ELEKTRICNE MREZE I DALEKOVODI - PROJEKAT NISKONAPONSKE NADZEMNE MREZE

SADRŽAJ
-Projektni zadatak -Tehnički opis -Proračun -Specifikacija materijala -Stubna lista

Crteži:
-Jednopolna šema mreže; -Situacioni plan mreže; -Noseći okrugli betonski stub; -Ugaono-zatezni okrugli betonski stub; -Niskonaponska noseća konzola; -Niskonaponska ugaona konzola; -Niskonaponska krajnja konzola; -Niskonaponska priključna konzola;

ELEKTRICNE MREZE I DALEKOVODI - PROJEKAT NISKONAPONSKE NADZEMNE MREZE

TEHNICKI OPIS

PROVODNICI I ZASTITNA UZAD

Provodnici nadzemnih vodova služe za prenos električne energije, a zaštitna užad koja se postavlja iznad faznih provodnika za zaštitu od atmosferskih prenapona i za odvođenje struja kratkih spojeva. I jedni i drugi izloženi su raznim atmosferskim i hemijskim uticajima. Sa obzirom na njihovu namenu, oni moraju imati veliku specifičnu električnu provodnost, moraju biti dovoljno elastični, otporni na razna mehanička naprezanja i atmosferske uticaje, a takođe i ekonomični.

MATERIJAL ZA IZRADU PROVODNIKA I ZAŠTITNIH UŽADI -Provodnici i zaštitna užad se izrađuju uglavnom od bakra, aluminijuma i čelika.

BAKAR: -Bakar ima najveću specifičnu električnu provodnost 56-58 Sm/mm i veoma dobru mehaničku čvrstoću. Za izradu provodnika primenjuje se čisti elektrolitski bakar, i to za visokonaponske vodove tvrdo vučeni, a za niskonaponske vodove tvrdo ili polutvrdo vučeni. ALUMINIJUM: -Aluminijum po električnim svojstvima dolazi odmah iza bakra. Njegova električna provodnost iznosi oko 61% provodnosti bakra. Za izradu provodnika upotrebljava se tvrdo vučeni aluminijum, čistoće najmanje 99,5% (oznaka E-95). Aluminijum je lakši od bakra, a njegova cena je dosta niža, pa su i ukupni troškovi izgradnje nadzemnih vodova primenom

ELEKTRICNE MREZE I DALEKOVODI - PROJEKAT NISKONAPONSKE NADZEMNE MREZE

aluminijumskih provodnika znatno manji. U pogledu fizičkih i hemijskih svojstava, aluminijum ima niz nedostataka u odnosu na bakar. -U odnosu na metale koji se u tehnici najčešće koriste, aluminijum je termoelektrički vrlo negativan. -Zbog toga pri dodiru aluminijuma sa drugim metalima u vlažnoj sredini dolazi do elektrolitske reakcije (bimetalna korozija) koja ga razara. Zbog male mehaničke čvrstoće, za vodove visokih napona se ne upotrebljavaju provodnici od čistog aluminijuma, već od legura aluminijuma ili u kombinaciji sa čelikom. ČELIK -Čelik ima mnogo veći specifični električni otpor od bakra,ali mehaničku čvrstoću. Zbog slabe električne provodnosti, a skin-efekta,retko se upotrebljava kao provodnik, i to slučajevima na mestima velikih raspona. Da bi se zaštitio od biti dobro pocinkovan. i znatno veću i zbog jakog u izuzetnim korozije mora

UŽAD. -Uže se izrađuje od sedam ili više uporednih žica. Iznad centralne žice (jezgra) nalazi se, u zavisnisti od veličine preseka provodnika, jedna ili više žica.

STUBOVI : -Provodnici nadzemnog elektroenergetskog voda moraju biti na određenoj visini iznad zemlje, na određenomrastojanju, kao i na određenoj udaljenosti od okolnih objekata. Elementi elektroenergetskog voda koji omogućavaju takvo postavljanje provodnika nazivaju se stubovi.

ELEKTRICNE MREZE I DALEKOVODI - PROJEKAT NISKONAPONSKE NADZEMNE MREZE

NOSEĆI STUBOVI : -Pri normalnom pogonu, kad su svi provodnici celi i zategnuti, sile usled zatezanja provodnika sa obe strane stuba približno su jednake po veličini, a suprotnog su smera, F1=F2. Rezultanta sila usled zatezanja provodnika, koje se prenosi na stub, približno je jednaka nuli. Noseći stubovi, u stvari, nose težinu provodnika i opreme.

ZATEZNI STUBOVI : -Zatezni stubovi se postavljaju ne mestima gde trasa skreće za neki ugao na početku i na kraju linije voda, kao i na određenim mestima u prvoj liniji voda. Na taj način zatezni stubovi mogu biti ugaoni, krajnji i rasteretni. Na svim tim stubovima rezultanta sila usled zatezanja provodnika je po veličini različita.

UGAONO-ZATEZNI STUBOVI : -Postavljaju se na mestima gde trasa voda skreće za ugao veći od 20°. Na njima je rezultanta sila usled zatezanja provodnika utoliko veća ukoliko je ugao skretanja trase voda veći.

KRAJNjI STUBOVI: -Postavljaju se na kraju linije voda, kao i pri prelasku sa nadzemnog na podzemni vod, jer moraju trajno da izdrže opterećenje od pune sile zatezanja provodnika samo jedne strane. Takvi stubovi se postavljaju i na ulasku ili izlasku iz transformatorske stanice, jer na kratkom rastojanju od zgrade transformatorske stanice do prvog stuba provodnici su veoma malo zategnuti, kako konstrukcija zgrade ne bi bila ugrožena.

ELEKTRICNE MREZE I DALEKOVODI - PROJEKAT NISKONAPONSKE NADZEMNE MREZE

RASTERETNI STUBOVI: -Postavljaju se u prvoj liniji voda radi lakšeg montiranja voda, a i radi ograničenja mehaničkih oštećenja, do kojih može doći bilo usled rušenja nekog stuba, bilo usled prekida jednog provodnika. U slučaju oštećenja nekog dela voda u prvoj liniji, ono bi se prenosilo sa jednog nosećeg stuba na drugi, jer noseći stubovi se iz ekonomskih razloga ne preračunavaju na takva opterećenja.

BETONSKI STUBOVI : -Betonski stubovi se razlikuju po konstrukciji i načinu izrade. Po konstrukciji se razlikuju dva tipa betonskih stubova i to armirano-betonski i prenapregnuti. Armirano-betonski stubovi se armiraju običnim armaturnim gvižđem potrebnih dimenzija, dok se prenapregnuti betonski stubovi armiraju armaturama, prenaprezanje. Oba tipa se izrađuju na dva načina: centrifugiranjem ili vibriranjem kalupa.

Vibrirani stubovi: -Za razliku od centrifugalnih, se izrađuju tako što se kalup ne okreće već vibrira na posebnom vibro-stolu, usled čega se betonska masa zbija uz armaturu i kalup.

Centrifugalni stubovi: -Se izrađuju tako što se u kalup stavi najpre armaturni skelet od gvožđa. Zatim se u kalup sipa betonska masa. Nakon toga se kalup okreće velikom brzinom, usled toga se betonska masa čvrsto zbija uz zidove kalupa.

ELEKTRICNE MREZE I DALEKOVODI - PROJEKAT NISKONAPONSKE NADZEMNE MREZE

Betonski stubovi se najčešće primenjuju kao jednostruki, dvostruki i portalni. Armirano betonske konzole za betonske stubove se posebno izrađuju, a zatim se na mestu postavljanja pričvršćuju za stub. Betonskim zatvaračima na vrhu stuba sprečava se da voda prodire u njegovu šupljinu.

IZOLATORI ZA NISKI NAPON : -Ovi izolatori se dele na potporne i zatezne izolatore. Potporni izolatori su zvonastog oblika. Primenjuju se izolatori oznake (po JUS-u) N95 sa plastičnom navojnom čaurom. Zatezni izolatori su valjkastog oblika. Primenjuju se uglavnom izolatori sa oznakom Z80, a upotrebljavaju se na onim mestima u niskonaponskim vodovima gde dolaze do izražaja veća mehanička naprezanja (npr. na zateznim stubovima).

KONZOLE : -Goli provodnici elektroenergetskih nadzemnih vodova niskog napona postavljaju se na stubove preko potpornih izolatora, pričvršćenih na savijene ili prave nosače izolatora. Savijeni nosači izolatora pričvršćuju se direktno za stub,a pravi na stubne konzole.

STUBNE KONZOLE : -Stubne konzole se mogu podeliti prema funkciji koju ima stub u liniji voda. Tako se konzole dele na noseće i zatezne. Stubne konzole su obično izrađene od istog materijala kao i sam stub, osim za poliesterske i drvene stubove koji imaju aluminijumske ili čelične konzole.

ELEKTRICNE MREZE I DALEKOVODI - PROJEKAT NISKONAPONSKE NADZEMNE MREZE

ČELIČNE KONZOLE : - Izrađuju se od profilisanog čelika ili savijenih čeličnih limova. Od korozije su zaštićene vrućim cinkovanjem.

ALUMINIJUMSKE KONZOLE: -U poslednje vreme se konzole za niskonaponske vodove najčešće izrađuje od aluminijumske legure (AlMgSi 0,5). U odnosu na čelične, konzole od aluminijumskih legura su znatno lakše i ne treba ih štititi od korozije.

BETONSKE KONZOLE : -Betonske konzole su dosta teške i glomazne, ali znatno jeftinije od čeličnih, za vodove istih karakteristika. Primenjuju se samo na betonskim stubovima. Oblik i dimenzije usklađene su sa vrstom i dimenzijama određenih betonskih stubova.

STEZALjKE : -Koriste se za spajanje provodnika pri izradi strujnih mostova, pričvršćivanje provodnika na izolatorske lance i za spajanje provodnika pri prelazu podzemnog voda u nadzemni. Od njih se zahteva pouzdan spoj u električnom, ali i mehaničkom pogledu.

ELEKTRICNE MREZE I DALEKOVODI - PROJEKAT NISKONAPONSKE NADZEMNE MREZE

ODREĐIVANjE POTREBNOG BROJA TRAFOSTANICA -Potreban broj trafostanica dobija se na osnovu ukupne potrebne instalisane snage. Potrebna instalisana snaga u transformatorskim stanicama napona 10/0,4 kV dobija se prema izrazu: Pts=Pmuk∙r∙p/cosφ∙fts , gde su: Pmuk - ukupno izračunato maksimalno optrerećenje r -faktor rezerve (koji na primer za rezervu od 25% iznosi 1,25) p -faktor gubitaka snage u mreži (na primer za gubitke od 5% iznosi 1,05) cosφ -prosečni faktor snage fts -faktor istovremenosti transformatorskih stanica. Usvajamo: cosφ=1, fts=1 , r=1,25, p=1,05 Pts=129.9∙1,25∙1,05/1∙1 , Pts=170.4 kw

Broj transformatorskih stanica će biti: n=Pts/Pt n=170.4/250 n=0,68≈1 -Za ovaj slučaj usvajam jednu trafostanicu sa transformatorom snage 250 kVA . PRORAČUN POTREBNE VISINE STUBA L= t + L + f + D + c t=1,6 m - dubina ukopavanja stuba Pt - tipska trafostanica

ELEKTRICNE MREZE I DALEKOVODI - PROJEKAT NISKONAPONSKE NADZEMNE MREZE

L=7 m

- dužina stuba iznad zemlje

f=0,15 m - maksimalni ugib D=0 - vertikalno rastojanje izmedju provodnika

c=0,25 m - vertikalno rastojanje od provodnika do vrha stuba L= 1,6 + 7 + 0,15 + 0 + 0,25 L=9 m –VISINA STUBA

PRORAČUN MAKSIMALNE SNAGE U DOMAĆINSTVU Pid=22 kw , fi= f(Pid) =0,475 - sa dijagrama , nd=34 -Vršno opterećenje jednog domaćinstva: Pvd=Pid∙fi, Pvd=22∙0.475 , Pvd=10.45 kw -Ukupno vršno opterećenje : Pvuk=Pvd∙nd , Pvuk=10.45∙34 Pvuk=355.3 kw -MAX snaga domaćinstva : Pmd=Pvuk∙fn fn = f∞+ (1-f∞)∙1/√nd f∞=f(Pvd)=0,195-sa dijagrama Pmd=355.3∙0,333 , fn=0,195+(1-0,195)∙1/√34 Pmd=118.3 kw , fn=0,0.333 , Pmukd=Pmd∙f Pmukd=118.3∙0,9

ELEKTRICNE MREZE I DALEKOVODI - PROJEKAT NISKONAPONSKE NADZEMNE MREZE

Pmukd=106.47 kW -MAX snaga po jednom domaćinstvu: Pm1d=Pmukd/nd , Pm1d=106.47/34 , Pm1d=3.13 kW

PRORAČUN MAKS. SNAGE RADIONICE Pirad=41 kw firad=fi(Pir)=0,37 – sa dijagrama , nrad=2 Pmuk=(106.47+22.62+15.3)∙0,9 Pmuk=129.951 kW

Vrsno opterećenje: Pvr=Pir∙fi=41∙0.37 = 15.17kW Ukupno vrsno opterecenje : Pvukr = Pvr∙nr=15.17∙2=30.34 kW fn=f∞+(1-f∞)∙1/√nr , f∞=f(Pvr)=0.18

Maksimalna snaga radionica: Pmr = Pvukr∙fn=30.34∙0.74=22.62 kW Pmuk/r = Pmr∙f=22.62∙1=22.62 kW fn=0.18+(1-0.18)∙0.69

Maksimalna snaga jedne radionice: Pmr = Pmukr/nr=22.62/2=11.31 kW

ELEKTRICNE MREZE I DALEKOVODI - PROJEKAT NISKONAPONSKE NADZEMNE MREZE

PRORAČUN MAKSIMALNE SNAGE DOMA ZDRAVLjA Pidz=51 kw fn=1 ndz=1

Vršno opterećenje Doma Zdravlja: Pvdz=Pidz∙fi=51∙0.3=15.3 kW fn=f∞+(1-f∞)∙1/√1 fn=1

Ukupno vršno opterećenje: Pvukdz=Pvdz∙ndz=15.3∙1= 15.3 kW Maksimalna snaga Doma Zdravlja: Pmdz=Pvukdz∙fn=15.3∙1=15.3 kW

UKUPNO OPTEREĆENjE : Pmuk=(Pmd+Pmrad+Pmdz)∙f Pmuk=(106.47+22.62+15.3)∙0,9 Pmuk=129.951 kW f=0,9,

ELEKTRICNE MREZE I DALEKOVODI - PROJEKAT NISKONAPONSKE NADZEMNE MREZE

ELEKTRICNE MREZE I DALEKOVODI - PROJEKAT NISKONAPONSKE NADZEMNE MREZE

ELEKTRICNE MREZE I DALEKOVODI - PROJEKAT NISKONAPONSKE NADZEMNE MREZE

ELEKTRICNE MREZE I DALEKOVODI - PROJEKAT NISKONAPONSKE NADZEMNE MREZE

ELEKTRICNE MREZE I DALEKOVODI - PROJEKAT NISKONAPONSKE NADZEMNE MREZE

SPECIFIKACIJA MATERIJALA
Provodnik Al/C 95/12 mm --------------------------------------5220 m Noseci betonski okrugli stub -----------------------------------26 kom Ugaono-zatezni betonski stub ---------------------------------4 kom Noseca niskonaponska konzola ------------------------------26 kom Niskonaponska ugaona konzola ------------------------------4 kom Prikljucna konzola a-N9-NNK-5 -------------------------------37 kom Odvodnik prednapona -------------------------------------------9 kom Uzemljivac ----------------------------------------------------------3 kom Noseci izolator N95-----------------------------------------------104 kom Zatezni izolator Z80-----------------------------------------------172 kom Pravi nosac izolatora NS95-------------------------------------104 kom Nosac izolatora SP 105------------------------------------------172 kom

ELEKTRICNE MREZE I DALEKOVODI - PROJEKAT NISKONAPONSKE NADZEMNE MREZE

Zatezna stezaljka -------------------------------------------------16 kom Odvojna stezaljka -------------------------------------------------148 kom