P. 1
majstor2_-_namjestaj_po_mjeri_-_no_5

majstor2_-_namjestaj_po_mjeri_-_no_5

|Views: 1,269|Likes:
Published by dsamohod

More info:

Published by: dsamohod on Sep 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/09/2013

pdf

text

original

MR.

|SIOR2

NAMJESTAJ POMJERI
,

t 1

f

n ril

MAJSTOR' petaknjiga

|zDAVAE press Maistor d.o.o.
DIREKTOR JuraiJustini.ianovi6 UREDtttK GLAVNT ' TomblavToth UREDNICA LidijaOreSkovi6 I LEKTURA KOREKTURA JagodaBojani6-Cesarec GRAHdKOOBLIKOVANJE Toth Valentina LarisaOre5kovi6 DOKUMENTACIJA I INFORMATIEKA PODRSKA DenisDuvan6i6 MARKETING AlanEckhel ZA GRAFICKA PRIPREMA TISAK pressd.o.o. Maistor CRTE? I FOTOGRAFIJE pressarhiva Majstor LIKOVNO KOR]CA OBLIKOVANJE Toth Tomislav TISAK Zrinskid.d.eakovec rsBN 978-953-7590-04-8 pressd.o.o. Copyright Maistor Vecerniilist dd., 2008. wwwvecernii.hr MAJSTOR PRESS d.o.o., 2008. Odranska 5 Za$eb www.maistor,hr majstor@majstor.hr
pod knjiZnice Zagrebu brdem664069. u Nacionalne i sv€udilisne CIPzapisdostupan radunalnom u katalogu

Tomislav Toth

po Namje5taj mjeri

. u dahu. konadan izbor iodabir materijala bionimalo nije lak.'eudestalije traZe odabrane temepo pojedinim -: potvrtluje premakojojsmo i odabrali i nasainternet-anketa :s'natska podrudja prvihpet knjiga za MAJSTOR serjjala NA (. . Tomislav Toth '.:a o temama kojima stalne jedna glavnih promjene u su od . -.:'a^ica.'r 6"w' po NamjeStaj mjeri .laistor trajnu pa godiima vrijednost smovecinu dosada5njih s:arasprodali obliku iu kompleta./*rr/-lr4 Lidija Orc5kovi6 /.od jednostavnoga ::3 avljana uobidajeni nadin k slo2enome.e je priliku budete :: . da sadmnogi tako uvezanih po ::aleljitrazerazne tematske a dlanke pam6enju.'ra kole prethode slijede ili nakon nje.strukturirane kronoloski.uz osamnaest godina SAM-u stike u skupili smoiSesnaest u Majstoru dobro znamo na5e Sto ditatelje najvi5e zanima iStoih praktidnih problema.. za koji od podrudjima.'a2t'i. Jer. nesvakida5nji izdavadki komOsebujne posadrZaju.Rijed urednika grijanje pripreknjiga kojazapodinje naslovom Stedllivile Seriju milismou kreativnoj i suradnji Vebernjim s listom to je zasigurno pothvat. Svaka za o joj :. nisunastale iednom i Za Doziciji..jige MAJSTOR KVADRAT NA tematske cjeline nis. njihjedno. s.ADRAT.' cremaju6i knjige prolistali pazljivo ove smo tisude objavljenih pa -. lakoje uglavnom o praktidnoj rijed tehnici raznim u predebit6e korisnorazumljivo i i onima takvo koji Stivo ditaju ne sto. publiciKakoimamo dugoiskustvo ureduju6i vrstustrudne tu . s:a. Mnogo togaostalo vani.nemani striktno a sistematiziranih . a<opoglavlje.je za sebepa ih moZete ditati podetka od i ^a:-eskokce. '. njihsmoiz bogateMajstorove riznice odabrali najvrednije razdoblja ono iz koje jer godina svojim obuhvaca nekoliko znadajem i edukacijskim pristupom putu svijet praktidnih znanja novih i otvara saznanja. '.visenema.a. podrudjima.'no a<osu kn. nudiprirjeSavanju svakodnevnih je glavni poticaj taj pothvat i do5ao ditatelja Zaptavo.'-: r c je toga prilagoditi trebalo vremenu.za neku drugu . su formi. prida S.a'. obnoviti idopuniti. malim ili koja u dozama otvoriti stranicu vastrenuje temacjelina sebei ne ovisiprevise :a:^o zanima.ia.

poglavlja knjige nisunapravKonstrukcije u dvadesetak ove ponajmanje ljenes namjerom ih oponasate svemu. za rjeje m Senjem vrijednom ili idejom kojanijesamotrenutno velika vjerojatnost vasovestranice navedu pravi na smjer. Uspijete u tomu. u osjeiajuza volumen. izradi Pri da namje5taja i uredenju zlatneribiceni darobni stanane pomaZu je gledanjerazmisljanje i 5tapi6i.putdo uspjeha u tompodrudju i zahtijeva brojne proma5aje pogre5kama. kupbila je jer njagotovog namje5taja rasplinu svojevrsni rizik tu sezadas nadaizatomljene mastarije. jnjeilaj po mjeri 5 . i urediti stan. u poku5aje. nikomu ne strukciji. vec konstrukciju i materijal. vaznije razumjeti je namjestaj stambenom da u prijelazni ili svojevrsna izmedu veza zidova na5eg i tijela.Prije 6itanja jeftino praktidnorelativno Zeliteli udobno. po Ma kakouzbudljiva potraga izloZbenim salonima.usrecit vassvestonapravite. nekoliko pristupa vrlodaleko op6eprihva6enog od uredenju stambenog proslora. Patite od potrebe stolac kojemu li na nosividljivu da sjedite . milimekoji u oblikovani tar. uSima Sava ekstenzije i svakodnevnol dinamici.ali u vlastitoj po Dana5nja nitese izradi namjeStaja mjeri reZiji. privladnom ivrlozahtjevnom da u ali poslu oblikovanju prostora vlastitom u domu.priklo. No. u a u da prijenos Nekritidki mjera vratio vas upravo bi tamo dimenzijama. praksi u ne postoje. odgovara mjestu kojemu ga zamislili moguc na upravo ste je jedino samogradnji.. TomislavToth . odima. li ce je prostoru Jer. Jedini pouzdani nadin kritidko o prijedlog potrebamaspremnost ponudeni vlastitim i stvarnim da odmah snimite isoretno oreokrenete u vlastititi model. ponuda mi ili predmeta se donekle po tipiziranih koji razlikuju materijalu i konproizvodada. teskoj neprilagodljivoj i konstrukciji zgrade prikopdati prema naSim udovima. gotovo tr2iStadostupnost otvaraju i alata svakomu opskrbljenost priliku se iskaZe kreativnom. recimo usput. akotragate dobrim No. oblik pokumostkojitvrdoj. uspjeha i udenje vlastitim na Kljud ne poznavanju propisanih leZiu totalnom i niti svih sastava pribora. pobje6i u konfekciju htjeli iz odakle smosa svimtimtemama naSih supermarketaje promi5ljatidrukdijim izrade i Mnogo vaZnije o mogu6nostima pa provokativnih nudiizazove su tema koji oblikovanja. pokoji prijedlog bi koji U tomsmislu na6i6etesigurno iskoristivi i u vasem stanu dobro sjeonasvojemjesto.. Htjeli to priznati ne. pravila ionako u bubanju nekakvih koja. ne ipo namjeni ali inamjeri moZe donijeti rje5enje gor6ine bez kompromisa.zaklopite knjigu ona je jer poznatog oznaku ovu dizajnera daleko pomodnih od magazina. Beskompromisno namje5taj savr5eno...

HOF-plode Fibreboardl. Polaiu mm. Ulaknatice je Ponuda materijalabogata pa (HighDensity ovih i raznolika. ciiene 25do78kn. akoZelite a 6e strojemnalijepiti i furnir. vlakana a ivezivnih sredstava vrlo tlaneke obloZene furnirom laminatom. da kupujete plode pregradu komad kako izradili biste sami ili namjeStaja ste se odludili vedgotovnaili za mjestaj. neoplemenjena trZiStu. jer plode No. popularnm pa i izrezati to6no Pod naporubit vamih posebnim mjeri. montaZnih panela Debljina je 8-38 zidnih ploda uslojenih s mm.u moguimatipotpuno se u medukatne konstrukcije slijepi kao nove karakteristike suprimjerenije na. iperforirane.a su 12. obidnog itallivog ljepila naneSenogpoledinu na trake. raznim u Sirinama.rijera iei6e sve primienjujuraznorazne i viSe drvne ploie. malim ili emajliranom stranicom nima prodavaonicama plode po jeloilicrno). veiiniplo6a O znamo zivom lesonit upotrebljavaju izradu seza dijelova ponesto. obidnu tri Uz od drva. melamin profilirani ili ABS.ticasrednje za vlaknavernu Ameriku. su plode proizvodi Zato iverice. je i vodootporna izvedba. tipi6an sje.cijske tolije. MIE (Medium Density Fibreboardt.iuredenjuinte. su vlaknatice islidni jeftiniji punog mnogo od drva. i opremanju interijera. vlaknaproizvod nasem je na inade gusto6e. projzvode odnajfinijih se plode mogu nabaviti razliditim u debljinama knatice i visoke se Sirinama. to imasvojucijenu.moZete zalijepiti a ih pomo6u gladala.prije svega treba razlikovati. se u pogo. ni. nije ploda svaku svaka za Bilo ugradnju.verziji paks jednom Danas vamu robnim (bi6e ku6ama.. namijenjena kriZnim lijepljenjem pregrada krupnog iverja izradi drvenog i namjeStaja. u ipak uglavnom stra2njih stranica ormara dobro (leda)i dnaladica manjih pregrada. sami.dimenzije 3-4 su OSB-plo6e mm.krovi5ta vanjsko koje izradi kao ispod oplodenje hidroizolagradevinske mjestaja. sirovina koje dimenzije a od 2500x1250 Ovisno vrsti debljimm.Drvne plode prirodni Drvoje najboljii najzdraviii materijal. morate znali njihove karakteristike iSto od njihmoZete odekivati. su vrlogrube To iverice nastale ticapopularno nazvana medijapan. doznati vise stokoliko malo te kosta. vlagustoie. Tj novidrvnimaterijali pod. a od po Namjeslaj mjeri OS8-ploce Medijapan(tulDF) . dimenzije 2750x1830 izolacijskim sendvidem montazne ku6e. te Plode su ploda 2800x1220 debljine mm. odnosnokompozitni materijali s velikimpostotkomsitnihdrvenih komadica drvenihstrugotinakoji se i preradujuraznimtehnologijama gdje se uzdodatakveziva sliinih kompoi ploie posebnih nenti dobivaju drvne karakteri ka razliiite kvalitete sti za raznenamjene. l. cijene od 10do28kn. a vrlo strukturu cijelom pregrada. su olidene pod visokim neke temeljnom bojom. namijenjena izradi lma homogenu po presjeku. a su je OSBplo6a(Oriented StrandBoard) noviji 2. o i nastaju drveni su otpaci idrvoslabije kvalitete. ili kom. jeranegoli prirodno disto drvo.Zato a se osimmasivnog drvapri izradinamjeitaja.. joj postoji a gustoca je ve6a gusto6e blanjevine prirodnog u najmanje sloja. stolarije i uredenju interi. prije no negokrenete kupnju je namjeStaja. Trake obradu za rubova moietekupiti na metre. Plode debljine 15i 18mm.cijene od53do90kn. Savitljive a najde66e prodaju sirovoj su.

su -zorku mozete nabaviti iiverale dvije u razlidite dimenzija 1220x2440 debljine mm. fronti -.a tojdebljini 18 plode ili imaju najde66ePanelploee :enesui standardizirane dimenzije ve6ine okova trisloja srednji masivnih od letvica. 3-18 a lurnirana prekrivenaod43do 165kn. izraduju uglavnom a se strojnim naljepljivaje Cbidna Sperplodatroslojna. Sperplode za elemente s namjestaja. vrsti O drva ovisi rcijena. a izborom. 16-38 mm.Sesloinim otoornim melaminom. Za iztadu namjestaja uglavnom primjenjujePanelke se .Jjeva furnira razliditih Debele vrsta.su dimenzija sobe. Folije najrazliditijih do nekoliko su boja.plode uspjeSno razliditih debljina. cijene Ponuda takvih u a su vrlo razlicite. mm preUpotrebljavajuza izradu se namjestaja. centimetara. Sperploia od egzota ploca tropskih iz Uvoz drvnih krajeva donio namje i ponudu Serploda dvijede56e od vrste povrsinom i drva. ploda obloge Prodaje kaosirova (ne. vlaknatica ikru6esu peteroslojne Sperplode.2 8m m . Bojama i uzorcima kraja. Lamelirane ploce plo6e proizvode Visokovrijedne lamelirane se duZinskim i Sirinskim sljepljivanjem maletvica sivnog drva razliditih dimenzija. u dnevnom stovine iegzota. ::ravku. Sperploda stforming Najpopularnije izradu su za Taploda ploha nastaje kriznim lijepljenjem tankih kuhinjskih radnih iradnih stolova.a :ebljine. s obruSenomLameliruneplode povrsinom. i op6enilo opremanje interijera. svim nema a ploaama prekriti -:e rubovi mogu melaminskim Postforning ploce ili :3S-trakama odgovaraju6e i uzorka.brusenom s furnira jednog iz lista.. nude u debljini milimetar-dva ali a se od aminskom folijom. i plastike lima nazivaju i mutipleksse JezTe a suod ilivlakna: lae. Postfoming vrsta postforming-ploe iverice : T furnira.amjeStaja se podjednako jer primje. bovi je lveral takoder oblo2ena iverica. tica. trZistu mogu Na se na6ilamelirane . ploda obradom.6 pri obloZena furnirom mm)nije oplate betoniranju. u uredima. 2750x2050 suod23 do50kn.u1e kuhinjama. mm. slojevi ploianude visoku tih vrlo Ru dvrsto6u.me. jelei smreke hraod do . a najde5ce se isporudujuobradenim rubovima.grada. . su l0 90kn. o u od 86do185kn. od isprepleteni ezgra iobloga mogu upiti lako mnogo vlage. u istodnoj upotrebljavaju a se iza Bambus-ploie Takva iverica (0. LltE (LowDensity Fibreboard). hotelima.3.. ovisio Sce dimenzija 2800x2050 a cijene od 40 debljini. ovisno debljini o i broju slojeva.njem otporne vrlo tacon-folije sesavija koja . iverica) pakobostrano ili .. Podrudje upotrebe je vrloSiroko: im police..'omu jezgri itvrdim furnirom izvana. povrsinskom spojnog Ponekadistom u lijepljeni furnir objevanjske Plo6e s strane. ipodne . Talegustoce popularna ili iverica.Primjenjuju za izradu se pregrada namjestaja. glatke boje Kadnaidete plode na bezSavova. plohe. furnirom2200x1220 debljine mm. i je povr5ine finoobradene i bridova rijed o poplodama.eral prilago.suimostri. ikrizno a pribora. je se bez stolaca. okume meranti. su do Aziji dvrste. Mozete izmedu ivodootporne birati obidne plovila. CvrScejednog dvasuprotna ili zaobljena ruba. mm.eselih uzoraka djedje za Plode najde. preko s meksim fur. pregrade. od njihse izraduju radne dijelovi lveral danas masovnom industrijom dominira namjestaja. varijante se primjenjuje gradnji koja i pri ploda nasje dobra.e s l a jp o m j e r 7 .Panelplodestolarske debljine ili 19mm. iuzoraka. rasponu su. njihse izraduje Od povrSine. imitacije do namje5taj. Obidna Sperplodadimenzija 'urnirana joj iverlca). vlakna Kako bambusa jer rogodna kupaonski za i kuhinjski namjestaj i imaju ve6u vla6nu dvrsto6u 6elika. : . cijena je obloZena obostrano mm. Bambus-ploce P l o d e u d e b l j i n e 0 . Debljina impregnacijom i nadinom lilepljenja plo6e rarira 10do 28 mm. trzistu nude a na se u -e(oliko uslojenih debelih furnira s kombinaciili velikom izboru razliditih debljina.zorakaslruktura i od drva zidne obloge. su 2440x1220 a cijena mm. cljene ovisno drvui debljini. d i m e n z i j a Uslojene plode pletenog s 1 vrlo od bambusa su 2750x1220 acijene od 103 110kn.a cijene od dimenzijaoblikuju i specijalne se Sperplode. Plode .

nagornjesloieve debljine pripadaju inajnovrle spojnih linije dijelova te 4 nm ili vi6e. razvoj opreme suslava i U za gradnju namjestaja ulazese veliknovac. ormar okvirai bezdodatnih nadin. S'oinicaima plastidno kudiites integ tanim elementom zatezanie za te potpornje slitiie od cinkas ugladenom powiinom. lakoprosjeEni i ne samograditeli prosjeini profesionalac jure za novostima najsvje2ijim promieneu i informaciiama. Posebno atraktivni mehanizmi kojima se su pri6vr66uju pokretne plodena gornjim lagane kuhinjskim elementima. je Hefele tazvila vijak namjestaja tvrtka specijalni poput zglobova. ili kuhinjski pretvara viSelunkcionalni kredenc u Toje prvaspojiica u uredaj visoke estetike.a l i i z a o n e varijantu.uda danas a koja dizajnerima omogu6uju sadastih ostalihploia ostvarivanje i najsloZenijih rjeSenja jednostavan na laganekonstrukcije. ponudiokovatrebalibi itekako pailjivo pratitijer svakinovi okovnudi novemoguinosti. vafianta pruaa Dotrebnu stahilnost a plo'e debtjine od 40do 60mm. hi Moderni okovi mehanizmi skrivena i su Spoinica spaianie tech-6. mehanizama. je Sklapanie jednostavno.Zamonla:u takvog primiieniti Nanjeitaj lagan moZe se sai bezokvirc. k o v a i o kojise lako nas. se iDolica konstruiranih laod ormara izbuienih ruDa 3 ganih od plo6a od kojih mogu graditirobusne i se ili 5 mmi dirennose koje velik nov p dvri6ujeu gornji strukture podnose teret stoolvara gradnji pomocu posebnog pristup namjeStaja. boljikomtor nudi i ootimalnu funkcionalnost. vodivariant "aznowsne i okove potpornja vodilice za itd.a mo2da potpunodrukEijitip i konstrukciie.Namje5taj lagank'o pero Bezkvalitetnihokovanemakvalitetnognamieitaja.Tab20 HCnadoknaltuie bez prcblema1mmprcnjene poloZaja izbuaene rupe za kudiite(DESNO).Samo povezani harmoniEnu kadsu dizajni lunkcionalnost u interakcijuokovimogu inspiriratiinovativna rjehenja za izradu namjeitajas viSe komlorai novomestetikom.. sloi Hc-odvrtaEa varianta bez plode Inovativne sadaste idrugilaganidrvni umetaka. a idejeo unapredenju unutrasnjeg uredenja nastaju tijekom istrazivanja trziSta.ekod uredskog nanieStaia gorniih zapovezivanie i doniihplodate polica. stol. lz Sirokog izboraserijeokovaza lagani in motionnamjeStaj izdvojili smo nekoliko p i n o v a t i v n i h r i m j e r as p o j n i c a .6ime nekad napora. mogu nabavitiikod i V r l o s u p r a k t i d nz a g r a d n j u e r i j s k o g s p n a m j e 6 t a j a . lica. se jskojproizvodniia proizvodnju Dobar okovolaksava laganog pbee debljine 32do od poku6stva ipruia nizprovjerenih rje5enja za 50mn ili otl40 do 60nn postavliatii pridvrs6ivanje debljina kojase moZe svih drvai gornjih slojeva. bez se obidan krevet. koji najviSe vole do-it-yourself po Namieslaj mieri 8 . Tu okova namijenjeni kuhinjskih sastavljanju Tab20HCse slobodno sustavi postavljau iama elemenata. kompozitni predstavljaju podmotom materijali se Kot!Idganihkonstrukcija poput pen..OdvdaE HC .jer znada se namjestaj opremljen funkcionalnim okovima dobiva dodatnu vrijednost. proizvodadi Zatosu u industriji namje5taja okova kljudna karika. o n a r u d i b i .

Dvamehanizma osiguravaju spoinicuod pomicanja: iedne stnne plastiino kudiite s imadodatnitiplna uskom kaju gorniegsloia. Ni grudnjiormaru i policauvelihe olakEava .Jednak je i obnzac bu5enia. Poputntixa 20 i spoinica rcfix 20 je HCnamijeniena i zaspajanje namieitajau jer samogradnii.whunskaspoinica za sastavljanie ormaru sadaslih laganih od i pbea debliineod 32do 50mm. gornjei donjeploEe.J sastavl ianjenan ieitaia. lestai po mjeri s drugeplastidni ispodrubarupedrzi ku6iire dio na krcjevima. povezni Povezuje a M2o-vijak dircktnosepriEZeu sefijamau izbuienerupeod 5 mm. s debliinongorniegslojaod 4 mmi viie. iednakkaoi u spoinicirafix 20. im Ratix20 HCnijepritegnulu gomii sloj ve6ga treba gurnutirukomkozdvije rupena povriini i spoiiti4 mm ispottgonjega slojaploie.U spojnicuratix je 20HCugraalen Euveni isprcbanisustav i ratix20s nagnutim komponentama za prievri6ivanje.bezokvira.LUEVO: Mala. 'ra. l I .

tima meko mehanizmimaza meko zatvaranieiitiho za zatvaranie komfor pa postaju standard povlaienje krila do potpunog zatvaranja. okvira polica. spojnica u namieitaju sastavljenom od sadastih ploia. ali i mehanizamza meko zatvaranie pregrcdnih zidova.aievespajaju se na klizna vrata.vodilica. Ttakeza oznadavanjeormara s poslovnom dokumentacijom izradene od ielika i plastike omoguCu u lakie r ukovanje. Mehanizam ugraitujebzo i lako. Zbog samozatvaraiuCeg mehanizmaklizna vrata omara i pregndnih zidova viae ne ostaiu pritvorena. variant S+je lleksibilan i rucionalan instalacijski sustavza uredskinamje'taj. rupeprcmjeruod 3 ili 5 mm.Sustavi meko za poveCavaju zatvaranie ie sveviae koiisesve viSetraZi.eaki u gotova se wata. Celiini okovi a ekcentriine lei. galvanizirani LIJEVO: Vaiant HCje poseban vijak dostupan dvijeverzije.Nudise i Shok izbor dodatne opreme. Ukratko. u za Onne sluzisamozapriivri6enje spoinice 20HCu tab seriiskiizbuienerupeve6i zazatezanie klasiinihspojnih poputplodaza instalaciiu potpornia elemenata zgloba. Proizvodi se od visokokvalitetnog ielika i plastike.poput potpornja eefiEnihprednjih ploia. ito je pametno leienje bududi da je takav u ormaru gotovo neprimjetan. Toje univerzalni koncept zajednostavnu koncept jednostavr primjenu za LUEVOI DESNO: Variant je instalacijski S+ sustav Wilagoiten tetetima do 70 kg.ito jedan od najsuvremenijih. okovi totula 40 i 75 mixlront i rjeienja rotula 50 i silent vt-40 vorlront. ladicu s Eelidnimdnom ili postoljen. a dostupan ie u nekoliko boia. Tu ie i niz okova za ekcentriine leZaievepa su sustaii za meko zatvaranje kompatibilni s drugim kliznim sustavima na triiStu.Hebb ie razvio novi sustav okova za drvena klizna vrata na orma ma. ViseCi okviri boinih vodilica po izbotu dostupni su s modemompredniomstrunom. 10 . Ovisno o okovu kliznih vrata priEvriCuje se na donju ili gorniu plohu stranice ormara. CeliEni i plas eni viseii sustavi za odlaganje dokumentaciie. police za sklapanje. Dostupni posebniokoviza ekcent Eneleiaieve su rotula 40 i 75 infront. i VariantS+ se moZedograditi u iiroku . MehanizamIeZina laganom sivom plastienom kudiitu visine 55 mm i duljine 330 nn. Dodatna trazi.Dodatna je prcdnostito zaiti'uju namjeitaj i okove pa se ve6i klizna vrata opremaju veDase ve6 kliznavrata . Silent vt-40 vofiront okovi za klizna vrata pomiiu dvoja-troia vrata debliine od 19do 28 mm. teliine pregrade plastidne i kosepolice mogu se nabaviti kao dodatna oDrema.To univerzalni okvira i polica.

va ant pa C+onoguCuje tleksibilnost se svakistolmoze i Ndesiti prcmaonoiili onomutkozanjim sjecli rccli. Drugi jie posebno osmiiljen dio brave.KadpoZelite potegnele po iipku. izradenog !l vitina i omara. Uodulisu dostupni Sirinama 292mmdo 762 u od mmi dubinama 360mmdo 730mm od manje laganije sueen i tlat Elevaoredo mase 12 kg.stolau projektnom uredu.Moguse kombinhati od raznimoduli. automatski im zakliuiavaiu Sustav za i ne moguostati zaujueavanje izuzetno otvorena. Nosivost velikihterctdi kliznirad vodilica potvrltenisu cenitikatima sai bezmehanEma o kvaliteti LCA. koji se.s podnim SDL-brave.?' \ odposrebrcnog aluninija. nema do Ako trainicama jednom napaianja eneryijom s vodilicom montiranima kllznavratase na kugliEn leiajevima. lnstalacijskl sustavsastojise od tri osnovne komponente. moZe SDL se popotrcbi prilagoditi selakougrcltuie: elektromehanieka bnva i ostalimsustavima ugrcltuje ispod se kliznih watainfrcnt s taEnogprolila duljine Dodnim traenicama. nm pouzdanimbrzimnadinom i sastavlianja bez alatamoZe pri konstrukciii se namjeitajauitedjeti i Dunowemena novca. variantC+ie pro'ireni modulamisustav prcgrama ant koiise moie konfigurinti na va GzlieitenaEine. 110mm. je prikladan staklena Zadvokrilna za klizna vratadebliine do 8 mm. ovisnoo zahtievimaKostu namjesiaja ostaje nepiomijenienproizvodi po se isti dio namjeitaiasamo razlikuje se unut//as konfigurac njoj iji.Produzni nosae za dvrstostojiu svoioivodilici paje prikladan ugndniu ne samo regaleveC ko nosad i u tetevhora spavadoi u sobi ili kuhiniiteza ugndnju u kampere kamp-kuCice.--. Jedinstveni sustav SDL sleedind door lock. Va antC+izraduie iz se visokokvaliatnog ielik i pldstike. dosiupan a ie u uobieaienim boiama uredskoginstalaciiskog sustava.Sve komponente dolaze istogproizvoilaEa od i medusobno usklaitene. nap mjer. sa ili otmaratakodaje ElenrcniekisustavSDL potpuno skiveno. Tako LcD-ekran do se poloZai-akoga Zelite mozeokrcnutii u horizontalan spremiti gledatitelevizijusano ili sakiti u plitkupolicu.kliznopero. variantC+ Sustav postolia skladu konstruiran za postavlianie u ie s timzahtjevima. plastienih ili celiinih plitkihladicaili sustavi ladicai razliiitih vodilica kakobi se lorminli raznimodelipostolia. centralnog zawiueavanja. zamlenlulu Pla'ti'no ku6iite brcve Rlasidne omare s wezujese u bazuvitrine vratima iarkama. za okovkliznihvrata uoraatuie u klizni se labon infrcnt. watapotrcbne dvije 6 su mase 25 kg. Tehnieki bisersustava inovativne su iednodiielne voditice i bezmehanhma iersu htlica i dijelovi sa jednozadrugo.na ve6u sve potaznlupt otmans kliznimwarimaStede po \amjeSla. nakon Eega zaslonmoZe se okrctatii naginiati aelii.za elehlroniiko zakliuiavanie kliznih wata staklenlh vitrina je odgguof. daje to postolieietovskog Bilo stolaili. poaze napncvrscene prostori traeniceabor-vodil I ice. oma Capri'vrideni plike ladicei U konstrukciiu moguugraalivati se sistemske ladicete sustav centralnog zakljuiavanja. vodilica tihih zameko zatvaranjeladica. od se Spaia nagomiuili tlonjuplohu policeormaraili seNi6vri6uje na bodnu priEvr6Cuje stranicu. znaeida instalacijski su ito suslavsawienofunkcionin i daie vrlopouzdan. Zaptavo. mieri 11 . SamtelevizotDtiivr56uie na televizor se aluniniiskuSipku noZese okretatihorizontalno i i veftikalno 180 stupnieva.Toie Aruikompaktni i sustav vodilicamaugraitenim s i mehanizmom predinshliranih funkcionalnih dijelova. i DESNO: Novoj generaciji okova pripadaiu i produini oketni nosaii za GOEE DESNO: I Danas i ie tegko zamisliti visokokvali|€tno opremanie trgovina bezelenroniikih na Drava watima . U zlalarnamawedima i se ees'D p nienjuju elekrcniEki sustavi zakljuEavanja kako bi se zaititili vrijedni prcdnetiidasesp iedi neovlaitenipristup vainim dokumen ima.Labon Diotil6bot-kuiiSta.LUEVODOLJE: urcdskog I kod namieitaja neksibilnost vaZnu ima ulogu. poputladicaza uredske polrep5tine.

ivrste. ito omoguduje raznovrsne upotrebe ovog uredaja. Na taj naiin stvoren je savrieni sklad uklapanjem televizoru u modemi nanjeitaj. Vettikalna tupa ie toliko duboka da se iaiica dodatno mo^e primiti na gomji sloi na suprotnoj strani. i Maksimalna visinana koiu se televizor moze podignutije 965nn...s gomjin sloiem debliine I mm. stare televizore. To otvan at' 9 mogucnostr --r'4 "--:- pr oiekt hani a i urc denj a.jedan stup izdrZi do 60 kg. Sluzi a spajanje ploia debliine50 i60 mm. maxifix 35.a dobila je mnogepohvalezbog j edno stav nog rukovana i i ugradbenog sustavaza namjeitanje visine. alikonsttukcijesu mnogo lakie negoliod punih dtvenihploia. Vrlo elegantno rieienie ie elektriini podizni sustav pomoiu koiegase LCDi plazmatelevizori idea+Tv. ldea stup sadnudi tu pogodnost za ciielu kuhiniu: kompletna radna powiina. maxifix kuiiita.on je iwlo snazan. :. za dvostrano povezivanje na dviie strane bez okvira izmedu rubovakuta.Stup sep ivti6uie ina zid.no moaese ograniiiti u skladusa zahtjevima. MoguCesu naknadne prcmjenei dodaci.nestaie!Zanimljiv ie i stol koii se prcma potrcbi moZepodiaina staiaCu visinu. Razli6iti poloZaji mogu se prcgramitati i resetiratiuzpomoc memo jskefunkcije. Temeljisena vec poznatoi spoinici za radneploie.glomazne.To se odnosi na sve razmieataieili kutove. Okovse sastoiiod dvijeplastiine iaiice. na postolje ili gornji dio namjeEtaia. mozese istodobno povisiti ili snizitiza 16 redova.Zanimlj i va ideja je Wostor za doruikovanje podesive veliiine na kuhiniskom pultu u koji se moZe pospremiti potteban sav pribot koji nakon doruika iednostavno . ali su snaZne. No tim se uredajen mogu i okrctati pa i nagibati-zaslonse moZezakrenutido 180 stupnjeva nagnutido 12stupnjeva. Tv-liltom se upravlja pomoCudaljinskog uprcvljaia ili ruino. a ptoizvodaii i dizaineri kuhinjskog namie'taia takodetimaju Sircke moguCnostiza nova rjeienja dostupna pritiskom na gumb kada se podiiu i police i otvaniu lak pristupsvim povti i nama. Gornii sloj debliine I mmie trenutaino standatdna vrijednost za radnepovrSine. Pomoiu podiznog idea stupaiz Hefebove serije vitatlex uz dobru ideju moZeteklasi6ni nanjeStai t. Maksimalna visinaie 675mm. s ravnimekranom(iirine do 1300 mm. LIJEVO: Televizorisravnimekranoms LCDi plazmatehnologiiomsveieiie zamjenjuiu u dnevnomboravkuklasiine. ploie KakosaCaste imaju toleranciju do 1 mn mozese kompenzircti p ozicii ska razlika Rakobi se spriieiili ruZni spoievi.'- I !F pretvoriti u moderan koji Ceimpresionirati stare i mlade. Namjesiajpo mjer ? I I I .poput onih kod kutnih spajania kod kuta od 135'. Sluzi za spajanje ploia koje sadastih imaiumalu masu. Okvhi su od plastiticiranog nehrdaiuCegeelika. Sustavdizania i spuitanjanamijenien ie kuhiniskim elementima koiise dosad nisumogli p riIagodavatini sp uitat i na iednaku razinu ispod rudneplohe. Sve vi6e liudi otkriva prednostistolovai radnih povriina koje se nogu po volji podizati i spuStati. Kutni i zglobni spojevi omoguCuiu instalacije i koje nisu u istoitiniii.. Osim utiinice za televizor s automatskim gaieniemnuditakoderdodatnuutiinicu za napajanieopreme koia se moZeugraditi u namjeataj. kuhiniu oblika slovaLiliUisredisnje kuhiniske radne povrsine. Pogodnaie za spajanie pod kutom od 90"s okvirom na jednoj strani.pogotovo kadje rijei o starijin i invalidnimosobama. Caiice se postavljaju u standatdnu rupu za i buSenie u udubine ploia koje treba povezau. ukljuiujuCi sudoper i Stedniak. visinedo 82 nn i nase do 65 kg) mogu podizati i spuitati u sobnom rcgalu. tz Maxifix 35 HCie nainoviii dodatak obiteljispoinicaza sadastepbee koja je na lnterzumu'07 osvojila nagradu za visoku kvalitetu(DEsNo). Novi maxifix 35 HC je vrlo cijenien zbog j ednostavnog rukovani a i integ rune oryemeza podeiavanjevisine.-. B I' . Taiinovativnimateriial ne zamjeniuie ivericu.'. Sustavdizania i spuitanja nije iudo samozbog kompaktnih instalacijskih dimenzija i tanke konstrukcije . vrlo izdr2lj ive i fleksibiIne. plastiine iediniceza podeiavanje visine i viika s predinstaliranim metalnimsegmentom i n"arovaSenog ruba.DOLJE:Sustavi podizania spuitania i za ugodno Zivljenie bezikakvihWeprcka svesu populamiiidio modernog namieitaia. U usporedbi sa spojnicommaxitix35 viiak za povezivanie lagane varijante izraduje se od eelika u heksagonalnim ploiama.-q% tu tr t I \. a gomji poklopci od cme plastike. U modularnom sustavu moZese kombinirutido 16podiznihstupova. Hdtelenudi raznepodizne sustavezahvaljuju6i kojima se tlat screen-televizori mogu uklopitiu regal i popraviti estetski dojan ambiienta.ravnekuhinjske dijelove.a time i pri lagoditi individ ualnin Zeljama. S pravilnimrasporedom tereta.

.funder-iverala. J r l e i t a lp o m l e r i . Uzstandardne i ostalih drvnih Dbea s velikim izbotom kutova i zavrietaka te spojnih elemenatakoie moZetenadi u drvnomcentruSiZe-Kupres je i bogatizbor okova tu je iz programaSalice. i .Posebno zaninljiv noviflapsustav okova za vertikalno otvaraniejednostrukih vrata na viseiim ormariiima koja se lako podizu. S takvim sustavom koii seiednostavnougraduieormaricnemaokovana boinim strcnicama laoanose olvan.g 7 I I I r -_ Okovii drune ploce za samogradnju panel-HDF vrstedrva. a polako i meko zatvaraiu.

setupojave pomanepravilnosti.. su ipravilne. i a su Lelvu pravokutno svoju kojanijeprerezana na uzduinu osne moZete kvalitetno sastavitijer uvijek ie strSati nekamo Pri ukoso. lewe sve duljine zajedno ba prepiliti odjednom. bez Za takvepotrebe imati trebau ku6noj radionici postavljenu odgovaraju6u ili kruZSablonu dobro jednake nu pilu. rezanje ikrojenje dijelova Strojno sastavnih jednu prednost. Pritom 6etestedi osnovnoiskustvo izradi bilo kakvogkomada namjeitaja. oslvarivuku6nim imajoS teze u pravokutni uvjetima: su prerezi iravni dime svi konstrukcija ima u svakom sastavu zajamdenu pravilnost. se na kaonoge stolove.. pristaju gotovih A sastavljanje komada dobro koji jedanuz druginajve6e zadovoljstvo je stolaraamatera.Stolic za podetnike Kadprvi putodluEite uzetialat u tuke najboljeje da jednostavan predmet poput ovog odaberete krajnje klupskogstolidaizrai[enog debliihletvi koii se lako od nuino pri sastavlia. za oblanjane krovne Ietve. ih jedino popredno prerezati todnu morate na mjeru i podpravim kutom. jednostavni Kod ku6ese najlak5e izraduju je izazovan komadi namlestaja. glatke pa Oblanjane iobru5ene. naprimjer mozaikom odkrhotina keramidkih olo6ica. stegnutejedan u 14 po Namjestaj mjeri . koji osim za je dobre voljedovoljno minimalno majstorsko iskuslvo i osnovni koji alat sigurno svaki ima hobist.dovoljno za a jedinstveni podetak komad.. konstrukcija izgleda cijela knuto neuredno. pa 6evamodmah izrezati todne sve na mjere.to je posebno A vazno sastavima u jednelelvemora gdje6elo uredno nalijegati na bodnu Ako i najmanje stranicu druge. i vi takav Uz orikazanu strio-izvedbu mozete stoli6 napraviti jedan za dan. treOsim toga.ugrozeni isastavi. potrazite Svepotrebno izradu za u nekoj robnoj kuii s dobrim izborom materijala opremanje za gdje piljenja interijera nude iusluge ikrojenja. Jednostavan niski moZete izraditi jedan i za dan stoli6 ga ukrasiti kako vamdrago.. sastavllanju konstrukcije gre5ka polamilimetra kojaimaosam uglova od moZe multiplicirati se domjere stoli6 moZe da ne stajati klackanja. je kupiti Najpraktidnije strojno letve obradene pravilnih dimenzija kakve prodaju metre.

Dijelovi pripremlieni za sastavlianie osnovne konstrukciie. proTugre5ku 6ete znat vi. OSB-pbea40x40 cn. o tome i tanjih letvidebela ovisipoloiaj gornjeg caunutar okvira stollia. ZanaS treba nabaviti: stoli6 . (35x50 Trebaju dvapravokutna vam crn) okvira koje za dvije nasuprotne boane stranice. letve 5x5 prodaju u duljiOvisno trgovadkom o centru.. a sastavi uredni. primijeniti imaterijal kojim lakirali lvozete ste parket sobi. Najvaznije da stolii le pravokutan ravninama.. uz njihvamtrebajudetiri i komada tanje od presjeka Ietve 20x28 prieemu dvakomamm. gornjoj nenamjeravate plohi izraditi mozaik odapo neko berite Zelji drvo atraktivne strukture. za gornju je plodu stola najbolje upotrijebiti OsB-plodu izrezanuformat u 40x40 Akona cm.. L svim bude pogledate i cdeze primijetit dase Kad 6ete slike podijeliti konstrukciju jednostavno moZe u cjeline.Tesetanje pridvrsduju unutrasnju gornjeg i na stranu okvira oblikuju solidan obodni oslonac plocu za stolica . 6e'te pa tonu u dobiti u jednakom sve isjaju _ ealaj po mlerl IJ .a povezuju detiri ih od Ietve 5x5x40 cm. na se bezboj(prozirnim) nimnitro-temeljem i bezbojnim nitrolakom nekim ili lazurom. ljepilo. ljepilo drvo stezaljke za i drveni depovi gurtna. kraju drvolakira npr.dvijeilitri kvadratidne presjeka cm.. samo dokje kritidni matradi ne6e zapaziti.2. Tuvaljaunaprijed koliko na kraju znati 6e biti jer ploda.a dva36 cm. 6e malo odstupanje zamisljene od mjere gotovo biti neprimjetno. (tipli). kvadratidnu Teokvire dvije dine noge duljine cm i dvije 35 preostale letve 40 cm. lzradujete li mozaik pakoblikujete deili neki provjerite korativni od materijala. vijci.za sastavljanje treba vam buSilica.tipli. ceie povezati (40 duljim komadima cm)ioblikovati prizmu. sendvid raznih kako unutradnji bio bi okvir debljinu svakog sloja (spuSten) gonjeg dovoljno udaljen od ruba stoli.5ili3 m. Tuje osam komada5x5x40 i cm ietiri komada 5x5x35 cm.dakako. su 40 letve da duljine cm. se nama 2. odvrtac. njih treba otpiliti osam od od jednakih komada duljine cm (zastranice 40 gornjeg i i donjeg okvira)cetri komada duljine 35 cm(zanoge stolica) . ilizatezna . pa komad.

. Ponekiudaracplastiinim batomneCete izbjeci. U pravilu. Ploeicaod tvrdogdrva 5x5cm s dva komada aperpbeeoblikuje praktienuaablonukoia olakiava taj precizan posao. Pritomse moZedogoditida iz sastavaizbiieljepilo. Pretjerate iz njih 6e izbitiliepilo koje li. od iepa nudi i prostorza viiak liepila.Ttidiiela boine stranicestoliCa su DodDravimkutom. valia obrisati. to .. Kako bistedobili eisb i ravne sliubnepovriine u sastavuljepilokoje izbija uz eepove odmah Buiotina dublja obriSite. do dubinekoiu odreduieuskivrh boaice. Prekratki pretanki ili iepovine nudebai pouzdanspoLpa buaotinamorabiti dubokabarcmaetiri debliineeepa(tipla).Pravilne buSotine za drvenih uljepljivanje 6epovatrebau svim sastavima izbuiiti na od iednakomrazmaku rubova.. Pomoiu Sablone najptijetrcbana svim letvama za 5x5x40 izraditibuSotine dt veneeepove cm debljineI mm (ili 10mmL Dva-trilaganaudarcaiekiCemnabit ce eepoveu buiotine.. Odnah ga obriiite kakopri nanoienju lazurcne bisteimaliproblemas neupojnimdrvomi svijetlin sastavljene mrliama.ljepilose uviiek uliievau buiotinu.

' .tina marabiti malo dubljaod polovicedrvenog .. .sveseslaze.. 17 .tavani u drvenim i Ii cepovtma nalvazntle je prcnoaenje oznaka za stedi6tebuiotina. . boiniokviri imaiu vaniskumieruod 50x35 cm. Stoie .tu je. .a dulieletveod 40 cm postavliene po uglovimai nabijenena su iepove.. prieemu Ceim liepilo ispunitiuzduine brazde na povrstnt. . ito odgovataprimjeni. . anom ie odredila polozaj koia aepova eetu na ..Za to je jer -' asno iepovi su tijesnonabjieniu buiotine ..CutisnutoqtiDla.ie . kakobi se na dnu nailo mjesta viiak ljepila za .:tajusliiediieetvrta stranica. Stoli6je okrenutna bok. . no -aite pokuiavati ispravitiih nasilu. P-rsas. Kakosu i svi diielovijednakogpresieka. I Iedajte okvir i obrii iteljepilo. -. :.Nakon ulijevania nalo ljepilau buiotine tukom se utiskuiu 'epovi.Tada za susjednestranice letveiztaditeSablonu s dva poloZaja otvora kojiosiguravaju mimoilaienie iepova u clrvu. izbiegnite njihovo sudaranje u buaotinama... Pripremite drugi boini okvir.uienju mogu se napipatipod prstima.Sveneptavilnosti .a I oKuJeugodno. : .. Ako su vam iepovi prcdugaiki.. a su otvori jednojletvinapravlieniistom na s ..1oguse pomaknutini saviti.

poitedietizamora.. Ako vam iznad tih letvica treba viie prostorado gorniegruba.. a iepoviu osi letava.Toje nasupr6tnih trenutakza minimalnekorekciienasilu 'posiiednii zaliiepljene Kakobi sve bilo 'vrsto i kruto svie2e dijelovetrebana nekolikosatiosigurutistegama Kad se ljepilo osuiilo. Na c eZuse iasno vidi priiwi6enie unutrainieg okvira od taniih letvica. vijakaptimienaakuodvrtaia treba viaeod pet-Eest Cim vampri sastavlianiu iwemena.. i na na . Akoie iablona u redu. Namjealajpo mjeri 18 . ne6ebiti sastavljanje prevelikproblen. Kako stolic postoliu ie je po mozetigapremetati 2eliisastavlianie krainie iednostavno.zulieva letvicuvijci 6e dobto. Optimalne razmakemoZeteodrediti i podizaniem letvica.okvira Pri postavljaniu 6etiri trcbakontrolirati uglai osamieqova.priteqnuti okvi. pravokutna..moZete upotriiebitii letvice presjeka 2x2 cm.. Tu umetanie imamodva komada duljine36 cm idva komadaod 40 cn.. Sveide brzo' a nalijeplienu mo2eva.Na rcduje postav an e unutrcinieg Ii j okviru od tanjih letava (20x28mm)s kojim cemooblikovati pouzctan oslonacza ploie. diiagonale sve Ako ie konstrukciia ietverokutamoraiubitijednake. dobili smo ivrst okvir stoli6a.

sastav i6 a nttrnuznucvrstocu konsttukciie. dugaekese stege sigurno isplaCuju.oKrugre. bez dobrog izbon stegai stezalikineaete post i-trcjno st. Kakoje konstrukciia izradena od letavapresjeka5x5cm. : r e s t a lp o m l e r i izrades Naprcsjekuse iasnovidijednostavnost Ploia ie tipskimelementima.. b Ir*tr priivrstiti 6avlimailiviicima.pa 6e vijci lakopro'ikroz letvice. mjere se lako izraeunavaiu a brojke su uglavnom . Ako uvrcete vijke. F it t9 i. dobro ie taniim svrdlom naptaviti prcdbuienja. Toje dodatna proviera rravokutnosticiielekonstrukcije. PIoCa mora .fl 23 Jnetanje ploie. . no Taiokvirmoaete naiboliaie kombinaciia ljepila i vijaka koji Cesliubne povriine s ljepilomstegnutikolikotreba.alijegati bez zapinjanja i krivljenia.il t rl L Iako mnogi vieruju kako se s obiljem strojeva i elektriinogalata rjeEavaiusvi problemi. Ma kako skupe bile. upuitena za debliinu mozaik i stakla. 19 .

iiestih dodiraruku drvo m6ie posivjetiod praEine 20 Namjestajpo mjer ..a sqoi. DodatelistoliCima kota6i6e. taniuri. Kakoie stolic napravlien kao Podloga za izradumozaika. pa svaki dostmo'e -povriinu imatisvoiu za Salicu. obrusitiruino. Cela vertikalnih letava (ietiri noge od 35 cm) trcbaloie nalo pobrusiti kakobi se tubovi sa uiednaiili s letvamaokvira. Timesve postaiekruce.. moiete oboiiti Na kraiu . razmjeatatCete ih bez muke.kauiaveca povrsrna ootaganle. . Pbea je po oboduosigurana iliepilom.Brusi se lagano.Konstrukciiu no zaStitiimlazurom.ilibocu... za dimenziie moiete prilagoditiit?kvim potrebama. Ii 6etiri i iC i ednaka.Ploia se tankimvijcima priivricuie za unutrainii okvir. Jednostavna konsttukcija za brzu izradumami ina nove pothvate.taiu. namaje prirodnaboja bila je Premaz nuzanier nezaSticeno sasvimprihvatliiva.stol a-dob t cete vecupovlstnu koju oblikuiete po Zelii.ne propusn Dolu. Trebali vam u dnevnomboravku ispred.zawini radovi. 'napravite Stoviie. bolieie Ostalemanieneravnine aio maniepritiska.

SASTAU1JANJC KEKSTMA Najsiguniie. Kombinaciia Eablone Eepa i daie iednostavne uiednaEeno dubokebuiotinenapravimmjestima. proizvode raznim Keifs. odrealenom modelu Odabhu seprema vrsti sastava.Napravlieni i su od usloienih preianihlisfieadrvnih i vlakana.E € 21 . '. najbriei naiuredniie sastavlianje omoguduju elektridne ruene glodalice. Bezbojna masa zapuni je a postaje jiva eimih pokuiate prck ti lazurom.Nanjimase lakoodrcCluje dubina. Jednompostav i paramet ljen osigurcvaiu bean priienos sveostale na pa dijelove. Stoga 6istei suheRrpice apoeinjite s liieplienjen! bez ne BAIINISTO1 ZAST|TITE.I KRPICA ALAT JE Prindu s liepilinaa drvortebaiuvati svevidliivepowiine u blizini sastava.Sirina smietbugotine. za Neuredne nrlje i kapljice liepilapokva t cedoiam svak6m na tamnom kon6auarvit.amjestaj mjer po .plastike. brcineprcdnostito obilno nadoknattuju.Pri buienjuu mekom drvu ostavlja manjetragova i od. pore.i danas se u oblicima obiEno ptikrojenibeno i su glodalice.. wlo lakoje ta tehnikaskupliaod obiEnih Eepova. Praktidno rjeienienudiobiaanpluteniiep koji se natisne na svtdlo. jet neugodna sebrzoosu5e. s vaZno daoni naobie stranesastava podiednako udu dubokou drvo. pritom i a pravokutni su svizahvatiili apsolutno ili pakusmjereni precizno pod odrcitenim kutom. miesla kojina ihje drvo a na upilogotovosu neprimietna. bez opterecenia sastava vlainim liepilom.Dakako. zu kruti i ivrsti. je buailicom. Gotovo nemaliepilaRoje povrSini i na drvane ostavlja nekakav Akrilnasu ljepilaposebno trag. pri sastavljanju teba samo utisnutikeksi ljepilo. ljepilon.. s je Kadse sastavlja valikstim drvenin Eepovima.lakomlazurcmmudrc zaitititistol i jednostavnim postoliem komada od iveala kojemu s donje se p glave sttane ewstedviieiednakodebele letve. zaoketati i naginjati a pritomserudi viicima. viiak trebaupustitiu drvo. pomakapostolie Osimpraktidnih malih vamomoguCuie i siguranpriienossvjeZe sliiepliene konstrukcije. recimo. POSTO1JEM Zaizradukompannihkomada pri obraditrebaiesto koie preokretati. vk Tada prckasno bilo kakvuintetvenciiu. moguaem optere6enjuvrstidrua.

zahtijeva te intrigantnekonstrukcije painje i strpljenja. razmislite nekim prosje6no li s treba uslojiti Uspijete postoljem visoki stoli6 svakoj u prolaze projektima. se Da postolje ako I prilagbduie kvadratiEnoi iztluZenoj ili stolnojploai. bukve sl. od slijepljenihletavamoiete izraditi ploEa postolje stolif od uslojenih za jednakrozdrugu. 6e kroz visina stoli6a odredit jedna drugu 2 cm. lelava 13 debljine cm.ili24letve zanimljivo rjesenje. je da vamih prikupnji nekoj skupoj konstrukciji ekskluzivnog gre6ke utjedu ne kra6ih komada Pri krojenju i od sasvim dobreletve smrekovine.clrueni ili mev)tna cqevpfovucena koz sredinu.izrada Unato. najoriginalnije Naprimjer.Visinu konstrukcijski no potpuni uspjeh trik.Kako l4jednakih islikamatreba barem letveod nasim skicama na tr:istumoZete na6iiobradene cm. Sto Dvijeploie povezuje Etap . letava. rupana sredini da busenje letava. postolja prikazanog na vamza izradu 2x4 krovne letvepresleka cm ili 3x6 cm. su gododabrali. su Uslojavanje na i postolja moraju dulje zna6ajnije izgledfunkcionalnost. zna6i vamza todno sto odreduje debljina io plodi stoli6a. stuaCenih 22 po Namje6taj mjeri . ne biti Dvije dijagonale je (zajedno letavakriinim provladenjem svojevrstan vlsina stoli6a od 100cm. 55 ne s plodom) bi smjela dugadkih letava.a pritom koje prolaze kut.no ukupna jamdi vrlo prema5iti cm. izgleda. kojeprividno Plode drugim 3.iedino.Nato dosta poloZiti moZete originalnopostolje ploiu od mekogdrva. kupljenih postolja iukupnu duljinu letveukupne broj slojeva Za izradu trebanabaviti je 4x5 s Sto o duljine 20 do 30 metara.Stol s postoliem od letava je Niskistoli€ ispredkauia nezamjenjiv a dio dnevnog boravka.Naimanj i ploEaovisi kutizmedu o najmaniem razmaku izmeitu najdoniih letava.a od ploda debljlne 28 visine cm pokriva 52 i najprikladnijeoblanjane postolje su Najjeftnije debljini. gotovu uslojenu porubljenikomadiveralaili staklo. 4cm 90 kako nijerijed letavadebljine iduljine ili100 najbolje tu o hrastovine. oblikenudi samogradnja. lpak. ovisi njihovoj Na gornjoj slicistolic letvama cm. im lakomijenjate jednostavnom izgledu.5 debljine npr. i precizno nareiu strojem. no mm. Plode zakrc6u se slobodno okoosovine.

. ploce sastavljene postupnoprovlaaite dulieletvedruge ploie i sljepljujete ih umetanjem kraiih komadanaiednom kaiu.:rne letve(duljinebarcm90 cm). \ako biste dviie usloiene ploce od letavaprividnoprovuklijednu krcz drugu."/ utiecati na.astavl u malo progrijeail Siriprowtinecebitno. kakobi naeinsastavljania naizmjeniCnim otvotimabio s Jljiv u svim slojevima.kako . iavli se i u susjednimslojevima zabijaius izmakomod nekolikocentimetara. s.kakose drvo ne bi raskolilo. Pritomih ne valjazabijatipo simetraliletve veC do cik-cak. istodobnomozetesastavljatiobje ploie. Pritomih ne valiazabiiati po simettaliletveveCcik-cak.stabilnost 1. Cetii ruke mogu viae. sa stezaljkama.ova razlikau prcmjetima olakiat ae vamprovlaienjei u sluiaiu da stepri bLtAenju i j anj i.dt uga u najgornjem redu imanajkruceletve : emadolieletvu kojaje 4 cn dulia. . prizabijaniueavaladeblji aekicamogaaizbitina binanos pod udarcima povriinu. to nije no nuZno.U naidonjem redu trebaostavitiraznak koji ' ie manjiod 10cm. raditeudvoie.a slijepljenisaslav je iavlima ne zahlijevamirovanjei sastavljanje bEe. letvedebliineoko 2 cm naiptikladniji tanii iavli Za su .:.lmateli dovoljnoveliku lazuromili bezbojnim rcdnuplohu. P izradiokretne konstrukciie naiprije trebapotpunosastaviti jednu usloienupbeu.Slijeplieni krcj utvrstite stezaljkom. tom U stezalike otvorom s stueajune trebajuvamdugaake osigutan od barcm70cm.. Potomkroz otvore 23 . Ako nisteviini slagalacama..r'rr.lstodobno.5cm. Ljepiloza drvo nanosise u tankomsloju.5cm.podalje od vanjskihrubova.tliine 3.---' konstrukcije. nakon Iijepljenja priiekajte da se ljepilo potpunostvrdne.Dokiednaploia u naidonjem naigornjem i tedu ima .. drva ne bi raskolilo.je )d svega najvaznijeprecizno busenje rup" r" o"o.Jer. Naj brZei najjednostavnije sastavljanje dijagonalnih ploeasbla nudi lijepljenjei pribijanjeCavlima.po sreainitetara.Istodobno. su Za letvedebljineoko 2 cn najprikladniji tanji aavliduljinedo 3.iavli se i u susjednimslojevima zabiiajus : rakomod nekoliko centimetata. a mrlje ljepilana drvu teakoie prikriti lakom. naduna svom miestu itajktajp tegnite dugaekom stezaljkom. sliepljivaniem svih Ako radite letava. Bupeizbuiene toino na sredini letavamalo su veCe drvenoa veceod drvenog Stapa.-. totno. a potom na otvorcnom kraju uliiepite krace Kad se svi komade.!ve se niZunaizmieniino. Posao vam moZeolakiatiosovina provueena kroz sve rupe u sredini konstrukciie..".Osovinune trcba Kakota osovinaptolazi kroz trinaest letava. naizmjeniinimprievrecenjem duliih i krccih letavana niihovimfuaievima. metalneaipkeili cijevi(O 10nn)koja spaiadvije usloiene koja spaja ploce.

se 24 po Namjesraj mjeri . vijciomoguCuju izradu namjestaja iverala od bez pri gotovo provjera. i prida. kupiti novi. zradnih vijka. Bacitiga. Pra. mnogopruktiinih povriina pojavljuje segotovoniotkuda. jefiina. svaki a peclaliprostora dragocjen. bez glavuvijkatrebapokriti utisnutom otvora inepravilnih SveSto reski. vampreostaje Na kraju.kapicomoboji u iverala. znajudasemnogi Svi dijelovi namjeitajamogunapraviti sastavljanjem izrezanih porubljenih i komada iverala.Konlirmat-svrdla suposebna jest pravokutnost elemenata. idobrim njeu pravilan Kutne stezaljke odliano s vrloizraZenim navojem urezivanjem u su pomagalo kojim sveodvija greske.Stovi5e. kompliciranog jednim jedni svidijelovi savrseno nalijezu nadruge. sobe dobivajunovi ugodaj. pritom im a temeliitomiienjaizgled.Svrdlo promjenjivog promjera mamjeramanacrtu skici injihovo vijcima u ili odgovara polozaj. je No.kakomjeritii kako je naruditi? Iskusnim samovcima to priznatida teiko shvatliivo. najholja je samogradnja.no kakoto izvesti? Odakle mjeriti. ili svepreurediti. bai tu poiinju I nevolje. bez rveral. plohesbojom iuzorkom. dodatnih mjerenja i slo2eStoga sastavljanju i nema a okova. prednosti Nisu Jedna ve6ih od strojno skrojenih ive.no moramo vedina nikadnije isprobalasvoje umijede projektus punozadanih na velidina.no pravilna rala potpuna buSenje nekoSVIH upotreba omogu6uje pasui uski prerezi pravokutni na u Konfirmat svrdla i u odnosu Siroke likotisu6a busotina iveralu. jestodabir pre. Plode spajaju se buienjem vokutni sastavi bridovima na korpusnih komada i potom tijesnim i dvrstim urezivanjem dugadkog imaju besprijekorno dosjedanje. Stogasmonapraviliplitku policu kojamjerama odgovara postoieeim komadima.nihsastava. odgovaraju6ih dijelovadakako.a sveie gotovo tijekomjednogposlijepodneva veieri.Prakti6an dodatak ormaru Usvakomstanupostojinekiruian kut ili komadnamjeitajabezkojega ne moiete a ne izgledaprivlaino. pridvrsce.kad sobanijevelika.

strplienje. od 25 cn do 35 cm. lznimkaje jedna od polica koja se nalazi na 1/3od donieg kraja. znanieivriieme. Takosu uskestranice novog mate jala n i minimal a povrS na koi a odudaraod op6egtona. monografije iliregistratora mo2e slobodnouvuCiprste. Tu policu. Cavliii iepova zabijaju se na 3 cm od uzduanih tuDova.u mnogim naaim sktojiti i porubitiiverals tuenoi6u od 0.i Kako nismonaili boju i nijansu ivercla koia bipotpuno odgovarala tonovimaboenice ormara.odfueilisno po staviti kon strukciju bez leda. Zabiianjem nizova od 6etiri plasti.nainanie. Srednja polic a povezuje uske vettikale i spredava izvijanie. tako da se iznad knjige. '..5mm. pa sve izgleda kao da su ormar i p oIi ca oduvijek zajedno.4 komada. se razlikuju prema uobiiajenim visinama knjiga. 25 . . Za piljenie i potubljivanje iverala u stanu. Na kraiu. grafitni trag olovke dovoljno ie vidljiv za poravnavanje gomjeg ruvnog ruba e pJastiinog 6epana koii 6e se kasniie oslaniati police. Na doniem kraiu oznaiena je i cfta policena postoliuvisine10cm. Dvije boenice Sirine 17cn. duljine 265 cm spojili smo na poleatiniljepliivom trakom tako da se poI ubljeni (prcdnji) bri dovi dodi rui u. Kroz otvorcnu konstrukciju nazirc se izvorna boja.visine ruzmacinisujednaki ve..3mle6iajpo mjeri Iako je iverallaman... Postolje svemu daje i dodatnukrutost.Ti .pa sve ovisi o nacrtu i dobro smiEljenimmjerama koje ste prcdali s narudibom.svtdlo ne trebalo) blu .toenoi jednostavno.g -q - E a E Jedanpotez olovkom dui metalnog kutnika oznaEuje identidne razmakena obje unutraSnje plohe vertikala. dijelove vam mogu sDoruEiti i Dred vrata stana.. UzduZnim mjereniem i oznaeavanjemrazmakaodredili sno.na 6epas nazublienim iavli6ima dobili smo odmah oslonce za police na lijevoj i desnoj vertikali. n0 fi?n' 213 I eeliinanie*a (duljaod visinepolice) 2 netalnikutnik(tidesetakcentimetara) (6 3 kontirnat-vijci mn) I inbus-kljuiii (4 mn) a konfirnate 5 konfimat-svtdlo dodatninzaatitnin s prstenon boliukontroludubine za (prcten sniie dodirnutiiveral!) ne 6 tezervno konfirmal.. na balkonu ili dvoriitu trebaalat. polica. t namlesnlnuzno noza vecr mastvnut po ie p nijenitiS stezaliki kotpusu. rueka iznieniivebit-nastavke n 8 ponoini odvrlad a svakisluiai g elektriinaili bateriiska buiilica s finon rcgulaciiom bEine vrtnje ptihvatnaglava) (klasidna 10 kutnestealike -. Sveide brzo. gadovima danas6e vam Stecom.

im gotovoje nezamisliva Bezkutnihstezaljki izrada pomagate. Odludite se na li najjednostavnii na6insastavlianjakontimatpribor vijcima. Najdonjapolica ie odignuta od poda za 10cn. Namjeslajpo mjeri 26 .pa ivelike koryusne elemente mo2ete sastavitisani. ravnoj na treba sklopiti osnovnu police nece konstrukciiu-KaRo straZnia se strana vidieti. slrainiirubovielemenala porubljeni. okvir je postavljen dva na stabilnastolca. pa toj nieritreba dodati i onih I mm a buienje posredpolice.. Zato od donieg ruba trcba odmieritil09 mm. . Po tojpopreenoi odmah ctti oznaiujemo udaljenost i od 30mmod svakogrubaverTikale. liievkasti otvor za glavu vijka neCebiti predubok.. namjeitaja. Tiiekom buienjasvrdlomoZete nakrctko izvaditi..a takvimbi Si jem pol izgubile ren ice ostonac.. stezalike obvezni su ku6ne rudionicei preduvietuspjeha.trcbaDriivrstiti konfimat-viicima. uskevertikle iverala pa nisu baSkrute. Akonemate stealike nadonieiCuiumnogoruku. Ako ste buiili s minimalnim p tiskaniem buiilice.Naime. veeeriimalina raspolaganiu dovoljno ruku daD skode pri preokretaniu. Kako nije bilo nogan. Naivainiie piipremitisezazawSn6Sirenje otv6razubiha na svrdlu. Priptvim buienjima naibolieje uzetineki otpadni komad iverala. bi sepod teretom knjiga moglesaviti.. bezlijeplienja. Kadsu na unutnanjimstanamavertikala policai pribiieni plastiini odmiercne visine sve podlozi eepovi. izloZeni vrlo otDorn ABs-trakama. je a pniinu povremeno otpuhivati. i podizaniu. nisu predniiruboviovdiesu zaiticeni Medutim. kaoi gorniui doniu zavr'nupolicu. je polica Kako dubok 170 (17cm)razmak ie 170 60= 110 nn rupa mm...

dovoljna je teZinaruke.. Pri izradi nacrta i odredivanju miera za rezanjedijelova iz velikih ploia iverala. glupe se greike dogadaju baSna takvim miestima..zbog jednostavnosti i 6to ujednaienijih mjera. Rezervna baterija neka bude u punlacu. a obveznose prievriiuie vijcima. trebaprecizno plohei porub-Kontirmat-svrdlom vaniske trebanaDraviti buiotinutoino u sredinidela je ivercla. Kako je standardna debljina veaineivenla 18nn. pa p izradi nacrta treba stalno oduzimati18 ili dodavati36 (2x18nm). Nakonmierenja po jednom rubu. a na veftikale bismoie pr i Evrstili vijcima odozgo.Okv sastavlien stezaljkamaje ptavokutan. mi smo te. Konlirmat svrdla i vijke s kpicama nabavili smo u lvetDanu. iako ia iivrEienie okvha obiino tr... Kakoje polica monla todno ptekriti bok ormara. '. kakobi se donjirub Ronstrukcije precizno poravnao. Timesno dobili jedinstvenu mjeru njihove duliine od 48.ba I stezaliki. U oznaeenimtoikama buSimokonfirmatsvrdlom. a ravan pod osigutava i ravninu prednieDloheDolice. .zabu5enie rupateba oznaiiti crtu udalienu mmod vaniskog 9 brida. iirina ie odmah odrealena miercniem:52.stegniE najpriie stezaljkua policu.8cn. pri odredivaniu njera dobro ie postaviti itaj umetak visine (iirine) 10cm. Kadie sve na svom mjestu.. ko i sve oslale police. a potom i za vertikalu. Ma kako iednostavno izgledalo. Taniunica vrijedi za sve konstrukcije. gdie U sastavima se dvaelementa iverala poravnati tupo sastaju. p6ticu odabrati kao zasebankomilc!i ona bi inala tu duljinu. naivainije je razumjetidva osnovna sastava pri izradi tako jednostavne konstrukcije. dobrc ie kutnikom provieriti miere od drugog ruba. PrcvjeriE prstom da ne strii.amjeslajpo je m No. debljine vertikala treba oduzeti od vanjske mjere. BuEilicune treba pritiskati .Kako delotog elementa Eircko 18mm. naigorniu smo policu ugrcdili IZMEOU vertikala. Kakoje najdonia polica uzdignuta iznad poda.4 Da smotu naigornju cm.

morabitibeno na srediniiverala umetnute police. ie Tonoviivercla sleni su kolikoie to bilo moguce prema zagrcbaekoiponudi uzoraka. skreneli vth Previaeustranu. na svaki priivrScen sa iest vijaka za ormaL a dva ih deblia ukrasna vijka povezuju s policom. Kad optereCena necetrebatipojaeania.no na niih 6e se na kraju nalijepitiplastiine kapice u boji ivenla.Konf irmat-vijak mozete prstimauwnuti samo dva-tri okreta. Tijekombuaenia svrdlo mora biti okomitona podlogu. gdje su sile nalneugoonue. pod prcvim kutom u odnosu na uzduZne rubove. Otpuitanjem i zatezaniemstezaljki mogucesu fineprilagodbe. Srednjapolica priivrSCena viicima spriietit 6e savijanie uskih vertikala pod teretom knjiga.postavljena na doniojtre6ini visine. takvaprimjena A ruenogalatazahtijeva ipakmalosnagei dostaiskustva. na kruju Cenegdje proviriti iz police koia na obie strane od osinudi samo par milimetara. tu smo buailina I mm od E. Prednju stranicu postolia priivrstili smo samo s dva polica nalegne na nien brid. Kupite ih unap ied. Jer. s iveralom. Glave viiaka utisnute su u proEhenie na otvoru buiotine. Stoga je i. Tijekom buienjasvrdlomon bitiokomitona podlogu.Potom je nuZaninbus-kljui ili pak neki automehaniia6ki alats inbus-bitom. GORE:Masivni ormat koji zamalo seZedo stropa dobar ie oslonac police bez leda. prednieg ruba. A takva pnmlena rucnog alala zahtiieva ipak malo snage i dostaiskustva. Popreina cfta. li previSe proviritiiz police ustranu. Vezus omarcm osigurcvaju vrhu dvaplosnataie enaokova. a30 mm od donjeg kraja verlikalne stranice.Naiih 16 viiak bilo je ovaj put premalo napota za prave 2ulieve. Namleitaj po mlefi 28 . Ako policu treba preseliti. LIJEVO: Osnovni okvir napokonna svome mjestu. odvrnu se samo dva vidljiva viik. ktaiuCenegdie na par koianaobjestruneod osinudi samo milimetaru. Sa svakim uwnutim vijkom konstrukcijaje stabilnija. skrcne vrh Jer. viika.

lako konstrukciia nena leda.. vijci je sasvim solidno drZe. a namuenlena le stabilinciii uskih stranica..uskai plitkapolicanemoZe prevrnutinitip manjem se Doaresu. Uzdignuta najdonia polica nije samo odmicanje od praiine s poda. pncvrsculevldma. 29 . Kutiia koja nastaie umetanjem dviju poprcenih stranica daje cijeloj konstrukciji dodatnu krutost.Sadtrebaumetnuli onuPolicu koig settajno. police su paralelne. Sad se naibolie vidi koliko znaEeunaprijed pribijeni iepovi za pokretne police. .Kakosu razmaciiepova jednaki. Unetanie polica ne traie du2e od minute.bez znaEajnijeg liuljania. '.:'njealajpo mjeri Slijedi ptiiwi6enje police za omaL s dvajednostavna plosnala okova koji se odozgo pti'wste na kov omara i najgorniu policu- Ptiivrs6enau naigornjojtoiki zaormar..

iZivotne ukus interese iza mozda mala. jednim pogledom preletjeti ili njihov sadr:aj sa.Polices duSom Nema elementa namjeitajakoji s tako malomaterijalapostiie toliki uiinak pol. znate vlasniku negoli razgovor. predmete dekorativne upotrebne ili pailjivo i domiSljato. za kut. je ponekad pojedinih otkrivaju najskrivenije Dovoljno na vidljive razdvajanja tajne. kupovane metre. u kompletima. dio Topodjednako vrijediza sobu. Begali izgledaju kao police. ili pak kutije od tvrdog drva gumute u ve6i volumen obtubljene toniranim iverclom.povisiti. razmjestite polica iskaEe prvi plan i postaje u naiatraktivniji ambijenta. 6e dime bavi gole se stranice ogrnule Sarmom razigranih godinama njihov i demu police na nasem prilidno tezi vlasnik Naialost. crte sadrZaja.kako njihstoji ali na. na izloZbi predmeti.grupu na naslonjada.od konstrukcije. pokazuju Njihov ipostavljeni uodljivo sadrzaj otkriva na6in dvojeni nam na mjesto Zivota. bez kao su lzga bezkorica.Kao retrospektivnoj ni:usepailjivo e0tzoda. starine. DESNO: Jedanod novijihtrcndovau talijanskom dizajnu namieitaja s naglaie nim horizontalnim otvorima. kuhinju. Police Zato krca. Naslovi prvipogled .ica kaopolice. najbolje izgledaju gdje one je svedana predmetima vidisamo prednji Konstrukcija te knjigama. raznih mari svede56e se uokviruju kako oblikasadrZaja i zadas vamotkriti pioha.predmetagrupa da knjiga. Mogli bismo dajesoba polica knji. a naioptercCeniiepolice moguse i neovisno prievrstiti na zid. skupe korice nizovima u de56e tek razdijeliti sobu prostore veliku na razlidibiciozno nastojanje negoli iskreno zanimanje togsadriaja zaokruziti sadrZajnu ili neku za cjelinu prostor jelo. vazna Zivotna doma6i. U konstrukciji se ponekad tuiiu sotistici runaojaianja.radni Orsadr:aj njihovih stranica. su trZiStu 30 Namleitai po mjeri . vrijedni skupi Sveukazuje todaje sadrzaj na ili znadajniji detalji svjedode koji o ukusu ilita5tini. ponekd umetnute izmeilu dviju vitrina. odabrani police uspomene. kaoticno policama bi se nabacanih knjiga izlizanog hrpta. umjetnidkim i ukrasnim se rub.I predmeti policama re6i na rjeditiji od rijedi. i policadaje a i uredskomprostoru posebanugodaj. sklonosti. Akoknjige. plohi police o viSe kroz zidnoj Knjige Navelikoj zamjenjuju slike. na besprijekorne dobro odabrana konstrukcija zidizduljiti moie ili potvrduju am.Prava udahnut6e duiu i najskromnije opremlienom prostoru.kupaonicu predsoblje.

Tako podmo:ete i iskoristiti.. neostavlja sto formiranju proizvodadima :1e zanimljive I trgovcima.regaia dugacke vertikale izmedu kojih se . :c icatradicionalno predmet samograditeljskih ponavlja . dobit ceteelegantnu konstrukciju police pregrada... ::sebnosu atraktivne police dugadke koje :rlal po mjer 31 . u sttop i pod kako se pridvrdiuju posebnim Takve police se drZadimanieznakonstrukcijane bi u obliku delidnih nabijenihrupe zidu detormirala pod teretom. E vu Jdvrla. Takve koja sobna obieno teba uprti izgleda mnogo nego vas skuplje Sto ko5ta.<conalna pregrada. Primjenom vlaknatica Slikaodliino prikazuje uStedjet i slo2enu 6ete zavrsnu l\4o2eteito zna6elijepo obradu. aranZirane jednakorn ihobojiti bojom i zidove. a cijela 6e :a zgledati ve6a. sobe. ploda s Napravite oddvostrukih koje gornje li ih pokrivaju od letava i donje strane okvir vidljivi ce rubizgledati bogatije. podnijet gdje sav ostali namjeStaj kao a ie ipovremena osvjeienjaskladu uredenjemmoZebiti u dtugom u s planu. Zato .r'ostavnost. Schachermayer).. ' ako takve konstrukcije moraju stajati podu.--vata. la P{JU LrJ|t-lu. police u sobi. razmisljteizvedbi o vise6e konstrukcije . Postignete li debljinu 5 ili 6 centimetara od jednog dvametra DOLJE:Bijelapolicakao na policama najmanje od ili duljine.. Razlog rnogao njihova bi biti prostor . ostavlja ispod sebe barem metar slobodnog : stora.:cu oasKe. ili uvrnutihtipleposebne u konstrukcije iaaem Fisher. na r:'oSi znatan tlocrta. :eliteli policama preNo : z d. Takve konstrukcije odlikuje disto6a horizontalnih lin ija.q jedva se na zidpridvrs6uju vidljivim konzolama. je prihvatljivo se dio To ako :ostavljene sobe usred iusput iskoriStene kao . ilipak udaruramena. Pritom obidno poznati se dobro :'eotip nastao glomamasovnom ugradnjom r . Sipki u na prevrnulapri (Hiifele. - :iko cvije6e.smanjit se iopasnost a 6e Toposebno vrijedr konstrukcije iverica za od ploda itanjih medijapana se s vremenom koje rzvlese.

za Okovi prcnjenljivu visinupolica osjetno poskupljuiu izradu. po je takoukoceno moze vatii prevelike Ako vertikalne razmake. vam Ako buienjerupazadrvene Eepove naiivce. ie svedijelovemoZete dobitis urednim i trajnimporubom. i l{ombinirati Visine moZete rubovi od kad deblji 18 ili 20 stvarnim bolje su im prednji ili knjiga de32 ovisno grupama o od to mm. MontaZa najbtza s ie plastiinin ili dtvenim Eepovima. denom evrste^eliEne konzole precizno zahtijevaju buienjerupau zidu.tikalne stranice. Dribora okovauvelike i Prednji tub letvice ie vamolakiava samostal..ispisatimiere po i narueitipiljenje zadanim dimenziiama. nailakie naprcviti ie nacrt. Police se nogu poloiiti i na letvice NiEvriCene viicima ili Eavlimana Akoi nistevi6niizradi u:nutrainju stranu nanjeitaja. Nosaiisenogu nastavljati podado od stopa. nastojte suduboke da (barem) korativnih lpak. po Namjestaj mjeri JZ .izbjegai odredivanju treba mjera uzduZno Priplaniranju su od Najpouzdanijeplo6e punog. letve strane doljepljivanjem s donje knjiga bi viriliizvan ne 22 prednjeg barem cm kakohrptovi ruba.atima. Uglavnom primienjuse ju u industriiski proizvenamieStaiu.zakoien kako bi bila Kako napraviti policu ne pothvate. Ako je' o ive. Dugadke potrebama. predmela. radite da lameliranog koje drva projektu.22i cm). manie uoeqiva.Na plo6ama masiva se lakopostize (npt. Drvenitrokutine odgovaraiu svakom ambijentu.Nude se i idlidne sklopive konzolevelikihmoguenosti. ponuda ve. uviiek no ih moaete napraviti u i ku6noiradionici.a ioi je bogatiia ponudarazn konzoln ih ih nosaca Eravno za priivrs6eniepolicana zid. Samo staha! bez Sustavi vettiklnih nosaeaieliinih i konzola prilagodbu za visinepolicapo ielii. lzraduiete li jednostavne regale s veftikalnimnosadima i ho zontalnim Dolicama. iSirinu knjiga izmjerile visinu ponijeti na rasponu vlastitom i ozbiljna optere6enjavelikom prema po police uvijek izgledaju pa 6eterazmake visinilakoodrediti izmedu nosada. ide primijenite male plastiine6epi6e s Eavfieima.. polica za priEvr66enje unutarkonstrukciie zaistaimatevelikizbor pribora. lmaih ruznihveliiina i boja.

'. Prednji ie rub izrczan u blagom luku i polom zaoblienbruieniem.-"bova. \amleslat po mjeri GORE LIJEVO: i Za dugaekei deblje police uzmite tanje pbee i naliiepite ih na okvit od letava. . DOLJE:Dugaike police od ukoeenog dtva u kombinaciji s rcdnim stolomjednake duliine poloZenimna oma ce s ladicama.Sliinu policu moi. Tuje iasno vidljiv tematski izbor na poiedinim Hzinama. promijenit izgled posti6i 6ete sobe. nevaZnoie od iega ie samapolica.uz prostora :rlii ugodajpoboljsati i iskorislivost -alo novca. Kombiniranjemzidanog okvira i glatkih drvenih J polica postiZe se dobar doiam u vedini ambijenata.apravite ivi sasvim iliuzstruenu poli ih sami -ci stolara.Cetiii su ootice prievraCenena zid dok je najdonia. 33 . Raznolikost i zanimliivost predmeta na policama ovisi i o prcglednom rcsporcdu.. . U takvim konstrukcii ama moZetekombinirati razne materiiale. dodatnopoduprla sjekomiinim daiiicama. Takvese konstrukciie odfieno uklapaju u rustikalne ambijente.no u svemu su nalvaznuern dugaEkehorizontale koje se odfienodopuniuius horizontalnom lampe iom na zidu. Sve obojiteboiomza zidove ili emajlom. ili sastavljene od okvira i oplate.a niia se prctvarau policu od lamelircnih pbea punog drva debljine barem 28 mm.. LIJEVO: Jednostavno i efektno.Prcdnji rub prckiite ravnom ili ptofiliranom letvom. Kad prednje bridove prekriie ravna letva ili neki drveni protil. Uz okvire od druenih letava plohe moZeteizraditi od iverala. s najteZin predmetima. pa i od gipskaftonskih ploEa.. zagladene Zbukomili n Policeod porcbetona + gipsom umijeianims nekomakrilnomemulziiom (allcat) oboiene su zaiedno sa zidom. tankog medijapana. iperylote. Pti izboru dtva priklonite se uviiek debljin pbeana jer one izgledaiu bolie i lakie podnoseoptercienje na ve6im tasoontma. ovimstranicama prikazujemo vam Na -ekoliko poticajnih primjera nisu za koji tipidni Dapade. a U kudana ctebelihzidova iesto se zatvaraju I nepotrebna vrata. Tanke Sipkedodatno osig uravaiu policu. lesonita. Horizontalneplote mogu biti i od masiva. no nikako ne smiiu biti tanke i poviiene.ete sazidati i ylongom na bilo koiem miestu u stanu. Ravniprcdnji rubovivaZniji za opci su doj am negoli pretpostavI jate.. : rnudu nasim salonima namjestaja. ^Dudaike oolicesu dobto eienie na trokutastim Z zaiatnim zidovima tavana. Priivtstite ih u zid dubokin tiplina i ieli6nin Sipkanaili pak posebnim nosaeimaza takvu vtst polica (Hefeb). su uglavnom u samogradnji. u -apravljeni pomjeri. Tri dugaike police osloniene na crvene trokutaste nosaeeispiljene od manje wiiednih ploda.

prolaz.no prostorno skladnom kompozicijom odabranog Polica imatrokutast jer su umetnute oblikakonstrukcije. ceposlu2iti ito funkcionalno. zahtijeva na dizajn harmoniju treba koju a odita je materijala. i detvrtastog oblika.'. tlocrt. dizajneru DarkuSeveru idejavodiljapri osmiSljavanju policebila jedna ove jedina. detverokutne police.Policas dva lica Postoje stvarikojenedostaju svakom u stanu. -* -- (C I{ ls - - ! I * * . Osmisliti starnijebaslakojer vrhunski Svelezina tri nogekojepotenciraju takvu dojarn posti6i jednostavnosti. moguse lako a premjeitati prema potrebi. je Zato naiemsuradniku.napravitineito krajnje jednostavno. Nema boiazni ce se oona5ati klackalica da 34 Namjeirajpo jer m . staklene podsje6a Stafelaj. na izlog. samostalni element mo:ete koji smjestiti kut u pajenaneki postavljene pod zid. nadin iulazuAlicinu zemlju iudesa. skladnose uklopiti uzpostojedinamjeitaj i ujednobiti nenametljiv ukrasu praznom kutu. iednostavne konstrukcije. ili uzaslobodan Trinoge joj prevladavaju konstrukciji kutom U toj jednostavnoj odredenim daju potrebnu stabilnost.praktiinikomadi namjeitaja koji potpuno ispunjuju funkcionalne i estetske zahtjeve. potpuno iostre krajnje kao diste linije. je i usteda materijalu. vrata. Polica a/lce izgledom na no Zatoje pogodna kao ujedno asocira dovratnik.

police drzi da Umetnute .5 /6F{-' s trokut vrhu na manji odonoganadnu. krut6sii stabilnost neu itni. uobiaajenih ukrasa knjiga.Makakojednostavna bila konstrukciia. staklo debljine lstardrvenl okvir lakiran podlosci noge. staklo potice za ne smije prctanko biti ier morapodnijetimasu predmeta. akoZelite prosloru no u zadriati dojam pomo6u stolarskom je tehnikom keksai Prednje prozradnosti tipli. su napravljene bruSenog od desetmilimetarskog policinema stakla. Zato dvrsto nazemlji ne poleti. i reox 7ox53. a spajana klasidnomknjiga. su p A svetoje postignuto s minimalnim broiem dijelovai besp iekomim rasDoledom mase.staklo cijeloj Savupolrijebljeni a daje materijai Sperploda debljine jer rolici prozradnost je laganom je samo 3 cm. Dakako. bezbolnim mat-lakom 10mmi filcani za '.erje police sui staklene razliditih dimenzija. je Sto vizualno smanjuje dubinu.drveni i dini keksi idrveni tipli. nosivost.anjeslajpo mje . moZele ukrasiti dragimvrijednim i Jrvene prema stranice blago nagnute su natrag predmetima 6ejoj udahnuti plemenitu koji dusu. Na toj jednostavnoj drvenoj podnijeti takoda mogu lako6om s leret Tikakvih je metalnih dijelova.

. Na kraiu.jednom. 7. pti sastavlianju u se plodamane staklenim smiiupojavitinikakva naprezanja.. |. Pripoprc.nomrezaniu prerezbudetoino pod turnirana panelploii teikoje izbiecisitnoiverje.pbeu ftiku 70kg najpraktiinije je ugrubo raspiliti na manie komade. a i Time postizete tiiesno sljubliivanie.Svidrveni sastavi osiguranisu elipfienim ie p ovima (keksma) koj i i pouzdanouivriCuju drvenukonstrukciju. 12.. Naploiismo najp je ruzmie lisve dijelove. .lako su to uglavnomtrakeiirine 10cm. opasnosti bez od kliznogpomaka.Naivainije da 6.. keksa. Da biste osigurali spoitijekom suienja ljepila. u utor izglodanna suprotnoj strani spoja u koji steprcthodno takodet ulili malo liepila. pti izradi ureza treba precizno odrediti kut.. .pa kutom od 45' u odnosu piljenia nakon obvezno obrusite rubove. 1l.Da bi tti urezapolice bila u istoj ravnini-adviiesu ptednje noge nagnute. pa se istodobnomogu lako prepiliti i dva-tri je komada. 13. Na okrctnomkruZnom po stoIj u izrezane daske imaiu pouzdan oslonac.pripaziteda otpacibudu ito manji. Namjeslajpo mjeri 36 . na uzduinu os daske. nieZandodh ieki6a. lpak. potom drugon stezalikom.. Specijalnomglodalicom (keksarom)na kosim sljubnim prerezima trcba urezati eliptieni utot za ulj eplj i vanj e tzv. umetniteu kut gladaki pravokutanhrastovkomadi stegnitega najp je. 5... lako staklone trcba prievri6ivati nekim posebnimokovom.

.2. to imai za drugihalata.lzmeitudva nanosa lakapovriinu slvrdnutog papirom gradacije PaZljiviie laganosmoobrusilibrusnim 800. smobrusilina pbea. Svectijelove prvog sloia na osuieniprvi sloi. a atim ih spojite tako da ulijeplieni keks utisnete. 3. nezapunite da Euptiinu. Kakosu svi sastavi pod naprcvlieni kutom od 45'njihajuda pila kruZna s preciznim oznakama kutovanudi naitodniie reanje. osnovno koienje jet vamtojamii dijelovanaru'itekod stolara uiednaiene mjerei oitar rub- 4. 15. Ovako velikekomade moaju biti koji besp jekomo pravilninaibolie skojiti na ie slacionarnom stroiu. Potom u prorez umetnitepero (keks) i lagano flf:i.5.i to u dvanavrata. Potom sve spoieve lagano prcbrusite. Dakako. Diielove koie sastavlj atepoloZite na distu i potpuno ravnu podlogu.:i:f"E:#:"m visaktiepita odmah obtisite lO. 8. policelakkalismobezbojnim matlakom. ciniteto stedtiivo. 14. Dok se ljepilo ne osuii ne ponie e dijelove police s nvne podloge.:::.cm zarazmak izmeilurubapostoljapilei lista KOI reze.. g.no mi smo bai htieli bespri iekoran rc2.Po potrebi. U izglodani utor treba uliti vodootpomo ljepilo za drvo. Pripitjenju rulnomkruinomiitom obvezno postavite plosnatu vodilicui p ewsfiteje s dvije stezaljke.. potrebnuSitinuttakeod 10cn dodaite Na 3. bridovimajer tu se vide slojevi po Namje6taj mjeri 37 .

skrivene izravno ku6nu na se otkrivaju jer gornji visoke police nakon regal zanimljivimobidno dio toga tajne. horizontalne paonici podkuhinjske viseie lako uzoraka oplemenjene no ili elemente.. kako duga6ke ne No..Uzrok nadi regals debelim je moida i Einjenica naoko tomu da jedno stavn konstrut{aa pruZa a ii neizmjerne mogudnosti dizajnai prilagodbe seproizvodaEi pa plaie proizvodnju zagristiu studioznu modularnih za elemenata oblikovanje po ielji i potrebi. se puna pojavljuju sastavljanju akoim ugradujete leda 6e problem pri Najve6i problemi i taj se biti udvr56enju konstrukcije mora pravokutna. koje Obidno svidijelovi podu je valjauzdi6i se ve6 barem cm kako se 5 bi jednake je (najde56eto izbjegao izraduju ploda debljine dojam je utonulatepih. da u od panelploea podnoZje uvijek daje boljiizgled. sa jada prostor. Zatovamna ovedvije stru ice pokazujmokako n e obidnagolapolicamoie dobiti nov. su . uslojeno ili lamelirane drvo jer najbolji rezultat su ugradnju svjetiljki u priguSenoj Sto raod punog drva dajupritom skrivenrh pa krute isavijanja svjeti mo:edatiposeban ugodaj.nekoliko polica smije na ploda mnogo hori..U obasludaja najdonja ne biti uskih vertikalnih i zontalnih ih povezuju.. pridv156enje polica Stedtiivile rjeSenje omogu6uje Dobro oblikovana ipaZljivo araniirana je police zld takoda se vertikalni nosadi i za udahnjuje poseban sobi ugodajdesto odraz cijele profila pritegnu predmeti pomo6u ivijaka tiplima iukusastanara. soli dnii i izdled. stavljaju s vertikalstana nim koji od do Sve police-regali relalivno jednostavne nosadima sezu poda stropa. je plode pridvr56enog najdonje. neusporedivo silada se policu sadrZajem uvelike oboga6uje bi trebala prevali pod. lveralje izbor :aruljama.tekpredmetinjima no u se dva tipa podnoijem kojese pona dudesne moguCnosti ti komadi koje namjeStaja regala s neovisnim pri vertikale pak konstrukcija ili nude uredenju iliureda. neispunjene 2elje. police nude u najrazliditijim oblicima na Gotove se pokazuju U praksi pojavljuju osnovna visokih i materijalima. visine. lakircti. kod na no na od je popustiti. pregradnim Najsigurnije nude velikih ledimavertikalnim i nosa6ima uvijek udvr66enje leda obliku u plo6a premjestali konstrukcija kojase pribijaju udvr56uju ili vijcima na moietenesmetano Jer u strainie bridove konstrukciie. trakama furnira). Poslagani i kutnih s sklonosti konstrukciju. kutiju bezopasnosti rusenja bilokojustranu. stoji samostalno. Dvije-tri dovoljno idvrste bezprogiba sobe predmeta.manie koja biti izraZen. profilima bi se nave6em kako rasponu sprijediloistaknute progibanje polica. Cvi'sto od na napravljenu s bo6nim stranicama. nose knjiga idekorativnih fluorescentne svjetiljke pakgotove ili svjetiljke teret jeftiniji. treba oja6ati dodatnim letvama sakriti zaslona ili iza ispod obidno police. n Tankerubove polica od iverala ili panelpbee moZeteptividno podebliati ravnim letvama ili Drofilima od n asiva.Policesu prepuitene izradipo mjerii samograditeljskim zahvatima. gdje prostoru. Pridvr56uje knjige zanimanje i uspomene. rastera. Debl bridovi veftikala ii daju cijeloj konstukci ji uvjerliivij i. bdjcati.tri ili detiri vertikalna nosada obi6no se optere6enih valjaugradivati ve6eraspone 30 cm jer povezuju dnui navrhukonstrukcije. otprilike pola na pravokutnog plode bi svinule. do stojan stve ij i izgled. progib 18 6e s vremenom sigurno a od polica ploda od debljine ili20 mmdobro nekoliko milimetara uredan kvari izgled vidljivog povezati vertikale i horizontalno. bilo po Namjestaj mjeri 3B . kakve postavljaju u kuznatno omogu6uje raznih s cijevnim se povriine. ne Dva.Regals porubom pokucstvarijetko cete Usalonima porubom. najni:i se manje orekrivenim ploae ViSe podnoZje 10 do 15 cm)omogu6uje (od Panelplode. iveral No. a debljine 18do 22 mms rubovima Uzdignulo od pretinac prasi.

dvrstu Za i krutu okvirnu konstrukciju lzrada od tankih uvijek zanimljivo difuzno jeftinog im s e d i m ai d o b r op r i d v r S 6 e nv e r t i k a l n i m ostavlja dojam rjeSenja kojemu jedini osvjetlienje poda i 1e -osacima plastidniciljfunkcionalnost. To u atraktivniji na uvuieno postoljeod i primjena spojnog koji okova se prispajanju naizgled skuplji komad. a masivan stup oblikuie iiroka ukrasna 'etva(3). a nosivost ikrutost horizontalne police postiZe se doliepljivaniem i Wibijanjem raznih ptolila. polazu plastidnemetalne mjereni. . mogu strani GORE:Akose ispod -osade obliku valjkastih u depova.rsinu knjiga predmeta 6ete te koje na koja smjestiti znatno ojadavaju konstrukciju istodobcijelu police. tui samogradnji namjeEtajasmijete imNovizirati. doiam da polica lebdi u sasvim dovoljni su obidni ztaku. Takoiobitna polica moZepotpuno promiieniti zgled.DOLJE:Rub rcgala moiete podebljati na raznenaiine.a ne smijeniugroziti nosivost konstrukcije. a € F Vertikala(1) ipolice od ivercla (1)podebliavaju se 'etvama(2). razliditi prednjoj Police obicno se na ili a razmaci.titi povezati vertikalne nosade. letve koja porubljuje pojavljuje Taj pribor se u najrazli6itijim oblicima. No.^r^ct^ n6clrti kombinacije visina.ostalom :ostigli najekonomidnije Dobro namiestaiu. nuznoj segubi dojam je rijec jed4ostavnoj. od. komada svaku bljim za bridovima bridovima ilis raznih debljina se vertikalnim :01 cu. :0 rce. nos njima dobiva uvjerljiv izgled masivne police uvijek Jednako razmaknute nisu za najbolje Takvo dotjerivanje Sjroke nudi mogudnosti 'egenje. priivrstite ih na prcdnie bridove.bitivisoko od 10do -'rogu 15cm. pa Ce gotovi polica rala prekriveni samoljepljivim nabaviti vertikalni elementi su trakama. A spominlanjem vidljivih bridova smoi do naidonjupolicu na stigli visokompostolju ugrcdi t i glavne : a i z b o ro v i s io p o n u d i l i j e d n o s t a v n o s naSe teme. pribijaju repovi se nazubljenim koji cavlima na Zanimljivije ielegantnijekonstrukcije su s depokazuje. nazalost. preurediti . Police mogu biti od tanniieg porubljenog veralailipunog dtva s tamnom lazurom (4). tanku vettikalnu ploiu moZete prekriti iircm letvomkoiu dvostrano Ijepljivom trukomsamonalijepite na prednji brid.Koliko porubljivanje u Ietvicamaletvama i 'ra vecih regala. To 6e vam olakiati i moguce rastavljanje police u buducnosti. kao 32 -roji proizvoljno premje6tanJe i plode. Samo vidljive donje police (6) na postolju (7) nogu biti u punom drvu ilifurnirane.dmjerenoj po detiri visini. neizbjeina policu moiete inaknadno i iverala ili panelploie. Srecom. je grupirati prema Bolje knjige visili kreativna rjesenja.zavrSna vidljivog a obrada -iako polica biste osam deset s ili raznih visina drvaomogu6uje prilagodbu finu ambijentu i popunjenje. polica omogu6uju Prekrilete li rubove drvenim letvama iveral -azne .rrle6tajpo mleri 39 . konstrukcijama su Na od ive. Police od ivenla (4) oiadanesu rubnim letvicama (5). je uSteda izradi osnovne projekta pripaziti velidinu strukcije jeftinijeg Prirazradi valja na i iverala. i toje rijetkost. su prcgorjelih i izmjena dok cijevnih : lzbu5enim nizovima na razmaku mm napanelplodama rupa furnirani furnirom i povr5inazarulia biti lakSa. Letve bridovima na od . je Takve izvedbe mozete dobiti samo kompleti. noto se ne smiie vidjeti. svietiljka postiZe se police relativno plo6a :r'dvr56enja..U nasse.krajnje samogradnji. Na crteiu su Nikazane debele vertikale (1) izrezaneod ostataka iverala ili iverice koje obostrano drZi lesonit (2). no tolika na konskuplje. Kako gdje policacrteZ -.a n. Finooblanianihletvi prcsjeka cm danas 2x4 Ttoietenaii posvuda. jeftinoj jednostavnu a naidonja polica police Akohorizontalne moraju dodatno udvr. i elementima da o oslanjana pod. dati zanimljiv horizontalnih ritam bridova.a rub prekriva puna letva (3). iontrolirano ne Fubovi problem. postoljenoZe slobodno priteie.Kadim zaobliteili zakosite dva vanjsk b da.

predla2emo i vidjet danepretjerujemo vam 6ete konstrukcije. Tajje oslonac plastidnih profila klizna dijelove konstrukcije.a Ii vamvecaili pak otvorena nemate zida. bukva.uvijek je dobroposegnutizapomicnimelementima.Sto neSperplode ilamelirane od punog drva pomaklo zidu smanjuje opasnost od jasen). ploda lameliranih tvrdog predmete akoih izradite debljih od manje atraktivne knjiga. onda valja no ih takougraditl drvo drZadi da s kotacicem plastike od elementa Ptednja polica je pojedine dvokolica. natu napraviti bilokojeg od . je vazno 5to mogu uloiitikotadi. na pravite okvira sa straznje prednju pomiaod koji strane mozete prednjim rubom ravninu doseZe vrhu konstrukciie su plodom po dvije kopie koje se pri6vrsti zatvoritr emajliranog lesonita Sper-plo-ne police. vrhu police hrast. Zlijeb mozele neki ili Kao ugraditi traEnici. s uzdu2no se osi jezgre pilite poprijekol). polovicu samo police. mozete podredite poduvjetom izbor plodu nekim visinu prilagoditi da kotadima. konstrukcija zahtijeva6epove spredavaju policu izleti tradniSiroka iz koji da vrnu. gotove police.. Konstrukciju ---materijala. tu se od no drva kojem pod teretom progiba. prednje police osnovnim za ugradeni kotadi radionidka su jednostavnosti. ugradnju vertikale pojedine srednje s Tako nastajuormari bez police ne biti od lza pomidne mozebili spremiste za vrata. postolja nogu na ili straZnjoj polici se Umjesto Kako dva diiela ne bi policu 6ete postaviti zidna. mmilideblje. njuse vijcima ili Na metalni ili zakvaeeza vodilicu na nu:nukrutost plastidni u kojise beznasilnog i profil dom. na se ieZiite prednjeg dijela dojam prebacilo bliZezidu.Polealina konstrukciji daje uliskivanja nepoketnoj polovici.pogledajtenai prijedlog. Treba policai zatvorenplitkiormar.Ormar bezvrata prostoraili vamne odgovara Kadvamu stanuuzmanjka jednoznainanamjena pojedinihkomada namjeitaja.pronasli le u SpaPolicu nismo izmislili smo ponudi praktidnog namijenjenjolskoj namjeStaja nogmanjimoriginalno i namjestenim stanovima. Kako kodnasne nudenikakve se panema polica kitu modularnih niti ni u elemenanamjestaja ta zapoliceobidite slobodno salone . su se najboljim Nosivost nosivi i izdriljivost su tih pokazale panelplode postavljenim Ugraduju po uzduinoj najdonje police. zbog tereta knjiga. Popreani presiekkroz Priizvedbi dopuStene ikombinacije ovih prolilirani u koji6esezakvaditi su ilijeb iklizili kutni oba dii eIa konstrukcije prednjeg materijala. ne se moie na6ii rublje.osim iire i skupljaju. prevrtanja. 5lo Sve samogradnju duhovite ove vamtreba 6elenadoma6em na6i trzistualinei Draktidne dosietke lemu. velidina a spremi5ta o ovisi prednje pokretne police Sirina moZe iznositi dubini polica. horizontalni elementi. s kotaeinau razliditih naglasi karakteristidne teflona tonova (crteZ). vilica 6eli6nog pridvr56uje lima se a od (MDF-plode)mogu ne plodu kojekonstrukcije. a police se po volji knjigama bi smjele dulje 80 cm. idosta :lijeba kotade ali granidnike gumene ili za ugradite kota'a i dvije kop. Takose moie lakogomijeniti izgledi cijele prostorijebez trainogzauzimanja veiih podnihili zidnihpovriina. za vrata pak ili odtipidnih malo izmaknut Dtema profil Plode bismjele tanje 18mm.6e na Siroke konstrukcije. prikriti prostabilnost. Unatod imaju kuglidne leiajeve itvrdu Kotadi podnijeti pa znatna optere6enja nefurnirane gumu. iverice imedijapan biti vijcima donju na bilo Tu glavne odlike kotada. donju Na valja pravilima. za knjige polica mora kolica. jer police ce. Na treba ugraditi straznje 0ela/smreka. Standardna velidina od Daneloloda 122x244 rezu naosnovnoj Nakrajeve napravljenom prcdnja elementa. dva svaki morc dobiti Do dva cmomoguduje izradu relativno visoke. (ne letvicama ih viSesloj-ili malobliZe prednjem kakobi se teiiste rubu plode prema . profil Taj valja u lzraduiete li policu s plodi. dovoljnoslobodnog . pravi najprikladniji ne biti od no aluminijski kojise odozgo vaniskom rubu'kako bi pru:aju bridovi debljih plo6.a24 vijcima tek od pridvrsti gornju plo6u..donjem ploda Osnovnu koju uza kraju ugradi dvoslojna koja Siroka slrugala i zapinjala. ili tre6inu Sirine osnovne a prihvatiti mnogo knjiga i Police dvareda u mogu 40 po Namjestaj mjeri .

roLlce na mozete lzvladit lijevo desno.a l n S O ' r d ' O I T I Z d smjestiti trosjeda." reze.r ic m "r. kotaaikojise ne zakreCu lijevo-desno olakaavaju izvheenie policaismanjuiu od opasnost grebanja zida iliptegrude. no za kotaii' na gornjoj kopeiivodilicitreba viie sreceu potrazi po ducanima.i t o m ul m al i j e k aP r e d s t a v l j a m o r .a /id m^)a n.LUEvo: Gorniavodilica i donjataenica za kotaiemogubiti od istog ptofila. r o o 0 o o r o g r o s r o r a . teflona)ili pak metalni prostoru. seormar Nas krje zagipskartonske \yw lspod doniepolice priivrstite kotaaes postoljem (viIicom) koji s-e moraiupomicati.Takva s konstrukcija je : r ' o s t oN. uske icenemoraju Sire 50cm biti od morate po :racida spred njega ostavit obodan a dubnulmodredjte voj!. tik ispod stropa. ne Stoviie. 41 . no pri kupnji treba jaie i ve6ekoji odabrati debljinomodgovaraiu profilu taenice.od istog preobl po mogu kovati Zelji. a di e p r 0 s t 0 r K t k po rstalom namjestaju.tada lce smiju t no b i iza ./vlace sl'are s obje je. podnos nupolica 35cm.o g o I v a d o l .o . metalakao i orrnar p a P ' e d r . Gumeni ili plastiini eepovina krajevima nisu problem.e r nJ11e leJgled-e a ko pregrade sore"''r stvar' e kao Vid plohu obojite istom bojom livu -e stanu klasicni rjesiti I zid. p r a k t i d ai n i n o v a t i v a npod stropv jcimatiplima.. tosemoze no u Ako takvu konstrukciju mozete * 'r0eo0.2rag da.t t o t p 7 .r al a h O l a C a ata. r r . preuzak.a promlertm ne mora biti ve.Sto dovoljn0 idub od e . Umjesto pravogkotacamoZete primijenitiiaep od ' r r a . obje vodilica. le z d Sirok.a gornja mo2ebitiotk venaier je ionakoizvanvidokruga. pokraj pa p :traZnje cecijela konstrukcija zadiratid o v o . o d m . komp koji promakom rvalednaka eta se Ovisnoslobodnom o se .Pri kupnii odaberite kotaae s gumom.lmortvrdeplastike(najbolie prednje izvlabi ustranu. a o l r u m o z e I i z l a t n op c a o d samo jedno pregrade o ima na Ako stranu.oL. p ) a i F l a . .L po ne S p d V a C O .r prostor sobei nece smetat komunikac n a p r a v iu j e d n o m o m a d u . stol :ragovanje. c . raznih Danasima kotaCa oblikai konstrukciia.Donjuie bolje upustitiizmedu dvijeploce. c.-nlh ^ro. a namjeitaj morabiti jednostavni od letava treba u okvir koji r u l t i f u n ko n aa n . boravak malom u priavrscenih Ocito komforn stanu najlakse na napraviti rgips-ploda od prldvrstitl rahtijeva dosjetljivost. Ormari bez urata P'egradL cele se.0 0 . c J eo d o bc .i od 10 cm. makar klizna. prakticnjjedvije su odvojene icekoje p'egraoe. a ms k rv e n io r m a k o j e m s p r e d n js t r a n e o r o o . u ormar. i i '. ..o g u r / e S postavitl ro2ete naslonjac. pa stolza ormaTa. z u2e 100 od cm pa Sto Dvije po Svakormarmavrata.z g ' Ln o i e t e manje e b j ill .

i Siromaitvo bljedilo domaieponude ponuden c ijen ma. najboljestvariproizvode seza mnogove6etrZiite od domacega. o i mjerama.*1 llvhfi ff uilHI nI H I . dubinuvisinske i prilagoditi No. samogradnja jedinilogican ili r. Pridvrstite oolice od iednim samihpolica.Police ja n su tolikojednostava konstrukci trgovac moZe ne dani najsmioniji na njimadovoljno zataditi. tocno od tako v isoke kon sttukciie pod cetesvojevrsni bridovima ieSafsa slobodnim nema krutost masivnog i mo2e poviti drva se ta razlika ne bi smjela pod knjiga.Stoga Sviznamo kako izraduje se gusce. za za no. vlastitom tezinom.4eodrediti vlastitom nahodenju. police. Zvuai tiple koncepciju. valja mjestu. takvo naglaSavanje debelih Zelite oblikovati tematske ili li ge rasporediti sadr2aju da vamsvako uspravnih mo2e po linija dojam lakoce ieletako umanjiti Sastavi enu kon I i strukci u je podrudje prostor. svaki vamtrebati pribli2no a vertikale se udvajati. na otvora.Osim veiegtroSka.stupove..20 cm i 16cm. ipo ih njihove najde56e dimenzije njima razvr. i im a sasvm odgovara no nekikomadi namjeitaja naprosto se ne uklapajuu takvulogiku. konstrukciju Koliko visoko. jeftinije postoji rjesenle. na konstrukcijama. lmate mnogo li knjiga vam treba biblionajteze odrediti Nasamome mozete izraditi nizanjem uskih koliko Siroko? teka. 42 Namjeslajpo mjer . u 6eparimati a grupe pakknji.Otprilike vampolica policu? toliko lj ili otvori? je naest Ako umetnutih Trebajuvamveci manji razmake treba visinu poda stropa. dobit odmjerenim iveral standardne debljine 18ili19milimetaravertikalu. verlikale i deset-pets ispuniti samostalnil' slupovadvije No.no tri lzraduieteoolicu iverala Stovamnudi crtezu li od udaljuie od poda i . argument osnovnu je prava pa podetku mjere. jvisinu prilagoditi ve6ine Police nasem na Prilom valjapripaziti nekaogranidenja. brid visokih.no kod na razmacima.Nanizane police i Prelistav njemstrunh casopisa a stjecete doiam kakose u bijelome pretvara u svijetusvaka dobra zamisao dopadljivproizvod. 6ete od Cime polica. Dubinu najbolje ganciJe. ViSepostolje je pogodniie. velieini odredite daseodmah okanite takvog Praktidnije konstrukcije okvircili pak na dodatnu smisliti vam horizontalnih koji knjige. je li samostoje6e visoke najbolje usporediti neke njihovol velidini. najbr2i da vi ihmozete uspjeh najmanje s prcstne. je dobar i sto drzade. njihpo visini nanizati krace ihnajprije horizontalne sastavite s dvije{ri postavite Takvi vertikalni izgledaju od bolje na nizovi horizontalne umetke uski a potom ostale jednostav-Sirokih policarazmaknutih plastidne ililimene vertikala. upraksi no ni:u seproblemi jedan drugim. umetanje A4Jormata najbolje odgovara na poo. lzradujete knjige nisu za ce dvije vertikale. cm.znajte po pogresaka l\.koliko niskih otvora konstrukciji. No. P U I U d | | d l e u l u l J U a l r . vertikale treba Uzmete ne.Naime. a kupujuih onis mnogove6om kupovnom modiod naie. dviju je boliiako ie Dojam postoliemalopli6e od bridom na li sve samo bismio imativeci raspon 50do60cm.podnimo najvaZnijeg.. koliko stati.. je potez.svaki 6e Tako 6ete ustanoviti trebate Kadih nanizete. ni:ekonza od do dok namijenjena knjigama. osobito ni2im dobije odgovaraju6i moZetepostavitina plitko postoljeu obliku je prosjeanoj prema posla. koliko duboko.*fl polica. sveovisi knjigama treba njihovim sve strukcije jednake. iet kniige 26 imaju Sirine. kamoli teretom a prcnaSiti3-4cm.Zato. ne i vizualno efektnije horizontalno iveral upeti izmedu vertikala dutim. linija lVjera 20 do 22 cm omogucuje od raster vertikalnih i ploiu iveralapoloZenu (21x29. Zeliteli originalnupolicu po mjeri. vidljiv zajednidki od36ili38mm.priznajmo. Kako trebaju manje. izmedu -'s'!ploda pa postaviti a koliko uskih dasaka izrezanih iverala ili police.7 patomu predvidenom cm).

veCs razmakom na od barem 3-4 cm. lak5u iuredniju izvedbu isplati ku. nema vijci za vrh isprernnisastavlianiepolice Kad uglavnom lijepljenja. ostaju slobodne zaponovno vam rukom. o od kvaliteti debljine i delika razmaku I mmod ruba i plode. imsekre6e 50do80 kljuiem zaias Cevam Cijena od se po : ti i desetak kutnih (oko no stezaljki 15kn/komad)lipa komadu. ti. ']ke daju dvrst koji vrlo spoj. Nastoite policanadena raznimvisinama takav jer ' da se ito viie ruzmie.cm.:rukcije iverala..najbolje . rrbavljacukosta 150do 250kuna...nabavite originalno konfirmat-svrdlo s :'i stupnjevita promjera jednome na onda e rupe avijke uSe a s z n tijelu. jedan njunamjeitaja rastavljenom moiete i pravokutnom odvrnuti. sucisti moZete obavitii lijevom : rstavitestegnete ploce. rlesial po mjeri 43 . zahvate.iliphilips'glavom.Konfirmat-svrdlima 6e vijcima kre6e od 10 do 20 se r jclma lakose i brzo plodaste o brida ipotrebnoj dvrstodi sastavljaju kon. (pola plode) Ovisno proizvoda6u.. b Nije 1 8 m m . je iveral Ako a debljine Promjer . bez imalo '-(e zasveostale je glave vjjka oko10 mm.oko50mrn krajeva od od No.. Primiienite li obidnivijci spojni vei 6ete dijelove koji stegnutitijesno nisu u automehaniiarcki polo:aju.rjima pojedine pribor prirastavlja-ruku. Razmak medu isplatit vamse. a olakiavaiu i provieru mlera. tu g Iavu konl irmat-vij aka. S malo paZnjeto niie teiko postiii. ie krcienje i porubljivanje . - rl..iodijelnih sastavnih okova. ':-. Police razmjestite tako da se na zajedniikoi vettikalinigdiene sastaju istojvisini.ovisno duljini sa. bez ieiie pomocr. navidlji.samos vase dvije ruke..lrpus(4 pravokutno projektu. svaki pojedna.tajpotenciravertikalnelinije.. - Prije odredivania visine pojedinih polica precizno nacrtajte cielovit nacrt. spremiti ikasnije alati bit-nastavke Za za .. i-- D I l r' r\ 'it ..a sve bridovetreba pokriti rubnomtrakom. i uvrtanje.jte nam. Sablona bez i bez l . plode) na sastavljene drugom Kako treba upotrijebiti nekom amosarn stezaljki.astave konfirmat-vijci moZete velidine ili lako 6. vje.prcpustitiprofesionalcima koiivelikinstroievima .. i:. :ftino. .': Kutne stezalike nezamlenltvo su ponagalo pri izradi namjeStaiaod ivetala. Stezaljke rjeSavajui sveprobleme s odredivaniem p ravokutn osti sastava. '. I od a sve stava. podjednako irastaviti.3x50 7x50 kriZnom vijak obienim inbuss Zabr2u. \\ -il __---.Neujednaeene visineuklaniaiusvaku sfienost dosadnim s policamaknji2are.'i' --. valja rmati umu to ipak naZuljati prste i umoriti na da .l.-::i. Kakokonstrukcijaima mnogodiielova. Debljini iverala 18ili 19mmodgovarajuUvrtanie brojnih od ivericemedijapana. Omogu6uiu vam da i najsloZeniiu konstrukciiusastavite precizno.istodobnoreZu I ' iporubliuiu.f prijenosa : ranog mjera. : sastave moZete izraditi izravnim : redbuSenjem iuvrtanjem..napora. komplibez . Umjesto kupnje i :(ova. .

Konfirmat-vijcima mozete sastavljati ostali i sav ploiasti korpusni plohai namjestaj. Usporedite Iivrijeme. na i krtom pri deliku teskabu$ilica koji moZe padu lako siomiti.Kakoto zavrsno do prosirenje plitko urezuje i ljevkasto udubljenje za glavu pri vijka. I i. Na ovojpolici vijkepokrijte samona krajnjim jer vertikalama. li tog otkrit cetei zadovoljstvo i urednog brzog sastavljanja plocastog namje5taja.Jansi... Konfirmat-svrdlo tri promjera.:. _1. f L lmateli mirnurukuidobro oko.5 dijelu krajuse pro5iruje 7 mm... uzoraka n. 44 .pokriva plastidnom virnse piohama kapicom u rverala sejednostavnoi boli koja natisne kriini na prodavaonice oivcr vilka. o10 duljina T ffi>'. p -. pa 6e ostaje dovoljno materijala pouzdano za stezanje sastavljenih dijelova. milimetarskom s tocno66u. Namjeslajpo mleri .u srednjem 5 mm. ravnine Pritis6eteprekomjerno li buprosirenje bitipreduboko. kroz oba dijela u sastavu. nekim svrdlima Na to pro5irenje krajnje opremljenom vrlooStrim zubima glodanje za lijevka. kvalitetu icijenu. osobito vam iveral ako netko strojno izreieiporubi. to nije S dobrim konfirmat-svrdlom izbuSiti mozete i nekoliko tisu6a buSotina. vrhuje ima Na promjer mm. uZivat 6ete... Dobro opskrbljene stopribora lars<og nude bogat i izbor boja. preskupo. ostale glave ionako zaklanjaju knjige. profilu Profil svrdla odgovara vijka.Kad primiietite da ie drugistupanisvrdla uZaou podlogu. pripazite vamne no da padne betonski Rijed o vrlotvrdom je pod.. Pri pripazite glavane potone zatezanju da ispod povr5ine. Odludite se za primjenu sustava.s konfirmat-svtdlom moZete buiiti izravno.a na 3. sastavljanju Pri primivertikala ipolica jenitekutne pri stezaljke. i. smanjite tisaki priiekaite da najiiri dio izgloile proikenje za glavu vijka.*:-=--. buSenju isklju6iti treba buSilicu dim primijetite je dodirnulo povrsinu da iverala. r t. vidjivim Na mapripazite uredne na razmake kakobi i rupa vidljive kapice uredno bile rasporedenje. steknete Kad rutinu buSenju istezanju sastava. Taj prepoznaje promjeni piljese trenutak i po boje virie kojoj tadapojavljuje melaminske prah u se je obloge... ostar dubok i a navoj vijkadvrslo se urezuje vlaknastu u strukturu iverala. glavine Silicu.

l ..mora omoguCiti neometano buienje rupe i uvrtanje konfhmat-viiaka. ilise malo upusti 45 .. Razlika visini u izmedu polica susiednih s jedne i druge stnne vertikale.! e.i3 €... visinska rczlika polica susjednih 6e omoquCit i lakSu p mienu buiilice. 6eteurczivanie Uw'ite viiaksve dok se glavane porcvnas okolnompovriinom.amjealajpo jer m kliuiem osietit P uvrtanjukonfirmat-viika navojau sttukturu. bimoglooslabiti sastav. proSienie smiie ne biti Urcdno stoZasto jer preduboko.na ovoikonstrukciii treba izbjeci da police s obje strane vettikale I}1 5 j.Izuzetno. '. Ako stesve dobto isplaninli. ..::.-..r ii 128a93 tar tst a= {-t :.

S njom otvaranovo 6etelakoizraditi6vrstnosiv sastav.Trebalo mnogovjeitine i strpljenja prijenos mjera. jednostavnimbuienjemi utiskivanjem drvenedomino-ploiice. za svih buienje. priboru prikljudci U p lagoituje podlozipa i vodilice izradu za izradu busotina deluletve.. u rubu i eefu Drotiliranom na razmacima. 14 od tek iepovinakon je s priborom tipskih velidina uskladenih vajkastima izbor Dok precizan rads klasidnim i brz jednostavnu prilagodbu mjerau depovima najdes6e zahtijevao stacionarne stro. potrebi profil pa primjene. nakonsastavljanja moglase napraviti i manjakorekcija.* 46 po Namje6taj mjeri . Primjenom nekoliko stranice izdubljene buSoline. :iStu.Toje bilo praktiino pri izradipredmeta vedihkomada. sudonijeli keksi olak6anje svakom po primjenu odgovaraju domlno-plodicama. tomu jepomagalo izradu profiliranih za okvira. brojnih buSotina jednakim a jedletava. t o l o v i r e S e t k a s t e s s jednostavnost povr5inu U sebi i lakoiu objedinjuje buSenja konstrukcije. Siru ru6nih elektridnih noistodob. izdtZliivosti nznih sustava Runomspoiuod tuastovihletava... s uspjeSno sastavljanje glodalica 500novije strojnatrDF mogu elemenata. dinsfueno je kojim na sljubnim se Originalno i rjesenje lako razmak stranicama sastava odreduie iednaki ili'j[\. mo:e se bu5otine pro5iriti. donijelo je velikoolakianjejer se u eliptiino izglodane urezekomotnoumeiu i uljepljujueliptieni keksi.Stov. naknadnog slicno i Domlno-sustavplodastim umecima nudi nudi mogu6nost s podjednako plodaslih sastavuulijepljenim keksom. pomaka 2 mm.. sustav nosurelativno podrudje suzili podeSavanja. stezanje. i utorenim bridovima. Zatoinovativnisustav L4 dominoi glodalicatvrtke Festool poglavljeu stolariji.omogu6uje jeveibrojna lako izraduje buSotine i sastavu.o k v i r i . podeSavanjem plode glavi klizne na noslavnim glodalica lakoprilagoduje raznim kutovima se je pa Po bu5enja.Se.Drveni keksi Desetljedima stolariizradivali su s drvenim drvne sastave valjkastim je iepovima. A u svakizahtjevnijispoj trebalo je ugraditibaremdvadrvena6epa takodaje za sastavljanje dijela dva trebaloizraditipo detiri buiotine. sljepljivanje. Domrnaplo6ica veliku ima preciznost igotovonezamislivu u sljepljivanja i dobronalijeganje unutrasnje (glodanja) na razmaka i kutova. glodalica bu5enja.kojetodno alata. relativno u prednosti neke tipi6ne alat mnogodemu u dosti:e Glavaglodalice lako se su za stacionarnog stroja. t o l c i . Zahvaljuju6i obliku prijenosu malih dodataka svompriboru rudni u taj lakopreuzima velikaoptere6enja sastavu. mnogo s inovativnih ipatentiranih i l e t v e . u Usporedba li li dtveni Opterctite gorniikraki prili56ete ga nadolje.a domino nakon mm. od 0 no opteredeni kutni sastavi dijelovima s manjihprofila nisuse moglipouzdano povezati.pritom njime a se sastavljati Festoolova rjeSenja.keks6e popuslitiodmah. Sastavljanje keksima tzv.

. glodanja Patentirani istodobna sustav odlikuje pri glave sv'dlom. dornino-sustav sa mljivom buducnoScu.) prasine. @iil 8x40 -. je novost zaniSveu svemu. pomakom glavedo nekeishodisne todkeili oslonca./n EvAn t ruba.. aemu v'tnja irjihanje sa se .:.jl.'l lzborom ve eine donino se lako prilagoduie sastavu. '.i z s ' ^ 47 . 0sigurava 95-postotn0 odsisavanje podesava idubina a priglodanju lako se Sirina buSotine... Za svepotrebne mjere stroju jasnoaitna su ljive oznake razmaka i nagiba.I E .-\ii]: - tri. palca jednostavnim odreduju ili gumba na glodalici. _ \ri. 2o)' l E..pa glodanja tijekom moze kontrolirati imijelako njatidubina Sirina ili izduiene bu5otine.amjeslajpo nrjer : !i-I ZJt '| /. svesefunkcije lzradu tiiesne ili proiirene buiotine odreduje pomak a pomakom prsta. -f tr"-@lLt ._ lll | 20 t12l -s) 6x40 S malo pribora prilagodliiva glava obavitce posao usporedrv s ueinkom stacionarnog stroja. ododabranog Poput pro{esionalnih svih fesfoolstrojeva i domlno-g lodalica . .:-. 20) '.).'-l Ejj '.* ': i\\\i\1 .

Ne6e vambititesko zelenog akoje upotrijebite kuta jer primjeraka rasmaksimalnu Stedljivost. pogo.5 cm. oblik lmate u kuci. medijapana iliiverala. mjesto.predmeta. obliku trokuta.nitikutili neki takvim policama.kadna plodi nacrtate za izlaganje najatraklivnijih va5ih po kvadrate kojih od dobivate dvatrokuta. Veliiinu im katete kra6e stranicene budu dulje 90 od pojedinih prilagoditi prostoru cm. lijepirn ali ifunkcionalnim koje drvene u trokuta. ili pravokutnog Uostalom.omoguiuje nalnoj upotrebi materijala dijelove skrojite nesmetano umetanje knjiga iostalih plode. samo kut semogu u jer iuz ravni zid. Po postati prostor knjige..malo Uz do. vammoieuvelike to planiranje se isplati.. rasporaganlu. Najva2nije dimenzije police Osim toga sastavljenedrvenih od trokuta pase u skladu timopredjeljujetedimenzije s za gurati nemorate postaviti kupljenih ploca. dobro krojenje.panel-plode. izvedbom dodatnihmanjihkomada drukiijim i postavljanjem potpuno trokuta moZete promijeniti police. n mogucnost po potrebiiine dogradnje rastavljania i je joi praktiinijom. medijapan. je vrlopraktidno Sto prazni neracionalno produ2iti Odluditepopuili iskoriSteni. vam to pa pre. dvije boje.dok hipotenuza dulja metar kod komada moZete za malo oko le policu plodama suvamna nase police je koji izradujele ili koje 113.rzija radunaracio. put na Jednostav ostizvedbe.olaksati i skice detaljno uvijek uStedu kupljenog materijala.Trokutna trokulza kut tzid Akoje toina tvrdnjaarhitekata da dobronamjeitenu sobuiine Iijepo je uredeni kutovionda ovapolica jjednostavniji da to i postignete. Takvu moZete iskoristiti dobro posti6i i za araniiranje njilikolidinu otpada.Stoviie. pogotovo stanu manje tovokadje rijed plodama danas li a u sve koje o nemaju prostora odlaganje za stvari predmeta se ba6bagatelnu i koji cijenu. ilikao mi iveral u je odrediti prona6i prikladno mogli polica. gomilaju police svakodnevno osvrnite ividjet se cete Jednostavne trokufna-trokut se mogu jod prema potrebi da su kutovi vaie radne dnevne ili sobe ipak dogradivati.jer ihtreba samo uvis. mastandardnom policu formatu kako biste sma. Razmaci izmedu trokuta nek'nebudu bitno jer Priodredivanju dime. 48 po Namleataj mleri . mogu idealan za sobno Zelji financijskim i mogu6nostima mo:ete birati cvijece neke ili kojima druge sitnice dosad niste . li jedno. dijelovi ostaju koji plode mogu iskoristiti gradnju S obzirom to da su vampotrebne se za na u postolja T-komada. Za policu kakvu smomi izradili pribliZne ili je Osnovni police pravokutni pravokutne dio trokut ispiljen velidine kroliti treba trokuletakoda od panel-plode. sjetljivosti ivleste ruke mo:ete popuniti ih zid trebaju vam polrcama plode obliku pravokutnih stavnim.manjiod tridesetak vodite o centimetara. manji cvalih londanica.

Kadnarudujete iveralne morate znalikoliko je debeo pilekojim reze. naiteie ie odrediti mjestana kojima treba buiiti rupe. Trokufpolicu mozete spojiti nekoliko na nadije na. Pritom mozetezaobliti i ostre bridove. imate Kad trokutepravoi kutne dijelove cetepostaviti koje vertikalno izmepolicu problem nije dutrokuta. elektriEna buiilica. tirati rubove pomo6 uz l\ilalo komebi takaviveralna koncuispao pa uredan. kolika ie iSirina iverula. dtveni (tipli). lveryan narutili trokute rezane drvnom centru na na6in se iz jednog kvadrata detiri da dobiju pravokutna po trokuta rezanjem dijagonalama.guneni Eepovi eeki6. pogotovo odaberete ako skuplji Kaindlov iveral modernih tekstura ilijakih boja. jer ro nijeni potrebno su rubne iverala stranice pa uredno kantirane ito dobro izgleda. biste to od morali raditi ku6e potom kod ijo$ rudno kansami gla6ala. je preporueljivose kodizbora da po materijala driitedrvakojemozete rezati voljii narudite kantirani iveral.samo list nacrtate se pravokutnog skicu trokuta. Takose postize velikausteda materijala. komad dimenzija 20x50 50x20.5x80. primjerice. estets skog dojma treba voditi racuna nasvimdijeda lovima tekstura u istom tede smjeru. za mozete u npr. 5 cnl tri veda(30x57 cm) i tri maniaprcvokutnika (30x27cn).ucrtana s detiritrokuta podijagonali i upiSete katetahipotenuze. ih od S iveralom takvo bilosuvise bi sto komolicirano. po Osim toga.metar i ljepilo. mjestima se Na koja nevidemozete poslu:iti i vijcima metalnim ili se L-profilima. svejedno iveral nije tra:ite i. kad naru6ujete s uzorkom. a da se toino poklapaju na oba dijela. s tim da razmak izmedu dasak mora biti Sitok 18nm. pa i drukdijih dimenzija. ih mozete kutaste vi napraviti iviie. kutnik. vam da uspjedno zavrditi \ a m j e s l a j p om j e i lSlF*"'"'. I Kad dva komada iverala spaiate pod pravim kutom. skalpel.trebavoditi zajednidkih raduna nekoliko o zbog detalja. imate Ako iveral teksturom. dimenzija treba naznaciti i kojestranice Osim seobrubljuju trakom. Dakle. policu pakza ravni Biloda izradujete kutnu ill zid. ili Toje prodavadima ujedno uputa smjer koza u jemu uzorakprva ide mjera kako oznadava tede je rzorak. Naime. druga onakoju uzorak a sijede. upute. planirati Zato treba ipazitida mjere za dobro rezanje u pravilnom date redoslijed-. Kad izbuiite rupu u jednom komadu i u nj utisnete metalni iep i namiestitedrugi komad ivercla onako kako ih ielite spojiti pa udarite gumenim ieki6em tako da ostane trag tamogdje treba buiitidtugi komad. Alat.i Akose ivi odludite iveral. polica prianjale Kako rubne bi bolje uza stranice pod zidtrebalo je otpiliti kutom 45stupnjeva. spojeve 6ebitividljivi koji treba dok glave zatvoriti kapicama skrivaju koje vijaka. radionicama re:u iveral u ne pod pa debljini kutom 45 stupnjeva. iliSira biti uZa od vainoje da slijedite na5e ovena5e. 49 . slo:itipo na6elu lrokut-na-trokut. Sto jam6i 6ete posao. Za to u drvnom centru SiZenabaviti KupresmoZete posebnopomagalo . odaberete nije na ako uzorak svejedno koju stranu okrenete jer6e ruZno Sare izgledati akodijelovima se medusobno koji spajaju Sare iduu suprotnom ili smjeru su pakmedusobno okomite. i duljine a njihovi 6e raduna vamispoda strubnjaci voditr po rude trokute todno vasoj mjeri. Vazno samo spojevi da budu dvrsti joj ida vlzualno nagrduju ne izgled.metalni iep s oittim vrhom. lako smo primjer za izradili konstrukciju tros tri police. 3 Manjeptavokutne elementes uzorkom uewsite u stegai s utorom koji sle sami izradili odlridaske. 5x80.pribot i tunderiveral za policu s tri trokuta nabavili smo u drvnom centru SiZeKuprcs gdje smo sve dali izrezati i porubiti: 4 biiela pravokutna trokuta (113. slege. 0olica VaSa moze vi5a.

Po granianiku svrdluvidljivoje dase rupezatiple na bu5evrlo Dlitko. StaZnju nogu police moZelekupiti gotovu i to onu koja se moZepode'avatitako da moiete prilagodavati visinu police ako pod niie ravan. u niih postavite tiple i utisnite ih gumenim iekiCem. Prethodno izbuiene rupe na maniempravokutnom elementu namaiite ljepilom. koji Ce biti donja polica. Na bijeletrckute slaZuse dva komada iverala sastavljenau T-konstrukciiu. budu6i daje Sitinaiverala18mm- Svtdlom od 3 mm probuSite samo gornju ploeu. S druge strane T-konstrukciie na isti naein uivrstite joajedan bijeli ttokut. Namieitai po mjeri 50 . iveral moZetepritisnuti i rukama na ttokut da ostanu vidljivitragovi miestaza buSenie. Ako nemategumeni Eeki6kad radite s pfiienosnicima. Na tom iveralu (10x95 cm) izbuiite rupe na 3-4 mjesta i opet se posluiite prijenosnicima. olovkom povucite crtu i tako oznaiiE mjesto za iveral koji 6e sluZiti umjestoprednjih nogu. Polica Cebiti urednija ako vijke uvrnete tako da im glava bude upustena.Na vecemptavokutnom elementuolovkom por ucite cnu po sredini .poiaiaiteih toikalomili nekimslidnim oitrim alatom.Za svaku policu dovolina su tri viika tako da iine trokutViici bitrebali inati uzduini navoi dokaja jer se tako najlak5e postize da glava viika dobto sjedne. a zatim ie uevrstite vijcima 4x50mm. % nju postavite manji pravokutni komad. Pitom si mozetepomoCi i kutnikom ili od sredine pravokutnog elementa zacrtati po I mm na obje strane. Na bijelom trokutu. nikakone viie od 1cm. odnosno da bude u ravnini dtvene plohe iI eakispod nie. Ako serupena trokutuslabovide.

u Konstrukciiu od dva pnvokulna elemenatas uzo*om poslavile veftikalno i na nju poloZitejedan od tti bijela trokuta te ih zajedno uivrsti|€ stegomza radni stol. 51 .amjeslajpo jeri m PotomizbuSite ostale i rupe. No. Umjestogotove kupljene noge moiete Dostaviti i obiean drveni kvadar. uguqile unutra tipl i spojite ga na donji dio biielog trokuta koii Cebili donia pbea buduCe oolice.Manji ptavokutni element ulisnite u prethodno izbuiene ruDe vedemu na kako bistedobili konstrukciiit obliku slovaT. za vidljivaspojna dok mjestasluZe Eepovi. Pti postavljaniu daske koja dolazi umjestopredniih nogu treba pazljivo mjeriti kako bi tai dio bio usporedan s predniim bridon biie Iog trokuta. samo treba kroz gomju plohu dobro procijeniti gdie ie sredina okomitog ivetala. kladicu ili neito slitno ito 6e podupirati policu na unutnSnjoj strani. Kad izbuiite rupu na iveralu koii glumi ptednje noge namaZite liepilom. Olovkom otptilike oznaiite mjestoza buienje rupe kako bi vijak proiao kroz stedinuokomitog iverala. Za to nema nekog mud ieg naeina. no takvo oznadavanje moZebiti prilieno precizno. Unjesto predniih nogu na dno police montirujte komad iverala dimenzija 10x95cm.Svaspojna na mjesta koiane6ebiti vidljivaizvanavaliaspoiiti viicima. tadatreba voditi raiuna da kvadar bude dovoljno velik zbog stabilnosli i rcvnote^e police. '. tzv.a iveralsloZen slovo u T ptiivtstite s gorniestrane trckut. no p tom trcba paziti da i strainja noga budena istojvisini.

spojite kratkin vijkom (4x17nn) ier bi duZi mogao probiti ivenl.onu koju ste kupili ve( gotovu . ier Cepolica biti dovoljno ivrsta i bez stega ilinaslaganih taiiga. Ako nemate velikih stegapolicu odozgo opterctite knjigana ili sliinin tezimprcdmetima. na red dolazi srednja. Kad ste sastavili doniu policu. na istinaiin kako ste spaiali iverale.a zatim spajate kad su spoievi ewsti. tj.Nogu police .spoi srednje polices unutrcinje stranepojaeajrc malim L-protilima. Nju ne moZete spajati vijcima jer je u stedini pa Ceteuzeli eepove. Kad ie konstrukcija gotova uivtstite je stegama. u Kodpravokutnihelemenata spoienih Tkonstrukciju. a i opdenito za spaianje dijelova koji trebaiu stajatipod pravim kutom. t9 t a $ - Iu Namjealalpo mleri 52 . BuduCi da svak policatreba nositi odredenu teZinu. Pojaiavateli spoievekutnicima. preporueqivoje stavitiposebnu stegu. zaboravite taj p roblem. Drugi naiin je da izradujete dvije po dvije police i steiete ih stegama. Ako umiesto kupliene noge stavljate dtveni kvadar onda ga moZete spojitina 2-3 miesta duljim vijcima ili drvenim iepovima. kad se ljepilo osuii.

Daskespaiaite na trokut Pravokutne iverale s teksturcm. pravim kutompa trokutastu Na takv naEinmoZetenanizatiDolica koliko zelite.pa zatim redom Na trokutu izmje te p olovi cu duIie stranic e. onda stegnite stegamabarem je svakikal police. I li Pri izrcdi podnoZja spajaite dviie pravokutne daske s teksturom koje Ce pod kutom od 90 stupnieva. Svaki spoi nama'ite liepilom i stegnitestegama.a alat i pribol veCimate na ptvom popisu.a nikako lijevo ili desno od nie. 'l Ipolica ie gotova! \amleilal po mleri 7 53 .P spaianju pod kutomod 90 stupnieva pruvokutnihelemenata nemojte udarati drvenim batom izravno po drvu ve€ preko nekog drugog komada koji vamje ostao kao otpadak. niti su pomaknuti od brida prema unutra. 30x18. usporcdnos daske6e biti toino postavliene btidovima trokuta. s tim da se spoievi mogudodatnouivrstiti L-protilina.Alat." podnozie police spostavljajte elemente nogama okrcnite na Sastavljeno pravu stranu. medusobno spajaitepod kutom od 90 stupnjeva. 4 t R . a druga 58.alitako da budu malo uz udaliene samihrubovatrokuta.Ako ne steiete svaki spoj. ljepila i tiplova.2cn. Daske postavljajte pruvi kutbiielog ttokuta. Potomolovkom ucriajte liniju oko elementa teksturcm. te pomoCukutnik povuciteokomicu.dobit 6ete ako vrhove obih dasak Dostavitetotno na rub duie stnnice pravokutnog trokita.umjesto nogu . s Elekt Enombuiilicom izbuiite 6eti rupe na mjestugdie elements teksturomtrcba spojiti na trokut. pomocu viiaka. Vazno odmahobrisatiktpicom ljepilo koje iscuri pri spajaniu elemenata.if!!. bitinoge budu6epolice. Dakle. Kao i kod kutnepolice uzmitevijke s punim navojemkako bi glava uSla drvenu u plohu dokraia. Upravo stoga treba voditi raiuna ako o niihovimdimenzijama Zelitedobitikut iije su objeplohejednakepovriine.Toino mjestona koje treba od postavitiprcdnju dasku .Zbog spaianja dinenziie 6e im biti razlitite: iedna Ce biti 60x8cm. koii iine umetke medu policama. I 3 *!ii!"i.Xfrj[][!!3"]ii. VaZno je da wh elementa stekstutombude postavlientotno na ucftanuokomicu. Pruvo miesto na koje treba Wi ew stiti okom iti dio police dobit Cete ako diielove okrenete kao na totografiii. Ako vrhovine virc izvan biielog trokuta.pribor i materijal: nabavite 4 bijela trokuta (92x65x65cn) i I pravokutnih komada s teksturom ruzliditih dimenziia.jer je trcba smanjiti za debliinu iverala od 18 mm. ier je debljina daske 18mm.Zatonekaiedan pravokutnikomad budedimenzijaS0x20 a drugi cm. pod gradedi policu: elementod dviie daskespoiene policu itako redom."!i!1. Spaiamo ih na isti naiin kao komadeza kutnu policu.2x0 cm .

pri kupnii obvezno lo raSiriti iep i dobto ga upute o ugradnii ili kupite detalini katalog u Roiemu uivrstiti u stranici tako ie oznadeno 'montaZu. strojevi. todno mm. prin. zboa povecania gornjih idonjih ploia sm6 la ugradivatiu spojeve ormara. ses Tako jednostavan. 5 mm.U tvornicama 32 gotovi srediSta metalni drveni njihovih ili Da bi se primijenili je ujednadavanle a to je ploda namjestaj se precizno vodenirn buSe za mjera.svjesno kupuju6ispojneokove i ili nesvjesno. Stogase na podu ili polici prcmier Nazublieni spojnice i udalienost tep busotineod ruba ploie moZeraztikovati. Njemu su priIagodene menzijestranca i di razni namjeitaja.ene bez promjer 5 mm. Tesu miereitekakovaZne kvalitetnu prcvjerite pa uvrtanjevijkakoiice ma. Rupe imaju od alata. jednostavnose utakneu Busotinesu naieesde prcmiera25 mm. srcdistaod ruba bude buiiti tako da im udalienost U rupena strunici 33. namjeni ili moguCimoptereces koiomse spaja. serijama. Kad se kroz rupu u zatezanie svakojstandatdnoj btidu policeglavatipla utakneu ekscentaL glavi buiilice) smjeAtena spoja (i dijelova namjeitaja) postize se okrctaniem Dimenziie toino 16mm od tuba ekscentriinoguloika malimodvftaeem. le udaljenost Ekscentriinaspojnicaie dobropoznatokov. 54 po Namjesrai mjer .Sustav32 jska n a Veli koseri proizvodja namjeitai bez bila bi danasnezamisliva niza mjera.veliki proizvodacokova.5mm.razmaci na udaljenostimaruba od podredeni tomstandardu. GORE:Trapezne daiepouzdanspoikoji se mozepo potrebidodatno pritegnutiili brzo rastaviti. a srediate ie na 7 mm od donieg ioi policepreostaiesamo za ruba Dloie.i'ta ier je dubinabuienia obicnood 12do 15mm.ga ipak poznavati. svoie projekteprilagodili tom standardu.namiienjen brzom sastavlianju i rastavljaniu.a valiaih buiotinu na polici. nuZno elementi . I on ie razvijen ucinkovitostisustava Navikli 32.taia. valja Sustav izuzetno ko_e p'i6v'st'ti oloce. koji naliieZena stranicu su prilagodene vrsti. Dubinuodredujedebljinaploie. Sustav-32 standardiziranih iedan je od standarda se primjenjujevec koji gotovopolastoljeca.Kakoje u pravilunaprcvljenod metala. su valja Osnovu okovima ali ploaama moze ili namjeStaJ sklapati orrupa izbuSenih rubove uz stranica perforiranim dine nizovi soecivelikor brztnom. medusobnorastavllati rnara.Promierboenerupeza svornjak jem.okovi. izmedu jalnih 28 ali surazmaknutemm. ulosci navojima. ostalipribor. njimanamie. m Caksu i mnogi kucni majstori.dijelovi je I rLpa na plode. Posebnooblikovanitipli spojnice iedno su od najjednostavnijih s glatkim svorniakom i glavom vijka iednostavno se r ieS nj a za p ovezivanje e svojim nazubljenim krajem uvrte u rupu prcmiera podovaili policaormara. programa u dopunskih elementi alatii . Nakonpostavliania najieaie je 8 mm. nazubljeni s navo6ep ovisnoo tipu okova.pribor za sastavljanje. Kao dodataktoinom postavljaniu spoiai poja'anje protiv venikalnih opterecenjaponekad se U policije buiotina promiera 10mm (dostupno dodaie i dtveni iep bez ljepila.a potom su ga preuzeligotovo svi proizvodaii n-a jeitaja i montainih elemenata.izvedbuspoja. i. pa pri (sustav 32) promjera 5 kupnji okova treba provjetiti debljinu ekscentritnog mm utaknese metalni ku. rupe pristau U s viSe vi5e upravo svrha ovog sustava ili okova tip s na razmaka izmedu rupabuSenih jednakim ju vijci.Sto jednaklh strojevima svrdala nizu. bai sve ito vam treba za korektnu da se ne moZeizvuCi. poiela primjenjivati Prvaje taj sustav njemaika tvrtka Hettich.

..va.. odtedenim miestima. Jednostavno56u montaze najviSe profitirali su :roizvodadi sklopivog namje5taja se rastavkoji je postom. unaprijedmontaZamoZ6kod Bez zbu5enih u nizovima rupa s razmakom 32mm nekih modeIa uzrokovati od <ompletiranje konstrukcijarazumnom nepotpuno otklapanje iIi takvih u nemoguCnosturednog .. dodatnim mehanizmimaza osiguranje wata u zatvorenompoloZaiu i cijelon nizu drugih detalja.. kutovi.obaviti s razumiiev anjem izvan mode.pri ivr56i vanie na ioino soba uredskih proizailim izhia rui:a je Osobito vaZan konstrukcijamakojih u kod se izbuienihna ruzmacima proliljma..od 11mm . ktizaeaifi gledanjem ca2ljivijim mogli otkriti su one razmak medu rupama za ste da prilagodene samo izvedenice sustava. je namjeStajnizovima lako s rupa Stoga i montaiu treba 3omalo primje. 12.bez dodatnog mjeren Dovolino ie na6i eethi rupe na istoj visinii u njih utisnutinosade. zalvatanra. materijalu vrata i naiinu nttnova oavaranla.remenu bi bilo ne moqu6e. Valjapriznati da se osim u osnovnim mierama nuZnimza toino postavtjanieokova raztik6 meatupoiedinim modelima kiju i u naiinu otvarania. Dovoljno spomenuti slavje ru tvrtku IKEA koja s tomfilozofijom osvojila jotovo svjetska sva trziSta. ili oie4ivanim optercCenjima. sastavljanje en i u paketu Salje a je rrepuSleno kupcu.hodanog standarda.ontiranih bez okova je znadajnazadimenzije ambala:e.. Dodrcalene suslavu32.naEinuugrudnje. moguCemnajveCemkutu. Nizovi rupa natoinim ruzmacimaomoguCuiu postavlianje polica na raznim ja. '.Nedovolino poznevaniesvih detalja uzrok ie ito zbunjeni kupci suzavaiu izbor na mali broi modela na koje su i ptojenanti i izvodaii odavno navikli. 13mm.lnade.is. Posljedice poznaleveiinadana6njih su okova diprimjenu :ajnirana. gdje se na nekoliko dese" taka svima dostupnih modela moie beno opipati.5. 12mm .pri evr$eivanje uvijek je prilagoilen pojedinih strukcijskim zahtjevima elemenatastandardu.Jedno im je ipak zajedniiko . prekonttolirati preklopi. otvoriti i zatvoriti okov. log kon.le da omogu6uje tako unutar .rupe na okovu kojim se priivtiiuju na stranicu ormara p padaju sustavu 32. p kz vedine'amira i okova za vrata u katalozimaobiEno ima stotiniak stranica..od 32 mm.. i kodmontaZnih u kao sustava kutom od 90' zahtiieva za cregradivanje ili uredenje prosto. tom lamje5taja. visinama.a unatoi malim dimenzijamamogu podniieti svako normalno opteteeenie police... ovisnoo modelu. BazninosaEipolica najiei6e su p riIagodeni sustavu 32. Najpreglednijei vrlo razumliivo predstavljanje okova nudi drvni centat lveryan. dutjina kak.proizvodnja sustavu-32 po Velikoserijska treba proizvodnju velikoserijsku i okova pribora. Bu5otinaza lonac s mehanizmomSarnirakoii se ptiivriduje na kilo najieice imapromier35'mm. Viici a dodatno priivriaenje na krilu obiano su na razmaku45 mm. Najieide se proizvode od sintetskih metarijala. LUEVO: Takvi iamhi za vrala postoie u naindieifijin oblicina i izvedbama. gdje se ponekd ugraituju i plitki depovi s navojem (@I mnl Velik izbor najrazliiitijih modela i miestaugradnje samoje odraz izuzetnog razvoia te vrste okova za vrata. Ovisno ovrsti ploie. na koin icom amoftizerom.. sustav dosljedno se rjuje brojnim programima garderobnih na ormara r pnmlenom prop6amn mjera. 'njere s brojem nisuimale koje 32 vidljive veze.-. dok dubina buienja varira. Bezobzin na to je li rijee {ko stepripostavljanju okova nekih nailazili o izvedbi sili drani6nikom. 1)4. svornjak koji se ufiee u rupu prcmjera 5 mm noie biti gladak ili nazubljen..amjeatajpo mjeri 55 . Podreina Jsnovni kostur izvodi metalnim s a postavljaju oune iokovi naknadno. Op6a kompatibilnost je modernih odlika okova. Otklapanjepod i ormara nizu. Mogu6nost isporuke 'astavljenog namjeStaja m. obradenih Sve ouisi o rupi Proizvoda6i okova nastoje novemodele sve Okovi zakloDih vrala jer lrilagoditi uhodanom sustavu to olaksava imaju sve dimenziie rrodor industriju u namje5taja nova i na trZi5ta.onemogua povr6ina :ujei o5te6enja ploda.

detke cipele pa ne mora samo spremiSte obu6u. torbiislidnihstvarikojesu proizvodnje ne moZe ponuditi koja rje5enje stalno prometu. marame.torhe.kape. s kojimamuku mueile Mada izvrsnouklapau gotovosvaki se prostorakomodaipak dio stambenog pronalazi najboljemiestou predsoblju. no komunese malo vedrine.sklopivi StoSta drugo: je No. A u pogledu je praktiinosti komoda idealnospremiite za obudu.. ma bilo odjednom prostranije najprikladnije ima mjesto. telefon. njezine koja i U stane progutali stvari stalnog hrpu bez spremista. kape. urednije. ietke. olovke.s notesom bilje5ke. sludentskoj djedjoj sobi. vi moZele gotovo Madase izvrsno u vasem i uklapa svakidio binirati ukusu bojekojeviseodgovaraju je prostorakomoda ipaknajbolje bolje uklapaju va6e predsobljeneku stambenog ili u drugu se po Namjeataj mjeri . Bila dugaika ili kratkapredsoblia su pretijesnai uska. punopolicaladica njojseskriva i i razliditih oblika komodu smo biZa nasu odabrali kombinaciju gomilu koje dimenzija 6eprogutati stvari kojima jelog s inaran6astog iverala.U ukrasni Dredmet. blagovaonici. se sva ruksaka. je negdje kakav metar neadekvatno iskoriStenog Prednost komode stonijeklasi6niormari6 ove jo6 postaviti pretinceladice zidagdjebiste mogli komodu 6e za cipele.. notesi. ve6ini izgledaju fantastidno.komoda univerzalni komad namjestajakiSobrani.vladanered to ponajvise dimenzija moZda du6anu u i zboggomile cipela.Unjoj se skriva puno policai ladicarazliEitih oblikai dimenzijakoje6eprogutatigomilu stvari gdjeih spremiti. u slabo da osvijetlien prostor gdje muku mudite ihspremiti. koji stijene ogledalom. u ormari6ima oretincima obu6uraznih bi trebao ogledalo ili za u sludajeva biti stana. s cvijedem kakav ili za vazu ili dnevnom boravku.Komoda koja nedostaje je Komoda univenalnikomadnamjeitaja pa moie na6isvojemjestou predsoblju. koliko skudeno. Nagornju mozete staviti adresar Moie na6isvojemjestoi u blagovaonici. za u predsoblje mjeri. rukavice. pomo6i taj neredpretvorite red pa ie i najprije raSdlanite vlastiti da u Pospremite predsoblju u svakustvarna predsoblje. plohu ili6etke smje5tena u predsoblju.Zatoje teiko uglavnom kupiti namjeitajkojihi se uklopiou zadane dimenzije racionalnoiskori5tenje uz raspoloiivogprostora. iskoristenapredsoblju u lomprostoru. za torbe i razne biti druge sitnice. ondapogledajte li postati a i prohodnije. jer Standardne s vje6alicama. no u stanu olkriva nemo6 konlekcijsketenisica. po ZatovampredlaZemo da namjestaja vam uvelike 6e A takav komad problem. za kljudevi. ili studentskoj dieijoj sobi. dnevnom boravku.

suonioblijepljeni dok trakom 2 debljine mmzaobljeni i ugodniji dodir.rci je od'ed da van'e ra mjesta kojase udvricuju vodilice ladce priicro precizan za posao.smonabavili mi iveral debljine 18 mmpa prispajanju komada kutom pod dva od 90"bodna stranica mora kra6aod zadane biti v sine 18mmjersenanjuspaja za gornja ploha odiverala debljine mm. kako sve o vi5e No.lesto.te var naSe upute i su mjere prikazane tehnike rada prlkladne za podetnike se tek namjeravaju koji okuSati u gradnji namleStaja. je Prije nego sebacile posao Sto na dobro znati daprinarudzbi kantiranih. Akose komoda :eliteizraditi koju razlikuje J di^re'rzijama ove. kantiranje primjenjuju za se ABs-trake u dvije debljine:obrub debljine mm imaju 0.komad dine iverala (A). Primjerice. 18 i Utori kompliciraniji zahtijevajuse spojevi da je vodi radunajoS dimbenika. je brtno Tu rskustvo. je ABS-trakaplastidna i bolle spredava habanje. na Dijelovi namjekoji Staja manje dolaze direktni s rukama u dodir mogu kantiranj dnom aminskom i ob biti me trakom je jeftinlja ABS-trake.zamolite po.rrakom kart'aju kao ili dijelove stosuvrara poplode sunajvjSe krivne koji izlo:enr manipuliranju. svakim sa novim komadom namjestaja stjecat svevise cete ISKUSIVA. ja G e d e d l m e n z l jp o d e t n i c i me n a j b o l j e a slijed nase ti upute. odnosno obrubljenih c ocaiverala svakako zatra:iti vanr treba da ABS'lanrlestalpo mleri . (B) kojinosi oznaku dvije vertikale koje su vanlske bodne stran te unutrasnje ce vertikalne pregrade (c). koja od K o m o d ia al r o j av r a t a t r i l a d i c eN j e n u m i . Inade.noc od za skusnijeg samograditeljasevecokuSao koji u po zradi namjeStajamjeri. prostoriju stejojnamijenili gdje m. Bud. kadsvladate a lzradu takvog romada namjestaja je shvatiti kojinacin lako na sernedusobno uskladuju mjere. geometrije stvar ielementarne logike. savjetujemo da najprije vam obradlte (B) vertkalnekomade i (C) na kojima treba izbu5itr rupeza pollce udvrstiti liceza i vod pa ladice. akoga nemate jer savjetujemo da slijed.5 o5tre kuiove. osnovnu konstrukciju dno .

ladica dastog iverala maske za melaminskom trakom.6x12 od narancm dulia stranica kantirana biielom (D).2 kom105.7 naran.4x34.Zato Ceterupe za police izbuiiti na malim razmacimauzdu. .5x29.4x30mmzaspajanie iverala iedan melaminskom trakom. .9 + 2 komada spoiiii okvir montirati u te umjesto 29. minskom trakom.6 zanaimacm izrezani utoriza lesonit.2 komada 92.elo stranica bijelom kantirane. rupe sve i S unutrainjihstranatrcbaizbuiiti rupeza police ovisno koje iete postavitis razieitim razmacima.5x17 zapri6vrS6ivanje mm dijF trakom.5 komada 32. stranice narandasto kantirane ABS ladice (ovo trakom je jeftinija varijanta Uiici oc plode).1 komad 92..6x29.3x34. .6 zasrednja cm cm (L).svih unutraSniih vettikala.9 bijelog cm lesonita za plode dviie (G). PoliceneCebitifiksnejer o niihovomsadrzaju.2 komada 92.7 cm .4x50mmzaspajanie pod iverala .dulja stranica kantirana biielom . trakom.savjetujemo da oznaeib i buiite rupe na svakih 5 centimetarc.1 komad cm 30.7 zavanj.1x7. lesonita komad 92. ee nabavitidrvnom u centru po vamnjihovi strucnjaci izrezati mieripopotrebi izbusiti zavijke. (u nadrugi sendvii).4x25mmzapridvrS6ivanje kantirana bijelom melaminskom canadnoladice.1 komad 180x8 narandastog cm (leda) (F). naraniaste skupe . 1 komad 79.8. donju horizontalu jedna dulja . ladica poiedna dulja stranica .2 cm. spojnivrata sveietirishanice su za ABS ca(panti.3. nije zgorega ostaviti mogu6nost da tiiekom godina nijeniate njihov poloZai.6 zanaive6a cm .7 iverala kantirane narancaslom od bijelog iverala unutrasnjost za ABS trakom. (B). nastrainjoj a . zapolice iedna dulja slranica . su stranice .1 komad 67. ABS (A).8x31.8x35 bijelog cm .2x34.2 komada 92.3x30 zaoolice oravim cm kutom: (l). unutrasnje vertikale iedna .3 za cm kantirane.4 + l cm kom.3 komada 34.4x17mmzapridvrSiivanje (K).bi. okova vrata) biielo kantirane: potreban gdje Sav materiial i pribor moiete lverpan. vertikale jedna ABS skebodne dulia vrata sveietirislranice kantirana mela.4x33. ABS bijelo (C).3x34. (M).8x31.6 komada cm+ 2 komada 30x8 idvijekra6e stranice bijelog od 27x7 cm+ 4 komada 26. dastog iverala gornju za i kra6e dulja dvije stranice iedna Lesonit kantirane naran6astom traABS . Mjesta na kojima 6ete buiiti rupe najprije valia zabuiiti toikalom radiprecizniiegbuSenja.POTBEBAN MATEBIJAI PloGe kaindl-iuerala . koji lova vodilice idunavertikale.aiena stolarska miera rczmaka izmedu sredina dviju rupa iznosi 3. komode zapoledinu iverala koji6emo rezati sami i .2x30 takoder cm vodili(J).8x34. njavrata sve6etiri strani su (E).3 komada 33. Namjestajpo mjer 58 . no da bismo vam olakiali posao ovdje smo odredili okrugle mjere .7zagornju cm i naraniastom trakom. stranice kantirane su svedetiri . donje dulje (N). Uobi.kantiranabijelom melaminskom cm ploiu(H).1 komad je 107.

Rupeza police mo^ete izbuEiti u bilo kojoitazi rcda. a do nje maske ladica i wata. s malimrczmacima izmedu ptegrada. negoli njeriti.2 . To su narcniasti iverali (D) i najmania wata (E). Ovisnoo dizainu. 'ramiestalo p mleri Miestana koia se uivtsiuju vodilice najlakie cete odrediti ako svaku vertikalu postavite na radnu plohu.i za police koji se mogunabaviti u naiim trgovinama prilagodeni rupama od 5 mm. Slomoie zakomplicirati posao. Stoie vaZnojer su svi nosa. : . 5 Kakoje iveraldebliineod samo 18mm. tu Cemoprema zamiiljenom izgledu uz prvu vanisku vertikalu postaviti dvije maskeza ladicu i najmanja vtata. SAVJET Buduci da unutrainje vertikale (C) joi nisu prievrs6ene. oznakeolovkomna iveraluposliie Sve se mogulako oiistiti nitrorazriedivaiem. a iveral ie debljine 18 mm.. najlakie je naruniaste maske ladica postavitina ndni stol uz boine plohe ili na njih kako biste odnah vidieli gdie smijete buiiti. S obzirom da komoda ima trcia vrata razliiitih dimenzija. Rupeza police buie se svrdlom promjen 5 mm. punoje lakie rcditi s komadimaivercla na radnoj plohi... SAUJET tui buaenju rupa na unutraSniim vertikalama(C) trcba voditirciuna o tome da ee police biti postavljene lijevo i desno Etoznaei da na niimatreba buiitl rupe s obie sttane. 59 . ali ondatakvepolice nisupomiine.Ako ne Zelite rupq moZete nabavitinosaeeza police s iavli6ima. Medutim.1'.rupe gdie Cete ne buiite na miestima montiratiladicei postavliati panteza vrata. Rupe buSite na 4 cm od prednjeg i struZnjeg ruba veftikale. cftati i buiiti u gotovojkomodi. Moglobi vamse iak dogoditi da unutar komode ne uspijete buEilicusa svrdlom postavitiokomitona veftikalne plohe.logienoje da rupesjedneidruge strane tih vertikala (C) ne smiju biti na istim mjestima.a trebaga buiiti tankimsvrdlompromien 5 mm pa se moae lako dogoditi da ga preduboko ptobu. Ako biste buSilipo ciieloj vertikali na udalienosti od 5 cm. Stogaie dobro nabaviti metalni granidnik s malim viikom koji pri'vrstite za svrdlo na ielienoj dubini buienja. dok na onima gdje 6e biti montinne ladice ostavliajte 15cm od gomie plohe i 15cm od dna zadnie ladice.1 Rupene treba buSitiblizu dna i uz gornju plohu ier nemasnisla postavljati policena tim mjestima. Budu6ida komodaima troia wata itri ladice. kako su rupe duboke oko centimetar. Umjesto da se gnjavite nierenjina. pa iak i kad je komoda sastavljena. Zato s druge strane verlikale tteba odmieriti umjesto 4 cm 3 cm u unutrainiost. No. a koja donia stranakako ih pri spaianju ne bisteoktenulinaopako. sami Ceteshvatiti gdie ne treba buiitirupe za police. Bolie je da na verlikalama ostavite najmanie 15cm od dna i gornje plohe..ite ilieak probiiete pbeu. tom sluiaju rupe U za police ne bi se poklapale niti bi police stajale vodoravno.odnosnomjestimana kojima stepredvidieli ladice. vaZno olovkomoznaiitikoia ie ie gornja. lako bi se moglo dogoditi da se jedna od izbuienih rupa preklopi s mjestom gdie trcba vijkom uivrstiti vodilicu ladice ili okov za vrata. uzduZ crte koju stepovukliolovkom.

60 po Namleatal mleri . a za drugu ladicu na 22.6 cm umjesto okruglih 35 cm. izmjeritCete da ruDeza vodilicuprve ladicetrebabu'itina 10cm od gornjeg bida vettikale.svakiodieliak iirok 35 cm. ito je tre'ina vaniske 6iine komode (105 cn) koja Cebiti podiieljena na je tri vertikalna odjeljka. boenu veftikalu postavite vodilicu tako da jojje donji dio oko 5 milimetara iznad donieg brida maske itu povucite crtu. No.7 Vratane smiiu zapinjati za pregrade pa im ie Airina na sve ietiri stranepo 2 mm manja od dimenziia otvora koji vratapokrivaiu. Na Ladiceiwata trcbamalo razmaknuti. kantirinog i na tom mjestu izbuEite rupu za vijak. Odmje te 7 cm od prednjeg brida donje ho zontale (A) te centimetat u unutraSnjostod boinog brida.Kakosu maskeladicaiiroke 12cm. Brid donie horizontale koii niie kantinn bit 6e na strainjoj strani.5 cm od gornieg b da.a kakosu unutrainie vertikale iiroke 18mm jasnoie da svi odjetjci nisirjednako ihoki pa smo pri izraeunavaniuSirine polica i svih ostatih diielova o tomu vodilirueuna. Stoga su wata iiroka 34. kadpostavitedviie ladiceiwata.prije provjerite je lineka strana iverala oiteCena.Dakle. Na redu je uivri6ivanje vettikala na donju horizontalu (A) koia 6e biti dno komode. Natommiestuptobuiite drugu rupu za vijaktankim svtdlom promjera izmedu2 i3 mm. Ako je okrenite je prema dnu. Po toj crti postavite vodilicu i zatim pomiinim metromizmjerite kojoi udalienosti na od ruba trebabuiiti rupe. Odmjerite 5 cm od strainieq brida te centimetar dubinuod u boinoga.

Ovisnoo tomu kakavviiakimate.Takvisavjetibitno utjeiu na urednost i pteciznost izgrudenog komada. JedinoCe takavnavojstegnuti daskedokaja.i samo iskustvom pa vam savietuiemo da kod takvih detalia slijedite beno upute.5x17 nm. Nakon toga postavite i vertikle (C)za prcgrade.lstouiinite i s drugomboenon plohom. Vodilice imaiuna sebimnogorupa iime je omoguCeno ih uivrstite razliei m vijcimas da glavamarazlei h promjera.I Zacrtajte i zabuiite miestaza rupe i u niih uvrnite viiak do kaia. ol . Kaddva iveralaspaiatejedan na drugipod kutomod 90". viicisu samonarezni pa nemapotrebebuiiti rupu u drvu. a iglava vijka uii6e potpuno u niu.U suqotnom. vodilicu Ceteuivrstiti kroz rupe koie odgovaraiu je upravo glavi vaieg vijka. od Do takvih zakljuiaka moZese do. Vaano nabaviti vijke s rcvnomglavom.u dueaju oblog ABSkantinnja komadiiverala mnogobolie nalijegati Ce jedan na drugi ako buiite na centimetar ruba. Iadicane bimogla klizitinitise nomalno otvarctii zatvarati. Ovdie smo primijenili vijke3. Stoje takoder vazno. SAUJET t3 Okrenite komodutako da ie ledna strana poloaena radni stol. MoZdase pitate zaStobuiiti na centimetar. Za spai anie upotr iie bite vijke za drvo s punim navoiem. na Na dno spoiiteboane vertikale (B) koie imaju utot za lesonit. a ne na 9 nn od boinog tuba kadje to polovicaivercla debelog18mm.te ih uwnutidokraja.

sloniteverlikale(C).koji Ceimati funkciju noge..obje moraiu biti jednako ougacxe..7cm.Jebauavrstiti : :: :. Cavlezabijaites desetak centimetararazmaka.a jedan 107. . . vaniske (B) vertikale iiroke su 31.!: . okomiti. a m j e s tn a a .:: .naraniasti ie iveral mnogo skuplji od bijeloga. otpadak od prijainjeg rczania .:-.Najprije zakucajte bodne. No. . :.1ikala(C) r . Toiniie.3 cn. a zatim srcdnii dio leda.leda driati diiagonalu i spriieiiti izvijanie.: )t. . na gotovoikomodividjetCese samo a vanjski tubovi donje ploie pa zbog uitede uzmite dugaiki naruniasti komad (G) i izreiite ga na tri ktaCa koje iete spojitipoput okvircza slikekojemu nedostaiejedna stranica.4 Rezovine4ebiti cm. a izmedunjih :'. podnoZie. a unutrainie (C) 31. ^^1i. dok su na straanjoj strani sve plohe u istoiravnini.negopod kutom od 45'.npr. : ' . takoda uz dno -: s:avitetri police (l). Okvir i nogu uivrstite vijcima 4x30 mm s donje strane. ierje lesonitza leda iirok 4 mm. i -ra- ''l_" l ""tl 5 Dviie unutrcinie vertikale (C)pli6e su za 4 mm u odnosu na vanjske (B) koje smo veCuivtstili za dno. Ploheokviramorciu viriti izvan dna po centimetar na tri strane: na prednjoj i dviema boinima. .7cm. Svidiielovibit 6epostavlieninaptava miesta ako ispod unutrainiih vertikala na stol postavite manie komade lesonita. Kakookvir nemaietvrte stranicezbog stabilnosti je dobro strcga oko sredine udvrstiti komad iverula .6x30 mm uivrstite leda koja su sastavljena tri komadalesonita(F).lako od ie ie lesonittanakmaterijal. KomoduvratiteoDetna radnistol. Dva izrezanadijela bit 6e duljine34.Okvir stavitena miestoiuivrstitd stegama. po NamleStal mjefi 62 . Najlakieje Na dno trebamontiratiSire naruiiti dviie iednake narantaste ploie i montirati ih gorc i dolie. r9 Sastrainje strcneeavlima1. 23 L. Pravekutove moZeteprovieriti i miercnjem diiagonala .

1cm jer ie prostor uZi.za dviie desne ladice biti iiroka 27.ier ladicauviiektrebabiti malo plica.7 cm. a duliidva takvareza. Kad pogledate spojenu ladicu vidjet 6ete da unutra mora u'i prcdnjidio ladice. Ako vec ne moiemo dobiti uredan i precizan spoi.prcdnjiizadnjidio Iadice vidljivo su nizi u odnosu na boine (7. Sredine unutrainjih veftikala moraju bititoino na 35 cm od lijevog idesnog kraia komode. SAVJET .7cm. Vjercjatno ste opazili da visina elemenata Iadice nije jednaka .amleslaipo jefi m 63 . pa za dvije vodilice trcba oduzeti 2. Potom zavrnite viike.7cm. Kad to provierite. kolika je debljina leita od lesonita i ostavitejoi maloprostora. lH.boljeje da se dije Iovi i aie razli kuj u.. i Sastavnedijelove ladice (M) izraiunavate tako da izmierite unutrainju Ei nu prostora u koji6ete umetnutiladicu. Dvakrada elementa okviraimat Cesamojedan rezpod kutom od 45'. pa se tu primjenjuje tzv. Od iirine boene str. Tako naglaSeni spojne izgleda kao neuredna pogteSka.€€ r6 Nagorniu strunu prvugoniu uivrstite plohu(A)koiaie identiinadonioj.na koiu nontirute masku .a za srednju26.6 komadaje visoko Scm. Dubinaladiceu ovom sfueaiu moze biti naiviie 30 cm.Tu iinjenicu moZeteiskoristitii dimenziiama za rezanje iverala (G) na tri dijela.adrugih6-7. kut od 45"dobit iete ako i po duljini iverala izmje te 8 cm te rcvnalom povuiete kosu crtu . Jeste li dobro izrczali ivenl (G) provierit Cetetako da gornjuploiu postavitena radnistol i na niu sloiite okvir..diiagonalukvadrata strcniceI cm. dok 6e straZnja prednjastruna i ..6 cm kako biste bili sigurni da ladica ne6e zapiniati. naglaienispoj .nice oduzimite 4 mm.4 34. znajuCi kako je teiko spojiti oStro kantirane diielove.7cm). Toje trik koiim se sluie iskusni majstori. TakoCetri ladice imati uzduZnestranice dimenziia30x8cm.dimenziie prednieg i zadnieg dijela za svaku ladicu dobit 6ete ako od iirine unutrainiegprostoraoduzmete dvije iirine iverala(36mm) idvije iiine vodilice. dviie debliine iveralai dvije iirine vodilice. Gornja ploia bit 6e vam Sablona za rezanje umjesto da metrom mjerite komadeduliine 107.Dakle. Vaniskedimenzije okvira moraiu bitiiednake ploie.Sve vodilice su iste debliine. unutrainje vettikale uCvrstitevijcima za dno na isti naiin kao i boine: na udalienosti cm 35 od jedne i druge boine veftikle olovkom ucrtajte oznaku s donie strane dna Romodete odredite rupe za viike 7 cn od prednjega i 5 cm od zadnjeg brida dna.a . Kakoje iveral (G) Sirok8 cm.-. Odozgo na krcju cete uivtstitijoi gornju ploeu U). 2l S obzirom na to da se zna da kut od 45" nastaie unutaristostraniinogpravokutnogtrokutane norate mjeriti kutomierom.

.no kadpogledate vidiet6ete da su ruekiceladicapostavliene vodoravno.a sve su postavliene desnusttanu vruta. .. Cakikada to radite vrlopaZliivomoZese oitetitipa ie mudrogorniu je naruniastuploiu (H)uivrstiti na krciu.p eemu treba paziti da se rub precizno poklapa s predniim bridomladice. rupeza viike kod ve'ine panti nisu okruglenegoovalne.Ako pritompogriieiite. Ako malopopustite vijak. . --.. Logiino bibilo da se sva vrutane otvaraiuna istu sttanu.Vodiliceuivrstite viicima4x25.Viicimat: .Kotaii6 mora biti na strcZnioistrani.a na srcdniaidesna polupante. ' -2 iine okvit a. ruekicevrataokomito.Ruekice od po se zdesnanaliievopovecavaju duljini. Naime.pa iti viici dodatnouevrSiuju Iadicu.? Vratane smiju leii do dna veCmoruju biti malo u zraku kakone bi zapinjala. kakone bizapinjala s doniestrane. uvrniteu niu sredniiviiak dokruja. SAUJET Na naiveCa lijeva vratapostavitenvne pante. zadovoljni opetuevrstitevijak. kad ste a poloiaiem. dokje dno srcdnjeiite. kotaiiC nalazi s prednjestrane. Kadprovietitedaje polozajisryavan rukom pritisnite maskukakobi na nioiostaotrag viikakojiviri.Toie srediate rupe za pante u koie zabiiete wh glodala i buaite.t t -\ 40 Tijekom sastavliania komodqtrebaiesto okretati ipomicatipo rudnomstolu.-: lviju desnih : _ .daklesva se na vrataotvanju nalijevo.ito takoda im a je donjastranana istoiudaljenosti poda. jet se na drugomdiietu voditice. p Namleaialo mleri 6J .sdonie d zdeutc 30 .pazeii da vi centimetat svih sa strana. zatimiostala dva viika. Bupupojaiajte toikalom. Odmje te 10cm od gornje i donje strane vratate 2. dobro je ito se poloZai vrata moZei naknadno korigirati. p evrstite je stegama i odozdo uwnite viike. postavliate Vodilice s njihovedoniestrcne.Na istinaiin a uevrstitei maskepreostalihladica. Postavite na njezinomjesto.2 cm u dubinu od oinog brida. -za. '] J:I Na mala vratadovoljno je stavitidvapanta. Pantimoruiubiti postavljeniravnopa si pomognitekutnicima.kojiste fr6thodno montirali na vertikale komode. U tu je svrhupri postavlianju vtata dobropodmetnuti ispodnekiprcdmet debljinedo 2 mm. ::aeliri tliiAtA t'/ .{ --i . Viiketrebauivrstitis donjestrcne da se ne vide.: . vrata se nogu malopomicati gore-dolje.:: :.tuJeiasno " .

kantirani dio verlikalnog iverala vidljiv spriieda. 'irmjealajpo mjer I . Ravni pant potpuno prekriva vidliivi bijelidio iverala. GlodaIom bui ite u dubinusamoza debliinu panta. a polupant ga pokriva do potovrce. Policesu izradene dvije dimenziie.Ako nemate graniinik.tzv. L- t.no. one iire u a se postavljaju u srednii odjeljak. oznaeitemjesta za rupe i uwnite vijke. Za spajanje vrata uzmite dvije wste okova . kako tu uslugunuditek maniibroi trgovaekih centara. 42 Na knju umetnite nosaie i na njih polozite police (l) i(J). Vaino je da ruekicebudu postavliene u stedini maske.c F Maske(D)cetenailakie postavitina pravomiesto ako s unutraSnje stnne u ptedniuplohu uvrnete tti vijka 4x30 nm. rupe mozete izruditii samipomoCu glodala promiera 35 mora mm (prcmJer odgovarati promjeru pa nti).iasnoie da vratamogu iline moraiu prekrivati biieli.32 33 *:-f.komodaie gotova. Postavite ih u 2eljenepolo. 65 . Ladicupostavitena nienomjestoiprislonite naruniastumasku.-t* Vratas vec izdublienim rupama za pante mogu se narueitii gotova. paze. . polupant(lijevo)iravnipant (desno).aie.ida su razmaciizmedu vrata i maskipodiednaki. Kadpogledate komoduspriieda. 4t Sadpreostajejoi iedino na Iadicenontiruti ruikice.Najlakieje raditi ako izmedu vratai maskepostaviteistigranienik koji ste postavilipod vrata. s tin da srednji vijak prode krcz iveral. masku postaviterukama.

Glavobol Ioia cirkulacija. Osim toga loi krevet mo^e biti i uztok nesanice. tijekomsnatijelopuni baterije zadnevne napore. i a od bilaprostirka naslage poslije. slame ktzna. jer je Logicno. u skladu a s konstrukciju Za tim mijenjao i okvirni se sklop.dok se drugipriklanjajumiiljenju poznatog berlinskogkirurgaCarla LudwigaSchleicha je tvrdio da koji tko polai. je to Krevet starkoliko dovjek. tijela. su puk kosti golim na daskama.ivotaprespava dvostruko uZiva drugojpolovici. drevne kulture su s krevet poseban namjekao dio razvijale icijenile posteljama. u Prouiavanjem snabavilisu sei Stari Grcikoji su spavanje uvrstili u ljekovitetretmane. na t I I I Osjetiteli ujutro nakon spavania bolove u vratu iklieinici velikaje vjeroiatnost da spavate na loiem krevetu iiji madrac i podloga ne dopuitaiu da vam tijelo leZi u opu6tenom prirodnom polozaiu. stoje utjecalonarazvoj je postao i najslozenajzanimljiviJa Tako krevet namjesiaja. tehnou suradnji medicinskim s I poznata tvrtka Dunlopillo lozimadizajnerima. spavanje vitalanproces skupljanja obnavljanja i Zivotne energije. toje mogude A samoakoimatekrevetkoji se lako prilagoduje prirodnompoloiaju vaieg ja. podetku je i U li56a. siroma6ni je 2uljao i navike. vrsta nijakonstrukcijska u podrudju zbila krevetna revolucija se poaetkom a prava prosloga godina stolje6a je kad Sezdesetih izmijenio unutrasnju dizalnerski drastidno bum madraca ipodloge. Bogati u2ivalirasko5nim u a staja. no s vremenom milenjali se obidaji su i kreveta. razvojem civilizacije. timovi disciplinarni ve6desetljedima pojedine krevetne sustave usavrdavaju i testiraju strudnjacima.nesanica stres najieS6esu posljedicanemirnogsna zbogspavanja loiemleiaju. i po Namje6taj mjef 66 . tajje razvoj Lattoflex inlernalzasluZnija belgijska tvrtka aiji istra2uju. gubitnicijer tvrdedasu dugospavadi im ostajemanjevremena aktivan za Zivot. i boloviu kicmi.Krevet za mrran san i nemaniita Kadstesneni umorni Neki u sladedolisezavuci toplikrevet.

P E S v a. U njihovim salonima neodabiru kupci krevet prvi na dojam tesliranjem senzorskom ve6 na leZaju. .a iezsta K o k o s. . a najsloZeniiaposebandZeptako On svaka opruga uiiva u da se pod teZinomtijela svaka ugiba biti prirodnih od materijala... .. . K0k0s.F . . Antibaheijsl.neovisno o ostalima i pnti liniiu tiiela. . mora bonnel. . pridemu kompjutor odreduje ne samo tvrdo6u odgovarajuci madraca i karakteristi6ne tip vei podesive tocke konstrukcije u kojima podupire se kraljeSnica....a . neke a nove metode se koje primjenjujuispitivanjima su ukljudene pri ve6 u industrijske standarde mjerenje za konstruktivno-tehnidkih karakteristika bi se krevet kako sto prilagodio bolje ljudskoj anatomjji. . . a PES elakna Hhdio-lijelana piena v u n a. ... ponudi lz kategorije madracasa iidanom jezgrom naipoznatiiaie klasiina Ziiana iezgrc Unatod nepregledno1 bogatoj tr2iSnoj naikvalitetniia i naiskuplia ie diepiiasta iezgra gdie se nije lako na6i odabrati ni idealan krevet. ' . piena PU Fostena. . ... udo. Pamuk.l.... ' . . .. . zdrave klime. . trajan.. . . ito ie bitno za kralieinicu koia mota biti u ban. .. dobrom vodljivo66u s topline ptuodnompoloZaiu.' ..... .. 'lamjeitajpo mjeri 67 .. . Danas u raznim se institutima i laboratorijima Slrom svijeta ispituje tisu6e na krevetnih konstrukcija iopreme.. .. elastidan.a je razvila kompjutorski sustav ispitivanje za krevetakakobi standardizirane madrace bolje sto prilagodila nestandariziranom ljudskom tijelu. . B o n n d l o p r u-i'n. .. ... . PESvala. .. S i l i l o n i r i r a n...

u tu osnovnu a skupinu jer pada kao za ijastuk je bitan oslonac glavu. podetku je U to todka konstruiranju lurnirske a su bila obidna daska. To znaii da ioj ne odgovan ni pretvtdi ni prcmekanileiai ve-6 onal na Kolemuse moze potp uno p ustiti ci ielom duZinomtako da se madrac pod ptitiskom poiedi nog dii eIa tijel a ugiba ovisno o njegovoj teztnt. Madrac morabitiod prirodnihmate jala poputvunei latexa takodaimaprozraanu jezgrukrozkoju struii zrak.Kraljeinica nosi je optereCen ciielog tijeIa i njoj ie tijekom spavanja nuZannaiviai komfor kako bi mogla biti u potpuno prirodnom poloiaju bai kao kad stojite na nogama. furnirskih vlavrsta drvnih t 68 N a m j e i l a i p om j e r i . onda sepojavile plodevlaknatice. za konstrukOsnovni materijal krevetne okvirne je no novih cijestolje6imabilodrvo.. desetlje6a zapa:a mnogo i ubrzaniji Shodno idimenzilomumijenjaju krevetni se standardi je. sepodloge Te izraduju raznih od ulaska plo6a: ploda. san..posljednjih visina ljudi znatno a se rast. a podlogaleiajmoraju dovoljno biti dvrsti i i podriavanje i kralje6nice elastidni pravilno za poloZaju.. povoljnija na propusnost ivodene zraka a izolacija zastita te od niza cijenadobra i toplinska \ pra5ine. a \q pruZati potpun miran ivlage. je Podloga madrac osnovni za element i polazna pri kreveta. od i tehnologija se podloge najbolje ilustrira kroa transformaciju pregled noloSki Lattof ih W etnih lexov ev sustava.J skih otpresaka-letvica kombinacije. s razvojem javljaju okviri metalaplastike. cijeloga u prirodnom tijela Noui matelaiali Krevetni sastoji od okvirnog se sklopa. fizioloske i zadovoljiti zahtjeve. Zahvaljuju6i higijenske prehrani prosjedna nacinu iivota se idrukdijem pove6ala. novim i Zahvaljuju6i tehnologijama razne krevetnih danas primjenjuju vrste se podlopodloga sedijele krule na: ielastidne koje ge. te razne je punih podloga ogranideLoSa drvenih strana l pare. iverica.iime se osigurava povoIj na krevetn kl ima..napodloge nedrvnih materijala furniriod od . lvlora odmor. antropoloske promijenjenoj potrebe. sustav pripodloge imadraca.

anatomsku podloge sintetskog knatica.- prati poloZajtijelanaiviernije lpak.. Zicamaulo5cima naela.temelju inovacija i te tih zasnivala se isvadaljnja su Namleslajpo lei m 69 .. se na metalne sa oprugama.:--_. Od spuivastih madraca nai kvalitetnij i j e latexmadrac jer ie vrlo tleksibilan toikasto i elastiian pa se ugiba samopod pritiskom. Posebnosu praktiinioni koii se mogu ispuhatiinapuhati.-.individualnim s a na pletenim mreiama. su je prvu podloge nedrvnih Elastjcne od materijala dijele )amele. Lattoflex 1956... .. razvio lameliranu podloge Zicanim podesavanjem. madrac s visezonskom dZepidastom Joi je bolie kad se takvajezgra kombinira s latexpodlogom ier takav leZainudi vrhunski komfoL I madraci punjeni ztakom dopuataju tijelu da se ispruZi u prirodnom poloZaju.podlogL..anatomski jezgrom.tako ponijetisa sobom kad se morate da ih moZete priwemeno odre4i svog udobnog kreveta.:. iime tiielu daie potporu. trake drva.. MDF-ploda i prirodnog materiu kombinaciji s okvirima stidne od od jalakaoSto gumene ielastidne plastidne masivnog laganog mekih li56ara.

v. Prije godine tri lattoflex Dakako. Ptoizvode i posebne se podloge tekstilne za madracekoje osiguravaju dobro prozrciivanje. temelju pritiska daosigurava od u Na znan.nova pljimadrac i udobnije JSavrsen.h konsrrukcija. Godine 1967. je godine joS postoje madraci viSesiojzamijeniofleksibilne furnirane letvice Osim lattoflexa od jezgre. Savrseno apsorbira vlagu. znadi se sto da je jedan vodecih svijetu. fvftka Dunlopillo medu prstup proizvodnji pri maje provela ergonomski madraca. prirodnim Madraci pune materijalima se biljnog porijekla.U tehnologiii izrade madraca stalnose neito miienja tako da unutrainjost krije pogodnosti dodatne koie nisu vidljive na prvi pogled. roga'rehanicki oodes.ne i od profilirane rr tako ima spuZvaste no goviSe podesivih potporu da su izradeni materijala imaju prirodnu to6aka ravnomjernu za od koji pojedinog svakog dijela tijelai motorizirano cirkulaciju i da manje-vi5e podupiru ztaka dobro podesavanje pa okvira. Savr6eno prerastaoInstitute Sleep u of Physiology idanas fleksibilan itodkasto elastican.otporan grinje. u krevetnu i potpuno higijenski. Kroz daljnja istra2ivanja sedo novih doslo na bakterije i prasinu. prvikrevetnih sustava. poredu tjelesne teZine spavada. koja u a Namlestajpo mjeri 70 . lakoje ispuSta a je iskorak podetkom gonapravljen devedesetih zahvaljujuii dobroj zradnoj l\iladracr cirkulaciji.e ergono. a najvei. lscrpnrm strazivanjem materijala i gamu proizvoda njihovih osobina razvili Siroku su koji zadovoljavaju krevetne najviSe standarde. tvrtka ova osnivaprvi kvalitetniji late x-madr ispunjen iatexomkoji i ac je poslile se dobiva mlijeka laboratorijispitivanje za spavanja kolije od kaucukovca.prilagodeni individualnom hl-tech materijale su se prlmjenjivali koji u avi.pet-sedam su rasonskoj industriji i inovativne tehnoloSke meiode.nske do Ta nudi spavanje. a Osigurava je povoljnu seugradujurnadrace. bitno je leptirast plodicama. drugi je a Zidanu.ugiba samo mjestu na tako stvenih potporu otkrica gradi o ifunkciji kidmenog stupa pravilnu anatomsku isavrseno prilase kojinosi teret cijeloga napravljene prve godL-e tijela su svahorpolozaju pnLeZarju t jela i spavaje podloge jezgra koju elastidne iopruZni prirodno sustav temeljni nju. izabrati madrac vamnajbolje koji odgovara. oa podroga mno. kao Latex prozradna kroz olJazac razvoj daljnjih za mehanizama struji svih koji zrak. ljeti Zimi hiadniji. 300 tijelo. imaju i 2ivotinjskog Jedni spuZvastu jezgru. spuzvastih najOd poboljsanja. daje lakse tako Njihov sustav lattoflex lattoflex 200i 300i21994. kvaliteta svoju ima cijenu skuperfekcije. izradu Za detaljno elaboiriran lex-gener mnogo madraca a lattof acija upotrebljavaju komprimirana se i slijeje komfornija ddi tazinu pa p najviSeg standarda lenakokos-vlakna seoblikujuplohu. je toplji. klimu pod. s p106loga jezgromtridina kad stolje6a je Lattoflex nove ergonomski uveo oblikovanom zonskom .

L-- :. kombinacijom a raznih vrsta jezgra ploha spuZvastih kojima oblaZe se dobiva se u toj kategoriji nekoliko tipova izvrsnih madraca. _ :-'{fl *'.-.= --r . vaZno Poeekom devedesetih Lattoflex ie uveo u konsttukciju podloga hi-tech materijale i inovativne tehnoloike melode.1"< '. jezgru. No.{? -r {I:5:.':r- "L--' S. znadi podteiinom sto da tijela potpuno njegovu Toje posebno prati liniju... je i d2epi6asta opruZna Eonnel klasidna jezgra ii6anaopruina sastavljena detverood navojnih opruga medusobno spojenih spiralnim delidnim savitljivim Zicama. GR-lezgra jezgra. lzrada bonnel-jezgrijednostavnila pa i jeftinija negoli d2epi6astih i madraci imaju povoljniju cijenu.ne fleksibilnefwnirune letvice s leDtitastim obeicama. sluze jezgra obloga iidanu kao ili za jezgrom madraca Zidanom U skupini sa najpoznatiji su:bonnel.-. nisu stali na tomu . kakvesu bile populame pedesetihgodina. onaodlidno ali tijelo opruga u5ivena poseban u dZep netkanog od tekstiia podpritiskom svaka se opruga ugiba jezgra zasebno.. : JE .'. . Takosu podloge laftoflex 200 i 300iz devedesetih zamijenile klasi.. je Dzepi6asta kvalitetnija i lezgra sloZenija.-= .r'i: ':. nadin Taj izrade jezgre odlidne ima karakteristike primjene kod u je madracima.nomske pedekciie i zasad drie razinu najviieg krevetnog standarda. ugndena ie u melalni okvit kreveta ispod koiega dolazi ioi iedna sklopiva koia se moie izvuai po potrebi kao krevet za gosta.-" :J.ptije nekol iko godina I attoflex 300 ie usavrien do erg. tipovi ilarafija.-= .Laftollexje 1956..... podupire jerje svaka skuplja.1* .razvio prvu letvi'astu podlogu s individualnim podeiavanjem i natojinovaciji se temeliesvadaljnja poboliSania inove va iante.^ -:r. Podloga s pletenom zidanom mreiom. }.:. -: l/F'L*.

Najbolji jastuci su pristup popLlarn.Sto opet opterecuje diskuse. promjeni Pri javlja trampolin napremekanom krevetu seStetni kidmu kao na efekt optere6uje baS ispavanje koji jer g16. ako godina ne deset-dvadeset jer sigurno pruiapravilan vasoj kraljeSnici. a praktiian ie i kao dodatni kevet u hotelimai bolnicama. Danas postoje se jezgrom najvjer Nepravilan poloZaj glavema|e paktzazvati s viSezonskom d:epi6astom koji probleme prate polozaje vratnom kranije anatomske iomogucuju miran vellke s vrloosjetljivom jer po normalnu cirkulaciju. punjeni i semadraci vrhunske kvalitete iudobnosti. ioni ispunjeni vrijeme Ovajergonomski konstrukciji madraca no u lovije su je krevet moZete ne i takoder savrseno dokaz da pravi odabrati vodomzrakom seti mediji ler jeron mora podesiv mjeri pritisku glave. sastrudnjacima Budite seuiutro li umorni.RELAXFBOLEXUS AND-FOLD Da upornostnemagranica dokazie novi dizain i koncept sloZivog krcveta koji su zajedno ruzvile njemaike tvrtke FBOLIKunststoftwe* FrommeGmbHi SchloB Holte-Stukenbrock.danas razvijeno razlicitih je toliko sustava i malako terijala senistrudnjaci nesnalaze. Slozivi krevet ie velika ptednost. Reinet Wa baun) koji su nzvili krevetni sustav trolexus u koiemu su kombinirane prednosti visokog spava6eg komfora i racionalnog iskori ite ni a pro stora. da Jednaki kreveta moZe tip ne odgovarati svajer komu udobnost o gradi.pretvrdom kreveru se kralje5nica isavija.1 I 72 Namjeirajpo jer m . je jedan najbitnijih kriterija ispravan za krevet udob. Okvir. Zato sanbezprevrtanja krevetu. ba5 - -. krevet funkcionira danosikompletno Razmi5ljate o samogradnji tako pokrete promislite tijelo slijedi i koji u kakav spavaca se u svakom nego se upustiteto dobro sto ga trenutku osjecati mora Kako od krevet 2eliteraspitajte kako pravilno i se opreudobno. prilagoduju prije Dobar li pak kreveta. :ati prirodni ve6 i madraci a misi6i steiu. petlem latexom.moie posluiiti kao krevet za goste. a sastoii se od inovativnogsustava relietnih plastiinih opruznih elemenata s podloicima na koju se polaZejednodiielni nadruc. Zbogtogase krevetpo tocno ne konstrukcije ispituju laboratorijski i kriterijima. tijekom spavanja polozaj. no kako moru ostati vidlilv u prostotu nuzno je da u svakom poIoia i u zadrii estetski izgled. velidini imasi ovisi tijelapojedinog spavada.Krcvet ttolexus je idealanza malestanove. povisuje nost a tu sevrijednosna razina stalno . po odoka oiti spavada.je nuZanispravan i koji 6asta kombinirakvalitetnom s poput /alexa kvalitetnih materijala.miti. Andreas Kalweit.podloga i madrac mogu se u jednompotezu zaiedno preklopiti bez ikakvognaporc. li vasdesto bole leda pogotovo je star iliglava promijenite krevet. Bai to ie poSlo za rukom njemaikim dizaine ma (Christof Paul. Kada dZepi. iostalih dobiju vrat. za kraljeSnicu mora kola zadr.spredava Sto opuoslonac polozaja tijela Stanje i potpun odmor.ljeSnicom spredava se jastuk pravilno jezgre podupire podlogom. odredenim tehni6kim metodama au prodajnih mozete posavjetovati ve6ini salona se prije i isprobati krevet kupnje. Podlogaie ugradenau drveni okvir.

Ugradenaje i memoty-opcija tako da se odredeni podeieni poloiai noZe i zakliuEati. U podlogu modia ugndeni su brojni funkcionalni detalji kojipodupitu cijeli superosjetliivi madracier ima kontinuirano podeiavanie ivrstoCe. Obje su podloge dobile 2006. godine nagradu red dot i uvritene su u najbolje proizvode iz kategorije krevetnog namjeStaja.Tvftka Schlaraftia proizvela ie ioi iednu inovativnu podlogu koja dieluie u interakciji s madracem i nudi najviii komfor pri spavanju. Posebnaje paZnja posveCena fleksibilnoi ramenoj zoni koja nudi savrienu potporu vratnoi kraljeEnici. Namleslajpo mjeri 73 .

V. Naime. .ee1 7/1 .L t I l' \ I -\ Dobarkrevet. (. jastuk o kojemu dobar aesto ovisiho'etelise uiutto probuditlodmorni ili s bolovina u watu. mnogoje teZeodabrati krevetnim No. je uz ispravanleZajpotreban i medicinskiispravan jastuk nap|avljenod pritodnih matetijalatakoda daiepnvilan oslonacw atnoj k aljeinici.podlogaileZajnisu potpunojamstvo za zdrcv sanako uz to nematekvalitetnuDosteliinu od ptirodnih matetijala koji se ponaiaju u skladus zahtjevima.

Ciielimadrccje stabilanielastean pa pruZatijelu visokspavadikomfori krajnju udobnost. Phi-ton 3D-madrac. mogu indi vi duaIno p odeSavati. najbolji izbor madraci koii se.Tajmateriial nudi uz to najbolju mikroklinu i visok higijenski standatd. antistafieki. Tuie i phi-tonov 3D-jastuk koji daje nuinu potporu vratnoj knlieinici. Phi-tonov 3D-madnc na\avtien ie od tunkcionalnih 3D pletenih vlakanaod koiih je napravljen donji i gornii sloj koji su pak povezani miliiunima poliesterskih vlakana. 'lamjestajpo mjer 75 .iako su spojeni u istom okviru. Kad se tiielo opusti na phi-tonovom 3D-madncu njegova se teZinapravilno rasporeduje i svaki dio tijela dobiva vrlo suptilnu potporu.for.Krevelni sustav Dhi-tonkombinira eistu estetiku i visok ergonomski kon. jer svaki spavai treba komtor koii niemu naibolie Zatosu odgovara. Za dvostruki krevet niie dobar izbor madrac u jednom diielu.iastuk i presvlaka su antialergijski i potpunootpornina praginui grinie.

nadiindustrijski Joi proizvodkoji nudi i nekedodatne pogodnosti nestandardnu iirinu i visinu.danas te6ko zamislili krevet ta dvaklju6na bez elemenata. u na tockama naginjanja bez i ljuljanja plohe.za kakav-takav kao dojam pretvaraprednost. cijele da sedvrsle bodnice. upotrebljivo i spremiite leiaj po pravilima napravljen osnovnim zdravog spavanja. su gotoveoblanjane Tu letve podnicei madraciraznih i daske..Zatreba li. izradu u 76 Namjeitaj po mjeri . je da se prilagoduje da popusta pojedinim Naklasidnomkrevetu jasno. sve Podnicu notijelu.. podnicu a i madrac moiemo takoderubrojiti u dijelovenepromjenjivog oblika. u klasidnom Kao krevelu treba odjednom se u pak pristojan Znamo zakloniti na danas uop6e izgleda krevet? bodnicama.ili krevet malojsobici. vamprostorija Ako imai nekeneuohicajene osobitosti. pa velicina.No. seoslanjaju uzglavlje a one propusla ida se lako odznoja. Op6enito. madrac kraju plodi na umjereno podatnoj prozradnoj kao Za takve ve6 kon.. suti dijelovi bi s Svi pa na setoostvarilo madrac smije ne lezati nakakvoj spojeni ni tipskim okovima. Kakodvijekutije od iverala nudevrlo ivrstu osnovu. a bodnice treba nepa daje madrac najva:niji od njega odekujemostopridvrstiti. elementa. u koji teiko 6etena6igotovproizvod odgovara zamiSljenim mjerama i je te2e namjeni.krevet moZete izraditipoputslagalice -jednostavnim postavljanjem krutih elemenata.ne preostaje vam na drugodoli samogradnja.zid koji stoji ukosou odnosu na ostalatri zida. je odrecleih funkcionalnh n otva. Sre6om. stovasje dotad sve smetalo ogra. ponekacl i s kojimmoramo jedima. trZiitu moiete na6i bai sveclijelove za originalnukonstrukcijukojane gotovonikakvostolarsko zahtijeva umijede. krevetse oblikujes nekolikoslojeva monta2nih elemenata.vamkrevet desetl zagosta.Umjesto sloZenog sastavljanja okovima.u stanunosimo iivjeti. podnica sama nije Stovise. podnicu nidenje Kako dovoljna. paru medusobno susi Kako iuzno2je nogama. utorimai ljepilom. npr. i povoljnaponudapiljenja namjerui solidnoporubljivanje iverala.. t- podnice elastidno Cim odustanete klasidne konstrukcije kakvu nude tipske s od strukciji jasno pri6vr56enim pa krevet zamislite kombinaciju kao opruinim lamelama.ume6emokrevet u kutiju. raju se potpuno nove mogu6nosli izrade.Montailna slagalica put komad Svaki kadkupimo predmet namjeitaja.

konstrukcije mnogo pa treba umije6a.a rubovi su im poluotvorene visine 40 cm PokaZe se potrebnim. biti Namjeslajpo nrjei 77 . pouzdano madrac. na je U nasem krevetu najvazniji podnica neravntnt. se ne6e koja deformirati niti Podnica naokviru lelava nema le2i od koji neku joj prosuiiti. s dvije Kakopodnica se:e od kreveta skratili smo i perom.Debljina im iezakoieni. nema su opasnodrvo precizna i izrada raznim s alatima. zavareni spojevi podnose znadajniju a lakSe funkciju dasenanjmogu osim solidno Dviie daske za boinice opterecenja klasidnih od stolarskih sastava pridvrstiti bodnice. Velike i masivne.umetanje nesudvije kutije oko li ni dodatnihpa ne treba nikkva plo6no napodu prekrivenom koje dodatna obrada. Pailjivo vodena ubodna pila nvno 6e prerczati 6 centimetara. konstrukciji utorom Ona osigurava i zlda zida. ietiri u svakomsastavu. dvrstoiu oblik do za konstrukcije treba na duliinu od 200 cm. nosi Umjesto napravlje-ugradivati nogu nikakvo ili dodatno uznoije uzglavlje. tu ne 18mm. pazedi da na Eeluod mekog drva ne nastanezaoblienje. dio s delidnim okvirom.a naivaZnijeje da pili okomito na uzduZnuos letve. pa smo za nai krevet kupili ietiri letve. ljullanja klimanja svakoj ili sti od Skripanja. leZe tekstilnomoloda ne6e oroblem. lvetie na svim prerezanim krujevima trcba obrusiti brusnim papirom.po sastavljene samokontirmat-viicima. Prodaiu se u duljinama od 240 i 300 cm. kvalitetnooblogom. Osnovni okvir izradenje od oblanianih letava presjeka 6x4cm.

sile a se.poviiene lamelepodnice izravnavaju se pod optercCeniem. Kakoje sobicaza centimetar-dvaiira od 200cm. podloga i madrac s boEnicamaeine urednu cjelinu mada nijedan element nije s drugim spoien zauviiek. Kako nudio manie mogudih detormacija od drvenoga. Sastavbi se moglo oiaeati i ljepilom. ij nj ielidni je okvil 7B . Kruti stru2nji dio s tri iednake ploie (50x35cm) sastavljenekonfirmat-vijcima daje cijeloj kutiii potrebnustabilnost krutost. izbuiili smo svrdlom promjera 4 mm.. je osnovni okvir Kad sastavljen mjercmod s vaniskom 120x200 u sredinu cm.a jednostavni detalii iasno nacrlani iprovjereni. pri urezivaniu Eelo letvetreba u malovi5e snage. svakije dio bez problema siedao na svoie miesto. To i jest osnovnazamisao cijele konstrukciie obli kovati jed nostavan montazni krcvet koii se dio-po-dio lako unosiu malu sobicu. drveniokvir. Kutije. LUEVO: Kakoje sve bilo dobro izmiereno.unatodelastiinimzglobovima.Prowte za dugaike vijke na _ uglovima osnovnog okviru . smo i umetnuli srcdnjuletvuduliine 192cn i pri6gnulije viicina. Sloga smo sve vijke na kraiu zatednuli ru6nim odwtaEem tak. Buiili smo ukoso.a u Eupljini i miesta i ima za sprcmanje npt. kutije postavljeneuzazid pruZaju vrlo stabilan oslonac. za podnicu smo labrali konstrukcii odabral konstrukcu na defienomokviru.. Viikeduliine85mmnajpriie smo uwnuli akuodv rtaiem.kako bi spois dva viika bio ivr56i. Namjeslalpo mjeri ' je svesastavljeno bez train ih priEvri6e a.da se glava utisnula dublje u meko drvo. torbi ili prcdmeta koii nam riede trcbaju. a konstrukciji ne treba drugih osigurania.prenose ustranu i potiskuiu vaniski okvir. Naime. lako no Krozbuiotine Drclaze.

. Hoizonlalne ploEe kutije postolja dulje su za 4 cm od iirine drvenog okvira.s unutrainie stnne okvira. na donjustranudrvenog i ieliEnogokviramoaete nalijepiti neku meknu gumenuili sintetiiku btlvu koia6esp jeiiti medusobno klizanje naslaganih sloieva konstrukciie.Uokvir visok6 cm viicisu uvttanina4 cm od od doniegrubaboenice.Pfi takvojizvedbine smijese pog ieiiti s duliinon viiakakakoim vrhovi ne bi Droviriliizabodnice oitetili zid. podnice i madracaTamjerc od 124cm osigunva prcstor za bodnice od punog drua koje time dobivaju nuZni oslonac. Daskaie prievrSdena naknadno. pri I tu smoviikeevrsto zategnuli rukom. ito s dvije bo. i je predniubo6nicu. Poviienamontaina konstukcijanudi v o ugodnospavanje.. GORE:UmetaniemslraZnje boanice izmealuletve osnovnog okvira i zida osigunva se plahtena udaljenom tijesnoumetanje madraca lakie natiskivanje i fuaju Rreveta. iime smo smaniili opasnost izvaljivanja. Leiaj je uzdignut poda. vijkesno postavili malovi6e.. Kako bi dobilitakvu prednju ruvninu hotizonlalne ploie postolja inaju dulju mjeru od 124cm. s desetakje vijaka na drveni okvir p ivricena i prcclnja bodnicakoja pikiva podnicu i osigurava madrac. Nakrajusmop Evrstili Kako ta daskanaprednioistrani pri keveta naiizloZenija siedeniu. pritisnutiboenice.Prcdnja ploha te boinice poravnava se s prednjom ploEon kutiie postolja. demusu glaveporavnane povriinom s letve. Dotebi svesemoZe rastaviti nekoliko za minuta. Zbog vrlo krutog straZnjegdijela postolja na prednju stranicu kutije dieluiu samo vertikalne sile.po podnica To6no osnovnonokvirunaliieZe velidine 120x200 naDravliena ieliinod cm od okvirai ustojenih drveiih oiruga u sintetii6im zglobovima. od a otvorcno postolie slobodno prozniuje se Po sasvih strana. 79 .. lzmeatu drvenog okvirui strainieg je zida sobenaknadno umetnuta staZnjadrvena je bodnicadebljine18mm. Zeliteli se osigutati odpovremenog poruvnavanja nezav isnihdijelova. uvftanjem nekoliko vijaka duliine 55 mm.Postavliena naknadno kko pritiiesnom umetaniu dtvenog okvha bi bilo ne dodalnih Droblema. Na ktaiu. Nanrjestajpo njei Popreeni presjekiednostavne konstrukciie s naslaganim tunkcionalnim elementima. U konsttukciji trajnih bez i spoieva liiepljenia drvenibi okvirpodnice mogaopopustiti za nekoliko milimetara.nice i okvirom od 120cm taman dostaieza potavnavanje.

pastelnozelenoj i u uzorku bukve. Kadse otkrijeda ormari.to neznaii daprostorispod krevetatrebaprepustitipaucima. je Skarnim koja mehanizmom pridvr56ena zapostoljesupodle2aj ili smjeStene ladice. su predmeti zauzimaju koji prostora svakom pa gurati u stanu. Po 2elii u kutiiu se mogu umetnutii ladice. fronte ora mara itoaletnog napravljeneod gotovih stola su postforming-elemenata u kombinaciji dvaju tih desena. dodatno a za i spremiste posteljinu je ostale kreveta. osobito:enama. Od njih su vidljiva samo kliznavratana boinim strunicama postolia i jedna boenica ispod uznoZja Po srcdini omari6a su ptegtade koie podupiru pokrcvnu ploiu. plavapbea poveVelika zuje cijelukonstrukciju. Leiai na ortnali6u je za Prostor ispod kreveta najpraktidniji odlajastuka.LeZaj na spremi5tu Imate prostranu li spavaonicu i dovoljnomjestaza ormare. a na nlu se pncvrsculu i prcktiine viseie kutiie koje zamjeniuiu klasi6ni nocntormanc. treba ormare i prostorzaposteliinu.u spava6oj prostora sobinenudedovoljno za spremanje svegaSfobi se tu moralo povedati smjestiti. ih je Steta gdjeionako u ormare nema mjesta svuonu za garderobu vecgodinama nosimo. i je konstrukcija uredna ivrsta. stvari skriveno ispod bradnog Cjelinu zaokru2uje toaletni s ogledalom. Prostor ispod lezaja obi6no je dostupan akopodignete podlogu tek cijelu s madracem. I NASLONZA JASTUKE ELEMENT 1 97/164/50cm U unutrainiostipostolia kriiu se dva ormariCavelidine 97x164x50 cm. stol usputna kreacija ostataka od materijala.a i i odrZav je jednostav anje nije. i ostale deka dodatne podosta To opreme. a elementedijele u eefiri spremista volumena 79x93x31cm. smisliti dodatni jedini naeinda se to postigne Dakako. garderobni prote2u poTako novi se ormari od dadostropa. A najbrii nadinje svakakoizrada konstrukcije iverala od debljine 18ili 19mm. ELEMENT2 97x164x50 cm Pbee iza uzglavlja odvajaiu spavaeaod (hladnog)zida te stvaGiu osjeaai za'li6enostii udobnosti. je izradanamjeitajapo mjeil. Namjeatajpo mjeri 80 . Sveje napravljeno iverala dvijebole od u . je problem masa podiznog U prvom slucaju jer dijela teskupodlogu madracem s i krevetninom nijeiakopodignuti. ne koju ne a ielimoje se rijesili. ganje pokrivada.Iakomaterijaldjeluje pomalo hladno tvrdozakrcvet.

su muvanjske dimenzije 164/194 Napravcm. po Namjestaj mjei 81 .q s : a BOdNA MASKA 98x7 cm praKidnije. ljenje od dvavrloslidna elementa dimenzija 164x97 cm. Zaptavo su ormari6i. se vrata ta otvaraju samodo 50 postopovrsine otvora.Ormari6i visinakreveta olakSava su pa spojeni metalnim vijcima cjelinu su ujedno u podloga istabilna madracu. pod koji je Krevet projektiran madrac za 160/190 pa cm. Mi smoprimijenili rjesenje ormarice trece s kliznim vratima susmjesteni madrac. Kutovi naglaseni su fiksnim dijelovima pasteino-zelenog od iverala. no prislup. kojihsvakiima Io od po dvijekutije posteljinu kliznim za s vratima na plastidnim vodilicama. zahtijevaju Ladice moZda su ali ravan podi mnogo prostora nesmetano za izvladenje. Doduse.

. kao ormar Takvo pa rje5enje zahtijeva konstrukciju je sastavljen Sest vi5u od elemenata. pripazite u tomune tora. Previsoki potpuno prekrio krevet basnajprakti6niji. sat. dobro storni metar korisnog Sto dodeu Ormar na kat pogled svakoj sobi. takvu dodatnu opremu za kvaliteniie spavanie mozetepo obodu prikriti izvedbom viiih kutnih elemenatai 5ir6m boinon naskoi. nije slobodnidio zida. prostora. 82 Namjeslajpo mjeri . uz imaunulrasnje dimenzije 79x93x3'1 takoda pri6vr56enijednostavni ormari6i.ponajprije takoda djeluju masivne kao noge. je je Na uzglavlje postavljena zidnaobloga Lijevidio Sirine cm sastavljen od dva 80 pridvr56enapostolje za vijcima drvo. da Ormar Sirok i visok245 takodaje 220 cm.. iditanju. masku. se na dekorativnu ali je jastuci naslon leda pristupa postolje pri krevetu visine cmuvudeno njihmogu kao za 5 uspraviti ispod boanih stranica. Dakako. bo6ne Na Svaki detiri od sanduka sjedenju stranice. i Po potrebi. knjige.jima no6ne sepodkrevetom ukupno dobiva cijeli su svjetiljke. ormari6i je podijeljen dvadijela. pretjerate. to imai praktidne na no pove6ava prednostiboljem mogu i visi. kono6ni cm..a ve6a prosbiti visina dodatno u iskoristenju unutrasnjeg je prostor. Za plode ovuoblogu pridvr56ene manje su dvije koje Na ovo solidno postolie moZetepostaviti i dva odvojena madnca s posebnim l€tvieaslim podlogama tako da svaki spavae ina odioieni leZaj(npr: lattoflex). skladisni lpak. Zboglak5eg je gornja ploha po madraca ovdje 10cmvisa transporta petikatiunosenja stan visini oko na u negoli standardnih kod kreveta. za Kutovi obloge izrezani bi svebilomanje su da uglasto. P-rnom pregrade u elemenlima osigunvaju dobar srednji oslonac.. dasbpis. Zbog lak5eg imaju funkciju. su na gotovo pro. lako prvi na izgleda trodijelni.

je korpusa korisne visine cm koji namijen116 jenza spremanje garderobe koSulja i slidne na je vjesalicama. Svisuelementi sastavljeni spojnim vijcima za . je postavljenistaknuti Navrhormara vijenac od prerezane uzduZno postforming-plo6e su u koji ugradene halogene svjetiljke. visinom vrata oba pusa. Desni jednake dio. Srednji ormara Sirok cmi takoder dio 60 je dvodijelni. izmedu vrha omara i stropa. U gornji katni element ugradena praktidna liJt-vjeSalica se obje5ena gardkojom eroba spuSta dohvatljivu na visinu. olakiava verlikalno u To sastavlianje u prostoru i preselienie. Gornji imapolice slaganje dio za je robe. kao kaoe.Sto dovolj158 nozahaljine. skueenom ali . hlade ikapute. je Zato gornji poli' element manjis ugradenom i je com. glomazne izgledaju pa kutije elegantnije. ve6i ima je donji korpus korisne visine cm. donji a detiri ladice kojih svaka od druge pa dubine su praktidne spreftanje za razne robe kojase ne moZe lakoslagati 5tosu SeSiri.sto (konfirmatima) imosigurava namjestaj stabilnost i dvrsto6u. je lako lijevodesno ormara i krilo sastavljeno od pokrivaju kordvaelementa. torbe itd. kao Sirine i lijevi. To 6e vam uvelike olakaati I E F U unutrainjostiormarc seiak 6estelemenata kriie pottiielienihtri skupine.

smole. je U izvornoj verziji togje materijala od izradena Presvlaka i madraca izradena od posebno podloga pa letvidasta pamuka mozete madraca. godina Ne bisteIi u sljededih 20 leiali na neEem originalnijem? Time zapoiinje opismaude-kreveta koji je prvi putprikaan 2005. Ktevel maude izraden uslojenih od oplatnih ne6elidne s navojem.Krevet-kutiia za noc idan lmateli 30godina. 50 B4 Namje6tajpo mjeri . iboja svihvidljivih Kako rijed vrlo kojim najmanje problema. je odmah za dime odredena kitu je nesumnjivo to najjednostavnije s rjesenje je je ploha. iu dokolade.proporcije se koje vidiljivog okviraod2:3(160x240 cm) do3:4(180x240 cm). uzdiZu iznad vodom temperature 30"C. ne Tvrdimaterijal uslojene bukovine. preuzimaju ulogu naslona. demu pri na nastaje kaud staviti sa siedalom visine cm. posao Za s krcvetima neuobiiajenametoda.najmanieste deset proveliu nekakvom krevetu.spuStena a u vertikalni polo:aj prostor postavljanje za otvara ojastudenih nastona.prisklapanju osnovnih a tih elemenatamaod20cm... kupnju Za tiple krevela u )e ploda betoniranje. rubove debljine mm napravljene od 21 su krojenja trebaporubljivati. je dijelovi i produljen Osnovni okvira sastavljeni vijcima Kako krevel obakraja su na dodaciljepilom. no proporcije. veliki lazurni od ponekad boji nose sDavaee.brzosastavljanje skladne i jednostavna isporukapretvorili su maude-krevet traieni komad u namjeitajakoji izvrsnofunkcionirau spava6oj i u dnevnom sobi boravku. Uzikreveli Sirine cmi 100cm mogu po90 se jedan drugi. popredne Dvije kutije krajevima na okvira imaju preklopnu gornjuplodukojau horizontalnom poloZaju preuzima uloguno6nog ormari6a i police knjige za ilitelefon. godine.Danas tu jednostavnu konstrukciju moZete naruiiti i prekointerneta. o plo6ama guste nakon Plode dvrstim strukture.. i noge kojekrevel obradenog koji oprati perilici u poda.. Pravireceptza samogradnju.na kelnskom saimunamjeitaja.ninjegove inadice gube ne skladne primjenjuju duga6kivijci uvrieteu usade. vidljive rubove za5ti6uje a premaz ivrste umjetne olaksava ugradnju a rasponi lako impregnacijski okova. idvrstidetverokutni U komplet ukljudeni su jasluci sejednostavno zataknu gornjem na koji pa ili donjem krajukreveta.

nailesu novu na Wimienu neoEekivanom mjestu. pritom je :elji podlogu madraca. Sveod 6egase proizvode tipskimodeli ovi jedno.ideja . Sastavljeniokvh s izvornom podlogom od usloienih letvica. Takoje lvrtka novojulozi.odavno dostupno trzistu moiemo je pa re6i Posebnost maude-Wevela samo nije u na zasnovana na stavnosti oblikasastavljanja u cijelom i ve6 konstrukcija susta. mozete naru6iti iisporuku kompletnognudi najbrZi doprakti6nog krevetnog no biratepovlastiloj Krevela. stavne potpuno spolnicama.Tu sedostupan gradevinski materijal nasao potpuno u iboja s razlogom prepustene su kupcu ih iprovjeren koji novog ukljuduje dodatnu u narudibu.a vjestopredstavljanje je jednim potezom glede proizvoda isve probleme mogu6u sumnju u rijesila odmah iskljudilo pro5irivanja ponude. promjena takav naknadnih i izbor. madrac bojujastuka. ka istodobnomaud+konstrukcijom s put multifunkcionalnog DoduSe. Cijelapridao maude-krevelu i zanimljiva Bezbrojne kombinacije materijala. Pto66namijenjene izadi betonsnh oplata kreveta Svestotrebaza izradu stizena ku6nu adresu dvijekompaktne po25 kgkojese u kutije lakounose lifti krozsvavrata. podlogu madrac a za treba togasti:e postom madka vre6i. ostvario kompletan funkcionalni sustav za NamjeSlajpomjeri 85 . je Time dizajnervlasnik moieujedno iskoristiti jednostavna ikao i tvrtke lvlichael Mettler dizajnu jedno. konstrukcija upravo svoje zbog zaokruzenosti.da se ta dopadljiva problema vunarudzbe. i isporuka odabranih lih dodataSirini cm u rasponu tisu6u tisu6u itristo mnogima od do eura.samogradnju.. dobroj zamisli.Za sastavljanje u gotovo konstrukcijetreba ne nikakav jerse alat. vidljive kupnje razumljivog jastuci jasne kad toliko Madrac inaslonski nisuukljudeni uzasvima u uvjete. nadmudrivanja s neodludnim kupcem. lpak. dobn svojstva tog Evrstogmaterijala odlianoodgovaraiu i elegantnojkonstrukcij velikogkreveta.kostaju cijene kvalitete. sustava. u po potakoder nabaviti vlastitom naiSaonaodli6an i tr2iSta. konslrukcija baS nudi kombiniranja osnovna nije Ovisno nuda o dodatne opreme slobodu krevetaod 144cmdo'184 . osnovni sastavlja uglovima okvir na ekscentrianim jednim proizvoda poluokretom glave. A nadin odaziv jeftina. Kako izboru.. vrijeme nam U je poput takav osnovnu cijenu. razumijevanju i dobrom isporuke i ponude dodatne opreme.

Dva kutiiasta oblika na kraievima kreveta nisu nastalasfueajno.Ti eteme'nti ukruCuiu ciielu pravokutnost ivrstoCu kanstrukcijui osiguravaiu i okvirau kojise postavlialetviiastapodlogai ulaie madrcc. Toie dobar primier promiSlienog dizaina u kojemuvidljivafunkciiasprctnoprikrivapravu namienuoblika. ' 2A0 20

-

Jednostavno uzglavlie uznoZie i nudipruktiinu prilagodbu. Kadse gornjaploia postaviu horizontalu, na niu moZetepostaviti svietiliku za iitanje, iaiu ili ialicu, a u otvor na donjem kraiu aasopise novine.Preklopilise ta pbea u vertikalni i poloiaj, otvaraju se dva Zlijeba u Roiese mogu utaknutinasloni.Dakako, mozeteih pretvoriti iu atvorcno spremiitesvegai svaiega.., 240cm >

I
o

w

J

v
7-\

t

Ponuda dvostrukog kreveta za dvoje obuhvaCat osnovnekonstrukcijes tri iirine od 144cm, 164cm i 184cm. Duljinesu u sva trisluiaja nepromijenjene - 200 cm za madrac i 240 cm za ukupnu duliinu konstrukciie. Timeie zaokruien sustav ponude za prodaju islanjekrevetapoitom, u tipskim kataloSku paketima, Komforne miere obuhvaCajudovoljan broj kupacaza iednostavnu se isku iztadu, bez gubljenia prema posebnim vremena brojneinaeice za zahtjevima. Osim toga, za te dimenzije nije teiko pronaCimadrac.

Kad konstrukciju namjeitaja moiete unaprijed temeliito upoznati do svih mjen, detalja i posebnosti dizajna obavlienoje pola posla. Jer, pokazivaniem svih dijelova i miera ponudenog krcveta na intemetu olakiava se usporedba s ptostorcm u sobi,lakose razumijenaeinsastavliania svidiielovi kojiCe sticiu i stan. Kad o osnovnoi konstrukciii saznate sve 6to vam treba, niie teiko prona6i Ietviiastu podlogu ili naipogodniii madrac. NaprimieL iz ovih je cfieZajasno vidliivo da ispod kreveta ima i dovoljno slobodnog prostora za ptoztaiivanie...

GOBE:MadrccpoloZen na pomalo krute letvice koie moZetedobiti istodobno s okvirom kreveta ima debljinu od 16do 20 cm, DOLJE:Madracna p lagodljivoi i savitljivoj letvidastoj podlozi mora biti nalo deblii - od 18do 23 cm.

Namjestajpo mjer

UZimodelimaude-kreveta 'ifine 90 ili 100cm nude pogodnost. i jednudodalnu Poslavite krevet-nali krevel,dobitcetekaui visinepedesetak centimetara, prihvatljivoi a siedenje. ito ie sasvim Takvikeveti mogudobroposluZitiu sobiza goste, u vikendiciili u apartmanu iznajmljivanie... za jedanna drugizauzimaiu Postavljeni upolamanje povriinenapodu,ito je prikladno zadjeejesobe. i Navisoke rubovemoZe DrckodanaDoslaviti i se panel-ptoia koiakrevetpr;tvara u igraiiite. Oiito je dajednostavna konstrukcija iasnodeliniranim s pofieei na volumenom, istaka, nogui zaobljenia, bez dodalne interve ncije-,.

presvlake Tribojepamuene

PODLOGEMADRACI I Danainji kreveti noruiu biti i udobni i higijenski, pa su podloga i madrac naivazniji dio konstrukcije. Podloga na Eeliinom ili drvenom okviru morc biti istodobno i ivrsta i prilagodljiva, a madrac se ne smije nekontrolirano deformirati Dod terctom tijela. Stogaletvieasb podloge i madraci s dZepidastimjezgruma koj i se todkastopfilagoituiu tijelu danasspadaju u nuZnu opremu kvalitetnog leZaia.Odabnnu kombinaciju treba samo umetnuti u kevetni okvit---

Namje5t4 po mjefi

87

Oslonci po Zelji
Kaucbezboinih stranicaponekad djelujenedovrieno, sjedenje a bez osloncazarukene ngdipotpuni komfor,pogotovoala u blizini nema ormariaani stoli6a.Taj nedostatak jestitiprivremenim moiete nadom ili trajnimprikljuienjemboinih polica.

GORELIJEVO: I Kad polica neoptere6ena sto.ji taui, za . uz nlrnovosu povezrvanle sasvim dovoljnekuke prckoruba nataknute okvin. Duljinu horizontalnog krakakuketeba prilagoditidebljini boenestranice postolia kauia.

Trosjedi naslona ruke pravilu jeftiniji bez za u su inaslon leda za od onihkojiuz udobno sjedalo za Ve6ina trosjeda nudeudoban oslonac ruke. imaizvladivu konstrukciju dvostrukog leZajadoi profila kojiseudvr56uje na datni okvir ielidnih od sklopivi mehanizam s pomoinim oprugama. Ponekad donja kutija iznutra ojadana dr1e gredicama kojima po6iva podloga venim na jednoslrukog No, na obidnog, leiaja. bezobzira unutra5nju konstrukcrju,trosjedi naslona svi bez komfor. Prisjedenju ruke vam zaruke nude manji podivaju krilu, knjigu da6u ili mo2ete u a odloZiti

U konstrukciji jednoslavne police najvaaniie ie uskladiti visinu hofizontalne prcgtades gornieg visinom rubaokvira kauea. Kakose tu mogupoiaviti i maloveca naprezanla, policu teba izaditi ito ivride i kru6e, a lako treba priivrstiti i Eeliine kop6eNoZice trosiedaostaju nedirnute.

P

'6

BB

po Namieslaj mieri

plosnatog stitedva-tri savijena komada delika Trosjedu oslonaca bez je dobit kuke odozgo gornji 6ete koje zahva6aju rub zarukeuglavnom namijeniena uloga postolja. zakvadenu policu mo:ete Tako ne od- kuia i leZaia. gurnuti jastukom nogama,zasmetavam Kadje u dnAvnom ni ni a li bojednostavno otkvadite. tajtvrdidodatak, ga ravku,nedostatak bo'nije No,trosjed kau6 kut;jastim postoljem ili s moZe- nih oslonaca samo ved povezati ovim te trajno s drvenim naslonima nau'trb udobnosti, za dieluiepomalokusato. policama ruke takoda dodalnim ugradite dvrsta S policama obakraja na (barem mnogo ledaod panelplodeiverala ili 19-22 mm trosjedizgleda dobrimizborcm debljine). plodu Tu treba ulijepiti unutar stranica, bolie,as uzotkom ili ivenla a obodni mo:ete spoj idodatno ojadati 6elidnim baican m konstrukcije ie
KUIntCtma,

Na odgovarajuioj u ledima visini ormari6a mentimoguuskladitii s iu kracim postolja stranicama izbuSile ilitriru- ostalimnamjeitajem. dvije pomodni samo obliznjr na stoli6. volite Ako ditati petakoda vijcizahvate konstrukcijsko ojadanje je- unutar ili gledati televiziju le2e6i, treba vambarem (drvena kauda gredica deli6ni profil). ili danjastuk kojistalno preko jade bjeZi ruba pa nije Kroz rupe utaknite vijke-(O mm) mati13 s uputno zadrijemati. nema ni Kad bodnih plo6ice. stranica comidvijepodloine Zelite pouzdanije li jastuci rubu slobodni na nemaju oslonac. Prislo- rjesenje, objestrane s perforiranu Trosjed s rcsklopivim rupapostavite nite neki li ormarid policu, seme5koljite delidnu ili dok na traku. Takvo rje5enje omogu6uje ispod Eelidnimuloikom ima i da lezaju odgurat ih ustranu, jastuk opet trosjedakauda 6ele a 6e ili uklonite noZice. prije No, takvog poseban sustav noiica, prilagoditi zavr5iti podu. na provjerite zahvata svakako dvrsto6u okvira. Nai- eemu teba spoj s dodatnim policaZatovam kaotrajnije predlaiemome,okvir rjesenle trosjeda najde56e izraduje iverice ma koii treba osigurati se od police srednja izradu kojoj pregradapresvudene horizontalna paje dekor-tkaninom, najbolje oja- debljin vijkon (A10-13 mm) maticom i iirokim gornji malo nadvisuje rubkutije postolja. catisveunutra5nje kutove umetanjem deli6nih podloZnimplodicama. plodu-policu Akona tu pridvr- kutnika koje odozdo vijcima u uvrnete zaivericu. vijke

odpunogdruatiseele.

Ako boEnepolice moraiu ponijeti teret cijelog trosjeda, nuino je osigurati njihovu nosivost i krutost, pa puna polica treba leata iztaditi ot! iwste panel-pbee ifi debljeg iveHla. Vijci se steZu kroz drveni ili iefieni okvh kauEa. Pritom ispod glave vijk i matice treba obvezno podloZiti iiroke ieliEne ploEice. U ovoj variianti trosjed ostaje bez svojih nogu na okviru,

Namjestajpo mjeri

B9

pritom unap ied nzmislite o navikama i ptuodnom odviianju poslova. Tadabiste joj sigurnonamijenilibolju. jeilogidno.Pravilno planiranie Vaiabududakuhinjaponajprijeovisi o prostotu koji ioj je namijenjen. tuje i najviie problemas kretanjem ihoravkomIjudi. pri preuredenju i pri Nazalost.vodovodn ih i odvodnihinstalacija. Bilo idealnoda steprije gradnjekude bi moglinacrtatikuhinjskiprostor kakav bi vamnajboljeodgovarao.odredilinajboljipoloZaj prozorai promiiljeno ucrtalirazvod elektriinih. slijede kraju. tu maglovitu treba samosvojposao mareci ne Zato sliku druge. hladniaks namtrntcama 2. radnipult i sudoper plohaa 3.umjesto odekivane kuhinje . pli nskih. NaZalost. Stedniaki odlaganje Namjestajpo mje 'p . dusobnoj koordinaciji iskladnoj suradnji svim Nakon u minimalizacije u Sezdesetima.danasnjoj kuhinji zahvaljuju6i opremi novoj se mozete dobiti iznudeni tek komoromis. instalateri i stolari najde56e nako mogude temeljitom kao jedniza manjim gledaju preinakama.sjevernu stranukude. postaviti ih u obliku slova L ili pak oblikovati dva paalelna niza. uzdanasnji :ivotni tempo tesko davnu rijetko 6etebitizadovoljni. mada konadan uspjeh o njihovoj ovisi me. kad lako potrebama mozete posti6i proslor vlastitim ne optimum. No.Tose najbolnijeodraiava prostorijai mjerama u mecluodnosima namieitajakojim ih opremamo. use' ponovno Kad nastoji karakter obiteljskog dati okuplja' jer projektant. radovi ne Kakostolarski uglavnom prevladalo uvjerenje kuhinji trebaprevida gredke prethodnika obi6no 5e opreme malihladnjak. Kakoje upravokuhinjaprostor s nekolikoobveznih elemenata standardne veliiine. zidari. nije vra6ena liteu stankojije zamislio ali joj intima. u je sve to malokadmogu6e stvarnosti pa kucai prostorijeu njoj najiei6e nemajunikakvevezes onimakoji 6eu njima2ivjeti.najprije razbistritj. Vaia dnevna kilometraZaovisi o tri kljuine toike: 1. priprilagodbi romantiku. prepravio nja. na su Stednjak isudoper pa nepopravljive. U nastojanju neprikladan da udinimo podle6i trgovadkoj poizbjegnite novepogre5ke su podjed. To je oZivjeti prilagodio investitorizvodad a svojem interesu. je kad segmenlima.udobnijim smijemo koje ni barem ne LUEVOI DESNO: Tti naiieiea oblika kuhinieElementemoiele nanizati duZiednog zida.

Prvavarijanta namijenjena onimakojima jela.pa u kuhinju vezes mjeramaljudskog valja utrpati suvremene hrpu tehnike. se nevidbiti za Tako ljiva kuhinjska komora funkcionalno Siri u ipak gdje za dnevni najdesie boravak stol blagovanje zavr5i. znadi. tek jelo Pripremljeno treba iznijeti prostrt pa na stol. trcba dosta rcdnih ploha koje se. lako vam se mozeposre6iti mjerama kuhinja pripremu Odostalih da treba za samo je odgovara vasemprostoru.. mora i mjesta blagovanje. nuZnih To od dvadesetak detvornih Namieitaj po mjeri 91 .u toj brzu. stoakoje trebaprosiriti? Koliko dodatnog Takva vam kuhinja moraimati Stoomogu6uje sve prostora u novoj jednostavnu jela treba kuhinji? pripremu . svih Zatvoren u samicunema i sto u staroj kuhinji usporediti ito s ponudenim. od pe6nice hladnjaka i zamzivata mikrovalne do i mtKsera. gotovu nudi. pritom Kako biste mogli raditi. i za ryesenleptosrcra u ali imate mogu6nosti: tri radna kuhinja.zateba li. No. dogada vanjskome A u svijetu. otkrivate izolirana da kuhinja treba mnogo prostora vi6e nego ste sto planirali. glavno dolazi. kuhinja privremeno s odlaganje svega ste donijeli konbinaciii kuhinje i sto s blagovaoni ce. MoZete oblikovali kombinaciiom raznih komada ie namjeitaia. zatrajno namirnica spremanje i posuda. stol i stolci Stoga odvojite bitnood nebitnoga izdvojenoj i radionici morabitidovoljno nngiya-su iedino promislite dobro kakvu kuhinju trebate.! ! GOBEI LIJEVO:Kuhinia ne mora izgledati kao u prospektu sezonskeponude superma*eta. velikog tiiela i udobno56u. Ugrubo. kupujte Ne kuhinju vasmami Radna kuhinia koja je iz izloga. Takoder. NaZalosl. pa i radioniEkog. blagovaonicom i prostrana kuhinja boravkom. trZnice. barem 6etvorna metraradne Kad dva i nevidljiva sveto zbrojite. i treba vamjos povr5ine... s takva konstrukciia pridriavanje Strogo takvog koncepta zahtijeva najiei4e nema nikakve da vamsvebudenadohvat ruke. mogu i zatrpati..pazedi da u njoj glavnu ulogu saeuva prostor i lakoca kretanja.a da pfitom ostane dovolino slobodne powiine za iurno odlaganjepregrijane posude-. Dovoljno izmjeriti pojma se volumen stvari obitelji. pa rijetko6ete na6i dijelova stana odvojena vratima onajtko komplet potpuno koji zadovoljava potrebe kuha vase nema nikakav kontakt ostalim s dlanovima je je i navike. i praktidnu najprije prostora Kutna kluDa.

Stoudiniti pripremate rodendansko ilinaBadnjak? slavlje lakovamse u podetku 6inilo nijetako. je postaviti Ako iza sudopera na kojiZeli@ zid gomjeploheradnog omari6. najmanji razmak izmedu gorni€ plohe sudopen I d0nJeg 10. to ondavi5enisuuvjeti normalnog a kuhinju moiete stanovanja. Malihladnj postavite ak na Doseban niski za element riietko upotrebljavane stva . Zelite svenadohvat li ruke. biste iza kako predmete.trebavamveei ukupnivolumen jer elemenata predmete tadamoZete rasporediti na dohvatlj ii a n iesta.odvojenu u manji s stolca kao ugradili sklopivi stoli6 dva-tri pomo6no rje5enje brzizajutrak lete6i za ili ruiak lakose danas uglavnom ugnduju visoki hladnjaci kojih od najie 6Ce upotreblj avate stediinjidio.pripazite izmectu da pultai doniegrubaoma Cabuderczmak barem od ie zdesetak centimetar a. udaraju6i ne u okolne sjesti od toliko da Priustajanju stolac odmide stola se iprednjeg stolca ruba mozele izmedu stola ruba mjera kojupri uspravno stajati.nozatotreba odvojitimalo je ne vaZnije da se uz prostrt moieprolaziti stol je dobro ometaju6i kojijeduzaSto presudno one planiranje mjerenje. tijelo kompromis ide mjere odreduje ljudsko svaki i prakti6nosti. i pa u tai prcstortrcba jezgrc ugrcditi izvlaEive na vodilicama. Kuhinia s blagovaonicon pruZa Tavarijanta najve6e mogu6nosti.ni kod malihhladnjaka ne smiiete zaboraviti zonu naiugodniieg dohvata. JeLbitnoje daotvorene prostore i zatvorene u koje iesto poseZete rukommoZete doseCi bezsagibanja ili Wdizaniana prste. DoduSe. 6elom dodiruje je barem 50X190 cemu pribrojiti slobodan prolaz valja ineki Sirine barem promjerom od 50 cm. da razdvajanje funkcija zahtijeva ipak velik striktno prostor.pola blagomelara dnevnog boravka 6eoduzeti vaonica.Okrugli s minimalnim stol tlocrlod 120cm zahtijeva sebeslobodan oko sve najmanje 250X250 Kakou interijeru cm. niie dana'nii sudoper namijenien iskliuiivopranjuposuitave6 dio Hdnog ptostorc ie jela. Pri stajanju radnuplohumnogomanje uz 6etese umaratiakoie postolje uvuEeno cm. izravno nauStrb udobnosti prostoriji. vrata bez lakoje ovdje u jednoj sve granicu zidova.jer ostavlia 10 slobodanprostorza stopalo. iv Niske dubokeDolice i donjihelemenata zamarcju netvitaju. Ali. izmedu radnog i ipregradnih oznaditi niskom blagovaonskog mo2ete dijela Namje6tajpomjeri 92 .2cm Unatoinazivu. Nai ca. tlocrtza stolkojijednim Minimalan slobodni zid 1 cm.a ieslo sesmlesta zapripremu ispredprozon.tu se U uklaoa i sklopivi s nekoliko ve6 stol stolashemu i ve6iprostor. iustati. smijete Ne zaboraviti itodno treba osigurati barem cm 120 da svakom stolcu nakomada od sredine dozidailido nekog stola mogli komotno mjestaja naslona. je vrlovazna To planiranju ne zanikako inigdje smijete dobrom boraviti. kad izmedu dnevnih obveza.

pojedini a elementi po blagovaonice ipakizraditi mjeri..o neznact i prostora javljuje obiteljskim granicu u ku6ama su godinama lakopremo56uju koje izmedu namjenskidas uredeniem treba imitirale prostora.razliditih Ovauredivadka koncepcijazablagovanle u oti6i takodaleko je nje. postolje klasidnoiveEiii. odvojene nusprostorije. ne smijete ali preblizu parnjaku.izmedu probUmjesto blagovaonice i kuhinje U praksi pokazalo je ovdjenajve6i se da postaviti moZete iotvoreniprozradni regals Iem prostranosl. Kakonemazidova. i keramike. katom Pritom i treba vizualnu svakomu osigurati cjelovi. vasu svakoj zamisli ograni6ujedekorativne elemente. srediSnje mjesto okupljanje za za mozebitii ormar spremanje obitelji. nekakav kojije deset-dvadeset zid centimetara Stilove moZete leZerno mije5ati.92 cm 107cm prostor povrsine. 6ete rasdlaniti lunkcionalno na razlidite Drostore.barem vidokrugu vamzasebno urediti u koji prizemlje.. i otkrivate je da E jenom pregradom kuhinjskih jedinstveni poviSenimraskosni od elemenata. Sankom. je kombi. niski Prostrana kuhinia s boraukon komad namje5taja posluZiti simbolidna moZe kao prema prostoru kuhanje.Da bisteizbjegli lako iiz vizualn! kaos. koja drukdijoma dojmljivu velidinu zahvaliti treba micanju zidova podnom pogledusvim oblogom i rasvjetom. pojedine namanlem mu namjenu. treba mogu imati nekoliko i funkcija. pregrada za a u je posuda.zaveliku i s takva vazu svjetiljku. i slobodnom u smjerovima. ste navikli skudenost Ako na istalnirat odrealuierukei izmeitu ispruZene dlana prostora nekoliko s manjkom od centimetara.. se ... koji na Tako mnogi naproslo znaju ne oblikovati. volumen neznatno tek ve6i. pa svojem susjednom zanemariti vizualni sklad.Ta lo5apraksa upropastila mnoge ku6e nudigotovo neogranidene mogu6nosti samogra.. vrijeme pa U novije takav prostor 6e5iepo.. ili skloni najieftiniiin nacija vasnajbolje za rlesenje. na gdje sobidaka. F policom visisa stropa.za zamiSljena Ovako kuhinja omogu6uje veliku funkcije mogu preklapati kojih i desetak cenpri krealivnu slobodu organizaciji iuredenju timetarastouvelike i olak5ava namjestaja izbor prostora."' Naim6.pa kritiinu zoiu je cijelog stana treba opremiti odgovarajuei i na razlika nadin.mozete potkrovljem pruza atraktivni.prirodnopoloienog pokuSajte prilagoditi potpuno razmi5ljanje drukdi.ozbiljan odvajaju lukovi niske i ili stupovi.ie akoje tost. zida.sto njei iz blagovanice olaksava aktivnosti planirajte sve svakidio velikeprostorijeodredite i pro$oru. Ninamjestaj strogo nije Tu definiran. uobidajenih dimenzijas prizemljem. tlocrte prosjednom u stanus odvofi odvojene kuhinjomblagovaonicom.napodlogudimese izbiegava svakidodatn i iimzahtievima. seslobod. prostoriji Zelite gdje organizirati mul. police komode rPsenlma.nijemijesa se i sve sobni kuhinjski. Naprimjer. zaiedniiki radne posuda i odlaganie zon€ pnnie za iz stvari hladnialc jela pregrade pak Priprema je . posao na radnol pa razlika podnoj samo u oblozi.bezli6nost. pripazite bojei i lpak. kojesupretvorenekosnice i u malih neprakti6nihditeljimakreativcima. tuje optimalan I postaje Velika kuhinja komunikacijsko doseoom srediSte sveodrcateno ruke. tifunkcionalni iivot trebaod 30 do 60 dnevni : Zvudi mnogo. dijelovima parketa prostor.. poda Sirina ivelikivolumen koji elementima se otvaraju objestrane. tlocrte velikoserijske stambene izgrad. tek a dnevni boravak Tuje bitanelement i atraktivno uredenog ambikuhinja ostaju otvorena cjelina funkcionalno koju rasvieta. kadzbrojite no nepraktidno $ m'?. velikuprostoriju primijetit da kudu treba Kadboljerazmislite. elemente kuhinju no koji odvajaju Tu od dekoracije.. jasno s odvojenimplohi trebaosigurati npr.istodobno Stolzaeetuerc wlo Akokuhinju dozivljavate ku6no kao ognjiSte. posude cete ipriborzajelo dohvaliti kuhi. za lakosu mnogi dru:enje gostimaprijateljima..i naiiednostavniiim -. ienta dobra po Namje6taj mjeri 93 . je svevidljivo. napor.iedinstven u kojemu vratima kuhinja prostor blagovanje prostor su ili za i druZenje.paZljivo is.

lako antropometrija daje preporuiene srednje wiiednosti predodeneu tablicama za odgovanjude komade namje|taja.Stoznaii po otmenzlama ptosto je i razmierima... Ploia StedniakamoZe biti S do 1O niZa od cn radnogpulta (81-!6. nlu. crteZusu uglavnomoznaieniminimalni Na razmaci.iobrnuto. suvremenj instalacijski elementi Da izbjegnete restoranski dojam stolci mogu omogucuju znatno pa ve6ufleksibilnost ne bitij razliditi se medu pa njima. veCinadanainiih kuhinia ina podAsive noge s navolempa ovai problem moZetebarem ublaziti.Cevam posao biti lakii i manje ce vas umarcl. wata koia se moraiuotvoriti.a no rzvan naiee'Cih. No. vremenog dizajna. Namjeslajpo mjer 94 . izduZene poledine sudoper a postaviti mozete inasred kuhjnie. tipski ocrti prosvjetjteljstvo od ruke.sebiktiju. kuhinju morate ne elemenata nasnastereotipna i sile rjesenja.vaieg tijela . gornii rub sudopera no morabiti 5 cm viii p1 cmL Ploha na. radnu ploh.7 6 c m | 92cm povrsina radna sdonjim ormaricima PTilagoditesi uasinu zaua Kr€tanla *Q Svaku. Egclmgda ietg 86 cn iti osnovnamjera. se na koji bakin stolac. je vraski To zanimljivoStedljivo. prilagodavati nistarom radiiatoru.. vodovodni prikljudci Nezaboravitedajedanas i fleksibilnije i odvodni mogu6e ograniduju slobodno razmjeStanle kuhinjskihpostavljanje grija6ih pa tijela.Iako Cete pimiietiti da vecina mlera ne odgovara ovim upulama. priktjudaka.svaki. Staniteusptavno i postaviE podlakticu u vodoravdnpoloaaj. katkadje nuZani ponekikompro'mis. su namijenjeni duiem sjedenlu. iplinski. Stoga svako planiranje ukljudule dobro ne samo Jer. srccom. tadaodaberitemrJs:.cm). odgovaraju proizvodnji serijskoj gradnjom. neide utjeSite samose . a dijelove i rasprSiti. lzmjerite li kuhinjski namjeStaju prodavaonicama.izvlaiivepolice ilijezgre na vodilicama. Kako nasimajstori su svoja znanja stekli u Ograniienia proslom stoljecu morat iete ih samiuvjeriti u U d a n a S n j e m d u s t r i j s k os v i j e t u v e novemogucnosti in m s kucne instalacije. postavljen nezgodno radijator uniStiti m02e e e 153.168cm 6 1. svakaje btojka tek statistiiki ptosiek koii ne odgovan vectnL Oplimalnu visinu vaSegndnog pulta moZete lednostavno odrediti.. mlinca. tistite povr6e ili obrailujete meso treba biti za 9 cm viSaod osnovnemjere(95cm). izljev zahvaljujuci savitljivoj promjeia cijevi 25 Paravani ivisoki eiementi poda stropa mmprovesti kucne od do do vertikale i kroz dak vise6u zaklonit onostoneZelite ce pogledu izloziti gos. prostorije. a =rE cm NajvaZnijirczmaci radnih povriina i donjih orma Ca povrsina radna sdoniim 0rmaflcrma Pri planiranju i za . .je Najvainiji komad namjestajavetiki (ba. Sre6om.osnovne stol izmjere zidovapoda itodne i ve6 mjere rem180x100 s mnogo cm) stolaca moraju prozora.lzraditeli kuhiniu po mieri . kanalizaciju prikljuduje velikoj na horizontalnoj Kuhinjsku mozete jednog udaljenost visinskoj liniju razvuci uzdu2 i na razlici 8 metara.koioi naidei'e iripremate jeto.kuhinje prccjeni svihmogucnosti postavtjaniekuhinjskih etemenan nalvazn\e le osigurati stobodan Orolaztiiekom svih zamislivih situaciia. koji vrata.ladice. do zrda.policuspuStenj i strop. to je samo vidljiv p miet statistike na djetu. sklopki i instalacijskih jer bitiudobni. primjerak morate uz surobovati nisifonskim dak izljevima. Strujni.pravacakretania. smije i poneki na6i obnovljeni Ugradnjom zahodskog npr.utrcba prilagoditi osobi koja nad niom provodi naivise vremena. DoduSe. MiereCikuhiniske elementemnogi zaboratvljaju da oni u. lzmierite visinu od poda do donie svane podlaktice i oduzmite 15cm. vam Ako je podredeno pa standardima. nadelu npr..

i F (E o E rft F E Usporedbadohvatana kuhiniskimormari6ima prikazuje gomii cfteZ Dokcdezna susiednoi stranici horizonlalne ruzmake. u kuhinjipostojibaremiednomjesto gdje moZete rcditi sie.moZete dohvatitidno sudopera.ledi prcstranomplodom a .. od rubakruZnog stola nomjerenavaniskom dozidaili neke druge oboduu zoni sjedenja i preprcke bude (plavo)ostaiu ne hodania jednake. ili osamosamosoba. ne ponavljamo: cijelu Da savitljive PEx polietilena vamosigucijevi umreienog od itu ravaju slobodno djelovanje prilagodbu. ..--/- ----- lakoih kupuietepovjerenjem. AlA. ilaku potZbogsvega togaprije kupnje preinake ili punoras6isiite ijasnoodredite vam dvojbe sto zaista treba kuhinji. svakandna pow6inaimadobro postavljenu rusvjetu .. BAS PO ilIJEBI 6l (t) (t) 6 c o o s) r\ co x ).sorgn -l| rI I oko 150cm promjer stola 355-365cm I I 30. bezimalosagibanja. ida i okolnih PripaziE. svawataelemenata. majslora. visinaHdnih povtiina ergononskiodgovan osobikojarcdi u kuhinji . i onaotvorcna.spuitanjemruke. ne i a onikojiCe svakodnevno ih upotrebliavati. redoslijed svihkuhinjskih urcilaiaodgovara p redoslijedu najie56e premejela . steovopoglavlje Ako vjerujte.5-33cm viseei ilizidni ormariii F () \ ro sl 0) c c) 'N GORE: udobno Za dovoljnodas punim prcatete sjedenje prosttii stol posluZavnikom uz izaneiiiih leita. svoje informacijenovotario jamai procijenite vlastitu Ako smionost.6toje poslovanece Odpripteme i ostalihkuhinjskih iela vasboljetileata akoi . oznaiuievedikalne razmake odrcitujevisinatijela..a pravilasu odreitena antropometijskim metodama. bacite na posao sa stomanje se staromodnih pazljivo proditali. je imate. u provjerite Takoder.najnanie90cn. manjiod 76cn . od ol. kaju abjavili aneiiki slruinjaci Panero ASID iMartin Zelnik ASID. Naponena: Osnovu ctleza ovin stranbana skicepreporuke na iine i iz knjige Hunan dinensions inteiotspace A soucebaok ancl of design rclercnce standards su 1979.Tuje sve podrciteno dosegu rukeo kojemuovisii postavljanje ormariaa. teike predmete postavliaite police vi5eod ne na ramena . zamisao. Julius AlA. gotovih veiina s elemenata odgovara ne vedini hupaca. skraiE put izmeilupojectinih rcdnihoperaciia . mjerama o tijelai razmacima izmedu namje5taja znaju oni mnogo manje vas. ie o RijeE dimenzijama odreituju koje statistikaprcpisi. Nastojte razmak da mnogotogase miienja. Kadodreduiete ove mierena mjereptovieritekoliki crteZuodnose se iskliudivo kruZni na ie prclazizanaslona stolaca kko bi svatko stoiza ietiri osobe.-.Miercsu rczultat koje dugogotliiniihstatistidkih istraZivanja dinenzijaljutlskogtijela. po Namjeslaj rnje 95 . ito lak5esieona svoie Nastolovima Sest za miesto. pa omogufuiuslobodno krctanje kuhinjom . Takose brojkena cneZima odnose na srcdniewijednostikoievtijedeza ienskotiielou Europii Americi. niiedovolinoosigwati prostorizmeitulaktovai Kodprivokutnih stotova tanjurave6i razmake od tajrczmak mon biti vedi ptedmeta.

ne bitipododkeramidkih ali ili prostor se treba ve6a standardne biti od dubine kuhinjskihcijeli novouredeni moze podignuti ina donjih elemenata 60cm. je prostor uzak dubine i Sirine cm.varate se.OdluEite se ipak Ii potraiite savjetarhitekta. i tog preNajve6i zahvat odnosi na ruSenje se dijela gradnog debljine cm. dase radovi. raidlaniti na bitnedijelovei moida iak i s dodatnimvariiaciiama. za pripadnice ljepseg ne6e spola. odabrat seovisno konadnom 6e o rjeienju.kako danas u A kuhinja na pogotovo nekina6in dio dnevnog ve6 boravka. se sve Vrata smodnice trebaskinuti.a na od i prostor dnevnog boravka ovisit talnojpotkonstrukciji. vide Kuhinjau Kuhinjsku namjestaj uvijek odreduju instalacije nuZne njeno za funkcioniranje: i odvod dovod vode. osnova produljenje za kuhinjskog u hodskog dijela prostor ulazni kojitom intervencijom mnogo kojije odijeljensamo neie pregradnim izgubiti. niskioodest.ler S na ca dubine cm. vamse uEinida Ako stetakvujednostavnu zamisao mogliotkriti i sami. primjeru poloiaj U ovom najvise ograniduje nas vode ivertikala odvod.Zapromjeneu staromstanuipakje boljeangaiirati sruine o6i koje vaiu svakodnevicu prvi put. moZe To plodica laminatni a pod. Kad sasluia vaie Zeljei upozna moguda ogranieenja. p Novipregradni moie se najbr:ei najii66e l z v e d b a o d a k o j i d j e l o m i d n o zid napraviti gipskartonskih flglps-ploda me. je izmedu dvaprostora ta smjestenasmodnica. nakon rusenja sljededi zida zahvat Prozorbiv6oj moze netaknut. ie stannemilosrdno vai ponuditi vam nekolikorjeienja.smocnrcr Ziviteli u nekomstanudesetliedima. nove Dubina ovogprosirenja 6eo konadnom rje5enju kuhinje. zarobit6e vasduboko ukoriieniene navikezbogkojih svojsvakodnevni iivotni prostorne moaete pogledatiiz novogkutai analitiEki procijenitisvemogudnostipoboljianja. veliki u smodnici ostati suvodoinstalaterski Stovi6enijeproblem a moze prepraviti dvodijelni. zapromjene.Taj 143 vrlo 80 pa su u njemu police smjestene samo jedan uz prozordi6 zid.zahva6. se iu tako 96 po NamjeStaj mieri . smetati ako povrsinom svojom zahvatidjeli6 prostora. dobiveni a otvor spajaiz zapostaje prostora. od Dakle.nemanamdrugenegoli kus je hinjom smodnicu.toliko trebalosru5iti 143 bi i zida. za dovoda NajbliZi dnevje nomboravku mokri medulim dvoru zahodu. tankim zidom.plini elektroinstalacije te ventilacijski odvodi.izmedu zida 10 smodnice i dnevnog boravka.a tuje igotovo neupotrebljiv Sirine 55cm. Prema lomu. obzirom to daje smodni.

treba jos smjestiti sudoper iStednjak. Dakako. je veCi Mnogo gdie uredno krpanie stropapoda miestu je i na pbeanavidljive stajao gipskartonskin sruSeni No. nuZni menti treba koje smjestiti mali u a suzanormalno funkcioniranje kuhinje. je I a donjise moze l\. SIjede6a ograni6enJa uzrokuju kuhinjski eleprostor. treba iposude oslali te kuhinjski namirnice ootreDStine. zid. pod Kako u starim kuaama u smoinici obi6no zaglaalen Ek cementnom ie glazurom pakprekriven plodicama. i sitne Akosveto ismjestimo.pregrudnog nnogo iednostavnije negoli Uklanjanie zida i brZe mnogi ie problem zamiSliaju. stropu moZe zaeas glatku se u Sfienojeispodon.moguca barem izvedbena su tri rjeSenja. bi dobro se iz bilo da dnevnog ne boravka vidibadsve6tose radiu kuhinji. negdje poslo:iti pribor. zahvaliuiudi tragove na poravnatibesryijekorno plohu. to omoguduje put najkra6i zavodoinstalacije.razliku namjeni a u naglasiti boiom- gornji prekrije dio vise6im kuhinjskim elementom.4ogu6e tre6e otvarati. po Namjeslaj mjeri o7 . Postoje6i slobodnostoje6i hladnjak vanjima skedimenzije 54x54x140 a uz njega cm. je preuredenog prostora Dubina ogranidena izlazom balkon je udaljen cmod zana koji 186 hodskog pato ograniduje zida. ie podu dnevnom ili dok boravku najieiCe parkelom. rjeseprozorom nje. Element sudooerom sa dolazi sam u jer kutpodprozorom. vanjski su Uz zid smje5teni sudoper i Stednjakjedan su te element s policom. Uariiante iieSenia prostorumnogo lakou ovako malom s unaprijedzadanih i ogranidenja ba6lako nije kombinirati. i prodor prostor u dnevnog boravka. prekriti obloZen umiesto Reramikepodukuhinie semo1e nove na sve prostora laminatnom oblogom. otvorenu za Kroz staklene prizme dopire mnogo dnevnog svjetla. Prvedvije varijante sli6ne.da se cijeliotvorumjesto zatvori staklenom opekom ispred moiete koje smjestiti policu kuhinjski pribor.

originalnost da gornje elemente mozete lzmedu iSanka zida treba ostaviti dovoljno tako pove6ava produ:iti stropa. varijanti odgovarajucih U prednosti. zahtijevaju izradu Napa nuinopotrebna nije Dakako. smjestenom element jine98cm. moderna Takva konstruk.Stednjak standardne 60 cmmoiebiti njima ormari6rpolicama nadoknadulu Sirine su kuhinji.jerprozorskaklupcica vjsini cm Elementi postavljaju zidprema na se jer pro. dnevnom boravku moze dodati za bitinadohvat se stol 9B Namje al po mjel . element smjestaj manjak samoj Tre6r za u posuda. Kuhinjadobivanove volumene spremanje za posudai namirnica.stoje dovoljno najkompaktnije oko prostoru.kako bismo uStedjeli prostoru sudoper dubine do 60 cm smjesta 54 se u kutni du njak. Treca daje trebao bitini2i standardnih do bi od 85 je zahodu. prve dvijevarijanteteSko. toje minimalno cm. a povoljniiije ip stup svim uredaiima.Variiante1 i2pokzuiu koliko se ciieli proiekt moZepoboljSati ako se dnevnomboravku preotmebaremjedan ilidva ietvorna metra. zapravo nemoguce. pa Saose u kuhinju ulazi slijeva visiraprosrnjestenim u dubinu ormara. tijegizbora bojaprednost pro. vdo tik smje5ten uzprozor.S prednje na u strane smjestiti onoSto sve prema ruke. i6i zota. uvelike iskoriza 60 do Sto stora prolaz.to imaidodatne jest po pogled donje izrade mjeri i teograniduje izravan na elemente. trivarijante sve o rje5enju jer je je Stednjak jedinih njskih po kuh elemenata mjeri. varijanta malo drukaije rjeSenje. cm) je nisi 80 Donjega samostoje6i Stednjak 50 cm Sirine S druge strane novonastaloj Sirine i u postoje6i na za hlad. valja voditi (140 mora u kut. linila gornjih za Jedino. njega takoder moze se dodati cijaizuzetno praktidna male uske za i Uz j e r o l a k 6 a v a i s t u n a m i r n i c a m av a r i m a stolna ploda dvije pr p ist za osobe.a u 1 korita 45 Oba Sanka biti smje-staj ugradnog okruglog kojih s cm. pa pripaziti nagib na na zidu biti su dulje valja Gornji elementi vanjskom mogu rznad sudoper malo nad cijevi. liniji U istoj izgubljenu mo2e izvlacivaSirine cms izvladivim smodnicu. pokrajiznad a i njega elementipolicama. ovisi izljevne sto jer poprozora. vidljiva u smjestaju i obliku sanka. se ugraditi u koji ormarice kolona ko5aricama. a prostora. gornje police malog Na mo:ete U varijanti Sank zaobljenu pa se stivost 2 ima liniju vamne mora svakodnevno nastavlja elementen 5r. 77 uza 86cm. gotove naci elemente Glavna razlika izmedu je 1 dimenzije u ducanu. vise Ta nudi R a z m am e d u l e m e n t i m ae d n e d r u g e zorske k i klupdice nijebitna. Stednjaka i eventualno sudoperom. bogaprostor Osim Sank bolje odvaja kuhinjednevne i sobe No. varLjanta e sj rjesenje.Ostas je pokraj u dovoljan za uski element U element hladnjaka nadomjesta prostoraniSi koji tak 20 ko5aricama. dobiva i cjelovita a se strane kuhinje iznosi 80 cm. Sirine do 60 cm dovoljan za dvije 50 promjera mogu visine10do 115 cm. sadrZi se s je prostore s policama.Hladnjak smjesta prozora zbog pa visine radunao oivaranju i se do od poda. samostoje6i iliugradni. je koji liniju Element osobe prati sanka. instalacile za kretanje i normalan u tijesnom rad elemenata.nastavlja Sank L-obliku.

a poitovanjesvih ognniienja urodilo je i dosta skueenimprostorcm.Tu nema velikih pomaka prema sobi. tre6e varijante. nizosnovnih elemenata niie najpovoljniii jet tik uz hladnjak (i u niegovu sienu) dolazi itednjak a pristup sudoperu donekle oteiava ostatak pregradnog zida. lako je sve stalou biviu smoenicu. Namje5lajpo mjeri 99 .Tlocft najjednostavnije.

bezobzira ljepotu stolarskog na No. djeluje mradno. Obrnutsluiaj je rijetkostkojazasluiuje je svakupohvalujer najbolje isplanirati prostornamjenski.t s pri plemenite povr. u mjera od Stih napravitl izbu. a Pritomtrebapazitina cielinuprostora kakose ne bi dogodilodaprevelik projektpotikomadili preambiciozan snuu drugiplan sveostaleatraktivne detalje. kuda a s takvimuraitenimkonstrukcijama djelujetoplijei boljeprilagoilenaljudskojmjeri. znojai sobe neuglednu pobuduje osje6aj iprostranog zida. Ponekad nam. Odaje plohene izgledaju drvene uvijek lijepo. ito je reieno po i naslovomoveknjige.lakoce poklonicima prijedlog zvubati drvai va6uuspjesnost obradi drva ! 100 po Namleitat m1eri I j I .Namjeitaikoji se strukturom povrEine bojom stapasazidovima i je manje upadljivu prostoru..Zidani namje5taj je Ambijent najboljeopremitinamjeitajem izradenim mjeri.prevelike najde56e ostavljaju zidna a ne odekivani dojam. iemu se umiesto drva primjenjujupraktiEnii lakoobradivi gradevinskimaterijali.nja.koji ljubavi nase vlastito djelo tek Uz gubitak svijetlog povrsine nelagode i nadu promatradi nemaju uvje:bano bistemoidaukrasili slikama. umjesto nevolja drvenim s kon-strukploha iuklapanjemambijent. novih u obradom u jo5 postoje6i moze ikombinacijom I ambijent odlu6uju i boje. sve okozatehni6ke estetske ili poput polkrovlja planinarskog Medutim. prigu5uju i svjello. uspje5nom O ukljudenju komada cijama. drvene da je u sobiprevi6e pojedinosti. I doma. Kad drva. na umije6a malo zida. Svaki ih maliali primjetan nesklad dimenzijama u i pa lazur komad namjestaja zauzima i tlocrt volumen bodnice i kojima nikakav i lakne6e onaj dati profesionalnu gre5ka procjeni mala moZe prostrane zavrSni kojikrasi izradu.Toznaii daje potpunoprilagoden kudi.izbor drva novi namjestaj napraviti se jednostavnog ili uzorak iveralu. Postavljanjem namjeStaja zidobidno 5ine.nakon mnogo truda. ve6eg uza krupniji komadi napravljeni samogradnjom nestaje upotrebljiva povrsina. ondaga opremati.a timese postiiepuna upotrebliivost svakog poiedinogelementa.Da bisteto postigli morate kombiniratimalo stolarskog zidarskog i pri umijeda.

Volumen naknadno ugradenog kmina ne kao smijese nametati daje u sobipodignu@ kuCa. Dodatni argument i cijena. izradite naqieitaipomjeri.ocenar praktidnijje porobeton. na-ovim slike stranicama otkrivaju crtadodira SperploEe zamisli.tu se 6ete je zidanje malo od da ipak Namjeitaj po mjeri 101 .ploda radnih i za elementepa ovisno izboru o a gletanjem gipskartonaytonga ili s nim i bojenjem nestaje i razlika izmedu usporedite cijenu opeke. polozitina tiple ili tanju letvicu.Police slici na napravliene od krute su razliditih materijala raspoznaje samo vi5eslojne bogohulno. kojesu ostrom crtom odijeljene zida.a drugi pli6ipa se policanajprije utakneudubliiapotom sepovuEe dnapli6eg do utorana suprotnoj vefiikali. Policemogu na biti od dtvnihploEa okviruod letavaili Dak od gipskafiona.priivrs6enu vijcimano najefektnije je akoim na unutrainiim plohama porcbetona ureaete utorc. drva. izradi Pri ravnegornlep.pri osigu zidaniuploiamaporcbetretonaipakbi vertikale balo sidri a pti'vrstiti m n zicl. Detfofirunim Visinubuieniavalja prcmavisini odmjeriti planploEa da sidro tako legnetoEno tankosloju ni nort Ubng-ljepilo).nuZnu Evrstodu okruZeno nudi krutosL nepravilnosti dobro.ko tasponotvora ie u pultu ve6iod 60cm. lzmjerite povr5ipregrada. zidodoslikontrast. ploda cijenom panelplodapunog ili otkrit namjestaja izida. lakodubinakonstrukcije ravastabil nost. spojsazidomptektiti armiraju6om trakom kojumoietenalijepiti prcdnie i na istaknute Policesemogu bridove. tonaili gipskattonske plode materijal je koji matnojeliniji . iglatko drvo na obodu Sto Drivid velikiormar debliine19mm ito in pa i grubim plohama poseban zapravonema i zidanim i volumen svedjeluje lakse daj. va gdjeisticanje sa atraktivnih drvenih elemenata povrsine bojesvest6e masivni ili Zarko frontidajeprosloru izuzetnu a jedinstvo i obojenih namje5taj bitno na manju mjeru vidljive drvene svjeZinu..zavrs. vertikalnih zavrSnih na ploha kuhinjske gradevinskog materijala. gletanja Nakon konstrukcijuovapniteili obojiteistombojon koja je na okolnimzidovima. Uzid senaipriieugrade se tipli. liievoi desno naprcvsu ljenepolicekoieprivid' nu plohuzidapomiEu prcma naprijed. nubodnica.clobit 6ete Sarmantnu konstrukciju prilagoilen u ugraitenim kuhiniskim uredaiima. Sarm kojem manje u su dak je ' Ako vam kuhinja prcmala postavljanie za tipianognia kuhiniskih elemenala. jeftinije.sazidaOtvorcna Dolica na od ytoitg'planploEa primjetie iednostavnosti i dobrcse uklapau svaki ptostot. gornjih Konstrukciju moZete napraviti viSe nadina. bi semanje Da i sticaoizboieni lamin. stvara da uvjerljivost Stovise.naiboliepri vrhu. plohu prekrijte Radnu keramiEkim Dloiicama a rub moie biti od drvaili kenmiEkih rubnihprofila.prozra6nije. i A. je li fronte. Toje posebno uodljivo bijelo kod obojenih Tako police ormari 6e i srastati zidovima.a potom u njih uviiusidras plosnatim vratom. ravno fronte. neike i cijelu povriinu porobetona valja priiebojenia prcgletati. Primiienite umiesto li uobiiaienogdruapunu pbeeporcbeopeku. polica Suplia olakSav ugradn svjea iu tiljki. sve pb'inieizradom zidanogpostolja koje ha se postavl u veftikalne iaj pregrcde. gorZa i nii dio kamina venikale pol a najptaktiiniji je ic porcbeton.. a oboienapoput zidaizgleda pruva kao uzidana konzola.Umjesto velikih drvenih iverala. P tomjedanutor noru biti tlublji.Zaizradu police debele iznad je pultanajpfikladnija konstukcijaod letava potpuno koiu6ete zatvoI i ti gipskartonskim ploEama. ploiu moZete poduptiieti stuiveninEeliEnim pf ofilima postavlie n ni punomduliinompulta.

5mm daieukupnu debliinu od 75mm . omoguCujuv o brzu i jednostavni izradu originalnih 4eienja u interiieru. manje ploai-cajednim s ostecenja svih od izgled nabavite zavrsnlh dosta s Zidanie regala U cijelomesustavu porobetonskih ytong-elemenata koii graditeliima nudi xella. ce b ti lak5ejednostavnije sve i ako njeitekako p prilagodite odgovara. Takav pristr. Gomia plota jednake debljinezalvarakonstrukciiu.DESNO: Poticajza izradu ove konstrukcije u kutu sobe bile su eetiri stare ladice bez p kladnog okvira.u. Bijeleboeniceu boji z[danapruvljene od su gipskartonskih pbea koj e o bostr no zatvan i u a okvir od letava. donjim kuhinjskim elernentima i radnim odabranih p u l t o v i m a o z e n i m e r a m i d k pm d a m a .dovoljno za uvjerljiv doiam masivnosti. pile.Bridovii spoj sa zidomprck venisu armiraiuComtrakom koja spreiava pojavu pukotinai Etitirubove. Sveostaloovisi o vaioj zamisli. Police nalijeiu na tiple pribiiene u We6ku ispodgipskartona.osim ukrasnog profila na prednjem rubu i ladica koie su prcliiene plavim emailom. vaniska pomo. sumnognepovlerjividimenzijeohaunaprijed lako formatu prerna plocica. Obiesu boinice priivri6ene za zid vijcima. a ladicesu na metalnim vodilicama. a po potrebiosiguruvaju i vijcima i tiplima. ima dovoljnomate jala iza izradu zidanog namiestaja.erezanje. Namjestimaoslonca za police u okvir su umetnutepreike. 102 Namjealajpo mjer .oaksava k i lo c ob o krojer.. buie ibruse.keramikom.u ee enogkutnika.. je prlmje. mnogim no stanovima i ku6ama takvo rjede. li zidane prekriti Jasno daovaj recept univerzalno nije Zelite konstrukcjje njiv.ocekivanja. Debljinaokviraje 4 cm eb s gipskartonskim ploeama debljine 12. a unutraSniaizravnim uvrtanjem viiaka u tiple kroz gipskatton i letve.{ijep bridovima Za pesimistidnih trajna. i osopokazuje su takvarjesenja iskustvo da itekako bitona prednlim konstrukcije. Standardizirani bIokovi i ploie kojise lako re. Elementi se slje pIj uj u tanksloi nin ytongliepilom. Sveie u boii zida .

jos ytong-plodamaje brZa ijedno.kombiniranim materijalima.ovom slueajuipak uslojavanjem prekrivanjem brida ilizidanom ie Sirokom ukrasnom letvom pakizradom ili okvira vlicima.rczliiite za Medutim. sazidali vanjsku ljusku ormara. slike ovirn na stranicama uvjer. prednjeg regalu na ca..trasnjem obodu ugraditi kao dio zgrade. Akozidate za svih grubog Scenja posebne ytong-tiple porobe. u polozite tiple pribijene za gipskarlon u ploca. sepostiZe htijeva Sto tiple. rcgali i ormari.desetakytong-pbea Netreba za odbaciti moguinost ni bojenja ugradite opecnog brodskim zida bojama odgovaraju.. ste GOBE:Niskazidana Kad bridom elemente stavnija odmah Zeljenu u postolje Siroki polica idealno razdvaja istoj boji.. znatno sloieniia od od letava se obostrano koji zatvara rigips-plota. a moZete gipskarton i takoder za.a potom pridvrstiti Izbor velik gradnja na 6ete okov na ravnimploiama dan izgled. osnovnu konstrukciju moZete sazidati pultkuhinje bocne ili Konstrukcija izgleda prednjeg moZete ruba i punom opekom.2x50 premazu. odmah odrediti no valja i kona.Za izradu ie dovoljno ytongom. pncvr.Uostalom. dnog formataprimiieniti 6em temeljnom nustovamolakiava montazu cm. po vertikale policu. preciznu uz obradu reski vrata. Gradnja Namlealaipo 'rleri n 103 .ili objesiti fasadnom opekom. polica isvjetiljki.. svaznacajnrja ibukanje ploha.iopeku.obiinog zidanja s llivopokazuju mogucnosti takvestolarije velikim pravokutnim s elementima.5cm standar62. nije ukrasnomokvir letava koji od hrapave povri ine i stiie . ' \ .ffiw*ffiffi. Za sve to treba ipak malo vecasoba. unu. za dijelove sobe.lskoristite na ton. Za sjedenje uz toplu ZelieznupeC(ne valia stalno zidati kamine) nije vam nuian ojastueeni trosied. Zapostizanje dojma boljeg cesto namjestaju Za ve6e se terete fronte pollce ormaru lzrudapotkonstrukcije posebne no lak6e ugraduju deblje bocnice ivertikale. jer zaobljenim ikutne(rubne) nudi debljinu. mogu6nost urezivanja u porobeto-debljine 7. Pregradaod ytonga s kuZno ispiljenim naslonomi blago nagnuto siediite od porobetonskih pbea moguse opremiti vunomili pjenastom spuzvomtspunlentm jastucima.- Ne zidaiu se samo police. se svakipredmet.

ikomoaktne su se na6imaledvrste drvene police kuhinji. dohvatiti torbu. elementi vam omogucuju da svestvari uredno Upravo bilo poticaj konstruiramo to je da komad spremitepregledno i razvrstate. Listaju6i kataloge i postavite druge na noge. zimsku daSe udobno za sjediti stolom. s sve stojeci stabilnom na osloncu. m o d e r nu n u t r a s n j da polomite a i a i i njega isebe. ku6nih siouran u visine. namjeStaja 6edobro koji do6iu svakoj i na ku6i problem brzo Jedinije kako doprijeti najvi5ih svakom mjestu stolac-llestve kojemu na do mo:ete polica... no ito akoimatemali stanbezbalkonaili gdje6ete smjestiti? spremiita ih Ako nemate ljestve morate peniati se na stolac. predsoblju.trebaju vamljestve. ako jer praktidno se maksimalno izuzetno iskoriS6uje stanete kuhinjski na stolac riskirate dvostruko s t a m b e n p o v r s i n a . rasklopite po nitivu6i stanu teske ljestve.. posleljinu. ku6amabogatom funkcije. Danas. kadvamzatrebaju a penjati stolcima ljestve po ili knjigu. ljestve kojeste lakopremjestali ipenjali po se garderobni police knjigama.Stolac penialica zavisok dohvat Dobtaidejazlatavrijedi. Doduie. danasih mo1ete kupiti vrlojeftino u supermarketima.A zaito ne bistejednimpotezom rijeiili obaproblema napravite sami stolackoji se rasklapau ljestve. otvoren L vamje jeftine prepune ponude potrepstina. Visoke u kupaonici.. U modernom najcjenjenijiindividualni stanu su zaboravljamo vrijednosti sunam neke koje ostavili pedesetak viSenamjenski godina mnogim komadi namjestajadvije-tri nasistari. da se ne morate ga a samo okrenete naopa6ke. je to potrebi ormari.pogotovo kadje rijei o praktiinoj stvarikojase moie jednostavno napraviti. seskladno koji uklapaju svaki u knjiZnicom s obiteljskom mogle paihnemorate skrivati. ZeliteIi dohvatitineito s visokepolice. prije s Jos u prostor. Dul 104 Namjestajpo rfjerl .

podinieod pilienja Sve suhog ... hrastovinom, bjelike vanjske s strane. iasenovog grediceaiine I cm. Pritom lspiljene porcvnamo gornioi drvanaiednake komade na ploii blanjedopravokutnog prcsieka. trebaispiliti srcelosne,a akorudimos...

DNo trcbaporavnati svihsttana,tako sa poravnamo gornjui doniu,a da najprije potom boine. i

piljeniem UzduZnin oblikuiemo komade 25x80 mm.Toie niera s kojommoaemo izraditisvedijeloveosnovne konstrukcije penjalice, blanjanjenna potrebnu debljinu.

grcdicei letvetrebaoblanjati Pripremljene sa sve'etiristane napredvidene miere. preakenaslona Dvijepovijene trcbaju pruvilnedeblie komacle kojih6eno ... iz

... trainompilomizrezaliluk. Naipriieteba ispiliti unutrainjustranu, potomivanja je posvuda mm. sku,paze6ida ctebliina 20 Toje.lakie i brie od kuhania saviiania i

Namjestajpo mjeri

Ravne dijelove trcba obrusiti tradnom ili vibraciiskom brusilicom, no povijene pteeke naslona urednije iete obrusiti vretenom.lako se svi diielovi mogu obrusiti i ruEno, strojna obrada tvrdog jasena uitediet Cevam vrijene - iponeki Zulj.

valia Sveruvnediielovekonstrukcije pravokutno prerezati planiranu najprije na duliinu.Kakopenjalicu mo^ete sigumo upotrebliavati samo se svihnjenihiest ako nogu Evrsto oslania pod, mjerenje na , piljenjezahtiieva malododatne paZnje. i

Kod kosihje pretezanuZnotodno odredivaniekuta, pa ie praktiEnakutna pomaiablona ili Evrstavodilica neizbjeZno galo. Pnvilni itueni kosi prcrezi osiguruvaiu bolie nalijeganjau sastavima,Stopoveaava dvrstodu konstukciie i stabilnost.

Nakon suienialjepilapowiinu treba obrusititaenomili vibncijskombrusilicom-Zatakvobruienjenajboljenamie odgovarao brusnipapirgradacije Na 100. kaju ie ovaispoijedvap mjetnatanka cna.

prcmjera mmza Slijedi buienje rupa I predke drvene depove koiimaeese fuene greika ugruditiu naslon-Tuse i najmania pretvara velikproblemprikonaEnom u sastavlj konstru je. anju kci

nogestolcatrcbado dubineod UstraZnje 10nn (polovica debljine noge)urezatiutor ii ne20nn u koji6ese utaknutinaidonie gaziEte liestava. Ovaj ulorpod kutom od ie 60"u odnosuna os noge.

Pri ruenoi izadi busotina za drvene 6epove treba sprije;iti da vrh svrdla izbije na strainiu strcnu letve, Stosa na swdlo moiete iostaviti probuieni komad drvenog Stapakoji ogtaniduie dubinu buienja.

je Siedalo sastavljeno dvije daske od (ploie)povezane klavirskom iarkom. Osovina Sarke ove ujedno os vrtniepri ie preklapaniu naslonapretvaranju i stolcau penjalicu.

priivri6uiu sena ihe kose Daske sjedala nogeliepilomi druenim iepovima.Stoga im odozdo trcbaizruditibusotine ne koje izbiiaiunagomjupowiinu. Pri izradinacria i ktoienjuvaliauradunati debljinuiarke. i
Namjeslajpo mieri

106

Oslonac na koii nalijezepreklopljeni dio sjedala dodaje se Raoproiienje straZniih nogu stolca. Priivri6uje se dtvenim iepovima ivodootpornim liepilom (npr. Kleibe tov PUR-LEIM501).Prije sliepliivania treba joi iednom provieriti kutove kosih prereza.

Kad se na dva sljubnab da naneseljepito, dijelovetrebasastavitina ravnoipodlozi. Ovajse sastavojaeava drvenimiepovima ilitzv. keksimautisnutimu izglodaneutore, Za urcdno nalijeganje dodirnih povriina nuzno je besprijekorno blanjanie bridova.

Pritomse ravnomletvicomprovjetavat uredno poravnavanje kosih prereza,jer oba ova proiirenia straZnjih nogu moraju potpunonalijegatina ruvnuplohu poda. Nakonstezanja viSakliepila treba odmah ob sati vlaznom krcom,

I ovdje treba izbuiiti rupe za dtvene iepove koiima se gaziite uivriiuje u utotu. Ovakveprovrte nemoite buiiti bez stalka, jet buiilica u slobodnoj ruci ne jamii okomitostswdla na podlogu.

Na unutrainiim uglovima drugog gaziita (koje je ujedno i iiri dio sjediita), trainom smo pilom izradili izreze veli6ine 40x45 mm. Pri sastavljanju, dask se ovim bridom utakne izmedu letava naslona.

Ako nemate trainu pilu, posluZit 6e vam i elektriina ubodna pila. NaivaZniie toino ie izmjeriti i nacrtati pravokutne izrezepri ienu ie ieli6nikutnik itekakovaian alat. ReZe todnoDoctti. ae

22

i+i:

.-1i

:. : :-,.'::.

..--

-,-..:i

Raskloplieno siediite morubiti ravno,a iarka ne smiie striati iznad gornie plohe. Na slici ie vidliiv jedan od urezakojima se sttaZnii rub sjedala umedeizmedu letvi naslona.
Namjestajpo mjer

Kad se stolac preklopi u penialicu (ljestve), prednja i straZnjaploia sjedala morajpunoplo'no nalijegati jedna na drugu, bez zatezanjaili deformircnia klavircke iarke koia ih spaia.

Nakon sastavljania klavirskom iarkom, naibolje je sjedalo uivrstiti u ikripac kako bi se ostalidijelovimogli urcdnougraditi, pravilnim utiskivanjem iepova i lijeplienjen.

107

Tu se na tuhovima poiavljivatikapi. no uttliavanje ie ipak primieteniie. izraduiteovupenjalicuod iveralai ostalihvlaknatica.Dok drveneiepove mozetesasvimsolidno .uiudrveniiepovi. Unapriiedpromislite o redoslijedunanoienja boje kako isto njesto ne biste uzastopnim moeenjemnekontroliranopokmnjivali. a ciiela postaje6vr66a istabilnija. -2:-.. konstrukcija Toje osobitoznaeajno Wievricenje a naiviieg gaziita koie se nakon Weklapania ljestavau stolacnon oslonitina prcaireni doniidio strainiih nogu. ix Pripazite na osnovnemjere)stotac-peniaticu li mozete izraditiod raznihmateriiala. Doduie. Ne 108 N a m l e i l a l p om l e r . Drvo moZetetonirati nekimbaicom(motilom).a ne6ebitini neCe nekontroliranog ciiedenja. boju moaete nanijetii kompresorskom prskalicom. Iazuromilibezbojnom impregnaciiom. Time se rastere.tpak.- Nakon sastavljania slijediboienie. oblikukoiivamse najviaesvida. veCihsljubnihpovriina pouzdaniie ie primijeniti neko poliurctansko ljepilo.. primiienite Za ujednaeeno nanoSenje spuivicu umotanuu platnenukrpicu. Prskalicaje povoljno rjeienje za nanoienje bezbojnog laka za parkete kojim cete zaitititigaziita.puno drvo u nudi najivricu i naisigurniiukonstrukciiu.

\ stolca.. potompri. Namjestajpo mjeri 109 . slijepljeni sastavi moraiu osigui/ati stabitnost xolag@vu cuva. Razmakod gornie plohe najviieg gaziita do osovine u Satki mora to6no . iznosioko 60" zbog ugodnijeg sjedenja. jeAad s lje.. Visina sjedalaje 40 cm. na naSem moZe se sieditii duZe od minuta. nalijeganja sljubnih Ovajsediopriivri6uje nadoniustranu5irc ploie siedala. je lakia kontrcladtvenihiepova ipravilnog povriina.Po iepove ipoliurctansko sastavljaniu smjesta obriiite viiak ljepila.vtstiti nogestolcatreba StrcZnie uz nadoniustranuprcdniegdijelasiedala gazista koie istodobno umetanje srednjeg u utore.zite na poloZai osi vfthje.A= 25 cm."!3 . odgovaratinzmakuod osi '.tava najCAECi iztok tatatnih'nesfeia u kuei.Stogaiiroke kosestranicetrebas ovim gazistem sastavitikaozaseban Ptitom dio.Itu valjaprimijenitidrvene ljepilo. LUEVO:Ma kako projenhafi i izadili ovu dvonamie nsku ko nstrukciiu. a visinagomje plohe naiviieg gaziita 66 cm. Statistika pokazaiet.. gornjeg ruba oslonca 15cm. PROBA lakose od takvog stotca dcekuje ne narcEita uclobnost. se utiskuie utezane I TUA KRruU. UPOZORENJE: izadi peniaticenuZnoie razumijevanje konstrukci^skih osobitosti i maksimalna Pri paZnia.. Bekoliko Ansti.prip.?-. Sarkedo pr-oiirenia(oslon" I ako kut izmedu kosih nogu ' t 21i:1 Sveje jednostavniie I : i! y-"^sI!. mi smo naslon stolca i najdulie noge postavili pod malo uZim kuton.

postojebrojna a i rjesenjalaganih sklopivih naslonjada. ometa ito dnevnurutinu cijeleobitelji.. Stolci naslonom dugu s imaju tradiciju.Radninaslonjai koiije osmislila dipl. projektiraju i izraduju Dana5nji naslonjadi se pa mnogo studioznije postoje brojne kategorije prema namjeni odmor ku6nom za u ambijentu. te5ko je na6i posluiio model naslonjada bi ujedno koji i kaoradno mjesto. nije Daljnji razvoj prijenosnim ilimobilnim telefonom.Ku6ni uredu naslonjadu Umanjem stanu mhogobrojnim iu domovima teiko je pronadimjesto za radnikutakpa se obiEno radi na stoluza blagovanje.. da tako pratiti moze paralelno npr. proslorima U svim :ivotnim i radnim stambenim pojavili sebrojni medijiuredaji dovjek pa su novi i promatrada postaje od pasivnog desto aktivni sudionik ivirtualnih stvarnih zbivanja.. notebook.u udobnom naslonjadu. nalaptipkati -i je javljaju topu. la. Medutim. obavljati nekoliko Modernim uredajima poput televizora.U takvim sluiajevimajedino bi pomogloinstantgdjese mo2epostaviti radnomjesto. oslonce u naslonjadu i mogu6nost sepopije ukljuduje da za glavu. videoplejera ili hiJilinije moZe 110 po Nanrjestaj mjei . elektronidke medije i poslova. zabiljeiiti izraiunati. notes nesto zapisete.. prilagodavanje inagiba za visine rukojednostavnija naslona. su se upravljatijednog mada s mjesta jednim dak daljinprvi bilitvrdikrutitako sjedenjeuspravnomskim i da u upravljadem.ini. da izradunate. neito prelistati. olovka i prelistate. mehanizme podesavanje za nagiba sjedala.takoda dugo poloZaju Priradu sjedenje ispravnom u vammozda trebaju naodale.Aleksandra je Grgicupravo takvo rjeienjeudobnomjesto odmorkojese vrlo za jednostavno prctvarau pravi mali ured. neoptereduje kraljesnicu..Za slabije ili osobe komfor datke produZetkeodmaranje za nogu. je postupno pokretne starije Tako naslonjad pravi dobivao razne do. prostore. pa slijedio stilZivota se s vremenom surfaii inlernelom sveto ugodno sjede6i prilagodenije konstrukcije ljudskog anatomiji tije.. ali i razne vrstenaslonjada radne za Suvremeno irazvoj doba modernih tehnologija je promijeniouvelike i nadin 2ivota. lstodobno mo:ete razgovarali poloZaju bilobaSkom{orno. arh.

lijekove.no le povucrzasunKol oslobada uiice na ploii.. . ili p ncv lscenle ctovo Il. re. mjesto pisa6i papiza kalkulator.Postoie u dviie variiante diepova-spremiSta odlaganje za pribora... Za. TRI FUNKEIJE Radninasfoniad nadohvat sve ruke ima tri tunkcije: sluii za siedenie.oslobadanje .. daljinske upravljade... radi kao za pribora. nasloniaCa ili poloZenana rukohvat... 6uiuugodan iz sjede6eg rad Dvaprototipa ovognaslonia6a izradena su u Majstorovoi radionici.POGLED SPBIJEDA UZDUZNIPRESJEK POGLED ODOZGO Za preobrazbu nasloniaia u siedalo s radnom plohom trcba samo potezaniemzasuna osloboditi metalne uiice na donioi strani ploie koie su utaknuteu rubneurezena prednjimnogama. je ploda u aktivnom Radna stanjupostavljena udvr56ena rukonaslone. i na Nadin jednak pri je ivr56enja metalnim okovima postavljanju oba poloiaia. znadi To dauznaslonjad treba pribor. naodale.. Cetirizasuna Eetiri i ureza umetnutom s metalnom manSetom pokretnu osigurcvaju ploiu kadje p slonjena s prednjestrune. telefone..uzme lijek. svi elementi a konstrukcite tako su dimenzionirani i uskladeni omoguda poloiaja. spremiSte Takvu funkcionalnost omogu6uje montaZno-demontaina radna plocai dvakompleta diepovaza odlaganiepribora. i na premjeitase ispod a kad niie potrebna prisjedala pridvrs6uje fronte.. !& 111 daj. Inovatorica dizajnerica Aleksandra razmiGrgi6 je Sljala kako bilopraktidno naslonjad bi imati uz kojimo2ete nadohvat smjestiti onosto ruke sve po Namleatal mleri .

da svezajedno svih a privladno. postavljeni za dZepovilijeve s strane njada. po Namjestaj mjeri 112 . kojeje posebnim okovima kojase moZe ispustiti ispod za to uglavnom sluze la. naslonjaca. udvrsiujeskida idesne naslobi.. ganistoli6i. izvediv mu lako i ekonomidan. selako l. radnog naslonjada dodati jos dvijebitne je pomo6nog radnog mjesta Razmatraju6iidejupraKidno rijesila tu zada. bukve.ploda otkva6iti gdje pridvr56uje. gdje rudna radna koja trebalo osmisliti naii prostor prema potre. naodale. da se ne morate i slobodne tako udestalo dragocjen poloiaja. Osnovna funkcija standardnog dizati uvjet da bio je a primarni izuma cilj slonjad mora ergonomski biti ispravan.funkcijeorganiziranje jednog pribor. telelon. dadovjek kojisjedi dobarvizualan ima Tehni6ki problem tako pregled senalaze gdje pojedini predmeti. spremiti jasenovine.komunikacije. nadohvat rukekonstru iran ju se lakopri6vrS6uje ploda. i riesenie Covjek sjede6i naslo. se moZe radna koja je od punog jasena lakoskinuti nijepotrebna kad i premjestiti ispod drva. novina sjedala se najednak i nadin drZadi male ista su 6asopisa.Sastavni diielovi u je od ili njadu6estotreba nesto Osnovna konstrukcija punebukovine popiti.te dZepovi odlaganje. je privladan. police. s masivnim pridvrscena radna novine. Sve Diepovi-sprem smjesteni na obje manji veci. ili prF sjedala seudvrscuje jednak gdje na nadin. naizudobnog Prvije na. takoda za ito takkako okviru u naslonjada organizirati spremista savpotreban i plodaprostor odlaganje predmeta izgleda je radna i za u smjestaj tihstvari. nakraju. kljuanije a element je ploda. naslonima ruke za na zapisati. estetski slonjada udobno sjedenje.zaodlaganje ruke i nuznih Zato sunadoseg stari.'\-s prostorsmanjuju podrudje vamje potrebno. sklopu je konstrukcijukona Njezin radninaslonjad trebalo projektirati sve Dakle.. dimenzionirani i su to elementi zauzimaju bodne koji stranice.

U dzepove mogu se spremiti: daljinski upravljadi televizor. dak sendvi6. notes. je pri6vr56enja plode nadohvat Mjesto radne posluzili rukeosobikojasjedipa plodu mozeudvrstiti bez Ovajpraktidan ikoristan izummoze nap0ra. kojase na nj fiksira metalnim okovima. obje Namjeilal po mjeri 113 . Ovisno tomujesteli desnjak ljevak o ili sami mozete odluditi rasooredu o dzeoova odabrati ili samo lijevu desnu ili varijantu. blagim vaditi iumetati a nagibom da s jednog mjesta obavljate istodobno nekoliko glave predmet ili ulijevo udesno todno vidite koji poslova. novine. s i Za radnu na Dostavu oblikovani rukonasloni su prora6unatoj zaugodrp visini ruku oslanjanje i za pri ispravnu visinu radu odnosu sjedalicu. te Na tkaninom samo ploda mirovanju se utisnuna reietku se nosade montira radna u na sjedala ilinaslona. klimauredaj. Prema osnovnom mogu. takoda se ne moZepomicati lijevo-desno ni naprijed-natrag nigore-dolje. Ti dzeoovi razli6ite velidine 0ridvr56eninatanku su Sperplodu. od Punjeni su umjetnom vatom silikonskih od vlakana je koja pri vrloudobna sjedenju. je vamtrenutacno treba. jednak naiinistim okovima. lakoga je i prenijeti u a projektu R a d n in a s l o n j a d a s t o j is e o d d r v e n e drugo s mjesto. grickalice. UZi rukonaslona dio omogu6uje dobar uvidpri predmetadzepova bodnoj uzimanju iz na strani. istog lz materijala Siju koji seidZepovi susmje5tenis strane. u drugoj ekoloske a koze. maramice. bodica vodom.iastuk Ploda odla:ena fronte se kojesu vertikalni Dfesvucena DtoKozom 'ili prosirenog nastavak dijela rukonaslona. za hi{i-liniju. mobilel ipokrelni digitalni telelon. pa lijekovi.jastuka konstrukcije imekanih dijelova id:epova 6esu razlidite izvedbe naslonjada drii u tog koji pribora udvrS6enje plode. kalkulator. polo:aja takodaje iz sjede6eg lako viSefunkcionalni naslonjai vamomogu6uje koji predmete. od evrstog konopljinog platna.prema pri velidini stvari kojetreba imati ruci. ali na ovjesenu bodne stranice iSirese otvorom dobro do6iipotpuno 6e zdravim ljudima kao prema gore. u na Siridio rukonaslona kaooslonac sluZi radne plode. je od jasenovine. kao mali uredosobama koje se oporavljaju pri Dzepovi udvr56eni tankuSperplodu bolesti pakimaju su na ili od te5ko6a kretanju. naodale. Dvajednaka . Konstrukcija pune jastuka sjedenje naslon Dva za i za saSiveni su jednoj u varijanli grubog. Naslonjad dimenzija75x75x7 i moZe 4 cm se lzuedba na uklopiti svakiprostor. olovke. dZeDovima stotreba nadohvat te metalnog za radne sve biti ruke. ovjesenu bodne na stranice. knjige.

om. ih no ponekad takvizahvati koEtaju negolidapo uzoruneke viSe moderne dizajnerske idejenapraviteneito slidnou vlastitoj radionici. i naslonjaii kojezub vremena nagriza je regalei komode.za sjedenje. Unatod konstrukcijskim razlikama i bezbrojnim izvedbenim varijantama. Neki pejvidestolac diopitomog kao ku6nog ga za2a se u nj polpuno koji uklapa. lijepo oblikovani oslonciza noge. mo2ele odmoriti se i na panju Se6ete slarom dok no 5umom. 114 po NamjeStaj mjeri .pranieni. Dodu5e. eis h iednostavnih linija.Preslikani laki komadi Kadkupuiete. koii se uglavnom pro iektitaju kao dodatak sofama i divanima. Vazna samo atraKivna prcsvlaka.na kraju ostajenajsladli posla. No. je tu dadovjek njsjedne stolac na ida seodmori. drugi pak zamisljaju individualni kao funkcionalni artobjekt lakoprilagodljiv svakom ambijentu. pokretljiv. takoda ih mozeteporazmiestiti po potebi . danas tom o predmetu sjedenje se razvio nekoliko za koji u kategorija brigu brinu tisu6e itisuiedizajnera. NajieSae se mijenja ono ito senajviSe troii. Izraduju se od ruznih spuZvastih materijala.a presvueeni su tkaninom ili ko.pratio stilskemijenei promjene.odabratiponekilaki komacl dio namjeitajakojimielite osvje2itinovi ambijent. a to su svakako stolci prije negoliormare. Ovakv footstool moZete jednostavno iznditi od tvrde je spuZve. lako Tijekom dana najviie opterecujemonoge pa kad se odmarcmo monju biti u zdravom. ImateIi kakav antiknidivanili sofumoZda seisplatirestauilruti. stolac nepromiSlja estetski. mora se samo on biti prema konstruiran prai oblikovan ergonomskim vilima. obnavljate preureduiete ili stan. Zato su u trcndu footstool . pravilnom poloiaju.najjednostavnijih od do najraskoSnijih. lagan. No t unkcioniraj u i potpuno samostalno. ispravan i udoban.Stolac oduvijeksimboliziraostatus i dignitet.

korespondiraju koje s namjestajem ostalim i dekorom. mladi osje6aju namjeitaj ih okruda koji pratili Zuje mora suvremeni iritam nadin 2ivljenja. je Dovoljnosnimiti idelu. nabaviti velike komade spuzve. no je umjetna za samovsko rjeSenje najpraktidnija spuiva i pjenasti materijali razliiite tvrdoee. ovisno vasem o raspolozenju.a presvlake mozete jednobojnih birati prirodnih od tkanina umjetne ili koZe. Raznih oblikai su veliiine. Odabrali smovamnekoliko zanimljivih rjesenja kojih nekoliko od ima zaista posluZiti ideja lakihkomada mogu koji i kao za samogradnju. novim U rjesenjima kombiniraju razni se materijali.odlika modernog ever-changing namjejest u prostoru Staja Sto istom omoguiuje stalne promjene. koji po se mogu oblikovati ielji.Kubusi-klupice mogu se konbininti po ielji. Oblikovne odraZaforme vajupolpunu tako slobodu da se sustavi mogu kombinirati. modularno sastavljati i rastavljati i poredati seokostoli6a da moze ugodno smjestiti i vece okupljeno druStvo. materijal presvlake malo za iuz vjeStine jednostavne itrudamozete samikonstruirati komade lakog pokretnog i namjestaja dusu za prostor originalan kojima usput 6ete osvje:iti na nacin. Odito. ili sloziv rastavljiv. vamprobudiDa momastu odabrali nekoliko smo lakih komada od naslonjada footstool do stolaca nogekoji za se nastavljaju divane. Takav stilponajprije mladima. dakle Pri dizajniranju novih tih rje5enja udoban za odmor glavni kriterijje komlor. mogu po potrebi na a se premjestati islagati raz formacije. Akovolite kombinacije Zive razliditih materijala i bojamoiete osmislitisamikutakza odmor i i sjedenje dnevnom u boravku.a izradeni su odpoIiuretanskespu{ve i Dresvuaeni tkaninom u raznim boiama i niiansama. iStofunkcionalniji. u ne jednaka lzradite naprimjer li dva-tri foot-stoolstolca razliaitim u bojama. po Namjestai mjeri 115 . Jer. poimanje a to zahtijeva i novo komfora. 6ete :ive dobit kombinacije raspored diji moZete slagati imijepo njati Zelji. i onima odgovara ali koji se takoosje6aju.

Seriiacouch sastoiiseod dvosjeda. i sami" kupitegotovukonstrukciiu pokupite u ku6i sve majice koje vi6e ne nosite i izteZeteih u uze ili iire trakepa niima ispunitei pokriiteciielu konstrukciju.Po uzoru na ptiije gnijezdo brazilsk dizajnerica Emily je je Pilloton osmislila udobanstolacnazvanhuman nest. naslonjaia. Osim ito mu daje stabilnost takav haiin ojastueenjapddsieca na klasiini chesterfield. . Prcdnost ie ito taj stolacmoiete stalnodogradivati dodavajuCi novesloieve itako stvotiti mu ugodno miestoza odmor cijele obitelji.Roii konstruinn od bambusaioiastueenostacima raznihiarcnih tekstilnihmate jala izrezanih u vrpce.tootstooltaburea i klupe. je ljepotom konstrukcije ie prenijela stambeni koju u To dobarprimjetkakosemoZe uspostaviti emocionalnadugotrajna i veza s novimprcdmetima primijenjenimaterijal. kroz Takav stolacmoietenapravitr pletenogstolca. naprimjet crnoj boji. no moaese ispuniti i wpcama izrezanim od umjetnih tkanina u iednoj. Serii a oja stui enog namje Etaj couch ni emaekog p roizvodaea namjeitaj a a Elmarfldtototto odlikuje se inovativnom ispunom od ergolil-piene.AutoricakaZe je pri kreinnju humannesta inspririrana da bila izvomom prirodne prcstor. nabacanim u nepravilnim sloievima. lsplatilo bise.ier ovaj o ginalni human nest Emily Pillotan koita 1800 dolara! HUMANNEST. ono Probajte izraditi neito slitno od pjenastespuive s originalnom presvlakomod bariuna ilisamta. Za presvlaku ie odabranabariunasta tkanina u raznim boiama. Dokazdaje najliepSe ito ie iednostavno. gdie 6e se djeca posebno ugodono osjecati.

a za presvlaku svakako preporueujemo kvalitetniiu i izdrZljivu tkninu koja je otporna na vodu i lako se odrzava.Ovu otiginalnu ideju sit on it potpisuje dizajner z by zet. iednostavno. a obli4ovan ie pomo. J astuke moZeteispun iti rezanomspuzvom ili nekim drugim mekim usitni enim materijal om.Folo: Droog Design isprcpleten svezan i Je li to namjeitaj? Nije bitno.Teio Reni osnislio je ekskluzivni stolac rag napravljen od ktpica .ier ti su divovski jastuci toIiko p I i vIaeni da bise ioviekzavalio i u sliku. 117 .zorni primjet kako se od starog mate jala moZestvoriti neito originalno.u ieliinih vrpci koiina ie poput paketa. a atraktivno i nadasve udobno. Regje sastavlien od brojnih sloieva starih tkanina. Ideia kao stvorena za sam-svoj-maistorsku pnmlenu.

.

.

I . . za fronte Dali podizni-.ar .I Zahvaljujuiikontinuiranom podizna zaustavljanju. I BLUMOTION omoguiavanjeino i tiho zatvaranje . podizno. zakretni okov:AVENTOS odusevljava vrata AVENTOSzaustavljajuse u svakom poloiaju pokretljivos6u visokom i ugodnos6u upotrebe. podizno-preklopni-. t AVENTOS ibez iednostavno naDora otvara itedke dostupni svevrstepodizanja.9 I = - h AVENTOS putajedinstvena Cetiri udobnost kretanja AVENTOS-podizni od sadasu okovi.

Festool Hotvatil12 10436Rakov Potok Zagreb tel:01/6539392 taks: 01/6539-393 info @ alago.o.ll9-' piJ:r .08007000 . ne n t i n a j p r e c i z n l j i h i m e n z r l a d . e t e .h r L puiem be:ptatno! into l.lic:l !. m E .r\tl!-. n a l i e d n o s t a ! n i l a b r a da e [ e m e n a t ! o . Li)u*.YTONG' .( t.l).alago.-t ZZrt .LeJcn./etta "&_ --. r j a d o ! t u p n o n a \ i r / r t e L L .hr it:t:illult -2-l.JrJizrta jg\P!i( i(J I2lJ c ALAGAd.o. n a l i a k i ai n a l b f : a u gr a d n l a V a € i n l o .hr www.!Jl!lll\lrJ lJ iDD Gp5 a _Jt * u*" I I ? uJe-t.

Samoborska cestag6..tet: 0j/3777_833 tuww.tet: 01/2392-951.ffiFP f IVEfi gn Ul.hr .iverpan. grada cospiaa 3.

N . . . i preciznijim rZim. j r d o . i n o E d R o p l r d l l n o v a i v n i l i r o z v o d . .Jallivojcleni. i n o m e n I o . k o r i l l v r o o o k o l a n n e ! r o p i k . i l . a . n r o g p o a c t k .. t l l l !n r t p r o n r a m o m i r i l . r l r o f ! d l i v r h r r n k ip f o z " o o s a a V p p k!. l z l o k i rn o ! r .1. itetnl !€rvitonr o priir. J m r : i t l r ! a p r . s er m . : j v e a z b o rI c c r t r . . 7 v ro t rl . i r e o d 2 0 g o dj n . p o d u z e a o d ' .. i e p r o i z v o d c c i i t u d o b j r jn n p o d r L r i l u .elektronski mjerniBosch e u r e d a jd i n em j e r e n j je d n o s t a v n i j i m . e H r v n t t k e . ib @ BoscH I P o d u z e i e r j zd e s .Novi. p o z n .

hd PEVEC Kup ujte s nsmjehoml .

DEmtf .

.

4t9'W9:YL 6A 9A 6A ro fJ'U-' . LA{JI.AK Oi-IJ o[*i banka DZagrebacka .( illllilllll t[.

8 llilliluuililllililillil .MRJSTOR2 Potra2ite ostaleknjigeove serije: i MRJsIORi mnJ$onr Sreouvue GRIJANJE PROTIV KISE IVLAGE mnr$oRr mnJ$oRr STAN U POTKROVLJU TAJNASUHOG PODRUMA Slijedi: 6 MODERNAKUEA 7 ZDRAVO STANOVANJE RAJA 8 ZIDANJEZELENOG 9 NOVAKUCNATEHNIKA 1O BLIC-SAVJETI r s B N9 7 8 9 5 3 7 5 9 00 4 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->