Ivana Berend


Što je kamatni račun?

Jednostavno ukamaćivanje

Složeno ukamaćivanje

Neprekidno ukamaćivanje

Zajam

Što je kamatni račun?

Jedna od vrlo važnih primjena geometrijskog niza i
eksponencijalne funkcije

S njime se susrećemo pri ulaganju, štednji, pozajmicama,…

Temeljni pojmovi:

glavnica (kapital) -iznos novca koji želimo uložiti u danom trenutku

Po isteku roka, posuđena će glavnica donijeti kamatu, čiji iznos ovisi
o vremenu posuđivanja, načinu obračuna i kamatnoj stopi

Kamate mogu biti:

jednostavne (obračunavaju se za svako razdoblje
ukamaćivanja od iste glavnice)

složene (obračunavaju se za svako razdoblje od promijenjene
glavnice)

Jednostavno ukamaćivanje
 Početna vrijednost glavnice C
0
po isteku razdoblja uvećava za kamatu u
iznosu
tako da je njezina vrijednost na kraju razdoblja

Iznos kamate za razdoblja različita od jedne godine računa se po formuli
i ova se vrijednost dodaje glavnici

Ovdje je t vrijeme posudbe izraženo u godinama

Iznos kamata proporcionalan je iznosu posuđenog novca (glavnici), kamatnoj
stopi te vremenu
0
100
p
C ⋅
1 0
1
100
p
C C
| `
· +

. ,
0
100
p
C t ⋅ ⋅

Primjer : jednostavno ukamaćivanje
Dogovore li se dva partnera o zajmu u iznosu od
100 000 kn s godišnjim interesom od 8 %, pa se glavnica
vrati nakon deset mjeseci, tad joj treba pridodati i
kamate od
jer je ovdje
8 10
100000
100 12
⋅ ⋅
10
12
t ·

Složeno ukamaćivanje

Ako se novac oročava na duži rok, tad je prirodno da se po
isteku jedne godine i kamate pripisuju glavnici

Na taj će se način u sljedećim vremenskim intervalima uvećati
i sama kamata (jer se obračunava i kamata na kamatu)

Općenito je iznos na kraju n-te godine dan formulom:

Gdje je C
0
početna glavnica, r kamatni faktor, a p je
kamatna stopa
1
100
p
r · +
0
n
n
C C r · tj.
0
1
100
n
n
p
C C
| `
· +

. ,

Primjer: složeno ukamaćivanje

Netko oroči 100 000 kn na rok od pet godina, uz godišnji interes
od 10 %. Koliki će iznos podići na kraju tog razdoblja?

na kraju prve godine glavnica donosi kamate od
kn, tako da uvećana glavnica u tom trenutku
iznosi 110 000 kn

na kraju druge godine ova će glavnica donijeti 11 000 kamata

Iznos kamata i vrijednost glavnice na kraju svake godine napisana
je u sljedećoj tablici:
kamate glavnica
n = 0 100 000 C
0
n = 1 10 000 110 000 C
1
n = 2 11 000 121 000 C
2
n = 3 12 100 133 100 C
3
n = 4 13 310 146 410 C
4
n = 5 14 641 161 051 C
5
10
100000 10000
100
⋅ ·


U svakoj sljedećoj godini glavnica se uvećala za isti iznos:

Prema tome, niz (Cn) je geometrijski niz
 ako na početku svake godine ulažemo iznos C
0
uz kamatni faktor r,
tada ćemo nakon n godina raspolagati ukupnim iznosom od
1 0
2
2 1 0
3
3 2 0
1 ,
100
1 1 ,
100 100
1 1 ,
100 100
p
C C
p p
C C C
p p
C C C
| `
· +

. ,
| ` | `
· + · +

. , . ,
| ` | `
· + · +

. , . ,
0
1
1
n
r
C C r
r

·


Neprekidno ukamaćivanje

Ako bi pripisivanje kamata bilo m puta u godini, tada bi kamatni
faktor bio

Iznos C
0
bi nakon jedne godine narastao na iznos

Produži li se razdoblje kroz više godina, na kraju n-te godine
glavnica će iznositi
1
100
p
r
m
· +

0
1
100
m
p
C
m
| `
+

. ,
1 0
1
100
mn
p
C C
m
| `
· +

. ,

Što se događa kada je broj m jako velik, kada
teži u beskonačno?

To bi značilo da se kamate
pripisuju neprekidno, u svakom
djeliću trenutka

Usporedimo vrijednosti glavnice C
1

za p = 100 i za različite brojeve m

povećanjem broja m ovaj postotak
ne može premašiti broj 2,72

Zapravo, radi se o rastućem nizu
brojeva s limesom:
ukamaćivanje m r
jednom godišnje 12
polugodišnje 22,25
tromjesečno 42,441
mjesečno 122,6130
tjedno 522,69260
dnevno 3652,714567
svaki sat 87662,7181269
svake minute 529 9602,71827226
svake sekunde 31 557 6002,718281785
1
lim 1 2, 718281828...
m
m
e
m
→∞
| `
+ · ·

. ,


Ako se neka početna vrijednost povećava uz neprekidno
ukamaćivanje u vremenu t izraženom u godinama uz prosječni
godišnji prirast p, tada je konačna vrijednost

Prema ovom zakonu računa se prirast stanovništva nekog
grada ili države te prirast biljne mase (npr. drva u šumi)
100
0
pt
t
C C e · ⋅

Primjer: neprekidno ukamaćivanje

Popisi stanovništva čine se svakih deset godina. Ako je u dva
uzastopna popisa stanovništvo neke države povećano s
16000000 na 17500000, koliko će ta država imati stanovnika
20 godina nakon drugog popisa, uz pretpostavku da će prirast
i u slijedećim godinama biti jednak?
10
100 100 10
0 0
30
100
30
lim 1 17500000 16000000 1, 09375
100
te je 10 ln1, 09375 0, 89612% ;
sada dobivamo: 16000 20935058
mn
np p p
n
m
p
p
C C C e e e
m
p
C e
→ ∞
| `
· + · ⇒ · ⇒ ·

. ,
· ⋅ ·
· ⋅ ·


 Što je zajam?
 Model jednakih anuiteta
 Model dogovorenih anuiteta
 Model jednakih otplatnih kvota
 Usporedbe modela

Što je zajam?

poseban imovinsko pravni odnos između zajmodavca (banka) i
zajmoprimca (pravna ili fizička osoba) koji se temelji na ugovoru
o zajmu

Zajam se otplaćuje periodičkim iznosima ili anuitetima

Anuitet se sastoji od dva dijela:

otplatne kvote (dio kojim se otplaćuje zajam, tj. glavnica)

kamata

Anuitet se otplaćuje krajem, ugovorom definiranog, razdoblja u
tijeku otplate zajma

Pregled se otplaćivanja zajma daje u tzv. otplatnoj tablici
(otplatnom planu ili planu amortizacije)

Otplatna tablica


Oznake:

C –iznos odobrenog zajma

p –dogovorena kamatna stopa

n –broj razdoblja otplate (amortizacije) zajma

a –jednaki anuitet

ai –iznos anuiteta na kraju i-tog razdoblja otplate

Ii –iznos kamata na kraju i-tog razdoblja otplate

Ri –iznos otplatne kvote na kraju i-tog razdoblja otplate

Ci –iznos ostatka duga na kraju i-tog razdoblja otplate


Osnovne jednakosti:

godišnji iznos

ostatak duga

Kod otplate zajma za svaki termin se računa nominalni iznos
anuiteta, kamate, otplatne kvote i ostatak duga

Postoji nekoliko modela zajma:
 Model jednakih anuiteta
 Model dogovorenih anuiteta
 Model jednakih otplatnih kvota
i i i
a I R · +
1 i i i
C C R

· −

Model jednakih anuiteta

Zadane vrijednosti:

Iznos zajma (C)

kamatna stopa (p)

vrijeme otplate (n)

Računanje anuiteta:
( )
1
1
n
n
r r
a C
r

· ⋅


Primjer: model jednakih anuiteta

Odobren je zajam od 10000 kn na četiri godine uz kamatnu
stopu od 18 %. Koliki je iznos anuiteta?
k ak Ik Rk Ck
0 10000,00
1 3717,39 1800,00 1917,39 8082,61
2 3717,39 1454,87 2262,52 5820,10
3 3717,39 1047,62 2669,77 3150,33
4 3717,39 567,06 3150,33 0,00
14869,55 4869,55 10000,00
10000
18%
4 .
C kn
p
n god
·
·
·
( ) ( ) ( )
( )
4
4
1 1,18 1,18 1
10000 3717, 39
1
1,18 1
n
n
r r
a C
r
− −
· ⋅ · ⋅ ·


Otplatna tablica 

Model dogovorenih anuiteta

Ako vjerovnik želi omogućiti dužniku izbor anuiteta koji je, na
temelju očekivanih prihoda, u mogućnosti otplaćivati, tada će se
koristiti model otplate zajma unaprijed dogovorenim anuitetima

Zadane vrijednosti:

Iznos zajma (C)

kamatna stopa (p)

iznos anuiteta (a)

Treba izračunati:

Vrijeme:

Krnji anuitet :
( )
log log 1
log
a a C r
n
r
] − − −
]
·
1
1
'
1
n
n
r
a C r ar
r
+

· ⋅ −


Primjer: model dogovorenih anuiteta

Zajam u iznosu 10000 kuna treba otplaćivati krajem svake
godine anuitetima u iznosu od 4000 kuna i jednim krnjim
anuitetom uz kamatnu stopu od 18 %. Treba izračunati
vrijeme otplate te krnji anuitet.
10000
18%
4000 kn
C kn
p
a
·
·
·
( )
log 4000 log 4000 10000 1,18 1
3, 61
log1,18
n
] − − −
]
· ·
dakle, zajam će se otplatiti sa 3 anuiteta u iznosu
od 4000 kuna i jednim krnjim anuitetom:
( )
3
3 1 (1,18) 1
' 10000 1,18 4000 1,18 2526, 05 kn
1,18 1
a
+ −
· ⋅ − ⋅ ·


k ak Ik Rk Ck
0 10.000,00
1 4.000,00 1.800,00 2.200,00 7.800,00
2 4.000,00 1.404,00 2.596,00 5.204,00
3 4.000,00 936,72 3.063,28 2.140,72
4 2.526,05 385,33 2.140,72 0,00
14.526,05 4.526,05 10.000,00
Otplatna tablica

Model jednakih otplatnih kvota

Problem je kod ovog modela sljedeći:
zajam C treba otplatiti promjenljivim anuitetima a
k
na kraju
svakog razdoblja k u kojima su otplatne kvote jednake, uz
kamatnu stopu p i vrijeme otplate n

Zadane vrijednosti:

Iznos zajma (C)

kamatna stopa (p)

vrijeme otplate (n)

Treba izračunati otplatnu kvotu (R)
C
R
n
·

Primjer: model jednakih otplatnih kvota

Odobren je zajam od 10000 kuna na četiri godine uz
kamatnu stopu od 18 % i jednake otplatne kvote. Treba
izračunati iznos otplatnih kvota.
10000
18%
4 .
C kn
p
n god
·
·
·
10000
2500 kn
4
C
R
n
· · ·
k ak Ik Rk Ck
0 10.000,00
1 4.300,00 1.800,00 2.500,00 7.500,00
2 3.850,00 1.350,00 2.500,00 5.000,00
3 3.400,00 900,00 2.500,00 2.500,00
4 2.950,00 450,00 2.500,00 0,00
14.500,00 4.500,00 10.000,00
Otplatna tablica 

Usporedba anuiteta
0
500
1000
1500
2000
2500
3000
3500
4000
4500
5000
1 2 3 4
Jednaki anuiteti
Dogovoreni anuiteti
Jednake otpl. kvote

Usporedba ostatka duga
0
2000
4000
6000
8000
10000
12000
0 1 2 3 4
Jednaki anuiteti
Dogovoreni anuiteti
Jednake otpl. kvote

Literatura:

Dakić, Elezović : Matematika 4, Udžbenik i
zbirka zadataka za 4. razred gimnazije

izdanje, Zagreb, Element, 2001.

Antoliš, Copić: Matematika 4 ( I dio), Udžbenik
sa zbirkom zadataka za gimnaziju

Zagreb, Školska knjiga, 2005.

Doc dr Kristina Šorić: Kvantitativne metode za
ekonomske analize, Poslijediplomski studij,
Zagreb, 2004. (Agronomski fakultet)