Semantika

Uvod u opštu lingvistiku
Natalija Panić i Maja Miličević 30.11.2009.

Predmet semantike
• Proučavanje značenja u jeziku, tj. proučavanje načina na koji reči i rečenice prenose značenje • Sadržaj semantičkih jedinica nasuprot njihovoj formi, veza između oblika reči i njenog značenja (onomatopeja, ikoničnost)

Šta je značenje? • “Značenje značenja” (The Meaning of Meaning. svrha Šta za vas znači “kapitalist”? → predstavlja Šta znači “rožnjača”? → na šta se odnosi . → pokazuje Zdravlje znači sve.16 različitih značenja reči značiti i značenje ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ Zeleno svetlo znači kreni. Ogden & Richards 1923) . → ima vrednost U čemu je značenje života? → cilj.

Predmet semantike • Leksička semantika ▫ značenje reči (idiomi!) ▫ značenjski odnosi među rečima • Rečenična semantika ▫ značenje rečenica .

Značenje reči • • • • • leksičko : gramatičko predmetno : emotivno konkretno : apstraktno osnovno : preneseno denotativno : konotativno .

Leksičko : gramatičko značenje • Leksičke reči ▫ “olovka” leksičko značenje + gramatičko značenje (imenica ženskog roda u nom. “od” gramatičko značenje + leksičko značenje .) • Gramatičke reči ▫ “da”. jedn.

“domovina” . “baba”. “zemlja” • Emotivno ▫ uključuje emotivni odnos ili reakciju “dom”.Predmetno : emotivno značenje • Predmetno (referencijalno) ▫ ne uključuje emotivni odnos ili reakciju “kuća”. “baka”.

materijalno “sto”. “šarm” . “vrata” • Apstraktne reči ▫ označavaju apstrakcije “dobrota”. “lukavost”. “sveska”. opipljivo.Konkretno : apstraktno značenje • Konkretne reči ▫ označavaju nešto određeno.

uši • Preneseno značenje → metaforički prenos ▫ glava → glava eksera. sveske Polisemija . stolice ▫ uši → uši lonca. porodice ▫ noga → noga stola.Osnovno : preneseno značenje • Osnovno značenje ▫ delovi tela: glava. noga. kupusa. knjige.

pripadnik snaga reda • Konotacija ▫ izvedeno.njuškalo (grubost. osnovno. priglupost?) . implicitno značenje ▫ policajac .Denotativno : konotativno značenje • Denotacija ▫ primarno. emotivno. eksplicitno značenje ▫ policajac .

+muško) • Značenjske komponente = semantička distinktivna obeležja • Skup semantičkih distinktivnih obeležja = semema .Komponentna analiza • Raščlanjivanje značenja na značenjske komponente ▫ “žena”(+ljudsko. +odraslo. –muško) ▫ “dečak”(+ljudsko. −odraslo.

“umreti”.Proste i izvedene reči • Proste reči ▫ minimalne. “ubiti” . “živeti” • Izvedene reči ▫ mogu se parafrazirati putem prostih reči “dati”. primitivne “imati”.

rally) ▫ engl.Promene značenja • Promene u pojedinim komponentama ▫ engl. [24/7] shop) . drugstore “apoteka” → dragstor (engl. priglup” (srednjoengleski) → “fin. dobar” (savremeni engleski) • Kod pozajmljenica ▫ engl. meeting “sastanak” → miting (engl. nice – “luckast.

Značenjski odnosi me u rečima • Polisemija • Homonimija • Sinonimija • Antonimija • Hiponimija .

u knjizi.) ▫ list (na drvetu.isti glasovni sklop..) .. povezana značenja ▫ glava (na telu.. papira..Polisemija • Višeznačnost .

različito značenje ▫ pravi homonimi “sto”.grâd/grad) ▫ homofoni engl. “kosa” ▫ homografi “grad” (naselje/padavina .Homonimija • Isti glasovni sklop. to/two/too .

“spend a penny” . “voz/vlak”.Sinonimija • Isto značenje ▫ potpuni sinonimi su retki ▫ test: uzajamna zamenljivost ▫ registar upotrebe “vatra/oganj”. “kostur/skelet” • Eufemizmi ▫ “zemlje u razvoju”. “toalet” ▫ eng.

odnos “ako-onda” . stepenovanje nije moguće ▫ relacioni antonimi iznad: ispod. mlad : star .odnos “ili-ili”.moguće stepenovanje ▫ dopunski antonimi živ : mrtav. muž : žena . muški : ženski .Antonimija • Suprotno značenje ▫ pravi antonimi lep : ružan.

“jorgovan”. “prozor” .Hiponimija • Svrstavanje reči u hijerarhizovane klase ▫ hiperonim . “đurđevak” • Hiperonim ne postoji za sve pojmove ▫ “vrata”.nadređeni član “cvet” ▫ hiponim . “krin”.podređeni član “ruža”.

pingvin ▫ “povrće” paradajz. kokoška. paprika. golub. krompir. vrabac. odnosno klase ▫ “ptica” slavuj.Prototip • Tipični nosilac osobina nadređenog pojma. lubenica . kupus.

. “stric”. “tetka”. “žuta”.. “zelena”. ▫ semantičko polje rodbinskih odnosa “majka”. “ujna”.Semantička polja • Grupe srodnih reči ▫ semantičko polje naziva za boje “bela”. “otac”... .

“zeleno” .Semantičko polje naziva za boje • Spektar boja je kontinuum bez jasnih fizičkih granica → različit broj članova u različitim jezicima • Neki jezici na Novoj Gvineji imaju samo “tamno”i “svetlo” • Navaho ne pravi leksičku razliku između ”plavog”i “zelenog” • Latinski nema leksema za “smeđe”i “sivo” • Hanuoo ima samo četiri osnovna naziva za boje: “belo”. “crveno”. “crno”.

. koliba... “kućerak”). kućerina..Leksički skupovi • Leksičko jezgro i srodne reči ▫ “kuća” (semantičko polje) zgrada. • Deminutivi i hipokoristici (“kućica”. skućiti se. pojata. augmentativi i pejorativi (“kućerina”. brvnara. ▫ “kuća” (morfološke izvedenice) kućica. “kućerda”) . kućni.

Značenje rečenica • Gramatičko značenje • Pragmatičko značenje • Propozicionalno značenje .

” • Kontradikcija • “Ova usedelica je udata.” = “Ugovor je potpisan. sinonimija) • “Potpisali su ugovor. polisemija) • “Glumice su počupale pevačice.” • Sintaksička dvosmislenost (up.” .Značenjski odnosi • Parafraza (up.” • Tautologija • “Ova usedelica je neudata.” • “Popila je kafu i toplu čokoladu sa šlagom.

Gramatičnost i smislenost • Colourless green ideas sleep furiously. ali besmislena rečenica • “Mi smo videla zec.” → negramatična.” → gramatična. “Bezbojne zelene ideje besno spavaju. ali smislena rečenica .

R. (1996) Uvod u opštu lingvistiku.Literatura • Bugarski. (glava 17) . D. (glava 13) • Kristal. Beograd: Čigoja štampa. Beograd: Nolit. (1987) Kembrička enciklopedija jezika.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful