SVEUČILIŠNI STUDIJSKI CENTAR ZA STRUČNE STUDIJE

ELEKTRIČNE INSTALACIJE
NIKOLA BARANOVIĆ, dipl. ing LENA GRGIĆ, dipl. ing

PROGRAM PREDAVANJA

A. B. C. D. E.

UVOD INSTALACIJE JAKE STRUJE I GROMOBRANA INSTALACIJE SLABE STRUJE INSTALACIJE ELEKTROMOTORNI POGONI, REGULACIJA I DDC NADZOR PROJEKTIRANJE

SPLIT, 02.01.2008

STR: 1

A. 1.

UVOD OPĆENITO - GRAĐENJE OBJEKATA - INSTALACIJE U OBJEKTIMA - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZAKON O GRAĐENJU TEHNIČKI PROPISI ZA ELEKTROINSTALACIJE ZAKON ZAŠTITE OD POŽARA ZAKON ZAŠTITE NA RADU

2. 3. 4. 5. B. 1.

2.

3.

4.

5

INSTALACIJE JAKE STRUJE I GROMOBRANA IZVORI ELEKTRIČNE ENERGIJE - GLAVNI IZVORI NAPAJANJA - V.N. MREŽE 10(20)Kv ; - TRAFO STANICA 10(20)/0,4Kv - POMOĆNI IZVORI NAPAJANJA - ELEKTRO AGREGAT - UPS - AKU BATERIJE KABELSKE MREŽE - TIPOVI KABELSKIH MREŽA - PRORAĆUNI - IZBOR TIPOVA KABELA - NAČINI POLAGANJA KABELA RAZVODNE PLOČE - RAZVODNE PLOČE U OBJEKTU - OPREMA U RAZVODNIN PLOČAMA - MJERENJE POTROŠNJE EL ENERGIJE - IZRADA ŠHEMA RAZVODNIH PLOČA ZAŠTITNE MJERE - STUPANJ EL ZAŠTITE OPREME OSTVAREN POMOĆU ZAŠTITNIH KUČIŠTA - TIPOVI RAZDJELNIH SUSTAVA U POGLEDU UZEMLJENJA TN, TT I IT - ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA - MALI NAPONI - ZAŠTITA OD DIREKTNOG DODIRA - ZAŠTITA OD INDIREKTNOG DODIRA - PROSTORI S EKSPLOZIVNIM PLINOVIMA I SMJESAMA “S” IZVEDBA RASVJETA IZVORI SVJETLOSTI - TIPOVI RASVJETE U OBJEKTU - TIPOVI VANJSKE RASVJETE - PRORAČUN RASVJETE - PANIČNA RASVJETA

STR: 2

6

GROMOBRAN I UZEMLJENJA - HVATALKE - ODVODI - UZEMLJIVAČI TRAKASTI ŠTAPNI PLOČASTI - ELEMENTI GROMOBRANSKE INSTALACIJE - IZJEDNAČENJE POTENCIJALA

C. 1.

INSTALACIJE SLABE STRUJE TELEFONSKA INSTALACIJA I INFORMATIČKA MREŽA PRIKLJUČAK NA VANJSKE INSTALACIJE TELEFONSKE KUČNE CENTRALE TELEFONSKI RAZVODNI ORMARIĆI RACK 19” ZA KOMPJUTERSKE MREŽE RAZVOD INSTALACIJE TELEFONA I KOMP. MREŽE TELEFONSKE UTIČNICE

2.

VATRODOJAVNA INSTALACIJA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I PROJEKT VATRODOJAVNE CENTRALE VRSTE VATRODOJAVNIH JAVLJAĆA VATRODOJAVNE FUNKCIJE

3.

ZAU , CATV I SATV PRIKLJUČCI NA GRADSKU MREŽU ANTENE PRIJEMNICI RAZVOD S ODCJEPNICIMA I UTIČNICAMA

4.

PARLAFONI , VIDEO PARLAFONI I EL ZVONO PARLAFONSKI UREĐAJI RAZVOD INSTALACIJE

5.

PROTUPROVALNA INSTALACIJA PROTUPROVALNE CENTRALE PROTUPROVILNI SIGNALIZATORI CCTV INSTALACIJA RAZVOD INSTALACIJE

STR: 3

6.

DETEKCIJA CO FUNKCIJA DETEKCIJE VEZANA UZ VENTILACIJU SONDE ZA DETEKCIJU CENTRALE DETEKCIJE RAZVOD INSTALACIJE

7. INSTALACIJA HOTELSKE I BOLNIČKE SIGNALIZACIJE - FUNKCIE - ELEMENTI - CENTRALE - RAZVOD INSTALACIJE 8. INSTALACIJA EL. SATOVA - MATIČNI SAT - SATOVI - RAZVOD

9. INSTALACIJA RAZGLASA - RAZGLASNI UREĐAJ - ZVUČNICI - MOKROVONI - RAZVOD INSTALACIJE - PRORAČUN OZVUĆENJA 10. OSTALE INSTALACIJE SLABE STRUJE - KONTROLA ULAZA - RADIO VEZE ( KOLA HITNE PONOĆI) - SIGNALIZACIJA MEDICINSKIH PLINOVA - TRAŽIOC OSOBA - POZIV PACJENATA - SPORTSKI I NIFORMACIJSKI SEMAFORI

STR: 4

D.

ELEKTROMOTORNI POGON, REGULACIJA I DDC NADZOR 1. TEHNOLOŠKE SHEME - KOTLOVNICA I DIZALICA TOPLINE - GRIJANJE - POTROŠNA TOPLA VODA - KLIMATIZACIJA 2. REGULACIJA - ANALOGNA - DIGITALNA 3. SHEME PLOČA EMP - ZAŠTITA MOTORA - MOTROR ZVJEZDA TROKUT - SHEME REGULACIJE 4. DDC CENTRALNI NADZORNI SUSTAV - PRIMJENA - KONSTRUKCIJA SUSTAVA - TIPOVI TAČAKA AI, AO, DI I DO PODSTANICE CENTAR - SOFTWARE

C. PROJEKTIRANJE 1 PRIMJENA INSTALACIJA PO OBJEKTINA - STAMBENI OBJEKTI - POSLOVNI OBJEKTI - POGONI ZA PROIZVODNJU - BOLNICE - SPORTSKI OBJEKTI - JAVNI OBJEKT ( POŠTE, AERODROMI, KAZALIŠTA I SL) 2 FAZE PROJEKTIRANJA - IDEJNI PROJEKT - GLAVNI PROJEKT - IZVEDBENI PROJEKT 3 SADRŽAJ PROJEKTA - POTREBNI DOKUMENTI - OPISI - TROŠKOVNIK MATERIJALA I RADOVA - PRORAČUNI - NACRTI - SHEME - DETALJI 4 KORIŠTENJE KOMPJUTERA U PROJEKTIRANJU - IZRADA TEKSTOVA (MICROSOFT WORD ILI EXCEL) - IZRADA NACRTA I SHEMA (AUTOCAD) LITERATURA:

STR: 5

ZBIRKA PROPISA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA IZ ELEKTROTEHNIČKE STRUKE ZBIRKA PROPISA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE NISKOG NAPONA ZLATKO KOSEK I IVO VLAČIĆ 5. ELEKTRIČNE INSTALACIJE I NISKONAPONSKE MREŽE VJEKOSLAV SRB 3. ELEKTRO MONTERSKI PRIRUČNIK DRAGO KELER. ZAKON O GRADNJI STR: 6 . ELEKTROTEHNIČKI PRIRUČNIK DRAGUTIN KAISER 6. MILJENKO MARIČEVIĆ I VJEKOSLAV SRB 2.1. 4.

marine i sl. prostorije korištene u medicinske svrhe . projekt ugradnje opreme . kafići . stambeno-poslovni objekti . kabelski razvod . nadzorni inženjer Idejni projekt Skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata .Vrste objekata : stambeni objekti . . instalacija razvoda plinova . vanjska rasvjeta isl.instalacija vodovoda i kanalizacije . zaštita od buke . trafostanice . građevni projekt . izvođač . instalacija slabe struje . hoteli . gradnje . sportski objekti . nadzora i inspekcija . nadzorom i izvođenjem instalacija u objektima . četiri primjerka glavnog projekta . N. kojima se daju osnovna oblikovno funkcionalna i tehnička riješenja Glavni projekt Skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i to : arhitektonski projekt . instalacija potrošne tople vode . Za manje objekte nije potrebna građevna dozvola. Sudionici u gradnji . izvješće o kontroli glavnog projekta Načelna dozvola Građevna dozvola za pripremne radove i privremene građevine STR: 7 . ušteda energije i toplinska zaštita Građevna dozvola Građevnu dozvolu izdaje županijski ured nadležan za poslove graditeljstva ili Ministarstvo graditeljstva za objekte šireg značaja predviđene ovim zakonom. projekt uređenja okoliša i sl. instalacija razvoda tehnološke pare .Instalacija DDC regulacije i centralnog nadzora ZAKON O GRADNJI ( N. zračno grijanje i klimatizacija . lokacijsku dozvolu ili izvod iz detaljnog plana uređenja ) .Tvrtke koje se bave projektiranjem . projektant . mehanička ventilacija . koje mora biti u skladu sa glavnim projektom Kontrola projekata Kontrola projekata mora se obaviti za: mehanička otpornost i stabilnost . poslovni objekti . 175/03 i 100/04 ) Uređuje obavljanje poslova projektiranja . ) Instalacije u objektima STROJARSKE INSTALACIJE . projekt instalacija . Zahtjevu za izdavanje građevne dozvole Investitor prilaže : dokaz da ima pravo graditi na određenoj nekretnini ( vlasnički list . . ) Izvedbeni projekt Razrađeno tehničko rješenje građevine . bolnice .UVOD . instalacija centralnog grijanja . instalacija gromobrana .n.Instalacija jake struje .Investitor . restorani . revident . vanjski razvodi ( n. ostali projekti ( tehnološki projekt . rashladni sustavi ELEKTROINSTALACIJE . ugostiteljski objekti . industrijski objekti . kotlovnice .

list 13/68 ) 4.Gradilište Uređenje gradilišta . Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima ( Sl. list 4/74 i 13/78 ) STR: 8 . list 13/78 ) 5. dokumentacija na gradilištu Uporabna dozvola Zahtijev za izdavanje uporabne dozvole Investitor podnosi nadležnom državnom tijelu koje je izdalo dozvolu Tehnički pregled obavlja povjerenstvo koje osniva tijelo koje je izdalo dozvolu Dozvola za uklanjanje Inspecijski nadzor ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA ( N. Pravilnik o standardima za električne instalacije u zgradama ( Sl. 59/96 ) TEHNIČKI PROPISI ZA ELEKTROINSTALACIJE Najvažniji za ovo područje : 1. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica ( Sl. N. N. list 53/88 ) 2. list 68/88 ) 3. 58/93 ) ZAKON O ZAŠTITI NA RADU ( N. Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1 kV ( Sl. Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ( Sl.

) . Akumulatori 9. ostale mjere ) 2. presjek bakrenog vodiča 1.el. Razdvajanje strujnog kruga 8.PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE NISKOG NAPONA I . Tehničke zaštitne mjere razdvajanjem i isključenjem 7.presjeci neutralnog vodiča mora biti jednak presjeku faznog vodiča . Sigurnosni sistemi III.zahtijevima za postavlajnje el.n. Tehničke zaštitne mjere od nadstruje ( zaštita od struja preopterećenja ) 4. Pretvarači 8.presjeci zaštitnog vodiča može biti manji presjeku faznog vodiča . energiju 11.dozvoljeni padovi napona .min. Uređaji za isključenje električne instalacije 5. Tehničke zaštitne mjere od električnog udara . pregrađivanje i sl. Sklopni uređaji 4. 5 Ohma ) 5. mreže 3% za strujni krug rasvjete 5% za strujni krug ostalih trošila . INSTALACIJA 1. Isključivanje strujnih krugova radi mehaničkog održavanja 9. TEHNIČKE ZAŠTITNE MJERE 1. oprema i uređaji koji troše el. instalacija napajanja iz trafostanice 5% za strujni krug rasvjete 8% za strujni krug ostalih trošila . UREĐAJI I OPREMA ZA IZVEDBU ELEKTRIČNIH INSTALACIJA 1. Tehničke zaštitne mjere od prenapona ( odvodnici prenapona . El. Rotacijski strojevi 7.min. Sklopni blokovi 10. Opći uvjeti ( vanjski utjecaji ) 2. Električna razdioba .el. Funkcionalno uključenje i isključenje IV.zaštita od indirektnog dodira ( automatsko isključenje napajanja .5 mm ² . Tehničke zaštitne mjere od pada i nestanka napona 6. Tehničke zaštitne mjere od požara 3. instalacija napajanja iz n.zaštita od direktnog dodira ( ugradnja u kučišta . Transformatori 6. Provjera pregledom 2. Ispitivanja STR: 9 .5 mm ² . otpor uzemljivača otpornika prenapona max. POSTUPAK I NAČIN KONTROLIRANJA I VERIFIKACIJE EL. Isključenje u slučaju hitnosti 10. instalacija 3. presjek aluminijskog vodiča 2. OSNOVNE ODREDBE II.

skup uzemljivača spojenih međusobno Udarni otpor rasprostiranja smije iznositi najviše 20 Ohma za specifični otpor zemlje 250 Ohmm . zaštitna strujna sklopka . nulovanje . tvornički dimnjaci Crkve . zaštitno izoliranje . zvonici . Uf Uf Zk < -----. koji prihvataju grom Odvodi . metalni tornjevi i dimnjaci Žičare Pogonske prostroije i skladišta ugrožena eksplozijom Pogonske prostroije i skladišta eksploziva TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA IZRADU GROMOBRANSKE INSTALACIJE PREGLED I ISPITIVANJE GROMOBRANSKE INSTALACIJE PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU NISKONAPONSKIH MREŽA I PRIPADAJUĆIH TRANSFORMATORSKIH STANICA I. zaštitno uzemljenje .= -------Ii kx In STR: 10 . POSEBNE ODREDBE O GROMOBRANIMA NA SPECIFIČNIM OBJEKTIMA Silosi .PRAVILNIK O STANDARDIMA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE NISKOG NAPONA U ZGRADAMA Stupnjevi zaštite el opreme ostvarene pomoću kučišta ( stupnjevi zaštite IP XX) Opće karakteristike i klasifikacije ( tipovi razdjelnih sistema u pogledu uzemljenja ) Zaštita od el. N. Zaštita od previsokog napona dodira ( 125 V u TS i 65V izvan TS ) Izjednačenje potencijala Zaštitne mjere od previsokog napona dodira u n. aluminijske trake Hvataljke .ukopani metalni dijelovi Uzemljenje .metalni vodljivi dijelovi na krovu . n. mreži primjenjuje se : izjednačenje potencijala . mreži Osnovni uvjet : Ik > Ii . ZAŠTITNE MJERE U N. Opći uvjet za nulovanje u n. nemetalni tornjevi .spaja hvataljke sa zemljovodom i dalje sa uzemljivačem Uzemljivači . OPĆE ODREDBE II. MREŽI I PRIPADAJUĆIM T S 1. bakrene žice ili trake . zaštitna naponska sklopka 2. udara Nadstrujna zaštita Trajno dopuštene struje Uzemljenje i zaštitni vodiči PRAVILNIK O TEHNIČKIM PROPISIMA O GROMOBRANIMA OPĆE ODREDBE O GROMOBRANIMA Materijali za vodove : pocinčane čelične trake ili žice FeZn . n.

Dimenzioniranje uzemljenja TS ako je neutralna točka v.= ---------Iz rxIk Gdje je Ud – dozvoljeni napon dodira Iz .zaštitno uzemljenje .5 za osigurače Granična dužina n. Zaštita od požara 16. Zaštita niskonaponskih vodova od strujnog preopterećenja 15. n. Dimenzioniranje uzemljenja TS ako je v. Primjena ostalih zaštitnih mjera 7. Zaštita od dodira dijelova uređaja i vodova pod naponom u TS 12. mreže uzemljena preko malog otpora Ud Ud Rezdr = ----------.dio struje dozemnog kratkog spoja R .redukcioni faktor Ik .k= 1.Sf i So presjeci faznog i nul vodiča . Zaštita od mehaničkih i dinamičkih naprezanja STR: 11 . Uvjeti primjene nulovanja i zaštitnog uzemljenja u istoj n. Zaštita transformatora snage od strujnog preopterećenja 14. mreži 5. n.Uf fazni napon . mreži 8. mreži 4. Zaštita od strujnog preopterećenja 13. n. Uf L < -----------------------------.Ii = kxIn struja isključenja .A i B parametri za kabelske vodove sa Cu vodičima A= 19 za kabelske vodove sa Al vodičima A= 32 za kabelske vodove B=0.In nominalna struja osigurača ili okidača . Primjena zaštitnih mjera u TS . Posebni uvjeti za nulovanje u nadzemnoj n.Gdje je : . mreži 6. n. voda do koje je zaštita nulovanjem efikasna . n.10³ KxIn A/Sf+A/So+B Gdje je . Posebni uvjeti za nulovanje u kabelskoj n. radno uzemljenje 9. n.ukupna struja dozemnog kratkog spoja 10. mreže sa izoliranom neutralnom točkom ili sa kompenziranom strujom zemljospoja 11.25 za elektromagnetske okidače 2. Primjena zaštitnog uzemljenja u n.Zk impendancija petlje kvara .01 3. n.u pravilu se izvodi združeno uzemljenje .

1. 1000 mm ( širina ) i 700 mm ( dubina ) .4 kV . Postrojenje NN smješteno je uvijek do trafo komore . koje je odijeljeno NN blokom od ostalog dijela TS . Investitor je dužan ishoditi prethodnu e. 2. Za korišteni kabel koriste se toploskupljajuće KB spojnice. STR: 12 . 1x1000 kVA) . Plin služi za izolaciju i medij za gašenje luka . Polaganje kabela u rov vrši se ručno ili strojno.srednjenaponska ( visokonaponska ) mreža 20(10) kV 2. U energetskom smislu TS čine energetski transformator snage .interpolacija nove TS u postojeću srednjenaponsku mrežu izvodi se prema prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti koju izdaje HEP . Trasa kabela mora biti najekonomičnijeg i najsvrsihodnijeg pravca . HPT . sa sklopnim blokovima punjenim plinom.4 kV . 1x 630 ( 400 ili 1000 kVA ) Projektiraju se i izvode u skladu s tipizacijom HEP-a i prema prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti koju izdaje HEP . U građevinskom smislu TS je armiranobetonska građevina dimenzije cca.elektroagragatska postrojenja . 220x450 cm izvedena kao samostalni objekt ili u sklopu većeg objekta . Sigurnosni ( pomoćni ) izvori napajanja . Kabelske veze ostvaruju se prema standardima HEP-a jednožilnim kabelom 20 kV sa aluminijskim vodičem tipa XHE 49 A ( 1x150 mm²) .distributivna elektroenergetska mreža . te SN i NN postrojenje . ) Kompletan visokonaponski kabelski razvod izvodi se kabelima položenim dijelom u zemljani rov i dijelom u krute PVC cijevi . 1800 mm ( visina ) . TRANSFORMATORSKE STANICE ( POSTAJE ) 20(10) / 0. Trafostanica mora biti tako smještena da je moguć kamionski pristup. Ima dvoja metalna vrata i to jedna dvokrilna i jedna jednokrilna . Spajanje kabela izvodi se odgovarajućim kabelskim spojnicama . HRVATSKE CESTE i sl.uređaji sa akumulatorskim baterijama GLAVNI IZVORI NAPAJANJA 1. suglasnost pri ishođenju lokacijske dozvole ili izvoditi prema detaljnom planu uređenja prostora.transformatorska stanica 20(10)/0. cca .4 kV .Energetski transformator snage smješten je u jednoj strani objekta TS ( trafo komora ). Kroz jednokrilna vrata moguć jr pristup SN i NN postrojenju . i u prostor trafo komore moguć je pristup kroz dvokrilna vrata . IZVORI ELEKTRIČNE ENERGIJE 1. SREDNJENAPONSKA ( VISOKONAPONSKA ) MREŽA 20(10) kV Spajanje nove TS na postojeću 20(10)kV mrežu . VODOVOD I KANALIZACIJE .niskonaponska mreža 0. SN postrojenje sastoji se od metalnog slobodnostojećeg ormara dim. Koristi se prema standardu HEP-a bakreno uže Cu 50 mm².Vrata su opremljena žaluzinama za ventilaciju .e. Uže za uzemljenje polaže se duž cijele KB trase i spaja se sa ostalim uzemljivačkim sustavima . Najčešće su sa transformatorom snage 1x630 kVA ( 1x400 kVA .4 kV Tipske gradske distributivne TS 20(10 ) / 0. Glavni izvori napajanja . i mora biti usklađena s postojećim i planiranim stanjem infrastrukturnih postrojenja ( suglasnosti HEP .

kojim je omogućen popravak faktora snage 0. Sabirnice su vertikalnog rasporeda izrađene od plosnatog bakra dim. mjernog polja i dva trafo polja. Transformacija napona izvodi se uljnim transformatorom snage 630 kVA . asinhroni motori. napon kratkog spoja 4% . Mjerenje potrošnje električne energije vrši se na visokonaponskoj strani. napon primara 10 (20) kV .Reaktivna energija ostalih potrošaća kompenzira se uređajima namijenjenim za grupnu kompenzaciju sa automatskim uređajem za regulaciju jalove energije snage 105 kVAr . koji prilikom pregaranja pokreću mehanizam za tropolno isklapanje. Niskonaponska ploča sastoji se od slijedećih polja: 2 kom trafo polje . 2000x620x450 mm i 2000x550x450 mm. Niskonaponska strana transformatora spojena je na NN postrojenje bakrenim sabirnicama 3x(50x10 mm) + (50x5 mm). Mjerni strujni i naponski transformatori smješteni su u mjernom polju 10 (20) kV. 2x(40x10 mm). 1 kom spojno polje . Visokonaponsko postrojenje 10(20) kV sastoji se od tri vodna polja . Ispod transformatora nalazi se uljna jama pokrivena reštkom. 4 kom razvodna polja Kompenzacija jalove energije Većina električnih uređaja kao što su transformatori. potpuno je blindirano.Stanje poboljšavamo kompenzacijom reaktivne energije tako da potrošačima paralelno priključimo kondenzatore. stezaljki transformatora sa VN postrojenjem 10(20) kV izvedeno je 20 kV jednožilnim energetskim kabelom XHP 48 presjeka 3x(1x50mm²). U transformatorskom polju ugrađen je rastavljač snage sa prigrađenim v.NN postrojenje sastoji se od metalnog slobodnostojećeg ormara dim.Transformator se nalazi u istoj ravnini sa rasklopnim postrojenjem na posebnim nosačima od čeličnih profila . U vodnom polju ugrađen je rastavljač snage sa noževima za uzemljenje. n. Zaštita transformatora STR: 13 . ručna regulacija napona 2. spoj Dyn 5 . N. 2000x 1200x400 mm sastavljen od transformatorskog dovodnog polja i odvodnih polja . obojene bojama koje odgovaraju bojama trofaznih vodiča. cca. položenih preko otvora u podu koji služi za hlađenje transformatora. Transformatoru je osigurana prirodna cirkulacija zraka u svrhu hlađenja istog. smještenim u trafokomori. a mjerna garnitura za trosistemsko indirektno mjerenje smještena je u mjernom ormariću. n. S prednje strane zatvoreno je vratima. Tlocrtno rješenje ( prilog ) Jednopolna shema ( prilog ) SN blok – izgled ( prilog ) NN blok – izgled ( prilog ) TS ostale namjene ( TS bolnica Nova Bila 20(10) / 0.5% i 5% Spoj V. Mehanizam za ručno upravljanje nalazi se s prednje strane. 2x630 kVA ) Transformatorska postaja smještena je u sklopu tehničkog bloka bolnice zajedno sa elektroagregatskim postrojenjem. strani.4 kV . 1 kom polje vanjske rasvjete . Reaktivna energija energetskih transformatora kompenzira se stalno priključenim kondenzatorima snage 50 kVAr . što za posljedicu ima dodatni trošak za isporuku energije. napon sekundara 400/231 V . Niskonaponsko razvodno postrojenje sastavljeno je iz niza tipskih polja dim. priključenih na n.Izrađeno je od limenih "U" profila i dekapiranog lima . kako je prikazano u jednopolnoj shemi trafopostaje .85 na željeni faktor 0. fluorescentne svjetiljke i mnogi drugi trebaju za rad i reaktivnu energiju. osiguračima s udarnom iglom .95 . Osnovni podaci transformatora: nazivna snaga 630 kVA .

Na ovu sabirnicu spajaju se : “nul” točka transformatora preko sabirnice . metalni plaštevi i ekrani energetskih kablova . nul” točka dizel električnog agregata .81 A.Kao sabirni vodič koristi se željezno-pocinčana traka FeZn 25x4 mm Praktički se izvodi na slijedeći naćin: Sabirni zemljovod ili sabirnica za izjednačenje potencijala “IP” izvedena je u vidu bakrene šine dimenzija kao nulta sabirnica i montirana na izolator pri dnu NN čelija u cijeloj dužini. osigurači u bilo kom NN izvodu moraju pregoriti prije prorade bimetalnog releja i prije VV osigurača. iste je potrebno međusobno povezati sa sabirnim vodičem za izjednačenje potencijala. metalna konstrukcija transformatora . uzemljivač za oblikovanje potencijala) Tlocrtno rješenje ( prilog ) Jednopolna shema ( prilog ) Tehnički proračuni ( prilog ) STR: 14 . Na uzemljivač zaštitnog uzemljenja u trafopostaji spajaju se: svi metalni dijelovi visokonaponskih i niskonaponskih uređaja i kučišta transformatora snage . -mjerenje napona na NN strani direktno voltmetrom 0-500 V i voltmetarskom preklopkom. koji ima nazivnu struju In=4. odvodnici prenapona . Navedeni strujni transformatori imaju niski mprekostrujni broj da ne bi došlo do pregaranja bimetalnog releja. zaštitno uzemljenje NN postrojenja u DA .u kojoj je smještena trafopostaja ima izveden temeljni uzemljivač. Uzemljenje U trafopostaji se izvodi združeno ( zaštitno) uzemljenje . koji imaju prenosni omjer izabran zavisno od snage ugrađenog transformatora. Sekundarni bimetalni relej napaja se preko NN strujnih transformatora. Unutar trafopostaje ispod VN i NN postrojenja postaviti će se gumeni tepih.Sve tri spomenute zaštite djeluju na isklop rastavne sklopke transformatora na VN strani. Spoj ove šine na temeljni uzemljivač izveden je pomoču FeZn 25x4mm preko rastavno mijernog spoja . sekundarni strujni krugovi mjernih transformatora . koji se nalazi na bočnom zidu NN čelije.ostale metalne mase koje ne pripadaju pogonskim strujnim krugovima . Bucholz rele pruža zaštitu od unutarnjih kvarova transformatora. Uvjet za uspješno djelovanje opisane zaštite je u njenoj selektivnosti. ali u slučaju kvara mogu doći pod opasni napon dodira Tlo oko trafopostaje je betonirano pa je i to jedna od zaštitnih mijera.Mjere se svi fazni i linijski napon. Standardno mjerenje je: -mjerenje opterećenja transformatora na NN strani sa tri bimetalna ampermetra skale 0-6A.Energetski transformator štiti se od kratkog spoja uvijek na strani visokog napona sa VV osiguračima sa udarnom iglom. tj. Zaštita energetskog transformatora od preopterećenja ostvarena je pomoću dvostepenog ( 85°C i 95°C) kontaktnog termometra koji je ugrađen u transformator u području najtoplijeg ulja. koji utječu na smanjenje ukupne vrijednosti otpora zaštitnog uzemljenja (uzemljenje vanjske rasvjete. Izjednačenje potencijala Da ne bi došlo do naponskih razlika između pojedinih metalnih dijelova. to se navedeni uzemljivač koristi i za zaštitno ( združeno uzemljenje) trafopostaje. ostali uzemljivači .Ampermetri su priključeni preko strujnih mjernih transformatora nazivne sekundarne struje 5A. nulti vodič niskonaponske mreže . s pokazivačem maksimalne struje. zaštitno uzemljenje NN postrojenja u TS . a pošto građevina bolnice . uzemljenje visokonaponskih namotaja jednopolno izoliranih naponskih transformatora .

koji zadovoljava obzirom na zagrijavanje za vrijeme k. s.s.9 x 14.4² x 4 Zt=-------------.= ----------------= 0.01 Ω 100 x Pn 100 x 0. a Zt je otpor transformatora .73 x 10 Spoj transformatora i trafo polja na 10 kV strani izveden je kabelom 10kV presjeka vodiča 50 mm ² . na 10 kV ( visokonaponskoj ) strani Kao osnova za proračun struje k.41 x 14.s.)² = 0.8 x 0.44 x ( -----.5 x 0. na 10 kV strani Pk= 250 MVA. Struja k. iznosi : 1. jer min. iznosi : Pk 250 Ik = ----------------=-----------------= 14. uzima se podatak distribucije da je tropolna snaga k.4 Ik” = ----------------=-----------------= 23.s.0007 + 0. iznosi : Iku = κ x 2 x Ik = 1.s.s.s.0007 Ω U1 10 Un² x uk 0.8 kA 3 xZ 1.1²+ 0.01 = 12 mm² 2.s.4 kV ( niskonaponskoj ) strani Prividni otpor petlje k.2 kA Nominalna struja transformatora iznosi : Pn 630 In = ------------.s.95² = 13.0107 Ω Efektivna vrijednost izmjenične komponente struje k. 1.1 x 0.= ----------------= 36 A 3 x Un 1. presjek za proračunate struje iznosi : Smin = Ikef x C1 x t = 13 x 8.4 Zm=0.5 kA 3 x Um 1.44 Ω ( na 10 kV strani ) Pk 250 U2 0. iznosi : Ief = Ik x m² + n² = 14.1 x 10 Zm= ------------= ------------= 0. Proračun struje k.44 x ( -----)² = 0.8 x 1.5 = 36.1 x Un 1. iznosi Z=Zm+Zt . na 0.73 x 0. . iznosi : Itr =μ x Ik = 0. gdje je Zm otpor 10kV mreže .5 = 13 kA Efektivna srednja vrijednost struje k.9 kA Trajna struja k.0107 STR: 15 . Proračun struje k.63 Z = 0.73 x 10 Udarna struja k.s.1 x Un 1.s.01 = 0.Tehnički proračuni 1.

iznosi : Iku = κ x 2 x Ik” = 1. a dozvoljeni napon dodira u trafopostaji iznosi 80 V to .s. iznosi : S = 7.4 x 2 = 226 mm² Odabrani presjek od 500 mm² zadovoljava Kontrola spoja transformatora i trafo polja 0.4 kV na mehanička naprezanja za razmak osi vodiča 0.364 Ohma . Tada se točna vrijednost redukcionog faktora određuje mjerenjem.86² = 20.9 x 23. Kontrola spoja transformatora i trafo polja 0.45 m .Proračun otpora rasprostiranja i dimenzioniranje uzemljivača Ukupan otpor združenog uzemljenja ( Rezdr ) .8 = 50 kA Trajna struja k. kritični razmak uporišnih točaka iznosi 1.5 x It x t = 7.= ----------------= 910 A 3 x Un 1.4 kA Efektivna srednja vrijednost struje k.8 x 0. r . s.4 kV izveden je od golog profilnog bakrenog vodiča dim.1 m . Ukoliko ograničenje struje jednopolnog kvara u visokonaponskoj mreži iznosi 150 A .s.= 0.ukupna struja dozemnog kratkog spoja Za nadzemne visokonaponske dalekovode bez zaštitnog užeta redukcioni faktor iznosi r=1 . STR: 16 . Spoj transformatora i trafo polja na 0.41 x 23.533 Ohma 150 Ukupni otpor rasprostiranja uzemljivačkog sustava bolničkog kompleksa iznosi 0.dozvoljeni napon dodira (V) .73 x 0. Važno je napomenuti da za odabrani profil i i razmak osi vodiča i za kritično frekventno područje . otpor rasprostiranja združenog uzemljenja mora biti : 80 Rezdr = ----. 50x10 mm .8 = 16.12 m i razmak uporišta 1.6 kA Snaga k. Ik .dio struje dozemnog kratkog spoja koji ide kroz uzemljenje trafopostaje u zemlju (A) . Kako se iz rezultata vidi ( Ruk < Rezdr ) .4 kV strani .s.s.5 x 1. iznosi : Itr =μ x Ik” = 0. računajući utjecaj svih uzemljivača koji su spojeni sa nulti vodič niskonaponske mreže .25 do 1. Iz .5 x 21.4 x 23.redukcioni faktor .08²+ 0.4 Na izračunate vrijednosti kontroliramo opremu na 0.= ----Iz rxIk gdje je: Ud . koji se može opteretiti strujom 1025 A.73 x 0. iznosi : Ief = Ik” x m² + n² = 23. obzirom na uvjete bezopasnosti propisane važećim propisima može priključiti na visokonaponsku mrežu. Ukoliko je visokonaponski dalekovod izveden sa zaštitnim užetom r<1 . iznosi : Pk = 3 x Un x Ik” = 1.5 MVA Nominalna struja transformatora iznosi : Pn 630 In = ------------. 3. mora zadovoljiti uvjet: Ud Ud Rezdr < ----. uz pretpostavljeni nepovoljniji slučaj da je visokonaponski dalekovod izveden bez zaštitnog užeta ( r=1 ) . koje treba izbjegavati.8 = 21. ova trafostra s pripadajućim razvodom 10 (20) kV i 1 kV .4 kV na termička naprezanja Najmanji dozvoljeni presjek bakrenog vodiča za vrijeme trajanja k.Udarna struja k.

. Osnovni sklop je motor-generatorska grupa . a PCu gubici u bakru . hotelima i sl.elektroagragatska postrojenja . a cos Øn faktor snage priključenih potrošača Drugi uvjet kod izbora snage elektroagregata su prelazne struje Ip koje nastaju pri uključenju potrošača.1 x ( 1. Samostalni izvori električne energije .provjera vrijednosti ograničenja struje dozemnog kratkog spoja . potpuno opremljeno elektroagregatsko postrojenje sa motorgeneratorom montiranim na postolje preko gumenih amortizera .8 Izbor snage elektroagregata Prvi uvjet kod izbora snage elektroagregata je vršna snaga priključenih potrošača P = 3 x U x In x cos Øn gdje je In vršna struja . Strojarnica se izvodi u sastavu objekta .Prije uključivanja trafopostaje u postojeći elektroenergetski sustav obavezno treba izvršiti slijedeće provjere i mjerenja : .5 m . 6x4 m . prevozni .5 ) = 8. Konstruktivne izvedbe : prenosni . Ukupni gubici transformatora snage 630 kVA mjerodavne za dimenzioniranje otvora iznose : Pg = 1. sa integralnim dnevnim spremnikom goriva . cca.58 kW . gdje su : PFe gubici u željezu .vrijeme trajanja jednostrukog zemljospoja .radna snaga P= Pm x g .uređaji sa akumulatorskim baterijama 1. Kompaktno . visine 3.1 x ( PFe + PCu ) 1. SIGURNOSNI ( POMOĆNI ) IZVORI NAPAJANJA . Proračun hlađenja transformatora Hlađenje transformatora ostvaruje se prirodnim strujanjem kroz predviđene otvore . ovisno o snazi i izvedbi elektroagragata ). koju čine pogonski motor (motor sa unutrašnjim sagorijevanjem ) i električni generator. Automatsko stacionarno postrojenje ( prilog blok shema ) Standardno stacionarno postrojenje ( prilog ) Standardno akustički izolirano stacionarno postrojenje ( prilog ) Nazivna snaga elektroagregata . stacionarni Stacionarno elektroagregatsko postrojenje montira se u posebnoj prostoriji (dim. po mogućnosti blizu TS .3 + 6. komandnim ormarom za automatsko upravljanje. strojarnici .mjerenje otpora rasprostiranja uzemljivačkog sustava 4. ELEKTROAGREGATSKA POSTROJENJA Koriste se kao glavni sigurnosni izvor napajanja u bolnicama .prividna snaga P= Pm x g / cos Øg . U slučaju ispada distributivne mreže preuzima napajanje potrošaća za 10-15 sekunda.faktor snage za koji se projektiraju generatori cos Øg = 0.2xIg STR: 17 . aku baterijom . Pri tome se uzima u obzir da je elektroagregat može biti kratkotrajno strujno preopterećen do 2. kontejnerski .

by – pass sklopke Koriste se za napajanje sigurnosne i panične rasvjete .5-3. baterija .5 2. a kod elektromotora koji se uklapaju uputnikom zvijezda – trokut cca 2. uređaja za održavanje vitalnih funkcija pacijenata i sl. ručne by-pass sklopke Koriste se za sigurnosno napajanje kompjutera . izmjenjivača . poznatiji kao UPS Sastojr se od : ispravljača i punjača baterija .2 xP / 3 x U Vrijednosti k kod elektromotora koji se uklapaju direktno iznosi cca 5-7 . kod kojih vrijeme uključenja iznosi 0.5 sek.Ip = kxIn = 2. Blok shema UPS ( prilog ) Uređaji sa akumulatorskim baterijama . statičke bypass sklopke . izmjenjivača . Sastojr se od : ispravljača i punjača baterija . napajanje operacione svjetiljke u operacionim salama. STR: 18 . baterija .2xIg = 2. UREĐAJI SA AKUMULATORSKIM BATERIJAMA Najrašireniji uređaji su uređaji za bezprekidno napajanje .

pouzdano snabdijevanje . uzimajući u obzir ograničavajuće faktore zaštitnih mjera . ako se električna instalacija napaja iz niskonaponske mreže. Za strujni krug rasvjete 3%. 20 Pravilnika o tehničkim nomativima za električne instalacije niskog napona ( Sl. u ovisnosti o stvarnim pogonskim prilikama.2.vršno opterećenje (u kW) i .8 . a za strujni krug ostalih trošila 5%. karakteristike uređaja za zaštitu od kratkog spoja i preopterećenja . Izbor presjeka kabela Presjek i tip izoliranih kabela i vodiča određuje se prema trajno dozvoljenoj struji. kabel ne smije biti opasan za okolinu .Isto tako poznavajući instalirane snage svih razdjelnika i određujući s obzirom na stvarne pogonske prilike faktor istovremenosti čitavog objekta. Za električne instalacije čija je duljina veća od 100 m dopušteni pad napona povećava se za 0. Za strujni krug rasvjete 5%. zamkasti tip mreže RADIJALNE NISKONAPONSKE KABELSKE MREŽE . Vršna opterećenja i faktori istovremenosti Za odabiranje kabela osnovni podatak s kojim moramo raspolagati je snaga trošile (u kW) koje se mora napajati kabelom. ako se električna instalacija napaja neposredno iz trafostanice koja je priključena na visoki napon. koje se javlja kao stvarno najveće opterećenje je vršno opterećenje. snabdijevanje se mora vršiti uz minimalne troškove Tipovi kabelskih mreža : radijalni tip mreže . petljasti tip mreže . proračunavamo vršnu snagu ( u KW). Vrijednosti vršnog opterećenja u W/m² kreću se u vrijednosti od 40 do 150 W/m² 2.005% po dužinskom metru iznad 100 m. 2. Opterećenje. Faktori istovremenosti u praksi se kreću između 0. vanjski utjecaj temperature okoline i dozvoljenom padu napona. list 53/88 ) 1. Iznos faktora istovremenosti grupe stanova prikazan je u tablici u prilogu . a za strujni krug ostalih trošila 8%. Poznavajući instalirane snage razdjelnika kao i stvarne pogonske prilike.5%. a računa se prema: Pv = i x Pi gdje je: Pv .2 do 0.PRORAČUNI 1. STR: 19 . instalacije i bilo koje druge tačke ne smije biti veći od vrijednosti prema čl. određuje se faktor istovremenosti i vršna snaga pojedinog kraka radijalne mreže.suma nazivnih instaliranih snaga svih trošila Iznos faktora istovremenosti kreće se u intervalu od 0.Pri svakom proračunu valja uzeti u obzir stvarne pogonske prilike . ali ne više od 0.faktor istovremenosti Pi . NISKONAPONSKE KABELSKE MREŽE Osnovni zahtijevi : osigurati potrošaču dobavu kvalitetne električne energije .05 do 1 . Dozvoljeni pad napona između napojne tačke el.

85 povećanje pada napona zbog induktivnog otpora kabela u % iznosi 10% za kabele presjeka vodiča 35 mm² .korekcioni faktor polaganja kabela It .B2. U praksi vršimo proračun najnepovoljnijih slučajeva i prikazujemo u tablicama . do 40% za kabele presjeka vodiča 150 mm² .pad napona dionice uuk . struje kojima možemo opteretiti kabel. za Al iznosi 34 Sm/mm²) U nazivni napon (V) Za kabele sa bakrenim vodičem presjeka iznad 25 mm² i cosØ=0. Dozvoljena strujna opterećenja Struja opterećenja trofazni strujni krug : Pv I = -------------1.za trofaznu struju: 100xlxPv u% = ---------.Proračun pada napona računamo prema: .752 . te pad napona iznosi: 100x1xPv u% = ---------gxSxU² .73 x Ux cosØ Struja opterećenja jednofazni strujni krug : Pv I = -------------Ux cosØ Najveća struja kojom možemo trajno opteretiti izolirane vodiče i kabele i vanjski utjecaji utvrđeni su standardom N.ukupni pad napona STR: 20 .za jednofaznu struju uz zanemarivi induktivni otpor kabela pad napona iznosi: 200x1xPv u% = ---------gxSxU² gdje je: u% pad napona u % Px1 moment opterećenja (KWm) S presjek faznog vodiča (mm²) g vodljivost (za Cu iznosi 56 Sm/mm² .Primjer proračuna prema shemi iz priloga dat je u tablici Oznake simbola u tablicama: K . Očito je da se dozvoljene struje opterećenja prema navedenom standardu razlikuju od struja opterećenja koje je naveo proizvođač kabela kao max.trajno dopuštena struja ud .(R1cosØ+X1sinØ) gxSxU² Za presjek do 25 mm² induktivni otpor možemo zanemariti za bilo koji cosØ.

5mm². tako i za vanjske razvode u zemlji ili energetskim kanalima . za napajanje potrošaća manjih snaga .88 EO4 .5mm² Izolirani vodovi tipa PP ( NYM . Kabel tipa PP00 ( NYY) je kabel sa izolacijom i plaštem od PVC-mase i ispunom od gume ili PVC-mase .010.C0.5mm² Kabeli se koriste za razvod el.K. energetske razvode .K. na mjestima gdje nije izložen mehaničkom oštećenju . ali i sa Al vodičima . Vodiči su žice od 1. suhim prostorijama . Samo u suhim prostorijama. instalacija kako u zatvorenim objektima . s izolacijom i plaštem od PVC-mase .Koriste se za polaganje u žbuku ili ispod žbuke . PP00 -A 4x50mm². U suhim i vlažnim prostorijama .19 3.23 4.5 1 29 1.Dionica P(kW) I(A) l(m) S(mm²) K It(A) ud uuk TS .006. jednožilni i višežilni . a ne smiju se polagati u zemlji . Zaštitni sloj kabela ima zadatak da vodič kabela zajedno sa njegovom izolacijom zaštiti od djelovanja okoline .07 RS . instalacije u zatvorenim . PGP ) –višežilni ( 2.Najčešće se koriste sa Cu vodičima .5 1 22 1. na mjestima gdje može doći do mehaničkih naprezanja . Koriste se za polaganje pod žbuku ili iznad žbuke ( na obujmice ili slobodno na kabelske trase ) . Vodiči su žice od 1.5 1 5 25 1. Koriste se za gradske razvodne mreže . ispunom od gume ili PVC-mase i mehaničkim pojačanjem od čelične trake . industrijska postrojenja i sl. Primjer označavanja PPY 5x1. Izolirani vodovi se u praksi koriste za razvod el.38 KRO1.S.43 GRP1. Koriste se za polaganje u izolacionim cijevima ispod ili iznad žbuke .KRO1 178 290 110 2X150 0.3 IZBOR TIPOVA KABELA I IZOLIRANIH VODOVA Tipove kabele i izoliranih vodova odabiremo prema načinu polaganja .4 2 13 15 2. Koriste se za gradske razvodne mreže . industrijska postrojenja i sl.C0.4 i 5 ) vodovi s izolacijom i plaštem od PVC-mase .5 mm² Izolirani vodovi tipa PP/R ( NYIFY ) –dvožilni ili trožilni vodovi s razmaknutim žilama .GRP1 65 110 40 95 1 138 1. Kabel tipa PP41 (NYBY) je kabel sa izolacijom i plaštem od PVC-mase . PP41 -A 4x50mm². PP00 4x50mm² PP00 1x150mm². Primjer označavanja PP00 3x1.Koriste se sa Cu .EO4 39 66 30 35 1 103 0.38 1.5 mm² do 35 mm².90 320 1. a boje za označavanje i sistem obilježavanja žila kabela i izoliranih vodova za nazivne napone do 1 kV standardom N.5 mm² do 6 mm² . tako da između žila postojim staza . STR: 21 . PP41 4x50mm².3. Izolirani vodovi tipa P ( NYA ) – obični jednožilni vodovi prevučeni slojem PVCmase .54 RS . ili uže od 10 mm² do 400 mm². U praksi se koriste izolirani vodovi i kabeli sa izolacijom i plaštem od PVC mase . Primjer označavanja . jednožilni i višežilni .Označavanje izoliranih vodova i kabela određene su standardom N.5 mm²+ PY1.RS 10 18 15 10 1 52 0. . Primjer označavanja PP/R 3x1. Primjer označavanja 4x P1. Samo u suhim prostorijama.47 4.05 2.5 mm² do 16 mm² . Vodiči su žice od 1.45 2. energetske razvode .S.

Polaganje el. razmak od 50 cm. ( prilog ) . Uzemljivačko uže štiti kabel od direktnog udara groma . u plastične parapetne kanale i sl. koji u normalnom pogonu nisu pod naponom . Kabeli koji se polažu u zemljanom rovu polažu se na dubini od 80 cm.metalni plašt kabela i svi metalni dijelovi KB završetka . Izolirani vodovi tipa PP polažu se pod žbuku ili u žbuku . (prilog ) Pri paralelnom polaganju energetskih i telefonskih kabela minimalni razmak iznosi 50 cm. Sva spajanja moraju se izvoditi u razvodnim kutijama Kabeli Energetski kabeli u objektima polažu se na metalnim perforiranim ili ljestvičastim kabelskim nosačima (policama ) ili pojedinačno na odstojnim obujmicama ili u PVC cijevima . ili pomoću mehanizacije . koje se polažu na oplatu prije betoniranja i to samo u suhim prostorijama .Police se pričvršćuju na konzole . Potom se rov zatrpava zemljom u slojevima od 10 cm. instalacije u prostorijama s kadom ili tušem određeno je standardom N. U rovu kabeli se polažu na posteljicu od pijeska debljine 10 cm.5 m za magistralni cjevovod (prilog ) Kao uzemljivač duž cijele KB trase koristi se Cu uže 50 mm² ( ili traka FeZn25x4 mm ). Kabeli se polažu ručno . Pravilnikom o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona određeno je instalacijsko područje za polaganje kabela i izoliranih vodova na zidovima prostorija ( prilog ) . (prilog ) Ispod ceste i prolaza kabeli se polažu u krute PVC ili ACC cijevi u prethodno iskopani rov na dubini od min 1.1 m. na perforirane metalne kabelske trase . ) Nastavljanje i spajanje kabela u zemlji vrši se kabelskim spojnicama. Pri paralelnom polaganju kabela i cjevovoda potrebno je ostvariti min.zaštitne metalne cijevi ( telefonskih kabela i vodovodnih cijevi i sl. a na dubini od 20 cm postavlja se traka za upozorenje. Izolirani vodovi tipa PP/R polažu se isključivo pod žbuku ili u žbuku i to samo u suhim prostorijama . STR: 22 . . a mogu se polagati i nadžbukno na odstojne obujmice .5 m odnosno 1.RAZVODI KABELA I IZOLIRANIH VODOVA Izolirani vodovi Izolirani vodovi tipa P polažu se isključivo u instalacijskim PVC-cijevima ( crvene rebraste cijevi proizvod TICINO ili sl. u metalne kanale za el.U pravilu kabeli se polažu izvan kolnika . koje se pričvršćuju metalnim tiplovima o strop ili zid prostorija ( prilog) Vanjski niskonaponski kabelski razvodi izvode se kabelima tipa PP00 ili PP41 položenim dijelom u zemljani rov i dijelom u krute PVC ili ACC cijevi ( gdje kabeli prolaze ispod betoniranih ili asfaltiranih površina). ) .B2. Ukoliko se polažu u kolniku treba povećati dubinu kanala.771. priključke u nivou poda . Na uže za uzemljenje spaja se : . a potom se pokriju drugim slojem pijeska debljine 30 cm iznad kojeg se postavljaju plastišni štitnici i traka za upozorenje.(prilog) Minimalna horizontalna udaljenost pri paralelnom polaganju KB 1 kV i vodovoda iznosi min 0. Prijelaz kabela se vrši okomito na os prometnice.

energije ( sekcija “ distribucije “) . koji se montiraju u niše iznad ulaza u stan. energije . Ukoliko ima više ulaza svaki ulaz ima svoju GRP . svaka sekcija je opremljena vratima sa bravicom . Betonski temelj se ukopava u zemlju do 900 mm . GRP se sastoji iz više sekcija . razvod el. mrežama . energije ostvaruje se osiguračima 100 A . po mogućnosti u sredini da bi razvodi bili što kraći ( ili u blizini najvećih potrošača ) . razvod el. Osim osigurača u RS montiraju se i limitatori i zaštitne strujne sklopke . RAZVODNE PLOČE U OBJEKTIMA Višekatni stambeni objekti Glavna razvodna ploča GRP ( ili glavni razvodni ormar GRO ) Priključak se izvodi ( prema prethodnoj elekreoenergetskoj suglasnosti ) od KRO ili TS do glavne razvodne ploče GRP. međusobno odvojenih . GRP se u pravilu montira u ulaznom dijelu građevine . n. energije . razvoda javne rasvjete i sl.Montiraju se na tipizirane armirano . Ugrađuje se na ogradnom zidu parcele ili na pročelju građevine . koriste se za priključak obiteljskih kuća i manjih građevina na n. Razvod električne energije ostvaruje se putem rastavljačkih slogova osigurača 400 A s odgovarajućim sistemom sabirnica . energije u distributivnim .betonske temelje pomoću vijaka. GRP se sastoji iz više sekcija . Shema EO ( prilog ) Stanski razdjelnici RS Koriste se tipski razdjelnici . n. međusobno odvojenih . tako da još 300 mm ostaje iznad nivoa zemlje. a mjerenje se ostvaruje ugradnjom brojila potrošnje el. energije ostvaruje se osiguračima 100 A . distributivnu elektroenergetsku mrežu . RAZVODNE PLOČE VANJSKI RAZVODI Kabelski razvodni ormari ( KRO ) koriste se za razvod el. Koriste se tipski ormari . industrijskim postrojenjima . Ukoliko na katu ima više od četiri stana koriste se dva EO-a . plastične izvedbe . Koriste se tipski kabelski ormari izrađeni od armiranog poliestera (to garantira trajnu otpornost prema atmosferskim utjecajima ) . Koriste se tipski ormari .3. gradilišta i sl. svaka sekcija je opremljena vratima sa bravicom . . sekcija “ agregat” i sl. koriste se za priključak obiteljskih kuća i manjih građevina na n. u ovisnosti o broju stanova i glavni osigurači za svaki stan .sekcija korisnika ( sekcija “mreža “ . Održavanje ormara nije potrebno . distributivnu elektroenergetsku mrežu . GRP se u pravilu montira u ulaznom dijelu građevine . hoteli i ugostiteljski objekti . Ugrađuje se na pročelju građevine . Kućni priključni ormarić ( KPO ) . ) Glavna razvodna ploča GRP ( ili glavni razvodni ormar GRO ) Priključak se izvodi ( prema prethodnoj elekreoenergetskoj suglasnosti ) od KRO ili TS do glavne razvodne ploče GRP. bolnice . Shema RS ( prilog ) Ostali objekti ( poslovni objekti .Veći objekti priključuju se direktno na KRO .dovodna sekcija sa dovodnim kabelom i mjernom garniturom za mjerenje potrošnje el. Kućni priključni-mjerni ormarić ( KPMO ) . Shema GRP ( prilog ) Etažni razdjelnici ER ( ili etažni ormari EO ) U etažnim razdjelnicima smještena su brojila el. HEP koristi navedene ormare za razvod niskonaponske mreže po naseljima . ) STR: 23 .

160 .40. ) .100. rashlad i sl. samostojeći ormari OPREMA U RAZVODNIM PLOČAMA Veličine mjerodavne za dimenzioniranje i odabir opreme u razvodnoj ploči su .tehnološke cijeline ( kuhinja . .630 i 1200 A. 2500 A . 400 . Prekidači mogu imati prigrađene i elektromotorne pogone za daljinsko uklapanje i isklapanje . 1000 .Razvodne ploče u objektima izrađuju se uglavnom od pocinčanog čeličnog lima debljine 1. strujnim krugovima . restoran .požarne zone KONSTRUKCIJA RAZVODNIH PLOČA Materijal .struje opterećenja I . koji omogućuje daljinsko okidanje .Razvodne ploče izrađuju se i od plastičnih materijala i od nehrđajučeg čelika . garaža . često plastificirani . 35 .200.Shema GRP ( prilog ) Ostale razvodne ploče ( RP ) Ostale razvodne ploče raspodjeljuju se po objektu po: .73 x Ux cosØ Struja opterećenja jednofazni strujni krug : Pv I = -------------Ux cosØ Struja kratkog spoja : 1.63. Toplinski okidači su podesivi . n. 250 .5 mm . 10 . nadgradni ( montiraju se na zid ) .struje k.73 x Zuk Grebenaste sklopke Služe za isklapanje pomoćnih i glavnih strujnih krugova za struje od 16. Nadstrujne okidače čine toplinski preopteretni ( bimetalni ) i magnetski kratkospojni okidači ( termomagnetni okidači ). s. praonica . Koriste se u kombinaciji sa osiguračima Za veće struje koriste se polužni rastavljači Niskonaponski prekidači Služe za isklapanje i zaštitu u n.katnost objekta ( u pravilu svaki kat ima najmanje jednu RP ) .5 – 2. Izvedba : ugradni ( ugrađuju se u za to predviđene niše u zidu ) . kotlovnica . ojačani L profilima .struje kratkog spoja Ik” Struja opterećenja trofazni strujni krug : Pv I = -------------1.25.400.nominalne struje od 100 . Izrađuju se za standardne : . Prekidači mogu imati prigrađen isklopni okidač .1 U Ik” = -------------1. 50 kA STR: 24 .

25.630A Upravljački napon : 24.03 .4.3-0.5 A . 630 .100A Vrijeme isključenja : brzi i tromi topljivi umeci Selektivnost je postignuta ako djeljuje samo osigurač najbliži uzroku kvara . C i D ( H.32.40.Sklopnikom se upravlja pomoću tipkala ili pomoću sklopke. 400 .125.200. Nazivne struje : 6.500. 1250 A Nazivne struje topljivog umetka : 2.16.400.1 .40. K ).3 . 6. 0.32. Nazivne struje podnožja : 100 . s. kao i za ograničavanje struja k. .500.50 ) kA Zaštitne strujne sklopke ( FID sklopke ) Zaštita od indirektnog dodira i za spriječavanje trajnog napona na uzemljenim metalnim dijelovima .25. magnetski svitak i komora za gašenje luka .Sklopnik se sastoji od glavnih strujni kontakti . s.40.380 AC DC Termički releji ( bimetalni releji ) U kombinaciji sa sklopnikom štite elektromotore od preopterećenja .315.10 (15.16. Proizvode se za razna područja struje i svaki se može podešavati unutar područja (na pr.110.4. 250 .63.32. L. 50 kA Instalacioni automatski prekidači ( “automatski osigurači “) Sve više u uporabi za prekidanje struja k.16.5 A Sklopnici Oblik sklopke . Struje k.100 A Vrijeme isključenja odnosno karakteristikama isklapanja B.250.20.80.40. ( ili preopterećenja ) . tropolni .36. Struje k. 0. Instalacioni osigurači Koriste se za prekidanje struja k. 1000.25. 40. Svaki termički rele odabire se prema nominalnoj struji elektromotora . Nazivne struje podnožja : 25 .60.110. 3-5 A 35-50 A .20.630.s.10.s.400.160. Jednopolni . 0. (termomagnetski okidač )i struja preopterećenja ( bimetalni okidač) sa karakteristikama isklapanja B. pomoćni kontakti . Upotrebljavaju se svuda gdje su zaštitni i nulti vodič odvojeni Nazivne struje : 25. ) STR: 25 .48.s.63. 300-500 A isl.100. 63 .50.10. 1250 A.10. Struje k.50.16. C i D ( H.80 A Nazivna struja greške : 0. 0. dvopolni . K ).355.80.160.8.25. 100 A Nazivne struje topljivog umetka : 2. “nožasti “) Koriste se za prekidanje velikih struja k.63. ( ili preopterećenja ) .80.63. Sastoje se od podnožja ( osnove ) i topljivog umetka .25. 220.8. Nazivne struje : 14.Osigurači velike prekidne moći ( visokoučinski osigurači .250.50. 120 kA Selektivnost je postignuta ako djeljuje samo osigurač najbliži uzroku kvara . koji zadovoljava zahtijeve daljinskog upravljanja i automatizacije.20.225. L. što je vrlo povoljno za mrežu.s. s. četveropolni . Sastoje se od podnožja ( osnove ) i topljivog umetka .90.

za mjerenje jalove el. voltmetri . Potrebna snaga kompenzacionog uređaja za kompenzaciju jalove energije iznosi : Q = Pv ( tgØ1 .jednofazna .Stanje poboljšavamo tako da paralelno priključimo kondenzatore . Stalni kompenzacioni uređaji namijenjeni su za pojedinačnu kompenzaciju elektromotora i transformatora . Proizvode se u spektru od 17. Postoji pojedinačna . snaga ) da bi preko svojih kontakata i pomoćnih strujnih krugova djelovali na druge aparate .95 Q = Pv ( 0. STR: 26 .Kontakti releja su mirni . uređaja ( induktivni potrošači ) trebaju za rad pored radne i jalovu energiju . energije kW sa pokazivačem maksimuma .priključak na mrežu izravno za potrošače do 60 A ili poluizravno za veće potrošače preko strujnih mjernih transformatora xxx/ 5A Ampermetri . ili za zaštitu od dodirnog napona 220/220 V. napon.tg Ø2 ) Proračunski faktor snage cos Ø1 iznosi 0.Rade se od 3 do 6 i više stupnjeva regulacije .jednotarifna . Automatski kompenzacioni uređaji namijenjeni su za grupnu i centralnu kompenzaciju jalove energije . Stubišni automat Odvodnici prenapona Za zaštitu trošila od indirektnih udara groma Transformatori Za snižavanje napona sa 220 V na 12. Pored troškova za isporuku .9. a željeni faktor snage iznosi cosØ2 = 0.85 . vremenski releji . 24. zaštitni releji . dvotarifna .prijeklopni i trenutni Pomoćni releji .za mjerenje radne ( djelatne ) el.Osim toga HEP traži da cosØ bude najniže 0. energije : . grupna i centralna kompenzacija . tako da se kompenzacioni uređaji automatski uključuju po potrebi kako se mijenja jalova snaga . Mjerni uređaji Brojila potrošnje el. trofazna . reaktivna energija dodatno opterećuje prijenosne linje . trotarifna . cosØ-metar UREĐAJI ZA KOMPENZACIJU JALOVE ENERGIJE Večina el.Releji Uređaji koji se aktiviraju pod djelovanjem jedne ili više električkih veličina ( struja . energije kVAr . 36 i sl. radni .62 .0. odnosno izvršimo kompenzaciju jalove energije .5 do 960 kVAr.329 ) kVAr .

Kao dopunska mjera koristi se zaštitna strujna sklopka Zaštita od indirektnog dodira Zaštita automatskim isključenjem napajanja što znači da u slučaju kvara dolazi do automatskog isključenja napajanja. zaštita postavljanjem izvan dohvata ruke . ZAŠTITNE MJERE TIPOVI RAZDJELNIH SISTEMA U POGLEDU UZEMLJENJA (utvrđeni standardom N.) U n. kanalizacije . gromobransku instalaciju STR: 27 . U svakoj zgradi vodič glavnog izjednačenja potencijala povezuje međusobno slijedeće vodljive dijelove : glavni zaštitni vodič . instalacije plina i sl.4. glavni zemljovod ( temeljni uzemljivač ) . IP 4 4 Prvi karakteristični broj ( od 0 do 6 ) označava stupanj zaštite od prodora stranih tijela i prašine Drugi karakteristični broj ( od 0 do 8 ) označava stupanj zaštite od prodora vode ( prilog ) ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA (utvrđena standardom N. Zaštita od direktnog dodira Zaštita pregradama ili kučištima .TN-S –sistem .070.730.B2. metalne konstrukcije zgrade .TN-C-S –sistem . koji kroz cijeli sistem ima razdvojeni neutralni i zaštitni vodič . metalne dijelove instalacija ( cijevi vodovoda . u kojem su neutralni i zaštitni vodič objedinjeni u jednom vodiču samo u jednom dijelu sistema . klimatizacije . Izloženi vodljivi dijelovi ( mase ) moraju se spojiti sa zaštitnim vodičem za svaki tip razvodnog sistema . ) . u kojem su neutralni i zaštitni vodič objedinjeni u jednom vodiču kroz cijeli sistem b) TN-sistem ima jednu direktno uzemljenu točku a mase su spojene sa zemljom preko uzemljenja koje je električni nezavisno od uzemljenja sistema napajanja c) IT-sistem nema ni jednu direktno uzemljenu točku a mase su uzemljene ( prilog ) STUPNJEVI ZAŠTITE ELEKTRIČNE OPREME OSTVARENE POMOĆU ZAŠTITNIH KUČIŠTA (utvrđeni standardom N. centralnog grijanja . mrežama dozvoljeni su slijedeći sistemi napajanja : a) TN-sistem ima jednu direktno uzemljenu točku a mase su spojene sa ovom točkom pomoću zaštitnih vodiča U praksi najčešće se koristi TN-sistem i razlikuju se tri tipa TN-sistema i to . ) Zaštita sigurnosnim malim naponom ( istovremena zaštita od direktnog i indirektnog dodira ) Nazivni napon ne prekoraćuje 50 V. PEN vodič . metalne konstrukcije unutar zgrade . zaprekama .TN-C –sistem .n.A5.B2.741.) Stupanj zaštite ostvaren pomoću zaštitnog kučišta označava se sa dva karakteristična slova i dva broja na pr.

231 Ω/km Ro .025= = 0.025 + 0.412 = 0. Zaštitni uređaj u slučaju greške u strujnom krugu mora automatski isklopiti napajanje strujnog kruga u utvrđenom vremenu .588x0.23 Ω/km l = 40m s = 150 mm² Ro=0.2 l = 110 m l = 25m l= 12m l = 25m s =2x150mm² s = 35 mm² s= 10mm² s = 2.4 s .533 x 80 = 42.PRORAČUN EFIKASNOSTI ZAŠTITE KOD KORIŠTENJA INSTALACIONOG AUTOMATSKOG PREKIDAČA Strujni krug br.( termomagnetni okidač ) .struja koja osigurava djelovanje zaštitnog uređaja odnosno nazivna diferencijalna struja ( 30 mA .231Ω/km Ro= 0.zbroj otpora uzemljivača i zaštitnog vodiča Ia . 500 mA i sl.231x0.04+2x0.018 + 0.specifičan otpor kabela (Ω/km) .Zaštitno strujne sklopke PRILOG . Za prekidanje strujnih krugova u slučaju greške koriste se : .012+2x8.049 + 0.741 i na pr.029 + 0.Niskonaponski prekidači sa nadstrujnim okidačima .6 V < Uo=220 V TT – sistem Kao zaštitna mjera od previsokog napona dodira u TT sustavu napajanja koristi se zaštitni uređaj diferencijalne struje ( zaštitna strujna sklopka ) izjednačenje potencijala i isklapanje napajanja u slučaju greške.588Ω/km Ro= 2. za 220 V iznosi 0.impendancija petlje kvara Ia . zaštitni uređaj treba imati takovu karakteristiku da je ispunjen uvjet : ZsxIa < Uo gdje je : Zs .TN – sistem Kao zaštitna mjera od previsokog napona dodira u TN sustavu napajanja koristi se izjednačenje potencijala i isklapanje napajanja u slučaju greške.5 mm² Ro=0.4 sekunde.110+2x0.struja koja osigurava djelovanje zaštitnog uređaja u propisanom vremenu Uo .06Ω/km Ro=8. Ia = 80A ( proradna struja osigurača 16 A ) Zs=2x0.krug br.2 u RS-1 Petlja kvara TS --------------KRO1--------GRP1-----------EO4----------RS-1--------st. tj. Mora biti ispunjen uvjet : RA x Ia < 50 V gdje je : RA .B2.Instalacioni automatski prekidači i kombinirani zaštitni prekidači .533 Ω ZsxIa = 0. t = 0.06x0. Nadstrujne okidače čine toplinski ( bimetalni ) preopteretni i magnetni kratkospojni okidač. ) STR: 28 .025+2x2.231/2x0.23x0.nazivni napon prema zemlji Dozvoljena vremena isključenja u ovisnosti o karakteristikama strujnog kruga propisana su u standardu N.

06 Ohm/km Ro = 7.Strujni krug br.2 iz RS UZEMLJIVAČ ----KPMO----------------RS-------------st.1 l = 20 m l = 25m s = 10 mm² s = 2.754 U praksi zaštitni vodiči su u jednofaznom napajanju treći .60 Ohm Ro= 2. već kontrolnik izolacije daje zvučni i vizuelni signal.743 ) Uređaji za zaštitu od nadstruje ( struja preopterećenja i struja kratkog spoja ) postavljeni su na početku strujnog kruga .5 mm² Ru=8.06x0.B2. Presjeci dodatnih vodiča za izjednačenje potencijala ne smiju biti manji od 2. Za presjeke faznog vodiča iznad 16 mm² presjeci zaštitnog vodiča mogu biti upola manji . STR: 29 .krug br.15 Ohm RaxIa = 9. ili traka FeZn 25x4 mm. Kao vodiči za izjednačenje potencijala u pogonima koristi se uže Cu presjeka vodiča 50 mm² .27 V < 50 V IT – sistem U IT-sistemu instalacija mora biti izolirana od zemlje .60 + 2x2.15 x 0. jer u slučaju kvara ne dolazi do isključenja . a u trofaznom napajanju bez nul-vodiča četvrti odnosno peti u trofaznom napajanju sa nul-vodičem .14x0. koji se polažu na izolatore po pogonu.03 = 0.otpor uzemljivača Ia = 30 mA Ra = 8.5 mm² . Mase ( vodljivi dijelovi moraju se uzemljiti .B2.14 Ohm/km Ro . PRESJECI ZAŠTITNIH VODIČA Presjeci zaštitnih vodiča i vodiča izjednačenja potencijala određena su standardom N. a u praksi koriste se vodiči presjeka 4 mm² . Zaštita upotrebom uređaja klase II ili odgovarajućom izolacijom Oprema sa dvostrukom ili pojačanom izolacijom Zaštita električnim odvajanjem Elekrično odvajanje jednog strujnog kruga ( napajanje utičnica za priključak brijačeg aparata preko odvojnog transformatora ) NADSTRUJNA ZAŠTITA ( utvrđena standardom N. Za presjeke vodiča do 16 mm² zaštitni vodiči moraju biti istog presjeka . Ovaj sistem u kombinaciji sa kontrolnikom izolacije u praksi se koristi za napajanje potrošača u operacionim dvoranama i prostorijama za intenzivnu njegu . a u praksi se koriste sa presjekom 16 mm².020 + 2x7.specifičan otpor kabela ( Ohm/km ) Ru .025 = 9. Presjeci glavnih vodiča za izjednačenje potencijala ne smiju biti manji od 6 mm² . odnosno na mjestima gdje se smanjuje trajno dopuštena struja vodiča i kabela i na mjestima gdje se smanjuje dozvoljena struja kratkog spoja .

instalacije provjerimo u Pravilniku o el. uređaji ( svjetiljke . 93/98 ) . izrađuju se u vrsti zaštite “povećane sigurnosti “ ili “neprodoran oklop “ .trajno podnosiva struja kabela In . a način izvođenja el. benzinske crpke. 18/67) .nazivna struja zaštitnog uređaja I2 .struja koja osigurava pouzdano djelovanje zaštitnog uređaja Kontrola u pogledu zadovoljavanja navedenih uvjeta provodi se za sve strujne krugove. instalacije . ) .prekidna moć je veća od očekivane kratkospojne struje na mjestu postavljanja . Svaki odabrani zaštitni uređaj zadovoljava slijedeće uvjete: . poznati kao “S” uređaji . proizvodnja i upotreba lakova . Radne karakteristike uređaja koji štite električni kabel od preopterećenja zadovoljavaju ovim uvjetima : 1) Ib < In < Iz 2) I2 < 1. uglavnom samo rasvjetu . postrojenjima na mjestima ugroženim od eksplozivnih smjesa ( SL. STR: 30 . instalacije .N.svaka kratkospojna struja koja se pojavi u bilo kojoj točki strujnog kruga odabrani zaštitni uređaj prekida unutar vremena koje dovodi vodiče do dopuštene granice temperature. Protueksplozijski zaštićeni el. skladištenje žitarica i sl. garaže za motorna vozila . proizvodnja i prerada umjetnih masa . razvodne kutije i sl. oko otvora tankova i oko odušaka odredimo prema Pravilniku o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom ( N. Zaštita od kratkospojnih struja Odabrani zaštitni uređaji osiguravaju prekidanje kratkospojne struje prije nego takva struja prouzrokuje opasnost od toplinskih i mehaničkih djelovanja u vodičima i spojevima . obrada i uskladištenje sa nastajanjem prašine ( šećerane . i na ta mjesta ne postavljamo nikakove el. U praksi u takove prostorije postavljamo najnužnije el. sklopni uređaji .Zaštita od struje preopterećenja Odabrani zaštitni uređaji prekidaju struje preopterećenja prije nego što struja preopterećenja uzrokuje štetno povišenje temperature. Kod benzinskih crpnih stanica zone opasnosti oko crpki . ) .struja za koju je strujni krug projektiran Iz . akumulatorske stanice . skladište i pretakanje goriva .45xIz gdje su: Ib . …. proizvodnja i razvođenje sagorivih tekućina . ELEKTRIČNA POSTROJENJA NA NADZEMNIM MJESTIMA UGROŽENIM OD EKSPLOZIVNIH SMJESA U praksi se susrećemo sa objektima i prostorima kod kojih je moguće nastajanje eksplozivnih smjesa kao : proizvodnja i razvođenje plinova .

reflekta žarulje za usmjerenu rasvjetu . Fluokompaktne žarulje sa ugrađenim predspojnim napravama imaju dno s navojem ( E27 . 20 . ili 50W . i da se na jednostavan način zamjene žarulje sa žarnom niti . Niskonaponske halogene žarulje su u velikoj upotrebi kod dekorativnih svjetiljki . jedinica za svjetlosni tok je lumen ( lm ) . 7 . Osim standardnih proizvode se i kao ukrasne žaruljice ( oblika gljive . E14 ) ili sabajunetom ( B22 . a osnovna mana je slaba iskoristivost i kratak životni vjek . I osvjetljenost predstavlja mjerilo za intenzitet svjetloszi koje pada na određenu površinu . a životni vijek 10 puta veći . ( životni vijek oko 4000 sati ) Fluokompaktne žarulje ( štedne fluo žarulje ) Nastale su iz potrebe da se smanji potruošnja el. B15 ). baterijske . 15 . 23 W STR: 31 . To se postiglo navedenim fluokompaktnim žaruljama . a osnovna mana je slaba iskoristivost . E27 . najčešće su za napon 12V snage 20 . metalizirane . Halogene žarulje na mrežni napon i halogene cijevaste žarulje na mrežni napon manje su u upotrebi . energije i zagrijavnje . 11 .Sve standardne žarulje imaju dno sa navojom ( E40 . a produži trajnost . jedinicu za osvjetljenost je lux ( lx ) . 35 . Standardna žarulja izrađuje se od 25 do 1000W . E IZVORI SVJETLOSTI Žarulje sa žarnom niti Nit se grije do bijelog usijanja el. Izrađuje se snage 5 .RASVJETA OSNOVNE SVJETLOTEHNIČKE VELIČINE svjetlosni tok je cjelokupna emitirana snaga zračenja izvora svjetlosti . jedinica za svjetlosnu jačinu je cendela ( cd ) . Φ svjetlosna jačina je vrijednost svjetlostikoja zrači u određenim smjeru . E14 ) ili s bajunetom ( B22 ) i lako ih jezamjeniti umjesto žarulja sa žarnom niti . (do 1000 sati ) Halogene žarulje Nastale su iz potrebe za indirektnom rasvjetom velikih prostora s reflektorima i svjetiljkama za dekorativnu rasjetu . specijalne žarulje ( signalne . kriptonske . imaju dobru reprodukciju boje . oblika svijeće itd ) . imaju dobreu reprodukciju boje . auto žarulje itd ) Prednost im je niska cijena . kojima je potrošnja 5 puta manja . strujom u staklenom balunu ( vakumom ili kombinacijom inertnog plina ) . te što daju svjetlost najbliža prirodnoj svjetlosti . Prednost im je što daju svjetlost blizu prirodne svjetlosti .

skladišnih prostora i sl.2900 K ) . vrijeme ponovnog propaljivanja cca. vijek trajanja 10000 do 15000 sati. Imaju svjetlosnu iskoristivost 5 puta veću od žarulja sa žarnom niti i 2 puta veću iskoristivost od halogenih žarulja . 700 i 1000 W . . Vrijeme propaljivanja cca. 6 min. Cijevaste su snage 250. HPI . 2000 i 3500 W . reklamni panoi . 1000 . 80. Osim standardnih fluorescentnih cijevi proizvode se i fluorescentne cijevi za specijalne namijene : za visoke temperature . Visokotlačne natrijeve žarulje ( NAV . . s refleksnim slojem . pročelja . za niske temperature . boje TB ( toplo bijela boja . sportske palače . vrijeme ponovnog propaljivanja cca. . VTN ) su najekonomičnije visokotlačne žarulje i koriste se za vanjsku rasvjetu ulica . Vrijeme propaljivanja cca. 36 . VTHF ) koriste se za profesionalnu dekorativnu rasvjetu i rasvjetu velikih prostora ( stadioni . 150 W . za regulaciju svjetlosnog toka . bojane . skladišnih prostora i sl. 6 min . Vrijeme propaljivanja cca. 3 min . kondenzator . za osvjetljenje akvarija i cvijeća . ) . rasvjetu visokih industrijskih hala i okoliša . Standardne su snage 50. 1200. parkirališta i sl. 250. 400. za rapid – start . 600 i 1000 W . 8 min. 70. rasvjetu visokih industrijskih hala i okoliša . stadioni i sl. Žarulje na izboj ( visokotlačne žarulje ) Nastale iz potrebe za veoma mnogo svjetla da bi se osvjetlile ulice gradova . Standardne fluorescentne cijevi su : snage 18. 75.Fluorescentne cijevi Ekonomične u osvjetljavanju prostora . STR: 32 . za dezinfekciju zraka ( baktericidne ) . promjera Ø 38 ili Ø26 mm . dokovi kolodvori teniski i golf tereni . povijesni spomenici . prigušnice koje održavaju električno pražnjenje . filtere za uklanjanje smetnji ( na zahtijev ) . VTFE ) koriste se za vanjsku rasvjetu ulica .150. Da bi funkcionirale fluorescentna cijevi moraju imati predspojne naprave : startere za paljenje . 400. velesajamski paviljoni . za kopirne aparate . 6 min. Klasične predspojne naprave zamijenjuju se elektronskim predspojnim napravama. Kompaktne za profesionalnu dekorativnu rasvjetu standardne su snage 35. BBX ) odlikuju se dobrom reprodukcijom boja . Vijek trajanja oko 10000 sati . vrijeme ponovnog propaljivanja cca. Visokotlačne metal-halogene žarulje ( HQI . Vrijeme propaljivanja cca. velike i visoke industrijske hale . SB ( svjetlo bijela boja . 250. DS ( danje svjetlo 6500 K ) Standardne fluorescentne cijevi nemaju dobru reprodukciju boja . čuvaju naboj i stabiliziraju struju. Standardne su snage 50.3500 K ) . . 6 min. vijek trajanja 12000 do 24000 sati. 125. Fluorescentne cijevi s “luksuznim bojama “ svjetlosti ( TBX . Visokotlačne živine žarulje ( HQL . vijek trajanja 16000 do 24000 sati. 2 min . 1500 mm . 3 min . 58 W . dužine 600 . 100. vijek trajanja 6000 do 9000 sati. BB ( bijela boja 4500 K ) . skijaške staze . vrijeme ponovnog propaljivanja cca.

pretežno indirektna . vodiči za unutrašnje ožičenje . pretežno direktna . osiguranje protiv vlage I vode .mehanički elementi : kučišta . raster .oblikovne : estetski izgled oblika i završne obrade . na gore i dolje . kodenzatori I sl. zaštita od napona dodira .elektromehaničke : pogonska sigurnost .raspodjela svjetlosnog toka u prostoru : direktna . kapa .iskoristivost podataka daju proizvođači STR: 33 . povoljna iskoristivost . na gore .širokosnopne . prigušnice .svjetlotehničke : odgovarajuća raspodjela svjetlosnog toka i svjetlosne jačine . ogračiničenje blještanja .raspodjela sjajnosti : prikazuje se u vidu dijagrama .raspodjela svjetlosne jačine : prikazuje se u vidu dijagrama .mehaničke : dovoljna mehanička čvrstoča . uklapanje u ambijent Elementi svjetiljaka : . montažni pribor . indirektna . zaštita od smetnji .svjetlotehnički elementi : reflector . otpornost prema koroziji . svjetiljke sa kosim zračenjem . starteri .elektrotehnički elementi :grla . prema raspodjeli svjetlosne jačine svjetiljke se djele u uskosnopne . jednolika . priključne stezaljke . Svjetlotehničke karakteristike svjetiljki : . jednostavan I siguran priključak .SVJETILJKE Svjetiljke moraju zadovoljiti slijedeće zahtijeve : . sa zračenjem na sve strane . zagrijavanju . jednostavna konstrukcija u cilju lakše montaže I održavanja .

srednji zahtjevi 200-300 lux . Nivo osvjetljenosti po preporukama je nazivna srednja osvjetljenost .vrlo mali zahtjevi 20-30-50 lux . koju je potrebno postići u prostorijama .1:3 za vrlo male i male zahtjeve . fluorescentne cijevi bijele boje.boje dnevne svjetlosti ( tempetatura boje veća od 5000 K ). žarulje sa žarnom niti . visokotlačne metal-halogene žarulje Niski nivo osvjetljenosti zahtjevaju topple boje .1:2.5 za srednje zahtjeve . visokotlačne živine žarulje .veliki i vrlo veliki zahtjevi 500-750-1500-2000-3000-5000 lux (prilog – nivo osvjetljenosti prema preporukama CEI ) Ravnomjernosti Ravnomjernost je odnos najslabije osvjetljenog mjesta u prostoriji i srednje osvjetljenosti iznosi : . halogene žarulje . Standardima je određena minimalno srednja osvjetljenost . visokotlačne natrijeve žarulje . Preporučena skala osvjetljenosti : . visokotlačne metal-halogene žarulje .UNUTARNJE OSVJETLJENJE Faktori kvalitete unutarnjeg osvjetljenja su : Nivo osvjetljenosti Nivo osvjetljenosti određuje se prema važećim standardima . fluorescentne cijevi toplo bijele boje .mali zahtjevi 75.5 za velike i vrlo velike zahtjeve Boja svjetlosti Izvori su u pogledu temperature boje podjeljeni na : . a visoki bijele boje . u praksi se koriste preporuke CEI ili njemačke norm DIN .1:1.100-150 lux . Reprodukcija boja Opći indeks reprodukcije boja “Ra” kreće se u granicama od 40 do 90 STR: 34 . a kako je naš standard relativno star .topple boje ( temperatura boje manja od 3300 K ) . fluorescentne cijevi dnevne svjetlosti .bijele boje ( temperatura boje od 3300 K ) .

koje imaju prednost pred svjetiljkama sa . ( slika 1a i 1b) DALI kontrolni sistem upravlajnja Digital Addrssable Lighting Interface ( D A L I ) DALI kontrolni sistem upravlajnja rasvjetom sastoji se iz dvije komponente ( slika 2 ) : regulacijski uređaj ( controller ) adresibilni element u svjetiljci ( lamp interface unit – LIU ) Oba uređaja su inteligentna i elektronički krugovi upravljani su mikroprocesorima . Osram . Upotrebljavaju se svjetiljke s reflektorima ili kapama . osjetnici svjetla . daljinski upravljači i sl. osjetnici prisutnosti PIR prijemnici . ) pretvara u digitalne poruke i da ih putem DALI kontrolnog kabela prenese do adresibilnog elementa u svjetiljci ( lamp interface unit – LIU ) STR: 35 . a u praksi se najčeščće izvodi opće osvjetljenje . garaže i sl. Tridonic. biroi ) Osvjetljavaju se ugradnim ili nadgradnim UPRAVLJANJE RASVJETOM Konvencionalno upravljanje Konvencionalno upravljanje rasvjetom radi na način da direktno upravljamo sa naponom kojim napajamo svjetiljku . kao i dodatno osvjetljenje radnog mjesta .Opće osvjetljenje Osim općeg osvjetljenja postoji još i lokalno . stanica za tehničke preglede . stupanj zaštite IP55. ( prilog ) Poslovni prostori ( uredi . kada su zahtjevi osvjetljenosti po zonama različiti . metal-halogene . Orjentacija svjetlosnih traka ovisi o radnim stolovima ili strijevima . Industrija Rasvjeta industrijskih pogona ( kao i radionica . ( DALI kontrolni signali ) . natrijeve ). najčešće montiranim direktno na plafon u vidu svjetlosnih traka . Povezani su kabelom kojim se prenose podaci . ) visine prostorija do 5m rješava se svjetiljkama s fluorescentnimcijevima . ali je zonalno osvjetljenje isto opće osvjetljenje. ( prilog ) Rasvjeta industrijskih pogona visine prostorija iznad 5m rješava se svjetiljkama sa sjajnim reflektprom i visokotlačnom žaruljom ( živine . Trilux ) Funkcija regulacijskog uređaja ( controller-a ) je da regulacijske komponente ( tipkala . U velikim prostorima može se rješavati i zonalno opće osvjetljenje . DALI kontrolni sistem upravlajnja rasvjetom razvijen je kroz zajedničku suradnju proizvođača elektronskih predspojnih uređaja za fluorescentne cijevi ( Phillips . IR prijemnici .

4 kV INSTALACIJAMA Koordinacija izolacije je mjera zaštite u niskonaponskim 0. pojednostavnjeno rečeno oni direktno upravljaju svjetiljkama na način sličan konvencionalnom upravljanju ( slika 3) Sa DALI kontrolnim sistemom upravlajnja rasvjetom postiže se slijedeće : . odnosno prenaponi koji nastaju uklapanjem i isklapanjem transformatora .4 kV mrežama ( slika 4 ) STR: 36 . koji putuju vodovima i prodiru u uređaje . i da u skladu sa komandnom porukom promijene napon kojim napajamo svjetiljke . te prenaponi koji nastaju pri zemljospoju ili pri kratkom spoju .sustav može biti povezan sa centralnim nadzornim sustavom građevine PRENAPONSKA ZAŠTITA OPĆENITO Prenaponi se ispoljavaju kao naponski valovi . koji mogu kontrolirati srednje energije “ Čista “ soba ZAŠTITA U NISKONAPONSKIM 0.adresibilni element u svjetiljci ( lamp interface unit – LIU ) Svrha adresibilnog element u svjetiljci ( lamp interface unit – LIU ) je da pročita poruku poslatu iz regulacijskog uređaja ( controller-a ) .fleksibilnost da svaka svjetiljka ili grupa svjetiljki može biti kontrolirana i upravljana neovisno jedna o drugoj i neovisno o napajanju . etažni razvodi spojeni su sa sabirnicom za izjednačenje potencijala u etažnoj razvodnoj ploči preko odvodnika prenapona . koji mogu kontrolirati velike energije Prostor unutar građevine . induktivnim djelovanjem magnetskog polja ( indukcija napona u petlji ) ili kapacitivnim djelovanjem električkog polja ( izbijanjem napona iz jednog vodiča na drugi u slučaju velike potencijalne razlike ) ZAŠTITNE ZONE ( slika 2 i slika 3 ) ZONA 0 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 Prostor štićen gromobranskom instalacijom od direktnog udara Prostor unutar građevine . glavni razvodi spojeni su sa glavnom sabirnicom za izjednačenje potencijala preko odvodnika prenapona .ušteda energije ( do 70% ) regulacijom rasvjetnog toka u ovisnosti o danjem svjetlu .vanjski prenaponi koji nastaju prvenstveno atmosferskim pražnjenjem ( vidi sliku 1 ) .unutarnji prenaponi su povišenje napona mreže . Po porijeklu prenaponi mogu biti unutarnji i vanjski . a nastaju direktnim udarom groma . . elektromotora i vodova .

Video kabeli . kao funkcija srednje zaštite .Telefonske i informatičke mreže .Signalni kabeli Navedene instalacije moraju biti integrirane u sustav izjednačenja potencijala i sustav prenaponske zaštite u svrhu zaštite uređaja koji su spojeni na mrežu ( slika 5 ) STR: 37 .Prvi stupanj selektivnosti prenaponske zaštite zahtijeva odvodnike prenapona koji mogu kontrolirati vrlo velike energije ( ZONA 1 – odvodnici prenapona klase B ) Drugi stupanj selektivnosti prenaponske zaštite . zahtijeva instaliranje odvodnika prenapona u etažnim razvodnim pločama koji mogu kontrolirati srednje energije ( ZONA 2 – odvodnici prenapona klase C ) Treći stupanj selektivnosti prenaponske zaštite zahtijeva odvodnike prenapona koji mogu biti ugrađeni u utičnici ( ZONA 3 – odvodnici prenapona klase D ) ZAŠTITA U INSTALACIJAMA SLABE STRUJE .

prebacivanje poziva . U bolnicama se predviđaju na bolesničkim kanalima u svakoj bolesničkoj sobi.konferencijske veze . Telefonska instalacija objekata koncentrirana je u glavnom razdjelniku ili direktno na telefonsku centralu.TELEFONSKI RAZVODNI ORMARIĆI Telefonski razvodni ormarići koriste se u razvodu telefonske instalacije kao tačke koncentracije.TELEFONSKE KUĆNE CENTRALE Kućne telefonske centrale koriste se u poslovnim objektima. Pregledom tehničkih zahtjeva pojedinog objekta definira se potrebni broj telefonskih parica za svaki objekt. 1000. Razvod vanjske telefonske instalacije može biti zračni ili kabelski ( u zemlji ). Posredničko mjesto služi za usmjeravanje vanjskih poziva unutar centrale.mogućnost upotrebe telefonskih aparata sa tonskim i dekadskim biranjem . Brojne funkcije i mogućnosti same centrale korisnik programira po volji i konfiguraciji mreže. . Na to mjesto se postavlja telefonski ormarić koji još zovemo ““Glavni ili Uvodni telefonski ormarić” Kabel iz vanjske mreže ulazi u taj ormarić i spaja se na letvice 10X2 mm ili takozvane “reglete”. projektira i izvodi HT prema zahtjevima prostornog uređenja. Utičnice se vodičima spajaju na najbliže telefonske ormariće. .preuzimanje poziva . Moderne kućne telefonske centrale izvode se u zatvorenim kućištima i jednostavno se postavljaju u objektima. Izrađuju se kao ugradni ili nadgradni ormarići različitih kapaciteta. Kapacitet razvodnog ormara ovisi o broju regleta ugrađenih u ormarić. U ovaj ormar slažu se telefonski ormarići s regletama i komunikacijski moduli kompjuterskih mreža ( habovi i patch paneli ) . 1600 ili 2000mm).RAZVOD INSTALACIJE TELEFONA I KOMP.i sl. MREŽE Telefonska instalacija završava ugradnim telefonskim utičnicama na koje se priključuju telefonski aparati. .RACK 19” ZA KOMPJUTERSKE MREŽE Telefonski razvod vodi se paralelno s kompjuterskom mrežom te se vodići razvoda svode na iste ormare. te osiguravaju brze i jednostavne komunikacije. Vanjske instalacije planira. Te ormare razmještamo po objektu prema potrebama mreže. Analogne centrale danas su prešle u digitalne centrale koje prosljeđuju digitalne i analogne ( glas ) signale. Spoj između glavne koncentracije ( glavnog odnosno uvodnog razdjelnika ili STR: 38 . Veličinu ormara određujemo prema opremi koju je u njega potrebno ugraditi. Prednosti ovakove koncentracije su u tome da se prespajanjem u ovim ormarima lako promjeni telefonski u kompjuterski priključak. U objektu se definira mjesto glavnog priključka prema tehničkim zahtjevima objekta te prema položaju vanjskih instalacija. “reglete” na kojima se spajaju kabeli i vodići.PRIKLJUČAK NA VANJSKE INSTALACIJE Vanjski priključak se izvodi iz HT (Hrvatske Telekomunikacije) telefonske mreže prema HT suglasnosti. Napajaju se iz NN mreže. i nazivano ih 19”(inč) Rack (600x600mm visine 600. Priklučak više inija za poslovne objekte uglavnom se rješava podzemnim optičkim kabelima. INSTALACIJE SLABE STRUJE TELEFONSKA INSTALACIJA I INFORMATIČKA MREŽA (INSTALACIJA STRUKTURNOG KABLIRANJA) . Proizvode se centrale različitih kapaciteta . . 1. dok se u stambenim objektima predviđaju telefonski priključci u dnevnim boravcima.C. Najsuvremenija tehnologija i upravljanje pomoću računala daje sadašnjim centralama mnoštvo mogućnosti kao što su: .mogućnosti produženog biranja . U urmariće su montirane letvice 10x2mm tzv.bilježenje troškova telefonskih razgovora svakog pojedinog priključka . U objektu se predviđaju telefonski priključci u svim radnim prostorima pored radnih stolova .

Zajedničko razvođenje instalacije telefona i prijenosa podataka (kompjuterske mreže) izvedeno je takozvanom tehnikom strukturnog kabliranja u skladu sa ISO/IEC 11801 . U svakom stanu predviđa se telefonska utičnica koja se montira u dnevnom boravku. Razvod od telefonskih utičnica izvodi se dvoparičnim vodičima koje se polažu u plastičnim cijevima ili na PK trasama slabe struje. Telefonska instalacija u stambenim objektima izvodi se u skladu sa uputama za izvođenje telefonskih preplatničkih instalacija u zgradama. Svi telefonski ormarići se uzemljuju vodićem PY 4mm. Na svim radnim mjestima predviđena je jedna dvostruka priključnica RJ45 na koju se može priključiti telefonski aparat ili kompjuter. U slučaju prelaska iz jedne požarne zone u drugu kabelske trase se polijevaju protupožarnim sredstvom. Način ugradnje ( podžbukni. Završetci UTP kabela u GKO izvedeni su na patch panelima ili na telefonskim regletama te na drugom kraju na RJ45 utičnicama. Telefonska instalacija u zgradi izvodi se u plastičnim cijevima vodičima tipa Ti20 ili Ti44.TELEFONSKE UTIČNICE Telefonske utičnice se montiraju u objektu na mjestima gdje je potreban priključak telefonskog aparata ili kompjutera. Razvod od ormara do utičnica izveden je kabelima UTP CAT 5 položenim u PVC cijevi 23 mm.² Horizontalni razvod u hodnicima i glavnim komunikacijama polaže se uvijek na suprotnoj strani od trasa polaganja jake struje. U zadnje vrijeme se koriste višepolne telefonske utičnice tipa RJ. Telefonski kabelski priključak će se izvesti iz javne HPT mreže kabelom odgovarajućeg broja parica prema HT suglasnosti . koje se polažu direktno u beton. Ovi višeparični kabeli polažu se na perforirane kabelske trase slabe struje koji se nalaze u spuštenom stropu ili u cijevima u betonskim zidovima. Postoje tropolne. Također se predviđen izvod za priključak sa dvije parice telefonske instalacije za svaki poslovni prostor. . Sa ove koncentracije radijalno se razvodi po dvije parice telefonske instalacije za svaki stan. podne i parapetne kanale ) također definra odabir telefonske utičnice . Razvod u prostorima. Telefonski rasplet po zgradi počinje od priključnog telefonskog ormarića koji je smješten u prizemlju objekta. nadžbukni i ugradnja u pulteve . koji nemaju spuštene stropove te u pregradnim zidovima izvodi se u plastičnim cijevima. Kod razvoda kompjuterske mreže ni jedna linija od 19” racka do utičnice ne smije biti duža od 100 m.telefonske centrale ) i ostalih razvodnih telefonskih ormarića izvodi se višeparičnim telefonskim kabelima. Usponske telefonske kolone plažu se vertikalno kroz stubište. dvopolne telefonske utičnice klasičnog tipa. STR: 39 . Uvođenje telefonskog kabela u objekt izvodi se kroz plastične cijevi objekta od telefonskih ormarića u zgradi.

dvije i četiri petlje. Svaki javljač se programira te u svom kodu nosi vlastitu adresu i stanje . Uz arhitektonsko građevinski objekt izrađuje se i takozvani protupožarni projekt koji definira požarne zone objekta. Ovaj projekt rješava evakuaciju ljudi iz objekta u slučaju požara te spriječava brzo širenje požara iz jedne zone u drugu ( protupožarni zidovi se projektiraju na granicama zona). te displej za očitavanje svih potrebnih informacija i alarma.vatrodojavne centrale . sustavu centralnog nadzora i sl. U nekim slučajevima vezana je i na instalaciju za automatsko gašenje požara ( halonom ili sa CO ). Javljači se slažu u petlju po redu prema dispoziciji u samom objektu. testiranje i rad same centrale. STR: 40 .linijska . alarmiranje.ulazno izlaznih elemenata razvoda Vatrodojavna instalacija može biti : . Sve proboje treba zatvoriti protupožarnim sredstvima ili protupožarnim klapnama. Adresibilne vatrodojavne instalacije su instalacije s opremom digitalnog tipa. a opremljena je NiCa baterijama za besprekidno napajanje.automatskih javljača požara .hidrantska mreža Ovaj projekt je jedan od ulaznih podataka za izradu projekata instalacija kako elektroinstalacija tako i strojarskih instalacija. Centrala se napaja iz niskonaponske mreže objekta. Instalacije koje služe za zaštitu objekta od požara su: . Ove centrale se proizvode sa jednom. Svaka linija može sadržavati do 20-ak javljača ( što zavisi o tipu centrale i proizvođaču centrale).instalacija odimljavanja .ručnih javljača požara .instalacija šprinkler uređaja . okidanje požarnih klapni na klima sustavima . požarne liftove .instalacija vatrodojave . Sama centrala prepoznaje svaki javljač posebno te se unosom programa definira i položaj i stanje svakog javljača . VATRODOJAVNA INSTALACIJA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I PROJEKT Pri projektiranju objekata projektant mora poštovati sve požarne propise koji se odnose na vrstu objekta koji projektira. Vatrodojavna centrala ima sve potrebne module za dojavu. U zadnje vrijeme instaliraju se uglavnom vatrodojavne instalacije adresibilnog tipa.alarmnih truba ili sirena . Beznaponski kontakti proslijeđuju se izvršnim vatrodojavnim elementima kao što je sklopka za automatsko isključenje napajanja.2. puteve evakuacije u slučaju požara te načine i mjere zaštite od požara. kontrolu i ispitivanje instalacije i opreme. Obično svaka petlja sadržava do 124 elementa . protupožarne zidove. Sama centrala spaja se na printer radi evidentiranja svih informacija. Vatrodojavna instalacija služi za brzu detekciju požara u objektu.adresibilna Linijska vatrodojavna instalacija je analognog tipa i sve je manje u proizvodnji. . protupožarna vrata.instalacija autonmatskog sustava za gašenje požara halonom ili CO plinom .Relejni slog vatrodojavne centrale osigurava od 4 do 12 programibilnih relea to jest 4 do 12 beznaponskih kontakata pripadajućih relea. Svaka vatrodojavna centrala ima i relejni slog. Centrala ima određeni broj linija koje se dijele na linije automatskih ili linije ručnih javljača požara. Također definira i instalacije koje je potrebno ugraditi u objekt radi bolje zaštite objekta od požara. Instalacijski projekti trabaju poštovati sve požarne zone te osiguravati što manje proboja iz jedne zone u drugu. zatvaranje protupožarnih vrata.VATRODOJAVNE CENTRALE Instalacija vatrodojave sastoji se od: . Na prednjoj ploči centrale obično su predviđene sve komande za programiranje.

Vodiči instalacije vatrodojave polažu se trasama slabe struje ili u PVC cijevima uvijek na propisanim udaljenostima od instalacije jake struje. grananje instalacije i sl.ionizacioni javljač požara . Razvod instalacije vatrodojave izvodi se oklopljenim vodičima tipa kao Iy(St)y 2x2x0.obične ili analogne . praonica. termodiferencijalni i kombinirani javljači upotrebljeni su u prostorima gdje se očekuje dim ili prašina i u normalnim uvjetima rada ( kuhinja . Prema potrebama u neke centrale ( zavisi o proizvođaču opreme ) mogu se ugraditi slogovi za automatsko gašenje požara . Ulazno izlazne jedinice s aktivnim slogom koriste se u velikim prostorima s visokim plafonima kao što su sportske dvorane.) Optički i ionizacioni javljači požara primjenjuju se u svim ostalim prostorima. a onda postaju radioaktivni otpad ). uključenje ventilatora odsisa dima.optički javljači požara . Razbijanjem stakla ovog javljača mijenjamo položaj kontakta te dajemo informaciju vatrodojavnoj centrali da je aktiviran ručni javljač požara. Ona može poslužiti za spajanje alarmnih sirena ili za zatvaranje protupožarnih klapni. Termički.U samu centralu obično se ugrađuje i telefonski automat za automatsko alarmiranje vatrogasnih postrojbi. a ponekad i vodičima koje preporučuje proizvođač opreme. strojarnica i sl.2m. Ovi javljači montiraju se na stropovima u odgovarajuća podnožja. Ovi javljači sastoje se od sloga predajnika i prijemnika infracrvenog snopa. To je elektronski slog centrale koji nadzire.8mm ili negorivim vodičima . Programiranje i puštanje u pogon centrale vrši isporučioc opreme.5m jedan automatski javljač kontrolira cca 50m² površine.VRSTE VATRODOJAVNIH JAVLJAČA Zavisno o vrsti vatrodojavne instalacije javljače dijelimo na : . zatvaranje požarnih klapni na klima kanalima i sl.automatske vatrodojavne javljače požara Ručni javljači montiraju se na svim izlazima (evakuacijskim putevima ) pored izlaznih vrata na visini 1. Ulazno izlazna jedinica prima od prijemnika informaciju te je prosljeđuje vatrodojavnoj centrali.termodiferencijalni javljač požara . Ovi javljači obično su crvene boje radi lakšeg uočavanja. Uzoračne komore koriste se kao javljači požara koji se montiraju u kanale klimatizacije i ventilacije. U slučaju požara dim prekida snop te se tako detektira požar. . alarmira i aktivira halonske spremnike ili spremnike ugljičnog monoksida. U slučaju požara centrala aktivira alarmne trube te na relejni slog ( prema programu ) aktivira požarne funkcije kao što je isključenje napajanja.termički javljač požara . Sama centrala montira se u prostor kao što su portirnice ili dežurni vatrogasci. Ako je predviđen telefonski automat automatski se bira telefonski broj dežurne vatrogasne postrojbe i daje obavijest o požaru i mjestu požara. Prednja strana ručnog javljača požara zatvorena je staklom na kojemu je natpis “ U SLUČAJU POŽARA RAZBIJ STAKLO” . VATRODOJAVNE FUNKCIJE Funkcija vatrodojavne instalacije je neprestana kontrola stanja u objektu u smislu požara. ( Ionizaciski javljači rijeđe se koriste jer rade na bazi radioaktivnog elementa te nakon upotrebe od 7 godina treba ih mijenjati .kombinirani javljač požara . spajanje analognih linija postojećih dijelova objekta .ručne vatrodojavne javljače požara .adresibilne ili digitalne Prema namjeni javljače požara u objektu dijelimo na: . Ove ulazno izlazne jedinice koriste se i za druge svrhe. Centrala kontrolira stanje mreže i ispravan rad svih javljača i mreži. STR: 41 . Automatske javljače požara dijelimo na : . velike konferencijske sale i sl.ulazno izlazne jedinice za aktivni slog . U objektima gdje visina plafona ne prelazi 3. U slučaju kvara bilo kojeg javljača signalizira stanje kvara i daje informaciju o kojem se javljaču odnosno liniji radi.

Kabeli se na kraju zaključuju otpornikom 75Ω. od koje se dovodi do TV utičnice. a kućište se povezuje na IP sabirnicu vodičem PY6mm². ZAU . Izlazni nivo signala na izlazima iz prijemnika obično je cca 100dB/μV što normalno zavisi o proizvođačima opreme i potrebama same instalacije. Planira se vanjski razvod u skladu s planom prostornog uređenja i tehničkim potrebama. 2. Prijemnici TV signala . Ovi elektronički uređaji montiraju se u zatvorena kućišta te se najčešće ugrađuju na zadnjoj etaži objekta ( u blizini samih antena). odcjepnici TV signala ( feritni odcjepnici ) za 1. Na svakoj etaži postavljaju se tzv. U stanu kabel se dovodi do razvodne kutije 60 mm . Satelitska antena s dipolima također se montira na krovištu objekta na pripadajuće nosače satelitske antene. što zavisi o konfiguraciji mreže. Stanice se napajaju NN naponom 220V . Kod većih razvoda na granama se postavljaju širokopojasna pojačala signala. Iz stanice razvodi se jedan ili više kabela (75Ω koaksijalni niskogušeći ) po objektu. Antenski stup je čelični stup visine cca 3 m koji se sidri za krovište čeličnim užetom i sidrenim vijcima . Satelitska antena se bira prema satelitu kojeg hvata te prema potrebnoj jakosti satelitskog signala. gdje god je to moguće.PRIKLJUČCI NA GRADSKU MREŽU Razvod kabelske televizije u gradovima provodi se.). Odabir antena radi se prema prijemnim kanalima područja na kojem se nalazi objekt.PRIJEMNICI Prijemne stanice za zemaljske i satelitske TV signale služe za prijem. pretvarači i pojačala postavljaju se u objektu što je bliže moguće antenama.3. Na svakoj etaži postavljaju se tzv. Nosač satelitske antene vezuje se na instalaciju IP. . Stup je potrebno povezati na instalaciju IP pomoću vodiča PY 6mm². 3 ili 4 grane ( što zavisi o broju stanova na etaži ). Odabir ovih otcjepnika vrši se prema proračunu gušenja signala te portebnom nivou signala na samoj utičnici (80-65dB/μV). RAZVOD S ODCJEPNICIMA I UTIČNICAMA Postoji više načina razvođenja instalacije TV. Antene za VHF i UHF ( zemaljske programe ) postavljaju se na anteski stup.razvoda TV signala iz satelitskog prijema .razvoda TV signala iz zajedničkog antenskog uređaja . Cijevi se polažu direktno u beton. pretvaranje i pojačanje signala primljenog na antenama. STR: 42 . Razvod satelitskih programa moguće je izvesti i direktno iz same prijemne stanice koaksijalnim kabelima koji se uvlače u plastične cijevi do svakog pojedinog stana. CATV I SATV Ovi nazivi za instalaciju prijema i razvoda TV signala po objektu znače: . Kod razvoda zemaljskih programa i kod razvoda CATV obično se ( u stambenim objektima ) kroz stubište polaže glavni koaksijalni niskogušeči kabeli u PVC cijevi ( npr: niskogušećim koaksijalnim kabelima tipa KEL 75-7-420 i KEL 75/5/173.ANTENE Antenski sustavi sa antenama za prijem TV signala postavlja se na krovištu objekta. paralelno s telefonskom instalacijom .razvoda TV signala iz kabelske TV . Odabir ovih odcjepnika vrši se prema proračunu gušenja signala te potrebnom nivou signala na samoj utičnici (80-65dB/μV). Kod razvoda satelitskih programa koriste se SAT DIGITAL kabeli u PVC cijevi . zahtjevima investitora te broju potrebnih TV utičnica u objektu. . multiswitch odcjepnici za 4 grane.

Modularna izvedba omogućava slaganje tabloa u proizvoljnoj veličini. . . . Razgovor teče izmjenično. Kod video parlafona uz ove kabele polaže se i kabel za prenos video signala. releja i dugmadi za govor i otvaranje vrata.tipkala koje se montira pored ulaza u stan.4. Video parlafoni osim govorne veze prenose sliku posjetitelja ispred ulaznih vrata.RAZVOD INSTALACIJE Razvod instalacije kućnog govornog uređaja izvodi se u PVC cijevima u koje se provlači vodič tipa Ti20 ili oklopljenim kabelima Iy(St)y 2x2x0. . . ZVONO PARLAFONSKI UREĐAJI Kućni govorni uređaji služe za uspostavljanje govorne veza između posjetitelja na ulaznim vratima i osobe u pojedinačnom stanu u zgradi. el zvona ili pozivnika (zujalice ) . Kompletna instalacija se sastoji od: .električne brave koja se ugrađuje na ulazna vrata ulaza. Kod video parlafona ugrađuje se i ekran za sliku. PARLAFONI .govornog aparata u svakom stanu sastavljenog od dinamičkog mikrifon-zvučnika. STR: 43 .jedinica za napajanje i pojačavanje tona i slike koja se ugrađuje u ugradni ormarić na prizemlju ili direktno u glavnu razvodnu ploču. U velikim stambenom objektima glavni razvod instalacije izvodi se kroz stubište. VIDEO PARLAFONI I EL.6mm ( ili kabelima koje preporuča proizvođač opreme ). Izrađen je u modularnoj izvedbi.pozivnog tabloa smještenog na vanjskom zidu pored ulaza u zgradu. Kod video parlafona ugrađena je i mini kamera za snimanje posjetitelja.

Proizvode se različitih kapaciteta tj za različiti broj provalnih zona.protuprovalne centrale .šifratora . odnosno deaktiviranje zaštite.protuprovalnih signalizatora .el.sirene . PROTUPROVALNA INSTALACIJA Instalacija protuprovale služi za zaštitu prostorija objekta od provale. Šifratori odnosno elektronske brave koriste se za aktiviranje odnosno deaktiviranje centrale provale. te akumulatorske baterije i telefonski automati za automatsku daljinsku dojavu provale. - PROTUPROVILNI SIGNALIZATORI Protuprovalni signalizatori koji se najčešće koriste su: infracrveni detektor provale – ovi detektori registriraju pomicanje toplog tijela u prostoru koji pokrivaju mikrokontakt signalizacije otvaranja varata.kabelskog razvoda PROTUPROVALNE CENTRALE Protuprovalne centrale su elektronički slogovi koji primaju signale iz provalnih javljača . monitora te videomultipleksera. te otuđenja imovine. RAZVOD INSTALACIJE Razvod instalacije izvodi se oklopljenim kabelima tipa kao Iy(St)y ili kabelima koje predlaže proizvođač opreme i polažu se trasama slabe struje ili podžbukno u PVC cijevima. video rekordera. U centralu se ugrađuju relejni slogovi za aktiviranje sirena i sl. Ova instalacija se sastoji od kamera koje kontroliraju prostor. Centrala se postavlja na mjesto koje definira služba za projektiranje protuprovalnih instalacija.5. Centrala u slučaju detekcije provale automatski aktivira alarmne sirene i poziva telefonom programirani broj službe za zaštitu.montiraju se u okvir vrata te se aktiviraju kod otvaranja varata vibracioni detektor provale – ovi detektori se postavljaju na kase te detektiraju svaku vibraciju u slučaju razbijanja kase detektori razbijanja stakla koji se montiraju na prozorima nagazni tasteri koji se postavljau ispod pulteva šaltera u bankama CCTV INSTALACIJA CCTV instalacija ili tzv instalacija TV zatvorenog kruga je instalacija koja se također postavlja u objektima za zaštitu objekata od provale. Kod većih sustava koristi se elektronska brava ili šifrator koji se montira ispred štićene zone i služi za aktiviranje. STR: 44 . Instalacija se sastoji od: . brave .

Kod povećane koncentracije pale se odsisni ventilatori koji izbacuju zrak s povećanom koncentracijom CO.2m na udaljenosti od 7-12m. Kod prvog alarma samo se pali ventilacija garaže dok se kod drugog alarma uključuje svijetlosno obavještenje te se pale alarmne trube. Postoje analogne i adresibilne sonde za detekciju. Instalacija se izvodi višeparičnim oklopljenim vodičima. Ove sonde spajaju se na centralu detekcije CO. Paljenje ovih elemenata vrši se automatski s relejnog sloga centrale.6. Broj sondi u liniji definira proizvođač opreme . Kod adresibilnih centrala sonde se vezuju u petlju. CENTRALE DETEKCIJE Centrale za detekciju CO pojavljuju se na tržištu kao linijske ili kao adresibilne. a kroz otvore garaže ulazi svježi zrak te se na taj način smanjuje opasna koncentracija ugljičnog monoksida. DETEKCIJA CO FUNKCIJA DETEKCIJE VEZANA UZ VENTILACIJU Detekcija koncentracije ugljičnog monoksida vrši se u zatvorenim garažama da ne bi došlo do trovanja ljudi u garaži. SONDE ZA DETEKCIJU Sonde za detekciji ugljičnog monoksida postavljaju se na visini h=1. RAZVOD INSTALACIJE Razvod instalacije zavisi o opremi koja je odabrana u objektu. Kod linijskih centrala sonde se vezuju u liniju . Sonde su ugrađene u kućišta dimenzije cca 130x200x120mm i mogu se podešavati za različite koncentracije CO. Na centrali se programiraju nivo prvog alarma i drugog alarma . STR: 45 .

FUNKCIJE Sustav hotelske signalizacije ugrađuje se kao što samo ime kaže u hotelima i ima niz funkcija kao što su: .CENTRALE Centrale su izvedene tako da se na prednjoj ploči ugrađuju svi potrebni elementi za signalizaciju kao što su signalne sijalice. Na razriješnoj kombinaciji u prostoriji omogućeno je aktiviranje signala prisutnosti sestre. Potezno tipkalo koje se montira u kupatilu također je jedna od pozivnih kombinacija i služi da se u slučaju pada može pozvati poziv “SOS”-a. dok se u zadnje vrijeme sve više na tržištu pojavljuju digitalne centrale.Signalizacija – gost u sobi . sanitarnih prostora. Ove instalacije osiguravaju jednostavnije penošenje hotelskih odnosno bolničkih informacija.hitan poziv . Omogućene su slijedeće vrste poziva: .uključuje ga sestra iz bolesničke sobe.INSTALACIJA HOTELSKE I BOLNIČKE SIGNALIZACIJE . Donedavno su se proizvodile relejne centrale signalizacije .Signalna svjetla .8mm.ELEMENTI Instalacije hotelske odnosno bolničke signalizacije sastoji se od slijedećih elemenata: .Poziv sobarice .Pozivne kombinacije .noću je omogućeno isključenje zvučnog signala (tihi poziv). . Uglavnom se postavljaju na recepcijske pulteve ili na sestrinske pulteve u bolnicama.poziv iz kupaonice .Poziv SOS iz kupatila . zujalice . Poviše ulaznih vrata u prostorije montirane su signalne sijalice za indentifikaciju prostora iz kojeg je upućen poziv ili u kojem se nalazi dežurna sestra. U bolničkom kanalu instalacija se razvodi u sekciji predviđenoj za razvod slabe struje. blagovaonica i sl. Broj žila za spajanje instalacije zavisi o tipovima elemenata i o proizvođačima opreme. Instalacija bolničke signalizacije često se povezuje na troprogramski razglas preko transformatora 100/10V.bolesnik poziva iz sobe . . display . Pozivi iz ovih soba manifestiraju se vizuelno i akustički. tasteri za resetiranje i sl. Pojavom digitalnih centrala normalno da se proširuju i mogućnosti samih instalacija signalizacije. STR: 46 . Biranje i atenuacija programa predviđena je na handsetu.Signalizacija – ne ometaj Sustav bolničke signalizacije za bolnicu omogućuje poziv osoblja iz soba pacijenata.normalan poziv .Signalizacija – soba pospremljena . Tada se svi pozivi proslijeđuju na zujalicu u sobi u kojoj je registriran signal prisutnosti sestre. Ovi vodiči se polažu trasama slabe struje ili se provlače u PVC cijevima položenim u betonu.Razvod Pozivna kombinacija za bolničku signalizaciju postavlja se pored pacijenta ili se montira u bolnički kanal poviše svakog kreveta. Na ručnom handsetu. ordinacija.Razriješne kombinacije . Glavni razvod instalacije bolničke signalizacije ili hotelske signalizacije polaže se po hodnicima oklopljenim kabelima tipa IY(St)Y presjeka 0. osim pozivnog tastera za poziv sestre predviđen je i prekidač lokalne rasvjete kreveta (instalacije jake struje predviđaju bolničke kanale i fluo lampe lokalne rasvjete iznad kreveta). kada joj je neophodna pomoć u vezi s bolesnikom . Sam izgled i tehničke kerakteristike ovih centrala ovise o proizvođaču opreme. RAZVOD INSTALACIJE 7.Centrale . Svi signali se razlikuju i uključuju po prioritetu. Za svaki krevet u bolesničkoj sobi predviđena je slušalica za slušanje radio programa.

RAZVOD Razvod instalacije električnih satova izvodi se kabelima tipa PP . ulaznim holovima.50Hz. zdravstvene poliklinike. bolnice. sportski objekti i sl. koji se polažu trasama slabe struje ili u PVC cijevima. sportkim dvoranama i opreacijskim dvoranama i sl. . Matični satovi imaju akumulatore koji osiguravaju 24h rad bez napajanja što zavisi o tipu matičnog sata i proizvođaču opreme. korekcije pokazivanja nakon ispada mreže. STR: 47 .8. MATIČNI SAT Matični sat je u stvari kvalitetni elektronički kvarcni sat spojen na gradsku mrežu 220V. Veličina sata i dizajn također se odabire prema polažaju u prostoru i načinu montaže. SATOVI Električni satovi postavljaju se na hodnicima. Osim funkcije mjerenja vremena ima i neke dodatne funkcije kao što je aktiviranje el. INSTALACIJA EL. SATOVA Ova instalacija predviđa se u svim objektima gdje je nužna točna orjentacija u vremenu. Zavisno o položaju sata u prostoru odabiru se dvostrani ili jednostrani satovi ili čak četverostrani. kao što su škole. Proizvode se satovi sa sekundaljkom i bez te satovi koji se mogu koristiti kao štoperice koje se naprimjer ugrađuju u operacijske dvorane. zvona u određenom vremenu. štopanje vremena..

RAZGLASNI UREĐAJ Centralni razglasni uređaj slaže se od modula 19” rack. INSTALACIJA RAZGLASA Instalacija razglasa sastoji se od : razglasne centrale mikrofona zvučnika . žirafe. Mali zvučnici namjenjeni za ozvučenje jedne prostorije cca 20m² obično se proizvode sa transformatorom izlazne snage 6 W s tim da ih se može prespajati i na snage 5. MIKROFONI Mikrofoni su elementi instalacije za davanje potrebnih obavijesti tj za prenos govora . Odabir zvučnika po prostorima vršimo prema proračunu ozvučenja.9. atenuatora i birača programa razvoda Ova instalacija primjenjuje se u objektima kao što su aerodromi. Kod složenijih zahtjeva ( velike sportske dvorane. Prema načinu montaže proizvode se nadgradni ( za montažu na zid) te ugradni ( za montažu u spušteni plafon). U 19” rack slažu se: napojni modul ulazni modul potreban broj izlaznih pojačala digitalni tuner dvostruki autorevers programibilni kazetofon kompakt disk reproduktor linijski modul modul gonga i sl Predviđeni ispravljač napojnog modula spaja se na niskonaponsku mrežu. Dizajn zvučnika je različit kod raznih proizvođača opreme. 20. sportske dvorane. želježničke postaje .4m od poda. STR: 48 . Za vanjske montaže proizvode se zvučne trube ( često ih zovemo hornovi ). Atenuatori i birači programa montiraju se pored ulaznih vrata u prostoru gdje se nalazi zvučnik. Mikrofoni se spajaju mikrofonskim kabelima na mikrofonske ulaze ulazne jedinice razglasnog sustava. poslovni objekti. Ove složene proračune rade firme proizvođača opreme. Komponente razglasnog uređaja složene su prema potrebama funkcije razglasa te prema potrebama razvoda instalacije razglasa objekta. Zvučnici viših snaga proizvode se od 10. na visini 1. ZVUČNICI Zvučnici se proizvode u različitim izvedbama prema izlaznoj snazi te prema načinu ugradnje. konferencijske sale i sl.) zvučnosti proračun se izrađuje prema karakteristikama zračenja zvučnika. a često se proizvode kao zvučni stupovi ( još ih zovemo i zvučne kolone ) sa više tipova zvučnika. Izlazna pojačala snage 200W/100V i 100W/100V odabiru se prema ukupnoj instaliranoj snazi ozvučenja. obliku i zvučnim karakteristikama obrade prostora. 4. kazališta.30W . i 3W. hoteli i sl. Linijski modul osigurava razvod zvučnih signala po potrebnim linijama razglasa. kino dvorane i kazališne dvorane. Mikrofoni se montiraju na stolna postolja ili su slobodni te s postavljaju na tzv.

PRORAČUN OZVUČENJA Radi postizavanja zadovoljavajuće razumljivosti razglasnog sustava .3 m b = 15 m c = 2.9 m V = 188 m³ Potrebna snaga zvučnika za ozvučenje: P = 2. potrebno je osigurati u svim prostorima potreban nivo zvuka.9W Zbog dobre reprodukcije zvuka odabran je 1 zvučnik od 3W.5mm². Radi toga je potrebno izvršiti proračun snage zvučnika u prostorijama.volumen prostora 1.1W Zbog dobre reprodukcije zvuka odabrana su 4 zvučnika od 3W.- RAZVOD INSTALACIJE Razvod instalacije ozvučenja izvodi se trasama slabe struje vodičima tipa PP 2x1. 2. Prostorija administracije Volumen prostora: a=5m b = 3. Potrebni nivo zvuka za prostore : očekivani nivi buke dB hodnici 68-72 radni prostori 60-68 kuhinje.ukupna snaga potrebna za ozvućenje prostora V. Prostorija ulazni hol Volumen prostora: a = 4. ili oklopljenim kabelima koji dozvoljavaju napone od 100V. STR: 49 .4 m c = 2. praonica 72-78 strojarnice 76-82 potreban nivo razglasa dB 82 88 90 92 Proračun ozvučenja vrši se prema formuli: V²/3 P = --------32 gdje je: P.9 m V = 49.3 m³ Potrebna snaga zvučnika za ozvučenje: P = 0. .

primopredajnika smještenog u objektu . Linearni izlazni stupanj sadrži izlazne stupnjeve snage za oba frekventna područja . Signalizatori su elementi za optičku i akustičku signalizaciju i montirani su u prostoriji dežurnog tehničara.napojni moduli Na primopredajniku koji se nalazi u objektu bira se radna frekvencija za vezu sa pojedinim vozilom.komprimirani zrak . u dupleks vezi. između službe hitne medicinske pomoći i kola hitne pomoći ili helihoptera. Instalacija se sastoji od: .centralne jedinice . te malošumno prijemno predpojačalo koje kompenzira gubitak prijemnog signala u koaksijalnom kabelu između primopredajnika i linearnog izlaznog stupnja.KONTROLA ULAZA Instalacija kontrole ulaska je instalacija kojom se kontrolira ulaz u prostor.koji se polažu po kabelskim trasama slabe struje i u PVC cijevima.antene na krovu objekta .nitro-oksidul . Sustav se sastoji od: . Sve greške u instalaciji svake pojedine stanice medicinskih plinova detektira se i proslijeđuje na daljinski signalizator.čitača kartica . Iz primopredajnika se signal vodi na linearni izlazni stupanj koji je smješten u neposrednoj blizini antene. . Centrala kontrole ulaska vezana je na PC .razvoda Centralna jedinica se priključuje se na 220V niskonaponsku mrežu. Kartica se prinosi čitaču te se kod točne indentifikacije aktivira električna brava i vrata se mogu otvoriti. Mobilna stanica predviđa se u objektu na mjestu administracije hitne pomoći. Prema potrebi korisnika izlistavaju se memorirane akcije na sustavu. Najčešće se koriste sustavi s magnetskim karticama.električne brave . Čitači kartica se montiaju pored štićenih vrata na visini 1.konektora . Svaka aktivnost sustava automatski se ispisuje na printeru. Kolinearna štapna antena predviđena je na krovu objekta.vakuum Zadatak ove instalacije je praćenje ispravnosti rada stanica i cijevne mreže instalacije medicinskih plinova te signalizacija neispravnog rada ili nestanak plina.RADIO VEZE ( KOLA HITNE POMOĆI) Sustav radiorelejnih veza osigurava dvostranu komunikaciju. te napaje sve ostale elemente sustava. Stanice se predviđaju u kolima hitne pomoći i helihopterima.PC kompjutera sa printerom . zajedno sa elementima instalacija jake i slabe struje U intenzivnoj njezi i na odijelima signalizatori se montiraju u pultevima sestara. U svaku od štićenih prostorija može se ući jedino pomoću kartice za indentifikaciju.Osim kartica za indentifikaciju postoje riješenja sa tipkovnicama gdje se ulaz oslobađa utipkavanjem šifre ili sustav koji oslobađa ulaz pritiskom prsta na određeno mjesto na ulaznoj jedinici. U bolnici se koriste slijedeći medicinski plinovi: . dok se el brava montira u dovratniku. U operacionim salama signalizatori se montiraju na panelima u samoj sali.SIGNALIZACIJA MEDICINSKIH PLINOVA Instalacija se predviđa u bolnicama u operacionim salama i intenzivnoj njezi. .2m. Instalacija signalizacije rada medicinskih plinova izvodi se višežilnim kabelima tipa PPOO. Sve greške u instalaciji sekundarne cijevne mreže detektira se i proslijeđuje na daljinske signalizatore. Oprema sustava radioveze napaja se iz niskonaponske mreže 220V. OSTALE INSTALACIJE SLABE STRUJE . STR: 50 . Konfiguracija sustava zavisi o zahtjevima korisnika te o proizvođaču opreme.primopredajnika smještenog u kolima hitne pomoći .10. Svi čitači povezuju se komunikacijskom linijom na centralnu jedinicu. duplekser za prilagođenje na kombiniranu ili odvojenu VHF i UHF antenu.kisik .

tvornicama.centrale .. Pomoću konzola upravljamo semaforima i na njima ispisujemo potrebne informacije. Antena je postavljena na krovu objekta pomoću pribora za sidrenje. Malih su dimenzija .antene .napojnog modula . Centrala je potpuno digitalna i programira se po želji.konzola za upravljanje . Poviše ulaza u prostor ordinacije ili dijagnostike montira se informacijska svijetiljka sa obavijestima "zauzeto". slična instalacija su informacijski semafori u aerodromskim zgradama ili željezničkim i autobusnim kolodvorima. grupni ( više unaprijed programiranih prijemnika ) ili opći poziv ( svi prijemnici ). STR: 51 . Postoje sustavi gdje se antena ugrađuje u betonsku konstrukciju samog objekta kao petlja. Sustav tražioca osoblja ili paging sustav sastoji se od : .. Priključuje se na 220V niskonaponsku mrežu i služi za transformaciju i razvod napajanja. Ovi moduli se postavljaju na zid na mjesta glavnih ulaza.razvoda Semafori su digitalni displeji velikih dimenzija za ispis potrebnih informacija. poslovnim objektima i sl. Sam predajnik sa napaja naponom 220V i montira u blizini antene.informacijske svijetiljke . Osobni prijemnici se proizvode sa zvučnim pozivom ( beeper ) i sa zvučnim pozivom i displejom. Montiraju se na zid na visini od cca 3 m. Signal poziva se u digitalnom obliku dovodi na predajnik UHF odnosno na antenu.modula za punjenje . Prijemnici se čuvaju se u modulu za čuvanje i punjenje.stolne kombinacije sa tasterima . Instalacija se sastoji od : .priključne kutije sa napojnim elementima . Stolna kombinacija sa tasterima postavlja se na stolu doktora ili osobe koja poziva pacijente. Predajnik UHF modulira digitalni signal na UHF val nositelj i s prikladnom snagom dovodi na antenu.POZIV PACJENATA Ova instalacija predviđa se u bolnicama u općim ordinacijama gdje je predviđeno čekanje pacijenata. "slobodno" i "odsutan" .3m.predajnika UHF .SPORTSKI INIFORMACIJSKI SEMAFORI Instalacija sportskih semafora predviđa se u sportskim dvoranama.razvoda Priključna kutija montira se u zidu na visini 0. Modul se montira u blizini same centrale i modula za punjenje te služi za napajanje ovih uređaja.glavnih i pomoćnih semafora na zidu . Konzole mogu biti i PC –ovi. Instalacija zauzeća se sastoji od: .TRAŽIOC OSOBA Sustav tražioca osoba ili tzv "Paging" sustav koristi se u bolnicama. lagani i otporni na udare.osobni prijemnici Napojni modul je transformatorsko-ispravljački modul 220AC/12DC. S tipkovnice se može uputiti selektivni ( samo jedan prijemnik ) . "čekaj". Instalacija zauzeća je lokalna i izvodi se za svaku ordinaciju ili dijagnostiku posebno. . Razvod ove instalacije obično se izvodi višežilnim oklopljenim kabelima.

freona . Regulacija sustava obično u sebi sadrži i automatiku sustava i služi za upravljanje sustavom. Protok zraka Za ispravan rad sustava mora postojati zadovoljavajući protok zraka. uređaje za prepumpavanje kanalizacije. U slučaju nestanka napajanja. TEHNOLOŠKE SHEME U svakom objektu. mora i sl. Elektromotorni pogon je elektroinstalacija koja napaja potrošače ovih instalacija kao što su motori crpki. motori ventilatora. Prilikom zaustavljanja sustava ventilator stane. STR: 52 . regulator zaustavlja tlačni ventilator i zatvara žaluzinu svježeg zraka. rashladni sustavi. glikola. Regulacija temperature Regulator pomoću osjetnika smještenog u odsisnom kanalu održava konstantnu temperaturu prostora. osim elektroinstalacija jake i slabe struje. diferencijalni presostat na tlačnom i odsisnom ventilatoru dojavit će alarm na regulator koji automatski isključuje sustav iz rada. Svi se ti uređaji napajaju i kontroliraju pomoću električnih instalacija. a žaluzina svježeg zraka se zatvori.D. dizalice topline. Zamrzavanje U slučaju pada temperature iza grijača protusmrzavajući osjetnik daje signal regulatoru koji daje nalog da se otvara ventil grijača i uključuje pumpu. Strojarske instalacije grijanja i hlađenja upravljaju se i reguliraju pomoću elektro instalacija. Tehnološke sheme su simbolički shematski prikaz strojarske instalacije. plamenici kotlova. Elementi sheme su simboli povezani crtama koje označavaju puteve prolaza medija ( zraka . Kroz tehnološku shemu očitava se postupak funkcioniranja instalacije koju tehnološka shema prikazuje. te javlja alarm. vode .) KOTLOVNICA I DIZALICA TOPLINE GRIJANJE POTROŠNA TOPLA VODA KLIMATIZACIJA OPIS RADA SHEME KLIMATIZACIJE Prilikom starta sustava uključuje se tlačni ventilator pri čemu se otvara žaluzina svježeg zraka. Naime ona vodi potrebnu logiku rada sustava. Logika rada strojarskih sustava prikazue se tehnološkim shemama.. Također kod instalacija vodovoda i kanalizacije nailazimo na potrebe za postavljanjem uređaja za podizanje pritiska vode. Željena vrijednost temperature prostora postiže se upravljanjem sa ventilom grijača odnosno hladnjaka. Ukoliko temperatura i dalje nastavlja padati. instalacije grijanja i hlađenja te vrlo često i plinske instalacije. Ako nema protoka zraka. REGULACIJA I DDC NADZOR 1. postoje i instalacije vodovoda i kanalizacije. ELEKTROMOTORNI POGON. žaluzina svježeg zraka zatvorit će se povratnom oprugom. uređaje za pročišćavanje ili neutralizaciju otpadnih voda i sl. Zaprljanost filtera U slučaju zaprljanosti filtera diferencijalni presostat dojaviti će “ servisni alarm “ na regulatoru . elektrogrijači bojlera isl.

. Osjetnik na polaznom vodu prati dali je ta temperatuta zadovoljena. a u zadnje vrijeme se sve više koristi digitalna regulacija .PRIMJENA Centralni nadzorni sustav je formiran tako da osigura centralni nadzor i kontrolu nad tehničkim sustavima kao što su energane s kotlovima i dizalicama topline. sklopke .razvodne ploče elektromotornog pogona . kod niže temperature vanjskog zraka polazna voda za radijatore je toplija da bi osigurala dovoljno grijanje prostora. Naime. kontrolu tj paralelnu signalizaciju sa protuprovalne i vatrodojavne centrale . te uključivati/isključivati sustave prema potrebi. DDC CENTRALNI NADZORNI SUSTAV DDC sustav ( direct digital control ) je sustav za kontrolu. mjerenjem utroška hladne i tople vode . U takovim instalacijama obično svaki sustav ima u svojoj ploči EMP svoje regulacijsko pojačalo.2. motorni ventili . definiranjem lozinki formira se nekoliko razina pristupa. kontrola vršnih opterećenja i slične instalacije koje se mogu električki kontrolirati. ograničen na prikaze STR: 53 .) U ovim pločama ugrađena je oprema za napajanje i zaštitu motora ( sklopnici . Kada se svaki sustav regulira posebnim regulacijskim pojačalom tada to nazivamo lokalna regulacije. mjerenja i sl. daje izlaz na motor ventila da se ventil više otvori i propusti više tople vode te poveća temperaturu u polazu. termostati. pripreme potrošne tople vode. kazališne zgrade . velke poslovne zgrade. Normalno da se ovako slošeni sustavi koriste samo u velikim objektima sa složenim sustavima instalacija koa što su bolnice. hoteli. kontrolu rada sustava odimljavanja i upravljanje radom ventilacije garaže preko detekcije CO . 3 SHEME PLOČA EMP EMP je izraz koji se koristi za instalaciju elektromotornog pogona. Ovaj tip regulacije nalazimo na starijim instalacijama . klimatizacijom poslovnih prostora . Svaka DDC podstanica ima i mogućnost autonomnog djelovanja u slučaju prekida komunikacije sa središnjim računalom. žaluzina isl. U slučaju da temperatura u polaznom vodu pada regulacijako pojačalo. velike sportske dvorane. Pod pojmom regulacije podrazumjevamo npr: vođenje temperature polazne tople vode centralnog grijanja prema temperaturi vanjskog zraka . regulaciju i upravljanje svim tehničkim sustavima instalacija u objektu. ventilatora.SHEME REGULACIJE 4. aerodromi i sl. Podstanice lokalnog nadzora i upravljanja (DDC podstanice) funkcioniraju na principu direktne digitalne kontrole (DDC) prema programima načinjenim u posebnom programskom jeziku razvijenom za potrebe automatskog upravljanja i nadzora nad navedenim instalacijama.). podešavati postavne vrijednosti reguliranih veličina. alarmi.UPUTNIK “ZVJEZDA – TROKUT” .DIGITALNA Digitalna regulacija je reguliranje sustava tako da se analogne veličine pretvaraju u digitalne te se programima definiraju izlazni rezultati zahtjevane regulacije. na centralnom računalu dobiti prikaz željenih veličina (statusi. bimetalni relei ) . te elementima u polju kao što su osjetnici temperature. REGULACIJA Regulacija sustava vrši se elektroničkim sklopovima –“regulacionim pojačalima “ . koje očitava temperaturu osjetnika u polaznom vodu. signalne sijalice isl. .ANALOGNA Analogna regulacija je reguluranje preko analognih signala ( nema pretvaranja u digitalne vrijednosti ) .ZAŠTITA MOTORA . U ove ploče ugrađuju se svi potrebni elementi automatskog rada sustava te se često ugrađuju i regulacijska pojačala za regulaciju sustava. . U svrhu osiguranja sustava od neovlaštenog korištenja. motorne zračne žaluzine i sl. Operater iz centra može komunicirati sa svakom DDC podstanicom. Na najnižoj razini moguć je samo indirektan pristup. . koja sadrži: .napojne kabele i vodiče elektromotornog pogona Razvodne ploče elektromotornog pogona napajaju potrošače ( motore crpki. potrebni relei . upravljanje i kontrolu rasvjete prostora te rasvjete garaže.

DDC PODSTANICE Podstanice lokalnog nadzora i upravljanja (DDC podstanice) funkcioniraju na principu direktne digitalne kontrole prema programima načinjenim u posebnom programskom jeziku.Rarvoda .CPU matična ploča s PENTIUM procesorom i hard diskom 2GB.kolor monitor . .miš. Za svaku kontroliranu točku definirana je tehnička adresa putem koje DDC regulator komunicira s mjernim i izvršnim elementima instalacije. vrijednosti pojedinih varijabli i sl. Sadržaj memorije također je zaštićen od neovlaštenog pristupa i promjena. mogu se očitati na centralnom računalu te ispisivati na printer. STR: 54 . Na centralnom računalu su dostupna očitanja i/ili ispisi statusi svih DDC podstanica. temperatura). To se prvenstveno odnosi na uključivanja i isključivanja svakog pojedinog sistema i podsistema.KONSTRUKCIJA SUSTAVA Sustav se sastoji od: . .5” floppy drive. Računalo se montira tako da omogućava jednostavan servis ili zamjenu štampanih pločica bez potrebe za promjenama u ožičenju. . mjerenja temperatura. Svaka DDC podstanica ima mogućnost autonomnog upravljanja pripadajućim sustavima. statusi električnih motora. . iz centra je moguće pojedine instalacije po potrebi pokretati odnosno zaustavljati i ručno. Na drugoj razini moguće je dobiti i grafičke prikaze vremenskih promjena pojedinih varijabli (npr. centralne jedinice . razvijenom za potrebe automatskog upravljanja i nadzora nad instalacijama objekta. odnosno izmjena programa moguća je preko prijenosnog računala spojenog na DDC regulator. poput stanja instalacije.CENTAR Centralno računalo je PC koji se sastoji od : .. npr.44MB. primarne i sekundarne mreže . .CD ROM drive. stanja otvorenosti ventila i regulacijskih žaluzina i sl. Obično se sastoji od regulatora i ulazno-izlaznih modula. Iz jedne podstanice ostvaruje se nadzor i upravljanje većeg broja instalacija.tastatura . Unos. 1. U sustavu centralnog nadzora instaliran je printer za ispis alarma. prekoračenja graničnih vrijednosti. Sve važne informacije o instalacijama. Programski kontrolirana automatska regulacija Sustav je kreiran tako da se određene unaprijed programirane radnje odvijaju u točno određena vremena. tako što za svaku pojedinu instalaciju postoji zaseban program .printer U hardverski sustav uključena je memorijska zaštita za slučaj gubitka napajanja.DDC podstanica . Ručni režim rada Osim automatski provođenih dnevnih i tjednih programa rada. To je osigurano pozivanjem potrebnih adresa i unošenjem naredbi putem tastature .software . Postoji mogućnost definiranja dnevnih i tjednih programa rada te programa rada za specijalne dane (praznike) koji se mogu automatski pokretati i provoditi.glavnih veličina. pri čemu je izvršavanje svih programa simultano i sinkronizirano.32MB memorije..Opreme u polju . ručnog uključivanja/isključivanja pojedinih elemenata u polju itd.3. Pristup nekoj višoj razini omogućava se samo osposobljenom osoblju koje će imati mogućnost promjene postavnih vrijednosti. ventilatora. . relativnih vlažnosti.centra. pumpi. Veza između DDC regulatora i opreme u polju ostvarena je preko ulazno-izlaznih modula jednoznačno definiranih pomoću adresa. postojeći alarmi.

elementi koji se montiraju na sustavu...odgovor. Digitalni ulazi DI . alarmi) 2...) 5.) 4. start/stop ventilatora. bimetala koji se nalaze u razvodnim pločama EMP-a. Analogni izlazi AO . pohranjuju u memoriji i/ili ispisuju na printeru.. . Radi onemogućavanja neovlaštenog ulaženja u sustav i obavljanja određenih akcija osigurano je nekoliko razina djelovanja različitih stupnjeva ovlaštenja.regulacijske komande (ventili. U slučaju nastanka kvara nekog elementa u instalaciji. termostati . a iz jedne podstanice moguće je kontrolirati veći broj instalacija simultanim i sinkroniziranim izvođenjem svih taskova.start/stop komande (npr.SOFTWARE Sustav CN opremljena je operativnim sustavom i programskom podrškom koja omogućava jasan i jednostavan nadzor nad instalacijama.AI... toplinske energije sa kalorimetara I utroška hladne odnosno tople vode sa vodomjera .mjerenja (temperature.Modul za brojanje impumlsa CO . Za ulaz na određenu razinu djelovanja operater treba znati lozinku za tu razinu. Analogni ulazi AI . ventili. relativne vlažnosti.. diferencijalni tlak. automatski je vidljiva signalizacija na grafičkom prikazu. presostati.beznaponski kontakti (statusi. Centralni nadzorni sustav radi na principu multitaskinga istovremenog praćenja većeg broja procesa i automatskog ažuriranja svih promjena koje se odvijaju u instalacijama. STR: 55 .mjerenje utroška rashladne . regulacijske žaluzine. relea. Automatska regulacija instalacija provodi se pomoću DDC regulatora smještenih u DDC podstanicama prema algoritmima kreiranim programskim posebnom jezikom.. Ring je organiziran tako da pri eventualnom prekidu komunikacije između centralne stanice i jednog DDC regulatora neće doći do prekida cijelog ringa već će DDC podstanice u ringu nastaviti normalno komunicirati s centrom. Ring još nazivamo i primarnom mrežom. brzine strujanja zraka. Ovaj ring se često zove i bus ili primarna mreža Sekundarna mreža su vodiči koji spajaju opremu u polju i module DDC podstanice. Za svaku instalaciju zadužen je poseban program (task). Digitalni izlazi DO . U to spadaju i kontakti sklopnika.) 3. OPREMA U POLJU . otvaranje/zatvaranje žaluzina.PRIMARNA I SEKUNDARNA MREŽA Komunikacija između centra i pojedinih DDC podstanica ostvarena je putem ringa ( prstena ) po principu pitanje . DI I DO PODSTANICE Ulazno-izlazni moduli omogućavaju povezivanje DDC regulatora i opreme u polju putem sljedećih vrsta signala: 1. pri čemu se sve promjene koje registriraju DDC podstanice šalju preko ringa do centralne stanice gdje se podaci dalje obrađuju. prikazuju na ekranu. motori žaluzina i sl. tekstualna poruka na ekranu i ispis na printeru.TIPOVI TOČAKA : Oprema u polju su osjetnici . pumpi. razvijenim i prilagođenim za potrebe regulacije. AO.

STAMBENI OBJEKTI instalacija jake struje instalacija gromobrana telefonska instalacija razvod TV signala instalacija kućnog govornog uređaja ( parlafon ) instalacija detekcije CO u garažama . PROJEKTIRANJE 1 PRIMJENA INSTALACIJA PO OBJEKTINA .POSLOVNI OBJEKTI instalacija jake struje instalacija gromobrana elektromotorni pogon i regulacija telefonska instalacija i razvod kompjuterske mreže instalacija razglasa instalacija vatrodojave instalacija protuprovale instalacija kontrole radnog vremena instalacija el satova razvod TV signala instalacija detekcije CO u garažama instalacija detekcije plina u kuhinji i pl.SPORTSKI OBJEKTI instalacija jake struje instalacija gromobrana elektromotorni pogon i regulacija telefonska instalacija i razvod kompjuterske mreže instalacija razglasa instalacija vatrodojave STR: 56 .D.BOLNICE instalacija jake struje instalacija gromobrana elektromotorni pogon i regulacija telefonska instalacija i razvod kompjuterske mreže instalacija razglasa instalacija vatrodojave instalacija bolničke signalizacije instalacija kontrole ulaska instalacija razvoda TV signala instalacija signalizasije medicinskih plinova instalacija pozivanja osoblja instalacija zauzeća instalacija el satova instalacija protuprovale .POGONI ZA PROIZVODNJU instalacija jake struje instalacija gromobrana elektromotorni pogon i regulacija telefonska instalacija i razvod kompjuterske mreže instalacija razglasa instalacija vatrodojave instalacija kontrole radnog vremena instalacija el satova . kotlovnici .

satova instalacija protuprovale instalacija TV zatvorenog kruga 5 FAZE PROJEKTIRANJA .JAVNI OBJEKT ( POŠTE. AERODROMI.IDEJNI PROJEKT Potrebni dokumenti Tehnički opis Tlocrti s idejnim rasporedom opreme Principjelne sheme Troškovnici GLAVNI PROJEKT Potrebni dokumenti Tehnički opis Tehnički proračuni Tlocrti detaljnim rasporedom opreme i glavnim trasama Sheme Troškovnici glavnog projekta . satova .instalacija sportskih semafora instalacija el.IZRADA TEKSTOVA (MICROSOFT WORD ILI EXCEL) .IZRADA NACRTA I SHEMA (AUTOCAD) STR: 57 . KAZALIŠTA I SL) instalacija jake struje instalacija gromobrana elektromotorni pogon i regulacija telefonska instalacija i razvod kompjuterske mreže instalacija razglasa instalacija vatrodojave instalacija semafora za obavjesti instalacija el.IZVEDBENI PROJEKT Potrebni dokumenti Tehnički opis Tehnički proračuni Tlocrti s detaljnim rasporedom opreme i ožičenjima Sheme Detalji Troškovnici idejnog projekta 6 SADRŽAJ PROJEKTA 7 POTREBNI DOKUMENTI TEHNIČKI PODACI TEHNIČKI OPISI TEHNIČKI PRORAČUNI NACRTI SHEME DETALJI ISKAZ TROŠKOVA KORIŠTENJE KOMPJUTERA U PROJEKTIRANJU .

STR: 58 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful