P. 1
majstor2_-_namjestaj_po_mjeri_-_no_5

majstor2_-_namjestaj_po_mjeri_-_no_5

|Views: 1,266|Likes:
Published by dsamohod

More info:

Published by: dsamohod on Sep 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2013

pdf

text

original

MR.

|SIOR2

NAMJESTAJ POMJERI
,

t 1

f

n ril

MAJSTOR' petaknjiga

|zDAVAE press Maistor d.o.o.
DIREKTOR JuraiJustini.ianovi6 UREDtttK GLAVNT ' TomblavToth UREDNICA LidijaOreSkovi6 I LEKTURA KOREKTURA JagodaBojani6-Cesarec GRAHdKOOBLIKOVANJE Toth Valentina LarisaOre5kovi6 DOKUMENTACIJA I INFORMATIEKA PODRSKA DenisDuvan6i6 MARKETING AlanEckhel ZA GRAFICKA PRIPREMA TISAK pressd.o.o. Maistor CRTE? I FOTOGRAFIJE pressarhiva Majstor LIKOVNO KOR]CA OBLIKOVANJE Toth Tomislav TISAK Zrinskid.d.eakovec rsBN 978-953-7590-04-8 pressd.o.o. Copyright Maistor Vecerniilist dd., 2008. wwwvecernii.hr MAJSTOR PRESS d.o.o., 2008. Odranska 5 Za$eb www.maistor,hr majstor@majstor.hr
pod knjiZnice Zagrebu brdem664069. u Nacionalne i sv€udilisne CIPzapisdostupan radunalnom u katalogu

Tomislav Toth

po Namje5taj mjeri

za neku drugu .ia..'r 6"w' po NamjeStaj mjeri . ./*rr/-lr4 Lidija Orc5kovi6 /.visenema. njihsmoiz bogateMajstorove riznice odabrali najvrednije razdoblja ono iz koje jer godina svojim obuhvaca nekoliko znadajem i edukacijskim pristupom putu svijet praktidnih znanja novih i otvara saznanja. su formi.'eudestalije traZe odabrane temepo pojedinim -: potvrtluje premakojojsmo i odabrali i nasainternet-anketa :s'natska podrudja prvihpet knjiga za MAJSTOR serjjala NA (.strukturirane kronoloski. -.' cremaju6i knjige prolistali pazljivo ove smo tisude objavljenih pa -.laistor trajnu pa godiima vrijednost smovecinu dosada5njih s:arasprodali obliku iu kompleta. s:a.a.'a2t'i.nemani striktno a sistematiziranih .a'. malim ili koja u dozama otvoriti stranicu vastrenuje temacjelina sebei ne ovisiprevise :a:^o zanima..'ra kole prethode slijede ili nakon nje. publiciKakoimamo dugoiskustvo ureduju6i vrstustrudne tu . u dahu. Svaka za o joj :.jige MAJSTOR KVADRAT NA tematske cjeline nis.'no a<osu kn.:'a^ica. prida S. a<opoglavlje.. lakoje uglavnom o praktidnoj rijed tehnici raznim u predebit6e korisnorazumljivo i i onima takvo koji Stivo ditaju ne sto. podrudjima. da sadmnogi tako uvezanih po ::aleljitrazerazne tematske a dlanke pam6enju.od jednostavnoga ::3 avljana uobidajeni nadin k slo2enome. s.Rijed urednika grijanje pripreknjiga kojazapodinje naslovom Stedllivile Seriju milismou kreativnoj i suradnji Vebernjim s listom to je zasigurno pothvat. Tomislav Toth '. Jer.:a o temama kojima stalne jedna glavnih promjene u su od .ADRAT.e je priliku budete :: .uz osamnaest godina SAM-u stike u skupili smoiSesnaest u Majstoru dobro znamo na5e Sto ditatelje najvi5e zanima iStoih praktidnih problema. nisunastale iednom i Za Doziciji.je za sebepa ih moZete ditati podetka od i ^a:-eskokce. nesvakida5nji izdavadki komOsebujne posadrZaju. njihjedno. konadan izbor iodabir materijala bionimalo nije lak. nudiprirjeSavanju svakodnevnih je glavni poticaj taj pothvat i do5ao ditatelja Zaptavo. obnoviti idopuniti.'-: r c je toga prilagoditi trebalo vremenu. Mnogo togaostalo vani. za koji od podrudjima. '. '.

praksi u ne postoje. izradi Pri da namje5taja i uredenju zlatneribiceni darobni stanane pomaZu je gledanjerazmisljanje i 5tapi6i. Jedini pouzdani nadin kritidko o prijedlog potrebamaspremnost ponudeni vlastitim i stvarnim da odmah snimite isoretno oreokrenete u vlastititi model. poglavlja knjige nisunapravKonstrukcije u dvadesetak ove ponajmanje ljenes namjerom ih oponasate svemu. Patite od potrebe stolac kojemu li na nosividljivu da sjedite . nikomu ne strukciji.zaklopite knjigu ona je jer poznatog oznaku ovu dizajnera daleko pomodnih od magazina.ali u vlastitoj po Dana5nja nitese izradi namjeStaja mjeri reZiji. u osjeiajuza volumen. akotragate dobrim No. za rjeje m Senjem vrijednom ili idejom kojanijesamotrenutno velika vjerojatnost vasovestranice navedu pravi na smjer. teskoj neprilagodljivoj i konstrukciji zgrade prikopdati prema naSim udovima. kupbila je jer njagotovog namje5taja rasplinu svojevrsni rizik tu sezadas nadaizatomljene mastarije.Prije 6itanja jeftino praktidnorelativno Zeliteli udobno. uspjeha i udenje vlastitim na Kljud ne poznavanju propisanih leZiu totalnom i niti svih sastava pribora. jnjeilaj po mjeri 5 . TomislavToth . uSima Sava ekstenzije i svakodnevnol dinamici. nekoliko pristupa vrlodaleko op6eprihva6enog od uredenju stambenog proslora. odima.. i urediti stan. po Ma kakouzbudljiva potraga izloZbenim salonima.usrecit vassvestonapravite. Beskompromisno namje5taj savr5eno.putdo uspjeha u tompodrudju i zahtijeva brojne proma5aje pogre5kama. pokoji prijedlog bi koji U tomsmislu na6i6etesigurno iskoristivi i u vasem stanu dobro sjeonasvojemjesto.. ne ipo namjeni ali inamjeri moZe donijeti rje5enje gor6ine bez kompromisa. recimo usput. Htjeli to priznati ne. No. u poku5aje. pobje6i u konfekciju htjeli iz odakle smosa svimtimtemama naSih supermarketaje promi5ljatidrukdijim izrade i Mnogo vaZnije o mogu6nostima pa provokativnih nudiizazove su tema koji oblikovanja. pravila ionako u bubanju nekakvih koja. u a u da prijenos Nekritidki mjera vratio vas upravo bi tamo dimenzijama.. gotovo tr2iStadostupnost otvaraju i alata svakomu opskrbljenost priliku se iskaZe kreativnom. vaznije razumjeti je namjestaj stambenom da u prijelazni ili svojevrsna izmedu veza zidova na5eg i tijela. privladnom ivrlozahtjevnom da u ali poslu oblikovanju prostora vlastitom u domu. ponuda mi ili predmeta se donekle po tipiziranih koji razlikuju materijalu i konproizvodada. oblik pokumostkojitvrdoj.priklo. Uspijete u tomu. odgovara mjestu kojemu ga zamislili moguc na upravo ste je jedino samogradnji. vec konstrukciju i materijal. li ce je prostoru Jer. milimekoji u oblikovani tar..

prije svega treba razlikovati. malim ili emajliranom stranicom nima prodavaonicama plode po jeloilicrno). namijenjena izradi lma homogenu po presjeku. ciiene 25do78kn. iperforirane.verziji paks jednom Danas vamu robnim (bi6e ku6ama. jeranegoli prirodno disto drvo. te Plode su ploda 2800x1220 debljine mm. a vrlo strukturu cijelom pregrada. HOF-plode Fibreboardl. a su je OSBplo6a(Oriented StrandBoard) noviji 2. su olidene pod visokim neke temeljnom bojom. cijene od 10do28kn.ticasrednje za vlaknavernu Ameriku.rijera iei6e sve primienjujuraznorazne i viSe drvne ploie. odnosnokompozitni materijali s velikimpostotkomsitnihdrvenih komadica drvenihstrugotinakoji se i preradujuraznimtehnologijama gdje se uzdodatakveziva sliinih kompoi ploie posebnih nenti dobivaju drvne karakteri ka razliiite kvalitete sti za raznenamjene. su plode proizvodi Zato iverice. tipi6an sje. raznim u Sirinama. u ipak uglavnom stra2njih stranica ormara dobro (leda)i dnaladica manjih pregrada.cijske tolije. sirovina koje dimenzije a od 2500x1250 Ovisno vrsti debljimm. doznati vise stokoliko malo te kosta. Ulaknatice je Ponuda materijalabogata pa (HighDensity ovih i raznolika. Polaiu mm. i opremanju interijera. to imasvojucijenu. nije ploda svaku svaka za Bilo ugradnju. su vlaknatice islidni jeftiniji punog mnogo od drva.Drvne plode prirodni Drvoje najboljii najzdraviii materijal. l. morate znali njihove karakteristike iSto od njihmoZete odekivati. vlakana a ivezivnih sredstava vrlo tlaneke obloZene furnirom laminatom. melamin profilirani ili ABS.cijene od53do90kn. vlaknaproizvod nasem je na inade gusto6e. da kupujete plode pregradu komad kako izradili biste sami ili namjeStaja ste se odludili vedgotovnaili za mjestaj. Tj novidrvnimaterijali pod. Savitljive a najde66e prodaju sirovoj su. jer plode No. montaZnih panela Debljina je 8-38 zidnih ploda uslojenih s mm. prije no negokrenete kupnju je namjeStaja.. ili kom. projzvode odnajfinijih se plode mogu nabaviti razliditim u debljinama knatice i visoke se Sirinama. neoplemenjena trZiStu. Trake obradu za rubova moietekupiti na metre. dimenzije 2750x1830 izolacijskim sendvidem montazne ku6e. popularnm pa i izrezati to6no Pod naporubit vamih posebnim mjeri. su vrlogrube To iverice nastale ticapopularno nazvana medijapan.moZete zalijepiti a ih pomo6u gladala. joj postoji a gustoca je ve6a gusto6e blanjevine prirodnog u najmanje sloja. o i nastaju drveni su otpaci idrvoslabije kvalitete. se u pogo.dimenzije 3-4 su OSB-plo6e mm.krovi5ta vanjsko koje izradi kao ispod oplodenje hidroizolagradevinske mjestaja. a od po Namjeslaj mjeri OS8-ploce Medijapan(tulDF) . namijenjena kriZnim lijepljenjem pregrada krupnog iverja izradi drvenog i namjeStaja. vlagustoie. obidnu tri Uz od drva. sami.iuredenjuinte. obidnog itallivog ljepila naneSenogpoledinu na trake. je i vodootporna izvedba.u moguimatipotpuno se u medukatne konstrukcije slijepi kao nove karakteristike suprimjerenije na. ni.a su 12. veiiniplo6a O znamo zivom lesonit upotrebljavaju izradu seza dijelova ponesto. akoZelite a 6e strojemnalijepiti i furnir. Plode debljine 15i 18mm. MIE (Medium Density Fibreboardt.Zato a se osimmasivnog drvapri izradinamjeitaja.. stolarije i uredenju interi.

eral prilago.Primjenjuju za izradu se pregrada namjestaja. vlakna Kako bambusa jer rogodna kupaonski za i kuhinjski namjestaj i imaju ve6u vla6nu dvrsto6u 6elika.amjeStaja se podjednako jer primje. trzistu nude a na se u -e(oliko uslojenih debelih furnira s kombinaciili velikom izboru razliditih debljina. u istodnoj upotrebljavaju a se iza Bambus-ploie Takva iverica (0..grada.Panelplodestolarske debljine ili 19mm.Sesloinim otoornim melaminom.. Za iztadu namjestaja uglavnom primjenjujePanelke se . trZistu mogu Na se na6ilamelirane .njem otporne vrlo tacon-folije sesavija koja . rasponu su. ploda obloge Prodaje kaosirova (ne. slojevi ploianude visoku tih vrlo Ru dvrsto6u. mm. centimetara.a cijene od dimenzijaoblikuju i specijalne se Sperplode.a :ebljine. tica.6 pri obloZena furnirom mm)nije oplate betoniranju. LltE (LowDensity Fibreboard).. hotelima. ipodne .. Sperplode za elemente s namjestaja.plode uspjeSno razliditih debljina. Debljina impregnacijom i nadinom lilepljenja plo6e rarira 10do 28 mm. furnirom2200x1220 debljine mm. d i m e n z i j a Uslojene plode pletenog s 1 vrlo od bambusa su 2750x1220 acijene od 103 110kn. Bojama i uzorcima kraja. mm.2 8m m . svim nema a ploaama prekriti -:e rubovi mogu melaminskim Postforning ploce ili :3S-trakama odgovaraju6e i uzorka. CvrScejednog dvasuprotna ili zaobljena ruba. iuzoraka. u uredima. ploda obradom.u1e kuhinjama. 3-18 a lurnirana prekrivenaod43do 165kn.eselih uzoraka djedje za Plode najde. Bambus-ploce P l o d e u d e b l j i n e 0 .e s l a jp o m j e r 7 . i plastike lima nazivaju i mutipleksse JezTe a suod ilivlakna: lae.brusenom s furnira jednog iz lista. s obruSenomLameliruneplode povrsinom.me. nude u debljini milimetar-dva ali a se od aminskom folijom. o u od 86do185kn. cijene Ponuda takvih u a su vrlo razlicite. ovisno debljini o i broju slojeva. 16-38 mm. okume meranti. izraduju uglavnom a se strojnim naljepljivaje Cbidna Sperplodatroslojna. a izborom. je se bez stolaca. Sperploia od egzota ploca tropskih iz Uvoz drvnih krajeva donio namje i ponudu Serploda dvijede56e od vrste povrsinom i drva. cljene ovisno drvui debljini. Mozete izmedu ivodootporne birati obidne plovila. ovisio Sce dimenzija 2800x2050 a cijene od 40 debljini. u dnevnom stovine iegzota.suimostri. : .'omu jezgri itvrdim furnirom izvana. Talegustoce popularna ili iverica. varijante se primjenjuje gradnji koja i pri ploda nasje dobra. vrsti O drva ovisi rcijena.Jjeva furnira razliditih Debele vrsta. vlaknatica ikru6esu peteroslojne Sperplode. jelei smreke hraod do . iverica) pakobostrano ili . imitacije do namje5taj. fronti -.zorakaslruktura i od drva zidne obloge. glatke boje Kadnaidete plode na bezSavova. Folije najrazliditijih do nekoliko su boja. 2750x2050 suod23 do50kn. ::ravku. su do Aziji dvrste. Postfoming vrsta postforming-ploe iverice : T furnira.a tojdebljini 18 plode ili imaju najde66ePanelploee :enesui standardizirane dimenzije ve6ine okova trisloja srednji masivnih od letvica. od njihse izraduju radne dijelovi lveral danas masovnom industrijom dominira namjestaja. ikrizno a pribora. plohe. . Lamelirane ploce plo6e proizvode Visokovrijedne lamelirane se duZinskim i Sirinskim sljepljivanjem maletvica sivnog drva razliditih dimenzija. njihse izraduje Od povrSine. Obidna Sperplodadimenzija 'urnirana joj iverlca). cijena je obloZena obostrano mm. a najde5ce se isporudujuobradenim rubovima. preko s meksim fur.su dimenzija sobe. Podrudje upotrebe je vrloSiroko: im police.3. Plode . su 2440x1220 a cijena mm. su l0 90kn. bovi je lveral takoder oblo2ena iverica. povrsinskom spojnog Ponekadistom u lijepljeni furnir objevanjske Plo6e s strane. pregrade. Sperploda stforming Najpopularnije izradu su za Taploda ploha nastaje kriznim lijepljenjem tankih kuhinjskih radnih iradnih stolova. su -zorku mozete nabaviti iiverale dvije u razlidite dimenzija 1220x2440 debljine mm. i op6enilo opremanje interijera. i je povr5ine finoobradene i bridova rijed o poplodama. mm preUpotrebljavajuza izradu se namjestaja. od isprepleteni ezgra iobloga mogu upiti lako mnogo vlage.

OdvdaE HC . stol. bez se obidan krevet. a idejeo unapredenju unutrasnjeg uredenja nastaju tijekom istrazivanja trziSta. boljikomtor nudi i ootimalnu funkcionalnost. mehanizama.ekod uredskog nanieStaia gorniih zapovezivanie i doniihplodate polica. lica. Posebno atraktivni mehanizmi kojima se su pri6vr66uju pokretne plodena gornjim lagane kuhinjskim elementima. o n a r u d i b i . nagornjesloieve debljine pripadaju inajnovrle spojnih linije dijelova te 4 nm ili vi6e.uda danas a koja dizajnerima omogu6uju sadastih ostalihploia ostvarivanje i najsloZenijih rjeSenja jednostavan na laganekonstrukcije.Tab20 HCnadoknaltuie bez prcblema1mmprcnjene poloZaja izbuaene rupe za kudiite(DESNO). je Hefele tazvila vijak namjestaja tvrtka specijalni poput zglobova. proizvodadi Zatosu u industriji namje5taja okova kljudna karika. k o v a i o kojise lako nas. ili kuhinjski pretvara viSelunkcionalni kredenc u Toje prvaspojiica u uredaj visoke estetike. se jskojproizvodniia proizvodnju Dobar okovolaksava laganog pbee debljine 32do od poku6stva ipruia nizprovjerenih rje5enja za 50mn ili otl40 do 60nn postavliatii pridvrs6ivanje debljina kojase moZe svih drvai gornjih slojeva. hi Moderni okovi mehanizmi skrivena i su Spoinica spaianie tech-6. se iDolica konstruiranih laod ormara izbuienih ruDa 3 ganih od plo6a od kojih mogu graditirobusne i se ili 5 mmi dirennose koje velik nov p dvri6ujeu gornji strukture podnose teret stoolvara gradnji pomocu posebnog pristup namjeStaja. vodivariant "aznowsne i okove potpornja vodilice za itd.a l i i z a o n e varijantu. mogu nabavitiikod i V r l o s u p r a k t i d nz a g r a d n j u e r i j s k o g s p n a m j e 6 t a j a .Samo povezani harmoniEnu kadsu dizajni lunkcionalnost u interakcijuokovimogu inspiriratiinovativna rjehenja za izradu namjeitajas viSe komlorai novomestetikom. koji najviSe vole do-it-yourself po Namieslaj mieri 8 . ormar okvirai bezdodatnih nadin. S'oinicaima plastidno kudiites integ tanim elementom zatezanie za te potpornje slitiie od cinkas ugladenom powiinom.a mo2da potpunodrukEijitip i konstrukciie.Namje5taj lagank'o pero Bezkvalitetnihokovanemakvalitetnognamieitaja. lakoprosjeEni i ne samograditeli prosjeini profesionalac jure za novostima najsvje2ijim promieneu i informaciiama. Tu okova namijenjeni kuhinjskih sastavljanju Tab20HCse slobodno sustavi postavljau iama elemenata.. vafianta pruaa Dotrebnu stahilnost a plo'e debtjine od 40do 60mm.Zamonla:u takvog primiieniti Nanjeitaj lagan moZe se sai bezokvirc. razvoj opreme suslava i U za gradnju namjestaja ulazese veliknovac. sloi Hc-odvrtaEa varianta bez plode Inovativne sadaste idrugilaganidrvni umetaka.. lz Sirokog izboraserijeokovaza lagani in motionnamjeStaj izdvojili smo nekoliko p i n o v a t i v n i h r i m j e r as p o j n i c a . kompozitni predstavljaju podmotom materijali se Kot!Idganihkonstrukcija poput pen. ponudiokovatrebalibi itekako pailjivo pratitijer svakinovi okovnudi novemoguinosti.6ime nekad napora.jer znada se namjestaj opremljen funkcionalnim okovima dobiva dodatnu vrijednost. je Sklapanie jednostavno.

Dvamehanizma osiguravaju spoinicuod pomicanja: iedne stnne plastiino kudiite s imadodatnitiplna uskom kaju gorniegsloia. s debliinongorniegslojaod 4 mmi viie. im Ratix20 HCnijepritegnulu gomii sloj ve6ga treba gurnutirukomkozdvije rupena povriini i spoiiti4 mm ispottgonjega slojaploie.bezokvira. l I .whunskaspoinica za sastavljanie ormaru sadaslih laganih od i pbea debliineod 32do 50mm. 'ra. gornjei donjeploEe.U spojnicuratix je 20HCugraalen Euveni isprcbanisustav i ratix20s nagnutim komponentama za prievri6ivanje.J sastavl ianjenan ieitaia.LUEVO: Mala. Ni grudnjiormaru i policauvelihe olakEava .Jednak je i obnzac bu5enia. Poputntixa 20 i spoinica rcfix 20 je HCnamijeniena i zaspajanje namieitajau jer samogradnii. iednakkaoi u spoinicirafix 20. povezni Povezuje a M2o-vijak dircktnosepriEZeu sefijamau izbuienerupeod 5 mm. lestai po mjeri s drugeplastidni ispodrubarupedrzi ku6iire dio na krcjevima.

Dostupni posebniokoviza ekcent Eneleiaieve su rotula 40 i 75 infront. Toje univerzalni koncept zajednostavnu koncept jednostavr primjenu za LUEVOI DESNO: Variant je instalacijski S+ sustav Wilagoiten tetetima do 70 kg. rupeprcmjeruod 3 ili 5 mm. Silent vt-40 vofiront okovi za klizna vrata pomiiu dvoja-troia vrata debliine od 19do 28 mm.tima meko mehanizmimaza meko zatvaranieiitiho za zatvaranie komfor pa postaju standard povlaienje krila do potpunog zatvaranja.Dodatna je prcdnostito zaiti'uju namjeitaj i okove pa se ve6i klizna vrata opremaju veDase ve6 kliznavrata . Tu ie i niz okova za ekcentriine leZaievepa su sustaii za meko zatvaranje kompatibilni s drugim kliznim sustavima na triiStu. Zbog samozatvaraiuCeg mehanizmaklizna vrata omara i pregndnih zidova viae ne ostaiu pritvorena.Nudise i Shok izbor dodatne opreme. okvira polica. Ukratko. ali i mehanizamza meko zatvaranie pregrcdnih zidova.Hebb ie razvio novi sustav okova za drvena klizna vrata na orma ma. Proizvodi se od visokokvalitetnog ielika i plastike. galvanizirani LIJEVO: Vaiant HCje poseban vijak dostupan dvijeverzije.To univerzalni okvira i polica.aievespajaju se na klizna vrata. Dodatna trazi. i VariantS+ se moZedograditi u iiroku . Ttakeza oznadavanjeormara s poslovnom dokumentacijom izradene od ielika i plastike omoguCu u lakie r ukovanje.vodilica. ViseCi okviri boinih vodilica po izbotu dostupni su s modemompredniomstrunom.ito jedan od najsuvremenijih. 10 . spojnica u namieitaju sastavljenom od sadastih ploia. CeliEni i plas eni viseii sustavi za odlaganje dokumentaciie. ito je pametno leienje bududi da je takav u ormaru gotovo neprimjetan. Ovisno o okovu kliznih vrata priEvriCuje se na donju ili gorniu plohu stranice ormara. Celiini okovi a ekcentriine lei. police za sklapanje. okovi totula 40 i 75 mixlront i rjeienja rotula 50 i silent vt-40 vorlront.poput potpornja eefiEnihprednjih ploia.Sustavi meko za poveCavaju zatvaranie ie sveviae koiisesve viSetraZi. variant S+je lleksibilan i rucionalan instalacijski sustavza uredskinamje'taj. a dostupan ie u nekoliko boia. teliine pregrade plastidne i kosepolice mogu se nabaviti kao dodatna oDrema. u za Onne sluzisamozapriivri6enje spoinice 20HCu tab seriiskiizbuienerupeve6i zazatezanie klasiinihspojnih poputplodaza instalaciiu potpornia elemenata zgloba. Mehanizam ugraitujebzo i lako. ladicu s Eelidnimdnom ili postoljen.eaki u gotova se wata. MehanizamIeZina laganom sivom plastienom kudiitu visine 55 mm i duljine 330 nn.

nema do Ako trainicama jednom napaianja eneryijom s vodilicom montiranima kllznavratase na kugliEn leiajevima. je prikladan staklena Zadvokrilna za klizna vratadebliine do 8 mm.?' \ odposrebrcnog aluninija.kliznopero. i DESNO: Novoj generaciji okova pripadaiu i produini oketni nosaii za GOEE DESNO: I Danas i ie tegko zamisliti visokokvali|€tno opremanie trgovina bezelenroniikih na Drava watima . za okovkliznihvrata uoraatuie u klizni se labon infrcnt.va ant pa C+onoguCuje tleksibilnost se svakistolmoze i Ndesiti prcmaonoiili onomutkozanjim sjecli rccli. nm pouzdanimbrzimnadinom i sastavlianja bez alatamoZe pri konstrukciii se namjeitajauitedjeti i Dunowemena novca. sa ili otmaratakodaje ElenrcniekisustavSDL potpuno skiveno. vodilica tihih zameko zatvaranjeladica. Zaptavo. izradenog !l vitina i omara. Va antC+izraduie iz se visokokvaliatnog ielik i pldstike.na ve6u sve potaznlupt otmans kliznimwarimaStede po \amjeSla.KadpoZelite potegnele po iipku.za elehlroniiko zakliuiavanie kliznih wata staklenlh vitrina je odgguof.s podnim SDL-brave. daje to postolieietovskog Bilo stolaili. od se Spaia nagomiuili tlonjuplohu policeormaraili seNi6vri6uje na bodnu priEvr6Cuje stranicu.stolau projektnom uredu.--.Produzni nosae za dvrstostojiu svoioivodilici paje prikladan ugndniu ne samo regaleveC ko nosad i u tetevhora spavadoi u sobi ili kuhiniiteza ugndnju u kampere kamp-kuCice. Nosivost velikihterctdi kliznirad vodilica potvrltenisu cenitikatima sai bezmehanEma o kvaliteti LCA. mieri 11 . Drugi jie posebno osmiiljen dio brave. Uodulisu dostupni Sirinama 292mmdo 762 u od mmi dubinama 360mmdo 730mm od manje laganije sueen i tlat Elevaoredo mase 12 kg. poaze napncvrscene prostori traeniceabor-vodil I ice.LUEVODOLJE: urcdskog I kod namieitaja neksibilnost vaZnu ima ulogu.Toie Aruikompaktni i sustav vodilicamaugraitenim s i mehanizmom predinshliranih funkcionalnih dijelova. zamlenlulu Pla'ti'no ku6iite brcve Rlasidne omare s wezujese u bazuvitrine vratima iarkama. Tako LcD-ekran do se poloZai-akoga Zelite mozeokrcnutii u horizontalan spremiti gledatitelevizijusano ili sakiti u plitkupolicu. znaeida instalacijski su ito suslavsawienofunkcionin i daie vrlopouzdan.Moguse kombinhati od raznimoduli. watapotrcbne dvije 6 su mase 25 kg. Tehnieki bisersustava inovativne su iednodiielne voditice i bezmehanhma iersu htlica i dijelovi sa jednozadrugo. lnstalacijskl sustavsastojise od tri osnovne komponente. koji se. automatski im zakliuiavaiu Sustav za i ne moguostati zaujueavanje izuzetno otvorena. variantC+ Sustav postolia skladu konstruiran za postavlianie u ie s timzahtjevima.Labon Diotil6bot-kuiiSta. variantC+ie pro'ireni modulamisustav prcgrama ant koiise moie konfigurinti na va GzlieitenaEine. oma Capri'vrideni plike ladicei U konstrukciiu moguugraalivati se sistemske ladicete sustav centralnog zakljuiavanja. nakon Eega zaslonmoZe se okrctatii naginiati aelii. plastienih ili celiinih plitkihladicaili sustavi ladicai razliiitih vodilica kakobi se lorminli raznimodelipostolia. poputladicaza uredske polrep5tine.Sve komponente dolaze istogproizvoilaEa od i medusobno usklaitene. ovisnoo zahtievimaKostu namjesiaja ostaje nepiomijenienproizvodi po se isti dio namjeitaiasamo razlikuje se unut//as konfigurac njoj iji. nap mjer. U zlalarnamawedima i se ees'D p nienjuju elekrcniEki sustavi zakljuEavanja kako bi se zaititili vrijedni prcdnetiidasesp iedi neovlaitenipristup vainim dokumen ima. centralnog zawiueavanja. 110mm. dosiupan a ie u uobieaienim boiama uredskoginstalaciiskog sustava. moZe SDL se popotrcbi prilagoditi selakougrcltuie: elektromehanieka bnva i ostalimsustavima ugrcltuje ispod se kliznih watainfrcnt s taEnogprolila duljine Dodnim traenicama. SamtelevizotDtiivr56uie na televizor se aluniniiskuSipku noZese okretatihorizontalno i i veftikalno 180 stupnieva. Jedinstveni sustav SDL sleedind door lock.

MoguCesu naknadne prcmjenei dodaci. plastiine iediniceza podeiavanje visine i viika s predinstaliranim metalnimsegmentom i n"arovaSenog ruba.. ploie KakosaCaste imaju toleranciju do 1 mn mozese kompenzircti p ozicii ska razlika Rakobi se spriieiili ruZni spoievi. ldea stup sadnudi tu pogodnost za ciielu kuhiniu: kompletna radna powiina.nestaie!Zanimljiv ie i stol koii se prcma potrcbi moZepodiaina staiaCu visinu..DOLJE:Sustavi podizania spuitania i za ugodno Zivljenie bezikakvihWeprcka svesu populamiiidio modernog namieitaia.ravnekuhinjske dijelove. alikonsttukcijesu mnogo lakie negoliod punih dtvenihploia. mozese istodobno povisiti ili snizitiza 16 redova.on je iwlo snazan. ito omoguduje raznovrsne upotrebe ovog uredaja. Razli6iti poloZaji mogu se prcgramitati i resetiratiuzpomoc memo jskefunkcije. ali su snaZne. Vrlo elegantno rieienie ie elektriini podizni sustav pomoiu koiegase LCDi plazmatelevizori idea+Tv. Sustavdizania i spuitanja nije iudo samozbog kompaktnih instalacijskih dimenzija i tanke konstrukcije .-.Stup sep ivti6uie ina zid. No tim se uredajen mogu i okrctati pa i nagibati-zaslonse moZezakrenutido 180 stupnjeva nagnutido 12stupnjeva. visinedo 82 nn i nase do 65 kg) mogu podizati i spuitati u sobnom rcgalu. Pogodnaie za spajanie pod kutom od 90"s okvirom na jednoj strani.-q% tu tr t I \. S pravilnimrasporedom tereta.Zanimlj i va ideja je Wostor za doruikovanje podesive veliiine na kuhiniskom pultu u koji se moZe pospremiti potteban sav pribot koji nakon doruika iednostavno . za dvostrano povezivanje na dviie strane bez okvira izmedu rubovakuta. tz Maxifix 35 HCie nainoviii dodatak obiteljispoinicaza sadastepbee koja je na lnterzumu'07 osvojila nagradu za visoku kvalitetu(DEsNo). Kutni i zglobni spojevi omoguCuiu instalacije i koje nisu u istoitiniii. vrlo izdr2lj ive i fleksibiIne.. maxifix kuiiita.no moaese ograniiiti u skladusa zahtjevima. Novi maxifix 35 HC je vrlo cijenien zbog j ednostavnog rukovani a i integ rune oryemeza podeiavanjevisine.'- I !F pretvoriti u moderan koji Ceimpresionirati stare i mlade. Temeljisena vec poznatoi spoinici za radneploie. maxifix 35. To otvan at' 9 mogucnostr --r'4 "--:- pr oiekt hani a i urc denj a. B I' . Gornii sloj debliine I mmie trenutaino standatdna vrijednost za radnepovrSine. :. Pomoiu podiznog idea stupaiz Hefebove serije vitatlex uz dobru ideju moZeteklasi6ni nanjeStai t. i Maksimalna visinana koiu se televizor moze podignutije 965nn.pogotovo kadje rijei o starijin i invalidnimosobama. Na taj naiin stvoren je savrieni sklad uklapanjem televizoru u modemi nanjeitaj. Namjesiajpo mjer ? I I I . Hdtelenudi raznepodizne sustavezahvaljuju6i kojima se tlat screen-televizori mogu uklopitiu regal i popraviti estetski dojan ambiienta. a ptoizvodaii i dizaineri kuhinjskog namie'taia takodetimaju Sircke moguCnostiza nova rjeienja dostupna pritiskom na gumb kada se podiiu i police i otvaniu lak pristupsvim povti i nama.a time i pri lagoditi individ ualnin Zeljama.ivrste. Vettikalna tupa ie toliko duboka da se iaiica dodatno mo^e primiti na gomji sloi na suprotnoj strani.poput onih kod kutnih spajania kod kuta od 135'. Okvhi su od plastiticiranog nehrdaiuCegeelika.s gomjin sloiem debliine I mm. U modularnom sustavu moZese kombinirutido 16podiznihstupova. a gomji poklopci od cme plastike. Maksimalna visinaie 675mm. Caiice se postavljaju u standatdnu rupu za i buSenie u udubine ploia koje treba povezau.To se odnosi na sve razmieataieili kutove. ukljuiujuCi sudoper i Stedniak. na postolje ili gornji dio namjeEtaia. kuhiniu oblika slovaLiliUisredisnje kuhiniske radne povrsine. Osim utiinice za televizor s automatskim gaieniemnuditakoderdodatnuutiinicu za napajanieopreme koia se moZeugraditi u namjeataj.glomazne. Sluzi za spajanje ploia koje sadastih imaiumalu masu.'. Taiinovativnimateriial ne zamjeniuie ivericu. Tv-liltom se upravlja pomoCudaljinskog uprcvljaia ili ruino. stare televizore.a dobila je mnogepohvalezbog j edno stav nog rukovana i i ugradbenog sustavaza namjeitanje visine. Sustavdizania i spuitanjanamijenien ie kuhiniskim elementima koiise dosad nisumogli p riIagodavatini sp uitat i na iednaku razinu ispod rudneplohe. Sve vi6e liudi otkriva prednostistolovai radnih povriina koje se nogu po volji podizati i spuStati. Okovse sastoiiod dvijeplastiine iaiice. LIJEVO: Televizorisravnimekranoms LCDi plazmatehnologiiomsveieiie zamjenjuiu u dnevnomboravkuklasiine.jedan stup izdrZi do 60 kg. Sluzi a spajanje ploia debliine50 i60 mm. s ravnimekranom(iirine do 1300 mm. U usporedbi sa spojnicommaxitix35 viiak za povezivanie lagane varijante izraduje se od eelika u heksagonalnim ploiama.

a polako i meko zatvaraiu. J r l e i t a lp o m l e r i .funder-iverala. Uzstandardne i ostalih drvnih Dbea s velikim izbotom kutova i zavrietaka te spojnih elemenatakoie moZetenadi u drvnomcentruSiZe-Kupres je i bogatizbor okova tu je iz programaSalice. S takvim sustavom koii seiednostavnougraduieormaricnemaokovana boinim strcnicama laoanose olvan.g 7 I I I r -_ Okovii drune ploce za samogradnju panel-HDF vrstedrva.Posebno zaninljiv noviflapsustav okova za vertikalno otvaraniejednostrukih vrata na viseiim ormariiima koja se lako podizu. . i .

ugrozeni isastavi.. potrazite Svepotrebno izradu za u nekoj robnoj kuii s dobrim izborom materijala opremanje za gdje piljenja interijera nude iusluge ikrojenja. se na kaonoge stolove.dovoljno za a jedinstveni podetak komad. treOsim toga. Pritom 6etestedi osnovnoiskustvo izradi bilo kakvogkomada namjeitaja. lewe sve duljine zajedno ba prepiliti odjednom. sastavllanju konstrukcije gre5ka polamilimetra kojaimaosam uglova od moZe multiplicirati se domjere stoli6 moZe da ne stajati klackanja. oslvarivuku6nim imajoS teze u pravokutni uvjetima: su prerezi iravni dime svi konstrukcija ima u svakom sastavu zajamdenu pravilnost.. jednostavni Kod ku6ese najlak5e izraduju je izazovan komadi namlestaja. i vi takav Uz orikazanu strio-izvedbu mozete stoli6 napraviti jedan za dan. bez Za takvepotrebe imati trebau ku6noj radionici postavljenu odgovaraju6u ili kruZSablonu dobro jednake nu pilu. naprimjer mozaikom odkrhotina keramidkih olo6ica. Jednostavan niski moZete izraditi jedan i za dan stoli6 ga ukrasiti kako vamdrago. pristaju gotovih A sastavljanje komada dobro koji jedanuz druginajve6e zadovoljstvo je stolaraamatera. setupojave pomanepravilnosti. glatke pa Oblanjane iobru5ene. stegnutejedan u 14 po Namjestaj mjeri . za oblanjane krovne Ietve.to je posebno A vazno sastavima u jednelelvemora gdje6elo uredno nalijegati na bodnu Ako i najmanje stranicu druge. je kupiti Najpraktidnije strojno letve obradene pravilnih dimenzija kakve prodaju metre. ih jedino popredno prerezati todnu morate na mjeru i podpravim kutom. pa 6evamodmah izrezati todne sve na mjere.Stolic za podetnike Kadprvi putodluEite uzetialat u tuke najboljeje da jednostavan predmet poput ovog odaberete krajnje klupskogstolidaizrai[enog debliihletvi koii se lako od nuino pri sastavlia.. rezanje ikrojenje dijelova Strojno sastavnih jednu prednost.. konstrukcija izgleda cijela knuto neuredno. i a su Lelvu pravokutno svoju kojanijeprerezana na uzduinu osne moZete kvalitetno sastavitijer uvijek ie strSati nekamo Pri ukoso. su ipravilne. koji osim za je dobre voljedovoljno minimalno majstorsko iskuslvo i osnovni koji alat sigurno svaki ima hobist.

za sastavljanje treba vam buSilica. ZanaS treba nabaviti: stoli6 . kvadratidnu Teokvire dvije dine noge duljine cm i dvije 35 preostale letve 40 cm.a dva36 cm. a sastavi uredni. na se bezboj(prozirnim) nimnitro-temeljem i bezbojnim nitrolakom nekim ili lazurom. o tome i tanjih letvidebela ovisipoloiaj gornjeg caunutar okvira stollia. sendvid raznih kako unutradnji bio bi okvir debljinu svakog sloja (spuSten) gonjeg dovoljno udaljen od ruba stoli.Tesetanje pridvrsduju unutrasnju gornjeg i na stranu okvira oblikuju solidan obodni oslonac plocu za stolica . samo dokje kritidni matradi ne6e zapaziti. njih treba otpiliti osam od od jednakih komada duljine cm (zastranice 40 gornjeg i i donjeg okvira)cetri komada duljine 35 cm(zanoge stolica) .2. za gornju je plodu stola najbolje upotrijebiti OsB-plodu izrezanuformat u 40x40 Akona cm. (35x50 Trebaju dvapravokutna vam crn) okvira koje za dvije nasuprotne boane stranice.5ili3 m. primijeniti imaterijal kojim lakirali lvozete ste parket sobi. pa komad. ilizatezna .dvijeilitri kvadratidne presjeka cm. odvrtac.Dijelovi pripremlieni za sastavlianie osnovne konstrukciie. su 40 letve da duljine cm. kraju drvolakira npr. letve 5x5 prodaju u duljiOvisno trgovadkom o centru.tipli. (tipli). Tuje osam komada5x5x40 i cm ietiri komada 5x5x35 cm. Tuvaljaunaprijed koliko na kraju znati 6e biti jer ploda.. uz njihvamtrebajudetiri i komada tanje od presjeka Ietve 20x28 prieemu dvakomamm. 6e malo odstupanje zamisljene od mjere gotovo biti neprimjetno. L svim bude pogledate i cdeze primijetit dase Kad 6ete slike podijeliti konstrukciju jednostavno moZe u cjeline. ceie povezati (40 duljim komadima cm)ioblikovati prizmu.. proTugre5ku 6ete znat vi. vijci. 6e'te pa tonu u dobiti u jednakom sve isjaju _ ealaj po mlerl IJ .a povezuju detiri ih od Ietve 5x5x40 cm. ljepilo drvo stezaljke za i drveni depovi gurtna.dakako. se nama 2. gornjoj nenamjeravate plohi izraditi mozaik odapo neko berite Zelji drvo atraktivne strukture. Najvaznije da stolii le pravokutan ravninama. lzradujete li mozaik pakoblikujete deili neki provjerite korativni od materijala. ljepilo... OSB-pbea40x40 cn.

Pravilne buSotine za drvenih uljepljivanje 6epovatrebau svim sastavima izbuiiti na od iednakomrazmaku rubova. Pomoiu Sablone najptijetrcbana svim letvama za 5x5x40 izraditibuSotine dt veneeepove cm debljineI mm (ili 10mmL Dva-trilaganaudarcaiekiCemnabit ce eepoveu buiotine. Pretjerate iz njih 6e izbitiliepilo koje li. to .. U pravilu.Ttidiiela boine stranicestoliCa su DodDravimkutom. od iepa nudi i prostorza viiak liepila.ljepilose uviiek uliievau buiotinu. Ploeicaod tvrdogdrva 5x5cm s dva komada aperpbeeoblikuje praktienuaablonukoia olakiava taj precizan posao. valia obrisati. Odnah ga obriiite kakopri nanoienju lazurcne bisteimaliproblemas neupojnimdrvomi svijetlin sastavljene mrliama. Kako bistedobili eisb i ravne sliubnepovriine u sastavuljepilokoje izbija uz eepove odmah Buiotina dublja obriSite.. Prekratki pretanki ili iepovine nudebai pouzdanspoLpa buaotinamorabiti dubokabarcmaetiri debliineeepa(tipla). Ponekiudaracplastiinim batomneCete izbjeci... do dubinekoiu odreduieuskivrh boaice. Pritomse moZedogoditida iz sastavaizbiieljepilo.

.Tada za susjednestranice letveiztaditeSablonu s dva poloZaja otvora kojiosiguravaju mimoilaienie iepova u clrvu.uienju mogu se napipatipod prstima. kakobi se na dnu nailo mjesta viiak ljepila za . Pripremite drugi boini okvir.. .Sveneptavilnosti . Stoie . . ito odgovataprimjeni. Ako su vam iepovi prcdugaiki. boiniokviri imaiu vaniskumieruod 50x35 cm.a I oKuJeugodno. : .ie .... ..CutisnutoqtiDla. . 17 ..1oguse pomaknutini saviti. Stoli6je okrenutna bok.Nakon ulijevania nalo ljepilau buiotine tukom se utiskuiu 'epovi. anom ie odredila polozaj koia aepova eetu na . I Iedajte okvir i obrii iteljepilo.tavani u drvenim i Ii cepovtma nalvazntle je prcnoaenje oznaka za stedi6tebuiotina. P-rsas. ' .:tajusliiediieetvrta stranica.a dulieletveod 40 cm postavliene po uglovimai nabijenena su iepove. izbiegnite njihovo sudaranje u buaotinama. :. no -aite pokuiavati ispravitiih nasilu.. a su otvori jednojletvinapravlieniistom na s . -.Za to je jer -' asno iepovi su tijesnonabjieniu buiotine .sveseslaze. Kakosu i svi diielovijednakogpresieka.tina marabiti malo dubljaod polovicedrvenog . prieemu Ceim liepilo ispunitiuzduine brazde na povrstnt..tu je. . ..

.. Akoie iablona u redu. ne6ebiti sastavljanje prevelikproblen. poitedietizamora. pravokutna. Sveide brzo' a nalijeplienu mo2eva.. vijakaptimienaakuodvrtaia treba viaeod pet-Eest Cim vampri sastavlianiu iwemena. Optimalne razmakemoZeteodrediti i podizaniem letvica..Toje nasupr6tnih trenutakza minimalnekorekciienasilu 'posiiednii zaliiepljene Kakobi sve bilo 'vrsto i kruto svie2e dijelovetrebana nekolikosatiosigurutistegama Kad se ljepilo osuiilo. dobili smo ivrst okvir stoli6a.Na rcduje postav an e unutrcinieg Ii j okviru od tanjih letava (20x28mm)s kojim cemooblikovati pouzctan oslonacza ploie. Namjealajpo mjeri 18 .zulieva letvicuvijci 6e dobto.moZete upotriiebitii letvice presjeka 2x2 cm. Tu umetanie imamodva komada duljine36 cm idva komadaod 40 cn.okvira Pri postavljaniu 6etiri trcbakontrolirati uglai osamieqova. Ako vam iznad tih letvica treba viie prostorado gorniegruba. Na c eZuse iasno vidi priiwi6enie unutrainieg okvira od taniih letvica... Kako stolic postoliu ie je po mozetigapremetati 2eliisastavlianie krainie iednostavno. diiagonale sve Ako ie konstrukciia ietverokutamoraiubitijednake. a iepoviu osi letava. i na na .priteqnuti okvi.

mjere se lako izraeunavaiu a brojke su uglavnom . : r e s t a lp o m l e r i izrades Naprcsjekuse iasnovidijednostavnost Ploia ie tipskimelementima. . upuitena za debliinu mozaik i stakla. Ma kako skupe bile. bez dobrog izbon stegai stezalikineaete post i-trcjno st.pa 6e vijci lakopro'ikroz letvice.fl 23 Jnetanje ploie. 19 . no Taiokvirmoaete naiboliaie kombinaciia ljepila i vijaka koji Cesliubne povriine s ljepilomstegnutikolikotreba. F it t9 i. Kakoje konstrukciia izradena od letavapresjeka5x5cm.sastav i6 a nttrnuznucvrstocu konsttukciie. dugaekese stege sigurno isplaCuju. PIoCa mora .oKrugre. b Ir*tr priivrstiti 6avlimailiviicima. Ako uvrcete vijke. dobro ie taniim svrdlom naptaviti prcdbuienja.il t rl L Iako mnogi vieruju kako se s obiljem strojeva i elektriinogalata rjeEavaiusvi problemi.alijegati bez zapinjanja i krivljenia.. Toje dodatna proviera rravokutnosticiielekonstrukcije.

Ii 6etiri i iC i ednaka.taiu.stol a-dob t cete vecupovlstnu koju oblikuiete po Zelii. Trebali vam u dnevnomboravku ispred.kauiaveca povrsrna ootaganle..Ploia se tankimvijcima priivricuie za unutrainii okvir. 'napravite Stoviie. obrusitiruino. taniuri. DodatelistoliCima kota6i6e. Cela vertikalnih letava (ietiri noge od 35 cm) trcbaloie nalo pobrusiti kakobi se tubovi sa uiednaiili s letvamaokvira... Kakoie stolic napravlien kao Podloga za izradumozaika.ilibocu.zawini radovi. namaje prirodnaboja bila je Premaz nuzanier nezaSticeno sasvimprihvatliiva. moiete oboiiti Na kraiu .. pa svaki dostmo'e -povriinu imatisvoiu za Salicu.Konstrukciiu no zaStitiimlazurom.Brusi se lagano. za dimenziie moiete prilagoditiit?kvim potrebama. Timesve postaiekruce. bolieie Ostalemanieneravnine aio maniepritiska. razmjeatatCete ih bez muke.ne propusn Dolu.a sqoi. . Pbea je po oboduosigurana iliepilom. Jednostavna konsttukcija za brzu izradumami ina nove pothvate. iiestih dodiraruku drvo m6ie posivjetiod praEine 20 Namjestajpo mjer .

recimo.Nanjimase lakoodrcCluje dubina. jet neugodna sebrzoosu5e. Stoga 6istei suheRrpice apoeinjite s liieplienjen! bez ne BAIINISTO1 ZAST|TITE.Pri buienjuu mekom drvu ostavlja manjetragova i od.Napravlieni i su od usloienih preianihlisfieadrvnih i vlakana.. Jednompostav i paramet ljen osigurcvaiu bean priienos sveostale na pa dijelove. s vaZno daoni naobie stranesastava podiednako udu dubokou drvo.amjestaj mjer po . miesla kojina ihje drvo a na upilogotovosu neprimietna. bez opterecenia sastava vlainim liepilom. Bezbojna masa zapuni je a postaje jiva eimih pokuiate prck ti lazurom. POSTO1JEM Zaizradukompannihkomada pri obraditrebaiesto koie preokretati. Kombinaciia Eablone Eepa i daie iednostavne uiednaEeno dubokebuiotinenapravimmjestima. s je Kadse sastavlja valikstim drvenin Eepovima.Sirina smietbugotine. moguaem optere6enjuvrstidrua. Gotovo nemaliepilaRoje povrSini i na drvane ostavlja nekakav Akrilnasu ljepilaposebno trag.I KRPICA ALAT JE Prindu s liepilinaa drvortebaiuvati svevidliivepowiine u blizini sastava. wlo lakoje ta tehnikaskupliaod obiEnih Eepova.i danas se u oblicima obiEno ptikrojenibeno i su glodalice.Dakako. vk Tada prckasno bilo kakvuintetvenciiu. odrealenom modelu Odabhu seprema vrsti sastava..plastike. SASTAU1JANJC KEKSTMA Najsiguniie.lakomlazurcmmudrc zaitititistol i jednostavnim postoliem komada od iveala kojemu s donje se p glave sttane ewstedviieiednakodebele letve.E € 21 . je buailicom. pore. zaoketati i naginjati a pritomserudi viicima. za Neuredne nrlje i kapljice liepilapokva t cedoiam svak6m na tamnom kon6auarvit. pri sastavljanju teba samo utisnutikeksi ljepilo. '. proizvode raznim Keifs. pomakapostolie Osimpraktidnih malih vamomoguCuie i siguranpriienossvjeZe sliiepliene konstrukcije. brcineprcdnostito obilno nadoknattuju. zu kruti i ivrsti. Praktidno rjeienienudiobiaanpluteniiep koji se natisne na svtdlo. najbriei naiuredniie sastavlianje omoguduju elektridne ruene glodalice. ljepilon. viiak trebaupustitiu drvo. pritom i a pravokutni su svizahvatiili apsolutno ili pakusmjereni precizno pod odrcitenim kutom.

stuaCenih 22 po Namje6taj mjeri . razmislite nekim prosje6no li s treba uslojiti Uspijete postoljem visoki stoli6 svakoj u prolaze projektima. zahtijeva te intrigantnekonstrukcije painje i strpljenja.Visinu konstrukcijski no potpuni uspjeh trik.ili24letve zanimljivo rjesenje. gotovu uslojenu porubljenikomadiveralaili staklo. ovisi njihovoj Na gornjoj slicistolic letvama cm. 4cm 90 kako nijerijed letavadebljine iduljine ili100 najbolje tu o hrastovine.a od ploda debljlne 28 visine cm pokriva 52 i najprikladnijeoblanjane postolje su Najjeftnije debljini.clrueni ili mev)tna cqevpfovucena koz sredinu. lpak. se Da postolje ako I prilagbduie kvadratiEnoi iztluZenoj ili stolnojploai.iedino. su Uslojavanje na i postolja moraju dulje zna6ajnije izgledfunkcionalnost. zna6i vamza todno sto odreduje debljina io plodi stoli6a. Sto Dvijeploie povezuje Etap . 6e kroz visina stoli6a odredit jedna drugu 2 cm. postolja prikazanog na vamza izradu 2x4 krovne letvepresleka cm ili 3x6 cm. oblikenudi samogradnja. 55 ne s plodom) bi smjela dugadkih letava.5 debljine npr.Kako l4jednakih islikamatreba barem letveod nasim skicama na tr:istumoZete na6iiobradene cm. su gododabrali. letava. izgleda.a pritom koje prolaze kut. im lakomijenjate jednostavnom izgledu. od slijepljenihletavamoiete izraditi ploEa postolje stolif od uslojenih za jednakrozdrugu. kupljenih postolja iukupnu duljinu letveukupne broj slojeva Za izradu trebanabaviti je 4x5 s Sto o duljine 20 do 30 metara.Nato dosta poloZiti moZete originalnopostolje ploiu od mekogdrva.Stol s postoliem od letava je Niskistoli€ ispredkauia nezamjenjiv a dio dnevnog boravka. rupana sredini da busenje letava.Naimanj i ploEaovisi kutizmedu o najmaniem razmaku izmeitu najdoniih letava. je da vamih prikupnji nekoj skupoj konstrukciji ekskluzivnog gre6ke utjedu ne kra6ih komada Pri krojenju i od sasvim dobreletve smrekovine. Plode zakrc6u se slobodno okoosovine. bukve sl. i precizno nareiu strojem.izrada Unato. no mm. najoriginalnije Naprimjer.no ukupna jamdi vrlo prema5iti cm. ne biti Dvije dijagonale je (zajedno letavakriinim provladenjem svojevrstan vlsina stoli6a od 100cm. lelava 13 debljine cm. kojeprividno Plode drugim 3.

a mrlje ljepilana drvu teakoie prikriti lakom.dt uga u najgornjem redu imanajkruceletve : emadolieletvu kojaje 4 cn dulia. Pritomih ne valiazabiiati po simettaliletveveCcik-cak. to nije no nuZno.!ve se niZunaizmieniino. istodobnomozetesastavljatiobje ploie. Pritomih ne valjazabijatipo simetraliletve veC do cik-cak. s.Slijeplieni krcj utvrstite stezaljkom.podalje od vanjskihrubova. su Za letvedebljineoko 2 cn najprikladniji tanji aavliduljinedo 3. sa stezaljkama. ploce sastavljene postupnoprovlaaite dulieletvedruge ploie i sljepljujete ih umetanjem kraiih komadanaiednom kaiu.Istodobno. iavli se i u susjednimslojevima zabijaius izmakomod nekolikocentimetara.:. kakobi naeinsastavljania naizmjeniCnim otvotimabio s Jljiv u svim slojevima. drva ne bi raskolilo.Jer. Cetii ruke mogu viae. .:rne letve(duljinebarcm90 cm). Naj brZei najjednostavnije sastavljanje dijagonalnih ploeasbla nudi lijepljenjei pribijanjeCavlima."/ utiecati na.tliine 3.-.U naidonjem redu trebaostavitiraznak koji ' ie manjiod 10cm..r'rr.lstodobno.Dokiednaploia u naidonjem naigornjem i tedu ima .5cm...". raditeudvoie.---' konstrukcije. P izradiokretne konstrukciie naiprije trebapotpunosastaviti jednu usloienupbeu. Bupeizbuiene toino na sredini letavamalo su veCe drvenoa veceod drvenog Stapa.kako .lmateli dovoljnoveliku lazuromili bezbojnim rcdnuplohu.stabilnost 1. letvedebliineoko 2 cm naiptikladniji tanii iavli Za su .po sreainitetara. metalneaipkeili cijevi(O 10nn)koja spaiadvije usloiene koja spaja ploce. sliepljivaniem svih Ako radite letava. prizabijaniueavaladeblji aekicamogaaizbitina binanos pod udarcima povriinu. Ako nisteviini slagalacama.a slijepljenisaslav je iavlima ne zahlijevamirovanjei sastavljanje bEe. Ljepiloza drvo nanosise u tankomsloju.. Potomkroz otvore 23 . tom U stezalike otvorom s stueajune trebajuvamdugaake osigutan od barcm70cm. a potom na otvorcnom kraju uliiepite krace Kad se svi komade. naduna svom miestu itajktajp tegnite dugaekom stezaljkom. totno. nakon Iijepljenja priiekajte da se ljepilo potpunostvrdne.ova razlikau prcmjetima olakiat ae vamprovlaienjei u sluiaiu da stepri bLtAenju i j anj i.5cm.astavl u malo progrijeail Siriprowtinecebitno. Posao vam moZeolakiatiosovina provueena kroz sve rupe u sredini konstrukciie.iavli se i u susjednimslojevima zabiiajus : rakomod nekoliko centimetata.Osovinune trcba Kakota osovinaptolazi kroz trinaest letava. naizmjeniinimprievrecenjem duliih i krccih letavana niihovimfuaievima.je )d svega najvaznijeprecizno busenje rup" r" o"o.. \ako biste dviie usloiene ploce od letavaprividnoprovuklijednu krcz drugu.kakose drvo ne bi raskolilo.

kupiti novi.a sveie gotovo tijekomjednogposlijepodneva veieri.kakomjeritii kako je naruditi? Iskusnim samovcima to priznatida teiko shvatliivo. najholja je samogradnja. Plode spajaju se buienjem vokutni sastavi bridovima na korpusnih komada i potom tijesnim i dvrstim urezivanjem dugadkog imaju besprijekorno dosjedanje. i prida. jefiina. Bacitiga.Konlirmat-svrdla suposebna jest pravokutnost elemenata. se 24 po Namjesraj mjeri . bai tu poiinju I nevolje.kapicomoboji u iverala. jestodabir pre. ili svepreurediti. vijciomoguCuju izradu namjestaja iverala od bez pri gotovo provjera. svaki a peclaliprostora dragocjen. bez glavuvijkatrebapokriti utisnutom otvora inepravilnih SveSto reski. pridvrsce.no kakoto izvesti? Odakle mjeriti.nihsastava.Prakti6an dodatak ormaru Usvakomstanupostojinekiruian kut ili komadnamjeitajabezkojega ne moiete a ne izgledaprivlaino. idobrim njeu pravilan Kutne stezaljke odliano s vrloizraZenim navojem urezivanjem u su pomagalo kojim sveodvija greske.no pravilna rala potpuna buSenje nekoSVIH upotreba omogu6uje pasui uski prerezi pravokutni na u Konfirmat svrdla i u odnosu Siroke likotisu6a busotina iveralu. kompliciranog jednim jedni svidijelovi savrseno nalijezu nadruge. pritom im a temeliitomiienjaizgled.no moramo vedina nikadnije isprobalasvoje umijede projektus punozadanih na velidina. sobe dobivajunovi ugodaj. zradnih vijka.kad sobanijevelika.Svrdlo promjenjivog promjera mamjeramanacrtu skici injihovo vijcima u ili odgovara polozaj.Stovi5e. vampreostaje Na kraju. je No. odgovaraju6ih dijelovadakako. plohesbojom iuzorkom. mnogopruktiinih povriina pojavljuje segotovoniotkuda. znajudasemnogi Svi dijelovi namjeitajamogunapraviti sastavljanjem izrezanih porubljenih i komada iverala. prednosti Nisu Jedna ve6ih od strojno skrojenih ive. Pra. dodatnih mjerenja i slo2eStoga sastavljanju i nema a okova. Stogasmonapraviliplitku policu kojamjerama odgovara postoieeim komadima. bez rveral.

UzduZnim mjereniem i oznaeavanjemrazmakaodredili sno. gadovima danas6e vam Stecom. n0 fi?n' 213 I eeliinanie*a (duljaod visinepolice) 2 netalnikutnik(tidesetakcentimetara) (6 3 kontirnat-vijci mn) I inbus-kljuiii (4 mn) a konfirnate 5 konfimat-svtdlo dodatninzaatitnin s prstenon boliukontroludubine za (prcten sniie dodirnutiiveral!) ne 6 tezervno konfirmal.. '. duljine 265 cm spojili smo na poleatiniljepliivom trakom tako da se poI ubljeni (prcdnji) bri dovi dodi rui u.odfueilisno po staviti kon strukciju bez leda.. Na doniem kraiu oznaiena je i cfta policena postoliuvisine10cm.pa sve ovisi o nacrtu i dobro smiEljenimmjerama koje ste prcdali s narudibom.i Kako nismonaili boju i nijansu ivercla koia bipotpuno odgovarala tonovimaboenice ormara. se razlikuju prema uobiiajenim visinama knjiga. rueka iznieniivebit-nastavke n 8 ponoini odvrlad a svakisluiai g elektriinaili bateriiska buiilica s finon rcgulaciiom bEine vrtnje ptihvatnaglava) (klasidna 10 kutnestealike -.svtdlo ne trebalo) blu . Cavliii iepova zabijaju se na 3 cm od uzduanih tuDova.. Dvije boenice Sirine 17cn.4 komada. Tu policu. . grafitni trag olovke dovoljno ie vidljiv za poravnavanje gomjeg ruvnog ruba e pJastiinog 6epana koii 6e se kasniie oslaniati police. Kroz otvorcnu konstrukciju nazirc se izvorna boja. Za piljenie i potubljivanje iverala u stanu.u mnogim naaim sktojiti i porubitiiverals tuenoi6u od 0. Na kraiu. 25 . Sveide brzo.Ti . Takosu uskestranice novog mate jala n i minimal a povrS na koi a odudaraod op6egtona.. Zabiianjem nizova od 6etiri plasti..5mm. monografije iliregistratora mo2e slobodnouvuCiprste. Postolje svemu daje i dodatnukrutost.visine ruzmacinisujednaki ve. polica. od 25 cn do 35 cm. pa sve izgleda kao da su ormar i p oIi ca oduvijek zajedno. tako da se iznad knjige. lznimkaje jedna od polica koja se nalazi na 1/3od donieg kraja. strplienje.. dijelove vam mogu sDoruEiti i Dred vrata stana. Srednja polic a povezuje uske vettikale i spredava izvijanie.nainanie. znanieivriieme.toenoi jednostavno.g -q - E a E Jedanpotez olovkom dui metalnog kutnika oznaEuje identidne razmakena obje unutraSnje plohe vertikala. t namlesnlnuzno noza vecr mastvnut po ie p nijenitiS stezaliki kotpusu.3mle6iajpo mjeri Iako je iverallaman.na 6epas nazublienim iavli6ima dobili smo odmah oslonce za police na lijevoj i desnoj vertikali. na balkonu ili dvoriitu trebaalat.

a takvimbi Si jem pol izgubile ren ice ostonac. izloZeni vrlo otDorn ABs-trakama. ravnoj na treba sklopiti osnovnu police nece konstrukciiu-KaRo straZnia se strana vidieti. im gotovoje nezamisliva Bezkutnihstezaljki izrada pomagate. i podizaniu. stezalike obvezni su ku6ne rudionicei preduvietuspjeha. okvir je postavljen dva na stabilnastolca. veeeriimalina raspolaganiu dovoljno ruku daD skode pri preokretaniu. Najdonjapolica ie odignuta od poda za 10cn. je a pniinu povremeno otpuhivati. Namjeslajpo mjeri 26 . Tiiekom buienjasvrdlomoZete nakrctko izvaditi. Priptvim buienjima naibolieje uzetineki otpadni komad iverala. slrainiirubovielemenala porubljeni. Kako nije bilo nogan.. Akonemate stealike nadonieiCuiumnogoruku..trcbaDriivrstiti konfimat-viicima. liievkasti otvor za glavu vijka neCebiti predubok. Odludite se na li najjednostavnii na6insastavlianjakontimatpribor vijcima. uskevertikle iverala pa nisu baSkrute. Ako ste buiili s minimalnim p tiskaniem buiilice...pa ivelike koryusne elemente mo2ete sastavitisani.. . nisu predniiruboviovdiesu zaiticeni Medutim.. bezlijeplienja. Naivainiie piipremitisezazawSn6Sirenje otv6razubiha na svrdlu. Zato od donieg ruba trcba odmieritil09 mm. namjeitaja.Naime. kaoi gorniui doniu zavr'nupolicu. je polica Kako dubok 170 (17cm)razmak ie 170 60= 110 nn rupa mm. pa toj nieritreba dodati i onih I mm a buienje posredpolice. Kadsu na unutnanjimstanamavertikala policai pribiieni plastiini odmiercne visine sve podlozi eepovi. Po tojpopreenoi odmah ctti oznaiujemo udaljenost i od 30mmod svakogrubaverTikale. bi sepod teretom knjiga moglesaviti..

naivainije je razumjetidva osnovna sastava pri izradi tako jednostavne konstrukcije.stegniE najpriie stezaljkua policu. Taniunica vrijedi za sve konstrukcije. iirina ie odmah odrealena miercniem:52. Pri izradi nacrta i odredivanju miera za rezanjedijelova iz velikih ploia iverala.. Rezervna baterija neka bude u punlacu. Kakoje polica monla todno ptekriti bok ormara. gdie U sastavima se dvaelementa iverala poravnati tupo sastaju. p6ticu odabrati kao zasebankomilc!i ona bi inala tu duljinu. BuEilicune treba pritiskati .amjeslajpo je m No. mi smo te. ko i sve oslale police. a potom i za vertikalu. '. Konlirmat svrdla i vijke s kpicama nabavili smo u lvetDanu. PrcvjeriE prstom da ne strii. glupe se greike dogadaju baSna takvim miestima..dovoljna je teZinaruke. debljine vertikala treba oduzeti od vanjske mjere.ba I stezaliki. a na veftikale bismoie pr i Evrstili vijcima odozgo.Kako delotog elementa Eircko 18mm.zabu5enie rupateba oznaiiti crtu udalienu mmod vaniskog 9 brida. iako ia iivrEienie okvha obiino tr. .4 Da smotu naigornju cm. kakobi se donjirub Ronstrukcije precizno poravnao. dobrc ie kutnikom provieriti miere od drugog ruba. Kakoje najdonia polica uzdignuta iznad poda.. Timesno dobili jedinstvenu mjeru njihove duliine od 48.. naigorniu smo policu ugrcdili IZMEOU vertikala. a obveznose prievriiuie vijcima. trebaprecizno plohei porub-Kontirmat-svrdlom vaniske trebanaDraviti buiotinutoino u sredinidela je ivercla. a ravan pod osigutava i ravninu prednieDloheDolice.zbog jednostavnosti i 6to ujednaienijih mjera. Ma kako iednostavno izgledalo. U oznaeenimtoikama buSimokonfirmatsvrdlom.8cn. Kadie sve na svom mjestu. pri odredivaniu njera dobro ie postaviti itaj umetak visine (iirine) 10cm. Kako je standardna debljina veaineivenla 18nn. Nakonmierenja po jednom rubu.Okv sastavlien stezaljkamaje ptavokutan. pa p izradi nacrta treba stalno oduzimati18 ili dodavati36 (2x18nm)..

Ako policu treba preseliti. Glave viiaka utisnute su u proEhenie na otvoru buiotine. gdje su sile nalneugoonue. Kupite ih unap ied. Jer. LIJEVO: Osnovni okvir napokonna svome mjestu. s iveralom. takvaprimjena A ruenogalatazahtijeva ipakmalosnagei dostaiskustva. skreneli vth Previaeustranu.morabitibeno na srediniiverala umetnute police. Sa svakim uwnutim vijkom konstrukcijaje stabilnija.Naiih 16 viiak bilo je ovaj put premalo napota za prave 2ulieve. Otpuitanjem i zatezaniemstezaljki mogucesu fineprilagodbe. tu smo buailina I mm od E. Tijekom buienjasvrdlomon bitiokomitona podlogu. Prednju stranicu postolia priivrstili smo samo s dva polica nalegne na nien brid. na kruju Cenegdje proviriti iz police koia na obie strane od osinudi samo par milimetara. pod prcvim kutom u odnosu na uzduZne rubove. a30 mm od donjeg kraja verlikalne stranice. Vezus omarcm osigurcvaju vrhu dvaplosnataie enaokova. prednieg ruba.postavljena na doniojtre6ini visine. na svaki priivrScen sa iest vijaka za ormaL a dva ih deblia ukrasna vijka povezuju s policom. A takva pnmlena rucnog alala zahtiieva ipak malo snage i dostaiskustva. Stoga je i.no na niih 6e se na kraju nalijepitiplastiine kapice u boji ivenla. odvrnu se samo dva vidljiva viik. Kad optereCena necetrebatipojaeania. Popreina cfta. GORE:Masivni ormat koji zamalo seZedo stropa dobar ie oslonac police bez leda. Srednjapolica priivrSCena viicima spriietit 6e savijanie uskih vertikala pod teretom knjiga.Potom je nuZaninbus-kljui ili pak neki automehaniia6ki alats inbus-bitom. ie Tonoviivercla sleni su kolikoie to bilo moguce prema zagrcbaekoiponudi uzoraka. Namleitaj po mlefi 28 . skrcne vrh Jer. viika.Konf irmat-vijak mozete prstimauwnuti samo dva-tri okreta. li previSe proviritiiz police ustranu. ktaiuCenegdie na par koianaobjestruneod osinudi samo milimetaru. Tijekombuaenia svrdlo mora biti okomitona podlogu.

Sad se naibolie vidi koliko znaEeunaprijed pribijeni iepovi za pokretne police. vijci je sasvim solidno drZe. Uzdignuta najdonia polica nije samo odmicanje od praiine s poda. Unetanie polica ne traie du2e od minute.uskai plitkapolicanemoZe prevrnutinitip manjem se Doaresu. lako konstrukciia nena leda.Kakosu razmaciiepova jednaki. .. police su paralelne.:'njealajpo mjeri Slijedi ptiiwi6enje police za omaL s dvajednostavna plosnala okova koji se odozgo pti'wste na kov omara i najgorniu policu- Ptiivrs6enau naigornjojtoiki zaormar. a namuenlena le stabilinciii uskih stranica.Sadtrebaumetnuli onuPolicu koig settajno.. pncvrsculevldma..bez znaEajnijeg liuljania. '. Kutiia koja nastaie umetanjem dviju poprcenih stranica daje cijeloj konstrukciji dodatnu krutost. 29 .

kupovane metre. Police Zato krca. umjetnidkim i ukrasnim se rub.povisiti. bez kao su lzga bezkorica. u kompletima. a naioptercCeniiepolice moguse i neovisno prievrstiti na zid. kaoticno policama bi se nabacanih knjiga izlizanog hrpta. vazna Zivotna doma6i. vrijedni skupi Sveukazuje todaje sadrzaj na ili znadajniji detalji svjedode koji o ukusu ilita5tini. pokazuju Njihov ipostavljeni uodljivo sadrzaj otkriva na6in dvojeni nam na mjesto Zivota. odabrani police uspomene. sklonosti.Kao retrospektivnoj ni:usepailjivo e0tzoda. 6e dime bavi gole se stranice ogrnule Sarmom razigranih godinama njihov i demu police na nasem prilidno tezi vlasnik Naialost. iZivotne ukus interese iza mozda mala. najbolje izgledaju gdje one je svedana predmetima vidisamo prednji Konstrukcija te knjigama. plohi police o viSe kroz zidnoj Knjige Navelikoj zamjenjuju slike. Mogli bismo dajesoba polica knji.kupaonicu predsoblje. Akoknjige. raznih mari svede56e se uokviruju kako oblikasadrZaja i zadas vamotkriti pioha. i policadaje a i uredskomprostoru posebanugodaj. razmjestite polica iskaEe prvi plan i postaje u naiatraktivniji ambijenta. ili pak kutije od tvrdog drva gumute u ve6i volumen obtubljene toniranim iverclom. su trZiStu 30 Namleitai po mjeri . Naslovi prvipogled . kuhinju.Polices duSom Nema elementa namjeitajakoji s tako malomaterijalapostiie toliki uiinak pol. U konstrukciji se ponekad tuiiu sotistici runaojaianja. skupe korice nizovima u de56e tek razdijeliti sobu prostore veliku na razlidibiciozno nastojanje negoli iskreno zanimanje togsadriaja zaokruziti sadrZajnu ili neku za cjelinu prostor jelo.ica kaopolice. predmete dekorativne upotrebne ili pailjivo i domiSljato. jednim pogledom preletjeti ili njihov sadr:aj sa. za kut.kako njihstoji ali na. DESNO: Jedanod novijihtrcndovau talijanskom dizajnu namieitaja s naglaie nim horizontalnim otvorima. na izloZbi predmeti. crte sadrZaja. dio Topodjednako vrijediza sobu. znate vlasniku negoli razgovor.Prava udahnut6e duiu i najskromnije opremlienom prostoru.radni Orsadr:aj njihovih stranica. starine. na besprijekorne dobro odabrana konstrukcija zidizduljiti moie ili potvrduju am. ponekd umetnute izmeilu dviju vitrina.grupu na naslonjada.predmetagrupa da knjiga. je ponekad pojedinih otkrivaju najskrivenije Dovoljno na vidljive razdvajanja tajne. Begali izgledaju kao police.I predmeti policama re6i na rjeditiji od rijedi.od konstrukcije.

ostavlja ispod sebe barem metar slobodnog : stora. razmisljteizvedbi o vise6e konstrukcije . Takve konstrukcije odlikuje disto6a horizontalnih lin ija. aranZirane jednakorn ihobojiti bojom i zidove.q jedva se na zidpridvrs6uju vidljivim konzolama.--vata..r'ostavnost. na r:'oSi znatan tlocrta.regaia dugacke vertikale izmedu kojih se . :eliteli policama preNo : z d. la P{JU LrJ|t-lu. Takve koja sobna obieno teba uprti izgleda mnogo nego vas skuplje Sto ko5ta. ili uvrnutihtipleposebne u konstrukcije iaaem Fisher. ilipak udaruramena. Zato . je prihvatljivo se dio To ako :ostavljene sobe usred iusput iskoriStene kao .smanjit se iopasnost a 6e Toposebno vrijedr konstrukcije iverica za od ploda itanjih medijapana se s vremenom koje rzvlese. Primjenom vlaknatica Slikaodliino prikazuje uStedjet i slo2enu 6ete zavrsnu l\4o2eteito zna6elijepo obradu. Tako podmo:ete i iskoristiti. ::sebnosu atraktivne police dugadke koje :rlal po mjer 31 . sobe.:cu oasKe. Razlog rnogao njihova bi biti prostor . u sttop i pod kako se pridvrdiuju posebnim Takve police se drZadimanieznakonstrukcijane bi u obliku delidnih nabijenihrupe zidu detormirala pod teretom. Sipki u na prevrnulapri (Hiifele... - :iko cvije6e. E vu Jdvrla..<conalna pregrada. police u sobi.. Schachermayer). :c icatradicionalno predmet samograditeljskih ponavlja . dobit ceteelegantnu konstrukciju police pregrada. ' ako takve konstrukcije moraju stajati podu. ploda s Napravite oddvostrukih koje gornje li ih pokrivaju od letava i donje strane okvir vidljivi ce rubizgledati bogatije. Postignete li debljinu 5 ili 6 centimetara od jednog dvametra DOLJE:Bijelapolicakao na policama najmanje od ili duljine. podnijet gdje sav ostali namjeStaj kao a ie ipovremena osvjeienjaskladu uredenjemmoZebiti u dtugom u s planu. neostavlja sto formiranju proizvodadima :1e zanimljive I trgovcima. a cijela 6e :a zgledati ve6a. Pritom obidno poznati se dobro :'eotip nastao glomamasovnom ugradnjom r .

po Namjestaj mjeri JZ . Drvenitrokutine odgovaraiu svakom ambijentu. nailakie naprcviti ie nacrt. iSirinu knjiga izmjerile visinu ponijeti na rasponu vlastitom i ozbiljna optere6enjavelikom prema po police uvijek izgledaju pa 6eterazmake visinilakoodrediti izmedu nosada.a ioi je bogatiia ponudarazn konzoln ih ih nosaca Eravno za priivrs6eniepolicana zid. ie svedijelovemoZete dobitis urednim i trajnimporubom. Dugadke potrebama..ispisatimiere po i narueitipiljenje zadanim dimenziiama. lzraduiete li jednostavne regale s veftikalnimnosadima i ho zontalnim Dolicama. Nosaiisenogu nastavljati podado od stopa. predmela. uviiek no ih moaete napraviti u i ku6noiradionici. ide primijenite male plastiine6epi6e s Eavfieima. denom evrste^eliEne konzole precizno zahtijevaju buienjerupau zidu. vam Ako buienjerupazadrvene Eepove naiivce.Na plo6ama masiva se lakopostize (npt. ponuda ve..zakoien kako bi bila Kako napraviti policu ne pothvate. letve strane doljepljivanjem s donje knjiga bi viriliizvan ne 22 prednjeg barem cm kakohrptovi ruba.Nude se i idlidne sklopive konzolevelikihmoguenosti. za Okovi prcnjenljivu visinupolica osjetno poskupljuiu izradu. lmaih ruznihveliiina i boja. Samo staha! bez Sustavi vettiklnih nosaeaieliinih i konzola prilagodbu za visinepolicapo ielii. radite da lameliranog koje drva projektu.22i cm).tikalne stranice. Police se nogu poloiiti i na letvice NiEvriCene viicima ili Eavlimana Akoi nistevi6niizradi u:nutrainju stranu nanjeitaja. Ako je' o ive. Uglavnom primienjuse ju u industriiski proizvenamieStaiu. po je takoukoceno moze vatii prevelike Ako vertikalne razmake.atima. nastojte suduboke da (barem) korativnih lpak. MontaZa najbtza s ie plastiinin ili dtvenim Eepovima. Dribora okovauvelike i Prednji tub letvice ie vamolakiava samostal. polica za priEvr66enje unutarkonstrukciie zaistaimatevelikizbor pribora.izbjegai odredivanju treba mjera uzduZno Priplaniranju su od Najpouzdanijeplo6e punog. i l{ombinirati Visine moZete rubovi od kad deblji 18 ili 20 stvarnim bolje su im prednji ili knjiga de32 ovisno grupama o od to mm. manie uoeqiva.

. DOLJE:Dugaike police od ukoeenog dtva u kombinaciji s rcdnim stolomjednake duliine poloZenimna oma ce s ladicama. LIJEVO: Jednostavno i efektno. '. no nikako ne smiiu biti tanke i poviiene.. \amleslat po mjeri GORE LIJEVO: i Za dugaekei deblje police uzmite tanje pbee i naliiepite ih na okvit od letava. 33 . s najteZin predmetima. ili sastavljene od okvira i oplate. tankog medijapana. Prednji ie rub izrczan u blagom luku i polom zaoblienbruieniem. nevaZnoie od iega ie samapolica. U takvim konstrukcii ama moZetekombinirati razne materiiale. u -apravljeni pomjeri. Ravniprcdnji rubovivaZniji za opci su doj am negoli pretpostavI jate.apravite ivi sasvim iliuzstruenu poli ih sami -ci stolara. Tanke Sipkedodatno osig uravaiu policu. Kombiniranjemzidanog okvira i glatkih drvenih J polica postiZe se dobar doiam u vedini ambijenata...uz prostora :rlii ugodajpoboljsati i iskorislivost -alo novca.a niia se prctvarau policu od lamelircnih pbea punog drva debljine barem 28 mm.Sliinu policu moi. Takvese konstrukciie odfieno uklapaju u rustikalne ambijente. Tri dugaike police osloniene na crvene trokutaste nosaeeispiljene od manje wiiednih ploda. promijenit izgled posti6i 6ete sobe. Pti izboru dtva priklonite se uviiek debljin pbeana jer one izgledaiu bolie i lakie podnoseoptercienje na ve6im tasoontma.. lesonita.Cetiii su ootice prievraCenena zid dok je najdonia. pa i od gipskaftonskih ploEa. iperylote. dodatnopoduprla sjekomiinim daiiicama.-"bova. . Kad prednje bridove prekriie ravna letva ili neki drveni protil. Priivtstite ih u zid dubokin tiplina i ieli6nin Sipkanaili pak posebnim nosaeimaza takvu vtst polica (Hefeb). zagladene Zbukomili n Policeod porcbetona + gipsom umijeianims nekomakrilnomemulziiom (allcat) oboiene su zaiedno sa zidom. Raznolikost i zanimliivost predmeta na policama ovisi i o prcglednom rcsporcdu. Sve obojiteboiomza zidove ili emajlom. ovimstranicama prikazujemo vam Na -ekoliko poticajnih primjera nisu za koji tipidni Dapade. : rnudu nasim salonima namjestaja. ^Dudaike oolicesu dobto eienie na trokutastim Z zaiatnim zidovima tavana. a U kudana ctebelihzidova iesto se zatvaraju I nepotrebna vrata.no u svemu su nalvaznuern dugaEkehorizontale koje se odfienodopuniuius horizontalnom lampe iom na zidu. Tuje iasno vidljiv tematski izbor na poiedinim Hzinama. su uglavnom u samogradnji. Uz okvire od druenih letava plohe moZeteizraditi od iverala.ete sazidati i ylongom na bilo koiem miestu u stanu. Horizontalneplote mogu biti i od masiva.Prcdnji rub prckiite ravnom ili ptofiliranom letvom.

je Zato naiemsuradniku. potpuno iostre krajnje kao diste linije. skladnose uklopiti uzpostojedinamjeitaj i ujednobiti nenametljiv ukrasu praznom kutu. je i usteda materijalu. prolaz.no prostorno skladnom kompozicijom odabranog Polica imatrokutast jer su umetnute oblikakonstrukcije. tlocrt.'. -* -- (C I{ ls - - ! I * * .Policas dva lica Postoje stvarikojenedostaju svakom u stanu. staklene podsje6a Stafelaj.praktiinikomadi namjeitaja koji potpuno ispunjuju funkcionalne i estetske zahtjeve. samostalni element mo:ete koji smjestiti kut u pajenaneki postavljene pod zid. Polica a/lce izgledom na no Zatoje pogodna kao ujedno asocira dovratnik. i detvrtastog oblika. moguse lako a premjeitati prema potrebi. zahtijeva na dizajn harmoniju treba koju a odita je materijala. nadin iulazuAlicinu zemlju iudesa. Osmisliti starnijebaslakojer vrhunski Svelezina tri nogekojepotenciraju takvu dojarn posti6i jednostavnosti. dizajneru DarkuSeveru idejavodiljapri osmiSljavanju policebila jedna ove jedina. ili uzaslobodan Trinoge joj prevladavaju konstrukciji kutom U toj jednostavnoj odredenim daju potrebnu stabilnost. iednostavne konstrukcije.napravitineito krajnje jednostavno. ceposlu2iti ito funkcionalno. detverokutne police. Nema boiazni ce se oona5ati klackalica da 34 Namjeirajpo jer m . na izlog. vrata.

moZele ukrasiti dragimvrijednim i Jrvene prema stranice blago nagnute su natrag predmetima 6ejoj udahnuti plemenitu koji dusu. uobiaajenih ukrasa knjiga.5 /6F{-' s trokut vrhu na manji odonoganadnu. nosivost. Na toj jednostavnoj drvenoj podnijeti takoda mogu lako6om s leret Tikakvih je metalnih dijelova. staklo debljine lstardrvenl okvir lakiran podlosci noge.drveni i dini keksi idrveni tipli. su p A svetoje postignuto s minimalnim broiem dijelovai besp iekomim rasDoledom mase. staklo potice za ne smije prctanko biti ier morapodnijetimasu predmeta. a spajana klasidnomknjiga.anjeslajpo mje . Zato dvrsto nazemlji ne poleti. krut6sii stabilnost neu itni.staklo cijeloj Savupolrijebljeni a daje materijai Sperploda debljine jer rolici prozradnost je laganom je samo 3 cm. su napravljene bruSenog od desetmilimetarskog policinema stakla. Dakako. i reox 7ox53.erje police sui staklene razliditih dimenzija. bezbolnim mat-lakom 10mmi filcani za '. je Sto vizualno smanjuje dubinu.Makakojednostavna bila konstrukciia. akoZelite prosloru no u zadriati dojam pomo6u stolarskom je tehnikom keksai Prednje prozradnosti tipli. police drzi da Umetnute .

opasnosti bez od kliznogpomaka. a i Time postizete tiiesno sljubliivanie. Namjeslajpo mjeri 36 . pa se istodobnomogu lako prepiliti i dva-tri je komada.. Specijalnomglodalicom (keksarom)na kosim sljubnim prerezima trcba urezati eliptieni utot za ulj eplj i vanj e tzv. 13.pa kutom od 45' u odnosu piljenia nakon obvezno obrusite rubove. nieZandodh ieki6a. |.. Na okrctnomkruZnom po stoIj u izrezane daske imaiu pouzdan oslonac.pripaziteda otpacibudu ito manji. Na kraiu.lako su to uglavnomtrakeiirine 10cm..Svidrveni sastavi osiguranisu elipfienim ie p ovima (keksma) koj i i pouzdanouivriCuju drvenukonstrukciju.Da bi tti urezapolice bila u istoj ravnini-adviiesu ptednje noge nagnute.pbeu ftiku 70kg najpraktiinije je ugrubo raspiliti na manie komade. Naploiismo najp je ruzmie lisve dijelove.. 12. lpak. u utor izglodanna suprotnoj strani spoja u koji steprcthodno takodet ulili malo liepila. lako staklone trcba prievri6ivati nekim posebnimokovom.. Da biste osigurali spoitijekom suienja ljepila.. 1l. potom drugon stezalikom. 5. . umetniteu kut gladaki pravokutanhrastovkomadi stegnitega najp je. pti izradi ureza treba precizno odrediti kut.. Pripoprc. keksa. ..jednom. 7.Naivainije da 6. na uzduinu os daske. pti sastavlianju u se plodamane staklenim smiiupojavitinikakva naprezanja.nomrezaniu prerezbudetoino pod turnirana panelploii teikoje izbiecisitnoiverje.

Potom sve spoieve lagano prcbrusite. Dakako. 15.cm zarazmak izmeilurubapostoljapilei lista KOI reze.:::. Diielove koie sastavlj atepoloZite na distu i potpuno ravnu podlogu. a atim ih spojite tako da ulijeplieni keks utisnete. Svectijelove prvog sloia na osuieniprvi sloi.no mi smo bai htieli bespri iekoran rc2. nezapunite da Euptiinu. g.Po potrebi. bridovimajer tu se vide slojevi po Namje6taj mjeri 37 .i to u dvanavrata. Ovako velikekomade moaju biti koji besp jekomo pravilninaibolie skojiti na ie slacionarnom stroiu. 8. policelakkalismobezbojnim matlakom. to imai za drugihalata. smobrusilina pbea. U izglodani utor treba uliti vodootpomo ljepilo za drvo. osnovno koienje jet vamtojamii dijelovanaru'itekod stolara uiednaiene mjerei oitar rub- 4.:i:f"E:#:"m visaktiepita odmah obtisite lO. Pripitjenju rulnomkruinomiitom obvezno postavite plosnatu vodilicui p ewsfiteje s dvije stezaljke. 14. Dok se ljepilo ne osuii ne ponie e dijelove police s nvne podloge.5..2.lzmeitudva nanosa lakapovriinu slvrdnutog papirom gradacije PaZljiviie laganosmoobrusilibrusnim 800. potrebnuSitinuttakeod 10cn dodaite Na 3.. Kakosu svi sastavi pod naprcvlieni kutom od 45'njihajuda pila kruZna s preciznim oznakama kutovanudi naitodniie reanje. 3. Potom u prorez umetnitepero (keks) i lagano flf:i.. ciniteto stedtiivo.

otprilike pola na pravokutnog plode bi svinule. lveralje izbor :aruljama.U obasludaja najdonja ne biti uskih vertikalnih i zontalnih ih povezuju. stavljaju s vertikalstana nim koji od do Sve police-regali relalivno jednostavne nosadima sezu poda stropa.Regals porubom pokucstvarijetko cete Usalonima porubom. je plode pridvr56enog najdonje. kakve postavljaju u kuznatno omogu6uje raznih s cijevnim se povriine. iveral No. Debl bridovi veftikala ii daju cijeloj konstukci ji uvjerliivij i. skrivene izravno ku6nu na se otkrivaju jer gornji visoke police nakon regal zanimljivimobidno dio toga tajne. se puna pojavljuju sastavljanju akoim ugradujete leda 6e problem pri Najve6i problemi i taj se biti udvr56enju konstrukcije mora pravokutna. Zatovamna ovedvije stru ice pokazujmokako n e obidnagolapolicamoie dobiti nov.manie koja biti izraZen.tekpredmetinjima no u se dva tipa podnoijem kojese pona dudesne moguCnosti ti komadi koje namjeStaja regala s neovisnim pri vertikale pak konstrukcija ili nude uredenju iliureda.tri ili detiri vertikalna nosada obi6no se optere6enih valjaugradivati ve6eraspone 30 cm jer povezuju dnui navrhukonstrukcije. pregradnim Najsigurnije nude velikih ledimavertikalnim i nosa6ima uvijek udvr66enje leda obliku u plo6a premjestali konstrukcija kojase pribijaju udvr56uju ili vijcima na moietenesmetano Jer u strainie bridove konstrukciie. trakama furnira). neispunjene 2elje.. da u od panelploea podnoZje uvijek daje boljiizgled. gdje prostoru. progib 18 6e s vremenom sigurno a od polica ploda od debljine ili20 mmdobro nekoliko milimetara uredan kvari izgled vidljivog povezati vertikale i horizontalno. soli dnii i izdled. neusporedivo silada se policu sadrZajem uvelike oboga6uje bi trebala prevali pod.Uzrok nadi regals debelim je moida i Einjenica naoko tomu da jedno stavn konstrut{aa pruZa a ii neizmjerne mogudnosti dizajnai prilagodbe seproizvodaEi pa plaie proizvodnju zagristiu studioznu modularnih za elemenata oblikovanje po ielji i potrebi. a debljine 18do 22 mms rubovima Uzdignulo od pretinac prasi. n Tankerubove polica od iverala ili panelpbee moZeteptividno podebliati ravnim letvama ili Drofilima od n asiva. ne Dva.nekoliko polica smije na ploda mnogo hori. do stojan stve ij i izgled. stoji samostalno. koje Obidno svidijelovi podu je valjauzdi6i se ve6 barem cm kako se 5 bi jednake je (najde56eto izbjegao izraduju ploda debljine dojam je utonulatepih. visine. kako duga6ke ne No. profilima bi se nave6em kako rasponu sprijediloistaknute progibanje polica. Poslagani i kutnih s sklonosti konstrukciju. sa jada prostor. su .. pridv156enje polica Stedtiivile rjeSenje omogu6uje Dobro oblikovana ipaZljivo araniirana je police zld takoda se vertikalni nosadi i za udahnjuje poseban sobi ugodajdesto odraz cijele profila pritegnu predmeti pomo6u ivijaka tiplima iukusastanara. uslojeno ili lamelirane drvo jer najbolji rezultat su ugradnju svjetiljki u priguSenoj Sto raod punog drva dajupritom skrivenrh pa krute isavijanja svjeti mo:edatiposeban ugodaj. Cvi'sto od na napravljenu s bo6nim stranicama. treba oja6ati dodatnim letvama sakriti zaslona ili iza ispod obidno police. bdjcati. lakircti.. horizontalne paonici podkuhinjske viseie lako uzoraka oplemenjene no ili elemente. nose knjiga idekorativnih fluorescentne svjetiljke pakgotove ili svjetiljke teret jeftiniji. Pridvr56uje knjige zanimanje i uspomene.. kutiju bezopasnosti rusenja bilokojustranu. rastera. Dvije-tri dovoljno idvrste bezprogiba sobe predmeta. kod na no na od je popustiti. najni:i se manje orekrivenim ploae ViSe podnoZje 10 do 15 cm)omogu6uje (od Panelplode. police nude u najrazliditijim oblicima na Gotove se pokazuju U praksi pojavljuju osnovna visokih i materijalima.Policesu prepuitene izradipo mjerii samograditeljskim zahvatima. bilo po Namjestaj mjeri 3B .

Samo vidljive donje police (6) na postolju (7) nogu biti u punom drvu ilifurnirane. je uSteda izradi osnovne projekta pripaziti velidinu strukcije jeftinijeg Prirazradi valja na i iverala.rrle6tajpo mleri 39 . mogu strani GORE:Akose ispod -osade obliku valjkastih u depova. noto se ne smiie vidjeti.a ne smijeniugroziti nosivost konstrukcije. To u atraktivniji na uvuieno postoljeod i primjena spojnog koji okova se prispajanju naizgled skuplji komad.U nasse. nazalost. a € F Vertikala(1) ipolice od ivercla (1)podebliavaju se 'etvama(2). komada svaku bljim za bridovima bridovima ilis raznih debljina se vertikalnim :01 cu.^r^ct^ n6clrti kombinacije visina.a rub prekriva puna letva (3). dati zanimljiv horizontalnih ritam bridova.ostalom :ostigli najekonomidnije Dobro namiestaiu. Finooblanianihletvi prcsjeka cm danas 2x4 Ttoietenaii posvuda. A spominlanjem vidljivih bridova smoi do naidonjupolicu na stigli visokompostolju ugrcdi t i glavne : a i z b o ro v i s io p o n u d i l i j e d n o s t a v n o s naSe teme. no tolika na konskuplje. polazu plastidnemetalne mjereni. Takoiobitna polica moZepotpuno promiieniti zgled. je grupirati prema Bolje knjige visili kreativna rjesenja.Koliko porubljivanje u Ietvicamaletvama i 'ra vecih regala. Police od ivenla (4) oiadanesu rubnim letvicama (5). a nosivost ikrutost horizontalne police postiZe se doliepljivaniem i Wibijanjem raznih ptolila. Kako gdje policacrteZ -. Letve bridovima na od . preurediti . konstrukcijama su Na od ive. su prcgorjelih i izmjena dok cijevnih : lzbu5enim nizovima na razmaku mm napanelplodama rupa furnirani furnirom i povr5inazarulia biti lakSa. iontrolirano ne Fubovi problem. postoljenoZe slobodno priteie.dvrstu Za i krutu okvirnu konstrukciju lzrada od tankih uvijek zanimljivo difuzno jeftinog im s e d i m ai d o b r op r i d v r S 6 e nv e r t i k a l n i m ostavlja dojam rjeSenja kojemu jedini osvjetlienje poda i 1e -osacima plastidniciljfunkcionalnost. Police mogu biti od tanniieg porubljenog veralailipunog dtva s tamnom lazurom (4). To 6e vam olakiati i moguce rastavljanje police u buducnosti. No. pa Ce gotovi polica rala prekriveni samoljepljivim nabaviti vertikalni elementi su trakama. pribijaju repovi se nazubljenim koji cavlima na Zanimljivije ielegantnijekonstrukcije su s depokazuje. tanku vettikalnu ploiu moZete prekriti iircm letvomkoiu dvostrano Ijepljivom trukomsamonalijepite na prednji brid. od. tui samogradnji namjeEtajasmijete imNovizirati. kao 32 -roji proizvoljno premje6tanJe i plode. Srecom. :0 rce.DOLJE:Rub rcgala moiete podebljati na raznenaiine.a n. svietiljka postiZe se police relativno plo6a :r'dvr56enja. doiam da polica lebdi u sasvim dovoljni su obidni ztaku. jeftinoj jednostavnu a naidonja polica police Akohorizontalne moraju dodatno udvr.. i elementima da o oslanjana pod.dmjerenoj po detiri visini. nos njima dobiva uvjerljiv izgled masivne police uvijek Jednako razmaknute nisu za najbolje Takvo dotjerivanje Sjroke nudi mogudnosti 'egenje. neizbjeina policu moiete inaknadno i iverala ili panelploie. priivrstite ih na prcdnie bridove. polica omogu6uju Prekrilete li rubove drvenim letvama iveral -azne . i toje rijetkost. je Takve izvedbe mozete dobiti samo kompleti.krajnje samogradnji.bitivisoko od 10do -'rogu 15cm.titi povezati vertikalne nosade. razliditi prednjoj Police obicno se na ili a razmaci.zavrSna vidljivog a obrada -iako polica biste osam deset s ili raznih visina drvaomogu6uje prilagodbu finu ambijentu i popunjenje.rsinu knjiga predmeta 6ete te koje na koja smjestiti znatno ojadavaju konstrukciju istodobcijelu police. nuznoj segubi dojam je rijec jed4ostavnoj. . a masivan stup oblikuie iiroka ukrasna 'etva(3). Na crteiu su Nikazane debele vertikale (1) izrezaneod ostataka iverala ili iverice koje obostrano drZi lesonit (2).Kadim zaobliteili zakosite dva vanjsk b da. letve koja porubljuje pojavljuje Taj pribor se u najrazli6itijim oblicima.

su se najboljim Nosivost nosivi i izdriljivost su tih pokazale panelplode postavljenim Ugraduju po uzduinoj najdonje police.osim iire i skupljaju.predla2emo i vidjet danepretjerujemo vam 6ete konstrukcije.Polealina konstrukciji daje uliskivanja nepoketnoj polovici. za knjige polica mora kolica. ili tre6inu Sirine osnovne a prihvatiti mnogo knjiga i Police dvareda u mogu 40 po Namjestaj mjeri . Zlijeb mozele neki ili Kao ugraditi traEnici. prednje police osnovnim za ugradeni kotadi radionidka su jednostavnosti. a police se po volji knjigama bi smjele dulje 80 cm. tu se od no drva kojem pod teretom progiba. na se ieZiite prednjeg dijela dojam prebacilo bliZezidu. vrhu police hrast. Tajje oslonac plastidnih profila klizna dijelove konstrukcije. mozete podredite poduvjetom izbor plodu nekim visinu prilagoditi da kotadima.. s kotaeinau razliditih naglasi karakteristidne teflona tonova (crteZ).. ugradnju vertikale pojedine srednje s Tako nastajuormari bez police ne biti od lza pomidne mozebili spremiste za vrata. ploda lameliranih tvrdog predmete akoih izradite debljih od manje atraktivne knjiga.Ormar bezvrata prostoraili vamne odgovara Kadvamu stanuuzmanjka jednoznainanamjena pojedinihkomada namjeitaja. 5lo Sve samogradnju duhovite ove vamtreba 6elenadoma6em na6i trzistualinei Draktidne dosietke lemu. Kako kodnasne nudenikakve se panema polica kitu modularnih niti ni u elemenanamjestaja ta zapoliceobidite slobodno salone . prevrtanja. dva svaki morc dobiti Do dva cmomoguduje izradu relativno visoke.Sto neSperplode ilamelirane od punog drva pomaklo zidu smanjuje opasnost od jasen). ne se moie na6ii rublje.a Ii vamvecaili pak otvorena nemate zida. idosta :lijeba kotade ali granidnike gumene ili za ugradite kota'a i dvije kop. iverice imedijapan biti vijcima donju na bilo Tu glavne odlike kotada. postolja nogu na ili straZnjoj polici se Umjesto Kako dva diiela ne bi policu 6ete postaviti zidna. Takose moie lakogomijeniti izgledi cijele prostorijebez trainogzauzimanja veiih podnihili zidnihpovriina. Standardna velidina od Daneloloda 122x244 rezu naosnovnoj Nakrajeve napravljenom prcdnja elementa. Na treba ugraditi straznje 0ela/smreka. vilica 6eli6nog pridvr56uje lima se a od (MDF-plode)mogu ne plodu kojekonstrukcije. gotove police. na pravite okvira sa straznje prednju pomiaod koji strane mozete prednjim rubom ravninu doseZe vrhu konstrukciie su plodom po dvije kopie koje se pri6vrsti zatvoritr emajliranog lesonita Sper-plo-ne police. njuse vijcima ili Na metalni ili zakvaeeza vodilicu na nu:nukrutost plastidni u kojise beznasilnog i profil dom. profil Taj valja u lzraduiete li policu s plodi. jer police ce. Unatod imaju kuglidne leiajeve itvrdu Kotadi podnijeti pa znatna optere6enja nefurnirane gumu.pronasli le u SpaPolicu nismo izmislili smo ponudi praktidnog namijenjenjolskoj namjeStaja nogmanjimoriginalno i namjestenim stanovima. za vrata pak ili odtipidnih malo izmaknut Dtema profil Plode bismjele tanje 18mm. dovoljnoslobodnog .6e na Siroke konstrukcije. s uzdu2no se osi jezgre pilite poprijekol). Konstrukciju ---materijala. (ne letvicama ih viSesloj-ili malobliZe prednjem kakobi se teiiste rubu plode prema . velidina a spremi5ta o ovisi prednje pokretne police Sirina moZe iznositi dubini polica. zbog tereta knjiga. natu napraviti bilokojeg od .a24 vijcima tek od pridvrsti gornju plo6u. onda valja no ih takougraditl drvo drZadi da s kotacicem plastike od elementa Ptednja polica je pojedine dvokolica. konstrukcija zahtijeva6epove spredavaju policu izleti tradniSiroka iz koji da vrnu.uvijek je dobroposegnutizapomicnimelementima. Popreani presiekkroz Priizvedbi dopuStene ikombinacije ovih prolilirani u koji6esezakvaditi su ilijeb iklizili kutni oba dii eIa konstrukcije prednjeg materijala.pogledajtenai prijedlog. polovicu samo police. je vazno 5to mogu uloiitikotadi. pravi najprikladniji ne biti od no aluminijski kojise odozgo vaniskom rubu'kako bi pru:aju bridovi debljih plo6. Treba policai zatvorenplitkiormar.donjem ploda Osnovnu koju uza kraju ugradi dvoslojna koja Siroka slrugala i zapinjala. horizontalni elementi. prikriti prostabilnost. donju Na valja pravilima. mmilideblje. bukva.

Umjesto pravogkotacamoZete primijenitiiaep od ' r r a .. c . tosemoze no u Ako takvu konstrukciju mozete * 'r0eo0. seormar Nas krje zagipskartonske \yw lspod doniepolice priivrstite kotaaes postoljem (viIicom) koji s-e moraiupomicati. pokraj pa p :traZnje cecijela konstrukcija zadiratid o v o .t t o t p 7 . roLlce na mozete lzvladit lijevo desno.i od 10 cm. no za kotaii' na gornjoj kopeiivodilicitreba viie sreceu potrazi po ducanima. kotaaikojise ne zakreCu lijevo-desno olakaavaju izvheenie policaismanjuiu od opasnost grebanja zida iliptegrude. r r . pa stolza ormaTa. stol :ragovanje. uske icenemoraju Sire 50cm biti od morate po :racida spred njega ostavit obodan a dubnulmodredjte voj!. makar klizna.o . z u2e 100 od cm pa Sto Dvije po Svakormarmavrata.e r nJ11e leJgled-e a ko pregrade sore"''r stvar' e kao Vid plohu obojite istom bojom livu -e stanu klasicni rjesiti I zid.oL. p ) a i F l a . ne Stoviie.a l n S O ' r d ' O I T I Z d smjestiti trosjeda. komp koji promakom rvalednaka eta se Ovisnoslobodnom o se .a gornja mo2ebitiotk venaier je ionakoizvanvidokruga..a /id m^)a n." reze.i t o m ul m al i j e k aP r e d s t a v l j a m o r . a di e p r 0 s t 0 r K t k po rstalom namjestaju.L po ne S p d V a C O .Pri kupnii odaberite kotaae s gumom. c.0 0 . c J eo d o bc . preuzak. r o o 0 o o r o g r o s r o r a . tik ispod stropa. o d m . Gumeni ili plastiini eepovina krajevima nisu problem. metalakao i orrnar p a P ' e d r . prakticnjjedvije su odvojene icekoje p'egraoe.lmortvrdeplastike(najbolie prednje izvlabi ustranu. .tada lce smiju t no b i iza . le z d Sirok.2rag da. .Takva s konstrukcija je : r ' o s t oN. i i '. obje vodilica. u ormar.o g u r / e S postavitl ro2ete naslonjac.Donjuie bolje upustitiizmedu dvijeploce. teflona)ili pak metalni prostoru.-nlh ^ro. no pri kupnji treba jaie i ve6ekoji odabrati debljinomodgovaraiu profilu taenice.r prostor sobei nece smetat komunikac n a p r a v iu j e d n o m o m a d u .r al a h O l a C a ata.o g o I v a d o l . p r a k t i d ai n i n o v a t i v a npod stropv jcimatiplima. 41 . a ms k rv e n io r m a k o j e m s p r e d n js t r a n e o r o o .r ic m "r. podnos nupolica 35cm./vlace sl'are s obje je.z g ' Ln o i e t e manje e b j ill .a promlertm ne mora biti ve.od istog preobl po mogu kovati Zelji. raznih Danasima kotaCa oblikai konstrukciia. boravak malom u priavrscenih Ocito komforn stanu najlakse na napraviti rgips-ploda od prldvrstitl rahtijeva dosjetljivost. Ormari bez urata P'egradL cele se.LUEvo: Gorniavodilica i donjataenica za kotaiemogubiti od istog ptofila. a namjeitaj morabiti jednostavni od letava treba u okvir koji r u l t i f u n ko n aa n .Sto dovoljn0 idub od e . a o l r u m o z e I i z l a t n op c a o d samo jedno pregrade o ima na Ako stranu.

najboljestvariproizvode seza mnogove6etrZiite od domacega.priznajmo.20 cm i 16cm. konstrukciju Koliko visoko. a kupujuih onis mnogove6om kupovnom modiod naie. sveovisi knjigama treba njihovim sve strukcije jednake.svaki 6e Tako 6ete ustanoviti trebate Kadih nanizete. brid visokih. vlastitom tezinom. i Siromaitvo bljedilo domaieponude ponuden c ijen ma.*1 llvhfi ff uilHI nI H I .4eodrediti vlastitom nahodenju.. No. police. Zeliteli originalnupolicu po mjeri.. na konstrukcijama.Zato. vidljiv zajednidki od36ili38mm.*fl polica. ipo ih njihove najde56e dimenzije njima razvr. osobito ni2im dobije odgovaraju6i moZetepostavitina plitko postoljeu obliku je prosjeanoj prema posla.7 patomu predvidenom cm).Naime. samogradnja jedinilogican ili r. Pridvrstite oolice od iednim samihpolica.podnimo najvaZnijeg. argument osnovnu je prava pa podetku mjere.znajte po pogresaka l\. lzradujete knjige nisu za ce dvije vertikale. linija lVjera 20 do 22 cm omogucuje od raster vertikalnih i ploiu iveralapoloZenu (21x29. verlikale i deset-pets ispuniti samostalnil' slupovadvije No. iet kniige 26 imaju Sirine. ni:ekonza od do dok namijenjena knjigama. tocno od tako v isoke kon sttukciie pod cetesvojevrsni bridovima ieSafsa slobodnim nema krutost masivnog i mo2e poviti drva se ta razlika ne bi smjela pod knjiga. najbr2i da vi ihmozete uspjeh najmanje s prcstne. dubinuvisinske i prilagoditi No. dobit odmjerenim iveral standardne debljine 18ili19milimetaravertikalu. 6ete od Cime polica. P U I U d | | d l e u l u l J U a l r .Osim veiegtroSka. 42 Namjeslajpo mjer . svaki vamtrebati pribli2no a vertikale se udvajati. ne i vizualno efektnije horizontalno iveral upeti izmedu vertikala dutim.no tri lzraduieteoolicu iverala Stovamnudi crtezu li od udaljuie od poda i . i im a sasvm odgovara no nekikomadi namjeitaja naprosto se ne uklapajuu takvulogiku.Otprilike vampolica policu? toliko lj ili otvori? je naest Ako umetnutih Trebajuvamveci manji razmake treba visinu poda stropa. je dobar i sto drzade.Nanizane police i Prelistav njemstrunh casopisa a stjecete doiam kakose u bijelome pretvara u svijetusvaka dobra zamisao dopadljivproizvod. za za no. izmedu -'s'!ploda pa postaviti a koliko uskih dasaka izrezanih iverala ili police.no kod na razmacima. u 6eparimati a grupe pakknji. umetanje A4Jormata najbolje odgovara na poo. jvisinu prilagoditi ve6ine Police nasem na Prilom valjapripaziti nekaogranidenja. Dubinu najbolje ganciJe.Police ja n su tolikojednostava konstrukci trgovac moZe ne dani najsmioniji na njimadovoljno zataditi. upraksi no ni:u seproblemi jedan drugim. koliko stati. ViSepostolje je pogodniie. lmate mnogo li knjiga vam treba biblionajteze odrediti Nasamome mozete izraditi nizanjem uskih koliko Siroko? teka. valja mjestu. Zvuai tiple koncepciju. je potez.. takvo naglaSavanje debelih Zelite oblikovati tematske ili li ge rasporediti sadr2aju da vamsvako uspravnih mo2e po linija dojam lakoce ieletako umanjiti Sastavi enu kon I i strukci u je podrudje prostor. o i mjerama.koliko niskih otvora konstrukciji. koliko duboko. na otvora. kamoli teretom a prcnaSiti3-4cm.Stoga Sviznamo kako izraduje se gusce. velieini odredite daseodmah okanite takvog Praktidnije konstrukcije okvircili pak na dodatnu smisliti vam horizontalnih koji knjige. dviju je boliiako ie Dojam postoliemalopli6e od bridom na li sve samo bismio imativeci raspon 50do60cm. je li samostoje6e visoke najbolje usporediti neke njihovol velidini. jeftinije postoji rjesenle.stupove. vertikale treba Uzmete ne. njihpo visini nanizati krace ihnajprije horizontalne sastavite s dvije{ri postavite Takvi vertikalni izgledaju od bolje na nizovi horizontalne umetke uski a potom ostale jednostav-Sirokih policarazmaknutih plastidne ililimene vertikala. cm. Kako trebaju manje.

Debljini iverala 18ili 19mmodgovarajuUvrtanie brojnih od ivericemedijapana.oko50mrn krajeva od od No. . tu g Iavu konl irmat-vij aka. valja rmati umu to ipak naZuljati prste i umoriti na da .'i' --.Neujednaeene visineuklaniaiusvaku sfienost dosadnim s policamaknji2are.Konfirmat-svrdlima 6e vijcima kre6e od 10 do 20 se r jclma lakose i brzo plodaste o brida ipotrebnoj dvrstodi sastavljaju kon. Nastoite policanadena raznimvisinama takav jer ' da se ito viie ruzmie.iodijelnih sastavnih okova. i-- D I l r' r\ 'it ... ti..istodobnoreZu I ' iporubliuiu.nabavite originalno konfirmat-svrdlo s :'i stupnjevita promjera jednome na onda e rupe avijke uSe a s z n tijelu. spremiti ikasnije alati bit-nastavke Za za .iliphilips'glavom. Police razmjestite tako da se na zajedniikoi vettikalinigdiene sastaju istojvisini. i uvrtanje.veCs razmakom na od barem 3-4 cm. S malo paZnjeto niie teiko postiii. (pola plode) Ovisno proizvoda6u. . lak5u iuredniju izvedbu isplati ku. :ftino. komplibez .l. : sastave moZete izraditi izravnim : redbuSenjem iuvrtanjem. sucisti moZete obavitii lijevom : rstavitestegnete ploce..cm. vje. - Prije odredivania visine pojedinih polica precizno nacrtajte cielovit nacrt. rlesial po mjeri 43 . o od kvaliteti debljine i delika razmaku I mmod ruba i plode. '.napora. I od a sve stava. a olakiavaiu i provieru mlera. podjednako irastaviti. Razmak medu isplatit vamse.lrpus(4 pravokutno projektu.samos vase dvije ruke.f prijenosa : ranog mjera.tajpotenciravertikalnelinije. bez imalo '-(e zasveostale je glave vjjka oko10 mm.. Sablona bez i bez l ..najbolje .. ']ke daju dvrst koji vrlo spoj.ovisno duljini sa.rjima pojedine pribor prirastavlja-ruku. Primiienite li obidnivijci spojni vei 6ete dijelove koji stegnutitijesno nisu u automehaniiarcki polo:aju. i:. jedan njunamjeitaja rastavljenom moiete i pravokutnom odvrnuti.': Kutne stezalike nezamlenltvo su ponagalo pri izradi namjeStaiaod ivetala. je iveral Ako a debljine Promjer .jte nam. Stezaljke rjeSavajui sveprobleme s odredivaniem p ravokutn osti sastava.3x50 7x50 kriZnom vijak obienim inbuss Zabr2u.. Omogu6uiu vam da i najsloZeniiu konstrukciiusastavite precizno. zahvate. navidlji. ':-. Umjesto kupnje i :(ova...-::i.:rukcije iverala.a sve bridovetreba pokriti rubnomtrakom. bez ieiie pomocr. - rl.. Kakokonstrukcijaima mnogodiielova. nema vijci za vrh isprernnisastavlianiepolice Kad uglavnom lijepljenja.astave konfirmat-vijci moZete velidine ili lako 6. ie krcienje i porubljivanje . ostaju slobodne zaponovno vam rukom.. imsekre6e 50do80 kljuiem zaias Cevam Cijena od se po : ti i desetak kutnih (oko no stezaljki 15kn/komad)lipa komadu. plode) na sastavljene drugom Kako treba upotrijebiti nekom amosarn stezaljki. \\ -il __---. svaki pojedna. b Nije 1 8 m m . rrbavljacukosta 150do 250kuna.prcpustitiprofesionalcima koiivelikinstroievima .

:. p -. pripazite vamne no da padne betonski Rijed o vrlotvrdom je pod. uzoraka n. kvalitetu icijenu.Kad primiietite da ie drugistupanisvrdla uZaou podlogu.. r t. o10 duljina T ffi>'. ostale glave ionako zaklanjaju knjige.. glavine Silicu.a na 3. ostar dubok i a navoj vijkadvrslo se urezuje vlaknastu u strukturu iverala.. vrhuje ima Na promjer mm.. Dobro opskrbljene stopribora lars<og nude bogat i izbor boja. smanjite tisaki priiekaite da najiiri dio izgloile proikenje za glavu vijka. milimetarskom s tocno66u. steknete Kad rutinu buSenju istezanju sastava. f L lmateli mirnurukuidobro oko. osobito vam iveral ako netko strojno izreieiporubi.. Konfirmat-vijcima mozete sastavljati ostali i sav ploiasti korpusni plohai namjestaj. ravnine Pritis6eteprekomjerno li buprosirenje bitipreduboko. Pri pripazite glavane potone zatezanju da ispod povr5ine. Usporedite Iivrijeme. _1. Konfirmat-svrdlo tri promjera.u srednjem 5 mm.. Namjeslajpo mleri .pokriva plastidnom virnse piohama kapicom u rverala sejednostavnoi boli koja natisne kriini na prodavaonice oivcr vilka. I i. li tog otkrit cetei zadovoljstvo i urednog brzog sastavljanja plocastog namje5taja. vidjivim Na mapripazite uredne na razmake kakobi i rupa vidljive kapice uredno bile rasporedenje. nekim svrdlima Na to pro5irenje krajnje opremljenom vrlooStrim zubima glodanje za lijevka. kroz oba dijela u sastavu. 44 . preskupo.. na i krtom pri deliku teskabu$ilica koji moZe padu lako siomiti. Na ovojpolici vijkepokrijte samona krajnjim jer vertikalama. Taj prepoznaje promjeni piljese trenutak i po boje virie kojoj tadapojavljuje melaminske prah u se je obloge..Jansi. Odludite se za primjenu sustava. pa 6e ostaje dovoljno materijala pouzdano za stezanje sastavljenih dijelova. buSenju isklju6iti treba buSilicu dim primijetite je dodirnulo povrsinu da iverala. profilu Profil svrdla odgovara vijka..s konfirmat-svtdlom moZete buiiti izravno. to nije S dobrim konfirmat-svrdlom izbuSiti mozete i nekoliko tisu6a buSotina. sastavljanju Pri primivertikala ipolica jenitekutne pri stezaljke.*:-=--. i.5 dijelu krajuse pro5iruje 7 mm. uZivat 6ete.Kakoto zavrsno do prosirenje plitko urezuje i ljevkasto udubljenje za glavu pri vijka.

-. '.l .. 6eteurczivanie Uw'ite viiaksve dok se glavane porcvnas okolnompovriinom.Izuzetno....i3 €. Ako stesve dobto isplaninli. ilise malo upusti 45 .r ii 128a93 tar tst a= {-t :. visinska rczlika polica susjednih 6e omoquCit i lakSu p mienu buiilice.! e.amjealajpo jer m kliuiem osietit P uvrtanjukonfirmat-viika navojau sttukturu.mora omoguCiti neometano buienje rupe i uvrtanje konfhmat-viiaka.::.na ovoikonstrukciii treba izbjeci da police s obje strane vettikale I}1 5 j.. proSienie smiie ne biti Urcdno stoZasto jer preduboko. Razlika visini u izmedu polica susiednih s jedne i druge stnne vertikale. bimoglooslabiti sastav.. .

u rubu i eefu Drotiliranom na razmacima. sudonijeli keksi olak6anje svakom po primjenu odgovaraju domlno-plodicama. tomu jepomagalo izradu profiliranih za okvira.. t o l o v i r e S e t k a s t e s s jednostavnost povr5inu U sebi i lakoiu objedinjuje buSenja konstrukcije. t o l c i . potrebi profil pa primjene.Stov.kojetodno alata.S njom otvaranovo 6etelakoizraditi6vrstnosiv sastav. Primjenom nekoliko stranice izdubljene buSoline. relativno u prednosti neke tipi6ne alat mnogodemu u dosti:e Glavaglodalice lako se su za stacionarnog stroja.o k v i r i . jednostavnimbuienjemi utiskivanjem drvenedomino-ploiice.pritom njime a se sastavljati Festoolova rjeSenja. od 0 no opteredeni kutni sastavi dijelovima s manjihprofila nisuse moglipouzdano povezati.omogu6uje jeveibrojna lako izraduje buSotine i sastavu. s uspjeSno sastavljanje glodalica 500novije strojnatrDF mogu elemenata.Trebalo mnogovjeitine i strpljenja prijenos mjera.Toje bilo praktiino pri izradipredmeta vedihkomada.Se. nakonsastavljanja moglase napraviti i manjakorekcija. mo:e se bu5otine pro5iriti. sustav nosurelativno podrudje suzili podeSavanja. donijelo je velikoolakianjejer se u eliptiino izglodane urezekomotnoumeiu i uljepljujueliptieni keksi. Siru ru6nih elektridnih noistodob.* 46 po Namje6taj mjeri . Sastavljanje keksima tzv.keks6e popuslitiodmah. stezanje. Domrnaplo6ica veliku ima preciznost igotovonezamislivu u sljepljivanja i dobronalijeganje unutrasnje (glodanja) na razmaka i kutova. dinsfueno je kojim na sljubnim se Originalno i rjesenje lako razmak stranicama sastava odreduie iednaki ili'j[\. Zahvaljuju6i obliku prijenosu malih dodataka svompriboru rudni u taj lakopreuzima velikaoptere6enja sastavu. u Usporedba li li dtveni Opterctite gorniikraki prili56ete ga nadolje.. sljepljivanje. A u svakizahtjevnijispoj trebalo je ugraditibaremdvadrvena6epa takodaje za sastavljanje dijela dva trebaloizraditipo detiri buiotine.a domino nakon mm. za svih buienje. brojnih buSotina jednakim a jedletava. pomaka 2 mm. :iStu. 14 od tek iepovinakon je s priborom tipskih velidina uskladenih vajkastima izbor Dok precizan rads klasidnim i brz jednostavnu prilagodbu mjerau depovima najdes6e zahtijevao stacionarne stro. izdtZliivosti nznih sustava Runomspoiuod tuastovihletava. mnogo s inovativnih ipatentiranih i l e t v e . glodalica bu5enja. priboru prikljudci U p lagoituje podlozipa i vodilice izradu za izradu busotina deluletve. Zatoinovativnisustav L4 dominoi glodalicatvrtke Festool poglavljeu stolariji. podeSavanjem plode glavi klizne na noslavnim glodalica lakoprilagoduje raznim kutovima se je pa Po bu5enja.Drveni keksi Desetljedima stolariizradivali su s drvenim drvne sastave valjkastim je iepovima. i utorenim bridovima. naknadnog slicno i Domlno-sustavplodastim umecima nudi nudi mogu6nost s podjednako plodaslih sastavuulijepljenim keksom...

@iil 8x40 -. '.-\ii]: - tri.jl. dornino-sustav sa mljivom buducnoScu.._ lll | 20 t12l -s) 6x40 S malo pribora prilagodliiva glava obavitce posao usporedrv s ueinkom stacionarnog stroja.i z s ' ^ 47 . glodanja Patentirani istodobna sustav odlikuje pri glave sv'dlom.* ': i\\\i\1 . pomakom glavedo nekeishodisne todkeili oslonca.pa glodanja tijekom moze kontrolirati imijelako njatidubina Sirina ili izduiene bu5otine. palca jednostavnim odreduju ili gumba na glodalici.). . 0sigurava 95-postotn0 odsisavanje podesava idubina a priglodanju lako se Sirina buSotine. ododabranog Poput pro{esionalnih svih fesfoolstrojeva i domlno-g lodalica . Za svepotrebne mjere stroju jasnoaitna su ljive oznake razmaka i nagiba. je novost zaniSveu svemu..'l lzborom ve eine donino se lako prilagoduie sastavu./n EvAn t ruba.:.'-l Ejj '... aemu v'tnja irjihanje sa se .amjeslajpo nrjer : !i-I ZJt '| /. svesefunkcije lzradu tiiesne ili proiirene buiotine odreduje pomak a pomakom prsta. 20) '. -f tr"-@lLt . _ \ri.:-.I E . 2o)' l E.) prasine..

rzija radunaracio.predmeta.dok hipotenuza dulja metar kod komada moZete za malo oko le policu plodama suvamna nase police je koji izradujele ili koje 113. medijapana iliiverala. pogo. Razmaci izmedu trokuta nek'nebudu bitno jer Priodredivanju dime. Ne6e vambititesko zelenog akoje upotrijebite kuta jer primjeraka rasmaksimalnu Stedljivost. pogotovo stanu manje tovokadje rijed plodama danas li a u sve koje o nemaju prostora odlaganje za stvari predmeta se ba6bagatelnu i koji cijenu. rasporaganlu. dijelovi ostaju koji plode mogu iskoristiti gradnju S obzirom to da su vampotrebne se za na u postolja T-komada.. obliku trokuta. mogu idealan za sobno Zelji financijskim i mogu6nostima mo:ete birati cvijece neke ili kojima druge sitnice dosad niste .kadna plodi nacrtate za izlaganje najatraklivnijih va5ih po kvadrate kojih od dobivate dvatrokuta. Veliiinu im katete kra6e stranicene budu dulje 90 od pojedinih prilagoditi prostoru cm. oblik lmate u kuci. lijepirn ali ifunkcionalnim koje drvene u trokuta. ilikao mi iveral u je odrediti prona6i prikladno mogli polica.manjiod tridesetak vodite o centimetara. sjetljivosti ivleste ruke mo:ete popuniti ih zid trebaju vam polrcama plode obliku pravokutnih stavnim. Najva2nije dimenzije police Osim toga sastavljenedrvenih od trokuta pase u skladu timopredjeljujetedimenzije s za gurati nemorate postaviti kupljenih ploca. put na Jednostav ostizvedbe.Stoviie. medijapan.panel-plode. je vrlopraktidno Sto prazni neracionalno produ2iti Odluditepopuili iskoriSteni. vammoieuvelike to planiranje se isplati. ili pravokutnog Uostalom. li jedno.nitikutili neki takvim policama. dobro krojenje. Takvu moZete iskoristiti dobro posti6i i za araniiranje njilikolidinu otpada.omoguiuje nalnoj upotrebi materijala dijelove skrojite nesmetano umetanje knjiga iostalih plode. mastandardnom policu formatu kako biste sma. 48 po Namleataj mleri . n mogucnost po potrebiiine dogradnje rastavljania i je joi praktiinijom. dvije boje. gomilaju police svakodnevno osvrnite ividjet se cete Jednostavne trokufna-trokut se mogu jod prema potrebi da su kutovi vaie radne dnevne ili sobe ipak dogradivati.5 cm.malo Uz do.Trokutna trokulza kut tzid Akoje toina tvrdnjaarhitekata da dobronamjeitenu sobuiine Iijepo je uredeni kutovionda ovapolica jjednostavniji da to i postignete.olaksati i skice detaljno uvijek uStedu kupljenog materijala. Za policu kakvu smomi izradili pribliZne ili je Osnovni police pravokutni pravokutne dio trokut ispiljen velidine kroliti treba trokuletakoda od panel-plode.jer ihtreba samo uvis. izvedbom dodatnihmanjihkomada drukiijim i postavljanjem potpuno trokuta moZete promijeniti police. Po postati prostor knjige. mjesto. manji cvalih londanica. vam to pa pre. samo kut semogu u jer iuz ravni zid..

Takose postize velikausteda materijala. Naime. pa i drukdijih dimenzija. primjerice.ucrtana s detiritrokuta podijagonali i upiSete katetahipotenuze. 3 Manjeptavokutne elementes uzorkom uewsite u stegai s utorom koji sle sami izradili odlridaske. imate Kad trokutepravoi kutne dijelove cetepostaviti koje vertikalno izmepolicu problem nije dutrokuta. pogotovo odaberete ako skuplji Kaindlov iveral modernih tekstura ilijakih boja. odaberete nije na ako uzorak svejedno koju stranu okrenete jer6e ruZno Sare izgledati akodijelovima se medusobno koji spajaju Sare iduu suprotnom ili smjeru su pakmedusobno okomite. mjestima se Na koja nevidemozete poslu:iti i vijcima metalnim ili se L-profilima. spojeve 6ebitividljivi koji treba dok glave zatvoriti kapicama skrivaju koje vijaka. Za to u drvnom centru SiZenabaviti KupresmoZete posebnopomagalo . dtveni (tipli). Vazno samo spojevi da budu dvrsti joj ida vlzualno nagrduju ne izgled. polica prianjale Kako rubne bi bolje uza stranice pod zidtrebalo je otpiliti kutom 45stupnjeva.pribot i tunderiveral za policu s tri trokuta nabavili smo u drvnom centru SiZeKuprcs gdje smo sve dali izrezati i porubiti: 4 biiela pravokutna trokuta (113. radionicama re:u iveral u ne pod pa debljini kutom 45 stupnjeva. 0olica VaSa moze vi5a.5x80. Kad izbuiite rupu u jednom komadu i u nj utisnete metalni iep i namiestitedrugi komad ivercla onako kako ih ielite spojiti pa udarite gumenim ieki6em tako da ostane trag tamogdje treba buiitidtugi komad. naiteie ie odrediti mjestana kojima treba buiiti rupe. ih mozete kutaste vi napraviti iviie. 49 . policu pakza ravni Biloda izradujete kutnu ill zid. i duljine a njihovi 6e raduna vamispoda strubnjaci voditr po rude trokute todno vasoj mjeri. Kadnarudujete iveralne morate znalikoliko je debeo pilekojim reze. planirati Zato treba ipazitida mjere za dobro rezanje u pravilnom date redoslijed-. biste to od morali raditi ku6e potom kod ijo$ rudno kansami gla6ala. iliSira biti uZa od vainoje da slijedite na5e ovena5e. komad dimenzija 20x50 50x20. imate Ako iveral teksturom.guneni Eepovi eeki6.trebavoditi zajednidkih raduna nekoliko o zbog detalja. Alat. Pritom mozetezaobliti i ostre bridove. lako smo primjer za izradili konstrukciju tros tri police. 5 cnl tri veda(30x57 cm) i tri maniaprcvokutnika (30x27cn). svejedno iveral nije tra:ite i. 5x80. druga onakoju uzorak a sijede. kad naru6ujete s uzorkom. I Kad dva komada iverala spaiate pod pravim kutom. jer ro nijeni potrebno su rubne iverala stranice pa uredno kantirane ito dobro izgleda.samo list nacrtate se pravokutnog skicu trokuta. a da se toino poklapaju na oba dijela. je preporueljivose kodizbora da po materijala driitedrvakojemozete rezati voljii narudite kantirani iveral. upute.metalni iep s oittim vrhom. Sto jam6i 6ete posao. vam da uspjedno zavrditi \ a m j e s l a j p om j e i lSlF*"'"'. dimenzija treba naznaciti i kojestranice Osim seobrubljuju trakom. za mozete u npr. Dakle. skalpel.i Akose ivi odludite iveral. po Osim toga. slo:itipo na6elu lrokut-na-trokut. estets skog dojma treba voditi racuna nasvimdijeda lovima tekstura u istom tede smjeru. ili Toje prodavadima ujedno uputa smjer koza u jemu uzorakprva ide mjera kako oznadava tede je rzorak. kolika ie iSirina iverula. lveryan narutili trokute rezane drvnom centru na na6in se iz jednog kvadrata detiri da dobiju pravokutna po trokuta rezanjem dijagonalama. ih od S iveralom takvo bilosuvise bi sto komolicirano. Trokufpolicu mozete spojiti nekoliko na nadije na. kutnik. tirati rubove pomo6 uz l\ilalo komebi takaviveralna koncuispao pa uredan. elektriEna buiilica.metar i ljepilo. slege. s tim da razmak izmedu dasak mora biti Sitok 18nm.

S druge strane T-konstrukciie na isti naein uivrstite joajedan bijeli ttokut. Ako nemategumeni Eeki6kad radite s pfiienosnicima.Na vecemptavokutnom elementuolovkom por ucite cnu po sredini . a zatim ie uevrstite vijcima 4x50mm. Na bijelom trokutu. Prethodno izbuiene rupe na maniempravokutnom elementu namaiite ljepilom. % nju postavite manji pravokutni komad. Na tom iveralu (10x95 cm) izbuiite rupe na 3-4 mjesta i opet se posluiite prijenosnicima.Za svaku policu dovolina su tri viika tako da iine trokutViici bitrebali inati uzduini navoi dokaja jer se tako najlak5e postize da glava viika dobto sjedne. odnosno da bude u ravnini dtvene plohe iI eakispod nie. Pitom si mozetepomoCi i kutnikom ili od sredine pravokutnog elementa zacrtati po I mm na obje strane. Po granianiku svrdluvidljivoje dase rupezatiple na bu5evrlo Dlitko. Na bijeletrckute slaZuse dva komada iverala sastavljenau T-konstrukciiu. Namieitai po mjeri 50 . budu6i daje Sitinaiverala18mm- Svtdlom od 3 mm probuSite samo gornju ploeu. iveral moZetepritisnuti i rukama na ttokut da ostanu vidljivitragovi miestaza buSenie. u niih postavite tiple i utisnite ih gumenim iekiCem.poiaiaiteih toikalomili nekimslidnim oitrim alatom. olovkom povucite crtu i tako oznaiiE mjesto za iveral koji 6e sluZiti umjestoprednjih nogu. Ako serupena trokutuslabovide. koji Ce biti donja polica. StaZnju nogu police moZelekupiti gotovu i to onu koja se moZepode'avatitako da moiete prilagodavati visinu police ako pod niie ravan. Polica Cebiti urednija ako vijke uvrnete tako da im glava bude upustena. nikakone viie od 1cm.

tadatreba voditi raiuna da kvadar bude dovoljno velik zbog stabilnosli i rcvnote^e police.Manji ptavokutni element ulisnite u prethodno izbuiene ruDe vedemu na kako bistedobili konstrukciiit obliku slovaT.amjeslajpo jeri m PotomizbuSite ostale i rupe. Olovkom otptilike oznaiite mjestoza buienje rupe kako bi vijak proiao kroz stedinuokomitog iverala.Svaspojna na mjesta koiane6ebiti vidljivaizvanavaliaspoiiti viicima. Pti postavljaniu daske koja dolazi umjestopredniih nogu treba pazljivo mjeriti kako bi tai dio bio usporedan s predniim bridon biie Iog trokuta. 51 . Umjestogotove kupljene noge moiete Dostaviti i obiean drveni kvadar. za vidljivaspojna dok mjestasluZe Eepovi. uguqile unutra tipl i spojite ga na donji dio biielog trokuta koii Cebili donia pbea buduCe oolice. '. No. Za to nema nekog mud ieg naeina. kladicu ili neito slitno ito 6e podupirati policu na unutnSnjoj strani. no takvo oznadavanje moZebiti prilieno precizno. no p tom trcba paziti da i strainja noga budena istojvisini. Unjesto predniih nogu na dno police montirujte komad iverala dimenzija 10x95cm. tzv. samo treba kroz gomju plohu dobro procijeniti gdie ie sredina okomitog ivetala. u Konstrukciiu od dva pnvokulna elemenatas uzo*om poslavile veftikalno i na nju poloZitejedan od tti bijela trokuta te ih zajedno uivrsti|€ stegomza radni stol. Kad izbuiite rupu na iveralu koii glumi ptednje noge namaZite liepilom.a iveralsloZen slovo u T ptiivtstite s gorniestrane trckut.

Nju ne moZete spajati vijcima jer je u stedini pa Ceteuzeli eepove.spoi srednje polices unutrcinje stranepojaeajrc malim L-protilima. na istinaiin kako ste spaiali iverale. ier Cepolica biti dovoljno ivrsta i bez stega ilinaslaganih taiiga.spojite kratkin vijkom (4x17nn) ier bi duZi mogao probiti ivenl. Ako nemate velikih stegapolicu odozgo opterctite knjigana ili sliinin tezimprcdmetima.onu koju ste kupili ve( gotovu . t9 t a $ - Iu Namjealalpo mleri 52 . Pojaiavateli spoievekutnicima. Ako umiesto kupliene noge stavljate dtveni kvadar onda ga moZete spojitina 2-3 miesta duljim vijcima ili drvenim iepovima. preporueqivoje stavitiposebnu stegu. Kad ie konstrukcija gotova uivtstite je stegama. Kad ste sastavili doniu policu. u Kodpravokutnihelemenata spoienih Tkonstrukciju. zaboravite taj p roblem.Nogu police . BuduCi da svak policatreba nositi odredenu teZinu. tj.a zatim spajate kad su spoievi ewsti. Drugi naiin je da izradujete dvije po dvije police i steiete ih stegama. kad se ljepilo osuii. na red dolazi srednja. a i opdenito za spaianje dijelova koji trebaiu stajatipod pravim kutom.

I li Pri izrcdi podnoZja spajaite dviie pravokutne daske s teksturom koje Ce pod kutom od 90 stupnieva. 30x18." podnozie police spostavljajte elemente nogama okrcnite na Sastavljeno pravu stranu.Ako ne steiete svaki spoj.pa zatim redom Na trokutu izmje te p olovi cu duIie stranic e. Spaiamo ih na isti naiin kao komadeza kutnu policu.dobit 6ete ako vrhove obih dasak Dostavitetotno na rub duie stnnice pravokutnog trokita. Potomolovkom ucriajte liniju oko elementa teksturcm. Daskespaiaite na trokut Pravokutne iverale s teksturcm."!i!1. s tim da se spoievi mogudodatnouivrstiti L-protilina. 'l Ipolica ie gotova! \amleilal po mleri 7 53 . pomocu viiaka.Zbog spaianja dinenziie 6e im biti razlitite: iedna Ce biti 60x8cm. ljepila i tiplova.a alat i pribol veCimate na ptvom popisu.Zatonekaiedan pravokutnikomad budedimenzijaS0x20 a drugi cm. Svaki spoi nama'ite liepilom i stegnitestegama. koii iine umetke medu policama. medusobno spajaitepod kutom od 90 stupnjeva. a druga 58. pravim kutompa trokutastu Na takv naEinmoZetenanizatiDolica koliko zelite. bitinoge budu6epolice.2cn. usporcdnos daske6e biti toino postavliene btidovima trokuta. Vazno odmahobrisatiktpicom ljepilo koje iscuri pri spajaniu elemenata.pribor i materijal: nabavite 4 bijela trokuta (92x65x65cn) i I pravokutnih komada s teksturom ruzliditih dimenziia. VaZno je da wh elementa stekstutombude postavlientotno na ucftanuokomicu. onda stegnite stegamabarem je svakikal police. ier je debljina daske 18mm.Toino mjestona koje treba od postavitiprcdnju dasku . Daske postavljajte pruvi kutbiielog ttokuta. Kao i kod kutnepolice uzmitevijke s punim navojemkako bi glava uSla drvenu u plohu dokraia. pod gradedi policu: elementod dviie daskespoiene policu itako redom. I 3 *!ii!"i.P spaianju pod kutomod 90 stupnieva pruvokutnihelemenata nemojte udarati drvenim batom izravno po drvu ve€ preko nekog drugog komada koji vamje ostao kao otpadak.alitako da budu malo uz udaliene samihrubovatrokuta. 4 t R . Pruvo miesto na koje treba Wi ew stiti okom iti dio police dobit Cete ako diielove okrenete kao na totografiii.2x0 cm .umjesto nogu .Xfrj[][!!3"]ii.a nikako lijevo ili desno od nie. Dakle. Ako vrhovine virc izvan biielog trokuta. Upravo stoga treba voditi raiuna ako o niihovimdimenzijama Zelitedobitikut iije su objeplohejednakepovriine. niti su pomaknuti od brida prema unutra.jer je trcba smanjiti za debliinu iverala od 18 mm. s Elekt Enombuiilicom izbuiite 6eti rupe na mjestugdie elements teksturomtrcba spojiti na trokut.Alat. te pomoCukutnik povuciteokomicu.if!!.

m Caksu i mnogi kucni majstori. izmedu jalnih 28 ali surazmaknutemm. GORE:Trapezne daiepouzdanspoikoji se mozepo potrebidodatno pritegnutiili brzo rastaviti. 5 mm. Posebnooblikovanitipli spojnice iedno su od najjednostavnijih s glatkim svorniakom i glavom vijka iednostavno se r ieS nj a za p ovezivanje e svojim nazubljenim krajem uvrte u rupu prcmiera podovaili policaormara. Rupe imaju od alata. pa pri (sustav 32) promjera 5 kupnji okova treba provjetiti debljinu ekscentritnog mm utaknese metalni ku.Kakoje u pravilunaprcvljenod metala.taia.namiienjen brzom sastavlianju i rastavljaniu. Dubinuodredujedebljinaploie.dijelovi je I rLpa na plode.pribor za sastavljanje. le udaljenost Ekscentriinaspojnicaie dobropoznatokov. zboa povecania gornjih idonjih ploia sm6 la ugradivatiu spojeve ormara. nazubljeni s navo6ep ovisnoo tipu okova.svjesno kupuju6ispojneokove i ili nesvjesno. 54 po Namjesrai mjer . prin.veliki proizvodacokova.Sto jednaklh strojevima svrdala nizu. ostalipribor.izvedbuspoja. Nakonpostavliania najieaie je 8 mm. a srediate ie na 7 mm od donieg ioi policepreostaiesamo za ruba Dloie. strojevi. I on ie razvijen ucinkovitostisustava Navikli 32.a potom su ga preuzeligotovo svi proizvodaii n-a jeitaja i montainih elemenata. namjeni ili moguCimoptereces koiomse spaja. Stogase na podu ili polici prcmier Nazublieni spojnice i udalienost tep busotineod ruba ploie moZeraztikovati. bai sve ito vam treba za korektnu da se ne moZeizvuCi.5mm. Tesu miereitekakovaZne kvalitetnu prcvjerite pa uvrtanjevijkakoiice ma. Kad se kroz rupu u zatezanie svakojstandatdnoj btidu policeglavatipla utakneu ekscentaL glavi buiilice) smjeAtena spoja (i dijelova namjeitaja) postize se okrctaniem Dimenziie toino 16mm od tuba ekscentriinoguloika malimodvftaeem. poiela primjenjivati Prvaje taj sustav njemaika tvrtka Hettich. ulosci navojima. todno mm. i.ga ipak poznavati.a valiaih buiotinu na polici. svoie projekteprilagodili tom standardu.i'ta ier je dubinabuienia obicnood 12do 15mm. programa u dopunskih elementi alatii . rupe pristau U s viSe vi5e upravo svrha ovog sustava ili okova tip s na razmaka izmedu rupabuSenih jednakim ju vijci. medusobnorastavllati rnara. Sustav-32 standardiziranih iedan je od standarda se primjenjujevec koji gotovopolastoljeca. nuZno elementi . pri kupnii obvezno lo raSiriti iep i dobto ga upute o ugradnii ili kupite detalini katalog u Roiemu uivrstiti u stranici tako ie oznadeno 'montaZu.razmaci na udaljenostimaruba od podredeni tomstandardu. valja Sustav izuzetno ko_e p'i6v'st'ti oloce.U tvornicama 32 gotovi srediSta metalni drveni njihovih ili Da bi se primijenili je ujednadavanle a to je ploda namjestaj se precizno vodenirn buSe za mjera. Njemu su priIagodene menzijestranca i di razni namjeitaja. Kao dodataktoinom postavljaniu spoiai poja'anje protiv venikalnih opterecenjaponekad se U policije buiotina promiera 10mm (dostupno dodaie i dtveni iep bez ljepila.Promierboenerupeza svornjak jem. serijama. njimanamie.ene bez promjer 5 mm.okovi. su valja Osnovu okovima ali ploaama moze ili namjeStaJ sklapati orrupa izbuSenih rubove uz stranica perforiranim dine nizovi soecivelikor brztnom. koji naliieZena stranicu su prilagodene vrsti. srcdistaod ruba bude buiiti tako da im udalienost U rupena strunici 33. ses Tako jednostavan. jednostavnose utakneu Busotinesu naieesde prcmiera25 mm.Sustav32 jska n a Veli koseri proizvodja namjeitai bez bila bi danasnezamisliva niza mjera.

amjeatajpo mjeri 55 . Posljedice poznaleveiinadana6njih su okova diprimjenu :ajnirana. prekonttolirati preklopi. moguCemnajveCemkutu...bez dodatnog mjeren Dovolino ie na6i eethi rupe na istoj visinii u njih utisnutinosade. gdje se na nekoliko dese" taka svima dostupnih modela moie beno opipati... dok dubina buienja varira... LUEVO: Takvi iamhi za vrala postoie u naindieifijin oblicina i izvedbama. Otklapanjepod i ormara nizu.rupe na okovu kojim se priivtiiuju na stranicu ormara p padaju sustavu 32.remenu bi bilo ne moqu6e. Ovisno ovrsti ploie. kutovi.pri evr$eivanje uvijek je prilagoilen pojedinih strukcijskim zahtjevima elemenatastandardu. Dodrcalene suslavu32.pri ivr56i vanie na ioino soba uredskih proizailim izhia rui:a je Osobito vaZan konstrukcijamakojih u kod se izbuienihna ruzmacima proliljma.proizvodnja sustavu-32 po Velikoserijska treba proizvodnju velikoserijsku i okova pribora. 1)4.obaviti s razumiiev anjem izvan mode. Dovoljno spomenuti slavje ru tvrtku IKEA koja s tomfilozofijom osvojila jotovo svjetska sva trziSta.lnade.onemogua povr6ina :ujei o5te6enja ploda. Jednostavno56u montaze najviSe profitirali su :roizvodadi sklopivog namje5taja se rastavkoji je postom.. 12. sastavljanje en i u paketu Salje a je rrepuSleno kupcu.od 11mm . dodatnim mehanizmimaza osiguranje wata u zatvorenompoloZaiu i cijelon nizu drugih detalja. odtedenim miestima. svornjak koji se ufiee u rupu prcmjera 5 mm noie biti gladak ili nazubljen. obradenih Sve ouisi o rupi Proizvoda6i okova nastoje novemodele sve Okovi zakloDih vrala jer lrilagoditi uhodanom sustavu to olaksava imaju sve dimenziie rrodor industriju u namje5taja nova i na trZi5ta. ili oie4ivanim optercCenjima.is.le da omogu6uje tako unutar .Nedovolino poznevaniesvih detalja uzrok ie ito zbunjeni kupci suzavaiu izbor na mali broi modela na koje su i ptojenanti i izvodaii odavno navikli. materijalu vrata i naiinu nttnova oavaranla.Jedno im je ipak zajedniiko . visinama.. na koin icom amoftizerom. Viici a dodatno priivriaenje na krilu obiano su na razmaku45 mm.a unatoi malim dimenzijamamogu podniieti svako normalno opteteeenie police. Mogu6nost isporuke 'astavljenog namjeStaja m. tom lamje5taja. ovisnoo modelu.hodanog standarda. Najieide se proizvode od sintetskih metarijala.. Valjapriznati da se osim u osnovnim mierama nuZnimza toino postavtjanieokova raztik6 meatupoiedinim modelima kiju i u naiinu otvarania. i kodmontaZnih u kao sustava kutom od 90' zahtiieva za cregradivanje ili uredenje prosto.-. log kon. 12mm .. Op6a kompatibilnost je modernih odlika okova.od 32 mm.. Nizovi rupa natoinim ruzmacimaomoguCuiu postavlianje polica na raznim ja.ontiranih bez okova je znadajnazadimenzije ambala:e. Najpreglednijei vrlo razumliivo predstavljanje okova nudi drvni centat lveryan. Bu5otinaza lonac s mehanizmomSarnirakoii se ptiivriduje na kilo najieice imapromier35'mm. ktizaeaifi gledanjem ca2ljivijim mogli otkriti su one razmak medu rupama za ste da prilagodene samo izvedenice sustava. 'njere s brojem nisuimale koje 32 vidljive veze. Bezobzin na to je li rijee {ko stepripostavljanju okova nekih nailazili o izvedbi sili drani6nikom.naEinuugrudnje. dutjina kak. otvoriti i zatvoriti okov. unaprijedmontaZamoZ6kod Bez zbu5enih u nizovima rupa s razmakom 32mm nekih modeIa uzrokovati od <ompletiranje konstrukcijarazumnom nepotpuno otklapanje iIi takvih u nemoguCnosturednog .5.va. gdje se ponekd ugraituju i plitki depovi s navojem (@I mnl Velik izbor najrazliiitijih modela i miestaugradnje samoje odraz izuzetnog razvoia te vrste okova za vrata. zalvatanra. '.. BazninosaEipolica najiei6e su p riIagodeni sustavu 32.. 13mm. je namjeStajnizovima lako s rupa Stoga i montaiu treba 3omalo primje. p kz vedine'amira i okova za vrata u katalozimaobiEno ima stotiniak stranica. Podreina Jsnovni kostur izvodi metalnim s a postavljaju oune iokovi naknadno. sustav dosljedno se rjuje brojnim programima garderobnih na ormara r pnmlenom prop6amn mjera.

sludentskoj djedjoj sobi. olovke. jer Standardne s vje6alicama. torbiislidnihstvarikojesu proizvodnje ne moZe ponuditi koja rje5enje stalno prometu.komoda univerzalni komad namjestajakiSobrani. blagovaonici. koji stijene ogledalom.sklopivi StoSta drugo: je No. marame. ve6ini izgledaju fantastidno. rukavice. A u pogledu je praktiinosti komoda idealnospremiite za obudu. dnevnom boravku. s kojimamuku mueile Mada izvrsnouklapau gotovosvaki se prostorakomodaipak dio stambenog pronalazi najboljemiestou predsoblju. plohu ili6etke smje5tena u predsoblju.kape.U ukrasni Dredmet. u ormari6ima oretincima obu6uraznih bi trebao ogledalo ili za u sludajeva biti stana. je negdje kakav metar neadekvatno iskoriStenog Prednost komode stonijeklasi6niormari6 ove jo6 postaviti pretinceladice zidagdjebiste mogli komodu 6e za cipele. no u stanu olkriva nemo6 konlekcijsketenisica. ietke.torhe.s notesom bilje5ke. ondapogledajte li postati a i prohodnije. se sva ruksaka. telefon. Bila dugaika ili kratkapredsoblia su pretijesnai uska.Unjoj se skriva puno policai ladicarazliEitih oblikai dimenzijakoje6eprogutatigomilu stvari gdjeih spremiti. iskoristenapredsoblju u lomprostoru.. notesi. za kljudevi. Nagornju mozete staviti adresar Moie na6isvojemjestoi u blagovaonici. ili studentskoj dieijoj sobi. njezine koja i U stane progutali stvari stalnog hrpu bez spremista. punopolicaladica njojseskriva i i razliditih oblika komodu smo biZa nasu odabrali kombinaciju gomilu koje dimenzija 6eprogutati stvari kojima jelog s inaran6astog iverala. no komunese malo vedrine. po ZatovampredlaZemo da namjestaja vam uvelike 6e A takav komad problem. za u predsoblje mjeri. pomo6i taj neredpretvorite red pa ie i najprije raSdlanite vlastiti da u Pospremite predsoblju u svakustvarna predsoblje.Komoda koja nedostaje je Komoda univenalnikomadnamjeitaja pa moie na6isvojemjestou predsoblju. koliko skudeno.Zatoje teiko uglavnom kupiti namjeitajkojihi se uklopiou zadane dimenzije racionalnoiskori5tenje uz raspoloiivogprostora. s cvijedem kakav ili za vazu ili dnevnom boravku. detke cipele pa ne mora samo spremiSte obu6u. kape.vladanered to ponajvise dimenzija moZda du6anu u i zboggomile cipela. urednije. vi moZele gotovo Madase izvrsno u vasem i uklapa svakidio binirati ukusu bojekojeviseodgovaraju je prostorakomoda ipaknajbolje bolje uklapaju va6e predsobljeneku stambenog ili u drugu se po Namjeataj mjeri .. ma bilo odjednom prostranije najprikladnije ima mjesto. u slabo da osvijetlien prostor gdje muku mudite ihspremiti. za torbe i razne biti druge sitnice.

Primjerice. na Dijelovi namjekoji Staja manje dolaze direktni s rukama u dodir mogu kantiranj dnom aminskom i ob biti me trakom je jeftinlja ABS-trake. Akose komoda :eliteizraditi koju razlikuje J di^re'rzijama ove. je ABS-trakaplastidna i bolle spredava habanje. svakim sa novim komadom namjestaja stjecat svevise cete ISKUSIVA. osnovnu konstrukciju dno . Bud. 18 i Utori kompliciraniji zahtijevajuse spojevi da je vodi radunajoS dimbenika. savjetujemo da najprije vam obradlte (B) vertkalnekomade i (C) na kojima treba izbu5itr rupeza pollce udvrstiti liceza i vod pa ladice. odnosno obrubljenih c ocaiverala svakako zatra:iti vanr treba da ABS'lanrlestalpo mleri . ja G e d e d l m e n z l jp o d e t n i c i me n a j b o l j e a slijed nase ti upute.lesto. akoga nemate jer savjetujemo da slijed. suonioblijepljeni dok trakom 2 debljine mmzaobljeni i ugodniji dodir.komad dine iverala (A). kantiranje primjenjuju za se ABs-trake u dvije debljine:obrub debljine mm imaju 0.5 o5tre kuiove.te var naSe upute i su mjere prikazane tehnike rada prlkladne za podetnike se tek namjeravaju koji okuSati u gradnji namleStaja.rci je od'ed da van'e ra mjesta kojase udvricuju vodilice ladce priicro precizan za posao.noc od za skusnijeg samograditeljasevecokuSao koji u po zradi namjeStajamjeri. prostoriju stejojnamijenili gdje m.smonabavili mi iveral debljine 18 mmpa prispajanju komada kutom pod dva od 90"bodna stranica mora kra6aod zadane biti v sine 18mmjersenanjuspaja za gornja ploha odiverala debljine mm. koja od K o m o d ia al r o j av r a t a t r i l a d i c eN j e n u m i . (B) kojinosi oznaku dvije vertikale koje su vanlske bodne stran te unutrasnje ce vertikalne pregrade (c).rrakom kart'aju kao ili dijelove stosuvrara poplode sunajvjSe krivne koji izlo:enr manipuliranju. geometrije stvar ielementarne logike. je brtno Tu rskustvo. je Prije nego sebacile posao Sto na dobro znati daprinarudzbi kantiranih.zamolite po. kadsvladate a lzradu takvog romada namjestaja je shvatiti kojinacin lako na sernedusobno uskladuju mjere. Inade. kako sve o vi5e No.

naraniaste skupe . lesonita komad 92.aiena stolarska miera rczmaka izmedu sredina dviju rupa iznosi 3.1 komad je 107. .2x30 takoder cm vodili(J). trakom.8.POTBEBAN MATEBIJAI PloGe kaindl-iuerala .8x34.1 komad 92.4x33. donje dulje (N). spojnivrata sveietirishanice su za ABS ca(panti. stranice kantirane su svedetiri .dulja stranica kantirana biielom .5x29. 1 komad 79. nastrainjoj a . okova vrata) biielo kantirane: potreban gdje Sav materiial i pribor moiete lverpan.1 komad 180x8 narandastog cm (leda) (F).7 naran.3x34.6 zanaimacm izrezani utoriza lesonit.elo stranica bijelom kantirane. (M).9 bijelog cm lesonita za plode dviie (G).4x30mmzaspajanie iverala iedan melaminskom trakom.kantiranabijelom melaminskom cm ploiu(H). ABS (A). ee nabavitidrvnom u centru po vamnjihovi strucnjaci izrezati mieripopotrebi izbusiti zavijke.3x30 zaoolice oravim cm kutom: (l).1 komad cm 30. nije zgorega ostaviti mogu6nost da tiiekom godina nijeniate njihov poloZai.7 iverala kantirane narancaslom od bijelog iverala unutrasnjost za ABS trakom. ABS bijelo (C).7 zavanj.svih unutraSniih vettikala.5x17 zapri6vrS6ivanje mm dijF trakom.7zagornju cm i naraniastom trakom. PoliceneCebitifiksnejer o niihovomsadrzaju. rupe sve i S unutrainjihstranatrcbaizbuiiti rupeza police ovisno koje iete postavitis razieitim razmacima. Mjesta na kojima 6ete buiiti rupe najprije valia zabuiiti toikalom radiprecizniiegbuSenja.Zato Ceterupe za police izbuiiti na malim razmacimauzdu.6 komada cm+ 2 komada 30x8 idvijekra6e stranice bijelog od 27x7 cm+ 4 komada 26.1 komad 67.2 komada 92. ladica poiedna dulja stranica .3 komada 33. su stranice .4x50mmzaspajanie pod iverala .7 cm .bi. no da bismo vam olakiali posao ovdje smo odredili okrugle mjere . (B). donju horizontalu jedna dulja . dastog iverala gornju za i kra6e dulja dvije stranice iedna Lesonit kantirane naran6astom traABS .savjetujemo da oznaeib i buiite rupe na svakih 5 centimetarc.9 + 2 komada spoiiii okvir montirati u te umjesto 29.4x17mmzapridvrSiivanje (K). .2 komada 92.3 komada 34. ladica dastog iverala maske za melaminskom trakom.3 za cm kantirane.2x34..3.4x34.8x31.2 cm.2 kom105. vertikale jedna ABS skebodne dulia vrata sveietirislranice kantirana mela.6 zasrednja cm cm (L). komode zapoledinu iverala koji6emo rezati sami i .4 + l cm kom. stranice narandasto kantirane ABS ladice (ovo trakom je jeftinija varijanta Uiici oc plode).5 komada 32. minskom trakom.4x25mmzapridvrS6ivanje kantirana bijelom melaminskom canadnoladice. Namjestajpo mjer 58 .6 zanaive6a cm .2 komada 92.1x7. (u nadrugi sendvii). njavrata sve6etiri strani su (E).6x12 od narancm dulia stranica kantirana biielom (D). koji lova vodilice idunavertikale.3x34. . unutrasnje vertikale iedna .8x35 bijelog cm .8x31. Uobi.6x29. zapolice iedna dulja slranica .

Zato s druge strane verlikale tteba odmieriti umjesto 4 cm 3 cm u unutrainiost. pa iak i kad je komoda sastavljena.1 Rupene treba buSitiblizu dna i uz gornju plohu ier nemasnisla postavljati policena tim mjestima. S obzirom da komoda ima trcia vrata razliiitih dimenzija. Rupeza police buie se svrdlom promjen 5 mm.. a iveral ie debljine 18 mm. 5 Kakoje iveraldebliineod samo 18mm. 59 . SAVJET Buduci da unutrainje vertikale (C) joi nisu prievrs6ene. Moglobi vamse iak dogoditi da unutar komode ne uspijete buEilicusa svrdlom postavitiokomitona veftikalne plohe. Stogaie dobro nabaviti metalni granidnik s malim viikom koji pri'vrstite za svrdlo na ielienoj dubini buienja. Bolie je da na verlikalama ostavite najmanie 15cm od dna i gornje plohe.odnosnomjestimana kojima stepredvidieli ladice. najlakie je naruniaste maske ladica postavitina ndni stol uz boine plohe ili na njih kako biste odnah vidieli gdie smijete buiiti. vaZno olovkomoznaiitikoia ie ie gornja.Ako ne Zelite rupq moZete nabavitinosaeeza police s iavli6ima.2 . uzduZ crte koju stepovukliolovkom. negoli njeriti. Ovisnoo dizainu. To su narcniasti iverali (D) i najmania wata (E). Medutim. No. dok na onima gdje 6e biti montinne ladice ostavliajte 15cm od gomie plohe i 15cm od dna zadnie ladice. ali ondatakvepolice nisupomiine. sami Ceteshvatiti gdie ne treba buiitirupe za police.rupe gdie Cete ne buiite na miestima montiratiladicei postavliati panteza vrata. 'ramiestalo p mleri Miestana koia se uivtsiuju vodilice najlakie cete odrediti ako svaku vertikalu postavite na radnu plohu. Ako biste buSilipo ciieloj vertikali na udalienosti od 5 cm. Rupe buSite na 4 cm od prednjeg i struZnjeg ruba veftikale. Budu6ida komodaima troia wata itri ladice. a do nje maske ladica i wata.logienoje da rupesjedneidruge strane tih vertikala (C) ne smiju biti na istim mjestima. punoje lakie rcditi s komadimaivercla na radnoj plohi. s malimrczmacima izmedu ptegrada. a koja donia stranakako ih pri spaianju ne bisteoktenulinaopako. oznakeolovkomna iveraluposliie Sve se mogulako oiistiti nitrorazriedivaiem..ite ilieak probiiete pbeu. cftati i buiiti u gotovojkomodi..a trebaga buiiti tankimsvrdlompromien 5 mm pa se moae lako dogoditi da ga preduboko ptobu. tom sluiaju rupe U za police ne bi se poklapale niti bi police stajale vodoravno. Rupeza police mo^ete izbuEiti u bilo kojoitazi rcda. lako bi se moglo dogoditi da se jedna od izbuienih rupa preklopi s mjestom gdie trcba vijkom uivrstiti vodilicu ladice ili okov za vrata. kako su rupe duboke oko centimetar. SAUJET tui buaenju rupa na unutraSniim vertikalama(C) trcba voditirciuna o tome da ee police biti postavljene lijevo i desno Etoznaei da na niimatreba buiitl rupe s obie sttane. Slomoie zakomplicirati posao.1'. tu Cemoprema zamiiljenom izgledu uz prvu vanisku vertikalu postaviti dvije maskeza ladicu i najmanja vtata. Stoie vaZnojer su svi nosa.i za police koji se mogunabaviti u naiim trgovinama prilagodeni rupama od 5 mm.. : . Umjesto da se gnjavite nierenjina.

60 po Namleatal mleri .6 cm umjesto okruglih 35 cm. Brid donie horizontale koii niie kantinn bit 6e na strainjoj strani.Dakle.svakiodieliak iirok 35 cm. boenu veftikalu postavite vodilicu tako da jojje donji dio oko 5 milimetara iznad donieg brida maske itu povucite crtu. Po toj crti postavite vodilicu i zatim pomiinim metromizmjerite kojoi udalienosti na od ruba trebabuiiti rupe. Odmjerite 5 cm od strainieq brida te centimetar dubinuod u boinoga. ito je tre'ina vaniske 6iine komode (105 cn) koja Cebiti podiieljena na je tri vertikalna odjeljka. No.a kakosu unutrainie vertikale iiroke 18mm jasnoie da svi odjetjci nisirjednako ihoki pa smo pri izraeunavaniuSirine polica i svih ostatih diielova o tomu vodilirueuna. Odmje te 7 cm od prednjeg brida donje ho zontale (A) te centimetat u unutraSnjostod boinog brida. Ako je okrenite je prema dnu.Kakosu maskeladicaiiroke 12cm. Natommiestuptobuiite drugu rupu za vijaktankim svtdlom promjera izmedu2 i3 mm. Na redu je uivri6ivanje vettikala na donju horizontalu (A) koia 6e biti dno komode. Na Ladiceiwata trcbamalo razmaknuti.7 Vratane smiiu zapinjati za pregrade pa im ie Airina na sve ietiri stranepo 2 mm manja od dimenziia otvora koji vratapokrivaiu. a za drugu ladicu na 22. kantirinog i na tom mjestu izbuEite rupu za vijak. Stoga su wata iiroka 34. izmjeritCete da ruDeza vodilicuprve ladicetrebabu'itina 10cm od gornjeg bida vettikale. kadpostavitedviie ladiceiwata.5 cm od gornieg b da.prije provjerite je lineka strana iverala oiteCena.

Za spai anie upotr iie bite vijke za drvo s punim navoiem. Vaano nabaviti vijke s rcvnomglavom. Iadicane bimogla klizitinitise nomalno otvarctii zatvarati. Ovisnoo tomu kakavviiakimate. Stoje takoder vazno. Nakon toga postavite i vertikle (C)za prcgrade. Kaddva iveralaspaiatejedan na drugipod kutomod 90".u dueaju oblog ABSkantinnja komadiiverala mnogobolie nalijegati Ce jedan na drugi ako buiite na centimetar ruba. SAUJET t3 Okrenite komodutako da ie ledna strana poloaena radni stol. a ne na 9 nn od boinog tuba kadje to polovicaivercla debelog18mm. vodilicu Ceteuivrstiti kroz rupe koie odgovaraiu je upravo glavi vaieg vijka. a iglava vijka uii6e potpuno u niu. Ovdie smo primijenili vijke3.5x17 nm.I Zacrtajte i zabuiite miestaza rupe i u niih uvrnite viiak do kaia.i samo iskustvom pa vam savietuiemo da kod takvih detalia slijedite beno upute. na Na dno spoiiteboane vertikale (B) koie imaju utot za lesonit.U suqotnom. od Do takvih zakljuiaka moZese do. Vodilice imaiuna sebimnogorupa iime je omoguCeno ih uivrstite razliei m vijcimas da glavamarazlei h promjera.lstouiinite i s drugomboenon plohom. viicisu samonarezni pa nemapotrebebuiiti rupu u drvu. MoZdase pitate zaStobuiiti na centimetar. ol . JedinoCe takavnavojstegnuti daskedokaja.Takvisavjetibitno utjeiu na urednost i pteciznost izgrudenog komada.te ih uwnutidokraja.

okomiti.npr.Jebauavrstiti : :: :.4 Rezovine4ebiti cm. r9 Sastrainje strcneeavlima1. a zatim srcdnii dio leda.7cm. 23 L..7cm. dok su na straanjoj strani sve plohe u istoiravnini. a izmedunjih :'. Najlakieje Na dno trebamontiratiSire naruiiti dviie iednake narantaste ploie i montirati ih gorc i dolie. a unutrainie (C) 31.1ikala(C) r .3 cn.obje moraiu biti jednako ougacxe. Cavlezabijaites desetak centimetararazmaka.. . . Pravekutove moZeteprovieriti i miercnjem diiagonala . sloniteverlikale(C). a m j e s tn a a . : ' . Toiniie.a jedan 107. takoda uz dno -: s:avitetri police (l). po NamleStal mjefi 62 .:-.:: . No. Ploheokviramorciu viriti izvan dna po centimetar na tri strane: na prednjoj i dviema boinima. . Kakookvir nemaietvrte stranicezbog stabilnosti je dobro strcga oko sredine udvrstiti komad iverula . . . ierje lesonitza leda iirok 4 mm. i -ra- ''l_" l ""tl 5 Dviie unutrcinie vertikale (C)pli6e su za 4 mm u odnosu na vanjske (B) koje smo veCuivtstili za dno.!: . podnoZie. vaniske (B) vertikale iiroke su 31. Dva izrezanadijela bit 6e duljine34. na gotovoikomodividjetCese samo a vanjski tubovi donje ploie pa zbog uitede uzmite dugaiki naruniasti komad (G) i izreiite ga na tri ktaCa koje iete spojitipoput okvircza slikekojemu nedostaiejedna stranica. ^^1i.6x30 mm uivrstite leda koja su sastavljena tri komadalesonita(F).naraniasti ie iveral mnogo skuplji od bijeloga.koji Ceimati funkciju noge.lako od ie ie lesonittanakmaterijal. KomoduvratiteoDetna radnistol.Okvir stavitena miestoiuivrstitd stegama.negopod kutom od 45'. :. Svidiielovibit 6epostavlieninaptava miesta ako ispod unutrainiih vertikala na stol postavite manie komade lesonita.leda driati diiagonalu i spriieiiti izvijanie.: )t.Najprije zakucajte bodne. Okvir i nogu uivrstite vijcima 4x30 mm s donje strane. otpadak od prijainjeg rczania .

pa za dvije vodilice trcba oduzeti 2. Toje trik koiim se sluie iskusni majstori.. Vjercjatno ste opazili da visina elemenata Iadice nije jednaka . Tako naglaSeni spojne izgleda kao neuredna pogteSka.Tu iinjenicu moZeteiskoristitii dimenziiama za rezanje iverala (G) na tri dijela.Sve vodilice su iste debliine. Kad to provierite. Sredine unutrainjih veftikala moraju bititoino na 35 cm od lijevog idesnog kraia komode. naglaienispoj .adrugih6-7. Odozgo na krcju cete uivtstitijoi gornju ploeu U).boljeje da se dije Iovi i aie razli kuj u. unutrainje vettikale uCvrstitevijcima za dno na isti naiin kao i boine: na udalienosti cm 35 od jedne i druge boine veftikle olovkom ucrtajte oznaku s donie strane dna Romodete odredite rupe za viike 7 cn od prednjega i 5 cm od zadnjeg brida dna.na koiu nontirute masku .prcdnjiizadnjidio Iadice vidljivo su nizi u odnosu na boine (7. 2l S obzirom na to da se zna da kut od 45" nastaie unutaristostraniinogpravokutnogtrokutane norate mjeriti kutomierom.-. i Sastavnedijelove ladice (M) izraiunavate tako da izmierite unutrainju Ei nu prostora u koji6ete umetnutiladicu. Potom zavrnite viike.a za srednju26.7cm. Od iirine boene str.4 34. znajuCi kako je teiko spojiti oStro kantirane diielove.diiagonalukvadrata strcniceI cm. Dubinaladiceu ovom sfueaiu moze biti naiviie 30 cm. lH.6 cm kako biste bili sigurni da ladica ne6e zapiniati. a duliidva takvareza. Dvakrada elementa okviraimat Cesamojedan rezpod kutom od 45'. pa se tu primjenjuje tzv.1cm jer ie prostor uZi.za dviie desne ladice biti iiroka 27.. Vaniskedimenzije okvira moraiu bitiiednake ploie. kut od 45"dobit iete ako i po duljini iverala izmje te 8 cm te rcvnalom povuiete kosu crtu . dviie debliine iveralai dvije iirine vodilice.nice oduzimite 4 mm. SAVJET . Ako vec ne moiemo dobiti uredan i precizan spoi.6 komadaje visoko Scm. Kakoje iveral (G) Sirok8 cm. Gornja ploia bit 6e vam Sablona za rezanje umjesto da metrom mjerite komadeduliine 107. TakoCetri ladice imati uzduZnestranice dimenziia30x8cm.ier ladicauviiektrebabiti malo plica.. kolika je debljina leita od lesonita i ostavitejoi maloprostora.Dakle.7 cm. dok 6e straZnja prednjastruna i .a .amleslaipo jefi m 63 .7cm. Kad pogledate spojenu ladicu vidjet 6ete da unutra mora u'i prcdnjidio ladice.dimenziie prednieg i zadnieg dijela za svaku ladicu dobit 6ete ako od iirine unutrainiegprostoraoduzmete dvije iirine iverala(36mm) idvije iiine vodilice.7cm).€€ r6 Nagorniu strunu prvugoniu uivrstite plohu(A)koiaie identiinadonioj. Jeste li dobro izrczali ivenl (G) provierit Cetetako da gornjuploiu postavitena radnistol i na niu sloiite okvir.

Odmje te 10cm od gornje i donje strane vratate 2.. zadovoljni opetuevrstitevijak. -za. Postavite na njezinomjesto.t t -\ 40 Tijekom sastavliania komodqtrebaiesto okretati ipomicatipo rudnomstolu.tuJeiasno " . . Kadprovietitedaje polozajisryavan rukom pritisnite maskukakobi na nioiostaotrag viikakojiviri. Naime. dobro je ito se poloZai vrata moZei naknadno korigirati. U tu je svrhupri postavlianju vtata dobropodmetnuti ispodnekiprcdmet debljinedo 2 mm. SAUJET Na naiveCa lijeva vratapostavitenvne pante. . p Namleaialo mleri 6J .pazeii da vi centimetat svih sa strana.{ --i .p eemu treba paziti da se rub precizno poklapa s predniim bridomladice. ::aeliri tliiAtA t'/ . zatimiostala dva viika. kakone bizapinjala s doniestrane.Ruekice od po se zdesnanaliievopovecavaju duljini.. ruekicevrataokomito. Ako malopopustite vijak. kad ste a poloiaiem. '] J:I Na mala vratadovoljno je stavitidvapanta.Ako pritompogriieiite.Na istinaiin a uevrstitei maskepreostalihladica. Cakikada to radite vrlopaZliivomoZese oitetitipa ie mudrogorniu je naruniastuploiu (H)uivrstiti na krciu.kojiste fr6thodno montirali na vertikale komode. . dokje dno srcdnjeiite.a na srcdniaidesna polupante. ' -2 iine okvit a. rupeza viike kod ve'ine panti nisu okruglenegoovalne. Viiketrebauivrstitis donjestrcne da se ne vide.-: lviju desnih : _ . Pantimoruiubiti postavljeniravnopa si pomognitekutnicima.sdonie d zdeutc 30 .pa iti viici dodatnouevrSiuju Iadicu.: .Vodiliceuivrstite viicima4x25.ito takoda im a je donjastranana istoiudaljenosti poda. Logiino bibilo da se sva vrutane otvaraiuna istu sttanu. --. jet se na drugomdiietu voditice. p evrstite je stegama i odozdo uwnite viike.Kotaii6 mora biti na strcZnioistrani. kotaiiC nalazi s prednjestrane. Bupupojaiajte toikalom. vrata se nogu malopomicati gore-dolje.? Vratane smiju leii do dna veCmoruju biti malo u zraku kakone bi zapinjala.:: :.2 cm u dubinu od oinog brida.Toie srediate rupe za pante u koie zabiiete wh glodala i buaite. uvrniteu niu sredniiviiak dokruja.a sve su postavliene desnusttanu vruta.Viicimat: .no kadpogledate vidiet6ete da su ruekiceladicapostavliene vodoravno.daklesva se na vrataotvanju nalijevo. postavliate Vodilice s njihovedoniestrcne.

masku postaviterukama.Najlakieje raditi ako izmedu vratai maskepostaviteistigranienik koji ste postavilipod vrata. oznaeitemjesta za rupe i uwnite vijke.tzv. Policesu izradene dvije dimenziie. GlodaIom bui ite u dubinusamoza debliinu panta. kantirani dio verlikalnog iverala vidljiv spriieda. Ravni pant potpuno prekriva vidliivi bijelidio iverala. L- t.aie. kako tu uslugunuditek maniibroi trgovaekih centara. rupe mozete izruditii samipomoCu glodala promiera 35 mora mm (prcmJer odgovarati promjeru pa nti). 'irmjealajpo mjer I .komodaie gotova. 42 Na knju umetnite nosaie i na njih polozite police (l) i(J).no. Kadpogledate komoduspriieda.-t* Vratas vec izdublienim rupama za pante mogu se narueitii gotova.iasnoie da vratamogu iline moraiu prekrivati biieli. paze.Ako nemate graniinik. one iire u a se postavljaju u srednii odjeljak. s tin da srednji vijak prode krcz iveral.c F Maske(D)cetenailakie postavitina pravomiesto ako s unutraSnje stnne u ptedniuplohu uvrnete tti vijka 4x30 nm. Za spajanje vrata uzmite dvije wste okova . 4t Sadpreostajejoi iedino na Iadicenontiruti ruikice. . Postavite ih u 2eljenepolo. a polupant ga pokriva do potovrce.32 33 *:-f. polupant(lijevo)iravnipant (desno).ida su razmaciizmedu vrata i maskipodiednaki. Ladicupostavitena nienomjestoiprislonite naruniastumasku. Vaino je da ruekicebudu postavliene u stedini maske. 65 .

u Prouiavanjem snabavilisu sei Stari Grcikoji su spavanje uvrstili u ljekovitetretmane. na t I I I Osjetiteli ujutro nakon spavania bolove u vratu iklieinici velikaje vjeroiatnost da spavate na loiem krevetu iiji madrac i podloga ne dopuitaiu da vam tijelo leZi u opu6tenom prirodnom polozaiu. siroma6ni je 2uljao i navike. no s vremenom milenjali se obidaji su i kreveta. je to Krevet starkoliko dovjek. razvojem civilizacije.dok se drugipriklanjajumiiljenju poznatog berlinskogkirurgaCarla LudwigaSchleicha je tvrdio da koji tko polai. gubitnicijer tvrdedasu dugospavadi im ostajemanjevremena aktivan za Zivot. timovi disciplinarni ve6desetljedima pojedine krevetne sustave usavrdavaju i testiraju strudnjacima. i a od bilaprostirka naslage poslije. Bogati u2ivalirasko5nim u a staja. su puk kosti golim na daskama. drevne kulture su s krevet poseban namjekao dio razvijale icijenile posteljama. tajje razvoj Lattoflex inlernalzasluZnija belgijska tvrtka aiji istra2uju. stoje utjecalonarazvoj je postao i najslozenajzanimljiviJa Tako krevet namjesiaja. vrsta nijakonstrukcijska u podrudju zbila krevetna revolucija se poaetkom a prava prosloga godina stolje6a je kad Sezdesetih izmijenio unutrasnju dizalnerski drastidno bum madraca ipodloge. i po Namje6taj mjef 66 . tijela.Glavobol Ioia cirkulacija. i boloviu kicmi. tijekomsnatijelopuni baterije zadnevne napore. jer je Logicno. toje mogude A samoakoimatekrevetkoji se lako prilagoduje prirodnompoloiaju vaieg ja. podetku je i U li56a. Osim toga loi krevet mo^e biti i uztok nesanice. spavanje vitalanproces skupljanja obnavljanja i Zivotne energije.Krevet za mrran san i nemaniita Kadstesneni umorni Neki u sladedolisezavuci toplikrevet. slame ktzna. u skladu a s konstrukciju Za tim mijenjao i okvirni se sklop.ivotaprespava dvostruko uZiva drugojpolovici. tehnou suradnji medicinskim s I poznata tvrtka Dunlopillo lozimadizajnerima.nesanica stres najieS6esu posljedicanemirnogsna zbogspavanja loiemleiaju.

. PESvala.. ' ... zdrave klime... 'lamjeitajpo mjeri 67 . . dobrom vodljivo66u s topline ptuodnompoloZaiu.. . . Antibaheijsl. . Pamuk. . .. U njihovim salonima neodabiru kupci krevet prvi na dojam tesliranjem senzorskom ve6 na leZaju.F .. P E S v a... pridemu kompjutor odreduje ne samo tvrdo6u odgovarajuci madraca i karakteristi6ne tip vei podesive tocke konstrukcije u kojima podupire se kraljeSnica. . .. . .neovisno o ostalima i pnti liniiu tiiela.l... mora bonnel.. .a iezsta K o k o s. . . Danas u raznim se institutima i laboratorijima Slrom svijeta ispituje tisu6e na krevetnih konstrukcija iopreme. ponudi lz kategorije madracasa iidanom jezgrom naipoznatiiaie klasiina Ziiana iezgrc Unatod nepregledno1 bogatoj tr2iSnoj naikvalitetniia i naiskuplia ie diepiiasta iezgra gdie se nije lako na6i odabrati ni idealan krevet. . trajan. ito ie bitno za kralieinicu koia mota biti u ban. . . ... B o n n d l o p r u-i'n.. .. a najsloZeniiaposebandZeptako On svaka opruga uiiva u da se pod teZinomtijela svaka ugiba biti prirodnih od materijala.' . . . ... udo.a . K0k0s.. ' . . .. a PES elakna Hhdio-lijelana piena v u n a.. ..a je razvila kompjutorski sustav ispitivanje za krevetakakobi standardizirane madrace bolje sto prilagodila nestandariziranom ljudskom tijelu... .. elastidan. S i l i l o n i r i r a n. piena PU Fostena.. neke a nove metode se koje primjenjujuispitivanjima su ukljudene pri ve6 u industrijske standarde mjerenje za konstruktivno-tehnidkih karakteristika bi se krevet kako sto prilagodio bolje ljudskoj anatomjji... .

povoljnija na propusnost ivodene zraka a izolacija zastita te od niza cijenadobra i toplinska \ pra5ine. san. onda sepojavile plodevlaknatice. desetlje6a zapa:a mnogo i ubrzaniji Shodno idimenzilomumijenjaju krevetni se standardi je. lvlora odmor. s razvojem javljaju okviri metalaplastike.posljednjih visina ljudi znatno a se rast. Madrac morabitiod prirodnihmate jala poputvunei latexa takodaimaprozraanu jezgrukrozkoju struii zrak.J skih otpresaka-letvica kombinacije. cijeloga u prirodnom tijela Noui matelaiali Krevetni sastoji od okvirnog se sklopa. od i tehnologija se podloge najbolje ilustrira kroa transformaciju pregled noloSki Lattof ih W etnih lexov ev sustava. sepodloge Te izraduju raznih od ulaska plo6a: ploda. podetku je U to todka konstruiranju lurnirske a su bila obidna daska.napodloge nedrvnih materijala furniriod od . fizioloske i zadovoljiti zahtjeve.Kraljeinica nosi je optereCen ciielog tijeIa i njoj ie tijekom spavanja nuZannaiviai komfor kako bi mogla biti u potpuno prirodnom poloiaju bai kao kad stojite na nogama. a podlogaleiajmoraju dovoljno biti dvrsti i i podriavanje i kralje6nice elastidni pravilno za poloZaju. te razne je punih podloga ogranideLoSa drvenih strana l pare. je Podloga madrac osnovni za element i polazna pri kreveta. Zahvaljuju6i higijenske prehrani prosjedna nacinu iivota se idrukdijem pove6ala. u tu osnovnu a skupinu jer pada kao za ijastuk je bitan oslonac glavu. iverica.. novim i Zahvaljuju6i tehnologijama razne krevetnih danas primjenjuju vrste se podlopodloga sedijele krule na: ielastidne koje ge. a \q pruZati potpun miran ivlage. To znaii da ioj ne odgovan ni pretvtdi ni prcmekanileiai ve-6 onal na Kolemuse moze potp uno p ustiti ci ielom duZinomtako da se madrac pod ptitiskom poiedi nog dii eIa tijel a ugiba ovisno o njegovoj teztnt. sustav pripodloge imadraca. antropoloske promijenjenoj potrebe. za konstrukOsnovni materijal krevetne okvirne je no novih cijestolje6imabilodrvo. furnirskih vlavrsta drvnih t 68 N a m j e i l a i p om j e r i ....iime se osigurava povoIj na krevetn kl ima.

anatomski jezgrom. su je prvu podloge nedrvnih Elastjcne od materijala dijele )amele. . razvio lameliranu podloge Zicanim podesavanjem.. madrac s visezonskom dZepidastom Joi je bolie kad se takvajezgra kombinira s latexpodlogom ier takav leZainudi vrhunski komfoL I madraci punjeni ztakom dopuataju tijelu da se ispruZi u prirodnom poloZaju. anatomsku podloge sintetskog knatica.:. Posebnosu praktiinioni koii se mogu ispuhatiinapuhati. MDF-ploda i prirodnog materiu kombinaciji s okvirima stidne od od jalakaoSto gumene ielastidne plastidne masivnog laganog mekih li56ara.podlogL.temelju inovacija i te tih zasnivala se isvadaljnja su Namleslajpo lei m 69 . Od spuivastih madraca nai kvalitetnij i j e latexmadrac jer ie vrlo tleksibilan toikasto i elastiian pa se ugiba samopod pritiskom. Lattoflex 1956. trake drva.tako ponijetisa sobom kad se morate da ih moZete priwemeno odre4i svog udobnog kreveta.-...individualnim s a na pletenim mreiama... Zicamaulo5cima naela.:--_..- prati poloZajtijelanaiviernije lpak. iime tiielu daie potporu.. se na metalne sa oprugama.

s p106loga jezgromtridina kad stolje6a je Lattoflex nove ergonomski uveo oblikovanom zonskom .U tehnologiii izrade madraca stalnose neito miienja tako da unutrainjost krije pogodnosti dodatne koie nisu vidljive na prvi pogled. Savr6eno prerastaoInstitute Sleep u of Physiology idanas fleksibilan itodkasto elastican. prvikrevetnih sustava. izradu Za detaljno elaboiriran lex-gener mnogo madraca a lattof acija upotrebljavaju komprimirana se i slijeje komfornija ddi tazinu pa p najviSeg standarda lenakokos-vlakna seoblikujuplohu.pet-sedam su rasonskoj industriji i inovativne tehnoloSke meiode. bitno je leptirast plodicama. Prije godine tri lattoflex Dakako. lakoje ispuSta a je iskorak podetkom gonapravljen devedesetih zahvaljujuii dobroj zradnoj l\iladracr cirkulaciji. znadi se sto da je jedan vodecih svijetu. kvaliteta svoju ima cijenu skuperfekcije. imaju i 2ivotinjskog Jedni spuZvastu jezgru. roga'rehanicki oodes.prilagodeni individualnom hl-tech materijale su se prlmjenjivali koji u avi. spuzvastih najOd poboljsanja.v. oa podroga mno. lscrpnrm strazivanjem materijala i gamu proizvoda njihovih osobina razvili Siroku su koji zadovoljavaju krevetne najviSe standarde. je toplji. u krevetnu i potpuno higijenski. kao Latex prozradna kroz olJazac razvoj daljnjih za mehanizama struji svih koji zrak. izabrati madrac vamnajbolje koji odgovara. Kroz daljnja istra2ivanja sedo novih doslo na bakterije i prasinu. Godine 1967.nske do Ta nudi spavanje. a najvei. ljeti Zimi hiadniji. Ptoizvode i posebne se podloge tekstilne za madracekoje osiguravaju dobro prozrciivanje.nova pljimadrac i udobnije JSavrsen.h konsrrukcija. Savrseno apsorbira vlagu.ne i od profilirane rr tako ima spuZvaste no goviSe podesivih potporu da su izradeni materijala imaju prirodnu to6aka ravnomjernu za od koji pojedinog svakog dijela tijelai motorizirano cirkulaciju i da manje-vi5e podupiru ztaka dobro podesavanje pa okvira. 300 tijelo.ugiba samo mjestu na tako stvenih potporu otkrica gradi o ifunkciji kidmenog stupa pravilnu anatomsku isavrseno prilase kojinosi teret cijeloga napravljene prve godL-e tijela su svahorpolozaju pnLeZarju t jela i spavaje podloge jezgra koju elastidne iopruZni prirodno sustav temeljni nju. fvftka Dunlopillo medu prstup proizvodnji pri maje provela ergonomski madraca.otporan grinje. poredu tjelesne teZine spavada. temelju pritiska daosigurava od u Na znan. prirodnim Madraci pune materijalima se biljnog porijekla. daje lakse tako Njihov sustav lattoflex lattoflex 200i 300i21994. drugi je a Zidanu. a Osigurava je povoljnu seugradujurnadrace.e ergono. tvrtka ova osnivaprvi kvalitetniji late x-madr ispunjen iatexomkoji i ac je poslile se dobiva mlijeka laboratorijispitivanje za spavanja kolije od kaucukovca. koja u a Namlestajpo mjeri 70 . klimu pod. je godine joS postoje madraci viSesiojzamijeniofleksibilne furnirane letvice Osim lattoflexa od jezgre.

Laftollexje 1956. znadi podteiinom sto da tijela potpuno njegovu Toje posebno prati liniju. kombinacijom a raznih vrsta jezgra ploha spuZvastih kojima oblaZe se dobiva se u toj kategoriji nekoliko tipova izvrsnih madraca.-" :J. kakvesu bile populame pedesetihgodina.nomske pedekciie i zasad drie razinu najviieg krevetnog standarda.-.^ -:r. nisu stali na tomu . je i d2epi6asta opruZna Eonnel klasidna jezgra ii6anaopruina sastavljena detverood navojnih opruga medusobno spojenih spiralnim delidnim savitljivim Zicama. No.. L-- :.r'i: ':.razvio prvu letvi'astu podlogu s individualnim podeiavanjem i natojinovaciji se temeliesvadaljnja poboliSania inove va iante.... podupire jerje svaka skuplja.. }. vaZno Poeekom devedesetih Lattoflex ie uveo u konsttukciju podloga hi-tech materijale i inovativne tehnoloike melode.= --r .1"< '.-. GR-lezgra jezgra. je Dzepi6asta kvalitetnija i lezgra sloZenija. _ :-'{fl *'.:. -: l/F'L*.1* . : JE . Takosu podloge laftoflex 200 i 300iz devedesetih zamijenile klasi.ptije nekol iko godina I attoflex 300 ie usavrien do erg. jezgru.. nadin Taj izrade jezgre odlidne ima karakteristike primjene kod u je madracima.. Podloga s pletenom zidanom mreiom. onaodlidno ali tijelo opruga u5ivena poseban u dZep netkanog od tekstiia podpritiskom svaka se opruga ugiba jezgra zasebno.':r- "L--' S. ugndena ie u melalni okvit kreveta ispod koiega dolazi ioi iedna sklopiva koia se moie izvuai po potrebi kao krevet za gosta.-= .ne fleksibilnefwnirune letvice s leDtitastim obeicama. lzrada bonnel-jezgrijednostavnila pa i jeftinija negoli d2epi6astih i madraci imaju povoljniju cijenu.-= .'. . sluze jezgra obloga iidanu kao ili za jezgrom madraca Zidanom U skupini sa najpoznatiji su:bonnel. tipovi ilarafija.{? -r {I:5:..

je jedan najbitnijih kriterija ispravan za krevet udob. Danas postoje se jezgrom najvjer Nepravilan poloZaj glavema|e paktzazvati s viSezonskom d:epi6astom koji probleme prate polozaje vratnom kranije anatomske iomogucuju miran vellke s vrloosjetljivom jer po normalnu cirkulaciju. Okvir. ba5 - -. Zbogtogase krevetpo tocno ne konstrukcije ispituju laboratorijski i kriterijima.danas razvijeno razlicitih je toliko sustava i malako terijala senistrudnjaci nesnalaze. odredenim tehni6kim metodama au prodajnih mozete posavjetovati ve6ini salona se prije i isprobati krevet kupnje. Zato sanbezprevrtanja krevetu. Najbolji jastuci su pristup popLlarn. sastrudnjacima Budite seuiutro li umorni. ioni ispunjeni vrijeme Ovajergonomski konstrukciji madraca no u lovije su je krevet moZete ne i takoder savrseno dokaz da pravi odabrati vodomzrakom seti mediji ler jeron mora podesiv mjeri pritisku glave.podloga i madrac mogu se u jednompotezu zaiedno preklopiti bez ikakvognaporc. Reinet Wa baun) koji su nzvili krevetni sustav trolexus u koiemu su kombinirane prednosti visokog spava6eg komfora i racionalnog iskori ite ni a pro stora. a praktiian ie i kao dodatni kevet u hotelimai bolnicama.spredava Sto opuoslonac polozaja tijela Stanje i potpun odmor. ako godina ne deset-dvadeset jer sigurno pruiapravilan vasoj kraljeSnici. a sastoii se od inovativnogsustava relietnih plastiinih opruznih elemenata s podloicima na koju se polaZejednodiielni nadruc. iostalih dobiju vrat. punjeni i semadraci vrhunske kvalitete iudobnosti. povisuje nost a tu sevrijednosna razina stalno .1 I 72 Namjeirajpo jer m .ljeSnicom spredava se jastuk pravilno jezgre podupire podlogom. krevet funkcionira danosikompletno Razmi5ljate o samogradnji tako pokrete promislite tijelo slijedi i koji u kakav spavaca se u svakom nego se upustiteto dobro sto ga trenutku osjecati mora Kako od krevet 2eliteraspitajte kako pravilno i se opreudobno. Slozivi krevet ie velika ptednost. Bai to ie poSlo za rukom njemaikim dizaine ma (Christof Paul. za kraljeSnicu mora kola zadr.moie posluiiti kao krevet za goste. petlem latexom. tijekom spavanja polozaj. po odoka oiti spavada. promjeni Pri javlja trampolin napremekanom krevetu seStetni kidmu kao na efekt optere6uje baS ispavanje koji jer g16.je nuZanispravan i koji 6asta kombinirakvalitetnom s poput /alexa kvalitetnih materijala.RELAXFBOLEXUS AND-FOLD Da upornostnemagranica dokazie novi dizain i koncept sloZivog krcveta koji su zajedno ruzvile njemaike tvrtke FBOLIKunststoftwe* FrommeGmbHi SchloB Holte-Stukenbrock.Sto opet opterecuje diskuse. prilagoduju prije Dobar li pak kreveta. no kako moru ostati vidlilv u prostotu nuzno je da u svakom poIoia i u zadrii estetski izgled.pretvrdom kreveru se kralje5nica isavija. velidini imasi ovisi tijelapojedinog spavada. da Jednaki kreveta moZe tip ne odgovarati svajer komu udobnost o gradi.Krcvet ttolexus je idealanza malestanove. Kada dZepi.miti. :ati prirodni ve6 i madraci a misi6i steiu. Podlogaie ugradenau drveni okvir. Andreas Kalweit. li vasdesto bole leda pogotovo je star iliglava promijenite krevet.

Obje su podloge dobile 2006. Ugradenaje i memoty-opcija tako da se odredeni podeieni poloiai noZe i zakliuEati.Tvftka Schlaraftia proizvela ie ioi iednu inovativnu podlogu koja dieluie u interakciji s madracem i nudi najviii komfor pri spavanju. Namleslajpo mjeri 73 . U podlogu modia ugndeni su brojni funkcionalni detalji kojipodupitu cijeli superosjetliivi madracier ima kontinuirano podeiavanie ivrstoCe. Posebnaje paZnja posveCena fleksibilnoi ramenoj zoni koja nudi savrienu potporu vratnoi kraljeEnici. godine nagradu red dot i uvritene su u najbolje proizvode iz kategorije krevetnog namjeStaja.

V. je uz ispravanleZajpotreban i medicinskiispravan jastuk nap|avljenod pritodnih matetijalatakoda daiepnvilan oslonacw atnoj k aljeinici.podlogaileZajnisu potpunojamstvo za zdrcv sanako uz to nematekvalitetnuDosteliinu od ptirodnih matetijala koji se ponaiaju u skladus zahtjevima. (.L t I l' \ I -\ Dobarkrevet. Naime. mnogoje teZeodabrati krevetnim No.ee1 7/1 . . jastuk o kojemu dobar aesto ovisiho'etelise uiutto probuditlodmorni ili s bolovina u watu.

Phi-ton 3D-madrac. najbolji izbor madraci koii se. Za dvostruki krevet niie dobar izbor madrac u jednom diielu. antistafieki. 'lamjestajpo mjer 75 .Krevelni sustav Dhi-tonkombinira eistu estetiku i visok ergonomski kon.for.Tajmateriial nudi uz to najbolju mikroklinu i visok higijenski standatd. Ciielimadrccje stabilanielastean pa pruZatijelu visokspavadikomfori krajnju udobnost. mogu indi vi duaIno p odeSavati. Kad se tiielo opusti na phi-tonovom 3D-madncu njegova se teZinapravilno rasporeduje i svaki dio tijela dobiva vrlo suptilnu potporu.iako su spojeni u istom okviru. Phi-tonov 3D-madnc na\avtien ie od tunkcionalnih 3D pletenih vlakanaod koiih je napravljen donji i gornii sloj koji su pak povezani miliiunima poliesterskih vlakana. jer svaki spavai treba komtor koii niemu naibolie Zatosu odgovara. Tuie i phi-tonov 3D-jastuk koji daje nuinu potporu vratnoj knlieinici.iastuk i presvlaka su antialergijski i potpunootpornina praginui grinie.

seoslanjaju uzglavlje a one propusla ida se lako odznoja. utorimai ljepilom.ne preostaje vam na drugodoli samogradnja. paru medusobno susi Kako iuzno2je nogama.u stanunosimo iivjeti. krevetse oblikujes nekolikoslojeva monta2nih elemenata. izradu u 76 Namjeitaj po mjeri . podnicu a i madrac moiemo takoderubrojiti u dijelovenepromjenjivog oblika.ili krevet malojsobici. a bodnice treba nepa daje madrac najva:niji od njega odekujemostopridvrstiti. trZiitu moiete na6i bai sveclijelove za originalnukonstrukcijukojane gotovonikakvostolarsko zahtijeva umijede. u na tockama naginjanja bez i ljuljanja plohe.ume6emokrevet u kutiju.zid koji stoji ukosou odnosu na ostalatri zida. su gotoveoblanjane Tu letve podnicei madraciraznih i daske. upotrebljivo i spremiite leiaj po pravilima napravljen osnovnim zdravog spavanja. cijele da sedvrsle bodnice. raju se potpuno nove mogu6nosli izrade. nadiindustrijski Joi proizvodkoji nudi i nekedodatne pogodnosti nestandardnu iirinu i visinu. sve Podnicu notijelu. podnica sama nije Stovise. Kakodvijekutije od iverala nudevrlo ivrstu osnovu.za kakav-takav kao dojam pretvaraprednost.Zatreba li. i povoljnaponudapiljenja namjerui solidnoporubljivanje iverala... pa velicina.. madrac kraju plodi na umjereno podatnoj prozradnoj kao Za takve ve6 kon.. podnicu nidenje Kako dovoljna.danas te6ko zamislili krevet ta dvaklju6na bez elemenata. je odrecleih funkcionalnh n otva.No. stovasje dotad sve smetalo ogra. Sre6om. t- podnice elastidno Cim odustanete klasidne konstrukcije kakvu nude tipske s od strukciji jasno pri6vr56enim pa krevet zamislite kombinaciju kao opruinim lamelama. suti dijelovi bi s Svi pa na setoostvarilo madrac smije ne lezati nakakvoj spojeni ni tipskim okovima. je da se prilagoduje da popusta pojedinim Naklasidnomkrevetu jasno. u klasidnom Kao krevelu treba odjednom se u pak pristojan Znamo zakloniti na danas uop6e izgleda krevet? bodnicama.Montailna slagalica put komad Svaki kadkupimo predmet namjeitaja. vamprostorija Ako imai nekeneuohicajene osobitosti.vamkrevet desetl zagosta.Umjesto sloZenog sastavljanja okovima.krevet moZete izraditipoputslagalice -jednostavnim postavljanjem krutih elemenata. u koji teiko 6etena6igotovproizvod odgovara zamiSljenim mjerama i je te2e namjeni. npr. ponekacl i s kojimmoramo jedima. Op6enito. elementa.

leZe tekstilnomoloda ne6e oroblem. kvalitetnooblogom. biti Namjeslajpo nrjei 77 . pa smo za nai krevet kupili ietiri letve. Prodaiu se u duljinama od 240 i 300 cm. lvetie na svim prerezanim krujevima trcba obrusiti brusnim papirom. zavareni spojevi podnose znadajniju a lakSe funkciju dasenanjmogu osim solidno Dviie daske za boinice opterecenja klasidnih od stolarskih sastava pridvrstiti bodnice. ljullanja klimanja svakoj ili sti od Skripanja. konstrukciji utorom Ona osigurava i zlda zida. na je U nasem krevetu najvazniji podnica neravntnt. dio s delidnim okvirom. Velike i masivne. Pailjivo vodena ubodna pila nvno 6e prerczati 6 centimetara. pouzdano madrac.umetanje nesudvije kutije oko li ni dodatnihpa ne treba nikkva plo6no napodu prekrivenom koje dodatna obrada. ietiri u svakomsastavu. s dvije Kakopodnica se:e od kreveta skratili smo i perom. pazedi da na Eeluod mekog drva ne nastanezaoblienje.po sastavljene samokontirmat-viicima. nosi Umjesto napravlje-ugradivati nogu nikakvo ili dodatno uznoije uzglavlje. nema su opasnodrvo precizna i izrada raznim s alatima.Debljina im iezakoieni. se ne6e koja deformirati niti Podnica naokviru lelava nema le2i od koji neku joj prosuiiti. dvrstoiu oblik do za konstrukcije treba na duliinu od 200 cm. Osnovni okvir izradenje od oblanianih letava presjeka 6x4cm.a naivaZnijeje da pili okomito na uzduZnuos letve.a rubovi su im poluotvorene visine 40 cm PokaZe se potrebnim. konstrukcije mnogo pa treba umije6a. tu ne 18mm.

pri urezivaniu Eelo letvetreba u malovi5e snage. drveniokvir. torbi ili prcdmeta koii nam riede trcbaju. za podnicu smo labrali konstrukcii odabral konstrukcu na defienomokviru.kako bi spois dva viika bio ivr56i.prenose ustranu i potiskuiu vaniski okvir. Viikeduliine85mmnajpriie smo uwnuli akuodv rtaiem.. Kutije. Kako nudio manie mogudih detormacija od drvenoga. Sloga smo sve vijke na kraiu zatednuli ru6nim odwtaEem tak. LUEVO: Kakoje sve bilo dobro izmiereno. smo i umetnuli srcdnjuletvuduliine 192cn i pri6gnulije viicina. Buiili smo ukoso. lako no Krozbuiotine Drclaze. kutije postavljeneuzazid pruZaju vrlo stabilan oslonac.poviiene lamelepodnice izravnavaju se pod optercCeniem.unatodelastiinimzglobovima. podloga i madrac s boEnicamaeine urednu cjelinu mada nijedan element nije s drugim spoien zauviiek. Kakoje sobicaza centimetar-dvaiira od 200cm. a konstrukciji ne treba drugih osigurania. Naime.a u Eupljini i miesta i ima za sprcmanje npt. je osnovni okvir Kad sastavljen mjercmod s vaniskom 120x200 u sredinu cm. Sastavbi se moglo oiaeati i ljepilom.a jednostavni detalii iasno nacrlani iprovjereni.da se glava utisnula dublje u meko drvo. Kruti stru2nji dio s tri iednake ploie (50x35cm) sastavljenekonfirmat-vijcima daje cijeloj kutiii potrebnustabilnost krutost. sile a se.. To i jest osnovnazamisao cijele konstrukciie obli kovati jed nostavan montazni krcvet koii se dio-po-dio lako unosiu malu sobicu. izbuiili smo svrdlom promjera 4 mm. Namjeslalpo mjeri ' je svesastavljeno bez train ih priEvri6e a.Prowte za dugaike vijke na _ uglovima osnovnog okviru . svakije dio bez problema siedao na svoie miesto. ij nj ielidni je okvil 7B .

Uokvir visok6 cm viicisu uvttanina4 cm od od doniegrubaboenice. Nanrjestajpo njei Popreeni presjekiednostavne konstrukciie s naslaganim tunkcionalnim elementima. Nakrajusmop Evrstili Kako ta daskanaprednioistrani pri keveta naiizloZenija siedeniu. Dotebi svesemoZe rastaviti nekoliko za minuta. U konsttukciji trajnih bez i spoieva liiepljenia drvenibi okvirpodnice mogaopopustiti za nekoliko milimetara. s desetakje vijaka na drveni okvir p ivricena i prcclnja bodnicakoja pikiva podnicu i osigurava madrac.. Hoizonlalne ploEe kutije postolja dulje su za 4 cm od iirine drvenog okvira.Pfi takvojizvedbine smijese pog ieiiti s duliinon viiakakakoim vrhovi ne bi Droviriliizabodnice oitetili zid... pri I tu smoviikeevrsto zategnuli rukom. GORE:UmetaniemslraZnje boanice izmealuletve osnovnog okvira i zida osigunva se plahtena udaljenom tijesnoumetanje madraca lakie natiskivanje i fuaju Rreveta. Leiaj je uzdignut poda. na donjustranudrvenog i ieliEnogokviramoaete nalijepiti neku meknu gumenuili sintetiiku btlvu koia6esp jeiiti medusobno klizanje naslaganih sloieva konstrukciie. iime smo smaniili opasnost izvaljivanja. vijkesno postavili malovi6e.s unutrainie stnne okvira.. lzmeatu drvenog okvirui strainieg je zida sobenaknadno umetnuta staZnjadrvena je bodnicadebljine18mm. Zbog vrlo krutog straZnjegdijela postolja na prednju stranicu kutije dieluiu samo vertikalne sile. ito s dvije bo. Poviienamontaina konstukcijanudi v o ugodnospavanje. demusu glaveporavnane povriinom s letve. podnice i madracaTamjerc od 124cm osigunva prcstor za bodnice od punog drua koje time dobivaju nuZni oslonac. Na ktaiu. pritisnutiboenice.po podnica To6no osnovnonokvirunaliieZe velidine 120x200 naDravliena ieliinod cm od okvirai ustojenih drveiih oiruga u sintetii6im zglobovima. od a otvorcno postolie slobodno prozniuje se Po sasvih strana. uvftanjem nekoliko vijaka duliine 55 mm.Postavliena naknadno kko pritiiesnom umetaniu dtvenog okvha bi bilo ne dodalnih Droblema. Kako bi dobilitakvu prednju ruvninu hotizonlalne ploie postolja inaju dulju mjeru od 124cm.Prcdnja ploha te boinice poravnava se s prednjom ploEon kutiie postolja. 79 . Zeliteli se osigutati odpovremenog poruvnavanja nezav isnihdijelova.nice i okvirom od 120cm taman dostaieza potavnavanje. i je predniubo6nicu. Daskaie prievrSdena naknadno.

ne koju ne a ielimoje se rijesili. i ostale deka dodatne podosta To opreme. stvari skriveno ispod bradnog Cjelinu zaokru2uje toaletni s ogledalom. Sveje napravljeno iverala dvijebole od u . I NASLONZA JASTUKE ELEMENT 1 97/164/50cm U unutrainiostipostolia kriiu se dva ormariCavelidine 97x164x50 cm. A najbrii nadinje svakakoizrada konstrukcije iverala od debljine 18ili 19mm. je izradanamjeitajapo mjeil. Prostor ispod lezaja obi6no je dostupan akopodignete podlogu tek cijelu s madracem. Po 2elii u kutiiu se mogu umetnutii ladice. Kadse otkrijeda ormari. Od njih su vidljiva samo kliznavratana boinim strunicama postolia i jedna boenica ispod uznoZja Po srcdini omari6a su ptegtade koie podupiru pokrcvnu ploiu. plavapbea poveVelika zuje cijelukonstrukciju. su predmeti zauzimaju koji prostora svakom pa gurati u stanu. a na nlu se pncvrsculu i prcktiine viseie kutiie koje zamjeniuiu klasi6ni nocntormanc. a elementedijele u eefiri spremista volumena 79x93x31cm. ih je Steta gdjeionako u ormare nema mjesta svuonu za garderobu vecgodinama nosimo. ganje pokrivada. je problem masa podiznog U prvom slucaju jer dijela teskupodlogu madracem s i krevetninom nijeiakopodignuti. i je konstrukcija uredna ivrsta.to neznaii daprostorispod krevetatrebaprepustitipaucima. osobito:enama. Leiai na ortnali6u je za Prostor ispod kreveta najpraktidniji odlajastuka. fronte ora mara itoaletnog napravljeneod gotovih stola su postforming-elemenata u kombinaciji dvaju tih desena.a i i odrZav je jednostav anje nije. je Skarnim koja mehanizmom pridvr56ena zapostoljesupodle2aj ili smjeStene ladice. smisliti dodatni jedini naeinda se to postigne Dakako. treba ormare i prostorzaposteliinu.pastelnozelenoj i u uzorku bukve. dodatno a za i spremiste posteljinu je ostale kreveta. stol usputna kreacija ostataka od materijala. Namjeatajpo mjeri 80 .Iakomaterijaldjeluje pomalo hladno tvrdozakrcvet.u spava6oj prostora sobinenudedovoljno za spremanje svegaSfobi se tu moralo povedati smjestiti. garderobni prote2u poTako novi se ormari od dadostropa.LeZaj na spremi5tu Imate prostranu li spavaonicu i dovoljnomjestaza ormare. ELEMENT2 97x164x50 cm Pbee iza uzglavlja odvajaiu spavaeaod (hladnog)zida te stvaGiu osjeaai za'li6enostii udobnosti.

kojihsvakiima Io od po dvijekutije posteljinu kliznim za s vratima na plastidnim vodilicama. pod koji je Krevet projektiran madrac za 160/190 pa cm. zahtijevaju Ladice moZda su ali ravan podi mnogo prostora nesmetano za izvladenje. no prislup. Mi smoprimijenili rjesenje ormarice trece s kliznim vratima susmjesteni madrac. Kutovi naglaseni su fiksnim dijelovima pasteino-zelenog od iverala. se vrata ta otvaraju samodo 50 postopovrsine otvora. Doduse. ljenje od dvavrloslidna elementa dimenzija 164x97 cm. su muvanjske dimenzije 164/194 Napravcm. po Namjestaj mjei 81 .q s : a BOdNA MASKA 98x7 cm praKidnije.Ormari6i visinakreveta olakSava su pa spojeni metalnim vijcima cjelinu su ujedno u podloga istabilna madracu. Zaptavo su ormari6i.

za Kutovi obloge izrezani bi svebilomanje su da uglasto. uz imaunulrasnje dimenzije 79x93x3'1 takoda pri6vr56enijednostavni ormari6i. Zbog lak5eg imaju funkciju. Previsoki potpuno prekrio krevet basnajprakti6niji.ponajprije takoda djeluju masivne kao noge. pripazite u tomune tora. iditanju. kono6ni cm.jima no6ne sepodkrevetom ukupno dobiva cijeli su svjetiljke. P-rnom pregrade u elemenlima osigunvaju dobar srednji oslonac. bo6ne Na Svaki detiri od sanduka sjedenju stranice. se na dekorativnu ali je jastuci naslon leda pristupa postolje pri krevetu visine cmuvudeno njihmogu kao za 5 uspraviti ispod boanih stranica. nije slobodnidio zida. kao ormar Takvo pa rje5enje zahtijeva konstrukciju je sastavljen Sest vi5u od elemenata. skladisni lpak. to imai praktidne na no pove6ava prednostiboljem mogu i visi. da Ormar Sirok i visok245 takodaje 220 cm. Za plode ovuoblogu pridvr56ene manje su dvije koje Na ovo solidno postolie moZetepostaviti i dva odvojena madnca s posebnim l€tvieaslim podlogama tako da svaki spavae ina odioieni leZaj(npr: lattoflex). Zboglak5eg je gornja ploha po madraca ovdje 10cmvisa transporta petikatiunosenja stan visini oko na u negoli standardnih kod kreveta. dobro storni metar korisnog Sto dodeu Ormar na kat pogled svakoj sobi.. Dakako. su na gotovo pro. 82 Namjeslajpo mjeri . je je Na uzglavlje postavljena zidnaobloga Lijevidio Sirine cm sastavljen od dva 80 pridvr56enapostolje za vijcima drvo. i Po potrebi.. sat. knjige. dasbpis. masku.a ve6a prosbiti visina dodatno u iskoristenju unutrasnjeg je prostor. prostora. pretjerate.. takvu dodatnu opremu za kvaliteniie spavanie mozetepo obodu prikriti izvedbom viiih kutnih elemenatai 5ir6m boinon naskoi. lako prvi na izgleda trodijelni.. ormari6i je podijeljen dvadijela.

Desni jednake dio.je korpusa korisne visine cm koji namijen116 jenza spremanje garderobe koSulja i slidne na je vjesalicama. To 6e vam uvelike olakaati I E F U unutrainjostiormarc seiak 6estelemenata kriie pottiielienihtri skupine. torbe itd. hlade ikapute. skueenom ali . je lako lijevodesno ormara i krilo sastavljeno od pokrivaju kordvaelementa. Gornji imapolice slaganje dio za je robe. kao Sirine i lijevi. kao kaoe. glomazne izgledaju pa kutije elegantnije. Svisuelementi sastavljeni spojnim vijcima za . je postavljenistaknuti Navrhormara vijenac od prerezane uzduZno postforming-plo6e su u koji ugradene halogene svjetiljke. visinom vrata oba pusa. izmedu vrha omara i stropa. je Zato gornji poli' element manjis ugradenom i je com. olakiava verlikalno u To sastavlianje u prostoru i preselienie.sto (konfirmatima) imosigurava namjestaj stabilnost i dvrsto6u. U gornji katni element ugradena praktidna liJt-vjeSalica se obje5ena gardkojom eroba spuSta dohvatljivu na visinu.Sto dovolj158 nozahaljine. ve6i ima je donji korpus korisne visine cm. Srednji ormara Sirok cmi takoder dio 60 je dvodijelni. donji a detiri ladice kojih svaka od druge pa dubine su praktidne spreftanje za razne robe kojase ne moZe lakoslagati 5tosu SeSiri.

kupnju Za tiple krevela u )e ploda betoniranje.Danas tu jednostavnu konstrukciju moZete naruiiti i prekointerneta. o plo6ama guste nakon Plode dvrstim strukture. ne Tvrdimaterijal uslojene bukovine.proporcije se koje vidiljivog okviraod2:3(160x240 cm) do3:4(180x240 cm)..spuStena a u vertikalni polo:aj prostor postavljanje za otvara ojastudenih nastona. popredne Dvije kutije krajevima na okvira imaju preklopnu gornjuplodukojau horizontalnom poloZaju preuzima uloguno6nog ormari6a i police knjige za ilitelefon. rubove debljine mm napravljene od 21 su krojenja trebaporubljivati.na kelnskom saimunamjeitaja.. je odmah za dime odredena kitu je nesumnjivo to najjednostavnije s rjesenje je je ploha. je dijelovi i produljen Osnovni okvira sastavljeni vijcima Kako krevel obakraja su na dodaciljepilom. i noge kojekrevel obradenog koji oprati perilici u poda.ninjegove inadice gube ne skladne primjenjuju duga6kivijci uvrieteu usade. uzdiZu iznad vodom temperature 30"C. smole.najmanieste deset proveliu nekakvom krevetu. no proporcije. iu dokolade. posao Za s krcvetima neuobiiajenametoda.prisklapanju osnovnih a tih elemenatamaod20cm. Uzikreveli Sirine cmi 100cm mogu po90 se jedan drugi. iboja svihvidljivih Kako rijed vrlo kojim najmanje problema. Pravireceptza samogradnju..Krevet-kutiia za noc idan lmateli 30godina. godina Ne bisteIi u sljededih 20 leiali na neEem originalnijem? Time zapoiinje opismaude-kreveta koji je prvi putprikaan 2005. preuzimaju ulogu naslona. 50 B4 Namje6tajpo mjeri . Ktevel maude izraden uslojenih od oplatnih ne6elidne s navojem.. vidljive rubove za5ti6uje a premaz ivrste umjetne olaksava ugradnju a rasponi lako impregnacijski okova. je U izvornoj verziji togje materijala od izradena Presvlaka i madraca izradena od posebno podloga pa letvidasta pamuka mozete madraca.brzosastavljanje skladne i jednostavna isporukapretvorili su maude-krevet traieni komad u namjeitajakoji izvrsnofunkcionirau spava6oj i u dnevnom sobi boravku. veliki lazurni od ponekad boji nose sDavaee. idvrstidetverokutni U komplet ukljudeni su jasluci sejednostavno zataknu gornjem na koji pa ili donjem krajukreveta. demu pri na nastaje kaud staviti sa siedalom visine cm. godine.

vrijeme nam U je poput takav osnovnu cijenu. Sveod 6egase proizvode tipskimodeli ovi jedno. razumijevanju i dobrom isporuke i ponude dodatne opreme. sustava.ideja . Kako izboru. podlogu madrac a za treba togasti:e postom madka vre6i. konstrukcija upravo svoje zbog zaokruzenosti.a vjestopredstavljanje je jednim potezom glede proizvoda isve probleme mogu6u sumnju u rijesila odmah iskljudilo pro5irivanja ponude.. lpak..samogradnju. Pto66namijenjene izadi betonsnh oplata kreveta Svestotrebaza izradu stizena ku6nu adresu dvijekompaktne po25 kgkojese u kutije lakounose lifti krozsvavrata. dobn svojstva tog Evrstogmaterijala odlianoodgovaraiu i elegantnojkonstrukcij velikogkreveta. je Time dizajnervlasnik moieujedno iskoristiti jednostavna ikao i tvrtke lvlichael Mettler dizajnu jedno. pritom je :elji podlogu madraca. u po potakoder nabaviti vlastitom naiSaonaodli6an i tr2iSta. A nadin odaziv jeftina.odavno dostupno trzistu moiemo je pa re6i Posebnost maude-Wevela samo nije u na zasnovana na stavnosti oblikasastavljanja u cijelom i ve6 konstrukcija susta. Sastavljeniokvh s izvornom podlogom od usloienih letvica. osnovni sastavlja uglovima okvir na ekscentrianim jednim proizvoda poluokretom glave.Za sastavljanje u gotovo konstrukcijetreba ne nikakav jerse alat.da se ta dopadljiva problema vunarudzbe. promjena takav naknadnih i izbor. stavne potpuno spolnicama. Takoje lvrtka novojulozi. vidljive kupnje razumljivog jastuci jasne kad toliko Madrac inaslonski nisuukljudeni uzasvima u uvjete. madrac bojujastuka.Tu sedostupan gradevinski materijal nasao potpuno u iboja s razlogom prepustene su kupcu ih iprovjeren koji novog ukljuduje dodatnu u narudibu. dobroj zamisli. mozete naru6iti iisporuku kompletnognudi najbrZi doprakti6nog krevetnog no biratepovlastiloj Krevela.nailesu novu na Wimienu neoEekivanom mjestu.kostaju cijene kvalitete. ostvario kompletan funkcionalni sustav za NamjeSlajpomjeri 85 . Cijelapridao maude-krevelu i zanimljiva Bezbrojne kombinacije materijala. i isporuka odabranih lih dodataSirini cm u rasponu tisu6u tisu6u itristo mnogima od do eura. konslrukcija baS nudi kombiniranja osnovna nije Ovisno nuda o dodatne opreme slobodu krevetaod 144cmdo'184 . nadmudrivanja s neodludnim kupcem. ka istodobnomaud+konstrukcijom s put multifunkcionalnog DoduSe.

Dva kutiiasta oblika na kraievima kreveta nisu nastalasfueajno.Ti eteme'nti ukruCuiu ciielu pravokutnost ivrstoCu kanstrukcijui osiguravaiu i okvirau kojise postavlialetviiastapodlogai ulaie madrcc. Toie dobar primier promiSlienog dizaina u kojemuvidljivafunkciiasprctnoprikrivapravu namienuoblika. ' 2A0 20

-

Jednostavno uzglavlie uznoZie i nudipruktiinu prilagodbu. Kadse gornjaploia postaviu horizontalu, na niu moZetepostaviti svietiliku za iitanje, iaiu ili ialicu, a u otvor na donjem kraiu aasopise novine.Preklopilise ta pbea u vertikalni i poloiaj, otvaraju se dva Zlijeba u Roiese mogu utaknutinasloni.Dakako, mozeteih pretvoriti iu atvorcno spremiitesvegai svaiega.., 240cm >

I
o

w

J

v
7-\

t

Ponuda dvostrukog kreveta za dvoje obuhvaCat osnovnekonstrukcijes tri iirine od 144cm, 164cm i 184cm. Duljinesu u sva trisluiaja nepromijenjene - 200 cm za madrac i 240 cm za ukupnu duliinu konstrukciie. Timeie zaokruien sustav ponude za prodaju islanjekrevetapoitom, u tipskim kataloSku paketima, Komforne miere obuhvaCajudovoljan broj kupacaza iednostavnu se isku iztadu, bez gubljenia prema posebnim vremena brojneinaeice za zahtjevima. Osim toga, za te dimenzije nije teiko pronaCimadrac.

Kad konstrukciju namjeitaja moiete unaprijed temeliito upoznati do svih mjen, detalja i posebnosti dizajna obavlienoje pola posla. Jer, pokazivaniem svih dijelova i miera ponudenog krcveta na intemetu olakiava se usporedba s ptostorcm u sobi,lakose razumijenaeinsastavliania svidiielovi kojiCe sticiu i stan. Kad o osnovnoi konstrukciii saznate sve 6to vam treba, niie teiko prona6i Ietviiastu podlogu ili naipogodniii madrac. NaprimieL iz ovih je cfieZajasno vidliivo da ispod kreveta ima i dovoljno slobodnog prostora za ptoztaiivanie...

GOBE:MadrccpoloZen na pomalo krute letvice koie moZetedobiti istodobno s okvirom kreveta ima debljinu od 16do 20 cm, DOLJE:Madracna p lagodljivoi i savitljivoj letvidastoj podlozi mora biti nalo deblii - od 18do 23 cm.

Namjestajpo mjer

UZimodelimaude-kreveta 'ifine 90 ili 100cm nude pogodnost. i jednudodalnu Poslavite krevet-nali krevel,dobitcetekaui visinepedesetak centimetara, prihvatljivoi a siedenje. ito ie sasvim Takvikeveti mogudobroposluZitiu sobiza goste, u vikendiciili u apartmanu iznajmljivanie... za jedanna drugizauzimaiu Postavljeni upolamanje povriinenapodu,ito je prikladno zadjeejesobe. i Navisoke rubovemoZe DrckodanaDoslaviti i se panel-ptoia koiakrevetpr;tvara u igraiiite. Oiito je dajednostavna konstrukcija iasnodeliniranim s pofieei na volumenom, istaka, nogui zaobljenia, bez dodalne interve ncije-,.

presvlake Tribojepamuene

PODLOGEMADRACI I Danainji kreveti noruiu biti i udobni i higijenski, pa su podloga i madrac naivazniji dio konstrukcije. Podloga na Eeliinom ili drvenom okviru morc biti istodobno i ivrsta i prilagodljiva, a madrac se ne smije nekontrolirano deformirati Dod terctom tijela. Stogaletvieasb podloge i madraci s dZepidastimjezgruma koj i se todkastopfilagoituiu tijelu danasspadaju u nuZnu opremu kvalitetnog leZaia.Odabnnu kombinaciju treba samo umetnuti u kevetni okvit---

Namje5t4 po mjefi

87

Oslonci po Zelji
Kaucbezboinih stranicaponekad djelujenedovrieno, sjedenje a bez osloncazarukene ngdipotpuni komfor,pogotovoala u blizini nema ormariaani stoli6a.Taj nedostatak jestitiprivremenim moiete nadom ili trajnimprikljuienjemboinih polica.

GORELIJEVO: I Kad polica neoptere6ena sto.ji taui, za . uz nlrnovosu povezrvanle sasvim dovoljnekuke prckoruba nataknute okvin. Duljinu horizontalnog krakakuketeba prilagoditidebljini boenestranice postolia kauia.

Trosjedi naslona ruke pravilu jeftiniji bez za u su inaslon leda za od onihkojiuz udobno sjedalo za Ve6ina trosjeda nudeudoban oslonac ruke. imaizvladivu konstrukciju dvostrukog leZajadoi profila kojiseudvr56uje na datni okvir ielidnih od sklopivi mehanizam s pomoinim oprugama. Ponekad donja kutija iznutra ojadana dr1e gredicama kojima po6iva podloga venim na jednoslrukog No, na obidnog, leiaja. bezobzira unutra5nju konstrukcrju,trosjedi naslona svi bez komfor. Prisjedenju ruke vam zaruke nude manji podivaju krilu, knjigu da6u ili mo2ete u a odloZiti

U konstrukciji jednoslavne police najvaaniie ie uskladiti visinu hofizontalne prcgtades gornieg visinom rubaokvira kauea. Kakose tu mogupoiaviti i maloveca naprezanla, policu teba izaditi ito ivride i kru6e, a lako treba priivrstiti i Eeliine kop6eNoZice trosiedaostaju nedirnute.

P

'6

BB

po Namieslaj mieri

plosnatog stitedva-tri savijena komada delika Trosjedu oslonaca bez je dobit kuke odozgo gornji 6ete koje zahva6aju rub zarukeuglavnom namijeniena uloga postolja. zakvadenu policu mo:ete Tako ne od- kuia i leZaia. gurnuti jastukom nogama,zasmetavam Kadje u dnAvnom ni ni a li bojednostavno otkvadite. tajtvrdidodatak, ga ravku,nedostatak bo'nije No,trosjed kau6 kut;jastim postoljem ili s moZe- nih oslonaca samo ved povezati ovim te trajno s drvenim naslonima nau'trb udobnosti, za dieluiepomalokusato. policama ruke takoda dodalnim ugradite dvrsta S policama obakraja na (barem mnogo ledaod panelplodeiverala ili 19-22 mm trosjedizgleda dobrimizborcm debljine). plodu Tu treba ulijepiti unutar stranica, bolie,as uzotkom ili ivenla a obodni mo:ete spoj idodatno ojadati 6elidnim baican m konstrukcije ie
KUIntCtma,

Na odgovarajuioj u ledima visini ormari6a mentimoguuskladitii s iu kracim postolja stranicama izbuSile ilitriru- ostalimnamjeitajem. dvije pomodni samo obliznjr na stoli6. volite Ako ditati petakoda vijcizahvate konstrukcijsko ojadanje je- unutar ili gledati televiziju le2e6i, treba vambarem (drvena kauda gredica deli6ni profil). ili danjastuk kojistalno preko jade bjeZi ruba pa nije Kroz rupe utaknite vijke-(O mm) mati13 s uputno zadrijemati. nema ni Kad bodnih plo6ice. stranica comidvijepodloine Zelite pouzdanije li jastuci rubu slobodni na nemaju oslonac. Prislo- rjesenje, objestrane s perforiranu Trosjed s rcsklopivim rupapostavite nite neki li ormarid policu, seme5koljite delidnu ili dok na traku. Takvo rje5enje omogu6uje ispod Eelidnimuloikom ima i da lezaju odgurat ih ustranu, jastuk opet trosjedakauda 6ele a 6e ili uklonite noZice. prije No, takvog poseban sustav noiica, prilagoditi zavr5iti podu. na provjerite zahvata svakako dvrsto6u okvira. Nai- eemu teba spoj s dodatnim policaZatovam kaotrajnije predlaiemome,okvir rjesenle trosjeda najde56e izraduje iverice ma koii treba osigurati se od police srednja izradu kojoj pregradapresvudene horizontalna paje dekor-tkaninom, najbolje oja- debljin vijkon (A10-13 mm) maticom i iirokim gornji malo nadvisuje rubkutije postolja. catisveunutra5nje kutove umetanjem deli6nih podloZnimplodicama. plodu-policu Akona tu pridvr- kutnika koje odozdo vijcima u uvrnete zaivericu. vijke

odpunogdruatiseele.

Ako boEnepolice moraiu ponijeti teret cijelog trosjeda, nuino je osigurati njihovu nosivost i krutost, pa puna polica treba leata iztaditi ot! iwste panel-pbee ifi debljeg iveHla. Vijci se steZu kroz drveni ili iefieni okvh kauEa. Pritom ispod glave vijk i matice treba obvezno podloZiti iiroke ieliEne ploEice. U ovoj variianti trosjed ostaje bez svojih nogu na okviru,

Namjestajpo mjeri

B9

umjesto odekivane kuhinje . Tadabiste joj sigurnonamijenilibolju. Kakoje upravokuhinjaprostor s nekolikoobveznih elemenata standardne veliiine. tu maglovitu treba samosvojposao mareci ne Zato sliku druge.najprije razbistritj. To je oZivjeti prilagodio investitorizvodad a svojem interesu. pli nskih. Vaia dnevna kilometraZaovisi o tri kljuine toike: 1.udobnijim smijemo koje ni barem ne LUEVOI DESNO: Tti naiieiea oblika kuhinieElementemoiele nanizati duZiednog zida. na su Stednjak isudoper pa nepopravljive. uzdanasnji :ivotni tempo tesko davnu rijetko 6etebitizadovoljni. postaviti ih u obliku slova L ili pak oblikovati dva paalelna niza. kad lako potrebama mozete posti6i proslor vlastitim ne optimum. priprilagodbi romantiku.vodovodn ih i odvodnihinstalacija. dusobnoj koordinaciji iskladnoj suradnji svim Nakon u minimalizacije u Sezdesetima. je kad segmenlima.sjevernu stranukude. radnipult i sudoper plohaa 3.Pravilno planiranie Vaiabududakuhinjaponajprijeovisi o prostotu koji ioj je namijenjen.danasnjoj kuhinji zahvaljuju6i opremi novoj se mozete dobiti iznudeni tek komoromis. pri preuredenju i pri Nazalost. use' ponovno Kad nastoji karakter obiteljskog dati okuplja' jer projektant. tuje i najviie problemas kretanjem ihoravkomIjudi. slijede kraju. jeilogidno.pritom unap ied nzmislite o navikama i ptuodnom odviianju poslova. No. U nastojanju neprikladan da udinimo podle6i trgovadkoj poizbjegnite novepogre5ke su podjed. NaZalost. zidari.odredilinajboljipoloZaj prozorai promiiljeno ucrtalirazvod elektriinih. mada konadan uspjeh o njihovoj ovisi me. nije vra6ena liteu stankojije zamislio ali joj intima. instalateri i stolari najde56e nako mogude temeljitom kao jedniza manjim gledaju preinakama.Tose najbolnijeodraiava prostorijai mjerama u mecluodnosima namieitajakojim ih opremamo. Stedniaki odlaganje Namjestajpo mje 'p . prepravio nja. Bilo idealnoda steprije gradnjekude bi moglinacrtatikuhinjskiprostor kakav bi vamnajboljeodgovarao. radovi ne Kakostolarski uglavnom prevladalo uvjerenje kuhinji trebaprevida gredke prethodnika obi6no 5e opreme malihladnjak. hladniaks namtrntcama 2. u je sve to malokadmogu6e stvarnosti pa kucai prostorijeu njoj najiei6e nemajunikakvevezes onimakoji 6eu njima2ivjeti.

kupujte Ne kuhinju vasmami Radna kuhinia koja je iz izloga. pa rijetko6ete na6i dijelova stana odvojena vratima onajtko komplet potpuno koji zadovoljava potrebe kuha vase nema nikakav kontakt ostalim s dlanovima je je i navike. blagovaonicom i prostrana kuhinja boravkom. Prvavarijanta namijenjena onimakojima jela.pazedi da u njoj glavnu ulogu saeuva prostor i lakoca kretanja. stoakoje trebaprosiriti? Koliko dodatnog Takva vam kuhinja moraimati Stoomogu6uje sve prostora u novoj jednostavnu jela treba kuhinji? pripremu . mogu i zatrpati. glavno dolazi. trcba dosta rcdnih ploha koje se. barem 6etvorna metraradne Kad dva i nevidljiva sveto zbrojite. se nevidbiti za Tako ljiva kuhinjska komora funkcionalno Siri u ipak gdje za dnevni najdesie boravak stol blagovanje zavr5i. Dovoljno izmjeriti pojma se volumen stvari obitelji. lako vam se mozeposre6iti mjerama kuhinja pripremu Odostalih da treba za samo je odgovara vasemprostoru. otkrivate izolirana da kuhinja treba mnogo prostora vi6e nego ste sto planirali. svih Zatvoren u samicunema i sto u staroj kuhinji usporediti ito s ponudenim. kuhinja privremeno s odlaganje svega ste donijeli konbinaciii kuhinje i sto s blagovaoni ce.. s takva konstrukciia pridriavanje Strogo takvog koncepta zahtijeva najiei4e nema nikakve da vamsvebudenadohvat ruke. pa i radioniEkog. i praktidnu najprije prostora Kutna kluDa. NaZalosl. tek jelo Pripremljeno treba iznijeti prostrt pa na stol. velikog tiiela i udobno56u. zatrajno namirnica spremanje i posuda. mora i mjesta blagovanje.zateba li. pritom Kako biste mogli raditi.u toj brzu. od pe6nice hladnjaka i zamzivata mikrovalne do i mtKsera.! ! GOBEI LIJEVO:Kuhinia ne mora izgledati kao u prospektu sezonskeponude superma*eta. i treba vamjos povr5ine. znadi.a da pfitom ostane dovolino slobodne powiine za iurno odlaganjepregrijane posude-.. stol i stolci Stoga odvojite bitnood nebitnoga izdvojenoj i radionici morabitidovoljno nngiya-su iedino promislite dobro kakvu kuhinju trebate. i za ryesenleptosrcra u ali imate mogu6nosti: tri radna kuhinja.pa u kuhinju vezes mjeramaljudskog valja utrpati suvremene hrpu tehnike. MoZete oblikovali kombinaciiom raznih komada ie namjeitaia.. trZnice. dogada vanjskome A u svijetu. Takoder. Ugrubo.. No. gotovu nudi. nuZnih To od dvadesetak detvornih Namieitaj po mjeri 91 .

ni kod malihhladnjaka ne smiiete zaboraviti zonu naiugodniieg dohvata. 6elom dodiruje je barem 50X190 cemu pribrojiti slobodan prolaz valja ineki Sirine barem promjerom od 50 cm. da razdvajanje funkcija zahtijeva ipak velik striktno prostor. je vrlovazna To planiranju ne zanikako inigdje smijete dobrom boraviti. Kuhinia s blagovaonicon pruZa Tavarijanta najve6e mogu6nosti.nozatotreba odvojitimalo je ne vaZnije da se uz prostrt moieprolaziti stol je dobro ometaju6i kojijeduzaSto presudno one planiranje mjerenje. je postaviti Ako iza sudopera na kojiZeli@ zid gomjeploheradnog omari6.odvojenu u manji s stolca kao ugradili sklopivi stoli6 dva-tri pomo6no rje5enje brzizajutrak lete6i za ili ruiak lakose danas uglavnom ugnduju visoki hladnjaci kojih od najie 6Ce upotreblj avate stediinjidio. i pa u tai prcstortrcba jezgrc ugrcditi izvlaEive na vodilicama.trebavamveei ukupnivolumen jer elemenata predmete tadamoZete rasporediti na dohvatlj ii a n iesta. Nai ca. Malihladnj postavite ak na Doseban niski za element riietko upotrebljavane stva . Pri stajanju radnuplohumnogomanje uz 6etese umaratiakoie postolje uvuEeno cm. tijelo kompromis ide mjere odreduje ljudsko svaki i prakti6nosti. kad izmedu dnevnih obveza.a ieslo sesmlesta zapripremu ispredprozon. JeLbitnoje daotvorene prostore i zatvorene u koje iesto poseZete rukommoZete doseCi bezsagibanja ili Wdizaniana prste.jer ostavlia 10 slobodanprostorza stopalo.Okrugli s minimalnim stol tlocrlod 120cm zahtijeva sebeslobodan oko sve najmanje 250X250 Kakou interijeru cm. iustati. biste iza kako predmete. Stoudiniti pripremate rodendansko ilinaBadnjak? slavlje lakovamse u podetku 6inilo nijetako.2cm Unatoinazivu. DoduSe. najmanji razmak izmedu gorni€ plohe sudopen I d0nJeg 10. to ondavi5enisuuvjeti normalnog a kuhinju moiete stanovanja. Zelite svenadohvat li ruke. izravno nauStrb udobnosti prostoriji.pola blagomelara dnevnog boravka 6eoduzeti vaonica. udaraju6i ne u okolne sjesti od toliko da Priustajanju stolac odmide stola se iprednjeg stolca ruba mozele izmedu stola ruba mjera kojupri uspravno stajati. izmedu radnog i ipregradnih oznaditi niskom blagovaonskog mo2ete dijela Namje6tajpomjeri 92 . Ali. smijete Ne zaboraviti itodno treba osigurati barem cm 120 da svakom stolcu nakomada od sredine dozidailido nekog stola mogli komotno mjestaja naslona. niie dana'nii sudoper namijenien iskliuiivopranjuposuitave6 dio Hdnog ptostorc ie jela. vrata bez lakoje ovdje u jednoj sve granicu zidova.pripazite izmectu da pultai doniegrubaoma Cabuderczmak barem od ie zdesetak centimetar a. tlocrtza stolkojijednim Minimalan slobodni zid 1 cm. iv Niske dubokeDolice i donjihelemenata zamarcju netvitaju.tu se U uklaoa i sklopivi s nekoliko ve6 stol stolashemu i ve6iprostor.

niski Prostrana kuhinia s boraukon komad namje5taja posluZiti simbolidna moZe kao prema prostoru kuhanje. vrijeme pa U novije takav prostor 6e5iepo..barem vidokrugu vamzasebno urediti u koji prizemlje. kojesupretvorenekosnice i u malih neprakti6nihditeljimakreativcima. tuje optimalan I postaje Velika kuhinja komunikacijsko doseoom srediSte sveodrcateno ruke. tifunkcionalni iivot trebaod 30 do 60 dnevni : Zvudi mnogo. posao na radnol pa razlika podnoj samo u oblozi. velikuprostoriju primijetit da kudu treba Kadboljerazmislite. na gdje sobidaka.prirodnopoloienog pokuSajte prilagoditi potpuno razmi5ljanje drukdi. tlocrte velikoserijske stambene izgrad. seslobod.i naiiednostavniiim -. prostoriji Zelite gdje organizirati mul.sto njei iz blagovanice olaksava aktivnosti planirajte sve svakidio velikeprostorijeodredite i pro$oru."' Naim6. tlocrte prosjednom u stanus odvofi odvojene kuhinjomblagovaonicom.. koja drukdijoma dojmljivu velidinu zahvaliti treba micanju zidova podnom pogledusvim oblogom i rasvjetom. i otkrivate je da E jenom pregradom kuhinjskih jedinstveni poviSenimraskosni od elemenata.. posude cete ipriborzajelo dohvaliti kuhi.zaveliku i s takva vazu svjetiljku. uobidajenih dimenzijas prizemljem.bezli6nost.iedinstven u kojemu vratima kuhinja prostor blagovanje prostor su ili za i druZenje.Da bisteizbjegli lako iiz vizualn! kaos. ili skloni najieftiniiin nacija vasnajbolje za rlesenje. je kombi. pojedine namanlem mu namjenu. dijelovima parketa prostor. nekakav kojije deset-dvadeset zid centimetara Stilove moZete leZerno mije5ati.mozete potkrovljem pruza atraktivni. ienta dobra po Namje6taj mjeri 93 . je svevidljivo.92 cm 107cm prostor povrsine.razliditih Ovauredivadka koncepcijazablagovanle u oti6i takodaleko je nje.ie akoje tost. pojedini a elementi po blagovaonice ipakizraditi mjeri.ozbiljan odvajaju lukovi niske i ili stupovi.paZljivo is. treba mogu imati nekoliko i funkcija. i slobodnom u smjerovima. ne smijete ali preblizu parnjaku.. police komode rPsenlma.. kadzbrojite no nepraktidno $ m'?. srediSnje mjesto okupljanje za za mozebitii ormar spremanje obitelji... Ninamjestaj strogo nije Tu definiran. ste navikli skudenost Ako na istalnirat odrealuierukei izmeitu ispruZene dlana prostora nekoliko s manjkom od centimetara.nijemijesa se i sve sobni kuhinjski. za lakosu mnogi dru:enje gostimaprijateljima. pripazite bojei i lpak. koji na Tako mnogi naproslo znaju ne oblikovati.. se .napodlogudimese izbiegava svakidodatn i iimzahtievima. F policom visisa stropa. zida.pa kritiinu zoiu je cijelog stana treba opremiti odgovarajuei i na razlika nadin.istodobno Stolzaeetuerc wlo Akokuhinju dozivljavate ku6no kao ognjiSte.za zamiSljena Ovako kuhinja omogu6uje veliku funkcije mogu preklapati kojih i desetak cenpri krealivnu slobodu organizaciji iuredenju timetarastouvelike i olak5ava namjestaja izbor prostora.. odvojene nusprostorije. katom Pritom i treba vizualnu svakomu osigurati cjelovi. tek a dnevni boravak Tuje bitanelement i atraktivno uredenog ambikuhinja ostaju otvorena cjelina funkcionalno koju rasvieta. 6ete rasdlaniti lunkcionalno na razlidite Drostore. Sankom. zaiedniiki radne posuda i odlaganie zon€ pnnie za iz stvari hladnialc jela pregrade pak Priprema je . vasu svakoj zamisli ograni6ujedekorativne elemente. jasno s odvojenimplohi trebaosigurati npr. Kakonemazidova. Naprimjer.izmedu probUmjesto blagovaonice i kuhinje U praksi pokazalo je ovdjenajve6i se da postaviti moZete iotvoreniprozradni regals Iem prostranosl..o neznact i prostora javljuje obiteljskim granicu u ku6ama su godinama lakopremo56uju koje izmedu namjenskidas uredeniem treba imitirale prostora. poda Sirina ivelikivolumen koji elementima se otvaraju objestrane. i keramike.Ta lo5apraksa upropastila mnoge ku6e nudigotovo neogranidene mogu6nosti samogra. pa svojem susjednom zanemariti vizualni sklad. napor. volumen neznatno tek ve6i. postolje klasidnoiveEiii. elemente kuhinju no koji odvajaju Tu od dekoracije. pregrada za a u je posuda.

osnovne stol izmjere zidovapoda itodne i ve6 mjere rem180x100 s mnogo cm) stolaca moraju prozora. iplinski.. lako antropometrija daje preporuiene srednje wiiednosti predodeneu tablicama za odgovanjude komade namje|taja.. je vraski To zanimljivoStedljivo.svaki. to je samo vidljiv p miet statistike na djetu. Stoga svako planiranje ukljudule dobro ne samo Jer. wata koia se moraiuotvoriti. do zrda. DoduSe. smije i poneki na6i obnovljeni Ugradnjom zahodskog npr. prilagodavati nistarom radiiatoru.kuhinje prccjeni svihmogucnosti postavtjaniekuhinjskih etemenan nalvazn\e le osigurati stobodan Orolaztiiekom svih zamislivih situaciia.. izljev zahvaljujuci savitljivoj promjeia cijevi 25 Paravani ivisoki eiementi poda stropa mmprovesti kucne od do do vertikale i kroz dak vise6u zaklonit onostoneZelite ce pogledu izloziti gos. koji vrata. neide utjeSite samose . su namijenjeni duiem sjedenlu.Stoznaii po otmenzlama ptosto je i razmierima. primjerak morate uz surobovati nisifonskim dak izljevima.lzraditeli kuhiniu po mieri . vodovodni prikljudci Nezaboravitedajedanas i fleksibilnije i odvodni mogu6e ograniduju slobodno razmjeStanle kuhinjskihpostavljanje grija6ih pa tijela. postavljen nezgodno radijator uniStiti m02e e e 153.cm).utrcba prilagoditi osobi koja nad niom provodi naivise vremena. srccom.. priktjudaka. Namjeslajpo mjer 94 ..Cevam posao biti lakii i manje ce vas umarcl. MiereCikuhiniske elementemnogi zaboratvljaju da oni u.koioi naidei'e iripremate jeto. crteZusu uglavnomoznaieniminimalni Na razmaci. Kako nasimajstori su svoja znanja stekli u Ograniienia proslom stoljecu morat iete ih samiuvjeriti u U d a n a S n j e m d u s t r i j s k os v i j e t u v e novemogucnosti in m s kucne instalacije. Staniteusptavno i postaviE podlakticu u vodoravdnpoloaaj.iobrnuto. nadelu npr. sklopki i instalacijskih jer bitiudobni.izvlaiivepolice ilijezgre na vodilicama.policuspuStenj i strop. prostorije. No. tadaodaberitemrJs:.sebiktiju. svakaje btojka tek statistiiki ptosiek koii ne odgovan vectnL Oplimalnu visinu vaSegndnog pulta moZete lednostavno odrediti. radnu ploh. suvremenj instalacijski elementi Da izbjegnete restoranski dojam stolci mogu omogucuju znatno pa ve6ufleksibilnost ne bitij razliditi se medu pa njima. a dijelove i rasprSiti. Egclmgda ietg 86 cn iti osnovnamjera. veCinadanainiih kuhinia ina podAsive noge s navolempa ovai problem moZetebarem ublaziti. nlu. odgovaraju proizvodnji serijskoj gradnjom.168cm 6 1. kuhinju morate ne elemenata nasnastereotipna i sile rjesenja.a no rzvan naiee'Cih. kanalizaciju prikljuduje velikoj na horizontalnoj Kuhinjsku mozete jednog udaljenost visinskoj liniju razvuci uzdu2 i na razlici 8 metara. gornii rub sudopera no morabiti 5 cm viii p1 cmL Ploha na. tipski ocrti prosvjetjteljstvo od ruke.pravacakretania. lzmjerite li kuhinjski namjeStaju prodavaonicama. katkadje nuZani ponekikompro'mis.je Najvainiji komad namjestajavetiki (ba. vremenog dizajna.7 6 c m | 92cm povrsina radna sdonjim ormaricima PTilagoditesi uasinu zaua Kr€tanla *Q Svaku. se na koji bakin stolac.vaieg tijela . mlinca. Sre6om.ladice. Ploia StedniakamoZe biti S do 1O niZa od cn radnogpulta (81-!6. izduZene poledine sudoper a postaviti mozete inasred kuhjnie. . vam Ako je podredeno pa standardima. tistite povr6e ili obrailujete meso treba biti za 9 cm viSaod osnovnemjere(95cm). lzmierite visinu od poda do donie svane podlaktice i oduzmite 15cm. Strujni. a =rE cm NajvaZnijirczmaci radnih povriina i donjih orma Ca povrsina radna sdoniim 0rmaflcrma Pri planiranju i za .Iako Cete pimiietiti da vecina mlera ne odgovara ovim upulama.

ida i okolnih PripaziE. svawataelemenata. ie o RijeE dimenzijama odreituju koje statistikaprcpisi. je imate. zamisao. ilaku potZbogsvega togaprije kupnje preinake ili punoras6isiite ijasnoodredite vam dvojbe sto zaista treba kuhinji. . Nastojte razmak da mnogotogase miienja.-.a pravilasu odreitena antropometijskim metodama. Naponena: Osnovu ctleza ovin stranbana skicepreporuke na iine i iz knjige Hunan dinensions inteiotspace A soucebaok ancl of design rclercnce standards su 1979. teike predmete postavliaite police vi5eod ne na ramena .sorgn -l| rI I oko 150cm promjer stola 355-365cm I I 30. manjiod 76cn . bezimalosagibanja.--/- ----- lakoih kupuietepovjerenjem.. u kuhinjipostojibaremiednomjesto gdje moZete rcditi sie. svakandna pow6inaimadobro postavljenu rusvjetu . bacite na posao sa stomanje se staromodnih pazljivo proditali. AlA. Kadodreduiete ove mierena mjereptovieritekoliki crteZuodnose se iskliudivo kruZni na ie prclazizanaslona stolaca kko bi svatko stoiza ietiri osobe. ili osamosamosoba. BAS PO ilIJEBI 6l (t) (t) 6 c o o s) r\ co x ).i F (E o E rft F E Usporedbadohvatana kuhiniskimormari6ima prikazuje gomii cfteZ Dokcdezna susiednoi stranici horizonlalne ruzmake. pa omogufuiuslobodno krctanje kuhinjom .moZete dohvatitidno sudopera. mjerama o tijelai razmacima izmedu namje5taja znaju oni mnogo manje vas. oznaiuievedikalne razmake odrcitujevisinatijela. po Namjeslaj rnje 95 . majslora.. gotovih veiina s elemenata odgovara ne vedini hupaca. steovopoglavlje Ako vjerujte. ne ponavljamo: cijelu Da savitljive PEx polietilena vamosigucijevi umreienog od itu ravaju slobodno djelovanje prilagodbu.najnanie90cn. ito lak5esieona svoie Nastolovima Sest za miesto. redoslijed svihkuhinjskih urcilaiaodgovara p redoslijedu najie56e premejela . Julius AlA..5-33cm viseei ilizidni ormariii F () \ ro sl 0) c c) 'N GORE: udobno Za dovoljnodas punim prcatete sjedenje prosttii stol posluZavnikom uz izaneiiiih leita. svoje informacijenovotario jamai procijenite vlastitu Ako smionost. niiedovolinoosigwati prostorizmeitulaktovai Kodprivokutnih stotova tanjurave6i razmake od tajrczmak mon biti vedi ptedmeta. kaju abjavili aneiiki slruinjaci Panero ASID iMartin Zelnik ASID.6toje poslovanece Odpripteme i ostalihkuhinjskih iela vasboljetileata akoi . visinaHdnih povtiina ergononskiodgovan osobikojarcdi u kuhinji . od ol.Tuje sve podrciteno dosegu rukeo kojemuovisii postavljanje ormariaa.Miercsu rczultat koje dugogotliiniihstatistidkih istraZivanja dinenzijaljutlskogtijela. od rubakruZnog stola nomjerenavaniskom dozidaili neke druge oboduu zoni sjedenja i preprcke bude (plavo)ostaiu ne hodania jednake. i onaotvorcna. Takose brojkena cneZima odnose na srcdniewijednostikoievtijedeza ienskotiielou Europii Americi. u provjerite Takoder. skraiE put izmeilupojectinih rcdnihoperaciia .spuitanjemruke.. ne i a onikojiCe svakodnevno ih upotrebliavati.ledi prcstranomplodom a .

a tuje igotovo neupotrebljiv Sirine 55cm. smetati ako povrsinom svojom zahvatidjeli6 prostora. niskioodest.plini elektroinstalacije te ventilacijski odvodi. p Novipregradni moie se najbr:ei najii66e l z v e d b a o d a k o j i d j e l o m i d n o zid napraviti gipskartonskih flglps-ploda me. zapromjene. se iu tako 96 po NamjeStaj mieri . primjeru poloiaj U ovom najvise ograniduje nas vode ivertikala odvod. za dovoda NajbliZi dnevje nomboravku mokri medulim dvoru zahodu. je izmedu dvaprostora ta smjestenasmodnica. se sve Vrata smodnice trebaskinuti.varate se. moZe To plodica laminatni a pod. dase radovi. odabrat seovisno konadnom 6e o rjeienju.toliko trebalosru5iti 143 bi i zida. zarobit6e vasduboko ukoriieniene navikezbogkojih svojsvakodnevni iivotni prostorne moaete pogledatiiz novogkutai analitiEki procijenitisvemogudnostipoboljianja.kako danas u A kuhinja na pogotovo nekina6in dio dnevnog ve6 boravka. nove Dubina ovogprosirenja 6eo konadnom rje5enju kuhinje. za pripadnice ljepseg ne6e spola. od Dakle.a na od i prostor dnevnog boravka ovisit talnojpotkonstrukciji. ne bitipododkeramidkih ali ili prostor se treba ve6a standardne biti od dubine kuhinjskihcijeli novouredeni moze podignuti ina donjih elemenata 60cm.izmedu zida 10 smodnice i dnevnog boravka. nakon rusenja sljededi zida zahvat Prozorbiv6oj moze netaknut. Kad sasluia vaie Zeljei upozna moguda ogranieenja. raidlaniti na bitnedijelovei moida iak i s dodatnimvariiaciiama. obzirom to daje smodni. ie stannemilosrdno vai ponuditi vam nekolikorjeienja.Taj 143 vrlo 80 pa su u njemu police smjestene samo jedan uz prozordi6 zid. vide Kuhinjau Kuhinjsku namjestaj uvijek odreduju instalacije nuZne njeno za funkcioniranje: i odvod dovod vode. vamse uEinida Ako stetakvujednostavnu zamisao mogliotkriti i sami.ler S na ca dubine cm.Zapromjeneu staromstanuipakje boljeangaiirati sruine o6i koje vaiu svakodnevicu prvi put. Prema lomu. tankim zidom. veliki u smodnici ostati suvodoinstalaterski Stovi6enijeproblem a moze prepraviti dvodijelni. dobiveni a otvor spajaiz zapostaje prostora.OdluEite se ipak Ii potraiite savjetarhitekta. je prostor uzak dubine i Sirine cm.zahva6. i tog preNajve6i zahvat odnosi na ruSenje se dijela gradnog debljine cm.nemanamdrugenegoli kus je hinjom smodnicu. osnova produljenje za kuhinjskog u hodskog dijela prostor ulazni kojitom intervencijom mnogo kojije odijeljensamo neie pregradnim izgubiti.smocnrcr Ziviteli u nekomstanudesetliedima.

to omoguduje put najkra6i zavodoinstalacije. Prvedvije varijante sli6ne. rjeseprozorom nje. bi dobro se iz bilo da dnevnog ne boravka vidibadsve6tose radiu kuhinji. ie podu dnevnom ili dok boravku najieiCe parkelom. SIjede6a ograni6enJa uzrokuju kuhinjski eleprostor. otvorenu za Kroz staklene prizme dopire mnogo dnevnog svjetla.razliku namjeni a u naglasiti boiom- gornji prekrije dio vise6im kuhinjskim elementom. negdje poslo:iti pribor. i sitne Akosveto ismjestimo. je preuredenog prostora Dubina ogranidena izlazom balkon je udaljen cmod zana koji 186 hodskog pato ograniduje zida. zahvaliuiudi tragove na poravnatibesryijekorno plohu. Dakako. Element sudooerom sa dolazi sam u jer kutpodprozorom. prekriti obloZen umiesto Reramikepodukuhinie semo1e nove na sve prostora laminatnom oblogom. nuZni menti treba koje smjestiti mali u a suzanormalno funkcioniranje kuhinje.moguca barem izvedbena su tri rjeSenja. je veCi Mnogo gdie uredno krpanie stropapoda miestu je i na pbeanavidljive stajao gipskartonskin sruSeni No.4ogu6e tre6e otvarati. treba jos smjestiti sudoper iStednjak. zid. po Namjeslaj mjeri o7 .pregrudnog nnogo iednostavnije negoli Uklanjanie zida i brZe mnogi ie problem zamiSliaju. je I a donjise moze l\. vanjski su Uz zid smje5teni sudoper i Stednjakjedan su te element s policom. stropu moZe zaeas glatku se u Sfienojeispodon. Postoje6i slobodnostoje6i hladnjak vanjima skedimenzije 54x54x140 a uz njega cm. pod Kako u starim kuaama u smoinici obi6no zaglaalen Ek cementnom ie glazurom pakprekriven plodicama. i prodor prostor u dnevnog boravka. Uariiante iieSenia prostorumnogo lakou ovako malom s unaprijedzadanih i ogranidenja ba6lako nije kombinirati. treba iposude oslali te kuhinjski namirnice ootreDStine.da se cijeliotvorumjesto zatvori staklenom opekom ispred moiete koje smjestiti policu kuhinjski pribor.

samostoje6i iliugradni.jerprozorskaklupcica vjsini cm Elementi postavljaju zidprema na se jer pro.nastavlja Sank L-obliku. varijanta malo drukaije rjeSenje. cm) je nisi 80 Donjega samostoje6i Stednjak 50 cm Sirine S druge strane novonastaloj Sirine i u postoje6i na za hlad.a u 1 korita 45 Oba Sanka biti smje-staj ugradnog okruglog kojih s cm. dnevnom boravku moze dodati za bitinadohvat se stol 9B Namje al po mjel . Sirine do 60 cm dovoljan za dvije 50 promjera mogu visine10do 115 cm. je koji liniju Element osobe prati sanka. pa pripaziti nagib na na zidu biti su dulje valja Gornji elementi vanjskom mogu rznad sudoper malo nad cijevi.originalnost da gornje elemente mozete lzmedu iSanka zida treba ostaviti dovoljno tako pove6ava produ:iti stropa.Stednjak standardne 60 cmmoiebiti njima ormari6rpolicama nadoknadulu Sirine su kuhinji. sadrZi se s je prostore s policama. se ugraditi u koji ormarice kolona ko5aricama. njega takoder moze se dodati cijaizuzetno praktidna male uske za i Uz j e r o l a k 6 a v a i s t u n a m i r n i c a m av a r i m a stolna ploda dvije pr p ist za osobe. varijanti odgovarajucih U prednosti. ovisi izljevne sto jer poprozora. Kuhinjadobivanove volumene spremanje za posudai namirnica. a povoljniiije ip stup svim uredaiima. vdo tik smje5ten uzprozor. tijegizbora bojaprednost pro. pa Saose u kuhinju ulazi slijeva visiraprosrnjestenim u dubinu ormara. i6i zota. toje minimalno cm.stoje dovoljno najkompaktnije oko prostoru. zahtijevaju izradu Napa nuinopotrebna nije Dakako. gotove naci elemente Glavna razlika izmedu je 1 dimenzije u ducanu. a prostora.S prednje na u strane smjestiti onoSto sve prema ruke. liniji U istoj izgubljenu mo2e izvlacivaSirine cms izvladivim smodnicu. pokrajiznad a i njega elementipolicama.to imaidodatne jest po pogled donje izrade mjeri i teograniduje izravan na elemente. instalacile za kretanje i normalan u tijesnom rad elemenata. 77 uza 86cm. element smjestaj manjak samoj Tre6r za u posuda. uvelike iskoriza 60 do Sto stora prolaz.Hladnjak smjesta prozora zbog pa visine radunao oivaranju i se do od poda. Treca daje trebao bitini2i standardnih do bi od 85 je zahodu. Stednjaka i eventualno sudoperom. smjestenom element jine98cm. gornje police malog Na mo:ete U varijanti Sank zaobljenu pa se stivost 2 ima liniju vamne mora svakodnevno nastavlja elementen 5r. vidljiva u smjestaju i obliku sanka. valja voditi (140 mora u kut. trivarijante sve o rje5enju jer je je Stednjak jedinih njskih po kuh elemenata mjeri.kako bismo uStedjeli prostoru sudoper dubine do 60 cm smjesta 54 se u kutni du njak. prve dvijevarijanteteSko. linila gornjih za Jedino. zapravo nemoguce. bogaprostor Osim Sank bolje odvaja kuhinjednevne i sobe No. vise Ta nudi R a z m am e d u l e m e n t i m ae d n e d r u g e zorske k i klupdice nijebitna.Variiante1 i2pokzuiu koliko se ciieli proiekt moZepoboljSati ako se dnevnomboravku preotmebaremjedan ilidva ietvorna metra.Ostas je pokraj u dovoljan za uski element U element hladnjaka nadomjesta prostoraniSi koji tak 20 ko5aricama. moderna Takva konstruk. varLjanta e sj rjesenje. dobiva i cjelovita a se strane kuhinje iznosi 80 cm.

nizosnovnih elemenata niie najpovoljniii jet tik uz hladnjak (i u niegovu sienu) dolazi itednjak a pristup sudoperu donekle oteiava ostatak pregradnog zida.Tu nema velikih pomaka prema sobi.Tlocft najjednostavnije. lako je sve stalou biviu smoenicu. Namje5lajpo mjeri 99 . tre6e varijante.a poitovanjesvih ognniienja urodilo je i dosta skueenimprostorcm.

nja. a Pritomtrebapazitina cielinuprostora kakose ne bi dogodilodaprevelik projektpotikomadili preambiciozan snuu drugiplan sveostaleatraktivne detalje. ondaga opremati. na umije6a malo zida. uspje5nom O ukljudenju komada cijama.Namjeitaikoji se strukturom povrEine bojom stapasazidovima i je manje upadljivu prostoru. Kad drva.Toznaii daje potpunoprilagoden kudi. znojai sobe neuglednu pobuduje osje6aj iprostranog zida. kuda a s takvimuraitenimkonstrukcijama djelujetoplijei boljeprilagoilenaljudskojmjeri. sve okozatehni6ke estetske ili poput polkrovlja planinarskog Medutim. djeluje mradno.koji ljubavi nase vlastito djelo tek Uz gubitak svijetlog povrsine nelagode i nadu promatradi nemaju uvje:bano bistemoidaukrasili slikama.a timese postiiepuna upotrebliivost svakog poiedinogelementa.prevelike najde56e ostavljaju zidna a ne odekivani dojam. ito je reieno po i naslovomoveknjige. u mjera od Stih napravitl izbu. novih u obradom u jo5 postoje6i moze ikombinacijom I ambijent odlu6uju i boje.izbor drva novi namjestaj napraviti se jednostavnog ili uzorak iveralu. iemu se umiesto drva primjenjujupraktiEnii lakoobradivi gradevinskimaterijali. Obrnutsluiaj je rijetkostkojazasluiuje je svakupohvalujer najbolje isplanirati prostornamjenski.Zidani namje5taj je Ambijent najboljeopremitinamjeitajem izradenim mjeri.. umjesto nevolja drvenim s kon-strukploha iuklapanjemambijent.Da bisteto postigli morate kombiniratimalo stolarskog zidarskog i pri umijeda. I doma. Postavljanjem namjeStaja zidobidno 5ine.t s pri plemenite povr.nakon mnogo truda. bezobzira ljepotu stolarskog na No. Svaki ih maliali primjetan nesklad dimenzijama u i pa lazur komad namjestaja zauzima i tlocrt volumen bodnice i kojima nikakav i lakne6e onaj dati profesionalnu gre5ka procjeni mala moZe prostrane zavrSni kojikrasi izradu. ve6eg uza krupniji komadi napravljeni samogradnjom nestaje upotrebljiva povrsina. Ponekad nam. Odaje plohene izgledaju drvene uvijek lijepo. prigu5uju i svjello. drvene da je u sobiprevi6e pojedinosti.lakoce poklonicima prijedlog zvubati drvai va6uuspjesnost obradi drva ! 100 po Namleitat m1eri I j I .

jeftinije. iglatko drvo na obodu Sto Drivid velikiormar debliine19mm ito in pa i grubim plohama poseban zapravonema i zidanim i volumen svedjeluje lakse daj. spojsazidomptektiti armiraju6om trakom kojumoietenalijepiti prcdnie i na istaknute Policesemogu bridove. polica Suplia olakSav ugradn svjea iu tiljki. Dodatni argument i cijena.ploda radnih i za elementepa ovisno izboru o a gletanjem gipskartonaytonga ili s nim i bojenjem nestaje i razlika izmedu usporedite cijenu opeke. nubodnica. kojesu ostrom crtom odijeljene zida. a oboienapoput zidaizgleda pruva kao uzidana konzola. gorZa i nii dio kamina venikale pol a najptaktiiniji je ic porcbeton. P tomjedanutor noru biti tlublji.priivrs6enu vijcimano najefektnije je akoim na unutrainiim plohama porcbetona ureaete utorc. na-ovim slike stranicama otkrivaju crtadodira SperploEe zamisli.pri osigu zidaniuploiamaporcbetretonaipakbi vertikale balo sidri a pti'vrstiti m n zicl. Toje posebno uodljivo bijelo kod obojenih Tako police ormari 6e i srastati zidovima. polozitina tiple ili tanju letvicu.. ploiu moZete poduptiieti stuiveninEeliEnim pf ofilima postavlie n ni punomduliinompulta. tonaili gipskattonske plode materijal je koji matnojeliniji . lzmjerite povr5ipregrada. Volumen naknadno ugradenog kmina ne kao smijese nametati daje u sobipodignu@ kuCa. Policemogu na biti od dtvnihploEa okviruod letavaili Dak od gipskafiona. Sarm kojem manje u su dak je ' Ako vam kuhinja prcmala postavljanie za tipianognia kuhiniskih elemenala.ko tasponotvora ie u pultu ve6iod 60cm. neike i cijelu povriinu porobetona valja priiebojenia prcgletati. i A.a drugi pli6ipa se policanajprije utakneudubliiapotom sepovuEe dnapli6eg do utorana suprotnoj vefiikali. gornjih Konstrukciju moZete napraviti viSe nadina. gletanja Nakon konstrukcijuovapniteili obojiteistombojon koja je na okolnimzidovima.clobit 6ete Sarmantnu konstrukciju prilagoilen u ugraitenim kuhiniskim uredaiima. plohu prekrijte Radnu keramiEkim Dloiicama a rub moie biti od drvaili kenmiEkih rubnihprofila.tu se 6ete je zidanje malo od da ipak Namjeitaj po mjeri 101 .. ravno fronte. izradi Pri ravnegornlep. drva. je li fronte. ploda cijenom panelplodapunog ili otkrit namjestaja izida. izradite naqieitaipomjeri. liievoi desno naprcvsu ljenepolicekoieprivid' nu plohuzidapomiEu prcma naprijed.nuZnu Evrstodu okruZeno nudi krutosL nepravilnosti dobro. bi semanje Da i sticaoizboieni lamin. vertikalnih zavrSnih na ploha kuhinjske gradevinskog materijala. va gdjeisticanje sa atraktivnih drvenih elemenata povrsine bojesvest6e masivni ili Zarko frontidajeprosloru izuzetnu a jedinstvo i obojenih namje5taj bitno na manju mjeru vidljive drvene svjeZinu. zidodoslikontrast. Uzid senaipriieugrade se tipli. stvara da uvjerljivost Stovise.naiboliepri vrhu.prozra6nije.Umjesto velikih drvenih iverala. sve pb'inieizradom zidanogpostolja koje ha se postavl u veftikalne iaj pregrcde.ocenar praktidnijje porobeton. Primiienite umiesto li uobiiaienogdruapunu pbeeporcbeopeku. Detfofirunim Visinubuieniavalja prcmavisini odmjeriti planploEa da sidro tako legnetoEno tankosloju ni nort Ubng-ljepilo). lakodubinakonstrukcije ravastabil nost.zavrs.a potom u njih uviiusidras plosnatim vratom.Police slici na napravliene od krute su razliditih materijala raspoznaje samo vi5eslojne bogohulno.Zaizradu police debele iznad je pultanajpfikladnija konstukcijaod letava potpuno koiu6ete zatvoI i ti gipskartonskim ploEama.sazidaOtvorcna Dolica na od ytoitg'planploEa primjetie iednostavnosti i dobrcse uklapau svaki ptostot.

u.erezanje.DESNO: Poticajza izradu ove konstrukcije u kutu sobe bile su eetiri stare ladice bez p kladnog okvira. buie ibruse.. sumnognepovlerjividimenzijeohaunaprijed lako formatu prerna plocica. omoguCujuv o brzu i jednostavni izradu originalnih 4eienja u interiieru. li zidane prekriti Jasno daovaj recept univerzalno nije Zelite konstrukcjje njiv. mnogim no stanovima i ku6ama takvo rjede. je prlmje. Takav pristr. vaniska pomo. Namjestimaoslonca za police u okvir su umetnutepreike.oaksava k i lo c ob o krojer.. manje ploai-cajednim s ostecenja svih od izgled nabavite zavrsnlh dosta s Zidanie regala U cijelomesustavu porobetonskih ytong-elemenata koii graditeliima nudi xella.dovoljno za uvjerljiv doiam masivnosti.5mm daieukupnu debliinu od 75mm . 102 Namjealajpo mjer . Sveie u boii zida . donjim kuhinjskim elernentima i radnim odabranih p u l t o v i m a o z e n i m e r a m i d k pm d a m a . Debljinaokviraje 4 cm eb s gipskartonskim ploeama debljine 12.{ijep bridovima Za pesimistidnih trajna. ce b ti lak5ejednostavnije sve i ako njeitekako p prilagodite odgovara. ima dovoljnomate jala iza izradu zidanog namiestaja.Bridovii spoj sa zidomprck venisu armiraiuComtrakom koja spreiava pojavu pukotinai Etitirubove. Standardizirani bIokovi i ploie kojise lako re.osim ukrasnog profila na prednjem rubu i ladica koie su prcliiene plavim emailom. i osopokazuje su takvarjesenja iskustvo da itekako bitona prednlim konstrukcije.keramikom. Gomia plota jednake debljinezalvarakonstrukciiu. Elementi se slje pIj uj u tanksloi nin ytongliepilom. Sveostaloovisi o vaioj zamisli. Police nalijeiu na tiple pribiiene u We6ku ispodgipskartona. Bijeleboeniceu boji z[danapruvljene od su gipskartonskih pbea koj e o bostr no zatvan i u a okvir od letava. pile.ocekivanja. Obiesu boinice priivri6ene za zid vijcima. a unutraSniaizravnim uvrtanjem viiaka u tiple kroz gipskatton i letve.u ee enogkutnika. a po potrebiosiguruvaju i vijcima i tiplima. a ladicesu na metalnim vodilicama.

polica isvjetiljki. sazidali vanjsku ljusku ormara.kombiniranim materijalima.. jos ytong-plodamaje brZa ijedno. po vertikale policu. u polozite tiple pribijene za gipskarlon u ploca. Akozidate za svih grubog Scenja posebne ytong-tiple porobe. unu.rczliiite za Medutim.Uostalom. sepostiZe htijeva Sto tiple. Pregradaod ytonga s kuZno ispiljenim naslonomi blago nagnuto siediite od porobetonskih pbea moguse opremiti vunomili pjenastom spuzvomtspunlentm jastucima.ili objesiti fasadnom opekom.. Za sjedenje uz toplu ZelieznupeC(ne valia stalno zidati kamine) nije vam nuian ojastueeni trosied. jer zaobljenim ikutne(rubne) nudi debljinu. pncvr.2x50 premazu. mogu6nost urezivanja u porobeto-debljine 7.5cm standar62. ' \ . Gradnja Namlealaipo 'rleri n 103 . Zapostizanje dojma boljeg cesto namjestaju Za ve6e se terete fronte pollce ormaru lzrudapotkonstrukcije posebne no lak6e ugraduju deblje bocnice ivertikale..obiinog zidanja s llivopokazuju mogucnosti takvestolarije velikim pravokutnim s elementima.desetakytong-pbea Netreba za odbaciti moguinost ni bojenja ugradite opecnog brodskim zida bojama odgovaraju. za dijelove sobe.lskoristite na ton.Za izradu ie dovoljno ytongom. prednjeg regalu na ca. preciznu uz obradu reski vrata. svaznacajnrja ibukanje ploha. osnovnu konstrukciju moZete sazidati pultkuhinje bocne ili Konstrukcija izgleda prednjeg moZete ruba i punom opekom. rcgali i ormari. ste GOBE:Niskazidana Kad bridom elemente stavnija odmah Zeljenu u postolje Siroki polica idealno razdvaja istoj boji. odmah odrediti no valja i kona. znatno sloieniia od od letava se obostrano koji zatvara rigips-plota.iopeku. a moZete gipskarton i takoder za. dnog formataprimiieniti 6em temeljnom nustovamolakiava montazu cm. Za sve to treba ipak malo vecasoba.trasnjem obodu ugraditi kao dio zgrade. slike ovirn na stranicama uvjer.ffiw*ffiffi. nije ukrasnomokvir letava koji od hrapave povri ine i stiie .a potom pridvrstiti Izbor velik gradnja na 6ete okov na ravnimploiama dan izgled.ovom slueajuipak uslojavanjem prekrivanjem brida ilizidanom ie Sirokom ukrasnom letvom pakizradom ili okvira vlicima.- Ne zidaiu se samo police.. se svakipredmet.

rasklopite po nitivu6i stanu teske ljestve. ku6nih siouran u visine. je to potrebi ormari. Danas. predsoblju. Listaju6i kataloge i postavite druge na noge.. ikomoaktne su se na6imaledvrste drvene police kuhinji..A zaito ne bistejednimpotezom rijeiili obaproblema napravite sami stolackoji se rasklapau ljestve. no ito akoimatemali stanbezbalkonaili gdje6ete smjestiti? spremiita ih Ako nemate ljestve morate peniati se na stolac. prije s Jos u prostor.Stolac penialica zavisok dohvat Dobtaidejazlatavrijedi. Visoke u kupaonici..pogotovo kadje rijei o praktiinoj stvarikojase moie jednostavno napraviti. m o d e r nu n u t r a s n j da polomite a i a i i njega isebe.trebaju vamljestve. ZeliteIi dohvatitineito s visokepolice. ako jer praktidno se maksimalno izuzetno iskoriS6uje stanete kuhinjski na stolac riskirate dvostruko s t a m b e n p o v r s i n a . s sve stojeci stabilnom na osloncu. zimsku daSe udobno za sjediti stolom. posleljinu. seskladno koji uklapaju svaki u knjiZnicom s obiteljskom mogle paihnemorate skrivati. kadvamzatrebaju a penjati stolcima ljestve po ili knjigu. elementi vam omogucuju da svestvari uredno Upravo bilo poticaj konstruiramo to je da komad spremitepregledno i razvrstate. da se ne morate ga a samo okrenete naopa6ke. ljestve kojeste lakopremjestali ipenjali po se garderobni police knjigama. ku6amabogatom funkcije. dohvatiti torbu. Doduie. U modernom najcjenjenijiindividualni stanu su zaboravljamo vrijednosti sunam neke koje ostavili pedesetak viSenamjenski godina mnogim komadi namjestajadvije-tri nasistari. Dul 104 Namjestajpo rfjerl . otvoren L vamje jeftine prepune ponude potrepstina. namjeStaja 6edobro koji do6iu svakoj i na ku6i problem brzo Jedinije kako doprijeti najvi5ih svakom mjestu stolac-llestve kojemu na do mo:ete polica.. danasih mo1ete kupiti vrlojeftino u supermarketima.

podinieod pilienja Sve suhog ... hrastovinom, bjelike vanjske s strane. iasenovog grediceaiine I cm. Pritom lspiljene porcvnamo gornioi drvanaiednake komade na ploii blanjedopravokutnog prcsieka. trebaispiliti srcelosne,a akorudimos...

DNo trcbaporavnati svihsttana,tako sa poravnamo gornjui doniu,a da najprije potom boine. i

piljeniem UzduZnin oblikuiemo komade 25x80 mm.Toie niera s kojommoaemo izraditisvedijeloveosnovne konstrukcije penjalice, blanjanjenna potrebnu debljinu.

grcdicei letvetrebaoblanjati Pripremljene sa sve'etiristane napredvidene miere. preakenaslona Dvijepovijene trcbaju pruvilnedeblie komacle kojih6eno ... iz

... trainompilomizrezaliluk. Naipriieteba ispiliti unutrainjustranu, potomivanja je posvuda mm. sku,paze6ida ctebliina 20 Toje.lakie i brie od kuhania saviiania i

Namjestajpo mjeri

Ravne dijelove trcba obrusiti tradnom ili vibraciiskom brusilicom, no povijene pteeke naslona urednije iete obrusiti vretenom.lako se svi diielovi mogu obrusiti i ruEno, strojna obrada tvrdog jasena uitediet Cevam vrijene - iponeki Zulj.

valia Sveruvnediielovekonstrukcije pravokutno prerezati planiranu najprije na duliinu.Kakopenjalicu mo^ete sigumo upotrebliavati samo se svihnjenihiest ako nogu Evrsto oslania pod, mjerenje na , piljenjezahtiieva malododatne paZnje. i

Kod kosihje pretezanuZnotodno odredivaniekuta, pa ie praktiEnakutna pomaiablona ili Evrstavodilica neizbjeZno galo. Pnvilni itueni kosi prcrezi osiguruvaiu bolie nalijeganjau sastavima,Stopoveaava dvrstodu konstukciie i stabilnost.

Nakon suienialjepilapowiinu treba obrusititaenomili vibncijskombrusilicom-Zatakvobruienjenajboljenamie odgovarao brusnipapirgradacije Na 100. kaju ie ovaispoijedvap mjetnatanka cna.

prcmjera mmza Slijedi buienje rupa I predke drvene depove koiimaeese fuene greika ugruditiu naslon-Tuse i najmania pretvara velikproblemprikonaEnom u sastavlj konstru je. anju kci

nogestolcatrcbado dubineod UstraZnje 10nn (polovica debljine noge)urezatiutor ii ne20nn u koji6ese utaknutinaidonie gaziEte liestava. Ovaj ulorpod kutom od ie 60"u odnosuna os noge.

Pri ruenoi izadi busotina za drvene 6epove treba sprije;iti da vrh svrdla izbije na strainiu strcnu letve, Stosa na swdlo moiete iostaviti probuieni komad drvenog Stapakoji ogtaniduie dubinu buienja.

je Siedalo sastavljeno dvije daske od (ploie)povezane klavirskom iarkom. Osovina Sarke ove ujedno os vrtniepri ie preklapaniu naslonapretvaranju i stolcau penjalicu.

priivri6uiu sena ihe kose Daske sjedala nogeliepilomi druenim iepovima.Stoga im odozdo trcbaizruditibusotine ne koje izbiiaiunagomjupowiinu. Pri izradinacria i ktoienjuvaliauradunati debljinuiarke. i
Namjeslajpo mieri

106

Oslonac na koii nalijezepreklopljeni dio sjedala dodaje se Raoproiienje straZniih nogu stolca. Priivri6uje se dtvenim iepovima ivodootpornim liepilom (npr. Kleibe tov PUR-LEIM501).Prije sliepliivania treba joi iednom provieriti kutove kosih prereza.

Kad se na dva sljubnab da naneseljepito, dijelovetrebasastavitina ravnoipodlozi. Ovajse sastavojaeava drvenimiepovima ilitzv. keksimautisnutimu izglodaneutore, Za urcdno nalijeganje dodirnih povriina nuzno je besprijekorno blanjanie bridova.

Pritomse ravnomletvicomprovjetavat uredno poravnavanje kosih prereza,jer oba ova proiirenia straZnjih nogu moraju potpunonalijegatina ruvnuplohu poda. Nakonstezanja viSakliepila treba odmah ob sati vlaznom krcom,

I ovdje treba izbuiiti rupe za dtvene iepove koiima se gaziite uivriiuje u utotu. Ovakveprovrte nemoite buiiti bez stalka, jet buiilica u slobodnoj ruci ne jamii okomitostswdla na podlogu.

Na unutrainiim uglovima drugog gaziita (koje je ujedno i iiri dio sjediita), trainom smo pilom izradili izreze veli6ine 40x45 mm. Pri sastavljanju, dask se ovim bridom utakne izmedu letava naslona.

Ako nemate trainu pilu, posluZit 6e vam i elektriina ubodna pila. NaivaZniie toino ie izmjeriti i nacrtati pravokutne izrezepri ienu ie ieli6nikutnik itekakovaian alat. ReZe todnoDoctti. ae

22

i+i:

.-1i

:. : :-,.'::.

..--

-,-..:i

Raskloplieno siediite morubiti ravno,a iarka ne smiie striati iznad gornie plohe. Na slici ie vidliiv jedan od urezakojima se sttaZnii rub sjedala umedeizmedu letvi naslona.
Namjestajpo mjer

Kad se stolac preklopi u penialicu (ljestve), prednja i straZnjaploia sjedala morajpunoplo'no nalijegati jedna na drugu, bez zatezanjaili deformircnia klavircke iarke koia ih spaia.

Nakon sastavljania klavirskom iarkom, naibolje je sjedalo uivrstiti u ikripac kako bi se ostalidijelovimogli urcdnougraditi, pravilnim utiskivanjem iepova i lijeplienjen.

107

puno drvo u nudi najivricu i naisigurniiukonstrukciiu. veCihsljubnihpovriina pouzdaniie ie primijeniti neko poliurctansko ljepilo.Dok drveneiepove mozetesasvimsolidno . Prskalicaje povoljno rjeienje za nanoienje bezbojnog laka za parkete kojim cete zaitititigaziita. Time se rastere. Tu se na tuhovima poiavljivatikapi. no uttliavanje ie ipak primieteniie. primiienite Za ujednaeeno nanoSenje spuivicu umotanuu platnenukrpicu. -2:-. Iazuromilibezbojnom impregnaciiom. konstrukcija Toje osobitoznaeajno Wievricenje a naiviieg gaziita koie se nakon Weklapania ljestavau stolacnon oslonitina prcaireni doniidio strainiih nogu.uiudrveniiepovi. Drvo moZetetonirati nekimbaicom(motilom). ix Pripazite na osnovnemjere)stotac-peniaticu li mozete izraditiod raznihmateriiala. a ciiela postaje6vr66a istabilnija. boju moaete nanijetii kompresorskom prskalicom. oblikukoiivamse najviaesvida.tpak. izraduiteovupenjalicuod iveralai ostalihvlaknatica. Doduie. Ne 108 N a m l e i l a l p om l e r ...a ne6ebitini neCe nekontroliranog ciiedenja.- Nakon sastavljania slijediboienie. Unapriiedpromislite o redoslijedunanoienja boje kako isto njesto ne biste uzastopnim moeenjemnekontroliranopokmnjivali.

UPOZORENJE: izadi peniaticenuZnoie razumijevanje konstrukci^skih osobitosti i maksimalna Pri paZnia. potompri. na naSem moZe se sieditii duZe od minuta. se utiskuie utezane I TUA KRruU. Statistika pokazaiet. a visinagomje plohe naiviieg gaziita 66 cm. je lakia kontrcladtvenihiepova ipravilnog povriina.vtstiti nogestolcatreba StrcZnie uz nadoniustranuprcdniegdijelasiedala gazista koie istodobno umetanje srednjeg u utore. Sarkedo pr-oiirenia(oslon" I ako kut izmedu kosih nogu ' t 21i:1 Sveje jednostavniie I : i! y-"^sI!. Visina sjedalaje 40 cm. slijepljeni sastavi moraiu osigui/ati stabitnost xolag@vu cuva. gornjeg ruba oslonca 15cm. mi smo naslon stolca i najdulie noge postavili pod malo uZim kuton. iznosioko 60" zbog ugodnijeg sjedenja.prip.zite na poloZai osi vfthje.Itu valjaprimijenitidrvene ljepilo. odgovaratinzmakuod osi '.. Bekoliko Ansti.tava najCAECi iztok tatatnih'nesfeia u kuei.Stogaiiroke kosestranicetrebas ovim gazistem sastavitikaozaseban Ptitom dio.A= 25 cm. \ stolca.. PROBA lakose od takvog stotca dcekuje ne narcEita uclobnost.?-. jeAad s lje. Razmakod gornie plohe najviieg gaziita do osovine u Satki mora to6no .. nalijeganja sljubnih Ovajsediopriivri6uje nadoniustranu5irc ploie siedala.Po iepove ipoliurctansko sastavljaniu smjesta obriiite viiak ljepila."!3 . LUEVO:Ma kako projenhafi i izadili ovu dvonamie nsku ko nstrukciiu. Namjestajpo mjeri 109 ..

obavljati nekoliko Modernim uredajima poput televizora. prilagodavanje inagiba za visine rukojednostavnija naslona... mehanizme podesavanje za nagiba sjedala. elektronidke medije i poslova.u udobnom naslonjadu. videoplejera ili hiJilinije moZe 110 po Nanrjestaj mjei .U takvim sluiajevimajedino bi pomogloinstantgdjese mo2epostaviti radnomjesto.Ku6ni uredu naslonjadu Umanjem stanu mhogobrojnim iu domovima teiko je pronadimjesto za radnikutakpa se obiEno radi na stoluza blagovanje. ali i razne vrstenaslonjada radne za Suvremeno irazvoj doba modernih tehnologija je promijeniouvelike i nadin 2ivota. su se upravljatijednog mada s mjesta jednim dak daljinprvi bilitvrdikrutitako sjedenjeuspravnomskim i da u upravljadem. nalaptipkati -i je javljaju topu. je postupno pokretne starije Tako naslonjad pravi dobivao razne do. pa slijedio stilZivota se s vremenom surfaii inlernelom sveto ugodno sjede6i prilagodenije konstrukcije ljudskog anatomiji tije. lstodobno mo:ete razgovarali poloZaju bilobaSkom{orno. la. neoptereduje kraljesnicu. Medutim. zabiljeiiti izraiunati.postojebrojna a i rjesenjalaganih sklopivih naslonjada. proslorima U svim :ivotnim i radnim stambenim pojavili sebrojni medijiuredaji dovjek pa su novi i promatrada postaje od pasivnog desto aktivni sudionik ivirtualnih stvarnih zbivanja. te5ko je na6i posluiio model naslonjada bi ujedno koji i kaoradno mjesto. nije Daljnji razvoj prijenosnim ilimobilnim telefonom. oslonce u naslonjadu i mogu6nost sepopije ukljuduje da za glavu. projektiraju i izraduju Dana5nji naslonjadi se pa mnogo studioznije postoje brojne kategorije prema namjeni odmor ku6nom za u ambijentu.takoda dugo poloZaju Priradu sjedenje ispravnom u vammozda trebaju naodale. notebook. olovka i prelistate. da izradunate.. prostore. da tako pratiti moze paralelno npr.Radninaslonjai koiije osmislila dipl.. ometa ito dnevnurutinu cijeleobitelji.Aleksandra je Grgicupravo takvo rjeienjeudobnomjesto odmorkojese vrlo za jednostavno prctvarau pravi mali ured.Za slabije ili osobe komfor datke produZetkeodmaranje za nogu.ini.. neito prelistati. notes nesto zapisete.. arh. Stolci naslonom dugu s imaju tradiciju.

i na Nadin jednak pri je ivr56enja metalnim okovima postavljanju oba poloiaia. naodale. je ploda u aktivnom Radna stanjupostavljena udvr56ena rukonaslone...POGLED SPBIJEDA UZDUZNIPRESJEK POGLED ODOZGO Za preobrazbu nasloniaia u siedalo s radnom plohom trcba samo potezaniemzasuna osloboditi metalne uiice na donioi strani ploie koie su utaknuteu rubneurezena prednjimnogama. Za. ili p ncv lscenle ctovo Il. TRI FUNKEIJE Radninasfoniad nadohvat sve ruke ima tri tunkcije: sluii za siedenie.. Inovatorica dizajnerica Aleksandra razmiGrgi6 je Sljala kako bilopraktidno naslonjad bi imati uz kojimo2ete nadohvat smjestiti onosto ruke sve po Namleatal mleri . spremiSte Takvu funkcionalnost omogu6uje montaZno-demontaina radna plocai dvakompleta diepovaza odlaganiepribora. .lijekove.. nasloniaCa ili poloZenana rukohvat.Postoie u dviie variiante diepova-spremiSta odlaganje za pribora. mjesto pisa6i papiza kalkulator. 6uiuugodan iz sjede6eg rad Dvaprototipa ovognaslonia6a izradena su u Majstorovoi radionici. telefone. Cetirizasuna Eetiri i ureza umetnutom s metalnom manSetom pokretnu osigurcvaju ploiu kadje p slonjena s prednjestrune..no le povucrzasunKol oslobada uiice na ploii.oslobadanje ..uzme lijek. i na premjeitase ispod a kad niie potrebna prisjedala pridvrs6uje fronte. !& 111 daj... znadi To dauznaslonjad treba pribor. re.... radi kao za pribora. svi elementi a konstrukcite tako su dimenzionirani i uskladeni omoguda poloiaja. daljinske upravljade.

naodale.Sastavni diielovi u je od ili njadu6estotreba nesto Osnovna konstrukcija punebukovine popiti. telelon. kojeje posebnim okovima kojase moZe ispustiti ispod za to uglavnom sluze la. naslonjaca. se moZe radna koja je od punog jasena lakoskinuti nijepotrebna kad i premjestiti ispod drva. udvrsiujeskida idesne naslobi. dimenzionirani i su to elementi zauzimaju bodne koji stranice.te dZepovi odlaganje. da svezajedno svih a privladno.komunikacije. selako l. s masivnim pridvrscena radna novine. nadohvat rukekonstru iran ju se lakopri6vrS6uje ploda.. bukve. novina sjedala se najednak i nadin drZadi male ista su 6asopisa. i riesenie Covjek sjede6i naslo.'\-s prostorsmanjuju podrudje vamje potrebno. po Namjestaj mjeri 112 . sklopu je konstrukcijukona Njezin radninaslonjad trebalo projektirati sve Dakle. Sve Diepovi-sprem smjesteni na obje manji veci.funkcijeorganiziranje jednog pribor. Osnovna funkcija standardnog dizati uvjet da bio je a primarni izuma cilj slonjad mora ergonomski biti ispravan. takoda za ito takkako okviru u naslonjada organizirati spremista savpotreban i plodaprostor odlaganje predmeta izgleda je radna i za u smjestaj tihstvari. dadovjek kojisjedi dobarvizualan ima Tehni6ki problem tako pregled senalaze gdje pojedini predmeti. postavljeni za dZepovilijeve s strane njada. gdje rudna radna koja trebalo osmisliti naii prostor prema potre. estetski slonjada udobno sjedenje. nakraju. spremiti jasenovine. kljuanije a element je ploda.. naizudobnog Prvije na. ili prF sjedala seudvrscuje jednak gdje na nadin. da se ne morate i slobodne tako udestalo dragocjen poloiaja. izvediv mu lako i ekonomidan. naslonima ruke za na zapisati. radnog naslonjada dodati jos dvijebitne je pomo6nog radnog mjesta Razmatraju6iidejupraKidno rijesila tu zada. ganistoli6i.zaodlaganje ruke i nuznih Zato sunadoseg stari. je privladan.ploda otkva6iti gdje pridvr56uje. police.

jastuka konstrukcije imekanih dijelova id:epova 6esu razlidite izvedbe naslonjada drii u tog koji pribora udvrS6enje plode. ali na ovjesenu bodne stranice iSirese otvorom dobro do6iipotpuno 6e zdravim ljudima kao prema gore.prema pri velidini stvari kojetreba imati ruci. je pri6vr56enja plode nadohvat Mjesto radne posluzili rukeosobikojasjedipa plodu mozeudvrstiti bez Ovajpraktidan ikoristan izummoze nap0ra. grickalice. blagim vaditi iumetati a nagibom da s jednog mjesta obavljate istodobno nekoliko glave predmet ili ulijevo udesno todno vidite koji poslova. novine. kao mali uredosobama koje se oporavljaju pri Dzepovi udvr56eni tankuSperplodu bolesti pakimaju su na ili od te5ko6a kretanju. ovjesenu bodne na stranice. istog lz materijala Siju koji seidZepovi susmje5tenis strane. UZi rukonaslona dio omogu6uje dobar uvidpri predmetadzepova bodnoj uzimanju iz na strani.iastuk Ploda odla:ena fronte se kojesu vertikalni Dfesvucena DtoKozom 'ili prosirenog nastavak dijela rukonaslona. dak sendvi6. naodale. od evrstog konopljinog platna. notes. U dzepove mogu se spremiti: daljinski upravljadi televizor. za hi{i-liniju. klimauredaj. dZeDovima stotreba nadohvat te metalnog za radne sve biti ruke. u na Siridio rukonaslona kaooslonac sluZi radne plode. je vamtrenutacno treba. Ovisno tomujesteli desnjak ljevak o ili sami mozete odluditi rasooredu o dzeoova odabrati ili samo lijevu desnu ili varijantu. knjige. pa lijekovi. olovke. te Na tkaninom samo ploda mirovanju se utisnuna reietku se nosade montira radna u na sjedala ilinaslona. Naslonjad dimenzija75x75x7 i moZe 4 cm se lzuedba na uklopiti svakiprostor. polo:aja takodaje iz sjede6eg lako viSefunkcionalni naslonjai vamomogu6uje koji predmete. u drugoj ekoloske a koze. Konstrukcija pune jastuka sjedenje naslon Dva za i za saSiveni su jednoj u varijanli grubog. kojase na nj fiksira metalnim okovima. obje Namjeilal po mjeri 113 . Ti dzeoovi razli6ite velidine 0ridvr56eninatanku su Sperplodu. je od jasenovine. kalkulator. maramice. jednak naiinistim okovima. mobilel ipokrelni digitalni telelon. bodica vodom. od Punjeni su umjetnom vatom silikonskih od vlakana je koja pri vrloudobna sjedenju. s i Za radnu na Dostavu oblikovani rukonasloni su prora6unatoj zaugodrp visini ruku oslanjanje i za pri ispravnu visinu radu odnosu sjedalicu. Dvajednaka . Prema osnovnom mogu. takoda se ne moZepomicati lijevo-desno ni naprijed-natrag nigore-dolje. lakoga je i prenijeti u a projektu R a d n in a s l o n j a d a s t o j is e o d d r v e n e drugo s mjesto.

No t unkcioniraj u i potpuno samostalno. 114 po NamjeStaj mjeri . pokretljiv.najjednostavnijih od do najraskoSnijih. NajieSae se mijenja ono ito senajviSe troii.pratio stilskemijenei promjene.Stolac oduvijeksimboliziraostatus i dignitet. Vazna samo atraKivna prcsvlaka. Izraduju se od ruznih spuZvastih materijala. Ovakv footstool moZete jednostavno iznditi od tvrde je spuZve. Neki pejvidestolac diopitomog kao ku6nog ga za2a se u nj polpuno koji uklapa. stolac nepromiSlja estetski. a to su svakako stolci prije negoliormare. lako Tijekom dana najviie opterecujemonoge pa kad se odmarcmo monju biti u zdravom.odabratiponekilaki komacl dio namjeitajakojimielite osvje2itinovi ambijent. No.na kraju ostajenajsladli posla.pranieni. koii se uglavnom pro iektitaju kao dodatak sofama i divanima. Unatod konstrukcijskim razlikama i bezbrojnim izvedbenim varijantama. ImateIi kakav antiknidivanili sofumoZda seisplatirestauilruti. ispravan i udoban. lagan. eis h iednostavnih linija. Zato su u trcndu footstool . ih no ponekad takvizahvati koEtaju negolidapo uzoruneke viSe moderne dizajnerske idejenapraviteneito slidnou vlastitoj radionici.a presvueeni su tkaninom ili ko. pravilnom poloiaju. mo2ele odmoriti se i na panju Se6ete slarom dok no 5umom.za sjedenje. takoda ih mozeteporazmiestiti po potebi .om. obnavljate preureduiete ili stan. lijepo oblikovani oslonciza noge. mora se samo on biti prema konstruiran prai oblikovan ergonomskim vilima. drugi pak zamisljaju individualni kao funkcionalni artobjekt lakoprilagodljiv svakom ambijentu.Preslikani laki komadi Kadkupuiete. Dodu5e. danas tom o predmetu sjedenje se razvio nekoliko za koji u kategorija brigu brinu tisu6e itisuiedizajnera. i naslonjaii kojezub vremena nagriza je regalei komode. je tu dadovjek njsjedne stolac na ida seodmori.

iStofunkcionalniji. nabaviti velike komade spuzve. ili sloziv rastavljiv. Odito. Takav stilponajprije mladima.a presvlake mozete jednobojnih birati prirodnih od tkanina umjetne ili koZe. korespondiraju koje s namjestajem ostalim i dekorom. Akovolite kombinacije Zive razliditih materijala i bojamoiete osmislitisamikutakza odmor i i sjedenje dnevnom u boravku. no je umjetna za samovsko rjeSenje najpraktidnija spuiva i pjenasti materijali razliiite tvrdoee. Raznih oblikai su veliiine. i onima odgovara ali koji se takoosje6aju. mladi osje6aju namjeitaj ih okruda koji pratili Zuje mora suvremeni iritam nadin 2ivljenja. mogu po potrebi na a se premjestati islagati raz formacije. modularno sastavljati i rastavljati i poredati seokostoli6a da moze ugodno smjestiti i vece okupljeno druStvo. Jer. 6ete :ive dobit kombinacije raspored diji moZete slagati imijepo njati Zelji. Oblikovne odraZaforme vajupolpunu tako slobodu da se sustavi mogu kombinirati. poimanje a to zahtijeva i novo komfora. novim U rjesenjima kombiniraju razni se materijali.odlika modernog ever-changing namjejest u prostoru Staja Sto istom omoguiuje stalne promjene. vamprobudiDa momastu odabrali nekoliko smo lakih komada od naslonjada footstool do stolaca nogekoji za se nastavljaju divane. materijal presvlake malo za iuz vjeStine jednostavne itrudamozete samikonstruirati komade lakog pokretnog i namjestaja dusu za prostor originalan kojima usput 6ete osvje:iti na nacin. je Dovoljnosnimiti idelu. u ne jednaka lzradite naprimjer li dva-tri foot-stoolstolca razliaitim u bojama. koji po se mogu oblikovati ielji. ovisno vasem o raspolozenju. dakle Pri dizajniranju novih tih rje5enja udoban za odmor glavni kriterijje komlor. Odabrali smovamnekoliko zanimljivih rjesenja kojih nekoliko od ima zaista posluZiti ideja lakihkomada mogu koji i kao za samogradnju.Kubusi-klupice mogu se konbininti po ielji.a izradeni su odpoIiuretanskespu{ve i Dresvuaeni tkaninom u raznim boiama i niiansama. po Namjestai mjeri 115 .

naslonjaia. naprimjet crnoj boji. Serii a oja stui enog namje Etaj couch ni emaekog p roizvodaea namjeitaj a a Elmarfldtototto odlikuje se inovativnom ispunom od ergolil-piene. Prcdnost ie ito taj stolacmoiete stalnodogradivati dodavajuCi novesloieve itako stvotiti mu ugodno miestoza odmor cijele obitelji. Za presvlaku ie odabranabariunasta tkanina u raznim boiama. lsplatilo bise.tootstooltaburea i klupe. Dokazdaje najliepSe ito ie iednostavno.ier ovaj o ginalni human nest Emily Pillotan koita 1800 dolara! HUMANNEST. . ono Probajte izraditi neito slitno od pjenastespuive s originalnom presvlakomod bariuna ilisamta.AutoricakaZe je pri kreinnju humannesta inspririrana da bila izvomom prirodne prcstor.Roii konstruinn od bambusaioiastueenostacima raznihiarcnih tekstilnihmate jala izrezanih u vrpce. gdie 6e se djeca posebno ugodono osjecati.Po uzoru na ptiije gnijezdo brazilsk dizajnerica Emily je je Pilloton osmislila udobanstolacnazvanhuman nest. je ljepotom konstrukcije ie prenijela stambeni koju u To dobarprimjetkakosemoZe uspostaviti emocionalnadugotrajna i veza s novimprcdmetima primijenjenimaterijal. kroz Takav stolacmoietenapravitr pletenogstolca. Osim ito mu daje stabilnost takav haiin ojastueenjapddsieca na klasiini chesterfield. i sami" kupitegotovukonstrukciiu pokupite u ku6i sve majice koje vi6e ne nosite i izteZeteih u uze ili iire trakepa niima ispunitei pokriiteciielu konstrukciju. nabacanim u nepravilnim sloievima. Seriiacouch sastoiiseod dvosjeda. no moaese ispuniti i wpcama izrezanim od umjetnih tkanina u iednoj.

a atraktivno i nadasve udobno. a za presvlaku svakako preporueujemo kvalitetniiu i izdrZljivu tkninu koja je otporna na vodu i lako se odrzava. Ideia kao stvorena za sam-svoj-maistorsku pnmlenu. Regje sastavlien od brojnih sloieva starih tkanina.Ovu otiginalnu ideju sit on it potpisuje dizajner z by zet. a obli4ovan ie pomo. iednostavno.Teio Reni osnislio je ekskluzivni stolac rag napravljen od ktpica .Folo: Droog Design isprcpleten svezan i Je li to namjeitaj? Nije bitno.ier ti su divovski jastuci toIiko p I i vIaeni da bise ioviekzavalio i u sliku. 117 .u ieliinih vrpci koiina ie poput paketa.zorni primjet kako se od starog mate jala moZestvoriti neito originalno. J astuke moZeteispun iti rezanomspuzvom ili nekim drugim mekim usitni enim materijal om.

.

.

I BLUMOTION omoguiavanjeino i tiho zatvaranje . t AVENTOS ibez iednostavno naDora otvara itedke dostupni svevrstepodizanja. . za fronte Dali podizni-.I .I Zahvaljujuiikontinuiranom podizna zaustavljanju. zakretni okov:AVENTOS odusevljava vrata AVENTOSzaustavljajuse u svakom poloiaju pokretljivos6u visokom i ugodnos6u upotrebe.ar . podizno. podizno-preklopni-.9 I = - h AVENTOS putajedinstvena Cetiri udobnost kretanja AVENTOS-podizni od sadasu okovi.

LeJcn./etta "&_ --.h r L puiem be:ptatno! into l. n a l i a k i ai n a l b f : a u gr a d n l a V a € i n l o .hr www.JrJizrta jg\P!i( i(J I2lJ c ALAGAd. e t e .08007000 .-t ZZrt .l).o.o. ne n t i n a j p r e c i z n l j i h i m e n z r l a d .lic:l !. Festool Hotvatil12 10436Rakov Potok Zagreb tel:01/6539392 taks: 01/6539-393 info @ alago. Li)u*.r\tl!-.!Jl!lll\lrJ lJ iDD Gp5 a _Jt * u*" I I ? uJe-t.( t.alago.hr it:t:illult -2-l. r j a d o ! t u p n o n a \ i r / r t e L L . m E . n a l i e d n o s t a ! n i l a b r a da e [ e m e n a t ! o .YTONG' .ll9-' piJ:r .

ffiFP f IVEfi gn Ul.hr .. Samoborska cestag6.tet: 0j/3777_833 tuww.tet: 01/2392-951. grada cospiaa 3.iverpan.

j r d o . n r o g p o a c t k . a . J m r : i t l r ! a p r .Jallivojcleni. k o r i l l v r o o o k o l a n n e ! r o p i k . i n o m e n I o .elektronski mjerniBosch e u r e d a jd i n em j e r e n j je d n o s t a v n i j i m . i l . i preciznijim rZim. i n o E d R o p l r d l l n o v a i v n i l i r o z v o d . p o d u z e a o d ' . : j v e a z b o rI c c r t r .. i e p r o i z v o d c c i i t u d o b j r jn n p o d r L r i l u . ib @ BoscH I P o d u z e i e r j zd e s . l z l o k i rn o ! r . i r e o d 2 0 g o dj n . . s er m .. e H r v n t t k e . itetnl !€rvitonr o priir. . p o z n .1. 7 v ro t rl . . N . .Novi. r l r o f ! d l i v r h r r n k ip f o z " o o s a a V p p k!. t l l l !n r t p r o n r a m o m i r i l .

hd PEVEC Kup ujte s nsmjehoml .

DEmtf .

.

( illllilllll t[. LA{JI.AK Oi-IJ o[*i banka DZagrebacka .4t9'W9:YL 6A 9A 6A ro fJ'U-' .

8 llilliluuililllililillil .MRJSTOR2 Potra2ite ostaleknjigeove serije: i MRJsIORi mnJ$onr Sreouvue GRIJANJE PROTIV KISE IVLAGE mnr$oRr mnJ$oRr STAN U POTKROVLJU TAJNASUHOG PODRUMA Slijedi: 6 MODERNAKUEA 7 ZDRAVO STANOVANJE RAJA 8 ZIDANJEZELENOG 9 NOVAKUCNATEHNIKA 1O BLIC-SAVJETI r s B N9 7 8 9 5 3 7 5 9 00 4 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->