E L A B O R A T

:
(Prijedlog projektnog rješenja)
* načina tretmana i pročišćavanja sanitarnih ( fekalnih) otpadnih voda koje se javljaju u obiteljskoj kući i kući za odmor (vikend – kuća) za jednu obitelj do pet članova - korisnika , * prijedlog adekvatnog odabira i dimenzioniranja potrebne tehnološke opreme, * te prijedlog tehničkih rješenja u cilju postizanja kvaliteta efluenta (pročišćene otpadne vode) tako da se dobiveni efluent može upustiti u prirodni recipijent , a sve u skladu sa važećom domicilnom legislativom i evropskom normama i standardima

AG – METAL Zenica d.o.o. 1

Predmet:

ELABORAT – prijedlog projektnog rješenja načina tretmana i pročišćavanja

sanitarnih ( fekalnih) otpadnih voda koje se javljaju u obiteljskoj kući i kući za odmor (vikend – kuća) za jednu obiteljdo pet članova - korisnika
Rješenje tretmana otpadnih voda koje budemo ponudili za obiteljske, odnosno vikend-kuće u potpunosti je validno i za rješavanje otpadnih voda za niz objekata drugačije namjene a koji će producirati dnevno ukupnu količinu otpadnih voda koja neće biti veća od 1,0 m³ (1.000 litara) kao što su: područne seoske škole, male firme, hidrometeorološke stanice, planinske kuće, planinarski domovi, male firme itd. Ovdje se mogu ponuditi različita rješenja, pa ćemo elaborirati tri varijante za rješavanje ovih otpadnih voda. - Za pročišćavanje otpadnih voda za obiteljske kuće gdje se podrazumijeva stalni boravak do pet članova obitelji i za sve objekte različitih namjena netom gore nabrojane , prihvatljiva su Rješenja pod tačkom - A) i pod tačkom - B). - Za pročišćavanje otpadnih voda za objekat vikend kuće (kuće za odmor) osim navedenih rješenja, prihvatljivo je i rješenje dato pod tačkom – C). Prije svaga predočićemo nekoliko natuknica: 1. Fokus će prije svega biti na tretmanu otpadnih voda. Dakle, tokom procesa približavanja i pridruživanja EU, i BiH će morati potpuno prilagoditi domicilnu legislativu (ovo je na polju zakonodavstva dobrim dijelom urađeno) i operacionalizirati provođenje istog (ovaj dio je u povelikom zastoju). U potpunosti jesu i biće važeći principi iz Evropske Direktive 91/271 i pripadajuće EU Norme koje su već doslovice prepisane u BAS standarde. Kada se sve to etablira princip inspekcijskog nadzora i kontrole će približno funkcionirati na sljedeće način: svi ranije izgrađeni uređaji (taložnice, septičke jame i sl.) ovisno o urbanističko-tehničkim uvjetima koji budu propisani za određeno područje bez obzira jesu li izgrađeni u vlastitoj režiji ili od strane neke građevinske firme, morati će imati projekat urađen od ovlaštene kuće , koji će se onda morati dati na reviziju za to ovlaštenoj kući i sve to će se morati plaćati. Ovo vrijedi za uređaje koji su adekvatno i u skladu sa normama identificirani i dimenzionirani, a oni koji ne budu imali adekvatno riješen taj dio, dobiti će određeni rok u kojem će morati demontirati postojeće i ugraditi odgovarajuće uređaje. 2. U praksi se vrlo često dešava da nedležne državne službe zbog nedovoljnog poznavanja tehnologije i tržišta sistema i uređaja za pročišćavanje otpadnih voda u slučajevima dje je neophodno riješiti sanitarne (sive i crne) otpadne vode, najčešće daju zadatak da investitor 2

izgradi vodonepropusnu septičku jamu, zatim da obezbijedi ugovor sa lokalnim komunalnim preduzećem o redovnom pražnjenju te septičke jame i oni su završili posao. 3. Naravno, ovakvo rješenje je apsolutno u skladu sa zakonskom regulativom i njegovo sprovođenje bi moglo dati efekat zaštite okoliša. Zašto ovdje kažemo da bi moglo dati efekte zaštite okoliša? Zato što u praksi uglavnom ne daje. U cijeloj Bosni i Hercegovini ima svega nekoliko ekoloških deponija otpada, tako da u velikoj većini naseljenih mjesta ovakve deponije ne postoje. Tamo gdje ovakve sanitarne, ekološke deponije ne postoje, dešava se situacija da investitor koji je izgradio vodonepropusnu septičku jamu i redovno vrši pražnjenje svoje septičke jame angažujući auto-cisterne lokalnog komunalnog preduzeća i to uz vrlo visoke troškove, poštuje zakonsku regulativu i nimalo ne zagađuje okoliš otpadnim vodama koje je proizveo. Ali, umjesto njega sada se u principu pojavljuje novi zagađivač, jer će se otpadna voda cisternom odvesti na jednu od velikog broja neuslovnih deponija, od kojih mnoge rade već decenijama i to bez ikakvih dozvola (primjer: zenička deponija Siđe koja se nalazi tik uz kuće zeničkih naselja Podbriježje, Tetovo i Gradišće ). Nakon ispuštanja prikupljenih otpadnih voda na ovakve deponije, organski, anorganski i visoko opasni otpad odmah direktno ulazi u tlo, u površinske vode i što je posljedično i najopasnije prodire u podzemne vode što veličinu i lokaciju zagađenog područja povećava enormno.

4. Pod gore navedenom tačkom 3. smo ovakav pristup elaborirali sa ekološkog aspekta, a sada ćemo ga elaborirati sa aspekta investitora. Dakle ovakvim rješenjem, investitor mora izgraditi septičku jamu koja mora biti izrađena od vodonepropusnih materijala (što je skupo) ili kupiti gotovu fabrički izrađenu tipsku septičku jamu (što je jeftinije), i onda pored te septičke jame mora dežurati i paziti da se ne prepuni, da bi je na vrijeme mogao isprazniti. Pošto ovim investitor ima sklopljen ugovor o pražnjenju sa komunalnim preduzećem vrlo jednostavnom kontrolom poslovnih knjiga u tome preduzeću, nadležne inspekcije će moći da utvrde da li investitor redovno prazni septičku jamu ili je probušio septičku i time omogućio direktno isticanje iz septičke jame otpadnih voda u tlo i naravno slijediti će kazne i nalog da se takva septička jama ukloni i ugradi odgovarajuća. Inače, samo pražnjenje septičkih jama nije nimalo jeftino: Prema podacima kojima mi raspolažemo, a ovisno o kojem gradu i njegovom komunalnom preduzeću se radi, ti troškovi se kreću od nekih 120 KM pa do 200 KM za angažman cisterne kapaciteta 4 – 6 m³ po jednoj turi. - Ako uzmemo da će objekat biti korišten od strane 5 korisnika, na osnovu dnevne produkcije otpadne vode od 150,0 litara do 200,0 litara po jednom korisniku (ovo su propisane vrijednosti), što je ukupna dnevno proizvedena količina otpadne vode od 0,75 m³ do 1,0 m³. To znači da će na godišnjem nivou i to - ako čak stvarnu dnevnu produkciju otpadne vode zbog, recimo kulturoloških i sanitarno-higijenskih navika većine stanovništva smanjimo na svega 100,0 litara po korisniku (E.S.) – ukupna količina otpadne vode za jedan takav objekat iznositi : 100,0 litara x 5 E.S. x 365 dana – a to je 182.500,0 litara odnosno 182,5 m ³. - Ako uzmemo da je kapacitet auto – cisterne maksimalan i da iznosi 6,0 m³, onda je lako vidjeti da će investitor godišnje morati ~ 30 puta angažirati cisternu za pražnjenje svoje septičke jame, što po srednjoj cijeni od 160,00 km 3

po jednoj turi daje iznos od 4.800,00 KM . Dakle, osim troškova izgradnje odgovarajuće vodonepropusne septičke jame, čekaju ga i troškovi pražnjenja iste u iznosu od 4.800,00 KM i to svake godine. Rezime natuknica: U svemu ovome tragikomično je to da cijena koštanja kvalitetnog Biološkog uređaja na bazi aktivnog mulja (npr. naš ISEA uređaj) koji je dimenzioniran za potrebe gore elaboriranih objekata i koji postiže drugi stupanj pročišćenosti tako da se efluent može upustiti u prirodni recipijent - JESTE NIŽA OD TROŠKOVA GODIŠNJEG PRAŽNJENJA VODONEPROPUSNE SEPTIČKE JAME !? A) Prva varijanta za rješavanje otpadnih voda za ovakve objekte: Dakle, ako bismo ponudili rješenje koje bi moralo biti primjenjeno u EU, onda bi to bio: Biološki uređaj za pročišćavanje otpadnih voda na bazi aktivnog mulja za 5 E.S. (korisnika) Ovaj uređaj funkcionira na principu aktivnog mulja gdje aerobne bakterije uz pomoć dodatno dovedenih količina kisika upuhanih od strane veoma tihog kompresora niskog tlaka (proces aeracije), vrše proces oksidacije otpada postupno ga razlažući na prostije spojeve i elemente ekološki prihvatljive za okoliš. Pravilno konfiguriran i dimenzioniran ovakav biološki uređaj bi sanitarne otpadne vode pročistio i preradio na takozvani drugi stupanj pročišćenosti, poslije čega se ovako pročišćene vode slobodno mogu upustiti u tlo (upojni bunar), prirodne vodotokove, more, jezera i slično. 1. ISEA BIO – PRO (CRO) CASA 1 - biološki uređaj na bazi aktivnog mulja za 5 korisnika (E.S. ili EBS); šifra 9300; Ovaj sistem odnosno konfiguracija se sastoji iz dva segmenta i to: a) I segment jeste Taložnik DEG 1600; promjer 120 cm i visina 160 cm; kapacitet uređaja 1.600 litara; visina ulazne cijevi 133 cm; promjer ulazne i izlazne cijevi 125 mm ; promjer poklopca za reviziju i povremeno čišćenje uređaja 400 mm; ISEA jamči za odstranjivanje plivajućih tvari >90% i za odstranjivanje taložnih tvari >70%; uređaj je usklađen sa zahtjevima norme BAS EN 12255-4:2004 (EN 12255-4:2002) i norme BAS EN 12566-1/A1:2005 (EN 12566-1:2000/A1:2003). Osnovna namjena jeste da, vršeći predtretman sanitarnih otpadnih voda, odvoji i zadrži plivajuće i druge tvari (masnoće, ulja, deterdžente i krupnije materije i krute čestice) te da procesom tihe oksidacije započne i obavi dio razgradnje organskih tvari. Osim toga, zaustavljajući deterdžente i druga sredstva za čišćenje i pranje, štiti pravilno i učinkovito funkcioniranje biološkog uređaja jer je nosilac procesa biorazgradnje putem oksidacije upravo nastamba aerobnih bakterija, potrebno je ne dozvoliti da do njih dopre jača koncentracija suspenzije deterdženata i sličnog jer isti djeluju baktericidno i time smanjuju učinkovitost biološkog uređaja.

Nakon zadržavanja u prvom segmentu – taložniku otpadne vode se usmjeravaju u srugi segment: b) II segment jeste uređaj pod nazivom Bio – Pro Solo 1; TIP Bio-Pro 1500; kapacitet 1.500 litara; dimenzije uređaja: promjer 120 cm i visina 160 cm; visina izlazne cijevi 123 cm; promjer ulazne cijevi 125 mm; promjer izlazne cijevi 125 mm; promjeri poklopaca za reviziju i povremeno čišćenje uređja 400 mm i 200 mm; snaga kompresora 30 W čiji je radni inerval u jednom satu = 40/20 a to je 40 min je aktivan i 20 min miruje, što daje potrošnju električne energije u 24 sata 30 W=0,03kW x 24 h=0,72 kWh x 0,67 (aktivno vrijeme) = 0,484 ~ 0,5 kWh/24 sata. Tehnološki procesi: istovremeno se odvija oksidacija otpadnih voda intenzivirana areacijom 4

pomoću potpuno tihog kompresora i sedimentacija krutih tvari.Uz ovaj sistem dolaze potrebna zračna crijeva, elektro kablovi i niskotlačni kompresor sa kontrolnom automatikom. Uređaj je usklađen sa zahtjevima norme BAS EN 12255-6:2004 (EN 12255-6:2002). Pročišćene otpadne vode (ovako dobijeni efluent) možete slobodno upustiti u prirodni recipijent: tlo (upojni bunar), rijeka itd.)

-

Zbirne-ukupne dimenzije kompletne montirane konfiguracije su: dužina je do 260 cm, širina je 120 cm i visina je 160 cm; visina ulazne cijevi je 133 cm i visina izlazne cijevi je 123 cm.

Jamčimo da ovaj naš sistem u gore navedenoj konfiguraciji postiže da kvalitet konačnog efluenta zadovoljava uvjete propisane „Pravilnikom o dozvoljenim graničnim vrijednostima opasnih i štetnih tvari za tehnološke otpadne vode prije njihovog ispuštanja u sustav javne kanalizacije odnosno u drugi prijemnik“ – Dio koji vrijedi za površinske vode (Službene Novine FBiH 50/07). Naši uređaji pravilno odabrani i dimenzionirani u skladu su sa Pravilnikom o uslovima za ispuštanje otpadnih voda u javnu kanalizaciju (Sl. Gl. Republike Srpske 44/01) i sa Pravilnikom o uslovima za ispuštanje otpadnih voda u površinske vode (Sl. Gl. Republike Srpske 44/01), te zadovoljavaju zahtjeve propisane Zakonom o vodama Republike Srpske (Sl.Gl.Republike Srpske 50/06) i sa Uredbom o klasifikaciji voda i kategorizaciji vodotoka (Sl.Gl.Republike Srpske 42/01) Osnovne vrijednosti efluenta: BPK5<25mg/l; HPK-Cr<125 mg/l; ukupne suspendirane tvari<35 mg/l itd.

B) Druga varijanta za rješavanje otpadnih voda za ovakve objekte: Iako su naši uređaji zasigurno najjeftiniji na regionalnom tržištu, ako je ovakvo rješenje za investitora preskupo i ako kontrolno-inspekcijski organi u mjestu gradnje objekata još uvijek ne zahtijevaju decidno sprovođenje važećih zakonskih normi, a na osnovu podataka koje ste nam dostavili mi ćemo Vam ponuditi odgovarajuće rješenje. Ovo rješenje podrazumijeva ugradnju odgovarajuće konfiguracije uređaja kojim bismo postizali u prosječnim uvjetima korištenja ovakvog objekta relativno zadovoljavajuće rezultate pročišćavanja otpadnih voda. Ova konfiguracija bi se sastojala od dva uređaja i to od ISEA Mastolova/pjeskolova Tip Family 400 i od ISEA Septičke Bio jame Tip Bio Family 1500 i naravno trebalo bi izgraditi odgovarajući upojni bunar. Princip funkcioniranja ove konfiguracije: - Influent (otpadne vode) prikupljen u objektu odvodi se u ISEA mastolov/pjeskolov:

5

1. ISEA Mastolov/pjeskolov ; šifra 0511/1; proizvod TIP «Family» 400; aktivni kapacitet 400 litara; dimenzije: 80 x 80 x 80 cm; visina ulazne cijevi 62 cm; visina izlazne cijevi 58 cm; promjer ulaz/izlaz. cijevi 110 mm; promjer inspekcijskog otvora 100 mm; promjer otvora za pražnjenje 400 mm. ISEA garantuje za odstranjivanje plivajućih tvari >90% ; uređaj je usklađen sa zahtjevima norme EN 12255-4:2002 i norme EN 12566-1:2000/A1:2003. Uređaj je izrađen u skladu sa normama DIN 1999 Part 1. i DIN 4040 Part 2./Part 3. Osnovna namjena ovog uređaja jeste da, vršeći tihi predtretman sanitarnih otpadnih voda, odvoji i zadrži plivajuće i druge materije (masnoće, ulja, deterdžente i krupnije materije i krute čestice koje su posljedica raznih tvari koje koriste kao punila u industriji za proizvodnju sredstava za pranje i čišćenje) te da procesom tihe oksidacije započne i obavi dio razgradnje organskih materija. Osim toga, zaustavljajući deterdžente i druga sredstva za čišćenje i pranje, ovaj uređaj štiti i pravilno i učinkovito funkcioniranje Bio jame: Naime, Bio jama kao i svaki drugi uređaj koji funkcionira na principu biološki aktivnog mulja, gdje aerobne bakterije uz pomoć kisika (proces tihe ili prirodne aeracije), vrše proces oksidacije organskog otpada postupno ga razlažući na prostije spojeve i elemente koji su ekološki prihvatljivi za okoliš. Pošto je nosilac procesa biorazgradnje putem oksidacije upravo nastamba aerobnih bakterija, potrebno je ne dozvoliti da do njih dopre jača koncentracija suspenzije deterdženata i sličnog jer isti djeluju baktericidno i time smanjuju učinkovitost biološkog uređaja. - Ovako pročišćena otpadna voda se iz Mastolova/pjeskolova odvodi u ISEA Bio jamu Tip Bio Family 1500 (Imhoff) na dalje pročišćavanje: 2. ISEA Septička Bio jama Tip BIO FAMILY 1500 (Imhoff); šifra 0104; kapacitet 5 E.S. (EBS ili korisnika);dimenzije: prečnik 120 cm, visina 150 cm; zapremina 1.500 l; prečnik ulaz/izlaz. cijevi 125 mm; visina ulazne cijevi 128 cm; visina izlazne cijevi 123 cm; težina ~ 65 kg . - Osnovna namjena jeste da, vršeći predtretman sanitarnih otpadnih voda, odvoji i zadrži plivajuće i druge materije (masnoće, ulja, deterdžente i krupnije materije i krute čestice) te da procesom tihe oksidacije nastavi i obavi dio razgradnje organskih materija. Najčešća primjena: vikendice, kampkućice, montžni i drugi objekti gdje nije dostupan priključak električne energije. Garantujemo za odstranjivanje plivajućih tvari >90% i za odstranjivanje organskih materija ~ 50%; uređaj je usklađen sa zahtjevima norme BAS EN 12255-4:2004 (EN 12255-4:2002) i norme BAS EN 12566-1/A1:2005 (EN 12566-1:2000/A1:2003). - Napomena: za navedeni uređaj nije potreban elektro priključak jer se ne vrši putem kompresora upuhavanje dodatnih količina zraka zbog toga što je uređaj pažljivo kapacitiran tako da se procesi bio-razgradnje organskih otpadnih tvari na bazi aktivnog mulja a uz pomoć aerobnih bakterija mogu obaviti u realnom vremenu koje je kompatibilno sa količinama proizvedene otpadne vode koju je potrebno pročistiti – ovaj uvjet se postiže pravilnim dimenzioniranjem Bio jame tako da ako je kapacitet (radni volumen) adekvatno dimenzioniran u odnosu na ukupne prosječne količine proizvedenih otpadnih voda u određenom vremenskom periodu onda to omogućuje da se postigne da vrijeme zadržavanja otpadnih voda u Bio jami bude dovoljno da aerobne bakterije obave procese bio – razgradnje organskog i drugog otpada. Za svaku instaliranu Biološku jamu «Imhoff» ISEA jamči: odstranjivanje taložnih tvari >90%, odstranjivanje organskih sastojaka ~50%. Pročišćene otpadne vode (ovako dobijeni efluent) možete upustiti u upojni bunar kojeg treba napraviti po standardnim građevinskim uzusima.

se

6

-

Zbirne-ukupne dimenzije kompletne montirane konfiguracije su: dužina je do 230 cm, širina je 120 cm i visina je 150 cm.

C) Treća varijanta za rješavanje otpadnih voda za na početku navedene objekte: Ukoliko sami uvjeti mikrolokacije kao što su: gustina naseljenosti, poroznost tla, količina producirane otpadne vode i uvjeti iz saglasnosti i dozvola izdati od nadležnih urbanističkih službi, dozvoljavaju, rješavanju otpadnih voda iz predmetnog objekta može se pristupiti na način da se ugradi odgovarajuća tipska, prefabricirana trokomorna septička jama i naravno za prihvat efluenta iz septičke jame potrebno je izgraditi odgovarajući upojni bunar po klasičnim građevinskim uzusima. Ovo rješenje na određeni vremenski period od nekoliko godina i u datim uvjetima labave primjene važeće legislative može biti validno. A kada bude došlo do potpune primjene evropskih normi i domiclnih zakona i propisa (a vremenom će do toga zasigurno doći), onda se tu i takvu ugrađenu trokomornu septičku jamu može iskoristiti kao dio adekvatne konfiguracije koji bi služio za predtretman sivih i crnih otpadnih voda i samo bi se na njenom izlazu trebalo dodati odgovarajući uređaj koji bi bio u funkciji bioreaktora, i koji bi onda sve otpadne vode pročistio do drugog stupnja. U vezi sa ovim naš savjet je da, ukoliko se investitor odlučuje za ovaj naš prijedlog, prilikom ugradnje trokomorne septičke jame i odgovarajućeg upojnog bunara, potrebno je ostaviti na samoj mikrolokaciji između trokomorne septičke jame i upojnog bunara dovoljno prostora to jest, razmak od ~ 3 m, da se eventualno ukoliko bude trebalo u taj prostor može ugraditi bio-reaktor. 1. Trokomorna septička jama Tip ISEA; šifra 0213; proizvod „PC“-1; zapremine 1.500 litara; dimenzije su: širina 100 cm, dužina 250 cm i visina 95 cm; korisnički kapacitet 5 E.S. (EBS ili korisnika); promjer ul/izl cijevi 110 mm; visina ulaza 62 cm; visina izlaza 58 cm; promjer otvora za kontrolu i pražnjenje 300 mm i netto težina uređaja 75 kg :

-

Zbirne-ukupne dimenzije kompletne montirane trokomorne septičke jame sa cijevima jeste: dužina je do 280 cm, širina je 100 cm i visina je 150 cm.

- Uređaji ISEA septičke jame su usklađene sa zahtjevima norme BAS EN 12255-4:2004 (EN 122554:2002) i norme BAS EN 12566-1/A1:2005 (EN 12566-1:2000/A1:2003). Jamčimo za odstranjivanje plivajućih tvari >90% i za odstranjivanje taložnih tvari >70%. Veoma važna napomena: Oborinske ili atmosferske vode u koje spadaju krovne vode (prikupljene sa krova objekta) i atmosferske (oborinske) vode sa uređenih i neuređenih zelenih površina, te sa dvorišne površine i sa eventualne interne prometnice, niti u kom slučaju ne usmjeravati u bilo koji uređaj za tretman i pročišćavanje otpadnih voda. 7

Razlog: Ove vode su relativno čiste (stepen onečišćenosti ovih voda najviše ovisi o aero- zagađenosti konkretnog područja u kojem je lociran predmetni objekat) i one se mogu bez ikakvog tretmana odvesti ka finalnom recipijentu (ovako ih tretira važeća legislativa). Ove oborinske vode, ako bi se usmjerile ka bilo kojem uređaju za tretman otpadnih voda, bi značajno povećale ukupnu količinu prikupljene otpadne vode i time bez potrebe povećale protok (Q) otpadnih voda koje se moraju pročistiti što bi za direktnu posljedicu imalo to – da investitor mora nepotrebno izdvojiti znatno više sredstava za kupovinu bilo kog uređaja za biološki tretman otpadnih voda odgovarajućeg protoka to jest puno većeg efektivnog kapaciteta. Ovo je naročito značajno ako je finalni recipijent – tlo preko upojnog bunara, jer u tom slučaju tlo ne bi u kratkome vremenu moglo apsorbirati ogromne količine vode i došlo bi do izlijevanja što bi izazvalo plavljenje terena vodom i fekalijama što bi uticalo na komfor stanovanja (neugodni mirisi) i bilo bi zdravstveno rizično (opasnost od zaraznih bolesti). Neke od karakteristika ISEA sistema i uređaja za tretman i pročišćavanje otpadnih voda: Naši uređaji su izrađeni od polyetilena i oni su prefabricirani, tipski, modularni, nadomjestivi, prilagodljivi oscilacijama kapaciteta, premjestivi, lagani za transport i manipulaciju, vrlo jednostavni za upotrebu i ugradnju i mogu biti ukopani, poluukopani ili neukopani što ovisi o namjeni, konfiguraciji terena i prostornim mogućnostima. Bitna karakteristika naših uređaja i prednost u odnosu na druge je ekonomska isplativost – kao posljedica uštede vremena i novca. Osim toga naši uređaji traju neograničeno dugo i 100% su nepropusni i 100% su reciklirajući.

Obaveza kupca je da na osnovu naših crteža i instrukcija izvrši neophodne građevinske radove ugradnje ponuđenih uređaja i sistema. Naša je obaveza da kupcu tokom tih radova budemo pri ruci i da smjernicama i savjetima ovisno o prostornim i geo uvjetima mikrolokacije pomognemo kod ugradnje uređaja, te da izvršimo montažu elektro-mehaničkih sklopova, podešavanje automatike i pustimo uređaje u rad. Obezbijeđeno: odgovarajući certifikat (atest) i uputstva i savjeti za ugradnju i održavanje; Osigurano:- vijek trajanja uz pridržavanje uslova ugradnje i održavanja je praktički neograničen, - garantujemo da kvalitet izlaznih voda zadovoljava zakonom propisane standarde za ispust u prirodni prijemnik druge kategorije (finalni recipijent: tlo,rijeke,jezera itd.), - Jamčimo za sve elektromehaničke dijelove za period od 12 mjeseci - naše stručni tim vrši elektromontažu i podešavanje elektronske automatike O svemu ovome možete više informacija naći na www.ag-metal.ba Za sva dodatna objašnjenja, savjete i natuknice rado ćemo Vam biti na usluzi, kompletan consulting je potpuno besplatan. AG-Metal Zenica

8