SVEUČILIŠNI STUDIJSKI CENTAR ZA STRUČNE STUDIJE

ELEKTRIČNE INSTALACIJE
NIKOLA BARANOVIĆ, dipl. ing LENA GRGIĆ, dipl. ing

PROGRAM PREDAVANJA

A. B. C. D. E.

UVOD INSTALACIJE JAKE STRUJE I GROMOBRANA INSTALACIJE SLABE STRUJE INSTALACIJE ELEKTROMOTORNI POGONI, REGULACIJA I DDC NADZOR PROJEKTIRANJE

SPLIT, 02.01.2008

STR: 1

A. 1.

UVOD OPĆENITO - GRAĐENJE OBJEKATA - INSTALACIJE U OBJEKTIMA - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZAKON O GRAĐENJU TEHNIČKI PROPISI ZA ELEKTROINSTALACIJE ZAKON ZAŠTITE OD POŽARA ZAKON ZAŠTITE NA RADU

2. 3. 4. 5. B. 1.

2.

3.

4.

5

INSTALACIJE JAKE STRUJE I GROMOBRANA IZVORI ELEKTRIČNE ENERGIJE - GLAVNI IZVORI NAPAJANJA - V.N. MREŽE 10(20)Kv ; - TRAFO STANICA 10(20)/0,4Kv - POMOĆNI IZVORI NAPAJANJA - ELEKTRO AGREGAT - UPS - AKU BATERIJE KABELSKE MREŽE - TIPOVI KABELSKIH MREŽA - PRORAĆUNI - IZBOR TIPOVA KABELA - NAČINI POLAGANJA KABELA RAZVODNE PLOČE - RAZVODNE PLOČE U OBJEKTU - OPREMA U RAZVODNIN PLOČAMA - MJERENJE POTROŠNJE EL ENERGIJE - IZRADA ŠHEMA RAZVODNIH PLOČA ZAŠTITNE MJERE - STUPANJ EL ZAŠTITE OPREME OSTVAREN POMOĆU ZAŠTITNIH KUČIŠTA - TIPOVI RAZDJELNIH SUSTAVA U POGLEDU UZEMLJENJA TN, TT I IT - ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA - MALI NAPONI - ZAŠTITA OD DIREKTNOG DODIRA - ZAŠTITA OD INDIREKTNOG DODIRA - PROSTORI S EKSPLOZIVNIM PLINOVIMA I SMJESAMA “S” IZVEDBA RASVJETA IZVORI SVJETLOSTI - TIPOVI RASVJETE U OBJEKTU - TIPOVI VANJSKE RASVJETE - PRORAČUN RASVJETE - PANIČNA RASVJETA

STR: 2

6

GROMOBRAN I UZEMLJENJA - HVATALKE - ODVODI - UZEMLJIVAČI TRAKASTI ŠTAPNI PLOČASTI - ELEMENTI GROMOBRANSKE INSTALACIJE - IZJEDNAČENJE POTENCIJALA

C. 1.

INSTALACIJE SLABE STRUJE TELEFONSKA INSTALACIJA I INFORMATIČKA MREŽA PRIKLJUČAK NA VANJSKE INSTALACIJE TELEFONSKE KUČNE CENTRALE TELEFONSKI RAZVODNI ORMARIĆI RACK 19” ZA KOMPJUTERSKE MREŽE RAZVOD INSTALACIJE TELEFONA I KOMP. MREŽE TELEFONSKE UTIČNICE

2.

VATRODOJAVNA INSTALACIJA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I PROJEKT VATRODOJAVNE CENTRALE VRSTE VATRODOJAVNIH JAVLJAĆA VATRODOJAVNE FUNKCIJE

3.

ZAU , CATV I SATV PRIKLJUČCI NA GRADSKU MREŽU ANTENE PRIJEMNICI RAZVOD S ODCJEPNICIMA I UTIČNICAMA

4.

PARLAFONI , VIDEO PARLAFONI I EL ZVONO PARLAFONSKI UREĐAJI RAZVOD INSTALACIJE

5.

PROTUPROVALNA INSTALACIJA PROTUPROVALNE CENTRALE PROTUPROVILNI SIGNALIZATORI CCTV INSTALACIJA RAZVOD INSTALACIJE

STR: 3

6.

DETEKCIJA CO FUNKCIJA DETEKCIJE VEZANA UZ VENTILACIJU SONDE ZA DETEKCIJU CENTRALE DETEKCIJE RAZVOD INSTALACIJE

7. INSTALACIJA HOTELSKE I BOLNIČKE SIGNALIZACIJE - FUNKCIE - ELEMENTI - CENTRALE - RAZVOD INSTALACIJE 8. INSTALACIJA EL. SATOVA - MATIČNI SAT - SATOVI - RAZVOD

9. INSTALACIJA RAZGLASA - RAZGLASNI UREĐAJ - ZVUČNICI - MOKROVONI - RAZVOD INSTALACIJE - PRORAČUN OZVUĆENJA 10. OSTALE INSTALACIJE SLABE STRUJE - KONTROLA ULAZA - RADIO VEZE ( KOLA HITNE PONOĆI) - SIGNALIZACIJA MEDICINSKIH PLINOVA - TRAŽIOC OSOBA - POZIV PACJENATA - SPORTSKI I NIFORMACIJSKI SEMAFORI

STR: 4

D.

ELEKTROMOTORNI POGON, REGULACIJA I DDC NADZOR 1. TEHNOLOŠKE SHEME - KOTLOVNICA I DIZALICA TOPLINE - GRIJANJE - POTROŠNA TOPLA VODA - KLIMATIZACIJA 2. REGULACIJA - ANALOGNA - DIGITALNA 3. SHEME PLOČA EMP - ZAŠTITA MOTORA - MOTROR ZVJEZDA TROKUT - SHEME REGULACIJE 4. DDC CENTRALNI NADZORNI SUSTAV - PRIMJENA - KONSTRUKCIJA SUSTAVA - TIPOVI TAČAKA AI, AO, DI I DO PODSTANICE CENTAR - SOFTWARE

C. PROJEKTIRANJE 1 PRIMJENA INSTALACIJA PO OBJEKTINA - STAMBENI OBJEKTI - POSLOVNI OBJEKTI - POGONI ZA PROIZVODNJU - BOLNICE - SPORTSKI OBJEKTI - JAVNI OBJEKT ( POŠTE, AERODROMI, KAZALIŠTA I SL) 2 FAZE PROJEKTIRANJA - IDEJNI PROJEKT - GLAVNI PROJEKT - IZVEDBENI PROJEKT 3 SADRŽAJ PROJEKTA - POTREBNI DOKUMENTI - OPISI - TROŠKOVNIK MATERIJALA I RADOVA - PRORAČUNI - NACRTI - SHEME - DETALJI 4 KORIŠTENJE KOMPJUTERA U PROJEKTIRANJU - IZRADA TEKSTOVA (MICROSOFT WORD ILI EXCEL) - IZRADA NACRTA I SHEMA (AUTOCAD) LITERATURA:

STR: 5

ZAKON O GRADNJI STR: 6 . 4. ZBIRKA PROPISA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA IZ ELEKTROTEHNIČKE STRUKE ZBIRKA PROPISA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE NISKOG NAPONA ZLATKO KOSEK I IVO VLAČIĆ 5.1. MILJENKO MARIČEVIĆ I VJEKOSLAV SRB 2. ELEKTROTEHNIČKI PRIRUČNIK DRAGUTIN KAISER 6. ELEKTRO MONTERSKI PRIRUČNIK DRAGO KELER. ELEKTRIČNE INSTALACIJE I NISKONAPONSKE MREŽE VJEKOSLAV SRB 3.

industrijski objekti .n. ) Instalacije u objektima STROJARSKE INSTALACIJE . instalacija slabe struje . nadzorni inženjer Idejni projekt Skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata . prostorije korištene u medicinske svrhe . građevni projekt . bolnice . . lokacijsku dozvolu ili izvod iz detaljnog plana uređenja ) . trafostanice .Investitor . projekt uređenja okoliša i sl. hoteli . nadzora i inspekcija . kotlovnice . ) Izvedbeni projekt Razrađeno tehničko rješenje građevine . nadzorom i izvođenjem instalacija u objektima . instalacija potrošne tople vode . zaštita od buke . projekt instalacija . marine i sl. ugostiteljski objekti . gradnje . ušteda energije i toplinska zaštita Građevna dozvola Građevnu dozvolu izdaje županijski ured nadležan za poslove graditeljstva ili Ministarstvo graditeljstva za objekte šireg značaja predviđene ovim zakonom. koje mora biti u skladu sa glavnim projektom Kontrola projekata Kontrola projekata mora se obaviti za: mehanička otpornost i stabilnost . restorani . kafići .instalacija vodovoda i kanalizacije .Instalacija DDC regulacije i centralnog nadzora ZAKON O GRADNJI ( N.Instalacija jake struje . stambeno-poslovni objekti . instalacija gromobrana . rashladni sustavi ELEKTROINSTALACIJE . kojima se daju osnovna oblikovno funkcionalna i tehnička riješenja Glavni projekt Skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i to : arhitektonski projekt . sportski objekti . Sudionici u gradnji .Vrste objekata : stambeni objekti . revident . zračno grijanje i klimatizacija . vanjska rasvjeta isl. instalacija centralnog grijanja .UVOD . Za manje objekte nije potrebna građevna dozvola. poslovni objekti . Zahtjevu za izdavanje građevne dozvole Investitor prilaže : dokaz da ima pravo graditi na određenoj nekretnini ( vlasnički list . 175/03 i 100/04 ) Uređuje obavljanje poslova projektiranja . instalacija razvoda plinova . ostali projekti ( tehnološki projekt . instalacija razvoda tehnološke pare . četiri primjerka glavnog projekta . vanjski razvodi ( n. projekt ugradnje opreme . N. izvješće o kontroli glavnog projekta Načelna dozvola Građevna dozvola za pripremne radove i privremene građevine STR: 7 . . projektant . kabelski razvod . mehanička ventilacija .Tvrtke koje se bave projektiranjem . izvođač .

N. 59/96 ) TEHNIČKI PROPISI ZA ELEKTROINSTALACIJE Najvažniji za ovo područje : 1. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica ( Sl. Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1 kV ( Sl. Pravilnik o standardima za električne instalacije u zgradama ( Sl. list 13/78 ) 5. Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima ( Sl. N. list 4/74 i 13/78 ) STR: 8 . 58/93 ) ZAKON O ZAŠTITI NA RADU ( N. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ( Sl. dokumentacija na gradilištu Uporabna dozvola Zahtijev za izdavanje uporabne dozvole Investitor podnosi nadležnom državnom tijelu koje je izdalo dozvolu Tehnički pregled obavlja povjerenstvo koje osniva tijelo koje je izdalo dozvolu Dozvola za uklanjanje Inspecijski nadzor ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA ( N. list 13/68 ) 4.Gradilište Uređenje gradilišta . list 68/88 ) 3. list 53/88 ) 2.

El.min. oprema i uređaji koji troše el.presjeci neutralnog vodiča mora biti jednak presjeku faznog vodiča . Rotacijski strojevi 7. instalacija napajanja iz trafostanice 5% za strujni krug rasvjete 8% za strujni krug ostalih trošila . Akumulatori 9. Funkcionalno uključenje i isključenje IV. ) . Provjera pregledom 2.5 mm ² . Ispitivanja STR: 9 . energiju 11.zaštita od indirektnog dodira ( automatsko isključenje napajanja . Isključenje u slučaju hitnosti 10. presjek bakrenog vodiča 1. Transformatori 6. Električna razdioba . pregrađivanje i sl.n.dozvoljeni padovi napona . Razdvajanje strujnog kruga 8. Uređaji za isključenje električne instalacije 5. Tehničke zaštitne mjere razdvajanjem i isključenjem 7. Tehničke zaštitne mjere od prenapona ( odvodnici prenapona . 5 Ohma ) 5. INSTALACIJA 1.zahtijevima za postavlajnje el. Tehničke zaštitne mjere od požara 3.el.zaštita od direktnog dodira ( ugradnja u kučišta . presjek aluminijskog vodiča 2. TEHNIČKE ZAŠTITNE MJERE 1. instalacija napajanja iz n. Tehničke zaštitne mjere od pada i nestanka napona 6. Sklopni blokovi 10. Sklopni uređaji 4. Opći uvjeti ( vanjski utjecaji ) 2. Sigurnosni sistemi III. Tehničke zaštitne mjere od nadstruje ( zaštita od struja preopterećenja ) 4. mreže 3% za strujni krug rasvjete 5% za strujni krug ostalih trošila . instalacija 3. UREĐAJI I OPREMA ZA IZVEDBU ELEKTRIČNIH INSTALACIJA 1.5 mm ² . Isključivanje strujnih krugova radi mehaničkog održavanja 9.min. Pretvarači 8. ostale mjere ) 2.presjeci zaštitnog vodiča može biti manji presjeku faznog vodiča . POSTUPAK I NAČIN KONTROLIRANJA I VERIFIKACIJE EL. otpor uzemljivača otpornika prenapona max.el. OSNOVNE ODREDBE II. Tehničke zaštitne mjere od električnog udara .PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE NISKOG NAPONA I .

ZAŠTITNE MJERE U N. nulovanje . zaštitna naponska sklopka 2. MREŽI I PRIPADAJUĆIM T S 1. zaštitno izoliranje .skup uzemljivača spojenih međusobno Udarni otpor rasprostiranja smije iznositi najviše 20 Ohma za specifični otpor zemlje 250 Ohmm . Opći uvjet za nulovanje u n. zvonici .PRAVILNIK O STANDARDIMA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE NISKOG NAPONA U ZGRADAMA Stupnjevi zaštite el opreme ostvarene pomoću kučišta ( stupnjevi zaštite IP XX) Opće karakteristike i klasifikacije ( tipovi razdjelnih sistema u pogledu uzemljenja ) Zaštita od el. Uf Uf Zk < -----.ukopani metalni dijelovi Uzemljenje . nemetalni tornjevi . udara Nadstrujna zaštita Trajno dopuštene struje Uzemljenje i zaštitni vodiči PRAVILNIK O TEHNIČKIM PROPISIMA O GROMOBRANIMA OPĆE ODREDBE O GROMOBRANIMA Materijali za vodove : pocinčane čelične trake ili žice FeZn . zaštitno uzemljenje .spaja hvataljke sa zemljovodom i dalje sa uzemljivačem Uzemljivači . mreži primjenjuje se : izjednačenje potencijala . Zaštita od previsokog napona dodira ( 125 V u TS i 65V izvan TS ) Izjednačenje potencijala Zaštitne mjere od previsokog napona dodira u n. n. zaštitna strujna sklopka . aluminijske trake Hvataljke . N.metalni vodljivi dijelovi na krovu . OPĆE ODREDBE II. n.= -------Ii kx In STR: 10 . tvornički dimnjaci Crkve . mreži Osnovni uvjet : Ik > Ii . koji prihvataju grom Odvodi . bakrene žice ili trake . metalni tornjevi i dimnjaci Žičare Pogonske prostroije i skladišta ugrožena eksplozijom Pogonske prostroije i skladišta eksploziva TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA IZRADU GROMOBRANSKE INSTALACIJE PREGLED I ISPITIVANJE GROMOBRANSKE INSTALACIJE PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU NISKONAPONSKIH MREŽA I PRIPADAJUĆIH TRANSFORMATORSKIH STANICA I. POSEBNE ODREDBE O GROMOBRANIMA NA SPECIFIČNIM OBJEKTIMA Silosi .

zaštitno uzemljenje . Zaštita od dodira dijelova uređaja i vodova pod naponom u TS 12. Posebni uvjeti za nulovanje u kabelskoj n. Zaštita od požara 16.Zk impendancija petlje kvara .u pravilu se izvodi združeno uzemljenje .ukupna struja dozemnog kratkog spoja 10. mreži 6. n.Uf fazni napon . Zaštita od mehaničkih i dinamičkih naprezanja STR: 11 . Primjena ostalih zaštitnih mjera 7. mreže sa izoliranom neutralnom točkom ili sa kompenziranom strujom zemljospoja 11. mreži 8. n.k= 1. voda do koje je zaštita nulovanjem efikasna . Primjena zaštitnih mjera u TS . radno uzemljenje 9. n. Posebni uvjeti za nulovanje u nadzemnoj n.01 3. Dimenzioniranje uzemljenja TS ako je neutralna točka v. Uf L < -----------------------------. Primjena zaštitnog uzemljenja u n. n.redukcioni faktor Ik . Zaštita niskonaponskih vodova od strujnog preopterećenja 15.Sf i So presjeci faznog i nul vodiča .5 za osigurače Granična dužina n.A i B parametri za kabelske vodove sa Cu vodičima A= 19 za kabelske vodove sa Al vodičima A= 32 za kabelske vodove B=0. Uvjeti primjene nulovanja i zaštitnog uzemljenja u istoj n.25 za elektromagnetske okidače 2.Ii = kxIn struja isključenja .In nominalna struja osigurača ili okidača . Dimenzioniranje uzemljenja TS ako je v.= ---------Iz rxIk Gdje je Ud – dozvoljeni napon dodira Iz . Zaštita transformatora snage od strujnog preopterećenja 14. mreže uzemljena preko malog otpora Ud Ud Rezdr = ----------. n.Gdje je : . mreži 5. n.10³ KxIn A/Sf+A/So+B Gdje je . Zaštita od strujnog preopterećenja 13. n. mreži 4.dio struje dozemnog kratkog spoja R .

interpolacija nove TS u postojeću srednjenaponsku mrežu izvodi se prema prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti koju izdaje HEP . koje je odijeljeno NN blokom od ostalog dijela TS .srednjenaponska ( visokonaponska ) mreža 20(10) kV 2. U energetskom smislu TS čine energetski transformator snage . TRANSFORMATORSKE STANICE ( POSTAJE ) 20(10) / 0. cca . ) Kompletan visokonaponski kabelski razvod izvodi se kabelima položenim dijelom u zemljani rov i dijelom u krute PVC cijevi .elektroagragatska postrojenja . HPT . 1000 mm ( širina ) i 700 mm ( dubina ) . U građevinskom smislu TS je armiranobetonska građevina dimenzije cca.niskonaponska mreža 0. Ima dvoja metalna vrata i to jedna dvokrilna i jedna jednokrilna .4 kV .4 kV Tipske gradske distributivne TS 20(10 ) / 0. Koristi se prema standardu HEP-a bakreno uže Cu 50 mm².4 kV . Glavni izvori napajanja .Vrata su opremljena žaluzinama za ventilaciju . suglasnost pri ishođenju lokacijske dozvole ili izvoditi prema detaljnom planu uređenja prostora.e. IZVORI ELEKTRIČNE ENERGIJE 1. Trafostanica mora biti tako smještena da je moguć kamionski pristup. Spajanje kabela izvodi se odgovarajućim kabelskim spojnicama . te SN i NN postrojenje . Trasa kabela mora biti najekonomičnijeg i najsvrsihodnijeg pravca . 1x 630 ( 400 ili 1000 kVA ) Projektiraju se i izvode u skladu s tipizacijom HEP-a i prema prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti koju izdaje HEP . i u prostor trafo komore moguć je pristup kroz dvokrilna vrata . SN postrojenje sastoji se od metalnog slobodnostojećeg ormara dim. Investitor je dužan ishoditi prethodnu e.4 kV . 220x450 cm izvedena kao samostalni objekt ili u sklopu većeg objekta .uređaji sa akumulatorskim baterijama GLAVNI IZVORI NAPAJANJA 1. Polaganje kabela u rov vrši se ručno ili strojno.1. sa sklopnim blokovima punjenim plinom. Kabelske veze ostvaruju se prema standardima HEP-a jednožilnim kabelom 20 kV sa aluminijskim vodičem tipa XHE 49 A ( 1x150 mm²) .transformatorska stanica 20(10)/0. 1x1000 kVA) . Sigurnosni ( pomoćni ) izvori napajanja . 2. HRVATSKE CESTE i sl. i mora biti usklađena s postojećim i planiranim stanjem infrastrukturnih postrojenja ( suglasnosti HEP . Postrojenje NN smješteno je uvijek do trafo komore . Za korišteni kabel koriste se toploskupljajuće KB spojnice. Najčešće su sa transformatorom snage 1x630 kVA ( 1x400 kVA .distributivna elektroenergetska mreža . VODOVOD I KANALIZACIJE . SREDNJENAPONSKA ( VISOKONAPONSKA ) MREŽA 20(10) kV Spajanje nove TS na postojeću 20(10)kV mrežu .Energetski transformator snage smješten je u jednoj strani objekta TS ( trafo komora ). Kroz jednokrilna vrata moguć jr pristup SN i NN postrojenju . Uže za uzemljenje polaže se duž cijele KB trase i spaja se sa ostalim uzemljivačkim sustavima . Plin služi za izolaciju i medij za gašenje luka . STR: 12 . 1800 mm ( visina ) .

n. N. cca. osiguračima s udarnom iglom . n. napon primara 10 (20) kV . smještenim u trafokomori. mjernog polja i dva trafo polja.NN postrojenje sastoji se od metalnog slobodnostojećeg ormara dim. S prednje strane zatvoreno je vratima. priključenih na n. 2x630 kVA ) Transformatorska postaja smještena je u sklopu tehničkog bloka bolnice zajedno sa elektroagregatskim postrojenjem. Transformatoru je osigurana prirodna cirkulacija zraka u svrhu hlađenja istog.4 kV .85 na željeni faktor 0. napon kratkog spoja 4% . Transformacija napona izvodi se uljnim transformatorom snage 630 kVA . napon sekundara 400/231 V .Reaktivna energija ostalih potrošaća kompenzira se uređajima namijenjenim za grupnu kompenzaciju sa automatskim uređajem za regulaciju jalove energije snage 105 kVAr . Mehanizam za ručno upravljanje nalazi se s prednje strane. Niskonaponsko razvodno postrojenje sastavljeno je iz niza tipskih polja dim.Transformator se nalazi u istoj ravnini sa rasklopnim postrojenjem na posebnim nosačima od čeličnih profila . koji prilikom pregaranja pokreću mehanizam za tropolno isklapanje. 1 kom polje vanjske rasvjete .5% i 5% Spoj V. Niskonaponska ploča sastoji se od slijedećih polja: 2 kom trafo polje . a mjerna garnitura za trosistemsko indirektno mjerenje smještena je u mjernom ormariću. 1 kom spojno polje .Izrađeno je od limenih "U" profila i dekapiranog lima . 4 kom razvodna polja Kompenzacija jalove energije Većina električnih uređaja kao što su transformatori. Osnovni podaci transformatora: nazivna snaga 630 kVA . fluorescentne svjetiljke i mnogi drugi trebaju za rad i reaktivnu energiju.kojim je omogućen popravak faktora snage 0. Ispod transformatora nalazi se uljna jama pokrivena reštkom. asinhroni motori. stezaljki transformatora sa VN postrojenjem 10(20) kV izvedeno je 20 kV jednožilnim energetskim kabelom XHP 48 presjeka 3x(1x50mm²). strani. 2x(40x10 mm). Sabirnice su vertikalnog rasporeda izrađene od plosnatog bakra dim. potpuno je blindirano. U vodnom polju ugrađen je rastavljač snage sa noževima za uzemljenje. U transformatorskom polju ugrađen je rastavljač snage sa prigrađenim v. 2000x620x450 mm i 2000x550x450 mm.Stanje poboljšavamo kompenzacijom reaktivne energije tako da potrošačima paralelno priključimo kondenzatore. kako je prikazano u jednopolnoj shemi trafopostaje . Niskonaponska strana transformatora spojena je na NN postrojenje bakrenim sabirnicama 3x(50x10 mm) + (50x5 mm). Mjerni strujni i naponski transformatori smješteni su u mjernom polju 10 (20) kV. Reaktivna energija energetskih transformatora kompenzira se stalno priključenim kondenzatorima snage 50 kVAr . obojene bojama koje odgovaraju bojama trofaznih vodiča. 2000x 1200x400 mm sastavljen od transformatorskog dovodnog polja i odvodnih polja . što za posljedicu ima dodatni trošak za isporuku energije. ručna regulacija napona 2. Zaštita transformatora STR: 13 . spoj Dyn 5 . položenih preko otvora u podu koji služi za hlađenje transformatora. Tlocrtno rješenje ( prilog ) Jednopolna shema ( prilog ) SN blok – izgled ( prilog ) NN blok – izgled ( prilog ) TS ostale namjene ( TS bolnica Nova Bila 20(10) / 0.95 . Visokonaponsko postrojenje 10(20) kV sastoji se od tri vodna polja . Mjerenje potrošnje električne energije vrši se na visokonaponskoj strani.

metalni plaštevi i ekrani energetskih kablova . Navedeni strujni transformatori imaju niski mprekostrujni broj da ne bi došlo do pregaranja bimetalnog releja. metalna konstrukcija transformatora . Uzemljenje U trafopostaji se izvodi združeno ( zaštitno) uzemljenje . Standardno mjerenje je: -mjerenje opterećenja transformatora na NN strani sa tri bimetalna ampermetra skale 0-6A. to se navedeni uzemljivač koristi i za zaštitno ( združeno uzemljenje) trafopostaje. iste je potrebno međusobno povezati sa sabirnim vodičem za izjednačenje potencijala.Mjere se svi fazni i linijski napon. Sekundarni bimetalni relej napaja se preko NN strujnih transformatora. Bucholz rele pruža zaštitu od unutarnjih kvarova transformatora. ali u slučaju kvara mogu doći pod opasni napon dodira Tlo oko trafopostaje je betonirano pa je i to jedna od zaštitnih mijera. zaštitno uzemljenje NN postrojenja u TS . tj.ostale metalne mase koje ne pripadaju pogonskim strujnim krugovima . Izjednačenje potencijala Da ne bi došlo do naponskih razlika između pojedinih metalnih dijelova. Zaštita energetskog transformatora od preopterećenja ostvarena je pomoću dvostepenog ( 85°C i 95°C) kontaktnog termometra koji je ugrađen u transformator u području najtoplijeg ulja. odvodnici prenapona .Ampermetri su priključeni preko strujnih mjernih transformatora nazivne sekundarne struje 5A.Energetski transformator štiti se od kratkog spoja uvijek na strani visokog napona sa VV osiguračima sa udarnom iglom. a pošto građevina bolnice . s pokazivačem maksimalne struje. sekundarni strujni krugovi mjernih transformatora . -mjerenje napona na NN strani direktno voltmetrom 0-500 V i voltmetarskom preklopkom. Na uzemljivač zaštitnog uzemljenja u trafopostaji spajaju se: svi metalni dijelovi visokonaponskih i niskonaponskih uređaja i kučišta transformatora snage .Kao sabirni vodič koristi se željezno-pocinčana traka FeZn 25x4 mm Praktički se izvodi na slijedeći naćin: Sabirni zemljovod ili sabirnica za izjednačenje potencijala “IP” izvedena je u vidu bakrene šine dimenzija kao nulta sabirnica i montirana na izolator pri dnu NN čelija u cijeloj dužini. ostali uzemljivači . koji se nalazi na bočnom zidu NN čelije. nulti vodič niskonaponske mreže .u kojoj je smještena trafopostaja ima izveden temeljni uzemljivač. Unutar trafopostaje ispod VN i NN postrojenja postaviti će se gumeni tepih. uzemljivač za oblikovanje potencijala) Tlocrtno rješenje ( prilog ) Jednopolna shema ( prilog ) Tehnički proračuni ( prilog ) STR: 14 .81 A. koji utječu na smanjenje ukupne vrijednosti otpora zaštitnog uzemljenja (uzemljenje vanjske rasvjete. zaštitno uzemljenje NN postrojenja u DA . Spoj ove šine na temeljni uzemljivač izveden je pomoču FeZn 25x4mm preko rastavno mijernog spoja . nul” točka dizel električnog agregata . Uvjet za uspješno djelovanje opisane zaštite je u njenoj selektivnosti. koji imaju prenosni omjer izabran zavisno od snage ugrađenog transformatora. koji ima nazivnu struju In=4. uzemljenje visokonaponskih namotaja jednopolno izoliranih naponskih transformatora . Na ovu sabirnicu spajaju se : “nul” točka transformatora preko sabirnice .Sve tri spomenute zaštite djeluju na isklop rastavne sklopke transformatora na VN strani. osigurači u bilo kom NN izvodu moraju pregoriti prije prorade bimetalnog releja i prije VV osigurača.

iznosi : Itr =μ x Ik = 0.0107 STR: 15 .44 x ( -----.s.= ----------------= 36 A 3 x Un 1.)² = 0.4 Zm=0. na 0.5 x 0. .44 x ( -----)² = 0. Struja k. Proračun struje k.8 x 1.s. uzima se podatak distribucije da je tropolna snaga k.5 kA 3 x Um 1.s. koji zadovoljava obzirom na zagrijavanje za vrijeme k.01 = 12 mm² 2.01 = 0.0007 Ω U1 10 Un² x uk 0. iznosi : Pk 250 Ik = ----------------=-----------------= 14.4² x 4 Zt=-------------.8 kA 3 xZ 1.s.8 x 0. iznosi : Ief = Ik x m² + n² = 14.73 x 10 Spoj transformatora i trafo polja na 10 kV strani izveden je kabelom 10kV presjeka vodiča 50 mm ² . s.4 kV ( niskonaponskoj ) strani Prividni otpor petlje k. iznosi : 1. gdje je Zm otpor 10kV mreže . na 10 kV ( visokonaponskoj ) strani Kao osnova za proračun struje k.5 = 36.s.01 Ω 100 x Pn 100 x 0.s. 1.s.44 Ω ( na 10 kV strani ) Pk 250 U2 0.s.9 kA Trajna struja k.1²+ 0.0007 + 0.= ----------------= 0.s.Tehnički proračuni 1.1 x Un 1. iznosi : Iku = κ x 2 x Ik = 1. Proračun struje k. na 10 kV strani Pk= 250 MVA.73 x 10 Udarna struja k.5 = 13 kA Efektivna srednja vrijednost struje k. jer min.63 Z = 0.1 x 0.4 Ik” = ----------------=-----------------= 23.9 x 14.2 kA Nominalna struja transformatora iznosi : Pn 630 In = ------------. iznosi Z=Zm+Zt .73 x 0. presjek za proračunate struje iznosi : Smin = Ikef x C1 x t = 13 x 8.41 x 14.1 x Un 1. a Zt je otpor transformatora .0107 Ω Efektivna vrijednost izmjenične komponente struje k.1 x 10 Zm= ------------= ------------= 0.s.95² = 13.

s. Važno je napomenuti da za odabrani profil i i razmak osi vodiča i za kritično frekventno područje .4 kV izveden je od golog profilnog bakrenog vodiča dim.ukupna struja dozemnog kratkog spoja Za nadzemne visokonaponske dalekovode bez zaštitnog užeta redukcioni faktor iznosi r=1 .8 = 21. Ik .45 m .4 kV na mehanička naprezanja za razmak osi vodiča 0.4 kV strani .4 Na izračunate vrijednosti kontroliramo opremu na 0.= 0.73 x 0. kritični razmak uporišnih točaka iznosi 1.Udarna struja k. STR: 16 .redukcioni faktor . mora zadovoljiti uvjet: Ud Ud Rezdr < ----. r . računajući utjecaj svih uzemljivača koji su spojeni sa nulti vodič niskonaponske mreže .= ----Iz rxIk gdje je: Ud . Kontrola spoja transformatora i trafo polja 0.12 m i razmak uporišta 1.41 x 23.1 m . iznosi : Ief = Ik” x m² + n² = 23. Kako se iz rezultata vidi ( Ruk < Rezdr ) . iznosi : Iku = κ x 2 x Ik” = 1.= ----------------= 910 A 3 x Un 1.s.5 x 21.dozvoljeni napon dodira (V) .Proračun otpora rasprostiranja i dimenzioniranje uzemljivača Ukupan otpor združenog uzemljenja ( Rezdr ) .4 kA Efektivna srednja vrijednost struje k.s.364 Ohma .5 x 1.73 x 0. a dozvoljeni napon dodira u trafopostaji iznosi 80 V to . iznosi : Itr =μ x Ik” = 0.6 kA Snaga k.4 x 2 = 226 mm² Odabrani presjek od 500 mm² zadovoljava Kontrola spoja transformatora i trafo polja 0. koje treba izbjegavati.4 kV na termička naprezanja Najmanji dozvoljeni presjek bakrenog vodiča za vrijeme trajanja k. uz pretpostavljeni nepovoljniji slučaj da je visokonaponski dalekovod izveden bez zaštitnog užeta ( r=1 ) . Tada se točna vrijednost redukcionog faktora određuje mjerenjem.dio struje dozemnog kratkog spoja koji ide kroz uzemljenje trafopostaje u zemlju (A) . 3.86² = 20.4 x 23.s. otpor rasprostiranja združenog uzemljenja mora biti : 80 Rezdr = ----. Iz . s. koji se može opteretiti strujom 1025 A. obzirom na uvjete bezopasnosti propisane važećim propisima može priključiti na visokonaponsku mrežu.5 x It x t = 7. iznosi : S = 7. Ukoliko ograničenje struje jednopolnog kvara u visokonaponskoj mreži iznosi 150 A . Ukoliko je visokonaponski dalekovod izveden sa zaštitnim užetom r<1 .8 x 0.8 = 50 kA Trajna struja k.533 Ohma 150 Ukupni otpor rasprostiranja uzemljivačkog sustava bolničkog kompleksa iznosi 0.8 = 16. ova trafostra s pripadajućim razvodom 10 (20) kV i 1 kV . 50x10 mm .25 do 1. Spoj transformatora i trafo polja na 0.08²+ 0.5 MVA Nominalna struja transformatora iznosi : Pn 630 In = ------------. iznosi : Pk = 3 x Un x Ik” = 1.9 x 23.

sa integralnim dnevnim spremnikom goriva . Pri tome se uzima u obzir da je elektroagregat može biti kratkotrajno strujno preopterećen do 2. strojarnici . komandnim ormarom za automatsko upravljanje.3 + 6. Ukupni gubici transformatora snage 630 kVA mjerodavne za dimenzioniranje otvora iznose : Pg = 1.58 kW . ovisno o snazi i izvedbi elektroagragata ). SIGURNOSNI ( POMOĆNI ) IZVORI NAPAJANJA .2xIg STR: 17 . Osnovni sklop je motor-generatorska grupa . 6x4 m .1 x ( 1.8 Izbor snage elektroagregata Prvi uvjet kod izbora snage elektroagregata je vršna snaga priključenih potrošača P = 3 x U x In x cos Øn gdje je In vršna struja . ELEKTROAGREGATSKA POSTROJENJA Koriste se kao glavni sigurnosni izvor napajanja u bolnicama . gdje su : PFe gubici u željezu .faktor snage za koji se projektiraju generatori cos Øg = 0. kontejnerski . potpuno opremljeno elektroagregatsko postrojenje sa motorgeneratorom montiranim na postolje preko gumenih amortizera . po mogućnosti blizu TS . hotelima i sl.elektroagragatska postrojenja . Strojarnica se izvodi u sastavu objekta . prevozni . Automatsko stacionarno postrojenje ( prilog blok shema ) Standardno stacionarno postrojenje ( prilog ) Standardno akustički izolirano stacionarno postrojenje ( prilog ) Nazivna snaga elektroagregata .radna snaga P= Pm x g .vrijeme trajanja jednostrukog zemljospoja .5 m . Proračun hlađenja transformatora Hlađenje transformatora ostvaruje se prirodnim strujanjem kroz predviđene otvore . koju čine pogonski motor (motor sa unutrašnjim sagorijevanjem ) i električni generator.mjerenje otpora rasprostiranja uzemljivačkog sustava 4. visine 3.prividna snaga P= Pm x g / cos Øg .5 ) = 8.provjera vrijednosti ograničenja struje dozemnog kratkog spoja . Samostalni izvori električne energije . Kompaktno . Konstruktivne izvedbe : prenosni . U slučaju ispada distributivne mreže preuzima napajanje potrošaća za 10-15 sekunda. a PCu gubici u bakru . cca. stacionarni Stacionarno elektroagregatsko postrojenje montira se u posebnoj prostoriji (dim.uređaji sa akumulatorskim baterijama 1. a cos Øn faktor snage priključenih potrošača Drugi uvjet kod izbora snage elektroagregata su prelazne struje Ip koje nastaju pri uključenju potrošača.Prije uključivanja trafopostaje u postojeći elektroenergetski sustav obavezno treba izvršiti slijedeće provjere i mjerenja : .1 x ( PFe + PCu ) 1.. aku baterijom .

Blok shema UPS ( prilog ) Uređaji sa akumulatorskim baterijama . kod kojih vrijeme uključenja iznosi 0. baterija . STR: 18 .Ip = kxIn = 2. baterija . izmjenjivača . by – pass sklopke Koriste se za napajanje sigurnosne i panične rasvjete . izmjenjivača . a kod elektromotora koji se uklapaju uputnikom zvijezda – trokut cca 2. ručne by-pass sklopke Koriste se za sigurnosno napajanje kompjutera . Sastojr se od : ispravljača i punjača baterija . napajanje operacione svjetiljke u operacionim salama.5-3.2xIg = 2.5 sek.5 2. poznatiji kao UPS Sastojr se od : ispravljača i punjača baterija . UREĐAJI SA AKUMULATORSKIM BATERIJAMA Najrašireniji uređaji su uređaji za bezprekidno napajanje .2 xP / 3 x U Vrijednosti k kod elektromotora koji se uklapaju direktno iznosi cca 5-7 . statičke bypass sklopke . uređaja za održavanje vitalnih funkcija pacijenata i sl.

05 do 1 . Za strujni krug rasvjete 3%. Za električne instalacije čija je duljina veća od 100 m dopušteni pad napona povećava se za 0. Za strujni krug rasvjete 5%. a računa se prema: Pv = i x Pi gdje je: Pv . karakteristike uređaja za zaštitu od kratkog spoja i preopterećenja . ali ne više od 0.Isto tako poznavajući instalirane snage svih razdjelnika i određujući s obzirom na stvarne pogonske prilike faktor istovremenosti čitavog objekta. Vrijednosti vršnog opterećenja u W/m² kreću se u vrijednosti od 40 do 150 W/m² 2. Opterećenje. a za strujni krug ostalih trošila 5%.Pri svakom proračunu valja uzeti u obzir stvarne pogonske prilike .2 do 0.vršno opterećenje (u kW) i . NISKONAPONSKE KABELSKE MREŽE Osnovni zahtijevi : osigurati potrošaču dobavu kvalitetne električne energije . određuje se faktor istovremenosti i vršna snaga pojedinog kraka radijalne mreže.8 . Iznos faktora istovremenosti grupe stanova prikazan je u tablici u prilogu . u ovisnosti o stvarnim pogonskim prilikama. instalacije i bilo koje druge tačke ne smije biti veći od vrijednosti prema čl. 2. a za strujni krug ostalih trošila 8%.2. ako se električna instalacija napaja iz niskonaponske mreže. Faktori istovremenosti u praksi se kreću između 0. petljasti tip mreže .faktor istovremenosti Pi . Dozvoljeni pad napona između napojne tačke el. pouzdano snabdijevanje . vanjski utjecaj temperature okoline i dozvoljenom padu napona.005% po dužinskom metru iznad 100 m. snabdijevanje se mora vršiti uz minimalne troškove Tipovi kabelskih mreža : radijalni tip mreže . uzimajući u obzir ograničavajuće faktore zaštitnih mjera . Vršna opterećenja i faktori istovremenosti Za odabiranje kabela osnovni podatak s kojim moramo raspolagati je snaga trošile (u kW) koje se mora napajati kabelom. koje se javlja kao stvarno najveće opterećenje je vršno opterećenje.PRORAČUNI 1. list 53/88 ) 1.5%.suma nazivnih instaliranih snaga svih trošila Iznos faktora istovremenosti kreće se u intervalu od 0. STR: 19 . Poznavajući instalirane snage razdjelnika kao i stvarne pogonske prilike. proračunavamo vršnu snagu ( u KW). 20 Pravilnika o tehničkim nomativima za električne instalacije niskog napona ( Sl. ako se električna instalacija napaja neposredno iz trafostanice koja je priključena na visoki napon. zamkasti tip mreže RADIJALNE NISKONAPONSKE KABELSKE MREŽE . kabel ne smije biti opasan za okolinu . Izbor presjeka kabela Presjek i tip izoliranih kabela i vodiča određuje se prema trajno dozvoljenoj struji.

U praksi vršimo proračun najnepovoljnijih slučajeva i prikazujemo u tablicama .B2. struje kojima možemo opteretiti kabel.za trofaznu struju: 100xlxPv u% = ---------.korekcioni faktor polaganja kabela It .ukupni pad napona STR: 20 .Proračun pada napona računamo prema: .(R1cosØ+X1sinØ) gxSxU² Za presjek do 25 mm² induktivni otpor možemo zanemariti za bilo koji cosØ. Dozvoljena strujna opterećenja Struja opterećenja trofazni strujni krug : Pv I = -------------1. za Al iznosi 34 Sm/mm²) U nazivni napon (V) Za kabele sa bakrenim vodičem presjeka iznad 25 mm² i cosØ=0.pad napona dionice uuk .85 povećanje pada napona zbog induktivnog otpora kabela u % iznosi 10% za kabele presjeka vodiča 35 mm² .73 x Ux cosØ Struja opterećenja jednofazni strujni krug : Pv I = -------------Ux cosØ Najveća struja kojom možemo trajno opteretiti izolirane vodiče i kabele i vanjski utjecaji utvrđeni su standardom N.752 .Primjer proračuna prema shemi iz priloga dat je u tablici Oznake simbola u tablicama: K .trajno dopuštena struja ud . do 40% za kabele presjeka vodiča 150 mm² .za jednofaznu struju uz zanemarivi induktivni otpor kabela pad napona iznosi: 200x1xPv u% = ---------gxSxU² gdje je: u% pad napona u % Px1 moment opterećenja (KWm) S presjek faznog vodiča (mm²) g vodljivost (za Cu iznosi 56 Sm/mm² . te pad napona iznosi: 100x1xPv u% = ---------gxSxU² . Očito je da se dozvoljene struje opterećenja prema navedenom standardu razlikuju od struja opterećenja koje je naveo proizvođač kabela kao max.

Vodiči su žice od 1. Koriste se za polaganje pod žbuku ili iznad žbuke ( na obujmice ili slobodno na kabelske trase ) .5 mm² do 6 mm² .010.4 i 5 ) vodovi s izolacijom i plaštem od PVC-mase . Vodiči su žice od 1. na mjestima gdje nije izložen mehaničkom oštećenju . Izolirani vodovi se u praksi koriste za razvod el.5 mm²+ PY1.5mm². Koriste se za polaganje u izolacionim cijevima ispod ili iznad žbuke . a ne smiju se polagati u zemlji . Zaštitni sloj kabela ima zadatak da vodič kabela zajedno sa njegovom izolacijom zaštiti od djelovanja okoline .5mm² Kabeli se koriste za razvod el.S.5 1 5 25 1. industrijska postrojenja i sl.006. Koriste se za gradske razvodne mreže .C0.EO4 39 66 30 35 1 103 0.5 mm² do 35 mm². STR: 21 . instalacija kako u zatvorenim objektima . a boje za označavanje i sistem obilježavanja žila kabela i izoliranih vodova za nazivne napone do 1 kV standardom N. ili uže od 10 mm² do 400 mm². Primjer označavanja PP/R 3x1. ali i sa Al vodičima .23 4.4 2 13 15 2. PP41 -A 4x50mm². suhim prostorijama . Primjer označavanja . PP41 4x50mm².3 IZBOR TIPOVA KABELA I IZOLIRANIH VODOVA Tipove kabele i izoliranih vodova odabiremo prema načinu polaganja . Vodiči su žice od 1. na mjestima gdje može doći do mehaničkih naprezanja . Kabel tipa PP00 ( NYY) je kabel sa izolacijom i plaštem od PVC-mase i ispunom od gume ili PVC-mase . Izolirani vodovi tipa P ( NYA ) – obični jednožilni vodovi prevučeni slojem PVCmase . PP00 4x50mm² PP00 1x150mm². jednožilni i višežilni . Samo u suhim prostorijama. energetske razvode .Koriste se za polaganje u žbuku ili ispod žbuke .3.07 RS .Najčešće se koriste sa Cu vodičima . jednožilni i višežilni . PGP ) –višežilni ( 2.54 RS . U praksi se koriste izolirani vodovi i kabeli sa izolacijom i plaštem od PVC mase .5 1 29 1.38 1. tako da između žila postojim staza . ispunom od gume ili PVC-mase i mehaničkim pojačanjem od čelične trake .RS 10 18 15 10 1 52 0.38 KRO1.Označavanje izoliranih vodova i kabela određene su standardom N.90 320 1. energetske razvode . . U suhim i vlažnim prostorijama . Samo u suhim prostorijama.C0. s izolacijom i plaštem od PVC-mase . Primjer označavanja PPY 5x1.5 mm² do 16 mm² . Primjer označavanja 4x P1.88 EO4 . za napajanje potrošaća manjih snaga .5 1 22 1.K.19 3. tako i za vanjske razvode u zemlji ili energetskim kanalima .05 2.45 2.Koriste se sa Cu . PP00 -A 4x50mm².K.5mm² Izolirani vodovi tipa PP ( NYM .43 GRP1.Dionica P(kW) I(A) l(m) S(mm²) K It(A) ud uuk TS .5 mm² Izolirani vodovi tipa PP/R ( NYIFY ) –dvožilni ili trožilni vodovi s razmaknutim žilama . Kabel tipa PP41 (NYBY) je kabel sa izolacijom i plaštem od PVC-mase . industrijska postrojenja i sl. instalacije u zatvorenim .KRO1 178 290 110 2X150 0.S.GRP1 65 110 40 95 1 138 1.47 4. Primjer označavanja PP00 3x1. Koriste se za gradske razvodne mreže .

Prijelaz kabela se vrši okomito na os prometnice. ili pomoću mehanizacije . u metalne kanale za el. koji u normalnom pogonu nisu pod naponom . ( prilog ) .771. a mogu se polagati i nadžbukno na odstojne obujmice . U rovu kabeli se polažu na posteljicu od pijeska debljine 10 cm.5 m za magistralni cjevovod (prilog ) Kao uzemljivač duž cijele KB trase koristi se Cu uže 50 mm² ( ili traka FeZn25x4 mm ). razmak od 50 cm. a na dubini od 20 cm postavlja se traka za upozorenje. koje se pričvršćuju metalnim tiplovima o strop ili zid prostorija ( prilog) Vanjski niskonaponski kabelski razvodi izvode se kabelima tipa PP00 ili PP41 položenim dijelom u zemljani rov i dijelom u krute PVC ili ACC cijevi ( gdje kabeli prolaze ispod betoniranih ili asfaltiranih površina). Izolirani vodovi tipa PP polažu se pod žbuku ili u žbuku . Uzemljivačko uže štiti kabel od direktnog udara groma . Kabeli se polažu ručno .metalni plašt kabela i svi metalni dijelovi KB završetka . Kabeli koji se polažu u zemljanom rovu polažu se na dubini od 80 cm. Potom se rov zatrpava zemljom u slojevima od 10 cm. ) . priključke u nivou poda . Sva spajanja moraju se izvoditi u razvodnim kutijama Kabeli Energetski kabeli u objektima polažu se na metalnim perforiranim ili ljestvičastim kabelskim nosačima (policama ) ili pojedinačno na odstojnim obujmicama ili u PVC cijevima .(prilog) Minimalna horizontalna udaljenost pri paralelnom polaganju KB 1 kV i vodovoda iznosi min 0. instalacije u prostorijama s kadom ili tušem određeno je standardom N. Izolirani vodovi tipa PP/R polažu se isključivo pod žbuku ili u žbuku i to samo u suhim prostorijama .Police se pričvršćuju na konzole .U pravilu kabeli se polažu izvan kolnika . a potom se pokriju drugim slojem pijeska debljine 30 cm iznad kojeg se postavljaju plastišni štitnici i traka za upozorenje.1 m.RAZVODI KABELA I IZOLIRANIH VODOVA Izolirani vodovi Izolirani vodovi tipa P polažu se isključivo u instalacijskim PVC-cijevima ( crvene rebraste cijevi proizvod TICINO ili sl.zaštitne metalne cijevi ( telefonskih kabela i vodovodnih cijevi i sl. (prilog ) Pri paralelnom polaganju energetskih i telefonskih kabela minimalni razmak iznosi 50 cm. Polaganje el. Na uže za uzemljenje spaja se : .5 m odnosno 1. koje se polažu na oplatu prije betoniranja i to samo u suhim prostorijama .B2. Pri paralelnom polaganju kabela i cjevovoda potrebno je ostvariti min. Pravilnikom o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona određeno je instalacijsko područje za polaganje kabela i izoliranih vodova na zidovima prostorija ( prilog ) . (prilog ) Ispod ceste i prolaza kabeli se polažu u krute PVC ili ACC cijevi u prethodno iskopani rov na dubini od min 1. na perforirane metalne kabelske trase . u plastične parapetne kanale i sl. ) Nastavljanje i spajanje kabela u zemlji vrši se kabelskim spojnicama. . Ukoliko se polažu u kolniku treba povećati dubinu kanala. STR: 22 .

energije ( sekcija “ distribucije “) . svaka sekcija je opremljena vratima sa bravicom . Koriste se tipski ormari . Shema RS ( prilog ) Ostali objekti ( poslovni objekti . GRP se sastoji iz više sekcija . Osim osigurača u RS montiraju se i limitatori i zaštitne strujne sklopke . energije . koriste se za priključak obiteljskih kuća i manjih građevina na n. hoteli i ugostiteljski objekti . Ugrađuje se na pročelju građevine . Ukoliko ima više ulaza svaki ulaz ima svoju GRP . distributivnu elektroenergetsku mrežu . energije ostvaruje se osiguračima 100 A . međusobno odvojenih . RAZVODNE PLOČE U OBJEKTIMA Višekatni stambeni objekti Glavna razvodna ploča GRP ( ili glavni razvodni ormar GRO ) Priključak se izvodi ( prema prethodnoj elekreoenergetskoj suglasnosti ) od KRO ili TS do glavne razvodne ploče GRP. međusobno odvojenih . po mogućnosti u sredini da bi razvodi bili što kraći ( ili u blizini najvećih potrošača ) . plastične izvedbe .betonske temelje pomoću vijaka.sekcija korisnika ( sekcija “mreža “ . mrežama . n. razvoda javne rasvjete i sl. Shema GRP ( prilog ) Etažni razdjelnici ER ( ili etažni ormari EO ) U etažnim razdjelnicima smještena su brojila el. razvod el. GRP se sastoji iz više sekcija . gradilišta i sl. a mjerenje se ostvaruje ugradnjom brojila potrošnje el. u ovisnosti o broju stanova i glavni osigurači za svaki stan . Koriste se tipski kabelski ormari izrađeni od armiranog poliestera (to garantira trajnu otpornost prema atmosferskim utjecajima ) . Razvod električne energije ostvaruje se putem rastavljačkih slogova osigurača 400 A s odgovarajućim sistemom sabirnica . Održavanje ormara nije potrebno . Koriste se tipski ormari . Kućni priključni-mjerni ormarić ( KPMO ) . sekcija “ agregat” i sl. energije . .Veći objekti priključuju se direktno na KRO . tako da još 300 mm ostaje iznad nivoa zemlje. RAZVODNE PLOČE VANJSKI RAZVODI Kabelski razvodni ormari ( KRO ) koriste se za razvod el.3.dovodna sekcija sa dovodnim kabelom i mjernom garniturom za mjerenje potrošnje el. Ugrađuje se na ogradnom zidu parcele ili na pročelju građevine . ) STR: 23 . Kućni priključni ormarić ( KPO ) . n. energije u distributivnim . Betonski temelj se ukopava u zemlju do 900 mm . industrijskim postrojenjima . razvod el. Shema EO ( prilog ) Stanski razdjelnici RS Koriste se tipski razdjelnici . ) Glavna razvodna ploča GRP ( ili glavni razvodni ormar GRO ) Priključak se izvodi ( prema prethodnoj elekreoenergetskoj suglasnosti ) od KRO ili TS do glavne razvodne ploče GRP. HEP koristi navedene ormare za razvod niskonaponske mreže po naseljima . koji se montiraju u niše iznad ulaza u stan. GRP se u pravilu montira u ulaznom dijelu građevine . distributivnu elektroenergetsku mrežu .Montiraju se na tipizirane armirano . bolnice . GRP se u pravilu montira u ulaznom dijelu građevine . energije ostvaruje se osiguračima 100 A . Ukoliko na katu ima više od četiri stana koriste se dva EO-a . koriste se za priključak obiteljskih kuća i manjih građevina na n. svaka sekcija je opremljena vratima sa bravicom .

400. 35 .73 x Ux cosØ Struja opterećenja jednofazni strujni krug : Pv I = -------------Ux cosØ Struja kratkog spoja : 1.požarne zone KONSTRUKCIJA RAZVODNIH PLOČA Materijal .63.Shema GRP ( prilog ) Ostale razvodne ploče ( RP ) Ostale razvodne ploče raspodjeljuju se po objektu po: . često plastificirani .Razvodne ploče u objektima izrađuju se uglavnom od pocinčanog čeličnog lima debljine 1. .5 mm . Toplinski okidači su podesivi .100.katnost objekta ( u pravilu svaki kat ima najmanje jednu RP ) . garaža .nominalne struje od 100 .struje opterećenja I .1 U Ik” = -------------1. rashlad i sl. Prekidači mogu imati prigrađen isklopni okidač .struje k. ) .struje kratkog spoja Ik” Struja opterećenja trofazni strujni krug : Pv I = -------------1. 400 .5 – 2. restoran . praonica .40. ojačani L profilima . 10 . koji omogućuje daljinsko okidanje . Izrađuju se za standardne : . 250 . 1000 .200.630 i 1200 A. Nadstrujne okidače čine toplinski preopteretni ( bimetalni ) i magnetski kratkospojni okidači ( termomagnetni okidači ). Izvedba : ugradni ( ugrađuju se u za to predviđene niše u zidu ) . 50 kA STR: 24 . 2500 A .73 x Zuk Grebenaste sklopke Služe za isklapanje pomoćnih i glavnih strujnih krugova za struje od 16.Razvodne ploče izrađuju se i od plastičnih materijala i od nehrđajučeg čelika . kotlovnica . 160 .25. s.tehnološke cijeline ( kuhinja . nadgradni ( montiraju se na zid ) . Prekidači mogu imati prigrađene i elektromotorne pogone za daljinsko uklapanje i isklapanje . samostojeći ormari OPREMA U RAZVODNIM PLOČAMA Veličine mjerodavne za dimenzioniranje i odabir opreme u razvodnoj ploči su . strujnim krugovima . Koriste se u kombinaciji sa osiguračima Za veće struje koriste se polužni rastavljači Niskonaponski prekidači Služe za isklapanje i zaštitu u n. n.

25. Nazivne struje : 14.50 ) kA Zaštitne strujne sklopke ( FID sklopke ) Zaštita od indirektnog dodira i za spriječavanje trajnog napona na uzemljenim metalnim dijelovima .100. 0.160.32. 0. pomoćni kontakti .Sklopnik se sastoji od glavnih strujni kontakti .16. 3-5 A 35-50 A .10.16. 50 kA Instalacioni automatski prekidači ( “automatski osigurači “) Sve više u uporabi za prekidanje struja k. Upotrebljavaju se svuda gdje su zaštitni i nulti vodič odvojeni Nazivne struje : 25. 400 .160. C i D ( H.25. K ).20.03 . 63 .36.s.20. C i D ( H.315. ( ili preopterećenja ) . 220.400.110. 6.110.500. Struje k.80. 0.80.80 A Nazivna struja greške : 0. četveropolni . Svaki termički rele odabire se prema nominalnoj struji elektromotora . Struje k. 300-500 A isl. .100 A Vrijeme isključenja odnosno karakteristikama isklapanja B.630.500.8. Sastoje se od podnožja ( osnove ) i topljivog umetka .5 A Sklopnici Oblik sklopke . 120 kA Selektivnost je postignuta ako djeljuje samo osigurač najbliži uzroku kvara . K ). s.250. ( ili preopterećenja ) .90.63.32.200. Jednopolni . L.40. “nožasti “) Koriste se za prekidanje velikih struja k.s.Osigurači velike prekidne moći ( visokoučinski osigurači . 630 .225. tropolni .5 A . Nazivne struje podnožja : 25 . 40. Nazivne struje podnožja : 100 .16.4.s. Proizvode se za razna područja struje i svaki se može podešavati unutar područja (na pr.355. 250 .63.1 . L. 1250 A. koji zadovoljava zahtijeve daljinskog upravljanja i automatizacije.60.40.50.8.80. 1000. (termomagnetski okidač )i struja preopterećenja ( bimetalni okidač) sa karakteristikama isklapanja B.10 (15.32.10.25.16.40. Instalacioni osigurači Koriste se za prekidanje struja k.48. 1250 A Nazivne struje topljivog umetka : 2. 0. ) STR: 25 .20.400. s.100A Vrijeme isključenja : brzi i tromi topljivi umeci Selektivnost je postignuta ako djeljuje samo osigurač najbliži uzroku kvara .3 .63.4. Struje k. magnetski svitak i komora za gašenje luka . što je vrlo povoljno za mrežu.630A Upravljački napon : 24.10.50.3-0.25. Nazivne struje : 6.25.63.125. kao i za ograničavanje struja k. 100 A Nazivne struje topljivog umetka : 2.Sklopnikom se upravlja pomoću tipkala ili pomoću sklopke.40. Sastoje se od podnožja ( osnove ) i topljivog umetka .380 AC DC Termički releji ( bimetalni releji ) U kombinaciji sa sklopnikom štite elektromotore od preopterećenja . s.s.250.50. dvopolni .

snaga ) da bi preko svojih kontakata i pomoćnih strujnih krugova djelovali na druge aparate .Rade se od 3 do 6 i više stupnjeva regulacije .prijeklopni i trenutni Pomoćni releji . Stubišni automat Odvodnici prenapona Za zaštitu trošila od indirektnih udara groma Transformatori Za snižavanje napona sa 220 V na 12.za mjerenje jalove el.Kontakti releja su mirni .priključak na mrežu izravno za potrošače do 60 A ili poluizravno za veće potrošače preko strujnih mjernih transformatora xxx/ 5A Ampermetri .za mjerenje radne ( djelatne ) el. dvotarifna .tg Ø2 ) Proračunski faktor snage cos Ø1 iznosi 0. odnosno izvršimo kompenzaciju jalove energije .329 ) kVAr .Releji Uređaji koji se aktiviraju pod djelovanjem jedne ili više električkih veličina ( struja . Postoji pojedinačna . STR: 26 . cosØ-metar UREĐAJI ZA KOMPENZACIJU JALOVE ENERGIJE Večina el. grupna i centralna kompenzacija . Proizvode se u spektru od 17. a željeni faktor snage iznosi cosØ2 = 0.95 Q = Pv ( 0.jednofazna . trofazna . energije kVAr .5 do 960 kVAr. Potrebna snaga kompenzacionog uređaja za kompenzaciju jalove energije iznosi : Q = Pv ( tgØ1 . energije : . uređaja ( induktivni potrošači ) trebaju za rad pored radne i jalovu energiju . 24. Stalni kompenzacioni uređaji namijenjeni su za pojedinačnu kompenzaciju elektromotora i transformatora . Automatski kompenzacioni uređaji namijenjeni su za grupnu i centralnu kompenzaciju jalove energije . reaktivna energija dodatno opterećuje prijenosne linje .Stanje poboljšavamo tako da paralelno priključimo kondenzatore . Mjerni uređaji Brojila potrošnje el.0.Osim toga HEP traži da cosØ bude najniže 0. trotarifna . Pored troškova za isporuku . zaštitni releji . radni .85 . vremenski releji . 36 i sl. tako da se kompenzacioni uređaji automatski uključuju po potrebi kako se mijenja jalova snaga .9.jednotarifna . ili za zaštitu od dodirnog napona 220/220 V.62 . energije kW sa pokazivačem maksimuma . voltmetri . napon.

zaprekama . PEN vodič . u kojem su neutralni i zaštitni vodič objedinjeni u jednom vodiču samo u jednom dijelu sistema . mrežama dozvoljeni su slijedeći sistemi napajanja : a) TN-sistem ima jednu direktno uzemljenu točku a mase su spojene sa ovom točkom pomoću zaštitnih vodiča U praksi najčešće se koristi TN-sistem i razlikuju se tri tipa TN-sistema i to .730.n.TN-C –sistem . zaštita postavljanjem izvan dohvata ruke . u kojem su neutralni i zaštitni vodič objedinjeni u jednom vodiču kroz cijeli sistem b) TN-sistem ima jednu direktno uzemljenu točku a mase su spojene sa zemljom preko uzemljenja koje je električni nezavisno od uzemljenja sistema napajanja c) IT-sistem nema ni jednu direktno uzemljenu točku a mase su uzemljene ( prilog ) STUPNJEVI ZAŠTITE ELEKTRIČNE OPREME OSTVARENE POMOĆU ZAŠTITNIH KUČIŠTA (utvrđeni standardom N. Zaštita od direktnog dodira Zaštita pregradama ili kučištima . instalacije plina i sl.070. gromobransku instalaciju STR: 27 .741. metalne dijelove instalacija ( cijevi vodovoda . Kao dopunska mjera koristi se zaštitna strujna sklopka Zaštita od indirektnog dodira Zaštita automatskim isključenjem napajanja što znači da u slučaju kvara dolazi do automatskog isključenja napajanja.B2. U svakoj zgradi vodič glavnog izjednačenja potencijala povezuje međusobno slijedeće vodljive dijelove : glavni zaštitni vodič . ) . kanalizacije . ZAŠTITNE MJERE TIPOVI RAZDJELNIH SISTEMA U POGLEDU UZEMLJENJA (utvrđeni standardom N. glavni zemljovod ( temeljni uzemljivač ) . koji kroz cijeli sistem ima razdvojeni neutralni i zaštitni vodič .A5. centralnog grijanja .4. klimatizacije . metalne konstrukcije unutar zgrade .TN-C-S –sistem .) Stupanj zaštite ostvaren pomoću zaštitnog kučišta označava se sa dva karakteristična slova i dva broja na pr.) U n. IP 4 4 Prvi karakteristični broj ( od 0 do 6 ) označava stupanj zaštite od prodora stranih tijela i prašine Drugi karakteristični broj ( od 0 do 8 ) označava stupanj zaštite od prodora vode ( prilog ) ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA (utvrđena standardom N.B2.TN-S –sistem . metalne konstrukcije zgrade . ) Zaštita sigurnosnim malim naponom ( istovremena zaštita od direktnog i indirektnog dodira ) Nazivni napon ne prekoraćuje 50 V. Izloženi vodljivi dijelovi ( mase ) moraju se spojiti sa zaštitnim vodičem za svaki tip razvodnog sistema .

231/2x0. za 220 V iznosi 0.4 sekunde.5 mm² Ro=0. Ia = 80A ( proradna struja osigurača 16 A ) Zs=2x0. zaštitni uređaj treba imati takovu karakteristiku da je ispunjen uvjet : ZsxIa < Uo gdje je : Zs .04+2x0.412 = 0.018 + 0.( termomagnetni okidač ) .029 + 0. Nadstrujne okidače čine toplinski ( bimetalni ) preopteretni i magnetni kratkospojni okidač. tj.TN – sistem Kao zaštitna mjera od previsokog napona dodira u TN sustavu napajanja koristi se izjednačenje potencijala i isklapanje napajanja u slučaju greške.231x0.588Ω/km Ro= 2.06Ω/km Ro=8.588x0. Za prekidanje strujnih krugova u slučaju greške koriste se : .231 Ω/km Ro .049 + 0. Zaštitni uređaj u slučaju greške u strujnom krugu mora automatski isklopiti napajanje strujnog kruga u utvrđenom vremenu .PRORAČUN EFIKASNOSTI ZAŠTITE KOD KORIŠTENJA INSTALACIONOG AUTOMATSKOG PREKIDAČA Strujni krug br.B2.Instalacioni automatski prekidači i kombinirani zaštitni prekidači .012+2x8.struja koja osigurava djelovanje zaštitnog uređaja odnosno nazivna diferencijalna struja ( 30 mA .025= = 0.741 i na pr.533 x 80 = 42.533 Ω ZsxIa = 0.025+2x2.025 + 0.110+2x0.231Ω/km Ro= 0.Zaštitno strujne sklopke PRILOG .nazivni napon prema zemlji Dozvoljena vremena isključenja u ovisnosti o karakteristikama strujnog kruga propisana su u standardu N.krug br.23x0.6 V < Uo=220 V TT – sistem Kao zaštitna mjera od previsokog napona dodira u TT sustavu napajanja koristi se zaštitni uređaj diferencijalne struje ( zaštitna strujna sklopka ) izjednačenje potencijala i isklapanje napajanja u slučaju greške. t = 0.06x0.23 Ω/km l = 40m s = 150 mm² Ro=0.4 s .impendancija petlje kvara Ia .2 l = 110 m l = 25m l= 12m l = 25m s =2x150mm² s = 35 mm² s= 10mm² s = 2.zbroj otpora uzemljivača i zaštitnog vodiča Ia .struja koja osigurava djelovanje zaštitnog uređaja u propisanom vremenu Uo . 500 mA i sl. Mora biti ispunjen uvjet : RA x Ia < 50 V gdje je : RA .2 u RS-1 Petlja kvara TS --------------KRO1--------GRP1-----------EO4----------RS-1--------st. ) STR: 28 .specifičan otpor kabela (Ω/km) .Niskonaponski prekidači sa nadstrujnim okidačima .

a u trofaznom napajanju bez nul-vodiča četvrti odnosno peti u trofaznom napajanju sa nul-vodičem .06x0.1 l = 20 m l = 25m s = 10 mm² s = 2. Zaštita upotrebom uređaja klase II ili odgovarajućom izolacijom Oprema sa dvostrukom ili pojačanom izolacijom Zaštita električnim odvajanjem Elekrično odvajanje jednog strujnog kruga ( napajanje utičnica za priključak brijačeg aparata preko odvojnog transformatora ) NADSTRUJNA ZAŠTITA ( utvrđena standardom N.15 Ohm RaxIa = 9. koji se polažu na izolatore po pogonu.743 ) Uređaji za zaštitu od nadstruje ( struja preopterećenja i struja kratkog spoja ) postavljeni su na početku strujnog kruga . već kontrolnik izolacije daje zvučni i vizuelni signal.Strujni krug br.025 = 9. a u praksi se koriste sa presjekom 16 mm².14x0. Kao vodiči za izjednačenje potencijala u pogonima koristi se uže Cu presjeka vodiča 50 mm² . Za presjeke vodiča do 16 mm² zaštitni vodiči moraju biti istog presjeka .specifičan otpor kabela ( Ohm/km ) Ru . ili traka FeZn 25x4 mm. Presjeci glavnih vodiča za izjednačenje potencijala ne smiju biti manji od 6 mm² .15 x 0. STR: 29 .27 V < 50 V IT – sistem U IT-sistemu instalacija mora biti izolirana od zemlje .03 = 0. jer u slučaju kvara ne dolazi do isključenja .B2. Presjeci dodatnih vodiča za izjednačenje potencijala ne smiju biti manji od 2.06 Ohm/km Ro = 7.020 + 2x7.14 Ohm/km Ro .60 Ohm Ro= 2. PRESJECI ZAŠTITNIH VODIČA Presjeci zaštitnih vodiča i vodiča izjednačenja potencijala određena su standardom N. a u praksi koriste se vodiči presjeka 4 mm² . Za presjeke faznog vodiča iznad 16 mm² presjeci zaštitnog vodiča mogu biti upola manji .5 mm² Ru=8.B2.60 + 2x2.krug br.5 mm² . Ovaj sistem u kombinaciji sa kontrolnikom izolacije u praksi se koristi za napajanje potrošača u operacionim dvoranama i prostorijama za intenzivnu njegu .754 U praksi zaštitni vodiči su u jednofaznom napajanju treći .otpor uzemljivača Ia = 30 mA Ra = 8. odnosno na mjestima gdje se smanjuje trajno dopuštena struja vodiča i kabela i na mjestima gdje se smanjuje dozvoljena struja kratkog spoja . Mase ( vodljivi dijelovi moraju se uzemljiti .2 iz RS UZEMLJIVAČ ----KPMO----------------RS-------------st.

nazivna struja zaštitnog uređaja I2 .struja za koju je strujni krug projektiran Iz . poznati kao “S” uređaji . Zaštita od kratkospojnih struja Odabrani zaštitni uređaji osiguravaju prekidanje kratkospojne struje prije nego takva struja prouzrokuje opasnost od toplinskih i mehaničkih djelovanja u vodičima i spojevima .trajno podnosiva struja kabela In . …. proizvodnja i prerada umjetnih masa . Radne karakteristike uređaja koji štite električni kabel od preopterećenja zadovoljavaju ovim uvjetima : 1) Ib < In < Iz 2) I2 < 1. uglavnom samo rasvjetu . U praksi u takove prostorije postavljamo najnužnije el. obrada i uskladištenje sa nastajanjem prašine ( šećerane . instalacije . a način izvođenja el. Kod benzinskih crpnih stanica zone opasnosti oko crpki . postrojenjima na mjestima ugroženim od eksplozivnih smjesa ( SL. Svaki odabrani zaštitni uređaj zadovoljava slijedeće uvjete: . proizvodnja i upotreba lakova .prekidna moć je veća od očekivane kratkospojne struje na mjestu postavljanja . instalacije provjerimo u Pravilniku o el. proizvodnja i razvođenje sagorivih tekućina .45xIz gdje su: Ib . akumulatorske stanice . benzinske crpke. ELEKTRIČNA POSTROJENJA NA NADZEMNIM MJESTIMA UGROŽENIM OD EKSPLOZIVNIH SMJESA U praksi se susrećemo sa objektima i prostorima kod kojih je moguće nastajanje eksplozivnih smjesa kao : proizvodnja i razvođenje plinova . razvodne kutije i sl. Protueksplozijski zaštićeni el. uređaji ( svjetiljke . oko otvora tankova i oko odušaka odredimo prema Pravilniku o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom ( N.svaka kratkospojna struja koja se pojavi u bilo kojoj točki strujnog kruga odabrani zaštitni uređaj prekida unutar vremena koje dovodi vodiče do dopuštene granice temperature. izrađuju se u vrsti zaštite “povećane sigurnosti “ ili “neprodoran oklop “ . i na ta mjesta ne postavljamo nikakove el. ) . sklopni uređaji . 93/98 ) . instalacije . skladištenje žitarica i sl. STR: 30 .Zaštita od struje preopterećenja Odabrani zaštitni uređaji prekidaju struje preopterećenja prije nego što struja preopterećenja uzrokuje štetno povišenje temperature. 18/67) .struja koja osigurava pouzdano djelovanje zaštitnog uređaja Kontrola u pogledu zadovoljavanja navedenih uvjeta provodi se za sve strujne krugove. garaže za motorna vozila .N. ) . skladište i pretakanje goriva .

Standardna žarulja izrađuje se od 25 do 1000W . te što daju svjetlost najbliža prirodnoj svjetlosti . Prednost im je što daju svjetlost blizu prirodne svjetlosti . B15 ). 15 . auto žarulje itd ) Prednost im je niska cijena . kojima je potrošnja 5 puta manja . Izrađuje se snage 5 . jedinica za svjetlosni tok je lumen ( lm ) . 20 . imaju dobru reprodukciju boje . a produži trajnost . strujom u staklenom balunu ( vakumom ili kombinacijom inertnog plina ) . a životni vijek 10 puta veći . ili 50W . i da se na jednostavan način zamjene žarulje sa žarnom niti .Sve standardne žarulje imaju dno sa navojom ( E40 . 35 . (do 1000 sati ) Halogene žarulje Nastale su iz potrebe za indirektnom rasvjetom velikih prostora s reflektorima i svjetiljkama za dekorativnu rasjetu . 23 W STR: 31 . jedinicu za osvjetljenost je lux ( lx ) .RASVJETA OSNOVNE SVJETLOTEHNIČKE VELIČINE svjetlosni tok je cjelokupna emitirana snaga zračenja izvora svjetlosti . oblika svijeće itd ) . a osnovna mana je slaba iskoristivost . Halogene žarulje na mrežni napon i halogene cijevaste žarulje na mrežni napon manje su u upotrebi . E14 ) ili s bajunetom ( B22 ) i lako ih jezamjeniti umjesto žarulja sa žarnom niti . energije i zagrijavnje . E27 . Osim standardnih proizvode se i kao ukrasne žaruljice ( oblika gljive . imaju dobreu reprodukciju boje . 11 . reflekta žarulje za usmjerenu rasvjetu . Φ svjetlosna jačina je vrijednost svjetlostikoja zrači u određenim smjeru . 7 . E IZVORI SVJETLOSTI Žarulje sa žarnom niti Nit se grije do bijelog usijanja el. specijalne žarulje ( signalne . kriptonske . najčešće su za napon 12V snage 20 . baterijske . I osvjetljenost predstavlja mjerilo za intenzitet svjetloszi koje pada na određenu površinu . jedinica za svjetlosnu jačinu je cendela ( cd ) . ( životni vijek oko 4000 sati ) Fluokompaktne žarulje ( štedne fluo žarulje ) Nastale su iz potrebe da se smanji potruošnja el. metalizirane . a osnovna mana je slaba iskoristivost i kratak životni vjek . To se postiglo navedenim fluokompaktnim žaruljama . Niskonaponske halogene žarulje su u velikoj upotrebi kod dekorativnih svjetiljki . E14 ) ili sabajunetom ( B22 . Fluokompaktne žarulje sa ugrađenim predspojnim napravama imaju dno s navojem ( E27 .

vijek trajanja 10000 do 15000 sati. 600 i 1000 W . Fluorescentne cijevi s “luksuznim bojama “ svjetlosti ( TBX . 1200. vrijeme ponovnog propaljivanja cca. 1000 .150. za niske temperature . vrijeme ponovnog propaljivanja cca. reklamni panoi . 36 .Fluorescentne cijevi Ekonomične u osvjetljavanju prostora . Žarulje na izboj ( visokotlačne žarulje ) Nastale iz potrebe za veoma mnogo svjetla da bi se osvjetlile ulice gradova . dokovi kolodvori teniski i golf tereni . za kopirne aparate . dužine 600 . 58 W . ) .3500 K ) . za rapid – start . bojane . rasvjetu visokih industrijskih hala i okoliša . 6 min. boje TB ( toplo bijela boja . 2 min . 6 min. za osvjetljenje akvarija i cvijeća . 6 min . 700 i 1000 W . čuvaju naboj i stabiliziraju struju. HPI . povijesni spomenici . Cijevaste su snage 250. 80. VTHF ) koriste se za profesionalnu dekorativnu rasvjetu i rasvjetu velikih prostora ( stadioni . 8 min. prigušnice koje održavaju električno pražnjenje . 100. vijek trajanja 12000 do 24000 sati. Standardne su snage 50. BBX ) odlikuju se dobrom reprodukcijom boja . skladišnih prostora i sl. Standardne su snage 50. Visokotlačne natrijeve žarulje ( NAV . Imaju svjetlosnu iskoristivost 5 puta veću od žarulja sa žarnom niti i 2 puta veću iskoristivost od halogenih žarulja . Vrijeme propaljivanja cca. velesajamski paviljoni . Vrijeme propaljivanja cca. STR: 32 . Visokotlačne metal-halogene žarulje ( HQI . 1500 mm . 70. 400. Visokotlačne živine žarulje ( HQL . 250. VTFE ) koriste se za vanjsku rasvjetu ulica . skladišnih prostora i sl. 6 min. . 3 min . Vrijeme propaljivanja cca. 150 W . velike i visoke industrijske hale . filtere za uklanjanje smetnji ( na zahtijev ) . vijek trajanja 16000 do 24000 sati. s refleksnim slojem . 2000 i 3500 W . . BB ( bijela boja 4500 K ) . vijek trajanja 6000 do 9000 sati. . Vrijeme propaljivanja cca.2900 K ) . DS ( danje svjetlo 6500 K ) Standardne fluorescentne cijevi nemaju dobru reprodukciju boja . pročelja . Klasične predspojne naprave zamijenjuju se elektronskim predspojnim napravama. 400. VTN ) su najekonomičnije visokotlačne žarulje i koriste se za vanjsku rasvjetu ulica . kondenzator . 75. Da bi funkcionirale fluorescentna cijevi moraju imati predspojne naprave : startere za paljenje . za dezinfekciju zraka ( baktericidne ) . 125. Standardne fluorescentne cijevi su : snage 18. vrijeme ponovnog propaljivanja cca. za regulaciju svjetlosnog toka . SB ( svjetlo bijela boja . vrijeme ponovnog propaljivanja cca. 3 min . Osim standardnih fluorescentnih cijevi proizvode se i fluorescentne cijevi za specijalne namijene : za visoke temperature . promjera Ø 38 ili Ø26 mm . 250. . sportske palače . parkirališta i sl. skijaške staze . stadioni i sl. Kompaktne za profesionalnu dekorativnu rasvjetu standardne su snage 35. Vijek trajanja oko 10000 sati . rasvjetu visokih industrijskih hala i okoliša .

starteri . otpornost prema koroziji . svjetiljke sa kosim zračenjem . ogračiničenje blještanja . jednolika . osiguranje protiv vlage I vode . zaštita od smetnji .raspodjela svjetlosne jačine : prikazuje se u vidu dijagrama . zagrijavanju .SVJETILJKE Svjetiljke moraju zadovoljiti slijedeće zahtijeve : .mehaničke : dovoljna mehanička čvrstoča .svjetlotehničke : odgovarajuća raspodjela svjetlosnog toka i svjetlosne jačine . pretežno direktna . vodiči za unutrašnje ožičenje . na gore i dolje . prigušnice . uklapanje u ambijent Elementi svjetiljaka : . zaštita od napona dodira .elektromehaničke : pogonska sigurnost . sa zračenjem na sve strane .elektrotehnički elementi :grla .raspodjela svjetlosnog toka u prostoru : direktna .raspodjela sjajnosti : prikazuje se u vidu dijagrama . montažni pribor .mehanički elementi : kučišta .svjetlotehnički elementi : reflector . prema raspodjeli svjetlosne jačine svjetiljke se djele u uskosnopne . indirektna .oblikovne : estetski izgled oblika i završne obrade . kodenzatori I sl.širokosnopne . povoljna iskoristivost . jednostavna konstrukcija u cilju lakše montaže I održavanja . kapa . jednostavan I siguran priključak . priključne stezaljke . na gore . raster . Svjetlotehničke karakteristike svjetiljki : .iskoristivost podataka daju proizvođači STR: 33 . pretežno indirektna .

fluorescentne cijevi dnevne svjetlosti .UNUTARNJE OSVJETLJENJE Faktori kvalitete unutarnjeg osvjetljenja su : Nivo osvjetljenosti Nivo osvjetljenosti određuje se prema važećim standardima .5 za srednje zahtjeve . Preporučena skala osvjetljenosti : .mali zahtjevi 75. visokotlačne metal-halogene žarulje Niski nivo osvjetljenosti zahtjevaju topple boje .1:3 za vrlo male i male zahtjeve .1:1. Reprodukcija boja Opći indeks reprodukcije boja “Ra” kreće se u granicama od 40 do 90 STR: 34 . a kako je naš standard relativno star . a visoki bijele boje .100-150 lux .5 za velike i vrlo velike zahtjeve Boja svjetlosti Izvori su u pogledu temperature boje podjeljeni na : . koju je potrebno postići u prostorijama . visokotlačne metal-halogene žarulje .boje dnevne svjetlosti ( tempetatura boje veća od 5000 K ). u praksi se koriste preporuke CEI ili njemačke norm DIN .srednji zahtjevi 200-300 lux . žarulje sa žarnom niti .veliki i vrlo veliki zahtjevi 500-750-1500-2000-3000-5000 lux (prilog – nivo osvjetljenosti prema preporukama CEI ) Ravnomjernosti Ravnomjernost je odnos najslabije osvjetljenog mjesta u prostoriji i srednje osvjetljenosti iznosi : . visokotlačne živine žarulje . fluorescentne cijevi toplo bijele boje . Nivo osvjetljenosti po preporukama je nazivna srednja osvjetljenost . halogene žarulje .topple boje ( temperatura boje manja od 3300 K ) . visokotlačne natrijeve žarulje .1:2. Standardima je određena minimalno srednja osvjetljenost .bijele boje ( temperatura boje od 3300 K ) .vrlo mali zahtjevi 20-30-50 lux . fluorescentne cijevi bijele boje.

Industrija Rasvjeta industrijskih pogona ( kao i radionica . stanica za tehničke preglede . osjetnici prisutnosti PIR prijemnici . ali je zonalno osvjetljenje isto opće osvjetljenje. najčešće montiranim direktno na plafon u vidu svjetlosnih traka . daljinski upravljači i sl. koje imaju prednost pred svjetiljkama sa . ( prilog ) Rasvjeta industrijskih pogona visine prostorija iznad 5m rješava se svjetiljkama sa sjajnim reflektprom i visokotlačnom žaruljom ( živine . a u praksi se najčeščće izvodi opće osvjetljenje .Opće osvjetljenje Osim općeg osvjetljenja postoji još i lokalno . ( slika 1a i 1b) DALI kontrolni sistem upravlajnja Digital Addrssable Lighting Interface ( D A L I ) DALI kontrolni sistem upravlajnja rasvjetom sastoji se iz dvije komponente ( slika 2 ) : regulacijski uređaj ( controller ) adresibilni element u svjetiljci ( lamp interface unit – LIU ) Oba uređaja su inteligentna i elektronički krugovi upravljani su mikroprocesorima . ) visine prostorija do 5m rješava se svjetiljkama s fluorescentnimcijevima . DALI kontrolni sistem upravlajnja rasvjetom razvijen je kroz zajedničku suradnju proizvođača elektronskih predspojnih uređaja za fluorescentne cijevi ( Phillips . Osram . stupanj zaštite IP55. kada su zahtjevi osvjetljenosti po zonama različiti . U velikim prostorima može se rješavati i zonalno opće osvjetljenje . IR prijemnici . Orjentacija svjetlosnih traka ovisi o radnim stolovima ili strijevima . garaže i sl. Povezani su kabelom kojim se prenose podaci . natrijeve ). ) pretvara u digitalne poruke i da ih putem DALI kontrolnog kabela prenese do adresibilnog elementa u svjetiljci ( lamp interface unit – LIU ) STR: 35 . metal-halogene . ( DALI kontrolni signali ) . biroi ) Osvjetljavaju se ugradnim ili nadgradnim UPRAVLJANJE RASVJETOM Konvencionalno upravljanje Konvencionalno upravljanje rasvjetom radi na način da direktno upravljamo sa naponom kojim napajamo svjetiljku . Trilux ) Funkcija regulacijskog uređaja ( controller-a ) je da regulacijske komponente ( tipkala . kao i dodatno osvjetljenje radnog mjesta . ( prilog ) Poslovni prostori ( uredi . osjetnici svjetla . Upotrebljavaju se svjetiljke s reflektorima ili kapama . Tridonic.

sustav može biti povezan sa centralnim nadzornim sustavom građevine PRENAPONSKA ZAŠTITA OPĆENITO Prenaponi se ispoljavaju kao naponski valovi .4 kV mrežama ( slika 4 ) STR: 36 . te prenaponi koji nastaju pri zemljospoju ili pri kratkom spoju . pojednostavnjeno rečeno oni direktno upravljaju svjetiljkama na način sličan konvencionalnom upravljanju ( slika 3) Sa DALI kontrolnim sistemom upravlajnja rasvjetom postiže se slijedeće : .4 kV INSTALACIJAMA Koordinacija izolacije je mjera zaštite u niskonaponskim 0.vanjski prenaponi koji nastaju prvenstveno atmosferskim pražnjenjem ( vidi sliku 1 ) . a nastaju direktnim udarom groma . elektromotora i vodova . . koji mogu kontrolirati srednje energije “ Čista “ soba ZAŠTITA U NISKONAPONSKIM 0. glavni razvodi spojeni su sa glavnom sabirnicom za izjednačenje potencijala preko odvodnika prenapona . induktivnim djelovanjem magnetskog polja ( indukcija napona u petlji ) ili kapacitivnim djelovanjem električkog polja ( izbijanjem napona iz jednog vodiča na drugi u slučaju velike potencijalne razlike ) ZAŠTITNE ZONE ( slika 2 i slika 3 ) ZONA 0 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 Prostor štićen gromobranskom instalacijom od direktnog udara Prostor unutar građevine . Po porijeklu prenaponi mogu biti unutarnji i vanjski .adresibilni element u svjetiljci ( lamp interface unit – LIU ) Svrha adresibilnog element u svjetiljci ( lamp interface unit – LIU ) je da pročita poruku poslatu iz regulacijskog uređaja ( controller-a ) . koji putuju vodovima i prodiru u uređaje .ušteda energije ( do 70% ) regulacijom rasvjetnog toka u ovisnosti o danjem svjetlu .fleksibilnost da svaka svjetiljka ili grupa svjetiljki može biti kontrolirana i upravljana neovisno jedna o drugoj i neovisno o napajanju .unutarnji prenaponi su povišenje napona mreže . i da u skladu sa komandnom porukom promijene napon kojim napajamo svjetiljke . etažni razvodi spojeni su sa sabirnicom za izjednačenje potencijala u etažnoj razvodnoj ploči preko odvodnika prenapona . koji mogu kontrolirati velike energije Prostor unutar građevine . odnosno prenaponi koji nastaju uklapanjem i isklapanjem transformatora .

zahtijeva instaliranje odvodnika prenapona u etažnim razvodnim pločama koji mogu kontrolirati srednje energije ( ZONA 2 – odvodnici prenapona klase C ) Treći stupanj selektivnosti prenaponske zaštite zahtijeva odvodnike prenapona koji mogu biti ugrađeni u utičnici ( ZONA 3 – odvodnici prenapona klase D ) ZAŠTITA U INSTALACIJAMA SLABE STRUJE .Telefonske i informatičke mreže . kao funkcija srednje zaštite .Video kabeli .Prvi stupanj selektivnosti prenaponske zaštite zahtijeva odvodnike prenapona koji mogu kontrolirati vrlo velike energije ( ZONA 1 – odvodnici prenapona klase B ) Drugi stupanj selektivnosti prenaponske zaštite .Signalni kabeli Navedene instalacije moraju biti integrirane u sustav izjednačenja potencijala i sustav prenaponske zaštite u svrhu zaštite uređaja koji su spojeni na mrežu ( slika 5 ) STR: 37 .

i sl. U bolnicama se predviđaju na bolesničkim kanalima u svakoj bolesničkoj sobi.mogućnost upotrebe telefonskih aparata sa tonskim i dekadskim biranjem . Vanjske instalacije planira.mogućnosti produženog biranja . projektira i izvodi HT prema zahtjevima prostornog uređenja. Spoj između glavne koncentracije ( glavnog odnosno uvodnog razdjelnika ili STR: 38 . U objektu se predviđaju telefonski priključci u svim radnim prostorima pored radnih stolova . U ovaj ormar slažu se telefonski ormarići s regletama i komunikacijski moduli kompjuterskih mreža ( habovi i patch paneli ) . Te ormare razmještamo po objektu prema potrebama mreže. . Na to mjesto se postavlja telefonski ormarić koji još zovemo ““Glavni ili Uvodni telefonski ormarić” Kabel iz vanjske mreže ulazi u taj ormarić i spaja se na letvice 10X2 mm ili takozvane “reglete”. Napajaju se iz NN mreže.C. Prednosti ovakove koncentracije su u tome da se prespajanjem u ovim ormarima lako promjeni telefonski u kompjuterski priključak.prebacivanje poziva . Utičnice se vodičima spajaju na najbliže telefonske ormariće.TELEFONSKI RAZVODNI ORMARIĆI Telefonski razvodni ormarići koriste se u razvodu telefonske instalacije kao tačke koncentracije. .konferencijske veze . Moderne kućne telefonske centrale izvode se u zatvorenim kućištima i jednostavno se postavljaju u objektima. . U urmariće su montirane letvice 10x2mm tzv. Najsuvremenija tehnologija i upravljanje pomoću računala daje sadašnjim centralama mnoštvo mogućnosti kao što su: .RACK 19” ZA KOMPJUTERSKE MREŽE Telefonski razvod vodi se paralelno s kompjuterskom mrežom te se vodići razvoda svode na iste ormare. Brojne funkcije i mogućnosti same centrale korisnik programira po volji i konfiguraciji mreže.TELEFONSKE KUĆNE CENTRALE Kućne telefonske centrale koriste se u poslovnim objektima. 1. Telefonska instalacija objekata koncentrirana je u glavnom razdjelniku ili direktno na telefonsku centralu. i nazivano ih 19”(inč) Rack (600x600mm visine 600. “reglete” na kojima se spajaju kabeli i vodići. Razvod vanjske telefonske instalacije može biti zračni ili kabelski ( u zemlji ). te osiguravaju brze i jednostavne komunikacije. Kapacitet razvodnog ormara ovisi o broju regleta ugrađenih u ormarić.preuzimanje poziva . INSTALACIJE SLABE STRUJE TELEFONSKA INSTALACIJA I INFORMATIČKA MREŽA (INSTALACIJA STRUKTURNOG KABLIRANJA) . 1600 ili 2000mm). Analogne centrale danas su prešle u digitalne centrale koje prosljeđuju digitalne i analogne ( glas ) signale. Posredničko mjesto služi za usmjeravanje vanjskih poziva unutar centrale.PRIKLJUČAK NA VANJSKE INSTALACIJE Vanjski priključak se izvodi iz HT (Hrvatske Telekomunikacije) telefonske mreže prema HT suglasnosti. Priklučak više inija za poslovne objekte uglavnom se rješava podzemnim optičkim kabelima. dok se u stambenim objektima predviđaju telefonski priključci u dnevnim boravcima. . Pregledom tehničkih zahtjeva pojedinog objekta definira se potrebni broj telefonskih parica za svaki objekt. 1000.bilježenje troškova telefonskih razgovora svakog pojedinog priključka . MREŽE Telefonska instalacija završava ugradnim telefonskim utičnicama na koje se priključuju telefonski aparati. U objektu se definira mjesto glavnog priključka prema tehničkim zahtjevima objekta te prema položaju vanjskih instalacija. Izrađuju se kao ugradni ili nadgradni ormarići različitih kapaciteta. Veličinu ormara određujemo prema opremi koju je u njega potrebno ugraditi. Proizvode se centrale različitih kapaciteta .RAZVOD INSTALACIJE TELEFONA I KOMP.

dvopolne telefonske utičnice klasičnog tipa. Usponske telefonske kolone plažu se vertikalno kroz stubište. Razvod od ormara do utičnica izveden je kabelima UTP CAT 5 položenim u PVC cijevi 23 mm. Završetci UTP kabela u GKO izvedeni su na patch panelima ili na telefonskim regletama te na drugom kraju na RJ45 utičnicama. Zajedničko razvođenje instalacije telefona i prijenosa podataka (kompjuterske mreže) izvedeno je takozvanom tehnikom strukturnog kabliranja u skladu sa ISO/IEC 11801 . Sa ove koncentracije radijalno se razvodi po dvije parice telefonske instalacije za svaki stan. koje se polažu direktno u beton. Također se predviđen izvod za priključak sa dvije parice telefonske instalacije za svaki poslovni prostor. Način ugradnje ( podžbukni. nadžbukni i ugradnja u pulteve . Svi telefonski ormarići se uzemljuju vodićem PY 4mm. Uvođenje telefonskog kabela u objekt izvodi se kroz plastične cijevi objekta od telefonskih ormarića u zgradi. U slučaju prelaska iz jedne požarne zone u drugu kabelske trase se polijevaju protupožarnim sredstvom. . Telefonska instalacija u zgradi izvodi se u plastičnim cijevima vodičima tipa Ti20 ili Ti44. Telefonski kabelski priključak će se izvesti iz javne HPT mreže kabelom odgovarajućeg broja parica prema HT suglasnosti . Kod razvoda kompjuterske mreže ni jedna linija od 19” racka do utičnice ne smije biti duža od 100 m. Telefonski rasplet po zgradi počinje od priključnog telefonskog ormarića koji je smješten u prizemlju objekta.telefonske centrale ) i ostalih razvodnih telefonskih ormarića izvodi se višeparičnim telefonskim kabelima. koji nemaju spuštene stropove te u pregradnim zidovima izvodi se u plastičnim cijevima. Postoje tropolne. Razvod u prostorima. STR: 39 . Telefonska instalacija u stambenim objektima izvodi se u skladu sa uputama za izvođenje telefonskih preplatničkih instalacija u zgradama. Ovi višeparični kabeli polažu se na perforirane kabelske trase slabe struje koji se nalaze u spuštenom stropu ili u cijevima u betonskim zidovima. podne i parapetne kanale ) također definra odabir telefonske utičnice .² Horizontalni razvod u hodnicima i glavnim komunikacijama polaže se uvijek na suprotnoj strani od trasa polaganja jake struje. Na svim radnim mjestima predviđena je jedna dvostruka priključnica RJ45 na koju se može priključiti telefonski aparat ili kompjuter.TELEFONSKE UTIČNICE Telefonske utičnice se montiraju u objektu na mjestima gdje je potreban priključak telefonskog aparata ili kompjutera. Razvod od telefonskih utičnica izvodi se dvoparičnim vodičima koje se polažu u plastičnim cijevima ili na PK trasama slabe struje. U zadnje vrijeme se koriste višepolne telefonske utičnice tipa RJ. U svakom stanu predviđa se telefonska utičnica koja se montira u dnevnom boravku.

Sama centrala spaja se na printer radi evidentiranja svih informacija.instalacija vatrodojave . protupožarne zidove. protupožarna vrata.vatrodojavne centrale . zatvaranje protupožarnih vrata. STR: 40 .VATRODOJAVNE CENTRALE Instalacija vatrodojave sastoji se od: . alarmiranje.linijska . okidanje požarnih klapni na klima sustavima . Instalacijski projekti trabaju poštovati sve požarne zone te osiguravati što manje proboja iz jedne zone u drugu. Također definira i instalacije koje je potrebno ugraditi u objekt radi bolje zaštite objekta od požara. kontrolu i ispitivanje instalacije i opreme. U zadnje vrijeme instaliraju se uglavnom vatrodojavne instalacije adresibilnog tipa. Beznaponski kontakti proslijeđuju se izvršnim vatrodojavnim elementima kao što je sklopka za automatsko isključenje napajanja. Uz arhitektonsko građevinski objekt izrađuje se i takozvani protupožarni projekt koji definira požarne zone objekta. VATRODOJAVNA INSTALACIJA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I PROJEKT Pri projektiranju objekata projektant mora poštovati sve požarne propise koji se odnose na vrstu objekta koji projektira. Javljači se slažu u petlju po redu prema dispoziciji u samom objektu.instalacija autonmatskog sustava za gašenje požara halonom ili CO plinom .instalacija šprinkler uređaja .ulazno izlaznih elemenata razvoda Vatrodojavna instalacija može biti : .adresibilna Linijska vatrodojavna instalacija je analognog tipa i sve je manje u proizvodnji. Sve proboje treba zatvoriti protupožarnim sredstvima ili protupožarnim klapnama. Adresibilne vatrodojavne instalacije su instalacije s opremom digitalnog tipa. . Ove centrale se proizvode sa jednom. dvije i četiri petlje.alarmnih truba ili sirena . sustavu centralnog nadzora i sl. Svaka vatrodojavna centrala ima i relejni slog. Instalacije koje služe za zaštitu objekta od požara su: . puteve evakuacije u slučaju požara te načine i mjere zaštite od požara. Svaka linija može sadržavati do 20-ak javljača ( što zavisi o tipu centrale i proizvođaču centrale). Vatrodojavna centrala ima sve potrebne module za dojavu. U nekim slučajevima vezana je i na instalaciju za automatsko gašenje požara ( halonom ili sa CO ).Relejni slog vatrodojavne centrale osigurava od 4 do 12 programibilnih relea to jest 4 do 12 beznaponskih kontakata pripadajućih relea. a opremljena je NiCa baterijama za besprekidno napajanje.2. Ovaj projekt rješava evakuaciju ljudi iz objekta u slučaju požara te spriječava brzo širenje požara iz jedne zone u drugu ( protupožarni zidovi se projektiraju na granicama zona).hidrantska mreža Ovaj projekt je jedan od ulaznih podataka za izradu projekata instalacija kako elektroinstalacija tako i strojarskih instalacija.ručnih javljača požara . testiranje i rad same centrale. Obično svaka petlja sadržava do 124 elementa . Vatrodojavna instalacija služi za brzu detekciju požara u objektu. Centrala se napaja iz niskonaponske mreže objekta. požarne liftove . Sama centrala prepoznaje svaki javljač posebno te se unosom programa definira i položaj i stanje svakog javljača .automatskih javljača požara . Na prednjoj ploči centrale obično su predviđene sve komande za programiranje. Centrala ima određeni broj linija koje se dijele na linije automatskih ili linije ručnih javljača požara. te displej za očitavanje svih potrebnih informacija i alarma.instalacija odimljavanja . Svaki javljač se programira te u svom kodu nosi vlastitu adresu i stanje .

praonica.U samu centralu obično se ugrađuje i telefonski automat za automatsko alarmiranje vatrogasnih postrojbi.VRSTE VATRODOJAVNIH JAVLJAČA Zavisno o vrsti vatrodojavne instalacije javljače dijelimo na : . U slučaju kvara bilo kojeg javljača signalizira stanje kvara i daje informaciju o kojem se javljaču odnosno liniji radi.obične ili analogne .ručne vatrodojavne javljače požara . . a ponekad i vodičima koje preporučuje proizvođač opreme. ( Ionizaciski javljači rijeđe se koriste jer rade na bazi radioaktivnog elementa te nakon upotrebe od 7 godina treba ih mijenjati .kombinirani javljač požara . Prednja strana ručnog javljača požara zatvorena je staklom na kojemu je natpis “ U SLUČAJU POŽARA RAZBIJ STAKLO” .ionizacioni javljač požara .8mm ili negorivim vodičima .2m. velike konferencijske sale i sl. Ako je predviđen telefonski automat automatski se bira telefonski broj dežurne vatrogasne postrojbe i daje obavijest o požaru i mjestu požara. U slučaju požara centrala aktivira alarmne trube te na relejni slog ( prema programu ) aktivira požarne funkcije kao što je isključenje napajanja. spajanje analognih linija postojećih dijelova objekta .automatske vatrodojavne javljače požara Ručni javljači montiraju se na svim izlazima (evakuacijskim putevima ) pored izlaznih vrata na visini 1. a onda postaju radioaktivni otpad ). Programiranje i puštanje u pogon centrale vrši isporučioc opreme.termički javljač požara . strojarnica i sl. Ulazno izlazna jedinica prima od prijemnika informaciju te je prosljeđuje vatrodojavnoj centrali. Ona može poslužiti za spajanje alarmnih sirena ili za zatvaranje protupožarnih klapni.optički javljači požara . U objektima gdje visina plafona ne prelazi 3. Sama centrala montira se u prostor kao što su portirnice ili dežurni vatrogasci. U slučaju požara dim prekida snop te se tako detektira požar. uključenje ventilatora odsisa dima. To je elektronski slog centrale koji nadzire.5m jedan automatski javljač kontrolira cca 50m² površine. Ovi javljači montiraju se na stropovima u odgovarajuća podnožja. Vodiči instalacije vatrodojave polažu se trasama slabe struje ili u PVC cijevima uvijek na propisanim udaljenostima od instalacije jake struje. Uzoračne komore koriste se kao javljači požara koji se montiraju u kanale klimatizacije i ventilacije. Ovi javljači sastoje se od sloga predajnika i prijemnika infracrvenog snopa. STR: 41 .adresibilne ili digitalne Prema namjeni javljače požara u objektu dijelimo na: . alarmira i aktivira halonske spremnike ili spremnike ugljičnog monoksida. Termički.termodiferencijalni javljač požara . zatvaranje požarnih klapni na klima kanalima i sl. Razvod instalacije vatrodojave izvodi se oklopljenim vodičima tipa kao Iy(St)y 2x2x0. grananje instalacije i sl. Automatske javljače požara dijelimo na : . Centrala kontrolira stanje mreže i ispravan rad svih javljača i mreži. Prema potrebama u neke centrale ( zavisi o proizvođaču opreme ) mogu se ugraditi slogovi za automatsko gašenje požara . Ulazno izlazne jedinice s aktivnim slogom koriste se u velikim prostorima s visokim plafonima kao što su sportske dvorane. Ovi javljači obično su crvene boje radi lakšeg uočavanja.) Optički i ionizacioni javljači požara primjenjuju se u svim ostalim prostorima. Razbijanjem stakla ovog javljača mijenjamo položaj kontakta te dajemo informaciju vatrodojavnoj centrali da je aktiviran ručni javljač požara. termodiferencijalni i kombinirani javljači upotrebljeni su u prostorima gdje se očekuje dim ili prašina i u normalnim uvjetima rada ( kuhinja . VATRODOJAVNE FUNKCIJE Funkcija vatrodojavne instalacije je neprestana kontrola stanja u objektu u smislu požara. Ove ulazno izlazne jedinice koriste se i za druge svrhe.ulazno izlazne jedinice za aktivni slog .

ANTENE Antenski sustavi sa antenama za prijem TV signala postavlja se na krovištu objekta.PRIJEMNICI Prijemne stanice za zemaljske i satelitske TV signale služe za prijem. Ovi elektronički uređaji montiraju se u zatvorena kućišta te se najčešće ugrađuju na zadnjoj etaži objekta ( u blizini samih antena). Odabir ovih otcjepnika vrši se prema proračunu gušenja signala te portebnom nivou signala na samoj utičnici (80-65dB/μV). Prijemnici TV signala . 3 ili 4 grane ( što zavisi o broju stanova na etaži ). Cijevi se polažu direktno u beton. Kabeli se na kraju zaključuju otpornikom 75Ω.razvoda TV signala iz kabelske TV . gdje god je to moguće. . Stup je potrebno povezati na instalaciju IP pomoću vodiča PY 6mm². Kod razvoda satelitskih programa koriste se SAT DIGITAL kabeli u PVC cijevi . U stanu kabel se dovodi do razvodne kutije 60 mm . 2. zahtjevima investitora te broju potrebnih TV utičnica u objektu. što zavisi o konfiguraciji mreže.).PRIKLJUČCI NA GRADSKU MREŽU Razvod kabelske televizije u gradovima provodi se. Stanice se napajaju NN naponom 220V .3. od koje se dovodi do TV utičnice.razvoda TV signala iz satelitskog prijema . odcjepnici TV signala ( feritni odcjepnici ) za 1. Na svakoj etaži postavljaju se tzv. RAZVOD S ODCJEPNICIMA I UTIČNICAMA Postoji više načina razvođenja instalacije TV. Satelitska antena se bira prema satelitu kojeg hvata te prema potrebnoj jakosti satelitskog signala. Antene za VHF i UHF ( zemaljske programe ) postavljaju se na anteski stup. Izlazni nivo signala na izlazima iz prijemnika obično je cca 100dB/μV što normalno zavisi o proizvođačima opreme i potrebama same instalacije. Na svakoj etaži postavljaju se tzv. a kućište se povezuje na IP sabirnicu vodičem PY6mm². Antenski stup je čelični stup visine cca 3 m koji se sidri za krovište čeličnim užetom i sidrenim vijcima . Satelitska antena s dipolima također se montira na krovištu objekta na pripadajuće nosače satelitske antene.razvoda TV signala iz zajedničkog antenskog uređaja . Razvod satelitskih programa moguće je izvesti i direktno iz same prijemne stanice koaksijalnim kabelima koji se uvlače u plastične cijevi do svakog pojedinog stana. Iz stanice razvodi se jedan ili više kabela (75Ω koaksijalni niskogušeći ) po objektu. Planira se vanjski razvod u skladu s planom prostornog uređenja i tehničkim potrebama. multiswitch odcjepnici za 4 grane. . pretvaranje i pojačanje signala primljenog na antenama. ZAU . Odabir antena radi se prema prijemnim kanalima područja na kojem se nalazi objekt. pretvarači i pojačala postavljaju se u objektu što je bliže moguće antenama. CATV I SATV Ovi nazivi za instalaciju prijema i razvoda TV signala po objektu znače: . Kod razvoda zemaljskih programa i kod razvoda CATV obično se ( u stambenim objektima ) kroz stubište polaže glavni koaksijalni niskogušeči kabeli u PVC cijevi ( npr: niskogušećim koaksijalnim kabelima tipa KEL 75-7-420 i KEL 75/5/173. STR: 42 . Nosač satelitske antene vezuje se na instalaciju IP. Odabir ovih odcjepnika vrši se prema proračunu gušenja signala te potrebnom nivou signala na samoj utičnici (80-65dB/μV). paralelno s telefonskom instalacijom . Kod većih razvoda na granama se postavljaju širokopojasna pojačala signala.

električne brave koja se ugrađuje na ulazna vrata ulaza. . Video parlafoni osim govorne veze prenose sliku posjetitelja ispred ulaznih vrata.4. . Kod video parlafona ugrađuje se i ekran za sliku. Kod video parlafona ugrađena je i mini kamera za snimanje posjetitelja. Kod video parlafona uz ove kabele polaže se i kabel za prenos video signala. . Razgovor teče izmjenično. Kompletna instalacija se sastoji od: . PARLAFONI . VIDEO PARLAFONI I EL. STR: 43 .pozivnog tabloa smještenog na vanjskom zidu pored ulaza u zgradu.jedinica za napajanje i pojačavanje tona i slike koja se ugrađuje u ugradni ormarić na prizemlju ili direktno u glavnu razvodnu ploču.govornog aparata u svakom stanu sastavljenog od dinamičkog mikrifon-zvučnika. releja i dugmadi za govor i otvaranje vrata. ZVONO PARLAFONSKI UREĐAJI Kućni govorni uređaji služe za uspostavljanje govorne veza između posjetitelja na ulaznim vratima i osobe u pojedinačnom stanu u zgradi.6mm ( ili kabelima koje preporuča proizvođač opreme ).RAZVOD INSTALACIJE Razvod instalacije kućnog govornog uređaja izvodi se u PVC cijevima u koje se provlači vodič tipa Ti20 ili oklopljenim kabelima Iy(St)y 2x2x0. U velikim stambenom objektima glavni razvod instalacije izvodi se kroz stubište. . .tipkala koje se montira pored ulaza u stan. Izrađen je u modularnoj izvedbi. Modularna izvedba omogućava slaganje tabloa u proizvoljnoj veličini. el zvona ili pozivnika (zujalice ) .

sirene . Ova instalacija se sastoji od kamera koje kontroliraju prostor. Proizvode se različitih kapaciteta tj za različiti broj provalnih zona.šifratora . Instalacija se sastoji od: .protuprovalnih signalizatora . Šifratori odnosno elektronske brave koriste se za aktiviranje odnosno deaktiviranje centrale provale. brave .montiraju se u okvir vrata te se aktiviraju kod otvaranja varata vibracioni detektor provale – ovi detektori se postavljaju na kase te detektiraju svaku vibraciju u slučaju razbijanja kase detektori razbijanja stakla koji se montiraju na prozorima nagazni tasteri koji se postavljau ispod pulteva šaltera u bankama CCTV INSTALACIJA CCTV instalacija ili tzv instalacija TV zatvorenog kruga je instalacija koja se također postavlja u objektima za zaštitu objekata od provale. Centrala u slučaju detekcije provale automatski aktivira alarmne sirene i poziva telefonom programirani broj službe za zaštitu.5.kabelskog razvoda PROTUPROVALNE CENTRALE Protuprovalne centrale su elektronički slogovi koji primaju signale iz provalnih javljača . video rekordera. te akumulatorske baterije i telefonski automati za automatsku daljinsku dojavu provale. monitora te videomultipleksera.el. STR: 44 . - PROTUPROVILNI SIGNALIZATORI Protuprovalni signalizatori koji se najčešće koriste su: infracrveni detektor provale – ovi detektori registriraju pomicanje toplog tijela u prostoru koji pokrivaju mikrokontakt signalizacije otvaranja varata.protuprovalne centrale . U centralu se ugrađuju relejni slogovi za aktiviranje sirena i sl. PROTUPROVALNA INSTALACIJA Instalacija protuprovale služi za zaštitu prostorija objekta od provale. Kod većih sustava koristi se elektronska brava ili šifrator koji se montira ispred štićene zone i služi za aktiviranje. Centrala se postavlja na mjesto koje definira služba za projektiranje protuprovalnih instalacija. RAZVOD INSTALACIJE Razvod instalacije izvodi se oklopljenim kabelima tipa kao Iy(St)y ili kabelima koje predlaže proizvođač opreme i polažu se trasama slabe struje ili podžbukno u PVC cijevima. odnosno deaktiviranje zaštite. te otuđenja imovine.

Kod linijskih centrala sonde se vezuju u liniju .6. STR: 45 . Kod prvog alarma samo se pali ventilacija garaže dok se kod drugog alarma uključuje svijetlosno obavještenje te se pale alarmne trube. Ove sonde spajaju se na centralu detekcije CO.2m na udaljenosti od 7-12m. Sonde su ugrađene u kućišta dimenzije cca 130x200x120mm i mogu se podešavati za različite koncentracije CO. RAZVOD INSTALACIJE Razvod instalacije zavisi o opremi koja je odabrana u objektu. Kod adresibilnih centrala sonde se vezuju u petlju. SONDE ZA DETEKCIJU Sonde za detekciji ugljičnog monoksida postavljaju se na visini h=1. Postoje analogne i adresibilne sonde za detekciju. Instalacija se izvodi višeparičnim oklopljenim vodičima. DETEKCIJA CO FUNKCIJA DETEKCIJE VEZANA UZ VENTILACIJU Detekcija koncentracije ugljičnog monoksida vrši se u zatvorenim garažama da ne bi došlo do trovanja ljudi u garaži. a kroz otvore garaže ulazi svježi zrak te se na taj način smanjuje opasna koncentracija ugljičnog monoksida. Broj sondi u liniji definira proizvođač opreme . Kod povećane koncentracije pale se odsisni ventilatori koji izbacuju zrak s povećanom koncentracijom CO. CENTRALE DETEKCIJE Centrale za detekciju CO pojavljuju se na tržištu kao linijske ili kao adresibilne. Na centrali se programiraju nivo prvog alarma i drugog alarma . Paljenje ovih elemenata vrši se automatski s relejnog sloga centrale.

Centrale . ordinacija. Sam izgled i tehničke kerakteristike ovih centrala ovise o proizvođaču opreme. Ovi vodiči se polažu trasama slabe struje ili se provlače u PVC cijevima položenim u betonu. Potezno tipkalo koje se montira u kupatilu također je jedna od pozivnih kombinacija i služi da se u slučaju pada može pozvati poziv “SOS”-a. Broj žila za spajanje instalacije zavisi o tipovima elemenata i o proizvođačima opreme.Poziv SOS iz kupatila . Tada se svi pozivi proslijeđuju na zujalicu u sobi u kojoj je registriran signal prisutnosti sestre. . display .Razvod Pozivna kombinacija za bolničku signalizaciju postavlja se pored pacijenta ili se montira u bolnički kanal poviše svakog kreveta. Na razriješnoj kombinaciji u prostoriji omogućeno je aktiviranje signala prisutnosti sestre. zujalice . Uglavnom se postavljaju na recepcijske pulteve ili na sestrinske pulteve u bolnicama.8mm. dok se u zadnje vrijeme sve više na tržištu pojavljuju digitalne centrale.INSTALACIJA HOTELSKE I BOLNIČKE SIGNALIZACIJE . Glavni razvod instalacije bolničke signalizacije ili hotelske signalizacije polaže se po hodnicima oklopljenim kabelima tipa IY(St)Y presjeka 0.FUNKCIJE Sustav hotelske signalizacije ugrađuje se kao što samo ime kaže u hotelima i ima niz funkcija kao što su: . tasteri za resetiranje i sl.Razriješne kombinacije . Donedavno su se proizvodile relejne centrale signalizacije . . osim pozivnog tastera za poziv sestre predviđen je i prekidač lokalne rasvjete kreveta (instalacije jake struje predviđaju bolničke kanale i fluo lampe lokalne rasvjete iznad kreveta).Signalna svjetla .Signalizacija – ne ometaj Sustav bolničke signalizacije za bolnicu omogućuje poziv osoblja iz soba pacijenata. Biranje i atenuacija programa predviđena je na handsetu.CENTRALE Centrale su izvedene tako da se na prednjoj ploči ugrađuju svi potrebni elementi za signalizaciju kao što su signalne sijalice. U bolničkom kanalu instalacija se razvodi u sekciji predviđenoj za razvod slabe struje. Za svaki krevet u bolesničkoj sobi predviđena je slušalica za slušanje radio programa. Poviše ulaznih vrata u prostorije montirane su signalne sijalice za indentifikaciju prostora iz kojeg je upućen poziv ili u kojem se nalazi dežurna sestra.bolesnik poziva iz sobe .noću je omogućeno isključenje zvučnog signala (tihi poziv).Signalizacija – soba pospremljena . Pozivi iz ovih soba manifestiraju se vizuelno i akustički. Instalacija bolničke signalizacije često se povezuje na troprogramski razglas preko transformatora 100/10V. Pojavom digitalnih centrala normalno da se proširuju i mogućnosti samih instalacija signalizacije.hitan poziv . RAZVOD INSTALACIJE 7.ELEMENTI Instalacije hotelske odnosno bolničke signalizacije sastoji se od slijedećih elemenata: . kada joj je neophodna pomoć u vezi s bolesnikom .uključuje ga sestra iz bolesničke sobe. Na ručnom handsetu. STR: 46 . sanitarnih prostora.Signalizacija – gost u sobi . Svi signali se razlikuju i uključuju po prioritetu.poziv iz kupaonice .normalan poziv . Ove instalacije osiguravaju jednostavnije penošenje hotelskih odnosno bolničkih informacija. Omogućene su slijedeće vrste poziva: .Pozivne kombinacije .Poziv sobarice . blagovaonica i sl.

Veličina sata i dizajn također se odabire prema polažaju u prostoru i načinu montaže. kao što su škole. štopanje vremena. . koji se polažu trasama slabe struje ili u PVC cijevima. Osim funkcije mjerenja vremena ima i neke dodatne funkcije kao što je aktiviranje el. MATIČNI SAT Matični sat je u stvari kvalitetni elektronički kvarcni sat spojen na gradsku mrežu 220V. bolnice. INSTALACIJA EL. sportski objekti i sl.. korekcije pokazivanja nakon ispada mreže. Proizvode se satovi sa sekundaljkom i bez te satovi koji se mogu koristiti kao štoperice koje se naprimjer ugrađuju u operacijske dvorane. zvona u određenom vremenu. Matični satovi imaju akumulatore koji osiguravaju 24h rad bez napajanja što zavisi o tipu matičnog sata i proizvođaču opreme. SATOVA Ova instalacija predviđa se u svim objektima gdje je nužna točna orjentacija u vremenu.RAZVOD Razvod instalacije električnih satova izvodi se kabelima tipa PP .8. sportkim dvoranama i opreacijskim dvoranama i sl. zdravstvene poliklinike. SATOVI Električni satovi postavljaju se na hodnicima. Zavisno o položaju sata u prostoru odabiru se dvostrani ili jednostrani satovi ili čak četverostrani. STR: 47 . ulaznim holovima.50Hz.

poslovni objekti. RAZGLASNI UREĐAJ Centralni razglasni uređaj slaže se od modula 19” rack. hoteli i sl. Za vanjske montaže proizvode se zvučne trube ( često ih zovemo hornovi ). i 3W. Mali zvučnici namjenjeni za ozvučenje jedne prostorije cca 20m² obično se proizvode sa transformatorom izlazne snage 6 W s tim da ih se može prespajati i na snage 5.4m od poda. ZVUČNICI Zvučnici se proizvode u različitim izvedbama prema izlaznoj snazi te prema načinu ugradnje. U 19” rack slažu se: napojni modul ulazni modul potreban broj izlaznih pojačala digitalni tuner dvostruki autorevers programibilni kazetofon kompakt disk reproduktor linijski modul modul gonga i sl Predviđeni ispravljač napojnog modula spaja se na niskonaponsku mrežu.) zvučnosti proračun se izrađuje prema karakteristikama zračenja zvučnika.30W . Odabir zvučnika po prostorima vršimo prema proračunu ozvučenja. atenuatora i birača programa razvoda Ova instalacija primjenjuje se u objektima kao što su aerodromi. žirafe. Linijski modul osigurava razvod zvučnih signala po potrebnim linijama razglasa. Dizajn zvučnika je različit kod raznih proizvođača opreme. Mikrofoni se spajaju mikrofonskim kabelima na mikrofonske ulaze ulazne jedinice razglasnog sustava. 4. želježničke postaje . Zvučnici viših snaga proizvode se od 10. na visini 1. Ove složene proračune rade firme proizvođača opreme. sportske dvorane. 20. Prema načinu montaže proizvode se nadgradni ( za montažu na zid) te ugradni ( za montažu u spušteni plafon). INSTALACIJA RAZGLASA Instalacija razglasa sastoji se od : razglasne centrale mikrofona zvučnika . MIKROFONI Mikrofoni su elementi instalacije za davanje potrebnih obavijesti tj za prenos govora . Kod složenijih zahtjeva ( velike sportske dvorane. Izlazna pojačala snage 200W/100V i 100W/100V odabiru se prema ukupnoj instaliranoj snazi ozvučenja. a često se proizvode kao zvučni stupovi ( još ih zovemo i zvučne kolone ) sa više tipova zvučnika. obliku i zvučnim karakteristikama obrade prostora. Mikrofoni se montiraju na stolna postolja ili su slobodni te s postavljaju na tzv.9. kazališta. konferencijske sale i sl. STR: 48 . kino dvorane i kazališne dvorane. Komponente razglasnog uređaja složene su prema potrebama funkcije razglasa te prema potrebama razvoda instalacije razglasa objekta. Atenuatori i birači programa montiraju se pored ulaznih vrata u prostoru gdje se nalazi zvučnik.

volumen prostora 1.9W Zbog dobre reprodukcije zvuka odabran je 1 zvučnik od 3W.4 m c = 2. . Prostorija ulazni hol Volumen prostora: a = 4.5mm².9 m V = 188 m³ Potrebna snaga zvučnika za ozvučenje: P = 2.3 m b = 15 m c = 2. ili oklopljenim kabelima koji dozvoljavaju napone od 100V. Radi toga je potrebno izvršiti proračun snage zvučnika u prostorijama.1W Zbog dobre reprodukcije zvuka odabrana su 4 zvučnika od 3W. potrebno je osigurati u svim prostorima potreban nivo zvuka. Prostorija administracije Volumen prostora: a=5m b = 3. Potrebni nivo zvuka za prostore : očekivani nivi buke dB hodnici 68-72 radni prostori 60-68 kuhinje.3 m³ Potrebna snaga zvučnika za ozvučenje: P = 0. 2.PRORAČUN OZVUČENJA Radi postizavanja zadovoljavajuće razumljivosti razglasnog sustava .ukupna snaga potrebna za ozvućenje prostora V. STR: 49 . praonica 72-78 strojarnice 76-82 potreban nivo razglasa dB 82 88 90 92 Proračun ozvučenja vrši se prema formuli: V²/3 P = --------32 gdje je: P.- RAZVOD INSTALACIJE Razvod instalacije ozvučenja izvodi se trasama slabe struje vodičima tipa PP 2x1.9 m V = 49.

duplekser za prilagođenje na kombiniranu ili odvojenu VHF i UHF antenu. Kartica se prinosi čitaču te se kod točne indentifikacije aktivira električna brava i vrata se mogu otvoriti. te malošumno prijemno predpojačalo koje kompenzira gubitak prijemnog signala u koaksijalnom kabelu između primopredajnika i linearnog izlaznog stupnja. Svaka aktivnost sustava automatski se ispisuje na printeru. Prema potrebi korisnika izlistavaju se memorirane akcije na sustavu. STR: 50 .nitro-oksidul . . Iz primopredajnika se signal vodi na linearni izlazni stupanj koji je smješten u neposrednoj blizini antene. Čitači kartica se montiaju pored štićenih vrata na visini 1.RADIO VEZE ( KOLA HITNE POMOĆI) Sustav radiorelejnih veza osigurava dvostranu komunikaciju.primopredajnika smještenog u kolima hitne pomoći . između službe hitne medicinske pomoći i kola hitne pomoći ili helihoptera. Signalizatori su elementi za optičku i akustičku signalizaciju i montirani su u prostoriji dežurnog tehničara. OSTALE INSTALACIJE SLABE STRUJE . u dupleks vezi.PC kompjutera sa printerom .električne brave . U operacionim salama signalizatori se montiraju na panelima u samoj sali. Instalacija se sastoji od: . Konfiguracija sustava zavisi o zahtjevima korisnika te o proizvođaču opreme. U bolnici se koriste slijedeći medicinski plinovi: .napojni moduli Na primopredajniku koji se nalazi u objektu bira se radna frekvencija za vezu sa pojedinim vozilom. U svaku od štićenih prostorija može se ući jedino pomoću kartice za indentifikaciju. Instalacija signalizacije rada medicinskih plinova izvodi se višežilnim kabelima tipa PPOO. Mobilna stanica predviđa se u objektu na mjestu administracije hitne pomoći.KONTROLA ULAZA Instalacija kontrole ulaska je instalacija kojom se kontrolira ulaz u prostor. Stanice se predviđaju u kolima hitne pomoći i helihopterima. Najčešće se koriste sustavi s magnetskim karticama.2m.čitača kartica .vakuum Zadatak ove instalacije je praćenje ispravnosti rada stanica i cijevne mreže instalacije medicinskih plinova te signalizacija neispravnog rada ili nestanak plina.SIGNALIZACIJA MEDICINSKIH PLINOVA Instalacija se predviđa u bolnicama u operacionim salama i intenzivnoj njezi. Linearni izlazni stupanj sadrži izlazne stupnjeve snage za oba frekventna područja .Osim kartica za indentifikaciju postoje riješenja sa tipkovnicama gdje se ulaz oslobađa utipkavanjem šifre ili sustav koji oslobađa ulaz pritiskom prsta na određeno mjesto na ulaznoj jedinici.razvoda Centralna jedinica se priključuje se na 220V niskonaponsku mrežu. Sve greške u instalaciji sekundarne cijevne mreže detektira se i proslijeđuje na daljinske signalizatore.centralne jedinice .konektora . dok se el brava montira u dovratniku. Kolinearna štapna antena predviđena je na krovu objekta. Sustav se sastoji od: .kisik . Centrala kontrole ulaska vezana je na PC .antene na krovu objekta .primopredajnika smještenog u objektu . . Oprema sustava radioveze napaja se iz niskonaponske mreže 220V.komprimirani zrak . Sve greške u instalaciji svake pojedine stanice medicinskih plinova detektira se i proslijeđuje na daljinski signalizator. zajedno sa elementima instalacija jake i slabe struje U intenzivnoj njezi i na odijelima signalizatori se montiraju u pultevima sestara.10. te napaje sve ostale elemente sustava.koji se polažu po kabelskim trasama slabe struje i u PVC cijevima. Svi čitači povezuju se komunikacijskom linijom na centralnu jedinicu.

informacijske svijetiljke . Sam predajnik sa napaja naponom 220V i montira u blizini antene. Stolna kombinacija sa tasterima postavlja se na stolu doktora ili osobe koja poziva pacijente. Priključuje se na 220V niskonaponsku mrežu i služi za transformaciju i razvod napajanja.stolne kombinacije sa tasterima . Prijemnici se čuvaju se u modulu za čuvanje i punjenje.antene . .centrale . "čekaj". Modul se montira u blizini same centrale i modula za punjenje te služi za napajanje ovih uređaja.POZIV PACJENATA Ova instalacija predviđa se u bolnicama u općim ordinacijama gdje je predviđeno čekanje pacijenata.glavnih i pomoćnih semafora na zidu . poslovnim objektima i sl. Instalacija se sastoji od : .konzola za upravljanje .osobni prijemnici Napojni modul je transformatorsko-ispravljački modul 220AC/12DC.napojnog modula .razvoda Semafori su digitalni displeji velikih dimenzija za ispis potrebnih informacija. Razvod ove instalacije obično se izvodi višežilnim oklopljenim kabelima.predajnika UHF .modula za punjenje . Konzole mogu biti i PC –ovi. tvornicama. STR: 51 . S tipkovnice se može uputiti selektivni ( samo jedan prijemnik ) .. slična instalacija su informacijski semafori u aerodromskim zgradama ili željezničkim i autobusnim kolodvorima. Malih su dimenzija . Instalacija zauzeća je lokalna i izvodi se za svaku ordinaciju ili dijagnostiku posebno. Signal poziva se u digitalnom obliku dovodi na predajnik UHF odnosno na antenu. Sustav tražioca osoblja ili paging sustav sastoji se od : .TRAŽIOC OSOBA Sustav tražioca osoba ili tzv "Paging" sustav koristi se u bolnicama. Postoje sustavi gdje se antena ugrađuje u betonsku konstrukciju samog objekta kao petlja. Pomoću konzola upravljamo semaforima i na njima ispisujemo potrebne informacije. lagani i otporni na udare. Antena je postavljena na krovu objekta pomoću pribora za sidrenje. Ovi moduli se postavljaju na zid na mjesta glavnih ulaza.priključne kutije sa napojnim elementima .3m. Montiraju se na zid na visini od cca 3 m.. "slobodno" i "odsutan" . Osobni prijemnici se proizvode sa zvučnim pozivom ( beeper ) i sa zvučnim pozivom i displejom. grupni ( više unaprijed programiranih prijemnika ) ili opći poziv ( svi prijemnici ). Predajnik UHF modulira digitalni signal na UHF val nositelj i s prikladnom snagom dovodi na antenu.SPORTSKI INIFORMACIJSKI SEMAFORI Instalacija sportskih semafora predviđa se u sportskim dvoranama. Centrala je potpuno digitalna i programira se po želji. Instalacija zauzeća se sastoji od: .razvoda Priključna kutija montira se u zidu na visini 0. Poviše ulaza u prostor ordinacije ili dijagnostike montira se informacijska svijetiljka sa obavijestima "zauzeto".

motori ventilatora. plamenici kotlova. Naime ona vodi potrebnu logiku rada sustava. STR: 52 . glikola. TEHNOLOŠKE SHEME U svakom objektu. diferencijalni presostat na tlačnom i odsisnom ventilatoru dojavit će alarm na regulator koji automatski isključuje sustav iz rada. Ako nema protoka zraka.. uređaje za prepumpavanje kanalizacije. Tehnološke sheme su simbolički shematski prikaz strojarske instalacije. uređaje za pročišćavanje ili neutralizaciju otpadnih voda i sl. te javlja alarm. dizalice topline. Prilikom zaustavljanja sustava ventilator stane. Strojarske instalacije grijanja i hlađenja upravljaju se i reguliraju pomoću elektro instalacija. Zaprljanost filtera U slučaju zaprljanosti filtera diferencijalni presostat dojaviti će “ servisni alarm “ na regulatoru . REGULACIJA I DDC NADZOR 1. U slučaju nestanka napajanja. Kroz tehnološku shemu očitava se postupak funkcioniranja instalacije koju tehnološka shema prikazuje. Regulacija sustava obično u sebi sadrži i automatiku sustava i služi za upravljanje sustavom. Logika rada strojarskih sustava prikazue se tehnološkim shemama. Regulacija temperature Regulator pomoću osjetnika smještenog u odsisnom kanalu održava konstantnu temperaturu prostora. Također kod instalacija vodovoda i kanalizacije nailazimo na potrebe za postavljanjem uređaja za podizanje pritiska vode. ELEKTROMOTORNI POGON. rashladni sustavi. Željena vrijednost temperature prostora postiže se upravljanjem sa ventilom grijača odnosno hladnjaka. freona . a žaluzina svježeg zraka se zatvori. vode .) KOTLOVNICA I DIZALICA TOPLINE GRIJANJE POTROŠNA TOPLA VODA KLIMATIZACIJA OPIS RADA SHEME KLIMATIZACIJE Prilikom starta sustava uključuje se tlačni ventilator pri čemu se otvara žaluzina svježeg zraka.D. Zamrzavanje U slučaju pada temperature iza grijača protusmrzavajući osjetnik daje signal regulatoru koji daje nalog da se otvara ventil grijača i uključuje pumpu. Elektromotorni pogon je elektroinstalacija koja napaja potrošače ovih instalacija kao što su motori crpki. osim elektroinstalacija jake i slabe struje. žaluzina svježeg zraka zatvorit će se povratnom oprugom. postoje i instalacije vodovoda i kanalizacije. elektrogrijači bojlera isl. Svi se ti uređaji napajaju i kontroliraju pomoću električnih instalacija. regulator zaustavlja tlačni ventilator i zatvara žaluzinu svježeg zraka. Elementi sheme su simboli povezani crtama koje označavaju puteve prolaza medija ( zraka . Ukoliko temperatura i dalje nastavlja padati. Protok zraka Za ispravan rad sustava mora postojati zadovoljavajući protok zraka. mora i sl. instalacije grijanja i hlađenja te vrlo često i plinske instalacije.

Pod pojmom regulacije podrazumjevamo npr: vođenje temperature polazne tople vode centralnog grijanja prema temperaturi vanjskog zraka . sklopke . daje izlaz na motor ventila da se ventil više otvori i propusti više tople vode te poveća temperaturu u polazu.SHEME REGULACIJE 4. kontrolu tj paralelnu signalizaciju sa protuprovalne i vatrodojavne centrale . te uključivati/isključivati sustave prema potrebi. 3 SHEME PLOČA EMP EMP je izraz koji se koristi za instalaciju elektromotornog pogona. a u zadnje vrijeme se sve više koristi digitalna regulacija . Kada se svaki sustav regulira posebnim regulacijskim pojačalom tada to nazivamo lokalna regulacije. mjerenja i sl. ograničen na prikaze STR: 53 . hoteli. U svrhu osiguranja sustava od neovlaštenog korištenja. kod niže temperature vanjskog zraka polazna voda za radijatore je toplija da bi osigurala dovoljno grijanje prostora. termostati. U takovim instalacijama obično svaki sustav ima u svojoj ploči EMP svoje regulacijsko pojačalo. na centralnom računalu dobiti prikaz željenih veličina (statusi.ZAŠTITA MOTORA . mjerenjem utroška hladne i tople vode . REGULACIJA Regulacija sustava vrši se elektroničkim sklopovima –“regulacionim pojačalima “ . te elementima u polju kao što su osjetnici temperature. aerodromi i sl. motorne zračne žaluzine i sl. Normalno da se ovako slošeni sustavi koriste samo u velikim objektima sa složenim sustavima instalacija koa što su bolnice. Operater iz centra može komunicirati sa svakom DDC podstanicom.DIGITALNA Digitalna regulacija je reguliranje sustava tako da se analogne veličine pretvaraju u digitalne te se programima definiraju izlazni rezultati zahtjevane regulacije. klimatizacijom poslovnih prostora . velike sportske dvorane. signalne sijalice isl.ANALOGNA Analogna regulacija je reguluranje preko analognih signala ( nema pretvaranja u digitalne vrijednosti ) . U ove ploče ugrađuju se svi potrebni elementi automatskog rada sustava te se često ugrađuju i regulacijska pojačala za regulaciju sustava. . kontrolu rada sustava odimljavanja i upravljanje radom ventilacije garaže preko detekcije CO . kontrola vršnih opterećenja i slične instalacije koje se mogu električki kontrolirati. . Naime.PRIMJENA Centralni nadzorni sustav je formiran tako da osigura centralni nadzor i kontrolu nad tehničkim sustavima kao što su energane s kotlovima i dizalicama topline. pripreme potrošne tople vode. bimetalni relei ) . koje očitava temperaturu osjetnika u polaznom vodu.napojne kabele i vodiče elektromotornog pogona Razvodne ploče elektromotornog pogona napajaju potrošače ( motore crpki. definiranjem lozinki formira se nekoliko razina pristupa. U slučaju da temperatura u polaznom vodu pada regulacijako pojačalo. Svaka DDC podstanica ima i mogućnost autonomnog djelovanja u slučaju prekida komunikacije sa središnjim računalom. Podstanice lokalnog nadzora i upravljanja (DDC podstanice) funkcioniraju na principu direktne digitalne kontrole (DDC) prema programima načinjenim u posebnom programskom jeziku razvijenom za potrebe automatskog upravljanja i nadzora nad navedenim instalacijama. žaluzina isl. motorni ventili . koja sadrži: . . podešavati postavne vrijednosti reguliranih veličina.) U ovim pločama ugrađena je oprema za napajanje i zaštitu motora ( sklopnici . ventilatora. upravljanje i kontrolu rasvjete prostora te rasvjete garaže. potrebni relei .2. .). regulaciju i upravljanje svim tehničkim sustavima instalacija u objektu. kazališne zgrade .razvodne ploče elektromotornog pogona .UPUTNIK “ZVJEZDA – TROKUT” . DDC CENTRALNI NADZORNI SUSTAV DDC sustav ( direct digital control ) je sustav za kontrolu. alarmi. Na najnižoj razini moguć je samo indirektan pristup. Osjetnik na polaznom vodu prati dali je ta temperatuta zadovoljena. Ovaj tip regulacije nalazimo na starijim instalacijama . velke poslovne zgrade.

DDC PODSTANICE Podstanice lokalnog nadzora i upravljanja (DDC podstanice) funkcioniraju na principu direktne digitalne kontrole prema programima načinjenim u posebnom programskom jeziku. Sadržaj memorije također je zaštićen od neovlaštenog pristupa i promjena. Na centralnom računalu su dostupna očitanja i/ili ispisi statusi svih DDC podstanica. prekoračenja graničnih vrijednosti. . 1.CENTAR Centralno računalo je PC koji se sastoji od : . ručnog uključivanja/isključivanja pojedinih elemenata u polju itd. Unos. U sustavu centralnog nadzora instaliran je printer za ispis alarma.. .tastatura . Pristup nekoj višoj razini omogućava se samo osposobljenom osoblju koje će imati mogućnost promjene postavnih vrijednosti. To se prvenstveno odnosi na uključivanja i isključivanja svakog pojedinog sistema i podsistema. pri čemu je izvršavanje svih programa simultano i sinkronizirano.glavnih veličina. Ručni režim rada Osim automatski provođenih dnevnih i tjednih programa rada. Na drugoj razini moguće je dobiti i grafičke prikaze vremenskih promjena pojedinih varijabli (npr.centra. Programski kontrolirana automatska regulacija Sustav je kreiran tako da se određene unaprijed programirane radnje odvijaju u točno određena vremena.5” floppy drive. .kolor monitor . temperatura). razvijenom za potrebe automatskog upravljanja i nadzora nad instalacijama objekta.Rarvoda . .. vrijednosti pojedinih varijabli i sl. Računalo se montira tako da omogućava jednostavan servis ili zamjenu štampanih pločica bez potrebe za promjenama u ožičenju.Opreme u polju .44MB. Za svaku kontroliranu točku definirana je tehnička adresa putem koje DDC regulator komunicira s mjernim i izvršnim elementima instalacije. primarne i sekundarne mreže . stanja otvorenosti ventila i regulacijskih žaluzina i sl. mogu se očitati na centralnom računalu te ispisivati na printer. statusi električnih motora. iz centra je moguće pojedine instalacije po potrebi pokretati odnosno zaustavljati i ručno. poput stanja instalacije. odnosno izmjena programa moguća je preko prijenosnog računala spojenog na DDC regulator. .CD ROM drive. To je osigurano pozivanjem potrebnih adresa i unošenjem naredbi putem tastature . Postoji mogućnost definiranja dnevnih i tjednih programa rada te programa rada za specijalne dane (praznike) koji se mogu automatski pokretati i provoditi.32MB memorije. mjerenja temperatura. Sve važne informacije o instalacijama.CPU matična ploča s PENTIUM procesorom i hard diskom 2GB.DDC podstanica .miš.software .3. ventilatora. relativnih vlažnosti. pumpi. postojeći alarmi. Svaka DDC podstanica ima mogućnost autonomnog upravljanja pripadajućim sustavima. . npr.printer U hardverski sustav uključena je memorijska zaštita za slučaj gubitka napajanja. Iz jedne podstanice ostvaruje se nadzor i upravljanje većeg broja instalacija. centralne jedinice . Obično se sastoji od regulatora i ulazno-izlaznih modula. STR: 54 . Veza između DDC regulatora i opreme u polju ostvarena je preko ulazno-izlaznih modula jednoznačno definiranih pomoću adresa. tako što za svaku pojedinu instalaciju postoji zaseban program .KONSTRUKCIJA SUSTAVA Sustav se sastoji od: .

DI I DO PODSTANICE Ulazno-izlazni moduli omogućavaju povezivanje DDC regulatora i opreme u polju putem sljedećih vrsta signala: 1. Analogni izlazi AO .. . pumpi. Za svaku instalaciju zadužen je poseban program (task). U to spadaju i kontakti sklopnika.PRIMARNA I SEKUNDARNA MREŽA Komunikacija između centra i pojedinih DDC podstanica ostvarena je putem ringa ( prstena ) po principu pitanje . toplinske energije sa kalorimetara I utroška hladne odnosno tople vode sa vodomjera . pohranjuju u memoriji i/ili ispisuju na printeru.mjerenja (temperature. motori žaluzina i sl.start/stop komande (npr.Modul za brojanje impumlsa CO . Za ulaz na određenu razinu djelovanja operater treba znati lozinku za tu razinu. Automatska regulacija instalacija provodi se pomoću DDC regulatora smještenih u DDC podstanicama prema algoritmima kreiranim programskim posebnom jezikom.TIPOVI TOČAKA : Oprema u polju su osjetnici . Analogni ulazi AI . Ring još nazivamo i primarnom mrežom. start/stop ventilatora. diferencijalni tlak. U slučaju nastanka kvara nekog elementa u instalaciji... elementi koji se montiraju na sustavu. Ring je organiziran tako da pri eventualnom prekidu komunikacije između centralne stanice i jednog DDC regulatora neće doći do prekida cijelog ringa već će DDC podstanice u ringu nastaviti normalno komunicirati s centrom.) 4. pri čemu se sve promjene koje registriraju DDC podstanice šalju preko ringa do centralne stanice gdje se podaci dalje obrađuju. relativne vlažnosti.SOFTWARE Sustav CN opremljena je operativnim sustavom i programskom podrškom koja omogućava jasan i jednostavan nadzor nad instalacijama. automatski je vidljiva signalizacija na grafičkom prikazu. tekstualna poruka na ekranu i ispis na printeru. brzine strujanja zraka. OPREMA U POLJU . relea. alarmi) 2.AI. AO.mjerenje utroška rashladne . bimetala koji se nalaze u razvodnim pločama EMP-a. Digitalni ulazi DI . regulacijske žaluzine.) 3..odgovor.) 5... termostati . Digitalni izlazi DO ...regulacijske komande (ventili.beznaponski kontakti (statusi. a iz jedne podstanice moguće je kontrolirati veći broj instalacija simultanim i sinkroniziranim izvođenjem svih taskova. prikazuju na ekranu. Radi onemogućavanja neovlaštenog ulaženja u sustav i obavljanja određenih akcija osigurano je nekoliko razina djelovanja različitih stupnjeva ovlaštenja. otvaranje/zatvaranje žaluzina. Ovaj ring se često zove i bus ili primarna mreža Sekundarna mreža su vodiči koji spajaju opremu u polju i module DDC podstanice.. presostati. razvijenim i prilagođenim za potrebe regulacije. ventili. STR: 55 . Centralni nadzorni sustav radi na principu multitaskinga istovremenog praćenja većeg broja procesa i automatskog ažuriranja svih promjena koje se odvijaju u instalacijama.

STAMBENI OBJEKTI instalacija jake struje instalacija gromobrana telefonska instalacija razvod TV signala instalacija kućnog govornog uređaja ( parlafon ) instalacija detekcije CO u garažama .BOLNICE instalacija jake struje instalacija gromobrana elektromotorni pogon i regulacija telefonska instalacija i razvod kompjuterske mreže instalacija razglasa instalacija vatrodojave instalacija bolničke signalizacije instalacija kontrole ulaska instalacija razvoda TV signala instalacija signalizasije medicinskih plinova instalacija pozivanja osoblja instalacija zauzeća instalacija el satova instalacija protuprovale .SPORTSKI OBJEKTI instalacija jake struje instalacija gromobrana elektromotorni pogon i regulacija telefonska instalacija i razvod kompjuterske mreže instalacija razglasa instalacija vatrodojave STR: 56 . PROJEKTIRANJE 1 PRIMJENA INSTALACIJA PO OBJEKTINA .D.POGONI ZA PROIZVODNJU instalacija jake struje instalacija gromobrana elektromotorni pogon i regulacija telefonska instalacija i razvod kompjuterske mreže instalacija razglasa instalacija vatrodojave instalacija kontrole radnog vremena instalacija el satova .POSLOVNI OBJEKTI instalacija jake struje instalacija gromobrana elektromotorni pogon i regulacija telefonska instalacija i razvod kompjuterske mreže instalacija razglasa instalacija vatrodojave instalacija protuprovale instalacija kontrole radnog vremena instalacija el satova razvod TV signala instalacija detekcije CO u garažama instalacija detekcije plina u kuhinji i pl. kotlovnici .

JAVNI OBJEKT ( POŠTE. AERODROMI.IDEJNI PROJEKT Potrebni dokumenti Tehnički opis Tlocrti s idejnim rasporedom opreme Principjelne sheme Troškovnici GLAVNI PROJEKT Potrebni dokumenti Tehnički opis Tehnički proračuni Tlocrti detaljnim rasporedom opreme i glavnim trasama Sheme Troškovnici glavnog projekta .IZRADA TEKSTOVA (MICROSOFT WORD ILI EXCEL) . satova instalacija protuprovale instalacija TV zatvorenog kruga 5 FAZE PROJEKTIRANJA .IZRADA NACRTA I SHEMA (AUTOCAD) STR: 57 . satova . KAZALIŠTA I SL) instalacija jake struje instalacija gromobrana elektromotorni pogon i regulacija telefonska instalacija i razvod kompjuterske mreže instalacija razglasa instalacija vatrodojave instalacija semafora za obavjesti instalacija el.IZVEDBENI PROJEKT Potrebni dokumenti Tehnički opis Tehnički proračuni Tlocrti s detaljnim rasporedom opreme i ožičenjima Sheme Detalji Troškovnici idejnog projekta 6 SADRŽAJ PROJEKTA 7 POTREBNI DOKUMENTI TEHNIČKI PODACI TEHNIČKI OPISI TEHNIČKI PRORAČUNI NACRTI SHEME DETALJI ISKAZ TROŠKOVA KORIŠTENJE KOMPJUTERA U PROJEKTIRANJU .instalacija sportskih semafora instalacija el.

STR: 58 .