Semantika

Uvod u opštu lingvistiku
Natalija Panić i Maja Miličević 30.11.2009.

Predmet semantike
• Proučavanje značenja u jeziku, tj. proučavanje načina na koji reči i rečenice prenose značenje • Sadržaj semantičkih jedinica nasuprot njihovoj formi, veza između oblika reči i njenog značenja (onomatopeja, ikoničnost)

→ pokazuje Zdravlje znači sve.16 različitih značenja reči značiti i značenje ▫ ▫ ▫ ▫ ▫ Zeleno svetlo znači kreni.Šta je značenje? • “Značenje značenja” (The Meaning of Meaning. svrha Šta za vas znači “kapitalist”? → predstavlja Šta znači “rožnjača”? → na šta se odnosi . Ogden & Richards 1923) . → ima vrednost U čemu je značenje života? → cilj.

Predmet semantike • Leksička semantika ▫ značenje reči (idiomi!) ▫ značenjski odnosi među rečima • Rečenična semantika ▫ značenje rečenica .

Značenje reči • • • • • leksičko : gramatičko predmetno : emotivno konkretno : apstraktno osnovno : preneseno denotativno : konotativno .

) • Gramatičke reči ▫ “da”. “od” gramatičko značenje + leksičko značenje .Leksičko : gramatičko značenje • Leksičke reči ▫ “olovka” leksičko značenje + gramatičko značenje (imenica ženskog roda u nom. jedn.

“baka”.Predmetno : emotivno značenje • Predmetno (referencijalno) ▫ ne uključuje emotivni odnos ili reakciju “kuća”. “domovina” . “baba”. “zemlja” • Emotivno ▫ uključuje emotivni odnos ili reakciju “dom”.

“vrata” • Apstraktne reči ▫ označavaju apstrakcije “dobrota”. “sveska”. materijalno “sto”. “šarm” .Konkretno : apstraktno značenje • Konkretne reči ▫ označavaju nešto određeno. opipljivo. “lukavost”.

porodice ▫ noga → noga stola. sveske Polisemija . stolice ▫ uši → uši lonca.Osnovno : preneseno značenje • Osnovno značenje ▫ delovi tela: glava. kupusa. uši • Preneseno značenje → metaforički prenos ▫ glava → glava eksera. noga. knjige.

pripadnik snaga reda • Konotacija ▫ izvedeno.Denotativno : konotativno značenje • Denotacija ▫ primarno. eksplicitno značenje ▫ policajac .njuškalo (grubost. osnovno. implicitno značenje ▫ policajac . priglupost?) . emotivno.

+odraslo.Komponentna analiza • Raščlanjivanje značenja na značenjske komponente ▫ “žena”(+ljudsko. −odraslo. –muško) ▫ “dečak”(+ljudsko. +muško) • Značenjske komponente = semantička distinktivna obeležja • Skup semantičkih distinktivnih obeležja = semema .

“umreti”.Proste i izvedene reči • Proste reči ▫ minimalne. “živeti” • Izvedene reči ▫ mogu se parafrazirati putem prostih reči “dati”. “ubiti” . primitivne “imati”.

[24/7] shop) . meeting “sastanak” → miting (engl. priglup” (srednjoengleski) → “fin. drugstore “apoteka” → dragstor (engl. nice – “luckast. dobar” (savremeni engleski) • Kod pozajmljenica ▫ engl. rally) ▫ engl.Promene značenja • Promene u pojedinim komponentama ▫ engl.

Značenjski odnosi me u rečima • Polisemija • Homonimija • Sinonimija • Antonimija • Hiponimija .

) . papira.isti glasovni sklop.. u knjizi....Polisemija • Višeznačnost . povezana značenja ▫ glava (na telu.) ▫ list (na drvetu.

“kosa” ▫ homografi “grad” (naselje/padavina .grâd/grad) ▫ homofoni engl.Homonimija • Isti glasovni sklop. to/two/too . različito značenje ▫ pravi homonimi “sto”.

“voz/vlak”. “spend a penny” . “kostur/skelet” • Eufemizmi ▫ “zemlje u razvoju”. “toalet” ▫ eng.Sinonimija • Isto značenje ▫ potpuni sinonimi su retki ▫ test: uzajamna zamenljivost ▫ registar upotrebe “vatra/oganj”.

Antonimija • Suprotno značenje ▫ pravi antonimi lep : ružan.odnos “ako-onda” . mlad : star . muž : žena . stepenovanje nije moguće ▫ relacioni antonimi iznad: ispod.odnos “ili-ili”.moguće stepenovanje ▫ dopunski antonimi živ : mrtav. muški : ženski .

podređeni član “ruža”.nadređeni član “cvet” ▫ hiponim . “jorgovan”.Hiponimija • Svrstavanje reči u hijerarhizovane klase ▫ hiperonim . “krin”. “prozor” . “đurđevak” • Hiperonim ne postoji za sve pojmove ▫ “vrata”.

golub.Prototip • Tipični nosilac osobina nadređenog pojma. kokoška. paprika. odnosno klase ▫ “ptica” slavuj. pingvin ▫ “povrće” paradajz. kupus. lubenica . krompir. vrabac.

.Semantička polja • Grupe srodnih reči ▫ semantičko polje naziva za boje “bela”. . “zelena”. “stric”. “otac”. ▫ semantičko polje rodbinskih odnosa “majka”. “žuta”. “tetka”.. “ujna”...

“zeleno” . “crveno”.Semantičko polje naziva za boje • Spektar boja je kontinuum bez jasnih fizičkih granica → različit broj članova u različitim jezicima • Neki jezici na Novoj Gvineji imaju samo “tamno”i “svetlo” • Navaho ne pravi leksičku razliku između ”plavog”i “zelenog” • Latinski nema leksema za “smeđe”i “sivo” • Hanuoo ima samo četiri osnovna naziva za boje: “belo”. “crno”.

“kućerda”) .. kućerina.. brvnara. ▫ “kuća” (morfološke izvedenice) kućica.. “kućerak”). kućni. augmentativi i pejorativi (“kućerina”. pojata. skućiti se.Leksički skupovi • Leksičko jezgro i srodne reči ▫ “kuća” (semantičko polje) zgrada. koliba. • Deminutivi i hipokoristici (“kućica”..

Značenje rečenica • Gramatičko značenje • Pragmatičko značenje • Propozicionalno značenje .

polisemija) • “Glumice su počupale pevačice.” • Kontradikcija • “Ova usedelica je udata.Značenjski odnosi • Parafraza (up.” .” • Sintaksička dvosmislenost (up.” = “Ugovor je potpisan.” • “Popila je kafu i toplu čokoladu sa šlagom. sinonimija) • “Potpisali su ugovor.” • Tautologija • “Ova usedelica je neudata.

“Bezbojne zelene ideje besno spavaju.” → gramatična. ali smislena rečenica .” → negramatična.Gramatičnost i smislenost • Colourless green ideas sleep furiously. ali besmislena rečenica • “Mi smo videla zec.

Beograd: Nolit. Beograd: Čigoja štampa. (glava 17) . D.Literatura • Bugarski. (1987) Kembrička enciklopedija jezika. R. (1996) Uvod u opštu lingvistiku. (glava 13) • Kristal.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful