Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik utorak, 24. 8. 2010. Sarajevo Godina XV Broj 5377 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

21.+%+,5-+/5.7 $'0+%+/#7 -#0610+/#0+/#4-'8+ '
Otvorio se problem pri usvajanju pravilnika FUP ~eka, kantonalne policije nemaju se ~emu nadati Policajci najavljuju {trajkove u nekoliko kantona
zno predizborno obe}anje vlasti. Iako je taj zakon usvojen u Federalnom parlamentu, od njegove realizacije nema ni{ta! Stanje je jo{ gore u kantonima. Nijedna od deset kantonalnih skup{tina nije ni{ta u~inila kako bi obe}ano bilo realizirano i pla}e policiji pove}ane. 4. strana ako smo i najavili prije dva mjeseca, pri~e o pove}anjima primanja policajaca pokazale su se kao jo{ jedno pra-

POTVR\ENO

Zakon o pla}ama policije bio samo predizborni

K

Protesti: Uposlenici spremaju odgovor

Vlasenica

Radnici „Hidrogradnje“ tra`e {to im pripada

(Foto: S. Saletovi})

Krivi~ne prijave protiv Uprave „Hidrogradnje“
Me|u nastradalima tri osobe zadr`ane na bolni~kom lije~enju

Lihvari: Najavljenu prijetnju proveli u djelo
(Foto: M. Mi~i})

Prevrnuo se autobus pun putnika

Povrije|eno 35 osoba
15. strana

’KLASOVO’ BRA[NO SKUPLJE OD 5 DO 20 POSTO
Izru~enja: [panski sudija donio odluku

2. strana

Saznajemo: Slavna glumica u Sarajevu tra`ila saradnike

EDIN [ARKI] BIT ]E IZVR[NI PRODUCENT AN\ELININOG FILMA
7. strana

BATKO U BiH DO KRAJA SEDMICE?

NOGOMET

PRIJEDOR

ZLOUPOTREBE

Bara{in u Banovi}ima bodrio sina

Penzioner izvr{io samoubistvo

14. strana

Mekti}u za smje{taj 6.154 KM

7. str.

9. str.

3. str.

4. str.

2

Dnevni avaz, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

aktuelno

DIJASPORA Bh. gra|ani moraju putovati i stotine kilometara

Samo 13 od 56 ambasada izdaje biometrijske paso{e
Trgovina: Nove cijene „Klasovog“ bra{na
(Foto: S. Jordamovi})

Najavljenu prijetnju proveli u djelo

Standardi IDDEEA-e podrazumijevaju najmanje dvoje zaposlenih na izdavanju isprava, a to je dodatni tro{ak, ka`e Perkovi}
Bez obzira na to {to BiH ima diplomatsko-konzularna predstavni{tva (DKP) u mnogim zemljama, ve}ina njih ne}e biti od velike koristi na{im dr`avljanima, bar kada je izdavanje putnih isprava u pitanju. Naime, u Ministarstvu vanjskih poslova BiH ka`u da je trenutno samo 13 DKP-a osposobljeno za izdavanje biometrijskih paso{a, a veliki broj od njih 56 to nikada ne}e ni biti.

„Klasovo“ bra{no skuplje od 5 do 20 posto
Ovo poskupljenje je lavina koja }e pokrenuti pove}anje cijena drugih namirnica
„Klasovo“ bra{no od prije nekoliko dana je u prosjeku skuplje za pet do 20 posto, zavisno od vrste i te`ine pakiranja. Tako kilogram bra{na tip-500 sada ko{ta 0,99 KM, pakovanje od dva kilograma 1,35, a od pet kilograma 4,59 maraka. Kilogram bra{na tip-400 sada ko{ta 1,35, a pakovanje od dva kilograma 2,59 maraka. Najve}a razlika u cijeni je kod velikih pakovanja, pa vre}a od 25 kilograma bra{na tip500, umjesto dosada{njih 15,30 KM, sada ko{ta 18,50. No, cijene „Klasovog“ bra{na nisu jednake u svim dijelovima BiH, pa tako za u Bosanskoj Krupi za vre}u od 25 kilograma treba platiti 21,90 KM. Iako su i neki drugi proizvo|a~i pove}ali cijene ove namirnice, na tr`i{tu jo{ ima i onog povoljnijeg, pa se tako kilogram bra{na tip-500 mo`e na}i za 0,70 feninga, a pakovanje od pet kilograma za 3,75 KM. Namjensko bra{no, odnosno tip-400, mo`e se prona}i za 1,10 KM. U Udru`enju za za{titu potro{a~a KS isti~u da je poskupljenje bra{na lavina koja }e pokrenuti pove}anje cijena drugih namirnica. - „Klas“ je prvi po~eo s poskupljenjima, ali to poku{ava progurati na mala vrata. Prija{njih godina sazivali su pres-konferencije ili slali saop{tenja s informacijama koja vrsta poskupljuje i za koliko. Ovog puta nije tako, pa kupci moraju i}i od trgovine do trgovine i pitati da li je poskupjelo i za koliko - kazao je Mesud Lakota, sekrM. A. etar Udru`enja.

Zavr{ene pripreme
U dva DKP-a, u Londonu i Amanu, zavr{ene su pripreme za otvaranje biometrijske stanice. Tamo }e bh. dr`avljani mo}i dobiti nove paso{e najvjerovatnije po~etkom idu}eg mjeseca. - Planirali smo da ukupno 28 ambasada i konzulata bude opremljeno za izdavanje bi- Perkovi}: ometrijskih paso{a, Ekonomska jer samo u njima neisplativost mo`emo zadovoljiti standarde koje je postavila Agencija za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka (IDDEEA). Recimo, Pariz i Rim ne}e imati biometrijske stanice zbog izu-

London: Izdavanje paso{a od idu}eg mjeseca

zetno sku~enog prostora - ka`e Zoran Perkovi}, pomo}nik ministra vanjskih poslova BiH.

Strogi standardi
U drugim slu~ajevima to }e se odnositi na diplomatsko-konzularna predstavni{tva u zemljama u kojima ima mali broj na{ih dr`avljana. - Paso{e ne}emo izdavati u Pakistanu, Indoneziji, Maleziji... dr`avama u kojima ima po stotinjak bh. gra|ana. To nije ekono-

Federalni ministar poljoprivrede o tr`i{tu `ita

Ljubi}: Cijene p{enice su stabilne
Na Federalnom ministarstvu trgovine ostaje da ocijeni jesu li poskupljenja opravdana
Federalni ministar poljoprivrede Damir Ljubi} isti~e da su cijene p{enice na svjetskom tr`i{tu stabilne i da nema potrebe za {pekulacijama. - Cijena p{enice u `etvi i poslije bila je poptuno normalna, odnosno 0,25 KM po kilogramu, a u Hrvatskoj 0,30 maraka. S obzirom na to da smo ve} imali poskupljenja 2008. godine, a da je cijena p{enice lani bila normalna, potrebno je staviti sve na papir, vidjeti kolika je ra~unica i to }e biti najbolji pokazatelj da li je cijena bra{na i hljeba realna ili nije - kazao je Ljubi}. On je rekao da zna da je bra{no u Federaciji poskupjelo, ali i to da su pojedini mlinovi kupovali p{enicu po normalnoj, odnosno ni`oj cijeni. - Sve strane trebaju argumentirano dokazati svoju ra~unicu. No, ostaje na Federalnom ministarstvu

Provjere mati~nog broja
Prema onome {to ka`u u MVPu, bh. gra|ani u dijaspori na paso{ ~ekaju petnaestak dana ako ne postoje dodatne komplikacije. Navode i da s nekim op}inama kao {to su Bijeljina i Zvornik postoji konstantan problem kada treba provjeriti osobne podatke podnosilaca zahtjeva za paso{, kao {to je mati~ni broj, jer uvijek kasne s tim poslom, pa je procedura puno du`a.

mski isplativo - ka`e Perkovi}. Perkovi} obja{njava kako je prema IDDEEA-inim standardima potrebno da najmanje dvoje ljudi bude anga`irano u biometrijskoj stanici, {to u ve}ini slu~ajeva zna~i zapo{ljavanje novih radnika u DKP-ima. - Tu je nemogu}e anga`irati nekoga ko nije u radnom odnosu u MVP-u. Trenutno biometrijske paso{e izdajemo u ambasadama i konzulatima u SAD i evropskim zemljama, mada ne svim, a planirali smo to uskoro ~initi i u Kanadi i Australiji - ka`e Perkovi}. Neopremljenost svih diplomatsko-konzularnih predstavni{tava za izdavanje putnih isprava za neke bh. dr`avljane }e zna~iti dodatni tro{ak. Morat }e putovati i po nekoliko stotina kilometara do najbli`eg opremljenog DKP-a ili }e zbog toga moE. GORINJAC rati do}i u BiH.

Iz Centralne izborne komisije BiH

Glasa~ki listi}i krenuli u inozemstvo
Ove sedmice ~lanovi CIK-a vr{e obuku op}inskih izbornih komisija
Kako je i najavljeno iz Centralne izborne komisije (CIK) BiH, prvi od{tampani glasa~ki listi}i ju~er su putem po{te upu}eni na adrese registriranih bira~a u inozemstvu koji su se blagovremeno prijavili za glasanje na ovogodi{njim op}im izborima u BiH. Tu informaciju potvrdila je za „Dnevni avaz“ Bo`ica Ban, generalni sekretar CIK-a, isti~u}i da su ovim ispunjeni predvi|eni rokovi te da }e bira~i izvan BiH na vrijeme dobiti glasa~ki materijal i imati dovoljno vremena da glasaju do 3. oktobra. Osim toga, ~lanovi CIK-a od ju~er su po~eli educirati predsjednike i ~lanove op}inskih izbornih komisija (OIK) po regijama. ^lan CIK-a Suad Arnautovi} odr`ao je ju~er u Biha}u obuku za
Ljubi}: Jasna ra~unica

trgovine da ocijeni jesu li poskupljenja opravdana, a Federalna vlada ima svoje mehanizme kojima mo`e djelovati ako bude potrebno M. A. istakao je Ljubi}.

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana
U sedmici dva puta rasla cijena bra{na
- Uprkos analizama ekonomskih stru~njaka i upozorenjima novinara koji jasno isti~u da je nadolaze}e poskupljenje bra{na ~ista drskost i bezobrazna plja~ka najsiroma{nijih slojeva stanovni{tva, aktuelna vlast naprosto ignori{e ~injenicu da ni~im ne mo`e opravdati samovolju trgovaca. Jedini razlog za to mo`e biti da i sama vlast radi ruku pod ruku s profiterima i trgova~kim tajkunima koji ne poznaju granicu u plja~ki naroda. (aspire)

Odbijena `alba Rifata Doli}a
Ban je ju~er potvrdila da je Sud BiH odbio `albu Rifata Doli}a, dr`avnog poslanika ispred DNZ-a, na odluku CIK-a kojom mu je oduzet mandat u Parlamentu BiH, a zbog sukoba interesa te mu je izre~ena ~etverogodi{nja zabrana kandidiranja na izborima. Sud je ujedno odbacio i njegovu `albu na rje{enje CIK-a kojim mu nije udovoljeno da izvr{enje odluke o sankciji bude odgo|eno. CIK }e u narednom periodu Doli}ev mandat dodijeliti sljede}em kandidatu s liste DNZ-a.
Ban: Ispunjeni rokovi

OIK u Unsko-sanskom kantonu, a danas i sutra }e to u Banjoj Luci u~initi predsjednica CIK-a Irena Had`iabdi}. M. K.

aktuelno

Dnevni avaz, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Elvir HUREMOVI] (helvir@avaz.ba)

SKANDALOZNO Zloupotrebe ~elnika bh. institucija

Mekti} za smje{taj mimo zakona naplatio 6.154 KM
Umjesto 498 KM, koliko zvani~nicima mjese~no pripada prema zakonu, Mekti}u mjese~no ispla}ivane po 1.134 marke
Enormne pla}e i beneficije koje im pru`a funkcija pojedine ~elnike dr`avnih institucija nisu sprije~ile da prigrabe za sebe i novac koji im prema zakonu ne pripada, utvrdili su revizori. Prema njihovim nalazima, direktoru Slu`be za poslove sa strancima Draganu Mekti}u samo za pro{lu godinu, na osnovu naknade za smje{taj, ispla}ene su ~ak 6.154 marke vi{e od iznosa koji je trebao dobiti.

Operativne la`i i podvale
Duga brada i kratke pantalone, o~ito, nisu vi{e jedina „preporuka“ policiji RS da nekoga osumnji~i za terorizam, red je do{ao i na „obi~ne“ muslimane
Treniranje strogo}e koje posljednjih dana provodi policija RS nad bo{nja~kim povratnicima u manji bh. entitet, ovog puta pod pla{tom navodne borbe protiv terorizma, iznova pokazuje da fa{isti~ka politika stvaranja etni~ki ~istih teritorija u BiH nije ishlapjela iz usijanih mozgova. BiH su svakako potrebne ozbiljne institucije na svakom dijelu teritorije i ozbiljne sigurnosno-obavje{tajne agencije koje }e znati na vrijeme reagirati u slu~aju eventualne teroristi~ke opasnosti. Ali, svako ko ima tri ~iste u glavi zna da akcije policije RS u kojima se hapse pa pu{taju bo{nja~ki povratnici nema nikakve veze s terorizmom, ve} s poku{ajem da se konstantnom represijom povratnici po drugi put otjeraju iz svojih ku}a. Na meti razgoropa|ene Dodikove policije nisu samo tzv. vehabije. Duga brada i kratke pantalone, o~ito, nisu vi{e jedina „preporuka“ policiji RS da nekoga osumnji~i za terorizam. Red je do{ao i na „obi~ne“ muslimane, one koji su se poput Samira Blagaj~evi}a drznuli vratiti svojim domovima. Cilj policijskih akcija je da upravo takvima poru~e da nisu dobrodo{li na teritoriji RS. ^ista je perverzija da upravo one institucije - Vlada i policija RS - koje su prije 18 godina provodile genocid i ~inile stra{ne zlo~ine nad Bo{njacima, sada iste te ljude koje su terorizirale, protjerivale, zatvarale u logore i mu~ile, proganjaju zbog navodnog terorizma. I o~ito ne misle stati, jer ~elni ljudi policije RS, naravno po nalogu vlasti, najavljuju nova preventivna hap{enja. Dovoljno }e biti da Dodikova policija dobije famozna „operativna saznanja“ pa da uslijedi novi krug hap{enja. To {to „operativna saznanja“ na kraju nikada ne budu potvr|ena, ve} uglavnom slu`e kao pokri}e za nove torture i progone, nikoga nije briga. Predizborno je vrijeme i, o~ito, zbog opstanka na vlasti sve je dozvoljeno. No, da je i me|u stanovni{tvom u RS sve manje onih koji nasjedaju na pri~u o terorizmu, pokazuje primjer Elizabete Josipovi}, vlasnice preduze}a „Scontoprom“, koja je za svoje prijatelje i kom{ije muslimane iz Prijedora, Sanskog Mosta i Prnjavora organizirala iftar. @ena, o~ito, vi{e vjeruje vlastitim o~ima nego la`ima Dodikove policije.
\oko NINKOVI]

Osnovica granica
Umjesto 498 maraka, koliko zvani~nicima mjese~no pripada prema zakonu, Mekti}u su za smje{taj u prvih devet mjeseci pro{le godine ispla}ivane po 1.134 marke, odnosno 800 maraka za posljednja tri mjeseca pro{le godine. Zamjeniku direktora Izetu Nizamu ispla}eno je 319,5 maraka vi{e od predvi|enog. - Naknada za smje{taj ne mo`e iznositi vi{e od osnovice pla}e, {to bi u ovom slu~aju bilo 498 maraka. Jo{ kada je donesen Zakon o pla}ama i naknadama u institucijama BiH, Vije}e ministara obavezalo se da }e donijeti podzakonske akte koji treba regulirati tu vrstu potro{nje. To, me|utim, nikada nije u~injeno rekao je ju~er za „Dnevni avaz“ generalni dr`avni revizor Milenko [ego. Ured revizora utvrdio je da je mjese~na naknada za Nizamov smje{taj u prvih devet mjeseci 2009. iznosila 550 KM, ali se s isplatama prestalo 1. oktobra, dok se Mekti}u od po~etka 2010. ispla}uje 498 maraka. - Naknada za smje{taj ispla}uje se na osnovu stare odluke Vije}a

/ TO JE TO

Mekti}: Uzimao novac

ministara, {to omogu}ava pojedinim du`nosnicima isplatu vi{e novca od predvi|enog zakonom.

Spisak osoba
Kako bi se to sprije~ilo, nu`no je da Vije}e ministara napravi

spisak osoba koje koriste ovu povlasticu i da je dostavi Parlamentu BiH - rekao je [ego, dodaju}i da ne postoji nijedna odredba koja predvi|a povrat novca u slu~aju prekora~enja.
S. RO@AJAC

Mje{tani Dobro{evi}a pokrenuli akciju

Sakupljeno oko 300 potpisa protiv SCT-a!
Oko 300 stanovnika Mjesne zajednice Dobro{evi}i potpisalo je peticiju kojom tra`e zaustavljanje nelegalnih radova na sarajevskoj zaobilaznici koje izvodi slovenska kompanija SCT, potvrdio nam je pokreta~ ove akcije Muhamed Ga~anovi}. Kako smo ranije objavili, SCT je samovoljno, bez i~ije dozvole, izmijenio projekt na zaobilaznici, te umjesto dva mosta na rijeci Bosni izgradio zemljane nasipe kako bi snizio tro{kove, {to bi moglo ostaviti negativne posljedice po ovo podru~je. Peticija }e biti upu}ena velikom broju doma}ih institucija na kantonalnom i entitetskom nivou, ali i OHR-u. Veoma je va`no da o ovome budu informirane i me|unarodne finansijske institucije, Evropska banka za obnovu i razvoj (EBRD) i Evropska investicijska banka (EIB), s obzirom na to da one finansiraju ovaj, ali i druge projekte na koridoru 5C u na{oj zemlji. O~ekuje se i izlazak federalnih inspektora na teren, {to bi se moG. M. glo desiti ve} danas.

Ga~anovi}: Obavijestiti sve institucije

Savez za bolju budu}nost BiH

Ne}emo dati legitimitet pristrasnom NDI-ju
Nacionalni demokratski institut pred svake izbore manipulira glasa~ima
Savez za bolju budu}nost (SBB) BiH saop}io je ju~er da iz principijelnih razloga ne mo`e prihvatiti poziv Nacionalnog demokratskog instituta (NDI) u BiH za u~estvovanje u TV debatama, javlja Fena. Naime, nakon {to je SBBBiH slu`beno informiran da NDI `eli organizirati politi~ke debate, od kojih se dio treba emitirati na FTV-u, RTRS-u i BHT-u, i istovremeno pozvan da osigura svoje predstavnike u tim emisijama, ova stranka odbila je svoje u~e{}e. Kao razlog je navedeno to {to „NDI ve} godinama redovno i pred svake izbore u javnost plasira neta~na i la`na istra`ivanja javnog mnijenja kojima uporno `eli manipulirati glasa~ima i na njih sugestivno djelovati u korist jedne politi~ke opcije“. U ovoj stranci smatraju da njihovi kandidati ne trebaju davati legitimitet NDI-ju, saop}io je Pres-centar SBB-a. Iz SBBBiH su pozvali urednike i novinare sva tri javna emitera da ne prepu{taju medijaciju tamo gdje se mogu i trebaju sami dogovoriti, re~eno je u saop}enju. Naveli su i da pru`aju podr{ku i ohrabruju BHT, FTV i RTRS da zajedni~ki organiziraju emisije i debate kandidata iz oba entiteta i iz svih strana~kih projekata. - Duboko smo uvjereni da je BiH dostigla neophodan nivo pluralizma i profesionalizma u medijima da sve dijalo{ke emisije na{i javni servisi mogu uraditi samostalno i uspje{no u najboljem interesu javnosti i struke - navodi se u saop}enju Pres-centra Saveza za bolju budu}nost BiH.

4

Dnevni avaz, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

aktuelno

POTVR\ENO Zakon o pla}ama policije bio samo predizborni

Policijskim slu`benicima u kantonima ni marke vi{e
Kantonalne vlasti ni prstom nisu mrdnule da promijene svoje akte o pla}ama policajaca
Koliko je „Dnevni avaz“ bio u pravu kada je prije dva mjeseca upozoravao da Vlada FBiH, odnosno vladaju}a koalicija u Federaciji `eli donijeti klasi~ni predizborni zakon o pla}ama policijskih slu`benika, danas potvr|uju informacije iz kantona. Zakon je usvojen u julu i, iako je stupio na snagu, njegova primjena jo{ nije po~ela. Vlada i Parlament FBiH donijeli su ga pod krinkom obe}anja da }e tim aktom pla}e svih policijskih slu`benika biti ujedna~ene i da }e kantonalne policije imati pove}ana, odnosno ista primanja kao i pripadnici Federalne uprave policije (FUP).

La`na obe}anja
^ak je njime predvi|ena i manja povi{ica pla}a, ali i pripadnici FUP-a jo{ ~ekaju da na snagu stupi novi pravilnik kako bi i osjetili to pobolj{anje ku}nog bud`eta. No, kada su u pitanju njihove kolege u kantonima, oni se jo{ ne mogu nadati ni~em boljem,
Policija u FBiH: Ne zna se kako }e se namaknuti potrebni milioni

Odgo|eno ro~i{te za „Hotele Ilid`a“

Budnjo na sudu u novembru
Pripremno ro~i{te koje je trebalo biti odr`ano na Op}inskom sudu u Sarajevu po tu`bi koju je protiv hotelsko-banjskog kompleksa „Hoteli Ilid`a“ u vlasni{tvu tajkuna SDA Alije Budnje i Agencije za privatizaciju u Kantonu Sarajevo pokrenulo 358 prijeratnih radnika i dioni~ara ilid`anskih hotela, ju~er je odgo|eno. Kako nam je potvrdio advokat obespravljenih radnika Salko Pilav, novo ro~i{te trebalo bi biti po~etkom novembra. Radnici „Hotela Ilid`a“ po tzv. Markovi}evoj privatizaciji po~etkom devedesetih godina stekli su dionice u toj kompaniji. Dionice su dobivali ulaganjem vlastitih sredstava, a imali su i odre|ena prava u odnosu na godine sta`a.

novca za vi{e pla}e policiji. Iz kantonalnih policijskih sindikata ju~er nam je potvr|eno da novi federalni zakon nije donio nikakve promjene. Dragan [kulj, predsje-

Protesti u Gora`du i ZDK
Predsjednik Sindikata Bosanskopodrinjskog kantona Amir Dedovi}, kazao je za „Avaz“ da policija u BPK ne}e dozvoliti da se u|e u predizbornu kampanju i da se napravi jo{ jedna izborna prevara policijskih slu`benika. On je najavio da }e, ukoliko se ni{ta ne prjer kantonalne vlade i skup{tine, iako im je ostavljeno tri mjeseca roka da svoje zakone usklade s federalnim, jo{ nisu ni prstom mrdnule da to i u~ine. Iz kantona su i uo~i usvajanja federalnog zakona stizale primjedbe da u njihovim bud`etima ne}e biti omijeni, donijeti odluku o protestima. Tako|er je i Elvedin Mio~, predsjednik Sindikata policije Zeni~ko-dobojskog kantona, najavio da }e 1. septembra donijeti zvani~nu odluku o {trajku, koji bi trebao po~eti prvog dana Bajrama ili nove {kolske godine. dnik Sindikalne organizacije MUP-a Srednjobosanskog kantona, ka`e da u SBK vlasti nisu ni po~ele pripremati izmjena zakona. Uz to, kako Vlada SBK ve} neko vrijeme radi bez ministara iz HDZBiH, a Skup{tina mjesecima ne zasjeda, te{ko je o~ekivati da }e biti bilo ka-

kvih promjena. I u Sindikatu policije Hercegova~ko-neretvanskog kantona vi{e su nego skepti~ni da }e biti pove}anja pla}a. Predsjednik Sindikata policije HNK Franjo Dujmovi} isti~e da je Zakon koji je donesen na insistiranje Vlade FBiH kontradiktoran i da „sve ovo li~i na neku predizbornu foru, jer se ne zna kako }e se namaknuti potrebni milioni“.

Restrikcije MMF-a
Za Jusufa Tufek~i}a, predsjednika Sindikata policije i MUP-a Tuzlanskog kantona, po~etak primjene Zakona o pla}ama policijskih slu`benika FBiH je „na dugom {tapu“. - Pitanje je kada }e kantoni uraditi svoj dio posla. Sada su svi zabavljeni predizbornom kampanjom. Daj Bo`e da kantonalni propisi budu uskla|eni s federalnim i po~etkom naredne godine - ka`e Tufek~i}, ali i poru~uje da Si-

Budnjo: Podrška od SDA

No, uprkos svemu, zbog Budnjinih veza sa SDA, „Hoteli Ilid`a“ prodati su bez sazivanja Skup{tine dioni~ara, {to radnici smatraju nedopustivim. Radnici tra`e vra}anje svoje imovine, a nije isklju~ena ni moF. V. gu}nost nagodbe.

Ambasade Francuske i Njema~ke u BiH

Uredi u Banjoj Luci bit }e zatvoreni 1. septembra
Ambasada Francuske u BiH zatvorit }e svoj ured u Banjoj Luci 1. septembra, a razlozi za to su isklju~ivo finansijske prirode, re~eno je Srni u sjedi{tu Ambasade u Sarajevu. Ispostava Njema~ke ambasade u Banjoj Luci tako|er }e biti zatvorena 1. septembra, {to, prema rije~ima njema~kog ambasadora Joakima [mita (Joachim Schmidt), proizlazi iz neophodnog konsolidiranja dr`avnog bud`eta i nikako nema politi~ku prirodu.

ndikat ne}e sjediti skr{tenih ruku i oni koji „zaborave“ na obe}anja bit }e javno prozvani. Mahmut Alagi}, predsjednik Sindikata policije Unsko-sanskog kantona, navodi da je ovaj sindikat pripremio „urnek“ kantonalnog zakona koji }e uputiti Vladi i Skup{tini kako bi se „krenulo s mrtve ta~ke“. - [to se ti~e izdvajanja za MUP USK, ona iznose 29 miliona KM mjese~no. Ako bi se primijenio federalni propis, ta suma bila bi znatno pove}ana - ka`e Aida Salihagi}, pomo}nica ministra finansija USK, i dodaje da sve treba gledati i kroz prizmu restrikcija koje tra`i MMF. Kako nam je potvrdio predsjednik Unije sindikata policijskih slu`benika u FBiH Halid Ganija, ni u Sarajevskom kantonu Vlada i Skup{tina jo{ nisu povukle nikakve poteze ka uskla|ivanju policijskih E. D. A. pla}a.

Uposlenici „Hidrogradnje“ spremaju radikalnije mjere

Krivi~ne prijave protiv Uprave
Radnici „Hidrogradnje“ ju~er su nastavili {trajk okupiv{i se u zgradi Direkcije ove kompanije u Sarajevu. Oni insistiraju da svim uposlenicima kompanije budu ispla}ene pla}e zaklju~no s majskom i da svi dobivaju novac istovremeno. Radnici su ju~er predlo`ili [trajka~kom odboru da podnesu krivi~ne prijave protiv ~lanova Uprave kompanije, kako bi se ispitale potencijalne kriminalne radnje koje su se proteklih godina de{avale u toj firmi koja je pod nadle`no{}u federalnog ministra energije, rudarstva i industrije Vahida He}e. Ina~e, Nadzorni odbor ju~er je razmatrao kandidature izvr{nih direktora „Hidrogradnje“. NO je, kako saznajemo, prihvatio listu koju je sa~inila Komisija za imenovanja, koju je formirao direktor Semin Ma{i} i uputio je Vladi FBiH na potvr|ivanje. Prema na{im saznanjima, rije~ je uglavnom o istim ljudima koji se trenutno nalaze na ovim pozicijama, a koji su bliski Ma{i}u i He}i. Oni koji to nisu bili, nisu se ni na{li na listi, kao {to je slu~aj s trenutnom izvr{nom direktoricom SilvaG. MRKI] nom Mari}.

HDZBiH podnio prijavu CIK-u
Hrvatska demokratska zajednica (HDZ) BiH uputila je ju~er prijavu CIK-u protiv HDZ-a 1990 zbog kr{enja Izbornog zakona BiH objavljivanjem oglasa „Dragi Hrvati“, prenosi Srna.

„Hidrogradnja“: Radnici tra`e {to im pripada

pogledi

Dnevni avaz, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

5

PERU]AC Reis Ceri} posjetio istra`itelje Instituta za nestale

Potrebno je da ovamo do|u na{e kom{ije
Onaj koji negira genocid nad Bo{njacima, spreman je po~initi i drugi ako za to dobije priliku, na{ je zadatak da vi{e nikada ne dadnemo priliku da to urade
Do{ao sam na jezero Peru}ac da bih se suo~io s istinom o svom narodu, time {ta mu se doga|alo u posljednjem stolje}u i da vidim {ta su neljudi uradili ljudima samo zato {to su bili druga~iji od njih, kazao je tokom ju~era{nje posjete istra`iteljima Instituta za nestale osobe (INO) BiH reisu-l-ulema Islamske zajednice u BiH Mustafa ef. Ceri}.

Povijest Bosne na malom prostoru
- Na ovom malom prostoru nismo ni svjesni koliko je sublimirana sva povijest BiH. Tragaju}i za ljudima ubijenim od 1992. do 1995., pronalazili smo i ljude koji su ubijeni prije 100 rade veoma va`nu stvar za mir, stabilnost i sigurnost na Balkanu, jer sve dok se Bosna ne smiri, sve dok se ne na|u kosti u Bosni, sve dok bosanska du{a ne bude mirna, ne}e biti mira ni u regionu, Evropi, ni u svijetu - poru~io je Ceri}. godina, austrougarske vojnike, vadili smo ste}ke stare vi{e od 500 godina. Sva povijest Bosne na ovom malom prostoru je na najru`niji na~in prikazana isti~e Ma{ovi}. novnog pripremanja uvjeta za sljede}i genocid. Onaj koji negira genocid nad Bo{njacima, spreman je po~initi i drugi ako za to dobije priliku. Na{ je zadatak da vi{e nikada ne dadnemo priliku da to urade, da im vi{e nikada ne padne na pamet da jednog jedinog Bo{njaka ili bilo kojeg Bosanca i Hercegovca neko ubije i baci u Drinu ili ga ovamo dovede i strijelja - istakao je Ceri}. Pru`iv{i podr{ku radu istra`itelja INO-a, s Amorom Ma{ovi}em na ~elu, Ceri} je kazao da onaj ko ne shvata zna~aj misije koju oni obavljaju, ne mo`e biti va`an kod Bo{njaka.
Zovko: Agilna i uvjerljiva ambasadorica

La`ne optu`be
U pratnji predsjedavaju}eg Kolegija direktora INO-a Amora Ma{ovi}a reis je obi{ao nekoliko lokacija na kojima su prona|eni dijelovi skeletnih ostataka iz peri-

Li~nost dana @eljana Zovko

Diplomatski podvig
Najvi{e zasluga za brzo izru~enje zlo~inca Veselina Vlahovi}a BiH ima odlu~na i sposobna bh. ambasadorica u [paniji @eljana Zovko
Iako se za monstruma Veselina Vlahovi}a Batka, o~ito, nikada ni{ta ne smije olako kazati, izvjesno je da }e on, nakon pozitivne odluke {panskog suda o njegovom izru~enju BiH, na}i svoje mjesto na klupi na{eg Dr`avnog suda. ]elija je ve} pripremljena i ona }e biti u pritvorskoj jedinici Suda BiH. Nedaleko od Grbavice, gdje je ovaj zlo~inac zapo~eo svoj krvavi put prije 18 godina. Najvi{e zasluga za taj istinski diplomatski podvig ima odlu~na i veoma sposobna ambasadorica BiH u [paniji, Mostarka @eljana Zovko. Dok su neki, ~ak i u dr`avnim institucijama, ovih dana sumnji~avo klimali glavom, ambasadorica Zovko naporno je radila. Njena agilnost i argumentirana uvjeravanja o va`nosti da se zlo~inac pojavi pred porodicama `rtava, kao i da }e biti ka`njen u duhu zakona, rezultirala su zelenim svjetlom za ekstradiciju. Ono {to baca mrlju na jedan od rijetkih ~estitih poslova na{e diplomatije svakako je poku{aj, najprije predsjedavaju}eg Predsjedni{tva BiH Harisa Silajd`i}a, a onda i njegovog kolege @eljka Kom{i}a, da se predizborno ogrebu o uspjeh ambasadorice Zovko. Ali, na tu vrstu politi~kog le{inarenja ve} smo se navikli, tako da nekog velikog iznena|enja F. V. nema.

Danak u krvi
- Ovo je za nas pitanje biti ili ne biti, pitanje `ivota i smrti, i kada ste na toj razini, onda vi{e nema rasprave. O genocidu, ubijanjima, silovanjima, strijeljanjima ne mo`e se raspravljati. Skoro svaki dan u godini mi obilje`avamo godi{njice. Prekju~er je bilo obilje`avanje Kori}anskih stijena. To je stra{no. Ivo Andri}, pi{u}i „Na Drini }upriju“, rekao je: „Oni nam odvode djecu.“ Ko sada odvodi djecu iz Bosne, ko sada bosanskoj djeci uzima danak u krvi?

Reis Ceri} s istra`iteljima na jezeru Peru}ac

(Foto: A. Bajramovi})

Istra`ivanja na Bosanskoj piramidi Mjeseca

Na~elnik Vi{egrada jo{ nije do{ao
Tokom 35 dana, od ispu{tanja vode iz akumulacije HE Bajina Ba{ta, INO je od novog vi{egradskog mosta do Tatinice na podru~ju op}ine Rogatica te u Klotjevcu kod Srebrenice locirao 160 posmrtnih ostataka. Iscrpljeni istra`itelji prevalili su tek tre}inu puta do HE Bajina Ba{ta. - Vrlo je mali broj ljudi koji su oda agresije na BiH te lokaciju na kojoj su smje{teni ste}ci koji su helikopterom OSBiH iz jezera izvu~eni na obalu. - Potrebno je da ovamo do|u na{e kom{ije, ali i svi Bo{njaci koji mogu. Ovdje ne u~imo o pro{losti, ve} o budu}nosti. Ovdje treba da se u~imo kako da postanemo jedinstveni, slo`ni, sna`ni, da vi{e nikada nikome ne padne na pamet da ljude baca u Drinu samo zato {to su muslimani. Zato u ovom mjesecu ramazanu, vru}em avgustovskom danu `elim podr`ati ove ljude, ~estitati im i kazati da oni imali hrabrosti da se suo~e s istinom ovdje na jezeru Peru}ac i time je posjeta uva`enog reisu-l-uleme va`nija. Mi smo do sada imali uglavnom podr{ku malih, obi~nih ljudi koji tragaju za svojim najmilijima, jednog dijela ljudi iz vi{egradske vlasti. Na~elnik Vi{egrada za 35 dana nije se udostojio da do|e, da pita treba li vam vode, trKao narod s iskustvom genocida, Bo{njaci su posebno osjetljivi na hajke koje se vode protiv njih uz la`ne optu`be i nametanje krivice „zbog Turaka, islama, selefija, vehabija i tzv. terorista“, upozorio je Ceri} i pozvao ljude zadu`ene za sigurnost u dr`avi da se ne poigravaju tim stvarima, jer su Bo{njaci narod koji je protiv nasilja i terora. - Antimuslimanska i antibo{nja~ka propaganda sada se `eli uvezati u celofan i nas prikazati u kontekstu Afganistana, Iraka, Pakistana. To je, zapravo, poku{aj poeba li vam poslati jednu cisternu, iako se ovdje tra`i oko 1.000 njegovih sugra|ana. Zabrinjava i odnos dana{njih stanovnika Vi{egrada prema ovome {to mi radimo. Vidjet }emo za nekoliko dana koliko }e ljudi okupiti dolazak voza „}ire“, a da nisu smogli hrabrosti da posjete ovo mjesto u`asa - kazao nam je Amor Ma{ovi}. Sada se, zapravo, vidi koliko je slojeva la`i od Ilije Gara{anina i Na~ertanija, preko ^ubrilovi}a, do ]osi}a, koliko je u svim strukturama, vojnim, crkvenim, politi~kim, akademskim bilo uvrije`eno da se na ovaj na~in odnose prema ljudima. Ubijati nekoga iz druge nacije i bacati u Drinu, u jezero, i to sve pre{u}ivati. Mi ne znamo ni od kada to traje, jer se ni zlo~ini iz Prvog i Drugog svjetskog rata i izme|u ta dva rata nisu ni otkrivali. Ovo je vrijeme otkrivanja istine o nama i o njima - kazao je A. BAJRAMOVI] Ceri}.

Otkrivena dobro o~uvana terasa
Druga najvi{a piramidalna gra|evina na svijetu, Bosanska piramida Mjeseca, bila je sredi{te arheolo{kih istra`ivanja ove sezone u Visokom, saop}ila je Fondacija „Arheolo{ki park: Bosanska piramida Sunca“, prenosi Onasa. Brojni volonteri iz mnogih zemalja svijeta, arheolozi i geolozi imali su prilike da otvaraju nove sonde i pro{iruju postoje}e. Kako Volonteri sa svih strana svijeta rade svaki dan Sli~na kombinacija se u svijetu se navodi, odranije je poznato da ova trostrana piramida ima unika- mo`e na}i kod ve}eg broja kinetan terasasti dizajn. Pravljena je skih piramida. Na tre}ini visine kombinacijom majstorski slaganih zapadne strane piramide, volonteplo~a pje{~ara i gline koja je ko- ri su tokom tromjese~nog rada ri{tena i kao vezivni i kao gra|evi- otkrili sjajno o~uvanu terasu, sastavljenu od blokova pje{~ara. nski materijal.

[trajk gla|u zbog otkaza u „Novoteksu“
Radnice trebinjskog tekstilnog preduze}a „Novoteks“, njih 24, koje su dobile otkaze zbog neodazivanja na posao i ometanja procesa proizvodnje, najavile su da }e stupiti u {trajk gla|u zbog, kako tvrde, nelegalnog i nezakonitog postupka dodjele otkaza, prenosi Srna.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

mozaik

D@EDA Me|unarodni certifikat dobilo 20 bh. stjuardesa

Nismo radile kao servilne podanice bogata{ima
Djevojke koje nisu uspjele zavr{iti obuku iz li~nog nezadovoljstva `ele ocrniti ovaj projekt, navodi se u saop}enju bh. stjuardesa
Bergman na zabavi

Zabava u „McDonaldsu“

Amerikanac proslavio 107. ro|endan
Amerikanac Harold Bergman iz D`eksonvila proslavio je 107. ro|endan u „McDonaldsu“. Ve} tre}u godinu zaredom slavi ro|endan u omiljenom restoranu brze hrane. U dru{tvu supruge Lilijan (Lillian, 89) do{ao je u restoran oki}en balonima i ro|endanskim dekoracijama. Porodica je pripremila zabavu bez njegovog znanja. - Govorio nam je da ne `eli zabavu, a mi smo je organizirali. Ipak u`iva u dru`enju s ljudima rekla je supruga.

Stranica na internetu

Servis za spajanje ru`nih ljudi
Britanci su pokrenuli internetstranicu theuglybugball.co.uk za upoznavanje ru`nih ljudi. Na po~etnoj stranici pi{e okrutna istina - vi{e od polovine Britanaca je ru`no. Jedini uvjet za u~lanjenje je ru`no}a. Na stranici pi{e i kako su ru`ni ljudi bolji od lijepih jer nisu plitki. Jedna od prednosti ru`nog partnera je {to vam ga niko ne}e poku{ati preoteti. - @alosno je da ru`ni ljudi, kojih je u Britaniji toliko puno, nemaju svoj servis. Ako ne izgledaju kao Kejt Mos (Kate Moss), ne zna~i da nisu sposobni voljeti rekao je osniva~ Hauard D`ejms (Howard James) iz Londona.

Djevojke iz BIH koje su prije nekoliko mjeseci otputovale u Saudijsku Arabiju privode kraju dvoipomjese~nu obuku za stjuardese koju je organizirala tamo{nja nacionalna aviokompanija „Saudi Arabian Airlines“. - Od nas 40, dvadeset djevojaka je ve} diplomiralo i nalaze se na odmoru prije po~etka zvani~nog rada. Uskoro }e i ostale dobiti me|unarodno priznate IATA certifikate. Nekoliko djevojaka nije uspjelo zavr{iti obuku, pa iz li~nog nezadovoljstva `ele ocrniti ovaj projekt i svoje biv{e kolegice - stoji u saop}enju koje je potpisalo 40 bh. stjuardesa. Isti~u da se na obuci u saudijskom gradu D`edi osim djevojaka iz BiH nalaze i one iz Turske, Libije, Egipta, Filipina, Albanije, Libanona, Sirije, Maroka, Kine, Rusije, Tunisa i drugih zemalja. - U Saudijskoj Arabiji na snazi je {erijatski zakon koji je jako strog i {titi `ene pa zato su nevjerovatne tvrdnje nekih na{ih biv{ih kolegica da budu}e stjuardese rade kao „servilne podanice bogatim pripadnicima

Bh. stjuardese na Sarajevskom aerodromu neposredno prije polaska u D`edu

mu{kog spola“. Mi nismo htjele da ~ekamo na biroima {irom BiH ve} smo oti{le na drugi kontinent kako bismo stekle dodatno obrazovanje i iskustvo u jednoj od najpresti`nijih aviokompanija na Bliskom istoku ali i svijetu - navodi se u saop}enju.

Dodaju kako je sramota {to pojedini bh. mediji `ele ocrniti njihovu namjeru da rade i da pomognu sebi i svojim porodicama kao i napore prijateljske dr`ave Saudijske Arabije koja je ovaj prM. A. ojekt omogu}ila.

Ekipa „Dnevnog avaza“ na planta`ama kod Mostara

Po~ela berba stolnog gro`|a
U dolini Neretve, ta~nije na lokalitetu Buna - Ortije{ kod Mostara, u toku je rana berba stolnog gro`|a. Berba je ove godine prili~no bogata, {to potvr|uju veliki `uti grozdovi, savr{eno uzgojeni, kao da su nacrtani. Ekipa „Dnevnog avaza“ posjetila je ju~er radnike planta`e „Revita plant“ kod Mostara koji su marljivo brali gro`|e. Iako je tokom godine bilo dosta oborina i vlage, trenutno je 70 posto vinograda do{lo na puni rod. Sezona berbe stolnog gro`|a traje do sredine septembra. Tomislav Raji~, voditelj planta`e „Revita Plant“, kazao nam je da trenutno osim 17 stalnih radnika, ima jo{ 30 koji rade po ugovoru o djelu, a tu je jo{ blizu 70 sezonaca. - Obrali smo sorte „demir kapija“ i „ora“, a sada je u toku berba „viktorije“. Ina~e, uzgajamo 12 sorti gro`|a od kojih po pet crnog i bijelog i dvije crvenog. Imamo sre}e da u BiH postoji radna snaga za razliku od naprimjer Francuske koja je zbog nedostatka radne sna-

Ru`no}a jedini uvjet

Slu~aj {okirao Gr~ku

Nestala djevoj~ica prona|ena mrtva u bunaru
Gr~ka policija prona{la je na dnu jednog bunara na zapadu Gr~ke tijelo 11-godi{nje bugarske djevoj~ice. Djevoj~ica je `rtva seksualnog zlo~ina koji je potresao Gr~ku. Ona se igrala s prijateljicama u mjestu Elaihori, na zapadu Peloponeza, kada je nai{ao mu{karac i ponudio joj da je odvede ku}i. Policija je utvrdila da je mu{karac 41-godi{nji Albanac. On je silovao djevoj~icu nekoliko puta prije nego {to ju je bacio u bunar. Pretpostavlja se da je `rtva `iva gurnuta u bunar i da je kasnije umrla od povreda. Po~inilac je u me|uvremenu uhap{en.

Berba je ove godine prili~no bogata

(Foto: I. Rozi})

ge od najve}eg proizvo|a~a postala najve}i uvoznik stolnog gro`|a kazao nam je Raji~. Vode}i nas kroz vinograde ove planta`e, gdje se ljudsko oko te{ko mo`e nagledati velikih koli~ina ovog vo}a, Raji~ nam je objasnio razliku izme|u sadnje i berbe stolnog i vinskog gro`|a. - U proizvodnji stolnog gro`|a sve su operacije ru~ne, od rezi-

dbe, pljevidbe i {i{anja, do prire|ivanja mladica i grozdova, dok se vinsko bere strojno. Kada je berba u pitanju, vinsko gro`|e je bitno o~istiti, pobrati, pa onda sve natovariti na kamion i dovu}i u vinariju. Stolno se mora razdvojiti u prvu i drugu klasu i pa`ljivo upakovati na licu mjesta. To je mnogo zahtjevnije - govori A. DU^I] nam Raji~.

Lanac sportske opreme „Sport Life“ nagra|uje u~enike

Tukli doktoricu dok se borila za `ivot djeteta
Slavica Jozi} se u sali za reanimaciju borila za `ivot godinu i po stare bebe kada ju je napao i te{ko povrijedio djetetov ujak. Mu{karac joj je zadao te{ke povrede nosa i lijevog koljena. Doktorica je ina~e {efica anesteziolo{ke ekipe u Hitnom centru, a ovo je ve} tre}i napad na osoblje u posljednjih deset dana. Kada je Jozi} do{la u salu za reanimaciju tamo su ve} bili majka i ujak djeteta, {to je strogo zabranjeno. Zamolila ih je da iza|u, a onda je, ka`e, osjetila jak udarac po le|ima.

Odlika{i na poklon dobivaju ruksak
Lanac sportske opreme „Sport Life“ ove }e jeseni nagraditi u~enike osnovnih i srednjih {kola u BiH kroz akciju kojom je i prethodnih godina podr`avao i nagra|ivao mlade u na{oj zemlji koji zahvaljuju}i odli~nom uspjehu doprinose izgradnji educiranog bh. dru{tva. U vremenu kada je opremanje u~enika za narednu {kolsku godinu dodatno optere}enje na ku}ni bud`et, participacija u tro{kovima koju }e na sebe preuzeti „Sport Life“ dobro }e do}i roditeljima mnogih odlika{a u BiH. - Od 24. avgusta prvih stotinu odlika{a koji do|u u jednu od prodavnica „Sport Life“ i kupe bilo koji proizvod nagradit }emo |a~kim ruksakom unikatnog dizajna iz na{e limitirane serije urbanih proizvoda. Svi u~enici dobit }e i po raspored ~asova - istakao je Adnan Tatarevi}, PR menad`er „Sport Lifea“.

mozaik

Dnevni avaz, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

7

[ta ka`u poznati
Ivo Banac

SAZNAJEMO Slavna glumica u Sarajevu tra`ila saradnike

Zlo~ini komunizma su bili stra{ni
Banac: Mo}an lobi

Edin [arki} bit }e izvr{ni producent An|elininog filma
Obi{la grad uzdu` i poprijeko
Izvr{nu produkciju rediteljskog prvjenca slavne holivudske glumice An|eline \oli (Angelina Jolie), saznaje „Avaz“, radit }e Edin Edo [arki}, odnosno njegov „Scout Film“.

- Apologeti titoizma i jugoslavenskog komunisti~kog re`ima, a oni u Hrvatskoj predstavljaju mo}an lobi, nikako da prihvate kako su zlo~ini komunizma bili jednako tako monstruozni kao oni nacifa{izma.
(Histori~ar za „Ve~ernji list“)

Neda Arneri}

Uloge sam uvijek odra|ivala kako je trebalo
- Bolje sam odra|ivala zanimljive epizode nego glavne uloge koje za glumca nisu bile inspirativne ni izazovne. Imam pravo malo i pohvaliti sebe, sada kada znam ko sam i koliko vrijedim, i re}i da sam, kad god Arneri}: mi se ukazala prilika da odigram zahtjevnu i dobru Epizodne uloge ulogu, to i uradila onako kako je trebalo.
(Glumica za „Ve~ernje novosti“)

Englezi organizirali kasting

Godi{nja doba
[arki} nam je potvrdio da }e se \oli u Sarajevo vratiti najesen, ali ka`e da to ne}e biti septembar. - Do po~etka snimanja ima jo{ mnogo vremena, mnogo je jo{

uzdu` i poprijeko i potvrdno je klimnula glavom na sve predlo`ene lokacije, o kojima jo{ ne mogu govoriti - rekao nam je [arki}. On isti~e da je ova ambasadorica dobre volje UNHCR-a bila zadovoljna uvjetima koje je zahtijevala i rekla da joj je bilo lijepo kao da je kod svoje ku}e. - Ba{ zato {to smo joj omogu}ili posao u tajnosti i ispunili sve {to je od nas tra`ila, An|elina nije na{u zemlju zaobi{la kao {to se desilo sa susjednom Hrvatskom. Li~no sam veoma napet, jer nije rije~ o obi~noj zvijezdi. Svjestan sam ~injenice koliko njen rad ovdje mo`e doprinijeti slici o BiH u svijetu - isti~e [arki}, koji je 2006. godine radio i igrani film „Odmor u Bosni“ ameri~kog reditelja Ri~arda [eparda (Richard Shepard) s Ri~ardom Girom (Richard Gere) u glavnoj ulozi.

Goran Paskaljevi}

Imamo sli~an mentalitet kao Albanci
- Tema migracije je velika tema, evropska tema, zato me je i zanimalo da napravim film s dvije paralelne pri~e. Prije tri godine prvi put sam bio u Albaniji i, kao svaki Srbin, oti{ao sam s predrasudama. Vidio Paskaljevi}: sam da imamo sli~an mentalitet, i jedni i drugi imaDio Evrope mo istu `elju: da budemo dio Evrope. Mi smo kom{ije, to je geografska ~injenica i ne mo`e se promijeniti.
(Reditelj za „Blic“)

[ta ka`u u narodu

☎ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

Uzeli snimke
[arki}: O~ekuje mnogo posla

Uvesti malo reda u akademsku zajednicu
- Odgovorni bi trebali provesti detaljne istrage na svim univerzitetima u BiH, provjeriti kako rade profesori, kako se pola`u ispiti i kako se dolazi do diploma. Napokon bi trebalo uvesti malo reda, a za svaku nepravilnost trebao bi neko odgovarati. Akademska zajednica srozana je na (^italac O. P .) niske grane, a obrazovanje je jedino {to je vrijedno.

[arki} nam je otkrio da je jedna engleska agencija za vrijeme 16. Sarajevo Film Festivala organizirala kasting za bh. glu-

Posjeta Jevrejskom groblju
Kako doznajemo, An|elina \oli tokom 24-satnog boravka u Sarajevu, odmah po dolasku u petak iza 17.30 sati, oti{la je na Jevrejsko groblje i zaustavila se na zaobilaznici, jer bi na tom potezu trebali biti snimani pojedini kadrovi. Tako|er, obi{la je i Kostvari koje treba uraditi i pripremiti. Jo{ nije potvr|ena lokacija na kojoj }e snimanje po~eti, a treba uzeti u obzir i ~injenicu da se u filmu, koji stvarno jeste ljubavna pri~a, smjenjuju ~etiri godi{nja doba. An|elina je u svojoj posljednjoj posjeti obi{la Sarajevo ziju }upriju, a sve lokacije koje je posjetila nalaze se u FBiH. Prema na{im informacijama, najve}i dio An|elininog rediteljskog prvjenaca bit }e snimljen u Ma|arskoj, ali su joj zbog teme filma potrebne autenti~ne L. S. R. lokacije u Sarajevu. mce koji }e igrati u An|elininom filmu, ~ija se radnja odvija tokom rata u Bosni i Hercegovini. - Englezi su uzeli snimke na{ih momaka koji su prisustvovali kastingu, ali jo{ nisu odlu~ili ko }e od njih biti anga`iran - ka`e A. GRABOVAC [arki}.
\oli: Zadovoljna uvjetima u BiH

Vremenska prognoza
sun~ano djelimi~no sun~ano mjestimi~no ki{a obla~no

24. 8. 2010.

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

VRIJEME DANAS

BIHA] 32 32 BANJA LUKA BR^KO 31 TUZLA 31 ZENICA 32 SARAJEVO 30 GORA@DE 30
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

Prete`no vedro

Glavni tu`ilac na nogometnoj utakmici

Bara{in u Banovi}ima bodrio sina
Glavni tu`ilac Tu`ila{tva BiH Milorad Bara{in minule nedjelje posjetio je Banovi}e. Zatekli smo ga u dru{tvu prijatelja na tribinama Gradskog stadiona, izme|u dva me~a Omladinske nogometne lige BiH. Ubrzo smo saznali i prave razloge posjete. Bara{in je stigao u rudarske Banovi}e kako bi s tribina dao podr{ku svom sinu, ina~e mla|em kadetu FK Borac iz Banje Luke. - Sin Sr|an je u omladinskom pogonu Borca. Upravo su zavr{ili utakmicu, slave}i visoku pobjedu od 5:0 protiv doma}ih kadeta. On je bio rezerva, pred kraj susreta u{ao je u igru. Bitno je da trenira, polako... Ina~e, moja porodica `ivi u Banjoj Luci, tako da smo vikendom redovno zajedno. Kada imam vremena, obavezno pratim njegove utakmice - istakao je Bara{in. Prvi ~ovjek Dr`avnog tu`ila{tva otkrio nam je i da je dugogodi{nji sportski entuzijasta, posebno nogometni, te da ~esto i u glavnom gradu na{e dr`ave provede slobodno vrijeme na stadionu Ko{evo ili na I. I. Grbavici.

O~ekuje se sun~ano LIVNO vrijeme uz malu do 28 umjerenu obla~nost. Po kotlinama i uz rije~ne tokove u jutarnjim satima mogu}a je magla ili niska obla~nost. Vjetar umjeren do poja~an jugozapadnog smjera. Jutarnja temperatura od 13 do 20, na jugu do 24, a najvi{a dnevna od 29 do 37 stepeni.

35 MOSTAR

NEUM 37

UTORAK
24. 8. 2010.

SRIJEDA
25. 8. 2010.

^ETVRTAK
26. 8. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 13 C do 24 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 11 C do 25 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 110C do 230C
DNEVNE TEMPERATURE

od 290C do 370C

od 280C do 340C

od 260C do 340C

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Nakon ugodnijeg prvog dijela dana, tokom poslijepodneva i u no}i op}a slika }e se pogor{ati, pod utjecajem visokih temperatura i sparnog vremena. Pribli`avanje kratkotrajnog i slabije izra`enog pogor{anja negativno }e djelovati na meteoropate i hroni~ne bolesnike, stoga im savjetujemo da se suzdr`e od te`ih aktivnosti.

Grad Sarajevo
Milorad Bara{in uz sina Sr|ana
Izlazak 06.00 Zalazak 19.36
(Foto: I. Isovi})

24. 8. 2010.
Izlazak 19.12 Zalazak 05.41

Brzo - kratko
Du`nosnici HSPBiH na raftingu

8

Dnevni avaz, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

teme

„Kantonalci“ bolji od „federalaca“
Vru}i ljetni vikend du`nosnici HSPBiH proveli su na raftingu na Neretvi. Spu{tanje niz brzake hercegova~ke ljepotice privukli su pa`nju mnogih kupa~a od Glavati~eva do samog Konjica. Prava{ki du`nosnici su se podijelili u dva ~amca. Prvi su na cilj stigli @ivko Budimir i Josip Mili} stigli prvi do cilja oni koji su sebe nazvali „kantonalnim“, predvo|eni @ivkom Budimirom, kandidatom za premijera HNK, i Josipom Mili}em. „Federalni“ ~amac predvodili su Petar Mili}, predsjednik Glavnog stana HSP-a, te @eljko Asi}, izaslanik u Domu naroda FBiH, saop}eno je iz ove stranke.

IMENOVANJA Za ~elnika Antikorupcione agencije 13 kandidata

Hrvat direktor, Bo{njak zamjenik?
HDZBiH favorizira Blanku Benkovi}, SDA Izeta Nizama Odlu~uje politi~ki dogovor
Komisija za izbor i pra}enje rada Agencije za prevenciju korupcije i koordinaciju borbe protiv korupcije BiH ju~er je otvorila koverte i razmotrila prijave pristigle na javni konkurs za izbor direktora i zamjenika direktora te agencije. S druge strane, Hrvat obavlja funkciju prvog ~ovjeka Grani~ne policije BiH, dok je Bo{njak direktor Dr`avne direkcije za koordinaciju policijskih tijela. Nezvani~no saznajemo da bi ~elne pozicije direktora Agencije i njegovog zamjenika, prema politi~kom dogovoru, trebali dobiti Hrvati, odnosno Bo{njaci. Me|u kandidatima koji su dobili prolaznu ocjenu nalazi se i relativno nepoznato ime Hrvatice Blanke Benkovi}, koja, nezva-

Jedinica OSBiH koja ide u Afganistan

Naoru`anje i oprema stigli u Tuzlu
Kontingent naoru`anja i vojne opreme namijenjen opremanju jedinice Oru`anih snaga (OS) BiH koja }e i}i u Afganistan dopremljen je 19. avgusta na aerodrom „Dubrave“ u Tuzli. U samoj fazi preuzimanja dopremljenih materijalnih sredstava na aerodrom „Dubrave“ do{lo je do problema koji se odnose na procedure carinjenja odnosno kompletiranja potrebnih dozvola i odobrenja, saop}eno je ju~er iz Ureda za odnose s javno{}u Ministarstva odbrane BiH.

Kasnile dostave
Od 20 prijava koje je Komisija primila, na ju~era{njoj sjednici utvr|eno je da dvije nisu dostavljene u predvi|enom roku,

Provjere SIPA-e i CIK-a
Intervju s kandidatima bit }e obavljen tek nakon {to Komisija dobije potrebne informacije od Centralne izborne tako da je Komisija razmatrala 18 blagovremeno dostavljenih prijava i ustanovila da samo 13 kandidata ispunjava uvjete iz konkursa. Iako zvani~no jo{ nije postignut dogovor koji }e od tri konstitutivna naroda dobiti ovu vrlo va`nu poziciju, u politi~kim krugovima {pekulira se da bi na ~elo Antikorupcione agencije trebao do}i Hrvat ili Bo{njak. Srpski kandidati navodno su ve} unaprijed eliminirani zbog toga {to se njihovi kadrovi nalaze na ~elu SIPA-e i Slu`be za poslove sa strancima BiH. komisije BiH i SIPA-e. Planirano je da naredna sjednica Komisije bude odr`ana polovinom septembra. ni~no, predstavlja glavnog favorita HDZBiH.

Radnici „Granita“ danas pred Kantonalnim sudom

Juri{i}: Neprimjeren pritisak na sudije
Stotinjak radnika „Granita“ ponovo }e danas ispred zgrade Kantonalnog suda u Mostaru organizirati mirne proteste zbog probijanja roka za raskid kupoprodajnog ugovora, saznaje „Dnevni avaz“. Predsjednik Suda Mladen Juri{i} ka`e za na{ list kako smatra da u ovom slu~aju nema zakonskih uvjeta za odobravanje javnog okupljanja ispred zgrade Suda i isti~e da se radi o neprimjerenom i nedopu{tenom A. Du. Mostar: S pro{log protesta pritisku na sudije.

Glavni favoriti
Kada je rije~ o Bo{njacima, izvori iz politi~kih krugova rekli su nam da je me|u glavnim favoritima za ovu poziciju Izet Nizam iz Slu`be za poslove sa strancima, kojeg ina~e podr`ava SDA. Osim njih, prolazne ocjene dobili su i Sead Lisak, Zoran \eri}, Milanko Renovica, Radoje Badnjar, Jasmin Jaganjac, Sreto Peki}, Ramiz Huremagi}, Dragan Slipac, Vuka{in Crnjak, Ismail S. R. Sari} i Milan Krulj.

Su|enje Ramizu D`aferovi}u

Po~elo izvo|enje dokaza
Na Kantonalnom sudu u Sarajevu po~elo je izvo|enje dokaza na su|enju Ramizu D`aferovi}u, aktuelnom direktoru Razvojne banke Federacije BiH, javila je Federalna televizija, podsje}aju}i da se D`aferovi}u sudi za zloupotrebu polo`aja ili ovlasti dok je bio generalni direktor Federalne porezne uprave. Branilac Ekrem Galijatovi} osporio je svjedoka i dokaze rekav{i da za svjedoka Nermina Kere{a prvi put ~uje i da se tokom istra`nog postupka ovaj nigdje nije pojavljivao niti je bio saslu{avan.

Lisak: Ispunjava uvjete

Zavr{ena dvodnevna manifestacija

Svjetska banka u BiH

Projekti vrijedni 440 miliona dolara
Svjetska banka trenutno u BiH finansira 16 projekata vrijednosti 440,4 miliona dolara. Projekti se odnose na poljoprivredu, energetiku, za{titu okoline, socijalni sektor, lokalnu infrastrukturu i upravljanje, razvoj privatnog sektora, transport, te ekonomsko upravljanje i javni sektor, re~eno je Srni u Kancelariji Svjetske banke u BiH.

Obilje`en dan kada je HVO sru{io sve stola~ke d`amije
Prigodna izlo`ba o vjerskoj toleranciji tokom {est stolje}a Osmanskog carstva
U~enjem mevluda poslije teravih-namaza u Carevoj d`amiji u Stocu u nedjelju nave~er okon~ana je dvodnevna manifestacija kojom je obilje`en 22. avgust, dan kada su bojovnici HVO-a 1993. zapalili i sru{ili svih devet stola~kih d`amija. U organizaciji Med`lisa IZ Stolac i Balmeda, Centra za civilizaciju Balkana, postavljena je i izlo`ba pod nazivom „Osmansko naslije|e na Balkanu“. Postavka u avliji Careve d`amije u Stocu nudi izlo`ene faksimile dokumenata koji potvr|uju vjersku toleranciju na podru~ju Balkana u odnosu na druge vjere u periodu osmanske vladavine. Tako pa`nju privla~i dokument iz 1887. kojim se nala`e da se u Tetovu u Makedoniji pazarni dan umjesto nedjelje pomjeri za subotu, zbog kr{}ana koji zbog molitvi nedjeljom nisu mogli i}i na pazar, ili onaj kojim je carska blagajna 1872. dala nov~anu pomo} za zavr{etak izgradnje crkve u Novom Pazaru.

Delegacija MMF-a u Banjoj Luci

RS uvjerava da je finansijski disciplinirana
Premijer RS Milorad Dodik uvjeravao je ju~er na sastanku u Banjoj Luci delegaciju Me|unarodnog monetarnog fonda (MMF), koju predvodi {ef Misije Kostas Hristu (Costas Hristou), da je taj entitet zadr`ao institucionalnu i finansijsku stabilnost i osigurao likvi- Banja Luka: Delegacije MMF-a i Vlade RS dnost svih svojih obaveza. - Hristu je zadovoljan rezultatima postignutim u finansijskoj disciplini i izjavio je da, ako se taj tempo zadr`i do kraja godine, RS ne bi trebala imati problema da ispuni zacrtane ciljeve - navedeno je u VlaB. S. dinom saop}enju.
(Foto: M. Lugi})

Elviru Jakupovi}u pet godina zatvora
Nakon {to je prihvatio sporazum o priznanju krivice, Sud BiH izrekao je presudu kojom je Elvir Jakupovi} progla{en krivim i osu|en na pet godina zatvora za krivi~no djelo ratnog zlo~ina protiv ratnih zarobljenika na podru~ju op}ine Travnik, prenosi Onasa.

Stolac: Izlo`ba u avliji Careve d`amije

- Kod nas na Balkanu vlada mit o Turcima kao o ljudima koji su ugnjetavali druge i druga~ije. ^esto se toj temi prilazilo povr{no, bez detaljne analize i adekvatnog nau~nog pristupa. Ova

izlo`ba na osnovu dokumenata pobija ta mi{ljenja i tom periodu prilazi na jedan realan na~in - rekao je prilikom otvaranja izlo`be Suad ef. Mujaki}, glavni imam N. B. Med`lisa IZ Stolac.

teme

Dnevni avaz, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

9

NEEFIKASNOST Pora`avaju}i rezultati rada Vije}a ministara

Najlo{ije radili ministri iz HDZ-a 1990, SNSD-a i SDA
Za pola godine Vidovi} ispunio samo ~etiri, a Cikoti} pet zadataka
Vije}e ministara BiH i u prvih {est mjeseci ove, kao i proteklih godina, imalo je pora`avaju}e u~inke. Od 349 zadataka koje su njegova ministarstva trebala ispuniti, realizirano ih je svega 206, odnosno 59 posto.
Kolegij Doma naroda: Odluka zavisi od tri ~lana

Dogovor Kolegija odgo|en zbog Tihi}eve bolesti

Neispunjeni zadaci
Informacija o pojedina~noj realizaciji zadataka dr`avnih ministarstava, upu}ena Generalnom sekretarijatu Vije}a ministara, pokazuje da su u ovom periodu najmanje zadataka ispunili ministri iz HDZ-a 1990, SNSD-a i SDA. Ipak, u tome prednja~i ministar mla|eg HDZ-a Rudo Vidovi}, ~ije je ministarstvo od deset planiranih zadataka ispunilo svega ~etiri. U stopu ga slijedi Dodikov prvak Mladen Zirojevi} s pora`avaju}im u~inkom od svega 45 posto. Njegovo Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa od 58 programskih zadataka ispunilo je samo 26. Ni ministri SDA Selmo Cikoti} i Sadik Ahmetovi} nisu se proslavili. Dr`avno ministarstvo odbrane ispunilo je 56 posto zadataka, odnosno pet od devet planiranih. Za samo jedan procent vi{e obaveze je ispunilo Ministarstvo sigurnosti BiH. Naime, Ahmetovi}evo ministarstvo od 44 programska zadatka

BiH propu{ta i posljednji voz za bijeli {engen?
Dom naroda ima rok od sedam dana
Bosni i Hercegovini ostalo je jo{ samo sedam dana da uhvati posljednji voz za viznu liberalizaciju! Ta~nije, toliko je ostalo Domu naroda Parlamenta BiH da produ`i mandat vr{iocu du`nosti direktora Agencije za prevenciju i borbu protiv korupcije Miji Kre{i}u, {to evropski zvani~nici smatraju klju~nim za ukidanje viza gra|anima BiH. [ta god u~inili dr`avni delegati, Evropska komisija 31. avgusta }e sa~initi kona~an izvje{taj o napretku u ovoj oblasti. Ako u njemu bude negativna stavka koja se odnosi na imenovanje, odnosno produ`enje mandata ~elniku Agencije, odluka o stavljanju BiH na listu za bijeli {engen ponovo }e biti prolongirana. I to za idu}u godinu. U zgradi Parlamenta BiH ju~er su se pojavili predsjedavaju}a Doma naroda Du{anka Majki} i dopredsjedavaju}i Ilija Filipovi} radi dogovora Kolegija o datumu odr`avanja hitne sjednice Doma, ali je zbog nedolaska Sulejmana Tihi}a taj posao odgo|en. Majki} je novinarima kazala da sjednica nije mogla biti odr`ana bez Tihi}a, kojeg je, navodno, bolest sprije~ila da se pojavi. - Tihi} nije do{ao, ka`u da je bolestan - rekla je Majki} i izrazila nadu da }e on ozdraviti i da }e narednih dana biti mogu}e odr`ati sjednicu Kolegija, a potom i sjednicu Doma naroda. Istu informaciju ju~er je imao i dopredsjedavaju}i Ilija Filipovi}. U SDA su nam potvrdili da je Tihi} uistinu bolestan, ali da nije ni{ta ozbiljno. Saznali smo da bi tokom sedmice trebao do}i na S. R. sjednicu Kolegija.
Vije}e ministara: Katastrofalan u~inak

Polugodi{nji u~inak ministarstava
70% Ministarstvo vanjskih poslova 45% Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa 65% Ministarstvo finansija i trezora 40% Ministarstvo komunikacija i prometa 74% Ministarstvo civilnih poslova 67% Ministarstvo za ljudska prava i izbjeglice 62% Ministarstvo pravde 57% Ministarstvo sigurnosti 56% Ministarstvo odbrane realiziralo ih je 25. Me|u uspje{nije u tom sivilu nerada i neznanja spadaju ministarstva za ljudska prava, vanskih poslova, finansija i trezora i pravde. U~inak prvog iznosi 70 posto (od deset zadataka ispunilo sedam), drugog 67 (16 od 24), tre}eg 65 (33 od 51), a ~etvrtog 62 posto (osam od 13 planiranih zadataka).

Najbolje rezultate postigao Novi}
Novi}: Najefikasniji ministar

Tanja Fajon o liberalizaciji viznog re`ima

Ministarstvo civilnih poslova BiH, na ~ijem je ~elu Sredoje Novi}, najefikasnije je u prvih pola godine. Novi} je od deset zadataka realizirao njih sedam, {to iznosi 74 posto.

Nerad i neznanje
Naravno, zbog nerada i neznanja nikome od njih ni za marku nije smanjena pla}a. S. R.

Ako izvje{taj u septembru ne bude dobar, onda imamo problem
Izvje{taj o ispunjavanju - Izbori sami po sebi niuvjeta za liberalizaciju visu prepreka za dobivanje znog re`ima bit }e na sjebezviznog re`ima, ali ako dnici Komiteta za oni diktiraju ili usporavaju gra|anske slobode, pravdu ispunjavanje uvjeta, onda i unutra{nje poslove to jeste problem. Ako uvje(LIBE) Evropskog parlati ne budu ispunjeni do krmenta 2. septembra i od aja osmog ili po~etkom deizvje{taja zavisi kada }e vetog mjeseca, bojim se da gra|ani BiH mo}i slobo- Fajon: Kamen }emo onda imati problem dno i nesmetano putovati. spoticanja - kazala je Tanja Fajon, To {to se pribli`avaju izvjestiteljica za liberalizaizbori u BiH nema direktnog ciju viznog re`ima zemljama zautjecaja na vizni re`im. padnog Balkana.

Pri~a o izru~enju Veselina Vlahovi}a Batka bli`i se kraju

Monstrum s Grbavice u BiH do kraja sedmice?
Va{ je, vodite ga {to prije, poru~io bh. ambasadorici sudija Paredes
Sudija u Alikanteu u [paniji Anhel Paredes (Angel) izdao je ju~er slu`benu saglasnost da Veselin Vlahovi} Batko, poznatiji kao monstrum s Grbavice, mo`e biti izru~en BiH, iako je ve} osu|en u [paniji na zatvorsku kaznu od ~etiri godine. Ta kazna, naime, trebala bi biti uklju~ena u jedinstvenu kaznu po okon~anju postupka u BiH. Sudija Paredes ovu odluku je saop}io nakon ju~era{njeg sastanka s ambasadoricom BiH u [paniji @eljanom Zovko. - Sudija Paredes izdao je slu`benu saglasnost, kojom se dozvoljava da on mo`e biti isporu~en. Obavijestio je sve nadle`ne i procedura izru~enja se nastavlja kazala je Zovko za „Avaz“.

Ministarstvo za prostorno ure|enje

Ispla}ivali naknade mimo zakona
Glavna slu`ba za reviziju javnog sektora RS utvrdila je da je Ministarstvo za prostorno ure|enje, gra|evinarstvo i ekologiju RS tokom 2009. isplatilo naknade za posebne rezultate rada u iznosu 51.992 KM, od kojih 21.456 KM kontinuirano tokom godine, {to nije u skladu sa Zakonom o platama zaposlenih u orgaVlahovi}: Brojni zlo~ini Zovko: Veliki uspjeh

nima uprave RS, prenosi Fena. Mimo zakona radilo se i prilikom pla}anja naknada za pove}anje obima posla zbog zamjene odsutnih po osnovu bolovanja. Zaposlenim radnicima u Ministarstvu za prostorno ure|enje, gra|evinarstvo i ekologiju pla}ana je i {kolarina iako, konstatira revizija, posjeduju odgovaraju}u stru~nu spremu.

Na ovaj na~in ispunjeni su svi uvjeti i otklonjene sve formalno-pravne prepreke za Vlahovi}evo izru~enje pravosudnim organima BiH. - Va{ je, vodite ga {to prije poru~io je bh. ambasadorici sudi-

ja Paredes na kraju sastanka. Ona nam je potvrdila da bi se izru~enje trebalo dogoditi u narednih nekoliko dana. Ekstradicija bi trebala biti zavr{ena tokom seF. V. dmice.

Suo~avanje s pro{lo{}u u Kozarcu
Inicijativa mladih za ljudska prava (YIHRBiH) organizirala je Kamp za mlade aktiviste o suo~avanju s pro{lo{}u u Kozarcu koji je otvoren ju~er. Kamp je organiziran za mlade iz Srbije, Crne Gore, Hrvatske i Bosne i Hercegovine i trajat }e do 26. avgusta, prenosi Onasa.

Klub poznatih

Zlatan Be}irovi}

10

Dnevni avaz, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

teme

Smijenio bih politi~are koji su iznevjerili narod
Li~ni profil fudbalskog sudije
Ime i prezime: Zlatan Be}irovi}. Datum i mjesto ro|enja: 16. oktobar 1975. godine, Srebrenik. Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: U vlastitom domu. Bra~no stanje: Sretno o`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: 10. mart 2003. godine, dan ro|enja moje k}erke Adne. Koji automobil vozite: „Audi A4“. Kako se odmarate: Slobodno vrijeme prilago|avam `eljama najbli`ih. Omiljeni muzi~ar: Kemal Monteno. Volite li kuhati: Ne. Najdra`a knjiga: „Na Drini }uprija“. Omiljeni pisac: Ivo Andri}. Umjetnik kojeg cijenite: An|elina \oli (Angelina Jolie) fascinirala me posljednjim boravkom u Sarajevu. Za koji klub navijate: Slobodu i za moj Mramor. Koga biste poveli na pusti otok: Svoju porodicu. Jeste li ljubomorni: Pomalo. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: Stas. Biste li ikada oprostili nevjeru: Ne. Bavite li se sportom: Da. Omiljena hrana i pi}e: Riba i sok od jabuke. Ko se brine o Va{em imid`u: Supruga Adnana. Volite li i}i u {oping: Da.

TORTURE [ta je istina o pona{anju nekih ha{kih istra`itelja

Svjedo~enje dr. Pilava nije se dopalo Karli del Ponte
U `elji da iznude izjave protiv Nasera Ori}a, istra`itelji skoro fizi~ki nasrnuli na poznatog srebreni~kog ljekara
[ta su sve radili ha{ki istra`itelji kada nisu imali dovoljno dokaza da optu`e ljude za koje je glavna tu`iteljica Karla del Ponte (Carla) tra`ila da im se sudi u Ha{kom tribunalu, najbolje govori slu~aj saslu{anja poznatog srebreni~kog doktora Ilijasa Pilava.

Nesuvisla pitanja
Godine 2002., naime, dr. Pilava su ha{ki istra`itelji pozvali na razgovor, a da mu nisu objasnili zovu li ga kao svjedoka ili optu`enoga. O pozivu na ispitivanje u to vrijeme znali su samo ~lanovi njegove najbli`e familije i nekolicina prijatelja, ali nakon date izjave, saznali su svi koji su dr. Pilava tada poznavali. - Mislim da se od tih poni`enja nikada ne}u oporaviti. Ne `elim se sje}ati torture kojoj sam bio izlo`en, niti imena tih ljudi. Tribunal zna ko je sa mnom razgovarao. Jedno znam, da mi je pakao srebreni~kog proboja u ratu bio lak{i od onoga {to sam do`ivio od ha{kih istra`itelja u miru - kazao nam je dr. Ilijas Pilav. Srebreni~kog doktora trojica ha{kih istra`itelja najprije su ispitivala o njegovom ratnom putu, sugeriraju}i mu da bi i on mogao biti potencijalni osumnji~enik za ratne zlo~ine nad Srbi-

Be}irovi}: Vjeruje u rad

Jeste li sujevjerni: Ne. Imate li ku}nog ljubimca: Da, papagaja Rika. Koji je Va{ `ivotni moto: Rad, rad i samo rad. Va{ najbolji prijatelj je: Ima ih vi{e. Pratite li politi~ku situaciju: Trudim se. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Smijenio bih politi~are koji su izigrali povjerenje naroda. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ne.

Pilav: Ne `eli se prisje}ati

ma. Iako iznena|en takvim njihovim stavom, kao intelektualac prihvatio je da odgovori na sva postavljana pitanja nadaju}i se da je rije~ o ljudima profesionalcima, a ne kabadahijama i siled`ijama, kako }e se kasnije ispostaviti. Istra`itelji su najprije tra`ili odgovore na razna, ~esto nesuvisla pitanja, pa i ona za{to je kao ljekar i{ao s vojskom dok su trajale akcije, ko mu je to nare|ivao, itd. Kako je ispitivanje o svemu i sva~emu odmicalo, ono je postajalo sve agresivnije, a ispitiva~i

sve nabusitiji, tako da je u jednom trenutku napomolu bio fizi~ki obra~un s Pilavom.

Odbio zapisnik
Tada je shvatio da on nije predmet njihovog interesiranja, ve} da se od njega `ele iznuditi izjave protiv Nasera Ori}a, kojem je Karla del Ponte uveliko spremala optu`nicu. Torture su tek uslijedile nakon {to je dr. Pilav odbio potpisati zapisnik o saslu{anju, ~iji je sadr`aj u potpunosti bio druk~iji od onoga {to je on, odgovaraju}i na njihova pitanja, izjavljivao. Kako je poznato, dr. Ilijas Pilav nije svjedo~io u procesu protiv Nasera Ori}a. Njegova izjava nije se uklapala u `elje glavne ha{ke tu`iteljice Karle del Ponte.
A. HAD@I]

SMS
BOLJA BOSNA Ja sam Hrvat i glasam za Radon~i}a, jer ne vidim u svom narodu nekoga ko je sposoban da ne{to uradi da u ovoj Bosni bude bolje svima. LA@OV U AKCIJI - Na naslovnoj stranici jednog lista stoji izjava ministra Vahida He}e: „Imamo projekte za spas dr`ave.“ A ja njega pitam: [ta si radio do sada, la`ove!? Kako te nije sram, poslije toliko godina na vlasti ne{to takvo re}i. Pa, zar mislite da su ljudi toliko blentavi? Odsviralo je vama! MITO I KORUPCIJA - Pitam se koliko }e jo{ slu`benika primiti na~elnik Vogo{}e Asim Sarajli}, s obzirom na to da mu se bli`i kraj vladavine. A kakvi su slu`benici u pita-

Dnevni avaz 061-142-015
nu svih ovih godina. Mijenjali su se na vlasti SDA, SDP SBiH i na kr, aju narod je u crno zavijen. Bilo je po onoj „sja{e Murta da uzja{e Kurta“. E, ne treba im vi{e dati da se igraju nama. HAMZI GA HOP - Zamolili bismo aktuelnu vlast u Op}ini Had`i}i da vi{e ne organizuje manifestaciju „Had`i}ko ljeto“ putem koje pere pare i krade pedesetak hiljada maraka. RADNA MJESTA - Mnogo hampe diglo se zbog bezviznog re`ima. Ja mislim da je gra|anima Bosne i Hercegovine mnogo va`nije da se ovdje po~nu otvarati radna mjesta, jer smo gladni hljeba. Ko `eli i mo`e da putuje, on to mo`e i sada.

Smr{avio pet kilograma
Za tri-~etiri dana, naime, koliko su istra`itelji s njim „radili“, dr. Pilav smr{avio je pet kilograma i bio pod ogromnim stresom, od ~ega se mjesecima kasnije oporavljao.

nju, dovoljno govori to {to se godinama ~eka na rje{avanje predmeta. Dok ne „podma`e{„, zasigurno te niko od nadle`nih ne}e pozvati. Tu se isti~u slu`be urbanizma i katastra, njihovi {efovi su za primjer mitu i korupciji! Uostalom, kao i stranka koja ih je dovela tu gdje jesu. KURTA I MURTA - Svih ovih godina u „demokratskoj“ BiH naslu{ala sam se svega i sva~ega i danas, kada se sve sumira, 90 posto re~enoga bila je la`. Naravno, mislim na predizborna obe}anja na{ih bajnih politi~ara, koji su, ne znam ni ja vi{e kako, dobivali glas naroda, koji su kasnije brutalno plja~kali. Nadam se da }emo svi iskoristiti priliku i promijeniti one koji su nam krojili sudbi-

ANKETA

me|u gra|anima Sarajeva, Srebrenice i Biha}a Vjerujete li da su ha{ki istra`itelji vr{ili pritisak na svjedoke?

Poku{aja je uvijek bilo i bit }e
- Vjerujem da ih je bilo, ali mi ne znamo i ne vidimo mnogo o tome, nego ono {to nam je predstavljeno za vrijeme snimanja svjedoka.
Mujo Kurtovi}

- Moje mi{ljenje je da su vr{ili, da vr{e i da }e to raditi u budu}nosti ako se ne{to konkretno ne poduzme u vezi s tim pi- Krunoslav Radijelovi} tanjem. - Mada nisam neki ekspert u oblasti prava, moje mi{ljenje je da se konstantno vr{e pritisci na svjedoke u svim suAhmo dskim procesiBegi} ma. - Mislim da nije, a i ako je bilo, to je bilo zanemarljivo, jer su te{ka djela protiv ~ovje~nosti dokazana pred sudijama Tribu- Mirsad Selmanovi} nala.

- Iskreno, ne vjerujem da su vr{ili pritiske, jer ako svjedok ve} pristane da do|e na su|enje, mislim da neAdnan ma potrebe za Ajanovi} prisilom. - Iako svi pravni propisi govore da se to ne bi smjelo raditi, pritisaka je bilo, a sve radi izjedna~avanja Nermin odgovornosti.
Alivukovi}

Sarajevo Srebrenica

- Mislim da jesu. Vidjeli smo da je bilo trgovanja i kod Karle del Ponte i svih istra`itelja vezanih uz tu`bu BiH protiv Srbi- Zekerijah Had`i} je. - Sve je do ljudi, vjerujem da je bilo svega, jer su to procesi od velike va`nosti, ali ne mogu sa sigurno{}u tvrditi da je bilo pritisaka.

Zaim D`aji}

- Mislim da pritisaka ima, kao uostalom i u mnogim sudskim procesima. To je neko moje uvjerenje o Hakija Abdi} ovoj temi.
Ad. K. - Me. S. - M. D.

Biha}

teme

Dnevni avaz, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

11

ZDRAVSTVO Potpisani ugovori s privatnim klinikama

Od 1. oktobra bit }e smanjene liste ~ekanja
U dr`avnom sektoru u Kantonu Sarajevo na pojedine preglede ~eka se i po {est mjeseci
Liste ~ekanja za preglede i snimanja u Kantonu Sarajevo bit }e smanjene, jer su se ~elnici zdravstvenog sektora kona~no sjetili da intenzivnije uklju~e privatne ordinacije. Tim povodom ju~er su u zgradi Vlade KS potpisani ugovori s deset privatnika koji su izabrani nakon javnog poziva.

Vatrenjak: Diskriminatorski postupak

Gazi Husrev-begov vakuf

Nevi|ena prevara izvornih vlasnika vakufskih stanova
Gazi Husrev-begov vakuf je kao odgovor na aplikaciju za dodjelu zamjenskih stanova za otkupljene nacionalizovane stanove na podru~ju op}ine Centar Sarajevo, kojima je vakuf izvorni vlasnik, dobio odbijenicu s tvrdnjom da vakufi, odnosno pravne osobe nisu u Zakonu o prodaji stanova na kojima postoji stanarsko pravo predvi|eni za kompenzaciju, navedeno je u saop}enju Mustafe Vatrenjaka, mutevelije Gazi Husrev-begovog vakufa, prenosi Fena. Ovakav postupak je, tvrdi Vatrenjak, diskriminatorski. - Ovo je bio samo smi{ljeni prvi korak u postizanju glavnog cilja, odnosno otkupa svi nacionalizovanih stanova, pa i vakufskih - ka`e Vatrenjak. Prema navodima u saop}enju, dr`avni organi napravili su takav zakon koji ne mogu provesti, jer nemaju slobodne zamjenske stanove, pa su donose}i zakon prakti~no izvr{ili nevi|enu prevaru izvornih vlasnika.

Osiguran novac
To su poliklinike „Sanasa“ i „Atrijum“, ordinacije za ultrazvu~nu dijagnostiku „Medichol“ i „Doc. dr. Fahrudin Smajlovi}“, privatni rendgen kabinet „Dr. Kelle Fauzi“, internisti~ka ordinacija „Dr. Jeli}“, Zavod za ginekologiju, perinatologiju i neplodnost „Mehmedba{i}“, Republi~ki centar za rehabilitaciju Fojnica, Lje~ili{te „Banja - Terme“ Ilid`a, Banjsko-rekreativni centar „Aquaterm“. Oni }e pacijentima pru`ati usluge za koje postoje liste ~ekanja u javnom sektoru. Ministar zdravstva KS

S potpisivanja ugovora u zgradi Vlade KS

(Foto: S. Jordamovi})

Mustafa Cuplov ka`e da se najdu`e ~eka na ultrazvuk srca, ~ak i po {est mjeseci. - Obezbijedili smo 1,5 miliona KM za ovu namjenu. Ugovori su potpisani na pet mjeseci, ali ne}emo na tome stati. Projekt je pokrenut i kako bismo integrirali javni i privatni sektor - kazao je Mahmut \apo,

direktor Zavoda zdravstvenog osiguranja KS.

[ta se pla}a
Pojasnio je da }e za odabrane usluge kod privatnika pacijenti pla}ati participaciju samo ako se ona pla}a i u dr`avnom sektoru. - Pacijent mo`e do}i sa zdravstvenom knji`icom i

Kakve }e usluge biti pru`ene
„Sanasa“ }e pru`iti 417 ultrazvuka abdomena i 367 UZ srca. „Atrijum“ }e pru`iti 417 ultrazvuka abdomena, 225 UZ {titne `lijezde i 366 UZ srca. „Medichol“ }e pru`iti 416 UZ abdomena, 225 i 400 pregleda {titne `lijezde i dojke. „Doc. dr. Fahrudin Smajlovi}“ pru`it }e 417 UZ abdomena, 225 pregleda {titne `lijezde i 367 UZ srca. „Dr. Kelle Fauzi“ pru`it }e 416 UZ abdomena, 225 i 400 pregleda {titne `lijezde i dojke. „Dr. Jeli}“ pru`it }e 417 ultrazvuka abdomena. „Mehmedba{i}“ }e pru`iti usluge citogenetske analize plodove vode. Centar za rehabilitaciju Fojnica, „Banja - Terme“ i „Aquaterm“ pru`it }e usluge fizikalne medicine i rehabilitacije ambulantnog tipa.

uputnicom iz primarne za{tite na pregled ili snimanje. Ako kod tih usluga nema participacije u javnom sektoru, onda ne}e ni{ta morati platiti - isti~e \apo. Gra|ani }e ovu vrstu usluga po~eti koristiti od 1. oktobra. Cuplov je naglasio da su za ovaj posao izabrani „~isti“ privatnici ~iji su radnici prijavljeni na puno radno vrijeme. Senad Mehmedba{i}, vlasnik Zavoda „Mehmedba{i}“, smatra da je ovakav na~in rada budu}nost na{eg zdravstva. - To je jedna korektna utakmica javnog i privatnog sektora. Usluge }e zbog zdrave konkurencije biti jeftinije, ali i kvalitetnije - kazao je Mehmedba{i}. E. HALA]

Na{a stranka upozorava

Silajd`i} spavao ~etiri godine, a sada ne silazi sa TV ekrana
Iako zvani~na predizborna kampanja jo{ nije ni po~ela, veoma vidljivo i krajnje nametljivo neki nosioci izvr{nih funkcija i kandidati na oktobarskim izborima ve} su se dali u trku za pridobivanje naklonosti bira~a, saop}ila je Na{a stranka, prenosi Onasa. NS navodi da u tome prednja~e predsjednik SBiH i predsjedavaju}i Predsjedni{tva BiH Haris Silajd`i}, te predsjednik SNSD-a Milorad Dodik. - Nakon {to je prespavao protekle ~etiri godine i nakon {to je sprije~io svaki poku{aj da se stvari pokrenu naprijed, Silajd`i} sada ne silazi sa televizijskih ekrana i novinskih stubaca. ^as prima svjetski poznate javne li~nosti i zvijezde, ~as predstavnike udru`enja koja okupljaju ratne stradalnike, ~as prisustvuje d`enazama `rtava iz proteklog rata ili obilje`avanju datuma iz tog perioda saop}ila je Na{a stranka. Bitno je dobiti izbore, stoji u saop}enju, pa makar po cijenu ga`enja temeljnih principa demokratije. - Samo je pitanje da li }e gra|ani i ovaj put nasjesti na ove jeftine poteze ili }e znati napraviti pravi izbor dodaju u Na{oj stranci.

Predstavnici ministarstava zdravstva i KCUS-a obi{li Jezero

Jo{ se ne zna kad seli porodili{te
Prisutni istakli da }e selidba biti ubrzo
Predstavnici zdravstvenog sektora ju~er su za novinare ponovo uprili~ili obilazak novog sarajevskog porodili{ta na Jezeru, ali ni ovog puta nisu mogli re}i ono najva`nije - kada }e se preseliti iz neuvjetne Ginekolo{koaku{erske klinike (GAK). Pravdaju}i se time da je nezahvalno govoriti o datumima, rekli su samo da bi se „preseljenje ubrzo moglo desiti“. Novinare su po novoj zgradi „provodali“ federalni i sarajevski ministar zdravstva Safet Omerovi} i Mustafa Cuplov, direktor KCUS-a Faris Gavrankapetanovi}, prof. dr. Sebija Izetbegovi} i ostali. Prema onome {to se moglo vidjeti, radovi su potpuno okon~ani. Obnavljanje je po~elo jo{ 2004. godine. - Do sada smo potro{ili oko 28 miliona KM za cijeli lokalitet. Tako|er, Zavod zdravstvenog osiguranja KS obezbijedio je 16 miliona KM za opremu. Imamo problem s tenderima, ali mislim da u dogledno vrijeme slijedi selidba - kazao je Cuplov. Porodili{te ima 120 kreveta, pet poro|ajnih i operacionih sala te intenzivnu njegu. Ove prostorije, dodao je ministar, imaju najsavremeniju opremu. - S ponosom isti~em da }e Sarajevo imati ne{to {to nema niko na ovim prostorima. Ovo }e biti referalni centar - kazao je Cuplov. Gavrankapetanovi} je ustvrdio da }e KCUS odgovoriti zahtjevima koje }e imati nova klinika kada je
(Foto: S. Saletovi})

Kapacitet od 120 kreveta

Inspekcija u Urbanisti~kom zavodu RS
Inspektor rada obavit }e narednih dana u Urbanisti~kom zavodu RS kontrolu izvr{enja rje{enja Ministarstva rada i bora~ko-invalidske za{tite RS u vezi s otkazima ugovora o radu za 24 radnika Zavoda, javlja Srna.

Koliko su vlasti potro{ile za ~etiri godine

Spiskali 24,7 milijardi KM
Vlasti BiH, izabrane na op}im izborima u oktobru 2006. godine, u mandatnom periodu od 2007. do 2010. godine imale su na raspolaganju 24 milijarde i 718 miliona KM, koliko su iznosili usvojeni bud`eti i rebalansi bud`eta institucija BiH, FBiH, RS i svih deset kantona u Federaciji za navedeni period, saop}ilo je Udru`enje „Aldi“, prenosi Fena. Od ovog iznosa za funkcioniranje osnovnih funkcija dr`ave, kao {to su parlamenti, vlade, ministarstva, vladine agencije, pravosudni sistem, odbrana, policija i sigurnost u protekle ~etiri godine izdvojeno je ukupno 7,66 milijardi KM, od ~ega su ~ak 2,04 milijarde KM planirane u 2010. godini. Na osnovu usvojenih bud`eta u mandatnom periodu mo`e se vidjeti da su izdvajanja za klju~ne socioekonomske politike, kao {to su zapo{ljavanje, pobolj{anje polo`aja mladih, reforma javne uprave, EU integracije i strana ulaganja i dalje na izuzetno niskom nivou.

Delegacija na novoj klinici: Obnavljanje trajalo {est godina

kadar u pitanju. - Dobili smo saglasnost da raspi{emo konkurs za prijem 20 novih sestara. Ina~e, GAK ima 86 sestara - kazao je direktor

KCUS-a. Dr. Izetbegovi} istakla je da }e ulazak u novu kliniku olak{ati rad osoblju, ali i boravak pacijenticama.
E. HALA]

12

Dnevni avaz, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

panorama

DERVENTA Velika akcija za{tite cvjetanja rijeke Ukrine

Radovi oko biste Muse ]azima ]ati}a

Ure|enje gradskog parka u Od`aku
Od`ak­ ovih­ da­ a­ li~i­ na­ pr­ ­ o­ gr­ ­ i­ i{te,­ za­ o~eto­ je n av ad l p ure|enje­ gr­ ­ skog­ pa­ ­ a,­ sa­ a­ i­ a­ i­ izgr­ ­ nja­ tr­ ­ o­ ­ a­ u ad rk n cj ad ot ar Pr­ ­ e­ e­ ­ koj­uli­ i­u­du`ini­oko­1.500­me­ a­ a,­a­ne­ a­ no­su ol t rs c t r d v za­ r{eni­ra­ o­ i­na­izgr­ ­ nji­tr­ ­ o­ ­ a­i­sa­ a­ i­ i­ce­ te­u­uli­ v d v ad ot ar n cj s ca­ a­Sla­ ka­Gr­ ­ e­ a­ ­ ­ i}a­i­Red`e­[ka­ gi}a­sa­po­ r­ ­ nim m v eb n rev n p at uli­ a­ a­pr­ ­ a­ce­ tru­gr­ ­ a. c m em n ad Ka­ o­ do­ na­ e­ o­ iz­ Ka­ to­ a­ nog­ mi­ i­ ta­ ­ tva­ pr­ ­ e­ a, k z j m n n l n s rs om t ve­ a,­tu­ ­ ­ ma­i­za{ti­ e­oko­ i{a,­u­pla­ u­su­i­izgr­ ­ nja­tr­ ­ o­ z riz t l n ad ot a­ a­u­Bo­ a­ skoj­i­Br­ ­ skoj­uli­ i.­U­gr­ ­ skom­pa­ ­ u,­ko­ i r s n od c ad rk j je­do­sa­ a­bio­ru­ lo­gr­ ­ a,­bit­}e­ura|ene­klu­ e,­sta­ e,­ka­ d g ad p z nte­ za­ sme}e,­ ra­ vje­ a­ a­ i­ obno­ lje­ i­ de­ a­ ti­ ­ n­ obje­ ti s t v n v s ra k unu­ ar­pa­ ­ a.­U­pa­ ­ u­se­na­ a­ i­i­bi­ ta­~uvenog­pje­ ni­ a t rk rk l z s s k Mu­ e­]azima­]ati}a,­ko­ i­je­ro|en­u­Od`aku,­pa­su­ra­ o­ i s j d v za­ va­ i­ i­i­ovaj­spo­ e­ ik­oko­ko­ eg­se­ra­ i­no­ i­plo~nik,­a h tl m n j d v bi­ i­}e­po­ ta­ lje­ a­i­klu­ a­po­ ­ d­bi­ te. t s v n p re s Ra­ o­ i­na­ure|enju­pa­ ­ a­tr­ ­ at­}e­oko­mje­ ec,­u­za­ i­ no­ d v rk aj s vs A. O. sti­od­vr­ ­ e­ skih­uslo­ a. em n v

Klu­ e,­sta­ e­i­ra­ vje­a­ p z s t

Stra`e­~uvaju­„ukrinski cvi­jet“­od­kr­i­vo­lo­va­ca
Nestankom vodenog cvijeta naru{io bi se cjelokupan eko-sistem l Izvi|a~i na biciklima obilaze obalu Ukrine

[ta mi se (ne)svi|a u Srebreniku
-Sr­ ­ r­ ­ ik­se­u­po­ lje­ njih­ne­ o­ eb en s d k li­ o­go­ i­ a­zna­ no­izgr­ ­ io­i­sa­ a k dn t ad d za­ ­ ta­ izgle­ a­ pr­ ­ r­ ­ no.­ Ve­ ­ a is d ek as om mi­ se­ do­ a­ a,­ po­ e­ no­ u­ lje­ nim p d s b t ve~er­ ­ a­ka­ a­ve}ina­gra|ana­izla­im d zi­na­no­ o­ ­ gra|eni­Trg­Ali­ e­Ize­ v iz j tbe­ o­ i}a­u­ce­ tru.­ g v n Po­ e­ no­mi­se­svi|a­{to­se­mo­ u s b g vi­ je­ i­ve­ e­ a­i­na­ mi­ a­ a­li­ a,­dje­ d t s l s j n c cu­ko­ a­se­igr­ ­ u­sr­ ­ no,­be­ bri`no j aj et z i­ni~im­opte­ e}ena,­a­svi|a­mi­se­i r Sta­ i­ sr­ ­ njo­ je­ o­ ni­ gr­ d,­ na{a r ed v k v a pr­ ­ i­ e­ a­ku­ a­na­obr­ ­ ci­ a­Ma­ el j p l on m je­ i­ e­ ko­ a­ ni­ o­ a­ ne­ osta­ lja­ ra­ Fatima Zahirovi}, vc j k g v diplomirana glumica vno­ u{nim.­ Sr­ ­ na­ sam­ {to­ ima­ d et mo­di­ ne­lju­ e­i­{to­je­Sr­ ­ r­ ­ ik­ma­ i­gr­ d­sa­ve­ i­ om v d eb en l a lk du{om.­ Je­ i­ o­ bih­ vo­ je­ a­ da­ se­ pru`i­ pr­ ­ i­ a­ za­ za­ o{lja­ a­ je dn l l il k p v n mla­ im­lju­ i­ a,­da­po­ a`u­da­zna­ u­i­umi­ u­ra­ i­ i­po­ d dm k j j dt sao­za­ko­ i­su­se­{kolovali­-­ka`e­Fa­ i­ a­Za­ i­ ­ ­ i},­di­ j tm h rov O. M. plo­ i­ ­ ­ a­glu­ i­ a. m ran mc

Ma­i­gr­ d­sa­ve­i­ om­du{om­ l a lk

Na­Ukr­ ­ i­je­u­to­ u­ve­ i­ in k lka­akci­a­za{ti­ e­cvje­ a­ ja­ri­ j t t n je­ e,­ odno­ no­ „ukrinskog k s cvi­e­ a“,­pr­ ­ ­ ­ nog­fe­ o­ e­ j t irod n m na­ko­i­se­ja­ lja­jo{­na­Ti­ i. j v s U­or­ a­ i­ a­ i­i­Tu­ ­ ­ ti~ke­za­ g nz cj ris je­ ni­ e­ op{ti­ e­ De­ ­ e­ ta, d c n rv n ve}­ ne­ o­ i­ o­ da­ a­ na­ ri­e­ i k lk n j c bo­ ­ ­ e­ka­ pe­ i­ko­i­de`ur­ rav m r j a­ u­ u­ na­ je­ i­ da­ spr­ ­ e~e j m r ij izlo­ lja­ a­ je­vo­ e­ og­cvi­e­ v v n d n j ta,­a­po­ o}­da­u­i­udru`enje m j ri­ o­ o­ a­ a,­ko­ u­ a­ na­po­ i­ b l v c m n l lci­a­iz­De­ ­ e­ te­i­Pr­ ja­ o­ a.­ j rv n n v r Stu­ e­ t­eko­ o­ i­ e­iz­Ba­ d n l gj nje­ Lu­ e­ Br­ ­ i­ lav­ Ri­ ti} k an s s pi{e­di­ lo­ ski­rad­na­te­ u p m m „ukrinski­ vo­ e­ i­ cvi­ et“. d n j On­ ve}­ da­ i­ a­ bo­ ­ ­ i­ uz nm rav Ukr­ ­ u­i­hva­ a­je­ i­ ke­vo­ in t dn de­ og­ cvi­ e­ a­ za­ pr­ u~ava­ n j t o nje­i­ana­ i­ u.­I­nje­ a­na­ vi{e lz g j inte­ ­ ­ u­ e­ nje`ni­ le­ ti­ i}, res j p r

Nje`ni leptiri}: Ukrinski fenomen

Kamperi de`uraju da sprije~e izlovljavanje

ko­ i­`ivi­sve­ a­ne­ o­ i­ o­sa­ j g k lk ti,­ sa­ o­ to­ i­ o­ dok­ na­ po­ m lk vr{ini­vo­ e­izle`e­ne­ o­ i­ o d k lk hi­ ja­ a­ja­ a{ca. l d j

Op{ti­ ska­za­ r­ ­ a­ n b an
Op{ti­ a­De­ ­ e­ ta­je­pr­n rv n va­ 2006.­ go­ i­ e­ do­ i­ e­ a dn nj l Odlu­ u­ o­ mje­ ­ ­ a­ za k ram za{ti­ u­ ri­ e­ e­ Ukr­ ­ e­ i t j k in uslo­ i­ a­ ekspla­ a­ i­ e­ ma­ vm t cj te­ ­ ­ a­ a­ iz­ Ukr­ ­ e,­ go­ i­ u rij l in dn da­ a­ka­ ni­e­Pr­ ja­ or­i­Bo­ n s j n v sa­ ski­Br­ d.­Ci­e­ a­ki­ o­ r­ n o j n l ga­ a­ vo­ e­ og­ cvi­ e­ a­ na m d n j t tr`i{tu­ izno­ i­ oko­ 100­ eu­ s ra,­a­ko­ ­ ­ ti­se­ugla­ nom­u ris v pr­ ­ r­ ­ nom­ ri­ o­ o­ u,­ kao iv ed b l v ma­ ac­i­do­ a­ ak­u­pr­ ­ lje­ m d t av nju­smje­ a­za­ishr­ ­ u­ri­ a.­ s an b

Ri­ ti}­na­ la{ava­da­bi­se s g ne­ ta­ kom­ vo­ e­ og­ cvi­e­ a s n d n j t na­ u{io­ cje­ o­ u­ an­ eko-si­ r l k p stem­ i­ da­ bi­ za­e­ no­ sa­ vo­ j d de­ im­ cvi­ e­ om­ ne­ ta­ o n j t s l mno­ o­ vr­ ta­ ri­ e­ u­ ri­ e­ i g s b j c Ukr­ ­ i.­ Osim­ to­ a,­ po­ a­ a in g j v vo­ e­ og­cvi­e­ a­je­znak­da­je d n j t vo­ a­ u­ Ukr­ ­ i­ ~ista.­ Sva­ o d in k da­ je­za­ a|enje­i­izlo­ lja­ a­ l g v v nje­vo­ e­ og­cvi­e­ a­do­ i­e­ o d n j t nj l bi­ nje­ ov­ ne­ ta­ ak­ i­ eko­ g s n lo{ku­ka­ a­ tr­ ­ u,­ka`e­mla­ i t s of d stu­ e­ t,­ko­i­je­ra­ o­pr­ ­ va­ d n j d ih tio­da­bu­ e­je­ an­od­akte­ a d d r za{ti­ e­ukr­ ­ skog­fe­ o­ e­ a.­ t in n m n

Eki­ e­de`ur­ ­ u­i­ko­ tr­ p aj n o­ i{u­eve­ tu­ ­ no­izlo­ lja­ a­ l n al v v nje­cvi­ e­ a.­Kod­`utog­mo­ j t sta­ u­ Do­ jem­ De­ la­ u n t k bo­ ­ ­ i­ i­ su­ izvi|a~i­ iz­ No­ r ­ av l vog­Sa­ a,­a­sa­ a­su­tu­izvi­ d d |a~i­ iz­ De­ ­ e­ te,­ ko­ i­ obi­ rv n j la­ e­bi­ i­ li­ a­oba­ u­Ukr­ ­ e, z ck m l i ­n a­na­ e~er­se­spu{ta­u­ka­ u­ v j n om­ niz­ ri­ e­ u.­ Ka­ o­ ka`u, j k k do­sa­ a­je­sve­mi­ ­ o­i­ne­ a d rn m kr­ ­ o­ o­ a­ a,­ ali­ su­ na­ dr­ ­ iv l v c ugim­ mje­ ti­ a­ ri­ o~uva­ i s m b r uhva­ i­ i­ne­ o­ i­ o­po­e­ i­ a­ tl k lk j dn ca­ u­ po­ u{aju­ hva­ a­ ja­ vo­ k t n N. SIMI] de­ og­cvi­e­ a. n j t

Kardinal Pulji} u [irokom Brijegu

Ka­ ­ i­ al­Vi­ ko­Pu­ ji}­u­pr­ ­ u­ oj­cr­ vi­sv.­Pe­ ra­i­Pa­ la­u rd n n l ep n k t v Ko~er­ ­ u­kod­[irokog­Br­ ­ e­ a­kr­ tio­je­ma­ og­Ma­ e­ a­Ba­ in ij g s l t j no`i}a,­se­ mo­di­ e­ e­Lji­ ja­ e­i­Fr­ ­ e,­na­~iji­je­po­ iv­i­sti­ d j t l n an z gao­u­ovu­`upu­i­pr­ ­ vo­ io­sve~ano­mi­ no­sla­ lje.­Sla­ lju ed d s v v je­bio­na­ o~an­i­pr­ ­ i­ ci­ al­he­ ­ e­ o­ a~ke­fr­ ­ je­ a~ke­pr­ z ov n j rc g v an v An. K. o­ i­ ci­ e­fra­Ivan­Se­ ar.­ vn j s

Kr­stio­se­dmo­di­je­te­u­po­r­o­di­ci­Ba­no`i}

Ra­ a­ a­ ska­va­ ti­a mzn kj
Ba­ ja­Lu­ a n k Bi­ a} h Br~ko Cazin Go­ a`de­­ r Li­ no v Konjic Ma­ laj­ g Mostar Sanski­Mo­ t s Sr­ ­ r­ ­ i­ a eb en c Te{anj Tr­ ­ nik av Tu­ la z V.­Kla­ u{a d Ze­ i­ a­ nc @ep~e­­­­­­ uto­ ­ k-iftar ra 19.46 20.05 19.44 19.56 19.41 19.49 19.45 19.46 19.46 19.52 19.40 19.47 19.47 19.44 19.57 19.46 19.46­­­ sr­ ­ e­ a-se­ u­ ij d h r 4.12 4.17 4.03 4.16 4.06­­ 4.15 4.15 4.09 4.10 4.14 4.05 4.09 4.11 4.06 4.16 4.10 4.09

Sa­ em­Ba­r­ ­ i},­pr­ ­ sje­l j ov ed dnik­ Mje­ ne­ za­ e­ ni­ e­ Po­ s j d c pov­Mo­ t-Tje­ ti{te,­or­ a­ i­ s n g nzo­ ao­ je­ iftar­ u­ svo­ oj v j po­ ­ ­ i~noj­ku}i­u­Za­ r{te­ r ­ od m nu­ kod­ Tje­ ti{ta.­ Po­ va­ o n z n je­vi{e­od­60­po­ ta~a­po­ r­ ­ s v atni­ a­ iz­ oko­ nih­ se­ a:­ Mr­ k l l ka­ ja,­To|evca,­]ureva,­Pe­ l r­ ­ i}a,­ na­ e­ ja­ Vi­ a.­ Na ov s l n ifta­ u­su­bi­ i­i­gla­ ni­imam r l v d`ami­ e­ u­ do­ i­ i­ Su­ je­ ke j ln t s Mi­ ­ ­ em­ ef.­ Hod`i}­ i­ Izet ral Spa­ i},­ pr­ ­ sje­ nik­ SDA h ed d Fo~a­sa­sa­ ­ ­ ni­ i­ a.­ rad c m Tr­ ­ i­ i­ a­je­da­se­za­vr­ ­ ad c j ije­ e­ra­ a­ a­ a­u­se­ i­ a­oko m m z n lm Tje­ ti{ta­pr­ ­ r­ ­ a­na­ kva­ n ip em j li­ e­ ni­ a­hr­ ­ a,­a­ta­ o­je­bi­ t t j an k -

Te­r­a­vi­ja­kla­nja­na­pod­svje­tlo{}u­svi­je}a­
ju­ ze­ lju­ i­ ve}inom­ bez m i~ije­po­ o}i­gr­ ­ e­ku}e.­ m ad U­fo~anskoj­op}ini­je­ i­ dno­ je­ Za­ r{ten­ bez­ str­ ­ e. m uj Se­ o­ je­ uda­ je­ o­ od­ Tje­ l l n nti{ta­~etiri­ki­ o­ e­ ra.­Isti­ l m t na,­tr­ ­ o­ ta­ i­ a­je­po­ ta­ lje­af s n c s v na­ u­ po­ no`ju­ se­ a­ i­ sa­ o d l m dvi­e­ku}e­ima­u­pr­ ­ lju~ak, j j ik a­ osta­ i­ sta­ o­ ni­ i­ `ive­ u l n v c mr­ ­ u.­Put­do­se­ a­je­zna­ ak l tno­o{te}en­i­te{ko­se­ne­ o k odlu~i­ da­ do|e­ au­ o­ o­ i­ t m blom.­ Sr­ ­ stvi­ a­ Fe­ e­ ­ ­ed m d ra lnog­mi­ i­ ta­ ­ tva­za­izbje­n s rs gli­ e­ i­ ra­ e­ je­ a­ li­ a­ put­ je c s l n c dje­ i­ i~no­ ure|en­ i­ sa­ lm gra|ena­ su­ ~etiri­ dr­ e­ a v n I. B. mo­ ta.­ s

Iftar u povratni~kom naselju Zamr{ten kod Tjenti{ta

Bajrovi} je pozvao vi{e od 60 posta~a

lo­i­kod­Sa­ e­ a,­ko­ i­je­na­ l m j jza­ lu`ni­ i­{to­se­u­se­ o­vra­ s j l -

}aju­ pr­ ­ r­ ­ ni­ sta­ o­ ni­ i, ed at n v c ~iste­svo­ a­ima­ ja­i­obra­ u­ j n | -

Ne­ o­ i­ o­ pr­ ­ e­ o­ a­ sa k lk of s r No­ o­ a­ skog­ uni­ e­ ­ i­ e­ a v s d v rz t t pr­ ­ vo|eni­pr­ f.­Ve­ i­ i­ ­ m ed o l m ro So­ i­ ­ ­ i}em­ bo­ ­ ­ i­ i­ su­ u t rov rav l Br~kom­gdje­su­se­sa­ ta­ i­sa s l pr­ ­ sje­ ni­ om­ Skup{ti­ e ed d k n Di­ tr­ ­ ta­Mi­ ­ a­ om­\apom s ik rs d ka­ o­ bi­ od­ nje­ a­ za­ ra`ili k g t po­ o}­za­re­ ­ i­ i­ ­ ­ je­ide­ e m al z ran j otva­ ­ ­ ja­Inte­ ­ a­ i­ ­ a­ nog ran rn c on l uni­ e­ ­ i­ e­ a­u­ovoj­lo­ a­ noj v rz t t k l za­ e­ ni­ i. j d c -­Ur­ ­ i­ i­smo­sve­po­Za­ ad l -

Opstr­u­kci­je­iz­Vla­di­nog­odje­la­za­obr­a­zo­va­nje
ko­ u­ o­ vi­ o­ om­ obr­ ­ o­ a­ n s k az v nju­ u­ Br~kom,­ re­ i­ tr­ ­ ­ ­ i g s iral se,­pr­ ­ a{li­ade­ va­ an­pr­ ­ on k t ostor...­Na­ vi{e­nas­opstr­ ­ ­ ­ j uira­ u­ iz­ Vla­ e,­ po­ e­ no­ iz j d s b Odje­ a­za­obr­ ­ o­ a­ je­gdje l az v n nam­ da­ u­ ne­ o­ i~na­ obja­ j l g {nje­ ja­zbog­~ega­nam­se­ne n odgo­ a­ a­ na­ na{­ ela­ o­ ­ t v r b ra ko­i­smo­im­pr­ ­ li­e­ i­ i­-­ka­ j os j d l zao­je­pr­ ­ e­ or­So­ i­ ­ ­ i}. of s t rov -­Jo{­ne­ o­ i­ o­gr­ ­ a­pr­ k lk up o­ e­ o­ a­sa­ugle­ nih­Uni­ e­ f s r d v r­ i­ e­ a­iz­BiH­i­ino­ tr­ ­ stva zt t s an za­ ­ te­ ­ ­ i­ ­ ­ i­su­za­otva­ ­ ­ in res ran ranje­Uni­ e­ ­ i­ e­ a­u­Br~kom, v rz t t ali­ni­oni­ni­ u­do­ i­ i­odgo­ s bl vo­ e­ na­ svo­ e­ ela­ o­ ­ ­ er j b rat re~eno­nam­je­iz­Vla­ e­Di­ d sti­ ­ ta. rk Pr­ ­ a­info­ ­ a­ i­a­ a­do em rm c j m ko­ ih­ je­ do{ao­ „Dnevni j avaz“,­ na­ le`ne­ slu`be­ su d pr­ ­ iv­ {efa­ Odje­ a­ za­ obr­ ­ ot l azo­ a­ je­u­Br~kom­pr­ f.­Ri­v n o ze­^ivi}a­po­ r­ ­ u­ e­istr­ ­ u k en l ag
^ivi}: Zloupotrijebio polo`aj

Ko u Br~kom ne `eli otvaranje univer ziteta

zbog­ su­ nje­ da­ je­ zlo­ ­ o­ m up tr­ ­ e­ io­ slu`be­ i­ po­ o`aj­ i ij b n l E. R. ovla{te­ ja. n

srednjobosanski kanton

Dnevni avaz, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

13

TRAVNIK Jo{ dvije visoko{kolske ustanove u SBK

Vla­da­da­la­sa­gla­sno­sti­bez mi­ni­sta­ra­iz­re­da­HDZBi­H
Odobreno osnivanje Vrhbosanskog sveu~ili{ta u Travniku i Visoke {kole Centar za poslovne studije Kiseljak l Ve} djeluju dva javna i tri privatna univer ziteta
Vlada Srednjobosanskog kantona na posljednjoj sjednici donijela je odluku o davanju saglasnosti za osniva nje dvije visoko{kolske ustanove te uvo|enju dva nova smjera na Internacionalnom univerzitetu Travnik. Odobr eno je osnivanje Vrhbosanskog sveu~ili{ta u Travniku i Visoke {kole Centar za poslovne studije Kiseljak, te data saglasnost za organizacijske jedinice Fakulteta za komunikacije i medije i organiza-

Iftar­u­obje­ tu­fi­ ­ e­na­tri­eta`e k rm

U organizaciji „Merkez had`d`“ Novi Travnik
U organizaciji firme „Merkez had`d`“ iz Novog Travnika prire|en je tradicionalni 15. po redu zajedni~ki iftar za posta~e iz cijele BiH. Iftar je serviran u naselju Kasapovi}i u zgradi direkcije firme na tri eta`e, a Za­e­ no­sta­ i­i­mla­ i,­bo­ a­i­i­si­ ­ ­ a{ni­ j d r d g t rom ovaj put prisu stvovalo je vi{e od hiljadu posta~a. Kako navode u „Merkezu“, ove godine moto im je bio pripremiti hiljadu iftara za hiljadu obi~nih posta~a, {to im je u potpunosti uspjelo jer ih je prisustvovalo i vi{e od toga. Pored toga, poziv na iftar bio je otvoren za svakoga ko posti, pa su se za zajedni~kom sofrom na{li mladi i stari, bogati i siroma{ni bez ikakvih naznaka razlike jednih od drugih. Organizator je posebno ponosan na muhad`ire iz Velike Kladu{e, Cazina, Bu`ima i Bosanske Krupe koji su tokom putovanja putem radija ~uli za iftar i svratili. Pripremu iftara vodio je i nadgledao Red`o Mahmutovi}, kuhar koji je penziju zaradio kao {ef kuhinje poznate firme „Bratstvo“ iz Novog Travnika, a ovaj put je do{ao isklju~ivo da hizmeti. Vi{e od hiljadu iftara pripremljeno je upravo u biv{oj kuhinji kombinata „Bratstvo“, gdje postoje potrebni S. P. uslovi za jedan ovako veliki poduhvat.

Hi­ja­ u­ifta­ a­za­hi­ja­ u­po­ ta~a l d r l d s

Sta­ i­za­ o­ i­ r kn
Iako poznat po velikom broju javnih i privatnih visoko{kolskih ustanova SBK jo{ nema Zakon o visokom obrazova nju nego koristi zakone Republike BiH i Hrvatske zajednice Herceg-Bosne.

Vla­ a­SBK:­Spor­izme|u­vla­ a­u}ih­SDA­i­HDZ­BiH d d j

cijske jedinice Pravni fakultet na Internacionalnom univerzitetu Travnik. Na istoj sjednici Vlada SBK prihvatila je Prijedlog zakona o visokom obrazovanju u SBK i proslijedila ga u

skup{tinsku proceduru. - Ovaj zakon je ve} dugo u proceduri i dobio je sve saglasnosti. Nijedna odredba novog zakona nije u suprotnosti sa Okvirnim zakonom o visokom obrazovanju

BiH - kazao je premijer Salko Selman. Ina~e, na podru~ju SBK ve} djeluju dva javna univerziteta: Univerzitet u Tuzli, odjeljenje Travnik i Sveu~ili{te Mostar, odjeljenje Vitez, te tri privatna univerziteta: Univerzitet „Vitez“ u Travniku, Univerzitet u Travniku i Internacionalni uni verzitet u Travniku. Nova odluka Vlade SBK donesena je bez prisustva mi nistara iz reda HDZ BiH. Odluka o davanju saglasnosti za rad visoko{kolskih ustanova, kao i Zakon o visokom obrazovanju SBK, pripre mljeni su u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture i sporta, ali su usvojeni bez resorne ministrica Grete Kune, koja ne u~estvuje u radu Vlade SBK zbog spora izme|u vladaju}ih SDA i HDZ BiH.
K. KAVAZOVI]

Stopostotnom invalidu Kemalu Deli}u iz Jajca treba pomo}

Radovi na putu Donji Vakuf-Prusac-Bugojno

Po­ ­ d­te{ke­bo­e­ ti,­`ivot re ls mu­za­ or~ava­si­ ­ ­ a{tvo g rom
Paralizovan od tre}e godine `ivota l Ku}a tro{na i neuslovna
gijenske artikle i re`ijske tro{kove, a kamoli za skupe lijekove i prevoz do grada, jer `ivimo na selu. I ku}a mi je tro{na i neuslovna. Obra}ao sam se dr`avnim institucijama za nabavku invalidskih elektromotornih kolica, ali su mi rekli da nemam pravo na to, pa sam prisiljen da se sam borim i obra}am dobrim ljudima, koji imaju razumijevanje za ljude u nevolji i koji nam mogu pomo}i. Dobivao sam polovna kolica, ali brzo se pokvare. Zato molim sve dobre i humane ljude iz do movine i dijaspore da mi doniraju novac da kupim nova kolica, da sredim ma lo ku}u i kupim zimnicu ka`e Kemal Deli}. A. @. Kemal Deli} iz Vinca kod Jajca u tre}oj godini `ivota obolio je od dje~ije paralize i ostao trajni sto postotni invalid prikovan za invalidska kolica. Obje noge su mu paralizovane, a li jeva noga mu je kra}a 12 centimetara. Poma`e mu supruga, koja je tako|e invalid sa 60 procenata invaliditeta i bez prava na nov~anu naknadu. Uz distrofiju, Kemal ima hipertenziju, dijabestes, sla bo vidi i ima stoma~ne bolesti. Pored te{ke bolesti, Kemalu `ivot zagor~ava si roma{tvo. - Nalazimo se na rubu `ivotne egzistencije. Moja mjese~na nov~ana primanja nisu dovoljna za hranu, hi-

Ra­ ho­ i­ve}i No­vih­200­me­ta­ra­asfa­lta­ s d od­pr­­ o­ a­ ih d
Moja penzija iznosi 296 KM, invalidnina iznosi jo{ toliko, lijekove pla}am skoro 280 KM. Ako moram u Jajce, taksi je 20 maraka. Ve}i su mi rashodi od prihoda.

Ra­ ni­ i­mo­ ­ ­u­za­ i­e­ i­i­ci­e­u­po­ lo­ u­ d c raj mj nt j l d g

Rekonstrukcija dijela regionalnog puta Donji Vakuf-Prusac-Bugojno, na potezu Prusa~ka rijeka-Srt, u du`ini od 200 metara, u zavr{noj je fazi. Projekat sa 100.000 KM finansira Direkcija za ceste SBK a radove izvodi donjovakufska firma „Rudnici gipsa“. Problem ove dionice je glinovito zemlji{te, zbog ~ega je bilo neophodno zamijeniti podlogu u dubini od 60 centimetara, {to je dodatno usporilo radove. Nakon izrade takozvane posteljice i potpornog zida, za petnaestak dana trebalo bi uslijediti i asfaltirD. M. anje.

Nakon likovne kolonije u Vitezu

Mo­je­no­ge­su­bi­le­moj­„fi}o“
- Ukupno 20 godina `ivota proveo sam u bolni cama. Iz Zagreba sam se vratio kao diplomirani tekstilni in`enjer, ~ekalo me radno mjesto u Tvornici dje~je trikota`e „Triko“ u [ipovu. Bio sam njihov stipendista. I voza~ki ispit polo`io sam u Zagrebu. Pr avo na tu|u njegu imao sam 15 godina. Kada sam se penzionisao, ostvarivao sam penziju izjedna~enu po visini s prvobora~kim. Tre}a po visini u ono doba. Imao sam stan u [ipovu, „fi}u specijal“ i puno pri jatelja. Moje noge su bile moj „fi}o“ - pri~a Kemal.

Pr­ ­ a­na­izlo`ba­sli­ a­ od j k
U geleriji u Vitezu preksino} je otvorena prodajna izlo`ba slika, nakon {to je proteklog vikenda odr`ana 3. me|unarodna likovna kolonija „Vitez 2010“, koja je okupila vi{e od 20 slikara iz BiH i Hrvatske, javila je Onasa. Prihod od prodaje slika bit }e usmjeren za izradu monografije o nedavno preminuloj mladoj akademskoj slikarici iz Viteza Josipi Bralo. Monografija bi trebala biti {tampana naredne godine, kada bi trebala biti uprili~ena i njena promocija, pred po~etak likovne kolonije. Organizator ovogodi{nje likovne kolonije bilo je Hrvatsko kulturno dru{tvo „La{va“ iz Viteza, u ~ijem fundusu je ostao dio slika.

Ke­ al­sa­su­ r­ ­ om­Mu­ i­ om m p ug nb

14

Dnevni avaz, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

crna hronika

SAMOUBISTVO Donji Orlovci kod Prijedora

Pe­nzi­o­ner­okon~ao­`ivot­na {inama­pod­te­r­e­tnim­vo­zo­m
Gojko Balti} (61) od udara na mjestu ostao mr tav l Nije se obazirao na sirenu Mi­ ­ o­sta­a­ rn j o

Ne­ m:­Pr­­ e­ en­osu­ nji~eni u iv d m

Zeni~anin M. P do`ivio . je proteklog vikenda tokom puta u jedini bh. grad na moru situaciju nalik na scene iz akcionih filmova, sa sretnim zavr{etkom zahvaljuju}i vlastitoj prisebnosti, te zakasnjeloj, ali uspje{noj intervenciji neumske policije. - Na potezu Hutovo Blato - Svitava - Neum stao sam radi obavljanja nu`de. U vozilu su bili jedna `ena i njeno dijete koje sam trebao odvesti na more. Iz crnog „golfa 2“ brzo mi se pribli`avao momak sumnjivog izgleda. Mahinalno sam sjeo u auto, zaklju~ao vrata i krenuo put Neuma, a on za nama - pri~a nam ovaj Zeni~anin. Oni koji poznaju put preko Svitave mogu zamisliti

Pr­­e­ o­ nik­iz­Ze­ i­ e ij v z nc uma­ ao­plja~ka{u k

Potjera na cesti Svitava - Neum

kako je potjera izgledala brzinom od osamdeset do sto tinu kilometara na sat. Ipak, sve se sretno zavr{ilo. - Poku{avao je da nas sustigne, da nam preprije~i put. @ena u mom autu je zvala 122 i javila joj se policija iz Stoca, koja je poziv proslijedila kolegama u Neum. Oni su nam krenuli ususret i kod jednog restorana napravili blokadu. Uspjeli su ga zaustaviti petnaestak minuta kasnije. Nakon toga sam obavijestio i policiju u Zenici - ka`e M. P koji zbog ~estih odlaza., ka na bh. more ne `eli da mu bude objavljen identitet. U neumskoj policiji potvr|eno nam je da je u subotu uhap{ena jedna osoba, te da radi istrage ne mogu iznoA. D`. siti vi{e detalja.

Gojko Balti} (61), mje{tanin Donjih Orlovaca kod Prijedora, ju~er je sahranjen na mjesnom groblju u ovom naselju, dan nakon {to se bacio pod teretni voz koji je saobra}ao na relaciji Prijedor - Banja Luka. De silo se to na improviziranom pru`nom prijelazu udaljenom tridesetak metara od njegove ku}e. Vuka{in Kondi}, de`urni tu`ilac iz Prijedora, potvrdio je da je rije~ o samoubistvu i dodao da su ma{inovo|e izjavile da su nesretnog starca zvu~nim signalima poku{ale upozoriti da se makne s pruge. - Balti} je na sredini pr Po­i­ i­a­za­vr­­e­ e­uvi|aja­na­mje­ tu­ne­ re}e­ lcj ij m s s
(Foto:­D.­Sto­ni}) j

Policajci iz Sarajeva uhapsili su prekju~er H. A. (26) iz Sarajeva zbog sumnje da je po~inila kra|u. Osumnji~ena je oko 18.30 sati u ljetnoj ba{ti u ulici At mejdan, u Starom Gradu u Sarajevu, sa

Sa­sto­la­u­ka­fi}u­ukr­a­la­nov~ani­k
Dok je bio na svadbi

Stari Grad Sarajevo

stola ukrala nov~anik od P . H. iz Sarajeva. Ukradeni nov~anik s novcem H. A. je u blizini mosta ]umurija odbacila od sebe kada je primijetila policajce.

Ma­ u­ a:­Sr­ a~no­se­po­ dr­ ­ i­i­ c r d z av l

uge stajao kao ukopan. Ma{inovo|a je potom bezuspje{no poku{avao zaustaviti kompoziciju teretnog voza koja ga je udarila pa je na mjestu ostao mrtav - kazao je tu`ilac Kondi}. U Balti}evoj porodici i me|u prijateljima tuga i nevjerica jer su ga poznavali kao ~estitog i tihog ~ovjeka. Gojkov sin Zoran, s kojim je starac `ivio, ka`e da njegov otac ni~im nije pokazi vao da bi ovako ne{to mo-

gao uraditi. Isto tvrdi i njegov kom{ija \oko Macura koji je Gojka tog dana vidio u jutarnjim satima. - Srda~no smo se pozdravili i on je oti{ao. Ne znam koja ga je muka natjerala da to uradi. Znam da je godinama patio za sinom Goranom, koji je prije desetak godina `ivot izgubio tako|er na pruzi dok se vra}ao iz grada, tamo negdje kod prijedor-

Pa­io­za­si­ o­ t n m

skog silosa. Vjerujem da to Gojko nikad nije prebolio, samo je rijetko o tome pri~ao - ka`e Macura i dodaje da je Gojko imao i solidnu penzi ju, oko 600 maraka, da nikom nije bio du`an, te da se prije desetak dana vratio s banjskog lije~enja. Motivi samoubistva Go jka Balti}a ostali su nepoznati i policiji. Ina~e, ovo je u posljednjih desetak dana ~etvrti slu~aj samoubistva na poM. Z. dru~ju Prijedora.

U mjestu Ra|i}i kod Kne`eva nepoznata osoba provalila je u ku}u iz koje je ukrala za sada neutvr|enu koli~inu novca, rekla je Srni portparol Centra javne bezbjednosti Banja Luka Go spa Arsenovi}. U ku}u je provaljeno u no}i izme|u subote i nedje -

Pr­o­va­lje­no­u­ku}u­na~elni­ka­op}ine­Kne`evo

llje, sa 21. na 22. avgust. Pripadnici Policijske stanice Kne`evo izvr{ili su uvi|aj i u toku je identifikacija po~inioca. Kako Srna nezvani~no saznaje, rije~ je o ku}i na~elnika op}ine Kne`evo ^ede Vukovi}a, a provala je izvr {ena dok je bio na svadbi.

Policija je uhapsila S. A. iz Bijeljine zbog sumnje da je u petak, 20. avgusta, u Bi jeljini motociklom udario pje{aka Marka Dragi}a (78) i pobjegao sa mjesta udesa. Dragi} je zadobio te`e tjelesne povrede i prevezen je u Urgentni centar Beograd, gdje se nalazi na lije~enju. Njega su uhapsili pripa dnici Policijske stanice za bezbjednost saobra}aja Bi -

Uhva}en­ne­sa­vje­sni­mo­to­ci­kli­sta

Oborio pje{aka u Bijeljini

jeljina, a potraga i hap{enje izvr{eni su u saradnji sa policijom Br~ko Distrikta po naredbi Okru`nog tu`ila{tva Bijeljina. Dragi} je u petak, nakon udesa, u besvjesnom stanju preba~en u bijeljinsku bolni cu. Na Odjeljenju za hirurgiju uspjeli su ga reanimirati, nakon ~ega je, zbog te`ine povreda, preba~en u Urgentni centar u Beograd.

Po naredbi Op}inskog suda Travnik, slu`benici Federalne uprave policije i MUP-a Srednjobosanskog kantona ju~er ujutro izvr{ili su pretres ku}e, objekata i vozila u vlasni{tvu Nenada Biljake (34) iz Nove Bile kod Travnika. - Nakon prikupljanja odre|enih informacija te pra}enjem do{lo se do saznanja da Nenad Biljaka posjeduje opr emu i sredstva koja se koriste za kra|u skupih vozila. Pretres su izvr{ili ovla{teni slu`benici Federalne uprave policije uz asistenciju Jedinice za podr{ku MUP-a SBK i tom prilikom prona|eni su spomenuti predmeti - potvrdila nam je Milica \otlo, glasnogovornica Kantonalnog tu`ila{tva Travnik. Nenad Biljaka je nakon

Spe­ci­jal­ci­pr­i­ve­li­osu­mnji~enog­za­kra|u­vo­zi­la

Pretres u Novoj Biloj kod Travnika

Sa­ju~era{njeg­do­ o|enja­Ne­ a­ a­Bi­ja­ e­u­tu`ila{tvo­­ v n d l k

(Foto:­K.­Ka­ a­ o­ i}) v z v

toga priveden u prostorije Policijske uprave Travnik uz ja ke mjere osiguranja. Zadr`an je na saslu{anju, a prona|ene

predmete policija je izuzela i oni }e biti predmet vje{ta~enja. Kako nam je potvrdila

Milica \otlo, za sada nema elemenata za odre|ivanje pritvora osumnji~enom Biljaki. K. K.

u Policajci iz Zenice prekju~er su u ulici Bistua Nuova kontrolirali kamion „iveco“ (733-J-374), kojim je upravljao M. I. iz Zenice. Kontrolom je utvr|eno da M. I. prevozio tri kubna metra drveta bez dokumentacije. Drva su oduzeta i predata radniku [PD-a ZDK.

Ile­ a­no­pr­ ­ o­ io­dr­ a gl ev z v

u Nepoznati po~inilac je u no}i sa 21. na 22. avgust u Gazi Husrev-begovoj ulici u Zavidovi}ima ukrao „golf 4“ (DO-A-0997), vlasni{tvo I. O. iz @ep~a. Policajci su obavili uvi|aj i tragaju za vozilom i kradljivcem.

Ukr­ ­ en­„golf­4“ ad

crna hronika

Dnevni avaz, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

15

VLASENICA Na povratku iz posjete manastiru u Crnoj Gori

U­pr­e­vr­nu­tom­au­to­bu­su­­­­­ po­vr­i­je|eno­35­pu­tni­ka
Troje te`e povrije|enih zadr`ano u Op}oj bolnici Zvornik l Voza~ izgubio kontrolu nad vozilom Ra­ ba­ a­ e­stva­ ­ z c n ri

Zaplijenjena droga i oru`je u akciji policije

Prevoze}i putnike iz posjete manastiru Ostrog (Crna Gora), u mjestu Tugovo kod Vlasenice preksino} oko 20 sati prevrnuo se autobus jednog bijeljinskog transportnog preduze}a. Tom prilikom lak{e su povrije|ena 32 putnika, a tri te`e, ali nisu u `ivotnoj opasnosti. I ju~er ujutro na mjestu udesa slika je bila jeziva, staklo na sve strane, stvari putnika poispadale iz vozila i ispreturane. Prema rije~ima voza~a autobusa Milorada Radi}a, koji je i sam prilikom prevrtanja lak{e povrije|en, pet-{est kilometara nadomak Vlasenice osjetio je da gubi kontrolu nad vozilom koje je naglo po~elo ubrzavati i u kojem su se odjednom upalile sve lampice. Autobus je udario u {umarak pored puta, a zatim se prevrnuo na bo~nu stranu. U vozilu je bilo 50 putnika, uglavnom iz Bijeljine, koji su se vra}ali iz posjete spomenutom manasti-

Di­e­ i­dr­ ­ e­ l r og ne­ i­ ­ ­i­kr­­ i­ u g ral iv c
Uhap{eni sa vi{e od {est kilograma heroina i 36 kilograma supstanci za miksanje
su sva petorica optu`enih negirali krivicu, predmet protiv njih bit }e proslije|en Vije}u Kantonalnog suda koje }e uskoro zakazati po~etak su|enja, a koje }e Kalender, Bakal, Smaji} i bra}a Demirovi} do~ekati u pritvoru. Admir Kalender ju~er je negirao krivicu i za ta~ku optu`nice koja ga tereti da se u pro{loj godini dogovorio sa Alenom Janjo{em, Adisom Hod`i}em, Sanelom Krehom, Daliborom Lugonjom i Safetom Kola{incem da nabavljaju i prodaju marihuanu. Svi ~lanovi ove grupe, osim Kalendera, uhap{eni su 16. decembra pro{le godine u blizini stadiona Ko{evo prilikom primopredaje oko tri kilograma skanka. Janjo{u, Hod`i}u, Krehi, Lugonji i Kola{incu }e tako|er uskoro po~eti su|enje, jer su ranije negirali krivicu.
D`. M. B.

Kantonalni sud Sarajevo

Poslije udara u bre`uljak autobus se prevrnuo na bo~nu stranu

(Foto: M. Mi~i})

ru u Crnoj Gori, a me|u njima je bilo i dvoje djece. - Nakon pregleda i pru`anja prve pomo}i, ve}ina povrije|enih je pu{tena ku}i, dok je troje zadr`ano na bolni~kom lije~enju, ali nisu u `ivotnoj opasnosti. Zadr`ane su Cvijanka Ostoji} iz Bijeljine, koja je zadobila povrede glave i grudnog ko{a, te

Ru`ica Relji} iz Zvornika, kojoj je slomljena lijeva ruka te }e biti operirana. Tre}a povrije|ena osoba je pre ba~ena u bolnicu u Bijeljini na daljnje lije~enje - ka`e Milorad Drljevi}, direktor Op}e bolnice Zvornik. Utvr|eno je da voza~ au tobusa koji se u momentu

Utvr|iva­ je­uzr­ ­ a­ n ok

nesre}e kretao oko 60 kilometara na sat nije bio pod utjecajem alkohola. - Vozilo }e biti odvezeno u Zvornik na tehni~ki pregled kako bi se utvrdilo da li je eventualni kvar uzrok ove saobra}ajne nesre}e u kojoj, sre}om, niko nije poginuo ka`e komandir Saobra}ajne policije Zvornik Aleksandar M. M. Vasiljevi}.

Po­li­ci­ja­tr­a­ga­za­Ma­r­i­jom­Si­gi­smu­ndi­je­m
Na|en “golf” koji je izvu~en iz bazena ribogojili{ta l Sumnja se u otmicu
smo ku}i iz restorana Lug gdje se odr`avaa svadba. Kada smo stigli, on je rekao da }e se vratiti ponovo u objekat da popije pi}e u stri~evom “golfu”. Oti{ao je drugim putem i od tada mu se gubi svaki tr ag - pri~a nam Marijov otac Vozilo uz pomo} dizalice izvu~eno iz vode mo} dizalice koja je dovezeToni Sigismundi. Nakon {to su pokrenuli na iz Bosanskog Broda. istragu, pripadnici policije Me|utim, u automobilu niprona{li su automobil koji su prona{li Marija, kao ni je izvu~en iz ribnjaka uz po- klju~eve, {to je izazvalo su(Foto: D. ^oli})

Prijavljen nestanak mladi}a u Prnjavor u

Pred sudijom za prethodno saslu{anje sarajevskog Kantonalnog suda Vladimirom [poljari}em ju~er su se Admir Kalender (30) iz Livna, Midhad Bakal (30) zvani Mido iz Sarajeva, Adnan Smaji} (30) zvani ]enta iz Rogatice, te Aldin Demirovi} (28) zvani Dida i njegov brat Admir (29), obojica iz Mostara, izjasnili da nisu krivi po optu`nici koja ih tereti za dilanje droge. Oni su uhap{eni sredinom januara ove godine ka da je policija zaplijenila oko {est kilograma i 629 grama heroina, 36 kilograma i 820 grama paracetamola i kofeina te druge vrste opojnih sredstava. Bakal je tako|er negirao krivicu i za nedozvoljeno dr`anje oru`ja i municije, ta~nije tri pi{tolja sa okvirima i municijom koji su prona|eni prilikom pretresa gara`e i automobila “opel corsa”. S obzirom na to da

Policajci iz Prnjavora jo{ tragaju za Marijom Sigismundijem (25) iz prnjavorskog sela [tivor, koji je privremeno zaposlen u Italiji, a koji je na misteriozan na~in nestao nakon sestrine svadbe u nedjelju oko 3.30 sati. Nestanak je prijavio njegov stric An|elo, nakon ~ega je zapo~ela potraga jer se smatralo kako je zavr{io u jednom od bazena ribogojili{ta prnjavorskog “Ribnjaka”, s obzirom na to da je tamo ju~er policija prona{la “golf ” koji je vozio. - U subotu mi se udava la k}erka, a Marijo je uzeo sestrin automobil “pe`o 307” sa kojim smo i{li na svadbu. Negdje oko pola tri krenuli

mnju da je Marijo nastradao. Ronioci su pretra`ili {ire podru~je oko mjesta na kojem je mladi} navodno i sletio s automobilom u vodu. U prnjavorskoj policiji nisu mogli ni{ta vi{e da nam ka`u o ovome slu~aju, osim da i dalje nastavljaju potragu za nestalim, o ~ijoj sudbini u Prnjavoru se ispre pli}u mnoge pri~e, tim prije i {to su pripadnici SIPA-e pro{log ~etvrtka pretresli njegovu ku}u, kao i ku}u njegovog strica An|ela tra`e}i drogu. Otuda i sumnja da su Marija oteli neki ljudi koji su navodno sa An|elom, koji radi u inozemstvu, do{li da poravnaju D. ^. ra~une.

Di r e ktor fi r me “Agro kombinat” T. U. zatekao je u krugu fabrike “Slada” u Rogatici radnika osiguranja D. B. kako krade elektri~ni kabl, saop}eno je iz Centra javne bezbjednosti

Di­ ­ ­ tor­za­e­ ao­ rek tk ~uvara­u­kra|i­ka­ la b
Na zahtjev MUP-a HNK

U kr ugu fabrike u Rogatici

Isto~no Sarajevo. Tokom kriminalisti~ke obrade D. B. priznao je da je po~inio krivi~no djelo. Protiv njega }e biti podnesen izvje{taj nadle`nom tu`ila{tvu.

U blizini trolejbuskog stajali{ta u ulici Hamdije Kre{evljakovi}a u Sarajevu ju~er oko podneva iznena da se na plo~nik sru{io {ezdeset{estogodi{nji S. S. iz Sarajeva. Zaprepa{teni putnici koji su ~ekali trole -

Umro­pr­ d­o~ima­pu­ni­ a e t k
jbus pani~no su poku{ali pomo}i nesretnom ~ovjeku koji je pred njihovim o~ima izdisao. Ubrzo je na lice mjesta stigla policijska patrola, kao i ekipa Hitne pomo}i. Kako su nam kazali iz Zavoda za Hitnu medicinsku pomo} Kantona Sarajevo, kada su do{li na lice mjesta S. S. nije davao zna kove `ivota. Ljekari su poku{avali vi{e puta da ga reanimiraju, ali bez uspjeha, pa im nije ostalo ni{ta dru-

Na trolejbuskom stajali{tu u Sarajevu

go ne go da ko nsta ti r a ju smrt. O uzroku smrti iz Hitne pomo}i nisu nam mogli ni{ta re}i, jer je njihova ekipa stigla nakon {to je ~ovjek prestao davati znakove `ivAd. A. ota.

Na osnovu zahtjeva Ministarstva unutra{njih poslova Hercegova~ko-neretvanskog kantona, raspisana je potraga za nestalim Miroslavom (Marka) Milanovi}em (41), ro|enim u Zenici. Prema navodima iz prijave, Milanovi} se porodici nije javio od decembra 2009. godine. - Mole se svi koji imaju informacije o ovoj osobi da iste dostave najbli`oj policijskoj stanici ili putem te lefona 122 ili Operativnom de`urstvu Federalne uprave policije 033 261 300 ili pu-

Ra­spi­sa­na­po­tr­a­ga­za­ne­sta­lim Mi­r­o­sla­vom­Mi­la­no­vi}em

Milanovi}: Nestao u decembru 2009. godine

tem kontakata na na{oj web-stranici - saop}eno je iz FUP-a.

Spa­ ­ a­ se­ ba­ ka­ BiH rk s n ostva­ ­ ­ a­je­u­pr­ oj­po­ o­ i­ ril v l vni­ ove­ go­ i­ e­ ra­ t­ kr­ ­ i­ dn s ed tnog­ po­ ­ e­ ja­ od­ sko­ o­ 12 rt l r po­ to,­pla­ i­ ­ ­a­je­sko­ o­170 s s ral r mi­ i­ ­ a­KM­no­ ih­kr­ ­ i­ l on v ed ta­te­pr­ ­ u­ la­13.000­no­ ih iv k v kli­e­ a­ a,­ja­ lja­Ona­ a.­ j n t v s -­ Osim­ to­ a,­ pr­ o­ po­ g v lu­ o­ i{te­ za­ r{ili­ smo­ s g d v po­ i­ i­ nim­ fi­ a­ si­ skim ztv n n j re­ u­ ta­ om­ od­ sko­ o­ 2,2 z l t r mi­ i­ ­ a­ ma­ ­ ­ a.­ Ako­ go­ l on rak vo­ ­ ­ o­o­sto­ a­ a­ra­ ta­kr­ rim p m s e­ i­ a­ i­ de­ o­ i­ a,­ mo`e­ se dt p zt re}i­da­smo­za­ r`ali­isti­tr­d e­ d­vr­ o­ekspa­ zi­ nog­ra­ n l n v sta­iz­pro{le­go­ i­ e,­ka­ a dn d smo­ ostva­ ­ ­ i­ ra­ t­ kr­ ­ i­ a ril s ed t od­27­po­ to­i­ima­ i­na­ ve}i s l j apso­ u­ ni­ ra­ t­ vo­ u­ e­ a l t s l m n na­tr`i{tu­-­ka­ ao­je­izvr{ni z di­ ­ ­ tor­ Ba­ ke­ Ne­ im rek n d Ali­ od`i}.­ h Spa­ ­ a­ se­ba­ ka­tr­ ­ u­ rk s n en tno­ima­48­po­ lo­ ni­ a,­mr­ s v c -

Polugodi{nja dobit 2,2 miliona maraka

Poslovanje Sparkasse banke BiH

16

Dnevni avaz, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

biznis
Ju`na Koreja `eli Chevronov naftovod
k rej u Ju`no­ o­ ­ ­ski­dr`avni pe­ zi­ ­ i­fo­ d­obja­ io­je n on n v ju~er­da­je­za­ ­ te­ ­ ­ i­ ­ n in res ra za­ku­ o­ i­ u­23,4-po­ to­ p vn s tnog­udje­ a­u­na­ to­ o­ u l f v d Co­ o­ i­ l­Pi­ e­ i­ e­ame­ l na p ln ri~kog­na­ tnog­di­ a­Che­ f v vr­ n.­Fo­ d­ve}­pr­ ­ o­ a­ a o n eg v r s­Che­ r­ ­ om,­ali­za­sa­ a v on d ni­e­do­ e­ e­ a­odlu­ a­o j n s n k ku­ cu­tog­udje­ a. p l

aj a u n ZDK Nije si g ra po~etak ra d Kr iv e 1884

Ne mo gu}e je ispo ru~iti t ugo vo re ne ko il~ine dr ve a
i u Tra`ili smo nov~anu pomo} za kupo v n mehanizacije s kojom mo bi s poku{ali osigurati sirovine, ka`e Med`i}
Na­va`ni­a­ka­ ­­ a j j rik

Spa­ ­ a­ se­ba­ ka:­Pr­­ u­ la rk s n iv k 13.000­no­ ih­kli­e­ a­a­ v j n t

e`u­od­60­ba­ ko­ a­ a­i­sko­ n m t ro­ 430­ za­ o­ le­ ih.­ U­ pr­ ­ p s n ote­ le­dvi­e­go­ i­ e­ima­ a­je k j dn l vr­ o­sna`nu­re­ i­ ­ a­ nu­ek­ l g on l spa­ zi­u­i­pro{ir­­a­je­mre`u n j il po­ lo­ ni­ a­s­15­no­ ih­je­ i­ s v c v dni­ a,­ gdje­ je­ mo`da­ na­ c jzna~ajni­i­izla­ ak­na­tr`i{te j z Re­ u­ li­ e­Sr­ ske.­ p b k p

Na­ on­ {to­ je­ Vla­ a­ Fe­ k d de­ ­ ­ i­e­BiH­za­ ra`ila­od­re­ rac j t so­ ­ og­ mi­ i­ ta­ ­ tva­ i­ Age­ rn n s rs nci­ e­ za­ pr­ ­ a­ i­ a­ i­ u­ u j iv t z c j FBiH­da­odmah­i­bez­odg­ ­ a|anja­po­ ne­ u­za­ tjev­za­re­ d s h gi­ tr­ ­ i­ u­ Kr­ ­ a­ e­ 1884,­ u s ac j iv j Za­ i­ o­ i}ima­ se­ po­ a­ io vd v j v tra~ak­ na­ e­ da­ bi­ ra­ ni­ i d d c ipak­mo­ li­usko­ o­na­po­ ao.­ g r s Fe­ e­ ­ ­ na­vla­ a­za­ ra`ila d ral d t je­ da­ Mu­ a­ o­ i}ev­ Fe­ ­ ­ j n v rimpex­ jo{­ je­ nom,­ po­ pe­ i d t put,­ po­ u{a­ re­ i­ tr­ ­ i­ u,­ s k g s ac j tim­da­}e­se­Vla­ a­po­ r­ ­ u­ d b in ti­ da­ ne­ do|e­ do­ pr­ ­ le­ a ob m u­ re­ i­ tr­ ­ i­ i.­ Pr­ ­ a­ ri­ g s ac j em je~ima­ Isme­ a­ Mu­ a­ o­ i}a, t j n v di­ ­ ­ to­ a­ Kr­ ­ a­ e­ 1884,­ je­ rek r iv j di­ i­uvjet­za­to­je­ho}e­li­bi­n ti­ vr{ena­ ispo­ ­ ­ a­ si­ ­ ­ i­ e ruk rov n

m t p eu Ka­ a­ ne­sto­ e­na­kr­ ­

Rast kamata na kreditne kartice

Kr­­ a­a:­Ka­ a­}e­se­ra­ ni­ i­vr­ ­i­i­na­po­ ao iv j d d c at t s

Dnevni prinos
Pr­ a­ba­ ka:­Pr­ ­ o­ o­ i­po~eli­pr­­e­ne­ o­i­ o­da­ a v n eg v r ij k lk n

Ita­i­a­ ski­ula­ a~i­za­ ­ te­ lj n g in r­ ­ i­ ­ ­ i­su­za­ku­ o­ i­ u­Pr­ es ran p vn ve­ba­ ke­Cr­ e­Go­ e,­ko­u­ko­ n n r j ntr­ ­ i­ a­ br­ t­ cr­ o­ o­ ­ kog ol r a n g rs pr­ ­ i­e­ a­Aco­\ukanovi}.­ em j r Pr­ ­ a­pi­ a­ ju­li­ ta­“Dan”, em s n s ne­ o­i­ o­ita­i­a­ skih­ba­ a­ a, k lk lj n nk me|u­ ko­i­ a­ su­ Inte­ a­ Sa­jm s nPa­ ­ o,­ Me­ i­ ­ a­ ca­ i­ Uni­ ol d ob n Cr­ ­ it­Gr­ ­ p,­inte­ ­ ­ i­ a­ko­ ed ou res r ntr­ ­ni­pa­ et­Pr­ e­ba­ ke,­~iji ol k v n je­ je­ an­ od­ di­ ­ i~ara­ i­ pr­ ­ d on emi­er­Mi­o­\ukanovi}.­ j l

Intesa i UniCredit `ele crnogorsku Prvu banku

Prema pisanju dnevnika “Dan”

-­Mo­ ­ m­po­ vr­ i­ i­da­po­ ra t dt sto­ i­inte­ ­ s­ita­ i­ a­ skih­ba­ j re lj n nka­ a.­Osim­ita­ i­a­ skih­bi­ r lj n zni­ me­ a,­ za­ na{u­ ba­ ku s n n inte­ ­ ­ i­ ­ ­ u­ se­ i­ po­ e­ ci­ a­ res raj t n j lni­ str­ ­ e{ki­ inve­ ti­ o­ i­ sa at s t r Sr­ ­ njeg­i­Da­ e­ og­isto­ a­ed l k k re­ ao­je­izvr{ni­di­ ­ ­ tor­te k rek ba­ ke­Pr­ ­ r­ g­Dr­ ­ un. n ed a ec Pr­ ­ o­ o­ i­ izme|u­ Pr­ e eg v r v ba­ ke­i­ita­ i­ a­ skih­ba­ ka­ n lj n n ra­ po~eli­ su­ pr­ ­ e­ ne­ o­ i­ o ij k lk da­ a­u­Po­ go­ ­ ­ i.­ n d ric

Pr­ ­ a­Med`i}evim­ri­em je~ima,­ dne­ ni­ pr­ ­ os­ je v in do­120­ku­ nih­me­ a­ a­si­ b t r r­ ­ i­ e,­{to­je­ma­ si­ a­ no ov n k m l 2.500­ku­ nih­me­ a­ a­mje­ b t r se~no,­ dok­ Kr­ ­ a­ a­ tra`i iv j 4.000.­ -­ Mi­ smo­ u­ pr­ ih­ pet v mje­ e­ i­da­ i­nji­ a­15.000 s c l m ku­ nih­ me­ a­ a­ si­ ­ ­ i­ e, b t r rov n pr­ ­ i­ a­ e­ za­ o­ skim op s n k n omje­ ­ m­ od­ 60­ na­ r­ ­ a ro p em 40,­jer­je­ta­ av­odnos­br­k o­ a­ra­ ni­ a­Kr­ ­ a­ e­1884 j d k iv j i­ dr­ ­ ih­ fi­ ­ i­ u­ ZDK­ ug rm ka`e­Med`i}.­

u­to­pr­ ­ u­ e}e.­ ed z -­Ne­ a­svr­ e­vr­ ­ i­ i­ra­ m h at t dni­ e­u­pr­ ­ u­ e}e­u­ko­em k ed z j ne­ a­u­{ta­ra­ i­ i.­Pr­ ­ o­ o­ i m j dt eg v r o­ispo­ ­ ­ i­si­ ­ ­ i­ e­tr­ ­ u­ no ruc rov n en t su­na­va`ni­a­ka­ ­ ­ a­u­opsta­ j j rik nku­ Kr­ ­ a­ e.­ Mo­ i­ i­ smo iv j ll [umsko-privredno­ dru­ tvo { Ze­ i~ko-do­ o­skog­ka­ to­ a n b j n n ([PD­ZDK)­za­ispo­ ­ ­ u­300 ruk ku­ nih­ me­ a­ a­ dr­ e­ a­ dne­b t r v t vno­ka­ o­bi­ mo­do­po~etka k s se­ te­ bra­osi­ u­ ­ ­ i­ne­ ­ ho­ p m g ral op dnih­ 4.000­ ku­ nih­ me­ a­ a b t r si­ ­ ­ i­ e­za­po­ r­ ­ a­ je­pr­ ­ ­ rov n k et n oizvo­ nje.­ No,­ odgo­ or­ ko­ i d v j smo­ do­ i­ i­ je­ ispo­ ­ ­ a­ 200 bl ruk ku­ nih­me­ a­ a­dne­ no,­i­to b t r v od­ 6.­ se­ te­ bra­ -­ ka­ ao­ je p m z Mu­ a­ o­ i}­ te­ je­ do­ ao­ da j n v d sma­ ra­ka­ o­po­e­ i­ i­lju­ i­u t k j dn d [PD­ ZDK­ ko~e­ na­ to­a­ ja s j n za­opsta­ ak­Kr­ ­ a­e­1884. n iv j Di­ ­ ­ tor­ [PD-a­ Mi­ ­ ad rek rs Med`i}­ne­ i­ a,­me|utim,­da gr Kr­ ­ a­ a­1884­ima­ne­ r­ ­ a­ e­ iv j p ij t -

Obr­na­sr­ ­ stva t ed

lje­u­pr­ ­ u­ e}u­na­~ijem­je ed z on­~elu.­ -­Da­smo­ne­ r­ ­a­ e­ ji,­ne p ij t l bi­ mo­tr­ je­ i­da­nam­Kr­ ­ a­s p l iv ja­ 1884­ du­ u­e­ dva­ mi­ i­ ­ a g j l on KM.­ Vi{e­ od­ je­ ne­ go­ i­ e d dn uka­ u­em­na­to­da­ne­ a­ o z j m m obr­ nih­sr­ ­ sta­ a,­da,­je­ no­ t ed v d sta­ no,­ne­mo`emo­ispu­ i­ i v nt ne{to­{to­je­ne­ o­po­ pi­ ao­a k t s da­ni­e­pi­ ao­str­ ­ u.­Ko­i~ine j t uk l ko­e­su­u{le­u­ugo­ or­[PDj v a,­sa­mnom­ili­bez­me­ e­ne n mo`emo­po­ je}i.­To­je­po­ vr­ s t di­ a­ str­ ­ a,­ ali­ i­ na­ le`ni­ l uk d ka`e­Med`i}­za­“Avaz”.­ On­na­ la{ava­da­je­pr­ ­ g edlo`io­da­Kr­ ­ a­ a­1884­ava­ iv j nsi­ a­100.000­KM,­a­da­Ka­ r nto­ a­ na­ i­ Vla­ a­ FBiH n l d da­ u­jo{­100.000­KM­da­po­j ja~aju­ vo­ ni­ pa­ k­ s­ tri­ tr­ ­ z r akto­ a­za­izvla~enje­tr­ ­ a­ a r up c te­da­ku­ e­tri­pa­ a­ko­ ja­za p r n ekstr­ ­ ne­ lo­ a­ i­ e­ i­ da, em k cj onda,­ po­ u{aju­ osi­ u­ ­ ­ i k g rat do­ o­ jne­ko­ i~ine­tr­ ­ a­ a. v l l up c
A. D`. - Ar. M.

di­ ne­ka­ ­ i­ e­u­Sje­ i­ je­ t rt c dn nim­Ame­ i~kim r Dr`ava­ a­do­ ti­ le­su­na­ m s g jvi{i­ni­ o­za­de­ et­go­ i­ a v v dn i­izno­ e­14,7­po­ to­uz­mo­ s s gu}no­ t­da­u­do­ le­ noj s g d bu­ u}no­ ti­bu­ u­jo{­po­ d s d ve}ane.­U­SAD­na­sna­ u g su­stu­ i­ i­no­ i­pr­ ­ i­ i­o pl v op s kr­ ­ i­ nim­ka­ ­ i­ a­ a.­Nji­ ed t rt c m ma­se­ogr­ ­ i~ava­mo­ an gu}no­ t­da­ba­ ke s n pr­ ­ je­ ju­u­ka­ ne­ e­mje­ im n j z n re­zbog­ne­ la­ o­ r­ ­ e­ og b g v em n ga{enja­du­ a­po­kr­ ­ i­ g ed tnim­ka­ ­ i­ a­ a. rt c m

Vlada prodaje Croatia osiguranje

p u Ru­ u­u­bud`etu,­osim

Berzanski barometar za 23. 8. 2010. godine

rel t Eu­ o/do­ar­­1,2702 Nafta­­­­74,31­po­ba­ ­ ­u Zla­o­1.228,60­$­po­unci r l 0,66% 6 0,08% 6 0,02%

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU Australija Kanada Hrvatska ^e{ka R Danska Ma|arska Japan Litvanija Norve{ka [vedska [vicarska Turska V.Britanija USA Rusija Srbija 978 036 124 191 203 208 348 392 440 578 752 756 949 826 840 643 941 EUR AUD CAD HRK CZK DKK HUF JPY LTL NOK SEK CHF TRY GBP USD RUB RSD 1 1 1 100 1 1 100 100 1 1 1 1 1 1 1 1 100 1,955830 1,375742 1,467755 26,809680 0,078651 0,261893 0,695002 1,802587 0,565032 0,246860 0,207680 1,482478 1,008968 2,388224 1,535690 0,050136 1,861222 1,955830 1,379190 1,471434 26,876872 0,078848 0,262549 0,696744 1,807105 0,566448 0,247479 0,208200 1,486193 1,011497 2,394210 1,539539 0,050262 1,865887 1,955830 1,382638 1,475113 26,944064 0,079045 0,263205 0,698486 1,811623 0,567864 0,248098 0,208721 1,489908 1,014026 2,400196 1,543388 0,050388 1,870552

Pr­ ­ u­ e}e­Ra­ i}­iz­Bi­ e­ ed z k j lji­ e,­ pr­ ­ ­ vo|a~­ ko­ zu­ n oiz n mnih­ja­ a,­po­ lu­ e­uspje{no j s j upr­ os­ fi­ a­ si­ skoj­ kr­ ­ i­ i k n n j iz na­ lim­ sko­ o­ i­ a­ ula­ nih g k vm z si­ ­ ­ i­ a.­ Ci­ e­ e­ ku­ u­ ­ ­ a, rov n j n k ruz osno­ ne­ko­ po­ e­ te­u­pr­ v m n n o­ ­ vo­ nji­ sto~ne­ hr­ ­ e, iz d an sko~ile­su­i­do­50­po­ to,­ali s vla­ ni­ i­ pr­ ­ u­ e}a­ Ra­ a­ i s c ed z d Sa­ o­ Ra­ i}­ uspje{nom­ or­ v k ga­ i­ a­ i­ om­ opsta­ u­ na nz cj j tr`i{tu­te­vla­ ti­ im­sr­ ­ stvi­ s t ed ma­ gr­ ­ e­ jo{­ je­ nu­ fa­ ­ u.­ ad d rm Pla}e­ za­ 65­ za­ o­ le­ ih p s n re­ o­ no­se­ispla}uju,­a­svo­ d v je­ pr­ ­ ­ vo­ e­ pla­ i­ ­ ­ u­ na oiz d s raj tr`i{te­Bo­ ne­i­He­ ­ e­ o­ i­ e s rc g v n i­Sr­ i­ e. bj -­Uz­ka­ a­ i­ et­od­100.000 p ct ko­ a­ no­ i­ ja,­ dne­ na­ pr­ ­ ­ k sl v oi zvo­ nja­ je­ 90.000­ ko­ zu­ ­d n m nih­ja­a.­Po­ je­ u­e­ o­HCCP j s d j m ce­ ­ i­ i­ at,­ na{e­ fa­ ­ e­ su rt f k rm me|u­ na­ mo­ e­ ­ i­ i­ a­ u j d rn j m Evr­ ­ i.­ Do­ sa­ a­ smo­ ima­ i op d l za­ u­ lje­ e­ fa­ ­ e­ u­ Po­ a­ i­ k p n rm s vni,­ ali­ zbog­ po­ e}anih­ ci­e­ v j na­za­ u­ a­i­tr­ ­ spo­ ­ a,­gr­ ­ k p an rt adi­ o­obje­ t­u­ko­i­ula`emo m k j

Preduze}e Raki} prkosi krizi

Uspje{no poslovanje bijeljinske farme

m j it n u Su­ a­ko­u­br­ ­ a­ ski gra|ani­pla­ i­ ­ ­u­izdvo­i­ n raj jti­za­na­ a­ ku­no­ ih­au­ o­ b v v t mo­ i­ a,­do­ ti­ la­je­na­vi{i bl s g j ni­ o­u­po­ lje­ nje­tri­go­ v s d di­ e.­Istra`iva­ je­je­po­ a­ n n k za­ o­da­su­Br­ ­ a­ ci,­ko­i l it n j bi­`eljeli­da­u­na­ ­ ­ nih red {est­mje­ e­ i­ku­ e­no­ i­ili s c p v ko­ i{te­ i­au­ o­ o­ il,­spr­ r n t m b e­ ni­izdvo­i­ i­uku­ no­51 m jt p mi­ i­a­ ­ u­fu­ ti. l j rd n

Britanci kupuju nova vozila

vr­ o­vje­ ­ ­ a­ nim­no­ im l rov t v za­ u`enji­ a,­Vla­ a­Hr­ d m d va­ ske­po­ u{at­}e­za­ r­ i­ i t k kpt i­pr­ ­ a­om­dr`avnih­ko­ od j mpa­ i­a,­me|u­ko­i­ a­bi nj jm se­mo­ lo­na}i­i­Cr­ ­ ­ ia g oat osi­ u­ ­ ­ je.­Pr­ ­ a­a g ran od j dr`avnih­udje­ a­u­ko­ pa­ l m ni­a­ a,­ma­ om­oni­ a­u j m h m ko­i­ a­joj­je­udjel­ma­ ji jm n od­25­po­ to,­ve}­je­po~ela. s

Lo{e stanje u japanskoj ekonomiji

6

em j p n ot u Pr­ ­ i­ er­Ja­ a­ a­Na­ ­ o
Bi­e­ji­ a:­Dne­ na­pr­ ­­ vo­ nja­90.000­ja­a­ j l n v oiz d j
(Foto:­G.­Bo­ i})­ b

500.000­ KM­ vla­ ti­ ih­ sr­ ­s t e dsta­ a.­ Ka­ a­ i­ et­ je­ 33.000 v p ct ko­ a­no­ i­ ja,­a­s­no­ im­obje­ k sl v ktom­bit­}emo­jo{­ko­ ku­ ­ ­ n rentni­i­na­tr`i{tu­-­ka`e­Ra­ a j d Ra­ i}.­ k I ­ sti~e­ da­ svu­ do­ it­ us­ b ­ m­­ ­ ­ ­ a­u­u­pro{ir­ ­ a­ je­ka­ jerav ­ j iv n p ct t ­ a­ i­ e­ a­ i­ na­ a­ ku­ no­ e b v v opr­ ­ e,­a­pr­ ­ i­ nom­ko­ ­ ­ em av l rekci­ om­ci­ e­ a­na­ to­ e­osta­ i j j n s j t

bli­ ki­kr­ ­ njem­ku­ cu.­ s aj p Za­ ilu­ tr­ ­ i­ u­ odno­ a s ac j s dr`ave­ pr­ ­ a­ pr­ ­ ­ vo|a­ i­ em oi z ~ma,­tr­ ­ a­na­ o­ e­ u­ i­da­pr­ eb p m n t e­ u­ e}e­ Ra­ i}­ do­ sa­ a­ ni­e d z k d j ima­ o­ ko­ kr­ ­ nu­ po­ o}­ ili l n et m po­ r{ku­ re­ o­ ­ og­ mi­ i­ ta­ ­d s rn ns r stva,­a­za­inve­ ti­ i­u­vr­ ­e­ nu s cj ij d po­a­mi­i­ ­ a­ma­ ­ ­ a­mo`e­se l l on rak do­ i­ i­po­ sti­ aj­u­izno­ u­od bt d c s E. M. sve­ a­10.000­KM. g

Kan­i­gu­ e­ ­ er­Ba­ ke v rn n Ja­ a­ a­Ma­ a­ i­[irakava p n s k ra­ mi­ e­ i­ i­su­svo­ e­po­ z j nl j gle­ e­o­ne­ a­ nim­eko­ o­ d d v n mskim­i­fi­ a­ si­ skim n n j de{ava­ ji­ a­na­ on­{to­je n m k skok­vr­ ­ e­ no­ ti­je­ a ij d s n unio­no­ u­za­ r­ ­ u­ o­ t­u v b in t s po­ le­ u­ja­ a­ ske­eko­ o­ g d p n n mi­ e,­ko­ a­po­ a­ u­ e­zna­ j j k z j ke­uspo­ ­ ­ a­ ja.­Ni­ u rav n s ra­ go­ a­ ­ ­ i­o­mo­ u}im z v ral g izmje­ a­ a­kr­ ­ i­ no-mo­ n m ed t ne­ a­ ­ e­po­ i­ i­ e.­ t rn ltk

biznis

Dnevni avaz, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

17

Sad Za davanje infor macija milioni dolara nagrade

No­va­fi­na­nsi­jska­re­gu­la­ti­va stva­ra­ri­zik­za­evr­o­pske­fi­r­me
Svrha ameri~kog zakona je, jednostavno, za{tita ulaga~a na tr`i{tu
do 30 posto nov~anog iznosa kazne ili profita koji proizlazi iz prevare pod uvjetom da se radi o iznosu od najmanje milion dolara.

BOR banka: Dobitnik dana

Nova pravila u Sjedinjenim Ameri~kim Dr`avama pove}at }e rizik za hiljade evropskih firmi koje bi se mogle na}i na optu`eni~koj klupi zbog nepo{tovanja ameri~kih zakona. Za insajderske info rmacije pla}aju se milioni dolara nagrada. Svrha mo}ne ameri~ke fi nansijske regulacije je, jednostavno, za{tita ulaga~a.

Smanjivanje prevara
U Evropi, kompanije koje imaju svoje dionice u Sjedinjenim Dr`avama ili koje primaju evropske subvencije za ameri~ke kompanije, ubudu}e su suodgovo rne i za odavanje info rmacija. Brokeri i savjetnici mogu se na}i pod istragom, pod uvjetom da pravila pokrivaju podru~je manipulacija na tr`i{tu i ulaganja u proizvode. - Klju~ svega je posti}i efekt smanjivanja prevara. Za svaku osobu koja prolazi kompanijom i za koju se sumnja da vara ljude, treba imati na umu da bi to mogao biti info rmant, a mo`da i prevarant koji }e zaraditi milione dolara, a dru gi zavr{iti u zatvo ru - upo zo rava Koen.

So­i­ an­sta­ t­no­ e ld r v ra­ ne­se­ mi­ e d d c
Dionice BOR banke najlikvidnije
BIFX SASX-10 SASX-30 0,00% 0,37% 0,23%

Trgovanje 988.735 KM

lukavo pretvaranje
To je i razlog {to je toliko i kritizirana od trenutka kada se pojavila. Optu`be su i{le u smjeru igno riranja upozo renja imperije Bernarda Madofa (Medoff), koji se, na kraju, pokazao kao najve}i domino-efekt. Madofov info rmant Hari Markopolos (Harry) ~ak je i ameri~kom Kongresu rekao kako je svoje istra`iva~ke usluge ponudio ameri~koj finansijskoj regulaciji. No, za proviziju info rmanata s novoprihva}enim zakonom bit }e potr-

Wall Street: Evropske kompanije imaju dionice u SAD

ebno mnogo herojstva i lukavog pretvaranja. U akciju }e se krenuti tek kada insajderi prika`u dobre rezultate, po ru~uje Stiven Koen (Stephen Co hen) iz ameri~ke finansijske regulacije. On smatra kako bi zakon trebao biti smjernica ljudima koji do-

laze iz samog sredi{ta kompanija, za brokere i savjetnike za ulaganja, za osobe koje su vrlo blizu prevara. Koen ka`e kako bi to omogu}ilo da se slu~ajevi rije{e br`e i u znatno kra}em vremenu nakon same prevare. Smatra se kako su info rmanti odgovo rni za deset

Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren promet od 988.735 maraka, a u sklopu 39 transakcija prometovano je ukupno 48.920 vrijednosnih papira. Promet na kotaciji kompanija iznosio je 14.367 KM, me|u fondovima 78.475, obveznicama FBiH 5.681, na primarnom tr`i{tu 29.854, a na sekundarnom 860.357 maraka. Najve}i dnevni rast vri jednosti imao je Vodovod i Kanalizacija iz Konjica, od 14,63 posto, dok je najve}i pad registrirao Energoinvest iz Sarajeva, od 2,38 posto. Najlikvidnije su bile

vrijednost indeksa
1.467,16

6 6

888,29 941,39

dionice BOR banke s prometom od 774.450 KM. Vrijednost indeksa fondova BIFX nije se mijenjala u odnosu na pro{lo trgovanje i iznosi 1.467,16 poena. Indeks SASX-10 izgubio je na vrijednosti 0,37 posto i iznosi 888,29 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 manja za 0,23 posto i iznosi 941,39 poena.

Kineski proizvo|a~ telekomunikacijske opreme ZTE osvojio je 254 miliona dolara vrijedan ugovor o gradnji mobilne mre`e u Ma|arskoj, {to odra`ava rastu}u snagu te kompanije u Evropi. ZTE ostvario je ove godine zna~ajan prodor u Evropi iako Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave poku{avaju da kineskim te le ko mu ni ka ci jskim kompanijama ograni~e pristup tr`i{tu pozivaju}i se na nacionalnu sigurnost.

ZTE­}e­gr­a­di­ti mo­bi­lnu­mre`u

Ma|arska

Kursna lista sase na dan 23. 8. 2010.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM) Promjena kursa (%)
1,02
Kotacija fondova

Koli~ina

Vrijednost

Broj transakcija

zvani^na Kotacija

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO ZIF BONUS DD SARAJEVO ZIF NAPRIJED DD SARAJEVO STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA C STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA I BH TELECOM D.D. SARAJEVO ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO ENERGOPETROL DD SARAJEVO FABRIKA DUHANA SARAJEVO IK BANKA DD ZENICA SOLANA DD TUZLA

16,14 2,46 3,90 94,30 89,50 21,50 4,10 10,17 76,09 62,01 10,04

890 197 20.000 2.020 4.220 1.012 300 300 14 20 150 638 10.326 6.833 2.000

14.367,00 484,62 77.990,82 1.904,86 3.776,90 21.760,61 1.230,00 3.052,00 1.065,26 1.240,20 1.506,00 1.276,00 774.450,00 75.231,33 9.400,00

6 1 2 1 1 14 1 3 1 2 1 1 1 3 1

0,00 -0,01
obveznice fbiH

0,11 0,56
PriMarno tr@i[te

-1,00 -2,38 -0,75 -1,18 -1,63 0,10 0,00 0,00 7,94 14,63

SeKUndarno trŽiŠte

BITUMENKA D.D. SARAJEVO 2,00 BOR BANKA DD SARAJEVO 75,00 SARAJEVSKA PIVARA DD SARAJEVO 11,01 VODOVOD I KANALIZACIJA D.D. KONJIC 4,70

Njema~ki bud`etski manjak mogao bi ove godine biti ni`i od 60 milijardi eura zahvaljuju}i sna`nom uzletu najve}e evropske ekonomije, kazao je njema~ki ministar finansija Volfgang [ojble (Wolfgang Schaeuble). - Iako vlada u Berlinu prognozira manjak u iznosu od 65 milijardi eura, postoje dobri izgledi da }e on u kona~nici biti ispod 60 mi li ja r di eu ra - ka zao je [o jble.

De­fi­cit­ni`i­od­60 mi­li­ja­r­di­eu­r­a

BIRS FIRS

0,30% 0,36%

5 1.403,20

na Vrbasu iz Mrkonji}-Grada s padom od deset posto. Vrijednost berzanskog indeksa BIRS smanjena je za 0,3 posto, na 819,14 poena, dok je vrijednost indeksa fondova FIRS pove}ana za 0,36 posto i iznosi 1.403,20 poena.

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 23. 8. 2010.
Naziv emitenta
Nova banka a.d. Banja Luka Telekom Srpske a.d. Banja Luka ZIF Zepter fond a.d. Banja Luka Republika Srpska - izmirenje ratne štete 3 Republika Srpska - izmirenje ratne štete 4

Prosje~na cijena
0,98 1,27 4,01 31,8975 30,5815

Promjena u%
1,03 -1,55 1,78 2,89 2,26

Maks. cijena
0,98 1,3 4,06 32 31,0001

Min. Ukupan cijena promet (KM)
0,98 1,26 3,91 31,6 30 14.700,00 43.813,58 76.114,17 49.787,52 46.114,79

berzanSKa Kotacija

Kotacija fondova Slobodno berzanSKo tr@i[te i obveznice

5

Njema~ka

Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 115 transakcija ostvaren promet od 304.793 KM, a najve}i je obavljen akcijama Zepter fonda, u iznosu od 76.114 maraka, uz rast cijene od 1,78 posto. Ukupan promet obveznicama iznosio je 146.731 marku. Najve}i skok cijene imao je Progres iz Bijeljine, od 140 posto, a gubitnik dana bile su Hidroelektrane

Ra­st­ci­je­ne­akci­ja­Pr­o­gr­e­sa
vrijednost indeksa
819,14

Promet 304.793 marke

Ukratko

18
[VEDSKA Asan` o optu`bama za silovanje

Dnevni avaz, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

globus

Vjerujem da iza svega stoji Pentagon
„WikiLeaks“ planira objaviti jo{ 17.000 dokumenata o ratu u Afganistanu La`ni snimci
ote obavje{tajaca i pomaga~a. Asan` nije `elio dati vi{e detalja o dvije `ene koje su ga prvobitno optu`ile za silovanje, kazav{i kako ne `eli ugroziti njihovu privatnost. Press sekretar Pentagona Geof Morel (Geoff Morrell) izjavio je kako su sve optu`be o prljavim trikovima „apsurdne“. „WikiLeaks“ i Pentagon su u `estokom sukobu zbog dokumenata o ratu u Afganistanu, a ameri~ki sekretar za odbranu Robert Gejts (Gates) kazao je da je internet-stranica „kriva na osnovu morala“ zbog objave podataka. Pentagon je ranije saop}io da ne}e pregovarati o objavi „pro~i{}enih“ dokumenata nakon {to je „WikiLeaks“ objavio kako bi bilo korektno da ameri~ki zvani~nici pomognu u analizi dokumenata kako bi se izbjeglo objavljivanje imena ljudi koji bi mogli biti u opasnosti.

Zabilje`ena 83 po`ara na gr~koj teritoriji

(Foto: AP)

ATINA/MOSKVA - Po`ar na Kritu, koji bjesni nekoliko dana, odnio je ju~er prvu `rtvu, a rije~ je o neimenovanom 55-godi{njaku, ugu{enom u selu Rodakinu. Zvani~nici su ju~er saop}ili da su {irom Gr~ke zabilje`ena 83 po`ara i da se strahuje i od novih.

Prva `rtva po`ara u Gr~koj

Dok Grci strahuju od novih, Rusi su ugasili veliku koli~inu po`ara, naro~ito u Moskovskoj i Podmoskovskoj teritoriji. Ove godine u Moskovskoj oblasti bilo je vi{e od 2.300 po`ara na ukupnoj povr{ini od 5.200 hektara, od kojih su 924 bili po`ari treseti{ta.

Osniva~ internet-stranice „WikiLeaks“ D`ulijen Asan` (Julian Assange) izjavio je kako vjeruje da ameri~ki Pentagon stoji iza optu`bi za silovanje koju su protiv njega podigle, a potom brzo odbacile {vedske vlasti. [vedski list „Aftonbladet“ objavio je izjavu Asan`a koji ka`e da ne zna „ko se krije iza optu`bi za silovanje“, zbog kojih je u petak izdat nalog za njegovo hap{enje, ali je dan poslije on otkazan. - No, ranije smo upozoreni da }e se Pentagon koristiti prljavim trikovima kako bi nas uni{tio. Tako|er sam upozoren na mogu}nost montiranja la`nih snimaka seksualnih odnosa - kazao je Asan`, koji trenutno boravi na sjeveru [vedske kod prijatelja. Biv{i ra~una r ski ha ker

KUALA LUMPUR - Malezija je zatvo rila vo dene parkove i upozorila gra|ane da se ne kupaju u rijekama jer je deset ljudi umrlo od bolesti ko ju {ire paco vi. Vlasti su saop}ile da je 17go di{nji mla di} umro od bakterijske infekcije lepto-

Problemi s leptospirozom

spiroze jer se u julu kupao u rijeci i jeo s prijateljima u rekreativnom parku na sjeveru dr`ave. Ministarstvo zdravlja Malezije upozorilo je gra|ane da ne plivaju u rijekama, naro~ito ako na tijelu imaju neku posjekotinu.

Asan`: Prljavi trikovi Pentagona

(Foto: AP)

VA[INGTON - Dvije farme u ameri~koj dr`avi Ajovi povukle su s tr`i{ta vi{e od pola milijarde koko{ijih jaja za koja se sumnja da su zara`ena salmonelom, od koje je do sada oboljelo 1.300 ljudi {irom SAD. Ameri~ke vlasti pokrenule

Povu~eno pola milijarde jaja

su istragu o pojavi salmonele na farmama „Wright County Egg“ i „Hillandale Farms“ koje se, kako prenose mediji, snabdijevaju pili}ima i hranom kod istih proizvo|a~a i povezane su s kompanijom „Quality Egg“, koja je kr{ila propise.

opisao je optu`be kao „{okantne“ i kazao kako „nikada ni je u [vedskoj, ni ti u bi lo ko joj dr u goj dr`avi, imao se ksu a lni odnos ako nije bio potpuno dobrovoljan s obje stra ne“. On je ka zao da }e njegovi neprijatelji i dalje koristiti ove optu`be kako bi na{tetili „WikiLeaksu“

iako je poni{ten nalog za hap{enje. Ova internet-stranica planira uskoro objaviti jo{ 15.000 tajnih dokumenata o ratu u Afganistanu, a nedavno je objavila 77.000 takvih dokumenata i izazvala salvu kritika kako je ugrozila `iv-

Salva kritika

RAMALA - Predsjednik Palestinske uprave Mahmud Abas upozorio je da }e se Palestinci povu}i iz najavljenih direktnih pregovora sa Izraelom bude li nastavljena izgradnja u jevrejskim naseljima na okupiranim teritorijama. Abas je u pismu ~lanovima ~etvorke bliskoisto~nih mirovnih posrednika (SAD,

Abas upozorio posrednike

Rusija, EU i UN) naglasio da je „nemogu}e voditi pregovore uz izgradnju naselja“. Po zna va o ci pr i li ka o~ekivali su da }e {irenje na se lja na te r i to r i ji gdje Palestinci planiraju osnovati nezavisnu dr`avu predstavljati prvu veliku prepreka u pregovorima koji }e biti obnovljeni 2. septembra.

Trideset tri rudara, koji su skoro 20 dana zaglavljeni na dnu jednog rudnika na sjeveru ^ilea, 700 metara pod zemljom, posmatrani su putem kamere i „vidno su dobrog zdravlja“, izjavio je preksino} tu`ilac Hektor Melje (Hector Melle). - Vizuelnim kontaktom je ustanovljeno da izgledaju dobro. Bolje nego {to se moglo o~ekivati - kazao je Melja novinarima u blizini rudnika bakra i zlata u San Hoseu, 800 kilometara sjeverno od Santjaga. ^ileanski predsjednik Sebastijan Pinera saop}io je da je uspostavljen kontakt sa 33 rudara koji su nakon

Ostvaren vizuelni kontakt sa zarobljenim rudarima

Skoro 20 dana nakon nesre}e u ^ileu

Olak{anje za rodbinu

(Foto: AFP)

odr o na 5. avgu sta osta li blokirani na dnu rudnika

i nalaze se u jednom skloni{tu ko je je pr e dvi|eno

za ova kvu vr stu ne sre}e. Ove vijesti do~ekale su porodice zarobljenih radnika s olak{anjem i odu{evljenjem. - Dobro smo nas 33 u skloni{tu - napisali su rudari na komadi}u papira koji je iz dubine rudnika iza{ao na povr{inu pomo}u posebne sonde koju su spustili spasioci. Cilj spasila~kih ekipa je da rudarima ~im prije dopreme vodu, hranu i lijekove kroz cijev-sondu. Za njihov povratak na povr{inu trebat }e nekoliko mjeseci, dok se probije galerija koja }e omogu}iti da budu izvu~eni jedan po jedan.

Tijela dvije od ~etiri `rtve

KUERNAVAKA - ^etiri obe zgla vlje na ti je la ob je{ena no ga ma za mo st pr o na|ena su u gr a du Ku e r navaki u centralnom Meksiku, poznatom po borbi narko-kartela za kontr-

Obje{ena tijela bez glava

olu nad trgovinom drogom. Banda koju predvodi Hektor Beltran Lejva (Hector Leiva) preuzela je odgovornost za ova ubistva u poruci koja je ostavljena na tijelima, prenose agencije.

Najmanje 20 osoba ju~er se utopilo, a dvadesetak je nestalo kada je au tobus u kojem su se vozi li odni jela voda u centr alnom di je lu Pa ki sta na, u ko jem ve} mjeseci ma vladaju ra-

Smrt u poplavama i eksplozijama
zor ne poplave, saop}ili su spasi oci i vlasti. Voza~ ni je po{tovao zabranu vo`nje po poplavljenoj cesti, pa je njegovo vozi lo u ko jem je bi lo 50 pu tni ka pr e vr nu la vo da kod se la Had Bu zdar, u pokra jini Pe nd`ab. U eksplo zi ji bo mbe u d`ami ji na pa ki sta nskoj obla sti na gra nici s Afga nista nom poginulo je na jmanje 16 osoba. Napad se

Vi{e od 40 poginulih u Pakistanu

de sio u Ju`nom Va zirista nu, ne ko li ko sa ti na kon {to je u {koli u oblasti Kuram, tokom skupa ple me nskih starje{ina, u eksploziji bombe poginulo sedam osoba.

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

19

20
HRVATSKA Novi detalji o finansijskoj aferi

Dnevni avaz, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

globus

Hypo banka Zagorcu dala kredite od 71.582.000 eura
Biv{i finansijski direktor banke povezao nekada{nje {efove sa Sanaderom i penzionisanim generalom
gor~evo ime, a u kojem je bila arhivirana dokumentacija o Zagor~evim projektima koje je pokrenulo {est kompanija. Austrijska istraga pokazala je da je novac za minimalno tri Zagor~eva projekta koja je Hypo finansirao upla}en na ra~une u Lihten{tajnu, a ne u Hrvatskoj, te kako su Zagorcu krediti odobravani bez pismenih potvrda o garancijama. Dokumentacija prona|ena u banci otkrila je i da je Zagorec zahtjeve za kredite u pravilu nosio direktno ~lanu Uprave Ginteru [tridingeru (Guenther Striedinger) koji bi zatim pripremio odobrenje i ugovor te kako barem dva projekta u trenutku odobravanja kredita nisu imala projektni plan ne temelju kojeg bi banka mogla odobriti finansiranje. Biv{i radnik Hypo Alpe Adria banke, koji je `elio ostati anoniman, u petak je na au str i jskoj te le vi zi ji ORF di r e ktno po ve zao biv{e {efove banke Volfganga Kulterera (Wolfgang) i [tridingera s biv{im hrvatskim pr e mi je r om Ivom
Sanader: Jo{ u SAD

Zagovornici izgradnje tra`e razumijevanje

(Foto: AP)

Pristalice i protivnici gradnje islamskog kulturnog centra i d`amije na mjestu gdje su stajali njujor{ki tornjevi-blizanci Svjetskog trgovinskog centra (WTC) uni{teni u teroristi~kim napadima 11. septembra 2001. godine u nedjelju su protestirali u centru Menhetna, ali sukoba nije bilo zbog jakih policijskih snaga. Plan gradnje islamskog kulturnog centra podstakao je nacionalnu raspravu o pr-

Protesti za i protiv izgradnje d`amije

Napetost u Njujorku

ihvatljivosti zamisli da d`amija bude na mjestu gdje su teroristi iz El-Kaide 2001. godine ubili 3.000 ljudi. Protivnici projekta misle da bi d`amija mogla podsta}i ekstremizam, a zagovornici brane pravo na slobodu vjeroispovijesti, sno{ljivost i razumijevanje. CNN je javio da je bilo oko 250 zagovornika gradnje islamskog centra, dok je protivnika bilo vi{e, blizu 450.

Austrijski istra`itelji otkrili su da je Hypo banka penzionisanom hrvatskom generalu Vladimiru Zagorcu za razne gra|evinske projekte, od kojih neki nisu imali ni dokumentaciju, dala kredite od 71.582.000 eura, saznaje „Novi list“. U istrazi o finansijskim malverzacijama u ovoj banci Austrijanci su otkrili registrator na kojem je bilo Za-

Austrijska istraga

Procesuirati kumove koji su oplja~kali Hrvatsku
Hrvatski predsPredsjednik je jednik dr. Ivo Josijo{ rekao da danas, povi} je, govore}i na na`alost, „u Hrva35. vite{koj konjatskoj ima i onih drni~koj manifestaciji ugih kumova“. Trci na prstenac u - Znate kojih. Barbanu, kazao „kaOnih koji su Hrvako je vrlo va`no potsku oplja~kali. I ja ga|ati u sridu“. `elim da te kumove - Gospodarska je Josipovi}: dr`avno odvjetni{kriza i svi oni koji Kriminal ne tvo, policija, finanose odgovornost za zastarijeva ncijska policija poHrvatsku moraju gode u sridu. Taj pogoditi u sridu. Ja to od kriminal ne zastarijeva i njih o~ekujem, o~ekujte i sada ~ekam, ali ne smijevi. Neka ga|aju u sridu - mo dugo ~ekati - zaklju~io ustvrdio je Josipovi}. je Josipovi}.

Policija je saop}ila da je tr o je lju di ubi je no, a ~e tvero ranjeno u ruralnom podru~ju ameri~ke savezne dr`ave Vird`inije kada je jedan ~ovjek otvorio vatru na koju je policija odgovorila. Okru`ni {erif Doni Lou (Donny Low) izjavio je da

Troje mrtvih u pucnjavi nakon sva|e zbog imanja

Ubistva u Vird`iniji

Koferi s novcem

je napada~ otvorio paljbu nakon sva|e zbog vlasni{tva nad zemlji{tem u blizini grada Luize, javio je AP U pu. cnjavi su poginula dvojica ljudi, a ~etiri su ranjena od kojih je jedan u kriti~nom stanju. Lou je rekao da je napada~ ubijen u pucnjavi s policijom.

Sanaderom te Zagorcem. Austrijske novine objavile su ju~er da je rije~ o biv{em finansijskom direktoru Hypa Kristijanu Rau{eru (Christian Rausher). U intervjuu je govorio o koferima s novcem koji su posebnim avionima dopremani iz Hrvatske u Klagenfurt odakle je novac prebacivan u Lihten{tajn. Naglasio je kako je pritvoreni Kulterer bio zadu`en za tada{njeg hrvatskog premijera, dok se [tridinger brinuo o Zagorcu. Sanader je jo{ u Sjedinjenim Dr`avama, ali bi se naredne sedmice trebao pojaviti u Austriji, gdje }e u~estvovati na panel-diskusiji o 15 godina Dejtonskog sporazuma.

Masovni bijeg iz zatvora

u [est policajaca ju~er je ubijeno kada su zatvorenici u

tad`ikistanskom zatvoru oteli oru`je i napali stra`are, a iz zatvora je pobjeglo 25 osoba. Tad`ikistanske snage sigurnosti proglasile su uzbunu poslije masovnog bijega iz zatvora. Grupa od 25 zatvorenika, me|u kojima {est dr`avljana Rusije, osu|enih na dugogodi{nje zatvorske kazne zbog zlo~ina~kih aktivnosti i planiranja dr`avnog udara, uspjela je pobje}i preksino}.

Ko ma nda nt sna ga NATO-a u Afganistanu ameri~ki general Dejvid Petreus (David Petraeus) kazao je da je u najzna~ajnijim pokrajinama u toj dr`avi do{lo do preokreta i da je amortiziran zamah koji su

Preokret u najzna~ajnijim pokrajinama
u svom djelovanju ostvarili talibani. On je u jednom od prvih intervjua koje je dao po stupanju na du`nost kao najva`nije izdvojio uni{tavanje sigurnih uto~i{ta koje su talibani formirali u vrijeme dok su bili u usponu, prenio je ju~er BBC. Petreus je tako|er rekao da }e predsjedniku Baraku Obami (Barack) ponuditi svoj najbolji profesionalni savjet o mudrosti odluke da se u julu idu}e godine, kada

General Petreus o stanju u Afganistanu

bi trebao po~eti proces ameri~kog vojnog povla~enja, kontrola u zemlji prenese na afganistanske snage. Isklju~ivo je pravo ameri~kog predsjednika da taj savjet prihvati ili ga odbaci, kazao je general.

Iranski predsjednik Mahmud Ahmedined`ad ponudio je prijateljstvo Sjedinjenim Dr`avama, ali je istovremeno rekao da se ne pla{i ameri~kog napada zato {to Amerikanci nisu bili u stanju da poraze ni malu ira~ku armiju. - Prijateljstvo s Iranom je mnogo bolje od neprijateljstva - poru~io je Ahmedined`ad u intervjuu za televiziju „El-D`azira“.

Ahmedined`ad ponudio prijateljstvo Amerikancima

Predsjednik Irana za „El-D`aziru“

Ahmedined`ad: Ne pla{i se (Foto: Reuters) napada

Ameri~ki predsjednik Barak Obama (Barack) u vi{e navrata nudio je Iranu po~etak dijaloga, ali njegova administracija tvrdi da je Teheran izabrao me|unarodnu izolaciju. Dvije dr`ave su u sporu zbog iranskog nuklearnog programa, zato {to SAD strahuju da je cilj Irana proizvodnja atomskog oru`ja, {to Teheran uporno demantira.

kiosk

Dnevni avaz, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

21

NJEMA^KA Istraga o tragediji u Majncu

Dvi­je­be­be­umr­le­na­kon pr­i­ma­nja­za­ra`ene­infu­zi­je
Fajfer je otkrio da je ukupno 11 mali{ana dobilo infuzije, deset nedono{~adi i jedno dijete staro pet godina
[ta­nma­er­sa­su­ ru­ om­Elke­ j j p g

Nje­ a~ka­ po­ i­ i­ a­ i m lcj dr`avno­tu`ila{tvo­po­ r­ ­ u­ k en li­su­istr­ ­ u­na­ on­{to­su­u ag k ce­ tru­za­dje­ u­i­mla­ e­u­gr­ n c d a­ u­Ma­ncu­dvi­e­be­ e­umr­ d j j b le­na­ on­pr­ ­ lje­ e­infu­ i­ e, k im n zj a­jo{­pet­ih­se­bo­ i­za­`ivot. r Be­ e­su,­~ini­se,­do­ i­ e­za­ b bl ra`ene­infu­ i­ e­u­ko­ i­ a­su zj jm bi­ e­ente­ ­ ­ a­ te­ ­ ­ e.­ l rob k rij -­ Dvi­ e­ be­ e­ ko­ e­ su j b j umr­ e­bi­ e­su­u­ce­ tru­zbog l l n pr­ ­ le­ a­sa­sr­ em.­Bi­ e­su ob m c l smje{te­ e­ na­ odjel­ za­ inte­ n nzi­ no­ li­ e~enje­ -­ re­ ao­ je v j k No­ ­ e­ t­ Fa­ fer­ (Pfeiffer)­ iz rb r j upr­ ­ e­ce­ tra­ko­ i­je­do­ ao av n j d da­ je­ oso­ lje­ bo­ ni­ e­ {okib l c rano.­ Fa­ fer­ je­ otkr­ o­ da­ je j i uku­ no­11­ma­ i{ana­do­ i­ o p l bl infu­ i­ e,­de­ et­ne­ o­ o{~adi zj s d n i­ je­ no­ di­ e­ e­ sta­ o­ pet­ go­ d j t r di­ a.­Be­ e­ko­e­su­umr­ e­bi­ n b j l -

U­infu­ i­i­na|ene­ente­ ­ ­ a­ te­ ­­e zj rob k rij

le­su­sta­ e­dva­i­osam­mje­ r se­ i.­Jo{­je­ne­ a­ no­ka­ o­su c j s k

infu­ i­ e­„one~i{}ene“.­ zj -­ Mo`da­ je­ kr­ v­ pr­ ­ ­ i oi-

zvo|a~,­ a­ mo`da­ su­ se one~isti­ e­u­kli­ i­ i.­U­infu­ l nc zi­ i­su­bi­ e­pr­ ­ u­ ne­ente­ ­ ­j l is t ro ba­ te­ ­ ­e.­Oto­ i­ e­ra­ li~itih k rij pn z pr­ ­ ­ vo|a~a­sva­ i­dan­do­ a­ oiz k l ze­u­ce­ tar.­Mi­od­njih­pr­ ­ n avi­ o­infu­ i­ e­za­sva­ og­pa­ m zj k ci­ e­ ta­ po­ e­ no.­ Oto­ i­ e j n s b pn sva­ i­dan­ispi­ u­e­insti­ ut­za k t j t mi­ r­ ­ i­ ­ o­ i­ u­i­hi­ i­ e­ u­k ob ol g j gj n re­ ao­je­Fa­ fer. k j Ba­ te­ ­ ­ e­u­infu­ i­ i­otkr­k rij zj i­ e­ e­su­na­odje­ u­za­mi­ r­ v n l ko­ i­ ­ o­ i­ u­sa­ og­ce­ tra.­ b ol g j m n -­O­slu~aju­smo­oba­ i­ e­ vj sti­ i­ odgo­ o­ ­ e­ slu`be­ i­ isl v rn tra`uje­ o­ci­ e­ i­put­od­pr­ ­ m j l oi­ vo­ nje­ do­ pr­ ­ e­ o­ a z d ij v z infu­ i­ e­ne­bi­li­ta~no­utvr­ zj di­ i­ka­ o­je­do­do{lo­za­ ­ ­ e l k raz infu­ i­ e­-­za­ lju~io­je­Fa­ fer. zj k j On­je­do­ ao­da­su­svi­u d {oku­ te­ da­ ispr­ d­ ce­ tra e n izra`ava­ na­ i­ kr­ ­ i­ e­ sau­ ­ j s en j ~e{}e­ro­ i­ e­ ji­ a­i­po­ ­ ­ i­ a­ dt l m rod c ma­umr­ e­dje­ e.­ l c

[ta­jnma­jer­}e­do­ni­r­a­ti bu­br­eg­su­pr­u­zi­
Nje­ a~ki­ opo­ i­ i­ ­ i­ li­ m z c on der­Fr­ ­ k-Va­ ter­[tajnmajer an l (Frank-Walter­ Ste­ ­ me­ ­ r) in ie izja­ io­je­da­}e­do­ i­ ­ ­ i­bu­ v n rat br­ g­ svo­ oj­ su­ r­ ­ i,­ zbog e j p uz ~ega­ }e­ se­ na­ ne­ o­ i­ o­ se­ k lk dmi­ a­po­ u}i­iz­po­ i­ i­ e. c v ltk [ta­nma­er­je­no­ i­ a­ ­­ a j j v n rim re­ ao­ da­ }e­ zbog­ pr­ ­ e­ u­ e k oc d r

Lider njema~ke opozicije najavio

uze­ i­ne­ o­i­ o­se­ mi­ a­slo­ o­ t k lk d c b dno­i­da­}e­se­vr­ ­ i­ i­u­po­i­ i­ at t ltku­u­okto­ ru.­Li­ er­opo­ i­ i­e b d zcj iz­re­ o­ a­So­ i­a­de­ o­ r­ ­ ske d v c j l m k at pa­ ­ i­e­Nje­ a~ke­bio­je­mi­ i­ rt j m nstar­va­ jskih­po­ lo­ a­od­2005. n s v do­2009.­go­ i­ e. dn Nje­ o­ a­ su­ r­ ­ a­ Elke g v p ug Bi­ e­ be­ der­ (Buedenbend n n der)­ je­ su­ i­ a­ u­ Be­ ­ i­ u,­ a dj rl n ima­ u­ 14-go­ i{nju­ k}er­ u.­ j d k

Me­li­sa­To­mpson­na­pi­sa­la pr­e­dvi|eni­te­kst­za­25,94­se­ku­nde
Melisin rekord tek treba biti slu`beno potvr|en u Ginisovoj knjizi rekorda
nde­ra­ i­e­ove­go­ i­ e.­Me­ i­ nj dn lsin­ re­ o­ d­ tek­ tr­ ­ a­ bi­ i k r eb t slu`be­ o­po­ vr|en.­Ona­ga­je n t po­ ta­ i­ a­uz­po­ o}­SWYPE s vl m ta­ ta­ u­ e­ ko­ a­ ko­ ­ ­ ni­ i­ a s t r j ris c m mo­ i­ e­ a­omo­ u}ava­pi­ a­ je bt l g s n te­ sta­ bez­ odva­a­ ja­ pr­ ti­u k j n s j od­ekr­ ­ a.­ an Me­ i­ a­ je­ bi­ a­ u­ {opingu ls l sa­svo­im­mo­ kom­Kr­ ­ om j m is De­vi­ om­(Chris­Da­ i­ s)­ka­ j s ve da­su­joj­pri{li­lju­ i­iz­„Samd sunga“­ i­ pi­ a­ i­ je­ `eli­ li­ se t l oku{ati­u­oba­ ­ ­ ju­spo­ e­ u­ ran mn tog­re­ o­ ­ a. k rd -­Zna­ a­sam­sla­ i­i­do­40l t 50­po­ ­ ­ a­dne­ no­sa­ o­Kr­ ruk v m i­ u­pa­znam­da­mo­ u­ti­ ka­ i s g p t br­ o.­Ali­otka­ a­`ivimo­za­e­ z d j dno­i­ka­ o­sam­po~ela­ra­ i­ i k dt ni­ am­pi­ a­a­to­i­ o­po­ ­ ­ a­pa s s l lk ruk Je­ na­ 27-go­ i{nja­ Br­ ­ a­ d d it nka­sru{ila­je­svje­ ski­re­ o­ d t k r u­br­ i­ i­pi­ a­ ja­SMS-a.­Me­ zn s n li­ a­To­ pson­(Melissa­Tho­ s m mpson)­iz­Sa­ fo­ ­ a­na­ i­ a­ a l rd ps l je­slje­ e}i­te­ st­za­smo­25,94 d k se­ u­ de:­„The­ra­ or-to­ ­ hed k n z ot pi­ ­ ­ has­of­the­ge­ e­ a­Se­ ­ ­ ran n r rra­ a­mus­and­Pygo­ e­ tr­ s­are s l c n u the­mo­ t­fe­ ­ ­ i­ ­ s­fr­ ­ hwa­ s roc ou es ter­fi­ h­in­the­wo­ ­ d.­In­re­ ­ s rl ali­ y­they­se­ dom­atta­ k­a­hu­ t l c man.“ Tr­ ­ u­ ni­ re­ o­ d­ ko­ i­ je en t k r j na­ e­ en­i­u­Gi­ i­ o­ oj­knji­ i v d ns v z re­ o­ ­ a­ dr`i­ 24-go­ i{nji k rd d Ame­ ­ ­ a­ ac­Fr­ ­ klin­Pe­d` rik n en j (Franklin­Pa­ e)­ko­i­je­taj­isti g j te­ st­na­ i­ ao­za­35,54­se­ u­ k ps k -

Sru{en svjetski rekord u br zini pisanja SMS-a

Zbog­dr­ ­ e­uhap{eno og vi{e­od­80­mla­ ih d
Vi{e­ od­ 80­ mla­ ih d uhap{eno­je­na­ko­ ce­ ­ u­u n rt Los­ An|ele­ u,­ ugla­ nom s v zbog­su­ nje­na­ko­ zu­ i­ ­ m n m ra­ je­dr­ ­ e.­Me­ i­ i­ ske­eki­ n og dcn pe­su­na­go­ i{njem­fe­ ti­ a­ d s v lu­ lju­ a­ i­ pru`ile­ po­ o} b v m {esnaestorici­ mla­ i}a­ zbog d ma­ jih­po­ r­ ­ a,­a­tr­ ­e­lju­n v ed oj di­pr­ ­ a~eno­je­u­bo­ ni­ e. eb l c Ne­ o­ i­ o­ ma­ o­ je­ ni­ a k lk l l t k uhap{eno­je­zbog­ko­ i{te­ ja r n la`nih­ li~nih­ ispr­ ­ a­ ka­ o av k bi­u{li­na­ko­ ce­ t,­ko­em­je n r j pr­ ­ u­ tvo­ a­ o­vi{e­od­4.000 is s v l lju­ i.­Hap{enja­su­usli­e­ i­d j d la­dva­mje­ e­ a­na­ on­{to­je s c k je­ na­ 15-go­ i{nja­ i­ ja­ na d d kn ka­ ­ e­ a­ u­umr­ a­od­pr­ ­ o­ rn v l l ek mje­ ­ og­uzi­ a­ ja­dr­ ­ e.­ rn m n og

Zabava u Los An|elesu

uBr­ ­ a­ ka­Fr­ n­Da­ do­(Fran,­21)­ima­ba­ a­ o­ o­ i­u,­ne­ ­ it n e n n n f bj opi­ iv­str­ h­od­`utog­vo}a.­Ako­vi­ i­`uto­vo}e,­po~ne­se­pr­ ­ s a d ezno­a­ a­ i,­hi­ e­ ­ e­ ti­ i­ ­ ­ i­i­po­ ra}ati.­Po~elo­je­dok­je­ima­ j v t p rv n l rat v la­se­ am­go­ i­ a.­Br­ t­joj­je­u­kr­ ­ et­iz­{ale­sta­ io­ba­ a­ u. d dn a ev v n n Izbje­ a­ a­po­ i­ e­s­ba­ a­ a­ a­u­tr­ o­ i­ a­ a,­a­za`mi­ i­ako g v lc n n m g vn m r ih­vi­ i­kod­pr­ ­a­ e­ ja­na­sto­ u.­ d ij t l l -­Ta­ a­se­izvi­ im­i­ka`em­da­mo­ ­ m­na­ u­ ti­ i­pr­ ­ to­ ­ ­u. d n ra p s t os rij Bu­ e­mi­stra{no­ne­ ­ o­ no.­To­je­ta­ o­glup­str­ h­-­ka`e­Fr­ d ug d k a en.

Br­ita­nka­ima­fo­bi­ju­od­`utog­vo}a­ ­

To­ pson:­Br­ o­ti­ ka m z p

bi­se­mo­ lo­re}i­da­su­mi­pr­ g sti­bi­ i­van­fo­ ­ e­-­izja­ i­ a­je l rm vl To­ pson,­do­ av{i­ka­ o­i­da­ m d k -

lje­ ne­ mo`e­ vje­ ­ ­ a­ i­ da­ je rov t ona­ oso­ a­ ko­a­ pi{e­ na­br`e b j j po­ ­ ­ e­na­svi­e­ u.­ ruk j t

Par iz Karlovca ima dvostr uki razlog za slavlje
umje­ to­na­svom­vjen~anju, s za­ r{ila­je­u­po­ ­ ­ i­ i{tu.­Ni­ v rod l ko­ i­ a­je­do­ i­ a­ja­ e­bo­ o­ e ln bl k l v ~im­ je­ iza{la­ iz­ cr­ ve.­ Pu­k kao­joj­je­vo­ e­ jak­i­osje­ i­ d n tla­je­da­be­ a­izla­ i­van.­ b z -­Ta­ o­je­Bog­odr­ ­ io,­to k ed je­ve­ i­ i­dar­-­re­ ao­je­sr­ ­ lk k etni­otac­Pr­ ­ r­ g. ed a Ia­ o­bez­mla­ e­ ke,­sva­ k d n to­ i­su­ima­ i­dvo­ tr­ ­ o­sla­v l s uk

Uda­la­se­i­odmah­ispr­ed­cr­kve­ro­di­la­dje­voj~icu­

Mla­ e­ ci­na­vjen~anju d n

Ni­ o­ i­ a­ Kos­ (31)­ iz k ln Ka­ ­ o­ ca­uda­ a­se­za­Pr­ ­ r­rl v l ed a­ a­sa­ o­ne­ o­ i­ o­mi­ u­ a g m k lk n t pr­ ­ e­ne­ o­{to­je­ro­ i­ a­zdr­ij g dl a­ u­dje­ oj~icu­Ma­ ­ ­ u­ispr­v v rij ed­ Cr­ ve­ sv.­ Ju­ ­ a­ Dr­ ­ a­k rj ag ni}a,­ dva­ mje­ e­ a­ pr­ ­ e s c ij te­ ­ i­ a.­ rm n Odje­ e­ a­ u­ vjen~ani­ u, v n c

vlje.­Ni­ o­ i­ a­ne­`ali­{to­je k ln pr­ ­ u­ ti­ a­ pr­ ­ la­ u­ jer­ je op s l os v na­va`ni­e­da­je­ma­ e­ a­Ma­ j j l n r­ ­ a­zdr­ ­ a­be­ a.­ ij av b -­Na­ a­je­na­ va`ni­ e­da m j j su­ be­ a­ i­ Ni­ o­ i­ a­ do­ ro, b k ln b da­su­po­ tu­ ci­bi­ i­po­ pu­ o s p l t n ur­ ­ ni­ i­ da­ je­ sve­ za­ r{ilo ed v bez­pr­ ­ le­ a­-­re­ ao­je­spe­ ob m k ci­ a­ i­ ta­gi­ e­ o­ o­ i­ e­i­po­ ­ j ls n k l gj ro­ i­ jstva­@eljko­[tajcer.­ dl

Izlo`ba skulptura Stjepana Skoke
Bit }e postavljeno 50 eksponata od papira i kar tona
Izlo`ba sku lptu ra um je tni ka Stjepana Skoke pod nazivom „Pla`a“ bit }e otvorena 5. oktobra u Galeriji „Collegium artisticum“ u Sarajevu. Bit }e postavljeno 50 eksponata koje je ovaj umjetnik radio od papira i kartona u proteklih nekoliko godina. - Sa ovom postavkom pro{le godine predstavio sam se u Mostaru i nakon toga sam odlu~io da do|em i u Sarajevo. Nisam `elio raditi s klasi~nim kiparskim materijalom, kao {to je glina ili bronza - isti~e Skoko i dodaje da je ovakvih skulptura sve manje u galerijskim prostorima, iako bi trebalo da bude druga~ije. U okviru ove postavke tako|er }e biti od{tampan i prigodan katalog koji je u pripremi. - [to se ti~e ove postavke, mogu re}i da ima, je-

U Galeriji „Collegium ar tisticum“

22

Dnevni avaz, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

kultura

MANIFESTACIJE Pred ovogodi{nje „Slovo Gor~ina“

Gost slikar Mehmed Zaimovi}
Dodjela nagrada „Mak Dizdar“ mladim pjesnicima za pr vu neobjavljenu zbirku poezije l Pjesni~ka ve~er Enesa Ki{evi}a
U programu i predstava „@aba“

Skoko: Prigodan katalog

dnostavno, nekakav mediteranski {lif i drago mi je {to svoje radove mogu izlagati u bh. prijestonici. @elim da ~ujem i taj sarajevski eho koji bi me, nadam se, potakao na moj daljnji rad, jer sva djela radim iz vlastitih unutra{njih pobuda - poja{njava Skoko koji }e se nakon Sarajeva, s ovom postavkom predstaviti i u Hrvatskoj. A. Ke.

Sve~anost otvaranja ovogodi{nje manifestacije „Slovo Gor~ina“ bit }e uprili~ena 24. septembra tradicionalno, recitalom poezije Maka Dizdara u Gradskom parku u Stocu. Nakon toga }e na nekropoli ste}aka na Radimlji biti prire|ena pjesni~ka ve~er Enesa Ki{evi}a, o ~ijoj poeziji }e govoriti prof. dr. Elbisa Ustamuji}. Te no}i bit }e dodijeljena knji`evna nagrada „Mak Dizdar“ mladim pjesnicima

Umanjena sredstva

[kolu zavr{io u Sarajevu
Stjepan Skoko ro|en je 1959. godine u Grabu kod Ljubu{kog. [kolu primijenjenih umjetnosti u Sarajevu zavr{io je 1979., a 1986. diplomirao kiparstvo na ALU u Zagrebu. ^lan je Hrvatskog dru{tva likovnih umjetnika u Zagrebu od 1987. U~estvovao je i u osnivanju ALU u [irokom Brijegu, gdje je voditelj kiparske klase. Izlagao je na mnogim samostalnim i grupnim izlo`bama.

[ari}a ku}i, nakon ~ega je predvi|ena promocija Rje~nika bosanskog jezika autora D`evada Jahi}a. U ve~ernjem terminu u sali Srednjo{kolskog centra bit }e izvedena

predstava „@aba“ Kamernog teatra 55 iz Sarajeva. Prema rije~ima Edima [atora, predsjednika Upravnog odbora manifestacije, uprkos recesiji i bitno uma-

njenim sredstvima, publika }e i ove godine imati priliku vidjeti kvalitetan program. - „Slovo Gor~ina“ je jedina manifestacija koja ~uva uspomenu na lik i djelo na{eg najve}eg pjesnika Maka Dizdara, a koja po svojoj koncepciji, ideji i tradiciji nastoji afirmirati sveukupnu bo sa nsko he r ce go va~ku ba{tinu. Koliki je zna~aj ove manifestacije govori i ~injenica da }emo u 2011. obilje`iti 40 godina od njenog osnivanja, kao i 40 godina od Makove smrti - rekao nam M. SMAJKI] je [ator.

Ideja i tradicija

Poetsko jutro s mladim pjesnicima
Zaimovi}: Gost slikar

u Reditelj Dino Mustafi} po~etkom naredne sedmice

Dino Mustafi} idu}e sedmice po~inje s probama nove predstave u Beogradu

za prvu neobjavljenu zbirku poezije. Gost slikar ovogodi{njeg „Slova Gor~ina“ je Mehmed Zaimovi}, ~ija }e izlo`ba biti otvorena 25. septembra u

U okviru programa bit }e odr`ano i poetsko jutro s mladim pjesnicima, a ove godine gosti su Jasmin Saletovi}, pro{logodi{nji dobitnik Makove nagrade, i Elvedin Nezirovi}, o ~ijoj poeziji }e govoriti Dijana

Had`izuki} i Mile Stoji}. I ove godine, u vrijeme odr`avanja manifestacije koja }e biti zatvorena koncertom Gradske limene glazbe/muzike Stolac, bit }e objavljen zbornik radova „Slovo Gor~ina“.

susrest }e se u Beogradu sa glumcima i autorskim timom predstave „Ro|eni u Jugoslaviji“ kada }e po~eti i prve probe na sceni Jugoslovenskog dramskog pozori{ta. Na predstavi je anga`iran veliki broj knji`evnika poput Biljane Sr blja no vi}, Slo bo da na [najdera, Sla ve nke Dr a ku li} i Mi r ka Kova~a koji }e u~estvovati u nastanku teksta. Podsje}amo, u predstavi glume Branislav Le~i}, Mirjana Karanovi}, Predrag Ejdus, Branka Petri}, Dragan Mi}anovi}, Anita Man~i}, Goran Jevti}, An|elika Simi}, Radovan Vujovi}, Milica Mihajlovi} i Mileva Vasi}. Premijerno izvo|enje planirano je u oktobru na velikoj sceni „Ljuba A. Gr. Mustafi}: Susret sa glumcima Tadi}“.

Na{i isklju~ivo u ulozi posmatra~a
Za postavku u Veneciji trebaju finansijska sredstva koja Asocijacija arhitekata BiH nema, ka`e Sadovi}
na ovom presti`nom bijenalu, ali su zato ~esto organizirani kolektivni odlasci na{ih arhitekata, isklju~ivo u ulozi posmatra~a. - ^ak je i mogu}e da arhitekti i ove godine posmatraju Bijenale, stvarno ne znam, ali ima jo{ vremena. Za postavku u Veneciji treba ogroman trud kada se govori i o eksponatima, ali i finansijskim sreTradicionalno, Bosna i Hercegovina ni ove godine ne}e imati svoj paviljon na Venecijanskom bijenalu arhitekture koji }e 12. put biti odr`an od 29. avgusta do 21. novembra. Kako nam je rekla Alma Sadovi}, predsjednica Asocijacije arhitekata BiH (AABiH) u Sarajevu, BiH nikada nije ni u~estvovala
Sadovi}: Mogu} odlazak i ove godine

Venecijansko bijenale arhitekture ponovo bez BiH

dstvima koja AABiH nema rekla nam je Sadovi}. Ina~e, nizozemski arhitekt Rem Kulhas (Koolhaas), profesor na Harvard univerzitetu, ovogodi{nji je dobitnik najvi{eg priznanja za `ivotno djelo - „Zlatnog lava“ - za cjelokupan doprinos arhitekturi, koje }e mu biti dodijeljeno na otvaraA. Gr. nju Bijenala.

„Umjetnost kaligrafije“ naziv je izlo`be iranskog kaligrafa Saeda Rezaija koja je trebala biti otvorena 28. avgusta u Galeriji „Preporod“ u Sarajevu. Kako saznajemo, s obzirom na to da se radi o veli-

Izlo`ba Saeda Rezaija pomjerena za 31. avgust

U Galeriji „Preporod“ u Sarajevu

koj postavci i kompliciranom transportu, izlo`ba }e biti otvorena 31. avgusta u 20.30 sati. Bit }e postavljeno 35 rado va, a po sje ti o ci }e ih mo}i pogledati do 18. seA. Ke. ptembra.

Sarajevski Kamerni teatar 55 krajem septembra ne}e zapo~eti novu sezonu premijerom, nego predstavom „Bjesnilo“ Franca Ksavera Kreca (Franz Xaver Kroetz) koja je premijeru imala u februaru. Naime, zbog bolesti glumice pozori{na publika je nakon premijere imala priliku gledati jo{ samo dvije reprize „Bjesnila“.

„Bjesnilo“ opet na sceni Kamernog teatra
Po~etkom narednog mjeseca zapo~et }e rad na obnovi ovog komada koji je na scenu postavio Sulejman Kupusovi}. - Iskoristit }emo rediteljev boravak u Sarajevu da odr`imo jo{ nekoliko proba. Kao teatar koji je u prethodnoj sezoni dao najvi{e premijera, u ovoj }e nova predstava malo pri~ekati, ali }emo zasigurno imati barem jednu premijeru - rekao nam je direktor Kamernog teatra 55 Zlatko Top~i}. Tako }e {esto~lani ansambl Alma Terzi}, Boris Ler, Mirsad Tuka, Sad`ida [eti}, Rade ^olovi} i Senad Alihod`i} ponovo kritizirati dana{nje dru{tvo i sveop}i nedostatak komunikacije, o ~emu A. Gr. govori „Bjesnilo“.
Scena iz Kupusovi}eve predstave

Nakon vi{emjese~ne pauze

jet set

Dnevni­avaz,­utorak, 24.­avgust/kolovoz­2010.

23

PROJEKTI Ve­i­ i­hr­ a­ski­pje­ a~­pr­ ­ sta­ lja­“Tolerancu”­u­BiH­ lk v t v ed v

Gi­ o­ ni­pla­ i­ a b n nr ko­ ce­ t­u­Ze­r­ n r t i
Pje­ a~evi­izda­ a~i­mo­ ­ t­}e­se­po­r­ ­ i­i­da­bo­je­pr­ ­ o­ i­ ­ ­u­no­ i­CD­u­ v v ra t ud t l om v raj v na{oj­ze­ lji­`ele­li­po­ o­ i­i­ko­ ce­ ­ni­uspjeh­iz­2006.­go­ i­ e m n v t n rt dn

“Ha­ r­ ­i­Ha­ za”:­No­ i­CD­izla­ i­u­se­ te­ bru­ z et m v z p m

Na­ tup­na­Fe­ ti­ a­u­“Ville­du­Ra­ a­ an”­ s sv l m d

Na­ on­{to­je­Zla­ an­St­ k t ip{i}­Gi­ o­ ni­ovog­pr­ ­ je}a b n ol obja­ io­no­ i­album­“Tolerv v anca”­ i­ svo­ im­ ko­ ce­ ­ i­ a j n rt m odu{evio­ pu­ li­ u­ u­ Hr­ a­ b k v tskoj,­pr­ u{tio­je­se­ i­odmor. i b Ve}­ s­ pr­ im­ da­ i­ a­ se­ te­ v nm p mbra­po­ o­ o­}e­se­za­ u­ ta­n v h k ti­mu­ i~ka­pri~a­ovog­ve­ i­ z lkog­pje­ a~a.­ v Ka­ o­ do­ na­e­ o,­ Gi­ o­k z j m b nni­pla­ i­ a­da­odr`i­ve­i­ i­ko­ nr lk nce­ t­u­Sa­ ­ ­e­ u,­na­vje­ ­ ­ a­ r raj v j rov tni­e­u­dvo­ ­ ­ i­Ze­ ra.­Nje­ o­ a j ran t g v me­ ad`er­ ­ a­ Li­ i­a­ Sa­ a­ n ic dj m rd`ija­po­ vr­ i­a­nam­je­ovo­i t dl do­ a­a­ da­ ovih­ da­ a­ upr­ ­ o dl n av pr­ ­ u­ lja­po­ u­ e­za­ko­ ce­ ­ ik p n d n rte­u­Bo­ ni­i­He­ ­ e­ o­ i­ i. s rc g v n -­ Po­ to­ i­ mo­ u}no­ t­ da s j g s Gi­ o­ ni­na­ tu­ i­sa­ o­u­Sa­ b n s p m r­ ­e­ u,­a­u­opci­i­su­i­tri­uve­ aj v j za­ a­ ko­ ce­ ­ a­ u­ Mo­ ta­ u, n n rt s r Sa­ ­ ­ e­ u­i­Tu­ li.­Re­ ­ an­te­ raj v z al r­ in­bio­bi­kr­ j­ove­go­ i­ e m a dn ili­fe­ r­ ­ r­na­ ­ ­ ne­-­go­ o­ i b ua red v r Sa­ a­ d`ija. m r Gi­ o­ ni­je­u­sa­ ­ ­ e­ skoj b n raj v Ze­ ri­ ve}i­ imao­ ko­ ce­ t,­ u t n r

Gi­ o­ ni:­No­ a­mu­ i~ka­pri~a b n v z

de­ e­ bru­2006.­go­ i­ e,­ka­ c m dn da­je­odu{evio­pu­ li­ u­u­kr­ b k ca­ oj­dvo­ ­ ­ i.­Na­a­ ni­si­ gl t ran j v n no­ og­ albu­ a­ “@e|am” v m

nai{ao­je­na­do­ ar­pr­ ­ em­u b ij BiH,­ ali­ }e­ se­ Gi­ o­ ni­ e­ i b n j v izda­ a~i­i­me­ ad`me­ t­mo­ v n n r­ ­ i­ po­ r­ ­ i­ i­ da­ “Tolerat t ud t

ancu”­ bo­ je­ pr­ ­ o­ i­ ­ ­ u­ u l om v raj na{oj­ze­ lji­`ele­li­po­ o­ i­ i m n vt ko­ ce­ ­ ni­ uspjeh­ od­ pr­ ­ e n rt ij L. S. R. ~etiri­go­ i­ e.­­ dn

Ho­ ­ ­ i­ “Hazreti­ Ha­ rov mza”­i­“Nesidul­Hu­ a”­bit d }e­ od­ 6.­ do­ 12.­ se­ te­ bra p m na{i­ pr­ ­ sta­ ni­ i­ na­ Fe­ ti­ ed v c s va­ u­“Ville­du­Ra­ a­ an”­u l m d Pa­ ­ ­ u.­ Sa­ ­ ­ li­ e­ }e­ odr`ati riz r aj j za­ e­ ni~ke­ na­ tu­ e­ 7.­ i­ 11. j d s p se­ te­ bra­ u­ dvi­ e­ ra­ li~ite p m j z dvo­ ­ ­ e.­ ran -­ Ka­ a­ smo­ bi­ i­ na d l po~etku,­ na­ ko­ e­ e­ iz­ ho­ a l g r “Nesidul­Hu­ a”­gle­ a­ i­smo d d l s­ve­ i­ im­po{to­ a­ jem­i­od lk v n njih­ smo­ upi­ a­ i­ zna­ je­ o j l n ila­ i­a­ a­i­ka­ i­ a­ a.­Ne­ a­ hj m sd m d vno­su­nas­po­ va­ i­da­za­ e­ z l j dno­ s­ nji­ a­ ide­ o­ u­ Fr­ ­ m m ancu­ ku­ na­ fe­ ti­ a­ u­ ko­ i s s v l j or­ a­ i­ i­ ­ ­ u­Isla­ ski­insti­g n z raj m tut­i­“Chatalete­The­ ­ ra”­u at Pa­ ­ ­ u,­{to­smo­s­ra­ o{}u­i riz d

Ho­ ­ ­ i­“Hazreti­ rov Ha­ za”­i­“Nesidul­ m Hu­ a”­u­Pa­ ­­ u d riz
pr­ ­ va­ i­ i­ -­ go­ o­ i­ Ju­ uf ih t l v r s Adis­[ito,­~lan­“Hazreti­Ha­ mze”.­ Do­ a­ e­i­da­su­oba­ho­ a d j r za­ovu­pr­ ­ i­ u­uvje`ba­ a­re­il k l pe­ ­ a­ ­ e­ dr­ ­ a~ije­ od­ onih rt or ug ko­ e­su­do­sa­ a­izvo­ i­ i.­ j d dl -­ Pr­ i­ put­ na­ tu­ a­ o­ s v s p m ho­ ­ m­“Nesidul­Hu­ a”,­ali ro d ka­ o­ne­po­ to­ i­ila­ i­ a­ko­ u k s j hj j oni­u­svom­du­ o­ o­ i{njem g g d po­ to­ a­ ju­ni­ u­izve­ i,­vje­ ­ s j n s l ru­ em­da­}emo­i­ova­ o,­za­ e­ j k j dno,­ zvu~ati­ do­ ro­ -­ ka`e b [ito.­ U­ stu­ i­u­ “Dzaan”­ Eldi­ dj na­Hu­ e­ ­ be­ o­ i}a­“Hazreti s in g v Ha­ za”­ ovih­ da­ a­ pr­ ­ o­ i m n iv d kr­ ­u­ sni­ a­ je­ tre}eg­ albu­ aj m n ma­“Putnik”.­CD­}e­bi­ i­obja­ t A. I. vljen­u­se­ te­ bru.­ p m

24

Dnevni avaz, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

show biz

NEKRETNINE Pjeva~ica postala vlasnica ku}e u Holivudu

Fo­ s:­U­ulo­ i­ci­ i~nog­advo­ a­a­ k z n k t

Majkl D`ej Foks (Michael J. Fox) vratit }e se na male ekrane u ameri~koj advokatskoj seriji “The Good Wife”, u kojoj glavnu ulogu ima D`ulijana Margile{ (Julianna Margulies). Glumac koji se hrabro bori s Parkinsonovom bolesti, pojavit }e se u ulozi Sajmona Kaninga (Simon Canning), lukavog i cini~nog advokata, koji }e se suprotstaviti Margile{ u velikoj parnici. - Presretni smo {to ja Majkl pristao da odradi ulogu u na{oj seriji. Njegova gluma~ka inteligencija u

Po­vr­a­tak­Ma­jkla­Fo­ksa

Glumac opet na malim ekranima

Ga­ a­ku­ i­a­vi­u­za g pl l pet­mi­i­ ­ a­do­a­ ­ l on l ra
Njen agent za nekretnine izjavio da je ku}a kao stvorena za ekscentri~nu zvijezdu

kombinaciji s odli~nim ta jmingom za humor o`ivjet }e lik pametnog, ali vrlo cini~nog pravnika - izjavili su Robert i Mi{el King (Michelle), producenti i kreatori serije. Majkl Foks glumio je posljednji puta ludog narkomana paraplegi~ara u seriji Denisa Lirija (Leary) “Rescue Me”. - Ne mogu glumiti ono liko koliko bih volio, a moj osnovni zadatak je da glu mim da nemam problema zbog stvari s kojima se trenutno borim - izjavio je Foks za “USA Today”.

Slavna pjeva~ica [er (Cher), najpoznatija po brojnim plasti~nim operacijama i propalim brakovima, nakon prekida veze s 38-godi{njim bajkerom Timom Medvecom (Medvetz), prona{la je ljuba-

[er voli komi~ara

Ponovo zaljubljena

[er:­Ne­odva­a­se­od­no­ og j v mo­ ka m

vnu sre}u s 51-godi{njim ko mi~arom Ronom Cimermanom (Zimmermanom). Par je, kako se pri~a po kuloarima, ludo zaljubljen i ne odvajaju se jedno od drugog. Ina~e, nakon desetak godina diskografske pauze, vreme{na pjeva~ica po~inje raditi na novom albumu, 26. po redu. [er, koja je posljednji studijski album pod nazivom “Living Proof ” objavila 2001. godine, ka`e da }e pjesme na novom nosa~u zvuka biti znatno druga~ije od njenog vjerovatno najpoznatijeg hita “Believe” iz 1998. te da }e biti vi{e akusti~nih elemenata.

Nakon {to je dugo govorila kako voli hotelske sobe i da nikada ne}e kupiti ku}u, Lejdi Gaga (Lady) posustala je i postala vlasni ca vile u Holivudu, koja je ko{tala “samo” pet miliona dolara. Iako su se svi Gagini uposlenici zakleli na {utnju o ta~noj adresi doma pop zvijezde, saznalo se da se radi o ku}i sa {est soba i neizostavnim bazenom. No, ^ad Rod`ers (Chad Rogers), Gagin agent za nekretnine, izjavio je da je ku}a kao stvorena za ekscentri~nu pjeva~icu. - To je veoma zanimljiva ku}a, u kojoj se mije{a nekoliko stilova, od savremenog do klasi~nog mediteranskog - rekao je Rod`ers za ~asopis “Touch”. Gaga, ina~e, usko ro objavljuje tre}i album. Kako ka`e njen pr o du ce nt Nadir Hajat (Khayat), poznat pod nadimkom “Red One”, taj nosa~ zvuka bit

Ga­ a:­Pr­­ r­ ­ a­no­ i­album g ip em v

}e {okantan. - Kada ste ~uli njenu pjesmu “Bad Romance” nakon pjesme “Poker Face”, to je

sigurno bilo ne{to najbolje {to ste ikad ~uli. @elimo upravo takvu vrstu reakcije. To je dio mog i njenog

posla. @elimo fanovima dati ne{to pravo - rekao je producent Lejdi Gage, prenosi portal Metro.co.uk.

Va­ pi­ ­ ko­vjen~anje m rs
Zvijezde serije o vampirima “Prava krv” (True Blood) Ana Pakvin (Anna Paquin) i Stiven Mojer (Stephen Mo yer) vjen~ali su se u subotu nave~er na maloj ceremoniji ispred svog doma u Malibuu. U pratnji rodbine, prijatelja i kolega, me|u kojima su bili Ilaja Vud (Elijah Wood) i Keri Preston (Carrie Preston), rekli su jedno drugom “uzimam”. Plavokosa 28-go di{njakinja i njen 12 godina stariji suprug zavjetovali su se na vje~nu ljubav blizu pla`e, pod {atorom, ba{ onako kako su se i za ru~ili.

Ana Pakvin i Stiven Mojer uplovili u bra~nu luku

D`astin Timberlejk (Jus tin Timberlake) odlu~io je da izgradi golf-terene u svom dvori{tu. Pop pjeva~, koji je

D`astin­Ti­ be­ ­e­k m rl j gr­ ­ i­go­f-te­ ­ ­ e ad l ren

U dvori{tu ku}e

Pa­ vin­i­Mo­er:­Zvi­e­ de­se­ ­­e­“Prava­krv” k j j z rij

Ti­ be­ ­e­k:­Ve}­ima­ m rl j ko{ar­ a{ki­te­ ­ n k re

opsjednut travnjacima sa zastavicama i rupama u njima, odlu~io je da svom losan|eleskom domu priklju~i i teren za golf kako bi mogao igrati kada mu srce po`eli. - D`astin voli golf i odlu~an je da unaprijedi svoju vje{tinu igranja. Sada mo`e odaslati ne koliko loptica kad god to po`eli - objasnio je D`astinov anonimni prijatelj. Momak glumice D`esike Bil (Jessica Biel) u svom dvo ri{tu ve} ima i ko{ar ka{ki teren, koji je Vi­ slet:­U­ve­ i­ve}­ n z 2002. godine platio ne­ o­i­ o­mje­ e­ i k lk s c pet miliona dolara.

Stiven je zaprosio Anu u avgustu pro{le godine na romanti~nim Havajima. Na ruku joj je stavio prsten od dijamanata i platine, koji je dizajnirao uz pomo} kreatorice Keti Votermen (Cathy Waterman). Svoju dragu tako je okitio s dva prekrasna komada nakita, podsjetnike na ljubav i pa`nju koju nikada prije nje nije podario ni-

kome. Naime, Stivenu je, kao i Ani, to prvi brak. Prije voljene Kana|anke, imao je kratke, ali i dvije du`e veze, iz kojih je iza{ao s jednim sinom i jednom k}erkom. Vrckastija od njega, Ana nije bila u mnogim vezama, ali su joj ljubavi bile {arolikije, jer je glumica i javno prizna la da je njena seksualna orijentacija - biseksualna.

Novi momak glumice
Kejt Vinslet (Kate Winslet), nakon {to se razvela od supruga Sema Mendesa (Sam), izgleda bolje nego ikad, a ~ini se da je razlog za to i njen novi momak - Luis Dou-

Ke­t­izla­ i­sa­ma­ e­ e­ o­ j z nknm
ler (Louis Dowler). Oskarovka koja se proslavila zahvaljuju}i ulozi u “Titaniku”, ve} se nekoliko mjeseci vi|a sa manekenom, a njihovi prijatelji ka`u da su ludi jedno za drugim.

Par se pojavio zajedno u jednom elitnom londonskom klubu, a svi oni koji su ih vidjeli, ka`u da su izgledali veoma sretno. Upozna li su se preko zajedni~kih prijatelja.

specijalni prilog

utorak, 24. avgust/kolovoz 2010. godinE

NOVITETI Audi priprema novu generaciju luksuzne limuzine

No­ i­A6­na­ a­ a v pd BMW-ovu­pe­i­ u­ tc
Model }e biti izra|en na platformi limuzine A7, a tehni~ke inovacije bit }e preuzete iz postoje}eg A6
[ko­ a­Fa­ ia:­No­ i­pa­ et­uz­sve­mo­o­ e­­ d b v k t r

Novi paket opreme u [kodinoj ponudi

[pi­u­ ske­sli­ e­no­ og­ j n k v mo­ e­a­A6:­Du`e­ d l me|uo­ o­ i­ sko­ra­ to­a­ je s vn s j n

S

a­ o­ dvi­e­ go­ i­ e­ na­m j dn kon­{to­je­na­tr`i{te­la­ nsi­ ­ o­„facelift“­ve­ ­ i­u ra rz j mo­ e­a­A6,­Au­ i­ve}­u­2011. dl d spr­ ­ a­po­ pu­ o­no­ u­ge­ e­ ­em t n v nr a­ i­u­ko­a­}e­bi­ i­izra|ena­na cj j t pla­ fo­ ­ i­co­ ­ e-li­ u­ i­ e­A7.­ t rm up m z n No­ i­ mo­ el­ na­ se­ i­ }e v d b ima­ i­do­ ta­alu­ i­ i­a,­ka­ o t s mnj k bi­bio­{to­lak{i,­a­za­oja~anja }e­bi­ i­upo­ r­ ­e­ ljen­~elik.­ t t ij b A6­ tr­ ­ ao­ bi­ ima­ i­ oko eb t osam­ ce­ ti­ e­ a­ a­ du`e n m t r me|uo­ o­ i­ sko­ ra­ to­ a­ je s vn s j n od­pr­ ­ ho­ ni­ a,­ali­upr­ os et d k k tom­po­ e}anju,­tr­ ­ ao­bi­bi­ v eb -

Ar­ i­ e­ tu­ a­ si­ te­ a ht k r s m osla­ ja­ ja­na­ o­ no­}e­bi­ i n n v d t pr­ ­ ­ e­ a­ od­ mo­ e­ a­ A7­ i euz t d l A8,­ a­ od­ ovog­ tr­ ­ u­ nog en t no­ i­A6­pr­ ­ ­ et­}e­i­~itavu v euz si­ u­te­ no­ o{kih­no­ o­ a­ ­ ­ l h l v t rija,­od­mu­ ti­ e­ i­a­ no-upr­l m dj l

Tehnološke novotarije

a­ lja~kog­si­ te­ a­ko­ i­pr­ ­ v s m j epo­ na­ e­ ru­ o­ is,­ pr­ ­ o z j k p ek ada­ ti­ nog­ te­ po­ a­ a­ i p v m m t si­ u­ ­ o­ ne­te­ no­ o­ i­e­Pre g rn s h l gj se­ se,­do­si­ te­ a­Li­ e­Go­ n s m v o­ le­i­po­ o}i­pri­pr­ ­ tr­ ­ g m es oja­ a­ ju.­ v n

ti­ kra}i­ za­ pet­ ce­ ti­ e­ a­ a n m t r od­ di­ ­ ­ tnog­ su­ a­ ­ i­ a­ iz rek p rn k BMW-a­-­no­ e­se­ ­ ­e­5.­ v rij Ka­ a­je­ri­e~­o­mo­ o­ ­ ­ a­ d j t riz ci­i,­osno­ ni­mo­ el­bit­}e­po­j v d

go­ jen­2,8-li­ a­ ­ kim­V6­mo­ n t rs to­ ­ m­od­201­KS,­ali­po­ to­i ro s j mo­ u}no­ t­da­taj­agr­ ­ at­za­ g s eg mi­e­ i­ ~etverocilindarski j n dvo­ i­ a­ ­ ki­ tu­ ­ o­ e­ zi­ ski l t rs rb b n n

iste­sna­ e.­ g Sna`ni­i­be­ zi­ ski­mo­ el j n n d po­ o­ io­bi­do­ ro­po­ na­ i­tr­ g n b z t o­ i­ a­ ­ ki­V6­TFSI­sa­300­KS, l t rs dok­bi­na­pr­ ­ ti`ni­i­mo­ el j es j d po­ r­ ­ ao­372­KS­sna`an­V8.­ k et Hi­ r­ ­ na­ve­ ­ i­ a­s­tr­ ­ i­ b id rz j ol ta­ ­ kim­be­ zi­ skim­mo­ o­ ­ rs n n t rom­ V6,­ ele­ tr­ ­ o­ o­ ­ m­ i k om t ro osmo­ te­ e­ om­ au­ o­ a­ i­ s p n t m tkom­na­ o­ no­bi­tr­ ­ a­ a­i}i v d eb l u­pr­ ­ a­ u­ve}­2012.­Do­ta­ od j da,­ naj{te­ lji­ i­ e­ }e­ bi­ i d vj t dvi­ e­ ve­ ­ i­ e­ tr­ ­ i­ a­ ­ kog j rz j ol t rs di­ e­ skog­V6­sa­204,­odno­ z l M. T. sno­245­KS.­

[koda­je­za­bo­ a­ sko­ e­ s n h r­ e­ o­ a~ke­ku­ ce­pr­ ­ r­ ­ i­ c g v p ip em la­ no­ i­ pa­ et­ opr­ ­ e­ pod v k em na­ i­ om­„Fresh“,­ko­i­je­do­ zv j stu­ an­uz­re­ i­ a­ni­ ­ ­ u­Fa­ p d z j ran bi­u­i­to­u­dvi­e­va­ ­ ­a­ te,­uz j j rij n sve­mo­ o­ e­iz­po­ u­ e.­ t r n d Pr­ a­se­odno­ i­na­po­ to­ v s s je}u­ve­ ­ i­u­opr­ ­ e­Cla­ sic, rz j em s a­uz­pa­ et­„Fresh“­vo­ i­o­}e, k zl izme|u­ osta­ og,­ sa­ r`ava­ i: l d t kli­ a-ure|aj­-­Cli­ a­ ic,­ra­ m m t dio­CD­MP3­„Blues“,­~etiri zvu~ni­ a,­ABS,­po­ e{ava­ je k d n sje­ i{ta­vo­ a~a­po­vi­ i­ i,­ele­ d z sn ktri~ni­po­ i­ a~i­pr­ ­ o­ a­na­ dz oz r pr­ ­ed...­ Vr­ ­e­ no­ t­ opr­ ­ e ij ij d s em pa­ e­ a­ je­ 3.056­ KM,­ no k t [koda­ Au­ o­ u­ sa­ ­ ­ nji­ sa t rad ASA­Au­ om­osi­ u­ ­ ­ a­je­da t g ral

„Fr­ ­ h“­osvje`ava es Cla­ sic­i­Ambi­ ­ ce s en

bh.­ku­ ci­„Fresh“­pa­ et­opr­p k e­ e­do­ i­u­be­ pla­ no. m bj s t Dr­ ­ a­va­ ­ ­a­ ta­odno­ i­se ug rij n s na­ ve­ ­ i­u­ opr­ ­ e­ Ambi­ ­rz j em e nte.­Po­ ­ d­ve}­bo­ a­ e­sta­ da­ re gt n r­ ne­opr­ ­ e­(klima-ure|aj, d em ABS,­ele­ tri~ni­po­ i­ a~i­pr­ k dz o­ o­ a­na­ r­ ­ed,­pr­ ­ nja­svje­ z r p ij ed tla­za­ma­ lu,­zra~ni­ja­ tuk­za g s vo­ a~a­i­su­ o­ a~a),­uz­pa­ et z v z k „Fresh“­vo­ i­ o­}e­bi­ i­opr­ ­ zl t emlje­ o­i­po­ e{ava­ jem­vi­ i­ n d n sne­ sje­ i{ta­ vo­ a~a­ i d z su­ o­ a~a,­ ra­ io­ CD­ MP3 v z d „Blues“,­ala­ ­ om­i­ce­ tr­ ­ rm n alnim­da­ ji­ skim­za­ lju~ava­ l n k njem,­ sr­ ­ njim­ na­ lo­ om e ­d s n za­ru­ u­na­ r­ ­ed...­I­ovaj­pa­ k p ij ket­ je­ be­ pla­ an,­ a­ u{te­ a s t d izno­ i­1.537­KM.­ s

du}im­ko­ ­ ­ ni­ i­ a­svo­ ih­mo­ e­ a,­Da­ ia­je­a`ur­ ­ ­ ­ a ris c m j d l c iral svo­ u­web-str­ ­ i­ u­u­BiH­(ww.dacia.ba).­Str­ ­ i­ a­je­pr­ j an c an c e­ le­ ni­ a,­info­ ­ a­ i­ ni­ a,­pr­ ­ tu­ a~ni­ a­i­je­ no­ ta­ ni­ a g d j rm t v j is p j d s v j M. T. za­ko­ i{te­ je.­ r n

u U­ci­lju­da­po­bo­lj{a­ko­mu­ni­ka­ci­je­s­po­sto­je}im­i­bu­-

Dacia­a`ur­i­r­a­la­str­a­ni­cu­na­inte­r­ne­tu

KIA predstavlja elektri~ni koncept POP

Cr­o­ssTo­uran­upo­tpu­nio­pa­le­tu ­­
Njema~ki­ pr­ ­ ­ vo|a~­ au­ o­ o­ i­ a­ no­ oiz t m bl vom­ve­ ­ i­ om­Cr­ ­ sTo­ ­ ­ ­ a­upo­ pu­ io­je rz j os uran t n po­ u­ u­svo­ ih­mo­ e­ a­ko­ i­„koketiraju“­s n d j d l j te­ ­ ­ ci­ a­off-ro­ d­izgle­ om­ka­ ­ ­ e­ ­ ­ e. ren m a d ros rij VW­Cr­ ­ sTo­ ­ ­ n­ima­po­ i{enu­ka­ ­ ­ e­os ura v ros r­ ­ u­ko­ a­je­za­20­mi­ i­ e­ a­ a­uda­ je­ i­ a­od ij j lm t r l nj tla­od­„normalnog“­To­ ­ ­ ­ a.­Za­bo­ ji­do­uran l jam­tu­su­gu­ e­215­spr­ ­ e­ a­i­235­str­ ­ a­na m ij d ag la­ im­fe­ ga­ a­od­17­in~a.­Te­ ­ ­ ski­oblik k l m ren pr­ ­ njeg­i­za­ njeg­odbo­ ni­ a­upo­ pu­ ju­ e ed d j k t n j uspje{no­izve­ e­ u­pr­ ­ ­ r­ ­ bu­iz­obi~nog­u d n eob az Cr­ ­ sTo­ ­ ­ n.­Off-ro­ d­opti­ a­ka­ ­ ­ e­ ­ ­ e­ne os ura a k ros rij na­ ta­ lja­se­ispod­li­ a,­pa­VW­Cr­ ­ sTo­ ­ ­s v m os ur an­ne­ a­po­ on­na­sva­~etiri­to~ka.­ m g U­ po­ u­ i­ mo­ o­ a­ no­ i­ je­ 1,4-li­ a­ ­ ki n d t r v t rs TSO­Eco­ u­ l­mo­ or­ko­ i­za­po­ on­ko­ ­ ­ ti F e t j g ris pr­ ­ ­ ­ ni­plin,­a­ra­ vi­ a­150­KS.­Kod­po­ o­ irod z j g na­na­pr­ ­ ­ ­ ni­plin­po­ ro{nja­go­ ­ ­ a­je­4,8 irod t riv ki­ o­ r­ ­ a­na­100­ki­ o­ e­ a­ a,­a­spr­ ­ nik­je l g am l m t r em smje{ten­ispod­dna­vo­ i­ a­pa­ne­sma­ ju­ e zl n j I. S. obim­pr­ lja`ni­ a. t k

Novitet u ponudi Volkswagena

Vo­kswa­ en l g Cr­ ­ sTo­ ­ ­ n: os ura Ko­ e­i­ ­ ­ je­s k t ran te­ ­ ­ ci­ a­­­ ren m

KIA­POP:­Ino­ a­i­ an­di­ a­n­ v tv z j

KIA­na­ ta­ lja­tr­ ­ i­ i­ u s v ad c j pr­ ­ sta­ lja­ ja­ne­ ­ i~nih­i ed v n ob atr­ ­ ti­ nih­ ko­ ce­ tnih ak v n p vo­ i­ a­na­sa­ o­ i­ a­au­ o­ o­ zl l nm t m bi­ a,­ pa­ }e­ ta­ o­ 30.­ se­ te­l k p mbra­u­Pa­ ­ ­ u­pr­ ­ i­ e­ ­ o riz em j rn po­ a­ a­ i­ no­ i­ ele­ tri~ni k z t v k

Tri­me­ra,­tri­sje­ i{ta t d i­bez­emi­ i­a­CO2 sj

ko­ ce­ t­POP n p .­ POP ji­je­dug­tri­me­ ,­ko­ tra­ i­ ima­ mje­ ta­ za­ tri­ sje­ s di{ta,­ odska­ at­ }e­ nu­ tim k l emi­ i­ a­ a­ CO2,­ a­ u­ kla­ u sj m s gr­ ­ skih­ ma­ i{ana­ do­ o­ i ad l n s M. T. ino­ a­ i­ an­di­ a­ n.­ v tv z j

Renault Megane: Najprodavaniji model

Odli~ni julski rezultati Renaulta u BiH

26

Dnevni avaz, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

auto market

39
No iz itet v M

INOVACIJE Zavr{en test motora na metan iz ljudskih fekalija

e rced e

sa
Mercedes CLS: Prepoznatljiv kupe oblik

Za 90 posto nadma{ili juli 2009.
Francuski proizvo|a~ automobila Renault na bh. tr`i{tu bilje`i sve bolje prodajne rezultate, koji su kulminirali odli~nom prodajnom brojkom putni~kog programa u julu. Naime, Renault je u sedmom mjesecu 2010. godine prodao ~ak 93 putni~ka automobila. To je najbolji mjese~ni rezultat u ovoj, ali i 2009. godini, i on je za cijelih 90 posto bolji od onog postignutog u istom mjesecu 2009. godine. Najprodavaniji Renaultov model u julu bio je Megane koji je u svim karoserijskim izvedbama prona{ao 53 nova vlasnika i tako ~ini 57 procenata ukupne prodaje. I. S.

Automobil budu}nosti na gorivo iz WC {olje
Dvije tre}ine porodica godi{nje „proizvedu“ dovoljno fekalija za prelazak 16.000 kilometara
Gledaju}i mnogobrojne futuristi~ke filmove u kojma prijevozna sredstva idu na sve i sva{ta, vjerovatno se neko nekada zapitao da li }e ikada do}i vrijeme u kojem }e ~ovjek po~eti opravdavati epitet najinteligentnijeg `ivog bi}a i otpad kojim uporno zatrpava ovu jadnu planetu po~eti upotrebljavati za ne{to korisno, recimo, energiju. Kompanija „GENeco“ iz engleskog grada Bristola, specijalizirana za preradu otpada, do{la je na ideju da napravi automobilski motor koji }e pogoniti - fekalije!

[ta jejemetan? Metan ~lan ugljikovodi~ne porodice, a odlikuje ga neotopivost u vodi i eksplozivnost u kontaktu sa zrakom. Stvara se iz bilo kakvog organskog otpada, a naju~inkovitijim se pokazao izmet stoke, jer sadr`i velike koli~ine biolo{kih ostataka. Ti sastojci slu`e kao hranljiva podloga bakterijama koje stvaraju metan. zagrije, sam se prebacuje na metan. Ako se plin potro{i za vrijeme vo`nje, ponovo se vra}a na benzin.

Novi CLS debitira u Parizu
Sada ve} svi znaju da }e nova generacija Mercedesa CLS osvanuti na pariskom sajmu automobila. Iz prilo`enih fotografija vidljivo je da se novi CLS dizajnerski sna`no oslanja na aktuelnu E klasu, ali uz prepoznatljivu kupe liniju krova. Podsjetimo, upravo je CLS pokrenuo trend zvani kupe limuzina sa ~etvero vrata. Unutra{njost, o~ekivano, nudi rasko{an prostar za ~etiri osobe, vrhunske materijale i luksuzne dodatke. [to se ti~e ponude motora, zasad se spominju verzi-

Certifikati za tehni~are ASA Auta
Bosanskohercegova~ka kompanija ASA Auto nastavlja poklanjati posebnu pa`nju edukaciji zaposlenika i kadrova ovla{tenih partnera iz servisne mre`e. Nakon vi{e od dvije godine {kolovanja i odslu{anih 14 treninga, odr`ano je certificiranje servisnih tehni~ara. - Zadovoljstvo kupaca je na prvom mjestu u na{oj grupaciji koja kontinuirano ula`e velika sredstva u edukaciju zaposlenih, te ne ~udi da servisni savjetnici i tehni~ari iz BiH posti`u zavidne rezultate na me|unarodnoj sceni istakao je portparol ASA Auta Vedran Per{i}. I. S.

CLC Shooting Brake
Njema~ki „Auto Bild“ tvrdi da }e Mercedes ove jeseni predstaviti model CLC Shooting Brake, ta~nije kompaktni kupe karavan na bazi C klase. Novi model bi sa du`inom od 4.40 metara, bio na pola puta izme|u klasi~nog CLC-a (4,20 m) i limuzinske C klase (4,60 m). je 250 CDI sa 204 KS, 350 CDI sa 265 KS, novi 3,5-litarski V6 sa 306 KS i 4,7 litarski twin-turbo V8 sa 435 KS, dok }e AMG verziju pokretati twin-turbo 5,5 V8 sa 544 KS. Novi CLS na tr`i{te sti`e u januaru 2011. S. Pa. godine.

Pokretanje na benzin
Zapravo, da ne bi bilo bukvalno shva}eno da }e automobili nekada i}i na..., znate ve} {ta, motori koje Englezi prave koristit }e metan koji se mo`e dobiti iz kanalizacije, ~ijem svakodnevnom oboga}enju svi mi, htjeli-ne htjeli, uredno pridonosimo. Ovaj na~in kori{tenja alternativnog goriva isproNeki od polaznika treninga Bio-bug: Novo gorivo pokazalo se vrlo u~inkovitim

Bez mirisa
ban je na popularnoj Volkswagenovoj „bubi“, koja je tokom testnog perioda preimenovama u „bio-bug“. Novo gorivo pokazalo se itekako u~inkovitim. Automobil je pre{ao 16.000 kilometara, a za to mu je bilo

Samo ljudski izmet
Proizvodnja alternativnog pogonskog goriva od fekalija nije velika novost, ali do sada, kompanije koje su je poku{avale razviti uglavnom su sirovine pronalazile u `ivotinjskom izmetu. „GENeco“ je pak pionir u kori{tenju ljudskog izmeta. potrebno onoliko fekalija koliko godi{nje proizvede vi{e od dvije tre}ine porodica. A recimo i to da u Velikoj Britaniji 16.000 kilometara predstavlja vi{e nego {to prosje~an Oto~anin godi{nje prevali u svom automobilu. Za 8,5 kilometara dovoljan mu je kubni metar plina, a za to vrijeme, s 2,0-litarskim ~etverocilindarskim motorom na metan iz ljudskog izmeta mo`e se posti}i brzina od 182 kilometra na sat, jer to vi{e zavisi od motora nego goriva. Automobil se pokre}e na benzin, a ~im se motor

Kako „sipati“ gorivo?
Ako se projekt „GENeca“ ispostavi kao rje{enje za budu}nost, izumitelji motora morat }e odgovoriti na mnogo pitanja. Recimo, mo`e li se no} prije „punjenja“ rezervoara konzumirati alkohol ili bi to moglo utjecati na kvalitet goriva? Kako uop}e „sipati“ gorivo? Scena u kojoj bi cijela va{a ulica to radila na licu mjesta ne bi bila nimalo lijepa?

Osvje`enje za Nissan Note

Od sada ESP u standardu
Modelska godina 2011. Nissanu Noteu donosi kozmeti~ki dotjeraniju prednju masku, nekoliko elemenata opreme vi{e po pojedinim razinama te revidirane 1,4 i 1,6-litarske benzinske agregate koji sada udovoljavaju Euro 5 normi. Kada je rije~ o vanjskom izgledu, radi se tek o nekoliko stilskih dorada poput srebrnih ru~ica vrata, a uz opreme Accenta i Tekna ugra|ivat }e se kromirane ukrasne letvice na prednjim i zadnjim vratima, te prednjoj maski. U paletu su dodane dvije nove metalik boje karoserije, Magnetic crvena i siva, iste kao kod redizajniranog Qashqaija. U sve izvedbe Notea od sada }e se serijski ugra|ivati ESP ve} u Accenti bit }e , dostupni USB i iPod utori, a Nissanov tzv.“inteligentni klju~“, koji je bio dostupan isklju~ivo uz doplatu, od sada je standard na razini opreme Tekna. Iz Nissana poru~uju da navedene dorade ne}e utjecati na prodajne cijene. M. T.

- Do sada nismo mogli koristiti metan iz ljudskog otpada, jer nije bio dovoljno ~ist kako bi pokretao motore bez ograni~enja performansi automobila. Sada imamo tehnologiju koja ga mo`e izdvojiti i od vozila na~initi konvencionalno prijevozno sredstvo. Da ne znate na {ta automobil ide, nikada ne biste pogodili {ta koristi za pogon - ka`e Mohamed Sadik iz „GENeca“. U principu, ovaj automobil ne razlikuje se mnogo od drugih koji koriste prirodni plin, a u ovom slu~aju miris ne mo`e otkriti njegovo porijeklo. M. T.

Noviteti iz Jaguara

X-Type za napad na elitu
Jaguar je potvrdio rad na nasljedniku najmanjeg limuzinskog modela XType, koji }e dobiti inovativnu aluminijsku platformu, novi oblik i vrhunske mogu}nosti, ~ime }e ozbiljno napasti BMW serije 3, Audi A4 i Mercedes C klase. S obzirom na to da aktuelni X-Type na bazi Ford Mondea i nije ba{ zabilje`io zna~ajne prodajne rezultate, u Jaguaru su vi{e nego `eljni novim modelom napraviti preokret. Zbog toga }e X-Type, prije svega, dobiti agresivan dizajn po uzoru na XF i XJ i novu laganu platformu sa zadnjim pogonom, koja }e se koristiti i za druge nadolaze}e modele. [to se ti~e motora, o~ekuju se ~etverocilindarski benzinski i dizelski, ali i vrhunski 3,0-litarski V6, koji }e biti dostupan i u hibridnoj varijanti u kombinaciji sa 47 KS jakim elektromotorom. Novi XType na tr`i{tu se o~ekuje 2012. godine. S druge strane, u svrhu konstantnog i prijeko potrebnog smanjenja tro{kova i pove}anja prodaje, indijski Tata Motors, vlasnik brita-

Pred lansiranje pete generacije Ford Mondea

Prijetnja njema~koj trojci
Ford }e uskoro lansirati petu generaciju modela Mondeo, koji }e na tr`i{te donijeti novi dizajnerski jezik kompanije iz Kelna, zapo~et dolaskom nove Fieste i Focusa. Na renderima se na prvi pogled mo`e uo~iti velika sli~nost Mondea i posljednje generacije nedavno predstavljenog Focusa, {to je posebno izra`eno na prednjem dijelu automobila. Osim dinami~nog vanjskog dizajna, Mondeo }e se mo}i pohvaliti najkvalitetnije izvedenim interijerom kod nekog Fordovog modela do sada. To i nije toliko iznena|uju}e, jer su ve} u nekoliko navrata ~elnici Forda najavili kako }e se maksimalno potruditi pribli`iti Mondeo njema~kom premium trojcu. Ve} je sada poznato da }e automobil pokretati 1,6 i 2,0-litarski turbobenzinski motori sa 150 i 180 odnosno 200 KS, te 2,0-litarski TDCi dizelski u izvedbama sa 112, (M. T.) 136 i 163 KS.

Novi detalji BMW-a X4

Budu}i X-Type: Brojne novosti za zna~ajniji tr`i{ni nastup

nskih brendova Jaguar i Land Rover, odlu~io je da proizvodnju ovih automobila premjesti u Indiju, ali i

Kinu. Ovaj bi potez smanjio krajnju cijenu automobila, naro~ito na tr`i{tima S. Pa. Azije i Australije.

Mini priprema nove modele
U javnost su procurile nove informacije vezane za BMW-ov budu}i crossover X4. Bit }e baziran na modelu X3, ali }e posjedovati kupe liniju krova, poput X6, te dvostruki poklopac prtlja`nika, kakav ima BMW 5 GranTurismo. Ponuda motora bit }e preuzeta od modela X3, {to zna~i 2,0-litarski ~etverocilindarski dizelski sa 184 KS i 3,0litarski {estocilindarski turbobenzinski sa 306 KS. Novi X4 u konceptnoj fazi trebao bi sti}i krajem ove ili po~etkom sljede}e godine. Ukoliko prijem publike bude odgovaraju}i, u seriju bi mogao S. Pa. 2012.

Nissan Note: Nekoliko stilskih dorada

Jo{ manji Mini
S obzirom na to da je aktuelni Mini svojim dimenzijama daleko od legendarnog pretka, po~ela su razmi{ljanja o mogu}nosti proizvodnje malenog gradskog automobila, koji }e biti duga~ak tek ne{to vi{e od tri metra, ali }e i dalje nuditi prostor za ~etvero i pristojan prtlja`nik. S druge strane, tek predstavljeni Range Evoque ~ini se dobiva novu konkurenciju u vlastitom dvori{tu. Naime, prema posljednjim {pekulacijama, Mini za 2012. godinu priprema ne{to kra}u trovratnu izvedenicu svog SUV-a Countryman, koja }e se zvati Canyon, te }e stilom i opremom napasti modele kakav S. Pa. je Evoque.

Render budu}eg Mondea: Novi dizajnerski jezik

Gradski Mini: Povratak korijenima

Utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

28

Utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

Golf 2 1,3 benzin, 1985. god. ispravan, ne registrovan, fiksno 1500 KM.Tel. 061 542 493 Golf dizel, 86. god., 2700 KM. Tel. 062 255 987 Golf 2, 86. god., dizel, tek registrovan, udaren. Tel. 061 504 190. Golf 2, dizel, 91. g., u dobrom stanju, reg. do 3. 2011., cijena 4.500 KM. Tel. 066 660 482.

Prodaja
Audi jaje, 1.6, turbo dizel, 89. god, 4500 KM. Tel. 061 443 277. Audi A4 19 TDI 1998 7500 fix. Tel. 062 204 767 Audi A4, 2.0 TDI, april/2006. god., hitno - dogovor. Tel. 061 130 649. Audi A6 gepek (vrata), crna boja, 190 KM. Tel. 061 709 956. Auto gume polovne 195/65 r15 m+s, 205755 r16 p+s, 185/65 r14, 155/r13 i dr. Tel. 061 511 779, Sarajevo. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 324 dizel, 1988. god., registrovan do 11. mjeseca, automatik, 2.300 KM. Tel. 061 438 446. BMW 530i, 11./2003. god., ful oprema, tiptronik, ima i plin. Tel. 061 190 618. Chrysler stratus cabrio 2.0 benzin, 1998. god., ful oprema, registrovan. Tel. 061 864 130. Citroen BX 1.9 god. 89., karavan, dosta novih dijelova, 700 EUR-a, Sarajevo. Tel. 062 270 366. Citroen C4, 1.6 HDI, 2007. god., full oprema, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Crveni Chevrolet Avero, 2 vrata, 1. registracija u martu 2009., gara`iran. Tel. 061 188 758, 033/526-521. Dijelove Opel Frontere, motor dizel 2.2, 2000. god., limariju i ostale dijelove. Tel. 062 279 743. Dijelovi za auta Zastava, stakla i gume s felgama, guma 165-14 i 15513. Tel. 061 530 314. \ip Hyundai, 2.5 dizel, tek registrovan. Tel. 061 156 436. Felicija 1.3, 1996. god., registr., 27. 5. 2011. Tel. 063 276 379. Fiat Brava,99.g., zlatna metalik,klima,5000 KM. Tel. 061 482 141 Fiat Doblo cargo furgon, 8./2007., 34.000 km, dogovor. Tel. 061 130 649. Fiat Uno .0 B, fire, 97. god., reg. do 8. 5. 2011., 5 vrata, dobro o~uvan, povoljno. Tel. 062 315 616. Fiesta 1.3 B, 98. god., povoljno. Tel. 061 22 94 22. Ford Eskort 1.4 B + plin, 89. god., reg. do 29. 11. 2010., vrlo dobro o~uvan, povoljno. Tel. 062 315 616. Ford Fiesta 1.3 benzin, 2003. god., crna, 3 vrata, ful oprema, pla}ena carina i PDV, uvoz iz Njema~ke, 87.000 pre{ao, cijena do reg. 8.000 KM. Tel. 061 158 202. Ford Fiesta 1.3 benzin, 2004. god., crvena, 3 vrata, ful oprema, pla}eni carina i PDV, 116.000 pre{la, cijena do reg. 8.200 KM. Tel. 062 548 408. Ford Fiesta 1.4 TDCI, 2004. god., siva, 3 vrata, ful oprema, pla}eni carina i PDV, 120.000 pre{la, cijena do reg. 8.800 KM. Tel. 061 835 565. Ford Fiesta 1.4 TDCI, 2004. siva, 3 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 120.000 km, full oprema, pla}eni carina i PDV, 120.000 km pre{la, cijena do registracije 8.900 KM. Tel. 061 835 565. Ford Fiesta benzin 55 KS, 2001. god., klima, ostala oprema. Tel. 061 349 638. Ford Fiesta gepek (vrata), 2003. god., 100 KM. Tel. 061 709 956. Ford KA, crni met., 2001., 114.000 km, bez klime (panorama krov), ABS, servo, cent. br. + dalj., el. podiza~i, 2 airbaga, CD, 2x to~ka, ekstra-gara`iran, tro{i 6 lit, 5.000 KM. Tel. 061 108 144. Ford ka,1.3 bez,2002 god,mala potro{nja,metalik siva,alu felge,cd,pre{ao 57.000,uvoz-[vicarska,porez i carina pla}ena do reg,5400 KM. Tel. 061 299 897 Gepek (vrata) za Ford Fiestu, 2003. godina, 100 KM. Tel. 061 709 956. Golf 1989. god., centralna brava, servo, {iber, 4 vrata. Tel. 061 134 533, 033 698-553.

Golf 2, TAS-ov, bordo, 4 vrata, registr. do 11. 09., 3.700 KM. Tel. 061 745 586, Ilid`a. Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Golf 84 ,dizel obi~ni,5 vrata,boja zelena,registrovan cjena 2150 KM. Tel. 061 805 983 Golf III, 1.9 D, karavan, 1996. god., cijena 5.700 KM. Tel. 061 561 132, 033 542-041. Golf IV, benzin, tek registrovan, cijena 7.800 KM. Tel. 061 299 874. Hitno Reno Megan coupe, 2001. g., metalik sive boje, benzin, ful oprema. Tel. 061 338 433. Huyndai Santa Fe 2.0, 2001. god., crni, 4 WD, pre{ao 115.000 km, registrovan, o~uvan. Tel. 061 490 570. Jugo koral 60, 1989., o~uvan, reg. do 20. 10. 2010., ul. Jaja~ka. Tel. 062 421 050, 033 643-785. Kamper Bedford 2.3 B, 1979. god., u dobrom stanju, mogu}a zamjena za vozilo ili motocikl. Tel. 061 563 285. Kombi MB 609, god. 90., extra dobar, dugi, visoki, 4.200 EUR-a, Sarajevo. Tel. 062 270 366. Lada niva 2003 kao nova plin. Tel. 061 701 831 MB 190 D, god. 86., reg. 6. 2011., crveni, {ir. lajsna, 2.500 EUR-a, zamjena za put. kombi SK. Tel. 062 270 366. Mercedes 190, o~uvan, neregistrovan, povoljno. Tel. 061 148 197. Mercedes 1986., dobro o~uvan. Tel. 061 148 127. Mercedes A 140, 2001. god., klima, ful oprema, registrovan, mo`e zamjena. Tel. 062 205 698. Mercedes E klasa 220 CDI, 2003. g., ful oprema,c ijena 26.500 KM. Tel. 061 484 394. Minibus Iveko automatik, god. 85., ispravan, osim alansera, odr`avan, 800 EUR-a, Sarajevo. Tel. 062 270 366. Nov skuter Peugeot V-clic, 49 ccm. Tel. 061 157 888. Opel Corsa 1.0 B, 2004. god., siva, 3 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, uvoz Njema~ka, cijena do registr. 8.200 KM. Tel. 061 835 565. Opel Corsa 1.0 B, 2004. god., siva, 3 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 90.000 km pre{la, cijena do registracije 7.900 KM. Tel. 061 835 565. Opel Corsa C, 2003. god., siva, 4 vrata, ful oprema, pla}eni carina i PDV, uvoz Njema~ka, 90.000 pre{la, cijena do reg. 7.800 KM. Tel. 061 835 565. Opel Monterey, 98. god., tip B,l 3.0 comonrail, ful, limited, dizel, mo`e zamjena za jeftinije, 12.000. Tel. 061 200 203. Opel-Omega, tip 200, boja siva, registrovan do juna 2011. g. Cijena 3.300 KM. Tel. 062 203 410, 061 203 367. Pasat 1.6 D, karavan, god. 84., ispravan, odjavljen, 5 brzina, 650 KM, Sarajevo. Pasat GL 1.8 B, god. pr. 1990., cijena 4.500 KM. Tel. 033 468-121. Pasat karavan TDI 5 2002.god.registrovan siva metalik boja navigacija i sva oprema cijena po dogovoru Hitno. Tel. 033 537 853 Pasat karavan, 1997. god., TDI, 110 konja, reg. do 12. 8. 2001. god. Cijena 9.600 KM. Tel. 061 146 187. Peugeot 607.2.2HDI 2002 registrovan ura|en veliki servis 115 000km pre{o full extra stanje mo`e zamjena tek registrovan. Tel. 063 993 190 Pe`o 206 HDI, 2003. god., crni, 3 vrata, full oprema, pla}ena carina i PDV, 124.000 pre{ao, cijena do registracije 8.400 KM. Tel. 061 158 202. Pe`o 307 2.0 HDI, 2003. god., ljubi~asti, 4 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 138.000 km pre{la, cijena do reg. 11.700 KM. Tel. 061 158 202. Pe`o 206 1.8 benzin, 2000 godina, 5400 KM, mo`e zamjena. Tel. 062 437 176

Pe`o 307, 2.0 HDI, 2003. god., pla}eni carina i PDV, uvoz iz Njema~ke, 4 vrata, ljubi~asta tamna boja, full oprema, pre{ao 128.000 km, cijena do reg. 11.700 KM. Tel. 061 158 202. Polovne gume za kombi 205/65 r16 Godijer, 120 KM. Tel. 214-351. Povoljno prodajem Pasat karavan, turbo dizel, 85. god. Tel. 061 133 264, 033 459-888. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora za sva vozila, zamjena neisp. za ispravne. Tel. 061 365 193. Prodaje se Ford escort, karavan, dizel, 1999 , 66 KW, plavi, 6200 KM. Tel. 061 734 574 Prodajem auto ford siera 20i ,1989 god.karavan,cijena 500 KM.Tel. 061 767 397 Prodajem auto gume M+S 235/65/17 za terenca 200 KM. Tel. 061 200 203 Prodajem bubu-cabriolet 75god. Registrovana.Hitno. Tel. 061 147 213 Prodajem Daewo matiz 2002 god. Tel. 063 372 579 Prodajem |ip Kia Sportage 2.0 TD,4x4,’99.god.,klima,airbag,odli~no stanje. Tel. 061 863 898 Prodajem Fiat 500 L, Topolino,stanje extra,mogu}a zamjena za drugo vozilo ili motocikl,cijena po dogovoru. Tel. 061 563 285 Prodajem Fiat Punto 1.1 , 1998 god. Registrovan do Novembra. Tel. .061 196 204 Prodajem Fiat-a, Seicenta, 2002 god, 1,1. Benzin, 3 vrata, 5000 KM, tek registrovan, fiksno. Tel. 066 832 998 Prodajem |ip Tojotu.Tel. 061 538 400. Prodajem fijat seicento,2000 godina,900 kubika,3900 KM. Tel. 062 534 343 Prodajem golf 2 dizel 91 god. 4.500 KM u odli~nom stanju reg do juna 2011. Tel. 066 660 482 Prodajem golf 2 dizel 91 god. reg. do marta 2010 cjena 4.500 KM. Tel. 066 660 482 Prodajem golf 3, dizel, 6100 KM, limun boja ,mo`e zamjena. Tel. 061 434 867 Prodajem Golf V 1.9TDI ,2005 g.,109.000 km , ZEDER tek registrovan , cijena 17.800 KM. Tel. 033 623 612 ili 062 790 469 Prodajem i ugra|ujem ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 382 478. Prodajem ili mijenjam Audi A4 1.8 benzin,godina 97,sive boje na italijanskim tablicama za auto sa BIH tablicama. Tel. 062 467 211 Prodajem Jettu 1987 god. Dvoje vrata,cijena 3 000 KM. Tel. 061 841 401. Prodajem jettu 2 1987god. Benzin 1.6 1200 KM hitno!. Tel. +38761916749 Prodajem peugeot 106 1998godi{te,sivi metalik. Tel. 065 673 254 Prodajem Peugeot 206 1.4 Dizel metalik crveni,12.mj/2004.godina novi model,full oprema.Tek uvezen pla}ena carina i pdv na ime kupca,. Cjena; 8.850 Km Sbk. Tel. 065 248 588 Prodajem Peugeot 206. 1,4 Hdi 12./2004.godina 4.vrata srebreni metalik,dva klju~a kod kartica,tek uvezen i reg. do 02.08.2011.god extra Fixno ; 8. 800 KK. Tel. 065 248 588 Prodajem Renault clio,kraj 2003. Godi{te, metalik siva, cijena:7.700 KM. Tel. 061 916 182 Prodajem Renault Kangoo teretni, 2005. godina. Cijena po dogovoru. Tel. 062 916 907. Prodajem reno espacis za djelova. Tel. 061 736 642

Prodajem za Golfa alnaser, altenator, 2, 3, 4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Punto 1.9 JTD, 2000. god., metalik sivi, HLX oprema, cijena po dogovoru. Tel. 063 337 411. Renault Kangoo, teretni, 2004. g., 1.5 cdi, kao nov, hitno. Tel. 062 844 933. Renault megane 1,5 DCI, 2007. god, karavan, tek registrovan, ful oprema servis ura|en, nove gume, siva metalik, cijena 14950 KM. Tel. 061 259 784. Reno Clio 1.2, 16 V, 2003. god., sivi, 4 vrata, 43.000 km pre{ao, uvoz Njema~ka, pla}eni carina i PDV, cijena do registr. 8.600 KM. Tel. 061 835 565. Reno Klio, 2003., benzin sa dosta opreme, uvoz iz Njema~ke, pla}ena carina i PDV, 6.900 KM. Tel. 061 204 169. Reno Laguna 1.9 DTI, 99. g., klima, alarm, 2 air., JVC MP3, ABS, crna, alu felge, krov-nosa~i. Tel. 061 173 723. Reno Laguna 2000. god., kasko, klima, ko`a, itd. Cijena 2.000 EUR-a. Tel. 033 650-322. Retrovizorska ogledala za sve vrste auta 5 KM. Tel. 061 512 799. Seat Ibiza 1.4 B, 2004. god., crni, 3 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, uvoz Njema~ka, cijena do registracije 8.950 KM. Tel. 061 158 202. Seat Ibiza 2004. god., benzin, tek registrovana, crna boja, ljetne-zimske gume, ful oprema, gara`irano, nije udarana, cijena 10.300 KM. Tel. 062 43 93 93. Seat Ibizu, 2003., benzin, full oprema, uvoz iz Njema~ke, pla}ena carina i PDV, 8.700 KM. Tel. 061 107 285. Smart Fotwo 0.8 CDI, 2003. god., 67.000 km, dogovor - hitno. Tel. 062 365 555. Sve vrste dijelova za yugo 45 i 55 veoma povoljno. Tel. 066 747 728 [kodu Feliciju, kraj 1997., 1.3 benzin, ekstra stanje, 3.550 KM. Tel. 062 228 773. [ofer{ajbe nove i polovne za sve tipove vozila. Tel. 061 749 462. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. VW kombi T2, poluteretni, 1.6 dizel, 1990. god., neregistrovan, komplet dijelovi od istog, cijena po dogovoru Tel. 033 230 500 VW Sharan 1.9 TDI, 85 KW, plavi, tek registrovan. Tel. 033/687-154, Butmirski bataljon 24, Butmir. Za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednja lijeva vrata. Tel. 061 260 598.

Izdajem poslovno-kancelarijski prostor u Radi}evoj ulici, 70 m2. Cijena 20 KM/m2. Tel. 063 284 727. 13056-1tt Izdajem dvosoban stan na Dobrinji. Tel. 062 914 998. 11149-1Nd`

Izdajem jednoiposoban stan Ko{evsko brdo - polunamje{ten. Tel. 066 310 159. 11164-1Nd`

Izdavanje
Neum - izdajemo povoljno apartmane i sobe na samoj pla`i po najni`im cijenama. Klima, TV i parking. Tel. 063 321 434. 741-Mo

Izdajem jednosoban namje{ten stan, Centar - Sarajevo, ul. Juki}eva. Tel. 061 22 66 44. 11160-1Nd` „Alma“ vila Neum, apartmani, sobe, blizu mora. Tel. 061 131 900. Alipa{ina 183a, pos. prostor 90 m2, uz glavnu saobra}ajnicu, za sve namjene. Tel. 061 228 524, 033 486558. Apartmane i sobe sa klimom i tv u Neumu, odmah pored obale, izdajem povoljno sa parkingom. Tel. 061 131 831, 033 541 493 Aneks, garsonjera namje{tena, grijanje, poseban ulaz. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Aneks, kod Suda BiH, namje{ten dvosobna stan bra~nom paru bez djece, priv. ku}a. Tel. 033 616-136. Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmani, sobe za no}enje sa parkingom od 15-25 KM, Ko{. Brdo. Tel. 062 226 665. Apartmani-sobe, dnevni boravak, sa parkingom, blizina Wise. Tel. 061 267 264. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. B. Potok br. 3, uhodan autoservis sa inventarom. Tel. 061 161 463. Bjelave, izdajem namje{tenu sobu sa kuhinjom i kupatilom. Tel. 033 204-915, 061 215 493. Brije{}e, izdajem ili prodajem zemlji{te na 820 m2, put sa tri strane, pogodno za gra|evinsko stovari{te. Tel. 061 84 84 33. Budakovi}i, jednosoban u ku}i, poseban ulaz. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Butmir, izdajem sprat ku}e opremljen. Tel. 033 680-106. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenom apartmanu. Tel. 061 724 725. Centar, izdajem dvoiposoban namje{ten stan, klima, cen. grijanje, blind vrata. Tel. 062 440 125. Centar, na du`i period izdajem kompletno namje{ten trosoban stan, zvati iza 16 sati. Tel. 062 692 777. ^. Vila, trosoban stan 83 m2. Tel. 062 730 641.

Izdajem apartmane sa predivnim bazenima, terasama, popust 50%, Dobre Vode, Bar. Rez.: +382 69 211-680, +382 30 364-386. www.royal-azur.com 12519-1tt

Tu~epi - biser Jadrana! Pansion „Bili dvor“ nudi ekstra povoljne cijene. Tradicionalno bogata gastronomija, blizina mora 50 m, parking, klima, sat-TV. Novo! Apartmani prvi red do mora. Tel. 00385 21 679673. 1223-1Mo

Neum - „Villa Sr{en“, 5 m od mora, iznajmljujem sobe i apartmane, klima, TV, parking. Tel. 036 884517. PTT

Kupovina
Kupujem Turbinu pasat 1.6 TDI 90go. Tel. 061 157 250 Kupujem havarisana vozila. Tel. 061 206 689. Kupujem razne dijelove za Reno Scenic 2000 godina.Tel. 061 719 786. Kupujem motor, mjenja~ i turbinu za Iveco Daily 50C13, 2004. god., 130 KS. Tel. 061 157 224. Vr{imo otkup rabljenih, dotrajalih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013. Kupujem vozila ni`e vrijednosti, havarisana neispravna, na stranim tablama i sl. Tel. 061 758 217. Auto kupujem: Citroen C3, Pe`o 206, Reno Klio, Polo, Hunday, [koda Fabija 2004/56, 6. Tel. 061 217 897. Uzimam havarisana i ostala auta za dijelove. Tel. 061 614 887, 061 249 467.

Neum - apartmani - blizina mora - kuhinja, kupatilo, WC, TV, balkon, parking Villa Hortus. Informacije Tel/fax 036/880-513. PTT

Neum - izdajem apartmane blizu pla`e hotela „Zenit“, sat.-TV, klima, gara`e. Tel. 036/880-516. Mob. 063 350 056, www.neum-zubac.de 1242-1Mo

Orebi} - dvokrevetne i trokrevetne sobe sa kupatilom i upotrebom zajedni~ke kuhinje, apartman za 8+2 osobe, parking. Tel. 00385 91 5611 542. antonija2301@net.hr 11147-1Nd`

Neum, izdajemo sobe i apartmane po vansezonskim cijenama. Tel. 061 504 124, 036 884-628. 13055-1tt

oglasi

Dnevni avaz

Utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

29

30

Utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

^engi} Vila, izdajem stan 82 m2, ekstra opremljen i renoviran. Tel. 061 130 688, 033 657-282. Djevojkama studenticama namje{ten stan. Tel. 033/203-887. Dvoiposoban namje{ten stan u zgradi u centru, 500 KM. Tel. 061 142 704. Dvokrevetnu sobu zaposlenim radnicima, cijena po krevetu 60 KM. Tel. 660-176. Dvos. namje{ten stan prednost studenti-ce, blizu FDS, Pofali}i. Tel. 033 645-156, 602 439 329. Dvos. stan, grijanje, A. Bu}e kod „Zraka“. Tel. 061 268 476. Dvosoban namje{ten stan u blizini novog Avaza, kod @elj. stanice, cijena po dogovoru. Tel. 061 242 261. Dvosoban namje{ten stan u zgradi u strogom centru, 500 KM. Tel. 061 142 704. Gradac, izdajem apartmane, klima, parking. Tel. 00385 98 965 7400. Gradac, povoljno iznajmljujem sobe i apartmane. Tel. 00385 91 880 2134. Grbavica kod [opinga, izdajem stan 54 m2, renoviran i ekstra opremljen. Tel. 061 130 688, 033 657-282. Grbavica kod @eljinog stadiona, 2-soban stan 64 m2, velika terasa i ba{ta, namje{ten a mo`e i nenamje{ten, cen. grijanje. Tel. 062 134 558. Grbavica, izdajem dvosoban stan u priv. ku}i, I sprat, plus gara`a. Tel. 063 639 213. Grbavica, izdajem renoviran, nenamje{ten stan od 54 m2, kod Shopinga. Tel. 061 640 587. Hrasno brdo, Posavska 128, izdajem sprat ku}e. Tel. 062 422 405. Hrasno, pos. prostor 100 m2, pogodan za sve namjene, sa parkingom. Tel. 061 150 273, 063 234 915 Hrasno, Trg heroja 32, jednoiposoban namje{ten stan ozbiljnoj zaposlenoj `enskoj osobi. Tel. 063 487 813. Hrasno, Trg heroja, jednosoban namje{ten stan. Tel. 061 838 044. Hvar-Su}uraj, iznajmljujem apartman 4+2 (70 m2) blizu pla`e. trakic@sucuraj.net Tel. 00387 61 810 398, 00387 35 272-120. Ilid`a, izdajem pos. prostor. Tel. 061 139 562. Izdajem 2 i 1-krevetnu sobu, TV, kuhinja, kupatilo, poseban ulaz - studenti. Tel. 033/238-744, 061 335 409. Izdajem apartmane na otoku Pagu, dogovor. Tel. 00385 23 612 230, 091 724 3207, 061 349 669. Izdajem dvosoban namje{ten stan na Vracama iznad Turskog koled`a u privatnoj kuæi, internet, kablovska 450 KM. Tel. 061 345 043 Izdajem jednosoban stan u Hrasnici u privatnoj kuæi. Tel. 033 513 036. Izdajem ~etverosoban stan u strogom centru Sarajeva, sa ba{tom, povoljno. Tel. 061 382 261. Izdajem dvije dvokrevetne sobe,djevojkama. Tel. 061 378 640 Izdajem namje{ten stan studenticama ili bra~nom paru mo`e i sa djetetom za èuvanje. Vraca, Samoborska 19. Cijena 300KM. Tel. 033 656 294 ; 062 295 703. Izdajem namje{ten jednosoban stan, 38 m2,na Ko{evskom brdu, . Tel. 062 127 238. Izdajem dvije radnje (120 m2) sa parkingom 200 m2. Tel. 062 546 354. Izdajem dvosoban namje{ten stan, c.g., kod stadiona Ko{evo. Tel. 061 530 795. Izdajem dvosoban ne namj{sten stan.Lokacija-Vele{i}i. Tel. 033 443 411 Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednosoban stan, namje{ten sa centralnim grijanjem, blizu Ba{~ar{ije. Tel: 033-531-366 i 062105-335 Izdajem sprat ku}e ulica Travni~ka 28 iznad OHR-a pogodno za studente.Tel. 061 509 746. Izdajem strancima ili studentima namje{ten stan na Grbavici odmah iznad @eljinog stadiona.Tel. 062 385 332. Izdajem jednosoban namje{ten stan na Grbavici, 2. sprat, kod [opinga. Tel. 061 167 930, a vikendom 00385 92 244 4341. Izdajem jednosoban stan 50 m2, namje{ten, strogo poseban ulaz, cen. grijanje, sa parking mjestom, kablovska TV, internet, sve posjeduje. Zvati od 12-20 h. Tel. 033 458-323.

Izdajem jednosoban stan u privatnoj ku}i u centru Vogo{}e,vrlo povoljno. Tel. 061 278 638 Izdajem u Hrasnom namje{ten dvosoban stan bra~nom paru. Tel. 033 643 515. Izdajem ku}u na Bistriku 350 KM. Tel. 062 117 989 Izdajem lijepu sobu sa kablovskom i TV-om zaposlenom mu{karcu.Novo Sarajevo. Tel:033 659 895, Mob. 062 943 021 Izdajem luksuzno opremljen stan 145 m2+terensko+fitness+recepcija. Tel. 061 288 939 Izdajem lux .namje{ten stan kod likovne akademije. Tel. 061 544 222 Izdajem na moru Komarna-Klek apartmane za 3-6 osoba sa upotrebom kuhinje. Tel. 062 439 329, 066 430 574. Izdajem namje{ten dvosoban stan parking kablovska D`amijska 7. Tel. 061 471 276 Izdajem namje{ten dvosoban stan sa grijanjem, poseban ulaz. Tel. 061 149 442, 061 233 948. Izdajem namje{ten stan, 38m2, ^engi} Vila (suteren), 300KM. Tel. 061 483 057 Izdajem namje{tene stanove stranim dr`avljanima, Ned`ari}i-Sarajevo. Tel. 061 221 706. Izdajem namje{tenu garsonjeru sa centralnim grijanjem i odvojenim ulazem na Bojniku. Tel. 062 439 373 Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem pos. prostor 35 m2 u Pofali}ima kod benzinske pumpe, pogodan za kancelarije. Tel. 061 132 268. Izdajem poslovni prostor kod @eljinog stadiona 32 m2, vrlo povoljno. Tel. 062 972 512. Izdajem poslovni prostor sa h. opremom za ~i{}enje, mogu}nost prodaje. Mob. 062 165 566. Izdajem poslovni prostor u centru kod katedrale,ul. Petrakina, 12m2, pogodan za sve namjene ,sre|en br. Tel. 061 701 387 Izdajem poslovno skladi{ni prostor 40 - 200 m2 na Stupu, udaljen 50 metara od Interexa. Kamionski pristup. Tel. 061 266 869. Izdajem prazan stan 65 m2, c. grijanje, sa parkingom, I sprat, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem sobe i apartmane Gradac. Tel. 00 385 21 697 163 Izdajem sobe i apartmane Gradac. Tel. 00 385 21 697 163 Izdajem sobe sa upotrebom kuhinje, Lukavica. Tel. 065 463 148. Izdajem sobe za spavanje, TV, Stari Grad, cijena 20 KM. Tel. 061 537 479. Izdajem sobu na Alipa{inom polju.Vrlo povoljno. Tel. 061 445 359 Izdajem stan u centru grada sa gara`om na du`i period. Tel. 062 258 306, 062 986 371. Izdajem stan u centru grada. Tel. 061 504 476, 033/205-825. Izdajem stan, Tuzlanska 29. Tel. 033 464-846. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem studenticama, djevojkama ili ozbiljnoj porodici dvosoban lijepo namje{ten stan na Vracama, kod Policijske akademije. Tel. 061 345 043 Izdajem tros. namje{ten stan u neboderu u blizini tram. st. Pofali}i. Tel. 066 466 227, 524-936. Izdajem trosoban namje{ten konforan stan za 3 studentice u ulici Grbavi~ka. Tel. 033 811-250, 033/668523. Izdajem u zakup objekat 1 150 m2 u Sarajevo.idealno za sve namjene. Tel. 061 130 241 Izdajem u zakup poslovni prostor 650 m2 na Mostarskom raskr{}u Ilid`a na du`i period. Tel. 062 391 134 Izdajem ugostiteljski objekat. Tel. 061 181 501 Iznajmljujem apartman studio za dvije osobe u centru Makarske. Tel. 061 224 174 Iznajmljujem dvosoban stan Otoka - kod Merkura, ul. Grada~a~ka, 400 KM. Tel. 061 905 212. Iznajmljujem namje{ten stan 46m bra~nm paru ili studenticama Ko{evsko brdo Maria Mikuli}a 3o. Tel 06l l75 078

Iznajmljujem namje{ten stan 46m bra~nom paru ili studenticama Ko{evsko brdo, Maria Mikuli}a 3o. Tel 06l l75 078 Iznamljivanje-stan Dobrinja2 trosoban nenamje{ten,parno grijanje,300KM. Tel. 061 199 021 Jednokrev. soba, studentu (m), Nova Breka. Tel. 033 443-282. Jednokrevetna soba sa c. grijanjem, banja, kuhinja, dnevni boravak, kablovska 120 KM. Tel. 062 467 823. Jednokrevetnu sobu sa manjom kuhinjom, poseban ulaz, upotreba kupatila, mu{karcu. Tel. 033 532-035. Jednos. stan namje{ten, priv. ku}a, [ip, pos. ulaz, odvojena struja. Tel. 033 485-657. Jednosoban stan u centru. Tel. 061 183 788. Klek - apartmani 10 metara od mora, povoljno. Tel. 061 869 034. KLEK, Sobe sa upotrebom kuhinje i apartmani, parking, velika terasa - povoljno. Tel. 00 385 20 691 068, 00 385 917 986 496 Kod bolnice Ko{evo, sobu djevojci, kupatilo, cen. grijanje, kuhinja. Tel. 033 213-629. Kod Islamskog fakulteta extra soba studentu ili samcu. Tel. 061 958 368. Ko{. brdo, Maria Mikuli}a 30, stan 46 m2 bra~nom paru ili dvjema studenticama. Tel. 061 927 145, 229134. Ko{. brdo, ul. Juki}eva, jednosoban stan namje{ten sa cen. grijanjem, u zgradi. Tel. 062 916 382. Lijepo namje{ten dvosoban stan izdajem na Vracama, kod Policijske akademije, mo`e za ozbiljne samce ili porodicu. 450 KM. Tel. 061 345 043 Logavina, izdajem stan 3-soban, komforan, 110 m2, internet, kabl. TV, svijetao, sun~an, 600 KM. Tel. 061/72 58 59, 061 135 661. M. Dvor, kod Holiday inna, namje{ten stan 80 m2, za strance ili pos. ljude. Tel. 066 753 977. Maglaj, izdajem slasti~arnu-buregd`nicu. Tel. 032 604-440. Manja ku}a blizu mora, max. 6. kreveta, Orebi}. Tel. 033 451-581, 062 226 638. Manji jednos. stan prednost samci ili studenti, Pofali}i. Tel. 033 648-788. Manji namje{ten,jednosoban stan sa parnim grijanjem,zaposlenoj djevojci ili studentici. Tel. 061 860 286 N. Smailagi}a br. 15, preko puta Stud. domova Ned`ari}i, izdajem sobu. Tel. 062 141 810. Namje{ten dvosoban stan 70 m2, cen. grijanje, telefon, kablovska TV. Tel. 657-697, 061 507 240. Namje{tena garsonjera izme|u Katedrale i Bjelava. Tel. 205-330. Namje{tenu garsonjeru kod Fabrike duhana, cen. grijanje, kablovska, internet. Tel. 033 655-398. Namje{tenu sobu `enskim osobama, upotreba kupatila, kuhinje. Tel. 521-618, 061 529 838. Ned`ari}i, izdajem kompletno opremljenu auto-praonu. Tel. 061 244 166. Neum - apartmani povoljno, klima, gara`a. Mob. 063 436 333. Tel. 036 885-555, www.villaplava.com Neum - centar, apartmani sa terasama, blizu mora, povoljno. Tel. 036 884-710 i 062 970 364. Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. Mob. 063 327 098. Tel. 036/884-169. Neum - povoljno sobe i apartmani. Tel. 063 350 047. Neum - sobe i apartmani uz more. Tel. 063 339 686. Neum - sobe i apartmani, kod hotela „Neum“. Tel. 036 884-686, 061 777 843. Neum, apartmane klimatizirane blizu mora. Tel. 061 141 752, 061 183 981, 036/884-493. Neum, centar, iznajmljujem apartmane. Tel. 063 350 149. Neum, iznajmljujem apartmane kod pla`e hotela Zenit. Tel. 063 496 227. Nudim studentici sobu sa c.g., Souk bunar - centar. Tel. 033 225-909. Orebi}, apartman, 2 i 3 krevetne sobe sa kupatilom, parking, oko 200 m od mora - povoljno. Tel. 00385 98 186 3337, BiH 061 390 322. Orebi}, apartmani ~etvero, peto i {esto krevetni, parking. Tel. 061 846 930, 00385 95 859 2024. Orebi}, centar, nove apartmane,

parking, klima, sat TV. Tel. 063 368 327. Orebi}, izdajem dobro opremljene apartmane. Tel. 00385 20 713-792. Orebi}, izdajem manju ku}u blizu mora. Tel. 033 451-581. Orebi}, soba, kuhinja, kupatilo, TV, klima, terasa, ro{tilj, parking, blizina mora, 30 EUR-a. Tel. 00385 20 713 793, 00385 98 924 6035. Otes-Ilid`a, izdajem polunamje{ten jednosoban stan u zgradi. Tel. 062 280 679. Otok Hvar-Su}uraj, apartmani 35 osobni, uz pla`u izdajem. Tel. 00385 21 773-305, 00385 99 683 0611. Pos. prostor 130 m2, uz glavnu cestu Sarajevo-Vogo{}a, raskrsnica, veliki parking, novogradnja, kod autoku}e Mercedes. Tel. 061 235 178. Pos. prostore za razne namjene, na vi{e lokacija. Tel. 061 156 262. Poslovni prostor u naselju [ip, nov 69 m2, fiksno 690 KM. Tel. 062 320 648. Prizemlje ku}e 100 m2, izdajem strancima, pos. ljudima, svi priklju~ci, namje{teno, parking. Tel. 062 169 114, Sarajevo. Repi} kod Kleka, izdajem apartman na moru. Tel. 00385 20 691-344, 00385 91 553 7707. Sobe sa kupatilom u Neumu, povoljno. Tel. 061 206 946. Sobe sa upotrebom kuhinje, ul. Biokovska, Gradac. Tel. 00385 21 697 340. Sobu studentici, kuhinja, banja, grijanje. Tel. 033 232-494. Socijalno, izdajem sobu `enskoj osobi. Tel. 641-885. Sprat ku}e na Pelje{cu-Sreser od 15. 8. 2010, cijena 35 EUR-a. Tel. 033 526-100, 061 914 956. Stan Tuzlanska. Tel. 033 464-846. Stan u priv. ku}i sa vi{e le`aja, Bare[ip, 80 KM po le`aju. Tel. 062 139 215. Stan, ul. Saliha Behmena. Tel. 464-773. Stari Grad, izdajem frizerski salon. Tel. 061 157 740. Strogi centar, izdajem trosoban namje{ten stan 600 KM ili prodajem 3.000 KM/m2. Tel. 061 150 025. Studenticama izdajem dvosoban namje{ten stan, ^. Vila, Grada~a~ka, c.g. Tel. 033 442-331. Studentima izdajem 2 jednokrevetne sobe, centralno grijanje, kablovska TV. Tel. 061 869 333. Studentu garsonjeru sa stalnim internet priklju~kom i grijanjem. Tel. 033 921-031. Stup kod Interexa, poslovno-skladi{ni prostor 40-200 m2. Tel. 061 266 869. Stup, stan 76 m2, luksuzan, novogradnja, neuseljen, namje{ten. Tel. 062 345 214. Te{anjska 20, kod Avaza, izdajem ku}u, namje{tenu, sa 2 stana, gara`a, sve ogra|eno. Tel. 061 603 496. Tina Ujevi}a 13, pos. prostor 98 m2, centar Sarajeva. Tel. 061 033 953. Trogir-^iovo, apartmani povoljno, divne pla`e, ugodan boravak. Tel. 061 100 210, 061 157 290. U centru isti~nog dijela Mostara, nenamje{ten dvosoban stan sa dvori{tem. Mob. 063 715 737. U Kleku apartman 3+1 le`aja, 50 m od mora. Tel. 061 563 370, 033 243554. U prelijepom Orebi}u izdajem apartmane,parking I druge pogodnosti, Tel. 00 385 955 974 721 U strogom centru Sarajeva, izdajem sobu `enama, upotreba nus prostorija, grijanje. Tel. 061 383 809. Vogo{}a, kod auto-ku}e Mercedes, pos. prostor 130 m2, uz glavnu cestu, raskrsnica, parking. Tel. 061 235 178. Vratnik, jednosoban stan u priv. ku}i, poseban ulaz, 180 KM. Tel. 033 440-465 ili 062 132 657. Za studentice, djevojke ili ozbiljnu porodicu, izdajem dvosoban lijepo namje{ten stan na Vracama, kod Policijske akademije. Tel. 062 587 200 Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba Extra ponuda! Prodajem stan 54 m2 u A zoni, ul. M. M. Ba{eskije, I sprat i poslovni prostor 20 m2, sve za 80.000 KM. Tel. 061 214 071. 13054-1tt Mostar, Lu~ki most - novogradnja, 1-sobni i 2-sobni 50 m2 do 76 m2. Gratis gara`no mjsto i ugra|ene kuhinje. Od 2.200 KM sa PDV-om. Tel. 061 499 229. 1224-1Mo Prodaja dvosobnog, adaptiranog stana 54 m2, Hrasno, ul. Aleja lipa, cijena 108.000 KM. Tel. 061 136 575. 12659-1tt Prodajem jednoiposoban stan Ko{evsko brdo. Tel. 066 310 159. 11164-1Nd` Prodajem ku}u u Ned`ari}ima 10x10, useljiva, povoljno. Tel. 063 892 380. 11165-1Nd` A. [a}irbegovi} 16/16, stan 50 m2, cijena 1.700 KM/m2, dva balkona, pogled na grad. Tel. 062 452 371. Adapt. manja bos. ku}a iznad Bistrika, mo`e zamjena za stan. Tel. 061 260 598. Alipa{ino polje C-faza, jednoiposoban stan 47,5 m2, odmah useljiv. Tel. 061 133 413. Alipa{ino polje C-faza, vl. 1/1, stan 42 m2, zatvorena lo|a. Tel. 546-226. Alipa{ino polje, renoviran stan 78 m2, VI sprat, cijena 105.000 KM. Tel. 066 261 650. Alipa{ino polje, ul. Semira Fra{te, trosoban stan, I kat, 78 m2, cijena 120.000 KM. Tel. 061 172 066. B. Potok, ul. S. Zajke, ku}a p+s sa gara`om i 470 m2 oku}nice. Tel. 061 260 598. Bare-[ip, gara`a, novogradnja, iza Sam-shopa, 15,5 m2. Tel. 061 358 229. Ba{~ar{ija, prodaje se pos. objekat u najprometnijoj ulici Starog Grada, Bravad`iluk, 355 m2. Tel. 061 275 535. Ba{~ar{ija, prodaje se poslovni prostor (objekat) u najprometnijoj ulici Starog Grada, Bravad`iluk 355 m2. Tel. 061 275 535. Bistrik, prodajem ku}u, cijena 45.000 KM. Tel. 065 240 493. Prodajem stan-garsonjera, 27 m2, namje{tena. Alipa{ino C-faza, sprat 3. Tel. 063 743 186.1246-1Mo Bjelave, jednosoban 41 m2, sa balkonom. Tel. 033 225-656. Bjelave, ku}a sa ~etvoro i jednoiposobnim stanom 145 m2, gara`om 30 m2, ba{tom 165 m2, vl. 1/1, useljivo odmah. Tel. 033 201-051, 065 097 899. Bla`uj, prodajem zemlji{te. Tel. 062 902 584. Bla`uj, vikend ku}u i 1.350 m2 zemlje, voda, struja, vlasnik 1/1. Tel. 061 160 085. Blizu Ba{~ar{ije prodajem stan, plin, lo|a, 3. sprat, novija gradnja. Tel. 033 447-825, 061 335 327.

Robot - Socijalno pos. prostor 52 m2, stan 69 m2. T 061 102 693. 111 el.

Marijin D. 121 m2 (195.000 KM) i 86 m2, Dobrinja - 49, 55 i 66 m2, Aneks - 40 m2, Alipa{ino P 59 i 64 . m2, Pofali}i - 48 m2, Grbavica 131 m2, ^engi} V. 54 i 64 m2. Tel. 066 488 818. 13033-1tt

Prodajem gara`u 18 m2 u stambenoj zgradi u Juki}evoj ulici. Cijena 11.000 KM. Tel. 066 719 741, 033/772-940. 13032-1tt

Prodajem ku}u sa ba{tom, kvadratura 450 m2. Tel. 033 447-384, Zijo. 13068-1tt

Prodaja
Stan na Grbavici 35 m2, ul. Behd`eta Muteveli}a br. 27 i stan u centru 65 m2, ul. Kranj~evi}eva br. 4, zgrada „Karingtonka“. Tel. 061 311 238. N.

Prodajem ku}u sa oku}nicom, 1.500 m2 oku}nice, VRLO POVOLJNO, Ahatovi}i. Tel. 061 132 197, 061 207 921. 11154-1Nd`

Hitno prodajem vikend ku}u 130 m2, sa oku}nicom 1.500 m2, Puhovik put prema Rakovici. Tel. 033/639-052, 061 136 309. 111168-1Nd`

Utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

31

Bos. Krupa, naselje Kr~ane, 8.500 m2, vlasni{tvo 1/1, cijena 50 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Breka, trosoban 80 m2, I sprat, kompletno adaptiran sa dosta nove opreme. Tel. 061 106 424. Breka, trosoban 80 m2, kompletno adaptiran, sve novo: stolarija, kuhinja, ameri~ki plakari, kupatilo, klima i ostalo. Tel. 061 106 424. Breka,vila,extra lokacija,useljiva vl.1/1. Tel. 061 199 021 Centar kod Avazovog tornja, 40 m2/priz., kompletno adaptiran, 65.000 KM. Tel. 061 269 835. Centar Ko{evo ul. P Lige pored . pijace Ciglane mala dupleks ku}ica 35 m2, 2 sobe, kuhinja , kupatilo , sve kompletno adaptirano, 6o m2 dvori{ta i zelenilo oko ku}e, pogodno za studente. 65000 km. Tel. 061 269 835. Centar Visokog kod po{te, prodajem ku}u 140 m2. Tel. 062 706 780. Centar Zenice, dvosoban stan 65 m2, na II katu. Tel. 061 690 848. Centar, dvos. stan. Tel. 061 514 301. Centar, jednosoban 42 m2, 1. sprat, M. Dvor, kod Op}e bolnice. Tel. 062 453 211. Centar, prodaje se pos. prostor, prostor je na 2 eta`e, 72 m2. Tel. 061 275 535. Centar, prodajem dvosoban stan. Tel. 061 514 301. Centar, prodajem pos. prostor 157 m2, prizemlje, parking, pogodno za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar, ul. Pat. lige kod Stud. poliklinike, dupleks ku}a 35 m2, 2 sobe, kuhinja, sa velikom terasom ispred ku}e, odli~no stanje, 65.000 KM. Tel. 061 510 964. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. ^. Vila, N. Filipovi}a, prodajem pos. prostor 30 m2. Tel. 061 323 270. ^.Vila stan 92 m2 eta`. grijanje(plin) 2 ula`a Tel. 062 204 494 ^ekalu{a, trosoban komforan stan, visoko prizemlje. Tel. 065 332 071. ^engi} Vila 1, prod. dvos. stan 57 m2. Tel. 033 677-065. ^engi} Vila 2 ,stan prodaja, 3 sprat, ulica Grada~a~ka,54m2,93000KM. Tel. 063 781 907 ^engi} Vila II, dvosoban 54 m2, renoviran, klima, blind-vrata, dio namje{taja, useljiv, povoljno. Tel. 061 213 518. Dev ku}a u S. Gradu ([iroka~a), sa dokumentacijom za adaptaciju, 25.000 EUR-a. Tel. 033 523-423. Doboj, prodajem stan 80 m2 ili mijenjam za Sarajevo. Tel. 062 410 152. Dobrinja 2, stan 56 m2, iznad po{te, u odli~nom stanju, pogled na dvije strane, 45.000 EUR-a. Tel. 033 473-377, 061 274 866. Dobrinja C-5, stan 63 m2, II sprat, ul. R. Demird`i}a. Tel. 061 144 162. Dobrinja I, stan 87 m2, troipos., I sp., balkon. Tel. 062 141 072. Dobrinja, 74 m2, dvostrano orijentisan, III sprat, adaptiran, cijena 118.000 KM, hitno. Tel. 061 308 689, 061 804 298. Dobrinja, stan 32 m2, novogradnja, II sprat, cijena 61.000 KM. Tel. 061 146 698. Dobro{evi}i-Ahatovi}i, ku}u i 2,5 dul. zemlje, mo`e u 2 parcele, a i zamjena za stan. Tel. 061 20 33 67. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dun. zemlje u Osjeku, vlas. 1/1, cijena 20.000 EUR-a. Tel. 061 540 015. Dvoipos. stan 65 m2, na Dobrinji sa dva balkona vis. prizemlje. Tel. 065 877 065. Dvoiposoban stan ood 65 m2, sa dva balkona, visoko prizemlje. Tel. 065 877 065. Dvos. novogradnja, 55 m2, na Betaniji-Pionirska dolina, sp. I, cijena 2.400 KM/m2. Tel. 061 540 015. Dvosoban stan 53 m2, II sprat, Branilaca grada, zvati od 17-21 h. Tel. 062 993 602. D`amijska 17, trosoban stan 69 m2, I sprat, balkon, WC i kupatilo zasebno. Tel. 033 649-434, 061 813 387. Faleti}i, zbog selidbe prodajem

ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Fojnica-[~itovo, ku}a p+s+p sa gara`om i 4.200 m2 zemlji{ta, jeftino. Tel. 061 260 598. Gara`u prodajem Vogo{}a S. Kulenovi}a. Tel. 061 222 915 Gra|evinsko zemlji{te, dozvoljena gradnja, uz asfalt. Tel. 061 745 586. Grbavica, jednosoban 56 m2, 7. sprat, extra lokacija, povoljno. Tel. 061 493 323. Grbavica, stan odli~an, sa dobrom pozicijom, pijaca, {kole, fakulteti, cen. grijanje, lift, parking, balkon, prostran, sa dobrim rasporedom soba, 1.800 EUR-a/m2. Tel. 033 661-933. Grbavica, ul. Grbavi~ka, trosoban 73 m2, XIV kat ili mijenjam za manji. Tel. 062 238 529. Grbavica, Zagreba~ka 75, prodajem stan 75 m2. Tel. 033 810-400, 061 215 214. Grcvica,prodaje se,izdaje poslovni prostor 128m2 opremljen za piceriju slasti~arnu. Tel. 00 37 744 122 288 ili 061701607 Hitno 70 m2 centar, Avaz, kompletno renoviran, osun~an, 4. sprat, gara`a, 138.000 KM. Tel. 061 186 665. Hitno prodajem adaptiran jednoiposoban stan 45 m2, 13. sprat, Hrasno, Trg heroja, 86.000 KM fiksno. Tel. 061 811 144. Hrasno brdo, Posavska 128a, prodajem ku}u sa prate}im objektima, povoljno. Tel. 062 422 405. Hrasno, Trg heroja, hitno prodajem jednoiposoban stan 45 m2, 13. sprat, adaptiran, 86.000 KM fiksno. Tel. 061 811 144. Igman, selo Jasen, ulaz s glavne ceste, plac zemlje je pod {umom i livadom, potok planinski proti~e, djeljiv plac zemlje na 500 m2 i na 1000 m2, priroda netaknuta i izuzetna ljepota za odmor. Tel. 061 237 110. Ilid`a, ku}a kod stare op{tine sa 483 m2 stamb. prostora i 676 m2 zemlji{ta. Tel. 065 877 065. Ilid`a, Plandi{te, ul. Bosanski ljiljan 17, objekat P+1+P 150 m2, oku}nice 150 m2, sve instalacije, 1/1. Tel. 062 319 563. Ilid`a, povoljno namje{ten dvoiposoban 54 m2, i gara`u u zgradi 24 m2. Tel. 061 335 374. Ilid`a,centar stan od 53m/2,vrlo povoljno. Tel. 061 272 136 Ilid`a-centar, na prodaju stan 53 m2, I sprat. Tel. 066 251 589. Ilid`a-Lu`ani, stan 55 m2, centralno, III sprat, sun~an, dva balkona, cijena po vi|enju. Tel. 033 624-205. Ilid`a-Pejton, stan 60 m2 - 96.000 KM, ekstra lokacija. Tel. 033 624-442. Ilid`a-Pejton, stan 60 m2, extra lokacija. Tel. 033 624 442. Ilid`a-Stoj~evac, ku}a 2 sprata, pomo}na ku}a i 500 m2 oku}nice, povoljno. Tel. 033 694-514. Ilija{, ku}a 1/2, 180 m2, i pos. prostor 50 m2, Bosanski put 187. Tel. 065 905 779. Isto~no Sarajevo, Dobrinja IV, jednosoban 40 m2, cijena 54.000 KM, sprat III, ili mijenjam za isti u Sarajevu. Tel. 065 399 176, 033 612-307. Iznad Bistrika, adaptirana manja bosanska ku}a, mo`e zamjena za stan. Tel. 061 260 598. Iznad Mejta{a, Sepetarovac 44, stan 46 m2, prizemlje, vrlo povoljna cijena. Tel. 220-187, 062 681 078. Jednos. stan od 37 m2, u Vogo{}i, prodajem. Tel. 065 877 065. Jednos. stan, centr. grijanje, Had`i}i. Tel. 062 723 539, Had`i}i. Jednosoban stan od 37 m2. Tel. 065 877 065. Kijevo, novu vikendicu, 80% ira|ena, 28.000 KM, 1/1, i 460 m2 oku}nice, posebno dulum zemlje 7.000 KM. Tel. 062 387 728, 061 520 392. Kod Glavati~eva iznad Neretve, vrlo povoljno 5 duluma zemlje. Tel. 061 474 589. Kolodvorska, trosoban stan, neboder, VII sprat. Tel. 066 466 227. Ko{. brdo, modernu ku}u u nizu sa ure|enim vrtom. Tel. 062 381 294. Ko{evo, dvoiposoban 63 m2, II sprat, 2 balkona. Tel. 221-194. Ko{evo, dvoiposoban stan 63 m2, II sprat, 2 balkona. Tel. 221-194. Ku}a ameri~ki stil, novija, 2 sprata po 110 m2. Tel. 061 257 567. Ku}a na Ilid`i-Pejton 12,5x11,5, prizemlje+2 sprata, sa gara`om i pos.

prostorom, cijena dogovor. Tel. 061 226 007. Ku}a u Kasindolu 9x10 (P+S+VP) sa pomo}nim objektima i 1.400 m2 zemlje, uz cestu, papiri uredni. Tel. 062 419 252, 061 159 513. Ku}a u Konjicu (Ora{je), 600 m2 oku}nice, povoljno. Tel. 061 628 651. Ku}a ve}a, novija gradnja, Vraca, A. Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Ku}u 1/1, sa dva dvosobna stana, posebni ulazi, povoljno. Tel. 061 506 750. Ku}u 1/1, sa dva dvosobna stana, posebni ulazi, povoljno. Tel. 061 506 750. Lijepa vikend ku}a 80 m2, parcela 1.300 m2, oaza mira, zelenila i ti{ine u Glavnom polju. Tel. 061 147 997. Lijepo namje{ten dvosoban stan izdajem na Vracama, kod Policijske akademije, mo`e za ozbiljne samce ili porodicu. 450 KM. Tel. 061 345 043 Lokvice, iznad Tu{~ice kod Konjica, prodajem vrlo povoljno sedam duluma zemlje sa vikendicom. Tel. 061 474 589. Ljubljanska iz OHR-a, ekstra stan 62 m2, eta`no, 180.000. Tel. 062 270 704, iza 18 h. M. Dvor 70 m2, adapt., prvi sprat, vl. 1/1, cijena 100.000 EUR-a. Tel. 061 211 303. M. Dvor kod Skup{tine BiH, pos. prostor vel. 25 m2, vl. 1/1, povoljno. Tel. 062 943 493. M. Dvor, stan 58 m2, potkrovlje, potpuno renoviran, cijena po dogovoru. Tel. 065 690 390. Malo Polje, uz rijeku Bunu, blizu Blagaja, prodajem zemlji{te 3.700 m2, na vrlo atraktivnoj lokaciji. Tel. 036/573-064 i 066 774 003. Marin Dvor, ul. K. Tvrtka, 130 m2/II, dvostrano orijentisan, 70% adaptiran, 2.150 KM/m2. Tel. 061 269 835. Mihrivode na najljep{em dijelu grada, na placu od 360 m ku}a, gara`a, dvije ba{te. Vrijedi pogledati 210.000 km. Tel. 061 269 835 Mostar, Franjeva~ka ul.prodaje se ku}a od 154m2.Tel. 061 527 294 Mostar-Opine prodaje se ku}a 200m2 i zemlji{te.Tel. 061 527 294 Mostar-Panjevina stan na prodaju 52m2 65.000KM. Tel. 061 527 294. Muha{inovi}i kod Visokog, prodajem ku}u, 50 m od glavnog puta. Tel. 062 952 395. Na Ilid`i u Lu`anima prodajem dvosoban stan, cijena po dogovoru. Tel. 061 589 272 Na Ilid`i-Lu`ani, stan 60 m2, povoljna cijena, I sp. Tel. 033 638-541. Na M.Dvoru prodajem ~etvorosoban stan 142m2 sun~an 3 sprat adaptiran cijena 2200 po m2. Tel. 061 350 680 Nahorevska (iza Pionirske) ku}u 10x11 sa tri stana na tri eta`e, poseban ulaz za svakis tan. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Nahorevska, iza Pionirske doline, ku}a 10x12, sa tri stana, na tri eta`e, garsonjera, grara`a, kotlovnica, poseban ulaz za svaku eta`u, stan, garsonjeru. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Ned`ari}i, novogradnja garsonjera 33 m2, cijena 1.800 KM/m2 sa PDV-om. Tel. 061 072 815. Ned`ari}i, novogradnja, garsonjera 33 m2, 1.800 KM/m2 as PDV-om. Tel. 061 504 425. Ned`ari}i, novogradnja, stan 80 m2, cijena 1.750 KM/m2 sa PDV-om. Tel. 061 072 815. Ned`ari}i, novogradnja, stan deluxe, sa klimom, razli~ite kvadrature, ekstra povoljno. Tel. 061 504 425. Neum, prodajem obiteljsku ku}u sa tri jednosobna stana i tri garsonjere, idealno za turizam. Tel. 063 350 221 Neum, Tiha luka, stan 40 m2 sa terasom i pogledom na more, kompletno namje{ten, cijena na upit. Tel. 061 147 336. Obala K. bana, stan 54 m2, II sp. S. Grad. Tel. 062 920 191. Op}ina Trnovo, selo Gra~anica, FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100 metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a izvor je 50 m od imanja, sa~uvana priroda, udaljenost od sela 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja cijena 8.000 po dunumu. Tel. 061 686 095. Otoka 76 m2 stan na Otoci, 20. sprat, vl. 1/2. Tel. 062 422 290, 065 778 224. Otoka, ul. @rtava fa{izma, dvos. stan 54/I+balkon veliki, stanje odli~no, odmah useljiv, 1.850

KM/m2. Tel. 061 269 835. Podora{je op}ina Srebrenik, TK, ku}u 7x7,75 - S+P+P na 1.600 m2 , pod vo}em, struja, voda, asvalt. Tel. 061 733 087. Poljine - devast. ku}a sa infrastrukturom, na parceli od 2.750 m2. Tel. 061 608 962. Pos. prostor u Ferhadiji 220 m2 (I + II sprat), lux. adaptiran, prodaja 995.000 KM, izdavanje 4.000 KM mjese~no. Tel. 061 510 964. Pos. prostor u Vogo{}i, 240 m2 u dvije eta`e, 250.000 KM. Tel. 061 489 542. Povoljno zemlji{te za gradnju vikend naselja. Tel. 062 532 670, zvati nave~e. Povoljno, atraktivan stan u potkr-

ovlju u ulici Ferhadija u Sarajevu. Tel. 061 220 541. Prodaja ku}e-vikendice,Rakovica,dva objekta,park borova,plac za bazen,voda na hidropack,dvije terase,gara`a,namje{teno,nova kuhinja i banja.Cijena 155.000 KM. Tel. 061 213 273 Prodaja vikendice,Rakovica-Vrela, dva objekta, namjesteno, nova kuhinja i banja.,svi priklju~ci. Cjena 155.000KM. Tel. 061 21 32 73 Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu. Tel. 062 451 110. Prodaje se zemlja u Hotonju/Barice pola duluma ili dulum. Vrlo povoljno. Tel. 061 134 264 Prodaje se zemlja u Hotonju/Barice pola duluma ili dulum.Vrlo povoljno. Tel. 061 134 264 Prodaje se zemlja u Hotonju/Barice pola duluma ili dulum.Vrlo povoljno. Tel. 061 134 264 Prodajem 1800 m2 zemlje,temelji i plo~a 35m2 za vikendicu u Krupcu,uz put za Bjela{nicu. Tel. 061 279 406 Prodajem 3 poslovna prostora od 21,30,154m2 u Tuzli,TC Sjenjak,suteren.cijena 250000KM. Tel. 061 148 079 Prodajem 4-soban stan, 142m2. Valtera Peri}a, 3 sprat. Adaptiran.1/1. 2200 KM/m2. Mo`e zamjena za manji uz doplatu. Tel. 061 350 680 Prodajem 580 m2 zemlji{ta na Pofali}ima,Humska 684 sa devastiranom ku}om koja ima predratnu dozvolu. Tel. 061 130 450 Prodajem ~etverosoban dvoeta`ni stan 115 m2/II, kod Bo{nja~ke gimnazije. Tel. 061 336 726. Prodajem dvosoban stan 53 m2, II sprat, Branilaca grada. Zvati od 17 21 h. Prodajem garsonjeru 25 m2 [vrakino. Tel. 061 358 585. Prodajem hostel sa 75 le`aja u funkciji, pogodan za stara~ki dom, polikliniku. Tel. 061 133 176. Prodajem ili mijenjam novu devastiranu ku}u u Pazari}u,Resniku 10x9 P+S+P na asvaltu pored magistralnog puta Sarajevo-Mostar. Tel. 065 811 783 Prodajem ili mjenjam zemlju u Vi{egradu za sarajevski kanton. Tel. 061 261 747 ili 066 237 075 Prodajem ku}u 2 sprata i vikendi-

cu na istom placu, dulum zemlje, uz rijeku sa bazenom. Tel. 061 192 073. Prodajem ku}u sa ba{tom i gara`om u ulici Obhod`a 70 Sarajevo.Cijena po vi|enju Tel. 033 241 107 ili 066 136 282 Prodajem ku}u sa ba{tom i gara`om u ulici Obho|a 70 cijena po vi|enju Tel. 033 241 107 Mob. 066 136 282 Prodajem ku}u sa dva trosobna stana, dvije radnje, ba{~a, parking. Tel. 062 546 354. Prodajem ku}u u Butmiru, useljiva, 2 sprata, grijanje, gara`a, papiri 1/1. Tel. 061 971 090. Prodajem poslovni prostor 23m2 1/1 vlasni{tvo, Aerodromsko naselje, Andrije Andrejevi}a 37, mogu~nost dogradnje, pogodno za ugostiteljstvo, cijena 35 000 KM.Tel. 061 509 746. Prodajem ku}u u Neumu. Sve informacije na telefon 061 142 396 Prodajem ku}u u nizu sa ure|enim vrtom na Ko{. brdu. Tel. 062 381 294. Prodajem ku}u, plac za gradnju i nedovr{en pos. prostor - Rajlovac. Tel. 061 685 355, Zabr|e. Prodajem stan 75 m2 na Grbavici, Zagreba~ka 75. Tel. 033 810 400 i 061 215 214. Prodajem lijepu bosansku ku}u u blizini Vije}nice. Tel. 061 935 062. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zaseban ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 m2, ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem novu useljivu ku}u sa 20 duluma zemlje u prigradskom dijelu olova sa prelijepom okolinom. Tel. 065 240 656 Prodajem plac 500 m2, [amin Gaj-Rakovica. Tel. 061 579 445. Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem poslovni prostor u Tuzli,Jevrejska5/1,povrsine 59m2,cijena 140000KM. Tel. 061 148 079 Prodajem poslovni prostor ul.Bra}e Feji}a 44 u Mostaru 79m2 i skladi{te od 69m2.Cijena240000KM. Tel. 061 148 079 Prodajem ku}u na sprat sa oku}nicom u Had`i}ima (Binje`evo) ili mijenjam za jednosoban stan uz doplatu. Tel: 062-522-831 i 033-422221 Prodajem povoljno zemlju u Bu}a Potoku i Hladivodama. Tel. 033 659756, 062 178 832. Prodajem stambeno poslovni objekat,Sedrenik,odli~na lokacija,ci-

jena povoljna. Tel. 062 648 837 Prodajem stambeno poslovni prostor dim. 12x8, oku~nice 422 m2, Ilija{. Tel. 061 552 547. Prodajem stambeno poslovni prostor dim. 12x8, oku~nice 422 m2, Ilija{. Tel. 061 552 547. Prodajem stan 40 m2, M. Dvor. Tel. 062 724 003. Prodajem stan 54 m2 kod Op}ine Stari Grad, II sprat,nije renoviran. Tel. 061 263 248 Prodajem stan bez posrednika, na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855, 033 610-550. Prodajem stan Mojmilo, 53 m2, sa stvarima, sve novo. Tel. 061 299 371, 061 377 898. Prodajem stan na Malti 67m2 sa 2 balkona. Tel. 033 637 392 Prodajem stan u Doboju 42 m2 + 10 m2 terasa. Tel. 061 143 036. Prodajem stan u Kladnju,67 m2.Cijena po dogovoru. Tel. 065 920 680 Prodajem stan u Makarskoj 69m2. Prodajem stan u novogradnji Ned`ari}i od 37,20 m2, parking mjesto ispod zgrade. Tel. 062 170 897. Prodajem u centru kod Lovca stan 106 m2, II kat. Tel. 061 188 846. Prodajem useljivu ku}u 240 m2, pijaca Vrap~i}i Mostar, ili mijenjam za Trebinje, Sarajevo. Tel. 061 301 772. Prodajem zemlji{te Hrasnica Kova~i. Tel. 033 513 464 Prodajem zemlju blizu Vije}nice stara Dariva, ul. Obhod`a 32. Tel. 062 504 781. Prodajem: Hrasnica, stan 59 m2, novija gradnja, lamela, ul. Stari drum. Tel. 061 167 953. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Radni~ka 122, ku}u, dva podruma, vis. prizemlje, sprat, 450 m2 oku}nice. Tel. 065 185 108. Rajski do - Trnovo To{i}i, vikend ku}a 8x8 sa priklju~cima, sun~ano, asfalt, 1.500 m2 zemlje, ogra|eno, cijena 45.000 KM. Tel. 061 709 430. S. Kolonija, duplex ku}a - priz. + sprat + potkrovlje, 2 manje ba{te, eta`no grijanje, 103.000 KM. Tel. 061 269 835. Sarajevo, ^. Vila, 2-soban 54 m2+predulaz, u dobrom stanju. Cijena po dogovoru. Tel. 061 079 791.

32

Utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

33

Skradno kod Busova~e, prodajem ku}u sa zemlji{tem. Tel. 061 154 540. Sokolovi} Kolonija dupleks ku}a P+S+P 117 m2 2 terase, i 2 male ba{te eta`no grijanje ura|en novi krov, stolarija , odmah useljiva Cijena 103.000 KM. Tel. 061 269 835 Stambeno-poslovni kontejner sa klima ure|ajem, stacioniran na Tjenti{tu-Fo~a. Tel. 061 485 271. Stan 50 m2, 16 sp., A. [a}irbegovi}, cijena po dogovoru. Tel. 062 452 371. Stan 68 m2 u centru Sarajeva. Tel. 061 817 523. Stan 69 m2, A. Babi}a, povoljno. Tel. 061 537 152. Stan B. Potok, Tibra Pacifik, novogradnja 112 m2. Tel. 061 072 815. Stan Ilid`a-Lu`ani, 3 sp., 58 m2, cijena po dogovoru. Tel. 033 623-534. Stan kod Vje~ne vatre 150 m2, IV sprat, lift, 1 m2 - 1.000 EUR-a. Tel. 063 603 010. Stan na Dobrinji 3, 74 m2, dvostr. orijentisan, cijena 118.000 KM, hitno. Tel. 061 308 689. Stari Grad Logavina 23-28, pos. prostor 42 m2, du}an 16, proizvodnja 26 m2, mo`e sa uhodanom firmom-trgovinom. Tel. 061 141 669, 061 565 781. Stari Grad, devastirana ku}a, 330 m2 zemlji{ta, ul. Brusulje 77, 12.000 EUR-a, papiri uredni. Tel. 061 543 853. Stari Grad, Jar~edoli, ku}a sa oku}nicom, cijena po dogovoru. Tel. 033 201-134. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa pos. prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, komunalije uredne, vlasnik 1/1. Tel. 062 735 608. [vrakino ul. Ef. Musi}a, pored Merkatora garsonjera 29m/II nije adaptirana, centralno grijanje 42.500 km. Tel. 061 269 835 [vrakino, jednosoban stan 33 m2. Tel. 061 133 597. Tar~in, kod `eljezni~ke stanice,prodajem plac sa ru{evnom ku}om , ulaz sa asvalta, svi priklju~ci, rasvjeta. Tel. 061 583 708 Travnik, prodajem dvosoban stan kod autobuske stanice, ili mijenjam za Kanton Sarajevo. Tel. 063 258 151. Tros. stan, neboder, VII sp., Kolodvorska. Tel. 066 466 227. Trosoban stan kod Stomatologije, ul. Gabelina. Tel. 061 548 390. Trosoban, ul. Bolni~ka 78 m2, sp. II, ima gara`u, cijena 2.900 KM/m2. Tel. 601 540 015. Tuzla, na Bulevaru u ul. I. Ribara br. 11, prodajem jednosoban stan 36 m2, renoviran, cijena 1.700 KM/m2. Tel. 061 296 649, 062 287 962. U centru Sarajeva, 2,5-soban stan. Tel. 061 817 523. U Had`i}ima ku}a 8,5x9, p+s+p, dvije vanjsk egara`e, oku}nica 618 m2, cijena dogovor. Tel. 420-319 i 521-187. U N. Sarajevu, stan 86 m2, austroug. gradnja, sre|en, 195.000 KM. Tel. 061 289 542. Ul. Milana Preloga 10, stan 58 m2, renoviran, namje{ten, cijena 65.000 EUR-a. Tel. 061 268 087. Vikendica nedovr{ena sa oku}nicom 1000 m2, Visoko,naselje Zbilje. Tel. 061 264 379 Vikendica u Buhotini sa 2.000 m2 zemlje i na Mi{i}ima-^evljanovi}i. Tel. 061 188 846. Vikendica u Kijevu, 2 dun., zemlje, voda, struja. Tel. 062 214 895. Vikendica u RS-u, G. Kotorac, a mo`e i zamjena za manji stan. Tel. 062 923 714. Vi{njik, jednosoban stan 32 m2. Tel. 033 465-079. Vi{njik, stan jednosoban 32 m2. Tel. 033 465-079. Vogo{}a 37m2 mezanin 50000 KM. Tel. 061 864 538 Vogo{}a, prodaje se pos. prostor u centru, na 2 eta`e (72 m2). Tel. 061 275 535. Vogo{}a-dupleks: jednosoban, garsonjera, gara`a, ostava, terasa 6x5,5, mogu}nost pro{irenja, 62.000 KM. Tel. 436-322. Vraca Ul. Dervi{a Numi}a 43/I adaptiran stan kao mali dvosoban, plinsko grijanje 65.000 km. Odmah useljiv. Tel. 061 269 835 Vraca, A. Smajlovi}a, ku}u ve}u, novija gradnja. Tel. 061 160 068. Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, uslovna za stanovanje, vl. 1/1. Tel. 061 139 592.

Vratnik, ku}a sa svim priklju~cima, uslovna za stanovanje, vl. 1/1. Tel. 061 139 592. Zenica, prodajem ku}u i 2 duluma zemlje i vo}njak. Tel. 032/426-304.

„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 12511-1TT

Potra`nja
Tra`im u najam poslovni prostor od Malte do Stupa. Tel. 061 288 939 Hitno potrebna garsonjera za studenta medicine do 53 000 KM.Samo ozbiljne ponude. Tel. 062 762 572 Hitno kupujem 2,5 ili 3-trosoban stan na ^. Vili u Kvadrantu, isplata odmah. Tel. 062 762 572 Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Strancu potreban manji stan do 60 m2 u zgradi za izdavanje na du`i period (Agencija). Tel. 061 522 190. Kupujem stan u Sarajevu, manje kvadrature. Tel. 033 214-944. Agenciji potrebni stanovi u zgradi za iznajmljivanje. Tel. 061 925 649.

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 10222-1ND@
U prodaji iscijepana, izrezana drva, drveni ugalj Kreka komad (akcija), Banovi}i (orah, kocka). Isporuka na adresu. T 061 855 460. 11156-1Nd` el. Bukova drva slo`ena za va{u mjeru. Kocka 130 (Banovi}i). Kreka 80 (komad bez pra{ine). Ugalj je vagan i sa atestom! Tel. 062 669 739. 11158-1Nd` Prodajem radni sto,crni I radnu stolicu na okretanje,povoljno. Tel. 061 210 310 Aluminijske `aluzine ve} od 20KM sa ugradnjom, Trakaste zavjese, VITEZ-ZENICA-TRAVNIK. Tel. 061 166 434 Prodajem dvije plinske pe}i na bocu, sa dodatkom za struju. Tel. 061 102 277 Prodajem polovan, ispravan elektri~ni {poret „Gorenje“. Tel. 061 102 277 Prodajem ~etiri ormara mali, veliki, srednji i jedan sa ladicama i krevet na sprat.Tel. 061 556 761. Prodajem polovnu, ispravnu ve{ ma{inu „Zanusi“. Tel. 061 102 277 Prodajem mehani~ku pisa}u ma{inu Unis Sarajevo, kori{tenu, ispravnu. Cijena fiksno 30 KM. Grude. Tel. 063 655 288. Prodajemo blindirana vrata. Tel 062 606 796 Prodajem auto stolicu. Tel. 061 210 405 Prodajem kolica Pierre Cardin. Tel. 061 210 405 Prodajem sadnice Tuje.^empresa i ostalog ukrasnog grmlja. Tel. 065 867 127 Prodajem city light reklamu dimenzija 150 X 200 cm. Tel. 061 778 852 Prodajem vagu digitalnu do 30 kg nova. Tel. 061 763 742 Prodajem vagu digitalnu, patosnu do 300 kg nova. Tel. 061 618 483 Prodajem polovan tambura{ki basprim cijena 250 e. Tel. 062 935 600 Prodajem plavi kineski }ilim 50 KM. Tel. 063 372 579 Prodajem knjige razne 1,50 po komadu. Tel. 063 372 579 Prodajem caffe aparat ,mlin za kafu,barske stolice,stolovi i stolice,registar kasu. Tel. 062 162 210 Prodajem kompletnu opremu za pr`ionu kafe veoma povoljno informacije na tel. 063 442 335 ]ilim stari bosanski ru~no tkan nekori{ten 3.20.sa 2.20 m . 400km. Tel. 062 885 985 Prodajem `abu-vibrator clumag hp 110-Njema~ka, benzin-nova 1000 EURA. Tel. 062 315 216 Prodajem pleteni namje{taj stolove stolice sve vrste korpi radimo po narud`bi, Had`i plet 061 214 008 Prodajem {krinju 310 lit. Treba je puniti, amonijakom plus zavariva~. Tel. 033 469 074 Prodajem deblje, zelene stoli~arke za ugostitelstvo 16 kom. Tel. 061 399 951 Prodajem ko`ne kai{eve ili izra|ujem po mjeri i `elji. Tel. 062 320 098 Prodajem staklenu vitrinu, stalak za TV,sto za kompjuter i stolicu, sto za dnevni boravak,dvije staze i manji etison u kompletu za 300 KM. Tel. 061 223 979 Prodajem vrlo povoljno radi selidbe dva {poreta na drva marke Susler I Helios. Mogu}nost I odvojene kupovine!. Tel. 066 638 361 Prodajem caffe aparat ,mlin za kafu,barske stolice,stolovi i stolice,registar kasu. Tel. 062 162 210 Prodajem Norve{ku Jotulovu gusanu pe} cijena 280KM. Tel. 032 450 399 ili 061 426 268. Prodajem aluminijska vrata za trgovinu 2,20x2,20. Tel. 638-006. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Podajem fri`ider staklena vrata, ve{ ma{ine, {porete struja plin, fri`idere, 120-150 KM. Dostava besplatna. Tel. 033 533-631. Turisti~ki vodi~ „100 turisti~kih destinacija BiH“. Tel. 061 757 925. Doma}a svje`a ljekovita prepeli~ija jaja 30 kom-9 KM, A i 10 KM S klasa, mlade prepelice nosilje pred no{enje 5 KM, bespl. dostava. Tel. 061 138 184, 062 134 551. Prodajem starije foto aparate. Tel. 061 548 447. Karabin Kranj lova~ki 8x57. Tel. 061 958 001. Nokia 6700, potpuno nova, 320 KM. Tel. 061 311 999. Strug Ada Potisje hp PA 30, glodalica Prvomajska, tip G3010-4. Tel. 066 643 516. Nove originalne dijelove za industrijske {iva}e ma{ine, povoljno. Tel. 062 876 691. Prodaja i monta`a vikend-ku}a brvnara od poluoblica, povoljno. Tel. 061 134 597. Mediven ~arape za vene, `enske, duge i kratke, povoljno. Tel. 061 052 033. Prodajem skoro novu plinsku pe} za grijanje marke Susler, 200 KM, zvati iza 17 sati. Tel. 061 377 150. Po~iteljski sirup za jetru, hepatitis, esh coli, holesterol, trigliceride, imunitet. Tel. 033 646-912. Prodajem knjige za sedmi razred, cijena 70 KM. Tel. 061 817 765. Hvalov zbornik, faksimil, transkript i komnetar. Izdanje Svjetlost ANU BiH, 1968. god. Tel. 061 160 085. Police i ormari u veoma dobrom stanju, povoljno. Tel. 062 225 123. Biciklo Scott, USA-aluminij, prodajem. Tel. 470-801. Prodaja i monta`a brvnara po va{oj `elji i niskoj cijeni. Tel. 066 969 293. Metalna vrata ulazna, portal, 4x1,5 m, dobro stanje, povoljno. Tel. 061 775 193, Sarajevo. OPREMA za samouslu`nu autopraonicu marke KARCHER, 4 boxa za pranje auta i 2 dupla usisiva~a. Tel. 062 284 443. Laptop HP-Fu|i, uvoz iz Njema~ke, star 2 godine, malo kori{ten, povoljno. Tel. 062 156 882. [ator dvije kabine, predsoblje, o~uvan, prodajem, vinil pod, jeftino. Tel. 062 169 114, Sarajevo. Manji fri`ider ispravan, 40 KM. Tel. 062 972 512. Sobna vrata sa {tokom 2 kom., 0,90x2,05 desna, ostakljena, nova. Tel. 061 819 488. Polovnu stolariju, 3 prozora 180x140, termo stakla sa `aluzinama. Tel. 033 622-064, 062 156 840. Polukru`nu sofu za sjedenje i sobni sto, dobro sa~uvano, pogodno za vikend. Tel. 033 848 252, 063 887 680. Dvije TA pe}i trojke i tri ipo, ispravne, dobro o~uvane. Tel. 033 452478. Doma}e koke nosilje, odli~nog kvaliteta. Tel. 061 206 345. Ljekovito bilje kanarion, maj~ina du{ica, metvica, kunica. Tel. 061 206 345. Plakar bijeli vis. 2,30 sa 100, dubi-

Zamjena
Mijenjam dvosoban stan 57 m2 kod RTV-a, prvi sprat, balkon 6 m2, ustakljen, za ve}i. Tel. 062 523 475 Mijenjam trosoban stan novogradnja u Vogo{}i za stan na Stupu Ilid`i ili Dobrinji novogradnja hitno. Tel. 066 206 473 RS (Rudo), mijenjam ve}u ku}u sa oku}nicom za KS, ili prodaja. Tel. 061 684 706. Mokro - mijenjam ili prodajem ku}u, 3 sprata i 3,5 dul. zemlje, uz magistralni put. Tel. 062 214 041. Mijenjam ku}u u Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 061 817 960. Mijenjam stan 60 m2, 18. sprat, Al. Polje, za manji uz doplatu. Tel. 061 208 998. Mijenjam ili prodajem trosoban stan u Saraj polju za manji. Tel. 061 202 497. Mijenjam stan na Dobrinji 60 m2, za ve}i. Tel. 062 169 040. Vla{i} za Jadran, Sarajevo ili Biha}, mijenjam apartman na ski-stazi. Tel. 061 483 448, 061 144 086. Biha} za Sarajevo ili Biha}, mijenjam 3,5-stan + gara`a. Tel. 061 483 448, 061 144 086. Stan u Sarajevu 52 m2, mijenjam za isti ili manji u B. Luci. Tel. 033 542668. Trideset dun. zemlje u RS-u za 12 u Sarajevskom ili ZD kantonu. Tel. 033 634-300. Jednosoban stan na D. Malti za dvos. Tel. 033/659-756, 062 178 832. M. Dvoru, 70 m2 za Mejta{. Tel. 061 211 503. Stan 52 m2 za manji ili garsonjeru uz doplatu. Tel. 678-733. Mijenjam dvosoban stan u Zenici za isti u Doboju, samo prvi ili drugi sprat. Tel. 032 404-795.

PILANA (BRATSTVO TA 1600) SA POSTROJENJEM PRODAJA ILI NAJAM
Pravda d.o.o, @ep~e, Orahovica Vi{e info na: 032 883 212 ili 063 566 762
na 60, povoljno. Tel. 463-428. Jaha}i poni konji}, dresiran, prodaje se. Tel. 061 104 465. Svje`a ljekovita jaja prepelica, hranjena prirodnom hranom bez koncentrata, 30 kom. - 9 KM. Besplatna ku}na dostava. Tel. 061 504 425. Graver ma{inu, 2 zlatarske prese 10 tona, manuelne. Tel. 062 288 691. Povoljno polovan crijep i nove viso~ke ciglanske blokove. Tel. 061 563 620. Kopa~ke: Adidas world cup br. 40, Adidas predstor br. 38. Tel. 061 439 216. Polovna dobro o~uvana dje~ija kolica, auto stolicu, ljulja~ku i biciklo. Tel. 061 221 888. Tu{-bateriju sa vertikalnim ulazima (Armal). Tel. 061 335 637. 100% efikasno sredstvo za trajno uni{tenje `ohara i `utih mrava. Tel. 061 243 891. Role sa gumenim i silikonskim to~kovima, izuzetno kvalitetne i moderne a izuzetno povoljna cijena, izgledaju kao nove, iz Njema~ke. Tel. 061 902 930. Tepihe - }ilime nepal i perzijaner 100% original, izgledaju kao novi, a puno jeftiniji od stvarne cijene, iz uvoza. Tel. 033 452 018. Garderobu i obu~u, razni modeli, kvalitetno i moderno, cijena izuzetno povoljna, izglea kao novo, iz Njema~ke, pogodno za dalju prodaju. Tel. 061 237 110. Obu}u za planine ili sli~no tome, izuzetno kvalitetna i moderna a izuzetno povoljna cijena. Izgledaju kao nove, iz Njema~ke. Tel. 061 902 930. Tepih veliki i mali, kau~ na izvla~enje, dva latofleksa za krevet, u odli~nom stanju a cijena izuzetno povoljna, iz Njema~ke. Tel. 061 237 110. Novi njema~ki tlakomjer stolni, sa vertikalnom `ivinom skalom. Upola jeftinije 40 KM. Tel. 061 709 772. Ukrasne bakroreze sa orijetn. motivima, ibrik visine 1,5 metar, }up 1 metar, okrugli {titovi pre~nika 50 cm, predmeti pogodni za restorane, vikendice. Tel. 063 991 600. Sobna garnitura, trosjed, dvosjed i fotelja, izvanredno o~uvano, kao novo, cijena 350 KM. Tel. 033 469-403. Sobna vrata bez {toka, 200x60, o~uvana, kao nova, cijena 50 KM. Tel. 033 469-403. Odli~an ra~unar AMD 3000+, 512 MB ram, 40 GB HDD, win XP , kao nov, garancija, 180 KM, 19“ LCD - 180 KM. Tel. 062 267 695. Brand name ra~unari sa 19“ LCD monitorima, veliki izbor konfiguracija, dolaze uz garanciju. Tel. 062 267 695. 2 tende 6x3, pe} plin 2 rerne - kasa Oliveti, 6 stolova komplet, 2 vitrine, karabin lova~ki 8x57. Tel. 061 958 001. Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata, blindo vrata, PVC prozori. Tel. 061 501 401. 11057-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Ei Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 11756-1tt 3 komode i sto za TV, trosjed, dvosjed i fotelja, sve za dnevni boravak, 500 KM. Tel. 061 813 354, 033 956055. Vijolon~elo 3/4, 900 KM, novo,l trosjed, dvosjed, fotelja 200 KM. Tel. 033 956-055. Odli~an pijanino „Belarus“ sa stolicom, 1.600 KM. Tel. 061 336 726. Plinski kotao za eta`no grijanje od 28 KW i 5 novih radijatora 60x130 cm. Tel. 062 381 294.

„KIRBY“ - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Firma „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 9733-1Nd`

„RASPRODAJA OGRIJEVA“. Prodajem bukova drva cijepana i }utke. Ugalj Banovi}i (kocka, orah). Akcija uglja Kreka 90 KM - 1 T. Prijevoz obezbije|en. Tel. 061 670 068. 12626-1tt

Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 1028-1Nd`

VELIKA AKCIJA - u prodaji su bukova cijepana drva, ~okovi, metrice, ugalj (Banovi}i) kocka, orah 140 (Kreka) drveni 80 KM. Tel. 061 785 535, 061 289 961. 11125-1Nd`

TV VIDEO DVD SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033/650-400, 033/610-000. PTT

Prodajem bukova cijepana drva i ~utke. Ugalj Banovi}i, kocka i orah - akcija kreka 90 KM 1 t. Prevoz obezbije|en. Tel. 061 159 904. 11124-1Nd`

„HIGIJENA“ - Dubinsko usisavanje, pranje i ispiranje tepiha (1 KM = 1 m2) i namje{taja: ugao = 20 KM, kau~ = 10 KM. Tel. 061 141 944. 10837-1Nd`

Rasprodaja bukovih cijepanih drva I klase po cijeni od 60 KM po jednom metru. Isporuka do vas je ta~na i isti je dan. Tel. 066 289 890. 11143-1Nd`

5 molera profes. zavr{avaju stan u danu, nude i usluge ~i{}enja, mogu}e pla}anje i ra~unom. Tel. 061 969 136. 10952-1Nd`

AKCIJA: U prodaji su bukova drva u svim oblicima, kao i sve vrste }umura (kocka, orah) Banovi}i, drveni Kreka. Tel. 061 417 842, 062 525 265. 11146-1Nd`

MIKADO-GARANCIJA. Aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, VANJSKE PVC i ALUM. ROLETNE, BLINDO, gara`na rolo i harmonika vrata, platnene roletne. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 10315-1Nd`

34

Utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

www.matador-vrata.com

Utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

35

KV moleri sa vi{egodi{njim iskustvom rade sve vrste molerskofarbarskih radova uz garanciju kvaliteta. Penzioneri popust. Tel. 061 081 180, 062 735 261. 13037-1tt Servis rashladnih ure|aja vr{i opravke (rashladnih komora, rashladnih vitrina, zamrziva~a, fri`idera, itd.), uz ra~un i garanciju. Tel. 061 935 883. 13070-1tt

Presnimavamo sa video kaseta na DVD. Sarajevo. Tel. 062 824 523 Vr{im usluge prevoza na svim destinacijama sa i bez radnika. Tel. 061 811 115 Prevoz putnika u svim pravcima prema moru kombi hjundai h1. Tel. 061 210 832 Magistrica i profesorica prevodi sve vrste tekstova engleskog jezika, kucana str. prevoda = 5 KM. Tel. 062 255 451. Diplomirani ekonomista pru`a usluge vo|enja poslovnih knjiga MSP . Tel. 062 330 866. Pi{em maturske, seminarske i diplomske radove. Tel. 033 617-087. Elektri~ar popravlja {porete, bojlere, indikatore, automatske osigura~e, plafonjere i instalacije. Tel. 062 180 021. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije i radijatora. Tel. 061 262 895. Serviser rashladne tehnike, popravljam fri`idere, zamrziva~e, rasahladne vitrine, komore. Tel. 061 143 019. Dubinsko pranje i ~i{}enje unutra{njosti vozila, poliranje boje, mokro pranje }ilima. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Rigips majstor - kvalitetna ugradnja rigipsa i amstronga (potkrovlja, plafoni, pregrade, obloge. Tel. 061 818 732. Elektri~ar izvodi el. radove u stanovima, brzo i kvalitetno. Tel. 061 133 829. Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062 519 449. Izvodimo sve vrste gra|evinskih radova sa kvalitetom i garancijom. Tel. 061 740 127. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544. Uni{tavamo: `ohare, moljce, mrave, buhe, stjenice, muhe, u{i, mi{eve... Tel. 033 219-761, 061 928 535. „Sterilitet“ - mu{ki-`enski, psorijazu-ekscem, hemoroide, opadanje kose, {titnja~a, lije~im 100% ljekovitim biljem. Tel. 033 664-601, 062 273 110. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Serviser rashladne tehnike, popravljam: fri`idere, zamrziva~e, rashladne vitrine, komore. Tel. 061 143 019. Prevoz robe, selidbe, kombijem povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Moler radi molerske radove ~isto i kvalitetno, cijene povoljne. Tel. 066 408 817. Vr{im popravke, prepravke, montiranje, lakiranje ku}nog namje{taja i stolarije. Tel. 061 250 763. Laminate, parkete, brodski pod, postavljamo povoljno i kvalitetno. Tel. 061 311 622. Stolar, popravka vrata, prozora, plakara, kuhinja. Tel. 033 465-412. Zidarsko-zanatske radove izvodim, adaptacije, itd. Tel. 061 410 841. Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura. Tel. 061 916 272. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Vodoinstalater - svi vodoinstalate-

rski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621733. Studentica daje ~asove iz matematike, engleskog i njema~kog jezika, u~enicima osnovne i srednje {kole. Povoljno. Tel. 061 377 184. Servis ra~unara „Majo“, instalacija windowsa, internet konekcija, antivirusna za{tita ra~unara, ~i{}enje virusa, hardwerski i softverski problemi, itd. Tel. 062 118 202. Kirby dubinsko usisavanje iu pranje }ilima, etisona i sjede}ih garnitura, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Iskusan profesor instruira matematiku |acima uspje{no, povoljno, dolazim va{oj ku}i. Tel. 062 417 695. Engleski jezik, instrukcije sat 15 KM, profesorica daje ~asove. Tel. 033 611-023. Ku}na dostava DVD filmova i serija, 2 KM po DVD, zvati od 11-19 h. Tel. 063 191 701, Sarajevo. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 033 526-945. Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Matematika za popravne, profesor sa iskustvom, uspjeh zagarantovan. Tel. 061 135 748. Prof. daje instrukcije iz engleskog jezika djeci i srednjo{kolcima, dolazim na adresu. Tel. 061 227 439. Moler veoma brzo i efikasno moluje va{e stanove. Tel. 061 926 333. [ivanje `. konfekcije, sve vrste prepravki kvalitetno i povoljno. Tel. 065 695 706, Alipa{no C-faza. Engleski jezik, sudski prevodilac, prevod i poduka. Tel. 061 533 935. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. Klimatiziranim kombijima prevoz na more sa smje{tajem, grupna putovanja kao i selidbe po bih i u regionu. Tel. 033 511 492 i 061 899 883. Kerami~ar, rigips i moleraj. Tel. 061 202 713. Moler-majstor, kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Kerami~arske usluge, moleraj, postavljanje elektro instalacija, laminata i rigipsa. Tel. 062 466 093. PC serviser nudi usluge opravke ra~unara, XP antivirus i drugo, dola, zak besplatan. Tel. 062 328 044. Povoljno, ugradnja termo fasada, molersko farbarski radovi, laminat, rigips, keramika. Tel. 061 565 834. Molerske usluge, vrlo kvalitetno. Tel. 062 127 525. Auto limar radi sve vrste autolim. radova, jeftino, brzo, kvalitetno. Tel. 061 270 427. ^asovi engl. jezika. Tel. 061 334 895. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453.

Prevoz putnika na sve destinacije sa VW bus, sjedi{ta 1+8. Tel. 062 606 611. Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094. Zidar i tesar radimo sve gra|evinske radove, Cazinska 27. Tel. 061 019 468. Izvodim gra|evinske radove, maltanje, fasade, krovovi, keramika itd. Tel. 061 708 542 Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061 580 063. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Radim termo fasade, 10 KM sa skelom. Tel. 062 298 347. Radimo termo fasade, moleraj, {panski zid, uz garanciju i dugogodi{nje iskustvo. Tel. 061 278 188. Zidar sa grupom radi krovove, fasade i ostale radove. Tel. 062 196 097. Instrukcije iz ruskog jezika i prevod rusko-bosanski i bosansko-ruski. Tel. 061 969 966. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Povoljno prevoz kombijem i putni~kim automobilom. Tel. 061 248 036. Matematika, fizika i elektrotehnika, instrukcije uspje{no i povoljno daje dipl. ing. Tel. 201-195, 061 277 297. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Molersko-farbarske poslove obavljamo brzo, ~isto, povoljno. Tel. 033 442-998 i 062 139 085. Molersko-farbarski radovi i posavljanje tapeta, izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 061 382 230. Profesorica engleskog, sudski tuma~-prevodilac, dr`i ~asove za sve uzraste. Tel. 033 465-958, 062 612 399, Dobrinja. Instruiram matematiku za sve {kole i fakultete, uspje{no i povoljno. Tel. 061 549 242. Profesor instruira matematiku sve uzraste povoljno, uspje{no, dolazim ku}i. Tel. 657-082, 066 329 172. Dajem instrukcije iz hemije za u~enike i studente. Tel. 066 891 378. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Dubinsko usisavanje, pranje tepiha i namje{taja. Tel. 061 319 571. Popravljam sve vrste fri`idera, rashladnih ure|aja, uz garanciju. Dolazak besplatan. Tel. 061 156 309. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 061 336 541, 033 511-526. Stolar, izrada i monta`a kuhinja,

plakara, predsoblja, zamjena baglama. Tel. 062 944 952. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622, 062 012 291. Rainbow dubinsko pranje }ilima, namje{taja, generalke u stanu, ozbiljna `ena. Tel. 061 311 276, 033 666275. Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Tel. 061 533 146. Staklar radi sve vrste staklarskih usluga, dolazim na adresu. Tel. 061 609 947. Vodoinstalater - obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije, instaliranje. Tel. 061 696 133. Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 033 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Vr{im prevoz robe, stvari i ljudi, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Lektori{em i korigujem sve vrste tekstova. Dugogodi{nje iskustvo. Tel. 033/658-707, 062 165 429. Elektri~ar - usluge el. instalacija, interfoni, alarmi, gromobrani, el. usluge. Tel. 061 132 991, 033 418-086. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200616. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Bravar, sve bravarske usluge, povoljno. Tel. 062 940 731, 033 691-260. Sve stolarsko-tapetarske usluge radim brzo i povoljno. Tel. 061 606 651, 066 620 342. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Dajem instrukcije iz matematike i fizike. Mob. 062 343 100. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Profesor daje instrukcije iz matematike za osnovce i srednjo{kolce tokom godine. Tel. 061 244 251. Tapetar-dekorater, povoljno presvla~i namje{taj u radionici ili kod vas, uz garanciju. Tel. 033 718-405, 061 156 728. [ivanje trajnih autopresvlaka, paleta boja, popravak sjedi{ta, neba, tapacirunga, poda. Tel. 061 215 658. Moler sa iskustvom iz Njema~ke,

izvodi molerske radove kvalitetno uz garanciju. Tel. 061 372 829. Vodoinstalater sa iskustvom vr{i popravku, monta`u i pro~epljenja vod. instalacija. Tel. 061 348 717. Peremo }ilime rainbow ma{inom u va{em stanu ili ru~no u praonici sa dostavom. Tel. 061 202 630, 033 673284. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Popravljam TV svih modela, profesionalno i na va{oj adresi. Tel. 061 365 690, 033 653-311. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643990. Molersko-farbarske usluge. Tel. 062 823 902. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Vodoinstalater, radim nova kupatila, brzo, povoljno, ~isto, garancija. Tel. 061 349 294. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Vr{im selidbe i sve vrste prevoza sa kombijem, povoljno. Tel. 061 165 009. Kombijem prevozim razne vrste robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 062 476 471, 033 614-436. Moleraj, laminat, rigips, edelpuc, kompletne adaptacije stanova i ku}a. Tel. 062 402 122. VKV moler radi ~isto, uredno, kvalitetno, jeftino. Tel. 062 214 519. Engleski, njema~ki, prevodi, instrukcije, dipl. radovi, disertacije, pripreme za ispite. Tel. 063 947 405. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Prevoz putnika i organizovanih grupa luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta. Cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Izvodim sve vrste elektroradova. Tel. 061 156 340. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima, tokom godine. Tel. 061 382 301, 033 473-574. Studentica ekonomije instruira matematiku za srednju i osnovnu {kolu. Tel. 061 929 114. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije. Tel. 061 262 895. Kerami~ki radovi od 8 KM, laminat od 3 KM, brzo, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 422 040. Med. sestra pru`a usluge infuzija,

TV VIDEO SERVIS vr{i popravku svih TV aparata i videorekordera. Dolazak na adresu besplatan. Garancija 12 mjeseci. Tel. 033/451778. Mob. 061 148 042. 11180-1Nd`

Intelektualne usluge
Pi{em seminarske, maturske i diplomske radove. Radim prezentacije u Microsoft Power Pointu. Tel. 061 566 787 Prevodim pismene vje`be za osnovce i srednjo{kolce na engleski. Tel. 061 243 836 Prevodilac daje instrukcije iz engleskog 15 KM dvo~as. Tel. 061 243 836 Dajem instrukcije iz engleskng. Tel. 061 243 836 Mostar instrukcije i prevod iz engleskog jezika kvalitetno. Tel. 061 527 294

Zanatske usluge
Vodoinstalater, popravak i ugradnja nove instalacije. Tel. 061 228 415 Ekipa majstora,izvode krovno pokriva~ke radove.Na podru~ju Sarajeva sa materijalom i bez materijala. Tel. 061 819 966 Stolarske usluge po povoljnim cijenama, Tel. 061 336 541 ili 033 511 526 Bravar,ugra|ujem brave, okove, po{tansku sandu~ad, plafonjere, slavine, sifone, dihtunge za vrata i prozore itd. Tel. 062 480 224 Sarajevo,opravka, izrada i monta`a kuhinja, namje{taja i gra|evinske stolarije. Postavljanje! Laminata,lamperije i podova. Tel. 061 502 739 VKV kerami~ar majstor ugra|uje sve vrste plo~ica. Tel. 061 183 918 Bravar,Brave ugra|ujem, okove, po{tansku sandu~ad, plafonjere, slavine, sifone, dihtunge za vrata i prozore itd. Tel. 062 480 224 Elektri~ar dolazi na adresu. Tel. 062 316 911 Radim sve vrste grijanja kvalitetno,povoljno uz garanciju. Tel. 062 488 920 Izvodim zidanje {alovanje malterisanje stiropor fasade. Tel. 061 343 951

Razne usluge
Presnimavanje video kaseta na dvd. Tel. 061 260 596 Iskusan maser pru`a sve vrste masa`a:sportska,relax,kod ki~menih oboljenja kao sto su glavobolje,spondiloza,diskus hernije,slaba cirkulacija,kao i skidanje celulita.Povoljno. Tel. 061 865 633 Najpovoljniji trtmani protiv svih {tetnih insekata:`ohara,mrava,stjenica,moljaca,muha,buha i glodara:mi{eva i pacova. Tel. 062 328 447

36

Utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

injekcija, ispiranje uha, obradu rana, kontrolu [UK-a, urina, tlaka. Tel. 641-144. Radimo molersko-farbarske radove, rigips, keramiku, laminat, i komplet adaptacije uz garanciju. Tel. 061 255 253. Iskusna profesorica daje instrukcije iz engleskog i arapskog jezika. Tel. 033 611-023. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Elektri~ar - elektro instalater, sve vrste el. radova, kvarova, atest. Tel. 061 398 483. Radim kompletnu adaptaciju stana, brzo, povoljno. Tel. 062 226 904. Kvalitet i garancija, sve vrste bravarije, jeftino i povoljno. Tel. 062 522 901. Radim sa |acima Me|unarodne {kole Sarajevo, po nastavnom planu na engleskom kao i konverzaciju, informatiku. Tel. 062 293 688, Sarajevo. Superefikasno uni{tavamo `ohare, moljce, mrave, stjenice, u{i, buba{vabe, mi{eve... Tel. 061 928 535. @ohare, stjenice, `ute mrave i mi{eve uni{tavamo uz garanciju. Tel. 061 184 796. @ohare, `ute mrave, stjenice, buhe i mi{eve uni{tavamo u va{im stanovima sa garancijom. Tel. 234-805. Uni{tavamo `ohare, `ute mrave, stjenice, mi{eve, 100% efikasno. Tel. 062 553 100. Uni{tavanje `ohara, stjenica, buha, mrava i mi{eva, 100% efikasno. Tel. 033 546-770. Servis zdravlja - uni{tavamo moljce, muhe, stjenice, komarce, mi{eve, itd. Tel. 062 136 248. Vodoinstalater sa 30 god. iskustva, vr{i opravku instalacija, monta`u i pro~epljenje. Tel. 535-659, 062 139 034. Kombi prevoz svih roba, povoljno. Tel. 061 205 906. Parket, {ipod, postavljamo, brusimo i lakiramo, postavljamo gotove parkete i laminate. Tel. 062 828 306. Sve za kompjuter! Rje{avanje problema, instalacija programa, ugradnja dijelova, kursevi. Tel. 061 827 793. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736, 061 506 755. Instrukcije iz engleskog jezika, turskog, matematike, posebne metode rada sa djecom. Tel. 061 714 367. Autoprevoznik kamionom-grajferom i mini bagerom 5 T, sve vrste iskopa i prevoza. Tel. 061 100 268. Kvalitetno i uz garanciju postavljanje, bru{enje i lakiranje parketa, {ipoda i laminata. Tel. 061 244 183 Uredno i kvalitetno sa dugogodi{njim iskustvom radim molersko farbarske radove. Tel. 062 189 683, 033 664-539. Mini bagerom radimo ono {to veliki ne mo`e, iskop kanala, razbijanje betona, SZR Mulavdi}. Tel. 061 219 946. Ku}ni majstor. Tel. 061 708 798. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Prevoz putnika Sarajevo-more, klimatizirano, novim lux kombijem, dolazim na adresu. Tel. 062 213 645. Kombi prijevoz povoljno. Tel. 062 302 327. Vr{im prevoz putnika na more i po BiH, klimatizirano: Tel. 062 642 538. Izuzetno povoljno ru{imo stare objekte, renoviramo stanove sa vlastitim prevozom. Tel. 062 423 123. Kamionom povoljno prevozim sve vrste gra|evinskog materijala, pijeska, {ljunka, {uta. Tel. 062 423 123. Nudimo sve vrste detektivskih usluga, diskrecija zagarantovana. Tel. 062 378 818. Sudski tuma~ za njem., engl., holand. jezik, ul. Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. KV vodoinstalater, de`urni 24 h. Tel. 061 861 635. Moler: kvalitetno, brzo i veoma povoljno radimo sve vrste moleraja. Tel. 062 778 717. Dajem instrukcije iz fizike i matematike, djeci i srednjim {kolama. Tel. 061 227 439.

Instrukcije iz matematike za u~enike osnovnih {kola. Tel. 062 139 588. Vrlo povoljno i kvalitetno molerski, parketarski i rigips radovi. Tel. 061 357 201. Kvalitetno i povoljno vodoinstalaterski, kerami~arski i elektri~arski radovi. Tel. 061 357 201. Kvalitetno i uredno vr{imo sve vrste molerskih usluga, 1 m2 = 1 KM. Tel. 061 398 569, 061 439 366. Prosvjetna radnica radi kao privatni u~itelj sa osnovcima, svakog dana. Tel. 033 234-705. Instruiram matematiku za |ake osnovnih {kola. Tel. 033 234-705. Prof. francuskog jezika daje instrukcije francuskog u~enicima osnovnih i srednjih {kola. Tel. 033 651891. VKV stolar vr{i popravke vrata, prozora, zamjena baglama svih vrsta na kuhinjama i plakarima. Tel. 033 677-549. Masa`a: relax, kineska uz aromaterapiju, kiropraktika, refleksoterapija, sportska. Dipl. maser-terapeut. Tel. 063 975 031. Vr{imo presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslov. prostora, tepiha, namje{taja. Povoljna cijena. Tel. 061 210 017. Lije~im sva oboljenja ki~me i druge bolesti. Tel. 033 616-211. Presnimavanje sa video kaseta na DVD, Sarajevo. Tel. 062 824 523. Prevodim njema~ki jezik, 5 KM/stranica. Tel. 063 988 207. Bravar VKV - radi ugradnju brava, PTT sandu~adi, ormara, kani{li, ramova, povoljno. Tel. 061 507 683. Centralno grijanje, plinske instalacije, zamjena konvektora, itd. Radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Zidar, tesar, od temelja do krova, povoljno. Tel. 062 371 539. Tapaciranje namje{taja, {ivenje navlaka za namje{taj, zavjesa, paravana, stolnjaka, nadstolnjaka i dr. Tel. 061 385 329. Profesor daje instrukcije iz engleskog, prevodi tekstove sa engleskog na bosanski i obratno, dolazim na adresu. Tel. 062 869 555. Instrukcije iz njema~kog jezika, uspje{no i povoljno. Tel. 062 330 770. Instrukcije iz matematike i fizike, uspje{no i povoljno. Tel. 061 571 973. Profesionalno digitalno video i foto snimanje svadbi, vjen~anja, vjerskih i drugih doga|aja. Vrhunska usluga i povoljne cijene. Tel. 062 356 113. Elektro i molersko-farbarske radove, povoljno. Tel. 611-542. Izvodimo molerske radove uz provjeren kvalitet. Tel. 033 674-292. Bravar i varilac VKV, profesionalna izrada i monta`a vrata, ograde, tende, balkoni, giteri... Tel. 061 141 659. Radimo ure|enje dvori{ta i vrtova sa ukrasnim biljem iz vlastite proizvodnje. Tel. 065 867 127. Radim malterisanje, zidanje, obradu vrata, prozora. Tel. 062 451 791. Popravljam sve vrste fri`idera i rashladne tehnike uz besplatan dolazak. Tel. 061 156 825. Vodoinstalater - obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije, instaliranje. Tel. 061 696 133. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Kerami~ar radi kvalitetno i povoljno. Tel. 062 140 094. Kercher aparatima sa originalnim deterd`entom ~istimo }ilime, tepihe, namje{taj, autosjedi{ta. Tel. 062 738 728. Izvodimo sve vrste gra|evinskih radova. Tel 061 740 127. Prevod sa i na engleski jezik, kucanje svih vrsta tekstova, povoljno. Tel. 062 528 948. Kvalitetno i povoljno prevodim sa engleskog i obratno. Tel. 062 971 535. Prevoz putnika u svim pravcima, prema moru, kombi Hyundai H1. Tel. 061 210 832. Uspje{no i povoljno tokom cijele godine dajem instrukcije iz matematike. Tel. 220-173. Dekorater-tapetar presvla~i povoljno namje{taj u radioni ili kod vas. Tel. 061 156 728. Majstor povoljno opravlja stari i

montira novi namje{taja, kuhinje, radi selidbe. Tel. 061 202 840. Vodoinstalater povoljno opravka staru i montira novu instalaciju, renovira kupatila. Tel. 061 202 840. Roletar-tapetar - izra|ujem i oipravljam sve vrste roletni, presvla~im namje{taj, stolice, bilijare. Tel. 061 512 444. Vodoinstalater sa dugogodi{njim iskustvom vr{i opravke instalacija, monta`u sanitarnih ure|aja i pro~epljenja. Tel. 062 139 034 i 033 535 659. Moler-majstor kre~i, gletuje, farba stolariju. Tel. 062 282 243. Moler kre~i, gletuje kvalitetno i povoljno. Tel. 061 235 190. Zidar gradi ku}e od temelja do krova. Tel. 033 234-890. Klimatiziranim kombi vozilom vr{im prevoz putnika na more, jezera i drugr destinacije po BiH i okru`enju. Tel. 061 531 616 i 062 214 690. Prevoz putnika novim klimatiziranim VW kombijem, izleti, more, planine, seminari. Tel. 062 355 006. Instrukcije iz matematike, privredne matematike i knjigovodstva. Tel. 061 516 624, 033 223-695. Instrukcije iz hemije studentima i u~enicima, dolazim na adresu. Tel. 615-901. Ve}a ekipa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270 729. Sastavljam maturske i seminarske radove, Mostar. Tel. 061 285 101. Pi{em stru~ne radove, radim lekturu i korekturu tekstova. Tel. 033 541-224. Za osnovce instrukcije: bosanski, engleski, arapski, fizika, hemija, biologija, matematika, itd. Tel. 061 33 93 74. Elektro opravka bojlera (~i{}enje), b. teh., kao i ugradnja novih plafonjera, bojlera, napi, osigura~a. Tel. 061 262 411. Profesorica instruira matematiku, fiziku i hemiju sve {kole i prvu godinu fakulteta, brzo i uspje{no. Tel. 033 235-141, 063 893 938. Profesorica hemije daje instrukcije. Tel. 667-880. Instruiram matematiku, dolazim ku}i po dogovoru. Tel. 061 253 550. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 9 KM. Tel. 033 621-976. Instrukcije - matematika za osnovce, povoljno, 2 sata - 15 KM. Dolazim ku}i. Tel. 061 481 182. Rainbow dubinsko ~i{}enje. Tel. 061 274 144. Instrukcije - engleski povoljno, 2 sata - 15 KM. Dolazim ku}i. Tel. 061 481 182. Kombijem vr{im prevoz razne robe, selidbe, otpad + ispomo}. Tel. 061 216 925. Molerske radove ~isto, korektno. Tel. 061 216 925, 033 691-384. Moleraj, ~isto, kvalitetno i povoljno, njema~ko iskustvo. Tel. 061 812 664. Radim mol.-farb. radove, rad u bojama, rad sa valjcima, kvalitet, garancija. Tel. 033 631-315, 061 502 031. Instruiram u~enike osnovne {kole, ~as 5 KM. Tel. 062 225 926. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061 580 063. Brzo i kvalitetno vr{im opravku TV prijemnika. Tel. 061 505 084, 033 453-000. Profesorica dr`i ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Popravljam i punim fri`idere i zamrziva~e. Tel. 061 150 572. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, italijanskog. Tel. 061 566 590. Stolar, vr{im sve usluge. Tel. 062 944 952. Rainbow dubinsko usisavanje tepiha, sjede}ih garnitura, jogi madraca. Tel. 061 916 272. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Privatna igraona-vrti} sa ba{tom nudi usluge ~uvanja djece. Tel. 033 666-755. Iskusna u~iteljica priprema u~enike od I-V raz. za {kolu. Tel. 062 127 144. Vr{imo servisiranje aparata za kafu. Tel. 061 367 103. Vr{im zamjenu automatskih osigura~a, indikatora, popravak ve{ ma{ina, {poreta, bojlera. Tel. 061 563 910. Molersko-farbarski, rigips, elektroinstalaterski radovi, povoljno. Tel. 062 911 078. Servis svih tipova ve{ ma{ina i drugih ku}anskih aparata, dolazak besplatan. Tel. 061 551 035. Dajem ~asove iz engleskog jezika veoma povoljno. Tel. 061 323 474. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289, 061 134 260. VKV moler radi kvalitetno i uredno, jeftino i brzo. Tel. 062 214 519. Instrukcije gitare, violine i solfe|a. Tel. 066 845 342. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Rigips majstor - potkrovlja, pregrade, spu{teni plafoni. Tel. 061 818 732. Iskusan fizioterapeut, dolazak na adresu, manuelna masa`a, rehabilitacija, kvalitetno, povoljno. Tel. 061 367 166. Molujemo stanove u 1 danu, cijena za garsonjere 150, jednosoban 200, dvosoban 300, trosoban 400 KM. Tel. 061 965 054. Vr{im prevoz kombijem ljudi, stvari, radna snaga obezbije|ena, po potrebi. Tel. 062 385 762. Molersko-farbarske radove: gletovanje, boje, stolarija, tepete, i se po dogovoru. Tel. 033 456-979, 061 219 768. Elektro-servis monta`a, servis klima ure|aja, rashladne tehnike sa dizalicom. Garancija. Tel. 061 172 482. Radim zidarske, kerami~arske i kameno klesarske radove. Tel. 063 557 115. Izvodim sve vrste molerskih radova, iskustvo iz Njema~ke. Tel. 061 181 929. Elektroopravka ku}anskih aparata i ure|aja, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 555 800. Centralno grijanje, vodoinstalacija, keramika, kvalitetno i povoljno. Tel. 062 814 475. Vodoinstalaterski i kerami~arski radovi, cen. grijanje, kvalitetno i povoljno. Tel. 061 182 737. Srednjo{kolcima radim grafi~ke radove iz mehanike i ma{inskih elemanata. Tel. 033 625-196, Ilid`a. Postavljam laminat povoljno. Tel. 061 156 340. Prijevoz putnika novim T-5 kombijem na sve destinacije. Voza~ profesionalac. Tel. 062 213 645. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko lakirerske poslove. Tel. 062 332 702. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Elektri~ar vr{i popravak ku}nih ure|aja i instalacija, povoljno. Tel. 062 528 948. Ugradnja i popravak svih vrsta roletni, povoljno. Tel. 062 528 948. Bravarski poslovi, izrada ograda, gara`nih vrata, povoljno. Tel. 062 528 948. Prevod sa i na engleski jezik, instrukcije matematike, povoljno. Tel. 062 528 948. Pravimo {adrvane-ljetnikovce po va{im `eljama, dimenzijama. Tel. 061 134 597. Kablovska preko satelita u BiH i svijetu, FTV, RTRS, OBN, ATV, Alfa, Pink bh., BHT1 i drugi regionalni i strani programi u HD kvalitetu, direktno preko satelita, ve} od 12 KM. Tel. 061 803 042. Radimo iskop, {alovanje i betoniranje mrtve plo~e. Tel. 061 134 597. Izuzetna stolarska ekipa pravi sve mogu}e od drveta po va{oj `elji. Tel. 061 134 597. Vr{im usluge prijevoza po regionu i Evropi, klimatizirani putni~ki automobil. Tel. 061 210 009, zvati od 12-14 h. Servis ra~unara, instalacija windowsa, XP ili Vista, umre`avanje, internet, za{tita. Tel. 061 337 178. Ugra|ujemo i montiramo sve vrste kamena - mermera, granita i keramike. Tel. 062 843 850. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373, V. [amrli}a. Prevozim kombijem putnike, namje{taj, preseljenja i teret. Tel. 061 268 155. Vodoinstalater - popravka, ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, itd. Tel. 061 389 112. Vodoinstalater-elektri~ar, popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, bojlera, aut. osigura~a. Tel. 061 180 120. Elektri~ar - popravka i ugradnja instalacija, bojlera, el. pe}i, aut. osigura~a, itd. Tel. 061 132 149. Vr{im servisiranje i prodaju svih vrsta tlakomjera, sa garancijom. Tel. 061 188 903, Sarajevo. Profesionalno testiranje ra~unarskih komponenti, ~i{}enje virusa, instalcije. Tel. 061 559 090. Vodoinstalater i elektri~ar popravlja i ugra|uje staru i novu instalaciju, povoljno. Tel. 033 542-588. [ivanje pantalona mu{kih, `enskih, `enskih suknji 10 KM, vr{imo korekcije odje}e. Tel. 033 204-093. Lije~imo mujasil suhi, vla`ni, hemoroide, sve vrste ko`nih oboljenja, uspje{no. Tel. 033 204-093. Elektri~arske usluge, automatski osigura~i, indikatori, el. pe}i, el. bojleri, instalacije. Tel. 062 180 021. Elektri~ar, odr`avanje postoje}ih i ugradnja novih elektroinstalacija. Tel. 062 522 014. Iznajmljujem PlayStation 3 sa soccer 2010, UFC i jo{ igrica. Tel. 061 397-449. Voza~-instruktor vr{i ekstra obuku. Tel. 061 338 085. Majstor za sitne ku}ne opravke. Tel. 061 552 417. Vr{im usluge knjigovodstva za DOO, imam certifikat, imam iskustvo u struci. Tel. 061 216 013. Instrukcije iz engleskog i bosanskog, prevodi. Tel. 065 572 966. Brzo, ~isto i povoljno, moleraj, farbanje stolarije i keramika. Tel. 062 171 165.

Utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

37

Vodoinstalater ugra|uje satove za vodomjere vrlo povoljno. Tel. 061 105 425. Centralno grijanje radim povoljno i kvalitetno, monta`a, servis i popravke. Tel. 061 105 425. Vr{im prevoz, selidbe, kombijem du`. 4 m, sa radnim snagom ili bez, Ko{. brdo. Tel. 062 226 665. Prof. francuskog, ovla{teni sudski tuma~ - radi sve vrste prevoda sa ovjerom. Tel. 061 480 069. Usmjeravanje analognih i digitalnih satelitskih i zemaljskih TV i radio antena, monta`a i servis. Tel. 061 803 042. Sve za internet: obuka, antivirus, pravljenje jednostavnih sajtova. Tel. 061 530 704. Bosanski, engleski, arapski jezik, instrukcije. Tel. 061 33 93 74. Kvalitetno i uredno radimo moleraj, 1 m2/1 KM. Tel. 061 439 366, 061 398 569. Instrukcije iz njema~kog daje vrlo uspje{no iskusni nastavnik njema~kog i bosanskog. Tel. 659-750, 066 897 870. Dajem instrukcije iz matematike za sve {kole i fakultete. Tel. 061 534 231. Bravar-varilac VKV, profesionalna izrada i monta`a svih vrsta bravarskih radova. Tel. 066 213 714. Kerami~ar - postavljam sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Zidarsko tesarski radovi, adaptacija, gradnja. Tel. 062 536 204. Udobnim mercedes kombijem vr{im prijevoz putnika na izlete, more, planine, povoljno. Tel. 033 235-199 Organizujem dnevne izlete u Dubrovnik i okolicu, udoban mercedes kombi, povoljno i nezaboravno. Tel. 061 140 572. Vr{im prijevoz putnika, roba, stvari, povoljno. Tel. 061 250 911. Vr{im molersko-farbarske radove, lakiranje stolarije i drugo. Tel. 061 250 763. Izvodim kvalitetno molerske radove. Tel. 651-685. Molersko-farbarski radovi, ugradnja laminata i rigipsa. Tel. 066 873 588. Molersko farbarski radovi uredno, povoljno i kvalitetno, zvati svaki dan poslije 16 h. Tel. 061 244 886. Moler sa iskustvom izvodi sve radove kvalitetno i vrlo povoljno. Tel. 062 165 460. Radimo molersko farbarske radove, jeftino i kvalitetno. Tel. 062 488 636. Vr{im zavarivanje aluminijuma, gusa, prokroma. Tel. 033 436-952. Vodoinstalater povoljno opravlja staru i montira novu instalaciju, renovira kupatila. Tel. 061 202 840, 061 389 112. Vodoinstalater, 30 g. iskustva, vrši opravke instalacija, monta u sanitarnih ureðaja i proèepljenja. Tel. 062 139 034 i 033 535 659. Vodoinstalater radi instalacije i otklanja kvarove. Tel. 061 207 851. Profesorica latinskog jezika daje instrukcije gimnazijalcima i studentima. Tel. 062 918 322. Prevoz putnika luxuznim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 107 928. ^asovi engleskog jezika za djecu i odrasle, vikendom dvo~as (90 min.) 10 KM. Tel. 061 334 895. Popravljam ve{ ma{ine i ku}anske aparate uz popust 30%. Tel. 061 510 390, 033 473-155. Prof. daje sate gitare. Mob. 063 930 078. Instruiram |ake i studente iz matematike na Al. polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Pranje }ilima i itisona sa besplatnim prevozom na va{u adresu. Tel. 033 557-720. Izvo|enje i projektovanje el. instalacija jake i slabe struje i servis. Tel. 061 803 042. Vr{imo servis i monta`u rashladne i klima tehnike. Tel. 062 375 977, 061 438 689. PVC i ALU stolarija, kvalitetno i povoljno. Tel. 033 788-471. Instrukcije iz matematike i mehanike daje dipl. ing. ma{instva, Avenija, Mostar. Tel. 065 016 266. Profesorica klavira daje ~asove i instrukcije. Tel. 062 214 599.

Bosanski strancima koji poznaju njema~ki, iskusni nastavnik i publicista. Tel. 659-750 (Smail) i 066 897 870. VK elektri~ar - popravljam sve ku}anske aparate i radim elekrtoinstalcije. Tel. 061 276 187, Kova~i. Vr{im svakodnevni prijevoz Zenica-Sarajevo-Zenica, za uposlenike u Sarajevu. Tel. 061 825 561, 062 726 308. Ameri~ko dubinsko usisavanje, pranje tepiha i kau~a. Tel. 061 522 239. Agencijsko vo|enje ra~unovodstva pravnih subjekata. Tel. 061 516 624, 033 223-695. Povoljno radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima, uz garanciju kvaliteta. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Stolar vr{i opravke starog i izradu novog namje{taja, stolarije, stepeni{ta, podova i sl. Tel. 061 312 956. Elektro-servis, popravljamo-viklujemo sve rotore, statore, el. motore, bu{ilice, brusilice, sve ma{ine alatljike. Tel. 066 889 246. Vr{im usluge prijevoza putnika i robe. Tel. 061 367 103. Postavljamo, brusimo i lakiramo sve vrste podova. Tel. 061 032 059. Prevoz putni~kim klimatiziranim automobilom sve destinacije, more, planine, banje i ostalo. Tel. 063 943 445. Instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 457-066. Peremo }ilime, itisone, tepihe, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 250. Rigips majstor, potkrovlja, spu{teni plafoni, pregrade. Tel. 061 818 732. Stolar - sve usluge. Tel. 061 538 223. Vr{imo presvla~enje i popravku svih vrsta namje{taja uz garanciju. Tel. 061 210 832, 033 459-539. Vodoinstalater vr{i opravke i adaptacije kupatila, brzo, jeftino, od 8-22 h. Tel. 061 233 517. Obavljam adaptacije i ostale gra|. radove vrlo povoljno. Tel. 061 442 263. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Elektri~ar - vr{i opravke i monta`u el. instalacija, pe}i, bojlera, aut. osigura~a i dr. Tel. 061 524 123. Popravljam sve vrste ra~unara, besplatan dolazak na adresu. Tel. 061 537 576. Servis ve{ ma{ina i drugih elektro ure|aja na va{oj adresi. Tel. 061 552 417. Kerami~arske radove izvodim kvalitetno i povoljno. Tel. 062 165 539. Instrukcije - engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Engleski i njema~ki uspje{no, svi uzrasti, 5 KM ~as. Dolazim na adresu. Tel. 033 471-297, 062 916 729. Njema~ki jezik - instrukcije i prevod, kucanje svih radova na ra~unaru. Tel. 523-998, 061 863 559. Molersko farbarske usluge, izvodim profesionalno. Tel. 065 926 654. Moleri rade kvalitetno i ~isto. Tel. 061 504 425, 061 272 573. Izvodimo molerske radove kvalitetno. Tel. 062 184 414. Molerski radovi uz potpunu za{titu lepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Vodoinstalater obavlja sve vrste vodoinstalaterskih usluga, opravke, adaptacije. Tel. 061 696 133. Profesorica violine daje ~asove po~etnicima i u~enicima ni`e muz. {kole. Tel. 061 033 187. Laminat 3 KM, edelpuc 2 KM, moleraj i gletovanje 1 KM, keramika 8 KM, i dr. Tel. 062 402 122. Vodoinstalater - adaptacija starih i instaliranje novih kupatila, pro~i{}avanje odvoda i bojlera. Tel. 062 806 819. Adaptacija - molersko-farbarski, elektroinstalaterski, rigips radovi, kvalitetno. Tel. 061 310 141. VK moler, radim sve vrste molersko-farbarskih radova, garantujem kvalitet. Cijena po dogovoru. Tel. 061 308 922. Iskusan profesor daje instrukcije iz matematike za osmo{kolce, a radi upisa u srednju {kolu! Tel. 062 467 237.

Servis ra~unara „Majo“, antivirusna za{tita ra~unara, instalacija windowsa, internet konekcija, ~i{}enje virusa, itd. Tel. 061 243 611. Kirby - dubinsko usisavanje i pranje tepiha, etisona i tapaciranog namje{taja, najkvalitetnijim kirbijevim {amponima. Tel. 062 118 202. Moler. Tel. 061 867 007. Kuhinje, ameri~ki plakari, montiram namje{taj, postavljam laminat, 3 KM - m2. Tel. 061 267 648. Izrada plo~astog namje{taja, kuhinja, ameri~kih plakara, polica, stolova, prema katalogu i zahtjevu. Tel. 062 466 093. Profesor instruira francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Servis ku}nih elektroinstalacija, ugradnja bojlera, napa, lusteri i ostalo. Tel. 061 205 109. Elektri~ar vr{i opravku bojlera, ku}. el. aparata i el. instalacija, povoljno i kvalitetno. Tel. 061 213 103. Opravka ma{ina za ve{ i su|e, el. {tednjaka i TA pe}i, bojlera sa ~i{}enjem, i el. instalacija. Tel. 061 803 042. Profesorica daje ~asove iz matematike i fizike. Tel. 033 219-559. Ruski jezik - instrukcije i prevod. Tel. 061 969 966. Medicinski tehni~ar sa radnim iskustvom vr{i sve vrste medicinskih usluga, profesionalno i stru~no (njega bolesnika, kateteri, injekcije, inzulin i ostalo). Tel. 061 381 651. Instrukcije iz matematike, fizike, elektrotehnike. Tel. 061 803 042. Iscjeljenje duhovnim putem po u~enju Brune Groninga, medicinski dokazivo. Tel. 062 519 449. Bravarski radovi, dolazim na adresu. Tel. 061 233 078. Instrukcije matematike, te priprema u~enika za sigurne upise, popravne, dolazim ku}i. Tel. 033 469-965. Profesionalno ~i{}enje va{ih ku}a, stanova, poslovnih prostora i tapaciranog namje{taja. Tel. 061 144 899. Popravljam ve{ ma{ine, {tednjake i bojlere, za penzione popust 30%. Tel. 061 510 390, 033 473-155. Demontiram i renoviram komplet kupatila. Tel. 061 241 204. Instrukcije iz matematike, fizike i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Engleski jezik - stalni sudski tuma~, prevodi i podu~ava. Tel. 061 533 935 i 214-151. Vodoinstalaterski, kerami~arski radovi, centralno grijanje. Kvalitetno i povoljno. 061 182 737. Matematika - instrukcije uspje{no i sigurno, dipl. ing. el. Tel. 062 327 168. Instrukcije iz matematike uspje{no i povoljno. Tel. 466-736 i 061 506 755. Stolar: popravka, monta`a, izrada kuhinja, plakara, namje{taja, vrata, prozora, brava. Tel. 062 534 123, 033 463-353. Ku}ni majstor: postavljam garni`e, lustere, plafonjere, slike, brave, baglame i ostalo. Tel. 061 838 018. Prof. daje instrukcije iz metematike za osnovce i srednjo{kolce. Tel. 062 467 237, 033 643-388. Prof. engleskog daje ~asove. Tel. 626-157. Vr{im prijevoz i uno{enje robe, kombijem. Tel. 061 241 751. Kombi prevoz, selidbe, ~isto bez o{te}enja namje{taja. Tel. 061 311 622. Laminate, brodski pod postavljamo povoljno i kvalitetno. Tel. 061 311 622. Servis, prodaja, programiranje svih vrsta registar kasa. Tel. 061 251 809. Presvla~im kau~e i sve opravke, dolazim na lice mjesta. Tel. 544-932, 062 522 986. Dajem instrukcije matematike i fizike, dolazim ku}i. Tel. 033 204-453, 061 914 014. Vodoinstalater - vr{i sve vrste popravki i instalaciju novih ure|aja i kupatila. Tel. 063 918 655. Povoljno i kvalitetno prevodim francuski jezik. Tel. 062 386 073. Izra|ujem i montiram sve od `eljeza, brzo i kvalitetno. Tel. 061 709 382. Uni{tavamo: `ohare, stjenice, mrave, mi{eve, efikasno uz garanciju. Tel. 033/234-805.

Nastavnica engleskog jezika daje instrukcije u~enicima osnovnih {kola. Tel. 033 642-704. Vr{im opravku elektroinstalacija i ugradnju novih povoljno. Tel. 611542. Njema~ki advokat iz BiH zastupa u svim pravnim stvarima u Njema~koj. Tel. 061 537 739. Kompletnu adaptaciju stanaku}e, keramiku, rigips, laminat, moleraj, itd. Tel. 062 226 904. Povoljno uz garanciju radimo termo fasade, moleraj, {panski zid, dugogodi{nje iskustvo. Tel. 061 278 188. Termofasade-rigips, {panski zid, veoma povoljno, uz garanciju. Tel. 061 270 971. Kerami~arski tim radi postavljanje svih vrsta keramike, cijena po dogovoru. Tel. 061 525 310. Voda, keramika, grijanje, kvalitetno i povoljno. Pozovite. Tel. 061 182 737. Profesionalno kerami~ar, kvalitet. Tel. 061 509 061. Molersko-farbarski poslovi, povoljno, kvalitetno i ~isto. Tel. 061 262 973.

Autopraonici na Alipa{inom polju, potrebni radnici. Tel. 061 172 518. Potrebna kuharica, konobarica za rad u restoranu u Kotoru (Stari grad). Tel. 00382 69 049-733. Tra`im partnera da hostel u funkciiji, pretvorimo u stara~ki dom, polikliniku. Tel. 061 133 176. Restoranu potrebna pomo}na kuharica. Tel. 062 387 663. Potreban radnik za rad u autopraonici i vulkanizerskoj radnji, sa iskustvom, A. Bu}e 3. Tel. 061 161 463. Higijena - ramazansko sni`enje rainbow usisiva~, dubinsko usisavanje i pranje tepiha i namje{taja, po dogovoru. Tel. 062 524 502, 033 674-019. ^istim kvalitetno stambene i pos. prostore. Tel. 061 516 910. Potreban frizer za `ene i mu{karce. Tel. 061 900 620. Dajem instrukcije iz matematike i fizike, na poziv dolazim ku}i. Tel. 061 266 183. Povoljno i kvalitetno radimo termo fasade, rigips, {panske zidove sa dugogodi{njim iskustvom. Tel. 061 270 971. Vr{im prevoz putnika, stvari, preseljenja. Tel. 061 250 911. Najpovoljnije pravimo i montiramo vikend-ku}e, brvnare. Tel. 061 134 597.

Kupujem obveznice stare devizne {tednje FBiH i RS po najboljim cijenama. Tel. 061 319 918 Samohranoj majki potrebna pomo} u hrani. Tel. 061 508 025 Iznajmljujem ma{ine za isu{ivanje vlage u prostoru. Tel. 061 346 018 Kupujem ve}i plastenik ili konstrukciju. Tel. 062 766 114 Deponija za istresanje zemlje . Tel. 061 338 208 Prodajem motor za ~amac Tomos 4.Tel. 061 735 096 Svje`a ljekovita jaja prepelica hranjena prirodnom hranom bez koncetrata 30 kom 9 KM besplatna dostava. Tel. 061 504 425 Prodajem heljdu zrno bra{no mljeveno na vodenici. Tel. 061 551 390 Agencija Tera njega starih i oboljelih lica medicinske sestre i njegovateljice 24 sata uz vas. Tel. 061 557 022 Prodajem Zagorove romane u izdanju „Slobodne Dalmacije“, po cijeni od 2,10 KM/komad + tro{kovi dostave. [aljem isklju~ivo po{tom. Tel. 061 653 627 Tra`im cimerku, dvosoban renoviran i namje{ten stan na Pofali}ima blizu tramvajske stanice. 220KM+ re`ije. Tel. 061 923 890 Izra|ujemo sve vrste sportskih mre`a.Ma{inska obrada tenis. ,fudbal,rukomet,odbojka i za{titne mre`e. Tel. 063 402 077 Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Kupujem umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem dionice svih firmi i fondova, stara devizna {tednja, ratna od{teta. Isplata i dolazak odmah. Tel. 061 517 897. Kupujem staru dev. {tednju, ratne od{tete i dionice, prodajem neulo`ene certifikate, isplata odmah. Tel. 061 140 521. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu. Tel. 062 358 344. Kupujem norve{ku gusanu pe} Jotul (humanitarnu), pla}am 200 KM. Tel. 061 400 190. Kupujem deviznu {tednju, ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 061 526 918. Kupujem {tednju deviznu, obveznice, akcije, isplata odmah. Tel. 061 271 935. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju, ratna potra`ivanja, isplata odmah. Tel. 061 863 224. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, cerfitikate, isplata odmah. Tel. 061 192 036. Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, isplata i dolazak odmah u BiH. Tel. 063 876 472. Poklanjam lijepu malu macu. Tel. 062 972 512, 062 139 588. Kupujem: suvenire Sarajevske olimpijade ZOI-84., plakete, medalje, baklje, zna~ke i sli~no. Tel. 061 139 767. Kupujem: staro oru`je, sablje, kubure, ordene, medalje, zna~ke i sli~no. Tel. 061 139 767. Kupujem sve vrste knjiga. Tel. 061 757 925. Kupujem mobitel „Nokia“ 1100, starija tipa. Tel. 063 271 200.

Ponuda-potra`nja
Poznatoj buregd`inici na Grbavici potrebne 2 ozbiljne djevojke na poslovima poslu`ivanja i prodaje, 1 pomo}na radnica u kuhinji i 1 voza~ za dostave. Info tel. 061 546 443. 12653-1tt

Obuka za voza~e, vrlo korektno. Tel. 061 338 085. Rafting na Neretvi. Tel. 061 142 430. Instrukcije za osnovce, bio, hemija, fizika, bosanski, engleski, arapski. Tel. 061 33 93 74. Peremo sve vrste }ilima, itisona, tepiha, mokro pranje 2-3 KM/m2, dolazimo po }ilime. Tel. 033 659-250, 062 213 732. Elektri~ar popravlja {porete, bojlere, indikatore, automatske osigura~e, plafonjere, instalacije itd. Tel. 062 180 021. Moler tra`i posao. Tel. 033 242027. Prevoz putnika na sve destinacije. Tel. 061 107 928. Dugogodi{nji pravnik u penziji dobar poznavalac prava iz vi{e oblasti, `eli da se uklju~i u radne sposobnosti. Tel. 062 321 732. Potrebna ozbiljna radnica za rad u fast-fudu na A. Polju. Tel. 061 399 951. Potrebni kuhari, kuharice, pomo}nici u kuhinji. Tel. 061 191 972, 033 515-885. ^uvala bi dijete od godinu dana {kolskog i pred{kolskog uzrasta uz pomo} u ku}i, vrlo sam ozbiljna. Tel. 061 220 782. Penzioner 50 god., tra`i posao ~uvara ili voza~a B i C kat. Tel. 062 154 130. Profesorica pedagogije nudi pomo} roditelima i djeci u ostvarenju {kolskog uspjeha. Tel. 066 468 812. Instrukcije matematike te priprema za sigurne upise, popravne, dolazim ku}i. Tel. 033 469 965. ^i{}enje ku}a, stanova, pos. prostora, po{teno i pedantno. Tel. 061 289 900. Bravar, varilac radi ograde, gitere, tende, klizne kapije, vrata i dr. Tel. 062 177 796. U~iteljica priprema u~enike od IV raz. za {kolu. Tel. 062 127 144. ^istim i odr`avam urednim va{ stambeni prostor, brzo, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012. Penzioner - radio bih kao no}ni ~uvar i sli~no. Tel. 033 628-203. Tra`im majstora za malterisanje na moru, 4 terase, u oktobru. Tel. 061 538 267. Ozbiljna `ena sa iskustvom ~uvala bi dijete {kolskog ili pred{kolskog uzrasta. Aneks. Tel. 033 649-744. Ozbiljan, odgovoran, pazio bi stariju oboljelu osobu u prijepodnevnim satima, N. Sarajevo ili Centar. Tel. 033 208-175. Frizerskom salonu potreban u~enik i frizer. Tel. 061 843 193.

Potrebno osoblje za rad u ugostiteljskom objektu. Informacije na tel. 062 331 978. Zvati od 12-14 sati. 13024-1tt

Pansionu na Ba{~ar{iji potrebne dvije radnice. Po`eljno poznavanje engleskog jezika. Tel. 062 326 996. 13059-1tt ^uvala bih dijete u va{em stanu posjedujem hrvatski paso{. Tel. 066 714 582 Potrebna radnica za rad u fast food- u na A. polju. Tel. 061 399 951 Frizerskom salonu potrebna radnica . Mob.062 279 354 Mu{ki frizer tra`i posao,Banja Luka. Tel. 065 002 044 Tra`im posao,SSS,voza~ka B kategorije,zavr{ena edukacija savjetnika za biznise,rukovo|enje i organizacija poslovanja. Tel. 062 423 952 Restoranu na Grbavici potrebna konobarica. Tel. 061 200 383 Tra`im posao voza~ka b,c,e iskustvo u odr`avanju objekata popravaka i monta`a u ku}i. Tel. 066 824 182 ili 063 152 719 Tra`im posao voza~ka b,c,e iskustvo u dostavi i komercijali. Tel. 066 824 182 ili 063 152 719 ^istim ku}e, stanove, pos. prostore i peglam ve{. Tel. 061 828 175. Agencija „Meka“ za ku}nu njegu starih, bolesnih, 24 sata sa vama. Tel. 061 237 641. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. ^uvala bih djecu i odr`avala stan. Tel. 061 220 782. Frizerskom salonu, potreban mu{ko-`enski frizer. Tel. 061 177 944. Ugostiteljskom objektu na Dobrinji, potreban radnik-ca za uslu`ivanje, plata redovna. Tel. 062 189 642. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslov. prostora, tepiha i namje{taja. Tel. 061 210 017. Pedagogica-psihologica ~uvala bi dijete pred{kolskog i {kolskog uzrasta. Tel. 063 901 698, Novo Sarajevo. Poma`em osnovcima u u~enju i savladavanju svih {kolskih predmeta. Tel. 061 670 078, Novo Sarajevo. @ena srednjih godina radila bi u pekari, trafici i samoposluzi, imam iskustvo, samo ozbiljne ponude. Tel. 062 422 290. Hitno potrebna frizerka, plata na procenat 50% ili po dogovoru fiksna. M. Dvor. Tel. 062 813 333. Fast-foodu potrebna radnica na poslovima poslu`ivanja, isplata svaku no}. Tel. 062 670 734.

Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice, isplata odmah. Dolazim na adresu u FBiH i RS. Najpovoljnije. Tel. 061 175 237. 12706-1tt

Kupujem dionice, staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 063 804 124. Kupujem prazne tonere. Tel. 061 080 870.

38

Utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Renault Megane: Najprodavaniji model

Odli~ni julski rezultati Renaulta u BiH

26

Dnevni avaz, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

auto market

39
No iz itet v M

INOVACIJE Zavr{en test motora na metan iz ljudskih fekalija

e rced e

sa
Mercedes CLS: Prepoznatljiv kupe oblik

Za 90 posto nadma{ili juli 2009.
Francuski proizvo|a~ automobila Renault na bh. tr`i{tu bilje`i sve bolje prodajne rezultate, koji su kulminirali odli~nom prodajnom brojkom putni~kog programa u julu. Naime, Renault je u sedmom mjesecu 2010. godine prodao ~ak 93 putni~ka automobila. To je najbolji mjese~ni rezultat u ovoj, ali i 2009. godini, i on je za cijelih 90 posto bolji od onog postignutog u istom mjesecu 2009. godine. Najprodavaniji Renaultov model u julu bio je Megane koji je u svim karoserijskim izvedbama prona{ao 53 nova vlasnika i tako ~ini 57 procenata ukupne prodaje. I. S.

Automobil budu}nosti na gorivo iz WC {olje
Dvije tre}ine porodica godi{nje „proizvedu“ dovoljno fekalija za prelazak 16.000 kilometara
Gledaju}i mnogobrojne futuristi~ke filmove u kojma prijevozna sredstva idu na sve i sva{ta, vjerovatno se neko nekada zapitao da li }e ikada do}i vrijeme u kojem }e ~ovjek po~eti opravdavati epitet najinteligentnijeg `ivog bi}a i otpad kojim uporno zatrpava ovu jadnu planetu po~eti upotrebljavati za ne{to korisno, recimo, energiju. Kompanija „GENeco“ iz engleskog grada Bristola, specijalizirana za preradu otpada, do{la je na ideju da napravi automobilski motor koji }e pogoniti - fekalije!

[ta jejemetan? Metan ~lan ugljikovodi~ne porodice, a odlikuje ga neotopivost u vodi i eksplozivnost u kontaktu sa zrakom. Stvara se iz bilo kakvog organskog otpada, a naju~inkovitijim se pokazao izmet stoke, jer sadr`i velike koli~ine biolo{kih ostataka. Ti sastojci slu`e kao hranljiva podloga bakterijama koje stvaraju metan. zagrije, sam se prebacuje na metan. Ako se plin potro{i za vrijeme vo`nje, ponovo se vra}a na benzin.

Novi CLS debitira u Parizu
Sada ve} svi znaju da }e nova generacija Mercedesa CLS osvanuti na pariskom sajmu automobila. Iz prilo`enih fotografija vidljivo je da se novi CLS dizajnerski sna`no oslanja na aktuelnu E klasu, ali uz prepoznatljivu kupe liniju krova. Podsjetimo, upravo je CLS pokrenuo trend zvani kupe limuzina sa ~etvero vrata. Unutra{njost, o~ekivano, nudi rasko{an prostar za ~etiri osobe, vrhunske materijale i luksuzne dodatke. [to se ti~e ponude motora, zasad se spominju verzi-

Certifikati za tehni~are ASA Auta
Bosanskohercegova~ka kompanija ASA Auto nastavlja poklanjati posebnu pa`nju edukaciji zaposlenika i kadrova ovla{tenih partnera iz servisne mre`e. Nakon vi{e od dvije godine {kolovanja i odslu{anih 14 treninga, odr`ano je certificiranje servisnih tehni~ara. - Zadovoljstvo kupaca je na prvom mjestu u na{oj grupaciji koja kontinuirano ula`e velika sredstva u edukaciju zaposlenih, te ne ~udi da servisni savjetnici i tehni~ari iz BiH posti`u zavidne rezultate na me|unarodnoj sceni istakao je portparol ASA Auta Vedran Per{i}. I. S.

CLC Shooting Brake
Njema~ki „Auto Bild“ tvrdi da }e Mercedes ove jeseni predstaviti model CLC Shooting Brake, ta~nije kompaktni kupe karavan na bazi C klase. Novi model bi sa du`inom od 4.40 metara, bio na pola puta izme|u klasi~nog CLC-a (4,20 m) i limuzinske C klase (4,60 m). je 250 CDI sa 204 KS, 350 CDI sa 265 KS, novi 3,5-litarski V6 sa 306 KS i 4,7 litarski twin-turbo V8 sa 435 KS, dok }e AMG verziju pokretati twin-turbo 5,5 V8 sa 544 KS. Novi CLS na tr`i{te sti`e u januaru 2011. S. Pa. godine.

Pokretanje na benzin
Zapravo, da ne bi bilo bukvalno shva}eno da }e automobili nekada i}i na..., znate ve} {ta, motori koje Englezi prave koristit }e metan koji se mo`e dobiti iz kanalizacije, ~ijem svakodnevnom oboga}enju svi mi, htjeli-ne htjeli, uredno pridonosimo. Ovaj na~in kori{tenja alternativnog goriva isproNeki od polaznika treninga Bio-bug: Novo gorivo pokazalo se vrlo u~inkovitim

Bez mirisa
ban je na popularnoj Volkswagenovoj „bubi“, koja je tokom testnog perioda preimenovama u „bio-bug“. Novo gorivo pokazalo se itekako u~inkovitim. Automobil je pre{ao 16.000 kilometara, a za to mu je bilo

Samo ljudski izmet
Proizvodnja alternativnog pogonskog goriva od fekalija nije velika novost, ali do sada, kompanije koje su je poku{avale razviti uglavnom su sirovine pronalazile u `ivotinjskom izmetu. „GENeco“ je pak pionir u kori{tenju ljudskog izmeta. potrebno onoliko fekalija koliko godi{nje proizvede vi{e od dvije tre}ine porodica. A recimo i to da u Velikoj Britaniji 16.000 kilometara predstavlja vi{e nego {to prosje~an Oto~anin godi{nje prevali u svom automobilu. Za 8,5 kilometara dovoljan mu je kubni metar plina, a za to vrijeme, s 2,0-litarskim ~etverocilindarskim motorom na metan iz ljudskog izmeta mo`e se posti}i brzina od 182 kilometra na sat, jer to vi{e zavisi od motora nego goriva. Automobil se pokre}e na benzin, a ~im se motor

Kako „sipati“ gorivo?
Ako se projekt „GENeca“ ispostavi kao rje{enje za budu}nost, izumitelji motora morat }e odgovoriti na mnogo pitanja. Recimo, mo`e li se no} prije „punjenja“ rezervoara konzumirati alkohol ili bi to moglo utjecati na kvalitet goriva? Kako uop}e „sipati“ gorivo? Scena u kojoj bi cijela va{a ulica to radila na licu mjesta ne bi bila nimalo lijepa?

Osvje`enje za Nissan Note

Od sada ESP u standardu
Modelska godina 2011. Nissanu Noteu donosi kozmeti~ki dotjeraniju prednju masku, nekoliko elemenata opreme vi{e po pojedinim razinama te revidirane 1,4 i 1,6-litarske benzinske agregate koji sada udovoljavaju Euro 5 normi. Kada je rije~ o vanjskom izgledu, radi se tek o nekoliko stilskih dorada poput srebrnih ru~ica vrata, a uz opreme Accenta i Tekna ugra|ivat }e se kromirane ukrasne letvice na prednjim i zadnjim vratima, te prednjoj maski. U paletu su dodane dvije nove metalik boje karoserije, Magnetic crvena i siva, iste kao kod redizajniranog Qashqaija. U sve izvedbe Notea od sada }e se serijski ugra|ivati ESP ve} u Accenti bit }e , dostupni USB i iPod utori, a Nissanov tzv.“inteligentni klju~“, koji je bio dostupan isklju~ivo uz doplatu, od sada je standard na razini opreme Tekna. Iz Nissana poru~uju da navedene dorade ne}e utjecati na prodajne cijene. M. T.

- Do sada nismo mogli koristiti metan iz ljudskog otpada, jer nije bio dovoljno ~ist kako bi pokretao motore bez ograni~enja performansi automobila. Sada imamo tehnologiju koja ga mo`e izdvojiti i od vozila na~initi konvencionalno prijevozno sredstvo. Da ne znate na {ta automobil ide, nikada ne biste pogodili {ta koristi za pogon - ka`e Mohamed Sadik iz „GENeca“. U principu, ovaj automobil ne razlikuje se mnogo od drugih koji koriste prirodni plin, a u ovom slu~aju miris ne mo`e otkriti njegovo porijeklo. M. T.

Noviteti iz Jaguara

X-Type za napad na elitu
Jaguar je potvrdio rad na nasljedniku najmanjeg limuzinskog modela XType, koji }e dobiti inovativnu aluminijsku platformu, novi oblik i vrhunske mogu}nosti, ~ime }e ozbiljno napasti BMW serije 3, Audi A4 i Mercedes C klase. S obzirom na to da aktuelni X-Type na bazi Ford Mondea i nije ba{ zabilje`io zna~ajne prodajne rezultate, u Jaguaru su vi{e nego `eljni novim modelom napraviti preokret. Zbog toga }e X-Type, prije svega, dobiti agresivan dizajn po uzoru na XF i XJ i novu laganu platformu sa zadnjim pogonom, koja }e se koristiti i za druge nadolaze}e modele. [to se ti~e motora, o~ekuju se ~etverocilindarski benzinski i dizelski, ali i vrhunski 3,0-litarski V6, koji }e biti dostupan i u hibridnoj varijanti u kombinaciji sa 47 KS jakim elektromotorom. Novi XType na tr`i{tu se o~ekuje 2012. godine. S druge strane, u svrhu konstantnog i prijeko potrebnog smanjenja tro{kova i pove}anja prodaje, indijski Tata Motors, vlasnik brita-

Pred lansiranje pete generacije Ford Mondea

Prijetnja njema~koj trojci
Ford }e uskoro lansirati petu generaciju modela Mondeo, koji }e na tr`i{te donijeti novi dizajnerski jezik kompanije iz Kelna, zapo~et dolaskom nove Fieste i Focusa. Na renderima se na prvi pogled mo`e uo~iti velika sli~nost Mondea i posljednje generacije nedavno predstavljenog Focusa, {to je posebno izra`eno na prednjem dijelu automobila. Osim dinami~nog vanjskog dizajna, Mondeo }e se mo}i pohvaliti najkvalitetnije izvedenim interijerom kod nekog Fordovog modela do sada. To i nije toliko iznena|uju}e, jer su ve} u nekoliko navrata ~elnici Forda najavili kako }e se maksimalno potruditi pribli`iti Mondeo njema~kom premium trojcu. Ve} je sada poznato da }e automobil pokretati 1,6 i 2,0-litarski turbobenzinski motori sa 150 i 180 odnosno 200 KS, te 2,0-litarski TDCi dizelski u izvedbama sa 112, (M. T.) 136 i 163 KS.

Novi detalji BMW-a X4

Budu}i X-Type: Brojne novosti za zna~ajniji tr`i{ni nastup

nskih brendova Jaguar i Land Rover, odlu~io je da proizvodnju ovih automobila premjesti u Indiju, ali i

Kinu. Ovaj bi potez smanjio krajnju cijenu automobila, naro~ito na tr`i{tima S. Pa. Azije i Australije.

Mini priprema nove modele
U javnost su procurile nove informacije vezane za BMW-ov budu}i crossover X4. Bit }e baziran na modelu X3, ali }e posjedovati kupe liniju krova, poput X6, te dvostruki poklopac prtlja`nika, kakav ima BMW 5 GranTurismo. Ponuda motora bit }e preuzeta od modela X3, {to zna~i 2,0-litarski ~etverocilindarski dizelski sa 184 KS i 3,0litarski {estocilindarski turbobenzinski sa 306 KS. Novi X4 u konceptnoj fazi trebao bi sti}i krajem ove ili po~etkom sljede}e godine. Ukoliko prijem publike bude odgovaraju}i, u seriju bi mogao S. Pa. 2012.

Nissan Note: Nekoliko stilskih dorada

Jo{ manji Mini
S obzirom na to da je aktuelni Mini svojim dimenzijama daleko od legendarnog pretka, po~ela su razmi{ljanja o mogu}nosti proizvodnje malenog gradskog automobila, koji }e biti duga~ak tek ne{to vi{e od tri metra, ali }e i dalje nuditi prostor za ~etvero i pristojan prtlja`nik. S druge strane, tek predstavljeni Range Evoque ~ini se dobiva novu konkurenciju u vlastitom dvori{tu. Naime, prema posljednjim {pekulacijama, Mini za 2012. godinu priprema ne{to kra}u trovratnu izvedenicu svog SUV-a Countryman, koja }e se zvati Canyon, te }e stilom i opremom napasti modele kakav S. Pa. je Evoque.

Render budu}eg Mondea: Novi dizajnerski jezik

Gradski Mini: Povratak korijenima

SAVJET­VI[E

40
Gr­ d­mo`e a uzr­ ­ o­ a­i ok v t zna­na t o{te}enja­

Dnevni avaz, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

automarket

IZ­HISTORIJE Borgward Isabella (1954-1962.)

Najve}i neprijatelj automobilskog laka

[ta nakon ledene ki{e ili grada? J
Naj~e{}e stradaju krov, poklopac motora i pr tlja`nik
Upozorenja radi, popravke ovakvih o{te}enja nisu nimalo jeftine. Osiguravaju}e ku}e u ve}ini slu~ajeva ne pokrivaju ovakva o{te}enja, osim ako je u pitanju potpuno kasko osiguranje od vremenskih nepogoda. Postoji nekoliko metoda ispravljanja o`iljaka od grada, a svaka zavisi od intenziteta o{te}enja. Tako se mo`e izvr{iti klasi~no ravnanje sa i bez lakiranja, dok se u ekstremnim slu~ajevima totalnog o{te}enja pristupa zamjeni kompletnih karoserijskih dijelova. Zato je preporu~ljivo tokom toplijih dana vozilo dr`ati u bilo kakvom zaklonu, paziti na pojavu nevremena i na vrijeme prona}i zaklon, a ukoliko vas grad uhvati na cesti, poku{ajte sakriti vozilo pod nadstre{nicu ili neko S. Pa. sli~no skrovi{te.

Postratni­nje­ a~ki m indi­ i­ u­ ­i­ ta v d al s
Dobio ime prema [panjolki s kojom je Borgvard imao afer u

Prelijep i sun~an ljetni dan za ~as se mo`e pretvoriti u pravu katastrofu. Enormne vru}ine ~esto uzrokuju pojavu ledene ki{e, odnosno grada, koji osim poljoprivrednim usjevima veliku {tetu pri~injava i automobilima. Nerijetko nakon ovakvog klimatolo{kog fenomena vozilo izgleda “ro{avo” poput golf loptice. Od grada naj~e{}e stradaju krov, poklopac motora i prtlja`nik, a ukoliko se pojavljuje i bo~ni vjetar, nisu isklju~ena ni o{te}enja vozila sa strane i lom stakala. O{te}enja lima ~e{}e se pojavljuju na jeftinijim automobilima zbog lo{eg kvaliteta lima i nanesenog laka. O{te}enja laka kre}u se od manjih do veoma velikih, no bez obzira na razmjeru, nije naodmet posjetiti limara i posavjetovati se sa njim.

edan od rijetkih njema~kih industrijalaca koji je i poslije Drugog svjetskog rata uspio zadr`ati bogatstvo bio je Karl Borgvard (Carl F. W. Borgward). On je u svojoj kompaniji okupio brendove Goliath, Hansa i Lloyd. Po~etkom pedesetih godina pro{log stolje}a, po~eo je s radom na limuzinskom modelu, svojevrsnom nasljedniku Hanse 1500. Sam je dizajnirao au tomobil, a zaposlio je i nekoliko in`injera. Iako je automobil isprva nosio naziv Hansa 1500, svi su ga poznavali pod imenom Isabella, jer se tako i trebao zvati, i to prema izvjesnoj [panjolki s kojom je Borgvard imao malu aferu. Ne{to kasnije, automobil je ipak i zvani~no preimenovan u Isabellu.

Bo­ ­ wa­ d­Isa­ e­la:­Skla­ an­au­o­ o­ il­sr­ ­ nje­kla­ e­ rg r b l d t m b ed s

Povodom lansiranja modela 3008 i obilje`avanja 200 godina postojanja, Pe ugeot je u Australiji organizirao “Redex” utrku, po uzoru na avanturisti~ku vo`nju iz 1953. godine, kada je Ken Taug o t bmen (Tubman) sa Pe­ ­ e­ t­3008:­Pro{ao­ru­u­od­8.500­km­ modelom 203 pre{ao Tada{nja Peugeotova pobjeoko 10.000 km od Sidneja do da je bio sjajan po~etak usDarvina i nazad te pobijedio pje{ne historije u Australiji. 191 takmi~ara. Kako bi se podsjetili tog “Redex” utrka je postala uspjeha, Peugeot je pozvao fenomen koji je medijski izu- grupu novinara da ponove zetno ispra}en, a ujedno je po- “Redex” utrku i ujedno te mjerila granice i kriterije za stiraju novi model 3008. Votestiranje vozila u Australiji. za~i su se takmi~ili na ruti Ruta du`ine 10.000 km od 8.500 km koju su pre{li u danas ne djeluje spektakula- roku od 15 dana, a njihovu rno, ali 1953. vozila nisu bila avanturisti~ku vo`nju i puu stanju da voze tako duge stolovine svakodnevno je prputanje u kratkom periodu. atila nacionalna televizija.

Pe­na­ ­ to­ ne­ na­ t es d v ava­ tu­ a­u­Au­ tr­ ­i­i n r s al j

Povodom lansiranja Peugeota 3008

Bio je to skladan i elegantan automobil srednje klase, veoma prostran i kvalitetno izra|en, dok je 1,4-litarski ~etverocilindra{ sa 60 KS nudio soli dne mogu}nosti (maksi-

So­i­ ne­mo­ u}no­ ti ld g s

malna brzina od 130 km/h), a vremenom je oja~an na 75 KS. Ipak, postojale su i brojne dje~ije bolesti, koje su pomalo naru{avale njegovu reputaci ju.

Borgward Isabella je vremenom, osim dvovratne li muzinske, dobila i karavansku, kabriolet i kupe izvedbe. Redizajnirana je 1958. godine i generalno je u`ivala solidnu popularnost kako u Evropi tako i u SAD. Me|utim, dolazak novih jeftinijih limuzina iz Forda, Opela i FIAT-a, pokopao je

avangardnu Isabellu, te ozna~io po~etak kraja. Kompanija Borgward je 1961. godine bankrotirala. Isabella je proizvo|ena jo{ godinu, ali je potra`nja potpuno izostala. Na kraju, proizvedena su ukupno 202.862 primjerka, {to je za to vrijeme bio vi{e nego doS. Pa. bar rezultat.

Fo­o­ r­ ­i­e­i­de­a­ji­no­ e­La­ cie­Str­ ­o­ t g af j t l v n at s

Legendarni Lancijin sportski automobil Stratos je, prema svemu sude}i, na putu uskrsnu}a, ali ~ini se

Re­i­nka­r­na­ci­ja­le­ge­nde
samo kao unikatan model za bogatog kolekcionara Mihaela Sto~eka (Michael Stochek), a ne kao automobil koji bi se mogao kupiti. No, sa Italijanima se nikada ne zna, pa se ve} spominje proizvodnja limitirane serije od 25 komada. Automobil bi trebao biti zvani~no predstavljen novina rima u novembru, nakon toga }e biti podvrgnut finalnim testiranjima prije zvani~ne premijere u Marseju. No, u me|uvremenu se moramo zadovoljiti prvim zvani~nim slikama gotovog automobila, koje jasno prikazuju da }e Stratos dizajnerski biti jako sli~an originalu iz sedamdesetih godina pro{log stolje}a. Za pogon }e, poput originala, biti zadu`en Ferrarijev motor i to 4,3-litarski V8 sa 510 KS iz modela 430 Scuderria, na ~iju je platformu ovaj automobil i postavljen. Performanse se ne spominju, ali je zanimljivo da instrument tabla posjeduje brzinomjer graviran do 360 km/h, a broja~ obrtaja pokazuje crveno polje na 9.000 S. Pa. o/min.

No­ a­La­ cia­Str­ ­os:­Ve­i­ a­sli~no­ t­sa­or­­ i­ a­om v n at lk s ig n l

sveznadar

Dnevni avaz, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

41
Ve}ina djece nosi torbe koje prema{uju 20 posto njihove te`ine

Ta~no Neta~no
sni se op}enito smatr 1.Pjejstarciijim knji`evnicima?aju na ko 2.Nijekepoznatode? je i kada otkrio oto Bermu Fes ili sve do kr 3.vio fes?Fezjeje no mjestoaujako19. stolje}a bio di jem se pra
1. TA^NO

AKTUELNE TEME Prepor uka roditeljima

Ka­ko­to­r­bom­za{ti­ti­ti ki~mu­{kolarca
Najbolje je kupiti i nositi torbu na oba ramena kako bi se optere}enje pravilno raspore|ivalo u srednjoj osovini tijela
me­ i­ e­pr­ ­ om­mo­ ­ ­ u­bi­ i­me­ nc it raj t ka­ e­i­{iroke.­Po­ e|ina­to­ ­ e­tr­ n l rb e­ a­bi­ i­me­ a­ a,­ali­i­do­ o­ jno b t k n v l ~vrsta. No,­ve­ ik­pr­ ­ lem­s­ko­ im l ob j su­suo~ena­ne­ a­ a­dje~ija­le|a j k je­i­pr­ ­ e­ i­ a­te`ina­knji­ a­jer, ev l k g ia­ o­ str­ ­ a­ pr­ ­ o­ u~uje­ da k uk ep r te`ina­to­ ­ e­izno­ i­tek­de­ et­po­ rb s s sto­ dje~ije­ ki­ a`e,­ u­ ve}ini­ sl­ l u~aje­ a­ taj­ iznos­ ~esto­ pr­ ­ v ema{uje­i­20­po­ to­te`ine­dje­ e­ a. s t t Va`no­ je,­ sto­ a,­ dje­ u­ na­ g c u~iti­da­te{ke­pr­ ­ me­ e,­po­ ut ed t p de­ e­ ih­knji­ a­ili­{kolskih­pa­ b l g pu~a­i­pr­ ­ o­ a­za­cr­ a­ je,­sta­ ib r t n vlja­ u­na­dno­to­ ­ e­i­dio­to­ ­ e j rb rb bli`e­ le|ima,­ ka­ o­ bi­ po­ u­ a k l g opte­ e}enja­ki~me­bi­ a­{to­ma­ r l nja.

Pje­ ni­ i­su­na­ sta­ ­ ­ i s c j rij knji`evni­ i­ c

No­ a­{kolska­go­ i­ a­sve­je v dn bli`e,­ a­ {to­ je­ ma­ je­ da­ a­ do n n po~etka­na­ ta­ e,­to­ro­ i­ e­ ji,­ali s v dt l i­dje­ a,­ima­ u­sve­vi{e­br­ ­ a.­Je­ c j ig dna­od­na­ ve}ih­sta­ ki­je­i­ku­ j v po­ i­ a­no­ e­{kolske­to­ ­ e.­ vn v rb I­dok­}e­ma­ i{ani­ a­za­izl m bor­to­ ­ e­pr­ ­ u­ no­bi­ i­je­li­na rb es d t njoj­nji­ ov­omi­ je­ i­cr­ a­ i­ili h l n t n fi­ mski­ ju­ ak,­ ro­ i­ e­ ji­ a­ }e l n dt l m va`ni­ a­bi­ i­ci­ e­ a.­Tek­se­ri­ e­ j t j n j tki­sje­ e­er­ o­ o­ skog­di­ a­ na t g n m z j ko­ i­ bi­ tr­ ­ ao­ za{ti­ i­ i­ ki~mu j eb tt dje­ e­ a­od­pre~esto­pr­ ­ e­ i­ og t t ev l k opte­ e}enja. r Or­ o­ e­ i­na­ la{ava­ u­da­je t p d g j na­ bo­ je­ku­ i­ i­i­no­ i­ i­to­ ­ u­na j l pt s t rb oba­ ra­ e­ a­ ka­ o­ bi­ se­ opte­ m n k re}enje­pr­ ­ i­ no­ra­ po­ e|iva­ o av l s r l u­sr­ ­ njoj­oso­ i­ i­ti­ e­ a.­Na­ ­ ­ed vn j l ra

Po­ r­ ­ no­je:­12­li­ to­ a­go­ o­ og­ti­ e­ ta t eb s v t v j s za­ba­ la­ e.­ k v Za­fil: 250­g­ma­ la­ a,­200­g­ba­ e­ a,­80 s c d m g­gro`|ica,­mu{ka­ ni­ora{~i}.­ t Za­agdu: 300­g­{e}era,­500­ml­vo­ e,­1 d va­ i­ in­{e}er,­sok­od­1­li­ u­ a. nl m n Na~in­pr­ ­ r­ ­ e: ip em 1. Pleh­pr­ ­ i­ i­ra­ to­ lje­ im­ma­ la­ em el t s p n s c i­slo`iti­na­dno­4­do­5­li­ to­ a­ta­ kog­ti­ e­ s v n j sta,­pa­sva­ i­li­ t­po­ r­ ka­ i­ma­ la­ em.­Li­ k s p s t s c sto­ e­ sla­ a­ i­ re­ om­ i­ sva­ i­ po­ u­ i v g t d k s t mje{avi­ om­mlje­ e­ ih­ba­ e­ a,­gro`|ica n v n d m i­str­ ­ a­ og­mu{ka­ nog­ora{~i}a­sve­dok ug n t

Ba­kla­va­s­ba­de­mi­ma­
ne­po­ ro{ite­fil.­ t 2.­Na­sa­ om­vr­ u­slo`iti­pr­ ­ ­ ta­ ih­4 m h eos l do­5­li­ to­ a.­ s v 3. Pr­ ­ e­pe~enja­fi­ o­ a­ o­ti­ e­ to­izr­ ­ a­ i ij l v n j s ez t no`em­u­obli­ u­ro­ ba­ili­ko­ ki,­pr­ ­ i­ i­ra­ k m c el t sto­ lje­ im­ma­ la­ em­i­sta­ i­ i­u­re­ ­ u­na p n s c vt rn oko­200­ste­ e­ i.­Pe}i­dok­ba­ la­ a­ne­do­ i­e p n k v bj li­e­ u­ru­ e­ u­bo­u.­ j p m n j 4.­Pe~enu­ba­ la­ u k v na­ on­va|enja­iz­re­ ­ k rne­ pr­ ­ i­ te­ ohla­ en­ el j | om­agdom­i­osta­ i­ i­2 vt do­3­sa­ a­da­upi­ e­si­ ­ t j rup.­ 5.­Agdu­pr­ ­ r­ ­ i­ ip em ti­ta­ o­da­{e}er,­va­ i­k n lin­ {e}er­ i­ vo­ u­ do­d bro­pr­ ­ u­ a­ e­i­umi­ ok h t je{ate­sok­od­li­ u­ a. m n

Konzumov” recept dana

Ti­ e­ d`eri­ko­ i­pu{e,­ne­ dr­ n j j z a­ o­se­hr­ ­ e­i­ne­ o­ o­ jno­su­tje­v an d v l le­ no­akti­ ni­ima­ u­tri­pu­ a­ve}e s v j t izgle­ e­ za­ gla­ o­ o­ je­ od­ svo­ ih d v b l j vr{nja­ a­ sa­ zdr­ ­ i­ im­ `ivotnim k av j na­ i­ a­ a.­ vk m No­ ­ e{ki­nau~ni­ i­su­utvr­ i­ i­ka­rv c dl ko­je­pr­ ­ u­ no­ t­ova­tri­fa­ to­ a­bi­ a is t s k r l po­ e­ a­ a­s­ve}om­u~esta­ o{}u­gla­ o­ v z n l v bo­ ja­ kod­ 5.800­ ispi­ a­ i­ a­ u­ do­ i l t nk b izme|u­13­i­18­go­ i­ a. dn Pr­ ­ a­ri­ e~ima­nau~ni­ a,­ne­ dr­ ­ em j k z ava­pr­ ­ r­ ­ a­i­pr­ ­ i­ o­ t­su­sa­ o­ ta­ no eh an et l s m s l po­ e}ava­ e­ri­ ik­od­na­ ta­ ka­gla­ o­ v l z s n v bo­ je­za­40­po­ to,­a­pu{enje­je­sa­ o­po l s m se­ i­ do­ o­ i­ o­ do­ 50­ po­ to­ nog­ po­ b v dl s t ve}anja­u~esta­ o­ ti­gla­ o­ o­ ja. l s v b l

Pje­ ni­s ci­se­op­ ­ ­}e ni­ o­sma­ r­ t ta­ u­ na­ sta­j j r­ ­ im­knji­ ij `evni­ i­ a, cm s­ ob­ i­ ­ m z ro na­to­da­su­na­ sta­ ­ ­ e­ku­ tu­ e­i­ci­ i­ i­ a­ j rij l r vlz ci­ e­svo­ e­ide­ e­-­vje­ ­ ke,­fi­ o­ o­ ske,­pr­ ­ j j j rs l z f avne,­mo­ ­ ­ ne­i­po­ i­ i~ke­-­za­ i­ i­ a­ e­u ral lt psv l obli­ u­pje­ a­ a,­ko­ e­su­se­~esto­usme­ k s m j nim­pu­ em­pr­ ­ o­ i­ e­s­ko­ je­ a­na­ko­ je­t en s l l n l no.­ Pr­ ­ jer­ za­ to­ pr­ ­ sta­ lja­ u­ sve­ e im ed v j t knji­ e­Indi­ a­ a­-­Ve­ e­i­Upa­ i{ade,­kao g j c d n i­ he­ r­ ­ sko­ Sve­ o­ pi­ mo­ ko­ e­ sa­ r`i b ej t s j d mno­ e­di­ e­ o­ e­u­sti­ o­ i­ a.­Pr­ i­pje­ g j l v h vm v sni­ i­su­~esto­bi­ i­sve}eni­ i,­a­ne{to­ka­ c l c sni­ e,­u­anti~kom­pe­ ­ ­ ­ u­su­se­i­na­ j riod jslo`eni­ e­fi­ o­ o­ ske­ide­ e,­pa­i­nau~ni j l z f j ra­ o­ i,­izla­ a­ i­u­obli­ u­pje­ a­ a. d v g l k s m Pje­ nik­je­oso­ a­ko­ a­pi{e,­odno­ no s b j s sa­ ta­ lja­po­ ­ i­ u,­odno­ no­pje­ me.­Pod s v ez j s s utje­ a­ em­la­ i­ skog­je­ i­ a­po­ e­ ad­se c j tn zk n k ko­ ­ ­ ti­na­ iv­po­ ­ a­ili­(za­pje­ ni­ i­ ju) ris z et s kn po­ ­ e­ a,­ a­ pod­ utje­ a­ em­ engle­ kog et s c j s ne{to­rje|e­se­upo­ r­ ­ lja­ a­i­na­ iv­ba­ d. t eb v z r

2. NETA^NO

Do­Be­ ­ u­ a­je­pr­ i rm d v do­ lo­ io­je­ an­[panac p v d
Bermude je­ “otkrio” je­ an­{pansd ki­ istra­ i­ ­ ` va~,­ali­se­zb­ og­ opa­ nih s gr­ ­ e­ a­ ko­ i eb n j okru`­ ju­ot­ u o­ e­ni­ e­us­ ­ io­iskr­ a­ i­na­oba­ u.­Pr­ i k j ud c t l v na­ e­ je­ i­ i­ bi­ i­ su­ engle­ ki­ ko­ o­ i­ ti s l nc l s l ns ko­ i­su­bi­ i­na­pu­ u­za­Vi­ d`ini­ u­i­na­ j l t r j kon­ br­ ­ o­ o­ a­ 1609.­ iskr­ a­ i­ se­ na od l m c l otok.­Br­ ­ o­ o­ ci­su­pr­ ­ e­ i­na­oto­ u od l m ov l k 10­mje­ e­ i,­a­nji­ o­ i­izvje{ta­ i­o­oto­ u s c h v j k u­Engle­ koj­su­iza­ va­ i­ve­ i­ u­pa`nju s z l lk ta­ o­ da­ je­ kr­ ­ j­ Ja­ ov­ I­ 1615.­ go­ i­ e k al k dn dao­pr­ ­ o­upr­ ­ lja­ ja­oto­ i­ a­Be­ ­ u­ av av n cm rm da­Co­ pa­ y.­ m n Oko­60­ko­ o­ i­ ta­je­1612.­osno­ a­ o l ns v l St.­Ge­ ­ ­ e,­a­1620.­po­ ta­ lje­ o­je­pr­ o org s v n v pr­ ­ sta­ ni{tvo­vla­ e­i­ti­ e­su­Be­ ­ u­ i ed v d m rm d po­ ta­ i­sa­ o­ ta­ na­ko­ o­ i­ a. s l m s l l nj
3. TA^NO

GLUMICA ROSELINI

AFRI^KA DR@AVA

RIJE^NE RIBE, BULJE[I

NARODNO OSLOBOD. RAT (skr.)

OSOBA BEZ DR@AVLJANSTVA, APATRID

GLUMAC ^EMBRLEN PLA[LJIVE [UMSKE @IVOTINJE SEOSKA KOLA

STUPNJEVI

IZVRSNA SKIJA[ICA MARIJA

NEUTRON

ELOKSIRANI ALUMINIJ

TRGOVAC IKONAMA

Dva­di­ e­ a­uje­ i­ je­ a j l dn n u­je­ an­gr­ d­Fe­ d a s

LITAR ZATVORITI DUGMADIMA TINKTURA ZA JA^ANJE APETITA PODZEMNO SPREMI[TE KROMPIRA ”Kansas Public Radio” RE[AD ODMILJA STARIJI ITAL. FUDB. PAOLO [AHIST KARPOV MO^VARA SKIJA[ICA ZAJCINGER

GLUMAC KINGSLI

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA
GLUMAC NA SLICI

APOTEKARICA, KAPITALIZAM, SRAM, SALA, E, IAT, SISI, AT, OVISAN, ^ILI, MAJA MORALES, ANART, TRAKT 2264

IME MUZI^ARA RIDA PRIPADNICI STAROG NARODA U DACIJI

NADUGA^KO PISANJE AMPER ITALIJANSKI MITSKI JUNAK

Fes­ ili Fez­ je­ sve do­kr­ ­ a­19. aj sto­ je}a­bio l je­ i­ o­mje­ dn sto­u­ko­ em j se­ pr­ ­ io av fes.­ Ce­ tar n je­ tr­ o­ i­ e g vn i­ na­ ­ ­ ne rod ra­ i­ o­ ti­ i d ­ n s na­ sta­ ­ ­ i­od­~etiri­ma­ ­ ­ a­ ska­ca­ ­ ka j rij rok n rs gr­ ­ a,­{to­su­ga,­na­su­ r­ ­ nim­str­ ­ a­ a ad p ot an m Va­ i­Fe­ a,­osno­ a­ i­Idr­ s­I,­oko­789.­i d s v l i Idr­ s­ II,­ oko­ 809.­ go­ i­ e.­ Dva­ di­ e­ a i dn j l uje­ i­ je­ a­su­pod­di­ a­ ti­ om­Almo­ ­ ­dn n n s j ra vi­ a­u­11.­sto­ je}u­i­Fes­je­ta­ a­po­ tao d l d s zna~ajan­mu­ li­ a­ ski­gr­ d. s m n a U­Fe­ u­se­na­ a­ i­na­ sta­ ­ ­ a­d`ami­ a­u s l z j rij j sje­ e­ ­ oj­Afr­ ­ i,­kao­i­isla­ ski­uni­ e­ ­v rn ic m v r zi­ et,­osno­ an­859.­go­ i­ e. t v dn

42

Utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi
Naknada po osnovu uređenja za navedenu lokaciju bit će naknadno određena u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti. III USLOVI KONKURSA Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica. Na javnom konkursu ne mogu učestvovati pravna i fizička lica koja imaju neizmirene obaveze prema općini Banovići po osnovu naknada za ranije dodijeljeno građevinsko zemljište, kao i drugi vidovi obaveza prema općini Banovići. Prijave na konkurs podnose se u PISMENOJ FORMI i obavezno sadrže: -tačan naziv i adresa pravnog lica sa izvodom iz sudskog registra, odnosno lične podatke i adresu za fizička lica, -ponuđeni iznos naknade za zemljište koje je predmet konkursa, (Ponuđeni iznos naknade mora biti čitko napisan brojevima i slovima. Ukoliko dođe do neslaganja između iznosa napisanog brojevima i slovima, kao tačan iznos početne naknade uzet će se iznos koji je napisan slovima. Neće se prihvatiti prijava u kojoj ponuđeni iznos naknade bude izražen po 1m2.), -dokaz o uplati kaucije (depozita), u visini od 10% od početne naknade ( početna naknada za površinu zemljišta i rentu ukupno iznosi 31.392,00 KM od čega 10% iznosi 3.139,20KM ) uplatiti na žiro račun općine Banovići broj: 1321300296100059, vrsta prihoda 722435, koji iznos će se učesnicima, koji ne budu izabrani kao najpovoljniji ponuđači, vratiti nakon proteka roka za ulaganje prigovora na Zaključak Komisije za provođenje konkursa, a uračunati u naknadu učesniku koji bude izabran. Uplaćeni iznos naknade neće se vratiti učesniku koji odustane od prijave nakon otvaranja ponude. -rok u kojem se planira izgradnja objekta (izjava), -uvjerenje poslovne banke o solventnosti i likvidnosti ponuđača- za pravna lica, -instrument obezbjeđenja plaćanja utvrđenih naknada ( bankovna garancija, odnosno potvrda poslovne banke o deponovanim sredstvima u visini početne naknade za dodijeljenjo neizgrađeno građevinsko zemljište)- za pravna i fizička lica -dokaz da pravno ili fizičko lice nema neizmirenih obaveza prema općini Banovići, po osnovu naknada za ranije dodijeljeno građevinsko zemljište, kao i drugi vidovi obaveza prema općini Banovići. Prijave na konkurs dostavljaju se pismeno u zatvorenoj koverti Komisiji za sprovođenje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta putem Općinske pisarnice u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja ovog konkursa. IV KRITERIJI ZA DODJELU Prioritet za dodjelu građevinskog zemljišta za izgradnju poslovnog objekta iz tačke I ovog konkursa imat će učesnik koji ponudi najveću cijenu u odnosu na početnu cijenu iz ovog konkursa, utvrđenu u tačci II ovog konkursa– naknade. Ukoliko dva ili više učesnika ponude isti iznos naknade, prednost će se dati učesniku konkursa koji ponudi kraći rok izgradnje. U slučaju da su ponude istovjetne (i naknada i rok izgradnje isti) prioritet ima ponuda koja je ranije prispjela. V OBAVEZE Učesnik konkursa- investitor, koji bude izabran kao najpovoljniji ponuđač: Investitor kojem Općinsko vijeće na osnovu konkursa rješenjem dodijeli zemljište na korištenje radi izgradnje poslovnog objekta, dužan je ponuđeni iznos naknade za zemljište i rentu platiti odjednom, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti rješenja Općinskog vijeća o dodjeli zemljišta. Obaveza budućih investitora, koji steknu pravo korištenja radi građenja na građevinskoj parceli koja je predmet ovog konkursa, je da prilikom podnošenja zahtjeva za dopunu urbanističke saglasnosti pribave: elektroenergetsku, putnu, vodnu i komunalnu saglasnost. VI POSTUPAK OTVARANJA I RAZMATRANJA PRIJAVA Otvaranje ponuda izvršit će se 5-og dana nakon zatvaranja konkursa u 1100 sati, u sali za sastanke II sprat, općine Banovići. Ukoliko datum otvaranja pada na neradne dane isti se prenosi na prvi radni dan. Svi zainteresirani mogu prisustvovati otvaranju prijava lično ili putem svog punomoćnika. Rezultati konkursa bit će objavljeni na Oglasnoj ploči općine Banovići, a zaključak o rezultatima konkursa bit će dostavljen svim učesnicima konkursa. Ukoliko nakon otvaranja ponuda učesnik javnog konkursa sa najpovoljnijom ponudom odustane ili ne plati naknadu za dodjeljeno zemljište u roku utvrđenom ovim konkursom ili na način utvrđen u rješenju o dodjeli tog zemljišta i u rješenju urbanističke saglasnosti, pravo dodjele zemljišta na korištenje ili građenje ima slijedeći učesnik konkursa sa utvrđene liste prvenstva. Sve dodatne informacije u vezi konkursa mogu se dobiti u kancelariji broj 5. općine Banovići ili na telefon 035/875-030. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. POMOĆNIK NAČELNIKA Rahmanović Ismet, dipl. ing.

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OPĆINA BANOVIĆI Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove Broj: 08-31-1280/10 Datum:20.08.2010. godine Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove općine Banovići, po službenoj dužnosti, u predmetu dodjele neizgrađenog građevinskog zemljišta za izgradnju poslovnog objekta za obavljanje proizvodne, uslužne i trgovinske djelatnosti na lokalitetu kod Gradskog stadiona, na osnovu člana 44. i 45. Zakona o građevinskom zemljištu («Sl. novine FBiH», broj: 25/03) i člana 12. Općinske odluke o građevinskom zemljištu broj: 12-01-165/06 od 30.06.2006. godine, objavljuje sljedeći: za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta državne svojine putem pribavljanja pismenih ponuda I LOKACIJA I POVRŠINA Raspisuje se javni konkurs za dodjelu građevinske parcele u državnom vlasništvu za izgradnju poslovnog objekta. LOKACIJA: Građevinska parcela za obavljanje proizvodne, uslužne i trgovinske djelatnosti u gradu Banovići (na lokalitetu kod Gradskog stadiona), označenog kao: -parcela broj 287/4 „Naselje stadion“ neplodno u površini 400m 2 K. O. Banovići, III ZONA, društvena - državna svojina, pravo raspolaganja općina Banovići, a prema usvojenim urbanističko-tehničkim uslovima utvrđenim rješenjem o načelnoj urbanističkoj saglasnosti broj 05/123-1161/10 od 27.04.2010. godine Službe za prostorno uređenje, stambeno- komunalne poslove i razvoj. POLOŽAJ OBJEKTA: slobodnostojeći, NAMJENA: poslovni objekat, DJELATNOST: proizvodne, uslužne i trgovinske djelatnosti, KARAKTER: stalni, SPRATNOST: prizemlje + sprat, GABARITI OBJEKTA: ukupne vanjske dimenzije 14,00x11,00m, POVRŠINA OBJEKTA: prizemlje 154m2 + sprat 154m2 što ukupno iznosi 308m2 ( obračun površine preuzet iz načelne urbanističke saglasnosti ) NAPOMENA: Konačna korisna površina objekta utvrdit će se u postupku izdavanja odobrenja za građenje, a eventualna razlika naknade za pogodnosti lokacije obračunat će se po prihvaćenoj ponuđenoj cijeni. KROV OBJEKTA: ravni krov AB ploča, SADRŽAJ OBJEKTA: svi potrebni sadržaji u skladu sa navedenim djelatnostima, što će se utvrditi detaljnom dokumentacijom u postupku izdavanja dopune rješenja o urbanističkoj saglasnosti na osnovu usvojenog idejnog projekta, STEPEN UREĐENOSTI: građevinsko zemljište koje se stavlja na konkurs djelimično je uređeno. U sklopu uređenja budući investitor je obavezan da prije izgradnje poslovnog objekta na građevinskoj parceli, o svom trošku izgradi potporni zid po međi parcele od rijeke Litve u dužini od 18,50m koji će se vezati za postojeći potporni zid uz prethodno pribavljanje potrebne dokumentacije (urbanistička saglasnost za izvođenje radova na izgradnji potpornog zida, odobrenje za građenje, glavni projekat urađen u skladu sa odredbama Zakona o građenju). O svom trošku pribavi projekat/elaborat o geološkom i geomehaničkom i mikroseizmološkom ispitivanju zemljišta, o svom trošku pribavi projekat uređenja urađen od strane ovlašene projektne kuće koji projekat treba sadržavati rješenja: priključka na vodovodnu mrežu, fekalnu i kišnu kanalizaciju, niskonaponsku mrežu i grijanje, pristupne pješačke puteve, parking unutar građevinske parcele, hortikulturalno uređenje, priključak lokacije na cestu, priključak na PTT). Budući investitor je dužan platiti naknadu za već izvršeno djelimično uređenje zemljišta u iznosu od 5%. Visina naknade izračunava se množenjem prosječne korisne građevinske cijene i korisne površine objekta, a utvrdit će se naknadno dopunskim rješenjem na osnovu Zakona o građevinskom zemljištu i Odluke o građevinskom zemljištu. Budući investitor je dužan da sam izvrši ostalo uređenje, odnosno opremanje nedostajućom komunalnom infrastrukturom, uređajima i i instalacijama na cijeloj površini zemljišta u skladu sa načelnom urbanističkom saglasnosti i rješenju o dopuni urbanističkoj saglasnosti. II NAKNADA Početna naknada za dodijeljeno neizgrađeno građevinsko zemljište određena je u skladu sa Zakonom o građevinskom zemljištu i Općinskom odlukom o građevinskom zemljištu, koju čine: početna naknada za zemljište iznosi 60,00 KM po 1m2 (400m2x60,00KM =24.000,00KM) početna naknada za rentu iznosi 24,00KM po 1m2 ( 308m2x24,00KM =7.392,00KM), tj. ukupna početna naknada za građevinsko zemljište koje se stavlja na konkurs iznosi 31.392,00 KM
OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-10-000 113 Zavidovi}i, 16. 8. 2010. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

KONKURS

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN-10-000 113 po zahtjevu Dostovi} Huse sin Nusreta iz Banovi}a, Ul. 119 MBB br. 68, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u posjedovni list broj 588, katastarska op}ina Gosovica, ozna~ena sa: - katastarska ~estica broj 873/7 „Luka“ oranica 3 klase povr{ine 494 m2. Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Dostovi} Huso Nusretov, Banovi}i 119 MMB, 68 sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

oglasi
Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine Tuzlanski kanton OPĆINA BANOVIĆI Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove Broj: 08-31-1280/10 Datum: 20.08.2010. godine Služba za geodetske i imovinsko pravne poslove općine Banovići, po službenoj dužnosti, u predmetu dodjele neizgrađenog građevinskog zemljišta za izgradnju poslovnog objekta za obavljanje trgovinske, ugostiteljske i djelatnosti koja se može obavljati u objektima koji mogu biti izgrađeni u cestovnom pojasu, na lokalitetu kod Sportske dvorane, na osnovu člana 44. i 45. Zakona o građevinskom zemljištu («Sl. novine FBiH», broj: 25/03) i člana 12. Općinske odluke o građevinskom zemljištu broj: 12-01-165/06 od 30.06.2006. godine, objavljuje sljedeći: KONKURS za dodjelu neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta državne svojine putem pribavljanja pismenih ponuda I LOKACIJA I POVRŠINA Raspisuje se javni konkurs za dodjelu građevinske parcele u državnom vlasništvu za izgradnju poslovnog objekta. LOKACIJA: Građevinska parcela za obavljanje trgovinske, ugostiteljske i djelatnost koja se može obavljati u objektima koji mogu biti izgrađeni u cestovnom pojasu u gradu Banovići (na lokalitetu kod Sportske dvorane), označenog kao: - parcela broj 426/4, „Kod dvorane“, neplodno u površini od 2.780m2, K. O. Banovići, I ZONA, društvena - državna svojina, pravo raspolaganja općina Banovići, a prema usvojenim urbanističko-tehničkim uslovima utvrđenim rješenjem o načelnoj urbanističkoj saglasnosti broj 05/1-23-2943/10 od 07.05.2010.godine Službe za prostorno uređenje, stambeno- komunalne poslove i razvoj. POLOŽAJ OBJEKTA: slobodnostojeći, NAMJENA: poslovni objekat, DJELATNOST: trgovinska, ugostiteljska i djelatnost koja se može obavljati u objektima koji mogu biti izgrađeni u cestovnom pojasu, KARAKTER: stalni, SPRATNOST: visoko prizemlje, VISINA OBJEKTA: minimalno 3,70m, maksimalno 5,50m GABARITI OBJEKTA: ukupne vanjske dimenzije 23,50m x 15,50m, POVRŠINA OBJEKTA: 364,25m2 (obračun površine preuzet iz načelne urbanističke saglasnosti ) NAPOMENA: Konačna korisna površina objekta utvrdit će se u postupku izdavanja odobrenja za građenje, a eventualna razlika naknade za pogodnosti lokacije obračunat će se po prihvaćenoj ponuđenoj cijeni, KROV OBJEKTA: ravna AB ploča, SADRŽAJ OBJEKTA: svi potrebni sadržaji u skladu sa navedenim djelatnostima, što će se utvrditi detaljnom dokumentacijom u postupku izdavanja dopune rješenja o urbanističkoj saglasnosti na osnovu usvojenog idejnog projekta, STEPEN UREĐENOSTI: građevinsko zemljište koje se stavlja na konkurs djelimično je uređeno. U sklopu uređenja budući investitor je obavezan da prije izgradnje poslovnog objekta na građevinskoj parceli, koja je predmet konkursa, o svom trošku izvrši zacjevljenje rijeke Litve u dužini od 70m uz prethodno pribavljanje potrebne dokumentacije ( urbanistička saglasnost za izvođenje radova na zacjevljenju rijeke Litve, odobrenje za građenje, glavni projekat urađen u skladu sa odredbama Zakona o građenju). Radove na zacjevljenju rijeke Litve investitor je dužan izvesti u roku od 12 (dvanaest) mjeseci od datuma dodjele zemljišta. O svom trošku pribavi projekat/elaborat o geološkom i geomehaničkom i mikroseizmološkom ispitivanju zemljišta, o svom trošku pribavi projekat uređenja urađen od strane ovlašene projektne kuće koji projekat treba sadržavati rješenja: priključka na vodovodnu mrežu, fekalnu i kišnu kanalizaciju, niskonaponsku mrežu i grijanje, pristupne pješačke puteve, parking unutar građevinske parcele, hortikulturalno uređenje, priključak lokacije na ulicu Božićka Banovića, priključak na PTT. Budući investitor je dužan platiti naknadu za već izvršeno djelimično uređenje zemljišta u iznosu od 5%. Visina naknade izračunava se množenjem prosječne korisne građevinske cijene i korisne površine objekta, a utvrdit će se naknadno dopunskim rješenjem na osnovu Zakona o građevinskom zemljištu i Odluke o građevinskom zemljištu. Budući investitor je dužan da sam izvrši ostalo uređenje, odnosno opremanje nedostajućom komunalnom infrastrukturom, uređajima i i instalacijama na cijeloj površini zemljišta u skladu sa načelnom urbanističkom saglasnosti i rješenju o dopuni urbanističkoj saglasnosti. II NAKNADA Početna naknada za dodijeljeno neizgrađeno građevinsko zemljište određena je u skladu sa Zakonom o građevinskom zemljištu i Općinskom odlukom o građevinskom zemljištu, koju čine: UNIVERZITET U SARAJEVU FARMACEUTSKI FAKULTET - UPRAVNI ODBOR Na osnovu ~lana 104. Zakona o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo (Slu`bene novine Kantona Sarajevo broj: 43/08“), ~lana 186. i 188. Pravila Farmaceutskog fakulteta Univer ziteta u Sarajevu, ~lana 2. Pravilnika o radu, Upravni odbor Farmaceutskog fakulteta Univer ziteta u Sarajevu, donosi: o raspisivanju Konkursa za izbor nastavnika i saradnika Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu I. Odobrava se raspisivanje Konkursa za izbor nastavnika i saradnika za mati~ne oblasti/nastavne predmete II. 1. Izbor nastavnika za Oblast op{tih farmaceutskih nauka, sva zva nja - 1 izvr{ilac - „Uvod u farmaciju“ - „Istorija farmacije“ - „Metodologija nau~nog rada“ 2. Izbor nastavnika za nastavne predmete: 2.1. „Kontrola lijekova“ - nastavnik u sva zvanja - 1 izvr{ilac

Dnevni avaz

utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

43

početna naknada za zemljište iznosi 60,00KM po 1m2 (2.780m2x60,00KM =166.800,00 KM,) početna naknada za rentu iznosi 36,00KM po 1m2 (364,25m2x36,00KM =13.113,00KM) tj. ukupna početna naknada za građevinsko zemljište koje se stavlja na konkurs iznosi 179.913,00 KM Naknada po osnovu uređenja za navedenu lokaciju bit će naknadno određena u postupku izdavanja urbanističke saglasnosti. III USLOVI KONKURSA Pravo učešća na konkursu imaju sva pravna i fizička lica. Na javnom konkursu ne mogu učestvovati pravna i fizička lica koja imaju neizmirene obaveze prema općini Banovići po osnovu naknada za ranije dodijeljeno građevinsko zemljište, kao i drugi vidovi obaveza prema općini Banovići. Prijave na konkurs podnose se u PISMENOJ FORMI i obavezno sadrže: -tačan naziv i adresu pravnog lica sa izvodom iz sudskog registra, odnosno lične podatke i adresu za fizička lica, -ponuđeni iznos naknade za zemljište koje je predmet konkursa, ( Ponuđeni iznos naknade mora biti čitko napisan brojevima i slovima. Ukoliko dođe do neslaganja između iznosa napisanog brojevima i slovima, kao tačan iznos početne naknade uzet će se iznos koji je napisan slovima. Neće se prihvatiti prijava u kojoj ponuđeni iznos naknade bude izražen po 1m2.), -dokaz o uplati kaucije (depozita), u visini od 10% od početne naknade ( početna naknada za površinu zemljišta i rentu ukupno iznosi 179.913,00 KM od čega 10% iznosi 17.991,30KM ) uplatiti na žiro račun općine Banovići broj: 1321300296100059, vrsta prihoda 722435, koji iznos će se učesnicima, koji ne budu izabrani kao najpovoljniji ponuđači, vratiti nakon proteka roka za ulaganje prigovora na Zaključak Komisije za provođenje konkursa, a uračunati u naknadu učesniku koji bude izabran. Uplaćeni iznos naknade neće se vratiti učesniku koji odustane od prijave nakon otvaranja ponude. -rok u kojem se planira izgradnja objekta (izjava), -uvjerenje poslovne banke o solventnosti i likvidnosti ponuđača- za pravna lica, -instrument obezbjeđenja plaćanja utvrđenih naknada ( bankovna garancija, odnosno potvrda poslovne banke o deponovanim sredstvima u visini početne naknade za dodijeljenjo neizgrađeno građevinsko zemljište)- za pravna i fizička lica -dokaz da pravno ili fizičko lice nema neizmirenih obaveza prema općini Banovići, po osnovu naknada za ranije dodijeljeno građevinsko zemljište, kao i drugi vidovi obaveza prema općini Banovići. Prijave na konkurs dostavljaju se pismeno u zatvorenoj koverti Komisiji za sprovođenje konkursa za dodjelu građevinskog zemljišta putem Općinske pisarnice u roku od 15 (petnaest) dana od dana objavljivanja ovog konkursa. IV KRITERIJI ZA DODJELU Prioritet za dodjelu građevinskog zemljišta za izgradnju poslovnog objekta iz tačke I ovog konkursa imat će učesnik koji ponudi najveću cijenu u odnosu na početnu cijenu iz ovog konkursa, utvrđenu u tačci II ovog konkursa– naknade. Ukoliko dva ili više učesnika ponude isti iznos naknade, prednost će se dati učesniku konkursa koji ponudi kraći rok izgradnje. U slučaju da su ponude istovjetne (i naknada i rok izgradnje isti) prioritet ima ponuda koja je ranije prispjela. V OBAVEZE Učesnik konkursa- investitor, koji bude izabran kao najpovoljniji ponuđač: Investitor kojem Općinsko vijeće na osnovu konkursa rješenjem dodijeli zemljište na korištenje radi izgradnje poslovnog objekta, dužan je ponuđeni iznos naknade za zemljište i rentu platiti odjednom, u roku od 15 dana od dana pravosnažnosti rješenja Općinskog vijeća o dodjeli zemljišta. Obaveza budućih investitora, koji stekne pravo korištenja radi građenja na građevinskoj parceli koja je predmet ovog konkursa, je da prilikom podnošenja zahtjeva za dopunu urbanističke saglasnosti pribave: elektroenergetsku, putnu, vodnu i komunalnu saglasnost. VI POSTUPAK OTVARANJA I RAZMATRANJA PRIJAVA Otvaranje ponuda izvršit će se 4-og dana nakon zatvaranja konkursa u 1100 sati, u sali za sastanke II sprat, općine Banovići. Ukoliko datum otvaranja pada na neradne dane isti se prenosi na prvi radni dan. Svi zainteresirani mogu prisustvovati otvaranju prijava lično ili putem svog punomoćnika. Rezultati konkursa bit će objavljeni na Oglasnoj ploči općine Banovići, a zaključak o rezultatima konkursa bit će dostavljen svim učesnicima konkursa. Ukoliko nakon otvaranja ponuda učesnik javnog konkursa sa najpovoljnijom ponudom odustane ili ne plati naknadu za dodjeljeno zemljište u roku utvrđenom ovim konkursom ili na način utvrđen u rješenju o dodjeli tog zemljišta i u rješenju urbanističke saglasnosti, pravo dodjele zemljišta na korištenje ili građenje ima slijedeći učesnik konkursa sa utvrđene liste prvenstva. Sve dodatne informacije u vezi konkursa mogu se dobiti u kancelariji broj 5. općine Banovići ili na telefon 035/875-030. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzeti u razmatranje. POMOĆNIK NAČELNIKA Ismet Rahmanović

ODLUKU

2.2. „Farmaceutska hemija“ - nastavnik u sva zvanja - 1 izvr{ilac 2.3. „Klini~ka farmacija“ - nastavnik u sva zvanja - 1 izvr{ilac 2.4. - „Imunologija“ - nastavnik u sva zvanja - 1 izvr{ilac 3. Izbor asistenta za mati~nu oblast Op{tih farmaceutskih nauka - 1 izvr{ilac III. a) Uslovi za izbor nastavnika za Oblast op{tih farmaceutskih nauka: Kandidat pod ta~kom 1. treba da ima doktorat farmaceutskih nauka i druge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, Pravilima Univerziteta u Sarajevu, Pravilima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kao i Sistematizacijom poslova i radnih zadataka na Farmaceutskom fakultetu. b) Uslovi za izbor nastavnika na nastavnim predmetima pod ta~kom 2. Kandidati pod ta~kom od 2.1., 2.2., 2.3. treba da imaju doktorat farmaceutskih nauka, a kandidat pod ta~kom 2.4 treba da ima doktorat medicinskih nauka i dr uge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, Pravilima Univer ziteta u Sarajevu, Pravilima Farmaceutskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu kao i Sistematizacijom poslova i radnih zadataka na Farmaceutskom fakultetu. c) Uslovi za izbor asistenta za mati~nu oblast Op{tih farmaceutskih nauka: Kandidati za izbor u zvanje saradnika-asistenta treba da imaju visoku stru~nu spremu sa prosje~nom ocjenom iz cijelog studija najmanje

8 (osam) i najmanje 9 (devet) iz nau~ne, odnosno stru~ne oblasti za koju se biraju, poznavanje jednog svjetskog jezika i dr uge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo, Pravilima Univer ziteta u Sarajevu, Pravilima Farmaceutskog fakulteta Univer ziteta u Sarajevu kao i Sistematizacijom poslova i radnih zadataka na Fakultetu. Kandidat se bira na puno radno vrijeme. Kandidati pod ta~kom 1., 2. treba da dostave: prijavu sa potpunom dokumentacijom (kratka biografija, izvod iz mati~ne knjige ro|enih, uvjerenje o dr`avljanstvu, diploma u originalu ili ovjerena kopija o ste~enom nau~nom stepenu doktora far maceutskih nauka, a za ta~ku 2.4 doktora medicinskih nauka, kopija nau~nih i stru~nih radova, dokaz o objavljenim knjigama i dr uge uslove propisane Zakonom o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo. Kandidat pod ta~kom 2.3. se bira na puno radno vrijeme. Kandidat pod ta~kom 3. treba da dostavi: prijavu sa potpunom dokumentacijom (kratka biografija, izvod iz mati~ne knjige ro|enih, uvjerenje o dr`avljanstvu, prepis ocjena, kopija diplome o zavr{enom Fakultetu, uvjerenje o poznavanju jednog svjetskog jezika i dr uga dokumentacija). Konkurs ostaje otvoren 7 dana od dana objavljivanja. Kompletnu dokumentaciju u originalu ili kopiju ovjerenu kod nadle`nog organa potrebno je dostaviti na adresu Farmaceutskog fakulteta Univer ziteta u Sarajevu, ulica Ko{evska broj 4 ili neposredno u Sekretarijat Fakulteta. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se razmatrati.

44

Utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

45

46

Utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
годишњи обрт у једној од посљедње три године (2007-2009) од 400.000 Конвертибилних марака l три референце о реализацији пројеката сличних по карактеристикама и обиму
l

oglasi

Босна и Херцеговина Датум: 24.8.2010. године ПРОЈЕКАТ ЗА ПОЉОПРИВРЕДУ И РУРАЛНИ РАЗВОЈ IDA Credit no. 4325 BOS Набавка роба

Позив за изражавање заитнересованости
Овај позив за изражавање заинтересо ваности прати општа обавјештења за набавке за овај пројекат који је објављен у Development Business број 708 од 16. 08. 2007. Босна и Херцеогивна је добила кредит од међународне развојне агенције (IDA) за Пројект пољопривреде и руралног развоја и намјерава дио средстава утрошити за набавку робе које ће се набавити у оквиру Уговора за oпремање серверске сале у просторијама Министарства спољне трговине и економских односа Босне и Херцеговине (МСТЕО) у Сарајеву у улици Мусала бр. 9 (бр Уговора: BA-ARDP-4325 BOS-Sh-BL-G-10-078). Сервер соба МСТЕО, која је у функцији, захтијева одређени ниво реконструкције којом ће се обезбиједити предуслови за непрекидно напајање електричном енергијом свих система и увођење потребних стандарда у овој области, обезбјеђеивање противпожарне заштите, противпровалне заштите и контролисан приступ односно инсталација видео надзора. За ту активност одлучено је ангажовати извођача који ће испоручити потребну опрему уз пратећу адаптацију собе. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске, Јединица за координацију пољопривредних пројеката (APCU) позива заинтересоване понуђаче да у писменој форми изразе заинтересованост за испоруку поменуте опреме и обављање пратећих радова као и да доставе потврде доле наведених захтјеваних критеријума. Минимални квалификациони критеријуми:

Испорука и монтажа опреме, пратећи радови као и одвоз отпадног материјала ће се морати обављати изван радног времена, односно послије 17:00 часова без прекидања рада постојеће опреме. Одабрани понуђач ће се морати обавезати на чување свих података и информација до којих евентуално дође при извођењу радова а односе се на објекат у којем се изводе радови или МСТЕО као и на поштовање правила сигурности прописаних у објекту. По изражавању заинтересованости, заинтересованим који задовоље минималне квалификационе критеријуме, ће бити упућен Позив за достављање понуде са детаљном спецификацијом потребне опреме и пратећих радова и са захтјеваним условима и роковима. Добављач ће се бирати у складу са процедурама наведеним у Смјерницама Свјетске Банке за набавке робе (Procurement Under IBRD Loans and IDA Credits, Revised October 2006) Заинтересовани могу добити детаљније информације на доле наведеној адреси од 9.00 дo 16.00 сати, од понедељка до петка. Писма заинтересованости (са назнаком „МСТЕО-сервер соба“) морају се доставити у форми једног оригинала и двије копије на доле наведену адресу до 12:00 сати; 31.8. 2010. године. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде Републике Српске / Јединица за координацију пољопривредних пројеката Стеван Раонић Трг Републике Српске 1 78 000 Бањалука Република Српска Тел. ++387 51 338 362 Факс. ++387 51 338 733 E-mail: raonic@rsapcu.org

Bosna i Hercegovina

Datum: 24.8.2010. godine PROJEKAT POLJOPRIVREDE I RURALNOG RAZVOJA IDA Credit no. 4325 BOS Konsultantske usluge

POZIV ZA IZRAŽAVANJE INTERESA
Ovaj poziv za izražavanje zainteresovanosti prati opšta obavještenja za nabavke za gore navedeni projekat koji je objavljen u Development Business broj 708 od 16. 08. 2007. Bosna i Hercegovina je dobila kredit od međunarodne razvojne agencije (IDA) za Projekt poljoprivrede i ruralnog razvoja (ARDP) i namjerava dio sredstava utrošiti za plaćanje konsultantskih usluga koje će se nabaviti u okviru ugovora: l Koordinator sistema plaćanja (br. ugovora BA-ARDP-BOS4325-IC-BL-CS-10-105) Usluge će se obavljati u Sarajevu u skladu sa potrebama ARDP projekta sa mogućnošću produženja rada u Ministarstvu vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine. Dužnosti i odgovornosti: l Pomaže u izradi metodologija, radnih planova i vodiča sa detaljnim pregledom sadašnje situacije u saradnji sa odgovarajućim članovima Tehničkog tima za harmoniziranje platnog sistema (TTHPS). l Pomaže TTHPS u: pravljenju nacrta potrebnih dokumenata pravnog okvira (i rezonovanja) za uspostavu novih administrativnih struktura, pravljenju nacrta institucionalnog / organizacionog plana, razvijanju osnovnog okvira za postepeno prilagođavanje postojećih platnih sistema, definisanju operativnog plana, sačinjavanju uputa i finansijskih implikacija i prelaznog plana. l Koordinira izradu neophodnih proceduralnih priručnika platnih sistema, i drugih povezanih vodiča-dokumenata. l Podržava provedbu obuke odgovarajućeg osoblja MVTEO i entitetskih ministarstava (i Brčko distrikta) o zahtjevima za uspostavu platnog sistema tipa EU, u skladu sa najboljom praksom EU i specifičnim zahtjevima za upravljanje pred-pristupnim fondovima EU (npr. IPArd). l Podržava pripremu i planiranje radionica i procesa javnog informisanja l Vodi razvoj većine odgovarajućih institucionalnih, finansijskih i tehničkih okvira za integrisanje BiH sektorskih registara i baza podataka un-

utar koordiniranog strategijskog okvira, u skladu sa praksom EU, prilagođenih BiH jedinstvenom administrativnom okviru. l Vodi razvoj Operativnog radnog programa za BiH Sektorske registre i odgovarajuće baze podataka i njihovo postepeno uspostavljenje u narednom periodu (2007.-2010.). l Pomaže odgovarajućim Tehničkim timovima u pravljenju nacrta svih relevantnih tekstova i dokumenata podrške. Potrebne kvalifikacije: Univerzitetski nivo obrazovanja u oblasti ekonomije ili srodne discipline; l Najmanje dvije godine odgovarajućeg radnog iskustva u struci; l Adekvatno znanje rada na računaru; l Adekvatno znanje engleskog jezika; l Poželjno iskustvo u radu na projektima i upravljanju finansijama; l Poželjno znanje poljoprivrednih i politika ruralnog razvoja EU
l

Ministarstvo vanjske trgovine i ekonomskih odnosa Bosne i Hercegovine/Sektor za poljoprivredu, prehranu, šumarstvo i ruralni razvoj/Jedinica za koordinaciju poljoprivrednih projekata Republike Srpske poziva podobne konsultante da izraze zainteresovanost za pružanje ovih usluga. Zainteresovani moraju obezbjediti informacije kojima dokazuju da su kvalifikovani. Konsultanti će se birati u skladu sa procedurama navedenim u Smjernicama Svjetske Banke: Selection and Employment of Consultants by World Bank Borrowers, May 2004 (revised October 2006). Sa kandidatima koji uđu u uži izbor biće obavljen razgovor i praktična provjera ispunjavanja nekih od traženih kvalifikacija. Zainteresovani konsultanti mogu dobiti detaljnije informacije na dole navedenoj adresi od 9.00 do 16.00 sati, od ponedeljka do petka. Pisma zainteresovanosti (sa navedenom konsultantskom uslugom) moraju se dostaviti u formi jednog originala i dvije kopije na dole navedenu adresu do 12:00 sati; 6. septembra 2010. godine. MINISTARSTVO POLJOPRIVREDE ŠUMARSTVA I VODOPRIVREDE REPUBLIKE SRPSKE JEDINICA ZA KOORDINACIJU POLJOPRIVREDNIH PROJEKATA Stevan Raonić Administrativni centar Vlade Republike Srpske Trg Republike Srpske 1, Lamela A 78 000 Banja Luka Tel. ++387 51 338 362 Fax. ++387 51 338 857 E-mail: raonic@rsapcu.org

IZ DEKANATA

oglasi
BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE ZENI^KO-DOBOJSKI KANTON OP]INSKI SUD U KAKNJU Broj: 36 0 Ip 003385 09 Ip Kakanj, 22. 07. 2010. godine OP]INSKI SUD U KAKNJU, po sudiji Perica Kri{to, u izvr{nom postupku tra`ioca izvr{enja Intesa Sanpaolo Bank Dd Sarajevo, protiv izvr{enika Ad-Bhcommerce D.O.O. Kakanj, radi -, v.sp. 16.288,84 van ro~i{ta, donio je dana 22. 07. 2010. sljede}i:

Dnevni avaz

utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

47

Na prijedlog Nastavno-nau~nog vije}a broj: 01-2296/10 od 9. 7. 2010. godine i na osnovu odluke Upravnog odbora Fakulteta sporta i tjelesnog odgoja Univerziteta u Sarajevu od 9. 7. 2010. godine broj: 01-2302/10 i od 16. 7. 2010. godine broj: 01-2409/10 raspisuje se

KONKURS
Za anga`man nastavnika svih zvanja u dopunski radni odnos i izbor nastavnika svih zvanja za nastavne predmete/oblasti u stalni radni odnos i izbor jednog vi{eg asistenta 1. FUNKCIONALNA ANATOMIJA - dopunski radni odnos 2. PEDAGOGIJA SPORTA - dopunski radni odnos 3. FIZIOLOGIJA SPORTA - dopunski radni odnos 4. HIGIJENA SPORTA - dopunski radni odnos 5. SOCIOLOGIJA SPORTA -izbor u sva zvanja 6. OBLAST BORILA^KI SPORTOVI (Karate, Boks, K-1) - izbor u sva zvanja, u stalni radni odnos 7. PSIHOLOGIJA SPORTA - dopunski radni odnos 8. KINEZITERAPIJA - dopunski radni odnos 9. ENGLESKI - dopunski radni odnos 10. ODBOJKA - izbor u sva zvanja, u stalni radni odnos 11. KULTURA IZRA@AVANJA - dopunski radni odnos 12. SPORTSKA MEDICINA - izbor u sva zvanja, dopunski radni odnos 13. BORILA^KI SPORTOVI - JUDO - vi{i asistent USLOVI: Kandidati za dopunski radni odnos (pod brojem 1., 2., 3., 4., 7., 8., 9. i 11.) prila`u odluku o izboru za odgovaraju}i nastavni predmet ili oblast za koju konkuri{u sa mati~nog fakulteta i saglasnost za rad na drugom fakultetu, odnosno ustanovi i ostala dokumenta koja se tra`e po ovom konkursu. Kandidati za izbor u sva zvanja za stalni radni odnos (pod brojem 5., 6., 10. i 12.) uz prijavu prila`u diplomu o doktoratu nauka odgovaraju}e oblasti i sva ostala dokumenta i materijale koji se odnose za izbor nastavnika u zvanje docenta, vanrednog profesora i redovnog profesora po Zakonu o visokom obrazovanju Kantona Sarajevo. Kandidati za izbor za vi{eg asistenta su du`ni uz prijavu za konkurs prilo`iti diplomu o postignutom stepenu drugog ciklusa studija (magisterij) iz oblasti sporta i tjelesnog odgoja. Osim navedenih uslova kandidati su du`ni uz prijavu na konkurs prilo`iti i izvod iz mati~ne knjige ro|enih, uvjerenje o dr`avljanstvu i uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak kao i uvjerenje o neka`njavanju. ROK ZA PRIJAVE: 15 dana (petnaest dana) od dana objavljivanja u {tampi Prijavu sa potrebnom dokumentacijom (originali ili ovjerene kopije) dostaviti na adresu: UNIVERZITET U SARAJEVU FAKULTET SPORTA I TJELESNOG ODGOJA 71 000 SARAJEVO Patriotske lige 41 Nepotpune i neblagovremene prijave se ne}e razmatrati.

ZAKLJU^AK O PRODAJI
Rje{enjem OP]INSKI SUD U KAKNJU, broj 36 0 Ip 003385 09 Ip, od 28. 07. 2009. g., dopu{teno je izvr{enje protiv izvr{enika Ad-Bhcommerce D.O.O. Kakanj, radi namirenja duga tra`ioca izvr{enja prodajom pokretnih stvari izvr{enika. Dana 20. 04. 2010. g. zaplijenjene su i popisane sljede}e pokretne stvari izvr{enika Ad-Bhcommerce D.O.O. Kakanj: 1. Odre|uje se PONOVNO prva prodaja (tre}i puta) pokretnih stvari izvr{enika:
Red. br. Opis popisanih stvari 1. RA^UNAR KASA 2. 3. PRINTER „HP“ KOPIR APARAT 0C3107 C KANON DIGITAL COLOR SA CENTRALNOM JEDINICOM FARMERKE „SHAKE“ PLAVE TEXAS Kom. 1 1 Vrijednost 1.000,00 KM 500,00 KM

1

5.000,00 KM

4.

1000K OM.* 20 KM

20.000,00 KM

i to putem usmenog javnog nadmetanja na dan ^ETVRTAK, 02. 09. 2010. g. u 10 sati, u zgradi izvr{enika Ad-Bhcommerce D.O.O. Kakanj, na adresi [ehida br. 39 i Milski put bb. Nala`e se tra`iocu izvr{enja Intesa Sanpaolo Bank Dd Sarajevo do predujmi tro{kove izlaska na teren (Kakanj - [ehida - ^ati}i - Kakanj) u iznosu od 4 KM na depozitni ra~un Op}inskog suda Kakanj br. 134-020-0000046675 IKB te dokaz o uplati prilo`iti u spis u protivnom popis i pljenidba pokretne imovine se ne}e sprovesti. 2. Utvr|uje se da je vrijednost pokretnih stvari iz ta~ke 1. ovog zaklju~ka u ukupnom iznosu od 26.500,00 KM; 3. U~esnici javnog nadmetanja, izuzev tra`ioca ovog izvr{enja, su du`ni do zakazanog ro~i{ta uplatiti jemstvo u iznosu 1/10 utvr|ene vrijednosti pokretnih stvari, na depozitni ra~un ovog suda broj: 1340200000046675 kod IKB DD Zenica, Filijala Kakanj, sa naznakom broja predmeta. 4. Najni`a prihvatljiva ponuda po kojoj se predmetne stvari mogu prodati je 1/2 utvr|ene vrijednosti po jednoj stvari; 5. Ponu|a~ s najve}om ponudom du`an je platiti cijenu odmah nakon objavljivanja rezultata ro~i{ta za prodaju (ili u roku od 7 dana). Ako to ne u~ini, drugi ponu|a~ bit }e progla{en kupcem i du`an je platiti cijenu koju je ponudio i tako redom; 6. U slu~aju da ni jedan ponu|a~ ne plati cijenu, Sud }e na zahtjev jedne od stranaka oglasiti da ro~i{te za prodaju nije uspjelo, a stranka mo`e, u smislu odredbe ~lana 131. stav 3. Zakona i izvr{nom postupku („Sl. novine FBiH“ br. 32/03 i 33/06), u roku od osam dana tra`iti zakazivanje novog ro~i{ta; 7. Ukoliko nijedna stranka ne predlo`i odr`avanje novog ro~i{ta za prodaju u roku iz ta~ke 5. ovog zaklju~ka, ili ako se stvari ne uspiju prodati na drugom ro~i{tu, Sud }e, u smislu stava 5. navedenog ~lana, obustaviti postupak; 8. Ovaj zaklju~ak o prodaji bit }e objavljen na oglasnoj tabli Suda, a tra`ilac izvr{enja mo`e ga objaviti i u javnim glasilima o svom tro{ku. Izvr{itelj Had`i} Adnan Pouka o pravnom lijeku: Protiv ovog zaklju~ka nije dopu{ten pravni lijek.

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-10-000 114 Zavidovi}i, 16. 8. 2010. godine
Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67. Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

- katastarska ~estica broj 873/1 „Luka“, oranica 3 klase povr{ine 494 m2 - katastarska ~estica broj 873/8 „Luka“ oranica 3 klase povr{ine 478 m2. Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Dostovi} Nisvet Nusretov, Banovi}i, Husinske Bune bb, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi im se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

NAJAVLJUJE
USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 042-0-DN10-000 114 po zahtjevu Dostovi} Nisveta sin Nusreta iz Banovi}a, Ul. Husinske Bune bb, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnine za koje se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak su upisane u posjedovni list broj 587, katastarska op}ina Gosovica, ozna~ene sa:

Bosna i Hercegovina FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO CENTAR ZA SLU[NU I GOVORNU REHABILITACIJU SARAJEVO Ulica Asima Ferhatovi}a br. 2 Tel./Fax: 033/226-694; 226-977; 211-790; E-mail: cersig@bih.net.ba http://www.cersig.edu.ba Broj: 01-667/10 Sarajevo, 19. 08. 2010. godine Na osnovu ~lana 115. Zakona o srednjem obrazovanju (Slu`bene novine Kantona Sarajevo br: 10/04 i 34/07), ~lana 163. Pravila Centra za slu{nu i govornu rehabilitaciju Sarajevo i Odluke [kolskog odbora Centra broj: 01-666/10 od 19. 08. 2010. godine, raspisuje se: za prijem zaposlenika 1. Nastavnik stru~nih predmeta u srednjoj i srednjoj stru~noj {koli Centra 1 izvr{ilac

50% nastavne norme - na odre|eno vrijeme do 31. 08. 2011. godine Pored op}ih uslova predvi|enih zakonom, kandidati treba da ispunjavaju i uslove u pogledu stru~ne spreme predvi|ene Nastavnim planom i programom za srednju i srednju stru~nu {kolu i to: - diplomirani in`enjer konfekcijskog smjera ili diplomirani in`enjer op{teg smjera ili in`enjer konfekcijskog smjera Kandidati su du`ni uz prijavu dostaviti: - diplomu o zavr{enom fakultetu (original ili ovjerenu fotokopiju), - rodni list, - uvjerenje o dr`avljanstvu, - uvjerenje o neka`njavnaju ne starije od tri mjeseca, - kra}u biografiju. Konkurs ostaje otvoren 8 dana od dana objavljivanja. Prijave sa potpunom dokumentacijom slati na adresu Centra za slu{nu i govornu rehabilitaciju Sarajevo.

OP]INSKI SUD U ZAVIDOVI]IMA Zemlji{noknji`ni ured Broj: 042-0-DN-10-000 115 Zavidovi}i, 16. 08. 2010. godine Na osnovu ~lana 63. i ~lana 67 Zakona o zemlji{nim knjigama FBiH („Slu`bene novine FBiH“ broj 19/03 i 54/04), Op}inski sud u Zavidovi}ima

ozna~ena sa: - katastarska ~estica broj 172 „Dub“, oranica 4 klase povr{ine 1762 m2. Prema podacima iz katastra posjednik navedene nekretnine je Sinanovi} Muamer Zijadov, Sinanovi}i bb, sa dijelom 1/1. Pozivaju se lica koja pola`u pravo vlasni{tva ili neko drugo pravo na tim nekretninama da svoje pravo prijave u roku od 60 dana od dana najave podneskom u dva primjerka i da podnesu dokaze za to, u suprotnom njihovo pravo ne}e biti uzeto u obzir prilikom uspostave zemlji{noknji`nog ulo{ka. Lica koja pola`u pravo na tim nekretninama mogu navedeni rok na zahtjev produ`iti za najmanje sljede}ih 90 dana, kako bi ima se dala mogu}nost da pribave potrebne dokaze. Ukoliko u produ`enom roku ne uslijedi prijava, zemlji{noknji`ni ulo`ak }e se uspostaviti na osnovu do tada pribavljenih dokaza.

NAJAVLJUJE USPOSTAVLJANJE ZEMLJI[NOKNJI@NOG ULO[KA
U zemlji{noknji`nom predmetu broj: 0420-DN-10-000 115 po zahtjevu Sinanovi} Muamera sin Zijada iz Sinanovi}a, zastupan po punomo}niku Hod`i} Zaimu iz Rujnice bb, op}ina Zavidovi}i, u toku je postupak za uspostavljanje zemlji{noknji`nog ulo{ka. Nekretnina za koju se uspostavlja zemlji{noknji`ni ulo`ak je upisana u posjedovni list broj 321, katastarska op}ina ^ardak,

KONKURS

48

Utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

Dana 24. 8. 2010. navr{avaju se tri najtu`nije godine od kako je na ahiret preselila na{a draga supruga i majka

BAHRIJA MUHOVI], ro|. ^AMPARA
Pro{le su tri tu`ne godine, ali u na{im srcima jo{ je otvorena rana. Dan za danom sporo odlazi bez tebe, ali sje}anje na tebe ne prolazi. Postoji{ i traje{ kroz najljep{e uspomene koje s bolom podsje}aju na sve ono {to je tvojim odlaskom izgubljeno. Ne postoji vrijeme koje mo`e umanjiti ovu tugu i bol za tobom i niko i ni{ta ne mo`e ubla`iti ovu bolnu prazninu koja je ostala nakon tebe. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Suprug Hajro i k}erke Aida i Mirsada iz Sydneya, Australia
12367-1tt

SJE]ANJE

Dana 24. 8. 2010. navr{ava se godina dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

SJE]ANJE

Dana 24. 8. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od kada je preselio na ahiret

na na{eg voljenog

D@EMAL (OMAN) BA[I] - BA[O
1933 - 2009.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Bolna je istina da te vi{e nema sa nama. Nedostajat }e nam tvoja velika ljubav, pa`nja, dobrota i humor koje si nam darivao. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Fatima, sinovi Sead, Senad, Semir, snahe Milena, Refija, Elvedina, unu~ad Ida, Adna, Selma i Dino
1231-1mo

RAZIJA BEGOVI], ro|. SUKI]
24. 8. 2006 - 24. 8. 2010.
Draga majko, molim Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. El-Fatiha Sin Kemal, snaha Alma, unu~ad Amar i Ajla
13065-1tt

[UKRIJA (ALIJE) HAD@IHASANOVI]
Sa ljubavi i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoj lik. Tvoja porodica
13074-1tt

AMARA (MUHAMEDA) PU[KI]A
1984 - 1992.
Njegovi voljeni
11061-1nd`

Pro{lo je 7 tu`nih dana otkako nije sa nama na{a draga, voljena majka, svekrva, nana Dana 24. 8. 2010. godine navr{ava se sedam dana kako je na bolji svijet preselila na{a

REFIJA IDRIZOVI], ro|. AGI]
Draga na{a, iza tebe je ostala neopisiva praznina i bol u na{im srcima. Nemogu}e je shvatiti da nisi sa nama, vrijeme kao da je stalo. Tvoj osmijeh, nur, dobrota bili su lijek za sve koji su te poznavali, a tebi, majko, nismo mogli na}i lijeka. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet a tvojoj du{i vje~ni rahmet. Tvoji sinovi: Edmir, Almir, Ashat, snahe Edina i Senada, unuci Erdoan, Vedin, Tarik i Haris Ovim povodom, danas 24. 8. 2010. godine tevhid }e se prou~iti u 17.00 h, poslije ikindije namaza u d`amiji Istiklal na Otoci
13001-1tt

NURA (LJUBOVI]) BAJROVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tevhid }e se prou~iti u utorak, 24. 8. 2010. u 10.00 sati u d`amiji na ^engi} Vili. Porodica
13046-1tt

Dana 24. 8. 2010. godine navr{ava se sedam tu`nih dana otkad je na ahiret preselio na{ voljeni otac, suprug, dedo

SJE]ANJE

na na{e drage

Dana 24. 8. 2010. godine navr{ava se tu`nih godinu dana od kako je na ahiret preselila na{a draga i voljena

ISMET (HAMID) BE]IRSPAHI]
Te{ko se pomiriti s tim da vi{e nisi sa nama. Bit }e{ vje~no voljen i nikad zaboravljen... Hvala ti na svemu. Tvoji najmiliji: supruga Bida, k}erke Aldijana i Azra, unu~ice Dalila i Anesa i zet Hasib
13051-1tt

RAZIJA (IDRIZ) ^ELIK, ro|. MAHMUTOVI]
Neka joj dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet. Uvijek je se rado sje}aju njeni: Suprug Avdo, sin Edin, k}erka Edina, snaha Mersija, unuke Azra i Amra Tevhid }e se prou~iti u nedjelju, 12. 9. 2010. godine iza podne namaza u d`amiji [ehidiji u Vitkovi}ima.
11088-1nd`

RAZIJA BEGOVI]

OMER BEGOVI]

24. avgust 2006 17. oktobar 2004 - 24. avgust 2010. - 17. oktobar 2010. Uspomene na vas nikada umrijeti ne}e. Uvijek }emo vas se sje}ati sa ljubavlju i po{tovanjem. Neka vam dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. K}erka Zijada, zet Emir, unuci Benjamin i Admir 11089-1nd`

Dnevni avaz
Dana 24. avgusta 2010. navr{ava se godina dana od kako je preminuo na{ dragi

utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

49

MILUTIN KRSTA MI[ELJI]
1932 - 2009.

Ovim putem `elimo da se zahvalimo osoblju Specijalne bolnice Risan, a posebno dr. Mili}u Jaukovi}u i dr. Nataliji Gojkovi}, koji su se nesebi~no borili da pomognu na{em Milutinu. O`alo{}eni: supruga Sadeta, sin Slobodan, k}erka Nata{a, bra}a Vojin i Rade, sestre Ilinka, Dara, Radojka i Mila, te porodice Mi{elji}, Fejzagi}, Erakovi}, Papi}, Lero, Gudelj, Mari}
PTT

Danas se navr{ava godina dana od kada nas je napustio na{ voljeni tajo i suprug

Dana 24. 8. 2010. navr{ava se 5 godina otkako je preselio na ahiret moj jedini prijatelj i veliki ~ovjek

SJE]ANJE

ESAD - EDIB DIZDAREVI]
Zbog tvoje dobrote i plemenitosti koje si imao prema nama, volimo i nosimo te u svojim srcima. Allaha d`.{. za d`enet tebi molit }e Tvoji: k}erka Eldina, sin Kenan i supruga Mirheta Tevhid }e se prou~iti 25. 8. 2010. u 17.30 sati u ku}i 13043-1tt `alosti.

SABIT - SLATKI (SULJE) TATLI]
Dragi babo, bol za tobom nije u rije~ima i suzama ve} u srcu. Iza tebe su ostali oni koji te vole i dok su `ivi da pamte tvoju dobrotu i plemenitost. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~iti rahmet. Tvoj sin Ismet
13042-1tt

JASMIN (ENVERA) \UROVI]
24. 8. 1994 - 24. 8. 2010.
S ljubavlju i tugom ~uvamo uspomenu na tebe. Tvoji najmiliji: otac Enver, nana Bedrija, brat Vildan, snaha Amela i brati}i Amar i Jasmin Tim povodom }emo se sastati u utorak, 24. avgusta 2010. godine u 11 sati na mezarju Kova~i.
13044-1tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE

na voljenog brata

na na{eg voljenog i nikad zaboravljenog daid`u

Dana 24. 8. 2010. navr{avaju se 2 godine od smrti majke, punice, babe i prababe

Dana 24. 8. 2010. navr{ava se {est tu`nih godina kako je preselila na ahiret

AZRA (ESAD) FILIPOVI] FINKE MILOVANOVI]
Ni nakon 6 godina ne mo`emo zaboraviti tvoj lijepi osmijeh. Postoji ne{to {to nikad umrijeti ne}e, a to je ljubav prema tebi.

MUSTAFA (VELIJE) ZVIZDI]
Godine prolaze, a bol i tuga za tobom vje~no ostaju. S ljubavlju, ponosom i lijepim uspomenama nosimo te u srcima. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoja sestra Hikmeta Bisi} sa porodicom i porodica Ba{i}.
12801-1tt

Po~ivala u miru Bo`ijem.

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet.
11141-1nd`

MUSTAFA (VELIJE) ZVIZDI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Samir i Dunja
12957-1tt

K}erka Jelena

Zauvijek tvoji: otac, majka i brat sa porodicom
13050-1tt

Dana 24. 8. 2010. navr{ava se 5 godina otkako nije sa nama na{ dragi Dana 24. 8. 2010. navr{ava se 40 tu`nih dana kako je preselila na ahiret na{a draga

SABIT (SULJO) TATLI]
S ponosom i ljubavlju te ~uvamo u na{im mislima i srcu. Godine prolaze, a praznina u na{im srcima vje~no ostaje. Neka ti je vje~ni rahmet.

SJE]ANJE

na na{eg tatu

Dana 24. avgusta 2010. navr{ava se tu`na godina od kada nije sa nama dragi

RAZIJA SOFI]

Tvoja sestra Seida sa djecom
12954-1tt

Tvoji najmiliji: supruga Dervi{a, sin [evko, snaha \emila, unuk Haris, unuka Selma
13045-1tt

SJE]ANJE

TAHIR (RASIMA) AGI]
24. 8. 2003 - 24. 8. 2010.
Neka mu dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Porodica
13009-1tt

D@EMAL BA[I] BA[O
Tu`an je ovaj dan jer podsje}a na rastanak s tobom. Sa tu`nim sje}anjem, tvoj sin Senad, snaha Refija i unuke Ida i Adna
616-1go

Danas, 24. 8. 2010. navr{ava se 17 tu`nih godina od kada nije s nama na{

SJE]ANJE

BO@IDAR - BO@O TRKULJA
Hvala svima koji ga se sje}aju. Porodica
11029-1nd`

SABINA NOVALIJA
24. 8. 2007 - 24. 8. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem vje~no }u ~uvati tvoj lik duboko u srcu. Tri{a
13048-1tt

Dana 25. 8. 2010. navr{ava se 7 dana od smrti na{eg dragog

Dana 24. 8. 2010. godine navr{ava se devet tu`nih godina od prerane smrti na{eg dragog sina i brata

D@EMALA (AVDE) SALTAGI]A
Prete{ko je `ivjeti bez tebe, ali ponosni smo {to smo te imali i uvijek }emo te voljeti. Tevhid }e se prou~iti 25. 8. 2010. u Alipa{inoj d`amiji u 13.30 sati.

MIRSAD (HIFZE) MID@I]
24. 8. 2001 - 24. 8. 2010.
Dragi sine, ne postoji utjeha koja bi mogla izbrisati sje}anje na Tebe. Bio si i ostat }e{ uzor svega {to je bilo dobro i plemenito. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet.

Tvoji: supruga Milka, sin Samir, k}erka Lejla, snahe Spomenka i Martina - Jarna, brati}i Sanela i Senad
13067-1tt

Tvoji najmiliji: mama Muvehida i brat Mehmed sa porodicom
271-1bi

50

Utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

SABINA NOVALIJA
Nedostaje{ nam. Brat Mirza, @ana i Benjamin
13072-1tt

SJE]ANJE

dragom suprugu i ocu

Dana 25. 8. 2010. navr{ava se sedam dana otkako je preselila na ahiret na{a draga

SJE]ANJE

HAMDIJA (IBRAHIMA) ALISPAHI] BURE
23. 3. 1942 - 24. 8. 1993.
S ljubavlju i vje~nom tugom u srcima zauvijek }ete se sje}ati tvoji najmiliji Porodice Alispahi} i D`emat
1247-1mo

FATIMA (FERHAT) GUGI]
Po dobroti }emo te pamtiti, s tugom u srcu spominjati i nikada te ne}emo zaboraviti. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tevhid }e se prou~iti 25. 8. 2010. u 10 sati u d`amiji Huremu{a Tvoji najmiliji: suprug Fadil, sin Suad, snaha Suada i unuci Irhad i Dino 13063-1tt

SABINA NOVALIJA

had`i SABINA NOVALIJA
24. 8. 2007 - 24. 8. 2010.
Hvala dragom Allahu {to nas je, makar i tako kratko, nagradio i obradovao tvojim osmijehom, tvojom ljepotom i dobrotom. Mama, tata, Mirza, @ana, Benjamin i Amra
13071-1tt

Od Amre Ibrahimagi}
13072-1tt

Dana 24. 8. 2010. navr{ava se 18 godina od smrti na{eg dragog mu`a, oca, dede, brata, punca i svekra

Dana 24. 8. 2010. navr{ava se tu`nih 17 godina od preseljenja na ahiret mog dragog babe

DUMPOR HAJRUDINA HALID (DEDE) KARI]
I danas boli kao i onoga dana kada smo te izgubili. Rana u srcu je do`ivotna, a sje}anje na tebe, dragi moj babo, je vje~no. Tvoji najmiliji
11170-1nd`

Tvoj sin Rijad, nevjesta Elvira i unuci Hajrudin, Adis, Hanan i Ajla
1248-1mo

SJE]ANJE

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

na na{eg dragog prijatelja

na na{eg dragog prijatelja na{em dragom babi

na{em dragom

Dana 24. 8. 2010. navr{ava se 14 godina od smrti na{e drage

RAZIJE FEJZI], ro|. HUBJER
iz Gora`da
Sje}anje na tebe je dio na{ih `ivota.

SEADA SARI]A
2000 - 2010.
S dubokim po{tovanjem ~uvamo lijepe uspomene na tvoj dragi i plemeniti lik. Porodica Hopi}: Nedim, Tarik i Edin
252-1tr

SEADA SARI]A
2000 - 2010.
Vrijeme prolazi, a sje}anja na velikog ~ovjeka i prijatelja ne blijede. Porodica Husanovi}: Mujo, D`enamina i Lejla
254-1tr

ZEMIR (UZEIR) [UBO ZEMIRU [UBO
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Emira, Alija, Merisa
11150-1nd`

Tvoji: k}erka Suada Ma{i}, zet Ago i unuk Adnan - Adi
617-1go

Iznenada preselio na ahiret dana 22. 8. 2010. u 67. godini. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Od brata Hasiba, supruge Munevere, djece Elvire i Nihade i zeta Alena i unu~adi
11150-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom

ZEMIR (UZEIR) [UBO
Iznenada preselio na ahiret dana 22. 8. 2010. godine u 67. godini. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Od {ure Hamida i njegove supruge Zize sa njihovom djecom Damirom i Damirom, snahom, zetom i njihovim unu~adima
11151-1nd`

Dana 22. 8. 2010. navr{ile su se 2 godine od kada je preselila na ahiret na{a draga majka, punica i nana

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

prijatelju

na{em dragom ocu i svekru

na{em dragom dedi

SJE]ANJE

na dragog supruga, oca i dedu

DIKA MASLAN, ro|. MA[I]
Neka joj dragi Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet. Njena k}erka Mujesira Halimi} sa porodicom
623-1go

AHMETU ([A]IRA) HAMZI]U

ZEMIR (UZEIR) [UBO
Neka ti dragi Allah podari vje~iti rahmet i sve d`enetske ljepote. Tvoji najdra`i: Elvir, Mernesa, Emir i Nejla
11150-1nd`

FEJZIJA DEDI] ZEMIRU (UZEIR) [UBO
Dedo, neka ti dragi Allah podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Unuk Brajlovi} Elvis, snaha Mirsada, praunuci Lejla i Adi
11150-1nd`

24. 8. 1987 - 24. 8. 2010.

Zauvijek si u na{im srcima i mislima. Supruga Nura, k}erke Ferida, Majida i Sadija sa porodicama
13076-1tt

Murat i Sehija Suljevi}
13061-1tt

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

51

Dana 23. 8. 2010. navr{ila se tu`na godina dana od kada je preselila na ahiret

Dana 24. 8. 2010. navr{ava se {est tu`nih mjeseci od smrti na{eg djevera i amid`e

na{em penzionisanom radnom kolegi

AZRA HAD@IMUSI]
Godina tuge, nevjerice je pro{la, ali tvoj svijetli i dragi lik ostat }e uvijek u mom i Sanelinom srcu. Tvoj Sudo
N 111

[UKRIJA (ALIJA) HAD@IHASANOVI]

[UBO ZEMIRU - DEDI
Kolektiv „^etvrte osnovne {kole“ Ilid`a - Hrasnica

Ni vrijeme koje je pro{lo ne donosi zaborav u srcima onih koji te vole. Snaha Zehra s k}erkama i unukom
13062-1tt

POSLJEDNJI SELAM

Dana 22. 8. 2010. navr{ilo se {est godina od smrti na{eg dragog supruga i oca

dragoj

LELI
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet, a porodici sabur. Porodice: Matovi}, Mandal
13066-1tt

IZET FAZLOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
2-1b~

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

Dana 24. 8. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{eg dragog supruga i oca

na na{u voljenu

mom dragom BABU

[EMSU MURATOVI]
24. 8. 1989 - 24. 8. 2010.
Bila si ti i bila je ljubav... Tvoji: Be}ir, Sanela, Viktor, Edvin, Doris i Oleg
11167-1nd`

ZEMIR [UBO
Po dobru }emo te pamtiti, s ljubavlju spominjati i nikad zaboraviti. Neka ti Allah podari lijepi d`enet. Tvoja k}erka Popara Indira, zet Red`o, unuci Adin i Adis, snaha Samra, praunuk Benjamin
11162-1nd`

ZEMIR [UBO
Posljednji selam mom dragom BABI Njegovi najmiliji: sin Elmir, snaha Nermina, unuci Belmin i Alem
11172-1nd`

ALIJA (ISMET) MUHOTI]
Svaki pomen tvog imena, nova suza, bolnija od prethodne. I {utimo, jer {utnja nas manje boli. Obi~na je la` da vrijeme lije~i, jer vrijeme sve vi{e boli. Bol nije u rije~ima i suzama, bol je u srcu, gdje }e{ vje~no ostati voljen i nikad zaboravljen. Tvoji: supruga Dinka, k}erka Amela i sin Dino
11169-1nd`

Danas, 24. 8. 2010. navr{ava se 11 godina od smrti

Dana 24. 8. 2010. navr{avaju se tri gdine od kada je preselio na ahiret na{ dragi

Dana 24. 8. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od smrti

MUSTAFA (VELIJE) ZVIZDI]
Sje}anje na tebe, tvoju plemenitost i dobrotu je dio na{ih `ivota u kojima }e{ nam uvijek nedostajati. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji najmiliji: supruga Ema i sin Denis sa porodicom
11149-1nd`

ENVER [URKOVI]
Upu}ujemo dovu Uzvi{enom Gospodaru svjetova, Svevi{njem Allahu d`.{. da ti otvori vrata d`enetskih ba{~i i podari d`enet tvojoj plemenitoj du{i. Hvala ti za svu ljubav, dobrotu, pa`nju..., koje si nam pru`ao. Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Tvoji: supruga Hasija, sinovi Be}ir, Idriz i Sanel, k}eri Zumreta i Sanela, snahe Fatima i Remza, zetovi Osman i Akif, te unu~ad Admir, Adna, Nihad, Aldin, Ajdin, Naida i Adla
11159-1nd`

ALIJA (ISMET) MUHOTI]

Uspomene i lijepa sje}anja na Vas ostat }e vje~na. Uposlenici frizersko-kozmeti~kog salona „Fluid“
11169-1nd`

Sedam dana od prerane smrti na{eg prijatelja

ZAHVALNICA

Dana 24. 8. 2010. navr{ava se 7 dana otkad je prestalo da kuca dobro i plemenito srce na{eg dragog

ALMIR - BA]O MACI]
Smrt je ja~a od `ivota, ali nije ja~a od ljubavi i sje}anja na tebe, brate BA]O. S ponosom te spominjemo i uvijek }e{ biti prisutan u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet... Tvoji prijatelji: D`eno, Ke{ i Emac ~11161-1nd`

STJEPANA - [TEFE IVANKOVI]A
Ovom prilikom zahvaljujemo se osoblju Dr`avne bolnice, porodici, prijateljima i kom{ijama koji su na dostojanstven na~in ispratili na{eg dragog Stjepana [tefu. Supruga Katarina i familija
11152-1nd`

52

Utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

MUSTAFA (OMER) HAD@I]
2005 - 2010.

[UHRA (ADEM) HAD@I], ro|. KUJUND@I]
2008 - 2010.

MUKADESA (MUSTAFA) IVKOVI], ro|. HAD@I]
2006 - 2010.

S ljubavlju i po{tovanjem sje}at }emo se va{e dobrote i plemenitosti. Neka vam Allah d`.{. podari d`enet. Porodica

13047-1tt

Danas se navr{ava 40 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg voljenog

Prof. dr. RAMIZ - E[O HAND@I]
Dan za danom ide, ali nijedan bez sje}anja na tebe, bez suza u oku, bez bola u srcu. Puno, puno nam nedostaje{. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoja supruga Zineta, sin Senad, k}erka Samra, snaha Ana, unuci Haris, Berin i Nedim
13057-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

POSLJEDNJI SELAM

ocu na{eg prijatelja

na{em prijatelju

na{em dragom amid`i

AVDO (HASAN) KLEPO
Neka mu dragi Allah d`.{. podari d`enet, a njegovoj familiji sabur. Aldo, Kasa, \ole, Naja, Enis i Ensan
PTT

RED@EPU MUMINOVI]U
Porodica Duran Majka Sadeta i sin Asmir Da mu dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet, a porodici puno sabura.
13064-1tt

Dana 24. 8. 2010. navr{avaju se 3 godine od tragi~ne smrti

RED@EP (ADILA) MUMINOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: Suvad - Sutko, Aida, Sabina i Nadina
11145-1nd`

SABINA NOVALIJA
13. 5. 1983 - 24. 8. 2007.
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.

POSLJEDNJI SELAM

S ljubavlju i po{tovanjem, Dado Gojak
12992-1tt

POSLJEDNJI SELAM

dragoj na{em dragom ocu, puncu i dedi

Dana 24. 8. 2010. navr{ava se osam godina kako je prestalo da kuca srce na{eg dragog sina i brata

AHMETU ([A]IRA) HAMZI]U

LELI

SUAD (FEHIM) KADRI]
Te{ko je na}i rije~i utjehe za bol koju nosimo u na{im srcima, ali ostaje ljubav koju ni smrt ne prekida i vje~na tuga koju, na`alost, ni vrijeme ne lije~i. Ali bez obzira koliko tu`ni bili i patnju u sebi nosili, jako smo ponosni {to smo bili dio Tvog `ivota. S ljubavlju koju smrt ne prekida, tugom koju vrijeme ne lije~i, `ivjet }e{ vje~no u na{im srcima. Molimo dragog Allaha d`.{. da Ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet Tvojoj dobroj i plemenitoj du{i. Tvoja neutje{na majka Habiba i sestra Suada sa porodicom
13052-1tt

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet, a porodici sabur. Envera, Hajrudin, Vedad i Bakir Suljevi}
13061-1tt

Monja i Goran
13066-1tt

Dana 24. 8. 2010. navr{ava se 17 godina otkako je od zlo~ina~ke ruke ubijen na{ dragi i plemeniti sin

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE na dragu i voljenu sestru

AZER (MIRZE) RESULOVI]
Dragi sine, Zbog tvoje tragi~ne smrti na{em bolu i tugi nema kraja. Ali `ivi{ u na{im srcima i uspomenama, {to nam je donekle mala utjeha. Neka ti je vje~ni rahmet! Neka te dragi Allah d`.{. kao {ehida uvede u d`ennetske ba{~e! Neutje{ni: tvoja majka Sabaheta, otac Mirza i brat Amer Dana 24. 8. 2010. u 10 sati posjetit }emo mezar rahmetli Azera u [ari}a Podharemu. Istog dana, prije teravih namaza rahmetliji prou~it }e se ha1245-1mo tma dova u egipatskoj d`amiji u Mostaru.

na{em dragom dedi

RAZIJA ^ELIK, ro|. MAHMUTOVI]
24. 8. 2009 - 24. 8. 2010.
Pro|e ova tu`na godina bez tebe, a kao da si oti{la ju~er, rana za tobom boli isto kao i onoga dana kada smo te zauvijek izgubili. Ali ti si sa nama u mislima, nedamo vremenu da te uzme iz srca na{ih, suzo na{a. Jedina utjeha su nam lijepa sje}anja. Neka te dragi Allah nagradi lijepim d`enetom za svu ljubav i dobrotu koju si nam pru`ala. Nedostaje{ u svemu, Razo... Vole te tvoji: brat [aban i sestre Rabija, Rasma, D`emka i Zinka sa porodicama 11171-1nd`

MUJO (HUSO) MEHI]

Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj dobroj du{i. Tvoji unuci: Tarik, Halil i Berin
1249-1mo

Dnevni avaz

utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

53

MIRSADA KONJI]
Dana 24. 8. 2010. navr{ava se 15 godina od kako tebe nema me|u nama, a na{a je tuga sve ve}a i ve}a za tobom. Neka ti Allah d`.{. podari D`enet i d`enetske ljepote. Tvoji roditelji
836-1tz

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

Dana 24. avgusta 2010. godine navr{ava se 18 godina od preseljenja na ahiret na{e drage

Dana 24. avgusta 2010. godine navr{avaju se dvije godine od smrti na{e drage majke

D@EMILE TUCAKOVI], ro|. ZEMANI]
PA[AGA (SALKE) DAUTOVI]
11. 11. 1996 - 24. 8. 2010.

ZUMRUTE KARABEGOVI], ro|. @IGI]
Ponosni smo {to smo imali takvu majku koja je u nas utkala ljubav, po{tenje i dostojanstvo. Samo sje}anje na sve lijepo i dobro {to si u~inila nama i drugima pru`a nam malo utjehe {to smo te izgubili. Allahova je volja da ti se i ovaj tevhid poklanja u mubarek Ramazanu. Zauvijek si u na{im srcima: tvoja djeca
882-1tz

FAHRIJA (IDRIZ) DAUTOVI], ro|. MULAIMOVI]
24. 8. 2009 - 24. 8. 2010.

S ljubavlju tvoji: Sulejman, Edin, Almir, Aldena, Amela, Emir, Danja, Afan - Rida, Emina i Emin Hatma dova }e se prou~iti 25. avgusta u 13.20 u Begovoj d`amiji.
13078-1tt

Molimo dragog Allaha d`.{. da vam podari d`enet i vje~ni rahmet. Va{a zahvalna djeca Mediha i Malik 891-1tz

SJE]ANJE

SJE]ANJE

SABINA NOVALIJA

HARIS (MUMINA) GOJAK

Nedostaje{ nam i ~esto mislimo na tebe. Tvoji: amid`a Fahro, Tanja, Haris, Vildan, Fatima, Elma i Harun
11186-1nd`

Sa ljubavlju i ponosom nosim sje}anje na tebe. Kvisko
11184-1nd`

POSLJEDNJI SELAM

na{em dragom i plemenitom zetu, tetku i prijatelju

RED@EP MUMINOVI]
Neka ti je vje~iti rahmet. Fahro, Alma, Erol, Elvira, Ajlin, Damir, Andrea, Amar i Fazila
13085-1tt

HARIS (ALIJE) AD@OVI]

Sje}anja i uspomene ne umiru. Kvisko
11184-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

mojoj dragoj prijateljici

LEJLA FADILPA[I] - KONJHOD@I]
^ast je bilo poznavati te, dru`iti se sa tobom i u`ivati u tvom osmijehu. Iza tebe ostaje velika praznina, ali nikada te ne}emo zaboraviti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote a tvojima sabur. D`ana Rikovi} Delimustafi} sa porodicom i roditeljima
13090-1tt

MUJO (VEJSIL) FALAN
Buraz, nedostaje{ nam. S ponosom i puno ljubavi nosimo te u srcu. Tvoji: Ahmo, Ha{a, Aldijana i Dino
11185-1nd`

SJE]ANJE

na moju Bin~i

U utorak, 24. 8. 2010. godine navr{ava se 6 mjeseci od smrti na{eg dragog babe, svekra i dede

Dana 24. 8. 2010. godine navr{avaju se tri godine od kako je preselila na ahiret na{a draga mama i nana

Dana 24. 8. 2010. godine navr{avaju se dvije godine od kada je preselila na ahiret na{a draga majka, svekrva i nana

[UKRIJA (ALIJA) HAD@IHASANOVI]

AI[A OPANKOVI]
Uvijek }emo te voljeti i rado te se sje}ati. Neka Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoja k}erka Enka i unuk Mirza
13083-1tt

SABINA NOVALIJA
Bin~i, nedostaje{ mi. Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni rahmet. Tvoji: Mirza Muhovi}, Reko, Amar i Bahrija
11175-1nd`

Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. Tevhid }e se prou~iti istog dana poslije podne namaza u d`amiji - Osjek. Sin Suad - Said, snaha Jasmina i unuk Edin
11174-1nd`

NURA MUJEZIN, ro|. DELIHASANOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sin Muhamed, snaha Mepsuda, unuke Elvira i Lejla sa porodicama
11181-1nd`

54

Utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
Tu`nim i `alosnim srcem obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{ dragi i nikad pre`aljeni

Dana 22. 8. 2010. godine navr{ila se godina dana od kako nije sa nama na{ dragi suprug i otac

EDO MANDEGANJA - COCA OMER MUHAREMOVI]
Svako ima nekog koga vi{e nema da mu u `ivotu kao sunce sja... Supruga Jasmina, k}erke Elvira, Almira i Amela
893-1tz

1964 - 2010.
iz Br~kog preminuo iznenada dana 22. 8. 2010. godine u 46. godini. Sahrana }e se obaviti 24. 8. 2010. godine u 18 ~asova na Srpskopravoslavnom groblju u Srpskoj Varo{i u Br~kom. O`alo{}eni: KOLEKTIV PRONTO D.O.O. i porodica Abad`i}
3-1b~

Na{e Sunce

LEJLA
... i za sve {to slijedi bit }e ZAUVIJEK ^ETVORKA! Tvoje cure: Kole, Zvijerko, Lekac
13091-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

dragoj

na{oj

LEJLI
Uvijek }emo te se sje}ati. Porodica Ra{~i}: nena Muruveta, Misko, Ognjenka, Asko i Lala
13084-1tt

LELI
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi D`enet. Tvoji: Hajrija, Alma, Alden i Iman
13084-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj majci, punici i baki

na{oj dragoj majci, svekrvi i baki

STOJI MARILOVI] STOJI MARILOVI]
U srcu }emo te uvijek nositi, sa ljubavlju spominjati i nikada te zaboraviti. K}erka Vesna, zet Sini{a i unu~ad Nevena i Nena
11176-1nd`

Ponosni smo {to smo te imali i vje~no }emo `aliti {to smo te izgubili. Sin Dragan, snaha Biljana i unuk Nikola
11176-1nd`

U utorak, 24. avgusta 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od rastanka s najmilijom

Dvadeset ~etvrtog avgusta 2010. navr{ava se ~etrdeset tu`nih dana od kada na je napustila na{a draga majka, baka i svekrva

SJE]ANJE

ZULKA (MURAT) AVDI] ro|. OV^INA EVA MER[NIK
Draga na{a Nano, ponosni smo {to smo te imali i neizmjerno tu`ni {to smo te izgubili. Uvijek }emo te se sje}ati s ljubavlju i po{tovanjem. Tvoja djeca: ^erima, Mustafa, Sevda, Adnan, Sanela, Arman i Tarik
11178-1nd`

na na{u dragu majku

AZEMA RAMI]
22. 2. 2010 - 22. 8. 2010.

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na njen plemeniti lik. Slobodan, Dinko, Mona i Ismeta
11173-1nd`

Tvoje k}erke: Nerma, Aj{a i Sabina
13077-1tt

Dnevni avaz
SJE]ANJE SJE]ANJE

utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

55

Dana 24. 8. 2010. navr{ava se 6 mjeseci od prerane smrti na{eg dragog brata, djevera, amid`e

na dragog prijatelja

AHMET (ABID) ZUKI] EDIB DIZDAREVI]
Uvijek si u na{im mislima. Raja iz Vatrogasnog dru{tva „Bjelave“
13095-1tt

Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: sestra Mejra, zet Osman, [aha, Latifa, Elvir sa porodicama Bajri}, Halilovi} i Deli}
13100-1tt

FADILA AGANOVI] KOLAR
24. 8. 1997 - 24. 8. 2010.
S ljubavlju i tugom, Brat Safet, snaha Iza i brati}i Amar i D`ejma
13097-1tt

ALIJE MUHOTI]A
Tvoj brat Safet, snaha Jadranka, brati} Denis, brati~na Arnela
11190-1nd`

SJE]ANJE

Dana 4. 8. 2010. navr{avaju se 3 godine od smrti na{e

Dana 24. 8. 2010. navr{avaju se tri tu`ne godine od smrti na{e drage prijateljice

SABINA NOVALIJA
24. 8. 2007 - 24. 8. 2010.
Postoje stvari koje se nikada ne prebole i ljudi koji nikada ne odlaze... Zauvijek }e{ biti sa nama. Puno te volimo. Tvoji: ~ika Hi}o, teta D`ana, Selma i Vildana sa porodi11191-1nd` cama

SABINA NOVALIJA

SABINE NOVALIJA
Svijet je siroma{an bez bogatstva tvoje du{e i plemenitosti tvog lika.

Draga Bino, vrijeme koje je pro{lo od kako te nema nimalo nije ubla`ilo na{u tugu i bol za tobom. Lejla, Valdin, Tarik
13099-1tt

Zauvijek }emo pamtiti tvoju dobrotu. Tvoji Ines i Doda
13099-1tt

POSLJEDNJI SELAM

Dana 24. 8. 2010. godine navr{ava se {est mjeseci od prerane smrti na{eg prijateljma i kom{ije

Dana 24. 8. 2010. godine navr{ava se {est mjeseci od preseljenja na ahiret oca moje prijateljice

ALIJA MUHOTI] RED@EPU MUMINOVI]U
Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet. Ibrahim, Bahrija, Adnan
11194-1nd`

ALIJA (ISMET) MUHOTI]
Neka Vam dragi Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. S po{tovanjem ~uvat }u uspomenu na Vas. ^vrsto stojim iza svog obe}anja koje sam Vam dao. Va{ Amar \e|ibegovi}
11196-1nd` 11196-1nd`

@ivot nestaje u trenutku, ali sje}anja na lijepe trenutke ostaju zauvijek. Tvoji: ]apin Izet i Emira

SJE]ANJE

LEJLI
„Moon River, wider than a mile, l’m crossing you in style some day. Oh dream maker, you heartbreaker, wherever you’re going, l’m going your way...“ Beskrajno }e{ nam nedostajati. Tvoje dvije Shmizle, Lejla i D`eni
13098-1tt

MUHAMED ([ERIF) [O[O
24. 8. 1992 - 24. 8. 2010.

S ljubavlju i po{tovanjem, Roditelji i sestre
624-1go

TU@NO SJE]ANJE

POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI POZDRAV

ILIJAS (DEDE) ^ENGI]
24. 8. 1999 - 24. 8. 2010.
Uvijek }emo te voljeti i sa ponosom misliti na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Supruga Zineta, k}erke Ismira i Rusmira
13095-1tt

mojoj dragoj prijateljici na{oj dragoj

LEJLI
Bila si jedinstvena, neponovljiva. Dijelili smo lijepe uspomene koje se ne zaboravljaju. Tvoji D`eni i Ogi
13098-1tt

LEJLI FADILPA[I] KONJHOD@I]
S ljubavlju i neizmjernom tugom, Mirela M.
13092-1tt

POSLJEDNJI POZDRAV

POSLJEDNJI SELAM

SJE]ANJE

na{em prijatelju Hajrudinu (Hajri)

na na{eg

LEJLA FADILPA[I] KONJHOD@I]

HAJRUDIN MERDANOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari vje~ni d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i.

AVDIJU AVDI]A
24. 8. 1993 - 24. 8. 2010.
S ponosom i sa puno ljubavi nosimo te u srcu. Supruga Aida, sinovi Adnan, D`enan i nevjesta Selma
1250-1mo 11177-1nd`

A/V tim Suda BiH
13092-1tt

Porodica Atif i Fikreta [ehi}

56

Utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
... za ovaj trenutak pripremajte se - hadis Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje da je na{a draga

LEJLA FADILPA[I] - KONJHOD@I]
preselila na ahiret dana 23. 8. 2010. u 30. godini. D`enaza }e se obaviti na groblju Bare 25. 8. 2010. (srijeda) u 14.30 sati. O@ALO[]ENI: majka Melika, otac Halid, brat Sead, suprug Rijad te porodice Fadilpa{i}, Konjhod`i}, Repovac, Hrasnica, Ha{imbegovi}, Ra{~i}, Kapetanovi}, Mufti}, Prci}, Rami}, Kulenovi}, Zild`o, Bahtijarevi}, Teskered`i}, Afgan, Vatrenjak, Ahmetspahi}, Kralj i Mara~ Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i Fadilap{i}a, ^emerlina br. 16. Ku}a `alosti Ferhadija br. 39.
13082-1tt

Duboko o`alo{}eni javljamo rodbini i prijateljima da je na{ dragi

Tu`nim srcem obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i poznanike da je na{ dragi

NED@AD (AGANA) MUTAP^I]
preselio na ahiret dana 23. 8. 2010. u 55. godini nakon kratke i te{ke bolesti. D`enaza }e se obaviti u [vedskoj. O@ALO[]ENI: brat Ibro, brati} Asim
13087-1tt

NED@AD (AGANA) MUTAP^I]
preselio na ahiret dana 23. 8. 2010. nakon kratke i te{ke bolesti u 55. godini. D`enaza }e se obaviti u [vedskoj. O@ALO[]ENI: bra}a Meho, Ibro (Keva), Mirso, sestre Mersa, Maida, Na|a, Dervi{a, brati}i Asim, Haris, brati~ne Dina, Jasmina, Rebeka, Melani, Alemka, sestri}i Dino, Suad, Fuad, sestri~ne Pjerina, Merima, Zada, Melida, snahe Jasa i Seka i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji
13086-1tt

Dana 24. 8. 2010. navr{ava se 40 dana od kako je na ahiret preselio

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

NAILA (ZAIM) SALTAGA, ro|. ZUBANOVI]
preselila na ahiret u nedjelju, 22. 8. 2010. u 69. godini. D`enaza }e se klanjati u utorak, 24. 6. 2010. poslije podne namaza (13,00 sati) ispred Perta~ke d`amije, a ukopat }e se na Gradskom groblju u Visokom. Tevhid }e biti prou~en poslije podne namaza u ku}i `alosti (ul. Viso~kih brigada br. 50). RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH

Obavje{tavamo rodibnu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HUSE (MEHMEDA) LIPOVA^A

MUJO (HUSO) MEHI]
1932 - 2010.
dana 22. 8. 2010. godine, u 78. godini, preselio na ahiret. D`enaza rahmetlije }e se obaviti u utorak, 24. 8. 2010. godine, u 17.30 sati na Gradskom groblju Sutina, gdje }e se rahmetlija i pokopati. Tevhid }e se prou~iti istoga dana u 17.30 sati u ku}i rahmetlije, Put za Opine br. 6. O@ALO[]ENI: supruga Fatima - Fadila, k}erke E{efa i Sabaha, unuci Tarik, Malik i Berin, zet Bungurovi} Amir, te porodice Mehi}, Ov~ina, D`ubur, Bungurovi}, Selimoti}, ^ampara, Grebovi}, Piru{i}, Zub~evi}, Selimovi}, Leto, ]atovi}, Avdi}, D`eko, Oma1249-1mo novi} i ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji

Hvala ti za sve lijepe trenutke provedene s nama. S po{tovanjem ~uvat }emo uspomenu na tebe. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Punica Bahra, {ura Senad sa porodicom
273-1bi

O@ALO[]ENI: bra}a Husein i Besim, sestra Safija, nevjeste Saliha, Rad`a i Bedra, zet Huso, brati}i, sestri}i, te porodice Saltaga, Zubanovi}, Be{irevi} i ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji PTT

SJE]ANJE

na voljenu majku
POSLJEDNJI SELAM SJE]ANJE

na{em bratu

HAJRUDIN (SULJO) MERDANOVI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uva}emo uspomenu na tebe. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoje sestre: Vasvija, Fata, Hava i Zineta sa porodicama
13093-1tt

Dana 24. 8. 2010. godine navr{ava se 9 godina od prerane smrti na{eg dragog brata, {ure i daid`e

RAZIJU (SUKI]) BEGOVI]
24. 8. 2006 - 24. 8. 2010.
Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. El-Fatiha K}erka Azra, unuke Samela i Elma sa 11187-1nd` porodicama

HARIS (MUMIN) GOJAK
1992 - 2010.
Neka ti Allah d`.{. podari d`enet i vje~ni rahmet. Otac Mumin, majka Slada i brat Hajrudin sa ostalom porodicom
11197-1nd`

prof. dr. IBRAHIMA BAKI]A
Ponosni smo {to smo te imali takvog i uvijek }e{ biti u srcima onih koji te vole. Neka ti dragi Allah podari lijepi d`enet. Tvoja sestra Rizvo Saheta, zet Ned`ad i sestri} Almin
11195-1nd`

POSLJEDNJI SELAM POSLJEDNJI POZDRAV POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj prijateljici na{em dragom amid`i na{oj dragoj drugarici

EDINA GU[O
Neka je vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Uvijek }e{ ostati u na{im srcima. Pleho Mirela sa porodicom
11192-1nd`

ZEMIRU (UZEIR) [UBO
Tu`no je zamisliti da vi{e nisi sa nama. Neka ti Allah d`.{. podari d`enetske ljepote i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji: Fata, Alem i Aldin
11193-1nd`

LEJLI FADILPA[I] KONJHOD@I]

Ivona i Na|a
13096-1tt

Dnevni avaz
... za ovaj trenutak pripremite se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{ dragi

utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

57

Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje, poznanike i kom{ije da je na{a draga

STOJA (TRI[E) MARILOVI], ro|. STAJI] NED@AD (AGANA) MUTAP^I]
preselio na ahiret dana 23. 8. 2010. nakon kratke i te{ke bolesti u 55. godini. D`enaza }e se obaviti u [vedskoj. O@ALO[]ENI: brat Mirso i snaha Jasa
13088-1tt

preminula dana 22. 8. 2010. u 84. godini. Sahrana }e se obaviti dana 24. 8. 2010. na groblju Vlakovo u 14.30 sati. O@ALO[]ENI: sin Dragan, k}erka Vesna, snaha Biljana, zet Sini{a, unu~ad Nevena, Nenad i Nikola, brat Milenko, porodice Marilovi}, Staji}, Varaga, Polj~i}, Grabovac, Kravec, \uri}, Anti}, Ke{elj, [taka, Brati}, Mili} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije
11176-1nd`

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Sa `alo{}u obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

HAJRUDIN (SULJO) MERDANOVI]
preselio na ahiret dana 22. 8. 2010. godine u 57. godini. D`enaza }e se klanjati utorak, 24. 8. 2010. godine u 16.20 sati ispred d`amije u @unovnici, a ukopat }e se na mezarju Grahori{te. O@ALO[]ENI: supruga Mel}a, k}erke Aldijana i Eltaida, brat Fahrudin, sestre Vasvija, Hava, Fata i Zineta, zetovi Muamer i Envir, unu~ad Mirza, Hamza, Hana, Amra, Adna i Samra, amid`a Salko, dajd`a Jusuf, brati} Jasmin i brati~na Jasmina te porodice Merdanovi}, Had`ajli}, [ehi}, Saki}, Selimovi}, Kara~i}, Mutap~i}, Zeherovi}, Tabak, Memi}, Kr~alo, ^i~ko, Rizvo, Ibrica te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije Tevhid }e se prou~iti u d`amiji u @unovnici. RAHMETULLAHI ALEJHI-HA RAHMETEN VASIAH!
11179-1nd`

JUSUF (SALKO) SVRAKA
preselio na ahiret u ponedjeljak, 23. avgusta 2010. godine, u 81. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 24. avgusta 2010. godine u 14.00 sati na bakijskom mezarju Faleti}i 2. O@ALO[]ENI: supruga Subhija, k}erka Nazifa-D`id`a, unu~ad Adnan, Adna i Anida, praunuka Aya, snaha Aida, zet Nedim [abanovi}, te porodice Svraka, Buljuba{i}, Hamzi}, Avdagi}, [abanovi}, Ba{i}, Kokorovi}, Ja`i}, Terovi}, Ali}, ^oli} i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati u ku}i rahmetlije u ulici D`inina br. 42. 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi otac, svekar, punac, dedo i pradedo

RAMO (NURA) TAHIROVI]
preselio na ahiret u nedjelju, 22. avgusta 2010. godine, u 73. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 24. avgusta 2010. godine u 17.00 sati na mezarju Ravne bakije. O@ALO[]ENI: sin Samir, k}erka Samira, zet Faruk, snaha Jasna, unuka Arnela sa suprugom Elvirom i sinom Alenom, sestri~na Selma sa porodicom, prije Hatka i Sabaha, porodice Tahirovi}, Hiro{, Krlje{, Kla~ar, Adilovi}, Brajlovi} i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.00 sati u ku}i `alosti u ulici Humska br. 372. 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

... za ovaj trenutak - pripremajte se (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

AHMET ([A]IR) HAMZI]
preselio na ahiret u nedjelju, 22. avgusta 2010. godine, u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 24. avgusta 2010. godine u 15.30 sati na mezarju Ravne bakije. O@ALO[]ENI: sin Irfan, k}erka Envera, brat Nail, sestra Zahida, zet Hajrudin, snahe Zinaida-\ina i Razija, unu~ad Vedad, Bakir, Kanita i Aj{a, brati} Kemal, sestri}i Esad, E{ef i Enes, brati~ne Fikreta i Zlatka, sestri~ne Jasminka, Esma, E{efa, Mina i Selma, amid`i} Said, te porodice Hamzi}, Suljevi}, Smaji}, Sikiri}, Bajramovi}, Ganibegovi}, Halvad`ija, Durakovi}, Karaosmanovi}, Selak, Hela}, Kasum, Ali{ah i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 15.30 sati u ku}i rahmetlije u 111 ulici Hamida Be{irevi}a br. 58.

... za ovaj trenutak - pripremajte se (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

RED@EP (ADIL) MUMINOVI]
preselio na ahiret u nedjelju, 22. 8. 2010. godine u 74. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 24. 8. 2010. godine u 17.00 sati na mezarju Ni{an - Jar~edoli. O@ALO[]ENI: supruga Maida, sinovi Nedim i Mirsad, brat Fadil, snahe Lela i Alma, unu~ad Ajla, Almin, Elina, Leis i Asja, brati}i Suad, Adem i Elvis, brati~ne Subhija, Jasminka, Dinka i Vesna, sestri~na Mejrema, {ure Mehmed sa suprugom Habibom, Fahro sa suprugom Almom i Fikret, svastika Bahrija, bad`o Ibrahim, te porodice Muminovi}, Canajas, Saraj~i}, Kadi}, Rahmanovi}, Huseinovi}, Aganli}, Limo, Had`imejli}, Kani}, Vukas, Begi}, ^u~ak, Hasi}, Zejnilagi}, Selmanovi}, Duran, Mulaosmanovi}, Hod`i}, Bijedi}, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u stanu rahmetlije u 17.00 sati, ul. Grada Bakua 6. RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH 111

ZEMIR (UZEIR) [UBO
preselio na ahiret u nedjelju, 22. 8. 2010. godine u 67. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 24. 8. 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: supruga Ziba, sinovi Elmir i Elvir, k}eri Emira i Indira, zetovi Red`o i Alija, snahe Mernesa, Nermina, Samra i Mirsada, unu~ad Elvis, Adin, Adis, Merisa, Emir, Belmin, Nejla i Alem, praunu~ad Benjamin, Adi i Lejla, bra}a Esed i Hasib, sestre Fata, [evala, Azemina, Sehija i Mirsada, {ura Hamid, svastika Biba, zetovi, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice [ubo, Kolenda, Sefer, Brajlovi}, Popara, Borovac, Moco, ^olo, Kameri}, Pekmez, Muharemovi}, Huskovi}, D`omba, Dedovi}, ^ustovi}, Kova~, Maslo, Klapuh, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i rahmetlije u 14.00 sati, Mi{evi}i 77. 111 RAHMETULLAHI ALEJHI RAHMETEN VASIAH

POKOPNO DRU[TVO

""BAKIJE" BAKIJE"
OSNOVANO 1923

Dnevni avaz
UZ NAJVE]I TIRA@
NAJPRISTUPA^NIJE CIJENE
Osmrtnice, sje}anja, posljednji pozdravi...
033/281 - 451; Fax: 281- 461; E-mail: smrtovnice@avaz.ba

SARAJEVO

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

REFIKA PODBI]ANIN, ro|. HEBIB
preselila na ahiret u subotu, 21. avgusta 2010. godine, u 71. godini. D`enaza }e se obaviti u utorak, 24. avgusta 2010. godine u 14.00 sati na gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: suprug Arif, k}erka Ismeta i Vildana, zet Amir, unuk Admir, brat Haso sa porodicom, te porodice Podbi}anin, Hebib, Ov~ina, Ba{i}, ^ustovi}, Vukoti}, Priganica, Avdi}, Musi}, Prguda i ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Ku}a `alosti: ul. Trg ZAVNOBiH-a br. 12/V i ul. Avde Hod`i}a 111 br. 8.

za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 00387 (0)33 233-062 mobitel 00387 (0)61 131-788 fax 00387 (0)33 447-122

SARAJEVO: Tešanjska 24A, 033/ 281 - 717 D`emala Bijedi}a br. 185, 033/ 281 - 451 ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka) /fax: 032/ 424 - 441;

MOSTAR: Husnije Repca bb /fax: 036/ 558-890; BIHA]: Biha}kih branilaca 2 , /fax: 037/ 310 - 363; TRAVNIK: @itarnica F /fax: 030/ 512 - 718; BR^KO:

424 - 440;
GORA@DE: [ukrije Kukavice 12 038/ 222 - 251; TUZLA: Turalbegova 22 (poslovno zanatski centar Korzo-pasa`) /fax: 035/ 257 - 277; 257-477 GRA^ANICA: Ahmed Pa{e Budimlije 23 (zgrada Ozrenka) 035/ 706 - 043;

Bosne srebrene 3
049/ 215 - 648; BANJA LUKA: Kralja Petra I Kara|or|evi}a bb . /fax: 051/ 215 - 887 BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2 /fax: 055/ 209 - 753

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

Sloboda

2:0

@eljezni~ar
SLOBODA: Mujki} 7, Aleksi} 6,5, Jogun~i} 7, Raca 6,5, Halilovi} 6,5 (65. Beki} -), Gavari} 7,5, Zoleti} 7, Daji} 7 (85. Efendi} -), ^ehaji} 6, Smajlovi} 5,5, Muji} 5,5 (90. Drakul). Trener: Vlatko Glava{. @ELJEZNI^AR: [ehi} 6, Stani} 6, Radovanovi} 6, Bogi~evi} 6, Kerla 6, ]ulum 6 (74. Svraka -), Savi} 5,5 (80. Rov~anin -), Perak 5,5 (59. H. Be{lija 6), Popovi} 5,5, Zeba 6,5, M. Be{lija 5,5. Trener: Amar Osim.

Stadion Tu{anj u Tuzli Gledalaca: 4.500. Sudija: Robert Zrili} (Banja Luka) 5,5. Pomo}nici: Momir [irko (Banja Luka) i Senad Ibri{imbegovi} (Travnik). Delegat: Zvonimir Mari} (Ora{je). Strijelci: 1:0 - Daji} (56, Halilovi}), 2:0 - Gavari} (90+3). @uti kartoni: Mujki}, Gavari}, Zoleti}, Muji}, Smajlovi} (Sloboda), M. Be{lija, Perak, Rov~anin (@eljezni~ar). Igra~ utakmice: Stefan Gavari} (Sloboda) 7,5.

58

Dnevni avaz, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

sport

Premijer liga BiH u nogometu

Statistika 4. kola
Lista strijelaca
3 - Lendri} (Zrinjski), Suljevi} (Olimpik), Arsenijevi} (Sarajevo) 2 - Nikoli} (Borac), Haski} (Budu}nost), Kova~evi} (Rudar), Popovi}, Regoje (Slavija), Ivankovi} ([iroki Brijeg), Oki}, Durakovi} (Vele`) 1 - Staji}, Miki}, Vukelja (Borac), ^ergi}, Ikanovi}, [migalovi} (Budu}nost), Brkovi}, Isakovi} (^elik), Nini}, Obradovi} (Drina), Mijailovi}, Stojanovi}(Leotar) ..., Autogol: 1 - Renato ([iroki B.), Melher (Trinjski)

Sarajevo
Olimpijski stadion „Asim Ferhatovi} Hase“ u Sarajevu. Gledalaca: 6.500. Sudija: Ognjen Veli} (Banja Luka) 6. Pomo}nici: Adnan Alispahi} (Zenica) i Nikica Tomas (Drinovci). Delegat: Mersim Me{i} (Grada~ac). Strijelac: 1:0 - [}epanovi} (37, Jahovi}). @uti kartoni: Guti}, Koja{evi}, Torlak, Hamzagi} (Sarajevo), [unji} (Zrinjski). Igra~ utakmice: Muhamed D`akmi} (Sarajevo) 7,5.

1:0

Zrinjski

Asistenti
3 - Zeba (@eljezni~ar) 2 - Staji} (Borac), Zrnanovi} (Budu}nost), [ili} ([iroki Brijeg), Oki} (Vele`), @i`ovi} (Zrinjski) 1 - Stupar, Puziga}a (Borac), ^amrkovi}, Haski}, [migalovi} (Budu}nost), Brkovi} (^elik), Ze~evi}, Marjanovi} (Leotar), Kapi}, Muji}, Vidovi}, Tijago (Olimpik),

SARAJEVO: Hamzi} -, Arsenijevi} 7, Todorovi} 6,5, D`akmi} 7,5, Guti} 7, Torlak 6,5, Hamzagi} 7 (90. Ihtijarevi} -), K. Hand`i} 7, [}epanovi} 7,5 (72. Pliska 6), Koja{evi} 6,5, Jahovi} 7 (81. Avdi} -). Trener: Mirza Vare{anovi}. ZRINJSKI: Had`i} 7, [unji} 6, D`idi} 6,5, Stjepanovi} 6,5, Sal~inovi} 6 (79. Su{i} -), Selimovi} 6, Ivankovi} 6 (46. Ani~i} 6), @i`ovi} 6,5, Zadro 6, Lendri} 6 (58. Dragi~evi} 6), Rizvanovi} 6. Trener: Dragan Jovi}.

Slavija

2:3 Budu}nost
SLAVIJA: Dujkovi} 5, Popovi} 5 (52. B. [e{lija 5), Regoje 5,5, Stankovi} 5,5, Nestorovi} 5,5, Ogle~evac 5 (46. Ra{evi} 5,5), Peri{i} 5 (80. Radonja -), Simi} 5,5, Todorovi} 5, Jamina 5,5, I. Radovanovi} 5,5. Trener: Dragan Bjelica. BUDU]NOST: Husi} 6, Omi} 6, Kurti} 6, ^ergi} 6, Zrnanovi} 6, Halilovi} 6, Smaji} 6 (72. ^oli} -, 90. Kavazovi} -), Sarajli} 6, Haski} 7, [migalovi} 7, Ikanovi} 6,5 (64. Jahi} 6). Trener: Munever Rizvi}.

Stadion SRC Slavija u Lukavici. Gledalaca: 1.000. Sudija: Tomislav ^ui} (Tomislavgrad) 7. Pomo}nici: Rodoljub Topi} (^elinac) i Elvir Grabus (Travnik). Delegat: Slobodan \or|i} (Bijeljina). Strijelci: 0:1 - Ikanovi} (43, Zrnanovi}), 0:2 - [migalovi} (49, Haski}), 1:2 - I. Radovanovi} (56), 1:3 - Haski} (76, [migalovi}), 2:3 Regoje (85, penal). @uti kartoni: Todorovi}, Simi} (Slavija), [migalovi}, Halilovi}, Kurti}, Husi} (Budu}nost). Igra~ utakmice: Almir [migalovi} (Budu}nost) 7.

Suljevi} (Olimpik)

[iroki Brijeg 3:0
Stadion Pecara u [irokom Brijegu. Gledalaca: 1.000. Sudija: Dragan Skaki} (Bosanska Gradi{ka) 7. Pomo}nici: Anto Su~i} (Livno), Edin Imamovi} (Sarajevo). Delegat: Stanko Vujkovi} (Prijedor). Strijelci: 1:0 - Ko`ul (9, [ili}), 2:0 - Ivankovi} (42, Bari{i}), 3:0 - Peraica (49, Diogo). @uti kartoni: Bari{i} ([iroki Brijeg), Kne`evi}, Me{i} (Zvijezda). Igra~ utakmice: Jure Ivankovi} ([iroki Brijeg) 7,5. [IROKI BRIJEG: Bandovi} -, Diogo 7, Re-

Zvijezda
Junak Tragi~ar Potez

nato 7, ]utuk 7, Bari{i} 7, Ko`ul 7, Ivankovi} 7,5, Roskam 7 (75. Glavina -), [ili} 7,5 (81. Zakari} -), Vajcer 7, Peraica 7 (65. Varea 6,5). Trener: Ivo I{tuk. ZVIJEZDA: Had`i|ulbi} 6,5, Kne`evi} 6 (46. Nezi} 5,5), Jusi} 5, Vasiljevi} 5, Moranjki} 5, Ma{i} 5,5, Hamzi} 5,5 (62. Niki} 5,5), \ori} 6 (62. Huseinba{i} 5,5), Tosunovi} 5,5, Nuhanovi} 5,5, Husi} 5,5. Trener: Zoran ]urguz.

Almir [migalovi}
S golom i asistencijom, napada~ Budu}nosti bio je najzaslu`niji za iznena|enje kola i pobjedu svoje ekipe nad Slavijom u Lukavici. Banovi}ani su se opredijelili za ~ekanje prilike iz kontranapada i u tome potpuno iznenadili doma}ine i odnijeli tri boda.

Zajko Zeba
Vezni igra~ @eljezni~ara je u 52. minuti susreta sa Slobodom imao sjajnu priliku da dovede svoj tim u vodstvo. Nalazio se na nekoliko metara od praznog gola, preko kojeg je uspio prebaciti. @eljo je ubrzo primio gol i, na kraju, izgubio u Tuzli.

Jure Ivankovi}
Vezni igra~ [irokog je u 42. minuti susreta sa Zvijezdom zape~atio sudbinu gostiju na Pecari. Na dvadesetak metara od protivni~kog gola primio je loptu i onda je lijepim udarcem poslao u mre`u. Bio je to najljep{i gol 4. kola.

Drina

1:3

Olimpik

Stadion Drine u Zvorniku. Gledalaca: 1.000. Sudija: Goran Parad`ik (Ljubu{ki) 7. Pomo}nici: Elvis Pro{i} (Cazin) i @eljko Dragojevi} (Banja Luka). Delegat: Rudolf Mari} (Posu{je). Strijelci: 0:1 - ^ulov (3, Muji}), 1:1 - Obradovi} (11), 1:2 - Suljevi} (81), Vidovi}), 1:3 - Rodrigo (82, Tijago). @uti kartoni: Risti}, Obradovi} (Drina), ^ulov, Tijago, Kreser (Olimpik). Igra~ utakmice: Tijago de Andrade Lopez (Olimpik) 7,5.

DRINA: Maksimovi} 5,5, Vuka{inovi} 5,5 (71. Papovi} -), Sredojevi} 5,5, Mihajlovi} 5,5, Proti} 5,5, Nini} 5 (87. \uri} -), Krezovi} 6, Risti} 5,5, N. Lazarevi} 5 (od 66. ]ulum -), Obradovi} 6, \elmi} 5,5. Trener: Miroslav Milanovi}. OLIMPIK: Lu~i} 6,5, Suljevi} 7, Suba{i} 6, Kolarov 7, Je{e 7, Tijago 7,5, ^ulov 6,5, Kreser 6,5 (63. Vidovi} 6,5), Alimanovi} 6, Muji} 6,5 (78. Durak -), Kapi} 6 (71. Rodrigo 6,5). Trener: Edin Prlja~a.

Vele`

3:0

Rudar
`uti 3 9 7 10 11 11 13 13 13 11 14 12 10 15 16 16

Stadion u Vrap~i}ima. Gledalaca: 1.200. Sudija: Denis Begovi} (Grada~ac) 7. Pomo}nici: Jasmin Smaji} (Tuzla) i @eljko Mari} (Doboj). Delegat: Bo`o Vidovi} (Zenica). Strijelci: 1:0 - Oki} (1, Zaimovi}), 2:0 - Durakovi} (10, Kodro), 3:0 ]emalovi} (52, Oki}). @uti kartoni: Kazazi}, [kalji}, Lelo (Vele`). Igra~ utakmice: [evko Oki} (Vele`) 7,5. VELE@: Fori} 7, As. [kalji} 7, Kajtaz 7,

Zaimovi} 7,5 (73. Zolj -), Iveti} 7, Kazazi} 7, Kodro 7, Durakovi} 7,5 (70. Memi} -), Lelo 7, Oki} 7,5, ]emalovi} 7,5 (62. Demi} -). Trener: Demir Hoti}. RUDAR: Tripi} 6, [odi} 5,5 (33. Despotovi} 5,5), Kotaran 5,5, Staki} 5,5, Jevti} 5,5, Kiki} 5 (53. Marinovi} 5), Kova~evi} 5,5, @eri} 5,5, Ljeljak 5,5 (71. Pavi} -), Da{i} 5,5, Kantar 5,5. Trener: Boris Gavran.

Kartoni
Zrinjski @eljezni~ar [iroki B. Olimpik Rudar Borac Vele` Zvijezda Leotar Sarajevo Budu}nost Slavija Drina Sloboda ^elik Travnik crveni 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 1 2 ukupno 3 9 9 10 11 11 13 13 13 13 14 14 14 15 18 20 Borac Budu}nost ^elik Drina Leotar Olimpik Rudar Sarajevo Slavija Sloboda [iroki B. Travnik Vele` Zrinjski Zvijezda @eljezni~ar

Penali
doma}in za protiv -/1/1 -/-/-/-/-/-/-/-/-/1/1 -/-/-/-/2/2 1/1 -/-/-/-/1/1 -/-/-/-/-/1/1 -/-/-/za -/-/-/-/-/-/-/1/1 -/1/1 -/-/-/-/2/2 gost protiv -/-/-/-/1/1 -/-/-/-/1/1 -/-/-/-/-/1/1

Leotar

1:0

Travnik

Stadion Police u Trebinju. Gledalaca: 800. Sudija: Anto @ivkovi} (Ora{je) 7. Pomo}nici: Drago ^ule (Kru{evo) i Zoran Taborin (Zvornik). Strijelac: 1:0 - Stojanovi} (26, Marjanovi}). @uti kartoni: Andri}, ^orlija (Leotar), Helvida, [iljak, E. Varupa, Kola{inac, N. Varupa (Travnik). Crveni karton: E. Varupa (82, drugi `uti karton). Igra~ utakmice: Nenad Ze~evi} (Leotar) 7.

LEOTAR: Milenkovi} -, Komneni} 6, N. Ze~evi} 7, ^orlija 7, [araba 6,5, Marjanovi} 6,5, Mijailovi} 6, Mandi} 6, Andri} 6 (60. Kopi} 6), Stojanovi} 7 (83. Radulovi} -), Vrane{evi} 6 (68. Stojkovi} -). Trener: Goran Skaki}. TRAVNIK: Adilovi} 6,5, Terzi} 6, E. Varupa 6, Badrov 6, Helvida 6, [iljak 6, Mujaki} 5,5 (62. \afi} -), ]uri} 6 (60. N. Varupa -), Faji} 6, Kola{inac 6 (83. Feki} -), Prnjakovi} 6. Trener: Ned`ad Selimovi}.

Tabela
1. Sarajevo 2. Olimpik 3. Vele` 4. Borac 5. Rudar 6. [iroki 7. @eljezni~ar 8. Sloboda 9. Slavija 10. Zvijezda 11. Budu}nost 12. ^elik 13. Leotar 14. Zrinjski 15. Travnik 16. Drina 4 4 3 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 4 3 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 1 1 1 0 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 2 3 3 6:2 5:3 6:1 6:4 4:5 7:5 5:4 4:4 7:8 3:6 5:6 3:4 2:3 5:5 3:6 2:7 9 9 7 7 7 6 6 6 6 6 5 4 4 3 3 1

Doma}in
1. Sarajevo 2. Vele` 3. Sloboda 4. Zvijezda 5. Slavija 6. Rudar 7. Zrinjski 8. [iroki 9. @eljezni~ar 10. Travnik 11. ^elik 12. Leotar 13. Olimpik 14. Budu}nost 15. Borac 16. Drina 3 2 2 2 3 2 1 2 1 1 2 2 2 2 2 2 3 2 2 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1 1 0 1 2 5:0 5:0 4:0 3:1 5:4 2:1 4:2 4:2 2:0 2:1 2:2 1:1 1:2 2:2 3:4 1:5 9 6 6 6 6 4 3 3 3 3 3 3 3 2 1 0 1. Olimpik 2. Borac 3. [iroki 4. @eljezni~ar 5. Budu}nost 6. Rudar 7. Vele` 8. Leotar 9. Drina 10. ^elik 11. Sarajevo 12. Slavija 13. Zrinjski 14. Sloboda 15. Travnik 16. Zvijezda

Gost
2 2 2 3 2 2 1 2 2 2 1 1 2 2 3 2 2 2 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 1 0 1 1 1 1 1 2 2 3 2 4:1 3:0 3:3 3:4 3:4 2:4 1:1 1:2 1:2 1:2 1:2 2:4 1:3 0:4 1:5 0:5 6 6 3 3 4 3 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0

^elik

0:1

Borac

Stadion Bilino polje u Zenici. Gledalaca: 4.000. Sudija: Vladimir Dominkovi} (Ora{je) 6,5. Pomo}nici: Sreten Udovi~i} (Prijedor) i Zlatan Be}irevi} (Mramor). Delegat: Med`id Gvozden (Sarajevo). Strijelci: 0:1 - Nikoli} (86, Puziga}a). @uti kartoni: Zahirovi}, Duro, Isakovi}, Milo{evi} (^elik), ]ori}, Damjanovi}, Raspudi}, Nikoli} (Borac). Igra~ utakmice: Stevo Nikoli} (Borac) 7. ^ELIK: Bilobrk 6, Brkovi} 6, Milo{evi}

5,5, ^ovi} 6,5, Sadikovi} 5, Puri} 5,5 (79. Gad`o -), Zahirovi} 5,5, Duro 6, Jamak 6 (64. Isakovi} -), Adilovi} 5,5, D`afi} 5,5 (od 54. [i{i} 6). Trener: Abdulah Ibrakovi}. BORAC: Avduki} 7, Damjanovi} 6, Trivunovi} 7, ]ori} 7, Puziga}a 7, Staji} 5,5 (70. Sakan -), Raspudi} 6, Stan~eski 7, Miki} 6,5 (89. Petri} -), Vukelja 6 (90. Stupar -), Nikoli} 7. Trener: Vlado Jagodi}.

sport

Dnevni avaz, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

59

Nakon pobjede Budu}nosti u Lukavici

Dobro uvje`bani aut
Ponovili akciju iz utakmice s ^elikom
Malo je poznavalaca nogometa koji su posrnuloj Budu}nosti davali {anse protiv favorizirane Slavije u Lukavici. Jedan od onih koji su vjerovali u ekipu bio je trener Munever Rizvi}. Njegova izjava, da dva boda iz prva tri kola nisu realan izraz snage i kvaliteta ekipe te da u Lukavicu idu po cijeli plijen, u cijelosti se obistinila. - Doma}in je dobro otvorio utakmicu, igrao je agilno do 43. minute, kada smo iz prekida dali gol. Dogodila se skoro identi~na situacija kao i kod vode}eg gola na utakmici protiv ^elika u Banovi}ima. Dilaver Zrnanovi} je i ovog puta iz auta ubacio u peterac, samo {to je gre{ku golmana protivni~ke ekipe sada kaznio Emir Ikanovi}. Znali smo da }e Slavija u drugom poluvremenu zaigrati agresivnije i otvorenije i da }e ostaviti nama prilike za kontre. To se i dogodilo. Uz sigurnu, dobro organiziranu i discipliniranu igru u odbrani, uspjeli smo po-

REPREZENTACIJA Safet Su{i} danas objavljuje spisak

Dobra forma igra~a prije okupljanja
U strijelce se tokom vikenda upisali D`eko, Ibi{evi}, Salihovi} i Ibri~i}
Selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine Safet Su{i} danas }e na konferenciji za novinare objaviti spisak kandidata za prve me~eve u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo. U Luksemburgu gostujemo 3. septembra, a 7. do~ekujemo Francusku na Ko{evu. Tokom vikenda ve}ina igra~a koji su nastupili, pokazala je dobru formu. U petak se u strijelce za Volfsburg upisao Edin D`eko, a asistirao mu je Zvjezdan Misimovi}. Vedad Ibi{evi} pogodio je i asistirao za Hofenhajm, a strijelac sjajnog gola iz „slobodnjaka“ bio je Sejad Salihovi}. Senijad Ibri~i} nastavio je s odli~nim igrama i zabio pogodak Zadru, koji je Hajduk dobio sa 4:1. Dobri su bili i na{i „Francuzi“ Miralem Pjani} i Emir Spahi}. Kenan Hasagi} bio je nesavladiv na golu Istanbul BB-a, koji je napravio iznena|enje i s 2:0 savladao Be{ikta{. Tokom vikenda, na

Rizvi}: Golovi iz kontri

sti}i jo{ dva gola iz kontri - ka`e Rizvi}. U upravi, stru~nom {tabu i me|u igra~ima nepodijeljeno je mi{ljenje da je doma}in zaslu`io sve ~estitke za dobar do~ek i fer i korektan odnos uprave, igra~a i navija~a. - Prijatno smo iznena|eni kompletnom atmosferom, jer smo pomalo zazirali, posebno nakon vodstva. No, ispratili su nas kao pravi sportski prijatelji - ka`e kapiten Budu}nosti N. M. Elvis ^ergi}.

D`eko: Zabio za Volfsburg u prvom kolu Bundeslige

Slavija razo~arala protiv Budu}nosti
svemu sude}i, na}i 23 imena. Poznato je da pozivi nisu oti{li u [turm Samiru Muratovi}u i Adnanu AliA. N. spahi}u u [ibenik.

klupi su sjedili Asmir Begovi}, Elvir Rahimi} i Ognjen Vranje{. Su{i} je odlu~io da reprezentaciji na pripremama pri-

klju~i i trojicu igra~a iz mlade selekcije Ibrahima [ehi}a, Ognjena Vranje{a i, najvjerovatnije, Gordana Bunozu. Na spisku }e se, prema

Kad svi ne daju maksimum, ne mo`e se pobijediti
Nakon dobrog otvaranja {ampionata i dvije doma}e pobjede, na koje se i pored dobre igre u Mostaru nadovezao poraz od Zrinjskog, o~ekivanja u redovima Slavije pred dolazak Budu}nosti bila su optimisti~na. No, o~igledno je tim Dragana Bjelice potcijenio rivala koji je u prva tri kola osvojio svega dva boda. - Nismo uspjeli nametnuti svoj tempo. Krenuli smo oprezno, bez srljanja, o~ekuju}i da }e pritisak donijeti `eljeni pogodak. Ne samo da nam se nije ispunila ta `elja nego su gosti poveli kada vi{e nije bilo vremena da poku{amo poravnati. U nastavak smo krenuli mnogo agresivnije, ali je gruba gre{ka odbrane omogu}ila gostima da udvostru~e prednost. Mlada je ovo ekipa, treba vremena da se uigra i da se kockice poslo`e. Ako svaki pojedinac ne daje 100 posto mogu}nosti, a to nije bio slu~aj protiv Budu}nosti, ne mo`e se do}i do povoljnog rezultata - ka`e Bjelica, koji je debitirao na klupi Slavije kao {ef stru~nog {taba. G. I.

Upitan start Druge lige Centar

Dva dana prije po~etka ne zna se ko }e igrati
Neizvjestan nastup @ep~a
Zajedni~kom peticijom {est klubova iz Zeni~ko-dobojskog kantona od nadle`nih iz mati~nog kantonalnog i Federalnog nogometnog saveza tra`i odgovor na pitanje kako }e se i naredne sezone u Drugoj ligi Centar takmi~iti Vratnik, koji je ispao pro{le sezone. Krivaja iz Zavidovi}a, Rudar iz Breze, Borac iz Jelaha, TO[K iz Te{nja, Pobjeda iz Te{anjke i Usora, koji bi sutra trebali zapo~eti takmi~enje ali prijete neigranjem, zatra`ili su sastanak s vode}im ljudima Nogometnog saveza ZDK. No, predstavnike klubova ju~er su u Zenici primili samo ~lan Izvr{nog odbora NS ZDK Muhamed Begagi} i generalni sekretar Safija Mahmi}. Predsjednik Sulejman ^olakovi} odlu~io je da napusti prostorije NS ZDK nakon {to je saznao da su

Otkud Vratnik me|u u~esnicima
oblema, igrati ove sezone. To nije poznato ni dva dana prije zakazanog po~etka takmi~enja, {to smatramo da nije normalno. Pogotovo nije normalno kada se zna da je jedan od potpredsjednika na{eg Saveza iz @ep~a - kazali su nam nezadovoljni predstavnici klubova nakon ovog sastanka. Od potpisnika peticije, sastanku nisu prisustvovali jedino predstavnici Rudara iz Breze, a osim @ep~a, ~iji je status nejasan, peticiju, iz ovog kantona, nisu potpisali ni kakanjska Mladost i maglajski Natron. Zanimljivo je da }e sjedi{te Druge lige Centar biti u Gora`du, mada }e u ligi ove sezone u~estvovati samo klubovi iz ZDK i Sarajevskog kantona (Ozren, Orli}, Bosna, UNIS, Famos, Mladost @up~a i VraV. B. tnik).

Uvjerljivo slavlje [irokog nad Zvijezdom

Ivankovi}: Pobjeda za izlazak iz krize
Mom~ad Zvijezde o~ito dobro le`i nogometa{ima [irokog Brijega. Goste iz Grada~ca [irokobrije`ani su pro{le sezone ispratili s „petardom“ (5:0), a ovog puta rezultat je glasio 3:0. Istina, pobjeda I{tukovih izabranika trebala je biti uvjerljivija da na golu gostiju nije stajao raspolo`eni Emir Had`i|ulbi}. - Silno smo `eljeli ovu pobjedu, koju smo apsolutno zaslu`ili. Vjerujem da }e ovaj rezultat biti dodatni poticaj za nastavak prvenstva i gostovanje u Travniku. Rekao bih da smo bili zapali u malu rezultatsku, ne i igra~ku, krizu, ali vjerujem da }e [iroki zaredati s pobjedama i dobrim rezultatima te da }e vrlo brzo do}i tamo gdje mu je mjesto, a to je, svakako, sami vrh tabele - rije~i su igra~a utakmica Jure D. K. Ivankovi}a.

Predstavnici klubova ~ekaju nadle`ne: ^olakovi} pobjegao (Foto: J. Had`i}) od novinara

klubovi pozvali na sastanak i novinarsku ekipu „Dnevnog avaza“. I mi smo, tako|er, ~im smo ~uli da bismo mogli biti smetnja odr`avanju sastanka, napustili salu i izvan zgrade sa~ekali ishod. - Tra`imo da nam se odgovori na koji je na~in Vr-

atnik ostao drugoliga{, a nije ga bilo na spisku za `rijebanje, koje je odr`ano 15. avgusta u prostorijama NS FBiH. Zanimljivo je da su istog dana dva puta `rijebani parovi - jednom s 15, a jednom s 14 klubova, jer se nije znalo ho}e li i @ep~e, zbog finansijskih pr-

Omladinska Premijer liga BiH - 3. kolo
SJEVER: Kadeti: Modri~a - Sloboda 0:2, Zvijezda - ^elik 1:0, Drina - Kozara 0:1, Rudar - Travnik 1:0, Budu}nost - Borac 0:5. Poredak: Sloboda 9, Rudar 9, Borac 6, Zvijezda 6, Kozara 6... Juniori: Modri~a - Sloboda 2:3, Zvijezda - ^elik 2:1, Drina - Kozara 2:1, Rudar - Travnik 1:0, Budu}nost - Borac 3:2. Poredak: Sloboda 7, Rudar 7, Drina 6, Budu}nost 6, Zvijezda 6... JUG: Kadeti: Slavija - Sarajevo 1:2, [iroki Brijeg - @eljezni~ar 1:3, Zrinjski - Rudar 3:0, Olimpik - Vele` 1:1, Radnik - Leotar 3:0. Poredak: @eljezni~ar 9, Radnik 9, Zrinjski 6, Sarajevo 6, [iroki B. 6... Juniori: Slavija - Sarajevo 0:1, [iroki Brijeg - @eljezni~ar 0:1, Zrinjski - Rudar 2:0, Olimpik - Vele` 2:0, Radnik - Leotar 4:0. Poredak: ZriS. A. njski 9, Radnik 6, Rudar 6, Sarajevo 6...

Druga liga FBiH
Jug, 1. kolo: Tomislav - Branitelj 3:5, Turbina - Kame{nica 4:0, Stolac - Drinovci 3:0, Troglav - Brotnjo 2:0 Kupres - Sloga (Lj) 1:0, Vi{i}i - Sloga (U) 1:0, RaE. B. ma - Blato 5:0, Grude - Lokomotiva 1:0. Sjever, 1. kolo: Od`ak 102 - Sloga (Toj{i}i) 0:2, Bosna (M) - Mladost (M) 1:2, Radni~ki - Sloga (Tolisa) 6:0, Bratstvo Radnik 3:0, Mramor - Ingram 2:1, Bosna (K) - Priluk 3:1, S. H. Mladost (T) - Tuzla 2:1, Dinamo - Hajduk 5:3.

LIGA [AMPIONA

60

Dnevni avaz, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

sport

RUKOMET Me|unarodni turnir „Banja Luka 2010“

Banjalu~ani tri od tri
Jedino ~ime sam nezadovoljan su oscilacije koje nam se ne bi smjele de{avati, ka`e Dragan Markovi}
Sa sve tri pobjede rukometa{i Borca M:tela osvojili su peto izdanje Me|unarodnog turnira „Banja Luka 2010“. Izabranici Dragana ca bila je ba{ onakva kakvu sam `elio. Nismo se dali isprovocirati i igrali smo svoju igru, u kojoj smo velikom borbeno{}u nadoknaKorkmaz (Trabzonspor) u duelu s Ngogom (Liverpul)
(Foto: AFP)

Uzvratne utakmice ~etvrtog pretkola

Dvadeset ekipa `eli prolaz u grupnu fazu
Senad Luli} s Jang bojsom gostuje Totenhemu
Dvadeset klubova bori se za deset mjesta u grupama Lige {ampiona. Nakon prvih utakmica ~etvrtog pretkola, prolasku su neo~ekivano najbli`i izraelski Hapoel Tel Aviv i slova~ka @ilina. Izraelci, koji su eliminirali bh. {ampiona @eljezni~ar, u gostima su savladali Salcburg s 3:2 i u velikoj su prednosti, dok je @ilina iznenadila Spartu u Pragu i dobila s 2:0. Trener austrijskog {ampiona Hub Stivens (Huub Stevens), koji i u ovoj sezoni dr`i Admira Vladavi}a dalje i od ekipe i od klupe, smatra da jo{ nije sve gotovo. - Nakon poraza na svom terenu, jasno je da su nam {anse reducirane. Ipak, mislim da imamo jo{ 30 posto izgleda da izbacimo Hapoel izjavio je Holan|anin. Senad Luli} bio je strijelac za Jang bojs u prvoj utakmici protiv Totenhema (3:2), a novope~eni reprezentativac Bosne i Hercegovine poku{at }e sa [vicarcima napraviti novo veliko iznena|enje. nakon {to su eliminirali turski Fenerbah~e. Utorak: Anderleht (Belgija) - Partizan (Srbija) (prva utakmica 2:2), [erif (Moldavija) - Bazel ([vicarska) (0:1), Hapoel Tel Aviv (Izrael) - Salcburg (Austrija) (3:2), Sampdorija (Italija) Verder (Njema~ka) (1:3), Sevilja ([panija) - Braga (Portugal) (0:1). Srijeda: Ajak (Holandija) - Dinamo Kijev (Ukrajina) (1:1), Okser (Francuska) Zenit (Rusija) (0:1), Kopenhagen (Danska) - Rozenborg (Norve{ka) (1:2), Totenhem (Engleska) - Jang bojs ([vicarska) (2:3), @ilina (Slova~ka) - Sparta Prag (^e{ka) (2:0). Sve utakmice po~inju u (Z. [.) 20.45 sati.

Nagrade i priznanja
Osim pehara za tri prvoplasirana tima te velikog prijelaznog, koji }e narednu godinu krasiti vitrine Borca, dodijeljena su i specijalna priznanja najboljim pojedincima. Prvim igra~em, prema izboru trenera, progla{en je prvotimac Izvi|a~a Ilija Lovrinovi}. Isti `iri izabrao Markovi}a su u posljednjem, tre}em kolu nadigrali skopski Vardar PRO slaviv{i s 27:22 (14:13). - Moram priznati da sam veoma zadovoljan, mada, po prirodi, uvijek o~ekujem vi{e. Ova posljednja utakmije Marija Bla`evi}a iz Borca za najboljeg ~uvara mre`e, dok je najefikasniji igra~ s 22 pogotka njegov klupski kolega Fahrudin Meli}. Specijalno priznanje „Dnevnog avaza“, kao najmla|i igra~ turnira, dobio je prvotimac Borca Stefan Radulovi} (1994. godi{te). dili to neko odre|eno neiskustvo u odnosu na Vardar. Mislim da smo sve tri utakmice dobro odigrali, a jedino ~ime sam nezadovoljan su oscilacije koje nam se ne bi smjele de{avati. Ono ~ime sam najsretniji jeste da
S utakmice Borac - Vardar: Uvjerljivi Banjalu~ani
(Foto: M. Lugi})

se publika vratila i nadam se da }e ih, kada po~ne prvenstvo, biti jo{ i vi{e - kazao je {ef stru~nog {taba Borca Dragan Markovi}. Drugo mjesto pripalo je

Izvi|a~u nakon {to su Ljubu{aci u svom posljednjem me~u deklasirali {ampiona Srbije i pro{logodi{njeg pobjednika Kolubaru iz Lazarevca s 33:24. S. KOTARA[

Izvi|a~ - Kolubara 33:24
Sportska dvorana Borik u Banjoj Luci. Gledalaca: 300. Sudije: Zoran Raca (Banja Luka) i Miroslav Rakar (Nova Topola). Sedmerci: Izvi|a~ 6 (4), Kolubara 3 (1). Isklju~enja: Izvi|a~ 14 minuta, Kolubara 18. Rezultat: Izvi|a~ - Kolubara 33:24 (20:9). IZVI\A^ MI GRUPA: Bumbak (5 odbrana, 1 sedmerac), Zelji} 2, Malinovi} 1, ^olak 3, Mati} 4 (1), Zadro 3, [arac (2 odbrane), Peri}, Mili~evi} 2, Lovrinovi} 7 (2), S. Buri} 2, B. Buri} (5 odbrana, 1 sedmerac), Grui~i} 3, Ili} 4, D`eba 2. Trener: Tomislav Bo{njak. KOLUBARA: Dokni} (9 odbrana, 1 sedmerac), Markovi}, Jovanovi} 3, Lomi} 3, Maksimovi} 4, Nenadi}, Radulovi} 3, Vasi} (9 odbrana, 1 sedmerac), Mili~evi} 4, Blagojevi} 1, Petrovi} 2 (1), Vu~i}evi}, Trivi}, Milini} 4, Radovanovi}, Mitrovi}. Trener: Vladimir Dragi~evi}.

Borac - Vardar 27:22
Sportska dvorana Borik u Banjoj Luci. Gledalaca: 1.000. Sudije: Mario Primorac (Ljubu{ki) i Goran Su{i} (^apljina). Sedmerci: Borac 7 (6), Vardar 5 (3). Isklju~enja: Borac 6 minuta, Vardar 10 minuta. Rezultat: Borac - Vardar 27:22 (14:13). BORAC M:TEL: Bla`evi} (14 odbrana, 2 sedmerca), Mali}, Gari} 2, Pucarevi}, Me|edovi} 2, Pani} 5, Halilbegovi} 3, Kulenovi}, Miki} 4 (3), Trkulja, \udurovi}, Vranje{ 1, Kara~i} 1, Radulovi} 2 (1), Ili} 1, Meli} 6 (2). Trener: Dragan Markovi}. VARDAR PRO: Daskalovski, Grbovi} 2, Ojleski, Markoski 1, Pecakovski 1, Simovi} 1, Belojevi} 1, Pejovi} 1, Kukoski, Prodanovi} 7, Nadoveza 4 (1), Jov~evski 1, Joki} 3 (2), Ristevski (13 odbrana, 1 sedmerac), Klin~arov, Vidovi}. Trener: Ljubomir Savevski.

Sevilja prodala stopera

Skila}i u Arsenalu
Sevilja se dogovorila s Arsenalom o transferu odbrambenog igra~a Sebastijana Skila}ija (Sebastien Squillaci). Ostalo je da Skvila}i pro|e medicinski pregled u Londonu. ^lan francuske selekcije na Svjetskom prvenstvu u Ju`noj Africi dobio je dozvolu Sevilje da otputuje u London i finalizira dogovor s Arsenalom. Prije dvije godine, Skila}i je iz Liona pre{ao u Sevilju za 6,5 miliona eura. Po{to nije nastupio u prvom me~u plej-ofa Lige prvaka protiv Brage, imat }e pravo nastupa za Arsenal u ovom takmi~enju. (A. N.)

Danas po~inje Me|unarodni TV turnir {ampiona

Sajam rukometnih asova u Doboju
Nakon sve~anog otvaranja, prvi me~ odigrat }e doma}in Sloga i {panski prvak Sijudad Real
Sve~anim otvaranjem i sudarom doma}e Sloge i {panskog prvaka Sijudad Reala danas }e po~eti dugoo~ekivano i u posljednjih 15 godina najja~e izdanje Me|unarodnog rukometnog TV turnira {ampiona „Doboj 2010“. Najve}a atrakcija, dakako, bit }e nastup Sijudad Reala, u

Raspored utakmica
Utorak: Sve~ano otvaranje (16.30 sati), Sloga - Sijudad Real (18), Vardar PRO - Monpelje (19.45), Bosna BH-Gas - ^ehovski medvedi (21.30). Srijeda: Sijudad Real - Kolubara (17.15), Celje Pivovarna La{ko - Sloga (19), ^ehovski medvedi - Monpelje (20.45). ^etvrtak: Monpelje - Bosna BH-Gas (17.15), Vardar PRO - ^ehovski medvedi (19), Kolubara - Celje Pivovarna La{ko (20.45). Petak: Bosna BH-Gas - Vardar PRO (17.15), Sloga - Kolubara (19), Sijudad Real - Celje Pivovarna La{ko (20.45). Subota: Utakmica za sedmo mjesto (10), utakmica za peto mjesto (12), utakmica za tre}e mjesto (18), revijalna utakmica polaznika mini {kole rukometa (19.50), finale (20.30).

Obala Slonova~e imenovala selektora

Zahui naslijedio Eriksona
Biv{i reprezentativac Obale Slonova~e Fransoa Zahui (Francois Zahoui, 48) novi je selektor reprezentacije svoje zemlje, potvrdili su iz Nogometnog saveza Obale Slonova~e (FIF). Zahui je potpisao dvogodi{nji ugovor te }e voditi jednu od najja~ih afri~kih reprezentacija u kvalifikacijama za Afri~ki kup nacija, koji se po~etkom 2012. godine odr`ava u Ekvatorijalnoj Gvineji i Gabonu. Prva utakmica o~ekuje ga ve} 5. septembra protiv Ruande. Ranije ovog mjeseca, uprkos na~elnom dogovoru o saradnji, posao selektora nije prihvatio Francuz @erar @ili (Gerard Gili). Zahui, koji }e naslijediti Svena Gorana Eriksona (Sven-Goran Eriksson) na klupi, nema naro~ito trenersko iskustvo. Trenirao je U-20 reprezentaciju Obale Slonova~e, abi|anski Afrija sports te francuski Tulon. Prije reprezentacije, vodio je amaterski francuski klub Sejnoa. (A. N.)

Fernandez (s loptom) i Karabati}: Dvije svjetske zvijezde ~iji se nastup o~ekuje u Doboju

proteklih deset godina najjbolje i najtrofejnije ekipe u Evropi. U sudarima nekih od najve}ih asova svjetskog rukometa ljubitelji ovog sporta u Doboju - ali i {irom svijeta s obzirom na to da }e ve}inu me~eva s turnira prenositi i Eurosport 2 - mo}i }e pratiti u`ivati sve do subote, kada su

na programu finale i utakmice za plasman. Grupu 1 ~init }e Sijudad Real ([panija), Celje PL (Slovenija), Kolubara (Srbija) i doma}in Sloga (BiH). U grupi 2 igraju Monpelje (Francuska), ^ehovski medvedi (Rusija), Vardar PRO (Makedonija) te Bosna BH-Gas A. ^. (BiH).

sport

Dnevni avaz, utorak, 24. avgust/kolovoz 2010.

61

Bosna dovodi nove ko{arka{e

KO[ARKA Mirsad \onlagi}, ~lan Izvr{nog odbora FIBA Europe

Ne postoji bojazan od B-divizije
Prijedlozi su da u bara` za EP idu ili {est ili svih deset selekcija iz kvalifikacija
Mirsad \onlagi} je ~lan Izvr{nog odbora Evropske ko{arka{ke federacije (FIBA Europa) pa samim tim dovoljno pozvana li~nost da nam pojasni dilemu da li na{a reprezentacija ima {ansi da se barem kroz bara` bori za jedno upra`njeno mjesto na Evropskom prvenstvu 2011. u Litvaniji? - Izvr{ni odbor donijet }e odluku 4. septembra. Na stolu su dva prijedloga, prema jednom da u bara` ide samo {est selekcija, a ja zagovaram drugi, prema kojem bi u~estvovalo svih deset koje kroz kvalifikacije ne izbore zavr{nicu EP-a ka`e \onlagi}. Iz ovih se rije~ima mo`e zaklju~iti da je na{em timu direktno na EP), odnosno izbje}i neizvjesnost ~ekanja odluke FIBA-e. Dugogodi{nji ~lan Upravnog odbora Ko{arka{kog saveza BiH odgovara i na pitanje koje nam se doskora ~inilo suvi{nim, a sada je, na`alost, realnost - mo`e li bh. reprezentacija ispasti u B-diviziju, {to bi nam uskratilo u~e{}e u kvalifikacijama za EP 2013.? - Prema informacijama koje imam, a nadam se da nisu pogre{ne, to ne}e biti mogu}e, jer niko ne bi trebao ispasti iz A-divizije, koja se {iri, jer je i broj u~esnika EP-a 2013. sa 16 pove}an na 24 - rekao je E. J. \onlagi}.

Temi{var test i za igra~e na probi
Ko{arka{i Bosne ASA BH Telecoma pripremaju se na Igmanu. Prve kontrolne utakmice odigrat }e u petak i subotu protiv Temi{vara u sportskoj dvorani u Had`i}ima. Kako najavljuje klupski direktor Admir Bukva, do petka bi se ekipi mogli priklju~iti novi igra~i (jedan ili dvojica) i protiv rumunske ekipe upisati prve minute u dresu „Studenata“. - Tra`imo „~etvorku“ te igra~a koji bi mogao pokrivati pozicije jedan i dva. O imenima ne mogu govoriti, jer iz velikog broja ponuda jo{ nismo suzili kona~an izbor - ka`e Bukva te otkriva tek to da }e barem jedan od ove dvojice ko{arka{a biti Amerikanac. No, Bukva nagla{ava da nijednom igra~u nije garantiran ostanak u klubu sve dok se stru~ni {tab na parketu ne uvjeri u njegove kvalitete, vjero-

Bukva: Su`ava izbor poja~anja

\onlagi}: Odluka 4. septembra

imperativ posti}i {to vi{e pobjeda do kraja kvalifikacija i

osigurati mjesto me|u {est (pored pet selekcija koje idu

Pripreme ko{arka{a Slobode

vatno i na turniru u Temi{varu (2. - 4. septembar), gdje }e se Bosna zaputiti poslije priprema na Igmanu. - Niko ne}e potpisati ugovor dok ne pro|e probu, to je ~vrst stav uprave i stru~nog {taba - rekao je E. J. Bukva.

Iako je u odnosu na pro{lu sezonu slabiji za ~etvoricu ko{arka{a (Dalibor Per{i} oti{ao je u [iroki, Miralem Halilovi} u Zagreb, Filip Adamovi} u banjalu~ki Borac i Amar Suljagi} u Kakanj), KK Sloboda za sada je anga`irao samo pleja Darka Kastratovi}a, koji }e se pripremama priklju~iti naredne sedmice, dok se na probi nalazi centar \or|e Ninkovi}. - Volio bih da Ninkovi}a anga`iramo na du`e

Muminovi} za ostanak Ninkovi}a Hrvatska {ampion
EP u rukometu za kadete
staze. Igra~ njegovog iskustva i snage bio bi nam od velike koristi. [to se ti~e Kastratovi}a, njega dobro poznajem, rije~ je o kvalitetnom organizatoru igre rekao je trener Tuzlaka Senad Muminovi}. Sloboda }e prvu kontrolnu utakmicu odigrati 9. septembra protiv hrvatskog prvoliga{a Vrijednosnice Darda, a u~estvovat }e i na tradicionalnom turE. M. niru u Osijeku. Rukometna reprezentacija Hrvatske osvojila je zlatnu medalju na Evropskom kadetskom prvenstvu u Crnoj Gori. Generacija igra~a ro|enih 1992. godine, koju predvodi Silivo Ivandija, tako je ponovila velike uspjehe generacija 1988. (prvi u Evropi u kadetskoj konkurenciji) i 1990. (najbolji na planeti). U finalu, mladi Hrvati bili su bolji od [panije s 27:26 upisav{i svoju {estu pobjedu na turniru uz samo jedan poraz, i to od Danske, koja je na kraju bila (A. ^.) bronzana.

Olimpijske igre mladih u Singapuru
Muminovi}: Turnir u Osijeku

Amerikanci slavili u [paniji

Duren blokirao svjetske prvake
Kevin Duren (Durant) blokirao je u posljednjim sekundama me~a u Madridu {uteve Rikija Rubija (Ricky) i Rudija Fernandeza (Rudy) pa su ko{arka{i Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava sa minimalnih 86:85 savladali aktuelnog svjetskog prvaka [paniju. Duren, najbolji NBA strijelac u pro{loj sezoni, blistao je i na suprotnom kraju parketa s 25 poena. Derik Rouz (Derrick Rose) dodao je 13 te Lamar Odom 12. Doma}ine, kojima je ovo bio prvi poraz u devet pripremnih me~eva uo~i Svjetskog prvenstva u Turskoj (28. avgust - 12. septembar), predvodio je Huan Karlos Navaro (Juan Carlos Navarro) s 20 ko{eva. Njegov saigra~ Hoze Manuel Kalderon (Jose Calderon) zadobio je te`u povredu i propustit }e SP . Srbija je u Beogradu, u posljednjoj provjeri uo~i SP-a, deklasirala Kinu s 89:53. Neugodnu vijest dobili su Brazilci, koji }e u Tursku putovati bez povrije|enog NBA centra Nenea (E. J.) Hilarija.
Kasumovi}: 29. mjesto u utrci na 100 metara

Milica Savi} sedma, Eldin Omerovi} deveti
Nakon Damira D`umhura, koji je osvojio bronzu, svoje nastupe na Olimpijskim igrama mladih u Singapuru okon~ali su i svi ostali na{i sportisti. Na d`udo turniru, Milica Savi} zauzela je sedmu poziciju u kategoriji do 78 kilograma, i to nakon dva poraza, od Belgijanke Lole Mansur (Mansour), koja je osvojila zlatnu medalju, te u repesa`u od srbijanske predstavnice Une Tube. Ranije je Eldin Omerovi} zauzeo devetu poziciju s jednom pobjedom i dva poraza. Atleti~arka Melika Kasumovi} je na 100 metara zauzela 29. mjesto me|u 36 u~esnica.

Duren pod ko{em [panije

Povreda ukrajinskog centra

Pe~erov izgubljen do kraja kvalifikacija?
Ko{arka{ka reprezentacija Ukrajine u fini{u kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2011. ostala je bez ponajboljeg igra~a Alekseja Pe~erova. Doskora{nji NBA centar, koji je iz Minesota timbervulfsa nedavno pre{ao u italijanski Armani Milano, povrijedio je lijevu {aku u me~u protiv Makedonije (55:71). Potom je propustio duel s na{om reprezentacijom (87:69). Ju~er je potvr|eno da }e presko~iti duel sa Ma|arskom (26. avgust), a vjerovatno i posljednji s Velikom Britanijom (29.). Pe~erov (24 godine, 213 centimetara) bilje`io je u kvalifikacijama prosje~no 13,8 poena i {est (E. J.) skokova.
Pe~erov: Povreda {ake

US Open bez obojice branilaca naslova

Nakon Serene, otpao i Del Potro
Argentinski teniser Huan Martin del Potro ne}e biti u stanju braniti titulu prvaka US Opena, koji po~inje 30. avgusta, jer jo{ nije zalije~io povredu ~lanka, koja ga mu~i jo{ od januara. Interesantno je da na njujor{kom gren slemu ne}e biti ni osvaja~ice u `enskoj konkurenciji Serene Vilijams (Williams), ko(M. T.) ju mu~i stopalo.

UTORAK 24. 8. 2010.

18.00
EMISIJA, TV ALFA

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

21.05

@ELJKO SAMARD@I] U ZENICI

20.10

LOTO

21.10

DEJANA SHOW

21.00

ZLATE MI

21.00

GRAND PARADA

Intervju dana
Kako kroz sport raditi na smanjenju maloljetni~ke delikvencije i doprinositi najboljoj promociji na{e dr`ave u svijetu, kako poraze pretvoriti u pobjede i stvoriti bolju budu}nost za na{u djecu; samo su neka od pitanja na koje odgovor u Intervjuu dana TV Alfa daje BH ko{arka{ Samir Leri}. Intervju pogledajte danas u 18,00 sati, a repriza emisije je u 22,00 sata.

07.00 09.05 09.25 09.30 09.35 09.45 10.00 10.10 11.00 11.05 12.00 12.15 12.45 13.15 14.15 14.30 15.00 15.25 15.30 15.35 15.45 16.15 16.45 17.30 17.45 18.15 18.45 18.50 18.55 19.00

17.45
SERIJA, BHT 1

Kad tebe ne bude
D`imi odlu~uje biti tata bez Dianine pomo}i. No, zbog toga po~inju trpiti njegov posao i dru{tveni `ivot. On {alje prljavu djecu u {kolu, tjera ih da `ive u mraku kako bi u{tedjeli novac, a zatim biva uvrije|en kada djeca napuste dom i odu `ivjeti sa Dianom.

19.35 20.05 21.05 22.20 22.30 22.40 23.10 00.55 01.45
18.30 18.40 19.00 20.00 20.45 21.30 21.40 22.00 24.00 03.00

Dobro jutro Nema problema Be Ha Te bebe Mini school Japanske pri~e, animirana serija Dje~iji festivali BHT vijesti Ljubavna oluja, serija, 163/313 Moja mala kuhinja, r. Ples `ivota, serija, 69/124, r. BHT vijesti Kad tebe ne bude, humoristi~ka serija, 15/23, r. Zakoni zdravlja: Ishrana i zdravlje, r. Tajne istorije: Lov na bostonskog davitelja, strani dokumentarni program BHT vijesti Na terapiji, serija, 36/45, r. BHT slagalica Be Ha Te bebe Mini school Japanske pri~e, animirana serija Dje~iji festivali BH info Ples `ivota, serija, 70/124 Moja mala kuhinja Kad tebe ne bude, humoristi~ka serija, 16/23 Dimenzija vi{e, program iz kulture Business News Frenderi, animirana serija Moj prvi izbor, reporta`a Dnevnik Sport Vrijeme Ubistvo Indire i Rajiva Gandhija, strana dokumentarna serija Lifestyle reporta`a: [vicarska @eljko Samard`i} u Zenici, koncert, 2/2 BHT vijesti Business News Na terapiji, igrana serija, 37/45 Nogomet: Play Off Lige {ampiona, Sampodoria - Werder Bremen, snimak Tajne istorije: Lov na bostonskog davitelja, strani dokumentarni program, r. Pregled programa za srijedu
21.00 22.00 22.30 22.45

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Viza za budu}nost, igrana serija, 85. epizoda 10.00 To je prava Raven, program za mlade, 37. epizoda 10.30 Prirodna ba{tina: Sa Igmana pogledat je lijepo, dokumentarni program, r. 11.05 Centralni zatvor 12.00 Dnevnik 1 12.15 Sudija Mastarn|elo, italijanska mini serija, 2. epizoda (RP) 14.00 Flash Gordon, igrana serija, 6. epizoda 15.00 Vijesti 15.10 Mjesec Ramazana: Blagajska tekija, dokumentarni program 15.35 Dobri ~ovjek sa Zameta, dokumentarni program 16.10 Viza za budu}nost, doma}a igrana serija, 86. epizoda 16.50 Tomica i prijatelji, crtani film 17.00 Federacija danas, informativni program 17.25 Dolina sunca, igrana serija, 87. epizoda, r. 17.50 Dnevnik, najava 18.15 Dolina sunca, igrana serija, 88. epizoda, r. 18.50 Dnevnik, najava 19.05 Tomica i prijatelji, crtani film 19.15 Ramazanska vaktija 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.10 Loto, prijenos izvla~enja 20.30 Nogomet: Liga prvaka play off: Anderlecht - Partizan, prijenos 21.30 Dnevnik, najava (u poluvremenu utakmice) 22.39 Loto, dobitna kombinacija brojeva i dva jokera 22.40 Dnevnik 3 Finansijske novosti 23.30 Nogomet: Liga prvaka, pregled 00.20 19, japanski igrani film (RP) 01.45 Zvjezdani studio 02.30 Centralni zatvor 03.20 Pregled programa za srijedu
Aktuelno, inf. program Justice TV, igrana serija Vijesti Frejzer

06.35 Jutarnji program, kola`ni program 08.45 Udri mu{ki, zabavni program 10.00 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 10.40 Vru}ina Akapulka, serija 11.55 OBN Info 12.10 Top Shop 12.30 Ljetna matineja: ^arobnice, film 13.55 Skrivena kamera, zabavna emisija 14.20 Seka Aleksi}. Moja desna ruka, reality show 15.50 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 16.25 Top Shop 16.45 Vremenska prognoza 16.50 Sumnja, talijanska telenovela 17.40 A la Carte, kulinarski show 18.20 Stol za 4, kulinarski show 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.20 Exkluziv, zabavna emisija 20.00 Vox populi 20.05 C.S.I: Las Vegas, kriminalisti~ka serija 21.10 Dejana Show, talk show 22.10 Ljetna matineja: ^arobnice, film 23.40 Kriminal u Rusiji, dokumentarni program 00.50 Mu}ke, humoristi~na serija
20.05 20.50 21.30 22.00 TV intervju Veterani danas Dnevnik 2 TV USK Gordost

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci na raspustu, dje~iji program 09.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 09.25 Timmy, crtani film 09.35 Fify, crtani film 10.00 Aladin, crtani program 10.25 Winx, crtani film 10.50 Winx, crtani film 11.15 Ninja kornja~e FF, crtani film 11.30 Fify, crtani film 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Sretno doba, igrana serija, 4. epizoda 13.00 Najbolje godine, igrana serija, 146. epizoda 14.10 Zvijezda mo`e{ biti ti, TOP 100! 16.10 Sport centar 16.11 Moje drage kom{ije, igrana serija, 84. epizoda 17.35 Eko Ing 17.37 Zauvijek susjedi, igrana serija 18.13 Biometeorolo{ka prognoza 18.15 Ramazanski program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija Vremenska prognoza Sport 19.30 Ramazanski program 20.00 Najbolje godine, igrana serija, 147. epizoda 21.00 Zlate mi, zabavni program 22.00 Moje drage kom{ije, igrana serija, 85. epizoda 23.30 Sretno doba, igrana serija, 4. epizoda 00.30 Sport centar 00.35 Zauvijek susjedi, igrana serija, 38. epizoda

08.00 Gre{ne du{e 09.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 11.00 ^ini, serija 11.55 Vremenska prognoza 12.00 Info top 12.10 Grand hitovi 13.30 Sarajevo on line 13.40 Made in Banja Luka 13.50 Sportissimo 14.00 Info top 14.10 Alo alo 15.00 Danijela, serija 15.50 Info top 16.00 Gre{ne du{e 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Slomljeno srce 18.00 Info top 18.15 Vremenska prognoza 18.25 Sarajevo on line 18.40 Made in Banja Luka 18.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 19.00 ^ini, serija 20.00 Tudorovi, serija 21.00 Grand parada 22.30 Alo alo 23.00 Ubistvo vrana, film 01.00 Sarajevo on line 01.10 Made in Banja Luka
21.00 Doma}i film: San zimske no}i 22.30 Pregled dana 23.00 Igrani film: Surova zima 00.30 Astrochat

TV Alfa
07.00 Alfa mozaik jutarnji program 08.00 Kursad`ije - repriza 08.45 EPP muzika 09.00 Sponzorisan program 09.15 [to da ne?, revijalni program, repriza 09.30 Vijesti 09.45 Alfa mozaik jutarnji program 10.30 Vijesti 11.30 Vijesti (Alfa mozaik) 12.00 Poznati 12.30 Vijesti 12.40 Sponzorisani program 13.15 Muzika 13.30 Vijesti 13.33 SMS CHAT i EPP 14.30 Vijesti 14.35 SMS CHAT i EPP 15.30 Vijesti 15.35 SMS CHAT i EPP 16.30 Vijesti 16.35 Muzika 17.30 Vijesti 18.00 Intervju dana

[to da ne? revijalni program Centralna inf. emisija Ramazanski program Sportske legende Muzika i EPP Vijesti Poslovne vijesti Poznati Jukebox Jutarnji ramazanski program

TV KISS
18.50 19.00 19.25 19.30 20.05 21.20 Marketing DNEVNIK KISS Sportski pregled i vrijeme DNEVNIK HRT Extra plus, kontakt emisija Film

HIT TV
16.30 16.45 18.30 19.00 19.25 20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.30 00.00 Tri minuta Film Vremeplov Objektiv I Triumph Zabranjena ljubav Utorkom u`ivo - muzi~ka emisija Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike Triumph Tri minuta

TV Gora`de
08.30 Reprizni program 17.05 SMS Chat 19.00 Hronika Festivala prijateljstva Gora`de 2010. Muzi~ki program 20.00 Igrana serija 21.00 Bonaventura 21.30 Balkandisc 23.00 Hronika Festivala prijateljstva Gora`de 2010. 23.30 Glas Amerike

TV Zenica
17.55 18.00 18.30 19.00 19.30 20.10 TV izlog Frej`er, humoristi~ka serija Mali oglasi, obavje{tenja Zenica danas Ramazanski program Gra|ani i gra|anke za Evropu - snimak diskusije 21.00 TV Liberty 21.30 Dobro srce

TV Bugojno
19.00 19.25 20.00 21.00 22.00 Informator Ramazanski program Najbolje godine - serija Igrani film Moje drage kom{ije, serija

TV Kakanj
17.05 18.00 18.45 19.30 20.10 20.25 21.00 21.30 22.00 Zabranjena ljubav, serija Druga strana ljubavi, serija Denis Napast U susret iftaru Vijesti IC O~i du{e, serija Druga~iji pogled TV liberty Zabranjena ljubav, serija

TV TK
15.40 Bajke iz cijelog svijeta dje~iji program 15.50 TV shop 16.00 Ljeto na dlanu otvoreni program 17.00 Bonaventura magazin 17.30 Svjedok prirode, strani dok. program 18.00 ^ekaju}i kandilje, ramazanski program 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 ^ekaju}i kandilje ramazanski program, nastavak 20.30 O~i du{e, turska serija

TV HEMA
17.02 Muzi~ki program 18.00 Vijesti 18.15 Vremenska prognoza i stanje na putevima Izvje{taj iz MUP-a KS 19.00 Ramazanski program 20.00 Na{i razgovori intervju sedmice 21.00 Turizam plus emisija o turizmu 22.00 Hema magazin informativni program

TV Cazin
19.30 Muzi~ki program, repriza 20.00 TV panorama 20.30 Da se ispri~amo... zabavni program 21.00 Igrani program 21.45 Sportski mozaik, sportski program 22.15 Igrani program 23.30 Glas Amerike

BN
15.00 Vitafon 16.00 Novosti 16.25 Igrani film: Pakleno unapre|enje 18.00 Danas u Srpskoj, informativni program 18.30 Svijet na dlanu 19.00 Sport fle{ 19.30 BN monitor 20.15 TV serija: ^etiri `ene

TV Visoko
18.45 20.50 21.20 21.45 22.20 23.05 23.25 Ramazanski program, r. Sje}anja Aktuelnosti TV Liberty Zabranjena ljubav - serija Aktuelnosti r. TV strane

TV USK
17.15 17.50 18.00 19.00 19.30 Gordost, igrana serija (r) TV izlo`ba TV {kola, obrazovni program Dnevnik 1 TV USK Muzi~ki program

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

21.00
FILM, HRT 1

15.20 VRIJEME JE ZA BEBE

20.55

BOKS

21.30

RUKOMET

23.00

FULLTILT POKER

21.00

NAJTE@I POPRAVCI

22.20

SCREAM QUEENS

20.15

CSI. MAJAMI

21.15 DVA I PO MU[KARCA

15.20 Vrijeme je za bebe 16.00 Ovo je Srbija 16.35 Datum 16.40 Vjerski kalendar 17.00 Dnevnik 17.20 Evronet 17.30 Beogradska hronika 18.25 Putopis. Francuska 19.00 Slagalica 19.30 Dnevnik 19.50 Sti`u dolari, serija

17.00 Spidvej 18.00 Spidvej 19.00 Fudbal 19.10 Fudbal 19.55 Boks 20.55 Boks 21.55 Boks 23.00 Motorsportovi 23.15 Spidvej

15.00 Ragbi 16.45 Svi sportovi 17.00 Motokros 18.00 Rukomet 19.30 Ragbi 20.15 Vijesti 20.30 Ragbi 21.15 Surfing 21.30 Rukomet 23.00 Rukomet 23.45 Surfing

15.30 Pregled Premier League 16.30 Pregled holandske lige 17.30 Premier League. West Ham - Bolton 19.30 World Sport Magazin 20.00 Fudbal mondijal magazin 20.45 Profi boks. Prize fighter supermiddleweights 23.00 FullTilt Poker

17.00 Majstor katastrofe 18.00 Velik, ve}i, najve}i 19.00 Vodi~ kroz planet za ljubitelje hrane 19.30 Vodi~ kroz planet za ljubitelje hrane 20.00 Megagra|evine 21.00 Najte`i popravci 22.00 Ratovi helikoptera

15.50 Disaster Date 16.10 Disaster Date 16.40 Disaster Date 17.00 Disaster Date 17.30 Disaster Date 17.50 Disaster Date 18.20 Disaster Date 18.40 3 From 1 18.50 Brand new 19.20 Just See MTV 21.10 Hip Hop Chart 21.50 3 From 1 22.00 Blue Mountain State 22.20 Scream Queens

17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no, serija 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 CSI. Majami, serija 22.15 Monk, serija 23.10 Monk, serija 00.00 Vijesti

16.00 Odluka u podne 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo 20.15 Simpsonovi 21.15 Dva i po mu{karca, serija 22.15 Switch reloaded, serija 22.45 Broken comedy, serija 23.15 Phreak, serija

U zamci
Nakon jo{ jedne uspje{no izvedene akcije otmi~ar D`o Hiki i njegov partner Marvin zaklju~e da su ve} postali vrlo vje{ti u izvo|enju otmica djece bogatih roditelja. [est mjeseci poslije njihova nova meta je obitelj Vila D`eningsa, lije~nika o`enjenog privla~nom Karen, s kojom ima i {estogodi{nju k}er Ebigejl. Uloge: [arliz Teron, Kevin Bejkon, Kurtni Lav Reditelj: Luis Mandoki

UTORAK 24. 8. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 Nova TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Ljubav zauzima va`no mjesto u va{em `ivotu. Va{e strasti su uzburkane, slijede zanimljivi susreti. 21. III - 20. IV Posao: Nemojte se sasvim opustiti. Veoma je va`no da radite punom snagom, da ostvarite ambicije. Zdravlje: Ne budite nervozni.
OVAN

20.35

ANDRLEHT - PARTIZAN

23.25

DR. HOUSE

22.55

STUDIO 60...

00.00

BRA^NE VODE

09.10 **.** 09.50 10.15 10.35 11.05 11.30 12.00 12.15 13.00 14.40 15.30 **.** 16.00 16.30

18.00

**.** 19.25 19.30 20.10 20.35

22.50 22.57 23.00

23.05

23.30 00.20 02.00

Brojevi, serija Mala tv Naruto, crtana serija Tim galaksi, crtana serija Pop sikret, crtana serija Gomboce, program za djecu Mts magazin, muzi~ki program Vijesti Profajler, serija Dolina sunca, tv novela Brojevi, serija Svedalmatinski sabor u manastir Krka - reporta`a Izvje{taj sa banjalu~ke berze Srpska danas Me|unarodni rukometni TV turnir {ampiona „Doboj 2010.“ otvaranje, direktan prenos Me|unarodni rukometni TV turnir {ampiona „Doboj 2010.“, Sloga - Siudad Real, direktan prenos RTRS preporu~uje Finansijske novosti Dnevnik Fudbal, Liga {ampiona, sportski program Fudbal, Liga {ampiona Andrleht - Partizan direktan prenos Vijesti Finansijske novosti Prijevremeni izbori za na~elnika Op{tine Petrovac - Drini}, hronika Me|unarodni rukometni TV turnir {ampiona „Doboj 2010.“, hronika Liga {ampiona, pregled Poaro, Ubistvo Rod`era Akrojda, film Profajler, serija

08.40 Dobro jutro, Hrvatska 09.10 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 09.15 Pet zvjezdica 2, serija (7/13) (R)* 10.00 Vijesti 10.15 Te ~udesne `ivotinje: Zavo|enje, dok. serija (15/26) (R)* 10.20 Novi istra`iva~i s Olivierom Aubertom - Iznad horizonta: Iznad australske unutra{njosti, dokumentarna serija (1/4) (R)* 11.15 Oprah show (1220.) (R)* 12.00 Dnevnik 12.27 @ivjeti zdravije, emisija pod pokroviteljstvom 12.30 More ljubavi, telenovela (24/165)* 13.15 Ljetna slagalica 14.10 Vijesti s prijevodom za gluhe 14.20 Sutra je novi dan 1, serija (16/22)* 15.05 Hrvatsko podmorje 5 - Pri~e iz dubina: Morski gradovi (4/7) (R) 15.35 A sad u Europu! (28/30) (R) 16.20 Luda ku}a 1, humoristi~na serija (27/35)* 17.00 Vijesti 17.10 Hrvatska u`ivo 18.30 ^arolija 10, serija (31/80) (R) 19.30 Dnevnik 20.00 Vaterpolo, EP 2010. - vinjeta: Maro Jokovi} 20.05 ZABA - 90 sekundi, emisija pod pokroviteljstvom 20.10 Boje turizma 21.00 U zamci, ameri~konjema~ki film (12) (R)* 22.45 Dnevnik 3 23.25 Dr. House 2, serija (12) (24/24)* 00.10 Zvati se Kubrick, britanskofrancuski film (12) (R)* 01.35 Bez traga 6, serija (12) (9/18) (R)* 02.15 Zvjezdane staze: Enterprise 4, serija (7/22) (R)* 02.55 Zakon i red: Zlo~ina~ke nakane 3, serija (12) (21/21) (R)* 03.40 Fotografija u Hrvatskoj 03.45 Hrvatsko podmorje 5 - Pri~e iz dubina: Morski gradovi (4/7) (R) 04.15 Ljetna slagalica (R) 05.05 More ljubavi, telenovela (24/165) (R)*

07.00 Panorame turisti~kih sredi{ta Hrvatske 08.10 TV vrti}: @vaka 08.20 Na kraju ulice: Besku}nik 08.35 101 dalmatinac, crtana serija (40/65) (R) 08.55 [aolinski obra~un, crtana serija (45/52) 09.15 Dexterov laboratorij, crtana serija (12/26) 09.35 Navrh jezika: @argonizmi i snobizmi 09.50 Boli glava: Za{to stvari plutaju (5/6) 10.05 Na prvi pogled, serija za djecu (4/26) 10.30 Indijanac, nizozemski film za djecu 11.45 Afrika, ~arobni kontinent: Pti~ji raj, dok. serija (11/16) (R) 12.10 Beverly Hills 2, serija (11/28) 12.55 Beverly Hills 2, serija (12/28) 13.40 Simpsoni 18, humoristi~na serija (22/22) (R)* 14.00 Crveni patuljak 7, humoristi~na serija (8/8)* 14.30 Zvjezdane staze: Enterprise 4, serija (7/22)* 15.15 Knez i djevojka 3, serija (12/12)* 16.00 Susret u Las Vegasu, ameri~ki film* 17.50 Porezni rajevi: Veliko izbjegavanje, dokumentarni film (R)* 18.40 Mu}ke 6a, humoristi~na serija (5/6)* 19.30 Gara`a: Osmi putnik (R) 20.05 Ve~ernja {kola: [krtost 20.40 Vijesti na Drugom 20.50 Bitange i princeze 2, humoristi~na serija (5/25) 21.25 Bez traga 6, serija (12) (9/18)* 22.10 Zakon i red: Zlo~ina~ke nakane 3, serija (12) (21/21)* 22.55 Studio 60 na Sunset Stripu, serija (12) (5/22)* 23.40 Ljetni retrovizor: Kalifornikacija 1, humoristi~na serija (18) (10/12)* 00.10 Ljetni retrovizor: Velemajstor 2, serija (12/16) (R)* 00.50 Ljetni retrovizor: Kineska pla`a 3, serija (12) (1/22)*

06.45 07.30 07.55 08.10 08.20 08.30 10.20 12.20 13.04 13.05 14.00 15.55 17.00 17.20 18.30 19.09 19.15 20.05 20.40 22.45 23.00 23.30 00.00 00.25 00.55 01.55 03.50 04.15 04.40 05.25 06.10

Na{i najbolji dani, serija Yu-Gi-Oh GX, serija Bumba, serija Peppa, serija Fifi, serija Dona Barbara, serija U ime ljubavi, serija IN magazin, doma}a produkcija PBZ Pitanje dana Hitni slu~aj, serija Dona Barbara, serija U ime ljubavi, serija Vijesti Nove TV, informativni program U ime ljubavi, serija IN magazin, doma}a produkcija PBZ Pitanje dana Dnevnik Nove TV, info. program Lud, zbunjen, normalan, serija Liga prvaka - utakmica, sportska emisija Ve~ernje vijesti, informativni program UFC specijal (12), sportska emisija Sa`eci Lige prvaka, sportska emisija Bra~ne vode, serija Seks i grad, hit serija Ezo TV (18), tarot show Posljednji znak (15), igrani film Seks i grad, hit serija Bra~ne vode, serija Za~arani (15), serija Hitni slu~aj, serija Kraj programa

Ljubav: Nejasno}e izme|u vas i partnera razja{njavaju se. Po svemu sude}i, okolnosti vam idu na ruku. 21.IV - 22.V Posao: Radite sa poletom, vu~ete za sobom i druge ljude. Treba vam, u ovom trenutku, timski rad. Zdravlje: Nema ozbiljnijih problema.
BIK BLIZANCI Ljubav: Iznenadna ili neo~ekivana ljubav ~ini vas
23.V - 22.VI

eufori~no veselim. Ostvaruju se va{i najljep{i snovi. Posao: Zahuktavaju se i zbivanja na poslu. Otvaraju se nove mogu}nosti, imate prostora za napredovanje. Zdravlje: Sretni, dobro raspolo`eni. Ljubav: Potpuno ste zaboravili na mra~ne misli. Razigrani ste, veseli, zaljubljeni, sasvim nova osoba. 23.VI - 22.VII Posao: Zaokuplja vas posao, mo`da vi{e nego ikada prije. Punim elanom prihvatate se obaveza. Zdravlje: Nervoza ustupa mjesto optimizmu.
RAK

Ljubav: Po`eljet }ete razoriti sve mostove iza sebe. Dobro se preispitajte, jer vam kasnije mo`e biti `ao. 23.VII - 22.VIII Posao: Popu{ta gr~, koji vas dr`i prili~no dugo. I danas ste, istina, zaokupljeni poslom, ali sporijim ritmom. Zdravlje: Manje ste nervozni.
LAV

Ljubav: Odahnite, opustite se, jer vlada sasvim ugodna atmosfera. Odu{evljavate osobu koju volite. 23.VIII - 22.IX Posao: Pred vama su nove prilike. Radi se o mogu}nosti za napredovanje, za bolju zaradu, usavr{avanje. Zdravlje: Pozitivne misli povoljno uti~u na vas.
DJEVICA

Ljubav: Ho}e li „lov“ na ljubav biti uspje{an, ovisi od toga koliko }e popustiti napetost, a zasjati {arm. 23.IX - 22.X Posao: Jasno vam je da je najbolje raditi i ne brinuti suvi{ne brige. Ako ustrajete, rezultati }e biti sjajni. Zdravlje: Pazite {ta jedete.
VAGA [KORPIJA Ljubav: U`ivate uz voljenu osobu. Uhvati li vas

23.00
FILM, PINK BH

Ubistvo vrana
Advokat gubi svoju dozvolu za rad i povla~i se da bi napisao knjigu o svom iskustvu, ali upoznaje ~ovjeka koji mu je dao svoj manuskript da ga pro~ita. Po{to taj ~ovjek iznenada umire advokat objavljuje njegovu knjigu kao svoju. Knjiga do`ivljava veliki uspjeh, ali ubrzo ga hapse za stvarna ubistva petorice advokata koja su opisana u njegovoj knjizi. Na{ao se u opasnoj situaciji i sada mora da dokazuje da je nevin... Uloge: Kuba Guding D`unior, Tom Berind`er, Marijan @an-Baptiste Reditelj: Rovdi Herington

12.30 ^arobnice
FILM, OBN
Prije otprilike tristo godina, tri vje{tice osu|ene su na smrt u Salemu, dr`avi Masa~usets. Jedan dje~ak tad je pretvoren u crnog ma~ka. Sada je 1993. godina i Dan mrtvih i vje{tice su se vratile. Maks, Alison i Dani moraju spasiti djecu od vje{tica Sare i Meri koje predvodi opasna Vinifred... Uloge: Bet Midler, Sara D`esika Parker, Keti Nad`imi. Reditelj: Keni Ortega

tmurno raspolo`enje, recito to partneru. Razumjet }e. Posao: Povedite ra~una o finansijskoj strani posla. Ne dozvolite da drugi dijele ono {to vi zaradite. Zdravlje: Zubi mogu biti izvor problema.
23.X - 22.XI

STRIJELAC Ljubav: Tako netipi~no za vas, ali `elite biti sami,

samo uz voljenu osobu. To ponekad i nije tako lo{e. 23.XI-22.XII Posao: Dolaze rezultati napora i znanja koje ste ulagali u prethodnim sedmicama, mo`da i mjesecima. Zdravlje: Jedite laganiju hranu. Ljubav: Ako ste usamljeni, na najboljem ste putu da to vi{e ne budete. Ljubav vreba na vas. 23.XII-21.I Posao: Intenzivira se poslovni ritam. Motiv da uspijete sve je ja~i, uprkos odre|enim ko~nicama. Zdravlje: Ne prepu{tajte se apatiji.
VODOLIJA Ljubav: Unato~ mudroj odluci, strasti vas mogu JARAC

Najbolje godine 20.00
SERIJA, MRE@A PLUS
Tomo i Lorena provode cijeli dan u strasti. Mira je zbog Lorene ljuta na oca. \uki nije jasno za{to Zlata ne `eli spavati s njim. Sa{ka se zapo{ljava kao konobarica u gostionici. \uka odlazi u disko da doka`e svoje ljubavni~ke sposobnosti. Bebu zaintrigira Kruno, koji ne zna kako osvojiti Zrinku...

Mu}ke

00.50
SERIJA, OBN
Blagdansko je doba u Pekamu, a Del se do u{iju zaljubio u ljupku Heder. Sada jo{ samo treba smisliti {to }e joj pokloniti za Bo`i}.

odvesti stranputicom. Mirnija veza vi{e vam odgovara. Posao: Uspje{an dan, koji donosi izvjesne promjene. Te novosti osje}ate sna`no, pozitivno. Zdravlje: Ne uzimajte lijekove na svoju ruku.
22.I-19.II

Ljubav: Poku{avate o`ivjeti ljubavni `ivot kratkom, ali intenzivnom avanturom. Ni to vam ne odgovara. 20.II-2O.III Posao: U pomalo ste depresivnom razdoblju. Shvatate da ste potcijenili vlastiti uspjeh, umanjili zasluge. Zdravlje: Pobrinite se za dovoljno vitamina.
RIBE
MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura i Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},

Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388, 281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409,

Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363;

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Sarkozi: Protjeruje Rome

Molio se da Sarkozi dobije infarkt
PARIZ - Nekoliko sve}enika katoli~ke crkve u Francuskoj pridru`ilo se ju~er glasovima onih koji kritiziraju francuskog predsjednika Nikolasa Sarkozija (Nicolas Sarkozy) zbog odluke da deportuje Rome iz Francuske, a jedan od njih je priznao da se molio da Sarkozi dobije infarkt. U Francuskoj je u ~etvrtak po~ela deportacija Roma u Rumuniju i Bugarsku u okviru Sarkozijeve operacije protiv kriminala i ilegalne imigracije.

Oliver: Skrenuo pa`nju na problem gojaznosti kod djece

Priznanje mladom Britancu

D@EJMI OLIVER DOBIO EMI
Njegova serija progla{ena najboljim {ouom realnosti
LOS AN\ELES - Mladi britanski kuhar D`ejmi Oliver (Jamie) dobitnik je ovogodi{nje Emi nagrade za kreativnu umjetnost (Creative Arts Emmy Awards) za seriju o kulinarstvu specijalno emitiranu u SAD, prenose agencije. Nagrada mu je uru~ena preksino} u Nokia teatru u Los An|elesu, javio je BBC. Serija „Prehrambena revolucija D`ejmija Olivera“, koja skre}e pa`nju na problem gojaznosti kod djece, progla{ena je najboljim {ouom realnosti. Emi nagrade za kreativnu umjetnost, koje se dodjeljuju za najbolja tehni~ka dostignu}a, predstavljaju prethodnicu sve~anosti dodjele televizijskih nagrade Emi, koja }e biti odr`ana 29. avgusta.
Podgorica: Incident u banci

Izvinjenje muslimanki
PODGORICA - Kompanija „Security Guard Montenegro“ izvinila se Islamskoj zajednici u Crnoj Gori zbog pogre{ne procjene radnika osiguranja, koji je zabranio ulazak u Hipotekarnu banku muslimanki V. M. zbog no{enja hid`aba. Incident se desio gre{kom zbog poja~anih mjera sigurnosti koje predvi|aju pove}anu opreznost radnika osiguranja kada su u pitanju osobe kojima je zbog no{enja kapa ili marama zaklonjeno lice.

Biv{i policajac ubio 15 talaca
MANILA - Biv{i filipinski policajac, naoru`an automatskom pu{kom, ju~er je u Manili oteo autobus sa 25 ljudi, uglavnom turista iz Hong Konga, zatim oslobodio devet talaca, a preostalih 15 ubio i izvr{io samoubistvo, ispri~ao je voza~ autobusa koji je uspio pobje}i. Otmi~ar Ronaldo Mendosa (55), koji je oteo autobus tra`e}i da bude vra}en na posao s kojeg je otpu{ten prije godinu, prvo je oslobodio dvije `ene, a zatim jednu s troje djece i 73-godi{njeg mu{karca, koji su bili iz Hong Konga. Mendosa, koji je 1986. dobio ugledno odlikovanje Deset izvrsnih policajaca na Filipinima, poslije toga je oslobodio jo{ dva Filipinca. Policija je poku{ala osloboditi taoce pucaju}i u to~kove autobusa i razbijaju}i ~eki}ima prozore i vrata, ali nije uspjela.

Iskosa

Golf s piranama i krokodilima
Zanone: Nalazi{te blizu malog otoka

Podvodno blago u Tirenskom moru
RIM - Grupa pomorskih arheologa je u Pontinskom arhipelagu otkrila ostatke pravog podvodnog blaga, olupine trgova~kih brodova, iz perioda od petog do sedmog stolje}a prije nove ere. Arheolo{ki nalaz prona|en je u vodama centralne Italije, nadomak malog otoka Zanonea u Pontinskom arhipelagu u Tirenskom moru. Tim stru~njaka je specijalnim sonarnim skenerom istra`io i snimio obilje amfora u olupinama trgova~kih brodova, koji su prevozili robu sa sjevera Afrike, iz Italije i [panije. Trgovalo se, izme|u ostalog, vinom, maslinovim uljem, vo}em, kao i specijalnim ribljim sosom koji je kori{ten u rimskoj kuhinji. Ostaci su u dobrom stanju jer ih nisu poremetili ribari ni ilegalni lovci na morsko blago.

LIMA - Lagane {etnje igra~a golfa travnjacima Doline kardinala ili nekog drugog evopskog igrali{ta s terenima mnogo su druga~ije nego u Peruu jer igra~i u toj dr`avi uz palice moraju nositi i ma~ete. Blizu 60 investitora iz 14 dr`ava koji nikada nisu igrali golf otvorilo je Amazon Golf, prvi golferski klub gdje su igrali{ta okru`ena mo~varama i jezercima punim pirana i krokodila, a osoblje prije svake partije sa travnjaka {tapovima tjera boe.

Neuspio poku{aj proboja u autobus

(Foto: AP)