PUNOMOĆJE

Ovlašćujem --------------, advokata iz ----------- ulica ------------ da me u celosti zastupa u svim mojim pravnim poslovima i postupcima pred svim sudovima i drugim državnim organima, kao i pred pravnim i fizičkim licima, da u tu svrhu u moje ime podiže i povlači tužbe, priznaje ili se odriče od tužbenih zahteva, zaključuje poravnanja, podnosi pravne lekove i od istih odustaje ili ih se odriče, prima sudska i druga pismena, predlaže izdavanje privremenih mera obezbeđenja, preduzima radnje u izvršnom postupku i sve druge pravne radnje za koje oceni da, u vezi s tim, idu u moju korist. U slučaju potrebe advokat može ovo punomoćje preneti i na drugo lice. Sačinjeno u -------- ,datum

Davalac punomoćja - vlastodavac

Design by Ahernar | Poslednja izmena: 17.03.2007.

Copyright © 2007 PROJURIS. Sva prava zadržana.