P. 1
Elektricne_instalacije

Elektricne_instalacije

4.0

|Views: 14,734|Likes:
Published by Aleksandar Marelj

More info:

Published by: Aleksandar Marelj on Sep 01, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/17/2013

pdf

text

original

STR: 1

SVEUČILIŠNI STUDIJSKI CENTAR ZA STRUČNE STUDIJE

ELEKTRIČNE INSTALACIJE

NIKOLA BARANOVIĆ, dipl. ing
LENA GRGIĆ, dipl. ing

PROGRAM PREDAVANJA

A.

UVOD

B. INSTALACIJE JAKE STRUJE I GROMOBRANA

C.

INSTALACIJE SLABE STRUJE

D.

INSTALACIJE ELEKTROMOTORNI POGONI, REGULACIJA I
DDC NADZOR

E. PROJEKTIRANJE

SPLIT, 02.01.2008

STR: 2

A. UVOD

1.

OPĆENITO

- GRAĐENJE OBJEKATA
- INSTALACIJE U OBJEKTIMA
- IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE

2.

ZAKON O GRAĐENJU

3.

TEHNIČKI PROPISI ZA ELEKTROINSTALACIJE

4.

ZAKON ZAŠTITE OD POŽARA

5.

ZAKON ZAŠTITE NA RADU

B. INSTALACIJE JAKE STRUJE I GROMOBRANA

1. IZVORI ELEKTRIČNE ENERGIJE
- GLAVNI IZVORI NAPAJANJA
- V.N. MREŽE 10(20)Kv ;
- TRAFO STANICA 10(20)/0,4Kv
- POMOĆNI IZVORI NAPAJANJA
- ELEKTRO AGREGAT
- UPS
- AKU BATERIJE

2. KABELSKE MREŽE

- TIPOVI KABELSKIH MREŽA
- PRORAĆUNI
- IZBOR TIPOVA KABELA
- NAČINI POLAGANJA KABELA

3. RAZVODNE PLOČE

- RAZVODNE PLOČE U OBJEKTU
- OPREMA U RAZVODNIN PLOČAMA
- MJERENJE POTROŠNJE EL ENERGIJE
- IZRADA ŠHEMA RAZVODNIH PLOČA

4. ZAŠTITNE MJERE

- STUPANJ EL ZAŠTITE OPREME OSTVAREN POMOĆU
ZAŠTITNIH KUČIŠTA
- TIPOVI RAZDJELNIH SUSTAVA U POGLEDU UZEMLJENJA
TN, TT I IT
- ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA
- MALI NAPONI
- ZAŠTITA OD DIREKTNOG DODIRA
- ZAŠTITA OD INDIREKTNOG DODIRA
- PROSTORI S EKSPLOZIVNIM PLINOVIMA I SMJESAMA
“S” IZVEDBA

5 RASVJETA

- IZVORI SVJETLOSTI
- TIPOVI RASVJETE U OBJEKTU
- TIPOVI VANJSKE RASVJETE
- PRORAČUN RASVJETE
- PANIČNA RASVJETA

STR: 3

6 GROMOBRAN I UZEMLJENJA
- HVATALKE
- ODVODI
- UZEMLJIVAČI
TRAKASTI
ŠTAPNI
PLOČASTI
- ELEMENTI GROMOBRANSKE INSTALACIJE
- IZJEDNAČENJE POTENCIJALA

C. INSTALACIJE SLABE STRUJE

1. TELEFONSKA INSTALACIJA I INFORMATIČKA MREŽA

- PRIKLJUČAK NA VANJSKE INSTALACIJE
- TELEFONSKE KUČNE CENTRALE
- TELEFONSKI RAZVODNI ORMARIĆI
- RACK 19” ZA KOMPJUTERSKE MREŽE
- RAZVOD INSTALACIJE TELEFONA I KOMP. MREŽE
- TELEFONSKE UTIČNICE

2. VATRODOJAVNA INSTALACIJA

- PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I PROJEKT
- VATRODOJAVNE CENTRALE
- VRSTE VATRODOJAVNIH JAVLJAĆA
- VATRODOJAVNE FUNKCIJE

3. ZAU , CATV I SATV

- PRIKLJUČCI NA GRADSKU MREŽU
- ANTENE
- PRIJEMNICI
- RAZVOD S ODCJEPNICIMA I UTIČNICAMA

4. PARLAFONI , VIDEO PARLAFONI I EL ZVONO

- PARLAFONSKI UREĐAJI
- RAZVOD INSTALACIJE

5. PROTUPROVALNA INSTALACIJA

- PROTUPROVALNE CENTRALE
- PROTUPROVILNI SIGNALIZATORI
- CCTV INSTALACIJA
- RAZVOD INSTALACIJE

STR: 4

6. DETEKCIJA CO

- FUNKCIJA DETEKCIJE VEZANA UZ VENTILACIJU
- SONDE ZA DETEKCIJU
- CENTRALE DETEKCIJE
- RAZVOD INSTALACIJE

7. INSTALACIJA HOTELSKE I BOLNIČKE SIGNALIZACIJE
- FUNKCIE
- ELEMENTI
- CENTRALE
- RAZVOD INSTALACIJE

8. INSTALACIJA EL. SATOVA
- MATIČNI SAT
- SATOVI
- RAZVOD

9. INSTALACIJA RAZGLASA
- RAZGLASNI UREĐAJ
- ZVUČNICI
- MOKROVONI
- RAZVOD INSTALACIJE
- PRORAČUN OZVUĆENJA

10. OSTALE INSTALACIJE SLABE STRUJE
- KONTROLA ULAZA
- RADIO VEZE ( KOLA HITNE PONOĆI)
- SIGNALIZACIJA MEDICINSKIH PLINOVA
- TRAŽIOC OSOBA
- POZIV PACJENATA
- SPORTSKI I NIFORMACIJSKI SEMAFORI

STR: 5

D. ELEKTROMOTORNI POGON, REGULACIJA I DDC NADZOR

1. TEHNOLOŠKE SHEME

- KOTLOVNICA I DIZALICA TOPLINE
- GRIJANJE
- POTROŠNA TOPLA VODA
- KLIMATIZACIJA

2. REGULACIJA

- ANALOGNA
- DIGITALNA

3. SHEME PLOČA EMP

- ZAŠTITA MOTORA
- MOTROR ZVJEZDA TROKUT
- SHEME REGULACIJE

4. DDC CENTRALNI NADZORNI SUSTAV
- PRIMJENA
- KONSTRUKCIJA SUSTAVA
- TIPOVI TAČAKA AI, AO, DI I DO
PODSTANICE
CENTAR
- SOFTWARE

C. PROJEKTIRANJE

1 PRIMJENA INSTALACIJA PO OBJEKTINA
- STAMBENI OBJEKTI
- POSLOVNI OBJEKTI
- POGONI ZA PROIZVODNJU
- BOLNICE
- SPORTSKI OBJEKTI
- JAVNI OBJEKT ( POŠTE, AERODROMI, KAZALIŠTA I SL)
2 FAZE PROJEKTIRANJA
- IDEJNI PROJEKT
- GLAVNI PROJEKT
- IZVEDBENI PROJEKT
3 SADRŽAJ PROJEKTA
- POTREBNI DOKUMENTI
- OPISI
- TROŠKOVNIK MATERIJALA I RADOVA
- PRORAČUNI
- NACRTI
- SHEME
- DETALJI

4 KORIŠTENJE KOMPJUTERA U PROJEKTIRANJU
- IZRADA TEKSTOVA (MICROSOFT WORD ILI EXCEL)
- IZRADA NACRTA I SHEMA (AUTOCAD)
LITERATURA:

STR: 6

1. ELEKTRO MONTERSKI PRIRUČNIK
DRAGO KELER, MILJENKO MARIČEVIĆ I VJEKOSLAV SRB

2.

ELEKTRIČNE INSTALACIJE I NISKONAPONSKE MREŽE

VJEKOSLAV SRB

3.

ZBIRKA PROPISA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA IZ
ELEKTROTEHNIČKE STRUKE

4.

ZBIRKA PROPISA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE NISKOG
NAPONA
ZLATKO KOSEK I IVO VLAČIĆ

5.

ELEKTROTEHNIČKI PRIRUČNIK
DRAGUTIN KAISER

6.

ZAKON O GRADNJI

STR: 7

UVOD

- Tvrtke koje se bave projektiranjem , nadzorom i izvođenjem instalacija u
objektima .
- Vrste objekata : stambeni objekti ; stambeno-poslovni objekti ;
poslovni objekti ; hoteli , ugostiteljski objekti , kafići , restorani , marine i
sl. ; bolnice , prostorije korištene u medicinske svrhe ; industrijski objekti
; sportski objekti ; trafostanice ; vanjski razvodi ( n.n. kabelski razvod ,
vanjska rasvjeta isl. )

Instalacije u objektima

STROJARSKE INSTALACIJE
- instalacija vodovoda i kanalizacije ; kotlovnice ; instalacija centralnog
grijanja ; instalacija razvoda tehnološke pare ; instalacija potrošne
tople vode ; mehanička ventilacija ; zračno grijanje i klimatizacija ;
instalacija razvoda plinova ; rashladni sustavi
ELEKTROINSTALACIJE
- Instalacija jake struje ; instalacija gromobrana ; instalacija slabe struje
- Instalacija DDC regulacije i centralnog nadzora

ZAKON O GRADNJI
( N. N. 175/03 i 100/04 )

Uređuje obavljanje poslova projektiranja , gradnje , nadzora i inspekcija .

Sudionici u gradnji

- Investitor ; projektant ; revident ; izvođač ; nadzorni inženjer

Idejni projekt

Skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata , kojima se daju osnovna
oblikovno funkcionalna i tehnička riješenja

Glavni projekt

Skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje
građevine i to : arhitektonski projekt ; građevni projekt ; projekt instalacija ;
projekt ugradnje opreme ; ostali projekti ( tehnološki projekt , projekt uređenja
okoliša i sl. )

Izvedbeni projekt

Razrađeno tehničko rješenje građevine , koje mora biti u skladu sa glavnim

projektom

Kontrola projekata

Kontrola projekata mora se obaviti za: mehanička otpornost i stabilnost ;
zaštita od buke ; ušteda energije i toplinska zaštita

Građevna dozvola

Građevnu dozvolu izdaje županijski ured nadležan za poslove graditeljstva ili
Ministarstvo graditeljstva za objekte šireg značaja predviđene ovim zakonom.
Za manje objekte nije potrebna građevna dozvola.
Zahtjevu za izdavanje građevne dozvole Investitor prilaže : dokaz da ima pravo
graditi na određenoj nekretnini ( vlasnički list , lokacijsku dozvolu ili izvod iz
detaljnog plana uređenja ) ; četiri primjerka glavnog projekta ; izvješće o kontroli
glavnog projekta
Načelna dozvola
Građevna dozvola za pripremne radove i privremene građevine

STR: 8

Gradilište

Uređenje gradilišta ; dokumentacija na gradilištu

Uporabna dozvola

Zahtijev za izdavanje uporabne dozvole Investitor podnosi nadležnom državnom
tijelu koje je izdalo dozvolu
Tehnički pregled obavlja povjerenstvo koje osniva tijelo koje je izdalo dozvolu

Dozvola za uklanjanje
Inspecijski nadzor

ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA

( N. N. 58/93 )

ZAKON O ZAŠTITI NA RADU

( N. N. 59/96 )

TEHNIČKI PROPISI ZA ELEKTROINSTALACIJE

Najvažniji za ovo područje :
1. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona
( Sl. list 53/88 )
2. Pravilnik o standardima za električne instalacije u zgradama
( Sl. list 68/88 )
3. Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima
( Sl. list 13/68 )
4. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i
pripadajućih transformatorskih stanica
( Sl. list 13/78 )
5. Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog
napona iznad 1 kV
( Sl. list 4/74 i 13/78 )

STR: 9

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ELEKTRIČNE
INSTALACIJE NISKOG NAPONA

I . OSNOVNE ODREDBE
II.

UREĐAJI I OPREMA ZA IZVEDBU ELEKTRIČNIH INSTALACIJA
1. Opći uvjeti ( vanjski utjecaji )

2. Električna razdioba

- presjeci neutralnog vodiča mora biti jednak presjeku faznog vodiča
- presjeci zaštitnog vodiča može biti manji presjeku faznog vodiča
- min. presjek bakrenog vodiča 1,5 mm ²
- min. presjek aluminijskog vodiča 2,5 mm ²
- dozvoljeni padovi napona

- el. instalacija napajanja iz n.n. mreže
3% za strujni krug rasvjete
5% za strujni krug ostalih trošila
- el. instalacija napajanja iz trafostanice
5% za strujni krug rasvjete
8% za strujni krug ostalih trošila
- zahtijevima za postavlajnje el. instalacija
3. Sklopni uređaji
4. Uređaji za isključenje električne instalacije
5. Transformatori
6. Rotacijski strojevi
7. Pretvarači
8. Akumulatori
9. Sklopni blokovi
10. El. oprema i uređaji koji troše el. energiju
11. Sigurnosni sistemi
III. TEHNIČKE ZAŠTITNE MJERE

1. Tehničke zaštitne mjere od električnog udara

- zaštita od direktnog dodira ( ugradnja u kučišta , pregrađivanje i sl. )
- zaštita od indirektnog dodira ( automatsko isključenje napajanja , ostale

mjere )
2. Tehničke zaštitne mjere od požara
3. Tehničke zaštitne mjere od nadstruje ( zaštita od struja preopterećenja )
4. Tehničke zaštitne mjere od prenapona ( odvodnici prenapona , otpor
uzemljivača otpornika prenapona max. 5 Ohma )
5. Tehničke zaštitne mjere od pada i nestanka napona
6. Tehničke zaštitne mjere razdvajanjem i isključenjem
7. Razdvajanje strujnog kruga
8. Isključivanje strujnih krugova radi mehaničkog održavanja
9. Isključenje u slučaju hitnosti
10. Funkcionalno uključenje i isključenje
IV. POSTUPAK I NAČIN KONTROLIRANJA I VERIFIKACIJE EL.
INSTALACIJA
1. Provjera pregledom
2. Ispitivanja

STR: 10

PRAVILNIK O STANDARDIMA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE
NISKOG NAPONA U ZGRADAMA

Stupnjevi zaštite el opreme ostvarene pomoću kučišta ( stupnjevi zaštite IP XX)
Opće karakteristike i klasifikacije ( tipovi razdjelnih sistema u pogledu uzemljenja )
Zaštita od el. udara
Nadstrujna zaštita
Trajno dopuštene struje
Uzemljenje i zaštitni vodiči

PRAVILNIK O TEHNIČKIM PROPISIMA O GROMOBRANIMA

OPĆE ODREDBE O GROMOBRANIMA
Materijali za vodove : pocinčane čelične trake ili žice FeZn ; bakrene žice ili
trake ; aluminijske trake
Hvataljke - metalni vodljivi dijelovi na krovu , koji prihvataju grom
Odvodi - spaja hvataljke sa zemljovodom i dalje sa uzemljivačem
Uzemljivači - ukopani metalni dijelovi
Uzemljenje - skup uzemljivača spojenih međusobno
Udarni otpor rasprostiranja smije iznositi najviše 20 Ohma za specifični

otpor zemlje 250 Ohmm .
POSEBNE ODREDBE O GROMOBRANIMA NA SPECIFIČNIM OBJEKTIMA
Silosi , nemetalni tornjevi , tvornički dimnjaci
Crkve , zvonici , metalni tornjevi i dimnjaci
Žičare
Pogonske prostroije i skladišta ugrožena eksplozijom
Pogonske prostroije i skladišta eksploziva
TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA IZRADU GROMOBRANSKE
INSTALACIJE
PREGLED I ISPITIVANJE GROMOBRANSKE INSTALACIJE

PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU
NISKONAPONSKIH MREŽA I PRIPADAJU
ĆIH
TRANSFORMATORSKIH STANICA

I.

OPĆE ODREDBE

II.

ZAŠTITNE MJERE U N. N. MREŽI I PRIPADAJUĆIM T S
1. Zaštita od previsokog napona dodira ( 125 V u TS i 65V izvan TS )
Izjednačenje potencijala
Zaštitne mjere od previsokog napona dodira u n. n. mreži primjenjuje se :
izjednačenje potencijala ; nulovanje ; zaštitno uzemljenje ; zaštitno
izoliranje ; zaštitna strujna sklopka ; zaštitna naponska sklopka

2. Opći uvjet za nulovanje u n. n. mreži

Osnovni uvjet : Ik > Ii

.

Uf Uf
Zk < ------ = --------
Ii kx In

STR: 11

Gdje je :

- Zk impendancija petlje kvara
- Uf fazni napon
- Ii = kxIn struja isključenja
- In nominalna struja osigurača ili okidača
- k= 1,25 za elektromagnetske okidače 2,5 za osigurače
Granična dužina n. n. voda do koje je zaštita nulovanjem efikasna .

Uf
L < ------------------------------ 10³
KxIn A/Sf+A/So+B

Gdje je

- Sf i So presjeci faznog i nul vodiča
- A i B parametri
za kabelske vodove sa Cu vodičima A= 19
za kabelske vodove sa Al vodičima A= 32
za kabelske vodove B=0,01
3. Posebni uvjeti za nulovanje u kabelskoj n. n. mreži
4. Posebni uvjeti za nulovanje u nadzemnoj n. n. mreži
5. Primjena zaštitnog uzemljenja u n. n. mreži
6. Primjena ostalih zaštitnih mjera
7. Uvjeti primjene nulovanja i zaštitnog uzemljenja u istoj n. n. mreži
8. Primjena zaštitnih mjera u TS
- u pravilu se izvodi združeno uzemljenje
- zaštitno uzemljenje , radno uzemljenje
9. Dimenzioniranje uzemljenja TS ako je neutralna točka v. n. mreže
uzemljena preko malog otpora
Ud Ud
Rezdr = ----------- = ----------
Iz rxIk

Gdje je
Ud – dozvoljeni napon dodira
Iz - dio struje dozemnog kratkog spoja
R - redukcioni faktor
Ik - ukupna struja dozemnog kratkog spoja
10. Dimenzioniranje uzemljenja TS ako je v. n. mreže sa izoliranom
neutralnom točkom ili sa kompenziranom strujom zemljospoja
11. Zaštita od dodira dijelova uređaja i vodova pod naponom u TS
12. Zaštita od strujnog preopterećenja
13. Zaštita transformatora snage od strujnog preopterećenja
14. Zaštita niskonaponskih vodova od strujnog preopterećenja
15. Zaštita od požara
16. Zaštita od mehaničkih i dinamičkih naprezanja

STR: 12

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->