Semantika

Uvod u opštu lingvistiku
Natalija Panić i Maja Miličević 30.11.2009.

Predmet semantike
• Proučavanje značenja u jeziku, tj. proučavanje načina na koji reči i rečenice prenose značenje • Sadržaj semantičkih jedinica nasuprot njihovoj formi, veza između oblika reči i njenog značenja (onomatopeja, ikoničnost)

Ogden & Richards 1923) . svrha Šta za vas znači “kapitalist”? → predstavlja Šta znači “rožnjača”? → na šta se odnosi . → pokazuje Zdravlje znači sve.Šta je značenje? • “Značenje značenja” (The Meaning of Meaning. → ima vrednost U čemu je značenje života? → cilj.16 različitih značenja reči značiti i značenje ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ Zeleno svetlo znači kreni.

Predmet semantike • Leksička semantika ▫ značenje reči (idiomi!) ▫ značenjski odnosi među rečima • Rečenična semantika ▫ značenje rečenica .

Značenje reči • • • • • leksičko : gramatičko predmetno : emotivno konkretno : apstraktno osnovno : preneseno denotativno : konotativno .

“od” gramatičko značenje + leksičko značenje .Leksičko : gramatičko značenje • Leksičke reči ▫ “olovka” leksičko značenje + gramatičko značenje (imenica ženskog roda u nom. jedn.) • Gramatičke reči ▫ “da”.

Predmetno : emotivno značenje • Predmetno (referencijalno) ▫ ne uključuje emotivni odnos ili reakciju “kuća”. “domovina” . “baba”. “zemlja” • Emotivno ▫ uključuje emotivni odnos ili reakciju “dom”. “baka”.

“sveska”.Konkretno : apstraktno značenje • Konkretne reči ▫ označavaju nešto određeno. materijalno “sto”. opipljivo. “vrata” • Apstraktne reči ▫ označavaju apstrakcije “dobrota”. “lukavost”. “šarm” .

Osnovno : preneseno značenje • Osnovno značenje ▫ delovi tela: glava. uši • Preneseno značenje → metaforički prenos ▫ glava → glava eksera. noga. porodice ▫ noga → noga stola. knjige. sveske Polisemija . kupusa. stolice ▫ uši → uši lonca.

implicitno značenje ▫ policajac .pripadnik snaga reda • Konotacija ▫ izvedeno. eksplicitno značenje ▫ policajac .Denotativno : konotativno značenje • Denotacija ▫ primarno. priglupost?) . emotivno. osnovno.njuškalo (grubost.

+muško) • Značenjske komponente = semantička distinktivna obeležja • Skup semantičkih distinktivnih obeležja = semema . –muško) ▫ “dečak”(+ljudsko. −odraslo. +odraslo.Komponentna analiza • Raščlanjivanje značenja na značenjske komponente ▫ “žena”(+ljudsko.

“živeti” • Izvedene reči ▫ mogu se parafrazirati putem prostih reči “dati”. “ubiti” . “umreti”.Proste i izvedene reči • Proste reči ▫ minimalne. primitivne “imati”.

drugstore “apoteka” → dragstor (engl.Promene značenja • Promene u pojedinim komponentama ▫ engl. rally) ▫ engl. meeting “sastanak” → miting (engl. dobar” (savremeni engleski) • Kod pozajmljenica ▫ engl. nice – “luckast. [24/7] shop) . priglup” (srednjoengleski) → “fin.

Značenjski odnosi me u rečima • Polisemija • Homonimija • Sinonimija • Antonimija • Hiponimija .

) .. u knjizi.Polisemija • Višeznačnost ...isti glasovni sklop. povezana značenja ▫ glava (na telu..) ▫ list (na drvetu. papira.

to/two/too . “kosa” ▫ homografi “grad” (naselje/padavina . različito značenje ▫ pravi homonimi “sto”.grâd/grad) ▫ homofoni engl.Homonimija • Isti glasovni sklop.

“spend a penny” .Sinonimija • Isto značenje ▫ potpuni sinonimi su retki ▫ test: uzajamna zamenljivost ▫ registar upotrebe “vatra/oganj”. “toalet” ▫ eng. “voz/vlak”. “kostur/skelet” • Eufemizmi ▫ “zemlje u razvoju”.

moguće stepenovanje ▫ dopunski antonimi živ : mrtav.odnos “ili-ili”.Antonimija • Suprotno značenje ▫ pravi antonimi lep : ružan. stepenovanje nije moguće ▫ relacioni antonimi iznad: ispod. mlad : star . muški : ženski .odnos “ako-onda” . muž : žena .

“krin”.nadređeni član “cvet” ▫ hiponim . “đurđevak” • Hiperonim ne postoji za sve pojmove ▫ “vrata”. “prozor” .Hiponimija • Svrstavanje reči u hijerarhizovane klase ▫ hiperonim . “jorgovan”.podređeni član “ruža”.

krompir. kokoška. lubenica .Prototip • Tipični nosilac osobina nadređenog pojma. kupus. vrabac. golub. odnosno klase ▫ “ptica” slavuj. pingvin ▫ “povrće” paradajz. paprika.

. “stric”. “otac”... “zelena”. ▫ semantičko polje rodbinskih odnosa “majka”. “tetka”. “ujna”... “žuta”.Semantička polja • Grupe srodnih reči ▫ semantičko polje naziva za boje “bela”.

Semantičko polje naziva za boje • Spektar boja je kontinuum bez jasnih fizičkih granica → različit broj članova u različitim jezicima • Neki jezici na Novoj Gvineji imaju samo “tamno”i “svetlo” • Navaho ne pravi leksičku razliku između ”plavog”i “zelenog” • Latinski nema leksema za “smeđe”i “sivo” • Hanuoo ima samo četiri osnovna naziva za boje: “belo”. “zeleno” . “crveno”. “crno”.

▫ “kuća” (morfološke izvedenice) kućica. koliba. • Deminutivi i hipokoristici (“kućica”. “kućerak”). kućerina. brvnara.. “kućerda”) .Leksički skupovi • Leksičko jezgro i srodne reči ▫ “kuća” (semantičko polje) zgrada. kućni. pojata.... augmentativi i pejorativi (“kućerina”. skućiti se.

Značenje rečenica • Gramatičko značenje • Pragmatičko značenje • Propozicionalno značenje .

” = “Ugovor je potpisan.” • Kontradikcija • “Ova usedelica je udata.” • Tautologija • “Ova usedelica je neudata. polisemija) • “Glumice su počupale pevačice.Značenjski odnosi • Parafraza (up.” . sinonimija) • “Potpisali su ugovor.” • “Popila je kafu i toplu čokoladu sa šlagom.” • Sintaksička dvosmislenost (up.

Gramatičnost i smislenost • Colourless green ideas sleep furiously. ali smislena rečenica . “Bezbojne zelene ideje besno spavaju.” → gramatična.” → negramatična. ali besmislena rečenica • “Mi smo videla zec.

Beograd: Nolit. R. D. (1996) Uvod u opštu lingvistiku. (1987) Kembrička enciklopedija jezika. Beograd: Čigoja štampa. (glava 17) . (glava 13) • Kristal.Literatura • Bugarski.