Dnevni avaz

Nezavisni bh. politi~ki dnevnik srijeda, 11. 8. 2010. Sarajevo Godina XV Broj 5364 1 KM, 6 kn, 40 din, 0,70 E

15 GODINA NAJTIRA@NIJA NOVINA U BOSNI I HERCEGOVINI www.dnevniavaz.ba

+$#&'62156#7 + 18,'-# &#0+,'5#/0#58+,'67
Post je uzvi{eno stanje du{e koja se odmara dok posmatra, koja se hrani dok razmi{lja, koja se lije~i dok razgovara Ko ne}e brata za brata, ho}e tu|ina za gospodara Ljetovanje: Bh. vila ugostila funkcionere
Vila „Odmor“ u Trpnju: Duplo pove}ana cijena no}enja

PORUKE

Ramazanska ~estitka reisu-l-uleme

Sok za politi~are u Trpnju!
Korupcija: Ko }e na ~elo NO GRAS-a

3. str.

DREKOVI] FIRMU ZAVIO U CRNO
Trogir: Privatizacijska plja~ka

9. strana

SDA POMOGLA SELIMOVI]IMA
PRIJEDOR

2. str.

Sino} su se upalili kandilji na Begovoj d`amiji u Sarajevu

(Foto: J. Brutus)

Ramazan {erif mubarek olsun

Redakcija

eisu-l-ulema dr. Mustafa ef. Ceri} uputio je ju~er, putem agencije Mina, ramazansku ~estitku vjernicima:

R

- Vjera nas u~i da postoje tri vrste bi}a: meleki s razumom bez strasti, `ivotinje sa strastima bez razuma, i ~ovjek s razumom i sa strastima. Ako

strasti nadvladaju razum, onda je `ivotinja bolja od ~ovjeka, ali ako razum nadvlada strasti, onda je ~ovjek bolji od meleka. 4. i 5. strana

^ista~ica obe}avala posao

Lokacija Ned`ari}i, Sarajevo

14. str.

2

Dnevni avaz, srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

aktuelno

SKANDAL Raspetljava se klupko privatizacijske plja~ke

Koridor 5C: Borba kompanija za dobivanje poslova

Popust od 22 posto mnoge zbunio

SDA pomogla Selimovi}ima da prodaju imovinu BiH u Trogiru
Mustafa Hafizovi} zvani Mujo Kalo{a supotpisnik predugovora u kojem „Pivara“ prodaje dr`avno vlasni{tvo za 1,1 milion KM Parcela u katastru kao „dru{tveno vlasni{tvo“

Ko je Slovencima odao cijenu bh. konzorcija?
Predstavnici doma}ih kompanija koje u~estvuju na tenderu za izgradnju dionice Gorica - Drivu{a ju~er nisu `eljeli kazati kako }e postupiti nakon otvaranja ponuda. Kako smo ju~er objavili, najni`u cijenu za izgradnju dionice od oko 24,4 miliona eura ponudio je slovenski SCT, ~ime je nadma{io ponudu na{eg konzorcija od 24,9 miliona. Predstavnici bh. konzorcija kazali su nam da je najbolje pri~ekati nekoliko dana, dok se izvr{i ra~unska kontrola svih ponuda, kada }e se definitivno znati ime pobjednika.
Ono {to je svakako izazvalo najvi{e pa`nje me|u rukovodiocima i uposlenicima ovih kompanija jeste misteriozni popust koji je dao SCT, od ta~no 22 posto, s obzirom na to da je njihova ponuda originalno iznosila oko 31 milion eura. Upravo zahvaljuju}i tom popustu Slovenci su nadma{ili ponudu doma}ih kompanija.

Jedan na{ sagovornik kazao nam je kako je to krajnje sumnjivo, i da djeluje kao da su Slovenci saznali cijenu bh. firmi. Isti~e da je veoma te{ko povjerovati da se radi o slu~ajnosti. Ono {to se jo{ mo`e primijetiti jeste da su najbolje ponude ponovo, kao i kod prethodnih dionica, za oko 30 posto ni`e od procijenjene cijene projekta. Za ovu dionicu, naime, namijenjen je dio kredita Evropske investicijske banke (EIB) od 30 miliona eura, {to sa PDV-om iznosi oko 35 miliona eura. Dvije najbolje ponude ni`e su, dakle, za desetak miliona eura. G. MRKI]

„Avaz“ na licu mjesta: Parcela u vlasni{tvu BiH predstavlja ruglo na jadranskoj obali (Foto: S. Saletovi})

Me|u potpisnicima uguvora i Mustafa Hafizovi} zvani Mujo Kalo{a u ime „dr`avnog kapitala“

Ko }e naslijediti Stjuarta D`onsa

Koga }e administracija SAD zadu`iti za Balkan?
U ameri~koj adnta preuzeti Tina ministraciji i dalje Kaidenov (Kaidetraju razgovori o tonow). me ko }e do}i na mjeKaidanova je issto dosada{njeg zakusna slu`benica Mimjenika pomo}nika nistarstva vanjskih dr`avnog sekretara poslova SAD i prva SAD za Evropu i ambasadorica te zeAziju Stjuarta D`onmlje na Kosovu. Holbruk: sa (Stuart Jones). Najnovije {pekuNakon {to se na- Ponovo u igri lacije ponovno otvajvi{e {pekuliralo imeraju i pitanje monom Kamerona Mantera gu}eg povratka Ri~arda (Cameron Munter), biv{eg Holbruka (Richard Hoambasadora SAD u Srbiji, lbrook) na Balkan. Holbrprocurile su nove informa- uk se na raspolaganje amecije da }e za Balkan na- ri~koj administraciji vra}a jva`niju poziciju u okviru nakon misije u AfganistaM. K. ameri~kog Stejt departme- nu.

Bosna i Hercegovina je o{te}ena za milione maraka skandaloznom prevarom i prodajom nekoliko miliona eura vrijedne nekretnine u dr`avnom vlasni{tvu u Trogiru u Hrvatskoj, a u re`iji privatizacijske mafije, pokazuje istra`ivanje „Dnevnog avaza“. Vlasnici „Sarajevske pivare“ Hilmo i Mujo Selimovi} prodali su 16. februara 1999. godine oko 20 hiljada kvadratnih metara zemlji{ta na atraktivnoj lokaciji uz samo obalu Jadranskog mora za mizernih 1,1 milion maraka kompaniji „Daus Truck“, iako su znali da se radi o dr`avnoj imovini koja nije mogla biti predmet privatizacije!

Vrijedna lokacija
Kako je vidljivo iz dokumentacije koju je na{ list dobio u posjed, Hrvatska jo{ ovu imovinu u katastru vodi kao „dru{tveno vlasni{tvo“, jer nikada nije prihvatila legalnost promjene vlasni{tva. Uprkos tome, u nevi|enoj privatizacijskoj plja~ki, vrijedna dr`avna imovina je napre~ac prodata tre}im licima koja sada, naravno, zbog ~injenice da prodavci nisu imali prava na prodaju, u hrvatskim sudovima ne mogu

legalizirati posjed. Atraktivna lokacija na samom ulazu u Trogir sada predstavlja ruglo, a BiH je od njene prodaje ili eventualnog investiranja mogla dobro profitirati. Kako je za na{ list ju~er izjavio Ramo Ataji}, opunomo}enik grada Trogira koji ima interes raspetljati ~vor kriminala i privatizacije atraktivne lokacije u ovom dalmatinskom gradu, „Sarajevska pivara“ je znala da se radi o mu}ki pa je zato po`urila s prodajom i dala lokaciju ispod cijene. Ugovor o prodaji oko 20 dunuma zemlji{ta, hotela i nekoliko bungalova za 1,1 milion maraka potpisali su Ivo Mihaljevi}, direktora „Daus Trucka“, i Ferid Pa{ovi}, tada direktor „Pivare“. Zanimljivo je da se na predugovoru o prodaji nalazi i potpis Mustafe Hafizovi}a, poznatijeg kao Mujo Kalo{a, koji je godinama bio siva eminencija SDA, i to u ime, kako se navodi u potpisu, „dr`avnog kapitala RBiH“, ali bez ikakvog obrazlo`enja. „Pivara“ je, nakon toga, obmanuv{i sudove u Hrvatskoj, tzv. samoupravnim sporazumima izme|u nekada{njih kompanija u dru{t-

Kupci nasjeli na prevaru
Izvor „Avaza“ blizak Vladi FBiH potvrdio je da „Sarajevska pivara“ nije vlasnik zemlji{ta u Trogiru i da ga nikako nije smjela prodati. - Imovina je nelegalno prodata. Ono {to nije iskazano u aktivnom bilansu nije u vlasni{tvu firme. Ono {to je u pasivnom podbilansu vlasni{tvo je dr`ave. A ono {to nije iskazano ni u aktivnom, niti u pasivnom podbilansu, opet je u vlasni{tvu dr`ave. ^injenicu da imovina nije nigdje iskazana koristili su direktori firmi i novi vlasnici privatiziranih preduze}a da se ona venom vlasni{tvu, dokazala navodno pravo raspolaganja. Me|utim, Selimovi}i su od sudova u Hrvatskoj sakrili ~injenicu da, prema va`e}im zakonima BiH, oni nikako ne mogu biti vlasnici imovine van granica BiH koja nije mogla biti privatizirana, ve} se morala iskazati u pasivnom podbilansu, odakle su je uz pomo} SDA vlasti misteriozno izbrisali. „poklopi“ i proda u bescjenje. I u ovom slu~aju radi se o dr`avnoj imovinu. Zato su je Selimovi}i i prodali po{to-poto kako bi izvukli bilo {ta iz imovine koja ustvari nije njihova - kazao je na{ sagovornik. Dodaje da to {to govori potvr|uje i ~injenica da nadle`ni sud u Hrvatskoj ne `eli uknji`iti imovinu. - Kupci }e sigurno tra`iti novac nazad, jer }e morati vratiti imovinu dr`ave. Selimovi}i su prevarili te ljude. Kupci su nasjeli i kupili imovinu jeftino - navodi „Avazov“ sagovornik. - ^ini se da vlasti nisu pretjerano zainteresirane da se to vrati dr`avi. Da jesu, dostavili bi sudu dokaze da se ova imovina nije mogla privatizirati nikako i da je vlasni{tvo dr`ave. Gradona~elnik Trogira pismeno se obratio Kantonu Sarajevo s molbom da se ovo {to prije rije{i, ali ostao je bez odgovora. Ni mene nisu htjeli primiti ka`e Ataji}. On nam je predo~io opse`nu dokumentaciju koja pokazuje kako je dr`avna imovina sumnjivim transakcijama bez ijedne marke preba~ena iz vlasni{tva preduze}a „Banje Olovo“ na hotelsko preduze}e „Evropa“, a onda na „Pivaru“ koja ju je potom ekspresno prodala vlasniku firme „Daus Truck“ Ivi Mihaljevi}u. Ataji} demantira i navode ministra privrede KS Abida [ari}a da nije bilo druge prodaje, potvr|uju}i to kopijom ugovora o prodaji. Komentar od Pravobranila{tva KS ju~er nismo uspjeli dobiti.
F. VELE - T. LAZOVI]

www.dnevniavaz.ba

PORTAL - komentar dana
[ta se krije iza promotivne kampanje: He}o Oru~evi}u i \ilasu dao posao vrijedan pola miliona KM!
- Vlast, u kojoj se nalazi i spomenuti ministar He}o, do sada nam je nebrojeno puta pokazala kako i koliko se bori za „bolji `ivot“ i svako ko povjeruje u reklamiranu floskulu je kompletan idiot (valjda tako oni vide one kojima se obra}aju) koji nije svjestan situacije u kojoj se nalazi. I Vahid He}o je dio (Tarik [e{i}) te internacionalne mafije!

Sumnjiv posao
Da stvar bude jo{ kompliciranija, hotelsko preduze}e „Evropa“ koje je tako|er polagalo pravo na zemlji{te i motel „Trogir“, prodalo je istu imovinu i to poduzetniku iz Trogira Igoru Matija{u, za isti iznos od 1,1 milion KM! Me|utim, Ataji} isti~e da sva dokumentacija govori da se radi o dr`avnoj imovini, zbog ~ega je i Pravobranila{tvo Kantona Sarajevo pokrenulo spor u Ustavnom sudu Hrvatske. On, ipak, sumnja da postoji volja da se za{titi dr`avni interes.

Ataji}: Hilmo mi je rekao da se Interpol raspitivao
Advokat Ataji} Interpol raspitivao tvrdi da se obra}ao za ovo, ali on tvrdi na vi{e adresa poda je sve ~isto ku{avaju}i da poka`e Ataji}. Prema dstakne rje{avanje njegovim rije~ima, spora u korist drs ovim slu~ajem je `ave. Ka`e da je i{ao upoznat i MUP ~ak i kod vlasnika Kantona Sarajevo, „Pivare“ Hilme Sea on o~ekuje i da }e Ataji}: O~ita limovi}a. se USKOK iz Hr- Bio sam i kod prevara vatske uskoro poHilme, rekao mi je da se kazati interesiranje.

LOTO 3

8

11

17

22

38

JOKER 872138 552529

aktuelno

Dnevni avaz, srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

3

Komentar dana
Pi{e: Mirela KUKAN (mirela@avaz.ba)

LJETOVANJE Bh. vila po~ela poslovati na komercijalnoj osnovi

Politi~are {okirale visoke cijene u Trpnju!
Umjesto pro{logodi{njih 45 maraka, ove godine federalni du`nosnici morali izdvojiti 40 eura po osobi
Federalne zvani~nike koji su ljetovali u vili „Odmor“ u Trpnju ovog ljeta do~ekalo je veliko iznena|enje! Za razliku od pro{le godine, kada su no}enje u ovom objektu pla}ali svega 45 maraka po osobi, ovog ljeta morali su dublje zavu}i ruku u nov~anik. Nezvani~no smo saznali da je prema novom cjenovniku u bh. vili u Trpnju cijena no}enja s doru~kom gotovo duplo pove}ana, odnosno da sada iznosi ~ak 40 eura po osobi.

Izbori i bh. dijaspora
Srpski i hrvatski predstavnici vlasti promjenu na~ina registracije bira~a izvan BiH ne dozvoljavaju, jer se boje bo{nja~kih glasova
Mnogo je razloga zbog kojih je iz izbora u izbore za glasanje u BiH sve manji broj registriranih bh. gra|ana u dijaspori. Cifra od 36.474 njih koji }e na ovogodi{njim op}im izborima u BiH imati pravo glasa vi{e je nego porazna u odnosu na podatak da izvan svoje zemlje `ivi 1,2 miliona bh. dr`avljana. Predstavnici dijaspore za to optu`uju doma}e institucije koje, pak, odbacuju odgovornost, pozivaju}i se na Izborni zakon, jer on i dalje gra|ane izvan BiH tretira druga~ije od onih koji `ive u svojoj zemlji. Me|utim, ko je kriv zato {to gra|ani BiH u svojoj zemlji bivaju automatizmom registrirani ~im izvade li~nu kartu, dok za one u inozemstvu va`i drugi princip prema kojem se sami moraju prijaviti za glasanje i prilo`iti dokaze o dr`avljanstvu i identifikacione dokumente? Odgovor je jednostavan: kriva je politika i dosada{nja vlast. Dobro se zna da je me|u 1,2 miliona raseljenih gra|ana u dijaspori najve}i broj Bo{njaka. Predstavnici vlasti iz reda srpskog, ali i hrvatskog naroda, nikada nisu niti }e, izvjesno je, dozvoliti pravo glasa tolikom broju Bo{njaka, a najjednostavniji na~in da to urade je da sprije~e uvo|enje pasivnog sistema registracije i za gra|ane u dijaspori. Ba{ kao {to ne dozvoljavaju ni izmjene Izbornog zakona, kojima bi se barem priznalo pravo gra|aninu koji nema CIPS li~nu kartu, ali je izvadio paso{ u svom diplomatsko-konzularnom predstavni{tvu, da bude registriran kao bira~. Poseban problem je ustavna odredba prema kojoj osobe s dvojnim dr`avljanstvom mogu glasati samo ako je BiH zemlja njihovog prebivali{ta, izuzev ako izme|u dvije dr`ave ne postoje sklopljeni bilateralni sporazumi, poput onog sa [vedskom. No, o~i se ne smiju zatvarati ni pred ~injenicom o izgubljenom osje}aju prema mati~noj dr`avi. Koliko tog osje}aja ima ponajbolje pokazuje upravo primjer [vedske u kojoj `ivi oko 52.000 bh. gra|ana, ali se za ovogodi{nje op}e izbore u BiH prijavilo njih svega 5.500!? Bo{nja~ka politika na ovo uglavnom {uti, a posebice resorni ministri koji, gle slu~ajnosti, dolaze ba{ iz Stranke za BiH koja ve} godinama probi u{i pri~om o svojoj dr`avotvornosti. A, {ta su to na promjeni ovakvog stanja u~inili ministri Safet Halilovi} (izbjegla i raseljena lica) ili Sven Alkalaj (vanjski poslovi)? U~inili su toliko da se u ve}ini bh. DKP-a {irom svijeta ~ak ni zaposleno diplomatsko osoblje nije prijavilo da u njima glasa 3. oktobra!
\oko NINKOVI]

Ogromni ra~uni
U vili „Odmor“ ove godine sa suprugom i k}erkom ljetovao je predsjedavaju}i Predstavni~kog doma Parlamenta FBiH Safet Softi}. Me|utim, kako saznajemo, bio je razo~aran visinom ra~una koji mu je ispostavljen na kraju sedmodnevnog odmora. Ra~un od 1.680 maraka koji su dobili pred polazak ku}i, kako je predsjedavaju}i Doma ispri~ao prijateljima, bio je razlog zbog kojeg se porodica Softi} pokajala {to je uop}e tu do{la na more.

Vila „Odmor“ u Trpnju: Duplo pove}ana cijena no}enja

nego, primjerice, u obli`njem hotelu „Faraon“ u Trpnju. Osim Softi}a, kako „Avaz“ saznaje, proteklih dana u bh. odmarali{tu u Trpnju bili su i poslanik Stranke za BiH u Predstavni~kom do-

deralne uprave za inspekcijske poslove Ibrahim Tirak koji se, ina~e, ve} godinama odmara u Trpnju.

Razlog pove}anja
Me|utim, i pored vi{e poku{aja da dobijemo njegovu reakciju na nove cijene ljetovanja u „doma}oj“ vili, sa Tirkom nismo uspjeli stupiti u kontakt. Dostupan nije bio ni direktor Slu`be za zajedni~ke poslove FBiH Haris Ihtijarevi}, pa tako nismo uspjeli saznati {ta je razlog pove}anja cijena ljetovanja u vili „Odmor“. - Na`alost, bez odobrenja Vlade ili direktora ne mogu vam odgovoriti ni na jedno pitanje kratko nam je ju~er rekao upravitelj vile Miro [unji}.
S. RO@AJAC - M. KUKAN

Gra|ani mogu do}i
Ina~e, vila u Trpnju osim za ljetovanje du`nosnika koristi se i za odr`avanje sjednica, savjetovanja, simpozija i seminara, za {to je pro{le godine trebalo izdvojiti 110 maraka po danu. U to, kao ni Softi} je tamo oti{ao misle}i da je bolje da novac koji }e dati za ljetovanje ostane u bud`etu FBiH, ali nije o~ekivao da }e cijena biti daleko vi{a u slu~aju ljetovanja, nije bila uklju~ena ishrana korisnicima vile. Nezvani~no saznajemo da osim federalnih zvani~nika i obi~ni gra|ani po istoj cijeni mogu ljetovati u vili „Odmor“. mu Federalnog parlamenta Abdulah Gara~a te sarajevski advokat Sadik Hota. Potvr|eno nam je da je u vili „Odmor“ ljetovao i direktor Fe-

/ TO JE TO

Saop}enje Ambasade SAD u Sarajevu

Poku{aji da se potkopa rad institucija na dr`avnom nivou moraju prestati
Nedavni izvje{taj predstavlja ta~an odraz stanja u BiH tokom 2009. godine
Izvje{taji ameri~kog ministarstva vanjskih poslova o terorizmu su godi{nji izvje{taji, temeljeni na ~injenicama, i odnose se na zemlje i grupe koje ispunjavaju kriterije propisane od Kongresa Sjedinjenih Dr`ava. Nedavno objavljeni izvje{taj, koji je proizveo odre|ene reakcije, predstavlja ta~an odraz stanja u Bosni i Hercegovini tokom perioda koji izvje{taj tretira, od 1. januara do 31. decembra 2009. godine. Politizacija ovog izvje{taja ne donosi nikakvu korist, saop}eno je ju~er iz Ambasade SAD u Sarajevu. U 2010. godini Ambasada SAD bila je ohrabrena primjerima uspje{ne saradnje sa zvani~nicima zadu`enim za provo|enje zakona na nivou dr`ave, entiteta, Br~ko Distrikta i kantona. Radujemo se budu}im zajedni~kim aktivnostima koje se ti~u sigurnosti gra|ana Bosne i Hercegovine. Me|utim, uzimaju}i u obzir kompleksnost stalne borbe protiv terorizma i kriminalnih aktivnosti, Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave i dalje su zabrinute zbog ~injenice da nivo saradnje me|u relevantnim institucijama jo{ nije dosegao puni potencijal.

Ambasada SAD: Saradnja na svim nivoima

U isto vrijeme, kako bi se osigurala maksimalna efikasnost u borbi protiv terorizma, poku{aji da se potkopa rad institucija na dr`avnom nivou moraju prestati. SAD ostaju opredijeljene bliskoj saradnji na svim nivoima sa svim sigurnosnim agencijama i institucijama nadle`nim za provo|enje zakona radi borbe protiv terorizma u BiH, navodi se u saop}enju.

4

Dnevni avaz, srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

aktuelno

PORUKE Ramazanska ~estitka reisu-l-uleme

Ma{i}: „Zaslu`eni“ odmor

Danas protest uposlenika „Hidrogradnje“

Ibadet posta u~i ~ovjeka da nije sam na svijetu
Post je uzvi{eno stanje du{e koja se odmara dok posmatra, koja se hrani dok razmi{lja, koja se lije~i dok razgovara
Reisu-l-ulema dr. Mustafa ef. Ceri} uputio je ju~er, putem agencija Mina, ramazansku ~estitku vjernicima: - Vjera nas u~i da postoje tri vrste bi}a: meleki s razumom bez strasti, `ivotinje sa strastima bez razuma, i ~ovjek s razumom i sa strastima. Ako strasti nadvladaju razum, onda je `ivotinja bolja od ~ovjeka, ali ako razum nadvlada strasti, onda je ~ovjek bolji od meleka. kojima dugujemo na{u brigu i na{u ljubav. Stoga pozivam sve imu}ne ljude i one koji zbog bolesti, starosti ili nekog drugog razloga ne mogu postiti pa su, stoga, du`ni podijeliti fidju (otplatu duga posta u visini jednodnevne ishrane za jednu osobu) da ovoga ramazana umjesto velikih iftara uplate iftar na ra~un Narodne kuhinje Stari Grad u Sarajevu s ciljem da se svakim danom organizira pet hiljada iftara za sve one koji zaslu`uju na{u kolektivnu brigu i ljubav {irom na{e domovine.
(Foto: S. Jordamovi})

Dok radnici gladuju, Ma{i} na odmoru!
Rukovodstvo firmu dovelo do ruba uni{tenja
Radnici pojedinih dijelova najve}e doma}e gra|evinske kompanije u ve}inskom dr`avnom vlasni{tvu, sarajevske „Hidrogradnje“, danas }e odr`ati mirni protest zbog katastofalne situacije u kojoj se firma nalazi. Kako nam je kazao predsjednik Sindikata pogona RRT Senad Muratovi}, radnici }e se okupiti u osam sati ispred Direkcije u ulici Hamdije Kre{evljakovi}a, a odatle }e krenuti ka Domu sindikata, gdje }e se zadr`ati sat ili dva. Uposlenicima RRT-a trebali bi se pridru`iti i oni iz same Direkcije, iako je veoma upitno koliko njih }e skupiti hrabrosti da to u~ini. Ina~e, radnici su prinu|eni na ovaj potez jer je aktuelno rukovodstvo firmu dovelo do ruba uni{tenja. Kako je „Avaz“ pisao, kompanija je u prvih {est mjeseci ove godine zabilje`ila gubitak od ~ak devet miliona maraka, {to je dvostruko vi{e od ukupnog lanjskog minusa, a pla}e kasne du`e od pola godine. I dok radnici i njihove porodice gladuju, a firma se bukvalno raspada, njen direktor Semin Ma{i}, kako nam je potvr|eno iz vi{e izvora, nalazi se na godi{njem G. MRKI] odmoru!

Bi}e pokornosti
Prema tome, ~ovjek je u sredini izme|u razuma du{e i po`ude tijela. U tom stalnom nadmetanju izme|u ~ovjekovog duha i ~ovjekovog tijela najbolji sudija je pobo`nost i skru{enost koju propisuje vjera kroz post. Jer u postu du{a i tijelo postaju jedno bi}e u pokornosti Uzvi{enom Bogu. Mubarek ramazan je vrijeme u kojem se najsna`nije o~ituje ta osobna pobo`nost ~ovjeka za koju Uzvi{eni Allah ka`e da se ne mo`e mjeriti ni s jednom ovodunjalu~kom vrijednosti. „Post je - ka`e Uzvi{eni Allah - moja stvar i ja }u to posebno vrednovati.“ Pred nama je mjesec raReis ef. Ceri} posjetio je ju~er Narodnu kuhinju Stari Grad

^ekat }e do kraja sedmice

Kari}: Demobilisani borci tra`it }e svoja prava na ulici
ja ove sedmice ne lo - isti~e Kari}. budu prikupljena srNavodi da su do edstva za ispla}ivanje sada poku{avali riaprilske naknade za je{iti ovaj problem nezaposlenost, deputem institucija, ali mobilisani borci }e da to o~igledno nije iza}i na ulice, blokirmogu}e. ati saobra}aj i tako - Novca ima za retra`iti ostvarenje svogres i pove}anja pla}a, jih prava, kazao nam Kari}: Podr`ati ali ne i za ionako bijeje ju~er Munir Kari}, saborce dne bora~ke naknade. predsjednik Skup{tiPodr`at }emo na{e sane Saveza demobilisanih bo- borce u ostvarivanju njihovih raca FBiH. prava jer sramota je da na - Jo{ prije dva mjeseca po~etku mjeseca ramazana Ministarstavo za bora~ka pi- oni nemaju ni za pristojnu tanja FBiH uputilo je zahtjev sofru i da oni koji poste iftare Federalnoj vladi da odobri do~ekuju u mraku jer }e im 2,4 miliona KM iz bud- isklju~iti struju zbog ne`etskih rezervi kako bi se mo- pla}enih ra~una - ka`e Kari}. gle isplatiti zaostale aprilske Dodao je da je najkriti~naknade demobilisanim bor- nije stanje u Hercegova~kocima. O~ekivali smo da }e za- neretvanskom kantonu jer htjev biti razmatran na da- tamo{nji demobilisani borci na{njoj (ju~er, op. a.) sjednici nisu dobili nijednu naknadu M. A. Vlade, ali to se ipak nije desi- u ovoj godini.

mazan u kojem }emo postiti sa `eljom da se u~imo samodisciplini tijela i du{e u pokornosti Allahu Uzvi{enom. Ibadet posta u~i ~ovjeka da nije sam na svijetu, ve} da postoje ljudi i stvari oko njega koje treba da upozna. Post je uzvi{eno stanje du{e koja se odmara dok posmatra, koja se hrani dok razmi{lja, koja se lije~i dok razgovara. Ramazan nam donosi mno{tvo darova, koji nas obavezuju da i mi darujemo: na{ `ivot i na{u pobo`nost Stvoritelju, na{u zahvalnost i poslu{nost roditeljima, na{u

[iroka du{a i dare`ljiva ruka
Ramazan je radost na nebu i na Zemlji za one koji }e se u ime uzvi{enih ideala pobo`nosti i humanizma mjesec dana odricati jela i pi}a da bi im du{a bivjernost i pouzdanost prijateljima, na{u brigu i na{ lijep primjer na{oj djeci, na{u ljubav i vjernost bra~nom drugu i drugarici, te da darujemo otvorenost na{e du{e, {irinu na{ega srca i pru`nost na{e ruke bra}i i sestrama la {iroka, i ruka dare`ljiva, i srce puno suosje}anja prema roditeljima, siro~adima, siromasima, kom{ijama, bli`im i daljnim ro|acima, te svim ljudima dobre volje. Posebno, pozivam omladinu - studente da svojim dobrovoljnim radom pomognu ovu plemenitu ramazansku akciju s ciljem da u na{oj zemlji niko ne bude gladan.

Nemo}ni i bolesni
Svima vama od srca `elim sretan ramazan, mole}i dragog Allaha, d`.{., za va{e zdravlje i uspjeh u `ivotu i radu. Posebno `elim ramazan ~estitati prognanim, bolesnim i nemo}nim s dovom Stvoritelju Uzvi{enom da im bude na pomo}i! Sa osobitim `eljama ramazan ~estitam na{oj bra}i u Hrvatskoj, Sloveniji, Sand`aku, Kosovu, Crnoj Gori, Srbiji, Makedoniji, te bo{nja~koj dijaspori i svim muslimanima i muslimankama u svijetu: Ramazan {erif mubarek olsun.

Tetki Zilhi uru~ena donacija od 5.000 KM
U okviru akcije „Pet hiljada iftara svaki dan“ reis Ceri} i njegovi prvi saradnici posjetili su Narodnu kuhinju Stari Grad na Ba{~ar{iji. Tim povodom generalni sekretar Rijaseta IZBiH Muhamed Salki} uru~io je {efici kuhinje Zilhi [eti, u narodu poznatijoj kao Tetka Zilha, donaciju od 5.000 KM. Reis Ceri} kazao je da je cilj IZBiH da se svakog dana tokom ramazana sakupi najmanje po pet hiljada KM kako bi se osigurali iftari za gladne bez obzira na njihovu vjeru ili naciju u gradovima {irom BiH. Islamska zajednica u BiH prva je dala podsticaj ovom vrijednom projektu. - Na{ cilj je da imu}ni ljudi doniraju novac za rad kuhinje. @elimo da iftare dobiju ljudi od Sarajeva do Gornjeg i Donjeg Vakufa, Vi{egrada, Banje Luke... Na{ cilj je da tokom ramazana ne bude gladnih ljudi. Nije musliman onaj koji legne, a ~iji je kom{ija gladan, bez obzira ko taj kom{ija bio. Na ovaj na~in `elimo razvijati i dobrosusjedske odnose - rekao je F. V. reisu-l-ulema.

Ramazanske ~estitke

Poruka glavnog muftije IZ u Srbiji

Neboj{a Radmanovi}

Radon~i}: Prilika za ja~anje Ramazan mjesec me|usobnog povjerenja slobode i solidarnosti
ramazana, uz `elju da Povodom dolasdane posta provedu u ka mjeseca ramazadobrom zdravlju i na, najodabranijeg porodi~noj sre}i. Ramjeseca u godini za mazan je prilika da muslimane, predsjeoja~amo me|usobno dnik Saveza za bolju povjerenje i zajednibudu}nost BiH (SB~ki planiramo bolju BBiH) Fahrudin Rabudu}nost - navodi don~i} uputio je rase u saop}enju. mazansku ~estitku, Radon~i}: ^estitke su, izmesaop}eno je iz Pres- Bolja |u ostalih, uputili i centra SBBBiH, pre- budu}nost predsjedavaju}i Prenijela je Fena. - U ime Saveza za bolju dsjedni{tva BiH Haris Silabudu}nost BiH i u svoje jd`i}, predsjednik GDS-a ime, svim muslimanima up- Ibrahim Spahi}, predsjeu}ujem iskrene ~estitke po- dnik NSRzB-a Mladen Ivavodom predstoje}eg mjeseca nkovi} Lijanovi}

Neprihvatljiva ideja o jednom predsjedniku
^lan Predsjedni{tva BiH Neboj{a Radmanovi} ocijenio je da je tro~lano Predsjedni{tvo jedina mogu}a forma u BiH i odbacio kao apsolutno neprihvatljivu ideju o jednom predsjedniku. - BiH mora ostati u fazi u kojoj su tri ~lana Predsjedni{tva iz tri konstitutivna naroda, ali se ne smije zabraniti ni „ostalima“ da imaju pravo da se kandiduju. Zamislite da u ovoj situaciji potpune nacionalne i entitetske podjele jedan ~ovjek komanduje Oru`anim snagama ili vodi vanjsku politiku - rekao je Radmanovi} za „Euroblic“, prenijela je Srna. On smatra da problemi unutar Predsjedni{tva, koji se manifestira i na vanjsku politiku, jesu razli~iti pogledi trojice ~lanova na pro{lost, sada{njost i budu}nost.

- Ovaj ramazan Glavni muftija do~ekujemo u znaku Islamske zajednice u borbe za slobodu, prSrbiji Muamer Zuava i ~ast muslimana korli} u tradicionau Sand`aku i Srbiji. lnoj ramazanskoj poOsloboditi se drugih ruci uputio je vjernitjelesnih i mentalnih cima poziv „na borbu okova nu`na je preza slobodu, prava i tpostavka za punu sl~ast muslimana u Sand`aku i Srbiji“. Ra- Zukorli}: Pravo i obodu od drugih tla~mazanski post, koji ~ast muslimana itelja. Samo onaj ko uspostavi kontrolu po~inje danas i zavr{ava se 8. septembra uve- nad svojim tjelesnim potre~er, Zukorli} je proglasio bama i po`udama ima osje}aj „mjesecom slobode i solidar- za potrebe drugih i snage za nosti za sve pripadnike Isla- solidarnost sa ugro`enima mske zajednice“, prenio je navodi se u Zukorli}evoj poruci. Tanjug.

pogledi

Dnevni avaz, srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

5

INTERVJU Nusret ef. Abdibegovi}, muftija travni~ki

Ko ne}e brata za brata, ho}e tu|ina za gospodara
Ramazan je prilika da pogledamo u sebe i oko sebe Dr`ava mora dati garanciju gra|anima kako bi se osje}ali sigurno
Razgovarao: Faruk VELE
Muftija travni~ki mr. Nusret ef. Abdibegovi} u intervjuu za „Dnevni avaz“ ka`e da je ramazan putokaz ljudima, jasan pravac pravog puta i razlikovanja dobra od zla. Povodom mjeseca ramazana ugledni muftija govori o zna~ajnu ovog svetog mjeseca, porukama koje bi iz njega morali izvla~iti Bo{njaci, teroristi~kom napadu u Bugojnu, kao i ataku na dom reisu-l-uleme dr. Mustafe ef. Ceri}a.

Materijalizam je zapljusnuo sve sfere
- Materijalizam je u velikoj mjeri zapljusnuo sve sfere na{eg `ivota. Bilo bi dobro da stanemo, pogledamo lijevo, desno, gore i dolje i ka`emo: „Evo ra- Ramazan je prilika da pogledamo u sebe i oko sebe. U mjesecu ramazanu puno vi{e moramo misliti o sebi i govoriti unutar sebe o sebi. Jer, samo tako se posti`e to ~i{}enje i poliranje naravi, du{e ~ovjeka. Zato je to ibadet. A ibadet je {apat ~ovjeka s Bogom. Dajte da u mjesecu ramazanu vidimo sebe, svoju du{u, svoju dobrotu i plemenitost i da ~inimo da drugi oko nas budu sretni zbog nas. Tako }e i drugi te`iti da budu sretni zbog nas. mazana, ja mu se radujem, evo d`emata, idem u njega i evo mog brata, podr`at }emo jedan drugog, bez obzira {to razli~ito mislimo.“ la, bude uspravljen i pru`i ruku pomirenja i ljubavi prema ~ovjeku.

Poglavar je simbol
Narod na podru~ju srednje Bosne imao je velika isku{enja uo~i ovog ramazana zbog stra{nog teroristi~kog napada u Bugojnu. Kakve je posljedice ostavio taj gnusni zlo~in? - Bugojno je u~inilo veliki napor da prevazi|e probleme i ratne traume. Ovakav ~in nigdje se nije smio desiti, a najmanje se to smjelo desiti u Bugojnu. Bugojno je dobilo jedan {amar i svi su ljudi bili poti{teni zbog toga. Stanovnici ovog kraja, bez obzira na naciju i vjeru, pokazali su visok stepen odgovornost i solidarnosti s porodicama nastradalih, ali i odlu~nosti da se ovakve pojave u dru{tvu ne smiju ponoviti. To se vidjelo i na d`enazi Tariku Ljubu{ki}u. Ovo {to se desilo u Bugojnu je atak na dr`avu. Dr`ava treba da se izjasni i da ka`e ono {to treba. Dr`ava mora dati garanciju svim ustanovama i institucijama, garanciju svim gra|anima, da }e u~initi sve da se oni osje}aju sigurno na ovim prostorima. BiH ne smije imati terorizam, jer to nikada nije imala. Pri~a o Bugojnu je negativna. I svi zdravi ljudi to osu|uju. Ali, ja mislim da se mora puno vi{e raditi sa svim ljudima kako bi se napravila integracija bosanskog dru{tva. [to, po Vama, zna~i napad na dom reisa Ceri}a krajem protekle sedmice? Da li i Vi u njemu primje}ujete odre|ene poruke, bez obzira na ~injenicu da je jedan sitni kriminalac priznao to djelo? - Svaki atak na ~ovjeka i njegovu imovinu je krivi~no djelo. Posebno kada se radi o vrhovnom poglavaru IZBiH. Ja sam u nekoj mjeri rekao da takav ~in mo`e samo osna`iti na{eg poglavara. @elim re}i i da se iza toga ne{to krije {to mi ne mo`emo doku~iti u ovom trenutku. Ovo je ~in koji je morao uznemiriti svakog od nas. Poglavar je simbol. Napad na poglavara je napad na sve nas. Paljenje bosanske zastave je paljenje bosanske dr`ave. Bacanje bajraka u Vrbas 1947. godine nakon ~ega je zabranjena i Ajvatovica je bacanje na{ih vjerskih prava i sloboda. Atak na dom reisa Ceri}a je atak na Bo{njake, iako to ljudi mogu protuma~iti na razli~ite na~ine.

Cvite{i}: Dobila nagradu i na pro{logodi{njem SFF-u

Mjesec duhovnosti
- Ramazan je mjesec duhovnosti, Bo`ije milosti i blagoslova, ~ovjekove nade i radosti vjernika. Ramazan je mjesec bogobojaznosti (takvaluka), to jest pra{tanja grije-

Li~nost dana

Zrinka Cvite{i}

Uspje{na godina
Uloga Lune donijela joj je nekoliko presti`nih nagrada
Za ulogu Lune u filmu „Na putu“ Jasmile @bani} poznata hrvatska glumica Zrinka Cvite{i} dobila je jo{ jednu nagradu. Rije~ je o „Zlatnoj mimozi“ koju je dobila na nedavno odr`anom Filmskom festivalu u Herceg-Novom. O~ito je za Cvite{i} 2010. uspje{na godina, jer je, osim ove nagrade, za istu ulogu na 60. me|unarodnom filmskom festivalu u Berlinu dobila priznanje „Shooting Star“ i u{la u top deset mladih evropskih talenata te time postala budu}a zvijezda evropske kinematografije. Cvite{i} je ro|ena 18. jula 1979. u Karlovcu. Nakon zavr{ene Akademije dramske umjetnosti u Zagrebu, ostvarila je nekoliko uloga na pozori{noj sceni Hrvatskog narodnog kazali{ta. Zrinkina prva zapa`ena filmska uloga bila je u ostvarenju „Konjanik“ Branka Ivande, a glavna uloga u filmu „[ta je mu{karac bez brkova“ Hrvoje Hribara donijela joj je nagradu za najbolju glumicu na pro{logodi{njem SarL. J. ajevo Film Festivalu.

Odr`ana Skup{tina ZHK

Zdenko ]osi} mandatar nove vlade
Iako je premijer Zapadnohercegova~kog kantona dr. Zvonko Juri{i} u ponedjeljak Ustavnom sudu FBiH podnio tu`bu u vezi s odlukom kojom su skup{tinski zastupnici 4. avgusta izglasali nepovjerenje Kantonalnoj vladi, predsjednik Kantonalne skup{tine Zlatko Jurilj imenovao je ju~er Zdenka ]osi}a za mandatara nove vlade. ]osi} je ina~e nosilac kantonalne liste HDZBiH, i on }e, prema Juriljevim rije~ima, predlo`iti ministre Skup{tini Zapadnohercegova~kog kantona radi potvr|ivanja. Jurilj je ju~er novinarima kazao da je sve od skup{tinskog izglasavanja nepovjerenja Vladi Zvonka Juri{i}a pa do imenovanja novog mandatara proteklo u skladu s Ustavom i zakonom. Me|utim, Juri{i} je ponovio kako

Muftija Abdibegovi}: Ramazan je putokaz ljudima

ha. Zato Kur’an ka`e: „Dobro vam je da postite.“ U tom ozra~ju, Kur’an svjedo~i da je ramazan mjesec Bo`ije milosti i ibadeta. Nebo se tada raduje ~ovjeku. A ~ovjeku su potrebne nebeske upute. Ramazan je mjesec ~ovjekove nade za pra{tanje grijeha, upute i svjetlosti. To je svakako sklad izme|u neba i zemlje. Sve {to ~ovjek ~ini u `ivotu, ~ini i radi zbog sebe, svoje porodice i sre}e. To je skrivena nit izme|u ~ovjeka i njegovog Gospodara. U toj skrivenoj niti pravi se harmonija i sklad izme|u vidljivog i nevidljivog, materijalnog i duhovnog. Tu je i nada u bolje sutra koje nam daje samo vjera. Zato se posti du{om, jer je to ljubav. ^ovjek se suste`e halala od izlaska do zalaska sunca u ime Boga. Samo se tako ~ovjek mo`e oslikati kao ~ovjek odluke, odva`nosti, karaktera i strpljivosti ka`e muftija Abdibegovi}. U kakvom ozra~ju Bo{njaci do~ekuju ovaj ramazan i kakve pouke trebamo izvu}i iz njegove svetosti?

Ovo je krajnje vrijeme da bosanski ~ovjek, koji je sklon duhovnosti, do`ivi ovaj mjesec ramazan s posebnim pijetetom i pa`njom, te ka`e: „Da, ja sam na bosanskoj zemlji, volim ovu zemlju, volim bosanskog ~ovjeka, `elim da padnem na sed`du Allahu i postom po{aljem poruku na nebo i u svijet oko sebe.“ Mnoge boljke danas sti{}u Bo{njake. O ~emu trebamo govoriti tokom ramazana? - D`emat je ta institucija kojoj moramo dati posebnu va`nost i pa`nju. Va`no je re}i da je islam vjera kolektiviteta i d`emata. Moramo zaogrnuti jedan drugog, pru`iti ruku jedan drugom i re}i da onaj ko ne}e brata za brata, ho}e tu|ina za gospodara! Na{im d`ematlijama i mutevelijama moramo zahvaliti na `rtvi koju ~ine u izgradnji d`amija, davanju zekata i sadakatul-fitra i ~i{}enju imovine. Koliko god nas boli broj sru{enih d`amija, raduje nas i dobro koje ima bosanski ~ovjek da se digne iz pepe-

Jurilj: Obavio imenovanje

se radi o grubom kr{enju Ustava i zakona, te poru~io da }e se protiv te odluke boriti svim sredstvima. Ina~e, u zgradi Vlade ZHK ju~er je bilo poja~ano osiguranje, jer, kako nezvani~no saznajemo, postoji bojazan da bi brave na vratima mogle biti promijenjene. M. Sm.

Idu}e godine bez grantova pomo}i u RS
Ministarstvo uprave i lokalne samouprave RS podijelilo je sredstva iz granta pomo}i pojedincima u iznosu od 26.700 KM. U saop}enju se nagla{ava da Ministarstvo ne}e planirati sredstva za ove namjene u bud`etu za 2011. godinu, ~ime se ovaj grant ukida.

[ta drugi pi{u

6

Dnevni avaz, srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

mozaik

MOSTAR Ima 20 unuka i 25 praunuka

Nena Saja ^amo napunila sto godina
Vjen~anje je bilo u junu

Sporni vjen~ani pokloni

Ro|endansko slavlje uprili~eno za vikend, kada se okupilo nekoliko generacija njene porodice
Iako je ju~er napunila stotinu godina, nena Saja ^amo do~ekala je na{u ekipu uspravna kao svije}a i s osmijehom na licu. Ro|endansko slavlje bilo je uprili~eno za vikend, kada se okupilo nekoliko generacija njene porodice. Tada je i prvi put u svom `ivotu nena Saja isjekla ro|endansku tortu, jer, kako nam je rekla, „takvi obi~aji kod nje ne postoje“.

[vedskoj princezi Viktoriji tu`be za korupciju
Najmanje tri tu`be za korupciju podignute su protiv {vedske princeze Viktorije u vezi sa svadbenim poklonima koje su ona i njen suprug princ Danijel primili nakon vjen~anja 19. juna. - Tu`be su podnesene i s tim }u se predmetom upoznati idu}e sedmice - rekao je za sedmi~nik „Expressen“ Gunar [tetler (Gunnar Stetler), dr`avni tu`ilac, zadu`en za borbu protiv korupcije, te je dodao da tek treba odlu~iti ho}e li otvoriti istragu. Tu`be se odnose na poklone koje je bra~ni par primio od poslovnog ~ovjeka Bertila Hulta, koji im je stavio na raspolaganje privatni avion i jahtu tokom bra~nog putovanja. Vrijednost tih usluga procjenjuje se na vi{e miliona kruna (stotine hiljada eura).

Izbjegla iz Nevesinja
Ali, rado je iza{la ususret svojoj k}erki Zlati i zetu Be}iru Lavi}u te unucima i praunucima kod kojih `ivi u mostarskom prigradskom naselju Ko~ine otkako je tokom posljednjeg rata izbjegla iz rodnog Nevesinja. Dug `ivot nene Saje, koja je samo jednom, kako nam pri~a, oti{la doktoru Kapi}u u Stolac, bio je ispunjen radom, ali i patnjom. Ro|ena u poznatoj porodici Bukva, u 21. godini se udala, a jedva deceniju kasnije ostala je udovica. Najmla|a Zlata tada je imala samo godinu i tri mjeseca. Od devetero djece koliko je rodila nena Saja, `ivo ih je sedmero.

Pit Hekstra za mjere {tednje

Ameri~ki kongresmen vodi kampanju u pid`ami
Pit Hekstra (Pete Hoekstra), konzervativni republikanski kongresmen iz Mi~igena, poznat po tome {to svake no}i spava u svojoj kancelariji, na plakatu u okviru kampanje u korist kresanja bud`eta pojavio se obu~en u pid`amu. Ponosan {to je 18 godina, koliko je u Kongresu, spavao na kau~u u svojoj kancelariji umjesto u unajmljenom stanu, 56-godi{nji politi~ar `elio je da poru~i glasa~ima da je

Nena Saja sa k}erkom Zlatom: Postit }e ramazan

- Nije bilo lahko bez mu`a gojiti djecu. Snalazila sam se kako sam znala i umjela, a vazda sam govorila „dat }e Bog bolje“. I dao je. Djeca su me slu{ala i nikada ih se nisam postidjela. S njima mi je bilo kao carici - pri~a nam ova vedra starica.

Iako joj je stotinu godina, nena Saja hoda bez i~ije pomo}i, ~ak plete, a nerijetko i zapjeva.

Recepta nema
- Tako zabavljam praunuke, imam ih 25 i dvadesetero unuka, neka su mi `ivi i zdravi. Ma, mogu ja sve sama. Ako Bog da i ramazan }u postiti, nau~ila sam tako od svoje 12. godine - nasmijano nam veli nena Saja. Recept za dugovje~nost ova stogodi{njakinja nema, osim, kako isti~e, umjerenosti u svemu. M. SMAJKI]

Pre`ivjela tri rata
Tokom tri rata, koliko ih je pre`ivjela, nena Saja se svega nagledala. U Drugom svjetskom ratu u njenoj ku}i u selu Sopilja bila
Hekstra: Spava u uredu

je bolnica, pa je lije~ila partizane i kuhala im. Ali, bora~ku penziju nije stekla. U posljednjem je izgubila k}erku, zeta i dvoje unu~adi.

svjestan potrebe smanjivanja bud`etskog deficita.

Odr`an Konji~ki memorijal „Alija Izetbegovi}“

Incident u Njujorku

Iznervirani stjuard napustio avion toboganom
Iznerviran pona{anjem putnika, koji je odbijao da slijedi njegova uputstva, stjuard aviona koji je tek sletio na njujor{ki aerodrom, aktivirao je tobogan za evakuaciju i njime, bijesan, napustio letjelicu. Nakon slijetanja na aerodrom „John F. Kennedy“, 39-godi{nji stjuard Stiven Slejter (Steven Slater) zamolio je putnike aviona kompanije „Jet Blue“ na letu Pitsburg - Njujork da ostanu na svojim sjedi{tima do potpunog ga{enja motora. Vidjev{i da ga jedan putnik nije poslu{ao i da je po~eo vaditi stvari iz pregrade iznad svog sjedi{ta, Slejter je izgubio prisebnost. Poku{ao je vratiti neposlu{nog putnika na mjesto kada mu je torba pala na glavu. Iznervirani stjuard oti{ao je u zadnji dio aviona, gdje je putem interfona izvrije|ao putnike izjaviv{i da mu je, nakon 20 godina rada u aviosaobra}aju, dozlogrdjelo. Zatim je aktivirao tobogan za evakuaciju, kojim je napustio letjelicu i potom se autom odvezao ku}i.

Najbr`i Pikoloviding Parti s d`okejom \or|etom Petrovi}em
Grlo Pikoloviding Parti (Picoloweding Party), vlasni{tvo Sulje Vukovi}a iz Grada~ca, pobjednik je ovogodi{njeg Sedmog konji~kog memorijala „Alija Izetbegovi}, prvi predsjednik Predsjedni{tva BiH“ odr`anog u Biha}u pred vi{e hiljada posjetilaca. Ono je sa d`okejom \or|etom Petrovi}em bilo najbr`e na stazi dugoj 2.000 metara na hipodromu Bak{ai{ke bare. Sulji Vukovi}u je prijelazni pehar i medalju te nagradu od 9.000 KM uru~io Bakir Izetbegovi}, sin rahmetli predsjednika Izetbegovi}a. Drugo mjesto u glavnoj utrci dana osvojilo je grlo Sari Ive Serdara iz Oku~ana, a tre}e grlo Nabukov Sinjanina Josipa Masle. U prvoj utrci pod nazivom KM TRADE na stazi dugoj 1.600 metara prvo mjesto osvojilo je grlo Impala, vlasni{tvo KK Biha}, drugo mjesto zauzelo je grlo Blek Sar vlasni{tvo Izeta Seleka, a tre}e Magnum, vlasni{tvo Idriza Ba{i}a iz Sanskog Mosta. Druga utrka pod nazivom „JU Veterinarski zavod“ na stazi dugoj 1.200 metara pripala je grlu Imperija, vlasni{tvo KK Biha}, drugoplasirano je bilo grlo Laktalino iz istog kluba, dok se na tre}em mjestu na{lo grlo Pe~ado Safeta ]ejvanovi}a iz Biha}a. Grlo Laura Ekrema Leki}a iz Sarajeva odnijelo je pobjedu u tre}oj utrci pod nazivom „Su{a Commerce“ na 1.400 metara. Drugo mjesto pripalo je grlu Sonja Korleone, vlasni{tvo „Volvinga BH“ iz

Robot otkriva tajnu Keopsove piramide
Tim stru~njaka s Univerziteta u Lidsu namjerava kona~no rasvijetliti misteriju Keopsove piramide koju ~uveni egipatski spomenik u svojoj dubokoj unutra{njosti krije ve} 4.500 godina. U sredi{tu piramide nalaze se dvije prostorije - kraljeva i kraljicina komora - iz kojih vode po dva okna. Arheolozi vjeruju da su okna koja iz kraljeve komore vode ka vanjskom zidu piramide, poslu`ili faraonovom duhu da „krene na putovanje ka zvijezdama i tamo zauzme svoje mjesto“. Mali robot „Jeddy“ imat }e zadatak da prodre iza ovih vrata i kona~no otkrije {ta se nalazi iza njih.

Pehar za pobjednika Memorijala

Sarajeva, a tre}e je osvojilo grlo Super Bled, vlasni{tvo M&S Racing team Ivanec. Grlo Orand` Kat, ~iji je vlasnik Suljo Vukovi} iz Grada~ca, osvojilo je ~etvrtu utrku dana pod nazivom „Meggle&Lejla Comerc“ na stazi dugoj 1.700 metara. Drugo mjesto pripalo je grlu Princeza vlasnika Nasera Ori}a, a tre}e grlu Rivolina, vlasni{tvo M. DEDI] RIZ Krajina - KK Jedinstvo.

mozaik

Dnevni avaz, srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

7

[ta ka`u poznati
Boris Tadi}

BR^KO Ivo Stjepanovi} platio danak neure|enosti dr`ave

Napustila ga supruga i ostao bez posla
Postoji dokument da je protiv Stjepanovi}a obustavljena istraga zbog navodnih ratnih zlo~ina
Ivo Stjepanovi} (40) je prije mjesec prilikom ulaska u BiH na grani~nom prijelazu u Ora{ju do`ivio neugodnost kada su ga slu`benici Grani~ne policije na{e zemlje izveli iz autobusa i oduzeli mu dokumente uz obja{njenje da je za njim izdata potjernica zbog po~injenih ratnih zlo~ina.

Kritika treba biti dobra, precizna i primjenljiva
- Svaka politi~ka ideja koja dolazi iz opozicije ili iz nevladinog sektora je dobrodo{la, ali osim kritike, ne vidim bolje prijedloge i ideje u odnosu na politiku koju vodi vladaju}a koalicija u Srbiji. Ranije su nas optu`ivali da, kada Tadi}: Bolji do|e predizborna kampanja, obilazimo radnike i gradiprijedlozi li{ta, a sada, kada nema izbora, i kada obilazimo gradili{ta i radimo, onda nas optu`uju da je to sigurno zbog izbora. Kritika treba bi(Predsjednik Srbije u „Danasu“) ti dobra, precizna i primjenljiva.

Ana Jelu{i}

Nisam cura od skandala
- I dalje sam 23-godi{njakinja kao i svaka druga, i ja volim napraviti pokoju spa~ku. U Hrvatskoj se jo{ kontroliram, ali kada odem van, dam sebi odu{ka. Za{to, kada sam na odmoru, ne bih iza{la i bila vani do dva ujutro? Naravno, nisam cura od skandala, sve je to u Jelu{i}: Granice (Skija{ica za „Ve~ernji list“) normale granicama normale.

Danilo [erbed`ija

Pro{ao torture
- Kada je po~eo rat bio sam pripadnik 108. br~anske brigade HVO-a, a kasnije sam pre{ao u 106. brigadu u Ora{ju i tada me zarobila Vojska RS. Pro{ao sam nevi|ene torture u logorima zbog kojih i danas ima psihi~ke traume od ~ega se i lije~im. Nakon zavr{etka ovoga bo- Stjepanovi}: sanskog pakla Bio u logoru 2000. godine sam oti{ao u Njema~ku gdje `ivim s porodicom. U BiH sam dolazio vi{e puta i nikada nisam imao probleme na granici, no ovaj put su mi oduzeli dokumente - kazao je Stjepanovi} za „Dnevni avaz“.

Budu}nost jeste u koprodukcijama
[erbed`ija: Krizna vremena

- Budu}nost jeste u koprodukcijama, pogotovo u ovim kriznim vremenima i na ovim prostorima, jer je novac u kinematografiji itekako bitan. Nema smisla ne raditi koprodukciju kada je tako svima lak{e. Mislim da }e ih biti sve vi{e.
(Reditelj za „Ve~ernje novosti“)

Faksimil rje{enja o obustavi krivi~nog postupka

[ta ka`u u narodu

☎ 033/281-393 redakcija@avaz.ba

Dodaju}i da je zbog ovih izmi{ljenih optu`bi ostao bez posla, a ono {to mu najte`e pada jeste ~injenica da ga je napustila i supruga. Da BiH nije ure|ena dr`ava govori i podatak da je dopisni{tvo „Dnevnog avaza“ u Br~kom do{lo u posjed Rje{enja Osnovnog suda Br~ko Distrikta, od 24. 5. 2010. godine, da se protiv 41 osobe,

me|u kojima je i Ivo Stjepanovi}, obustavlja postupak, a koje su tada{nje vlasti RS optu`ile za ratni zlo~in. Ovaj dokument, o~ito, nisu imale nadle`ne slu`be koje su Stjepanovi}u od `ivota napravile pakao.

Nepotizam mora biti ka`njen
- Nepotizam koji je prakticirala aktuelna vlast, vjerovatno je nezapam}en u savremenom svijetu. ^etiri godine de{avale su se takve malverzacije koje bi tu`ila{tvo moralo ispitati. Nedopustivo je da su poslovi i va`ni projekti ra|eni po ro|a~kim i prijateljskim linijama, bez imalo transparentnosti. Onda ne treba ~uditi {to nam je dr`ava u sta(^italac iz Ilija{a) nju u kakvom jeste.

Polako ga ubijalo
Kada smo taj dokument pokazali Stjepanovi}u on u prvi mah nije vjerovao, pa ga je neprestano prelistavao, a na kraju je zaplakao i kazao „ne mogu da vjerujem da ovo postoji, ljudi, spasili ste me...“ - Sve vrijeme sam tvrdio da nema ni{ta od ovih izmi{ljotina, ali me to polako ubijalo i to je bio razlog za{to me i supruga napustila - rekao nam je Stjepanovi}. E. RA@ANICA

Vremenska prognoza

11. 8. 2010.

Osu|en na strijeljanje
Stjepanovi}a je sredinom marta 1996. godine Vojni sud u Banjoj Luci osudio na strijeljanje jer su ga teretili da je ubio vi{e srpskih civila. Interesantno je {to je ovaj ~ovjek osu|en nekoliko mjeseci nakon zavr{etka rata, kada je na snagu ve} stupila op}a amnestija i kada su ratni zarobljenici na svim stranama trebali biti pu{teni na slobodu.

sun~ano

djelimi~no sun~ano

mjestimi~no ki{a

obla~no

promjenljivo

ki{a i snijeg

snijeg

obla~no uz snijeg

obla~no s ki{om

magla pa sun~ano

Ne znaju {ta da rade sa novim zatvorenicima

VRIJEME DANAS

BIHA] 31 32 BANJA LUKA BR^KO 31 TUZLA 31 ZENICA 31 SARAJEVO 29 GORA@DE 29
FEDERALNI METEOROLO[KI ZAVOD

U Banjoj Luci i Fo~i puni zatvori
Zatvorski kapaciteti u RS popunjeni su 100 posto, a osu|enici i pritvorenici u Banjoj Luci i Fo~i vi{e se nemaju gdje smjestiti, te se u nekoj od preostale ~etiri lokacije na podru~ju ovog entiteta poku{avaju za njih osigurati kreveti u zatvorskim }elijama. Tako je nakon posljednje akcije banjalu~ke policije „Fokus“ odre|en pritvor za 24 osumnji~enika, ali za njih {estoricu vi{e nije bilo mjesta u Kaznenopopravnom zatvoru Tunjice te su „jedva ugurani“ u zatvor u Doboju. Prema rije~ima nadle`nih u KPZ-u Tunjice, u ovom zatvoru nema vi{e mjesta za one osobe kojima su izre~ene zatvorske kazne, ali ni za one kojima se odre|uje pritvor. - U toku je reorganizacija da se oni s manjim zatvorskim kaznama koji su osu|eni za lak{a krivi~na djela iz Banje Luke premjeste u neku drugu zatvorsku ustanovu - potvr|eno je „Avazu“ u ovom banjalu~kom zatvoru. Prema rije~ima pomo}nika ministra pravde za izvr{enje kri-

Prete`no sun~ano

Danas }e preovlaLIVNO davati sun~ano vrijeme uz malu do umjer30 enu obla~nost. U jutarnjim satima, po kotlinama i uz rije~ne tokove, bit }e kratkotrajne magle. Vjetar slab do umjeren, isto~ni i sjeveroisto~ni. Jutarnja temperatura od 13 do 19, na jugu do 25, a najvi{a dnevna od 27 do 32, na jugu do 36 stepeni.

36 MOSTAR

NEUM 36

SRIJEDA
11. 8. 2010.

^ETVRTAK
12. 8. 2010.

PETAK
13. 8. 2010.

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

JUTARNJE TEMPERATURE

od 13 C do 25 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 13 C do 26 C
DNEVNE TEMPERATURE

0

0

od 150C do 260C
DNEVNE TEMPERATURE

Zatvor u Fo~i: Kriti~na situacija

od 270C do 360C

od 310C do 380C

od 320C do 380C

vi~nih sankcija Bo{ka \uki}a, u RS nema nijedne osobe kojoj je odre|ena zatvorska kazna ili pritvor, a da zbog manjka smje{tajnih kapaciteta nije iza re{etaka. - Ta~no je da je veliki broj osoba u zatvorima u RS i da su kapaciteti popunjeni, ali u Banjoj Luci stanje nije alarmantno. U planu je

i izgradnja novih zatvorskih kapaciteta, kao {to je nova pritvorska jedinica u Bijeljini kapaciteta 100 pritvorenika, u kojoj }e biti stvoreni normalni uslovi za njihov boravak, odnosno da su u jednoj sobi tri zatvorenika i da ima prostora da se ubaci jo{ jedan krevet - objasnio je \uki}. B. SPASENI]

BIOMETEOROLO[KA PROGNOZA
Tokom prijepodneva }e biti ugodnije u odnosu na drugi dio dana. Planirane aktivnosti trebali bi provoditi u jutarnjim satima, a poslije podne izbjegavati du`e boravke na otvorenom, s obzirom na to da }e biti sparno. Neophodno je povesti brigu o za{titi od vru}ine i sunca, osobito djece, starijih osoba i hroni~nih bolesnika.

Grad Sarajevo
Izlazak 05.46 Zalazak 19.57

11. 8. 2010.
Izlazak 07.23 Zalazak 20.23

Brzo - kratko

8

Dnevni avaz, srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

teme

OTKRIVAMO Diskriminacija u dr`avnim institucijama BiH

Mokronoge: Sje}anje na ubijene Bo{njake

Slu`benici iz FBiH primaju i do 500 KM manje od onih iz RS
Na tome je federalni bud`et izgubio milione, ka`e izvor blizak Ministarstvu finansija BiH koji `ivi u FBiH
Nedosljedna primjena dr`avnih i entitetskih zakona uposlenike u institucijama BiH koji `ive u FBiH dovela je u diskriminiraju}i polo`aj u odnosu na kolege iz RS. Tako ministri, njihovi zamjenici, pomo}nici, ali i dr`avni slu`benici uposleni u bh. institucijama zbog odstupanja pri obra~unu pla}a za zaposlene u institucijama BiH, zavisno iz kojeg entiteta dolaze, dobivaju znatno ni`e pla}e.

Obilje`ena 17. godi{njica zlo~ina u Mokronogama

Mate Kelava izvinio se u ime Hrvata
U Mokronogama kod Tomislavgrada ju~er je obilje`ena 17. godi{njica zlo~ina u ovom selu kada su u no}i izme|u 9. i 10. avgusta 1993. godine ekstremisti HVO-a pobili devet bo{nja~kih civila iz porodica Be{laga, Tiro i \uliman. Uz dvjestotinjak Duvnjaka i gostiju iz susjednih mjesta, skupu su prisustvovali izaslanik reisa Mustafe Ceri}a, muftija travni~ki Nusret ef. Avdibegovi}, muftija mostarski Seid ef. Smajki} sa saradnicima i direktorom Kara|ozbegove medrese [evkom ef. Tinjakom, te imami iz Tomislavgrada i susjednih op}ina. Predsjednik Op}inskog vije}a (OV) Tomislavgrad Mate Kelava ponovo se, u ime Hrvata, izvinio za po~injeni zlo~in i izrazio saosje}anje s porodicama `rtava, te pozvao da se zlo~in ne zaboravi.

Sa sjednice Federalne vlade u Mostaru

Nije prihva}en izvje{taj o „@eljeznicama“
Federalna vlada zadu`ila je ju~er na sjednici u Mostaru zastupnicu Vije}a ministara BiH pred Evropskim sudom za ljudska prava u Strazburu da podnese zahtjev za preispitivanje presude tog suda u predmetu „Branimir \oki} protiv BiH“. Kao {to je poznato, Sud u Strazburu prihvatio je \oki}evu tu`bu i obavezao Vladu FBiH da ovom biv{em oficiru JNA isplati 65.200 eura kao „naknadu za oduzeti prijeratni stan u Sarajevu“. Vlada nije prihvatila izvje{taj o pro{logodi{njem poslovanju „@eljeznica M. K. FBiH“.

Porezi i uplate
Naime, uposlenicima koji imaju prebivali{te u FBiH porez na dohodak obra~unava se na teret neto uplate, dok se uposlenima iz RS taj porez ispla}uje na teret poslodavca. Nezvani~no saznajemo da dr`avni ministri i njihovi pomo}nici iz FBiH dobivaju ~ak i do 500 maraka manje u odnosu na njihove kolege koje dolaze iz RS. S druge strane, dr`avni slu`benici naplate od 150 do 200 maraka manje. - Upozoravao sam Vladu FBiH i Federalno ministarstvo finansija. Me|utim, oni nikada nisu re-

Vije}e ministara BiH: O~ita diskriminacija

Odr`ana rasprava u Sarajevu

Kako podijeliti novac od igara na sre}u?
Nakon {to je nedavno izmijenjen Zakon o igrama na sre}u FBiH, ~ime je omogu}eno da se oko 50 posto dobiti koje „Lutrija BiH“ uplati u federalni bud`et iskoristi za finansiranje raznih humanitarnih aktivnosti, predstavnici desetak organizacija okupili su se ju~er na okruglom stolu u Sarajevu kako bi se dogovorili o na~inu raspodjele ovih sredstava. Slo`ili su se da 2,5 miliona KM godi{nje podijeljeno na devet oblasti i tridesetak organizacija nije dovoljno ni za kakve ve}e aktivnosti. M. A.

agirali. Prema federalnom zakonu, porez se pla}a gdje je sjedi{te firme, odnosno, institucije. Sjedi{te zgrade institucija BiH je u Sarajevu. Tako bi sva sredstva uposlenika koji ovdje rade trebala i}i u federalnu kasu. Na tome je federalni bud`et izgubio milione - ka-

zao nam je izvor blizak Ministarstvu finansija i trezora BiH koji `ivi u FBiH.

Mjesto prebivali{ta
Zakonom o pla}ama i naknadama u institucijama BiH propisano je da se obra~un pla}a vr{i putem centraliziranog sistema, a da je Ministarstvo finansija i trezora BiH nadle`no za nadzor nad provo|enjem navedenog zakona. Me|utim, obra~un poreza i doprinosa na ukupna primanja zaposlenih u institucijama BiH vr{i se primjenom zakonskih propisa prema mjestu prebivali{ta zaposleS. RO@AJAC nog.

Mogu}e i tu`be protiv [piri}a i Vranki}a
Iz izvora bliskih Vije}u ministara BiH saznajemo i da postoji nekoliko opcija da „zakinuti“ uposlenici iz FBiH koji rade u dr`avnim institucijama otklone diskriminaciju. Spominje se i mogu}nost tu`bi protiv najodgovornijih u dr`avnoj vladi, odnosno, predsjedavaju}eg Nikole [piri}a i ministra finansija Dragana Vranki}a, ali i tra`enje ocjene ustavnosti Zakona o pla}ama i naknadama u institucijama BiH.

Reakcija BIHAMK-a na optu`be da nisu relevantni

Akcije po evropskim standardima
Nakon {to su iz Instituta za privredni in`injering kazali da rezultati BIHAMK-ove akcije prema kojoj je neispravno 74 posto pregledanih automobila ne odra`avaju pravu situaciju na terenu i da nisu relevantni, u bh. auto-moto klubu navode da je pregled vozila vr{en po sistemu slu~ajnog uzorka. - Na{ cilj je preventivna kontrola uz uklanjanje uo~enih nedostataka na licu mjesta. Dodaju da se ovakve i sli~ne preventivne akcije provode na osnovu standarda koji primjenjuju veliki evropski klubovi - saM. A. op}eno je iz BIHAMK-a.

Potvrda iz Veterinarske inspekcije u Tuzli

Spaljena krava nije bila oboljela od antraksa
Krava koja je pro{le srijede uginula, a dan kasnije i spaljena u tuzlanskom naselju Ljepunice kod Tuzle nije bila oboljela od antraksa kako se naga|alo, potvr|eno je iz Veterinarske inspekcije Kantonalnog ureda za inspekcijske poslove u Tuzli. - Nalaz na uginuloj `ivotinji je negativan, odnosno sumnje da je uginula od zarazne bolesti antraks nisu ta~ne. Ta~an uzrok smrti nije mogu}e utvrditi jer nije ra|ena obdukcija le{a, {to se u slu~aju sumnje na antraks i ne mo`e raditi. Najbitnije je da je nalaz negativan, jer bi se u suprotnom morale provoditi drasti~ne mjere za{tite {ireg podru~ja Ljepunica, koje bi u narednih nekoliko decenija morale biti progla{ene distriktom antraksa - kazala je Spomenka Mijatovi}, kantonalni veterinarski inspektor u Uredu za inspekcijske poslove. Nakon spaljivanja uginule krave prostorije u kojima je boravila i dvori{te vlasnika propisno su dezinficirani, a panika i strah koji su zbog vijesti o antraksu vladali u LjepunicaA. Mu. ma sada su otklonjeni.

U RS zabranjen plakat Centra za humanu politiku
Centar za humanu politiku (CHP) zapo~eo je predizbornu kampanju ogla{avanja na bilbordima kojom se zagovaraju teme i problemi koje u godini izbora ignorira ve}ina politi~kih stranaka u BiH. Iz Centra ka`u da je prekju~er u RS s bilborda skinut i zabranjen plakat s porukom „penzija 160 KM, nacionalna sramota“, prenosi Fena.

teme

Dnevni avaz, srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

9

KORUPCIJA Ko }e na ~elo NO sarajevskog GRAS-a

Drekovi} `eli dokraj~iti firmu koju je zavio u crno
Preko Drekovi}a SDA `eli nastaviti kontrolirati ovo javno preduze}e
Za godinu i po, koliko je bio na ~elu Nadzornog odbora JKP GRAS, Ramiz Drekovi}, penzionisani general Armije RBiH, kadar SDA, doveo je
Drekovi}: Gubici 13 miliona KM Sa pres-konferencije: Aktuelna vlast ne `eli provesti reforme

pred kolaps ovo sarajevsko preduze}e, koje ima monopol nad gradskim prijevozom u glavnom gradu BiH. U tom periodu GRAS je zabilje`io rekordne gubitke. Ukupno je za vrijeme njegovog mandata GRAS zabilje`io oko 13 miliona maraka gubitaka. Tako su u 2008. gubici iznosili devet miliona maraka, a ve} idu}e godine, dolaskom Drekovi}a, oni su narasli na ~ak 17 miliona KM. Tu nije kraj, jer se dubioza nastavlja i u ovoj godini, te gubici iznose ~ak 22 miliona maraka. No, to nije omelo Drekovi}a, koji na ovoj funkciji ni-

je od aprila ove godine, kada je podnio ostavku na mjesto predsjednika, te prihvatio mjesto u ZOIju, da se ponovo kandidira za mjesto predsjednika NO. Prijavio se na konkurs koji je raspisalo Kantonalno ministarstvo saobra}aja na kojem je imao najvi{e bodova. Me|utim, Skup{tina preduze}a, svjesna da }e to zna~iti kraj firme, poni{tila je konkurs i raspisala svoj na koji se za sada Drekovi} nije prijavio. Drekovi} je, naime, imao kontrolu nad javnim nabavkama i utro{kom miliona maraka, zbog ~ega se ni po koju cijenu ne `eli odre}i ove pozicije. Pribli`avanjem predizborne kampanje mo`e se o~ekivati zahuktavanje politi~ke borbe SDA i SBiH za kontrolu nad GRAS-om. Naime, ve} godinama su kadrovi SDA na ~elu NO, dok je direktor preduze}a iz SBiH. Posljedice politi~kih igara i ovaj put najvi{e osjete radnici. F. K.

Konferencija za novinare SBBBiH

Veliki projekti i reforme pove}at }e broj zaposlenih
Nu`na je i reforma zdravstvenog sektora koji se mora prilagoditi potrebama pacijenata
Zapo{ljavanje }e biti u fokusu kampanje Saveza za bolju budu}nost BiH - Fahrudin Radon~i}, istaknuto je ju~er na konferenciji za novinare Op}inske organizacije ove stranke u Tuzli. smanjila nezaposlenost - kazao je \onlagi}. Nu`na je i reforma zdravstvenog sektora, koji se, kako je istakao prim. dr. Alija Azabagi}, mora prilagoditi potrebama pacijenata. - Postoje}im zakonskim rje{enjima javni i privatni sektor su izjedna~eni, ali je to u praksi obi~na floskula. Zbog toga i dalje postoje liste ~ekanja, {to je nedo-

Svjetska iskustva
- Bilo bi nerealno re}i da mi imamo ~arobni {tapi} kojim }emo rije{iti problem nezaposlenosti.

Obaveza stipendiranja studenata
- Niko od nas nije ovdje zbog pau{ala, dnevnica i ~lanstva u kojekakvim komisijama. Mi `elimo promijeniti stanje u dru{tvu i dr`avi i stvoriti potpuno novi ambijent. Ali, istovremeno, na osnovu realnih pokazatelja i parametara sigurni smo da mo`emo umnogome promijeniti trenutnu situaciju u svim oblastima - kazao je prof. dr. Emir Kabil. Prema rije~ima prof. dr. Mirsada \onlagi}a, svjetska iskustva su pokazala da je reforma obrazovanja temelj za sve druge reforme, te }e SBBBiH u~initi da se u potpunosti provede Bolonjski proces i potpuno implementira Okvirni zakon o visokom obrazovanju. - Provo|enjem nu`ne reforme, stvorila bi se ravnote`a izme|u potreba tr`i{ta rada i obrazovanja, te Tako }e, naprimjer, svako od nas potpisati izjavu kojom se obavezuje da }e, nakon izbora, stipendirati jednog ili dva studenta - istakli su ~elni ljudi SBBBiH u Tuzli. pustivo. U Fondu zdravstvenog osiguranja ima dovoljno novca, ali se ne usmjerava na pravi na~in kazao je Azabagi}.

Vlada FBiH odgovorila Ombudsmenu za ljudska prava

Penzioner mo`e voditi Zavod za zapo{ljavanje
Vlada FBiH na ju~era{njoj sjednici odgovorila je Ombudsmenu za ljudska prava u FBiH, nakon {to je zatra`eno da se validnom dokumentacijom doka`e da su po{tovani svi propisi prilikom ponovnog imenovanja Miralema [ari}a na mjesto direktora Federalnog zavoda za zapo{ljavanje (FZZZ). Na imenovanje [ari}a `alio se protukandidat i uposlenik Zavoda Rizah Kulugli}, koji smatra da je imenovanje nezakonito, jer je [ari} ispunio sve uvjete da bude penzionisan, te po zakonu ne mo`e biti izabran na jo{ jedan ~etverogodi{nji mandat. U odgovoru Vlade, koji je potpisao premijer Mustafa Mujezinovi}, ka`e se da je imenovanje izvr{eno na osnovu rezultata koje je [ari} ve} postigao, a u skladu sa Zakonom o radu, prema kojem kandidat mo`e biti izabran na tu funkciju iako ispunjava uvjete za penziju. Kulugli} pak ka`e da ne}e odustati te }e anga`irati advokata, a najavljuje i mogu}u tu`bu protiv Vlade FBiH. - Nije mi jasno kako su postupali po Zakonu o radu kada postoji Zakon o dr`avnoj slu`bi u Federaciji, prema kojem [ari} nije mogao biti ponovno imenovan jer ispunjava sve uvjete za penziju. ^ovjek ima 64 godine `ivota i 40 godina radnog sta`a - kazao je Kulugli}. F. K.

Doma}e kompanije
SBBBiH brzo i masovno zapo{ljavanje nudi kroz velike projekte, te oporavak velikih preduze}a koja su uni{tena lo{om privatizacijom, naglasio je Salih [abovi}. - Nu`ne su izmjene postoje}ih zakonskih rje{enja koje }e omogu}iti poslovanje doma}im kompanijama pod povoljnijim uvjetima. To ljudi koji su trenutno na vlasti ne znaju ili ne `ele uraditi E. H. kazao je [abovi}.

[ari}: Pune 64 godine `ivota

Centralna izborna komisija BiH

Rje{avanje problema u Gajba paradajza ko{ta 15, a pro{le godine bila pet KM `rijebanju za bira~ke odbore
Astronomske cijene povr}a na bijeljinskoj pijaci
Cijene povr}a na pijaci u Bijeljini ovih dana dostigle su najvi{i nivo do sada. Grad, poplave, podzemne vode, vremenske nepogode koje su ove godine pogodile Semberiju prepolovili su prinose, a semberski poljoprivrednici poku{avaju prodati ono {to je preostalo. Na kvanta{koj pijaci u Bijeljini robe nema dovoljno, ali nema ni kupaca zbog visokih cijena. Iako je sezona u punom jeku, poluprazna pijaca djeluje zloslutno. Gajba paradajza od 10 kilograma ko{ta i do 15 KM, dok je pro{le godine ko{tala 5 KM. Cijena vre}e kupusa od 20 kg iznosi 15 KM, a pro{le godine bila je marku ili dvije. Ne{to povoljnija je cijena paprika, pa se vre}a od 3 kg koja je pro{le godine ko{tala 1,5 KM danas mo`e kupiti za 3 KM. Semberski poljoprivrednici tvrde da je rod smanjen za tre}inu. Miroslav Jevti}, proizvo|a~ lubenica iz Crnjelova, ka`e da je prvi rod lubenica potpuno uni{ten, Centralna izborna komisija (CIK) BiH u naredna dva dana posvetit }e se rje{avanju problema koji se odnose na postupak `rijebanja politi~kih subjekata za ~lanove bira~kih odbora, izjavila je Srni portparol CIK-a Maksida Piri}. Prema njenim rije~ima, problem se javlja u dvije odrednice Izbornog zakona BiH koje su kontradiktorne po ovom pitanju. - Politi~ka stranka koja je ~lanica koalicije nema pravo samostalnog u~e{}a u postupku `rijebanja i imenovanja za ~lanove bira~kog odbora, dok druga odredba omogu}uje politi~kom subjektu koji ima ovjerenu kandidatsku listu ili kandidata za u~e{}e na izborima, pravo u~e{}a u postupku `rijebanja - navela je Piri}.

Piri}: Dvije odrednice

Bijeljina: Visoke cijene odbijaju kupce

(Foto: G. Bobi})

dok je drugi stigao prili~no kasno. Ipak, tvrdi Jevti}, pre`ivjet }e i ovu krizu jer nije kreditno zadu`en kao {to su mnogi poljoprivrednici. E. M.

Ona je podsjetila da upravo prema definiciji Izbornog zakona politi~ki subjekt predstavlja i politi~ku stranku i koaliciju, kao i listu nezavisnih kandidata.

Klub poznatih

Amir Smaji}

10

Dnevni avaz, srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

teme

Stvaranje me ~ini sretnim
Li~ni profil pjeva~a
Ime i prezime: Amir Smaji}. Datum i mjesto ro|enja: 29. januar 1982., Roterdam (Holandija). Gdje `ivite - s roditeljima, podstanar ili imate vlastiti dom: U najljep{em gradu na svijetu, Biha}u, s roditeljima. Bra~no stanje: Neo`enjen. Bitni datumi u Va{em `ivotu: Ro|endani mojih bli`njih. Koji automobil vozite: „Passat“. Kako se odmarate: Uz dobar film. Omiljeni muzi~ar: Niko odre|en, ali cijenim rad mojih kolega. Volite li kuhati: Ne. Najdra`a knjiga: Zadnja koju sam pro~itao „Izgubljeni simbol“. Omiljeni pisac: Den Braun (Dan Brown). Umjetnik kojeg cijenite: Postoji nekolicina njih iz razli~itih sfera i oblasti. Za koji klub navijate: Za na{u reprezentaciju. Koga biste poveli na pusti otok: Svoju djevojku. Jeste li ljubomorni: Ponekad. [ta najprije primje}ujete kod osoba suprotnog spola: O~i ka`u da su ogledalo du{e. Biste li oprostili nevjeru: Ne. Bavite li se sportom: Da. Svakodnevno treniram u teretani. Omiljena hrana i pi}e: Sva bosanska jela uz koka-kolu. Ko se brine o Va{em imid`u: Isklju~ivo sam, uz pomo} i sugestije moje modne dizajnerice Hajrije Krak. Volite li i}i u {oping: Kada moram. Jeste li sujevjerni: Nisam.

CIJENE Pove}anje akcize na duhanske proizvode

Cigarete skuplje od prvog januara
Ta~ne cijene u maloprodaji bit }e poznate u novembru, ka`u u UIOBiH
Novo poskupljenje cigareta gra|ani BiH mogu o~ekivati od 1. januara 2011. godine, kazali su nam u Upravi za indirektno oporezivanje (UIO) BiH. Od tog datuma po~inje primjena odluke o pove}anju minimalne akcize na duhanske proizvode i to od 15 feninga po kutiji cigareta.

Odluka u oktobru
- Odluku o pove}anju akcize na{ Upravni odbor bi trebao donijeti u oktobru, a nove cijene }e stupiti na snagu po~etkom idu}e godine. To nije ni{ta novo jer Zakon o akcizama u BiH predvi|a da }e se svake godine akcize pove}avati kako bi se u narednih nekoliko godina usaglasila ova vrsta oporezivanja sa onom u zemljama EU - kazao nam je Ratko Kova~evi}, portparol UIO. No, Kova~evi} isti~e da je te{ko procijeniti za koliko }e ta~no cigarete poskupjeti, jer to mo`e biti vi{e, ali i manje od 15 feninga. - Trenutno to zavisi isklju~ivo od proizvo|a~a i distributera cigareta, odnosno da li }e oni ovo poskupljenje prebaciti samo na teret potro{a~a, ili }e nau{trb svoje zarade odlu~iti da poskupljenje bude manje od 15 feninga po ku-

Smaji}: Biha} je najljep{i

Imate li ku}nog ljubimca: Da, kraljevskog pekinezera Bigija. Koji je Va{ `ivotni moto: Za mene nemogu}e zaista ne postoji, i uglavnom me vodi intuicija, a stvaranje i napredovanje ~ini me sretnim. Va{ najbolji prijatelj je: Moja porodica. Pratite li politi~ku situaciju: Upu}en sam samo povr{no. Da imate 15 minuta vlasti, {ta biste prvo uradili: Vratio sve kao {to je bilo nekada. Biste li u~estvovali u {ouu realnosti: Ve} jesam, ali sada ne bih, jer smatram da su prevazi|eni.

Cigarete skuplje svake godine

tiji - navodi Kova~evi}. S druge strane, dodaje, postoji mogu}nost da poskupljenje cigareta bude ve}e od 15 feninga po kutiji jer akciza ulazi u osnovicu za obra~un PDV-a. - Ta~ne cijene cigareta u maloprodaji imat }emo u novembru, jer su proizvo|a~i i distributeri

Najve}i prihodi
U prvih sedam mjeseci ove godine na osnovu akciza prikupljeno je 652,3 miliona KM prihoda, {to je za 16 posto vi{e nego u istom periodu lani. - Najve}i porast zabilje`en je upravo u akcizama na duhanske proizvode. Prikupljeno je 352 miliona KM prihoda, {to je 39 posto vi{e nego u istom periodu pro{le godine kada je prikupljeno 253 miliona KM - ka`e Kova~evi}.

du`ni da nam nove cjenovnike dostave barem mjesec prije po~etka primjene ove odluke o pove}anju - ka`e Kova~evi}. On poja{njava da }e se naredne ~etiri godine minimalna akciza na duhanske proizvode pove}avati za 15 feninga, kako bi se do 2014. dostigao iznos od 64 eura na 1.000 cigareta.

Kutija pet eura
Cilj je da na kraju akciza, a prema tome i cijena cigareta u BiH bude jednaka onim u zemljama EU, {to zna~i da mo`emo o~ekivati da }e od 2014. godine kutija cigareta u na{oj zemlji ko{tati pet eura. M. AVDI]

SMS
JEFTINIJI PRIJEVOZ - Ka`u da imamo jedan od najjeftinijih javnih gradskih prijevoza u regionu. Ne znam da li znaju da u Zagrebu tramvaji imaju klimu, ~isti su i karta vrijedi dva sata. Koga onda ovi na{i varaju? TRA@ENJE POSLA - Putem Biroa za zapo{ljavanje odr`ava se obuka za aktivno tra`enje posla. Nakon zavr{ene obuke dobit }emo certifikat. Kakvi su to glupi programi i ko to finansira? Mi imamo fakultetske diplome i umjesto da nam ponudi posao Biro nam daje „diplome o ste~enom znanju iz tra`enja posla“. Ovako ne{to besmisleno ima samo kod nas! NEMA STIPENDIJA - Mi studenti smo poni`eni i obespravlje-

Dnevni avaz 061-142-015
toga u jedinicama koje su branile ovaj narod i dr`avu od neprijatelja. Zavr{io sam {kolu za elektrotehni~ara. Dvije godine sam osvajao tre}e mjesto na regionalnom takmi~enju iz fizike iz elektriciteta, mehanike i kalorike, dakle oblasti koje su vezane za posao odr`avanja elektroinstalacija koji sam radio u vojsci. Osim odr`avanja instalacija koje sam bio du`an raditi, godinama sam osposobljavao razli~ite ure|aje kao {to su rashladni termogeni, a otklonio sam mnogo kvarova na vojnim vozilima. I pored svega nabrojanog i 22 godine sta`a, nije se na{lo mjesta za mene u OSBiH ako nikako druga~ije barem sam mogao raditi kao civilno lice. Almir Sultani}.

ni u Br~kom. Zar je mogu}e da odjel za obrazovanje nije jo{ ni sastavio rang-listu za dobivanje stipendija, a kamoli izvr{io raspodjelu za 2010. godinu. Kako }emo mi koji nemamo zaposlenih roditelja pre`ivjeti i u~iti bukvalno gladni. Rusmir, Br~ko. NEKA IDU - Moja porodica i ja 20 godina smo glasali za stranke koje su sve ovo vrijeme bile na vlasti. Da smo grije{ili shvatili smo kada smo ostali bez posla i na{li se na rubu siroma{tva. Za njih je previ{e 20 godina i zato neka idu. Nezaposleni RVI. NEMA MJESTA Bio sam pripadnik Oru`anih snaga BiH do prije dva mjeseca kada sam demobilisan. Prije OS bio sam u jedinicama VFBiH, a prije

ANKETA me|u gra|anima Prozora, Sarajeva i Banovi}a
Smatrate li da bi novi rast cijena cigareta bio opravdan?

Nijedno poskupljenje nije dobro
- Cijene cigareta u Evropi su visoke, a ako mi ho}emo tamo, onda bi i kod nas trebale biti na evropskom nivou. Trebaju po- Mario Dre`njak skupjeti! - Naravno da je opravdano poskupljenje cigareta. Jedino tako }e brojni na{i gra|ani prestati ili barem smanjiti Edin pu{enje.
Sal~inovi}

- Ja sam pu{io 25 godina i znam kako je to {tetno. Trebaju poskupjeti jer bi tako mnogi prestali, sa~uvali zdravlje i pobolj{ali ku}ni Salko Omanovi} bud`et. - Nijedno poskupljenje ne opravdavam. Iz godine u godinu cijene rastu, a penzije i pla}e ostaju iste. Tako da nisam za Halil poskupljenje.

- Cigarete trebaju poskupjeti i na taj na~in prikupiti sredstva za humanitarne projekte. Kod nas su cigarete neopravdano Ante veoma jeftine. Tomi} Sarajevo

Prozor

- Cigarete su ionako skupe za na{ standard. Nije opravdano njihovo poskupljenje jer se sigurno ni{ta ne}e promijeniti nabolje. Ba- Sakib Had`imuratovi} novi}i Prasko - Bolje da poskupe cigarete nego osnovni prehrambeni artikli. Cigarete su luksuzna roba i veoma su {tetne po zdraHasan vlje.
H. M. - [. S. - N. M. Nurkovi}

Sarajevo

- U principu sam protiv rasta cijena, jer osiroma{uju ~ovjeka. Me|utim, kada je rije~ o cigaretama i alkoholu tu sam Esad za poskupljenje. [ehi}

- U svakom slu~aju opravdaniji je rast cijena cigareta nego hljeba, ulja, {e}era i drugih namirnica, bez Hata kojih se ne mo`e. Me{i}

Banovi}i

teme

Dnevni avaz, srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

11

ZLO^INCI Podignuta optu`nica protiv pripadnika odreda smrti

Franc Kos i ostali terete se za ubistvo ~ak 800 Bo{njaka
Optu`eni Franc Kos i Stanko Koji} tragali za pre`ivjelima, nakon ~ega su ih „ovjeravali“
Nakon zavr{ene istrage, dr`avni tu`ilac Dubravko ^ampara podigao je ju~er i uputio Sudu BiH na potvr|ivanje optu`nicu protiv ~etvorice pripadnika zloglasnog Desetog diverzantskog odreda Vojske RS koji se terete za genocid u Srebrenici u julu 1995. godine. Tim odredom direktno je komandovao ratni zlo~inac Ratko Mladi}. avali“, ubijaju}i ih hicem iz pi{tolja u glavu. Tu`ila{tvo BiH smatra da su strijeljanja vr{ena u cilju da se „potpuno ili djelomi~no istrijebe Bo{njaci, kao nacionalna, etni~ka i vjerska skupina“. Ina~e, za u~estvovanje u ovim zlo~inima pro{log mjeseca je na deset godina zatvora osu|en Marko Bo{ki}, koji je nakon izdr`avanja kazne u Americi isporu~en na{oj zemlji. Bo{ki} se obavezao da }e svjedo~iti protiv ostalih suboraca. S obzirom na brojne dokaze i svjedoke koje ima Dr`avno tu`ila{tvo, vjeruje se da }e optu`eni na Sudu BiH dobiti visoke zatvorske kazne za po~injene zlo~ine. Kako se {pekulira u pravnim krugovima, mo`da ~ak i do ~etrdeset godina zatvora. U Hagu je prvi za ove zlo~ine odgovarao Dra`en Erdemovi}, koji je priznao ubistvo 70 ljudi i dobio pet godina zatvora.
F. VELE

[piri}: Prijetnje iz Mostara

Luji}: Identificiranje autora

Premijer BiH dobio anonimno pismo

[piri}u opet prijete
SIPA }e poduzeti sve na eliminisanju prijetnji, ka`e Luji}
Predsjedavaju}em Vije}a ministara BiH Nikoli [piri}u stigla je novo prijete}e pismo. Saznali smo da je prijetnja stiga prije tri dana i da je pismo proslije|eno dr`avnim sigurnosnim agencijama. - Na{ dobri ~etni~e [piri}u, nemoj misliti da smo te mi zaboravili, samo smo te malo pustili da vidimo koliko mo`e{ biti bezobrazan... Ali budi siguran da }e ti do}i kraj... Ima stara poslovica nije ni~ija gorila do zore, pa ne}e ni tvoje ~etni~ko pona{anje...’’, ka`e se u pismu. Iz konfuzno napisanog pisma te{ko je utvrditi da li se radi o prijetnji smr}u jer autor ili vi{e njih u jednom dijelu poru~uju [piri}u „da }e mu do}i kraj“, dok se u drugom dijelu isti~e da ga „ne}e ubiti jer ga `eli `ivog, a i metak je skup“. U prijete}em pismu navedeno je i da }e [piri} „platiti jer prima tolike pare, a radi protiv dr`ave“. Nezvani~ne informacije govore da je prijetnja stigla iz Mostara. Kako je ju~er na upit „Avaza“ pismenim putem odgovorio direktor SIPAe Mirko Luji}, kabinet predsjedavaju}eg Vije}a ministara BiH ju~er je ovoj agenciji dostavio anonimno prijete}e pismo. - Pismo je analizirano radi identifikovanja autora i sadr`aja izre~enih prijetnji. U skladu sa zakonskim obavezama, Agencija }e preduzeti mjere iz svoje nadle`nosti radi eliminisanja prijetnji i eventualnog procesuiranja autora. O obimu i sadr`aju mjera nismo u prilici govorS. R. iti - naveo je Luji}.

La`na imena
Optu`eni su potporu~nik Franc Kos zvani Slovenac ili @uti, koji se koristio i imenom Branimir Manojlovi}, Stanko Koji}, ranije Savanovi}, zvani Geza, Vlastimir Golijan i Zoran Goronja zvani Zoka. Franc Kos uhap{en je u aprilu ove godine dok je poku{-

Kos: U`asni zlo~ini

^ampara: Utvr|ivanje istine

ostali optu`eni kao pripadnici spomenutog odreda smrti terete se da su „direktno i li~no“ sudjelovali u strijelja-

I Kos tra`io sporazum
Ina~e, sporazum sa tu`iocem ^amparom poku{ao je napraviti i zlo~inac Kos, ali je to tu`ilac odlu~no avao prije}i granicu Srbije i Hrvatske u namjeri da pobjegne u rodnu Sloveniju, dok su krajem februara iza re{etaka zavr{ili Koji}, Golijan i Goronja. Kos je kasnije izru~en BiH. Kos kao zapovjednik, a odbio budu}i da se radi o notornom ubici, ali i da je ranije sporazum sklopio Marko Bo{ki}. nju vi{e od 800 bo{nja~kih mu{karaca i dje~aka, koji su nakon pada Srebrenice i zarobljavanja dovo`eni na Vojnu ekonomiju Branjevo u Pilici kod Zvornika gdje su ubijani hicima iz vatrenog oru`ja po „prijekom postu-

pku“. Neki od njih imali su poveze na o~ima i rukama, a samo dva zato~enika su pre`ivjela. Prema dokazima Tu`ila{tva BiH, sedmorica pripadnika spomenutog odreda ubili su 16. jula u vremenu od 10 do 15 sati oko 1.200 Bo{njaka. Na mjestu gdje su po~injeni zlo~ini, premijer RS Milorad Dodik izgradio je {kolu!

Istrebljenje Bo{njaka
Optu`eni Franc Kos i Stanko Koji} terete se da su nakon masovnih strijeljanja tragali za pre`ivjelima, koji su jo{ davali znakove `ivota, nakon ~ega su ih „ovjer-

Grozni~ava potraga za ostacima ubijenih Bo{njaka

Ba`dar: Svaka kost smirit }e ne~iju du{u
Do sada otkriveno 65 nekompletnih posmrtnih ostataka
Grozni~ava potraga za ljudskim kostima u dolini smrti, izme|u Vi{egrada i @epe, trajala je i ju~er. Istra`ioci Instituta za nestale osobe (INO) BiH, predstavnici ICMP-a, dobrovoljci iz sarajevskih komunalnih preduze}a „Pokop“, „Park“ i „Rad“ i gra|ani bore se sa suncem, zmijama otrovnicama, minama, te{kim uvjetima, ali i vremenom do ponovnog punjenja HE Bajina Ba{ta. Do ju~er su prona{li oko 65 nekompletnih posmrtnih ostataka. Salem Fejzi}, povratnik u Barimo kod Vi{egrada, sa svoje 74 godine poma`e istra`iocima INOBiH u lociranju tijela `rtava agresije na BiH na obalama jezera Peru}ac. - Jezero hidroelektrane Bajina Ba{ta najve}a je grobnica u cijeloj BiH - ka`e Fejzi}. Samo u jednom danu u njegovom selu je ubijeno ili nestalo 32 ljudi. Najmla|a `rtva imala je 12, a najstarija 92 godine. Meho Ba`dar iz sela Medna Luka kod Rogatice nema lijeve ruke, ali s motikom u desnoj prekopava obalu jezera u Zagra|u. - [to god se na|e ne~ija }e porodica smiriti du{u. Moji roditelji izgorjeli su u ku}i. Sin jedinac je sa 15 godina pre`ivio strijeljanje. Tuga i `alost, jer kosti su rasturene od Vi{egrada do Bajine Ba{te u du`ini od 60 kilometara, ali svaka }e kost nekog obradovati. Zato pozivam i mla|e da se uklju~e dok je jezero prazno, jer na{a generacija ne}e vi{e do`ivjeti priliku da mo`e tra`iti Al. B. ka`e Ba`dar.

Ju~er na podru~ju Peru}ca: Radovi ubrzani

12

Dnevni avaz, srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

panorama

SREBRENICA Prva u BiH ima bazu podataka prirodnih izvori{ta

Do sada evidentirano 400 „voda“
Najvi{e izvori{ta koncentrirano na podru~ju MZ Su}eska, Podravanje i Rado{evi}i
Mahmud Nurki} sa Atifom Kujund`i}em
(Foto: G. Bobi})

Predstavljena knjiga dr. Mahmuda Nurki}a

Janja ne smije pasti u zaborav
U okviru kulturno-zabavne manifestacije „Ljetne ve~eri Janja 2010“, u Domu kulture u Janji predstavljena je knjiga „Janja i Janjarci kroz istoriju“, autora dr. Mahmuda Nurki}a, redovnog profesora Tuzlanskog univerziteta u penziji i ~uvenog mikrobiologa. Ova knjiga je plod njegovog dvadesetogodi{njeg rada na sakupljanju historijske i arhivske gra|e o svom rodnom mjestu. Kori{tena je dokumenatacija iz srbijanskih, bosanskih, turskih i austrijskih izvora, {to knjizi daje vrijednost historijskog dokumenta. - Osnovni motiv za nastanak knjige je da svojim Janjarcima i svima ostalima pobli`e predstavim vrijednosti Janje, da ono {to je bilo vrijedno ne padne u zaborav - kazao je Mahmud Nurki}. Pored autora, knjigu su predstavili i Atif Kujund`i}, pjesnik i knji`evni kriti~ar, te Izet [aboti}, direktor Arhiva E. M. Tuzlanskog kantona.

[ta mi se (ne)svi|a u Gora`du

Grad pust u decembru
- Svi|a mi se {to je grad trenutno pun `ivota, {to je na ulicama dosta ljudi, posebno mladih, ali sam i tu`na kad znam da }e u septembru Gora`de ponovo biti pusto. Nemamo kulturnih de{avanja tokom cijele godine. Svi|a mi se {to je u posljednje vrijeme formirano nekoliko omladinskih udru`enja i {to na{a djeca pokazuju da imaju snage, znaju i Mirsada Sijer~i}, predsjednica mogu, ali nisam sigurna kaUdru`enja `ena kvu podr{ku imaju od op}ine. Ne svi|a mi se {to smo u posljednje vrijeme izlo`eni raznim predizbornim porukama i {to ne mo`emo prisustvovati skoro nijednom doga|aju, a da se ne koristi za predizborne svrhe - ka`e Mirsada Sijer~i}, predsjeAl. B. dnica Udru`enja `ena „Gora`danke“.

Prije agresije na BiH op{tina Srebrenica va`ila je za jednu od razvijenijih sredina isklju~ivo zahvaljuju}i sredstvima dobijenim od prirodnih resursa. Me|utim, voda kao najva`niji srebreni~ki resurs jo{ uvijek je nedovoljno iskori{tena pa i ona ljekovita iz banje Guber oti~e u potoke. Zbog toga Op{tina Srebrenica realizuje projekt „Evidencija, analiza i za{tita izvori{ta voda na podru~ju Srebrenice“ kojeg finansira GAP u iznosu 114.000 KM, dok je Op{tina obezbijedila 141.000 KM. Cvijetin Maksimovi}, stru~ni saradnik u Odjeljenju za dru{tvene djelatnosti i javne servise u op{tini, ka`e da je na podru~ju Srebrenice registrirano 400 izvori{ta. - Evidentirano je njih 400 sa podru~ja cijele op{tine, sa~injena hemijska i bakteriolo{ka analiza i formirana baza podataka - kazao je Maksimovi}, isti~u}i da je Srebrenica prva op{tina u BiH koja je napravila bazu

Mje{tani su na klotjeva~koj vodi podigli i spomen-plo~u

podataka prirodnih izvori{ta. Najvi{e izvori{ta koncentrirano je na podru~ju mjesnih zajednica Su}eska, Po-

dravanje i Rado{evi}i, gdje se nalazi i poznata klotjeva~ka voda koja je tako|er neiskori{tena i oti~e u obli`nje pa{njake.

Mje{tani su na ovoj vodi podigli i spomen-plo~u u obliku karte BiH koja je posve}ena svim ubijenim iz ovog sela. Me. Sm.

Obnova infrastrukture u Vi{egradu

Za sanaciju stepenica 25.000 KM
Bit }e vra}ena tu~ana ~esma koja je uklonjena prije desetak godina
Jedan u nizu projekata koji se ti~u obnove infrastrukture u Vi{egradu je i adaptacija stepenica koje vode od Njego{eve ulice do pravoslavnog hrama na Megdanu. Planirano je da se u okviru ovog projekta, po uzoru na nekada{nji izgled ove trase od prije 100 godina, uradi rekonstrukcija oronulih stepenica i pored njih postave klupe za odmor i gradska rasvjeta. - Ovaj dio puta koji su projektovali jo{ austrougarski in`enjeri sa ogradom od pru`nih {ina, veoma je frekventan i danas, jer njime prolaze stanovnici naselja Megdan, Karaule i Starog grada, kao i vjernici do Bogorodi~inog hrama i vojni~kog groblja - ka`e na~elnik vi{egradske op{tine Tomislav Popovi}, koji je za pomenuti projekt iz bud`eta izdvojio 25.000 KM. Planirano je da se na kraju stepenica u blizini crkve vrati stara tu~ana ~esma, koja je uklonjena prije desetak godina. Austrougari su takve ~esme postavili na svim va`nijim raskrsnicama i ispred bogomolja svih vjeroispovijesti. Iz tog perioda, od 27 lijepo oblikovanih tu~anih ~esama, jedino je ostala ona ispred Careve d`amije u centru grada, na kojoj se napajaju `edni prolaznici. Radove izvodi firma „Konte“ iz Rogatice a posao bi trebao biti zavr{en do kraja gra|evinske M. An. sezone.

Procjena {teta u op{tini Zvornik

Pod klizi{tima 70 odsto teritorije
Op{tina Zvornik formirala je Komisiju za procjenu {tete od klizi{ta i poplava na poljoprivrednim zemlji{tima, objektima i putevima jer je, sude}i po broju prijava i zahtjeva podnesenih za o{tetu, vi{e od 70 odsto mjesnih zajednica obuhva}eno ovim elementarnim katastrofama. - U vi{e od polovine MZ do{lo je do pojava klizi{ta ve}ih ili manjih razmjera, dok je u nekim drugim, ravni~arkim, izlivanjem lokalnih rije~ica Sapne i Ho~e do{lo do {teta na poljoprivrednim usjevima - isti~e Petar Maksimovi}, na~elnik odjeljenja za stambeno- komunalnu djelatnost op{tine Zvornik. Za saniranje {teta nastalih od poplava, Vlada RS nedavno je op{tini Zvornik dodijelila 100.000 KM, ali kako tvrdi Maksimovi}, to je tek deseti dio sredstava koja su im neophodna kaM. M. ko bi sanirali posljedice ovih prirodnih nepogoda.

Ramazanska vaktija
Banja Luka Bihaæ Brèko Cazin Gora de Livno Konjic Maglaj Mostar Sanski Most Srebrenica Tešanj Travnik Tuzla V.Kladuša Zenica srijeda-iftar 20.07 20.16 20.05 20.17 20.02 20.10 20.06 20.07 20.07 20.13 20.01 20.08 20.08 20.05 20.18 20.07 èetvrtak-sehur 3.50 3.55 3.43 3.54 3.44 3.53 3.53 3.47 3.48 3.52 3.43 3.47 3.49 3.44 3.54 3.48

Radovi u punom jeku

Akcija „Vozite oprezno-ljetujte bezbri`no“ u Srpcu

Policajci voza~ima dijelili letke s upozorenjima
Pripadnici Policijske stanice Srbac na punktu pored Autobuske stanice Srbac i na regionalnom putu SrbacPrnjavor, u Malim Sitne{ima, zaustavljali su vozila i voza~ima uru~ivali letke sa naznakom „Vozite oprezno-ljetujte bezbri`no“. -Policijska stanica Srbac se na ovaj na~in uklju~ila u akciju MUP-a RS s ciljem preventivnog upozorenja voza~ima da voze {to opreznije kako ne bi ugrozili svoje i `ivote drugih u~esnika u saobra}aju - rekao nam je pomo}nik komandira PS Srbac Neboj{a Novakovi}. Prilikom podjele letaka vr{i se i rutinska kontrola vezanja pojaseva, svjetala, posjedovanja voza~kih isprava, ali se ne napla}uju kazne, ve} se voza~ima samo Lj. K. izri~u opomene.

Jedan od punktova u gradu

tuzlanski kanton

Dnevni avaz, srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

13

TUZLA Jezero Bistarac pru`a sav ugo|aj za odmor

Odredi{te mnogih koji `ele pobje}i od gu`ve
Za kori{tenje bungalova koji posjeduju kuhinju i kupatilo, dnevno treba izdvojiti 17 KM po osobi, a u kamp-prikolici 12 maraka
Jezero „Ontario“ u naselju Bistarac nadomak Tuzle, mnogo poznatije po istoimenom naselju, pravi je raj za posjetioce koji vole odmor u hladovini bez velike gu`ve. Uz pristpa~ne cijene ulaza od dvije marke, te cjelodnevnog parkinga za 1,5 KM, Bistarac pru`a niz pogodnosti i sadr`aja koji }e zadovoljiti i najizbirljivije ukuse posjetilaca. Tobogani za odrasle kao i mini vodeni park za djecu, uz mno{tvo prirodne hladovine i mogu}nost osvje`enja i konzumiranja hrane u restoranu, uz sportske terene za odbojku i ko{arku, privla~e brojne posjetioce iz Te{nja, Zenice, Sarajeva, Br~kog, Grada~ca, Gra~anice i drugih bh. gradova. Na ovom privatnom jezeru, ~iji je kapacitet oko 7.000 kupa~a, ~isto}a kompleksa glavni je prioritet vlasnika. Obavljaju se redovne analize ispravnosti vode, a ure|enje {ljunkovite pla`e je svakodnevno.
Na jezeru se obavljaju redovne kontrole vode

Sa dru`enja: Ugo|aj upotpunili tambura{i

Dru`enje ~lanova tuzlanskog „Preporoda“

U postu je beri}et
U prostorijama Bo{nja~ke zajednice kulture „Preporod“ Tuzla uprili~eno je predramazansko dru`enje ~lanova i simpatizera „Preporoda“, povodom nastupanja ramazana. O ovom mjesecu i blagodatima posta govorio je Fehim ef. Velad`i}, imam Mejdanske d`amije u Tuzli. -U postu je beri}et. Sje}am se dok smo bili djeca u {koli, u~ili su nas da je voda teku}ina bez boje, okusa i mirisa, ali post je pokazivao da nije ba{ tako, jer bi poslije dvanaest sati posta sve dobivalo i okus i miris i pru`alo neopisivo zadovoljstvo - kazao je efendija Velad`i}. Stihove posve}ene ramazanu govorili su Azra Loli} i Emir D`ambegovi}, a ugo|aj su upotpunili tambura{i „PreA. Mu. poroda“.

Predramazanski koncert u Srebreniku

Djeca se zabavljaju u vodenom parku

- Trudimo se da pobolj{amo usluge na jezeru, u ~emu i uspijevamo, a broj kupa~a iz velikog broja gradova BiH sve je ve}i. U posljednje vrijeme ~esto nam dolaze porodice iz Br~kog i Sarajeva, koje po nekoliko dana iznajmljuju bungalove ili kampprikolice - ka`e Fadil Ibri{evi}, poslovo|a kompleksa. Za kori{tenje bungalova, koji posjeduju kuhinju i kupatilo, dnevno treba izdvojiti 17 KM po osobi, a u kamp-

prikolici 12 maraka. Iznajmljivanje placa za {ator je pet KM po danu, te ~etiri KM dnevno po osobi, a u sve cijene uklju~en je ulaz i parking za dane boravka kampera. Obezbije|eni su i tu{evi te zidani ro{tilji i klupe. Bistarac je poznat i po raznovrsnoj ribi, a njegova druga strana, na kojoj nema kupa~a, rezervirana je za ribare. Prema rije~ima Ibri{evi}a, u jezeru ima riba i do 40 kilogrA. MUSLIMOVI] ama.

Predstavila se sarajevska grupa „Rejjan“

Demirovi}i odmaraju u vikendici
Emina i Nermin Demirovi} iz Tuzle u kompleksu jezera Bistarac ovih dana su kupili vikendicu, na kojoj provode godi{nji odmor. - Kupili smo vikendicu zbog jezera i ponude koja je sve bolja. Ovdje smo ve} du`e vrijeme na odmoru i zaista u`ivamo. Nema potrebe da idemo na more, jer nam se ovdje pru`a gotovo isti ugo|aj na vodi - kazala nam je Emina.

Odu{evljeni Br~aci
Esad Osmi} i Agan Hasi} iz Br~kog ju~er su do{li na vi{ednevni odmor na Bistarac. Prvi put odmaraju na ovom jezeru, a uslugom i ponudom su odu{evljeni. - Prvi put smo ovdje i pozitivno smo iznena|eni. Usluga je vrhunska. Volim odmore bez puno gu`ve, uz Osmi} i Hasi} ro{tiljaju ro{tilj u hladovini, {to Bistarac pru`a u potpunosti. Ove godine ne}emo na more. Ovdje mi je bolje, jer nema klasi~nih morskih gu`vi. Volim odmor u prirodnoj ti{ini -kazao je Osmi}.

Novac od prodatih ulaznica podijeljen ~etvorici invalida
U organizaciji Op}inskog odbora Bo{nja~ke zajednice kulture „Preporod“ i Med`lisa IZ Srebrenik, u Domu kulture odr`an je predramazanski koncert. U okviru programa, ljubiteljima duhovne muzike izborom ilahija i kasida predstavili su se ~lanovi hora „Mo{us“ iz Br~kog, a posebno odu{evljenje publike izazvao je nastup sarajevske grupe „Rejjan“. ^lanovi jedne od najutjecajnijih grupa u BiH koje izvode tradicionalnu duhovnu muziku Bo{njaka priredili su zanimljiv muzi~ki program. Program je upotpunio srebreni~ki sazlija Ahmet Hogi}, a ramazansku poruku posjetiocima je uputio
Nastup hora „Mo{us“ iz Br~kog

Emina sa djecom na jezeru

Osniva~ka skup{tina KUD-a „Pura~i}“

Cilj je njegovanje kulturne ba{tine
U Pura~i}u je odr`ana osniva~ka skup{tina KUD „Pura~i}“, na kojoj je usvojen Statut dru{tva te izabrani upravni i nadzorni odbor. Pored o~uvanja, njegovanja i promoviranja bosanske kulturne ba{tine, tradicije i obi~aja bh. naroda, Dru{tvo }e, izme|u ostalog, raditi i na razvoju ekolo{ke i kulture `ivljenja i o~uvanja `ivotne sredine, pru`anju pomo}i u~enicima, studentima, umjetnicima u {kolovanju, nau~nom i umjetni~kom usavr{avanju. Za predsjednika Upravnog odbora, koji je ujedno i predsjednik Udru`enja, izabran je Hazim Osmanovi}, ~lanovi UO su Fatima Nogi}, Enes Muminovi}, Mujesira ]osi}-]i}a i Elvir Glibanovi}. ^lanovi Nadzornog odbora su Suada D`ibri}, Mediha Morenja~ki} i Nermin Huskanovi}. U toku je procedura za upis KUD „Pura~i}“ u registar udru`enja TK. Ubrzo }e uslijediti i prvi radni sastanci sekcija koje }e djelovati u okviru KUD-a, a to su folklorna, muzi~ka, likovna, hor, knji`evno-literarno dramska, sekcija njegovanja sevdalinke, plesna, ekolo{ka M. Ka. i sekcija `ena. Refik ef. Hod`i}, glavni imam Med`lisa IZ Srebrenik. Predramazanski koncert imao je i humanitarni karakter, jer su sredstva prikupljena prodajom ulaznica u iznosu od 1.720 KM usmjerena za lije~enje ~etvorice te{ko bolesnih invalida. Koverte sa po 430 KM predsjednik Med`lisa IZ Srebrenik Mevludin ef. Joldi} i direktor „Preporoda“ Nermin Tursi} uru~ili su Bojanu Stojanovi}u, Mariju JerkoO. M. vi}u, Mirelu Zahirovi}u i Damiru Babaji}u.

Iz Mati~nog ureda u Sapni

DA reklo sedam parova
Tokom jula u Mati~nom uredu Sapna brak je sklopilo sedam parova. To su: Amir Garibovi} i Mediha Smajlovi}, Asmir [a}irovi} i Fata Latifovi}, Midhat Spahi} i Naza Nuhanovi}, Enver Husi} i Hajrija Avdi}, Halil Islamovi} i Mirsada Hasanovi}, Munever Smajlovi} i Adela OmeroE. D`. vi}, te Mirel Sejdi} i Amina Hasanovi}.

Na skup{tini su imenovani ~lanovi odbora

14

Dnevni avaz, srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

crna hronika

SUD BiH Zavr{ne rije~i na su|enju za trgovinu drogom

Zgrada Op}ine Prijedor: Radnica na bolovanju

Prijavljena uposlenica Op}ine Prijedor

Advokatica iz Banje Luke negira da je organizirala zlo~ina~ku organizaciju ^ista~ica obe}avala posao
(Foto: S. Stojni})

i uzimala novac kako bi „po~astila“ na~elnika
Dijanu Kova~evi} (33) prijavio 20-godi{nji Banjalu~anin koji je ostao bez 200 KM
Policija iz Prijedora ju~er je saslu{ala Dijanu Kovaevi} (33), ~ista~icu u Op}ini Prijedor, koja se tereti za krivi~no djelo prevare. Kako saznajemo u policiji, Kova~evi} je od 20-godi{njeg Banjalu~anina M. D. uzela 200 KM obe}av{i mu da }e dobiti stalno zaposlenje u lokalnoj administraciji. U policiji ju~er nije bilo vi{e saznanja o tome da li je Dijana Kova~evi}, osim spomenutog slu~aja, na sli~an na~in prevarila jo{ nekog. Ipak, nezvani~no saznajemo da bi spisak onih koji su pro{li kao mladi Banjalu~anin mogao biti podu`i. Povodom ovog nemilog doga|aja ju~er se oglasila i op}inska administracija, rekav{i da je Dijana Kova~evi} njihova radnica na odr`avanju ~isto}e te da se izvjesno vrijeme nalazi na bolovanju.

Odbrana Marice ]ulum tvrdi da optu`ena nije znala za kupovinu skanka jer je bila ubije|ena da je rije~ o uvozu sportske opreme iz Kine

Izno{enjem zavr{nih rije~i odbrane ju~er je u Sudu BiH zavr{eno su|enje advokatici Marici ]ulum (46) iz Banje Luke, Nikoli Glu{cu (48), Borisu Samard`i}u (35) i Iliji Bjeleti}u iz Bile}e te Anti Prci (32) iz Stoca, optu`enima za organizirani kriminal u vezi sa me|unarodnom trgovinom modificirane marihuane, poznatije kao skank. Svi optu`eni se

Priznanje u policiji
Prema izvorima bliskim istrazi, ona je do njegovih podataka do{la posredstvom oglasa u novinama jer je tra`io posao, a susreli su se na jednoj od benzinskih pumpi na magistralnom putu Prijedor - Banja Luka. Mladi} je shvatio da je prevaren kada se vratio u Banju Luku jer mu se Kova~evi}, koja mu je kazala da joj novac treba kako bi po~astila na~elnika, vi{e nije javljala. Slu~aj je odmah potom, uz detaljan opis prevarantice, prijavio policijskoj stanici. Zoran In|i}, komandir Policijske stanice Prijedor 2, kazao je da je Kova~evi} tokom istrage priznala prevaru. - Priznala je prevaru, ali je negirala da je od mladi}a tra`ila novac kako bi po~astila na~elnika, nego je rekla da joj je mladi} pare dao samovoljno - kazao je ju~er In|i}.

Iznena|eni op}inari
- Iznena|eni smo cijelim slu~ajem i od policije o~ekujemo da detaljno ispita sve, nakon ~ega }emo donijeti odgovaraju}e mjere - re~eno nam je u lokalnoj administraciji. Kako nezvani~no saznajemo, policija je u me|uvremenu kontaktirala prevarenog mladi}a, koji je, navodno, kazao da bi odustao od tu`be ako bi mu Kova~evi} vratila novac. Ina~e, ovo nije prvi slu~aj prevare na podru~ju Prijedora. Posljednji je zabilje`en polovinom jula, kada je izvjesna Jovana Todorovi}, za kojom policija jo{ traga, namamila Zlatka Suboti}a iz Janje kod Bijeljine na ljubavni sastanak i ojadila ga M. Z. za 3.200 KM.
]ulum: Odbrana sa slobode

brane sa slobode, a presuda optu`enima bit }e izre~ena u utorak, 17. avgusta.

Presuda optu`enima zakazana za 17. avgust

Kupovina droge
Optu`eni se terete da su od februara do avgusta 2008. godine pod vodstvom @eljka Ili}a, koji je ranije sporazumno osu|en na 11 godina zatvora, u~estvovali u kupovini i me|unarodnoj trgovini droge koja je nabavljana u Crnoj Gori radi daljnje prodaje po BiH i Hrvatskoj. U tom periodu isporu~eno je najmanje 45 kilograma droge u ~etiri navra-

ta, i to po cijeni od 200 do 1.200 eura po kilogramu. Marici ]ulum se stavlja na teret da je omogu}ila nesmetanu komunikaciju izme|u Ili}a dok je bio pritvoren u zatvoru Tunjice po drugoj optu`nici i njegovog kuma Nikole Glu{ca. Ona je optu`ena da je time preuzela vo|enje zlo~ina~ke organizacije. Detaljno obrazla`u}i stav odbrane, braniteljica Marice ]ulum, advokatica Jasminka Jovi{evi} ustvrdi-

la je da ]ulum nije po~inila krivi~no djelo koje joj se stavlja na teret, te je zatra`ila osloba|aju}u presudu.

Zaveo ga kum
Citiraju}i izjavu @eljka Ili}a, Jovi{evi} je istakla da je ]ulum bila u ubje|enju da se Ili} bavio uvozom i prodajom sportske opreme iz Kine i da poma`e svom branjeniku da obezbijedi novac za jemstvo i za njenu isplatu. Obrana je istakla da

]ulum nije znala da je u pitanju naplata novca od prodaje droge. Ostali optu`eni i njihovi advokati tako|er su zatra`ili osloba|aju}u presudu, dok je Nikola Glu{ac, koji je vjen~ani kum @eljka Ili}a, izjavio da mu je `ao {to je u~estvovao u prikupljanju novca, te da ga je njegov kum zaveo. Glu{ac je kazao da nikada nije bio osu|ivan i da je porodi~an ~ovjek, te da je naivno uletio u posao B. C. sa Ili}em.

U Mrkonji}-Gradu

Samari kod Vare{a

Policajac uhap{en zbog fizi~kog napada i iznude
Policajac iz Mrkonji}Grada Dragan Kaurin (43) uhap{en je u ponedjeljak oko pono}i zbog nano{enja tjelesnih povreda Dra`enku Mili}u, a motiv napada je najvjerovatnije bio utjerivanje dugova, saznaje „Dnevni avaz“. Sa Kaurinom je uhap{en i V. T, tako|er iz Mrkonji}Grada, koji mu je pomagao u napadu na Mili}a i zajedno s njim do{ao do porodi~ne ku}e o{te}enog, gdje su mu prijetili i fizi~ki ga napali. - Policajac u tom trenutku nije bio na du`nosti, a najvjerovatnije da su bila u pitanju nera{~i{}ena dugovanja izme|u njih dvojice. Nakon napada o{te}eni je pobjegao, a ubrzo je do{la i policija koja je uhapsila osumnji~ene i predati su u nadle`nost tu`ila{tva - istakao je za „Avaz“ izvor iz banjalu~ke policije. Mili}u je ukazana ljekarska pomo} u lokalnom Domu zdravlja, gdje su mu konstatirane lak{e tjelesne povrede, a u toku je istraga o okolnostima navedenog B. S. djela.

Poginuo 47-godi{nji traktorista
Na lokalnom putu u blizini mjesta Samari kod Vare{a dogodila se saobra}ajna nesre}a u kojoj je jedna osoba poginula. Do nesre}e je do{lo kada se prevrnuo traktor kojim je upravljao B. J. (47) iz mjesta Budo`elje kod Vare{a. Uvi|aj su izvr{ili pripadnici Policijske stanice Vare{, koji provode daljnju istragu.

crna hronika

Dnevni avaz, srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

15

UKC TUZLA I pored napora tima ljekara

Te{ko ranjeni deminer izgubio bitku za `ivot Te{ko povrije|en
Sa mjesta direktnog sudara

(Foto: I.Rozi})

Udes na izlazu iz Jablanice

Zoran Golubovi} (40), iza kojeg je ostala supruga i dvoje djece, nastradao od zaostale mine na terenu kod Gra~anice

Deminer Zoran Golubovi} (40) iz Miljevine podlegao je preksino} na Univerzitetsko-klini~kom centru u Tuzli od posljedica te{kog ranjavanja kada je prekju~er u 14 sati aktivirao minu „prom“ u Spre~kom polju, dva kilometra od Gra~anice.

voza~ mopeda
U saobra}ajnoj nesre}i koja se dogodila ju~er oko 10 sati na magistralnom putu M-17 na izlazu iz Jablanice te{ko je povrije|en voza~ mopeda M. A. Do nesre}e je, prema prvim informacijama, do{lo kada je voza~ mopeda tokom pretjecanja udario u automobil „peugeot“ za ~ijim se upravlja~em nalazila ~e{ka dr`avljanka koji je nai{ao iz suprotnog smjera, usljed ~ega je do{lo do direktnog sudara. Voza~ mopeda je kolima Hitne pomo}i prevezen u RMC „Dr. Safet Muji}“ u Mostaru i nalazi se izvan `ivotne opasnosti. M. Sm

Danas sahrana
Ljekari koji su se borili za njegov `ivot u~inili su sve da ga spase, ali je Golubovi} usljed brojnih povreda nanesenih gelerima podlegao tokom no}i. Tijelo deminera ju~er je,
Istra`ni tim BHMAC-a pred odlazak u minsko polje
(Foto: H. ^ali})

Policijska stanica Bosanski Brod

^etvorica prijavljena za spolno nasilje nad djetetom
- Provest }emo istragu o slu~aju pogibije deminera Zorana Golubovi}a koji je bio zaposlen u deminerskoj organizaciji UXB iz Sarajeva. Istragu }emo provesti u skladu sa usvojenim standardima - kazao je Boran. Utu~en {to je izgubio vrijednog deminera bio je i operativni oficir deminerske firme UXB Amir Mujanovi}. Nakon ranjavanja Golubovi}a, on je cijelu no} proveo u tuzlanskoj bolnici nadaju}i se da }e mu kolega ostati `iv. upozoreni, ali nesre}a se desi. Na ovom potezu poginulo je jo{ deminera i civila. Mi smo na projektu od 81.000 kvadratnih metara prekju~er radili na takozvanom tehni~kom izvi|anju. Na`alost, na{e gre{ke se pla}aju `ivotom. Za koji dan mi smo ovu lokaciju trebali predati op}ini Gra~anica kao sigurnu, a eto ode nam ~ovjek kazao je Mujanovi}. Ne zna se kada }e se i pod kojim uvjetima nastaviti, odnosno dovr{iti deminiranje lokacije So~kova~ki most. Samo demineri znaju kako im je poslije gubitka druga u}i na ovu lokaciju i nastaviti raditi jer svakog trenutka skrivena mina mo`e uzeti H. ^ALI] novu `rtvu. Aleksandar Trbojevi} (20), Dejan Duronja (23), Aleksandar Bro~ilovi} (21) i Predrag Tumora (24) iz Bosanskog Broda osumnji~eni su da su po~inili krivi~no djelo spolno nasilje nad djetetom, saznaje Srna u MUPu Republike Srpske. Pripadnici Policijske stanice Bosanski Brod podnijeli su Okru`nom tu`ila{tvu Doboj izvje{taj protiv njih ~etvorice za ovo krivi~no djelo. U Policijskoj stanici Bosanski Brod nisu bili u mogu}nosti da otkriju vi{e detalja o okolnostima pod kojima je po~injeno ovo krivi~no djelo.

Mujanovi}: Rizi~an posao

Vi{esatna operacija
- Operacija je, ka`u ljekari, trajala pet sati. Obradovao sam se da }e mu se, kada je primio krv, zdravstveno stanje popraviti. Ovo {to radimo je rizi~an posao. Radi se u svakojakim uvjetima. U ovom slu~aju i sme}e nam je ote`avalo posao jer je u njemu te{ko locirati minu, mada o tome deminere stalno upozoravamo. I sada su bili

Samoubistvo u Loparama

nakon izvr{ene obdukcije, predano porodici, a sahrana }e se obaviti danas u Miljevini, gdje je Golubovi} `ivio sa suprugom Sanjom i dvoje djece, Tomislavom (11) i Tijanom (7). U blizini mjesta tragedije ju~er oko 13 sati stigao je istra`ni tim BHMAC-a na ~elu sa Budimirom Boranom.

Objesio se Tomislav Mitrovi}
Pedesetsedmogodi{nji Tomislav Mitrovi} izvr{io je prekju~er samoubistvo vje{anjem u pomo}nom objektu u Loparama. Pripadnici Policijske stanice Lopare izvr{ili su uvi|aj na licu mjesta i nisu utvrdili nikakve tragove nasilja.

Policijska uprava Posu{je

Sme}e ote`ava deminiranje

Nestao Franjo Penava
Policijska uprava Posu{je traga za Franjom Penavom (84) iz mjesta Batin, koji se 8. avgusta udaljio iz svoje ku}e u nepoznatom pravcu i od tada mu se gubi svaki trag. U potragu su se, zajedno s policijom, uklju~ili i mje{tani Batina.

Donja Potpe} kod Srebrenika

U dvori{tu uzgajao indijsku konoplju
Pripadnici Odjela kriminalisti~ke policije PS Srebrenik, uz saglasnost Kantonalnog tu`ila{tva Tuzla i sudije za prethodni postupak Op}inskog suda Grada~ac, pretresli su dvori{te ku}e vlasnika J. M. u Donjem Potpe}u kod Srebrenika, a koje koristi M. S. (20). Prilikom pretresa policajci su u dvori{tu prona{li dvije stabljike indijske konoplje visine 220 i 110 centimetara, koje su oduzete i bit }e dostavljene na vje{ta~enje u MUP Tuzlanskog kantona. U okviru aktivnosti na rasvjetljavanju ovog krivi~nog djela policajci PS Srebrenik slobode su li{ili M. S. koji je tokom kriminalisti~ke obrade priznao da je zasadio navedenu biljku u dvori{tu ku}e u kojoj stanuje. O doga|aju je obavije{ten O. M. kantonalni tu`ilac.
I{~upane biljke u policijskom krugu (Foto: O. Mujki})

Veljaci kod Ljubu{kog

Francuskinja ostala bez vi{e hiljada eura
Iz ku}e porodice Marki} u Veljacima kod Ljubu{kog ukradeno je, prema prijavi policiji, vi{e hiljada eura. Novac se, kako je re~eno, nalazio zajedno s li~nim dokumentima u torbi snahe ove porodice, ina~e francuske dr`avljanke. Istraga o ovom doga|aju jo{ traje. M. Sm.

Saobra}ajna nesre}a kod Novog Travnika

Ibrahim Krnji} podlegao usljed te{kih povreda
Ibrahim Krnji} (68) podlegao je povredama koje je zadobio u saobra}ajnoj nesre}i na regionalnom putu Novi Travnik - Bugojno kada ga je udario „golf 2“ kojim je upravljao Jozo Zlatuni}, saop}eno je iz MUP-a Srednjobosanskog kantona, prenosi Srna. Zlatuni} je li{en slobode i priveden u prostorije Policijske stanice Novi Travnik. Ibrahim K. prevezen je u Kantonalnu bolnicu Travnik, gdje su mu konstatirane te`e tjelesne povrede, nakon ~ega je umro usljed zadobivenih povreda. Nesre}a se dogodila preksino} oko 20.10 sati u Vodovodu kod Novog Travnika.

Hr­ a­ ska­ na­ ­ ­ na­ ba­ v t rod nka­ (HNB)­ poo{tr­ t­ }e i kla­ i­ i­ i­ ­ ­ je­ri­ i~no­ ti­kr­ s f c ran z s e­ i­ a.­ Ba­ ke­ }e­ od­ sa­ a dt n d po­ to­ e}u­ s j sta­ i­ ti­ u ts k poo{tr­ ­ i­pr­ ­ a­br­ ­ u­da­it em oj na­ka{nje­ ja­otpla­ e,­pr­ ­ n t eno­ e­hr­ a­ ski­po­ ­ a­ i.­ s v t rt l Na­ r­ ­ jer,­ gr­ ­ a­ ri­ p im up zi~nih­pla­ ma­ a­B1,­u­ko­s n ju­ula­ e­pr­ ­ le­ a­ i~ni­kr­ z ob m t e­ i­ i­ s­ pr­ ­ i­ e­ je­ om dt oc j n n na­ la­ i­ o{}u­do­na­vi{e­70 p tv j po­ to,­ sa­ a­ se­ do­ a­ no s d d t ogr­ ­ i~ava­ s­ du`inom an ka{nje­ ja­ izme|u­ 90­ do n na­ vi{e­180­da­ a. j n Gr­ ­ a­B2,­na­ la­ i­ a­od up p tv 30­do­70­po­ to,­li­ i­ i­ a­se s mtr na­ma­ si­ a­ no­180­do­270 k m l da­ a,­a­gr­ ­ a­B3­ko­u­~ine n up j kr­ ­ i­ i­ na­ la­ i­ i­ do­ na­ ed t p tv jvi{e­ 30­ po­ to­ ogr­ ­ i~ava s an se­na­na­ vi{e­365­da­ a.­ j n Sva­ka{nje­ ja­u­na­ la­ n p ti­du`a­od­go­ i­ u,­ne­ a­ i­ dn z vsno­od­opti­ i­ ti~no­ ti­ba­ ms s nke,­ au­ o­ a­ ski­ ula­ e­ u t m t z gr­ ­ u­C,­po­ pu­ o­ne­ a­ o­ up t n n d -

HNB­poo{tr­a­va­pr­a­vi­la­­­­­­ o­ri­zi~nim­za­jmo­vi­ma

Hr­ a­i­}e­ima­i­ma­ ji­rok­za­otpla­u v t t n t

16

Dnevni­avaz,­srijeda, 11.­avgust/kolovoz­2010.

biznis

s i­ ­t ja­za­{est­mje­ e­c iv ed REZULTATI­ Pr­­ r­ ­ na­kr­ea­n

ZDK­i­da­lje­u­re­ce­si­ji
s s iv ed iv z l t raz Za­po­ ­ ­ ne­re­ u­ta­e­u­pr­­ r­ ­ i­kr­­ e­su­izvr{ne­vla­ ti,­odno­ no­ t n z n ta­r j d d ral Fe­ e­ ­ ­na­vla­ a­i­Vi­e}e­mi­ i­s a­BiH,­ka­ ao­Bo­o­ ji}­

n r u Ho­ da­}e­s­ame­ i~kog

Ho­ da­po­ la~i n v 384.000­vo­ i­a zl

HNB:­Pr­ ­ i­a­stu­ a­u­na­ av l p j sna­ u­sr­ ­ i­ om­avgu­ ta­ g ed n s

tr`i{ta­po­ u}i­384.000­vo­v zi­a­zbog­pr­ ­ le­ a­s­me­ l ob m ha­ i­ mom­pa­je­ ja. nz l n Gr­ ­ ka­u­me­ a­ i­ mu­o­ ­ e{ h nz m ­ ogu ­ ­ ­ }ava­va|enje­klj­ ~a u bez­pr­ ­ ho­ nog­pr­ ­ a­ i­ et d eb c va­ ja­mje­ ja~a­u­po­o`aj n n l “park”,­{to­mo`e­uzr­ ­ o­ ok va­ i­da­se­au­ o­ o­ il­na­ t t m b sta­ i­kr­ ­ a­ i.­Po­ la~enje v et t v 44.000­vo­ i­a­pla­ i­ ­ ­ o­je zl n ran i­u­Ka­ a­ i.­ nd

kna­ i­ ih­pla­ ma­ a.­No­ a dv s n v pr­ ­ i­ a­ stu­ a­ u­ na­ sna­ u av l p j g sr­ ­ i­ om­avgu­ ta.­Po­ lje­ed n s s dnje­ do­ tu­ ne­ br­ ­ ke­ go­ s p oj vo­ e­da­je­udio­lo{ih­kr­ ­ r edi­ a­do­ e­ nuo­9,3­po­ to­na t s g s kr­ ­ u­ju­ a.­ aj n

Ra­ t­infla­ i­e s cj u­Nje­ a~koj­ m
ZDK:­Indu­ tr­­a­na­pro{lo­ o­ i{njem­ni­ ou­­ s ij g d v
(Foto:­J.­Had`i})

t j n u Po­ ro{a~ke­ci­e­ e­u

Udru`enje­ma­ ih­akci­ ­ l ona­ a­Fa­ r­ ­ e­du­ a­ a­Ba­ ja r b ik v n n Lu­ a­ po­ ni­ et­ }e­ ba­ ja­ k d j n lu~kom­ Osno­ nom­ su­ u v d tu`bu­pr­ ­ iv­ve}inskog­vla­ ot sni­ a­i­po­ lo­ o­ stva­tog­pr­k s v d e­ u­ e}a­ zbog­ ne­ e­ a­ no d z l g l usvo­ e­ og­ no­ og­ sta­ u­ a­ i j n v t t do­ a­ a{njih­ne­ a­ o­ i­ o­ ti­u s d z k nt s fi­ ­ i,­ po­ vr­ io­ je­ pr­ ­ sje­ rm t d ed dnik­Si­ di­ a­ ne­or­ a­ i­ a­ i­ n k l g nz cje­u­fa­ r­ ­ i­Mi­ ­ ­ lav­Ma­ ­ ­ b ic ros rinko­ i}.­ v On­je­re­ ao­da­je­pr­ ­ si­ k ek -

Ma­i­akci­ ­ a­ i­ l on r na­a­ lju­u­tu`bu jv j

Fa­ r­­ a­du­ a­ a­Ba­ ja­Lu­ a b ik v n n k

No­ i­ma­ da­ v n t
[efki­a­ Bo­ o­ ji}­ je­ na j t n ko­ sti­ u­ i­ noj­sje­ ni­ i­no­ n t tv d c vog­sa­ i­ a­Skup{ti­ e­Pr­ ­ zv n ivr­ ­ ne­ko­ o­ e­ZDK­do­ ed m r bio­ no­ i­ ~etver­ go­ i{nji v o d ma­ dat,­dok­je­za­pr­ ­ sje­ n ed dni­ a­ Skup{ti­ e­ PK­ iza­ k n br­ n­Ha­r­ ­ in­Ske­ der,­a a j ud n za­za­ je­ i­ a­Sa­ ib­Ju­ i}.­ m nk k s Su­ i­ ­ ­ u}i­sta­ je­pr­ ­ r­ m raj n iv e­ e­Ze­ i~ko-do­ o­ skog­ka­ d n b j nto­ a­za­pr­ ih­{est­mje­ e­ i n v s c ove­go­ i­ e,­pr­ ­ sje­ nik­Pr­ dn ed d i­ r­ ­ ne­ko­ o­ e­ZDK­[efkv ed m r ija­Bo­ o­ ji}­ista­ ao­je­da­je t n k indu­ tr­ ­ ska­pr­ ­ ­ vo­ nja­na s ij oiz d pro{lo­ o­ i{njem­ni­ ou. g d v -­Isti­ a,­indu­ tr­ ­ ska­pr­ n s ij o­ ­ vo­ nja­ bi­ je`i­ ne­ na­ an iz d l z t ra­ t­od­0,1­po­ to,­{to­go­ o­ i s s v r da­ se­ pr­ ­ r­ ­ a­ ovog­ ka­ to­ iv ed n na­ i­ da­ je­ na­ a­ i­ u­ re­ e­ i­ i. l l z c sj Pr­ ­ r­ ­ na­akti­ no­ t­po­ to­ i iv ed v s s j i­ne­ e­gr­ ­ e,­po­ ut­pr­ ­ ­ vo­ k an p oiz -

no}­ odr`ana­ va­ r­ ­ na­ sje­ n ed dni­ a­Skup{ti­ e­akci­ ­ a­ a c n on r Fa­ r­ ­ e­du­ a­ a­Ba­ ja­Lu­ b ik v n n ka­ne­ e­ a­ na­zbog­ne­ a­ o­ l g l z k ni­ og­ usva­ a­ ja­ no­ og­ sta­ t j n v tu­ a­ pr­ ­ u­ e}a,­ te­ da­ je t ed z ve}inski­ vla­ nik­ fa­ r­ ­ e s b ik Ne­ oj{a­Anto­ i}­i{ao­na­to b n da­se­usvo­i­sta­ ut,­{to­je­ne­ j t za­ o­ i­ o­ura|eno­iz­ra­ lo­ k nt z ga­{to­su­Fo­ d­PIO­i­Fo­ d n n za­ re­ ti­ u­ i­ u­ nje­ u­ da­ i s t cj m l pu­ o­ o}­ da­ gla­ a­ pr­ ­ iv n m s ot ra­ ni­ a.­ d k

Pr­ ­ je~ne­pla}e os

Ve­i­ a­Br­­a­ i­a­pr­ d l k it n j e no­ om­re­ e­ i­om? v c sj

dnje­te­ sti­ a,­na­ je{ta­a,­ba­ k l m j znih­ me­ a­ a­ i­ ene­ ­ i­ e,­ bi­ t l rg j lje`e­zna­ an­ra­ t,­dok­su­sve t s osta­ e­ na­ pro{lo­ o­ i{njem l g d ni­ ou­ ili­ bi­ je`e­ pad­ pr­ ­ ­ v l oizvo­ nje­-­ka­ ao­je­Bo­ o­ ji}. d z t n On­je­do­ ao­i­da­je­ZDK d po­ e}ao­ izvoz­ za­ 48­ po­ to, v s te­da­je­je­ i­ i­ka­ ton­ko­ i­u dn n j va­ jsko­ r­ o­ i­ skoj­ra­ mje­ n tg vn z ni­bi­ je`i­su­ i­ it,­ko­ i­izno­ i l fc j s pet­mi­ i­ ­ a­ma­ ­ ­ a. l on rak -­ZDK­je­za­ r`ao­li­ e­ ­ d d rsku­po­ i­ i­ u­u­izvo­ u­i­~ini zcj z 24­po­ to­izvo­ a­FBiH­te­16 s z po­ to­uku­ nog­izvo­ a­BiH. s p z Me|utim,­ ka­ a­ je­ za­ o­ le­ d p s no­ t­u­pi­ a­ ju,­mo­ ­ ­ o­ko­ s t n ram nsta­ i­ ­ ­ i­pad­od­1,7­po­ to. t rat s Tr­ ­ u­ no­ je­ za­ o­ le­ o en t p s n 69.687­ oso­ a­ i­ go­ o­ o­ isto b t v to­ i­ o­ ima­ ne­ a­ o­ le­ ih­ lk z p s n re­ ao­je­Bo­ o­ ji}.­ k t n S­ pr­ ­ je­ om­ pla}e­ od os k 669­KM,­ZDK­se­na­ a­ i­na l z pr­ ­ po­ lje­ njem­ mje­ tu­ u et s d s FBiH,­ a­ sa­ o­ za­ o­ le­ i­ u m p s n Sr­ ­ njo­ o­ a­ skom­ka­ to­ u ed b s n n n ima­ u­ma­ ji­pr­ ­ jek.­ j n os -­Osim­to­ a,­do{lo­je­i­do g pa­ a­inve­ ti­ i­skih­ula­ a­ ja, d s cj g n

ka­ o­ str­ ­ ih,­ ta­ o­ i­ do­ k an k ma}ih.­ Ve­ ­ a­ spo­ o­ ide om r izgr­ ­ nja­ene­ ­ e­ skih­obje­ ad rg t ka­ a,­mo`e­se­re}i­da­se­na­ t la­ i­ o­i­u­po­ pu­ om­ko­ a­ zm t n l psu­u­izgr­ ­ nji­au­ o­ u­ e­ a. ad t p t v Ne­ a­ no­ ih­ pr­ ­ e­ a­ a,­ ne­ m v oj k t ma­ no­ ih­ za­ o{lja­ a­ ja­ v p v n upo­ o­ ­ ­ a­Bo­ o­ ji}.­ z rav t n Pr­ ­ a­nje­ o­ im­ri­e~ima, em g v j za­ove­po­ ­ ­ ne­re­ u­ ta­ e­na­ raz z l t jvi{e­su­kr­ ­ e­izvr{ne­vla­ ti, iv s odno­ no­ Fe­ e­ ­ ­ na­ vla­ a­ i s d ral d Vi­e}e­mi­ i­ ta­ a­BiH,­za­ko­j ns r je­isti~e­da­ni­ u­ni{ta­u~ini­ i s l da­po­ o­ nu­pr­ ­ r­ ­ i. m g iv ed -­Ni{ta­ne­~ine­da­re­ ­ i­ i­ al z r­ ­u­svo­e­pr­ ­ r­ ­ e­za­izlaz aj j og am iz­re­ e­ i­e,­ko­e­su­sa­ i­usvo­ c sj j m ji­ i,­ {to­ do­ a­ no­ uslo`nja­ a l d t v io­ a­ o­ slo`enu­ si­ u­ ­ i­ u. n k t ac j Na`alo­ t,­umje­ to­da­se­sma­ s s nju­e­ja­ na­po­ ro{nja,­ona­se j v t do­ a­ no­ po­ e}ava.­ Sa­ im d t v m tim,­po­ pu­ o­je­ne­ ­ r­ ­ da­ t n op av no­ da­ se­ dr`ava­ za­ u`uje­ i d kr­ i­ru­ e,­a­mi­zna­ o­ko­}e p p m te­ kr­ ­ i­ e­ vra}ati­ -­ po­ u~io ed t r je­Bo­ o­ ji}. V. BEGUNI] t n

Ja­ na­po­ro{nja v t

Nje­ a~koj­u­ju­ u­su­po­ ­m l r a­ le­za­1,2­po­ to­na­go­ s s di{njem­ni­ ou,­na­ on v k 0,9­po­ to­u­ju­ u,­sa­ p}io s n o je­nje­ a~ki­sa­ e­ ni­sta­ i­ m v z tsti~ki­ur­ d.­To­je­ne{to e vi{e­od­pr­ ­ i­ i­ a­ ­ e­pr­ el m n rn o­ je­ e­ra­ ta­sto­ e­infla­ i­ c n s p cje­u­ju­ u­na­1,1­po­ to,­no l s jo{­zna~ajno­ispod­go­ ­ je rn gr­ ­ i­ e­od­dva­po­ to. an c s

p n n al u Ja­ a­ ska­ce­ tr­ ­ na­ba­

Klju~na­kamata nepromijenjena

nka­Ba­ k­of­Ja­ an­(BOJ) n p ju~er­je­je­ no­ la­ no d g s odlu~ila­za­ r`ati­klju~nu d ka­ a­ nu­sto­ u­u­vi­ i­ i m t p sn od­0,1­po­ to,­{to­je­u­skla­ s du­s­o~eki­ a­ ji­ a.­Ja­ a­ v n m p nska­ce­ tr­ ­ na­ba­ ka n al n ta­ o|er­je­za­ r`ala­svo­e k d j eko­ o­ ske­pr­ ­ no­ e­i n m og z ni­e­obja­ i­ a­no­ e­mje­ e j vl v r mo­ e­ a­ ­ e­po­ i­ i­ e. n t rn ltk

it n s v l j n k et n u Svi­br­ ­ a­ ski­li­ to­ i­bi­ je`e­pad­ci­ e­ a­ne­ r­ ­ ni­ a­u

~emu­vi­ e­za­ r­ ­ ja­ a­ u}i­znak­ula­ ka­Ve­ i­ e­Br­ ­ a­ i­ e­u d b in v j s lk it n j no­ u­re­ e­ i­ u.­Ra{ir­ ­ i­str­ h­od­ma­ o­ nih­otpu{ta­ ja­u v c sj en a s v n ja­ nom­se­ to­ u,­za­ko­ a­se­o~eku­ e­da­}e­po~eti­ove­je­ e­ v k r j j s ni,­gla­ ni­je­fa­ tor­{to­su­lju­ i­pr­ ­ ta­ i­ku­ o­ a­ i­ne­sa­ v k d es l p v t mo­ku}e­i­sta­ o­ e­ve}­i­dr­ ­ u­sku­ lju­ro­ u­po­ ut n v ug p b p na­ je{ta­ a,­te­ e­ i­ o­ a­pa­~ak­i­te­ i­ a. m j l vz r ph

Berzanski barometar za 10. 8. 2010. godine

rel t Eu­ o/do­ar­­1,3166 Nafta­­­­80,53­po­ba­ ­ ­u Zla­o­1.198,60­$­po­unci r l 6 0,42% 6 1,17% 6 0,33%

Kursna lista Centralne banke BiH
EMU ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­978 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­EUR­­­­­­­­­­­­­­­1­­­­­­­­­­­­1,955830 ­­­­­­­­­1,955830­­­­­­­­­1,955830 Australija ­­­­­­­­­­­­­­­036­­­­­­­­­­­­­­­­­­­AUD­­­­­­­­­­­­­­­1­­­­­­­­­­­­1,348452 ­­­­­­­­­1,351832­­­­­­­­­1,355212 Kanada ­­­­­­­­­­­­­­­­­­124­­­­­­­­­­­­­­­­­­­CAD­­­­­­­­­­­­­­­1­­­­­­­­­­­­1,435042 ­­­­­­­­­1,438639­­­­­­­­­1,442236 Hrvatska­­­­­­­­­­­­­­­­191­­­­­­­­­­­­­­­­­­­HRK­­­­­­­­­­­100­­­­­­­­­­27,019464 ­­­­­­­27,087182­­­­­­­27,154900 ^e{ka­R­­­­­­­­­­­­­­­­­203 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­CZK­­­­­­­­­­­­­­­1­­­­­­­­­­­­0,078747 ­­­­­­­­­0,078944­­­­­­­­­0,079141 Danska ­­­­­­­­­­­­­­­­­­208 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­DKK­­­­­­­­­­­­­­­1­­­­­­­­­­­­0,261868 ­­­­­­­­­0,262524­­­­­­­­­0,263180 Ma|arska ­­­­­­­­­­­­­­348 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­HUF­­­­­­­­­­­100­­­­­­­­­­­­0,699137 ­­­­­­­­­0,700889­­­­­­­­­0,702641 Japan ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­392­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­JPY­­­­­­­­­­­100­­­­­­­­­­­­1,722989 ­­­­­­­­­1,727307­­­­­­­­­1,731625 Litvanija­­­­­­­­­­­­­­­­­440 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­LTL­­­­­­­­­­­­­­­1­­­­­­­­­­­­0,565032 ­­­­­­­­­0,566448­­­­­­­­­0,567864 Norve{ka ­­­­­­­­­­­­­­­578­­­­­­­­­­­­­­­­­­­NOK­­­­­­­­­­­­­­­1­­­­­­­­­­­­0,247017 ­­­­­­­­­0,247636­­­­­­­­­0,248255 [vedska ­­­­­­­­­­­­­­­­752 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­SEK­­­­­­­­­­­­­­­1­­­­­­­­­­­­0,207483 ­­­­­­­­­0,208003­­­­­­­­­0,208523 [vicarska­­­­­­­­­­­­­­­756 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­CHF­­­­­­­­­­­­­­­1­­­­­­­­­­­­1,404059 ­­­­­­­­­1,407578­­­­­­­­­1,411097 Turska ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­949 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­TRY­­­­­­­­­­­­­­­1­­­­­­­­­­­­0,990526 ­­­­­­­­­0,993009­­­­­­­­­0,995492 V.­Britanija ­­­­­­­­­­­­­826 ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­GBP­­­­­­­­­­­­­­­1­­­­­­­­­­­­2,335896 ­­­­­­­­­2,341750­­­­­­­­­2,347604 USA­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­840­­­­­­­­­­­­­­­­­­­USD­­­­­­­­­­­­­­­1­­­­­­­­­­­­1,485525 ­­­­­­­­­1,489248­­­­­­­­­1,492971 Rusija­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­643­­­­­­­­­­­­­­­­­­­RUB­­­­­­­­­­­­­­­1­­­­­­­­­­­­0,049425 ­­­­­­­­­0,049549­­­­­­­­­0,049673 Srbija­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­941­­­­­­­­­­­­­­­­­­­RSD­­­­­­­­­­­100­­­­­­­­­­­­1,856074 ­­­­­­­­­1,860726­­­­­­­­­1,865378

Otva­ ­ ­ jem­ pr­ ­ a­ nog ran od j ce­ tra­ fi­ ­ e­ Sto-Pe­ ­ on­ u n rm rc Bi­ a}u­ozva­ i~ena­je­jo{­je­ h n dna­inve­ ti­ i­ a­po­ u­ e­ ni­ a s cj d z t k iz­ Nje­ a~ke­ u­ sa­ ­ ­ nji­ sa m rad bh.­pa­ ­ ne­ ­ ­ a.­ rt rim Ko­ pa­ i­ a­Sto­AG,­ko­ m nj ja­se­ra­ vi­ a­iz­tvo­ ­ i­ e­ce­ z l rn c me­ ta­i­va­ na­u­Va­ce­ u,­re­ n p j n spe­ ta­ i­ na­ je­ fi­ ­ a­ u k bl rm g­ a­ evi­ skoj­dje­ a­ no­ ti­sp­r | n l t s e­ i­a­ i­ i­ ­ ­ a­za­pr­ ­ ­ vo­ nju c j l z ran oiz d `buke­i­bo­ e­za­fa­ a­ e­i­te­ ­ j s d rmo­ ­ o­ a­ i­ a. iz l c j Ova­gr­ ­ a­ i­ a­je­po­ o­ ­ up c j b rnik­u{te­ e­ene­ ­ i­ e­i­eko­ o­ d rg j l gi­ e­ kao­ ne­ a­ ­ i­ a­ nog­ se­ j z ob l z gme­ ta­ u­ pla­ o­ i­ a­ i n n vm pr­ ­ r­ ­ i­ a­ra­ vo­ a.­ o ­ g am m z j Pa­ ­ ne­ ­ tvom­sa­bh.­fi­ rt rs r­ om­ Pe­ ­ on,­ ko­ pa­ i­ a m rc m nj Sto­AG­ostva­ ­ ­ a­je­vi{i­ni­ ril -

Bi­ a}­pr­­ va­ljiv­ h ih t za­ino­ e­ ni­ka­ i­a­ z m pt l

Otvo­ ­ n­pr­ ­ a­ni­ce­ tar­fi­ ­ e­Sto-Pe­ ­ o­ re od j n rm rc n

ns g vn u Ki­ e­ ki­tr­ o­ i­ ski

Ve­li­ki­tr­go­vi­nski vi{ak­Ki­ne

vi{ak­u­ju­u­je­sko~io­na l 28,7­mi­i­a­ ­ i­do­a­ a­usli­ l j rd l r jed­re­ o­ ­ nog­izvo­ a,­sa­ k rd z op}ila­je­ju~er­ki­ e­ ka ns vla­ a.­Ki­ a­je­u­ju­u­za­ i­ d n l blje`ila­na­ve}i­tr­ o­ i­ ski j g vn vi{ak­od­ja­ u­ ­ a­2009. n ar usli­ed­ra­ ta­vr­ ­e­ no­ ti j s ij d s izvo­ a­na­mje­ e~ni­re­ o­ d z s k r od­145,52­mi­i­a­ ­ e­do­a­ l j rd lra,­ia­ o­ne{to­spo­ ­ ­im­te­ k rij mpom­ne­ o­u­mje­ e­ u g sc ra­ i­e,­po­ a­ u­u­po­ a­ i nj kz j dc ki­ e­ ke­ca­ ­ ­ ske­slu`be. ns rin

d ud j ab u Vla­ a­Sa­ ­ i­ske­Ar­ ­ i­

Za­ra­zvoj­385 mi­li­ja­r­di­do­la­r­a

Bi­ a}:­Udru`en­nje­ a~ki­i­bh.­ka­ i­al h m pt

vo­ pr­ ­ u­ tva­ u­ BiH,­ a­ {to is s je­ po­ vr­ i­ a­ i­ otva­ ­ ­ jem t dl ran pr­ ­ a­ nog­ce­ tra­u­Bi­ a}u. od j n h Na­otva­ ­ ­ ju­je­go­ o­ ­­a­i ran v ril Izo­da­Osma­ a­ i},­po­ o}ni­ l ng m -

ca­na~elni­ a­op}ine­Bi­ a}­za k h dru{tve­ e­dje­a­ no­ ti,­ko­a­je n lt s j ista­ la­ka­ o­ova­inve­ ti­ i­a­po­ k k s cj ka­ u­e­da­je­Bi­ a}­pr­­ va­ ljiv z j h ih t za­ino­ e­ ni­ka­ i­ al. M. D. zm pt

je­na­a­ i­ a­je­da­}e­u­izgr­ j vl a­ nju­{kola,­bo­ ni­ a, d l c sta­ o­ a­i­infr­ ­ tr­ ­ tu­ e­u n v as uk r na­ ­ ­ nih­pet­go­ i­ a red dn ulo`iti­385­mi­ i­a­ ­ i­do­ a­ l j rd l ra.­Vla­ a­ove­ze­ lje­je d m pod­sve­ve}im­pr­ ­ i­ kom it s ja­ no­ ti,­ko­a­tra`i­otva­ ­ v s j ra­ je­no­ ih­ra­ nih­mje­ ta n v d s i­gr­ ­ nju­sta­ o­ a,­jer­ra­ ad n v ste­ne­ a­ o­ le­ o­ t­ko­a­je z p s n s j ove­go­ i­ e­do­ ti­ la­10,5 dn s g po­ to,­pr­ ­ o­ i­Re­ ­ e­ s.­ s en s ut r

biznis

Dnevni avaz, srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

17

Trgovanje 89.143 KM

Katastrofalna likvidnost
Na Sarajevskoj berzi ju~er je ostvaren promet od 89.143 marke, a u sklopu 52 transakcije ukupno je prometovano 42.816 vrijednosnih papira. Promet na kotaciji kompanija iznosio je 13.513 KM, me|u fondovima 950, obveznicama FBiH 30.724, na primarnom tr`i{tu 42.106, a na sekundarnom 1.848 maraka. Najve}i rast vrijednosti imalo je Gra|evinsko preduze}e Bosnaputevi, od 19,62 posto, dok je najve}i pad registrirala Fa-

TR@I[TA Rusija ponovo snizila svoju prognozu

Vrijednost indeksa
BIFX SASX-10 SASX-30 0,33% 0,79% 0,26% 1.483,09 885,46 937,76

@etva lo{ija od o~ekivanja
Prinos p{enice mogao bi biti i do 35 posto manji nego lani zbog su{a i po`ara
Rusija je ponovo snizila svoju prognozu ovogodi{nje `etve, te tako sada o~ekuje da }e u ovoj godini prinos p{enice biti i do 35 posto manji nego 2009. zbog nastavljenih su{a i masovnih po`ara, prenosi agencija Interfax. Ministarstvo poljoprivrede prethodno je prognoziralo 20 do 25 posto slabiju `etvu. Ruska vlada je zbog devastiranih usjeva potpuno zabranila izvoz p{enice od 15. avgusta do kraja godine. Rusija bi mogla ograni~iti izvoz `itarica i naredne godine ako joj bude nedostajalo p{enice. U tom slu~aju bi Rusija u ovoj i narednoj godini izvezla tri miliona tona p{enice, umjesto planiranih 11 miliona tona. Rusija je do sada bila jedan od najve}ih svjetskih izvoznika p{enice, ukupne proizvodnje lani od 97 miliona tona. Sada se o~ekuje `etva od 67 miliona tona, prenosi Interfax pozivaju}i se na izjavu ~elnika dr`avnog meteorolo{kog zavoda Aleksandera Frolova.

brika duhana Sarajevo od 1,62 posto. Vrijednost indeksa fondova BIFX pala je za 0,33 posto, na 1.483,09 poena. Indeks SASX-10 dobio je na vrijednosti 0,79 posto i iznosi 885,46 poena, dok je vrijednost indeksa primarnog slobodnog tr`i{ta SASX-30 ve}a za 0,26 posto i iznosi 937,76 poena.

Kursna lista SASE na dan 10. 8. 2010.
Dioni~ko društvo Zvani~ni kurs (KM) Promjena kursa (%) Koli~ina Vrijednost Broj transakcija
ZVANI^NA KOTACIJA

Rusija: O~ekuje se `etva tek 67 miliona tona p{enice

BOSNALIJEK D.D. SARAJEVO

15,00

-0,01
KOTACIJA FONDOVA

901

13.513,43

6

Promet 1.001.590 KM

Skra}ena lista Banjalu~ke berze za 10. 8. 2010.
Naziv emitenta
Telekom Srpske a.d. Banja Luka Tr nica a.d. Banja Luka ZIF Kristal invest fond a.d. Banja Luka Republika Srpska - izmirenje ratne štete 3 Tr`nica a.d. Banja Luka

ZIF BIG INVESTICIONA GRUPA

3,35

-1,47
OBVEZNICE FBiH

286 10.896 6.079 4.348 1.662 9.448 1.380 40 129 60 7.067 47 1

950,25 10.743,50 5.669,49 3.848,38 1.638,73 8.824,41 30.067,38 171,99 9.708,73 1.620,00 706,70 752,00 6,28

3 3 2 2 1 3 12 2 8 2 1 1 1

Blok posao akcijama Tr`nice
Na Banjalu~koj berzi ju~er je kroz 89 transakcija ostvaren promet od 1.001.590 KM, a najve}i je obavljen blok poslom akcijama Tr`nice iz Banje Luke u vrijednosti od 900.000 maraka, uz pad cijene za 7,42 posto. Ovo je bio i najve}i gubitak na ju~era{njem trgo-

Prosje~na cijena
1,26 0,873 4,53 30,0013

Promjena u%
0 -7,42 0,67 0 1

Maks. cijena
1,26 0,873 4,55 30,04 0,9

Min. Ukupan cijena promet (KM)
1,26 0,873 4,5 30 0,9 19.790,82 698,40 624,90 27.001,16 900.000,00

Vrijednost indeksa
BIRS FIRS 0,55% 0,04% 806,50 1.371,87

BERZANSKA KOTACIJA

STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA B98,60 STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA C93,50 STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA D88,51 STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA G98,60 STARA DEVIZNA ŠTEDNJA SERIJA H93,40 BH TELECOM D.D. SARAJEVO 21,79 ENERGOINVEST D.D. SARAJEVO 4,30 FABRIKA DUHANA SARAJEVO 75,26 JP ELEKTROPRIVREDA BIH 27,00 BORAC PROIZVODNJA OBUÆE 0,10 DC GRADAÈAC D.D. GRADAÈAC 16,00 GP BOSNAPUTEVI D.D. SARAJEVO 6,28

0,10 0,00 0,01 0,03 0,27 0,96 6,69 -1,62 1,85 0,00 0,00 19,62

KOTACIJA FONDOVA SLOBODNO BERZANSKO TR@I[TE I OBVEZNICE

PRIMARNO TR@I[TE

vanju, dok je dobitnik dana bio emitent Sani~ani s rastom od 7,3 posto. Ukupan promet obveznicama iznosio je 71.294 marke. Vrijednost berzanskog

SEKUNDARNO TR IŠTE

indeksa BIRS smanjena je za 0,55 posto, na 806,50 poena, dok je vrijednost inde-

ksa fondova FIRS pove}ana za 0,04 posto i iznosi 1.371,87 poena.

18

Srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Bo­ na­i­He­ ­ e­ o­ i­ a s rc g v n Fe­ e­ ­ ­ i­ a­Bo­ ne­i­He­ ­ e­ o­ i­ e d rac j s rc g v n Sr­ ­ njo­ o­ a­ ski­ka­ to­ ed b s n n n Op}ina­TRAVNIK Osno­ na­{kola­“HAN-BILA” v HAN-BILA Broj:­21-1/10 Da­ um:­9.­8.­2010.­god. t Upr­ ­ ni­odbor­Osno­ ne­{kole­“Han-Bila”­u­Han-Bi­ oj,­na­sje­ ni­ i­odr`anoj­15.­7.­2010. av v l d c go­ i­ e,­do­ io­je­odlu­ u­o­ra­ pi­ i­ a­ ju: dn n k s sv n

Contract title/Publication reference: EUFOR/2010/004 MANNING OF THE JET FUEL DISTRIBUTION POINT AT HQ EUFOR, CAMP BUTMIR, SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA
Theatre Allied Contracting Office (TACO) Sarajevo, intends to award a service contract for Manning of the Jet Fuel Distribution point at HQ EUFOR, Butmir Camp, Sarajevo. The complete bidding dossier is available at HQ EUFOR, Butmir Camp, Krtelji, Bldg. 225 and/or can be downloaded from the following website: www.euforbih.org/ - under tenders. The deadline for submission of bids is 25 October 2010, 11:00 hours. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on a/m website.

-­za­upra`nje­ a­ra­ na­mje­ ta­-­ n d s 1.­Na­ ta­ nik­Ra­ r­ ­ ne­na­ ta­ e.................................................................................2­izvr{io­ a s v z ed s v c do­po­ r­ ­ ka­ra­ ni­ a­sa­po­ ­ ­ i­ jskog­odsu­ tva v at d c rod l s 2.­Na­ ta­ nik­Ra­ r­ ­ ne­na­ ta­ e,­do­15.­8.­2011.........................................................1­izvr{ilac, s v z ed s v 3.­Na­ ta­ nik­Ku­ tu­ e­`ivljenja­do­kr­ ­ a­na­ ta­ ne­go­ i­ e­za­3­~asa­se­ mi~no........1­izvr{ila­ s v l r aj s v dn d c Uz­pr­ ­ a­ u­do­ ta­ i­ i­slje­ e}e­do­ u­ e­ te: ij v s vt d k m n -­Bi­ ­ r­ ­ i­ a­ka­ di­ a­ a og af j n d t -­Di­ lo­ u­o­za­ r{enoj­{koli, p m v -­Izvod­iz­ma­ i~ne­knji­ e­ro|enih, t g -­Uvje­ ­ ­ je­o­dr`avlja­ stvu, ren n -­Uvje­ ­ ­ je­o­ne­ a`nja­ a­ ju, ren k v n -­Do­ az­o­po­ o`enom­stru~nom­ispi­ u, k l t -­Po­ vr­ a­o­du`ini­~ekanja­na­po­ ao­na­ on­sti­ a­ ja­stru~ne­spr­ ­ e, t d s k c n em -­Po­ vr­ a­o­du`ini­ra­ nog­sta`a­u­obr­ ­ o­ a­ ju­na­ on­di­ lo­ i­ ­ ­ ja,­ t d d az v n k p m ran -­Do­ az­o­te­ no­ o{kom­vi{ku, k h l -­Uvje­ ­ ­ je­o­pr­ ­ je~noj­ocje­ i­to­ om­stu­ i­ ­ ­ ja, ren os n k d ran -­Ku}na­li­ ta­i­do­ az­o­ne­ a­ o­ le­ o­ ti­~lanova­po­ ­ ­ i­ e, s k z p s n s rod c -­Do­ az­o­eve­ tu­ ­ noj­inva­ i­ no­ ti k n al ld s Ko­ ku­ s­osta­ e­otvo­ ­ n­8­(osam)­da­ a­od­da­ a­obja­ lji­ a­ ja­u­sr­ ­ stvi­ a­ja­ nog­info­ ­ i­n r j re n n v v n ed m v rm sa­ ja. n Inte­ ­ ju­sa­pr­ ­ a­ lje­ im­ka­ di­ a­ i­ a­}e­se­oba­ i­ i­u­uto­ ­ k,­24.­8.­2010.­go­ i­ e. rv ij v n n d tm vt ra dn Pr­ ­ a­ e­sa­po­ r­ ­ nim­do­ u­ e­ ti­ a­do­ ta­ i­ i­isklju~ivo­po{tom­na­adr­ ­ u­[kole: ij v t eb k m n m s vt es Osnovna {kola “Han-Bila” 72281 Han-Bila

KONKURSA

Naslov ugovora/Referenca objave: EUFOR/2010/004 DISTRIBUCIJA AVIONSKOG GORIVA UNUTAR HQ EUFOR, KAMP BUTMIR, SARAJEVO, BOSNA I HERCEGOVINA
Theatre Allied Contracting Office (TACO) Sarajevo namjerava dodijeliti ugovor za usluge distribucije avionskog goriva unutar Kampa Butmir, Glavni Stab EUFOR-a. Kompletna tenderska dokumentacija je dostupna u HQ EUFOR, Butmir Camp, Krtelji, Bldg. 225 i/ili moze biti preuzeta sa sljedece web adrese: www.euforbih.org/ - pod tenders. Krajnji rok za podnosenje ponuda je 25 Oktobar 2010, 11:00 sati. Sve moguce dodatne informacije ili pojasnjenja/pitanja bice takodje objavljena na gore pomenutom web situ.

Contract title/Publication reference: EUFOR/2010/005 SUPPLY AND DELIVERY OF: - LOT 1 – VARIOUS CLEANING PRODUCTS - LOT 2 – HEAVY DUTY GARBAGE BAGS AT CAMP BUTMIR, SARAJEVO, BOSNIA AND HERZEGOVINA
Theatre Allied Contracting Office (TACO) Sarajevo, intends to award a supply contract for Supply and delivery of Various Cleaning products (LOT 1) and Heavy Duty Garbage bags (LOT 2) at HQ EUFOR, Butmir Camp, Sarajevo. The complete bidding dossier is available at HQ EUFOR, Butmir Camp, Krtelji, Bldg. 225 and/or can be downloaded from the following website: www.euforbih.org/ - under tenders. The deadline for submission of bids is 26 October 2010, 11:00 hours. Possible additional information or clarifications/questions shall be published on a/m website.

Naslov ugovora/Referenca objave: EUFOR/2010/005 NABAVKA I ISPORUKA: - LOT 1 – RAZLICITI PROIZVODI ZA CISCENJE - LOT 2 - KESE ZA ODLAGANJE TEZEG OTPADA ZA KAMP BUTMIR, SARAJEVO, BOSNA I HERCEGOVINA
Theatre Allied Contracting Office (TACO) Sarajevo namjerava dodijeliti ugovor za nabavku i isporuku razlicitih proizvoda za ciscenje (LOT 1) i kesa za odlaganje tezeg otpada (LOT 2) za Kamp Butmir, Glavni Stab EUFOR-a. Kompletna tenderska dokumentacija je dostupna u HQ EUFOR, Butmir Camp, Krtelji, Bldg. 225 i/ili moze biti preuzeta sa sljedece web adrese: www.euforbih.org/ - pod tenders. Krajnji rok za podnosenje ponuda je 26 Oktobar 2010, 11:00 sati. Sve moguce dodatne informacije ili pojasnjenja/pitanja bice takodje objavljena na gore pomenutom web situ.

globus

Dnevni avaz, srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

19 Ukratko

KATASTROFE Prema pisanju dnevnika “Komersant”

Po`ari }e ko{tati Rusiju skoro 15 milijardi dolara Poginulo 176 djece
Afga­ i­ tan:­Po­ e}an­br­ j­str­ ­ a­e­dje­ e ns v o ad l c

Gradske vlasti u Moskvi odlu~ile su da, zbog vru}ine i zabrinjavaju}e ekolo{ke situacije, po{alju na odmor vi{e od 1.500 starijih osoba i skoro 10.000 djece

[umski po`ari koji haraju zapadnim dijelom Rusije, ko{tat }e zemlju skoro 15 milijardi dolara, odnosno 11,4 milijarde eura, objavio je ju~er ruski dnevnik “Komersant”. Ova suma predstavlja skoro jedan posto bruto nacionalnog dohotka Rusije, precizira dnevnik koji je iznos izrazio u dolarima, a ne u rubljama, prenose agencije. Ruska vlada za sada nije obja vljivala procjenu {tete nastale usljed vi{esedmi~nih {umskih po`ara koji haraju zapadnim dijelom zemlje. Prema zvani~nim podacima, u po`arima je do sada poginulo 52 ljudi. U borbi protiv vatre ne stihije ju~er je poginuo jedan vojnik, na koga je palo zapaljeno drvo. Istovremeno, gradske vlasti u Moskvi odlu~ile su

Ri­ i~na­gr­ ­ a z up

Lu{kov tokom razgovora s premijerom Vladimirom Putinom. - Ve}a grupa starijih osoba, koje }e biti raspore|ene u “rizi~nu grupu” na osnovu njihovog zdravstvenog stanja, krenut }e 12. i 14. avgusta u ju`ne ruske regi one, u mjesta gdje }e mo}i bolje disati i gdje }e im biti pru`ena adekvatna medicinska pomo} - izjavio je gra dona~elnik. Dodao je da }e u narednom periodu skoro 10.000 djece kojoj je potrebna medicinska njega, a posebno ona s respiratornim proble mima, biti poslata u Varnu u Bugarskoj, u ukrajinska odmarali{ta u Odesi i Krimu te u Kubanu. U Moskvi, gradu s deset miliona stanovnika, skoro je udvostru~en broj smrtnih slu~ajeva.

KABUL - Broj civilnih `rtava u Afganistanu pove}an je u prvoj polovini ove godine za 31 posto, dok je broj stradale djece porastao za 55 posto, saop}ili su ju~er Ujedinjeni narodi. Prema UN-

ovim podacima, u prvih {est mjeseci ove godine poginuo je 1.271 Afganistanac, a 1.997 ih je ranjeno. Od po~etka januara do kraja juna u Afganistanu je poginulo 176 djece, a 389 ih je povrije|eno.

Smr­ni­slu~aje­ i t v

PEKING - Bilans nastradalih u poplavama i klizi{tima u Kini poslije posljednjeg incidenta u gradu ^u}u u nedjelju dostigao je 702 poginulih i vi{e od

Izvu~en nakon 50 sati
Dr`avljanstvo za 500.000 eura

1.000 nestalih, a spasioci su ju~er uspjeli da izvuku ~ovjeka koji je bio zarobljen vi{e od 50 sati u zgradi za trpanoj blatom, javila je kineska agencija Sinhua.

Mo­ kva:­Zr­ k­{tetan­po­zdr­ ­ lje­ s a av

(Foto:­AFP)­

da, zbog vru}ine i zabrinjavaju}e ekolo{ke situacije, po{alju na odmor vi{e od 1.500 starijih osoba i skoro

10.000 djece u region Krasnodar, u Ukrajinu te u Bugarsku, saop}io je ju~er u Moskvi gradona~elnik Jurij

PODGORICA - Vlada Cr ne Gore najavila je otvaranje programa ekonomskog dr`avljanstva, kojim }e biti omogu}eno da poznati poslovni ljudi kredibilne svjetske reputacije steknu crnogorski paso{ direktnom investicijom od minimalno

500.000 eura. Iz Vlade Crne Gore saop}eno je da je pripremljeno uputstvo o primjeni kriterija na osnovu kojih }e se cijeniti postojanje privrednog i eko nomskog interesa Crne Gore za stjecanje crnogorskog dr`avljanstva prijemom.

20

Dnevni avaz, srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

globus

[VICARSKA [ve|aninu prijeti astronomska kazna

Zbog­pr­e­br­ze­vo`nje,­ mo­ra­pla­ti­ti­mi­li­on­fr­a­na­ka­
Vozio 290 kilometara na sat autoputem, gdje je br zina ograni~ena na 120 l Uz voza~ku dozvolu, oduzet mu je automobil, vrijedan 180.000 eura

To­ io:­Bo­ni­ e­pr­ ­ u­ e k l c ep n

(Foto:­AP)­

Od posljedica velikih vru}ina u Japanu je od kraja maja do 8. avgusta umrlo 118 ljudi, saop}ila je ju~er Agencija za vanredne situacije i po`are. Od 2. do 8. avgusta umrlo je 18 ljudi, a zbog toplotnog udara, u bolnice je od kraja maja smje{teno ukupno 28.020 ljudi, prenijela je

Na­to­ li­e­lje­o­ j p j t u­100­go­ i­ a dn
agencija Kjodo. Samo u junu 17.680 ljudi je smje{teno u bolnice, od kojih je 94 umrlo. U bolnice su, uglavnom, smje{tene starije osobe, 47,6 posto su ljudi od 65 godina i stariji. Prema japanskoj meteorolo{koj slu`bi, ovo je najtoplije ljeto u proteklih 100 godina.

U Japanu od vru}ina umrlo 118 ljudi

[ve|aninu koji je svoj “mercedes” vozio 290 kilometara na sat autoputem kroz [vajcarsku, prijeti kazna od milion {vicarskih franaka, odnosno 724.000 eura, prenosi agencija Ansa. [vicarska policija, koja je {vedskog voza~a zaustavila na autoputu A-12 izme|u Berna i Lozane, gdje je brzina ograni~ena na 120 kilometara na sat, zaplijeni la je njegovo vozilo kao garanciju da }e platiti kaznu. Iako ne postoje statisti~ki podaci, vjeruje se da je ovo apsolutni rekord za prebrzu vo`nju na autoputu u [vicarskoj. Voza~a crnog sportskog “mercedesa” zaustavila je policija Frajbur{kog kantona nakon {to je proletio pored kamera postavljenih na autoputu, prenijele su agencije. Pr i ve den je, a uz vo za~ku dozvolu, oduzet mu je au to mo bil, vr i je dan

Au­o­ ut:­Ogr­ ­ i~enje­pr­ ­ a{eno­vi{e­ne­ o­dvo­ tr­ ­ o t p an em g s uk

180.000 eu ra. Prekora~enje brzine ve}e od 25 kilometara na sat u odnosu na propisano ograni~enje predstavlja krivi~no

djelo u [vicarskoj. Posljednja astronomska kazna, u iznosu od 200.000 {vicarskih franaka, izre~ena je pro{log januara {vic-

arskom voza~u crvenog “ferarija”, koji je vozio 137 kilometara na sat na mjestu gdje je ograni~enje brzine 80 kilometara na sat.

Zamjenik glavnokomanduju}eg Iranske nacionalne garde Kanani Moghadam izjavio je ju~er da je Iran “iskopao masovne grobove” u kojima }e sahraniti ameri~ke vojnike u slu~aju napada Sjedinjenih Ameri~kih Dr`ava na Iran. On je upozorio da }e Iran napasti ame ri~ke baze u Zaljevu ako ameri~ke trupe napadnu Iran, javio je AP pozivaju}i se na poluzvani~nu iransku agenciju Fars.

Ir­ n­isko­ ao­gr­ ­ o­ e Ba­ ­ k­pr­ ­ ­ eo­ Izgo­r­je­lo­svje­do~anstvo­hi­sto­r­i­je a p ob v ra euz v rn s za­ame­ i~ke­vo­ni­ e odgo­ o­ ­ o­ t r j k
AP ocjenjuje da je ova izjava, vjerovatno, reakcija na izjavu na~elnika general{taba ameri~ke armije, koji je pro{le sedmice rekao da SAD imaju rezervni plan za napad na Iran mada on smatra da je vojna akcija lo{a ideja. Moghadam je rekao da su grobovi iskopani u provinciji Kuzestan na jugozapadu zemlje, gdje je Iran sahranjivao ira~ke vojnike za vrijeme rata vo|enog od 1980. do 1988. godine. Izraelski ministar odbrane Ehud Barak preuzeo je ju~er punu odgovornost za smrtonosni upad izraelskih komandosa na turski brod, koji je 31. maja nosio pomo} Pojasu Gaze, pre ciziraju}i da je vlada predvidjela opasnost od nasilja kada se odlu~ila na akciju. Ba­ ­ k:­Ko­ tr­ ­ i­ to­ ­ o­svje­ o~enje (Foto:­AFP)­ ra n ad k rn d Njegovo svjedo~enje ocjenjuje se kao ko- st od nasilja samo uzgred ntradiktorno onome koje je spomenuta. - Ja snosnim odgovornodan ranije dao izraelski premijer Benjamin Netanja- st za sve ono {to se dogodihu, koji je rekao da su se di- lo u sistemima pod mojom skusije prije upada, komandom. Snosim odgouglavnom, usredsre|ivale vornost za naredbe date na na mogu}e posljedice na politi~kom nivou - rekao je odnose s javno{}u i reakcije Barak izraelskoj istra`noj u medijima, dok je opasno- komisiji.

Kanani Moghadam poru~io

Svjedo~e}i pred istra`nom komisijom

Po`ar u biv{em nacisti~kom logor u

Zbog patnji tokom kolonijalne vladavine
Japanski pre mijer Naoto Kan izvinio se ju~er zbog patnji koje je Korejski polu otok pretrpio za vrijeme kolonija lne vladavine Ja pana uprkos mi{ljenju parla mentaraca da }e to poja~ati zahtjeve Tokiju za ko mpenzaciju. - Lako je stra ni koja je nanosila bol da to zabo ot n s dm ravi. Onima koji Na­ ­o­Kan:­Izvi­ io­se­su­ je­ i­ a­ godi{njice uspostavljanja ja su trpjeli, nije lako da to zaborave - izjavio je premijer panske kolonijalne vlasti na u povodu obilje`avanja 100. Korejskom poluotoku.

Pr­e­mi­jer­se­izvi­nio­Ko­r­e­ji

Po`ar u jednoj baraci u biv{em nacisti~kom koncentracionom logoru Majdanek na istoku Poljske progutao je u no}i s ponedjeljka na utorak jedno svje do ~a nstvo historije 7.000 pari cipe la nekada{njih logora{a. Po`ar je izbio oko po j n rj l r p l no}i, a na po - Ma­da­ ek:­Izgo­ ­e­o­7.000­pa­ i­ci­ e­a­ ziv Muzeja U po`aru su izgorjele Majdanek nekoliko jedini- dvije tre}ine te barake. ca vatrogasaca borilo se s Sre}om, vatra se nije pro{irnjim du`e od {est sati. ila na druge, a Muzej je ma- Mogu}e je da je uzrok terijalnu {tetu procijenio na po`ara kvar na elektri~noj 250.000 eura. Majdanek u mre`i, ali to provjerava po - predgra|u Lublina bio je jelicija - kazao je ju~er za po- dan od mnogih koncentraljsku agenciju PAP portpa- cionih logora koje su naci rol regionalne vatrogasne sti za vrijeme Drugog stra`e u Lubelskom vojvo- svjetskog rata podigli u okudstvu Voj}eh Mi}ula. piranoj Poljskoj.

Pripadnici slovenske jedinice za uklanjanje eksplozivnih naprava prona{li su ju~er u Bohinjskom jezeru, na sjeverozapadu zemlje, vi{e do 130 neeksplodiranih mina, koje se tamo nalaze jo{ od 1917. godine.

Pr­o­na|eno­vi{e­do­130­ne­e­ksplo­di­r­a­nih­mi­na­
[ef jedinice za uklanjanje mi na Da r ko Zo nji~ izjavio je da su se mine nalazile na dubini od 20 centimetara u mulju i da nisu predstavljale prijetnju za kupa~e ili `ivotinje. Mine su tu dospjele 1917. godi ne, ka da je au str i jski voz, koji je prevozio oru`je za au str o u ga r sku vo jsku, izleteo iz {ina i survao se u jezero. Zo nji~ je re kao da se pr e tpo sta vlja da u je ze ru ima jo{ eksplozivnih napra va, pr e ni je la je age nci ja STA. On je obja snio da, ako se te naprave ne diraju, onda ne predstavljaju prijetnju. Voz koji se survao, jo{ se nalazi u ovom najve}em jezeru u Sloveniji.

U Bohinjskom jezeru u Sloveniji

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

21

Ma­ a­Ka­ ­a­ ja­ r rf n u`iva­u­odmo­ u­ r
Li­e­ u­mi­ i­ tr­ ­ u­za­ra­ j p n s ic vno­ r­ ­ no­ t­spo­ o­ a­u­vla­ p av s l v di­Si­ vi­a­Be­ ­ u­ ko­ i­a­(Sill j rl s n j vio­ Be­ ­ u­ co­ i)­ Ma­ u rl s n r Ka­ ­ a­ ju­ (Carfagna,­ 34)­ u rf n sto­ u­ pr­ ­ e­ pa­ a­ ­ ­ i.­ Kr­ ­ p at p rac ajem­ju­ a­pro{le­go­ i­ e­fo­ o­ l dn t gr­ ­ i­ ­ ­ i­ su­ je­ dok­ je­ lje­ o­ af ral t va­ a­ u­ Fo­ ­ e­ dei­ Ma­ ­ i. l rt rm Ta­ a­se­u­pr­ ­ i­ ­ oj­ha­ ji­ i d oz rn l n s­du­ o­ im­de­ o­ te­ m­pr­ ­ b k k l o ovo­ a­ a­ gr­ ­ om­ te­ oti{la­ u z l ad pa­ ­ i­ e­ ­ ­u.­ rf m rij Ove­go­ i­ e­uhva­ i­ i­su dn tl je­ka­ o­se­sun~a­na­Sma­ ­ ­k ra gdnoj­ oba­ i­ na­ Sa­ ­ i­ i­ i. l rd n j Dru{tvo­ joj­ je­ pr­ ­ io­ pa­ ­av r tner­ Ma­ ­ o­ Me­ a­ ­ ­ a rk c rom (Marco­Me­ za­ ­ ­ a).­Mi­ i­ z rom nstr­ ­ a­i­Ma­ ­ o­su­se­i­oku­ ic rk pa­ i­ te­ su­ u­ mo­ u­ ra­ mje­ l r z nji­ a­ i­nje`ne­po­ ju­ ce.­ v l l p Be­ ­ u­ ko­ i­je­ime­ o­ ao rl s n n v Ka­ ­ a­ ju­ pr­ ­ e­ dvi­ e­ go­ i­ rf n ij j dne.­ Pri~alo­ se­ da­ je­ mi­ i­ nsta­ ­ ku­fo­ e­ ju­do­ i­ a­zbog rs t l bl afe­ e­s­pr­ ­ i­ e­ ­ m.­Be­ ­ u­ r em j ro rl sko­ i­ joj­ je­ je­ nom­ pr­ ­ i­ n d il kom,­dok­je­jo{­bio­u­br­ ­ aku­ s­ Ve­ ­ ­ i­ om­ La­ ­ o ron k ri

Ministrica na Sardiniji

22

Dnevni avaz, srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

kiosk

KANADA E{li Kirilov na internetu sakupljala donacije

La­ga­la­da­bo­lu­je­od­ra­ka pa­za­vr{ila­u­za­tvo­ru­
Tvrde}i da joj je preostalo jo{ nekoliko sedmica `ivota, novac je prikupljala na internetu i koncer tima
Ki­ ­­ov:­Obr­­a­a­gla­ u ril ij l v

(Veronica),­ re­ ao­ ka­ o­ bi k k se,­da­ni­ e­o`enjen,­odmah j vjen~ao­s­njom.­La­ ­ o­je­ta­ri da­ tu­ izja­ u­ shva­ i­ a­ kao v tl uvr­ ­ u­ i­ po­ i`enje­ pa­ je ed n tra`ila­ja­ no­izvi­ je­ je. v n n

Ka­ ­a­ ja:­Pr­ ­ a­ ja­u­ rf n og n j je­pa­ a­ ­ ­ i p rac

Mla­ a­Ka­ a|anka­obr­ d n i­ a­ a­ je­ gla­ u­ i­ obr­ e­ ka­ o j l v v k bi­izgle­ a­ a­kao­oso­ a­ko­ a d l b j se­li­ e~i­od­ra­ a­te­je­uspje­ j k la­ pr­ ­ u­ i­ i­ hi­ ja­ e­ do­ a­ a ik p t l d l r za­te­ ­ ­ i­ e.­ rap j Na­svom­Fa­ e­ o­ k­pr­ ­ c b o ofi­ u­ 23-go­ i{nja­ E{li­ Ki­ ­ ­ l d rilov­(Ashley­Ki­ ­ ­ ow)­na­ r­ ril p a­ i­ a­je­gr­ ­ e­po­ r{ke­ko­ e vl up d j su­ joj­ po­ la­ ja­ e­ no­ ac­ ne k n l v tra`e}i­po­ vr­ u­upla­ e. t d t Po­ i­ i­ a­ u­ Onta­ ­ ­ u­ islcj rij tra`iva­ a­je­slu~aj­vi{e­od­je­ l dnog­mje­ e­ a­te­je­Ki­ ­ ­ ov s c ril za­ r{ila­ u­ pr­ ­ vo­ u­ pod v it r

optu`bom­da­je­na­pr­ ­ a­ u ev r do­ i­ a­ ne{to­ ma­ je­ od­ pet bl n hi­ ja­ a­ ka­ a­ skih­ do­ a­ a l d n d l r

(3.679­eu­ a).­Nje­ i­pr­ ­ a­ e­ r n ij t lji­s­Fa­ e­ o­ ­ a­pr­ ­ je­ ju­ u c b ok oc n j da­je­pr­ ­ u­ i­ a­mno­ o­vi{e ik p l g

no­ ca,­sko­ o­20.000­do­ a­ a. v r l r Tvr­ e}i­ da­ joj­ je­ pr­ ­ ­ d eosta­ o­ jo{­ ne­ o­ i­ o­ se­ mi­ a l k lk d c `ivota,­no­ ac­je­pr­ ­ u­ lja­ a v ik p l na­inte­ ­ e­ u­i­ko­ ce­ ­ i­ a, rn t n rt m a­ne­ i­od­njih­bi­ i­su­or­ a­ k l g ni­ i­ ­ ­ i­ za­ nju.­ Ta­ o|er, z ran k E{li­ je­ tvr­ i­ a­ da­ je­ si­ o~e dl r ~iji­su­ro­ i­ e­ ji­bi­ i­ovi­ ni­ dt l l s ci. Isti­ a­ je­ sa­ vim­ dr­ ­ n s uga~ija.­Na­ ­ e,­nje­ i­ro­ i­ e­ im n dt lji­su­`ivi,­ra­ ve­ i­su­se­ka­ z l da­je­E{li­bi­ a­di­ e­ e­i­obo­ e l j t j su­za­ no­ a­ i­dr­ ­ i­br­ k.­Val s v l ug a bi­ e­ nih­ po­ ­ ­ a­ go­ i­ a­ se j s ruk ml na­E{li­ om­Fa­ e­ o­ k­pr­ ­ n c b o ofi­ u.­ l

Pe­ zi­ ­ e­ ­ a­ n on rk pr­ ­ li­ a­a­La­ an{ ep v l m
Penzionerka­iz­Au­ tr­ ­ i­ s al je­ Sju­ Oldhem­ (Sue­ Oldham,­64)­pr­ ­ li­ a­ a­je­ka­ al ep v l n La­ an{­i­na­ o­ no­je­na­sta­ m v d j r­ ­ a­`ena­ko­ a­je­to­u~ini­ a. ij j l Odlhem­je­u­po­ e­ je­ jak n d l od­ Do­ e­ a­ do­ fr­ ­ cu­ ke v r an s oba­ e­pli­ a­ a­17­sa­ i­i­31­mi­ l v l t nu­ u.­ To­ je­ njen­ dr­ ­ i­ ust ug pje{an­ po­ u{aj­ pr­ ­ li­ a­ a­ k ep v v nja­ ka­ a­ a.­ Pr­ ­ e­ ~etiri n l ij go­ i­ e­La­ an{­je­pr­ ­ li­ a­ dn m ep v la­za­16­sa­ i. t
Oldhem:­Po­ u{at­}e­jo{­je­ nom k d

Veliki poduhvat

Nau~nik je nedavno izjavio da vjer uje u postojanje vanzemaljskih oblika `ivota, ali je dodao i da bi ljudi trebali izbjegavati stupanje u kontakt s njima
Ona­tvr­ i­da­je­na­ sta­ ­ ­ d j rija­`ena­ko­ oj­je­uspio­taj­po­ j du­ vat­ te­ je­ na­ a­ i­ a­ da­ }e h j vl ga­po­ u{ati­ostva­ ­ ­ i­jo{­na­k rit jma­ je­je­ nom. n d ^uve­ i­ nau~nik­ Sti­ en n v Ho­ i­ g­(Stephen­Ha­ ki­ g) kn w n upo­ o­ ­ o­je­da­}e­lju­ i,­ako z ri d ne­za­ o~nu­ko­ o­ i­ a­ i­u­dr­ p l nz cj u­ ih­pla­ e­ a­u­na­ ­ ­ na­dva g n t red sto­ je}a,­ za­ ­ i­ek­ ne­ ta­ i.­ U l uv j s t inte­ ­ juu­za­inte­ ­ et-str­ ­ i­ rv rn an cu­ “Big­ Thi­ k”­ Ho­ i­ g­ je n kn re­ ao­da­vje­ ­ ­e­u­bo­ ju­bu­ k ruj l du}no­ t,­ ali­ da­ su­ na­ ­ ­ na s red dva­sto­je}a­kr­ ­ i~na­za­opsta­ l it nak­svi­e­ a. j t -­Vi­ im­ogr­ ­ nu­opa­ no­ d om s st­za­lju­ sku­vr­ tu.­U­pro{lo­d s sti­ je­ pr­ ­ i{e­ pu­ a­ na{­ opsta­ ev t nak­do­ o|en­u­pi­ a­ je.­Je­ an v tn d ta­ av­do­ a|aj­bi­a­je­i­Ku­ a­ k g l bnska­ra­ e­ na­kr­­ a­iz­1962.­go­ kt iz di­ e.­U~esta­o­ t­ta­ vih­slu~aje­ n l s k va­po­ e}at­}e­se­u­bu­ u}no­ ti. v d s Bit­ }e­ nam­ po­ r­ ­ no­ mno­ o t eb g do­ r­ g­ra­ u|iva­ ja­da­bi­ mo bo s n s ih­uspje{no­ri­e{ili.­Ali,­opti­ j mi­ t­sam.­Ako­izbje­ ne­ o­ne­ s g m ku­ ka­ a­ tr­ ­ u­ u­ na­ ­ ­ na­ dva t s of red sto­je}a,­na{a­vr­ ta­bit­}e­si­ u­ l s g r­ a­i­mo}i­}e­se­slo­ o­ no­{iriti n b d sve­ i­ ­ m­-­izja­ io­je­Ho­ i­ g. m ro v kn Nau~nik­je­ne­ a­ no­izja­ d v vio­ da­ vje­ ­ ­ e­ u­ po­ to­ a­ je ruj s j n va­ ze­ a­ jskih­ obli­ a­ `ivn m l k ota,­ali­je­do­ ao­i­da­bi­lju­ i d d tr­ ­ a­ i­izbje­ a­ a­ i­stu­ a­ je­u eb l g v t p n ko­ ta­ t­s­nji­ a,­jer­ne­zna­ n k m ju­je­ u­li­va­ ze­ a­ jci­pr­ ­a­ s n m l ij te­ jski­na­ tr­ ­e­ i.­ l s oj n

Ako­lju­ i­ne­ko­o­ i­ i­ ­ ­u­ d l n z raj sve­ ir,­mo­ li­bi­izu­ r­­e­i­ m g m ij t
pr­ ­ ak­u­na­ ­ i.­ ed uc -­Lju­ ska­po­ u­ a­ i­a­sve d p l cj vi{e­ ra­ te,­ kao­ i­ ko­ i{te­ je s r n ogr­ ­ i~enih­ re­ u­ ­ a,­ a­ po­ an s rs ve}ava­ se­ i­ na{a­ te­ no­ o{ka h l spo­ o­ no­ t­ da­ mi­ e­ ja­ o s b s j n m svo­u­oko­ i­ u.­No,­na{i­ge­ i j ln n i­da­ je­sa­ r`e­se­ i~no­ t­i­agr­ l d b s e­ i­ ne­insti­ kte­ko­i­su­nam sv n j ne­ a­ a­ omo­ u}ava­ i­ da k d g l pre`ivi­ o.­ Zbog­ tih­ oso­ i­m b na,­bit­}e­te{ko­izbje}i­ka­ a­ t str­ ­ u­u­na­ ­ ­ nih­100­go­ i­ of red dna,­a­ne­ka­ o­ i­u­hi­ ja­ u­ili m l l d mi­ i­ n­go­ i­ a.­Za­ o­je­za­na{ lo dn t du­ o­ r­ ­ni­opsta­ ak­ne­ ­ ho­g t aj n op dan­odla­ ak­u­sve­ ir­-­re­ ao z m k je­Ho­ i­ g.­ kn

^uveni nau~nik Stiven Hoking upozorava

Sko~ila­s­11.­spr­a­ta­i­pre`ivje­la­
Ki­ e­ ki­ va­ r­ ­ a­ ci­ sa­ i­ n s t og s tma­ su­ po­ u{ava­ i­ uhva­ i­ i­ i k l tt spa­ i­ i­`enu­ko­a­je­go­a­sje­ st j l di­a­u­otvo­ u­ispod­svog­pr­ ­ l r ozo­ a­ na­ 11.­ spr­ ­ u­ i­ pr­ ­e­ i­a r at ij t l

Spa{ena Kineskinja

Akci­a­spa{ava­ ja­ j n

da­}e­sko~iti.­@ena,­ko­a,­na­ j vo­ no,­ ima­ me­ ta­ nih­ pr­ ­ d n l oble­ a,­ `estoko­ se­ po­ va|ala m s sa­svo­im­su­ r­ ­ om­u­sta­ u j p ug n u­gr­ ­ u­He­ ei.­ ad f Uju­ ro­se­ski­ u­a­i­iza{la t n l kr­ z­ pr­ ­ or­ te­ sta­a­ u­ otvor o oz l izme|u­dva­spr­ ­ a.­Do­do­a­ at lska­po­i­ i­e­Ki­ e­ ki­ ju­su­ve} lcj ns n su­ je­ i­mo­i­i­da­u|e­unu­ ra, s d ll t ali­je­ona­to­odbi­a­a.­Ia­ o­su jl k va­ r­ ­ a­ ci­uma­o­do{li­do­nje t og s l i­uhva­ i­i­je­za­ru­ u,­`ena­im tl k se­istr­ nu­a­i­pa­a­sa­zgr­ ­ e. g l l ad Sre}om,­va­ r­ ­ a­ ci­su­na­ce­ t og s sti­ pr­ ­ ho­ no­ pr­ ­ r­ ­ i­ i et d ip em l zra~ni­ja­ tuk­na­ko­i­je­pa­a. s j l @ena­ je­ pre`ivje­ a,­ a­ zbog l lak{ih­po­ r­ ­ a­je­u­bo­ni­ i.­ v ed l c

Ho­ i­ g­ je,­ me|utim, kn upo­ o­ ­ o­ da­ ~ovje~anstvo z ri ula­ i­u­izu­ e­ no­opa­ an­pe­ ­ z z t s ri­ d­ia­ o­je­u~injen­ve­ i­ i­na­ o k lk -

Ho­ i­ g:­Pr­ d­ka­a­ tr­ ­om­ kn e t s of

Po­sla­li­`enu­ku}i­pa­umr­la­od­infe­kci­je
Kr­ ­o­ d­je­ima­a­na­e~eno­li­ e­ af r l t c

Ljekarska gre{ka

Lje­ a­ i­su­po­ la­ i­Eve­ k r s l lin­ Kr­ ­ o­ d­ (Evelyn­ Cr­ ­ af r awfo­ d,­ 69)­ ku}i­ i­ re­ li­ joj r k da­ mo­ a­ pi­ i­ pr­ ­ i­ a­ e­ li­ r t op s n je­ o­ e,­a­`ena­je­na­ on­36 k v k sa­ i­umr­ a.­@ene­je­oti{la­u t l bo­ ni­ u­u­engle­ kom­Pe­ e­ l c s t -

r­ o­ ­ u­ ka­ o­ bi­ joj­ sli­ a­ i b rg k k l ko­ je­ o.­ Ta­ o­ su­ lje­ a­ i l n m k r pr­ ­ i­ e­ i­ i­da­joj­je­li­ e­na­ im j t l c te­ lo.­ Za­ o­ su­ joj­ re­ li­ da k t k ode­ u­ obli`nji­ me­ i­ i­ ski dcn ce­ tar.­ No,­ u­ ce­ tru­ su n n Eve­ in­re­ li­da­ima­ale­ ­ i­ l k rg jsku­re­ ­ ci­ u­i­po­ la­ i­su­je ak j s l ku}i.­

Slje­ e}eg­ ju­ ra­ `enu­ je d t k}er­ a­ na{la­ ka­ o­ le`i­ na k k po­ u.­ Odmah­ je­ na­ va­ a d z l hi­ nu­po­ o},­ko­ a­je­odve­ t m j zla­Eve­ in­u­bo­ ni­ u,­ali­je l l c ona­ ne­ o­ i­ o­ sa­ i­ po­ li­ e k lk t s j umr­ a.­Obdu­ ci­ a­je­po­ a­ l k j k za­ a­da­je­ima­ a­opa­ nu­ba­ l l s kte­ ­ ­ u­u­or­ a­ i­ mu.­ rij g nz

kultura

Dnevni­avaz,­srijeda, 11.­januar/sije~anja­2010.

23

PLANOVI Mu­ ej­knji`evno­ ti­i­po­ o­ i{ne­umje­no­ ti­BiH­ z s z r t s

Velike postavke u Sarajevu, Tuzli i Bosanskom Petrovcu
Izlo`be­po­ o­ om­100­go­ i­ a­od­ro|enja­bh.­knji`evni­ a­Me{e­Se­i­ o­ i}a,­ v d dn k lm v Ske­ de­ a­Ku­e­ o­ i}a­i­[ukrije­Pa­ d`e n r l n v n Stalna postavka

Muzej knji`evnosti i pozori{ne umjetnosti BiH u Sarajevu do kraja godine ima pregr{t planova. Prema rije~ima direktorice Medhije Maglajli}, trenutno je u pripremi velika izlo`ba povo dom 100 godina od ro|enja knji`evnika Me{e Selimovi}a koja }e biti postavljena u Tuzli u okviru dodjele nagrade za najbolji roman. - Izlo`ba je tako|er bila prire|ena i u na{em muzeju, a u Tuzli }e biti otvorena 2. septembra. Posjetioci }e mo}i pogledati bogat izbor iz zbirke rukopisa, prepiski, knjiga, fotografija i dokumenata. U gradu soli izlo`ba bi trebala da ostane kao stalna postavka - kazala nam je Maglajli}.

“Prijatelji umjetnosti” naziv je Udru`enja mladih umjetnika koje je po~elo s radom prije mjesec. Kako nam je kazala predsjednica Elma Sma jlovi}, `ele pomo}i mladim i ne a fi r mi r a nim umjetnicima, koji do sada nisu imali priliku da Sma­lo­ i}­i­Sta­ i{i}:­Br­ ­ni­pla­ o­ i j v n oj n v se predstave {iroj Udru`enja Nata{a Stani{i}, javnosti. - Osim izlo`bi, imamo u ASA Art galeriji u Sarau planu i postavljanje pre- jevu otvorena je izlo`ba slidstave “Hasanaga” koju ja ka mladih umjetnika. U re`iram. Organizirat }emo narednom periodu u Cei ~asove plesa, a pomo}i ntru za studij {panskog je }emo i mladim piscima ka- zika “Ceh” bit }e otvorena ko bi njihove knjige ugle- kolektivna izlo`ba slika dale svjetlo dana - isti~e “Univerzalni jezik”, a u ASA Art galeriji izlo`ba Smajlovi}. Ve} imaju jedan reali- slika mladih umjetnika iz ziran projekt. Naime, ka- na{e zemlje, Hrvatske i A. Ke. ko nam je kazala ~lanica Njema~ke.

@ele pomo}i mladim i neafirmiranim umjetnicima

Udru`enje­“Prijatelji­umje­no­ ti” t s

De­a­j­s­po­ ta­ ke­o­Me{i­Se­i­ o­ i}u­u­Sa­ ­ ­e­ u­ t l s v lm v raj v

(Foto:­Ar­ iv­“Avaza”) h

Osim izlo`be o Selimovi}u, priprema se i velika postavka povodom 100 godina od ro|enja bh. knji`evnika Skendera Kulenovi}a, koja }e biti predstavljena u njegovom rodnom Bosanskom Petrovcu. - Ona je u na{em muzeju bila u aprilu, a sada je pripremamo za njegovo rodno mjesto, gdje }e biti predstavljena u oktobru. Posjetioci }e mo}i vidjeti njegove rukopise, knjige, prepiske te neke prate}e dokumente - poja{njava Maglajli}.

Rukopisi i prepiska

Ma­ la­li}:­Bo­ at­izbor g j g

Po­ ­r­ t­[ukrije­Pa­ d`e rt e n

Povodom 100 godina od ro|enja bh. knji`evnika [ukrije Pand`e, u Galeriji “Mak” Muzeja knji`evnosti i pozori{ne umjetnosti u Sarajevu posjetioci }e mo}i pogledati postavku o njegovom `ivotu. - Bit }e predstavljena bogata zbirka koju trenutno pripremamo. Obuhvata njegove rukopise, prepiske, razne fotografije, isje~ke iz novina te dokumente. Pozitivno je to {to }e postavka biti izlo`ena u vrijeme {kolske godine te }e je i u~enici mo}i pogledati i nau~iti dosta korisnih stvari - ka`e MaglaA. KENDI] jli}.

Amas kvartet iz Sarajeva, koji ~ine ~lanovi Muzi~ke akademije u Sarajevu Mersiha Teskered`i} (violina), Belma Ali} (violon~elo), Vedrana Tuce (klarinet) i Vanja Bakalar (klavir), u~estvovao je na Istanbul Capital of Culture 2010. festivalu u Istanbulu. - Nastupili smo na dva koncerta sa standardnim

Uspje{na dva koncerta u Istanbulu

Amas­kva­ ­et­iz­Sa­ ­ ­e­ a­ rt raj v

klasi~nim repertoarom. Koncerti su izazvali interesovanje publike, koja je na{ nastup ocijenila kao odli~an - kazala nam je Teskered`i} iz Istanbula i dodala da je za vrijeme drugog koncerta po~ela padati ki{a, ali to ni je omelo publiku koja je do zadnje note u`ivala u djelima Betovena (Beethoven) i Dvor`aka (Dvorak). A. Ke.

KULT/ART TELEKS

U svom gradu nije izlagao od 1983. godine
Izlo`ba­u­Me|una­ ­ ­ noj­ga­e­ ­­i­po­ ­r­ ­a­po~etkom­okto­ r­ rod l rij r t et ba
Retrospektivna izlo`ba bh. umjetnika Nesima Tahirovi}a “Daleki putevi”, koja je u sarajevskoj galeriji “Collegium artisticum” pr ivukla veliki broj posjetila ca, nakon dvomjese~ne po stavke bit }e predstavljena i u Tuzli. Ta~an datum izlo`be jo{ nije definiran, a bit }e po stavljena po~etkom oktobra u Me|unarodnoj galeriji portreta. Posebnu notu ovoj izlo`bi daje ~injenica da jedan od najve}ih bh. umje tnika u svom gradu nije izlagao jo{ od davne 1983. godine. - Nakon izlo`be koju sam imao u Sarajevu i ka kva se ne pamti na na{im pr ostorima, i u svom gradu o~ekujem isto. Nema Tuzla hiljadu Nesima, ve} samo je dnog - istakao je Tahirovi}. SARAJEVO - U galerijskom prostoru WOG centra u Vogo{}i, u prisustvu brojnih ljubitelja likovne umjetnosti, otvorena je izlo`ba “Arabeske i ornamenti” sarajevskog slikara Abdulaha Avde Panjete. Posjetioci }e do 28. avgusta imati priliku da vide ova izuzetna djela koja nas vode kroz vrijeme od osmanskog perioda, preko austrougarEs. M. skog, do da{ka savremene umjetnosti.

Re­r­ ­ pe­ ti­ a­“Daleki­pu­e­ i”­Ne­ i­ a­Ta­ i­ ­ ­ i}a­i­u­Tu­ li­ t os k v t v sm h rov z

Ta­ i­ ­ ­ i}:­Dje­a­i­iz­ino­ e­ nih­ga­e­ ­­a h rov l z m l rij

Tahirovi}evi radovi, od ko jih je ne ke mo r ao do vla~iti iz inozemnih galer ija, zauzet }e cijeli galeri jski prostor Me|unarodne

ga le r i je po r tr e ta. Ka ko nam je ka zao Da mir [ehanovi}, PR izlo`be, nika kvi de ta lji jo{ ni su utvr|eni, kao ni go sti i

zvanice koji }e prisustvovati otvaranju. Tek za nekoliko sedmica po~inju pripreme i postavljanje slika A. Mu. i skulptura.

Tre}i me|unarodni festival animiranog filma bit }e odr`an od 22. do 27. oktobra u Banjoj Luci, Sarajevu, Bosanskoj Gradi{ci, Mrkonji}-Gradu, Bijeljini i Trebinju. Na Festivalu }e biti prikazano vi{e od 300 animiranih filmova, od ~ega

Vi{e od 300 animiranih filmova

Pr­ d­tre}i­me|una­ ­ ­ ni­fe­ ti­ al­ e rod s v

40 u takmi~arskom programu. Ove godine u fokusu je kanadska animacija. Najbo lji film dobit }e 3.000 eura, dok su predvi|ena i nov~ana specijalna priznanja od 1.000 eura, nagrade `irija, kritike, tehnike aniV. S. macije i publike.

Samo dan nakon k}erkine svadbe u Kulen-Vakufu Hari Vare{anovi} i njegova majka Zlata zavr{ili su u Klinici urgentne medicine u Sarajevu. Kako doznajemo, preksino} je pozlilo Harijevoj majci pa ih je pjeva~ev pr-

Hari sa majkom zavr{io na KUM-u

Dan nakon k}erkinog vjen~anja

24

Dnevni avaz, srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

jet set

u redu i mama je kod ku}e - rekao nam je ju~er Hari. Na pitanje je li i on podvrgnut lije~ni~koj intervenciji, kako se moglo ~uti, Hari je odgovorio odre~no. - Ma ne, to je kriva informacija. U KUM-u

Hu­ e­­ be­ o­ i}­i­Me­ ­in:­Ve­i­ a­po­ r{ka s in g v rl lk d

(Foto:­M.­Ka­ ri}) d

”Ko­o­ a­ a”­bi­a­pr­ ­ a­a­da­pr­­ i­sve­za­­ te­ ­ ­ i­ ­ ­ e l b r l em l im in res ran

SARAJEVO Koncer tna promocija albuma “Kaldrma”

Huseinbegovi}u ~estitao i Merlin
Doga|aju u ljetnoj ba{ti “Kolobara” prisustvovalo vi{e od 500 ljudi, me|u kojima i brojne li~nosti iz javnog `ivota BiH
ljicom promocije [ejlom Salihefendi}, otkrio publici kako je album nastajao deset godina te da su sve pjesme posve}ene njegovoj te{ko bolesnoj supruzi Emki. Ovom prilikom Fati Bahtijarevi}, sekretaru Udru`enja oboljelih od multipla skleroze, ~iji je Emka ~lan, uru~io je donaciju od 4.500 KM. - Hvala {to ste do{li. Promocija nije slu~ajno u “Kolobari”, ovdje su se desili moji prvi nastupi. @elio bih da svi oni koji budu slu{ali pjesme, da ih slu{aju srcem i da razmisle o poruci koju kroz svoju pri~u `elim prenijeti. Na`alost, nisam ih pisao na lijepim mjestima, uglavnom u bolnicama, ali ipak ne bih `elio da ljudi to posmatraju kroz neku patetiku nego upravo suprotno - kazao je Eldin. Na kraju ove muzi~ke ve~eri u “Kolobari” premijerno je prikazan spot za naslovnu pjesmu CD-a “Kaldrma”, a prije toga Eldinu su prijatelji poklonili veliku tortu. Na uspje{noj promociji Huseinbegovi}u je ~estitao i Dino Merlin, a doga|aju su prisustvovale jo{ mnoge njegove kolege i li~nosti iz javnog `ivota H. P . BiH.

Ha­ i­sa­ma­kom­Zla­om:­Pr­ ­ or­i­uzbu|enje­uo~i­vjen~anja r j t em

ijatelj hitno prevezao u KUM. Hari nam je ju~er rekao da ni{ta nije ozbiljno i da je razlog bio povi{en pritisak. - Posljednjih dana bila je velika frka i uzbu|enje pred Na|ino vjen~anje, {to je utjecalo na mamino zdravstveno stanje. Prepao sam se, ali hvala Bogu, ni{ta nije ozbiljno. Sve je

sam bio samo zbog mame - ustvrdio nam je Hari. No, prema na{im informacijama, dok je ~ekao da majka iza|e iz ljekarske ordinacije Hari se, zbog brige za nju, po`alio da mu nije dobro pa je u{ao u ordinaciju. Ljekar je konstatirao da mu nije ni{ta nego da se radi o premorenosti, a svemu je doprinijela i brL. S. R. iga za majku.

U prepunoj ljetnoj ba{ti “Kolobara” u Sarajevu Eldin Huseinbegovi} preksino} je odr`ao koncertnu promociju nedavno objavljenog albu ma prvjenca “Kaldrma”. Uz pratnju na klavijaturama, sarajevski kantautor izveo je nekoliko kompozicija, {to je izazvalo odu{evljenje vi{e od 500 prisutnih. Huseinbegovi} je, tako|er, uz razgovor s vodite-

Finale ^etvrtog internacionalnog omladinskog festivala ilahija i kasida, koji tradicionalno u povodu obilje`avanja Ramazanskog ba jrama organizira Bo{nja~ka zajednica kulture “Preporod” iz Zenice u saradnji s Udru`enjem “Istok-Orijent”, bit }e odr`an 11. septembra u Bosanskom narodnom pozori{tu u Zenici. - U finale se plasiralo 14 takmi~ara, a posebno je vri jedno pa`nje to {to }emo od 14 ilahija i kasida imati de set novokomponovanih. Ti-

U finalu 14 u~esnika iz Srbije i BiH

Festival ilahija i kasida

Br uje estradni kuloari

me se pribli`avamo ostvarenju na{eg cilja, da svaki naredni festival {to vi{e bude u znaku komponovanja i izvedbi novih ilahija i kasida - kazao je na ju~era{njoj pres-konferenciji Nedim Tali}, predsjednik festivalskog Odbora i autor projekta. Najuspje{nije takmi~are i autore nagradit }e stru~ni te `iri medija, kao i publike u sali BNP-a. I slu{aoci zeni~kog BM radija mo}i }e glasati SMS-ovima. U~esni ci sti`u iz Bosne i Hercego V. B. vine i Srbije.

Jo­ a­ a­i­@eljko:­[ta­je­isti­ a v n n

InternIstI^Ka ordInacIja
A. [a}irbegovi} bb (preko puta Robot-komerca u Hrasnom) Tel: 033/525164, 061/188758

Pr­im.­dr.­med.­mr.­sc.­Di­ja­na­Je­li},­spec.­inte­r­ni­sta
1.­Inte­ ­ i­ ti~ki­pr­ ­ led­­/­Ekg­i­la­ o­ ­ ­o­ ­j/­ rn s eg b rat ri 2. Ga­ tr­ ­ ko­ i­a­/lokalna­ane­ te­ i­a/­ s os p j s zj 3.­Pr­ ­ e­ ci­a­CA­re­ tu­ a/re­ ta­ni­tu{e/­ ev n j k m k l 4. Ultr­ ­ vuk­abdo­ e­ a,­{titnja~e­i­do­ke­­ az m n j 5.­Ho­ ­ o­ i­{titne­`lijezde,­he­ a­i­is­ma­ ­ e­ i­ rm n p tt rk r 6.­Te­ t­ne­o­e­ ­ ­ ci­e­na­hr­ ­ u­ s t l ran j an 7.­Ku}ne­po­ je­e­ s t

Jedan od najpo`eljnijih ne`enja na ovim prostorima @eljko Joksimovi} trebao bi narednog mjeseca stati pr ed mati~ara. Kako se ve} izvjesno vrijeme {pekulira u estradnim kuloarima, @eljko i njegova djevojka Jovana Jankovi} uveliko planiraju septembarsko vjen~anje. No, pjeva~ev producent i prijatelj Bane Obradovi} demantira ove glasine i ju~er nam je rekao da “od toga nema ni{ta” te da se @eljko ne `eni. S druge str-

@eni se @eljko Joksimovi}?

Pjeva~ Armin Muzaferija ~est je gost u Istanbulu, a naredni odlazak u ovaj turski grad 23. avgusta iskoristit }e za snimanje novog spota “Vulkani”. Sa Muzaferijom }e u Tursku otputovati i ekipa “Gotive”, koja je zadu`ena za snimanje spota. - Cijeli posao trebao bi biti gotov za ~etiri dana, a promocija spota je zakazana za 3. septembar u “Avaz Twist Toweru” u Sarajevu -

Promocija u “Avaz Twist Toweru”

Muzaferija u Turskoj snima spot

govori Muzaferija. Popularni Viso~ak `eli snimiti i pjesmu na turskom jeziku, koja bi ga pribli`ila tr`i{tu ove zemlje. - Mo`da je to previ{e ambiciozno, ali mislim da imam lijepe naznake za to. Iako ne govorim turski, na tom jeziku lijepo pjevam, i to ~esto, tako da vjerujem da }u uskoro snimiti pjesmu na tom jeziku - dodaje MuA. I. zaferija.

ane, doznajemo da je porodica @eljkove majke iz Bijelog polja obavije{tena o predstoje}em vjen~anju. [ta je, zaista, ta~no, znaju samo Jovana i @eljko, koji se, nakon odmora na gr~kom Mikonosu, ovih dana odmaruju u Budvi. @eljko i Jovana upoznali su se 2008. godine, kada su zajedni~ki vodili Eurosong u Beogradu i tada se rodila ljubav me|u njima. @eljko je ve} jednom bio u braku, iz kojeg ima k}erku L. S. R. Minu.

Mu­ a­e­ ­­a:­@eli­ino­ e­ nu­ka­ ­­e­ u­ z f rij z m rij r

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

25

U skladu sa članom 4.7 Zakona o prijenosu, regulatoru i operatoru sistema električne energije u Bosni i Hercegovini (“Službeni glasnik BiH”, broj 7/02), članom 78. Pravilnika o javnim raspravama (“Službeni glasnik BiH”, broj 38/05) i članom 10. Pravilnika o licencama (“Službeni glasnik BiH”, broj 38/05), Državna regulatorna komisija za električnu energiju, daje

OBAVIJEST
O ODRŽAVANJU JAVNE RASPRAVE Državna regulatorna komisija za električnu energiju – DERK obavještava zainteresovane da će u srijedu 11. augusta 2010. godine omogućiti uvid javnosti u Nacrt uvjeta za korištenje licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine električnom energijom po zahtjevu “Interenerga” d.o.o. Sarajevo. Podnosilac zahtjeva je vlasnik početne, odnosno privremene dvogodišnje licence za obavljanje djelatnosti međunarodne trgovine koja ističe 31. decembra 2010. godine. U toku je postupak utvrđivanja sposobnosti podnosioca zahtjeva da nastavi obavljati licenciranu djelatnost korištenjem licence koja bi važila pet godina. Zainteresovana lica mogu bez naknade dobiti pripremljeni Nacrt u sjedištu DERK-a, ili isti preuzeti u elektronskoj formi sa internet stranice www.derk.ba. Usmeni i pisani komentari mogu se dati na javnoj raspravi koja će biti održana u sjedištu DERK-a u Tuzli, Miška Jovanovića 4/II, u srijedu 25. augusta 2010. godine u 11:00 sati. DERK će u razmatranje uzeti i pisane komentare dostavljene na adresu DERK-a najkasnije do 26. augusta 2010. godine.

UNIEDIL D.O.O. Hamdije Čemerlića 2/10 71 000 Sarajevo Bosna i Hercegovina

tel: +387 33 703 806 fax: +387 33 703 369 e-mail: info@uniedil.ba

UNIEDIL doo Sarajevo je preduzeće specijalizirano za distrubuciju opreme i pribora za građevinarstvo. PRODAJNI PREDSTAVNIK (F/M) Aktivnosti: - Obrada tržišta - Dogovaranje posla - Tehnička podrška Potrebna znanja I kvalifikacije: SSS / VŠS sprema ekonomskog smjera Minimalno 3 godine radnog iskustva u komercijali Rad na računaru (MS Office paket) Vozačka dozvola “B” kategorija

Nudimo fiksna primanja uz stimulacije. Ukoliko se prepoznajete u navedenom oglasu i vidite se kao uposlenik u našem preduzeću, svoj CV dostavite na e – mail: info@uniedil.ba ili putem pošte do 18.08.: “Uniedil” doo Sarajevo H.Čemerlića 2/X 71000 Sarajevo

Announcement The QSIS International School of Sarajevo is currently filling a position for a full time Classroom Assistant. Successful applicants will: l Possess knowledge of English sufficient to work professionally in an educational institution that con ducts all of its classes in the English language. l Have a strong ability to communicate and build positive relationships with colleagues and students. l Be dedicated professionals who are willing to aid in daily classroom preparation and instruction.

Svim Bošnjacima, građanima Bosansko-podrinjskog kantona Goražde i BiH, upućujemo iskrene čestitke u povodu mjeseca Ramazana, sa željom da mubarek ramazanske dane provedu u berićetu, zdravlju i veselju. Premijer Nazif Uruči i Vlada BPK Goražde

l Be willing to positively and cooperatively take on responsibilities beyond the classroom in support of extra-curricular and school-wide initiatives, considering them to be an essential part of the success of an international school. Preference will be given to candidates who have a background in education. Please mail your CV and any letters of reference by Monday, August 16th, 2010 to: QSI International School of Sarajevo Omladinska #16 71320 Vogosca Bosnia and Herzegovina

26
@IVOT Otac­usvo­e­ e­Me­ ­ i­D`ejms­ j n rs

Dnevni­avaz,­srijeda, 11.­avgust/kolovoz­2010.

show biz

Moli Madonu za k}erkine fotografije
Za­ i­ a­me­ka­ o­izgle­ a­sa­ a­ka­ a­ve}­ne­mo­ u­bi­i­uz­nju,­ka`e­D`ejms­Ka­ be­ a nm k d d d g t m v

D`eger:­Za­­ te­ ­ ­ i­ ­ n­za­na­ tup in res ra s

Me­ a­ ­ni:­Ide­ ­ni­hi­o­ i k rt al t v

D`eger i Mekartni u borbi za glavnu ulogu na OI-ju 2012.
Suparni{tvo “Beatlesa” i “Rolling Stonesa” nas tavlja se tokom priprema za Olimpijske igre koje }e se 2012. godine odr`ati u Londonu. Naime, glavni suparnici u borbi za glavnu ulogu na ceremoniji otvorenja OI-ja su frontmen le gendarnih “Stonesa” Mik D`eger (Mick Jagger) i ni{ta manje slavni biv{i “Beatle” Pol Mekartni (Paul McCartney). - Otvaranje Igara 2012. bit }e spektakularno, u pravom britanskom s tilu. Svi `ele biti dio tog his torijskog doga|aja, a ono {to je za nas sjajno, i “Rolling Stonesi” i Mekartni su zainteresirani za nas tup - otkrio je za “Daily Star” izvor iz Organizacionog odbora Igara. - I D`eger i Mekartni imaju hitove koji bi bili idealni za ovu svjetsku pozornicu. Prou~avamo dio programa u poluvremenu ameri~kog “Super Bowla”, na kojem su i “Stonesi” i Mekartni nas tupali, kao ne{to {to bismo `eljeli na praviti i na na{oj sve~anos ti - dodaje izvor, koji bi najvi{e volio kada bi i D`eger i Mekartni nas tupili. - Bilo bi odli~no kada bismo ih mogli imati obojicu, ali samo jedan mo`e imati glavnu ulogu. Bit }e te{ko, ali pregovori su otvoreni i vidjet }emo kako

“Be­ ­le­ i”­vs.­“Stonesi” at s

U prodaji je novi broj magazina „Azra“

Otac usvojene Madonine (Madonna) k}erke Mer si D`ejms (Mercy James) D`ejms Kambeva (James Kambewa) ponovno se putem medija obratio popularnoj pjeva~ici. Ovog puta otac usvojene djevoj~ice zamolio je Madonu da mu po{alje nekoliko fotografija svo je k}erke. - Bio bih veoma zahvalan kada bi mi Madona poslala fotografiju moje k}erke. Zanima me kako izgleda sada kada ve} ne mogu biti uz nju ka`e D`ejms za “Daily Mail”. - Veoma je emotivno i bolno za mene, kao oca, {to nisam uz svoju k}erku. Drago mi je {to se Madona brine za nju, ali od onog trena kada sam ~uo da je moja djevoj~ica `iva, `elim da je upoznam i nadam se da }u jednog dana dobiti tu priliku - dodaje otac malene Mer si, koji je mislio da mu je k}erka umrla tokom poro|aja, ba{ kao i njezina biolo{ka majka. Ma­ o­ a­s­usvo­e­ om­k}er­ om­Me­ si­D`ejms d n j n k r­

Be­u~i­sa­ma­e­ om­Le­ ­ i­ l l n on

Lijepa italijanska glu mica Monika Belu~i (Monica Bellucci) prvi je put u javnos t izvela svoju dva i po mjeseca s taru k}erku Leoni (Leonie). Fatalna Monika snimljena je kako u dru{tvu dadilje i slatke djevoj~ice sjedi na popodnevnoj kafi u Rimu. S njima se nije na{ao Vinsent Kasel (Vincent Cassel), suprug glumice, s ko jim Monika ima dvije k}erke.

Monika pokazala k}erku

Fa­a­na­Ita­i­a­ ka­na­ka­i­u­Ri­ u­ t l lj n f m

Podsjetimo, druga djevoj~ica slavnog para na svijet je do{la 23. maja, a samo nekoliko dana nakon ro|enja, 46-godi{nja Monika izjavila je da je njena k}erka veoma lijepa. Monika je nedavno priznala kako se ne osje}a hrabro nego sretno {to je uspjela zatrudnjeti u ~etrdesetima. - Moja baka je rodila kada je imala 47 godina pa su mo`da i geni imali ulo gu u tome - rekla je.

Bio je neustra{iv i nasmijan Napila sam se vode s Ba{~ar{ije Za{to sa~uvati mati~ne }elije va{e bebe Putevima duhana kroz na{u zemlju
AZRA - takve pri~e ho}u
Ne­ ­ i~na­&­or­­ i­ a­na­BiH ob ig n l Budu}nost­lije~enja Ma­ ­­a­KARAN rij

Za­m­IMAMOVI] i

Oskarovka Patri{a Nil (Patricia Neal) umrla je prekju~er od raka plu}a u 84. godini `ivota u svom domu u Edgartaunu u Masa~usetsu. Ljubiteljima filma vjerovatno je najpoznatija po ulogama u “Doru~ku kod Tiffanyja” i “Danu kada je zemlja s tala” te filmu “Hud” iz 1963. u ko jem je glumila s Polom Njumenom (Paul Newman) te dobila Oskara za glavnu `ensku ulogu. Osim na filmu, u karijeri je os tvarila i brojne pozori{ne i televizijske uloge, a `ivot su joj obilje`ile mnoge tragedije. Njena veza s Gerijem Ku-

Preminula Patri{a Nil

Odla­ ak­oska­ ­ ­ ke z rov

perom (Gary Cooper) zavr{ila je katas trofalno nakon {to je za nju saznala Kuperova supruga, a tridesetih godi na pro{log s tolje}a bila je u braku s britanskim piscem Roaldom Dalom (Dahl), s kojim je imala petero djece. Sin im je sa ~etiri godine os tao te{ko povrije|en nakon {to ga je udario taksi, a k}erka Olivia je sa sedam godina umrla od ospica. Kada je bila trudna s petim djetetom, Patri{a je do`ivjela tri mo`dana udara zbog kojih je tri sedmice bila u komi. Uspjela se oporaviti, rodila zdravu k}erku i vratila se filmu.

Nil:­Ne­ je­ ­ ­ a­na­bi­ ­ r­ ­i­a v rov t og af j

sveznadar

Dnevni avaz, srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

27

Ta~no Neta~no
sa, ne na kao 1.Lha(Ljasa),kad izgodivaroanalni glaLlasa je tra ci vni grad Tibeta? stvar 2.Ervin [argaf jestruktuao pretpostavke za otkri}e re DNK? smrt se zva ra 3.Crnanjena epidemilajajakuka i 14.spro-stra ge sto lje}a?
1. TA^NO

DOKAZANO Istra`ivanje njema~kih nau~nika

Svi koji su u `ivotu imali barem jednu depresivnu epizodu, primijetili su da je u tim danima sve izgledalo sivo. Da je depresija zaista siva, pokazalo je i najnovije istra`ivanje. Ekipa njema~kih nau~nika dokazala je da ljudi koji su depresivni vide sivo, budu}i da to stanje izaziva promjene vida. Depresija djeluje na o~i tako da se te`e uo~ava kontrast crnog i bijelog pa se sve stapa u sivilo. Istra`iva~i su proveli testove na mre`nja~ama pacijenata i pokazalo se da je u~inak depresije sli~an u~inku isklju~ivanja kontrasta na televizoru. To bi mogao biti razlog zbog kojega umjetnici u svim vremenima i svim kulturama dosljedno depresiju opisuju simbolima tame ili jednoli~nog sivila.

Ka­da­ste­de­pr­e­si­vni,­stva­ri­ za­i­sta­po­sta­ju­si­ve
Depresija djeluje na o~i tako da se te`e uo~ava kontrast crnog i bijelog pa se sve stapa u sivilo
Lo{e raspolo`enje izaziva promjene vida

Lhasa, nekad izgovarana kao Llasa (Ljasa), je tra di ci o na lni glavni grad Tibeta i sje di{te Tibeta nske autonomne regije u Narodnoj Republici Kini. Tako|er pre dstavlja tradicionalno sjedi{te Dalaj Lame. Lhasa doslovno zna~i “mjesto bogova”, iako drevni tibetanski dokumenti i zapisi govore kako se mjesto nekada zvalo Rasa, {to zna~i “mjesto dvori{ta” ili “kozije mjesto”. S nadmorskom visinom od 3.650 m (12.000 stopa), predstavlja jedan od najvi{ih gradova na svijeta. Ima oko 200.000 stanovnika.
2. TA^NO

Lhasa doslovno zna~i “mjesto bogova”

l Sastojci: 1 kg junetine, 1 kg krompira, 20 dkg mrkve, 20 dkg korijena per{una i celera, 25 dkg luka, 3 ~esna bijelog luka, 25 dkg paprika, 25 dkg plavih patlid`ana, 40 dkg svje`eg paradajza, so, biber u zrnu, crvena mljevena paprika, 1 karanfili}. l Priprema 1. Meso isje}i na ve}e komade (tri do ~etiri komada po porciji). Povr}e o~istiti, oprati i isje}i na krupnije komade. Sve sta-

Bo­ a­ ski­lo­ a­ sn nc

Konzumov” recept dana

viti u ve}u posudu, dodati soli po ukusu, biber u zrnu, mljevenu papriku, karanfili}. Lagano izmije{ati, a zatim slo`iti u zemljani lonac (mo`e i obi~ni). Dodati hladnu vodu, povezati perga me nt-pa pi r om, prokuhati, a onda pe}i u rerni dva do tri sata (zavisno od starosti mesa). 2. Servirati u sahanu s poklopcem, a najbolje bi bilo u malim zemljanim lon~i}ima za svaku osobu.

Najnovije istra`ivanje australske doktorice Helen Paterson s Univerziteta u Sidneju pokazalo je da nas sje}anje ~esto vara. Dr. Paterson obja{njava da ~esto razgovaraju}i s prijateljima jedni drugima stvaramo nova, la`na sje}anja o nekom doga|aju o kojem se pri~a. U tom procesu uskla|ivanja sje}anja velika grupa ljudi mo`e ste}i isto neta~no sje}anje na doga|aj u kojem su svi u~estvovali. Studija je, izme|u ostalog, pokazala da ljudi te{ko razaznaju stvarna sje}anja od la`nih, a njeni rezultati poklapaju se s onima iz istra`ivanja Hul univerziteta objavljenih pro{le sedmice, koji ka`u da oko 20 posto studenata ima la`na sje}anja iz djetinjstva.

Au s t r i j s k o ameri~ki biohemi~ar Ervin [argaf (Erwin Chargaff) bio je jedan od onih nau~nika koji su stvorili pretpostavke za otkri}e strukture DNK. Go dine 1950. otkrio je da postoji mnogo vrsta molekula DNK i da je u njima broj purinskih baza (adenina i guanina) uvijek jednak broju pirimidinskih baza (citozina i timina) i da je broj ademinskih i timinskih te guaninskih i citozinskih baza jednak. To je bila jedna od pretpostavki za otkri}e strukture DNK koje je uspjelo Kriku (Crick) i Vadsonu (Watson) 1953. godine. Ro|en je 11. avgusta 1905., a umro 20. juna 2002. godine.
3. TA^NO

Stvaranje pretpostavki za otkri}e DNK

@EGA, VRELINA

MU[KO IME

PRISTA[A U^ENJA UTOPISTA

TONA GRAD NA SKADARSKOM JEZERU ORIJENTALNI DVOSJEKLI NO@ RIBARSKE ALATKE @ENSKO IME, LANA

DO@IVLJAJ SPAVA^A

IZREZANI KOMADI HLJEBA

BALERINA PAVLOVA

NIJE KRATKO, DUGA^KO

PRIREDBA SVAKE GODINE

VRHOVNO STARJE[INSTVO ISL. VJERSKE ZAJEDNICE

[IBA, [TAP

ORU@ANI SUKOB NARODA

@ITELJI IMOLE OBRAZOVNA USTANOVA GERMANS. @EN. IME

[UMICA, LUG SPOLJNI OMOTA^ DRVETA

RJE[ENJE IZ PRO[LOG BROJA ASKARIDE, EP, DREN, MAPUTO, NAMA, ANIN, [, AMBLEM, KOST, NOR, ZAKUSKA, TINA TARNER, RED@OVI], O^I 2251

PRIMITIVAN ^OVJEK (`arg.) NA[ FUDBALER NA SLICI ONI KOJI MIJENJAJU GLUMCE U OPASNIM SCENAMA INDONEZIJSKA NOVINSKA AGENCIJA

RE@ISER SAVIN TENISER LENDL ENERGIJA AUSTRIJA

PRIBOR ZA RAD

Crna smrt se zvala jaka i raspr ostranjena epidemija kuge, vjerovatno, bubonske i plu}ne, koja je harala Evropom u 14. stolje}u. Zaraza je potekla iz Azije i prenije la se na Evropljane 1347., kada je turska vojska koja je opsjedala |enovsko trgova~ko naselje na Krimu katapultirala kugom zara`ene le{eve u grad. Ra{irila se na mediteranske luke i pusto{ila je ~itavom Evropom izme|u 1347. i 1351. godine. Nova `ari{ta javila su se 1361. do 1363., 1369. do 1371., 1374. do 1375. i 1390. i 1400. godine. Gradovi su bili te`e pogo|eni od sela, a ponegdje su nestajale ~itave zajednice. Evropska ekonomija velikim dijelom bila je uni{tena. Oko jedne tre}ine evro pskog stanovni{tva, ili ukupno 25 milio na ljudi, umrlo je od crne smrti.

Crna kuga harala Evropom pola stolje}a

28

Srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

ZU APOTEKA BU@IM BU@IM Na osnovu ~lana 8. a u vezi sa ~lanom 7. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u Federaciji BiH (“Slu`bene novine Federacije BiH”, broj 12/03) ~l. 51. i 52. Zakona o zdravstvenoj za{titi (“Slu`bene novine Federacije BiH”, broj 29/97), Odluke ministra zdravstva i socijalne politike USK i ~lana 17. Statuta ZU Apoteka Bu`im, Privremeni Upravni odbor ZU Apoteka Bu`im Bu`im Odlukom br. 59/10 raspisuje: ZA IZBOR I IMENOVANJE DIREKTORA ZU APOTEKA BU@IM Objavljuje se oglas za izbor i imenovanje direktora ZU Apoteka Bu`im na period od 4 (~etiri) godine. Opis upra`njene pozicije: Direktor ZU Apoteka Bu`im vr{i sljede}e poslove: 1. organizuje i rukovodi radom ZU Apoteka Bu`im, 2. zastupa i predstavlja ZU Apoteku Bu`im prema tre}im licima 3. odgovoran je za zakonitost rada ZU Apoteka Bu`im 4. predla`e Upravnom odboru mjere za efikasno i zakonito obavljanje djelatnosti radi koje je osnovan 5. predla`e Upravnom odboru unutra{nju organizaciju i sistematizaciju poslova, 6. predla`e osnovne planove rada i razvoja, 7. izvr{ava odluke Upravnog odbora i osniva~a, 8. odlu~uje o pravima, obavezama i odgovornostima zaposlenika iz radnog odnosa. 9. podnosi jednom godi{nje izvje{taj o radu ZU Apoteka Bu`im Upravnom odboru 10. podnosi Upravnom odboru najmanje jednom godi{nje izvje{taj o finansijskom poslovanju, 11. vr{i i druge poslove u skladu sa zakonom i Statutom ustanove. Kandidat treba da ispunjava sljede}e uslove: da je stariji od 18 godina, da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na bilo kojem nivou u BiH u periodu od tri godine prije dana objavljivanja upra`njene pozicije, da se na njega ne odnosi ~lan IX. 1. Ustava BiH. Posebni uslovi su: da ima visoku stru~nu spremu - farmaceutski fakultet da ima najmanje 5 (pet) godina radnog iskustva u struci, da nije krivi~no ka`njavan ili da se protiv njega ne vodi krivi~ni po stupak, da ispunjava uslove predvi|ene Zakonom o sukobu interesa u institucijama vlasti BiH (“Slu`beni glasnik BiH”, br. 13/02) da ima organizacione sposobnosti, da je ~lan Farmaceutske komore i da posjeduje licencu magistra farmacije Me|ukantonalne farmaceutske komore. Uz prijavu na oglas, kandidat je du`an prilo`iti i: Biografiju, adresu i kontakt telefon, dokaze o ispunjavanju uslova tra`enih oglasom: a) diplomu o zavr{enom {kolovanju, b) uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu, c) izvod iz mati~ne knjige ro|enih, ne starije od 6 mjeseci d) uvjerenje o neka`njavanju, e) uvjerenje o radnom iskustvu u struci, f) uvjerenje o dr`avljanstvu, ne starije od 6 mjeseci, g) uvjerenje o nevo|enju krivi~nog postupka kod nadle`nog kantonalnog suda u skladu sa ~lanom IX Ustava BiH, ne starije od 3 mjeseca, h) uvjerenje od poslodavca da nije otpu{ten iz slu`be kao rezultat disciplinske mjere u periodu od 3 godine prije objavljivanja oglasa, i) uvjerenje o ~lanstvu u Farmaceutskoj komori i dokaz da posjeduje lice ncu magistra farmacije, j) ovjerenu izjavu da nije u sukobu interesa u smislu Zakona o sukobu interesa u organima vlasti (“Slu`bene novine Federacije BiH”, broj 70/08). Svi dokazi trebaju biti originali ili ovjerene kopije. Stan za direktora obezbije|en. Ovaj oglas ostaje otvoren 15 dana od dana objavljivanja u “Slu`benim novinama Federacije BiH” i listu “Dnevni avaz”. Prijave sa tra`enom dokumentacijom kandidati mogu dostaviti li~no ili po{tom na adresu ZU Apoteka Bu`im, Gen. Izeta Nani}a 34 Bu`im, Komisija za izbor i imenovanje direktora. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Komisija za izbor i imenovanje izvr{it }e pozivanje kandidata koji u|u u u`i izbor i sa istim obaviti intervju, nakon ~ega }e se preporu~iti Upravnom odboru izbor kandidata.

UPIS U ECDL ŠKOLU RAČUNARA
Naučite koristiti računar i stecite međunarodno priznat certifikat!!! Predznanje nije neophodno! ECDL škola računara je međunarodno priznata škola računara koja se sastoji od slijedećih oblasti -modula: Modul 1. Osnovi informacionih tehnologija –(IT) Modul 2. Microsoft Office Windows XP – (operativni sistem i upravljanje datotekama) Modul 3. Microsoft Office Word 2003 – (obrada teksta) Modul 4. Microsoft Office Excel 2003 (rad sa tebelama) Modul 5. Microsoft Office Access 2003 (baza podataka) Modul 6. Microsoft Office PowerPoint 2003 (izrada prezentacije) Modul 7. Microsoft Office Outlook 2003 (Internet i elektronska pošta) Nastava se organizira dva puta sedmično u poslijepodnevnim satima i traje 100 školskih sati za 7 modula ili 60 sati za 4 modula (predavanja, vježbe i testiranje) Svaki od navedenih modula se pojedinačno polaže. Nakon položena četiri modula dobivate međunarodno priznat ECDL Start certifikat a nakon svih sedam ECDL certifikat. ECDL test se polaže putem Interneta. Certifikat je priznat u 148 država svijeta (Informacije o zemljama članicama ECDL Fondacije kao i o samom ECDL konceptu na www.ecdl.com). Više informacija o ECDL-u možete naći na http://www.ecos.ba Kotizacija: 600,- KM na tri rate za 7 modula, 400,- KM na dvije rate za 4 modula (I rata 200, prije početka škole) U kotizaciju su uračunati: 100 sati edukacije za 7 modula ili 60 sati edukacije za 4 modula, priručnici i jedno polaganje svakog modula. Pravo polaganja kandidat stiče uplatom cjelokupnog iznosa.

OGLAS

Srebrenica: 06.07.2010.godine Broj: 01-022-109/10 Na osnovu članova 2.12,2.14. i 2.15. Izbornog zakona Bosne i Hercegovine („Službeni glasnik Bosne i Hercegovine“,broj:23/01,7/02,9/02,20/02,25/02,4/04, 20/04,25/05,52/05,65/05,77/05,11/06,24/06,32/07,3 3/08 i 37/08), članova 2.,7.,8. i 9 Uputstva o utvrđivanju kvalifikacija, broja i imenovanju članova Opštinske izborne komisije, Izborne komisije Grada Banja Luka, Izborne komisije Grada Mostara i Izborne komisije Brčko Distrikta BiH („Službeni glasnik BiH“, broj: 9/10) i člana 32. Statuta opštine Srebrenica („Bilten opštine Srebrenica“ br.10/05), Skupština opštine Srebrenica na nastavku XII redovne sjednice održane 05.07.2010.godine donijela je

ODLUKU
o objavljivanju javnog oglasa za imenovanje jednog člana Opštinske izborne komisije Srebrenica I Ovom odlukom raspisuje se Javni oglas za imenovanje člana Opštinske izborne komisije Srebrenica. U Opštinsku izbornu komisiju Srebrenica imenuje se jedan član iz reda Bošnjačkog naroda. Sastav Opštinske izborne komisije treba biti multietničan, tako da održava zastupljenost konstitutivnih naroda, uključujući i ostale u izbornoj jedinici za koju se organ nadležan za sprovođenje izbora osniva, vodeći računa o poslednjem popisu stanovništva sprovedenom na državnom nivou. U sastav Opštinske izborne komisije nastojati obezbjediti da broj članova manje zastupljenog pola bude najmanje 1/3 od ukupnog broja članova komisije. II Uslovi koje kandidat mora ispunjavati Opšti uslovi: - da je lice sa pravom glasa – lica starija od 18 godina - da je lice sa odgovarajućom stručnom spremom i iskustvom u sprovođenju izbora Kandidat ne može biti lice: 1. koje se ne može kandidovati u smislu odredbi člana 1.6, 1.7 i 1.7a Izbornog zakona BiH. 2. Koje je član najvišeg izvršno-političkog organa političke stranke ili koalicije (predsjednik, potpredsjednik, generalni sekretar ili član izvršnog odbora ili glav-

nog odbora) 3. Koje je nosilac izabranog mandata ili je član izvršnog organa vlasti, osim u slučajevima predviđenim članom 2.12. stav 4. Izbornog zakona u BiH 4. Koje je kandidat za izbore za bilo koji nivo vlasti 5. Kojem je izrečena kazna za radnju koja predstavlja težu povredu izbornih zakona ili propisa za koju je lično odgovorno, u poslednje četiri (4) godine, računajući od dana pravosnažnosti Odluke. Posebni uslovi: - Da ima prebivalište u opštini za koju se imenuje izborna komisija, - Da ima završen pravni fakultet odnosno VII/1 stepen stručne spreme, društvenog smjera ili završenu višu školu odnosno VI/1 stepen stručne spreme društvenog smjeera, - Da posjeduje iskustva u sprovođenju izbora. Pod iskustvom u sprovođenju izbora podrazumjeva se: a) članstvo izbornoj komisiji b) članstvo u biračkom odboru c) rad u stručnim organima koji su pružali pomoć u sprovođenju izbora i d) obavljanje stručnih i naučnih radova iz oblasti izbora Mandat Članovima Opštinske izborne komisije traje sedam (7) godina i teče od dana davanja saglasnosti Centralne izborne komisije Bosne i Hercegovine na Odluku o imenovanju Opštinske izborne komisije donijetu od strane Skupštine opštine. Status Članovi Opštinske izborne komisije ne zasnivaju radni odnos. Članovi Opštinske izborne komisije imaju pravo na stalnu mjesečnu naknadu za svoj rad u skladu sa Odlukom o visini naknade za rad članova Opštinske izborne komisije Srebrenica. Rok za podnošenje prijava: Rok za podnošenje prijave je 15 dana od dana objavljivanja u „Službenom glasniku RS“ , dnevnim novinama Glasu Srpske i Dnevnom avazu. Ako konkurs ne bude objavljen istovremeno, rok će se računati od dana posljednjeg objavljivanja.. Nepotpune i neblagovremene prijave neće se uzimati u razmatranje. Prijave se mogu dostaviti lično ili putem pošte na adresu: Skupština opštine Srebrenica – Stručna služba Skupštine opštine, ul. Srebreničkog odreda bb 75 430 Srebrenica sa naznakom: „Komisiji za izbor i imenovanje“ Skupštine opštine Srebrenica. PREDSJEDNIK SKUPŠTINE Radomir dr. Pavlović

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

29

30

Srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

31

32

Srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

RAMAZAN [ERIF MUBAREK OLSUN

LEAF Consulting d.o.o. 71000 SARAJEVO Gornjevakufska br. 44 (prilaz objektu iz ulice Avde Smailovi}a

tel: +387 33 218 644 Mob: - 38761 100 966 Fax: + 387 33 218 645 E-mail: hcleaf@epn.ba ww.leaf.ba

Svim ~itaocima i poslovnim partnerima islamske vjere

Ramazan {erif mubarek olsun

PORODICA I ZDRAVLJE
Dnevni avaz
srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

Prevencija bolesti putem prehrane

Izvor antioksidansa

Super namirnice za dug `ivot
Hrana je osnovni na~in borbe protiv razli~itih bolesti
Neke od vode}ih bolesti modernog doba velikim su dijelom uzrokovane lo{im prehrambenim navikama. Ipak, odre|ene namirnice mogu pomo}i organizmu u borbi protiv raznih bolesti.
Klju~ je u raznovrsnosti

10
Razlog za{to je vo}e i povr}e toliko va`no za cjelokupno zdravlje jeste taj {to se radi o namirnicama koje su glavni izvor antioksidansa. Ove molekule su poput odbrambenog raketnog sistema u tijelu, jer spre~avaju {tetu od molekula po imenu slobodni radikali. Rade po sljede}em principu: kako biste disali, kretali se ili jeli, va{e tjelesne }elije pretvaraju hranu i kisik u energiju. Ove hemijske reakcije stvaraju {tetne bioprodukte - slobodne radikale. Zapravo se radi o vrlo reaktivnim oblicima kisika kojima nedostaje jedan elektron i zato ga kradu od normalnih }elija, o{te}uju}i DNK. Ova o{te}enja pridonose velikom broju zdravstvenih problema, uklju~uju}i bolesti srca, gubitak pam}enja i rak. Antioksidansi utje~u na

Kupine su sna`an antioksidans

najzdravijih
vrsta vo}a
ovaj proces daju}i slobodnim radikalima jedan od svojih elektrona kako bi ih stabilizirali. Ili se kombiniraju s njima te stvaraju razli~ite, stabilnije komponente. Postoje tako|er antioksidans enzimi koji poma`u slobodnim radikalima da reagiraju s ostalim hemikalijama i stvore sigurnije, netoksi~ne supstance. Od stotinu vrsta vo}a i povr}a, koje je najbolje za nas? Odgovor je ono s najve}im ORAC faktorom. ORAC je skra}enica za kapacitet apsorpcije slobodnih radikala. Top 10 vrsta vo}a bogatog antioksidansima: 1. Suhe {ljive 2. Gro`|ice 3. Borovnice 4. Kupine 5. Jagode 6. [ljive 7. Narand`e 9. Crveni grejp 10. Vi{nje.

BOROVNICA - Dobre tvari: Bioflavonoidi, posebno anticijanoksidi, vitamin A i vitamin C. - Djelovanje: [titi zidove krvnih `ila, smanjuje propusnost i krhkost kapilara. Borovnica obiluje antioksidansima, dakle usporava starenje }elija organizma i izo{trava vid. - Preporuka: Tri manje porcije dnevno tokom sezone. KUPUS, PROKULE, HREN, ROTKVICA

RIBA - Dobre tvari: Vi{estruko nezasi}ene masne kiseline iz serije omega-3. - Djelovanje: Spre~ava kardiovaskularne bolesti jer uravnote`ava nivo holesterola i triglicerida. - Preporuka: Tri puta sedmi~no, posebno plavu ribu (sku{a, sardine, in}uni). MRKVA, DINJA I OSTALO NARAND`ASTO POVR]E - Dobre tvari: Karoten - Djelovanje: Usporava sve procese vezane uz poja~anu proizvodnju toksi~nih tvari, poput stvaranja slobodnih radikala, bora i znakova starenja. Antikancerogene su. Spre~avaju anemiju, pobolj{avaju vid, pridonose ljepoti ko`e, odr`avaju}i je vla`nom i elasti~nom, sna`e kosu i nokte. - Preporuka: Svakog dana obilna porcija vo}a i povr}a, sirovog ili kuhanog na pari.

- Dobre tvari: Indoli, ditioltioni, polifenoli (plus flavonoidi, beta karoten, hlorofil, vitamin C i E) - Djelovanje: Spre~avaju pojavu tumora i `elu~ane smetnje. Imaju revitaliziraju}e, i laksativno i diuretsko djelovanje. - Preporuka: Svakodnevno kori{tenje. BIJELI LUK, PRASA - Dobre tvari: Alicin - Djelovanje: Mogu pomo}i kod prehlade, ka{lja, bronhitisa, gripe. Dobri su kod crijevnih infekcija, infarkta, visokog pritiska i tromboze. Imaju diuretska svojstva, dobri su protiv gr~eva. Smatra se da spre~avaju rak. - Preporuka: Svakog dana, najbolje sirove u salati.

Flash

[ampinjoni su bogati elenom i antioksidansima. Nizak nivo selena povezan je s pove}anim rizikom od razvoja te`ih oblika gripe. I vitamini B riboflavin i niacin koji se nalaze u ovim gljivama imaju ulogu u zdravom imunolo{kom sistemu. Studije su pokazale kako gljive imaju antivirusni, antibakterijski i antitumorski efekt.

Sprije~iti talo`enje naslaga

Uni{ta­va­njem­B­}elija­ pr­o­tiv­ate­r­o­skle­r­o­ze
ja djeluju protiv B }elija u ljudskom organizmu omogu}ava bolju za{titu od ateroskleroze, talo`enja masnih naslaga na unutra{njim stranama zidova krvnih sudova koje dovodi do odre|enih kardiovaskularnih oboljenja, pokazali su rezultati jednog francuskog istra`ivanja. Do sada su B }elije imunolo{kog sistema smatrane efikasnom za{titom od ateroskleroze. Tokom istra`ivanja grupe francuskih nau~nika kori{teno je antitijelo koje

Za­zdr­ ­ e­kr­ ne­su­ o­ e av v d v

’ Dr
ORDINACIJA

34

Dnevni avaz, srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

PORODICA I ZDRAVLJE

Ne­po­sto­ji­di­ja­gno­sti~ki­te­st­ni­instr­u­me­nt­ko­ji­ pr­eci­zno­mo`e­izmje­r­i­ti­inte­nzi­tet­ne~ije­bo­li.­ ­ Ne­po­sto­ji­ni­ure|aj­ko­ji­mo`e­pr­i­ka­za­ti­bol.­ U­su{ti­ni,­sam­pa­ci­je­nt­na­jvi{e­mo`e­po­mo}i­u na­la`enju­na­jbo­ljeg­rje{enja­ti­me­{to­}e­pr­o­ci­je­ni­ti­ vr­stu­i­tr­a­ja­nje­bo­li,­te­odr­e­di­ti­bo­lno­mje­sto­

Pi{e: Mr. sc. prim. dr. Rusmir Had`ihusejnovi}

Kori{tenje antitijela ko-

je obi~no u upotrebi za lije~enje lupusa - hroni~ne autoimune bolesti koja mo`e napasti razli~ite organe, a posebno ko`u, zglobove, krv i bubrege i izazvati reumatoidni poliartritis. Istra`ivanje je pokazalo da kori{tenje tog antitijela izaziva smanjenje broja B }elija za 96 posto i paralelno dezaktiviranje limfocita T, }elija koje proizvode hormon uzro~nik razvoja ateroskleroze. Istra`ivanje je otvorilo nove mogu}nosti za prevenciju pojave recidiva nakon infarkta miokarda.

Ka­ko­bol­po­sla­ti­ na­bo­lo­va­nje
Ma­ a­je­uni­ e­­ a­no­isku­ tvo,­bol­se­izu­ e­no­ra­ li­ u­e­od­~ovjeka­ d v rz l s z t z k j do­~ovjeka,­~ak­i­kod­onih­ko­i­pa­e­od­iste­bo­e­ ti­i­ozlje­ e j t l s d
I masa`om se mo`e lije~iti bol

Pr­ ­ lem­sva­ og­pe­og­~ovjeka­na­na{oj­pla­ e­i ob k t n t

S

Kad­pr­o­sta­ta­{alje­upo­zo­r­e­nja­
Stru~njaci ka`u da hiljade mu{karaca svake godine umiru zbog straha i neugode od posjeta ljekaru kada po~nu problemi s prostatom pa su dobro}udno pove}anje prostate, upale i rak sve ~e{}i. Pove}anje prostate jedan je od naj~e{}ih zdravstvenih problema mu{karaca starijih od 40 godina. Iako ih ve}ina simptome pove}ane prostate ne primijeti jer se razvijaju postepeno, ipak se radi o problemu na koji treba obratiti pa`nju s obzirom na to da je rak prostate naj~e{}i uzrok smrti kod mu{karaca. Simptomi pove}anje prostate pokazuju se samo na mokra}nim orga nima, a naj~e{}a posljedica je ~e{}e vr{enje male nu`de, pri ~emu se mo`e pojaviti te{ko}a urin pogurati po mokra}nom kanalu.

Mu{ko­zdr­ ­ lje av

tatistike me|unarodnog udru`enja za prou~avanje boli otkrivaju da svaki peti ~ovjek trpi hroni~nu bol srednjeg do vrlo jakog intenziteta, a svakom tre}em ~ovjeku koji trpi hroni~na bol znatno ograni~ava sposobnosti izme|u 50 i 75 posto ne mo`e obavljati svakodnevne aktivnosti, normalno raditi i spavati, dru`iti se, voziti automobil, hodati...

[ta­je­hr­o­ni~na­bo­l
Ipak, bol ima i “dobru” stranu. U najbla`em obliku, ona nas upozorava da s nama nije sve uredu ili da smo se ozlijedili, znak je da trebamo uzeti lijek ili posjetiti ljekara. No, hroni~na bol ostaje i kada je ozljeda izlije~ena. O njoj se, uglavnom, govori kada traje tri ili vi{e mjeseci (uostalom, hroni~no dolazi od gr~ke rije~i kronos - {to zna~i vrijeme). Takva bol je ~esto posljedica bolesti poput artritisa koji izaziva bolnu upalu zglobova ili fibromialgija koja uzrokuje bol u mi{i}ima. Mo`e biti posljedica nezgoda, infekcije ili hirur{kog zahvata koji o{teti periferni `ivac ili `ivac le|ne mo`dine.

Lijekovi se preporu~uju ovisno o vrsti bola koju paci je nti tr pe. Uz pr i dr`ava nje propisane terapije, ovisno o uzroku boli, mo`e im se po mo}i i na dr u ge na~ine - na pr i mjer fi zi ka lnom te r a pi jom, ma gne to te r a pi jom, hi dr o te r a pi jom, ele ktr o sti mu la ci jom, ali i psi ho lo{kom po dr{kom. Va`no je za pa mti ti da se bol mo`e lije~iti. Ne postoji dijagnosti~ki test ni instrument koji precizno mo`e izmjeriti intenzitet ne~ije boli. Ne postoji ni ure|aj koji mo`e prikazati bol. U su{tini, sam pacijent najvi{e mo`e pomo}i u nala`enju najboljeg rje{enja time {to }e procijeniti vrstu i trajanje boli, te odrediti bo lno mjesto. Odre|ivanje boli kao tupe ili o{tre, trajne ili povremene, gr~evite ili `are}e iskusnom ljekaru mo`e re}i mnogo.

Be­zbo­lna­pi­ta­nja­i­odgo­vo­r­i
Evo naj~e{}ih pitanja o boli i odgovora koji }e vam pomo}i da je lak{e savladate: l [ta najvi{e boli? Op}enito se smatra da su bubre`ni kamenci i porod najbolnija iskustva. No, kada je u pitanju “svakodnevna bol”, najgorom se smatraju migrena i bolna menstruacija, iza njih slijedi bol u le|ima. l Je li bol znak slabosti? Jednom o{te}en `ivac mo`e slati poruke o boli ko je nisu ta~ne. Primjerice, povi{en nivo glukoze u krvi mo`e rezultirati o{te}enjima malih `ivaca u rukama i nogama, {to uzrokuje bol u prstima i nogama (dijabeti~ka neuropatija). Nipo{to. To je na~in na koji nam tijelo govori da ne{to ni je uredu i sistem koji nas {titi od daljnjih o{te}enja. l Mo`e li bol biti nasljedna? To je tema velike znanstvene debate, no neka istra`ivanja govore da prag boli mo`e biti nasljedan. Migrena se smatra “nasljednom boli” jer su genetski faktori krivi za 70-80 posto slu~ajeva. l Bole li unutra{nji organi? Da. No, bol iz unutra{njih organa ~esto se mo`e odra ziti negdje drugdje. l @enska bol, mu{ka bol? I to je tema rasprave. No, istra`ivanja pokazuju da `ene ~e{}e pate od boli, te da spolovi razli~ito reagiraju na bol. l Mo`e li hrana izazvati bol? ? Da. Neka istra`ivanja govore da otprilike pola glavobolja izazivaju namirnice.

PZU POLIKLINIKA HAD@IHUSEJNOVI]
Pr­ m.­Dr.­mr.­sc.­Ru­ mir­Had`ihu­ e­ no­ i}­ i s s j v ur­ ­ og-ultr­ ­ o­ i~ar ol as n i­niz­dr­ ­ ih­do­ a}ih­i­spo­ jnih­sa­ ­ ­ ni­ a ug m l rad k Mar{ala­Ti­ a­br.­6­88400­Ko­ ji­ t n c Tel:­036/734-050 Fax:­036/734-052 E-ma­ l:­pzu-ko@bih.net.ba­ i

A­ko­li­ko­bo­li?
Bol je univerzalno iskustvo, ali istovremeno se izuzetno razlikuje od ~ovjeka do ~ovjeka, ~ak i kod onih koji pate od iste bolesti i ozljede. No, nemojte trpjeti i prihvatiti bol kao ne{to za {to nema pomo}i, jer pomo}i ima.

PORODICA I ZDRAVLJE

Dnevni avaz, srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

35

Dr
ORDINACIJA

Pojava hipoglikemije kod oboljelih od {e}erne bolesti je rijetka ako je terapija dobro vo|ena i ako je ishrana pode{ena potrebama bolesnika. Obi~no se javlja kod oboljelih od {e}erne bolesti koji primaju inzulin, a manje kod onih koji se lije~e peroralnim antidijabeticima

Pi{e: Dr. Hened Kelle

ipoglikemija ili pad vrijednosti {e}era u krvi predstavlja jako va`an i u~estao problem u medicini. Osim medicinskog zna~aja, jako je bitan njen socijalni zna~aj jer je pad vrijednosti {e}era u krvi odgovoran za veliki broj saobra}ajnih udesa, nezgoda na radnom mjestu te povreda u svakodnevnom `ivotu. Normalne vrijednosti {e}era u krvi iznose 3,36,1 mmol/l, te pad vrijednosti {e}era ispod ove donje granice predstavlja

H

Hipoglikemije su odgovorne za brojne saobra}ajne udese, nezgode na radnom mjestu te povrede u svakodnevnom `ivotu
koji se lije~e peroralnim antidijabeticima. Za hipoglikemiju je karakteristi~no da obi~no nastaje u napadima, javlja se i danju i no}u, ~esto su njeni uzroci izostavljanje obroka, fizi~ki napor ili uzbu|enje. Obolijevaju osobe oba spola podjednako svih dobnih skupina. Prvi simptomi se obi~no manifestiraju u vidu umora, malaksalosti, drhtanja i znojenja, gladi, tahikardije, neugodnog osje}aja ili boli u trbuhu, za-

Pad {e}era u krvi Dodaci kalcija pove}avaju mo`e ugroziti i `ivot rizik od sr~anog udara?
Ka­cij­`ene­uzi­ a­u­zbog­ko­ ti­u l m j s j

[ta je hipoglikemija i kako se lije~i

Iz medicinskih ~asopisa

Novo istra`ivanje objavljeno u ~asopisu “British Medical Journal” pokazalo je da je kalcij kao dodatak prehrani {tetan za `ene. Naime, starije `ene koje nadomjestak kalcija uzimaju protiv osteoporoze imaju ve}i rizik od sr~anog udara, i to za ~ak 30 posto. Me|unarodni tim nau~nika proveo je op{irno istra`ivanje na 12.000 pacijentica. Osim {to kalcij povisuje rizik za sr~ani udar, povisuje rizik i za mo`dani udar, kao i za

smrt op}enito. Sam kalcij koji se dobiva iz redovne prehrane ne uzrokuje nikakve kardiovaskularne bolesti. Nau~nici upozoravaju da postoje i sumnje koliko zapravo dodaci kalcija poma`u zdravlju kostiju i koliko smanjuju kosti. Upozoravaju da pacijentice s osteoporozom ne bi smjele uzimati nadomjestke kalcija, osim ako istovremeno ne uzimaju u~inkovitu terapiju za osteoporozu.

Iz klinike Mejo

Ko­cka­{e}era­ili­~okolade
Kod bolesnika na peroralnoj antidijabeti~koj terapiji pojave hipoglikemije otklanjaju se uzimanjem slatke hrane i na taj na~in se ukloni hipoglikemija ve} kod pojave prvih simptoma. Svi znaci i sihipoglikemiju. Ona se dijeli na funkcionalne i organske. Naj~e{}e su funkcionalne, koje se dijele na postprandijalne (koje nastaju poslije jela) i hipoglikemije nata{te. mptomi se brzo povla~e po uzimanju ugljikohidrata u dovoljnoj koli~ini, tako da se preporu~uje da svaka osoba pri pojavi prvih simptoma ima pri ruci kocku {e}era ili ~okolade. magljenosti vida, duple sli ke i smetnji akomodacije. Drugi dio simptoma je odraz nervnog sistema, a to su glavobolje, nesvjestica, mentalna konfuzija i osje}aj gladi. Pri ja~e izra`enoj hipoglikemiji dolazi do pospanosti, tremora, hipotonije, ponekad i do gubitka svijesti. Neki su bolesnici razdra`ljivi, imaju napade bijesa poput te{kog alkoholi~ara i pona{aju se sli~no akutnoj psihozi. Sve ove pojave mogu se razvijati postepeno ili mogu nastati naglo. Istovr emeno se javljaju lagani nemir, nervoza i strah. Te`a hipoglikemija izaziva tetanoidne gr~eve, torzione spazme, disocijacije pogleda o~iju, prisilni smijeh i pla~. U daljnjem razvoju poOpr­ ­ no­s­izla­ a­ jem­su­ cu­ ez g n n

Za{to nastaju
Organske hipoglikemije javljaju se kod tumora pankreasa, kod oboljenja jetre, endokrinih bolesti, dje~ijih bolesti i kod oboljelih od dijabetesa na antidijabeti~koj terapiji (kada ih nazivamo terapijske hipoglikemije). Pojava hipoglikemije kod oboljelih od {e}erne bolesti je rijetka ako je terapija dobro vo|ena i ako je ishrana pode{ena potrebama bolesnika. Obi~no se javlja kod oboljelih od {e}erne bolesti koji primaju inzulin, a manje kodonih

Hipoglikemija­je­~e{}a­kod­di­a­ e­i~ara­na­inzu­i­ u j b t ln

mo­a­ LINIKA­ j K
Usko­ o­s­Va­ a­na­vi{e­lo­ a­ i­a­ r m k cj

va o{te}enja mozga pa dolazi do promjene li~nosti i intelektualnih sposobnosti u toj mjeri da do|e i do te{kog dementnog stanja. Razlika u te`ini klini~ke slike pojedinih vrsta hipoglikemija zahtijeva i razli~it Terapija hipoglikemija terapijski pristup. Najvi{e U ovoj fazi nastaju tzv. anga`iranja i terapijskih toni~ko-kloni~ki gr~evi sa mjera mora se primijeniti svim svojstvima epileptifo- kod bolesnika sa orgarmnih napada, koji se mo - nskim hipoglikemijama, jer gu zavr{iti komom. Napadi ti su bolesnici obi~no u kohipoglikemije mogu trajati mi. Lije~enje te{kih oblika satima. Ako se javljaju hipoglikemije zahtijeva pri~esto i traju vi{e godina, mjenu koncentrirane intramogu nastati nepopravlji- venozne glukoze. ja~ava se smetenost, a motori~ki i psihi~ki nemir razvija se do psihoti~nog manijakalnog uzbu|enja pra}enog halucinacijama. Pohlepa za hranom dose`e maksimum.

Iako dijabetes pove}ava izglede razvijanja mnogih bolesti koje povezujemo s vru}inom, ~esto bolesnici nisu svjesni rizika kojem se izla`u, tvrde stru~njaci ameri~ke Mejo klinike. - Osobe s dijabetesom imaju smanjenu mogu}nost znojenja, {to ih predisponira za bolesti povezane s vru}inom, jednako kao i nekontrolirani {e}er u krvi - objasnila je dr. Adrijen Nasar (Adrienne Nassar). Njen je tim proveo is-

Vru}ina je neprijatelj dijabeti~arima

tra`ivanje me|u dijabeti~arima kako bi se provjerile njihove navike i zdravstvena njega. Ustanovljeno je da su se u manjoj mjeri brinuli o kontroli {e}era u krvi, {to je samo po sebi pove}alo rizik dehidracije. Osim opasnosti visokih temperatura na organizam, toplota mo`e {tetno utjecati i na lijekove. Oralni lijekovi i inzulin imaju raspon terapeutske temperature iznad kojeg gube svoju u~inkovitost.

Dehidracija skra}uje `ivot

Bez hrane ~ovjek mo`e izdr`ati ~ak i po nekoliko sedmica, ali bez vode bi umro za samo nekoliko dana. Voda nam je potrebna za probavu, za eliminaciju otpada iz tijela, za ovla`ivanje o~iju i zglobova... Ukratko, dopustite li tijelu da dehidrira, na taj na~in skra}ujete `ivot. Ne ~ekajte da o`ednite - do tada je {teta ve} u~injena. Redovno pijte osam ~a{a vode dnevno - tada }ete biti najbli`e izvoru vje~ne mladosti.

Jeste i li znal

36

Dnevni avaz, srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

PORODICA I ZDRAVLJE
Savjetuje se izbjegavati no{enje nakita s puno nikla, tipa pirsing ili nau{nice, jer to najvi{e pospje{uje razvoj alergije na metale kod `ena. Zapravo, mogu se nositi nau{nice, ali sa {to manje nikla i {to vi{e karata zlata.

Dnevni avaz, srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

37
Va`no je re}i da ukupno lije~enje bolnih sindroma ~a{ice rijetko kratko traje, a i kada se brzo dostigne smanjenje ili uklanjanje bolova, treba i dalje odr`avati sve mi{i}ne funkcije aktivnima, kako bi se stanje bez bolova odr`alo i nakon zavr{enog lije~enja bez obzira je li ili nije prije fizioterapije u~injen neki operativni zahvat

Dr
Vitaminska bomba
Jeste li ste znali da indijski orah sadr`i pet puta vi{e vitamina C od narand`e? Indijski orah obiluje polinezasi}enim masnim kiselinama, proteinima, celulozom, vitaminima E, K i B1, magnezijem i kalijem koji {tite kardiovaskularni sistem. Brojna istra`ivanja potvrdila su da djeluje antibakterijski, antisepti~ki, protiv upala, kao diuretik. [aka indijskog oraha poja~ava lu~enje hormona koji mozgu {alju signal da smo siti. Osim toga, sni`ava nivo {e}era u krvi, regulira pritisak, ~isti crijeva i djeluje kao blagi afrodizijak.

ORDINACIJA

Pi{e: Prof. dr. Edin Suljagi}

Dishidroti~ni dermatitis ili alergija na metale

Dr
N
Mjehuri}i na dlanovima i tabanima naj~e{}e se javljaju na suhoj ko`i

ORDINACIJA

Jeste i li znal

Pi{e: Prof. dr. Dijana Avdi}

Kad do|e do o{te}enja ~a{ice koljena

Jeftine nau{nice izazivaju probleme na dlanovima
Novost u lije~enju ove vrste dermatitisa je primjena lasera koji djeluje protuupalno i znatno skra}uje trajanje bolesti

Va`no je oja~ati sve mi{i}e koji u~estvuju u hodanju
Kod sportista sa ovim problemima dodatno se treba raditi i na eksplozivnoj snazi, izdr`ljivosti i balansnom treningu
aj~e{}e stanje koje kod ~a{ice koljena (pa i koljena) izaziva bol jeste o{te}enje njene hrskavice, bilo da je ono uzrokovano traumom, naslije|em ili lo{im usmjerenjem. Ta o{te}enja zovemo hondropatijom (bolovima hrskavice), hondromalacijom (omek{anjem hrskavice), te u najte`im slu~ajevima osteoartritisom ili artrozom (izrazitim stanjenjem i o{te}enjem hrskavi~nog pokrova). Sna`an prednji mi{i} natkoljenice (veliki prednji butni mi{i} u ~iju je tetivu ulo`ena ~a{ica) je zna~ajan u lije~enju tegoba ~a{ice koljena.

Oprezno s biljem
Ve}ina laika smatra da su ljekovite trave potpuno bezopasne za organizam i da su svakako bolje od sinteti~kih tableta. Da li je ba{ tako? Neke biljke sadr`e otrovne supstance, pa ih treba primjenjivati s maksimalnim oprezom. U otrovne biljke spadaju divlji ruzmarin, pelin, bijela imela, rosopast, paprat i mnoge druge. Ali ~ak i neotrovne biljke mogu imati niz ne`eljenih djelovanja. Zato oprez.

D

ishidroti~ni dermatitis je vrlo ~esta bolest koja se tipi~no javlja i pogor{ava ljeti, dok zimi bolesniku bude bolje. Smatra se da se radi o osjetljivosti na metale te da dolazi do upalne reakcije ko`e, obi~no na rukama i stopalima. Naj~e{}e se ova vrsta dermatitisa javlja kod osoba sa suhom ko`om te kod onih koji imaju neurodermatitis.

Koje su prednosti lasera uop}e
Laserska terapija je metoda prvog izbora u lije~enju brojnih priro|enih i ste~enih promjena ko`e, koje uklju~uju vaskularne i pigmentne promjene, dobro}udne tumorske tvorbe, tetova`e, bore i o`iljke. Najva`nija prednost lasera u odnosu na druge metode lije~enja jeste selektivnost (uklanjanje ciljane promjene ko`e bez zna~ajnog o{te}enja okolnih struktura), potom odlibolesti je {to manje i kra}e dirati metale. Va`no je ruke {to manje namakati i {to ~e{}e mazati kremom za njegu ruku. Bolest se javlja u obliku sitnih prozirnih duboko smje{tenih mjehuri}a na dlanovima te na prstima i sa strane prstiju, koji ~esto svrbe i peku. Nakon toga mjehuri}i pucaju i nastaje sitno ta~kasto lju{tenje ko`e. Kod te`ih oblika nastaju plikovi i dolazi do pucanja ko`e, a javljaju se bol i nelagoda. ~na podno{ljivost i kratko trajanje tretmana. U rukama iskusnog stru~njaka, pri ispravno odabranim indikacijama, dobroj pripremi bolesnika te kvalitetnom poslijeoperacijskom tretmanu, laserska terapija je u velikom broju indikacija nadmo}na tradicionalnim metodama.

SOJA ja~a kosti

Opasni nikl
Do reakcije dolazi pri direktnom kontaktu s metalom, ili preko hrane ili vode. Obi~no je u pitanju nikl pa ima smisla raditi alergolo{ko testiranje na metale. Ako ste alergi~ni, tada dobijete popis stvari koje morate izbjegavati. Savjetuje se izbjegavati no{enje nakita s puno nikla, tipa pirsing ili nau{nice, jer to najvi{e pospje{uje razvoj alergije na metale kod `ena. Zapravo, mogu se nositi nau{nice, ali sa {to manje nikla i {to vi{e karata zlata. Najva`nija prevencija

KAKAO za vene
Do pove}anja bolova u ~a{ici mogu dovesti i prezategnuti mi{i}i

Program vje`banja
Me|utim, osim same snage prednjeg natkoljeni~nog mi{i}a, va`na je i snaga mi{i}a stra`nje lo`e natkoljenice, mi{i}a kuka, stra`njice, te donjeg dijela le|a i trbuha. Naime, svi oni u~estvuju u hodanju, tr~anju i pokretanju tijela, te njihova pove}ana snaga posredno rastere}ava ~a{icu (koljeno). Do pove}anja bolova u ~a{ici mogu dovesti i prezategnuti mi{i}i koji mogu pove}ati pritisak ~a{ice na butnu kost, pa je va`na i fleksibilnost mi{i}a. Najva`niji pomak prema kvalitetnijem i efikasnijem lije~enju je spoznaja da brzina mi{i}ne reakcije utje~e na pokrete ~a{ice te

[ta je dishidroza
Krhke kosti i klimavi zubi nisu samo znak starosti, ve} i znak manjka estrogena, posebno kod `ena u vrijeme menopauze. Soja sadr`i izoflavonoide koji pove}avaju nivo estrogena u organizmu, spre~avaju odre|ene vrste raka i smanjuju rizik od sr~anih oboljenja, pove}avaju}i fleksibilnost arterija. Aminokiseline sojinih bjelan~evina gotovo su identi~ne onima `ivotinjskog porijekla, ali su lak{e probavljive. Uz pomo} soje dobit }ete sve potrebne bjelan~evine za normalno funkcioniranje organizma, ali bez dodatnih zasi}enih masnih kiselina lo{ih za zdravlje. Dishidroza je iznenada pojava sitnih, bistrih mjehuri}a, smje{tenih na dlanovima i tabanima kao i postrani~nim dijelovima prstiju ruku i nogu. Vrlo vjerovatno uzrok dishidroze je za~epljenje izvodnih kanala `lijezda znojnica uzrokovano nekim procesom kao npr. kontaktnim dermatitisom ili gljivi~nom infekcijom. Promjene se naj~e{}e javljaju u ljetnim mjesecima zbog poja~anog znojenja, no mogu se javiti i tokom cijele godine. Kod osoba koje se poja~ano znoje (naro~ito kod poja~anog znojenja dlanova i tabana) u~estalije je pojavljivanje dishidroti~nih promjena.

Lije~i se uglavnom kortikosteroidnim kremama ili, kod te`ih slu~ajeva, tabletama. Postoje druge protupalne kreme: lokalni retinoid, vitamin D te topi~ki imunomodulatori.

Samo jedan tretman
Adresa: Tuzla dr Ivana Ribara 15; 75 000 Tuzla ; telefoni: 035 25 55 55; 035 22 55 06 Sarajevo Bistrik Medresa 3; 71 000 Sarajevo; telefon: 033 44 75 44
Dermatolo{ki pregledi Alergolo{ka testiranja Kompletan kozmeti~ki program BOTOX tehnika uklanjanja bora oko o~iju, sa ~ela i bora mrgo|enja RESTYLANE tehnika pove}anja usana Lasersko uklanjanje dla~ica laserska epilacija Lasersko uklanjanje plavih i crvenih kapilara na licu i nogama Lasersko odstranjivanje spolnih bradavica, virusnih bradavica, benignih izraslina na ko`i, Hemijski piling Lasersko skidanje tetoaza Frakcijski laser za uklanjanje o`iljaka od akni.

Mogu se davati i tablete vitamina A. Fototerapije „UVB narrow band“ i „puva bath“ odli~no djeluju. Jo{ se koriste i antibiotici te tablete koje se koriste kod odvikavanja od alkohola. Postoje i pripravci koji ve`u metale te ih neutraliziraju. Bolest se ne mo`e izlije~iti, nego zalije~iti te dr`ati uspje{no pod kontr-

olom. Novost u lije~enju dishidroti~nog dermatitisa je primjena neodimium yag lasera koji djeluje protupalno i znatno skra}uje trajanje bolesti. Ve}inom se osjeti olak{anje trenutno ili kasnije tokom dana. Za lak{e slu~ajeve dovoljan je jedan tretman, a za te`e treba vi{e tretmana kombinirati s drugom terapijom. Tretman traje izrazito kratko, ne boli niti je potreban oporavak. Podrazumijeva se da {to manje nama~ete ruke, {to ~e{}e ih ma`ete i izbjegavate kontakt s metalom, tj. {to kra}e dr`ite metalne predmete u ruci.

na stres ~a{i~ne hrskavice. Naime, kada se nai|e na neravninu podloge pri hodanju, nesvjesno i vrlo brzo se zate`u svi mi{i}i koji u~estvuju u tim pokretima kako bi se za{titili ligamenti i hrskavice zglobova pri hodanju. Ukoliko je ta reakcija spora, dolazi do nekontroliranih pokreta ~a{ice i mikroo{te}enja njene hrskavice, {to rezultira mogu}om upalom i bolovima. Ili, mo`e se imati i jak prednji natkoljeni mi{i}, ali ako se on ne zategne na vrijeme, mo`e imati za posljedicu pojavu bola. Terapija bolnih stanja ~a{ice sastoji se prije sve-

Fizikalne metode ili operacija
Za najjednostavnije ozljede dovoljno je lije~enje fizikalnim metodama, koje znatno ubrzavaju oporavak i vra}anje svakodnevnim i sportskim aktivnostima. Kod te`ih ozljeda naj~e{}e je potreban operativni tretman. Usporedno s pove}anjem broja ozljeda zglobova kod vrhunskih sportista pojavila se i potreba za njihovim {to u~inkovitijim i br`im zbrinjavanjem te za {to br`im povratkom sportu. Danas, zahvaljuju}i artroskopiji, medicina je u mogu}nosti udovoljiti spomenutim zahtjevima. ga od fizioterapije (elektroterapije, ultrazvuka, toplih ili hladnih procedura), a sve radi {to br`eg uklanjanja bolova. Drugi dio lije~enja sadr`an je u prili~no kompleksnom programu vje`banja koji ima za cilj svakako oja~ati sve mi{i}e uklju~ene u hodanje, ali i pobolj{ati fleksibilnost te pove}ati brzinu njihove reakcije. Kod sportista s ovim problemima dodatno se treba raditi i na eksplozivnoj snazi, izdr`ljivosti i balansnom treningu, a sve u cilju potpunog povratka u sport. Va`no je re}i da ukupno lije~enje bolnih sindroma ~a{ice rijetko kratko traje, a i kada se brzo dostigne smanjenje ili uklanjanje bolova, treba i dalje odr`avati sve mi{i}ne funkcije aktivnima, kako bi se stanje bez bolova odr`alo i nakon zavr{enog lije~enja bez obzira je li ili nije prije fizioterapije u~injen neki operativni zahvat.

Nerazja{njene situacije
Danas ima i nekih nerazja{njenih situacija. Neki ljudi sa izrazitim o{te}enjima hrskavice ~a{ice nemaju nikakvih simptoma, posebno bolova, ve} se nesmetano bave sportom, pa ~ak i u atletskim disciplinama osvajaju olimpijske medalje, dok neki drugi sa mnogo manjim o{te}enjima trpe bolove i onda kada je provedeno adekvatno operativno i/ili neoperativno lije~enje. Mo`da je odgovor da o{te}ena hrskavica ~a{ice nije uvijek razlog za prestanak bavljenja sportom, naprotiv. Kakao s visokim sadr`ajem antioksidansa flavanola mo`e biti va`an za oporavak i odr`avanje krvnih sudova, pokazali su rezultati me|unarodnog istra`ivanja. Tokom ispitivanja svakodnevno konzumiranje kakaa s flavanolom dupliralo je broj aktivnih angiogenih }elija (CACs) u krvi, za koje je dokazano da utje~u na funkcije obnavljanja i odr`avanja krvnih sudova, a rezultat su zdravi krvni sudovi.

Jeste i li znal

36

Dnevni avaz, srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

PORODICA I ZDRAVLJE
Savjetuje se izbjegavati no{enje nakita s puno nikla, tipa pirsing ili nau{nice, jer to najvi{e pospje{uje razvoj alergije na metale kod `ena. Zapravo, mogu se nositi nau{nice, ali sa {to manje nikla i {to vi{e karata zlata.

Dnevni avaz, srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

37
Va`no je re}i da ukupno lije~enje bolnih sindroma ~a{ice rijetko kratko traje, a i kada se brzo dostigne smanjenje ili uklanjanje bolova, treba i dalje odr`avati sve mi{i}ne funkcije aktivnima, kako bi se stanje bez bolova odr`alo i nakon zavr{enog lije~enja bez obzira je li ili nije prije fizioterapije u~injen neki operativni zahvat

Dr
Vitaminska bomba
Jeste li ste znali da indijski orah sadr`i pet puta vi{e vitamina C od narand`e? Indijski orah obiluje polinezasi}enim masnim kiselinama, proteinima, celulozom, vitaminima E, K i B1, magnezijem i kalijem koji {tite kardiovaskularni sistem. Brojna istra`ivanja potvrdila su da djeluje antibakterijski, antisepti~ki, protiv upala, kao diuretik. [aka indijskog oraha poja~ava lu~enje hormona koji mozgu {alju signal da smo siti. Osim toga, sni`ava nivo {e}era u krvi, regulira pritisak, ~isti crijeva i djeluje kao blagi afrodizijak.

ORDINACIJA

Pi{e: Prof. dr. Edin Suljagi}

Dishidroti~ni dermatitis ili alergija na metale

Dr
N
Mjehuri}i na dlanovima i tabanima naj~e{}e se javljaju na suhoj ko`i

ORDINACIJA

Jeste i li znal

Pi{e: Prof. dr. Dijana Avdi}

Kad do|e do o{te}enja ~a{ice koljena

Jeftine nau{nice izazivaju probleme na dlanovima
Novost u lije~enju ove vrste dermatitisa je primjena lasera koji djeluje protuupalno i znatno skra}uje trajanje bolesti

Va`no je oja~ati sve mi{i}e koji u~estvuju u hodanju
Kod sportista sa ovim problemima dodatno se treba raditi i na eksplozivnoj snazi, izdr`ljivosti i balansnom treningu
aj~e{}e stanje koje kod ~a{ice koljena (pa i koljena) izaziva bol jeste o{te}enje njene hrskavice, bilo da je ono uzrokovano traumom, naslije|em ili lo{im usmjerenjem. Ta o{te}enja zovemo hondropatijom (bolovima hrskavice), hondromalacijom (omek{anjem hrskavice), te u najte`im slu~ajevima osteoartritisom ili artrozom (izrazitim stanjenjem i o{te}enjem hrskavi~nog pokrova). Sna`an prednji mi{i} natkoljenice (veliki prednji butni mi{i} u ~iju je tetivu ulo`ena ~a{ica) je zna~ajan u lije~enju tegoba ~a{ice koljena.

Oprezno s biljem
Ve}ina laika smatra da su ljekovite trave potpuno bezopasne za organizam i da su svakako bolje od sinteti~kih tableta. Da li je ba{ tako? Neke biljke sadr`e otrovne supstance, pa ih treba primjenjivati s maksimalnim oprezom. U otrovne biljke spadaju divlji ruzmarin, pelin, bijela imela, rosopast, paprat i mnoge druge. Ali ~ak i neotrovne biljke mogu imati niz ne`eljenih djelovanja. Zato oprez.

D

ishidroti~ni dermatitis je vrlo ~esta bolest koja se tipi~no javlja i pogor{ava ljeti, dok zimi bolesniku bude bolje. Smatra se da se radi o osjetljivosti na metale te da dolazi do upalne reakcije ko`e, obi~no na rukama i stopalima. Naj~e{}e se ova vrsta dermatitisa javlja kod osoba sa suhom ko`om te kod onih koji imaju neurodermatitis.

Koje su prednosti lasera uop}e
Laserska terapija je metoda prvog izbora u lije~enju brojnih priro|enih i ste~enih promjena ko`e, koje uklju~uju vaskularne i pigmentne promjene, dobro}udne tumorske tvorbe, tetova`e, bore i o`iljke. Najva`nija prednost lasera u odnosu na druge metode lije~enja jeste selektivnost (uklanjanje ciljane promjene ko`e bez zna~ajnog o{te}enja okolnih struktura), potom odlibolesti je {to manje i kra}e dirati metale. Va`no je ruke {to manje namakati i {to ~e{}e mazati kremom za njegu ruku. Bolest se javlja u obliku sitnih prozirnih duboko smje{tenih mjehuri}a na dlanovima te na prstima i sa strane prstiju, koji ~esto svrbe i peku. Nakon toga mjehuri}i pucaju i nastaje sitno ta~kasto lju{tenje ko`e. Kod te`ih oblika nastaju plikovi i dolazi do pucanja ko`e, a javljaju se bol i nelagoda. ~na podno{ljivost i kratko trajanje tretmana. U rukama iskusnog stru~njaka, pri ispravno odabranim indikacijama, dobroj pripremi bolesnika te kvalitetnom poslijeoperacijskom tretmanu, laserska terapija je u velikom broju indikacija nadmo}na tradicionalnim metodama.

SOJA ja~a kosti

Opasni nikl
Do reakcije dolazi pri direktnom kontaktu s metalom, ili preko hrane ili vode. Obi~no je u pitanju nikl pa ima smisla raditi alergolo{ko testiranje na metale. Ako ste alergi~ni, tada dobijete popis stvari koje morate izbjegavati. Savjetuje se izbjegavati no{enje nakita s puno nikla, tipa pirsing ili nau{nice, jer to najvi{e pospje{uje razvoj alergije na metale kod `ena. Zapravo, mogu se nositi nau{nice, ali sa {to manje nikla i {to vi{e karata zlata. Najva`nija prevencija

KAKAO za vene
Do pove}anja bolova u ~a{ici mogu dovesti i prezategnuti mi{i}i

Program vje`banja
Me|utim, osim same snage prednjeg natkoljeni~nog mi{i}a, va`na je i snaga mi{i}a stra`nje lo`e natkoljenice, mi{i}a kuka, stra`njice, te donjeg dijela le|a i trbuha. Naime, svi oni u~estvuju u hodanju, tr~anju i pokretanju tijela, te njihova pove}ana snaga posredno rastere}ava ~a{icu (koljeno). Do pove}anja bolova u ~a{ici mogu dovesti i prezategnuti mi{i}i koji mogu pove}ati pritisak ~a{ice na butnu kost, pa je va`na i fleksibilnost mi{i}a. Najva`niji pomak prema kvalitetnijem i efikasnijem lije~enju je spoznaja da brzina mi{i}ne reakcije utje~e na pokrete ~a{ice te

[ta je dishidroza
Krhke kosti i klimavi zubi nisu samo znak starosti, ve} i znak manjka estrogena, posebno kod `ena u vrijeme menopauze. Soja sadr`i izoflavonoide koji pove}avaju nivo estrogena u organizmu, spre~avaju odre|ene vrste raka i smanjuju rizik od sr~anih oboljenja, pove}avaju}i fleksibilnost arterija. Aminokiseline sojinih bjelan~evina gotovo su identi~ne onima `ivotinjskog porijekla, ali su lak{e probavljive. Uz pomo} soje dobit }ete sve potrebne bjelan~evine za normalno funkcioniranje organizma, ali bez dodatnih zasi}enih masnih kiselina lo{ih za zdravlje. Dishidroza je iznenada pojava sitnih, bistrih mjehuri}a, smje{tenih na dlanovima i tabanima kao i postrani~nim dijelovima prstiju ruku i nogu. Vrlo vjerovatno uzrok dishidroze je za~epljenje izvodnih kanala `lijezda znojnica uzrokovano nekim procesom kao npr. kontaktnim dermatitisom ili gljivi~nom infekcijom. Promjene se naj~e{}e javljaju u ljetnim mjesecima zbog poja~anog znojenja, no mogu se javiti i tokom cijele godine. Kod osoba koje se poja~ano znoje (naro~ito kod poja~anog znojenja dlanova i tabana) u~estalije je pojavljivanje dishidroti~nih promjena.

Lije~i se uglavnom kortikosteroidnim kremama ili, kod te`ih slu~ajeva, tabletama. Postoje druge protupalne kreme: lokalni retinoid, vitamin D te topi~ki imunomodulatori.

Samo jedan tretman
Adresa: Tuzla dr Ivana Ribara 15; 75 000 Tuzla ; telefoni: 035 25 55 55; 035 22 55 06 Sarajevo Bistrik Medresa 3; 71 000 Sarajevo; telefon: 033 44 75 44
Dermatolo{ki pregledi Alergolo{ka testiranja Kompletan kozmeti~ki program BOTOX tehnika uklanjanja bora oko o~iju, sa ~ela i bora mrgo|enja RESTYLANE tehnika pove}anja usana Lasersko uklanjanje dla~ica laserska epilacija Lasersko uklanjanje plavih i crvenih kapilara na licu i nogama Lasersko odstranjivanje spolnih bradavica, virusnih bradavica, benignih izraslina na ko`i, Hemijski piling Lasersko skidanje tetoaza Frakcijski laser za uklanjanje o`iljaka od akni.

Mogu se davati i tablete vitamina A. Fototerapije „UVB narrow band“ i „puva bath“ odli~no djeluju. Jo{ se koriste i antibiotici te tablete koje se koriste kod odvikavanja od alkohola. Postoje i pripravci koji ve`u metale te ih neutraliziraju. Bolest se ne mo`e izlije~iti, nego zalije~iti te dr`ati uspje{no pod kontr-

olom. Novost u lije~enju dishidroti~nog dermatitisa je primjena neodimium yag lasera koji djeluje protupalno i znatno skra}uje trajanje bolesti. Ve}inom se osjeti olak{anje trenutno ili kasnije tokom dana. Za lak{e slu~ajeve dovoljan je jedan tretman, a za te`e treba vi{e tretmana kombinirati s drugom terapijom. Tretman traje izrazito kratko, ne boli niti je potreban oporavak. Podrazumijeva se da {to manje nama~ete ruke, {to ~e{}e ih ma`ete i izbjegavate kontakt s metalom, tj. {to kra}e dr`ite metalne predmete u ruci.

na stres ~a{i~ne hrskavice. Naime, kada se nai|e na neravninu podloge pri hodanju, nesvjesno i vrlo brzo se zate`u svi mi{i}i koji u~estvuju u tim pokretima kako bi se za{titili ligamenti i hrskavice zglobova pri hodanju. Ukoliko je ta reakcija spora, dolazi do nekontroliranih pokreta ~a{ice i mikroo{te}enja njene hrskavice, {to rezultira mogu}om upalom i bolovima. Ili, mo`e se imati i jak prednji natkoljeni mi{i}, ali ako se on ne zategne na vrijeme, mo`e imati za posljedicu pojavu bola. Terapija bolnih stanja ~a{ice sastoji se prije sve-

Fizikalne metode ili operacija
Za najjednostavnije ozljede dovoljno je lije~enje fizikalnim metodama, koje znatno ubrzavaju oporavak i vra}anje svakodnevnim i sportskim aktivnostima. Kod te`ih ozljeda naj~e{}e je potreban operativni tretman. Usporedno s pove}anjem broja ozljeda zglobova kod vrhunskih sportista pojavila se i potreba za njihovim {to u~inkovitijim i br`im zbrinjavanjem te za {to br`im povratkom sportu. Danas, zahvaljuju}i artroskopiji, medicina je u mogu}nosti udovoljiti spomenutim zahtjevima. ga od fizioterapije (elektroterapije, ultrazvuka, toplih ili hladnih procedura), a sve radi {to br`eg uklanjanja bolova. Drugi dio lije~enja sadr`an je u prili~no kompleksnom programu vje`banja koji ima za cilj svakako oja~ati sve mi{i}e uklju~ene u hodanje, ali i pobolj{ati fleksibilnost te pove}ati brzinu njihove reakcije. Kod sportista s ovim problemima dodatno se treba raditi i na eksplozivnoj snazi, izdr`ljivosti i balansnom treningu, a sve u cilju potpunog povratka u sport. Va`no je re}i da ukupno lije~enje bolnih sindroma ~a{ice rijetko kratko traje, a i kada se brzo dostigne smanjenje ili uklanjanje bolova, treba i dalje odr`avati sve mi{i}ne funkcije aktivnima, kako bi se stanje bez bolova odr`alo i nakon zavr{enog lije~enja bez obzira je li ili nije prije fizioterapije u~injen neki operativni zahvat.

Nerazja{njene situacije
Danas ima i nekih nerazja{njenih situacija. Neki ljudi sa izrazitim o{te}enjima hrskavice ~a{ice nemaju nikakvih simptoma, posebno bolova, ve} se nesmetano bave sportom, pa ~ak i u atletskim disciplinama osvajaju olimpijske medalje, dok neki drugi sa mnogo manjim o{te}enjima trpe bolove i onda kada je provedeno adekvatno operativno i/ili neoperativno lije~enje. Mo`da je odgovor da o{te}ena hrskavica ~a{ice nije uvijek razlog za prestanak bavljenja sportom, naprotiv. Kakao s visokim sadr`ajem antioksidansa flavanola mo`e biti va`an za oporavak i odr`avanje krvnih sudova, pokazali su rezultati me|unarodnog istra`ivanja. Tokom ispitivanja svakodnevno konzumiranje kakaa s flavanolom dupliralo je broj aktivnih angiogenih }elija (CACs) u krvi, za koje je dokazano da utje~u na funkcije obnavljanja i odr`avanja krvnih sudova, a rezultat su zdravi krvni sudovi.

38

Srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
BOSNA­I­HERCEGOVINA FEDERACIJA­BOSNE­I­HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI­KANTON OP]INSKI­SUD­U­MOSTARU Br­ j:­07­58­Mal­905441­04­Ma­ o l Mo­ tar,­19.­7.­2010.­go­ i­ e s dn

oglasi

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 09 65 Mals 053833 08 Mals Op}inski­ sud­ u­ Sa­ ­ ­ e­ u,­ stru~ni­ sa­ ­ ­ nik­ Emi­ a­ Bu­ ­ i}­ u­ pr­ ­ noj­ stva­ i­ tu`ite­ ja raj v rad n rg av r l „AVAZ-ROTO­PRESS“­d.o.o.­Sa­ ­ ­ e­ o,­ul.­D`ema­ a­Bi­ e­ i}a­br­ j­185.,­pr­ ­ iv­tu`enog raj v l j d o ot „UZORKOMERC“­d.o.o.­Bu­ o­ no,­ul.­Slo­ o­ e­bb.,­ra­ i­du­ a­od­351,00­KM,­na­osno­ u g j b d d g v ~lana­348.­stav­3.­Za­ o­ na­o­pa­ ­ i~nom­po­ tu­ ku­(„Sl.­no­ i­ e­FBiH“­br­ j­53/03,­73/05­i k k rn s p vn o 19/06­-­u­da­ jem­te­ stu­ZPP-a). l k

OGLAS
OP]INSKI­SUD­U­MOSTARU,­stru~ni­su­ ­ ­ nik­Jo­ i­ a­Ma­ i­ e­ i},­u­pr­ ­ noj­stva­ i rad sp tj v av r tu`ite­ ja­ERONET­po­ r­ ­ ne­ko­ u­ i­ a­ i­ e­d.o.o.­Mo­ tar,­za­ tu­ an­po­zz­di­ ­ ­ to­ u,­pr­ ­ iv l k et m nk cj s s p rek r ot tu`enog­Bo­ ­ ­ a­Sta­ o­ e­ i}a­S.­Ra­ i}a­64­Mo­ tar,­te­ e­ jem­~lanka­348.­sta­ ak­3.­Za­ o­ a­o ris n j v d s m l v k n pa­ ­ i~nom­po­ tu­ ku­(„Sl.­no­ i­ e­FBiH“­br.­53/03,­73/05­i­19/06,­u­da­ jem­te­ stu­ZPP), rn s p vn l k bu­ u}i­da­tu`enik­ne­sta­ u­ e­na­adr­ ­ i­po­ lje­ njeg­po­ na­ og­bo­ ­ ­ i{ta,­obja­ lju­ e­slje­ e}i: d n j es s d z t rav v j d TU@BENI ZAHTJEV Da­ a­30.­8.­2004.­go­ i­ e­tu`ite­ j­ERONET­po­ r­ ­ ne­ko­ u­ i­ a­ i­ e­d.o.o.­Mo­ tar­je­po­ n dn l k et m nk cj s dnio­tu`bu­pr­ ­ iv­tu`enog­Bo­ ­ ­ a­Sta­ o­ e­ i}­S.­Ra­ i}a­64­Mo­ tar.­Tu`ite­ j­tu`bom­tra`i­da ot ris n j v d s l Sud­do­ e­ e­pr­ ­ u­ u­ko­ om­}e­tu`enu­oba­ e­ a­ i­na­ispla­ u­nov~anog­izno­ a­od­333,16­KM, n s es d j v z t t s sa­zz­ka­ a­ a­ a­ko­ e­te­ u:­na­iznos­od­99,06­KM­po~ev{i­od­17.­12.­2003.­go­ i­ e­pa­do­ko­ m t m j k dn na~ne­ispla­ e,­na­iznos­od­163,59­KM,­po~ev{i­od­17.­1.­2004.­go­ i­ e­pa­do­ko­ a~ne­ispla­ t dn n te,­na­iznos­od­70,51­KM­po~ev{i­od­17.­2.­2004.­go­ i­ e,­pa­do­ko­ a~ne­ispla­ e,­te­mu­na­ dn n t kna­ i­ i­tro{ko­ e­po­ tu­ ka­po­odre|enju­su­ a,­sve­u­ro­ u­od­15­da­ a­i­pod­pr­ ­ e­ njom dt v s p d k n ij t izvr{enja­iznos. Oba­ je{ta­ a­se­tu`eni,­da­se­do­ ta­ a­pi­ me­ a­sma­ ra­oba­ lje­ om­pr­ ­ e­ om­ro­ a­od­15­da­ v v s v s n t v n ot k k na­od­da­ a­obja­ lji­ a­ ja­ovog­pi­ me­ a­u­dne­ nim­no­ i­ a­ a­(Dnevnom­ava­ u)­i­na­ogla­ n v v n s n v vn m z snoj­plo~i­Su­ a,­te­da­pr­ ­ i­ ke­do­ ta­ lje­ e­uz­tu`bu­mo`e­po­ i}i­u­zgr­ ­ i­Su­ a. d iv t s v n d ad d Oba­ je{ta­ a­se­tu`enik­da­je­te­ e­ jem­~lanka­70.­sta­ ak­1.­ZPP-a­du`an­na­ ka­ ni­ e­u­ro­ u v v m l v j s j k od­30­da­ a­do­ ta­ i­ i­Su­ u­pi­ me­ i­odgo­ or­na­tu`bu. n s vt d s n v Odgo­ or­na­tu`bu­mo­ a­bi­ i­ra­ u­ ljiv­i­sa­ r`ava­ i:­ozna­ u­Su­ a,­ime­i­pr­ ­ i­ e,­odno­ no v r t z m d t k d ez m s na­ iv­pr­ ­ ne­oso­ e,­pr­ ­ i­ a­ i{te­ili­bo­ ­ ­ i{te,­odno­ no­sje­ i{te­str­ ­ a­ a,­nji­ o­ ih­za­ o­ z av b eb v l rav s d an k h v k nskih­za­ tu­ ni­ a­i­pu­ o­ o}ni­ a­ako­ih­ima­ u,­pr­ ­ met­spo­ a,­sa­ r`aj­izja­ e­i­po­ pis­po­ s p k n m k j ed r d v t dno­ i­ e­ ja­(~lanak­334.­ZPP-a). st l U­odgo­ o­ u­na­tu`bu­tu`enik­}e­ista­ nu­ i­mo­ u}e­pr­ ­ e­ ne­pr­ ­ o­ o­ e­i­izja­ ni­ i­se­da­li v r k t g oc s ig v r s t pr­ ­ na­ e­ili­ospo­ ­ ­ a­po­ ta­ lje­ i­tu`be­ i­za­ tjev­(~lanak­71.­sta­ ak­1.­ZPP-a). iz j rav s v n n h v Ako­tu`enik­ospo­ ­ ­ a­tu`be­ i­za­ tjev,­odgo­ or­na­tu`bu­mo­ a­sa­ r`ati­i­ra­ lo­ e­iz­ko­ ih­se rav n h v r d z g j tu`be­ i­za­ tjev­ospo­ ­ ­ a,­~injenice­na­ko­ i­ a­tu`enik­za­ ni­ a­svo­ e­na­ o­ e,­do­ a­ e­ko­ i­ n h rav jm s v j v d k z jma­se­utvr|uju­te­~injenice,­te­pr­ ­ nu­osno­ u­za­na­ o­ e­tu`eni­ a­(~lanak­71.­sta­ ak­2. av v v d k v ZPP-a). Tu`enik­mo`e­u­odgo­ o­ u­na­tu`bu,­a­na­ ka­ ni­ e­na­pr­ ­ r­ ­ nom­ro~i{tu,­po­ ni­ e­ i­pr­ ­ u­ v r j s j ip em d j t ot tu`bu­(~lanak­74.­sta­ ak­1.­ZPP-a). v Uko­ i­ o­tu`enik,­ko­ e­je­ur­ ­ no­do­ ta­ lje­ a­tu`ba­u­ko­ oj­je­tu`ite­ j­pr­ ­ lo`io­do­ o{enje lk m ed s v n j l ed n pr­ ­ u­ e­zbog­pr­ ­ u{ta­ ja,­ne­do­ ta­ i­pi­ me­ i­odgo­ or­na­tu`bu­u­za­ o­ skom­ro­ u,­Sud es d op n s v s n v k n k }e­do­ i­ e­ i­pr­ ­ u­ u­ko­ om­se­usva­ a­tu`be­ i­za­ tjev­(presuda­zbog­pr­ ­ u{ta­ ja),­osim­ako n j t es d j j n h op n je­tu`be­ i­za­ tjev­o~igle­ no­ne­ ­ e­ e­ jen­(~lanak­182.­sta­ ak­1.­ZPP-a). n h d ut m l v Odgo­ or­na­tu`bu­s­pr­ ­ i­ i­ a­pr­ ­ a­ e­se­Su­ u,­u­do­ o­ jnom­br­ ­ u­pr­ ­ je­ ­ ­ a­za­Sud­i­pr­ v iv c m ed j d v l oj im rak o­ i­ nu­str­ ­ ku,­po­ i­ om­na­br­ j­pr­ ­ me­ a. tv an zv o ed t Stru~ni­su­ ­ ­ ni­ rad k Jo­ i­ a­Ma­ i­ e­ i}­­ sp tj v

OBJAVLJUJE
-­do­ ta­ u­tu`be­na­odgo­ or­s v v Dana­14.­08.­2008.­go­ i­ e­tu`ite­ j­je­kod­ovog­su­ a­po­ nio­tu`bu­pr­ ­ iv­tu`enog,­a­ra­ i dn l d d ot d ispla­ e­du­ a­u­izno­ u­od­351,00­KM­na­ime­na­ u~ene­i­izvr{ene­ma­ ­ e­ i­ g­uslu­ e­-­obja­ e t g s r rk t n g v ogla­ a­u­li­ tu­„Dnevni­avaz“­za­ko­ u­uslu­ u­je­tu`ite­ j­ispo­ ta­ io­ra~un­tu`enom­br­ j s s j g l s v o 13094/2007­od­27.­12.­2007.­i­br­ j­528/2008­od­23.­01.­2008.­Ka­ o­tu`eni­ni­ e­izvr{io­oba­ e­ o k j v zu­pla}anja­na­ e­ e­ e­uslu­ e,­to­je­pr­ ­ lo`eno­da­sud­na­ on­pr­ ­ e­ e­ e­ra­ pr­ ­ e,­ili­u­to­ u v d n g ed k ov d n s av k pr­ ­ r­ ­ a­ ja­gla­ ne­ra­ pr­ ­ e,­do­ e­ e­odlu­ u­ko­ om­}e­oba­ e­ a­ i­tu`enog­da­tu`ite­ ju ip em n v s av n s k j v z t l ispla­ i­iznos­od­351,00­KM,­sa­za­ o­ skom­za­ e­ nom­ka­ a­ om­i­to­na­iznos­od­175,50­KM t k n t z m t po~ev­od­05.­01.­2008.­go­ i­ e­pa­do­ispla­ e­i­na­iznos­od­175,50­KM­po~ev­od­01.­02.­2008. dn t go­ i­ e­pa­do­ispla­ e­kao­i­da­tu`ite­ ju­na­ na­ i­tro{ko­ e­pa­ ­ i~nog­po­ tu­ ka,­sve­u­ro­ u­od dn t l k d v rn s p k 15­da­ a. n Ovim­pu­ em­tu`enom­se­do­ ta­ lja­tu`ba­od­14.­08.­2008.­go­ i­ e­na­odgo­ or­u­smi­ lu­odr­ ­ t s v dn v s eda­ a­~lana­62.­stav­2.­ZPP-a,­pa­je­tu`eni­du`an­da­u­skla­ u­sa­odr­ ­ ba­ a­~lana­70.­i­~lana b d ed m 71.­ZPP-a­na­ ka­ ni­ e­u­ro­ u­od­30­da­ a­od­da­ a­pr­ ­ e­ a­tu`be,­do­ ta­ i­ i­su­ u­pi­ me­ i j s j k n n ij m s vt d s n odgo­ or­na­tu`bu.­U­odgo­ o­ u­na­tu`bu­tu`eni­mo`e­ista}i­pr­ ­ e­ ne­pr­ ­ o­ o­ e­i­izja­ ni­ i v v r oc s ig v r s t se­da­li­pr­ ­ na­ e­ili­ospo­ ­ ­ a­po­ ta­ lje­ i­tu`be­ i­za­ tjev,­te­na­ e­ ti­i­dr­ ­ e,­po­ a­ ke­ko­ e­u iz j rav s v n n h v s ug d t j skla­ u­sa­odr­ ­ ba­ a­~lana­334.­ZPP-a­mo­ a­ima­ i­sva­ i­po­ ne­ ak.­Ako­tu`eni­ospo­ ­ ­ a d ed m r t k d s rav tu`be­ i­za­ tjev,­odgo­ or­na­tu`bu­mo­ a­sa­ r`ava­ i­i­ra­ lo­ e­iz­ko­ ih­se­tu`be­ i­za­ tjev n h v r d t z g j n h ospo­ ­ ­ a,­~injenice­na­ko­ i­ a­tu`eni­za­ ni­ a­svo­ e­na­ o­ e,­do­ a­ e­ko­ i­ a­se­utvr|uju­te rav jm s v j v d k z jm ~injenice,­te­pr­ ­ ni­osnov­za­na­ o­ e­tu`enog.­Tu`eni­mo`e­u­odgo­ o­ u­na­tu`bu,­a­na­ ka­ av v d v r j sni­ e­na­pr­ ­ r­ ­ nom­ro~i{tu­po­ ni­ e­ i­pr­ ­ i­ tu`bu. j ip em d j t ot v Uko­ i­ o­tu`eni­u­ro­ u­od­30­da­ a­su­ u­ne­do­ ta­ i­pi­ me­ i­odgo­ or­na­tu`bu,­sud­}e­do­ i­ lk k n d s v s n v nje­ i­pr­ ­ u­ u­zbog­pr­ ­ u{ta­ ja­u­smi­ lu­odr­ ­ bi­~lana­182.­ZPP-a.­Odgo­ or­na­tu`bu­sa­pr­ t es d op n s ed v i­ o­ i­ a­se­pr­ ­ a­ e­su­ u­u­dva­pr­ ­ je­ ­ a,­za­sud­i­pr­ ­ i­ nu­str­ ­ ku,­po­ i­ om­na­br­ j­pr­ ­ l zm ed j d im rk ot v an zv o edme­ a. t Obavje{tava se tu`eni da se dostava tu`be smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja iste u dnevnim novinama koje se distribuiraju u Federaciji BiH. Stru~ni­sa­ ­ ­ ni­ rad k Emi­ a­Bu­ ­ i}­­ n rg

BOSNA­I­HERCEGOVINA FEDERACIJA­BOSNE­I­HERCEGOVINE KANTON­SARAJEVO OP]INSKI­SUD­U­SARAJEVU BROJ:­65­0­Ma­ s­026212­05­Ma­ s l l Op}inski­sud­u­Sa­ ­ ­ e­ u,­stru~ni­sa­ ­ ­ nik­Edi­ a­Bu~an,­u­pr­ ­ noj­stva­ i­tu`ite­ ja­Dru{tvo raj v rad n av r l za­izda­ a~ku­i­{tamparsku­dje­ a­ no­ t­„a-roto­pr­ ­ s“­d.o.o.­Sa­ ­ ­ e­ o­ul.­D`ema­ a­Bi­ e­ i}a v l t s es raj v l j d br.­185,­pr­ ­ iv­tu`enog­STR­„PLUS“­vl.­Zul~i}­Sa­ ir,­ul.­Be­ d`eta­Mu­ e­ e­ i}a­br­ j­31­Sa­ ot m h t v l o r­ ­ e­ o,­ra­ i­du­ a­u­izno­ u­od­853,62­KM,­na­osno­ u­~lana­348.­stav­3.­Za­ o­ a­o­pa­ ­ aj v d g s v k n rni~nom­po­ tu­ ku­Fe­ e­ ­ ­ i­ e­Bi­ s p d rac j H

Bo­ na­i­He­ ­ e­ o­ i­ a s rc g v n Fe­ e­ ­ ­ i­ a­Bo­ ne­i­He­ ­ e­ o­ i­ e d rac j s rc g v n Tu­ la­ ski­ka­ to­ z n n n OP]INSKI­SUD­@IVINICE Broj:­33­0­Mal­009644­09­Ma­ l @ivi­ i­ e,­22.­07.­2010.­go­ i­ e nc dn

OBJAVA
Na­osno­ u­odr­ ­ be­~lana­348.­stav­3.­Za­ o­ a­o­pa­ ­ i~nom­po­ tu­ ku­Fe­ e­ ­ ­ i­ e v ed k n rn s p d rac j Bo­ ne­i­He­ ­ e­ o­ i­ e­br­ j:­53/3­u­da­ jem­te­ stu­ZPP-a,­tu`enom­Be­ a­ o­ i}­Ali­ i, s rc g v n o l k g n v j iz­@ivinica,­ul.­Ma­ i­ tr­ ­ ni­put­bb,­se­do­ ta­ lja­pr­ ­ u­ a g s al s v es d Op}inski­sud­@ivinice,­su­ i­ a­[erifa­Go­ i},­u­pr­ ­ noj­stva­ i­tu`ite­ ja­JP­Ele­ tr­ ­ dj g av r l k opr­ ­ r­ ­ a­BiH­d.d.­Sa­ ­ ­ e­ o,­Po­ ru`ni­ a­„Elektrodistribucija“­Tu­ la,­ul.­Ru­ a­ ­ ka iv ed raj v d c z d rs 38,­pr­ ­ iv­tu`enog­Be­ a­ o­ i}­Ali­ e,­iz­@ivinica,­ul.­Ma­ i­ tr­ ­ ni­put­bb,­ra­ i­du­ a ot g n v j g s al d g v.s.p.­242,30­KM,­da­ a­22.­07.­2010.­go­ i­ e­do­ io­je­sli­ e­ e}u n dn n j d

OBJAVLJUJE
Tu`ite­ j­je­da­ a­27.­12.­2005.­go­ i­ e­tu`bom­kod­ovog­su­ a­po­ r­ ­ uo­pa­ ­ i~ni­po­ tu­ ak l n dn d k en rn s p pr­ ­ iv­tu`enog,­ra­ i­ispla­ e­du­ a.­Tu`bom­je­pr­ ­ lo`eno­da­sud­na­ on­pr­ ­ e­ e­ og­po­ tu­ ot d t g ed k ov d n s pka­do­ e­ e­odlu­ u­ko­ om­}e­oba­ e­ a­ i­tu`enog­da­ispla­ i­tu`ite­ ju­dug­u­izno­ u­od­853,62 n s k j v z t t l s KM­sa­za­ o­ skom­za­ e­ nom­ka­ a­ om­i­to: k n t z m t -­na­iznos­od­173,57­KM­po~ev­od­27.­06.­2005.­go­ i­ e dn -­na­iznos­od­162,61­KM­po~ev­od­08.­08.­2005.­go­ i­ e dn -­na­iznos­od­186,36­KM­po~ev­od­04.­09.­2005.­go­ i­ e dn -­na­iznos­od­127,75­KM­po~ev­od­23.­09.­2005.­go­ i­ e dn -­na­iznos­od­112,50­KM­po~ev­od­21.­10.­2005.­go­ i­ e dn -­na­iznos­od­90,90­KM­po~ev­od­24.­11.­2005.­go­ i­ e dn pa­sve­do­ispla­ e,­uz­na­ na­ u­tro{ko­ a­po­ tu­ ka,­sve­u­ro­ u­od­15­da­ a. t k d v s p k n Ovim­pu­ em­tu`enom­se­do­ ta­ lja­tu`ba­od­27.­12.­2005.­go­ i­ e­na­odgo­ or­u­smi­ lu­odr­ ­ t s v dn v s eda­ a­~lana­62.­stav­2.­ZPP-a­FBiH,­pa­je­tu`eni­du`an­da­u­skla­ u­sa­odr­ ­ ba­ a­~lana­70.­i b d ed m ~lana­71.­ZPP-a­FBiH,­na­ ka­ ni­ e­u­ro­ u­od­30­da­ a­od­da­ a­pr­ ­ e­ a­tu`be,­do­ ta­ i­su­ u j s j k n n ij m s v d pi­ me­ i­odgo­ or­na­tu`bu,­a­u­pr­ ­ i­ nom­}e­se­do­ i­ e­ i­odlu­ a­u­smi­ lu­odr­ ­ bi­~lana s n v ot v nj t k s ed 182.­ZPP-a­(presuda­zbog­pr­ ­ u{ta­ ja). op n Oba­ je{ta­ a­se­tu`eni­da­se­do­ ta­ a­pi­ me­ a­sma­ ra­oba­ lje­ om­pr­ ­ e­ om­ro­ a­od­15­da­ v v s v s n t v n ot k k na,­od­da­ a­obja­ lji­ a­ ja­ovog­pi­ me­ a­u­dne­ nim­no­ i­ a­ a­FBiH,­i­na­ogla­ noj­ta­ li­su­ n v v n s n v vn m s b da,­te­se­isti­oba­ je{ta­ a­da­pr­ ­ o­ e­do­ ta­ lje­ e­uz­tu`bu­mo`e­po­ i}i­u­zgr­ ­ i­su­ a. v v il g s v n d ad d STRU^NI­SARADNIK EDINA­BU^AN­

PRESUDU
zbog propu{tanja OBAVEZUJE­SE­tu`eni­Be­ a­ o­ i}­Ali­ a,­ul.­Ma­ i­ tr­ ­ ni­put­bb,­@ivinice,­da g n v j g s al tu`io­ u­JP­Ele­ tr­ ­ r­ ­ r­ ­ a­BiH­d.d.­Sa­ ­ ­ e­ o,­Po­ ru`ni­ a­„Elektrodistribucija“ c k op iv ed raj v d c Tu­ la,­na­ime­du­ a­za­ispo­ u~enu­ele­ tri~nu­ene­ ­ i­ u­ispla­ i­iznos­od­242,30­KM z g r k rg j t sa­za­ o­ skom­za­ e­ nom­ka­ a­ om­po~ev­od­da­ a­po­ no{enja­tu`be­pa­do­ispla­ e, k n t z m t n d t kao­i­da­tu`ite­ ju­na­ na­ i­tro{ko­ e­po­ tu­ ka­u­izno­ u­od­110,00­KM,­a­sve­u­ro­ u l k d v s p s k od­15­da­ a­od­da­ a­do­ o{enja­pr­ ­ u­ e. n n n es d Su­ i­ a dj [er­ ­ a­Go­ i} if g POUKA­O­PRAVNOM­LIJEKU:­Pr­ ­ iv­ove­pr­ ­ u­ e­ni­ e­do­ u{te­ a­`alba,­ali ot es d j p n tu`eni­mo`e­po­ ni­ e­ i­pr­ je­ log­za­po­ r­ t­u­pr­ ­ a{nje­sta­ je­u­skla­ u­s­odr­ ­ ba­ a d j t i­ d va ij n d ed m ~lana­328.­i­329.­ZPP-a. Na­ o­ e­ a:­Do­ ta­ a­se­sma­ ra­oba­ lje­ om­pr­ ­ e­ om­ro­ a­od­30­da­ a­od­da­ a p m n s v t v n ot k k n n obja­ lji­ a­ ja. v v n

’ Dr
ORDINACIJA

PORODICA I ZDRAVLJE
Anti­o­ksi­da­nsi­iz­su­ple­me­na­ta­(dodataka­hr­a­ni)­ni­su ta­ko­isko­r­i­sti­vi­kao­oni­ko­ji­do­la­ze­iz­hr­a­ne.­Za­to­je ko­nzu­mi­r­a­nje­svje`eg­vo}a­i­po­vr}a­na­jbo­lji­na~in­da se­izgr­a­di­anti­o­ksi­da­ntna­odbr­a­na.­Na­r­a­vno­na­jbo­lje je­vo}e­i­po­vr}e­uzgo­je­no­na­pr­i­ro­dan­na~in­ ­

Dnevni avaz, srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

39

Pi{e: Dr. Katarina Dujmovi}
Ome­ a­ki­ e­i­ e­ne­ ­ ho­ ne­su­or­ a­ i­ mu­ g s ln op d g nz

Za{to­su­vo}e­i­po­vr}e pr­a­va­ri­zni­ca­zdr­a­vlja
Obo­e­ o­vo}e­i­po­ r}e­ima­spo­ o­ no­ t­da­za{ti­i­}elije­or­ a­ i­ ma,­ta­ o­da j n v s b s t g nz k odbi­a­slo­ o­ ne­ra­ i­ a­e­ko­i­ta­ o­ne­ a­u­mo­ u}no­ t­uzr­ ­ o­ a­i­o{te}enja j b d dk l j k m j g s ok v t

Anti­ ­ si­ a­ si­-­na{i­po­ ­ da­ i­pr­­a­e­ji ok d n uz n ij t l

^

itavog `ivota najva`nija bitka za zdravlje je ona sa slobodnim radikalima, a u njoj su jedini pouzdani ~ovjekovi prijatelji - antioksidansi. To su molekule koje uklanjaju slobodne radikale na taj na~in da s njima stvaraju manje {tetne molekule ili prekidaju njihovu lan~anu reakciju. Do poja~anog stvaranja slobodnih radikala dovodi ~itav niz faktora - nezdrav na~in `ivota, pu{enje, alkohol, razne vrste zra~enja, pr ekomjerno sun~anje, lijekovi i lo{e zdravstvene navike. Tu su jo{ veliki i ponavljani fizi~ki napor (intenzivan trening), jak psihi~ki stres, konzumiranje `ivotinjskih masti i prera|ene hrane, kori{tenje aditiva i boja u hrani, neki medicinski tre tmani, zaga|ena okolina...

Pr­ ­je­ ­ ­ o­sun~anje­do­ o­ i et ran v d do­po­a~anog­stva­ ­ ­ ja j ran slo­ o­ nih­ra­ i­ a­a­ b d dk l

Antioksidansi iz suplemenata (dodataka hrani) nisu tako iskoristivi kao oni koji dolaze iz hrane. Zato je konzumiranje svje`eg vo}a i povr}a najbolji na~in da se izgradi antioksidantna odbrana. Naravno najbolje je vo}e i povr}e uzgojeno na prirodan na~in, jer ono u nekim slu~ajevima sadr`i i 40 posto vi{e antioksidanasa.

Hroni~na neravnote`a masno}a u tijelu koje se unose preko prehrambenih namirnica, odnosno previ{e omega 6, a premalo omega 3 masnih kiselina, podsti~e gojaznost s generacije na generaciju, pokazali su rezultati francuskog istra`ivanja. Nau~nici su do{li do tih zaklju~aka podvrgnuv{i ~etiri generacije mi{eva zapadnom na~inu ishrane u

Ne­r­a­vno­mje­r­an­unos­ome­ga­3 i­6­ki­se­li­na­uzr­ok­go­ja­zno­sti

Na­no­ i­a­sa­ na­ ja­ j vj z n

kojem dolazi do neravnote`e u uno{enju omega 3 i 6 masnih kiselina neophodnih ljudskom organizmu, koji ih ne mo`e sam proizvoditi, ve} se njima snabdijeva iz namirnica. To je dovelo do progresivnog pove}anja masne mase kroz vi{e generacija, ali i do pojave metaboli~kih poreme}aja kao {to je inzulinska otpornost, prva faza ka razvoju dijabetesa tipa 2.

Br­o­ku­la­je­bo­r­ac­pr­o­tiv­ra­ka­
u Uz vitamine kao {to su A, B6 i C, beta karoten i fitonutrijente, brokula je na vrhu liste za spre~avanje pojave mnogih oblika raka. Tako|er, visok nivo vitamina K i folne kiseline u brokuli ja~a zidove krvnih `ila te podsti~e stvaranje novih }elija, dok velika koli~ina vlakana podsti~e rad probave i crijeva, ubrzavaju}i metabolizam.

Na­sta­nak­bo­le­sti
Sve to pove}ava koli~inu slobodnih radikala pa tako i nivo oksidativnog stresa koji se nalazi u podlozi brojnih bolesti i poreme}aja. Ako se stvaranje slobodnih radikala prolongira ili poja~ava, postoji mo gu}nost da organizam u jednom trenutku ne mo`e vi{e pomo}u antioksidanasa uspostaviti ravnote`u, {to mo`e biti po~etak pro-

cesa nastanka bolesti. U najpoznatije antioksidanse ubrajamo: vitamine A, C, i E, selen i cink, beta karoten, likopen, lutein, koenzim Q 10, flavonoide te silimarin, glutation, L-cistein, L-karnitin, melatonin, li ponsku kiselinu, koji~nu ki selinu, piknogenol i - bijeli luk. Vitamin A je nu`an za odr`avanje zdravlja ko`e i sluznice, prve linije odbrane tijela od mikroorganizama i toksina. Vitamin E je vi{estruko va`an antioksidans jer spre~ava nastanak sun~anih pjega, {titi ko`u od

Sve popularniji - zeleni ~aj
Antioksidansi iz zelenog ~aja, uklju~uju}i vitamine C i E, usporavaju starenje ko`e, pa je zeleni ~aj sve ~e{}e jedan od glavnih sastojaka kozmeti~kih proizvoda.

Spe­ i­a­i­ ti~ka­de­ ­ a­o­ e­ e­ ­ ­o{ka­or­ i­ a­ i­a cj ls rm t v n rol dn cj

isu{ivanja i nastanka bora, te je odr`ava glatkom kroz du`e vrijeme. Stoga je prije i nakon sun~anja nu`no opskrbiti ko`u vitaminom E kako bi se sprije~io {tetan utjecaj UV zra~enja, a }elije odbranile od slobodnih radikala. Vitamin C {titi ko`u od utjecaja slobodnih radikala iz atmosfere - ultraljubi~astih zraka, spre~ava isu{ivanje ko`e, odnosno hidratizira te znatno osna`ava njenu za{titnu barijeru. Selen - {titi }elije i tkiva od o{te}enja koja izazivaju slobodni radikali. Beta karoten - je jedan od najpoznatijih antioksidansa i isklju~ivo se nalazi u biljkama. Ovaj nutrijent naziva se i “prirodni suncobran” jer {titi ko`u od opasnog ultraljubi~astog zra~enja smanjuju}i aktivnost slobodnih radikala koji nastaju emisijom UV zraka.

DR.­DUJMOVI]
Te­ i­a­~ikma­9,­I­spr­ t,­Sa­ ­ ­e­ o­l Tel.­O33­22­55­98,­061­50­42­05 kj a raj v

Pr­o­tiv­bo­r­a
Koenzim Q 10 - proizvodi se u ko`i, no, kako ko`a stari, sve ga je manje. Koristi se u kremama protiv starenja radi smanjenja bora. Hrana je najbolji prirodni izvor antioksidanasa. Ve}ina obojenog vo}a i povr}a ima sposobnost da za{titi }elije organizma, tako da slobodni radikali budu odbijeni i nemaju mogu}nost uzrokovati o{te}enje.

Dijagnostika i terapija bolesti ko`e, vlasi{ta i noktiju n Mikolo{ka i bakteriolo{ka dijagnostika ko`nih oboljenja
n

n Alergijska oboljenja ko`e n Medicinska kozmetologija n Miolifting, limfna drena`a lica i jontoforeza - tretmani podmla|ivanja zrele ko`e i preventivni tretmani protiv starenja

40

Srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

41

42

Srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

Svim­vje­ ­ i­ i­ a­isla­ ske­ rn c m m vje­ e­od­sr­ a­`elimo­ispu­ je­ je r c n n svih­ra­ a­ a­ skih­ni­e­a m z n j t

Ra­ a­ an m z {erif­ mu­ a­ ­ k b re olsu­ n
Uvje­ ­ ­ i­u­pr­ ­ a­ o­ t­iba­ e­u­i­iskr­ ­ im ren ed n s d t en du­ o­ nim­vr­­e­ no­ ti­ a,­`elimo­da­ h v ij d s m i­ovaj­ra­ a­ an­ispr­ ­i­e­u­zdr­ ­ lju­ m z at t av i­ve­ e­ju­u­kr­ ­ u­va{ih­na­mi­i­ih.­ s l ug j lj

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

43

44

Srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi
Na osnovu ~lana 8. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH, ~lana 18. i 20. Odluke o uskla|ivanju statusa KJP “Sarajevo-{ume” d.o.o. Sarajevo sa Zakonom o javnim preduze}ima u Federaciji BiH, ~lana 25. Statuta KJP “Sarajevo-{ume” d.o.o. - Sarajevo i ~lana 2. Odluke Skup{tine KJP “Sarajevo-{ume” d.o.o. - Sarajevo br. 0101-2749-1/10, Skup{tina KJP “Sarajevo-{ume” d.o.o. - Sarajevo raspisuje

Dnevni avaz

srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

45

za izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora KJP “Sarajevo-{ume” d.o.o. - Sarajevo I Predmet javnog oglasa Predmet javnog oglasa je prikupljanje prijava kandidata za izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora KJP “Sarajevo-{ume” d.o.o. - Sarajevo, Nadzorni odbor }e se sastojati od predsjednika i dva ~lana. Skup{tina preduze}a }e imenovati ~lanove Nadzornog odbora koji }e na prvoj konstituiraju}oj sjednici izabrati jednog od ~lanova za predsjednika Nadzornog odbora. II Opis pozicije ~lana Nadzornog odbora Osnovni zadatak svih ~lanova Nadzornog odbora jeste nadziranje poslovanja preduze}a. Osim toga, Nadzorni odbor daje upute Upravi za provo|enje mjera i aktivnosti za otklanjanje uo~enih nepravilnosti u radu preduze}a, predla`e Eti~ki kodeks, poslovnike i druge akte koje usvaja Skup{tina. Nadzorni odbor nadzire postupak javnih nabavki, daje prijedlog za raspodjelu dobit/pokri}e gubitka, te provodi ostale zadatke i obaveze u skladu sa Statutom Preduze}a. Predsjednik i ostali ~lanovi Nadzornog odbora du`ni su pro}i odgovaraju}e stru~no usavr{avanje u skladu sa Uredbom o usavr{avanju ~lanova NO i Uprave privrednih dru{tava sa ve}inskim u~e{}em dr`avnog kapitala. III Mandat ~lanova Nadzornog odbora i naknada za rad Mandat ~lanova Nadzornog odbora je 4 (~etiri) godine sa napomenom da po isteku perioda od 2 (dvije) godine Skup{tina Preduze}a glasa o povjerenju ~lanovima Nadzornog odbora. Isto lice mo`e biti imenovano za ~lana N.O. vi{e puta, bez ograni~enja. Imenovana lica ostvarit }e pravo na naknadu za rad u N.O. ~ija }e se visina utvrditi odlukom Skup{tine Preduze}a. IV Uslovi za pozicije Svi kandidati moraju ispunjavati slijede}e op{te i posebne uslove: Op{ti uslovi: a) da je dr`avljanin BiH (dokaz: uvjerenje o dr`avljanstvu ili kopija CIPS l.k.): b) da je stariji od 18 godina (dokaz: rodni list ili kopija l.k); c) da nije otpu{ten iz dr`avne slu`be kao rezultat disciplinske mjere na federalnom i/ili dr`avnom nivou u BiH u periodu od 3 (tri) godine prije objavljivanja upra`njene pozicije (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od nadle`nog op{tinskog organa); d) da se na njega ne odnosi ~lan IX 1. Ustava BiH (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadle`nog op{tinskog organa): e) da nije na funkciji u politi~koj stranci u smislu ~lana 5. Zakona o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima u FBiH (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od nadle`nog op}inskog organa); f) da nema pravni i/ili finansijski interes u privrednom dru{tvu za ~iji se N.O. kandiduje; g) da nije osu|ivan za krivi~no djelo i/ili privredni prestup, nespojiv sa du`no{}u u N.O., pet godina od dana pravosna`nosti presude, isklju~uju}i vrijeme zatvorske kazne (dokaz: uvjerenje nadle`nog organa); h) da nije lice kojem je presudom suda zabranjeno obavljanje aktivnosti u nadle`nosti N.O. za koji se kandiduje, i) da nije stariji od 65 godina na dan imenovanja j) da nije zaposlenik Preduze}a u ~iji se N.O. kandiduje k) da nije lice imenovano na funkciju direktora ili ~lana Uprave preduze}a, ili ~lan Upravnog odbora u privrednim dru{tvima ili institucijama, uklju~uju}i, ali ne ograni~avaju}i se na fondove, banke, agencije i komisije (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadle`nog op{tinskog organa); l) da nije predsjednik ili ~lan Nadzornog ili Upravnog odbora dru{tva sa ve}inskim dr`avnim kapitalom (dokaz: izjava potpisana i ovjerena od strane nadle`nog op{tinskog organa) m) da ne postoje druge zakonske smetnje za obavljanje poslova u NO Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje op{tih uslova ne smiju biti stariji od 6 ({est) mjeseci.

JAVNI OGLAS

Posebni uslovi a) da ima visoku stru~nu spremu - {umarski fakultet ili fakultet dru{tvenih nauka koji je relevantan za rad privrednog dru{tva (pravni fakultet, ekonomski fakultet, fakultet menad`menta - dokaz: univerzitetska diploma ili uvjerenje o diplomiranju); b) da ima najmanje 3 (tri) godine radnog iskustva u struci za koju je stekao univerzitetsku diplomu (dokaz: potvrda ili uvjerenje); c) da je uspje{no obavljao prethodne poslove (dokaz: preporuka poslodavca, pohvala i sl.); d) da ima sposobnost za savjesno, odlu~no i odgovorno obavljanje pozicije i sposobnost samostalnog i nepristrasnog dono{enja odluka; e) da ima izra`ene komunikacijske i organizacijske sposobnosti; f) da posjeduje znanje i sposobnosti razumijevanja poslovnih izvje{taja; poznavanja prava i ukupnog zakonodavstva na podru~ju djelovanja N.O. g) da ima sposobnost upravljanja finansijskim i ljudskim resursima i sklonost timskom radu. Dokumenti kojima se dokazuje ispunjavanje posebnih uslova ne smiju biti stariji od 6 ({est) mjeseci. V Potrebna dokumentacija Kandidati su du`ni uz prijavu koja sadr`i kra}u biografiju, adresu i kontakt telefon, prilo`iti i originalne dokumente ili ovjerene fotokopije dokumenata koji predstavljaju dokaz o ispunjavanju op{tih i posebnih uslova tra`enih oglasom i to u roku od 14 dana od dana objavljivanja javnog oglasa u dnevnom listu “Dnevni avaz”. VI Ostale napomene Svi kandidati koji budu stavljeni na listu za u`i izbor bi}e pozvani na intervju pred Komisijom za izbor koju imenuje Skup{tina Preduze}a. Komisija za izbor }e izvr{iti otvaranje blagovremeno pristiglih prijava, utvrditi da li kandidati ispunjavaju uslove javnog oglasa, sa~initi listu kandidata i dostaviti je Skup{tini Preduze}a na razmatranje. Prije intervjua, kandidati su du`ni dati podatke o ranijim neposrednim rukovodiocima od kojih se mogu dobiti preporuke i informacije o kandidatima i popuniti obrazac u kojem }e iznijeti bilo koje pitanje koje bi moglo dovesti do sukoba interesa u slu~aju da do|e do njenog/njegovog imenovanja. Obrasci se mogu popuniti neposredno prilikom intervjua. Prilikom provo|enja intervjua, Komisija }e posebno ocjenjivati: - stru~ne, iskustvene, komunikacijske, organizacijske sposobnosti za obavljanje poslova Nadzornog odbora - sposobnost tuma~enja i primjene Zakona i drugih propisa, a posebno onih iz oblasti djelatnosti preduze}a - prilagodljivost timskom radu i sposobnost za savjesno i odgovorno obavljanje pozicije za koju se kandiduje - sposobnost odlu~nog i nepristrasnog dono{enja odluka Prijave kandidata s kojima se ne stupi u kontakt u roku od 8 (osam) dana od dana isteka roka za podno{enje prijava ne}e biti razmatrane u daljem procesu kandidovanja. Sve informacije o toku postupka kandidovanja su transparentne, osim ako informacije o podnosiocima prijava nisu povjerljive u smislu Zakona o za{titi li~nih podataka BiH. Bilo koji kandidat ili drugo lice - ~lan javnosti - slobodno je podnijeti prigovor na kona~no imenovanje ako vjeruje da u proceduri imenovanja nisu ispo{tovani principi utvr|eni Zakonom o ministarskim, vladinim i drugim imenovanjima Federacije BiH. Prigovor se podnosi istovremeno Skup{tini Preduze}a i ombudsmenima BiH. Prijave na oglas sa svim tra`enim dokumentima dostavljaju se li~no ili po{tom preporu~eno na adresu: KJP “Sarajevo-{ume” d.o.o. - Sarajevo - Komisija za izbor i imenovanje ~lanova Nadzornog odbora ul. Mar{ala Tita 7/II, 71000 Sarajevo Sa naznakom na koverti Prijava za ~lana Nadzornog odbora KJP “Sarajevo-{ume” d.o.o. - Sarajevo NE OTVARAJ Na pole|ini koverte navesti ime i prezime podnosioca prijave, adresu i kontakt telefon. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzeti u razmatranje. Oglas ostaje otvoren 14 dana od dana objavljivanja u dnevnim novinama. NAPOMENA: Vra}aju se samo originalni dokumenti. V. D. PREDSJEDNIKA SKUP[TINE Damir Mujezinovi}, dipl. ing.

5. 8. 2010. godine, Sarajevo

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE KANTON SARAJEVO OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 044196 06 P Sarajevo, 7. 7. 2010. godine Op}inski sud u Sarajevu, i to sudija Kraji{nik Dubravka, u pravnoj stvari tu`itelja Duroni} Ljeposava i Duronji} Diana, Lupinnestraat 18 - 5614 GM E Indhoven - Nederland, zastupane po punomo}niku Had`iahmetovi} Hidajet, advokat iz Sarajeva, protiv tu`enog Uka Nusret ul. Trg heroja br. 25 i Ganibegovi} Zumreta, ul. Hotonj br. 2. 29 Sarajevo, radi poni{tenja ugovora v.s.p. 57.000,00 KM, na ro~i{tu odr`anom dana 17. 5. 2010. god. u prisustvu punomo}nika tu`itelja, punomo}nika II-tu`ene u odsutnosti uredno obavije{tenog Itu`enog, dana 7. 7. 2010. godine, donio je Poni{tava se kupoprodajni ugovor zaklju~en dana 12. 11. 2004. god. izme|u I-tu`enog Uka Nusreta koji je nastupio kao punomo}nik tu`itelja, te II-tu`ene Ganibegovi} Zumreta koja je nastupila kao kupac poslovnog prostora povr{ine 32 m2 koji se nalazi u Sarajevu u ul. Aleja lipa bb. Tu`eni su obavezni predati u posjed poslovni prostor koji se nalazi u Sarajevu u ul. Aleja lipa bb, povr{ine 32 m2, a koji se nalazi na zemlji{tu, k~. 1369, 2465 i 769 Mahala CXXXV stari pre mjer. Vi{ak tu`benog zahjeva tu`itelja se odbija. Tu`eni su du`ni tu`iteljima naknaditi tro{kove postupka u iznosu od 4.557,51 KM. SUDIJA Kraji{nik Dubravka POUKA: Protiv ove presude dozvoljena je `alba Kantonalnom sudu u Sarajevu u roku od 30 dana od dana prijema. @alba se podnosi putem ovog oglasa u dovoljnom broju primjeraka za sud i stranke.

BOSNA I HERCEGOVINA Federacija Bosne i Hercegovine Kanton Sarajevo OP]INSKI SUD U SARAJEVU Broj: 65 0 P 145188 10 P Sarajevo, 22. 7. 2010.

Op}inski na~elnik Op}ine Had`i}i putem Slu`be za op}u upravu, dru{tvene djelatnosti i zajedni~ke poslove objavljuje,

OGLAS
Kod ovog suda podnesena je 10. 6. 2010. tu`ba u pravnoj stvari tu`itelja Mirsada ^u~ak iz Sarajeva, ul. Alipa{ina br. 4 koju zastupa Esad Hrva~i}, advokat u Sarajevu, protiv tu`enika Bakir Telibe}irovi} iz Sarajeva, ul. Goru{a br. 12, radi povrata zajma. Ovom tu`bom je predlo`eno da sud donese presudu kojom }e obavezati tu`enika da tu`iteljici isplati iznos od 15.000 KM sa zakonskom zateznom kamatom po~ev od dana podno{enja tu`be do isplate, uz naknadu tro{kova postupka. Poziva se tu`enik Bakir Talibe}irovi} da u roku od 30 dana da odgovor na tu`bu koji mora biti razumljiv, sadr`avati oznaku suda, ime i prezime, prebivali{te ili boravi{te stranke, ime njegovog punomo}nika, ako ga ima, sadr`aj izjave i potpis. Ako ospori tu`bu, odgovor mora sadr`avati i razloge zbog kojih se osporava, ~injenice na kojima zasniva navode, dokaze kojima se te ~injenice imaju utvrditi, te pravni osnov. Najkasnije na pripremnom ro~i{tu mo`e podnijeti i protutu`bu. Objavljivanjem ovog oglasa dostava tu`be smatrat }e se izvr{enom protekom roka od 15 dana.

Poni{tenje javnog oglasa
Po ni{ta va se ja vni oglas za izbor i imenovanje predsjednika i ~lanova Upr a vnog i Na dzo r nog odbo ra Ja vne usta no ve “Kulturno-sportski i rekreaci o ni ce ntar” Had`i}i obja vljen u dne vnom li stu”Avaz” od 17.05.2010. godine. Had`i}i, 06.08.2010. godine

PRESUDU

46

Srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

47

SARAJEVO SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SSST) Faculty of Computer Science

SARAJEVO SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY (SSST) Faculty of Information Systems

Magistarski studij
Zajednički kursevi za sva usmjerenja /Core 1. 2. 3. 4.

iz Kompjuterskih nauka

Magistarski studij iz

Informacionih sistema

Na Fakultetu za kompjuterske nauke Univerziteta SSST, u saradnji sa University of Buckingham, objavljujemo upis studenata treće generacije magistarskog postdiplomskog studija iz Kompjuterskih nauka. Nastava se izvodi na engleskom jeziku, a nastavni plan i program uključuje sljedeće kurseve/predmete za tri usmjerenja, plus izradu magistarskog rada:

Na Fakultetu za informacione sisteme Univerziteta SSST a u saradnji sa University of Buckingham, objavljujemo upis studenata treće generacije magistarskog postdiplomskog studija iz Informacionih sistema. Nastava se izvodi na engleskom jeziku a nastavni plan i program uključuje sledeće kurseve/predmete, plus izradu magistarskog rada: Zajednički predmeti /Core 1. 2. 3. 4. Collective Intelligence for Decision Making Project Management and Control Wireless Communication and Services Selected Topics in Networks and Telecommunications

Collective Intelligence for Decision Making Advanced Project Management Wireless Communication and Services Selected Topics in Networking and Telecommunications

Usmjerenje: Specialty in Digital Media 5. Information Theory 6. Real Time Graphics and Game Development 7. Advanced Computer Graphics 8. Advanced Image Processing Usmjerenje: Specialty in Computer Systems Izbor 4 od sljedećih predmeta:) 1.Distributed Systems 2.Systems Programming and Compiler Design 3.Graph Theory 4.Information Systems Security 5.Distributed algorithms 6.Advanced Database Systems and Data Warehousing 7.Information Theory 8.Service Oriented Computing Usmjerenje: Specialty in Applied Electronics Izbor 4 od sledećih predmeta: Optimization Theory and Practice Advanced Digital Signal Processing Algorithms Advanced Digital Image Processing Information Theory Sontrol Systems Engineering ►Studij traje dvije godine (četiri semestra) a počinje 1. oktobra 2010. godine. Nastava se odvija u popodnevnim satima. U svakom semestru studenti slušaju po dva predmeta i usporedno rade magistarski rad. U zavisnosti od svoga prethodnog obrazovanja, radnog iskustva, afiniteta i daljne profesionalne orijentacije student bira temu magistarskog rada, a u konsultaciji sa mentorom. Za svako usmjerenje student bira predmete u zavisnosti od sadržaja svog magistarskog rada. ►Nakon okončanja studija kandidati stiču zvanje (diplomu) Magistra kompjuterskih nauka sa SSST i diplomu Master of Science in Computer Science sa University of Buckingham, Velika Britanija. Cijena studija, uključujući odbranu Magistarskog rada i potebnu literaturu za kompletan studij iznosi 5.200,00 Eura godišnje. U saradnji sa NLB Tuzlanskom bankom i Raiffeisen bankom obezbeđujemo povoljne kredite za plaćanje studija. Za određeni broj kandidata MET fondacija (www.met.ba) obezbeđuje stipendije za pokriće dijela školarine. Molimo zainteresovane kandidate da dostave svoju prijavu i CV na adresu SSST, Bistrik 7, Sarajevo ili na admissions@ssst.edu.ba. Dodatne informacije na tel: 033 563 030, 563 031. Više o SSST na www.ssst.edu.ba

Izborni predmeti (Izbor 4 od sljedećih predmeta:) 1.Advanced Database Systems and Data Warehousing 2.Internet Systems and E-Business 3. E-Government 4. Information Systems Security 5. Service Oriented Computing 6. Information Systems Auditing ►Studij traje dvije godine ( četiri semestra) a počinje 1. oktobra 2010. godine. Nastava se odvija u popodnevnim satima. U svakom semestru studenti slušaju po dva predmeta i usporedno rade magistarski rad. U zavisnosti od svoga prethodnog obrazovanja, radnog iskustva, afiniteta i daljne profesionalne orijentacije student bira temu magistarskog rada a u konsultaciji sa mentorom. Student bira izborne predmete u zavisnosti od sadržaja svog magistarskog rada. ►Nakon okončanja studija kandidati stiču zvanje (diplomu) Magistra informacionih sistema sa SSST i diplomu Master of Science in Information Systems sa University of Buckingham, Velika Britanija. Cijena studija, uključujući odbranu Magistarskog rada i potebnu literaturu za kompletan studij iznosi 5.200,00 Eura godišnje. U saradnji sa NLB Tuzlanskom bankom i Raiffeisen bankom obezbeđujemo povoljne kredite za plaćanje studija. Za određeni broj kandidata MET fondacija (www.met.ba) obezbeđuje stipendije za pokriće dijela školarine. Molimo zainteresovane kandidate da dostave svoju prijavu i CV na adresu SSST, Bistrik 7, Sarajevo ili na admissions@ssst.edu.ba. Dodatne infornacije na tel: 033 563 030,563 031. Više o Univerzitetu SSST na www.ssst.edu.ba

DOKTORSKI POSTDIPLOMSKI STUDIJ
Univerzitet Sarajevo School of Science and Technology – Univerzitet SSST, u čijem sastavu djeluje: Fakultet kompjuterskih nauka, Fakultet informacionih sistema, Fakultet inženjerskih nauka, Ekonomski fakultet, Fakultet političkih nauka i međunarodnih odnosa), a u saradnji sa University of Buckingham iz Velike Britanije, objavljuje upis kandidata na doktorski postdiplomski studij iz kompjuterskih nauka, informacionih sistema, inženjerskih nauka, ekonomije i političkih nauka/ međunarodnih odnosa. Kandidati rade doktorsku disertaciju u jednom od područja istraživanja na SSST (vidi www.ssst.edu.ba). Za svakog kandidata određuje se mentor koji redovno prati rad kandidata. Studij traje 6 semestara (tri godine). U prvoj godini studija kandidat pored istraživačkog rada na disertaciji priprema seminarske radove iz četiri kjučna predmeta koji su bitni za sadržaj njegove disertacije, što određuje komisija i mentor kandidata. Na kraju prve godine kandidat brani ove radove pred komisijom zajedno sa preliminarnom prezentacijom programa disertacije, koncepta izrade i učinjenog progresa (tzv. Kvalifikacioni ispit). Ukoliko kandidat uspješno prođe kvalifikacioni ispit nastavlja istrazivački rad i na kraju svakog semestra prezentira progres u radu pred mentorom i komisijom za odbranu disertacije. Na kraju 6-tog semestra kandidat predaje a zatim brani doktorsku disertaciju. Prije odbrane disertacije podrazumijeva se da kandidat rezultate svojih istraživanja objavi u međunarodnom referentnom časopisu ili prezentira na uglednoj međunarodnoj konferenciji. Kandidat, nakon odbrane disertacije stiče zvanje Doktor nauka sa Univerziteta SSST i Doctor of Science sa Buckingham Univerziteta iz Velike Britanije. Teme za izradu disertacije su iz područja aktivnih istraživanja na SSST na projektima koji imaju finansijsku podršku ili na sličnim projektima koje odabere kandidat i koji imaju izvore finansiranja izvan SSST-a. Godišnja školarina iznosi 5.000,00 Eura a ista se pokriva iz projekata na kojima kandidat radi ili iz drugih izvora koje kandidat obezbijedi. Upis na programe doktorskih studija na SSST obavlja se početkom svakog semestra. Proces selekcije kandidata za doktorski studij je kompetitivan . Uslov za upis na Doktorski studij je završen magistarski studij i visoka prosječna ocjena u toku redovnih i postdiplomskih studija kao i zadovoljavajući rejting fakulteta/univerziteta sa kojeg dolazi kandidat. Iskustvo u radu se takođe vrednuje. Kako se nastava na SSST izvodi na engleskom jeziku, to se i priprema i odbrana disertacije izvodi na engleskom jeziku. Intervjui sa zainteresovanim kandidatima će se dogovoriti blagovremeno. Molimo zainteresovane kandidate da dostave svoju prijavu i CV uključujući listu publikacija, prepis ocjena sa dodiplomskog i postdiplomskog studija, dvije preporuke, i kratak nacrt tj. okvirni prijedlog interesa istraživanja na adresu: SSST, Bistrik 7, Sarajevo ili na admissions@ssst.edu.ba. Dodatne infornacije na tel :033 563 030/ 563-031 . Više o Univerzitetu SSST na www.ssst.edu.ba

SARAJEVO SCHOOL OF SCIENCE AND TECHNOLOGY ( SSST ) Faculty of Economics MAGISTARSKI POSTDIPLOMSKI STUDIJ IZ OBLASTI

EKONOMSKE TRANZICIJE I EVROPSKIH INTEGRACIJA
Na Ekonomskom fakultetu Univerziteta SSST, a u saradnji sa uglednim Univerzitetom iz Buckingham-a (University of Buckingham),Velika Britanija, objavljujemo upis studenata treće generacije Magistarskog postdiplomskog studija iz oblasti ekonomske tranzicije i evropskih integracija.Nastava se izvodi na engleskom jeziku, a Nastavni plan sadrži dva seta modula. Iz prvog seta koji sadrži sljedeće module: l l l l l Mikroekonomska teorija Makroekonomska teorija Ekonomski razvoj i tranzicija Metode kvantitativne analize Institucionalna podrška evropskim integracijama

Kandidat bira i polaže 4 modula. Nakon položenih modula iz prvog seta studenti, zavisno od svoga prethodnog obrazovanja, radnog iskustva i afiniteta, i teme magistarskog rada odlučuju o 4 izborna modula sa sljedeće liste: l l l l l l l l Makroekonomski menadžment i tranzicija Globalizacija, trgovina i tokovi kapitala Evropske institucije Humani razvoj, zdravstveni i obrazovni sistemi Evropski biznis Financijski sistemi Evropske unije Internet sistemi i E-biznis E-država

►Osnovni cilj ovog Magistarskog postdiplomskog studija je pružiti vrhunsko obrazovanje, neophodno za obavljanje odgovornih aktivnosti u procesima ekonomske tranzicije i evropskih integracija u Bosni i Hercegovini. Specifično, polaznici ovog studija se ovim programom pripremaju za rad u državnim, entitetskim i kantonalnim ministarstvima, direkcijama i službama; diplomatskim predstavništvima i misijama; mješovitim komisijama i stručnim tijelima Evropske unije; međunarodnim monetarnim ustanovama i njihovim komisijama, forumima i tijelima; domaćim i regionalnim kompanijama; univerzitetskim ustanovama i istraživačkim centrima. ►Studenti biraju temu svoga Magistarskog rada u saradnji sa svojim mentorom. Odabrane teme obuhvataju širok dijapazon istraživačkih područja, kao što su ekonomska uloga države, upravljanje razvojem privrednih grana, regija i privrednih subjekata, održivim razvojem, zdravstvom, obrazovanjem, naučno-istraživačkim radom, prostornim planiranjem, infrastrukturom, komunikacijama i slično. Stoga ovaj studij je otvoren za kvalifikovane kandidate društvenih, prirodnih i tehničkih nauka. ►Studij traje dvije godine (četiri semestra), a počinje 01.10.2010.godine. Po jednom semestru se slušaju dva modula i konstantno radi magistarski tokom 4 semestra. Nastava se odvija u popodnevnim satima, a u vremenu prilagođenom zaposlenima i studentima van Sarajeva. Nakon okončanja studija studenti stiču dvije zasebne diplome Magistra ekonomskih nauka Univerziteta SSST i Univerziteta Buckingham (University of Buckingham) iz Velike Britanije. ►Cijena studija u koju su uključeni nastava, potrebna literatura i odbrana Magistarskog rada, iznosi 5.200,00 Eura godišnje. U saradnji sa NLB Tuzlanskom bankom i Raiffeisen bankom obezbedjujemo povoljne kredite za plaćanje studija. Za određeni broj kandidata MET fondacija (www.met.ba) obezbeđuje stipendije za pokriće dijela školarine. Sa svim kandidatima bit će obavljen intervju. Molimo zainteresovane kandidate da dostave prijavu i svoj CV na adresu SSST, Bistrik 7, Sarajevo ili na E-mail : admissions@ssst.edu.ba Dodatne informacije mogu se dobiti na telefon: 033 563-030 , 563-031.Više o SSST na www.ssst.edu.ba

48

Srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
Grbavica, izdajem gara`u. Tel. 061 722 652, 061 217 622. Grbavica, pos. prostor 16 m2, za sve namjene. Tel. 061 493 323. Hrasno brdo, Posavska 128, izdajem sprat ku}e. Tel. 062 422 405. Hrasno, izdajem stan preko puta trolejbuske stanice. Tel. 062 204 208. Hrasno, jednosoban moderno opremljen stan u zgradi, 40 m2, 400 KM. Tel. 062 465 466. Hrasno, Trg heroja 32, jednoiposoban namje{ten stan ozbiljnoj zaposlenoj `enskoj osobi. Tel. 063 487 813. Hvar-Su}uraj, iznajmljujem apartman 4+2 (70 m2), blizu pla`e. Tel. 00385 21 773-343, 061 810 398. Izd. namj{. garsonjeru u priv. ku}i, strogi centar. Tel. 061 904 465. Izdajem 100 m2 skladi{ta, 2 gara`e, Lukavica. Tel. 033 647-462, 061 047 960. Izdajem apartmane Broce-Pelje{ac. Tel. 061 483 444, 00385 20 754207. Izdajem dvosoban namje{ten stan studenticama, zgrada sa cen. grijanjem, Ko{evo. Tel. 061 493 937. Izdajem dvosoban stan u zgradi, Grbavi~ka. Tel. 062 437 583. Izdajem frizersko-kozmetiu~ki stido, Sarajevo-Dobrinja. Tel. 061 207 448. Izdajem gara`u blizu Medicinskog fakulteta. Tel. 033 207-936. Izdajem ili prodajem radnju na Siranu. Tel. 062 917 009. Izdajem jednosoban stan 50 m2, namje{ten, strogo poseban ulaz, cen. grijanje, sa parking mjestom, kablovska TV, internet, sve posjeduje. Zvati od 12-20 h. Tel. 033 458-323. Izdajem na moru Komarna-Klek apartmane za 3-6 osoba sa upotrebom kuhinje. Tel. 062 439 329, 066 430 574. Izdajem namj. jed. krevetnu sobu sa ~ajnom kuhinjom, kupatilom, cen. grijanje, tel., TV, gara`a, iza SC Skenderija. Tel. 212-124. Izdajem namje{ten manji dvosoban stan, ozbiljnoj `eni, Trg herojaHrasno. Tel. 063 487 813. Izdajem sobe i apartmane, Gradac na moru. Tel. 00385 21 697163. Izdajem strancima ili studentima namje{ten stan na Grbavici odmah iznad @eljinog stadiona.Tel. 062 385 332. Izdajem p. prostor 240 m2 za sve namjene sa parkingom uz glavnu cestu, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem pos. prostor 35 m2 u Pofali}ima kod benzinske pumpe, pogodan za kancelarije. Tel. 061 132 268. Izdajem pos. prostor 60 m2 do gl. ceste u B. Potoku. Tel. 062 154 130. Izdajem pos. prostor 80 m2, uz glavni put u Brije{}u, pogodan za sve namjene. Tel. 061 911 348. Izdajem jednosoban stan u Hrasnici u privatnoj kuæi. Tel. 033 513 036 Izdajem prazan stan 65 m2, c. grijanje, sa parkingom, I sprat, Saraj polje. Tel. 061 545 358. Izdajem sobe i apartmane u Neumu, kod Alije. Tel. 036 880 547. Izdajem sobe sa upotrebom kuhinje, Srebreno-Dubrovnik. Tel. 00385 20 486-628. Izdajem sobe za spavanje sa TV, strogi centar Ba{~ar{ija, 15 KM po osobi. Tel. 061 192 073. Izdajem sobu na Dolac Malti, blizu tramvajske stanice. Tel. 065 615 640. Izdajem stan-kancelarijski prostor 70 m2, III sprat, kod Katedrale. Tel. 062 812 183. Izdajem trosoban namje{ten stan u neboderu blizu Hitne pomo}i. Tel. 066 466 227, fiks. 524-936. Iznajmljujem apartman Su}urajHvar, 4-6 osoba, TV, klima, ro{tilj, parking, 80 m od mora. Tel. 00387 63 191 201, 00385 91 250 6885. Iznajmljujemo dvos. stan u priv. ku}i, 50 m2, ul. Mjedenica. Tel. 061 842 626. Jednokrev. soba sa manjom kuhinjom, pos. ulaz, upotreba kupatila, mu{karcu. Tel. 033 532-035. Jednokrevetna soba sa grijanjem, 1 mjesec - 120 KM, 2 mjeseca - 200 KM. Tel. 062 467 823. Jednos. stan namje{ten, priv. ku}a, [ip, pos. ulaz, odvojena struja. Tel. 061 781 073, 033 485-657. Jednos. stan sa gara`om u novogradnji u Hrasom, 600 KM. Tel. 062 295 919. Klek, apartman 3+1 le`aj, 50 metara od mora, www.klek.9k.com Tel. 061 56 33 70, 033/243-554. Kod Islamskog fakulteta extra soba studentu ili samcu. Tel. 061 958 368. Komplet ku}a na du`i period, Te{anjska, 1.000 KM. Tel. 062 156 882. Ku}u izdajem (trosoban+jednosoban stan) Ilid`a, namje{tena, 1.000 KM. Tel. 066 340 748. Logavina, izdajem stan 3-soban, komforan, 110 m2, internet, kabl. TV, svijetao, sun~an, 600 KM. Tel. 061/72 58 59, 061 135 661. Ljetovanje u Zelenici kod H. Novog, sobe sa upotrebom kuhinje. Tel. 382 68 459 891. Makarska, izdajem sobe i apartmane u blizini pla`e. Tel. 00385 21 616-814, 00385 98 178 7522. Namje{ten jednoipos. stan na Vojni~kom Polju. Tel. 062 105 385. Namje{ten jednos. stan pos. ulaz, studenima kod stadiona Ko{evo. Tel. 033 208 024. Namje{ten stan 50 m2 na M. Dvoru sa plin. grijanjem. Tel. 062 931 200. Namje{ten stan u blizini Vije}nice. Tel. 238-034, 062 968 852. Namje{tena garsonjera mladom bra~nom paru il izaposlenoj osobi, zvati od 19-21 h. Tel. 033 614-874, 065 631 342. Namje{tena soba student. TV, c.g., kablovska kod @eljinog stadiona. Tel. 033 649 482. Namje{tena soba, centralno grijanje, kupatilo, kuhinja. Tel. 521-618, 061 529 838. Neum - apartmani povoljno, klima, gara`a. Mob. 063 436 333. Tel. 036 885-555, www.villaplava.com Neum - centar, apartmani sa terasama, blizu mora, povoljno. Tel. 036 884-710 i 062 970 364. Neum - povoljno izdajem apartmane smje{tene neposredno uz more. Mob. 063 327 098. Tel. 036/884169. Neum - sobe i apartmani, kod hotela „Neum“. Tel. 036 884-686, 061 777 843. Neum, apartmani, Tiha luka, klima, parking, 60 KM/dan. Tel. 036 884-676. Neum, izdajem stan sa 7 kreveta, neposredno uz more. Tel. 036 880507, 061 547 130. Neum, odmah pored obale, izdajem povoljno apartmane i sobe sa parkingom. Tel. 061 131 831, 033 541 493 Orebi} - apartmani 4-krevetni sa pogledom na more, parking u hladu, povoljno. Tel. 00385 98 922 8281. Orebi}, apartman, 2 i 3 krevetne sobe sa kupatilom, parking, oko 200 m od mora - povoljno. Tel. 00385 98 186 3337, BiH 061 390 322. Odmor u Drveniku juli i avgust polupansion 25 eura, apartman 15 eura po osobi. Tel. 00385912517145 Orebi}, apartmani ~etvero, peto i {esto krevetni, parking. Tel. 061 846 930, 00385 95 859 2024. Orebi}, centar, nove apartmane, parking, klima, TV. Tel. 063 368 327, 00385 99 596 0036. Orebi}, izdajem dobro opremljene apartmane. Tel. 00385 20 713-792. Orebi}, sobe sa kupatilom i terasom, upotreba kuhinje, parking obezbije|en. Tel. 00385 95 552 2775, 061 279 212. Orebi}, sobe sa upotrebom kuhinje, parking obezbije|en. Tel. 061 265 588, 033 235-117. Otok Hvar-Su}uraj, apartmani 35 osobni, uz pla`u izdajem. Tel. 00385 21 773-305, 00385 99 683 0611. Pelje{ac-Sreser, sprat ku}e od 15. 8. 10., cijena 35 EUR-a. Tel. 033 526100, 061 914 956. Podaca, izdajem apartman 4-krevetni uz more. Tel. 00385 21 699 174. Pofali}i kod Holiday Ina, dvos. lijepo opremljen stan u zgradi. Tel. 062 465 466. Pofali}i, jednosoban i dvosoban stan, prednost samci i studenti. Tel. 033 648-788. Polunamje{ten stan na Ko{. Brdu 46 m2, priv. ku}a, ul. M. Mikuli}a, slobodan od septembra. Tel. 061 175 078, 229-134. Pos. prostor 26 m2 na Ilid`i (Mala aleja). Tel. 061 260 598. Pos. prostor 50 m2, u blizini novog Avaza, kod @elj. stanice, cijena po dogovoru. Tel. 061 242 261. Pos. prostor 75 m2. Tel. 033 656057, 033 458-358. Pos. prostor 90 m2, uz glavnu saobra}ajnicu za sve namjene, ul. Alipa{ina. Tel. 061 228 524, 033 486-558. Pos. prostor na Ciglanama, 22 m2+10 m2 eta`e, mogu}e sve namjene. Tel. 658-413. Pos. prostor, ul. A. Bu}e, B. Potok. Tel. 062 154 130. Poslovni prostor u naselju [ip, nov 69 m2, fiksno 690 KM. Tel. 062 320 648. Povoljno ljetovanje u Crnoj Gori, Dobre Vode (Bar), sobe 70 m od mora, 7 EUR-a po le`aju. Tel. 033/621-119, 062 006 319, 00382 67 360 365, Fikret. Povoljno u strogom centru izdajem namje{tenu sobu sa upotrebom kuhinje i grijanje. Tel. 033 201-477. Prazan dvos. stan u priv. ku}i. Tel. 061 544 946. Privatno, III kat, stan pos. struja i plin. Tel. 061 278 984. Repi} kod Kleka, izdajem apartman na moru. Tel. 00385 20 691-344, 00385 91 553 7707.

MALI

OGLASI
Prodaja
Mercedes E, 2003., model 220 CDI, automatik, triptronik+l felge, nove gume, extra stanje, servisna. Tel. 066 364 848. Nove i polovne dijelove za Opele, autodijagnostika na va{u adresu. Tel. 061 200 203. Opel Corsa 1.0 B, 2004. god., siva, 3 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, cijena do registr. 7.950 KM. Tel. 061 835 565. Pasat 1.6 D, god. 84. karavan, ispravan, 650 KM i Citr. BX 1.9, god. 89., 1.100 KM. Tel. 062 270 366. Pasat karavan, 1997. god., TDI, 110 konja, cijena 9.600 KM. Tel. 061 146 187. Pe`o 206 1.8 benzin, 2000 godina, 5400 KM, mo`e zamjena. Tel. 062 437 176 Pe`o 206 1.2. benzin, 2004. god., 3 vrata, full oprema, svijetlo plavi, tek registr. 71.000 km pre{ao cijena 8.200 KM. Tel. 061 835 565. Pe`o 307 HDi, 2003. god., ljubi~asti, 4 vrata, ful oprema, pla}eni carina i PDV,138.000 km pre{ao, cijena do registr. 11.750 KM. Tel. 061 158 202. Pe`o 307, HDI, 2.0, 110 KS, ful oprema, 2002. g., registrovan. Tel. 061 257 470. Polovne auto gume 195/65, r15 m+s, 205/55 r16 M+S, 185/65 r14, 155/r13 i dr. Tel. 061 511 779, Sarajevo. Prodaja i ugradnja alnasera, alternatora i ostalih el. ure|aja. Tel. 061 365 193. Prodajem Golf 2 1.3 benz., 87. god., registrovan. Tel. 061 906 500. Prodajem i ugra|ujem za sva auta ogledala za retrovizore, povoljno. Tel. 061 529 970. Prodajem Vento 1996. godina, 55 kilovata, 1900 dizel, registrovan do aprila 2011. Cijena 7.800 KM. T 061 188 748. el. Prodajem originalne nosa}e za „Audi“ sa nosa~ima i kupujem marke „Thole“. Tel. 061 145 636. Prodajem Renault Kango teretni, 2005. godina. Cijena po dogovoru. Tel. 062 916 907. Prodajem Vento, udaren, 96. god., registrovan do marta. Tel. 061 504 190. Prodajem za Golfa alnaser, altenator 2,3,4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Prodajem za Golfa alnaser, alternator 2, 3, 4 i za ostala vozila, mo`e i monta`a. Tel. 033 531-996, 063 639 176. Renault Rapid teretni Cedy, 1995. god., 1.9 dizel, u odli~nom stanju. Tel. 061 184 796. Reno 11 tek registrovan, stanje izvanredno, cijena po dogovoru. Tel. 061 143 519. Reno Clio 1.2 B, 2003. god., 3 vrata, zlatna boja, full oprema, pla}eni carina i PDV, cijena do registr. 7.850 KM. Tel. 062 548 406. Reno Twingo 2002. god., udaren sa dijelovima, povoljno. Tel. 061 227 070. Seat Ibiza 1.2, 47 KWH, god. 2003., benzin, 8.000 KM. Tel. 061 200 800. Seat Ibiza 1.4 benzin, 2004. god., crna boja, gume ljetne, zimske, registrovan do aprila 2011., ful oprema. Tel. 062 439 393. Vr{im dijagnostiku za Opel vozila. Mogu} dolazak na adresu, 20 KM. Tel. 061 092 699. VW Kedi, 1999. god., bijele boje, dizel, u extra stanju. Tel. 061 253 170. VW Sharan 1.9 TDI, 85 KW, plavi, tek registrovan. Tel. 033/687-154, Butmirski bataljon 24, Butmir. VW T4, 1994. god., teretni, produ`eni, povoljno. Tel. 061 482 250. Za Pasat el. motor za podizanje stakla za prednje lijeva vrata. Tel. 061 260 598.

Izdavanje
Neum - izdajemo povoljno apartmane i sobe na samoj pla`i po najni`im cijenama. Klima, TV i parking. Tel. 063 321 434. 741-Mo Neum - izdajem apartmane blizu pla`e hotela „Zenit“, sat-TV, klima, gara`e. Tel. 036/880-516. Mob. 063 350 056, www.neum-zubac.de 812-1Mo Makarska rivijera - Drvenik Mali - Izdajem apartmane i sobe sa upotrebom kuhinje, parking obezbije|en. Tel. 00385 91 954 2000, 00385 21 628-306 i 00387 61 157 790. 10357-1tt Izdajem povoljno apartmane sa parkingom u Bristu kod Gradca. Mob. 00385 91 766 6124 i 061 229 208. 1104-1Mo Ljetovanje u kampu „Grma“ Gradac n/m smje{taj u kamp prikolicama, upotreba kuhinje, parking, sve za 6 EUR-a po osobi. Informacije na tel.: 00385 91 723 1717. 10097-1tt Izdaju se apartmani: Dubrovnik, Lapad od 50 m2 (2+2) 60 EUR-a, od 35 m2 (2+1) pogodniji za mla|e, 40 EUR-a, blizina pla`e. Tel. 00385 20 743-832. Mob. 00385 95 529 0646. Pelje{ac, Trpanj. Izdajem novo ure|enu ku}u sa 6 le`aja (3 sobe), 200 m od mora. 60 EURa. Tel. 00385 20 743-832. Mob. 00385 95 529 0646. 9971-1tt Iznajmljujem sobe sa klimom, kupatilom, upotrebom kuhinje, vlastiti parking. Srebreno-Dubrovnik, kontakt Regio. Tel. 00385 20 486-160. 11725-1tt Ljetovanje u Gradcu i Podacama od 13. 8. - 6 no}i 7 dana po cijeni od 175 KM. U cijenu ura~unat prijevoz. Smjena svakih 7 dana. Tel. 062 773 602, 061 185 805. PTT Izdajem na Bjelavama jednosoban renoviran stan, samo na du`i period. Tel. 062 440 212. 12344-1tt Povoljno ljetujte u Makarskoj. Tel. 00385 91 583 7045. 10515-1Nd` Izdajem namje{ten stan. Studenticama. Ku}a sa centralnim grijanjem, ul. Jusufa Tanovi}a 13, Centar. Cijena vrlo povoljna. Tel. 061 924 164. 10513-1Nd` Neum - apartmani tik uz more, a hladovina od prirodnog zelenila. Tel. 036 884-548. PTT Iznajmljujem dvosoban stan na Mejta{u i trosoban na Skenderiji 450 KM. T 061 142 704. el. 12388-1tt Izdajem garsonjeru namje{tenu, Vele{i}i, iznad rampe. Tel. 065 987 888. 12389-1tt Pelje{ac - izdajem apartmane 4-6 krevetne uz obalu, na atraktivnoj lokaciji, parking, ro{tilj, velike terase sa pogledom na more. Tel. 061 130 366. 10571-1Nd` Makarska rivijera - Podaca. Lijepo ure|eni apartmani blizu mora. Parking uklju~en. Povoljno. Tel. 062 115 111. 1191-1Mo Izdajem potpuno opremljen restoran sa velikom ljetnom ba{tom na du`i period. Tel. 061 138 400. 12392-1tt Podaca, apartmani, sobe, hladovina, parking. Informacije i rezervacije na: +385 98 977 4177. 10586-1Nd` „Alma“ vila Neum, apartmani, sobe, blizu mora. Tel. 061 131 900.

Prodajem kombi bus Folksvagen TE 2, sa njema~kim tablicama, u dobrom stanju, ma{ina defekt, {koljka dobra. Okolina Mostara. Tel. 062 731 357. 1189-1Mo Astra H GTC, sport cupe, kraj 2008., 1.6 115 KS, crvena, max oprema, reg. do 5. 2011., izvrsno stanje, gara`irana, 20.000 KM. Tel. 061 173 947. Audi jaje, 1.6, turbo dizel, 89. god, 4500 KM. Tel. 061 443 277. Auto ogledala za retrovizore za sve vrste auta, 5 KM. Tel. 061 149 190. Auto radar detektori Cobra i Whisteer, xenon kompleti i navigacije za automobile, garancija 1 god. Tel. 066 271 815. Autostakla „Rule“, original {ofer{ajbe i bo~na stakla sa ugradnjom. Garancija 5 godina. Stup, Bojni~ka 109. Tel. 063 851 759, 061 413 317. BMW 324 dizel, 1988. god., registrovan do 11. mjeseca, automatik, 2.300 KM. Tel. 061 438 446. Citroen BX 1.9 D, god. 89., karavan, dosta novih dijelova, ispravan 1.100 KM. Tel. 062 270 366. Citroen C4, 1.6 HDI, 2007. god., full oprema, reg. god. dana. Tel. 063 506 303. Crveni Chevrolet Avero, 2 vrata, 1. registracija u martu 2009., gara`iran. Tel. 061 188 758, 033/526-521. ^etiri gume za Fiat Punto, mako kori{tene, sve 120 KM. Tel. 033 210014. \ip Hyundai, 2.5 dizel, tek registrovan. Tel. 061 156 436. Fiat Punto 1.2 B, 8. 2004. god., pla}ena carina i PDV, servo, central, ABS, 85.000 km, servisna knjiga, kao nov. Tel. 061 205 098. Fiat Punto 1.3 M-jet S, 2007. god., 3 vrata, klima, ABS, citi servo, el. podiza~i, centralno, ura|en veliki servis, do regist. 7.900 KM. Tel. 061 214 813. Fiat Punto 1.3 M-jet, 2006. god., 3 vrata, ABS, airbag, citi, servo, el. podiza~i, centralno, bijeli, do registr. 6.900 KM. Tel. 061 329 335. Ford Fiesta 1.3 B, 2003. god., crna, 3 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, 67.000 km pre{la, cijena do registr. 8.100 KM. Tel. 061 158 202. Ford Fiesta 1.4 TDCI, 2004. god., siva, 3 vrata, full oprema, pla}eni carina i PDV, cijena do registr. 8.950 KM. Tel. 062 548 408. Galerija-kofer za krov automobila sa nosa~ima i klju~em. Tel. 061 903 848. Golf 2, 87. god., dizel, bijele boje, cijena 3.000 KM. Tel. 601 244 290. Golf 3, desni volan, dizel, strane table, u odli~nom stanju, 2.400 KM. Tel. 062 214 041. Golf 4, kabriolet, tvrdi krov, 2000. god. Crn, crna ko`na sjedi{ta, motor 85, benzin. Plus aluminijske felge „racer“. Sve 10.000 KM. Tel. 033 281 370. Golf dizel, 86. god., 2700 KM. Tel. 062 255 987 Golf dizel 1, registrovan, povoljno. Tel. 062 814 389. Golf dvojka. Tel. 061 134 533, 698553. Golf III, registrovan do 11., boja `uta, 5.000 KM, dizel. Tel. 061 199 697. Hitno Reno Megan coupe, 2001. g., metalik sive boje, benzin, ful oprema. Tel. 061 338 433. Hitno, kombi MB 609, god. 90., Pasat 1.6 D, god. 84, MB 1.90 D, god. 86., Citroen BX 1.9 D, Iveko putni~ki. Tel. 062 270 366. Hunday Elantra 2001., dizel, 4 vrata, ful oprema, met. bija, cijena 6.000 KM. Tel. 061 688 985. Hunday Santa Fe 2.0, 2001. god., (4 W) crni, registrovan, servisiran, o~uvan, povoljno. Tel. 061 490 570. Jugo Koral, god. 1989., o~uvan, reg. do 20. 10. 2010., ul. Jaja~ka, N. Grad. Tel. 033 643-785, 062 421 510. Kombi MB 609, god. 90., extra dobar, dugi, visoki i minibus Iveko oba 10.000 KM. Tel. 062 270 366. Lancia Musa 2006., full oprema, tiptronik, mo`e zamjena. Tel. 061 156 203. MB 190 D, god. 86., reg. 6. 2011., crveni, komplet {iroka lajsna, 4.200 KM. Tel. 062 270 366.

Kupovina
Kupujem motor, mjenja~ i turbinu za Iveco Daily 50C13, 2004. god., 130 KS. Tel. 061 157 224. Vr{imo otkup rabljenih, dotrajalih i havarisanih vozila. Tel. 061 716 013. Kupujem Korse, Kadete, Mazde 323 neispravne i havarisane. Tel. 061 365 193. Havarisana i ostala auta kupujem za dijelove. Tel. 061 614 887 i 061 249 467. Kupujem Ford Ka ili neko drugo auto, povoljne cijene. Tel. 062 322 467.

Aneks, Novopazarska, jednosoban prazan stan povoljno. Tel. 033 614-652. Apartmane i sobe sa klimom i tv u Neumu, odmah pored obale, izdajem povoljno sa parkingom. Tel. 061 131 831, 033 541 493 Apartman ~etverokrevetni uz more. Tel. 00385 21 699 174. Apartman izdajem na Bjela{nici. Tel. 062 320 648. Apartmani i sobe na Crnogorskom primorju, pla`a Veliki pijesak, Ferid. Tel. 065 879 433. Apartmani u Tivtu, komplet dvosoban stan, svi sadr`aji, vrlo povoljno. Tel. 00382 32 683-392, 00382 69 299 128 i 061 479 616. Apartmani, sobe za preno}i{te as parkingom, po osobi 15-25 KM, Ko{. Brdo. Tel. 062 226 665. Apartmani, sobe za preno}i{te sa parkingom, po osobi 15-25 KM, Ko{. brdo. Tel. 062 226 665. Apartmansko preno}i{te iznad Katedrale, parking, kablovska, 15 KM po osobi. Tel. 061 339 647. Bjelave, dvokrev. soba studentima, upotreba kuhinje. Tel. 062 224 836. Blizu @eljezni~ke stanice sobe, TV kabl., po osobi 20 KM. Tel. 061 135 345. Centar - Papagajka, nudim no}enje u luksuzno opremljenim apartmanima. Tel. 061 724 72, tek registrovan5. Centar, lijepo namje{ten dvos. stan. Tel. 061 480 445. Centar, strogi, dvos. lijepo opremljen stan u zgradi. Tel. 601 145 853. ^engi} Vila, 2-soban kompletno namje{ten stan. Tel. 061 865 981. ^obanija, dvoipos. namje{ten stan, zgrada, drugi sp., 500 KM. Tel. 061 142 704. Djevojkama studenticama namje{ten stan. Tel. 033/203-887. Dobrinja, dvos. stan solidno opremljen, centralno, I kat. Tel. 602 465 466. Dvoipos. namje{ten stan na Malti, Prvomajska, 4 sp., c.g., 500 KM. Tel. 033 711-665. Dvoipos. namje{ten stan studentima 100 m fakultet, Sok. kolonija. Tel. 061 228 896. Dvoipos. stan 68 m2,1 sprat, extra namje{ten. Tel. 061 493 323. Dvoipos. stan u Pat. lige, namje{teno, eta`no, 500 KM. Tel. 061 142 704. Dvokrev. soba na Bjelavama, studentima. Tel. 062 224 836. Dvos. namje{ten i adaptiran stan na Grbavici. Tel. 061 722 652, 061 217 622. Dvos. namje{ten na Trgu heroja Hrasno, c.g., 450 KM. Tel. 062 295 919. Dvos. namje{ten stan na Ilid`i-Pejton. Tel. 061 172 852. Dvos. namje{ten stan na Ilid`i-Pejton. Tel. 061 172 852. Dvos. prazan stan u priv. ku}i, ul. Branislava Nu{i}a. Tel. 061 544 946. Dvos. stan kod novog Avaza u blizini `elj. stanice, cijena po dogovoru. Tel. 061 242 261. Dvos. stan na Grbavici, sp. 4, lijepo namje{ten, cijena 450 KM. Tel. 061 540 015. Dvos. stan prazan u priv. ku}i. Tel. 061 544 946. Dvosoban stan u blizini novog Avaza, kod @elj. stanice, cijena po dogovoru. Tel. 061 242 261. Ferhadija, izdaje se kancelarijski prostor 220 m2, extra opremljen. Tel. 033 450-740, 033 616-856. Gradac, izdajem apartmane, klima, parking. Tel. 00385 98 965 7400. Gradac, povoljno iznajmljujem sobe i apartmane. Tel. 00385 91 880 2134. Gradac, sobe i apartmani. Tel. 00385 91 544 2109. Gradac, ul. Biokovska 85, sobe sa upotrebom kuhinje. Tel. 00385 21 696-340. Grbavica kod @eljinog stadiona, 2-soban stan 64 m2, velika terasa i ba{ta, namje{ten a mo`e i nenamje{ten, cen. grijanje. Tel. 062 134 558. Grbavica, 2-soban namje{ten stan studenticama ili studentima. Tel. 033/20 70 87. Grbavica, dvos. lijepo opremljen stan u zgradi, eta`no, blindo, I kat, izdajem. Tel. 061 145 853. Grbavica, izdajem dvosoban stan u priv. ku}i, I sprat, plus gara`a. Tel. 063 639 213.

Dnevni avaz
Salon za svadbe 250 m2, 500 KM. Tel. 061 159 249. Servis za mehani~ara u FRamosu, ima dizalica, 200 m2. Tel. 061 159 249. Soba studentici ili zapos. djevojci. Tel. 651-652. Soba studentici sa kuhinjom i banjom, grijanje. Tel. 033/232-494. Soba studentici, kuhinja, banja, grijanje. Tel. 033 232-494. Sobe za ljetovanje sa upotrebom kuhinje, Zelenika. Tel. 382 68 710 615. Socijalno, izdajem sobu `enskoj osobi. Tel. 641-885. Stan 46 m2, ku}a, Ko{. Brdo. Tel. 061 175 078. Stan 70 m2, II sp., namje{ten kod med. fakulteta, 450 KM. Tel. 061 208 444, 065 361 160. Stan sa vi{e le`aja u priv. ku}i, Orebi}, 80 Km po le`aju. Tel. 062 139 215. Studenticama namje{ten sprat ku}e, sve posebno, u blizini Vije}nice. Tel. 061 364 990. Studentici namje{tena soba sa c.g., upotreba kuhinje. Tel. 225-909, centar. Stup kod Interexa, poslovno-skladi{ni prostor 80 m2. Tel. 061 266 869. Tina Ujevi}a 13, pos. prostor 98 m2, centar Sarajeva. Tel. 061 033 953. Trogir-^iovo, apartmani povoljno, divne pla`e, ugodan boravak. Tel. 061 100 210, 061 157 290. Troipos. namje{ten stan u Kolodvorskoj, 5 sprat, lift, c.g. Tel. 062 295 919. Tros. namje{ten stan u centru (B. Sarajeva), 3 sp., plin. eta`., 700 KM. Tel. 066 340 748. Tros. stan renoviran, centar, namje{ten, II sp., kod stomat. fakulteta. Tel. 061 361 160. U priv. ku}i izdajem 3 stana extra namje{ten sa grijanjem i gara`om. S. pijaca. Tel. 061 807 989. Vi{njik, ve}i jednos. stan 40 m2, prazan, renoviran, blindo, eta`., plin, I kat, 350 KM. Tel. 061 145 853. Zaostrog-Podaca, sobe i apartmani 10 m od mora, privatni parking. www.cvito.4t.com Tel. 00385 98 905 7500. Zenica - centar, izdaje se pos. prostor pogodan za mikrokreditne banke, urede, predstavni{tva, apoteke, zubne, salone i sl. Tel. 061 189 895. www.nekretnine.ba N. Sarajevo, jednosoban 42 m2, V.P extra lokacija (kod Mercatora ., Uniprometa). Povoljno - hitno! Tel. 061 493 323. 12498-1tt Prodajem ku}u sa oku}nicom 1.500 m2, Ahatovi}i, vrlo povoljno. Tel. 061 132 197, 061 207 921. 10560-1Nd` Alipa{ino P - 59 i 64 m2. Centar . 26 m2. Dobrinja - 49, 55, 57, 66m2. Marin D. - 86 i 121 m2 (200.000 KM). Jezero - 70 m2. Grbavica 131 m2. Tel. 061 375 787. 10562-1Nd` Vele{i}i, novogradnja, 65 m2, dvosoban stan, cijena: 1.850 KM/m2. Kontakt telefoni: 063 281 222 i 062 495 448. PTT 1. Prodajem useljivu ku}u u Osijeku. 2. Primaju se radnice za kurs obu}arstva, sa mogu}no{}u zasnivanja radnog odnosa. Tel. 066 857 420. 10592-1Nd` A. faza, ul. I. Andri}a, 12 sp., jednoipos. 49 m2, 1.500 KM/m2. Tel. 033 768-016. A. Polje, B faza, ul. N. Smailagi}a, 9 sp., trosoban, 91.000 KM. Tel. 033 68-016. A. Polje, I sp., 47 m2, kompletno renoviran. Tel. 061 325 840. Adaptirana manja bos. ku}a iznad Bistrika, mo`e i zamjena za stan. Tel. 061 260 598. Al. Polje, A faza 70 m2, 1 sp. Tel. 033 544-722, 062 736 701. Alipa{ino polje C-faza, vl. 1/1, stan 42 m2, zatvorena lo|a. Tel. 546226. Alipa{ino polje, A-faza, VII sprat, 70 m2, cijena po dogovoru. Tel. 065 66 99 61. Alipa{ino polje, ul. Semira Fra{te, trosoban stan, I kat, 78 m2, cijena 120.000 KM. Tel. 061 172 066. Apartman na Bjela{nici, extra lokacija, pogled na stazu, 59 m2, 105.000 KM. Tel. 033 768-016. Apartmani u Neumu 46 m2, 48 m2, 47 m2 novogradnja, po cijeni od 1.950 do 2.200 EUR-a/m2. Tel. 033 768 016. B. Muteveli}a 35 m2, vis. prizemlje. Tel. 061 501 417. B. Potok, ul. S. Zajke ku}a p+s sa gara`om i 470 m2 oku}nice. Tel. 601 260 598. Bare-[ip, gara`a, novogradnja, iza Sam-shopa, 15,5 m2. Tel. 061 358 229. Blagovac II, ku}a dsa oku}nicom i gara`om. Tel. 033/544-722, 062 736 701. Blagovac II, prodajem ku}u sa oku}nicom, 1/1. Tel. 033 436-752. Blizu Ba{~ar{ije prodajem stan, plin, lo|a, 3. sprat, novija gradnja. Tel. 033 447-825, 061 335 327. Bos. Krupa, naselje Donje Kr~ane, 8.500 m2, vlasni{tvo 1/1, cijena 40 KM/m2. Tel. 061 156 886. Bos. Krupa, Sokak 210 m2, sa svim komunalijama, 120 KM/m2. Tel. 061 156 886. Brije{}e, ul. Huma~ka plo~a, 5 min. od Stup. petlje ku}a sa 321 m2 zemlje, 80.000 UR-a. Tel. 033 768 016. Centar, dvoiposoban novoadaptiran stan, II sprat, eta`no grijanje, mogu}nost kupovine gara`e. Tel. 061 432 055. Centar, pos. prostor 57 m2, parking, pogodan za sve namjene. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Centar, stan u ekstra stanju, 58 m2, cijena 130.500 KM. Tel. 061 553 803. Centar, ul,. R. [teti}a, II sp., 62 m2, trosoban. Tel. 601 325 840. Centar, ul. Titova 111 m2/II sp. Tel. 061 325 840. Centar-Dalmatinska, stan 121 m2, visoko prizemlje, upotrebljiv i za pos. prostor. Tel. 033/221-533. ^. Vila, prodajem stan dvoiposoban 64 m2, III sprat, balkon, c.g., izuzetno funkcionalan, 130.000 KM. Tel. 063 876 844. ^etiri dun. zemlje u Rakovici, prodaja ili zamjena za stan, 1-soban. Tel. 061 314 426. ^etverosoban stan na Ciglanama 92 m2, A. Hangija. Tel. 061 842 626. Dev. ku~a p+s+p, 1.400 m2 zemlje+parclea od 1.600 m2 u Gladnom Polju. Tel. 061 299 627. Dobrinja 1, Trg Zl. ljiljana dvos. stna 53 m2+balkon, II kat, centralno. Tel. 062 465 466. Dubrovnik, prodajem dvosoban stan u Gru`u, V sprat, ustakljen balkon sa pogledom na Gru{ku luku. Tel. 00385 20 418-192. Dun. zemlje u Osjeku, vl. 1/1, cijena 20.000 EUR-a. Tel. 061 540 015. Dvoipos. stan od 65 m2 na Dobrinji IV sa dva balkona, visoko prizemlje. Tel. 065 877 065. Dvos. 50 m2, 14 sp., ul. A. [a}irbegovi}. Tel. 033 226-759. Dvos. potpuno renoviran stan Vrbovska ul., 56 m2, u blizini Bosmala. Tel. 061 501 417. Dvos. renoviran, 4 kat, 46 m2, ul. M. D`abi}a. Tel. 061 842 626. Dvos. stan 55 m2, Dobrinja, ul. S. Neze~i}a, vis. prizemlje. Tel. 061 842 626. Dvos. stan novogradnja, na Betaniji, Pionirska dolina, 55 m2, sp. I, cijena 2.400 KM/m2. Tel. 061 540 015. F. Hauptmana stan 38 m2, II kat. Tel. 061 842 626. Faleti}i, zbog selidbe prodajem ku}u 10x12, sa oku}nicom 1.200 m2, uz rijeku Mo{}anicu. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Gara`a 18 m2 ul. Juki}eva, stamb. zgrada, cijena 11.000 KM. Tel. 061 224 104, 066 719 741. Grbavica, II sp., 72 m2, trosoban, balkon. Tel. 061 315 840. Grbavica, VII sp., 55 m2, balkon, cenr. grijanje. Tel. 061 325 840. Grbavica-Kova~i}i, IV sp., 66 m2, trosoban, balkon. Tel. 601 325 840. Had`i}i, jednosoban stan, cen. grijanje. Tel. 062 723 539. Hitno 70 m2 centar, Avaz, kompletno renoviran, osun~an, 4. sprat, gara`a, 138.000 KM. Tel. 061 186 665. Hitno prodajem povoljno stan u Dobrinji, kod Merkatora, renoviran. Tel. 062 322 888. Hrasno brdo, Posavska 128a, prodajem ku}u sa prate}im objektima, povoljno. Tel. 062 422 405. Hrasno, Trg heroja, hitno prodajem jednoiposoban stan 45 m2, 13. sprat, adaptiran. Tel. 061 811 144. Ilid`a-centar, na prodaju stan 53 m2, I sprat. Tel. 066 251 589. Ilid`a-Lu`ani, stan 55 m2, centralno cijena po vi|enju. Tel. 033 624205. Ilid`a-Stoj~evac, ku}a 2 sprata, pomo}na ku}a i 500 m2 oku}nice, povoljno. Tel. 033 694-514. Ilija{, ku}a 1/2, 180 m2, i pos. prostor 50 m2, Bosanski put 187. Tel. 065 905 779. Jednos. stan 35 m2, 6 kat, ul. M. Had`ijahi}a, povoljno. Tel. 061 501 417, 033 226-759. Jednos. stan 37 m2 u Vogo{}i, prodajem. Tel. 065 877 065. Jednos. stan 37 m2, ul. V. Maglajli}, Dobrinja 1. Tel. 066 783 856. Ko{. Brdo, ul. M. Had`ijahi}a, III sp., stan 57 m2. Tel. 061 219 180. Kozija }uprija, parcela uz rijeku, za sve namjene, cijena po vi|enju. Tel. 062 672 821. Ku}a 3 sp., sa lokalom do glavne ceste u B. Potoku. Tel. 062 154 130. Ku}a Donji Hotonj, odmah iznad {kole sa 389 m2 zemlje, 180.000 KM. Tel. 033 768 016. Ku}a sa gara`om M.Z. Mejta{, cijena po dogovoru. Tel. 061 866 861. Ku}a sa namje{tajem i 465 m2 zemlje Stup, ul. Pija~na, cijena 190.000 EUR-a. Tel. 033 768-016. Ku}a sa oku}nicom, povoljno, svi priklju~ci, G. Hotonj. Tel. 062 435 186. Ku}a, ve}a novija gradnja, Vraca, A. Smajlovi}a. Tel. 061 160 068. Lijepa vikend ku}a 80 m2, parcela 1.300 m2, oaza mira, zelenila i ti{ine u Glavnom polju. Tel. 061 147 997. Lukavica, zemlja sa objektima skladi{te. Tel. 033 647-462, 061 047 960. M. Dvor kod Skup{tine BiH, pos. prostor vel. 25 m2, vl. 1/1, povoljno. Tel. 062 943 493. Malta 37 m2, F. Hauptmana, 8 kat, lift, balkon, cijena na upit. Tel. 061 520 201. Na Ko{. brdu, stan 57 m2, ul. M. Had`ijahi}a. Tel. 061 219 180. Nahorevska (iza Pionirske doline) ku}a 10x11, tri eta`e, gara`a. Tel. 061 304 599, 033 665-419. Neum, Tiha luka, stan 40 m2 sa terasom i pogledom na more, kompletno namje{ten, cijena na upit. Tel. 061 147 336. Novo, ku}a vikend dijelom nezavr{ena, 1.000 m2 oku}nice, Rajski Do-Trnovo. Tel. 226-554, 062 183 507. Obala Kulina bana, 3 sp., potpuno adaptiran, A. [ahinagi}a 59 m2. Tel. 062 156 882. O~azi kod Visokog, prodajem ku}u P+S+P 50 m od glavnog puta. , Tel. 062 952 395. Op}ina Trnovo, selo Gra~anica, FBiH, ~etiri i po dunuma zemlje, 100 metara kroz imanje te~e ~ista rijeka, a izvor je 50 m od imanja, sa~uvana priroda, udaljenost od sela 800 m. Sve zagra|eno. Zadnja cijena 8.000 po dunumu. Tel. 061 686 095. Osijek-Ilid`a, ku}a sa svim priklju~cima, 500 m2 vo}njak, 500 m2 ba{ta. Tel. 677-189, 065 342 258. Otoka, dvos. stan sa odli~nim c.g., jako uslovan, vlas. 1/1, mo`e i zamjena za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156 od 11-22 h. otoka, ul. @. fa{izma, dvos. 55 m2, veliki balkon, I kat, centr. grijanje, odli~no stanje, 1.850 KM/m2. Tel. 061 510 964. Pale, prodaje se mala parcela uz cestu, vi{e „Panorame“, cijena povoljna. Tel. 062 672 821. Plac lad`anica, Glavati~evo. Tel. 062 902 584. Pos. prostor Ilid`a, ul. Edhema Ede D`ubura 149 m2, 270.000 KM. Tel. 033 768-016. Pra~a, prodajem ku}u, dva duluma zemlje, mo`e zamjena za manji stan. Tel. 061 144 982. Prodaje se ku}a na Bistriku pov. 250 m2, udaljena 1,2 km od Ba{~ar{ije ili 10 minuta hoda. Prelijep pogled na grad. Ku}a se sastoji od 3 zasebna stana sa odvojenim ulazima. Uz ku}u se nalaze 2 gara`e sa 3 gara`na mjesta. Svi papiri uredni 1/1. Ku}a je upravo potpuno renovirana. Ima ba{tu i video nadzor. Cijena 145.000 EUR-a. Tel. 062 451 110. Prodajem stan 75 m2 na Grbavici, Zagreba~ka 75. Tel. 033 810 400 i 061 145 551. Prodajem ku}u na sprat sa oku}nicom u Had`i}ima (Binje`evo) ili mijenjam za jednosoban stan uz doplatu. Tel: 062-522-831 i 033-422221 Prodajem 2-soban stan, ^. Vila 1, cijena 100.000 KM. Tel. 061 172 600. Prodajem ~etveroiposoban stan u Sarajevu, Miss Irbina, kod BBI centra. Tel. 033 217-158, 066 898 703. Prodajem ili izdajem radnju na Siranu 12 m2. Tel. 061 509 302. Prodajem ili izdajem super kompletno opremljen restoran, mo`e biti konoba, taverna, vinoteka, na Ilid`i, povoljno. Tel. 061 172 516. Prodajem jednos. stan u Hrasnom, Trg heroja 3 kat, renoviran, 36 m2. Tel. 061 842 626. Prodajem jednosoban stan 47 m2, Alipa{ino Polje, Semira Fra{te 1. Tel. 454-579. Prodaje se na Mojmilu, lijep, funkcionalan stan sa namje{tajem, 40m2, jednoiposoban, tre}i sprat, potpuno renoviran.Cijena po dogovoru. Tel. 061 192 112. Prodaje se samouslu`na autopraonica, marka KARCHER, 4 boxa za pranje auta i 2 dupla usisiva~a. Tel. 062 284 443. Prodajem ku}u 2 sprata i vikendicu na istom placu, dulum zemlje, uz rijeku sa bazenom. Tel. 061 192 073. Prodajem ku}u na 2 sprata na Jablani~kom jezeru uz glavnu cestu, cijena po dogovoru. Tel. 061 357 786. Prodajem ku}u u Butmiru, useljiva, 2 sprata, grijanje, gara`a, papiri 1/1. Tel. 061 971 090. Prodajem lijepu bosansku ku}u u blizini Vije}nice. Tel. 061 935 062. Prodajem novu ku}u u Sarajevu, naselje Binje`evo. Ku}a ima tri sprata, svaki sprat ima zas. ulaz. Oku}nica povr{ine 1.000 metara kvadratnih ogra|ena zidom. Vlasni{tvo 1/1, sve uknji`eno u grunt. Tel. 062 337 813. Prodajem plac 4.700 m2, po 4 KM/m2, mo`e i auto u ra~un. Tel. 601 159 249. Prodajem poslovni prostor 23m2 1/1 vlasni{tvo, Aerodromsko naselje, Andrije Andrejevi}a 37, mogu~nost dogradnje, pogodno za ugostiteljstvo, cijena 35 000 KM.Tel. 061 509 746. Prodajem stan Saraj polje, Teheranski trg 13, 100 m2, blindirana vrata, klima, podno grijanje sa namje{tajem, sve novo. Cijena 165.000 KM. Tel. 061 192 112. Prodajem ku}u na sprat sa oku}nicom u Had`i}ima (Binje`evo) ili mijenjam za jednosoban stan uz doplatu. Tel: 062-522-831 i 033-42222 Prodajem plac na Crnogorskom primorju, \enovi} kod H. Novog. Tel. 033 638 125. Prodajem povoljno zemlju u Bu}a Potoku i Hladivodama. Tel. 033 659756, 062 178 832. Prodajem renoviran stan 52 m2. Tel. 062 322 888. Prodajem stambeno poslovni prostor dim. 12x8, oku~nice 422 m2, Ilija{. Tel. 061 552 547. Prodajem stan 40 m2, M. Dvor. Tel. 062 724 003. Prodajem stan 86 m2 u Novom Sarajevu, austrougarska gradnja, sre|en, 195.000 KM. Tel. 061 489 542. Prodajem stan bez posrednika, na Grbavici I, 61 m2, XIV sprat, adaptiran, 2.400 m2 fiksno. Tel. 061 438 855, 033 610-550. Prodajem stan Mojmilo, 53 m2, sa stvarima, sve novo. Tel. 061 299 371, 061 377 898. Prodajem stan na Marin Dvoru, I sprat, 50 m2, u Sarajevu. Tel. 061 209 930. Prodajem stan na Mejta{u 88 m2, extra sre|en, namje{ten, sa gara`om 250.000 KM. Tel. 061 156 262. Prodajem stan na Mejta{u 88 m2, extra sre|en, sa stvarima i gara`om, 250.000 KM. Tel. 061 244 741. Prodajem stan u novogradnji Ned`ari}i od 37,20 m2, parking mjesto ispod zgrade. Tel. 062 170 897. Prodajem u centru kod Lovca stan 106 m2, II kat. Tel. 061 188 846. Prodajem useljivu ku}u 240 m2, pijaca Vrap~i}i Mostar, ili mijenjam za Trebinje, Sarajevo. Tel. 061 301 772. Prodajem zemlju blizu Vije}nice stara Dariva, ul. Obhod`a 32. Tel. 062 504 781. Prodajem zemlju u Kijevu kod Trnova. Tel. 061 689 016. Prodajem-iznajmljujem posl. objekat 1.000 m2 + 4.000 m2 oku}nice, sa asvaltiranim parkingom, uz magistralni put Sarajevo-Mostar, na 17. kilometru, ili vr{im zamjenu za stamb.-posl. prostor u Sarajevu. Tel. 061 249 249. Radni~ka 122, ku}u, dva podruma, vis. prizemlje, sprat, 450 m2 oku}nice. Tel. 065 185 108. Rajski Do-Trnovo, vikend ku}a 9x8 m, zidana, priklju~ci, prilaz 1.500 km2 zemlje, cijena 45.0000 KM. Tel. 061 709 430. S. Grad, ul. Grli~i}a 70 m2+120 m2 ba{te. Tel. 061 325 840. S. Grad, V sp., 79 m2, balkon, lift. Tel. 061 325 840. S. Kolonija, stan eta`ni u nizu 140 m2, cent. grijanje, kompletno renoviran, povoljno. Tel. 066 762 487. Saraj Polje, VII sp., 55 m2, dvos. 1.500 KM/m2. Tel. 061 325 840. Sok. kolonija, duplex ku}a, priz+sprat+potkrovlje, 2 manje ba{te, eta`no, 110.000 KM. Tel. 061 269 835. Stan 38 m2 na Ko{. Brdu, v.p., prodajem. Tel. 062 110 722. Stan 4-soban, Al. Polje, B faza, 2 sp., opremljen, fix. 140.000. Tel. 061 314 426. Stan 53 m2, 4 kat, ul. D`. Bijedi}a. Tel. 061 501 417. Stan 60 m2, gara`a 13 m2, Trg heroja. Tel. 033 647-462, 061 047 960. Stan 73 m2, na Grbavici, ul. Grbavi~ka, I sp. Tel. 061 219 180. Stan 73 m2, ul. Grbavi~ka, I sp., veoma povoljno. Tel. 061 219 180. Stan Dobrinja (Trg Sabora bosanskog), 77 m2, II sp., za ordinacije, 1.250 KM/m2. Tel. 062 295 919. Stan Ilid`a-Lu`ani, 3 sp., 58 m2, cijena po dogovoru. Tel. 033 623 534. Stan kod hotela Evropa, III sp., 120 m2, 110.000 EUR-a. Tel. 00381 63 825 3988. Stan kod Vje~ne vatre 150 m2, IV sprat, lift, 1 m2 - 1.000 EUR-a. Tel. 063 603 010. Stan novogradnja, B. Potok, 4 sp., 51,5 m2, 102.000 KM. Tel. 033 768016. Stan preko puta stadiona Ko{evo, 40 m2. Z. Beretki. Tel. 381 63 482 606. Strogi centar, prodajem stan 81 m2 bez posrednika, ili izdajem. Tel. 033 203-494, 061 498 388. Stup, Bojni~ka 109, ku}a sa poslovnim prostorom od 80 m2 i stanom iznad, autopraonica i parking. Ulaz sa glavne ceste. Sve renovirano, sve komunalije uredne, vlasni{tvo 1/1. Tel. 062 735 608. Trg me|. prijateljstva, 6 sp., 70 m2,1.500 KM/m2. Tel. 033 768-016. Tros. stan 70 m2, II sp., ^ekalu{a,165.000 KM. Tel. 00381 63 825 3988. Tros. stan 80 m2, ul. H. Brki}a, Grbavica. Tel. 033 460-064. Tros. stan Bolni~ka, povoljno, odli~na lokacija. Tel. 061 375 995. Tros. stan, ul. Bolni~ka, sp. II, 78 m2, ima gara`u, cijena 2.900 KM/m2. Tel. 061 540 015. Vogo{}a (B. Kr{o) stan 60 m2, 3 sp., c.g., balkon, 1.400 KM/m2. Tel. 061 526 243. Zemlja u Osjeku 1.123 m2. Tel. 062 82 81 40. Zemlje 1.900 m2 Osjek-Ilid`a. Tel. 677-189, 065 342 258. Zemlje 3.300 m2 u Perivoju-@u~, 8 KM/m2, livada. Tel. 061 709 430. Zemlje 40 dun., na Kobiljoj Glavi, povoljno. Tel. 061 214 071. Zemlje 40 dun., na Nahorevskim brdima, u parcelama. Tel. 601 214 071. 76 m2 stan na Otoci, 20. sprat, vl. 1/2. Tel. 062 422 290, 065 778 224.

srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

49

KUPUJEM STAN 100 M2 I VE]I, NA RAVNE CIGLANE DO LORA MARKETA. TEL. 062 169 040, 033 471-366. 10507-1ND@ Potreban ve}i broj stanova, ku}a, pos. prostora za prodaju i iznajmljivanje. Tel. 033 768-016. Stranac tra`i stan za du`i boravak, namje{ten u zgradi. Tel. 061 14 27 04. Potreban stan zapos. ozbiljnoj `enskoj osobi (agencija). Tel. 061 142 704. Kupujem stan 100 m2 i ve}i, Donje Ciglane - „Lora“ market. Tel. 062 169 040.

Zamjena
U Rudom (RS) mijenjam-prodajem noviju ku}u sa oku}nicom za KS. Tel. 061 684 706. Mokro - mijenjam ili prodajem ku}u, 3 sprata i 3,5 dul. zemlje, uz magistralni put. Tel. 062 214 041. Mijenjam ku}u u Zvorniku za stan u Sarajevu. Tel. 033 457-166, 061 817 960. Mijenjam stan 60 m2, 18. sprat, Al. Polje, za manji uz doplatu. Tel. 061 208 998. Mijenjam dvos. stan u naselju Otoka, jako uslovan, vlas. 1/1, za garsonjeru uz doplatu. Tel. 065 463 156, od 11-22 h. Plac 4.700 m2 za auto vrijednosti 20.000 KM. Tel. 061 159 249, 061 709 931. Tros. stan u centru za manji u centru, uz doplatu. Tel. 061 375 995. Ku}a u Pazari}u, za stan u Sarajevu uz doplatu. Tel. 033 460-134, 061 626 900. Hrasnica mijenjam ili prodajem stan suteren 53 m2, za KS, renoviran, plinsko eta`no grijanje. Tel. 033 514170, 061 867 880.

„ZA SUPER SEX + NAJBR@I EFEKAT + ZA SUPER BIZNIS (VPC 4 KM). VIAGRA + CIALIS + LEVITRA + BILJNA = HIT + PODESNA I ZA BOLESNE! TEL. 061 807 485.“ 12160-1TT

Prodaja
Hitno prodajem vikend ku}u 130 m2, oku}nice 1.500 m2, Puhovik put prema Rakovici. Tel. 033/639-052, 061 136 309. 10324-1Nd` Naselje Svrake kod Semizovca, prodajem ku}u, prizemlje + sprat + balkon + terasa + 2 gara`e, 680 m2, 1/1. Cijena po dogovoru. Tel. 062 144 594. 9697-1Nd` Neum - Tiha luka, ku}a sa gara`om i 300 m2 oku}nice. Tel. 061 548 365, 036/884-297. 10426-1Nd` Prodajem stan 34 m2, sa ustakljenim balkonom, Marijin Dvor, ul. Fra An|ela Zvizdovi}a 2, stan gleda u dvori{te - jugoistok, po m2 fiksno KM 2.600. Tel. 061 190 191, 033/657-097, Faruk. 12342-1tt Prodajem hitno dvosoban stan povr{ine 56 m2, I sprat, Dobrinja III, vlasni{tvo 1/1, useljiv odmah. Cijena 1.600 KM po metru kvadratnom. Tel. 061 131 467. 12353-1tt Prodajem ku}u i zemlju u centru Sarajeva. Lokacija udaljena 250 metara od Alipa{ine d`amije, pogodna za izgradnju vile, rezidencije ili familijarnog objekta P + 2 sprata. Tel. 062 205 857. 12351-1tt Privatna prodaja. Renoviran stan 90 m2, dvosoban, u op}ini Centar Sarajevo. U blizini glavne bolnice Univerziteta, srednjih {koli i centra grada. Namje{ten stan sa ugra|enim bojlerom na gas, centralno grijanje, novo kupatilo i kuhinja, novi parket, kablovska TV internet, gara`a po do, govoru, 230.000 KM / 115.000 EURa. Tel. 061 225 435, 033 215-838, 063 054 161. 12368-1tt Prodajem 4,5 dul. vo}njak + 19 dul. hrastova {uma, sve ravno Ahatovi}i - Djevoja~ka voda. Tel. 062 402 829. 10582-1Nd` Prodajem u Isto~nom Sarajevu dvosoban stan, ul. Spasovdanska, novogradnja. Tel. 065 450 114. 10580-1Nd`

„VIAGRA-PFIZER“ ORIGINAL! 50 i 100 MG. CIALIS 20 MG, KAMAGRA GEL 100 MG. ZA BOLJI I DU@I SEX. DOSTAVA. UPUTSTVO. DISKRECIJA. POUZE]EM. TEL. 061 702 404. 10222-1ND@

VELIKA AKCIJA!!! U prodaji su bukoca cijepana drva, ~okovi, metrice. ugalj (Banovi}i) kocka i orah 140 (Kreka) drveni 90 KM. Tel. 061 785 535, 061 289 961. 10497-1Nd` Rasprodaja ogrijeva! Prodajem bukova drva (cijepana i }utci). Ugalj Banovi}i (kocka, orah). Drveni ugalj Kreka. Prijevoz obezbije|en. Tel. 061 67 00 68. 10526-1Nd` D.O.O. „GORI VATRA“. Prodaja ogrijeva u svim oblicima. Koli~ina zagarantovana. Cijena povoljna. Krediti za penzionere i zaposlene u javnim ustanovama do 10 rata. Tel. 061 173 949. 12395-1tt AKCIJA: Prodaja ogrijeva u svim oblicima. Koli~ina zagarantovana. Cijena povoljna. Krediti za penzionere i zaposlene u javnim ustanovama. Tel. 061 360 298. 12395-1tt Prodajem ~etiri ormara mali, veliki, srednji i jedan sa ladicama i krevet na sprat, pogodan za dje~ije sobe.Tel. 061 556 761 i 061 719 786. Najkvalitetnija prodaja i ugradnja harmonika vrata svih modela i mjera. Tel. 033 225-227, 061 516 910. Prodajem Braunove mre`ice za brijanje i el. aparate. Tel. 061 323 906. Podajem fri`ider staklena vrata, ve{ ma{ine, {porete struja plin, fri`idere, 120-150 KM. Dostava besplatna. Tel. 033 533-631. Prodajem skija{ke cipele i 1 m3 cijepanih drva. Tel. 033 526-521. Turisti~ki vodi~ „100 turisti~kih destinacija BiH“. Tel. 061 757 925. Prodajem aluminijska vrata za trgovinu 2,20x2,20. Tel. 638-006. Karabin Kranj lova~ki 8x57. Tel. 061 958 001. Prodajem novu motornu pilu Stihl, 200 KM i Jotul pe} 200 KM. Tel. 061 474 657. Nokia 6700, potpuno nova, 320 KM. Tel. 061 311 999.

Potra`nja
Potrebno vi{e manjih stanova, praznih i namje{tenih za izdavanje (Agencija). Tel. 061 031 330. Agenciji potrebni: ku}e, stanovi, posl. prostori za najam i prodaju. Tel. 062 467 341. Agenciji potrebni stanovi, ku}e, posl. prostori za najam i prodaju. Tel. 062 467 341. Kupujem garsonjeru sa c.g., od M. Dvora do Alipa{inog. Tel. 061 936 378. Kupujem stan u Sarajevu, manje kvadrature. Tel. 033 214-944. Agenciji potreban manji stan u zgradi za iznajmljivanje za ozbiljnu zapos. osobu. Tel. 062 465 466.

50

Srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
u funkciji. Tel. 061 272 743, 065 631 342. [tenad njema~kog ov~ara sa papirima. Tel. 061 032 324. Ulazna protupo`arna vrata kao nova, cijena 90 KM. Tel. 061 170 641. Laptop uvoz iz Njema~ke, malo kori{ten 148 gb, povoljno. Tel. 061 173 947. Gumeni ribarski ~amac „Jadran“ za dvoje, skoro nov, 700 KM. Tel. 033 203-570. Prodajem p~ele u Zavidovi}ima. Tel. 061 79 88 69. Gramatiku italijanskog jezika, sve obuhva}eno. Tel. 061 243 836. Matematika za popravne, profesor sa iskustvom, uspjeh zagarantovan. Tel. 061 135 748. Servis - programiranje, prodaja registar kasa i el. vaga. Tel. 061 251 809. Profesorica hemije daje ~asove u~enicima. Tel. 061 779 269. Kombi prevoz namje{taja, selidbe, odvoz kabastog otpada, povoljno, obez. radna snaga. Tel. 062 139 453. Profesor matematike daje instrukcije. Tel. 061 534 231. Moler veoma brzo i efikasno moluje va{e stanove. Tel. 061 926 333. Dajem instrukcije iz bosanskog jezika, 1 sat - 5 KM, dolazim na ku}nu adresu. Tel. 066 360 809. Kroja~-tapetar vr{i usluge brzo i povoljno. Tel. 061 385 329. Dajem instrukcije iz engleskog jezika. Tel. 061 243 836. Stolarske usluge po povoljnim cijenama. Tel. 033 511-526, 061 336 541. Bravar - izra|ujem i montiram sve od `eljeza, usluge savijanja cijevi. Tel. 061 709 382. Kerami~ar - postavljam sve vrste keramike. Tel. 061 182 097. Molerski radovi uz potpunu za{titu ljepljivim trakama i podnim najlonima. Tel. 061 606 441. Instrukcije engleski, njema~ki i prevod. Tel. 061 339 306. Klimatiziranim kombijima prevoz na more sa smje{tajem, grupna putovanja kao i selidbe po bih i u regionu. Tel. 033 511 492 i 061 899 883. Stolar - izrada i monta`a kuhinja, ameri~kih plakara, enterijera, stepenica. Tel. 061 512 663. Central. grijanje, plin. instalacije, zamjena konvektora itd., radimo kvalitetno i povoljno, uz garanciju. Tel. 061 500 037. Radim molersko-farbarske poslove brzo, ~isto i povoljno, radno iskustvo preko 20 god. Tel. 061 174 192, 033 210-791. Kombi prevoz putnika 1+8 i selidbe, povoljno. Tel. 061 223 343. Zubne proteze, izrada, popravka, dodatak zuba, poliranje i podlaganje zubnih proteza, radimo vikendom. Tel. 061 141 544, 033 677-845. Povoljno dajem instrukcije iz matematike i informatike. Tel. 061 358 339. Prijevoz putnika osobnim automobilom. Tel. 062 476 251. Lije~im vanjske i unutra{nje hemoroide. Tel. 061 533 146. Dajem ~asove iz matematike i statike |acima i studentima, uspje{no. Tel. 033 526-945. Vodoinstalater odr`ava staru i postavlja novu instalaciju, ~isti bojlere, sve uz garanciju. Tel. 061 497 622. Staklar sa iskustvom radi sve vrste staklarskih usluga, dolazimo na adresu. Tel. 061 609 947. Profesor daje instrukcije iz francuskog, latinskog, ruskog i bosanskog. Tel. 033 526-521. KV moler kre~i stanove, ku}e 70 KM, radim gletovanje, farbanje, postavljamo ukrasni stiropor. Tel. 062 388 242, 638-454. Instruiram |ake i studente iz matematike i fizike na Ilid`i, ~as 6 KM. Tel. 033 621-976. Strunu, `eludac namje{tam, lije~im stru~no bezbolno, uspje{no, bolove u le|ima. Tel. 061 504 986. Instruiram |ake i studente iz matematike na Alipa{inom Polju, ~as 6 KM. Tel. 061 157 991. Profesorica engleskog jezika daje ~asove i prevodi. Tel. 061 556 700, 033/657-038. Adaptacija stanova i ku}a, postavljanje plo~ica, laminata, kre~enje i drugo. Tel. 061 510 373. Ve}a ekipa majstora radi stiropor fasade sa svojom skelom. Tel. 061 270 729. Kombijem prevozim kabastu robu. Tel. 061 204 061. Rigips majstor radi potkrovlja, plafone, pregradne zidove. Tel. 061 511 503. Rainbow dubinsko pranje }ilima, namje{taja, generalke u stanu, ozbiljna `ena. Tel. 061 311 276, 033 666275. Molerske usluge uredno, kvalitetno. Tel. 062 127 525. Staklar - radimo sve staklarske radove, dolazimo na adresu. Tel. 061 842 343. Profesorica dr`i instrukcije iz matematike i fizike. Tel. 522-016. Prevoz stvari, namje{taja i ostalog ve}im kombijem, radna snaga, povoljno. Tel. 061 268 442, Saraj. Stolar kvalitetno vr{i stolarsko-lakirerske poslove, dolazim na adresu. Tel. 062 332 702. Vr{im prevoz putnika po BiH i na more. Tel. 061 434 374. VKV kre~enje stanova, pouzdano i stru~no, molerski majstor [erbo. Tel. 062 921 864. Kombi prevozom vr{im selidbe, prijevoz putnika, odvoz {uta, cijena povoljna. Tel. 061 817 424. Bravar, povoljno radi sve bravarske usluge. Tel. 062 940 731, 033 691260. Stolar-tapetar, povoljno radi popravke stolarske i tapetarske. Tel. 061 606 651, 066 620-342. Iskusna profesorica engleskog, njema~kog i francuskog daje ~asove i prevodi. Tel. 061 702 873, 033 200616. VKV moler - radi molersko-farbarske poslove, povoljno. Tel. 061 507 683. Iznajmljujem play station 2 i 3 sa igricama. Tel. 061 201 341. Prevoz putnika sa kombijem po BiH, SCG i HRV. Tel. 061 209 935. Bravar radi ograde, kapije, gelendere ulazna i gara`na vrata, zatvara balkone. Tel. 061 526 205. Elektri~ar: el. instalacije, automatski osig., indikatori za banju, el. bojler, el. {poret i drugo. Tel. 061 312 435. Molerske usluge. Tel. 062 922 323, 066 205 151. Autoprevoznik manjim kamionom vr{i prevoz kabastog otpada, pjeska, {ljunka. Tel. 061 268 847. Registracija i prevod vozila. Tel. 061 134 597. Vodoinstalater, 30 g. iskustva, vrši opravke instalacija, monta u sanitarnih ureðaja i proèepljenja. Tel. 062 139 034 i 033 535 659. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 134 260. Povoljno i kvalitetno ~istim stanove i poslovne prostore. Tel. 062 401 619. Ugradnja blind vrata, stolarije, regips, laminat,moleraj i sve vrste adaptacija. Tel. 061 542 493. Kvalitetno i povoljno postavljanje, bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i podova kao i laminata. Tel. 061 321 289. ^istim ku}e i poslovne prostore, pranje tepiha, }ilima i drugo. Tel. 061 580 063. Povoljno vr{imo bru{enje i lakiranje svih vrsta parketa i {ipoda uz garanciju. Tel. 061 967 229 i 061 262 868 Drva re`em motornom `agom, radim i druge poslove. Tel. 061 491 463. Prevodim engleski 5 KM/str. i povoljno dajem instrukcije. Tel. 643990. Sudski tuma~ za njema~ki i engleski jezik, Ko{evo 36, Sarajevo. Tel. 061 108 144. Tapetar sa iskustvom presvla~i ku}anski i kancelarijski namje{taj. Tel. 061 620 057. Servis ra~unara „Aki“, popravka, nadogradnja, instalacija, internet konekcija, antivirusna za{tita, dolazak na ku}nu adresu. Tel. 061 545 375. Instrukcije iz matematike, fizike, i elektrotehnike za u~enike osnovnih i srednjih {kola. Tel. 061 812 528. Vr{im selidbe modernim kombijem sa radnom snagom u dr`avi i vani. Tel. 061 227 189. Vr{im prevoz robe, ljudi i stvari, radna snaga po potrebi. Tel. 062 385 762. Extra povoljno! Kombi prevoz i selidbe. Tel. 061 147 361. Elektri~ar VKV za ku}ne el. instalacije i ure|aje. Pozovite. Tel. 618-907. Prevoz putnika novim kombijima 9 sjed., i minibusevima, klima, po BiH i inostranstvu... Tel. 061 106385 Prevoz za sve destinacije putni~kim kombijem, profesionalni voza~, povoljno. Tel. 062 713 956. Molerski radovi. Tel. 061 579 971. Prevoz robe, selidbe kombijem, povoljno, radna snaga po dogovoru. Tel. 061 513 948. Radim grijanje, mijenjam konvektore radijatorima i ostale popravke povoljno. Tel. 033 800-514, 061 922 476. Radim centralno grijanje i prepravke grijanja. Tel. 062 316 826. Prevoz putnika luksuznim mercedesovim kombijem na sve destinacije. Tel. 061 862 323. Profesor matematike sa iskustvom daje instrukcije |acima i studentima tokom godine. Tel. 033 473574, 061 382 301. Molersko farbarski radovi, gletovanje, molovanje, lakiranje stolarije i radijatora. Tel. 061 262 895. Instruiram matematiku i fiziku za osnovne {kole, dolazim na adresu. Tel. 062 417 695. Radim povoljno sve molersko-farbarske radove, uklju~uju}i i stolariju. Tel. 061 397 187. Vodoinstalater, radim nova kupatila, brzo, povoljno, ~isto, garancija. Tel. 061 349 294. Vr{im prevoz putnika sa klimatiziranim kombi vozilom, {irom BiH i dalje. Tel. 061 222 310. Dajem instrukcije iz engleskog jezika, povoljno. Tel. 061 274 111. Rigips, el. instalacije i moleraj radim povoljno. Tel. 066 205 286. Vodoinstalater opravlja ~esme, vodokotli}e, sifone, ventile, penzionerima jeftinije. Tel. 061 205 803. Klimatiziranim kombi vozilom nudim usluge prevoza na more i druge destinacije, profesionalni voza~, dvd, dolazak na adresu. Tel. 033 22 04 02, 061 531 616 i 062 214 690. tapete, moleraj, stolarija, keramika. Tel. 601 207 112. Kade (ugra|ene), opravka i emajliranje, komplet. Tel. 061 207 112. VKV bravar-varioc izrada i ugradnja bravarije. Tel. 061 3297 462. Novo u roletarstvu ugra|ujemo vanjske roletne sa vodilicama na izbacivanje. Tel. 061 299 476. Penzioner 50 god. tra`i posao ~uvara ili voza~a B i C kat. Tel. 062 154 130. ^uvala bi dijete, imam iskustvo. Tel. 033 515-401. VK tesar, zidar, rade krovove, zidanje, malterisanje i ostalo. Tel. 061 019 468, Sarajevo. Rafting na Neretvi. Tel. 061 142 430. ^istim i odr`avam urednim va{ stamb. prostor, kvalitetno, pedantno. Tel. 062 760 012. Hitno tra`im punoljetne srednjo{kolke, studentice i zaposlene `ene za distribuciju {ved. kozmetike, dobra zarada. Tel. 061 210 994, 061 188 488. Engleski: instrukcije, prevod, kurs. Tel. 062 575 231.

Po~iteljski sirup za jetru, ~i{}enje krvnih sudova, hepatitis, holest., triglic. Tel. 033 646-912. Strug Ada Potisje hp PA 30, glodalica Prvomajska, tip G3010-4. Tel. 066 643 516. Nove originalne dijelove za industrijske {iva}e ma{ine, povoljno. Tel. 062 876 691. Doma}a svje`a ljekovita prepeli~ija jaja 30 kom-9 KM, A i 10 KM S klasa, mlade prepelice nosilje pred no{enje 5 KM, bespl. dostava. Tel. 061 138 184, 062 134 551. Zbog selidbe prodajem dvije sobne stala`e, plakar, ormar i sobni sto. Tel. 033 210-014. Plin. pe} na dimnjak. Tel. 061 088 520. Mehani~ku pis. kofer ma{inu Olimpija, vrlo malo kori{tena, povoljno. Tel. 062 126 283. ^ar{afe frotirne (ulo{ke) za odrasle osobe, 1 KM/kom. Tel. 061 272 743, 065 631 342. [iv. ma{ina Bagat no`na 200 KM i video Orin 50 KM. Tel. 065 631 342, 061 272 743. Nova tastatura multimedijalnu i Majkso pit be`i~ni telefon. Tel. 061 565 855. Prozore drvo, novi, termo staklo, povoljno. Tel. 033 451-309. Rezervne dijelove za ve{ ma{inu Gorenje Stim. Tel. 061 140 057. Prodaja i monta`a brvnara po va{oj `elji, povoljno. Tel. 066 969 293. Dva bojlera 50 lit, Kon~ar i lavabo, povoljno. Tel. 061 508 488. Tu{ kabinu malo kori{tena, povoljno. Tel. 061 508 488. Rash. vitrinu i registar kasu, povoljno. Tel. 061 508 488. Pivsku ambala`u prodajem. Tel. 061 508 488. Dva bojlera Kon~ar i lavabo, povoljno. Tel. 061 508 488. [aht za vodu 100x80. Tel. 061 397 462. Kafe aparat mlin, pumpa i deparator, cijena 500 KM. Tel. 061 972 120. Komplet oprema za slasti~arnu, buregd`inicu, apazart za doner, plin. Tel. 061 311 784. Rabljenu odje}u i obu}u za sva 4 godi{nja doba na veliko i malo i 3 ku}na radio poja~ala. Tel. 061 511 779, Sarajevo. Jogi za bra~ni krevet, 180x190 cm, dobro o~uvan, 30 KM. Tel. 062 760 012. Sto posto efikasno sredstov za trajno uni{tenje `ohara. Tel. 061 243 891. [poret polovan elektri~ni 50 KM i lim za sudoper, 20 KM. Tel. 061 314 426. Tri m2 plo~ica I klase 30 KM i kadu polovnu 20 KM. Tel. 061 314 426. Rashladnu vitrinu du`. 140x140 zaobljena, 450 KM i {krinju 410 lit. Tel. 062 966 403. Nove industr. ma{ine Juki, povoljno. Tel. 061 724 597. [take podlaktne, dvodjelne, podesive. Tel. 033 444-117. Razne starine za eko selo prodajem. Tel. 061 154 540. Taxi radio stanica sa anteonm i papirima, motorola, povoljno. Tel. 061 102 996. Rasprodaja ve{ ma{ina, {poreta struja-plin, raznih fri`idera 80-150 KM, dostava besplatna. Tel. 533-631. Fasadnu pe} Emina prodajem. Tel. 033 215-899. Okrugli sto sa ~etiri stolice. Tel. 033 215-899. Plin. rampu za kotao do 150 KW. Tel. 061 183 591. Trakice za mjerenje {e}era u krvi Bayer Contour TS. Tel. 061 758 098. Oprema komplet za slasti~arnu, buregd`inicu, vitrinu za sladoled 12 kaseta. Tel. 061 311 784. Kreveti}e za bebe, piknik, kope, ve{ korpe, klofere, tacne i dr. od pru}a. Tel. 061 200 894, 033 525-966. Prodajem razne modele stolica, fotelja i stolova od pru}a, povoljno. Tel. 061 200 894, 033 525-966. Korpe i kaveze za ma~ke, pse, stalke za cvije}e, opletene boce i dr. od pru}a. Tel. 061 200 894, 033 525-966. Prodajem i radim kerane stolnjake raznih veli~ina i oblika. Tel. 033 453-029. Aparat za mjerenje {e}era u krvi Bayer-Contour nov, neotpakovan, 50 KM. Tel. 062 760 012. Veliki ugao eko-ko`a, potrebno ga presvu}i, 70 KM. Tel. 062 760 012. Raznu gra|u ili mijenjam za prozore. Tel. 061 529 838. Prodajem ma{ine za hem. ~istionicu i ku}u sa ba{tom. Tel. 062 165 860. Umjetne trave 200 m2, vis. 25 mm. Tel. 061 928 673. Kori{tena ulazna sigurnosna vrata lijeva 90x200. Tel. 061 201 118. Kori{tene pulceve i dasku za {alovanje. Tel. 033 472-354. Prodajem {iv. ma{ina Bagat no`na i video Orich

Ponuda-potra`nja
Potrebna majstorica za pite. GSM. 061 448 626. 10434-1Nd` Potrebne djevojke za rad u piceriji poslu`ivanje - {ank. Tel. 033 207-181, do 15 h. 12282-1tt Poznatoj buregd`inici na stadionu Grbavica potrebne 2 ozbiljne djevojke za rad na prodaji i poslu`ivanju i jedna pomo}na radnica u kuhinji. Info tel.: 061 546 443. 10484-1Nd` Potreban automehani~ar sa radnim iskustvom. Tel. 062 133 932. 12393-1tt Grafi~ki tehni~ar grafi~ke dorade sa radnim iskustvom, tra`i posao (redovna primanja). Tel. 061 684 706. ^uvala bih dijete u svom stanu na Grbavici kod @eljinog stadiona. Tel. 642-458. ^uvala bih djecu i odr`avala stan. Tel. 061 220 782. Frizerskom salonu, potreban mu{ko-`enski frizer. Tel. 061 177 944. Potrebni saradnici iz cijele BiH za prodaju kozmetike, zarada minimalno 30% + kreditiranje + stimulacija. Tel. 033 644-178, 061 225 424. Tra`im posao voza~a B i C kategorije, polo`en dr`avni ispit. Tel. 062 815 488. Potrebni radnici za rad u ljetnoj ba{ti. Tel. 033 233-098. Ozbiljna gospo|a ~isti stanove, ku}e, poslovne prostore. Tel. 033 440747, 066 752 761. Ugostiteljskom objektu na Dobrinji, potreban radnik-ca za uslu`ivanje, plata redovna. Tel. 062 189 642. Profesionalno ~i{}enje stanova, poslov. prostora, tepiha i namje{taja. Tel. 061 210 Slasti~arni „Dalas“ potrebna radnica za poslu`ivanje, Sara~i. Tel. 061 517 544. Hitno potrebna djevojka za rad u prvoj smjeni u cafe clubu na Dobrinji. Tel. 062 735 725. ^uvala bi dijete u svojoj ku}i. Tel. 061 088 520. ^uvala bi dijete. Tel. 033 658-697. Potrebna {najderica/kroja~ica za tekstilnu proizvodnju u Vogo{}i. Tel. 033 424-595, od 8-16 h. Povoljno, vanjske roletne, alum. `aluzine, trakaste zavjese. Tel. 061 214 303. Iskusan buregd`ija, tra`i posao. Tel. 061 272 147. Potrebna pomo} starijoj `eni, besplatno stanovanje, uz dogovor. Tel. 678-462. Postavljanje, bru{enje svih vrsta parketa, podova, laminata. Tel. 062 921 100. Tepser dubinskim, ekstrakcijskim ma{inama ispiranjem i ~etkanjem, ~istimo namje{taj i unutra{njost auta. Tel. 061 524 461. Obra|ujemo staklo 8 mm i prodajem veoma jeftino. Tel. 061 140 057. Elektr. vr{i opravku ku}. aparata, pegli, dolazim na ku}. adresu. Tel. 033 545-096. Pi{em seminarske, maturske i dipl. radove. Tel. 033 617-087.

Najpovoljnije, najkvalitetnije aluminijske `aluzine 20 KM, trakaste zavjese, vanjske roletne, harmonika vrata. Tel. 061 501 401. 10168-1Nd` Servis: ve{ ma{ina (Gorenje, Ei Ni{, Kon~ar, Obodin, Kandi, Zanusi, Iberna), {poreta, bojlera. Dolazak besplatan! Garancija! Mob. 061 171 666. 11756-1tt KIRBY - Dubinsko usisavanje, pranje, ispiranje svih vrsta tepiha, namje{taja, auta, pranje portala, generalna ~i{}enja stanova i firmi. Itisoni 1 m2/1 KM. Fima „GLANZ“. Tel. 061 350 688. 9733-1Nd` KANALIZACIJA - SUBA[I] Pro~epljenje i ispiranje kanalizacije (vozilo, 150 bari) - Ispitivanje i pregled kanal-kamerom. Brze intervencije, popravke, odr`avanje... Tel. 033/223-560, 061 100 078. 11738-1tt Alu `aluzine 20 KM/m2. Trakaste zavjese 20 KM/m2. Alu i PVC roletne. Harmo vrata i tende. Cijene sa monta`om. Tel. 033 211-484, 033 767-995, 061 131 447. 10281-1Nd` MIKADO-GARANCIJA. Aluminijske `aluzine, trakaste zavjese, VANJSKE PVC i ALUM. ROLETNE, BLINDO, gara`na rolo i harmonika vrata, platnene roletne. Tel. 062 170 248, 033/613-584. 10315-1Nd` TV VIDEO DVD SERVIS svih marki i modela aparata. Garancija, dolazak na ku}nu adresu, novi daljinski za TV. Sa povjerenjem. Tel. 033/650-400, 033/610-000. PTT Profesionalno rje{avanje kompjuterskih probl., povoljno. Ugradnja i zamjena komponenti, antivirusna za{tita. Instal. windowsa, umre`avanje, dolazak na adresu. Tel. 061 170 085. 12290-1tt @elite prelijep ugo|aj, svadbu, ro|endan, i sve druge manifestacije, odmah pozovite br.: 033 204287 ili 061 131 467. Posjedujemo 140 mjesta i 8 apartmana. Tel. 061 131 467. 12353-1tt Servis rashladnih ure|aja vr{i opravke svih rashladnih ure|aja (rashladnih komora, rashladnih vitrina, klima ure|aja, fri`idera, itd.), uz ra~un i garanciju. Tel. 061 935 883. 12385-1tt Moler izvodi mol.-far. radove kvalitetno, povoljno i brzo. Penzionerima popust 30%. Tel. 062 965 261. 12406-1tt KIRBY aparatima u Va{em stanu dubinski usisavamo i peremo }ilime, tepihe, etisone i sjede}e garniture. Koristimo originalne i provjerene Kirby {ampone. Mob. 062 118 202. 10563-1Nd` VODOINSTALATER-ELEKTRI^AR popravka i ugradnja instalacija, sanitarija, tu{ kabina, bojlera, el. pe}i, aut. osigura~a, uti~nica, prekida~a. Tel. 061 180 120, 061 132 149. 10570-1Nd` Vodoinstalater - svi vodoinstalaterski radovi - kvalitetno, brzo, precizno, ~isto. Tel. 061 199 442, 033/621733. Ku}na dostava DVD filmova i serija, 2 KM po DVD, zvati od 11-19 h. Tel. 063 191 701, Sarajevo. Instruiram francuski i latinski, povoljno i uspje{no. Tel. 033 223-347. Profesor instruira matematiku sve uzraste, povoljno, uspje{no. Dolazak na adresu. Tel. 657-082, 066 329 172.

Kupujem staru deviznu {tednju, obveznice, ratna od{teta, dionice. Isplata i dolazak na adresu odmah u FBiH i RS. Najpovoljnije. Tel. 061 175 237. 10330-1Nd` Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu (obveznice) u ~itavoj BiH. Dionice firmi i fondova. Isplata odmah. Tel. 061 836 657. 10559-1Nd` Kupujem stare njema~ke marke i austrijske {ilinge. Tel. 061 323 906. Povratnik u RS kupuje polovan crijep 1.000 do 1.500 kom., marke Be~ej ili Kikinda. Tel. 062 170 041. Umjetni~ke slike, filateliju, stari nakit, satove, zidne, d`epne, ru~ne, ordenje, zna~ke i ostalo kupujem. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem suvenire Sarajevske olimpijade. Tel. 033 456-505, 061 214 405. Kupujem lomljeno zlato, dukate, zlatne satove i ostala od zlata. Tel. 061 965 126. Kupujem lomljeno i zubarsko zlato, dukate, {orvane i ostalo, najvi{e pla}am. Tel. 033 655-598, 061 553 640. Kupujem staru deviznu {tednju, ratnu od{tetu, dionice, certifikate, isplata odmah. Tel. 061 337 593. Kupujem dionice svih firmi i fondova, stara devizna {tednja, ratna od{teta. Tel. 061 517 897. Kupujem staru deviznu {tednju, dionice i certifikate. Tel. 061 192 036. Kupujem staru dev. {tednju, ratne od{tete i dionice, prodajem neulo`ene certifikate, isplata odmah. Tel. 061 140 521. Kupujem norve{ku gusanu pe} Jotul (humanitarnu), pla}am 200 KM. Tel. 061 400 190. Vezove sa srmom, suhozlatice, pe{kire, jorgane. Tel. 061 159 507. ]ilime i serd`ade Pirot i sarajevske kupujem. Tel. 061 159 507. Kupujem dionice, staru deviznu {tednju i ratnu od{tetu. Tel. 062 358 344. Poklanjam lijepu malu macu. Tel. 062 972 512. Kupujem staru dev. {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 063 804 124. Staru dev. {tednju kupujem i ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 062 524 226. Kupujem staru dev. {tednju i ratnu od{tetu, isplata odmah. Tel. 061 836 657. Dionice svih vrsta, staru dev. {tednju, ratnu od{tetu, pla}am dobro i odmah. Tel. 061 864 047.

Kupon za besplatne male oglase - do 10 rije~i

Dnevni avaz
Tekst................................................................................. ........................................................................................... ..........................................................................................

T elefon/adresa........................................................... .
Kupon predati/poslati na adresu: „Dnevni avaz“(za Male oglase), Te{anjska 24b, 71000 Sarajevo

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

51

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE SREDNJOBOSANSKI KANTON OP]INA GORNJI VAKUF - USKOPLJE JU OSNOVNA [KOLA “VOLJEVAC”
Na osnovu Zakona o osnovnoj {koli ~lana 57. (Sl. novine SBK-a br. 11/01.) Pravila {kole “Voljevac” ~lana 98., Odluke Upravnog odbora {kole br. 04-133/10, te Kriterija o bodovanju, pravilima i postupku popune upra`njenih mjesta broj 01-38-1377/08 raspisuje se

KONKURS
za slobodna radna mjesta u {kolskoj 2010/11. godini. 1. Nastavnik engleskog jezika - 19 ~asova ....................................................1 izvr{ilac 2. Nastavnik engleskog jezika - 9 ~asova ......................................................1 izvr{ilac 3. Nastavnik vjeronauke - 10 ~asova .............................................................1 izvr{ilac 4. Pedagog.......................................................................................................1 izvr{ilac Za radno mjesto pod rednim brojem 1 kandidat se prima na odre|eno radno vrijeme do povratka radnice s porodiljskog odsustva. Za radna mjesta pod rednim brojem 2, 3 i 4 kandidati se primaju do kraja {kolske 2010/11. godine tj. do 31. 8. 2011. godine. Za sva radna mjesta potrebna je odgovaraju}a stru~na sprema predvi|ena Zakonom o osnovnoj {koli i Nastavnim planom i programom. Uz prijavu prilo`iti: - Diploma o zavr{enoj {koli - Izvod iz mati~ne knjige ro|enih - Uvjerenje o dr`avljanstvu - Uvjerenje o neka`njavanju - Uvjerenje da se ne vodi krivi~ni postupak - Uvjerenje o polo`enom stru~nom ispitu - Potvrda o du`ini ~ekanja na posao nakon sticanja stru~ne spreme (Zavod za zapo{ljavanje) - Dokaz o prosje~noj ocjeni ostvarenoj u toku studija - Dokaz o du`ini radnog sta`a nakon sticanja stru~ne spreme - Ku}na lista i dokaz o nezaposlenosti ~lanova porodice - Dokaz o eventualnoj invalidnosti Konkurs ostaje otvoren osam dana od dana objavljivanja. Nepotpune i neblagovremene prijave ne}e se uzimati u razmatranje.

52

Srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

SMAIL (ALIJE) HALIL^EVI]
Dana 12. 8. 2010. prolaze dvije tu`ne godine kako je na{ dragi Tata oti{ao sa ovog svijeta. Tog dana, u 9,.0 sati, porodica i prijatelji }e na mezar polo`iti cvije}e, na mezarluku Tu{anj. Puno te vole tvoja Ganiba, Suad i Admir, Amila, Mirza i Amina, tvoja bra}a i sestre, tvoji dragi prijatelji
834-1tz

SJE]ANJE

na na{e drage roditelje

SAKIB BIRD@O
1978 - 2010.

NEVZETA BIRD@O
1998 - 2010.

Neka im Uzvi{eni Allah d`.{. podari lijepi d`enet i d`enetske ljepote. Porodica
12420-1tt

Dana 11. 8. 2010. navr{ava se godina dana od kada je preselio na ahiret

Dana 11. 8. 2010. navr{ava se godina dana od kada je preselio na ahiret

SAKIM KUDI]
S ljubavlju i po{tovanjem, Enver, Humica, Adna i Adin Backovi}
12417-1tt

SAKIM KUDI]
S ljubavlju i po{tovanjem, Rio, Mirsada i Amila, te porodica Selimad`ovi}
12416-1tt

TU@NO SJE]ANJE

Dana 11. 8. 2010. navr{ava se tu`na godina od smrti na{e drage

POSLJEDNJI SELAM

RASEME HAD@IAHMETOVI], ro|. ISANOVI]
iz Fo~e
Te{ko je `ivjeti bez tvog velikog srca i dobre du{e u kojima je bilo mjesta za sve nas. Hvala ti za ljubav, dobrotu i pa`nju koju si svima nesebi~no poklanjala. U ovim mubarek danima molimo Allaha d`.{. da te nagradi svim d`enetskim ljepotama. Djeca sa porodicama Hatma dova }e se prou~iti 11. 8. 2010. u 11 sati u d`amiji Ferhadija.
10590-1nd`

na{oj dragoj i voljenoj kom{inici

SAMIJI
Porodice: Cane, Omerhod`i} i Tucakovi}
10581-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

na{oj dragoj sestri

Dana 11. 8. 2010. godine navr{ava se 17 tu`nih godina od smrti na{eg dragog sina, oca, brata, ad`e i daid`e

SEADA (HUSO) MARI]A RASEMI BEKTI], ro|. MULALI]
S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: Rukib i Rasim sa porodicama
840-1tz

iz Mostara S ponosom i tugom ~uvamo uspomenu na tebe. Uvijek }e{ biti u na{im srcima. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Vje~no o`alo{}eni: majka Fatima, sin Alen, brat Suad sa porodicom i sestra Senija Huskovi} sa porodicom
1174-1mo

Dnevni avaz
POSLJEDNJI SELAM

srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

53

najdra`oj nani

SAMIJI VATI], ro|. TANOVI]
Draga na{a nano, uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima i biti dio na{ih najljep{ih uspomena. Tvoja unu~ad: Diana, Omar, Dino, Riad, Ena, Ajla, Una i Danis Damir
12391-1tt

POSLJEDNJI SELAM

dragoj sestri i tetki

SAMIJI VATI], ro|. TANOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Sestra Munevera, sestri} Elvedin sa suprugom Jasnom i djecom D`anom i D`enanom, sestri~na Milada sa suprugom Suadom i djecom Selverom, Damirom i Irfanom
12391-1tt

POSLJEDNJI SELAM

dragoj na{oj mami

SAMIJI VATI], ro|. TANOVI]
Ne postoje rije~i da se iska`e ova tuga, bol i praznina zbog tvog odlaska. Hvala ti za svu ljubav i pa`nju koju si nam poklanjala. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. Tvoje k}erke Senada, Edita i Mirsada, zetovi Muamer, Senad i Samir
12391-1tt

Dana 11. 8. 2010. navr{ava se godina dana od smrti moga oca i dede

Dana 11. 8. 2010. navr{ava se godina dana od smrti na{eg dede

SJE]ANJE

Dana 11. 8. 2010. navr{ava se 11 godina od prerane smrti na{ih najmilijih

na na{u dragu

NAJFU PURIVATRA ZI]RIJA ^USTOVI] SEVDA ^USTOVI], ro|. JA[AREVI]

ALIJE COKI]A
Zauvijek ostaje sje}anje na tvoj vedri lik i dobrotu koju si nam darivao. Dok `ivimo mi, `ivjet }e{ i Ti zajedno sa nama. Tvoja k}erka Kadira i zet Aco sa djecom
1187-1mo

ALIJE COKI]A
Dragi dedo, vrijeme prolazi, ali ostaje ljubav i sje}anje na tvoju dobrotu i plemenitost. S ponosom te ~uvamo u na{im mislima i srcima. Tvoji: Meho, Semir, Sanela, Adnan, Edina, te praunu~ad Hana, Faris, Kenan i Emir
1187-1mo

Jetrva Safija Purivatra, zaove Fatima Agi}, Hajrija Parla, Behija Filipovi} sa porodicama
12400-1tt

Te{ko je povjerovati da vas nema me|u nama. Uvijek ste nam u mislima, a posebno majci Emini koja u svakom pogledu zamjenjuje vas u odgoju va{e djece. U podizanju va{e djece imamo svesrdnu podr{ku uposlenih tvojih kolega u Federalnom MUP-u na ~emu smo im zahvalni. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet va{im mladim du{ama. Va{i najmiliji 1183-1mo

SAFIJA ^AVAK
11. 8. 1999 - 11. 8. 2010.
Dana 11. 8. 2010. navr{ava se godina dana od smrti moga oca Vje~ni ti rahmet, na{a majko. [ahida, Muharem, Aida i Adnan Dana 11. 8. 2010. navr{ava se 6 tu`nih godina od smrti na{e drage

ALIJE COKI]A
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tvoj vedri lik i dobrotu koju si nam nesebi~no pru`ao. Neka ti je vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Jasminka, zet Esad, unu~ad \ani i Din
1187-1mo

12380-1tt

NERME TERZI], ro|. MERZI]
Draga Nerma, zauvijek }e{ ostati u na{im srcima. Tvoji: majka Nusreta, otac Mehmed, brat Velid, snaha Edita i brati~ne Vanja, Helena, Sabina
PTT

TU@NO SJE]ANJE

Dana 11. 8. 2010. navr{ava se 40 dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

na na{u dragu prijateljicu

SJE]ANJE

Dana 11. 8. 2010. navr{avaju se 4 godine od smrti na{e drage

MUHIDIN (JUSUF) KLAPUH
11. 8. 2001 - 11. 8. 2010.
Dok `ivimo mi, `ivjet }e i uspomene na tebe. Molimo Allaha d`.{. da ti podari d`enetske ljepote. Porodica
12408-1tt

HEDIJA HO[O
Tvoji: Eka, Nermana, Kenan i Amar
10572-1nd`

BAJRO (BE[IRA) RED@OVI]
Na{a tuga je neizmjerna, a sje}anje na tebe ostaje vje~no. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet. Hatma dova }e se prou~iti na teravih namazu u d`amiji u Kasindolskoj ulici. Supruga Refika, sin Suvad sa porodicom i k}er Suvada sa porodicom 10569-1nd`

HEDIJE HO[O, ro|. KALI]
Vrijeme prolazi, tuga i bol za tobom su sve ve}i. Sje}anje zauvijek ostaje kod onih koji te najvi{e vole. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: mama Mevla i brat Fikret, te porodice: Kali}, Deli}, Ho{o, Kardumovi} i Deak, te ostala rodbina i prijatelji
12227-1tt

54

Srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
POSLJEDNJI POZDRAV Danas, 11. avgusta 2010. godine navr{avaju se 32 godine neizmjerne tuge i bola od kada smo ostali bez dragog, zlatnog sina jedinca

majci na{eg kolege Sulejmena

HARISA AJANOVI]A
u~enika M[C

17. 10. 1960 - 11. 8. 1978.
Dragi moj, jedini sine, pro{le se pune 32 godine od kada se ugasila Tvoja tek rascvjetala mladost, a s njom i sva na{a zajedni~ka radost i sre}a. Vrijeme tiho i neumitno prolazi, a moja bol i tuga za Tobom su iste, kao i onog dana kada smo se zauvijek rastali, koji se ne mogu ni~im iskazati. Tvojim preranim odlaskom ostalo je mnogo neostvarenih Tvojih i na{ih `elja. Prerano si oti{ao, a ja morala nastaviti `ivot bez Tebe, tu`na zauvijek, sa sje}anjem na Tebe, Tvoj dragi lik, blagi pogled, veliko i plemenito srce, puno ljubavi i dobrote za svakoga, kojom si zra~io. Ali, ti, moj jedini sine, `ivjet }e{ vje~no u mojoj du{i i zauvijek ranjenom srcu. Nikada Te niko ne}e mo}i zamijeniti, ni zauzeti Tvoje mjesto. Drago moje HARE, sje}anje i ljubav prema Tebi je trajna i lijepa, a surova stvarnost, bolna, te{ka i tu`na. Drago moje HARE, odlazim na po~inak i budim se uvijek s mislima na tebe, a tako }e biti do kraja mog tu`nog `ivota. Hvala Ti, SINE, za sve trenutke provedene skupa, jer su to bili trenuci na{e zajedni~ke, neizmjerne sre}e.

NURI MO]EVI]
J.P Me|unarodni aerodrom „SARAJEVO“ d.o.o. Sarajevo .
N

Molim dragog Allaha d`.{. da Ti podari lijepi D`enet i vje~ni rahmet Tvojoj ~istoj i plemenitoj du{i. Majka Mevzeta Ajanovi} - Maslo
10557-1nd`

Povodom godine dana od kako je preselio na ahiret na{ dragi suprug i otac

SAKIM (RASIMA) KUDI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da podari lijepi D`ennet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji neutje{ni: Envera, Lana i Admir
12349-1tt

TU@NO SJE]ANJE

Dana 11. 8. 2010. godine navr{ava se sedam tu`nih dana kako je preselila na ahiret na{a draga majka i nana

Dana 11. 8. 2010. godine navr{avaju se ~etiri godine otkada nije sa nama na{a najdra`a supruga, majka, punica

HEDIJA (KALI]) HO[O
Postoji ljubav koju smrti ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj plemenitoj du{i. Tvoji najmiliji: suprug Kenan, sin Adnan, k}erke Selma i Elma sa porodicama
11567-1tt

HANA MISO, ro|. MUSI]
Istoga dana }e se prou~iti tevhid u 11 sati u d`amiji Lu~evica, ul. O~aktanum. Neka ti Allah d`.{. podari sve d`enetske ljepote. Sin Sakib, snahe Beba i Slavica, unuke Edisa i Edita, unuk Benjamin
12390-1tt

ILHANA JELE^
Vrijeme prolazi ali uspomene ostaju, uvijek }e{ biti s nama.
SJE]ANJE Dana 12. 8. 2010. navr{avaju se 4 godine od preseljenja na ahiret

Tvoji: Osman, Mak, Minka, Najla, Aida
12376-1tt

Dana 11. 8. 2010. navr{avaju se 2 godine od smrti

Dana 11. 8. 2010. navr{ava se 5 godina otkako je preselio na ahiret na{ dragi

ZENO (NASO) ZEKOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet. Velika ti hvala za tvoju dobrotu i plemenitost koju si nam podario. Iza sebe si ostavio mno{tvo lijepih uspomena po kojima }emo te pamtiti i spominjati. Tvoji: supruga [e}a, k}er Munevera, sin Enes, zet Senadin, snaha Mersiha i unu~ad Ja12387-1tt smin, Jasmina, Amna, Emina, Davud i Azra

HASNE SUBA[I] SAKIM KUDI]
S po{tovanjem, Mirza s porodicom
12382-1tt

Zauvijek }e{ `ivjeti u na{im mislima i srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet, naro~ito uz ove mubarek dane. Tvoj sin Hilmo sa porodicom
12386-1tt

BOGDAN KRSTANOVI]
11. 8. 2008 - 11. 8. 2010.
Vrijeme prolazi, ostaju sje}anja. Porodica Koro
12375-1tt

Dnevni avaz

srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

55

POSLJEDNJI SELAM

bratu mojih prijatelja

SULEJMANU (OSMANA) DRAGOLOV^ANINU
Heco Sead - Hecoprom doo
10573-1nd`

SJE]ANJE

na na{eg dragog i plemenitog

ZULFO (MEHMEDA) ^ERKEZ
iz Stoca

11. 8. 2006 - 11. 8. 2010.
@ivi{ kroz najljep{e uspomene i sje}anja. Uvijek }e{ nam nedostajati. Tvoji: supruga Fatima, sin Sead, k}eri Mirha i Amra i unu~ad

1188-1mo

Dana 11. 8. 2010. godine navr{avaju se dvije godine od prerane smrti na{e drage mame

TU@NO SJE]ANJE

Dana 11. 8. 2010. godine navr{ava se 25 godina kako nije sa nama na{a draga majka i nana

VESA [EHOVAC, ro|. PAPAZ
Neizmjerna je bol koju ne bri{e vrijeme i ne skriva tama, najljep{a si zvijezda koja nas prati i `ivi vje~no sa nama. Zauvijek tvoji Tanja i Vladimir
10566-1nd`

VESA [EHOVAC, ro|. PAPAZ
Draga na{a Veso, znala si koliko te svi volimo, ali nikada ne}e{ saznati kako je te{ko `ivjeti bez tebe i koliko nam nedostaje{. Neutje{ni: mama Gina, brat Bla{ko, sestra Rada, snaha Vesna i brati}i Aleksandar i \or|e
10566-1nd`

FATIMA (^ENGI]) MEHI]
11. 8. 1985 - 11. 8. 2010.
Draga majko, Vrijeme prolazi, ali na{a ljubav za tobom i tvojim plemenitim likom nikada. Tvoj sin Sejo, k}erka Suada te unu~ad Jasmin, Armin, Mirza, Afan i Anur
10564-1nd`

TU@NO SJE]ANJE

na na{eg najdra`eg

Dana 11. 8. 2010. navr{ava se 40 dana od prerane smrti na{eg voljenog supruga, oca, dede i svekra

SAKIM (RASIM) KUDI] PAKO
(2009 - 2010)
S ljubavlju i ponosom {to si bio i ostao dio na{ih `ivota. Porodice: Kudi}, Hrvat i Mulaosmanovi}
12401-1tt

MUJE HEBIBOVI]A
Zauvijek tvoji: supruga Alija, sinovi Ismar i Senmil, snahe Majda i Vanja, unuke Tajra i Iman Hatma dova }e se prou~iti istog dana u d`amiji Hrasno u 12.45 h.
10574-1nd`

56

Srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
SJE]ANJE

na na{e najmilije

BORISLAV PAVLOVI]
11. 8. 2002 - 2010.
Va{om plemenito{}u i dobrotom u zaborav pasti nikad ne}ete, u na{im srcima `ivjet }ete. S du`nim po{tovanjem, Sin i brat Zdravko sa suprugom Marijom, k}erke i sestre Zagorka i Mirjana sa djecom i unu~adima

MARA PAVLOVI]
6. 8. 1980 - 2010.
12333-1tt

SJE]ANJE

na drage roditelje

SULEJMAN-beg (SMAILA) POLIMAC
1900 - 1974.

FATIMA-hanuma POLIMAC, ro|. HAD@IHASANOVI]
1919 - 1973.

Po dobroti }emo vas pamtiti, s ponosom spominjati i nikada zaboraviti. Molimo Svevi{njeg Allaha d`.{. da vas nagradi za sva dobra djela koja ste u~inili i da vas podari lijepim d`enetom. Neka je vje~ni rahmet va{im plemenitim du{ama. Sin Mehmed, unuka Berina i snaha Mirsada
12394-1tt

SJE]ANJE

Dana 11. 8. 2010. navr{ava se osam godina od smrti na{e drage na na{e drage roditelje

]ERIME OV^INA, ro|. HAD@IMAHOVI] ARNAUTALI]
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na tebe, tvoju dobrotu i pa`nju koju si nam poklanjala. Tvoj suprug Kasim, sinovi Mahmut, Munib i Mirsad sa porodicama
12161-1tt

D@EVDET
1911 - 1971
Sa ljubavlju i po{tovanjem djeca sa porodicama

D@EMILA
1920 - 2003

10148-1nd`

Dana 11. 8. 2010. navr{ava se pet godina od kako je na ahiret preselila na{a voljena

Dana 11. 8. 2010. navr{avaju se 2 godine od kako je na ahiret preselila na{a draga

Dana 11. 8. 2010. navr{ava se 18 godina od pogibije na{e {}erke, sestre i tetke {ehida

ZIZA OSMANAGI], ro|. KAPETANOVI]
S ponosom i ljubavlju te ~uvamo u na{im mislima i srcima. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Zauvijek zahvalni: suprug ]amil, sinovi Fuad i Kemal sa porodicom
10528-1nd`

SUVADA OHRANOVI]
iz Vi{egrada
POSLJEDNJI SELAM

SADETA (NAZIFA) [ENDRO
Tvoj plemeniti lik, tvoja dobrota ostaju vje~no u sje}anju. Porodica
10508-1nd`

na{oj dragoj

Veliko ti hvala za svu ljubav koju si nam nesebi~no pru`ala. Uvijek }emo te nositi u na{im srcima i moliti dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja porodica
10531-1nd`

VEZIRI KAVAZOVI]
Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Svekrva Habiba, djever Fuad sa Sutkom, Mirzom i Aminom, djever Sabahudin sa Selmom i Farukom
10561-1nd`

Jedanaestog avgusta 2010. navr{ava se godina dana kako nisi sa nama

Dana 11. 8. 2010. navr{ava se 10 godina od smrti na{e majke i supruge

SJE]ANJE

Dana 11. 8. 2010. navr{ava se devet godina otkako je preselio na ahiret moj dragi suprug

Dana 11. 8. 2010. navr{avaju se dvije godine od dana kada je preselio na ahiret na{ dragi i voljeni brat

[EVKO (IBRAHIMA) [LJIVO
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj dobroj du{i. Bra}a Esad, Mithat i Vahid, te sestre Hafiza i E{efa sa porodicama
12356-1tt

NAFIJA SARAJLIJA
Bila si mi sestra i vi{e od toga. Molim dragog Allaha d`.{. da ti podari sve d`enetske ljepote. Sestra Zekija sa Belminom i Belmom
12373-1tt

HEDIJA PIND@O, ro|. DURMO
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. O`alo{}eni: suprug ]amil, sinovi Almir i Amir
10558-1nd`

BINASA HOD@I], ro|. EROVI]
11. 8. 1992 - 11. 8. 2010.
Godine prolaze, a tuga ostaje vje~na. Otac Huzeir, majka Zahida, sestre Vesna i Mirsada, sin Kenan i k}i Senka
10555-1nd`

MU[AN (HUSO) ^ENGI]
iz Gora`da
Dragi moj Mu{ane, postoji ljubav koju smrt ne prekida i tuga koju vrijeme ne lije~i. Puno mi nedostaje{. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja supruga D`emila ^engi}
10541-1nd`

Dnevni avaz
SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV

srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

57

Danas, 11. 8. 2010. godine navr{ava se 40 tu`nih dana od kako nas je napustio na{ dragi na{em

MUHAMED (HAZIMA) [ABANOVI]
2. 7. 2010 - 11. 8. 2010.
Molimo Allaha d`.{. da mu podari lijepi d`enet. Tevhid }e se prou~iti 11. 8. 2010. godine u 13.30 h u stanu u ulici Semira Fra{te br. 15/XIV. 10588-1nd` Porodica

JASKU (MUSTAFE) BITEVIJA
Od ad`a Hasana, strine Munevere, Aka i Azre sa porodicama
10591-1nd`

SJE]ANJE TU@NO SJE]ANJE SJE]ANJE

SJE]ANJE

11. 8. 2001 - 11. 8. 2010.
na na{u dragu

MILKA (AHMET) DELMANOVI]
iz Gnojnice

Dana 11. 8. 2010. godine navr{ava se sedam godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi otac, punac i deda

11. 8. 1995 - 11. 8. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem, Tvoji: sin D`emal - D`emo, k}eri Zilka i Mina sa porodicama
824-1tz

DELVU OBU]INA
S ljubavlju, Porodica
10593-1nd`

IZET (IBRAHIMA) PJANI]
1996 - 2010.
Vrijeme koje prolazi ne umanjuje prazninu koja je nastala tvojim odlaskom. Uvijek }e{ `ivjeti u na{im srcima. Tvoji: majka D`anuma, bra}a Fikret i Sead sa porodicama, sestre Fatima i Sena sa porodicama 813-1tz

KASIM PR[E[
Nikada te ne}emo zaboraviti. Tvoji: k}erka Azra, zet Sead, unuke Ines i Vanesa
10583-1nd`

Dana 10. 8. 2010. navr{ilo se 40 dana od kako je preselila na ahiret na{a draga

SJE]ANJE

[AHZIJA ^AU[EVI], ro|. SERDAREVI] IBRAHIM (SAKIB) [ARI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji: k}erka Ramiza, zet Amir, unu~ad Armin, Minela, Armina i Edin
10577-1nd`

11. 8. 2000 - 11. 8. 2010.

Dana 11. 8. 2010. godine navr{ava se tu`na godina od kada nije sa nama na{ dragi suprug, otac, dedo i punac

PS Had`i}i i Odjeljenje za administraciju Had`i}i
10579-1nd`

FARID JAGANJAC
Sa neizmjernom ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo te u svojim srcima. Tvoji najmiliji: supruga Bisera, k}erke Jamila i Kanita, unuka Melika i zet Sa{a
395-1ze

SJE]ANJE POSLJEDNJI SELAM

IBRAHIM (SAKIBA) [ARI]
11. 8. 2000 - 11. 8. 2010.
Aida sa sinovima Elvirom i Edvinom i snahom Velidom, unuka Samna
10578-1nd`

na{oj dragoj majkici Dana 11. 8. 2010. navr{ava se 6 godina kako je prestalo da kuca plemenito i dobro srce na{e drage

AI[A (MEHMEDA) HORO
Te{ko nam je navi}i se da nisi vi{e sa nama. Uvijek }emo te se s rado{}u sje}ati.

VAHIDE (LOKVAN^I]) BA[I]
S ljubavlju i po{tovanjem uvijek }emo se sje}ati tvoje dobrote i plemenitosti. Tvoji najmiliji: suprug Ba{i} Uzeir, k}erka Mirsada, zet Mustafa, unuci Emir, Elvedin, snaha Amina i praunuci D`an i Edin
12360-1tt

SJE]ANJE

SJE]ANJE Dana 11. 8. 2010. godine navr{ava se 8 godina otkako je na ahiret preselila na{a draga i nikad zaboravljena majka i nana

Tvoji: Azra, Imad, Rijad, Tarik i Ela
12357-1tt

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je pro{lo sedam dana od preseljenja na ahiret na{e majke

ZE]O (SMAJI]) ADIRA
11. 8. 2002 - 11. 8. 2010.
S ljubavlju i po{tovanjem ~uvat }emo uspomene na tebe i tvoj plemeniti lik. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`ennet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Porodica Ze}o
837-1tz

AI[A (MEHMED) HORO SEVDA (ALIJE) GAD@O
Tuga i bol u srcu nikad ne}e prestati, a sje}anje na tebe vje~no }e trajati dok `ive oni koji te vole. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoja k}erka Nusreta, unuk Hamza i unuka Lejla
12418-1tt

Danas se navr{ava godina dana od kako nas je napustila na{a draga

Tevhid }e se prou~iti u petak, 13. 8. 2010. u 10.30 sati u ku}i `alosti u ulici Zaima [arca br. 47/I. O@ALO[]ENI: sin Rasim, k}erke Rasema, Mejra, [efika i Azra, snahe Mira i Zineta, zet Muhamed, unu~ad, praunu~ad i ~ukununu~ad, sestri}i i sestri~ne, te porodice: Horo, Do{lo, Goleti}, Tepari}, Beker, Sanyora, Kova~evi}, Vra~o, Mahmutovi}, Memi{evi}, Buni}, Kiseljakovi}, Brekalovi}, Smajlovi}, Be}irovi}, Laule i ostala rodbina i prijatelji
12357-1tt

[EMSA HASI]
Neizmjerna je praznina koju za sobom ostave veliki ljudi. S ljubavlju i po{tovanjem, Porodica
10516-1nd`

58

Srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
Dana 11. 8. 2010. godine navr{avaju se tri godine od smrti na{eg POSLJEDNJI SELAM SJE]ANJE

Dana 11. 8. 2010. godine navr{avaju se 2 godine od smrti na{eg dragog

na{oj dragoj kom{inici i prijateljici

na na{e drage roditelje

ALIJA (ALIJE) KAJTAZ VUK [U]RIJE [AHIN (MEHMEDA) BU^O
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. K}erka Merhunisa, zet Selver, unu~ad Damir i Aida
587-1go

20. 5. 1919 - 12. 2. 1956.

BAHRIJA KAJTAZ, ro|. HARA^I]
9. 10. 1919 - 11. 8. 1993.

Dragi babo, imao si veliko srce, plemenitu du{u i beskrajnu ljubav, ono {to nikad ne}e umrijeti. Sje}anje na tebe i tvoj `ivot }e mi biti putokaz i primjer, po{tenja i ~asti. Molimo Allaha d`.{. da ti podari lijepi d`ennet. Hatma-dova }e se prou~iti u d`amiji u [vrakinu poslije podne namaza, 11. 8. 2010. godine. K}erka Amila i supruga Emina i otac [aban
10605-1nd`

BISERI BAJROVI]

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na va{u ljubav i plemenitost. Neka vam Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Sin Mehmed (Meho) i k}i Muruveta sa porodicama

10610-1nd`

SJE]ANJE

Od Fatime, Hamdije i Adnana Ze}e
12436-1tt

NA NA[E DRAGE I NIKAD ZABORAVLJENE

Dana 11. 8. 2010. navr{ava se sedam godina od kako je preselio na ahiret na{ dragi

MILI] SULJO
11. 8. 1991.

KASIM PR[E[
Uspomenu na Tvoju dobrotu i o~insku brigu za porodicom nosit }emo zauvijek i sa ponosom. El-Fatiha Tvoji Hedija i Faruk
12437-1tt

VEZIRA
31. 1. 2009.

S ljubavlju i po{tovanjem ~uvamo uspomenu na vas. Va{i: sestra i svastika D`evahira i sestri~na Indira sa porodicom
585-1go

SJE]ANJE

Dvije godine kako nije sa nama na{a voljena

TANJA BJELICA, ro|. BUGARIN
Prazni su dani koji prolaze bez tebe. S ponosom i sa puno ljubavi nosimo te u srcu. Tvoji najmiliji: Rade, Andrea, Necko, Branka i Danijela
10598-1nd`

Dana 11. 8. 2010. godine navr{avaju se 2 godine od smrti na{eg dragog

SJE]ANJE

POSLJEDNJI SELAM

na moju kumu

na{em dragom

[AHIN (MEHMEDA) BU^O
Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Supruga Munevera sa djecom
587-1go

MUJI HEBIBOVI]U TANJU
11. 8. 2008 - 11. 8. 2010.
Za sve {to pro{lo je, i za sve {to dolazi, nedostaje{... Milena
10606-1nd`

Puno nam nedostaje{. Od prijatelja Nezira Kalajd`i}a, Nurke Imamovi}a sa porodicama
10608-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 11. 8. 2010. godine navr{avaju se tri godine od smrti na{eg dragog

Dana 11. 8. 2010. godine navr{ava se 6 godina od preseljenja na ahiret na{e drage

[U]RIJA ([ABAN) VUK

NAMIKU
Zlatan, Amela i Adin (Zenica) i Fadil i Ar~i (Osijek)
397-1ze

Smrt ostavlja veliku bol, a ljubav jo{ ve}e sje}anje koje niko ne mo`e uzeti. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote koje ti zaslu`uje{. Tvoji: babo [aban, sestra Suada, sestri}i Mirza i Adnan, snaha Elvira i mala raja Tarik i Ramiz
10604-1nd`

MIRHE MUSABA[I]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari vje~ni rahmet i lijepi d`enet. Majka, sestra sa porodicom i brat sa porodicom
584-1go

Dnevni avaz
Navr{ava se 40 bolnih dana od kako nije sa nama draga mama i baka i 24 godine od smrti dragog oca i dede

srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

59

Dana 12. 8. 2010. godine navr{ava se 7 tu`nih dana od preseljenja na ahiret na{eg dragog

KASIM (SULJO) KARAMAN
Hvala ti za svu ljubav, dobrotu i plemenitost koju si nam poklanjao. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da }e se tevhid prou~iti u ~etvrtak, 12. 8. 2010. godine u 11.00 sati u porodi~noj ku}i ul. Butmirska cesta br. 245. O`alo{}ena porodica
10594-1nd`

ZORKA KATALINA, ro|. FILIPOVI]

MILOVAN KATALINA

Dana 11. 8. 2010. navr{ava se 15 godina od kada nije sa nama na{ dragi i voljeni suprug, babo, punac i djed

RASIM (ZEJNIL) HAD@IMUSI]
1948 - 1995.
U na{im ste srcima i mislima. Va{ grob }emo posjetiti u srijedu, 11. 8. 2010. u 10.30 ~asova. O@ALO[]ENI: sinovi Nenad i Boro, k}erka Nada, snahe Rajka i Sonja, unuci Sandro, Sandra, Sanjin, Tamara, Bjanka i Leandra
10576-1nd`

Te{ka i bolna je istina da vi{e nisi sa nama. Nismo te mogli sa~uvati od smrti, ali sje}anje na tebe, na ljubav koju si nam pru`io, stvari koje si nas nau~io vje~no }emo ~uvati. Molimo dragog Allaha d`.{. da ti podari lijep d`ennet i vje~ni rahmet. Tvoji: supruga Ziba, k}erke D`enana, Arijana - Lala i Azra, zetovi Suad Varaji}, Armin [ubo i Suad Kova~evi}, unu~ad Zerina i Ilhana, Merisa i Mirza, Irfan i Nejra
12411-1tt

Dana 12. 8. 2010. godine navr{ava se sedam tu`nih dana od preseljenja na{eg voljenog

MUNIB (ZAHID) RIZVAN
Uspomene na tebe nikada umrijeti ne}e. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet. Tvoji najmiliji Tevhid }e se prou~iti 12. 8. 2010. godine u 11 sati u ku}i `alosti, Geteova broj 8/II.
12423-1tt

Dana 11. avgusta 2010. navr{ava se 18 godina od kada je preselio na ahiret na{ sin i brat

ALMIR (MUSTAFE) SOFOVI]
Nikad te ne}e zaboraviti tvoji najdra`i: babo Mustafa, mama Remzija, sestra Behireta, zet Ned`ad, brat Admir, snaha Amela, brati} Almir
12430-1tt

SJE]ANJE POSLJEDNJI POZDRAV

Dana 11. avgusta 2010. navr{ava se sedam tu`nih dana otkako nije sa nama na{a draga

majci na{eg radnog kolege

BISERI BAJROVI] MEMID@AN EMIR
12431-1tt

VEZIRA (AZIZ) KAVAZOVI] i MEMID@AN JADRANKA
Neka dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i vje~ni rahmet tvojoj du{i. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i `alosti, Barica do br. 16 u 17 sati. O`alo{}ena porodica
NE PITAJ KOLIKO TUGA MO@E DA SE IZDR@I... NE PITAJ KOLIKO SUZA MO@E DA SE NE PUSTI...
12381-1tt

Od lokalnih uposlenika Ameri~ke ambasade

11. 8. 1992 - 11. 8. 2010.

Dana 11. 8. 2010. godine navr{avaju se 3 tu`ne godine otkako je preselila na ahiret na{a draga

POSLJEDNJI POZDRAV

VA[I: MIRSADA BANDA I ALMA COKOJA SA PORODICAMA

SJE]ANJE
PTT

ZAHVALNICA

POSLJEDNJI SELAM

na{oj dragoj sestri, svastici i tetki

[EMSA DELALI]
Vrijeme koje prolazi nije ubla`ilo bol, prazninu i tugu za tobom. Neka ti Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Porodica
12426-1tt

~ika JOSIPU
Ljilja sa djecom, Cober, Sanja i djeca, Sofka, Tamara, Mini}i i ^ombe
12425-1tt

RAZIJA OV^INA, ro|. ARNAUTOVI]
Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet i sve d`enetske ljepote. Tvoji: sestra Firuza, zet Mesud, sestri} Vedo, sestri~ne Amira i Suzana
10585-1nd`

SEVDA GAD@O, ro|. KUJAN
11. 8. 2002 - 11. 8. 2010.
Danas se navr{ava 8 tu`nih godina od smrti moje majke. S ljubavlju i po{tovanjem, Sin Esad sa porodicom Neka ti je vje~ni rahmet.
12424-1tt

VEZIRA (AZIZ) KAVAZOVI]
U ovim te{kim trenucima posebno se `elimo zahvaliti „Domu zdravlja Vogo{}a“, Porodi~na medicina, na ~elu sa dr. Benjaminom i patrona`noj slu`bi Doma zdravlja. O`alo{}ena porodica
12429-1tt

60

Srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz
Tu`nim srcem javljamo rodbini i prijateljima da je na{a draga

Duboko o`alo{}ni obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga sestra i tetka

RASEMA BEKTI], ro|. MULALI] ASIJA (SMAJL) D@AFERAGI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 9. 8. 2010. u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 11. 8. 2010. u 14 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sestre Fedija i Subhija, sestri}i Haris i Asim sa porodicama, sestri~ne Vildana i Marizela sa porodicama. Tevhid }e se prou~iti istog dana u ul. Hamdije Kapid`i}a 6/5 Dobrinja II, stan Podgorica.
12405-1tt

nakon kratke i te{ke bolesti preminula dana 8. avgusta 2010. u 13 sati u 54. godini. Ispra}aj }e se obaviti ispred Komemorativnog centra u srijedu, 11. avgusta 2010. u 14.30 sati, a ukop na mezarju Kalebi}i. O@ALO[]ENI: suprug Miralem, sin Jasenko, k}erka Selma, unuk Benjamin, bra}a Rukib i Rasim, snahe Emira i Mejra, brati}i Dino i Mirza, brati~ne Sandra i Rasema, dajd`e Husein i Ismet, tetke Sedifa, Alija, E{efa i Rabija, djever Zlatan, zaova Alma sa djecom, porodice: Mulali}, Bekti}, Omera{evi}, Deved`i}, Mihajlovi}, Sulejmanovi}, Cipurkovi}, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji.
840-1tz

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga majka, nana i sestra

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

AMRA (SALIH) D@INI]
preselila na ahiret u subotu, 7. avgusta 2010. u 45. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 11. avgusta 2010. u 14 sati na Gradskom groblju Vlakovo. O@ALO[]ENI: brat Amir sa porodicom i ostali prijate111 lji i poznanici.

had`i RAZIJA (IBRAHIM) OV^INA, ro|. ARNAUTOVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 9. avgusta 2010. u 79. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 11. avgusta 2010. u 17 sati na bakijskom mezarju Faleti}i. O@ALO[]ENI: k}erke Dervi{a-Bibka i Vi{nja, zet Tajib, unuci Kenan i Kerim, snahe Denisa i Ines, praunuka Anadi, bra}a Raif, Avdo, Muhamed-Hami i HusrefTalijan sa porodicama, sestre Firuza-Dilfa i ZulfijaNid`a sa porodicama, djeverovi Ismet i ]amil sa porodicama, zaova Arifa sa porodicom, Jasna i Mirza Ibri}, te porodice Ov~ina, Arnautovi}, Smajlagi}, Kulenovi}, Filipovi}, Hajrovi}, Vejsilovi}, Skalonji}, Keketovi}, Omerbegovi}, Kova~, te ostala rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17 sati u ku}i `alosti u 111 ulici Geteova br. 3/XVII.

BISERA BAJROVI], ro|. SPAHI]
preselila na ahiret u utorak, 10. avgusta 2010. u 72. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 11. avgusta 2010. u 14.30 sati na Gradskom groblju Bare. Prijevoz obezbije|en ispred ku}e `alosti iz ulice Prijedorska 27 sa polaskom u 13.45 sati, do groblja i nazad. O@ALO[]ENI: sin Admir, snahe Sanela i Elvedina, unuci Danis i Vedad, unuka Sara, brati}i i brati~ne, djever Ismet sa porodicom, zaova Rifa sa porodicom, te porodice: Bajrovi}, Spahi}, Br|anin, Cero, Ajanovi}, ^engi}, ^au{evi}, Tar~in, ^ampara, Ze}o, Struji}, Had`i} i ostala brojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.30 sati u ku}i `alosti u ulici Prijedorska br. 27/II. 111

Obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{ dragi

FADIL (ABIDA) KLOVO
preselio na ahiret dana 10. 8. 2010. godine u 69. godini. D`enaza }e se klanjati u 13 sati u Sinan-begovoj d`amiji u Gora`du, a ukop }e se obaviti u Kolijevkama. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 13 sati u d`amiji [ehidija u Vitkovi}ima. O@ALO[]ENI: supruga Ned`iba, sinovi D`evad, Zijad, Semir i Ermin, k}eri Sabina, Mersiha i Jasmina, snahe, zet, unu~ad te ostala mnogobrojna rodbina i prijatelji.
588-1go

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

...za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

D@EHVA (MUNIB) LISKA, ro|. KAR^I]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 9. 8. 2010. godine u 53. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 11. 8. 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: suprug Asim, sinovi Adnan i Mirza, svekrva D`anija, snaha Habiba, unuk Adin, otac Munib, majka Hankija, bra}a D`evad i Mehmed, sestra [evala, djeverovi Ibro i Kasim, zaova Nezira, jetrve Remza i Asima, snahe [ehida i Rabija, svak Nezim, amid`a Ibrahim, strine Samka i Smaila, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, djeveri}i, zaovi}i, te porodice: Liska, Kar~i}, Otajagi}, Omeragi}, Kustura, Hafizovi}, Zili}, Dizdarevi}, Hurem, Kosovac, [undo, Zolota, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u ku}i merhume u 14.00 sati, ul. Kromolj do br. 142. Prijevoz do Vlakova i nazad obezbije|en sa kombi stajali{ta Kromolj sa polaskom u 13.00 sati, sa usputnim zaustavljanjem na autobuskim stajali{tima Jezero, Pofali}i i Stup. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

ASIJA (SMAIL) D@AFERAGI], ro|. BEGLEROVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 9. 8. 2010. godine u 80. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 11. 8. 2010. godine u 14.00 sati na mezarju Vlakovo. O@ALO[]ENI: sestre Fedija, Subhija i Ferida, zet \emo, snahe Stana i Ljubica, brati}i, brati~ne, sestri}i, sestri~ne, te porodice: Beglerovi}, Podgorica, Bu~o, Hamzi}, Babovi}, Lekovi}, Illumanati, Turulja, Pjano, Guhdija, Had`iali}, Halilovi}, Hasanbegovi}, Pekmez, kao i ostala brojna rodbina, kom{ije i prijatelji Tevhid }e se prou~iti istog dana u 14.00 sati, ul. Hamdije Kapid`i}a 6/V, stan Podgorica, Dobrinja II. RAHMETULLAHI ALEJHA RAHMETEN VASIAH
111

Dana 11. 8. 2010. godine navr{ava se devet godina od kada je preselio na ahiret na{ dragi bad`enog i svak

MU[AN (HUSO) ^ENGI]
Sje}anje na tebe `ivjet }e dok postoje oni koji te vole. Neka ti dragi Allah d`.{. podari lijepi d`enet. Tvoji: Velija i Jasminka Nuhanovi}
10614-1nd`

POSLJEDNJI POZDRAV

SJE]ANJE

na{oj dragoj koni

na na{e drage i plemenite roditelje

SAMIJI VATI]
Ve} nam nedostaje{. Porodice Osmanovi} i Kameri}
10613-1nd`

Dana 11. 8. 2010. godine navr{ava se 5 godina od kako je preselila na ahiret

had`i IBRAHIM DAUTBA[I]
11. 8. 1975 - 11. 8. 2010.

ZEJDA DAUTBA[I], ro|. HOD@I]
18. 7. 1992 - 11. 8. 2010.

FATIMA DOLOVI]
Neka ti Allah d`.{. podari sve {to si ti nama za `ivota darovala.

Sinovi Sead i Asim sa svojim porodicama Suprug Hamdo, k}erke Minka i Mevlida, sinovi Hamdija i Numo, brat ]azim, sestra Sejda i Hanifa, unu~ad Igor i Filip, Amar, Ema, Ilma, Emil, Hana i Imran
586-1go 12439-1tt

Dnevni avaz
Sa tugom obavje{tavamo rodbinu i prijatelje da je na{a draga ... za ovaj trenutak - pripremajte se - (hadis) Duboko o`alo{}eni obavje{tavamo rodbinu, prijatelje i kom{ije da je na{a draga

srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

61

KSENIJA (NIKOLE) VELA[EVI]
preminula dana 9. avgusta 2010. godine u 85. godini. Sahrana }e se obaviti u ~etvrtak 12. 8. 2010. godine u 14.15 sati na gradskom groblju „Bare“. O@ALO[]ENI: sinovi Milorad i Dragan, brat Tihomir, unuci Mladen i Nina, praunu~ad Luka i Lara, snahe Jasna, Angelina, Dragana, Jelena, Zlata, Bisa, Tanja i Sanja, bratani}i Radomir i Igor, bratani~ne Jadranka, Nata{a, Tanja i Ranka, te ostala mnogobrojna rodbina, kom{ije i prijatelji 111 Ku}a `alosti: ul. Kulovi}a br. 1/4.

SAMIJA (ATIF) VATI], ro|. TANOVI]
preselila na ahiret u ponedjeljak, 9. avgusta 2010. u 78. godini. D`enaza }e se obaviti u srijedu, 11. avgusta 2010. u 17.30 sati na mezarju Hambina carina. O@ALO[]ENI: k}erke Senada, Edita i Mirsada, bra}a [erif i Husnija sa porodicama, sestre Munevera i Mulija sa porodicama, zetovi Muamer, Senad i Samir, unu~ad Diana, Omar, Dino, Riad, Ena, Ajla, Una i Danis Damir, tetka Behara sa porodicom, zaova Hafiza sa porodicom, te porodice: Vati}, Tanovi}, Pa{i}, D`aka, Selimbegovi}, Be{irevi}, Kalaba, [akovi}, Nikontovi}, Jakupovi}, Rahi}, Tufo, Maki}, Pa{ali}, Abusairis, ^ampara, Radon~i}, kao i ostala mnogobrojna rodbina, prijatelji i kom{ije. Tevhid }e se prou~iti istog dana u 17.30 sati u ku}i `alosti u ulici Br~anska br. 16/XVI. 111

Bosna i Hercegovina Federacija Bosne i Hercegovine TUZLANSKI KANTON OP]INSKI SUD U TUZLI Broj: 032-0-Ps-04-001 868 Tuzla, 25. 05. 2010. godine Op}inski sud u Tuzli po sudiji Simi} Radmili u pravnoj stvari tu`ioca „GORENJE GTI“ DOO Velenje, ul. Partizanska broj 12, R Slovenija, zastupano po punomo}niku Konji} Rifatu, advokatu iz Tuzle, protiv prvotu`enog „BH TLT“ DOO Tuzla, ul. XVIII hrvatske brigade broj 25 i drugotu`enog „NOVA BANKA“ DD Bijeljina, ul. Svetog Save br. 46, zastupana po punomo}niku Dimitrijevi} Stevanu, advokatu iz Banje Luke, radi utvr|enja da je ugovor raskinut i isplate vsp. 586.000,00 KM, primjenom odredbe ~l. 348. st. 3. do 7. Zakona o parni~nom postupku

POZIV ZA KU]NU DOSTAVU AVAZOVIH IZDANJA NA SVAKO JUTRO VA[E A NUDIMO VAM I POPUST 10% VA[IM VRATIM VINE O N
Javite se na na{e telefone: 033/ 281-364 i 033/ 281-361 ili fax: 033/ 281-435

OMILJENE NO

OBJAVLJUJE
Dostavljanje poziva prvotu`enom „BH TLT“ DOO Tuzla, za dan UTORAK, 14. 09. 2010. godine sa po~etkom u 13.00 sati u zgradi Op}inskog suda u Tuzli sprat I soba br. 23. Tu`eni se upozorava na posljedice izostanka, odnosno da }e se u slu~aju da se ro~i{tu ne odazove rasprava odr`ati i bez njegovog prisustva. Ovim putem dostavlja se tu`enom poziv za pripremno ro~i{te i isti se obavje{tava da se dostava smatra obavljenom protekom roka od 15 dana od dana objavljivanja. Sudija Simi} Radmila

AKO STE ZAINTERESOVANI ZA OVU JEDINSTVENU PONUDU,
molimo vas da ~itko popunjenu narud`benicu dostavite na na{u adresu:

avaz-roto press, Te{anjska 24A, 71000 SARAJEVO

SA NAZNAKOM “ZA KU]NU DOSTAVU” ili
U Oglasnu slu`bu “Twist Tower“ Te{anjska 24A, “avaz-roto press” (Avaz Bussines centar) - D`emala Bijedi}a 185

BOSNA I HERCEGOVINA FEDERACIJA BOSNE I HERCEGOVINE HERCEGOVA^KO-NERETVANSKI KANTON OP]INSKI SUD U MOSTARU Broj: 07 58 Mal 026291 06 Mal Mostar, 22. 07. 2010. godine


NARUD@BENICA
IZDANJE: DNEVNI AVAZ SPORT GLOBAL AZRA EXPRESS ZDRAVLJE U KU]I BEBE I MAME kom.__________________ __________ kom.___________________ _________ _________ kom.__________________ kom.______________________ _______ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________ __ kom.__________________________

OGLAS
Op}inski sud Mostar, stru~ni suradnik Branka Krtali}, u pravnoj stvari tu`itelja DD BH Telecom Sarajevo Direkcija Mostar, ul. Bra}e Feji}a bb, protiv tu`enog Mari} Radmilo, Vrap~i}i 257 Mostar, radi isplate duga, vsp 1.385,10 KM, temeljem odredbi ~l. 182 ZPP-a, vanraspravno dana 23. 03. 2009. godine donio je slijede}u:

PRESUDU Zbog propu{tanja
Tu`enom se nala`e da tu`iocu plati iznos od 1.385,10 KM sa zakonskom kamatom, po~ev od dana dospije}a obaveza, do dana isplate, kako slijedi - na iznos od 225,20 KM po~ev od 08. 05. 2006. godine pa do isplate - na iznos od 261,45 KM po~ev od 08. 06. 2006. godine pa do isplate - na iznos od 341,80 KM po~ev od 08. 07. 2006. godine pa do isplate - na iznos od 494,60 KM po~ev od 08. 08. 2006. godine pa do isplate - na iznos od 55,65 KM po~ev od 08. 09. 2006. godine pa do isplate - na iznos od 6,40 KM po~ev od 08. 10. 2006. godine pa do isplate te mu naknaditi tro{kove parni~nog postupka u iznosu od 132,25 KM sve u roku od 30 dana. STRU^NI SURADNIK Josipa Matijevi}

Ime i prezime ____________________________________________________________ Op}ina_________ ulica____________________________________________________ Broj telefona/mobitela ____________________________________________________ Vrijeme dostave do ________________________________________________sati Broj li~ne karte:________________________________________________ ____________ Svojeru~ni potpis __________________________________________________________

POKOPNO DRU[TVO
za pogrebne usluge, trgovinu i proizvodnju Sarajevo

MED@LIS ISLAMSKE ZAJEDNICE SARAJEVO
71000 Sarajevo, Bistrik do broja 8

""BAKIJE" BAKIJE
OSNOVANO 1923

SARAJEVO

Pokopno dru{tvo „Jedileri“ - Sarajevo, pru`a pogrebne usluge po najpovoljnijim cijenama, omogu}ava brzu, kvalitetnu i jednostavnu organizaciju d`enaze na podru~ju Kantona Sarajevo i Bosne i Hercegovine, te najpovoljnije uslove za prijevoz umrlih iz inozemstva. Cjelokupna organizacija d`enaze (posljednjeg ispra}aja umrlog) obavlja se na jednom mjestu, atraktivnoj i u Gradu prepoznatljivoj lokaciji - Turbe sedam bra}e, u neposrednoj blizini trolejbuske okretnice na Austrijskom trgu, ul. Bistrik do br. 8. Svakim danom od 0-24 sata, Vama dostupan telefon: 033 712-800, fax: 033 712 801.

Pokopno dru{tvo "BAKIJE" vr{i prevoz umrlih iz Zapadne Europe specijalnim pokopnim vozilima i organizuje d`enaze na teritoriji BiH.
tel. 00387 (0)33 533-763 mobitel 00387 (0)61 131-788 00387 (0)33 233-062 fax 00387 (0)33 447-122 mobitel za inostranstvo 0049(0)16093427808 www.bakije.com

62

Srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

63

64

Srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

Dnevni avaz

oglasi

oglasi

Dnevni avaz

srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

65

66

Dnevni avaz, srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

sport

KVALIFIKACIJE ZA EP Bh. nade do~ekuju Ma|arsku

Igra~i Olimpika s D`ankovi}em

Ispit protiv tre}e selekcije svijeta Igra~i Olimpika posjetili
(Foto: O. Kadribegovi})

Lijep gest sarajevskog premijerliga{a

Mo`emo do}i do pobjede, ka`e selektor Tuli}

Povrije|en [ehi}

povrije|enog dje~aka
Fudbaleri Olimpika Milo{ Vidovi}, Nikola Kolarov i Tijago, zajedno s predsjednikom kluba Nijazom Graci}em, direktorom Hamdijom Spahi}em te trenerom Edinom Prlja~om, ju~er su u Klini~kom centru Univerziteta Sarajevo posjetili 15-godi{njeg Abdulaha D`ankovi}a. D`ankovi}u, koji je te{ko povrijedio ki~mu prilikom pada, donijeli su poklone, a posebno se obradovao Olimpikovom dreN. D. su.

Pomalo u sjeni nesporazuma u vezi s ka{njenjem Adina D`afi}a i Adnana Zahirovi}a na okupljanje, mlada fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine danas }e u Zenici odigrati utakmicu kvalifikacija za Evropsko prvenstvo. U okviru grupe 3 bh. nade ugostit }e veoma kvalitetnu reprezentaciju Ma|arske.

Te`ak zadatak
Selektor Branimir Tuli} ka`e da se ne treba vra}ati na ono {to se doga|alo u ponedjeljak te da je ekipa potpuno posve}ena utakmici. - Ne}emo ka`njavati cijeli tim tako {to bismo D`afi}a odstranili. On je na terenu uvijek bio korektan i

Slavija ostala bez dvojice mladih fudbalera

Milinkovi} i Lemez otputovali u SAD

Tabela
Rezultati na{e selekcije: BiH - Luksemburg 0:1, Vels - BiH 2:0, Italija - BiH 1:1, BiH - Vels 2:1, Luksemburg - BiH 0:1, BiH - Ma|arska (danas), BiH - Italija (3. septembar), Ma|arska - BiH (7. septembar).
1. Vels 2. Italija 3. Ma|arska 4. BiH 5. Luksemburg 6 6 5 5 8 41 31 30 21 11 1 13 2 10 2 9 2 7 6 4 [ehi}: Ho}e li braniti na{ prvi golman

Lemez i Milinkovi}: Ispunili sve kriterije

Dvadesetogodi{nji fudbaleri Slavije Milan Milinkovi} i Mladen Lemez otputovali su u Sjedinjene Ameri~ke Dr`ave, gdje }e nastaviti {kolovanje, ali i sportsku karijeru. - Smje{teni smo u univerzitetskom centru u gradu Birmingemu, u saveznoj dr`avi Alabami. Na nama je sada da opravdamo povjerenje dobrih ljudi, koji su nam omogu}ili da imamo tu sre}u da steknemo diplomu u Americi, ali i da ne zapostavimo igranje fudbala - rekao je Milinkovi}, koji je upisao nekoliko nastupa za

prvi tim Slavije. Bh. igra~i imat }e odli~ne uvjete u Americi. - Ispunili smo sve tra`ene kriterije, a najva`niji su bili da smo sportisti, ali i dobri u~enici. Bit }e nam pla}eno sve. Jedna godina studiranja, smje{taj, hrana, stru~na literatura ko{taju 23.000 dolara, a ti }e tro{kovi biti osigurani tako {to }emo igrati za univerzitet. Dobili smo sjajnu priliku za napredak i na nama je da na najbolji na~in reprezentiramo klub, ali i svoju zemlju - naglasio je G. I. Lemez.

nadam se da }e tako nastaviti ve} protiv Ma|ara. Ta je pri~a iza nas, a ispred nas su veoma jaki Ma|ari. Nisu slu~ajno tre}a reprezentacija svijeta, svakako }emo imati te`ak zadatak. No, smatram da nisu bolji od nas i da, ako budemo imali svoj dan, bez slabih mjesta u ekipi, mo`emo do pobjede - ka`e selektor Tuli}.

Jedini problem {to se ti~e igra~kog kadra predstavlja povreda golmana Ibrahima [ehi}a.

Dodatni podstrek
- Nadam se da }e [ehi} ipak biti na golu. S njim smo primali malo golova i pokazao je koliko je bitan za ovaj tim - smatra selektor bh. nada. Kao pozitivno, Tuli}

isti~e i da }e utakmicu pratiti Safet Su{i}, selektor Atima, {to bi, prema njegovim rije~ima, mogao biti dodatni podstrek igra~ima. Utakmica na Bilinom polju igra se danas s po~etkom u 17 sati, a na{a reprezentacija bi se s pobjedom vratila u igru za plasman na EP Po. dsjetimo, pobjednici sedam grupa i najbolji drugoplasiN. D. rani idu na EP .

Volfsburg blizu dogovora s veznjakom Juventusa

Ako Dijego stigne, Misimovi} mo`e i}i?
Nijemci su spremni platiti 16 miliona eura za anga`man Brazilca
Menad`er Volfsburga Diter Henes (Dieter Honess) proveo je vikend u Torinu, gdje je sa sportskim direktorom Juventusa \uzepeom Marotom (Giuseppe Marotta) pregovarao o anga`manu Brazilca Dijega (Diego). Kako javlja italijanski „Sky Sport“, klubovi su se dogovorili da nekada{nji plejmejker Verdera (pro{log ljeta za 25 miliona eura oti{ao u Juventus) pre|e u redove Volfsburga za obe{te}enje od 16 miliona eura. U pri~i se ovog puta ne spominje Edin D`eko, kojeg Juventus ve} mjesecima `eli anga`irati, nego je u fokusu Zvjezdan Misimovi}. Navodno bi na{ reprezentativac, u slu~aju da njema~ki klub anga`ira Dijega, dobio dozvolu da napusti Volfsburg, a kao mogu}i epilog navodi se i Misimovi}eva selidba u Torino. Iako nema zvani~nih izjava u vezi sa Misimovi}em, postoji i varijanta u kojoj bi se u posao uklju~ila Fiorentina. Klub iz Firence zainteresiran je za na{eg veznjaka, dok bi njihovog napada~a Alberta \ilardina (Gilardino) rado vidjeli u dresu Juventusa.

[imi} zavr{io karijeru
Dario [imi}, biv{i hrvatski fudbalski reprezentativac, nakon {to je prije mjesec potpisao za Dinamo iz Zagreba, odlu~io je da okon~a karijeru. Za reprezentaciju Hrvatske odigrao je ta~no 100 utakmica.

Prvi gol bh. napada~a u Teplicama

Sidka novi selektor Iraka
Njema~ki stru~njak Volfgang Sidka (Wolfgang) naslijedit }e Boru Milutinovi}a na mjestu selektora fudbalske reprezentacije Iraka nakon {to je potpisao jednogodi{nji ugovor s Fudbalskim savezom ove zemlje, vrijedan 500.000 dolara. Sidka je u trenerskoj karijeri radio u Verderu te u nekoliko njema~kih ni`erazrednih klubova. (A. ^.)

Mahmutovi} zabio protiv Budjovica
Proteklog vikenda igrana je ve}ina utakmica 4. kola ~e{ke nogometne Gambrinus lige, a u ponedjeljak su svoju utakmicu ovog kola igrale Teplice Ajdina Mahmutovi}a i Admira Ljevakovi}a. Na{i internacionalci proveli su u igri svih devedeset minuta protiv ^e{kih Budjovica, a Mahmutovi} je, nakon {to je u 47. minuti zaradio `uti karton, u 60. minuti doveo svoj tim i u vodstvo. No, gosti su u 89. minuti poravnali na 1:1 i zaustavili Teplice na putu do prve ovosezonske pobjede. Teplice su trenutno plasirane na pretposljednje, petnaesto mjesto na tabeli, sa samo dva boda iz ~etiri odigrane utakmice. Za razliku od pro{le sezone, kada su bili vode}i na polusezoni, o~ito je da ove ne{to ne {tima u timu biv{eg trenera @elje Jir`ija (V. B.) Pli{eka.

Dijego: Povratak u Njema~ku?

sport

Dnevni avaz, srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

67

^elik nastavlja provjerenu praksu

SLOBODA Tu{anjski premijerliga{ `eli anga`irati Sarajliju

Hasanovi} stigao na probu
Nikoli} u Slova~koj ~eka obe}ane dokumente kako bi se mogao registrirati za tuzlanski klub
Treninzima fudbalera Slobode ju~er se priklju~io ofanzivni veznjak Eldar Hasanovi} (21), koji je stigao na Tu{anj iz slova~ke @iline. Planirano je da Hasanovi} provede nekoliko dana na probi, a o njegovom eventualnom ostanku u redovima tuzlanskog kluba posljednju rije~ dat }e {ef stru~nog {taba Vlatko Glava{. - Tek treba da vidimo u kakvoj je formi. Poznajem Hasanovi}a i vjerujem da }e opravdati svoj dolazak u Slobodu. Ako budemo zadovoljni njegovim u~inkom, onda bismo razmi{ljali i o potpisivanju ugovora - rekao je Glava{. Hasanovi}, koji je ponikao u sarajevskom @eljezni~aru, stigao je na Tu{anj s ~istim dokumentima tako da ne}e biti nikakve prepreke da potpi{e ugovor pod uvjetom da tako odlu~i rukovodstvo tuzlanskog premijerliga{a. [to se ti~e situacije sa Stani{om Nikoli}em, tu jo{ nema nikakvog napretka. Nikoli} je jo{ u Slova~koj i poku{ava dobiti neophodne dokumente ~elnika Dace iz Dunajske Strede, ba{ kao {to mu je i bilo obe}ano. Zato je njegov nastup u subotu na Ko{evu protiv Sarajeva i dalje pod velikim znakom piE. M. tanja.

Ibrakovi} obnavlja igranje test-me~eva
Zeni~ani o~ekuju certifikat iz Ma|arske za Adilovi}a
Nakon velike pobjede u nedjeljnom prvenstvenom debiju i derbiju 2. kola protiv Zrinjskog (2:1), na Bilinom polju vlada ugodna radna atmosfera. Drugi tim ^elika ju~er je odigrao kontrolni susret protiv Krivaje u Zavidovi}ima (2:1). Oba gola postigao je Eldin Adilovi}. To je stara praksa, koju je na Bilinom polju prije tri Nemeljakovi}: Propu{ta Budu}nost godine bio uveo Spli}anin stavu, jer `eli, prije svega, Vjeran Simuni} - da svakog da budu daleko ubojitiji u utorka organizira kontrolnu napadu. - Moramo uraditi neke utakmicu za mlade igra~e i one su koji prethodnog vi- promjene u timu. O~ekujemo i da Eldin Adilovi} dokenda bili rezervisti. - Neke na{e mlade bije certifikat iz Ma|arske igra~e, poput Jasmina Smr- ka`e Ibrakovi}, koji za narike i Armina Arnauta, koji edni me~, uz „pocrvenjelimaju po 19 godina i nesu- og“ Ermina Gad`u, u subomnjiv talent, kroz ove uta- tu ne}e mo}i ra~unati ni na kmice `elimo razigrati i pr- gripoznog Elmira Kuduzoipremiti da budu nosioci vi}a i iscrpljenog Kenana naredne sezone. Zato Smr- Nemeljakovi}a. Arnaut je odradio utaiku nismo ni pustili na posudbu u Ecos Vitez - ka`e kmicu suspenzije zara|enu zbog crvenog kartona dobiIbrakovi}. [to se ti~e prve ekipe, venog u finalu juniorskog on isti~e da }e za utakmicu prvenstva pa bi i on mogao protiv Budu}nosti u Bano- biti u konkurenciji za saV. B. vi}ima biti promjena u sa- stav.

Glava{: Dat }e kona~nu rije~ o Hasanovi}u

Midhet Saraj~i} uo~i susreta protiv @eljezni~ara

Potrebna nam je podr{ka navija~a
Te`ak raspored na startu prvenstva donio je Travniku dva gostuju}a poraza (Zvijezda 1:2 i Sloboda 0:2) i poziciju „fenjera{a“. U narednom kolu „Veziri“ }e imati te`ak zadatak, jer im na Pirotu sti`e prvak @eljezni~ar, koji je otvorio sezonu s dvije sigurne pobjede. Sportski direktor i prvotimac Midhet Saraj~i}, pored treninga s ekipom, uporedo priprema i stadion za ovu utakmicu. - Zavr{avamo radove na novoizgra|enoj isto~noj tribini kako bismo u {to sve~anijem ambijentu do~ekali svoje prijatelje s Grbavice. Nakon nabavke novih rezervnih klupa, ura|enog ulaza i ograde na istoku stadiona Pirota, na novoizgra|enoj isto~noj tribini postavljene su i nove stolice. To nam je prva doma}a utakmica ove sezone i svi }e gledaoci imati potrebni komfor i sigurnost. Uostalom, s navija~ima @elje na Piroti nikada i nije bilo pr-

Nakon dvadeset godina pauze

Bosna 1977 iz Modri~kog Luga ponovo u pogonu
Saraj~i}: Najavljuje pobjedu

Postavljene stolice na istoku
Na isto~noj tribini postavljeno je 500 stolica, dok }e uskoro stolicama biti popunjena kompletna zapadna tribina kako bi Pirota ispunila skoro sve propisane kriterije. Nova tribina bit }e promovirana u subotu, ali }e navija~i @elje, prema posljednjim informacijama, ipak biti smje{teni na zapadu, kao i do sada.

Pirota: Stadion u novom ruhu

oblema - isti~e Saraj~i}. Travni~ani u ovom me~u imaju imperativ pobjede. - Sada nam je vi{e nego ikada potrebna podr{ka navija~a. Iako igramo protiv prvaka, vjerujem da mo`emo osvojiti prve bodove S. P. rekao je Saraj~i}.

@itelji povratni~kog mjesta Modri~ki Lug, koje je smje{teno izme|u Od`aka i Modri~e, nakon dvadeset godina pauze ponovo su aktivirali fudbalski klub. Davne 1977. godine, u ovom mjestu osnovan je klub pod nazi-

nove sezone, u kojem }e svoje mjesto zauzeti i Bosna 1977 iz Modri~kog Luga. - Zavr{ili smo svu potrebnu papirologiju za nesmetano takmi~enje i po~et }emo u Op{tinskoj ligi Modri~a. Ovih dana smo organizir-

Nogometa{i Rudara uo~i nove sezone

Premijer liga nije prioritet Kakanjcima
Nogometa{ima Rudara iz Kaknja, prvi put nakon {to su u sezoni 2000/2001 ispali iz premijerliga{kog dru{tva, plasman u elitu nije prioritet. „Zeleno-crni“ }e u}i u novu sezonu bez rezultatskog imperativa. - S obzirom na stav uprave kluba da se ove godine stavi akcent na gradnju infrastrukture, prvi put u posljednjih nekoliko godina prioritetni cilj nije ulazak u Premijer ligu. No, ako se otvori mogu}nost za taj plasman, naravno da }emo iskoristiti {ansu istakao je trener Almir Ja{arspahi}. Predsjednik Skup{tine kluba Mirsad Ja{arspahi}, vljeni radovi na isto~noj tribini stadiona s 1.600 mjesta i na pomo}nom terenu. - O~ekujemo ve}u podr{ku op}inskih struktura i na~elnika, jer je Rudar gradski klub i niko ga ne mo`e prisvojiti - rekao je Mirsad Ja{arspahi}. Kapiten Kemal [abi} zadovoljan je stanjem u timu i klubu te najavljuje bolje igre i rezultate. - Imamo vi{e mladih igra~a i mi, stariji, pomo}i }emo im da stasaju i doka`u svoj potencijal. Obe}avam jedan novi Rudar, borbeniji i agresivniji - poru~io je kapiten Rudara, kojem je ovo 15. sezona u zeleno-crnom M. KOM[O dresu.
Ekipa Bosne 1977: Takmi~it }e se u Op{tinskoj ligi Modri~e

vom Bosna, koja je egzistirala sve do jeseni 1991. godine, kada se prakti~ki ugasila. Nakon toga uslijedila su ratna de{avanja, a ve}ina mje{tana Modri~kog Luga nove domove na{la je uglavnom u zemljama Beneluksa. Ovih dana vr{e se posljednje pripreme pred po~etak

ali i jednu manifestaciju na kojoj smo prikupili i odre|ena sredstva za narednu takmi~arsku sezonu, u kojoj je bio jako veliki odziv na{ih ljudi koji rade i `ive u inozemstvu - kazao nam je Esad Eso Had`idedi}, koji, uz trenersku, obavlja i jo{ neke druge funkcije u Bosni. E.M.

Halilhod`i} posjetio reprezentaciju
Vahid Halilhod`i} posjetio je ju~er na{u reprezentaciju prije me~a s Katarom i zadr`ao se u razgovoru sa selektorom Safetom Su{i}em. Legendarni Vaha po`elio je mnogo sre}e i uspjeha Papetu i na{im fudbalerima u predstoje}im kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2012. u Poljskoj i Ukrajini.

Trener Almir Ja{arspahi} i predsjednik Mirsad Ja{arspahi}: Ve}a podr{ka Op}ine

ina~e generalni direktor Rudnika Kakanj, glavnog

sponzora Rudara, smatra da je najbitnije da su nasta-

68

Dnevni avaz, srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

sport

ME\UNARODNI FUDBAL Aston vila u nezavidnoj situaciji

Kasparov sa na{im novinarom: Rado dolazi u BiH

(Foto: I. Rozi})

Legendarni {ahist posjetio [iroki Brijeg

O’Nil oti{ao pet dana prije po~etka sezone!
Irac nije poja{njavao razloge
Samo pet dana uo~i starta nove sezone u engleskoj Premijer ligi Martin O’Nil (O’Neill) odlu~io je da napusti mjesto menad`era Aston vile. Pedesetosmogodi{nji Irac nije poja{njavao odluku. - U`ivao sam u Aston vili. Ru`an je osje}aj napustiti tako dobar klub. Hvala fudbalerima, mojim saradnicima i navija~ima koji su mi pru`ali podr{ku - rekao je O’Nil.

Kasparov: Nisam do{ao u BiH da lobiram, stigao sam kao prijatelj
Spreman pomo}i u finansijskom i svakom drugom pogledu
Gari Kasparov, jedan od najve}ih {ahista svih vremena, u dru{tvu svoje supruge i menad`era @eljka Klari}a ju~er je posjetio [iroki Brijeg. U grad na Li{tici stigao je iz Makarske, gdje ljetuje 14. godinu zaredom. Najprije je posjetio prostorije [ahovskog kluba [iroki Brijeg, gdje je legendarnog Rusa do~ekalo vi{e od stotinu djece, njihovih roditelja i brojni novinari. Rije~i dobrodo{lice izrekao je doma}in, ina~e aktuelni bh. prvak @eljko Bogut i delegat ispred [ahovske unije BiH na skora{njem Kongresu FIDE. - Presretan sam {to u [irokom Brijegu, u prostorijama kluba, mogu pozdraviti svog {ahovskog uzora i, prema mome mi{ljenju, najve}eg igra~a svih vremena. Ovo je veliki doga|aj za grad [iroki i na{u {kolu {aha u dahu je kazao Bogut. Kasparov je istakao kako je u [iroki Brijeg stigao svojim prijateljima, ponajprije Bogutu, ali je naglasio: - U BiH uvijek vrlo rado dolazim. Tu imam dosta dragih ljudi i za ovaj kraj me ve`u veoma lijepe uspomene. I u [iroki Brijeg sam do{ao kao prijatelj, nisam do{ao da lobiram. Iskreno, vjerujem da }e se klima u BiH u vezi s kandidatima za predsjednika FIDE promijeniti. Veliki sam prijatelj Bosne i Hercegovine. To sam pokazao svojim dolascima, a i sada sam spreman pomo}i u finansijskom i svakom drugom D. KNEZOVI] pogledu.

Ovo je prljav potez, ka`e nekada{nji napada~ Vile Geri [o

Ru{enje planova
Mediji tvrde da se irski stru~njak dugo borio da promijeni principe vlasnika Rendija Lernera (Randy), koji je svakog ljeta prodavao najbolje igra~e. Ove godine u medijima su se vrtile konstantne {pekulacije o prodaji D`ejmsa Milnera (James) i E{lija Janga (Ashley Young). Irac je prije godinu vodio bitku za ostanak svog tada najboljeg fudbalera Gareta Berija (Gareth Barry), ali je pre-

O’Nil: Ostajao bez okosnica ekipe

sudila finansijska ponuda Man~ester sitija. Govore}i o eventualnim odlaskima Milnera i Janga,

Karijera puna trofeja
O’Nil je do{ao na kormilo Aston vile prije ~etiri godine. Tri puta je doveo ekipu me|u prvih {est u ligi, a pro{le sezone je dogurao i do finala Liga kupa, gdje je birmingemski klub izgubio od Sitija s 1:2. O’Nil je stekao ime na klupi Seltika, s kojim je osvojio tri titule prvaka i ~etiri Kupa [kotske. Prije toga, 1996. godine uveo je engleski Lester u Premijer ligu osvojiv{i s tom ekipom i dva Liga kupa.

Me|unarodne prijateljske utakmice

pro{le sedmice dao je izjavu u kojoj se mo`da mogu na}i razlozi odlaska. - Nije dobro gubiti najbolje fudbalere. To je problem, kada radite neki posao poku{avaju}i napraviti rezultat, a onda se desi ne{to {to ru{i planove - rekao je O’Nil.

Debi Blana u Norve{koj
Danas su na programu prve me|unarodne utakmice iz FIFA-inog kalendara nakon Mundijala u Ju`noj Africi. Aktuelni svjetski i evropski prvak [panija gostuje Meksiku, koji }e svog nekada{njeg kolonizatora poku{ati pobijediti prvi put nakon sedam neuspje{nih poku{aja. Od na{ih konkurenata iz kvalifikacione grupe za plasman na Evropsko prvenstvo 2012, Francuska s potpuno novom postavom i novim selektorom Loranom Blanom (Laurent Blanc) gostuje Norve{koj, Rumunija ide Turskoj, Bjelorusija Litvaniji, Albanija do~ekuje Uzbekistan, dok Luksemburg, s kojim 3. septembra igramo prvi me~ u ciklusu, putuje Velsu. Zanimljiviji parovi: Albanija - Uzbekistan, ^e{ka - Latvija, Danska - Njema~ka, Irska - Argentina, Ukrajina Holandija, Malta - Makedo-

Mekdonald zamjena
Do imenovanja novog menad`era ekipu }e voditi trener rezervne ekipe Kevin Mekdonald (McDon-

ald), koji }e biti na klupi i za prvi me~ Premijer lige, u subotu protiv Vest Hema. Dok su pohvalili njegov dosada{nji rad, biv{i asovi Aston vile nisu imali nimalo razumijevanja za O’Nilov odlazak. - Ne znam {ta se desilo, ali je izabrao pogre{no vrijeme za odlazak. Prljav je potez napustiti klub u ovom trenutku i ostaviti ga u nezavidnoj situaciji - rekao je biv{i napada~ Vile Geri [o (M. T.) (Gary Shaw).

Irski selektor u bolnici

Inter

Trapatoni se otrovao {koljkama
Blan: Prvi me~ na klupi Francuske

nija, [vedska - [kotska, Crna Gora - Sjeverna Irska, Turska - Rumunija, Litvanija Bjelorusija, Slovenija - Australija, Srbija - Gr~ka, Poljska - Kamerun, Slova~ka - Hrvatska, Albanija - Uzbekistan, Paragvaj - Kostarika, J. Afrika - Gana, Meksiko - [panija, Finska - Belgija, Rusija - Bugarska, Vels - Luksemburg, Engleska - Ma|arska, Austrija - [vicarska, Norve{ka - Fr(M. T.) ancuska.

Trapatoni: Te{ko povra}anje

Irski selektor \ovani Trapatoni (Giovanni Trapattoni) zavr{io je u bolnici nakon {to se otrovao hranom, ali stanje mu je dobro. Italijanski fudbalski stru~njak je u Italiji prije nekoliko dana, uo~i dolaska u Irsku, jeo {koljke, za koje se sumnja da su prouzrokovale te{ko povra}anje. Jo{ je nepoznato ho}e li Trapatoni biti u stanju da vodi selekciju Irske u dana{njem susretu protiv Argentine. Ju~era{nji trening vodio je njegov asistent Marko Tardeli (Marco Tarde(M. T.) lli).

Milito: Prvak Evrope i Italije

Milito produ`io ugovor do 2014.
Evropski i italijanski prvak Inter objavio je na svojoj zvani~noj internet-stranici da je produ`io ugovor sa svojim najboljim strijelcem, Argentincem Dijegom Militom (Diego) na jo{ jednu godinu, do 30. juna 2014. - Uvijek }u biti zahvalan Interu, koji je odlu~io da me dovede u svoje redove, i predsjedniku Masimu Moratiju (Massimo Moratti), koji je vjerovao u mene - kazao je Milito, koji je ve} u svojoj prvoj sezoni u Interu osvojio trostruku krunu. U Inter je (A. ^.) do{ao iz \enove.

Katalonci ugrabili njema~kog reprezentativca

Fudbaler iz Toga umro na 32. ro|endan
Masamaso ^angai (Massamasso Tchangai), koji je na Svjetskom prvenstvu 2006. godine igrao za selekciju Toga, preminuo je na svoj 32. ro|endan od posljedica zastoja rada srca. ^angai, koji je dio karijere proveo u Udinezeu i HIT Gorici, prevezen je pro{le sedmice u bolnicu, ali mu nije bi(M. T.) lo spasa.

Ozil pred vratima Barcelone
Mesut Ozil, koji je na nedavnom Svjetskom prvenstvu u Ju`noj Africi bio jedan do klju~nih kota~i}a reprezentacije Njema~ke, blizu je prelaska u Barcelonu. [panski „El Pais“ tvrdi da su se Katalonci dogovorili s Verderom o transferu i ugovoru vrijednom 10 miliona eura. Za Ozila su bili zainteresirani i Real, ^elzi i Man~es(M. T.) ter junajted.
Ozil: Ugovor vrijedan 10 miliona eura

sport

Dnevni avaz, srijeda, 11. avgust/kolovoz 2010.

69

Biv{i bh. kapiten seli se u Ukrajinu

Jasmin Huki} u Donjecku
Jasmin Huki} novi je ko{arka{ ukrajinskog prvoliga{a Donjecka, objavljeno je na internet-stranici agencije Beobasket, koja zastupa nekada{njeg kapitena na{e reprezentacije. Huki} (31 godina, 204 centimetra) igrao je u pro{loj sezoni za italijanski Beneton. Dres BiH nosio je na zavr{nicama evropskih prvenstava 1999., 2001., 2003. i 2005. godine. U Donjecku }e se priklju~iti biv{em reprezentativnom i klupskom saigra~u Sa{i Vasiljevi}u,

KO[ARKA Reprezentacija BiH ve~eras do~ekuje Veliku Britaniju

Kako zaustaviti ~ovjeka od 70 miliona dolara?
Moramo pobijediti, ka`e selektor Had`i} Goste predvodi NBA zvijezda i vode}i strijelac kvalifikacija Luol Deng
^ovjek od 70 miliona dolara (toliko vrijedi njegov NBA ugovor s ^ikago bulsima) razbio je Ma|are s 32 poena. Makedoncima je ubacio 23 uz 11 skokova i devet asistencija. Luol Deng, bez dileme, najve}a je zvijezda kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2011. (prvi strijelac, tre}i asistent, ~etvrti skaka~...) koju }e na{i ko{arka{i ve~eras poku{ati da, ako ne u po(Foto: F. Fo~o)

Huki}: Napustio Beneton

a

odskora, tako|er, ~lanu ukr(E. J.) ajinskog kluba.

a

Odluka najbr`eg ~ovjeka na planeti

Bolt zavr{io sezonu
Svjetski rekorder na 100 metara Usein Bolt (Usain) ne}e se vi{e takmi~iti ove sezone zbog povrede le|a, izjavio je ju~er njegov agent. Jamaj~anski atleti~ar, koji je pro{le sedmice u [tokholmu nakon dvije godine pora`en u jednoj utrci sprinta, i to od Amerikanca Tajsona Geja (T yson Gay), bio je na ljekarskim pregledima u Minhenu, gdje je ustanovljena povreda u donjem dijelu le|a koja, ako se ne zalije~i, mo`e uzrokovati mnogo ve}e (N. D.) probleme.

(Foto: fibaeurope)

Bolt: Povreda le|a

Bh. ko{arka{ice do~ekuju Albaniju

[ansa za prvu pobjedu
Bajramovi}, Had`i}, generalni sekretar KSBiH Mahmutovi} i Domerkant na pres-konferenciji

Iz pro{lih kvalifikacija: Duel Bajramovi}a i Denga

tpunosti zaustave, onda barem natjeraju da se dobro pomu~i za svaki poen ili skok.

Odvojiti od lopte
- To je igra~ koji, kada iza|e na parket, u rukama ima 20 poena, ali }emo ga agresivnom odbranom poku{ati primorati da tu nor-

Danas: Crna Gora - Italija (18.30 sati), Finska - Izrael (19).
1. Crna Gora 2. Izrael 3. Italija 4. Latvija 5. Finska

A
2 2 3 3 2 2 2 1 1 0 0 0 2 2 2

170:126 189:159 221:221 223:274 133:156

4 4 4 4 2

1. Makedonija 2. V. Britanija 3. Ma|arska 4. BiH 5. Ukrajina

@ali za Gordi}em

B
3 2 3 2 2 2 2 1 1 0 1 0 2 1 2

245:206 195:178 200:239 156:150 134:157

5 4 4 3 2

1. Belgija 2. Bugarska 3. Poljska 4. Gruzija 5. Portugal

Selektor Had`i} `ali za gubitkom Nemanje Gordi}a, na{eg startnog pleja, koji }e, zbog prijeloma ruke u me~u protiv Ma|arske, propustiti ostatak kvalifikacija. - Nemanja je sjajna li~nost i sportist i veoma mi je `ao {to mu se ovo de-

silo i {to }e nas sigurno unazaditi. No, moramo gledati naprijed. U odsustvu Gordi}a, prostor }e se otvoriti Dini Hod`i}u te u jednom dijelu Domerkantu i Kojadinovi}u, koji, tako|er, mogu igrati na poziciji pleja - rekao je Had`i}.

ji preuzimam potpunu odgovornost, samo nas pobjeda ostavlja u konkurenciji za plasman na EP u Litvaniji. Vjerujem da }emo je ostvariti - ka`e Had`i}.

C
2 2 3 2 3 2 2 1 1 0 0 0 2 1 3

152:133 141:129 221:222 148:139 192:231

4 4 4 3 3

Zaboraviti Ma|arsku
Kapiten Kenan Bajramovi} i bek Henri Domerkant (Henry Domercant) priznaju da su slabo odigrali protiv Ma|ara, ali isti~u da taj me~ treba zaboraviti

kao da je Britanija odli~na ekipa, ali da je mnogo bitnije kako }e na{ tim u}i u utakmicu. - Za nas nije toliko bitno to protiv koga igramo, koliko je va`no da nastupimo kao tim, na nivou na kojem to zaista i mo`emo. Zna~i, treba iza}i na parket i slijediti upute selektora. Ako bude tako, imamo {ansi za pobjedu - izjavio je naturalizirani ameE. J. ri~ki bek.

\okovi} i Nadal: Pora`eni od kanadskog para

(Foto: Reuters)

mu ostvari na {to te`i na~in. \edovi}, Kojadinovi}, Milo{evi} i Domerkant (Domercant) neki su od igra~a koji }e, vjerovatno, u pojedinim fazama me~a imati zadatak da motre na Denga. Poku{at }emo da ga, {to je ~e{}e mogu}e, odvojimo od lopte - ka`e Sabit Had`i}. Na{ selektor dodaje da bi bilo pogre{no kompletnu pa`nju usmjeriti na 25-godi{nje krilo, koje je u pro{lim kvalifikacijama u me~u protiv BiH ubacilo 29 ko{eva, jer Britanci imaju barem 5-6 ekstrakvalitetnih ko{arka{a (pored Denga, naro~ito se isti~e biv{i NBA centar Pops Mensah-Bonsu, prvi skaka~ kvalifikacija). I protiv takvog sastava, vode}eg u na{oj grupi B, bh. selekcija danas nema dru-

BiH (20.45) V. Britanija
Dvorana „Mirza Deliba{i}“ u Sarajevu. Kapacitet 5.000. Sudije: Fabio Fakini (Italija), Igor Dragojevi} (Crna Gora), Alfred Jovovi} (Hrvatska). Po~etak u 20.45 sati. BiH: Ne{ovi} (B, 190), Kojadinovi} (B/K, 198), Hod`i} (B, 190), Milo{evi} (K, 205), Bav~i} (K, 210), Jazvin (C, 208), Varda (C, 213), Domerkant (B, 196), \edovi} (B, 198), Bajramovi} (K/C, 205), \urasovi} (K, 200), Halilovi} (K, 205). Selektor: Sabit Had`i}. VELIKA BRITANIJA: A~ara (K, 208), Adegboje (K, 198), Mensah-Bonsu (K/C, 206), Saliven (K, 203), Deng (K, 206), Boateng (K/C, 208), BrajanEmening (K, 206), Rejnking (B, 183), Klark (K, 208), Bojd (B, 180), Robinson (B, 188), Bejli (B, 183). Selektor: Kris Fin~.

@enska ko{arka{ka reprezentacija Bosne i Hercegovine ve~eras (20 sati) u 4. kolu grupe B evropske B-divizije u Bosanskom Novom do~ekuje Albaniju. Izabranice selektora Vesne Bajku{e izgubile su u prethodna dva kola protiv [vicarske u Bosanskom Novom (64:71) te u gostima kod Estonije (47:54). - Ne poznajemo previ{e Albaniju. Prema statistici, najlo{ija su ekipa u grupi. U~init }emo sve da obradujemo navija~e pobjedom - isti~e mladi krilni centar bh. tima N. \. Anesa Ham{i}.

Ham{i}: Obradovati navija~e

Prvi i drugi teniser svijeta igrali u paru

gog izbora nego da pobijedi. i fokusirati se na ono {to nas - Britanija je igrala pro{li o~ekuje. - Britanci imaju dobru ekiEurobasket, prave tim za Olimpijske igre ~iji }e biti pu, ali ako budemo imali prdoma}ini... Sve su to fakto- avu podr{ku s tribina, ~isto suri koje treba uzeti u obzir, ali mnjam da mo`emo izgubiti mi nemamo izbora. Poslije rekao je Bajramovi}. Domerkant je tako|er reporaza u Ma|arskoj, za koDanas: Ukrajina - Ma|arska (18), Danas: Gruzija - Portugal (17), BeBiH - Velika Britanija (20.45). lgija - Bugarska (20.15).

Nadal i \okovi} ispali na startu Mastersa u Torontu
Nakon vi{e od 30 godina, dva najbolje rangirana tenisera na ATP listi nastupila su zajedno u paru. Rafael Nadal i Novak \okovi} igrali su dubl na Mastersu u Torontu i odmah na startu ispali od kanadskog „wild card“ para Va{eka Pospi{ila i Milo{a Raoni}a. Nakon {to su Nadal i \okovi} dobili prvi set sa 7:5, Kana|ani su bili bolji u drugom sa 6:3 te u taj-brejku tre}eg s 10:8 nakon jednog sata i 34 minute. Posljednji put dvojica najboljih igra~a svijeta igrala su u paru davne 1976. godine, kada su D`imi Konors (Jimmy Connors) i Artur E{ (Arthur Ashe) stigli do ~etvrtfinala turnira u Va{ingtonu. (Z. [.)

Hajder oborio bh. rekord
Na 30. evropskom prvenstvu u plivanju u Budimpe{ti, na kojem na{a {tafeta 4x100 metara slobodno ipak nije nastupila, T uzlak Ensar Hajder oborio je dr`avni rekord na 50 metara delfin (25,53 sekunde). Hajder je zauzeo skromno 51. mjesto, Nenad Simi} 54. i dosada{nji rekorder Benjamin Bu}a 55. Hajder je bio 30. na 400 m slobodno, kao i na 200 metara mje{ovito, dok je na 200 m slobodno osvojio 40. mjesto. V B. .

SRIJEDA 11. 8. 2010.

16.50
NOGOMET, BHT1

BHT1

FTV

OBN

HAYAT TV

PINK BH

15.30

PLES @IVOTA

21.40

CSI: MIAMI

17.40

A LA CARTE

20.10

NAJBOLJE GODINE

19.00

^INI

KVALIFIKACIJE ZA EP 2011: BiH - MA\ARSKA

20.35
KO[ARKA, BHT 1

KVALIFIKACIJE ZA EP 2011: BiH - VELIKA BRITANIJA
TV Alfa
07.00 08.00 08.11 08.50 09.00 09.30 09.35 12.00 12.30 12.40 13.15 13.30 13.33 14.30 14.35 15.30 15.35 16.30 16.35 17.30 18.40 19.00 19.15 19.30 Alfa mozaik - jutarnji program Bonaventura - repriza EPP Emisija - [to da ne?, repriza Sponzorisani program Vijesti Alfa mozaik (u 10.30 i 11.30 Vijesti) Poznati Vijesti Sponzorisani program Sponzorisani program Vijesti SMS CHAT i EPP Vijesti SMS CHAT i EPP Vijesti SMS CHAT i EPP Vijesti Muzika Vijesti Centralna info.emisija Muzika Emisija - [to da ne?, revijalni program Muzika i EPP

07.00 Dobro jutro Program za djecu i mlade, r. 09.05 Mumijevi, animirana serija, 61/74 09.30 BHT slagalica 10.00 BHT vijesti 10.10 Ljubavna oluja, igrana serija, 154/313 11.00 Moja mala kuhinja, r. 11.05 Ples `ivota, igrana serija, 60/124, r. 12.00 BHT vijesti 12.15 Kad tebe ne bude, humoristi~ka serija, 7/23, r. 12.45 Dimenzija vi{e, program iz kulture, r. 13.15 16. Sarajevo Film Festival, special, r. 14.15 BHT vijesti 14.30 Na terapiji, igrana serija, 27/45, r. 15.00 Mumijevi, animirana serija, 62/74 15.30 Ples `ivota, igrana serija, 61/124 16.15 BH info 16.50 Nogomet. U-21 Kvalifikacije za EP 2011. BiH - Ma|arska, prijenos 18.50 Business News 18.55 Moj prvi izbor, reporta`a 19.00 Dnevnik Sport Vrijeme 19.35 Retrovizor, muzi~ki program 20.00 Sportski program 20.35 Ko{arka (m).Kvalifikacije za EP 2011. Bosna i Hercegovina - Velika Britanija, prijenos 22.45 BHT vijesti 22.55 Business News 23.00 Ibrica Jusi} u Po~itelju, koncert 00.20 Na terapiji, igrana serija, 28/45 00.50 Pregled programa za ~etvrtak
20.00 20.45 21.30 21.40 22.00 24.00 Gostiona Muzika i EPP Vijesti Poslovne vijesti Poznati Jukebox

07.00 Dobro jutro, jutarnji program 09.00 Vijesti 09.05 Slatka tajna, igrana serija, 149. epizoda, r. 10.00 To je prava Raven, serija za djecu, 28. epizoda 10.30 Prirodna ba{tina. Donje Povrbasje 11.00 Centralni zatvor 12.00 Dnevnik 1 12.15 Grmalj. Indijanci, italijanska mini serija, 6. dio 13.45 Zvjezdani studio, muzi~ki program 14.10 Grizli Adams, igrana serija, 31. epizoda 15.00 Vijesti Mjesec Ramazana. 15.10 Kara|ozbegova medresa, dokumentarni program 15.45 Sarajevska turbeta, dokumentarni program, 1. dio 16.10 Viza za budu}nost, doma}a igrana serija, 77. epizoda 17.00 Federacija danas 17.25 Dolina sunca, igrana serija, 61. i 62. epizoda 19.05 Crtani film 19.15 Ramazanska vaktija Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 2 20.04 Vrijeme iftara (krol) 20.10 Profa iz kraja, italijanska mini serija, 1. dio 21.40 CSI. Miami, igrana serija, 6. epizoda 22.30 Dnevnik 3 Finansijske novosti 22.55 Smrtonosna opsesija, kanadski igrani film 00.40 Zvjezdani studio, muzi~ki program 01.10 Centralni zatvor 01.55 Pregled programa za ~etvrtak

06.35 Jutarnji program, kola`ni program 09.00 Fudge, serija 09.45 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 10.40 Vru}ina Akapulka, serija 11.55 OBN Info 12.10 Top Shop 12.30 Ljetna matineja. Mookie, film 13.55 Skrivena kamera, zabavna emisija 14.20 Seka Aleksi}. Moja desna ruka, reality show 15.50 Na{a mala klinika, humoristi~na serija 16.25 Top Shop 16.45 Vremenska prognoza 16.50 Biseri, talk show 17.40 A la Carte, kulinarski show 18.20 Stol za 4, kulinarski show 18.50 Vremenska prognoza 18.55 OBN Info 19.20 Exkluziv, zabavna emisija 20.00 Vox populi 20.10 Seka Aleksi}. Moja desna ruka reality show 21.15 Distrikt, igrana serija 22.10 Biseri, talk show 22.45 Seka Aleksi}. Moja desna ruka, reality show 23.45 Mu}ke, humoristi~na serija 00.15 Ljetna matineja. Mookie, film
19.00 19.30 20.05 21.30 22.00 23.00 23.30 00.00

06.30 Dobro jutro svima, jutarnji program 08.30 Hayatovci na raspustu, dje~iji program 09.00 Bajkeri s Marsa, crtani film 09.25 Timmy, crtani film 09.35 Fify, crtani film 10.00 Aladin, crtani film 10.25 Winx, crtani film 10.50 Winx, crtani film 11.15 Ninja kornja~e FF, crtani film 11.30 Fify, crtani film 11.45 Vijesti 11.58 Biometeorolo{ka prognoza 12.00 Put u prirodu s Nigelom Marvenom, 2. epizoda 13.00 Najbolje godine, igrana serija, 133. epizoda 14.00 Zlate mi, zabavni program 15.00 Zvijezda mo`e{ biti ti, audicija 16.10 Sport centar 16.11 Moje drage kom{ije, igrana serija, 75. epizoda 17.32 Zauvijek susjedi, igrana serija 18.13 Biometeorolo{ka prognoza 18.15 Ramazanski program 19.00 Vijesti u 7, informativna emisija 19.27 Vremenska prognoza 19.29 Stanje na putevima 19.30 Sport 19.40 Ramazanski program 20.10 Najbolje godine, igrana serija, 134. epizoda 21.00 Bolje ne mo`e, igrani film 23.00 Moje drage kom{ije, igrana serija, 76.epizoda 00.30 Put u prirodu s Nigelom Marvenom, 2. epizoda 01.30 Sport centar 01.35 Zauvjek susjedi, igrana serija, 29. epizoda
Dnevnik TV USK-a Muzi~ki program Sport srijedom Dnevnik 2 Gordost TV liberty BH veza Pregled programa 21.30 22.15 22.45 23.30 00.00 Turizam plus Bonaventura Igrani program Glas Amerike Odjava programa

08.00 Gre{ne du{e 09.00 Ru`i~asto jutro, jutarnji program 11.00 ^ini, serija 11.55 Vremenska prognoza 12.00 Info top 12.10 Grand parada 13.30 Sarajevo on line 13.40 Made in Banja Luka 13.50 Sportissimo 14.00 Info top 14.10 Alo alo 15.00 Anali, serija 15.50 Info top 16.00 Gre{ne du{e 16.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 17.00 Slomljeno srce 18.00 Info top 18.15 Vremenska prognoza 18.25 Sarajevo on line 18.40 Made in Banja Luka 18.55 Savr{eno skladna i originalna BiH 19.00 ^ini, serija 20.00 Tudorovi, serija 21.00 Nacionalna bezbjednost, film 23.00 Alo alo 23.30 Konorsov rat, film 01.30 Sarajevo on line 01.40 Made in Banja Luka

20.00 Najbolje godine, igrana serija 21.00 Teorija zavjere, igrani film 23.00 Moje drage kom{ije, serija

TV KISS
17.50 Okolo k(r)ole, zabavna omladinska emisija 18.25 Glazba 19.00 Dnevnik KISS 19.25 Sportski pregled i vrijeme 19.30 Dnevnik HRT 20.10 Reporta`a 21.00 Pressica, r.

TV HEMA
18.00 Vijesti 18.15 Vremenska prognoza Izvje{taj iz MUP-a KS 19.00 Dokumentarni program 20.00 Izaberi zdravlje - emisija o zdravlju 21.00 Auto shop magazin - emisija o automobilizmu 22.00 Hema magazin - info. prog. 22.30 Vremenska prognoza

TV Gora`de
19.00 Hronika Festivala prijateljstva Gora`de 2010. 20.00 Igrana serija 21.00 Na{a realnost 22.00 Zabavni program 22.30 Folk takt, muzi~ka emisija 23.00 Hronika Festivala prijateljstva Gora`de 2010. 23.30 Glas Amerike

TVTK
17.00 Eko-sat, info. program 17.30 Povratak informativni program 18.00 ^ekaju}i kandilje, ramazanski program 19.00 Dnevnik RTV TK 19.30 ^ekaju}i kandilje, ramazanski program, nastavak 20.30 Vrata tajni, serijski program 21.00 Film 22.30 Vijesti 22.45 Frejzer, humoristi~ka serija 23.15 Lo{e djevojke, igrana serija

HIT TV
20.00 21.00 22.00 22.35 23.00 23.35 23.05 00.00 00.05 02.30 Zabranjena ljubav Otvoreni studio Objektiv II Put oko svijeta Glas Amerike Triumph Grame Tri minuta Film Otvoreni studio (R)

TV Zenica
18.00 18.30 19.00 19.30 19.50 20.00 21.00 21.30 Frej`er, humoristi~ka serija Mali oglasi, obavje{tenja Zenica danas Muzi~ki spotovi Obavje{tenja Razglednica Oliverov twist Dobro srce

TV Kakanj
18.00 18.45 19.30 20.04 20.10 20.25 21.00 21.30 22.00 23.00 Druga strana ljubavi, serija Denis Napast U susret iftaru Ezan za iftar Vijesti IC O~i du{e Autoshop magazin Svjedok prirode Zabranjena ljubav, serija Vijesti TV Sahar

TV Bugojno
16.00 16.10 16.11 17.00 18.00 18.15 19.00 19.30 19.55 20.00 21.00 23.00 Muzika Sport centar Moje drage kom{ije, serija Muzi~ki program Vijesti Bugojansko prolje}e 2010. Informator Muzika Vijesti Najbolje godine, igrana serija Teorija zavjere, igrani film Moje drage kom{ije - igrana serija

TV Visoko
18.35 19.30 20.20 20.30 21.00 21.55 Zabranjena ljubav, Dnevnik FTV Aktuelnosti Ljudi, doga|aji - vremeplov Zabranjena ljubav Autovizija - magazin o automobilima 22.30 Aktuelnosti r. 22.55 TV strane 00.00 Odjavni telop

TV Cazin
18.00 19.00 19.30 20.00 20.30 21.00 Igrani program, repriza Da se ispri~amo, repriza Sportski mozaik, repriza TV panorama O tome se govori..., reporta`a Autovizija

BN
18.00 18.30 19.00 19.30 20.10 21.00 22.30 Danas u Srpskoj, info. program Dopisnici bez granica Sport flash BN monitor TV serija: ^etiri `ene Ljetna promenada, Pregled dana

TV Mostar
18.00 GRAD, kola`na emisija informativnog tipa 19.00 RTM vijesti

TV USK
18.10 Veterani danas r.

SATELITSKI TV PROGRAM
RTS Eurosport Eurosport 2 Sportklub National G. MTV Adria RTL PRO 7

21.00
FILM, NOVA TV

17.30 BEOGRADSKA HRONIKA

21.25

GLOF

18.00

OBARANJE RUKE

15.30

MOBIL 1 GRID

20.00

PODMORSKI DETEKTIVI

22.00

CELEBRITY AGENCY

20.15 SVA\A IZME\U KOM[IJA

21.15

PRIVATNA PRAKSA

15.10 Ekskluzivno 16.00 Ovo je Srbija 16.35 U zdravom tijelu 17.00 Dnevnik 17.20 Evronet 17.30 Beogradska hronika 18.25 Putopis: Francuska 19.30 Dnevnik 20.10 Rezervisano vrijeme 22.20 Sti`u dolari, serija

16.30 Plivanje 17.00 Plivanje 18.45 Plivanje 19.00 Fudbal 19.15 Svi sportovi 19.20 Konji~ki skokovi 20.20 Konji~ki skokovi 21.20 Konji~ki skokovi 21.25 Golf 22.25 Golf 22.35 Golf 22.40 Jedrili~arstvo

16.45 Svi sportovi 17.00 Spidvej 18.00 Obaranje ruke 18.30 Spidvej 19.30 Vijesti 20.00 Wwe 20.30 Wwe 21.30 Boks 23.00 Fudbal

15.30 Mobil 1 Grid 16.00 FullTilt Poker 17.00 U`ivo: ATP Masters Toronto 03.30 Barca TV. K League Barcelona

16.00 Ulovljeni 17.00 Stvoreni za razaranje 18.00 Posljedice 19.00 Vodi~ kroz planet za ljubitelje hrane 19.30 Vodi~ kroz planet za ljubitelje hrane 20.00 Premijera Podmorski detektivi 21.00 Nacisti~ka kra|a umjetnina

17.50 The Osbournes 18.20 The Osbournes 18.40 3 from 1 18.50 Brand New 19.20 Just See MTV 21.20 Top 20 21.50 3 From 1 22.00 Celebrity Agency 22.20 Celebrity Agency 22.50 Celebrity Agency 23.10 South Park

17.30 Me|u nama, serija 18.00 Explosiv 18.30 Exclusiv 18.45 RTL aktuelnosti 19.05 Sve {to je va`no 19.40 Dobra vremena, lo{a vremena, serija 20.15 Sva|a izme|u kom{ija, dok. serija 21.15 Prigovor! 22.15 Stern TV

16.00 Odluka u podne 17.00 Taff 18.00 Vijesti 18.10 Simpsonovi, crtani film 19.10 Galileo 20.15 Uvod u anatomiju, serija 21.15 Privatna praksa, serija 22.10 Good wife, serija

16 blokova
D`ek Mozli je iskusni detektiv koji dobiva nezavidan zadatak premje{tanja brbljivog osu|enika iz zatvora u sudnicu udaljenu {esnaest blokova. Pri tome otkriva da osu|enik mora svjedo~iti protiv Mozlijevih kolega... Uloge: Brus Vilis, Mos Def Reditelj: Ri~ard Doner

SRIJEDA 11. 8. 2010.
RTRS HRT 1 HRT 2 NOVA TV

[APAT ZVIJEZDA
Priprema: Hedija MEHMEDI]
Ljubav: Razmi{ljate o budu}nosti veze. Znate i sami, {to vi{e emocija unesete, ve}e su {anse da bude dobro. 21. III - 20. IV Posao: Iskoristite maksimalno ovaj dan za li~nu afirmaciju. Razlike nisu u prilikama, ve} u vama samima. Zdravlje: Osje}ate se izvrsno.
OVAN

22.00

TAJNE RATA

16.20

LUDA KU]A

20.20

SLOVA^KA - HRVATSKA

19.15

DNEVNIK

09.10 Brojevi, serija 10.00 Naruto, crtana serija 10.25 Tim galaksi, crtana serija 10.50 Naslovi, dokumentarni program, repriza 11.30 Mts magazin, muzi~ka emisija 12.00 Vijesti **.** Mala tv 12.15 Crtana serija 12.40 Gomboce, program za djecu 13.05 Bajke iz cijelog svijeta 13.20 Kiki {ou, repriza 13.50 Profajler, serija 14.40 Poaro - Nijemi svjedok, film **.** Izvje{taj sa banjalu~ke berze 16.30 Srpska danas 17.00 Brojevi, serija 17.45 Pakov svijet, serija 19.15 Ro|eni divlji, program za djecu 19.25 Finansijske novosti 19.30 Dnevnik 20.10 Odbojka (`) - Balkansko prvenstvo za juniorke, direktan prenos 22.00 Tajne rata, dokumentarni serijal 23.00 Info profil 23.17 Sport 23.22 Finansijske novosti 23.25 Odbojka (`) - Balkansko prvenstvo za juniorke, hronika 23.45 Neko da me ~uva, serija 00.25 Poaro - Ubistvo po abecedi, film

07.00 09.15 10.00 10.09 10.10 10.15 10.20 11.15 12.00 12.11 12.13 12.15 12.31 13.15 14.10 14.19 14.20 15.05

15.35 16.20 17.00 17.10 18.25 19.15 19.16 19.30 19.56 20.01 20.10 21.55

22.30 22.55 22.58 23.00 23.10 23.55

01.25

Dobro jutro, Hrvatska Pet zvjezdica 1, serija (18/20)* Vijesti Vrijeme danas Vijesti iz kulture Te ~udesne `ivotinje: Odmor, dokumentarna serija (6/26)* ^arolije letenja: Dotaknuti nebo, dok. serija (1/5)* Oprah show (1211.)* Dnevnik Sport Vrijeme TV kalendar More ljubavi, telenovela (13/165)* Ljetna slagalica Vijesti s prijevodom za gluhe Vrijeme sutra Sutra je novi dan 1, serija (7/22)* Hrvatsko podmorje 4 - Od Savudrije do Prevlake: Savudrija (1/6) A sad u Europu! (19/30) Luda ku}a 1, humoristi~na serija (18/35)* Vijesti Hrvatska u`ivo ^arolija 10, serija (22/80) (R) Vrijeme LOTO 7/39 Dnevnik Sport Vrijeme Nikad se nisam poljubila, ameri~ki film* Klasici hrvatskog dokumentarizma: Kre{o Golik Dnevnik 3 Sport Vrijeme Vijesti iz kulture Dr. House 2, serija (12) (15/24)* Filmske no}i vesterna: Pravi kauboji, ameri~ki film (12)* Zvjezdane staze: Enterprise 3, serija (22/24)*

08.00 TV vrti}: Jaje 08.10 Na kraju ulice: Ku}ni ljubimac 08.25 101 dalmatinac, crtana serija (31/65)* 08.50 Obitelj Addams, crtana serija (18/21)* 09.10 Dexterov laboratorij, crtana serija (3/26)* 09.35 Ta politiká: Izbori 09.45 U zdravom tijelu zdrav duh: Kosti i zglobovi (3/6) 10.00 Heidi, serija za djecu (21/26)* 10.25 Mama, ja }u te ~uvati - nizozemsko-belgijski film (R)* 11.45 Afrika, ~arobni kontinent: Putovima jezera, dokumentarna serija (3/16) (R)* 12.10 Ru`na Betty 2, serija (17/18) (R)* 12.55 Beverly Hills 1, serija (18/23)* 13.40 Simpsoni 18, humoristi~na serija (13/22) (R)* 14.00 Crveni patuljak 6, humoristi~na serija (5/6)* 14.30 Zvjezdane staze: Enterprise 3, serija (22/24)* 15.15 Knez i djevojka 3, serija (3/12)* 16.00 Vrhunska putovanja: ^ile, dokumentarna serija (15/21) (R)* 16.55 Budimpe{ta: EP u plivanju, prijenos* 19.05 Mu}ke 4a, humoristi~na serija (6/7)* 19.35 Mu}ke 4a, humoristi~na serija (7/7)* 20.05 Ve~eras... 20.06 Budimpe{ta: EP u plivanju, snimka* 20.20 Nogomet, prijateljska utakmica: Slova~ka - Hrvatska, 1. poluvrijeme 21.22 Vijesti na Drugom 21.27 Vrijeme 21.30 Nogomet, prijateljska utakmica: Slova~ka - Hrvatska, 2. poluvrijeme 22.25 Tri pogreba Melquiadesa Estrade, ameri~ko-francuski film (12) (R)* 00.20 Deadwood 3, serija (18) (8/12)* 01.10 Ljetni retrovizor: Kalifornikacija, humoristi~na serija (18) (4/12)* 01.40 Ljetni retrovizor: Zlo~ina~ki umovi 3, serija (12) (7/20) (R)*

07.00 Na{i najbolji dani serija 07.55 Yu-Gi-Oh GX serija 08.20 Bumba serija 08.40 Peppa serija 08.50 Fifi serija 09.00 Dona Barbara serija 10.50 U ime ljubavi serija 12.50 IN magazin doma}a produkcija 13.34 PBZ Pitanje dana 13.35 Baywatch serija 14.30 Dona Barbara serija 16.25 U ime ljubavi serija 17.00 Vijesti Nove TV informativni program 17.20 U ime ljubavi serija 18.30 IN magazin doma}a produkcija 19.09 PBZ Pitanje dana 19.15 Dnevnik Nove TV info. program 20.05 Na{a mala klinika serija 21.00 16 BLOKOVA (12) igrani film 22.45 Ve~ernje vijesti informativni program 23.00 IN magazin doma}a produkcija 23.45 Bra~ne vode serija 00.10 Seks i grad hit serija 00.40 Ezo TV (18) tarot show 01.40 Za~arani (15) serija 02.30 SAMO RECI DA igrani film 04.05 Seks i grad hit serija 04.30 Bra~ne vode

Ljubav: Prolazite emocionalnu krizu, zbog ~ega ste nemirni i ranjivi. U tom slu~aju, energiju prene21.IV - 22.V site na obaveze. Posao: ^eka vas borba sa rivalima. ^uvajte se pretjerane impulsivnosti. Nepokolebljivo branite svoje pozicije. Zdravlje: Za{tita je vrlo jaka.
BLIZANCI Ljubav: Iza|ite, zabavite se, poka`ite umje{nost u

BIK

opho|enju sa ljudima. Tako vra}ate i vjeru u sebe, ali i u ljubav. Posao: Preuzmite inicijativu u poslu, pa }ete posti}i i mnogo ozbiljnije rezultate. Uglavnom, zadovoljni ste. Zdravlje: Manje smetnje sa probavom.
23.V - 22.VI

Ljubav: Optimisti~ni ste, puni samopouzdanja. Vrlo ste zapa`eni i favorizirani. Od partnera, ali i 23.VI - 22.VII jo{ nekih osoba. Posao: Niste pretjerano zahva}eni odlu~uju}im doga|ajima. Iako vam ba{ i nije lako, jednostavno, nije vas briga. Zdravlje: Odli~no vrijeme za dijetu. Ljubav: Postoje manje te{ko}e. Ni vi, ni partner niste raspolo`eni za popu{tanje. Ako ste slobodni, 23.VII - 22.VIII slijedi avantura. Posao: Ne obazirite se na ogovaranja i radite svoj posao. Ima mno{tvo zanimljivosti i mogu}nosti za putovanje. Zdravlje: Pridr`avajte se dobrih savjeta. Ljubav: Cijenite partnerovu ljubav, po{tujete vezu. Ipak, kao da vam nedostaje osje}aj neovisnosti, slobode. 23.VIII - 22.IX Posao: Morate se {to bolje prilagoditi datim uvjetima. Izvucite iz njih najbolje, i na planu karijere i materijalnog. Zdravlje: Zubi zahtijevaju kontrolu.
DJEVICA LAV

RAK

Ljubav: Veza je u krizi. Ponajprije, zbog ~injenice da sami sebi priznajete gre{ke. Ne krivite samo 23.IX - 22.X partnera. Posao: Nalazite izlaz iz krize. Pogotovo, one na materijalnom planu. Imate mogu}nost i za vanrednu zaradu. Zdravlje: Uzimajte vitamine, zdravo se hranite.
[KORPIJA Ljubav: Kad ne ostvarite ljubavne `elje, povla~ite

VAGA

21.00
FILM, HAYAT TV

Bolje ne mo`e
Melvin Udal je nervozni, opsesivni pisac kojem se `ivot okre}e naglava~ke kada njegov kom{ija, gej umjetnik Sajmon, biva hospitaliziran, a svog psa povjerava Malvinu. Uz to, Karol, jedina konobarica koja ga toleri{e, mora napustiti posao da bi se brinula o svom bolesnom sinu. Melvin ne mo`e podnijeti da ga iko drugi slu`i, te odlu~uje pomo}i Karol, {to iz njega izvla~i ono {to je dugo potiskivao. Uloge: D`ek Nikolson, Helen Hant, Kuba Guding D`unior Reditelj: D`ejms L. Bruks

20.10 Profa iz kraja
FTV

SERIJA

Pietro je u~itelj u razredu za djecu koja nisu redovno poha|ala nastavu ili su prerano odustali od {kole. On bi volio raditi dobar posao: predavati italijanski jezik bez puno privla~enja pa`nje na sebe. Njegova stidljivost je poput misterije, neka vrsta straha, ne{to neizgovoreno i te{ko razumljivo. Ali kada {kolska koordinatorica Luisa bude napadnuta jer je pomagala biv{oj u~enici da napusti svijet prostitucije... Uloge: Ser|o Kastelito, Luisa Ranieri, Rosaria De ^iko Reditelj: Mauricio Zacaro

se u svoj svijet. Ne odustajte, upornost je nemjerljiva vrlina. Posao: Nalazite u sebi dovoljno snage, preuzimate inicijativu. Uvijek ka`ete otvoreno ono {to mislite. Zdravlje: Prilagodite jelovnik vremenu.
23.X - 22.XI

STRIJELAC

Ljubav: Kako biste izbjegli eventualni prekid, unesite vi{e slobode u vezu. Prepuste se buri novih 23.XI-22.XII osje}anja. Posao: Rezultat va{ih napora je bolji nego {to se nadate. Pobjeda je dovoljna za osje}aj samozadovoljstva i slavlje. Zdravlje: [to vi{e hodajte, pje{a~ite. Ljubav: Imate `elju za smirivanjem, sentimentalnom ravnote`om, ozbiljnom i stabilnom vezom. U`ivate uz voljenu osobu. 23.XII-21.I Posao: Ne vjerujte u brzi uspjeh, neka vas ne zavara dobar rezultata. Nemojte pokleknuti pred preprekama. Zdravlje: Prolazna malaksalost.
JARAC VODOLIJA Ljubav: ^ini vam se da ste u zatvorenom krugu.

Mookie

12.30
OBN
Daleko od svoje rodne Francuske, dva ~ovjeka upadaju u nevolje u Meksiku. Jedan je misonar, Otac Benoit, a drugi bokser Antoan. Otac Benoit je spasio malog majmuna po imenu Mookei i uzeo ga kao ku}nog ljubimca. Ali Mookie nije obi~ni majmun, on je specifi~an zato {to pri~a i zbog toga ga mnogi nau~nici `ele za sebe. Uloge: Erik Kantona, @ak Vileret, Karla Ortiz... RedItelj: Herve Palud

Nacionalna bezbjednost

21.00
PINK BH

FILM

FILM

Kada se njih dvojica udru`e kao tim za obezbje|enje niko nije siguran. Izba~eni iz policije, sada rade kao privatno obezbje|enje zajedno, iako ne mogu da podnesu jedan drugog. Predstavljaju}i se kao pravi policajci, jure grupu krijum~ara, ali imaju dva problema, da ostanu `ivi i da uvijek budu korak ispred prave policije, ina~e im slijedi zatvor. Uloge: Martin Lorens, Stivi Zan, Kolm Feore Reditelj: Denis Dugan

Ne mo`ete rije{iti konfuziju osje}anja, a nemir vas tjera dalje. Posao: Najbolje je, ako mo`ete, da budete {to samostalniji. Odli~no su aspektirana putovanja, osobito u inostranstvo. Zdravlje: Negativnu energiju tro{ite na fizi~ke aktivnosti.
22.I-19.II

Ljubav: Jedan od sretnijih dana. Veza se jo{ vi{e u~vr{}uje, dobija na intenzitetu, emocije se razbuktavaju. 20.II-2O.III Posao: Nastojte, i to ne samo danas, raditi {to vi{e sami. Pomo} je mnogo manja od o~ekivane ili `eljene. Zdravlje: Nema neposredne opasnosti.
RIBE
MOSTAR: Husnije Repca bb, tel: 036/558-891; tel/fax: 036/558-890; GRA^ANICA: Ahmed pa{e Budimlije br. 23 (zgrada Ozrenka), tel: 035/706-043; TRAVNIK: @itarnica F Travnik, tel: 030/512-718, BANJA LUKA: Ekvator tr`ni centar, ulica Kralja Petra Prvog Kara|or|evi}a b.b.tel: 051/215-885, 215-887; GORA@DE: [ukrije Kukavice 12, tel: 038/222-251; BIJELJINA: Me{e Selimovi}a 2, tel: 055/209-753 Adresa: Te{anjska 24 a List je upisan u evidenciju javnih glasila u Ministarstvu obrazovanja, nauke, kulture, sporta i informiranja RBiH pod brojem 529 od 28. 9. 1995. god. u skladu sa Zakonom o javnom informiranju. PDV ID BR. 200934630002. CIJENA: 1 KM

Dnevni avaz
Prvi broj „Avaza“ od{tampan je 15.9. 1993. Bosanskohercegova~ki politi~ki dnevnik; Izdava~: "avaz-roto press" Glavni i odgovorni urednik: Sead Numanovi} Ure|uje redakcijski kolegij: zamjenik glavnog urednika Indira ]ati}, pomo}nik glavnog urednika Fadil Mandal, DESK Muriz ^engi}, Globus Ibrahim Sofi}, Biznis Ismar [migalovi}, Crna hronika Re{ad Ljubovi}, Sport Oleg Lokmiæ, Kultura i Sarajevski kanton Mladen Daki}, Dopisni~ka mre`a Fatma Tihi},

Sveznadar Zrinka Ili}, RTV Extra Aleksandar Toma{evi}, Panorama D`enana Burek, Prilozi Miodrag Ili}, no}ni urednik Sead Hasovi}, Oglasi Izet Dropi} Grafi~ki urednici: Sulejman Memi}, Jadranka Le{i} Menad`ment “avaz-roto press”: Sanja Isanovi}, direktor Dru{tva DTP: Studio "avaz-roto press" [tampa: GIK “OKO” d.d Sarajevo, D`emala Bijedi}a 185, tel: 033/455-333. TELEFONI: Generalni direktor: 281- 391, glavni i odgovorni urednik: 281- 490, Unutra{nja rubrika: 281- 388, 281- 398 i 281- 411, Panorame i dopisni~ka mre`a: 281- 409,

Sarajevska hronika: 281-380, 281- 419 i 281-442, Crna hronika: 281413, RTV extra: 281- 421, Kultura: 281-355, Sportska : 281- 417 i 281-418, Fax: 281- 406, e-mail: sportska@avaz.ba , DTP: 281-424, e-mail: redakcija@avaz.ba, modem: 281- 412, faxovi: 281- 414 i 281- 415, Marketing: 281- 356, Fax: 281-441, e-mail:marketing@avaz.ba, Oglasna: 281-717, 281-718, Fax: 281-412, e-mail: umrlice@avaz.ba, Plasman i prodaja: 281-364, Finansije: 281- 357. DOPISNI[TVA: ZENICA: Marjanovi}a put bb (zgrada Jabuka), 032/424-440, tel/fax: 424-441; TUZLA: Turalibegova 22 (poslovno-zanatski centar Korzo-pasa`), tel: 035/ 257-277 i 257-477; BR^KO: Bosne srebrene br. 3 (Kvadrant), tel: 049/215-648, BIHA]: Biha}kih branilaca br. 2, tel: 037/310-363;

TOP VIJESTI

LJUDI I DOGA\AJI

Njujork: Pove}ati za{titu

Ba~ena zahr|ala gomila

Zatvara se Kip slobode
NJUJORK - ^uveni Kip slobode bit }e 12 mjeseci zatvoren za posjetioci, po~ev{i od oktobra 2011., kako bi se pobolj{ale mjere za{tite. Naredne godine statua slavi 125. ro|endan. Projekt je vrijedan 26 miliona dolara, a na Kipu slobode bit }e ugra|ene protupo`arne stepenice, liftovi i izlazi. Vi{e od pet miliona ljudi godi{nje posjeti Kip slobode. Ljeti ih bude i do 20.000 dnevno.

Tajlandski zaljev: Cilj projekta je podsta}i razvoj ekosistema

(Foto: AFP)

Flota zastarjelih tenkova i vojnih kamiona odba~ena u more

FORMIRAN VJE[TA^KI GREBEN
Struktura treba da osigura zaklon za morske `ivotinje
BANGKOK - Flota zastarjelih tenkova i vojnih kamiona odba~ena je u more u blizini tajlandske obale kako bi formirala vje{ta~ki koralni greben. Ovaj neobi~ni potez ima za cilj da podstakne razvoj ekosistema u Tajlandskom zaljevu, pi{e londonski „Telegraph“. Zahr|ala gomila vojnih kamiona i 25 zastarjelih tenkova formirat }e vje{ta~ku podvodnu strukturu koja treba da osigura zaklon za morske `ivotinje i pove}a riblji fond. Vozila su spu{tena kranom u more kod grada Narativat. Vode Tajlandskog zaljeva od klju~nog su zna~aja za ribare, ali je nekontroliran ribolov posljednjih godina znatno ugrozio ekosistem. Plitka obala u blizini luka u Ju`nom kineskom moru bogata je koralnim grebenima i popularna je turisti~ka destinacija, posebno za ronioce.
Vanuatu: Izmje{tanje stanovni{tva

Tra`ili premje{tanje kri`a
VAR[AVA - Vi{e hiljada ljudi okupilo se u no}i s ponedjeljka na utorak tra`e}i da se premjesti drveni kri` koji je postavljen ispred predsjedni~ke pala~e u spomen na poginulog predsjednika Leha Ka~injskog. Kri` je postavljen ispred pala~e nakon {to je Ka~injski poginuo u avionskoj nesre}i u aprilu ove godine. Okupljeni su tra`ili da kri` bude premje{ten u obli`nju crkvu, jer smatraju da mu mjesto nije ispred predsjedni~ke pala~e. Uloga religije postala je zategnuto pitanje u ve}inski katoli~koj Poljskoj pa su katoli~ki demonstranti pro{le sedmice sprije~ili vlasti da premjeste kri`, prenose agencije.

Cunami u Tihom okeanu
PORT VILA - Vlasti u oto~koj dr`avi Vanuatu u ju`nom Tihom okeanu preporu~ile su stanovni{tvu da se zbog predostro`nosti iz priobalja izmjeste u vi{e predjele nakon {to je sna`an zemljotres, ja~ine od 7,5 stepeni po Rihterovoj skali, izazvao mali cunami. Epicentar zemljotresa bio je 40 kilometara sjeverozapadno od Port Vile, na dubini od 35 kilometara.

Virus H1N1: Po~inje period postpandemije

Iskosa

Kraj pandemije svinjske gripe Porodila se na svadbi
@ENEVA - Generalni direktor Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) Margaret ^en (Chan) objavila je ju~er kraj pandemije virusa gripe tipa A (H1N1) du`e od jedne godine nakon {to je progla{ena. Svijet vi{e nije u {estoj fazi uzbune za pandemiju. Sada se kre}emo ka periodu postpandemije. SEN MARTEN - Vjen~anje dvoje mladih Francuza dramati~no je prekinuto kada je mlada samo nekoliko minuta prije nego {to }e izgovoriti sudbonosno „da“ hitno prevezena u bolnicu, gdje se porodila. Za to vrijeme, u sve~anoj sali okupljeni svatovi pili su vino u zdravlje novoro|en~eta.

Poljska: Negodovali sekularisti

(Foto: AFP)