Semantika

Uvod u opštu lingvistiku
Natalija Panić i Maja Miličević 30.11.2009.

Predmet semantike
• Proučavanje značenja u jeziku, tj. proučavanje načina na koji reči i rečenice prenose značenje • Sadržaj semantičkih jedinica nasuprot njihovoj formi, veza između oblika reči i njenog značenja (onomatopeja, ikoničnost)

Ogden & Richards 1923) .Šta je značenje? • “Značenje značenja” (The Meaning of Meaning. → pokazuje Zdravlje znači sve.16 različitih značenja reči značiti i značenje ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ Zeleno svetlo znači kreni. → ima vrednost U čemu je značenje života? → cilj. svrha Šta za vas znači “kapitalist”? → predstavlja Šta znači “rožnjača”? → na šta se odnosi .

Predmet semantike • Leksička semantika ▫ značenje reči (idiomi!) ▫ značenjski odnosi među rečima • Rečenična semantika ▫ značenje rečenica .

Značenje reči • • • • • leksičko : gramatičko predmetno : emotivno konkretno : apstraktno osnovno : preneseno denotativno : konotativno .

jedn.Leksičko : gramatičko značenje • Leksičke reči ▫ “olovka” leksičko značenje + gramatičko značenje (imenica ženskog roda u nom. “od” gramatičko značenje + leksičko značenje .) • Gramatičke reči ▫ “da”.

“baba”.Predmetno : emotivno značenje • Predmetno (referencijalno) ▫ ne uključuje emotivni odnos ili reakciju “kuća”. “domovina” . “zemlja” • Emotivno ▫ uključuje emotivni odnos ili reakciju “dom”. “baka”.

“sveska”. “vrata” • Apstraktne reči ▫ označavaju apstrakcije “dobrota”.Konkretno : apstraktno značenje • Konkretne reči ▫ označavaju nešto određeno. “šarm” . materijalno “sto”. “lukavost”. opipljivo.

porodice ▫ noga → noga stola. uši • Preneseno značenje → metaforički prenos ▫ glava → glava eksera. noga. kupusa. knjige.Osnovno : preneseno značenje • Osnovno značenje ▫ delovi tela: glava. sveske Polisemija . stolice ▫ uši → uši lonca.

emotivno.pripadnik snaga reda • Konotacija ▫ izvedeno.njuškalo (grubost. priglupost?) . implicitno značenje ▫ policajac . eksplicitno značenje ▫ policajac . osnovno.Denotativno : konotativno značenje • Denotacija ▫ primarno.

Komponentna analiza • Raščlanjivanje značenja na značenjske komponente ▫ “žena”(+ljudsko. +muško) • Značenjske komponente = semantička distinktivna obeležja • Skup semantičkih distinktivnih obeležja = semema . −odraslo. –muško) ▫ “dečak”(+ljudsko. +odraslo.

“ubiti” .Proste i izvedene reči • Proste reči ▫ minimalne. “umreti”. “živeti” • Izvedene reči ▫ mogu se parafrazirati putem prostih reči “dati”. primitivne “imati”.

dobar” (savremeni engleski) • Kod pozajmljenica ▫ engl. rally) ▫ engl.Promene značenja • Promene u pojedinim komponentama ▫ engl. drugstore “apoteka” → dragstor (engl. meeting “sastanak” → miting (engl. nice – “luckast. priglup” (srednjoengleski) → “fin. [24/7] shop) .

Značenjski odnosi me u rečima • Polisemija • Homonimija • Sinonimija • Antonimija • Hiponimija .

.isti glasovni sklop.) . papira...Polisemija • Višeznačnost .. u knjizi.) ▫ list (na drvetu. povezana značenja ▫ glava (na telu.

grâd/grad) ▫ homofoni engl. različito značenje ▫ pravi homonimi “sto”.Homonimija • Isti glasovni sklop. to/two/too . “kosa” ▫ homografi “grad” (naselje/padavina .

“toalet” ▫ eng.Sinonimija • Isto značenje ▫ potpuni sinonimi su retki ▫ test: uzajamna zamenljivost ▫ registar upotrebe “vatra/oganj”. “voz/vlak”. “kostur/skelet” • Eufemizmi ▫ “zemlje u razvoju”. “spend a penny” .

odnos “ili-ili”. muški : ženski .moguće stepenovanje ▫ dopunski antonimi živ : mrtav. mlad : star .Antonimija • Suprotno značenje ▫ pravi antonimi lep : ružan.odnos “ako-onda” . muž : žena . stepenovanje nije moguće ▫ relacioni antonimi iznad: ispod.

“đurđevak” • Hiperonim ne postoji za sve pojmove ▫ “vrata”.podređeni član “ruža”. “jorgovan”. “krin”.Hiponimija • Svrstavanje reči u hijerarhizovane klase ▫ hiperonim . “prozor” .nadređeni član “cvet” ▫ hiponim .

krompir. odnosno klase ▫ “ptica” slavuj. vrabac. golub. pingvin ▫ “povrće” paradajz. kupus.Prototip • Tipični nosilac osobina nadređenog pojma. kokoška. lubenica . paprika.

“zelena”. “žuta”.Semantička polja • Grupe srodnih reči ▫ semantičko polje naziva za boje “bela”. . “ujna”... “stric”.. ▫ semantičko polje rodbinskih odnosa “majka”.. “tetka”. “otac”.

Semantičko polje naziva za boje • Spektar boja je kontinuum bez jasnih fizičkih granica → različit broj članova u različitim jezicima • Neki jezici na Novoj Gvineji imaju samo “tamno”i “svetlo” • Navaho ne pravi leksičku razliku između ”plavog”i “zelenog” • Latinski nema leksema za “smeđe”i “sivo” • Hanuoo ima samo četiri osnovna naziva za boje: “belo”. “zeleno” . “crveno”. “crno”.

pojata. koliba. skućiti se. brvnara. kućerina. augmentativi i pejorativi (“kućerina”.. “kućerak”). • Deminutivi i hipokoristici (“kućica”.Leksički skupovi • Leksičko jezgro i srodne reči ▫ “kuća” (semantičko polje) zgrada... ▫ “kuća” (morfološke izvedenice) kućica.. “kućerda”) . kućni.

Značenje rečenica • Gramatičko značenje • Pragmatičko značenje • Propozicionalno značenje .

” = “Ugovor je potpisan.” • “Popila je kafu i toplu čokoladu sa šlagom.Značenjski odnosi • Parafraza (up.” • Tautologija • “Ova usedelica je neudata. sinonimija) • “Potpisali su ugovor.” • Sintaksička dvosmislenost (up.” . polisemija) • “Glumice su počupale pevačice.” • Kontradikcija • “Ova usedelica je udata.

” → negramatična. ali smislena rečenica . “Bezbojne zelene ideje besno spavaju.Gramatičnost i smislenost • Colourless green ideas sleep furiously.” → gramatična. ali besmislena rečenica • “Mi smo videla zec.

D.Literatura • Bugarski. (1987) Kembrička enciklopedija jezika. Beograd: Čigoja štampa. (glava 13) • Kristal. (glava 17) . Beograd: Nolit. (1996) Uvod u opštu lingvistiku. R.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful