AKTUELNO

Tu `i la{ tvo tra `i
jo{ vre me na
za do ka ze
pro tiv ve ha bi ja
QSWP!J[EBOKF
www.nezavisne.com • CIJENA 1 KM (SA URA^UNATIM PDV-om) • 40 DIN • 0.5 € • 7.5 HK • 32.5 DEN • BROJ 4130 • PETAK 5. FEBRUARA 2010.
DOGA\AJI
Man di} oslo bo |en
od govor nos ti za
ra tne zlo ~i ne
APE LA CI ONO
VI JE ]E SU DA BiH
ODBA CI LO @AL BU
TU @I LA[ TVA
str. 5!i 6
U SU DU BiH
ODR@A NO
RO ^I [TE O
ZAH TJE VU
ZA PRI TVOR
SE DMO RI CI
UHA P[E NIH
U GOR NJOJ
MA O^I
str. 8
[piri}: Napadi na
Dejton stvaraju
nestabilnost u BiH
Zvani~nici iz BiH iskoristili molitveni doru~ak u Va{ingtonu za brojne susrete
DUGORO^NA
STABILNOST BiH
GARANTOVANA
JEDINO
KOMPROMISOM
I DIJALOGOM
POLITI^KIH
PREDSTAVNIKA
O SVIM
OTVORENIM
PITANJIMA,
KAZAO
[PIRI] U
VA[INGTONU
str. 3i 4
HRONIKA
POLITIKA
Ne }e po pus ti ti
pri tis ci ma
biv {ih bo ra ca
Ve }i na
~la no va
Par la men ta
FBiH ne `e li
po tpi sa ti izja ve
da ne }e gla sa ti
za bo ra ~ke
za ko ne
str. 9!i :
Upe rio pi {tolj
u ra dni cu i
oteo 8.000
ma ra ka
OPLJA^KA NA
PO SLO VNI CA BO BAR
BAN KE U BANJALUCI
Uki nu li
ne za vi snost
dr`a vnih
re vi zo ra
SA VJET MI NIS TA RA I
PAR LA MENT BiH
KAN CE LA RI JU ZA
RE VI ZI JU PRE IME NO VA LI
U UPRA VNU
OR GA NI ZA CI JU
str. 27!i 28
str. 4
2 qfubl 5. 2. 2010.
Doga|aji
Kri vi~na
pri ja va pro tiv
mi nis tra
SA RA JE VO - Sin di kat fir me
"Fe ro elek tro" Sa ra je vo po dni je}e
kri vi~nu pri ja vu pro tiv mi nis tra
trgo vi ne FBiH De sni ce Ra di vo je -
vi}a zbog po ku {a ja upli ta nja u rad
su da, re kao je ju~e Se nad Sma ji},
pot pred sje dnik ovog sin di ka ta.
Do dao je da je Ra di vo je vi}
upu tio do pis pre mi je ru FBiH u
ko jem tra`i da Vla da za tra`i od -
go du ro~i {ta o ras ki du ku po pro -
daj nog ugo vo ra sa "Sta ni}
in ves tom", kup cem "Fe ro elek tra".
"Mi nis tar po ku {a va uti ca ti na
rad su da", is ta kao je Sma ji}.
Ra di vo je vi} je ju~e re kao da je
pre dlo`eno sa mo da se od go di
gla vno ro~i {te, jer je "Sta ni} in -
vest" po vu kao hi po te ku sa "Fe ro -
elek tro ve" upra vne zgra de, ko ja je
bi la je dan od ra zlo ga ras ki da ugo -
vo ra, te da to ni je uti caj na sud.
M.R.
Pla te is te,
ma nji
to pli obrok
TU ZLA - Vla da Tu zlan skog
kan to na (TK) na mje ra va sma -
nji ti to pli obrok bu d`et skim ko -
ri sni ci ma na {est KM za ovu
go di nu, dok }e pla te os ta ti ne -
pro mi je nje ne.
Sin di ka ti tra `e da to pli obrok,
ko ji je zbog aran `ma na s MMF-
om u 2009. go di ni sma njen na
se dam KM, bu de is ti u ovoj go -
di ni, a ko na ~an stav Vla di TK
}e dos ta vi ti u po ne dje ljak.
Vla da TK je ju ~er usvo ji la pri -
je dlog bu d`e ta za ovu go di nu,
pre ma ko jem je pla ni ran pri hod
od 365 mi li ona KM, {to je za
osam mi li ona ma nje ne go pro {le
go di ne, te ras ho de pla ni ra ju
sma nji ti za 2,5 od sto u odno su
na pro {lo go di{ nje.
J.[.
Ra dni ci ma
do zvo lje no da
uzmu stva ri
BA NJA LU KA - Upra va "Me -
di cin ske elek tro ni ke" Ba nja lu ka
oba vi jes ti la je ju ~e ra dni ke Di ja -
gnos ti ~kog cen tra, ko ji ma je ~e -
ti ri da na blo ki ra la ula zak na
po sao, da od da nas mo gu da u|u
na svo ja ra dna mjes ta ka ko bi
uze li svo je li ~ne stva ri.
"Ra dni ci }e u pros to ri je Di ja -
gnos ti ~kog cen tra ula zi ti je dan
po je dan, a sva kog od njih }e do
ra dnog mjes ta pra ti ti tri ra dni ka
pri va tnog obez bje |e nja, ko je je
an ga `o va la Upra va 'Me di cin ske
elek tro ni ke'", izja vi la je Ta tja na
Kur ba li ja, pred sje dnik Sin di kal -
ne or ga ni za ci je Di ja gnos ti ~kog
cen tra.
Upra va "Me di cin ske elek tro -
ni ke" odbi la je ju ~e zah tjev Mi -
nis tar stva zdrav lja RS da
omo gu }i da 40 ra dni ka Di ja -
gnos ti ~kog cen tra nas ta ve obav -
lja ti svoj po sao u sta rim
pros to ri ja ma, dok ne bu de pro -
na |e no al ter na ti vno rje {e nje ka -
ko pa ci jen ti ne bi ispa {ta li.
Z.D.
Pro {lo vri je me
"za vrta nja ru ku"
BEO GRAD - Vuk Je re mi}, mi nis tar spolj nih po slo va Srbi je, go vo re }i
o sta vu Beo gra da o na jav lje nom re fe ren du mu u RS, ka zao je da je pro -
{lo vrije me "za vrta nja ru ku bi lo ko me u RS".
"Mi prin ci pi jel no po dr`a va mo Dej ton ski spo ra zum i ne }e mo se me {a ti u
unu tra{ nja pi ta nja BiH. Po dr`a }e mo sve {to je u skla du sa Us ta vom BiH, ali
ne bi lo ka kav ko rak ka ra zbi ja nju te ri to ri jal ne ce lo vi tos ti. To je na {a oba ve za
i me |u na ro dna po zi ci ja", ka zao je Je re mi}.
[to se ti ~e Re zo lu ci je o Sre bre ni ci, Je re mi} je re kao da }e o to me {ta }e pi -
sa ti u njoj odlu ~i ti po sla ni ~ke gru pe, ali da }e ona sva ka ko bi ti usvo je na jer
je ve oma va `na za odno se na za pa dnom Bal ka nu.
"^i nje ni ca je da se u Sre bre ni ci do go dio stra vi ~an zlo ~in i da neko tre ba
da bu de osu |en jer je lja ga na obra zu na ro da", ka zao je on.
Je re mi} je do dao da je u svo joj pre su di MSP za zlo ~in po ~i njen u Sre bre -
ni ci is ko ris tio for mu la ci ju ge no cid i da ima i onih ko ji su ti me zbu nje ni jer
su sve `e ne i dje ca tog stra {nog ma sa kra bi li po {te |e ni.
"Ni sam stru ~an po tom pi ta nju, sa mo znam da stra vi ~an zlo ~in mo ra bi ti
sin gu lar no osu |en sa {to ja sni jom po ru kom par la men ta Srbi je. Na {a je mo -
ral na du `nost da se pre ma to me odre di mo", po ru ~io je Je re mi}. (Agen ci je)
SA RA JE VO - De mo krat ska
dru{ tva ne fun kci oni {u na auto -
mat skom pi lo tu, re kao je ju ~e u
Sa ra je vu Va len tin In cko, vi so ki
pred sta vnik u BiH, i do dao da se
ova kva dru{ tva mo ra ju za {ti ti ti i
od bra ni ti kroz odlu ~nu i akti vnu
po dr{ku gra |a na.
In cko je re kao da se tran zi ci ja u
de mo krat sko dru{ tvo "ne za us tav lja
na pi sa nju Us ta va i do no {e nju za ko -
na, ne go da ona za hti je va pro mje nu
u na ~i nu na ko ji gra |a ni shva ta ju
pra vo na sti ca nje i vr{e nje vlas ti".
On je do dao da se po li ti ~a ri ma u
BiH ne smi je do zvo li ti da izbo re
u~i ne ma nje de mo krat skim.
In cko je izra zio za do volj stvo {to
su ini ci ja ti ve po li ti ~kih stra na ka za
pro mje nu Izbor nog za ko na BiH
odbi je ne i oci je nio da su ove ini ci ja -
ti ve uda lja va le BiH od evrop skih
stan dar da i da su pred stav lja le po -
ku {aj po li ti ~kih stra na ka da izbor ni
sis tem pri la go de se bi.
Pre ma nje go vim ri je ~i ma, za da tak
stra na ka tre ba da bu de rje {a va nje
eko nom ske kri ze i vra }a nja BiH na
put evrop skih in te gra ci ja, {to se,
uvje ren je, mo `e os tva ri ti pri je
okto bar skih izbo ra.
"Po li ti ~a ri jo{ ni su shva ti li da ne -
ma ju pra vo da vlast ~u va ju sa mo za
se be", is ta kao je In cko.
Oci je niv {i da je pro blem u iza bra -
nim pred sta vni ci ma, In cko je po ru -
~io gra |a ni ma BiH da na
okto bar skim izbo ri ma mo gu da pro -
mi je ne si tu aci ju, a ne sa mo vi so ki
pred sta vnik.
"Gra |a ni BiH za slu `u ju po li ti ~a re
ko ji bi ri je {i li eko nom ske pro ble me,
pro mo vi sa li ne za vi sne, fun kci onal -
ne i efi ka sne in sti tu ci je, ko ji bi se
bo ri li pro tiv ko rup ci je i or ga ni zo va -
nog kri mi na la", za klju ~io je In cko.
On je ju ~e po no vio svo je za la ga -
nje za otvo re ne izbor ne lis te, is ti ~u -
}i da je to de mo krat ski me ha ni zam i
ocije nio da bi "za tvo re ne lis te vra ti -
le BiH u mrak". (Agen ci je)
De mo krat ska dru{ tva
{ti ti po dr{ka gra |a na
VA [IN GTON - Sti ven Me jer,
pro fe sor va {in gton skog Uni ver zi te -
ta za na ci onal nu od bra nu, izja vio
je da bi bi lo mo gu }e odr`a ti no vu
kon fe ren ci ju o BiH uko li ko bi cilj
bio ra zma tra nje po dje le BiH ili ne -
kog dru gog rje {e nja s ko jim bi se
sa gla si li li de ri i gra |a ni u ze mlji.
Me jer je is ta kao da je Dej ton dva
mo gu}, ali ma lo vje ro va tan uko li ko
bi bio po sve }en po ku {a ju da se po no -
vo uspos ta ve ne us pje le in sti tu ci je i
stru ktu re BiH.
''Ne }e bi ti mo gu }e vra }a nje pro pa -
loj for mu li da SAD i dru ge evrop ske
ve li ke si le iz di kti ra ju is hod. U ovo
vri je me lju di ko ji `i ve u BiH tre ba da
ut vrde pri ro du nji ho ve po li ti ~ke za je -
dni ce'', re kao je Me jer.
On je pod sje tio da po je din ci ve} du -
go go di na tra `e odr`a va nje Dej to na
dva i da je sko ro odmah na kon po tpi -
si va nja Dej ton skog spo ra zu ma 1995.
go di ne bi lo po zi va da bude odr`ana
dru ga kon fe ren ci ja, {to se od ta da
stal no po nav lja. ''Ima onih ko ji i da nas
sma tra ju da tre ba biti odr`a na no va
kon fe ren ci ja'', na gla sio je Me jer.
Me jer je is ta kao da ame ri ~ki zva ni -
~ni ci na Bal ka nu tre ba da bu du ta mo
da pred stav lja ju SAD, ne da po ku {a -
va ju da di kti ra ju ka kav oblik i pri ro da
po li ti ~ke za je dni ce tre ba da bu du u
re gi onu.
On je na gla sio da je is ti na da u Us -
ta vu BiH ni je ni {ta odre |e no o re fe -
ren du mu, ali da on ipak obez bje |u je
osno vne de mo krat ske pro ce du re,
uklju ~u ju }i ''slo bo du izra `a va nja'' i
uklju ~e nje odre daba Evrop ske kon -
ven ci je.
''Osim to ga, u Us ta vu je na vedeno
da 'sve fun kci je Vla de i ovla {te nja
ko ja ni su izri ~i to odre |e na u Us ta vu
in sti tu ci ja ma BiH tre ba da bu du u en -
ti te ti ma'. Mo `e se vo di ti ras pra va da
je, po {to pra vo i mo} re fe ren du ma ni -
je izri ~i to da to na ci onal noj vla di, to
pra vo 'i zra `a va nja' re zer vi sa no za en -
ti te te'', na gla sio je Me jer.
Me |u tim, {to je jo{ va `ni je, do dao
je on, pra vo na re fe ren dum je fun da -
men tal no, tra di ci onal no pra vo u de -
mo krat skom dru{ tvu. (Srna)
Me jer: Mogu} Dej ton 2
Ra de [E GRT
VA [IN GTON - Ni ko la [pi ri}, pred sje da va ju -
}i Sa vje ta mi nis ta ra BiH, re kao je ju ~e Stju ar tu
D`on su, po mo }ni ku za mje ni ka dr`a vnog se kre ta -
ra SAD, da je od BiH mo gu }e na pra vi ti fun kci -
onal nu dr`avu na osno vu Dej ton skog spo ra zu ma,
ali da stal no na pa da nje dej ton skih te me lja stva ra
nes ta bil nost.
[pi ri} je pri sus tvo vao 58. na ci onal nom mo li tve -
nom do ru ~ku ko ji or ga ni zu ju ame ri ~ki kon gres i na
ko jem se zva ni ~ni ci ma iz 189 ze ma lja obra tio i pred -
sje dnik SAD Ba rak Oba ma. [pi ri} je na sas tan ku sa
D`on som u Stejt de par tmen tu re kao da je du go ro ~na
sta bil nost BiH ga ran to va na je di no kom pro mi som i
unu tra{ njim di ja lo gom le gi ti mnih po li ti ~kih pred sta -
vni ka o svim otvo re nim pi ta nji ma.
Osim sa D`on som, pred sje da va ju }i Sa -
vje ta mi nis ta ra BiH sas tao se i s Ngo zi Oko njo-Ive -
ala, di re kto ri com Svjet ske ban ke, i in for mi sao je o
aktu el noj eko nom skoj si tu aci ji u BiH.
Di re kto ri ci Svjet ske ban ke [pi ri} je pre nio da su
vlas ti u BiH u~i ni le sve da se pos ti gne ve }a efe kti -
vnost pro je ka ta i da je sto pa pla sma na sred sta va zna -
~aj no po bolj {a na.
Zva ni ~ni ci iz BiH
[pi ri}:
stva ra ju
Po li ti ~a ri ma u
BiH se ne smi je
do zvo li ti da izbo re
u~i ne ma nje
de mo krat skim,
ka zao In cko
D. RE MI KO VI]
BA NJA LU KA - Pri vre dna sa ra dnja s Ita li jom
je ve oma do bra i ova ze mlja po dr`a va evrop ski put
BiH i {to br`e uki da nje vi znog re `i ma za nje ne gra -
|a ne, ka zao je ju ~e Mi lo rad Do dik, pred sje dnik Vla -
de RS.
On je na kon sas tan ka s ita ljan skom de le ga ci jom,
ko ju je pre dvo dio za mje nik mi nis tra spo ljnih po slo va
ove ze mlje Al fre do Man ti ka, is ta kao da stav Vla de Ita li -
je ko ji je us mje ren ka po dr{ci RS i BiH tre ba is ko ris ti ti.
"Raz go va ra li smo i o re fe ren du mu i re ~e no je da RS `e li
da sis tem ski ure di tu oblast ka ko bi ona od go va ra la naj -
bo ljoj evrop skoj pra ksi", ka zao je Do dik.
On je pred ita li jan skom de le ga ci jom
po no vio stav o pri sus tvu OHR-a u BiH, te na gla sio da
se on tre ba tran sfor mi sa ti u Kan ce la ri ju spe ci jal nog
evrops kog iza sla ni ka jer je na ovaj na ~in, ka ko je ka zao,
"BiH za ro blje na zbog pos to ja nja OHR-a".
"To ni je re fe ren dum o odva ja nju RS, ka ko to ne ki
`e le pred sta vi ti, ve} odlu ~i va nje o pi ta nji ma ko ja su iz
us ta vne na dle `nos ti RS", po ru ~io je Do dik.
Man ti ka je ka zao da je ova po sje ta do kaz pri ja telj -
stva izme |u Ita li je i RS i BiH.
"Ita li ja je tre }i pri vre dni par tner BiH, po -
slije Nje ma ~ke i Hrvat ske, za hva lju ju }i trgo va ~kom raz -
mje nom sa RS. Za Ita li ju je za pa dni Bal kan ve} dio
Evro pe", ka zao je Man ti ka.
Ko men ta ri {u }i pi ta nje re fe ren du ma u RS, za mje nik
inos tra nih po slo va Ita li je je ka zao da jo{ ne ma po tpu nu
sli ku, ali da ima po ~e tne in for ma ci je o ovoj te mi, te is ta -
kao da vje ru je u od go vor nost pre mi je ra RS i sa me RS
ka da je u pi ta nju pri ~a o re fe ren du mu.
Po dr{ka Ita li je
na pu tu ka EU
BiH je kao dje voj ka od 15
go di na, ka zao Man ti ka
Pred sje da va ju c| Sa vje ta m| n|s ta ra B|H
N| ko |a Sp| r|c |s ta kao je to kom mo || tve noq do ru -
•ka u va s|n qto nu u raz qo vo ru s pre m| je rom
Spa n| je Ho ze om Lu |som Za pa te rom da B|H
mno qo o•e ku je od span skoq pred sje da va nja
Evrop skom un| jom.
Ü sa op ste nju Sa vje ta m| n|s ta ra B|H na vo d| se
da je pred sje da va ju c| Sp| r|c od pre m| je ra Za pa -
te ra za tra z|o po drsku Spa n| je za |n te qra c| je B|H
u EÜ | po zvao qa u zva n| •nu po sje tu B|H.
BiH mno go
o~e ku je od [pa ni je
Du go ro ~na
sta bil nost BiH
ga ran to va na
je di no
kom pro mi som
i di ja lo gom
po li ti ~kih
pred sta vni ka
o svim
otvo re nim
pi ta nji ma,
ka zao [pi ri}
u Va {in gto nu Dragoljub
Davidovi}
Mustafa
Mujezinovi}
Igor
Radoji~i}
3 Doga|aji 5. 2. 2010. qfubl
On j e na gl a si o va `nost pro gra ma sa SB
2008-2011. ko ji uklju ~u je sred stva pro gra ma po -
dr{ke bu d`e tu i po dr{ke ma lim i sre dnjim pre du ze -
}i ma.
"Ovo su pi ta nja ko ja su us ko ve za na i za sten -
dbaj aran `man s Me |u na ro dnim mo ne tar nim fon -
dom. ^i ni mo sve da ispu ni mo uslo ve ka ko ne
bi smo ugro zi li, ne sa mo dru gu tran {u MMF-a, ne -
go i pro je kte Svjet ske ban ke", is ta kao je [pi ri}.
[pi ri} je upo zo rio da su dr`a vni ni -
vo i RS ispu ni li sve uslo ve iz pi sma na mje re, izra -
ziv {i op ti mi zam da }e to ura di ti i FBiH i stvo ri ti
uslo ve za po vla ~e nje sred sta va iz dru ge tran {e
MMF-a do da ju }i da bi u su pro tnom tre ba lo ra -
zmi{ lja ti o al ter na ti vi da oni ko ji su ispu ni li uslo ve
ne tre ba da bu du ka` nje ni.
Mus ta fa Mu je zi no vi}, pre mi jer FBiH, raz go -
va rao je u Va {in gto nu sa di re kto rom Svjet ske ban -
ke za BiH i re gi onal nim ko or di na to rom za
ju go is to ~nu Evro pu D`ejn Ar mi ta` o me kro eko -
nom nskoj sta bil nos ti i pro ce su re for mi bi tnim za
pod sti caj eko nom skog ra zvo ja FBiH, po se bno
uka zav {i na opa snost pre ra spo dje le sred sta va na -
mi je nje nih BiH u slu ~a ju ne us pje ha re for mi.
Osim [pi ri }a i Mu je zi no vi }a, na mo li tve nom
do ru ~ku su iz BiH bi li pri su tni i Igor Ra doj i~i},
pred sje dnik Na ro dne skup {ti ne RS, Dra go ljub Da -
vi do vi}, gra do na ~el nik Ba nja lu ke, Sven Al ka laj,
mi nis tar spo ljnih po slo va BiH, i Fa hru din Ra don -
~i}, pred sje dnik Sa ve za za bo lju bu du }nost BiH.
Tra di ci ja oku plja nja na mo li tve -
nom do ru ~ku us ta nov lje na je za man da ta pred sje -
dni ka SAD Dvaj ta Aj zen hauera, ko ji je sa gru pom
kon gre sme na do {ao na ide ju da or ga ni zu je za je -
dni ~ki skup ~i ja bi oko sni ca bi la mo li tva za Ame -
ri ku.
Do ma }in ovog sku pa je ame ri ~ki Kon gres, i
to u ime Kon gre sa dva ~la na ame ri ~kog za ko no da -
vnog tije la - je dan iz Re pu bli kan ske i je dan iz De -
mo krat ske stran ke, ali sma tra se da je gla vni
or ga ni za tor ne for mal na kon zer va ti vna hri{ }an ska
or ga ni za ci ja "Fa mi li ja" ili "Fe lo u{ip fa un dej {on".
is ko ris ti li mo li tve ni do ru ~ak u Va {in gto nu za broj ne su sre te
Na pa di na Dej ton
nes ta bil nost u BiH
Iz mje ne
Us ta va
ne tre ba
od ga |a ti
SA RA JE VO - Iz mje ne Us ta -
va BiH ne tre ba od ga |a ti za pe -
ri od po sli je izbo ra jer bi se ti me
gu bi lo dra go c je no vri je me i
odlo `i li dru gi pro ce si ko ji su bi -
tni za BiH, oci je ni li su ju ~e u
Sa ra je vu Ha ris Si laj d`i}, ~lan
Pred sje dni{ tva BiH, i Maj kl
Tej tam, am ba sa dor Ve li ke Bri -
ta ni je u BiH.
Si laj d`i} i Tej tam su is ta kli da
je BiH na pra vi la zna tne po ma -
ke u ispu nja va nju uslo va za
svrsta va nje na bi je lu {en gen sku
lis tu, sa op {te no je iz Si laj d`i }e -
vog ka bi ne ta. (Agen ci je)
Si laj d`i}
ni je tra `io
po ni {ta va nje
pa so {a
SA RA JE VO - Ka bi net ~la na
Pred sje dni{ tva BiH Ha ri sa Si laj -
d`i }a ni ka da ni je tra `io po ni {ta va -
nje no vog di plo mat skog
bi ome trij skog pa so {a, ni ti bi lo ka -
kve po se bne re dne bro je ve, sa op -
{te no je ju ~e iz ovog ka bi ne ta.
"Ha ris Si laj d`i} pre dao je
zah tjev za no vi pa so{. Iz dat mu
je pa so{ sa re dnim bro jem
D0000754, a broj pa so {a sma -
tra po tpu no ire le van tnim", na -
vo de iz Si laj d`i }e vog ka bi ne ta.
U sa op {te nju se is ti ~e je po mo -
}nik mi nis tra inos tra nih po slo va
Zo ran Per ko vi} bez kon sul ta ci ja
sa Si laj d`i }e vim ka bi ne tom ili
ru ko vod stvom Mi nis tar stva
inos tra nih po slo va BiH upu tio
pri je dlog ID DEEA da se uspos -
ta vi po se ban sis tem nu me ri sa nja
za "VIP li ca". (Srna)
Te hni ~ki
uslo vi za
li be ra li za ci ju
vi za
BA NJA LU KA - Po li ci ja RS
ispu ni la je ve }i nu uslo va za po -
tpu nu re ali za ci ju "ma pe pu ta",
za klju ~i li su ju ~e na kon sas tan -
ka u Ba nja lu ci Sta ni slav ^a |o,
mi nis tar unu tra{ njih po slo va
RS, i To ma{ Su njok, am ba sa dor
^e {ke u BiH.
"Pre os ta lih uslo va jo{ ne ma
mno go i oni su re la ti vno te hni -
~kog ka ra kte ra. Mi slim da ne ma
dru gih ra zlo ga da uti ~u na ko na -
~nu odlu ku da do to ga do |e na
lje to", re kao je ^a |o. Su njok je
re kao da ~e {ka po li ci ja `e li in ten -
zi vi ra ti sa ra dnju s po li cij skim
sna ga ma u BiH.
D.[.
Tu `i la{ tvo
pro tiv
od ga |a nja
su |e nja
HAG - Tu `i la{ tvo Ha {kog tri -
bu na la pro ti vi se zah tje vu ne ka -
da{ njeg pred sje dni ka RS
Ra do va na Ka ra d`i }a da mu bu -
de od go |e no su |e nje, objav lje -
no je ju ~e u ovom su du.
Tu `i la{ tvo na vo di da je pret ho -
dni put su |e nje od go |e no ka ko
bi se pos tav lje nom bra ni ocu u
pri pra vnos ti da lo vre me na da se
on pri pre mi za pos tu pak i uka zu -
je da bi od ga |a nje do ve lo do
pro ble ma u ve zi s or ga ni zo va -
njem do las ka svje do ka. (Srna)
Vijesti
M. ^U BRO
SA RA JE VO - Vi je }e mi nis ta ra i bh. par la ment
pre tvo ri li su Ured za re vi zi ju in sti tu ci ja BiH u upra -
vnu or ga ni za ci ju, ~i me je uki nu ta ne za vi snost ove
in sti tu ci je.
Tvrdi ovo Mi len ko [e go, gla vni re vi zor Ure da za
re vi zi ju bh. in sti tu ci ja.
Mi nis tar stvo prav de BiH pre dlo `i lo je,
a Vi je }e mi nis ta ra i par la ment BiH usvo ji li su iz mje ne
Za ko na o mi nis tar stvi ma i dru gim or ga ni ma upra ve ko -
jim su Ured za re vi zi ju svrsta li me |u upra vne or ga ni za -
ci je. Iz mje ne za ko na na sna zi su od po ~et ka ove go di ne.
"Ured za re vi zi ju svrstan je me |u upra vne or ga ni -
za ci je, {to zna ~i da smo di rek tno po dre |e ni Vi je }u mi -
nis ta ra BiH, ko je ime nu je di re kto ra i kom po dno si mo
iz vje {taj o ra du. To je u po tpu noj su pro tnos ti sa Za ko -
nom o re vi zi ji, ko ji ka `e da je Ured za re vi zi ju ne za vi -
sna in sti tu ci ja od go vor na par la men tu BiH, ko ji ime nu je
gla vnog i za mje ni ke gla vnog re vi zo ra, te ra zma tra iz vje -
{ta je o re vi zi ji. Usvo je ne iz mje ne za ko na zna ~e po li ti -
~ko ga {e nje re vi zi je", ka zao je [e go.
Gla vni dr`a vni re vi zor po ja{ nja va da su re vi zo ri
ne za vi sne in sti tu ci je ko je su na dle `ne, pri je sve ga, za
kon tro lu ra da iz vr{ne vlas ti. Iz mje na ma za ko na upra vo
se iz vr{noj vlas ti, odno sno Vi je }u mi nis ta ra BiH, da ju
in ge ren ci je za nad zor nad re vi zo ri ma, ~i me se uki da ne -
za vi snost re vi zi je. [e go po ja{ nja va da je ovo dru gi atak
na re vi zi ju jer je Za ko nom o pla }a ma uki nu ta nji ho va
Sa vjet mi nis ta ra i par la ment BiH Kan ce la ri ju za re vi zi ju pre ime no va li u upra vnu or ga ni za ci ju
Uki nu li ne za vi snost dr`a vnih re vi zo ra
fi nan sij ska ne za vi snost.
"Uki nu li su nam fi nan sij sku, a sad uki da ju i or ga ni -
za cij sku ne za vi snost. Uko li ko se ne pro mi je ni ova za -
kon ska odre dba, on da mi ne }e mo mo }i ra di ti svoj
po sao. Zbog to ga }e mo prvo od do ma }ih vlas ti tra `i ti
bri sa nje ove odre dbe a, ako se oglu {e o na {e zah tje ve, o
sve mu }e mo oba vi jes ti ti Evrop sku ko mi si ju i me |u na -
ro dno re vi zor sko udru `e nje", is ta kao je [e go, ko ji je ju -
~er Mi nis tar stvu prav de i par la men tu BiH upu tio pi smo
ko jim tra `e iz mje ne spor nih za kon skih odre da ba.
Mi nis tar prav de BiH Ba ri {a ^o lak ju ~er ni je mo gao
ka za ti da li }e nje go vo mi nis tar stvo ini ci ra ti bri sa nje
spor ne za kon ske ore dbe ko jom se re vi zo ri svrsta va ju u
red in sti tu ci ja po put Agen ci je za in te le ktu al no vla sni{ -
tvo ili Ure da za ve te ri nar stvo.
"U ko mu ni ka ci ji smo s Ure dom za re vi -
zi ju, a na{ se ktor za upra vu ana li zi ra ovaj pro blem.
Uko li ko ut vrdi mo da je gre {ka, is pra vit }e mo je, ali u
ovom tre nut ku ne mo gu ni {ta vi {e ka za ti. Bi lo bi to pre -
ju di ci ra nje, a to ne `e lim ra di ti", ka zao je ^o lak.
Sis tem re vi zi je u BiH uspos tav ljen je po uzo ru na
{ved ski mo del. Ured za re vi zi ju [ved ske de vet go di na je
sa do ma }im in sti tu ci ja ma ra dio na uspos ta vi ovog sis te ma.
"Re vi zo ri mo ra ju bi ti ne za vi sna in sti tu ci ja oslo bo -
|e na sva kog utje ca ja na svoj rad. To je osno vni prin cip
ko ji mo ra bi ti ispo {to van. Ured za re vi zi ju u sva koj ze -
mlji mo ra bi ti ne za vi sna in sti tu ci ja ko ja ne spa da ni ti u
iz vr{nu, za ko no da vnu ni ti sud sku vlast", ka za li su u
Ure du za re vi zi ju dr`a vnog se kto ra [ved ske.
Usvo je ne iz mje ne za ko na
zna ~e po li ti ~ko ga {e nje re vi zi je
Ra doj i~i} raz go va rao s
Vo ji no vi }em i Binovom
Mu je zi no vi}
uka zao
na opa snost
pre ra spo dje le
sred sta va
na mi je nje nih
BiH u slu ~a ju
ne us pje ha
re for mi
Mi len ko
[e go
lqor Pa do j| •|c. pred sje dn|k Na ro -
dne skup st| ne PS. | se na tor Dzordz vo j| no -
v|c to kom su sre ta u va s|n qto nu na q|a s| ||
su po tre bu da |jeq ra zv| ja nja d| ja |o qa unu -
tar B|H | u re q| onu za pa dnoq Ba| ka na.
Se na tor vo j| no v|c dao je sna znu po drsku
evrop skom pu tu B|H | dru q|h ze ma |ja re q| -
ona kao pu tu ko j| ce do pr| n| je t| rje sa va nju
broj n|h p| ta nja u ze m|j| | okru ze nju.
Ü raz qo vo ru Pa doj| •| ca s kon qre sme -
nom Me || som B|n na ro •| ta paz nja po sve -
ce na j e na pret ku Srpske | B| H u
|spu nja va nju pet p|us dva us|o va | c| |je va
za tran síor ma c| ju OHP-a.
Me || sa B|n po se bno se |n te re so va |a za
za vrse tak ar b| tra ze | su per v| z| je u Br•ko
d|s tr| ktu. za aktu e| ne odno se |zme du Kan -
ce |a r| je v| so koq pred sta vn| ka | PS.
Za je dn| •k| je oc| je nje no da je mo qu ce
pos t| c| po z| t| vne po ma ke u ve z| s ne ko || ko
p| ta nja u B|H.
Mi{el
i Barak
Obama
4 Doga|aji qfubl!5. 2. 2010.
Na ~e ka nju 43
mi li ona do la ra
SA RA JE VO - Oko 43 mi li ona
do la ra ira ~kog du ga pre ma fir -
ma ma iz FBiH jo{ ni je upla }en
Agen ci ji za pri va ti za ci ju FBiH,
iako je na jav lje no da }e se to de -
si ti do kra ja ja nu ara.
No vac ni je ope ra ti van jer ni je
po tpi sa na na go dba sa pre du ze -
}em "Pro gres" Beo grad ko je je
tu `bom blo ki ra lo ova sred stva.
Augus tin Jan ~ik, gla vni fe de -
ral ni pra vo bra ni lac, re kao je ju ~e
da bi na go dba us ko ro tre ba lo da
bude po tpi sa na na kon {to je Vla -
da FBiH da la sa gla snost za to, te
da se "vr{e te hni ~ke pri pre me".
Oko 55,5 mi li ona do la ra ira -
~kog du ga blo ki ra no je na kon tu -
`be "Pro gre sa" zbog nje go vih
po tra `i va nja od ~e ti ri fir me iz
FBiH. Do go vo re no je da se sklo -
pi na go dba po ko joj bi "Pro gre -
su" pri pa lo 15,6 mi li ona do la ra,
ko li ko je nji hov dug bez ka ma ta,
a os ta tak FBiH.
M.R.
Pre va rom
"za ra di li"
27.000 ma ra ka
BA NJA LU KA - Po li ci ja je
ju ~e po dni je la kri vi ~ne pri ja ve
pro tiv Dan ke Pra {ta lo (21), Ra -
do sla va Bje lo {e vi }a (37) i Ale -
ksan dre Ma rin ko vi} (25), svi iz
Ba nja lu ke, ko jim je na te ret
stav lje no da su po ~i ni li po slo -
vnu pre va ru "te {ku" vi {e od
27.000 ma ra ka.
Iz CJB Ba nja lu ka je sa op {te -
no da je tro je osu mnji ~e nih u
sep tem bru pro {le go di ne re gis -
tro va lo fir mu u Mi {i nom Ha nu
kod Ba nja lu ke, a na kon to ga od
14 ve le pro daj nih fir mi po di glo
ve }u ko li ~i nu ro be na od go |e -
no pla }a nje.
N.M.
Ime no va ni
no si oci
pra vo su dnih
fun kci ja
SA RA JE VO - Vi so ki sud ski i
tu `i la ~ki sa vjet BiH (VSTS BiH)
ime no vao je Vi to mi ra Sol da ta za
gla vnog tu `i oca u Okru `nom tu -
`i la{ tvu u Ba nja lu ci, Se ada @a ri -
}a za nje go vog za mje ni ka, te
Pa ne ta Ga vri }a za su di ju u
Osno vnom su du u Pri je do ru.
Sla vo La ki} ime no van je za
za mje ni ka gla vnog tu `i oca u Tu -
`i la{ tvu dis tri kta, a Ra dmi lo Iva -
no vi} za tu `i oca. Ami na
Ade mo vi} ime no va na je na
mjes to do da tnog su di je u Kan to -
nal nom su du u Sa ra je vu, Ve sna
]a var za gla vnog tu `i oca u Kan -
to nal nom tu `i la{ tvu u [i ro kom
Bri je gu, Ve sna Ka knjo za gla -
vnog tu `i oca u Kan to nal nom tu -
`i la{ tvu u Ze ni ci, te Ve sna
Bje lo {e vi} za za mje ni ka gla vnog
tu `i oca u tu `i la{ tvu u Ze ni ci.
VSTS BiH je ime no vao Re d`u
De li }a za za mje ni ka gla vnog tu -
`i oca u Kan to nal nom tu `i la{ tvu
u Ze ni ci, Ene sa Ka me ni cu za za -
mje ni ka gla vnog tu `i oca u Kan -
to nal nom tu `i la{ tvu u Sa ra je vu,
Me li hu Bun gur za tu `i oca u
Kan to nal nom tu `i la{ tvu u Sa ra -
je vu. Bi lja na Go li ja nin i Ami na
Ru `di} ime no va ne su za tu `i oca
u Kan to nal nom tu `i la{ tvu u Sa -
ra je vu, Ivan ka Sta ni} za tu `i oca
u Kan to nal nom tu `i la{ tvu u Ora -
{ju, a Na mik Ju suf ho d`i} za tu -
`i oca u Kan to nal nom tu `i la{ tvu
u Bi ha }u. (Srna)
Vijesti
Al bi na SOR GU^
SA RA JE VO - Tu `i la{ tvu BiH po tre bno je do da -
tno vri je me za vje {ta ~e nje odu ze tog ma te ri ja la {to je
jo{ je dan ra zlog za odre |i va nje pri tvo ra se dmo ri ci ve -
ha bi ja uha p{e nih u Gor njoj Ma o~i.
Ka za li su ovo ju ~e u Su du BiH tu `i oci Di ana Kaj ma -
ko vi} i Du brav ko ^am pa ra, na ro ~i {tu za odre |i va nje pri -
tvo ra.
Se dam ve ha bi ja uha p{e noje pri je tri da -
na zbog su mnje da su kao pri pa dni ci zlo ~i na ~ke or ga ni za -
ci je vr{i li dje la pro tiv us ta vnog po ret ka i cje lo vi tos ti BiH.
Tu `i oci su na ve li da bi sud osu mnji ~e ni ma tre bao
odre di ti je dno mje se ~ni pri tvor jer je po tre bno vri je me za
vje {ta ~e nja CD-ova, DVD-a, in ter net stra ni ce "Put vjer ni -
ka", ~i ji su oni osni va ~i, kao i oru `ja i no v ca.
"U akci ji su odu ze te bom be i de se ti ne pi {to lja. Po tre -
bno je ut vrdi ti da li to oru `je po ti ~e iz iz vr{e nja kri vi ~nih
dje la ili je nji me po ~i nje no kri vi ~no dje lo", ka zao je tu `i lac
^am pa ra.
Do dao je da je u akci ji odu ze ta i iz vje sna ko li ~i na
nov ca te da tre ba ut vrdi ti nje go vo po ri je klo.
Bra ni oci osu mnji ~e nih su na ve li da su
tvrdnje op tu `be pa u{al ne i da ne pos to je ra zlo zi za odre |i -
va nje pri tvo ra kao ni do ka zi da su op tu `e ni po ~i ni li te {ka
kri vi ~na dje la za ko ja su osu mnji ~e ni.
Osu mnji ~e ni su tvrdi li da su uha p{e ni zbog nji ho vog
iz gle da, du gih bra da i krat kih hla ~a, te pra kti ci ra nja izvor -
nog isla ma.
^am pa ra je ka zao da to ni je is ti na, te da su oni osu -
mnji ~e ni za ne po {ti va nje za ko na BiH.
Pri tvor je pre dlo `en zaNu sre ta Ima mo vi -
}a (39), Sa fe ta Bar ~i }a (43), Edi sa Bo sni }a (30), D`e va da
Ho d`i}a (39), Haj ru di na Ri bi }a (40), Se na da Mi d`i }a (39)
i Mer se da ^e ki }a (47) ko ji su uha p{e ni u uto rak u se lu
Gor nja Ma o~a.
^e ki} je ka zao da on i dru gi osu mnji ~e ni ne mo gu
pred stav lja ti zlo ~i na ~ku ora ga ni za ci ju jer je za to po tre ban
zlo ~in, a oni ga ni su po ~i ni li.
"Ka li ko ja po zna jem va {e za ko ne, za zlo ~i na ~ku or -
ga ni za ci ju su po tre bni zlo ~i ni. @i vot mu sli ma na je za je -
dni ca - d`e mat i mu sli ma ni `i ve u d`e ma tu, u za je dni{ tvu.
Ve ha bi zam - ide olo gi ja
ra di kal nog shva ta nja isla ma
Pri re dio: D. MU MI NO VI]
SA RA JE VO - Islam ski u~e njak Mu ha med
ibn Ab dul Ve hab, ko ji je kra jem 18. sto lje }a `i -
vio u da na {njoj Sa udij skoj Ara bi ji, osni va~ je
tvrdo kor nog i bu kval nog tu ma ~e nja isla ma. Ka -
sni je su nje go vi slje dbe ni ci na zi va ni Ve ha bi je.
Ab dul Ve hab je sma trao da je islam ka kav pra -
kti ku ju nje go vi sa vre me ni ci mno go od stu pio od or -
to dok sne pra kse i te ori je ka kvu pro pi su ju Po sla nik i
Kuran. Odlu ~io je da islam li ~no "o~is ti" i vra ti mu
nje go vu prvo bi tnu stro gost.
Ve hab se po ve zao sa Mu ha me dom ibn
Sa udom, ko ji je bio be zna ~a jan po gla vi ca u cen tral -
noj Ara bi ji i his to ri ~a ri ovo par tner stvo is ti ~u kao
pri mjer sa ra dnje ma ~a i vje re. U nji ho voj gor lji -
vos ti da oslo bo de vje ru od kul ta sve ta ca i no vo ta ri -
ja oni su 1803. opus to {i li i za uze li Me ku, a Me di nu
slje de }e go di ne.
Ve ha bij ski re `im ubrzo je slo mljen voj nom in -
ter ven ci jom Osman skog car stva, ali ide je ni su za -
mrle te je Ab du la ziz ibn Sa ud, ute me lji telj da na{ nje
Sa udij ske Ara bi je, 1833. po no vo uspos ta vio ve ha -
bij ski re `im.
U da na{ njem isla mu pos to je ~e ti ri pra ve {ko le
tu ma ~e nja isla ma, ko je se ra zli ku ju sa mo u ma lim,
a ne su {tin skim stva ri ma.
Mu sli ma ni u BiH pri pa da ju ha ne fij skom
mez he bu (pra vnoj {ko li). Ve ha bi zam ni je pra vna
{ko la, a nije dna od pri zna tih {ko la ne pri zna je ova -
kav na ~in tu ma ~e nja isla ma. Ve ha bi zam je pri je
ide olo gi ja ra di kal nog, bu kval nog shva ta nja isla ma i
mno gi ugle dni islam ski nau ~ni ci ve ha bi je sma tra ju
"naj ve }om no vo ta ri jom ko ja se po ja vi la u islam -
skom svi je tu".
Do la zak ve ha bi ja u BiH ve zu je se za ra tni pe ri -
od, ka da su ra zni hu ma ni tar ci i mu d`a he di ni po ~e li
{i ri ti ova ko tu ma ~e nje isla ma, ko je u BiH ni kad
pri je to ga ni je bi lo zna ~aj ni je pri su tno.
Pra vih nau ~nih is tra `i va nja o ve ha bi ja ma u
BiH ne ma.
Po zna je mo ih po du gim bra da ma i krat -
kim pan ta lo na ma. Ne vo le da se na zi va ju ve ha bi ja -
ma, ne go za se be tvrde da su "pra vi mu sli ma ni".
Dr`e se ri gi dnih tu ma ~e nja prin ci pa vje re. U
svom ri gi dnom shva ta nju vje re i kuran sku odre dbu
"i ne pri bli `a vaj te se blu du" tu ma ~e ta ko da im je
za bra nje no ru ko va nje sa `e na ma, svo jim `e na ma
stav lja ju veo na li ca... Is klju ~i vi su to li ko da ~es to i
~la no ve svo jih naj bli `ih po ro di ca op tu `u ju za ne -
vjer stvo jer ne pra kti ku ju "pra vi" islam.
Is klju ~i vi
su to li ko
da ~es to i
~la no ve
svo jih
naj bli `ih
po ro di ca
op tu `u ju za
ne vjer stvo
jer ne
pra kti ku ju
"pra vi"
islam
U Su du BiH odr`a no ro ~i {te o zah tje vu za pri tvor se dmo ri ci
Tu `i la{ tvo tra `i jo{
za do ka ze pro tiv
Po tre bno vri je me za
vje {ta ~e nje odu ze tih
CD-ova, DVD, in ter net
stra ni ce "Put vjer ni ka",
oru `ja i no v ca, ka za li
tu `i oci
Sud }e
odlu ku
o pri tvo ru
do ni je ti
da nas
5 Doga|aji 5. 2. 2010. qfubl
Po li ci ja ni je
za {ti ti la
no vi nar ku
"Ne za vi snih"
BA NJA LU KA - Udru `e nje
no vi na ra "BH no vi na ri" upu ti lo
je pro tes tno pi smo Fe de ral noj
upra vi po li ci je jer nje ni pri pa dni -
ci ni su za {ti ti li no vi nar ku "Ne za -
vi snih no vi na" Ja smi nu [a rac
to kom ne da vne po li cij ske akci je
u se lu Gor nja Ma o~a.
To kom obav lja nja no vi nar skog
za dat ka, ko le gi ni cu [a rac na pao
je ne po zna ti pri pa dnik ve ha bij -
ske za je dni ce i ra zbio joj fo to -
apa rat, pri je tio joj i po ku {ao je
uvu }i u nje gov auto mo bil.
Bh. no vi na ri od Zlat ka Mi le ti -
}a, di re kto ra Fe de ral ne upra ve
po li ci je, za hti je va ju da po li ci ja
ut vrdi sve okol nos ti na pa da, ot -
kri ju iden ti tet na pa da ~a i pre du -
zmu od go va ra ju }e mje re.
"Za hva lju ju }i rea kci ji oku plje -
nih ko le ga no vi na ra za us tav ljen
je ovaj na pad i iz bje gnu te su tra -
gi ~ni je po slje di ce. S ob zi rom na
to da su na mjes tu do ga |a ja bi li
pri su tni broj ni pri pa dni ci po li ci -
je, za ~u |u ju }a je ~i nje ni ca da je
uo p}e mo glo do }i do ovog in ci -
den ta i do po ku {a ja one mo gu }a -
va nja no vi nar ke Ja smi ne [a rac u
obav lja nju no vi nar skog za dat -
ka", na vo di se u pi smu.
D.[.
Se na to ri u
po sje ti BiH
SA RA JE VO - Gru pa ame ri -
~kih se na to ra pre dvo |e na D`o -
nom Me kej nom, sas ta }e se
da nas u Sa ra je vu s ~la no vi ma
Pred sje dni{ tva BiH.
Osim Me kej na, ko ji je bio kan -
di dat za pred sje dni ka Ame ri ke, u
de le ga ci ji su kon gre sme ni D`o -
zef Li ber man, Sak sbi ^a lis i
Mark Udal.
R.[
Usvo jen
plan ru ral nog
ra zvo ja
do 2015.
BA NJA LU KA - Vla da RS je
na ju ~e ra{ njoj sje dni ci usvo ji la
Akci oni plan za re ali za ci ju Stra -
te {kog pla na ru ral nog ra zvo ja
RS za pe ri od 2010 - 2015. go di -
ne. Vla da RS je do ni je la i Odlu -
ku o odo bra va nju sred sta va
Op {te unu tra{ nje re zer ve u uku -
pnom izno su od 210.337,45 KM
za izmi re nje oba ve za po osno vu
sub ven ci oni sa ne ka ma tne sto pe
za 2010. go di nu, za kre di te za
na bav ku tra kto ra i auto mo bi la
FIAT pun to.
Ta ko |e je odo bre no i po la mi -
li ona ma ra ka sred sta va za zbri -
nja va nje po ro di ca s pe to ro i vi {e
dje ce, ko ja su bi la obez bije |e na
u pret ho dnoj go di ni, ali ni su re -
ali zo va na.
Ura |en je i Na crt za ko na o iz -
mje ni i do pu ni Za ko na o pre -
kr{a ji ma RS i Na crt za ko na o
iz mje na ma i do pu na ma Za ko na
o pre vo zu u drum skom sao bra -
}a ju RS.
"Va`e}im Za ko nom o pre kr{a -
ji ma RS re gu li sa no je ko su su -
bje kti ko ji mo gu bi ti po dno si oci
pre kr{aj nih pri ja va u pre kr{aj -
nom pos tup ku. Me |u tim, go re
na ve de nim za ko nom ni je re gu li -
sa no pi ta nje po dno {e nja zah tje va
za po kre ta nje pre kr{aj nog pos -
tup ka od stra ne o{te }e nog", is ta -
knu to je u sa op {te nju.
S.K.
Vijesti
ORA [JE - Po li ci ja je za bra ni la
u Ora {ju odr`a va nje pros vje da
Udru ge bra ni te lja ve te ra na 106.
HVO bri ga de Ora {je, ogra nak
Do nja Ma ha la.
^la no vi Udru ge tvrde da su na vri -
je me, odno sno 2. ve lja ~e, po dni je li
zah tjev za mir ne pros vje de, ali da im
je to po li ci ja odbi la i za bra ni la im da
se ju ~er oku pe na pla tou is pred
zgrade Vla de `u pa nije.
"Za bra njen nam je pros vjed iako
smo ispu ni li sve uvje te iz Za ko na o
ja vnim oku plja nji ma i Za ko na o
upra vnom pos tup ku FBiH. Tra `i mo
sa mo svo je za os ta le na kna de za ra -
zvo ja ~e ne bra ni te lje od Za vo da za
za po{ lja va nje Po sav ske `u pa ni je. U
po li ci ji je za po vje dnik ka zao ka ko }u
bi ti sud ski pri jav ljen zbog or ga ni zi -
ra nja ja vnog sku pa ko ji je za bra njen,
a mi ga i ni smo odr`a li ne go smo sa -
mo no vi na re izvi jes ti li", ka zao je Lu -
ka Ne di}, v.d. pred sje dni ka Udru ge.
Po li ci ja me |u tim sma tra da Udru -
ga ni je dos ta vi la sve do ka ze za nor -
mal no odr`a va nje pros vje da, sto ga je
za po vje dnik Po li cij ske sta ni ce u Ora -
{ju \u ro Or {o li} do nio rje {e nje is to -
ga da na ka da je i za pri mljen zah tjev
da se za bra ni ja vno oku plja nje. Ipak
se ju ~er oko po dne na pla to is pred
zgra de Vla de i pra vo su dnih in sti tu ci -
ja Po sav skog kan to na upu ti lo ne ko li -
ko po li ca ja ca ko ji su bi li spre mni
in ter ve ni ra ti i za bra ni ti ja vni skup.
Me |u tim, Udru ga je odus ta la od
sku pa, ali su ga na ja vi li za idu }i tje -
dan.
Ra zvo ja ~e ni bra ni te lji tra `e dvi je
za os ta le na kna de iz 2008. go di ne,
~e ti ri na kna de iz 2009. i is pla tu na -
kna de za si je ~anj te ku }e go di ne.
N.Tr.
Po li ci ja za bra ni la
pro test bo ra ca
M. RE NER
SA RA JE VO - Di re ktor fir me "Gra nit" Ja bla ni ca
ro bu pro da je za ke{, ko ji ne po la `e na ra ~u ne fir me jer
su blo ki ra ni, ve} se no vac na la zi "u tor ba ma i po ku -
}a ma".
Ovo je, izme |u os ta log, na ve de no u pi smu ko je je
upu }e no me di ji ma, a ta ~nost nje go vog sa dr`a ja pot vrdio
je pred sje dnik Sin di ka ta "Gra ni ta" Men sur ]o si}, iako ne
zna ko je po slao pi smo u ~i jem po tpi su sto ji sa mo "Me -
ho".
]o si} je pot vrdio da su di re ktor pre du ze }a Mu ha med
Ma ri}, ko je je u ste ~a ju od pro {le se dmi ce, te {ef pro da je
Ni jaz Te le to vi} ta ko |e za ke{ ku po va li re pro ma te ri ja le za
te ku }u proi zvo dnju, te da je za to upi tno ka ko }e bi ti ura -
|en za vr{ni ra ~un.
"Di re ktor tvrdi da se fir mi TEF iz Sa ra je va
du gu je osam mi li ona KM, a pi ta nje je ka ko ka d je ta fir ma
re gis tro va na tek sre di nom 2008. go di ne. Ta fir ma ko ris ti
sve na {e: na{ pre voz, hra nu, go ri vo, proi zvo di koc ku i
ivi~ nja ke u na {em po go nu za svoj ra ~un. Lo gi ~no je da
du gu je ona na ma. Ko li ko smo in for mi sa ni, di re ktor i {ef
pro da je su su vla sni ci te fir me", tvrdi ]o si}, do dav {i da ne
vi |a ju di re kto ra. Is ti ~e da je ta ~no, ka ko je na ve de no u pi -
smu, i da je fir mi "GMK Mon ta `a" Ja bla ni ca omo gu }e no
da uzi ma gra ni tne proi zvo de, a da pla ti ka d bu de mo gla.
Ka `e da te hni ~ki di re ktor Mir sad Ome ri ka, ko ji je na pus -
tio pre du ze }e pro {le go di ne, jo{ ni je vra tio slu `be no vo zi lo
ko jim je na Ba dnje ve ~e "pre ga zio je dnog vjer ni ka".
[ef ki ja Vi la, di re ktor "GMK Mon ta `e", re kao je
da ne du gu ju ni {ta "Gra ni tu" i da je sve "`i va ne is ti na", te
da ne ma smi sla da ne ko bla ti nje go vo ime, a ako bu de i{ta
od tvrdnji ra dni ka objav lje no u me di ji ma - po du ze }e mje -
re. Izja vu di re kto ra Ma ri }a ju ~e ni smo do bi li. Ni Te le to vi -
}a ju ~e ni smo za te kli u kan ce la ri ji, dok se na bro je ve
te le fo na pre du ze }a TEF ju ~e ni ko ni je jav ljao. Do Ome ri -
ke ta ko |e ni smo us pje li do }i. Ra dni ci "Gra ni ta" ju ~e su,
na kon ne us pje log sas tan ka sa ste ~aj nim upra vni kom,
odlu ~i li nas ta vi ti {trajk.
Zar je to zlo ~in", upi tao je ^e ki}.
Tu `i lac ^am pa ra uka zao je su du da osu mnji ~e ni ne -
gi ra za ko ne BiH, go vo re }i "va{ za kon". Na gla sio je da su
osu mnji ~e ni, kao i ci je la ve ha bij ska za je dni ca, u ra ni jem
pe ri odu odbi ja li pri mi ti do ku men te pra vo su dnih or ga na.
Osu mji ~e ni su ju ~e tvrdi li da se ba ve trgo vi nom i gra -
|e vi nar stvom, a Edis Bo sni} je ka zao da on i Sa fet Bar ~i}
trgu ju kom p ju te ri ma ko je im na bav lja ju i pri pa dni ci po li -
ci je iz Sre bre ni ka.
Kaj ma ko vi }e va je za ta ra `i la odre |i -
va nje pri tvo ra osum nji ~e ni ma jer Tu `i la{ tvo ni je do {lo
do svih po ten ci jal nih sa u~e sni ka, te pos to ji bo ja zan da
bi osu mnji ~e ni bo rav kom na slo bo di nas ta vi li vr{i ti
kri vi ~na dje la.
Bra ni oci su su di ji Dar ku Sa mar d`i }u pre dlo `i li da se
osu mnji ~e ni ma pri tvor za mije ni mje ra ma za bra ne, tvrde }i
da ne pos to ji opa snost od bjek stva i sa kri va nja do ka za, te
da }e se oda zi va ti sudskim po zi vi ma.
Su di ja je ka zao da }e odlu ka o pri tvo ru bi ti
do ne se na da nas.
Se dmo ri ca ve ha bi ja su mnji ~e se za ugro `av nje te ri to -
ri jal ne cje lovi tos ti BiH, na pa da na us ta vni po re dak BiH i
iza zi va nja na ro dno sne, ra sne ili vjer ske mr`nje, raz do ra i
ne trpe lji vos ti. Osim se dmo ri ce ve ha bi ja, u uto rak je u Imi -
gra ci oni cen tar pre ba ~en i Adnan Rus te mi, Al ba nac s
hrvat skim dr`av ljan stvom ko ji je ta ko |e uha p{en u Ma o~i.
Ve ha bi je iz Gor nje Ma o~e se su mnji ~e da su od 2002.
do 2010. go di ne, dje lo va njem u okvi ru ta ko zva ne ve ha bij -
ske za je dni ce for mi ra ne na po dru ~ju Gor nje Ma o~e, or ga -
ni zo va li zlo ~i na ~ku or ga ni za ci ju ~i ji je cilj bio da
upo tre bom ili pri je tnjom upo tre be fi zi ~ke si le po ku {a ju
pro mi je ni ti us ta vni po re dak BiH ili da svrgnu nje ne naj vi -
{e in sti tu ci je, te da na is ti na ~in po ku {a ju ot ci je pi ti dio te ri -
to ri je BiH.
Oni su `i ve }i po {e ri jat skom za ko nu nas to ja li
iza zi va ti ra snu ili vjer sku mr`nju me |u kon sti tu ti vnim na -
ro di ma i os ta li ma ko ji `i ve na po dru ~ju FBiH, ugro `a va -
njem nji ho ve si gur nos ti, izla ga njem po ru zi na ro dno snih,
vjer skih ili etni ~kih sim bo la, skrnav lje njem spo me ni ka,
gro bo va, te nas to ja li da na pro tu pra van na ~in spri je ~e po -
vra tak iz bje gli ca ili ra se lje nih li ca u svo je do mo ve te da su
spre ~a va li slu `be na li ca u obav lja nju slu `be nih ra dnji,
neo vla {te no na bav lja li, raz mje nji va li i dr`a li va tre no oru -
`je, mu ni ci ju i ~i ni li i dru ga kri vi ~na dje la. Osam ve ha bi ja
uha p{e no je u akci ji ko dnog na zi va "Svje tlost", a u akci ji
ha p{e nja i pre tre sa nja obje kata osu mnji ~e nih u~es tvo va lo
je oko 650 po li cij skih slu `be ni ka svih si gur no snih agen ci -
ja u BiH sa 224 vo zi la me |u ko ji ma su bi la i dva oklo pna.
Ra dni ci "Gra ni ta" Ja bla ni ca op tu `u ju di re kto ra za mal ver za ci je
"No vac od pri ho da no si ku }i"
BA NJA LU KA - Obra zo vni sis -
tem u BiH ne op ho dno je una pri -
je di ti ta ko da se on mo `e ko ris ti ti
u ze mlja ma Evro pe.
Ovo je ju ~e is ta knu to na kon fe ren -
ci ji o re for mi obra zo va nja u BiH u
or ga ni za ci ji Evrop ske tre ning fon da -
ci je (ETF) i Agen ci je za pred {kol -
sko, osno vno i sre dnje obra zo va nje
u BiH , odr`a noj u Ba nja lu ci.
"Obra zo va nje ko je u~e ni ci do bi ju
mo ra im omo gu }i ti pre la zak sa je -
dnog uni ver zi te ta na dru gi. Osno vni
cilj je omo gu }i ti pro vo |e nje re for me
ko ja }e omo gu }i ti da se na{ obra zo -
vni sis tem ko ris ti u evrop skim ze -
mlja ma", po ja snio je Mi ro slav
Bo brek, po mo }nik mi nis tra pros vje -
te i kul tu re RS.
Bo brek je do dao da po je di ne
ud`be ni ke tre ba una pri je di ti jer su se
u do sa da{ njoj pra ksi po ka za li kao
ne kva li te tni, na {ta su uka zi va li i ro -
di te lji u~e ni ka.
Du {an Mi{ lje no vi}, pred sje dnik
Akti va di re kto ra osno vnih {ko la
gra da Ba nja lu ka, ka zao je da }e no -
vim Za ko nom o ud`be ni ci ma bi ti
re gu li sa no sve {to se ti ~e iz da va nja
ud`be ni ka, te da }e sve {ko le do bi ti
pra vo da od vi {e ud`be ni ka iza be ru
onaj ko ji je, pre ma nji ho vom mi{ lje -
nju, naj ko ri sni ji.
"Raz go va ra li smo o stra te gi ji ra -
zvo ja obra zo va nja u RS, fi nan sij -
skom po slo va nju i iz vje {ta ji ma.
Stra te gi jom ra zvo ja obra zo va nja
pos tav lje ni su ci lj evi da do 2014.
go di ne u {ko la ma ra zra di mo {ta }e
to do pri nije ti kva li te tni jem ra du i
ve }em ni vou zna nja u~e ni ka", ka zao
je Mi{ lje no vi}.
Mi{ lje no vi} je na gla sio da su ro di -
te lji ve} da li pri mje dbe {ko la ma ko -
je se odno se na {kol ski ka len dar ko ji
je ove go di ne pro pi san.
"Ova nas ta vna go di na tra ja }e du `e
ne go os ta le. Mi slim da ek skur zi je
tre ba da budu pri zna te kao akti vnos -
ti ko je ima ju va spi tnu fun kci ju, te ih
ne tre ba po is to vje }i va ti sa slo bo -
dnim da ni ma", po ja snio je Mi{ lje no -
vi}.
V.D.
uha p{e nih u Gor njoj Ma o~i
vre me na
ve ha bi ja
ls tra z| te |j|. ko j| su u•es tvo va || u akc| j| ha -
pse nja ve ha b| ja. ot kr| || su da su dje ca ko ja z| ve
u ko mu n| ve ha b| ja u Gor njoj Ma o•| kod Br•koq
u |o sem sta nju. Ka ko nam je re •e no |z tu z| |as -
tva. dje ca su za pu ste na. neu hra nje na | ne ure -
dna. Na ju •e ras njem ro •| stu. ko je je odrza no
po zah tje vu tu z| |as tva. mo q|o se •u t| da sv|
osu mnj| •e n| |ma ju po ne ko || ko ma |o |je tne dje -
ce. a ne k| od nj|h |ma ju dje cu |z v| se bra ko va.
Ka ko nam je re •e no |z tu z| |as tva. Gor nja Ma -
o•a je |zo |o va no se |o u ko jem ne v|a da ju za ko -
n| B|H. a dva de se tak po ro d| ca s naj ma nje
tr| de se to ro dje ce z| v| po se r| jat sk|m za ko n| ma.
Za pu {te na dje ca u
ve ha bij skoj za je dni ci
Obra zo vni sis tem
u BiH neophodno
una pri je di ti
Demobilisani borci
tra `e za os ta le na kna de
F
O
T
O

N
N
Su spen do va no se dam
dr`a vnih slu `be ni ka
SA RA JE VO - Ru do Vi do vi}, mi nis tar ko mu ni ka ci ja i tran spor ta BiH,
izja vio je ju ~e da je su spen do vao se dam dr`a vnih slu `be ni ka osu mnji ~e -
nih za ne za ko ni tu po dje lu CEMT do zvo la.
"U skla du sa za kon skim ovla {te nji ma do nio sam rje {e nje o nji ho voj pre ven ti -
vnoj su spen zi ji do okon ~a nja pos tup ka ko ji vo de na dle `ne in sti tu ci je BiH, kon -
kre tno Tu `i la{ tvo BiH", re kao je Vi do vi}.
On je is ta kao da ne mo `e go vo ri ti o spor nom pe ri odu za ko ji Tu `i la{ tvo te re ti
se dmo ro osu mnji ~e nih jer je Agen ci ja za is tra ge i za {ti tu BiH (SI PA) izu ze la
do ku men ta ci ju iz tog
pe ri oda, ali i za to jer je
to pi ta nje sada u na dle -
`nos ti in sti tu ci ja ko je
vo de pos tu pak.
Pod sje }a ju }i da su u Par la men tar noj skup {ti ni BiH for mi ra ne is tra `ne ko mi si -
je za ispi ti va nje pos tup ka iz da va nja CEMT do zvo la, Vi do vi} je re kao da }e im
Mi nis tar stvo ko mu ni ka ci ja i tran spor ta sta vi ti na ra spo la ga nje svu do ku men ta -
ci ju i in for ma ci je ko ji bu du tra `e ni. U BiH su za 2010. go di nu odo bre ne 804
CEMT do zvo le. Tu `i lac Po se bnog odje lje nja za or ga ni zo va ni kri mi nal, pri vre -
dni kri mi nal i ko rup ci ju Tu `i la{ tva BiH po di gao je ne da vno op tu `ni cu pro tiv
se dam li ca ko ja se te re te da su od 25. okto bra 2006. do 10. ja nu ara 2007. go di -
ne kao slu `be na i od go vor na li ca u in sti tu ci ja ma BiH po ~i ni la kri vi ~no dje lo
zlo upo tre ba po lo `a ja ili ovla {te nja.
Op tu `ni ca je po di gnu ta pro tiv Ni ko le [e ge, Mir ka [e ka re, Eni sa Aj ku ni }a,
Da rija Bu {i }a, Ra do va na Dra ga {a, Ekre ma Spa hi }a i Se li ma Ko pi }a. (Srna)
Slu `be ni ci osu mnji ~e ni za
ne za ko ni tu po dje lu CEMT do zvo la
[ef ki ja Vi la, di re ktor "GMK
Mon ta `e", ka zao da ni {ta ne du gu je
6 Doga|aji
Akci ja u Gor noj Ma o~i po sla la je
po ru ku svi ma oni ma ko ji kr{e za ko ne
i Us tav BiH da pra v na dr`a va pos to ji.
Sa dik AHME TO VI],
mi nis tar bez bje dnos ti BiH
Rekli su
Brus HI^ER,
di re ktor Dej ton pro je kta
Bosni i Hercegovini ne
tre ba ni spe ci jal ni pred sta vnik
SAD ni ti Dej ton 2.
qfubl!5. 2. 2010.
Bo ja na DIV LJAK
BA NJA LU KA - U Re pu bli ci Srpskoj za po slje -
dnjih go di nu da na re gis tro va ne su 4.000 no vo obo lje -
lih od ma li gnih obo lje nja, izja vio je ju ~e Ran ko
[krbi}, mi nis tar zdrav lja i so ci jal ne za {ti te RS.
On je is ta kao da je kod ovih obo lje nja ve oma va `na
pre ven ci ja, jer uko li ko se bo lest ot kri je na vri je me mo `e
se izli je ~i ti.
"RS je po slje dnjih go di na na pra vi la zna ~aj ne
is ko ra ke ka da je u pi ta nju pre ven ci ja, ra no ot kri va nje i naj -
sa vre me ni ja te ra pi ja li je ~e nja ma li gnih obo lje nja", ka zao je
[krbi} po vo dom obi lje`ava nja Svjet skog da na bor be pro tiv
ma li gnih obo lje nja, ko ji je obi lje `en ju ~e pod na zi vom
"Pre ven ci ja ra ka je mo gu }a".
Re sor no mi nis tar stvo je u sa ra dnji sa Fon dom zdrav -
stve nog osi gu ra nja RS u po slje dnje tri go di ne iz dvo ji lo
zna ~aj na fi nan sij ska sred stva s ci ljem pre ven ci je ma li gnih
obo lje nja. [krbi} je re kao da }e sa vre me ni Cen tar za ra di -
ote ra pi ju, ko ji se gra di u sklo pu Kli ni ~kog cen tra Ba nja lu -
ka, bi ti za vr{en u ju nu ove go di ne.
"Bi }e to je dan od naj sa vre me ni jih i na jo pre mlje ni jih
cen ta ra u ju go is to ~noj Evro pi, ko ji pred stav lja zna ~aj nu
pre kre tni cu u te ra pi ji i li je ~e nju ra ka", ka zao je [krbi}.
Pre ma nje go vim ri je ~i ma, pro ci je nje no je
da RS go di{ nje gu bi do pet mi li ona KM za po tre be pla }a -
nja li je ~e nja pa ci je na ta, ko ji mo ra ju da pro |u ra di ote ra pij -
ske ci klu se u cen tri ma izvan RS.
Bra ni slav Lo li}, sa vje tnik di re kto ra Fon da zdrav stve -
nog osi gu ra nja RS, re kao je da su pro {le go di ne za na bav -
ku ra znih vrsta ci tos ta ti ka i li je ~e nja pa ci je na ta obo lje lih od
ma li gnih bo les ti u RS, pre ma naj sa vre me ni jim evrop skim
stan dar di ma, utro {e na 24 mi li ona KM.
"Za is te na mje ne ove go di ne iz dvo ji }e mo oko dva mi -
li ona sred sta va vi {e, jer pa ci jen ti u RS mo ra ju ima ti sa vre -
men na ~in li je ~e nja kao pa ci jen ti bi lo gdje u svi je tu",
is ta kao je Lo li}.
On je ta ko |e re kao da je kod ovih obo lje nja naj va `ni ja
pre ven ci ja bo les ti, te da je Mi nis tar stvo pro {le go di ne
ulo`ilo ~e ti ri mi li ona KM sa ci ljem re ali za ci je pro je kta pre -
ven ci je ma li gnih obo lje nja, odno sno kar ci no ma doj ke, de -
be log cri je va i grli }a ma te ri ce kod `ena.
Lo li} je ka zao da RS ra di na izra di re gis tra
obo lje lih od ma li gnih bo les ti, ka ko bi se us pje {no vo di la
evi den ci ja o vrsti ma li gni te ta, pre ven ci ji i po tre bnoj te ra pi ji.
Sa {a Jun gi}, na ci onal ni ko or di na tor za ma li gna obo -
lje nja RS, re kao je da i po red sa vre me nih me to da li je ~e nja
ko je ima RS smrtnost od ovog obo lje nja je i da lje 50 od sto.
Jun gi} je is ta kao da je sto pa smrtnos ti vi so ka, jer se
pa ci jen ti jav lja ju ugla vnom ka da je bo lest uze la ma ha.
Mla den [u ka lo, {ef Edu ka ti vnog cen tra po ro di ~ne
me di ci ne u Do mu zdrav lja u Ba nja lu ci, uka zao je na va -
`nost pre ven ci je kod ma li gnih obo lje nja i ape lo vao na gra -
|a ne da re do vno idu na pre gle de kod po ro di ~nog lje ka ra.
"Bi tno je uka za ti gra |a ni ma na to i po ka za ti im da se i
ma li gna obo lje nja mo gu izli je ~i ti uko li ko se ot kri ju u po ~e -
tnom sta di ju mu", ka zao je [u ka lo.
Pre ma nje go vim ri je ~i ma, sve `e ne sta ri je od 40 go di -
na tre ba lo bi da ra de ma mo gra fi ju, ali i da odla ze na re do -
vne gi ne ko lo {ke pre gle de.
Kar ci no mi doj ke i grli }a ma te ri ce su naj ~e{ }i
kod `e na na na {im po dru ~ji ma. [u ka lo je ka zao da bi obje
po pu la ci je sta ri je od 50 go di na tre ba lo da ra de la bo ra to rij -
ski pre gled sto li ce, jer na na {im po dru ~ji ma lju di ~es to
obo li je va ju od kar ci no ma re ktu ma.
U RS re gis tro va ne
4.000 no vo obo lje lih
Obi lje `en Svjet ski dan bor be pro tiv ma li gnih obo lje nja
RS ra di na izra di re gis tra obo lje lih od ma li gnih bo les ti,
ka ko bi se us pje {no vo di la evi den ci ja o vrsti ma li gni te ta,
pre ven ci ji i po tre bnoj te ra pi ji, ka zao Lo li}
Smrtnost od ma li gnih
obo lje nja oko 50 od sto
Pro ci je nje no
je da RS go di{ nje
gu bi do pet
mi li ona KM
za po tre be
pla }a nja li je ~e nja
pa ci je na ta
7 Doga|aji 5. 2. 2010. qfubl
Mir za ^U BRO
SA RA JE VO - Ape la ci ono vi je }e Su -
da Bosne i Hercegovine pot vrdi lo je ju -
~er prvos te pe nu pre su du ovog su da
ko jom je ra ni je Mo m~i lo Man di} oslo bo -
|en od go vor nos ti za ra tne zlo ~i ne i zlo ~i -
ne pro tiv ~o vje ~nos ti.
Mo m~i lo Man di}, biv {i mi nis tar prav -
de RS, bio je op tu `en za ra tne zlo ~i ne po ~i -
nje ne u KPZ Fo ~a, Bu tmir i Pla nji na ku }a.
"Sud BiH je, na kon odr`a ne sje dni -
ce vi je }a Ape la ci onog odje lje nja na ko joj je
ra zmo tre na `al ba Tu `i la{ tva Bosne i Herce-
govine do ni je lo dru gos te pe nu pre su du ko -
jom se odbi ja kao neo sno va na `al ba Tu `i -
la{ tva, te se pot vr|u je prvos te pe na pre su da
od 18. ju la 2007. go di ne ko jom je Man di}
oslo bo |en op tu `bi da je po ~i nio kri vi ~na
dje la ra tni zlo ~in pro tiv ci vil nog sta no vni{ -
tva i zlo ~i ni pro tiv ~o vje ~nos ti", sao p}e no
je ju ~e iz Su da Bosne i Hercegovine.
U svo joj odlu ci, a u ve zi sa in di vi du al -
nom i ko man dnom od go vor nosti Ape la ci -
ono vi je }e je, izme |u os ta log, na ve lo da je
prvos te pe ni sud pra vil no ut vrdio da "ni je
do ka za na od go vor nost Mo m~i la Man di }a
za do ga |a je u KPZ Fo ~a, Bu tmir i Pla nji na
ku }a, za pe ri od ka da je op tu `e ni vr{io fun -
kci ju mi nis tra prav de u Vla di Srpske Re pu -
bli ke BiH",
Mo m~i lo Man di}, pre dra tni za -
mje nik mi nis tra unu tra{ njih po slo va RBiH i
ra tni mi nis tar prav de RS, bio je op tu `en da
je 6. apri la 1992, u svoj stvu po mo }ni ka mi -
nis tra po li ci je ta ko zva ne Srpske Re pu bli ke
Bosne i Hercegovine ru ko vo dio na pa dom
na Cen tar za obu ku ka dro va ta da{ njeg Re -
pu bli ~kog MUP-a u sa ra jev skom na se lju
Vra ca.
Na kon {to su uz od go va ra ju }u po mo}
JNA srpski po li caj ci za uze li cen tar, kom -
ple tan ru ko vo dni ka dar bo{ nja ~ke i hrvat -
ske na ci onal nos ti spro ve den je u pros to ri je
mje sne za je dni ce na Vra ca ma gdje su islje -
|i va ni. U op tu `ni ci se, na da lje, na vo di da
je je dna sku pi na za to ~e ni ka ka sni je pre ba -
~e na u Pa le, da su u za tvo ru fi zi ~ki zlos tav -
lja ni sve do 10. apri la 1992. go di ne, ka da
su ra zmi je nje ni.
Op tu `ni ca je te re ti la Man di -
}a i da je kao mi nis tar prav de RS bio is -
klju ~i vo od go vo ran za fun kci oni ra nje svih
ka zne no-po pra vnih or ga ni za ci ja na po dru -
~ju RS, te da je bio izra vno na dre |en upra -
vni ci ma i dru gom za tvor skom oso blju u
lo go ri ma "Ku la" i Pla nji na ku }a po red Sa -
ra je va i u KP do mu u Fo ~i.
U odvo je nom pos tup ku Sud BiH Man -
di }a je osu dio na pet go di na za tvo ra zbog fi -
nan sij skih 3mal ver za ci ja u Pri vre dnoj ban ci
Srpsko Sa ra je vo. Pre su da u ovom pos tup ku
pro tiv Man di }a pos ta la je pra vo sna `na u
mar tu 2007. go di ne.
Man di} je u pri tvo ru bio od
2006. go di ne {to mu je ura ~u na to u ka znu
pa je u ma ju pro {le go di ne, na kon dvi je
tre }i ne iz dr`a ne ka zne, pu {ten na uslo vnu
slo bo du. Man di} je bio di re ktor Pri vre dne
ban ke Srpsko Sa ra je vo, a za je dno s njim
osu |en je i Mi lo rad Go ve da ri ca dok su op -
tu `bi oslo bo |e ni Mi lo van Bje li ca i Mir ko
[a ro vi}.
Za {ti ti ti
autor ska pra va
SA RA JE VO - Sa vjet Re gu la tor -
ne agen ci je za ko mu ni ka ci je
(RAK) ju ~e je po dr`ao na po re bh.
in sti tu ci ja, or ga ni za ci ja i aso ci ja ci ja
za za {ti tu autor skih pra va.
U sa op {te nju RAK-a na vo di se
da }e Agen ci ja nas ta vi ti da pri mje -
nju je svo je na dle `nos ti na ure |e nju
oblas ti za {ti te autor skih pra va. Sa -
vjet RAK-a je odbio `al be u dru -
gos te pe nom pos tup ku dru{ tva
"Eli ta MT" Tu zla, "BH te le kom",
RTV "Vi ko m" i Ra di o-s ta ni ce [i -
ro ki Bri jeg, te `al be RT RS. Ame la
Odo ba {i}, por tpa rol RAK-a, po ja -
sni la je da se `al ba RT RS ne
odno si na ne da vno izre ~e nu nov -
~a nu ka znu 100.000 KM. (Srna)
SDS ne odus ta je od svog
re fe ren dum skog za ko na
R. [E GRT
BA NJA LU KA - Klub po sla ni ka SDS-a }e par la -
men tu RS pre da ti ini ci ja ti vu o za ko nu o re fe ren du mu i
gra |an skim ini ci ja ti va ma ko ju je po tpi sa lo 40.000 gra -
|a na, na ja vio je ju ~e Mla den Bo si}, pred sje dnik SDS-a.
Bo si} je pod sje tio da su oni taj za kon jo{ u no vem bru
upu ti li u skup {tin sku pro ce du ru, ali da je vla da ju }a ve }i na
odlu ~i la da ga ne sta vi na dne vni red i "umjes to to ga pre dlo -
`i la svo ju ver zi ju za ko na sa is tim ime nom, ali ra zli ~i tim sa -
dr`a jem". On je ka zao da je su {tin ska ra zli ka nji ho vog i
prije dlo ga SNSD-a u to me {to je prije dlog vla da ju }e stran ke
"u stva ri pro tiv re fe ren du ma".
Pred sje dnik SDS-a je ka zao da pre ma prije -
dlo gu SNSD-a ono {to bi bi lo odlu ~e no na re fe ren du mu po -
no vo bi i{lo u Skup {ti nu i o to me bi se ras prav lja lo, {to,
pre ma nje go vom mi{ lje nju, obe sna `u je re fe ren dum kao in -
sti tu ci ju. "Pre dla ga li smo da pos to ji auto ma ti zam u dva slu -
~a ja, i to ako se mije nja Us tav RS i u slu ~a ju ako BiH
pris tu pa bi lo ko jem voj nom sa ve zu, ~e ga ne ma u prije dlo gu
SNSD-a", ka zao je Bo si}. Ipak, on sma tra da }e nji ho va ini -
ci ja ti va za vr{i ti u ne ~i joj la di ci i da se o nje mu ne }e ras prav -
lja ti, do da ju }i da }e ulo `i ti aman dma ne, te uko li ko ih SNSD
pri hva ti, SDS }e bi ti spre mna po dr`a ti pre dlo `e ni za kon.
Ni ko la Ba {ti nac, po sla nik SNSD-a, ka `e da bi, uko li ko
nje go va stran ka ne bi `e lje la da bude odr`an re fe ren dum,
pri hva ti la na crt za ko na ko ji pre dla `e SDS jer sma tra da on
ni ka da ne bi pro {ao ocje nu us ta vnos ti. "Prije dlog Vla de je
te hni ~ki bez ob zi ra na to da li }e pi ta nje ne kad bi ti o iz gra -
dnji vo do vo da, nu kle ar nih elektrana ili ne ~e mu dru gom",
ka zao je Ba {ti nac. Ko men ta ri {u }i to {to je SDS uspjela da
pri ku pi 40.000 po tpi sa, Ba {ti nac je ka zao da su ih oni pri ba -
vi li ta ko {to su pi ta li gra |a ne da li su za re fe ren dum, a ne
nji hov za kon, {to je ma li po li ti ~ki trik SDS-a.
Bra ni slav Bo re no vi}, pot pred sje dnik
PDP-a, mi sli da je si gur no, uko li ko se zna za "ma te ma ti -
~ku pos tav ku u par la men tu", da SNSD ne }e do zvo li ti da
se ras prav lja o SDS-ovom za ko nu. On ka `e da }e PDP
do na re dne se dni ce odlu ~i ti ka kav }e stav ima ti o pre dlo -
`e nim za ko ni ma o re fe ren du mu, ocje nju ju }i da je to pi -
ta nje pre vi {e ispo li ti zo va no i da se prven stve no ko ris ti za
pre di zbor nu kam pa nju.
Dra gu tin Ro di}, po sla nik DNS-a, ka `e da je pi ta nje
re fe ren du ma pre vi {e upo tre blja va no i da je u{lo u sfe ru
po li ti kan stva. On je ka zao da }e DNS po dr`a ti prije dlog
za re fe ren dum ko ji je pre dlo `i la Vla da jer je ne op ho dno
prvo stvo ri ti pra vni okvir pa tek on da go vo ri ti o pi ta nju
ko je bi bi lo pos ti gnu to. Pe tar \o ki}, pred sje dnik SP, ka `e
da sa mo za kon ko ji je pre dlo `i la Vla da mo `e do bi ti po -
dr{ku so ci ja lis ta, do da ju }i da SDS ko ris ti pri ~u o re fe ren -
du mu za bo lje po zi ci oni ra nje pred izbor.
Neboj{a Ra dma no vi}
raz go va rao sa
am ba sa do ri ma
SA RA JE VO - Ne boj {a Ra dma no vi}, ~lan Pred sje dni{ tva BiH, ju ~e je u
Sa ra je vu u odvo je nim su sre ti ma raz gva rao sa am ba sa do rom Pa les ti ne u
BiH Ka le dom Ala tra {em i am ba sa do rom [pa ni je u BiH Ale han drom
En ri ke om Al var gon za le som San Mar ti nom o me |u dr`a vnim odno si ma.
Am ba sa dor San Mar tin is ta kao je da su BiH i nje no in te gri sa nje u evrop -
sku po ro di cu ze ma lja me |u gla vnim ci lje vi ma i pri ori te ti ma {pan skog pred -
sje da va nja EU i izra zio na du da }e BiH do kra ja prve po lo vi ne ove go di ne
do bi ti li be ra li za ci ju vi znog re `i ma. Ra dma no vi} je na gla sio da je za je dni ~ki
cilj u BiH da ze mlja na pra vi {to kru pni je ko ra ke pre ma EU.
"Ko li ko je na ma po tre bna EU, to li ko je EU po tre ban za pa dni Bal kan, ka -
ko bi Evro pa u po tpu nos ti bi la zao kru `e na", re kao je Ra dma no vi}.
Ra dma no vi} i Ala tra{ su oci je ni li su da su bi la te ral ni odno si ovih dr`a va
do bri i pri ja telj ski. "BiH sa po se bnom pa` njom pra ti de {a va nja na Blis kom
is to ku i is kre na nam je `e lja da u tom re gi onu budu uspos ta vljeni traj ni mir i
sta bil nost", is ta kao je Ra dma no vi}. (Srna)
M|a den Bo s|c. pred sje dn|k SDS-a. ko men -
ta r| su c| |zja ve po je d| n|h •|a no va SDS-a po s||je |s -
k|ju •e nja Dra qa na Ka || n| ca da ce b| t| raz do ra u
stran c|. ka zao je da to n| je prv| put da se de sa va.
a|| da je ub|je den da ce sva k| po ku saj b| t| osu den
na neu spjeh.
Bo s|c je |s ta kao da su po ku sa j| s|a b|je nja SDS-
a po ku saj| s|a b|je nja opo z| c| je. ko je b| |s|| na ru ku
SNSD-u. do da ju c| da je za nj|h pr| •a o Ka || n| cu
za vrse na.
Ka li ni} ne }e
osla bi ti SDS
Man di} oslo bo |en
od govor nos ti
za ra tne zlo ~i ne
Ape la ci ono vi je }e Su da BiH odba ci lo `al bu Tu `i la{ tva BiH
Prvos te pe ni sud
pra vil no ut vrdio da
"ni je do ka za na"
od go vor nost Mo m~i la
Man di }a za do ga |a je
u KPZ Fo ~a, Bu tmir
i Pla nji na ku }a
U odvo je nom
pos tup ku
Sud Bosne i
Hercegovine
Man di }a
osu dio na
pet go di na
za tvo ra zbog
mal ver za ci ja
u Pri vre dnoj
ban ci SS
Man di} u ma ju pro {le go di ne pu {ten na uslo vnu slo bo du
FO TO AR HI VA
Dru{tvo za upravqawe investicionim fondovima
BLB-MENAYMENT-INVEST a.d. Bawaluka
o b j a v q u j e
O B A V J E [ T E W E
o vrijednosti neto imovine ZIF-a BLB-PROFIT a.d. Bawaluka na dan
31.12.2009. godine iznosi 12.174.371,80 KMi vrijednost neto imovine po akciji 7,06 KM.
Izvje{taj o utvr|ivawu neto vrijednosti imovine ZIF-a BLB-PROFIT a.d. Bawaluka,
dostupan je akcionarima u prostorijama Dru{tva za upravqawe IF BLB-INVEST a.d.
Bawaluka, Ul. kraqa Petra I Kara|or|evi}a br. 139.
Uprava Dru{tva
8 qfubl!5 . 2. 2010. Doga|aji
[est op {ti na
spro vo di
pro je kte
za {ti te vo da
SAN SKI MOST - Pred sta vni ci
{est op}i na ko je se na la ze u sli vo -
vi ma ri je ka Une i Sa ne po tpi sa li
su ju ~e u San skom Mos tu pris tu -
pa nje re ali za ci ji dru ge fa ze pro je -
kta "Gov Va de".
Me mo ran dum su po tpi sa li
pred sta vni ci op}i na Bi ha}, Bo -
san ska Kru pa, Bo san ski No -
vi/No vi Grad, Ca zin, Pri je dor i
San ski Most. Pro gram "Gov Va -
de" po dra zu mije va re ali za ci ju ni -
za pro je ka ta u oblas ti
vo do sna bdije va nja, za {ti te vo da
te pre ven ci je od po pla va, a za da -
tak op}i na je da u na re dnom pe ri -
odu apli ci ra ju kon kre tne pro je kte
ko ji }e bi ti fi nan si ra ni. Na ~el nik
San skog Mos ta Sa njin Ha li mo vi}
is ta kao je ka ko ta op}i na ima ve -
li ka o~e ki va nja od su dje lo va nja u
pro je ktu.
Pred sta vni ci [vaj car ske agen -
ci je za ra zvoj i sa ra dnju u BiH
is ka za li su za do volj stvo us pje -
{no re ali zi ra nom prvom fa zom
pro je kta "Gov Va de", te is ta kli
ka ko }e se dru ga fa za re ali zi ra ti
u na re dne tri go di ne i nje go va
uku pna vri je dnost izno si }e tri
mi li ona {vaj car skih fra na ka.
Z.^.
Ste vo vi }u
ra zbi je na
ula zna vra ta
TRE BI NJE - Bla `o Ste vo vi},
pred sje dnik Al ter na ti vne sce ne iz
Tre bi nja, pri ja vio je tre binj skoj
po li ci ji da su mu u uto rak u ka -
snim no }nim ~a so vi ma hu li ga ni
na srnu li na ula zna vra ta gvoz de -
nim po lu ga ma.
U CJB Tre bi nje su ju ~e ka za li
da je iz vr{en uvi |aj i kon sta to va -
no da je po lo mlje no sta klo na
ula znim vra ti ma, te da je u to ku
rad po pri ja vi.
"Sve se de {a va lo oko 23 ~a sa,
dok smo u ku }i ma ma i ja spa va -
li, a obo je nas je pro bu di la stra {na
vris ka i lo mlja va, na kon ~e ga
sam us tao iz kre ve ta i upa lio
svje tlo, a oni se raz bje `a li", ka `e
Ste vo vi}.
Po sli je to ga je na zvao i po li ci ju,
ko ja je do {la za 15 mi nu ta, ali joj,
ka ko tvrdi, za mje ra za ne efi ka -
snost, jer policajci sa so bom u
prvi mah ni su po ni je li ade kva tnu
opre mu ko ju su, na vo dno, do ni -
je li tek ka sni je.
On is ti ~e da se zna ko su po ~i -
ni oci i ko su na lo go dav ci, te da }e
nji ho va ime na pu tem sa op {te nja
za ja vnost da nas obje lo da ni ti.
V.D.
Ne za po sle no
1.027 oso ba
KOS TAJ NI CA - Na evi den ci ji
Bi roa za za po{ lja va nje u Kos taj -
ni ci kra jem ja nu ara bi lo je 1.027
ne za po sle nih, {to je za dvi je oso -
be ma nje ne go u de cem bru pro {le
go di ne.
Pre ma po da ci ma Bi roa, po sao
je u ja nu aru do bi lo 12 li ca, dok je
na Bi ro pri jav lje no 19 no vih ra -
dni ka.
Od uku pnog bro ja ne za po sle -
nih, 708 li ca akti vno tra `i po sao,
dok je 319 pri jav lje no ra di os tva -
ri va nja dru gih pra va.
Pre ma stru ktu ri obra zo va nja
ne za po sle nih, naj vi {e je ne kva li -
fi ko va nih ra dni ka - 358. (Srna)
Vijesti
SA RA JE VO - Stu den ti u sa ra -
jev skim stu den tskim do mo vi ma
po no vo }e u sri je du or ga ni zo va ti
pro tes te ako Vla da Sre dnjo bo san -
skog kan to na do ta da ne upla ti dio
nov ca za smje {taj stu de na ta u
ovim do mo vi ma, na ja vio je ju ~e
Ja smin Ja re bi ca, pred sje dnik
Udru `e nja stu de na ta JU "Stu den -
tski cen tar" Sa ra je vo.
Ne ko li ko sto ti na stu de na ta pro {le
se dmi ce pro tes to va lo je pred cen tra -
lom SDA u Sa ra je vu, tra `e }i da li de ri
ove stran ke na tje ra ju svo je stra na ~ke
ko le ge u SBK i Her ce go va ~ko-ne re -
tvan skom kan to nu da izmi re dug pre -
ma JU "Stu den tski cen tar" Sa ra je vo.
SBK je za smje {taj i is hra nu stu de na -
ta iz ovog kan to na u sa ra jev skim do -
mo vi ma "Bje la ve" i "Ne d`a ri }i"
du `an vi {e od 900.000 KM, a HNK
oko 100.000 KM. Iz Vla de SBK bi lo
je obe }a no da }e no vac bi ti upla }en
to kom ove se dmi ce.
"No vac ni je upla }en zbog ~e ga
smo pri je dva da na po no vo bi li kod
Ami ra Zu ki }a, se kre ta ra SDA. Re kli
smo mu da }e mo or ga ni zo va ti pro -
tes te ako no vac do sri je de ne bu de
upla }en", ka `e Ja re bi ca.
U Mi nis tar stvu fi nan si ja SBK is ta kli
su ka ko su izmi ri li dos pje le oba ve ze
pre ma JU "Stu den stki cen tar" u Sa ra -
je vu i da je ne spo ra zum u ve zi s pla }a -
njem nas tao u Mi nis tar stvu pros vje te
SBK. U ovom mi nis tar stvu opet tvrde
da ni je bi lo ne spo ra zu ma i da su na lo -
ge Mi nis tar stvu fi nan si ja sla li su kla -
dno di na mi ci pla }a nja, ko ju je
po tpi sao Sal ko Sel man, pre mi jer
SBK. Ko men tar od Sel ma na ju ~er ni -
smo do bi li jer je bio slu `be no od su tan.
Emir Ka dri}, di re ktor JU "Stu den -
tski cen tar" Sa ra je vo, ka `e da je SBK
za dnji put upla tio no vac pri je de se tak
da na, i to za mart pro {le go di ne.
"Du `ni su za osam mje se ci i ni ka -
kva upla ta ni je sti gla od po slje dnjih
pro tes ta stu de na ta", re kao je Ka dri}.
Zu ki} tvrdi da je raz go va rao sa Sel -
ma nom te da mu je re kao ka ko je dao
na log Mi nis tar stvu fi nan si ja za upla tu
du ga ovoj sa ra jev skoj us ta no vi.
"Pre mi jer mi je ka zao da }e no vac
na ra ~u nu JU 'Stu den tski cen tar' zbog
pro ce du re bi ti na ra ~u nu za de se tak
da na", do dao je Zu ki}.
S.V.
Stu den ti na jav lju ju
no ve pro tes te
Za tra `i li pos ku plje nje
vo de za 28 od sto
TRE BI NJE - Pre du ze }e "Vo do vod" upu ti lo je zah tjev op {ti ni Tre bi nje
za po ve }a nje ci je na vo de za pi }e za 28 od sto.
Pre ma ri je ~i ma Zo ra na So ra ji }a, di re kto ra tre binj skog "Vo do vo da", po tre ba
za po ve }a njem ci je ne vo de je di rek tno uzro ko va na po slje dnjim pos ku plje njem
elek tri ~ne ener gi je.
"Sma tram da je rast ci je na vo de ve li ki udar na stan dard gra |a na, ali mo ra mo
po kri ti tro {ko ve po tro{ nje stru je ko je smo sta rim ci je na ma stru je tek dje li mi ~no
us pje li po kri va ti, jer su na {i mje se ~ni ra ~u ni izno si li od 31.000 do 35.000 ma ra -
ka", tvrdi So ra ji}.
On ka `e da po slo va nje "Vo do vo da" do da tno op te re }u je i ne re do vne pla ti {e iz
pri vre dnog se kto ra, gdje po tra `u ju oko 350.000 ma ra ka nei zmi re nih du go va -
nja. So ra ji} tvrdi da je ni vo na pla te od ka te go ri ja do ma }in sta va izu ze tno do bar i
izno si 91 od sto.
V.D.
MRKO NJI] GRAD - Dan op -
{ti ne Mrko nji} Grad ju ~e je obi -
lje `en u znak sje }a nja na 4.
fe bru ar 1996. go di ne, ka da su se
Mrko nji }a ni na kon pe to mje se -
~nog iz bje gli{ tva vra ti li na svo ja
ognji {ta. Oni su je se ni 1995. go di -
ne mo ra li u zbi jeg pred Hrvat -
skom voj skom.
Slu `en je pa ras tos za stra da le u ka -
pe li sve tog apos to la Mar ka na pra -
vo sla vnom gro blju i po lo `e no je
cvi je }e na spo men-obi lje `je ma so -
vne gro bni ce i na cen tral no spo men-
obi lje `je is pred Do ma kul tu re. "Pod
na jez dom hrvat ske re gu lar ne voj ske
na ove pros to re srpski na rod je os ta -
vio svo ja vi je ko vna ognji {ta, a oni
ko ji su os ta li su pos tra da li. Uku pno
181 `rtva je pro na |e na u Mrko nji}
Gra du. Ovaj grad je od ta da do `i vio
svoj kul tur ni i pri vre dni pro cvat, ali
prav da mo ra da sti gne po ~i ni oce
zlo ~i na na ovim pros to ri ma", re kao
je Ra de Ris to vi}, mi nis tar ra da i bo -
ra ~ko-in va lid ske za {ti te RS.
On je is ta kao da je do ku men ta ci ja
ko ja se odno si na te zlo ~i ne pre da ta
Spe ci jal nom tu `i la{ tvu u Beo gra du.
"Ve oma smo ra zo ~a ra ni {to ni ko ni -
je od go va rao ni na kon 14 go di na",
re kao je Zo ran Te gel ti ja, na ~el nik
op {ti ne Mrko nji} Grad.
D.L.
S. KLJA JI]
BA NJA LU KA - Po ljo pri vre dni ci u RS ogor ~e ni
su zbog do go vo ra Di re kci je za ro bne re zer ve RS sa
Vla dom Srbi je o po zaj mlji va nju 50.000 to na p{e ni ce
jer nji ho va p{e ni ca, ka ko ka `u, pro pa da ne is ko ri {te na.
Ra do mir To {i}, po ljo pri vre dnik iz Gra di {ke, is ti ~e da
u RS ima do vo ljno proi zvo |a ~a ko ji bi mo gli za do vo lji ti
sve po tre be Srpske.
"U pro {loj go di ni samproi zveo 40 to na
p{e ni ce, a ni {ta ni sam pro dao, ta ko da }u u ovoj go di ni
umjes to na pro {lo go di{ njih 120 dunuma p{e ni cu po si ja ti
na 50 du nu ma", is ti ~e To {i}. Ovo go di{ nju proi zvo dnju ne
mo gu pro da ti, ta ko da ve }i na proi zvo |a ~a od do go vo re nih
pre mi ja tre nu tno ne ma ni ka kve ko ris ti.
"Svo ju p{e ni cu ko ris tim kao hra nu za sto ku i sma -
tram da bi pre mi je tre ba lo da do bi jaju po ko li ~i ni proi zve -
de ne, a ne pro da te p{e ni ce. Po je di ni proi zvo |a ~i su
na kup ci ma ro bu da li na od go |e no pla }a nje, ali sa da ima ju
pro blem jer oni ne }e da im is pla te obe }a ni no vac", ka `e
To {i}. Vla di mir Uso rac, pred sje dnik Udru `e nja po ljo pri -
vre dni ka RS, is ti ~e da proi zvo dnju p{e ni ce naj vi {e gu {i
mli nar ska in dus tri ja, ko ja na sva ki mo gu }i na ~in iz bje ga va
ku po vi nu od do ma }ih proi zvo |a ~a.
On is ti ~e da mli na ri nas to je fi kti vno pri ka za ti da su
od po ljo pri vre dni ka pre uze li 41.000 to na p{e ni ce i od
dr`a ve uze li pre mi je od se dam fe nin ga po ki lo gra mu p{e -
ni ce.
"Vla da mli na ri ma ne bi tre ba lo da daje ni -
ka kvu po mo} jer oni ne {ti te in te re se po ljo pri vre dni ka",
ka `e Uso rac
Ra do van Sa mar d`i ja, di re ktor Di re kci je ro bnih re zer -
vi RS, is ti ~e da ni je u pi ta nju kla si ~na po zaj mi ca ne go ne -
ka vrsta re zer ve, ko ja }e bi ti iskori{tena tek u slu ~a ju
po tre be.
"Uko li ko se zbog ne kih van re dnih pri li ka, kao {to su
vre men ske ne po go de ili pri ro dne ka tas tro fe, stvo re izne -
na dni de fi ci ti na tr`i {tu p{e ni com, uvijek }e mo se mo }i
po uz da ti u do go vo re ne re zer ve. Ta p{e ni ca ina ~e u dru gim
slu ~a je vi ma ne }e ula zi ti u RS", ka `e Sa mar d`i ja.
Ogor ~e ni zbog po zaj mljivanja
p{e ni ce iz Srbi je
Za zlo ~i ne u
Mrko nji} Gra du ni ko
ni je od go va rao
Sa mar d`i ja ka zao da }e
p{e ni ca biti ko ri{tena sa mo ako
bu de van re dnih pri li ka
Sel ma VE LI]
SA RA JE VO - Ve }i na po sla ni ka i de le ga ta
Par la men ta FBiH ne }e po pus ti ti pri tis ci ma pri pa -
dni ka bo ra ~kih or ga ni za ci ja te ne }e po tpi sa ti
izja vu ko jom }e ga ran to va ti da ne }e gla sa ti za iz -
mje ne i do pu ne za ko na ko ji re gu li {u oblast bo ra -
~ko-in va lid ske za {ti te.
Pred sta vni ci bo ra ~kih udru `e nja i udru ga u
FBiH do go vo ri li su u sri je du ka ko }e od par la men ta -
ra ca tra `i ti da se do po ne dje ljka do 15 sa ti izja sne
ho }e li po dr`a ti uvo |e nje cen zu sa, ko efi ci jen ta za
obra ~un na kna da i nji ho vo us kla |i va nje sa in fla ci -
jom u FBiH, {to je pre dvi |e no iz mje na ma za ko na.
Na ja vi li su i pro tes te u ci je loj FBiH ako za ko ni bu du
na dne vom re du sje dni ca Par la men ta FBiH, te upo -
zo ri li po sla ni ke ka ko }e oni sno si ti od go vor nost za
sve po slje di ce.
Ibra him Na da re vi}, {ef Klu ba po sla ni ka
SDA u Pred sta vni ~kom do mu Par la men ta FBiH,
tvrdi ka ko je ne do pus tiv ova kav na ~in pri tis ka pri pa -
dni ka bo ra ~kih or ga ni za ci ja na po sla ni ke i de le ga te.
"Ne }u po pus ti ti ucje na ma i pri tis ci ma, ni ti }u
po tpi sa ti bi lo ka kve izja ve, pa ~ak da na ova kav na -
~in do la ze od pred sje dni ka mo je stran ke, Vla de
FBiH, gra |an skih ili bo ra ~kih udru `e nja", ka zao je
ju ~e Na da re vi}.
Za hid Da jo Mus taj be go vi}, pred sje dnik Klu ba
po sla ni ka Stran ke za BiH u Pred sta vni ~kom do mu,
ka `e ka ko nje ga ne mo `e oba ve za ti ni ka kvo udru `e -
nje, ni ti }e pas ti na ucje ne biv {ih bo ra ca.
"Pri pa dni ci bo ra ~kih or ga ni za ci ja bi li
su pri va tno vla sni{ tvo SDA i HDZ BiH. Sa da, kad
im se gu bi tlo pod no ga ma, u ovaj pro blem `e le uvu -
}i sve po sla ni ke i to sam im ja sno ka zao", is ta kao je
Mus taj be go vi}.
Or ga ni zo va }e mo
pro tes te ako no vac
za smje {taj ne bu de
upla }en do sri je de,
ka zao Ja re bi ca
pri tis ci ma
Ve }i na ~la no va Par la men ta FBiH
ne `e li po tpi sa ti izja ve da
ne }e gla sa ti za bo ra ~ke za ko ne
Pri pa dni ci bo ra ~kih
or ga ni za ci ja bi li su
pri va tno vla sni{ tvo
SDA i HDZ BiH. Sa da,
kad im se gu bi tlo pod
no ga ma, u pro blem `e le
uvu }i sve po sla ni ke,
re kao Mus taj be go vi}
9 Doga|aji 5. 2. 2010. qfubl
U FOKUSU
Pi {e: Borivoje SIMI]
SA RA JE VO - Me |u 105 po di zvo |a ~a ra do va na
ho te lu u Du bro vni ku, ko ji po tra `u ju 65 mi li ona ku na
(oko 17,5 mi li ona KM) za obav lje ni po sao, na la zi se i
ne ko li ko bh. kom pa ni ja te je dan broj na {ih ra dni ka.
Dva de se tak gra |e vin skih fir mi, ko je su kao po di zvo |a -
~i u~es tvo va li u iz gra dnji ho te la "Va la mar La cro ma" na Ba -
bi nom ku ku u Du bro vni ku, na ja vi lo je za 19. fe bru ar
pro test is pred no vo iz gra |e nog ho te la.
Nji hov zas tu pnik, split ski advo kat Bo ris Vrdo -
ljak, izja vio je za hrvat ske me di je da su ove fir me, zbog to -
ga {to im ni su is pla }e ni mi li on ski izno si, do ve de ne u te {ku
si tu aci ju. Ve }i ni su blo ki ra ni ra ~u ni, a bez po sla je os ta lo
vi {e od 300 ra dni ka. Na ja vio je da }e se na de mon stra ci ja -
ma oku pi ti oko 200 lju di iz gra |e vin skih kom pa ni ja sa po -
dru ~ja Is tre, Za gre ba, Spli ta, Du bro vni ka, kao i iz BiH.
Afe ra sa ne is pla }e nim ra do vi ma na ho te lu "Va la mar
La cro ma" tra je od ju na pro {le go di ne ka da ga je opu zen -
ska kom pa ni ja "Gla vi ce", ~la ni ca gru pa ci je "PGM Ra gu -
sa", kao gla vni izvo |a~ ra do va, za vr{i la i pre da la na
upo tre bu. Ve le lje pni ho tel, naj ve }i kon gre sni i spa-cen tar
u gra du, sve ~a no je otvo ren kra jem av gus ta pro {le go di ne.
Iz pre du ze }a "Gla vi ce" tvrde da gru pa ci ja
"Va la mar" ni je pla ti la sve ra do ve za ho tel, dok iz ove gru -
pa ci je ospo ra va ju pos to ja nje du go va nja gra |e vin ci ma.
Uprkos to me, "Va la mar" je pri je iz vje snog vre me na po nu -
dio is pla tu 10 mi li ona ku na "kao znak do bre vo lje".
Me |u fir ma ma ko je ni su na pla ti le iz vr{e ne ra do ve je i
{i ro ko bri je {ki "Ce ding".
"Pro ble mi su te {ki. Ovih da na ima li smo sas tan ke u
Za gre bu u ve zi sa rje {e njem spo ra, ali ni smo pos ti gli do -
go vor. Ako ni {ta ne bu de ri je {e no, pros vje di ma }e mo
tra `i ti za ra |e ni no vac", ka `e Dra go ]e {ki}, vla snik "Ce -
din ga".
Ni je nam ob zna nio ko li ko "Ce ding" po -
tra `u je, do da ju }i da mu je ci je li slu ~aj za dao ve li ke gla -
vo bo lje.
Ka ko ne zva ni ~no sa zna je mo, ra do ve na du bro va ~kom
ho te lu izvo di li su i {i ro ko bri je {ki "Me ta lac", ali i jo{ ne ke
bh. kom pa ni je.
Ta ko |e, bh. ra dni ci u~es tvo va li su u iz gra dnji ho te la u
sklo pu dru gih kom pa ni ja ko je su bi le po di zvo |a ~i ra do va.
Naj vi {e ih ima u pre du ze }u "GP Du bro vnik", a ve }i nom
do la ze iz po dru ~ja Pro zo ra/Ra me. Zbog pro ble ma u ko ji -
ma se na {la nji ho va kom pa ni ja ve} tri mje se ca ni su pri mi li
pla te.
Afe ra sa ne na pla }e nim ra do vi ma na du bro va ~kom ho te lu
U pro ble mi ma i bh. ra dni ci
Bes pla tan
pre voz za
po ro di ce
po gi nu lih
BRA TU NAC - Bo ra ~ka
or ga ni za ci ja iz Bra tun ca
obe zbi je di la je pra vo sla -
vnim vjer ni ci ma su tra, na
Za du {ni ce, bes pla tan auto -
bus ki pre voz do Voj ni -
~kog spo men-gro blja
"Ma li Zej tin lik" u So ko cu.
"U Bra tun cu `i vi ve }i
broj po ro di ca ~i ji su ~la -
no vi po gi nu li kao srpski
bor ci i sa hra nje ni u So ko -
cu. Za to, or ga ni zo va njem
bes pla tnog pre vo za `e li -
mo da im omo gu }i mo da
na Za du {ni ce, po obi ~a ju,
po sje te gro bo ve svo jih
naj mi li jih ko ji su da li `i -
vo te za Re pu bli ku Sr-
psku", re kao je se kre tar
bra tu na ~ke Bo ra ~ke or ga -
ni za ci je Pe ri ca Va so vi}.
Auto bus }e kre nu ti su tra
u osam ~a so va is pred spo -
men-so be u Bra tun cu, a za
odla zak u So ko lac ve} se
pri ja vi lo 55 ~la no va po ro -
di ca po gi nu lih bo ra ca,
upra vo ono li ko ko li ki je
ka pa ci tet auto bu sa. (Srna)
Pri ku plje no
30 do za
krvi
LJU BU [KI - U akci ji
da ri va nja krvi u ko joj je
u~es tvo va lo 38 gra |a na iz
Lju bu {kog pri ku plje no je
30 do za krvi.
Sa nja Kla ri}, vo di lac ti -
ma Tran sfu zi olo gi je Sve -
u~i li {ne kli ni ~ke bol ni ce
Mos tar, izra zi la je za do -
volj stvo tim {to je me |u
da va oci ma bi lo i onih ko ji
su ju ~e prvi pu t da va li krv,
te na gla si la ka ko jo{ vi {e
tre ba ra di ti na kul tu ri da ri -
va nja me |u gra |a ni ma.
Bran ko No si}, ko ji je
do sa da da vao krv 30 pu -
ta, ka zao je ka ko }e da -
va ti krv sve dok ga
zdrav lje bu de slu `i lo, te
da }e kul tu ru da ri va nja
krvi pre ni je ti i na svo ju
dje cu. (Fe na)
Vijesti
An te ^o lak, pred sje dnik Klu ba po sla ni ka HSS-a
u Par la men tu FBiH, ne }e po tpi sa ti ovu izja vu jer su
bor ci pre tvo re ni u stra na ~ku in fras tru ktu ru. Ka `e ka -
ko su biv {i bor ci "igra li is tu igru" s vo de }im stran ka -
ma u pret ho dnoj pre di zbor noj kam pa nji, te da se is to
ta ko po na {a ju i sad.
Ma te Fra nji ~e vi}, pred sje dnik Klu ba po -
sla ni ka HDZ BiH u Pred sta vni ~kom do mu Par la -
men ta FBiH, sma tra da bi po tpi si va nje bi lo ka kve
izja ve pri je sje dni ce Klu ba po sla ni ka bi lo smi je {no i
pre ju di ci ra lo bi stav ove stran ke.
"Mo gu po tpi sa ti tu izja vu. Sva ka ko ne }u po -
dr`a ti iz mje ne ovih za ko na. Ako dam ri je~ i sto jim
iza to ga", ka za la je Ha fe za Sa blja ko vi}, pred sje dni ca
Klu ba po sla ni ka DNZ-a.
Mi ra Lju bi jan ki}, pred sje dni ca Klu ba srpskih
de le ga ta u Do mu na ro da Par la men ta FBiH, ju ~er je
bi la je di na ko ja je po tpi sa la izja vu i ti me "obe }a la"
pri pa dni ci ma bo ra ~kih po pu la ci ja da ne }e gla sa ti za
iz mje ne i do pu ne bo ra ~kih za ko na. Ali ja Be go vi},
pred sje dnik Klu ba bo{ nja ~kih de le ga ta, i Jo sip Pe -
ri}, pred sje dnik Klu ba hrvat skih de le ga ta, iako su
bi li skep ti ~ni, is ta kli su ka ko }e stav o izja vi za uze ti
tek kad je do bi ju.
Pred sta vni ci ~e ti ri bo ra ~ka udru `e -
nja pro is te kla iz Ar mi je BiH ju ~er su se sas ta li i sa
Sa fe tom Sof ti }em, pred sje da va ju }im Pred sta vni -
~kog do ma Par la men ta FBiH.
"Tra `i li su od me ne da za ko ne po no vo vra tim
Vla di FBiH na do ra du uz nji ho vo u~e{ }e. Re kao
sam im da }e idu }e se dmi ce bi ti sje dni ca Ko le gi ja
ovog do ma, ka da }e bi ti i po zna ta da lja su dbi na ovih
za ko na. Ta ko |er sam im re kao da }e za ko ni bi ti na
dne vnom re du 16. ili 23. fe bru ara, ako Ko le gij to
pri hva ti", re kao je Sof ti}.
Ako ni {ta
ne bu de
ri je {e no,
pros vje di ma
}e mo tra `i ti
za ra |e ni
no vac,
ka zao Dra go
]e {ki},
vla snik {i ro -
ko bri je {kog
"Ce din ga"
Ne }e po pus ti ti
biv {ih bo ra ca
Pod za kon sk| akt| ne op ho dn| za po •e -
tak re v| z| je u ob|as t| bo ra •ko-|n va ||d ske za st| -
te n| su usvo je n|. jer n| je za vrsen uqo vor s
M| n|s tar stvom od bra ne B|H za ko r| ste nje ar h| -
va. ka zao je Za h|d Ornk|c. m| n|s tar za p| ta nja
bo ra ca FB|H.
Ov| akt| tre ba |o je da bu du usvo je n| u ro ku
od 15 da na od objav |j| va nja Za ko na o pro vo -
de nju kon tro |e za ko n| tos t| ko r| ste nja pra va |z
ob|as t| bo ra •ko-|n va ||d ske za st| te u S|u zbe -
n|m no v| na ma FB|H. Za kon je u S|u zbe n|m
no v| na ma objav |jen kra jem de cem bra pro s|e
qo d| ne.
lma mo odre de n|h pro b|a ma s M| n|s tar -
stvom do bar ne u ve z| s od|u kom o ko r| ste nju
ar h| va. Za vrse na je od|u ka o íor m| ra nju re v| -
zor sk|h t| mo va. kao | re v| zor skoq t| ma za ko -
or d| na c| ju. te spo ra zum sa ln st| tu tom za
me d| c|n sko vje sta •e nje. re kao je Ornk|c.
vje ru je ka ko ce | pro b|e m| s M| n|s tar stvom
od bra ne b| t| r| je se n|. te da ce v|a da FB|H
pod za kon ske akte ra zma tra t| na re dne se -
dm| ce.
Po te {ko }e
s Mi nis tar stvom
od bra ne BiH
Bor ci tra `e izja{ nje nje o
po dr{ci uvo |e nju cen zu sa i
ko efi ci jen ta za obra ~un na kna da
Pred sta vni ci
bo ra ~kih
udru `e nja od
pred sje da -
va ju }eg
Pred sta vni -
~kog do ma
tra `i li ju ~e
vra }a nje
za ko na na
do ra du
FO TO S.
PI NJA GI]
10 qfubl!5. 2. 2010. Doga|aji
Va kci ne pro tiv no vog
gri pa ni su jo{ do {le u
BiH, ali o~e ku je mo da
}e us ko ro, re kao Per {i}
Davud MU MI NO VI], Bojana DIV LJAK
SA RA JE VO - Zdrav stve ni ra dni ci u BiH
jo{ ne zna ju da li }e bi ti do vo ljno od zi va za
va kci na ci ju pro tiv no ve gri pe te da li }e
60.000 va kci na pro tiv vi ru sa H1N1 ko je do |u
u BiH bi ti is ko ri {te ne.
Fe de ra ci ja BiH i Re pu bli ka Srpska u okto -
bru pro {le go di ne na ru ~i le su po 30.000 va kci na
pro tiv vi ru sa no vog gri pa H1N1. Ove dvi je po -
{i ljke uku pno su ko {ta le oko 740.000 KM.
"Zna mo da su mno ge ze mlje
ima le pro ble ma jer su va kci ne do {le, ali ni su bi -
le is ko ri {te ne jer gra |a ni ni su `e lje li da se va kci -
ni {u. Dok va kci ne ne do |u u BiH i dok ne
po ~ne va kci na ci ja, ne mo `e mo zna ti da li }e va -
kci ne even tu al no os ta ti ne is ko ri {te ne", ka za la je
ju ~e Mil ka Mr|a, gla sno go vor nik In sti tu ta za
za {ti tu zdrav lja RS.
Prvo bi tno je bi lo na jav lje no da }e na ru ~e ne
va kc ine pro tiv no vog gri pa u BiH do }i u prvoj
po lo vi ni, a ka sni je u dru goj po lo vi ni ja nu ara,
na kon ~e ga bi po ~e lo va kci ni sa nje.
"Ta ~no je da ne zna mo ko li ki }e oda ziv bi ti
na va kci ni sa nje. Ne mo `e mo pu no iz gu bi ti jer
BiH ni je na ru ~i la ve li ke ko li ~i ne ovih va kci na
kao {to su to ura di le ne ke dru ge ze mlje. Mi smo
na ru ~i li mi ni ma lan broj i o~e ku je mo da }e ovim
va kci na ma bi ti mo gu }e va kci ni sa ti naj ri zi ~ni je
ka te go ri je", re kao je Zla tan Per {i}, gla sno go vor -
nik Mi nis tar stva zdrav lja FBiH.
Va kci ne pro tiv no vog gri pa u
BiH tre ba lo bi da sti gnu naj da lje za tri se -
dmi ce, po vrdio je Ran ko [krbi}, mi nis tar
Me mo ran dum
o od bra ni
od po pla va
BA NJA LU KA - Me mo ran -
dum o ra zu mi je va nju u pro vo -
|e nju mje ra na re kon stru kci ji i
sa na ci ji obje ka ta sis te ma od bra -
ne od po pla va ju ~e su u Ba nja -
lu ci po tpi sa li Ra di vo je Bra ti},
mi nis tar po ljo pri vre de, {u mar -
stva i vo do pri vre de RS, i Lu i|i
Pen zo, pred sta vnik svjet skog li -
de ra za hi dro lo gi ju ita li jan ske
fir me "Ma ka fe ri" iz Bo lo nje.
Na gla {a va ju }i va `nost i hi -
tnost hi dro lo {kih ra do va, Bra ti}
je na kon po tpi si va nja me mo -
ran du ma re kao da je pla ni ra no
pro vo |e nje hi tnih mje ra na re -
kon stru kci ji i sa na ci ji obje ka ta
za za {ti tu od po pla va na po vr{i -
ni od oko 1.900 kva dra tnih ki lo -
me ta ra u sli vnim po dru ~ji ma
ri je ka Sa ve, Bo sne, Dri ne,
Vrba sa, Une, Ne re tve i Tre bi{ -
nji ce. (Srna)
Na gra de
za najljep{e
po ru ke
BA NJA LU KA - Kom pa ni ja
"M:tel" po zi va svo je ko ri sni ke da
ve} od da nas pa do Da na za lju -
blje nih, 14. fe bru ara, {a lju lju ba -
vne SMS po ru ke na broj
065/1114.
"Naj lje p{e po ru ke }e bi ti
objav lje ne na bil bor di ma {i rom
BiH i na gra |e ne pa ke ti ma s te le -
fo nom", po ru ~i li su iz "M:te la".
Iz ove kom pa ni je sa op {ta va ju
da se dra ge oso be mo gu obra do -
va ti i s 100 bes pla tnih SMS po -
ru ka. (Srna)
N. MO RA ^A
BA NJA LU KA - Re pu bli ~ki
odbor Sin di ka ta MUP-a RS ju ~e
je zbog slu ~a ja "tru lih pa ke ti }a"
ko ji su de cem bru pro {le go di ne
po di je lje ni dje ci za po sle nih u
CJB Ba nja lu ka, ra spus tio kom -
ple tan ba nja lu ~ki sin di kal ni
odbor, pot vrdio je Du {ko Jan -
dri}, pred sje dnik Sin di ka ta ra -
dni ka unu tra{ njih po slo va.
MUP RS je u ja nu aru ove go di ne
ba nja lu ~kom Okru `nom tu `i la{ tvu
po dnio kri vi ~ne pri ja ve pro tiv Ga -
vri la [i ni ko vi }a, "prvog ~o vje ka"
ba nja lu ~kog Sin di ka ta MUP-a RS,
i Dra `en ka Ra di }a, sin di kal nog ra -
dni ka iz Pri je do ra, ko ji ma je na te -
ret stav lje na zlo upo tre ba slu `be nog
po lo `a ja zbog do dje le dje ~jih pa -
ke ti }a s proi zvo di ma ko ji ma je is -
te kao rok.
Jan dri} je ju ~e po ja snio da je
osim [i ni ko vi }a i Ra di }a, ina ~e
pri pa dni ka Je di ni ce za po dr{ku u
CJB Ba nja lu ka, a ko ji su u me |u -
vre me nu su spen do va ni do okon ~a -
nja is tra ge, iz ba nja lu ~kog
sin di ka ta otpu {te no i pre os ta lih pet
~la no va.
"Pro tiv ovih pet ~la no va kri vi ~ne
pri ja ve ni su po dne se ne, ali smo ih
smi je ni li jer se ni su kri ti ~ki odno si -
li pre ma ono me {to su ra di li [i ni -
ko vi} i Ra di}, te zbog nji ho ve
mo ral ne od go vor nos ti", po ja snio je
Jan dri}, do dav {i da je slu ~aj do dje -
le pa ke ti }a s is te klim ro kom tra ja -
nja na ru {io ugled Sin di ka tu MUP-a
RS.
Mi ra Mi le ti}, se kre tar Okru `nog
tu `i la{ tva u Ba nja lu ci, pot vrdi la je
ra ni je da je zbog spor nih pa ke ti }a
tu `i la{ tvo po di glo op tu `ni cu pro tiv
Ale ksan dra Aj da ri }a (35), vla sni ka
pro da vni ca "Ja njo{" u Pri je do ru, a
ko ji je bio di rek tno "za slu `an" za
na bav ku ~o ko la di ca i dru gih proi -
zvo da za dje cu, ko ji ma je rok is te -
kao i vi {e od de vet mje se ci.
Aj da ri} je uha p{en u de cem bru
pro {le go di ne pod su mnjom da je
na {te tu Sin di kal ne or ga ni za ci je ra -
dni ka CJB Ba nja lu ka po ~i nio kri -
vi ~no dje lo ob ma nji va nja ku pa ca,
te proi zvo dnje i stav lja nja u pro met
{ko dlji vih proi zvo da.
Aj da ri} je, na ime, u 900 ni ko -
ljdan skih pa ke ti }a ko ji su po di je -
lje ni dje ci ra dni ka CJB Ba nja lu ka
upa ko vao proi zvo de ko ji ma je is te -
kao rok tra ja nja.
Aj da ri }ev pre dmet je u pri je dor -
skom Osno vnom su du, ko ji bi u
na re dnim da ni ma tre ba lo da pot -
vrdi op tu `ni cu pro tiv Aj da ri }a.
"Ne za vi snim" je pot vr|e no da su
[i ni ko vi} i Ra di} za "do bar dil"
do bi li "na gra de" u izno su od ne ko -
li ko hi lja da ma ra ka.
zdrav lja i so ci jal ne za {ti te RS.
"Do go vo rio sam sa Sa fe tom Ome -
ro vi }em, mi nis trom zdrav stva FBiH, da onaj ko
prvi do bi je va kci ne po di je li sa dru gim en ti te tom i
da na taj na ~in svi gra |a ni BiH u is to vri je me ima -
ju ovo cje pi vo", ka zao je [krbi} i do dao da }e va -
kci ne bi ti po tpu no bes pla tne za pri ori te tne gru pe.
[krbi} je pod sje tio da je RS re zer vi sa la
30.000 do za va kci na pro tiv no vog gri pa.
"Grip }e i da lje bi ti aktu ela n, nje -
gov ci klus i obo lje nje gra |a na }e tra ja ti du go i
mo `da ~ak na re dne tri go di ne", is ta kao je
[krbi}.
U ri zi ~ne ka te go ri je spa da ju zdrav stve ni ra -
dni ci na in fe kti vnim, plu }nim i odje li ma in ten zi -
vne nje ge, tru dni ce, dje ca mla |a od pet go di na,
a on da i svi hro ni ~ni bo le sni ci. Od no vog gri pa
do sada je u BiH umrlo vi {e od 10 oso ba.
Mno ge ze mlje
ima le pro ble ma
jer su va kci ne
do {le, ali ni su
bi le is ko ri {te ne
Zbog pa ke ti }a
ra spu {ten Sin di kat
po li ci je u Ba nja lu ci
Smi je nje ni
jer se ni su kri ti ~ki
odno si li pre ma ono me
{to su ra di li op tu `e ni
[i ni ko vi} i Ra di}
Va kci ne pro tiv no vog gri pa u BiH tre ba lo bi da sti gnu naj da lje za tri se dmi ce
Nije po zna to ho }e li
va kci ne bi ti is ko ri {te ne
Na osnovu Zakqu~ka donesenog na 8. sjednici, odr`anoj 02.02.2009. go-
dine, Istra`na komisija Predstavni~kog doma Parlamentarne
skup{tine BiH za utvr|ivawe tro{ewa donatorskih sredstava upu}uje
J A V N I P O Z I V
za dostavu relevantnih informacija i dokumentacije o prijemu i
tro{ewu nov~anih i nenov~anih donacija u periodu od 1996. do 2010. god.
Pozivaju se gra|ani, fizi~ka i pravna lica, humanitarne i nevladine
organizacije, udru`ewa gra|ana, javna i druga preduze}a, mediji, kao i
ostali zainteresovani subjekti ili subjekti u Bosni i Hercegovini i
inostranstvu, koji posjeduju bilo kakav trag ili podatak o donatorima,
korisnicima donacija, sektorima kojima su sredstva donirana, kao i
saznawa o prijemu i tro{ewu donatorskih sredstava da ih dostave Ko-
misiji ili omogu}e uvid u wihov sadr`aj.
Molimo da nam se javite na adresu:
Istra`na komisija Predstavni~kog doma Parlamentarne
skup{tine BiH za utvr|ivawe tro{ewa donatorskih sredstava, Trg
BiH 1, 71000 Sarajevo
ili putem e-maila:
is tra zna ko mi si ja.do na ci je @par la ment.ba
FORUM PLUS
11
Intervju
Po{tovani ~itaoci, u rubrici
Forum plus mo`ete da
izrazite svoje mi{ljenje o aktuelnim
doga|ajima i temama.
Va{e odgovore {aljite na e-mail:
odgovori@nezavisne.com
Dana{nje pitanje:
Ka ko ocje nju je te
na po re dr`a ve da
se obra ~u na s
po ten ci jal nim
te ro ri zmom u BiH?
Kako
komen-
tari{ete to
{to svaki
drugi
stanovnik
BiH ima
psihi~ke
tegobe?
N| je n| •u do da sv| |ma -
mo ps| h| •ke te qo be od
ova kv|h v|as t| | ova kve
drza ve. Do bro je to sto
je ma kar je dno pet pos -
to sta no vn|s tva nor ma| -
no. us|o vno re •e no.
Mi tar,
Lju bi nje
Me n| ne sme ta sto |mam
po re me ce nu ps| hu. za -
pra vo je bas do bar osje -
caj. mo qu vam re c|.
Pre po ru •|o b|h sva kom
ko mo ze da po |u d| da to
ura d|.
kris ti jan23
@ho tma il.com
Ne vje ru jem uop ste da
je ov dje ne ko |ud. odno -
sno da |ma ps| h| •ke te -
qo be. To je •|s ta |az |
ma n| pu |a c| ja. Ov dje su
sv| sa vrse no nor ma| n|.
Ili ja ^.,
Bi le }a
Eh. kada b| sv| po |u dje ||.
to b| b| |o su per. Ova ko.
kada nas je sa mo po |a
|u do. sta| no ne k| pro b|e -
m|. Tre ba pre d|o z| t| Sa -
vje tu m| n|s ta ra da na
s|je de coj sje dn| c| uvrst|
ta •ku Ka ko da sv| po |u -
d| mo.
Ke mal,
Mos tar
Ovaj na rod on da tre ba
|z|| je •| t|. da va t| ne ke ta -
b|e te. te ra p| je. b| |o sta
sa mo da nam bu de bo -
|je. Ne mo ra mo |ma t| pa -
ra. dro q| raj te nas da ne
znamo da ne ma mo pa ra
| sve ce b| t| u re du.
Li di ja,
Der ven ta
Naj |u d| od sv|h su po || t| -
•a r|. on| ne ma ju qra ma
moz qa u q|a v|. N| je |h
ap so |u tno br| qa |ma ||
b|a ta ||| krv| na obra zu.
po tpu no |m je sve je dno.
Sa mo kra d|. pra v| se b|e -
sav | sve je su per.
Dar ko,
Ba nja lu ka
5. 2. 2010. qfubl
Raz go va rao: De jan [A JI NO VI]
a jo dr`i vi je rje {e nje za BiH je
rje {e nje ko je na |u sa me stra -
ne u BiH, ka `e za "Ne za vi -
sne" Ne ven Mi mi ca, ~lan
Gla vnog odbo ra So ci jal de -
mo krat ske par ti je Hrvat ske,
pot pred sje dnik Hrvat skog
sa bo ra i stru~ njak za me |u na ro dne odno se.
"U SDP-u smo uvje re ni da sva tri kon sti tu ti -
vna na ro da tre ba {to pri je da do go vo re bu du }e
us ta vno ure |e nje ko je }e osi gu ra ti nji ho vu je -
dna ko pra vnost u BiH. Ne `e li mo pri to me da va -
ti sa vje te, a ka mo li in zis ti ra ti na bi lo ko jem od
mo gu }ih rje {e nja", re kao je Mi mi ca.
NN: Ka kav je kon cept Va {e par ti je ka da
je u pi ta nju bu du }nost BiH?
MI MI CA: Dej ton skim spo ra zu mom i us ta -
vnom kon stru kci jom BiH na kon Dej to na pos ti -
gnut je krat ko ro ~ni cilj za us tav lja nja ra tne
tra ge di je u BiH, ali du go ro ~no ni je ri je {e na sta -
bil nost i odr`i vost dr`a vnih in sti tu ci ja i po lo `aj
kon sti tu ti vnih na ro da u BiH. To pos ta je sve izra -
`e ni ji pro blem, bez ~i jeg rje {e nja i me |u na ro dna
za je dni ca na la zi sve vi {e kon kre tnih ra zlo ga za
svoj pro du `en nad zor i po tpo ru. U SDP-u smo
uvje re ni da sva tri kon sti tu ti vna na ro da tre ba {to
pri je da do go vo re bu du }e us ta vno ure |e nje ko je
}e osi gu ra ti nji ho vu je dna ko pra vnost u BiH. Ne
`e li mo pri to me da va ti sa vje te, a ka mo li in zis ti -
ra ti na bi lo ko jem od mo gu }ih rje {e nja jer vje ru -
je mo da naj bo lje i na jo dr`i vi je rje {e nje mo gu
pro na }i i do go vo ri ti sa me stra ne u BiH.
NN: Da li je re al no je dnos tra no uki da nje
RS, a ta kvih gla so va ima i iz Hrvat ske?
MI MI CA: Ka da ka `e mo da je bu du }nost
BiH u ru ka ma i gla va ma sve tri stra ne, on da to
po dra zu mi je va tra `e nje kom pro mi snih rje {e nja,
a kom pro mi sa o no vom us ta vnom ure |e nju ne -
ma ako net ko ne `e li ba{ ni {ta mi je nja ti u sta -
rom sus ta vu. Ov dje se ne ra di sa mo o de mon ta `i
Fe de ra ci je BiH ne go o tra `e nju cje lo vi tog du go -
ro ~nog rje {e nja ko je }e na }i sa mo oni ko ji stvar -
no vje ru ju u bu du }nost BiH. Pri to me,
na me tnu ta rje {e nja ne }e bi ti fun kci onal na, pa je
on da i od go vor nost sve tri stra ne za tra `e nje
kom pro mi sa, uklju ~u ju }i i Srbe u BiH, ve }a.
NN: Ka kvo je Va {e mi{ lje nje o stva ra nju
hrvat skog en ti te ta?
MI MI CA: Hrvat ski en ti tet, da ili ne, pre us -
ko je pi ta nje. Mno go {i re i mno go va `ni je pi ta -
nje je ka kva tre ba bi ti BiH. Ako net ko mi sli da
bi tri en ti te ta mo gla bi ti do vo ljna za ra zvoj kon -
cep ta na ci onal nih je dna ko pra vnos ti, on da mo ra
od go vo ri ti i na pi ta nje {to je s ra vno pra vno{ }u
onih pri pa dni ka kon sti tu ti vnih na ro da ko ji os ta -
ju izvan gra ni ca svo ga na ci onal no ga en ti te ta. U
tra `e nju od go vo ra na pi ta nje ka kva tre ba bi ti
BiH vje ro ja tno ima mno go onih ko ji }e se slo `i ti
da je ko na ~ni cilj gra |an ska dr`a va s gra |a ni ma
ko ji su ra vno pra vni na ci je lom po dru ~ju BiH.
Si gur no ima i mno go onih ko ji }e re }i da ta kvo
ure |e nje jo{ ni je re al no, ali ako se `e li kre ta ti u
tom prav cu, on da rje {e nje sa ~e ti ri ili vi {e en ti te -
ta ili te ri to ri jal ne je di ni ce u BiH mo `e bi ti prvi
ko rak u do brom prav cu. Me |u tim, sve ovo ne
tre ba uzi ma ti kao pri je dlo ge ili pre po ru ke SDP-a
Hrvat ske, ve} sa mo kao pro mi{ lja nja ko ja mo gu
po mo }i oni ma ko ji ima ju od go vor nost do go vo -
ri ti bo lju BiH.
NN: Ka ko Vi ocje nju je te odnos Hrvat ske
pre ma BiH?
MI MI CA: Za Hrva te u BiH bi bi lo mno go
svrsis ho dni je da hrvat ska dr`a va svo ju us ta vnu
ob ve zu za skrb i za {ti tu pra va i in te re sa di je lo va
hrvat sko ga na ro da ko ji `i ve izvan do mo vi ne us -
mje ri u po du pi ra nje nji ho vo ga obra zo vno ga,
kul tur no ga, in fras tru ktur no ga i dru{ tve no ga ra -
zvo ja u mje ri ko ja }e na do pu nja va ti skro mne
vlas ti te izvo re za fi nan ci ra nje tih po tre ba u BiH.
Umjes to ta kve po mo }i ko ja bi oja ~a va la ra vno -
pra vnost Hrva ta u stru ktu ra ma BiH, hrvat ske
vlas ti su se naj ~e{ }e tru di le osi gu ra ti ra vno pra -
vnost Hrva ta iz BiH u po li ti ~kom, a po se bno
izbor nom sus ta vu u Hrvat skoj. Ti me je upra vo
hrvat ski na rod u BiH trpio naj vi {e {te te.
NN: Sva ka izja va ko ja do la zi od vi so kih
zva ni ~ni ka Hrvat ske ili Srbi je u BiH ima po -
se bno jak odjek. Ta kva je bi la i izja va pred -
sje dni ka Me si }a o an ga `o va nju hrvat ske
voj ske u slu ~a ju ot cje plje nja RS. Ka ko Vi
ocje nju je te tu i ge ne ral no ta kve izja ve?
MI MI CA: De se to go di{ nje dje lo va nje pred -
sje dni ka Me si }a na ra zvo ju i sta bil nos ti po dru -
~ja ju go is to ~ne Euro pe bi lo je us pje {no i
po ka za lo je da je Hrvat ska vi tal no za in te re si ra na
za go spo dar ski i po li ti ~ki sta bil no su sjed stvo,
kao na{ za je dni ~ki ulog u za je dni ~ku europ sku
bu du }nost. Na ra vno da je sva ki re gi onal ni li der
od go vo ran za to da svo ju po li ti ku ja sno izra `a va
i u od mje re nos ti svo jih izja va i po ru ka. Ra zu mi -
jem da je bi lo onih ko ji su ne da vnu izja vu pred -
sje dni ka Me si }a o mo gu }em sla nju hrvat ske
voj ske u ko ri dor u BiH u slu ~a ju ot cje plje nja RS
shva ti li kao pri je tnju su sje dnoj dr`a vi. Me |u tim,
sa gle da va ju }i cje lo vi ti Me si }ev an ga `man i za -
la ga nje za odr`a nje i ja ~a nje BiH, pri je bih re -
kao da je on tom izja vom `e lio upo zo ri ti da je
voj no rje {e nje u BiH je dna ko opa sno i ne pri hva -
tlji vo kao i ot cje plje nje RS. Ali ba{ zbog mo gu -
}nos ti ra zli ~i tog do `iv lja va nja in ten ci ja i do se ga
po je di nih izja va bi lo bi do bro da li de ri u re gi ji
ja sno }om svo jih izja va una pri jed ot klo ne po tre -
bu nji ho vih na kna dnih tu ma ~e nja.
N
Ne ven Mi mi ca,
~lan SDP-a
Hrvat ske i
pot pred sje dnik
Hrvat skog
sa bo ra
Hrvat ski
en ti tet, da ili
ne, pre us ko je
pi ta nje.
Mno go {i re
pi ta nje je
ka kva tre ba
bi ti BiH
NN: Ho ce || Hrvat ska mo c| uc| u EÜ ako se ne
r| je s| p| ta nje hrvat sk|h Srba?
Ml Ml OA: P| ta nje po vrat ka Srba u Hrvat sku da nas v| -
se n| je po || t| •ko p| ta nje u Hrvat skoj. l m| |z opo z| c| je u
Hrvat skoj ocje nju je mo da su ne ke po || t| •ke pre dra su -
de o tom p| ta nju u naj ve coj mje r| pre v|a da ne.
Ta ko za |s ta os ta je da se pre os ta |a p| ta nja ko ja ote za -
va ju za vrse tak po vrat ka Srba u Hrvat sku rje sa va ju na
í| nan c|j skom | te hn| •kom. a ne na po || t| •kom p|a nu.
Za to ne vje ru jem da ce pr|s tu pa nje Hrvat ske u EÜ na
b| |o ko j| na •|n b| t| ote za no | uspo re no zboq p| ta nja po -
vrat ka |z bje q|| ca.
Ne ka zem da ne ma jos dos ta to qa da bu de u•| nje no
| po prav |je no. a|| to je pro ces ko j| ce te c| | za vrs| t| pa ra -
|e| no sa za vrset kom na s|h pr|s tu pn|h pre qo vo ra s EÜ.
T|m v| se sto je Hrvat ska pos ta v| |a do bre stan dar de
po vrat ka |z bje q|| ca. ko je tek tre ba os tva r| t| | u su sje -
dn|m ze m|ja ma. na ro •| to u B|H.
Pi ta nje po vrat ka Srba vi {e ni je po li ti ~ko
Sva tri kon sti tu ti vna na ro da tre ba
{to pri je da do go vo re bu du }e us ta vno
ure |e nje, ko je }e osi gu ra ti nji ho vu
je dna ko pra vnost u BiH
NN: Na ko j| na •|n ce no v| pred -
sje dn|k Jo s| po v|c. ko j| je kan d| do van |z
va se stran ke. pr|s tu p| t| rje sa va nju otvo re -
n|h re q| ona| n|h p| ta nja?
Ml Ml OA: No v| hrvat sk| pred sje dn|k vec
je t| je kom svo je |zbor ne kam pa nje ja sno
na veo svo je vanj sko po || t| •ke pr| or| te te -
u|a zak u EÜ | do pr| nos re q| ona| noj sta b|| -
nos t|. Ja sno je |zja v|o | da voj na rje se nja
ne do |a ze u ob z|r n| t| u B|H n| t| b| |o qdje
dru qdje. lvo Jo s| po v|c je •o vjek d| ja |o qa |
s| qu ran sam da ce sve u•| n| t| da s || de r| -
ma u re q| j| uspos ta v| otvo re ne ka na |e
sta| ne | |zra vne ko mu n| ka c| je | d| ja |o qa o
na •| n| ma za ja •a nje do bro su sjed sk|h
odno sa. Ta ko ce utje ca t| | na pres ta nak
|o se | sve opa sn| je pra kse s|a nja ja vn|h
po ru ka ko je mo qu sa mo ne po tre bno za -
os tra va t| odno se u re q| j|.
Jo si po vi} ne }e
za o{ tra va ti odno se
Rje {e nja za BiH
ne tre ba na me ta ti
12 qfubl!5. 2. 2010.
Panorama
Ve }i na Ro ma
na spor nim
pla ce vi ma
BR^KO - Ve }i na Ro ma
ko ji su po dni je li zah tje ve za
stam be no zbri nja va nje na
po dru ~ju dis tri kta zbog ne -
kom ple tne po tre bne do ku -
men ta ci je ni je u mo gu }nos ti
da os tva ri to pra vo, izja vi la
je {ef Odje lje nja za iz bje gla
i ra se l j e na l i ca u Vl a di
Br~ko dis tri kta Bran ka \u -
ri}-@i li}.
Ona je pre ci zi ra la da su od
24 li ca ko ja su do sa da kon -
ku ri sa la za sred stva iz bu -
d`e t a za sa na ci j u i
re kon stru kci ju ku }a, sa mo
~e tvo ro su vla sni ci gra |e vin -
skih par ce la na ko ji ma se
obje kti u nji ho vom po sje du
na la ze, dok u ne ko li ko slu -
~a je va pla ce vi na ko ji ma
tra `e obno vu po ro di ~nih ku -
}a uop {te ni su u po sje du po -
dno si la ca zah tje va.
N.Ta.
Za sti pen di je
kon ku ri sa lo
239 stu de na ta
BRA TU NAC - Na kon kurs
op {ti ne Bra tu nac za do dje lu
sti pen di ja u {kol skoj
2009/2010. go di ni, za ko je je
iz ovo go di{ njeg op {tin skog
bu d`e ta pre dvi |e no 100.000
KM, pri ja vi lo se 239 stu de -
na ta sa po dru ~ja op {ti ne.
Oli ve ra ^u ~i}, pred sje dnik
Ko mi si je za do dje lu sti pen -
di ja ove op{tine, izja vi la je
da se kan di do va lo 69 bru co -
{a, od ko jih }e 15, u skla du
sa ut vr|e nim kri te ri ju mi ma,
bi ti sti pen dis ti op {ti ne.
^u ~i }e va je na po me nu la
da }e stu den ti ma de fi ci tar -
nih za ni ma nja bi ti do di je lje -
no 20 sti pen di ja, dok }e
pre os ta lih 65 sti pen di ja bi ti
do di je lje no stu den ti ma vi {ih
go di na. (Srna)
Udvos tru ~en
broj ko ri sni ka
AD SL-a
TRE BI NJE- U Tre bi nju tre -
nu tno ima oko 2.500 ko ri sni ka
AD SL pri klju ~ka za In ter net,
{to je dvos tru ko vi {e u odno su
na is ti pe ri od pro {le go di ne.
Pre ma in for ma ci ja ma iz tre -
binj skog odje lje nja "M:tela", i
da lje ras te broj za in te re so va nih.
Iz fir me "El ta ka bel" su na ve li
da je u 2009. go di ni za bi lje `en i
zna ~a jan po rast bro ja ko ri sni ka
ka blov skog in ter ne ta.
Stru~ nja ci za kom pju te re u
Tre bi nju tvrde da bi ko ri sni ka
In ter ne ta u ovom gra du bi lo jo{
i vi {e ka da bi bili ri je {eni i po je -
di ni pro ble mi iz za kon ske re gu -
la ti ve. Pre ma ne zva ni ~nim
po da cima, Tre bi njce od sa dr`a ja
na In ter ne tu naj vi {e in te re su je
Facebook i YouTube, a sli je de
ih lo kal ni por ta li, vre men ske
pro gno ze, uslu ge elek tron ske
po {te i fo ru mi.
V.D.
TRE BI NJE - Po vo dom de se -
to go di{ nji ce ra da Cen tra za
men tal no zdav lje Tre bi nje ju ~e
je u pros to ri ja ma ove us ta no ve
ko ja dje lu je pri Do mu zdrav lja
otvo re na izlo `ba ra do va ko ri -
sni ka.
Izlo `ba su ve ni ra od vos ka, ke -
ra mi ke, sta kla i ike ba ne pro daj -
nog je ka ra kte ra, a sav pri hod }e
bi ti is ko ri {ten za ku po vi nu ma te -
ri ja la za izra du no vih pre dme ta
kao vi da sti mu la ci je za da lji kre -
ati vni rad.
Po vo dom de ce ni je ra da Cen tra
za men tal no zdrav lje Tre bi nje
prim. dr Dra gan So ra ji} je pri -
pre mio i mo no gra fi ju o ovoj us -
ta no vi.
V.D.
Za elek tri fi ka ci ju
po tre bno se dam
mi li ona KM
BO SAN SKO GRA HO VO - Za elek tri fi ka ci ju jo{ oko 60 od sto po -
dru ~ja op {ti ne Bo san sko Gra ho vo po tre bno je obe zbi je di ti se dam
mi li ona KM, te obno vi ti jo{ 1.613 stam be nih je di ni ca na ko ji ma
pos to ji sta nar sko pra vo ra ni jih ko ri sni ka, ka zao je Uro{ Ma ki}, na -
~el nik ove op {ti ne.
"Za pri ori te tne pro je kte re kon stru kci je stam be nog fon da i in fras tru -
ktu re ko je bi tre ba lo re ali zo va ti ove go di ne na po dru ~ju op {ti ne, ka ko bi
ko li ko-to li ko bi li ubla `e ni pro ble mi po vra tni ~ke po pu la ci je, po tre bno je
obe zbi je di ti naj ma nje 10 mi li ona KM", re kao je Ma ki}.
Pre ma nje go vim ri je ~i ma, pri ori te tan za da tak je elek tri fi ka ci ja mje -
snih za je dni ca Ti {ko vac i Pre odac, te po dru ~ja Mra ~a ja i Sto `i {ta u ko ja
se pri je de set go di na vra tio zna ~a jan broj pre dra tnih sta no vni ka ko ji jo{
ne ma ju elek tri ~nu ener gi ju u svo jim do mo vi ma.
Ma ki} je izja vio da su pri ori te tni za da ci op {tin skih vlas ti u ovoj go di -
ni elek tri fi ka ci ja pre os ta lih po dru ~ja ove op {ti ne i obno va stam be nog
fon da ra di stva ra nja uslo va za nor ma lan `i vot po vra tni ka i onih ko ji se
`e le vra ti ti u ma ti ~nu op {ti nu. (Srna)
Izlo `ba u Cen tru za
men tal no zdrav lje
Ju ri ca GU DELJ
MOS TAR - Obno va sa bor ne crkve Sve te tro ji -
ce na Bje lu {i na ma kod Mos ta ra, ko ja je bi la na -
krat ko obus tav lje na zbog vre me na, po no vo je
nas tav lje na i te ~e po pla nu, re ~e no nam je ju ~er iz
Srpske pra vo sla vne op {ti ne (SPO) Mos tar.
"Ve} dva mje se ca tra ju ra do vi na spa sa va nju os ta -
ta ka zi do va i ot ko pa va nju te me lja hra ma. Zbog vre -
men skih ne pri li ka izvo |a~ ra do va je bio pri mo ran
na krat ko obus ta vi ti izvo |e nje ra do va, no s ovim po -
slje dnjim pro lje p{a va njem vre me na i ra do vi su po no vo
u to ku", ka za li su iz SPO Mos tar.
Pod sje ti li su ka ko prva fa za obno ve
sa bor ne crkve po dra zu mi je va gra |e vin ski dio obno ve
sa mog hra ma, dru ga fa za in te ri jer hra ma, a tre }a fa za
po dra zu mi je va iz gra dnju kom ple ksa oko obje kta s pri -
la zi ma i ve li kom ka me nom ka pi jom.
"Za ovu prvu fa zu je po tre bno ne {to vi {e od osam
mi li ju na ma ra ka i na da mo se ka ko }e ona bi ti za vr{e na
Za du `e nje
je di no rje {e nje
GO RA @DE - Op {ti na Go ra -
`de tre ba lo bi da se u ovoj go -
di ni za du `i da bi obe zbi je di la
no vac za su fi nan si ra nje za po -
~e tih pro je ka ta, a zbog lo {eg
pri li va sred sta va u bu d`et kre -
di tno za du `e nje je je di no rje {e -
nje, re kl a je Eni sa La po,
po mo }nik na ~el ni ka op {tin skog
Odje lje nja za fi nan si je, pri vre -
du i mje sne za je dni ce.
La po je re kla da je Op {tin sko
vi je }e usvo ji lo Na crt odlu ke o
za du `e nju, ko ji pre dvi |a da se
op {ti na Go ra `de mo `e ma ksi -
mal no za du `i ti do mi li on ma ra ka
i do da la da }e bi ti spro ve de na i
os ta la za kon ska pro ce du ra.
"Pla ni ra no je da 200.000 KM
bu de iz dvo je no za u~e{ }e u fi -
nan si ra nju vo do snab di je va nja
Par ga ni-Bi ser na, 100.000 KM za
u~e{ }e u fi nan si ra nju vo do vo da
'Sta rac' i 150.000 KM za su fi -
nan si ra nj e i z gra dnj e pu t nog
prav ca Zu p~i }i - Ahmo vi }i - Sa -
dba", po ja sni la je La po.
Ona je do da la da }e 260.000
KM bi ti iz dvo je no za iz gra dnju
op {tin ske sa ni tar ne de po ni je,
200.000 ma ra ka za sa na ci ju gri -
j a nj a u Grad skoj dvo ra ni , t e
71.000 KM za tro {ko ve obra de
kre di ta.
Pri je usva ja nja odlu ke o kre di -
tnom za du `e nju Op {tin sko vi je }e
pre dvi dje lo je odr`a va nje ja vnih
ras pra va da bi i gra |a ni izni je li
mi{ lje nje o na ~i nu utro {ka kre di -
tnih sred sta va. (Srna)
N. TA NA SI]
BR^KO - Ko lo srpskih ses ta ra "Maj ka Je vro si -
ma" iz Br~kog po ~et kom idu }e se dmi ce po sla }e na -
ro dne no{ nje iz svo je ra di oni ce na ve li ku svjet sku
izlo `bu u Ki nu, ko ja 1. mar ta po ~i nje u [an ga ju.
Pred sje dni ca ovog udru `e nja gra |a na u Br~kom Ja -
dran ka Trif ko vi} po ja sni la je da se ra di o {est `en skih i
mu {kih prslu ka na ko ji ma su izve ze ni na ro dni mo ti vi, a
ra |e ni su pro {le go di ne po nje nim kre aci ja ma.
"Sve mo de le sam izra di la od ~o je i izve -
zla zla tnim, svi le nim i obi ~nim kon cem, a za sva ki od
njih utro {i la sam naj ma nje 20 ra dnih da na", re kla je Trif -
ko vi }e va i do da la da su no vi prslu ci vjer na ko pi ja sta rih
ko ji se ~u va ju u etno-zbir ci.
Na ve la je da je do po zi va za u~e{ }e na izlo `bi u
[an ga ju do {lo na kon Me |u na ro dnog saj ma pri vre de u
Br~kom u de cem bru pro {le go di ne.
"Na{ {tand, gdje smo izla ga li za je dno
sa `e na ma iz hrvat skih i bo{ nja ~kih udru `e nja dis tri kta,
po sje tio je go spo din Zo ran Gru ji} iz Sa ra je va i za mo lio
nas da fo to gra fi {e ek spo na te ka ko bi ih, ka ko je re kao,
po nu dio za izlo `bu u [an ga ju pod na zi vom 'Ci je li svi jet
- je dna ze mlja'", re kla je Trif ko vi }e va.
Ona sma tra da je izbor ra do va br~an skog "Ko la"
naj ve }e pri zna nje za du go go di{ nji rad i trud ve li kog
bro ja ~la ni ca na ~u va nju na ro dne tra di ci je i obi ~a ja.
Udru `e nje "Maj ka Je vro si ma" }e, za je dno s udru -
`e nji ma `e na iz Tu zle, Gra da ~ca i Ba nja lu ke izla ga ti u
Ki ni po izbo ru Se kci je "EXPO 2010" za BiH. Ta ko |e,
pla ni ra no je da po ~et kom av gus ta na za vr{ni cu ove
svjet ske ma ni fes ta ci je o tro {ku or ga ni za to ra u [an gaj
pu tu ju i pred sta vni ce udru `e nja ~i ji }e ra do vi kra si ti
{tand BiH, me |u nji ma i Trif ko vi }e va.
Ko lo srpskih ses ta ra "Maj ka Je vro si ma" iz Br~kog
Na ro dne no{ nje na
izlo `bi u [an ga ju
Sve mo de le sam izra di la
od ~o je i izve zla zla tnim kon cem
ra do vi na
Ja dran ka
Trif ko vi}: To je
pri zna nje za
trud ~la ni ca
F
O
T
O

D
.

\
U
R
K
O
V
I
]
Obno va pra vo sla vnog vjer skog
obje kta na Bje lu {i na ma kod Mos ta ra
Sa bor na crkva u
Mos ta ru sru {e na
je to kom ra ta
1992. go di ne
FO TO NN
5. 2. 2010. qfubl 13 Panorama
"Po tre bna nam je po mo} do brih lju di ka ko bi smo
obno vu hra ma pri ve li kra ju. Sa ma obno va je izni mno
sku pa i du go traj na, jer ju izvo di mo na is ti na ~in na ko ji
je hram gra |en u 19. vi je ku. To su spe ci fi ~ne te hni ke
gra |e nja ko je ma lo tko da nas uo p}e i po zna je. Zbog
to ga je cje lo ku pni pro je kat zna tno sku plji, no ne op ho -
dan je ka ko bi sa bor na crkva za sja la u pu no me sja ju i
bi la iden ti ~na onoj pri je uni {te nja", do da li su iz SPO-a.
Ra do ve izvo di Kon zor cij G3 u ~i jem su
sas ta vu tvrtke "Ge max" Beo grad, "Gra |e nje" Sa ra je vo
i "Po ro bi}" Tre bi nje.
Pod sje }a mo, sa bor na crkva u Mos ta ru sru {e na je
to kom ra ta 1992. go di ne, a gra |e na je u pe ri odu od
1863. do 1873. go di ne.
Sma tra na je naj ve }om i naj lje p{om
crkvom u BiH i bi la je dje lo An dri je Da mja no va.
Gra dnju ove ve li ke i re pre zen ta ti vne pra vo sla vne
crkve na naj lje p{em mjes tu u Mos ta ru odo brio je sul -
tan Ab dul Aziz, i sam pri lo `iv {i ta da ve li ki iznos od
100.000 gro {a.
kroz tri go di ne. Tre nu tno ra spo la `e mo ko li ~i nom nov -
ca ko ja je do vo ljna za izvo |e nje ra do va do lje ta ili ~ak
je se ni. To je svo ta od oko mi li jun i pol ma ra ka. Za po -
tpu nu obno vu crkve }e nam bi ti po tre bno izme |u
15.000.000 i 20.000.000 ma ra ka i na da mo se ka ko }e
po sao bi ti za vr{en kroz slje de }ih pet go di na", is ta kli su
iz SPO Mos tar.
Ta ko |er, is ko ris ti li su pri li ku i po zva li
po ten ci jal ne do na to re da po mo gnu obno vu ovog u ra tu
po ru {e nog hra ma.
Nas tav lje ni
sa bor noj crkvi
Po mo}
po ro di ca ma
po gi nu lih
SRBAC - Re ali za ci ja pro je kta
iz gra dnje se kun dar ne vo do vo dne
mre `e u op {ti ni Srbac na po dru -
~ju mje sne za je dni ce Sr|e vi }i,
vri je dnos ti 450.000 KM, u to ku
je, a za ~e ti ri po ro di ce po gi nu lih
bo ra ca }e Skup {ti na op {ti ne
(SO) iz dvo ji ti 6.000 KM za pri -
klju ~ak.
Go ran Ga vra no vi}, pred sje -
dnik SO Srbac, is ta kao je da }e
sred stva za re ali za ci ju ovog pro -
je kta obe zbi je di ti Kan ce la ri ja
GAP pro je kta Sa ra je vo, Vla da
RS, op {ti na Srbac i mje {ta ni li -
~nim u~e{ }em.
"Ima ju }i u vi du te {ku fi nan sij -
sku si tu aci ju kod po je di nih gra -
|a na, odbor ni ci SO Srbac na
fe bru ar skom za sje da nju do ni je li
su odlu ku da za ~e ti ri po ro di ce
po gi nu lih bo ra ca bude iz dvo jeno
po 1.500 KM kao po mo} op {ti ne
u obez bje |i va nju pri klju ~ka vo -
de za pi }e sa vo do vo da 'Vri jes -
ka'", re kao je Ga vra no vi}.
On je is ta kao da }e sred stva bi -
ti iz dvo je na za po ro di ce Ru `i ce
Sav ko vi}, Ja dran ke Obra do vi},
Ja dran ke Vu ~e no vi} i Ran ke Vi -
do vi}. (Srna)
Po bolj {a na
opre mlje nost
po li ci je
LI VNO - Fi lip Zrno, mi nis tar
unu tra{ njih po slo va (MUP) Li -
vanj skog kan to na, izja vio je da je
opre mlje nost po li ci je u ovom
kan to nu u po slje dnje tri go di ne
zna tno po bolj {a na, za hva lju ju }i
na bav lje nim slu `be nim vo zi li ma
i do ni ra noj opre mi.
Zrno je re kao da su od 2007.
go di ne sred stvi ma kan to nal nog
bu d`e ta pu tem li zin ga na bav lje -
na 33 slu `be na vo zi la, ~i ja je
uku pna vri je dnost 1.084.280
KM. To kom pro {le go di ne in sta -
li ra na su i ku }i {ta za fik sni ra dar
na lo ka ci ja ma u Li vnu, To mi -
slav gra du, Ku pre su i Drva ru, za
ko je je iz dvo je no 105.000 KM.
Zrno ka `e da je pro {le go di ne
u MUP-u LK in sta li ran i no vi
sis tem te le fo ni je ko ji omo gu }ava
sva ko dne vno pra }e nje svih te le -
fon skih bro je va i ra ci ona li za ci ju
PTT tro {ko va.
Re sor ni mi nis tar je u ovoj go -
di ni na ja vio iz gra dnju no ve po -
li cij ske zgra de u Ku pre su, kao i
ure |e nje pri ze mlja zgra de sje di -
{ta kan to nal nog MUP-a u Li -
vnu. (Srna)
Tu `be pro tiv
700 ne pla ti {a
LI VNO - Ja vno pre du ze }e
"Ko mu nal no" u Li vnu po dni je -
lo je oko 700 tu `bi Op {tin skom
su du pro tiv fi zi ~kih i pra vnih
li ca - ne ure dnih pla ti {a ra ~u na
za ko mu nal ne uslu ge, re kao je
di re ktor ovog pre du ze }a To mi -
slav Vrdo ljak.
On je re kao da uku pna po tra -
`i va nja za po tro {e nu vo du i
odvoz sme }a u pe ri odu od
2006. do kra ja 2008. go di ne
izno se oko 360.000 KM.
Pre ma nje go vim ri je ~i ma, tu -
`be zbog pri nu dne na pla te po -
tra `i va nja po dne se ne su pro tiv
du `ni ka iz ka te go ri je gra |a na,
vla sni ka ugos ti telj skih, trgo va -
~kih i za nat skih ra dnji, pri va -
tnih pre du ze }a i ja vnih
us ta no va. (Srna)
Vijesti
Okru `ni sud Do boj ne sma nju je
broj ne ri je {e nih pre dme ta
Pro blem
ma njak su di ja
S. ^A KA RE VI]
DO BOJ - Okru `ni sud Do boj go di na ma ra -
di s ma njim bro jem su di ja od pre dvi |e nog zbog
~e ga ni je u mo gu }nos ti da ri je {i sve pris ti gle
pre dme te u je dnoj go di ni, kao i da sma nji broj
ne ri je {e nih slu ~a je va.
Mla den Ru `oj ~i}, pred sje dnik Okru `nog su da,
na vo di da ova pra vo su dna in sti tu ci ja ni je ni pro {le
go di ne ra di la u pu nom ka pa ci te tu jer je umjes to 10
su di ja ra di lo de vet, uklju ~u ju }i i pred sje dni ka su da.
"Ovo je ne ka lo {a tra di ci ja ko ja se
po nav lja. U po slje dnjih pet, {est go di na ovaj sud ni -
ka da ni je ra dio u pu nom sas ta vu, a da je ra dio, si -
gu ran sam da ne bi uop {te imao ne za vr{e nih
pre dme ta", ka zao je Ru `oj ~i}.
Je dan od ra zlo ga za {to do boj ski sud ni je po -
pu njen do vo ljnim bro jem su di ja je po {to va nje na ci -
onal ne stru ktu re u su du, a dru gi je ne do vo ljan broj
kva li te tnih ka dro va, obja snio je Ru `oj ~i}.
"Tri pu ta je ra spi si van kon kurs za izbor jo{ je -
dnog su di je, ali ni ko ni je ime no van. Ni je mo gu }e
os tva ri ti re zul ta te ko je ja vnost o~e ku je od su da bez
do vo ljnog bro ja su di ja. Su di je ra de pod ve li kim
pri tis kom, ne op ho dan je jo{ je dan, pa ~ak i dvo je
da bi se po {to va li za kon ski ro ko vi u po gle du do no -
{e nja odlu ka", na veo je Ru `oj ~i}.
Sva ki su di ja je pro {le go di ne u pro -
sje ku ri je {io po 282 pre dme ta, a Okru `ni sud je go -
di nu za vr{io s 630 ne ri je {e nih.
U po re |e nju sa 2008. go di nom, pro {le go di ne
je ri je {e no oko 35 od sto vi {e pre dme ta, uku pan broj
ne ri je {e nih pre dme ta je sma njen za oko 15 od sto,
ali je za 50 od sto po ve }an pri liv no vih pre dme ta.
"Ka da se ima ju u vi du ne ra dni da ni, pra zni ci,
go di{ nji odmo ri, do |e se do to ga da je sva ki su di ja
ura dio vi {e od je dnog pre dme ta dne vno, {to je ve -
oma do bar re zul tat ima ju }i u vi du da je ri je~ o dru -
gos te pe nom su du ko ji ugla vnom rje {a va po
`al ba ma i slo `e ne pre dme te", re kao je Ru `oj ~i}.
Tri pu ta je ra spi si van
kon kurs za izbor su di je,
ali ni ko ni je ime no van
Mla den
Ru `oj ~i},
pred sje dnik
Okru `nog
su da
FO TO NN
Zbog vre men skih ne pri li ka izvo |a~ ra do va
je bio pri mo ran na krat ko obus ta vi ti
izvo |e nje ra do va, ali s ovim po slje dnjim
pro lje p{a va njem vre me na i ra do vi su
po no vo u to ku, ka za li iz SPO Mos tar
Za po tpu nu
obno vu
crkve }e nam
bi ti po tre bno
izme |u
15.000.000 i
20.000.000
ma ra ka
14 qfubl!5. 2. 2010.
Press
DA ILY MA IL
Ki na je ze mlja ra zno li kos ti, pa se
ta ko na uli ca ma mo gu vi dje ti kraj -
nje za ~u |u ju }i pri zo ri. Je dan od
ta kvih pri zo ra sni mi la je ne da vno
je dna bri tan ska TV eki pa, a na sli -
ci se vi di di je te ve za no lan ci ma za
ban de ru.
Na prvi po gled ovo iz gle da kao
kla si ~an pri mjer zlos tav lja nja dje ce -
dvo go di{ nji dje ~ak lan cem je zave -
zan za ban de ru na ko joj sto ji po {tan -
sko san du ~e ka ko ne bi po bje gao.
Me |u tim, ro di te lji ma log Lao Lua
tvrde ka ko im je ovo je di ni na ~in da
ne iz gu be di je te jer im je je dno ve}
ukra de no.
Otac dje ~a ka ^en ^u an liu ra di bez
do zvo le kao vo za~ ri k{e u Pe kin gu i
pra vi tu re po ci je lom gra du, dok La -
ova maj ka, ko ja je in va lid, saku plja
|u bre po red pu ta.
Oni ka`u ka ko su osi gu ra li svo je
di je te stav lja ju }i mu ka ta nac oko no -
ge jer im je nje go va ~e tvo ro go di{ nja
ses tra Ling "u kra de na" pro {log mje -
se ca.
Otmi ce dje ce su vrlo ras pros tra nje -
na po ja va u Ki ni, gdje stro gi za ko ni
odre |u ju ve li ~i nu po ro di ce. Na ime,
ta mo ve} de ce ni ja ma va `i tzv. pra vi -
lo je dnog dje te ta, ko je se mo ra stro go
po {to va ti.
Za bri nu ti pro la zni ci pri ja vi li su
vlas ti ma da je di je te ve za no na uli ci,
a ocu dvo go di{ nja ka na re di li da
uklo ni la nac. Ni je ja sno ko }e i ka ko
~u va ti ma le nog Lao Lua u bu du }nos -
ti, s ob zi rom na to da nje gov otac
ka`e da ne ma pa re za vrti}, a kao do -
se lje nik iz pro vin ci je Se ~u an ne ma
pra vo na dr`a vnu po mo}.
"Ne mam ~ak ni sli ku svo je k}er ke
ko ju bih sta vio na pos ter za nes ta la
lica. Ne mo gu da iz gu bim i si na",
obja{ nja va ^u an liu svo je kraj nje ne -
obi ~ne me to de ~u va nja dje ce.
Ki ne zi lan ci ma ~u va ju
dje cu od otmi ce
Press
TI MES
Zu ma da je lo{ pri mjer
mla di ma
Vi jest da je ju`noa fri ~ki pred sje -
dnik D`ej kob Zu ma do bio 20. di -
je te po dri va bor bu pro tiv si de i
kam pa nju za si gu ran seks, upo zo -
ri la je ne da vno gla vna opo zi ci ona
par ti ja De mo krat ski sa vez.
Zu ma (68) na taj na ~in {a lje po gre -
{nu po ru ku Ju`noa fri kan ci ma, ka`e
se u sa op {te nju te par ti je.
Svi oni ko ji sma tra ju da je se ksu al -
ni `ivot pred sje dni ka Zu me nje go va
pri va tna stvar ta ko |e gri je {e jer po -
na {a nje pred sje dni ka ima ve li ki uti -
caj na ja vnost.
Sma tra se da u Ju`noj Afri ci ima
naj ma nje 5,7 mi li ona za ra`enih HIV
vi ru som i da od si de sva kog da na
umi re oko 1.000 lju di.
Afri ~ka de mo krat sko-hri{ }an ska
par ti ja tvrdi da pred sje dnik Zu ma
svo jim pri va tnim `ivo tom, odno sno
ne ko ri{ te njem kon do ma, ugro`ava
kam pa nju o si gur nom se ksu, {to je
ve oma va`na stav ka u bor bi pro tiv
si de. Zu ma je za go vor nik po li ga mi je,
taj stav bra nio je i na na ne da vno za -
vr{e nom eko nom skom fo ru mu u Da -
vo su, a tre nu tno ima tri zva ni ~ne
`ene i 19 de ce.
Vjen ~a nje sa tre }om `enom obav -
lje no je pro {log mje se ca. On je me -
|u tim ne da vno pri znao u zva ni ~nom
do ku men tu da je otac k}er ke ko ju je
So no no Ko za (39) ro di la pro {log
okto bra.
So no no Ko za je k}er ka Ir vi na Ko -
ze, ko ji je bio na ~e lu lo kal nog ko mi -
te ta za or ga ni za ci ju Svjet skog ku pa
FI FA 2010. go di ne.
Ni je vjen ~a na sa Zu mom. Zu ma je
imao jo{ dva bra ka. Brak sa mi nis tar -
kom unu tra{ njih po slo va Nko sa za -
nom Dla mi ni-Zu mom za vr{en je
ra zvo dom 1998. go di ne, a Kejt Man -
t{o-Zu ma je iz vr{i la sa mo ubis tvo
2000. go di ne.
Forum
VREME
Slu~aj
"Srebrenica":
Zlo~inac bez
kazne
NIN
Srpsko
-hrvatski
ud`benik
istorije
Iza njih se kri ju pra ve ve ha bi je, oni ko ji `e le, a i u sta nju
su, da is tin ski ru {e i sru {e sve {to im je na do hvat ru ke,
prven stve no dr`a vu i me |u so bno po vje re nje na ro da
Pi {e:
Emil VLAJ KI
vih je da na u BiH, uhi }e njem gru pe ve ha -
bi ja (se le fi ja), iz vr{e na spe kta ku lar na di -
mna za vje sa u ho li vud skom sti lu, naj ve }e
ob ma nji va nje ja vnos ti ikad spro ve de no na -
kon Dej to na. Ka ko se do sa da po ka za lo,
pro bo{ nja ~ko Tu `i la{ tvo BiH o~i to us pje -
{no su ra |u je sa slu `ba ma za psi ho lo {ko ra -
to va nje SAD, pa lju di ma, u za dnje vri je me, pri ka zu je
{min ke raj ova kvim akci ja ma kao i (na po kon i pros to za ne -
vje ro va ti) akci ja ma hva ta nja ne kih oso ba ko je su po ~i ni le
zlo ~i ne pre ma srpskom na ro du.
Ve ha bi je pri pa da ju kon zer va ti vnom, re du kci onis ti -
~kom, kraj nje do gmat skom ti pu isla ma ~i je je idej no izvo ri -
{te Sa udij ska Ara bi ja. U Euro pi ih ima ma lo, a u BiH im je
omo gu }e no da do |u, kao i mu d`a he di ni ma i iran skom oru -
`ju, za hva lju ju }i SAD u do ba ame ri ~kog pred sje dni ka Clin -
to na. Oni ov dje `i ve po svo jim po se bnim, neeurop skim,
{e ri jat skim za ko ni ma, ja vno pro kla mi ra ju vlas ti te pa ni slam -
ske ide je i mo gu bi ti, kao i svi dru gi za kle ti fun da men ta lis ti,
kraj nje ne ugo dni pre ma oni ma ko ji se ne dr`e nji ho vog ra -
zu mi je va nja islam ske do gme. Ima ju, vje ro ja tno, i ne {to la -
kog oru `ja.
U de mo kra ci ja ma, me |u tim, za njih ima mjes ta. Na
pri mjer, u Sje di nje nim Ame ri ~kim Dr`a va ma ta kvih gru pa,
se kti i po kre ta ima na ti su }e. Ta mo `i ve i ne sme ta no dje lu ju,
u gra ni ca ma za ko na, pro tes tan tski i islam ski fun da men ta lis -
ti, ra sis ti ~ke i na cis ti ~ke or ga ni za ci je, iz bje gli ~ki, mi li tan tni
po kre ti otpo ra, na sil ni ~ke an ti abor tu sne gru pe, itd. Mno ge
od tih or ga ni za ci ja ima ju vlas ti to na oru `a nje, voj ne odre de i
sop stve ne ba ze. Pro tiv njih se po du zi ma ju akci je na dle `nih
or ga na tek ka da pos to je ~vrsti do ka zi da su pre kr{i li za kon.
Ali, u su {ti ni, nji ho vo dje lo va nje, ko je mo `e bi ti i spe kta ku -
lar no, pa i iza zva ti po ve }e ljud ske `rtve, je ~ist fol klor lo kal -
nog ka ra kte ra i ne mo `e, ni u kom tre nut ku, do ves ti u
pi ta nje da ti dr`a vno pra vni, po li ti ~ki, eko nom ski i ide olo {ki
sis tem.
U oba en ti te ta, da kle i u fe de ra cij skom di je lu BiH,
gdje su de ma go gi ja, de zin for mi ra nje i ma ni pu la ci ja sva ko -
dne vno, od stra ne svih po li ti ~kih i dru gih utje caj nih su bje -
ka ta, izje dna ~e ni sa is ti nom, ve ha bi je slu `e kao "`rtve ni
jar ci". Iza njih se kri ju pra ve ve ha bi je, oni ko ji `e le, a i u sta -
nju su, da is tin ski ru {e i sru {e sve {to im je na do hvat ru ke,
prven stve no dr`a vu, me |u so bno po vje re nje kon sti tu ti vnih i
dru gih na ro da, to le ran ci ju, su `i vot i sve dru ge ljud ske vri je -
dnos ti. Oni "lu ka vo" is ti ~u ov da{ nje fol klor-ve ha bi je kao
"stra {ne fun da men ta lis te" ko ji ge ne ri ra ju sve an ti dr`a vno
zlo u ovoj ze mlji, te ako se, eto, oni one mo gu }e, nes tat }e
sva ka re li gio zno-po li ti ~ka opa snost, pa }e BiH, na po kon,
bi ti is tin ska gra |an ska za je dni ca, te }e mo `da kao u baj ka -
ma i is tog ~a sa u}i u Euro pu. A na rod k'o na rod, po vje ru je
po ne {to i po ne kad u ono {to mu se ser vi ra jo{ i vi {e ako uz
to ide i ho li vud ski aran `man: go mi le po li ca ja ca, spe ci jal ci
sa fan tom ka ma, du gi niz po li cij skih ko la, ha p{e nja u`i vo,
itd.
Pi ta nje je, da kle, tko su ta mo{ nje pra ve ve ha bi je? Pri -
tom se ov dje ne mo `e ula zi ti u uzro ke ve ha bi ofi li je ko ja
vla da u Fe de ra ci ji. Zlo je nas ta lo u pret ho dnom ra tu i zlo ~i ni
ko je su Hrva ti i Srbi (ne go vo re }i o zlo ~i ni ma tre }e stra ne)
po ~i ni li pre ma Bo{ nja ci ma ko ji su fi zi ~ki naj vi {e stra da li, a
po se bno uni {ta va nje nji ho vih d`a mi ja i ne ko li ko te {kih ma -
sa kra (Ahmi }i, Sre bre ni ca), si gur no su pri do ni je li po ja ~a noj
isla mi za ci ji zna tnog di je la bo{ nja ~kog `iv lja.
Ve ha bi je su me ta fo ra za sve one u Fe de ra ci ji ko ji
ima ju vlast i/ili re al nu mo}, kao i nji ho vi mi li tan tni is to mi{ -
lje ni ci, da kroz ja vno i taj no po li ti ~ko, eko nom sko, kul tur no
i vjer sko dje lo va nje na ma se svo ja ta ju i sa mim tim ra zbi ja ju
Dej to nom ut vr|e nu Bo snu i Her ce go vi nu iza zi va ju }i do da -
tnu ne to le ran ci ju, mr`nju i spi ra lu ver bal nog i fi zi ~kog na si -
lja unu tar bh. pu ~an stva. Po ovom odre |e nju:
- Ve ha bi je su svi oni Bo{ nja ci ko ji u gla vi ima ju kao
svo ju vlas ti tu ima gi nar nu islam sku za je dni cu (umu) {to, na
pri mjer, is ka zu ju pri li kom odi gra va nja no go me tnih uta kmi -
ca ka da na vi ja ju za svo ju "du ho vnu maj ku" Tur sku, i ka da
ma so vno sla ve po bje de "svo je" re pre zen ta ci je sa {pa li ri ma
auto mo bi la, is ti ~u }i tur ske zas ta ve i no se }i tur ske spor tske
dre so ve;
- Ve ha bi je su vjer ski i po li ti ~ki po gla va ri ko ji su uve li
vje ro na uku u dje ~je vrti }e. Ti me su gru bo po ga zi li de kla ra -
ci ju Uje di nje nih na ci ja ko ja za bra nju je sva ku po li ti ~ku i
vjer sku in dok tri na ci ju ma lo do bni ka. Do ko je mon struo -
znos ti to mo `e do ves ti sje ti mo se sa mo na se lja Glu ve Bu ko -
vi ce ka da su TV ka me re pri ka za le go mi lu ma le dje ce u
tran su sa li ci ma u gr~u, ko ja su tra `i la da se oslo bo di nji hov
imam, ina ~e pra vo sna `no sud ski osu |e ni pe do fil.
- Ve ha bi je su svi oni ko ji uki da ju Dje da Mra za u bo{ -
nja ~kim di je lo vi ma BiH, uni {ta va ju }i je dnu li je pu vje ko vnu
tra di ci ju i vr{e }i na taj na ~in do da tnu kul tu ro lo {ku isla mi za -
ci ju;
- Ve ha bi je su svi oni ko ji ne do zvo lja va ju po pis sta no -
vni{ tva gdje bi se ono izja{ nja va lo i po na ci onal noj i vjer -
skoj osno vi, ka ko se ne bi ot kri lo da je na bo{ nja ~kim
po dru ~ji ma, je dna ko kao i dru gdje, spro vo |e no etni ~ko ~i{ -
}e nje. Do vo ljno je spo me nu ti po da tak da se u fe de ral nom
Sa ra je vu sva ke go di ne u prvi ra zred osno vne {ko le upi su je
pre ko de ve de set od sto (90%) dje ce ko ja se izja{ nja va ju kao
mu sli ma ni;
- Ve ha bi je su svi oni ko ji pla }a ju dje voj ke i `e ne za -
po sle ne u ja vnom se kto ru da po kri va ju di je lo ve li ca;
- Ve ha bi je su svi oni ko ji tra `e na vo dno gra |an sku
dr`a vu BiH mi sle }i pri tom da }e, za hva lju ju }i svo jem naj -
broj ni jem sta no vni{ tvu, ure di ti BiH po neeurop skim prin ci -
pi ma;
- Ve ha bi je su svi oni ko ji pri `e ljku ju po no vnu uspos -
ta vu tur ske do mi na ci je na ovim pros to ri ma, ko ji tvrde da je
Tur ska du ho vna maj ka Bo{ nja ka, ko ji ma se pri da ju ~ak i fi -
zi ~ke ka ra kte ris ti ke ("Ka da vas gle dam, vi dim sve Tur ~in do
Tur ~i na", re kao islam ski vjer ski po gla var obra }a ju }i se sku -
pi ni Bo{ nja ka);
- Ve ha bi je su svi oni ko ji bi na vo dno htje li da `i ve sa
dru ga dva kon sti tu ti vna na ro da, ali ta ko da Srbi ma stal no
na bi ja ju na nos da su ge no ci dan na rod, a Hrva ti ma ne do -
zvo lja va ju ika kvu ra vno pra vnost u Fe de ra ci ji. Uz gred re ~e -
no, ka da go vo re o "srpskoj ge no ci dnos ti" ne pa da im na
pa met da po {to se po zi va ju na Tur sku kao na "du ho vnu
maj ku", da su Tur ci iz vr{i li pra vi ge no cid na Jer me ni ma
ma sa kri ra ju }i mi li jun i pol lju di;
- I ko na ~no, ve ha bi je su svi oni di je lo vi "me |u na ro -
dne za je dni ce" ko ji fa vo ri zi ra ju stva ra nje mu sli man skih en -
ti te ta i dr`a va na Bal ka nu (Ko smet, Crna Go ra, Ma ke do ni ja,
San d`ak, Fe de ra ci ja BiH), ko ji efi ka sno pra ve Ve li ku Al ba -
ni ju i uspos tav lja ju "ze le nu tran sver za lu" od Is tan bu la do
Be ~a, i ko ji su za si gur no naj ve }i zlo ~in ci na ovim po dru ~ji -
ma.
Vi dlji vo je da ima i pre vi {e ve ha bi ja u BiH o ko ji ma
tu `i la{ tvo ni ne sa nja. Te {ko je da bi se mo gli svi po hap si ti, a
ko na ~no, ako bi bh. tu `i la{ tvo bi lo do slje dno, mo ra lo bi
uhap si ti i sa mo se be, po {to je ono naj mra ~ni ja ve ha bij ska
ispos ta va.
A na rod
k'o na rod,
po vje ru je
po ne {to i po ne kad
u ono {to mu se
ser vi ra jo{
i vi {e ako uz to ide
i ho li vud ski
aran `man
Vi dlji vo
je da ima
i pre vi {e
ve ha bi ja u BiH
o ko ji ma
tu `i la{ tvo ni ne
sa nja. Te {ko je
da bi se mo gli
svi po hap si ti
O
Tko su prave
vehabije
5. 2. 2010. qfubl 15 Forum
Bor ci i par la men tar ci
Pri pa dni ci bo ra ~kih or ga ni za ci ja po no vo na jav lju ju ma so vne pro tes te
i to u ci je loj FBiH zbog iz mje na za ko na ko ji re gu li {u nji ho va pra va.
Pri je ne go {to iza |u na uli cu i blo ki ra ju sve {to je ne op ho dno za nor -
mal no fun kci oni sa nje dru{ tve ne za je dni ce, ma lo }e "pri ti snu ti" par la -
men tar ce i tra `i ti od njih da ne usvo je po nu |e ne iz mje ne i do pu ne ovih
za ko na. Ako i do |e do pro tes ta, ne }e ispa {ta ti oni ko ji su bor ce do ve li u
sa da{ nju si tu aci ju, ne go gra |a ni ko ji sa ovim pro ble mom ne ma ju ap so -
lu tno ni ka kve ve ze.
Na `a lost, FBiH se tre nu tno na la zi u ta kvoj si tu aci ji da je dnos ta vno ne -
ma izla za. Mo `e izmi je ni ti sve za ko ne, pri hva ti ti po mo} me |u na ro dnih
fi nan sij skih in sti tu ci ja i
eli mi ni sa ti sve ko ji ma
je po mo} po tre bna, pa
~ak na u{ trb onih ko ji i
sad bu kval no pre `iv lja -
va ju, ili je dnos ta vno di -
}i ru ke od sve ga pa cje lo ku pno sta no vni{ tvo do ves ti u pro past. A ova kav
nas tup biv {ih bo ra ca ne vo di ni ~e mu dru gom ne go do pro pas ti.
Sto ti ne hi lja da njih sad se spre ma ju na pro tes te. A kad su pred sta vni ci
vlas ti, za ko je su oni lo bi ra li na izbo ri ma, gla sa li za za ko ne ko ji su sad na
sna zi ni su se bu ni li, iako su zna li da }e ih kad-tad do ves ti u ne za vi dan po -
lo `aj. Ni su se bu ni li ni kad su u pra va ma so vno uvo |e ni oni ko ji ni su ni
za slu `i li "p" od tog pra va. Do du {e, po bu ni li su se je dnom i to sa mo on da
ka da je od njih tra `e na od go vor nost. Po bu ni li su se kad je na njih do {ao
red da o~is te svo je re do ve, odno sno "prstom upru" u sve one za ko je zna ju
da su na ne za ko nit i per fi dan na ~in os tva ri li pra vo na na kna du.
Okon ~a nje ove ago ni je sad je u ru ka ma par la men ta ra ca. O~i ne sa mo
bo ra ca ne go i gra |an stva uprte su u njih. Ko li ko }e po kle knu ti pri tis ci -
ma bo ra ca i ko li ko }e sa vje sno oba vi ti po sao us ko ro }e bi ti po zna to.
STAV
Pi {e:
Sel ma VE LI]
Ako i do |e do pro tes ta,
ne }e ispa {ta ti oni ko ji su bor ce
do ve li u sa da{ nju si tu aci ju
Nemiri i nesanice
Pi {e:
Dra go PIL SEL
o mi si lo sam ovih da na: {to je ono
naj va `ni je u `i vo tu {to bih `e lio
na gla si ti da je nas tu pio moj po -
slje dnji dan na ovo me svi je tu?
Mo je lju ba vi.
Ni je to pa te ti ka. Ne, dra gi i
dra ge mo je. Lju bav je ono naj va `ni je. Pre vi {e
smo na pe ti. Haj de da pro zbo ri mo o naj bi tni je -
mu!
Na kon Dru gog svjet skog ra ta mno{ tvo je
Hrva ta sti glo do Ar gen ti ne. Tu su se na {li i
Pil se lo vi. Da kle, na je dnoj sam pri re dbi uvi dio
pre ka snu k}er rus kih imi gra na ta: Anu. Ne vje -
ro ja tno ta len ti ra nu ple sa ~i cu i glu mi cu. [to da
ka `em. Te no }i ni sam spa vao. Ni ti ne ko li ko
idu }ih. Bio sam to li ko za te le ban da sam ~ak
oti {ao u sje di {te ve le po slan stva ta da{ njeg
SSSR i ra spi tao sam se gdje i ka ko mo gu na -
u~i ti te me lje rus kog je zi ka. Ana je bi la bo ga ta.
Ja ne. Bi la je ~lan obi te lji ko ja se ni je pre vi {e
bu ni la {to su voj ne vlas ti ubi ja le sve {to je
smrdje lo na lje vi ~a re nje. Ja sam, pak, ra dnim
da ni ma glu mio ar gen tin skog bor ca za ljud ska
pra va i "bo rio se" pro tiv voj ne di kta tu re, a vi -
ken di ma sam, pak, bio, jer su me ta ko us mje -
ri li u `i vo tu bez su vi {nih obja{ nje na, ma li
hrvat ski fa {ist ili ne ka kav us ta {ki pi onir sa sli -
kom An te Pa ve li }a iznad kre ve ta i svim os ta -
lim re kvi zi ti ma.
Je dan dan mi je je dan ar gen tin ski sve }e -
nik, pri ja telj, pos ta vio klju ~no pi ta nje: "Do ka -
da }e{, Dra go, bi ti je dno i dru go?" Ne du go
na kon to ga Pa ve li }e va je sli ka za vr{i la u kon -
tej ne ru i za po ~eo je moj pro ces de-us ta {i za ci -
je. Po di je lio sam to s Anom. Ve} smo se
stras tve no lju bi li. Ali ni je po mo glo. Ona je to
pre pri ~a la ocu, tvrdo kor nom na ci ona lis tu, i
me ni je za bra nje no da je da lje vi |am. Bol ni je
tra ja la du go jer se ubrzo po ja vi la Su za na. Sve -
je dno, mo ja glu post je os ta la kon stan tna. Ro -
|e na je u mje {o vi tom ta li jan sko-{pa njol skom
bra ku. Tre ba lo mi je go di nu da na dok ni sam
sa znao da joj je otac voj no li ce, an ga `i ran u
egze ku ci ja ma lje vi ~a ra. Ta da mi je ve} bi lo ja -
sno da mo ram sam da ti pe ta ma vje tru. Hva la
bo gu {to ni sam za vr{io kao mla di i li je pi le{.
Pri mi je ti li ste da sam u blo ku o Bu enos
Aj re su pres ko ~io 1985. go di nu. To je za to {to
sam ju pro veo u Sao Pa ulu, naj mno go lju dni -
jem gra du Bra zi la. Opet zbog lju ba vi. Zva la se
Mar le ne. Otac, ve} po koj ni, bio je sti gao iz
za dar skog za le |a kao us ta {a ko ji je tra `io bo -
lju bu du }nost u Ju `noj Ame ri ci. Maj ka je bi la
[va bi ca. Lju ta kao zmi ja. Ni je me mo gla smi -
sli ti. Te sam go di ne ra dio kao ana li ti ~ar me di ja
u ar gen tin skom kon zu la tu, pro u~a vao te olo gi -
ju oslo bo |e nja i du ho vnost sve to ga Fra nje te
sam, pu knut u moz gu, na kon {to je Mar le ne
spo me nu la brak, u pa ni ci je os ta vio uz iz go vor
da idem na trag u Ar gen ti nu da se pri klju ~im
fra tri ma. Ras ta nak je bio dra ma ti ~an. Za film.
Ona je vo zi la sa ti ma svo ju "bu bu" iza mog
auto bu sa. Ja sam pla kao kao lju ta go di na,
uvje ren da je to ci je na ko ju tre ba pla ti ti ako se
odlu ~im po slu {a ti "Bo `ji po ziv".
U ma ju 1989, na kon odlu ke da obra zo va -
nje nas ta vim u do mo vi ni ro di te lja, iz JAT-
ovog zra ko plo va (u ko ji sam u{ao u Ma dri du)
sam se is krcao u Zra ~noj lu ci Za greb. Re do -
vni ~ke su me vlas ti upu ti le na stu dij i na bo ra -
vak u Ri je ku, u sa mos tan sve tog Ni ko le, mo je
ta da{ nje re do vni ~ke pro vin ci je sve tog Je ro ni -
ma sa sje di {tem u Za dru. Elem, u okto bru
1989. po ja vi la se Na ta {a, nas ta vni ca od prvog
do ~et vrtog osno vne {ko le. Pi onir ka, frus tri ra -
na {to ni je bi la pri mlje na u Par ti ju, pra va Tti -
tov ka, Ju go sla ven ka ko ja je 1990. ot kri la da
je, ipak, Hrva ti ca i ko ja je te go di na do `i vje la
obra }e nje i pos ta la kr{}an kom. Ona je ta da
izla zi la iz prvog, vrlo mu ~nog bra ka s ne kim
~o vje kom iz Bo sne ko ji uo p}e ni je znao bi ti ni
mu` ni nje `an ~o vjek. Is kre no smo pri ja te lje -
va li. Odnos je bio ~ist kao su za. I ta ko je bi lo
sve do 23. okto bra 1991, ka da mi je brat Bran -
ko umro u ra tu, a ja to sa znao su tra dan.
Odlu ka je bi la tre nu ta ~na: na pu {tam sje -
me ni {te da se pri dru `im is toj nje go voj pos troj -
bi u IV. Bri ga di ta da{ njeg Zbo ra na ro dne
gar de (ZNG), da nas HV. Na ta {a je pla ka la jer
je bi la si gur na da }u i ja po gi nu ti. Po po vrat ku
u ci vil ni `i vot na {e se pri ja telj stvo po re me ti lo.
Ja sam to kri vo shva tio kao lju bav. Ona is to. I
po `u ri li smo u brak ko ji smo, bez pre vi {e ra -
zmi{ lja nja, sklo pi li u augus tu 1992. u Ri je ci.
Ve} na kon prve go di ne za je dni ~kog `i vo ta
sam shva tio da me Na ta {a ne mo `e pra ti ti u
mo jim no vi nar skim avan tu ra ma. Po go to vo ne
u spi ra li na si lja u ko joj sam se na {ao kao suo -
sni va~ i te ren ski is tra `i va~ Hrvat skog hel sin -
{kog odbo ra za ljud ska pra va (HHO). Bi lo je
to pre vi {e za nje nu du {u ko ja je tra `i la mir i
spo koj nost. Ipak, tre ba lo mi je dos ta vre me na
da joj pre dlo `im ras ta vu. Ni je bi lo po vi {e nih
to no va. Sa mo pos te pe na spo zna ja da smo do -
bro pri ja telj stvo obos tra nom kri vom i ne pro -
mi{ lje nom odlu kom pre tvo ri li u brak ko ji od
po ~et ka ni je imao smi sla ni ti bu du }nos ti. Ras -
ta li smo se u okto bru 2006. i os ta li smo ono
{to smo i bi li, do bri pri ja te lji. Mo ja prva su -
pru ga je sjaj na oso ba, du ho vi ta, srda ~na.
Sa da{ nju sam su pru gu upo znao u pre kra -
snom mjes tu Fu `i ne, u Gor sko me Ko ta ru. Lju -
bav je bu knu la u lje to 2004. Ona je Nje mi ca,
ro |e na je u Ma ni li, na Fi li pi ni ma, u obi te lji
pro tes tan tskoj. Go di ne 1988. odlu ~i la je pre se -
li ti se u Nje ma ~ku. Na Sve u~i li {tu u He idel -
ber gu je di plo mi ra la {pa njol ski i pe da go gi ju, a
ma gis tri ra la en gles ku knji `e vnost i fi lo lo gi ju.
Fran cus ki je, pak, stu di ra la na Sor bo ni.
Od lje ta 2004. do lje ta 2006. ka da sam ju
za pro sio, a ona pri hva ti la brak, na pra vio sam
ti su }e i ti su }e ki lo me ta ra vo ze }i u je dnom da -
hu izme |u Za gre ba i He idel ber ga. Lju bo va ti
ta mo je bio ~is ti u`i tak. To je grad ko ji ~o vje -
ku vra }a po ga `e no dos to jan stvo jer li je ~i tra -
ume i emo ci onal ne ra ne ka kve sam imao
na pre tek. Da nas smo u Za gre bu, u se lu Me -
dved ski Breg, na obron ci ma Slje me na. Cla -
udia me tje {i i ka `e: "Uvi jek je naj bo lje ona ko
ka ko jes te." ^o vjek, ka `u, go vo ri du bo kim,
to plim gla som op}e stva ri, obi ~nim ri je ~i ma,
ali ri je~ lju bav, ko ja sve na go vje {ta va i svat ko
o~e ku je, ne iz go va ra ni ka ko ili je ne }e do kra -
ja `i vo ta iz go vo ri ti ka ko tre ba. Mi slim da sam
po ku {ao to ov dje opo vrgnu ti. Jer Cla udi ju ne
`e lim na d`i vje ti! I jo{ ne {to, pa ra fra zi ra ju }i
Ivu An dri }a, ovo {to sam na pi sao ni je u~i nje -
no za vri je me jo{ je dnog sna ne go u vri je me
ne sa ni ce.
Ne spa vam i znam da ne spa vam. Ne. Pri -
sje }am se se be, ne kih tre nu ta ka svje tlos ti, bri -
{em ne po tre bna sje }a nja. Ga zim sve du blje u
tu svje tlost ko ja se bu di izvan mo je ra dne so be
i gu bim se u njoj. Za Cla udi ju. Za uvi jek. Sve
{to ni kad ni sam mo gao u snu na slu ti ti ni na ja -
vi vi dje ti ka za la mi je ne sa ni ca svo jim ni je -
mim, pla him, o~a ra va ju }im mi rom.
Lju bo va ti u
He idel ber gu je bio
~is ti u`i tak. To je
grad ko ji ~o vje ku
vra }a po ga `e no
dos to jan stvo.
Sve {to ni kad
ni sam mo gao u snu
na slu ti ti ni na ja vi
vi dje ti ka za la mi je
ne sa ni ca svo jim
ni je mim, pla him,
o~a ra va ju }im
mi rom.
Pri sje }am se se be, ne kih tre nu ta ka svje tlos ti, bri {em
ne po tre bna sje }a nja. Ga zim sve du blje u tu svje tlost
ko ja se bu di izvan mo je ra dne so be i gu bim se u njoj
P
Zej tu ni Onjan go iz Ke ni je, tet ka
ame ri ~kog pred sje dni ka Ba ra ka
Oba me, mo gla bi bi ti de por to va -
na ako ta ko odlu ~i su di ja na sa -
slu {a nju imi gra ci onog zah tje va,
ko je tre ba da bude odr`ano u na -
re dnih nekoliko da na.
"Slu ~aj go spo |e Onjan go se tre -
ti ra kao i bi lo ko ji dru gi pred Imi -
gra ci onim su dom", izja vi la je
no vi na ri ma por tpa rol Su da Fa ti ma
Ma tin, sto je }i ispod ura mlje ne fo -
to gra fi je pred sje dni ka SAD, Zej -
tu ni nog bra tan ca.
Tet ki ni advo ka ti Mar ga ret Vong i
Skot Bre ton iz Kli vlen da su spre mi li
no ve do ka ze i stra te gi ju ko jom }e
po ku {a ti da obo re zah tjev za de por -
ta ci ju, ali de ta lje o to me da li }e se
fo ku si ra ti na nje ne broj ne zdrav stve -
ne pro ble me (ne uro lo {ko sta nje i
pro ble mi sa le |i ma zbog ko jih ko -
ris ti {tap) ili po li ti ~ke ne mi re u Ke -
ni ji ni su izni je li.
Pod sje }a mo vas da je tet ki ca Zej -
tu ni, ka ko je Oba ma zo ve u svo joj
knji zi, po lu ses tra Oba mi nog oca i
jo{ 2002. prvi put po dni je la zah tjev
za azil, a kao ra zlog je na ve de no
"na si lje u Ke ni ji".
Dvi je go di ne ka sni je je odbi je na
i iz dat je na log za nje nu de por ta -
ci ju. Me |u tim, ona je os ta la da
`ivi u Bos to nu, u je dnoj dr`a vnoj
zgra di.
Pred sje dnik Oba ma tvrdi da ni kad
ni je znao da mu tet ka ile gal no `ivi u
SAD i da se ne }e mi je {a ti u njen
slu ~aj.
Njen ile gal ni sta tus je ot kri ven ja -
vnos ti sa mo nekoliko da na na kon
{to je on iza bran. In ten zi vna me dij -
ska pa`nja je na tje ra la Onjan go da
na pus ti Bos ton i pre se li kod ro |a ka
u Kli vlend.
Tet ka je pri sus tvo va la bra tan ~e -
voj ina ugu ra ci ji u ja nu aru pro {le
go di ne.
U de cem bru je su di ja Imi gra ci -
onog su da pris tao da su spen du je
odlu ku o de por ta ci ji i po no vo
otvo ri njen slu ~aj.
Press
DA ILY TE LE GRAPH
Tet ka je
pri sus tvo va la
bra tan ~e voj
ina ugu ra ci ji u ja nu aru
pro {le go di ne
Oba mi noj tet ki
pri je ti de por ta ci ja
Zna mo li lju bi ti?
16 qfubl!5. 2. 2010.
Hronika
Sta vio no`
pod grlo
Slo ven cu i
za tra `io no vac
BA NJA LU KA - Svje dok tu -
`i la{ tva Ale ksan dar Ko mlje no -
vi} pot vrdio je ju ~e u
ba nja lu ~kom Okru `nom su du
da je op tu `e ni Vla dan Kre so je -
vi} (21) bio taj ko ji je sta vio
no` pod grlo Si mu nu Ko ri tni -
ku, slo ve na ~kom dr`av lja ni nu,
a za tim za tra `io od `rtve da mu
pre da no vac.
Okru `no tu `i la{ tvo te re ti Kre -
so je vi }a i Go ra na Kos ti }a (22),
obo ji cu iz Ba nja lu ke, da su 31.
okto bra pro {le go di ne oko 23
~a sa ote li Si mu na Ko ri tni ka na
par kin gu kod res to ra na "Vrbas"
u ba nja lu ~kom na se lju Obi li }e -
vo, a za tim od `rtve iznu di li 80
evra i nje gov mo bil ni te le fon.
"Slo ve nac nam je pri {ao i pi -
tao nas: 'Ima te li bi je lo'. Re kli
smo mu da u|e sa na ma u auto,
{to je i u~i nio", is pri ~ao je Ko -
mlje no vi}.
On je do dao da je Ko ri tnik
za tim do bro vo ljno u{ao u auto i
sjeo na su vo za ~e vo mjes to, na -
kon ~e ga mu je op tu `e ni Kre so -
je vi} ko ji je sje dio iza sta vio
no` pod grlo i za tra `io no vac.
N.M.
Sta ri ca sko ~i la
s vrha stu bi {ta
zgra de
MOS TAR - Se dam de se to go -
di{ nja Iva K. iz Mos ta ra po ~i ni -
la je sa mo uboj stvo sko ~iv {i s
vrha stu bi {ta zgra de na bro ju 78
b u Fra nje va ~koj uli ci u Mos ta -
ru.
Pre ma in for ma ci ja ma iz
MUP-a Her ce go va ~ko-ne re -
tvan ske `u pa ni je, Iva K. je sko -
~i la sa stu bi {ta u no }i izme|u
sri je de i ~et vrtka, oko 2.45, te je
na mjes tu os ta la mrtva.
J.G.
Policijski
bilten
Pa ci jent slo mio
do kto ru prst
PRNJA VOR - Psi hi ja trij ski bo -
le snik S.T. iz Prnja vo ra na pao je
u sri je du po sli je po dne u pros to ri -
ja ma Hi tne po mo }i u Prnja vo ru
Ve sel ka Vin ~i }a, v.d. di re kto ra
Do ma zdrav lja u ovom gra du.
"Ne za vi snim" je pot vr|e no da je
S.T. na kon in ci den ta u ko me je Vin -
~i} za do bio te `e po vre de pod po li -
cij skom pra tnjom smje {ten na
Psi hi ja trij sku kli ni ku u Ba nja lu ci.
Vin ~i} je za "Ne za vi sne" is pri ~ao
da mu je u na pa du po lo mljen prst
na de snoj ru ci, ali da je i po red sve -
ga ju ~e nor mal no do {ao na po sao i
nas ta vio ra di ti kao da se ni {ta ni je
do go di lo.
^i tav slu ~aj, ka ko je na veo Vin -
~i}, za po ~eo je u ~et vrtak oko 13
~a so va, ka da je u prnja vor sku slu -
`bu Hi tne po mo }i u pra tnji svo je
su pru ge do {ao S.T.
"Na {a do kto ri ca ga je pre gle da la i
uz upu tni cu po sla la na Psi hi ja trij sku
kli ni ku u Ba nja lu ku. No, na kon dva
~a sa S.T. se vra tio iz Ba nja lu ke uz
obra zlo `e nje da ni je za ho spi ta li za -
ci ju", na veo je Vin ~i}, {to ga je, ka -
ko pri zna je, izne na di lo.
Oko 15.30 ~a so va S.T. je ta ko po -
no vo u{ao u pros to ri je Hi tne po mo -
}i ga la me }i i pri ~a ju }i ne po ve za no.
"Pri ~ao je da smo u mrtv~ni cu po -
sla li bor ca, te je tra `io mas kir nu
uni for mu. U ne ko li ko na vra ta je
u{ao u pros to ri je Hi tne, pa iza {ao
na po lje. Vi dje li smo ga ka ko sa lu ti -
ra po red je dnog drve ta i kru `i oko
nje ga", pri sje tio se Vin ~i}.
Ne ko li ko tre nu ta ka ka sni je S.T. je
no gom odva lio ula zna vra ta Hi tne
po mo }i i kre nuo ka pros to ri ji u ko -
joj su po red Vin ~i }a bi le me di cin -
ske ses tre i de `ur ni lje ka ri.
"Vi dio sam da je kre nuo pre ma
na ma i odmah mu kre nuo u su sret.
Re kao sam me di cin skoj ses tri da
po zo ve po li ci ju, a ja sam kre nuo
pre ma nje mu ka ko bih ga smi rio",
ka zao je Vin ~i}.
Do ktor je is pri ~ao da je sa S.T.
raz go va rao smi re no i slu {ao {ta go -
vo ri, ali da je sve ga ne ko li ko tre nu -
ta ka ka sni je do {lo do in ci den ta.
"Pri ~ao sam sa njim, slu {ao ga sve
{to mi je go vo rio. U je dnom mo -
men tu se okre nuo kao da }e opet
iza }i na po lje. No, opet se za us ta vio
i iz okre ta za ma hnuo ru kom pre ma
mo joj gla vi. Uspio sam se od bra ni ti,
ali mi je za ka ~io bra du, te prst na
ru ci ko ju sam pos ta vio is pred li ca.
Ja ovog ~o vje ka ne osu |u jem, jer je
u pi ta nju psi hi ja trij ski bo le snik ko ji
je tre ba lo da bu de smje {ten u Psi hi -
ja trij sku kli ni ku, {to je ka sni je i u~i -
nje no", is pri ~ao je Vin ~i}.
N.M.
Ot kri ve na plan ta `a
ma ri hu ane
BI HA] - Pri pa dni ci
Dr`a vne agen ci je za is tra -
ge i za {ti tu (SI PA) ju ~e su
u Bi ha }u pro na {li dvo eta -
`nu plan ta `u ma ri hu ane i
la bo ra to rij sku opre mu za
proi zvo dnju i pre ra du
dro ge.
Iz SI PA je sa op {te no da su
uha p{e ne ~e ti ri oso be zbog
su mnje da su kao pri pa dni -
ci me |u na ro dne gru pe uz ga ja li droge i trgo va li njom.
Osu mnji ~e ni su ju ~e pre da ti Tu `i la{ tvu BiH, po ~i jem na lo gu su i uha p{e ni.
Dvo eta `na plan ta `a dro ge pro na |e na je u ku }i.
Bo ris Gru be {i}, por tpa rol Tu `i la {t va BiH, ka zao je ju ~e da ne mo `e ot kri ti
iden ti tet uha p{e nih.
A.S.
Ni ko la MO RA ^A
BA NJA LU KA - Mas ki ra ni ra zboj nik na oru `an
pi {to ljem oplja ~kao je ju ~e pri je po dne po slo vni cu
Bo bar ban ke u cen tru Ba nja lu ke i ukrao oko 8.000
ma ra ka pa za ra.
Iz CJB Ba nja lu ka su pot vrdi li da se ra zboj ni{ tvo
do go di lo u 11.15 u po slo vni ci ban ke ko ja se na la zi u Sr-
pskoj uli ci broj 99, na kon ~e ga je na mjes to zlo ~i na upu -
}e na uvi |aj na eki pa.
Ne ko li ko mi nu ta na kon oru `a ne plja ~ke
dio Ba nja lu ke oko tr`nog cen tra "Mer ka tor" i Ba nja lu ~kog
po lja bio je po tpu no blo ki ran po li cij skim vo zi li ma i in spe -
N. MO RA ^A
BA NJA LU KA - CJB Ba nja lu ka ju ~e je
obja vio fo to ro bo te dvo ji ce ra zboj ni ka ko ji su
u de cem bru pro {le go di ne u dva odvo je na
na pa da oplja ~ka li kla di oni ce "As tra" u Ba -
nja lu ci i ukra li uku pno 1.900 ma ra ka pa za -
ra.
Prvo ra zboj ni{ tvo do go di lo se 3. de cem bra
pro {le go di ne oko 21 ~as u po slo vni ci "As tre" u
Uli ci Sken de ra Ku le no vi }a u ba nja lu ~kom na se -
lju Ko ~i }ev vi je nac.
Ra zboj nik je ta da za pri je tio ra dni ci
no `em i ukrao oko 600 ma ra ka pa za ra.
Dru ga po slo vni ca kla di oni ce "As tra" oplja -
~ka na je 17. de cem bra pro {le go di ne u Knin skoj
uli ci, kod par ka "Pe tar Ko ~i}".
U ovom na pa du, ko ji se do go dio uju tro oko
9.20, ra zboj nik je za pri je tio ra dni ci no `em, na -
kon ~e ga je ukrao 1.300 ma ra ka pa za ra.
Ra zboj nik je to kom plja ~ke no sio ze le nu
zim sku ja knu, a ra dni ci je sa vje to vao da se ne
bo ji, na kon ~e ga ju je za klju ~ao u WC.
"Ra dni ca je bi la sa ma, pri {ao joj je za
pult, sjeo na sto li cu po red i re kao da mu pre da
no vac. Ona ga je po slu {a la, a na kon {to mu je
pre da la no vac na mi je njen za is pla te do bi tnih ti -
ke ta, ra zboj nik joj je na re dio da ode u WC, re -
kav {i da se ne bo ji, a on je po bje gao na po lje",
is pri ~ao je ta da izvor "Ne za vi snih" iz ba nja lu ~ke
po li ci je.
Iz CJB Ba nja lu ka su ju ~e uje dno za mo li li
gra |a ne da se, uko li ko pre po zna ju lica sa sli ke,
ja ve naj bli `oj po li cij skoj sta ni ci.
Objav lje ni fo toro bo ti ra zboj ni ka
Iz CJB Ba nja lu ka za mo li li
gra |a ne da odmah ja ve
po li ci ji ako pre po zna ju lica sa sli ka
Fo toro bot
ra zboj ni ka iz
Knin ske uli ce
Fo toro bot
ra zboj ni ka
iz Uli ce
Sken dera
Ku le no vi }a
U cen tru Ba nja lu ke
oplja ~ka na
po slo vni ca Bo bar ban ke
Ra zboj nik utr~ao u ban ku
i za ga la mio na slu `be ni cu
za hti je va ju }i da mu pre da
no vac. Ra dni ca sta vi la
no vac na pult,
ko ji je ra zboj nik
po ku pio i po bje gao
Upe rio
pi {tolj
u ra dni cu i
Bo bar ban ka ni je ima la fi zi ~ko
obez bje |e nje, sa mo si gur no sne ka me re
FO TO V. STO JA KO VI]
5. 2. 2010. qfubl 17 Hronika
Pu cao u ka fa ni
iz sa ~ma ri ce
KO ZAR SKA DU BI CA/BO -
SAN SKA DU BI CA - Pu cnja va
ko ja se do go di la pre ksi no} oko
20 sa ti u ka fa ni "Do bro vo ljac"
na Trgu na ro dnih he ro ja u Ko -
zar skoj Du bi ci/Bo san skoj Du -
bi ci uma lo je za vr{i la ko bno.
Pre ma in for ma ci ja ma iz CJB
Ba nja lu ka, na kon ver bal nog su -
ko ba Mi la n V. (48) je iz pu {ke
sa ~ma ri ce pu cao u prav cu Da li -
bo ra B. (28), ali ga nije po godio.
"D.B. je na kon pu cnja uspio
da sa vla da na pa da ~a ko ji je pu -
cao iz pu {ke i da mu odu zme
oru `je ko je je po tom odnio u
Po li cij sku sta ni cu u Ko zar skoj
Du bi ci", ka za la je Go spa Ar se -
no vi}, por tpa rol CJB Ba nja lu ka.
To kom fi zi ~kog obra ~u na Da -
li bor B. je na nio la k{e tje le sne
po vre de Mi la nu V. ko ji je zbri -
nut u du bi ~kom Do mu zdrav lja.
"Pro tiv M.V. }e biti po dnesen
iz vje {taj na dle `nom tu `i la{ tvu
zbog iz vr{e nja dva kri vi ~na dje -
la", na ve la je Ar se no vi }e va.
Ka ko sa zna je mo, Mi lan V. bi
mo gao biti te re}en za iza zi va nje
op {te opa snos ti i ne do zvo lje ne
proi zvo dnje i pro meta na oru `a -
njem.
D.K.
Izu ze ti dis ko vi
s ne le gal nim
sof tve rom
ZE NI CA - Advo kat Ra gib Ha -
d`i} pot vrdio je da su slu `be ni ci
SI PA pri li kom pre tre sa ku }e Se -
ada Hu se ino vi }a izu ze li oko 170
dis ko va s ne le gal nim sof tve rom.
Pre tres je iz vr{en u sri je du po
na lo gu Su da BiH, a po pri ja vi
"Mi cro sof ta" za ne le gal nu pro da -
ju sof tve ra svjet skog IT gi gan ta.
"Ma te ri jal je izu zet ra di vje -
{ta ~e nja. Hu se ino vi} je dao is -
kaz u po li ci ji, a po tom pu {ten
na slo bo du. Pos tu pak ide da lje",
pot vrdio je advo kat Ha d`i} ko ji
zas tu pa Hu se ino vi }a.
Slu `be ni ci SI PA za te kli su
Hu se ino vi }a u sri je du u je dnom
od in ter net klu bo va u ko ji ma je
Hu se ino vi} naj ~e{ }e bo ra vio i
oda kle je naj ~e{ }e admi nis tri rao
web stra ni cu pu tem ko je je pro -
da vao ne le gal ni sof tver.
Ne zva ni ~no, stru ~ni tim SI PA
na vo dno ga je pra tio od pro {log
lje ta, ka da je sti gla "Mi cro sof -
to va" pri ja va. (Ze da)
Uha p{e na
~e ti ri
lo po va iz
Za vi do vi }a
TU ZLA - Tu zlan sko tu `i la{ tvo
za tra `i lo je odre |i va nje pri tvo ra
za N.N., N.E., M.A. i M.E. iz
Za vi do vi }a zbog vi {e kri vi ~nih
dje la ko ja su u po slje dnjih ne ko -
li ko mje se ci po ~i ni li na po dru ~ju
Ka le si je i @i vi ni ca, ali i Za vi do -
vi }a. Na po dru ~ju Tu zlan skog
kan to na me te su im ugla vnom
bi le trgo vi ne "Bin go".
Mi ra lem Mal ki}, gla sno go -
vor nik MUP-a TK, is ti ~e da je
ha p{e nje izve de no u sar adnji
po li ci je iz Ka le si je, Za vi do vi }a
i @i vi ni ca, te da je u Za vi do vi }i -
ma iz vr{en pre tres vi {e stam be -
nih obje ka ta. U tri obje kta ni su
pro na {li tra go ve, ali su u sta no -
vi ma N.N., N.E., M.A. i M.E.
pro na {li oru `je i odje }u ko ju su
no sili u vri je me iz vr{e nja kri vi -
~nih dje la.
J.[.
Vijesti
Do boj ska i bi je ljin ska po li ci ja su mi ra la re zul ta te akci je "Mre `a"
Pro na |e na ve }a ko li ~i na sje ~e nih vo zi la
S. ^A KA RE VI], O. STJE PA NO VI]
DO BOJ, BI JE LJI NA - Ve }a ko li ~i na sje ~e nih
auto mo bi la za ko je se su mnja da po ti ~u iz kra |a
pro na |e na je to kom pre tre sa dva auto-otpa da na
te ri to ri ji op {ti na Te {anj i Od`ak.
Pre tres su iz vr{i li pri pa dni ci Se kto ra Kri mi na lis ti -
~ke po li ci je CJB Do boj za je dno s pri pa dni cima po li cij -
skih sta ni ca Te {anj i Od`ak.
"Pri li kom pre tre sa auto-otpa da u mjes -
tu Do boj Jug iden ti fi ko va no je vo zi lo opel kor sa za
ko je pos to ji su mnja da je u de cem bru 2009. go di ne
otu |e no na po dru ~ju Der ven te, a na auto-otpa du u
mjes tu No vi Grad, op {ti na Od`ak ta ko |e je pro na |e no
vi {e sje ~e nih vo zi la", izja vio je ju ~e Ti ho mir Na ri},
na ~el nik CJB Do boj.
On je na van re dnoj kon fe ren ci ji za no vi na re re kao
da su pri ve de ni vla sni ci dva auto-otpa da, a da }e na -
kon vje {ta ~e nja bi ti po znat ta ~an broj ukra de nih vo zi la
ko ja su za vr{ila na otpa di ma. Pre ma ne zva ni ~nim in -
for ma ci ja ma, pre tre se ni su auto-otpa di ~i ji su vla sni ci
Amer Ta ra bar iz Do boj Ju ga i Ma to Ju ri {i} iz No vog
Gra da.
Ta ko |e, to kom pre tre sa 13 lo ka ci ja pri pa dni ci Se -
kto ra Kri mi na lis ti ~ke po li ci je CJB Do boj i po li cij skih
sta ni ca [a mac, Pe la gi }e vo, Brod, Mo dri ~a i Do boj kod
se dam li ca pro na {li su nar ko ti ke, oru `je, mu ni ci ju i ve -
}u ko li ~i nu sje ~e nih vo zi la za ko je se su mnja da po ti ~u
iz kra |e.
Pro tiv M.S. (36) iz Obu dov ca, D.S. (36) iz ^o vi}
Po lja, [.S. (46) iz Do bo ja, V.V. (31) iz Do nje Crkvi ne te
S.M. (29) iz Der ven te, A.J. (32) iz Mo dri ~e i M.R. (40)
iz [am ca Okru `nom tu `i la{ tvu bi }e dos tav lje ni iz vje -
{ta ji o ne do zvo lje noj proi zvo dnji opoj nih dro ga i proi -
zvo dnji i pro me tu oru `ja ili ek spo lo zi vnih ma te ri ja.
Sve ove akti vnos ti pri pa dni ci CJB Do -
boj pro ve li su u sklo pu akci je MUP-a RS pod ko dnim
na zi vom "Mre `a 2010".
Pri pa dni ci CJB Bi je lji na u pro te kla dva da na u
akci ji "Mre `a" pre tre sli su sta no ve, po mo }ne obje kte i
Izvor "Ne za vi snih" bli zak is tra zi is pri ~ao je ju ~e da
je po li ci ja do bi la in for ma ci ju da je ra zboj nik po bje gao
izme |u obli` njih zgra da, u su sje dnu uli cu.
"Na kon ovo ga, ra zboj nik je po bje gao pre -
ma na se lju Bo rik", is pri ~ao je izvor bli zak is tra zi.
Ubrzo je, ka ko ka `e, na re |e nje za akci ju upu }e no i
Je di ni ci za po dr{ku CJB Ba nja lu ka, te in spe kto ri ma ko ji
su s pi {to lji ma u ru ka ma vi |e ni ka ko pre tra `u ju dio Ba -
nja lu ~kog po lja pre ma stu den tskom kam pu su.
"Pri mje ti la sam da se ne {to de {a va is pred ku }e. Vi -
dje la sam po li cij ski kom bi i auto ka ko se za us tav lja ju i
ubrza no odla ze pre ma stu den tskom kam pu su. Ka sni je
su se u`ur ba no vra ti li i oti {li pre ma 'Mer ka to ru'", is pri -
~a la je Ba nja lu ~an ka ko ja `i vi u ne po sre dnoj bli zi ni stu -
den tskog kam pu sa.
"Ne za vi snim" je pot vr|e no da Bo bar ban -
ka ni je ima la fi zi ~ko obez bje |e nje, a ra zboj ni{ tvo su na -
vo dno za bi lje `i le si gur no sne ka me re u ban ci.
Iz Bo bar ban ke ju ~e ni su ko men ta ri sa li vi si nu ukra -
de nog nov ca, do dav {i uje dno da zbog in te re sa is tra ge
ko ju vo di po li ci ja ne mo gu izno si ti de ta lje ove plja ~ke.
Po slje dnje ra zboj ni{ tvo u Ba nja lu ci do go di lo se 18.
ja nu ara ove go di ne ka da su ~e tvo ri ca mas ki ra nih ra zboj -
ni ka na par kin gu pre du ze }a "Me tal" pre sre la tro ji cu pri -
pa dni ka "Al fa se kju ri ti ja" i ukra la im vi {e od po la
mi li ona ma ra ka.
kto ri ma ko ji su s oru `jem u ru ka ma pre tra `i va li te ren.
O~e vi dac plja ~ke ko ji se za te kao u ban ci is pri ~ao
je ju ~e da je ra zboj nik pre ko li ca imao {al, a na gla vi si -
vi ka ~ket, te da je u ru ci dr`ao pi {tolj.
Ba nja lu ~a nin An ton Sa {i}, ko ji je u vri je me oru `a -
ne plja ~ke bio u ban ci, izja vio je da je ra zboj nik utr~ao
u ban ku i za ga la mio na slu `be ni cu za hti je va ju }i da mu
pre da no vac.
"U ra dni cu je upe rio pi {tolj, a za tim mu je ona
izva di la no vac na pult. Ra zboj nik je po ku pio no vac i
po bje gao na po lje. Imao sam na mje ru da ga uhva tim, da
mu po dme tnem no gu, ali mi je po bje gao. Mi slim da je
pi {tolj ko ji je imao bio ne ka imi ta ci ja", ka zao je Sa {i}.
In spe kto ri
s pi {to lji ma
u ru ka ma
pre tra `i va li
te ren
pu tni ~ka vo zi la kod 22 li ca osu mnji ~e na za ra zna kri -
vi ~na dje la u vi {e gra do va.
U Lo pa ra ma su to kom pre tre sa kod M.M.
(51) pro na {li 49,82 gra ma pra {kas te ma te ri je ko ja aso -
ci ra na ko ka in, te pre tre sli stan M.T. (46) kod ko ga su
pro na |e ni pre dme ti ukra de ni u Lo va ~kom do mu "Ma -
je vi ca". Na po dru ~ju Vla se ni ce po li ci ja je pre tre sla
obje kte R.L. (67) i P.L. (34), te pro na {la i odu ze la ~e ti -
ri voj na ka ra bi na, dvi je auto mat ske pu {ke, tri bom be,
di mnu bom bu i 151 me tak. Oba li ca su uha p{e na. U
Sre bre ni ci je po li ci ja pre tre sla ~e ti ri lo ka ci je, te kod
M.A. pro na {la i odu ze la 68 ra znih pre dme ta za ko je se
su mnja da po ti ~u iz ne ko li ko kri vi ~nih dje la, a kod
D.O. (37) pro na |e ne su dvi je bom be i 34 met ka. Pre -
tre som u Zvor ni ku po li ci ja je kod D.R. pro na {la i odu -
ze la auto mo bil pa sat zbog su mnje da su do ku men ti i
bro je vi na vo zi lu fal si fi ko va ni. Kod R.M. u Zvor ni ku
pro na |e no je 140 me ta ka. Dra go mir Pe ri}, por tpa rol
CJB Bi je lji na, je na veo da }e pro tiv ovih li ca bi ti po -
dne se ni iz vje {ta ji na dle `nom okru `nom tu `i la{ tvu.
Pri pa dni ci
CJB Bi je lji na
pre tre sli
obje kte 22
osu mnji ~e na
li ca
oteo 8.000 ma ra ka
ZA GREB - Di re ktor Auto bus ke
sta ni ce Za greb An te Ci cva ri}
izja vio je da je na tpis "Ne di raj te
Ro me - za ra `e ni su", ko ji je ne -
da vno osva nuo na {al te ru ove sta -
ni ce, kraj nje pri mi ti van i za
sva ku osu du.
Ci cva ri} je is ta kao da }e ra dni ci
ove sta ni ce Ta nji, uko li ko se ut vrdi
da je od go vor na za po ru ku, bi ti
upu }e na opo me na pred ot kaz.
Ta nja, ko ja je tre nu tno na go di{ -
njem odmo ru, na vo dno je po ru ~i la
da o in ci den tu ne zna ni {ta, iako je
na tpis pos tav ljen to kom nje ne smje -
ne.
Ci cva ri} je na gla sio da su psov ke
i kle tve kao {to je "Dao bog da po -
gi ne{ na pu tu", te po vla ~e nje i plju -
va nje, sva ko dne vi ca, i Ro mi ko ji
`e le no vac nji ma oba si pa ju pu tni ke,
do dav {i da je zbog to ga ve li ki broj
pri tu `bi gra |a na na bla gaj ni, zbog
~e ga se mo `da i po ja vio spor ni na -
tpis.
Na tpis "Ne di raj te Ro me - za ra `e -
ni su" za pre pas tio je pu tni ke, ko ji su
fo to gra fi sa li ovu sce nu i pro sli je di li
je me di ji ma ka ko bi skre nu li pa` nju
na ra sis ti ~ki ispad u hrvat skoj me -
tro po li.
Pred sje dnik hrvat skog Hel sin {kog
odbo ra Ivan Zvo ni mir ^i ~ak ka `e
da je ovo zas tra {u ju }i ra si zam pre -
ma Ro mi ma, do dav {i da }e upu ti ti
pro tes tnu no tu Upra vi za gre ba ~ke
Auto bus ke sta ni ce. (Srna)
18 qfubl!5. 2. 2010.
Jo si po vi}
i Ko so ro va
naj po pu lar ni ji
ZA GREB - No vo iza bra ni
pred sje dnik Ivo Jo si po vi} je naj -
po pu lar ni ji po li ti ~ar u Hrvat skoj,
po ka za lo je mje se ~no is tra `i va -
nje ko je je, na uzor ku od 1.300
ispi ta ni ka, spro ve la agen ci ja
"Pro mo ci ja plus".
Iza Jo si po vi }a, ko ji je do bio
22,9 od sto gla so va, je pre mi jer ka
Ja dran ka Ko sor sa 21,1 od sto,
dok je dos ko ra naj po pu lar ni ji po -
li ti ~ar, odla ze }i pred sje dnik Stje -
pan Me si}, na tre }em mjes tu, sa
18,5 od sto gla so va. (Agen ci je)
Je re mi}
kri ti ko vao
Ka ci na
BEO GRAD - Mi nis tar inos tra -
nih po slo va Vuk Je re mi} kri ti ko -
vao je izvjes ti oca Evrop skog
par la men ta Jel ka Ka ci na zbog
nje go vih ko men ta ra o na pret ku
Srbi je u evrop skim in te gra ci ja ma.
"Ne mo `e da nas po re me ti bi lo
~i ja pro vo ka ci ja, ili fu dbal skim
re ~ni kom re ~e no dri bling", ka zao
je, ko men ta ri {u }i Ka ci no vu izja -
vu da "Je re mi} ne }e bi ti mi nis tar
spo ljnih po slo va na za dat ku i ni -
vou pri bli `a va nja Srbi je EU, sve
dok bu de mi slio da je nje gov za -
da tak da ko men ta ri {e fu dbal sku
uta kmi cu".
Region
Po dme tao
po `a re na
na go vor
va tro ga sa ca
TPO GlP - Zamjen|k komand|ra
Do bro vo |jnoq va tro qa snoq drus tva
na O| ovu Du je Ba ||c na qo va rao je
F.L.. ta ko de •|a na DvD-a. da po -
dme ce po za re.Ka ko p| su hrvat sk|
me d| j|. F.L. je po dme tnuo 13 po za -
ra. ko je je Du je sa •|a no v| ma Drus -
tva qa s|o. Pre tpos tav |ja se da je c||j
b|o da od drza ve do b| ju ve cu po -
moc za va tro qas ce. bo |ju opre mu |
ve ca pr| ma nja.(Aqen c| je)
Jel ko KA CIN, iz vjes ti lac
Evrop skog par la men ta
Policija
Srbija 92
Hrvatska 92, 112
Crna Gora 92
Vatrogasci
Srbija 93
Hrvatska 93, 112
Crna Gora 93
Hitna pomo}
Srbija 94, 112
Hrvatska 94, 112
Crna Gora 94
Pomo} na putu
Srbija 987
Hrvatska 987
Crna Gora 987
Telefonske
informacije
Srbija 988
Hrvatska 988
Crna Gora 988
Informator
Na tpis u Za gre bu:
"Ne di raj te Ro me
- za ra`eni su"
TRST - Os tav ku biv {eg hrvat skog pre mi je ra Ive
Sa na de ra iznu di le su Evrop ska uni ja i SAD uci je niv -
{i ga ne ime no va nim ma te ri ja lom ko ji su pri ku pi le
taj ne slu `be, me |u ko ji ma je ona slo ve na ~ka ima la
gla vnu ulo gu.
Klju ~ni do ga |aj odi grao se na sas tan ku odr`a nom
18. ju na 2009. u Bri se lu gdje je cje lo ku pni evrop ski vrh
po ja ~an s ame ri ~kim am ba sa do rom u Hrvat skoj Ro ber -
tom Brad ke om ul ti ma ti vno za hti je vao nje gov odla zak sa
mjes ta pre mi je ra jer "pred stav lja naj ve }i pro blem hrvat -
ske po li ti ke".
Sa na de ra su evrop ski ugle dni ci op tu `i li
da ne pre du zi ma ni {ta u bor bi pro tiv ko rup ci je, zbog
tvrdo gla ve ne po pus tlji vos ti u hrvat sko-slo ve na ~kom gra -
ni ~nom spo ru, te su ga pre po zna li kao gla vnu pre pre ku
na hrvat skom pu tu pre ma ~lan stvu u Evrop skoj uni ji i
sve to bez di plo mat ski uvi je nog rje ~ni ka. Re ~e no mu je
da }e, uko li ko us ko ro ne ode sa pre mi jer skog mjes ta,
obja vi ti do ku men te taj nih slu `bi ko je su pri ku pi li. Sa na -
der ih je po slu {ao i ubrzo bez ika kvog obja{ nje nja na pus -
tio pre mi jer sku po zi ci ju.
Odno si izme |u Hrvat ske i SAD ubrzo su se
po bolj {a li, a i di plo mat ski spor sa Slo ve ni jom je ri je {en
na obos tra no za do volj stvo.
Pre tpos tav lja se da su {pi ju ni sa ku pi li po dat ke o Sa -
na de ro vim po slo vi ma s Hypo ban kom i naf tnim sa Sal -
ba trin gom, sa sje di {tem u Slo ve ni ji. (Il Pic co lo)
[o ki ran sam srpskom per cep ci jom
Mla di }a kao na ro dnog he ro ja.
Na tpis osva nuo na
auto bus koj sta ni ci
Li kvi di ran ta ksis ta
u Beo gra du
BEO GRAD - Na No vom Beo gra du ju ~e uju tro u svom ta ksi ju pro na -
|en je ubi jen ta ksis ta S.D. (52).
Ta ksis ta ni je bio ~lan "Beo grad skog ta ksi ja", ka ko su to pre ni je li ne ki beo -
grad ski me di ji, ne go je ra dio sa mos tal no.
S ob zi rom na to, vo za~ u ta ksi ju ni je imao ra dio-sta ni cu, odno sno ni je pre ko
nje pri mio vo` nje ko ja bi po sli je, pre ko di spe ~e ra, mo gle da bu de pro vje re ne.
Ka ko je pot vr|e no u "Beo grad skom ta ksi ju", ti je lo ta ksis te pro na |e no je u
nje go vom auto mo bi lu mar ke FI AT sti lo u Bu le va ru Ar se ni ja ^ar no je vi }a kod
bro ja 102.
Por tpa rol Hi tne po mo }i Na da Ma cu ra re kla je da je ~o vjek na |en ve zan i
obli ven krvlju i da je eki pa Hi tne po mo }i sa mo mo gla da kon sta tu je smrt.
On je ubi jen naj vje ro va tni je to kom no }i ka da mu je, za sa da ne po zna ti po ~i -
ni lac, ispa lio hi tac u gla vu. Ope ra tiv ci Tre }eg odje lje nja beo grad ske po li ci je za -
po ~e li su uvi |aj, a ono {to se sa si gur no{ }u mo `e re }i jes te da je u pi ta nju
ubis tvo. Dvi je pro la zni ce su uju tro oko po la de vet oba vi jes ti le po li ci ju da su u
auto mo blu vi dje le ~o vje ka ko ji, ka ko su is pri ~a le, su mnji vo le `i. (Agen ci je)
Sma tra li su da pred stav lja naj -
ve }i pro blem hrvat ske po li ti ke
EU i SAD pri si li le
Sa na de ra na odla zak
Ko sov ske sna ge
~u va ju ma nas ti re
PRI [TI NA - KFOR je na ja vio da }e obe zbje |i va nje pra vo sla vnih crka -
va i ma nas ti ra us ko ro pre pus ti ti Ko sov skim sna ga ma be zbje dnos ti (KSB).
Prvi obje kat ~i je }e obe zbje |e nje pre uze ti KSB je spo me nik na Ga zi mes -
ta nu ju na ci ma Ko sov ske bit ke, na vo de ko sov ski me di ji, po zi va ju }i se na di -
plo mat ske izvo re iz NA TO-a. (Agen ci je)
U Srbi ji ne ma je din stva
Ne mo gu
Od ju la
2008.
ka da je
iza bra na,
Vla da
Mir ka
Cvet ko vi }a
vi {e pu ta
je ula zi la
u pri ~e o
re kon stru -
kci ji i iz
njih izla zi la
ne pro mi je -
nje nog
sas ta va
Cvet ko vi}
FO TO NN
Tri va no va
5. 2. 2010. qfubl 19 Region
Le{ u
za pa lje nom
auto mo bi lu
ZA DAP - Po || c| ja je u Za dru u za -
pa |je nom auto mo b| |u na vo za •e -
vom mjes tu pro na s|a mu skar ca
ko j| n| je da vao zna ke z| vo ta.
Üt vrde no je da se na pre dnjem
sje d| stu na |a z|o v|a sn|k vo z| |a. 56-
qo d|s njak |z Za dra ko j| je pre m| -
nuo. (Aqen c| je)
Ta di} obja vio
rat kri mi na lu
BEO GPAD - Pred sje dn|k Srb| je
| || der De mo krat ske stran ke Bo r|s
Ta d|c obja v|o je rat or qa n| zo va -
nom kr| m| na |u | ko rup c| j|. ko j|.
po ru •|o je. ne ce pres ta t| dok ne
bu du po •|s ce n| |z Srb| je.
Objav |ju je mo rat kr| m| na| c| ma. a
sv| ma os ta || ma m|r. Pat ko j| ne ce
pres ta t| dok |h ne po •|s t| mo |z
Srb| je. po ru •|o je Ta d|c. (Aqen c| je)
Su |e nje
Ter zi }u tre }i
put odlo `e no
BEO GRAD - Po ~e tak su |e nja
biv {em beo grad skom okru `nom
tu `i ocu Ra de tu Ter zi }u zbog
zlo upo tre be slu `be nog po lo `a ja
uti ca njem da na slo bo du bu du
pu {te ni iz pri tvo ra po je di ni pri -
pa dni ci "ze mun skog kla na",
odlo `e no je tre }i put u Osno -
vnom su du u Sme de re vu, za 16.
april.
Su |e nje je kao i pret ho dna
dva pu ta, u ju nu i okto bru pro {le
go di ne, odlo `e no po {to u sud ni -
su do {li svi svje do ci, ~i je je sa -
slu {a nje, pre ma pro cje ni
u~e sni ka u pos tup ku, po tre bno
da se oba vi u je dnom da nu, "ra -
di kon cen tra ci je do ka za". U su -
du se od po zva nih se dam
svje do ka po ja vio sa mo tu `i lac
Mi oljub Vi to ro vi}, ne ka da{ nji
Ter zi }ev za mje nik. (Agen ci je)
Izbor za
pa tri jar ha
pro te kao
u mi ru
BEO GRAD - Nje go va sve tost
pa tri jarh srpski Iri nej izja vio je
da se sam izbor no vog pa tri jar ha
Srpske pra vo sla vne crkve odvi -
jao ona ko ka ko je i za mi{ ljao, u
mi ru i re du, su pro tno ja vnos ti
ko ja je ba lan si ra la vi jes ti ma da
}e, na vo dno, izbor bi ti vrlo kri ti -
~an i ri zi ~an.
No vo iza bra ni pa tri jarh je pod -
sje tio da su po je di ni me di ji jav -
lja li da }e iz vje sni kru go vi u
Crkvi do }i do izra `a ja, {to ni ka -
da ni je bi la nje go va pre tpos tav -
ka, jer je o~e ki vao da }e ovaj
izbor pro }i u sa vr{e nom re du i
mi ru.
Pa tri jarh Iri nej je re kao da je u
vje ri i sa zna nju da je nje gov
izbor bio po vo lji Bo ` joj. (Srna)
Mi li jar der
tra `i po mo}
pre mi jer ke
Ko sor
SPLIT - Je dan od naj bo ga ti jih
lju di u SAD Ro bert Ben mos che i
nje go va par tne rka sa Pe lje {ca
Ma ri ja Mrgu di} `e le da ulo `e u
vi na ri ju na tom hrvat skom po lu -
ostrvu u vri je dnos ti od 1,5 mi li o -
na evra, ali ci je li pro jekt ~e ka jer
dvo jac ne `e li da pris tane na re -
ket od 50.000 evra.
Sa da `e le su sret s pre mi jer kom
Ja dran kom Ko sor i mi nis tarkom
Ma ri nom Ma tu lo vi}-Dro pu li}
ko ji }e im, vje ru ju, bi ti omo gu -
}en u martu pre ko ame ri ~ke am-
basade. (Agen ci je)
Vijesti
BEO GRAD - Mi nis tar ra da i so ci jal ne po li ti ke
Srbi je Ra sim Lja ji} jo{ je dnom je po ru ~io da je pra vi
tre nu tak za re kon stru kci ju re pu bli ~ke vla de. Ipak, u
vla da ju }oj ko ali ci ji ne ma je din stve nog sta va o toj te mi.
Od ju la 2008. ka da je iza bra na, Vla da Mir ka Cvet -
ko vi }a vi {e pu ta je ula zi la u pri ~e o re kon stru kci ji i iz
njih izla zi la ne pro mi je nje nog sas ta va i s is tim bro jem mi -
nis tar sta va. Ipak, od mi nis tra Lja ji }a po no vo se mo `e ~u -
ti po ziv ko ali ci onim par tne ri ma da se u|e u raz go vo re o
sma nje nju Ka bi ne ta u Ne ma nji noj.
Lja ji} ne mo `e da ka `e da li za to ima po -
dr{ku me |u dru gim stran ka ma, ali se ve} ju ~e iz SPS-a
mo gla ~u ti po ru ka da ra zlo ga za re kon stru kci ju ne ma.
[to se De mo krat ske stran ke ti ~e, ka ko ka `e por tpa rol de -
mo kra ta Je le na Tri van, Lja ji} ku ca na otvo re na vra ta.
Dok ~e ka ka ko }e da pro |e naj no vi ja ini ci ja ti va za
re kon stru kci ju Ka bi ne ta ~i ji je i sam ~lan, mi nis tar za rad
i so ci jal nu po li ti ku Ra sim Lja ji} pri zna je da je za taj po -
sao ne op ho dna sa gla snost svih par ti ja ko je ~i ne Vla du.
"Ne `e lim da bu dem ve }i ka to lik od pa pe, ni ti sam
ja u toj po zi ci ji da uti ~em na to, osim da na ova kav na ~in
izno sim ne {to o ~e mu je bi lo ne for mal nih raz go vo ra u
vi {e na vra ta. Ova ide ja mo `e da bu de re ali zo va na je di -
no uz do go vor svih ~la no va vla da ju }e ko ali ci je", sma tra
Lja ji}.
Mi nis tar ka `e da ta te ma vje ro va tno ne }e bi ti po -
kre nu ta na po slje dnjoj sje dni ci Vla de Srbi je. "Ne ve ru -
jem da je se dni ca Vla de mes to na ko jem bi tre ba lo o
to me da se raz go va ra, ve} bi to tre ba lo da bu de te ma
ne kog sas tan ka ~la ni ca vla da ju }e ko ali ci je da se vi di
ka kva je spre mnost i ka kve su mo gu }nos ti da se to ura -
di, jer sma nje nje bro ja mi nis tar sta va zna ~i i da sva ko
tre ba da se odre kne ne kog svog re so ra", pod sje }a on.
Lja ji} sma tra da je sa da, ka ko se izra zio, odli ~an
mo me nat za re kon stru kci ju Vla de. "Za is ta se na la zi mo u
je dnoj od bram be noj po zi ci ji per ma nen tno na pa da ni zbog
svih me ra ko je pre dla `e mo, ko je do no si mo", ka `e on.
"Ovu vla du je bu kval no za te klo sve {to je
mo glo da je za te kne, na sle di li smo sve go ru }e pro ble me
iz pro {lih vla da, plus glo bal nu eko nom sku kri zu, po zi -
ci ja Vla de u tom po gle du ni je ni ma lo za vi dna, i ovo bi
bio je dan po tez ko ji bi Vla di mo gao da do ne se ne sa mo
po li ti ~ke po ene, ve} bi Vla du do ve lo u je dnu ofan zi vni -
ju po zi ci ju ne go do sa da", sma tra Lja ji}.
Iz DS-a od go va ra ju da re kon stru kci ja ni je aktu el -
na, ni ti se o njoj raz go va ra. "I na ma je cilj da ima mo
fun kci onal nu dr`a vu na svim ni vo ima", ka `e por tpa rol
DS-a Je le na Tri van.
"@e lim da pod se tim da je DS pre go di nu da na ka da
smo u{li u re ce si ju pre dlo `i la sma nje nje dr`a vne admi -
nis tra ci je na svim ni vo ima. Ta da smo po kre nu li de ba tu i
o sma nje nju bro ja po sla ni ka i prin ci pi jel no jo{ ta da po -
dr`a li ini ci ja ti vu ve za nu za sma nje nje re so ra u Vla di",
pod sje }a Tri va no va.
"Ka da je re~ o DS-u to je ku ca nje na otvo -
re na vra ta. Ja se za is ta sla `em da to jes te pri ~a ko ja tre -
ba da bu de pre sve ga otvo re na u Vla di me |u
ko ali ci onim par tne ri ma i da se do |e do to ga da ta vla da
bu de ne sa mo broj ~a no ma nja, ve} i is tin ski fun kci onal -
ni ja, jer je i to je dan od za hte va ko ji ja vnost stal no stav -
lja pred Vla du", ka `e por tpa rol DS-a. ^i ni se, ipak, da
re kon stru kci ja ne }e pro }i ta ko glat ko, bar ka da je o sta -
vu SPS-a ri je~. Pot pred sje dnik so ci ja lis ta Du {an Ba ja to -
vi} ka `e da Vla di tre ba ma ksi mal na efi ka snost, ali da je
nje na re kon stru kci ja ve oma te {ko pi ta nje.
"Mi o to me ni smo raz go va ra li, ni ti je SPS-u ne ko
po nu dio, ko li ko ja znam, a ve ro va tno bih mo rao to da
znam, ne ka kve ja sne raz go vo re, ali za ko ali ci ju je to
uvek te `ak po tez i to ne sa mo sma nje nje bro ja mi nis tar -
sta va, za to {to po li ti ~ki odno si u ne koj ko ali ci ji ima ju i
svo ju unu tra{ nju pri ro du, ima ju svo je unu tra{ nje svoj -
stvo ko je se gra |a ni ma ve ro va tno i ne svi |a jer oni su
shva ti li da to ide nji ma po gla vi", ka `e Ba ja to vi}.
"Da kle, sam broj mi nis tar sta va me ni ne
bi bio pri ma ran, evo da sa da to ka `em kao obi ~an gra -
|a nin, me ne za ni ma ka kve efe kte ima mo ja vla da ko ja
dr`i vlast u dr`a vi. Da sam gra |a nin, ja bih ta ko ra zmi{ -
ljao", na vo di on.
Pri ~a o re kon stru kci ji da nas ne ma ek sklu zi vi tet,
ima ju }i u vi du da se o njoj u vi {e na vra ta go vo ri lo, ali
bez re zul ta ta. (B92)
ZA GREB - Od go va ra njem za zah tje ve od bra ne, ju ~e je
u @u pa nij skom su du u Za gre bu po ~eo dru gi dan su |e nja
ubi ca ma su vla sni ka ne dje ljni ka "Na ci onal" Ive Pu ka ni }a i
nje go vog sa ra dni ka Ni ke Fra nji }a.
Sud sko vi je }e odlu ~i lo je da }e na slje de }em ro ~i {tu 15. fe -
bru ara bi ti ispi tan Zvo ni mir Ze bec, prvi advo kat po slu `be noj
du `nos ti Ro ber ta Ma ta ni }a, po ~i jem je uput stvu op tu `e ni na vo -
dno na pi sao izmi{ lje nu pri ~u US KOK-u o na ru ~i oci ma ubis tva.
Su di je }e na kna dno odlu ~i ti o zah tje vu od bra ne op tu `e nih
da se kao ne za ko ni to izba ci svje do ~e nje krun skog svje do ka Ti ho -
mi ra Mar ja no vi }a. O zah tje vu da svje do ~i gla vni dr`a vni tu `i lac
Mla den Ba ji} Sud sko vi je }e }e odlu ~i ti na kna dno, kao i o zah tje -
vu da svje do ~i Sre ten Jo ci}. Su di ja Iva na Kr{ul na re di la je vje {ta -
~e nje mo bi te la svih op tu `e nih kao i krun skog svje do ka Ti ho mi ra
Mar ja no vi }a ka ko bi se ut vrdi la nji ho va me |u so bna ve za.
Pri hva ti la je kao US KOK-ove do ka ze na ko ji ma se te me lji
op tu `ni ca te le ko mu ni ka cij ski iz vje {taj, a o to me ho }e li se vje -
{ta ~i ti Pu ka ni }e vi se fo vi odlu ~i }e na kna dno. Odbi jen je zah tjev
da se ispi ta advo kat Zo ran Pi li po vi}, a za tra `en je iz vje {taj za -
tvo ra u Ho lan di ji o bo rav ku Jo ce Am ster da ma. O to me ho }e li
se za tra `i ti do ku men ta ci ja o bo rav ku Ro ber ta Ma ta ni }a u za tvo -
ru u Srem skoj Mi tro vi ci bi }e odlu ~e no na kna dno.
U sri je du su se op tu `e ni Ro bert i Lu ka Ma ta ni}, Amir Ma -
fa la ni i Slo bo dan \u ro vi} izja sni li da ni su kri vi, a Ro bert Ma ta -
ni} je u od bra ni izja vio da je pre va ren i da mu je US KOK,
na vo dno, nu dio sta tus svje do ka.
Ma ta ni} tvrdi da su egze ku to ri @e ljko Mi lo va no vi} i Bo jan
Gu du ri}, ko ji je di ni od op tu `e nih ne pri sus tvu ju su |e nju, ali vi {e
ne tvrdi da su na ru ~i oci Jo ci} i Slo bo dan \u ro vi}, ka ko je to tvr-
dio u is tra zi.
US KOK je tvrdio da Ro ber tu Ma ta ni }u ni je nu |en sta tus
svje do ka.
Mi lo va no vi} u pri tvo ru u Beo gra du ~e ka su |e nje po is toj
op tu `ni ci, dok se Bo jan Gu du ri} u po ne dje ljak na ve ~e pre dao
po li ci ji u Ba nja lu ci. (Agen ci je)
Ma ta ni }ev advo kat svje do ~i
na su |e nju za ubis tvo Pu ka ni }a
Za re kon -
stru kci ju
ne op ho dna
sa gla snost
svih
par tne ra
u vlas ti
po pi ta nju re kon stru kci je iz vr{ne vlas ti
da se do go vo re o
sma nje nju Vla de
Lja ji} Ba ja to vi}
Sud je i ju ~e bio pod
po li cij skom op sa dom
20 qfubl!5. 2. 2010.
Ekonomija
Slu`beno berzansko tr`i{te - lista B
Kotizacija kompanija
Slu`beno berzansko tr`i{te - akcije IF-ova
Slobodno berzansko tr`i{te - tr`i{te akcija
Naj ve }i
pro met
ob ve zni ca ma
BA NJA LU KA - Na ju ~e ra{ -
njem trgo va nju na Ba nja lu ~koj
ber zi os tva ren je pro met u izno -
su od 153.307,12 KM, kroz 63
tran sa kci je.
Na slu`be nom ber zan skom
tr`i {tu B lis ta naj ve }i pro met je
obav ljen akci ja ma "Te le ko ma
Srpske" u vri j e dnos t i od
27. 707, 86 KM po ci j e ni od
1,38 KM za 0,73 od sto vi {oj u
odno su na pro {lo trgo va nje.
Na slo bo dnom ber zan skom
tr`i {tu pro me to va no je sa mo
akci ja ma "Pri je dor pu te va" Pri -
je dor u izno su od 1.110,92 KM
po ci je ni od 0,96 KM za 2,93
od sto ni `oj u odno su na pret ho -
dno trgo va nje.
Kod fon do va naj vi {e je trgo -
va no akci ja ma "Pri vre dni ka"
Ba nj a l u ka u vri j e dnos t i od
2.708,16 KM po ne pr omi je nje -
noj ci je ni od 1,68 KM.
U ze le nom je bio sa mo "Ja ho -
ri na ko in fond" Pa le s ras tom
ci je ne akci ja za 1,39 od sto na
3,65 KM, a gu bi tnik da na je
"In vest no va fond" Bi je lji na s
pa dom vri je dnos ti akci ja za
1,96 od sto na 0,05 KM.
Du `ni ~kim har ti ja ma od vri -
je dnos ti trgo va no je u izno su
od 94.002,63 KM, a naj ve }i
pro met os tva ren je obv ezni ca -
ma RS za izmi re nje sta re de vi -
zne {te dnje, dru ga emi si ja, u
izno su od 69.384 KM po ci je ni
od 86,73 KM za 0,27 od sto vi -
{oj u odno su na pret ho dno trgo -
va nje.
In deks BIRS j e os t ao na
940,20 po ena, FIRS je ni `i za
0,38 od sto i izno si 1.654,17 po -
ena, a ERS10 in deks je po ras -
tao za 0,69 od sto na 700, 42
po ena.
Z.D.
Odli ~an pro met
di oni ca ma
fon do va
SA RA JE VO - Na ju ~e ra{ njem
trgo va nju na Sa ra jev skoj ber zi os -
tva ren je pro met u izno su od
880.266,37 KM, u sklo pu 89 tran -
sa kci ja.
Pro met na ber zan skoj ko ta ci ji
izno sio je 759.744,66 KM, dok je
na ko ta ci ji kom pa ni ja trgo va no sa -
mo di oni ca ma "Bo sna li je ka" Sa ra -
je vo u vri je dnos ti od 13.464,04 KM
po ci je ni od 16,38 KM.
Na pri mar nom slo bo dnom tr`i {tu
os tva ren je pro met u vri jen dos ti od
88.715,21 KM, a naj vi {e je trgo va -
no di oni ca ma "BH Te le co ma" u
izno su od 3.910,24 KM po ci je ni od
20,97 KM. Na se kun dar nom slo bo -
dnom tr`i {tu os tva ren je pro met u
izno su od 20.322,50 KM, a naj vi {e
je trgo va no di oni ca ma GP "Put" Sa -
ra je vo u vri je dnos ti od 12.002,50
KM po ci je ni od 8,67 KM.
Na ko ta ci ji fon do va trgo va no je u
vri je dnos ti od 718.516,30 KM, a
naj ve }i pro met obav ljen je di oni ca -
ma "Big in ves ti ci one gru pe" Sa ra je -
vo u izno su od 682.442,40 KM po
ci je ni od 4,40 KM.
Odr`ana je van re dna au kci ja di -
oni ca ma "Mil ko sa" Sa ra je vo u vri -
je dnos ti od 11.484 KM. Du `ni ~kim
har ti ja ma od vri je dnos ti trgo va no je
u izno su od 27.764,32 KM, a naj ve -
}i pro met os tva ren je ob ve zni ca ma
FBiH za izmi re nje ra tnih po tra`iva -
nja u vri je dnos ti od 15.246,95 KM.
Naj ve }i rast ci je ne na ju ~e ra{ njem
trgo va nju od 9,66 od sto na 1,59
KM ima le su di oni ce "Ener go in ve -
se ta TAT" Sa ra je vo, dok su naj ve }i
pad vri je dnos ti od 21,22 od sto na
8,67 KM ima le di oni ce GP "Put".
Vri je dnost BIFX-a se sma nji la za
0,80 od sto na 1.772,37 po ena,
SASX-10 in deks je bio u plu su za
0,02 od sto i izno si 1.050,93 po ena,
a SASX-30 in deks je po ras tao za
0,14 od sto na 1.081,48 po ena.
Z.D.
OlJENA (KM) PPOMJENA DOBlTNlK/GÜBlTNlK DANA
1.59 9.66%
GP Put Sa ra je vo 8.67 -21.22%
H| dro e|ek tra ne na Dr| n| v| se qrad
OlJENA (KM) PPOMJENA DOBlTNlK/GÜBlTNlK DANA
0.35 2.64%
B| ra• Zvor n|k 0.027 -10.00%
SASE BLSE
0,00%
BIRS
-0,80%
BIFX
+0,02%
SASX-10
+0,14%
SASX-30
-0,38%
FIRS
+0,69%
ERS10
Kretanje cijene akcija
"Euroinvestment fonda"
Kretanje cijene akcija
"Prijedorputeva" Prijedor
Kretanje cijene dionica
"Energoinvesta" Sarajevo
Kretanje cijene dionica
"BH Telecoma" Sarajevo
Ener qo |n vest TAT Sa ra je vo
Slu`beno berzansko tr`i{te - obveznice i ostale HOV
Po se bni ti mo vi
kon tro li {u
iz da va nje
fis kal nih
ra ~u na u RS
BA NJA LU KA - Po res ka upra -
va RS sa op {ti la je ju ~e da je 1.
fe bru ara for mi ra la po se bne ti mo -
ve in spe kto ra ko ji is klju ~i vo
kon tro li {u iz da va nje fis kal nih ra -
~u na, odno sno evi den ti ra nje pro -
me ta po sred stvom fis kal nih ka sa.
"Rad ovih ti mo va or ga ni zo van
je na po dru ~ju ci je le RS, ka ko
ra dnim da ni ma i u po po dne vnim
smje na ma, ta ko i u da ni ma vi -
ken da i dr`a vnih pra zni ka", na -
vo di se u sa op {te nju Po res ke
upra ve. Ova in sti tu ci ja je po zva -
la gra |a ne da da ju li ~ni do pri nos
po ve }a nju fi nan sij ske dis ci pli ne,
ta ko {to }e sva ko ne iz da va nje
fis kal nih ra ~u na ili iz da va nje ra -
~u na ko ji ni su fis kal ni, pri ja vi ti
nji ho voj naj bli `oj kan ce la ri ji ili
na te le fon 051/345-050. (Srna)
Pre drag KLIN COV
ZVOR NIK - Upra va zvor ni -
~ke Fa bri ke gli ni ce "Bi ra~" do ni -
je la je odlu ku o po dje li pre du ze }a
na pet di je lo va, {to je iza zva lo
strah me |u ra dni ci ma, ko ji su bi li
pri nu |e ni po tpi si va ti izja ve o pre -
las ku u no ve fir me, is ti ~u u ma -
njin skom sin di ka tu fa bri ke.
Ta ne Pe uli}, pred sje dnik Sin di -
ka ta me ta la ca i ru da ra pri Sa ve zu
sin di ka ta RS, u ko ji je uklju ~e na pe -
ti na ra dni ka "Bir ~a", re kao je da je u
zvor ni ~koj fa bri ci ve} for mi ra na fir -
ma "Ener go li ni ja" s ko jom su ra dni -
ci, ka `e, po tpi sa li {te tne izja ve.
"U tim izja va ma ne
sto ji da po slo da vac pre uzi ma sve
oba ve ze iz pret ho dnog ugo vo ra,
iako je to ~la nom 33 Za ko na o ra du
pre dvi |e no. Ra dni ci se bo je da }e u
slu ~a ju da bu du pro gla {e ni te hno lo -
{kim vi {kom do bi ti ot pre mni ne
obra ~u na te sa mo za vri je me od pre -
las ka u no vu fir mu umjes to uku -
pnog pro ve de nog ra dnog sta `a u
'Bir ~u'", na gla {a va Pe uli}. On je na -
kon sas tan ka u Zvor ni ku sa di je lom
ra dni ka fa bri ke is ta kao da po slo da -
vac za po sle ni ma ni je obja snio {ta je
cilj po dje le "Bir ~a" ni ti ka kva ih ra -
dni ~ka i akci onar ska pra va u skla du
s tim slje du ju. Pe uli} ka `e da u "Bir -
~u" pos to ji i mno go dru gih pro ble -
ma, na vo de }i da su pla te sma nje ne
za osam od sto bez kon sul ta ci ja s
ma njin skim sin di ka tom, da po slo da -
vac ne upla }u je do pri no se i da iz bje -
ga va obra ~un pre ko vre me nog ra da.
"In sis ti ra }e mo da me na d`ment
s ra dni ci ma po tpi {e spo ra zum o
Kotacija - obveznice
Kotacija fondova
Primarno slobodno tr`i{te
Sekundarno slobodno tr`i{te
Vanredne aukcije
U "Bir ~u"ve}
for mi ra na fir ma
"Ener go li ni ja" s
ko jom su ra dni ci
po tpi sa li
{te tne izja ve,
tvrdi Pe uli}
Tri bro ker ske ku }e
is klju ~e ne sa tr`i {ta
SA RA JE VO - Tri bro ker ske ku }e, ~la ni ce Sa ra jev ske ber ze, pri vre -
me no su is klju ~e ne iz sis te ma trgo va nja za to {to ni su izmi ri le na kna de
u Fond si gur nos ti pri Re gis tru vri je dno snih pa pi ra FBiH.
Sa ra jev ska ber za is klju ~i la je sa ra jev ske bro ker ske ku }e NBC, "Mar ket
Bull" i "Kvan tum" na kon {to ih je Re gis tar vri je dno snih pa pi ra FBiH pri je
dva da na is klju ~io iz sis te ma pre no sa vri je dno snih pa pi ra i sis te ma obra ~u na
i po ra vna nja zbog nei zmi re ne na kna de u Fond si gur nos ti.
Ka ko sa zna je mo u bro ker skim kru go vi ma, sve ku }e mo ra ju oba vi ti osno -
vnu upla tu u Fond si gur nos ti ko ja tre nu tno izno si 9.700 KM u go to vi ni te
va ri ja bil ni dio u za vi snos ti od pro me ta, ko ji mo gu po kri ti i ban kar skim ga -
ran ci ja ma.
Osno vna upla ta se ut vr|u je na osno vu po da ta ka o obi mu i vri je dnos ti tran -
sa kci ja za klju ~e nih u pret ho dnom tro mje sje ~ju, a s ozbi rom na to da je pro -
met na Sa ra jev skoj ber zi u no vem bru i de cem bru pro {le go di ne bio zna ~aj no
ve }i ne go ra ni jih mje se ci i do da tna na kna da za Fond si gur nos ti je bi la ve }a,
pa po me nu te bro ker ske ku }e o~i gle dno ni su ima le do vo ljno nov ca da izmi re
sve oba ve ze.
Fond so li dar nos ti for mi ran je za slu ~aj da ne ka bro ker ska ku }a ne is pla ti
obav lje nu tran sa kci ju. Ka ko tran sa kci ja ne bi bi la do ve de na u pi ta nje i ka ko
bi pro da vac vri je dno snih pa pi ra do bio no vac, ne dos ta ju }a sred stva na mi ru ju
se iz Fon da si gur nos ti. Na Sa ra jev skoj ber zi se jo{ ni je do go di la ova kva si tu -
aci ja, a bro ker ske ku }e nas to je i da je iz bje gnu s ob zi rom na to da ti me ri zi -
ku ju vi so ke ka zne, pa ~ak i gu blje nje bro ker ske do zvo le.
B.S.
Ma njin ski sin di kat zvor ni ~ke
Po dje la
ve c|n sk| s|n d| kat ía br| ke. ko j| oku p|ja oko 600 za po s|e n|h.
na vo d| da ra zu m| je | po drza va na po re me na dzmen ta da u nes ta -
b|| noj eko nom skoj s| tu ac| j| obe zb| je d| kon t| nu |tet ra da | upo s|e nos t|.
Do 1. no vem bra 2009. u ía br| c| smo |ma || skra ce nu ra dnu ne dje -
|ju na •e t| r| da na. ta ko da su p|a te sv|m ra dn| c| ma b| |e uma nje ne za
20 od sto. S ru ko vod stvom ía br| ke po tp| sa || smo spo ra zum pre ma
ko jem su u pe r| odu od 1. no vem bra 2009. do 28. íe bru ara 2010.
p|a te sv|m ra dn| c| ma uma nje ne za osam od sto. Po tom spo ra zu mu
de í| n| sa na je | |s p|a ta re qre sa za pro s|u qo d| nu | uk| da nje do ta das -
njeq skra ce noq ra dnoq vre me na . ka ze M| jat Z|v ko v|c. pred sje dn|k
ía br| •koq s|n d| ka ta pr| Kon íe de ra c| j| s|n d| ka ta PS.
Ve }in ski sin di kat uz po slo dav ca
M. RE NER
MOS TAR - Skup {ti na Fa bri ke du ha na
Mos tar (FDM) ju ~e je ime no va la pri vre me ni
Nad zor ni odbor, ko ji, pak, ni je iza brao di re -
kto ra fa bri ke, jer ni je bi lo kan di da ta za tu
fun kci ju, re kla je Emi na Sel man, po mo }ni ca
mi nis tra po ljo pri vre de, vo do pri vre de i {u mar -
stva FBiH.
Sel manova, ko ja je ime no va na u pri vre me ni
Nad zor ni odbor, ka `e da ne zna ka da bi di re ktor
mo gao bi ti ime no van, te da }e po du ze ti akti vnos -
ti u tom prav cu.
"Ne ma mo kan di da ta za di re kto ra
FDM. Pro blem je {to ni ko la ko ne pri hva ta to
mjes to zbog si tu aci je u ko joj se pre du ze }e na la -
zi", is ta kla je Sel manova.
Skup {ti na di oni ~a ra ime no va la je pe to ~la ni
pri vre me ni Nad zor ni odbor ~i ji je man dat 60 da -
na, a ~i ne ga tri ~la na iz Mi nis tar stva po ljo pri vre -
de FBiH i dva pred sta vni ka ra dni ka.
U Agen ci ji za pri va ti za ci ju FBiH (APF) na -
gla si li su da je za ju ~e bi lo pla ni ra no da odmah
na kon sje dni ce Skup {ti ne di oni ~a ra, Nad zor ni
odbor ime nu je di re kto ra. Ti me bi, ka ko su is ta kli,
bi la ola k{a na pri pre ma pri va ti za ci je 67 od sto
dr`a vnog ka pi ta la fa bri ke. U Agen ci ji is ti ~u da }e
to kom ovog mje se ca bi ti objav ljen ten der za pri -
va ti za ci ju FDM, bez ob zi ra na to da li }e di re ktor
bi ti ime no van.
"Ne ko mo ra pri pre mi ti od go va ra ju }u
do ku men ta ci ju i bi lo bi do bro da pre du ze }e ima
di re kto ra. Nje go vo ime no va nje bi lo bi do bro i
ka ko bi do ~e kao po ten ci jal ne kup ce, ko ji bi htje li
po gle da ti u ka kvom se sta nju na la zi fa bri ka. Ali,
u sva kom slu ~a ju to kom ovog mje se ca bi }e
objav ljen ten der, a FDM }e bi ti pro da va na me to -
dom ne po sre dne po go dbe, ta ko da se ne odre |u je
ci je na", do da li su u APF.
Enes Aja ni}, pred sje dnik Sin di ka ta
FDM, ko ji je pri sus tvo vao sje dni ci Skup {ti ne di -
oni ~a ra, is ta kao je da ra dni ci s nes trplje njem i{ ~e -
ku ju pri va ti za ci ju i da se na da ju da }e bi ti
us pje {ni ja od pro {le. Ra dni ci dvi je go di ne ni su
do bi li pla tu, ko li ko fa bri ka i ne ra di.
FDM je pri va ti zo va na u ju nu 2008. go di ne, a
ku pac dr`a vnog ka pi ta la bi la je bu gar ska du van -
ska kom pa ni ja "Pa zar dzhik-BT" s ko jim je u sep -
tem bru pro {le go di ne spo ra zu mno ras ki nut
ku po pro daj ni ugo vor, jer no vi vla snik ni je po kre -
nuo proi zvo dnju, is pla tio za os ta le pla te i po ~eo
ula ga ti. Na kon ras ki da ugo vo ra biv {i di re ktor
FDM Ba kir Pe ku {i} je upo zo rio da bi fa bri ka
mo gla oti }i u ste ~aj ako ne bu de po no vo pri va ti -
zo va na, jer nje na du go va nja pre ma {u ju pro ci je -
nje nu vri je dnost ka pi ta la.
5. 2. 2010. qfubl 21 Ekonomija
Po ro di ~na po sla
"Te le kom Srpske" ku pio je ma njin ski pa ket akci ja ses trin ske kom pa ni -
je "M:tel" iz Crne Go re ~i me je kao prva te le ko mu ni ka ci ona kom pa ni ja
iz BiH is ko ra ~io na inos tra no tr`i {te.
Ba nja lu ~ka kom pa ni ja je od ho lan dske fir me Mi ro sla va Mi {ko vi }a pre -
uze la 49 od sto udje la u pod go ri ~kom te le kom ope ra to ru za 10 mi li ona
evra. Na taj na ~in je "Te le kom Srbi ja", ko ji odra ni je po sje du je kon trol ne
pa ke te i u "M:te lu" i "Te le ko mu Srpske", pos tao do mi nan tni vla snik
crno gor ske kom pa ni je. U "Te le ko mu Srpske" sklo plje ni ugo vor ocje nju ju
pot vrdom odli ~nog po slo va nja u pos tpri va ti za ci onom pe ri odu, a ko je je
za is ta bi lo im pre si vno po se bno u po gle du {i re nja tr`i {ta mo bil ne te le fo ni -
je na po dru ~je FBiH i ek span zi ju
in ter net pro vaj din ga, {to je po lu -
~i lo za vi dne fi nan sij ske re zul ta te
i is pla tu bo ga tih di vi den di.
Upra va ba nja lu ~ke kom pa ni je
akci ona re i in ves ti ci onu ja vnost
uvje ra va da je sti ca nje udje la u
"M:te lu" "do bar i du go ro ~an po slo vni po tez ko jim }e stvo ri ti jo{ bo lje
pre tpos tav ke za sop stve ni ra zvoj i rast kroz ra zli ~i te efe kte si ner gi je". Po -
da tak da je "M:tel" kao tre }i li cen ci ra ni te le kom ope ra tor u Crnoj Go ri
za dvi je i po go di ne ra da za uzeo oko 30 od sto ta mo{ njeg tr`i {ta mo bil ne
te le fo ni je uli va na du da je ste ~e na do bra osno va za bu du }e pro fi ta bil no
po slo va nje. Za izno {e nje pre ci zne ne za vi sne ocje ne "po ro di ~ne tran sa -
kci je" jo{ je ra no, jer je po tre bno sa gle da ti {i ru per spe kti vu, po se bno mo -
ti ve srbi jan ske cen tra le da akvi zi ci ju pro sli je di ba nja lu ~koj "k}er ki".
Ma le akci ona re "Te le ko ma Srpske" naj vi {e za ni ma ka ko }e se taj po sao
odra zi ti na bu du }u di vi den dnu po li ti ku. To }e ugla vnom za vi si ti od to ga
na ko ji na ~in i u kojem omje ru }e kom pa ni ja iz RS u~es tvo va ti u in ves ti -
ci ja ma i sa ni ra ju du go va pod go ri ~ke "ses tre", jer je te {ko o~e ki va ti da }e
sve oba ve ze na se be pre uze ti beo grad ska "maj ka".
BOJA NOVCA
Pi {e:
Pre drag KLIN COV
"Te le kom Srbi ja"
pre ko Ba nja lu ke pos tao
do mi nan tni vla snik
crno gor skog "M:te la"
Izvještaj sa
svjetskih berzi ($)
Energent Cijena Promjena
Nafta
Prirodni gas
76,24
5,40
-0,74
-0,01
Metali Cijena Promjena
Zlato
Srebro
1102,90
16,17
-9,10
-0,14
Hypo ban ka uve la
kar ti cu za po klo ne
BA NJA LU KA - Hypo Al pe Adria ban ka Ba nja lu ka lan si ra la je
prvu po klon pla tnu kar ti cu ko ja je na mi je nje na oni ma ko ji `ele da
da ru ju ne sva ki da{ nji po klon za ra zne pri li ke kao {to su ro|en da ni,
vjen~anja, go di{ nji ce i pra zni ci.
U ban ci ka `u da Hypo Vi sa po klon kar ti ca mo`e da bu de ko ri {te na za
pla}anje ro be i uslu ga na pro daj nim mjes ti ma, pu tem In ter ne ta, te za po -
di za nje nov ca na ban ko ma ti ma.
"Hypo Vi sa po klon kar ti ca ni je ve za na za sred stva ko ja da je ban ka, ne -
go je, u stva ri, ne do pu nji va pri pejd kar ti ca na ko ju kli jent mo`e upla ti ti
mi ni mal no 30, a ma ksi mal no 5.000 KM. Onaj ko ku pu je kar ti cu una pri -
jed upla ti iznos na mi je njen za tro {e nje", na vo de u ban ci i do da ju da kar ti -
cu iz da ju de se tak mi nu ta na kon upla te `elje nog izno sa nov ca.
Z.D.
Ime no va nje di re kto ra
ola k{a lo bi pri pre mu
pri va ti za ci je 67 od sto
dr`a vnog ka pi ta la fa bri ke
pre las ku u no ve fir me sa svim pra vi -
ma i oba ve za ma iz Za ko na o ra du.
Uko li ko se po slo da vac na to oglu {i,
tra `i }e mo da kon tro lu spro ve de In -
spe kci ja ra da RS, dok }e ra dni ci
svo ja pra va po tra `i ti sud skim pu -
tem", upo zo rio je Pe uli}.
U ru ko vod stvu "Bir ~a"
izja ve pred sta vni ka ma njin skog sin -
di ka ta ocje nju ju pa u{al nim i proi -
zvo ljnim, ne gi ra ju }i da kr{e
Ko le kti vni i ugo vor o ra du.
"Ne is ti ni ta je izja va da je spo ra -
zum o pre uzi ma nju ra dni ka su pro -
tan ~la nu 33 Za ko na o ra du, jer se
on po zi va upra vo na taj ~lan kao
osnov za nje go vo za klju ~i va nje.
U sa mim izja va ma ra dni ka de -
ci dno je na ve de no da se ugo vor pre -
no si u skla du sa za ko nom", na vo di u
sa op {te nju So nja Ru be`, ru ko vo di -
lac Pra vne slu `be "Bir ~a". [to se ti -
~e sma nje nja pla ta, ona na vo di da je
do go vor o to me sklo pljen s re pre -
zen ta ti vnim sin di ka tom 30. okto bra
pro {le go di ne.
"Za kon je odre dio da po slo da -
vac vo di so ci jal ni di ja log s re pre -
zen ta ti vnim sin di ka tom, a sin di kat
na ~i jem je ~e lu Pe uli} na ni vou RS,
pred stav lja ma njin ski ne re pre zen ta -
ti vni sin di kat", is ti ~e Ru be `o va.
Upra va "Bir ~a" na gla {a va da je
is pla ta oba ve za pre ma za po sle ni ma
za njih pri ori tet i da }e u~i ni ti sve da
de cem bar sku pla tu is pla te naj ka sni je
do po ~et ka idu }e se dmi ce, do da ju }i
da su s Fon dom zdrav stve nog osi gu -
ra nja RS pos ti gli do go vor da ra dni ci -
ma po ~ne ovje ra va nje zdrav stve nih
knji `i ca.
"I po red ogro mnih
te {ko }a, fa bri ka je u to ku 2009, u
vri je me naj ve }e svjet ske eko nom ske
kri ze, is pla ti la pla te re do vno sva ki
mje sec s ne zna tno ma lim za ka{ nje -
njem, {to, ima ju }i u vi du raz mje re
kri ze, sma tra mo ve li kim us pje hom",
ka zao je Vir gi ni jus Va je ga, ge ne ral -
ni di re ktor "Bir ~a".
U izja va ma ra dni ka
de ci dno na ve de no da
se ugo vor pre no si u
skla du sa za ko nom,
ka `e So nja Ru be`
fa bri ke gli ni ce kri ti ko vao po te ze Upra ve
"Bir ~a" po si ja la strah
Skup {ti na di oni ~a ra Fa bri ke du ha na Mos tar ime no va la pri vre me ni
Nad zor ni odbor, ali ne i prvog ~o vje ka pre du ze }a
Ni ko ne }e da bu de di re ktor
Oko sto t| nu ra dn| ka FDM jos n| je do b| |o je dno -
kra tnu nov •a nu po moc od po 350 KM. |ako je v|a da
FB|H 11. ja nu ara ove qo d| ne za du z| |a Fe de ra| n| za vod za
za pos |ja va nje da |z dvo j| po tre bn| no vac. ka zao je Enes
Aja n|c. pred sje dn|k S|n d| ka ta FDM. Ü Za vo du su ka za ||
da ce. na kon sto nj| hov Üpra vn| odbor 10. íe bru ara za vrs|
po tre bne pro ce du re. sred stva b| t| do zna •e na ra dn| c| ma.
Ta po moc nam h| tno tre ba. jer su mno q| ra dn| c| bo |e -
sn|. a ne ma mo ovje re ne zdrav stve ne knj| z| ce. Te sko nam
je •e ka t| na taj no vac. jer nam je sva k| dan ka tas tro ía| n| j|.
do dao je Aja n|c.
Ra dni ci jo{ ~e ka ju po mo}
22 qfubl!5. 2. 2010. Ekonomija
Na rudzbe od nje ma•ke |n -
dus tr| je u de cem bru pro s|e qo -
d| ne neo•ek| va no su pa |e za
2.3 od sto u odno su na pret ho -
dn| mje sec zboq po sus ta ja nja
do mace | |nos tra ne po traz nje.
obja v| |o je ju •e nje ma•ko M| -
n|s tar stvo pr| vre de | te hno |o q| je.
Eko no m|s t| |n dus tr|j ske na -
rudzbe sma tra ju k|ju•n|m po -
ka za te |jem opo rav ka pr| vre de.
REVIZOR
Tur ska do b| ja mo qu cnost da
|zve ze oko po |a m| || ona to na z| -
v|n skoq me sa u Pu s| ju | ta ko
pos ta ne naj ve c| |zvo zn|k ovoq
pre hram be noq pro| zvo da na
rus kom trz| stu. Na kon sto je
uve |a za bra nu uvo za |z SAD.
Pu s| ja je od 1. íe bru ara uk| nu |a
b|o ka du uvo za z| v|n skoq me sa
|z Tur ske. ko ju je uve |a okto bra
2005. zboq pt| •jeq qr| pa.
De ut sche Bank
pre bro di la kri zu
FRAN KFURT - De ut sche Bank, naj ve }a nje ma ~ka ban ka, os tva ri -
la je pro {le go di ne ve li ku do bit, uprkos te {koj eko nom skoj kri zi u
Nje ma ~koj.
Ne to do bit De ut sche Bank u 2009. go di ni izno si la je pet mi li jar di evra,
dok je u pret ho dnoj go di ni ban ka po slo va la s gu bit kom od 3,9 mi li jar di
evra. Ban ka je sa op {ti la da }e zbog izu ze tno do brih po slo vnih re zul ta ta i
akci ona ri pri mi ti zna tno ve }u di vi den du u izno su od 0,75 evra po akci ji,
za ra zli ku od 0,50 evra ko li ko je izno si la 2008. go di ne. U skla du sa bo -
ljim po slo vnim re zul ta ti ma po slo va nja De ut sche Bank je svo jim vo de }im
me na d`e ri ma is pla ti la i zna tno ve }e pre mi je za uspje {no po slo va nje.
Uku pni per so nal ni tro {ko vi su 2009. go di ne po ra sli za 18 od sto na go di{ -
njem ni vou na 11,6 mi li jar di evra.
[ef De ut sche Bank Jo zef Aker man izu ze tno do bre po slo vne re zul ta te u
pro {loj go di ni pro tu ma ~io je kao ja snu na zna ku pri vre dnog opo rav ka i
sta bi li za ci ju fi nan sij skih tr`i {ta, iako je upo zo rio da }e sa vla da va nje kri ze
jo{ po tra ja ti. (Agen ci je)
"Ru sal"
sma njio dug na
2,9 mi li jar di $
MOS KVA - Naj ve }i svjet ski
proi zvo |a~ alu mi ni ju ma, rus ki
kon cern "Ru sal", obja vio je ju ~e
da je ot pla tio 2,14 mi li jar di do la -
ra kre di ta za hva lju ju }i re ali zo va -
noj ini ci jal noj ja vnoj po nu di
akci ja (IPO) u Hong Kon gu i
Pa ri zu.
Pri ho de od IPO "Ru sal" je
usmje rio na ot pla tu gla vni ce du -
ga me |u na ro dnim i rus kim kre -
di to ri ma i gla vni ce du ga i
ka ma ta rus koj gru pa ci ji "One-
xim". Stra ni kre di to ri su do bi li
1,46 mi li jar di do la ra, rus ki 253
mi li ona, a "Onexim" 278 mi li -
ona do la ra. Ot pla tom dije la kre -
di ta, uku pna za du `e nost
"Ru sa la" je sma nje na na 12,9
mi li jar di do la ra. (Agen ci je)
Ma so vni {trajk
pro tiv ot ka za
u Tur skoj
AN KA RA - De se ti ne hi lja da
ra dni ka ko je oku plja {est tur skih
sin di ka ta ju ~e su {traj ko va li u
znak po dr{ke za po sle ni ma u je -
dnoj du van skoj kom pa ni ji, ko ji
su do bi li ot ka ze.
Ra dni ci ko ji su u~es tvo va li u
je dno dne vnom {traj ku tra `e od
Vla de da po no vo za po sli oko
10.000 ra dni ka ko ji su iz gu bi li
po sao na kon pri va ti za ci je dr`a -
vne du van ske kom pa ni je. Vla da
je, po zi va ju }i se na eko nom ske
te {ko }e, po nu di la otpu {te nim ra -
dni ci ma sa mo pri vre me ne ugo -
vo re na 11 mje se ci. (AP)
ECB za dr`a la
re kor dno
nis ku ka ma tu
FRAN KFURT - Evrop ska
cen tral na ban ka (ECB) odlu~ila
je ju ~e da za dr`i svo ju re fe ren -
tnu ka ma tnu sto pu na re kor dno
nis kih je dan pro ce nat.
Kao {to su eko no mis ti i o~eki -
va li, ECB }e ~eka ti sna`ni je
zna ko ve pri vre dnog ras ta i po -
dat ke o in fla ci ji pri je po di za nja
ka ma tnih sto pa i uki da nja os ta lih
mje ra do ne se nih da bi bi li
ubla`eni u~in ci fi nan sij ske kri ze.
Naj ve}i pro blem je vi so ka ne za -
po sle nost i kri za u Gr~koj, te pri -
je tnja da bi se u sli~noj si tu aci ji
mo gle na}i jo{ ne ke ~la ni ce EU.
I bri tan ska cen tral na ban ka ta -
ko|e je odlu~ila da za dr`i svo ju
klju~nu ka ma tnu sto pu na re kor -
dno nis kih 0,5 od sto. (Agen ci je)
"Ope ra
Software"
ku pi la
ame ri ~ki
"AdMar vel"
OSLO - Nor ve {ka kom pa ni ja
"Ope ra Software", iz da va~ ~u ve -
nog veb na vi ga to ra ope ra, obja -
vi la je ku po vi nu ame ri ~ke
kom pa ni je "AdMar vel", spe ci ja -
li zo va ne za objav lji va nje re kla -
ma na mo bil nim te le fo ni ma.
Ku po vi na svih akci ja "AdMar -
ve la" ko {ta }e oko osam mi li ona
do la ra i bi }e fi nan si ra na u go to -
vi ni.
Cilj ove akvi zi ci je je da te le -
fon skim ope ra to ri ma bu de po -
nu |en sve obu hva tan pa ket,
ko jim }e bi ti obu hva }e ni bes -
pla tni na vi ga tor za mo bil ne te -
le fo ne ope ra mi ni i re kla mno
rje {e nje. (Agen ci je)
Bo ri vo je SI MI]
SA RA JE VO - Ban ke u Fe -
de ra ci ji BiH mo gu bez do da tnih
tro {ko va re pro gra mi ra ti kre di te
svo jih kli je na ta ko ji ne ma ju
ka{ nje nja u ot pla ti kre di ta du `e
od 90 da na.
To je, izme |u os ta log, sa dr`a -
no u pri vre me nim mje ra ma za re -
pro gram kre di tnih oba ve za
fi zi ~kih i pra vnih li ca u ban ka ma
u FBiH, ko je je ne da vno usvo ji la
Fe de ral na agen ci ja za ban kar stvo.
"Re pro gram kre di ta do zvo lja -
va se pra vnim i fi zi ~kim li ci ma
ko ja su ima la ure dne ot pla te ra ta,
ali su za pa la u te {ko }e zbog efe -
ka ta glo bal ne fi nan sij ske i eko -
nom ske kri ze. Na ovaj na ~in
ban ka ma omo gu }a va mo da ne po -
gor {a va ju kla si fi ka ci ju tih kre di ta
i da se sa mim ti me ne izla `u do -
da tnim tro {ko vi ma za for mi ra nje
re zer vi po osno vu tih kre di ta", po -
ja{ nja va Zla tan Bar{, di re ktor
Agen ci je za ban kar stvo FBiH.
Na po mi nje da se re pro gram
kre di ta omo gu }a va gra |a ni ma i
pra vnim su bje kti ma za ko je ban ke
oci je ne da }e mo }i ure dno ser vi si -
ra ti svo je oba ve ze.
"Uko li ko kli jent u tre -
nut ku re pro gra mi ra nja ispu nja va
kri te ri je za kla si fi ka ci ju u ka te go -
ri ju B, ban ka je du `na da ga za -
dr`i u toj ka te go ri ji. Za ta ko zva nu
lo {u akti vu os ta je pos to je }a odlu -
ka, pre ma ko joj se kre di ti s ka{ -
nje njem u ot pla ti auto mat ski
svrsta va ju u ka te go ri ju B za ko ju
se ban ke oba ve zne osi gu ra ti re zer -
vu od 16 do 40 od sto izno sa kre -
di ta", po ja{ nja va Bar{.
Pod sje }a da ne pos to ji oba ve -
za ba na ka da re pro gra mi ra ju kre -
di te, ne go da kli jen ti mo ra ju
ispu ni ti sve uvje te pre dvi |e ne za
pro du `e nje ot pla te kre di ta.
"Ban ke mo ra ju pro na -
}i izvo re za ro ~nu us kla |e nost
kre di ta ko ji se pro du `a va ju i nji -
ho va li kvi dnost ne smi je bi ti ugro -
`e na", na po mi nje Bar{ i
kon sta tu je da je ve }i na gra |a na
obu hva }e na no vim pri vre me nim
mje ra ma s ob zi rom na to da u do -
bru akti vu spa da 94 do 95 od sto
VA [IN GTON - Ame ri ~kom lan cu
res to ra na brze hra ne "McDo nald's" tre -
ba lo je 14 go di na in ten zi vnih pre go vo ra
da bi do bio do zvo lu za do la zak u biv {i
So vjet ski Sa vez, a ovih da na ta kom pa ni -
ja obi lje `a va 20. go di{ nji cu od otva ra nja
prvog obje kta na jav lju ju }i {i re nje svo je
mre `e u Ru si ji do kra ja go di ne za jo{ 45
res to ra na.
D`ord` Ko hon, osni va~ "McDo na-
ld'sa" u So vjet skom Sa ve zu i Ka na di, pri -
sje }a se da su pre go vo ri bi li vrlo spo ri, ako
ne i bol ni.
"Uze li smo se bi do vo ljno vre me na da
obja sni mo {ta je 'McDo nald's'. Pe si mi zma
je bi lo na mno go ni voa i tre ba lo je 14 go di -
na da uspi je mo", re kao je Ko hon.
Kam zat Ka zbu la tov bio je
{ef prvog "McDo nald'sa" u So vjet skom Sa -
ve zu, a da nas je pred sje dnik te kom pa ni je
za ci je lu Ru si ju.
On ka `e da je u odno su na da na{ nju si -
tu aci ju po li ti ~ki sis tem de ve de se tih go di na
pro {log vi je ka bio po tpu no dru ga ~i ji, eko -
no mi ja je bi la ra zli ~i ta, a ze mlja se dru ga ~i -
je zva la.
"Bi lo je ne mo gu }e pre dvi dje ti {ta }e
bu du }nost do ni je ti. ^ak ni va lu ta ni je bi la
kon ver ti bil na zbog hi pe rin fla ci je. Uprkos
sve mu, mu {te ri je su na otva ra nju ~e ka le u
re du, ne ki go to vo de set sa ti na tem pe ra tu ra -
ma ispod nu le, da bi osje ti li okus naj po pu -
lar ni je ame ri ~ke brze hra ne", ka zao je
Ka zbu la tov.
Na ta li ja Ko les ki no va izja -
vi la je da je "McDo nal d's" za nju bio prvi
okus slo bo de. Ona ka `e da su, kao i sa sva -
kim dru gim ve li kim do ga |a jem u Mos kvi,
pred "McDo nal d's" do {li gra |a ni iz svih
grad skih i di je lo va izvan gra da.
Rus ki ogra nak "McDo nald'sa" se da -
nas mo `e po hva li ti da je res to ran na Pu {ki -
no vom trgu u Mos kvi naj po pu lar ni ji od
svih u lan cu ame ri ~ke kom pa ni je u svi je tu.
U pro te klih 20 go di na kroz nje ga je pro {lo
vi {e od 130 mi li ona gos ti ju. (Agen ci je)
"McDo nald's" sla vi 20 go di na ra da u Ru si ji
Ne po `e ljni gost pos tao
dio `i vo tnog sti la
"Trayal" bli zu
do go vo ra s FI AT-om
BA NJA LU KA - Proi zvo |a ~i iz
re gi ona mo ra ju da se uje di ne ka -
ko bi za do vo lji li po tra` nju na ve -
li kim tr`i {ti ma, izja vio je Bo jan
Ga ji}, iz vr{ni di re ktor No vo sad -
skog saj ma.
"Kva li tet proi zvo da u re gi onu je
do bar, ali ima mo ne do vo ljne ka pa -
ci te te da iza |e mo na ve li ka tr`i {ta.
Re gi onal nom sa ra dnjom mo `e mo
pro mi je ni ti tu si tu aci ju u na {u ko -
rist", re kao je Ga ji}.
On je na ju ~e ra{ njoj pre zen ta ci ji
No vo sad skog saj ma po ljo pri vre de
is ta kao da }e se ove go di ne na toj
ma ni fes ta ci ji pred sta vi ti oko 2.000
u~e sni ka iz 15 ze ma lja.
Ma ni fes ta ci ju, ko ja ko ti ra me |u
de set na jus pje {ni jih ovog ti pa u
Evro pi, sva ke go di ne po sje }u je ne -
ko li ko sto ti na hi lja da lju di, {to
pred stav lja ve li ku {an su za proi -
zvo |a ~e.
Ga ji} je ka zao da je ve oma za do -
vo ljan od zi vom pri vre dni ka iz RS
na pre zen ta ci ju, oci je niv {i da to
pot vr|u je da oni uvi |a ju sve ve }i
zna ~aj re gi onal ne sa ra dnje.
Ra di vo je Bra ti}, mi nis tar po ljo -
pri vre de, vo do pri vre de i {u mars tva
RS, re kao je da }e ovo mi nis tar stvo
i ove go di ne po dr`a ti No vo sad ski
sa jam po ljo pri vre de, jer ga sma tra
odli ~nom {an som za pre ze nt aci ju
do ma }ih proi zvo da.
Ran ko To pi}, pred sje dnik Pri vre -
dne ko mo re re gi je Ba nja lu ka, ka -
zao je da se po sred stvom te
us ta no ve po {le go di ne na saj mu u
No vom Sa du pred sta vi lo pet fir mi.
"Sma tram da }e zbog ve oma do -
bre sa ra dnje Srbi je i RS ovaj put
nji hov od ziv bi ti jo{ ve }i", ka `e To -
pi}.
Pred sta vni ci No vo sad skog saj ma
}e slje de }e se dmi ce odr`a ti pre ze -
nta ci je i u Sa ra je vu i Mos ta ru, a na -
kon to ga i u Ma ke do ni ji, Crnoj
Go ri i Ma |ar skoj. Ovo go di{ nji No -
vo sad ski sa jam po ljo pri vre de bi }e
odr`a n od 15. do 22. ma ja.
Z.D.
KRU [E VAC - Kom pa ni ja "FI AT auto mo bi li Srbi ja" i "Trayal" iz
Kru {ev ca pri vo de kra ju pre go vo re o ugra dnji "Trayalo vih" auto mo bil -
skih gu ma u FI AT-ova vo zi la.
Ge ne ra lni di re ktor "Trayala" Hris to Kru {ar ski is ta kao je da su pre go vo ri o
ispo ru ci mi li on gu ma go di{ nje u za vr{noj fa zi.
"Do kra ja mar ta pro ra di }e no va ma {i na za 'kon fe kci oni sa nje' gu ma, {to }e
izu ze tno po bolj {a ti kva li tet i ima }e mo proi zvo dnju od oko 8.000 gu ma dne -
vno", re kao je Kru {ar ski. (Srna)
Ame ri ~koj
kom pa ni ji
tre ba lo
20 go di na
da do bi je
do zvo lu
sov jet skih
vlas ti za
otva ra nje
prvog
res to ra na
No vi na u
pri vre me noj
odlu ci je i da
se fi zi ~kim
li ci ma mo gu
re pro gra mi ra ti
kre di ti
odo bre ni
ma ksi mal no
do 70.000 KM
Re gi onal no
po ve zi va nje {an sa
za proi zvo |a ~e
Agen ci ja za ban kar stvo FBiH uve la
Ban ke
za do bre
Os|m us|o va da u ot p|a t| kre d| ta ne ka sne du ze od 90 da -
na. í| z| •ka || ca |ma ju pra vo na re pro qram kre d| ta uko || ko su os ta |a
bez po s|a ne || •nom kr| v| com. ako |m je p|a ta sma nje na naj ma nje
20 od sto ||| ka sn| naj ma nje tr| mje se ca. te ako zboq ne k|h dru q|h
ra z|o qa ne mo qu ser v| s| ra t| svo je kre d| tne oba ve ze.
Pra vna || ca. ta ko de. ne sm| ju |ma t| kas nje nja u ot p|a t| du ze od
90 da na. a mo qu do b| t| re pro qram ako su so| ven tna | uko || ko
ban ka pro c| je n| da |m pro du ze nje ro ka ot p|a te kre d| ta omo qu ca va
bu du ce re do vno |zm| re nje oba ve za.
Uslo vi za re pro gram
F
O
T
O

N
N
5. 2. 2010. qfubl 23 Ekonomija
5,7
mi li jar di do la ra
vri je dje lo je
pro {lo go di{ nje
tr`i {te pre ra de
elek tron skog
otpa da.
Broj dana
NJU JORK - Ame ri ~ka osi gu -
ra va ju }a kom pa ni ja "Ame ri -
can In ter na ti onal Gro up"
(AIG) pla ni ra da za po sle ni ma u
svom fi nan sij skom odje lje nju
is pla ti ~ak 100 mi li ona do la ra
bo nu sa.
AIG, ne ka da naj ve }a svjet ska
osi gu ra va ju }a kom pa ni ja, 2008.
go di ne je do bio od dr`a ve po mo}
od 182,3 mi li jar de do la ra da bi
pre `i vio fi nan sij sku kri zu, a nje -
go vi slu `be ni ci mo ra li su da vra te
39 mi li ona do la ra do bi je nih na
ime sta rih bo nu sa.
Spe ku la ci je o no vom na gra |iva -
nju za po sle nih iza zva le su bi jes u
ame ri ~koj admi nis tra ci ji.
"Pred sje dnik SAD Ba rak Oba -
ma je frus tri ran i ljut zbog mo gu -
}eg nas tav ka is pla ta ve li kih
bo nu sa na Wall Stre etu. Pred sje -
dnik je frus tri ran i ljut za to {to
Wall Stre et nas tav lja s pra ksom da
ve li kim bo nu si ma na gra |u je pre -
uzi ma nje ve li kog ri zi ka, {to smo
vi |a li i to kom ne ko li ko po slje -
dnjih go di na", izja vio je por tpa rol
Bi je le ku }e Bil Bar ton.
Ame ri ~ki zva ni ~nik za du `en za
kon tro lu pla ta u ve li kim fi nan sij -
skim in sti tu ci ja ma Ke net Faj nberg
izra zio je ogor ~e nje po vo dom in -
for ma ci ja da }e AIG is pla ti ti na -
gra du od 100 mi li ona do la ra.
Faj nberg je re kao da su ovi bo nu si
re zul tat sta rih ugo vo ra i da }e od
mar ta oni bi ti stvar pro {los ti. On
in si s ti ra da za po sle ni u AIG-u tre -
ba da vra te jo{ se dam mi li ona do -
la ra. (Agen ci je)
Bi je la ku }a
izra zi la ogor ~e nje
po vo dom in for ma ci ja
da }e AIG is pla ti ti
na gra du od 100
mi li ona do la ra
NEZVANI^NO
AIG opet po se `e
za na gra |i va njem
TO KIO - Ja pan ska "Toyota", naj -
ve }i proi zvo |a~ vo zi la na svije tu, su o~e -
na je s jo{ je dnim iz se ri je opo zi va, po {to
je do bi la vi {e od sto ti nu pri tu `bi u SAD i
Ja pa nu na pro ble me s ko ~ni ca ma u nje -
nom naj po pu lar ni jem hi bri dnom mo de -
lu pri jus.
Po {to je ja pan ska vla da i zva ni ~no na -
re di la is tra gu u ve zi sa sis te mom ko ~e nja na
mo de lu pri jus, naj pro da va ni jeg hi bri dnog
vo zi la na svije tu, ru ko vod stvo "Toyote" je
is ta klo da mo gu }nost opo zi va ni je ne re al na i
da kom pa ni ja ra zma tra sve mje re, uklju ~u -
ju }i po vla ~e nje vo zi la, ka ko bi bio rije {en
mo gu }i pro blem.
Mo del pri jus ni je obu hva }en tre -
nu tnom akci jom po vla ~e nja ne ko li ko mi li -
ona "Toyoti nih" auto mo bi la sa svjet skih
tr`i {ta usljed pro ble ma s pa pu ~i com ga sa.
Opo ziv mo de la pri jus za 2010. go di nu
mo gao bi da do ne se mno go pro ble ma
"Toyoti" na do ma }em tr`i {tu i da ugro zi re -
pu ta ci ju vo zi la za ko je je pred sje dnik kom -
pa ni je Akio To jo da ka zao da je nji hov
klju ~ni mo del.
Ci je na akci ja "Toyote" pa la je za 5,2
od sto, ~i me je tr`i {na vrije dnost kom pa ni je
uma nje na za 37 mi li jar di do la ra, od ka da je
na jav lje no po vla ~e nje sko ro osam mi li ona
vo zi la u svije tu zbog pro ble ma s pa pu ~i com
za gas, ko ji mo `e da iza zo ve ne `e lje no
ubrza nje vo zi la.
Ana li ti ~ar Ju uki Sa ku rai ocje nju je da }e
opo ziv pri ju sa bi ti jo{ je dan ve li ki udar za
"Toyotu", na gla {a va ju }i da }e Upra va kom -
pa ni je mo ra ti brzo da ra zmo tri taj ko rak, bu -
du }i da se pro ble mi s ko ji ma se kom pa ni ja
su o~a va sve vi {e {i re.
Izvan Ja pa na "Toyota" je opo -
zva la naj ma nje 7,8 mi li ona vo zi la, a naj vi {e
u SAD. Na te hni ~ki pre gled su po zva ni i
naj bo lje pro da va ni mo de li ko ro la i ka mri.
"Toyota" je, me |u tim, sa op -
{ti la da su nje ni in `e nje ri rije {i li pro blem
ne kon tro li sa nog ubrza nja, ko ji je do veo do
ne ko li ko smrto no snih ude sa u SAD i da }e
po ten ci jal no de fek tne pa pu ~i ce za gas bi ti
opre mlje ne no vim dije lo vi ma ko ji }e sprije -
~i ti bu du }e in ci den te.
"Toyota" je ju ~e pot vrdi la da bi se zbog
opo zi va mi li ona auto mo bi la mo gla su o~i ti s
gu bit kom u izno su od oko dvi je mi li jar de
do la ra. (Agen ci je)
kre di ta da tih sta no vni{ tvu. Re pro -
gram, odno sno res tru ktu ri ra nje
kre di tnih oba ve za, po dra zu mi je va
pro du `e nje kraj njeg ro ka za ot pla -
tu kre di ta naj ma nje 12 mje se ci ~i -
me se auto mat ski sma nju ju i ra te
kre di ta. Pra vna i fi zi ~ka li ca mo }i
}e po dno si ti zah tje ve za re pro -
gram kre di ta naj ka sni je do 31. de -
cem bra 2010. go di ne.
No vi na u pri vre me noj
odlu ci je i da se fi zi ~kim li ci ma
mo gu re pro gra mi ra ti kre di ti s ma -
ksi mal nim odo bre nim izno som do
70.000 KM ili kre di ti ~i je sta nje
du ga u mo men tu re pro gra ma ne
pre la zi taj iznos, dok ogra ni ~e nje
ne va `i za stam be ne kre di te.
Obnov lje ni
pre go vo ri o
izra di voj nog
avi ona
BER LIN - Evrop ski gi gan tski
proi zvo |a~ avi ona "Air bus" obno -
vio je ju ~e pre go vo re s vla da ma
evrop skih ze ma lja ko je su po ru ~i -
le voj ni tran spor tni avi on A400M,
u po ku {a ju da rije {i pro blem ma -
so vnog pre ko ra ~e nja tro {ko va i
sprije ~i mo gu }e ga {e nje je dnog
od naj ve }ih evrop skih pro je ka ta u
oblas ti voj ne in dus tri je.
Obus tav lja nje pro gra ma izra de
no vog voj nog avi ona, vrije dnog
20 mi li jar di evra, ko ji ka sni oko
~e ti ri go di ne i ko ji je pre ma {io
prvo bi tni bu d`et za 11,2 mi li jar de
evra, mo glo bi da ugro zi do
10.000 ra dnih mjes ta u Evro pi.
"Air bus" je ape lo vao na se dam
~la ni ca NA TO-a da obe zbije de
mi li jar de do la ra do da tne fi nan sij -
ske po dr{ke za nas ta vak izra de
A400M, ko ji je prvi pro bni let
oba vio u de cem bru mi nu le go di -
ne. Pre go vo ri su pre ki nu ti pro {le
se dmi ce zbog to ga {to su tra `e ne
4,4 mi li jarde evra do da tne po -
dr{ke, dok su kup ci nu di li naj vi {e
dvije mi li jarde. Ve li ka Bri ta ni ja,
Fran cus ka, Nje ma ~ka, [pa ni ja,
Bel gi ja, Lu ksem burg i Tur ska po -
ru ~i le su 180 ovih avi ona 2003.
go di ne. (Agen ci je)
"Aus tri an
Air li nes"
otpu {ta 1.000
ra dni ka
BE^ - Aus trij ska avio-kom pa ni ja
"Aus tri an Air li nes" sa op {ti la je da
pla ni ra da do kra ja go di ne sma nji
broj za po sle nih za 1.000 i ra dnu
sna gu sve de na oko 6.000 lju di.
"Aus tri an Air li nes" je za ja nu ar i
fe bru ar dr`a vnom Ser vi su za za -
po{ lja va nje pri ja vio ot kaz za 180
za po sle nih, a za mart jo{ 350 ra dni -
ka. Pro {le go di ne je ta avio-kom pa -
ni ja ve} otpus ti la 300 ra dni ka, a u
nje noj ses trin skoj fir mi "Tyro le an
Airways" ot kaz je do bi lo 170 za po -
sle nih.
Ovim mje ra ma {te dnje prije sve ga
je po go |e no ze malj sko oso blje, a
naj vi {e za po sle ni u admi nis tra ci ji,
kol cen tru i te hni ci.
Avio-kom pa ni ja, ko ju je ku pio
nje ma ~ki avio-pre vo znik "Luf than -
sa", ne oslo ba |a se sa mo "obi ~nih"
ra dni ka, ve} "~is ti" i u me na d`er -
skim re do vi ma. Ta ko je po slje dnjih
mje se ci izme |u 40 i 50 ru ko vo de -
}ih lju di spo ra zu mno na pus ti lo fir -
mu. Osim njih i 60 pi lo ta je
pri hva ti lo spo ra zu mno ras ki da nje
ugo vo ra.
"Luf than sa" mje ra ma {te dnje po -
ku {a va da vra ti "Aus tri an Air li nes"
me |u pro fi ta bil ne kom pa ni je i izba -
vi je iz ve li kih gu bi ta ka. (Agen ci je)
"Toyota" bi mo gla sa tr`i {ta da po vu ~e jo{ je dan mo del
Mo gu} opo ziv pri ju sa
zbog kva ra ko ~ni ca
Ja pan ska vla da na re di la
is tra gu u ve zi sa sis te mom
ko ~e nja na mo de lu pri jus
Zah tje ve za re pro gram
kre di ta ban ke
}e pri ma ti do 31.
de cem bra ove go di ne
no vi ne u re pro gra mi ra nju kre di tnih oba ve za
da ju ola k{i ce
kli jen te
Banke ne}e morati
rezervisati sredstva za
reprogramirane kredite
FOTO NN
24 qfubl!5. 2. 2010. Ekonomija
PRAG - Glo bal na eko nom -
ska kri za dras ti ~no se odra zi la
na pri liv di rek tnih stra nih ula -
ga nja u ^e {ku, pa je dr`a vna
agen ci ja ^e hin vest pro {le go di -
ne ugo vo ri la pro je kte u vrije -
dnos ti od sve ga 640 mi li ona
evra.
Re kor dni pri liv di rek tnih stra -
nih in ves ti ci ja u ^e {ku za bi lje `en
je 2006. go di ne, ka da se na pla no -
ve in ves ti to ra u pu noj mje ri odra -
zio ula zak ^e {ke u Evrop sku
uni ju. Te go di ne su stra ni in ves ti -
to ri u ~e {ku pri vre du ulo `i li ~ak
4,64 mi li jar de evra.
Osim vri je dnos ti di -
rek tnih stra nih in ves ti ci ja i broj
ugo vo re nih in ves ti ci onih pro je -
ka ta je pro {le go di ne bio ma nji i
izno sio je sve ga 186, {to je za
de set od sto ma nje ne go 2008.
go di ne.
Kao gla vni ra zlog zbog ko jeg
je pro {le go di ne, po se bno u prvom
po lu go di {tu, pre su {io tok stra nog
ka pi ta la, ~e {ki stru~ nja ci na vo de
glo bal nu eko nom sku kri zu, ko ja
je i ina ~e sma nji la in ves ti ci je u
cije lom svije tu za oko tre }i nu.
"Ka da u ne {to ula `e te ra ~u na -
te na bu du }u po tra` nju. To, me |u -
tim, in ves ti to ri sa da ne vi de i za to
su opre zni", ka zao je eko no mis ta
To ma{ Se dla ~ek.
Pre ma nje go vom
mi{ lje nju, ^e {ka ni ubu du }e ne
mo `e da ra ~u na da }e po no vi ti re -
kor dne ula ga ~ke go di ne, po {to je
pri va ti za ci ja ve li kih kom pa ni ja
za vr{e na. Ve }a ula ga nja Se dla ~ek
o~e ku je je di no u se kto ru uslu ga i
in for ma ti ke.
"Mo ra mo da se po mi ri mo da
nam vi {e ne }e do la zi ti in ves ti ci oni
'te {ka {i'. Sve ve }i udio u stru ktu ri
stra nih ula ga nja ima }e 'la ke' gra ne
kao {to su uslu ge ili ra zvoj sof tve -
ra", re kao je Se dla ~ek.
Upra vo ti ma nji pro je kti do bi -
ja ju i naj ve }i dio dr`a vne po mo }i
i ola k{i ca u nas to ja nju Vla de da
pri vu ~e stra ni ka pi tal.
Pro {le go di ne naj kru pni je ula -
ga nje u ^e {koj, ipak, je bi lo u tra -
di ci onal noj gra ni - auto mo bil skoj
in dus tri ji.
Naj ve }i ~e {ki proi zvo -
|a~ auto mo bi la "[ko da" iz Mla de
Bo le sla ve, ~i ji je vla snik nje ma ~ki
"Vol kswagen" ulo `i la je 60 mi li -
ona evra u pro {i re nje svo je fa bri -
ke za proi zvo dnju mje nja ~a.
Za hva lju ju }i di rek tnim stra nim
ula ga nji ma u ^e {koj je pro {le go -
di ne po sao na {lo oko 6.000 lju di
me |u ko ji ma je 1.050 sa vi so ko -
{kol skim obra zo va njem. (Be ta)
Sla bi in te res stra nih
in ves ti to ra za ^e {ku
Ka pi tal sve
ma nje do ti ~e
u ne ka da
ve oma
atra kti vnu
ze mlju
Ze mlje evro zo ne tre ba
da po mo gnu Gr~koj
PA RIZ - Iz vr{ni di re ktor Me |u na ro dnog mo ne tar nog fon da
(MMF) Do mi nik [tros-Kan su ge ri sao je ze mlja ma evro zo ne da "na
ovaj ili onaj na ~in po mo gnu" Gr~koj ko ja je u te {koj fi nan sij skoj
kri zi.
On je re kao da ze mlje evro zo ne ne smiju se bi do zvo li ti da ne po mo gnu
Gr~koj.
"Tu smo da bi smo po mo gli. Na {a mi si ja je na li cu mjes ta i ona da je te -
hni ~ke sa vje te na za htjev gr~ke vla de. Ako za tra `e od nas da in ter ve ni -
{e mo, mi }e mo to i ura di ti", do dao je [tros-Kan.
Go vo re }i o spe ku la ci ja ma da je zbog kri ze u Gr~koj u opa snos ti i za je -
dni ~ka evrop ska va lu ta, [tros-Kan je ocije nio da se ne mo `e is to vre me -
no mi sli ti da je evro ve oma sna `an i bi ti ne za do vo ljan kad ma lo pa dne.
"Ne mi slim da je evro zo na osla blje na zbog pa da evra pre ma do la ru.
Ovo je prvi pra vi iza zov za evro zo nu i mi slim da }e mo ga pre va zi }i", re -
kao je [tros-Kan.
Evrop ska ko mi si ja je po dr`a la plan Gr~ke za zna tno sma nje nje bu d`et -
skog de fi ci ta u na re dne ~e ti ri go di ne sa 12,7 od sto bru to dru{ tve nog
proi zvo da iz pro {le go di ne. (AFP)
VAR [A VA - Polj ski pred sje dnik Leh Ka ~inj ski
za tra `io je da Polj ska di rek tno, a ne pre ko Evrop ske
uni je, u|e u eli tni klub Gru pe 20 (G20) naj ra zvi je ni -
jih i ze ma lja u ra zvo ju, po {to je 18. po ve li ~i ni pri -
vre da u svi je tu.
"Taj za htjev je je dnos ta van. Kao prvo, zbog ve li ~i -
ne polj ske pri vre de, a kao dru go, Polj ska je naj ve }a ze -
mlja je dnog re gi ona i naj ve }a ze mlja ko ja je pro {la kroz
pro ces tran zi ci je", re kao je Ka ~inj ski.
Polj ski pred sje dnik sma tra da nje go va ze mlja za slu -
`u je ula zak u G20 i ta ko ste kne pra vo da pre ko akti vnos ti
te gru pe igra ve }u ulo gu u odlu ~i va nju o svjet skim pri vr -
e dnim to ko vi ma. Ana li ti ~a ri, me |u tim, upo zo ra va ju da za
ula zak u G20, u ko joj su ne sa mo naj ra zvi je ni je ze mlje,
ve} i eko nom ski li de ri re gi ona i kon ti ne na ta, ni je do vo -
ljna sa mo ve li ~i na bru to dru{ tve nog proi zvo da (BDP).
"To {to smo u EU naj ve }a je pre pre ka da
se izbo ri mo za ula zak u G20. Na nas gle da ju kao na ze -
mlju ko ja je pre ko Uni je u gru pi ve} zas tu plje na", ka zao
je eko no mis ta Vi told Or lov ski. Polj ski eko no mis ta obja -
snio je da ne ke ~la ni ce EU, kao {to su [pa ni ja ili Ho lan -
di ja, do bi ja ju po zi vni ce za sa mi te G20, ko je bi `e lje la i
Polj ska, ali ne za hva lju ju }i ve li ~i ni BDP-a, ve} zbog to -
ga {to akti vno in ves ti ra ju u pri vre de dru gih ze ma lja.
Polj ska je je di na u EU uspje la da pre bro di
pro {lu kri znu go di nu bez pa da u re ce si ju, os tva riv {i ~ak
pri vre dni rast od 1,7 od sto, ta ko da o njoj i me |u na ro -
dne in sti tu ci je go vo re kao o tre nu tnom "odli ka {u Evro -
pe". Mi nis tar pri vre de i pot pred sje dnik Vla de Val de mar
Pa vlak izja vio je da Vla da ove go di ne o~e ku je rast pri -
vre de od 3,4 od sto, a 2011. od 4,5 od sto. Polj ska je kra -
jem pro {le go di ne pre dnja ~i la i po bro ju no vih ra dnih
mjes ta, a u po slje dnjem kvar ta lu je otvo ri la 7.800 no vih
ra dnih mjes ta. (Agen ci je)
Polj ska tra `i ~lan stvo u G20
Nis ke ka ma te
os ta ju u
is to ~noj
Evro pi
VA [IN GTON - Is to ~noe -
vrop ske cen tral ne ban ke nas ta -
vi }e s la bav lje njem mo ne tar ne
po li ti ke, ka ko bi po dr`a le o`iv -
lja va nje svo jih pri vre da, ocije -
nio je eko no mis ta Svjet ske
ban ke En drju Ber ns.
"Uko li ko uzme mo u ob zir
sla bost pri vre da re gi ona, on da
po dr{ka ve oma la ba vim mo ne -
tar nim po li ti ka ma ima smi sla",
obja snio je Ber ns, do da ju }i da
pra vil no tem pi ra nje po ~et ka
nei zbje `nog po o{ tra va nja mo -
ne tar ne po li ti ke pred stav lja pra -
vi glo bal ni iza zov. (Agen ci je)
Polj ska sma tra da
za slu `u je ula zak u G20 zbog
ve li ~i ne svo je pri vre de
Sve ve }i udio
u stru ktu ri stra nih
ula ga nja ima }e "la ke"
gra ne kao {to su uslu ge
ili ra zvoj sof tve ra
^e {ka ni ubu du }e ne mo `e da ra ~u na da }e po no vi ti
re kor dne ula ga ~ke go di ne po {to je pri va ti za ci ja
ve li kih kom pa ni ja za vr{e na, sma tra ju eko no mis ti
Naj ve }e pro {lo go di{ nje
ula ga nje u ^e {koj
re ali zo vao "[ko din"
vla snik "Vol kswagen"
F
O
T
O

N
N
U svakodnevnoj ishrani, a posebno u pe-
riodu virusnih infekcija, na{em su organizmu
potrebne brojne hranjive i za{titne materije,
koje ~uvaju zdravlje i organizmu daju vital-
nost.. Mati~na mlije~ je vrhunski koncentrat
biolo{ki aktivnih sastojaka bitnih za pravilno
funkcionisanje organizma. Royal Jelly `elati-
nozne kapsule sadr`e mati~nu mlije~ koja
predstavlja izvanredan spoj vitamina, minerala
i hranjivih materija i idealan je dodatak svakod-
nevnoj ishrani za sve generacije. Mati~na
mlije~ je u pravom smislu rije~i multivitamin-
ski proizvod jer sadr`i A, C, D, E vitamine, kao
i sve vitamine B-kompleksa. Predstavlja najbo-
gatiji izvor vitamina B
6
i pantotenske kiseline
(vitamin B
5
) koji imaju va`nu ulogu u meta-
bolizmu masti i ugljikohidrata. U sastav
mati~ne mlije~i ulaze minerali kao {to su kalcij,
bakar, `eljezo, fosfor, kalij, silicij i sumpor, a
oni u~estvuju u brojnim reakcijama
koje kontroli{u }elijski metabolizam.
Posebno zna~ajan sa-
stojak mati~ne mlije~i koju sadr`e
Royal Jelly kapsule su imunoglobu-
lini koji direktno uti~u na ja~anje ot-
pornosti organizma prema razli~itim
virusima me|u kojima su i oni koji
uzrokuju prehladu i gripu.
Slaba aktivnost odbrambenog si-
stema ~ini organizam podlo`nijim za na-
stanak virusnih infekcija poput prehlade i
gripe. Stoga je ja~anje otpornosti organ-
izma prema zaraznim bolestima (imunitet)
presudan faktor u o~uvanju zdravlja, te se
preporu~uje kao jedna od najva`nijih pre-
ventinih mjera koje se provode u cilju
Presudan faktor
u o~uvanju zdravlja
Poya| Je||y kapsu|e sa sadrzajem mat|•ne m||je•| ja•aju |mun|tet |
daju orqan|zmu enerq|ju | v|ta|nost.
spre~avanja {irenja i prenosa virusa uzro~nka
“sezonske” i “svinjske” gripe.
Royal Jelly kapsule sadr`e opti-
malnu koncentraciju mati~ne mlije~i u liofilizi-
ranom stanju, {to je najkvalitetniji i najsigurniji
oblik za primjenu mati~ne mlije~i jer
omogu}ava odli~nu apsorpciju u tkivo i najvi{i
stepen iskoristljivosti svih njenih visokovrijed-
nih sastojaka. Royal Jelly se mo`e nabaviti u
svim apotekama, bez ljekarskog recepta.
Preporu~uje
se u periodu
{irenja i
prenosa
virusnih
infekcija,
posebno
kod
prehlade
i gripe
Royal Jelly kapsule ja~aju imunitet
25 5. 2. 2010. qfubl
26 qfubl!5. 2. 2010.
Reporta`a
Go di na 2010. je me |u na ro dna go -
di na bi olo {ke ra zno li kos ti u sklo pu
ko je Uje di nje ne na ci je `e le da uspo -
re nes ta ja nje ugro `e nih vrsta.
Is ti ca njem emo ti vnih sli ka po lar nih
me dvje da, pan di i ko `as tih kor nja ~a
po ku {a va da se pri ka `e lje po ta i osje -
tlji vost pri ro de i pro cije ni da je pri ro da
klju ~ni fa ktor za eko nom ski ra zvoj.
Na oba li Pa ci fi ka u Kos ta ri ki nau ~ni -
ci bro je ja ja {ca ko ja je izle gla ko `as ta
kor nja ~a, ri jet ka i ugro `e na vrsta, ~i ji
pri pa dni ci mo gu da dos ti gnu ve li ~i nu i
pre ko dva i po me tra. Broj ko `as tih
kor nj a ~a, ko j e vi j e ko vi ma pra ve
gnijez da na oba li Kos ta ri ke, sma njen je
na sa mo 32 pri mj er ka u se zo ni
2008/2009, sa oko 1.500 pri je 20 go di -
na.
Nji ho vom izu mi ra nju do pri no se broj -
ni ho te li iz gra |e ni na oba li, kra |a ja ja,
slu ~aj no za pe tlja va nje u ri bar ske mre `e
i glo bal no oto plja va nje.
"Pod sti ca njem bi olo {ke ra zno li kos ti
pod sti ~e se glo bal na eko no mi ja", is ta -
knu to je u Eko lo {kom pro gra mu UN-a,
u ko me je na ve de no i da su pri ro dna
bo gat stva po put ko ra la, {u ma i mo ~va -
ra ugla vnom pot cije nje na.
U iz vje {ta ju UN-a sto ji i da je svi jet
su o~en sa naj go rim nes ta ja njem vrsta
od nes tan ka di no sa uru sa zbog pro {i re -
nja gra do va, sje ~e {u ma, pre tje ra nog ri -
ba re nj a, kl i mat ski h pro mj e na i
pro mje na `i vo tnog pros to ra vrsta.
Ola ko se pre ne bre `e ~i nje ni ca da bi
se na he kta ru ko ra la, na pri mjer, go di{ -
nje mo glo za ra di ti od tu ri zma i do mi li -
on do la ra, za za {ti tu oba le od olu ja do
200.000, za izvor ge net skog ma te ri ja la
do 60.000, a za ri ba re nje do 4.000 do -
la ra. Pro blem je pre ves ti te pro cje ne u
ke{, is ti ~u ek sper ti i do da ju da pri mje ra
za do bro is ko ri{ }a va nje pri ro de ipak
ima.
Mno ge far ma ce ut ske ku }e ra ~u na ju
na pri ro du. Me |u broj nim pri mje ri ma
su li jek za ma la ri ju za ko ji se ko ris ti
ar te mi si nin ili ma da gas kar ski krin i pa -
ci fi ~ka ti sa za tre tma ne kod ra ka.
Osim u me di cin ske svrhe, kom pa ni je
za ra |u ju go di{ nje na sto ti ne mi li ona
evra i na "bi omi mi kri ji", na mo bil nim
te le fo ni ma se po jav lju ju lep ti ri ras ko -
{nih bo ja, ge ko ni (gu {te ri) ko ji ho da ju
po pla fo nu is ko ri{ }e ni su za re kla me,
kao i cvi jet lo to sa za proi zvo de za
odr`a va nje hi gi je ne…
Na je dnoj far mi ka fe u Ko lum bi ji
otvo re no je 10.000 ra dnih mjes ta, jer
se os ta ci ka fe ko ris te kao |u bri vo za
uz ga ja nje trop skih glji va. Ono {to se
odba ci od njih ta ko |e se pro da je kao
hra na za `i vo ti nje, ~i me je za tvo ren ci -
je li krug is ko ri{ }e nos ti.
UN tra `e na ~in i da pro mo vi {u ko ri{ -
}e nje trop skih {u ma u re du kci ji efe kta
ze le ne ba {te kao no vog izvo ra pri ho da
za si ro ma {ne na ci je, na ve la je bri tan -
ska agen ci ja. (Agen ci ja)
Uspo ra va nje nes ta ja nja
ugro `e nih vrsta
U iz vje {ta ju
UN-a sto ji i da
je svi jet su o~en
sa naj go rim
nes ta ja njem
vrsta od
nes tan ka
di no sa uru sa
zbog
pro {i re nja
gra do va
i sje ~e {u ma
Pripremila: Dragana RADU[KI
podrumu Univerzitetske biblio-
teke u Mumbaiju, koja podsje}a
na goti~ke katedrale iz 19. vi-
jeka, oko dvadesetak ljudi sva-
kodnevno naporno radi. Neki od
njih sjede za kompjuterima, dok
drugi stoje pored skenera. U
prostoriji, u kojoj temperatura uvijek mora biti
idealna, nalaze se tegle sa hemikalijama i drugim
materijalima neophodnim za restauraciju knjiga.
Univerzitetska biblioteka, koja u svom fondu ima
veliki broj antiknih knjiga, ~ini sve da ovim komadima
neprocjenjive vrijednosti vrati stari sjaj, kako bi i stu-
denti u dalekoj budu}nosti imali priliku da izu~avaju
knjige nastale prije nekoliko vijekova.
Obra|eno oko 300 knjiga: Svi zapo-
sleni restauratori dijele isti entuzijazam jer im nema
ve}e nagrade nego kad nekoj knjizi "produ`e `ivot" za
bar 100 godina.
"Generacije koje dolaze moraju znati kakva je bila
na{a istorija, a to jedino mogu iz ovih starih knjiga. A da
bismo ih mogli ~itati i za 100 godina, mi ih moramo re-
staurirati i produ`iti im `ivot", ka`e Kirti Jo{i, restaura-
tor.
Ina~e, restauratori rade u sklopu projekta koji je po-
krenut pro{le godine, a koji je vrijedan 60.000 dolara.
Svrha projekta je da se godinu dana za{titi {to vi{e
knjiga i restauratori su blizu kraja svog napornog, ali li-
jepog zadatka. Od po~etka projekta restauratori su obra-
dili oko 10.000 stanica ili 300 knjiga koje su o~i{}ene,
premazane za{titnim premazom, a zatim ukori~ene u
nove, ko`ne korice sa zlatnim slovima.
Restauratori, nosioci projekta, nadaju se da }e biti
novca za produ`enje projekta kako bi spasili jo{ knjiga
iz nevjerovatne kolekcije koja ima preko 800.000 na-
slova.
U
Ljudi koji
knjigama "
Go di na 2010. u zna ku bi olo {ke ra zno li kos ti
Restauratori vra}aju sjaj nekim
starim neprocjenjivim djelima
Ljudi se bave ovim poslom, a pritom nemaju
potrebno znanje i materijale kojim }e tretirati knjige
Nema ve}e nagrade
nego kad se knjizi
"produ`i `ivot"
za bar 100 godina
5. 2. 2010. qfubl 27 Reporta`a
"Ljudi se bave ovim poslom, a pritom nemaju po-
trebno znanje i materijale, supstance kojima }e tretirati
knjige. Evo, recimo, kod ve}ine knjiga stranice su zavr-
nute na }o{kovima, a to je vrlo jednostavno ispraviti ko-
riste}i toplotu i ni{ta vi{e", ka`e And`ali Kale,
bibliotekar.
Skupljanje sredstava sa raznih
strana: Zbog nedostatka volje, ali i znanja, sve je
ostalo na pojedincima, entuzijastima koji sami pokre}u
projekte i bore se za o~uvanje knjiga. Jedna od njih je i Ti-
laka D`ozef, bibliotekarka, koja je i pokrenula ovaj proje-
kat. Ona je ubije|ena da }e uspjeti da prona|e sredstva da
se projekat produ`i kako bi se obuhvatilo vi{e knjiga.
Smatra da }e novac obezbijediti od "Tata Consultancy Ser-
vices", jedne od najpoznatijih indijskih kompanija.
Gigant poput "Tata Group" redovno poma`e pri
o~uvanju fonda, a nedavno su dali sredstva i Azijatskom
udru`enju Mumbaija za restauraciju svoje kolekcije
koja broji oko 200.000 naslova. S tim novcem ovo
udru`enje je uspjelo da restaurira 3.200 knjiga,
uklju~uju}i i rukopis Danteove "Bo`anstvene kome-
dije", kopiju Darvinove "O porijeklu vrsta", te mo`da
najdelikatniji primjerak, budisti~ki rukopis napisan na
listu palme, koji datira iz 13. vijeka.
Novac za za{titu knjiga dobija se i na druge na~ine,
pa }e tako poznati Galilejov rad biti restauriran novcem
italijanskih biznismena koji `ive u Mumbaiju.
"Mi imamo jednu zanimljivu {emu, prema kojoj
donator novca za restauraciju zapravo 'usvaja' odre|enu
knjigu. Ta {ema traje od 1991. godine i do sada smo
tako prikupljali novac za restauraciju", ka`e Aron Tike-
kar, predsjednik biblioteke.
Me|utim, bez konstantnog priliva novca za ove po-
trebe Tikekar se boji da }e dio indijske nacionalne
ba{tine nestati, posebno jer indijska vla`na, tropska
klima i monsunska vlaga prili~no {tete knjigama. Ne-
kada se desi da insekti pojedu ~itavu jednu stranicu.
"Mi moramo da sa~uvamo sve ovo {to su nam na{i
preci ostavili u naslje|e. Ako to ne uspijemo, izne-
vjeri}emo i njih, ali i na{e generacije koje dolaze", ka`e
na kraju Tikekar.
"produ`avaju `ivot"
Ljubav ispred novca u poslu: Amol
Divkar, vlasnik kompanije koja je unajmljena za po-
trebe ovog projekta, ka`e da ovo mogu da rade samo
ljudi koji u`ivaju u knjigama. On dodaje da ovo ne radi
zbog novca jer ono {to dobiju te{ko da pokrije tro{kove
materijala, ve} iz ~iste ljubavi prema knjizi. Nada se da
}e sli~ni projekti za`ivjeti {irom Indije, jer su knjige
pravo i jedino bogatstvo.
"Mi `elimo da poka`emo da uprkos svim
pote{ko}ama i neima{tini mo`emo da sprovedemo
jedan divan i pozitivan projekat", ka`e Divkar, koji se
decenijama bavi istorijskim istra`ivanjima.
Indija je jedna od najstarijih civilizacija na svijetu,
mjesto praistorijskih naselja. To je zemlja kojom su
pro{li Mugalovi osvaja~i, britanski kolonijalisti i na
kraju - borci za slobodu. Uz nekoliko izuzetaka bogata
nacionalna ba{tina je skoro nestala, a nekim od najvred-
nijih primjeraka te{ko da se mo`e u}i u trag. Primjera
radi, anglikanska katedrala svetog Tomasa u Mumbaiju
ima zapise iz 17. vijeka, a tu je i knjiga ro|enih koja
mo`e biti od velikog zna~aja entuzijastima koji `ele da
istra`e porodi~nu istoriju.
Me|utim, te knjige su vijekovima skupljale pra{inu
i vlagu i nisu se mogle restaurirati i za{tititi. Kako to
~esto biva u `ivotu, novac je jedan od glavnih pro-
blema, ali i ~injenica da se te{ko mo`e do}i do dozvole
za jedan projekat zbog komplikovane indijske birokra-
tije.
Jo{i i njegove kolege su obu~ene za restauraciju
knjiga, ali se `ale da te{ko mogu ispraviti ono {to su laici
poku{avali da urade. Umjesto da za{tite knjige, samoz-
vani restauratori su napravili samo jo{ ve}u {tetu i treba
dosta vremena i `ivaca da se njihove gre{ke isprave.
Bez konstantnog priliva
novca za ove potrebe
Aron Tikekar se boji da }e
dio indijske nacionalne
ba{tine nestati, posebno
jer indijska vla`na,
tropska klima prili~no
{teti knjigama. Nekada
se desi da insekti pojedu
~itavu jednu stranicu
Umjesto da za{tite knjige,
samozvani restauratori su
napravili samo jo{ ve}u
{tetu koja treba da se ispravi
28 qfubl!5. 2. 2010.
Svijet
Na avi onu
otpa la {a si ja
JA KÜT SK - Aero drom sk|
ra dn| c| | spa s| |a •ke ek| pe
po ku sa va ju da po d| qnu av| -
on AN-24. na aero dro mu u
rus kom qra du Ja kut sku.
Na av| onu je pr| po || je ta -
nju otpa |a sa s| ja. Ü ovom
|n c| den tu n| je b| |o po vr| je -
de n|h.
Ja ~a bor ba pro tiv dro ge
SAD su obe ca |e Mos kv| da ce po ja •a t| bor bu
pro t|v kr| ju m•a re nja dro qe |z Av qa n|s ta na da b|
se za us ta v|o pr| ||v jeí t| noq he ro |na u Pu s| ju.
Pi ra ti ote li tan ker
So ma ||j sk| p| ra t| ote || su u Aden skom za || vu tan ker u
v|a sn|s tvu je dne || b|j ske í|r me. na kojem se na |a z| 17
•|a no va po sa de ko j| su || b|j sk| | ru mun sk| drzav |ja n|.
Ame ri ~ki
he li kop ter pao
u Nje ma ~koj
BER LIN - Naj ma nje dvi je
oso be po gi nu le su ka da se ame -
ri ~ki voj ni he li kop ter sru {io u
za pa dnoj Nje ma ~koj, sa op {ti la
je ju ~e nje ma ~ka po li ci ja.
Ka ko je na ve la po li ci ja po kra -
ji ne He sen, tre }a oso ba vo di se
kao nes ta la na kon pa da he li kop -
te ra u {u mi ju`no od Fran kfur ta,
izme |u Vir nhaj ma i Lor {a. Por -
tpa rol ame ri ~kih sna ga u Evro pi,
Brus An der son, pot vrdio je da se
sru {io he li kop ter ti pa UH-60, ali
je re kao da voj ska ne ma po dat ke
o `rtva ma. (Agen ci je)
Li der Fa ta ha
za po mi re nje
s Ha ma som
GA ZA - Je dan od li de ra pa les -
tin skog po kre ta Fa tah Na bil [at
vra tio se u po jas Ga ze prvi put
na kon {to je ri val ski po kret Ha -
mas 2007. pre uzeo kon tro lu tog
po ja sa.
[at, po ri je klom iz Ga ze, izra -
zio je na du da }e po mo }i u
okon ~a va nju ri val stva izme |u
dva po kre ta. On bi tre ba lo da se
sas ta ne sa zva ni ~ni ci ma Ha ma -
sa, me |u ko ji ma je Ma hmud
Za har. Ha mas je pre uzeo kon -
tro lu po ja sa Ga ze 2007. od Fa ta -
ha i li de ra tog po kre ta
Ma hmu da Aba sa, a do sa da su
pro pa li svi po ku {a ji po mi re nja
dvi je stru je. (AFP)
[estoro mrtvih
u su da ru
ROS TOV NA DO NU - [est
oso ba je iz gu bi lo `i vot, a de vet
ih je po vri je |e no u sao bra }aj noj
ne sre }i ko ja se ra no ju ~e do go di -
la u bli zi ni mjes ta Ko ~u bej u
Da ges ta nu.
Do ne sre }e je do {lo na auto pu -
tu "Kav kaz", ka da se pu tni ~ki
auto bus na li ni ji Ma ka ~ka la -
Mos kva su da rio s te {kim ka mi -
onom ti pa ka maz. Pre ma prvim
in for ma ci ja ma, za ne sre }u je
kriv vo za~ ka mi ona, ko ji je pre -
{ao u tra ku za vo zi la iz su pro -
tnog smje ra. (Agen ci je)
Vijesti
NJU JORK - Se dmo ro lju di ju -
~e je bi lo izlo`eno su mnji vom bi -
je lom pra hu u je dnoj od Vla di nih
zgra da u cen tru Men he tna, sa op -
{ti le su ame ri ~ke vlas ti.
Kan ce la ri je Slu`be za so ci jal nu
bez bje dnost na 40. spra tu zgra de, u
ko joj se na la zi jo{ ne ko li ko agen ci ja
uklju ~u ju }i i Fe de ral ni is tra`ni bi ro
(FBI) i slu`bu za dr`av ljan stvo i
emi gra ci ju, eva ku isa ne su.
"Ri je~ je po {tan skoj po {i ljci otvo -
re noj u pros to ri ja ma Slu`be za so ci -
jal nu bez bje dnost. U njoj se na la zio
bi je li prah ko ji je po slat na ana li zu",
re kao je por tpa rol FBI D`im Mar -
go lin.
Por tpa rol nju jor {ke va tro ga sne
slu`be Ho ze Kos ta re kao je da je se -
dmo ro lju di bi lo izlo`eno dej stvu
ovog pra ha.
Ame ri ~ke vlas ti obra }a ju po se bnu
pa`nju na ko ver te s bi je lim pra hom,
od ka da je 2001, ta kvim po {i ljka ma,
u ko ji ma se na la zio an traks, ubi je no
pe to ro lju di. (Agen ci je)
Su mnjiv bi je li
prah na Men he tnu
Pro tes ti na Ha iti ju
PORT-O-PRENS - Na Ha iti ju su nas tav lje ni or ga ni zo va ni pro tes ti
ne za do vo ljnih `i te lja ko ji tra `e da im se obe zbi je de hra na i po sao, kao i
da dje ca po no vo kre nu u {ko lu.
Ha i}a ni ko ji ve} ne ko li ko da na pro tes tu ju zbog to ga {to ne ma ju hra nu i
vo du ka `u da ne zna ju ko li ko }e jo{ ova ko iz dr`a ti.
"Ja ne mam mu `a, ja sam i maj ka i otac. Ne mam hra nu da dam dje ci. Gra -
do na ~el nik je re kao ako `e li mo
ri `u, mo ra mo da je pla ti mo se -
dam do la ra", re kla je je dna Ha -
i}an ka.
Ame ri ~ka agen ci ja za me |u na -
ro dni ra zvoj USA ID odo bri la je
kre dit za pro gram za po{ lja va nja na Ha iti ju. Ka ko ka `u, do mar ta s tim nov -
cem, 20.000 Ha i}a na do bi }e po sao.
Pre ma po slje dnjim iz vje {ta ji ma, u ra zor nom ze mljo tre su, ko ji je 12. ja nu -
ara po go dio Ha iti, po gi nu lo je vi {e od 200.000 lju di. U ze mljo tre su je po vri -
je |e no 300.000 lju di, me |u ko ji ma je 4.000 oso ba osa ka }e no. (Agen ci je)
Sje ver na Ko re ja izvan
lis te spon zo ra te ro ri zma
Se dmo ro lju di
bi lo izlo `e no pra hu
VA [IN GTON - SAD ne }e vra ti ti Sje ver nu Ko re -
ju na lis tu ze ma lja spon zo ra te ro ri zma, sa op {tio je
ame ri ~ki pred sje dnik Ba rak Oba ma.
Oba ma je o odlu ci oba vi jes tio kon gre sne li de re, ko -
ji ma je upu tio i po vjer lji vi iz vje {taj o Sje ver noj Ko re ji,
za sno van na te ren skom is tra `i va nju spro ve de nom u toj
ze mlji izme |u 26. ju na 2008. i 16. no vem bra 2009.
Ame ri ~ki pred sje dnik je u sa op {te nju u
sri je du na ve ~e na veo da Sje ver na Ko re ja "ne ispu nja va
osno vne za kon ske kri te ri ju me da po no vo bu de ozna ~e na
kao dr`a va spon zor te ro ri zma".
Ame ri ~ka dr`a vna se kre tar ka Hi la ri Klin ton pro {log
ju na je zbog nu kle ar nih i ra ke tnih pro ba na ja vi la mo gu -
}nost vra }a nja Sje ver ne Ko re je na lis tu ze ma lja ko je
spon zo ri {u te ro ris ti ~ke akti vnos ti u svi je tu, za {ta je ima la
po dr{ku re pu bli kan skih se na to ra. Oba ma je na ovaj na ~in
nas ta vio po li ti ku svog pret ho dni ka D`or d`a Bu {a, ko ji je
zbog nu kle ar nih pre go vo ra sa Pjon gjan gom ski nuo ovu
ze mlju sa te ro ris ti ~ke lis te u okto bru 2008. go di ne.
Pjon gjang je pod me |u na ro dnim pri tis -
kom da okon ~a boj kot me |u na ro dnih pre go vo ra o nu -
kle ar nom ra zo ru `a nju, za {ta joj je obe }a na ma te ri jal na
po mo}. (Agen ci je)
Oba ma na ovaj na ~in
nas ta vio po li ti ku svog pret ho dni ka
D`or d`a Bu {a
Ne za do vo ljni `i te lji
tra `e hra nu i po sao
KI JEV - Ukra jin ska pre mi jer ka i kan di dat za no -
vog pred sje dni ka u dru gom kru gu izbo ra 7. fe bru ara,
Ju li ja Ti mo {en ko, izja vi la je ju ~e da }e po zva ti lju de
na uli cu u slu ~a ju da izbo ri ne bu du po {te ni.
"Uko li ko ne uspi je mo da obe zbi je di mo po {te no izra -
`a va nje vo lje na ro da i po {ten re zul tat gla sa nja, po di }i }e -
mo lju de", re kla je Ti mo {en ko va na kon fe ren ci ji za
no vi na re u Vla di, ko men ta ri {u }i u sri je du usvo je ne iz mje -
ne Za ko na o izbo ru pred sje dni ka.
Upi ta na da li je mo gu} "dru gi Maj dan"
- ka da su 2004. u akci ji pro tes ta na Trgu ne za vi snos ti u Ki -
je vu nje ne i pris ta li ce Vi kto ra Ju{ ~en ka iz dej stvo va le po -
nav lja nje dru gog kru ga izbo ra na ko ji ma je nje nog
sa da{ njeg pro tiv kan di da ta Vi kto ra Ja nu ko vi ~a po bi je dio
Ju{ ~en ko, Ti mo {en ko va je re kla "upra vo ta ko", pre ni je la
je agen ci ja Itar-Tass.
Pre mi jer ka je is ta kla da }e, uko li ko Ju{ ~en ko po tpi {e
iz mje ne une se ne u za kon, to bi ti "smrtna ka zna za de mo -
F
O
T
O

A
F
P
F
O
T
O

N
N
pri je ti
Dva da na uo~i dru gog kru ga izbo ra
za pred sje dni ka Ukra ji ne
Uko li ko ne
uspi je mo da
obe zbi je di mo
po {te no
izra `a va nje
vo lje na ro da
i po {ten
re zul tat
gla sa nja,
po di }i }e mo
lju de, re kla
Ju li ja
Ti mo {en ko
Pre mi jer ka
na ja vi la da je
mo gu}
"dru gi Mej dan"
FO TO AFP
F
O
T
O

N
N
5. 2. 2010. qfubl 29 Svijet
Ko laps
Ha ma so vog
re gru ta
GA ZA - Pa |es t| nac sto j| po red
m|a d| ca ko j| je ko |a b| rao od |s -
crp|je nos t| to kom tes ta í| z| •ke
spre mnos t| u re qru tnom cen tru
Ha ma so ve po || c| je. H| |ja de m|a d| -
ca pr| ja v| |e su se na kon kurs za
pr| jem u bez bje d no sne sna qe
Ha mas. a sve ka ko b| do b| || san -
su za od|a zak na po || c|j sku aka -
de m| ju.
Ka mi la
u`i va la na se tu
MAN OES TEP - Ka m| |a. voj -
vot k| nja od Kor nva |a. |s pro ba -
va to •| || cu za p| vo dok uz| va u
raz qo vo ru s br| tan sk|m q|um c| -
ma Be ver || Ka |ar. En K|r kbrajd |
Pa ja nom To ma som na se tu
po pu |ar ne br| tan ske em| s| je
Oo ro na t| on Stre et. G|a vna ra -
dnja ove em| s| je odv| ja se u
pa bu Po vers Pe turn Pub u
Man •es te ru.
Pre mi nu la
po ro di lja
s tri be be
[EL TON - Je dna `e na iz
ame ri ~ke dr`a ve Ko ne kti kat,
ko ja je no si la troj ke i kri la da
je tru dna, umrla je na po ro |a ju
kod ku }e, a umrle su i nje ne
be be, sa op {ti le su ju ~e lo kal ne
vlas ti.
Po li ci ja je na ve la da je Vi -
kto ri ja Ho up (26) kri la da je u
dru gom sta nju i go vo ri la je da
se ugo ji la. Agen ci je na vo de da
se ne zna da li je sa ma Vi kto -
ri ja Ho up zna la za svo ju tru -
dno }u pri je po ro |a ja. Njen
otac Vi li jam je re kao da je Vi -
kto ri ja bi la "kru pna" i da ni je
ni {ta znao o nje noj tru dno }i.
Lje ka ri su na ve li da }e obdu -
kci ja po ka za ti ta ~an uzrok
smrti. (Agen ci je)
Otvo ren put
Evrop skoj
ko mi si ji
BRI SEL - Put za stu pa nje
na du `nost no ve Evrop ske
ko mi si je, ko ja je, da je sta nje
u Evrop skoj uni ji bi lo re do -
vno, tre ba lo da za mi je ni
odla ze }u pos tav ku jo{ 1. no -
vem bra, ko na ~no je otvo ren
pri hva ta njem bu gar ske kan -
di dat ki nje u Evrop skom
par la men tu.
Us pje {an nas tup Kris ti ne Ge -
or gi je ve, pot pred sje dni ce
Svjet ske ban ke, u Evrop skom
par la men tu omo gu }i }e da se
gla sa nje o ~i ta voj no voj Ko mi -
si ji odr`i idu }e ne dje lje, 9. fe -
bru ara, ta ko da bi no vi
ko me sa ri svo je re so re mo gli da
zau zmu ve} dan ka sni je. (AFP)
Irak pro tiv
kan di da ta
blis kih
Sa da mu
BA GDAD - Ira ~ka vla da us -
pro ti vi la se ju ~e odlu ci da se
po li ti ~a ri ma ko ji su ima li ve ze
sa za bra nje nom, ne kad vla da -
ju }om BA AS par ti jom
svrgnu tog ira ~kog pred sje dni -
ka Sa da ma Hu se ina, do zvo li
da se kan di du ju na izbo ri ma u
mar tu.
@al be na ko mi si ja je u sri je -
du do ni je la odlu ku da go to vo
500 lju di ko ji ma je bi lo za bra -
nje no da se kan di du ju zbog
na vo dnih ve za sa BA AS-om,
ima ju pra vo da se kan di du ju.
[i it ske gru pe ko je su uz Kur de
naj vi {e pre trpje le u vrije me re -
pre si je ko ju je spro vo di la Sa -
da mo va stran ka ta ko |e su
osu di le odlu ku. (Agen ci je)
Vijesti
Pa kis tan ska nau ~ni ca
po ku {a la ubi ti agen te FBI-ja
VA [IN GTON - Pa kis tan ska nau ~ni ca Afi ja Si di ki ju ~e
je pro gla {e na kri vom za po ku {aj ubis tva ame ri ~kih age na ta
he mi ka li ja ma, u vri je me dok se na la zi la u pri tvo ru u Av ga -
nis ta nu.
Po ro ta su da Men he tna u Nju jor ku sa op {ti la je da je Si di ki -
je va kri va po se dam ta ~a ka op tu`ni ce za po ku {aj ubis tva.
Sud je, uje dno, na veo da je ona bi la sim pa ti zer te -
ro ris ti ~ke or ga ni za ci je Al Ka ide pri je pri tvo ra u Av ga nis ta nu
2008. go di ne.
U op tu `ni ci se na vo di da je Si di ki je vu, u ma ju 2008, uhap -
si la av ga nis tan ska po li ci ja, dok je pre no si la he mi ka li je i bi lje {ke,
ko je su se odno si le na "na pa de s ve li kim bro jem `rta va" u Nju -
jor ku.
Tu`ila{ tvo je na ve lo da je ona na pa la agen te FBI-ja i ame ri -
~ke voj ni ke ko ji su do {li da je sa slu {a ju.
Sa dru ge stra ne, or ga ni za ci je za za {ti tu ljud skih pra va tvrde
ka ko je Si di ki je va za dnjih pet go di na pro ve la po taj nim ame ri -
~kim za tvo ri ma. I ona je, ta ko |e, u od bra ni na ve la da je bi la za -
to ~e na "u taj nim za tvo ri ma, gdje su i dje ca bi la izlo`ena mu ~e -
nji ma".
Si di ki je va je sve vri je me tvrdi la da ni je kri va, a nje na od -
bra na je is ti ca la da ni kad ni su pos to ja li fo ren zi ~ki do ka zi nje ne
kri vi ce.
Su |e nje, ko je je tra ja lo tri se dmi ce, bi lo je obi lje -
`e no i ver bal nim ispa di ma op tu `e ne, dok su u Pa kis ta nu da ni ma
tra ja li pro tes ti zbog sud skog pro ce sa pro tiv Si di ki je ve.
"Ovo je pre su da ko ja do la zi iz Izra ela, ne SAD ", po vi ka la
je Si di ki je va po za vr{et ku izri ca nja pre su de. Afi ja Si di ki je su -
o~e na sa do `i vo tnom ka znom za tvo ra. (Agen ci je)
Afi ja Si di ki kri va po se dam
ta ~a ka op tu `ni ce za po ku {aj ubis tva
no vi za kon, a u slu ~a ju po bje de Ja nu ko vi ~a pu tem fal si fi -
ka ta "le gi ti mi tet pred sje dni ka ne }e pri zna ti ni Ukra ji na, ni
svi jet".
"Dva da na do izbo ra pred sje dni ka kor je ni to se mi je -
nja Za kon o izbo ri ma pred sje dni ka. Sve iz mje ne une se ne
su uz kr{e nje svih mo gu }ih i ne mo gu }ih po slo vni ~kih
odre da ba Vrho vne ra de (skup {ti ne)", re kla je ju ~e Ti mo -
{en ko va.
Po usvo je nim iz mje na ma izbor ne ko -
mi si je ima }e pra vo da za sje da ju ~ak i bez ra ni je po tre bnog
kvo ru ma (dvi je tre }i ne ~la no va), i za to je gla sa lo 233 od
ne op ho dnih 226 po sla ni ka Ra de, pod sje }a rus ka agen ci ja,
do da ju }i da je van re dnu sje dni cu Skup {ti ne tra `i la Par ti ja
re gi ona, sma tra ju }i da bi ~la no vi izbor nih ko mi si ja Blo ka
Ju li je Ti mo {en ko mo gli da odbi ja ju u~e{ }e na sje dni ca ma
i ta ko "sru {e" dru gi krug izbo ra.
Par ti ja re gi ona je sa op {ti la da iz mje ne u za ko nu ne
mo gu ni na ko ji na ~in da sru {e izbo re i da su izja ve Ti mo -
{en ko ve "po tpu na la`".
"Ti mo {en ko va sve odli ~no ra zu mi je, ali svje sno
go vo ri ne is ti nu po vo dom pra vog ci lja tih iz mje na, ka -
ko bi do ve la u za blu du Ukra jin ce i me |u na ro dnu za je -
dni cu", na ve la je Ja nu ko vi ~e va par ti ja, ko ja sma tra da
"neo sno va ne pri je tnje" pre mi jer ke tre ba da bu du po -
kri }e za to {to je pos ta la svje sna da }e pre trpje ti po raz.
Pre mi jer ka je ju ~e svog pro tiv kan di da ta, biv {eg
pre mi je ra i li de ra naj ve }e opo zi ci one stran ke, op tu `i la i
za umi je {a nost u "kri mi nal ne stru ktu re". Na pi ta nje da li
pos to ji in te re so va nje za ukra jin ske izbo re od stra ne SAD i
Ru si je, Ti mo {en ko va je izra zi la ubje |e nje da "na tok izbor -
nog pro ce sa u Ukra ji ni ne uti ~e ni je dna dru ga ze mlja".
Pred sje dnik Skup {ti ne Vla di mir Li -
tvin po tpi sao je u sri je du usvo je ni za kon i upu tio ga na po -
tpis Ju{ ~en ku. (Agen ci je)
kra ti ju" i izra zi la na du da {ef dr`a ve "po tpi som ne }e sta vi ti
mrlju na svo ju re pu ta ci ju".
Pre ma mi{ lje nju Ti mo {en ko ve, no va
izbor na pra vi la otva ra ju put fal si fi ko va nju i omo gu }a va ju
Ja nu ko vi ~e voj Par ti ji re gi ona da od stra ni ~la no ve izbor nih
ko mi si ja iz nje nog po li ti ~kog blo ka, a mo gu }nost za fal si -
fi ko va nje pred stav lja i gla sa nje kod ku }e.
Pre mi jer ka je re kla da je o pri je tnji fer izbo ri ma oba -
vi jes ti la me |u na ro dnu za je dni cu i za tra `i la da se oci je ni
Usvo je ne
iz mje ne
Za ko na
o izbo ru
pred sje dni ka
Ti mo {en ko va
pro tes ti ma
Ti mo {en ko va:
Mo gu }nost za
fal si fi ko va nje
je i gla sa nje
kod
ku }e
Gnjev zbog su |e nja Si di ki je voj pri su tan u Pa kis ta nu
FO TO AFP
30 qfubl!5. 2. 2010.
5. 2. 2010. qfubl 31
(11)
Pri pre mio: Davor PAVLOVI]
a slje dni ci ve li kog ma ke don skog ca ra
pro du`i{e jo{ ~e ti ri go di ne bor bu, oti -
ma ju }i se u is to vri je me o pri jes to. Go -
di ne 1018. u ze mlji je ipak bio
po tpu no uspos tav ljen mir, i vi zan tij ski
car, na svo me po bje do no snom pu to va -
nju, sta rao se da je pre ure di. On je to
~i nio s umje {nom oba zri vo{ }u, {te de }i admi nis tra ti vne obi -
~a je i na ~in `ivo ta po bi je |e nih, tru de }i se da za do bi je ve li -
ka {e, zadr`ava ju }i sta ro vjer sko ure |e nje ko je je ima lo na
~e lu ne za vi snog ar hi epis ko pa u Ohri du. I ta ko, po sli je
mno go go di na, Vi zan ti ja je po no vo pos ta la go spo dar na ci -
je lom Bal kan skom po lu os trvu, a na svo me pu tu kroz
Gr~ku do Ati ne, kao i za vri je me tri jum fa ko ji je pro sla vio
sa ve li kim sja jem u Ca ri gra du, Va si li je Drugi mo gao se s
pra vom po no si ti da je po vra tio car stvu mo} ka kvu ono ni je
ima lo ve} vi je ko vi ma.
Po li ti ka na Za pa du: U is to vri je me dok su
na Is to ku po bje do no sno {i ri li gra ni ce car stva, vla da oci od
ma ke don ske lo ze nas ta vi li su na Za pa du sla vo lju bi vu po li -
ti ku svo jih pret ho dni ka. Ni ka da se Vi zan tin ci ni su bi li
odre kli pra va na Ita li ju, sje }a nje na Ra ve nu, sta ru pri jes to -
ni cu egza har ta, ni je im da va lo mi ra. Sla bost po slje dnjih ka -
ro lin {kih ca re va, ra su lo u ju`noj Ita li ji ras ko ma da noj
izme |u lan go bar dskih kne`eva i sve ve }a opa snost od mu -
sli man skog na pa da pru`i{e Va si li ju Prvom `elje nu pri li ku
da se umije {a u po li ti ~ke pri li ke na Balkanskom po lu os trvu
i da po ku {a da os tva ri svo je te`nje. Car je bio sta vio se bi u
za da tak da obno vi na ci je lom Sre do ze mnom mo ru sta ri vi -
zan tijs ki uti caj, da is tje ra iz Ja dran skog i Ti ren skog mo ra
mu sli man ske gu sa re i da su zbi je afri ~ke i si ci li jan ske Sa ra -
ce ne. ^im je stu pio na pri jes to, on pre du ze na Za pa du
odlu ~nu bor bu. Ni je uspio, is ti na, da po vra ti Si ci li ju, gdje
Si ra ku za pa de 878. u ru ke ne vjer ni ka, ali je za veo red na
Ja dran skom mo ru, obno vio vi zan tij ski sa vez sa Mle ci ma,
po no vo vra tio Hrva te pod gr~ku vrho vnu vlast. Osvo jio je,
{to je na ro ~i to va`no, Ba ri, Ta rent i Ka la bri ju i na me tnuo
vi zan tij sko po kro vi telj stvo lan go bar dskim kne`evi ma.
Dvi je no ve te me, Lan go bar di ja i Ka la bri ja, bi le su osno va -
ne u ju`noj Ita li ji, to je pred stav lja lo do bru na kna du za iz -
gu blje nu Si ci li ju.
Sla bost La va ^etvrtog do ve la je tre nu tno u pi ta nje
ovaj sre }ni is hod. Po {to su za uzimanjem Ta or mi ne bi li za -
vr{i li po ko re nje Si ci li je, Ara blja ni su mo gli da osvo je Ka -
la bri ju i da se ut vrde ~ak do Kam pa ni je, ali po bje dom kod
Ga ri lja na na no vo je bi la obe zbi je |e na vi zan tij ska pre mo} u
Ita li ji i, u to ku ci je log je dnog vi je ka, uprkos ne pres ta nim
sa ra cen skim na va la ma, uprkos su par ni{ tvu nje ma ~kih ca re -
va, Grci odr`a{e svo ju vlast u ci je loj ju`noj po lo vi ni Ita li je.
To m po slu je ta ko |e sla vna vla da vi na Va si li ja Drugog po -
sve ti la na po re ma ke don ske di nas ti je. Po bje dom kod Ka ne
1018. ko ju su car ske tru pe odnije le nad po bu nje nim sta no -
vni{ tvom Apu li je, bio je po vra }en vi zan tij ski uti caj od Re -
|a i Ba ria do ka pi ja pap ske dr`ave. I pod car skom
admi nis tra ci jom, vje {tom ras pros ti ra nju je lin skog uti ca ja,
na ro ~i to za hva lju ju }i gr~kom sve {ten stvu i gr~kim ma nas -
ti ri ma, Ju`na Ita li ja po no vo pos ta de pra va Ve li ka Gr~ka,
zna ~a jan do kaz o mo }i {i re nja i o sna zi pro sve ti telj skog
pre ta pa nja ko je su u 10. i 11. vi je ku bi le osnov ve li ~i ne Vi -
zan tij skog car stva.
Po jav lji va njem nje ma ~kih ca re va oko po lo vi ne 10. vi -
je ka ipak su bi le stvo re ne iz vje sne pre pre ke vi zan tij skoj
po li ti ci. Ka da se Oton Prvi spus tio u Ita li ju, ka da je uzeo
na ziv ca ra, gr~ki po nos je to s te {kom mu kom po dno sio jer
mu se ~i ni lo kao na sil no pri sva ja nje. Jo{ je go re bi lo ka da
Oton ra {i ri svo ju vrho vnu vlast nad lan go bar dskim
kne`evi ma, va za li ma Vi zan ti je, i ka da upa de na gr~ko ze -
mlji {te i na pa de Ba ri. Ni ki for Fo ka se odlu ~no odu pre, ali
nje go vom smr}u vi zan tij ska po li ti ka bi izmi je nje na, nas tu -
pi spo ra zum pot vr|en vjen ~a njem Oto na Drugog s Te ofa -
nom. Ipak slo ga ni je du go tra ja la, ger man ske te`nje ni su
mo gle da se izmi re s vi zan tij skim za htje vi ma. Nje ma ~ki
ca re vi su, me |u tim, pos ti gli sa svim osre dnji us pjeh. Oton
Drugi upa de u Ka la bri ju i bi po tu ~en kod Sti la (Hen rik
Drugi 987. uza lu dno po du pi ra {e apu lijs ku po bu nu i pre trpi
po raz u svo jim na pa di ma na gr~ku Ita li ju 1022. Po smrti
Va si li ja Drugog, kao u Azi ji i Bu gar skoj Vi zan ti ja je bi la
sve mo }na i u Ita li ji.
Va za li car stva: Za hva lju ju }i svo jim ve li kim
voj nim us pje si ma, gr~ko car stvo se u 10. vi je ku pros ti ra lo
od Du na va do Si ri je i od ita li jan skih oba la do jer men skih
vi so ra vni, ali vje {ta je di plo ma ti ja pro {i ri la da le ko izvan
ovih gra ni ca dje lo krug ra da mo nar hi je. Oko car stva se na -
la zio ~i tav niz va zal nih dr`ava ko je su sa ~i nja va le is pred
gra ni ce prvu od bram be nu li ni ju i ko je su na ro ~i to ras pros ti -
ra le po svi je tu vi zan tij ski po li ti ~ki uti caj i ci vi li za ci ju.
U Ita li ji Mle ci, po tpu no gr~ki po svo me po ri je klu i po
svo jim obi ~a ji ma, bi li su naj vjer ni ji i naj po kor ni ji va zal
car stva. To ga ra di ca re vi su im bi li po vje ri li nad zor nad Ja -
dran skim mo rem i od kra ja 10. vi je ka pri zna li im {i ro ke
trgo va ~ke po vlas ti ce ko je su pri pre mi le nji ho vu bu du }u ve -
li ~i nu. U Ju`noj Ita li ji re pu bli ke Na pulj, Ga eta, a na ro ~i to
Amal fi, na la zi le su se u kru gu vi zan tij skog uti ca ja. Naj zad,
lan go bar dski kne`evi Sa ler na, Ka pue i Be ne ven ta, mada
ne {to ne po uz da ni ji, bi li su pri hva ti li ugla vnom gr~ko po -
kro vi telj stvo.
Na sje ve ro za pa du Bal kan skog po lu os trva i na ci je loj
ja dran skoj oba li slo ven ske dr`ave Hrvat ska i Srbi ja, ko je je
Va si li je Prvi bio pre veo u hri{ }an stvo i do veo pod vi zan tij -
ski uti caj, bi le su car stvu ko ri sni sa ve zni ci, na ro ~i to pro tiv
Bu ga ra. Na Is to ku, u pri mor ju Crno g mo ra, Her son, vi {e
va zal ne go po da nik, pred stav ljao je dra go cje nu osma tra ~ni -
cu, va`no oru |e po li ti ~ke i eko nom ske dje la tnos ti pre ma
var var skim na ro di ma, Ka za ri ma, Pe ~e ne zi ma, Ru si ma, ko ji
su sta no va li u oblas ti obli`njih ste pa.
Na Kav ka zu kne`evi Ala ni je, Avaz gi je, Al ba ni je, bi li
su gor di {to no se vi zan tij ske ti tu le i {to pri ma ju nov ~a nu
po mo} od Vi zan ti je. Jer men ske dr`ave, naj zad, otrgnu te
ispod ara bljan skog uti ca ja, snab di je va le su car stvo hi lja da -
ma voj ni ka i voj sko vo |a. I jer men ski ba gra tid ski kralj, kao
i kne`evi Va spu ra ha na, Ta ro na, Ivir ske, bi li su vjer ni {ti }e -
ni ci i slu ge mo nar hi je, u o~e ki va nju da Va si li je Drugi pri -
po ji nji ho ve oblas ti je dnu za dru gom svo joj ca re vi ni.
Po kr{ta va nje Ru si je: Ali, izvan ovih
oblas ti ko je su se na la zi le pod gr~kim po kro vi telj stvom, vi -
zan tij ska pros vje ti telj ska dje la tnost pru`ala se jo{ da lje: kao
uvi jek, hri{ }an ski pro po vje dni ci su po tpo ma ga li po sao di -
plo ma ta. Obra }a nje Ru sa u hri{ }an stvo to me je o~e vi dan
do kaz. Od sre di ne 9. vi je ka Vi zan ti ja je bi la u odno si ma s
Ru si jom. U ne ko li ko ma ho va, po ~ev {i od ne iza zva nog na -
pa da iz 860, ki jev ski pus to lo vi bi ja hu za gro zi li Ca ri gra du
svo jim na va la ma, osim to ga, ca re vi su vrlo ra do vrbo va li
voj ni ke iz re do va tih smje lih ra tni ka, a rus ki trgov ci su po -
ha |a li vi zan tij ska tr`i {ta. Po sje ta kne gi nje Ol ge Vi zan ti ji i
nje no pre la`enje u hri{ }an stvo u~i ni li su te odno se jo{
tje{njim, ali na ro ~i to je odlu ~an do ga |aj bio kra jem 10. vi -
je ka pri ma nje hri{ }an stva od stra ne ve li kog kne za ki jev -
skog Vla di mi ra. Go di ne 988. da bi ugu {io fe udal ne
po bu ne, Va si li je Drugi do bio je na zah tjev od ki jev skog
kne za 6.000 na ja mni ka, u za mje nu, Vla di mir je za pro sio
ru ku je dne vi zan tij ske prin ce ze, i da bi car ski dvor ko ji se
ko le bao pri si lio da se odlu ~i, on za uze Her son. Va si li je
Drugi po pus ti za htje vi ma var var skog vla da ra, ali ga na go -
vo ri da se po krsti. Vla di mir pri mi kr{te nje u Her so nu, za -
tim ga na me tnu svo m na ro du u Ki je vu i ota da je hri{ }an ska
Ru si ja uze la za obra zac vi zan tijs ku ci vi li za ci ju; ona pri mi
od Vi zan ti je za je dno s pra vo slav ljem i nje nu umje tnost,
nje nu knji`e vnost, nje ne obi ~a je. Po sli je Vla di mi ra, nje gov
sin Ja ro slav (1015 - 1054) nas ta vi i do vr{i d je lo i stvo ri od
Ki je va, svo je prijes to ni ce, ta kma ca Ca ri gra du i je dan od
naj lje p{ih gra do va na Is to ku. Vla di mir je bio rus ki Klo do -
vik, Ja ro slav pos ta de rus ki Kar lo Ve li ki, ali i je dan i dru gi
ima ju da za hva le Vi zan ti ji za svo ju ve li ~i nu u sva kom po -
gle du. (Nas ta vi }e se)
Vi zan tij ska
umje tnost
se sma tra
oka me nje nom
umje tno{ }u.
U stva ri,
Vi zan ti ja je
bi la ne {to
sa svim
dru go.
Iako se
pro gla si la
na slje dni com
Ri ma,
ipak je vrlo
brzo pos ta la
i bi la u su {ti ni
is to ~na
ca re vi na.
Ima la je svo je
ne dos tat ke i
svo je po ro ke,
ali, po red
svih ovih
ma na, ta
dr`ava je
bi la ve li ka.
O ovoj
tvo re vi ni je
[arl Dil
na pi sao
knji gu
"Is to ri ja
Vi zan tij skog
car stva"
~ije di je lo ve
ov dje
pre no si mo
Istorija Vizantijskog carstva
N
Slo ven ske dr`ave Hrvat ska i
Srbi ja, ko je je Va si li je Prvi bio pre veo
u hri{ }an stvo i do veo pod vi zan tij ski
uti caj, bi le su car stvu ko ri sni sa ve zni ci,
na ro ~i to pro tiv Bu ga ra
U is to vri je me dok su na Is to ku
po bje do no sno {i ri li gra ni ce car stva,
vla da oci od ma ke don ske lo ze nas ta vi li
su na Za pa du sla vo lju bi vu po li ti ku
svo jih pret ho dni ka
No vi osva ja ~ki po ho di
i {i re nje hri{ }an stva
32 qfubl!5. 2. 2010.
Pre mi nuo
@or` Vil son
PA RIZ - Fran cus ki re di telj i
glu mac @or` Vil son, je dna od
ve li kih li ~nos ti fran cus kog tea -
tra, pre mi nuo je ju ~e u 89. go di -
ni.
Ro |en 1921. go di ne u pa ris -
kom re gi onu, @or` Vil son je
pos ta vio na sce nu ili igrao naj -
ve }e ulo ge sa re per to ara fran -
cus kog po zo ri {ta.
Po ~eo je da ra di u Na ci onal -
nom po zo ri {tu u Pa ri zu ka da je
di re ktor bio @an Vi lar, osni va~
fes ti va la u Avi njo nu. Vil son je
bio di re ktor is tog po zo ri {ta od
1963. do 1972, u vri je me ka da
je osno vna pre oku pa ci ja bi la da
se te atar u~i ni dos tu pnim {to
ve }em bro ju lju di.
Nje go vo ime ve zu je se za naj -
po zna ti ja dje la kao sto su Mo li -
je ro va "[ko la za `e ne",
Kor ne jev "Sid" ili "Kralj Ibi"
Al fre da @a ri ja. Nje go ve ka sni je
pos tav ke, devedesetih go di na,
uklju ~u ju i "^e ka ju }i Go doa"
Se mju ela Be ke ta, sa ko mi ~a ri -
ma Ru fu som i Mi {e lom Bu ke -
om.
Vil son je i glu mio u broj nim
fil mo vi ma. Nje go va po slje -
dnja ulo ga bi la je 2008. u fil -
mu "Dr`a vni ne pri ja telj broj
1". (Be ta)
"Na pret kov"
go di{ njak
iza {ao
iz {tam pe
SA RA JE VO - "Hrvat ski na ro -
dni go di{ njak", 57. zare dom, ju -
~e je iza {ao iz {tam pe.
Va `no obi lje `je ovo go di{ njeg
"Na pret ko vog" go di{ nja ka je to
{to je po sve }en Mar ku Jo si po -
vi }u, du go go di{ njem i is ta knu -
tom "na pret kov cu", ko ji je
pre mi nuo 2009. go di ne.
U dije lu is to ri je na la zi se ne -
ko li ko ~la na ka ko ji su sa dr`aj no
ra zno li ki i kva li te tno su na vi so -
kom ni vou, a kre }u se od pe ri -
oda ka sne an ti ke, pre ko
sre dnjeg vi je ka do aus tro ugar -
skog pe ri oda.
Go vo ri se i o te ma ma kao {to
su na ro dni obi ~a ji, mi gra ci je,
ut vrde, ali i o zna ~aj nom do pri -
no su HKD "Na pre dak" u osni -
va nju Ka to li ~kog {kol skog
cen tra.
Nas tav lje na je tra di ci ja objav -
lji va nja pje sni ~kog i pro znog
stva ra la{ tva emi nen tnih knji `e -
vni ka u odje ljku za knji `e vnost
i umje tnost. (Fe na)
Izlo `ba sli ka
Sa {e Mi li }a
BA NJA LU KA - Izlo `ba sli ka
Sa {e Mi li }a bi }e otvo re na da nas
u 19 ~a so va u Ve li kom izlo `be -
nom sa lo nu Kul tur nog cen tra
Ban ski dvor u Ba nja lu ci.
Sa {a Mi li} `i vi i ra di u Mrko -
nji} Gra du. Aka de mi ju li ko vne
umje tnos ti za vr{io je u Beo gra -
du, u kla si pro fe so ra Sla vo lju ba
^vo ro vi }a. Izla gao je na vi {e
sa mos tal nih i ko le kti vnih izlo -
`bi u ze mlji i inos tran stvu.
T.S.T.
Kultura
Dra ga na ZEC
BA NJA LU KA - ^e tvo ro glu ma ca PIR po zo -
ri {ta iz La kta {a: Je le na Me di}, Igor Doj ~i no vi},
Bo jan Dro njak i Ta tja na To pi} prvi su klo vno vi
do kto ri u BiH ko ji u okvi ru hu ma ni tar nog pro je -
kta je dnom mje se ~no uve se lja va ju dje cu u bol ni -
ca ma.
PIR po zo ri {te je pro je kat "Klo vno vi do kto ri"
uvrsti lo u plan svog ra da, a ka ko se to kom ci je le pro -
te kle go di ne ba vi lo izu ~a va njem klo vnov skih i cir -
kus kih vje {ti na re zul tat su dvi je klo vnov ske
pred sta ve za dje cu: "Klovn i jo{ dva", ~i ja je pre mi -
je ra bi la u ma ju 2009, i "Do ktor ska baj ka", ~i ja je
pre mi je ra pla ni ra na za 24. fe bru ar.
Pre ma ri je ~i ma Je le ne Me di}, di re ktor ke
Al ber to \a ko me ti
sku plji od sli ka ra
LON DON - Bron za na skul ptu -
ra mu {kar ca Al ber ta \a ko me ti ja
pro da ta je na au kci ji u Lon do nu
za 65 mi li ona fun ti (104,3 mi li ona
do la ra), {to je naj vi {a ci je na ko ju
je ne ko umje tni ~ko dje lo dos ti glo
na ja vnoj pro da ji, sa op {tio je
"Sot heby's".
Li ci ta ci ja za skul ptu ru "Mu {ka rac
ko ji ho da I", u ko joj je u~es tvo va lo
10 po ten ci jal nih ku pa ca, tra ja la je
sa mo osam mi nu ta i po ~e la od ci je -
ne od 12 mi li ona fun ti.
Rad {vaj car skog umje tni ka, ko ji
se sma tra nje go vim naj zna ~aj ni jim
dje lom i je dnim od naj pre po zna t lji -
vi jih dje la mo der ne umje tnos ti, ku -
pio je ano ni mni ku pac ko ji se
na dme tao te le fo nom.
Pri je li ci ta ci je "Mu {ka rac ko ji ho -
da I" pro cije njen je na su mu izme |u
12 i 18 mi li ona fun ti.
Ra ni je re kor de dr`a le su sli ke, a
10 naj sku pljih bi le su slje de }e: Pa -
blo Pi ka so - "Dje ~ak sa lu lom"
(104,17 mi li ona do la ra), Vin sent
van Gog - "Por tret do kto ra Ga {ea"
(82,5 mi li ona do la ra), Ogist Re no ar
- "Au mo ulen de la ga let te" (78,1
mi li on do la ra).
Na ~et vrtom mjes tu je Ru ben sov
"Po kolj ne vi nih" sa 76,7 mi li ona
do la ra, sli je di Van Go gov "Por tret
umje tni ka bez bra de" sa 71,5 mi li -
ona do la ra, Pol Se zan i sli ka "Za -
vje sa, vr~ i zdje la za kom pot" sa
60,5 mi li ona do la ra, dok je na se -
dmom mjes tu Pi ka so va "@e na pre -
kr{te nih ru ku" sa 55 mi li ona
do la ra.
Lis tu za klju ~u ju Van Gog i "Iri -
si" sa 53,9 mi li ona do la ra, Pi ka so -
va "@e na ko ja sje di u ba {ti" sa
49,5 mi li ona do la ra i Pi ka so va
"Pje re ti na sva dba" sa 49,2 mi li ona
do la ra. (Agen ci je)
Skul ptu ru
"Mu {ka rac ko ji ho da I"
ano ni mni ku pac
izli ci ti rao sa
104,3 mi li ona do la ra
Ra spi san kon kurs
za dje ~ju po ezi ju
BA NJA LU KA - Ra spi san
je kon kurs za u~e{ }e na 4.
me |u na ro dnom fes ti va lu
dje ~je po ezi je "Dje ~ je car -
stvo Ta ma ris 2010", ko ji }e
biti odr`an u apri lu u Ba nja -
lu ci.
Dje ca ko ja `e le u~es tvo va ti
na fes ti va lu svo je pje sni ~ke ra -
do ve tre ba da po {alju mejlom
na adresu fes ti val.po ezi je@-
gma il.com do 1. mar ta.
Broj ra do va ni je ogra ni ~en, a
uz pje sme tre ba dos ta vi ti i po -
dat ke o auto ru, da tum ro |e nja,
ra zred, ime {ko le i gra da.
Bi }e do di je lje na je dna prva,
dvi je dru ge i tri tre }e na gra de
u dvi je ka te go ri je: mla |oj, ko -
ja se odno si na u~e ni ke od
prvog do pe tog ra zre da za de -
ve to go di{ nje {ko le i od prvog
do ~et vrtog ra zre da za osmo -
go di{ nje {ko le, te sta ri joj ka -
te go ri ji, za u~e ni ke od {es tog
do de ve tog ra zre da za de ve to -
go di{ nje i od pe tog do osmog
ra zre da za osmo go di{ nje {ko -
le.
Za "Ma log prin ca", odno sno
''Ma lu prin ce zu'' bo ri }e se uku -
pno ~e trde se tak fi na lis ta, ko li -
ko }e ih bi ti po zva no da
u~es tvu ju na sa moj ma ni fes ta -
ci ji.
Od naj bo ljih pris pje lih ra do -
va bi }e {tam pan i "Zbor nik ra -
do va fes ti va la".
Prvi put }e osim dje ce iz
BiH, Srbi je, Crne Go re i
Hrvat ske u~es tvo va ti i dje ca iz
Slo ve ni je i Ma ke do ni je.
Or ga ni za tor ma ni fes ta ci je je
"Kul tart", a ove go di ne ona }e
bi ti odr`a na pod vi so kim po -
kro vi telj stvom Raj ka Ku zma -
no vi }a, pred sje dni ka RS.
T.S.T.
Za "Ma log
prin ca", odno sno
''Ma lu prin ce zu''
bo ri }e se
~e trde se tak fi na lis ta
Pri je dor do bi ja ki no
D. KO VA ^E VI]
PRI JE DOR - Pri je dor ~a ni su, na kon vi {e go di{ -
njeg ~e ka nja, na po kon do bi li mo gu }nost da fil mske
pro je kci je na ve li kom pla tnu gle da ju u re kon stru -
isa noj ki no-dvo ra ni, ko ja se na la zi u pros to ri ja ma
biv {eg ki na "Ra dnik" u sa mom cen tru gra da.
Sa fi ra Ka ra ho d`i}, di re ktor Ja vne us ta no ve za pri -
ka zi va nje fil mo va "Pri je dor", pot vrdi la je da su ra do vi
na re kon stru kci ji i opre ma nju no ve ki no-sa le u Pri je do ru
pri ve de ni kra ju.
"Ra do vi su u za vr{noj fa zi i mi smo da nas u rad
pus ti li pro bno gri ja nje, ko je je po ka za lo da sve odli ~no
fun kci oni {e. No va ki no-sa la u Pri je do ru ima 165 mjes -
ta", ka za la je Ka ra ho d`i }e va.
Do da la je da su ra do vi na re kon stru kci ji i opre ma -
nju ki na ko {ta li 480.000 KM, ali da }e ta su ma vje ro va -
tno bi ti i ve }a ka da se pro je kat do kra ja im ple men ti ra.
Sa fi ra Ka ra ho d`i} ni je mo gla pre ci zi ra ti ka da }e re -
kon stru isa no ki no otvo ri ti vra ta pu bli ci, ali je na ja vi la da
bi to mo glo bi ti us ko ro.
No va ki no-sa la u
Pri je do ru ima 165 mjes ta
Sa fi ra Ka ra ho d`i}
Hu ma ni tar na mi si ja
glu ma ca Po zo ri {ta
PIR iz La kta {a
Prvi
klo vno vi
K|o vno v| do kto r| su u sr| je du po sje t| || B| hac. qdje su naj -
m|a de bo |e sn| ke uve se |ja va || pre zen tu ju c| k|o vnov ske vje st| ne.
Oje |o ku pna atmo síe ra b| |a je ve oma po z| t| vna. Sa zna nje da
ne kom dje te tu mo ze te pru z| t| za do vo|j stvo prvoq po zo r| snoq
do z|v |ja ja. | to u tre nut ku ka da je ono naj ra nj| v| je. za nas pred -
stav |ja po tpu no |spu nje nje svrhe pos to ja nja na seq udru ze nja.
re k|| su u Po zo r| stu PlP.
Ma || sa n|. pre te zno sta no vn| c| ma nj|h mjes ta |z oko || ne B| ha ca.
b| || su odu sev |je n| pred sta vom. Za ne ke od nj|h to je b| |a prva
pred sta va ko ju su |ka da po q|e da ||. Je dna ko uzbu de ne b| |e su |
maj ke. a|| | oso b|je k|| n| ke za je dno s mno qo broj n|m sre dnjo sko| -
c| ma ko j| su u tom tre nut ku b| || na pra ks|.
Po sje ta Bi ha }u
Za ~e ti ri mje se ca
pla ni ran je obi la zak
11 dje ~jih bol ni ca u
ci je loj BiH, od ~e ga pet
u RS, pet u Fe de ra ci ji
BiH i je dne u Br~kom
Po zo ri {te PIR pos to ji od fe bru ara 2009. go di ne
Odu {e vi li i
pa ci jen te i do kto re
5. 2. 2010. qfubl 33 Kultura
Ka pi tal no
dje lo
PO SU [JE - Prvi sve zak
Hrvat ske en ci klo pe di je BiH,
ka pi tal nog dje la ko je se po ~e lo
"ra |a ti" u Sa ra je vu pri je sko ro
de se tlje }a i pol na ini ci ja ti vu
prof. Ni ko le Fi li po vi }a, ina ~e
ro |e nog Po su {a ka, pro mo vi ran
je u sri je du u ki no-dvo ra ni u
Po su {ju.
O dje lu su go vo ri li Ja kov Pe -
har, gla vni ure dnik Hrvat ske
en ci klo pe di je BiH, fra Ro bert
Jo li}, Ivan An |e li}, ra vna telj
Hrvat skog le ksi ko graf skog in -
sti tu ta BiH, te Lju bo Be gi},
ure dnik za stru ku i pred sje dnik
Hrvat skog kul tur nog dru{ tva
"Na pre dak" Po dru `ni ca Po su -
{je, ko je je, za je dno sa Hrvat -
skim le ksi ko graf skim
in sti tu tom or ga ni zi ra lo ovu pro -
mo ci ju.
"Ni ka da u po vi jes ti u Bo sni i
Her ce go vi ni ni je objav lje na en -
ci klo pe di ja ove vrste, ni na ra -
zi ni dr`a ve, ni en ti te ta, te je to
si gur no do ga |aj od prvo ra zre -
dnog zna ~a ja", ka zao je fra Jo -
li}.
Prvi sve zak sa dr`i 660 stra ni -
ca, pre ko 800 ilus tra ci ja, te
2.121 na tu kni cu, na ~i jem je
nas tan ku su ra |i va lo pre ko 120
su ra dni ka.
U gla zbe nom di je lu pro mo ci -
je nas tu pi li su mla di po su {ki pi -
ja nis ti Zvo ni mir Ko va~ i Ma tea
Pi {ko vi}.
A.K.
U ~ast
Pre {er na
BA NJA LU KA - Po vo dom
ma ni fes ta ci je "Pre {er no vi da ni"
da nas }e u Klu bu na ci onal nih
ma nji na u Ba nja lu ci s po ~et -
kom u 18 sa ti bi ti pri re |en bo -
gat kul tur ni i sve ~a ni pro gram
~i ji je or ga ni za tor Dru{ tvo Slo -
ve na ca iz gra da na Vrba su.
Nas tu pi }e dje ca {ko le slo ve -
na ~kog je zi ka i mje {o vi ti hor
''Da vo rin Jen ko''. Kao uvod u
sve ~a ni pro gram bi }e pri re |e ne
re ci ta ci je ma li {a na i kviz.
Do ga |a ju }e pri sus tvo va ti
slo ve na ~ki kon zul i pri ja te lji
dru{ tva.
N.Vr.
Knji gom
ulje p{a ti
pra znik
mi mo za
BA NJA LU KA - Eva Ras }e
pro mo vi sa ti svo ju no vu knji gu
"Dje voj ka ko ja ni je zna la re }i
ne", objav lje nu u iz da nju Za -
du `bi ne "Pe tar Ko ~i}", na Fes -
ti va lu mi mo za u Her ceg
No vom.
Knji ga }e bi ti ne ti pi ~no pro -
mo vi sa na da nas na trgu Be la -
vis ta, su tra u Ba o{i }u i 7.
fe bru ara u Iga lu.
O knji zi }e go vo ri ti iz da va~
Ni ko la Vu ko li} i autor ka.
"Za du `bi na }e na naj lje p{i
na ~in knji gom ulje p{a ti pra -
znik mi mo za u Her ceg No -
vom. I ovaj put, kao i to li ko
pu ta do sad, na ne obi ~an i sa -
vre men na ~in `e li mo pred sta -
vi ti na {a no va iz da nja", re kao
je Ni ko la Vu ko li}, di re ktor i
ure dnik Za du `bi ne "Pe tar Ko -
~i}" iz Ba nja lu ke.
T.S.T.
Vijesti
klo vno va, u~es tvo va li na mno gim ma ni fes ta ci ja ma i
ana li zi ra li rea kci je pu bli ke", na ve la je Me di }e va, do -
dav {i da je re ali za ci ju pro je kta po mo gao Fond
"Otvo re no dru{ tvo BiH".
Glu ma ~ka pos tav ka ovog po zo ri {ta ima
en tu zi ja zma i stva ra la ~ke ener gi je, ali im je bez ula -
ga nja te {ko da re ali zu ju no ve pro je kte.
"En tu zi ja zma ima mo mno go i jo{ vi {e stva ra la -
~ke ener gi je, ali vri je me je da na dle `ni shva te ka ko
mi vi {e ni smo dje ca ko ja se igra ju po zo ri {ta ve}
ozbi ljni, kva li fi ko va ni lju di s vo ljom da kre ira ju kul -
tur ni `i vot svo je sre di ne. Za to su po tre bna ozbi ljna
ula ga nja", ka `u u PIR-u.
U nji ho vom pro jek tnom pla nu za ~e ti ri mje se ca
pla ni ran je obi la zak 11 dje ~jih bol ni ca u ci je loj BiH,
od ~e ga pet u RS, pet u Fe de ra ci ji BiH i je dne u
Br~kom. Obi las ci po dra zu mi je va ju klo vnov sku vi zi -
tu i igra nje po lu ~a so vne klo vnov ske pred sta ve uko li -
ko za to pos to je uslo vi.
Tro {ko ve ovih 11 akci ja u po tpu nos ti sno si Fond
"Otvo re no dru{ tvo BiH", ~i ji je cilj po dr{ka ugro `e -
nim gru pa ma u go di ni re ce si je. U ovom slu ~a ju ri je~
je o mo ral noj po dr{ci bo le snoj dje ci i fi nan sij skoj
po dr{ci dram skim umje tni ci ma.
Slje de }i pro je kat ko ji PIR po zo ri {te pla -
ni ra je izvo |e nje pred sta va po se li ma BiH ko ja ima -
ju sa mo ~e tvo ro go di{ nju {ko lu.
U sa ra dnji sa Cen trom za kul tu ru i obra zo va nje
iz La kta {a ovo po zo ri {te ve} u mar tu po ~i nje pro je -
kat kul tu ra li za ci je ru ral nih po dru ~ja op {ti ne La kta {i.
Za osnov ce se os kih {ko la bi }e odi gra ne pred sta ve
"Klovn i jo{ dva" i "Do ktor ska baj ka".
Po zo ri {ta, "Do ktor ska baj ka", pre ma tek stu Ka re la
^a pe ka, pre mi jer no }e bi ti igra na u Grad skom po zo -
ri {tu "Ja za vac" u Ba nja lu ci.
"S ob zi rom na to da su se op {tin ske vlas ti oglu -
{i le na na {u mol bu da bu de mo uvr{te ni na bu d`et za
2010. go di nu, ma kar mi ni mal nim sred stvi ma, odlu -
~i li smo da pre mi je ru pred sta ve po klo ni mo Ba nja lu -
ci", re kla je Me di }e va.
Ona je na ve la da Po zo ri {te PIR pos to ji od fe bru -
ara 2009, a da je hu ma ni tar ni rad, odno sno pro je kat
"Klo vno vi do kto ri", do {ao spon ta no.
"Ne ma mo svo ju zgra du ni ti pros to ri je u ko ji ma
bi smo igra li pred sta ve, ve} smo pri nu |e ni da ih na -
la zi mo u ho du. Za pro je kat 'Klo vno vi do kto ri' ci je lu
pro {lu go di nu smo na por no ra di li ka ko bi smo una -
pri je di li svo je vje {ti ne, te me ljno is tra `i va li na po lju
Pred sta va
"Do ktor ska
baj ka" bi }e
izve de na
24. fe brua ra
u GP
"Ja za vac"
M. LIN GO
SA RA JE VO - "[ta sad?" mo to je
ovo go di{ njeg Me |u na ro dnog fes ti va la
Sa ra je vo "Sa ra jev ska zi ma", ko ji }e
zva ni ~no bi ti otvo ren u ne dje lju, 7. fe -
bru ara, is pred Do ma Oru `a nih sna ga
BiH u Sa ra je vu, ka zao je ju ~e Ibra him
Spa hi}, di re ktor ovog fes ti va la.
"Ce re mo ni jal na po vor ka s vi {e od
1.000 u~e sni ka kre nut }e od Trga BiH
kroz grad do Doma Oru `a nih sna ga BiH,
gdje }e zva ni ~no i biti otvo ren ovo go di{ -
nji 26. fes ti val", is ta kao je Spa hi}.
Ne d`ad Be go vi} je i ove go di -
ne re di telj ce re mo ni je otva ra nja fes ti va la
"Sa ra jev ska zi ma", ko ju }e, ka ko je is ta -
knu to, otvo ri ti @e ljko Ko m{i}, pred sje da -
va ju }i Pred sje dni{ tva BiH.
Pret pro gram fes ti va la po ~et }e ve}
da nas ra di oni com "City Map", ko ja }e biti
odr`a na u Ga le ri ji "Char la ma De po" u "S -
ken de ri ji".
Ovaj pro je kat vo di bh. umje tni ca Da -
ni ca Da ki}.
"Da ni ca Da ki} u Sa ra je vo do vo di
gru pu stu de na ta, pos tdi plo ma ca pro ga ma
' U mje tnost u ja vnom pros to ru i no ve
umje tni ~ke stra te gi je" sa Ba uha us uni ver -
zi te ta u Vaj ma ru, s ko ji ma je kao gost pro -
fe sor re ali zi ra la ovaj umje tni ~ki pro je kat",
ka `e Spa hi}.
Is ti ~e da u ovo me pro je ktu u~es tvu je
23 stu den ta iz 13 ze ma lja svi je ta.
U su ra dnji s pro fe so ri com
Asjom Man di} i stu den ti ma Fi lo zof skog
fa kul te ta (Od sjek his to ri je umje tnos ti) u
Ga le ri ji "Char la ma" bit }e odr`a na i pre -
zen ta ci ja "City Map" pro je kta i dis ku si ja
o te mi "Umje tnost u ja vnom pros to ru i
me mo ri ja".
Pre zen ta ci ja ovog pro je kta, odno sno
ra di oni ce ko ja }e bi ti or gan izi ra na u Ga le -
ri ji "Char la ma De po", de sit }e se na sam
dan otva ra nja "Sa ra jev ske zi me", i to u 14
sa ti u Umje tni ~koj ga le ri ji BiH.
Is ti dan u Umje tni ~koj ga le ri ji
BiH bit }e pred stav ljen i umje tni ~ki pro -
jekt Mu ze ja sa vre me ne umje tnos ti RS
"Me |u pros tor".
Kus to si ca Sa ri ta Vuj ko vi} ka `e da je
ovaj pro je kat po kre nut s ci ljem da se
pred sta vi no va ba nja lu ~ka sce na.
"U ovom pro je ktu u~es tvu je de vet
umje tni ka ko ji po ka zu ju po ten ci jal ko ji
ima ba nja lu ~ka umje tni ~ka sce na", re kla
je Vuj ko vi }e va.
Kom ple tan pro gram "Sa ra jev ske zi -
me" bit }e objav ljen u su bo tu u "Ne za vi -
snim no vi na ma", ko je su me dij ski
po kro vi te lj ovog fes ti va la.
Me |u na ro dni fes ti val Sa ra je vo "Sa ra jev ska zi ma" po ~i nje 7. fe bru ara
Na otva ra nju po vor ka s 1.000 u~e sni ka
Po vor ka }e kre nu ti od
Trga BiH kroz grad do Doma
Oru `a nih sna ga BiH, gdje }e
zva ni ~no i biti otvo ren fes ti val
do kto ri u BiH
F
O
T
O

A
R
H
I
V
A
Ci je ne pre vo za zasad os ta ju is te. Uni ja
stu de na ta po sla la je Vla di Kan to na
Sa ra je vo zah tje ve za ni`e ci je ne ku po na,
no ni ko se jo{ ni je ogla sio po vo dom to ga.
In for ma ti vna slu `ba
Ja vnog pre du ze }a GRAS
34 qfubl 5. 2. 2010.
Sarajevo
Policija
122
Na po dru •ju MÜP-a KS u
pro te k|a 24 sa ta ev| den t| ra -
na su dva kr| v| •na dje |a: je -
dno ra zboj n|s tvo | je dna
te ska kra da.
Hitna pomo}
124
Ek| pe H| tne po mo c| |ma |e
su 317 |n ter ven c| ja. od •e qa
su 52 b| |e ku cne po sje te.
Porodili{ta
285-287
250-259
Ü po ro d| || st| ma je ro de no
17 be ba: se dam dje •a ka |
10 dje voj •| ca.
Vatrogasci
123
Ek| pe va tro qa sa ca u pro te -
k|a 24 sa ta |ma |e su tr| |n ter -
ven c| je.
Servisne
informacije
Da li }e u ovoj go di ni bi ti
po pusta za ku po ne ja vnog
grad skog pre vo za?
El vir GRANULO, stu dent
Aero drom Sa ra je vo 289-100
Ba ki je 533-763
Bol ni ca "Ko se vo" 444-800
Di mnja •ar 658-555
"Elek tro dis tri bu ci ja" - kva ro vi 080020133
GPAS ln fo-cen tar 293-183
JKP "Pad" 658-038
Kan to nal na in spe kci ja 663-849
"Po kop" 642-443
"Pa dio-ta ksi" 1515
"Sa ra je vo-stan" 442-580
Te le fon ske in for ma ci je 1182
"To pla ne" 650-979
Tu ris ti •ki in for ma ti vni cen tar 532-606
"vo do vod" 641-462
Auto bus ka sta ni ca 213-100
Bol ni ca "Pod hras to vi" 444-343
Ek spre sni po stan ski ser vis 1417
Ka na li za ci ja 668-259
MUP 664-211
Opca bol ni ca Sa ra je vo 285-100
PTT kva ro vi 977
"Sa ra je vo gas" 272-980
Te le gra mi 1202
"ve le pe ka ra" 648-505
ve te ri nar ska sta ni ca 442-303
Pomoc ovisnicima 062/127-751
061/348-040
Važniji telefoni
Jeftinije
ski-karte
za u~enike
i studente
Uprava Javnog preduze}a
"ZOI '84" donijela je odluku
o davanju posebnih popusta
pri prodaji ski-karata ograni-
ziranim grupama u~enika
osnovnih i srednjih {kola,
~lanovima ski-klubova i stu-
dentima.
"Popust od 30 odsto imat
}e grupe sa vi{e od 50
osoba, dok }e grupe do 50
osoba imati popust 20
odsto", rekla je ju~e Mua-
mera [ehi} iz Informativne
slu`be "ZOI '84".
Napominje da ovaj pose-
ban popust va`i i za usluge
kori{tenja ledene plohe u
Olimpijskoj dvorani "Zetra".
"Tako dok traje klizanje,
kliza~i }e imati popust u or-
ganiziranim gupama. Gru-
pama od vi{e od 50 kliza~a
popust je 25 odsto, a do 50
kliza~a taj popust iznosi 15
odsto", objasnila je
[ehi}eva.
A.R.
Mi nu tom {u tnje, u~e njem fa ti he
i po la ga njem cvi je }a de le ga ci ja
Kan to na Sa ra je vo ju ~er je oda la
po ~ast `rtva ma ma sa kra ko ji se
pri je 16 go di na do go dio na Do -
bri nji, u Uli ci oslo bo di la ca Sa ra -
je va kod bro ja 8.
"Na da na{ nji dan od tri mi no ba ca -
~ke gra na te ispa lje ne sa po lo `a ja u
Lu ka vi ci po gi nu lo je de vet na {ih
su gra |a na, dok ih je 16 la k{e ra nje -
no", sao p}i li su ju ~e iz Slu `be za
odno se s ja vno{ }u Kan to na Sa ra je -
vo.
Pod sje ti li su da su 4. fe bru ara
1994. go di ne u Uli ci oslo bo di la ca
Sa ra je va od ek splo zi ja gra na ta po -
gi nu li: Se ida Ba li ~e vac, Osman He -
bi bo vi}, Emin Ko lar, En ver
Mus ta gru di}, Mu {ki ja Pri bi nja,
Mir sad Spa hi}, Se li ma Spa hi}, Ai{a
[i to i Ja dran ka Ten d`e ra.
"Po red de le ga ci je KS, po ~ast stra -
da lim gra |a ni ma oda li su i pred sta -
vni ci gra da Sa ra je va, op}i ne No vi
grad, Udru `e nje ro di te lja ubi je ne
dje ce op ko lje nog Sa ra je va 1992 -
1995. go di ne, bo ra ~kih or ga ni za ci ja
te ~la no vi po ro di ca, pri ja te lji i ko -
m{i je", is ta kli su iz Slu `be za odno -
se s ja vno{ }u Kan to na Sa ra je vo.
A.R.
Oda ta po ~ast
po gi nu lim gra |a ni ma
GRAS ne pre ki da vo` nje
na spor nim li ni ja ma
M. LIN GO
Ja vno pre du ze }e GRAS ne }e pre ki nu ti pre voz
pu tni ka na re la ci ja ma u Ili ja {u, ne kim di je lo vi ma
Vo go{ }e i Ili d`e, iako im je odlu kom Kan to nal nog
su da u Sa ra je vu to izri ~i to na lo `e no, pot vr|e no je
ju ~e iz ove fir me.
Ru ko vod stvo kom pa ni je "Cen tro trans Euro li ne -
sa" na ja vi lo je u sri je du po dno {e nje po je di na ~nih tu -
`bi pro tiv ~el ni ka Vla de KS i KJKP GRAS zbog
kr{e nja za ko na zbog ko jeg su o{te }e ni za oko 12 mi -
li ona KM.
Ka ko su obja sni li iz "Cen tro tra sa", Vla -
da KS i re sor no mi nis tar stvo one mo gu }i li su je dnak
tre tman svih pre vo zni ka u li nij skom sao bra }a ju u
Kan to nu Sa ra je vo.
Ne zva ni ~no su nam u JP GRAS re kli da ne ma ju
na mje ru obus tav lja ti auto bu sne li ni je, te da se Upra va
ovog pre du ze }a jo{ ni je izja sni la na ko ji na ~in }e re ago -
va ti na op tu `be iz "Cen tro tran sa".
Kon ta kti ra li smo i Mi nis tar stvo sao bra }a ja KS, u
ko jem su nam ju ~e re kli da je u to ku sas ta nak pred -
sta vni ka ovog mi nis tar stva s pred sta vni ci ma "Cen tro -
tran sa".
Sa fu din ^en gi}, ge ne ral ni di re ktor "Cen tro trans
Euro li ne sa", od go vo rio je da sas tan ka ni je bi lo.
Upi tan da pro ko men ta ri {e stav GRAS-a da ne }e
pre ki nu ti sao bra }a ti na spor nim li ni ja ma, ^en gi} je
re kao da je pro ~i tao u no vi na ma da su iz GRAS-a pri -
ku pi li po tpi se gra |a na ko ji `e le da oni os ta nu na tim
li ni ja ma.
"Mo `e i 'Cen tro trans' sa da iza }i u
Fer ha di ju i pri ku pi ti 5.000 po tpi sa za ovu fir mu, ali
to ni je na ~in i ta ko se ne ra di. Oni kr{e za kon ske pro -
pi se, ne po {tu ju odlu ke su da i zbog to ga }e mo po dni -
je ti kri vi ~ne pri ja ve pro tiv ~el ni ka GRAS-a, a i Vla de
KS", re kao je ^en gi}.
Tvrdi da "Cen tro trans" dne vno gu bi 7.000 KM
zbog GRAS-a i ne po {ti va nja sud skih odlu ka, te da je
sva ki dug ve }i od 50.000 KM kri vi ~no dje lo.
Mir sa da LIN GO
Vi {e od 300 do ma }in sta va na po dru ~ju mje -
sne za je dni ce Na ho re vo - Pi onir ska do li na u op}i -
ni Cen tar go di na ma ima pro ble ma s
vo do snab di je va njem, a nje go vo rje {e nje ne na zi re
u blis koj bu du }nos ti.
U mje snoj za je dni ci is ti ~u da se sta no vni{ tvo vo -
dom snab di je va iz cis ter ni, te da to op}i nu Cen tar
mno go ko {ta jer je dnom u se dmi ci cis ter ne mo ra ju
do }i i si pa ti vo du u bu na re ve iz ko jih se ona crpi za
ku }e.
"Zi mi nam je ma lo la k{e jer zbog pa -
da vi na ima vo de u na {im bu na ri ma i na izvo ri {ti ma.
Lje ti je pa kao jer sve to pre su {i i on da ovi si mo o cis -
ter na ma", ka `e Sa kib M., sta no vnik Na ho re va.
Je dan dio na se lja Na ho re vo, ko ji gra ni ~i sa se -
lom Mo ~i oci u op}i ni Sta ri grad, ni ka da ni je bio pri -
klju ~en na vo do vo dnu mre `u, ne go su se
do ma }in stva snab di je va la s lo kal nih izvo ra i bu na ra.
Me |u tim, ka ko su nam re kli u MZ Na ho re vo -
Pi onir ska do li na, na kon za dnjeg ra ta u ovom di je lu
Na ho re va na prav ljen je ve li ki broj ku }a i sa da u tom
di je lu `i vi vi {e od hi lja du lju di.
Ismet Pan d`i}, sta no vnik Na ho re va, ko ji
je i po kre nuo ini ci ja ti vu da ovaj dio na se lja ko na ~no
do bi je grad sku vo du, is ti ~e da im je naj ve }i pro blem
vla snik ze mlje ko ja se na la zi ne po sre dno uz vo do pad
Ska ka vac, ko ji ne `e li pro da ti ze mlju ka ko bi na tom
di je lu bi le mon ti ra ne vo do vo dne ci je vi.
Mje {ta ni ka `u da ovaj vla snik ili ne }e da raz go -
va ra o pro da ji ili pre vi {e nov ca tra `i za taj dio ze mlje.
Obja{ nja va ju namka ko je op}i na Cen tar
ve} je dnom na pra vi la pro je kat za vo do snab di je va nje
ovog di je la Na ho re va vo dom, ali da su odus ta li zbog
to ga {to se ni su mo gli do go vo ri ti s vla sni ci ma ze mlje.
Ibra him Ha d`i baj ri}, na ~el nik op}i ne Sta ri grad,
ka `e da je pri je dva da na imao sas ta nak s pred sta vni -
"Cen tro trans" dne vno gu bi
7.000 KM zbog GRAS-a i ne po {ti va nja
sud skih odlu ka, re kao ^en gi}
Cvi je }e po lo `e no
u Uli ci oslo bo di la ca
Sa ra je va na Do bri nji
N
N

F
O
T
O

Pro ble me s vo do snab di je va njem
Vo da iz
je di ni
Izvo ri {te s ko jeg
bi bi la pre uze ta vo da
za ovo na se lje na la zi
se na te ri to ri ji op}i ne
Sta ri grad, a vla snik
ze mlji {ta na ko jem je
izvo ri {te ni je `e lio da
raz go va ra o pro da ji
tog di je la ze mlji {ta,
re kao Ha d`i baj ri}
Ne ko li ko na se lja u
MZ Na ho re vo
- Pi onir ska do li na
ne ma ju vo du s
Grad skog vo do vo da
F
O
T
O

N
.
U
G
L
J
E
[
A
5. 2. 2010. qfubl 35
KINA
ME ETlNG PO lNT
Man qu p|
Pe z| ja: Ema nu e| K|oc.
A| bert Pe re |ra-La za ro
s|n hro n| zo va no (21 h)
APO LO
De vet
Pe z| ja: De n| je| Dej-Lu |s
Ü|o qe: N| ko| K| dman.
Pe ne |o pa Kruz. Kejt Had son
(20 h)
Ol NE MA OlTY
Ava tar
Pe z| ja: Dzej ms Ka me ron
Ü|o qe: Sem vor t|n qton.
M| se| Po dr| qez. S| qor n|
v| ver
(14. 17.10. 20.20 | 23.20 h)
Sta je no vo s Mor qa n| ma?
Pe z| ja: Mark Lo rens
Ü|o qe: Hju Grant. Sa ra
Dze s| ka Par ker
(14.30. 16.40 | 18.50 h)
Pr|n ce za | za ba
Pe z| ja: Pon K|e mens |
Pon Mus ker
s|n hro n| zo va no (16.20 h)
Knj| qa |s ku p|je nja
Pe z| ja: A| bert | A|en Hjuz
Ü|o qe: Den ze| va s|n qton.
Ge r| O| dman
(18.20. 20.45 | 23.10 h)
A| v|n | vje ve r| ce
Pe z| ja: Be t| To mas
Ü|o qe: Dzej son L|.
Dzas t|n Lonq
(16.10 h)
Lju ba vn| dze kpot
Pe z| ja: Bart Fre un d||ch
Ü|o qe: Ke tr|n Z| ta-Dzons
| Dzas t|n Bar tha
(15.50. 18. 20 | 22 h)
Ü zra ku
Pe z| ja: Dzej son Pej tman
Ü|o qe: Dzordz K|u n|.
ve ra Fra m|n qa
(18.10. 20.30 | 22.50 h)
Su sret •et vrte vrste
Pe z| ja: O|a tu dne
Osun san m|
Ü|o qe: M| |a Jo vo v|c.
v|| Pa ton (21 | 23.15 h)
PRED STA VE
Na ro dno po zo r| ste
Sa ra je vo Kon cert
Sa ra jev ske í|| har mo n| je (20 h)
Po zo r| ste m|a d|h
Ska p| no
Pe z| ja: Ka ca Do r|c (20 h)
IZLO @BE
ZE MALJ SKl MÜ ZEJ
L| vanj sko po |je -
evrop ska ku| tur na ba st| na
Pu ze - skr| ve n| s|m bo| B|H
HlS TO PlJ SKl MÜ ZEJ
Op ko |je no Sa ra je vo
B|H kroz sto |je ca
ÜMJE TNl OKA GA LE Pl JA
Pe tro spe ktum
lz|o zba ra do va Ame |e
Ha dz| me |j|c
KO LE Gl JÜM AP TlS Tl KÜM
lz|o zba umje tn| •k|h s|| ka
Autor: Nu sret Pa s|c
GA LE Pl JA PO MAN
PE TPO vlO
lz|o zba ra do va Em| re Haj dar
GA LE Pl JA NO vl HPAM
lz|o zba Je vre j| stra da || u
NOB-u
Vodi~
Sarajevo
Us ko ro pos tav lja nje in fo-pa noa za tu ris te
sas ta nak s njim i on je pris tao", re kao je Ha d`i baj ri},
te do dao da je si tu aci ja kom pli ci ra na jer vrlo la ko u
ovom slu ~a ju mo `e do }i do stva ra nja me |u na ci onal -
nih ten zi ja.
"To ne `e lim jer u ovom slu ~a ju ni su u pi -
ta nju po li ti ka i vje ra. Ako se to do go di, odus ta jem od
pro je kta", ka zao je Ha d`i baj ri}.
Ta ko |er je na gla sio da ne vi di zbog ~e ga bi sve
to tre ba lo bi ti spor no ako je Skup {ti na KS do ni je la
odlu ku da ze mlju u ne po sre dnoj bli zi ni vo do pa da
Ska ka vac pro gla si pri ro dnim do brom.
"Ako je ta ze mlja od po se bnog in te re sa
za Kan ton Sa ra je vo, on da je mo gu }e izu zi ma nje ze -
mlje", obja{ nja va Ha d`i baj ri}.
Op}i na Cen tar je pri je ne ko li ko da na obja vi la da
}e u ovoj go di ni po ~e ti pro je kat vo do snab di je va nja
Na ho re va i okol nih na se lja, te da pla ni ra iz gra di ti vo -
do vo dnu mre `u od vre la Kla ni ce u se lu Mo ~i oci
(op}i na Sta ri grad), ko je svo jim ka pa ci te tom mo `e
za do vo lji ti po tre be za vo dom sta no vni ka tog po dru -
~ja.
U okvi ru pro je kta vo do snab di je va nja Na ho re va
(ko je te ri to ri jal no pri pa da op}i ni Cen tar), kra jem ja -
nu ara 2010. go di ne na ~el nik op}i ne Cen tar D`e vad
Be }i re vi} je po tpi sao ugo vor vri je dnos ti 5.850 KM.
Ovim ugo vo rom In sti tut za hi dro te hni ku Gra |e vin -
skog fa kul te ta u Sa ra je vu za du `en je da u ro ku od 90
da na izra di ela bo rat vo do za hva tne zo ne izvo ri {ta
Kla ni ce.
Ovim ela bo ra tom }e bi ti ut vr|e na po -
vr{i na po sje da oko izvo ri {ta ko ju op}i na Cen tar tre ba
ot ku pi ti i ogra di ti ka ko bi izvor bio za {ti }en od za ga -
|e nja.
Re ali za ci jom ovog pro je kta, ka ko is ti ~u u Cen -
tru, bit }e ri je {en pro blem ne re do vnog snab di je va nja
vo dom na se lja Na ho re vo, Mu ha re mo vi }i, Se lja i Na -
ho rev ska brda.
ci ma op}i ne Cen tar, te da su raz go va ra li o to me na
ko ji na ~in ri je {i ti ovaj pro blem.
"Izvo ri {te s ko jeg bi bi la pre uze ta vo da
za ovo na se lje na la zi se na te ri to ri ji op}i ne Sta ri grad,
a vla snik ze mlji {ta na ko jem je izvo ri {te je Lu ka Pe -
tro vi}. ^o vjek je dos ta vno ni je `e lio da raz go va ra o
pro da ji tog di je la ze mlji {ta. Ne znam ko ji su nje go vi
ra zlo zi, ali }u za dva da na sa zna ti jer sam do go vo rio
A. RA ZI]
Pos tav lja nje in fo-pa noa, na ko ji ma }e bi ti
pred stav lje ni naj zna ~aj ni ji kul tur nohis to rij ski sa -
dr`a ji Sta rog gra da, tre ba lo bi po ~e ti 15. fe bru ara,
na ja vi li su iz Tur isti ~ke za je dni ce Kan to na Sa ra je -
vo i op}i ne Sta ri grad.
Ko na ~no di zaj ner sko rje {e nje in fo-pa noa tre ba lo
bi bi ti go to vo do 11. fe bru ara, a nji ho va izra da i pos -
tav lja nje dio su pro je kta op}i ne i Tu ris ti ~ke za je dni ce
KS pod na zi vom "1.001 sta ro grad ski bi ser".
"In fo-pa noi su pro je kto va ni kao pre po zna tljiv de -
talj ur ba ne opre me ko ji ima za cilj da tu ris ti ma slu `i
kao po ka za telj u po gle du in for mi sa nja i pru `i ori jen ta -
ci ju. Na in fo-pa no ima, izme |u os ta log, bi }e ka te dra la,
Be go va d`a mi ja, si na go ga, Sta ra pra vo sla vna crkva,
Bi je la ta bi ja, La tin ska }u pri ja", obja sni li su iz op}i ne
Sta ri grad.
Pre ci zi ra li su da }e bi ti pos tav lje ni
slo bo dnos to je }i dvos tra ni in fo-pa noi, s prate }im os vje -
tlje njem.
Pro je kat "1.001 sta ro grad ski bi ser" fi nan si ra Tu ris -
ti ~ka za je dni ca KS, a op}i na Sta ri grad za du `e na je za
nje go vu re ali za ci ju.
"Ko na ~no di zaj ner sko r je {e nje in fo-pa noa tre balo
bi da bude go to vo do 11. fe bru ara ove go di ne, kada }e -
mo zna ti i ko li ko }e nas ko {ta ti ta uslu ga tu ris ti ma",
na gla si la je Mu ne ve ra Ba {i}-Ho d`i}, gla sno go vor ni ca
Tu ris ti ~ke za je dni ce KS, i do da la da je zna ~aj no po ve -
}an broj tu ris ta u Sa ra je vu.
"U pro {loj go di ni smo ima li oko
183.000 tu ris ta iz 114 ze mlje, na da mo se da }e ovi in -
fo-pa noi za in te re so va ti no ve tu ris te i da }e ih bi ti sve
vi {e jer }e tu mo }i do bi ti pra ve po dat ke o vri je dnos ti -
ma ovog gra da", ka za la je Ba {i}-Ho d`i}eva.
Op}i na Sta ri grad je odre di la pet lo ka ci ja za pos -
tav lja nje in fo-pa noa, a cen tral ni }e bi ti na Ba{ ~ar {i ji.
"Na ovom pa nou bi }e 44 kul tur nohis to rij ska obje -
kta uz pra te }e fo to gra fi je i krat ke tek sto ve na bo san -
skom, en gles kom, nje ma ~kom i tur skom je zi ku. Os ta li
pa noi su ma nji i na la zit }e se iza ka te dra le, u par ku kod
Mu ze ja Je vre ja, kod La tin ske }u pri je i kod [e her-}e -
ha ji ne }u pri je", na ja vi li su iz ove op}i ne.
Na pa no ima }e, izme |u
os ta log, bi ti ka te dra la, Be go va
d`a mi ja, si na go ga, Sta ra pra vo sla vna
crkva, Bi je la ta bi ja, La tin ska }u pri ja
Pa noi }e sa dr`a va ti
in for ma ci je o naj zna ~aj ni jim
kul tur nois to rij skim
sa dr`a ji ma Sta rog gra da
F
O
T
O

S
.

P
I
N
J
A
G
I
]
sta no vni ka Na ho re va po ku {a va ju ri je {i ti op {ti ne Cen tar i Sta ri grad
cis ter ni
im spas
Zi mi nam je
ma lo la k{e
jer zbog
pa da vi na
ima vo de
u na {im
bu na ri ma
36 qfubl!5. 2. 2010.
Banjaluka
Policija
122
Ü OJB Ba nja |u ka ev| den t| ra -
na su •e t| r| kr| v| •na dje |a. | to
dv| je pro va| ne kra de. je dno
ka zne no dje |o u ve z| sa dro -
qom | je dna |znu da. Ja vn|
red | m|r na ru sen je dva pu -
ta. uz pet pre krsa ja. Pe q|s -
tro va ne su •e t| r| sao bra caj ne
nez qo de. bez po s|je d| ca po
|| ca.
Hitna pomo}
124
Ü Sta n| c| h| tne po mo c| pre -
q|e da na su 64 odra s|a pa c| -
je n ta | 14 dje ce. Obav |je no je
16 ku cn|h po sje ta.
Porodili{te
342-142
Ü po ro d| || stu na Pa pr| kov cu
ro de no je pet be ba: •e t| r| dje -
•a ka | je dna dje voj •| ca.
Vatrogasci
123
va tro qa sna je d| n| ca je |ma |a
je dnu |n ter ven c| ju.
Servisne
informacije
Ka da }e na po dru ~ju gra da
po ~e ti iz gra dnja ka blov ske
ka na li za ci je?
Iz gra dnja ka blov ske ka na li za ci je po -
~e }e u to ku ove go di ne, a u bu d`e tu je
za ove po tre be pla ni ra no 300.000 KM.
Mi len ko [A JI], por tpa rol
Admi nis tra ti vne slu `be gra da Dra go SA MAR D@I], trgo vac
Mati~ni ured
Ro|eni
Vu ka {in Sa va no vi}, sin Bo {ka i Iva ne; Du {an Ma li no vi}, sin Bo ri -
sla va i Dra ga ne; Ste fan Ku zma no vi}, sin Vla di mi ra i Iva ne; Nje -
go{ Te {i}, sin Da li bo ra i Di ja ne; La na Ra di}, k}i Do bri {e i Ta nje;
Fa ris Ha fi zo vi}, sin Fa hru di na i In di re; Jo va na Pu ca re vi}, k}i Mi -
li ja na i Ale ksan dre.
Led pri je ti
sa kro vo va
Zbog ne {to vi {ih dne vnih
tem pe ra tu ra u odno su na
pret ho dne da ne, do {lo je do
ota pa nja sni je ga i le da sa
kro vo va i nad stre {ni ca.
Na dle `ni u Odje lje nju Ko -
mu nal ne po li ci je pod sje }a ju
da su gra |a ni du `ni da sa
svo jih kro vo va uklo ne sni -
jeg i led.
"Ka zne za fi zi ~ka li ca za
neu kla nja nje le de ni ca izno -
se 100 KM, dok za vla sni ke
eta `nih za je dni ca ta ka zna
izno si 500 KM. U slu ~a ju
da le de ni ca o{te ti auto mo bil
ili po vri je di fi zi ~ko li ce, vla -
sni ci obje ka ta du `ni su da
pla te po prav ku auto mo bi la
ili bol ni ~ko li je ~e nje", ka `u
u Ko mu nal noj po li ci ji.
Gra |a ni su po zva ni na
po ve }a ni oprez, te da po se -
bnu pa` nju obra te pri li kom
pro las ka po red zgra da na
~i jim kro vo vi ma su se
even tu al no za dr`a li sni jeg i
led.
N.S.
I da lje sla bo
in te re so va nje
Tvrdnje da se sta no vni ci do
15. fe bru ara mo ra ju re gis tro va -
ti kod do kto ra po ro di ~ne me di -
ci ne ni su naj ta ~ni je, re kla je
Du {i ca Stan ko vi}, por tpa rol
Do ma zdrav lja.
Za pra vo, ra di se o to me da je taj
rok Fond za zdrav stve no osi gu ra -
nje na veo kao da tum do ko jeg bi
bi lo do bro pre da ti po dat ke o re -
gis tro va nim gra |a ni ma, ali da ni -
je ne op ho dno.
"S ob zi rom na to da jo{ pos to ji
zna tan broj gra |a na ko ji se ni su
re gis tro va li, mi smo u sa ra dnji sa
Grad skom upra vom po kre nu li
pro ces do re gis tra ci je za ti mo ve
po ro di ~ne me di ci ne", do da la je
Stan ko vi }e va.
Oli ver Ga ~i}, pred sje dnik Sa -
vje ta MZ Obi li }e vo 1, ka `e da
ne ma po dat ke o to me ko li ko se
mje {ta na do sa da re gis tro va lo kod
do kto ra po ro di ~ne me di ci ne.
"Na po dru ~ju MZ Obi li }e vo 1
ima 5.000 ne re gis tro va nih mje {ta -
na. Za ovu vrstu uslu ge su dje li -
mi ~no za in te re so va ni, ali ni su na -
ve li ko ji su to ra zlo zi", obja snio
je Ga ~i}.
Sta no vni ci MZ Star ~e vi ca ne
`e le da se pri jav lju ju kod do kto ra
po ro di ~ne me di ci ne jer am bu lan ta
ni je u po tpu nos ti pri la go |e na po -
tre ba ma pa ci je na ta.
Pre ma ri je ~i ma Mi lo ra da Ar lo -
va, pred sje dni ka Upra vnog odbo -
ra Za je dni ce eta`nih vla sni ka
zgra de u Uli ci Prve kra ji {ke bri -
ga de 1, do sad se za po ro di ~nog
do kto ra pri ja vi lo tek oko 10.000
mje {ta na.
U am bu lan ti ra de dva do kto ra i
pa ci jen ti ugla vnom do bi ja ju sa mo
upu tni ce za da lje li je ~e nje.
V. VRBLJA NAC
Na po dru ~ju MZ
Obi li }e vo 1 ima 5.000
mje {ta na ko ji ni su
re gis tro va ni kod do kto ra
po ro di ~ne me di ci ne
F
O
T
O

A
R
H
I
V
A
U po sje ti No vom Sa du
Po vo dom obilje`avanja Da na gra da No vog Sa da de le ga ci ja Ba nja lu -
ka, ko ju je pre dvo dio Slo bo dan Ga vra no vi}, pred sje dnik Skup {ti ne
gra da, bo ra vi la je po ~et kom mje se ca u ovom voj vo |an skom gra du.
"Pri li kom raz go vo ra s gra do na ~el ni kom No vog Sa da Igo rom Pa vli ~i }em
is ka za no je za do volj stvo do sa da{ njom sa ra dnjom dva gra da, ali je na gla {e na
po tre ba da se ta sa ra dnja pro {i ri, po go to vo u oblas ti ma pri vre de, zdrav stva,
kul tu re i spor ta", ka `u u Od sje ku za odno se s ja vno{ }u Admi nis tra ti vne slu -
`be gra da.
Pod sje }a ju da su Ba nja lu ka i No vi Sad 31. mar ta 2006. po tpi sa li Spo ra -
zum o sa ra dnji i pos ta li gra do vi-par tne ri.
N.S.
I. RA DA NO VI]-KNE @E VI]
Spor tskom dru{ tvu sli je pih i sla bo vi dih
"Vid" pri je ti obus ta va ra da i pres ta nak svih akti -
vnos ti zbog ne dos tat ka fi nan sij skih sred sta va.
Pre ma ri je ~i ma Ra do mi ra Ra da no vi }a, pred sje -
dni ka ovog dru{ tva, sve fi nan sij ske re zer ve su po tro -
{e ne, a no vog pri li va sred sta va ne ma.
"Pi sma smo sla li Mi nis tar stvu za po ro di cu,
omla di nu i spor t RS, kao i Admi nis tra ti vnoj slu `bi
gra da, ali ne da ni smo do bi li ni ka kvu po mo}, ve} ni
od go vor", ka zao je Ra da no vi}.
Ta ko |e su se obra }a li ra znimor ga -
ni za ci ja ma i do na to ri ma za mi ni mal nu nov ~a nu po -
mo}, ali ni je bi lo efe kta.
Ovo spor tsko dru{ tvo bro ji {est bh. re pre zen ta ti -
va ca u ku gla nju od uku pno de vet, dok je u gol ba lu
ci je la eki pa uje dno i re pre zen ta ci ja BiH.
Ra da no vi} obja{ nja va da na prven stvu BiH ni su
u~es tvo va li jer Uni ja sa ve za sli je pih ni je pla ti la ~la -
na ri nu Spor tskoj me |u na ro dnoj aso ci ja ci ji IB SA.
Upra vo zbog to ga ovo udru `e nje ne ma pra vo nas tu -
pa ti na evrop skom i bal kan skom prven stvu.
"Bez ob zi ra na kva li tet i trud na {ih ~la no va, os -
ta je mo us kra }e ni za sve {to bi smo mo gli da ti na {em
gra du", re kao je Ra da no vi}.
Dru{ tvo je u~es tvo va lo na 22 spor -
tska ta kmi ~e nja u ku gla nju, gol ba lu i {a hu na po dru -
~ju ci je le biv {e SFRJ i za te akti vnos ti u 2009. od
Admi nis tra ti vne slu `be gra da do bi lo 1.570 KM, a od
Mi nis tar stva za po ro di cu, omla di nu i spor t RS 2.500
KM.
"Vid" pred ga {e njem
Sve fi nan sij ske re zer ve
su po tro {e ne, a no vog
pri li va sred sta va ne ma
Ili ja na RA DA NO VI]-KNE @E VI]
Osmo ~la na po ro di ca Ta di} `i vi u ku }i ko ja
pro ki{ nja va i u ko joj se kon cen tri {e ve li ka ko li ~i -
na vla ge, od ko je ve} je dno di je te ima pro ble ma sa
zdrav ljem.
^la no vi po ro di ce iz La za re va `i ve u sta roj ku }i,
ko ja ni je nji ho va, a iz gra |e na je 1969. go di ne.
Cri jep na ku }i to tal no je pro pao, ta ko da pri li -
kom ne vre me na vo da ula zi u sve pros to ri je i na ta pa
zi do ve. Po da {iv ko ji {ti ti ku }u od ulas ka hla dnog
vaz du ha po tpu no je pro pao, a olu ci su to li ko sta ri da
vi {e ni ~e mu i ne slu `e. [to ko vi na vra ti ma su de for -
mi sa ni, pa se ni je dna vra ta ne mo gu za tva ra ti. Po red
sve ga, maj ka Mi lan ka se `a li da se zi do vi, bez ob zi ra
na sva ko dne vno bri sa nje, i da lje crne od bu |i.
Po se bno je tu `na i upla {e na zbog zdrav lja svo je
k}er ke Vi ole te, ko ja zbog vla ge ima pro ble me sa si -
nu si ma, ali stra hu je i za os ta lih pe to ro dje ce.
Otac Dra {ko ra di u fir mi, a na se lu dr`i kra vu i
ne ko li ko ova ca da bi pre ha ra nio po ro di cu.
On i nje go va su pru ga tvrde da im ni {ta ni je te {ko
ra di ti sa mo da pre hra ne svo je ma li {a ne. Me |u tim,
ne ma ju do vo ljno nov ca da re kon stru i{u oro nu li dom.
Ve} dvi je go di ne {a lju do pi se grad -
skim vlas ti ma s mol bom da im do di je le sred stva ko ji -
ma bi obno vi li ku }u.
"^e ti ri pu ta smo se pi sme no obra }a li Mi nis tar -
Osmo ~la na po ro di ca
@i vot na
5. 2. 2010. qfubl 37 Banjaluka
FIL MO VI
PA LAS
Ava tar. spe ktak| (3D)
Ü|o qe: Sem vor t|n qton.
Zo Sa| da na. Ste ían Lanq.
S| qor n| v| ver
Pe z| ja: Dzej ms Ka me ron
(16.15. 19.30. 22.45 h)
Su mrak: M|a d| mje sec.
ro man sa/ían tas t| ka
Ü|o qe: Kr|s ten Stju art.
Po bert Pa t|n son.
Tej |or Lau tner. Es|| Gr|n
Pe z| ja: Kr|s vajc
(16.30. 19. 21.30 h)
PE vl JA FlL MO vA
Bo z| cna pr| •a. an| m| ra n|
G|a so v|: Dz|m Ke r|.
Ge r| O| dman. Bob Hos k|ns.
Ko ||n F|rt
Pe z| ja: Po bert Ze me k|s
(16 h)
Trka do uk|e te p|a n| ne.
avan tu ra
Ü|o qe: Dvejn Dzon son.
Ana So í| ja Pob.
Kar |a Gu q| no
Pe z| ja: En d| F| kman
(18 h)
2012. dra ma
Ü|o qe: Dzon Ku zak.
Aman da P|t. O|| ver P|at.
vu d| Ha re| son
Pe z| ja: Po |and Eme r|k
(21 h)
PRED STA VE
NA PO DNO PO ZO Pl STE PS
vE Ll KA SOE NA
D|v |je me so
Tek st: Go ran Ste ía nov sk|
Pe z| ja: La r| Za p| ja
(20 h)
IZLO @BE
BAN SKl DvOP
vE Ll Kl lZLO ZBE Nl SA LON
X F| |e. autor Sa sa M| ||c
(19 h)
lz|o zba |ko na ma nas t| ra
Gra dac
MA Ll lZLO ZBE Nl SA LON
Mo rav ska ku ca u Ba nja |u c|.
auto ra Bo z| da ra Pe tro v| ca
MÜ ZEJ PE PÜ BLl KE
SPPSKE
Od pra |s to r| je do sa vre me -
noq do ba. sta| na |z|o zbe na
pos tav ka
lz|o zbaJa se no vac
40 qo d| na od ze m|jo tre sa u
Ba nja |u c|. |z|o zba
Sje ca nje na bu du cnost.
|z|o zba ío to qra í| ja
Vodi~
M. ISO VI]
To kom 2010. go di ne za po tre be na do kna de tro -
{ko va pre vo za dje ce pu tni ka ko ji pu tu ju do {ko le vi -
{e od ~e ti ri ki lo me tra pre dvi |e no je pet i po mi li ona
KM.
"Ove na do kna de ko ris ti oko 24.000 u~e ni ka, a Mi -
nis tar stvo pla }a odre |e ni odnos po u~e ni ku", re kla je
Bran ka Ro ga~, slu `be nik za odno se s ja vno{ }u u Mi nis -
tar stvu pros vje te i kul tu re RS.
Do da la je da pos to ji op ci ja da {ko le
tra `e do da tna sred stva od op {ti na za pre voz u~e ni ka uko -
li ko sred stva ko ja iz dva ja Mi nis tar stvo ni su do vo ljna.
"Ta mo gdje se ne mo `e ugo vo ri ti pre voz u~e ni ka
ro di te lji ma se mje se ~no na `i ro ra ~un upla }u je po 25
KM uko li ko dje ca `i ve na uda lje nos ti od ~e ti ri do 10 ki -
lo me ta ra od {ko le", is ta kla je Ro ga ~e va.
Na po mi nje da u~e ni ci ko ji `i ve od 11 do 15 ki lo -
me ta ra od {ko le ima ju pra vo na na do kna du u izno su od
37 KM, dok u~e ni ci ko ji `i ve od 16 do 20 ki lo me ta ra od
{ko le do bi ja ju 47,75 KM.
"Na ~in na ko ji }e bi ti or ga ni zo van pre -
voz pro cje nju ju {ko le u sa ra dnji s lo kal nim za je dni ca -
ma, u za vi snosti od to ga da li u tom mjes tu pos to ji ja vni
pre voz i ako pos to ji da li on od go va ra po tre ba ma u~e ni -
ka", ka za la je ona.
Obja sni la je da, uko li ko ne pos to ji ja vni pre voz,
{ko la rje {a va pi ta nje pre vo za za odre |e ni broj u~e ni ka u
skla du sa Za ko nom o ja vnim na bav ka ma. Pre voz dje ce
ugo va ra {ko la kao pra vno li ce, a ta mo gdje ne pos to je
re do vne li ni je ra spi su je se ten der i bi ra pre vo znik.
Za pre voz |a ka 5,5 mi li ona KM
stvu za po ro di cu, omla di nu i sport RS da nam po mo -
gne, a obra ti li smo se i gar do na ~el ni ku od ko ga smo
do bi li obra zlo `e nje da tre nu tno ne ma sred sta va", ka -
zao je Ta di}.
K}er ke i sin su skro mni, za do vo ljni onim {to im
ro di te lji pru `a ju, ali su i za bri nu ti za zdrav lje oca ko ji
ve} du `e vri je me ima pro ble me sa pan kre asom i `e -
lu cem.
Dra {ko je, na ime, bio za po slen u Voj sci RS do
2005. go di ne. Po {to mu je ugo vor is te kao, a uz to je
bio i bo le{ ljiv, re kli su mu da ne do la zi vi {e na po sao.
Ot pre mni nu ni je do bio.
U te {koj si tu aci ji i dje ca zna ju da
po mo gnu ro di te lji ma. Ta ko je naj sta ri ja k}er ka Vi ole -
ta pro {log lje ta ra di la tri mje se ca i za za ra |e ni no vac
ku pi la knji ge ses tra ma.
Vi ole ta ide u sre dnju {ko lu, a po sli je nas ta ve ~u -
va ko m{ij sku dje cu ka ko bi do da tno za ra di la ko ju
mar ku.
Ve li ki pro blem Ta di }i ma pred stav lja {to ima ju
jo{ ma lo drva ko ja im ne mo gu is tra ja ti do kra ja zi -
me, te se do da tno gri ju gri ja li com. Ra ~u ni za stru ju
stal no do la ze, a oni ne mo gu re do vno da pla te sva
du go va nja.
Mi lan ka ka `e da su ne da vno eki pe do la zi le da
im is klju ~e stru ju zbog ne re do vnog pla }a nja, ali su
po su di li 150 KM. Tvrdi da ne bje `e od svo jih oba ve -
za, ali se is to ta ko na da da }e vlas ti ima ti vi {e ra zu -
mi je va nja za ugro `e ne.
"Jo{ ni kad nam se ni je de si lo da ide mo mo li ti
ne ko ga za ko ri cu hlje ba. Bo ri mo se i tra `i mo na ~in
da pre `i vi mo", is ta kla je Mi lan ka.
Ro di te lji obja{ nja va ju da su dje ca
do bi la ime na pre ma ime ni ma ko ja se na la ze u sr-
pskom ka len da ru i ko ja po ~i nju slo vom V. K}er ke se
zo vu Va len ti na, Ve dra na, Va nja, Vi kto ri ja i Vi ole ta, a
sin Ve dran.
Pre ma ri je ~i ma Ta di }e vih, ~la no vi Udru `e nja po -
ro di ca sa ~e tvo ro i vi {e dje ce su je di ni ko ji ih se re -
do vno sje te i obi |u ih. Me |u tim, na gla {a vju da ovo
udru `e nje ne ma to li ko sred sta va ka ko bi po mo glo
sve ugro `e ne po ro di ce.
Ta di} iz La za re va bo ra vi u ne hu ma nim uslo vi ma
vje tro me ti ni
Maj ka Mi lan ka je tu `na i upla {e na
zbog zdrav lja k}er ke Vi ole te, ko ja zbog
vla ge ima pro ble me sa si nu si ma,
ali stra hu je i za os ta lih pe to ro dje ce
Cri jep
na ku }i
to tal no je
pro pao,
ta ko da
pri li kom
ne vre me -
na vo da
ula zi u sve
pros to ri je
U po ku {a ju da re kon stru i{u oro nu li dom obra }a li su se mno gi ma bez us pje ha
Ku }a sta ri ja od 40 go di na
FO TO M. RA DU LO VI]
U~e ni ci ko ji `i ve od 11 do
15 ki lo me ta ra od {ko le ima ju pra vo
na na do kna du u izno su od 37 KM
Na do kna de ko ris ti oko 24.000 u~e ni ka
F
O
T
O

A
R
H
I
V
A
38 qfubl!5. 2. 2010. Oglasi
SLU@BA ^ITULJA
^itulje i male oglase mo`ete
predati radnim danom i nedjeljom
od 8 do 18 ~asova
Kralja Petra I Kara|or|evi}a
(Zanatski centar Hani{te)
051 223 210
NEZAVISNE
NOVINE
BESPLATNE
^ITULJE
svojim ~itaocima daju
mogu}nost objave
u kojoj se objavljuje
smrt najbli`ih
(dimenzije 120x85 mm)
Sve druge objave i formati
se napla}uju po cjenovniku.
PLA]ENE
male oglase i ~itulje mo`ete u Sarajevu predati:
[UMARSKI
FAKULTET
(Zagreba~ka 20/3)
INTERNACIONAL
PRESS
(autobuska
stanica, Lukavica)
POGREBNO
DRU[TVO "SVETI
MARKO"
(Ulica vojvode
Radomira Putnika)
PRO DA JA
- Pro da jem ku }u P+1+Pk, sa oko 220 m
2
stam be nog
pros to ra na 300 m
2
ze mlji {ta, na se lje Pa pri ko vac. Te le fon:
063/904-603. BK
- Pro da jem u La kta {i ma ure |e nu na mje {te nu ku }u pri -
ze mni cu 12x10,5 m i ga ra `u, na 650 m
2
ze mlji {ta, no vo -
gra dnja, cen tral no gri ja nje, odmah use lji va. Te le fon:
065/511-121. BK
- Pro da jem ku }u 11x15 m (Su+P+1+Pk), sa oko 500 m
2
stam be nog pros to ra, no vo gra dnja, ne do vr{e na, na 520 m
2
ze mlji {ta, kod {ko le u [ar gov cu. Te le fon: 065/511-121. BK
- Pro da jem ku }u 9,5x9,75 m u No voj va ro {i, Ba njalu ka,
Srpskih pi lo ta 3 i 5, dvo ri {te 410 m
2
, dvi je ga ra `e, je dno -
so ban stan 36 m
2
, dva tro so bna sta na po 81 m
2
, 700.000
KM. Te le fon: 065/523-796, 065/511-147. BK
- Pro da jem ku }u 9x8 m i 540 m
2
ze mlje u Kne `i ci (stru -
ja, vo da, te le fon, 1/1), ili mi je njam za od go va ra ju }e u
Hrvat skoj. Te le fon: 051/307-088. BK
- Pro da jem sre |e nu ku }u na sprat 10x11 m s man sar -
dom u Trnu, iza "Pe ru tni ne", na pla cu 500 m
2
. Te le fon:
065/779-394. BK
- Pro da jem ku }u i pra te }e obje kte na placu 3.300 m
2
u
Ma hov lja ni ma. Te le fon: 0043/66-45-486-580, 065/761-
497. BK
- Pro da jem ku }u na sprat u cen tru gra da. Te le fon:
061/858-517. BK
- Pro da jem ku }u (dva odvo je na sta na, dvo ri {na zgra da -
lje tna ku hi nja i WC, dvo ri {te 1.000 m
2
i ga ra `a). Te le fon:
061/858-517. BK
- HI TNO! Pro da jem ku }u 9x8,5 m u Ma hov lja ni ma,
no va gra dnja, 40.000 KM, mo `e i na ra te. Te le fon:
065/761-497. BK
- Pro da jem ku }u (pri ze mlje i tri spra ta) na pla cu 400 m
2
,
La u{, Ka ra |or |e va 399. Te le fon: 0049747116927,
051/282-284. BK
- Pro da jem hi tno i po vo ljno ku }u u ^e lin cu, Uli ca
Zdrav ka ^e la ra bb. Te le fon: 066/876-839. BK
- Pro da jem ku }u u San skom Mos tu, ure dna do ku men ta -
ci ja, sva in fras tru ktu ra na pla cu, bli zu bol ni ce. Te le fon:
065/371-300, 051/303-903. BK
- Pro da jem ku }u na sprat i ga ra `e u cen tru gra da, po go -
dna za kli ni ku, {ko lu, vrti} ... Te le fon: 065/291-076. BK
- Pro da jem na Hi se ta ma po vo ljno ku }u na sprat i gra `u
na placu 1.000 m
2
. Te le fon: 065/291-076. BK
- Pro da jem na Hi se ta ma ku }a i 2.000 m
2
ze mlje, po re -
gu la ci onom pla nu pre dvi |e na zgra da. Te le fon: 065/291-
076. BK
- Pro da jem ku }u na placu 1.260 m
2
, pre dvi |e na zgra da
29x30 m, sa tri li ca. Te le fon: 065/291-076. BK
- Pro da jem ku }u (za re no vi ra nje ili ru {e nje) i dvo ri {ni
obje kat na placu 400 m
2
, Bu d`ak. Te le fon: 051/370-039,
065/617-967. BK
- Pro da jem ku }u i oku }ni cu 800 m
2
u Du {a no vu kod
Nove To po le. Te le fon: 065/585-908. BK
- Pro da jemku }u u Mej da nu (po tok), 420.000 KM. Te le -
fon: 065/549-687. BK
- Pro da jem ku }u i plac 1/1, stru ja, grad ska vo da, sve no -
vo, na mje {te no, su per po vo ljno, ^e sma, kod auto bus kog
sta ja li {ta. Te le fon: 051/313-116. BK
- Pro da jem use lji vu ku }u kod "Ko smo sa", ure dni pa pi ri
ili mi je njam za stan. Te le fon: 065/528-247. BK
- Pro da jem ku }u za ru {e nje 9,5x11 m Po+r+M (gra |e -
vin ska do zvo la) na pla cu 488 m
2
, ~is to uknji `e no 1/1, Ul.
1.300 ka pla ra br. 42, 30.000 evra. Te le fon: 065/837-722.
BKM
- Pro da jem dvi je ku }e na po ~et ku Po br|a. Te le -
fon:065/837-722. BKM
- Pro da jem ku }u (po slo vni pros to r) i 4.000 m
2
ze mlje u
Ra mi }i ma, iza "Uni sa". Te le fon: b065/837-722. BKM
- Pro da jem ku }u 120 m
2
(cen tral no gri ja nje), ga ra `u i
po mo }ne obje kte na pla cu tri du nu ma u Ba nja lu ci, na kra -
ju Pe tri }ev ca, 1/1. Te le fon: 065/687-451. BKM
- Prodajem ku }u na sprat (gri ja nje, du pla ga ra `a, dvije
po kri ve ne te ra se os ta ve, 500 m
2
ku }ni ce, Za vi do vi }i. Te le -
fon: 062/951-961. BKM
- Pro da jem ili iz da jem na mje {te nu ku }u (po slo vni pros -
tor, dvi je ga ra `e), Bo s. Pe tro vac. Te le fon: 065/764-079. BK
- Pro da jem ku }u 11x9 m u San skom Mos tu (P+S+P) i
1.200 m
2
ze mlji {ta. Te le fon: 065/577-468. BK
- Pro da jem no vu ku }u 210 m
2
, plac 360 m
2
. Te le fon:
065/520-623. BK
- Pro da jem na mje {te nu ku }u u Bu d`a ku (tri spra ta i res -
to ran u pri ze mlju, dvi je ga ra `e), 450.000 evra ili mi je njam
za obje kat u Beo gra du. Te le fon: 065/623-901, 051/380-
571. BK
- Po vo ljno pro da jem ku }u i vi {e pla ce va na atra kti vnoj
lo ka ci ji u Gla mo ~a ni ma. Te le fon: 065/541-558. BK
- Po vo ljno pro da jem ku }u i vo} njak 12 km od Ba nja lu -
ke (asfalt, stru ja, grad ska vo da, te le fon), vla sni{ tvo 1/1. Te -
le fon: 065/606-531. BK
- Pro da jem ku }u u Ul. No va ka Pi va {e vi }a i pet pla ce va
po 500 m
2
. Te le fon: 065/510-196, 051/429-608. BK
- Pro da jem ku }u spra tni cu s pot krov ljem na pla cu 400
m
2
, kraj {ko le u Bu d`a ku, 300.000 KM. Te le fon: 065/682-
591. BK
- Pro da jem ku }u spra tni cu s pot krov ljem, oko 220 m
2
stam be nog pros to ra, na Pa pri kov cu, 250.000 KM. Te le -
fon: 065/682-591. BK
- Pro da jem ku }u 8x8 m i dva du nu ma ze mlje u De be lja -
ci ma. Te le fon: 065/850-418. BK
- Hi tno i po vo ljno pro da jem ku }u u Ba nja lu ci. Te le fon:
065/671-420. BK
- Pro da jem u cen tru Trna spra tni cu sa dvi je ga ra `e, cen -
tral no gri ja nje, na pla cu 500 m
2
, 120.000 KM. Te le fon:
065/671-420. BK
- Pro da jem na Pa pri kov cu ku }u P+1+M, sa ga ra `om i
gri ja njem, plac 330 m
2
, 330.000 KM. Te le fon: 066/165-
323. BK
- Pro da jem dvi je ku }e s po slo vnim pros to rom 400
m
2
na je dnoj par ce li, li cem okre nu te pre ma gla vnom
pu tu, Put srpskih bra ni la ca 95, Der vi {i, Ba nja lu ka.
Te le fon: 065/467-412, 065/686-290. BK
Ku}e
Oglasi
Po{aljite
SMS
poruku na
telefon:
BESPLATNI
MALI OGLASI
Va{ oglas }e se
~itati u cijeloj BiH
065 758 000
061 629 608
IN ME MO RI AM
ZE KI RA SMA ILA GI]
1937 - 1968.
I po slije svih bol nih i du gih go di na, tvo ja lje po ta i osmi jeh i da lje `i ve sa na ma.
Tvo ji ma ma, brat i ses tre
B-2
Tu `nim srcem jav lja mo ro dbi ni, pri ja te lji ma i ko m{i ja ma da je 4.2.2010. u 79. go di ni pre mi nuo na{ dra gi
RAN KO (Fi li pa) BA BI]
Sa hra na }e se oba vi ti 5.2.2010. u 14 ~a so va na gro blju "Sve ti Pan ta li ja" u Bo ri ku.
O`a lo{ }e ni: su pru ga Mi ljka, si no vi Dra gan i @e ljko, k}er ka Ran ka, sna he Ta ma ra i Ve ri ca, zet @e ljko,
unu ci Fi lip, Ognjen i Da vid, unu ke Ma ri na, An dre ja i Ema te os ta la ro dbi na i pri ja te lji.
B^
Oba vje {ta va mo ro dbi nu, pri jate lje i ko m{i je da je 31.1.2010. u Mel burnu (Aus tra li ja) u 56. go di ni izne na da
pre mi nuo
IVO (Ni ke) KLA SAN
Sa hra na }e se oba vi ti 5.2.2010. u Mel bur nu.
O`a lo{ }e ni: su pru ga Du {an ka i si no vi De nis, Ni ko li no i Pre drag.
B^
- Pro da jem u Pri je ~a ni ma use lji vu ku }u 8,5x9,5 m
(P+1+M) no vo gra dnja, plac 500 m
2
(vo da, stru ja, sep ti -
~ka), 70.000 KM. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u bli zi ni "Si ra na" ve }u sre |e nu ku }u. Te le -
fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem pod Star ~e vi com ku }u 10x9 (P+1+M) no -
vo gra dnja, sa mo po kri ve na, plac 700 m
2
, stru ja, vo da. Ci -
je na 170.000 KM. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem u Li je voj No vo se li ji, po red gla vnog pu ta,
spra tni cu 10x10 m, pri ze mlje, po slo vni pros tor i je dno so -
ban stan, plac 1.000 m
2
. Ci je na 120.000 KM. Te le fon:
065/671-420. BK
- Pro da jem ku }u na sprat, Po br|e, plac oko 700 m
2
. Te -
le fon: 065/371-611. BK
IZ DA VA NJE
- Iz da jem no vo sa gra |e nu na mje {tenu ku }u, Ul. No va ka
Pi va {e vi }a. Te le fon: 065/510-196, 051/420-190. PK
PO TRA@ NJA
- Potrebna ve }a opre mlje na ku }a ili ve }i tro so ban na -
mje {ten stan u Ba nja lu ci ili La kta {i ma. Te le fon: 051/580-
020. BK
- Hi tno i po vo ljno pro da jem vi ken di cu. Te le fon:
065/671-420. BK
PRO DA JA
- Pro da jem dvo so ban stan 53 m
2
, 1. sprat, u Obi li }e vu.
Te le fon: 065/580-888. BK
- Pro da jem je dno so ban stan 40 m
2
, 4. sprat, cen tar, Uli ca
voj vo de Mo m~i la. Te le fon: 063/904-603. BK
- Pro da jem je dno so bne sta no ve 49 m
2
, VP i 48 m
2
1.
sprat, no vo gra dnja, lift, use lji vo, na se lje @u te zgra de. Te le -
fon: 065/511-121. BK
- Pro da jem ure |en use ljiv dvo so ban stan 61 m
2
, 3. sprat,
lift, cen tar, na se lje S. Ma ta vu lja. Te le fon: 063/904-603. BK
- Pro da jem ure |en, na mje {ten dvo so ban stan 55 m
2
, 4.
sprat, no vo gra dnja, lift, odmah use ljiv, Ko zar ska uli ca. Te -
le fon: 065/511-121. BK
- Pro da jem dvo so ban stan 49 m
2
, pri ze mlje, na se lje
Obi li }e vo. Te le fon: 063/904- 603. BK
- Pro da jem ure |en i use ljiv tro so ban stan 89 m
2
, 4. sprat,
lift, cen tar, na se lje Pen ta gon. Te le fon: 063/904-603 BK
- Pro da jem tro so ban stan 93 m
2
, 3. sprat, lift, cen tar, na -
se lje Do lac. Te le fon: 065/511-121. BK
- Pro da jem ure |en i na mje {ten ~e tvo ro so ban stan 71 m
2
,
3. sprat, na se lje Obi li }e vo. Te le fon: 065/511-121. BK
- Pro da jem use ljiv tro so ban stan 91 m
2
, 1. sprat, no vo -
gra dnja, na se lje Kra ji na. Te le fon: 065/511-121. BK
- Pro da jem stan 49 m
2
u No voj va ro {i, Ba nja lu ka. Te le -
fon: 065/510-918. BK
- Pro da jem stan u Ba nja lu ci. Te le fon: 062/988-504. BK
- Pro da jem stan 75 m
2
, Ul. \. \a ko vi }a, Hi se ta, Ba -
njalu ka. Te le fon: 061/968-856. BK
- Pro da jem use ljiv, kli ma ti zo van stan 40 m
2
, c. gri ja nje,
1/1, po drum oko 9 m
2
. Te le fon: 065/355-029, 066/782-
684. BK
- Pro da jem stan 78 m
2
+ po drum, 4. sprat, Uli ca Mi la na
Te pi }a. Te le fon: 065/894-672, 065/620-276. BK
- Pro da jem vi {e sta no va u Za gre bu. Te le fon: 00385 915
831 351. BK
- Pro da jem stan 57 m
2
, Bo rik, 3. sprat. Te le fon: 065/787-
952. BK
- Pro da jem stan 39 m
2
u cen tru gra da, 2. spra t, no vo gra -
dnja, lift. Te le fon: 065/291-076. BK
- Pro da jem ve }i ~e tvo ro so ban stan u ce ntru Ba nja lu ke,
zva ti od 12 do 17 ~asova. Te le fon: 065/520-038. BK
- Pro da jem sta no ve u Banjalu ci 76, 79, 91 i 94 m
2
. Te le -
fon: 065/549-687. BK
- Pro da jem stan (ba ra ku) u Bu d`a ku, 75.000 KM. Te le -
fon 065/549-687. BK
- Pro da jem stan 91 m
2
na Star ~e vi ci, 3. sprat. Te le fon:
065/549-687. BK
- Pro da jem stan 94 m
2
, 2. sprat (pen ta gon), 2.200
KM/m
2
. Te le fon: 065/549-687. BK
- Pro da jem stan 88 m
2
, 2. sprat, bi je le fa sa dne zgra de na
po ~et ku Ro su lja. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem dvo so ban stan 60 m
2
u naselju An te Ja ki }a.
Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem ure |en dvo so ban stan 60 m
2
u Bo ri ku ili
mije njam za je dno so ban. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem dvoea `ni tro so ban stan 78 m
2
, 110.000 KM,
use ljiv u de cem bru. Te le fon: 065/562-426. BKM
- Pro da jem re no vi ra ne use lji ve je dno so bne sta no ve 30,
31, 40 i 44 m
2
, po vo ljno. Te le fon: 065/562-426. BKM
- Pro da jem je dno so bne sta no ve 28, 32, 35, 37 i 40 m
2
na
vi {e lo ka ci ja, po vo ljno. Te le fon: 065/562-426. BKM
- Pro da jem use ljiv tro so ban stan 70 m
2
, no vo gra dnja,
kod "Le sni ne", po vo ljno. Te le fon: 065/562-426. BKM
- Pro da jem dvo so bne sta no ve 43, 44, 45, 47, 50, 53, 55,
57 i 60 m
2
, na vi {e lo ka ci ja, po vo ljno. Te le fon: 065/562-
426. BKM
- Pro da jem trosoban stan 60 m
2
, 1.600 KM/m
2
. Te le fon:
065/562-426. BKM
- Pro da jem use ljiv tro so ban stan 70 m
2
, no vo gra dnja,
kod "Le sni ne", po vo ljno. Te le fon: 065/562-426. BKM
- Pro da jem dva tro so bna sta na po 61 m
2
, Uli ca Ste pe
Ste pa no vi }a, kod {ko le. 2.000 KM/m
2
. Te le fon: 065/562-
426. BKM
- Pro da jem dvo so ban stan 60 m
2
u naselju An te Ja ki }a.
Te le fon: 065/837-722. BKM.
- Prodajem stan 64 m
2
u Bo riku, Kne `o polj ska ulica,
odli ~an ra spo red. Te le fon: 066/952-302. BKM
- Pro da jem ure |en dvo so ban stan 60 m
2
u Bo ri ku ili
mije njam za je dno so ban. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem dvo so ban stan 64 m
2
(po dru m i ga ra `a) u
Ko zar skoj Du bi ci. Hi tno i po vo ljno. Te le fon: 065/452-
141. BK
- Pro da jem no v stan 52 m
2
u man sar di, Uli ca Pe te ko -
zar ske bri ga de. Te le fon: 065/876-743, 065/880-180. BK
- Pro da jem use ljiv tro so ban stan 91 m
2
, 1. sprat, no vo -
gra dnja, na se lje Kra ji na. Te le fon: 065/511-121. BK
- Pro da jem stan 62 m
2
, Ul. Slav ka Ro di }a 2a, Ba nja lu ka.
Te le fon: 066/260-062. BK
- Pro da jem sta no ve i apar tma ne u Her ceg No vom (Sa -
vi na, Iga lo). Te le fon: 0038163549230. BK
- Pro da jem stan 54 m
2
u cen tru Bu goj na. Te le fon:
065/495-065. BK
- Pro da jem dvo so ban stan (+ ga ra `a), Star ~e vi ca. Te le -
fon: 065/677-569. BK
- Pro da jem u Bo ri ku dvo so ban stan 63 m
2
, 3. sprat. Te le -
fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem u Ul. sve tog Sa ve dvo so ban stan 75 m
2
, no -
vo gra dnja, 3. sprat, lift. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem na Re brov cu o~u van use ljiv dvo so ban stan
62 m
2
, 4. sprat. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem go to ve sta no ve svih ve li ~i na i sta no ve u iz -
gra dnji, na vi {e lo ka ci ja. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem na Pa pri kov cu dvo so ban re no vi ran i lu ksu -
zno na mje {ten stan 56 m
2
, pri ze mlje, ga ra `a, 120.000
KM. Te le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem tro so ban stan 78 m
2
, Ul. No vi ce Ce ro vi }a.
Te le fon: 065/632-976. BK
- Pro da jem u "pen ta go nu" re no vi ran tro ipo so ban stan
100 m
2
, 6. sprat, par king mjes to. Mo `e za mje na za ma nji
do 40 m
2
. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem u Ul. maj ke Ju go vi }a (kod stu den tskog do -
ma) nov dvo so ban stan, 66 m
2
, 4. sprat, lift. Te le fon:
065/371-611. BK
- Pro da jem u Ale ji sv. Sa ve tro so ban stan 82 m
2
+ {u pa
5 m
2
, dva bal ko na, 5. sprat, lift, no vo gra dnja. Te le fon:
065/516-927. BK
- Pro da jem na Star ~e vi ci, kod res to ra na "Ognji {te", tro -
so ban stan 73 m
2
, 1. sprat, po tpu no re no vi ran. Te le fon:
066/165-323. BK
- Pro da jem na Re brov cu je dno so ban stan u iz gra dnji 41
m
2
, 1. sprat, use ljiv u sep tem bru ove go di ne. Te le fon:
065/371-611. BK
- Pro da jem na bu le va ru tro so ban stan 75 m
2
, 2. sprat. Te -
le fon: 066/165-323. BK
- Pro da jem re no vi ran ~e tvo ro so ban stan 83 m
2
, 3. sprat,
na po ~et ku Star ~e vi ce, kod brvna re "Ale ksan dri ja". Te le -
fon: 065/371-611. BK
ZA MJE NA
- Mi je njam dvo so ban stan u na se lju An te Ja ki }a za tro -
so ban u is tom. Pla }am ra zli ku u kva dra tu ri. Te le fon:
065/518-563, 065/656-384. BK
KUPOVINA
- Ku pu jem stan od 50 do 60 m
2
u Ba nja lu ci, pre dnost
Mej dan. Te le fon: 065/528-320. BK
- Ku pu jem stan u Ba nja lu ci do 65.000 KM. Te le fon:
065/920-434. BK
- Ku pu jem ma nji stan do 40 m
2
u Beo gra du, sta ra gra -
dnja. Te le fon: +381642293239. BK
PO TRA@ NJA
- Tra `im stan u La kta {i ma do 70 m
2
. Te le fon: 065/620-
225. BK
IZ DA VA NJE
- Iz da jem na mje {ten je dno so ban stan kod re bro va ~ke
crkve, cen tral no gri ja nje. Te le fon: 066/140-654. BK
- Izdajem u @utim zgradama nov, do sada nekori{ten,
trosoban stan, 2. sprat, lift, centralno grijanje, kablovska.
Prednost imaju stranci. Telefon: 065/516-927. BK
- Iz da jem dvo so ban na mje {ten stan (cen tral no gri ja nje)
kod `e lje zni ~ke sta ni ce u Br~kom. Te le fon: 049/360-066,
065/394-527. BK
- Iz da jem je dno so ban na mje {ten stan, 180 KM, V. Var -
na ve Nas ti }a 16 La u{. Te le fon: 051/282-591, 065/568-
779. BK
- Iz da jem sam cu ma nji na mje {ten stan u ku }i, na se lje
Ko ~i }ev vi je nac, cen tral no gri ja nje, par king. Te le fon:
066/265-127. BKM
IZ DA VA NJE
- Iz da jem stu den ti ma so be u Ro su lja ma, ka blov ska TV i
In ter net. Zva ti ra dnim da nom od 8 do 16 ~a so va. Te le fon:
051/213-590. BK
- Iz da jem so bu (dva le `a ja), po vo ljno. Te le fon: 065/173-
130. BK
- Iz da jem dje voj ka ma dvo kre ve tnu so bu (upo tre ba ku -
hi nje). Te le fon: 051/464-274. BK
- Iz da jem je dno kre ve tne so be (po se ban ulaz, ku hi nja,
ku pa ti lo, c. gri ja nje), Star ~e vi ca, 150 KM, re `i je ura ~u na -
te. Te le fon: 065/644-976, 065/444-840, 061/599-687. BK
- Iz da jem na mje {te nu so bu s ku pa ti lom u Obi li }e vu. Te -
le fon: 065/513-795. BK
- Iz da jem stu den tima so be u no voj crve noj zgra di kod
Sobe
- Prodajem jednosoban stan 36 m
2
u Mejdanu, 7.
sprat. Informacije na telefon: 065/075-495. BK
Stanovi
Vikendice
KUPON ZA MALE OGLASE
Kupon za
besplatne
male
oglase
po{aljite
po{tom ili
dostavite
li~no na
adresu:
BANJALUKA: Ul. kralja Petra I
Kara|or|evi}a (ispred "Elektri~nog"),
Vidovdanska (stara autobuska stanica
kod biletarnice)
i robna ku}a "Boska"
(pored {altera Razvojne banke)
SARAJEVO: [umarski fakultet (Zagreba~ka 20/3)
TEKST OGLASA:
DO 15
RIJE^I
Oglasi 5. 2. 2010. qfubl 39
NEZAVISNE NOVINE
Tel: 051 331 864, 033 653 953
- MALI OGLASI
- LI^NE PORUKE
- IN MEMORIAM
- ^ITULJE
- MARKETIN[KE
PORUKE
- KONKURSI
I OGLASI
BANJALUKA:
- Ul. kralja Petra I Kara|or|evi}a
(ispred "Elektri~nog")
- Vidovdanska (stara autobuska
stanica kod biletarnice)
- Robna ku}a "Boska" (pored
{altera Razvojne banke)
SARAJEVO:
- [umarski fakultet
(Zagreba~ka 20/3)
- Internacional press
(autobuska stanica, Lukavica)
40 qfubl!5. 2. 2010. Oglasi
Po ljo pri vre dne {ko le (bez gaz da), gra tis cen tral no gri ja nje
i stru ja. Te le fon: 066/808-393, 066/808-387. BKM
- Iz da jem dvo kre ve tnu so bu (ku hi nja i ku pa ti lo). Te le -
fon: 051/463-392, 062/267-987. BKM
PRO DA JA
- Pro da jem zi da na ga ra `u. Te le fon: 065/291-076. BK
PO TRA@ NJA
- Po tre bna ga ra `a u La kta {i ma, po mo gu }nos ti od 1.
apri la. Te le fon: 062/951-961. BKM
PRO DA JA
- Pro da jem po slo vni pros tor 68 m
2
, pri ze mlje, no vo gra -
dnja, upo tre bna do zvo la, use lji vo, na se lje Obi li }e vo. Te le -
fon: 063/904-603. BK
- Pro da jem po slo vni pros tor 80 m
2
, pri ze mlje, no vo gra -
dnja, upo tre bna do zvo la, use lji vo, na se lje Cen tar. Te le fon:
065/511-121. BK
- Pro da jem po slo vni pros tor 150 m
2
, pri ze mlje, kan ce la -
ri je, skla di {te, upo tre bna do zvo la, use lji vo, na se lje Obi li -
}e vo. Te le fon: 065/511-121. BK
- Pro da jem po slo vni obje kat biv {e fa bri ke sa mo lje plji -
vih tra ka "Fast" u Ko tor Va ro {u. Po vr{i na obje kta 3.276
m
2
i ze mlji {ta 7.261 m
2
. Te le fon: 065/896-422. BK
- Pro da jem use lji v lo kal 80 m
2
, pri ze mlje, pre dvi |e na
pro da vni ca, Ul. \e de Ke cma no vi }a 1a, no vo gra dnja,
2.100 KM/m
2
s PDV-om. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem po slo vno-stambe nu ku }u, plac 700 m
2
, kod
pe tlje, pri je OBI-ja. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem po slo vni pros tor u fun kci ji u Ro vi na ma kod
Gra di {ke. Te le fon: 065/652-915, 065/847-957. BKM
- Pro da jem lo kal u ra du i du num ze mlje, ve li k par king,
uz pu t Gra di {ka - Ba nja lu ka. Te le fon: 065/847-957,
065/652-915. BKM
- Pro da jem use ljiv po slo vni pros tor 80 m
2
, pri ze mlje,
no vo gra dnja, cen tar. Te le fon: 065/511-121. BK
IZ DA VA NJE
- Iz da jem po slo vni pros tor 100 m
2
u Uli ci Sken de ra Ku -
le no vi }a. Te le fon: 051/465-078. BK
- Iz da jem kan ce la ri ju 20 m
2
,1. sprat, u po slo vnom cen -
tru Ha ni {te. Te le fon: 065/511-121. BK
- Iz da jem ek stra ure |en, na mje {ten po slo vni pros tor
(kan ce la ri ja, or di na ci ja...) 60 m
2
u pri ze mlju, na ju `i cen tar.
Te le fon: 063/904-603. BK
- Iz da jem ure |en pro daj ni po slo vni pros tor 100 m
2
, upo -
tre bna do zvo la, na se lje Cen tar. Te le fon: 065/511-121. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 100 m
2
, 200 m od cen tra ^e -
lin ca. Te le fon: 065/750-002, +39329-352-34-73. BK
- Iz da jem kan ce la rij ski pros tor 100 m
2
u {i rem cen tru
Ba nja lu ke. Te le fon: 065/696-149. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor u cen tru Ba nja lu ke, vi {e par -
king mjes ta. Te le fon: 065/514-410, 051/217-916,
051/218-011. BK
- Iz da jem po vo ljno po slo vni pros tor 18 m
2
u tr`nom
cen tru u Bo ri ku, po red su per mar ke ta. Te le fon: 065/450-
530. BK
- Izda jem kan ce la rij ski pros tor 33 m
2
, u sklo pu pro daj -
nog cen tra "Cen trum" La kta {i. Kom ple tna mre `na in fras -
tru ktu ra. Te le fon: 065/896-422. BK
- Iz da jem dva kan ce la rij ska po slo vna pros to ra u Ul. \u -
re Ja k{i }a Ba nja lu ka, pri ze mlje - kan ce la ri ja 16 m
2
, mo kri
~vor, dvi je kan ce la ri je 22 m
2
, mo kri ~vor. Te le fon:
065/517-980. BK
- Iz da jem opre mljen ko zme ti ~ki sa lon 35 m
2
, po go dan i
za fri zer ski, cen tar gra da. Te le fon: 065/668-366. BK
- Iz da jem lo kal 36 m
2
u Je vrej skoj ulici, no vi za nat ski
cen tar, pri ze mlje. Te le fon: 065/168-680, 065/481-905. BK
- Iz da jem (pro da jem) ha lu na mje {te nu ma {i na ma za
obu }ar stvo kod Gi mna zi je u Prnja vo ru. Te le fon: 065/511-
155, 066/144-522. BK
- Iz da jem vi {e na mjen ski lo kal 120 m
2
, sva opre ma, dvi -
je eta `e, na La u{u, kod "Ar do ra". Te le fon: 065/837-722.
BKM
- Iz da jem nov p. pros tor 50 m
2
, Cen tar 1, gla vna uli ca,
1.500 KM. Te le fon: 065/518-850. BKM
- Izda jem kan ce la rij ski po slo vni pros to r 110-210 m
2
,
Ba nja lu ka, gla vna uli ca, kod zgra de Vla de, ogra |e n par -
king, kli ma, cen tral no gri ja nje, alarm, re gis tro va n, upo tre -
bna do zvo la. Te le fon: 065/666-435. BKM
- Iz da jem u za kup po slo vni pros tor u Uli ci Jo va na Ra -
{ko vi }a 7 ("Ta ma ri so va" zgra da). Pre dnost pra vna li ca
(ban ke, PTT). Te le fon: 065/744-263, Ba njalu ka. BK
- Iz da jem tri po slo vna lo ka la u cen tru gra da. Te le fon:
065/390-929. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 34 m
2
u Ul. Pe tra Ko ~i }a 47.
Te le fon: 065/486-070. BK
- Iz da jem po slo vni pros tor 30 m
2
u Je vrejs koj ulici i 40
m
2
u Ul. Ste pe Ste pa no vi }a. Te le fon: 066/398-707. BK
- Iz da jem obje kat za skla di {te nje i ga ra `i ra nje u La za re -
vu, po vo ljno. Te le fon: 051/370-751. BK
PRO DA JA
- Pro da jem dva pla ca u ^e smi, kod auto-pra oni ce "Da -
do". Te le fon: 065/931-125. BK
- Pro da jem pet du nu ma ze mlje u ^e smi, uz Du bo ki po -
tok. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem vi {e pla ce va u ^e smi. Te le fon: 066/184-131.
BK
- Pro da jem plac 490 m
2
, Ul. Pe tra Ve li kog kod bro ja 66,
^e sma. Te le fon: 065/679-481. BK
- Po vo ljno pro da jem pla ce ve u De be lja ci ma. Te le fon:
065/227-475. BK
- Pro da jem 4.300 m
2
ze mlji {ta, do zvo lje na gra dnja po -
slo vnog obje kta, na se lje La za re vo, kod "Pe tro lo ve" benz.
pum pe. Te le fon: 065/511-121. BK
- Pro da jem par ce le od 700 do 1.000 m
2
za gra dnju u na -
se lju Pri je ~a ni, uz po tok, Bru si na. Te le fon: 065/511-121.
BK
- Pro da jem vi {e pla ce va u [ar gov cu, 1/1, stru ja i vo da.
Te le fon: 0049/7317-23-614. BK
- Pro da jem plac 1.500 m
2
(gra |e vin ska do zvo la) u La -
min ci ma. Te le fon: 066/138-224. BK
- Pro da jem plac 623 m
2
u Ka ra nov cu, uz Vrbas. Te le -
fon: 065/978-775. BK
- Pro da jem plac 750 m
2
, Ul. kralja Ale ksan dra K. I br.
39, Pe tri }e vac, zva ti po slije 20 ~asova. Te le fon: 00385-12-
451-994. BK
- Pro da jem 11 pla ce va (17 du nu ma), Ul. No va ka Pi va -
{e vi }a, Ba njalu ka, 2,5 km od gla vne po {te. Te le fon:
065/510-196, 051/420-190. PK
- Pro da jem 60 du nu ma ze mlje i {u me u ko ma du na
Kr~ma ri ca ma , Ba nja lu ka. Te le fon: 065/623-554. BK
- Pro da jem po vo ljno 3.000 m
2
ze mlje u Dra ku li }u, vla -
sni{ tvo 1/1. Te le fon: 051/381-249, 065/926-261. BK
- Pro da jem 13 du nu ma ze mlje u Ra mi }i ma (asfalt, stru -
ja, vo da, ka na li za ci ja, ure dni pa pi ri). Te le fon: 065/511-155
BK
- Pro da jem plac 1.700 m
2
na pre vo ju Tu nji ca, UT uslo -
vi za po slo vno-stam be ni obje kat 300 m
2
, 60.000 evra. Te -
le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem {est pla ce va po 500 do 600 m
2
na Re brov cu
2, UT uslo vi za gra dnju. Pa pi ri ~is ti. Te le fon: 065/837-
722. BKM
- Pro da jem plac 656 m
2
u Ul. bra }e Ku kri ka br. 23,
kom ple tna in fras tru ktu ra, do zvo lje na gra dnja ku }e 9x11
m Po+ P+S+M, pa pi ri ure dni. Te le fon: 065/837-722. BKM
- Pro da jem pla ce ve za in di vi du al nu iz gra dnju na vi {e lo -
ka ci ja, po vo ljno. Te le fon: 065/562-426. BKM
- Pro da jem pla c pet du nu ma u Kla {ni ca ma, bli zu auto -
pu ta, grad ska vo da. Te le fon: 065/471-036. BKM
- Pro da jem plac 650 m
2
u Mo ti ka ma, 10.500 KM. Te le -
fon: 065/987-556. BKM
- Pro da jem 5,5 du nu ma ze mlje u Sta na ri ma kod Do bo -
ja, 1/1, bli zu pi ja ce. Te le fon: 065/455-456, 065/803-257.
BK
- Pro da jem plac 440 m
2
u Dra ku li }u, {est km od cen tra
Ba nja lu ke, 15.500 KM. Te le fon: 065/662-776. BK
- Po vo ljno pro da jem du num ze mlje kod {ko le u Gla mo -
~a ni ma, vla sni{ tvo 1/1. Te le fon: 065/606-531. BK
- Pro da jem tri du nu ma ze mlje u La kta {i ma. Te le fon:
065/842-942. BK
- Pro da jem 50 he kta ra vi {e na mjen skog ze mlji {ta u Sla ti -
ni. Te le fon: 065/481-600. BK
- Pro da jem vi {e ve }ih i ma njih pla ce va u Trnu, pa pi ri
ure dni 1/1. Te le fon: 065/322-144. BK
- Po vo ljno pro da jem pet du nu ma {u me u Ja bla nu. Te le -
fon: 051/355-337, 065/981-129. BK
- Pro da jem plac 2.200 m
2
, Sa ra je vo, Ili d`a, Ka sin dol ska
uli ca (pri klju ~ak za plin i ka na li za ci ju). Te le fon: 065/455-
753. BK
- Pro da jem 4.500 m
2
ze mlje i 4.665 m
2
{u me kod aero -
dro ma u Ma hov lja ni ma, 3.500 KM/du num. Te le fon:
051/282-644, 00381112272103. BK
- Pro da jem plac 1.200 m
2
(vo da, stru ja, obje kat 5x8 m,
be ton ska plo ~a 10x20 m, po la pla ca is ko pa no, na su to,
uva lja no, 70 m od gla vnog pu ta), Ko ba tov ci, La kta {i. Te -
le fon: 065/740-381. BK
- Pro da jem 4.700 m
2
ze mlje i ku }u 10,50x9,50 m (izli -
ve na dru ga plo ~a), po vo ljno, Ma gla ja ni. Te le fon: 065/964-
377. BK
- Pro da jem dva du nu ma ze mlje u Lu `a ni ma, Prnja vor.
Te le fon: 051/351-684, 065/977-779. BK
- Pro da jem ~e ti ri du nu ma ze mlje (u ko ma du ili pla ce vi -
ma) u Pe to {ev ci ma, kod Oro za. Te le fon: 065/363-203,
051/533-941. BK
- Pro da jem se dam du nu ma vo} nja ka u Uli ci bra }e Mi le -
ti }a, iznad De sne No vo se li je. Te le fon: 051/427-393. BK
- Pro da jem plac u Ba nja lu ci. Te le fon: 065/671-420. BK
- Pro da jem po red auto pu ta, kod "]am be le" 30.000 m
2
ze mlje, 100 evra/m
2
. Te le fon: 065/371-611. BK
- Pro da jem u Mo ti ka ma kod {ko le 1.650 m
2
ze mlje po -
red po to ka (dva pla ca), ci je na 30.000 KM. Te le fon:
065/516-927. BK
- Pro da jem dva pla ca po 600 m
2
u Trnu i po red Vrba sa u
Ka ra nov cu. Te le fon: 065/516-927. BK
- Pro da jem po vo ljno pla ce ve u De be lja ci ma. Te le fon:
066/358-920. BK
- Pro da jem po vo ljno ma lo ko ri {te ne te le vi zo re (di gi tal,
100 Hz, sli ka u sli ci...). Te le fon: 051/216-969. BK
PRO DA JA
- Prodajem dva renoa 18, registrovani, u voznom stanju.
Telefon: 065/900-632. BK
- Pro da jem re no 19 ben zin-plin 1.7, MP3, no ve gu me,
opre ma, 3.850 KM. Te le fon: 085/842-923. BK
- Pro da jem ju ga 45, '89. go di {te, u vo znom sta nju. Te le -
fon: 065/937-315. BK
- Pro da jem opel kor su 1.7 di zel, g. p. 2000. Te le fon:
065/430-796. BK
- Pro da jem re no mo dus star tri go di ne. Te le fon:
Automobili
TV i video tehnika
Placevi
- Izdajem reprezentativni kancelarijski prostor 600
m
2
u centru grada, fizi~ko obezbje|enje, video-nad-
zor, higijeni~arska služba i kantina. Telefon: 051/231-
077, zvati do 16 ~asova. PK
Poslovni prostori
Gara`e
065/572-572. BK
- Pro da jem audi "ja je" 18E, 81 kW, '90. g. p., ABS, ser -
vo, cen tral na, el. po di za ~i. Te le fon: 065/785-860. BK
- Pro da jem de ha tu {e ra da, '86. g. p. Te le fon: 065/988-
231. BK
- Pro da jem si tro en BX, g. p. '92, ben zi nac 1.6, re gis tro -
van. Te le fon: 065/941-970. BK
- Pro da jem re no la gu nu 1.9 ka ra van, g. p. 2003, bije la
bo ja, ne oca ri njen, 6.500 evra. Te le fon: 065/579-306. BK
- Pro da jem re no 11 ben zin 1.7, g. p. '87, 980 evra. Te le -
fon: 066/449-784. BK
- Pro da jem kom bi VW T5 fur gon, 2003. go di {te, pre{ao
114.000 km, ser vi si ran u ser vi su "Vi do vi}", 63 kW, no si -
vost 1.200 kg, opre ma se rij ska, 25.000 KM. Te le fon:
065/896-422. BK
- Pro da jem opel ka det 1.3 ben zin, g. p. '87, re gis tro van
do februara 2011. Te le fon: 065/561-138. BK
- Pro da jem kom bi re no mas ter 2004. god. proi zvo dnje,
fa bri ~ki ter mo king, hla dnja ~a, izo lo van to var ni pros tor,
pre {ao 223.000 km, za pre mi na mo to ra 2.463 cm3, sna ga
mo to ra 84 kW, do pu {te na no si vost 1.551 kg. Te le fon:
065/896-422. BK
- Pro da jem po vo ljno FI AT fjo ri no pi kap pu tni ~ki, g. p.
'92. Te le fon: 065/528-247. BK
- Pro da jem pun to di zel, g. p. 2005, ili mi je njam za jef ti -
ni ji auto. Te le fon: 065/528-247. BK
- Pro da jem mer ce des A kla sa, 1.7 di zel, g. p. 2001. Te le -
fon: 065/528-247. BK
- Pro da jem ne oca ri njen FI AT sti lo, 2005. godi{te, troja
vrata, benzinac, 5.700 KM. Te le fon: 066/960-434. BKM
- Pro da jem re no 11 1.7 bez zin-plin, 1.300 KM. Te le fon:
066/808-387. BKM
- Pro da jem al fa ro meo 155, mo tor 2.0, ben zin-plin, go -
di {te '95, 5.500 KM. Te le fon: 065/687-451. BKM
- Pro da jem la du ni vu. Te le fon: 066/975-955. BKM
- Pro da jem su zu ki svift 1.0, 2000. go di {te, re gis tro van.
Te le fon: 066/975-955. BKM
- Pro da jem ju ga 65, '90. go di {te, re gis tro van. Te le fon:
065/483-964. BK
- Pro da jem mer ce des 123, 240D, '81. g. p. Po vo ljno. Te -
le fon: 065/307-364. BK
- Pro da jem po vo ljno o~u van gol f 2, re gis tro van. Te le -
fon: 066/194-464. Zva ti od 10 do 13 ~a so va. BK
- Pro da jem nov mo tor, ~e tvoro to ~ka{, vrlo po vo ljno. Te -
le fon: 065/511-639. BK
- Pro da jem vol vo 440-460 u di je lo vi ma. Te le fon
065/218-600. BK
- Pro da jem mo tor 200 di zel za mer ce de s. Te le fon:
065/218-600. BK
- Pri ro dna pla vu {a, nje `ne gra |e, `e lje la bi da joj se ja vi
du ho vit, po ten tan mu {ka rac za ugo dne tre nut ke. Te le fon:
065/450-038, 065/896-776. BK
- Ana be la, pla vu {a, s ko jom }e{ u`i va ti do vrhun ca
stras ti. Te le fon: 065/450-038, 065/896-776. BK
- Tra `i mo stru ~no me di cin sko oso blje (med. ses tre i lje -
ka re) za rad u Nje ma ~koj. Vi za, osi gu ra nje i ugo vor o ra du
obez bije |e ni. Kon takt e-ma il: ho lu clic_lej la @ho tma -
il.com BK
- Po tre bna dje voj ka (stu den tkinja ili mo mak) za rad u
ka fi }u. Te le fon: 065/212-969, 065/540-444. BK
- Po tre ban zu bni te hni ~ar sa ra dnim is kus tvom. Te le fon:
066/808-387. BKM
- Po tre bni sa ra dni ci za rad u svom do mu za inos tra ne
fir me - bi `u te ri ja, igra ~ke, mar ke ting. Te le fon: 065/183-
938. BKM
- @e na (38) sa is kus tvom ~u va la bi dje cu u svom to plom
do mu, oko li na `u tih zgra da. Te le fon: 065/983-737. BK
- ^u va la bih di je te od tri do {est godina, Obi li }e vo, dos -
tu pna ci je li dan. Te le fon: 065/273-196, 051/463-003. BKM
- Har mo ni ka{-kla vi ja tu ris ta tra `i bend ili pje va ~a. Te le -
fon: 066/468-828. BKM
- Tra `im po sao ku va ra, du go go di{ nje ra dno is kus tvo u
stru ci. Te le fon: 065/516-868. BKM
- Potrebni is ku san ra dnik za rad u ro {ti ljni ci i dos tav lja~.
Te le fon: 065/896-036. BK
- Vr{im uslu ge pre vo za (se li dbe) sa ra dni ci ma u ze mlji i
inos tran stvu, fur gon do 3,5 t sa ram pom. Te le fon:
065/317-840, 051/313-116. BK
- Ku cam ma tur ske, se mi nar ske, di plom ske, ma gis tar -
ske, knji ge..., {tam pam, ske ni ram i na re zu jem na CD. Te -
le fon: 065/984-971. BK
- Izra |u jem i pro da jem ku }ne fon ta ne, ru ~na izra da, pre -
li je p di zaj n. Te le fon: 051/532-341, 065/974-911, zva ti od
20 do 21 ~as. BK
- In stru kci je iz en gles kog je zi ka. Te le fon: 065/566-206.
BK
- Ra di mo kro vne kon stru kci je, vi le, ga ra `e, na zi de, tro -
to are, ka me ne ogra de i sta ze. Te le fon: 066/531-497. BK
- Ra di mo gip sa ne stro po ve, pre zi de i gips akus ti ke. Te le -
fon: 065/912-269. BK
- Pre vo di, in stru kci je i ~a so vi en gles kog je zi ka. Te le fon:
065/566-206. BK
- Po pra vak ve{-ma {i na, fri `i de ra i ras hla dnih vi tri na. Te -
le fon: 065/568-830, 051/351-666. BK
- Elek tri ~ar kva li te tno i po vo ljno pos tav lja no ve i sa nira
sta re in sta la ci je. Te le fon: 065/209-286. BK
- Ma sa `a (re la ksa ci ona, an ti ce lu lit, {i ja cu), efi ka sno i
po vo ljno. Zva ti od 16 do 21 ~as, Ba nja lu ka. Te le fon:
065/561-138. BK
- Sto lar na li cu mjes ta ra di po prav ke sto la ri je, na mje {ta -
ja, le `a ja i ro le tni, sta kli sto la ri ju. Te le fon: 051/281-470,
065/562-149. BK
- Po prav ljam okvi re na o~a ra svih vrsta, brzo i kva li te tno,
Ale ja sve tog Sa ve br. 16. Te le fon: 051/318-227. BK
- Pro fe sor en gles kog je zi ka - ~a so vi i in stru kci je, pre vo -
di tek sto va i do ku me na ta, sud ski tu ma~-pre vo di lac. Te le -
fon: 065/938-401. BK
- Po prav ke, pre svla ~e nje i ta pa ci ra nje na mje {ta ja, pre -
voz i ga ran ci ja. Te le fon: 065/526-824. BK
- Elek tri ~ar za mje njuje do tra ja lu elek troopre mu, po -
prav lja sta re i ugra |u je no ve elek troin sto la ci je. Te le fon:
065/418-878. BK
- Izvo dim vo do i elek trora do ve - po prav ke, ot~e plje nje
odvo da i os ta lo. Te le fon: 051/438-116, 065/882-511. BK
- Kur se vi rus kog i en gles kog je zi ka. Te le fon: 066/497-
868, 065/535-820. BKM
- Ovla {te ni pre vo di lac-sud ski tu ma~ za rus ki i en gles ki
je zik, pri jem do ku me na ta od 8 do 20 ~asova. Te le fon:
066/497-868, 065/535-820. BKM
- ^a so vi har mo ni ke i kla vi ja tu ra za sve uzras te. Te le fon:
066/468-828. BKM
- Pro na la `e nje pod ze mnih vo da i bu {e nje bu na ra na po -
dru ~ju Banjaluke, Kozarske Dubice, Pri je do ra, Gra di {ke,
Prnja vo ra, Der ven te, dva de se to go di{ nje is kus tvo u ra du.
Te le fon: 065/952-183. BKM
- Ke ra mi ~ar i vo do in sta la ter kva li te tno pos ta vljaju ke ra -
mi ku i vo do in sta la cije na po dru ~ju Banjalu ke i oko li ne.
Te le fon: 066/265-127. BKM
- Vo do in sta la ter nu di uslu ge, ga ran ci ja na obav lje ni po -
sao. Te le fon: 051/211-763, 065/546-390. BKM
- Knji go vod stve na agen ci ja vr{i uslu ge iz ra ~u no vod -
stve no-knji go vod stve ne oblas ti pri va tnim pre du ze }i ma,
SUR, SR, STR. Te le fon: 065/926-300. BKM
- Ako ste sta ri, bo le sni i tre ba vam po mo}, ne ma pro ble -
ma, pen zi oner autom vam po ma `e 24 sa ta. Te le fon: 065/
213-238. BKM
- Pu nja ~i za sve vi de o-ka me re, di gi tal ne fo to apa ra te,
mo bil ne te le fo ne, Banjalu ka. Te le fon: 065/518-850. BKM
- ^is ti mo kan ce la ri je, sta no ve, ku }e i po slo vne pros to re.
Te le fon: 065/339-891. BK
- Nu dim vo do in sta la ter ske uslu ge. Te le fon: 065/991-
220. BK
- Ser vi si ram i ~is tim kli ma-ure |a je. Te le fon: 066/324-
473. BK
- Sud ski tu ma~ za nje ma ~ki je zik, usme ni i pi sa ni pre -
vo di. Te le fon: 065/832-521. BK
- Izvo di mo ma {in ske gla zu re, po vo ljno i kva li te tno. Te -
le fon: 065/337-932. BK
- In stru kci je iz ma te ma ti ke |a ci ma sre dnje i osno vne
{ko le, pro fe sor ma te ma ti ke. Te le fon: 051/313-705. BK
- Vr{im uslu ge pre mo ta va nja elek tro mo to ra za hi dro for,
pre kru pa~, mi je {a li ce, ve{-ma {i ne... Te le fon: 065/513-413.
BK
- Pro da jem tri to ne gla mo ~kog krom pi ra, 0,30 KM/kg i
90 li ta ra gla mo ~ke ra ki je kru {ke, 10 KM/l. Te le fon:
065/476-780. BK
- Pro da jem po kre tni cir ku lar (tro fa zni mo tor). Te le fon:
051/304-157. BK
- Pro da jem dva {po re ta na drvo, sme de rev ci (li je vi i de -
sni). Te le fon: 065/606-373. BK
- Pro da jem bru si li cu za ra vno bru {e nje, ~e {ka proi zvo -
dnja, po go dna za bru {e nje gla va mo to ra, du `i na
1000x320 mm. Te le fon: 065/524-526. BK
- Pro da jem ka mi on mer ce des ki per 16/19. Te le fon:
051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem 12 no vih drve nih pro zo ra 210x100 cm, va -
ku um sta kla. Te le fon: 051/355-551. BK
- Pro da jem ugalj ba no vi }ki i |ur |e vi ~ki ka me ni ugalj,
bu kovi bri ket i ogre vno drvo za cen tral no gri ja nje (bu kva i
hrast) s pre vo zom do va {eg dvo ri {ta, mo `e i `i ral na upla -
ta. Te le fon: 065/894-241, 065/969-530. BK
- Pro da jem mo bil ni so ni eri kson C902, 200 KM, mo gu -
}a za mje na za so ni eri kson K850 ili C906 uz do pla tu. Te -
le fon: 065/757-121. BK
- Pro da jem {ten ce nje ma ~kog ov ~a ra. Te le fon: 065/212-
067. BK
- Pro da jem auto-sje da li o za di je te do 18 kg. Te le fon:
063/995-863. BK
- Pro da jem ka sa pul tove s kom ple tnom in sta la ci jom i
po kre tnom tra kom, du `i na 3,10 m, {i ri na 1,20 m. Ka se
mo `e te po gle da ti u pro daj nom cen tru "Cen trum" Za lu `a -
ni. Te le fon: 065/896-422. BK
- Mi je njam ki osk za drva. Te le fon: 065/757-021. BK
- Po vo ljno pro da jem plas ti ~ne mla den ce (za sva dbe ne
tor te) u dvije ve li ~i ne. Te le fon: 065/696-767. BK
- Pro da jem dvije stil ske ko `ne gar ni tu re, bi vo lja ko `a,
si vi tik, drvo-ru ~ni rad. Te le fon: 065/896-422. BK
- Pro da jem dva pro zo ra, ku }na vra ta sa {to kom, dva ka -
u~a, dvije fo te lje, TA pe}, drve ni {ah, tu{-ba te ri ju, WC {o -
lju, or ma ri } za ku pa ti lo sa dva ogle da la, tri no ve ~e sme za
su do per, umi va onik i hras to vo bu re za ra ki ju 85 l. Te le fon:
051/216-358, 066/437-725. BK
- Ot ku plju jem sta re ra mo ve sli ka, go ble na i os ta le an ti -
kvi te te. Te le fon: 065/460-596. BK
- Pro da jem dva ka u~a, dvije fo te lje i TV sto li}, 300 KM.
Te le fon: 065/562-149, 051/281-470. BK
- Pro da jem gro bni cu ({est gro bnih mjes ta) na gro blju
"Sveti Pan te li ja". Te le fon: 051/319-451, 051/216-067,
065/514-227. BK
- Pro da jem dva bi ci kla spe ci jal sa brzi na ma. Te le fon:
065/622-916. BK
- Pro da jem {i va }e ma {i ne - po lu mo sne i mo sne {tan ce
za obu }ar stvo. Te le fon: 065/511-155, 06/144-522. BK
- Pro da jem pri ko li cu za tra ktor (dvije oso vi ne). Te le fon:
065/513-672. BK
- Pro da jem bra un mre `i ce i el. apa ra te za bri ja nje. Te le -
fon: 061/323-906. BKM
- Pro da jem pet ku bi ka co le das ke po 270 KM. Te le fon:
065/541-743. BKM
- Pro da jem go to ve be ton ske {a hto ve, cije vi i blo ko ve.
Te le fon: 065/541-743. BKM
- Ku pu jem nje ma ~ke mar ke i aus trij ske {i lin ge. Te le fon:
061/323-906. BKM
- Pro da jem ba gre mov med na ve li ko. Te le fon: 065/019-
508. BKM
- Pro da jem sta bil nu in dus trij sku bru si li cu. Te le fon:
051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem di za li cu sa ru kom za ma nji ka mi on. Te le fon:
051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem cir ku lar za re za nje oblo vi ne i ma nji gra |e -
vin ski. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem pla ne ta re i oso vi ne vi tla tra kto ra tim ber ~ek
225. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem pri ru bni elek tro mo tor 22 ki lo va ta i ge ne ra tor
za stru ju 45 ki lo va ta. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805.
BK
- Pro da jem elek tro mo tor od se dam i 11 ki lo va ta, 1.400
o/min. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem vi gmel tov ka lo ri fer 6 kW. Te le fon: 051/318-
487, 065/485-805. BK
- Pro da jem hi dra uli ~ne pum pe od 100 do 300 ba ra. Te -
le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem ma {i nu za bi go va nje `e lje za za ko va ne ogra -
de. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem auto me ha ni ~a ri ma hi dra uli ~ne pre se od se -
dam i 12 to na. Te le fon: 051/318-487, 065/485-805. BK
- Pro da jem strug za drvo. Te le fon: 051/318-487,
065/485-805. BK
- Pro da jem cir ku lar 3 kW, sa sklop kom, 350 KM. Te le -
fon: 065/938-176. BK
Razno
Usluge
Posao
Li~ni kontakt
Auto-dijelovi
5. 2. 2010. qfubl 41 Oglasi
42 qfubl!5. 2. 2010.
MRE @A PLUS
09.00 Baj ke r| s Mar sa. crta n| í||m. 09.30 Po -
coyo 2. crta n| í||m. 09.35 A|a d|n. crta n| í||m.
10.00 P|e s|. p|e s|. se r| ja. 11.00 Za uv| jek su -
sje d|. se r| ja. 12.00 v| kto r| ja. se r| ja. 13.00 Sve
ce b| t| do bro. se r| ja. 16.20 Sport cen tar.
16.21 Lu da ku ca. se r| ja. 17.00 Za uv| jek su -
sje d|. se r| ja. 22.00 Opa sne ve ze.
00.00 Sport cen tar. 00.05 Ku ca vje st| -
ca. 01.35 vlP. se r| ja
BN
06.30 Ju tar nj| pro qram. 08.45 vo de na p|a -
ne ta. 09.10 Sv| jet na d|a nu. 10.00 No vos t|.
10.05 St||. 10.55 Skr| ve na ka me ra. 11.00 Bu -
|e var. 12.00 No vos t|. 12.05 Sv| jet na d|a nu.
13.00 Su per kes. |qra. 14.00 No vos t|. 14.05
Pu|s. po || t| •ka em| s| ja. 15.30 Obje kt| vom
kroz Sem be r| ju. 16.00 No vos t|. 16.15 Z|a tna
p|a ne ta. 17.15 Spon zo ru se. se r| ja. 18.00
Da nas u Srpskoj. 18.30 Mo n| to r|nq. 19.00
Sport í|es. 19.30 Mo n| tor. 20.15 Spon zo ru -
se. se r| ja. 21.00 Fo|k ta |en t| Pe no mea. muz.
em| s| ja. 22.20 Lo to. 22.30 Pre q|ed da na.
23.00 Sv| jet Pe no mea. 00.15 Pe zer v| san ter -
m|n. 00.45 As tro •at.
BEL
08.00 v| de o-s tra n| ce (v| jes t|. za n| m|j| vos t| ÷
mu z| •k| spo to v|). 09.00 Ju tar nj| pro qram.
11.00 Lju bav sa na pr| ja te |jem. se r| ja. 12.00
v| jes t|. 12.20 Sa re n| ku var. 12.30 Mo ja íar -
ma. po |jo pr| vre da. 12.40 Mo b| |e. em| s| ja o
auto mo b| || ma. 12.50 P|ay Out. em| s| ja o |qr| -
ca ma. 13.00 Ko r| je n| (r). 13.55 Orkve n| ka -
|en dar. 14.00 . 15.30 Sa re n| ku var.
16.00 v| jes t|. 16.10 Spor tsk| pre q|ed. 16.30
P|ay Out. em| s| ja o |qr| ca ma. 16.40 Mo b| |e.
em| s| ja o aut| ma. 16.50 St||. 17.30 Autos -
pr|nt. em| s| ja o auto mo b| || zmu. 18.30 Ko a|e.
crta n| í||m. 19.00 Be| dan. |n íor ma t| vna em| -
s| ja. 19.35 Mu s|c Wa|| by Dan ka. 20.00 Be|
tr| b| na. 21.00 Lju bav sa ne pr| ja te |jem. se r| ja.
22.00 22 •a sa. 22.30
RTS
06.05 Ju tar nj| pro qram. 08.00 Ju tar nj| dne -
vn|k. 08.15 Ju tar nj| pro qram. 09.06 Ü zdra -
vom te | u. 09.20 Ku va t| srcem. za ba vn|
pro qram. 09.35 S|a qa || ca. kv|z (r). 10.05
Paz q|e dn| ca: Üje d| nje n| Arap sk| Em| ra t|.
dok. pro qram. 10.35 Na skr| ve no te vo d|m
mes to. obraz. pro qram. 11.00 ves t|. 11.05
Bos ton sk| advo ka t|. se r| ja (r). 12.00 Dne -
vn|k. 12.13 Nas auto na s|m q|e da oc| ma.
zab. pro qram. 12.15 Sport p|us. 12.30 Ku -
va t| srcem. zab. pro qram (r). 12.45 Mes to
z|o •| na: Las ve qas. se r| ja (r). 13.30 vre me
je za be be. za ba vn| pro qram (r). 14.10 SAT
(r). 15.00 ves t|. 15.10 Sat (r). 16.03 Po ro d| -
•no b|a qo. se r| ja. 17.00 Dne vn|k. 17.20
Evro net. dok. pro qram. 17.25 Sta ra d| te bre.
|n ío. 17.45 Beo qrad ska hro n| ka. 18.25 Oko.
dok. pro qram. 18.59 Nas auto na s|m q|e da -
oc| ma. zab. pro qram. 19.00 S|a qa || ca. kv|z.
19.30 Dne vn|k 2. 20.05 Greh nje ne maj ke.
se r| ja. 21.10 v| so k| na pon. kv|z. 22.00 ves t|.
22.05 Da mo zda ne. dok. pro qram. 23.00
ves t|. 23.05 Mes to z|o •| na: Las ve qas. se r| -
ja. 00.00 Dne vn|k. 00.15 Evro net. dok. pro -
qram (r). 00.23 Je d| n| ca. se r| ja (r). 01.10
. 02.30 v| so k| na pon. kv|z (r). 03.00
ves t|. 03.15 Da. mo zda. ne. dok. pro qram
(r). 04.15 Oko. dok. pro qram (r). 04.45 Paz -
q|e dn| ca. dok. pro qram (r).
VI KOM
06.00 Na ro dna mu z| ka uz SMS •at. 08.00
G|as Ame r| ke. 09.00 Lo vac na no vac. kv|z.
10.00 Ame r| ka. se r| ja. 11.00 Sve zna || ca.
kv|z. 12.00 Pa d|o na Tv. 13.05 Lo vac na no -
vac. kv|z. 14.00 Te |e sop. 15.00 Sve zna || ca.
kv|z. 15.55 Orta n| í||m. 16.00 Ame r| ka. se r| ja.
17.00 M|s te r| je pos ta nja. nau •n| pro qram.
18.00 Fo|k 10. 19.30 Dne vn|k PTS 2. 20.30
Hro n| ka. 21.00 Gost s po vo dom. 22.00 Na -
ro dna mu z| ka uz SMS •at. 23.30 Na ro dna
mu z| ka uz SMS •at. 00.30 As tro |o q| ja
TV HA JAT
06.45 Do bro ju tro B|H. ju tar nj| pro qram.
08.20 Ha ja tov c| na ra spus tu. dje •j| pro -
qram. 09.00 Baj ke r| s Mar sa. crta n| í||m.
09.30 Po coyo 2. crta n| í||m. 09.35 A|a d|n.
crta n| í||m. 10.00 P|e s|. p|e s|. se r| ja. 11.00
Za uv| jek su sje d|. se r| ja. 11.45 v| jes t|. 12.06
v| kto r| ja. se r| ja. 13.00 Sve ce b| t| do bro. se -
r| ja. 14.15 ZMBT. pro í| ||. 15.00 . 16.20
Sport p|us. 16.21 Lu da ku ca. se r| ja. 17.00
Za uv| jek su sje d|. se r| ja. 17.40 v| jes t|. 17.50
Zv| jez da mo zes b| t| t| na za dat ku. 18.15
Sport p|us. 19.00 v| jes t| u 7. 19.40 Ho r| zon t|.
20.00 . 22.00 Opa sne ve ze.
00.00 Sport cen tar. 00.05 Ku ca vje st| -
ca. 01.35 vlP. se r| ja. 02.00 v| jes t| u 7. 03.55
Sport p|us. spor tsk| pro qram. 03.40 Ne po -
dnos |j| va |a ko ca pos to ja nja. 04.20 Mo ja ze -
m|ja. 05.00 J|n q| te |e vo t|nq ZMBT. 05.05
Zv| jez da mo zes b| t| t| na za dat ku. 05.30 Mu -
GJMN
GJMN GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
HBO 14.30
Vje ruj u me ne, film
K|ej Dr|s ko| ko sar ka sk| je tre ner u
je dnom qra d| cu. O| n| se da se sve
uro t| |o pro t|v nje qa. Ek| pa ko ju ne
ze ||. qrad ko j| ne po du p| re zen ske
spor to ve | qrad ska po || t| ka ko ja pr| -
je t| da ce pot ko pa t| sva ku nje qo vu
pr| || ku za po bje du.
Se kun de do ka tas tro fe,
dok. pro gram
Sedamnaestoq ma ja 1996. |et kom -
pa n| je TWA broj 800 |z Nju jor ka za
Pa r|z ka sn|o je 90 m| nu ta. Ü ma nje
od 30 m| nu ta bo |nq 747 ek sp|o d| rao
je. pr| •e mu n| ko n| je pre z| v|o.
Preporu~ujemo
BHT 1
06.30 Ses tr| ce. se r| ja
07.00 v| jes t|
07.05 Ju tar nj| pro qram
09.00 v| jes t|
09.10 Do || na sun ca.
se r| ja
09.55 Lov c| na zma je ve.
crta na se r| ja
10.20 K|| íord - ve || k| crve n|
pas. crta na se r| ja
10.45 Pr| ja tno dje co.
obraz. pro qram
11.05 Her ba r| jum: Be qo n| ja
11.05 MTS ma qa z|n.
za ba vn| pro qram
11.35 Ses tr| ce. se r| ja
12.00 v| jes t|
12.15 Ü ío ku su.
|ní. pro qram
13.00 Pro íaj |er. se r| ja
14.00 Dra qu|j u car skoj
pa |a t|. se r| ja
15.00 v| jes t|
15.10 Lov c| na zma je ve.
crta na se r| ja
15.35 K|| íord - ve || k| crve n|
pas. crta na se r| ja
16.00 Akt| va
16.23 lz vje staj sa
Ba nja |u •ke ber ze
16.30 Srpska da nas
17.05 Do || na sun ca. se r| ja
18.00 Tv b|n qo
18.55 Zec Gre b|t.
crta na se r| ja
19.05 Üp| tn|k. kv|z
------ Bez ko men ta ra
19.25 F| nan s|j ske no vos t|
19.30 Dne vn|k
20.10 ln tver ju: M||orad
Z|vkov|c.
predsjedavajuc|
Predstavn|•koq
v|jeca Par|amentarne
skupst|ne B|H | •|an
lzvrsnoq | G|avnoq
odbora SNSD-a
21.00 Po man t| •na
pa ro d| ja
22.30 Groí
od Orne Go re
00.10 So ne s|
01.40 Po |ju bac
|ep t| ra
03.15 Pre s|at k|
Dzer s|
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
RT RS
07.00 Do bro ju tro
09.00 v| jes t|
09.05 S|at ka taj na.
se r| ja (r)
10.00 Duh |z Aus tra || je.
se r| ja (r)
10.30 Po z| t| vna
qeo qra í| ja
11.00 Gar í| |d.
crta na se r| ja
11.30 Hayd u park
12.00 Dne vn|k 1
12.15 Do || na sun ca.
se r| ja (r)
13.05 Oa ro || ja.
se r| ja
13.55 Po ste no.
tok-sou (r)
15.15 v| jes t|
15.20 S|at ka taj na.
se r| ja
16.10 v| za za
bu du cnost.
se r| ja
16.45 M| |an | En|s.
ske •e v|
16.50 So n| | nje qo vo
sta do. cra tn| í||m
17.00 Fe de ra c| ja da nas
17.25 Do || na sun ca.
se r| ja
18.15 Na sa ma |a
k|| n| ka.
se r| ja
19.05 Üp| tn|k. kv|z
19.30 Dne vn|k 2
20.10 Tv b|n qo
sou
21.20 OSl: Ma ja m|.
se r| ja
22.10 Lud. zbu njen.
nor ma |an. se r| ja
22.45 BH pje sma r| ca
23.15 Dne vn|k 3
23.40 Üse |j|v
odmah (Z)
01.25 Pre q|ed pro qra ma
za su bo tu
GJMN
FTV
06.25 Sa ra je vo
on |ajn (r)
06.35 Mejd |n
Ba nja |u ka (r)
06.45 Spor t| s| mo (r)
07.00 Ana ||. se r| ja (r)
08.00 Lju bav je
vje •na. se r| ja (r)
09.00 BH. ju tar nj| pro qram
10.00 Ma q| •na
pr| v|a •nost. se r| ja (r)
11.00 Do d|r s ne ba. se r| ja
12.00 ln ío top
12.10 Am| dz| sou (r)
14.00 ln ío top
14.10 Sa ra je vo on |ajn
14.25 Mejd |n Ba nja |u ka
14.35 Spor t| s| mo
14.40 Just íor La uqh
15.00 Ana ||. se r| ja
15.50 ln ío top
16.00 Lju bav je
vje •na. se r| ja
16.55 Em| s| ja PEP SOL
17.00 Ma q| •na
pr| v|a •nost. se r| ja
17.45 Gus to
ku || nar stvo (r)
18.00 ln ío top
18.20 Sk| re port
18.30 Sa ra je vo
on |ajn (r)
18.40 Mejd |n
Ba nja |u ka (r)
18.55 Gus to
ku || nar stvo
19.00 Em| s| ja PEP SOL (r)
19.05 Do d|r s
ne ba. se r| ja
20.00 ve || k| brat
00.00 Ku ca
od sta k|a
02.00 Sa ra je vo
on |ajn (r)
02.10 Mejd |n
Ba nja |u ka (r)
02.20 Spor t| s| mo (r)
02.30 Grand sou (r)
04.10 Ku ca
od sta k|a (r)
06.00 P|nk dzu boks
GJMN
GJMN
PINK
20.10 23.40
Use ljiv odmah, film
Ka ro || na | To n| su ne da vno
vjen •a n| par ko j| o•e ku je d| -
je te | nas to j| ku p| t| stan. O|u ja
|h pr| s| || da se za us ta ve pred
za pu ste nom zqra dom u ko -
joj je tre c| sprat s|o bo dan za
unaj m|j| va nje. Zqra da bas |
ne |z q|e da pr| ma m|j| vo.
In ter vju
Ka ko ce b| t| spro ve de na
od|u ka Evrop skoq su da
prav de za ko ju u Br| se |u ka -
zu da je tre nu tno naj de || ka -
tn| je p| ta nje za B|H? Ho ce ||
se su st|n sk| m| je nja t| lzbor n|
za kon? Te me o ko j| ma ce
qo vo r| t| M| |o rad Z|v ko v|c.
00.00
Ku }a od sta kla, film
Pu b| | Pet. ses tru | bra ta t| -
nej dze re ko j| su os ta || bez
ro d| te |ja. usva ja bo qa t| par
|z Ma || bua. Pred nj| ma se
otva ra obe ca va ju c| sv| jet
|zo b| |ja. |ju ba v| | spo ko jan z| -
vot u Ka || íor n| j|. A|| stva r| n| -
su ona kve ka kv|m se •| ne!
Sa satelita
07.00 Do bro ju tro
09.05 Be Ha Te be be
09.10 Ja pan ske pr| •e.
an| m| ra na se r| ja
09.20 M| n| scho o|
09.25 Ma ma os tat
cu s to bom.
do ku men tar n| í||m
09.40 Dje •j| íes t| va ||
09.30 Pr|nc od pa p| ra.
an| m| ra na se r| ja
10.00 BHT v| jes t|
10.10 Lju ba vna o|u ja. se r| ja
11.00 Mo ja ma |a ku h| nja (r)
11.05 Ave n| ja Oce an.
se r| ja (r)
12.00 BHT v| jes t|
12.15 L| íesty|e ma qa z|n (r)
13.15 Mu z| •k| pro qram
13.30 M| Evro p|ja n|.
do kum. pro qram
14.15 BHT v| jes t|
14.30 Mu s|c L| íe (r)
15.00 M| n| scho o|
15.25 Ja pan ske pr| •e.
an| m| ra na se r| ja
15.35 M| n| scho o|
15.50 Ta jan stve n| v| tez.
an| m| ra na se r| ja
16.15 BH |n ío
16.45 Ave n| ja Oce an. se r| ja
17.30 Ko na •no pe tak!
18.45 B| zn|s v| jes t|
18.50 K|a un K| r|.
an| m| ra na se r| ja
19.00 Dne vn|k
19.35 Go d| ne pro |a ze.
se r| ja
20.05 Ne ma me
22.25 BHT v| jes t|
22.35 Ho te| Ba b| |on.
se r| ja
23.30 Bes kraj na
noc
01.00 B| zn|s v| jes t|
01.05 Ne ma me (r)
03.20 Ko na •no pe tak!. (r)
04.35 Pre q|ed pro qra ma
za su bo tu
GJMN
GJMN
GJMN
RTRS 21.00
Ro man ti ~na pa ro di ja, film
Ovo je pr| •a o be zna de zno ro man -
t| •noj Dzu || j| Dzo uns. ko ja je ko na -
•no r| je s| |a da os ta v| svoj dne vn|k.
smrsa od 30 do 50 k| |o qra ma | upo -
zna •o vje ka svo j|h sno va.
20.05
Ne ma me, film
Pje sn|k. pro rok. odme tn|k.
rok |ko na. |a zov | pro po vje -
dn|k... Sest je D| |a no v|h kom -
p|ek sn|h || ca - ne ka za
ja vnost. ne ka za |n t| mn| kruq.
ne ka tek p|od ma ste - sva k|
no v| D| |an |z da je | odr| •e se
svo qa pret ho dn| ka.
Ho tel Ba bi lon, se ri ja
Oar || shva ta ko || ko je za pra vo
te sko b| t| q|a vn| me na dzer ho te |a
sa pet zvjez d| ca. Pr|s t| qao je |z -
vje staj u ko jem sto j| da je pro í|t
zna tno opao | da oso b|je ne ce
do b| t| za s|u ze nu p|a tu.
Bri sa~, film
L| je pa nau •n| ca L| Ku |en do mo -
q|a se d|s ka s |n kr| m| n| ra ju c|m po -
da c| ma za mno qe v|a d| ne
du zno sn| ke | aqen te. lako je u
pro qra mu za st| te svje do ka. L| qo -
to vo po q| ne u na pa du ko j| sa ve -
zna po || c| ja n| je us pje |a spr| je •| t|.
N. Geographic 12.30
RTL 20.00
BHT1 22.35
5. 2. 2010. qfubl 43 TV mre`a
z| •k| pro qram, Pre q|ed pro qra ma za su -
bo tu
TV SA RA JE VO
06.00 Mu z| •k| pro qram. 07.00 Baj ram
na maz |z Be qo ve dza m| je u Sa ra je vu.
pr| je nos. 08.30 Baj ram sk| pro qram TvSA
uz| vo. 11.00 v| jes t|. 11.30 Do ku men tar n|
pro qram. 12.30 Baj ram sk| pro qram. uz| -
vo. 15.30 . 18.20 Ta r|h. 18.25 Paj -
vo sa. re v| ja| n| pro qram. 18.30 Dne vn|k.
19.00 v| ta m| n|ks. crta n| í||m. 19.02 Baj ke
|z c| je |oq sv| je ta. 19.15 Zoo La ne. crta n|
í||m. 20.00 Baj ram sk| pro qram. 22.00
Do ku men tar n| pro qram. 23.00 Mu z| •k|
pro qram. 00.00 . 01.45 Dne vn|k
TvSA (r). 02.15 Pre q|ed pro qra ma za su -
bo tu
RTV USK BI HA]
08.00 Ju tro. ju tar nj| pro qram. 09.30 Sv|
vo |e Pej mon da. se r| ja. 10.00 v| jes t|.
10.15 Tv sko | a. obra zo vn| pro qram.
12.00 v| jes t|. 12.55 Se r| ja (r). 14.00 Kv|z.
16.15 Kv|z. 17.15 Se r| ja. 18.25 Du ho vn|
sv| jet. 19.00 Dne vn|k ÜSK. 19.30 Dne -
vn|k FTv. 20.05 . 21.30 Hro n| ka
ÜSK. 22.00 Se r| ja. 22.50 . 00.15
Kv|z. ------- Pre q|ed pro qra ma za su bo tu
TV TK TU ZLA
06.05 Ko ra no ra n|. ju tar nj| pro qram.
09.00 Za bra nje na |ju bav. se r| ja (r). 10.00
v| jes t|. 10.05 H| to v| M|s ter Dz|r |a. 10.15
To mas | pr| ja te |j|. dje •j| pro qram. 10.20
Bra ca Ko a|e. dje • j| pro qram. 10.30 De -
n|s Na past. dje •j| pro qram. 10.55 Na tra -
qu pr| ro de. dok. pro qram. 11.20 Sv| vo |e
Pej mon da. se r| ja. 11.55 lz da na u dan.
12.00 v| jes t|. 12.05 Po vra tak. |ní. pro -
qram. 12.35 H| to v| M|s ter Dz|r |a. 12.45
Osva ja •| . dok. pro qram. 13.15 G| as
Ame r| ke (r). 13.55 lz da na u dan. 14.00
v| jes t|. 14.05 Go vo r| mo otvo re no. |ní.
pro qram. 14.50 H| to v| M| s ter Dz| r | a.
15.00 vjer sk| pro qram. 15.45 v| jes t| za
q|u he. 16.00 Da nas po po dne. |ní. pro -
qram. 16.30 Ü do brom drus tvu. ku| tur n|
pro qram. 17.15 ls ko r|s t| tre nu tak. do -
kum. pro qram. 18.00 Pu to ka zja. do kum.
pro qram. 18.15 Frej zer. se r| ja. 19.00
Dne vn|k 2. 19.30 Dje • j| pro qram. 20.05
Za bra nje na |ju bav. se r| ja. 21.00 B|n qo
sou. zab. pro qram. 22.30 . 23.50
Na kra ju da na. |ní. pro qram. 00.05 G|ad.
se r| ja. 00.30 G|as Ame r| ke. 01.00 Sa te -
||t sk| pro qram
Tv sta n| ce za drza va ju
pra vo |z mje ne pro qra ma!
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
GJMN
07.00 v| kto r| ja.
se r| ja (r)
08.20 Hra na | v| no
08.55 v| jes t|
09.00 Baj ke r| s Mar sa.
crta n| í||m
09.30 Po coyo 2.
crta n| í||m
09.35 A|a d|n.
crta n| í||m
10.00 P|e s|. p|e s|.
se r| ja
11.00 Za uv| jek su sje d|.
se r| ja
11.55 v| jes t|
12.00 v| kto r| ja.
se r| ja
13.00 Sve ce b| t|
do bro. se r| ja (r)
14.00 Kv|z
15.00 Sur v| vor.
bez cen zu re
16.00 v| jes t|
16.20 Sport
cen tar
16.21 Lu da ku ca.
se r| ja
17.00 Za uv| jek su sje d|.
se r| ja
17.30 Hra na | v| no.
ku || nar sk| sou
18.00 Sur v| vor
19.00 v| jes t|
19.30 ATv sport
19.45 ATv mu s|c
19.50 Am p|| tu da
21.30 Po tra qa.
dok. pro qram
22.00 Opa sne
ve ze
00.00 Sport
cen tar
00.05 Kv|z |
qrad
01.35 Pre q|ed
pro qra ma
GJMN
ATV
06.55 Tran síor mer s|.
crta n| í||m (r)
07.20 Po coyo.
crta n| í||m
07.30 Do ra |s tra zu je.
crta n| í||m
07.55 Su per B| ||.
crta n| í||m
08.00 Kr| z|c kru z|c.
|qra
08.30 Na s|je dn| c| Ze m|je.
dok. em| s| ja
09.30 Pr|nc |z Be|
A|ra lv. se r| ja (r)
10.00 Kra|j Kv|n sa
vl. se r| ja (r)
10.25 Ek sk|u z|v.
zab. em| s| ja (r)
11.55 OBN |n ío
12.30 OBN Top 10 (r)
13.15 OSl Las ve qas
lX. se r| ja (r)
14.15 Su perm| || ju nas.
kv|z (r)
15.30 Bes tse| |er Tv
15.55 Pr|nc |z Be|
A|ra lv. se r| ja (r)
16.25 Kra|j Kv|n sa
vl. se r| ja
16.55 OBN |n ío
17.00 Na sa ma |a
k|| n| ka. se r| ja
17.55 Odred za •|s to cu
- ÜSA ll. zab. em| s| ja
18.20 Sme ker| u ku h| nj|. za -
ba vn| pro qram
18.55 OBN |n ío
19.15 Ek sk|u z|v
20.00 Ka ko
ja ka zem
22.00 Ped kar pet.
so u-b|z em| s| ja
23.00 Pt stra ha (r)
00.50 Ka ko
ja ka zem (r)
02.30 Ke •e r|.
spor tsk| pro qram (r)
03.30 Europ ska || qa.
sn|m ka uta km| ce
GJMN
GJMN
GJMN
OBN
06.25 Na s| naj bo |j|
da n|. se r| ja
07.10 Dze k| Oen.
crta na se r| ja
07.35 Ma || zma j| c|.
crta na se r| ja
07.50 Za b|ja pa tro |a.
crta na se r| ja
08.15 Ezo Tv.
ta rot sou
09.40 Ta ta | ze to v|.
se r| ja
10.10 Odav de do
vje •nos t|.
se r| ja
11.10 Ma q| •na
pr| v|a •nost.
se r| ja
12.10 lN ma qa z|n
13.00 Na sa ma |a
k|| n| ka. se r| ja
14.00 Pro vje re no.
|ní. ma qa z|n
15.00 Odav de do
vje •nos t|.
se r| ja
16.00 Ma q| •na
pr| v|a •nost.
se r| ja
17.00 v| jes t|
17.25 Na sa ma |a
k|| n| ka. se r| ja
18.25 ln ma qa z|n.
so u-b|z em| s| ja
19.15 Dne vn|k
20.00 Po s|je dnj|
tem p|ar
23.10 FlLM Taj na
krva voq mo ra
00.50 So |o
02.25 v| do v| t| M| |an.
ta rot sou
03.25 Po s|je dnj|
tem p|ar
06.15 Pre q|ed pro qra ma
za su bo tu
GJMN
GJMN
GJMN
NOVA HRT 1
06.45 Zde ro nja.
crta na se r| ja
07.05 Tar zan.
crta na se r| ja
07.30 Tv vrt|c.
pro qram za dje cu
------- Z| vot u ob| te |j|
vo den ko nja
------- v| ta m| n|ks
------- O| pe || ce |u ta || ce
------- Ma || crve n| tra ktor
08.05 Dek ste rov |a bo ra to r|j.
crta na se r| ja
08.30 Pr| •a o Trej s|
Bej ker. se r| ja
08.45 Pr| •a o Trej s|
Bej ker. se r| ja
09.00 Loc k|e Le onard.
se r| ja
09.25 v|p Mu s|c O|ub
10.00 Pr| je nos sje dn| ce
Hrvat skoq sa bo ra
13.25 v|p Mu s|c O|ub
14.00 Pu n| kruq
14.15 lza zo v|: Ob| te|j
ka ra t|s ta. do kum. í||m
14.30 Tv vrt|c
15.05 Kod Ane
15.15 Zvjez da ne sta ze:
voyaqer 6. se r| ja
16.00 Po se bn| do da c|.
em| s| ja o í|| mu
16.50 v| jes t| na Dru qom
17.00 Te n|s. Za qreb
ln do ors.
pr| je nos 1. me •a
19.00 Zu pa n|j ska
pa no ra ma
19.25 Doc tor Who 1. se r| ja
20.15 Oa ro || ja 10.
se r| ja
21.10 Na s| z| vo t|: Dje •ak
ko j| n| kad ne ce
odras t|. dok. se r| ja
22.05 v| jes t| na Dru qom
22.25 Sud | ka zna:
The Box. se r| ja
23.30 Sud | ka zna:
The Box. se r| ja
00.35 Moby T-com ln
-Mu s|c íes t| va|
01.50 Te n|s. Za qreb
ln do ors.
sn|m ka 2. me •a
03.50 Pre q|ed pro qra ma
za pe tak
HRT 2
07.30 P|nk Pan ter.
crta na se r| ja
07.45 M|ííy.
an| m| ra na se r| ja
08.05 Pr|nc |z Be|
A|ra. se r| ja
08.30 Pod |s t|m
kro vom. se r| ja
09.20 As tro sou.
em| s| ja
11.25 Da d| |ja. se r| ja
11.50 Ma| ko|m u
sre d| n|. se r| ja
12.20 Kra|j Kv|n sa.
se r| ja
12.45 Ek sk|u z|v.
ma qa z|n
13.00 ve •e ra za 5.
|| íesty|e em| s| ja
13.55 Taj na •o ko |a de.
se r| ja
14.45 He ro j| |z stras t|.
se r| ja
16.20 Pr|nc |z Be|
A|ra. se r| ja
16.45 Pod |s t|m
kro vom. se r| ja
17.10 Da d| |ja.
se r| ja
17.35 Ma| ko|m u
sre d| n|. se r| ja
18.05 Pat u
ku c|.
se r| ja
18.30 v| jes t|
18.55 Ek sk|u z|v.
ma qa z|n
19.05 ve •e ra za 5
20.00 Br| sa•
21.55 Pa zb| ja•
23.55 v| jes t|
00.05 FlLM Bez
po vrat ka 2
01.30 Br| sa•
03.20 As tro sou.
em| s| ja
GJMN
GJMN
GJMN
RTL
Opa sne ve ze, film
Mar k| za Mer teu||a tra z|
us|u qu od svoq b|v seq |ju -
ba vn| ka. v| kon ta va| mon ta.
Je dan od nje n|h b|v s|h |ju -
ba vn| ka p|a n| ra vjen •a nje sa
ze nom po |me nu Se s||. Mar -
k| za ze || da va| mont za ve de
Se s|| pr| je nje noq vjen •a nja.
20.00
Ka ko ja ka `em, film
Maj ka kce r| ma na mje sta |
de •ke | mu ze ve. A||. pos to j| ||
|je dna dje voj ka ko ja b| to za -
|s ta trpje |a? Na kon sto je us -
pje sno uda |a svo je prve dv| je
kce r|. Da ín| ku je p|an ka ko da
zbr| ne | svo ju naj m|a du kcer
ko ja ne ma sre ce u |ju ba v|.
22.25
Sud i ka zna, se ri ja
De te kt|v Majk vo ker pre -
uz| ma s|u •aj nes ta |e ze ne
|z G|az qo va te se vra ca ku -
c| ka ko b| |s tra z|o z| vot nje -
noq ta das njeq su pru qa
Ke v| na Pej da | mra •nu ve -
zu |zme du nje qa | nje qo va
bra ta Po n| ja.
21.55 20.00
Po slje dnji
tem plar, film
Na sve •a nom otva ra nju
|z|o zbe dra qo cje n|h va t| kan -
sk|h pre dme ta. qru pa mu ska -
ra ca odje ve n|h po put
tem p|a ra |zvo d| sm| onu p|ja -
•ku. Ü sre d| stu nj| ho voq |n te -
re sa je ure daj za de ko d| ra nje.
87,7
88,4
89,7
95,5
99,3
106,4
07.00 Na ja va pro gra ma
07.40 Sta nje na pu te vi ma
07.45 Ser vi sne in for ma ci je
08.00 Pre gled dne vne {tam pe
09.00 Mali oglasi
10.00 Dne vni ho ros kop
11.00 Se le bri ti in fo
15.00 Ma li ogla si
16.00 Se le bri ti in fo
17.00 Ul tra zvuk
18.30 Dne vnik
21.40 Na ja va {tam pe za subotu
23.00 Spor tski pre gled
00.00 Pre gled da na
00.05 No }ni mu zi ~ki pro gram
09.00 Ju tar nji
uz Nes
Cas tru
12.00 De ut che
Wel le
12.30 Al bum
ne dje lje
13.00 In fo
bri fing!
13.30 [ta
ima
14.00 90+
14.30 Pre gled
Top 10 i po
15.00 Pre gled
25 na 97.6
15.30 Mu sic
in fo
16.00 De ut che
Wel le
16.30 Al bum
ne dje lje
17.00 [ta
ima
17.30 Vri je me
18.00 90+
18.30 [ta
ima
19.00 In fo
bri fing!
19.30 Odja va
-na ja va
05.55 Me du na ma
06.45 Tv ka |en dar
07.00 Do bro ju tro. Hrvat ska
07.05 v| jes t|
07.10 Do bro ju tro. Hrvat ska
07.35 v| jes t|
07.40 Do bro ju tro. Hrvat ska
08.35 v| jes t|
08.40 Do bro ju tro. Hrvat ska
09.10 Do || na sun ca. se r| ja
10.00 v| jes t|
10.10 v| jes t| |z ku| tu re
10.15 Ter ra X: Ko met u
K|m skom okru qu
- Su dnj| dan u
Ke| tskom car stvu.
do kum. ser | ja
11.05 EP re por ta za
11.10 Opra sou
11.55 EP re por ta za
12.00 Dne vn|k
12.15 Tv ka |en dar
12.30 Opre zno s
an de |om. se r| ja
13.20 Mek|audo ve
kce r| 4. se r| ja
14.25 Tv ka |en dar
14.40 G|as do mo v| ne
15.05 Dru qo m|s |je nje
15.35 Znan stve na pe t| ca
17.45 EP re por ta za
17.50 lza ekra na
18.21 Kod Ane
18.35 Do || na sun ca. se r| ja
19.20 HP - qdje ste v|.
tu je | va sa po sta
19.30 Dne vn|k
20.10 Na
za pad
22.10 L| ca na c| je
23.00 EP re por ta za
23.05 v| jes t|
23.20 Po s|o vne
v| jes t|
23.25 v| jes t| |z
ku| tu re
23.35 Po se bn| do da c|.
em| s| ja o í|| mu
00.30 Zvjez da ne sta ze:
voyaqer 6. se r| ja
01.15 Ka me re
smrt|
02.45 v|p Mu s|c O|ub LP
04.15 Pe pr| zn| pro qram
05.05 Opre zno s
an de |om. se r| ja
GJMN
GJMN
20.10
Na za pad,
film
B|| z| se po |o v| na 19. v| -
je ka | s oba |a r| je ke M| su r|
je dan za dru q|m po |a ze
ka ra va n| p| on| ra ko j| ze |e
za po •e t| no v| z| vot sto
da |je u ne ta knu toj pr| ro d|
D|v |jeq za pa da.
Ra zbi ja~,
film
Dzon je ne umo |j| v| |o san -
de |es k| po || ca jac. za tvo ren
zboq na s|| ne akc| je hva ta -
nja z|o q|a snoq kr| m| na| ca
S| mo na. Spar tan je za ka -
znu za mrznut. kao | nje qov
pro t| vn|k.
22.00
44 qfubl!5. 2. 2010.
Sport
BiH
do bi la
mjes to u
bi a tlo nu
Bh. olim pij ski tim u
Van ku ve ru ima }e pred sta -
vni ka u bia tlo nu.
Na ime, na kon {to je zbog
ne dos tat ka na ci onal ne nor -
me bh. bia tlo nac Ne ma nja
Ko {a rac os tao bez nas tu pa
na Olim pij skim igra ma,
In ter na ci onal na bia tlon
aso ci ja ci ja (IBU) je odlu ~i -
la je dno mjes to us tu pi ti Ta -
nji Ka ri {ik. Ta ko }e bh.
re pre zen ta tiv ka osim u ski-
tr~a nju na {u ze mlju pred -
stav lja ti i u bia tlo nu. Bh.
olim pij ci u Van ku ver pu tu -
ju u ne dje lju.
O.Z.
Po raz bh.
te ni ser ki
@en ska te nis ka re pre -
zen ta ci ja BiH po ra `e na je
od Ve li ke Bri ta ni je u
prvom ko lu Gru pe D Prve
gru pe Evroa fri ~ke zo ne
Fed ku pa.
Bri tan ke su u sri je du u
Li sa bo nu sla vi le u sva tri
me ~a. Ema Bur gi} je iz gu -
bi la od 84. te ni ser ke svi je -
ta Kej ti O'Bra jan sa 2:6,
0:6. Bo lja od San dre Mar -
ti no vi} bi la je Ele na Bal ta -
~a (83. na WTA rang-lis ti)
i sla vi la sa 6:1, 6:1, dok je
dubl ko ji su ~i ni le Mar ti -
no vi }e va i Ani ta Hu sa ri}
po ra `en od Bal ta ~e i Sa re
Bor vel re zul ta tom 3:6, 2:6.
BiH je si no} igra la me~
dru gog ko la sa Bje lo ru si -
jom, ko ja je prvi me~ iz gu -
bi la od Aus tri je sa 1:2, a
bh. te ni ser ke }e da nas
igra ti sa Aus tri jom.
M.P.
Bez
Tu zla ka
na EP
Upra vni odbor KBS Tu -
zla Sin bra je dno gla sno je
usvo jio odlu ku po ko joj
na {i ta kmi ~a ri ne }e u~es -
tvo va ti u re pre zen ta ti vnim
se le kci ja ma na Evrop skom
ka ta re prven stvu za ju ni -
ore, ka de te i mla |e se ni -
ore, ko je }e da nas po ~e ti u
Izmi ru (Tur ska). Ra zlog za
ta kvu odlu ku je ~i nje ni ca
{to je UO Ka ra te sa veza
BiH prvo bi tno odre dio da
ci je na po ta kmi ~a ru izno si
2.000 KM, {to tu zlan ski
klub ni je u mo gu }nos ti da
obe zbi je di . Na kna dno je
UO KS BiH sma njio tro -
{ko ve na 1.350 KM, o ~e -
mu klub ni je oba vi je {ten.
Iz KBS Sin bra na prven -
stvo je tre ba lo da pu tuju
Edi na Ali}, Adnan Ibri},
Er vin Ha lil ~e vi} i Ami la
Fa zli}.
O.Z.
Da li pos to ji TS BiH
^la no vi Skup {ti ne Te nis kog sa -
ve za BiH i pred sta vni ci TS RS ju -
~e su upu ti li otvo re no pi smo pod
na zi vom "Da li pos to ji TS BiH"
kao rea kci ju na kon {to je Edin
Ar sla na gi}, pred sje dnik TS BiH, u
ne dje lju ime no vao vr{i oce du `nos -
ti svih re pre zen ta ci ja.
"Po slje dnja de {a va nja po vo dom
pi ta nja izbo ra se le kto ra te nis ke re -
pre zen ta ci je BiH sa mo su na vi dje lo
izni je la sav prljav ve{ ko ji se go di na -
ma sa ku pljao u kan ce la ri ji TS BiH u
Sa ra je vu.
Pe ri od od za vr{et ka ra ta, pa do
okto bra 2008. pro te kao je u stal nim
ras pra va ma o na ~i nu or ga ni zo va nja
TS BiH. Tog okto bra je odr`ana
osni va ~ka sjednica Skup {ti ne TS
BiH, gdje je na op {te za do volj stvo
usvo jen Sta tut Te nis kog sa ve za BiH,
gdje se kao osni va ~i po jav lju ju TS
FBiH i TS RS. U da ljoj bu du }nos ti
to je ne kom za sme ta lo. Iz gle da da
ne ko opet ho }e da se sa kri je iza pri ~e
'da su oni iz RS pro tiv BiH'. Na kon
osni va ~ke sjednice Skup {ti ne do ta -
da{ nji di re ktor je do bio za da tak da
iz vr{i re gis tra ci ju TS BiH. Od osni -
va ~ke sjednice Skup {ti ne pa do da -
nas po me nu ti je pre uzeo sve fun kci je
Sa ve za i go di nu da na je spre ~a vao
or ga ni zo va nje Skup {ti ne, uspo ra vao
je i kon tro li sao rad os ta lih or ga na
Sa ve za, a sve u ci lju sa mos tal nog
uprav lja nja Sa ve zom. Kao re zul tat
ta kvog po na {a nja do bi li smo di re -
kto ra ko ji ni ka da ni je ime no van za
di re kto ra no voo sno va nog TS BiH.
Sa mo pro gla {e ni di re ktor odre |i -
vao je se le kto ru te nis ke re pre zen ta ci -
je Bo ja nu Vu ji }u ko je }e igra ~e
po zva ti u tim, a na kon Vu ji }e ve po -
bu ne is ti je smi je njen. Ni na kon sje -
dni ce Skup {ti ne ni {ta se ni je
pro mi je ni lo, a sa mo pro gla {e ni di re -
ktor da lje po ku {a va da po di je li ~la -
no ve or ga na i ra zbi je sva ki vid
or ga ni zo va nja sa ve za", sto ji u pi smu
u ko jem se i zme |u os ta log i do da je:
"Po zi va mo sve ~la no ve or ga na TS
BiH i Skup {ti ne TS BiH da ne do -
zvo le da se pri va tni in te re si iz di gnu
iznad in te re sa spor ta. Sma tra mo da
zna ~aj nu od go vor nost sno se i os ta li
~la no vi Upra vnog odbo ra.
@eli mo da vje ru je mo da na vo dna
odlu ka u ime no va nju vr{i oca
du`nos ti se le kto ra ni je iza {la ispod
pe ra pred sje dni ka Ar sla na gi }a. Ar -
sla na gi} ni je ovla {ten da iza be re se -
le kto re, ne go to tre ba da bu de odlu ka
Upra vnog odbo ra. On mo ra da ri je {i
ovu si tu aci ju, a ako to ni je u sta nju,
tre ba da po dne se os tav ku. Po zi va mo
sve spor tis te i spor tske ra dni ke da ne
do zvo le me {e ta re nje i po dje le u na -
{oj za je dni ~koj spor tskoj or ga ni za ci -
ji. Ta ko |e ih po zi va mo da di gnu svoj
glas u ci lju odva ja nja spor ta od po li -
ti ke".
G.K.
Ar sla na gi} mo ra
da ri je {i ovu si tu aci ju ili
ne ka po dne se os tav ku
Pre ko 400 pli va ~a u Sa ra je vu
O. ZU KI]
U Sa ra je vu }e na re dnog vi ken da biti odr`a n me -
|u na ro dni pli va ~ki mi ting "Svim olim pik Sa ra je vo
2010", na ko jem }e nas tu pi ti pre ko 400 ta kmi ~a ra iz
evrop skih ze ma lja.
U gla vni grad na {e ze mlje svoj do la zak su pot vrdi li
Emil Ta hi ro vi~, je dan od naj bo ljih slo ve na ~kih pli va ~a,
kao i Bri ta nac Kreg Gi bons, dok }e mi ting po dr`a ti i Bo -
rut Pe tri~, biv {i re pre zen ta ti vac SFR Ju go sla vi je i sre br ni
sa Svjet skog prven stva 1978. go di ne. Po red po me nu tih, u
Olim pij skom ba ze nu "Oto ka" svo je pli va ~ko umi je }e po -
ka za }e re pre ze nta tiv ci Hrvat ske, Slo ve ni je, Crne Go re,
Srbi je, kao i pli va ~i iz dru gih evrop skih ze ma lja. Je dan od
or ga ni za to ra mi tin ga je Grad ski klub vo de nih spor to va
Sa ra je vo. Pre ma ri je ~i ma Jan ka Goj ko vi }a, pred sje dni ka
Upra ve GKVS Sa ra je vo, cilj ta kmi ~e nja jes te po pu la ri za -
ci ja pli va ~kih spor to va u na {oj ze mlji.
"Odlu ~i li smo se naor ga ni za ci ju ova kvog ta -
kmi ~e nja pri je sve ga zbog po tre be da u BiH po pu la ri zi ra -
mo pli va ~ke spor to ve i na taj na ~in se po ~ne mo
pri bli `a va ti stan dar di ma ko je su pos ta vi le ze mlje re gi ona.
Ima mo ka pa ci te te da pri mi mo pre ko 400 ta kmi ~a ra ko ji
}e na {oj pu bli ci pri re di ti pra znik pli va nja. Ve} smo obe -
zbi je di li sve po tre bne uslo ve, te vje ru je mo ka ko ne }e bi ti
pro ble ma to kom ta kmi ~e nja", re kao je Goj ko vi}.
Du je Dra ga nja, je dan od naj bo ljih pli va ~a
re gi ona i osva ja~ me da lje na Olim pij skim igra ma u Ati ni
2004. go di ne, ot ka zao je do la zak u Sa ra je vo.
"Du je Dra ga nja je ot ka zao svoj do la zak. Bio je spre -
man da nam pru `i po dr{ku, ali je zbog ra ni je pre uze tih
oba ve za bio pri mo ran da ot ka `e pri sus tvo na mi tin gu u
Sa ra je vu", do dao je Goj ko vi}.
Mi ting }e biti odr`a n u Olim pij skom ba ze nu
"Oto ka" uz ci je nu ula zni ce od je dne KM. Pri hod od ula -
zni ca na mi je njen je ~la no vi ma Udru `e nja "@i vot sa Da un
sin dro mom".
Du je Dra ga nja ot ka zao do la zak
u gla vni grad na {e ze mlje
BiH na pre do va la
Ru ko me tni klu bo vi iz BiH na -
pre do va li su na obje lis te, mu {koj
i `en skoj, Evrop ske ru ko me tne
fe de ra ci je (EHF). Klup ske lis te
ko je su sa ~i nje ne odre |u ju broj
klu bo va u evrop skim ku po vi ma
za se zo nu 2010/2011.
Prvi put na {a ze mlja ima }e pred -
sta vni ka i u `en skoj Li gi {an pi ona, s
ob zi rom na to da su bh. klu bo vi sa
26. do {li na 23. po zi ci ju, pre tpo slje -
dnju ko ja vo di, vje ro va tno, u kva li -
fi ka ci je za naj ja ~e evrop sko
ta kmi ~e nje. Osim pred sta vni ka u
Li gi {am pi ona, na {a ze mlja u
evrop skim ku po vi ma ima jo{ ~e ti ri
mjes ta. Po je dan klub u Ku pu ku po -
va i Ku pu EHF, te dva u ^e lend`
ku pu.
Mu {ki klu bo vi iz na {e ze mlje iz
se zo ne u se zo nu bi lje `e sve bo lje
re zul ta te, pa sa mim tim i na pre dak
na klup skoj rang-lis ti EHF-a. BiH je
sve bli `e top 10 dru{ tvu. Ovo ga pu -
ta na {a ze mlja je sa 13. sti gla na 11.
mjes to i vje ro va tno }e opet ima ti
za ga ran to va no mjes to u gru pnoj fa -
zi Li ge {am pi ona. U os ta lim ku po -
vi ma is ta je si tu aci ja kao i u `en skoj
kon ku ren ci ji. Za ni mlji vo, na {i mu -
{ki klu bo vi, prven stve no za hva lju -
ju }i Bo sna BH gasu, iza se be su
os ta vi li ru ko me tne ve le si le po put
[ved ske, Polj ske, Nor ve {ke, Islan -
da...
D.M.
Osman ZU KI]
Ni sam ne za do vo ljan igrom ko ju je pru `i la mo -
ja eki pa u prvom me ~u osmi ne fi na la ^e lend` ku -
pa, re kao je Al mir Be gi}, tre ner OK Ka kanj,
aktu el nog prva ka BiH.
Ka ka njci su u sri je du na ve ~er po ra `e ni u prvoj
uta kmi ci osmi ne fi na la ^e lend` ku pa od Pe ru |e iz Ita -
li je re zul ta tom 0:3 (23:25, 16:25, 18:25) i ta ko os ta li
bez {an se za pla sman u na re dnu run du ta kmi ~e nja. Iza -
bra ni ci tre ne ra Be gi }a do bro su otvo ri li prvi set, ko ji je
pro te kao u izje dna ~e noj igri. Do ma }i ni su do sa mog k -
ra ja prve igre ima li pre dnost od je dnog ili dva po ena,
{to su is ku sni odboj ka {i Pe ru |e us pje li za u sta vi ti, te
preo kre nu ti re zul tat na 25:23 u nji ho vu ko rist.
"Ko {ta lo nas je ne ko li ko isfor si ra nih po gre {a ka,
{to su na {i gos ti zna li is ko ris ti ti. U prvom se tu smo
kre nu li odli ~no, te smo mo gli pri mije ti ti zbu nje nost u
pro ti vni ~kim re do vi ma. Nji ho vu ne pa` nju ni smo us -
pje li is ko ris ti ti. Sa dru ge stra ne, oni su svoj kva li tet po -
ka za li ti me {to su zna li na pas ti u pra vom tre nut ku. Ne
smi je mo bi ti ne za do vo ljni igrom ko ju smo pru `i li.
Ipak, u gos te nam je do {la eki pa iz naj bo lje svjet ske
odboj ka {ke li ge. Ve} smo na pra vi li ve li ki us pjeh pri re -
div {i pu bli ci i bh. ja vnos ti spe ktakl ka kav oda vno ni su
gle da li", pri ~a Be gi}.
Ita li ja ni su u dru gomse tu po pra vi li ser -
vis i vrlo ubje dlji vo sla vi li, dok su u tre }em di je lu za -
po ~e ti po sao pri ve li kra ju. U stru ~nom ti mu Ka knja
ni su se na da li bo ljem is ho du me ~a jer kva li tet ita li jan -
ske odboj ke neupo re div je sa bh. odboj ka {kim po ten ci -
ja li ma.
"Pe ru |a za is ta ima sna `nu eki pu. U to smo se mo -
gli uvje ri ti na kon {to su po ~et ko m dru gog se ta uspos ta -
vi li kon tro lu nad uta kmi com. Ni je bi lo mo gu }e
za us ta vi ti nji hov ser vis ko ji je ra za ra ju }i. Po red to ga,
Mu {ki klu bo vi
iz na {e ze mlje na la ze
se na 11. mjes tu
Pot vrdio
do la zak u
Sa ra je vo: Emil
Ta hi ro vi~
FO TO NN
Ko na ~no
pred sta vnik
i u `en skoj Li gi
{am pi ona
FO TO NN
Odboj ka {i Ka knja po ra `e ni od Pe ru |e u
Be gi} ni je
Pe ru |a za is ta ima
sna `nu eki pu. U to smo
se mo gli uvje ri ti na kon
{to su po ~et kom dru gog
se ta uspos ta vi li kon tro lu
nad uta kmi com, re kao je
Al mir Be gi}, tre ner
bh. {am pi ona
Ka ka njci pro pus ti li
pri li ku da osvo je prvi set
5. 2. 2010. qfubl 45 Sport
Var da
do bio spor
Rat ko Var da, ko {ar ka {ki re -
pre zen ta ti vac BiH do bio je
spor sa @al gi ri som. @al gi ris je
du `an da biv {em igra ~u Var di
is pla ti du go va nje u cije los ti,
sto ji u odlu ci ko ju je do ni je la
Ar bi tra `na ko mi si ja FI BA.
Dok to ne u~i ni, @al gi ris ne -
ma pra vo da po tpi su je ugo vo -
re sa no vim igra ~i ma.
Re pre zen ta ti vac BiH je dres
li tvan skog ti ma no sio 2008.
go di ne, a ka da je ne spo ra zu -
mno ras ki nuo ugo vor, iz Ka -
una sa se pre se lio u
Mos kov ski re gi on i zai grao za
Him ki. Ne ka da{ nji ko {ar ka{
Crve ne zvez de Mil ko Bje li ca
pro du `io je ugo vor sa Li je tu -
vos Ri ta som do kra ja se zo ne
2010/2011. (Agen ci je)
Br~an ke
do ~e ku ju
Ja ho ri nu
Odboj ka {i ce Je din stva iz
Br~kog, aktu el ne prva ki nje
BiH, da nas }e na svom par -
ke tu do ~e ka ti Ja ho ri nu iz Pa la
u 14. ko lu Pre mi jer li ge BiH.
Br~an ke su pro {log vi ken da
po ra zom od Im zit Do bri nje
iz gu bi le vo de }u po zi ci ju na
ta be li, te im je pri je ko po tre -
bna po bje da ka ko ne bi u{le u
se ri ju po ra za. Sa dru ge stra ne,
odboj ka {i ca ma Ja ho ri ne je
po tre ban tri jumf ko jim bi za -
dr`a le tre }u po zi ci ju. Da nas
se sas ta ju i Gac ko i Im zit Do -
bri nja.
O.Z.
La ikert
dru gi
Igor La ikert, ski ja {ki re pre -
zen ta ti vac BiH, osvo jio je
dru go mjes to u dis ci pli ni ve -
le sa lom dru gog da na me |u -
na ro dnog FIS ta kmi ~e nja
"Adria-ski", ko je je odr`a no u
Ku pre su. Po red nje ga, u Ku -
pre su je nas tu pio i bh. olim pi -
jac Mar ko Ru di}, ko jem je
pri pa la prva po zi ci ja. Prvog
ta kmi ~ar skog da na naj bo lji
re zul tat za na {u ze mlju os tva -
ri la je @a na No va ko vi} pla si -
rav {i se na ~et vrtu po zi ci ju.
Po red na {ih pred sta vni ka, na
sta za ma ^a ju {a u Ku pre su
u~es tvo va li su ski ja {i iz
Hrvat ske, Slo ve ni je, Slo va -
~ke, ^e {ke Re pu bli ke, Ki pra,
Gr~ke, Ma |ar ske, Bu gar ske,
Ru munj ske, Ma ke do ni je i Ja -
pa na.
O.Z.
Eli ta u
Ba nja lu ci
Ula zni ce za re van{ me~
Prve A va ter po lo li ge Srbi je
izme |u Par ti za na i Voj vo di ne,
ko ji }e bi ti odi gran u Ba nja lu -
ci, ju ~e su pu {te ne u pro da ju.
Ci je na je dne ula zni ce je pet
kon ver ti bil nih ma ra ka i mo gu
da se ku pe na re cep ci ji Grad -
skog olim pij skog ba ze na u
Ba nja lu ci, te u Upra vi "Akva -
ne". Me~ je na pro gra mu 16.
fe bru ara, sa po ~et kom od 17
~a so va. U prvom me ~u evro -
li ga {a sla vio je beo grad ski
Par ti zan, a me~ je odi gran na
sve ~a nom otva ra nju Grad -
skog olim pij skog ba ze na.
V.G.
Vijesti
Zoran Do ki}: Bo rac je fa vo rit
Na dam se da }e mo us pje ti u na re dnom pe ri odu nas ta -
vi ti sa do brim igra ma, te po ka za ti da po slje dnji us pje si
ni su slu ~aj nost", is ta kao je Be gi}.
Na {i odboj ka {i su pret ho dno bi li bo lji od
no vo sad ske Voj vo di ne, kao i od ma |ar skog Di amat
Ka po {va ra i ta ko se pla si ra li u osmi nu fi na la ^e lend`
ku pa, {to je bi la sen za ci ja. U sri je du ni su us pje li na pra -
vi ti izne na |e nje jer je tim Pe ru |e pre ve lik za lo gaj za
aktu el ne prva ke na {e ze mlje.
"Da bi smo u na re dnih ne ko li ko se zo na do {li na
ni vo s ko jim bi mo gli po bi je di ti tim ka kav je Pe ru |a,
po tre bno je mno go za je dni ~kog ra da. Ta kvu pri li ku
ne }e mo ima ti uko li ko sva ke se zo ne pro mije ni mo tim
ili uko li ko ne po ~ne mo pri pre me na vri je me. Mo ra -
mo ima ti po dr{ku svih na dle `nih dr`a vnih or ga na,
ne op ho dno je da za dr`i mo pos to je }i eki pu i da ku pi -
mo jo{ ne ko li ko igra ~a ko ji }e mo }i ra vno pra vno
kon ku ri sa ti za prvi tim. Uko li ko isp uni mo sve na bro -
ja ne uslo ve, on da se u na re dne dvi je ili tri se zo ne
mo `e mo na da ti po bje di pro tiv ti ma ka kav je Pe ru |a",
ka zao je Be gi} os vrnuv {i se na kva li tet ti ma ko ji mu
je na ra spo la ga nju:
"U po slje dnje tri uta kmi cesmo shva ti -
li da ne ma mo {i ri nu na klu pi, te ako nam za ka `e je dan
ili dva igra ~a iz prvog ti ma, mi mu ne mo `e mo pru `i ti
ade kva tnu za mje nu. To ne zna ~i da ne ma mo kva li te tan
tim. Na pro tiv, ima mo izu ze tno kva li te tne igra ~e ko ji se
ja ko do bro sla `u ka ko na par ke tu ta ko i u pri va tnom `i -
vo tu. Mo ra mo za dr`a ti eki pu na oku pu, sis te mat ski ra -
di ti sa njom i on da o~e ki va ti no ve us pje he", do dao je
Be gi}.
Odboj ka {e Ka knja o~e ku je re van{ me~ sa
Pe ru |om, ko ji }e bi ti igran 10. fe bru ara. U do ma }oj li gi
pre dnja ~e na vrhu ta be le, te ima ju {an su da od bra ne
du plu kru nu osvo je nu pro {le se zo ne.
bio je pri mije tan umor i is crplje nost u na {im re do vi ma
jer smo ne ke po ene pro pu {ta li sa svim ne o~e ki va no.
Bez ob zi ra na sve {to smo gle da li u prvom me ~u, na {i
gos ti su na kra ju pri zna li ka ko ni su o~e ki va li ova kav
otpor i ka ko smo ih izne na di li igrom ko ju smo pru `i li.
D. PRA [TA LO
Ru ko me ta {i Slo ge do ~e ka }e ve ~e ras na
pro lje }noj pre mi je ri eki pu Bo rac M:te la, a
tre ner Do boj li ja Zo ran Do ki} ulo gu fa vo ri ta iz
vi {e ra zlo ga pre pu {ta gos ti ma.
"Bo rac se po ja ~ao do las kom Ja {ki }a, dok
smo mi os ta li bez De ja no vi }a, \u ri ce, Dis to la i
Ma ksi mo vi }a. Uz to, Ba nja lu ~a ni su, za ra zli ku
od nas, oba vi li pri pre me po pla nu i zbog sve ga
na ve de nog sma tram da je Bo rac u ve li koj pre -
dnos ti. Ipak, to ne zna ~i da se una pri jed pre da je -
mo. Od igra ~a }u tra `i ti ma ksi mal no za la ga nje i
ve li ku bor be nost, a vi dje }e mo da li }e to bi ti do -
vo ljno za po bje du", is ta kao je Do ki}, ko ji je je -
dno vri je me sje dio i na klu pi Bor ca.
Dva sta ra ri va la zi mu su pro ve la je -
dan do dru gog na pre mi jer li ga {oj ta be li. Bo rac
M:tel je je sen za vr{io na dru goj, a Slo ga na tre }oj
po zi ci ji, sa tri bo da ma nje od ve ~e ra{ njeg pro ti -
vni ka. Da kle, ako do ma }in sla vi, izje dna ~i }e se
sa Ba nja lu ~a ni ma po bro ju osvo je nih bo do va,
{to }e bi ti do da tni mo tiv za Do boj li je u der bi ju.
"Zna mo ko li ko nas te `ak za da tak
~e ka u Do bo ju. Ta mo u pro {los ti ni smo osva ja li
ba{ mno go bo do va, ali sa da je kva li tet na na {oj
stra ni i ne ma ra zlo ga da se pla {i mo ovog te {kog
gos to va nja.
Su sret je va `an za oba ti ma, bez ob zi ra na
to {to je ri je~ o prvom pro lje }nom ko lu, jer ko
po bije di ima }e ve li ke {an se da prven stvo za vr{i
na dru gom mjes tu", re kao je Go ran Ma li}, ka pi -
ten ru ko me ta {a Bor ac M:tela, ko ji je i na kom pe -
ten tni ji da pri ~a o ve ~e ra{ njem ri va lu, jer je
no se }i crve no-pla vi dres vo je vao mno ge bit ke
sa do boj skim igra ~i ma.
Pa ro vi 12. ko la: pe tak: DO BOJ: Slo ga -
Bo rac M:tel (18.30 sa ti), ZE NI CA: ^e lik - Go -
ra `de (19); su bo ta: @I VI NI CE: Ko njuh - Kri va -
ja (19), VI SO KO: Bo sna Pre vent - Lo ko mo ti va
(19), SA RA JE VO: Bo sna BHG - Zri nj ski
(19. 30), GRA DA ^AC: Gra da ~ac - Izvi |a~
MIG (19).
Kva li tet je na na {oj
stra ni, ka `e Ma li}
prvoj uta kmi ci osmi ne fi na la ^e lend` ku pa
ne za do vo ljan
Kakanj 0
(23:25, 16:25, 18:25)
Peru|a 3
Spor tska dvo ra na u Ka knju. G|e da |a ca: 1.200.
Su d| je: S|o mo Bru tman (lzra e|) | Da n| ca v| kto r| n|-L| -
sa (S|o va •ka). Su per v| zor OEv: Se ad Na z| be qo v|c
(Tu z|a).
KA KANJ: Sa || ho v|c. Aqa no v|c. Her nan dez. Zo |o -
ta. Su |ja q|c. Ka r| s|k. Kne ze v|c. Le p|c. Be s||c. Oo r|c.
Bje |o po |jak. Tre ner: A| m|r Be q|c.
PE PÜ ÐA: Oer n|•. Hu bner. S|n t| n|. Sa va n| ja. P| p|.
Bu ka jo n|. Bjan ko. Stokr. Ne mec. Fa nu ||. Bo t|. Bo -
vo |en ta. Oqur •ak. Tre ner: v|n •en co d| P|n to.
ls to r|j sku uta km| cu u ko joj su odboj ka s|
Ka knja po ra ze n| od Pe ru de sa tr| b| na je pra t|o
Ze |jko Ko ms|c. •|an Pred sje dn|s tva B|H. Po red
nje qa. me •u su pr| sus tvo va |e | broj ne dru qe
zva n| ce |z po || t| •koq | ku| tur noq m| |jea B|H.
Sv|m |ju b| te |j| ma spor ta u na soj ze m|j| pr| re d| -
|| smo spe ktak|. lako smo po ra ze n|. ne sm| je -
mo se st| djet| jer smo na pra v| || |s to r|j sk| us pjeh.
re kao je Be q|c.
Ko m{i} na
tri bi na ma u Ka knju
Da su ve || k| pro íe s| ona| c|. odboj ka s|
Pe ru de su po ka za || •| nje n| com da su u •et vrtak
uju tro oba v| || tre n|nq u te re ta n| ko ju su za ku p| ||
u Ka knju.
lako |s crp|je n| od po s|je dnjeq me •a. |za bra n| c|
tre ne ra D| P|n ta n| sta n| su pre pus t| || s|u •a ju. te
su vr| je me do p|a n| ra noq |e ta pre ma lta || j| |s ko -
r|s t| || za pr| pre me pred no v| me•.
Gos ti tre ni ra li
dan na kon uta kmi ce
Cilj
sa ~u va ti
eki pu na
oku pu
Ka ka njci
pret ho dno
izba ci li
Voj vo di nu
i Di amant
Ka po {var
FO TO NN
Bez bi je le zas ta ve:
Zo ran Do ki} (Slo ga)
FO TO NN
Sport 46 qfubl!5. 2. 2010.
Fu dba le ri To ten he ma su po bije di li Lids u po no v lje nom me ~u {e sna es -
ti ne fi na la en gles kog FA ku pa. Ju nak po bje de "pije va ca" bio je tros -
tru ki stri je lac D`er mejn De fo.
Eki pu To ten he ma u na re dnoj run di ~e ka gos to va nje Bol to nu, a os ta li pa ro -
vi su ^el si - Kar dif, Der bi - Bir min gem, Man ~es ter Si ti - Sto uk, Re ding -
Vest Brom vi~ Al bi on, Sa utem pton - Por tsmut, Kris tal Pa las - As ton Vi la i
Fu lam - Nots Ka un ti.
Het-trik De foa
Se vi lja
bli zu fi na la
Fu dba le ri Se vi lje sa vla da li su u
prvom su sre tu po lu fi na la {pan skog
Ku pa kra lja eki pu He ta fea sa 2:0.
Ta ko su ste kli dobru pre dnost, iako
se He ta fe po ka zao u so li dnom sv je -
tlu. Do ma }in je oprav dao ulo gu fa -
vo ri ta i mir no ~e ka re van{ ko ji se
igra 10. fe bru ara.
Stri jel ci za Se vi lju bi li su Lu is Fa -
bi ja no u 45. mi nu tu i Al va rez ko ji je
mre `u gos ti ju za tre sao 10 mi nu ta
pri je kra ja me ~a.
U dru gom po lu fi na lu ju ~e su se
sas tali Atle ti ko Ma drid i Ra sing
San tan der.
In ter ubrao
"lju bi ~i ce"
Fu dba le ri In te ra ste kli su mi ni -
mal nu pre dnost u po lu fi na lu Ku -
pa Ita li je. "Ne ro azu ri" su
po got kom Di je ga Mi li ta sa vla -
da li Fi oren ti nu i re la ti vno mir no
~e ka ju re van{.
De ja na Stan ko vi }a i Ale na
Ste va no vi }a ni je bi lo u ti mu In -
te ra, dok je za gos te Adem Lja ji}
odi grao po slje dnjih de se tak mi -
nu ta. Ka sno si no}, u dru gom po -
lu fi na lu, eki pa Ro me do ~e ka la je
Udi ne ze. Re van{ me ~e vi se igra -
ju 14. apri la.
Mar selj bo lji
od Tu lu za
Fu dba le ri Olim pi ka iz
Mar se lja prvi su fi na lis ti
Li ga ku pa Fran cus ke. Eki -
pa sa "Ve lo dro ma" je bi la
bo lja od Tu lu za i u fi na lu
}e 27. mar ta igra ti pro tiv
po bje dni ka me ~a izme |u
Lo ri je na i Bor doa.
Tu luz je po veo go lom @i -
nja ka u 58. mi nu tu, ali je
Bran dao ~e ti ri mi nu ta pri je
kra ja do nio svom ti mu pro -
du `et ke. Is ti igra~ je za tim
u 104. mi nu tu jo{ je dnom
sa vla dao gol ma na do ma -
}eg ti ma i odveo Olim pik
u fi na le.
Dva me ~a {e sna es ti ne fi -
na la Ku pa Fran cus ke u fu -
dba lu odi gra na su u
sri je du.
So {o je la ko iza {ao na
kraj sa Le Ma nom, dok je
Sent Etjen tek po sli je bo -
ljeg izvo |e nja pe na la sla -
vio pro tiv ~et vrto li ga {a
Vil fran {a.
Re zul ta ti: So {o - Le Man
3:0, Vil fran{ - Sent Etjen
1:3 po sli je pe na la. U osmi -
ni fi na la Ku pa Fran cus ke
9. i 10. fe bru ara }e se sas -
ta ti Bu ve - So {o, Sent
Etjen - Van, Lans/Olim pik
Mar selj - Tu luz/Brest, Bu -
lonj - Gen gan, Ke vi ji -
Ren, Ve sul - Pa ri Sen @er -
men, Okser - Pla be nek i
Bor do - Mo na ko.
Mla dom fu dba le ru As ton Vi le, tre nu tno na
po zaj mi ci u Lin koln Si ti ju Nej ta nu Bej ke ru (18)
bi }e, od stra ne klu ba, za bra njen ulaz na fi nal nu
uta kmi cu Li ga ku pa En gles ke pro tiv Man ~es ter
ju naj te da jer je pre pro da vao kar te za ovu uta -
kmi cu pu tem Facebooka.
Kar te, ko je }e u pro da ju bi ti pu {te ne u po ne dje -
ljak, Bej ker je na mje ra vao da pro da prvo po ci je ni od
500 fun ti (kom plet od pet ka ra ta), da bi za tim za po -
je di na ~nu ula zni cu odre dio ci je nu od 200 fun ti. Po nu -
du je pos ta vio na po pu lar noj "soc-mre `i".
No vi D`on Te ri, ka ko su stru~ nja ci u En -
gles koj ve} pro zva li mla dog igra ~a ti ma iz Bir min ge -
ma, tek je tre ba lo da do bi je ula zni ce od klu ba, a sa da
ne sa mo da ih ne }e do bi ti, ve} su mu na dle `ni u As -
ton Vi li na lo `i li da ne smi je da se po ja vi na fi nal noj
uta kmi ci, ko ja je na pro gra mu 28. fe bru ara na "Vem -
bli ju".
"Ra zo ~a ra ni smo {to je Nej tan na pra vio ova kvu
glu post. Svi igra ~i, uklju ~u ju }i i nje ga, do bro zna ju
da kar te ko je do bi ju mo gu da da ju, ne i da pro da ju
pri ja te lji ma, ro dbi ni... Ne tre ba is to ta ko za bo ra vi ti da
Nej tan ima tek 18 go di na i da mo ra jo{ mno go to ga
da na u~i u `i vo tu. Pos tu pio je nai vno i sa da `a li zbog
~i nje ni ce da je izne vje rio se be i na vi ja ~e", sto ji u sa -
op {te nju As ton Vi le.
Mla di Bej ker je izja vio da je svjes tan
{ta je na pra vio:
"@e lim da se izvi nim svim na vi ja ~i ma Vi le zbog
ono ga {to sam ura dio. Svjes tan sam da je pri vi le gi ja
igra ti u ovom klu bu, ali is to ta ko mi je ja sno da po na -
{a nje van te re na mo ra bi ti je dna ko onom kao i na te -
re nu. Re ~e no mi je da ne }u do bi ti kar te i `ao mi je
{to ne }u mo }i da pri sus tvu jem uta kmi ci za je dno sa
sai gra ~i ma".
Fu dba ler pre pro da vao kar te
@an-Pjer Es ka la te, pred sje dnik Fu dbal skog sa ve -
za Fran cus ke, ne gi rao je da se do go vo rio sa tre ne rom
Bor doa Lo ra nom Bla nom da preu zme re pre zen ta ci ju
te ze mlje.
Me di ji su na ve li da je Blan po ~eo pre go vo re sa ~el ni -
ci ma Sa ve za, ko ji bi tre ba lo da ime nu ju na slje dni ka aktu -
el nog se le kto ra Re mo na Do me ne ka u apri lu ili ma ju.
"Ta vi jest je ne ta ~na! Ni sam pri ~ao sa
Bla nom ni ti je to u~i nio bi lo ko iz Sa ve za jer da jes te, prvi
bih sa znao za pre go vo re. Ni smo ni do {li do raz go vo ra o
even tu al noj za mje ni za Do me ne ka", re kao je Es ka la te
fran cus kim me di ji ma.
Po sli je {est go di na na klu pi "tri ko lo ra" Do me nek }e
da na pus ti re pre zen ta ci ju. Po slje dnji po sao bi }e mu ta kmi -
~e nje na Svjet skom prven stvu od 11. ju na do 11. ju la u Ju -
`noj Afri ci. Me di ji u Fran cus koj na vo de da je Blan
na jo zbi ljni ji kan di dat za se le kto ra, po {to uz tre ner ske kva -
li te te u`i va i ve li ku po dr{ku na vi ja ~a. Le gen dar ni de fan zi -
vac bio je u sas ta vu re pre zen ta ci je na Mun di ja lu 1998.
go di ne ka da je Fran cus ka sla vi la, i na Evrop skom prven -
stvu dvi je go di ne ka sni je, ka da su "tri ko lo ri" osvo ji li dru -
gu ti tu lu. Blan je sa Bor do om pro {le se zo ne osvo jio {am -
pi on sku ti tu lu i Li ga kup, a tre nu tno je nje go va eki pa li der
prven stva. Me di ji na vo de i da bi Do me ne ka na klu pi Fran -
cus ke mo gli da za mije ne i nje gov asis tent Alan Bo go sjan,
biv {i tre ner Fu la ma @an Ti ga na i biv {i re pre zen ta ti vac Lu -
is Fer nan des. Do me nek je ra ni je izja vio da su ozbi ljni kan -
di da ti se le ktor Ka me ru na Pol Le Gven i tre ner Ga bo na
Alen @i res.
Se le ktor Fran cus ke }e 2. ma ja da sa op {ti
spi sak od 23 igra ~a za Svjet sko prven stvo, na ko jem }e
igra ti u Gru pi A za je dno s Uru gva jem, Me ksi kom i do ma -
}i nom Ju `nom Afri kom.
Pred sje dnik FS Fran cus ke @an-Pjer Es ka la te de man tu je me di je
Ni sam pri ~ao sa Bla nom
Ra zo ~a ra ni smo {to je
Nej tan na pra vio ova kvu glu post,
sto ji u sa op {te nju As ton Vi le
Frenk P| be r| (26). íran -
cus k| re pre zen ta t| vac | naj ve ca
zv| jez da Ba jer na |z M|n he na. |zja -
v|o je za DSF da b| u na re dn|h
mje sec da na tre ba|o da od|u •|
qdje ce nas ta v| t| ka r| je ru. P| be r| je
pro s|oq |je ta spo m| njan kao po -
ten c| ja| no po ja •a nje naj ve c|h
evrop sk|h k|u bo va kao sto su Pe -
a| Ma dr|d | Bar se |o na. a|| Ba jern je
upor no odb| jao da qa pus t| up-
rkos as tro nom sk|m po nu da ma.
Na kra ju je Fran cuz os tao u m|n -
hen skom k|u bu sa ko j|m |ma
uqo vor do ju na 2011. qo d| ne.
vje ru jem da cu se sas ta t| s
pred sta vn| c| ma Ba jer na do kra ja
mar ta | da ce do ta da b| t| sve po -
zna to. Za me ne no vac n| je naj va -
zn| j|. vec spor tsk| c| |je v|.
v| dje ce mo ka ko ce se on| po du -
da ra t| s mo j|m am b| c| ja ma. re -
kao je P| be r|.
Ri be ri:
No vac mi ni je
naj va `ni ji
Ni smo ni
do {li do
raz go vo ra o
even tu al noj
za mje ni za
Do me ne ka,
re kao
Es ka la te
Kao kan di da ti za no vog
se le kto ra spo min ju se Bo go sjan,
Ti ga na, Fer nan des, Le Gven i @i res
@an-Pjer
Es ka la te
U`i va ve li ku
po dr{ku na vi ja ~a:
Lo ran Blan
5. 2. 2010. qfubl 47 Sport
Ve dran RA DE NO VI]
Uko li ko ne uspi je do go vo ri ti pri ja telj sku uta kmi -
cu sa ne kom od evrop skih eki pa, {to je bi la prven stve -
na `e lja se le kto ra Sa fe ta Su {i }a, fu dbal ska
re pre zen ta ci ja BiH u mar tu }e naj vje ro va tni je odi gra -
ti me~ s Pa ra gva jem.
Pot vrdio je ovo prvi stra teg bh. na ci onal nog ti ma, ko ji
je ju ~e sti gao u Sa ra je vo. Osim Pa ra gva ja ca, po nu du u
N/FS BiH po sla li su jo{ Sa udij ska Ara bi ja i ^i le, te Aus -
tra li ja za FI FA ter mi n u ma ju.
"Od Pa ra gvaja smo tra `i li da pre ci zi ra ju
svo ju po nu du, ali jo{ ni smo do bi li od go vor. Na ra vno,
vo lio bih da pro ti vnik u mar tu bu de evrop ska re pre zen ta -
ci ja, ali uko li ko ipak bu de mo mo ra li bi ra ti izme |u do sa -
da{ njih po nu da, on da }e Pa ra gvaj ima ti pri ori tet. Tim
pri je, jer je ri je~ o ja kom pro ti vni ku, ko ji je izbo rio pla -
sman na Svjet sko prven stvo, te za to {to bi uta kmi ca vje -
ro va tno bila igrana u Aus tri ji. To bi vi {e od go va ra lo i
igra ~i ma, za ra zli ku od Sa udij ske Ara bi je za ko ju u star tu
ni sam bio za gri jan. Put u Sa udij sku Ara bi ju je da lek, a
ter min odi gra va nja je izme |u dva prven stve na ko la", is -
ta kao je Su {i}.
Spi sak igra ~a za mar tov sku uta kmi cu Su {i}
}e, obja vi ti izme |u 15. i 20. fe bru ara i na nje mu si gur no
ne }e bi ti ime na Ha sa na Sa li ha mi d`i }a i Sa {e Pap ca.
"Za sa da ne ma ni {ta no vo ka da je ri je~ o even tu al -
nom po vrat ku Pap ca i Sa li ha mi d`i }a u tim. Na njih ne }u
ra ~u na ti u pri ja telj skij uta kmi ci u mar tu. Re kli su da ne `e -
le igra ti, iako bih za is ta vo lio da pro mije ne mi{ lje nje. Ne
znam ho }e li se ne {to even tu al no pro mije ni ti na kon `ri je -
ba gru pa kva li fi ka ci ja za EP", is ta kao je Su {i}.
Se le ktor jo{ ne zna da li }e i ko li ko no vih
ime na bi ti na spis ku re pre zen ta ci je.
"Pro te klih da na su ge ri sa no mi je da po zo vem ne ko li -
ko mla dih fu dba le ra. Si gur no je da bi ih tre balo ima ti uz
re pre zen ta ci ju, ali mo ra mo zna ti da s dje com ne mo `e mo
na pra vi ti us pjeh", ka `e Su {i}.
Se le ktor BiH u po tra zi za pro ti vni kom za pri ja telj ski me~
Pa ra gvaj i da lje u igri
Pa n| je od qo de na sje dn| ca lz vrsnoq
odbo ra N/F B|H b| ce odrza na da nas u Sa ra je vu
s po •et kom u 12 sa t|. Sje dn| ca je tre ba |o da
bude odrza na 29. ja nu ara. a|| je ot ka za na zboq
ne dos tat ka kvo ru ma. Üko || ko íu dba| ska v|a da
da nas oku p| po tre ban broj •|a no va. na dne vnom
re du. |zme du os ta |oq. na c| ce se de ta |j| ve za n| za
|z mje ne Sta tu ta u sk|a du sa smjer n| ca ma |z Fl FA
| ÜEFA. Da nas ce lO ve r| í| ko va t| | uqo vor po tp| -
san po •et kom ja nu ara s no v|m se |e kto rom Sa íe -
tom Su s| cem. lO b| tre ba|o da za uzme | stav po
tom p| ta nju od| qra va nja pr| ja te|j sk|h uta km| ca u
mar tu | ma ju. Naj no v| je san kc| je ko je je Fl FA |zre -
k|a N/FS B|H | Se ja du Sa || ho v| cu. ta ko de ce b| t|
je dna od te ma sas tan ka lO.
v.P.
Sje dni ca IO N/FS BiH
Dra qan Pa |j|c (27). ve zn| |qra• Ka |zer s|a -
uter na. •|a na dru qe nje ma •ke Bun de s || qe. |zra -
z|o je ze |ju da nas tu p| u dre su re pre zen ta c| je
B|H. Ne ka das nj| sa| qra• Se ja da Sa || ho v| ca | ve -
da da lb| se v| ca u dre su Ho íen haj ma. ro den je u
Stran ber qu. a|| su mu ro d| te |j| |z Do bo ja.
N| ko me n| je kon ta kt| rao | p| tao da || even tu a| -
no ze ||m |qra t| za B|H. vje ro va tno mno q| ne zna -
ju da sam po r| je k|om |z B|H | |mam pa sos B|H.
Na ra spo |a qa nju sam se |e kto ru | ako b|h do b|o
po z|v vr|o ra do b|h se oda zvao. |s ta kao je Pa |j|c.
Pa lji} `e li bh. dres
Spi sak za mar tov sku
uta kmi cu se le ktor }e
objaviti do 20. fe bru ara i
na nje mu si gur no ne }e bi ti
Sa li ha mi d`i }a i Pap ca
S|a v| ca Pe c| ko za. por tpa ro| No qo me -
tnoq/Fu dba| skoq sa ve za B|H u N| onu pr| sus -
tvu je se m| na ru u or qa n| za c| j| Evrop ske
íu dba| ske íe de ra c| je (ÜEFA). Se m| nar |z ob|as t|
me d| js ke ko mu n| ka c| je po •eo je ju •e. a za vrsa -
va se da nas. Or qa n| zo van je s c| |jem po bo|j sa -
va nja ve za |zme du na c| ona| n|h íu dba| sk|h
íe de ra c| ja | ÜEFA.
v.P.
Pe ci ko za u Ni onu
Sa fet Su {i}
F
O
T
O

N
N
Sport 48 qfubl!5. 2. 2010.
D`a ja po lo `io ispit
Su mo rva~ Dol gor su ren Da gva -
dorj, po zna ti ji kao Asa {or ju,
obja vio je da }e po sli je no vog
skan da la u no }nom klu bu u To ki -
ju za vr{i ti ka ri je ru.
Mon gol ski rva~, ko ji no si ti tu lu
jo ko zu ne, odno sno ve li kog {am pi -
ona, na vo dno je 16. ja nu ara u to ku
tur ni ra u To ki ju u~es tvo vao u tu ~i u
ko joj je po lo mio nos je dnom gos tu
no }nog klu ba. Izvo ri iz po li ci je na -
ve li su da se 29-go di{ nji rva~ s pre -
tu ~e nim gos tom do go vo rio da se
spor ri je {i van su da.
"Po vla ~im se. Iza zvao sam mno -
go pro ble ma. Sa da mi je to ja sno",
re kao je Asa {or ju, ko ji je pro {log
mje se ca osvo jio 25. ti tu lu u Car -
skom ku pu, {to je pret ho dno us pje lo
sa mo jo{ dvo ji ci su mo rva ~a.
Asa {or ju, ~i je ime na ja pan skom
zna ~i "ju tar nji pla vi zmaj", ni kad
ni je uspio da pri do bi je sim pa ti je
svih na vi ja ~a su mo rva nja, po {to je
os tav ljao pre vi {e vul ga ran uti sak za
tu tra di ci onal nu vje {ti nu.
Po sli je pen zi oni sa nja Asa {or jua
je di ni pre os ta li jo ko zu na u su mo
rva nju je nje gov ze mljak, 24-go di{ -
nji Ha ku ho. (Be ta)
Ma mi}
uz Srbi ju
Pred sje dnik za gre ba ~kog
Di na ma Zdrav ko Ma mi}
izja vio je da }e na Svjet -
skom prven stvu u Ju `noj
Afri ci na vi ja ti za Srbi ju.
"Na vi jat }u za Srbi ju.
Znam da ima onih ko ji }e
mi iz nis kih stras ti za mje ri ti
zbog mo jih ri je ~i, ali ja }u i
po red to ga dr`a ti pal ~e ve za
Srbe. Mno gi mo ji pri ja te lji
`i ve u Srbi ji. Mi slim da na
SP mo gu da na pra ve ~u do",
pre nio je por tal in dex.hr
Ma mi }e ve rije ~i no vi na ri ma
u Tur skoj, gdje se Di na mo
na la zi na pri pre ma ma.
Jan ko vi }e va
u ^ar lsto nu
Srpska te ni ser ka Je le na
Jan ko vi} u~es tvo va }e na
tur ni ru u ^ar lsto nu, sa op {ti li
su or ga ni za to ri tur ni ra ko ji
}e bi ti igran od 10. do 18.
apri la. Po red osme te ni ser ke
svi je ta nas tu pi }e i svjet ski
broj je dan Se re na Vi li jams,
tre }a igra ~i ca svi je ta Ka ro li -
na Vo zni jac ki, Vi kto ri ja
Aza ren ka, {es ta na WTA lis -
ti, biv {a naj bo lja svjet ska te -
ni ser ka Ma ri ja [a ra po va i
18-go di{ nja Me la ni Udin.
Jan ko vi }e va je 2007. osvo ji -
la tur nir u ^ar lsto nu, na ko -
jem ima skor od osam
po bje da i ~e ti ri po ra za.
Tro ic ki u
~et vrtfi na lu
Srpski te ni ser Vi ktor Tro -
ic ki pla si rao se u ~et vrtfi na le
450.000 evra vri je dnog tur -
ni ra u Za gre bu po {to je u
sri je du na ve ~e po bi je dio
124. igra ~a svi je ta, Ka zah -
stan ca Mi ha ila Ku ku {ki na
sa 7:5, 7:5.
Tro ic ki, ko ji je pos tav ljen
za ~et vrtog no si oca, za pla -
sman u po lu fi na le bo ri }e se
sa bo ljim iz du ela Mi ha el
Be rer (Nje ma ~ka) - Pe tar Je -
le ni} (Hrvat ska). Re zul ta ti 2.
ko lo: Jir gen Mel cer (Aut, 3)
- Oli vi je Ro hus (Bel) 6:2,
6:3, Vi ktor Tro ic ki (Srb, 4) -
Mi ha il Ku ku {kin (Kaz) 7:5,
7:5, Ilja Mar ~en ko (Ukr) -
Ivan Do dig (Hrv) 6:4, 6:2;
1. ko lo: Ma rin ^i li} (Hrv, 1)
- Jan Ha jek (^e{) 6:2, 6:2,
Ivan Lju bi ~i} (Hrv, 2) - Ar -
no Kle mon (Fra) 7:6 (4),
6:3, Ivo Kar lo vi} (Hrv, 7) -
An to nio Ve i} (Hrv) 4:5
(pre da ja). (Agen ci je)
Us pje {an
Gon za les
^i le anac Fer nan do Gon -
za les, prvi no si lac te nis kog
tur ni ra u San ti ja gu, po bi je -
dio je [pan ca Ru be na Ra -
mi re za Hi dal ga u dru gom
ko lu.
Gon za les je sla vio sa
6:4, 6:3. Re zul ta ti 2. ko la
398.250 do la ra vri je dnog
tur ni ra: Al ber to Mar tin
([pa) - Ri kar do Me lo
(Bra) 6:3, 6:4, Mar sel Gra -
no ljers (ESP) - Lu ka{ Ku -
bot (Polj) 6:4, 6:2, @oao
So uza (Bra) - Pe re Ri ba
([pa) 6:4, 6:4. (Agen ci je)
Vijesti
Par ti zan u ~et vrtfi na lu
Va ter po lis ti Par ti za na pla si ra li su se u ~et vrtfi na le Evro li ge po {to su u
sri je du na ve~e po bi je di li u Ati ni Olim pi ja kos sa 10:9 (3:4, 5:2, 1:2, 1:1)
u uta kmi ci ~et vrtog ko la.
Par ti zan je os tva rio ~et vrtu po bje du u Gru pi C i ima 12 bo do va, dok je
Olim pi ja kos os tao na tri bo da i zna tno uma njio {an se za pla sman u ~et vrfi -
na le. Na je fi ka sni ji u eki pi Par ti za na bio je An dri ja Prla ino vi} sa ~e ti ri go la,
dok su po dva pos ti gli Ste fan Mi trovi}, Vla di mir Vu ja si no vi} i Mi lo{ Ko ro -
li ja. U gr~koj eki pi An dri ja Ko ma di na pos ti gao je tri go la, po dva go la su
pos ti gli Te odo ros Ha d`i te -
odo ru i Jo ro gos Afro da kis,
dok su se po je dnom u stri -
jel ce upi sa li Ma no lis Mi lo -
na kis i Te odo ro pu los
Ar gi ris.
Voj vo di na je po bi je di li u
No vom Sa du Bar se lo ne tu sa 11:9 (1:1, 2:1, 4:5, 4:2), u uta kmi ci Gru pe A u
Evro li gi i ta ko os tva ri la prvi tri jumf u tom ta kmi ~e nju. Voj vo di na po slije ~e -
ti ri ko la ima tri bo da, dok je Bar se lo ne ta os ta la na se dam bo do va. U prvoj
uta kmi ci Gru pe A Ja dran je u Her ceg No vom po bi je dio za gre ba ~ku Mla dost
sa 7:5 i ta ko pre uzeo prvo mjes to na ta be li. (Be ta)
Tra di ci onal ni 11. "Sve to sav ski
tur nir u ma lom fu dba lu", u or ga -
ni za ci ji [ko le fu dba la D`a ja,
odr`an je od 22. do 24. ja nu ara u
pros to ri ja ma Osno vne {ko le "Bo -
ri sav Stan ko vi}" u Ba nja lu ci.
Na tur ni ru je u~es tvo va lo 50 eki pa i
500 fu dba le ra iz BiH, a ta kmi ~e nje je
bi lo po dije lje no u pet ka te go ri ja: ka -
de te, pi oni re, pje tli }e, pred ta kmi ~a re i
po ~e tni ke.
Prvo mjes to u kon ku ren ci ji ka de ta
osvo ji la je [ko la fu dba la D`a ja, dru -
gu po zi ci ju je za uze la eki pa FK La u{,
dok je tre }a bi la eki pa Pet+. [ko la fu -
dba la Pi ksi iz Pa la osvo ji la je prvo
mjes to u kon ku ren ci ji pi oni ra. Iza
njih su se pla si ra li FK Mla dost iz Za -
lu `a na, te FK Kra ji na iz Ba nja lu ke. U
kon ku ren ci ji pje tli }a sla vio je NK
No vi grad iz Sa ra je va, dru go mjes to
je za uzeo KMF ^e li nac, a na pos to lje
se po peo i NK Zvi jez da iz Gra da ~ca.
Me |u pred ta kmi ~a rima naj bo lji su
bi li ~la no vi NK No vi grad. Dru go i
tre }e mjes to za uze li su FK Mo dri ~a i
NK Zvi jez da. [ko la fu dba la Pi ksi bi -
la je naj bo lja u kon ku ren ci ji po ~e tni -
ka, a iza njih su bi li NK No vi grad i
NK Zvi jez da.
"Ta kmi ~e nje je pro {lo u naj bo ljem
re du i za hva lju je mo svim eki pama na
u~e{ }u na tur ni ru", re kao je Mi li vo je
Gli {i}, di re ktor [ko le fu dba la D`a ja.
Or ga ni za ci ji tur ni ra po mo gli su
grad Ba nja lu ka i Mi nis tar stvo za po -
ro di cu, omla di nu i sport u Vla di RS,
a ge ne ral ni spon zor bi la je "Vi tin ka"
Ba nja lu ka.
V.G.
Pen zi oni sao
se Asa {or ju
Na tur ni ru
u~es tvo va lo 50 eki pa i
500 fu dba le ra iz BiH
Se le ktor ru ko me tne re pre zen ta ci je Srbi je Se ad
Ha sa ne fen di} pot vrdio je da ra zmi{ lja o os tav ci na kon
{to "or lo vi" ni su uspje li da pre bro de prvu fa zu Evrop -
skog prven stva u Aus tri ji.
"Osje }am se ja ko od go vor nim i ne za do vo ljnim. Taj
evrop ski {am pi onat me op sje da. Me ni tre ba vre me na i
pros to ra za ko re kci je. U `i vo tu ri jet ko ka da ne {to ni sam
ispu nio {to sam na umio. Sa re pre zen ta ci jom Srbi je na
Evrop skom prven stvu ni sam ispu nio za da tak", re kao je
Ha sa ne fen di}.
Stra teg "or lo va" pri zna je da o os tav ci ra -
zmi{ lja jer ne pos to ji ni po zi ti vna atmo sfe ra oko re pre zen -
ta ci je, ni ti do vo ljno vre me na za nje no da lje ui gra va nje.
"Ra zmi{ ljam o os tav ci. Ne vi dim ka ko mo gu da
napra vim ne {to vi {e u ba ra `u za Svjet sko prven stvo pro tiv
^e {ke kad ne mam vre me na za rad sa re pre zen ta ci jom.
Mo gu da odra dim opet sa mo ne ko li ko tre nin ga. Fo ku si ran
sam na rad sa Gu mer sba hom. Ko ja je, on da, svrha ra da sa
re pre zen ta ci jom? Ma lo je vre me na pred na ma, a ni je na -
prav lje na po zi ti vna po dlo ga me |u igra ~i ma, me di ji ma,
kom ple tnoj ja vnos ti. Pre vla dava ne za do volj stvo, ka ko to
da po pra vim bez ra da", pi ta se Ha sa ne fen di}, pri zna ju }i da
ga ja ko ti {ti {to ni je uspio da os tva ri pla ni ra no u Aus tri ji.
Pred sje dnik Ru ko me tnog sa ve za
Srbi je Ve li mir Mar ja no vi} izja vio je da }e pre dlo `i ti da
Se ad Ha sa ne fen di} os ta ne na fun kci ji se le kto ra.
Ha sa ne fen di}
ra zmi{ lja o os tav ci
Ko {ar ka {i Par ti za na na pra vi li su jo{ je dan po dvig
po {to su u 2. ko lu top 16 fa ze Evro li ge po bi je di li Bar -
se lo nu re zul ta tom 67:66 po sli je pro du `et ka.
Beo gra |a ni su sla vi li u je dnoj od naj dra ma ti ~ni jih
uta kmi ca ko je su odi gra ne po slje dnjih go di na u "Pi oni ru".
Ale ksan dar Ra {i} je 20 se kun di pri je kra ja po go dio oba
slo bo dna ba ca nja za pre dnost Par ti za na (67:66), a u po slje -
dnjoj se kun di Pit Mi kel je po ku {ao da do ne se svom ti mu
po bje du i pro ma {io je. Na vi ja ~i u "Pi oni ru" po ~e li su ve}
da se ra du ju, ali je usli je di o pe to mi nu tni pre gled snim ka
na zah tjev stru ~nog {ta ba {pan skog ti ma, na kon ko jeg je
do di je lje na po bje da Par ti za nu. Na kon {to se lop ta vrti la po
obru ~u, Lo rens Ro ber ts ju je ski nuo s obru ~a na kon is te ka
vre me na.
"Ka da is te kne vre me lop ta ne sme da se
di ra ako je iznad ko {a i ~im evi den tno kre ne da izla zi i ni je
iznad obru ~a, on da igra ~i mo gu da ska ~u, {to je Ro ber ts i
ura dio", re kao je Du {ko Vu jo {e vi}, tre ner Par ti za na, a pre -
ni je la Be ta.
Iz Bar se lo ne su na ja vi li `al bu na po slje dnju odlu ku
su di ja, a za to ima ju rok od 15 da na.
"Su dij ska odlu ka, pre ma ko joj je Ro ber ts
imao pra vo da do ta kne lop tu na kon Mi ke lo vog {u ta, za
me ne je dis ku ta bil na", is ta kao je Ha vi jer Pas kval, tre ner
Bar se lo ne, ko joj je ovo prvi po raz ove se zo ne u Evro li gi.
Beo gra |a ni su do bro igra li u prvom di je lu su sre ta, ali
su gos ti u dru gom po lu vre me nu zai gra li ne {to bo lje i {est
mi nu ta pri je kra ja uta kmi ce do {li do ma ksi mal nih de vet
po ena pre dnos ti (54:45). Fi ni{ uta kmi ce do nio je dos ta
obrta, po {to su hra brom igrom "crno-bi je li" uhva ti li re zul -
Mlin
Beo gra |a ni ima ju
12 bo do va, dok je Olim pi ja kos
os tao na tri boda
Ja ma ha ot kri la adut
Eki pa FI AT Ja ma ha pred sta vi la je na sta zi "Se pang" u Ma le zi ji mo -
tor na ko jem }e Va len ti no Ro si kre nu ti u od bra nu ti tu le u kra ljev skoj
kla si Mo to GP {am pi ona ta.
Ja ma ha je iz gled mo to ra YZR-M1 ot kri la pri je po ~et ka prvih pred se zon -
skih tes ti ra nja. Kao i pret ho dne dvi je se zo ne, Ro si jev klup ski ko le ga }e bi ti
[pa nac Hor he Lo ren co, ko ji je pro {le se zo ne bio vi ce {am pi on.
Pro {la se zo na bi la je je dna od naj bo ljih u is to ri ji Ja ma he jer je Ro si bio
naj bo lji u Mo to GP {am pi ona tu, Ben Spiz je osvo jio ti tu lu u Svjet skom su -
per bajk {am pi ona tu, a Kat Kra ~lou u Svjet skom su per sport {am pi ona tu.
"Te {ko je da }e mo ove go di ne po no vi ti pro {lo go di{ nje re zul ta te, ali je si -
gur no da }e mo se po tru di ti. Sre }ni smo jer ima mo is tu, fan tas ti ~nu, vo za ~ku
pos ta vu i ra du je mo se {to }e Va len ti no i Hor he za po ~e ti rad na sta zi", re kao
je Lin D`ar vis, prvi ~o vek ti ma.
No va se zo na Mo to GP {am pi ona ta po ~i nje no }nom trkom za Ve li ku na -
gra du Ka ta ra 12. apri la. (Agen ci je)
Par ti zan sa vla dao
Bar se lo nu u 2. ko lu
top 16 Evro li ge
Le qen da ju qo s|o ven ske ko sar ke | ne ka das -
nj| sa| qra• Da n| |o v| ca u re pre zen ta c| j| | Par t| za nu
A|e ksan dar Ðor de v|c po s|| je su sre ta je |zja v|o:
ve || ka uta km| ca. ve || ko srce. bor be nost. pu b|| ka.
to ne ma n| qde. Ovo je do z|v |jaj da se pre pr| •a va.
Po be da mo ze da bu de |s to r|j ska ako se dve po be -
de |s ko r|s te na pra v| na •|n. Ja sam op t| m|s ta. sve je
mo qu ce u ko sar c|. a do ka za |o se da pa re n| su sve.
\or |e vi}: Ni su pa re sve
Tre ba da os ta ne mo na ze m|j|. Dve
po be de su ve || ka stvar. a|| m| smo | da |je aut -
saj de r| u ovoj qru p|. B| ce te sko pro t|v Ma ru s| -
ja. te ze ne qo sa Pa na t| na |ko som u At| n| ||| s
Bar se |o nom. Ne b|h vo |eo da se stvo r| ut| sak
da je nor ma| no da |h po be d| mo. re kao je
Pre draq Da n| |o v|c. pred sje dn|k Par t| za na.
Da ni lo vi} smi ru je
[pan ci su uzal ud pro tes to va li
FO TO AFP
Se ad
Ha sa ne fen di}
(desno)
108:99 i Net si ma na nio 44. po raz u do sa da{ njih 48
uta kmi ca.
Nju jork je po bije dio Va {in gton sa
107:85 i pre ki nuo niz od tri po ra za. D`o D`on son je
sa 34 po ena pre dvo dio Atlan tu do po bje de nad Los
An |e les Kli per si ma 103:97. (Be ta)
5. 2. 2010. qfubl 49
Sti pi}
u Tra vni ku
No go me ta {i Tra vni ka nas -
tav lja ju sa pri pre mnom fa -
zom ko ja se odvi ja na
sta di onu tra vni ~kog Gar ni zo -
na. Upra va klu ba upo tpu ni la
je igra ~ki fond do vo |e njem
golmana Iva na Sti pi }a (29),
ne ka da{ njeg ~la na Po su {ja.
U Tra vni ku jo{ o~e ku ju do la -
zak prvog vra ta ra Adi sa Nur -
ko vi }a.
"Za ~et vrtak je bi la za ka za -
na pri pre mna uta kmi cu sa
Vi te zom, ali zbog nis ke tem -
pe ra tu re i sni je ga bi li smo
pri nu |e ni da je po no vno od -
go di mo. Naj va `ni je je da je
na oku pu os tao go to vo ci je li
tim, ta ko da }e i na pro lje }e
na {a naj ve }a sna ga bi ti ui -
gra nost", re kao je Ne d`ad
Se li mo vi}, {ef stru ke NK
Tra vnik. (Agen ci je)
Ka sa po vi}
izvi sio
Du go go di{ nji na pa da~ tu -
zlan ske Slo bo de Emir Ka sa -
po vi} ka ri je ru ne }e nas ta vi ti
u [vaj car skoj, ka ko je sam
na jav lji vao.
"Ni sam uspio do bi ti vi zu i
moj odla zak u je dnog {vaj -
car skog li ga {a je pro pao. Sa -
da mi pre os ta je po tra ga za
klu bom, jer su mi iz Slo bo de
po ru ~i li da sam vi {ak. Ka ri -
je ru }u nas ta vi ti u je dnom od
klu bo va iz bli `eg okru `e nja",
ka `e Ka sa po vi}, ko ji je slo -
vio za naj ta len to va ni jeg mla -
dog igra ~a sa "Tu{ nja", ali
po vre de i nje go va kon stantna
te` nja za odla zak u [vaj car -
sku, nje gov igra ~ki put us -
mje ri le su na kri vi ko lo sijek.
D.S.
Muj ka no vi}
u Sla ve nu
Se mir Muj ka no vi}, no go -
me ta{ ko je mu je po slje dnja
des ti na ci ja bio sa ra jev ski @e -
lje zni ~ar, u na re dnih mje sec
da na no si }e dres fe de ral nog
li ga {a `i vi ni ~kog Sla ve na.
"Kod tre ne ra Ama ra Osi -
ma ni sam bio u prvom pla nu,
pa sam se za to odlu ~io za
pro mje nu sre di ne. U @i vi ni -
ca ma `e lim oprav da ti epi tet
po ja ~a nja", ka `e Muj ka no -
vi}.
On je bio u kon ta kti ma sa
Zvi jez dom, ali se taj tran sfer
izja lo vio.
D.S.
Pro pao me~
sa Sla ve nom
Dvi je do go vo re ne kon trol -
ne uta kmi ce no go me ta {i tu -
zlan ske Slo bo de ni su
odi gra li zbog lo {ih vre men -
skih pri li ka u na {oj ze mlji.
Naj pri je je otpao du el sa bi -
je ljin skim Ra dni kom, a ju ~e i
me~ sa `i vi ni ~kim Sla ve -
nom.
"Ni smo htje li ri zi ko va ti jer
se po te {kim te re ni ma igra ~i
mo gu ozli je di ti", ka `e tre ner
Slo bo de Vlat ko Gla va{.
Sto ga }e tu zlan ski "crve no-
crni" prve kon trol ne su sre te
ima ti na ba zi ~nom di je lu pri -
pre ma u Me |u gor ju, u ko jem
}e os ta ti 13 da na.
D.S.
Vijesti
Sport
Ko {ar ka {i Okla ho me po bi je di li su Nju Or le ans
sa 103:99 na uta kmi ci NBA li ge na ko joj je tim ka -
pi te na Srbi je Ne na da Krsti }a bio bo lji od ne ka da{ -
njeg re pre zen ta tiv ca Pre dra ga Sto ja ko vi }a.
Krsti} je po bje di Okla ho me do pri nio sa 14 po ena
i {est sko ko va, dok je Sto ja ko vi} uba cio 15 po ena i
~e ti ri pu ta ukrao lop tu pro ti vni ci ma.
Naj za pa `e ni ju par ti ju pru `io je 21-
go di{ nji kril ni ko {ar ka{ Okla ho me Ke vint Du rant,
ko ji je pos ti gao 30 po ena i pos tao naj mla |i igra~ u is -
to ri ji NBA li ge ko ji je na 23 uta kmi ce uzas top ce uba -
cio vi {e od 25 po ena.
Pret ho dno je to us pje lo sa mo jo{ Ale nu Aj ver so -
nu pri je de vet se zo na, ka da je sa da{ nji igra~ Fi la del fi -
je, ipak, bio sta ri ji. Aj ver son zbog bo les ti dje te ta ni je
igrao u no }i izme |u sri je de i ~et vrtka, ali je Fi la del fi -
ja na do kna di la nje go vo od sus tvo i po sli je pro du `et ka
sa vla da la ^i ka go sa 106:103.
El ton Brend je bio na je fi ka sni ji sa 26 po -
ena, dok je An dre Igu oda la do dao 25, ali je imao i po
osam sko ko va i asis ten ci ja. De rik Ro uz je pos ti gao
30 po ena za ^i ka go, ko ji je pre trpio prvi po raz po sli -
je pet po bje da. Bos ton je tim skom igrom sti gao do
po bje de nad Ma ja mi jem 107:102 na uta kmi ci na ko -
joj po ra `e nom ti mu ni je po mo glo ni 30 po ena i 13
asis ten ci ja Dvej na Vej da. Mon ta Elis je pos ta vio re -
kord ka ri je re i na uta kmi ci sa Da la som uba cio 46 po -
ena, ali je nje gov Gol den Stejt po ra `en sa 101:110.
To ron to je uz 20 po ena Kri sa Bo {a i 11 sko ko va i 14
asis ten ci ja So ni ja Vim sa sa vla dao Nju D`er zi sa
Krsti} bo lji od Sto ja kovi }a
Pre drag
Sto ja ko vi}
(de sno)
Du {an Ke cman je re kao da Par ti zan ni je bli zu pla -
sma na u da lji tok ta kmi ~e nja:
"Ni smo ni na 50 od sto pla sma na me |u top osam, ima
jo{ mno go da se igra. Ovo je ve oma va `na po be da, sa da
nas ~e ka Ma ru si ko ji ni je za pot ce nji va nje. [ta god da ko
o~e ku je, ne sme mo da se opus ti mo kao pro tiv Or le ana,
ka da su svi upi sa li po be du, a mi smo iz gu bi li".
Paskval je gos to va nje u Beo gra du oci je -
nio kao "ubje dlji vo naj te `e u Evro pi".
"Sma tram da smo se do bro pri pre mi li za me~ i da smo bi li
spre mni na sve okol nos ti, ali smo ve} na po ~et ku uta kmi -
ce po dle gli pa kle noj atmo sfe ri ko ja je vla da la na tri bi na -
ma. U prvoj ~et vrti ni pra kti ~no ni smo ni igra li, {to je
pro ti vnik is ko ris tio i ve} na star tu po veo sa 10:0", na veo je
Pas kval.
Je dnu od naj ve }ih sen za ci ja ove se zo ne pri re dio je
Pro kom po bje dom u Ma la gi nad Uni ka hom od 70:50. U
po bje di polj skog prva ka prvi stri jel ci bi li su Kvin tel Vuds
sa 17 i Ro ni Ba rel sa 16, dok je bh. ko {ar ka{ Rat ko Var da
za bi lje `io se dam po ena i pet sko ko va. U Uni ka hi je bo lji
od os ta lih bio Ber ni Ro dri gez sa 13 po ena. (Agen ci je)
tat ski pri klju ~ak, ali i sti gli na do mak po bje de. Mi nut i de -
set se kun di pri je kra ja vo di li sa pet po ena ra zli ke (61:56),
ali je Bar se lo na troj kom Ja ke La ko vi ~a izbo ri la pro du `e -
tak, u ko me je du `e bi la u vo| stvu. Ipak, na kon uzbu dlji ve
za vr{ni ce Par ti zan je do {ao na kon Pa na ti na iko sa do jo{ je -
dne ve li ke po bje de, ko ja mu je da la re al nu {an su da se bo -
ri za ~et vrtfi na le. Naj bo lji po je di nac na me ~u bio Jan
Ve se li sa 13 po ena i 13 sko ko va. Ro ber ts je pos ti gao 12, a
Ra {i} 11 po ena. Spo me nu ta tro ji ca ima la su in deks us pje -
{nos ti 54, a os ta tak eki pe se dam. La ko vi~ je me~ za vr{io
sa 14 po ena.
"Ve oma sam sre }an po sle po be de, ako
uzme mo u ob zir da je ovo prvi po raz Bar se lo ne i nji ho va
rea kci ja na kra ju uta kmi ce po ka zu je ko li ko im je bi lo sta -
lo. Do bro smo igra li prvo po lu vre me i u od bra ni i u na pa -
du, a mo `da su nji ho vi igra ~i po tpa li ma lo pod
atmo sfe ru", re kao je Vu jo {e vi} i do dao:
"U dru gom po lu vre me nu smo u je dnom tre nut ku
pres ta li da igra mo i na de vet ra zli ke za njih smo ima li ne -
is ko ri {te na tri-~e ti ri na pa da. Ni smo se ~u pa li ni sa od bra -
nom u tim kri znim tre nu ci ma".
Du rant se upi sao u
is to ri ju NBA li ge
GRUPA
Par t| zan - Bar se |o na 67:66.
Ma ru s| - Pa na t| na |kos (s| noc)
E
za ve li ka ne
GRUPA
Eíes P|| sen - Mon te pas k| 88:78.
Ma ka b| - Pe a| Ma dr|d (s| noc)
GRUPA
Za| q| r|s - OSKA Mos kva 68:83.
Ün| ka ha - Pro kom 50:70
1. Par ti zan 2 2 0 131:125 4
2. Bar se lo na 2 1 1 145:136 3
3. Pa na ti na ikos 1 0 1 59:64 1
4. Ma ru si 1 0 1 69:79 1
F
G
1. Olim pi ja kos 2 2 0 176:154 4
2. Him ki 2 1 1 152:157 3
3. Ka ha La bo ral 2 0 1 85:89 1
4. Ci bo na 2 0 1 70:83 1
GRUPA
O||m p| ja kos - H|m k| 87:69.
O| bo na - Ka ha La bo ra| (s| noc)
H
1. Efes Pil sen 2 1 1 158:155 3
2. Mon te pas ki 2 1 1 154:160 3
3. Re al Ma drid 1 1 0 77:70 2
4. Ma ka bi 1 0 1 72:76 2
1. Pro kom 2 2 0 159:115 4
2. CSKA 2 2 0 169:146 4
3. Uni ka ha 2 0 2 128:156 2
4. @al gi ris 2 0 2 133:172 2
Beo gra |a ni su
sla vi li u je dnoj od
naj dra ma ti ~ni jih
uta kmi ca ko je su
odi gra ne po slje dnjih
go di na u "Pi oni ru"
Ni smo ni na
50 od sto
pla sma na
me |u top
osam, ka `e
Ke cman
Na kon Oli mpi ja ko sa
"ski nu li skalp" i Bar se lo ni
FO TO BE TA
50 Sport qfubl!5. 2. 2010.
Ka si ljas:
[maj hel naj bo lji
Lea za bav lja la
na vi ja ~e
Li je pa pla vu {a Lea Ke trin
Spen ser bi la je u cen tru pa` nje
na uta kmi ci me ksi ~kog prven -
stva izme |u Mon te re ja i Kruz
Azu la. Do ma }i su po bje di li, ali
gla vni {ou pri re di la je atra kti vna
Lea, za ne se na fu dbal skom
igrom. Na odu {ev lje nje na vi ja -
~a, po go to vo onih u nje noj bli -
zi ni, Lea je tri pu ta po di za la
ma ji cu i po ka za la gru di. Pla vu -
{a je na kra ju mo ra la da pla ti
ka znu od 600 pe zo sa zbog strip -
ti za na tri bi ni, ali se ve} do sje ti -
la ka ko da vra ti no vac. Ona je
ma ji cu i ka pu u ko joj je pos ta la
zvi jez da po nu di la na au kcij sku
pro da ju i o~e ku je do bru za ra du.
Ma ra do ni ni
de bi tan ti
Se le ktor fu dbal ske re pre zen ta -
ci je Ar gen ti ne Di je go Ma ra do na
uvrstio je pet de bi ta na ta na spi -
sak igra ~a na ko je ra ~u na za pri -
ja telj ski su sret sa Ja maj kom,
ko ji }e 10. fe bru ara biti odigrana
u "Mar del Pla ti". Ra zlog ova -
kve odlu ke je izos ta nak igra ~a iz
Evro pe ko ji ni su u mo gu }nos ti
da se pri klju ~e svo jim re pre zen -
ta ti vnim dru go vi ma, s ob zi rom
na to da se ovaj su sret igra van
ter mi na FI FA, kao i igra ~a iz po -
je di nih klu bo va ko ji igra ju uta -
kmi ce Ko pa li ber ta do res.
Re al Ma drid na mje ra va da po nu di Bra -
zil ca Ri kar da Ka ku Ju ven tu su u za mje nu za
nje govog ze mlja ka Di je ga i \or |a Kje li ni ja,
na vo di ita li jan ski "Sport me di aset".
Pro {log lje ta je Ka ka za 65 mi li ona evra
na pus tio Mi lan i po ja ~ao re do ve "kra ljev skog
klu ba". Za je dno je s Kris ti ja nom Ro nal dom,
]a bi jem Alon som, Ka ri mom Ben ze mom i pos -
to je }im igra ~kim ka drom u Re alu tre balo da ~i -
ni no vi "drim tim" na "San ti ja go Ber na beuu".
Zasa d ni su po ka za li ono {to se od njih o~e ku je,
a Bar se lo na je i u aktu al noj se zo ni is pred njih
na ta be li sa pet bo do va pre dnos ti.
Spor tme di aset.it na vo di da
su u Re alu pri li ~no pla{ lji vi u po gle du po slje -
dnjih lje kar skih pre po ru ka za Ka ku. Od kra ja
no vem bra pro {le go di ne pa u na re dnih mje sec i
po da na Bra zi lac ni je igrao zbog kom pli ka ci ja s
bru hom.
Sa da se vra tio na te ren, ali lje ka ri su mu
ozbi ljno pre dlo `i li da sva ko dne vno pa zi na pro -
blem ko ji ga mu ~i, a to bi tre balo da ra di sve do
kra ja fu dbal ske ka ri je re.
U Re alu su je dna ko ozbi ljno pri -
mi li ta kve vi jes ti i bo je se da }e ~es to gu bi ti Ka -
ku to kom nje go vog bo rav ka u klu bu, pa su
Ju ven tu su na vo dno pre dlo `i li sen za ci onal nu
raz mje nu. Ma dri |a ni tra `e Bra zil ca Di je ga, ko ji
je na po ~et ku ove se zo ne do {ao u Ju ven tus iz
Ver de ra, i je dnog od naj bo ljih ita li jan skih od -
bram be nih igra ~a \or |i ja Kje li ni ja.
Ka ka je ne ta ko da vno ja sno dao do zna nja
da je je di ni ita li jan ski klub u ko jem mo `e da
igra ti Mi lan, ali ovo je vje ro va tno sa mo po ~e tak
pri ~e ko ja }e in tri gi ra ti fu dbal sku ja vnost na re -
dnih da na, se dmi ca, a mo `da i du `e.
Sne `a na Sa mar d`i}-Mar ko vi}, mi nis tar
omla di ne i spor ta Srbi je, i Pro ko Dra go sav lje -
vi}, mi nis tar po ro di ce, omla di ne i spor ta u Vla -
di Re pu bli ke Srpske, po tpi sa li su ju ~e u
Ba nja lu ci Spo ra zum o sa ra dnji u oblas ti spor ta
i omla din ske po li ti ke.
Dra go sav lje vi} je na kon po tpi si va nja spo ra -
zu ma re kao da dva mi nis tar stva ve} ima ju uspos -
tav lje nu odli ~nu sa ra dnju, ali da je ovo na ~in da se
ona de fi ni {e i ozva ni ~i.
"Spo ra zum pre dvi |a i for mi ra nje
ra dnog ti je la ko je bi ko or di ni ra lo sve na {e akti -
vnos ti i dva pu ta go di{ nje iz vje {ta va lo o ura |e -
nom i {ta je po tre bno ura di ti", po ja snio je
Dra go sav lje vi}.
Pre ma nje go vim ri je ~i ma, spo ra zum obu hva ta
i sa ra dnju me |u omla din skim or ga ni za ci ja ma pri
or ga ni zo va nju mla dih, re ali za ci ji omla din skih po -
li ti ka i akci on nih pla no va sa ci ljem po bo lja {a nja
`i vo ta mla dih.
"Dio spo ra zu ma, ko ji se ti ~e spor ta,
odno si se na edu ka ci je, or ga ni zo va nje za je dni ~kih
kam po va, raz mje nu is kus ta va, po mo} u fi nan si ra -
nju, raz mje ni spor tis ta i niz dru gih stva ri ko je bu du
pro is ti ca le iz po tre ba u ovoj sa ra dnji", na gla sio je
Dra go sav lje vi} i izra zio uvje re nje da }e sa ra dnja
bi ti kva li te tna.
Mi nis tar omla di ne i spor ta Srbi je Sne`ana Sa -
mar d`i}-Mar ko vi } re kla je da Srbi ja ka sni u odno -
su na Re pu bli ku Srpsku, ko ja je do ni je la Omla din -
sku po li ti ku za pe ri od od 2010. do 2015. go di ne i
usvo ji la Za kon o omla din skom or ga ni zo va nju, ko -
ji Srbi ja jo{ ne ma.
"Za nas su zna ~aj na pi ta nja bor be pro tiv do -
pin ga u spor tu i na{ re pu bli ~ki za vod za sport po -
mo }i }e u stra te {kom opre de lje nju Mi nis tar stva
po ro di ce, omla di ne i spor ta RS da for mi ra Za vod
za sport", is ta kla je Sa mar d`i}-Mar ko vi }e va.
Pre ma nje nim ri je ~i ma, tri osno -
vne po lu ge kroz ko je }e se sa ra dnja izme |u dva
mi nis tar stva odvi ja ti su raz mje na in for ma ci ja o
pro pi si ma i stra te {kim akti ma iz oblas ti spor ta i
omla din ske po li ti ke, za je dni ~ka re ali za ci ja pro je -
ka ta i za je dni ~ka obu ka ka dro va na te me od zna -
~a ja iz oblas ti spor ta i omla din ske po li ti ke.
De le ga ci ja Mi nis tar stva omla di -
ne i spor ta Srbi je pri sus tvo va la je da nas i pri je mi -
ma kod mi nis tra Dra go sav lje vi }a i Mi lo ra da
Do di ka, pred sje dni ka Vla de RS, a u okvi ru dvo -
vne vne po sje te obi {la je kul tur ne i spor tske zna -
me ni tos ti Ba nja lu ke - Go spod sku uli cu, hram
Hris ta Spa si te lja, te no vo iz gra |e ni Grad ski olim -
pij ski ba zen.
Sa mar d`i}-Mar ko vi }e va bi da nas tre ba lo da
sa Dra go sav lje vi }em u Raf ting klu bu "Ka njon"
odr`i ra dni sas ta nak. (Srna)
Potpisan Sporazum o saradnji u oblasti sporta i omladinske politike RS i Srbije
Za bolji `ivot mladih
Gol man Re al Ma dri da Iker Ka -
si ljas ime no vao je le gen du Man -
~es ter ju naj te da Pe te ra [maj he la
za naj bo ljeg gol ma na svih vre me -
na.
[maj hel je to kom svo je ka ri je re,
pod vo| stvom ser Ale ksa Fer gu so -
na, osvo jio pet ti tu la u Pre mi jer Li -
gi, tri FA ku pa i Li gu {am pi ona.
Ka si ljas tvrdi da je biv {i re pre zen ta -
ti vac Dan ske naj bo lji gol man svih
vre me na. [maj hel je odi grao uku -
pno 292 li ga {ke uta kmi ce za Man -
~es ter i Ka si ljas ka `e da Da nac ima
sve atri bu te ko je ~i ne sjaj nog gol -
ma na. Man ~es ter ga je ku pio iz
Bron dbi ja za sa mo 530.000 fun ti
kao naj bo ljeg, naj kre ati vni jeg gol -
ma na i dis tri bu to ra ko jeg je svi jet
fu dba la ikad vi dio.
"Uko li ko bih mo rao da iza be rem
naj bo ljeg, on da bi mo rao da iza -
brem Pe te ra [maj he la. Za me ne on
je je dnos ta vno naj bo lji. Bio je ve li ki
~o vjek i ne vje rova tan gol man. Upr-
kos nje go voj gra |i bio je ve oma po -
kre tljiv, bio je akro ba ta sa odli ~nim
re fle ksi ma. Nje go va fi zi ~ka gra |a i
li ~nost da va li su mu epi tet gol ma na
ko jeg su se bo ja li svi pro ti vni ~ki na -
pa da ~i, dok su nje go ve lop te do no -
si le Man ~es te ru vi {e go lo va ne go
{to se iko mo gao da na da", izja vio
je Ka si ljas.
Por tsmut do bio
no vog gaz du
Pre ma pi sa nju bri tan skih me di ja, en gles ki fu dbal ski pre mi jer li ga{
Por tsmut do bio je no vog vla sni ka, ~et vrtog u po slje dnjih go di nu da -
na.
Na kon Ale ksan dra Gaj da ma ka, Su la ima na al Fa hi ma i Ali al Fa ra ja, klub
je pre uzeo taj kun iz Hong Kon ga Bal ram ^a in rai. On je u po slje dnjih go -
di nu da na po su dio Por tsmu tu 24 mi li ona do la ra, a na kon {to mu no vac ni -
je vra }en u ro ku, pre uzeo je 90 od sto di oni ca klu ba. Vo de }i lju di klu ba,
iz vr{ni di re ktor Mark D`ej kob i Al Fa ra jev zas tu pnik Da ni jel Azo ugi po -
ku {a li su da od go de pre uzi ma nje klu ba, ali ^a in rai je iz gu bio strplje nje.
Klub je do 2006. bio u ru ka ma Mi la na Man da ri }a, a ta da ga je ku pio Gaj -
da mak. U ma ju pro {le go di ne klub je ku pio Su la iman al Fa him, me |u tim
sve ga tri mje se ca ka sni je pro dao ga je Aliju al Fa ra ju. Klub se tre nu tno na -
la zi na za ~e lju en gles kog prven stva s vrlo ma lo {an se za os ta na k u eli tnom
dru{ tvu.
Pro {log
lje ta je
Ka ka za
65 mi li ona
evra
na pus tio
Mi lan
Kaka za Dijega i Kjelinija
Za nas je
zna ~aj no
pi ta nje
bor ba pro tiv
do pin ga,
ka `e
Sa mar d`i}-
Mar ko vi }e va
Tri osno vne po lu ge kroz
ko je }e se sa ra dnja odvi ja ti
su raz mje na in for ma ci ja,
za je dni ~ka re ali za ci ja
pro je ka ta i za je dni ~ka
obu ka ka dro va
Sne `a na
Sa mar d`i}-Mar ko vi} i
Pro ko Dra go sav lje vi}
FO TO G. [UR LAN
De le ga ci ju iz Srbi je
pri mio je i pre mi jer RS
Rikardo
Kaka
Sport
lzdava• NlGD "DNN", Banjaluka. List izlazi svakog dana.
Redakcija: Brace Pisteljica 1, 78000 Banjaluka, tel. (051),
centrala: 331-800, faks: 331-810, e-mail: nnovine@teleklik.net
Marketing: Banjaluka, tel. 331- 864, e-mail: marketing@nezavisne.com;
Sarajevo, tel. 033/653-953.
Distribucija: Tel. 331-847, e-mail: nn¸direkcija@teleklik.net
Dopisnistva: Sarajevo 033/716-830, 653-953; Mostar 036/550-687.
(Pukopisi i fotografije se ne vracaju)
Ziro ra•uni: Pazvojna banka a.d. Banjaluka 56209900012783-72 (KM),
54430-1885421 (devizni);
Hypo Alpe-Adria-Bank a.d. Banjaluka 552-000-00000952-20;
Stampa NlGD "DNN", za Stampariju Aleksandar Kopanja.
Sasa CAVRAG (zamjenik glavnog i odgovornog urednika),
Nihada HASIC (pomocnik glavnog i odgovornog urednika),
Gordana MILINKOVIC (urednik vijesti),
Sandra GOJKOVIC (unutrasnja politika),
Darko GAVRILOVIC (ekonomija),
Sandra JOSOVIC (odgovorni urednik za magazine i nedjeljno izdanje),
Natasa KRSMAN (odgovorni urednik u redakciji u Sarajevu),
Andrea BASARA (urednik magazina),
Diana TOMAS (urednik nedjeljnog izdanja),
Tatjana ROGULJA (region),
JeIena PRALICA (svijet),
Branko TOMIC (kultura i gradske rubrike),
Vesna ILIKTAREVIC (dopisnici),
Maja VUJINIC (agencije),
Goran KARAC (sport),
Ivana PASTIR (tehni•ka),
MiIan RADULOVIC (fotografija),
Zoran LUKIC (internet izdanje).
ZeIjko KOPANJA
direktor NlGD "DNN"
Borjana RADMANOVIC-PETROVIC
glavni i odgovorni urednik
BIHA]
BANJALUKA
ZENICA
LIVNO
MOSTAR
BIJELJINA
Pre te `no
obla ~no
Ü B|H se o•e ku je pre tezno
ob|a •no vr| je me sa k| som
naj pr| je na ju qu | za pa du ze -
m|je. a to kom da na | u os ta -
| | m d| je | o v| ma. Ü v| s| m
po dru• j|ma ce pa da t| sn| jeq.
ln ten z| vn| je pa da v| ne o•e ku -
ju se u Her ce qo v| n|. Po ko t|| -
na ma | uz r| je •ne to ko ve
mo qu ca je ma q|a ||| n|s ka
ob|a •nost. Ju tar nja tem pe -
ra tu ra od -4 do 0. na ju qu
do 4. a naj v| sa dne vna od 1
do 7. na ju qu do 11 ste pe n|.
Nedjelja
,2
p
D
.2
p
D
Max.
Min.
,4
p
D
,32
p
D
,2
p
D
1
p
D
Max.
Min.
Max.
Min.
Subota
Sarajevo
Banjaluka
Bijeljina
Biha}
Livno
Mostar
Zenica
Trebinje
+5
o
C
+3
o
C
+3
o
C
+3
o
C
+5
o
C
+9
o
C
+6
o
C
+8
o
C
Ponedjeljak
HIDROMETEOROLO[KI ZAVOD BiH
SARAJEVO
TREBINJE
Bi ome te oro lo {ke pri li ke }e se to kom da na
po gor {a va ti, pa bi hro ni ~ni bo le sni ci, po -
se bno re uma ti ~a ri, mo gli ima ti izra`eni je
bo lo ve. Kao rea kci ja na pro mje nu vre me -
na kod osje tlji vih oso ba mo gu }e su gla vo -
bo lja, ner vo za i ne sa ni ca. Ipak, po rast
tem pe ra tu re vaz du ha ma lo }e ubla`iti
ovaj ne ga ti vni efe kat po re me }a ja.
51 5. 2. 2010. qfubl
Go ran KA RA]
Fu dba le ri ba nja lu ~kog Bor ca po lo `i li su prvi "ispit"
na pri pre ma ma za pro lje }ni dio se zo ne Pre mi jer li ge BiH
jer su u kon trol nom me ~u u An ta li ji s 1:0 sa vla da li ru mun -
sku Du na reu.
Gol odlu ke pos ti gnut je u 18. mi nu tu a prve nac u crve no-
pla vom dre su pos ti gao je Mi ro slav Ste va no vi} ko ji je u Bo rac
sti gao iz no vo sad ske Voj vo di ne.
"Za do vo ljan samka ko su mo ji mom ci pris tu pi li
i odra di li ovaj me~. Tru di li su se i to je u ovom tre nut ku naj bi -
tni je jer tek je pred na ma ui gra va nje na svim li ni ja ma. Za sa da
je do bro i mi slim da }e mo ova ko i nas ta vi ti", re kao je na kon
me ~a Zo ran Mari}, {ef stru ~nog {ta ba Bor ca.
Ru mu ni su ima li do brih pri li ka da izje dna ~e re -
zul tat a naj bo lju, pet mi nu ta pri je kra ja prvog po lu vre me na ni je
is ko ris tio Ge or geu. Za Du na reu je u 40. mi nu tu do su |en je da -
na es te rac, a ne sa vla div je bio gol man Bor ca Mar ko Su {ac.
Na re dnu uta kmi cu Bo rac igra 6. fe bru ara a pro ti vnik bi
mu tre bao da bu de ~e {ki Brno. Dva da na ka sni je ima }e okr{aj
sa bje lo rus kim Go me ljom.
Re zul tat: Bo rac - Du na rea 1:0. Stri je lac: 1:0 Ste va no vi} u
18. mi nu tu. Igra li {te ho te la "Gol den si ti" u An ta li ji. Gle da la ca:
300. Su di ja: Ge or gi Ka ba ko (Bu gar ska).
BO RAC: Su {ac, Stu par, Da mja no vi}, Tri vu no vi}, Pu zi ga -
}a, Gra ho vac, Vu ko bra to vi}, Ste va no vi}, Jan dri}, Sta ni}, Vu -
ke lja. Jo{ su igra li: Mi li no vi}, Pe tri}, ]o ri}, @a ri}, Sa kan,
^u ki}, Pe tro vi}, Stan ~es ki, Sa vi}, Bo ji}, Ale ksi}. Tre ner: Zo -
ran Ma ri}.
DU NA REA: Dra gne, Ge or geu San tma re, Da mjan, Oko -
je nel, O~i ja, Ho pri~, Ivas ka, Sil viu, Ba narv, Gu da. Jo{ su igra -
li: Na egu, Ko ma ne nu, Un gu re anu, Men di zov, Ma ta ~e, Bu ~a,
Pan du ra ru, Tra is tarn, Ko di, Stan. Tre ner: Emil Ur su.
"Pla vi"
u for mi
Fu dba le ri sa ra jev skog @e -
lje zni ~a ra nas tav lja ju pri pre -
me u Pu li.
Na kon ni za pri ja telj skih
uta kmi ca u stru~ nom {ta bu
"pla vih" mo gu bi ti za do vo ljni
for mom eki pe. Tim sa "Grba -
vi ce" u prva dva kon trol na
me ~a uvjer lji vo je sa vla dao
Li` njan sa 7:1 i Mla dos ti iz
Fa `a na sa 8:0. U tre }oj test
uta kmi ci iza bra ni ci tre ne ra
Ama ra Osi ma re mi zi ra li su u
sri je du sa Ru da rom iz La bi na
(2:2). Sa raj li je su ju ~e tre ba le
odi gra ti uta kmi cu sa Kar lov -
cem, pe to pla si ra nim sas ta vom
Prve hrvat ske li ge. Ovog vi -
ken da nas tu pi }e na me |u na -
ro dnom tur ni ru u Pu li, a
po vra tak u Sa ra je vo pla ni ran
je za po ne dje ljak.
V.R.
Le otar
u Mos ta ru
Fu dba le ri Le ota ra da nas }e
odi gra ti i svo ju dru gu pri ja -
telj sku uta kmi cu, a do ma }in
}e mu bi ti Bra ni telj u Mos ta -
ru. U sri je du su Tre bi njci bi li
u Bu dvi, gdje im je do ma }in
bi la eki pa Mo gre na od ko je
su po ra `e ni 2:1.
"Mo gli smo vi dje ti do kog
ni voa pri pre mlje nos ti smo
do {li i na pra vi ti pla no ve za
no ve pro vje re, ko je }e se do -
go di ti u naj sko ri je vri je me.
Ugla vnom, svi do bro po dno -
si mo rad i `e li mo da pro lje }e
do ~e ka mo u {to bo ljoj for mi",
re kao je Vla di mir To do ro vi},
de fan zi vac Le ota ra.
^.M.
Vijesti
Pro{li
prvu
provjeru
Pro{li
prvu
provjeru
Pro{li
prvu
provjeru
Pro{li
prvu
provjeru
Pro{li
prvu
provjeru
FK Borac na pripremama u Antaliji savladao Dunareu
Za do vo ljan sam ka ko su mo ji
mom ci pris tu pi li i odra di li ovaj me~,
ka `e Mari}
Bo jan Pu zi ga }a
FO TO NN
Bel gi jan ka Kim Klaj sters do bi la je spe ci jal no
pri zna nje - sop stve nu ver zi ju Bar bi lut ke.
"Ma tel", naj po zna ti ji proi zvo |a~ igra ~a ka na
svi je tu, na saj mu igra ~a ka u nje ma ~kom Ni rem ber -
gu ot krio je iz gled no vih lu ta ka ko je su na prav lje ne
u ~ast po zna tih `e na {i rom svi je ta, a uz Klaj ster so -
vu me |u nji ma su se na {le i spi sa te lji ca D`o an K.
Ro ling, po zna ta po se ri ja lu o Ha ri ju Po te ru, i {ved -
ska kra lji ca Vi kto ri ja.
Bar bi ver zi ja Klaj ster so ve ura |e na je po ugle -
du na njen iz gled u fi na lu pro {lo go di{ njeg US ope -
na, ka da je osvo ji la ti tu lu na svom prvom grend
sle mu po sli je dvo go di{ nje pa uze. Po red Klaj ster so -
ve, svo ju Bar bi re pli ku do bi la je i nje na k}er ka
D`a da.
"Mo ja po ro di ca mi je sve na svi je tu i po se bno
sam bi la uzbu |e na ka da sam sa zna la i da je D`a da
do bi la svo ju Bar bi ver zi ju", re kla je Klaj ster so va.
sport
Kim Klaj sters kao Bar bi lut ka
He ro ji {e prtlje
Spor tis ti
ko ji ne }e
biti
upam}eni
po
re zul ta ti ma
Njih si gur no ni ko ne }e pam ti ti po ne kom ve -
li kom re zul ta tu. Ne ki }e, ~ak, re }i da su lu di, ali
oni su se pre pus ti li pra voj avan tu ri i opro ba li svo -
je gra ni ce.
Ski ja{ iz Ga ne Kvo mi Nkru ma A~em pong, po -
zna ti ji i kao Snje`ni Le opard, na do brom je pu tu da
pos ta ne pra vi hit u Van ku ve ru na kon {to }e ovog
mje se ca pos ta ti prvi ski ja{ u is to ri ji svo je ze mlje ko ji
se po ja vio na ZOI.
"Iz zna ti `e lje sampo ~eo ma lo da ski -
jam i svi dje lo mi se", ka `e A~em pong.
Snje `ni le opard ima sa mo je dnu `e lju u Van ku -
ve ru: "Do }i do ci lja. To je za me ne ra vno po bje di".
Ula zak u cilj bio je je di na mi si ja i Eri ka Mu -
sam ba ni ja, pli va ~a iz Ekva to ri jal ne Gvi ne je, ko ji je
nas tu pio na Olim pij skim igra ma u Si dne ju 2000. go -
di ne. U trci na 100 me ta ra slo bo dnim sti lom je dva je
sti gao do ci lja.
"Po slje dnjih 15 me ta ra bi lo je naj te `e. Mi slio
sam da }u se ugu {i ti", re kao je Erik, ko ji je do bio na -
di mak Je gu lja.
Nje go va bit ka s hva ta njem da ha u ba ze -
nu in spi ri sa la je "Spi do", proi zvo |a ~a pli va ~ke opre -
me, ~i ji je Mu sam ba ni pos tao ma ne ken. U
bri tan skom "Timesu" pro zva li su ga he ro jem, uz bok
D`o ni ju Vaj smi le ru i D`e si ju Oven su. Sta tus he ro ja
Zim skih olim pij skih iga ra u Kal ga ri ju 1988. go di ne
ste kli su pred sta vni ci jo{ je dne trop ske ze mlje u zim -
skom spor tu - Ja maj ke. Na kon {to su se, ne ko li ko
me ta ra pri je ci lja, pre vrnu li, iza {li su iz bo ba i u{li u
cilj no se }i ga. Pet go di na ka sni je po ovoj avan tu ri
sni mljen je i film "Le de na sta za". Re pre zen ta ci ja Ja -
maj ke i po red ve li kih na po ra ni je us pje la da obe zbi -
je di pla sman na ZOI u Van ku ve ru. Or ga ni za to ri Iga -
ra ju ~e su sa op {ti li ime na u~e sni ka ta kmi ~e nja u bo -
bu, a na toj lis ti ne ma re pre zen ta ci je Ja maj ke.
Ni Pi ter Ba kli ni je ste kao sla vu do brim re zul ta ti -
ma. Ri je~ je o bo kse ru ko ji je ~ak 256 pu ta no ka uti -
ran. Na kon {to se po vu kao, ~es to je gos to vao u TV
emi si ja ma, o nje mu je pi sa lo mno go ko lu mnis ta, a
glu mio je i u ne ko li ko te le vi zij skih se ri ja. I igra~ bi li -
ja ra Bil Ver be njuk imao je ~u dan re cept za sla vu. Pri -
je sva kog svog me ~a pio je, ka ko je re kao, izme |u
{est i osam fla{a pi va. Re zul tat? Po nje mu ga ne }e
pam ti ti. Ke ni jac Fi lip Bo it ni je imao ni ka kvo ski ja -
{ko is kus tvo. U fe bru aru 1996. u Fin skoj je po ~eo da
tre ni ra nor dij sko tr~a nje, a cilj su mu bi le Olim pij ske
igre u Na ga nu, dvi je go di ne po sli je. U trci na 10 ki -
lo me ta ra Bo it je za vr{io po slje dnji, 92. Pro gla {e nje
po bje dni ka i do dje la me da lja bi li su od go |e ni, jer je
po bje dnik Bjorn De hli u ci ljnoj ra vni ni ~e kao Bo ita
da ga za grli. U znak za hval nos ti Bo it je si na na zvao
Bjorn De hli. Na kon Olim pij skih iga ra Ke ni jac je
pos tao zvi jez da, a "Nike" ga je an ga `o vao u svo jim
re kla ma ma.
"Bi lo me strah jer sam za sva ki skok
mi slio da mi mo `e bi ti po slje dnji", re kao je Edi
Edvar ds, zva ni Orao, na kon za vr{et ka ka ri je re.
Kao prvi Bri ta nac u ski ja {kim sko ko vi ma Edi se
po ja vio na ZOI u Kal ga ri ju 1988. i bio ubje dlji vo po -
slje dnji. Imao je 82 ki lo gra ma, a naj te `i ta kmi ~ar,
osim nje ga, imao je 72. ^el ni lju di sa ve za sma tra li su
da sra mo ti tu dis ci pli nu. Na kon ka ri je re Edi je pris -
toj no `i vio od re kla ma, bio je mas ko ta avi o-kom pa -
ni je "Eagle Airlines" i ~est gost u mno gim za ba vnim
emi si ja ma.
Igra~
bi li ja ra Bil
Ver be njuk
je pri je
sva kog
me ~a
pio {est
do osam
fla{a pi va
Je di na `e lja Snje `nog Le opar da
na Zim skim olim pij skim igra ma
u Van ku ve ru je da do |e do ci lja
Re pre zen ta ci ja Ja maj ke
ne }e nas tu pi ti u Van ku ve ru
Kvo mi Nkru ma
A~em pong
Edi
Edvar ds
strana 8 strane 4 i 5
Mno ge na mir ni ce
sa dr`e vi ta mi ne
ko ji o`iv lja va ju
or ga ni zam
Hra nom u
bor bu pro tiv
stre sa
"Ali sa u Ze mlji ~u de sa"
Svi jet
Lu isa Ke ro la
po no vo
na ve li kom
pla tnu
Da vor PA VLO VI]
nd "Os car" go est to… re ~e ni ca je ko ja
}e se ove go di ne iz go va ra ti 7. mar ta u
tra di ci onal nom "Ko dak cen tru" u Los
An |e le su na naj gla mu ro zni joj i naj pres -
ti `ni joj do dje li fil mskih na gra da Ame ri -
~ke fil mske aka de mi je. Naj vi {e no mi na ci ja za zla tnog
ki pi }a, i to po de vet, do bi li su fil mo vi "Ava tar" i "Na re -
dnik D`ej ms", a ko je su re `i ra li biv {i bra ~ni par tne ri D`ej -
ms Ka me ron i Ke trin Bi ge lou. D`ej ms Ka me ron sma tra
da }e "Os ca ra" za naj bo lji film odni je ti nje go va biv {a su -
pru ga Ke trin Bi ge lou za dra mu "Narednik D`ejms".
A
NASTAVAK NA STRANAMA 2 i 3
Predvi|anje
za mogu}e
dobitnike
"Oscara"
Film, re `i ja i sce na rio
"Na re dni ku D`ej msu",
efe kti "Ava ta ru"
2 qfubl!5. 2. 2010.
NASTAVAK SA STRANE 1
"D`u li ja i D`u li ja", ko ja je na gra |e na "Zla tnim glo bu -
som" u ka te go ri ji naj bo lje ko me di je, ali po {to je ve}
bi la 15 pu ta no mi no va na i dva pu ta osvo ji la na gra du,
pre dnost da je mo no voj glu mi ci.
Os ta li kan di da ti za naj bo lju glu mi cu su Ga bo uri
Si di be, ko ja igra na slo vnu ulo gu u fil mu "Pre cious",
bri tan ske glu mi ce Ke ri Ma li gan u "Sve o je dnoj dje -
voj ci" i He len Mi ren, kao su pru ga La va Tol sto ja u
"Po slje dnjoj sta ni ci".
Naj bo lji glu mac: Kao i San dra Bu lok kod
glu mi ca, D`ef Bri d`is je kod glu ma ca osvo jio naj vi {e
pri zna nja ("Zla tni glo bus" i na gra du ame ri ~kog glu ma -
~kog ce ha) za film "Lu do srce". On je bri ljan tan u dra -
mi o kan tri pje va ~u na pro fe si onal noj i mo ral noj
Du qa •ak je po p|s q|u ma ca | re z| -
se ra. po put Oar || ja Oa p|| na. Gre te Gar bo.
A| íre da H| •ko ka. •| j| í|| msk| rad n| kad n| je
ovjen •an Os ca rom. Ma qa z|n T| me je na -
pra v|o ||s tu í|| mo va | nj| ho v|h q|a vn|h pro ta -
qo n|s ta ko j| n| su za s|u z| ||. po m|s |je nju
Aka de m| je. n| da se po ja ve u ka te qo r| ja ma
za naj bo |j| í||m. q|um ca ||| re z| se ra.
1. Fred As ter | Top Hat (1935) - Fred As -
ter je u svo j|m í|| mo v| ma sa mo p|e sao | pje -
vao. ona ko ka ko to n| ko pr| je | po s|| je nje qa
n| je usp|o. Nje qo ve u|o qe u í|| mu Top Hat
||| Sw|nq T| me. qdje je nas tu pao za je dno s
Dz|n dzer Po dzers. vrhun ska su umje tnost.
a |pak As ter za te u|o qe n| je b|o no m| no van
n| u je dnoj ka te qo r| j|. Aka de m| ja qa je do -
da tno uvr| je d| |a ka da mu je 1974. qo d| na -
ma na kon vrhun ca nje qo ve kre at| vnos t|.
do d| je || |a no m| na c| ju za naj bo |ju spo re dnu
u|o qu za ka tas tro ía |an í||m The Tower|nq
ln íer no.
2. Ke r| Grant | H|s G|r| Fr| day (1940) -
Oe| n| |ju d| Aka de m| je |ma || su pre dra su de
pre ma no vo pe •e n|m q|u ma •k|m bo qa ta s| -
ma. vo| ter Bre nan. ko j| je q|u m|o spo re dne
sk| tn| ce. do b|o je tr| Os ca ra. a Ke r| Grant
os tao je bez no m| na c| je •ak | za qe n| ja| nu
ko me d| ju H|s G|r| Fr| day.
3. B|| Ma rej | Bes kraj n| dan (1993) - G|u -
ma •k| per íor mans B| |a Ma re ja u í|| mu ko j| je
kod nas po znat kao Bes kra jn| dan odu se -
v|o je pu b|| ku | kr| t| ku. a|| s|a vn| ko m| •ar n| je
se na sao me du uzva n| c| ma na dodje|| Os -
ca ra. Da nas taj í||m va z| za je dnu od naj -
bo |j|h ro man t| •n|h ko me d| ja |ka da.
4. Bar ba ra Sten v|k | The Lady Eve (1941)
- Je dna od naj ve c|h ho || vud sk|h d| va |qra |a
je u ko me d| ja ma | dra ma ma. a|| Aka de m| j|n
ra dar n| kad je n| je re q|s tro vao. Ü The Lady
Eve |qra |a je brod sku za bav |ja •| cu ko ja
osva ja be spo mo cnoq Hen r| ja Fon du. F||m
je os tao bez os ka rov ske no m| na c| je.
5. Dzon Ford | Tra qa •| (1956) - ves tern
Dzo na For da va z| za je dan od naj bo |j| í|| -
mo va svoq zan ra sv|h vre me na. Pr| •a o
usa m|je nom ka ubo ju ko j| tra z| nes ta |u kc|
bez broj je pu ta na no vo |s pr| •a na. a|| For -
dov ka uboj sk| bunt pro t|v ra s| zma | oda he -
roj stvu n| su |m pre s| on| ra || •|a no ve
Aka de m| je. Ford u svo joj ko |e kc| j| |ma •e t| r|
Os ca ra za re z| ju. a|| nje qo vo naj bo |je dje |o
n| je do b| |o n| je dnu no m| na c| ju.
6. Mar t|n Skor se ze | Ta ks|s ta (1976) - Ku| -
tn| í||m no m| no van je za naj bo |j| í||m te za
naj bo |ju mu sku | zen sku u|o qu. a|| re z| ser
Mar t|n Skor se ze je na zqra za nje os tao bez
no m| na c| je. Je dan od na ju t| caj n| j|h ho || vud -
sk|h re z| se ra svoq je prvoq Os ca ra za re z| -
ju do b|o tek 2007. qo d| ne za í||m Po koj n|.
7. St| ven Sp|| berq | Pa |je (1975) - F||m
ko j| je re de í| n| sao po jam zan ra stra ve | uza -
va za ra d|o je no m| na c| ju za naj bo |j| í||m. a||
te sre ce n| je b|o nje qov re z| ser. No m| na c| ju
za re z| ju je za ra d|o ka sn| je í|| mo v| ma B||s k|
su sre t| tre ce vrste. Ot| ma •| |z qu b|je noq
kov •e qa | E.T..
8. K|nq Konq (1933) - Go d| ne 1934.
Aka de m| ja je prv| put uve |a de set no m| na -
c| ja u ka te qo r| j| naj bo |jeq í|| ma. a|| •ak n| u
tom naj s| rem drus tvu n| je b| |o mjes ta za
K|nq Kon qa. je dnu od naj s|a vn| j|h ían ta z| ja
í|| mske |s to r| je. Os ca ra je odn|o í||m Oa -
va| ca de No e|a Kauar da. a pr| •a o d| vov -
skom maj mu nu n| je do b| |a no m| na c| ju •ak
n| u te hn| •k|m ka te qo r| ja ma.
9. Ne k| to vo |e vru ce (1959) - F||m je pr| je
de set qo d| na pro q|a sen naj bo |jom ame r| -
•kom ko me d| jom sv|h vre me na. a u svo je
je vr| je me do b|o no m| na c| ju za Os ca ra u
mno q|m ka te qo r| ja ma. a|| ne | za naj bo |j|
í||m.
10. Mra •n| v| tez (2008) - Po s|je dnj| nas -
ta vak Be tme na. ko j| je pr| je dv| je qo d| ne za -
ra d|o re kor dnu su mu nov ca. |z qnan je |z
sv|h va zn| j|h ka te qo r| ja. a Os ca ra je do b|o
je d| no u so und ed| t|nq | so und m|x|nq ka te -
qo r| ja ma.
De set naj ve }ih
ne prav di "Os ca ra"
"Narednik D`ejms" je ve oma jak film, naj ja ~i u
svo joj ka te go ri ji. Bi }e mi ~ast da iz gu bim od nje", izja -
vio je Ka me ron.
Do ma }i ni ovo go di{ nje ma ni fes ta ci je bi }e glum ci
Stiv Mar tin i Alek Bol dvin, ko ji za je dno igra ju u fil mu
"Kom pli ko va no je".
Stru~njaci ve} prave os vrte na no mi no va ne glum -
ce i fil mo ve i pro gno zi ra ti ko bi mo gao da osvo ji na -
gra de.
Naj bo lja glu mi ca: U ~e ti ri glu ma ~ke ka -
te go ri je bi tre ba lo da bu du si gur ni po bje dni ci i sve dru -
go bi bi lo izne na |e nje osim po bje da San dre Bu lok,
D`efa Bri d`i sa, Mo'Nik i Kris to fe ra Val ca. Sva ka ko je
no vost {to se San dra Bu lok pro bi la do no mi na ci je sa
ulo gom u fil mu "Mrtvi ugao", jer do sa da ni je ima la
pre tje ra no za pa `e nih umje tni ~kih do se ga. Ri je~ je o
dra mi ko ja go vo ri o pa ru bi je la ca ko ji u sva ja ju ne pi -
sme nog crnog ti nej d`e ra i po ku {a va ju mu da ti dom i
oslo nac u `i vo tu. Za ulo gu Li En To uhi do bi la je ve}
nagradu "Zla tni glo bu s" i na gra du ame ri ~kog glu ma -
~kog ce ha.
Naj ve }i kon ku rent Sandri Bu lok je Me ril Strip u
Na prav ljen je pre se dan u
no mi na ci ja ma za naj bo lji film i
umjes to pet iza bra no je 10 kan di da ta
ko ji }e se bo ri ti za zla tnog ki pi }a
"Up" je glavni kandidat za "Oscara"
za najbolji animirani film
Zla tni ki pi }i ~e ka ju sve ~a nu do dje lu
San dra Bu lok ima naj vi {e {an se za osva ja nje na gra de za naj bo lju glu mi cu
3 5. 2. 2010. qfubl
ras krsni ci.
Os ta li kan di da ti za naj bo ljeg glum ca su D`e re mi
Re ner za "Na re dni ka D`ej msa", D`ord` Klu ni za "Ni
na ne bu, ni na ze mlji", Ko lin Firt za ulo gu ho mo se ksu -
al ca u "Sa mo tnom mu {kar cu", i na gra |en u Ve ne ci ji, i
Mor gan Fri men za "In vic tus".
Naj bo lja spo re dna `en ska ulo ga:
Mo'Nik je fa vo rit za naj bo lju `en sku spo re dnu ulo gu,
jer je u fil mu "Pre cious" od glu mi la sjaj no. Za ovu ulo -
gu je do bi la i "Zla ni glo bus" i ne o~e ku je se ni ko da je
po bi je di, jer kon ku ren ci ja ni je ja ka, izu zev Ve re Far -
ming u "Ni na ne bu, ni na ze mlji". Gla vna ju na ki nja
ove dra me je ne pi sme na, pre ti la ti nej d`er ka ko ju mu ~i
jo{ i tru dno }a. Mno ge fa no ve za in tri gi ra }e to {to u fil -
mu nas tu pa ju i Le ni Kre vic i Ma ra ja Ke ri.
Os ta li no mi no va ni su: Pe ne lo pe Kruz
za mju zikl "De vet", Ana Ken drik u "Ni na ne bu, ni na
ze mlji" i Me gi Gi len hal u "Lu dom srcu".
Naj bo lja spo re dna mu {ka ulo ga: Pet no mi na ci ja
do bi li su "Pro kle tni ci" Kven ti na Ta ran ti na o je vrej skoj
odmaz di nad na cis ti ma u Dru gom svjet skom ra tu, ali
je di ni si gur ni "Oscar" tom fil mu je onaj za Kris to fe ra
Val ca za in ter pre ta ci ju na cis te i "lov ca na Je vre je"
Hansa Lan da. On je osvo jio na gra du za naj bo ljeg
glum ca u Ka nu i ma lo po zna ti aus trij ski glu mac je
gdje se god po ja vio do bio na gra du, a vje ro va tno }e ta -
ko bi ti i sa "Os ca rom". Os ta li no mi no va ni u ovoj ka te -
go ri ji su Met Dej mon u "In vic tu su", Vu di Ha rel son u
"The Mes sen ge ru", Kris to fer Pla mer u "Po slje dnjoj
sta ni ci" i Sten li Tu ~i u "The lo vely bo nes".
Naj bo lji film: Na prav ljen je pre se dan u no -
mi na ci ja ma za naj bo lji film i umjes to pet iza bra no je
10 kan di da ta ko ji }e se bo ri ti za zla tnog ki pi }a. Je di no
je izne na |e nje {to ni je "In vic tus" Klin ta Is tvu da u{ao u
taj izbor, jer je umjes to nje ga iza bran "Mrtvi ugao"
D`ona Lija Hen ko ka.
"Ava tar" je prvi film u is to ri ji ki ne ma to gra fi je ko ji
je pre {ao za ra du od dvi je mi li jar de do la ra i ve li ki je
kan di dat da do bi je "Os ca ra" za naj bo lji film i re `i se ra,
a ako ne za te gla vne ka te go ri je, on da de fi ni ti vno za
spe ci jal ne efe kte. Ka me ron je di no mo `e `a li ti {to nje -
gov no vi film ima ma nje no mi na ci ja od Ti ta ni ka.
Gla vni kon ku rent "Ava ta ru" je "Na re dnik D`ej -
ms" (The Hurt loc ker), ra tna dra ma Ke trin Bi ge lou.
Ovaj film je ne da vno osvo jio naj vi {a pri zna nja od
ame ri ~kih pro du ce na ta, ali i re `i se ra. Sva ka ko ovaj
film ima pre dnost {to se ti ~e sce na ri ja u odno su na
"Ava tar", a ne bi bi lo ~u dno da ovaj ra tni film po tu ~e
"Ava ta ra".
"Dis trikt 9", nau ~nofan tas ti ~ni film Ni la Blom -
kam pa, neo spor no je do bar film, ali te {ko da bi mo gao
do bi ti no mi na ci ju za naj bo lji film da ka te go ri ja ni je
pro {i rena. Is ta je stvar i s bri tan skom me lo dra mom
"Sve o je dnoj dje voj ci", te sa ti rom bra }e Ko en "Ozbi -
ljan ~o vjek". "Ne be sa" su prvi ani mi ra ni film ko ji se
ta kmi ~i za na gra du za naj bo lji film. Za ni mlji vo je da
se dva od de set fil mo va ba ve ta mno pu tim ti nej d`e ri ma
ko ji ima ju pro ble ma s te `i nom. Os ta li fil mo vi ko ji
kon ku ri {u za ovu na gra du su "Ni na ne bu, ni na ze -
mlji" D`ej so na Raj tma na, "Pro kle tni ci" Kven ti na Ta -
ran ti na, "Mrtvi ugao" i "Pre cious".
Naj bo lji re `i ser: U ka te go ri ji naj bo ljeg
re `i se ra ve li ku bor bu }e vo di ti biv {i su pru `ni ci D`ej -
ms Ka me ron i Ke trin Bi ge lou. Re `i se ri su sta li na nje -
nu stra nu, me |u tim ni {ta se ne zna jer se zna ko li ko je
Ka me ron omi ljen me |u ~la no vi ma Aka de mi je, ta ko }e
trka bi ti izje dna ~e na. Os ta li kan di da ti su Kven tin Ta -
ran ti no za "Pro kle tni ke", Li De ni jels za "Pre cious" i
D`ej son Raj tman za "Ni na ne bu, ni na ze mlji".
Adap ti ra ni i or igi nal ni sce na rio:
[est no mi na ci ja je pri pa lo fil mu "Ni na ne bu, ni na ze -
mlji", ko ji bi mo gao po bije di ti u ka te go ri ji naj bo ljeg
adap ti ra nog sce na ri ja. Raj tma nov pret ho dni film "Ju -
no" je ta ko |e do bio "Os ca ra" za naj bo lji sce na rio.
Kon ku ren ti }e mu bi ti Nil Blom kamp i Te ri Ta ~el za
"Dis trikt 9", po zna ti bri tan ski pi sac Nik Hor nbi za
"Sve o je dnoj dje voj ci", D`e si Ar mstrong, Saj mon
Ble kvel, Ar man do Ja nu ~i i To ni Ro~ za "In the lo op" i
D`e fri Fle ~er za "Pre cious".
Za naj bo lji or gi nal ni sce na rio je izne na |e nje {to
ne ma "Ava ta ra", ta ko da je Marku Bo alu i "Na re dni ku
D`ej msu" otvo ren put do po bje de. Je di ni ma lo ozbi -
ljni ji kon ku rent mo `e mu bi ti Kven tin Ta ran ti no sa
"Pro kle tni ci ma". Os ta li kan di da ti su Ale san dro Ka mon
i Oren Mo ver man za "The Mes sen ger", bra }a Ko en za
"Se rious man" i Pi te Do kter, Bob Pe ter son, To mas Me -
kar ti, Bob Pe ter son, Pit Do kter za "Ne be sa".
Ani mi ra ni film: Ka te go ri ja naj bo ljeg ani -
mi ra nog fil ma je pro {i re na i umjes to tri ta kmi ~i se pet
fil mo va, me |u ko ji ma su ma lo po zna ti "Taj na Kel sa"
To ma Mu ra, a po bje dnik je vi {e ne go si gu ran, a to je
film "Ne be sa", ko ji se us pio pro gu ra ti me |u de set naj -
bo ljih. Os ta li kan di da ti su "Ka ro li na", "Fan tas ti ~ni mr.
Foks" i "Prin ce za i `a ba".
Stra ni film: Bi lo je ja sno kao dan da me |u
pet kan di da ta za stra ni film ne }e u}i nije dan film iz re -
gi ona, jer su da le ko ispod kva li eta. "Os ca ra" bi prvi
put mo gao do bi ti Aus tri ja nac Mi ha el Ha ne ke za film
"Bi je la tra ka", po bje dni k u Ka nu i osva ja ~ jo{ mno gih
na gra da. Re `i ser je pri je ne ko li ko go di na ne pra ve dno
izba ~en ka da se film "Skri ve no" ni je mo gao ta kmi ~i ti,
jer je bio na fran cus kom je zi ku, a pri ja vi la ga je Aus -
tri ja. Naj ve }i kon ku rent mu je "Pro rok" iz Fran cus ke, a
u kon ku ren ci ji su jo{ "Aja mi" iz Izra ela, "Mli je ko tu -
ge" iz Pe rua, po bje dnik "Ber li na lea", i "El Se cre to de
Sus Ojos" iz Ar gen ti ne.
Od os ta lih ka te go ri ja sve na gra de {to sa dr`e spe -
ci jal ne efe kte i te hno lo {ke aspe kte fil ma bez ika kve
kon ku ren ci je bi tre ba lo da pri pa dnu "Ava ta ru", na gra -
de za kos ti mo gra fi ju "Ko ko [a nel" ili mju zi klu "De -
vet", ko ji je u pre dnos ti is pred os ta lih za "Os ca ra" u
ka te go ri ji mu zi ke i pje sme.
U sva kom slu ~a ju po bje dni ke }e mo sa zna ti 7.
mar ta, ka da }e "Ko dak cen tar" bi ti pun blje {ta vi la i
gla mu ra. Sve je do zvo lje no, osim po tpu ne do mi na ci je
"Ava ta ra", a na da mo se da }e ta ko i bi ti!
Naj ve }i kon ku rent Sandri
Bu lok je Me ril Strip u
"D`u li ja i D`u li ja", ko ja je
na gra |e na "Zla tnim
glo bu som" u ka te go ri ji
naj bo lje ko me di je
U ka te go ri ji naj bo ljeg
re `i se ra ve li ku bor bu }e vo di ti biv {i
su pru `ni ci D`ej ms Ka me ron i
Ke trin Bi ge lou
Scena iz filma "Narednik D`ejms"
D`ef Brid`is u filmu "Crazy Hurt"
Kven tin Ta ran ti no
Me ril Strip je gla vna
kon ku ren tki nja San dri Bu lok
FO TO AFP
D`ord` Kluni
4 qfubl!5. 2. 2010.
"Hi tna po mo}", Go ran Ra do va no vi} 2009
Tjes ko ban pe ri od
Srbi je kroz is to ri ju
i fi kci ju
Re `i ser po znat is klju ~i vo po dobrim do ku men tar nim fil mo vi ma kao {to su
"Cas tin g" i "Pi le }i izbo ri", prvi put je sni mio igra ni film u ko ji je pre nio svo je
is kus tvo iz do ku men ta ra ca, {to je vi dlji vo po mnogim mon ti ra nim ar hiv skim
i is to rij skim se kven cama.
"Hi tna po mo}" je sa vre me na is to rij ska pri ~a o je dnom na ro du, is pri ~a na
kroz pre sjek ne ko li ko ra zli ~i tih ka ra kte ra sa sre di {tem u hi tnoj po mo }i, ko ja
}e vam ri jet ko izma mi ti os mijeh na li ce, a mno go ~e{ }e izazvati gor ~i nu.
Film po ~i nje snimci ma hi tne po mo }i iz sre -
di ne {ez de se tih go di na, da bi na kon to ga ra -
dnja po ~e la da se de {a va 2001. smje nom
Slo bo da na Mi lo {e vi }a, a nas ta vlja se ubis -
tvom \in |i }a i bom bar do va njem Ko so va i
pe ri odom na kon to ga. U sre di {tu pri ~e su
am bu lan tna ko la sa do ktor kom (Ve sna Tri -
va li}) i nje nim vo za ~em (Ne na d Jez di }), ko ji
ima ju ri jet ku pri li ku da igra ju u ne kom fil mu
ko ji ni je ko me di ja. Ta ko |e, tu je i di spe ~er -
ska slu `ba hi tne po mo }i, pre dvo |e na Ni ko -
lom Pe ja ko vi }em, dok se u po za di ni
iz mje nju ju su dbi ne voj ni ka JNA, nje go ve
k}er ke, vo di te ljke RTS-a i unu ka, za vri je me Mi lo {e vi }e ve vla da vi ne. Oca i
k}er ku igra ju Ta na si je Uzu ovi} i Na ta {a Nin ko vi}, ko ja je ubje dlji vo do ~a ra -
la lik nar ci soi dne i mar gi na li zo va ne ja vne li ~nos ti. U fil mu su jo{ pri ~e o dva
bra ta, iz bje gli ce iz Kra ji ne, i pa ra ple gi ~ne mla de dje voj ke, ko ju igra So nja
Ko la ~a ri}, ni je me u prvom di je lu fil ma, ali na kra ju oso be ko ja mije nja na
po zi ti vno po gled u bu du }nost. S ogor ~e nim i tjes ko bnim po gle dom na de {a -
va nja u Srbi ji, s ma lom pri mje som hu mo ra, re `i ser se ci ra sta nje dru{ tva ko je
jo{ ni je izli je ~e no, a u tom pris tu pu iz mje nju je do ku men ta ci ju i fi kci ju, di gi -
tal ni i kla si ~ni for mat. Re `i ser je uspio da sni mi ubje dlji vu i po tre snu pri ~u
ko ja pod sje }a na zla tna vre me na ki ne ma to gra fi je is to ~nih ko m{i ja. Na kra ju
je ipak os ta la ne zao kru `e na cje li na i `al {to se ne kim li ko vi ma ni je po sve ti lo
vi {e pa` nje i {to su brzo na kon po jav lji va nja i nes ta li. S ob zi rom na to da film
tra je ma nje od 90 mi nu ta, to se mo glo ura di ti, iako je mo `da re `i se ro va ide ja
bi la da os ta vi gle da oca u dilemi.
PROJEKTOR
Pi {e:
Davor PAVLOVI]
Ovo je sa vre me na
is to rij ska pri ~a o
je dnom na ro du,
is pri ~a na kroz
pre sjek ne ko li ko
ra zli ~i tih
ka ra kte ra, ko ja
}e vam ri jet ko
izma mi ti os mijeh
na li ce
"Svi su do bro", dram ska
ko me di ja sa mnogo zvi jez da
Sli ka po ro di ce
Za mi{ lje ni svi jet
Ali sa vi {e ni je
se dmo go di{ nja
dje voj ~i ca, ve} odra sla
djevojka, ko ja se ba{ i
ne ukla pa u ma ti ~no
vi kto ri jan sko do ba,
a tu ma ~i je mla da
aus tra lij ska glu mi ca
Mia Va si kov ska
"Ali sa u Ze mlji
~u de sa", no vi
spe ktakl Tima
Bar to na
D. PA VLO VI]
Ri mejk ita li jan ske ko me di je \u ze pea Tor na to rea "Stan no
Tut ti" iz 1990. re `i rao je Kirk D`ons i nje gov na ziv je "Svi su
do bro". U fil mu igra mnogo ho li vud skih zvi jez da. Pre mi je ra fil -
ma je bi la 4. de cem bra pro {le go di ne u Ame ri ci, a od ove se -
dmi ce se mo `e po gle da ti za je dno sa spe kta klom Gaja Ri ~i ja
"[er lok Hol ms" u ba nja lu ~kim bi os ko pi ma.
Za ra da ko me di je je oko de vet mi li ona do la ra, {to je po ma lo
ra zo ~a ra va ju }e s ob zi rom na eki pu fil ma, ali iz gle da da je pu bli -
ci do sa dio ova kav `anr.
Frenk Gud je pro veo ve }i nu svog `i vo ta ra de }i u lo kal noj
fa bri ci `i ce, te {ko za ra |u ju }i nov ac ko ji m je iz dr`a vao svo ju
po ro di cu. Pen zi oni san po ~i nje shva ta ti ka ko je pro veo pre ma lo
vre me na sa svo je ~e tvo ro dje ce, i ka ko je vri je me da se to pro -
mi je ni. Po koj na `e na mu je uvi jek bi la gla vni po sre dnik u ko -
mu ni ka ci ji s dje com.
U tre nut ku in spi ra ci je po zi va ci je lu pro {i re nu po ro di cu na
vi kend, ali plan mu pro pa dne, jer ka ko se vi kend pri bli `a va,
U fil mu igra ju Ro bert de Niro, Dru
Be ri mor, Kejt Be kin sejl, Sem Ro kvel
5 5. 2. 2010. qfubl
u da na{ njem svi je tu
Da vor PA VLO VI]
ra jem 2007. go di ne re `i ser Tim Bar ton,
ko ji je po znat po ekscen tri ~nim i ne obi -
~nim fil mo vi ma, kao i ~es toj sa ra dnji sa
glum cem D`o nijem De pom, do go vo rio
je sa kom pa ni jom "Di zni" dva pro je kta
ko ja }e re ali zo va ti u 3D for ma tu, ri mej -
ku vlas ti tog krat kog fil ma "Fran kenwee-
nie", te pro jekt ko ji je, pre ma nje go vim
ri je ~i ma, "re ima gi na ci ja pri ~e Luisa Ka ro la", a ko ji za ne {to
vi {e od mje sec da na sti `e u ki na. Ri je~ je o jo{ je dnoj "Ali si u
Ze mlji ~u de sa".
Ali sa vi {e ni je se dmo go di{ nja dje voj ~i ca, ve} odra sla cu -
ra, ko ja se ba{ i ne ukla pa u ma ti ~no vi kto ri jan sko do ba, a tu -
ma ~i je mla da aus tra lij ska glu mi ca Mia Va si kov ska. Za ulo gu
je lo bi ra la i Lin dzi Lo han, a in te res je po ka za la i Da ko ta Ri -
~ar ds, ali je odus ta la kad je sa zna la da je u fil mu ri je~ o ne {to
sta ri joj Ali si.
Ali sa kao devetnaestogo di{ nja djevojka na je dnoj za ba vi
primijeti bi je log ze ca i po ~ne ga sli je di ti. Pro las kom kroz la vi -
rint do |e do ze ~ je ru pe u ko ju upa dne, i na |e se u Ze mlji ~u -
de sa, mjes tu ko je je po sje ti la pri je de set go di na, ~e ga se ona
ne sje }a. Sta rim pri ja te lji ma je dra go {to je po no vo vi de, jer
im je potre bna nje zi na po mo} u svrga va nju zle Crve ne kra lji -
ce s tro na Ze mlje ~u de sa.
Do bar dio fil mske eki pe ~ine stal ni i ~es ti Bar to no vi sa ra -
dni ci, D`o ni De p, He len Bon ham- Kar ter, a tu su i Alan Ri -
kman i Ti mo ti Spal, Maj kl [in, En Ha ta vej, Kri spin Glo ver, te
Sti ven Fraj.
De p je dobio jo{ je dnu, se dmu u ni zu, ~u dnu ulogu u
kojoj sara|uje s Bar to nom, a to gla vna mu {ka ulo ga Lu dog
[e {ir d`i je, dok }e mo He le nu Bon ham-Kar ter gle da ti kao
Crve nu kra lji cu sa ra ~u nar ski utros tru ~e nom gla vom, ina ~e
Lui sa Ke ro la
pla tnu
kom bi na ci ju Ka ro lo vih li ko va Crve ne kra lji ce i Kra lji ce srca.
Re `i ser Tim Bar ton je uda hnuo bo je fil mo vi ma "Kru pna
ri ba", "^ar li i fa bri ka ~o ko la de", "Edvard Ma ka zo ru ki" i imao
je slo bo du da pri ka`e svu uvrnu tost svo jih li ko va u naj ne obi -
~ni jem ko lo ru.
Ka `e ka ko je `e lio do dati pri ~i emo ci onal nu di men zi ju
ko ja je po nje go vom vi |e nju izos ta la iz do sa da{ njih ekra ni za -
ci ja, te ka ko ima na mje ru na pra vi ti pra vu pri ~u, a ne sa mo niz
do ga |a ja u ko ji ma Ali sa lu ta od je dnog ~u dnog li ka do dru -
gog.
Ovo je Bar to nov prvi film u ko jem ra di s tzv. gre en scre -
enom (ze le nim zi dom), a iako }e film sti}i u ki na u 3D for -
ma tu sni man je nor mal no, te na kna dno pre ba ~en u 3D.
Film u Ame ri ci kre }e u dis tri bu ci ju 5. mar ta, a u tom pe -
ri odu bi tre balo da se po ja vi i u do ma }im kinima.
K
Do bar dio
fil mske
eki pe ~ine
stal ni i ~es ti
Bar to no vi
sa ra dnici, D`o ni
De p, He len
Bon ham- Kar ter,
a tu su i Alan
Ri kman i Ti mo ti
Spal
Ovo je
Bar to nov prvi
film u ko jem
ra di s tzv. ze le -
nim zi dom, a u
Ame ri ci kre }e
u dis tri bu ci ju
5. mar ta
sva ko od njih se jav lja s bi tnim ra zlogom za {to ne mo gu do }i.
Odlu~an u svojoj namjeri, Frenk pa ku je tor bu i kre }e na pu to -
va nje po ci je loj Ame ri ci, ka ko bi izne na dio sva ko od svo je ~e -
tvo ro dje ce. Prvo otpu tu je u po sje tu si nu Dej vi du ko ji je
umje tnik u Nju jor ku, pa k}erki ko ja `i vi u ^i ka gu i ba vi se
ogla {a va njem, si nu Ro ber tu ko ji je di ri gent u Den ve ru i na kra ju
obi|e svo ju naj mla |u k}erku Ro si, ko ja je ple sa ~i ca u Las Ve -
ga su…
Dram ska ko me di ja "Svi smo su per" pred stav lja sli ku po ro -
di ce ko ja je u da na{ njem svi je tu pos ta la uobi~ajena.
U fil mu "Svi smo su per" igra ju Ro bert De Niro, Dru Be ri -
mor, Kejt Be kin sejl, Sem Ro kvel. Kirk D`ons je napisao scena-
rio i re`irao ovaj film, a mu zi ku je na pi sao os ka ro vac Da rio
Ma ri ane li uz ori gi nal nu pje smu koju je komponovao Sir Pol
Me kar tni . Na Rot ten To ma to esu film je do bio 46 od sto po zi ti -
vnih kri ti ka, a mi{ lje nja su da je mir na i ha ri zma ti ~na po ja va
Denira spa si la fil m, dok sve iz gle da ste re oti pno po put bo `i }nih
ko me di ja.
Frenk u tre nut ku
in spi ra ci je po zi va
ci je lu pro {i re nu
po ro di cu na vi kend,
ali plan mu pro pa dne,
jer sva ko od njih se
jav lja s bi tnim
ra zlogom za {to ne
mo gu do }i. Odlu~an u
svojoj namjeri, kre }e
na pu to va nje po
ci je loj Ame ri ci ka ko
bi izne na dio svo je
~e tvo ro dje ce
Na Rot ten
To ma to esu film je
do bio 46 od sto
po zi ti vnih kri ti ka, a
mi{ lje nja su da je
mir na i
ha ri zma ti ~na
po ja va Denira
spa si la fil m
Vi kend ko ji je pred na ma u Sa -
ra je vu obi lu je mno{ tvom mu zi -
~kih ma ni fes ta ci ja. Naj pri je da
pod sje ti mo, da }e Pa ko de Lu si ja
iz [pa ni je, je dan od naj zna ~aj ni jih
fla men ko gi ta ris ta svih vre me na,
su tra{ njim (su bo ta) kon cer tom u
Sa ra je vu za po ~e ti svo ju svjet sku
tur ne ju.
Kon cert sa po ~et kom u 20 sa ti,
Pa ko de Lu si ja, }e odr`a ti u Bo -
san skom kul tur nom cen tru. Su tra
na ve ~e ta ko |e jo{ je dan kon cert i
to u Olim pij skoj dvo ra ni "Ze tra",
ko ji ta ko |e po ~i nje u 20 sa ti. Ri je~
je o mu zi ~kom spe kta klu pod slo -
ga nom "Za je dno za `i vot", kon -
cert za po mo} obo lje lom mu zi ~a ru
Edi Mu la ha li lo vi }u. U~es tvo va }e
Di no Mer lin, "Pla vi or kes tar",
"Bom baj {tam pa", "Le tu {tu ke",
Ha ri Va re {a no vi}, Mla den Vo ji ~i}
Ti fa...
U ne dje lju po ~i nje 26. in ter na ci -
onal ni fes ti val Sa ra je vo "Sa ra jev -
ska zi ma", pod slo ga nom "[ta
sad?", a ko ji }e tra ja ti do 28. fe -
bru ara. U okvi ru pro gra ma Fes ti -
va la bi }e izve de ne po zo ri {ne
pred sta ve. Za tim, na ne ko li ko lo -
ka ci ja }e bi ti pred stav lje ni li ko vni
pro gra mi, pla ni ra na je i se dmi ca
ja pan skog fil ma i niz kon ce ra ta.
Fes ti val "Sa ra jev ska zi ma" je tra -
di ci onal ni su sret umje tni ka i gra -
|a na. Uko li ko ste i po red sve ga
na ve de nog, ipak ve }e pris ta li ce
fil ma sa ve li kog ekra na, u mul ti -
ple ksu "Ci ne ma City" u Sa ra je vu
na re per to aru, izme |u os ta lih fil -
mo va, su i ho ror "Su sre ti ~et vrte
vrste", po ro di ~na ko me di ja "Al vin
i vje ve ri ce 2", kao i ro man ti ~na
ko me di ja "Lju ba vni d`e kpot".
U ba nja lu ~kom Ve li kom izlo -
`be nom sa lo nu Ban skog dvo ra
ve ~e ras }e bi ti otvo re na izlo `ba X
FI LE, auto ra Sa {e Mi li }a.
U Na ro dnom po zo ri {tu RS ve -
~e ras je na pro gra mu pred sta va
"Div lje me so". U su bo tu, sa po ~et -
kom u 20 ~a so va, bi}e igran mju -
zikl "Zvi jez da je ro |e na", dok u
ne dje lju igra pred sta va "Ma ga re }e
go di ne".
U ba nja lu ~kom "De mo fest klu -
bu" (DFC) lju bi te lji afri ~kog zvu -
ka ve ~e ras }e mo }i slu {a ti
"Afri can drum li ve ses si on". Ulaz
za po sje ti oce je bes pla tan. Za af ter
par ti za du `en je DJ Glis ta.
U su bo tu u DFC nas tu pa ju Kan -
da, Ko d`a i Ne boj {a, beo grad ski
kul tni sas tav mla |e ge ne ra ci je, za -
je dno sa Ko jo tom i Mar ti ne som.
Svir ka je po sve }e na ro |en da nu
Bo ba Mar li ja, le gen dar nog re ge
umje tni ka. Ulaz na kon cert je 10
KM.
Po zna ti bri tan ski mu zi ~ar Kris
Ri ja nas tu pi }e ve ~e ras u beo grad -
skom "Sa va" cen tru u okvi ru svo je
evrop ske tur ne je ko ja je po ~e la 1.
ja nu ara 2010. go di ne. Ne da vno je
objav ljen du pli al bum naj ve }ih hi -
to va Kri sa Ri je "Still So Far To Go
- The Best of Chris Rea" na ko me
se na la ze po zna te pje sme kao {to
su: "On the Be ach", "Jo sep hi ne",
"Ro ad To Hell", "Ju lia", kao i no vi
sin glo vi "Still to Far To Go" i "Va -
len ti no".
Ka ri je ra Krisa Ri je tra je ve} 30
go di na to kom ko jih je pro dao pre -
ko 30 mi li ona al bu ma. Nje go vi al -
bu mi "The Ro ad To Hell" i
"Auber ge", odmah su izbi li na
prvo mes to bri tan ske top-lis te.
Krisa Ri ju sma traju je dnim od
naj bo ljih mu zi ~a ra i gi ta ris ta sa
pros to ra Ve li ke Bri ta ni je. Ci je ne
ula zni ca su od 1.700 do 2.900 di -
na ra. U su bo tu u Kul tur nom cen -
tru "Grad" bi }e odr`ana "It's a
dub step" `ur ka.
Za pul to vi ma }e bi ti do ma }i DJ-
evi, a do ma }in je Ras he ed MC.
Kar ta ko {ta 250 di na ra, i uz nju se
do bi ja i pro mo CD.
U KD "Va tro slav Li sin ski" u pe -
tak u sklo pu Crve ne okta ve nas tu pa
Za gre ba ~ka fil har mo ni ja pod di ri -
go va njem ma es tra [lo ma Min ca.
Ma es tro [lo mo Minc na svo jim
nas tu pi ma pred stav lja bi ra ne stra -
ni ce mu zi ~ke li te ra tu re, a za no vi
su sret u Crve noj okta vi oda brao je
tri prvo ra zre dna os tva re nja iz fran -
cus kog i rus kog sim fo nij skog re -
per to ara. Kon cert po ~i nje u 19.30
~a so va, a ci je na ula zni ce su od 50
do 125 ku na.
"MMC Stu dio" ve ~e ras ogra ni -
zu je kon cert Din ka Sti pa ni ~e va
ko ji }e biti odr`a n u sklo pu pro -
gra ma "Stu dio Jazz". Kon cert po -
~i nje u 21 ~as, a ci je na ula zni ce je
30 ku na. E.D., @.D.
Pa ko de Lu si ja u
BKC-u u Sa ra je vu
Izlo `ba ra do va X
FI LE, auto ra Sa {e Mi li }a
u Ban skom dvo ru
Kon cert Pa ka de Lu si je
po ~i nje u 20 ~a so va
F
O
T
O

A
R
H
I
V
A
U su bo tu u Olim pij skoj dvo ra ni
"Ze tra", bi}e odr`a n spe ktakl pod
slo ga nom "Za je dno za `i vot",
kon cert za po mo} obo lje lom
mu zi ~a ru Edi Mu la ha li lo vi }u
6 qfubl!5. 2. 2010.
tal no re kla mi ra ne ta ve za ~i je se
dno hra na ne li je pi {te tne su po
zdrav lje, ut vrdi li su nau ~ni ci Uni -
ver zi te ta Exeter. He mi ka li je ko je se
ko ris te za stva ra nje nji ho ve po vr{i -
ne otpor ne na vre li nu i mrlje do vo -
de do pro ble ma sa {ti tnom
`li jez dom. Me |u tim, to ni je je di ni slu ~aj ko ji do ka zu je
da u ku hi nji ne ri jet ko ima mo pra ve ubi ce.
Nau ~nik Maj kl Hen lon za list "Da ily Ma il" go vo ri
o broj nim skri ve nim opa snos ti ma u ku hi nji.
Tru leks-krpe i spu `ve za pra nje su |a ko je su se dmi -
ca ma u upo tre bi mo gu pri ku pi ti na de se ti ne hi lja da
mikro or ga ni za ma po kva dra tnom cen ti me tru. To je vje -
ro va tno naj ve }i izvor glji vi ca u ci je loj ku }i, uklju ~u ju }i i
oblast unu tar WC {o lje.
Iz vje {taj Evrop ske uni je iz 2009. sa dr`i dio u ko jem
se ka `e da su dje ca u doma}in stvi ma izlo `e na po ten ci -
jal no opa snim he mi ka li ja ma ko je uti ~u na ni vo hor mo -
na, a mo gu za hva ti ti i vi tal ne di je lo ve ti je la, po se bno
kod dje ~a ka. Ri je~ je o he mi ka li ja ma u plas ti ci u ko ju je
za pa ko va na hra na.
Pa zi te {ta ra di te s os ta ci ma hra ne i ako ste za le |e nu
hra nu je dnom pod gri ja li, ni slu ~aj no je ne po ku {a vaj te
po no vo za le di ti. Ta kvi obro ci su odli ~na po dlo ga za sal -
mo ne lu.
Opa sni tos te ri i fri `i de ri: Vi {e hi lja da
lju di sva ke go di ne po gi ne od tos te ra u svom do mu. Tek
osam do de vet njih go di{ nje us mrte aj ku le. Tos te ri su
po ten ci jal na opa snost jer su elek tri ~ni ele men ti u nji ma
otvo re ni i ne sre }e se naj ~e{ }e de {a va ju kad me tal nim
no `em po ku {a te izva di ti za glav lje ni ko ma di} tos ta.
Pre trpa va njem fri `i de ra ta ko |e ri zi ku je te svo je
zdrav lje jer za ra `e na sku va na hra na la ko {i ri mi kro be
na, re ci mo, svje `e me so.
Va `nost ro ka tra ja nja: Kad nam se
hra na u fri `i de ru po kva ri, to ga smo obi ~no svje sni pre -
ma nje noj bo ji ili mi ri su. Me |u tim, kad se po kva ri ne {to
iz za mrzi va ~a, to je mno go ma nje vi dlji vo.
Ne ri jet ko me so os tav lja mo i po ne ko li ko mje se ci u
za mrzi va ~u, ne bri nu }i {ta }e se za to vri je me sa njim
de si ti, a ne ke na mir ni ce nam za pra vo mo gu uzro ko va ti
ka tas tro fu. Za to pri je stav lja nja u za mrzi va~ uvi jek po -
gle daj te ko ji je kraj nji rok ~u va nja na mir ni ca ko je ku pi -
te.
Pes ti ci di na vo }u ili po vr}u su jo{ je dna stvar o ko -
joj tre ba vo di ti ra ~u na. Za sva ki slu ~aj, uvi jek do bro
ope ri te vo }e i po vr}e ko je do ne se te ku }i.
S
Zdra vo mr{av lje nje u de set
je dnos ta vnih ko ra ka
Naj je dnos ta vni ji pris tup mr{av lje nju je umje re no sma nje nje uno -
sa ka lo ri ja. Ako sma nji te dne vni unos ka lo ri ja za 500, mo`ete smr{a -
vje ti je dan ki lo gram za dvi je ne dje lje. Mo`da vam se to ~i ni pre ma lo,
jer vam je tre ba lo sa mo dva-tri da na da na ku pi te su vi {ne ki lo gra me,
ali ovo je naj si gur ni ji na ~in to plje nja su vi {nih ki lo gra ma i me di cin ski
naj zdra vi ji. Ova kvim tem pom iz gu blje na te`ina se ne }e vra ti ti.
Ple {i te: Ako ple {e te sa mo dva sa ta, sa gor je }e te 500 ka lo ri ja.
To je tre }i na po tre bnog dne vnog uno sa.
Na spa vaj te se: Ne dos ta tak sna vas ~i ni gla dni ji ma. Is tra`iva nje
Uni ver zi te ta u ^i ka gu je po ka za lo ka ko oso be ko je spa va ju sa mo pet
i po sa ti dne vno je du vi {e to kom da na.
Ne je di te is pred TV-a: Ina ~e }e te po jes ti 288 ka lo ri ja
vi {e, tvrde is tra`iva ~i Uni ver zi te ta u Ma sa ~u set su. Je di te za sto lom,
odlo`ite pri bor za je lo izme |u za lo ga ja i raz go va raj te s uku }a ni ma.
Ta ko }e te pri je osje ti ti si gnal si tos ti i iz bje }i }e te pre je da nje.
Iz bje ga vaj te ve ~e re s pu no pri ja te lja: Ne
`eli mo vas uda lja va ti od pri ja te lja, ali stru~ nja ci tvrde da po je de mo
~ak 96 od sto vi {e hra ne ako smo na ve ~e ri sa se dme ro ili vi {e oso ba,
to je sko ro pa dvos tru ki ru ~ak.
Do ru ~ak {am pi ona, ve~e ra si ro ma ha: Za
do ru ~ak se na krcaj te uglji ko hi dra ti ma, a njih iz bje ga vaj te za ru ~ak i
ve ~e ru. U pre vo du, po je di te dva ku va na ja ja ili kaj ga nu za do ru ~ak i
ko ma di} be zma snog me sa ka ko bis te se osje }a li si ti ji ma os tat kom
da na. Ta ko |e mo`ete gri cnu ti koc ki cu ~o ko la de. Za ru ~ak je di te vo }e
i po vr}e te ogra ni ~i te unos ka lo ri ja na 395 ka lo ri ja za ru ~ak i 235 za
ve ~e ru.
Bje`ite od pre li va za sa la te: Sa la te su zdra ve i
ni su ka lo ri ~ne, ali po ni {ta va te nji ho ve do bro bi ti pre li vi ma i uma ci ma
na ba zi ma jo ne ze i pavlake. Za mi je ni te ih be zma snim jo gur tom ili
svje`im si rom i iz bje gni te 684 ka lo ri ja.
Ser vi raj te obrok na ma lom ta nji ru: Za mi je -
ni te svo je ve li ke ta nji re onim ma li m za sa la tu ili de sert. Na taj }e te
na ~in po jes ti 20 do 25 od sto ma nje hra ne ili 500 ka lo ri ja.
Re ci te zbo gom gric ka li ca ma: Umjes to ko ki ca i
~ip sa, gric kaj te ba de me i sli ~ne ora{ ~i }e. Ne sa mo da }e te pro mje nu
osje ti ti na svom stru ku, ne go su ora {as ti plo do vi pra vi ~u va ri va {eg
srca i krvnih sudova jer sni zu ju lo{ ho les te rol. Dvi je {a ke pis ta ci ja
sadr`e sa mo 159 ka lo ri ja.
Za bo ra vi te na ko kte le: Iako su vi zu el no pri vla ~ni i
uku sni, ko kte li su pra ve ka lo rij ske bom be! Al ko hol na pi }a po mi je {a -
na s ga zi ra nim pi }i ma i so ko vi ma mo gu vam ser vi ra ti i do 80 ka lo ri -
ja.
Ba vi te se ku }an skim po slo vi ma: Shva ti te su -
bo tnje pos pre ma nje kao odla zak u te re ta nu. Dva i po sa ta obav lja nja
ku }an skih po slo va (na jdjelotvorniji su usi sa va nje i ~i{ }e nje pra {i ne)
sa gor je}e 510 ka lo ri ja.
Tru leks-krpe i spu `ve
za pra nje su |a ko je su
se dmi ca ma u upo tre bi
mo gu pri ku pi ti
na de se ti ne
hi lja da
mikro or ga ni za ma
po kva dra tnom
cen ti me tru
apa ra ti su opa sni ji
Ku }an ski
U ku hi nji se kri ju broj ne opa snos ti
Ako ste
za le |e nu
hra nu
je dnom
pod gri ja li,
ni slu ~aj no
je ne
po ku {a vaj te
po no vo
za le di ti
Ako ple {e te sa mo dva sa ta,
sa gor je }e te 500 ka lo ri ja
7 5. 2. 2010. qfubl
Ako ste se ika da na {li u si tu aci ji da ne ko odbi je
seks sa va ma zbog to ga {to je de te me so, ne ~u di te se.
Seks ili me so - pos ta vi }e vam kao uslov ve ga no se -
ksu al ci.
Eni Pots, di re ktor no vo ze lad skog cen tra za stu di je
`i vo ti nja i lju di, osmi sli la je ter min ve ga no se ksu al ci.
Nji me opi su je one ve ga ne ko ji, osim {to ne je du
me so i ne ko ris te proi zvo de `i vo tinj skog po ri je kla,
odbi ja ju i se ksu al ne odno se sa lju di ma ko ji kon zu -
mi ra ju me so.
"Ve ga no se ksu al ci vje ru ju da su ti je la lju di ko ji je du
me so sas tav lje na od `i vo tinj skih le {e va i sto ga odbi -
ja ju blis ke fi zi ~ke kon ta kte sa nji ma", ka `e Eni Pots.
Ona je pos to ja nje ve ga no se ksu ala ca ot kri la to kom
is tra `i va nja spro ve de nog nad 157 ve ge te ri ja na ca.
"Ra di se o po tpu no no vom tren du ko ji do sa da ni je
pri mije }en", is ti ~e Potsova.
Je dan od in ter vju isa nih ve ga na re kao je da ga pri -
vla ~e oso be ko je ni su ve ga ni, ali da ni ka ko ne bi stu -
pio u se ksu al ni odnos sa ne kim od njih.
"Ne `e lim da bu dem in ti man sa ne kim ~i je je ti je lo
bu kval no sas tav lje no od ti je la `i vo ti nja ko je su mo -
ra le da umru za nje gov op sta nak", ka `e je dan od ve -
ga no se ksu ala ca.
Da li bi se i u kom pro cen tu lju di odre kli kon zu mi -
ra nja me sa zbog to ga {to su se za lju bi li u ve ga no se -
ksu ala ca, ni je po zna to. Mo `da }e se nau ~ni ci us ko ro
po za ba vi ti i tim pi ta njem. (MON DO)
Du go sva ko dne vno sje de nje mo `e zna ~aj no po ve -
}a ti ri zik od bo les ti ~ak i ako is ta oso ba na kon du gog
sje de nja odla zi na umje re nu ili in ten zi vnu vje `bu.
Zdrav stve ne ko ris ti od vje `be ko ja ubrza va sr~a ne
ot ku ca je ne po bi tne su - po ma `u u spre ~a va nju ra -
zvo ja kar di ovas ku lar nih bo les ti, di ja be te sa i pre ti los -
ti, izme |u os ta log.
Me |u tim, ne da vno za vr{e no is tra `i va nje {ved skih
nau ~ni ka s Ka ro lin ska In sti tu te u Stokhol mu uka zu je
da pre du ga ne po kre tnost dok sje di mo mo `e ne za vi -
sno o vje `ba nju bi ti uzrok is tim ovim sta nji ma.
"Vri je me ko je pro ve de mo sje de }i tre ba lo bi de fi ni -
sa ti kao mi {i }nu nea kti vnost, a ne kao izos ta nak vje -
`be," za klju ~io je tim {ved skih is tra `i va ~a pod
vo| stvom dr Elin Ek blom-Bak.
"Tre ba da shva ti mo da je tu ri je~ o dva odvo je na
na ~i na po na {a nja i nji ho vim efe kti ma," izvi jes ti li su
na stra ni ca ma Bri tish Jo ur nal of Spor ts Me di ci ne.
Do kaz da se ovi efe kti me |u so bno ne po ni {ta va ju
do la zi i iz ne da vne stu di je aus tral ijskih nau ~ni ka ko ji
su ut vrdi li da sva ki sat pred TV ekra nom po ve }a va
{an se za ra zvoj me ta bo li ~kog sin dro ma za 26 od sto,
bez ob zi ra na ko li ~i nu umje re ne ili in ten zi vne vje -
`be.
Me ta bo li ~ki sin drom de fi ni {e se kao pri su tnost tri
ili vi {e fa kto ra me |u ko ji ma su vi so ki krvni pri ti sak,
de blji na na ku plje na oko stomaka, vi so k ho les te rol i
otpor nost na in zu lin.
No ve stu di je po ka zu ju da lju di ne bi sa mo tre ba lo
da pa ze da re do vno vje `ba ju, ne go i na to da ne sje -
de pre vi {e, za klju ~i li su.
Kancelarijskim ra dni ci ma za to to plo pre po ru ~a ju
da umjes to lif ta ko ris te stepenice, sva ko ma lo uzmu
pet mi nu ta pa uze i pro {e ta ju se po ho dni ku te umjes -
to da sje dnu u auto mo bil do prodavnice kre nu pje -
{ke.
Hi pno zom do gu bit ka
ki lo gra ma i sa vr{e ne li ni je
Ope ra ci je sma nje nja `e lu ca mo gle bi pos ta ti pro -
{lost za hva lju ju }i vir tu el nom sma nje nju `e lu ca. Nau ~ni -
ci su do ka za li da ra zlog pre ko mjer ne te `i ne ne ma to li ko
ve ze s na {im sto ma kom, kao {to ima sa na {im moz gom.
Po zna ta bri tan ska hi pno ti zer ka [ej la Gar dner go vo ri o
po zit vnom dje lo va nju hi pno ze u pro ce su mr{a nja te na -
gla {a va da na {a pod svi jest ne }e do zvo li ti ti je lu da se
pre je da.
Lju di bi tre ba lo da pra te je dnos ta vna pra vi la, da vi -
{e oslu {ku ju se be i da do zvo le pod svi jes ti da i ona pro -
go vo ri.
Do kto ri ca Gar dner je na pra vi la gru pu od 21 oso be
u ra zli ~i tim `i vo tnim do bi ma ko je ima ju pro ble ma s
pre ko mjer nom te `i nom. Ona je o~e ki va la 50 ili 60 od -
sto us pje ha, ali os tva ren je us pjeh od go to vo 100 od sto.
Zbog vir tu el ne ope ra ci je mno gi od vo lon te ra su do -
ve li svo ju li ni ju u red. Taj na je u fo ku si ra nju na cen ti me -
tre oko stru ka, a ne ki lo gra me. Mno gi kan di da ti su
pre za do vo ljni re zul ta ti ma i ka `u da ne osje }a ju po tre bu
za hra nom kao ne kad.
"Ge ne ral no se de sio na pre dak jer su u~e sni ci po ve -
}a li mo} vo lje i shva ti li da im hra na ni je po tre bna da bi
bi li sre }ni.
Mi slim da vir tu el no sma nje nje `e lu ca to kom hi -
pno ze mo `e da za mi je ni stvar nu ope ra ci ju ko ja mo `e
bi ti fa tal na po ljud ski `i vot", ka `e [ej la Gar dner.
Pa zi te gdje os tav lja te de ter d`en te u ku hi nji jer su
oni ve oma opa sni po se bno za dje cu. Sklo ni te ih sa
mjes ta ko ja dje ca mo gu do hva ti ti, a sta re bo ce ba ci te i
ni kad ih ne stav ljaj te bli zu hra ne.
Op sje dnu ti re kla ma ma, ~es to ima mo osje }aj da
nam ba kte ri je vi re iz sva kog }o {ka. Za to ku pu je mo
ra zne an ti ba kte rij ske proi zvo de, ne zna ju }i ko li ko oni
mo gu bi ti {te tni.
He mij ski spoj tri klo san, za ko ji se tvrdi da ubi ja
99 od sto ba kte ri ja, uzro ku je pro ble me sa hor mo ni ma,
a osim to ga, onih je dan ods to ba kte ri ja ko je os ta nu u
sa mo ne ko li ko sa ti mo `e se raz mno `i ti i na pra vi ti is ti
pro blem.
Sve u sve mu, za klju ~ak nau ~ni ka Maj kla Hen lo -
na je da tre ba ~is ti ti i odr`a va ti hi gi je nu u ku hi nji, ali
ni po {to ne pre tje ri va ti.
od aj ku la
Pa zi te {ta ra di te
sa os ta ci ma hra ne
Sje di te li du go, ne }e
vam po mo }i ni vje `ba nje
Ko su ve ga no se ksu al ci
8 qfubl!5. 2. 2010.
Hra nom u bor bu
pro tiv stre sa
Pri re di la: Bla `en ka LE JI]
o zna to je da nam se tem po
`i vo ta iz de ce ni je u de ce ni ju
ubrza va, da nas sil ne oba ve ze
pri ti{ }u i da smo ~esto na ivi -
ci ne ra va. Da bi smo uspos ta -
vi li ba lans uma i ti je la i
stoi ~ki po dni je li sva ko dne vni
stres po tre bno je da vo di mo
zdrav `i vot, bar ka da je is hra na u pi ta nju.
Ako mi sli te da }e mo vam sa vje to va ti ne ke ne -
obi ~ne i zah tje vne spe ci ja li te te, ne bri ni te, ni je nam
to u pla nu. U s tva ri, pred sta vi }e mo vam ne ko li ko
na mir ni ca ko je mo gu po pra vi ti va {e ra spo lo `e nje i
uti ca ti na to da se uju tro bu di te odmor ni ji i spre -
mni ji za sve {to vas ~e ka.
Mo `da zvu ~i ne obi ~no, ali ne ko li ko kri {ki na -
ran d`e, {a ka ba de ma ili sen dvi~ od }u re ti ne ~i ne
~u da za na {e ra spo lo `e nje.
Na ran d`a
Nje ma ~ko is tra `i va nje po ka za lo je da vi ta min
C sma nju je ni vo stre sa, te vra }a krvni pri ti sak u
nor ma lu na kon pro `iv lje ne stre sne si tu aci je. Po red
to ga, vi ta min C pru `a i broj ne dru ge bla go da ti, a
izme |u os ta lih po zna to je i da ja ~a imu no lo {ki sis -
tem.
Slat ki krom pir
Ova na mir ni ca ko ja jo{ ni je pro na {la mjes to na
na {im je lo vni ci ma ima zna ~aj ne an tis tre sne ka ra -
kte ris ti ke. Slat ki krom pir za do vo lja va na {e po tre be
za ugljenim hi dra ti ma i slat ki {i ma ko je po se bno
do la ze od izra `a ja u stre snim si tu aci ja ma. Osim to -
ga, prepune su be ta ka ro tena i dru gih vi ta mi na, kao
i vla kana ko ja po ma `u ti je lu da djelotvornije pro ce -
si ra ju ugljene hi dra te.
Bres kve
Bres kve su bo ga te ma gne zi ju mom ko ji ne sa -
mo da ubla `a va stres, ve} i opu {ta mi {i }e.
Ba de mi, pis ta ci je i ora si
I ba de mi su izvo ri vi ta mi na B i E, ko ji ja ~a ju
imu ni tet, a pis ta ci je i ora si po ma `u u sni `a va nju kr-
vnog pri tis ka.
]u re ti na
Ovo me so sa dr`i ami no ki se li nu L-tryptop han
ko ja po ma `e u izlu ~i va nju se ro to ni na, he mi ka li je
ko ja je za slu `na za do bro ra spo lo `e nje. L-tryptop -
han do ka za no dje lu je umi ru ju }e, tvrde nau ~ni ci.
[pi nat
Ne dos ta tak ma gne zi ju ma mo `e uzro ko va ti
gla vo bo lje i mi gre ne, a po ne kad iza zi va i osje }aj
sla bos ti. Zbog to ga se pre po ru ~u je {to ~e{ }e uvr{ta -
va nje {pi na ta na je lo vnik, a sa mo je dna {o lji ca
ovog po vr}a za do vo lja va 40 od sto dne vnih po tre ba
za ma gne zi ju mom.
Lo sos
Is hra na bo ga ta ome ga-3 ma snim ki se li na ma
{ti ti nas od bo les ti srca i krvnih `i la. Is tra `i va nja su
po ka za la da one djelotvorno spre ~a va ju i na glo
izlu ~i va nje hor mo na stre sa - kor ti zo la i adre na li na.
Avo ka do
Ne za si }e ne mas ti i ka li jum ko ji se na la ze u
avo ka du, po ma `u u sni `a va nju krvnog pri tis ka.
Ka li jumom su, ta ko |e, bo ga te ba na ne, ali na mir ni -
ca ko ja ga de fi ni ti vno ima naj vi {e je, ipak, avo ka -
do.
Ze le no po vr}e
Bro ku la, kelj i dru go ze le no li sna to po vr}e,
mo }an je izvor vi ta mi na ko ji na {a ti je la pu ne ener -
gi jom u pe ri odi ma stre sa.
Ipak, osim hra ne, za sma nje nje stre sa po tre bno
je i re do vno vje `ba nje te uzimanje vi {e ma njih por -
ci ja to kom da na. Na taj na ~in se odr`a va sta bi lan
ni vo {e }e ra u krvi.
P
Da bi smo stoi ~ki
po dni je li sva ko dne vni
stres po tre bno je da
vo di mo zdrav `i vot,
bar ka da je is hra na
u pi ta nju
Bres kve su
bo ga te
ma gne zi ju -
mom ko ji
ne sa mo da
ubla `a va
stres, ve}
i opu {ta
mi {i }e
Ne ko li ko kri {ki na ran d`e o`iv lja va ra spo lo `e nje
Mno ge
na mir ni ce
sa dr`e
vi ta mi ne ko ji
o`iv lja va ju
or ga ni zam
Uz zdra vu is hra nu la k{e se
po dno si sva ko dne vni stres
Za uspos ta vljanje ba lansa uma
i ti je la po tre bno je da `i vi mo zdra vo
9 5. 2. 2010. qfubl
Bamije
provre|om vo dom. oh|a d| -
mo. od stra n| mo joj pe te |jku
| vrh. Na re za nu te |e t| nu sta -
v| mo u po su du s u|jem da
se ma |o za pe •e. a za t|m
do da mo s| tno. na ko |u t| ce
na re zan |uk | mrkvu. Sve to
d|n sta mo oko po |a sa ta. a
za t|m do da je mo | pa ra dajz
sos. b| je || |uk. so | na kra ju |
ba m| ju na re za nu na ma nje
ko ma d| ce. Os ta v| mo da se
sve za je dno da |je d|n sta
dok ne ome ksa. a on da za -
•| n| mo | po spe mo per su -
nom.
PO SLÜ Zl vA NJE
Üz je |o se mo ze po s|u z| t| |
pa v|a ka. jer od|| •no pa se.
SA vJET
Ovo je dos ta qus to je |o | ne
po d|| je va se za vr| je me pr| -
pre me. Ba m| ja otpu sta
dos ta s|u z|. pa to je |u da je
qus to cu.
Ovo je |o mo ze te pra v| t| sa
svje zom ba m| jom. a|| | sa
su se nom. jer | ona |ma sja -
jan okus. Kao | svo dru qo
po vrce | ba m| ja od|| •no |de
uz te |e t| nu. za to uz| vaj te u
ovoj kom b| na c| j|.
SAS TOJ Ol (ZA 4 OSO BE)
50 dkq te |e t| ne bez kos t|
25 dkq ba m| je
1 q|a v| ca |u ka
1 mrkva
2 rez nja b| je |oq |u ka
1 kon zer va pa ra dajz so sa
2 ka s| ke ma s|| no voq u|ja
so. ve qe ta. b| ber. per sun
PPl PPE MA
Svje zu ba m| ju pre || je mo
•o ko |a de. 500 m| s|at ke
pa v|a ke
PPl PPE MA
Mar qa r|n umu t| te s po |o v| -
nom se ce ra. Do daj te m|| je -
ko. m|je ve ne ora he
po m| je sa ne s pro s| ja n|m bra -
snom. pra skom za pe c| vo |
ka ka om. Bje |an ca umu t| te u
•vrst sn| jeq sa dru qom po |o -
v| nom se ce ra pa paz |j| vo
um| je saj te u pret ho dnu ma -
su. Smje su po d| je || te ra vno -
mjer no u tr| ka |u pa. Za
pr| pre mu prvoq krema uqr|j te
pa v|a ku sa pu te rom | nes-ka -
íom | pr| je ne qo sto pro k|ju •a
pre ||j te pre ko •o ko |a de | m| je -
saj te dok se •o ko |a da ne
oto p|. Za dru q| krem ja ja sa
se ce rom | nes-ka íom ku vaj te
na pa r| dok ne pos ta ne kre -
mas to. pa do daj te •o ko |a du.
Pa v|a ku u|u paj te. pa paz |j| vo
um| je saj te krem od ja ja | •o -
ko |a de. Sva ku ko ru pre ma z| -
te prv|m pa dru q|m kremom.
PO SLÜ Zl vA NJE
Tor tu po s|u z| te do bro ras h|a -
de nu. uz so |j| cu to p|e ka íe.
F| ne ko re sa dva •o ko |a dna
krema ne mo qu b| t| |os |zbor
n| za ko ju pr| || ku. za to se pre -
pus t| te uz|t ku.
SAS TOJ Ol
B|s kv|t
6 ja ja.150 q se ce ra.150 q
m|| je ka. 200 q mar qa r| na
6 ka s| ka bra sna. 4 ka s| ke ka -
kaoa. 250 q m|je ve n|h
ora ha. 1/2 ke s| ce pra ska
za pe c| vo
Prv| krem
250 m| s|at ke pa v|a ke
2 ka s| ke pu te ra. 1 ka s| •| ca
nes-ka íe. 220 q •o ko |a de
Dru q| krem
6 ja ja. 150 q se ce ra. 1
ka s| •| ca nes-ka íe. 200 q
Ba mi je s po vr}em ^o ko-nes tor ta
Ku vaj te zdra vo,
je dnos ta vno
i za ni mlji vo
Dra gi mo ji, da nas vam pre dla `em ne {to jef ti ni je, je dnos ta vni je i la -
ga ni je je lo. Za ovo je lo sam se odlu ~io iz par je dnos ta vnih ra zlo ga.
Fe bru ar je me ni, a vje ru jem i va ma, naj do sa dni ji mje sec u go di ni.
U fe bru aru se vra }a mo sva ko dne vnim po slo vi ma i oba ve za ma, a u
nje ga ula zi mo is tro {e ni fi zi ~ki, psi hi ~ki i fi nan sij ski. Uz da na{ nji re -
cept pred sta vi }u vam me ni naj dra `i i u ve }i ni mo jih je la i ne izos ta vni
za ~in - kim. Kim je dvo go di{nja bi ljka iz po -
ro di ce {ti tar ki. Lis to vi su dvos tru ko ras cvje ta -
ni sa mno go si tnih pr{lje nas tih lis ti }a.
Cv je ti }i su bi je li ili ru `i ~as ti. On je naj sta ri ji
za ~in u sre dnjoj Evro pi.
Spominje se i u ne kim pre vo di ma Bi bli je, a i
u [ek spi ro vom "Hen ri ku ^etvrtom". Ta kva
dre vna bi ljka mo ra la je ima ti i ma gi ~ne kva li -
te te, vje ro va lo se da mo `e spri je ~i ti ras tan ke, pa se stav ljao u lju ba -
vne na pit ke.
Za za ~in se upo tre blja va plod, ko ji se be re pri je ne go {to pos ta ne
sa svim zreo, jer je ta da ko li ~i na ulja naj ve }a. Naj bo lji kim do la zi iz
Ho lan di je. Si tno sjec ka no mla do li{ }e po si pa se po sa la ta ma i su pi ca -
ma. Mi ris je sna `an i po se ban. Okus je to pao sa pod to no vi ma lju tog.
Ipak, gla vna na mir ni ca za mo je da na {nje je lo ni je kim, ne go ba mi -
ja, ko ja je ne po zna ni ca na na {im pros to ri ma i ko ju vam mo ram pred -
sta vi ti. Ba mi ja je je dno go di{ nja grmo li ka bi ljka iz bo ` jeg vrta.
Po ~e la se uz ga ja ti u do li ni ri je ke Nil pri je no ve ere. U ve }em dije lu
Evro pe, pa i kod nas, ja ko je ma lo po zna ta. Mla da ba mi ja se na ra zne
na ~i ne ko ris ti ku va na, din sta na, sa ra znim vrsta ma po vr}a i me sa.
Ba mi ji na sluz po ve zu je sas toj ke u je li ma i da je odli ~an, spe ci fi ~an
okus. Ko ris ti se svje `a, smrznu ta, ma ri ni ra na, su {e na i mlje ve na.
Pri ku po vi ni bi raj te ma le osam do 10 cen ti me ta ra du ge plo do ve.
Uko li ko je okra svje `a, nje ni }e vrho vi bi ti us pra vni i la ko pu ca ti, dok
}e kod sta ri jih plo do va bi ti sa vi je ni.
Bu di te pa` lji vi kod sje ~e nja jer okra ispu {ta pu no slu zi. Da bis te to -
me dos ko ~i li i iz bje gli pre ko mjer no lu ~e nje slu zi, na kon pra nja je u
po tpu nos ti osu {i te na tka ni ni ili ku hinj skoj krpi. I jo{ ne {to, uvi jek je
so li te na kon ku va nja.
Pi{e:
Zoran Dimitri},
profesionalni
kuvar
Ba mi je tre ba
pa` lji vo sje }i
jer okra
ispu {ta pu no
slu zi
Ne ob| •an okus ba m| je od|| -
•no ce odqovarat| uz pan -
ce tu | sun ka r| cu. ta ko da je
za |ju b| te |je ne sto ja •e hra ne
ovo |de a|an |zbor.
SAS TOJ Ol (ZA 4 OSO BE)
500 q ba m| je
100 q pan ce te
100 q sun ka r| ce
100 q k| se ||h kras ta va ca
3 ka s| •| ce ve qe te
1 ka s| •| ca so ||
po |a ka s| •| ce b| be ra
1 ka s| •| ca k| ma
1| pav|ake za ku va nje
60 q ma s|a ca
50 q ma s|| na
PPl PPE MA
Na zaqr|janu du bo ku tavu
sta v| mo ma s|ac da se ras -
to p|. do da mo ba m| je |sje •e -
ne po va soj ze |j| (po pre •no.
d| ja qo na| no ||| uz du zno).
D|n sta mo ba m| je de se tak
m| nu ta. za t|m do da je mo na
s| tne koc k| ce |sje •e nu:
pancetu. sun ka r| cu | k| se |e
kras tav ce.
Sve to d|n sta mo jos pet m| -
nu ta. pa u tavu u|| va mo
pav|aku za ku va nje. za •| n| -
mo | os ta v| mo na |a qa noj
va tr| da pro k|ju •a.
Ka da pro k| ju •a do daj te
ma s|| ne | ser v| raj te u to p|e
ta nj| re.
PO SLÜ Zl vA NJE
Je |o po s|u z| te uz do ma c|
h|jeb.
Ba mi je u
im pe ri jal so su
portret
namirnice
Opis: Ba mi ja (lat. hi bis cus es cu len tus) je
grmo li ka bi ljka ko ja se raz gra na ono li ko ko li ko
ima slo bo dnog pros to ra. Vi si ne je ot pri li ke 60
cen ti me ta ra, a u po vo ljnim uslo vi ma ~ak i vi {a.
Sta blji ka i gra ne crven kas te su bo je, po su te o{ -
trim dla ~i ca ma, {to na osje tlji voj ko `i po ne kad
iza zi va aler gij ske rea kci je. Cvi jet ba mi je je zvo -
no lik, svi je tlo `u te bo je. Sva ki po je di ni cvi jet tra -
je sa mo je dan dan - uju tro se otva ra, a po po dne
ve ne i mi je nja bo ju od `u te pre ko ru `i ~as te sve
do crve ne. S ber bom ba mi je za po ~i nje se ne ko li -
ko da na na kon cvjetanja, jer nje ni plo do vi brzo
sa zri je va ju. Plo do vi se be ru sva ka dva do tri da -
na, a re do vna ber ba pos pje {u je stva ra nje no vih
plo do va, ko ji se be ru sve do ka sne je se ni pa i
prvih mra ze va.
Po ri je klo i upo tre ba: Sa ma ri je~
ba mi ja do la zi od arap skog "bamyah", a ver zi ju
te ri je ~i ko ris ti li su u 12. i 13. vi je ku Egi p}a ni i
Ma uri, pa se za hva lju ju }i tom po dat ku pre tpos -
tav lja da se upo tre ba te bi ljke na na {im pros to ri -
ma pro {i ri la s is to ka. Sma tra se da je ba mi ja
sti gla s Arap skog po lu os trva. Ras pros tra ni la se
po oba la ma Sre do ze mnog mo ra, ali i is to ~ni je.
Ne pos to je ra ni za pi si o ba mi ji na po dru ~ju In -
dij skog pot kon ti nen ta, pa se mo `e za klju ~i ti da
je ta mo sti gla ot pri li ke u is to vri je me kad i u
Evro pu. Ame ri ku je osvo ji la sti gav {i na taj kon -
Ba mi je ima ju vi sok
udio vi ta mi na C ko ji
slu `i kao an tio ksi dans,
a uti ~e i na sma nje nje
sim pto ma as tme
ti nent bro do vi ma ko ji su pre ko Atlan ti ka pre vo -
zi li ro bo ve i to ve} u 17. vi je ku.
Hra nji va vri je dnost: Ba mi ja sa -
dr`i vi ta mi ne A i C i do bar je izvor `e lje za i kal -
ci ju ma. Ta ko |e, sa dr`i i skrob, ne {to ma sno }a te
ri bo fla vin. Ni je ni ~u do da je Kle opa tra bi la na
gla su zbog svo je lje po te - nje noj pri vla ~nos ti si -
gur no je do pri ni je la i ba mi ja, ko ja joj je, pre ma
pre da nji ma, bi la je dno od omi lje nih je la. Bla go -
tvor ni u~in ci ba mi je na zdrav lje za is ta su broj ni,
a za me |u nji ma iz dva ja mo: vla kna ko ja se na -
la ze u ba mi ji po ma `u sta bi li za ci ji ni voa {e }e ra u
krvi, ba mi ji na sluz ve zu je ho les te rol i po ma `e
rad je tre, u ne {to ve }im ko li ~i na ma ba mi ja mo `e
ima ti la ksa ti vni u~i nak, iz vrsna je za ra zvoj bla -
go tvor ne cri je vne fa une, ima do bar u~i nak na
lju de ko ji pa te od hro ni ~ne is crplje nos ti i de pre -
si je, a ko ris ti se i za li je ~e nje ~i re va. Ima vi sok
udio vi ta mi na C ko ji slu `i kao an tio ksi dans i kao
pro tiv upal na materija {to sve za je dno sma nju je
sim pto me as tme.
Pri mje na: S ob zi rom na sva lje ko vi ta
svoj stva ko ji ma se ba mi ja mo `e di ~i ti, tre ba lo
bi ~e{ }e da je uvrstimo na je lo vnik. Za one ko ji
ni su ni kad oku si li ovu bi ljku, njen okus se naj -
bo lje mo `e opi sa ti kao pri bli `an oku su ma hu na.
Osim {to se ~es to ko ris ti u ku hi nji u ze mlja ma
na Bal ka nu, ba mi ja je ras pros tra nje na i u is to~ -
nja ~kim ku hi nja ma, te u Afri ci, a u ju `nom di je -
lu SAD se sma tra di je lom tra di ci onal ne ku hi nje.
Plo do vi se
be ru sva ka
dva do tri
da na, a
re do vna
ber ba
pos pje {u je
stva ra nje
no vih
plo do va
Kle opa tri no je lo
10 qfubl!5. 2. 2010.
RJESENJA IZ PROSLOG BROJA, VODORAVNO: BPlTANAC,
AGNAClJA, GOTJE, EP, ATENTATl, TlPE, LlN, ANE, LASKAvAC,
OPKANl, SAvAL, ADAMELlT, TlNJATl, l, EPlTEM.
SLOZE -
NOST,
ZAMRSE -
NOST
STRUC -
NJAK ZA
AMERICKU
KULTURU
ZITELJI
ROGATICE
GRADI TELJI
VIOLINA IZ
KREMONE
GRAD U
GRCKOJ
UZVIK:
GLE, ENO!
GOVOR,
GOVO -
RENJE
{GRC.)
TVORBA
GLASOVA
{LING.)
TIP FRAN-
CUSKOG
PUTNI -
CKOG
VOZILA
APARAT ZA
MJERENJE
OTPORA
STRUJE
MILION
VOLTA
CISTITI
ISPIRAN-
JEM U
VODI
RIMSKI: 2
TURSKI
PLEMIC
PROLIJE-
VATI
ROKER
TARNER
PJEVAC
LUKAS
STARI
FRANCU SKI
ZLATNI
NOVAC
{E.I)
RT U
MAROKU
{..AU)
GLUMICA
SAVINA
MALA
KACA
LINC
PJEVAC
SAKIC
SNAHA
SARAJEVO
FILMSKA
GLUMICA,
ALIDA
PJEVACICA
BADRIC
SALA,
DOSJETKA
NEISTINA
OSOVINE,
OSE
PROSLE
GODINE
KOTOR
SPLIT
KOSITAR
LITAR
SLOJ
NASTAO
TALOZE NJ-
EM
Naj bo lja akci ona
sce na ika da
Pos to je lu de akci one sce ne, a
tu su po se bno za ni mlji ve one u
in dij skim akci onim fil mo vi ma.
Po gle daj te in sert iz fil ma "Al -
lu da Ma ja ka", ko ji je sni mljen
jo{ da vne 1995. go di ne, ali ga
je In ter net sad po no vo ot krio.
Naj bo lju akci onu sce nu mo `e te
po gle da ti na adre si www.li ve -
le ak.com, pod na zi vom "Best
Ac ti on Sce ne of all ti me".
Ne vje rova tna
re kor der ka
Ova Ja pan ka po ku {a la je
obo ri ti vlas ti ti re kord u hi per -
brzom pres ka ka nju pre ko ko -
nop ca. Ni je us pje la, ali
~u de sna 143 sko ka u mi nu tu
sve je dno su im pre si vna, na ro -
~i to kad po gle da te ka ko to ra -
di. Pre dla `e mo vam da je
po gle da te ta ko {to }e te u pre -
tra `i va~ na saj tu YouTu be,
uku ca ti "jump ro pe re cord?".
Spus ti li se niz
ne bo der na BMX-ima
Gla vni akte ri ovog vi dea su
dvo ji ca BMX lu da ka, Mark Vos
i Boj D`en sen, ko ji su se pri hva -
ti li ne mo gu }eg po dvi ga, spus ti ti
se niz ne bo der u Ro ter da mu na
nji ho vim svi je tle }im bi ci kli ma.
Pro su di te sa mi je li ri je~ o tri ku.
U sva kom slu ~a ju, ovo iz gle da
ja ko do bro. Vi deo se na la zi na
adre si www.da ilymo ti on.com,
pod na zi vom "fre aks".
Ko ji su naj ve }i ko pne ni si sa ri na ze mlji
Slo no vi su naj ve }i ko pne ni si sa ri
ko ji da nas `i ve na ze mlji. Pri ro |e -
nju, mla dun ~e mo `e bi ti te {ko i do
100 ki lo gra ma. Sko tnost slo ni ce
tra je 20 do 22 mje se ca i naj du `a je
od svih ko pne nih si sa ra.
Mo gu `i vjeti do 70 go di na. U
Afri ci `i ve ~e ti ri odvo je ne po pu la -
ci je slo no va, u sa va na ma is to ~ne i
ju `ne Afri ke, u za pa dnoj Afri ci na
sje ve ru Na mi ba i u trop skim ki {nim
{u ma ma cen tral ne Afri ke. Sta tus
{um skog slo na kao za se bne vrste
do ka zan je uz po mo} DNK ana li ze,
ali iz ugla gle da nja za {ti te vrsta, ovo pri zna va nje po se bnos ti
je pro ble ma ti ~no, jer slo no va kost {um skih slo no va ni je za -
{ti }e na od trgo vi ne, pa su izlo `e ni lo vu.
Na dana{nji dan
Ro |en Jo van Du ~i}
Na da na{ nji dan
1871. go di ne ro |en
je Jo van Du ~i}, pje -
snik, pi sac i di plo -
ma ta.
U po ~et ku svo ga
pje sni ~kog stva ra nja
bio je pod uti ca jem
Vo ji sla va Ili }a, ali kad je oti {ao u inos tran -
stvo, to ga uti ca ja se sa svim oslo bo dio i iz -
gra dio svo ju in di vi du al nu li ri ku pre ma
uzo ri ma na fran cus ke par na so vce, de ka -
de nte i na ro ~i to sim bo lis te. U do ba op {teg
kul ta pre ma mo di sa Za pa da, nje go va po -
ezi ja je odis ta zna ~i la no vi nu i os vje`enje
i u mo ti vi ma i u izra`aju.
On ot kri va sa svim no ve, do tle ne slu }e -
ne, mo ti ve u na {oj po ezi ji, ri jet ka osje }a -
nja, bi zar na, pre fi nje na. U obra di je odis ta
na dma {io sve {to je do nje ga stva ra no u
na {oj li ri ci. Nje go va po ezi ja blje {ti sli ko -
vi to{ }u i me lo di ~nim ri tmom.
Za `i vo ta iz dao je 15 zbir ki pje sa ma, a
umro je 7. apri la 1943. go di ne.
Ko joj po ro di ci pri pa da ju ba na ne
Ba na na je ime ro da ze ljas tih bi ljki i
eko nom ski va `ne vrste iz po ro di ce mu -
sa ceae, kao i ime za plod ovih bi lja ka
ko ji lju de ko ris te u is hra ni kao vo }e.
Ba na ne su vi so ke, ugla vnom je -
dno go di{ nje ze ljas te bi ljke, ko je svo -
jim iz gle dom pod sje }a ju na drve }e.
Ima ju {i ro ko i ve oma du ga ~ko li{ }e.
Za pra vi lan ra zvoj ba na ni je po tre -
bna to pla i vla `na kli ma, jer kva li tet
plo da za vi si od ve li ke ko li ~i ne vo de
i vi so ke tem pe ra tu re. Naj bo lji re zul -
ta ti se os tva ru ju pri sre dnjoj go di{ njoj tem pe ra tu ri od 20
ste pe ni Cel zi ju so vih i sre dnjoj ko li ~i ni pa da vi na od 150-
170 mm mje se ~no. Ener get ska vri je dnost ba na ne izno si
od 81 do 103 ka lo ri je, a ona ta ko |e sa dr`i broj ne hran lji -
ve ma te ri je i vi ta mi ne.
Na da na{ nji dan
1887. go di ne u mi lan -
skoj "Ska li" prvi put
je izve de na Ver di je va
ope ra "Ote lo".
"Ote lo" je kom -
po no va n u ~e ti ri ~i na.
To kom u`a sne olu je,
na rod Ki pra i di je lo vi
mle ta ~kih tru pa stra -
hu ju za si gu ran po -
vra tak nji ho vog
ko man dan ta Ote la,
ko ji je jo{ je dnom
odnio po bje du nad
Tur skom. Ote lov brod
bez bje dno do la zi do
lu ke i svi poz drav lja ju po bje dni ka, osim
je dnog ~o vje ka. Ote lov na re dnik Ja go se
osje }a gur nu tim u za pe }ak, jer je Ote lo
una prije dio Ka si ja u
ka pe ta na pri je nje ga i
na mje ra va da se za
to osve ti. Ja go na -
mjes ti Ka si ju da je
lju ba vnik Ote lo voj
`e ni Dez de mo ni. Na -
kon {to kra de ma ra -
mi cu ko ju je Ote lo
po klo nio `e ni na
vjen ~a nju, da je je
Ka si ju. Za tim na vo di
Ka si ja da pri ~a o
svo joj lju ba vi, a to je
sve slu {ao Ote lo iz
pri kraj ka i po mi slio
da ga `e na za is ta va -
ra. Ma ra mi ca u Ka si jevim ru ka ma je
bila do kaz ne vjer stva. U ~et vrtom ~i nu
Ote lo ubi ja svo ju `e nu.
Provjerite svoje znanje
Pre mi je ra ope re "Ote lo"
Ta jan stve ne smrti
Pro klet stvo
Naj po zna ti ji je slu ~aj
dvo ji ce bri tan skih
is tra `i va ~a Hauar da
Kar te ra i lor da D`or d`a
Kar na vo na, ko ji su
1922. go di ne do {li do
Tu tan ka mo nove gro bni ce
Pri pre mio: Igor JAN KO VI]
o to vo sva ki pu tnik po Egip tu ko ji obi -
la zi pi ra mi de u Gi zi ili kra ljev ske gro -
bo ve u Lu kso ru, sigurno je ~uo o
ta jan stve nom pro klet stvu fa ra ona, ko -
je tre ba da spri je ~i sva ko ome ta nje
mi ra u ko jem po ~i va ju mu mi je mrtvih
kra lje va sta rog Egip ta.
Ve} su broj ni plja ~ka {i gro bo va, is tra `i va ~i i ar he -
olo zi, na kon {to su otvo ri li na hi lja de go di na sta re gro -
bni ce umrli pod kraj nje mis te rio znim okol nos ti ma.
Naj po zna ti ji je, sva ka ko, slu ~aj dvo ji ce bri tan skih is tra -
`i va ~a Hauar da Kar te ra i lor da D`or d`a Kar na vo na, ko -
ji su 1922. go di ne do {li do sen za ci onal nog ot kri }a.
U ~u ve noj Do li ni kra lje va, po zna toj po broj nim
kra ljev skim gro bni ca ma, u bli zi ni sta ro egi pat skog gla -
vnog gra da Te be, Kar ter je pro na {ao za pe ~a }en ulaz u
gro bni cu le gen dar nog fa ra ona Tu tan ka mo na, ko ji je egi -
pat skom im pe ri jom vla dao pri je vi {e od tri hi lja de go di -
na. O svom sen za ci onal nom ot kri }u s odu {ev lje njem je
ja vio lor du Kar na vo nu, ko ji je or ga ni zo vao i fi nan si rao
G
11 5. 2. 2010. qfubl
Mje sec u va soj osmoj
ku c| da nas upo zo ra va da
ne •| n| te |s h| tre ne po te ze.
jer vas |ju d| ko j| ma n|s te
dra q| mo tre. •e ka ju c| da na •| n| te qre sku u
ra du. Sre com. vjer n| pr| ja te |j| su uz vas u
sva kom tre nut ku | ne do zvo |ja va ju da za pa -
dne te u |o se ra spo |o ze nje. lako je na po mo -
|u jos je dan bu ran dan. ve •e ce pro te c| u
dru qa •| jem | de í| n| t| vno po vo |jn| jem r| tmu.
Ne bu d| te par t| brej ker. sa vje tu ju zv| jez de.
Ovan
L| jep dan je pred za -
|ju b|je n|m pr| pa dn| c| ma
ovoq ze m|ja noq zna ka.
a pred on| ma ko j| su
sa m| je dan u ko me ce |n ten z| vn| je ra zm|s -
|ja t| o |ju ba v|. lmaj te na umu da je po z| t| vno
m|s |je nje k|ju •no za pr| v|a •e nje do br|h stva r|
u z| vot. pa po ku saj te da tu ta kt| ku pr| m|je n| -
te | na |ju ba vnom p|a nu. Üko || ko ste za do -
vo |jn| so bom. zra •| ce te za do vo|j stvom. a
t| me | pr| vu c| po z| t| vne |ju de u svoj kruq.
Bik
Ma nj| zdrav stve n| pro b|e m| b|
da nas mo q|| da bu du q|a vna
te ma va s|h raz qo vo ra. Za |n te re -
so va n| ste za sve v| do ve una -
pre de nja svoq zdrav stve noq
sta nja. pa ce te se u sk|a du s
t|m da nas nas to ja t| sto v| se |n íor m| sa t| o
onome sto vas mu •|. Nas toj te da ne pre -
tje ru je te u pro mje na ma ko je zdrav |je zna -
•e. jer je ve || ka vje ro va tno ca da se no vom
re z| mu z| vo ta ne ce te pr| k|o n| t| ta ko |a ko.
Bli zan ci
Üko || ko ste ro d| te|j ovo je
dan ko j| tre ba da pro ve de te
u drus tvu dje ce. jer ce vam
sa mo nj| ho vo pr| sus tvo |za z| va t| os m|jeh na
|| cu. On| m|a d| pr| pa dn| c| zna ka ce vr| je me
pro ves t| u ne koj akt| vnos t|. b| |o spor tskoj b| -
|o ho b| ju ko j| ce da nas po se bno opu sta ju ce
dje |o va t| na vas. Za |ju b|je n|m Pa ko v| ma os -
mje hu je se dan u drus tvu vo |je ne oso be. a||
|m se sa vje tu je da || je pe tre nut ke ne uprska -
ju svo jom pre tje ra nom su mnj| •a vos cu.
Rak
Naj ra d| je b|s te da os -
ta ne te kod ku ce | da -
nas ce mno q| od vas
upra vo to | u•| n| t|. Üko -
|| ko ste na se íov skoj po z| c| j| ova kvo po na -
sa nje ce vam | pro c| kod sa ra dn| ka. a|| ako
ste ra dn|k pa z| te se. jer ste vec pre ko ra •| ||
qra n| cu strp|je nja va s|h ko |e qa. Mars je jos u
re tro qra dnom ho du u va sem zna ku. sto vas
•| n| poma |o ner vo zn|m. lpak. ova p|a ne ta
vam no s| odre de nu do zu se ksep| |a.
Lav
Po vo |jan dan za rje sa va nje ne -
spo ra zu ma sa va ma dra q|m |ju -
d| ma. Pa z| te se da ne pre tje ra te
uko || ko je ne spo ra zum po ve -
zan sa po s|o vn|m okru ze njem.
Ko || ko qod da su r| je •| va se oru -
zje. to || ko |h. po vre me no. oko || na po qre sno
do z| v|. pa b| se do bro na mje ran sa vjet mo -
qao pro tu ma •| t| | kao za ba da nje no sa u tu -
de stva r|. Po sve t| te |a ks|m pro b|e m| ma. za
ko je ste s| qur n| da |h mo ze te ra zr| je s| t|.
Dje vi ca
Ka da b| í| nan s|j ska s| tu -
ac| ja b| |a bo |ja v| b|s te se
sva ka ko osje ca || sre cn| je.
a ova ko. os ta je vam da
se suo •| te s bo| nom sva ko dne v| com. Da
n| je sve to || ko |o se n| u va sem z| vo tu shva t| -
ce te za hva |ju ju c| vo |je noj oso b| ko ja ce se
|s t|n sk| po tru d| t| da vam u|je psa dan. Ka ko
ste v| znak ko j| z| v| od |ju ba v| | za |ju bav. je -
dan || je p qes t vo |je noq b| ca b| ce do vo |jna
da se osm| jeh po no vo vra t| na va se || ce.
Va ga
Da nas ste po d|o zn| j| emo -
c| ja ma ne qo pret ho dn|h da -
na •e mu |ma te da za hva || te
tran z| tu Mje se ca kroz va se
prvo po |je. Me ks| ste | spre mn| j| da sa s|u sa te |ju -
de oko se be. sto ce po je d| n| zna t| |s ko r|s t| t|. Zv| -
jez de vam sa vje tu ju da se okre ne te po z| t| vn|m
|ju d| ma. da b| va se do bro ra spo |o ze nje kru n| sa |o
ovaj dan. a|| je •| nje n| ca da ne ce te mo c| |z bje c| n|
one ko j| ma je c||j da u va sem srcu po s| ju zrno
su mnje za va ma b| tne |ju de | stva r|.
[kor pi ja
N| je naj bo |j| dan za vas. lako
ste po pr| ro d| op t| m|s ta. da nas
ce te se osje ca t| po ma |o osu je -
ce no. za bo rav |je no. pa | za -
pos tav |je no od stra ne dru q|h |ju d|. Pra v|
uzrok va seq ne ra spo |o ze nja u stva r| | ne
pos to j|. •e qa ste | sa m| svje sn|. Üzrok za
ne za do vo|j stvo | po vu •e nos t na |a z| se u cu -
d|j| vom Mje se •e vom kre ta nju kroz va se
dva na es to po |je. vec za v| kend o•e ku ju vas
| bo |je ra spo |o ze nje | |je psa de sa va nja.
Stri je lac
Akce nt je na pr| ja te |j| ma
| dru ze nj| ma. Da nas b|s te
ve c| d|o vre me na tre ba |o
da po sve t| te |ju d| ma ko j| vam ne sto zna •e.
jer su sa mo on| qa ran c| ja do broq pro vo da
ko j| vam je za dnjeq ra dnoq da na | te ka ko
po tre ban. Ka ko ste v| je dan od naj za tvo re -
n| j|h zna ko va zo d| ja ka. ne ma te sk|o nost da
|ko me pr| •a te o svo j|m dne vn|m po te sko -
ca ma. |z|a zak ||| dru ze nje na kra ju ra dnoq
da na na vas za |s ta |ma b|a qo tvo ran eíe kat.
S ve ne rom u va sem zna ku
ne ma po tre be da se br| ne te.
S| ja te za do vo|j stvom. sto su -
pro tn| po| sva ka ko pr| mje cu je.
pa ce na vas ra •un pr|s t| c|
broj n| kom p|| men t|. S po s|o vne
stra ne o•e kuj te || je pe v| jes t|.
Üko || ko ste p|a n| ra || pro mje nu po s|a. sa da
je tre nu tak da dje |u je te. Pred va ma je us pje -
san dan ko j| ce te za vrst| t| u drus tvu va s|h
naj m| || j|h. Sta b|s te v| se | mo q|| po ze |je t|?
Ja rac Vo do li ja
Da nas b|s te mo q||
pr| m| t| v| jes t| |z |nos -
tran stva. Üko || ko va n|
|ma te pr| ja te |je ko je du qo n|s te •u ||. ovo b|
mo qao b| t| dan za kon takt sa nj| ma. Ne k|m
pr| pa dn| c| ma zna ka os mje hu je se | mo qu -
cnost od|as ka u dru qu ze m|ju b| |o pre ko
po s|a. stu d| ja ||| tu r|s t| •k|. Kad je o |ju ba v| r| -
je•. zv| jez de vam sa vje tu ju da se ne upu -
sta te u du p|e ve ze. jer ce te vr|o brzo b| t|
ra zot kr| ve n|. Nje quj te |s kre nost!
Ri be
Pi{e: Dragana ZEC,
astrolog
Vi li jam
S. Ba ro us
Pi sac Vi li jam S. Ba ro -
us je ro |en 5. fe bru ara
1914. u Sent Lu isu, u
Mi su ri ju. U svom op se -
`nom ra du ba vio se i
kri ti kom, fi lo zo fi jom, pa
i sli kar stvom. Ve }i na
nje go vih ra do va je po lu -
bio graf ska, izvu ~e na iz
nje go vih ha lu ci no ge nih
fa za, ka da je ko ris tio
nar ko ti ke. To je je dna
oso bi na ti pi ~na za Vo -
do li je (sklo nost ka ek -
spe ri men ti sa nju, pa i na
onaj na ~in na ko ji se to
ne bi mo glo oka ra kte ri -
sa ti kao po zi ti vno).
Pe de set go di na `i vo ta
je ko ris tio nar ko ti ke.
Na kon {to je ste kao di -
plo mu pres ti `nog Har -
varda, oti {ao je u
Evro pu u ko joj je za po -
~eo svoj knji `e vni rad.
Ovaj pe ri od nje go vog
`i vo ta ka ra kte ri {u i ek -
spe ri men ti sa se ksu al -
no{ }u u ko ji ma je bio
usred sre |en na is ti pol.
Ipak se `e nio dva pu ta, a
zbog ubis tva prve `e ne
je za vr{io u za tvo ru. Ra -
nih pe de se tih obja vio je
ro man "Jun kie" ko ji je i
ekra ni zo van. Do bar dio
njego vih ra do va spa da u
do men nau ~ne fan tas ti -
ke. Umro je 1997. go di -
ne u Kan za su.
ek spe di ci ju. Do biv {i ra do snu vi jest, lord Kar na von se
upu tio u Egi pat i us ko ro je sti gao na mjes to de {a va nja.
Za dvo ji cu en gles kih is tra `i va ~a i ar he olo ga pro na la zak
neo tvo re ne fa ra on ske gro bni ce bio je ve li ki us pjeh u ko -
ji go to vo da ni su mo gli po vje ro va ti. Me|u tim, me |u
egi pat skim ra dni ci ma i po ma ga ~i ma, ko ji su ve} ra ni je
slu {a li o mis te rio znom pro klet stvu fa ra ona, ni je bi lo ne -
kog na ro ~i tog odu {ev lje nja. Zbog to ga su oni na otva ra -
nje gro bni ce gle da li s iz vje snim po do zre njem.
Sve te pri ~e o pro klet stvi ma, oni su do `iv lja va li kao
egi pat ska pra zno vjer ja i ni su im pri da va li ni ka kav zna -
~aj. Zbog to ga su, odmah po do las ku lor da Kar na vo na
iz Lon do na, odlu ~i li da otvo re te {ka spo lja{ nja vra ta
kra ljev ske gro bni ce. Po sao ni je i{ao la ko, po go to vo {to
je otva ra nje gro bni ce i pro di ra nje u pod ze mne pros to re,
pra tilo niz ra zli ~i tih ne sre }a. Ta ko se do go di lo da je
pro {lo i ne ko li ko mje se ci dok se 26. no vem bra, Kar ter i
Kar na von ni su na {li na `e lje nom ci lju, u sa moj central-
noj pros to ri ji gro bni ce ~u ve nog fa ra ona Tu tan ka mo na.
Ono {to su na {li du bo ko ispod ze mlje, u po slje dnjem fa -
ra ono vom po ~i va li{ tu, bi la je ba sno slo vna na gra da za
sve nji ho ve ri zi ke i na po re. Gro bni ca je bi la ne ta knu ta i
ne sa mo da je sar ko fag s mu mi jom fa ra ona bio neo {te -
}en, ne go je i ogro mno bla go bi lo ne ta knu to, ali ra do va -
nje ~la no va ek spe di ci je, na`a lost, ni je bi lo du gog vi je ka.
Is ko pa va nja su bi la jo{ u pu nom je ku kad se lord Kar na -
von izne na da te {ko ra zbo lio i ne ko li ko mje se ci ka sni je
umro.
Lor do va smrt je u po ~et ku obja{ nja va na nje go vim
na ~e tim zdrav ljem i ve li kim na po ri ma ko je je imao po -
slje dnjih mje se ci. Me |u tim, onda je od is te za go ne tne
bo les ti umro i prvi asis tent en gles kog ar he olo ga, a zatim
je dan po je dan go to vo svi mje {ta ni ko ji su za je dno sa
en gles kim is tra `i va ~i ma me |u prvi ma u{li u dre vnu
gro bni cu.
Mis te rio zna umi ra nja i ne sre }e da le su po vo da on -
da{ njim no vi na ri ma i pis ci ma da se ra spi {u i da stvo re
svo je vrsnu fa mu o smrto no snom osve tni ~kom po ho du
fa ra ono vog du ha i pro klet stvu ko je su sa so bom iz Do li -
ne kra lje va po ni je li u Evro pu svi oni ko ji su se drznu li
da uzne mi re mir Tu tan ka mo na.
Tek u no vi je vri je me nau ~ni ci ma je po {lo za ru kom
da u|u u trag za go ne tnoj smrti iz fa ra on ske gro bni ce.
Ba kte ri olo zi su, na ime, na mu mi ji Tu tan ka mo na ot kri li
glji vi ce, a ti su se mi kro bi ra zvi li to kom hi lja da go di na u
her me ti ~kim gro bnim ko mo ra ma, a is tra `i va~i su ih on -
da u ve li kim ko li ~i na ma udi sa li. Ka ko se po ka za lo u
kom pli ko va nim ek spe ri men ti ma, glji vi ce su na la zi le
uto ~is te u plu }i ma ~la no va ~u ve ne ar he olo {ke ek spe di -
ci je, gdje su pos te pe no izlu ~i va le smrto no sne otro ve i
ubi ja le ih.
ar he olo ga i istra`i va ~a Tu tan ka mo no vog pre bi va li {ta
fa ra ono ve gro bni ce
Gro bni ca je bi la ne ta knu ta i
ne sa mo da je sar ko fag s mu mi jom
fa ra ona bio neo {te }en, ne go je i
ogro mno bla go bi lo ne ta knu to
Ba kte ri olo zi su na mu mi ji
ot kri li glji vi ce, ko je su is tra `i va ~i
u ve li kim ko li ~i na ma udi sa li
Ne ho dam ni sa kim,
sa ma sam. Na dam se
da }u pro na }i lju bav do
tri de se te, {to je go to vo
10 go di na is pred me ne.
Ri ja na,
pje va ~i ca
JA PAN - Ja pan ka stav lja cvi jet u hra mu is pred por tre ta D`o na Le no na
u Mu ze ju D`o na Le no na u gra du Sa ita ma, ko ji }e bi ti za tvo ren u sep tem bru
ove go di ne, ka da istekne ugo vor s nje go vom udo vi com Jo ko Ono.
Pa ris Hil ton
se uda je na lje to
Blis ka pri ja te -
lji ca na slje dni ce
Pa ris Hil ton za
bri tan ski "Me -
tro" izja vi la je da
se ra zma `e na
bo ga ta {i ca uda je
ovog lje ta.
"Pa ris raz gle -
da mjes ta za
vjen ~a nje i svi -
ma je na ja vi la
ka ko }e bi ti bo -
ga to i ma si -
vno", ka za la je.
To me u pri log
ide i ne da vna
izja va Hil to no -
ve ka ko se
mo`e za mi sli ti
u bra ku sa sa da{ njim de ~kom Da gom Raj nhar dom.
"Bu du }i da nam je pre kra sno za je dno, mi slim da bih se ove go di -
ne mo gla uda ti. Na u~io me {to zna ~i ne ko ga is kre no vo lje ti i ka ko
bi tre ba lo da iz gle da pra va lju bav. Uz nje ga sam odra sla i vi {e ne
izla zim kao pri je", re kla je Pa ris. A da je Pa ris na po kon pro na {la
de ~ka ko ji }e joj sta vi ti prsten na ru ku, pot vrdio je i sam Dag.
"Ona je naj lje p{a dje voj ka na svi je tu i bi }e sa vr{e na su pru ga",
ka zao je.
Bi jons iz gu bi la
je dan "Gra mmy"
Mu zi ~ka zvi jez da Bi jons No uls, ko ja je na
do dje li na gra da "Grammy" u Los An |e le su do -
bi la ih ~ak {est, na vo dno je is te ve ~e ri os ta la
bez je dne. Na kon {to je pri mi la na gra du, Bi jon -
se je oti {la u bek stejd`, gdje ju je ne gdje spus ti -
la ka ko bi se poz dra vi la sa pri ja te lji ma, ali
pje va ~i ca ka sni je ni je mo gla da se sje ti gdje ju
je ta ~no os ta vi la.
Atra kti vna mu zi ~ka zvi jez da, ko ja je ove
go di ne na do dje li za sja la, ot kri la je ka sni je svoj
peh. Iako ni pet "Gra mmy ja" ni je ma lo, ova kva
ne od go vor nost si gur no ne }e pro }i ne za pa `e no.
Ne ki ~ak spe ku li {u da je No ul so va od to ga na -
pra vi la mar ke tin {ki trik.
la vni glu mac D`o ni Dep odlu ~io je
sni mi ti do ku men ta rac o sla vnom gi ta -
ris ti "Rol ling Sto ne sa" Kitu Ri~ardsu s
ko jim se spri ja te ljio sni ma ju }i "Pi ra te
s Ka ri ba".
To }e De pu bi ti dru gi put da se
pri hva ti re `iserskog po sla, jer je 1997.
go di ne ve} re `i rao film "The Bra ve" s
Mar lo nom Bran dom.
U do ku men tar cu o Ri ~ar dsu Dep na mje ra va po -
kri ti kom ple tnu ka ri je ru sla vnog gi ta ris te i pred sto ji
mu gle da nje ki lo me ta ra sni mlje nog ma te ri ja la o Ri -
~ar dsu.
Po vo dom sni ma nja do ku men tar ca Dep je izja vio
da je bio vrlo dir nut ~i nje ni com {to je Kit pris tao sta -
ti is pred ka me re i sve mu is pri ~a ti. Za sad ni je po zna -
to kad po ~i nje sni ma nje do ku men tar ca, ni ti ka da }e
bi ti nje go va pre mi je ra.
Dep, ko ji je ne da vno po sje tio Srbi ju, prvi uspi -
jeh na fil mu do `i vio je sa se ri jom "21 Jump Stre et",
ka da je pos tao po pu la ran i do bio prve po nu de za
kva li te tni je fil mo ve. Sa fil mom "Don Hu an de Mar -
ko" pos tao je pra va ho li vud ska zvi jez da i nje go va ka -
ri je ra je ta da kre nu la stra ho vi tim uspo nom.
Go di ne 2003. go di ne no mi no van je za "Os ca ra" za
film "Pi ra ti sa Ka ri ba: Pro klet stvo crnog bi se ra", ma da
je svo ju naj bo lju ulo gu odi grao u fil mu "U po tra zi za
Ne do |i jom", gdje mu je par tner ka bi la Kejt Vin slet.
Po red to ga {to je odli ~an glu mac, po znat je i
kao je dan od na ja tra kti vni jih mu {ka ra ca na svi je -
tu.
S
D`o ni Dep re `i ra
film o Kitu Ri ~ar dsu
To }e bi ti dru gi
put da se Dep
pri hva ti
re `iserskog
po sla, jer je
1997. go di ne
ve} re `i rao film
"The Bra ve"