Ciprijan je i papi Korneliju pružio pomoć u borbi protiv novacijanizma svojim čestim dopisivanjem s Rimom i postigao da se dio Novacijanovih pristaša opet pridružio pravovaljanom rimskom biskupu. on se prema njima odnosi hladno. Novata. koji su zorno prikazivali čežnju otpalih za rekoncilijacijom. a i druge vijesti. odmah počeo energično i doista propagandistički spretno posvuda na Istoku i Zapadu izgrađivati svoju protucrkvu. kako to kaže Euzebije. Nastojao je steći pristaše parolom da otpalima treba načelno odbiti ponovni primitak u crkveno zajedništvo.andrijskom te pred njim nastojao opravdati svoj pothvat osnivanja vlastite Crkve. međutim. . za nasljednika pape Fabijana određen Kornelije a ne on. nije li ta zadaća trebala pripasti njemu? Prijelom u Novacijanovu stavu prema pitanju pokore nastupio je kad je izborom. U Galiji se priključio pokretu biskup Marcijan od Arlesa i neumoljivo uskraćivao otpalima rekoncilijaciju i na samrti. Dionizijev se odgovor Novacijanu sačuvao. koji se po završetku Decijeva progona mogao provesti. Jedno od tlh plsama pokazuje da se novacijanski raskol na Istoku počeo tako učvršćivati. izobličena osobnim osjećajima. u kojemu razvija svoje mišljenje o pokori. To bi sigurno mogao biti daljnji razvoj novacijanskog nauka o pokori. aleksandrijski ga biskup zaklinje da barem sada odustane od svoje nakane. »Novatova ( = Novacijanova) je novotarija suzbijena« i posvuda vlada radost zbog povraćena jedinstva. No zavaravao se u mjeri svog uspjeha. Ciprijan se umiješao u taj slučaj i u posebnom pismu zatražio od pape Stjepana (254-257) da ekskomunicira Marcijana i dade južnogalskim općinama novog upravitelja. kamo su pozvali i Dionizija. doduše samo u malim zajednicama koje su rigorizam svojega utemeljitelja još povećale te se nazvale katarima. kad je kasnije izvještavao papu Stjepana da je crkveni mir na Istoku opet uspostavljen. I u Španjolskoj postoje znakovi novacijanskih infiltracija. Sigurno je slika. Prema ironičnu Kornelijevu izvještaju. Novacijan je svoje pristaše dapače prilikom dijeljenja euharistije preklinjao da mu ostanu vjerni. važne podatke. Frigiji. On se u početku nije dao pridobiti za Novacijana. kao što se to vidi u slučaju biskupa Antonijana. da su vodeći biskupi Cilicije. jer je Kornelijev brz zahvat sazivanjem rimske sinode raščistio situaciju. možda i zato što prijelaz vođe laksista. Način organizacije preuzeo je od velecrkve. u čemu ga je podupirao prezbiter Novatus. Pontu i Ciliciji. pogotovo što mnogi zaključci sinode u Elviri sa svojim rigorističkim tendencijama pokazuju da je Španjolska već rano bila sklona takvim shvaćanjima. Ciprijanov odgovor posjedujemo u opširnom pismu. No zato je uspjeh novacijanske ptopagande na drugim područjima bio to veći. Kapadociji. Posebna je opasnost od Novacijanova utjecaja postojala kod Fabija Antiohijskog. no potvrđuju je mnogi stvarni podaci iz dopisivanja umjerenog Ciprijana. te svoje ponašanje s prizvukom ponosa opravdava slavnom rimskom predajom. gotovo kruto. Novacijanizam je još dugo živio na Istoku. u maloazijskim pokrajinama Bitiniji. no kad je primio njegovo pismo. O opsegu Dionizijeva dopisivanja i pitanju pokore daje Euzebije. No Dioniziju Aleksandrijskom uspjelo je da ga zadrži u tradicionalnom uvjerenju iscrpnim prikazom nauke o pokori i primjerima iz života. kao npr. tako da su mnogi umrli očajavajući. da svoje pristaše potakne na povratak katoličkom jedinstvu te tako barem spasi svoju dušu. No u Rimu i Italiji bio je uspjeh njegovih nastojanja malen. Crkvom čistih. ipak se pokolebao i obratio Ciprijanu za razjašnjenje.crte nema. jer je Ciprijan ovdje sigurnom rukom vladao situacijom. teško se osloboditi dojma da se obrazloženje kako se opće uređenje pokore otpalih može provesti tek nakon izbora novog rimskog biskupa donosi bez skrivenih nakana. Propagandu na Istoku vodio je sam Novacijan. jer se pismeno obratio tamošnjim vodećim biskupima. Ni u sjevernoj Africi nije njegova propaganda našla plodno tlo. koji je u nj imao uvida. koji je bio sklon rigorističkim shvaćanjima te se tako »donekle priklanjao shizmi«. Osobito je zanimljivo kako je daleko djelovao Novacijanov nauk na mnogobrojne općine Istoka. Novacijan se u Rimu dao postaviti za protubiskupa. ali se očituju tek kasnije.

kao prilikom krštenja. Origen vrlo visoko cijeni krštenje i njegove milosne posljedice. no da i za nj pokora svršava ponovnim primanjem u Crkvu. pokore. Takvi su duhovni vođe. naučava mogućnost opraštanja grijeha nakon krštenja pokorom. Odatle slijedi da je uvjerenje kako čovjek pokorom i nakon krštenja opet zadobiva Božju ljubav pripadalo oduvijek crkvenom pokladu vjere. Iz oproštenja izuzima samo grijeh okorjelosti. i to i za one teške prijestupe koje ubraja u »grijehe na smrt«. Grijeh nakon krštenja u svim slojevima kršćana. on ga uspoređuje s liječnicima kojima valja pokazati rane da bi mogli primijeniti pravi lijek. oproštenje grijeha. te stoga ne isključuju iz zajedničkog sakramentalnog života Crkve. nego samo nakon prethodnog bolnog čišćenja. dakle. doduše. njihovi iskazi nisu formulirani u žestini diskusije s nazorima protivnika. Origen. No teški prijestupi grešnika donose njegovoj duši smrt i dovode ga u stanje koje je gore od onoga prije krštenja. jasno proizlazi iz njegove napomene kako su prezbiteri dužni bdjeti nad ćudorednim životom kršćana i. u kojoj će on pojavom monaštva igrati istaknutu ulogu. čija rnu pomoć u molitvi i opomene mnogo pomažu. I njega su uvrstili u skupinu onih koji su se još zauzimali za ideal svetosti. I na djelovanje pokore gleda Klement slično Hermi. i samo onaj koji ostane bez pokore u apostaziji izgubljen je zauvijek. Djelovanje njihove pomoći molitvom i mrtvljenjem temelji se na njihovoj osobnoj savršenosti. kao idolopoklonstvo. doduše kao i krštenje. Origenovo se zanimanje obraća manje pojedinostima konkretne pokorničke prakse. jer bi opetovane pokore pokazale da nije bilo ozbiljna pokorničkog raspoloženja. do duše. Česte su Origenove napomene iz kojih se jasno vidi udio crkvenog vodstva u toku pokore. može započeti Irenejem Lyonskim. no Bogu je poznata ljudska slabost te zato pruža mogućnost druge. uslijed toga prikazuje oslobađanje od grijeha kao duži proces koji se ne može provesti bez pokore. za razliku od sporova latinskog Zapada. correptio. Da je pokora nakon krštenja stvar Crkve. a dijelom nakon pokore – milosno podijeliti život. koje se sastoji od molitve. vjeruje da Bog daje svoj mir i svoje prijateljstvo onima »koji čine pokoru i obrate se«. može se oprostiti samo primjerenom zadovoljštinom u pokori. ali ne kao jednostavan dar Božje milosti. U pokoru ulazi i ispovijed krivnje. Nadalje postoje kod njega mnogobrojne sličnosti s pokorničkim naukom Herme. Time Klement uvodi pneumatičkog duhovnog vođu u pokorničku praksu istočne Crkve. ona se ne može ponoviti. kao što to pokazuju tumačenja o preljubnici. Takav se grijeh više ne može izbrisati milošću. blud. te Origen oštro kudi crkvenog predstojnika koji se iz kukavičluka ne usuđuje da je provede. ako ustreba. njezin najteži oblik jest ekskomunikacija. te otklanjali ponovni primitak u Crkvu počinitelja teških prijestupa. na sv. Nijedan prijestup ne smatra se neoprostivim. koja je u svojoj biti neprihvaćanje pokore. šuti. Irenej ovdje ne govori. gdje se kaže da će Bog »onima koji ostaju u njegovoj ljubavi – dijelom od početka. koju ni on ne prikazuje sustavno. kao ni Irenej. te stoga osobito bolno osjeća grubu suprotnost između ideala i svagdašnjeg života mnogih kršćana. »Regula fidei«. sažetku starog vjerovanja naslijeđenog od apostola.im hijerarhijskim stupnjevima i u svim oblicima za nj je neporeciva činjenica. Kao već u Klementa. stoljeću. o rekoncilijaciji pokornika. Klement Aleksandrijski prvi preporučuje pokorniku neku vrstu duhovnog vođe. ali ona posredno proizlazi iz njegove vjere u djelotvornost pokore. dužan živjeti posve svetim. o razbojniku i hereticima. i Klement naglašuje da je ideal kršćanskog života izbjegavanje svih prijestupa nakon velikog oproštenja grijeha krštenjem. Kao i ovaj. gnostici i siromasi u općini. dati neraspadljivost i pribaviti vječnu slavu«. posta i djela ljubavi prema bližnjemu. ali jednokratne. ubojstvo ili koji drugi teški zločin. savršeni kršćani. Osobito je važna napomena u Irenejevoj tzv. bezgrešnim životom. budući da su kršćani sudionici tako velikih milosti. Primjer takve pokore daje Pavao kad kažnjava korintskog rodoskvrnitelja da bi se »spasio na dan suda«. jer Kristova smrt ne može drugi put za njih djelovati. Klement ne govori o rekoncilijaciji. uz crkvene predstojnike. ne uzrokuju gubitak krsne milosti. stoljeća na Istoku Prikaz pokorničkog nauka i pokorničke prakse. proizlazi iz njegova pripovijedanja o mladiću koji je zalutao i kojega je apostol Ivan nakon duge molitve i posta opet »doveo u Crkvu«. naslijeđen od pracrkve. Važnu ulogu igra kod njega opomena. preljub. iako je potrebna. bit će suđeni znatno strože nego ljudi staroga zavjeta te se zato moraju nakon svog krštenja čuvati svakog grijeha. što ga poprima pod utjecajem Platona. O pitanju može li se grešnik nakon krštenja uopće spasiti. koji potječe iz Male Azije. no ne spominju se pojedinosti o toku te ekshomologeze. Irenej naziva tu pokoru izrazom ekshomologeza. Bez sumnje je upravo Irenej osobito duboko prožet mišlju da je čovjek zbog svoje sličnosti s Bogom. Klementovo shvaćanje pokore odlikuje se pojmom čišćenja. Iako zahtijeva da pokora ne bude teška da ne bi . što su vrijedili na istočnom području kršćanstva u 3. koja mu se daje otkupljenjem. Stav aleksandrijskih učitelja prema pokori i pokorničkoj praksi odlikuje se time što nema borbene note. ona daje.Nauk o pokori i pokornička praksa 3. isključiti grešnika iz Crkve. Lakši grijesi. pokora za teške grijehe ne može se ponoviti. no nekom drugom zgodom izražava nedvoumno takvu mogućnost pokore. no to više njezinoj teoretskoj osnovici.

to ipak traje dulje nego priprava na krštenje. što treba provoditi bez obzira na osobu. govori mu o njegovim prijestupima te ga zatim isključuje iz sudjelovanja u životu crkvene zajednice. ovaj ispituje iskrenost pokornikova pokajanja i nalaže mu. tako da je ekskomunikacija na neki način već ublažena. Ipak stoji da aleksandrijski teolozi pripisuju sasvim posebnu vrijednost sudjelovanju savršenih kršćana u djelima pokore. postanak kojih valja smjestiti u prva desetljeća 3. S preuzimanjem pokore koju je naložio biskup počinje »liturgijska« faza grešnikova okajanja. a grešniku pružati nadu u oproštenje. tj. naprotiv. koju tako opširno i brižno opisuju. To upada u oči u djelu koje tako često naglašuje oprostivost grijeha počinjenih nakon krštenja. pridržava za biskupe. pokora teče otprilike ovako: kad je biskup doznao za grešnika u svojoj općini. ona nigdje ne spominju da bi pokora nakon krštenja. »Didaskalia« opominju biskupa da opravdanje tužbe. ima spasonosno djelovanje. Nijedan pa ni najteži. upraviteljem općine. Za poznavanje pokorničke liturgije na Istoku osobito su plodna sirijska »Didaskalia«. vjerojatno isto tako ne znaju za jednokratnost crkvene . Kod Origena to je shvaćanje povezano s važnošću koju on u kršćanskom životu općenito pripisuje »svetima« kao što grijeh jednog člana uvijek pogađa cijelu Crkvu. To u Origenovoj koncepciji može jedino značiti da su ti klerici preuzetno pripisivali oproštajnu moć i za tako teške prijestupe svojoj osobnoj brizi za grešnika koji se nalazi na putu korepcije.obeshrabrila grešnika. u prvom redu posredstvom đakona. kod biskupa. vlast opraštanja pridaje i običnim kršćanima koji su postigli visok stupanj osobne savršenosti. U svojem uvažavanju duševnog liječnika polazi Origen putem koji je pokazao već Klement. on će ustanoviti traži li vrsta grijeha javnu pokoru ili ne. a onda i sakramentalnost otpuštanja grijeha koje se po njemu daje. da pretpostavljaju opetovanu pokoru nakon već dobivene rekoncilijacije. kao i ekskomunikaciju. Oštro se obara na neke svećenike koji misle da mogu »svojom molitvom« opraštati tako teške grijehe kao što su idolopoklonstvo. ako su članovi općine prokazali grešnika. Posebnost pokorničkog nauka »Didaskalia« mora se još napose istaći. ne samo savjesno ispita. Još odlučnije od Klementa zastupa Origen tezu da je moć opraštanja grijeha povezana s osobnim savršenstvom svećenika. bila jednokratna. Između crkvene pokorničke prakse u »Didaskalia« i prakse izopćenja u sinagogama postoji tolika množina očitih sličnosti da se pojedine crte u »Didaskalia« mogu shvatiti kao samo malo više razrađena sinagoška praksa izopćenja. u kojoj post zauzima posebno mjesto. Stoga čin ponovnog uključivanja mora stvarno donositi oproštenje od grijeha. pogotovo što se navodne antinovacijanske crte u njima ne mogu sigurno dokazati ili se eventualno mogu smatrati kasnijim dodacima. Ako uz to uočimo da ni »Apostolske konstitucije«. Potpuno pomirenje daje tek biskup polaganjem svojih ruku. Njegove mjere prema grešniku uvijek imaju dvostruki cilj. jer je ona vezana s biskupom. nego da pazi i na motive takvih prijava. Prema »Didaskalia«. općinu vjernih moraju jačati u dobru. No time se ne tvrdi da nesvećenik može provesti crkvenu rekoncilijaciju. koje potječu sa sirijskog područja. Nova je u Origena napomena da se kršćani pomireni s Crkvom ne mogu više pripustiti crkvenim službama. jer su spas pojedinaca i njegovo članstvo u Crkvi nerazrješivo povezani. umjesto da od njega zahtijevaju javnu crkvenu pokoru. koji po njemu oprašta grijehe i vraća mir. taj se navod nipošto ne može tumačiti u smislu nekog nauka o crkvenoj neoprostivosti stanovitih glavnih grijeha kod Origena. potvrđuju daljnja zapažanja. Za vrijeme službenog vremena pokore pripušta se grešnik na čitanja i propovijed. »Didaskalia« bi se pri tom mogla pozvati jednostavno na načelo jednokratne mogućnosti pokore. Čini se. Grešnik se u ispovijedi mora obratiti biskupu kao duševnom liječniku. Punomoći biskupa u cijeloj pokorničkoj praksi temelje se na povjerenoj mu vlasti vezivanja i razrješavanja. koja traje do čina rekoncilijacije. dok općina za to vrijeme moli. tako i ona kao cjelina sudjeluje u pružanju zadovoljštine za nj. jer je niječu samo u jednom jedinom slučaju. za naglašavanje zadaće pneumatičkog liječnika duše u procesu čišćenja od grijeha. Jasnije nego inače pokazuju »Didaskalia« crkveni značaj pokore. No tu se svako izopćenje može iskupiti. premda se Origen ne zanima toliko za to djelovanje kao npr. pri čemu se posebno upozorava na sličnost primanja Duha prilikom krštenja. kojega je izgubio grijehom. taj duševni liječnik ne mora biti svećenik. Ponovno priključenje Crkvi. u nju ulazi i katkada potrebno isključenje okorjela grešnika iz crkvene zajednice. a grešniku može pomoći u zadovoljštini za manje prijestupe ako dragovoljnim djelima i pokorom sudjeluje u njegovoj pokori. I članovi općine kore ga zbog njegova grešnog ponašanja. poziva ga na odgovornost. rekoncilijacija čini grešnika ponovno članom Crkve i vraća mu Duha Svetoga. uz nove opomene i pouke. Slutnju da »Didaskalia« poznaju opetovanu mogućnost pokore i rekoncilijacije nakon krštenja. preljub i blud. stoljeća. no ona obrazlažu taj slučaj opširno i zamršeno drugim argumentima. No nakon nekog vremena zagovaraju ga. jer je Origen. prijestup nije izuzet iz biskupove vlasti opraštanja. biskup mora djelovati po uzoru na Dobrog pastira. primjerenu pokoru. Ona vrlo naglašuju brigu za grešnike kao dužnost biskupa. koje slijedi rekoncilijacijom. kad je riječ o ponovnoj denuncijaciji.

Natpis koji je papa Damaz (366-384) posvetio svojem prethodniku Euzebiju govori da je Euzebije tražio pokoru od palih i pri tom došao u sukob s nekim Heraklijem. ne daju. Činjenica je da se u Rimu raspravljalo o pitanju pokore za pape Euzebija (310). nastao zato što je Melecije. kako govori Damaz u jednom daljnjem natpisu. koje su o njemu ovisile. No Melecije je upotrijebio pitanje pokore da bi pridobio pristaše u borbi protiv biskupa egipatskog glavnog grada i da bi Crkvama. koji je vođe obiju stranaka. tražio pokoru od palih te pri tom naišao na žestok otpor. koji je u sjevernoj Africi slijedio nakon Dioklecijanova progona. prognao. koji je otpalima uskraćivao pokoru. no njegova terminologija. Ako ju je Herma možda tek prvi put uveo kao ustupak nekoj rigorističkoj struji. Neki rigoristički smjer držao je ređenje kakvoga »izdajice« za biskupa nevažećim. dao karakterističnu i djelotvornu lozinku. kako je to naviještao utemeljitelj Crkve. biskup Likopolisa u Tebaidi. no njegov prikaz pripada povijesti 4. Mnogi su kršćani popustili Dioklecijanovu zahtjevu i izručili vlasti svoje svete knjige. Prva je mogućnost vjerojatnija. poglavlje Izgradnja crkvenog uređenja u 3. Problemom palih bavila se nakon jenjavanja Dioklecijanova progona i aleksandrijska Crkva. koji su se još sačuvali. Canones. stoljeća što je često teškom borbom za pravo razumijevanje kršćanske pokore nasuprot rigorizmu. prema. iako stvar nije posve jasna. te su ih zato zvali traditores. Druge vijesti s Istoka. Na Zapadu se. 26. s mnogobrojnim priznavaocima odlučno suprotstavio ponovnom primanju palih. Nakon nekoliko godina izgubilo je pitanje pokore u melecijanskim neredima svoju važnost. koje se odnose na pitanja pokore. dok drugi ovamo ubrajaju i »one koji plaču« i »one koji stoje« Sinode 4. Neki smatraju da su stupnjevi »onih koji slušaju« i »koji padaju ničice« sigurno posvjedočeni. i Marcelino je. Njezin je biskup Petar u jednoj epistula canonica ustanovio načela po kojima su se trebali ravnati čini pokore. stoljeća. raspra je potakla intervenciju cara Maksencija. više smatrati činjenicom. Melecijevi pristaše prešli su ubrzo arijevcima da bi se s njima ujedinili protiv Atanazija. rigoristički. Budući da Marcelino nije više doživio početak Dioklecijanova progona. prvi put pojavljuje kod Herme i zasniva na pastoralnim motivima. to se nameće hipoteza da jednokratna crkvena pokora nije bila uobičajena posvuda na Istoku i da se ne može smatrati izvornom praksom. nastao je iz toga žestoki donatistički spor. Veza spora oko pokore za Euzebijeva prethodnika Marcelina (296-304 ) s Dioklecijanovim progonom ne može se. koji je zahtijevao ponovni primitak u Crkvu bez pokore. branila duh milosrdnog razumijevanja grešnikia. Sporovi oko pokore nakon Dioklecijanova progona Dioklecijanov progon učinio je pitanje postupka s otpalima opet aktualnim. jer je i ovaj put na različitim mjestima u Crkvi bilo palih. Nakon preokreta za Konstantina smiruju se sporovi oko problema pokore. ali se u njima osjeća topao suosjećaj za sudbinu otpalih. Kad je godine 311.pokore. ili laksistički. koji se. te time čine prijelaz ka kanonskoj pokori narednih stoljeća. Origenov učenik Grgur čudotvorac spominje podjelu pokornika na različite razrede kao ustanovu koja već duže postoji. kao što je rečeno. stoljeću . osim jedne iznimke. a s druge se strane suprotstavila prodoru laksističkih težnji u kršćansku pokorničku disciplinu. ne mogu se krivnje tih palih pobliže utvrditi. Tekst ne dopušta pripisati Herakliju jedan od dvaju mogućih krajnjih smjerova. koji se uvijek iznova javljao. No pitanje pokore nije bio uzrok tog raskola u egipatskoj Crkvi. biskupa Euzebija i Heraklija. kasnom izvještaju Epifanija. stoljeća pretvaraju polako pokorničke odredbe u pravne nonne. rezultat ovaj put nije bio ni izdaleka tako tužan kao za Decijeva progona i poslije njega. valjalo bi označiti sve prijašnje stajalište Crkve prema pokori kao periodu veće blagosti. Nakon Damaza dovela je rasprava o tim stvarima do teških nemira i do raskola u općini. On je. sažete u kanone. Trajna je zasluga Crkve 3. biskup Aptungija. kao što ćemo vidjeti. ne može se smatrati sporom oko pokore u strogom smislu riječi. koji je palima »zabranjivao« pokoru. ometao pravo ređenja aleksandrijskog biskupa. nikakvih novih spoznaja koje bi se razlikovale od dosadašnje slike. ne pokazuju nikakav daljnji razvitak pokorničke prakse nakon Origena. a hipoteza o obratnom razvoju od izvorne strogosti do sve većeg laksizma bila bi još jednom zabluda. Melecijeva raskola u Egiptu stajale jedna drugoj nasuprot. zaredio novoizabranog kartaškog biskupa Cecilijana. Vođa druge skupine je sam Melecije. iako. navodni traditor Feliks. istina. nije još ustaljena. naprotiv. naprotiv. kao što se čini. Biskup Petar spominje se kao vođa jedne od stranaka koje su u ranoj fazi tzv. Spor.

neznalice. stoga sam glas Božji poziva na tu službu. ona je izgrađena na biskupima. doduše po rangu niži. bdije nad čistoćom vjere ispravnim vršenjem liturgije. kao uvijek. i rimski se biskup Stjepan poziva na to da ima Petrovu katedru per successionem. veći zahtjevi prema vodstvu za vrijeme pojedinih progona. te se stoga odatle izvodi postavljanje biskupa i organizacija Crkve u toku vremena i sukcesija. pokazuju u 3. organizacije pojedinih općina se razgranjuju. 18). obrazložila je. razjašnjavanje pitanja pokore i borba protiv shizmatičke opasnosti. nego se proteže na cijelu Crkvu. Općina može imati samo jednog biskupa. svetošću i krepošću. ali bi pri tom smio uzdići na molitvu samo čiste ruke! Origen očito zastupa mišljenje da je djelotvornost svećeničke vlasti vezana uz osobnu svetost njezina nosioca. kao što su obrana od gnosticizma i montanizma. Prema Ciprijanu. Na Zapadu je Ciprijan prvi latinski pisac koji nekoliko godina nakon Origena nastoji pobliže obrazložiti bit i funkciju biskupske službe u Crkvi. te tako postaje važnom vezom između pojedinačne općine i sveukupne Crkve i djelotvornim promicateljem crkvenog jedinstva. nego ono što ga je naučio Duh Sveti. a za biskupovu službu traži se napokon dublja teološka osnovica. Razni nutarnji crkveni problemi. koji njome upravljaju kao predstojnici«. u prvom se redu na Istoku razvijaju crkvene pokrajine.Treće stoljeće dovodi na više razina do daljnje izgradnje crkvenog uređenja. postala je razbojnička spilja. Vodi svagdašnju karitativnu djelatnost općine i organizira njezine izvanredne mjere pomoći u vremenima nužde i krize. stoljeća. Biskup je neosporan vođa općine u svim njezinim životnim pojavama. te je stoga biskup jedino Bogu odgovoran. Crkva je po volji svojega Utemeljitelja biskupska Crkva. što potcrtava njegovo sve veće značenje za život cjelokupne Crkve. Osim trojakosti službe 2. u prvom redu krštenja i euharistije. ali često dobivaju oštrije granice ili djelomično proširuju područje svojih zadaća. biskupska se služba iznutra učvršćuje a izvana joj raste ugled. Mora služiti liturgijsko bogoslužje. Najviše od svih pisaca 3. Odatle proizlazi njegova glasna i oštra osuda klera njegova vremena. te ih nedostojni službenici daju nedostojnim nasljednicima. doduše. Budući da je biskupska služba bila toliko važna. I Origen naglašuje da je biskup pozvan u službu cijeloj Crkvi. crkva. to je nužno zato jer poznaje život svakog pojedinca te može suditi o životu kandidata. On je čuvar nutarnje crkvene discipline i odgovoran je da općina održava kršćanski životni ideal. Kod Ciprijana se ta odgovornost očituje u usrdnoj brizi biskupa oko očuvanja crkvenog jedinstva. koji je njezin sudac i zastupa Krista. stoljeću monarhički episkopat u punoj djelatnosti i u nedvojbenom posjedu punomoći koje im daje služba. ne ograničuje samo na njegovu općinu. S biskupskom službom povezuje Ciprijan ideju sukcesije kad kaže da se njegova služba temelji na Gospodinovoj riječi Petru (Mt 16. Prilikom biskupova izbora izražava Bog na neki način svoj pristanak. razvijaju se novi. Nosilac te službe ima zadaću da ljude privodi Božjem kraljevstvu. i s tim u vezi naglasila i dužnosti koje iz nje proizlaze. kad uspoređuje stvarnost s postavljenim idealom. a u priznavanjima i protivljenjima nedvojbeno jača prednost rimske Crkve i njezina biskupa. međutim. na sve važnijim sinodalnim sastancima pokrajinskih biskupa ili vođa još većih regionalnih sastava. Biskupska vlast zasniva se na Gospodinovoj riječi kojom je podijelio Petru vlast ključeva. dapače nevjernici. častohlepni se bore za te službe koje se prodaju. Kler Već postojeće službe biskupa. obraća više i teološka refleksija da bi dublje shvatila njezinu bit. sinodalna praksa doživljava značajan uspon. Zastupa svoju općinu u njezinim odnosima prema drugim mjesnim Crkvama. Kao i Origen. u svojem nutarnjem značenju nepromijenjene. on joj propovijeđu naviješta vjeru i. koji se susreo s mnogim njezinim predstavnicima. nosioci koje stoje na takav način u središtu crkvenog života i u svijesti vjernika. morao se poziv nekog čovjeka za taj položaj osigurati besprijekornim načinom izbora. Biskup je u Crkvi i Crkva je u biskupu. Stoga treba općina prisustvovati izboru novog biskupa i paziti da se bira onaj koji se ističe učenošću. I biskupi crkvene . stoljeća crkvenom se službom bavio Aleksandrijac Origen. želje za vlašću. Odgovornost se. Svi ovi razvoji na području crkvenog ustava potvrđuju da je i tu mlado kršćanstvo izraslo do ranokršćanske velecrkve. Njemu valja uvijek prepustiti izbor kad je riječ o tome da se u općini postavi novi biskup. Tko nije s biskupom. On ju je u zrelim godinama i sam preuzeo u obliku svećeništva. prezbitera i đakona ostaju. taj nije ni u Crkvi. razrađuju se uvjeti za primanje u pojedine službe. klerikalni stupnjevi. hram Božji. tako i Ciprijan pripisuje općini dužnost da u tome sudjeluje. ne propovijedati vlastite misli. te stoga mora biti uzorom svake kreposti. biskupi. svećenici i đakoni puni su škrtosti. Ni na trenutak ne sumnja u nutarnju opravdanost crkvene službe. koja bi morala biti kuća molitve. Mora naviještati riječ i zato mora čitati i razmatrati Sveto pismo. Jasno je da se crkvenoj službi.

nema pristupa do biskupske službe. Jamstvo za to postoji većinom tek u kasnijoj dobi. daju Inu takvi razgovori o poslovima općine sami po sebi vrlo velik utjecaj na biskupovu odluku. ali nije nužno. i koje sadrže više tisuća članova. Sve veće potrebe općine 3. što je pretpostavljalo stanovito obrazovanje i pružalo osobit ugled. po »Didaskalia«. barem na stanovitim geografskim područjima. U svojoj propovjedničkoj službi predstavlja »Božja usta«. stoljeća dovode napokon do razvitka daljnjih stupnjeva u nizu klerikalnih službi. život žene i djece mora biti u skladu s visokim dostojanstvom koje nosi glavar obitelji. Nosioci tih službi javljaju se većinom u Iiturgijskim funkcijama. koju su vodili putujući svećenici (πειοδευταί) na početku 4. lektora i vratara. velike kršćanske općine. srce i duša«. To se sigurno dogodilo u Egiptu u 2. Aleksandrija i Antiohija. to mora ispunjavati najviše zahtjeve što se tiče karakternih svojstava i ćudoređa. a kod mlađeg kandidata mora savjestan ispit ustanoviti njegova stvarna svojstva. Dobro općine. polovici stoljeća. koja uključuje sud o pravovaljanosti toka izbora. zahtijevaju porast svećeničkih funkcija. čije dostojanstvo slave s mnogo poštovanja. kako svjedoči Dionizije Aleksandrijski. digamos. ovisi o jednodušnoj suradnji između biskupa i đakona. Kartaga. Proširenje prezbiterijalnih punomoći davalo se i u teškim vremenima. sudjeluju osobito pri sudskim procesima kršćana. kao što je briga za duševno bolesne i epileptike. U Rimu donosi uspostavljanje titula kao posebnih dušobrižničkih okruga prezbiterima. tzv. kao što su Rim. samostalniji položaj nego što je to bilo moguće u manjim općinama. govore »Didaskalia« o svojstvima koja su potrebna za biskupsku službu i o zaprekama koje iz nje isključuju. drugi u posebnim zadaćama karitasa zajednice. oni su »savjetnici i suupravitelji biskupovi«. Prvi je zahtjev intimna prisnost sa Svetim pismom. Briga za kršćane u seoskoj okolici Aleksandrije. To s jedne strane ovisi o sve većem broju kršćana na selu. te njegova valjanost ovisi o njihovoj privoli. koji je sačinio biskup Kornelije u jednom pismu Fabiju Antiohijskom. stoljeća. čitač pri bogoslužju. on je Božji namjesnik u općini. Prema tome je u službi općine 7 podđakona. a akoliti opet podđakonima. Nabrojeni su u popisu rimskoga klera. Čovjek koji se više nego jednom ženio. Treće stoljeće pokazuje znakove sve većeg značenja prezbiterske službe. koje nastaju u tom stoljeću u važnijim gradovima Rimskoga carstva. što će prezbiteru također donijeti novo i prošireno područje djelatnosti. Ti biskupi imaju također pravo zarediti izabranoga kao što to stoji već u Hipolitovu Crkvenom uređenju. on je slika Božja i posrednik između Boga i vjernika. a njegovoj službi veće značenje. daljnje je obrazovanje. Napokon. Često spominjanje prezbitera prilikom podjeljivanja krsta u Hipolitovu Crkvenom uređenju ovdje je jednako značajno kao i naglašavanje njihove uloge prilikom ređenja novih prezbitera. Budući da svim svojim životom treba biti uzorom općini. kojima zajedno s biskupom polažu ruke na glavu. Prezbiteri zauzimaju u »Didaskalia« općenito još onaj položaj koji im već pripisuju Ignacijeve poslanice. Ova posljednja zadaća bila je povjerena egzorcistima. Budući da đakon treba izvijestiti biskupa o svim događajima unutar općine. to se onda ima sigurno shvatiti tako da se ne isključuju susjedni biskupi. gdje se za vođu općine nije mogao postavljati biskup nego samo prezbiter. tumač kojega mora biti biskup. biskupovo »uho i usta. Uporno. kojima su povjereni. koja potiču na pravdu. oduševljeno naviještaju Božja dobročinstva. no oni ostaju ispod položaja đakona.provincije imaju mjerodavna udjela u izboru. doduše. dolaze češće u dodir s pojedinim članovima općine te su stoga. 42 akolita i 52 egzorcista. Đakoni kao službeni pomoćnici biskupa. Ostiarij je bdio nad ulazom u prostorije namijenjene bogoslužju i branio prilaz nepozvanima. koji je bio namijenjen malim općinama. U svakidašnjici prosječne kršćanske općine prezbiteri još uvijek zauzimaju položaj iza đakona. već jasno pokazuje početak razvitka »župe« . preporučuju dobra djela. tako da biskup prilikom svojega izbora treba po mogućnosti imati barem pedeset godina. Ako ovo sa stanovitim naglaskom kaže da biskupa mora birati sav narod. ali nemaju prava na udio u darovima općine. kad biskup uslijed svojeg utamničenja ili bijega nije više mogao osobno upravljati općinom. poželjno. kako kažu »Didaskalia«. dok se podđakoni imaju smatrati izravnom pomoći đakonu. . Tu je instruktivno Ciprijanovo pismo koje opunomoćuje prezbitere i đakone da u slučaju opasne bolesti mogu primiti ispovijed palih i pomiriti ih s Crkvom. prije svega u brizi za siromašne i upravi crkvenog imanja. Jedva može biti sumnje da je takav seoski prezbiter. Služba koja se od ordines minores najčešće spominje jest lektor. progonima. imao i pravo slaviti euharistiju. Sirska »Didaskalia« pokazuju na jedinstven način nadmoćan položaj biskupa u njegovoj općini. ali moraju govoriti i o budućoj srdžbi prilikom Božjeg suda. Ciprijan smatra način izbora koji vrijedi u sjevernoj Africi božanskom predajom i apostolskim običajem koji je nadaleko proširen. kao ni jedan drugi pretkonstantinski spis.

stoljeća urasla u odnose koji je neosporno razlikuju od prethodne periode te opravdavaju njezinu karakterizaciju kao vanokršćanske velecrkve. stoljeću počinje razvoj koji smjera na proširenje biskupske nadležnosti na sve veća područja. koji je po uzoru na antikne filozofe sada predavao i »filozofiju« kršćanstva. Nesposoban da primi duhovni stalež. u crkvenu pokrajinu. a ima samo jednog biskupa za upravitelja. Odredbe državnih vlasti. kontrola i uprava kojega napokon pripada biskupu. a sinoda u Elviri primorana je ustanoviti posebne propise o trgovačkim poslovima klera. iregularnosti zapažaju se jasno već u 3. provodi se organizatorski preokret. stoljeća. Isto tako se podđakon nije redio polaganjem ruku. Prinosi vjernika za različite zadaće općine stjecali su se u zajedničku općinsku blagajnu. primao nikakva reda. dapače. Prema tome je klerik svoje teološko znanje stjecao najprije u katekumenskoj školi i osobnim studijem. Državne vlasti znale su za taj crkveni posjed. Počeci tzv. govore također da je u 3. na nekim područjima u korepiskopu. stoljeću država priznavala Crkvi sposobnost posjedovanja. Prvi je dan metodom ranokršćanskog misioniranja. Mnogostrukost crkvenih službi. koje se trudi da zasadi kršćanstvo najprije u napučenim . no lektor nije. Tako općine posvuda dolaze do crkvenog imovinskog fonda. dakako. Prinosima u novcu i predmetima svakidašnje upotrebe (živežne namirnice i odjeća) priključila su se uskoro darovanja kuća i zemljišta. O izobrazbi klera za njegove vjersko-crkvene zadaće nema iz tog vremena gotovo nikakvih podataka. postala vrlo važna. kojima upravljaju tamošnji svećenici ili pak neki klerik iz biskupskog sjedišta. Tertulijan i Origen govore o problemima posjeda posve javno. što se smatralo pomanjkanjem hrabrosti u ispovijedanju vjere. napokon se i vlastita kastracija smatrala zaprekom za ređenje. kako naglašuje »Traditio apostolica«. pozivao isključivo biskup. Tako u 3. to iz toga slijedi da novonastale općine nisu automatski dobivale biskupa. isto je tako krštenje primljeno u bolesničkom krevetu (baptismus clinicorum). bio je. Oblikovanje bogoslužja u liturgiji krštenja i euharistije. potužiti na preveliku revnost nekih biskupa oko gomilanja posjeda. tako da se posjed crkvenih općina već prije Konstantina sastojao iz novca i nekretnina. kao i za prezbitera i đakona.U te je službe. stoljeću i izgradnju njihove organizacije. nije taj posjed dirala. mogao upitati za savjet svoju općinu. Ako država. I u tom se razvoju jasno vidi da je Crkva 3. i do kršćanske općine koja u prezbiteru. dobiva vlastitog no uvijek biskupu podređenog dušobrižnika za svoje neposredne vjerske potrebe. iako se to u Origenovo vrijeme još nije općenito priznavalo. nego su ostajale podložne susjednim velikim općinama. pripadaju najznačajnijim pojavama te vrste. Kako su biskup i đakoni u većim općinama bili posve zauzeti svojom službom. prema prilikama kod nekog obrazovanog kršćanskog učitelja. Poznavanje liturgijskih funkcija dobivao je neposrednim sudjelovanjem u bogoslužju svoje općine. Biskupske općine 3. onaj koji je jedanput morao obaviti javnu crkvenu pokoru. isključivalo iz crkvenih službi. U vezi s tim valja još posebno govoriti o pojedinačnoj biskupskoj općini kao nosiocu crkvenog imetka. Ostali klerici živjeli su od svog privatnog posjeda ili dohodaka iz svoga zvanja u civilnom životu. stvaranje daljnjih hijerarhijskih službi. koja je. koja se razvijala. Ona ne podliježe još nikakvim ustaljenim normama crkvenog vodstva. koji dovodi do dvaju novih oblika: do većeg biskupskog područja koje obuhvaća nekoliko kršćanskih općina u gradu i na selu. onda to pretpostavlja priznavanje pojedinačne općine kao vlasnika crkvenog posjeda po građanskom pravu. stoljeću. Uz to je jedan drugi proces na području organizacije važan za mnoge biskupske općine. kao što smo već spomenuli. pogotovo u velikim gradskim općinama 3. one rastu ne samo brojčano nego i u lokalnom smislu. koji se uplaćivao u arca općine. Nadopćinski oblici organizacije Nastajanje velecrkve očituje se prema van osobito jasno u povezivanju pojedinačnih biskupskih općina u jednu nadređenu tvorevinu. Njezino nastajanje uvjetuju prije svega dva čimbenika. Lektoru je biskup prilikom primanja u službu pružao knjigu. stoljeća Već smo često upozoravali na rast općina u 3. ono je išlo na račun općih darova vjernika za sveukupne potrebe općine. koja je vjerojatno već vrlo rano postala stalnom ustanovom. Ciprijan se mora. koje nakon prestanka Dioklecijanova progona naređuju vraćanje zaplijenjena imetka pojedinim kršćanskim općinama kao pravovaljanim vlasnicima. Ako sada u Egiptu postoje crkvene zajednice i na selu. koja je odatle nužno proizlazila. koji je. U Tertulijanovo vrijeme poprimili su ti prinosi karakter dobrovoljnog mjesečnog poreza. bila je dužnost vjernika da se brinu za njihovo izdržavanje. osim pojedinim odredbama. pružala je mogućnost da kršćanin na nekom nižem stupnju službe stekne potrebna iskustva i polako dobije produbljeno vjersko znanje i sve veće poznavanje zadaća višega stupnja.

Galacija. kako se vidi iz neke Tertulijanove napomene. dok u sjevernoj Africi još uvijek nisu bile poznate. Iz popisa sudionika nicejskog koncila.gradovima. stoljeću sve više i na Istoku: Antiohija i Aleksandrija. počevši od 4. koji se i odazivaju. Time se glavari tih dvaju istočnih biskupskih sjedišta priznaju kao neke vrste nadmetropolita: nastao je temelj za kasniji razvoj patrijarhata. Tako se na jednoj sinodi prilikom spora oko datuma Uskrsa sastaju biskupi palestinske Cezareje. koje su od početka 2. Isto smo tako češće mogli ustanoviti jeku na takve zahtjeve za prednošću. stoljeću intenzivno nastavlja razvoj. Ne dolazi do oblikovanja većeg broja crkvenih pokrajina u pravom smislu riječi kao na Istoku. Misioniranje daljnjih većih mjesta u provinciji polazi po prirodi stvari iz biskupske općine glavnog grada provincije. stoljeća. prirodno. I tu nicejski koncil potvrđuje razvoj 3. izvažava u naslovu metropolita. Tu nastaju prve općine. Elije. na sinodi u Ikoniju u Maloj Aziji. posebno bavila slučajem Pavla iz Samozate. Ptolemaide i Tira. Te su se sinode na Istoku sigurno na početku 3. ili je bila ona koja se godine 264-268. koja se. s kojim se sporazumijevaju o datumu Uskrsa. Ta se tradicija. Da su se slične tendencije pojavljivale i u drugim krajevima. što ih u 3. Libije i Pentapolisa. koji se navode u redoslijedu državnih provincija. Tako su Rim i Kartaga crkvena mjesta takvog položaja koji daleko nadilazi običnu crkvenu metropolu. Dva se takva nadređena mjesta javljaju u 3. naime u Siriji i Palestini. Kad u 3. iz čega proizlazi posebno priznavanje i poštivanje rimske općine unutar sveopće Crkve. U Antiohiji se sastaju također sinode. doduše. skupovi svih tadašnjih italskih biskupa. stoljeća povezale biskupe stanovitih područja kad se ukazala potreba da se posavjetuju radi važnih crkvenih poslova. Isto tako su sinode. stoljeću kartaški biskup saziva sinode. kanona Niceje. stoljeća uobičajile. počeci kojega su se već jasno mogli uočiti u poapostolsko vrijeme. premda je taj administrativno pripadao Kreti. Prednost Rima i njegova biskupa Već smo nekoliko puta imali prilike ukazati na osobit utjecaj koji je rimska općina vršila na razna pitanja i događaje što su prelazili područje interesa obične biskupske općine. Spomenuti biskupi održavaju veze i s aleksandrijskim biskupom. nalaze u dvjema provincijama. biskupu matične Crkve stanovita vodeća uloga. stoljeću održavaju rimski biskupi.. U tom savezu pripala je. proizlazi da su se nadopćinska povezivanja u crkvenu pokrajinu kasnije. Time se već u 3. Herakleje i Cezareje nastojali zadobiti prava nadmetropolita političke dijeceze Azije. njegov se poziv upućuje biskupima svih sjevernoafričkih državnih provincija. Biskupima u Rimu. nego neposredno do natprovincijskog povezivanja svih biskupskih sjedišta u sjevernoj Africi s jedne strane. biskup kojega kontrolira poslove biskupija libijskog Pentapolisa. Cilicija itd. prilagodila granicama političkih provincija. te se pri tom izričito ukazuje na sličnu prednost Rima. Isti koncil već pretpostavlja postojanje crkvenih pokrajina. Tu valja osobito naglasiti da je u svrhu pronalaženja apostolske predaje pripisivao rimskoj općini vrlo veliku vrijednost. kad svim biskupima pokrajine pripisuje pravo da u svojem okrugu uspostave biskupa. Isto tako oko sredine 3. očito na području političke dijeceze Oriensa. pri čemu je bilo značajno što su općine tih velegradova bile ishodište krtstijanizacije područja kojima su crkveno vladale. koja nadalje pokazuje da su se takvi sinodalni sastanci izvana smatrali važnim i uglednim predstavništvom kršćanstva. I misijski interesi antiohijskih biskupa prelaze područja crkvene pokrajine. i Antiohija ima ista prava. stoljeća sudjeluju biskupi različitih državnih provincija. čija se sjedišta. Tracije i Ponta bez trajna uspjeha. a metropolitu pokrajine pridržava pravo potvrđivanja. a u srednjoj i južnoj Italiji s druge. kanon Carigradskog sabora (381) jasno izražava da su biskupi Efeza. može prepoznati u . Tako je nastao odnos povezanosti svih novoosnovanih općina sa središnjom biskupskom Crkvorn. vidi se donekle iz 6. te prema tome u prvom redu u glavnom gradu neke provincije Rimskog carstva. stoljeća: aleksandrijskom biskupu podređene su sve biskupije Egipta. Već poznate podatkce valja ovdje povezati u jedinstven pregled s još nenavedenim činjenicama i iskazima crkvenih pisaca toga vremena. koji nisu obuhvaćali samo biskupe pojedinih političkih provincija nego i druge. barem na Istoku. kao što pokazuju njihova nastojanja oko Cilicije ili Osroene. međutim. odnosno Kartagi. Pitanje uskršnjeg datuma i montanistički pokret navode se kao motivi za takve sastanke. U prikazu crkvene borbe protiv gnosticizma bilo je već prilike da se ukaže na značenje koje je Irenej Lyonski pridavao apostolskoj predaji za spoznaju istinske nauke. No više od misijski uvjetovane veze nastajanju crkvenih pokrajina pogodovale su sinode. te zato ta mjesta podržavaju uže veze s matičnom Crkvom. na koje dolaze biskupi cijele Sirije i istočne Male Azije. kao što je to trebala biti sinoda protiv novacijanizma godine 251. kao što su Kapadocija. Na latinskom Zapadu osjeća se tendencija za stvaranjem nadopćinskih tijela tek kasnije te se ono i provodi u drugom obliku. Isto vrijedi za biskupsko sjedište u egipatskom glavnom gradu. pripalo je vodstvo tih organizacijskih tvorevina. Tek 2.

naime. dokazuje ekskomunikacija koju je izrekao nad monarhijancem Teodotom. koje poduzima papa Stjepan (254-257). Da se Viktor i inače osjećao čuvarom pravovjernosti. Ako se pod hanc ecclesiam razumije neka Crkva neposrednog apostolskog osnutka. Viktor ne izriče na čemu se temelji ta njegova svijest. Irenejeva misao očito je ova: apostolska predaja nalazi se sa sigurnošću u općinama koje se neposredno temelje na apostolima. dakle. Može se protumačiti samo sviješću rimskog biskupa da se može miješati u poslove i onih udaljenih općina obavezujući ih. Zanimanje za sukcesiju rimskih biskupa. u tom bi se slučaju omnis ecclesia moralo odnositi i na svaku gnostičku općinu. jer su tu. ali ona nije jedina23. koji se drugdje često vrlo dobro razabire. pokazuje i hebrejski kršćanin Hegezip. Ako tom prilikom odlučno traži od maloazijskih općina da slijede taj običaj te se u slučaju nepokornosti grozi najtežim mjerama. Njegovu uputu da se oko toga problema održe sinode slijede i maloazijski biskupi. tj. koja slijedi i o kojoj se stoljećima. dakle. kao što svi znaju. biskupi koje polaze u nepatvorenom nasljednom nizu od apostola. Kad Polikrat u svojem odgovoru papi Viktoru naglašeno navodi velike likove azijske Crkve iz prošlosti. No dosta je tu sukcesiju dokazati kod »najveće. traži istinu. tj. Biskup Polikrat Efeški i članovi njegove sinode opiru se rimskom zahtjevu jer misle da ih veže apostolska predaja. posebna prednost Rima povezuje s činjenicom da njegova općina počiva na najčišćim apostolskim temeljima i da je uvijek ostala vjerna nauku vjere koji su joj predali apostoli. Iako se slavni Irenejev tekst mora napustiti kao dokaz za ranokršćansku svijest o primatu. bila bi još daleko značajnija kad bi se Irenejeva rečenica. Irenej sažima: s takvom Crkvom. Ta u sebi već vrlo impresivno prikazana važnost rimske općine. ali bez zadovoljavajućeg rezultata diskutiralo. Bazilid iz Emerite i 23 Teškoća interpretacije dijelom je uvjetovana time što ne postoji pratekst. n. Nekoliko desetljeća kasnije isključit će rimski biskup Kalisto iz crkvenog zajedništva Sabelija zbog hereze. Nautinu polazi za rukom dokazati da gramatička struktura rečenice onemogućuje hanc ecclesiam protegnuti isključivo na rimsku općinu. onda je rimski zahtjev za vodstvom vrlo jasan i daleko nadilazi onu prednost koja se pripisuje Rimu kao čuvaru apostolskih predaja. nikad nijednu gnostičku sektu ne zove ecclesia. gdje nalazi predaju. kojoj bi čak pripadala stanovita principalitas. Napose se važni čine pokušaji P. koja slavi Uskrs u nedjelju nakon 14. On se za pravovaljanost rimske prakse. koja se temelji na njezinu (apostolskom) podrijetlu. ipak se time ne dovodi u pitanje njezin razvoj. kada je riječ o nalaženju istine. međutim. i B. mogu se opovrći svi utemeljitelji gnostičkih sekti. nju su. naći će je u Rimu. da se u završnom dijelu conservare shvati u smislu τηρειν te u ab his qui sunt undique gleda gnostike. U svojoj borbi protiv gnostičke hereze nastoji utvrditi vjersku predaju u važnijim kršćanskim općinama svoga vremena. . Tu se. ima ih više. taj odnos ne proizlazi nužno iz samog smisla niti je lišen ozbiljnih jezičnih teškoća. I tu se rimskoj općini pripisuje specifično značenje za spoznaju neiskrivljene apostolske predaje. mora se slagati svaka pojedina općina. Petar i P'avao«. najstarije i najpoznatije Crkve«. utemeljitelji Petar i Pavao. nisana. jer je takva Crkva uvijek čuvala apostolsku predaju. može se slutiti da je Viktor u korist rimskog zahtjeva spomenuo da su Petar i Pavao utemeljitelji njegove općine.svakoj Crkvi. koje polazi iz istih motiva. »ustanovila i izgradila oba slavna apostola. Putovanja od općine do općine vode ga i u Rim. Tko. Zatim. Irenej. Bottea: Irenikon 30 (1957) 156-163. morala sa sigurnošću primijeniti na rimsku Crkvu. Bottea n. Isto tako uz Smirnu navodi Tertulijan i Rim kao primjer Crkve koja nasljedni niz svojih biskupa može povezati s nekim apostolom. a njezin popis biskupa dokazuje da je u njoj »apostolska predaja i propovijedanje vjere« doprla do naših dana. što je jedan biskup prenosi na drugoga (διαδοχή). poziva na apostolsku tradiciju. od kojih apostolsku predaju valja “čuvati”. koji je živio otprilike u Irenejevo vrijeme. Naprotiv čini se neodrživim njegovo tumačenje da se to odnosi na ecclesia universalis. i svaka od njih posjeduje veću snagu za nalaženje istine. koju su utemeljili apostoli. Nautina: RHR 151 (1957) 37-78. Većina sinoda odlučuje se za rimski običaj. Dva španjolska biskupa. onda se lako razumije da takvoj Crkvi pripada potior principalitas nasuprot svakoj drugoj kršćanskoj općini koja svoje podrijetlo može izvesti samo posredno od apostola. to mu je dokaz za nepatvorenost njihova nauka. rimske. Međutim. Pažnje vrijedan čini se prijedlog B. mj. Izraz svijesti o posebnu položaju rirnskog biskupa unutar sveopće Crkve susrećerno u raznim mjerama disciplinskog značaja. Jedna od njih jest rimska i ona je osobito prikladna za pronalaženje apostolske predaje. premda o tome misle drukčije nego Rim. U nizu apostolskih utemeljenja ističe se Rim. nego obična kršćanska općina. Na svijesti o prednosti rimske općine u utvrdivanju apostolske predaje zasniva se i ponašanje rimskog biskupa Viktora (189-198) prilikom spora oko Uskrsa. jer u maloazijskoj praksi vidi heterodoksiju. predajom dobivenom istinom. koja se našla u Rimu. isključenjem iz crkvenog zajedništva. se uvjerava da dijadohe ide sve do posljednjeg biskupa Eleuterija.

koje nesumnjivo odaju Ciprijanov stil. Još je značajniji već spomenuti slučaj biskupa Marcijana od Arlesa. govori i oblik 4. koji je dopuštao da pali iz njegove općine. oni nose pisma »k Petrovoj stolici i glavnoj Crkvi. kojim Ciprijan priznaje prednost rimskog biskupa. Cilicije i drugih susjednih provincija odlučili da se valja držati običaja ponovnog krštavanja montanista prilikom njihova prijelaza u katoličku Crkvu. ali početak jedinstva počiva na Petru. Ovaj put se Ciprijan Kartaški obraća pismom papi Stjepanu i od njega zahtijeva odlučan postupak protiv Marcijana. čije ime neka objavi afričkom episkopatu. što ga nalazi izrečeno kod Mt 16. Isto uvjerenje vlada u Galiji. čini se. odlučnog pristaše Novacijana. 18s u riječima Gospodina koji je određenjem Petra za stijenu objavio da samo »na jednom izgrađuje Crkvu i da jedinstvo potječe od jednoga«. Oko godine 220. Čini se da ga nije izveo ni u svojoj svijesti. gdje su se kršteni u nekoj heretičkoj sekti primali u općinu jedino polaganjem ruku. te tako nije potrebno pretpostavljati kasnije interpolacije sa zainteresirane rimske strane. na kojoj su biskupi iz Galacije. koji šalje u Rim predstavnike da bi pridobili za se rimskog biskupa. kako naglašuje Ciprijan – rehabilitaciju za se i za svojega kolegu.« Smije se smatrati vjerojatnim da su se te rečenice. umiru bez pomirenja. no Petro primatus datur. U jednom pismu papi Korneliju kudi ponašanje protivničkog dijela svoga klera. jer Ciprijan piše na poticaj lyonskog biskupa Faustina. koje. No aleksandrijska je Crkva za biskupa Dionizija zastupala isto mišljenje kao i Rim. rasprostranjena osobito po Maloj Aziji. Taj očiti čin. i sada posjeduju svi biskupi jednu istu biskupsku službu. posjedovali iste punomoći. donekle začuđuje uspoređuje li se s Ciprijanovim teoretskim stavom i njegovim držanjem prema Rimu u sporu oko krštenja u heretika. mogle čitati u »prvom izdanju« njegova spisa i da su izbrisane tek prilikom preradbe u vrijeme spora oko krštenja heretika. govore u prilog priznavanju posebnog autoriteta Rima. u njegovo vrijeme. da ga samo on može definitivno srediti i da Rim može nadležno odlučivati komu se može pružiti crkveno zajedništvo a kome ne. je li još uvjeren da se nalazi unutar Crkve?« i: »Sigurno su i ostali bili isto što i Petar. U cathedra Petri vidi Ciprijan izvor crkvenog jedinstva. da se oni koji su kršteni u heretika prilikom primanja u Crkvu ponovno krste. U prilog primata. jer je uvjeren da je tu mjesto na koje se može prizivati protiv odluke španjolske sinode. našla se Crkva pred pitanjem može li se krštenje. zastupala je sinoda pod biskupom Agripinom Kartaškim isto mišljenje. barem za Španjolsku i Galiju. U tim događajima značajno je dvoje: jedan španjolski biskup obraća se Rimu. koje su tamo primili. Na drugom mjestu naziva rimsko biskupsko sjedište »Petrovim mjestom«. iz kojih su neki od njihovih članova htjeli prijeći u katoličku Crkvu. usprkos svoj pokorničkoj volji. jer je svesrdno zastupao tezu da su biskupi za upravu svojih biskupija odgovorni jedino Bogu. koje ima svoj početak u Petru. kako se nalazi u nekim rukopisima. Ciprijan želi ovdje izraziti uvijek samo vremensku prednost Petra pred drugim apostolima što se tiče prenošenja vlasti vezanja i razrješavanja. posjeduje funkciju sjedinjavanja u katedri svakog rimskog biskupa. izjave o rimskoj Crkvi. Pismo zastupa mišljenje da se slučaj u Arlesu tiče jedino pape. to pokazuje tipičan slučaj spora oko krštenja u heretika. U sjevernoj Mrici nailazimo u Tertulijanovu spisu o krštenju na prvi stav koji se protivi valjanosti. to mjesto može preuzeti takav disciplinski slučaj i pravovaljano ga riješiti.Marcijal iz Asturike. Firmilijan Cezarejski sudjelovao je i sam u radu sinode u Ikoniju (ne prije 230. smatrati valjanim. godine). te se tako pokazuje jedna Crkva i jedna cathedra. Što je Ciprijan u konkretnoj situaciji mislio o pravu rimskog biskupa da autoritativno izdaje naredbe koje vežu svu Crkvu. Različite ocjene heretičkog krštenja i . kako bi ovaj znao s kim treba živjeti u zajedništvu. poglavlja spomenutog spisa. svrgavanje i postavljanje novog predstojnika općine. Na to pitanje nisu sve kršćanske općine odgovarale na isti način. kako se čini. Petru jednaki po časti i vlasti. na kojoj se temelji Crkva. Spor oko krštenja u heretika S problemom krštenja u heretika susrele su se kršćanske općine tek kad su se oblikovale donekle brojne heretičke (ili shizmatičke) skupine. prema njegovim vlastitim riječima. iz koje je poteklo jedinstvo biskupa«. Bazilid je pošao u Rim i postigao – krivim prikazom slučaja. doduše. Ako je bila riječ o bivšim poganima koji su bili kršteni tek u heretičkoj zajednici. jer su apostoli. Aleksandrijski teolozi zauzimali su također kritični stav prema heretičkom krštenju. Ciprijan ne izriče zaključak da taj izvor još i tada. U svojem spisu »O jedinstvu Crkve« govori Ciprijan o utemeljenju Crkve. Među Ciprijanovim spisima nalaze se. Prema tome. tj. doduše. prihvatili su za Decijeva progona žrtvene potvrde i bili su zbog toga i zbog drugih prijestupa svrgnuti. iako se o njegovoj valjanosti nisu posve izjasnili. Na Istoku je praksa. No podrobnija analiza Ciprijanova načina govora primorava nas da se odreknemo tih tekstova kao dokaza za postojanje ideje o rimskom primatu kod sjeveroafričkog biskupa. Ostali apostoli bili su. gdje stoji: »Tko napušta Petrovu stolicu.

Iz toga je jasno da se Stjepan pozivao na Mt 16. na kojoj je sudjelovalo 87 biskupa iz triju provincija. Opširan odgovor kapadocijskog biskupa pokazuje koliko su se maloazijski biskupi osjetili pogođenima postupkom pape Stjepana. a da jedna strana nije osjećala praksu druge kao nepodnošljivu. dao uputu da je ni u općini nitko ne primi.postupka s krštenima. Sinoda u proljeće 256. tko nema Duha Svetoga. ali se jasan odjek nalazi u Ciprijanovu dopisivanju. no začuđujuće nedosljedno piše kako nikome ne želi naturiti svoje mišljenje. Pismo Firmilijana Cezarejskog. nego se valja dati voditi razumnim zaključcima. koja je došla do istog zaključka. zbog pitanja o heretičkom krštenju tada nije došlo do dugotrajnijeg raskola u ranokršćanskoj Crkvi. Afrički biskup Magnus obratio se Ciprijanu s pitanjem moraju li se »oni koji dolaze od Novacijana« u katoličkoj Crkvi ponovno krstiti. daje dobrodošlo osvjetljenje smislu tih mjesta. kojega je Gospodin izabrao kao prvoga. a 24 Ep. 18s i kao Petrov nasljednik tražio za se i Petrov položaj u Crkvi. 1-2. koje se sačuvalo u Ciprijanovu dopisivanju. gledana povijesno. morala razviti i razjasniti tek u dužem procesu. sada se po prvi put i formalno obrazlaže biblijskim tekstom. postavlja tezu da u takvim pitanjima nije dovoljno pozivati se jednostavno na predaju. jer svaki biskup slobodno upravlja svojom općinom. Stjepanovo je pismo navodno sadržavalo još neka »ohola mjesta koja ne ulaze u predmet«. probija i učvršćuje. Prisutna je i oštrica uperena protiv Rima. nasuprot takvim otporima. koja im pripada u čitavoj Crkvi. No do teškog spora u tom pitanju došlo je uskoro nakon sredine 3. Iz čitava se dosjea vidi da je Ciprijan smatrao rimski običaj i shvaćanje o valjanosti heretičkog krštenja na kojem je počivao teškom dogmatskom zabludom. u jednom Ciprijanovu pismu. nego je. Stjepan uopće nije primio. 74. Uz formulu nihil innovetur. Ne iznenađuje što je taj zahtjev naišao na otpor. Ciprijana osobito pogađa načelo kojim rimski biskup opravdava svoj stav: »Nikakvih novotarija. ne može ga niti davati. jer time želi žigosati Ciprijana kao novotara 24. Ipak. No po Ciprijanu bili su još uvijek »neki naši drugovi« u sumnji nije li afrička praksa ispravna. nego ostati vjeran predaji«. dakle. Biskupsku delegaciju. Sličan upit osamnaestorice numidijskih biskupa predložio je Ciprijan sinodi iz godine 255. 8). Oba glavara suprotnih shvaćanja na Zapadu uskoro su umrla jedan za drugim. papa Stjepan još 257. pisanom nakon sinode. Petar. Ep.J. grozeći se izopćenjem. Riječ je tu o načelu kojim je Rim branio tradiciju svojega obreda već kada je Novacijan pisao raspravljajući o pitanju rekoncilijacije lapsorum: nihil innovandum putavimus (Ciprijan. Ciprijan je bio obaviješten da se inicijativa pape Stjepana u pitanju heretičkog krštenja ne ograničuje na sjevernu Afriku. ipak nije zato stavljao neke arogantne zahtjeve i tvrdoglavo tražio prvo mjesto (primatus). Ciprijanov đakon Rogacijan donio je Firmilijanu izvještaj svojega biskupa o dotadanjem toku diskusije u sjevernoj Africi. Kako se vodeća uloga Rima u povijesti Crkve jasnije javljala tek u situacijama koje su zahtijevale njezinu aktivizaciju – takve su situacije sve brojnije u toku rasta Crkve – tako se i ideja primata. dapače. kad su različita shvaćanja našla svoje nepopustljive branitelje u Ciprijanu Kartaškom i Stjepanu Rimskom. Ciprijanov opširan odgovor je nedvosmislen: krst je povjeren samo katoličkoj Crkvi i jedino je njezino krštenje valjano. bila prisutna većina ondašnjih 200 biskupa – Ciprijan je još jednom dao potvrditi svoje stanovište. naime. pun ironije dodaje da ipak ima ljudi koji se u svojoj tvrdoglavosti ne daju odvratiti od jednom stvorene odluke. nisi quod traditum est usp.. još je jednom raspravljala o pitanju. Dolger: AuC I (1929) 79 s. To je značilo prijekid sa sjevernoafričkom Crkvom. Rimsko pismo bilo je odaslano i maloazijskim općinama te je tražilo da ove napuste svoju praksu ponovnog krštavanja. Mauretanije i Numuidije – nije. To je dotad najznačajnija demonstracija rimskog prvenstva koju je izveo jedan rimski biskup. koju je vodio Ciprijan. kao i svoje dosadašnje dopisivanje o predmetu. a Ciprijan je na njezin zahtjev pisao papi Stjepanu i priložio zaključke lanjske sinode. osjeća se vrlo dobro stanovita razdraženost prema takvima. F. Već i u ranijih rimskih biskupa de facto prisutna svijest o prednosti. Ciprijan. Ciprijan Kartaški je svojom borbom za razumijevanje Mt 16. 30. . a Stjepanov stav kao zabludu. mogle su očito desetljećima postojati u Crkvi jedna uz drugu. svjestan da mora imati i obavljati službu i zadaću Petra u cijeloj Crkvi. koji će se ubuduće sve više smatrati presudnim dokumentom rimskoga primata. godine. kojemu isključivo pripisuju krivnju za raskol i kojega Firmilijan uspoređuje s Judom. godine. 18s primjer takvog prolaznog stupnja u tom procesu razjašnjavanja. koja je pošla u Rim sa zaključcima. Odgovor pape Stjepana na to pismo nije se sačuvao. Tu također stoji da se Stjepan u svojoj ludosti »hvali svojim biskupskim mjestom i vjeruje da je nasljednik Petra. koji je iz toga slijedio. Na trećoj sinodi u rujnu 256. na kome počivaju temelji Crkve«. Oba vodeća biskupa sjeverne Afrike i Male Azije nisu se podložila Stjepanovim zahtjevima. Osim toga. Čini se da je daleko značajnije što se misao o primatu. Stjepan je provodi čak uz cijenu raskola. Africa proconsularis. Jedno Ciprijanovo pismo karakterizira Stjepanov odgovor kao »bez poznavanja stvari i nepromišljeno sročen«. stoljeća.

njegov kormilar Krist. Kratka napomena iz jednog od tih pisama papi Stjepanu. stoljeću U prethodnom poglavlju pokušali smo ocrtati sliku svih značajnih izražaja života ranokršćanske Velecrkve. no ni on a ni drugi kršćanski »rimski hodočasnici« iz toga vremena ni jednom riječju ne govore da bi ih privlačio glas ili ugled glavnog grada kao takvoga. jer je njemu povjerena cathedra Christil06. kraljicu u zlatnoj odjeći i obući. te su pustili da najprije sve ostane po starom. Začuđujućom sigurnošću obuhvaća ovdje simbolički govor uvjerenje o položaju rimskog biskupa. i kršćanski jezik simbola usvaja tu temu da bi na svoj način izrazio stvarnost ili je učinio pristupačnom u novom obliku. ne samo teološki opravdava i razumom prihvaća. djelovala sve do istočnih provincija Carstva. Vlasnik tog broda je Bog. nego se neposredno obratio njegovoj općini i upozorio je na učitelje kod kojih postoji opasnost da krivotvore dotadašnje crkveno naviještanje o Trojstvu. koja je proizlazila iz te kršćanske općine na Zapadu. kojem povjerava svoju katedru. poslanstva. Na Istoku je harni biskup Dionizije Aleksandrijski pokušavao posredovati između ta dva logora. Njegova se daljnja misao lako pogađa: ne bi li i u raspravi o heretičkom krštenju trebalo izbjeći svaku shizmu? I kod Stjepanova nasljednika Siksta (257-258) zauzimao se Dionizije u istom smislu. Ona se očituje najviše u prenošenju jedne ljudske prariječi na Crkvu. k!oji se tako marljivo trudio oko mira u Crkvi. I Origen je vidio Rim. Čini se da je za Sikstova nasljednika Dionizija (260-268) spor između Rima i maloazijskih biskupa bio riješen. hvali slogu svih istočnih biskupa u borbi protiv novacijanizma. izviđač biskup. Toliko rječit i rasprostranjen simbol crkvene lađe sada se oblikuje u sliku Crkve kao Petrove lađe. Tu se pjesničkim jezikom izražava koliko je privlačna snaga. koju nam ta slika pokazuje. poslanici Pseudoklementa apostolu Jakovu. imaju često samo jedan cilj. stoljeća potječe himnička pohvala rimskoj Crkvi iz ustiju kršćanina Aberkiosa iz Frigije. tolerirajući dotadašnju praksu protivnika. Ono što kaže Origen. koja se ljubi kao majka vjernika. koja stoji kao uvod u klementinske »Recognitiones« i koja je vjerojatno rimskog podrijetla. koja dolaze u Rim i o kojima je prije češće bilo riječi. koji je »predsjedatelj istine« . Susrećemo ga već u jednom tekstu ranog 3. on je drugi kormilar broda Crkve. Njihovi nasljednici nisu više bili tako osobno umiješani u spor. kad će se upotrebljavati u svrhu crkvene politike. rujna. iz προκαθημένη της αγάπης Ignacijeve poslanice Rimljanima ovdje je postao προκαθεζωμένοσ αληθείας . koji ne preza ni pred biskupom tako neporecivih zasluga kao što je Dionizije Aleksandrijski pokazuje da se rimski biskup osjećao odgovornim za očuvanje prave vjere u čitavoj Crkvi. pisma. činjenici. postići potvrdu svojih zahtjeva ili shvaćanja od te općine i njezina biskupa. no u klementinskim »Recognitiones« njezina je simbolika teološki bogatija. Rimski je biskup od njega Ine samo zatražio točan prikaz njegovih nazora. tako postoji i pobožnost prema Crkvi. Biskupu. Iz ranog 3. koga je »zaklinjao«. No aleksandrijski biskup Dionizije. To se ime pripravlja personifikacijom »vjere« kao majčinskog lika kod Polikarpa od Smirne i kod Herme. Lyonski kršćani prvi na Crkvu primjenjuju ime majke kao odavno . oni tako svjedoče o prisutnosti vrlo rasprostranjena uvjerenja da i općini i biskupu pripada jedinstven položaj. I Novacijan u pismu koje piše Ciprijanu za sedisvakancije od 250. u toj je stvari uputio samo Rimu šest pisama. doživio je na vlastitoj koži da je rimski biskup pozivao na red svakoga tko je zastupao kriva ili dvosmislena shvaćanja u vjerskim pitanjima. do 251. kome se Crkva ukazuje kao časna matrona. Posjeti. Navicula Petri kao simbol doći će do svoje najveće važnosti u pokonstantinskom razdoblju i u ranom srednjem vijeku. putnici bra6a u vjeri. godine samosvjesno naglašuje da rimska Crkva drži sigurnom rukom konnilo crkvene lađe. kao sve živo. Ta se Crkva ne samo prima na znanje. njezinu stvamost uzimaju vjernici i u svoja srca i osjećaju je kao milosni dar. kad je oko 260.biskup Ciprijan 14. vrijedi sigurno i za mnoge druge: »Želio sam vidjeti prastaru rimsku Crkvu«. najtežu zadaću ima biskup. vrlo značajnoj. šarena je i puna kontrasta. Stvarnost. Na Zapadu se nakon prvog zbližavanja na sinodi u Arlesu Augustinovim dogmatskim radom stvar konačno razjašnjava u smislu rimskog stava i prakse. Tu Petar bodri neodlučna Klementa. kao što postoji krsna i mučenička pobožnost. I ovdje rimski zahvat. To se vidi još na posljednjoj. on mora budno paziti na riječi konnilara (Krista) i glasno prenositi njegove naloge. Pobožnost prema Crkvi u 3. moraju se stoga pokoravati sva braća. 258. stoljeća. U prilog rimskog primata ide i spontano priznavanje. da ne zataji u službi vjernicima koji se nalaze u opasnosti ploveći po moru ovoga života. nad kojom ima službenu punomoć. kao mučenik. Ovdje moramo u tu sliku unijeti posljednju crtu koja takoder pripada toj stvarnosti. u sporu s patripasijancima upotrijebio premalo točne formulacije o razlici između Oca i Sina. narod koji posjeduje sjajan pečat. njegova je dužnost da naviješta istinu onoga čiju katedru posjeduje. njega šalje u Rim neki sveti Pastir da tamo gleda kraljevstvo.

Kao ni jedan drugi pisac 3. U mističkoj viziji gleda Metodije Olimpski Crkvu kako sjedi s desne zaručniku kao bogato urešena kraljica. za Klementa je Crkva djevičanska majka koja svoju djecu poziva k sebi i hrani svetim mlijekom. Radi nje je Logos napustio Oca i sjedinio se s njom kad je bila rođena iz rane njegova boka. stoljeća karakterističnu crtu i treba se smatrati izvorom iz kojega je ranokršćanskoj velecrkvi pritjecao dio njezine životne snage.1-7). iz kojega izviru četiri rajske rijeke. ali je sam bio siromašan u religioznoj supstanciji te je stoga predstavljao napokon samo slabljenje prijašnjih religioznih snaga. poglavlje Proširenost kršćanstva u predvečerje Dioklecijanova progona Uz bogat razvitak nutarnjeg crkvenog života u književnosti i liturgiji. stoljeću. Origen uspoređuje Crkvu s rajem u kojem novokršteni obavljaju djela Duha. tako da to daje kršćanstvu toga razdoblja i izvana značaj velecrkve. mučenici iz godine 177. Po Ireneju. 27. Sve su te slike služile tome da u svijesti članova pribave Crkvi posebnu osjećajnu vrijednost te je učine »dragom« u naglašeno afektivnom smislu. koja naviještaju Gospodina svijetu. Takva pobožnost prema Crkvi. ono bez sumnje postoji. Nutarnje jačanje Crkve u tom stoljeću stvorilo je pretpostavke da joj je do početka Dioklecijanova progona uspio odlučujući misijski prodor u helenističkom kulturnom svijetu. Tako je Crkva po Hipolitu »duhovni Božji vrt usađen u Krista«. moglo je prodrijeti kršćanstvo. koja najneposrednije dira osjećaje vjernika. ono daje crkvenoj svijesti 3. Prodoru kršćanstva išao je nadalje u prilog i razvoj samog poganstva antike. doduše. u izgradnji organizacije i djelotvornoj pobožnosti. Baal od Emese. Te su se šanse na različitim geografskim područjima Carstva i na njegovim granicama različito koristile. Za sirijske dinastije napustila je rimska državna religija svoje dotadašnje temelje. U Ciprijanovim spisima riječ mater ecclesia postala je pravo nomen pietatis. važna je crkveno-povijesna činjenica koja se. stoljeću sastojala se ne samo od pogibeljna raspada političke vlasti Rimskoga carstva. koja je u 3. Bog sunca iz Palmire. u kojem teče struja nepresušive vode. koja je ujedno Kristova zaručnica. svakomu koji je tražio vjeru želio nešto dati. U zagrljaju Logosa s Crkvom začinju se novokršteni. Kateheza priprave na krštenje očito je vrlo rado prikazivala katekumenima Crkvu kao majku koja krštenjem rađa svoju djecu. Istu osjećajnu crtu susrećemo u nazivlju Aleksandrijaca. koji se praznio. dok napokon car Karakala nije njihovim božanstvima otvorio vrata rimskih hramova. U taj prostor. Na njezino mjesto stupio je dalekosežni sinkretizam. ona je isto tako bila kriza dotadašnjih religioznih i kulturnih snaga. koji je. Ciprijan zaziva sliku te majke kad je jedinstvo Crkve ugroženo raskolom. koja su Crkvi pružila mogućnosti za propagandu i misioniranje u dotad nepoznatom obliku. a zatim je hrani i čuva. što je karakteristično za 3. koja su se u miru vratila Bogu. On pjeva o radosti te majke. pomutili su ih samo sporadični progoni relativno kratka trajanja. egipatski Sarapis i perzijski Mitra slomili su okvire starorimske religije i oduzeli joj nutarnju suvislost. Tertulijan predano govori. kojima pojedinačno pripada različita važnost. dok su heretici bez majke.uobičajen naziv. Kriza starog svijeta u 3. o Domina mater ecclesia. koja se majčinskom brigom brine za utamničene. stoljeću bila vrlo proširena. stoljeća. prije svega u svojim pastoralnim spisima. Tu valja najprije spomenuti oba duga razdoblja mira u 3. stoljeće. djeca su koju je rodila. kao ni prije spomenuta krsna i mučenička pobožnost. no on zna i za suze koje prolijeva zbog otpalih. upotrebljava ranokršćansko naviještanje i druge predodžbe da bi svojim slušateljima protumačilo stvarnost »Crkvu« i usadilo im je u srce. heretici nemaju udjela u duhu istine jer ih ne hrane grudi majke Crkve. ne žalosteći svoju majku. njoj se zadaje gorka bol odbijanjem pokore i privrženošću zlu. Katehetski osobito izdašna bila je Ivanova usporedba s trsom i lozom (Iv 15. razvija se Crkva i brojčano. djeca koje nakon krštenja mole Očenaš. Iako se njezino djelovanje u dubinu i širinu u pojedinostima često može teško odmjeriti i odrediti. njegovi uporni neprestani apeli na vjernike da uz bilo koju cijenu održe to jedinstvo dostižu vrhunac u jednoj od njegovih najslavnijih riječi: »Ne može Boga imati za oca onaj tko nema Crkvu za majku«. Na taj izvanredno važan proces u crkvenoj povijesti utjecao je osim spomenutih uvjeta i stjecaj nekih drugih pogodnih faktora. svoju prvu zajedničku molitvu s braćom »kod majke«. Svojom tvrdnjom da toj . novi kultovi s Istoka nalazili su sve više pristaša i u latinskom svijetu. ne može previdjeti. četiri Evanđelja. koje ona ponovno rađa na vječni život i Iprati majčinskom brigom kroz njihov život do završetka. Uz tu sliku Crkve kao majke. Origen je vidi kao zaručnicu Kristovu i majku naroda. koju ona osjeća zbog svoje djevičanske djece i hrabrih priznavalaca. koju oci neprestano primjenjuju na Crkvu vrlo razrađenom simbolikom.

nego i samu obrazovanost. Dionizije. Palestina. Prema aleksandrijskom središtu u 3. koji se bavio i književnošću. je stoljeću usmjereno i kršćanstvo sjeverne Arabije. Ono u svojoj ranoj fazi pustinjaštva posjeduje u Antoniju svog prvog slavnog predstavnika. Origenova učiteljska djelatnost privlači mnoge gnostike i pogane. stoljeća pokušali su aleksandrijski učitelji Klement i Origen pridobiti za kršćanstvo ne samo obrazovane. Domovina kršćanstva. Na početku 3. koji sadrže ulomke Biblije. Istina. no sredinom stoljeća ima svjedočanstava da se i pripadnici koptskog dijela stanovništva priključuju kršćanstvu. najvažniji egipatski biskup sredine stoljeća. nego je za nju nalazilo sve dotjeranije oblike riječi i pisma. I nedavno pronađen stenogram jednog Origenova vjerskog razgovora s nekim biskupom Hierakleidesom u prisutnosti nekolicine biskupa. Origenov lik postiže na Istoku i na Zapadu toliki ugled. a šesnaestoricu njihovih biskupa nalazimo među sudionicima nicejskog koncila. Biskupi arapskih sjedišta. oni su dovoljno široka duha da u taj ideal ugrade one elemente poganske kulture koji ne proturječe temeljnim istinama evanđelja. Za sirijskih careva Filipa Arapina i Galijena zauzimaju kršćani utjecajna mjesta na carskom dvoru. koja se ovdje spominju. Jedan papirus. Prirodno je da je aleksandrijska općina i misijsko središte iz kojega polaze pokušaji kristijanizacije egipatskog stanovništva i susjednih naroda. očito na poticaj biskupa Beryllosa prve glave arapskih kršćana. svijet budućnosti. sudjeluju kasnije na nicejskom koncilu. I u kršćanstvu Zapada javljaju se vrsni i glasoviti pisci. O širenju kršćanstva u pokrajini sve više svjedoče brojni nalazi papirusa na egipatskom tlu. no ostaje neriješeno temelje li se te veze na misioniranju iz Aleksandrije. zaostaje u 3. da posljednji juriš za Dioklecijana više ne može slomiti njezinu snagu. Istok Na početku 3. a drugoj na jugu grada. Kojoj rasi pripadaju arapski kršćani toga vremena. da postaje propagandna snaga vrlo široka djelovanja. pripadala budućnost. napisan je vjerojatno u nekoj Crkvi Arabije. njezin namjesnik piše Demetriju Aleksandrijskom i moli ga da mu pošalje Origena da ga ovaj pouči u kršćanstvu. obraćali najprije grčkom elementu među egipatskim stanovništvom. stoljeća ispovijeda novu vjeru tako jaka i kvalitetna manjina. sve veći broj biskupa dolazi iz obrazovanih slojeva. Oko godine 300. Sigurno je jaka manjina stanovništva Egipta kršćanska. U svom izvještaju o palestinskim žrtvama Dioklecijanova progona navodi Euzebije gotovo samo grčka imena mučenika. Taj veliki porast važnosti i ugleda dovodi kršćanstvu sve veći broj pristaša iz gornjih slojeva poganstva. koje su i obrazovani pogani morali poštivati. sudjeluje na dvjema sinodama. godine. a u vodećim krugovima instinktivno brane prije svega »konzervativci« duhovni i kulturni posjed. No na početku 4. stoljeću za brzim razvojem u Egiptu. koje na sirijsku pozadinu djeluje isto onako kao aleksandrijsko na Egipat. Tu je tvrdnju kršćansko naviještanje toga vremena iznosilo ne samo s velikom sigurnošću u pobjedu. stoljeća počinje uspon aleksandrijskog kršćanstva. od kojih se više od 20 može sa stanovitom sigurnošću pripisati 3. malen broj kojih pokazuje stanje proširenosti kršćanstva. većina poganskog stanovništva još se uvijek protivi pozivu nove religije. Prema kraju stoljeća razvija se u Antiohiji drugo duhovno središte kršćanstva na Istoku. Bilo je prirodno da su se prvi misionari. osobito Pavlovih poslanica. govori o dvjema kršćanskim crkvama u Oxyrinchosu. Jeruzalemska kršćanska općina nije . posjećuje više kršćanskih općina u Fayfunu. koji su govorili grčki. gdje oko 240. koje su očito imale priličan broj članova. koji tamošnju općinu ubrzo čini duhovnim središtem istočnog kršćanstva. Seosko stanovništvo većinom je još uvijek zatvoreno za kršćansku vjeru. kojemu je. o jednoj na sjeveru. Počeci egipatskog monaštva potječu iz 3. Origen uživa velik ugled u kršćana provincije Arabije. sinoptičkih Evanđelja.religioznoj zbirci donosi apsolutnu istinu i u isti mah ono »novo«. koje se sve više javlja. Origen udovoljava molbi. koji svjedoče o sve višoj razini kršćanskog književnog stvaralaštva. napisan oko 300. Kad je za Decijeva progona i sam morao u progonstvo. Ivanova evanđelja i Djela apostolskih. koji pripada koptskom stanovništvu. iskorištavaju on i njegovi pratioci mogućnost da kao misionari djeluju među poganima u mjestu svojega boravka. predmet kojega je bilo pitanje Trojstva. i briga za nauku Crkve vodi ga još češće u glavni grad arapske provincije Bostru. a njegov kasniji prijatelj i zaštitnik Ambrozije najpoznatiji je primjer obraćenika kojega je on pridobio za kršćanstvo i koga su mnogi drugi slijedili. Decijev progon očituje postojanje mnogih kršćana u gradovima i selima izvan Aleksandrije. stoljeću. kako su bili uvjereni. ne može se odrediti. naišlo je na otvoreno prihvaćanje u antiknog stanovništva. Na temeljima kršćanske objave sagradili su novi ideal obrazovanosti. pristaše koje moramo uglavnom tražiti u grčkom stanovništvu gradova. koje su vjerojatno postojale u većini glavnih gradova okruga. stoljeća. a spominjanje raznih biskupa pokazuje porast hijerarhijski organiziranih općina. Oko 20 imena gradova i sela s kršćanskim skupinama ili općinama poznata su iz razdoblja prije Konstantina.

preuređenoj za tu svrhu. I tu uspijevaju obraćenja najprije većinom u obalnim gradovima. Kao novo misijsko područje otvara se kršćanskoj vjeri u 3. stoljeću nastaje biskupija Nisibis. Uspjeh je tu u 3. kao i Seleukia-Ktesifon na Eufratu. »u svakom mjestu bile pune biskupa. Heliopolisu i Palmiri. većina vjerojatno iz većih gradova. prezbitera. U isto vrijeme napreduje kršćanstvo i prema Istoku u susjednoj Mezopotamiji.dosegla značenje koje bi se zbog njezine prakršćanske predaje očekivalo. Crkveno-političko vodstvo Palestine preuzeli su već rano biskupi Cezareje. Hodočašća kršćana iz drugih dijelova Carstva. Sidon. što se tražila njegova odluka o tome komu pripada biskupski stan u sirijskom glavnom gradu i što je car donio presudu. U unutrašnjosti vladala su na vjerskom polju velika poganska kultna središta Boga sunca u Emesi. stoljeća nalazila kršćanska općina. koji se već u 2. kao središnju Malu Aziju. nakon svog odlaska iz Aleksandrije 230. koji su crkvenu pokrajinu zastupali na antiohijskim sinodama. stoljeća također središtem teološke znanosti na Istoku. gdje im se pružaju mogućnosti skupnog naseljavanja. uz ono rimsko. nalazili su se među zarobljenicima i grčki kršćani. U organizaciji njihove Crkve i vršenju kulta daje im Šapur I veliku slobodu. gdje se na graničnom području u garnizonskom gradu Dura-Europos na Eufratu s početka 3. Armeniju. U Osroeni. Berytos. Budući da je jedan perzijski upad bio prodro sve do Antiohije. konačno tu nastanio i uz obilnu podršku biskupa Teoktista mogao nastaviti svoj rad. Kad je antiohijski biskup Pavao iz Samozate zbog posebnih kristoloških naučavanja i sam stajao kao optuženik pred jednom takvom sinodom. Tako u 3. dok ga je s Origenom vezalo srdačno prijateljstvo. poticaj mu je vjerojatno bila Aleksandrija. sredinom stoljeća (252) počinju sasanidski vladari provaljivati na rimsko područje. Ulomak grčkog Tacijanova »Diatesarona«. stoljeće. jer su 22 biskupa iz Celesirije došla na koncil u Niceji. stoljeća toliko da se na početku 4. Ovdje je i sirijska nacionalna osjetljivost igrala svoju ulogu te negativno ocjenjivala kršćanstvo. stoljeća grad može smatrati kršćanskim te tvori središte sirijskog kršćanstva. a prije svega kasniji mučenik Lucijan (> 311). Uglavnom iste odnose nalazimo u Feniciji. U sirijskoj pozadini susretala su se antiohijska misijska nastojanja s onima iz Edese. koji je također pronađen u Dura-Europosu. Sa stanovitim zaostajanjem iza Aleksandrije. broji više biskupskih općina. Mezopotamiju i Perziju. U užoj Celesiriji nastavlja se uspon kršćanske općine Antiohije. buduća crkvena metropola toga područja. stoljeću ostaju obalni gradovi Tir. đakona. pokazuje njegovu proširenost. koji su . gdje ima više Grka. stoljeću. U tom gradu završava Origen svoj život i tamo je pokopan. s kojega se deportiraju brojni sirijski krš6ani u perzijsku unutrašnjost. Ugledni kršćanski učitelji bili su tada u Antiohiji prezbiter Malkhion i Dorotej. Byblos i Tripolis središta kršćanske ekspanzije. Kršćanska općina Cezareje postala je i teološko-znanstvenim središtem kad se Origen. glavnog grada provincije. koja će kasnije postati intelektualnim središtem istočnosirijskog kršćanstva. koja već oko 260. To što je slučaj biskupa Pavla svršio pred rimskim carem Aurelijanom. napreduje kršćanstvo u toku 3. stoljeću bio zamjeran. nego se trudilo i oko širenja kršćanske vjere u udaljenije krajeve. Unutar njezinih zidina zasjedaju od sredine 3. U gradovima Damasku i Paneasu ima kršćana jer je tu grčki elemenat prisutniji. stoljeća sinode. vodi Tir. koja počinju u 3. postaje Antiohija potkraj 3. koji je postavio temelje antiohijskoj teološkoj školi. no među njima i dva korepiskopa što govori u prilog kristijanizaciji sela. po prirodi. te tako nastaju uz čisto perzijske kršćanske općine i one s isključivo sirijskim članstvom. stoljeću ta:ko jasno ocrtavao. Glas Aleksandrijca i njegova bogata propovjednička djelatnost pridonijeli su da se kršćanstvo u tom palestinskom gradu moglo vrlo djelotvorno razviti i da mu oko 300. predsjeda antiohijski glavar. dok misija na selu ima jedva uspjeha. koja već pripada velikom sirijskom prostoru. godine. stoljeća. Njezine kultne prostorije u privatnoj kući. Politički razlozi doveli su zatim do naseljavanja većih skupina sirijskih kršćana u perzijskoj državi. U 3. nisu ni poganski stanovnici bili neskloni. Počeci kršćanske škole u Edesi sežu vjerojatno također još u 3. stoljeću susjedna Perzija. nije rimskoj državnoj vlasti više bilo indiferentno. opet joj sve više podižu ugled. na koje se skupljaju biskupi širokog okolnog područja i kojima. u glavnom gradu Edesi. a knjižnica koju je osnovao svjedoči o njegovu zanimanju za teološku znanost. pokazuje vrlo jasno da antiohijsko biskupsko sjedište. Pojedini misionari mogli su iz područja Adiabene prodrijeti na perzijsku visoravan. O postojanju i drugih općina u Mezopotamiji znamo sigurno iz napomene biskupa Dionizija Aleksandrijskog. ponovno su pronađene. Odatle počinje i misioniranje pokrajine. I antiohijska kršćanska općina postala je misijskim središtem koje nije kristijaniziralo samo neposrednu okolicu. između kojih oko 250. lektora i egzorcista«. iz Tira potječe većina mučenika u progonima 4. jer je njezine učitelje Pantainosa i Klementa vrlo cijenio. Među njezinim biskupima isticao se u ono vrijeme osobito Aleksandar. pokazalo se da je to biskupsko sjedište već tada imalo veliko političko značenje. Neku mjeru te kristijanizacije daje Euzebijeva napomena da su tamnice u Siriji u početku Dioklecijanova progona godine 303. koja su otežavala pristup kršćanskom naviještanju. koje su donosili Grci.

No glavni poticaj za obraćenje cijele zemlje došao je iz Kapadocije. Svojim je djelovanjem gotovo sasvim potisnuo poganstvo. Pavlovsko podrijetlo općine grada Tarza davalo joj je poseban položaj. Firmilijan Cezarejski priznat je vođa kapadocijskog episkopata na godišnjim biskupskim sastancima. Velik broj mučenika pridonio je također njezinu ugledu. To opet navodi na misao o mogućnosti misioniranja od strane perzijskih kršćana. No u to se vrijeme Pont mogao smatrati zemljom koja je uglavnom poprimila kršćansku vjeru. a štov'anje mučenika učinio glavnim svetkovanjima godine. iako je kasnijim biskupima na Pontu ostala zadaća produbljivanja kršćanske vjere. Nakon sloma otpora poganskog svećenstva postala je kršćanska . Vrativši se u domovinu. Pompeiopolis. U Cezareji se Grgur upoznao s kršćanstvom i dao krstiti (oko 285-290). kojega poziva u svoju biskupiju. koji je teološku naobrazbu stekao kod Origena i nakon povratka u domovinu bio posvećen od biskupa Amaseje za biskupa svog rodnog mjesta Neocezareje. iz područja Edese. Tomini kršćani u jugozapadu Indije smatraju. u Epifaniji i Neronijasu. apostola Tomu svojim prvim misionarom. Sklonost puka prema svečanostima u toku godine iskoristio je tako što im je dao kršćanski sadržaj. kad se ono pokazalo nacionalnom alternativom prema ranije prisilno uvedenoj perzijskoj religiji.u Rev-Ardaširu. u Malabaru. oduševljen štovatelj Origena. koju je. smatra je još poganskom zemljom. počeci kojega moraju ležati negdje u početku 4. a osim ovih još sedmorica koja se spominju na popisu sudionika u Niceji. doduše. Tu na jugoistoku bio je biskupom vjerojatno Meruzanes. istina. godine. koja se podrobno bavila disciplinom u općinama Ponta. nisu nikakva pouzdana vrela. godine. Od maloazijskih provincija prednjače i nadalje Kapadocija i Pont zbog ugleda njihovih metropolita. posjedovali vlastitu crkvu. razumljivo je da su njihove simpatije bile na strani imperija koji je postao kršćanskim. no apokrifni Tomini spisi. te je tako Tarz postao sjedištem metropolita provincije. Prodor istočnosirijskih i perzijskih misionara u zapadnu Indiju bio bi s obzirom na jakost perzijskog kršćanstva u to vrijeme sigurno moguć. metropola već oko 240. kao i zbog njihova jakog misijskog zanimanja. Kad Origen jednom spominje Indiju. ili 5. Nakon Decijeva progona sustavno je posjećivao provincijske okruge. kao što se to vidi iz savjetovanja jedne sinode u Neocezareji između 314. postao je velikim misionarom svojega naroda. Na kristijanizaciju Armenije bitno su utjecali njezini susjedi Pont i Kapadocija na zapadu i Osroena na jugoistoku. to je prouzročilo promjenu u držanju Sasanida prema kršćanstvu i dovelo do oštrog progona. Prvi misionari došli su vjerojatno s juga. Onamo je. Biskupske Crkve nalaze se npr. s kojim je i plemstvo zemlje prešlo na kršćanstvo. ostaje jako usmjerena prema Antiohiji. i 325. Maloazijski prostor zadržava i kroz 3. a njihovi su upravitelji zastupljeni na sinodi u Anciri 314. s Ciprijanom Kartaškim savjetuje se pismeno o pitanju heretičkog krštenja te već tako upućuje na kasniju teološku važnost Cezareje. Dionizije Aleksandrijski želi vjerojatno taj položaj metropolite biskupa Tarza naznačiti kad ističe Helena Tarškog pred drugim biskupima Cilicije. nasuprot drugim područjima Istoka. Na kraju progona u Kapadociji su kršćani već u većini. Plodno misijsko polje bile su u 3. No misionar kojem je uspjelo i seosko stanovništvo Ponta u većini pridobiti za kršćanstvo bio je Gregorije Taumaturg. kao što su Amastris. stoljeću za kralja Šapura II stajao krvavih žrtava. Sinope. kojima se uskoro priključila važna Amaseja. stekao točno poznavanje jačine poganstva i vjerskih običaja naroda te prema tome usmjeravao svoju metodu misioniranja. već zacijelo rano većih kršćanskih općina. naime. stoljeće svoju prednost u kristijanizaciji. o čemu svjedoči Kuzma Indikopleustes. među njima i jedan korepiskop. U njegovu djelovanju opaža se dobro smišljen plan misioniranja. vladara Palmire i napokon Rima. a postojanje dobro organiziranih kršćanskih općina oko 525. Kad su perzijski kršćani doznali za crkveno-politički preokret u Rimskom carstvu za Konstantina. pobjegao Armenac Grgur kad su se u njegovoj domovini vodile borbe za političku prevlast između perzijskih Sasanida. tako da i kršćani na selu već imaju svoje općine. kasnijem sijelu perzijskih nadbiskupa. Uspjelo mu je poljuljati povjerenje naroda prema poganskom svećeništvu i pridobiti ga za kršćanstvo velebnim bogoslužjem. koji ga je zato štovao pod imenom »prosvjetitelja«. stoljeća. Tu je bilo. Prihvaćanje kršćanstva dobilo je u Armeniji politički naglasak. na području današnjeg Bombaja i na Cejlonu. stoljeća. koji je mladu perzijsku Crkvu u 4. očito pretpostavlja egzistenciju pojedinih kršćana u Indiji. U misijskom radu našao je punu podršku svoga kralja Trdata II. propovijedali u provinciji Sofeni u Maloj Armeniji i upotrebljavali sirijski kao liturgijski jezik. bio stekao do konca 2. koji su pred progonom u Perziji bježali prema istoku. No Arnobije Stariji oko 300. Slutnju potvrđuje kasnija zavisnost indijskih kršćana od Seleukia-Ktesifona. primorava na pretpostavku o dužem misijskom razvoju. stoljeću susjedne sjeverne zemlje na Pontu. Provincija Cilicija. godine. na koje se pri tom moraju pozivati. kome se u pitanju pokore obratio pismom Dionizije Aleksandrijski. geografska veza između zapadne Sirije i Male Azije.

Provincije Galacija. koji ostavlja pregled po pojedinim zemljama i provincijama što smo ga upravo dali. izuzevši kratki Decijev progon. naprotiv. no vjerojatno su se tamo u pojedinim slučajevima mogli upoznati s kršćanstvom uslijed živa trgovačkog prometa s maloazijskim Zapadom. Iako se u vrelima jedva govori o jačim napetostima između poganstva i kršćanstva u zapadnim provincijama Male Azije u 3. Do 4. već je sredinom stoljeća postignut visok stupanj kristijanizacije. a druge samo prezbitere i đakone. zahvatilo vrlo jako i seoska područja. Napokon. prisutnih u Niceji – pri čemu treba računati i s nekim odsutnima – pokazuje napokon da je maloazijsko kršćanstvo već stvorilo i sasvim izrađenu organizaciju. Sarda. koju je tražilo dušobrižništvo tako mnogobrojnih pristaša u gradskim i seoskim općinama. jer je bio posve kršćanski. Pergamona. imajući pred očima Malu Aziju. koja ima svoja najpoznatija biskupska sjedišta u Ikoniju i Laodiceji uz devet ostalih. tome je odgovarao njihov broj u prijestolnici. Pafa i Trimitusa. Laodiceja. što potvrđuje prisutnost njihovih biskupa na nicejskom koncilu. kršćanstvo je do nicejskog koncila prodrlo i u grčka naselja na sjevernoj obali Crnog mora i na poluotoku Krimu. odakle je počeo progon. došla s tog područja. Tijatire i Mileta postoji još velik broj drugih gradova s biskupskim općinama. na koju su rimske vlasti posvuda nailazile kad su htjele provesti Dioklecijanove edikte o religiji i naredbe Maksimina Daje ili Licinija. brojni kršćani zauzimaju visoke državne položaje. njihovi se biskupi u vrijeme spora oko heretičkog krštenja sastaju na sinodama u Ikoniju i Synnadi. U mnogim provincijama. pojedine seoske općine imaju kao upravitelja biskupa. Dojam vrlo uznapredovale kristijanizacije Male Azije. Napokon obrazlaže Maksimin Daja svoje mjere protiv kršćana. spisi koje su se sačuvali. stoljeća sadrže vrela samo malo podataka o napredovanju kršćanstva na grčkim otocima. pokazuju da je ovdje kroz čitavo 3. Izvještaj o 40 mučenika iz Sebaste pokazuje da je kršćanstvo u Armeniji oko 300. Visok postotak maloazijskih biskupa. Čini se da je Grgur Prosvjetitelj u svojoj misijskoj metodi slijedio pontskog Gregorija Taumaturga. U Anciri. održava se godine 314.vjera državnom religijom. Frigija. jer su dva sudionika na koncilu. postojalo i na otoku Patmosu. Prusi i drugima. potvrđuje se nizom vijesti i podataka koji se odnose na čitav maloazijski prostor. Sigurno je bilo slučajno što nijedan biskup s otoka Krete nije sudjelovao na nicejskom koncilu. premda prisutnost 25 biskupa tog područja u Niceji dokazuje intenzivan misijski rad prethodnog stoljeća. Lucijan Antiohijski vjerojatno misli na maloazijske prilike kad u jednom govoru u Nikomediji kaže da »cijeli gradovi« ispovijedaju evanđeosku istinu. Mnogobrojni maloazijski grobni natpisi iz manjih mjesta. jer je i on bio revan promicatelj štovanja mučenika te zamjenjivao mjesta i vremena poganskih kultova kršćanskim crkvama i svečanostima u spomen kršćanskih svetaca. Postojanje dvaju korepiskopa govori o rasprostranjenosti kršćanstva na selu. gdje se dotada nalazilo najuglednije pogansko svetište. jer Dionizije Aleksandrijski naziva općine tih zemalja »najvećim Crkvama po broju ljudstva«. to je kršćanska religija ipak u to vrijeme prije svega u gradovima potisnula poganstvo u manjinu. koji je bogat tradicijama. gdje uz ugledna imena Efeza. kao npr. jer dopisivanje Dionizija Korintskog dokazuje već oko 170. Utjecaj Kapadocije trajao je i i nadalje. U samoj Nikomediji. u Frigiji i njezinu susjedstvu. time što će inače »gotovo svi« prijeći na tu vjeru. stoljeće. Među Gote sjeverno . Misioniranje Gruzije započinje u većem opsegu tek u pokonstantinsko doba. Za Dioklecijanova progona spaljen je jedan grad provincije Frigije. jer su Grgur i njegovi neposredni nasljednici priznavali Cezareju kao neku vrst nadmetropole. veća sinoda. postojanje biskupskih općina u Knososu i Gortini. Pisidija daju sličnu sliku. stoljeću. Kalcedonu. daljnje važno biskupsko sjedište bio je Bagravan. Pamfiliji i Izauriji. tako da se borba Maksimina Daje protiv armenskih kršćana smatra napadom na cijeli narod. Cipar su u Niceji predstavljali biskupi Salamine. metropoli Galacije. dapače i na dvoru. biskupi Teofil od Gotije i Kadmo od Bospora. čime se odlikuje i susjedna Pisidija. ima u biskupu Sagarisu svog slavnog mučenika. na kojima se otvoreno mogla izraziti kršćanska pripadnost umrlih. a razmjerno jednako brojnih općina bilo je u bitinijskim gradovima Niceji. a značajan je broj biskupa (8) te provincije na koncilu u Niceji. Kršćanske općine otoka Korkire. Kosa. To nedvojbeno proizlazi iz situacije. Valja pretpostaviti da je kršćanstvo već prije 400. U Frigiji upada u oči bogatstvo kršćanskih natpisa iz pretkonstantinskog doba. Njezinim vjerskim središtem postao je Aštištat. Vrela najmanje govore o maloazijskim južnim provincijama Liciji. vladala gotovo neograničena sloboda u naviještanju kršćanske vjere. a taj grad sigurno nije bio jedini u tom pogledu. Isto tako se čini da gradnja kršćanskih crkava nije nailazila ni na kakve teškoće. svoje predstavnike. biskupi kojih stoje na nicejskom popisu. Posljednji veliki progon snalazi Armeniju kao uglavnom kršćansku zemlju. tu je blizina Antiohije očito pogodovala bržem razvitku. Smirne. gradić kao što je Amaseja na Pontu imao je u Licinijevo vrijeme više crkava. Lemnosa i Roda poslale su. sjedište metropolita za Frigiju. Isto vrijedi za maloazijsku zapadnu obalu. a Crkva je bogato dotirana bivšim hramskim posjedom.

Te titularne crkve sačinjavaju s grobljima onaj posjed koji se nakon Dioklecijanova progona vraća Crkvi. među njima se nalaze biskupi Siska. pri čemu valja računati s utjecajem Akvileje. kršćanstvo je steklo veći broj pristaša samo u gradovima. nije mogla dostići maloazijsku zapadnu obalu ili Bitiniju ni širinom ni dubinom misioniranja. u Durostorumu (Mezija) smaknut je vojnik Dazije. stoljeće za kršćansku općinu glavnog grada Rima razdoblje jakog vanjskog i nutarnjeg rasta. Ona se osjeća možda u Korintu. Mitrovica) i Ptuja. jer su se »ahejski biskupi« oko 231. Dao je da ga za vrhovnog glavara posvete tri biskupa. Marcianopolis u Meziji i Serdiku u Daciji. tj. Zapad Romanizirani Balkan sa svojim dunavskim provincijama i susjednim Norikom otvara se tek pomalo evanđeoskoj poruci. nazvane tako kasnije. Oko sredine stoljeća porastao je broj rimskih kršćana toliko. zauzeli za Origena. Broj udovica i siromašnih. naravno. Larisa i. svjesno suzdržava od svakog progona. Sigurno je ta jaka i ugledna općina poduzela razne misijske pothvate da kristijanizira bližu i dalju okolicu glavnoga grada. pokazala se nužnom dioba na sedam dušobrižničkih okruga. da se dušobrižništvo nije moglo više obavljati iz jednog središta. ipak iz toga slijedi broj kršćana od nekoliko desetaka tisuća. koji se. 7 podđakona. Stoljeća zadržava karakter poganskog grada i profanog središta znanosti. Tek vijest o mučeništvima kršćana za Dioklecijanova progona pokazuju da je kršćanska vjera do početka 4. čime je on htio izgraditi vlastitu crkvenu organizaciju za svoje pristaše nakon otcjepljenja od velecrkve. Da je među rimskim stanovništvom na početku 4. Korint kao metropola ima i crkveno-političku prednost pred Atenom. stoljeća bila prodrla u razne krajeve Balkana. Papa Kornelije dao je općinama tih biskupa nove upravitelje i sazvao zatim sinodu u Rimu. što ih je pozvao iz Italije. stoljeća. Sirmija (Sr. stoljeća bilo mnogo kršćana. godine. Solun biskupske općine. pokazuje spor koji je slijedio nakon Novacijanova koraka. stoljeća izjavljuje da Crkva smatra valjanima ženidbe između robova i rimskih matrona. 42 akolita i ukupno još 52 egzorcista. U Noriku se mogu dokazati tragovi kršćanstva najranije u drugoj polovici 3. koju je vjerojatno proveo papa Fabijan. Uz jednu iznimku. broj njezinih članova vrlo se povećava. 7 đakona. Grčka matica-zemlja oko 300. relativno velik. ali su pismeno osudili Novacijanov korak. Na žalost. dapače. koji se trudio oko kristijanizacije Peloponeza. Vrlo točne i korisne podatke o broju gradskoga klera za pape Kornelija (251-253) daje Euzebije. proizlazi. U Italiji znači 3. Osim toga smije se pretpostaviti da je kršćanskih općna bilo u 12 drugih mjesta. Ako se i pretpostavi da je postotak onih za koje se brinuo crkveni karitas bio prilično visok. koje je tada zbrinjavala općina. on hvali red i slogu općine. no posredno i o značenju rimske kršćanske općine oko 250. Dalje prema sjeveru imali su otok Eubeja i gradovi Teba. taj se dvostruki popis biskupa. što stoji u suprotnosti s bučnim zborovima Atenjana. premda je sam poganin. pojedini rimski okruzi dobivaju sada domus ecclesiae. Vijesti o misijskoj djelatnosti apostolskih učenika u tim područjima legendarne su i ne daju nikakvih korisnih podataka. Nije sasvim jasno zašto je Origen dvaput boravio u Ateni. govori najprije u prilog velikom ugledu rimskog biskupa. ovdje: sa sela. nadilazi 1500. dok misioniranje seoskog stanovništva ostaje zadaća 4. jer ne želi jake skupine kršćana učiniti nutarnjim političkim protivnikom.od Crnoga mora unijeli su kršćanstvo kapadocijski ratni zarobljenici. koji bi . Na kraju i često citirana Ciprijanova napomena da je car Decije izjavio kako ga manje zabrinjava vijest o pojavi protucara od izbora kršćanskog biskupa u Rimu. na kojoj je sudjelovalo šezdeset italskih biskupa s brojnim prezbiterima i đakonima. Nicejski popis spominje osim navedenih još biskupska sjedišta Dacus u provinciji Dardaniji. dospjeli onamo nakon upada Gota u Malu Aziju. Da je ona bila uspješna. predstavnici kojih su bili prisutni u Niceji 325. iz držanja cara Maksencija. Kad papa Kalist na početku 3. koja do 4. veću privatnu kuću koju je kupila općina i koja uza stan za kler dotične regije sadrži i prostorije za bogoslužje i druge dušobrižničke svrhe. stoljeća. i 5. gdje se u 3. Na žalost. nedostaju pojedinosti koje ibi nam dopustile podrobniji prikaz toka kristijanizacije srednje i donje Italije. izgrađuje se i učvršćuje nutarnja organizacija. Sveukupni broj od 150 klerika raščlanjuje se na 46 prezbitera. Kornelije je u svojem izvještaju biskupu Fabiju Antiohijsikom dao popis biskupa i njihovih općina. kao i imena i mjesta djelatnosti biskupa koji tada nisu mogli sudjelovati na rimskoj sinodi. može se zaključiti da kršćanstvo prodire i u gornje slojeve. a unutar cijelog kršćanstva raste njezin ugled. napokon. lektora i ostiarija. U provincijama Meziji i Panoniji broj je mučenika. stoljeću nalazilo više kršćanskih općina. premda se zbog prisutnosti gradova s Pavlovom tradicijom mogla očekivati jača misijska djelatnost. o čijem se procesu i smrti sačuvao jedinstven izvještaj. U drugoj polovici stoljeća nastavlja se organizatorska izgradnja rimske veleopćine i uvode se i uređuju titularne crkve. koji su godine 258.

Za Decijeva progona dopisivao se rimski kler s kršćanima Sicilije. Prvi imenom poznati biskup otoka jest Kvintazije od Calarisa. Nerješeno je smije li se pretpostaviti da je prije Konstantina bilo kršćana i u susjednom Bergamu. stoljeća sigurno imalo biskupa. među kojima su oni iz Numidije90. Tertulijanovi spisi odrazuju s više strana živost i dubinu kristijanizacije na početku stoljeća. stoljeću rimski kršćani. Njezin biskup Merokles. Kratko vrijeme prije toga priključili su se najugledniji predstavnici poganske književnosti. osuđeni na prisilni rad u tamošnjim rudnicima. stoljeće. Biskup Agripin (218-222) ima na jednoj sinodi u Kartagi oko sebe već 70 biskupa. naprotiv. Napokon se u protokolu sinode iz godine 256. pretkonstantinske općine. stoljeća. kada je kršćanstvo u gradovima praktički dobilo većinu. Cesena. lako mogao dostići stotinu. članovi koje su pripadali najrazličitijim društvenim slojevima. taj broj je i u Numidiji dosta velik. u Rimu i 314. vjerojatno i Bologna. Na kršćansku općinu u Piacenzi upućuje u to vrijeme mučeništvo svetog Antonina. one se tada očito nisu nalazile u središtu misijskog zanimanja Rima. koji je sa svojim prezbiterom Amonijem prisustvovao sinodi u Arlesu. glavnog grada transpadanske provincije. Vrela ne daju nikakvih podataka o prisutnosti kršćana izvan gradova spomenutih provincija prije Konstantina. a on je i graditelj prve kršćanske bazilike svojega grada. njezin četvrti biskup Teodor prisustvuje sa svojim đakonom Agatonom 314. Jedna od najstarijih općina Emilije vjerojatno je bila Ravena. Afrikanci Arnobije i Laktancije. Osobito je tirenska obala gornje Italije bila prije 4. Njezine katakombe potječu iz 3. kršćanskoj vjeri. a pedeset daljnjih imena mjesta može se zaključiti iz izvještaja o mučeništvima i arheoloških nalaza. koji svojom nutarnjom i vanjskom veličinom zasjenjuje svakog političkog upravitelja provincije onoga vremena u sjevernoj Africi te uvjerljivo dokumentira koliko u javnosti vrijedi vjera koju zastupa. No kršćanska misija do početka razdoblja mira još nije bila djelotvorno obuhvatila seosko stanovništvo srednje i donje Italije. stoljeću dabile svoje prve biskupe. nalaze ne samo stavovi osamdeset sedmorice prisutnih biskupa o krštenju u heretika. koje je u drugoj polovici 3. Zanimanje Rima bilo je. Potpisi sudionika na sinodama 313. U Veneciji predstavlja Akvileja važno ranokršćansko središte. od kojih je vrlo velik dio zakazao za Decijeva progona. Za donatističkog spora čini se kao da je riječ o . Nabor i Viktor. Riječ je o općinama. Kao glavar i savjestan dušobrižnik. Kršćanska općina Milana. sinodi u Arlesu. Izvještaj o mučeništvu Perpetue i Felicite daje vrlo jak dojam o svježem životu kartaške općine. U njezinoj bližoj okolici možda su Rimini. da se ono nije više moglo nadvladati. dok su drugi velikodušno i hrabro posvjedočili svoju vjeru. Po tome ima Afrika proconsularis najviše biskupija. pridobiti većinu afričkih gradova. tako da biskupija vjerojatno seže u prvu polovicu 3. vjerojatno je starija od one u Akvileji. usmjereno prema velikim otocima Tirenskog mora Sardiniji i Siciliji. stoljeću revni gradski biskupi. različite kvalitete članova općine. stoljeću bili su njegovi mučenici Feliks. u Arlesu navode poimence osam od tih biskupskih sjedišta. No u unutrašnjosti se poganstvo još dugo održalo. postalo je jasno da se pučanstvo gradskih naselja u tolikom broju odlučilo za kršćanstvo. stoji na popisu milanskih biskupa na šestom mjestu. tom veleopćinom ravna sam Ciprijan. Kršćanska religija mogla je tim velikim ugledom i zamahom. Vrijedni podaci o širenju kršćanskih općina po sjevernoj Africi prije svega su dokumenti o broju biskupa koji sudjeluju na sinodama što se osobito često održavaju upravo u Africi. nego i imena njihovih sjedišta. a njezina biskupa Krestosa pozvao je Konstantin na sinodu u Arlesu. pogađa i kršćane provinoije Bizacene i Mauretanije. Kršćanski je centar tradicijom bogata Sirakuza na istočnoj obali. U Padovi je bilo kršćana vjerojatno i prije Konstantina. stoljeća. no odmah pokajnički zatražio ponovno primanje u crkvenu zajednicu. u Arlesu. to bi broj kršćanskih općina u Italiji oko 250. Začuđujući nizak stupanj kristijanizacije pokazuju u to vrijeme gornjoitalske i sjevernoitalske provincije. Za Dioklecijanova progona čini se da je bilo isto toliko otpada koliko vjernosti. koji je dobila brzim širenjem do kraja razdoblja progona. koji je prisutan na sinodama 313. dok brzo pada u Mauretaniji i Tripolisu. No ako se šezdesetorici sudionika na rimskoj sinodi i biskupima koji su bili spriječeni pribroje i Novacijanovi biskupi. broj mu je narastao već na devedeset.nam mogao dati podatke o gustoći kršćanskih općina u srednjoj i donjoj Italiji izgubio. Odatle je kršćanstvo moglo lako prodrijeti prema Veroni i Bresciji. Popis njezinih biskupa seže u 3. Treće stoljeće predstavlja za Crkvu sjeverne Afrike razdoblje najvećeg porasta prije Konstantina. koje su još u 3. i 5. seoski puk doista ovdje kristijaniziraju tek u 4. na jednoj sinodi u Lambezisu oko 240. Dopisivanje i drugi Ciprijanovi spisi prvorazredno su vrelo za poznavanje veličine i raznolikosti općine glavnog grada Kartage s njezinim brojnim. vrlo raščlanjenim klerom. a osim toga suvereni upravitelj afričkog kršćanstva. Nameće se pretpostavka da su kršćanstvo na Sardiniju donijeli u 3. Progon za Skapule godine 211. stoljeća bez ikakva kršćanskog utjecaja. Dika kršćanskog Milana u 4. koje su postojale vjerojatno prije Konstantina. u Rimu i 314.

ne može datirati u vrijeme Dioklecijanova progona. Oslobođenje od poganskih običaja i praznovjerja nije se još ni izdaleka postiglo. a onda i berberska plemena na jugu i zapadu na obroncima sjevernoafričkih gorskih kosa tako čvrsto povezati s kršćanstvom da mogu samostalno preživjeti vremena progona i opterećenja. stoljeća postao biskupskim sjedištem. jer je grad s biskupom Servacijem u prvoj polovici 4. čini se da je kristijanizacija najjače obuhvatila španjolski jugoistok. Kristijanizacija se. Za naše pitanje osobito su izdašni već češće citirani spisi sinode. Irenej govori. U prilog tome pogotovo govori činjenica što su se postojeći nedostaci htjeli ukloniti strogim kaznenim odredbama. postojale su tu oko godine 200. Izvještaji o kršćanskim mučeništvima ukazuju na postojanje kršćanskih skupina – osim u već spomenutim gradovima – još u mjestima Tarragoni. a misijski rad u većem opsegu počinje ovdje tek u 4. stoljeće brojnih podataka. U Galiji pridobiva kršćanstvo u 3. Kasnije će se pokazati da je zanemarivanje te dvostruke zadaće bilo jedan od uzroka što kršćanstvo nije moglo kao neka značajna veličina preživjeti prodor islama. Usprkos tome preostaje afričkoj Crkvi još velika misijska zadaća. već o Crkvama u germanskim provincijama. Ciprijanu je također poznato da se ti šponjolski biskupi sastaju na sinode. C6rdobi. Saguntu i Astigi. onda bi mogla biti riječ o rimskim središtima kao što su Koln i Mainz. Sadržaj sinodalnih zaključaka iz Elvire daje nam mjerilo za dubinu dotadašnjeg misijskog rada u španjolskim provincijama. nekadašnjoj Colonia Traiana. a 314. No ne spominje se ni jedan misionar koji bi tu propovijedao i ni jedna Crkva koja bi ga poslala. S nekim razlogom smije se u 3. te mora svoju dosadašnju crkvu zamijeniti većom. stoljeću. stoljeću pretpostaviti postojanje kršćana i u Tongernu. predstavnici 14 daljnjih općina bili su iz Provincia Tarraconensis. koji brzo postaje važan. u Germania inferior. Za sve drugo područje belgijske provincije nema nikakvih vijesti o kršćanskoj misijskoj djelatnosti. a opadala je prema atlantskoj obali na zapadu i sjeverozapadu zemlje. ako se uračuna i to da su u zaključke takvih konferencija većinom ulazile manje pozitivne crte crkvenog vjerskog života. jer se tu pouzdano zna za mučeništvo svete Afre. Astorga. U napredovanju kršćanstva u španjolskim provincijama nema za 3. Da je na trierskom dvoru Konstancija Klora bilo kršćana govori više za carevu snošljivost nego za veličinu kršćanske općine. naime osim romaniziranog pučanstva i punski dio naroda. Dalje nizvodno uz Rajnu otkrila su iskapanja u Xantenu. koje se. Ona je bila izvanredno mala. a misijskom radu u dubinu ostale su još velike zadaće. Pretkonstantinska misija u Španjolskoj nije mogla dati Crkvi još ni jednog vrsnog biskupa ili pisca. Ne stječe se dojam da je ovdje riječ o ulaženju svjetovnog duha u nekad uredne općine. koja treba raspravljati o donatističkom pitanju. koja se održala neposredno prije početka razdoblja mira u južnošpanjolskom gradu Elviri (Granada). posjet crkvi je nedovoljan. a seksualni su prekršaji vrlo prošireni. dok Akvitaniju predstavljaju trojica. ako je pri tom mislio na organizirane biskupske općine. Merida i Saragossa. Na njoj je zastupljena Provincija Narbonensis s pet daljnjih biskupa. od kojih se samo 4 spominju imenom: Leon. međutim. Stanovita povezanost španjolskog kršćanstva s Rimom može se možda zaključiti iz činjenice da jedan od tih biskupa apelira na rimskog biskupa protiv odluke sinode. doduše. Prvi siguran podatak o prisutnosti kršćana na britanskim otocima jest izvještaj o mučeništvu svetog Albana Verulamskog. dakle. imena kojih se ne mogu ustanoviti. Uz Lyon. i druge biskupije. nego o ozbiljnom nedostatku intenzivnog misijskog rada oko uvođenja u kršćanstvo. Calahorri. Complutumu. U provinciji Belgica postaje Trier u drugoj polovici stoljeća biskupijom. koje bi imalo obuhvatiti sva područja života onih koji su se možda prebrzo obratili. car Konstantin određuje grad kao sjedište biskupske konferencije. jer Konstancije Klor nije . na rimskoj sinodi. Na južnonjemačkom području nalazimo kršćane prije Konstantina samo u Augsburgu. njegov treći biskup Agricije također je 314. Na njoj su bile zastupljene 23 općine provincije Betike po svojim biskupima ili drugim klericima. Važno je Ciprijanovo pismo u kojem stoji da je u njegovo vrijeme bilo na raznim mjestima Španjolske biskupski organiziranih općina. prisutan u Arlesu. No sigurno je samo za Koln da je prije Konstantina imao biskupsku Crkvu. njezin upravitelj Materno pozvan je na sinode u Rimu i Arlesu. svetište nekog mučenika te tako dokazala postojanje kršćana prije Konstantina barem u tom naselju na donjoj Rajni. stoljeću najviše pristaša na jugoistoku duž Rone. njegov biskup Marcijan sudjeluje 313. a iz lyonslke provincije prisutna su samo dvojica. odnosi između kršćanskih gospodara i njihovih robova ne odišu kršćanskim duhom. Tek Ciprijan spominje Arles. Po mjestima odakle potječu sudionici sinode.dvjema vjeroispovijestima jednog kršćanskog naroda. tako da se ovdje prije Konstantina ne može govoriti o uspješnom radu. prema zapadu smanjuje. kler svih rangova zakazuje u svom ćudorednom životu. Ona raste brže tek nakon što je Konstantin postao samovladar. za koji je poganstvo već odavno nestala epizoda njegove povijesti. od toga 8 iz pograničnog područja Betike i 2 iz provincije Luzitanije.

Pokušalo se i brojčano obuhvatiti rezultate kršćanskih misija. stoljeću probija se u naviještanju crkvenih pisaca u punom zamahu misao o dužnosti misioniranja. Aziji. ali za svoja misijska lutanja uzima samo toliko koliko mu je baš potrebno za život. Hipolit izričito ukazuje na to da još valja najprije cijelom svijetu naviještati evanđelje. . Još je samo na nekim graničnim područjima Istoka. pri tom ga primaju imućni kršćanski muževi i žene. Ako obratimo pažnju na to da se misijska djelatnost pretkonstantinske Crkve uglavnom obraćala ljudima koji su imali relativno visoku kulturu s bogatim religioznim oblicima i pripadali šarolikom mnoštvu kultova. pokazuje. Dugo razdoblje mira prve polovice stoljeća donijelo je Crkvi. Još jedno pitanje traži ovdje svoj odgovor. stoljeća. naprotiv.na svom području provodio edikte protiv kršćana. koji jeuvjeren u to da je jedinstveno Rimsko carstvo pretpostavka koju je Providnost stvorila za brzo širenje evanđelja. Izvanredno velik broj otpada u Egiptu. kao Maloj Aziji. Mogu se uočiti dvije faze. kao što je Japan ili gornji društveni sloj u Indiji. Isto vrijedi i za smrt mučenika Julija i Arona u Legionum urbs (Caerleon) dalje prema zapadu. No kako udio kršćana nije posvuda bio jednak. da je time uspio odlučujući misijski prodor kršćanske vjere u raznim dijelovima Carstva. naime pitanje intenziteta i dubine misijskog rada u toku 3. obuhvaćala gotovo polovicu stanovništva. naime.činjenica da su se u drugim područjima. Svi su oni svojim udjelom pridonijeli da je jedna brojčano znatna. Grčkoj. Tko bi na početku 4. stekla tolika misijska uporišta. Misijsku zadaću. mnogi su kršćani. Sjevernoj Africi i Rimu jasno je pokazao da se u Crkvu primalo previše optimistički i širokogrudno. u germanskim provincijama. Očito je to služilo kao pouka za drugu periodu mira nakon neuspjeha Decijeva progona. Možda se i pojedini kršćanin osjeća dužnim da misijski djeluje upravo u svojoj okolini. I kršćanski je pisac svjestan svoje misijske zadaće. kao biskup Dionizije . rob kao i kršćanin na dvoru. koju je utemeljitelj kršćanske religije povjerio svojim pristašama. znači da se više brige u misijskom radu bilo posvetilo produbljivanju vjere. Posljednji progon. kakvi su bili na početku 4. Ali pravi misijski rad s potpunim uspjehom počinje i ovdje tek u narednom stoljeću. zatim duž sirijske obale. da je u drugim provincijama Carstva. U 3. bilo mjesta za rigorozniji katekumenat. prekinuo progon što ga je započeo njegov otac Valerijan te počeo provoditi niz prijateljskijih mjera prema kršćanima. južnoj Španjolskoj i gornjoj Italiji. ali su neposredne posljedice Decijeva progona pokazale da taj porast nije bio osiguran odgovarajućim vjerskim produbljivanjem. DRUGI ODSJEK POSLJEDNJA NAVALA POGANSTVA I KONAČNA POBJEDA CRKVE 28. nadalje. vrijede te brojke samo uvjetno. Važna je. prihvatili su oni s oduševljenjem i usprkos povremenim vrlo velikim teškoćama provodili uvijek novim snagama. Africa proconsularis. tako brojna manjina prišla novoj vjeri. vojnik kao i trgovac. daleko bolju bilancu. moramo cjelokupni uspjeh ocijeniti izvrsnim. da je i tu bilo nade za daljnji uspješan razvoj. žena kao i priznavalac u tamnici. južnoj Galiji. stoljeća pažljivo pregledao cijelu situaciju. sigurno ide u prilog ranokršćanskoj velecrkvi. Usporedba s relativno malim uspjesima kršćanskih misija novoga vijeka među narodima s visokom kulturom. u alpskom području. mogao bi lako steći sigurnost da se napredovanje kršćanskog vjerskog pokreta nije više moglo zaustaviti sredstvima državnog progona. Važnija je spoznaja da je kristijanizacija u nekim krajevima. kao što je Egipat. No Britaniju ipak zastupaju biskupi Londona. preuzimajući vlast. na evropskoj atlantskoj obali i na britanskim otocima kršćanska misija bila u svojim počecima. Poznat mu je lik misionara po zvanju. Slične misli iznosi Origen. balkanskim provincijama. području Edese i Armenije. i glavni grad Rim sa svojom bližom okolicom. stoljeća Kad je car Galijen (260-268). stoljeća. gdje bi. doduše. Iz takve je spoznaje mladi car Konstantin izveo svoje zaključke. poglavlje Duhovna borba protiv kršćanstva potkraj 3. te se vjerovalo da se pri ukupnom broju tadašnjeg stanovništva Rimskog carstva od oko 50 milijuna mora računati barem sa sedam milijuna kršćana. priličan vanjski porast. tako da su se tamo još prije konstantinskog mira morale razviti jake kršćanske općine. Yorka i (vjerojatno) Colchestera na sinodi u Arlesu. koji putuje ne samo od grada do grada. dakle sa skoro 15%. na sjevernoj i zapadnoj obali Crnog mora. iznutra učvršćena ranokršćanska velecrkva mogla ući u svoje posljednje iskušenje za Dioklecijana. za Dioklecijana. od zaseoka do zaseoka da bi Gospodinu priveo nove vjernike. nego od sela do sela. kao Feniciji.

no u drugoj eneadi ima ipak nekih tvrdnji koje vjerojatno isključuju pozitivno Plotinovo mišljenje o kršćanstvu. prijateljem i duhovnim nasljednikom Plotina. godine 263. tj. pokazuje da je kršćanin i tada kad su »Crkve posvuda imale mir«. Tako bismo možda mogli shvatiti iznenadni preokret za Dioklecijana. jedva se možemo oteti dojmu da to nije bilo upereno protiv kršćana. objavu odnosno provedbu kojega je spriječila samo njegova iznenadna smrt. koje su osobito vođe kršćanskih općina susretale s poštovanjem. K tomu valja pribrojiti vrlo dobrohotno ponašanje državnih vlasti. koja je Origenovim radom postala vrlo utjecajna. tako da su mogli u relativnoj slobodi nastaviti i osigurati nutarnju i vanjsku izgradnju svoje zajednice sve do ranokršćanske velecrkve. Euzebije je hvalio godine prije provale Dioklecijanova progona kao vrijeme najšire tolerancije prema kršćanstvu i njegovim životnim manifestacijama u javnosti. Vjerojatno još za njegova života pojavio se protuspis Metodija od Olimpa. na kojima je Porfirije radio otprilike od 268. predbacuje što preziru stvoreni svijet i tvrde da za njih postoji nova zemlja. navodno. Kršćanstvo je u međuvremenu stvorilo književna djela. Ako je nakon takve faze snoš1jivosti nadošao Dioklecijanov progon s radikalnim obratom odnosa i kršćanstvu donio dotad najkrvaviji val tlačenja. došao je kao tridesetogodišnjak u Rim. koja je morao uvažavati i obrazovani poganin. čija je predavanja izdao u »Eneadama«. tuguje za nekim mrtvim bogom. i da se kasnije odrekao tog uvjerenja. u blizini Tira – iako se ne može dokazati da je bio kršćanin. On se susreo s kršćanstvom već u svojoj feničkoj domovini – rođen je oko 233. mogao biti doveden pred sud na temelju puke denuncijacije i smaknut isključivo zbog vjernosti svojoj religiji. U svojoj »Filozofiji proroštava« prikazuje po nekoj Apolonovoj izreci jednu kršćanku kao neobratljivu i nepoučljivu. kojega nikakav zakon nije štitio od takvih mjera. doduše. Ta neprestana pravna nesigurnost dokazuje da je perioda snošljivosti. kritički filozofski školovan razum i zamjernu sposobnost prikazivanja. bila daleko od preokreta cijele situacije. bez sumnje znače najvažniji doprinos široko zamišljenu pokušaju neoplatonizma da obnovi grčku mudrost i religioznost te sačuva od sve uspješnijih prodora kršćanstva barem obrazovane gornje slojeve. u koju će dospjeti nakon smrti. Nakon Galijenova reskripta doista je slijedilo otprilike 40-godišnje razdoblje mira. Još uvijek se događalo da je neprijateljsko držanje nekog činovnika svom oštrinom pogodilo pojedinog kršćanina. U Porfirija se negativan stav prema kršćanstvu osjeća već u njegovim ranim spisima. koju nije nitko ni prema kome ograničavao. Svoju prvu filozofsku i filološku naobrazbu zahvaljuje Longinu i Ateni. da se sam car Aurelijan (270-275) prema kraju svoje vladavine »od stanovitih savjetnika« dao nagovoriti protiv kršćana i pripremao edikt o progonu. koja je kršćanima svih društvenih slojeva dopuštala da svoje uvjerenje iznose dapače javno. morali bismo se pitati nisu li mnogi kršćani previdjeli stanovite znakove vremena i potcijenili tokove događaja. Prema vlastitu iskazu susreo se u svojoj mladosti i s Origenom i mogao doživjeti brz porast sljedbenika kršćanske religije u doba mira nakon 260. pri tom u religioznom smislu stavlja Židove iznad kršćana. slobodu kulta koja je dozvoljavala nesmetano sudjelovanje u kršćanskom bogoslužju i posvuda omogućila gradnju velikih crkava. što su neki tvrdili. Izvještaj o mučeništvu uglednog Marina iz Cezareje u Palestini. Kada on ovdje svojim protivnicima. . koji Euzebije donosi na osnovi sigurna poznavanja stvari. koji se kasnije doista zbio za Konstantina. On ističe prije svega tri slobode koje je tada uživala kršćanska religija: slobodu vjeroispovijedanja. Porfirije je za svoj plan totalnog pobijanja kršćanstva. kako se vidi iz sačuvanih fragmenata. Prije svega. već posjedovao solidno poznavanje kršćanskih svetih knjiga. U prvom redu položaj kršćana i za careva nakon Galijena nije nipošto bio pravno osiguran. ona. ovisno o njima. Sam se Plotin nije. Petnaest knjiga »Protiv kršćana«. godine. koji su ukazivali na razvoj nepogodniji za kršćane. Kako je promjena mišljenja nekog cara lako mogla dovesti do posve drukčije situacije. Zadaća koju je time preuzeo pretpostavljala je u to vrijeme za uspješno izvršenje daleko više nego Celzova nakana sto godina ranije. Osobito teške posljedice morao je s vremenom proizvesti novi val duhovne nesnošljivosti prema kršćanstvu. u vrijeme kojega središnje vlasti nisu više progonile kršćane. upustio u izravni spor s kršćanstvom. »gnosticima«. Bila je to samoprijevara ako su mnogi kršćani vjerovali da je snošljivo držanje pojedinih careva i. što počinje s Galijenom. koga su pravedni suci osudili na najtežu smrt.Aleksandrijski. stali gajiti pretjerane nade i vjerovati da za kršćanstvo nastupa nova era. sada je trebalo podrobno razračunati s Biblijom. vidi se iz činjenice o kojoj svjedoče Euzebije i Laktancije. koji se javljao počevši od vremena Aurelijana među obrazovanim stanovništvom i našao svojega predstavnika u neoplatoniku Porfiriju. slobodu naviještanja. gdje je postao učenikom. mnogih viših činovnika već proizvelo definitivan preokret u stavu svega nekršćanskog stanovništva Carstva te osiguralo definitivan sporazum s poganskom državnom vlašću. Za razliku od Celzova ‘Αληθης λόγος Porfirijevo je djelo odmah izazvalo kršćansku obranu. kada kori njihove običaje »što najgore ljude nazivaju braćom«.

po Jeronimovu i Filostorgijevu sudu. sva je njegova muka nedostojna božanskoga bića. Porfiriju su do dna duše nesimpatični. Njihovi su izvještaji puni proturječja. koje su sami izmislili.što ga Jeronim spominje s uvažavanjem. Odlučno se odbijaju i središnja učenja kršćanske vjere i bitne crte kršćanskog bogoslužja. on nije gospodar nad demonima. a isto tako kršćanska euharistija. Da je kršćanstvo sve to ugrozilo iznenadnim i uspjelim napadom. besmislica. a kaznene mjere državnih vlasti očito odobrava riječima: »Koje bi kazne mogle biti prestroge za ljude koji izdaju zakone domovine?«. iz straha odbija da se baci s vrha hrama. stoljeća sačinio izvadak iz Porfirija. Nauk o utje1ovljenju ispunjava grozom nekog Grka. Iako Porfirije ne osuđuje tako oštro Kristov lik kao npr. Ponovno spaljivanje svih Porfirijevih spisa. Kristove riječi Iv 6. netočnosti. koja se doista ne može tražiti od onih koji misle i koji su filozofski obrazovani. koji je izvadak sadržavao njegove najvažnije prigovore kršćanstvu. i ne zaslužuju nikakvo povjerenje. koliko o svemu onomu što je smatrao duhovnom i religioznom tradicijom grčkoga duha. Kršćansko poštivanje bolesnih i siromašnih nailazi kod Porfirija na apsolutno nerazumijevanje. potakla je kršćanske pisce da posebno obrate pažnju tom pitanju i da književnošću tzv. Petar nije nipošto dorastao visokoj službi na koju je pozvan – Porfirije ni najmanje ne poriče taj poziv – njegov izbor bio je jedan od najkrupnijih Kristovih pogrešaka. koje bi trebalo jednim pranjem uništiti i najteže prekršaje odraslih. umjesto jednostavnim nepoznatim ženama.. Kristov nauk navodno zahtijeva iracionalnu vjeru. Karakteristična nota za ton Porfirijeva napadaja na kršćanstvo jest gorki sarkazam. nema tu otvorena duha koji bi se trudio da stvarno razumije jedno drukčije religiozno gibanje. još oko 400. Krist se nakon svojega uskrsnuća. stranačka borba između antikne kulture i kršćanstva. te se tako sačuvao relativno velik broj citata iz Porfirija.53: »Ako ne jedete tijela Sina Čovječjega. upravo latinski teolozi kasne antike intenzivno proučavali. naviješta u svojoj eshatologiji nauk o koncu svijeta. što ima zahvaliti pozitivnu utjecaju neoplatonizma na svoj religiozni život. čudotvorni Apolonije iz Tyane iz 1. Zanimljivo je da su Porfirija. car Teodizije II naložio je 448. ispunjalo ga je razdraženom gorčinom. Znatno teže posljedice imao . Pri tom za Porfirija nije u prvom redu riječ o sudbini Carstva. počevši od »Quaestiones evangelicae« Euzebija Cezarejskog preko Augustinova »De consensu evangelistarum« do zbirke od 61 takvog pojedinačnog pitanja Hesycha Jeruzalemskog. čije je neprijateljstvo prema kršćanstvu bilo općenito poznato. Središnjom točkom svog napadaja postigao je Porfirije dapače vrlo značajne reakcije na stanovitom području starokršćanske književnosti. trebao ukazati Pilatu. inače ne bi bilo tako brzih i odlučnih reakcija u spomenutim djelima. jer nasuprot takvim iskazima božanske moći ne bi moglo biti nikakve sumnje u njegovo poslanje. time bi svojim pristašama uštedio teške progone. Pavao mu se čini ogavnim karakterom. Njegova tvrdnja da Evanđelja nisu vjerodostojna zbog svojih brojnih i očitih proturječja. o posljednjem sudu i o uskrsnuću mrtvih. da su se susreli i da su mogli kombinirati svoje nazore o sudbini duše. što je prvi put da državna vlast osuđuje djelo protivno kršćanstvu. jadno zakazuje pred velikim svećenicima i pred Pilatom. Kršćansko krštenje. Prije svega pokazuje se da Krist ne posjeduje božansku moć koju sebi pripisuje. Herodu. nadmašilo djelo Apolinarisa od Laodiceje u 30 knjiga. svojem uznesenju na nebo trebao je dati veličanstvenije okvire. Ista je sudbina snašla napadača i branitelje. u kojoj Porfirije vidi obred što se ne može naći ni kod najdivljijih plemena. neprestano ispravljajući sama sebe. neprestano u protuslovlju sa samim sobom. Nakane kršćana označuje kao »barbarsku smjelost«. jer su svi ti spisi kao cjelina izgubljeni. Vodeći likovi pracrkve. možda biskup Magnezije. obojica se i ovdje svojim ponašanjem pokazuju kao bijedne figure. prevrtljiva i lažna jezika. naprotiv. Konstantin je još prije nicejskog koncila naložio da se unište »bezbožni spisi« Porfirija. evanđeliste. Oštro otklanja evangeliste s njihovim prikazima Isusovih djela i riječi. Na kršćanskoj se strani Porfirijevo djelo bez sumnje osjetilo važnim. U prvom redu Augustin ne može zatajiti stanovitu simpatiju prema njemu. No očito je neki poganin još na početku 4. dakle nisu ih doživjeli16. »neprijatelja prave pobožnosti«. to je. što izaziva najoštrije Porfirijevo protivljenje. u svojem djelu »Apokritikos«. Petar i Pavao. a idealu kršćanskog djevičanstva može se samo podrugivati.« za nj su bestijalne i već one same stavljaju Ivanovo Evanđelje daleko ispod sinoptičkih. apostole i kršćane uopće. jer se anđeli također pojavljuju kao božanska bića. rado je vjerovao da bi Platon i Porfirije »vjerojatno obojica postali kršćani«. zatim je Euzebije Cezarejski objavio opsežnu apologiju u 25 knjiga. ipak na njemu nalazi mnoge crte koje su po njegovu sudu nespojive s doista religioznom i herojskom osobom. no obojicu je. Kršćanski je monoteizam napokon samo loše prekriven politeizam. stoljeća daleko je impresivniji lik. Suprotnost između Petra i Pavla u pitanju obaveznosti Mojsijeva zakona za judeokršćane i one iz poganstva nije Porfiriju izbjegla. u usporedbi s njim.. dapače rimskom senatu. »Quaestiones et responsiones« predlažu rješenja. Te prigovore pobija Makarije Magnes. koja je došla u svoj prijelomni stadij. može se smatrati samo nemoralnom ustanovom koja potiče na nove poroke i nedjela.

bio slučaj s kršćanskim naukom i praksom. izjavili su svećenici da će stvar biti bezuspješna. Stoga je hvalio careve koji su poduzeli nužne mjere da uguše bezbožno praznovjerje.je Porfirijev spis u gornjim slojevima poganskog društva. koji je kao visoki državni činovnik – bio je upravitelj provincija Arabia Libanensis i Bitinije. proizvela konačnu odluku. kazivači budućnosti i slična čeljad. doduše. kojom započinje svoje djelo »Ad nationes«: zlodjela. jer se. a Laktancije govori da je Dioklecijan propisao na to za sve dvorsko osoblje i vojsku žrtvu bogovima. putujućeg filozofa iz 1. protiv jasnoće i istine. što ju je pripravio Porfirije. koji je u njegovo vrijeme naučavao u Bitiniji i u početku Dioklecijanova progona objavio »Tri knjige protiv religije i kršćanskog imena«. Ako je neka jaka državna vlast htjela ponovno silom nastupiti protiv sljedbenika kršćanske vjere. na koje se zapravo Hieroklo oslanja. kao što je to. o čemu govori Laktancije. Svakako je u tom smislu Porfirije iskoristio navodnu čudotvornu Apolonijevu moć. ponio prema kršćanskim djevicama. Mnogima se morala činiti neprihvatljivom religija koja je toliko griješila protiv Logosa. a zatim prefekt Egipta – posegnuo i za perom i u dva spisa pisao protiv kršćanstva. Krist je bio vođa razbojničke bande od 900 ljudi. jer misli da ovisi uglavnom o Celzu. vidi se iz napomene u Amobija Starijeg. Mogućnost da se književna polemika protiv kršćana poveže jednom i s voljom za stvarnim progonom s državne strane. Time su mislili kršćane na dvoru. što su se već prije pripisivala kršćanima. što je karakteristično za atmosferu među poganima u predvečerje progona. poslao jednog haruspeksa Apolonu u Milet. a ne protiv njih. Imao je bitna udjela u pripravi Dioklecijanova progona. Hieroklo je. koja vidi kako gubi mušterije. Kad je Dioklecijan jednom zaželio da se prorokuje na osnovi pregleda utrobe životinje. Kao posljednji izvor protukršćanske polemike i propagande valja spomenuti pogansko svećenstvo. u prvom redu Petar i Pavao. kao i iz sadržaja njegovih spisa. mogla je za to naći široko razumijevanje kod obrazovanih i pogodnu klimu. prema kojemu je Dioklecijan. koji je još uvijek odustajao od nasilna progona. to se očituje u najvažnijim dokazima kojima se obara na kršćansku religiju: kršćansko Sveto pismo sastoji se od laži i proturječja. Njegov utjecaj na ponovno pooštrenje situacije jasno proizlazi iz Laktancijeva izvještaja što ga potvrđuje Euzebije. očito u ono vrijeme još nije imao uvida u Porfirijevo djelo. nastupio najprije kao dobrohotan savjetnik. Iako Laktancije ne pridaje velike važnosti djelu tog nepoznatog filozofa te se čini da u njemu ne vidi nikakve osobite opasnosti za kršćanstvo. da Euzebije Cezarejski u svojem polemičkom spisu protiv HieI'akla stavlja u središte svoje obrane usporedbu između Apolonija i Krista. apostoli. i nekršćani vjeruju u jednog najvišeg boga. a Hieroklo to ponovio tako opširno. Vodeća ruka poganskog svećenstva lako se prepoznaje i u jednom možda još ranijem događaju. Opisao Filostrat na poticaj carice majke Julije Domne. . vratiti zalutale kultu bogova i spriječiti da bezdušni ljudi izrabljuju njihovu bezazlenost. proizlazi iz besramna načina na koji se. Laktancije poznaje još jednog filozofa. Možda je već Filostrat želio tim životopisom staviti svom vremenu pred oči religiozni lik. kako naglašuje Laktancije. navodno je tek riječ proročišta. to je taj ipak karika u lancu općeg neprijateljstva protiv kršćanstva. koji posvuda siju laž. Građu je Hieroklo uzeo uglavnom iz velikog djela Porfirijeva. kojem bi u usporedbi s Kristom pripadala prednost. stoljeća. dao im je naslov Λόγοι φιλαληθεις. jer ih koči prisutnost »profanih ljudi«. Da se taj postupak svećenstva nije ograničavao na pojedinačne slučajeve nego zahvaćao mnoge. Vlastita Hieroklova misao ovdje je samo oznaka Krista kao vođe razbojnika i jače isticanje Apolonija iz Tyane. obavijena legendom. kao prefekt Egipta. neuki su i ignoranti. obraćao »kršćanima«. pri čemu se one koji su se ustezali trebalo kazniti bičevanjem. ostvarila se u osobi Sosijana Hierokla. koja je ispala negativno za kršćansku vjeru. Euzebije poriče Hieroklovu djelu originalnost i samostalnost. osobito među obrazovanima. po njegovu prikazu. Da je to držanje bilo nepošteno. o biti kršćanske religije navodno nije imao nikakva pojma. odnosno otpuštanjem iz vojske. napokon. Imajući pred očima Celzovo djelo. sad se opet prepričavaju te ih iskorištavaju haruspeksi. ne može se utvrditi jesu li njegove obje rasprave napisane još prije početka progona. koji piše kićeno. kojekakvi proroci. stvoritelja i uzdržavatelja svijeta. koje je s razložnim nemirom promatralo moćan rast kršćanskog pokreta te se moralo osjetiti ugroženim u svojem ugledu i povlasticama. Po oskudnim Laktancijevim podacima o sadržaju htio je oportunistički autor. no ime mu se više ne može doznati. čiji je život oko 220. koje je dostojno samo starih baba. a njegova je navodna čudesa daleko natkrilio Apolonije iz Tyane. a protiv kojega je kasnije Euzebije napisao svoju polemiku. Kršćanska tvrdnja o isključivu posjedu istine osjetila se kao nijekanje svega što je Logos svijeta dotada objavio čovječanstvu. Njegovo je djelo prije svega proizvelo nepremostivi jaz između neoplatonizma i kršćanstva.

ako su bili u carskoj upravi. kako smo vidjeli. a za:branjivao sve njihove bogoslužne sastanke. Valja ga uračunati kao bitan čimbenik ako se želi shvatiti zašto je još na početku 4. spominje Hierokla kao »začetnika i savjetnika u pripravi progona«. koji želi najprije pridobiti obrazovane. .Pojedine crte. S njegove palače u Nikomediji pružao se pogled na očito reprezentativnu kršćansku crkvu. pokazuju da oko 270. 29. i možda ga učvrstili u smjeru u kojem je i on vidio rješenje. prvi je bio visoki činovnik u financijama. namještenik u civilnoj upravi i vexillifer kod namjesnika Mauretanije. a i moderne. no u osnovi za poganstvo bezizgledna. zastavu sa slikama bogolikih careva. koju je izricao edikt. još uvijek ne objašnjava relativno iznenadni Dioklecijanov preokret od velikodušne tolerancije do najžešćeg progona. Ta careva snošljivost potakla je suvremene. spomenuti kršćani nisu . odmjeravanja snaga između rimske državne vlasti i kršćanske religije. Takve je nepouzdane elemente nastojao odstraniti iz vojske ukaz. naredio da svi vojnici moraju žrtvovati bogovima ili napustiti armiju. kao Galerije i Hieroklo. U svim tim slučajevima sukob je imao religioznu osnovu. žestoko opirao svojem novačenju. Počinje val protukršćanske polemike i propagande. koji su se svakodnevno kretali u njegovoj blizini. otkako su se sami vladari proglasili sinovima Jupitra i Herkula. Tipazije i Julije. kad na godišnjicu preuzimanja naslova Jovius i Herculius od obaju augusta nije htio prekršiti zakletvu koja ga je vezala uz Krista. i obnovljeno neprijateljsko raspoloženje prema kršćanima među obrazovanim gornjim slojevima. Težak je udarac bila opća degradacija kršćana. U Numidiji se kršćanin Maksimilijan godine 295. no njime je pošao po vlastitoj odgovornosti. Već spomenuti neuspjeh prilikom prorokovanja iz utrobe i odgovor Apolona Miletskog potakli su ga zatim na to da nakon traženja savjeta od državnog vijeća objavi opći edikt u veljači 303. preporučavalo je. tj. Euzeb. no odluku je donio on sam u punoj slobodi i osobnoj odgovornost. koji je u ime četiriju careva nalagao razaranje svih kršćanskih crkava te predaju i spaljivanje njihovih svetih knjiga. o kojima smo govori1i. Sve veće neprijateljstvo prema kršćanstvu. Kršćansko uvjerenje visokih državnih činovnika. a kasnije zahvaća i šire krugove. Njegovi suradnici i savjetnici. poglavlje Provala i tok Dioklecijanova progona do Galerijeva edikta o snošljivosti iz godine 311. bilo je više uzroka i utjecaja koji su Dioklecijana doveli do odluke da upotrijebi državne mjere prisile. pa ni sasvim vjerodostojna sklonost njegove žene Priske i kćeri Valerije prema kršćanskoj religiji. Caru je ta tolerancija godinama morala biti u punoj svijesti. koja su im se činila ispravnima. povjesničare na to da ga uglavnom oslobode od odgovornosti za izbijanje progona. koji im je u vezi sa štovanjem cara bio nametnut u različitim oblicima. koja se temeljila na moći. o kojem smo upravo govorili. i 302. jer je pouzdanost armije bila vrhovni zakon u rimskoj državi. godine. a u Mauretaniji je tri godine kasnije kršćanski centurion Marcelo uskratio daljnju vojnu službu. a dvije godine kasnije u svojoj odredbi protiv manihejaca nazvao je pripadnike te vjere nedostojnim ljudima »koji nove i nečuvene sekte suprotstavljaju starijim religijama«. nego su se suprotstavili sudjelovanju u poganskom bogoslužnom činu. U cezaru Galeriju vidi Laktancije silu koja je od neodlučna Dioklecijana upravo izborila nalogza postupak protiv kršćana26. nije htio nositi »slike mrtvih«. Razumljivo je da je Dioklecijan započeo borbu protiv kršćanstva čišćenjem vojske. čini se. obratio se sada gorućem vjerskom problemu. kojim je Dioklecijan već 300. kao ni vjera brojnih dvorskih službenika25. što ga je tako uspješno poduzeo na raznim poljima života Rimskog imperija. Nakon osiguravanja granica i učvršćivanja državnog vodstva. Središnjim motivom njegova čina morat će se smatrati njegovo uvjerenje da kršćanstvo sprečava rad rekonstrukcije. jer na drugom mjestu. koji je bez sumnje htio riješiti u smislu ponovne uspostave starorimske religije. koleba u svojoj ocjeni pitanja krivnje. kad su prilikom darivanja odbili novac na kojem su carevi bili prikazani kao sinovi bogova. Daljnje su incidente prouzrokovala dva veterana. nakon prevladavanja gospodarskih teškoća u unutrašnjosti. stoljeća moglo doći do tako krvava. U stvari. nije se moglo pred njim sakriti. taj put. godine 298. 25 26 Audactus i Dorotheus. No pri tom dolazi u proturječje sa samim sobom. jer nije mogao biti neinformiran o sve većim uspjesima i stalnom porastu privlačnosti kršćanske vjere. a drugi u upravi državnih dobara. No to je bilo prikladno i zbog najnovijih uznemirujućih događaja. Na nju se pozvao već u svojem ediktu o ženidbi iz godine 295. sigurno su mu pri tom iznijeli rješenja. a dijelom i kod jednostavnog puka.bili protivnici vojne službe. Fabije.

osobito u sjevernoj Africi i Rimu. protivili su se iz različitih pobuda svakom progonu kršćana. koji je kršćanskim općinama oduzeo njihove dušobrižnike i tako pogodio u živo crkvenu organizaciju. a i drugdje je mnoge klerike snašla tamnica ili smrt. Dioklecijan je uskoro bio primoran da pođe dalje započetim putem. dok je njegov cezar Konstancije provodio edikt u Galiji i Britaniji vrlo nemarno. O preslušanju i smaknuću sici1ijanskog mučenika Euplija iz Katanije postoji doduše . U Nikomediji se započelo rušenjem crkve što je stajala nasuprot carskoj palači. vladao Licinije kao august te iz taktičkih razloga odustao od uznemirivanja svojih kršćanskih podanika. Kad Euzebije govori o papi Marcelinu (296-304) da ga je »odnio progon«. Ne može se ustanoviti je li četvrti edikt uvjetovan carevom depresijom ili razočaranjem zbog slabih rezultata prijašnjih mjera. Oni su doveli do drugog edikta. naslijedio svoga oca. kojemu je brutalnim načinom progona prouzročio neizreciva trpljenja. pri čemu se. Zestina progona nije se promijenila kad je sa zajedničkom zahvalom obaju dotadašnjih augusta. koje je donijelo svetkovanje vicenalija. No Rimljani su se manje zanimali za izraze ozbiljne pobožnosti nego za igre i darove. prezbiterima. na Zapadu su se dosljedno provodili edikti samo za vladavine i na području Maksimijana. To je sigurno bio razlog smaknuću Feliksa. koji su dovedeni u vezu s progonom. bili njegove žrtve. pa do Galerijeva proglasa o toleranciji iz godine 311. tamnice su se posvuda punile »biskupima. kršćani u dvorskoj upravi podvrgnuti su teškim mučenjima. biskupa Tibike u sjevernoj Africi i smrti mnogobrojnih laika iz Numidije. Četvrti. đakonima. neki kršćanin. Galerija na Istoku. u Dioklecijanovoj prijestolnici smaknut je biskup Antimos. Edikt je na nalog natcara bio po običaju uručen trojici ostalih članova tetrarhije. To vrijedi i za Sebastijana. odmah je smaknut. počela druga tetrarhija. i pri tom posebno istakao svoju vjeru u rimsku religiju. samo su pogoršala situaciju. usprkos očekivanju vojske. Na Zapadu se car Maksimijan pokazao vrlo podatnim. Car se ediktom vratio metodi cara Decija i proširio progon na stanovništvo od 6-7 milijuna. koji je 306. U vrelima nema pregleda o djelovanju prvog edikta u svim dijelovima Carstva. vjerojatno jer se nisu pokorili jednoj odredbi edikta. što ga je duševno teško potreslo i bacilo carsku palaču u veliku zabrinutost. posljednji. a svi su kršćani u Carstvu proglašeni nesposobnima za vršenje pravovaljanih činalo. uglednici među njima izgubili su službe i povlastice svojega staleža. I kasnije promjene među vladarima na Zapadu nisu smanjile tu snošljivost. o kojoj postoje mnoge legende.svrstani su među robove. iako tu i tamo povijest kulta mučenika daje neke mogućnosti da se utvrdi njihovo mučeništvo u to vrijeme. Dioklecijan je u jesen prije toga bio u Rimu proslavio dvadesetogodišnjicu svoje vladavine. zaobišao mladi Konstantin. Već tada se glavni udarac progona usmjerio prema kleru. Naprotiv. Iznimka je bila Panonija. Iako se velik broj navodnih rimskih mučenika. vicennalia. mučena u to vrijeme. kojemu je posvećen možda najvredniji epigram pape Damaza. tko bi žrtvovao poganskim bogovima. Budući da je Konstancije kao august ostao pri svojoj dosadašnjoj snošljivosti. Na povratku iz Rima u Nikomediju. gdje je od 308. o kojima malo vjerodostojni izvještaji govore bez naznake vremena. koji je u svojoj spontanoj pobuni poderao izvješeni edikt. bio bi mučen i smaknut. jer je razorio samo crkvene zgrade. car je ozbiljno obolio. ali različitim intenzitetom. a tko bi to odbio. bio bi pušten na slobodu. to ta formulacija sigurno želi izraziti mučeničku smrt. na žalost potpuno šute o toku i opsegu Maksimijanovih mjera na Zapadu. Tako stanovita vjerojatnost govori da je sveta Agneza. dakle u roku od dvije godine. Laktancije i Euzebije. a Severu i Maksiminu Daji donijela dostojanstvo cezara. svibnja 305. posebno se sililo kršćane viših slojeva na pogansko žrtvovanje. razočaran stanovništvom glavnog grada. zaključio je zakonodavne mjere protiv kršćana. Feliksa i Adaukta. Tako se samo teško mogu dobiti sigurni pojedinačni podaci o imenima mučenika i njihovu podrijetlu. Oba glavna svjedoka Dioklecijanova progona. naime predaji svetih knjiga. nipošto ne smije u cjelini pripisati Dioklecijanovu progonu. a među njima i ženu i kćer Dioklecijanovu. koju je oživio. time se ujedno dalo do znanja da se uspjeh očekivao još samo od takvih očajničkih sredstava. Treći edikt je sadržavao pobliže upute za postupak protiv klera. a zatim prognani ili utopljeni. koje je povijest kulta mogla dokazati kao povijesne osobe. kao i Maksencije. te se očekivala njegova provedba. koji je iste godine istisnuo Severa. kojima se i najstrožim preslušavanjem nije mogao naći uzročnik. no odsutnost njegova imena u najstarijim rimskim popisima mučenika i biskupa pobuđuje sumnju. istočni dio Carstva morao je podnijeti svu težinu progona od prvog edikta iz godine 303. a nije poduzimao utamničenja ni smaknuća. koja je dovela na prvo mjesto Konstancija Klora na Zapadu. ipak su neki od njih. Dioklecijana i Maksimijana. To se u svim dijelovima Carstva i dogodilo. Konstantin. No upravo je u tome bilo među klerom i onih koji su popustili. a cezar Sever prisvojio to držanje. tako da za kriminalce više nije bilo mjesta. U Siriji i u Meliteni izbili su neredi. i koje se kasnije žigosalo kao traditores16. propisujući žrtvovanje bogovima za sve bez iznimke. Konstancijev sin. lektorima i egzorcistima«. Petra i Marcelina. edikt u proljeće 304. 1. Dva požara u carskoj palači.

na čelo egipatskih mučenika stavlja biskupa Petra Aleksandrijskog. i feničanske biskupe Tira. koji su kopanje lijevog oka ili osakaćenje lijeve noge užarenim željezom prikazivali ironično kao čovječne postupke i natjecali se u izmišljanju uvijek novih okrutnosti. Počinje uvjeravanjem da su carevi prijašnjim mjerama htjeli samo dobro državi i nastojali obnoviti stare zakone i rimski način života. kad je car 310. a nekad i šezdeset ili sto kršćana. Tomu treba pridati brojne priznavaoce toga vremena. Euzebije spominje imenom samo najuglednije žrtve. s jedne strane. dok je druge zahvatila zbunjenost. koje su kršćani tumačili kao ruku providnosti. spaljeno je to mjesto sa svim stanovnicima. Na kršćanskoj strani počelo se već »pomalo disati«. Bilo se počelo već s pripremom njegovih vicenalija. tako o Ireneju Srijemskom i o trima Solunjankama. jest legendaran. Kršćani. nisu mogli slomiti većinu kršćana. obolio te u nestalnom toku bolesti. gnjusnim i glupim. otpali od vjere svojih otaca i u revolucionarnoj pobuni stvorili za se vlastite zakone. Pada u oči da Euzebije šuti o onima koji su zakazali u progonu i kojih je bilo među klerom i među laicima. od kojih se najviše štovao đakon Vinko iz Saragosse. Euzebije. . koji su bili osuđeni na prisilni rad u rudnicima. 9. Na Balkanu i u istočnim provincijama bjesnio je progon osam godina uz povremene Iokalne prijekide. tek je godine 308. Mnogi od njih morali su izgubiti život. Tekst edikta. nestaju pri sjećanju na slične događaje iz nedavne prošlosti. a uza nj još poimence navodi šest drugih biskupa i tri prezbitera aleksandrijske općine. Premda su mnogi pogani oštro osuđivali način postupka protiv kršćana. ali uskoro je Maksimin Daja započeo novi val progona ediktom koji je nalagao popravak ruševnih poganskih hramova i obznanjivao nove podrobne odredbe za obred žrtve bogovima. Prema Euzeb. naime. bila zabluda i promašaj. osnivača tamošnje teološke škole. Euzebije je u svoj opis progona uključio i izvještaj biskupa-mučenika Fileasa od Tmuisa o rafiniranosti mučenja u Egiptu. u prvom redu pripadnike klera. njegov cezar Maksimin Daja glavni pokretači progona i odgovorni za rafiniranu brutalnost metoda. što ga prenosi Laktancije. pogotovo kako ga je provodio Maksimin Daja28. Edikti progona. zatim dvadeset. no izvoran. u ono je vrijeme jedva bilo u rimskoj vojsci posve kršćanskih Iegija. Palaest. došlo do povremenog popuštanja. Priličan je broj žrtava bio u sjevernoafričkim provincijama. Rezultat tih razmišljanja čovjeka na samrtničkoj postelji bio je edikt iz: godine 311. Agapi. koji su bili samo podvrgnuti mukama a zatim osuđeni na prisilni rad u rudnicima. Ovi su. dijelom su pušteni na slobodu ili su im dana olakšanja. De mart. kao što se vidi iz već spomenutog ponovnog oživljavanja problema o postupku prema lapsima upravo u Egiptu. Ako se to primijeni na istočne provincije r s njihovom relativnom gustoćom kršćanskih vjernika. koji je naređivao da se prestane s progonom na cijelom području Carstva. počeo razmišljati o posljedicama svojega postupka protiv kršćana. Edikt spominje imena četiriju vladara. do 305. za koji Euzebije vrlo točno zna da je na stallovite dane bilo smaknuto katkada po deset. Silvana i prezbitera Pamfila. 27 28 Nije isključeno da je biskup Teodor od Agaunuma prenio kult nekog Mauricija (iz Apameje?) s Istoka. protokol. ne donosi nikakvih apsolutnih podataka o broju žrtava. npr. no pojedina imena ne mogu se sasvim sigurno datirati u godine od 303. za koji su htjeli pridobiti kršćane. izuzevši Palestinu. Izvještaj lyonskog biskupa Euherija (> oko 450) o mučeništvu jedne cijele kršćanske legije s njezinim vođom Mauricijem u Agaunumu oko 286. Za nju se može izračunati broj iz njegova posebnog prikaza. »ures cezarejske Crkve«. Kad se ustanovilo da su stanovništvo nekog frigijskog gradića sačinjavali sami kršćani. no pouzdane vijesti sakupio je i o mučeništvima u Egiptu. međutim. dolazimo do ukupnog broja od nekoliko tisuća smaknutih. sumnje. npr. sigurno u Egiptu. ne može se dokazati progon kršćana u početku vladavine Maksimijana i Dioklecijana. što možda ovisi o nezadovoljstvu Maksimina Daje imenovanjem Licinija za augusta. a i Španjolska broji čitav niz mučenika. u čijoj se nutrini novi uvidi tek mučno sređuju u cjelinu.nepotpun. pokazuje u svojoj posebnosti potresenost koja je morala obuzeti Galerija kad se u njemu probudila spoznaja da je politika sile prema kršćanima. koje se javljaju pri čitanju toga pisma jesu Ii takve nečovječnosti uopće moguće. a grčki prijevod kojega je ušao u Euzebijevu »Povijest Crkve«. U azijskim provincijama Kapadociji i Pontu bili su progonjeni kršćani izloženi osobito maštovitim mučiteljima. Preokret je nadošao s teškim oboljenjem augusta Galerija. mučenika je bilo manje od stotinu. koju je od početka htio i provodio svom energijom. Za Palestinu i Feniciju imaju Euzebijevi izvještaji dijelom vrijednost očevica. istina. Drugdje ih je bilo znatno više. ali iz njega govori Galerije. Kioni i Ireni. a s druge. gdje su se koristile sve mogućnosti ondašnje tehnike. Tu su Galerije i od 305. koja se opasno pogoršavala. Sidona i Emese. O pojedinim ilirskim mučenicima postoje vjerodostojni izvještaji. kao što je bila tebanska. među palestinskim mučenicima ističe biskupa Gaze. uz one dosad spomenute prezbitera Lucijana Antiohijskog. a napokon sva ostala vrela potpuno šute o tako spektakularnu događaju27. 3 neki su ga nazivali tjeskobnim a pretjeranim.

To je bilo više i moralo je kršćanima značiti više nego bilo kako velika sloboda za tzv. Namjesnicima se obećaje daljnji spis. U tome je vodeću ulogu odigrao činovnik carske blagajne grada Antiohije Teoteknos. Edikt se. pretpostavivši da ne poduzimaju ništa protiv javnoga reda«. a njihova vjera nije više bila superstitio i religio illicita. bogoslužje je privlačilo mnogobrojne vjernike. u kojoj se starim bogovima ne odaje štovanje koje im pripada. koji. Pogoršanje za Maksimina Daje. s njime je najviši nosilac rimske državne vlasti opozvao vjersku politiku prema kršćanima. pobožnog politeista i pristaše Dioklecijanovih ideja o državi. carevi daju oproštenje i dopuštaju »da kršćani opet postoje i opet održavaju svoje vjerske sastanke. Oba vladara na Zapadu nisu imala nikakvih teškoća da na svojim područjima obznane edikt. po prvi put ih je jedan carski edikt izričito priznao. te su se gomilale molbe caru iz raznih gradova. Dok je Licinije nakon Galerijeve smrti – umro je nekoliko dana nakon objave edikta – osigurao obdržavanje tolerancije na svojem području. koji je širio i navodne izreke proročišta što su tražila protjerivanje kršćana iz sirijskog glavnog grada i njegove okolice. što je dovelo do povećane religiozne djelatnosti.Posljedica toga je vjerska anarhija. poglavlje Konačni preokret za Konstantina Velikog. Konstantinovo »obraćenje« na kršćanstvo. Da bi se uklonilo to stanje. dakle . crkve koje su još postojale opet su se punile. navodno htio osigurati naklonost kršćana za svoje osvajačke planove na Orijentu.može shvatiti iz predodžbi Galerija. Na Istoku Maksimin. međutim. Kršćanima se s pravom činilo da su im tom zakonski zajamčenom tolerancijom otvorena vrata u svjetliju budućnost. koju je zajedno s njezinim pristašama valjalo priznati i uvrstiti među ostale religije Carstva. a na cestama su se viđale radosne grupe prognanih koje su se vraćale svome domu. države i svoje vlastito. Kršćanski Bog se po njegovu iskustvu pokazao kao stvarna moć. Oni koji su za progona otpali tražili su opet pomirenje s Crkvom i molili svoju postojanu braću da za njih mole i da ih opet prime u svoje zajedništvo. Započeo je zabranom kršćanskih sastanaka na njihovim grobljima i pokušajem da ih izagna iz većih gradova. doduše. Dapače su i pogani sudjelovali u radosti kršćana i čestitali im na neočekivanu preokretu. jer je on samo davao pravni temelj stanju koje je već dulje postojalo. trebao je edikt o toleranciji iz godine 311. Gradovi su se osjećali carskim odgovorom vrlo počašćenima i za vječni spomen davali uklesati molbu i reskript na ploče i stupove. Galerijev edikt je dokumenat s vrlo dalekosežnim posljedicama. Drugi su u Konstantinu htjeli vidjeti pokretačku snagu koja je bolesnog Galerija potakla na promjenu njegove vjerske politike. a ne štuje se ni sam kršćanski bog.aže da se mole svojemu Bogu za dobro cara. a molbi je milostivo udovoljavao. koji je svoje nutarnje protivljenje politici tolerancije već načinom objave vrlo loše prikrivao. No takav rani i očit dokaz Konstantinova prijateljskog raspoloženja prema kršćanima marao bi naći odjeka kod Euzebija i Laktancija. o tome šute. Odsad su kršćani blii oslobođeni od mukotrpne pravne nesigurnosti prošlih vremena. Od milanske konvencije 313. Kršćani istočnih provincija oslobodili su se strahovitog duševnog pritiska. Maksimin Daja. Po Galerijevoj nakani. Taj su postupak počeli oponašati i drugi. u svojim provincijama nije dao objaviti edikt s punim tekstom. nema nikakva potpornja u vrelima. i pri tom nije potrebno pribjegavati utjecajima koji . vratio se postupno nakon nekoliko mjeseci prijašnjim metodama progona. uvesti nov red u religiozne odnose po čitavom Imperiju. Pri tom se posizalo za primitivnim sredstvima naručenih molbi pogana caru da kršćanima zabrani boravak u njihovu gradu. Jedna takva ploča našla se u starom gradiću Arikandi u Liciji i nosi . u kojem će se dati pobliže upute o provedbi edikta. a oni osuđeni ad metalla poslani kući. koja se prakticirala više od dvjesto godina. Na to su svi utamničeni kršćani odmah pušteni na slobodu. Maksimin bi na takve adrese odgovarao posebnim reskriptom. periode mira. Mišljenje da se car Licinije prvi zauzimao za ideju tolerancije i da je duhovni začetnik preokreta na Istoku jer je time. koji se u cijeloj dotičnoj provinciji objavljivao. Kršćanima se nal. koja nije imala nikakve pravne osnove.bi izvana djelovali na augusta. do početka samovlade 324. nego je izjednačena s drugim kultovima po državno-pravno izrečenoj toleranciji. radost kršćana zbog stečene slobode bila je u istočnim provincijama i Egiptu kratka vijeka. nego je naložio prefektu svoje garde Sabinu neka saopći upravnoj vlasti da se ni jedan kršćanin ne smije više uznemirivati ili kažnjavati zbog svojih vjerskih čina. 30. da bi tako stečen religiozni mir bio na blagoslov državi i tetrarhiji koja ju je vodila.

koje je uživao kod cara. u početku nisu niti mogli znati za dublje razloge Maksiminova novoga kursa. Prijevod toga spisa sačuvao se kod Euzebija. donosi ulomak jednog Konstantinova edikta Istočnjacima. u kojoj su činovnici mislili da imaju pravo i na neposredan postupak protiv kršćana. Carska propaganda protiv kršćana nije prezala ni pred daleko nedostojnijim metodama. Opet se počelo kažnjavati izgonom iz gradova. koja je sizala i daleko izvan područja njegove vlasti. stoga nisu održavali svoje uobičajene sastanke. taj dokument iz vremena oko 324. carev prijatelj. koji je promijenio lice vremena. koji su bili izabrani među činovnicima osobito vjernim državi. Daljnja metoda difamacije sastojala se u proizvodnji lažnih Pilatovih akata. S tom oštrom protukršćanskom propagandom povezao je Maksimin djelotvornu reorganizaciju poganskih bogoslužja. oni su bili. Sada se moramo upoznati s njegovim držanjem prema kršćanstvu. Govori se o tome da je autor djelo više puta preradio ili da je riječ jednostavno o krivotvorini. javno izvješeni. a djeca učiti napamet. bacali u tamnicu i osuđivali na smrt. stoji također na Konstantinovoj strani. pobliže o samoj činjenici. njezinu toku i vremenu. vodeći su se kršćani opet hapsili. a njegov poziv za odgajatelja najstarijeg carevog sina Krispa pokazuje veličinu povjerenja. Sve te careve mjere ubrzo su stvorile atmosferu. kojima u tom pitanju raspolaže. iako ne u punom opsegu. Drugi suvremeni autor. Maksimin naglašuje da je već ranije dao uputu neka se u toj stvari ne primjenjuje sila. Euzebijeva »Crkvena povijest« odrazuje u pojedinim svojim izdanjima ne samo porast autorova poznavanja pojedinosti. govori poganskih panegiričara. kojemu su se kršćani odavali u svojim crkvama. naprotiv. Konstantinov povjesničar. ostaje netaknut cilj »da se stanovnici naših provincija natrag privedu služenju bogovima«. »koji su bili puni svakojakih grdnji protiv Krista«. koji su Konstantina nakon njegove pobjede nad Maksencijem u listopadu 312. U tu fazu progona stavlja Euzebije mučeništvo već spomenutih biskupa Silvana od Emese i Petra Aleksandrijskog. biskup Euzebije Cezarejski. Uostalom. Od poganske kritike cara sačuvalo se samo malo u njegova nećaka Julijana i povjesničara Zosima. koji je osim toga bio ugodan bogovima. on je bio uvjetovan dalekosežnim događajima u zapadnom dijelu Carstva. Razumljivo je da su kršćani nakon tolikih gorkih iskustava imali malo povjerenja prema toj ograničenoj snošljivosti. Pobjednik je tada odmah intervenirao u prilog kršćana kod Maksimina. Ta tendencija vlada pogotovo carevim životopisom. svi su gradovi dobili svećenike i nadsvećenike. U Damasku je neki carski činovnik prisilio žene na zlu glasu pod prijetnjom mučenja na tvrdnju da su kao nekadašnje kršćanke sudjelovale u razvratu. a još su se manje usuđivali graditi nove crkve ili bilo kako svraćati pozornost na se. nego i način kako su se njegova gledanja mijenjala u smislu sve većeg uzvisivanja careva lika. godine. kao i prezbitera Lucijana iz Antiohije. doduše. Vrijedni su. Reakcija na takvu ocjenu djela »Vita Constantini« dovela je do raznih pokušaja obrane njezine autentičnosti. Mogućnost pobližeg razumijevanja njegova religioznog svijeta pružaju nadalje careva brojna pisma i zakoni. kojemu je nova politička konstelacija savjetovala povlačenje na tolerantniju liniju. te da se od tog vremena u istočnim pokrajinama nitko više nije slao u progonstvo ili zlostavljao. koja bi bila nastala tek oko 430. učinili gospodarom Italije i Afrike. protokol tih izjava bio je odaslan caru i na njegov nalog objavljen u gradu i pokrajini. potječe od posebnosti nekih vrela. Mladi august Zapada razvio je tako religioznu političku aktivnost. Svoje reskripte na molbe gradova nastoji Maksimin opravdati time što su takve molbe navodno zaslužile milostiv odgovor. koji je od 325. Dopis završava naredbom prefektu da obznani carevu volju svim provincijama. ranije Dioklecijanove i Maksimijanove mjere smatraju se pravednima. nego se moraju privesti priznavanju kulta bogova radije ljubeznošću i poukom. raspravljala i još uvijek raspravlja s toliko žara. nepovjerenje koje je zato proizvela dalo je poticaj za niz hipoteza. koja je nedavno dobila važan potporanj u jednom nalazu papirusa. No tome proturječi što u istom dopisu mora naglasiti kako se kršćani ne smiju podvrgavati grdnjama i zlostavljanjima. Položaj koji je za kršćane postao opet vrlo ozbiljan iznenada se poboljšao dopisom cara prefektu Sabinu potkraj godine 312. kao smaknuće primjenjivalo se opet bacanje zvijerima ili odrubljivanje glave. Laktancije. Konstantinovo »obraćenje« na kršćanstvo To što je znanost o pitanju Konstantinova zbliženja s kršćanstvom. na želju regenta. kojima se znanost u posljednje vrijeme uspješno bavi. U njemu. učitelji su ih morali upotrebljavati u školi umjesto školskih knjiga.nepotpun latinski tekst carskoga reskripta te na grčkom formuliranu molbu »naroda Licijaca i Pamfilijaca«. što ga inače donosi Vita i koji je njezin najoštriji kritičar smatrao nedvojbenom krivotvorinom. Zato se i u njega sumnja da Konstantina gleda u prelijepu svjetlu i da stoga iskrivljuje zbilju. osobito za osvjetljivanje religioznog preokreta cara u prijelaznom razdoblju. najdublje je uvjeren u providnosno poslanje svojega junaka te u tom svjetlu promatra sve momente careva života. . koji se pripisuje Euzebiju.

navodno. To se posvema očituje godine 310. Na pozitivne odnose Konstancijeve obitelji prema kršćanskim krugovima možda upućuje ime Anastazija. Konstancija. time izražava novu političku koncepciju. nakon svoga bijega iz Nikodemije. Od temeljnog je značenja činjenica da je Konstantin u to vrijeme na poseban način otvoren prema religioznom pitanju. Nije sigurno je li otac u religioznom smislu dublje utjecao na sina. koji je vladao Italijom i Afrikom. bili poganske vjere. Sin je vjerojatno ostao najprije kod svoje majke Jelene i tako vjerojatno primio svoje prve vjerske dojmove od te žene. summus deus. Prethodno je za svoj pothvat osigurao Licinijevu privolu. Nekoliko godina nakon Konstantinova rođenja otac se s njom rastao. očeva vojska proglasila augustom.Isto tako i slike na novcu sa svojom religioznom simbolikom daju uvid u promjene vladarovih nazora. Time se objavljuje carev zahtjev za sveopćom vlašću. Povezanost s majkom bila je duboka i trajna. vidio je. dakle široku praktičku toleranciju prema svojim kršćanskim podanicima i svjesnu nezavisnost prema istočnim vladarima. Sigurno su Konstancije i Jelena. Atmosfera Konstantinove očinske kuće bila je svakako prijateljska prema kršćanima. koji se Konstantinu objavio na poseban način. kaže se da je zaštitnik te dinastije i njezina prisutnog člana Apolon. kako to uspijeva samo velikim povijesnim ličnostima. Bog Sunca štovao se u svim dijelovima Carstva u raznim likovima. kad bi se u Maksenciju htjelo vidjeti tlačitelja kršćana. Je li prilikom svojega stupanja na vlast. koji se na području njegove vlasti osobito štovao. proglasio opći edikt tolerancije. koju je izvanredno dobro odigrala. obećavši mu za to ruku svoje sestre Konstancije. koje nadilazi sve bogove. kad ga Maksimijanov pad dovodi u odlučujuću situaciju. nego se osjećao povezanijim s Marsom. Likovi na novcu pokazuju da se Konstantin odvaja od tetrarhijske teologije tako da umjesto Herkula odabire Sol invictus svojim posebnim zaštitnikom. i sklonošću prema stvaranju legende. koja je posjedovala natprosječne sposobnosti. tvrdi Laktancije. no ipak nije isključeno da je u pojedinim slučajevima kršćanskim općinama izričito zajamčio slobodu njihova kulta. Car koji se utiče njegovoj zaštiti i uživa njegovu pomoć. kasnije je uvjerena kršćanka. naprotiv. kad je povrh odredaba Galerijeva edikta od 311. jer ženidba viših oficira u provinciji s domorotkinjama nije bila dopuštena. Već se rana predaja o caru Konstantinu ističe dvjema crtama: žestinom stavova za cara i protiv njega. da bi sklopio staleža dostojan brak s Teodorom. gdje je doživio početak i svu težinu progona te možda već tada osjetio njegovu problematičnost. druga njegova kći. mora ostati otvoreno. vratio početkom 312. prilikom posjeta nekom Apolonovu svetištu u Galiji. kako to. vratio na Zapad ocu. iz toga se može zaključiti da je svjesno otklanjao svaku prisilu u vjerskim pitanjima. nego se legitimira njegovim podrijetlom iz carskoga roda. kao samovladar. Vrela daju samo oskudne podatke o Konstantinovu djetinjstvu i mladenačkoj dobi. s brojčano slabijom vojskom upustio u borbu protiv uzurpatora Maksencija. i time o religioznom razvoju u njegovoj mladosti. stoljeća koje je sve više isticalo jedno božansko biće. No treba računati i s jakim dojmovima koje je u svojim osjetljivim mladenačkim godinama primio na Dioklecijanovu dvoru. godine. te tako želi cara vjerojatno uvrstiti u ono vjersko strujanje 3. Maksimijanovom pastorkom. Krivo bi se razumjela pozadina te borbe. Stoga Konstantinova propaganda i nije Maksencija naznačivala kao progonitelja kršćana nego kao tiranina koji je svoje podanike izrabljivao i mučio i od čijeg se jarma Rim trebao osloboditi. u Trieru u carevoj prisutnosti. rimskoj kršćanskoj općini njezina zaplijenjena dobra.. nekadašnja vlasnica gostionice nije bila s Konstancijem povezana zakonskom ženidbom. Kad je Konstantina 306. Konstantin joj je mogao dati ulogu prve žene u Carstvu. Euzebije naznačuje Konstancija kao pristašu monoteizma. Tu se Konstantinovo pravo vladavine ne obrazlaže više njegovom pripadnošću tetrarhijskom sustavu. Već smo spomenuli njegovo distanciranje od oštrih edikata progona. Svoju osobnu religioznost nedvojbeno povezuje s poslanjem koje mu je božanstvo namijenilo za sav Imperij. U brzom naletu pregazio je Konstantin Maksencijevu obranu. a njegov je zaštitnik Sol invictus u obliku galskoga Apolona. boga s Viktorijom kako mu pružaju lovor-vijenac s brojem XXX te mu tako obećavaju pobjedu i dug Život. Maksencije je. protiv savjeta svoje okoline. zadržao je očevu vjerskopolitičku liniju. Nije se naglašeno ponašao kao herkulovac. čime ga je već držao Aurelijan. Tu se vidi da je životno djelo toga vladara tako duboko utjecalo na sudbinu suvremenika kasnijih naraštaja. a koje se tada moglo naći samo u kršćana ili Židova. koji se održao godine 310. i u nju je Konstantin ušao kad se godine 305. čini se. u vojsci kao Mitra. Preko svoga sina našla je kasnije put do kršćanstva. u Galiji kao Apolon. pozvan je da vlada sudbinom cijeloga Imperija. moglo bi se ovdje pomišljati na izrazitu nezavisnost od službene vjerske politike Dioklecijanove tetrarhije. Te se predodžbe javljaju u panegiriku. roditelji dječaka koji se rodio oko 285. raspoređenu do Alpa.. kad se. on je bog cijeloga Carstva. dobio u . pokušao za se pridobiti kršćane. Prvi korak prema ostvarenju svoje koncepcije poduzeo je Konstantin u jesen godine 312. protiv kojega bi Konstantin nastupio kao osloboditelj. koje je nosila jedna njegova kći.

dakle + koji savijanjem vrha postaje P. prije početka njegovih bližih odnosa s carem. Uto su car i vojska. međutim. nego pod zaštitom kršćanskog Boga. nije prihvatljiv. koji se pouzdao u moć poganskih bogova. Taj se Laktancijev tekst sam po sebi razumije. Moralo se uočiti da Euzebije taj izvještaj o viđenju križa ne donosi ni u posljednjem izdanju svoje »Povijesti Crkve« (oko 324). S prečke je visjela četverouglasta zastava. čime je mogao zaključiti osvajanje čitavog evropskog Zapada i sjevera Afrike. ne spominje . Konstantin je navodno u sporazumu s bogom. poganski panegiričari i Konstantinovo ponašanje neposredno nakon pobjede. on ga je preobrazio u Kristov monogram. tj. koji se razumije iz situacije neposredno prije borbe. koji priča kako je Konstantin u snu bio opomenut da stavi nebeski znak Boga na štitove svojih vojnika te se tako usudi poći u boj. koji svom štićeniku daje neposredne upute. Na tom vojnom pohodu uslijedio je odlučujući Konstantinov okret prema Bogu kršćana. pokazuju na kakav način govori Konstantin svojoj okolini o događajima. pošao u boj. Pobjeda je značila da je o njoj odlučio kršćanski Bog i da se on sada mora priznati Bogom-pomagačem. usprkos strahovanjima svojih oficira. Važnije je što isti govornik. što nije bilo moguće prije 325. Opaža se da govornik za nj ne upotrebljava neko ime. Car je dao prema svim podacima načiniti stijeg. listopada 312. Laktancije u svojem pričanju ne govori o čudesnim događajima. U jesen godine 313. još manje ima razloga da se traži neki književni uzor za njegov izvještaj i da se on nalazi kod poganskog panegiričara. no zaključak. kako se prepričavao u carevoj okolini kad je Laktancije oko 318. objavio svoju »Knjigu o smrtima progonitelja«. onu reviziju događaja koja se u Konstantina oblikovala u vremenskoj udaljenosti od samog događaja i u preobraženu pogledu na njegov uspješan put. iznad nje su na prečki stajala poprsja cara i njegovih sinova. Tada je. U »Vita Constantini« donosi. znak koji u ono vrijeme kršćanima. godine. kako to svjedoče suvremeni kršćanski pisci. te je mora prihvatiti kao činjenicu. u kojoj je Maksencije izgubio prijestolje i život. htio je pohod protiv Maksencija povesti pod zaštitom boga svojega oca te mu se u molitvi obratio da mu o'bjavi i pruži pomoć. dakle. jer je u sebi jasan. U noći koja je slijedila ukazao mu se Krist s križem i naložio mu da u svom ratu nosi znak križa kao zaštitu. pod poganskim magičnim znakom. jer Euzebije u svečanom govoru prilikom jubileja careve vladavine 335. Ne postoji nikakav razlog da se popravlja Laktancijev tekst. godine. Prvi izvještaj o tome nalazimo u Laktancija. i to je bio poticaj njegovu okretu prema kršćanstvu. dugačka motka s prečkom nosila je na vrhu vijenac. to se pričanje ne može ni sadržajno ni formalno smatrati predloškom Laktancijeva izvještaja. Od toga događaja potječe njegovo štovanje Krista kao njegova Boga-zaštitnika. koji je protivnik htio braniti kao posljednju utvrdu. Očito je isti događaj u središtu izvještaja što ga Euzebije oko 25 godina kasnije donosi u carevu životopisu. Sam Laktancije ne pokušava nikakvo tumačenje psihološke pozadine toga događaja. dakle crux monogrammatica. opisuje znak na vojničkim štitovima kao kosi X. Carev san. Odluka je pala u korist Konstantina na sjeveru grada u bici na Milvijskom mostu 28. Euzebije se poziva na to da je sam vidio tu zastavu. car je poslušao tu uputu i dao staviti na štitove kraticu za »Krista« tako da je koso napisano slovo X savinuo na gornjem kraju. no kako li se proširio u usporedbi sa sažetim Laktancijevim prikazom! Konstantin. uz pravi Kristov monogram P nije više bio nepoznat. koji govori o Konstantinovu posjetu galskom Apolonovu svetištu godine 310. te je s njegovom pomoći pobijedio svojega protivnika. kako ga je Konstantin kasnije dao izraditi i na svojoj kacigi. kao što se dosad običavalo. vidjeli »na nebu iznad sunca pobjednički znak križa iz svjetla« i riječi: »Po ovome pobijedi – τούτψ νίκα«. sve su to formulacije koje su bile razumljive i kršćanima i neoplatonicima.ruke čitavu gornju Italiju i približio se gradu Rimu. uzrok je njegove naredbe koja je bila lako provediva i izražaj koje je svima odmah bio razumljiv: car i vojska idu u boj ne više. Bliski bog. a i u svojoj »Povijesti Crkve« govori o tom kako je Konstantin na početku vojne protiv Maksencija u molitvi zatražio pomoć od Krista. prvu etapu na svojem pobjedničkom putu prema univerzalnoj vlasti). u sredini kojega se nalazio Kristov monogram P. da mu događaj uopće nije bio poznat i da ga je kasnija ruka uvrstila u »Vita Constantini«. jasno dotiče viđenje križa. slavio je poganski panegiričar u Trieru Konstantinovu pobjedu nad Maksencijem te je po predaji morao govoriti o bogu koji je udijelio pobjedu. dok se Konstantinu otvorio put u tradicijama najbogatiju prijestolnicu Zapada. bilo je kasno popodne. tako piše Euzebije. zastava već bila postala carskim stijegom. koji mu u tajnom razgovoru obećaje pobjedu. jer mu je taj bog obećao pobjedu. To je opis čudnovata događaja. a još je manje može rekonstruirati suvremeni povjesničar.i ulazak Konstantina u Rim. opisujući svečan. Pojedinosti koje su u stilu legende dodane kasnije ne smiju odvratiti pogled od stvarne jezgre obaju izvještaja: Konstantin je bio uvjeren da mu je znak križa bio objavljen na početku vojne protiv Maksencija. koji je stajao uza nj i s kojim ga je povezivala duboka tajna. koji se nameće. Nameće se pitanje u kakvom je obliku taj okret našao odjeka u Konstantinovoj još poganskoj okolini. koji je kasnije dobio ime labarum.

U tom carevu stavu jasno se očituje kako se u njemu predodžbe iz rimskog shvaćanja religije bore s novim vjerskim idejama. naravno. dovršen 315. koji je također trebao sačuvati uspomenu na pobjedu i tumačenje. Te crte ne dopuštaju nikakav sud o . o tome smo već govorili. što ga je caru nakon njegove pobjede posvetio rimski Senat. kojemu je. osobito nepobjediva Sunca koje se još do godine 322. to se upotreba Kristova monograma na carevoj kacigi jedva može tumačiti drukčije nego da je riječ o osobnom Konstantinovom uvjerenju. Ako se u njemu i ne želi vidjeti više od dokaza za neutralno carevo držanje. Izdanje koje je kovano prilikom decenalija 315. Osjeća se dužnim da osigura ne samo slobodu toga kulta – to čini i Galerijev edikt – nego i njegovo egzaktno i najdostojnije vršenje. Novac iz sisačke kovnice donosi od 317/318. dovelo je državu u ozbiljnu opasnost. No natpis na slavoluku je suzdržljiviji i ne sadrži to ime. one same isključuju datiranje toga preokreta u vrijeme oko 324. Panegiričar daje jasno naslutiti da se Konstantin nakon pobjede nad Maksencijem udaljuje od poganskih kultnih običaja. To je carev kip na Forumu. sigurno imaju različitu dokaznu snagu. koje uz poganstvo sada uvažava i kršćanstvo. To. ne može se pomišljati na uobičajeni vexillum u carevoj ruci koji bi onda kršćani smatrali križem. ali još uvijek nema razumijevanja za njegov nutarnji sadržaj. kome se daje veća svota za kler »pravovaljanog i vrlo svetog katoličkog kulta«. spasio sam i oslobodio vaš grad od jarma tiranina i vratio senatu i rimskom narodu sa slobodom staro dostojanstvo i stari sjaj». tako Konstantin obrazlaže svoju mjeru i pri tom se poziva na mnogostruko iskustvo. Uz likove starih božanstava. Bez obzira na daljnje vjersko-političke careve mjere do početka njegove samovlade. Da je taj . dok se Konstantin pouzdao u upute svoga boga. jer je u tom vidio pretpostavku za uspjeh djela koje je započeo. To se slaže i s daljnjim napuštanjem uobičajene poganske prakse. što joj ga je davao Konstantin. iako vrlo suzdržljivo. tj. bio je. Oba akta daleko nadilaze namjere Galerijeva edikta. No Konstantinovo »obraćenje« valja shvatiti samo kao jedan okret. Crkveno bogoslužje stoji u središtu trećeg vrlo važnog spisa. stavljen u desnicu »znak patnje koja donosi spasenje«.lahtjev izveden i kako je izveden. godine. koji se temelji na spoznaji. No zajedno nužno dovode do zaključka da se u Konstantinu u tom razdoblju dogodio osobni preokret prema kršćanstvu. pojavljuje se novac s Kristovim monogramom u polju uz vexillum. može dokazati na novcu. o kojima smo govorili. uvođenje Kristova znaka na novac nije bilo moguće bez careve privole. To božanstvo ovdje je još uvijek neoplatonsko najviše biće.reći da je cara na taj brzi korak potakla samo želja da pokaže Maksiminu kako se smatra prvim augustom? Još iste godine 312. daje u jednom pismu prefektu Anulinu u sjevernoj Mrici nalog da se vrati zaplijenjena crkvena imovina. da Bog kršćana jedini ima pravo na štovanje kao najviše biće. napuštanje štovanja Boga. I natpis uz kip proizlazi iz Konstantinove inicijative te tumači znak u ruci kipa: »Po tom spasonosnom znaku. koje su slijedile neposredno nakon pobjede u listopadu 312. Pojedine crte Konstantinova ponašanja prema kršćanstvu u godinama 312/313. Tako je taj kip ne samo formalna novost. Maksencije je to prije borbe poduzeo. koji se u tom pismu pojavljuje već kao Konstantinov savjetnik u crkvenim pitanjima. Daljnje pismo upućeno je izravno katoličkom biskupu Cecilijanu Kartaškom. u Ticinumu pokazuje na srebrnom medaljonu Konstantinovu glavu pokrivenu kacigom i na prednjem rubu sljemena kacige jasan Kristov monogram P. koji oslobađa kler kartaške Crkve od javnih služenja da bi se nesmetano mogao posvetiti bogoslužju. Napokon se tok okreta prema kršćanstvu očituje. Važniji je jedan drugi spomenik. car ih je očito izostavio i tako opet dao na znanje da svoju pobjedu zahvaljuje nekom drugom bogu. Konstantin je shvatio važnost kršćanskog bogoslužja. što se možda već dulje u njemu razvijala. nego na Laktancijev signum caeleste dei. pravom izrazu snage. isti znak na carevoj kacigi. Može li se . kršćanski križ vjerojatno u svom monogramskom obliku. a pismo Cecilijanu pokazuje posebno zanimanje cara za kultne potrebe katoličke Crkve. da se gledanjem utrobe žrtvene životinje prorokuje budućnost. iako polako. Prema tim riječima natpisa. ukrašen statuama i reljefima koji su odgovarali predodžbama poganskog senata. taj je smatrao da je Sol invictus carev bog-zaštitnik te dao prikazati Konstantina kako trijumfalno ulazi u grad s atributima i gestom Boga sunca. nego osobito jasno osvjetljuje Konstantinovo uvjerenje da ga je taj znak vodio i njegovu volju da ga javno prizna. Za stav cara prema kršćanstvu značajne su napokon još neke mjere. što ga je u njemu probudio možda španjolski biskup Osije od Cordobe.tradicionalnu povorku pobjednika na Kapitol ni ondje uobičajenu žrtvu Jupiteru. a od 320. Još negdje iste godine morao je Konstantin uputiti Maksiminu pismo. u Konstantinovu kovanju novca. te joj zato brižno bogoslužje donosi sreću i rast. ali ga i kršćani mogu tumačiti u svojem smislu. ukoliko je prvi primjer careva kipa s vojničkim znakom. u kojem zahtijeva prestanak progona kršćana u istočnim pokrajinama. pojavljuju se polako i kršćanski znakovi. po Konstantinovu osobnom nalogu. nego pobjedu pripisuje »nadahnuću božanstva« i duhovnom liku cara. Slavoluk.

Prvi datira iz Nikomedije.a je u tome tešku izdaju vjere i nazvala krivce traditores. te tako očituju njegov udio u sadržaju milanske konvencije. Taj se posjed treba dati u ruke pojedinim kršćanskim općinama. koja je bila izražena sa žaljenjem. koje su se bile povjerile Maksiminovoj zaštiti. No nakon toga slijedi niz posebnih odredaba za kršćansku Crkvu. Liciniju je osvajanje istočnih područja donijelo izvanredno velik porast moći. u tome vide jamstvo za daljnju dobrohotnost najvišeg božanstva (summa divinitas). Ta je sudbina snašla i Dioklecijanovu ženu i kćer. koji međutim nije fiksiran u obliku nekog milanskog edikta. gdje se ujedno slavila svadba Licinija i Konstancije. svatko. Latinski spis. čime se ove priznaju pravnim osobama. Maksimin je želio spor brzo riješiti oružjem. No da se dogovor nije kretao samo oko toga kako će se provesti Galerijev edikt nego i oko načelnog proširenja sadržaja tog edikta. uspostavu jedne univerzalne rimske vlasti. no Liciniju objavljuje anđeo molitvu kojom se zaziva summus deus. zauvijek ostati uz njih u njihovu uspješnom djelovanju za javno dobro. I posebne odredbe o crkvenom posjedu odgovaraju mjerama. koju su carevi osjetili u tako važnim stvarima. Ona će mu donijeti pobjedu. No odredbe programa nisu mogle koristiti kršćanima istočnih provincija i Egipta prije nego što se raščistila dugotrajna napetost između Licinija i Maksimina. koji će ga ubuduće neprestano privlačiti: privođenje kršćanske Crkve državi i traženje nekog oblika zajedničkih odnosa koji bi odgovarali njegovoj predodžbi o obostranom poslanju. Kršćanima se moraju bez traženja naknade vratiti sve zgrade u kojima su se nekada sastajali. Od milanske konvencije 313. no Konstantin je u svojoj duhovnoj budnosti već sada osjetio da mu se nameće jedan problem i jedna zadaća. Jedva se može pogriješiti ako se u spominjanju božanske sklonosti misli na uspjehe Konstantinove vojne. Na kraju se izriče uvjerenje. U vjerskom pitanju držao se Licinije smjernica milanske konvencije. istrijebljeni su bez milosti. kad je na početku 313. a kršćansku crtu predstavlja samo anđeo koji donosi objavu. U vjerskim pitanjima postignut je dogovor. bilo da se nalaze u državnom ili privatnom posjedu. na vijećanje o novonastaloj političkoj situaciji uslijed Konstantinove pobjede. Maksimin je odlučno potučen kod Drinopolja i Licinijevim brzim pokretom potisnut duboko u Malu Aziju. daleko nadmašuju Galerijevu snošljivost. Jedna skupina vjernih vidjel. u Tarzu predala je sva istočna područja u ruke Licinija. koje sadržajno i snagom svoga izričaja. drugi se nalazi kod Euzebija i bio je vjerojatno namijenjen Palestini. Najprije se naglašuje kako carevi žele da se vjerska pitanja srede u smislu tolerancije. sastali su se Konstantin i Licinije u Milanu. među kojima je bilo laika i . ostaviti za kasniju priliku. dakle u vrijeme kad je znao da je Konstantin vezan ratom protiv rajnskih Franaka. Laktancije je borbu između dvaju vladara prikazao kao vjerski rat. Njegova skora smrt u jesen 313. da će tim postupkom prema kršćanskoj vjeri božanska sklonost. Ona se smije smatrati vjersko-političkim programom koji je najprije želio ostvariti. Ta se predodžba mijenjala i bistrila dulje vremena iskustvom koje mu je davalo sve dublju spoznaju posebnosti kršćanskog svijeta i njegovih specifičnih pitanja. no i svojim dobrohotnim tonom punim poštovanja. molitva je neutralna. ako je prije boja bude molila cijela vojska. Tako su se oba augusta najprije dala na učvršćivanje i osiguravanje stečenoga. može se ustanoviti usporedbom Galerijeva teksta sa sadržajem dvaju Licinijevih edikata. U veljači 313. sad je još pokušao ediktom o neograničenoj toleranciji zadobiti simpatije svojih dotadanjih kršćanskih podanika i počeo spremati novu bitku. Tako je po prvi put u većoj mjeri došao u dodir s nutarnjim crkvenim razvitkom u sjevernoj Africi. gdje je neposredno prije njegove pobjede došlo do duboka raskola među tamošnjim pristašama kršćanstva. koji je sada i tu mogao objaviti milanski dogovor. a suvisli prikaz i ocjenu moramo ostaviti za kasnije.tome koliko je Konstantin prodro u razumijevanje kršćanske poruke o otkupljenju ili koliko je načela kršćanske etike učinio normama osobnog djelovanja. koji se vrlo malo razlikuje od onoga grčkoga u Euzebija. koje je Konstantin već bio poduzeo u Africi. koje bi još kod Galerija bilo nemoguće. koje je objavio nakon svoje pobjede nad Maksiminom Dajom. kako se to ranije pretpostavljalo. ima punu slobodu slijediti vjeru koja mu najviše odgovara. Pobjednik se nije pokazao velikodušnim prema Maksiminovoj obitelji i bližim pristašama. Sadržajno. pa i kršćanin. poziva se u uvodu izričito na pregovore između Konstantina i Licinija u Milanu. Vanjski poticaj za donatistički raskol proizašao je iz pitanja crkvene discipline. kad je o Maksiminu govorio da se prije bitke zavjetovao Jupiteru kako će u slučaju svoje pobjede iskorijeniti kršćansko ime. O donatističkom pokretu možemo ovdje govoriti samo koliko je potrebno za razumijevanje osobnog carevog držanja prema kršćanskoj vjeri. tako da je Konstantin morao svoj konačni cilj. do početka samovlade 324. a Laktancije ga donosi na latinskom. prešao na Balkan. kako se naime ima ocijeniti krivnja onih kršćana koji su za Dioklecijanova progona izručili svete knjige poganskim vlastima.

pars Donati. Feliks od Aptungija. koja se osjećala povrijeđenom što je Cecilijan nekog njezina utjecajnog člana ukorio zbog pretjeranog štovanja mučenika. kome saopćuje što je odlučio: Cecilijan mora s 10 biskupa po svom izboru i s 10 po izboru protivne strane doći u Rim. osdbito stalo. Protubiskup Cecilijana postao je najprije Majorin. što se brzo širila dobila svoje ime. Na koncu jamči da vrlo poštuje katoličku Crkvu i nipošto ne želi da u njoj bude raskola. ali se boji za njezin ugled i univerzalni zadatak kada upozorava da međusobna svađa kršćana odbija pristaše poganske religije. daljnjih 15 talijanskih biskupa. Car naglašuje da istraga protiv Cecilijana mora ustanoviti udovoljava li »štovanja vrlo vrijednim crkvenim propisima«. tj. Kada Konstantin nadalje kaže da summa divinitas može i njega zvati na odgovornost ako ignorira raskole u Crkvi i da on može naći mira tek kad se u njoj opet uspostavi bratska sloga. No donatisti su kod cara uložili žalbu zbog pogrešaka u postupku. proglasila je jedna skupina u općini. očito kao članove nekog većeg consiliuma. predali preko prokonzula Anulina memorandum. Car u svojem osjećaju pravednosti ne može odbiti taj zahtjev. bio traditor. Donat. možda preko biskupa Osija. po kojemu je raskolnička Crkva. toplim im riječima preporučuje da se mole »kako bi se naš Otkupitelj uvijek meni smilovao«. Iz tog dokumenta jasno proizlazi da se car osjeća u položaju koji mu je s više strana posve nov. No njegovo nastojanje oko mira nije imalo nikakva uspjeha kad je donatističkoj delegaciji u Arlesu najprije zabranio povratak u Afriku. Dakako da Konstantin u ono vrijeme nije mogao razumjeti dogmatsku pozadinu spora. Kad se njegova dotadašnjeg đakona Cecilijana pozvalo da bude kartaški biskup. prema tome se sakramenti. kojim tumače svoje držanje prema Cecilijanu i mole da galski suci riješe spor Konstantin prihvaća taj prijedlog te se obraća tadašnjem rimskom biskupu Miltijadu. našao Konstantin kad se 312. Spor se do krajnosti zaoštrio kad se isprepleo s osobnim interesima oko nasljedstva biskupa Menzurija Kartaškog godine 312. Crkvu sada vidi kao zajednicu. pa i biskupa. Miltijad poziva. Pred tom se smušenom situacijom. duhovni vođa opozicije. jer ih u pismu sudionicima sinode u Arlesu prvi put – i otada uvijek – oslovljava carissimi fratres. želi dakle spor ostaviti u crkvenoj nadležnosti te se nada da će se tako vratiti mir. te tako Crkvu osjeća i kao posrednicu u spasenju. no može li se takvo nutarnje crkveno pitanje prenijeti svjetovnom sudu? Konstantin se odlučuje za suce biskupe. Car zna da je na strani te zajednice ako za sebe i za Elafija. kako smo već rekli. Uspostavlja se i osobni odnos prema biskupima Crkve. Slučaj je preuzeo prvi biskup Numidije Sekundo od Tigizisa i iznio pred sinodu od 70 numidskih biskupa. da je jedan Cecilijanov konsekrator. uz brojne biskupe. onda se ovdje jasno osjeća sve veća osobna povezanost s Crkvom.klerika. koje je podijelio neki traditor. što se ovdje može smatrati zamjenom za christianus. nisu mogli smatrati valjanima. Jedna kršćanska konfesija poziva u pomoć državnu vlast i moli je da odredi nepristrane suce. dakle. biti govora. otpadnik. Najprije je smatrao da je raskolom ugroženo pravovaljano izvođenje kršćanskog bogoslužja. Još se ne osjeća njezinim potpunim članom. kojima je za njihovo putovanje stavljena na raspolaganje carska pošta. Iz careva poziva očituje se dvostruki napredak u njegovu shvaćanju kršćanstva. zacijelo ne protiv carevih nakana. zato je spreman staviti Crkvi na raspolaganje pomoć državnih činovnika. ali su mu odmah bile jasne negativne posljedice za jedinstvo kršćanskog zajedništva kao cjeline i stoga se trudio oko njegove ponovne uspostave. Nakon bezuspješna rada sinode u Arlesu odlučio je Konstantin da ipak dokonča donatistički raskol svojim sredstvima. Prvi je izvještaj vjerojatno dobio od Cecilijanovih pristaša. O preuzetnom zahvatu carske vlasti u nutarnje poslove Crkve ne može. Na to su se ovi obratili izravno caru. Autuna i Kölna – nakon preslušanja izreći svoju presudu. a od ljeta 313. po kojem je valjanost nekog sakramenta ovisila o milosnom stanju djelitelja. Jednoglasna konačna presuda toga suda proglasila je Donata krivim i potvrdila Cecilijana kao pravovaljana biskupa Kartage. dao izvijestiti o stanju u novostečenim područjima. kao što se običavalo prilikom vrlo važnih odluka. koji je poznat kao kršćanin. kako bi se narušavatelji mira – u početku je takvima smatrao donatiste – vratili redu. unutar većeg okvira. Tko ne poštuje jedinstvo te zajednice. Prijeteći se. koja u bratskoj slozi iskazuje svojim kultom istinsko štovanje Boga. do kojega mu je bilo. ugrožava svoje spasenje. koji bi se sastojao od Miltijada i tri galska biskupa – to su biskupi Arlesa. tamo će crkveni sud. U tom postupku numidskog episkopata nedvojbeno igra neku ulogu i stanovito suparništvo s Kartagom. koja je za neupućena promatrača bila samo teško pregledna i još manje shvatljiva zbog osobnom mržnju zatrovanog neprijateljstva obiju skupina. ovaj put u Arlesu ljeti 314. Pitanje je postalo teološki važno kad se povezalo s posebnim mišljenjem tradicionalne sjevernoafričke teologije. no pri tom je posve očito i goruće njegovo zanimanje za ponovnu uspostavu mira unutar te Crkve. a car se našao primoranim da o pitanju dade još jednom raspraviti. najavio je car obim strankama da će sam doći u Afriku i izjavio da želi privesti sve ljude istinskoj vjeri i dostojnom . upotrebljava ime cultor dei. isto tako nije mu uspjelo umjesto Cecilijana postaviti drugog biskupa u Kartagi. koji već zarana pokazuje poznavanje prilika među afričkim klerom. koja je Cecilijana proglasila svrgnutim.

izjavljuje da kršćani mogu pred biskupom u punoj pravovaljanosti dati slobodu svojim robovima. upotrijebio je vojsku. uvođenje državnog praznika prvog dana u tjednu želi bez sumnje istaći Gospodnji dan kršćanske Crkve i time jednu bitnu crtu njezine liturgije. te se tako sprečava mogućnost tajne propagande. godine. slična odredba ne postoji za židovske ili shizmatičke općine. Od presudne je važnosti Konstantinov zakon o nedjelji od ožujka/srpnja 321. Budući da oslobođenje robova mora uslijediti »u krilu Crkve«. Vjerskom rangu dana odgovara da se istakne osobito pobožnim djelima. kao što je oslobađanje robova. Tu se ocjenjuje samo katolička vjera kao cultus dei. Tu se nedvojbeno osjeća biblijsko-kršćanski karakter tog obrazloženja.štovanju svemogućega Boga. temelji se na konkretnom slučaju. što se smije potvrditi toga dana službenim protokolom. Car stoji pod utjecajem kršćanskih predodžbi. iako su se njegovi napori temeljili na uvjerenju da tim putem mora poći po dužnosti svoje vladarske službe. briga za kršćanski kult proizlazi iz osobnog nutarnjeg zanimanja. koji pozitivno po'kazuju utjecaj kršćanskih ideja ili ograničuju opseg poganske vjerske djelatnosti. Zakon iz svibnja 323. koje za Crkvu proizlaze iz svijesti o poslanju nekog kršćanskog vladara ako on vjeruje da je na osnovi religioznog poziva opunomoćen da izravno zahvaća u isključivo crkvene nutarnje probleme. stoje pod posebnom pravnom zaštitom. jer se ne smije obeščastiti lice čovjeka. U zakonu. kako bi spasio jedinstvo kršćanske Crkve. koje njihovi prijašnji drugovi u vjeri progone. Posebnu pogodnost za katoličku Crkvu predstavlja zakon koji svakome daje pravo da oporučno ostavi katoličkoj zajednici što god želi. U tom dies solis ne može se ovdje gledati dan koji bi bio posvećen Suncu. da sudjeluju u poganskim lustralnim žrtvama. njegov način izražavanja -klerici posvećuju svoju pobožnu djelatnost božanskom kultu. da čuva jedinstvo. Konstantin je već rano morao iskusiti da se raskoli u kršćanstvu samo još više učvršćuju ako se žele riješiti sredstvima državne vlasti. koji predviđa kaznu bičevanja ili veliku novčanu globu za one koji sile pripadnike kršćanskih zajednica. godine. koja se ničim nije mogla nadzirati. a bogohulna zavist pogana nastoji ih U toj zadaći spriječiti – sadrži opet jasnu ocjenu stare i nove religije. ali je tako samo stvorio mučenike i mučeničko raspoloženje te je na neko vrijeme s rezignacijom napustio borbu. slijedi i naredba iz 315. koje pokazuje sve veće poštovanje dostoj. potvrđuje je Konstantin još jednom. da se brine za naviještaje prave vjere. kojom se kršćanskom biskupu prepušta i presuda u građanskim sporovima. primjenjujući ga konkretno na kršćanstvo. koji su se počeli pojavljivati od 317. Kad u Lukaniji pogani ne žele priznati klericima povlasticu imuniteta. Car je ipak odustao od puta u Afriku. a klerici u određenim slučajevima i bez pismenog postupka i svjedoka. koja zabranjuje da se osuđenima na prisilni rad ili cirkuske igre žigoše lice. No već se ovdje javljaju opasne mogućnosti. dao donatističke biskupe prognati i njihove crkve zaplijeniti. Slična humanitarna tendencija povezuje se s priznavanjem vođe kršćanskih zajednica. careva je zadaća (munus principis) da ukloni sve zablude. S dosad prikazanim sve ve6im približavanjem cara kršćanstvu slažu se i neki zakoni. a u pojedinim slučajevima kršćanska religija već uživa stanovitu prednost. Opći smjer Konstantinova zakonodavstva. Protiv nemira. Neke zakonske odredbe moraju štititi milanskom konvencijom ustanovljeno pravo slobodna vjeroispovijedanja. Dvostruki edikt o haruspicijama iz godine 319. kada edikt. Tako pojedine crte javnoga života onoga vremena već poprimaju kršćansko obilježje. Što presudi lex christiana postaje pravovaljano. Taj se nadzor postizava ograničenjem običaja na javno vršenje. Ti Konstantinovi zakoni iz razdoblja prije njegove samovlade potvrđuju dosad stečenu sliku. Karakteristično je da Konstantin ovdje pogansku religiju kao takvu više ne naziva neutralnim imenom nego prezirno kao superstitio. i 320. ni židovstvo. Pri tom ne može biti riječ o uklanjanju neke zlouporabe. godine. jer haruspicije ostaju još dopuštene u javnosti. ali se u jednom pismu s kraja 316. No upravo su na privatnom području omogućavale pristašama poganstva djelotvornu propagandu za njihovu religiju. Iz tog pisma vikaru Celzu govori posve jasno svijest o poslanju kršćanskog vladara. Isto poštovanje pred biskupskom službom očituje se u važnoj odluci. koje je stvoreno po ugledu pa nebesku ljepotu. osobito je važna jasno uočljiva careva tendencija da moralne i religiozne vrednote kršćanske vjere i autoritet vođa kršćanskih zajednica upotrijebi na dobro države. strogo kažnjavajući vršenje toga običaja na privatnom području. upućen biskupu Osiju. godine.87 ograničuje pogansku religioznu praksu. ni poganstvo ne mogu tvrditi da ga posjeduju. ako sporne stranke zatraže od suca da njihov slučaj prenese biskupu. te se iz toga nedvojbeno vidi njegov stav.anstva čovjekove oslobe. koji nalaže da u taj »častan dan« miruju sudovi i obrtnici. koji oslobađa neoženjene one bez djece od stanovitih nameta. Držanje . jasno stavio na stranu Cecilijana i njegovih pristaša. smije se s pravom vidjeti obazrivost prema asketskom staležu ranokršćanske velecrkve. smatra se vjerski značajnim djelom. da osigura štovanje Boga. Kršćanski obraćenici sa židovstva. jedino je kršćanstvo vera religio s kojom se car osjeća povezanim. klerike ili laike.

a nekolicina smaknuta. Borba oko vlasti u rimskom imperiju između Licinija i Konstantina. drugi prognani. no kasnije ga dao smaknuti. u kojem se ponos pobjednika isprepliće sa zahvalnošću za izabranje. Razumljivo je da su se simpatije i nade kršćana Male i Prednje Azije priklonile augustu Zapada. Tek je budućnost mogla reći hoće Ii Konstantin održati tu riječ i program koji je zacrtao. Na Pontu su pojedine crkve zatvorene. »ljudi su se radovali sadašnjim dobrima i očekivali buduća«.. koji je svoju moć očitovao u uspjehu Konstantinove vojske. svaku misao mojega duha. sasvim i potpuno«. Licinije je. dapače.prema poganstvu načelno je tolerantno. sada u konačnom obliku. a druge srušene. I on je jasno vidio kakve je mogućnosti kršćanskoj vjeri moglo pružiti jedinstveno Rimsko carstvo kojim je vladao kršćanstvu sklon car. obnova i izgradnja kršćanske Crkve. na svojem području provodio smjernice milanske konvencije. Tu se Konstantin molitvom obraća svetomu Bogu: »Pod tvojim vodstvom sam započeo i dovršio spasonosna djela. kojima su oduševljeno slavili carevu pobjedu. Potpuna Konstantinova pobjeda i time zadobivena samovlada uvela je stanovitom nužnošću novu fazu u njegovoj vjerskoj politici. dati pojedine zadaće u javnosti. koju si objavljivao mnogim znakovima i tako jačao moju vjeru. jamči se sloboda odluke savjesti: »Svatko neka vjeruje kako mu srce hoće«. Ovaj je pobijeđenomu poklonio život na molbe njegove žene Konstancije i naznačio mu Solun kao prisilno boravište. i ako bi me zvala bilo kakva nužda države. a prvo ograničenje njegovih mogućnosti očituje se u zakonu o haruspicijama. što će karakterizirati sve buduće careve čine. iako nije kao Konstantin nakanio kršćansku Crkvu približiti državi ili joj. tj. Prvi vojni sukob u jesen 316. Dao sam tvoj znak nositi pred vojskom i doveo je tako do slavnih pobjeda. ona je ipak poprimila karakter vjerskog rata koji je trebao donijeti konačnu odluku o pobjedi ili porazu kršćanstva. doduše. Važnija su ona mjesta na kojima Konstantin tumači najnovije događaje: oni su bili velika borba za priznavanje kršćanskog Boga. koja je postala neizbježna. Euzebije govori na kraju svoje »Povijesti Crkve« o svečanostima. Napokon su uslijedile izravne mjere protiv crkvene organizacije kad su zabranjeni sinodalni sastanci biskupa. štujem tvoju moć. njemu »dugujem svu svoju dušu. U istom pismu pokazuje se i careva državnička veličina. od 313. dovest će Konstantina do daljnjeg važnog koraka na putu vanjskog i nutarnjeg priznavanja kršćanske vjere. Najvišem Bogu pripada ne samo hvala. pobjednik ne želi progoniti pristaše poganstva ili ih siliti na kršćanstvo. Premda je smjerala prema zadobivanju političke vlasti u cijelom Carstvu. Konstantinove pobjede kod Drinopolja i na Bosporu u srpnju i kod Krizopolisa u Maloj Aziji u rujnu 324. izloži sve većem pritisku. tvoje ime ljubim. jer se više nije morao obazirati na nekog suvladara ili suparnika koji bi mislio drukčije. U završnim se riječima očituje stvaralaštvo vladara u punoj životnoj snazi. sloboda kulta zabranom kršćanskog bogoslužja unutar gradova i u zatvorenim prostorima ili zahtjevom za odijeljenim bogoslužjem za muškarce i žene. no za Konstantina je pri tom stečeno područje na Balkanu i priznavanje obaju starijih sinova kao cezara značilo važno pojačanje njegova položaja za konačnu borbu. u Panoniji i Traciji nije donio konačnih rezultata. predstojeće događaje. primorale su Licinija da obustavi borbu i prihvati pregovore s Konstantinom. dok je Licinije upitao pogansko proročište i žrtvama tražio pomoć u bogova. Zudim za tim da sam podmetnem pleća i da ti ponovno izgradim presveti dom«. sigurno znanje o vlastitom izabranju. . ali ipak na sitan birokratski način sužene. davši vojsci kao stijeg labarum. slijedit ću iste upute tvoje moći i poći protiv neprijatelja. Još se jasnije izražava osobno opredjeljenje za kršćanstvo u jednom daljnjem pismu istočnim provincijama. Razdraženi viši činovnici posegli su za nasiljem. Umjesto već ranije izražene svijesti poslanja Javlja se sada ponosno. neki biskupi su utamničeni. Taj ga je Bog izabrao za svoje oruđe da bi narode »priveo k službi svetomu zakonu i proširio blaženu vjeru«. navodno zbog spremanja veleizdaje. doduše. premda nije bilo nikakva naloga odozgor za opći progon. sloboda naviještanja zabranom da kler podučava žene u kršćanskoj vjeri. godine. koja se već dulje pripremala. Dotadašnje slobode nisu.. No veća sklonost augusta Zapada prema kršćanstvu potakla ga je da se pomalo udalji od vjerskopolitičke linije utvrđene u Milanu te da kršćane na Istoku otprilike od 320. S velikom napetošću očekivali su kršćani. pred očima mu je jasan cilj. izričito opozvane. Ukidanje slobode vjeroispovijesti bilo je ozbiljnije kad su se kršćani zbog vjere otpuštali iz vojske ili uprave. prije svega na Istoku. tako npr. Kad je nakon opširnih priprema počeo rat ljeti 324. Zato sam ti posvetio svoju dušu. sloboda kršćanskog karitasa ometanjem karitativne brige za sužnje. stavio ga je Konstantin svjesno pod kršćanski predznak. Edikt svršava opomenom da svim strahopočitanjem valja služiti »božanskom zakonu«. Opširan edikt stanovnicima istočnih provincija uklonio je odmah nepravdu nanesenu kršćanima u doba progona velikodušnim naknadama. Prvi proglasi pobjedničkog cara morali su potvrditi takve nade. svaki dah. kršćanstvu.

Isto je tako velika karitativna djelatnost ranokršćanske velecrkve bila jaka propaganda kršćanstva. To shvaćanje. Bitno su bliži stvarnosti oni odgovori na gornje pitanje koji konačnu pobjedu tumače nutarnjim crkvenim činiocima. donose ispunjenje njezinih žudnji. koje ne vidi religioznu autonomiju kršćanstva. 1. Doduše. I carevi neposredno prije njega. iako nije bio progonitelj. koji su dotad vladali Rimskim imperijem. koja je bila dorasla najtežim opterećenjima. neobrazovane slojeve pučanstva Rimskog carstva. kad mu je dao toleranciju i prednost. Konstantinovo djelo i njegova daljnja dosljedna prijateljska vjerska politika prema kršćanima sigurno su zadaću Crkve vrlo olakšali. te njihovo nastojanje oko liječenja rana. Činjenica aktualnog ili barem svakako vrlo mogućeg progona podvrgla je kandidate za krštenje neumoljivu izboru i pojedinim kršćanskim općinama privela priličan postotak visokokvalificiranih članova kao jedva još ikada u povijesti Crkve. Posljedice i značenje »konstantinskog preokreta« Preokret u povijesti Crkve. učinio je to iz duboka vjerskog uvjerenja. već je Celzo predbacivao kršćanstvu da posebno privlači društveno niže. potvrđuju ozbiljnu volju cijele Crkve da održi visoku razinu života u općinama. tko je to izveo. taj je navodno sinkretističkom kršćanstvu donio u osnovi jeftin trijumf nad svijetom koji se rušio29. Konstantin je djelovao iz uvida u faktički već pobjedničko kršćanstvo. samo odgađa odgovor. a ne neki drugi vjerski pokret onoga vremena. Istina je da je kršćanstvo ovdje često moglo ući u duševnu prazninu. koje je u trenutku iskušenja bilo vrelo njegove snage. Altheim. ali ne obrazlažu njezinu pobjedu. jer se odmah postavlja novo pitanje zašto se u tom općem raspadu probilo upravo kršćanstvo. Literatur und Gesellschaft im ausgehenden Altertum (Halle. Tome ne protuslovi pad mnogih kršćana za Decijeva i Dioklecijanova progona. shvatili su već uzaludnost pothvata. No još i tada ostaje pitanje na čemu se temelji privlačnost kršćanstva za sve društvene slojeve i sve narode. poglavlje Uzroci pobjede kršćanske vjere. 29 Tu teoriju dekadencije prvi je zastupao E. koji su rasplamsali progon. stoljeća da se na njih ispravno odgovori. što teži za spasenjem. Pitanje o uzrocima pobjede kršćanske vjere u borbi sa suparničkim vjerskim gibanjima kasne antike i s rimskom državnom vlašću često se postavljalo a davali su se na nj vrlo različiti odgovori. . koju je ispunjalo svojom porukom o novom i jedinom putu do spasenja. modificiranu ju je opet iznio F. No i tu pitanje o posljednjim uzrocima takva držanja i takvih visokih moralnih kvaliteta ostaje otvoreno. koji je nadošao početkom samovlade prvog kršćanskog cara. Upravo se univerzalnost Crkve može s pravom smatrati čimbenikom koji je posebno pridonio konačnom uspjehu kršćanske vjere. Jednako se ne može shvatiti konačni kršćanski uspjeh ako se u njemu gleda pobjeda proleterske revolucije i klasne borbe nad gornjim slojevima. no sigurno Galerije. 1948) 16. no iz svega kršćanskog naviještanja iz pretkonstantinskog doba može se lako vidjeti da se svjesno jednako obraćalo svim klasama i svim rasama. jer su svi oni tvrdili da ljudskoj duši. Maksimin Daja a i Maksencije. jer nisu gajili osjećaja osvete niti težili za njom. oni su samo nerado i prekasno izveli zaključke iz te spoznaje. Neki car nakon Konstantina morao se prije ili kasnije sporazumjeti s pobjedničkom Crkvom. A taj je svijet bio u raspadanju i tražio je religiozne vrijednosti. što ga izriču Dionizije Aleksandrijski i Ciprijan.31. Mnogo istine ima u nazoru koji uspjeh kršćanstva izvodi iz vrednota što ih je moglo ponuditi kasnom helenističkom svijetu. Drugi odgovor na pitanje vidi u Konstantinovu promicanju kršćanstva pravi razlog za pobjedu nove vjere. tako možda već Dioklecijan. koji je upravo tada bio zahvatio kasnoantiknu kulturu. Gibbon. Ona se temeljila na božanskoj objavi i propovijedala radosnom sigurnošću. I poganske se okoline dojmilo držanje kršćana prema onima koji su ih progonili. No takvo gledanje zamjenjuje uzrok s posljedicom. postavlja dva pitanja. otvoreno priznavanje takvih gubitaka. koji ju je u svojem djelu »History of the Decline and Fall of the Roman Empire« strastveno branio. No toj kršćanskoj poruci spasa morala je bili svojstvena neka posljednja određena kakvoća. Od bitne je važnosti za razumijevanje cjelokupne situacije Crkve na početku 4. Tako se s pravom ukazuje na natprosječnu moralnu i karakternu razinu većine pristaša kršćanstva. koje je Crkva zadobila prebezbrižnim primanjem kandidata u vremenima mira. neoplatonizmom ili poganskim misterijskim kultovima. Posve je površan pokušaj da se pobjeda kršćanstva protumači procesom raspadanja. koja joj je donijela pobjedu nad gnosticizmom. U katekumenskoj poduci bilo im je jasno rečeno da se prilikom prijelaza na kršćanstvo od njih traži radikalan obračun s njihovim dotadašnjim životom.

što ga je proveo car Konstantin. Često se postavljalo i pitanje o dometu »konstantinskog preokreta«. njezin intenzitet. Poruka o Bogu. Općenito vlada suglasnost o tome da je preokret u odnosima kršćanske Crkve i rimske državne vlasti. Već mnogobrojni dodiri između sljedbenika kršćanske vjere i predstavnika rimske države u 3. uspjeha Pavlove misijske propovijedi i radosne spremnosti kršćanskih mučenika za svjedočansku smrt. 2. razlučivanja profanog i crkvenog autoriteta i od odustajanja od upotrebe zemaljske moći prilikom ispunjavanja misijske zadaće. Dojam da su životna snaga i jakost kršćanstva ukorijenjene u Isusu Kristu bio je napokon razlogom koji je doveo Konstantina do priznavanja kršćanskog Boga. koji se bitno sastoji od suprotnosti prema svijetu. nada u uskrsnuće koje je obećao. učinili su Augustina. Nova je. Nov je bio zahtjev da životom nasljedovanja sve do žrtve vlastitog života valja dokazati istinitost svoje vjere u toga Otkupitelja. koja je mladoj Crkvi bila bliska na njezinom prvom. već prema pogledu na svijet ili shvaćanju Crkve onoga koji želi ocijeniti taj događaj. što su se u prva tri stoljeća suprotstavljali njegovu postojanju. vide u Konstantinovu davanju prednosti i povlastica kršćanskoj religiji prvi korak na putu sudbonosnog pogrešnog razvitka.1-7) u svakoj državnoj vlasti gledalo Božju volju. Njezin središnji sadržaj bilo je naviještanje utjelovljenja jedinorođenog Božjeg sina i njegove otkupljujuće smrti na križu. Kao što smo prije pokazali. odlučujućem. Nov je bio put po kojem je čovječanstvo krštenjem i euharistijom moglo imati udjela u spasenju. Isto je tako nečuvena novost Kristove poruke sve više privlačila ljude kasne antike. u kojoj će čovjeku nakon svoga uskrsnuća biti sjedinjen sa svojim Gospodinom u vječnom životu. dijelu puta u svim prilikama i neprilikama. Tu govori da je u spisima platonika našao mnoge spoznaje. ne mogu se osvijetliti povijesnim sredstvima. no neoplatonizam ga nije mogao trajno privući. U vrelima povijesti prvih triju stoljeća kršćanstva nije teško ustanoviti jedinstven čar i snagu koja pokreće sve sile ljudskog srca. jer je prema Pavlovu primjeru (Rim 13. Tolerancija prema svim vjerama. što je u svojoj jedinstvenosti i apsolutnoj novosti ostavila daleko iza sebe sva druga vjerska strujanja toga vremena. Sud o »konstantinskom preokretu«. bila Isusova poru!ka o onostranosti. po njegovim riječima kršćaninom. što ga je izveo Konstantin. Nastajanje te vjere. dolazi do otprilike slijedećih zaključaka. Time je izrečen odlučujući razlog koji je doveo do pobjede kršćanstva. nema onaj revolucionarni značaj koji mu se ponekad pripisuje. Irenej je izvrsno izrazio osjećaje pretkonstantinskog kršćanstva: »Donio je svaku novost time što je donio sebe«. vjera u njegovu otkupiteljsku smrt na križu. koju su proglasili Konstantin i Licinije . što su ga Kristov lik i poruka dali kasnoantiknom čovječanstvu. koje je kasnije susreo u kršćanskom nauku. koja se protive njezinoj biti. te su tu temelji sustava cezaropapizma. U vjeri u Bogočovjeka sakupili su se Isusovi sljedbenici u zajednici bratske ljubavi. nastojalo zavladati područjima profane kulture. Vjera u njegovo poslanje povezivala je uza nj prve učenike. osiguralo je svoj položaj državnim povlasticama. Kršćanin koji vjeruje vidi u tom događaju Božju providnost. i humilitas. događaj od presudne važnosti za svjetsku povijest. upravo pogansko protivljenje nauku o raspetom Bogu pokazuje kako se ta poruka osjećala apsolutno novom. držimo najdubljim povijesno dostupnim razlogom koji je kršćanstvo doveo do trijumfa nad otporima.Put do posljednjeg odgovora na pitanje o konačnom uzroku kršćanske pobjede pokazuje Augustin u 7. koji je djelovao sve do današnjice. a danas se opet nalazi u središtu žive rasprave. koja na žalost toj temi daje stanovit karakter fraze. i tako kao Crkva vlasti izgubilo vjerodostojnost svojega religioznog poslanja i svojih misijskih napora. kao što je to bila praksa u bizantskom svijetu. protiv koje se nikada nije nešto ozbiljno poduzelo. Ponajprije. Crkva je navodno kriva što je šutjela pred takvim zarobljavanjem te je samo pridonijela ograničavanju svojih mogućnosti djelovanja u smislu svoje božanske zadaće. zbližavanje između kršćanske vjere i rimske državne vlasti. stoljeću otkrivaju razvoj koji će obje zajednice dovesti do međusobnog priznavanja i suradnje. vrelo iz kojega svi dosad spomenuti čimbenici poprimaju svoju snagu: lik Isusa Krista i poruka koju je naviještao. napokon. koja je na dosad nečuven način uklonila sve društvene i rasne ograde među ljudima. naprotiv. već je pretkonstantinsko kršćanstvo samo od sebe tražilo neki podnošljiv odnos prema poganskoj državi. što ga je zaslužila Kristova smrt na križu. jer nije poznavao riječi Ivanova evanđelja: »I Riječ je tijelom postala i prebivala među nama«. Sve je to proizlazilo iz Kristova lika. Taj doživljaj novosti u svojoj cjelini. nepresušna svježina. koji je Crkvu držao u nedostojnoj ovisnosti o državi. Njegovu važnost neki vide u tome što je rimskom caru uspjelo savezom s Crkvom dovesti Crkvu u službu države. ali se njezino postojanje i utjecajna snaga mogu jasno razabrati iz posljedica. koji svoja mjerila za razumijevanje tog razvoja crpe iz tadašnjih vrela. crkveno se vodstvo navodno tada dalo zavesti željom za vlašću. Drugi. Obje ocjene slažu se u tome što smatraju držanje Crkve u »konstantinskom preokretu« otpadom od evanđeoskog ideala. knjizi »Ispovijesti«. posljednji su razlozi oduševljenja praopćine. No sudovi o njegovim posljedicama za kršćanstvo znatno se razlikuju. što se napokon temelji na utjelovljenju. koji je postao čovjekom.

doduše. nego da se podloži interesima države te se tako uguši njezina nezavisnost i nužna sloboda na nutarnjem crkvenom području. Tek gorka iskustva za cara Konstancija mogla su episkopatu dati neku predodžbu o tome kako je . da se Crkva ne uzima kao samostojan partner. Opasnija je bila tendencija koja je polazila s carske strane. koji je. Predodžba o vjerski nužno neutralnoj državi prema pluralističkom društvu anakronistička je primijenimo li je na početak 4. nije ona u početku. Stečena sloboda izvela ju je iz te zatvorenosti. Tvrdilo se. nije mogla po ondašnjem shvaćanju biti tajna. jedan val progona za drugim već je od početka stoljeća prelazio preko njih. koja se tu krila. što se tiče vjeroispovijesti. no zato je ustanovi katekumenata pripala veća važnost. bila svjesna. Pozitivne i negativne mogućnosti. koju je kršćanska religija uživala za Konstantina. koje su se na početku Konstantinove samovlade pružile Crkvi. zavladao sam. jer učini djela čudesna!« Sumnje da ovdje počinje neki pogrešan razvitak mogle su nastati to manje što su se riječi Biblije o državnom autoritetu. mogućnost popravka i gradnje novih zgrada za kršćansko bogoslužje. koju je mogla lakše sačuvati u potpunoj izolaaiji. Te dvostruke opasnosti. zacijelo bi tražio previše. i tko bi im zamjerao što nije bilo proročkih opomena. godine. jednako kao i onaj. Tko bi uz takav teokratski nazor o kršćanskom caru očekivao od tadašnjih biskupa da odmah uoče opasnost. Ni misijski rad Crkve nije bio ničim ograničen i mogao se osobito blagotvorno razvijati. da je papa Miltijad već u početku donatističkog spora spoznao tu carevu sklonost. ona je pri pokušaju da prožme profanu kulturu kršćanskim idejama lako mogla preuzeti elemente koji su bili strani njezinoj vjeri i njezinu ćudoređu te ih iskrivljavali. Tu se Crkva nalazila možda pred najradikalnijim preokretom. Time je otpalo načelo izbora. koje izražava Euzebije na početku 10. Do tada je živjela u svjesnoj udaljenosti od kulturne okoline i povlačila se pred potpuno poganskim javnim životom u svoju ćudorednu i vjersku posebnost. jer su joj bile strane predodžbe o samostalnosti profane kulture. Sada je Konstantin. Religija i država kasne antike znale su samo za načelnu međusobnu povezanost. stoljeća. Pozitivno je sloboda učinila raspoloživima velike snage koje su se sada mogle posvetiti nesmetanoj izgradnji nutarnjeg crkvenog života. knjige svoje »Crkvene povijesti« usklikom iz 97. jer je slobodna odluka savjesti.milanskim dogovorom 313. klicu nade u mir prilikom jenjavanja progona uvijek su iznenada i bolno gazila nova nasilja. To je nužno moralo izazvati val krajnjeg oduševljenja. Sloboda kulta i naviještanja u nutarnjem prostoru Crkve bila je zakonski zajamčena. Tu zadaću ona nije osjećala problematičnom. psalma: »Pjevajte Gospodinu pjesmu novu. tj. Psihološki je potpuno razumljivo da su se njihova srca u bezazlenu oduševljenju priklonila takvom caru. Osobito su kršćani istočnih područja Carstva proživjeli mnoge godine najtežeg duševnog opterećenja. no ujedno ju je izložila opasnosti. kad car presudu rimskog biskupskog suda nad donatističkim vođama nije smatrao konačnom te naložio novu raspravu. jer je to donosilo društvene i profesionalne povlastice. morali su nakon dugih progona doći u napast da se griju na carskoj milosti te tako izgube slobodu. primjenjivale upravo na nove prilike te se u pomazanom kralju Staroga zavjeta gledao uzor za Konstantina. Opasnost za ćudorednu i vjersku razinu kršćanskih općina krila se u mogućnosti da će sada zbog prednosti. Kršćansko je vodstvo zapala ovdje velika odgovornost. da ih razvije u kršćanstvom prožet duhovni život. što ju je država bogato potpomagala. tj. koje je djelovalo za progona. Mnogi biskupi. propovijedi i sakramentalnog života nije više bila podvrgnuta nikakvom ograničenju. Crkveni pisci postavili su sebi nove zanimljive zadaće u potpunoj slobodi rada oko pastoralne i teološke književnosti. mogu se sažeti u slijedeće točke. snosio odgovornost da njemu podložni narodi istinski štuju Boga. kršćanstvo polako zauzeti mjesto poganskog kulta. Crkvi je sada nadalje bilo moguće da se posveti golemoj zadaći kristijanizacije profane kulture i javnoga života. Euzebije govori još sasvim bezazleno i slaveći Konstantina kako sada »biskupi primaju od cara pisma i počasti i novac«. car njihove vjere. no vrela ne govore o tome ništa određeno. o čijem iskrenom približavanju njihovoj vjeri nije bilo sumnje. kako smo već pokazali. Pred objektivno najtežom zadaćom našla se Crkva time što je morala zauzeti ispravan stav prema novim odnosima Crkve i države. mnogi tražiti ulaz u Crkvu. Stoga je mječ o sasvim prirodnom mišljenju kad kršćani onoga vremena očekuju da će za vladavine cara. koja je objektivno ležala u razvitku novih odnosa između države i Crkve. Bilo bi revolucionamo da su rimski car i država učinili apsolutnu neutralnost prema svim vjerskim kultovima trajnim načelom svoje politike i bili nezainteresirani za bilo kakve odnose između države i religije. a time se ostvarilo jamstvo za početak trajnoga mira. prije svega na Istoku. Uvid u prisutnost takvih opasnosti mogao se steći tek iskustvom. bila osigurana. Vjerska skrb za vjernike u raznolikim oblicima katehetske poduke. stvorila je nove pretpostavke za liturgijski život. tek tada je Crkva bila kadra zauzeti stav prema pitanju: kršćanska država – kršćanska Crkva. danom od Boga.

Marcelin 296-304 Sv. Eleuterije 174-189 (?) Sv. Urban I 222-230 Sv. plodonosan odnos u suradnji između kršćanski vođene države i katoličke Crkve. Miltijad (Melkijad) 310-314 Sv. Gaj 282/83-295/96 Sv. Klement I 90/92-101 (?) Sv. Anter 235-236 Sv. Lucije I 253-254 Sv. Anaklet I 79-90/92 (?) Sv. Fabijan 236--250 Sv. Poncijan 230-235 Sv. Viktor I 189-198/99 (?) Sv. Marcel I 307-308 (?) Sv. Pio I 142-154/55 (?) Sv. Feliks I 268/69-273/74 Sv. Euzebije 308 [309. Dionizije 259/60-267/68 Sv. 310] Sv. Lino 64-79 (?) Sv. Stjepan I 254-257 Sv. Aleksandar I 107-116 (?) Sv. Evarist 99/101-107 (?) Sv. Telesfor 125-138 (?) Sv. Kalist I 217-222 * Sv. Soter 166-174 (?) Sv. Eutihijan 274/75-282/83 Sv. Silvestar I 314-335 . Siksto (Xystus) II 257-258 Sv. Higin 138-142 (?) Sv. Komelije 251-253 * Novacijan 251-258 (?) Sv. POPIS PAPA KOJI SU VLADALI U RAZDOBLJU ŠTO GA OBUHVAĆA OVAJ SVEZAK Protupape označene su zvjezdicom (*) Sv. Anicet 154/55-166 (?) Sv. Zefirin 199-217 (?) Sv.neizmjerno teško bilo ostvanti zdrav. Siksto (Xystus) I 116--125 (?) Sv. Petar > 64/67 (?) Sv. Hipolit 217-235 Sv.

You're Reading a Free Preview

Download