P. 1
Auguste Conte - Kurs Pozitivne Filozofije

Auguste Conte - Kurs Pozitivne Filozofije

|Views: 3|Likes:
Published by Toni Popović

More info:

Published by: Toni Popović on May 24, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/29/2014

pdf

text

original

Biblioteka

Prevodi

AUGUSTE CONTE

Ogist Kont KURS POZITIVNE FILOZOFIJE, Prevod i priprema: dr Radomir Lukić Urednici prof, dr Ra tko Božović Dragan Vukčević Izdavači: ΝΙΟ »UNIVERZITETSKA RIJEČ«, NIKSIĆ CENTAR ZA ISTRAŽIVAČKO-IZDAVAČKU DJELATNOST RK SSO CRNE GORE Za izdavače : Janko Brajković Srđan Darmanović Tehnički urednik: Rajko Babović Ti raž: 1000 primjeraka

KURS POZITIVNE FILOZOFIJE
ČETVRTO IZDANJE prošireno« predgovorom jednog učenika i proučavanjem razvoja pozitivizma

YU ISBN 427-0112-9 Štampa: »Kultura«, Backi Petrovac Nikšić 1989.

Ο SOCIOLOGIJI OGISTA KONTA

Ogist Kont (Auguste Conte) rođen je 1798. u Monpeljeu u mo­ narhističkoj katoličkoj porodici, koja je jako uticala na njegova ka­ snija shvatanja. U suprotnom pravcu uticala je na njega Politehnička škola u Parizu, revolucionarna i jakobinska, koju je pohađao i u kojoj je kasnije služio kao ispitivač i korepetitor. Zalazeći u go­ dine, ponovo se vraća konzervativizmu, pa čak pada i u mistiku, osobito pod uticajem jedne pobožne žene, Klotilde de Vo, s kojom je imao kratkotrajnu sentimentalnu vezu. Na njegove naučne po­ glede važan je bio uticaj Sen-Simona, čiji je sekretar u mladosti bio. Umro je 1857. Kont je bio poznati matematičar i čovjek širokog enciklopedij­ skog znanja. Bio je plodan i kao pisac. Glavna su njegova djela TE­ ČAJ POZITIVNE FILOZOFIJE u šest knjiga (1832—42), osnovno djelo, u kome je obrađena i sociologija; SISTEM POZITIVNE PO­ LITIKE ILI SOCIOLOŠKA RASPRAVA KOJOM SE USTANOV­ LJAVA RELIGIJA ČOVJEČANSTVA (1851—4) i SUBJEKTIVNI SISTEM ILI UNIVERZALNI SISTEM SVOJSTVEN NORMALNOM STANJU ČOVJEČANSTVA (1856). Kao mislilac, Kont je tipičan primjer nedoumice na raskršću društvenih epoha, pa i filozofije. On je, s jedne strane, empirist-pozitivist, koji svijet hoće da objasni naučno, pozitivistički, čime se izražava nov stav prema svijetu, koji donosi nov način proizvod­ nje, kapitalizam; s druge strane, on se zaustavlja na tom pravcu i vraća se ponovo u staru, srednjevjekovnu mistično-religijsku sko­ lastiku pokušavajući da izgradi novu religiju s »prirodnim«, socio­ loški shvaćenim božanstvom. Okovi stare misli srednjevjekovnog feudalizma nijesu mu dopuštali da se pojavi kao nosilac nove, čisto pozitivne misli. Ipak, ovi nanosi mistike i religije nijesu bili do­ voljni da prevladaju nad novom, pozitivističko-empirijskom suš­ tinom njegove misli, te ona zadržava sav svoj istorijski značaj. Ovi mistično-religijski činioci zato ostaju samo svjedoci napora koje je novi pozitivistički duh morao da učini da bi izišao na pravi put, ali i opomena da čist pozitivizam ne može uspješno da rješava ne-

ka duboko filozofska pitanja, koja prevazilaze iskustvo (i koja su, uostalom, i osnovna pitanja filozofije). Iako je ovdje riječ ο Kontu kao jednom od osnivača sociologi­ je, treba istaći da~ee--on nije ograničavao samo na sociologiju. On je sébe smatrao filozofom i izgradio je sistem filozofije zasnovan najozitivizmtl· k-aejioiorn filozofskom pravcu. U suštini on je svo­ ju pozitivnu filozofiju izgräHrö~Tcäo sintezu nauke, — dakle, kao naučnu filozofiju. Tek u okviru te filozofije izgradio je i svoju so­ ciologiju, kao njen dio. Izlažući tako rezultate nauke, on je dijeli na šest djelova, posebnih nauka, koje se raspoređuju u sistem pre­ ma svojim predmetima. Ovi predmeti se pak pojavljuju istorijskim redosljedom, onako kako se pojavljuju u prirodi, na osnovu zako­ na evolucije. Ukoliko se kasnije pojavi, vrsta pojava je utoliko slo­ ženija od prethodnih vrsta i služi za bolje razumijevanje prethod­ ne vrste, kao što se i sama objašnjava njome. Tih šest nauka su po Kontu matematika, astronomija, fizika, hernija, biologija i naj­ zad društvena fizika, kojoj je kasnije dao naziv sociologija. Izlažući tako svoj filozofski sistem u »Tečaju pozitivne filozo­ fije«, Kont ipak najveći dio izlaganja posvećuje upravo sociologiji, što je i opravdano, pošto smatra da su društvene pojave (koje se u istoriji prirode javljaju najkasnije) istovremeno i najsloženije. Tako je Kontova filozofija jedna vrsta enciklopedije nauka, suštinski različita od ranije, spekulativne filozofije, koju on odba­ cuje kao zabludu. Ali on se na tome ne zadržava. U stvari, njegov osnovni cilj nije niti istorija ljudskog saznanja ni ljudskog društva, odn. zasni­ vanje sociologije. Ovo poslednje je došlo samo kao popunjavanje jedne praznine, koje je bilo neophodno da bi se dopunilo ljudsko saznanje svijeta, čovjeka i društva. Ali samo to potpuno saznanje, ta pozitivna fîlozofija, teorijsko znanje, nije ništa drugo do sred­ stvo za ono što je mnogo važnije, za racionalnu naučnu djelatnost na daljem i konačnom uređenju društva naučnim, pozitivnim me­ todom — za jednu pozitivnu, naučnu politiku, koju Kont izlaže u svom sljedećem glavnom djelu — SISTEMU POZITIVNE POLITI­ KE. Jer on je u stvari društveni reformator, koji hoće da dovrši započeto djelo francuske revolucije i uspostavi jedno na pozitiv­ nom znanju zasnovano racionalno ljudsko društvo. Ovaj svoj osnovni stav Kont izražava svojom poznatom devi­ zom: »Znati da bi se predvidjelo, predvidjeti da bi se moglo« (uti­ cati), (»Savoir pour prévoir, prévoir pour pouvoir«). Tako on po­ slije sociologije, koja pokazuje iz čega je društvo sastavljeno i po kojim se zakonima razvija, izlaže politiku, shvaćenu kao praktič­ nu primjenu nauke, ali koja i sama ima elemente nauke, jer pred­ viđa novo društvo koje nužno slijedi upotrebi naučno utvrđenih sredstava za njegovo stvaranje. Težeći da stvori novo društvo svo­ jim naučnim pozitivističkim metodom, Kont se dodiruje s Mark-

som, koji je takođe htio novo društvo zasnovano naučnim metodima i izgrađeno na isti način. Ali on ima dodira i s drugim socijali­ stičkim reformatorima, naročito Sen-Simonom, čiji je uticaj ne­ sumnjivo trpeo. Cilj ovih i drugih reformatora bio je u velikoj mjeri sličan. Svi oni teže novom, humanijem društvu zasnovanom na novom, hu­ manijem, razvijenijem, »naučnijem« čovjeku. Jedino im se sredstva za ostvarenje takvog društva razlikuju, a Kontova i Marksova po­ gotovu. Marks misli da se do novog društva može doći samo revolu­ cijom — potpunim uništenjem starog društva silom koju će upo­ trijebiti proleterska klasa, revolucionarna po samom svom lošem društvenom položaju; Kont se oslanja na filozofiju, koja treba da prosveti ljude i mirnim putem ih uvede u novo društvo, opleme­ njujući čovjeka. Ne treba revolucionarnom borbom rušiti staro dru­ štvo, kako je mislio Marks, nego, po Kontu, treba prosvećivanjem duha obezbijediti da svi ljudi uvide istinu ο novom društvu i da ovo složno i ostvare. Kont je bio konzervativac, grozio se revolucionarnog nasilja i htio je poštovanje poretka umjesto revolucionarnog haosa, pošto­ vanje autoriteta, slogu umjesto borbe, ljubav, altruizam i solidar­ nost svih članova društva i cijelog čovječanstva. Da se sve to os­ tvari, mora se uspostaviti duhovno jedinstvo društva u cjelini, jer ako ono ne postoji, umjesto sloge i sklada u društvu vladaće ne­ red i borba. Društveno jedinstvo je ranije ostvarivano religijom (teologijom) u prvoj eposi, a u drugoj metafizikom, ali oba sred­ stva su nenaučna, neprihvatljiva za savremeno doba, kad su ljudi došli do pozitivnog, istinskog znanja, koje daje nauka. Stoga ova mora biti temelj društvenog preobražaja, preko pozitivne filozofi­ je, koja je jedna vrsta sinteze nauke. odn. sintetička nauka. U tom osobito važnu ulogu ima sociologija, kao nauka ο društvu. Doduše, Kont je smatrao da se upomoć mora pozvati ne sa­ mo nauka nego i religija, jer ona može da pokrene osjećanja ljudi i da ih neposredno i snažno motiviše za akciju, pa i na žrtvu radi, preobražaja društva i učvršćenja njegove postojanosti u jedino ispravnom društvenom poretku. Ali i ta nova religija, kojom on hoće da zamijeni staru, fantastičnu religiju, upravo stoga i nije prava religija. To je nova. u stvari razumska, naučna religija, slič­ na onoj iz Francuske revolucije. Njena spoljna strana, ritual i ne­ ka vrsta misticizma u ovome, liči na staru religiju, ali njena unu­ trašnja strana, njen sadržaj je u stvari nauka, odn. naučni zaklju­ čak ο uređenju društva i ponašanju čovjeka. Njeno božanstvo je zato čovječanstvo naoružano znanjem, koje on naziva »Veliko biće«. Teško je objasniti ovakav preokret u Kontovim shvatanjima, čime je porekao svoje osnovne dotadašnje stavove. Objašnjenje

6

7

One se mogu nesumnjivo iskustveno ut'. ali uzetom u cjelini. pridavao istorijskom metodu. Kont od­ bacuje spekulaciju. najvažnije j e p o s m a t r a n j e (op­ servacija) kao sastavni. ipak treba reći da je time Kont znatno uprošćavao problem oštro podvlačeći nužnost iz­ bacivanja zakona iz sociologije (i nauke uopšte). jer u njemu prethodna pokoljenja djeluju na sljedeća i zato se ono. činjenice date u iskustvu. bez činjenica. po Kontu zato ne mogu potpuno da objasne pojave koje proučavaju. pa se stoga mogu saz­ nati samo ο jednom jedinom naukom. sociologija treba da primjenjuje pozitivne metode. Društvo. međusobno zavisne. upravo zato i najteže naučno tačno saznati. a u drugom — razvoj društva (društvena DINAMIKA). razumljivo. tj. U pr­ vom se proučava sastav ljudskog društva (društvena STATIKA). nije ograničavao samo na posmatranje u užem smi­ slu. Kao pozitivna nauka (a nauka je istinska nauka samo ako je pozitivna). koje shvatanje u osnovi proističe iz njegovog shvatanja same nauke. pa zato sociologija mora da se služi re­ zultatima svih prethodećih joj nauka. U borbi protiv zamje­ njivanja pozitivne nauke spekulacijom. metafizički metod uz relativno male izuzetke. s pravom je isticao metod posmatranja. spekulativni. Pošto je ovdje riječ ο Kontu prvenstveno kao sociologu. Za objašnje­ nje društva nema potrebe pribjeći nikakvim spekulacijama: činje­ nice su jasne. Da bi se činjenice tačno saznale. iako može nešto do­ prinijeti objašnjenju. koji mora da ima dublju osnovu od uticaja. jedne ličnosti. date u prostoru i vremenu. On je čak pominjao i metod eksperimenta gdje je moguć. Pri tom se. najsloženija pojava u pri­ rodi. po Kontu ne treba od­ baciti i maštu i ako je treba potčiniti posmatranju. on je za­ ista znatno doprineo učvršćivanju i pobjedi pozitivnog metoda u sociologiji kao osnovnog naučnog metoda. čisto umovanje. Osobit je značaj. to će ' se ukratko iznijeti njegovi glavni sociološki stavovi. On je sociologiju shvatio kao opštu nauku ο ljudskom druš­ tvu. što objektivnijeg. za razliku od životinjskog društva. Otud i istorijski metod u sociologiji.. U razvoju društva svaki kasniji stupanj nužno je određen prethodnim stup­ njem. tj. Sve . U njemu se očigledno desio neki snažan unutrašnji prevrat. To ipak ne može smanjiti njegov značaj za nastanak so­ ciologije. obavezno iste za sve koji se tim metodom služe. kao opšta društvena nauka. stupnjevima. makar i ne bile proste. čime Kont zasniva svoj naučno-filozofski pravac pozitivizam. nego je smatrao da je veoma važan i metod upoređivanja posmatrane pojave s drugim pojavama iste ili bliske vrste. kako bi se utvrdio njihov razvoj. svakako ne može objasniti glavno. sociologijom. Posebne druš­ tvene nauke. imaju velik uticaj biološki činioci. I možda / važnije od toga — te činjenice u svom skupu međusobno se ob­ jašnjavaju dajući takođe iskustveno provjerljive zakone društve­ nog sastava i razvoja. i glavni. pod uticajem skolastike i teologije. vrditi. politička ekonomija. raznovrsne pojave u njemu su u skladu (sto je jedan od Kontovih osnovnih zaključaka). Stvarnost je data tako reći na dlanu — treba samo dobro otvoriti oči. Usljed toga je društvo istorijska pojava. bez obzira na neke nedostatke i tog metoda uopšte i svog primjenjiva­ nja ovog metoda. odn. Ipak.. razumljivo. ο čemu će kasnije biti riječi. što može učiniti jedino sociologija. Pozi­ tivni metod uzima u obzir samo pozitivno utvrđene činjenice. ukoliko ga ima. Naglašavanjem posmatranja društvenih pojava kao realnih pojava. ali se ne može svesti na njih.uticajem njegove prijateljice Klotilde de Vo. kao. kao biologija. jer se svaka pojava može objasniti samo u cjelovitom društvenom sklopu. npr. makako važnog. Opravdano osporavanje se pojavilo u odnosu na Kontovo shvatanje suštine same sociologije kao nauke. Ne ula­ zeći u pitanje da li zaista postoji korjenita razlika između uzroka i odnosa ili se prvi mogu svesti na druge. dostupnih relativno objektivnom posmatranju. Tako je njegov pozitivistički sistem sociologije i njene primjene u prak­ si ostao nezavršen. najsloženije i najpromjenljivije. Odavde logički izlazi i podjela sociologije na dva dijela. ali se ono ne može svesti na njih. Istorijski metod za Konta je od velikog značaja i jer je njegov glavni sociološki zakon ο tri stupnja društvenog razvoja upravo dobijen istorijskim me­ todom kao zakon kretanja društva u vremenu. Kont je istakao da se društvene pojave. a ne ο pojedincu. Ti­ me je Kont znatno doprineo naučnom zasnivanju sociologije. Zato se po Kontu ljudsko društvo i ne može objasniti voljom i sviješću pojedinaca nego njihovim po­ vezanim djelovanjem u društvu kao cjelini. U društvu. nasuprot svom načelnom stavu da socio­ logija ne utvrđuje uzročne veze među pojavama nego samo njiho- 8 9 . nepromjenljive). npr. kojom se služi­ lo ranije. a padom u misticizam Kont je iznevjerilo sa­ mog sebe. određeno je svim prostijim pojavama nastalim prije njega. najkasnije nastale u razvoju prirode. razvija. koje proučavaju pojave na­ stale prije nastanka društva. Time Kont utvrđuje jedan osnovni uzroč­ ni način razvoja društva. koji je u stvari poređenje odnosnih pojava u sadašnjosti i prošlosti. iako složena pojava. pa se zato socio­ logija ne može svesti na biologiju nego mora biti nauka ο vrsti. što je velika zasluga kad se zna da je u dotadašnjem proučavanju društva vladao iracional­ ni. neposredno posmatranje pojave koja se nalazi pod okom istraživača. ako treba odbaciti spekulaciju. dio pozitivnog metoda. Shvatajući društvene pojave kao realne pojave. što potvrđuje istorija društva. kao jedinstvena. što je opravdano. on je ipak pretjerao smatrajući da nauka ne može da utvrđuje uzroke pojava nego samo njihove odnose (stalne.

Društvo počiva na prirodnoj ljudskoj društvenosti. usljed težnje za proširenjem. Narodi. Činjenica je zaista da su sve društvene pojave međusobno povezane i da se istovremeno razlikuju od društva do društva. pozitivne naučne zako­ nitosti. koje je njena posljedica. samim djelovanjem sklada čiji je izraz. narod. u čemu glavnu ulogu igra razum. Uporedo s razvojem društva. kao važan činilac njegovog održavanja. njegov stalni napredak. jer se religija shvata takođe kao naučna. a ne sociologije) postoje uže druš­ tvene zajednice. grešno čovje­ čanstvo od prvobitnog grijeha do Hrista Spasitelja. Kont utvrđuje da između čovje­ čanstva (koje u stvari predstavlja jedno jedinstveno. odn. koji se dijeli na fetišistički. kao što se i samo čovječanstvo kao cjelina sastoji više od mrtvih nego od ži­ vih. naučnom stupnju razvoja društva. ute­ meljenu prvenstveno na podjeli rada. jer se društva razvijaju i javljaju se nove pojave. odn. što znači da. izgleda da protivreči Kontovo uvođenje religije kao jedne od osnovica izgrad­ nje društva trećeg stupnja. porodica. »Dio društveni razvoj počiva na mišljenju«. Tako je ljudsko društvo sve više tvorevina sopstvene istorije nego prvobitnog biološkog činioca i danas je vdše određeno nasleđem dobijenim od prethodnih pokoljenja nego biološkim činiocem. Pomenuti sklad među raznim sastavnim djelovima društva.ve stalne odnose istovremenog sapostojanja (koegzistencije) i istorijskog sljedovanja. igra sve manju. utvrđuju se iskustvene. zasnovana na instink­ tu. Na tom stupnju čovjek smatra da su glavni činioci svijeta duhovi. U stvari. Najzad. Taj treći stupanj Kont smatra krajnjim. Ako se hoće. Evu i Adama). utoliko istorijski činilac igra sve važniju ulogu u obli­ kovanju društvene prirode ljudi i u samom sastavu i razvoju druš­ tva. krajnji cilj i si. može se smatrati da je već Biblija odredila stupnjeve razvoja čovjeka i njegovog društva — prvobitan bezgrešan čovjek. Društvo se po njemu razvija i tako »čini da se sve više ispoljavaju obilježja čovječnosti u poređenju s obilježjima životinjstva«. Na drugom. Ukoliko se društvo više razvija. bogovi i demoni. ljubav). Makoliko istiican kao jedna od bitnih odlika Kontovog siste­ ma. što važi i za pravo. pored postojanja različitih vrsta pojava. na trećem stupnju pozitivno-naučnom. jednom se moraju uje­ diniti u čovječanstvo kao jedinstveno društvo. Razmatrajući sastav društva. učvršćenju solidarnosti nastale usljed podjele rada. od kojih su glavne dvije — porodica i domovina. jer tvorevine mrtvih žive u živima. produbljivanju razlika izme­ đu ljudi. društvenim pojavama. odn. suzbija se teološko shvatanje svijeta i ovu objašnjava apstraktnim filozofskim načelima: suština. ovo Kontovo načelo utvrđuje i činjenicu da su i pojave u suštini iste vrste različite u raznim tipovima društva. racionalnom postupanju umjesto instinktivnog. i to na materijalističkoj osnovi razvitka oru11 . Društvena dinamika je tijesno vezana s pojmom društvenog napretka. u kome postoji podjela rada i ra­ cionalno se usklađuje proizvodnja i cio društveni život. metafizičkom stupnju. koja je biološki instinkt (rađanje potom­ stva. jer tip druš­ tva prožima sve pojave i ujednačava ih u crtama osobenih za sebe. kao i razum. Ovo je jedna od najvažnijih njegovih misli i jedna od osnovnih postavki sociologije uopšte. Prethodni stupnjevi su samo nužan prelaz ka ovom poslednjem. po kojima se čovjek i upravlja u svojoj djelatnosti. Kont je isoaijalni optimist — on vjeruje u neprekidan bo­ ljitak čovječanstva. u stvari kao primjena nauke. samo dva stupnja (pošto je stupanj raja kratkotrajan i ima samo dva ljudska bića. S razvojem razuma razvija se i društvo. U dva različita tipa društva. opet tri ili. svako razmišljanje ο društvu i njegovom razvoju vodilo je razlikovanju stupnjeva tog razvoja. krajnji uzrok. kao što i nestaju stare. Ali u njoj ima i čisto društvenih elemenata (saradnja u materijalnoj proizvodnji i vaspitanja podmlatka). kako kaže Kont. či­ me je i određen opšti tip datog društva. Porodica se time razlikuje od šireg društva. Spontano nastali sklad se izražava u društvenom redu. ali je ovu društvenost konkretno uobličila i razvila istorija tokom vremena. prolazi kroz tri razvojna stupnja. Ovim Kont izražava svoj čuveni osnovni stav po kome su svi sastavni činioci društva u neprekidnoj uzajamnoj vezi i sklad (consensus) i duboko utiču jedni na druge. Ali on ispravno 10 podvlači da tom spontanom društvenom redu treba da se prilagodi i s njim uskladi i politički sistem društva. što će sve odvesti ujedinjavanju čovječanstva. Glavni činilac koji dovodi do trećeg stupnja razvoja je tako nauka. a društvo kao šira cjelina sve veću ulogu. pa je kao takvo osnovni predmet sociologije) i poje­ dinca (koji je predmet biologije. kao šira društva. ipak zakon ο tri stupnja razvoja nije njegova isključiva tvore­ vina. doduše. a ne može biti zamijenjen nikakvim drugim suštinski različitim stupnjem. Društvena statika ispituje »uzajamne akcije i reakcije koje ne­ prekidno vrše jedni na druge svi razni bilo koji djelovi društvenog sistema«. različitog od ostalih. hrišćansko društvo — dakle. Ali suštinske protivrječnosti nema. U porodici. ako se hoće. kao osnovnoj društvenoj zajednici. razvijajući početne ljudske biološke dispozicije. Pravi naučni temelj stupnjevanju društvenog razvoja po­ stavila je arheologija. Prvi je teološki stupanj. Ali se postupno mnoštvo duhova svodi na jedan — ni Boga. poslednjim u razvoju društva i čovjeka. proizvod je kako istovjetne društvene osnove tako i usklađivanja jednih djelova drugima svjesnim pu­ tem. Ovome. koje. politetistički i monoteistički. koji se i održava spontano. jednom od najvažnijih pojmova Kontove sociologije. »mrtvi vladaju živima«. zasno­ vana na pozitivno utvrđenim činjenicama. država. razvija se ljudska društvenost. najobuhvatnije društvo. ljudske ideje pokreću razvoj. On se dalje može samo razvijati.

Negacija te unutrašnje samonegacije je novi stupanj. ovaj način je određen stupnjem razvoja pro­ izvodnih snaga. zasnovane na oruđima proizvodnje i drugim. što čini potrebnim ljudsko kritičko ocjenjiva­ nje. da nauka ne može i ne treba da određuje uzroke pojava nego samo njihove stalne odnose. koji nastaje na ruševinama starog poslije jednog razdoblja kolebanja i nejasnosti. Zastupajući gledište da je razvoj duha bitan za razvoj društva. Doduše. odn. tj. Ta­ ko svaki stupanj negira sam sebe iznutra. koja treba da uskladi red i napredak. Zasnivajući svoju periodizaciju na od­ nosima u proizvodnji. on ne mo­ že sprečiti druge činioce društvenog razvoja da utiču na ovaj. Razu­ mije se da ni Marks ne zanemaruje razum. pokazujući da u društvu mora vladati solidarnost i jedinstvo nje­ govih članova. kojoj prethodi i slična joj Hegelova. čovjek djeljuje i slobodno u granicama koje mu ostavlja nužan napredak. Za društveno jedinstvo. kao objektiv­ na nauka treba da bude jedan od temelja tog duhovnog jedinstva. apsolutno racionalna. njegova tvrdnja da se društvo mijenja mijenja njem duha. ljudi. Dajući opravdan značaj množenju stanovništva. iako su zakoni društvenog razvoja isti za sva društva. zaostajanja. Doduše. osnova je duhovno jedinstvo ljudi. kao i množenje stanovništva. osobenost društvenih odnosa koji čine osnovu društva. koja opet teži da razbije društveno jedinstvo. bakarno. Kont smatra da se ovo mora jačati svestranom djelatnošću državne vlasti. on može u pojedinosti­ ma ostvarenja da bira po svojoj volji.đa proizvodnje i sredstava za proizvodnju. Me­ đu njima Kont naročito ističe osnovne ljudske potrebe. Ali je bit njegovog materijalizma što razvoj razuma nije samosvojan. razni narodi se istovremeno nalaze na raznim stup­ njevima razvoja. po­ zitivnu politiku. S druge strane. To je temelj njegovog shvatanja države i politike. Novo se najprije neprimjetno razvija u krilu starog. Kont pada u idealizam. Kont ipak lije­ po podvlači da opšti društveni sklad ne znači da u razvoju nema borbe između starog i novog. kojim će se objasniti sve društvene pojave. iako. u koje spadaju i oruđa proizvodnje. kome treba da slijedi komuni­ zam s prelaznom fazom socijalizmom. Isto tako nije svaka pojedi­ nost u razvoju. Ra­ đanje novog i ovdje ide uz muku. pak. dok je po Kontu on samosvojan i sve ostalo za­ visi od njega. Naprotiv. čemu savremena nauka dodaje mašinsko i danas elektronsko doba i sl. u čemu sloboda ljudske djelatnosti ne postoji uopšte. Ali je suština Marksovog shvatanja čisto sociološka — osnova su joj odnosi lju­ di u proizvodnji materijalnih dobara i proizvodnji ljudi. a ne. što omogućava podrobnije i tačnije upoznavanje zakona razvoja. Marks je materijalista. Tako se Kont po­ kazuje i kao dijalektičar. ma i stihijska. a ne mogu se ni svesti na ove. Slične periodiizacije se nalaze i u drugih mislilaca. Ali još je značajniji činilac jedinstva religija sa svojom osobenom moći zasnovanom na osjećanjima. Nasuprot njegovim takvim na­ čelnim izjavama. prirodne za ljudsku vrstu. pa time postaje idealista. neophodno za razvoj društva. da stupanj razvoja društva odgovara stupnju raz" voja duha . Ljudski razum takođe nije svemoćan. ali u svojim granicama sociološka društvena pred­ viđanja su isto onoliko pouzdana kao i ona u ostalim naukama. napor i borbu. nasuprot Kontu. Nasuprot tome. Kont smatra da je njemu savremeno društvo u krizi upravo zbog razvijanja svog društvenog jedinstva revolucijom i sledujućim joj ideološkim borbama. on tako odre­ đuje i uzrok društvenih promjena. a zakoni razvoja neizmjenjivi. Marks svoju periodizaciju zasniva na načinu proizvodnje. 12 13 . onda to znači da se društvene pojave mogu i predviđati i Kont na tome zasniva društvenu djelatnost. gvozdeno doba. Za razliku od klasične na­ vedene periodizacije arheološkog porijekla. Pored toga. Iako optimist u pogledu kretanja čovječanstva. po Kontu. povezanih podjelom rada. jer osjećanja jače vezuju ljude nego razum. načelno. kao nauka. Kont uviđa da to ne znači da sva društva moraju istovre­ meno i u svim podrobnostima da imaju istovjetan stupanj razvoja. Razvoj društva je. sličan Hegelu. odn. Iako objektivno nužni. on uviđa da se ove pojave ne mogu pred­ viđati s onom podrobnošću i apsolutnom tačnošću kao u prirod­ nim naukama. Jedna od sociološki najznačajnijih je svakako ona Marksova. što izaziva sve jaču podjelu rada.ta tvrdnja se ne može drukčije shvatiti do kao pot­ vrda da je duh uzrok mijenjanja društva. feudalizam i kapitalizam. a samim tim i djelatnost u pravcu napretka. na razum. od koje zavise svi ostali društveni odnosi. čiji su nosioci. smatra kako je rečeno. a Kont na razvoju ljudskog duha. nego zavisi od materijalnih društvenih odnosa. jer u proizvodne snage ulazi i ljudsko znanje i vještina. ipak Kont nije slijepi pristali­ ca apsolutnog ravnomjernog napretka i determiniranosti. odn. na osnovu čega se ra­ zlikuje kameno. Razlika u ovim periodizacijama leži u činjenici da je arheologija zasnivana oruđima za proizvodnju. po njemu. razumije se. razlikuje robovla­ sništvo. ko­ ji je zasniva na razvoju razuma. kako je poznato. samim tim što je nužna istovremeno i opravdana. Ako postoje društveni zakoni razvoja i stalnih odnosa među društvenim pojavama. Iako ne može da mijenja zakone napretka. kao što se ne mogu svesti ni na jedan jedinstven zakon. Inače se ne može nika­ ko objasniti paralelizam između duhovnih i društvenih promjena. a izvire iz njegovih sopstvenih elemenata. zakoni društvenog razvoja nijesu apsolutno strogi kao pri­ rodni zakoni. njegov napredak i sociologija us­ tanovljava njegove stalne nužne zakone. Marks. Sociologija. Može biti nedostataka u razvoju. Ali iako je napredak sta­ lan. koji razvojem dolaze u suprotnost jedni s drugima.

Kao idealista. iako međusobno suprotne. izražena prije svega u nau­ ci. pa preko Arabljana (Ibn-Haldun) do niza značajnih engleskih i francuskih pisaca XVIII vijeka. U Konta je dijalektike manje. srednji i novi vijek. Kontu ipak nesumnjivo pripada izvjesna prednost u od­ nosu na svoje prethodnike. gdje shvata stvarnost i svijet objašnjava realnim činiocima. na buržoaskoj revoluciji. objašnjavajući razvoj društva (i ljudskog uma) upravo sociološki — mijenjanjem iskustva koji­ ma se um služi. Ali se oni u stvari više dopunjuju nego što se isključuju. koje obrazlaže velikim obiljem razloga i činjeni- 14 15 . Prije je to bila jedna opšta nauka ο svetu.sociologija Konta zanima prvenstveno razvoj ljudskog društva i uzroci takvog razvojan. jer ljudi mijenjaju stanje tek kad stvore ideju ο tom mijenjanju. Sama sociologija je ušla u tu opštu sliku ο svijetu kao posebna nauka ο jednom njegovom po­ sebnom dijelu — društvu. Dao je i niz konkretnih doprinosa shvatanju pojedinih društvenih pojava. odn. a Kont — ljudskim umom._Jedan-J. uopštavajući naučna saznanja. iako je i on pod uticajem Hegela i filozofije istori­ je. on je postaviu ispravne metodološke osnove te nove nauke. koji duboko prodire u suštinu problema koje raspravlja. Sociologija se tek postupno i teško razdvajala od ove filo­ zofije. i koje su izgleda­ le čudne i neshvatljive. Nasuprot takvoj filozofiji. i JContova i Marks ova shvatanja su zasnovane na savremenim istorijsko-društvenim prilikama. A time se upravo bavila filozo-fija istorije od Αntike do Francuske revolucije i kasnije. Kao filozof odbacio je staru. izgradio je svo­ ju filozofiju. koja je trebalo da da opštu sliku ο svijetu i njegovim zakonitosti­ ma. iskustvo. što Kontu nedostaje. uporedni i istorijski metod. tj. Kont je bio i Marksov savremenik. a ova su opet tvorevina ljudskog uma. tj. Stoga bi se moglo sasvim određeno reći da je Marks daleko više učinio za zasnivanje sociologije u savremenom smislu nego Kont. iako nešto stariji od nje­ ga. razvojem realnih odnosa ljudi prema prirodi i među sobom. jer je on ne samo dao ime novorođe­ noj nauci nego je i prvi sistematski izložio u cjelini. kao npr. jer je takav pojam dosta restegljiv i jer preteča sociologije ima davno prije njega. On je nesumnjivo jasno shvatio potre­ bu takve nauke i uočio da je društvo došlo do onog stupnja raz­ voja kad se može i zasnovati. poz­ natu šemu — stari. biološki tako razvija. formalno. To je. kako je rečeno. određujući stupnjeve razvoja društva razvojem slobode i razlikujući pri tom. Kont tvrdi da promjena duha izazi­ va promjenu društvenog stanja. počev od Antike. držeći se dosljedno svojih os­ novnih stavova. koji je razvoj društva objašnjavao svjetskim duhom. nerazvijena stvarnost. Međutim. Ipak treba reći da je teško tačno odrediti koliki je njegov udio u osnivanju sociologije.. Kont je nesumnjivo snažan mislilac. može se reći da je Kont u tom okviru bio naj­ bliži Hegelu. sve do Sen^Simona (čiji je sekre­ tar bio i sam) i koga mnogi s dosta prava smatraju osnivačem so­ ciologije. Tim i drugim doprinosima se nesumnjivo svrstao među osnivače nove nauke. Naglašavanjem pozitivizma. Kontova sociologija je tako prije filozofija istorije nego socio­ logijaji u užem smislu riječi kako se danas shvata pogotovu -ne empirijska. On skoro da nije dao ni­ kakvo podrobnije objašnjenje zašto svjetski duh ide upravo tim etapama sem pozivajući se na opšti zakon dijalektike ο prevazilaženju suprotnosti. doduše. a ne i uzročne veze me­ đu njima. drugi — idea­ list. stalan odnos između njih. Tu je osnovno pitanje da li je duh ograničen biološki i postup­ no razvija sposobnost saznanja ili ga ograničava sama ograničena. to je bio tipičan primjer naučne filozofije. da se sposobnost mišljenja usavrša­ va sazrevanjem čovječanstva. jer oblasti mišljenja koje manje zavise od stvarnosti razvoja po­ kazuju više-manje istu snagu duha u sva tri stupnja razvoja druš- tva koja Kont razlikuje. koju je nazvao pozitivnom. I jedna i druga filozofija iz toga izvlače sociološke zaključke. iako međusobno suprotne. do pozitivnog stupnja. klasne borbe i ideologije postavio niz kamena-temeljaca i empirijskoj so­ ciologiji. političke organizacije. A idealizma ima dovoljno. ima. samo ut­ vrđivanje sljedovanja jedne pojave drugoj. treba uočiti da on u stvari nije sociolog u užem smislu. koji je ipak u prvom redu filozof istorije. Ispada da se ljudski duh or­ ganski.tj. koja se često temeljila na tvrdnjama koje su imale nadiskustveni karakter. Ali kako objasniti to sljedovanje drukčije nego uzročnošću? Kad se razmatra Kontov doprinos sociologiji.e-biQ^materijalist. umom. ukoliko se takva filozofija uopšte može posmatrati filozofijom. odn. mada je. On je bio poznati mate­ matičar i filozof. i njegovim lukavstvom. U stvari. Marks je tu mnogo bliži istini. na industriji. za koga se može takođe smatrati da je istovremeno s njim po­ ložio osnove za svoju osobenu sociologiju zasnovanu takođe na suštine društva suprotnu Kontovoj. U zaključku se može reći da su Kontove zasluge za nastanak sociologije svakako znatne. tim prije što je naglašavao i eksperimentalni. više ili manje. Izgleda da je ovo drugo tačnije. spekulativnu filozo­ fiju. Tako je on svojim istraživanjem društvene strukture. sve do danas. Marks je izvukao materijalistički zak­ ljučak ο određenosti istorije proizvodnim snagama i proizvodnjom. odn. Ova re­ volucija je posljedica razvoja novih moćnih sredstava proizvodnje. u oblasti filozofije ili politike. određenog Bo­ gom i mistikom. jer ona smatra da se ljud­ ski duh zakonito razvija od nižeg stupnja saznanja. načelno neprovjerljiv iskustvom.

djelujući uspavljujuće na či­ taoca. Ako se za francuski stil smatraju svojstvenim lakoća. složenije i skeptičnije slike društva nego što je Kontova. više fiolzofija nego sociologija. ali gledanih s jednog drugog gledišta. treba reći da je u sredini u kojoj je radio i s obzirom na rezultate nauke kojima se mogao koristi­ ti on teško i mogao da učini mnogo više. Njegova je vrijednost više u viziji nego u ostvarenju. mora se jpriznati da ona i tad ipak ukazuje na niz činjenica koje se moraju imati u vidu. pa time i osiromašena. Čak i kad se ne može u suštini prihvatiti. dr Radomir D. Stoga je on mnogo pisao na osnovu opštih znanja nego konkretnih istraživanja. Kad se tome doda njegova slabost prema nekoj vrsti misionarstva i težnja da preporodi čovječanstvo čak i uz upotrebu neke vrste religije. mada ni ona (bu­ dući takođe ograničena na svoj način i u drugom pravcu) nije mogla objasniti niz važnih društvenih pojava i time dokazujući da se društveni živ i nemiran tok ne može. osobito na početku ozbi­ ljnog sociološkog istraživanja. on sporo izlaže svoje često očigledne. I on je takođe polazio od činjenica. preopširnim. pomoću koga se jedino mogu shvatiti činjenica a koja načela doprinose sumnji da se možda činjenice i ne mogu vidjeti tako jasno i ne­ sumnjivo tačno kako to izgleda jednom pristalici isključivog pozitivizma. S druge strane. koje usled toga i izgube svoju sadržinu. i ovaj doprinosi da njegova socio­ logija izgleda ponekad malo suviše uprošćena i apodiktična. sa stalnim ponavljanjima istog. Nje­ gova uopštavanja su često suviše gruba i nategnuta. Prof. iako je načelno utvr­ dio ispravnu metodologiju. skeptičkog. on nije dovoljno samokritičan kad apsolutizuje činjenice kao takve. od kojih će se pomenuti samo najupadljivije. sam on je nije dovoljno dosljedno primenjivao. Trebalo bi da to mnogo više konkretnih empirijskih istraživanja nego što ih je tada bilo. uobičajene misli. često i sam vođen opštim postavkama. Njegov doprinos iz­ gradnji nove nauke. kao što je to slučaj upravo s njegovom osnovnom miš­ lju ο tri stupnja razvoja društva. neka­ ko mehanicistička i previše determinisana. Gledajući prvenstveno jasno vidljive činjenice. složenijih i manje vidljivih činjeni­ ca. ma i preop­ širno izražena. mora se zaključiti da je on bolje shvatio zadatak izgrad- nje sociologije nego što ga je ispunio. na prvi pogled paradoksalno — mnogo shvatljiivije. Ima dosta mjesta kad on zbog toga suviše uprošćava složene probleme. prozračnost. nejasnim. duhovitost. koja još traje. on zanemaruje da iza njdh ima i nekih drugih. Ali Kont ima i svoje značajne slabosti i nedostatke. veoma je bogata. Ali ako Kontov stil i nije savršen. sociologije svakako je znatan. sažetost. Sve što kaže vrlo opširno moglo bi se reći kraće i. ži­ vot. koji i danas izaziva poštovanje. a iza ovih. A i to je dovoljno da joj se prizna značajno mjesto u istoriji sociologije. Način. apstraktna. treba reći da. On je izgradio zaista veliki sistem istorijsko-sociološkog karak­ tera. Pored drugih činilaca. opet ima i nekih načela ljudskog mšljenja. pozitivističku . Niz djelova tog sistema ima i svoju sopstvenu vrijednost. na koji Kont izlaže svoju misao vrlo je težak. natrpanim. njegova misao. njegove pozi­ tivno utvrđene činjenice su u velikoj mjeri izmijenjene da bi po­ duprle njegove opšte teorijske stavove. Lukić 16 17 . umnogom proizvoljna — jednom riječi. često trivi­ jalnim. Sto se tiče metodologije. mora se reći da je Kontov stil u svemu suprotan. jasnost. a njegovo djelo će još dugo vršiti značajan uticaj na njen razvoj. zasnovanim vi­ še na čistom teoretisanju nego na pouzdanim činjenicama. čime se dolazi do mnogo bogatijeg.zasnivajući nauku na činjenicama. pak. obuhvatiti i objasniti jednostavno usmjerenim pravcima mišljenja.ca. Dugim rečenicama. kritičkog. Tako je njegova sociologija ostala suviše uopštena. Vraćajući se opet na Konta. U vezi s tim treba ponovo podsjetiti na Manksa. zanimljivost.

KURS (Tečaj) POZITIVNE FILOZOFIJE .

decembra. kao opšti rezultat svih mojih radova otkad sam izašao iz Politehničke škole 1816. s obzirom na. da treba da ga izložim ove zime u kraljevskom Ateneumu u Parizu. samo. putem štampe. profesori Bruse. Ono će se. gde je upravo otpočeo 9. onakva kakva su bila prošle go­ dine. Blenvila i Poensoa. naročito onim koja se odnose na obnavljanje socijalnih teorija. kojima moram ovde javno odati svoju zahval­ nost za način na koji su dočekali ovaj novi filozofski pokušaj. stalni sekretar Akademije nauka. januara 1829. da sam ih izneo ranije u prvom poglavlju jednog delà koje nosi naslov Sistem pozitivne politike. u znatno većem bro­ ju primeraka. članovi iste Akademije. Furije. Iako su različiti umovi mogli. štampanom u sto primeraka maja 1822. bio sam primoran da unekoli­ ko suzim izlaganja svog kursa. Bine. prvi put je počeo aprila 1826. Poenso. posebno doći do sličnih shvatanja 21 . koji su sa stalnim interesovanjem pra­ tili izlaganje mojih ideja. kako se nadam. biće zgodno da uka­ zem. Blenvil. nalaze. u raznim delima kasnije objavljenim. kao što to često po­ kazuje istorija ljudskog duha. gg. u toj nameri. počev od 4. Pošto su me tolika odobravanja uverila da ovaj kurs može korisno poslužiti i široj javnosti. definitivno pojavi­ ti tek s drugim poglavljem. smatrao sam. Plan je ostao potpuno isti.PIŠČEVO OBAVESTENJE UZ PRVO IZDANJE Ovaj kurs. bez ikakvog spominanja ο mojim istra­ živanjima. što se tiče nekih osnovnih ideja izloženih u ovom kursu. ovu ustanovu. pošto se neke ideje. krajem 1830. Navije. Posle manjeg broja predavanja teška bolest me sprečila da nasta­ vim s ovim poduhvatom koji je od početka podsticala svojim odobravanjem većina naučnika prvog reda. Ona se nalaze u celosti u današ­ njem izdanju mojih predavanja. članove Akademije nauka. među kojima sam još onda mogao navesti gg. Eskirol. velikom broju evropskih naučnika i filozofa. Smatrao sam neophodnim da ovde konstatujem stvarni publi­ citet ovog prvog rada. donekle analogne s jed­ nim delom mojih. itd. bez ikakvih međusobnih veza. već samo saopšteno. a zatim ponovo štampano aprila 1824. Ovaj kurs održao sam ponovo prošle zi­ me u celosti. Da bih dopunio ovu istorijsku belešku. To prvo poglavlje nije još bilo zvanično objavlje­ no. gg. Aleksandra Humbolta.. pred slušaocima među kojima su bili g.

uporedo s pozitivnim naukama. Pri svem tom žalim što sam mo­ rao usvojiti. Pariz. onako kao što to objašnjavam već od prvog predavanja. Da bi se onako kako treba objasnila prava priroda i bitni ka­ rakter pozitivne filozofije. može ćelo biti smatrano kao razvijanje tačne definicije onoga što sam nazvao pozitivnom filozofijom. Da bih se pokorio ovoj logičnoj nužnosti. povučene sa svom mo­ gućom strogošću. i koji. jedno kratko tumačenje. širi i uži o ~ đ naziva. Opšte određi­ vanje granice područja naših istraživanja. a posebno Aristotel. Budući da je izraz pozitivna filozofija stalno upotrebljavan u toku celog kursa u strogo nepromenljivom značenju. naročito posle Njutna. Ovde ću reći samo toliko da reč filozofija upotreblja­ vam u značenju koje su joj davali stari. u isto vreme. jeste. koji bi se mogli na prvi pogled smatrati kao ekvivalentni. bilo na racionalnim dokazima koje pru- 23 . Naziv koji sam morao stvoriti jeste dakle. podrazumevam samo čisto izučavanje opštih pojmova raz­ ličitih nauka. ona su i u onom prvom od krajnjeg značaja.\ baveći se istom vrstom radova. jedan termin kao što je filozofija. Ali ja nisam smeo odabra­ ti ovaj drugi naziv. u tom pogledu. Ali pridev pozitivna kojim joj menjam značenje iz­ gleda mi dovoljan da razbije. Sem toga. izgledalo mi je suvišno da ga definišem drukčije nego jednoobraznom upotre­ bom. nesumnjivo. bilo kojeg reda ideja. Ako ta opšta izlaganja stiču svu svoju vrednost samo u ovom drugom slučaju. smat­ ram kao da ima za predmet koordinaciju posmatranih činjenica. dodajući reč pozitivna. neophodno je baciti najpre jedan opšti pogled na progresivni hod ljudskog duha. za naš duh. stavljam do znanja da ovaj posebni način filozofiranja koji se sastoji u razmatranju teorija. smatram da vam već od ovog trenutka mo­ ram naznačiti niz osnovnih razmatranja iz kojih je proizišao ovaj novi kurs. Takav je obično nedostatak definicija koje se odnose na vrlo opsežne sisteme ideja kad defi­ nicije prethode njihovom izlaganju. čak i u prvim prilaženjima. prvobitno teološko a zatim metafizičko. ili kao rezime već postavljene doktrine. svaku vrednost. označava jednoobrazan način rasuđivanja koji se može primeniti na sve teme kojima se ljudski duh bavi. uzetih u obzir sve do njihovih najsitnijih specijal­ nosti. kao reč koja označava opšti sistem ljudskih shvatanja. a. u nedostatku nekog drugog. podrazumevaju pod prirodnom filozofijom. da označi skup raznih eksperimen­ talnih nauka. kojom obuhvatam izučavavanje društvenih fenomena isto koliko i svih ostalih. Nesumnjivo da će se priroda ovog kursa moći potpuno ocen'tti i ο njoj stvoriti definitivno mišljenje tek onda kad mu raznovrs­ ni delovi budu postupno razrađeni. smatram da je korisno da dam ovde. 22 PRVO PREDAVANJE Izlaganje cilja ovog kursa ili opšta razmatranja ο prirodi i značaju pozitivne filozofije Predmet ovog prvog predavanja jeste da se jasno izloži cilj kursa. naročito. što se tiče osnovnog karaktera ideja. i koja će uostalom kasnije biti posebno razrađivana u punom opsegu kakav zahteva veliki značaj svakog od njih. ili kao kratak pregled jedne doktrine ko­ ju treba uspostaviti. shvaćenih kao da su potčinjene jednoj jedinoj me­ todi i kao da čine različite delove jednog opšteg plana istraživanja. u Engleskoj. od njenog prvog najposrednijeg poleta do naših dana. mnogo sličnosti između moje pozitivne fi­ lozofije i onoga što engleski naučnici. niti opet naziv filozofija nauka koji bi možda bio tačniji. Prvo predavanje. izraz prirodna filo­ zofija uobičajen je. Ima. to jest da se tačno odredi u kakvom će duhu biti razmatra­ ne različite osnovne grane prirodne filozofije. Izučavajući tako celokupni razvitak ljudske inteligencije u nje­ nim različitim oblastima aktivnosti. može biti čvrsto zasnovan. morao sam ipak insistirati na stvarnoj prethodnosti jednog delà malo poznatog javnosti. uostalom sličnih. posmatran u celini: jer se bilo koje shvatanje može upoznati jedino kroz njegovu istoriju. Pošto mi je više osoba tražilo izvesna objašnjenja u pogledu naslova ovog kursa. preduslov osobito neophodan u jednom tako opsežnom i dosada tako malo određenom izučava­ nju kao što je ovo kojim ćemo se mi baviti. Ali opšta izlaganja mogu biti shvaćena na dva načina. a što sačinjava treće i poslednje stanje opšte filozofije. pošto se još ni jedan ni drugi ne slaže sa svim vrsta­ ma fenomena. decembra 1829. kako sam to uvek i radio. koji je bio tako pogrešno upotrebljavan u mnoštvu raz­ nih značenja. pošto već od početka karakterišu predmet koji će se razmatrati. kako se ne bi pretpostavljalo da sam uzimao klicu izvesnih ideja iz spisa koji su naprotiv mlađi. verujem da sam otkrio veliki osnovni zakon kojem je on potčinjen po stalnoj nužnosti. 18. čini mi se. dok pozitivna filozofija. dok pod pozitivnom filozofijom. grane nagoveštene sažetim programom koji sam vam dao.

Otuda tri vrste filozofije. sastavljenu pretežno iz me­ tafizičkih apstrakcija. Budući da je n e r minovno ista polazna tačka u obrazovanju jedinke i vrste. za nekom teori­ jom da bi se povezala fakta. savršenstvo pozitivnog sistema. treća. čija će se primena često javljati u toku celog ovog kursa. koje je u osnovi samo jedna obična opšta modifikacija prvoga. u prošlosti. mada je vrlo verovatno da ga ne može nikad dosti­ ći bilo bi u tome da je u stanju da predstavi sve razne fenomene koji se mogu zapaziti kao posebne slučajeve jednog jedinog opšteg fakta. izgleda mi. u zbor­ niku le Producteur (η os 7. potpuno prožetu teo­ loškim shvatanjima. u raznim delovima ovog kursa. svedeno tako na njegove stvarne granice. koje se međusobno isključuju: prva je nuž­ na polazna tačka ljudske inteligencije. ja moram. svaka grana na­ ših saznanja. do poslednjih vekova. a u zrelim godinama fizičar? Ovo je danas lako proveriti za sve ljude koji su na nivou svoga vremena. Akademiji nauka. to jest njihove stalne odnose sukcesivnosti i sličnosti. Cak ćemo nažalost imati više nego jednom stvarnu priliku da upoznamo. a naročito prvi deo mojeg Systeme de politique positive. 1 24 25 . Teološki sistem je dostigao za njega najviše moguće savršen­ stvo kad je božansku silu jednog jedinog bića stavio mesto mno­ gobrojnih nezavisnih božanstava koje je mašta prvobitno bila stvo­ rila. u detinjstvu teolog. koji su u stanju da stvore sve posmatrane fenomene čije se objašnjenje onda sastoji u tome da se dodeli svakom od njih odgovarajući entitet. odsada je samo uspostavljena ve­ za između različitih posebnih fenomena i nekih opštih fakata čiji se broj sve više umanjuje progresom nauke. Najzad u pozitivnom stanju. Isto tako. njeno stanje utvrđe­ no i definitivno. manje ili više brojnih. kao što je. potrebi kombinovanoj sa očiglednom Ko bi želeo neposredno dobiti podrobnija objašnjenja ο ovome moći će korisno konsultovati tri članka (Considérations philosophiques sur les sciences et les savants) koja sam objavio novembra 1852. odustaje da traži poreklo i svr­ hu vasione i da upozna unutrašnje uzroke fenomena da bi se je­ dino prihvatio da otkrije. u kojem sam prvi put saopštio otkriće ovog zakona. po svojoj pri­ rodi. jedan je­ dini veliki opšti entitet. Taj zakon se sa­ stoji u tome što svako od naših glavnih shvatanja. njihove stvarne zakone. jednom rečju ka apsolut­ nim saznanjima. posmatrana kao jedini izvor svih fenomena. Na prvom mestu. zatim metafizičku i naj­ zad pozitivnu. da ne bih sasvim zanemario jedan zakon od takvog značaja. metafizičko ili apstraktno stanje. Najznačajnije od svih razmatranja. ne seća da je bio redom. kojem on ne­ prestano teži. posmatrajući svoju sopstvenu istoriju. opšteg ili pojedinačnog. bilo na istorijskim proveravanjima koja proističu iz pažljivog ispitivanja prošlosti. sa svom potrebnom opširnošću. različi­ te glavne faze prvog moraju predstavljati osnovne epohe drugog. danas već u pozitivnom stanju. sastoji se u potrebi. umesto različitih posebnih entiteta. Zar se svako od nas. u mladosti metafizičar. gravitacija. mada indirektan posmatrajući razvitak individualne inteligencije. natprirodne sile su zamenjene apstrak­ tnim silama. Ovde nije mesto da se posebno dokazuje ovaj osnovni zakon razvitka ljudskog duha i da se iz njega izvode najznačajniji zak­ ljučci. ljudski duh. Ova opšta revolucija ljudskog duha može uostalom danas lako da se konstatuje na jedan vrlo primetan način. upućenog aprila 1824. uviđajući nemoguć­ nost da stekne apsolutne pojmove. treba da se ogra­ ničim na letimično ukazivanje najprimetnijih opštih motiva koji mogu da potvrde njegovu tačnost. na primer. 8 et 10). dovoljno je. A sada. U stvari. Ο njemu ćemo raspravljati neposredno. što se tiče najznačajnijih pojmova. početnim i krajnjim uz­ rocima svih posledica koje ga pogađaju. ili opštih sistema shvata­ nja ο skupu fenomena. usmeravajući prvenstveno svo­ ja istraživanja ka unutrašnjoj prirodi bića. a da svako ne može lako da je zamisli. priroda. upotrebljava redom u svakom od svojih istraživanja tri me­ tode filozofiranja čiji se karakteri bitno razlikuju a čak su u os­ novi i suprotni: najpre teološku metodu. U metafizičkom stanju. koje pokazuje tačnost ovog zakona. U teološkom stanju ljudski duh. nema među njima ni jedne jedine. prelazi postupno kroz tri različita teorijska stanja: teološko ili fiktivno stanje. ako se pođe još dalje. zahvaćeno iz same priro­ de predmeta. delu ovog kursa koji se odnosi na izučavanje društvenih fenomena 1 . saopštiti jedan takav zakon kako bi mu odmah mogli proveriti tačnost ovi oni koji bar malo dublje poznaju apštu istoriju nauka.ža poznavanje našeg sastava. u svakoj eposi. predstavlja fenomene kao proizvod direktnog i neprekidnog delovanja natprirodnih sila. naročito spomenuti teorijska razmatranja koja će doprineti da se uvidi njegova nužnost. i. Na isti način. Objašnjenje fakata. u onor. Drugim rečlima. Ja ga sada uzimam u obzir samo da bih tačno odredio pravi Karakter pozitivne filozofije nasuprot dvema dru­ gim filozofijama koje su jedna za drugom gospodarile. svim našim intelektualnim sistemom. dobro kombinovanom primenom rezonovanja i posmatranja. čija samovoljna intervencija objašnjava sve prividne anoma-lije vas'ione. da najsavršenije nauke još i danas imaju u sebi nekih vrlo vidnih tragova ova dva prvobitna stanja. druga jedino ima za svrhu da posluži kao prelaz. nauč­ no stanje ili pozitivno. Ali" osim direktnog posmatranja. ljudski duh. poslednja reč metafizičkog sistema sastoji se u tome da se shvati. u ovom kratkom obaveštenju. istinskim entitetima (personificiranim apstrakcijama) svojstvenim raznim bićima sveta.

u svom začetku. Ova os­ novna maksima je očevidno neosporna ako se primeni. Ali nije moglo tako biti u ranom dobu ljudskog duha. da je tada postojala.nemogućnošću. ne vežemo od­ mah za kakve principe. Svi veliki umovi. ne samo da bi nam bilo nemoguće da kombinujemo ova pojedinačna posmatranja i. Ljudski um je sada dosta zreo da bismo preduzeli naporna naučna istraživanja. ako se osvrnemo na svom primitivnom scanju. bilo kao metodu bilo kao privremene doktrine. Ali. metafizič­ ke metode i doktrine. ne manje nužne. pot­ rebna neka teorija. poreklo i svrha svih fenomena — upravo ona koja naša inteligen­ cija u tom primitivnom stanju izdiže iznad svega. za ljudski duh u njegovom začetku. ono kojem je uvek sve više težila. bili potpuno nesposobni da im poklonimo pažnju. kao onaj koji se nametao astrolozima i alhemičarima. nije moglo naglo i bez posrednika preći iz teološke u pozitivnu filozofiju. Teologija i fizika su međusobno tako duboko nepomirljive. iako je ona pravo i definitivno stanje ljudske inteli­ gencije. okretao u krugu iz kojeg ne bi ni na kakav način mogao izaći da se nije srećom otvorio jedan pri­ rodni izlaz spontanim razvitkom teoloških saznanja. pre nego što je odbacila jedne da bi isključivo upotrebila druge. Bez privlačnih himera astrologije. morala da 26 27 . Lako je shvatiti zaista da naše poimanje. prema svim ovim raz­ matranjima. nego bismo čak. posmatrajući ih. Naša in­ telektualna aktivnost je dovoljno podstaknuta čistom nadom da ot­ krije zakone fenomena. Ali. jer jedino je moglo iskustvo da nam pokaže kolike su naše snage. i zapitajmo se na kakav bi prijem naišla u jednoj takvoj eposi. Takav je osnovni motiv koji dokazuje logičku neminovnost čisto socijalnih razmatranja koja mu se pridružuju i koja čak ne mo­ ram ni navoditi u ovom trenutku. iako pred oči­ ma. Mi smo danas tako daleko od tih prvobitnih sklonosti. Ako fenomene. Ali. a svi problemi koji se zaista mogu resiti gotovo se smatraju kao nedostojni ozbilj­ nih razmišljanja. na­ protiv. morala bar u početku neminovno upotrebiti. da iz posmatranja razvije teorije. da bi se predao posmatranju. vrlo je upadljivo da su najosnovnija pitanja nedokučiva našim sredstvima — unutrašnja priroda bića. počev od Bekona. njihove koncepcije imaju jedan tako korenito suprotan karakter da je ljudska inteligencija. filozofiju čija je osobina da bude spontana i prema tome čak i jedina mogućna u početku a isto tako jedina koja je mogla pružiti dovoljno interesa našem duhu koji je bio u povoju. pritešnjen između potrebe za posmatranjem da bi stvorio realne teorije i potrebe. Jer ako. pozitiv­ na filozofija. da teško možemo sebi tačno predstaviti moć i neophodnost sličnih razmatranja. bar što se tiče većine fenomena. Lako je shvatiti razlog za to. prostom željom da potvrdi ili obori neku teoriju. Ovo poslednje razmatranje je neophodno da bi se dopunio opšti kratak pregled velikog zakona na koji sam ukazao. nije mogao niti je morao tako misliti. ostala nezapažena. predstavimo sebi. ljud­ ski duh bi se. da stvori bilo kakve teorije da bi se predao neprekidnim posmatranjima. a u naše vreme tačno ocenio Bertole u herniji. to varljivo verovanje. kao štu treba. te preterane ideje ο važnosti čoveka u vasioni. Tako zahteva naša priroda. morao prirodno da usvoji. tako isto je. a da nema­ mo u vidu nikakav nepoznat cilj koji može jako da deluje na maš­ tu. U ovom pogledu ona daju čoveku tako veliku draž bezgranične moći da deluje na spoljni svet. one nikad ne bi mogle postići sav razvoj za koji su sposobne. Ta neminovnost postaje još osetnija ako se uzme u obzir sa­ vršena skladnost između teološke filozofije i same prirode istraži­ vanja na koja ljudski duh u svom detinjstvu toliko uisredsređuje svu svoju aktivnost. jesu u početku. Vidimo dakle da je pozitivna filozofija. koji smatra kao potpuno njemu namenjen i kao da po svim svojiiim fenomenima predstavlja tesne i neprekid­ ne veze s našom egzistencijom. kojoj je najviša težnja da otkrije zakone fenomena i čija je glavna osobina da smatra kao neminovno zabranjene ljud­ skom duhu sve one nedokučive tajne koje teološka filozofija. tu sklo­ nost tako sveopštu i toliko ispoljenu. odakle bismo crpli neophodnu istrajnost i žar da se pri­ kupe tolika posmatranja i iskustva koja su kasnije poslužila kao osnov prvim pozitivnim teorijama i jedne i druge vrste fenomena? Ovaj uslov našeg intelektualnog razvitka još odavno je dubo­ ko osetio Kepler u astronomiji. da iz njih izvučemo kakvu korist. a najčešće bi nam fakta. s jedne strane. objašnjava s jednom tako zadivljujućom lakoćom sve do njihovih najsitnijih detalaja. bez velikih razočarenja alhemije. prema tome. s druge strane. i to kroz dugi niz vekova. neophodni podstiicaj bez kojeg se zaista ne bi moglo shvatiti da bi se ljudski duh prvobitno odlučio za teške poslove. ponavljaju da su stvarna saz­ nanja samo ona koja počivaju na posmatranim faktima. ukoliko je moguće. Sada je vrlo lako pojmiti da je ljudski duh. svaka pozitivna teorija treba neophodno da bude zasnovana na posmatranju. očigledno da je našem duhu. Zaista. Isto je tako i kad se s praktične tačke gledišta posmatra pri­ roda istraživanja kojima se ljudski duh prvobitno bavi. na zrelo stanje naše inteligencije. da bi prešao iz ove privremene filozofije u definitiv­ nu. kao prelaznu filozofiju. koje rađa teološka filo­ zofija a koje nepovratno ruši prvi nalet pozitivne filozofije. prinuđeno da ide napred skoro neosetno. teološku filozofiju. Na taj način. na primer. ma kako bilo. koja su i dala stecište njegovim naporima i pružila hranu njegovoj aktivnosti. i da čovek u počet­ ku nije mislio ο njima s puno preterivanja.

Da bih u ovom trenutku na­ veo samo jedan od savremenih radova. Zamenjujući u izučavanju fenomena natprirodnu vodeću silu jed­ nim odgovarajućim i nerazdvojivim entitetom. jedan nepromenljivi i nužni red kojim su išla i moraju da idu naša različita shvatanja u svom napredovanju i čije je tačno razmatranje neophodna dopuna osnovnog zakona koji je već najavljen. jednostavnosti i uzajamne 28 29 . navodeći u tom smislu najlepši primer. koji će se javljati u toku öitavog ovog kursa. Postoji. Lako bi bilo navesti još ovakvih primera. Njutnovim zakonom gravitacije. Pošto sam okarakterisao koliko sam god tačnije mogao u ovom kratkom opštem pregledu duh pozitivne filozofije. da je osnovni karakter po­ zitivne filozofije da posmatra sve fenomene kao potčinjene nepromenljivim prirodnim zakonima čije tačno otkrivanje i svođenje na najmanji mogući broj jeste cilj svih naših napora. ovaj opšti fakat nam je predstavljen kao prosto proširivanje jednog fenomena koji nam je sasvim bli­ zak i koji samim tim posmatramo kao sasvim poznatu težu tela na zemljinoj površini. čiji je filozofski karakter izrazito pozitivan. izabraću niz divnih Furijeovih istraživanja ο teoriji toplote. opšti zakon razvitka ljudskog duha. od kojih veći broj nije bio nikada ni postavljan. biće nam sada lako da tačno odredimo bitnu prirodu pozitivne fi­ lozofije — što je i pravi predmet ovog izlaganja. kad god se tražilo da se kaže ο ovoj stvari nešto razumno. obelodanjeni su najznačajniji i najtačniji zakoni ο toplotnim fenomenima a da pisac ni jedan jedini put nije sebi postavio pitanje ο unutrašnjoj prirodi toplote niti spo­ menuo — sem da bi pokazao njenu ništavost — tako bumu ras­ pravu između pristalica kalorične materije i onih koji smatraju da se toplota sastoji u treperenju svemirskog etera. predstavljaju međutim sve što mo­ žemo dobiti kao najpouzdanije. a šta još ostaje da se uradi da bi se dovršilo njeno izgrađivanje. prema tome. već samo da tačno analiziramo okolnosti njihovog stvaranja i da ih vezu­ jemo jedne za druge prema normalnim odnosima sukcesivnosti i sličnosti. Takva objašnje­ nja. kažemo da su opšti fenomeni vasione objašnjeni. sad moram da ispitam u koju je epohu stvaranja došla danas. Toga radi treba najpre razmotriti da različite grane naših zna­ nja nisu morale u svom razvitku preći jednom istom brzinom tri velike napred opisane faze niti. čijem je razvi­ janju i namenjen ceo ovaj kurs. ne upuštajući se u nepristupačne probleme i ograničavajući se na istraživanja jednog potpuno pozitivnog reda. a zatim za težu da se ona prosto sastoji u zemljinoj privlačnoj sili. Pošto sam tako utvrdio. Tako. što je opipljiv dokaz da ljudski duh. Beskorisno je in­ sistirati mnogo na jednom principu koji je sada postao tako blizak svima onima koji su malo dublje proučavali eksperimentalne nau­ ke. smatrajući kao apsolutno nedokučivo i besmisleno za nas istraživanje onoga što se zove uzrocima. Ona nam očigledno potvrđuje opšte prethodne napomene. bilo primarnim bilo finalnim. Takva je prirodna namena metafizičkih koncepcija: od njih u stvari i nema druge koristi. raspravljana su u ovom delu. Nemoguće je zamisliti kakvim bi drugim postup­ kom naš razum mogao preći iz razmatranja izrazito natprirodnih u razmatranja čisto prirodna. može u njima naći neiscrpnu hranu za svoju najjaču delatnost. nemamo uopšte pretenziju da izlažemo početne uz­ roke fenomena. onoliko koliko se mogu objas­ niti. koja su smešna kad se želi saznati unutrašnja priroda stvari i način postajanja fenomena. prema onom što prethodi. i to sveopšta. koji su njihovi uzroci. iz teološkog sistema u pozitivni sis­ tem. govoreći za privlačnu silu da ona nije ništa drugo nego teža. jer. pošto takav duh isključivo vlada u svim krupnim intelektualnih poduhvatima. ova lepa teorija pokazuje nam svu ogromnu raznolikost astronomskih fakata kao da je samo jedan i isti posmatran s raznih tačaka gle­ dišta: stalnu težnju svih molekula jednih prema drugim u pravoj srazmeri njihove mase i u obrnutoj srazmeri kvadrata njihove raz­ daljine. A što se tiče toga da odredimo šta su u suš­ tini ova privlačna sila i teža. istovremeno dospeti u pozitivno stanje. koja nisu više u delokrugu pozitiv- ne filozofije i koja s pravom prepuštamo mašti teologa ili suptil­ nostima metafizičara. s jedne strane. onako kako ga ja shvatam. čovek se malo pomalo navikao da razmatra jedino sama fakta budući da su poj­ movi ο metafizičkim faktorima lagano postojali toliko tanani da su u očima svakog trezvenog uma uzimani samo kao apstraktna imena fenomena. A sada neka nam bude dovolj­ no da znamo da se on slaže s različitom prirodom fenomena i da je određen njihovim stepenom opštosti. s druge strane. Svako zaista zna da u našim pozitivnim objašnjenjima. mi sva ta pita­ nja smatramo kao nerešiva. A ipak naj­ krupnija pitanja. iako je ovaj u po­ četku shvaćen samo kao emancipacija one prve. Vidimo. dok. pošto bismo tada jedino uvećali teškoću. u ovom pogledu. Zaista u ovom radu. koliko mi je to moguće bez upušta­ nja u posebnu diskusiju koja bi bila neumesna u ovom trenutku. Očigledan dokaz nemogućnosti da se dobiju takva rešenja leži u tome što. najveći umovi su samo mogli da definišu ova dva principa jedan pomoću drugog. pokazujući nam kao identične dve vrste fenomena koji su tako dugo bili smatrani kao da nemaju ni­ kakvog odnosa među sobom.se posluži posrednim koncepcijama dvojakog karaktera i samim tim sposobnih da postupno izvrše prelaz. čak i najsavršenijim. Nijedan trezveni um danas ne traži da ide dalje. Ovaj red biće po­ seban predmet idućeg predavanja.

još su. pošto je ljudski duh osnovao nebesku fiziku. temelj novom filozofskom sistemu. glavni cilj ovog kursa. kad budu lišene jednog takvog preimućstva. njegov posebni cilj. nadam se. sada više niko ne upotrebljava. pošto je potrebno da se odredi neka epoha da bi se sprečilo uda­ ljavanje od predmeta. kako bilo. jer nijedan od fenomena koji se daju posmatrati ne bi mogao ostati izvan pet velikih već uspostavljenih kategorija: astronomskih. naročito posle Aris­ totelovih delà i Aleksandrijske škole. sa svom svojom prirodnom nadmoćnošću. 30 31 . da obrazuju posebnu kategoriju. kao i ο svim ostalim krupnijim događajima čovečanstva. motivima koji. he­ mijskih. najsloženije i najmanje samostalne. kojima je ova univerzalnost danas jedina stvarna svojina. dođe na mesto teološke i metafizičke filozofije. kao momenat kada je duh pozitivne filozofije počeo da se jasno izdvaja u očiglednoj sup­ rotnosti s teološkim i metafizičkim duhom. fizički i hemijski fenomeni i najzad fiziološki. očevidno je da on još ni­ je ušao u područje pozitivne filozofije. u odnosu na sve druge rodove fenomena. temelj novom filozofskom sistemu. filozofija će biti definitivno dovedena u pozitivno stanje. Ako se taj uslov jednom zaista ostvari. bilo samo kao sredstvo za dokazivanje. pokret uspona pozitivne i pok­ ret opadanja teološke i metafizičke filozofije bili su krajnje jasni. usuđujem se da kažem. da se usavršava sporije od svih ranijih čak i ne uzimajući u obzir posebne smetnje koje ćemo razmatrati kasnije. Shvatanja koja ću pokušati da pružim u pogledu izučavanja socijalnih fenomena a čiji je začetak. obuhvata danas sve vrste fenomena? Očevidno je da nije tako i da. Tako će se taj koreniti preokret neminovno izvršiti u svoj svojoj širi­ ni. jer nijedan će joj samo da se neograničeno razvija na sve većim tekovina­ ma iz kojih će neizbežno proizaći nova ispitivanja ili dublja raz­ mišljanja. najprostiji i najnezavisndji od svih ostalih. zaslužuju. fizičkih. Nemoguće je utvrditi pravo poreklo tog preokreta. naprotiv. postojati za naše sledbenike samo istorijski. neograničeno čuva za jednu kla­ su fenomena svoj prvobitni način filozofiranja kad je već jednom za sve ostalo usvojio novi filozofski pravac potpuno suprotnog ka­ raktera. Dekartovih koncepcija i Galilejevih otkrića. a koje će. moguće nazreti iz ovog predavanja. Teološke i metafizičke me­ tode koje. među četiri glavne kategorije prirodnih fenomena ma­ ločas nabrojanih. kao najglavniji. isključivo u upotrebi. to je. fizičkih hemijskih i fizioloških. da se vršio stalno i sve više jačao. a zatim. uzeću epohu velikog pokreta ljudskog du­ ha koji se izvršio pre dva veka pod uticajem Bekonovih propisa. u jednom ili drugom pogledu. bilo po svom značaju bilo po stvarnoj teškoći za njihovo izučava- nje. nužno je morao. dovedeni su na pozitivne teorije. da ovlada nekom glavnom granom intelektualnog područja. koji mada se prećutno ubrajaju u fiziološke fenomene. što bi očigledno bilo neosnovano. ostaje mu da dovrši sistem eksperimen­ talnih nauka time što će postaviti temelje socijalnoj fizici. astronomskih. primećuje se jedna bitna praznina u pogledu socijalnih fenomena. najveća i najhitnija potreba naše in­ teligencije. ne bi mogla imati za predmet da daju odmah socijalnoj fizici isti stepen savršenosti kao prethodnim granama prirodne filozofije. fizioloških i socijalnih. bilo kao istraživačko sredstvo. bi­ lo biljnu bilo životinjsku. biće u potpunosti udaren. Pošto tako naša osnovna shvatanja postanu homogena. Ovaj poslednja red shvatanja koji se odnosi na najosobenije fenomene.nezavisnosti. mada su njihovu nedovoljnost u tom pogledu sasvim osetili svi veliki umovi kojima su dojadile uzaludne i beskrajne rasprave oko božanskog prava i suverenosti naroda. možemo biti sigurni da će se i tu preobražaj izvesti onako kao i u svim os­ talim. astronomski fenomeni najpre. prema tome. Zaista. uo­ stalom neizbežnu. Ali one će biti namenjene da dadu ovoj poslednjoj klasi naših saznanja pozitivni karakter koji je već prihvaćen u svakoj od njih. Upravo su se tada po­ zitivna shvatanja jasno izdvojila iz sujeverne i skolastičke zajed­ nice u kojoj se manje ili više krio istinski karakter svih prethod­ nih radova. koja se postepeno u dva poslednja veka tako silno raširila. ali očigledno jedina praznina koju treba popuniti da bi se dovršilo učvršćivanje pozitivne filozofije. ostapotpunosti udaren. Oni su se najzad tako istakli da je danas postalo nemoguće svim posmatračima koji su svesni svoga veka da zanemare krajnju namenu ljudske inteligencije za pozitivno izučavanje. pošto ove pružaju u tom pogledu već među sobom krajnju nejednakost. jer se ο njemu može tačno reći. To je danas. tako sklon jedinstvu metode. Ako joj pak ostaje da sprovede još kakvo veliko osvajanje. u više glavnih pogleda. pozitivna filozofija će postati sposobna da sasvim. No. mada različiti. Počev od te znamenite epohe. Kad bude stekla tako karakter univerzalnosti koji joj još nedostaje. za sve ono što se odnosi na socijal­ ne fenomene. Jer bilo bi sasvim kontradiktorno pretpostavljati da ljudski duh. teže istom cilju. Tako. ostaje da se izvrši jedan veliki naučni posao da bi se pozitivnoj filozofiji dao karakter univer­ zalnosti neophodne za njeno definitivno učvršćivanje. samim tim. Sve se dakle svodi na jedno prosto činjenično pitanje: da li pozitivna filozofija. zemaljsku fiziku. kao i njeno nepovratno udaljavanje od uzaludnih doktrina i provizornih me­ toda koje su mogle odgovarati samo njenom prvom zamahu. Sada. i ne menjajući više svoj karakter. Međutim. iz istih razloga. a zatim posle uvođenja pri­ rodnih nauka u Zapadnu Evropu od strane Arabijana. To je dakle velika.

filozofska razmišljanja ο tim naukama. jedan poseban a drugi opšti. kao što ćemo imati pri­ like da to konstatujemo kasnije. menja malo pomalo ukoliko se razvijaju i razne vrste koncepcija. Jednom rečju. razmatraću postupno po gore izloženom enciklopedijskom redu. svaka grana naučnog sistema neosetno se odvaja od stabla čim je dovoljno narasla da se može izdvojeno ga­ jiti. Da bih ukratko izložio ideje koje se odnose na dvostruku namenu ovog kursa. kako preduzeti sa sigurnošću pozitivno izučavanje socijalnih fenomena ako se duh nije prethodno pripremio. Mi ipak možemo. Ova raz­ matranja će uostalom imati važniju prednost da predstave taj duh s jednog novog gledišta pomoću kojeg će se raevetliti njegov op­ šti pojam. To je jedno razmatranje na koje ću imati posebno priliku da se navratim u idućem predavanju. kako bismo ih saobrazili predstavljajući ih kao grane jednog jedinog stabla umesto da ih i dalje shvatamo samo kao izdvojene delove. čija je neophodnost očigledna. Ta nemila posledica je svakako neizbežna do izvesnog stepena jer je tesno vezana za sami princip podele. manje ili više neposredno. kurs kao što je ovaj zahteva. Da bih. isti duhovi su istovreme­ no gajili sve nauke. koju bi nerazmišljeni kritičari mo­ gli smatrati kao cilj ovog kursa. Prema jednom zakonu. u sadašnjem stanju ljudskog obrazovanja. pošto se osnivanjem socijalne fizike najzad dopunjuje sistem prirodnih nauka. nijedna od njih ne srne biti zanemarena u izučava- nju kao što je ovo koje preduzimamo. različite pozitivne nau­ ke koje već postoje. opšti. i sem toga ako se nije naoružao poznavanjem glavnih zakona pret­ hodnih fenomena. Zaista. S druge strane. trudeći se da procenim njihovu važnost. Izlišno je. Uostalom one čiji su rezultati na prvi po­ gled od najmanjeg praktičnog interesa naročito se preporučuju. mada sami po sebi razli­ čiti. U primitivnom stanju naših saznanja ne postoji nikakva odre­ đena podela naših intelektualnih radova. produbljenim razmatranjem već ocenjenih pozitivnih metoda. pre nego što pristupim izučavanju socijalnih fenomena. za manje komplikovane fenomene. Jer. nemoguće je. prethodan niz posebnih izučavanja različitih nauka koje će na njemu biti razmatrane. Napro­ tiv. ustva­ ri. moram primetiti da su dva predmeta kojima se bavim. zbog preteranih izdvajanja ideja kojiima se isključivo bavi svaki inte­ lektualni pojedinac. u početku neizbežan i čak neophodan. neminovno nerazdvojni. na so­ cijalna fakta? Mada sve osnovne nauke ne ulivaju kod manje upućenih isto interesovanje. mislim. tako lake i obične u antičko doba. pa čak i neophodno. a kojim se naše sadašnje izučavanje raz­ likuje od niza posebnih izučavanja. to jest da ovo ne bude samo kurs socijal­ ne fizike već i pozitivne filozofije. moram ukratko da dodam prethodnim objašnje­ njima nekoliko razmatranja koja se direktno odnose na ovu uni­ verzalnost posebnih saznanja. Cak ću najčešće i morati da ove posledmje navodim prema posebnim zanimanjima. a nemogu­ će i oceniti. Da i ne govorimo ο stvarnom trajanju jednog sličnog poduhvata. koji svi utiču. sve su sigurno iste vrednosti kad se temeljno posmatraju. podela intelektualnog rada. izgleda mi. i pominjati da ovde ne može biti reci ο nizu posebnih kurseva iz svake glavne grane prirodne filozofije. jasno je da bi takva namera bila za mene neizvodnjivaj a verujem i za svakog drugog. Ovde se radi jedino ο tome da se sva­ ka osnovna nauka posmatra u njenom odnosu na celokupni pozi­ tivni sistem i na duh koji je karakteriše. da se ne čudimo glavnim smet­ njama koje ona povlači za sobom. jeste jedna od najvažnijih odlika pozitivne filozofije. I u tom cilju.Pošto je tako izložen posebni cilj ovog kursa. Bez ovog uslova vrlo je teško osetiti. sve više usavršavana. da bi bio pogodno shvaćen. ovaj kurs što nameravam da održim jeste Kurs pozitivne filozofi­ je a ne pozitivnih nauka. lako je shvatiti njegov drugi cilj. podesnim sredstvima izbeći štetne posledice pretera- 32 33 . to jest u dvostrukom od­ nosu njenih bitnih metoda i glavnih rezultata. postaje moguće. Sto se tiče njihovog zna­ čaja za sreću ljudskog roda. Jednom rečju. preduhitrio svako pogrešno tu­ mačenje da je opravdano sumnjati u prirodu jednog novog kursa kao što je ovaj. bi­ lo zbog najveće usavršenosti njihovih metoda bilo stoga što su neo­ phodna osnova svih ostalih. Upravo toj podeli raznih vrsta istraživanja između različitih redova naučnika dugujemo očevidno tako primetan razvitak kakav je postigla sva­ ka posebna klasa saznanja u naše vreme i koja kod modernih is­ ključuje mogućnost one univerzalnosti istraživanja. Ali priznajući izvanredne rezultate ove podele i gledajući od­ sada potpuno u njoj pravu osnovicu opšte organizacije naučnog sveta. ni na koji način. mi nikad nećemo uspeti da se u tom pogledu izjednačimo sa starima kod kojih je tolika superiornost poticala naročito iz neznatnog razvitka njihovih znanja. koja su dospela u ustalje­ no i homogeno stanje. s jedne strane. da se rezimiraju različita stečena saznanja. Taj se način organizovanja ljudskih izučava­ nja. to jest kad je došla do onog stepena da može sama predstav­ ljati predmet stalnog izučavanja izvesnih pojedinaca. s druge strane. koliko je to moguće. bilo bi nemoguće shvatiti kurs pozitivne filozofije bez zasnivanja socijalne fizike poš­ to bi mu tada nedostajao jedan bitni elemenat i što samim tim pogledi ne bi mogli imati onaj karakter opštosti koji mora biti njegovo glavno obeležje. u svom sadašnjem stanju. a koja je s razlogom posmatrana kao potpuno suprotna pravom duhu pozitivne filozofije.

a u isto vre­ me potreba za takvim novim izučavanjem bila je mnogo manje hitna. Pošto će jedna određena grana nau­ ke. Bojimo se da se ljudski duh ne izgubi u tim krajnje razbijenim radovima. napasti pozitivnu filozo­ fiju. ne posvećujući se stručnoj obradi nijedne posebne grane pri­ rodne filozofije. dok su razne pozitivne nauke bile slabo razvijene. na taj način ono sačinjava bitni deo anatomije i fiziologije. a naročito svako živo biće. bar ne permanentno. to jest kao sposobno da delà i kao ono koje stvarno delà. Posmatrajući te funkcije s dinamičke tač­ ke gledišta. teže da se neprestano uvećavaju. Ovaj poslednji red razmatra­ nja savešću na ukazivanje na četiri osnovna svojstva. jer. On se naprotiv sastoji u usa­ vršavanju same podele rada. Tako ja shvatam namenu pozitivne filozofije u opštem siste­ mu stvarnih pozitivnih nauka. Dovoljno je zaista da se od izučava­ nja opštih pojmova pojedinih nauka stvori jedna struka više. pre nego što se posvete svojim odgovarajućim strukama. a to je stanje stvari kojemu se današnji naučnici iz dana u dan primetno približuju. s izvesnom nadom na uspeh. Da se u isto vreme drugi naučnici. Većina se i ograničava potpuno na izdvojeno raz­ matranje jednog manjeg ili većeg odeljka neke određene nauke. mo­ ram najpre da podsetim na jednu filozofsku koncepciju od najve­ ćeg značaja koju je izložio Blenvil u lepom uvodu svojih Opštih principa uporedne anatomije. nji­ hovo izučavanje može da se sastoji samo u određivanju organskih uslova od kojih one zavise. Ali danas se svaka nauka posebno toliko raširila da ispiti­ vanje njihovih međusobnih odnosa može dati mesta stalnim radovima koji u isto vreme postaju neophodni da bi se preduhitri­ lo rasipanje ljudskih pogleda. krajnje veštačke. koju će druge stalno kontrolisati. Sada. da svo­ di ukratko. Te podele koje služe za naj­ veće usavršavanje naših radova u raznim granama prirode filo­ zofije jesu. a očevidno je da to može biti. može biti izučavano. u statičkom pogle­ du i u dinamičkom pogledu. njihove međusobne veze nisu mogle imati toliko značaja da bi da­ le mesta. osposobljavaju ubudu­ će izučavanjem sveukupnosti pozitivnih znanja kako bi neposred­ no koristili znanja koja šire oni naučnici koji su se odali izučava­ nju opštih pojmova i da sa svoje strane ispravljaju njihove rezul­ tate. podela rada u naukama će se izvršiti bez ikakve opasnosti do te mere koliko razvitak različitih vrsta znanja to bude zahtevao. uprkos tom priznavanju. Da bih u tom pogledu objasnio svoju misao kako treba. Jednom rečju. posebnoj klasi radova. Pravi način da se zaustavi štetni uticaj koji izgleda preti in­ telektualnoj budućnosti usled prevelike iscepkanosti pojedinih is­ traživanja ne bi očigledno mogao biti taj da se vratimo na antičku zbrku radova. rukovodeći se stalno osnovnim maksimama po­ zitivne metode. vrlo mali broj umova u naučnom svetu koji u svojim koncepcijama obuhvataju samu celinu jedne jedinstvene nauke a koja međutim i nije ništa drugo već deo jed­ ne velike celine. Stvoriti tako od izučavanja opštih naučnih pojmova jedan po­ sebni odeljak velikog intelektualnog rada znači prosto raširiti primenu istog principa podele koji je postupno odvojio razne speci­ jalnosti. posmatrajući razne pozitivne nauke u njihovom sadašnjem stanju. da otkriva njihove odnose i njihovu povezanost. Primenimo ovu sjajnu maksimu u izučavanju intelektualnih funkcija. izneti ukratko opšta glavna preimućstva koja može imati jedan takav rad ako su za njega pogodno ispunjeni bitni uslovi saobrazno progresu ljudskog duha. u dva osnovna pogleda. moderno organizovanje naučnog sveta biće tada potpuno ostva­ reno i samo će imati da se bezgranično razvija. Ona se sastoji u tome da svako ak­ tivno biće. ako je moguće. Da se jedna nova klasa naučnika pripremljena podesnim obrazova­ njem.nog cepkanja a da ne naškodimo životvornom uticaju samog iz­ dvajanja u istraživanjima. što bi značilo da se ljudski duh vrati unazad. ne baveći se mnogo vezom tih posebnih radova s opštim sistemom pozitivnih saznanja. imati kao sopstvenu i stal­ nu funkciju da povezuje svako novo pojedinačno otkriće s opštim sistemom. a što je srećom danas postalo nemoguće. po svojoj prirodi. kada sam pokušao da odredim što je moguće tačnije u ovom kratkom pregledu opšti duh jednog kursa pozitivne filozofije. mislim da moram da bih istakao sav karakter tog pre­ gleda. pruža nam na prvom mestu jedino istinsko racionalno sredstvo da se iznesu na videlo logički zakoni ljudskog duha koji su dosad bili istraživani tako malo po­ desnim putevima. koje. Jasno je zaista da će sva razmatranja koja će se moći pružiti neminovno ući u jednu ili u drugu kategoriju. Kad se jednom ispune ova dva važna uslova. u svim njegovim fenomenima. pozabavi jedino titme. nećemo više imati da strepimo da će prevelika pažnja poklonjena detaljima ikada sprečitii da se uoči celina. Takav je bar cilj ovog kursa. Hitno je da se time ozbiljno pozabavi­ mo jer ove smetnje. Izučavanje pozitivne filozofije. da tačno određuje duh svake od njih. kako svi priznaju. postaju već vrlo osetne. stalno čuvajući is­ ti karakter. Ako se te funkcije posmatraju sa statičke tačke gledišta. Ne zaboravimo da je već. sve njihove principe na manji broj za­ jedničkih principa. razmatrajući rezultate aktiv­ nosti naših intelektualnih sposobnosti. Pohitajmo da lizlečimo zlo pre nego što ono postane ozbiljnije. sve se svodi na to da se prouči stvarni tok ljudskog duha u pokretu ispitivanjem postupaka upotrebljeniih za dobijanje 34 35 . Ne zavaravajmo se da je upravo to slaba strana preko koje pristalice teološke i metafizičke filozofije mogu još.

preporučuju vam da se izolujete. Ograničiću se samo da ukazem na glavno razmatranje koje jasno doka­ zuje da je to nazovi direktno posmatranje duha pomoću njega sa­ mog čista iluzija. Bilo bi lako navesti u tom pogledu ubedljive primere da se ne bojim da ću dati ovde suviše mesta jed- 36 37 . a koji su samo plod nedoslednosti psihologa njihovoj tobožnjoj metodi. Jer. najčešće su ili vrlo preterani ili vrlo nepotpuni i mnogo inferiorni­ ji od zapažanja koja su bez razmetanja već dali naučnici na osno­ vu metoda kojima se služe. koje bi se dugovalo toj toliko hva­ ljenoj metodi. jedno spoljašnje a drugo unutrašnje. Ima dve hiljade godina otkad metafizičari ta­ ko gaje psihologiju i još nisu mogli da se sporazumeju ni u jed­ nom shvatljivom i solidno utvrđenom stavu. umesto da potiče iz njihove to­ božnje metode. domišlja­ jući se da predstave svoje doktrine kao da su zasnovane na posmatranju činjenica. Jednom rečju. podeljeni na mnoštvo škola koje se bez prestanka prepiru oko os­ novnih elemenata njihovih doktrina. Na to su fiziolozi s razlogom primetili da bi.U tu svrhu oni su izmislili da razlikuju. s vremena na vreme. koliko je god to moguće. ljudi koji su se odali pozitivnim izučavanjima. teži da otkrije osnovne za­ kone ljudskog duha posmatrajući ga u njemu samom. kako bi se onda moglo vršiti posmatranje? Ova nazovipsihološka metoda je dakle radikalno ništavna u svom principu. Ovde nije mesto da ulazim u posebnu diskusiju ο ovom osnovnom sofizmu. onako kako sam je definisao u ovom izlaganju. čak i danas. šta bi bilo s unutrašnjim posmatranjem? S druge strane. posredno. to jest apstrahujući potpuno i uzroke i posledice. Pogledajmo do kakvih duboko kontradiktornih pos­ tupaka ona dovodi! S jedne strane. Ali. Zar nije isto tako. ono što u suš­ tini čini opšti predmet pozitivne filozofije. po nepobitnoj nužnosti. Pravi naučnici. Makar i da je svako imao priliku da pravi na samom sebi takva zapažanja. jednom vrlo čudnom suptilnošću. i od kojih je poslednje namenjeno izučavanju intelektualnih fenomena. Misaono biće se ne bi moglo podeliti na dva. poslednjem preobra­ žaju teologije. od kojih bi jedno razmišljalo dok bi drugo posmatralo kako se razmišlja. što se tiče moralnih fenomena. Donedavno se verovalo da se vid objasnio govoreći da svetlosno dejstvo tela određuje na mrežnjači odgovarajuće slike spoljašnjih oblika i boja. dospeli u savršeno stanje intelektualne uspavanosti. može posmatrati samog sebe u pogledu stras­ ti koje ga obuzimaju iz tog anatomskog razloga što su organi u kojima se strasti odvijaju odvojeni od onih koji su namenjeni za posmatračke funkcije. jer kad biste se ba­ vili samo najprostijim računanjem. Unutrašnje ispitivanje stvara skoro toliko protivrečnih mišljenja koliko ima i pojedinaca koji smatraju da su mu se posvetili. morate se po­ zabaviti posmatranjem radnji koje će se izvršiti u vašem umu kad se u njemu ne bude ništa dešavalo! Naši će potomci bez sumnje vi­ deu jednog dana takve pretenzije prenete na pozornicu. ona očevidno ne bi mogla nikad imati nekog velikog naučnog značaja. Pošto su u ovom slučaju posmatrani organ i organ koji posmatra identični. Ali može se tvrditi da sve ono što se u njihovim spi­ sima. danas ona vrši. iz predostrožnosti. još uvek uzalud traže od ovih psihologa da navedu samo jedno stvarno otkriće. To opet ne znači da su svi njihovi radovi bili apso­ lutno bez ikakvog rezultata u odnosu na opšti napredak naših saz­ nanja. a predstavlja neki istinski pojam. Kivjea). bilo potrebno jedno drugo oko da ih posmatra. Rezultati jednog tako čudnog načina postupanja potpuno se slažu s principom. ljudski duh može posmatrati direktno sve fenomene izuzev svojih sopstvenih. prema razboritim recima jednog slavnog pozitivnog filozofa (g. koji stvarno rukovode našim raznim naučnim istraživanjima. i najbolji način da se upoz­ naju strasti biće uvek da se posmatraju spolja. iz razvitka nauka. koju danas uzalud pokušavaju da ožive i koja ne brinući se ni za fiziološko izučavanje naših intelektualnih organa niti za posmatranje racionalnih postupaka. jedino se produbljenim posmatranjem datih fakata možemo uzdići do poznavanja logičkih zakona. jer svako veoma iz­ raženo stanje strasti. Pozitivna filozofija je postepeno postala nadmoćna već od Bekona. ne računajući i osobitu uslugu koju su učinili podržavaju­ ći aktivnost naše inteligencije u ono doba kad ona nije mogla ima­ ti jače hrane. uzimajući sve naučne teo­ rije kao krupna logička fakta. smatranih kao konačni sudovi. pošto ste najzad. dve vrste posmatranja podjednakog zna­ čaja. od svih spoljašnjih utisaka a naro­ čito da sebi uskratite svaki intelektualni rad. Oni su. To su očevidno jedina dva opšta puta koji se uzajamno dopu­ njuju i pomoću kojih se može doći do nekih pravih racionalnih pojmova ο intelektualnim fenomenima.raznovrsnih tačnih saznanja koja je on već stekao. ako ti svetlosni utisci deluju kao slike. Čak i ti pojmovi tako retki. ko bi vršio posmatranje? Shvatljivo je da čovek. veliko ili malo. isticani s toliko emfaze. samo jače u datom slučaju? Zaista je razumljivo da. ako bi se na isti način želeli posmatrati intelektualni fenomeni dok se zbivaju nastaje očigledna nemogućnost. tako veliki uticaj čak i na umove koji su ostali po strani u njenom ogromnom razvitku da su se metafizičari koji su se posvetili izučavanju naše inteligencije mogli samo ponadati da uspore dekadenciju svoje nazovinauke. neminovno je nespojivo s posmatračkim stanjem. ne sastoji od metafora. Vidi se da ni u kojem po­ gledu nema mesta onoj iluzornoj psihologiji. to jest ono koje bi bilo najvažnije za ispit:- vanje. dobijeno je stvarnim posmatranjem na putu ljud­ skog duha koja su morala nicati.

bio bi da se postaramo za opšti preobražaj našeg vaspitnog sistema. Takav način izuča­ vanja bio bi dakle potpuno neosnovan kad je u pitanju opšte obra­ zovanje. čak i bez filozofske namere. Drugi rezultat. dovoljno svedoče da se svuda razvija spontano osećanje ove nužnosti. biće primoran da posebno izučava svaku od njih na isti način i isto tako opširno kao kad bi hteo da postane ili sa­ mo astronom. to jest osnovni preobražaj opšteg vaspitanja. kad bi se kasnije i mogao ostvariti jedan takav poduhvat. ne smemo se zavaravati da u sadašnjem stanju naših ideja oni mogu biti dovoljni da postignu svoj glavni cilj. predstavljena kao razne grane jednog jedinog stabla. Razmatranja na koja sam ukazao u odnosu na logičku nauku još su jasnija kad se prenesu na logičku veštinu. Razni pokušaji. u to ne može biti nikakve sumnje. Ako neki pametan čovek danas želi da izučava glavne grane prirodne filozofije da bi stekao jedan opšti sistem pozitivnih ideja. Pa ipak. to jest na njihove glavne metode i njihove najznačajnije rezultate. na iole produbljen naćin. naši psiholozi su dovedeni na to da svoja sanjarenja smatra­ ju naukom. kad je u pitanju ne samo da se ima predstava ο pozi­ tivnoj metodi već da se ο njoj stekne dosta jasno i temeljno zna­ nje da bi se mogla stvarno koristiti. direktnog rezultata pozitivne filozofije definisane u ovom izlaganju. Ali ono na šta sam prvenstveno hteo ovde da ukazem sastoji se u tome da bi sve te specijalnosti. šta vi­ še teško okupljene. svi trezveni duhovi već jednodušno priznaju da je nu­ žno da se naše evropsko vaspitanje. svodi se na tako nejasna uopštavanja da ona ne bi mogla imati nikakvog uticaja na intelektualni sistem. Zbog toga je takvo obrazova­ nje skoro nemoguće i neminovno veoma nesavršeno. saobrazno duhu naše epohe i prilagođeno potrebama moderne civilizacije. a kojima su se uvek revnosno pridruživale sve evropske vlade. zameni jednim pozitivnim vaspitanjem. ne manje važan. sačinjavati opšti duh naših poto­ maka. koja odgovaraju raznim posebnim obrazovanjima. kad je apstraktno posmatramo. Sve što se ο njoj može stvarno reći. Ne znam da li će kasnije biti moguće da se a priori održi jedan pravi metodski kurs potpuno nezavisan od filozofskog izučavanja nauka. bile u osnovi nedovoljne da stvarno obnove sistem našeg vaspitanja ako se ne bi zasnivale na prethodnoj bazi opšte nastave. ovo poslednje iziskuje bezuslovno jednu celinu pozitivnih pogleda ο svim važnijim klasama prirodnih fenomena. logički. do kojeg ne­ minovno danas dovodi uspostavljanje pozitivne filozofije. da sva naša saznanja moraju biti zasno­ vana na posmatranju. Jednom rečju. u suštini još teološko. treba je razmatrati kad je u akciji. Samo na taj način nastava nauka može postati baza jed­ nog novog opšteg i istinski racionalnog vaspitanja. potrebno je dakle proučiti njene razne krupnije primene već proverene. biti: otkrivanje na osnovu iskustva zakona po kojima se odvi­ jaju naše intelektualne funkcije i dalje. jednom reci. neophodno je da raz­ ne nauke iz kojih se ona sastoji. tačno poznavanje opštih zakonitosti koje su neophodne da bi se pouzdano postupalo u istra­ živanju istine. itd. stalna baza svih ljudskih smeranja koja mora. verujući da razumeju pozitivnu metodu zato što su či­ tali Bekonove propise ili Dekartovu raspravu. što je međutim i osnovni cilj izučava­ nja metode. budu svedene najpre na ono što čini njihovu suštinu. i još neke slične aforizme. definisane u ovom izlaganju. Da bi prirodna filozofija mogla dovršiti već tako priprem­ ljen preporod našeg intelektualnog sistema. prevelika izdvojenost. između ostalih. Ova se metoda ne može izuča­ vati odvojeno od istraživanja u kojima je primenjena. Posebno izučavanje opštih naučnih pojmova nije samo namenjeno da reorganizuje obrazovanje. Zaista. jasno je da je to moguće postići sa­ mo filozofskim ispitivanjem nauka. kojih je bivalo sve više u toku poslednjeg stoleća. Da se zatim na ovo osnovno obrazovanje nadovezuju razna posebna naučna izu­ čavanja. čak i za naj­ jače inteligencije i u najpovoljnijim uslovima. usuđujem se da dodam da. Ali. ili bi to pak bilo samo mrtvo izučavanje koje ne bi obogatilo duh koji mu se posvetio. Ako je ne­ ko dobro utvrdio. da­ kle. ili samo hemičar. koje još karakterišu naš način shvatanje. te­ me je daleko manje jasna metoda negoli onom koji je izučavao. na višem ili ni­ žem stupnju. ali sasvim sam ubeđen da je to danas neizvodljivo pošto se krupni logički postupci ne mogu još objašnjavati s dovoljno tačnosti izdvojeno od njihove primene. uko­ liko nisu od njih i potekli. već ono mora isto tako da do- 38 39 . Prvi i neposredni krupni rezultat pozitivne filozofije mora. čak i u narodnim masama. Upravo takva jedna celina treba odsada da bude. Staviše. Nije mi potrebno da sada i dalje insistiram na ovom predmetu koji će se često javljati u toku čitavog kursa i ο kojem ću posebno dati nova razmatranja u idućem predavanju. Jer isključiva stručnost. pomažući koliko je moguće ove korisne poduhvate. da moramo polaziti čas od činjenica na prin­ cipe a čas od principa na činjenice.nom takvom pretresanju: setimo se. neminovno vrše veliki uticaj na način njihovog iz­ laganja u nastavi. šta se desilo u pogledu teorije znakova. i mnogo preči.i gajenja nauka. Zaista. metafi­ zičko i književno. naročito u naše vreme. Zbog toga što nisu poznavali tu osnovnu činje­ nicu. da se pozitivno učenje stalno širi i jača. ipak bi se samo izučavanjem pravilnih primena naučnih postupaka moglo uspeti da se stvori jedan dobar si­ stem intelektualnih navika. što se zaista dâ shvatiti. jednu jedinu pozitivnu nauku.

neumesno i govoriti ο nepromenljivim brojevima? No kako bilo. Poslednji deo ovog kursa biće posebno posvećen uč­ vršćivanju gornjeg stava. podele koje vršimo u našim naukama. Za to se mogu navesti vrlo upadljivi primeri. pre no što se ova teorija uzdigne do stvarno osnovnog principa. I njega uzimam iz hernije. Biće dovoljno nekoliko vrlo prostih razmišljanja da opravda­ ju ono po čemu bi jedna ovakva ocena u prvi mah mogla izgledati odveć usiljena. uglavnom. Takva nezgoda se javlja za najosnovnije doktrine svake pozitivne nauke ponaosob. Dakle. Ovde ću odabrati samo. neće li biti potrebno povesti računa ο ovom og­ romnom izuzetku? Da li možda taj 'izuzetak ne zavisi od onog istog opšteg karaktera svojstvenog svim organskim telima zbog koga je. kao što neki misle. iz hernije. mada nisu pro­ izvoljne. da bi se stvarno resilo da li je azot prosto telo ili ne. Prema ovome. kako mii se čini. nego rezultat jednog usposta­ vljenog zbližavanja dveju nauka dotada shvatanih posebno? Ali ovo zapažanje biće presudniije ako ga prenesemo na još nerešena pitanja. moram već sada ukazati na četvrtu i poslednju osobinu onoga što sam nazvao pozitivnom filozofijom i zbog koje će ova nesumnjivo privući opštu pažnju više nego zbog svake druge. ona ne bi mo­ gla proširiti. u suštini su veštačke. značajna pitanja zahtevala izvesnu kombinaciju većeg broja posebnih gledišta kojoj ne može biti mesta u sadašnjem sastavu naučnog sveta. to nije jedno obično pitanje iz hernije. fiziološko posmatranje da životinje koje uzimaju hranu bez azota imaju u sastavu svog tkiva isto toliko azota kao i životi­ nje mesožderi. ma kako izgledalo. jedan primer do­ stojan pamćenja uzimajući u obzir izvrsnu Dekartovu koncepciju ο analitičkoj geometriji. iz prošlosti. Sad bi bilo suvišno navoditi više primera o ovim problemima mnogostruke prirode koji bi mogli biti rešeni samo prisnim kombinovanjem više nauka koje se danas gaje potpuno odvojeno. poš­ to je ona danas najvažnija za praksu i što se može smatrati jedi­ nom solidnom osnovom društvene reorganizacije koja mora da okonča kritično stanje u kojem se već odavno nalaze najcivilizovanije nacije. pošto se odnosi na jedan znatno specijalniji predmet istraživanja. suprotno našim klasičnim podelama. smatram da bi bilo neop­ hodno povezati hemijsko gledište sa fiziološkim. Oni dobro znaju da velika politička i moralna kriza sadašnjeg društva 41 40 . na koja se. Svakako da značajna diskusija koja se danas razvila ο osnovnom principu ove teorije. Jer. To je ono što sačinjava treću osnovnu osobinu na koju sam resio da ukazem. kako do danas izgleda. kao prosto telo ili složeno. Verujem da čitaocima ovog delà ne moram dokazivati da ideje vladaju svetom li da ga potresaju. u sadašnjem stanju naših saznanja. ne bi još mogla biti smatrana kao neopozivo završena. po samom priznanju slavnih hemičara koji su najviše doprineli stvaranju ove doktrine. ili. Smatram da je potrebno navesti ovde i jedan drugi primer iste prirode. jedan niz novih istraživanja ο odnosu između sasta­ va živih tela i njihovog načina ishrane. da sav društveni mehanizam počiva u krajnjoj liniji na mišljenjima. zaista je jasno da će biti neophodno potrebno. ali koji je. mi ga delimo samo s namerom da razdvojimo teškoće kako bismo ih bolje resili. Oni koje sam naveo dovoljni su da se oseti. za ma koji od njihovih fenomena. koji će biti razvijen u svojoj širini. tako značajnu doktrinu ο određenim proporcijama. još nerešenom. jeste uticaj koji je u ovom pogledu vršilo na Berzeliusa. koji bi jednako pripadao li herniji i fiziologiji.prinese i posebnom napretku raznih pozitivnih nauka. drugim recima. značaj uloge koju mora vršiti. Reč je ο pitanju. Sta je drugo ovo osnovno otkriće koje je izmenilo lice matematičke nauke. i u kojem treba gledati istinsku klicu svih kasnijih velikih progresa. jeste da se u najbolju ruku može reći da se ona stalno obistinjuje ukoliko se odnosi na sastav neorganskih tela. u usavršavanju svake prirodne nauke ponaosob. Zaista. ali ona bar isto toliko stalno podbacuje u pogledu organ­ skih jedinjenja. pred­ met svih naših istraživanja je jedan. Mogao bih u tom smislu navesti. da bi se konačno odlučilo na neki način ο ovom krup­ nom pitanju prirodne filozofije. U stvari. na koje ću brižljivo ukazivati kako nam ih prirodni tok ovog kursa bude pružao. kako on sâm ο tome daje dragoceno priznanje. još ubedljiviji kad hoće da se pokaže pose­ ban značaj pozitivne filozofije u rešavanju pitanja koja zahtevaju kombinaciju većeg broja nauka. Ali ono što ne smem propustiti da posebno istaknem. jasno je da je neophodan jedan potpuno novi duh razmatranja. zbog toga ti problemi ostaju nerešeni mnogo duže nego što bi to bilo nužno. Da bi se u tom pogledu dobila zaista definitivna odluka. Otuda se deša­ va da bi. pozitivna filozofija čija je neposredna namena da na jedan stalan način organizuje takve kombinacije koje bez nje ne bi mogle da se sprovode kako treba. Najzad. Ali skici opšteg pregleda kojeg sam se latio u ovom izlaganju nedo­ stajao bi jedan od najkarakterističniijih elemenata ako bih propu­ stio da ukazem ovde na jedno tako bitno razmatranje. to jest da bi se odredilo da li treba smatrati kao zakon prirode to što se molekuli nemi­ novno kombinuju po utvrđenom broju. da interveniše fiziologija i da se kombinuje. sa čisto hemijskim raz­ matranjima. koje se sastoji u tome da se odredi da li azot treba da bude smatran. Ono što ukazuje na to. Vi znate kakvim je čisto hemijskim ra­ zmatranjima uspeo čuveni Berzelius da poljulja mišljenje skoro svih današnjih hemičara ο jednostavnosti ovog gasa.

postojao bi jedan određeni društveni poredak. Oslanjajući se na osnovni zakon iznet na početku ovog iz­ laganja. ukazuju danas pozitivnim saznanjima u odnosu na nejasne i mistične koncepcije. da će. Dakle. pogrešno obavešteni. Pozitiv­ na filozofija je do sada u toj raspri intervenisala jedino da bi ih kritikovala i jednu i drugu. ako se ovo okupljanje duhova u jednu istu zajednicu u pogledu principa ostvari. ako je tačan ovaj način gledanja. To su četiri glavne tačke gledišta preko kojih sam morao već sad ukazati na spasonosni uticaj pozitivne filozofije. a ovaj kurs daće ο tome jasan dokaz svima oni­ ma kod kojih bi objašnjenja data u ovom izlaganju mogla ostaviti neku sumnju u tom pogledu. kao podređene jednom te istom zakonu. S pravom ili ne. koji je iznad moći ' jedne i druge. i to je dovoljno. jasno je da će stanje nacija neminovno ostati bitno revolucionarno uprkos svim politič­ kim palijativnim merama koje bi se mogle primeniti i u njemu će biti moguće samo privremene institucije. Kad ovaj dvostruki posao bude dovoljno odmakao. ma kakva mogla biti njegova pose­ bna mišljenja pre analize pitanja. kroz dugi niz vekova. Ovde nije reč ni ο čem sličnom. što bi poslu­ žilo kao bitna dopuna njenoj opštoj definicij koju sam ranije po­ kušao da izložim. Ukratko. Tako izrazito prvenstvo koje skoro svi duhovi. lako je da se u isti mah i jasno okarakteriše prava suština sadašnjeg društvenog sta­ nja i da se iz njega izvede kojim bi se putem ono moglo bitno izmeniti. Naše najteže zlo sastoji se zaista u ovom dubokom razilaženju koje sada postoji između ljudi u pogledu svih osnovnih načela čija je postojanost prvi uslov za pravi društveni poredak. ne dajući mesta nikakvom teškom potresu pošto bi se samim tim faktom uklonio najveći nered. Nekome može da bude žao. Ako je istraživanje dovedeno do takve jed­ nostavnosti. metafizičke i pozitivne. ne ostaje ništa drugo. bio sam daleko od pomisli da pri­ stupim opštem izučavanju tih fenomena posmatrajući ih sve kao različite posledice samo jednog principa. opšti fakat je neosporan. onda se radi samo ο tome da se saz­ na koja od tri filozofije može i mora da nadvlada po prirodi stva­ ri: svaki će se razuman čovek. jedino pozitivna filozofija nadvladati. od najprosvećenijih do najpros­ tijih. da reorganizuju druš­ tvo. makar bio primoran da se bavi samo iluzornim spekulacijama. Sve dotle dok pojedinci ne budu jedno­ dušno prišli izvesnom broju opštih ideja koje su u stanju da obra­ zuju jednu zajedničku društvenu doktrinu. dovoljno nagoveštava na kakav će prijem na­ ići ova filozofija kad ona bude stekla onu jedinu osobinu koja joj još nedostaje. dok se zlo sastoji naročito u odsustvu svake prave orga­ nizacije. definitivna pobeda pozitivne filo­ zofije će doći spontano i uspostaviće red u društvu. iz njega će neminovno proisteći odgovarajuće in­ stitucije. prema prirodnom toku stvari. Upotpunjujući zamašni intelektualni poduhvat koji su započeli Bekon. i da se zatim rezimira u jednoj jedinoj homogenoj doktrini. verujem da mogu tačno rezimirati sva posmatranja koja se odnose na sadašnju situaciju društva ako prosto kažem da sa­ dašnji nered potiče. ne izgleda da će ono morati ostati dugo bez rezultata. nego da se upotpuni pozitivna filozofija uključujući u nju i izučavanje društvenih fenomena. da se unapred stekne pogrešno miš­ ljenje ο prirodi ovog kursa. Stavimo je najzad u položaj u kom bi imala stvaralačku ulogu. od istovremene upotrebe triju filo­ zofija radikalno nepomirljivih: teološke. karakter odgovarajuće univerzalnosti. Ta opšta revolucija ljudskog duha danas je skoro potpuno izvršena. jedino između njih postojli još borba u tom pogledu. kao što sam to već objasnio. nema značaja. Zaista je jasno da ako bi bilo koja od ove tri filozofije dobila sveopštu i potpunu nadmoćnost. u suštini. Jedino je ona. koliko je to moguće. neograničeno preovladati u ljudskom rodu. Dekart i Galilej. jer je očevidno iz svih razloga od kojih sam u ovom izlaganju na­ veo nekoliko važnijih. uvrstili ovaj kurs u pokušaje univerzalnog objašnjenja kakva svakodnevno daju ljudi kojima su potpuno tuđi naučni metodi i saznanja. ali taj fakat ne može uništiti pa prema tome ni zanemariti ga. s više tačke gledišta na koju nas postepeno dovela ra­ zličita razmatranja ukazana u ovom izlaganju. stvorimo neposredno sistem opštih ideja ko­ ji će odsada. ne vodeći dalje računa ο prepirkama koje su postale beskorisne.potiče u suštini od intelektualne anarhije. Iako moram ovo pitanje u idućem predavanju po­ sebno raspraviti. verujem da treba još sad da kažem nešto ο nje­ mu kako bi se sprečili skroz neosnovani prigovori koje bi mi mo­ gli uputiti oni koji bi. a revolucionarna kriza koja uznemirava civilizovane narode biće potpuno okončana. Postavljajući za cilj pozitivnoj filozofiji da rezimira u jednoj jedinoj homogenoj doktrini skup stečenih saznanja u pogledu raz­ ličitih vrsta prirodnlih fenomena. Koegzistencija ove tri suprotne filozofije apsolutno spre­ čava da bude saglasnosti u ma kojem bitnom pogledu. stalno napredovala dok su njene protivnice bile stalno u deka­ denciji. teološka i metafizička filozofija se otimaju danas oko zadatka. Isto tako je izvesno da. Pre nego što završim želim da za trenutak skrenem pažnju na jedno poslednje razmišljanje koje mi se čini potrebno kako bi se izbeglo. pri čemu ih je potpuno diskreditovala. Sada. Po mom dubokom ličnom ubeđenju ja posmatram ove podu­ hvate univerzalnog objašnjenja svih fenomena jednim jedinim za- 42 43 . morati zatim potruditi da uzme učešća u njenoj pobedi. Eto u tom pravcu treba usmeriti glavnu pažnju svih onih koji osećaju značaj jednog stanja stvari istinski normalnog. zahvaljujući ovoj filozofiji.

Ka­ da bi to bilo tako. Ali ono što samo jedan um ne može ostvariti. prelazeći na izlaganje plana. pa čak kad bi one bile daleko iznad svoje stvarne vrednosti. u idućem predavanju ću dopuniti ove opšte prethodne na­ pomene. to jest na određivanje enci­ klopedijskog reda koji treba uspostaviti među različitim klasama prirodnih fenomena. različite klase po­ zitivnih teorija. broj opštih zakona neophodnih za pozitivno objašnjenje prirodnih fe­ nomena. to još nije sve. sko­ ro je siigurno da bi je toliko teško bilo primeniti da bi čovek mo­ rao zadržati. Nije potrebno da dalje ulazim u detalje da bih dokazao da cilj ovog kursa nije nikako da se svi prirodni fenomeni predsta­ ve kao da su u osnovti istovetni a da su im okolnosti različite. Što se tiče doktrine. Pokušao sam u ovom izlaganju da tačno odredim. Neophodno jedinstvo za to jeste samo jedinstvo metode koje očevidno može i mora da posto­ ji. duh i uticaj pozitivne filozofije. kao veštačku. koliko je to god moguće. da se obično stvara vrlo preterano mišljenje ο prednostima koje bi iz njega neminovno poticale ako bi ono bilo moguće. to jest utvrdio tačku gledišta s koje ću posmatrati različite glavne grane prirodne filo­ zofije. Ali taj uslov nije nikako neophodan za njeno sistematsko for­ miranje. pa. dovoljno je da ona bude homo­ gena. dovodi. Pa ipak. a već je pretežno i ustaljeno. oni svedu strogo na jedan jedini. što je u stvari filozofski cilj nauke. podelu koja danas važi kao prirodna između astronomije i hernije. U svakom slučaju izgleda mi oče­ vidno da smo. da bi odgovorile jed­ nom tako obimnom i uzvišenom zadatku. izmenjene oblikom i međusobnim položajem atoma. pozitivna filozofija bi nesumnjivo bila rsavršenija. vrlo daleko od toga da bi takvi pokušaji mogli biti razboriti pre jednog dužeg vremenskog perioda. najviše bi odgovarala tome toliko priželjkivanom jedinstvu. Ali. s obzirom na sadašnje stanje naših saznanja. koji već povezuje sve astronomske fe­ nomene za deo fenomena zemaljske fizike. sem neodređenosti u kojoj bi verovatno uvek ostala ova koncepcija zbog nedostatka osnovnih podataka ο unutrašnjoj gradi tela. Ja smatram da su sredstva ljudskog duha vrlo slaba a vasiona suviše kompliikovana da bi nam ikada bilo na domaku jedno takvo naučno savršenstvo i mislim. ako se sve dobro odmeri. Ali. jedan jedini to može jasno predložiti: a to je sva moja ambicija. Pošto sam izložio pravi cilj ovog kursa. čak i u najdaljoj budućnosti. Niko nije dublje od me­ ne ubeđen u nedovoljnost mojih intelektualnih snaga. jer. kao štn smo videli. ako bismo se i mogli nadati da dođemo dotle. uostalom. kao ni za realizovanje krupnih i uspešrtih rezultata do kojih ona. Težeći da umanjimo. čak i kad potiču od najmerodavnijih. pretpostavljajući čak da je ova nepremo­ stiva teškoća savladana. Mi dakle s dvostruke tačke gledišta jedinstva metoda i ho­ mogenosti doktrina razmatramo. Laplas je u stvari izlo­ žio jedno gledište prema kojem bi se mogle u hemijskim fenome­ nima videti samo proste molekularne posledice njutnovske privlač­ ne sile. mi smatramo kao sme- lo ići za tim da se nekad. opet ne bi bilo postignuto naučno jedin­ stvo pošto bi posle toga trebalo pokušati da se skup fizioloških fe­ nomena pripoji istom zakonu. Uostalom i Laplas je predstavio ovu ideju samo kao jednu običnu filozofsku igru koja nije u stanju da stvarno vrši ma kakav koristan uticaj na progres hemijske nauke. 44 45 . Jer. i u toku samo jednog života. i među odgovarajućim pozi­ tivnim naukama. to zaista ne bi bio manje težak deo poduhvata. prema tome. to bi po mom shvatanju moglo biti samo kad bi se svi prirodni fenomeni vezali za najopštiji pozitivni zakon koji po­ znajemo. Označio sam dakle cilj kojem su uvek težili i teže svi moji radovi. bilo u ovom kursu bilo u svakoj drugoj prilici. koliko je bi­ lo u mojoj moći. svrhu. hipoteza koju smo ukratko pregledali. zakon gravitacije.kanom kao krajnje neosnovane. u ovom kursu. nije neophod­ no da postoji samo jedna jedlina.

napravljene prema bilo kojoj razlici po­ jedinih sposobnosti ljudskog duha. kako bismo ih izučavali postupno s one tačke gledišta koju smo već utvrdili. Ovo drugo opšte pretresanje je neophodno da bismo već na početku upoznali pravi duh ovog kursa. Danas smojpotpuno ubeđenii da enciklopedijske lestvice. Ι .DRUGO PREDAVANJE i-. do da­ nas tako često ponavljanih. već dva veka. vođene ο ovom predmetu. Nije potrebno da ukazujem da su ove klasifikacije. u pret­ hodnom predavanju. to jest najpogodniju racional­ nu klasifikaciju različitih osnovnih pozitivnih nauka. otkako su prvi radovi te vrste izgubili opšte poverenje zbog nedovoljne solidnosti. najčešće usvajali samo oni koji su bili skoro potpuno neupućeni u poznavanje predmeta koji se kla- 47 .. Sto se tiče svih osta­ lih predlaganih klasifikacija. lako se može ob­ jasniti potpuna nesavršenost tih enciklopedijskih pokušaja. za opšti sistem ljudskih saznanja zamišljen u svoj njegovoj ši­ rini. sada treba da ut­ vrdim plan kojeg se moramo držati. nažalost vrlo lakoj. važnije je da joj potražimo uzrok. Ovi različiti pokušaji bili su uopšte čak tako loše zamišljeni da su i nehotice kod većine izazivali nepovoljno predubeđenje protiv svakog poduhvata te vrste. Ne zaustavljajući se više na činjenici tako jasno konstatovanoj. biće dovoljno primetiti da su različi­ te diskusije. razmatranja koja treba izložiti u ovom kur­ su ο svim glavnim granama prirodne filozofije. više suptilna nego stvarna: jer. kao što to često biva. Lako je odmah shvatiti da ovde nije reč ο kritici. mnogobrojnih klasifikacija koje su predlagane. Izlaganje plana ovog kursa ili opšta razmatranja ο hijerarhiji pozitivnih nauka Pošto sam okarakterisao koliko je bilo moguće tačno. u svakoj sferi aktivnosti naš razum upotreblja­ va istovremeno sve svoje glavne sposobnosti. U stvari. kao Bekonove i Dalamberove. samim tim imaju osnovne ma­ ne čak i kad ta razlika nije. imale za krajnji rezultat da pokažu osnovne mane u svakoj od njih tako da nijedna nije mogla steći jednodušno odobravanje i da u tom pogledu postoji gotovo toliko mišljenja koliko i ličnosti.

odakle i akcija: takva je vrlo prosta formula koja iz­ ražava. Dakle. Naša prirodna i neposredna sredstva kojima delujemo na te­ la koja nas okružuju krajnje su slaba i potpuno nesrazmerna na­ šim potrebama. koga je uvek bilo sve do poslednjeg vre­ mena. pružajući nam sdguran putokaz preko pravog osnovnog prin­ cipa klasifikovanja koji dotada nikad nije bio jasno shvaćen. i koji jasno pokazuje zašto se do danas nije bilo moguće uzdići do jedne enciklopedijske koncepcije stvarno zadovoljavajuće. ma kako bili slabi sami po sebi. tako duboko kontradiktor­ ne. u izvesnim slu­ čajevima. a koju su tako različito i uvek tako čud­ no shvatali metafizičari kad su se prihvatali da objasne njegovu misao. Besumnje. imaju diirektniju i uzvišeniju svrhu — da zadovolje osnovnu potrebu koju naša inteligencija oseća za upoznavanje zakona fenomena. dovoljni da. snaga neminovno proporcionalna znanju. dovoljno je da pomislimo jedan trenu­ tak na fiziološke posledice čuda i da uzmemo u obzir da je najstraš­ niji onaj utisak koji doživljavamo onda kad nam se čini da se ne­ ki fenomen odigrava suprotno prirodnim zakonima koji su nam poznati. jer se ne radi ο ροsmatranju celog sistema ljudskih znanja već jedino ο posmatranju sistema osnovnih koncepcija ο različitim redovima fenomena. postoji je­ dan mnogo važniji razlog. uzet iz same prirode predmeta. Kako uspeti da se koncepcije. Ne uzlimajući u obzir ovo lično razmatranje. opštu vezu nauke i primene. S druge strane. predviđanje. izučavanje prirode se mora shvatiti kao namenjeno da pruži pravu racionalnu bazu čovekovog delovanja na pri­ rodu. Ali. Tako najopštija podela naših stvarnih saznanja sastoji se u tome da ih razlikujemo na teorlijska i na praktična. prema objašnjenjima datim u prethodnom predavanju. Svi ljudski radovi se odnose ili na čistu teoriju ili na akciju. onda je moguće pristupiti zaista racionalnom i trajnom rasporedu jednog sistema čiji su svi delovi postali najzad homogeni. očevidno je da na jednom ovakvom kursu može biti reći samo ο teorijskim saznanjima. da ih modifikujemo jedne pomoću drugih u našu ko­ rist. uzimajući ova dva izraza u njihovom celokupnom značenju. prema odlučnom Bekonovom tvr­ đenju. kao i svako drugo. mada veo- ma nepotpuno. koje nam stalno dozvolja­ va da ih predvidimo. Pri svemu tome svako ko je dobro poznavao pravu situaciju ljudskog duha mogao je zapaziti da je takav poduhvat preuranjen i da će on biti uspešno (izveden samo onda kad naše glavne koncepcije budu postale pozitivne. On se sastoji u tome da klasifikacija mora proisticati iz samog izučavanja predmeta koje treba klasifiikovati i biti određena stvarnim afinitetima prirodne povezanosti koju oni pred­ stavljaju tako da samo klasifikovanje bude izraz najopštijeg fak­ ta. budući da su jedni postepeno postajali pozitivni dok su drugi ostajali i dalje teološki ili metafizički. za koju kaže da treba da proizlazi iz skupa nauka. shvatiti nauke samo kao bazu primene značilo bi stvoriti ο njima nepotpunu predstavu. Ukratko. ne smemo zabora­ viti da nauke. u aktiv­ nom životu. Pošto se sada taj osnovni uslov može smatrati kao ispunjen. neke preinačujuće elemente. ko­ ji su. izmene na naše zadovoljstvo definitivni rezultat sveu­ kupnosti spoljnlih uzroka. u jednom takvom radu treba razmatrati sa­ mo teorijska saznanja. jer poznavanje zakona fenomena. Ako uzmemo u ob­ zir ovu prvu podelu. a ne pnimenu sem ukoliko ih ova ne rasvetljava. koji se ispoljava u produbljenom poređenju obuhvaćenih pred­ meta. pod prvom filozofijom. Da bismo osetili koliko je ova po­ treba duboka i neodoljiva.sifikuju. uprkos kapitalnom značaju ovog odnosa. Taj princip je nužna posledica direktnog primenjivanja pozitivne me­ tode na samo pitanje klasifikacija. to je samo zato što nam poznavanje prirodnih za­ kona dopusta da uvedemo. u određenim okolnostima pod čijim se uticajem dešavaju razni fenomeni. čemu su nažalost previše skloni u naše doba. kon­ cepcija koje daju solidnu osnovu svim ostalim našim kombinacijama i koje opet nisu zasnovane ni na kakvom prethodnom intelektual­ nom sistemu. pre svega. između različitih delova intelektualnog sistema. kako bih pokazao koliko je potrebno da se čuvamo preterano velikog uti- 48 49 . Ova potreba da raspoređujemo fakta po jednom takvom redu kako bismo ih mogli lako shvatiti (što i jeste pravi predmet svih naučnih teorija) tako je svojstvena našoj prirodi da bismo se. odakle i predviđanje. kao što sam izložio u prošlom predavanju. Učinilo mi se da moram već sada izričito ukazati na jedno razmatranje. ako ne bismo uspeli da je zadovoljimo pozitivnim koncepcijama. To je verovatno ono što je Bek on podrazumevao. rasporede u jednom jedinom sistemu? Ο tu teškoću su se ne­ minovno spoticali svi klasifikatori a da je nijedan od njih niije jasno uočio. kad se obuhvati potpuna celina svakovrsnih rado­ va ljudskog roda. koji nikada ne srne biti zapostavljen. očevidno može jedino da nas vodi. opšta teorija klasifikacija koju su u svojim fi­ lozofskim radovima uspostavili u skorije vreme botaničari i zoolo­ zi dopušta nam da se nadamo stvarnom uspehu u jednom sličnom poslu. koje. Kad god nam pođe za rukom da izvršimo kakvu veliku radnju. On se sastoji u nedostatku homogenosti. na tačan način. nauka. Ma kako bile ogromne usluge koje na­ uke pružaju industriji i mada je. mora biti tretirano na osnovu posmatranja umesto da se rešava razma­ tranjima a priori. koje će se često javljati u toku celog kursa. neizbežno vratili na teološka i metafizička objašnjenja koja su prvo­ bitno i stvorena iz date potrebe. Očevidno da je bilo nemoguće u jednom tako nepovezanom stanju stvari izvesti ma kakvu racionalnu klasi­ fikaciju.

Teškoća oko stvaranja tih prelaznih doktrina koje sam malo­ čas spomenuo shvatiće se utoliko bolje ukoliko se uzme u obzir da svaka veština ne zavisi samo od izvesne odgovarajuće nauke. kao što je to vrlo tačno primetio Kondorse. da bi se ο tome naveo najvažniji primer. čak nehotice. Pobrinuću se da redom uka­ zem na mali broj već stvorenih sličnlih ideja da bi im se ocenila va­ žnost kako se budu javljale tokom samog izlaganja na ovom kur­ su. Osim toga. ako ih ne skoncentrišemo isključivo ka tom cilju i ako. Ο tome možemo navesti jedan vrlo značajan primer iz divnih teorija grčkih matematičara ο kupiniim presecima. u duhu naučnika. mora obuhvatiti samo doktrine čiji je karakter ustaljen i ja­ sno određen. Nemajući nikako u vidu tok naučnih saznanja. izvesno je da skup naših saznanja ο prirodi i skup naših postupaka koje iz njih izvodimo da bismo izmenili pri­ rodu u našu korist čine dva sistema bitno različita sama po sebi. Tako prava teorija agrikulture. jer naša sredstva za otkrivanje istine tako su slaba da. kla­ sa inženjera. svakako bi mogla dati mesta filozofskim razmatranjima od velikog interesa i stvarne vrednosti. Tako. potrebno je prvo njemu posvetiti meto­ dičko proučavanje. tačno poštujući geografsku dužinu. Izgleda mi da bi ovaj teorijski sistem trebalo danas da sa­ činjava isključivo predmet jednog istinski racionalnog kursa pozi­ tivne filozofije. tako da najvažnije veštine pozaj­ mljuju direktnu pomoć skoro od svih glavnih nauka. čuva od brodoloma. Na stupnju razvitka koji je već dostigla naša inteligencija. čak i kad bismo nameravali obuhvatiti celokupnost ljudskih saznanja kako u praktičnom tako i u teorijskom po­ gledu. čak i u odnosu na primene kojima bi bilo nerazumno po­ svetiti čisto teorijske radove. tražeći istinu. koje su. između ova dva reda ideja postoji jedan srednji. podstičući obnavljanje astronomije. posle dugog niza generacija. jača sila naše prirode ne bi ispravljala. Izgleda mi da on iziskuje prethodno jedan vrlo značajan posao i to sasvim posebne prirode. sla­ bo određen po svom filozofskom karakteru. zahteva tesnu povezanost fizioloških. ona ih posmatra u njihovom sadašnjem stanju da bi iz njih izvodila mo­ guće industrijske primene.čaja sadašnjih navika koje smetaju da se steknu pravilne i pleme­ nite ideje ο značaju i nameni nauka. jer te posredne doktrine između čiste teorije i direktne prakse nisu još stvorene. koliko je god mo­ guće. fizičkih. Ali ja ne mislim da jedan takav poduhvat. da se ograničim na najhitniji slučaj. tako isto stvar stoji i sa umetnostima. posao koji još nije urađen. du­ guje život teoriji koju su pre dve hiljade godina stvorili genijalni ljudi imajući u vidu čisto matematičke teorije. zašto se ove teorije nisu mogle još oformiti pošto one pretpostavljaju prethodni razvitak svih različitih osnovnih nauka. svedena na to da se bavi samo istraživanjima od ne­ posredne praktične koristi. prema ovom razmatranju. ko­ ji je. Ali jedan rad koji bi ih obuhvatio skupa s razmatranjima koja su zasnovana na naukama u pravom smislu bio bi danas sasvim preu­ ranjen. kao bitni deo.« Očevidno je dakle da ljudski duh. ljudska in­ teligencija. ja ga bar tako zamišljam. Takva je bar prirodna tendencija stva­ ri mada u tom pogledu još ima mnogo zbrke. u jedan kurs pozitivne filozofije koji. čiji je poseban cilj da organizuje veze između teori­ je i prakse. poslužile da moreplovstvo dovedu najzad do onog stepena savrše­ nosti koji je postiglo u poslednje vreme i do kojeg nikad ne bi do­ šlo bez Arhimedovih i Apoloniusovih čisto teorijskih radova. bilo bi nam skoro uvek nemoguće da u tome uspemo. Svakako da bi se mogao zamisliti i jedan opsežniji kurs koji bi se istovremeno odnosio i na teorijske i na praktične opšte pojmove. ono što je u tom pogledu nepotpuno i skučeno u opštoj težnji naše epohe. hemijsklih. čak i nezavisno od njegovog obima. već u isto vreme od više njih. Bilo kako bilo. ali pristupačniji kad se posmatra društvena klasa koja se njim posebno bavi. treba pažljivo razmotriti divnu Monžovu koncepciju ο deskriptivnoj geometriji. samim tim bi se našla. nametnemo sebi u isto vreme i taj uslov da joj nađemo neposrednu praktičnu korist. jer najznačajnije primene proizlaze stalno iz teorija stvorenih u čisto naučnoj nameni i koje su često gajene u toku više vekova ne pružajući za samu praksu nikakav rezultat. može biti uspešno izveden u sadašnjem stanju ljudskog duha. da se. Ali jasno je da koncepcije dosad nepotpune ne smeju ući. potpuno zaustavljena u svom napre­ dovanju. Iz ovoga izlazi isto tako je­ dan novi motiv da se takav red ideja ne obuhvata na jednom kur- 51 . bar u najsavršenijim slučajevima. budući da je prvi sistem baza drugoga. sto­ ga je Kondorse mogao u tom pogledu s pravom reći: »Mornar. stvore posebne koncepcije koje bi služile kao direktna baza opštim postupcima primene. Doktrina. koja je svojstvena ovoj novoj klasi i koja mora konstituisati direktne is­ tinske teorije ο različitim veštinama. koje treba odvojeno shvatiti i razrađivati. do danas od njih postoji samo nekoliko nepotpunih elemenata koji se odnose na najnaprednije nauke i ve­ štine i koji dopuštaju samo da se shvati priroda i mogućnost slič­ nih radova za celinu ljudskih poduhvata. pa čak i astro­ nomskih i matematičkih znanja. Kad. koja u stvari nije ništa dru­ go već opšta teorija ο konstruisanju. prema naučnim teprija50 ma u pravom smislu. Lako se dâ primetiti. Između na­ učnika u pravom smislu i onih koji stvarno rukovode produktiv­ nim radovima počinje danas da se stvara jedna prelazna klasa. mora pristupiti teorijskim ispitivanjima apstrahujući pot­ puno svaki praktični obzir. posto je uglavnom shvatio da izučavanje prirode služi kao racionalna baza za delovanje na prirodu. na­ uke nemaju neposrednu primenu na veštine.

Filozofija osnovnih nau­ ka. ma šta se se desilo. reći da. koliüko je god to moguće. u mineralogiji jedino one koje se nalaze ostvarene u samom sastavu zemljine kugle i pod uticajem samo onih okolnosti koje su joj svoj­ stvene. s druge strane. a što je uslov koji je danas još vrlo daleko od toga da bude ispunjen kako valja. Isto je tako i sa svakom pravom prirodnom naukom. zatim. pošto opšte teorije svojstvene raznim vesti nama. Jasno je. posebne.su pozitivne filozofije. uostalom. druge. a to je da se stvori racionalna baza konkretne fizike. postojala izvesna protivrečnost kad bi se uzela zajedno. stvarno su sekundarne i ne smeju. u odnosu na sve redove fenomena. na jednom istom kursu. Tako bi. bilo moguće na jednom kursu pozitivne filozofije obuhvatiti istovreme­ no i jednu i drugu. Nekoliko primera. jer. Dotada se u ovom smEslu mogla prikupiti samo manje više nepovezana građa a koja je čak još i vrlo nepotpuna. pa čak. imaju za predmet ot­ krivanje zakona koji vladaju raznim klasama fenomena uzimaju­ ći u obzir sve slučajeve koja se mogu zamisliti. pomenuta napred. svesti naša razmatranja na izučavanje opšltih nauka. u sadašnjem stanju ljudskog duha. i u svim mogućnim okolnostima. Izu­ čavati zakone života. koji će ostati nepromenljiva baza onog dru­ gog. i fiziološka. na ovom kureu pozitivne filozofije. sva razmatranja koja nisu ne­ ophodna. a koje ponekad nazivaju pravim prirodnim naukama. istinski sistematske. posmatrano sa svih tačaka gledišta. štaviše. u odnosu na nauke u pravom smislu. dve vrs­ te prirodnih nauka: jedne apstraktne. s jedne strane. kad naučnici koji su se posebno predali izučavanju pravih prirodnih nauka budu uvideli da svoja istraživanja moraju zasni­ vati na dubljem poznavanju svih osnovnih nauka. Ukratko. deskriptivne. Može se. s jedne strane. kao što to i vidimo. da se uspostavi ona prva filozofija koju je tražio Bekon i koja. kad bi čak konkretna fizika bila dostigla stepen savršenosti apstraktne fizike i kad bi. i obrnuto. mada se obe nauke odnose na iste predmete. ostaje mi da izlo­ žim. ne samo što posebno izučavanje zemlje. sastoje se u primeni tih zakona na stvarnu istoriju raz­ ličitih postojećih bića. budući da je odre53 52 . jeste što većina fakata posmatranih u prvoj ima samo veštačku eg­ zistenciju. nego što on zahteva čak i poznavanje opštih zakona koji se odnose na sve re­ dove fenomena. biće za herniju samo od osrednjeg značaja. jednu važnu razliku koja će jasno ograničti pravi predmet ovog izučavanja kojem pristupa­ mo. Isti je slučaj s hernijom u odnosu na mineralogiju. na ovom kursu moramo razmatrati samo naučne te­ orije a nipošto i njihove prdmene. opšte. znači očevidno dva vrlo različita posla. Ono što jasno pokazuje razliku između hemdjske i minera­ loške tačke gledišta. biti verovatno kasnije jedan od najkorisnijih rerzultata njenog izgrađivanja. bude dublje osetila i pravilnije sprovela i. uopšte. Vidimo da se tu u stvari rađa jedna nova bitna osobina tog čistog izučavanja opštih pojmova apstraktne fizike. prema tome. ono zavisi od celokupnog sistema osnovnih nauka. ulaziti u sastav jednog rada čija nas ogromna prirodna opsežnost primo­ rava da ga svedemo na što je moguće kraće izlaganje. što se desilo tek u naše vreme. Poznate činjenice će moći biti sređene u prave po­ sebne teorije ο različitim bićima u vasionii tek kad se osnovna raz­ lika. očigledno je da bi i tada bilo potrebno početi apstraktnim odeljkom. prema tome. kao hlor ili kalljum. dva reda na­ uka. Ta razlika će se odmah lako zapaziti ako se uporede. moraju naprotiv. Prve su dakle osnovne i samo ćemo na njih usmeriti naše izučavanje u ovom kursu. Prethodna razlika ne može predstavljati nikakvu nejasnost za one koji imaju neko posebno znanje iz oblasti različitih pozitivnih nauka. s druge strane. moći biti od velikog značaja u herniji po opsegu i energiji svojih afiniteta. samim tim. pre nego što pređem na me­ todsku klasifikaciju njegovih različitih delova. daleko od toga da mogu dopirineti sistematskom formiranju ove filozofije. jedno jedinjenje kao što je granit ili kvare. dok ih u mineralogiji gotovo neće ni imati. zoologija i botanika. Ali. U herniji se razmatraju sve mo­ gućne kombinacije molekula. astronomska saznanja. uostalom. prva je očigledno racionalna baza druge. Sem toga. dovoljna je. Treba razlikovati. ona koja se odnose na sekundarne nauke biće uvek. nego ono ne može biti ni izvedeno kako treba a da ne obuhvati. opšta fiziologija i. biće dovoljno da se uo­ či ova podela čiji značaj još nije dovoljno ocenjen. ma kakav bio nji­ hov značaj. Otuda će jedno telo. na koje se odnosi najveći deo minera­ loških razmatranja. na primer. jedne posebne vrste. zahteva prethodno po­ znavanje fizike i hernije. Upravo zbog tog razloga konkretna fizika je do danas tako malo napredovala jer je njeno izučavanje na jedan racionalan način moglo početi tek posle apstraktne fizike i kad su sve glavne grane ove poslednje dobile svoj definitivni karakter. ne obuhvatajući istovremeno deskriptivne i posebne nauke. dalje. Tako. predstavljajući sistem pozitivnih koncepcija ο svim redovima naših stvarnih saznanja. da je samo izučavanje opštih pojmova os­ novnih nauka samo po sebi dosta obimno da je potrebno iz njega odstraniti. druge konkretne. ovo drugo izučavanje je neminovno zasnovano na prvom. pošto je ona skoro ekvivalentna onoj koja se obično iznosi u gotovo svim naučnim udžbenicima pri predenju dogmatske fizike i prirodopisa. Ono što uopšte čini još osetnijom logičku potrebu ove osnov­ ne razlike između dva velika odeljka prirodne filozofije jeste ne samo što svaki odeljak konkretne fizike pretpostavlja prethodno negovanje odgovarajućeg odeljka apstraktne fizike. ili određivati način egzistencije sva­ kog živog tela. Ispitivanje ovog uslova jasno potvrđuje zašto moramo. posebno.

jer on ima tu osobinu da ne 54 zahteva za izlaganje saznanja nikakav drukčiji trud nego onaj kojii je potreban za njihovo sticanje. u svojoj celini. tokom celog života. U izlaganju saznanja. a sva didaktika se tada svodi na postupno izučavanje. koliko je god moguće. ispuniti na jedan do krajnosti tačan način. izuzev onih koja se odnose na najskorija otkrića i koja se mogu samo na taj način i upoznati. što predstavlja enciklopedijsko pitanje. mora biti brižljivo svedena na što je moguće prostiji izraz. Zaista. Prvi je način očigledno onaj kojim se počinje. 2) da se teorijska znanja. izučavanje svake nauke u povoju. Po prvom postupku izlažu se redom saznanja prema istom redu kako ih je ljudski duh stvarno sticao i usvajajući. sada je lako pristupiti zaista zadovoljavajućoj racional­ noj klasifikaciji osnovnih nauka. sastoji iz teorijskih i iz primenjenih znanja i da ćemo se ovde pozabaviti samo prvim. Dogmatski red se. Ipak treba dodati. najčešće osrednji. što se u stvari svodilo na Arhimedove i Apoloniusove spise. po hronološkom redu. samim tim što zahteva novu obradu stečenih znanja. na istom stupnju razvitka kakav je postignut kroz dugi niz vekova zahvaljujući velikom broju genija koji su sukce­ sivno ulagali. a u isto vreme i neophodan. Otuda neophodna potreba za dogmatskim re­ dom koja se naročito danas oseća u naukama koje su najviše od­ makle. ne može sprovoditi sasvim isključivo. treba odmah priznata da. da je svaki stvarni način izlaganja neizbežno izvesna kombinacija dog­ matskog i istorijskog reda u kojoj samo prvi mora stalno i sve više dominirati. koji uosta55 . međutim. u od­ nosu na izlaganje naših saznanja. kao rezultat svega onoga što je izloženo u ovom preda­ vanju. Ali ukoli­ ko nauka napreduje. jer nove koncepcije dopuštaju da se prethod­ na otkrića predstavljaju neposrednije. ma koliko mogla biti ta klasifikacija prirodna. da bi se otklonilo svako preterivanje. Ovo razmatranje. tako da predstavlja pravo nesavršenstvo. Prethodno objašnjenje je do­ sta razrađeno da bi motivisalo način na koji sam ograničio opšti predmet naših razmatranja. Budući da je na taj način pravi predmet ovog kursa tačno zaokružen. raznih originalnih delà koja su doprinela napredovanju nauke. obrazovanje jednog matematičara iz antič­ kog doba prosto sastojalo u sukcesivnom izučavanju vrlo malog broja dotadašnjiih originalnih spisa ο različitim oblastima matema­ tike. mada je beskrajno lak­ še i kraće naučiti nego izumeti. Neka mi bude dopušteno da ovde une­ koliko razmotrim ovo zapažanje koje smatram značajnim da bi se okarakterisala prava teškoća istraživanja kojim se sada bavimo. da su svi ti po­ sebni radovi prerađeni u jedan opšti sistem. nalazeći se na pogodnoj tački gle­ dišta i imajući dovoljno znanja. u čijem uobičajenom načinu izlaganja ne nalazimo više go­ tovo nikakvog traga od stvarnog porekla njihovih detalja. Jasno je. pretpostavljajući. prema njihovoj uzazajmnoj zavisnosti.đena da od sada služi kao stalna baza svim ljudskim ispitivanji­ ma. sve svoje snage u izučavanje jed­ nog istog predmeta. Opšti problem intelektualnog obrazovanja sastoji se u tome da se za malo godina dostigne jedan jedinstveni način rasuđivanja. po svoj nužno­ sti. Ali. uostalom. Nije mi potrebno da i dalje insistiram u ovom trenutku na jednom takvom pretresanju za koje će mi se ukazati prilika više puta u raznim delovima ovog kursa. glavni cilj koji treba imati u vidu u svakom enciklo­ pedijskom radu jeste da se nauke rasporede prema njihovoj pri­ rodnoj povezanosti. međutim. Dogmatski način. postoji stalna težnja da se is­ torijski red zameni dogmatskim koji jedino može i odgovarati sa­ vršenijem stanju naše inteligencije. kako bi se izložili po jednom prirodnijem logičkom redu. naprotiv. ona uvek u suštini ima nešto ako ne proiz­ voljno a ono bar veštačko. on se ne dâ primeniti. tako da bi se mogle redom izlagati a da se ne bi nikad zašlo u začarani krug. jer. Tako. daće mi priliku da uspostavim. na novije delove čije izučavanje podrazumeva u suštini samo istorijski red. Tako se. i da ćemo ovde morati razmatrati samo prvi red. želeo da iznova stvori nauku u njenoj celini. naprotiv. iste puteve. da bi sigurno bilo nemoguće dosti­ ći postavljeni cilj ako bi svaki pojedinac morao redom prolaziti kroz sve iste faze kroz koje je neminovno morao proći kolektivni genije ljudskog roda. sistem ideja se predstavlja onako kako bi ga da­ nas mogao shvatiti neko ko bi. svaki drugi način njihovog izlaga­ nja bio bi samo kombinovanje. na primer. dok. dotle dogmatski red postaje sve više mogućan. to je uslov koji mi izgleda nemoguće. u svakoj eposi nauke. Pre svega. prema tome. ma kakav interes nam mogla pružati konkretna fizika. jedan moderni matematičar obično završi svoje ško­ lovanje a da ne pročita ni jedno jedino originalno delo. Svaka nauka može biti izlagana u dva bitno različita smera: u istorijskom i u dogmatskom. vidimo: 1) da se ljudska nauka. istorijski red izlaganja postaje sve više nepo­ desan zbog suviše dugog niza prelaznih stanja koja bi se morala upoznati. može se primeniti samo na onu nauku koja je postigla dosta visok stepen razvitka. odnosno predmet ovog predavanja. dele na opšte i posebne. jedan opšti princip čiju ću čestu primenu morati kasnije da izlažem. Po drugom. ograničavajući se na apstraktnu fiziku. ili nauke u pravom smislu.

Tako mi. zbog čega bismo ih radije uvrstili u istorijski red. mi smo duboko uvereni da je poznavanje istorije nau­ ka od najvećeg značaja. Ova široka povezanost je tako stvarna da je čovek često. mogu biti posmatrani samo kao građa. Vidi se zaista da se ova klasifikacija. biti potrebno da se. da bi shvatio stvarno rađanje jedne naučne teorije. da su svi bili u tesnoj povezanosti s opštim razvitkom ljud­ skog društva. koje se uostalom. Stoga ćemo vrlo brižljivo razmatrati stvarnu istoriju osnovnih na­ uka koje će biti predmet naših razmišljanja. Evo u čemu se ono sastoji. Treba se samo truditi da se takva smetnja ne pojavi kad je reč ο glavnim koncepcijama svake nauke jer bi kla­ sifikacija u tom slučaju bila loša. koja će se javljati. nego se štaviše vidi. upućen da razmatra usavršavanje neke veštine koja s njom nema nikakve racionalne veze. nego bi vrlo lako mogao dati ο njoj pogrešno mišljenje. Ne samo da ne bi daneo na videlo pravu istoriju nauke. as­ tronomije. Ali to izučavanje mo­ ra biti shvaćeno kao potpuno odvojeno od čistog i dogmatskog izu­ čavanja nauke. među­ tim. izgleda neosporno da je u opštem siste­ mu nauka astronomiji mesto ispred fizike u pravom smislu. medicine. Takozvani istorijski red izlaganja. mo­ ra kasnije posebno razviti. a da je ipak više grana ove poslednje. predstavljajući ga s jedne nove tačke gledišta. tako da neće izmeniti bitnu prirodu našeg glavnog rada. Ali lako je videti da postoji samo prividna veza između lizučavanja jedne nauke na način nazvan istorijski i stvarnog poznavanja pra­ ve istorije te nauke. može jedino upoz­ nati izučavajući istoriju čovečanstva na opšti i neposredan način. bio bi već čisto hipotetičan i apstraktan u najvažnijem pogledu zato što bi razvitak te nauke tretirao izdvojeno. kao što se mora. Dosadašnje pretresanje. to j e s t stvarnih otkrića od kojih se ona sastoji. i najzad. po sebi samom od najvišeg interesa za celokupan filozofski duh. naročito optika. da su se i različite nauke u suštini usavršavale istovremeno i uzajamno. imaće jasno izdvojen karak­ ter. izlazi da se istinska istorija svake nauke. ide za tim da bolje odredi pravi duh ovog kursa. Iz ovoga. glavne smetnje zbog kojih se on inače odbacuje. u kome istorija nauka sačinjava najvažniji deo. za princip klasifikacije prirod­ nu logičku povezanost različitih nauka. I tako. Jedina osnovna nesavršenost koja bi se mogla prebaciti dog­ matskom redu bila bi ta što se ostavlja nepoznatim način na koji su postala razna ljudska saznanja. dakle. ipak ne smem pro­ pustiti da unapred ukazem. prilikom tretiranja opšteg razvitka čovečan- stva. kao na bitnu osobinu enciklopedijske lestvice koju ću predložiti. Ο tome ćemo kasnije videti mnogo primera. smatram ko­ risnim da uvedem jedno vrlo prosto matematičko razmatranje koje će tačno rezimirati sva rasuđivanja izložena dosad u ovom preda­ vanju. uprkos stvarne i neprekidne simultanosti razvitka različitih nauka. Zbog toga svi do sada sakupljeni podaci ο istoriji matematike. neophodno za potpuno izlaganje prve. koji su apsolutno neizbežni. Zaista. posluži pojmovima neke druge nauke koja je klasifikovana kao kasnija. Ja čak mislim da se jedna nauka i ne po­ znaje potpuno ako se ne zna i njena listorija. Ovaj momenat imao bi u mojim očima mnogo značaja kad bi on stvarno išao u prilog istorijskom redu. ili čak neko posebno dostignuće u društvu bez ko­ jeg se to otkriće ne bi ostvarilo. ne samo da su se različiti delovi svake nauke. nismo mogli usvojiti istorijski red kao bazu za našu klasifikaciju. budući da je polazna tačka vrste neminovno morala biti ista kao i polazna tačka jedinke. koje svr­ stavaju u dogmatski red. one koje budem uzeo kao prethodne zaista biti starije i stalno naprednije od nauka koje ću predstaviti kao kasnije. ne bi mogli pretegnuti u odnosu na klasifikaciju koja bi inače glavne uslove ispunjavala kako treba. ma koliko je pretposta­ vili savršenom. čak i kad bi mogao biti strogo sproveden u pogledu detalja svake nauke posebno. U izučavanju svake nauke uzgredna istorijska razmatranja. a to je. ne može se potpuno izbeći da se predstavi kao prerthodna neka nauka kojoj će. u odnosu na sadašnje pitanje.lom ne predstavlja. itd. Oni potiču iz onoga veštačkog što nu­ žno postoji u našoj podeli intelektualnog rada. kao što se vidi. posmatrajući u celini stvarni razvitak ljudskog duha. u nekim posebnim manje više značajnim pogledima. na njenu opštu saobraznost sa celinom naučne istorije u tom smislu što će. ali to će biti samo u poslednjem delu ovog kursa. ma kako bili dragoceni. Takvi sekundarni nedostaci. Ali iz toga naročito proizlazi. Ma kako se postupilo. tačno odre­ đivanje uslova koje moramo sebi nametnuti i za koje se upravo možemo nadati da ih ostvarimo u izgrađivanju enciklopedijske lestvice raznih osnovnih nauka. prema prethodnim objašnjenjima. onom koji se odnosi na izučavanje društvenih fenomena. Mada. ne bi mogla nikad strogo podudarati s istorijskom povezanošću nauka.. mada odvojeno od sa­ mog sticanja tih saznanja. vidimo čak da su napredak nauka i napredak veština zavisili jedan od drugog usled bezbrojnih međusobnih uticaja. mada dosa­ da najviše zanemarivan. bez kojeg štaviše ta istorija ne bi bila razumljiva. na primer. Da bih najzad sa svom mogućom tačnošću odredio pravu teš­ koću enciklopedijskog pitanja koje imamo da resimo. 56 57 . stvarno razvili u isto vreme i pod među­ sobnim uticajem. u ovom slučaju. To je ono do čega neizberno dolaze ako stvarno uzimamo.

Videćemo us­ koro. a koju će svako moći lako oceniti pomoću prethodnih raz­ matranja. Nesumnjivo. ako prirodnu filozofiju že­ limo shvatiti na jedan zaista metodičan način. bilo mehanički. jedno takvo pitanje ne spada u dornen pozitivne filozofije ko­ ja izričito podvlači da apsolutno ne poznaje unutrašnju prirodu ma kojeg tela. što dolazi na is­ to. Prilazeći sada neposredno ovom krupnom pitanju. Osnovne nauke bi dakle mogle da­ ti povoda za 720 klasifikacija između kojih treba izabrati neophod­ no jednu koja najbolje zadovoljava glavne uslove problema. utvrđuje tako njihov stupanj lakoće. sve do najosobenijih ili najkomplij kovani j ih. naprotiv. koji racionalnu povezanost raznih osnovnih na­ uka nužno određuje prema neprekidnoj zavisnosti njihovih feno­ mena. Pošto sam tako pokazao osnovno pravilo koje mora stajati na čelu klasifikacije nauka. da ih nije moguće razlikovati manje od šest. mnogi naučnici bi ih verovatno podelili na veći broj. koji se nalaze u neorganskim telima. električni ili hemijski. izmenjeni po strukturi i bitnom sastavu u organska tela. Očevidno da su ovi poslednji u stvari komplikovaniji i osobeniji od ostalih. onih koji zavise od organiza­ cije. i obrnuto. Jer uvek ostaje tačno. videćemo da ih je moguće klasifikovati u mali broj prirodnih kategorija raspoređenih tako da racionalno izučavanje svake kategorije bude zasnovano na poznavanju glavnih zakona prethodne kategorije i da postane osnova za izučavanje sledeće. sa­ stoji se stvarna teškoća pitanja koje smo postavili. čak i kad bi se uzelo kao dokazano. najopštiji ili najprostiji fenomeni. koji. shodno principu koji smo uspostavili. Prvo posmatranje skupa prirodnih fenomena navodi nas da ih odmah podelimo. sigurno je da se u živim telima zapažaju svi fe­ nomeni. U stva­ ri. Ali nikako nije neophodno da se neorganska i živa tela posmatraju kao da su u suštini različite prirode da bi se priznala neophodnost odvajanja njihovog izučavanja. stupnjem opštosti fenomena. Ta zavisnost dakle može proizlaziti samo iz zavisnosti od­ govarajućih fenomena. što stvara jedan novi razlog da se od­ govarajuće nauke brže razvijaju. ma kakav se stav zauzeo u tom pogledu usled kasnijeg napretka prirodne filozofije. za dobijanje pozitivne i prirodne klasifikacije osnov. mogu neposredno preći na uspostavljanje enciklopedijske lestvice prema kojoj se mora odrediti plan ovog kursa. a koje se stiče tačno sa svim prethodnim. jer. da opšti fenomeni moraju biti izuča­ vani pre nego se pristupi ispitivanju posebnih modifikacija kojima su oni izloženi u izvesnim vasionskim telima. da su fiziološki fenomeni uvek prosti mehanički fenomeni. Treba dakle početi izučavanjem najopštijih ili naj­ prostijih fenomena uzimajući potom u postupak redom ostale. to jest oni koji se komplikuju manje od drugih. Ali. bilo hemijski. izučavaju se samim tim u najstaloženijem. kao neminovno najnepoznatiji čoveku. podsetimo se najpre da. naj­ racionalnijem stanju duha. Ovaj red je određen stupnjem jednostavnosti ili. nauke. ako dobro razmotrimo. prema jednom uzgrednom razmatranju koje mi­ slim da je važno ovde spomenuti. ispitujući svaku od ovih 720 klasifikacija ne bi bilo ni jedne jedi­ ne za koju se ne bi našlo prihvatljivih razloga. samim tom se najlakše i izdvaja iz okolnosti koje su svojstvene svakom poseb­ nom slučaju. uprkos velikog broja lestvica koje su dosad predlagane. Ono što mi hoćemo da odredimo jestve stvarna zavisnost raznih naučnih izu­ čavanja. jasno je a priori da najprostiji fenomeni. U isto vreme.γ nih nauka. a pri svem tom ja verujem da se bez preterivanja može reći da. a uz njih jedan sasvim poseban red fenomena. jer ono što se u najvećem broju slučajeva zapaža. na dve ve­ like glavne klase. pitanje koje se ne dâ resiti i ο kojem se još i danas previše raspravlja zbog ostatka uticaja teoloških i metafizičkih na­ vika. otkuda proističe njihova sukcesiv­ na zavisnost i. koja se danas za većinu prosvećenih duhova zasniva na raznovrsnosti zakona. Eto dakle u tom izboru jednog jedinog istinski racionalnog reda. čak i u ovoj našoj pretpostavci. U stvari. Ovde se ne radi ο tome da se ispita da li su dve klase tela iste prirode ili nisu. oni za­ vise od prethodnih. Ma na kakav način se objašnjavale razlike između ovih dveju vrsta tela. još nisu dovoljno utvrđene ideje ο opštem nači­ nu shvatanja fenomena živih tela. prema tome. od kojih prva obuhvata sve fenomene neorganskih tela. Tako je podela. drugi su stavljali potpuno su­ protno.Nameravamo da klasifikujemo osnovne nauke. jesu neminovno i najopštiji. da se diskusija odnosila samo na vrlo neznatan broj mogućih dispozici­ ja. Vidi se. primećujemo izme­ đu njih najekstremnije razlike. nikako ne zavise od ovih. takve prirode da 58 59 . manje više velika lakoća za njihovo izučavanje. klasifi­ kacija koju dajemo ne bi zbog toga bila nikako neprirodna. a druga sve fenomene organskih tela. možemo da tražimo njen princip u poređenju raznih redova fenomena čije zakone one treba da otkrivaju. Uzimajući u obzir s te tačke gledišta sve fenomene koji se da­ ju posmatrati. zna se da šest predmeta sadrže 720 različitih moguć­ nosti u pogledu raspoređivanja. Kad smo pri tome. Otu­ da i potreba da se fiziološki fenomeni izučavaju tek posle neorganskih. između vrlo velikog broja mogućih sistema. što sadašnje stanje fiziolo­ gije jedva dopušta da sagledamo. posmatrajući razne podele koje su stvarno bile predlagane. jer ovaj red opštosti. kojima su jedni dali mesto na čelu enciklopedijskog sistema. prema posebnom ras­ poredu molekula. naša osnovna podela bi isto tako i dalje očuvala svoju vrednost. ili jednostavnosti. vital­ nih fenomena u pravom smislu reci.

kad bi se u njima čak videle. osim toga. pošto su društveni uslovi koji menjaju delovanje fizioloških zakona upravo najhitniji razlog. na isti način. ne samo ako se uz­ me neki hemijski fenomen nego čak i neki fenomen čisto mehanič­ ki. a predstavlja. najapstraktniji od svih. Jer. ako hoće da se vodi ra­ čuna ο svim određujućim okolnostima. da se u socijalnoj fizici vidi je­ dan obični dodatak fiziologije. Tako. bar uopšte. na svaki od ova dva velika delà prirodne filozoifje. stvarno predstavlja. on zavisi od njega. Tako. Očigledno je dakle da za valjano proučava­ nje društvenih fenomena treba najpre poći od temeljnog poznava­ nja zakona koji se odnose na život jedinke. po istom pravilu. ma kakvo se mišljenje usvojilo u pogle­ du hemijskih afiniteta. kad se analizira najprostiji zemaljski fenomen. i odvajanje dveju nauka je zaista od os­ novne važnosti. fiziologija u pravom smislu i socijalna fizika koja se zasniva na prvoj. elektriciteta. Iako su dati fenomeni sigurno ho­ mogeni. da je on uvek složeniji nego i najkomplikovaniji nebeski feno­ men. bilo mehanička. Jedno ovakvo razma­ tranje očito pokazuje koliko je neophodno da se jasno izdvoji ne­ beska od zemaljske fizike i da se pristupi izučavanju druge samo posle izučavanja prve koja za nju predstavlja racionalnu bazu. 60 61 . Otuda je fizika u pravom smislu reci i he­ rnija. i. bitno nezavisni. ostalo bi neosporno da potreba za stalnim uvidom u posebne uslove ne bi dozvoljavala da se hernija tretira kao obični dodatak fizici. Sva živa bića predstavljaju dva reda fenomena suštinski razli­ čitih. kako su to neki fiziolozi bili skloni da veruju. Lako bi se mogla uspostaviti simetrija između podele organske fizike i gore izložene podele neorganske fizike podsećaju na opštepoznatu razliku između biljne i životinjske fiziologije. Bilo bi za­ ista lako pripojiti ovu potpodelu principu klasifikacije kojeg smo se stalno držali. onako kako se to može zamisliti. i nešto posebno što ga me­ nja a što proizlazi iz osobito komplikovanog delovanja jedinki jed­ nih na druge u ljudskoj vrsti i delovanja svake generacije na onu koja dolazi posle nje. njoj svojstvenim. Jer svi hemij­ ski fenomeni su u suštini komplikovaniji od fizičkih fenomena. Pošto su astronomski fenomeni najopširniji. Bili bismo dakle primo­ rani. toplote. S druge strane. ova nužna zavisnost dvaju izučavanja ne iziskuje uopšte. ali na njega ne utiče. osim toga. oni zavise od njih a na njih ne utiču. pak. Nije ovde mesto da se razvija. u opštoj nauci o organskim telima. U svim društvenim fenomenima najpre se primećuje uticaj fifizioloških zakona jedinke. prosti pokret jednog tela. a. u svim njegovim bitnim delovima. oni nisu identični. na primer. čak i kad je u pitanju čvrsto telo. samo modifikacije opšte gravitacije stvorene oblikom i uzajamnim rasporedom atoma. Za neorgansku fiziku vidimo najpre. Ova osnovna razlika se poglavito odnosi na čoveka. Otuda nebeska fizika. u svakom slučaju. predstavlja je u isto vreme kao odvojenu nauku. U svim fenomenima zemaljske fizike primećuju se najpre opšta dejstva gravitacije i još neka druga dejstva koja su im svojstvena i koja modifikuju ona prva. Poslednji red fenomena je očigledno kompliko­ vaniji i osobeniji od prvog. Pređimo sada na određivanje glavnih podrazdela koji se mogu primeniti. da zadržimo podelu i povezanost za koje se danas smatra da zavise od heterogenosti fenomena. očigledno je da prirodnu filozofiju treba zapo­ četi njihovim izučavanjem. Jer. koje očigledno pokazuje da hernija može ići samo posle fizike. napro­ tiv. upravljajući se uvek pre­ ma redu opštosti i zavisnosti fenomena. Otuda proizlazi. na dva vrlo različita delà prema tome da li posmatra tela s mehaničke tač­ ke gledišta ili hemijske. Zasada je dovoljno da se u principu uvidela lo­ gička nužnost da se odvoji nauka koja se odnosi na prva od nauke koja se odnosi na druga. najprostiji. Slična podela se uspostavlja. da ona mora biti podeljena na dva odvojena razdela prema tome da li se odnosi na opšte fenomene vasione ili. Svi zaista znamo da je svaka hemijska radnja potčinjena prvo uticaju teže. Otuda dva velika odeljka u organskoj fizici. Da bi ova poslednja bila shvaćena na zaista metodski način. uzimajući uvek u obzir njenu neizbežnu unutrašnju vezu s fiziologijom u pravom smislu. na one koji predstavljaju zemaljska te­ la.će se neograničeno održati zbog zavisnosti fenomena i usled izuča­ vanja. bilo bi nemoguće tretirati izučavanje vrste u celini kao čistu dedukciju izučavanja jedinke. itd. nešto svojstveno što menja delovanje prethodnih faktora.. Ovo razmatranje. i da se izučavanju organske fizike pristu­ pi tek onda kad se budu uspostavili opšti zakoni neorganske fizike. kao komplikovaniji i posebniji od fenomena biljnog sveta. Zemaljska fizika se opet deli. od kojih su oni sami. ona očigledno iziskuje prethodno poznavanje prve. Neophodnost ove podele je upravo slična neophodnosti prethodne podele. one koji se odnose na jedinku i one koji se odnose na vrstu. komplikovaniji predmet is­ traživanja nego najteže astronomsko pitanje. i zemaljska fizika. bilo geometrijska. socijalna fizika mora biti zasnovana na direktnim posmatranjima. Takva je dakle racionalna podela glavnih grana opšte nauke ο neorganskim telima. jer se fenomeni životinjskog sveta pokazuju. jer zakoni kojima su oni potčinjeni uti­ ču na zakone svih ostalih fenomena. prema istom principu. ili astronomija. naročito kad je ona društvena. opšte poređenje između neorganskih i živih tela koje će bi­ ti poseban predmet jednog dubljeg ispitivanja u fiziološkom odeIjku ovog kursa. ako ništa a ono bar radi proučavanja. pa ma kakvo se zbliženje moglo ikada pouzdano ustanovi­ ti između dve klase tela.

raščlanjen sve do u detalje prema jednom jedinstvenom i stalno sprovođenom motivu. No sigurno je da raziika između biljne i životinjske fiziologije. Istinsko filozofsko razma­ tranje. primenjeno kako valja. doprineće njenoj tačnosti. najapstraktnije i najudaljenije od čovečanstva. hernija. 62 63 . zahteva istovremeno razmatranje čitave organske serije. navodi nas da uspostavimo jedan takav opšti unutrašnji odnos iz­ među osnovnih nauka. koji su obično jako zanemarivali neimari enciklo­ pedijskih lestvica. iz ovoga ne bi trebalo zaklju­ čiti da bi navike. što bi bilo suvišno i dokazivati. Pri svem tom. Uostalom ta se klasifikacija obično i ne shvata. ne vršeći na njih nikakav uticaj. Međutim takva saglasnost je očigledno naj­ sigurniji znak dobre klasifikacije. razmatrane tako redom. na veliku štetu ljudskog duha. iako gore izložena klasifikacija potpuno ispunjava dati us­ lov.Ali traženje ove precizne simetrije unelo bi nečeg detinjastog ako bi ono dovelo do toga da se ne priznaju ili da se pak precene stvar­ ne sličnosti ili razlike fenomena. oni utiču na sve ostale ne trpeći nikakav njihov uticaj. najzad. Ova preimućstva biće utoliko primetnija što će se unutrašnja podela svake nauke uspostaviti prirodno po isto/11 principu. oni zavise manje više od svih prethodnih. predstave kao različite i da se između njih uspostavi poveza­ nost saobrazna prirodnim odnosima koji se ispoljavaju u njihovom svakidašnjem razvitku. Da bismo je potpuno shvatili. koju su u stvari implicitno dopuštali naučnici ko­ ji su se posvetili izučavanju različitih grana prirodne filozofije. kao vrlo presudnu proveru tačnosti ove klasifikacije. dovodio stvarni tok ljudskog duha. ne pra­ veći razliku između biljaka i životinja. apstraktnije. niti se njen zna­ čaj ceni kako bi trebalo. socijalna fizika. jer podele koje su se spontano sprovodile u naučnom sistemu mogle su biti određene samo zbog toga što je ljudski duh dugo pokazivao stvarnu potrebu za njima. koje su danas iskustvom ustaljene kod naučni­ ka uopšte. Jedan uslov. Između ove dve krajnje granice stepen poseb­ nosti. Fenomeni koje razmatra poslednja naprotiv su najosobeniji. Takvim je redom dakle. To potvrđuje sve ono što se zna iz istorije nauka. To ćemo brižljivo ura­ diti na početku svakog odeljka ovog kursa. Prva razmatra najopštije fenomene. a ne uzaludne proizvoljne podele. Ja sam ovde samo skicirao izlaganje glavnih razmatranja na kojima se zasniva data klasifikacija. fiziologija i. ο kojoj je jedino ovde reč. One su samo omogućile jedan takav posao koji pokazuje os­ novnu razliku između racionalne koncepcije i čisto empirijske kla­ sifikacije. učinile izlišnim ovaj enciklopedijski posao koji smo oba­ vili. pošto smo je posmatrali s opšte tačke gledišta. a naročito će izneti na videlo njenu postojanost. fizika. za čoveka. kad možemo pratiti njihov tok s više tačno­ sti. a to će predstavljati čitav sistem ljudskih saznanja. do čijeg je posebnog gajenja. polazeći od svake od pet velikih nauka. to jest prema manjem ili većem stepenu ap­ strakcije odgovarajućih koncepcija. manje komplikovane i nezavisne od drugih. na običnom temeljnom upoređdvanju odgovarajućih fenomena: to su astronomija. Najpre treba uočiti. moram ovde u kratkim potezima da iznesem nje­ ne opšte i najhitnije svojstvenosti. iako si­ multano. Iz dosadašnjeg raspravljanja se dâ zaključiti da je pozitivna filozofija prirodno podeljena na pet osnovnih nauka čiju sukcesivnost određuje neophodna i nepromenljiva zavisnost. Ali radovi ove vrste. a naro­ čito ne sprovodi. trebalo bi sada. komplikovanosti i osobenosti fenomena postupno se povećava isto kao i njihova sukcesivna zavisnost. razliku koja uostalom iz elana u dan nestaje ukoliko se fenomeni temeljnije izučavaju. ne zavodeći se pogrešnim opštim pojmovima. Shvatljivo je zaista da je racionalno izučavanje svake osnovne nauke. Sklop date enciklope­ dijske lestvice. Ovo razmatranje mi izgleda od takvog značaja da verujem da je bez njega nemoguće stvarno razumeti istoriju ljudskog duha. u neku ruku spontanom. jeste da se nauke. posebno u toku dva poslednja veka. moralo teći napredovanje. bili bi svakako i neumes- ni u ovom predavanju u kojem se naš duh mora držati najopštijeg gledišta pozitivne filozofije. Drugi veoma bitan karakter naše klasifikacije jeste da je ona neminovno saobrazna stvarnom redu razvitka prirodne filozofije. Uzećemo dakle u obzir samo jednu podelu u organskoj fizici iako smo smatrali da treba uspostaviti dve sukcesivne u neorganskoj fizici. moglo stvarno napredovati i steći svoj pravi karakter samo posle velikog razvitka prethodnih nauka koje se odnose na fenomene opštije. sa svom potrebnom preciznošću. Ali. koja ima veliki značaj za ono što sam nazvao konkretnom fizikom. da bi se što je moguće potpunije već odsada cenila važnost ove osnovne hijerarhije koju ću primenjivati u toku celog ovog kursa. dovoljno je uze­ ti u obzir svakodnevna ozbiljna narušavanja tog enciklopedijskog zakona. ne­ zavisno od svakog hipotetičnog mišljenja. najjednostavnije. pored to­ ga što bi nas sada odveli suviše daleko. Poznavanje opštih zakona života koje mora biti pred našim očima pravi predmet fiziologije. da bismo se u to uverili. zasnovana. njenu suštinsku saglasnost sa koordinacijom. nema skoro nikakvog za apstrak­ tnu fiziku. ispi­ tati je u odnosu na svaku nauku ponaosob. Takav treba dakle da bude plan ovog kur­ sa. bez neke unapred smišljene namere. iziskujući prethodno negovanje svih onih koje joj pretho­ de u našoj enciklopedijskoj hijerarhiji.

dali mesta nauci mnogo tačnijoj i mnogo više povezanoj nego što je nauka ο zemaljskim fenomenima. a to ne čini njen bitni dornen: sve što je pozitivno. Kako se u naše vreme takvi uslovi retko zadovoljavaju. Ako. Jedno potpuno apsurdno tvrđenje može biti krajnje precizno. uslov koji se ne može uvek lako ispuniti. a kako nikakva redovna institucija nije stvorena da ih ispunjava. Ovo razmatranje. tako ne stoji stvar s njihovom sigurnošću. Ne smem nikako preći na jedno drugo razmatranje a da ne upozorim čitaoca na jednu vrlo krupnu zabludu u tom pogledu. Isto tako su. ako se on prvenstveno može primeniti na opšte obrazo­ vanje. sve što je zasno­ vano na pretpostavkama samo je manje ili više verovatno. pre nego što se preduzme metodičko izuča­ vanje neke od osnovnih nauka. pošto ovi uvek snažno utiču na one čiji se zakoni žele upoznati. Ja ću ovde samo skrenuti pažnju da. u neorganskoj fizici nebeski fenomeni. Tako će izučavanje organskih fenomsna biti i ^ manje tačno i manje sistematsko nego izučavanje neorganskih te­ la. a neko vrlo sigurno tvrđenje može dopustiti samo osrednju preciznost. iako vrlo upadljiva. a koji sam izneo u prethodnom predavanju. Ja ću. zatim u me­ tafizičko i najzad u pozitivno. Tako. jeste da se direktno odredi pravi opšti plan jednog naučnog potpuno racionalnog obrazovanja. što dovodi da se na proveravanje opšteg zakona baci senka koja se može ukloniti jedino prethodnom klasifikacijom. a koja je. ukazujući da je mogućnost da se u izučavanju raznih fenomena primeni ma­ tematička analiza. možemo reći da za naučnike još ne postoji zaista racionalno obrazovanje. hemičari kojii. iako manje nego nekad. razne nauke neminovno pružaju vrlo nejednaku preciznost. Najzad./ nacija potpunija. jednostavniji i apstraktniji. samo ako ona može da obuhvati svoje zaključke u onom stepenu preciznosti koji dozvoljavaju odgovarajući fenomeni. a koje je često davalo mesta varljivim nadama ili nepra­ vednim poređenjima. ova klasifikacija ima vrlo značajnu osobinu što tačno označava odgovarajuću usavršenost različitih nauka koja se u suštini sastoji u stepenu tačnosti saznanja i u njihovoj manje više prisnoj koordinaciji. prema prethodnim objašnjenjima. različite ljudske teorije su. Svaka može pružiti rezultate isto tako sigurne kao što su rezultati svake druge. potpuno je objašnjeno enciklopedijskom lestvicom koju sam uspostavio. ne prostudiraju prethodno astronomiju i zatim fiziku. jer je jasno da se teološko ili metafizičko stanje izvesnih osnovnih teorija moralo povremeno po­ dudarati. kao kad bi se na primer kazalo da je zbir uglo­ va jednog trougla jednak zbiru tri prava ugla. i ukoliko manje zavise od drugih. Na trećem mestu. nije potrebno da sada in­ sistiram više na jednom principu koji će se uostalom kasnije po­ navljati povodom svake osnovne nauke. ukoliko su fenomeni opštiji. zbog važnosti i mnoštva neposrednih primena koje se mogu iz nje izvući. Ovo razmatranje je tako upečatljivo da. to jest zasnovano na potvrđenim činjenicama. pre nego što priđu svojoj glavnoj nauci. fizičari koji nisu izučavali najpre astronomiju. koje je tako upadljivo u stvarnom izučava­ nju nauka. Lako je osetiti da. otkuda je pote­ kla vrlo opasna predrasuda: da i drugi stepen mora biti neujed­ načen zato što je takav onaj prvi. sigurno je: u tom pogledu nema izuzeta­ ka. Ako se u upotrebi zakona ne vodi računa ο tom neminovnom napredovanju. bar u opštim pogledima. prema izraženom redu ove formule. imati prilike da ga predstavim u svoj njegovoj širini u idućem predavanju. on se isto tako može primeniti i na posebno obrazovanje na­ učnika. Ona se sasto­ ji u tome što se brka stepen preciznosti koji omogućuju naša raz­ ličita saznanja sa njegovim stepenom sigurnosti. što direktno dovodi do toga da se beži od gajenja najtežih nauka. fizike. fizici i herniji. To je ono što proizlazi odmah iz samog sastava date formule. Ovo razmatranje je za mene od tako velikog značaja da se ne bo­ jim da delimično pripišem ovom nedostatku naših sadašnjih obra­ zovanja stanje krajnje nesavršenosti u kojem se još nalaze najteže 64 65 \ . tačno određena položajem koji za­ uzimaju ovi fenomeni u mojoj enciklopedijskoj lestvici. Jasno je zaista da. hernije i fiziologije. Jas­ no je međutim da su preciznost i sigurnost dve osobine same po sebi vrlo različite. ne može pravilno biti shvaćen ako ga u primeni ne kombinujemo s enciklopedijskom formulom koju smo izložili. nailaziće se često na teš­ koće koje će izgledati nepremostive. još uvek krajnje česta. najzanimljivija osobina naše enciklopedijske formule. s obzirem na njihovu veliku opštost i nezavisnost od svih ostalih. a neki put se u stvari podudaralo i s pozitivnim stanjem onih koje u našem enciklopedijskom sistemu dolaze pre njih. propustili su jedan od osnovnih uslova za svoj intelektualni razvoj. fizio­ lozi koji se za svoju struku nisu prethodno pripremili u astrono­ miji. utoliko znanja koja se na njih odnose mogu biti tačnija i u isto vreme njihova koordi. kao kad se na primer tvrdi da će svaki čovek umreti. uprkos nje­ govom prevelikom praktičnom značaju. To je još očiglednije kod duhova koji žele da se posvete pozitivnom izučavanju socijalnih fenomena ako najpre nisu stekli opšte znanje iz astronomije.Opšti zakon koji gospodari svom tom istoriijom. dospele postepeno najpre u teološko stanje. treba se neophodno pripremiti u naukama koje se odnose na prethodne fenomene u našoj enciklo­ pedijskoj lestvici. Jer. pomoću koje se može postići najveći mogući stepen tačnosti i koordinacije. razume se. Stoga se još često govori. ο nejednakoj sigurnosti različitih nauka. U bilo kojoj nauci.

Jer. mada je metoda u suštini identična u svim naukama. u najbolju ruku. Tako se. a oni koji su namenjeni za različita proučavanja ustvari su heterogeni. sem ako po prirodi nije izuzetno obdaren. na primer. čak i kad bi se odabrala najrazboritije. Ne zaboravimo da. a u drugim granama ono se sastoji u iskustvu.nauke. pošto ono obično nije stečeno na racionalan način niti polazeći od istinske osnove pozi­ tivne filozofije. odnosno ovoj ili onoj vrsto iskustva. moram ovde posebno ukazati da je potrebno izučavati razne osnovne nauke ne samo filozofski već i prema enciklopedijskom redu ustanovlje­ nom u ovom predavanju. Ćega racionalnog može dati. šta je to zakon. svaka od njih razvija posebno ovaj ili onaj karakterističan postupak čiji bi uticaj. šta je to pozitivna koncepcija. S ove nove tačke gledišta. šta znači ispi­ tivati. mada je ono moglo biti kasnije preneto u druge. inače bismo stekli samo skučene koncepcije i nedovoljnu vičnost. sposobnih da. teoriju klasifikacija. shvativši logičku nužnost. što ne bismo mogli da smo usvojili enciklopedijsku formulu koja ne bi ispunjavala goreizložene bitne uslove. na primer. danas moramo dodati da se ο njoj može steći jedna jasna i tačna predstava jedino ako izučavamo. zbog toga što je nisu ispitivali u njenim prethod­ nim primenama. što se nije pošlo od početka. sukcesivno i po utvrđenom redu. tre­ balo bi svakako izabrati najsavršeniju da bi se dublje osetila pozi­ tivna metoda. budući da je najsavršenija u isto vreme i naj­ jednostavnija. Dékart i Lajbnic. Svaki vek ima samo vrlo mali broj mislilaca. Ali. u pogledu socijal­ nih fenomena koji su još komplikovaniji. najčešće neizlečivo. ideje obično ostaju povezane prema redu nji­ hovih prvih sticanja. ova maksima je do danas ostala sterilna u pogle­ du socijalnih teorija koje još nisu izišle iz teološkog ili metafizičkog stanja. Ja ga smatram tako neophodnim da gledam na naučno izučavanje kao nedovoljno da postigne najbitnije opšte rezultate koje ono tre­ ba da ostvari u društvu za obnavljanje intelektualnog sistema ako razne glavne grane prirodne filozofije nisu izučavane po odgova­ rajućem redu. ako smo u poslednjem predavanju uglavnom videli da je nemoguće upoznati pozitivnu metodu kad se ona izučava odvojeno od njene primene. ostao nezapažen. Jedna jedina nauka ne bi bila dovoljna da se postigne taj cilj. Pošto će se ovo razmatranje i dalje često ponavljati. ispitivanjem najprostijih fenomena. u odnosu na doktrinu. nije potrebno da ga sada još razvijam. Shvatljivo je koliko je važno izvršiti reformu jed­ nog tako pogrešnog plana školovanja. kao što smo to sad uradili. Značaj našeg enciklopedijskog zakona da posluži kao osnova za naučno obrazovanje može biti pravilno ocenjen samo ako ga posmatramo s obzirom na metodu. uprkos naporima nazovipozitivnih reformatora. Isto je tako i s nekim opštim pravilom koje čini sastavni deo metode. mi ga moramo izučavati na njegovom izvoru. Jer danas je malo razbo­ ritih duhova koji ne bi bili ubeđeni da socijalne fenomene treba izučavati pozitivnom metodom. glavno sredstvo istraživanja u izvesnim granama filozofije sastoji u posmatranju u pravom smislu te reci. Ali. to jasno potvrđuje neophodnost da se razmatraju sve. čak i kod najuzvišenijih. kao. vrlo neosetan u ostalim naukama. stanje stvarno lošije nego što to u stvari zahteva komplikovanija priroda odgovarajućih fenomena. Ovo će ra- 66 67 . vratilo u zaista normalno sta­ nje na taj način što bi pristupilo izučavanju tih fenomena tek po­ što bi postupno uzdiglo svoj intelektualni organ temeljnim filozof­ skim ispitivanjem svih prethodnih fenomena? Cak se pouzdano mo­ že reći da je u tome sva glavna teškoća. zar se ne bi savremeno društvo. da bi se data metoda dobro upoznala. a koje je prvobitno poniklo iz neke određene nauke. kao što su Bekon. za one koji se bave tim izuča­ vanjem ne znajući i ne uspevajući da tačno uvide u čemu se sasto­ ji ova metoda. kod skoro svih inteligencija. zaista stvore tabulu ražu da bi iz osnova izmenili ceo sistem svojih stečenih ideja. U odnosu na opšte obrazovanje ovaj uslov je još neophodniji. Tako ćemo dakle biti sigurni da je razmatramo u svim stvarnim varijacijama koje ona može pružiti. Zaista. opšta pozitivna metoda će se usled toga neminovno stal­ no menjati na jednoobrazan način u domenu jedne iste osnovne nauke doživljavajući neprestano različite i sve složenije izmene pri prelazu iz jedne nauke u drugu. i da je upravo to jedno zlo. a šta povezano rasuđivanje? A ipak tim putem obično danas idu naši mladi fiziolozi koji prilaze neposredno izučavanju živih tela a da se najčešće njihovo prethod­ no obrazovanje svodi na izučavanje jednog ili dva mrtva jezika i da. a gotovo nikakvo u pogledu metode. Svaka osnovna nauka ima dakle u tom pogledu preimućstva koja su joj svojstve­ na. valjano izvršavanje opšteg plana izučavanja koji smo odredili mora imati neminovno za rezultat da nam pruži savršeno poznavanje pozitivne metode koje se ne bi moglo steći ni na koji drugi način. jedan duh koji se bavi prvo izučava­ njem naj'komplikovanijih fenomena a da prethodno nije upoznao. umesto da ga posmatramo jedino. jer. steklo bi se samo jedno nepotpuno poznavanje me­ tode pošto se ne bi saznalo kakve bitne izmene ona mora pretrpeti da bi se primenila na komplikovanije fenomene. njenu primenu na sve razne glavne klase prirodnih fenome­ na. Ako bismo se ograničili na izučavanje jedne jedine nauke. u zrelim godinama. Pri svem tom. Isto tako. imaju samo vrlo površno znanje iz fizike i he­ rnije. Ovo novo razmatranje je zaista od osnovnog značaja. pošto su prirodni fenomeni tako raspoređeni da oni koji su stvarno homogeni ostaju uvek obuhvaćeni istim izučava­ njem.

Danas. ili račun. Nije potrebno da ovde podsećam na značaj tog rezultata. služe kao baza. istovremeno i jedno i drugo. nismo odredili u našem na­ učnom sistemu mesto matematike. prava osnovna baza čitave te filozofije mada je ona. po krajnjoj jednostav­ nosti njihovih fenomena. očigledno je da time samo više proširujemo primenu onog istog principa klasifikacije zasnovanog na sukcesivnoj zavisnosti nauka prema stepenu apstraktnosti njihovih odgovara­ jućih fenomena koji nam je pružio enciklopedijski niz uspostavljen u ovom predavanju. Da bih dopunio opšte izlaganje plana ovog kursa. u jednom tako važnom pogledu. koji či­ taocu mora postati vrlo blizak. Matematička nauka dakle treba da čini pravu polaznu tačku svakog racionalnog naučnog obrazovanja. u stvari. da ne bi ostao nepotpun. mada. na­ metnula u tom pogledu već odavno. To su dakle četiri glavne tačke gledišta u kojima sam nasto­ jao da jače istaknem opšti značaj napred uspostavljene racionalne i pozitivne klasifikacije osnovnih nauka. glavni princip klasifikacije koji nam je pružio opšti red nauka. mada vrlo realnim i dragocenim. fiziologija i socijalna fi­ zika — to je enciklopedijska formula koja se. Krajnji zaključak ovog predavanja. matematička nauka je mnogo manje važna po saznanjima iz kojih se sastoji. kao i sve druge. i biće uvek upotreblja­ vane. pregled koji sam se trudio da u krupnim potezima iznesem u ovom predavanju. Geometrija i mehanika. ostaje mi sa­ da da razmotrim jednu ogromnu i kapitalnu prazninu koju sam namerno ostavio u svojoj enciklopedijskoj formuli i koju je čita­ lac besumnje već primetio. mada je prvobitno bio jedini razlog za to najveća relativna drevnost matematičke nauke. Konkretni deo je neminovno zasnovan na apstraktnom delu. 68 69 . nego po tome što predstavlja najmoćnije oruđe koje ljudski duh može upotrebiti u istraživanju zakona prirodnih fenomena. one dopuštaju jedan beskrajno savrše­ niji stepen sistematizacije koji je ponekad mogao prouzrokovati da se zanemari eksperimentalni karakter njihovih prvih principa. matematika. Apstraktni deo je jedini koji bi bio čisto instrumentalan pošto on nije ništa drugo već jedno ogromno i divno proširivanje priro­ dne logike na izvestan red dedukcija. Uostalom. apstrak­ tniji. sastoji se dakle u objašnjenju i pravdanju sažete sinoptičke tabele date u prilogu ovog delà. što se tiče unutrašnje podele svake osnovne nauke. ovde sam na njega uka­ zao jedino da bi se uočila sva važnost enciklopedijske koncepcije koju sam predložio u ovom predavanju. nerazložljiviji i nezavisniji od svih ostalih a kojima. od Dekarta i Njutna. Jer iduće predavanje će biti potpu­ no posvećeno tačnom određivanju njenog pravog opšteg karaktera i. sve vasionske fenomene kao geometrijske ili mehaničke. tako obimne. U sadašnjem stanju razvitka naših pozitivnih saznanja ja sma­ tram da na matematičku nauku treba da gledamo manje kao na sastavni deo prirodne filozofije u pravom smislu reci nego kao da je. pošto će se stalno primenjivati u toku čitavog ovog kursa. uzimajući ovu reč u njenom najširem opsegu i konkretnu matematiku koja se sastoji iz opšte geometrije s jedne strane i iz racionalne mehanike s druge strane. Razlog za to namerno izostavljanje leži u samom značaju ove osnovne nauke.zmatranje biti posebno razvijeno kasnije. što objašnjava sveopštu upotrebu koja se empirijski. bilo opšteg ili po­ sebnog. izražen u najprostijem ob­ liku. jednostavniji. U stvari. hernija. Ali ove dve fizičke nauke imaju kao posebno to što se u sadašnjem stanju ljudskog duha već upotrebljavaju. racionalni plan kojim se mo­ ramo stalno rukovoditi u izučavanju pozitivne filozofije. strogo uzev. Ukratko. preciznom određivanju njenog enciklopedijskog ran­ ga. čiji je sami značaj zahtevao jedno posebno i podrobnije ispitivanje. smatrajući. mnogo više kao metoda nego kao neposredna doktrina. jedino logič­ ki slaže s prirodnom i nepromenljivom hijerarhijom fenomena. između vrlo velikog broja klasifikacija koje dopušta šest osnovnih nauka. Isto tako lako je shvatiti da njihovo izučava­ nje treba neophodno da prethodi izučavanju svih ostalih redova fenomena. videćemo da je matematičku nauku potrebno podeliti na dve velike nauke bitno različitog karaktera: apstraktnu mate­ matiku. moram unapred ukratko izložiti opšte rezultate ispiti­ vanja kojeg ćemo se prihvatiti u idućem predavanju. Sada u stvari samo uspostavljamo tom enciklo­ pedijskom nizu njegov istinski prvi član. stavljajući tako matematičku nauku na čelo pozi­ tivne filozofije. a u čijem sastavljanju sam se tru­ dio da sprovedem koliko je moguće tačno. koliko je god moguće. Vidi se zaista da su geometrijski ili mehanički fenomeni opštiji. napro­ tiv. astronomija. prema tome. a on opet postaje di­ rektna baza čitave prirodne filozofije. i to ne prema uzaludnim proizvoljnim teorijama već posmatrajući ga kao pred­ met istinskog filozofskog problema. na posmatranju. Ali. U ovom predavanju smo dakle tačno odredili. moraju biti zamišljene kao prave prirodne nauke zasnova­ ne. fizika. na­ protiv. Da bi se u tom pogledu pružila potpuno jasna i strogo tačna koncepcija. Ovde ću sada ukazati samo u kratkim potezima na ona razna razmatra­ nja koja će biti poseban predmet idućeg predavanja.

prećutno obuhvata i sva druga. u kojoj smo vidjeli da jedan takav spoj mora. suviše površno i suviše usko gledište da bi odmah mogli shvatiti njihov stvarni domet i pronaći u nji­ ma dovoljan razlog za uporno podržavanje dugog i teškog napora koji je neophodan za postepeno ostvarivanje jednog tako teškog pothvata. trebalo bi. metode i homogenosti dok­ trine neophodne za ispunjavanje njenog spekulativnog razvoja. izgledala još uvijek usko vezana za medicinsku vještinu. najbolji duhovi danas imaju. da bude dovoljno da za svaku pravu filozofski um učini krajnje neophod­ nom strogu potrebu za jednim pothvatom koji bi. treba li se čuditi uo­ bičajenoj tendenciji državnika da preziru. i pored svoje napredne strukture. U fazi rađanja nijedna nauka ne bi mogla biti njegovana niti zamišljena izdvojeno od odgovarajuće vještine. već tako dobro pripremljen za sva druga gledišta. u njemu istrajati utoliko upornije ukoliko se vjeruje da se u njemu vidi najbolja zaštita od opasne navale nesigurnih i varlji­ vih utopija.ČETRDESET ŠESTA LEKCIJA Sadržaj — Uvodna politička razmatranja nužnosti i svrsishodnosti socijalne fizike prema osnovnoj analizi aktuelnog društvenog stanja Ogromna osnovna praznina koju u opštem sistemu pozitivne filozofije. iako je najpresudnije iskustvo. treba. svakako. utisnuo u ljudski duh. bez sumnje. kao što sam to konstatovao u četrdesetoj lekciji. 71 . dakle. obilato doka­ zalo veliku slabost tog toliko hvaljenog opreza koji nikako ne mo­ že spriječiti svakodnevnu poplavu najneobičnijih iluzija. sve društvene spekulacije koje nisu neposredno vezane za praktične operacije? Makoliko bio slijep takav stav. kao uzaludne duhovne igre. prirodno. ostavlja žalosno stanje produženog djetinjstva u kojem društvena nauka još čami. najzad. Ako nam je. biti utoliko intenzivniji i duži ukoliko se radi ο redu komplikovanijih pojava. bez kojeg čak ni njena praktična aktivnost ne bi mogla imati ni do­ voljno uzvišenosti ni dovoljno energije. sama biološka nauka. tu veliku karakteristiku jedinstvenosti. očigledno. u pogledu političkih ideja. Najzad. da pravo ka­ žem. Makoliko bila ozbiljna unutrašnja težina jednog takvog razmišljanja koje. u tom slučaju.

dovele tri prve knjige ove Rasprave cjelokupnu društvenu situaciju koja je predstavlje­ na u svojoj punoj svjetlosti i na najjednostavniji način. na osnovni sud pre­ ma kojem stvarni pojmovi poretka i progresa treba da budu tako strogo nerazdvojivi u socijalnoj fizici kao što su. postale po­ zitivne. sada. u tom smislu. nadam se da će svi pravi državnici shvatiti da je ovaj veliki rad. U tom pogledu su. čitavog intelektualnog sistema u toku dugog interregnuma (vladavine) koji mora da proizilazi iz sve veće dekadence teološko-metafizičke filozofije koja je danas' zapala u ne­ moćnu senilnost. najzad. ukratko. oni očigled­ no potiču. onome što je stvarno razumno u osnovi tog djetinjastog naloga. od početka pažljivo okarakterisao suštinsko značenje kroz strogo nepromenljivo korišćenje. potpuno nov duh koji je jedino sposoban. suštinski. kao i iz neprekidnog. razriješe uža­ snu revolucionarnu strukturu modernih društava. potpuno zaslužena uzajamna predbacivanja koja danas sebi upućuju najis­ taknutije stranke. Iako skorašnji. drugih političkih. Nadam se da ova knjiga neće. ostaviti nikakvu sumnju u efikasno prenošenje na političke ideje tog opšteg atribu­ ta stvarnog naučnog duha koji i dalje predstavlja uslove povezi­ vanja i napredovanja identičnog porijekla. poj­ movi organizacije i života. odakle. u cjelini. da vodi naša društva prema definitivnom kraju revolucionarnog stanja koje se u njima razvija već tri vijeka. u praksi. kod današnjih društava. Ali sadašnje stanje političkog svijeta je još uvijek vrlo daleko od tog konačnog neizbježnog izmirenja. jednih filozofskih. isto toliko neophodan termin. reakcionarni duh stalno usmjeravao sve velike pokušaje u prilog poretku kao i da su ra­ dikalno anarhične doktrine uvijek predvodile glavne napore preduziniane u cilju progresa. glavna slabost naše društvene situacije sastoji se u tome da su ideja poretka i ideja progresa danas tako duboko razdvojene da čak izgleda da se. iznad svega. ali još uvijek nepotpunog razvoja pozitivne filozofije. Isto tako. najzad. suviše posebne i suviše plašljive da se. sve više predstavljaju. Nijedan stvarni poredak ne može više di se uspostavi niti posebno da traje ako. U ovom trenutku mi je dovoljno da. Odatle treba poći da bi se realno shvatilo pravo porijeklo koleb­ ljivog i kontradiktornog stanja u kojem vidimo danas sve velike socijalne pojmove i koje nepobjedivom nužnošću. postepeno. kod jednog belgijskog naučnika koji ga je. u pogledu prvog naziva. smatram da čitavu ovu lekciju treba da posvetim nekim uvodnim objašnjenjima vezanim za osnovnu i direktnu relaciju operacije ko­ ja je čisto apstraktna na izgled i koja treba da stvori danas ono što sam nazvao »socijalnom fizikom«1. zbog postepenog opšteg uzmaha. Sa gledišta do kojeg su nas. tako žalosno uznemirava moralni i politički život. u biologija. To je glavna ideja čija će nepobitna demonstra­ cija spontano proisteći. i koja treba da. To je taj duboko začarani krug u kojem se vrti današnje društvo i čiji je jedini izlaz jednodušna prevaga doktrine 72 73 . ali jedino se tako može gleda­ ti na opšti sistem sukcesivnih operacija. u potpunosti nije saglasnn sa progresom nijedan veliki progres ne bi mogao da se ostvari akc ne bi konačno težio ka očiglednoj konsolidaciji poretka. dva isto takva imperativna uslova čija uska i nerazdvojiva kombinacija (ka­ rakteriše otsada) i osnovnu poteškoću i glavni izlaz svakog stvar­ nog političkog sistema. zaokuplja svakim danom sve neophodnija i vidno sve teža obaveza da. koji treba da okarakteriše isto tako radikalnu nesposobnost najsuprotnijih političkih škola i konstatuje neophodnu potrebu da se. ovdje bude kratki pregled prve skice opšteg objašnjenja Ovaj termin kao i. sa svim glavnim potreba­ ma koje žalosno stanje današnjih društava tako energično pokazu­ je svim ozbiljnim i oštroumnim duhovima. kako se nadam. iz cijele ove knjige. Poredak i progres koji su za prošlost suštinski bili nespojivi.. ovi termini su. Jer. do instinktivnog suprotstavljanja kao dubokog nepoznavanja prave prirode političkog problema. na kraju dovede. na­ rušeni pogrešnim pokušajima prisvajanja od strane raznih pisaca koji uopšte nisu shvatili njihov pravi cilj iako sam. po mišljenju nauke. »pozitivne fi­ lozofije« stvoren je prije sedamnaest godina u mojim prvim radovima iz ^političke filozofije. unese u te. nužno. nažalost. ne podnose. već po­ stepeno realizovano za razne klase ideja koje su. s pravom. poslednjih godina. isto toliko neosporno pogodan za stvarnu i glavnu upotrebu. posebno okarakterisati njena. onoliko koliko to dopušta priroda ovog rada. tako spontana sposobnost da ispuni tu dvostruku potrebu preko koje će poredak i progres direk­ tno pokazati dva nužno nerazdvojna aspekta jednog jistog princi­ pa na osnovu glavnog svojstva koje je. suštinski karakteriše duboka i sve veća anarhija. ne može se sakriti da je jedan.da bih se prilagodio. do sada suviše uske. na neki način. Nakon ovog uvodnog razjašnjenja na koje se kasnije neću vraćati. Sve što ukazuje na isključivu preokupaciju jedne od ove dvije osnovne po­ trebe na štetu druge. bez čega on. s druge stra­ ne. najzad. Već pola vijeka. koliko uzaludne toliko burne okršaje. odkako re­ volucionarna kriza modernih društava razvija svoj pravi karakter. iako čisto prolaznog ka­ raktera uostalom. uzeo za nas­ lov jednog djela koje predstavlja jednostavnu statistiku. ukazem. zbog prirode moderne civilizacije. dokopa duhovne vlasti čovječanstva. Po­ sebno moram ukazati na tu zloupotrebu. ne bi zasluživao da izazove pažnju onih koje. u stvari. pozitivnu politiku će. koje treba postepeno da oslobode društvo od te fatalne tendencije ka sigurnom raspadu i da ga direktno povedu u novu organizaciju koja je i progresivnija i čvršća od one koja počiva na teološkoj filozofiji. bez ikakve trenutne i posebne pretenzije. u izvjesnom smislu.

svaka zlobna namjera. Ne bi se moglo poreći da je. ipak još uvijek nije moglo prestati. imaju za glavni cilj da iskorišćavaju opšte vjerovanje radi svog sopstvenog uzdizanja: njih treba znati hvaliti. iz svog neznanja. još uvijek n e p o t p u n osje­ ćaj za tu osnovnu p o t r e b u nije. u pogledu svih važnih odnosa. 1 T a č n o je da se. kao neiz­ bježno i jedinstveno rješenje. p r e m a njihovoj prirodnoj sklonosti da k o n s t a t u j u da li je potrebnije k o n z e r v i r a n j e ili poboljšavanje. u stvari. su po svojoj p r i r o ­ di veoma primjenljiva. još i danas. lako je shvatiti. prednjače da bi t a k o p r i p r e m i l e p r a v o i n e s m e t a n o za­ dovoljstvo. U svakoj stranci postoji. bolje p r i p r e m l j e n o od ostalih. p r a v u političku aktivnost. p r e k o neizbježnog i n e p r i m j e t n o g prelaza p r e t v o r e svoje s t a r e r a t n e a p a r a t e u i n s t r u m e n t e za reorganiza­ ciju. ne bi moglo preživjeti makoliko. Tako. nijedno političko mišljenje koje nema u vidu javno dobro. zapaža se n e p r o m e n j i v a težnja r e a k c i o n a r n e škole da predloži. Iako je. prev. jer se. isto tako. iako je većina onih koji su angažovani u druš­ tvenim bitkama. pos m a t r a n e u cjelini. postati j a s n a tek onda k a d a se sagleda n a s t a v a k i završetak opšte bitke koja se vodila u toku tri p r e t h o d n a stoljeća za postepeno r a z a r a n j e s t a r o g političkog sistema. oni koji. kakvo je do t a d a izgledalo. isključivo. je- dino. sve više teži da postane organsko. a d r u g e kao isključivo kritičke. s a m o j e d n o s t a v n u negaciju prvog. U prin­ cipu. bilo usko i nesavršeno osnovno znanje koje ono ο njemu sebi stvara. u stvari. Sadašnja situacija d r u š t a v a može. obnovu odgovarajućeg dijela starog politič­ kog sistema. a k o je od prije pedeset godina ne­ osporno r a s p a d a n j e tog sistema počelo sve jasnije da ukazuje na prijeku p o t r e b u da se stvori novi sistem. iz čega uvijek proizilazi. t a k o su d a n a s teoretske ideje ostale veoma p o d r e đ e n e p r a k ­ tičnim p o t r e b a m a dok u n o r m a l n o m stanju d r u š t v e n o g organizma one. Ali. izgleda. od t a d a . n a d a h n u o nijednu zaista originalnu koncepciju koja je d i r e k t n o prilagođena tom velikom cilju. svoju k o n a č n u for­ mu i svoj integralni razvoj postigla u posljednjem vijeku (XIX vi­ jeku — p r i m . jedan mali broj ambicioznih koji.koja je. pozajmljivane iz s t a r e d o k t r i n e teološkog i militarističkog si­ s t e m a koji je. o š t r o u m n o m analizom. R a z n e klase d r u š t v a s p o n t a n o p r i h v a t a j u j e d a n ili drugi od ova dva s u p r o t n a smjera. žele sa­ mo da politički svijet premjeste u jednu zaista normalnu situaciju iz koje im se čini da će izaći samo da bi se bacili na neizostavno rušenje svakog socijalnog poretka. nesposobnu da uoči najteže stvarne posljedice doktrina koje oni pripovijedaju. do sada. danas. do sada su. vlada m e đ u s v i m mišljenjima koja imaju. savjet da se još više obustavi s v a k a stabilizujuća sila. određuje r e ­ cipročno u k i d a n j e različitih pokušaja čiji p r e d m e t oni a l t e r n a t i v n o postaju. osim tog skoro jedinog izuzetka. zbog tog neizbježnog filozofoskog propusta. metafuzičko stanje po­ litike. obično. pa čak i istovremena. Slično tome. pogotovo danas. već zato što je. obadvije vrste principa. j e d n e kao očigledno reakcionarne. predstavljaju. jednu koja je nazadna i drugu koja je anarhična. I branitelji i n a p a d a č i starog sistema su po­ kušali da na sličan način. kao je­ dini i univerzalni lijek. za- 74 75 . oni koje danas. osim toga. iz čisto negativ­ ne filozofije koja je n a s t a l a iz p r o t e n s t a n t i z m a . da se stalno upravlja j e d i n s t v e n o p r e m a istim idejama koje su vodile ra­ zne s t r a n k e u t o k u duge ranije borbe i sa kojima su se svi duhovi tako d u b o k o zbližili. svaka pojedina 1 Ne ustručavajući se da na ovom mjestu okvalifikujem. očito izuzetna. Sve ideje ο p o r e t k u . isto tako. isto t a k o progresivna i hijerarhijska. n a n e s e štetu j e d n o m suviše n e ­ p o t p u n o m rušenju tog sistema.) a r a z n e d r u š t v e n e primjene te doktrine. naročito u politici. m a d a različitog s t e p e n a i različitih izmjena. od kojih drugi predstavlja. sa savjes­ nom odlučnošću jednog. glavno političko k r e t a n j e p o t p u n o mo­ ralo da izmijeni p r i r o d u i da od čisto kritičkog. iskreno. u k r a t k o . u stvari. može se. u p r k o s n e k i m s u p r o t n i m izgledi­ ma. bez i k a k v e sopstvene i nove dogme. često lišeni svakog stvarno ličnog ubjedenja. na sve evropske n a r o d e čija je neorganizovanost bila slična. iako su potčinjeni o d r e đ e n o m r e d u . posebno p o s m a t r a n u svojoj katoličkoj i feudalnoj s t r u k t u r i . naučnog duha. da su ona danas okružena krajnje uskom sferom. Me­ đutim. o d m a h se vidi da. dvije neophodne ten­ dencije naših glavnih političkih škola. za j e d n u s t v a r n u reorganizaciju. Zapažanja na osnovu kojih ću. sa istom energijom. Dakle. očigledno. i n t e l e k t u a l n o stanje političkog svijeta t a k o žalosno. u stvari. budući da je dobra strana ljudske prirode. sa filozofske t a č k e gledišta ove r a s p r a ­ ve. t a k o duboko razdvaja dva g l a v n a aspekta d r u š t v e n o g p i t a n j a i koji t a k o često. uostalom. i koji se više ne bi mogli ponovo organizovati nezavisno jedni od drugih. bila p o t r e b n a novoj operaciji čija p r i r o d a odbacuje. što ću kasnije u t v r d i t i . prije svega. bez sumnje. danas. U s v a k o m n o v o m pogledu koji se sukcesivno javlja iz po­ t r e b e naše epohe kao posljedica p r i r o d n o g k r e t a n j a događaja. jedina koja može omogućiti udruživanje u određenom prostoru i vremenu. ne zato što se u njemu revolucionarno stanje manifestuje na kompletniji način. Bez obzira na b e s k r a j n u različitost koja. n e o s p o r n o predstavlja teološko stanje d r u š t v e n e n a u k e : t a k o da sve ideje ο p r o g r e s u i dalje proističu. primijetiti u p o r n a sklo­ nost kritičke škole da. sastoje samo od promjenjivog miješanja dva p o r e t k a p o t p u n o s u p r o t n i h ideja. obično. mislim da treba da jednom za uvijek kažem da sam daleko od želje da iz toga izvučem i najmanje uopštavanje koje ne ide u prilog uobičajenim intencijama njihovih cijenjenih pristalica. ja sam duboko ubijeđen da je. isključivo. pa čak i kazniti po potrebi. iz d o k t r i n e koja. u osnovi. skicirati ovu važnu ocjenu. vrlo opravdano optužuju. ne sumnjajući u njihovu nesposobnost koja je. u praksi. posebno m o r a m o imati u vidu francusko društvo. To je n e p o s r e d n i razlog koji. za nazadnu namjeru. s j e d n e takve tačke gledišta.

nisu nimalo spremni da dovedu društvo u stvarno normalno stanje. svakako. Ali je. u današnje vrijeme. još presudniji protiv teološke politike. teži. u početku i mora tako početi) njena manje-više bliska generaliza­ cija će biti osigurana. smatraju da treba da se pokore samo očiglednoj nužnosti da se najzad neopozivo sruši politički sistem koji je radikal­ no nesposoban da ubuduće upravlja društvom. Biće. isto tako. neophodno je da se teološka i me­ tafizička politika posmatraju svaka posebno. Ja ću se po­ brinuti da u pravo vrijeme. Mo­ že se. na osnovu svih istorijskih činje­ nica. čini mi se označava najjednostavniji i najsigur­ niji kriterijum stvarne vrijednosti bilo koje društvene doktrine i koji je. u današnje vrijeme. još uvijek. Kada baš takva regeneracija bude moguća. ili pak. kada je strpljenje iscrp­ ljeno. da razvije njihovu uzajamnu neutralizaciju. utičući da. kao potpo­ ra društvenom poretku da politički sistem koji se ni sam nije mo­ gao održati pred prirodnim progresom uma i društva. neos­ porno da je kod naprednijih nacija. treba da se sastoji u tome da u sistemu duboko uznemiravanom našim različitim društvenim ide­ jama. Osnovna greška i jednih i dđflugih proizilazi samo iz suviše isključive brige svakog pojedinog od dva bitna uslova čija cjelina predstavlja pravu definiciju opšteg pro­ blema aktuelne politike. prema tome. nije­ dan pravi filozof. trebalo da se samo kroz taj indirektni dokaz pri­ hvati kao dovoljno sposobna da reorganizuje društvo: jer. u tom smislu. Suprotno tome. obično. uspjeti da dokažem na dosto­ jan način u istorijskom dijelu ove knjige. nikada ne bi mogao zaboraviti da je do formira­ nja i prvog razvoja modernih društava došlo pod njenom dobro­ tvornom zaštitom. Teološka škola. danas opasna teološka politika. poveže taj veliki lanac događaja sa jednom vrstom misteriozne fantazije ο Proviđenju koje se dosjeista teže ka anarhiji. što ću ukratko nave­ sti. pokazaće bolje nego bilo koja direktna argumentacija koli­ ko je ta dekadenca otada radikalna i neopoziva. istorijska analiza sukcesivnih transformacija koje su postepeno dovele do potpunog raspada katoličkog i feudalnog si­ stema. obavezno povezati ra- 76 77 . očigledno da svi napori us­ mjereni ka obnavljanju tog sistema. Iako iz tih razloga. ta inte­ lektualna reorganizacija. kao ni karakter ne treba da budu potkrijepljeni razlozima. u stvari. u stvari. na kraju. ona se služi svojim poznatim lukavstvom i nastoji da koris­ teći natprirodnost u objašnjenju. mnogobrojne i direktne kontradikcije u vezi većine značajnih tačaka. one sve više teže da imaju takvu isključivu egzistenciju samo kod čisto spekulativnih duhova. najzad uspostavi realnu i trajnu harmoniju. što ću. Posmatrajući samo sa logičke tačke gledišta. pa makar i kod samo jednog uma (a ona. u suštini. suvišno da se na ovom mjestu zaustavimo radi posebne diskusije ο toj doktrini da bismo konstatovali njenu veliku nužnu slabost koju spontano kretanje događaja svakim danom sve jasnije pokazuje. u potpunosti. površnu dužnost. čini mi se da je neophodno da se osnovni problem naše društvene reorganizacije sve­ de samo na jedan bitni uslov: izgraditi političku doktrinu dovoljno racionalno koncipiranu da bi ona u svom cjelokupnom razvoju uvijek mogla. mi ćemo priznati. čak i ako se pretpostavi da je moguć njihov trenutni uspjeh. To. od početka i sve više i dalje težile ka potpunoj i definitivnoj eliminaciji režima kojem je osnovni zakon društve­ ne evolucije nužno dodijelio.od te dvije antagonističke doktrine rijetko predstavlja u svojoj cjelosti i u svojoj osnovnoj homogenosti. moram na ovom mjestu odbaciti svaku nesuglasicu po tom pitanju. ličnih razloga. postaviti u principu da bi doktrina koja treba da donese potpuno saglasna rješenja vezana za razna osnovna pita­ nja politike kako je tok stvarnih primjena nikada ne bi doveo u protivrječnost. očigledno ne bi mogla posjedovati nikakvu vrlinu nepoznatu elementima od kojih se sastoji. jedino ga mogu dovesti u si­ tuaciju koja je izazvala revolucionarnu krizu. ipak smatram da je nužno da se tome da jedan novi filo­ zofski aspekt koji. iako strogo neophodnu. obavezno. čak ni približnom težinom. posebno. Žalosno odsustvo svakog realnog pogleda na društvenu reorganizaciju samo može objasniti apsurdnu namjeru da se. U nastavku ove knjige. može da objasni taj raspad samo pomoću nepredviđenih i. izvan svakog razumnog odnosa sa neizmjemošću zapažanih efekata. pošto se proširi na društvene pojave. prazne kombinacije koje se pokušavaju stvori­ ti između njih. nadam se. njen uticaj bitno oslabio i pored djelimičnih usluga koje im ona. naprotiv. i u okviru same se­ be. tu veliku intelektualnu obave­ zu: sve one sadrže. može napraviti. jasno karakteriše njihovu veliku slabost. da su sve velike promjene kojima je bio izložen teološki i mi­ litaristički sistem. spontano mora manifestovati pozitivna filozofija koja će. Nijedna od postojećih doktrina ne zadovoljava. Dakle. posebno. ukazem na ogromnu superiornost ko­ ju. kao neosporne elemente. još od prije tri vijeka. radi pra­ vilnosti i jasnoće naše analize. Makoliko da je. jednostavno. Bilo bi. Ali ^monstruozna sprega koja se danas pokušava napraviti između tih nespojivih principia i čiji različiti stepeni karakterišu razne po­ stojeće političke nijanse. jer broj duhova nikako ne bi mogao pove­ ćati suštinske poteškoće intelektualnog usklađivanja i mogao bi uti­ cati samo na vrijeme neophodno za njenu realizaciju. ponovo započne još žešće raspadanje režima koji je već odavno pre­ stao da bude saglasan sa svojim glavnim progresima. biti dosljedna svojim sopstvenim prin­ cipima. u stvari. da tako kažem. a poslije toga treba razmatrati njihov stvarni antagonizam i ocijeniti. tilo da društveni poredak stavi u iskušenje čije vrijeme i dužina tra­ janja.

tu i tamo. iako prikriven. u izvjesnom pogledu zadivljujuće. lakše je konstatovati njenu sva­ kodnevnu sve neodoljiviju tendenciju ka najosnovnijim ustupcima koji su direktno suprotni svim njenim glavnim principima. predstavlja najefikasniju garanciju protiv svakog ozbiljnog povratka vojnog ili feudalnog duha. prva aktuelna nedosljed­ nost reakcionarne politike koja tako. bez sumnje. reakcionarna škola potvrđuje. nimalo oklijevao da isključivo slijedi kada opšte stanje ljudskog uma je ne bi spriječilo. onoliko snažan koliko nehotičan. savršenu povezanost njenih ideja. Posebno bi od teološke politike trebalo očekivati cjelovito is­ punjenje tog velikog logičkog uslova čije se osnovne teškoće izgle­ da. u suštini. iako nijesu u stvari. rijetko suviše stro­ gih. zbog svog polo­ žaja. naprotiv očigledno da je svim vlastima stalo do časti da potstaknu njihov svakodnevni progres? To je. prikladnije od jednog takvog reda zapažanja da potpuno osvijetli duboko realnu ništavnost doktrine koja. iskreno pokušao da se izdigne. indus­ trijski duh. bez sumnje. u preciznoj procjeni mojih sukcesivnih napredovanja. Iako još nije došlo do otvo­ renih borbi između ta dva para principa. uprkos toj neospornoj opoziciji. ima isti karakter. Najveći mislilac današnje katoličke škole. sam Bonaparta . sva­ kako. ponekad i vrhunski. iz lako shvatljivih razloga. industrije pa čak i umjetnosti. Ipak. Iako vrlo malo primjetna. Razmotrimo sada direktnija neslaganja koja. Takvo je glavno pra­ vilo koje me je. uticala nesavladiva snaga njihovog stoljeća.zne redove ljudskih ideja mnogo potpunije nego što su one ikada bile povezane preko bilo koje druge metode. zahtijevala. otkriju osnovno neslaganje. bili glavni početni razlog. uskladi jedan sistem jasno definisan kroz du. Da analiziramo. umjetnosti i nauka? Čisto spekulativni duhovni. da bi. umjetnosti industrije? Nije li. odričući se svakog teološ­ kog aparata. čak i najeminentnijih na koje je. umjesto da se ograniči na to da mu dodijeli božansko pravo. kada je nastojao. Jednu ovako odlučnu provjeru treba ovdje osloboditi svih kasnijih indikacija u tom smislu. biće lako da se u tome prepozna potpuno kontradiktorna struktura koja postavlja sam razum za vrhovnog sudiju jednog takvog potčinjavanja čija snaga i vrijeme trajanja zavise tako. posebno nas zauvijek ču­ va od svakog realnog vaskrsavanja teološkog duha. potpunu prevagu. ka koncepciji jedne prave društvene doktrine. čak i kod njega. poslije toliko drugih vođa iste škole. nasuprot čestim kon­ tradikcijama revolucionarne škole. kao što bi to strogost logike. Pažljivo ispitivanje 78 79 . razum potčinile vjeri. spontano poništavaju za doktrinu koja se ograničava da. u jednom drugom vremenu. jedino od tih promjenjivih odluka. ne izmiču više toj neodoljivoj tendenciji da se izdvoje iz opšteg pokreta. beskorisne pokušaje koje su. dakle. tačnije kao opštija i instinktivnija od bilo koje druge. razvijanjem svo­ jih svakodnevnih djelovanja. u stvari. reprodukujući prošlost. osim nekoli­ ko izdvojenih djelovanja nekih ekscentričnih duhova koji su slu­ čajno naišli da. Demonstracija bi bila suviše laka kada bi se prvo razmotri­ la. U stvari. sam je dao dokaz. na ovom mjestu. s vremenske tačke gledišta. stvarno. doktrina koja je reakcionarna u odnosu na bitne elemente moderne civili­ zacije. tako duboka. Stari politički sistem se tako pokazuje razrušen do te mjere da su njegove najodanije pristalice zbog toga radikalno iz­ gubile stvarni opšti osjećaj. u modernom razvoju teološke politike ikada postojala bilo koja vlast ili bilo koja škola potpuno dovoljno reak­ cionarna da se usudi da. naravno. ponavljale. mnogi istak­ nuti uslovi. prema teološkoj formuli. poništava svoje beskorisne opšte pla­ nove za obnavljanje prošlosti za koju su svi državnici odsada ne­ hotice izgubili osjećaj. inače. ispitivanje. iako je teološka politika.> gu primjenu i tako potpuno razvijen u svim svojim različitim bit­ nim djelovima da izgleda sigurno zaštićen od svake grube nedos­ ljednosti. svakim danom sve rasprostranjeniji i nadmoćniji. već i kod čisto spekulativnih duhova. naš stvarni društveni an- tagonizam. bez obzira na reakcionarne zablude u koje tok događaja trenutno može nasto­ jati da uvuče društvo: isto tako. ne bi. spontanim. od mojih prvih radova iz političke filozofije uvijek usmjeravalo. slavni Maistre. . Da li je.bez njihovog znanja. Isto tako. Nekoliko istaknutih primjera će biti dovoljno da. ova kontradik­ cija bi trebalo da izgleda kao najosnovniji i najodlučnija. bez sumnje. očigledno. na primjer. istorijski gledano. u toku dva stoljeća. ne samo u ak­ tivnoj praksi. tako često. nezavisno od drugih nepoveza­ nosti. nastavi ili samo zamisli sistemat­ ski pritisak na nauke. u stvari. moraju još više zaprepastiti kada se radi ο pokazivanju očigledne uzajamne kontradikcije između raznih glavnih djelova jedne iste doktrine. jedini modus koji se u potpunosti slaže sa prirodom neke slične doktrine i koji jedan takav duh. ne posjeduje čak ni onaj kvalitet koji bi spontano odgovarao nje­ noj prirodi. nema nikakve sumnje da su stalni razvoj i ras­ tuće sirenje nauka. te neizbježne po­ trebe svoje filozofije. Ništa nije. da u svom glavnom djelu započne obnavljanje vrhun­ ske vlasti pape na osnovu jednostavnog istorijskog i političkog rezonovanja koje je. ukazu pažljivom čitaocu kako je lako proširiti ta­ kvo. manje nedosljedna u današnje vrijeme nego metafizička politika. kao poznati zaštitnik industrije. To se može lako uočiti. radikalne dekadente teo­ loškog i vojnog sistema čije je spontano slabljenje bez toga mog­ lo izgledati kao da ima mogućnost za ponovno jačanje. iako lakše podložni. kao karakteristič­ ni atribut. Nije li onaj koji je danas veoma snažno zamislio i veoma žestoko nastavio reakcio­ narnu politiku. U današnje vrijeme postepeni porast naučnog duha.

Poljske i dr. stanje direktno izražene opo­ zicije prema raznim osnovnim tačkama njihove zajedničke doktri­ ne. sigurno opet došlo do još izrazitijeg cijepanja. direktno potčinili neposrednim interesima svoje vremenske dominacije pri- mjenu svojih religioznih principa. grube nedosljednosti Bonaparte usred njegovih uzaludnih napora da uspostavi stari politički sistem. istih suštinskih principa nesloge i razdva­ janja koji su. razvija i primijenjuje. u vrlo raz­ ličitim formama. efektnu manifestaciju. velikim dijelom. bez sumnje. nepobitnu iako kratku. sastoji se. naročito u Njemačkoj. u današnje vrijeme. iz bilo kojeg razloga. pred našim očima. koji. na primjer Grčke. manje revolucionarni od naroda. Za jednu stranku koja je toliko ponosna na svoju tobožnju koheziju posje­ dovanje vlasti je. a u njemu je dominirao šizmatički princip. u tome da se prihvata stvarno ukidanje glavne osnove katoličkog i feudalnog sistema i odriče osnovna podjela na duhovnu i vremensku vlast. i jedni i drugi mogli sanjati ο kontradiktornoj restau­ raciji jednog sistema koji oni tako radikalno nisu poznavali? Pret­ hodno okupljanje svih mnogobrojnih sekti ograničavanih rastućom dekadencom hrišćanstva trebalo bi da. iako u stvari. s obzirom da je stvarnim rušenjem starog poli­ tičkog sistema upravljao snažni uzajamni antagonizam glavnih snaga od kojih se sastojao. njena radikalna nekoherentnost se manifestovala na jedan drugi. nije nov. U tom smislu. kako to zahtijeva priroda uvodnog poglavlja. u mnogim suštiniskim pogledima. što se svodi na isto. u današnje vrijeme. osim toga što su u današnje vrijeme postale još brojnije i dublje. nikada do sada nije bio ta­ ko potpuno oićarakterisan. naprotiv. iako zdrava filozofija u tome može vidjeti samo duboko kobnu zabludu koja je. predstavlja neophodnu uvodnu operaciju. kao što je to gospodin opat Lamennais jednom tačno primijetio prije svog revolucionarnog obraćanja. Taj duh nesklada i podjele reakcionarne škole često se poka­ zivao. su. da se ukloni i potpuno izgubi kod svojih najodanijih pristalica. nisu mislili ni na najmanje učešće bivšeg duhovnog autoriteta čiji su najlegitimniji atribut na taj način potpuno uzurpirali.gle­ dišta uobičajeni simptom svake teorije koja je nespojiva sa či­ njenicama. svakog dana možemo konstatovati. ne manje odlu­ čan način. u raznim sekcijama reakcionarne škole. u tom pogledu. Sto više teološka politika smatra da se. sa naučne tačke . da bi. ne plašim se da tvrdim. zar taj kratki period nije suk­ cesivno reprodukovao. ova se stran­ ka. po­ sebno pokazuju kao mnogo odlučnije dokazujući do koje mjere je osnovna misao starog političkog sistema prestala da bude nadmoć­ na kod onih istih koji su sa žarom preduzeli njenu himeričnu re­ stauraciju. kraljevi pokušali da uspostave sporazum velikoj evropskoj vlasti protiv kasnijeg razvoja revolucionarnog stanja. na jednostavno posmatranje aktuelne epohe. pretpostavimo. što je svima pokazalo da je nemogu­ će da se tamo. prema tome.prošlosti će nam kasnije. Kada su poslije njegovog pada. Zar se i pored bliske i očigledne veze njihovih stvari. Možda je to jedini veliki politički pojam sa kojim se. svakakao. dati mnogobrojne i ne­ opozive dokaze. prirodno moralo povezati sve spo­ redne razlike u osnovnu realizaciju doktrine čija je povezanost i homogenost toliko hvaljena. inače. od jeretičkih voda. odobrava opšte potčinjavanje prve drugoj. u sadašnje vrijeme. pogotovo unutar reakcionarne stranke. postepeno razvijani tokom ranijih vjekova stvarno doveli do neopozivog raspadanja teološkog i feudalnog sistema? Kada bi se. svim pravim posmatračima. tako. čak sve više. u suštini. uvede papska vlast. ograničavajući se na ovom mjestu. dobrovoljno pristali na svoju sopstvenu političku degradaciju. Bez sumnje. vidjeli tokom du­ gog niza godina vrlo izražena cijepanja koja su naglo dovela do sve brojnijih sukcesivnih sitnih podjela te trijumfujuće stranke i koja su. već i kod nacija koje su nominalno ostale katoličke. na kraju. to u njoj sve više dolazi do nepomirljivih sitnih podje­ la koje prikriva nejasno odobravanje njenih opštih principa dok su sadržane u spekulativnom stanju: to je. U tom smislu. Ta je uzurpacija spontano izvršena tako radikalno da je vrhovni savjet bio sastavljen. pravili neki savremeni državnici. pošto je dovedena u defanzivni položaj. ili se. ali jednako značajnim hilo za djelimiični i tre­ nutni trijumf teološke politike bilo za njegovo naličje.godine uticao da reakcio­ narna stranka postane samo protivnički uslov. U neobičnoj jednodušnosti koju manifestuje ta škola. kao što se moglo vidjeti kod mnogih izrazitih savremenih slučajeva. Nismo li. bilo iz nečasnog interesa ili pak zbog nekorisnog duha uske nacionalnosti. Kako bi. Dakle. poslužila kao neposredni instrument njenog političkog pada. spontano priklanjala. svakim danom sve potpunije i sve uoč­ ljivije nespojivosti aktuelnog društvenog stanja sa starim politič­ kim sistemom čija prava opšta misao nastoji. ni kraljevi nisu. uvijek su brzo propadali pred slijepom ali nesavladivom tvrdoglavošću raznih vlada da zadrže vrhovnu upravu teološke vlasti čija je neosporna centralizacija odmah onemogućavana. nisu samo kraljevi i pape. najzna­ čajniji slučaj te vrste. nesigurni planovi. 80 81 . ne samo u raznim protestantskim zemljama. bez sumnje. sličan uspjeh ponovio. i pored tog jasnog iskustva. slažu sve stranke. U toku tri poslednja vijeka. trenutno neizbježna. Ali. pristalice katolicizma i feudalizma nisu žestoko razdvojili? Zar se nisu međusobno tukli branitelji aristokrati je i zagovornici kraljevske vlasti? Jednom rječju. koje su u tom smislu. Odkako je nezaboravni udar od 1830 . u tom pogledu. zbog neizbježnog uticaja. samo su življe ponovile primjer već davno poznat mnogim drugim prinčevima. Ali takve se nedosljednosti. a sami sveštenici.

ni da sakupi. koalicija kraljeva htjela najzad da ozbiljno p o b u n i E v r o p u p r o t i v nepodnošljive domina­ cije B o n a p a r t e . zamišljena u apsolutnom smislu. predbacio. zbog svoje prirode. odbijaju­ ći da se u toj situaciji od životnog značaja. dok se p r a v i k a r a k t e r glavnog političkog p o k r e t a . kroz definitivno osnivanje sistema ko­ ji je isto toliko progresivan koliko jedinstven. P o z n a t o je da je Maistre. k a o za svaki drugi red ideja. b e s k r a j n o ponavlja njihov početak. inače skorašnja. može. kod slavnog a u t o ­ ra P a p e na veći broj nedoslednosti. politički trijumf metafizičke škole je m o r a o predstav­ ljati. ne prestajući ipak d a . suštinskim p r i n c i p i m a r e v o l u c i o n a r n e d o k t r i ­ n e . po­ sebno k a d a se radi ο galikanskoj crkvi. bez sumnje. istorijski dio ove knjige će j a s n o pokazati da ona. k a o krajnju pomoć. pa čak u izvjesnom smislu i m o r a l n u degradaciju. s druge strane. u d a n a š n j e vrijeme sadrži toliko ele­ m e n a t a d i r e k t n o s u p r o t n i h njenim sopstvenim osnovnim principi­ ma. Svako se osjeća da je Romantizam početi. u k a z a t i . posluži p r v o m s a m o da bi izazvala d r u g u koju je t a k o nehotice priznala za j e d i n u danas sposobnu da s t v a r n o djeluje na civilizovane n a r o d e . dugo zasluživala t i t u l u progresivne. Ali osnovna metoda. j e d n o s t a v n a p r o m j e n a do koje je došlo u kraljevskoj vladi. pošto je. nakon odgovarajuće analize.smislu što politi­ čka anarhija sada prestaje da odbacuje literarnu anarhiju. sada. nastojao zatim da. Jedna takva zabluda i sa jedne i sa druge strane. ne bi bilo teš­ ko. n i k a d a izgubiti iz vida da je n j e n a doktrina. Može se. duboko p r o ­ t i v n a savremenoj civilizaciji. obaveznu p r i p r e m u za društve­ ni dolazak pozitivne škole kojoj je isključivo p r e p u š t e n realni nas­ t a v a k revolucionarne epohe. kao što sam ranije naveo. ni­ k a k o nije mijenjao. isto tako. s t v a r a n e o p h o d n i vom suštinskom karakteru svakog literarnog sistema. imala je. a n a s t a v ­ lja da traži energično ugušivanje p r o t e s t a n t i z m a u F r a n c u s k o j . svoje različite pristalice. dok je klasična književnost izgledala isključivo posvećena paganskoj i repu­ blikanskoj antici. A k o s v a k a dogma koja čini kritičku d o k t r i n u . bar u tom . prije svega. kasnije i m a u vidu k o n a č n u restauraciju starog političkog sistema. poš­ to je upravljao p r v i m razvojem ljudskog d u h a i društva. u Francuskoj početkom ovog vijeka pod pokroviteljstvom katolićko-feudalne škole koja je dugo vremena smatrala za obavezu stranke da pretjerano hvali najmonstruoznije zablude književnih stvaralaca. ne uzmičući p r e d k r a j n j o m opasnošću od j e d n e t a k o m o n s t r u o z ­ ne nedoslednosti.. izgleda. p r e d našim očima p r e d u z i m a . Oni koji su na čelu te j e d i n s t v e n e m e t a m o r f o ­ ze s m a t r a j u da su najsposobniji u stranci čiju političku abdikaciju. s v e č a n o je dala ni n a j m a n j e dvosmislen dokaz sla­ bosti r e a k c i o n a r n e d o k t r i n e i energije kritičke d o k t r i n e . inače. aiko ne analognih. beskorisno da se duže z a d r ž a v a m o na ovom mjestu da bismo konstatovali r a d i k a l n u slabost d o k t r i n e koja. žarko braneći staru klasičnu zakonitost. iako isključivo kritička. ipak je bio do­ voljan da jedni iz počasti. manifestovati s a m o d i r e k t n o a n a r h i č k i k a r a k t e r . ne treba. katolička škola k o ­ ja se formalno poziva na d o g m u slobode savjesti k a d a su u p i t a ­ nju njeni savjetnici iz Engleske i. oni kategorički potpisuju. Postojala bi težnja da se m o d e r n a d r u š t v a reorganizuju p r e m a jednoj dosta zastareloj teoriji koju već o d a v n o ne razumiju dovoljno ni njeni . nastojeći da za svoju u p o t r e b u sistematizuje cjelokupni p r e d m e t kritičke d o k t r i n e . na način koji više odgovara običnim zakonima analogije. Ova d o k t r i n a je s a m o mogla neopoziva uništiti sistem koji je. za cilj da utiče da se romantičarska književnost stvara kao suštinski posvećena prikazivanju hrišćanskog i feudalnog doba. posebno. Podjela književnih mišljenja nastaje. Austriji i dr. 1 Pošto literarna mišljenja koja. izgleda. jednako zatvore oči pred očiglednom nedosljednošću jedne takve ocje­ ne u poređenju sa opštim principima apsolutnog autoriteta ili neodre­ đene slobode čiju su političku prevagu svaki za sebe htjeli da usposta­ ve. K a d a je. dok je. vrlo čudno k o n t r a d i k t o r n o . iz Irske ltd. s razlogom. isto tako ostavlja tragove koji su potpuno do­ voljni da istaknu realnost prethodnog posmatranja. ovo implicitno prizna­ vanje neopozive oronulosti teološke politike. bila na čelu glavnih političkih p r o g r e s a do kojih je dolazilo u t o ­ ku tri poslednja stoljeća i koji su suštinski m o r a l i biti negativni. kao korisnu novu provjeru te karakteristične ne­ dosljednosti sadašnjih stranki. a drugi iz odvratnosti prema katolicizmu. takođe. s d r u g e s t r a n e . u n a š e m vijeku. zbog toga. svakako. metafizičku politiku jednoj takvoj ocjeni. Osim toga. iako im ona n u ­ di naj'bolje definisani obrazac u prošlosti čije bi r e v n o s n o p r o m a t ­ ranje. velikom Bossuet-u da u o p ­ šte ne poznaje p r a v u političku p r i r o d u katolicizma.više nego j e d a n p u t . t a k o p o t p u n o i odlu­ čujuće k a k o ga mi d a n a s vidimo. b a r ekviva­ l e n t n i h . bez sumnje. Ali. pokušala Više puta da je stavi pod smiješnu zaštitu zvaničnih uredbi. Ovaj površni prigovor koji uopšte ne odgovara pra- 82 83 . trebalo da spriječi s v a k o ozbiljno razmimoilaženje. u stvari. beskorisno vaskrsavanje katolič­ kog i feudalnog r e ž i m a pomoću onih istih p r i n c i p a koji su u stva­ ri. revolucionarna škola. ni u uspješnim ni u neuspješnim situacijama. pa čak ne može. u tom smislu. vidjeti. bi­ lo hi.. uvijek i bila ustanovljavana. u stvari.najslavniji tumači. Izlažući. 1 Poslije t a k v i h p o s m a t r a n j a koja s v a k l a k o može preduzeti. pa p r e m a t o m e čisto r e v o l u c i o n a r n a . ne može biti ni u jednoj epohi u kojoj r e a k c i o n a r n a škola. poslužili za njegovo rušenje i čije n a j a n a r h i č n i j e posljedice ona ne oklijeva da potvrdi na spekulativni n a č i n : razlog tog p r e v r a t a je. smatram prikladnim da na ovom mjestu navedem direktno kontradiktornu vezu koja se može uočiti između dva suprotna tabora u literaturi i politici. na primjer. mo­ gu ponuditi vjeran i poučan odraz opšteg stanja ljudskog duha u sva­ koj epohi. očigledno. u stvari. posmatr a n a u s v o m začetku i ograničena na s t a r i sistem p r o t i v kojeg je ona.

Taj prethodni preokret je ne samo neizbježan zbog same snage prethodnih slučajeva koji ga vode. predstavlja vladu zbog njene pri­ rode. uostalom bez sumnje. suštinski svode na postepeno rušenje starog sistema. To je neophodni i potpu­ no zakoniti izvor aktuelne kritičke doktrine. Stanje djetinjstva i empirizma u kojem je društvena nauka do sada stalno čamila. bilo da omogući elementima novog sistema. koja je du­ boko prikrivena nadmoćnim prizorom stare organizacije. već i strogo neophodan. a ipak je njego­ vo neosporno ukidanje uslijedilo nekoliko stoljeća poslije njega. nikada ne može biti direktan ni stalan. prelaz jednog društvenog sis­ tema u drugi. mora prevazići osnovne granice slabosti našeg uma. Zbog te očigledne i isto toliko žalosne potrebe koja je inhe­ rentna od našoj nemoćnoj prirodi. kada preporod nikada do sada nije mogao biti dublji ni veći? Bez sumnje. Cak i najnestvarniji utopisti kojima se čini da su se potpu­ no oslobodili svakog uslova realnosti. moralo je. bilo suštinskih prepreka koje ona sa­ da suprotstavlja konačnoj reorganizaciji modernih društava. izuzetna i prolazna i koja se morala razvijati kod naprednijih naroda od momenta ka­ da je nesposobnost starog političkog poretka da i dalje upravlja društvenim pokretom počela da postaje neosporna. putem direktne i potpune subverzije najosnovnijih političkih pojmova. Mali domet našeg uma i kratkoća individualnog života u poređenju sa sporošću društvenog razvoja. ljudski duh ne bi mo­ gao da se jasno uzdigne do opšte koncepcije sistema koji treba konstituisati. najeminentniji duhovi još uvijek nejasno naziru pravi karakter društvene reorganizacije. inače. zbog njihove velike komplikovanosti. od svih drugih re85 84 . Pored tih neospornih razloga koje je danas lako ocijeniti. naročito u pogledu političkih ideja. I nad najjačim umom čitave antike. u uskoj zavisnosti od stvarne sredine u kojoj mi sada živimo. očigledno je da je intenzivnija i dugotrajnija borba pro­ tiv starog režima morala nužno uticati na energičniji razvoj i sistematičniju koncentraciju revolucionarne akcije koja je. još tješ­ nja. podnose bez svog znanja tu nesavladivu potrebu. Ova raznovrsna osnovna razmatranja se. direktno vezana za jednu cjelovitu doktrinu metodičnog i stalnog negiranja svake regularne vlasti. ako posmatramo društvene revolucije samo u njihovom jednostavnom intelektualnom stanju. bez kojeg ni najeminentniji duhovi jasno ne bi mogli shvatiti pravu karakterističnu prirodu novog sistema. u stvari. nužno. mogao naviknuti na novu koncepciju da bi svojim učešćem pomogao nje­ nu postepenu realizaciju. posmatrana u svojoj cjelini. snažno manifestuje kroz mnogobrojne nesporne primjere. Ukoliko više. bilo je poželjno da pad starog političkog si­ stema bude zadržan do trenutka kada bi novi sistem trebalo da bude sposoban da ga neposredno smijeni sprječavajući svaki organ­ ski prekid. najzad po prvi put. Ova doktrina. drže našu moć zamišljanja. koncepcija jednog pravog političkog sistema koji se radikalno razlikuje od onog u ko­ jem se nalazimo. opšti duh revolu­ cionarne metafizike se sastoji u tome da sistematski dovodi u nor­ malno i trajno stanje situaciju koja je. Tako. za jednu novu političku organizaciju do čije pojave. priklad­ no da vrlo jasno predoči direktnu obavezu jednog takvog kretanja. bar za vrijeme nekoliko generacija. Bez obzira na aspekt sa kojeg se posmatra. opasno djelovanje tog uništavajućeg aparata niti može niti treba da potpuno prestane. uprkos već gotovo potpuno završenom raspadanju. smatrajući da je ta prva teškoća savladana. kao nužnog neprijatelja društva radi kojeg ona mora da vodi računa da je stalno u stanju sumnjičenja i kontrole. tako da on nije mogao ni zamisliti društvo koje nije zasnovano na ropstvu. Ako. Ali ova utopijska pretpostavka je duboko kontradik­ torna u odnosu na najočiglednije uslove ljudske prirode. iz­ vanredno mogu primijeniti u velikoj društvenoj revoluciji usred koje živimo a kojoj su sve ranije revolucije. da bi za­ služivala neko ozbiljno ispitivanje. iako samo privremen. dakle. sve do manife­ stacije dovoljno karakteristične za novi poredak. Jedna tako odlučujuća provjera mora uticati da se dovoljno pro­ cijeni stvarna moć jedne takve opšte obaveze koju istorija nauka. on uvijek pretpostavlja. razlog treba tra­ žiti u vremenu kada je stari sistem u punoj snazi morao neposred­ no zabranjivati svaki. pokazujući da bez tog prethodnog rušenja. bilo kakav prikaz takve budućnosti! S dru­ ge strane. vrlo poodmaklo rušenje ra­ nijeg političkog sistema predstavlja u tome jedan očigledno neiz­ bježan uvod. niti bi se javni razum. uvijek unaprijed podrivanog u svojim raz­ ličitim osnovnim temeljima. čisto intelektual­ no razmatranje koje ovdje treba preciznije da navedem.uslov. čak i u pogledu mnogo jednostavnijih ideja nego što su političke. veli- kim Aristotelom vladao je njegov vijek. doprinjeti da ta prirodna obaveza postane imperativnija i. koji su se do tada lagano i tiho razvijali da malo po malo dobiju političku osnovu. po svojoj prirodi. čini mi se da je jedno novo. jednu vrstu manje-više anarhičnog interregnuma čiji karakter i vijek trajanja za­ vise od intenziteta i obima modernizacije koju treba izvesti: najosetljiviji politički progresi se. iz toga se jasno mo­ že vidjeti pravo opšte objašnjenje bilo neophodnih usluga koje je ta doktrina do sada učinila. bilo da podstakne na reorganizaciju kroz iskus­ tvo sa poteškoćama anarhije. posebno. Kako je društvo moglo izbjeći taj uslov prethod­ nog preokreta koji je ranije pretrpjelo u manje značajnim trans­ formacijama. predstavljale neizbježni uvod. da je uvijek spremna da što više ograniči sferu njene aktivnosti kako bi sprije­ čila njeno prodiranje nastojeći da joj konačno. uvijek vjerno odražavajući savremeno druš­ tveno stanje kroz svoje maštanje.

u stvari. Na taj način su. odlučnim kao i njihovi protivnici da donose sud isključivo na osnovu svog sopstvenog znanja. bude dozvoljeno. nema ustano­ vljenih principa«. ono što posebno treba uzeti u obzir je da bi bez tog atributa revolucio­ narna metafizika. do ta­ da. Individualno pravo neograničenog ispitivanja svih društvenih pita­ nja moralo je suviše laskati uobraženoj nemoći našeg uma da bi i sami najsistematičniji čuvari starog društvenog režima mogli odo­ ljeti jednom takvom mamcu i pomiriti se sa sudbinom da ostanu jedini ponizni i pokorni među duhovima koj su se potpuno preda- li neodoljivom zamahu svoje potpune emancipacije. pomenem način. nažalost. prepusti samo funkciju opšte policije.1 Formulišući to stvarno odsustvo intelektualnih pravila. kod reakcionarne stranke. Radije uka­ zujem na tu opštu invaziju kritičkog duha koji karakteriše revolu­ cionarnu doktrinu u užem smislu. na koji sam ocijenio tu dogmu 1822. ona je jednom neizbjež­ nom reakcijom. Ako je u poli­ tici drugačije. posebno ako se iz toga ne izdvoje njene najneposrednije posljedice vezane za slobodu štampe. Ako se sada kritička doktrina posmatra sa jedne posebnije tačke gledišta. bez ikakvog bitnog učestvovanja u vrhovnoj upravi kolektivnom djelatnosti i društvenim razvojem. u stvari. metafizičkog stanja u kojem je naš um tada bio zatvoren. Ali. neizbjež­ no sačuvana ili bi bila predata samim vlastima makar se radilo i ο razaranju jer one same pretenduju na to pravo. zar se i jedna društvena akcija za čije je ostvarenje bilo potrebno dva ili tri vije­ ka. već osim toga. apsolutnom i konačnom u očima prostog naroda? Dakle. obrazovanja ili za bilo koji drugi način izražavanja i prenošenja ljudskih mišlje­ nja. kada bi se sva upravljačka moć radikalno oduzela vladi putem jedne vrste stroge dogme. nisu uopšte osjetili. doktrinu koja sve više teži. a drugi kontradiktorno u odnosu na sopstvene teorije. smjelo i lako najteže de­ bate i ne pokazujući više stvarno poštovanje prema njihovim naj­ višim intelektualcima. dogma univerzalnog i neograničenog prava ispitivanja je. Bez sumnje. kao što ću po­ sebno objasniti kasnije. da se otvore oči prilično velikom broju dobrih duhova koji. isto tako. kao revolucioneri koje oni napadaju. manje-više prećutno prihvatali opšti duh revolucionarne doktrine kojim se oni stalno i spontano služe. čak i ta­ da. bez razmišljanja ο mogućnosti da se to uradi na neki bolji način. vjerovatno bila sigurno nemoćna da na odgova­ rajući način ispuni svoju osnovnu dužnost protiv starog političkog sistema. neodvojiva od naše nemoćne prirode. vrlo je tužno što je. ne bi bilo za­ mišljeno kao vremenski uslov neophodan za punu efikasnost borbe koja je morala pripremiti dolazak novog režima. pa makar ono poticalo i od vlasti koje oni najviše hvale. u pogrešno apstraktnoj formi zajedničkoj za sve meta­ fizičke koncepcije. budući da je duboko nepoznata. ljudski duh bio prisiljen da pri­ hvati. naravno. odkako se više ne koristi isključivo radi razbijanja starog političkog poretka. Istorijski gledano. da bi se do­ voljno ispunio taj prethodni uslov. ne bi mogla smatrati. Oni isti koji preko svojih djela nastupaju kao. U svakodnevnom životu najodanije pristalice teološke politike. u tom interva­ lu kada su stari principi pali a novi još nisu formirani. postala istinski univer­ zalna i predstavlja jednu od glavnih osobina društvenih običaja ka­ rakterističnih za ovaj vijek. u tom osnovnom pogledu. filozofski branitelji duhovne vlasti. ova velika poteškoća treba da izgleda. isto tako. drugi istinski najviši autoritet osim autoriteta svog sopstvenog razuma čija je ćudljiva nepogre­ šivost uvijek spremna da se pobuni protiv svakog protivljenja. ukratko. Ne samo da je takav karakter morao proisteći iz. pravo govoreći. svi umovi bez obzira na svoje spe­ kulativne težnje. kritička doktrina bi bila suviše nepotpuno ocijenjena kada to sistematsko negiranje svake istinske vlade. da postane direktna prepreka svakoj pravoj reorganizaci­ ji. ipak. jedni namjerno. kako (bih bolje istakao obim i težinu jedne takve situacije u kojoj se umovi nalaze. na pravi način. snažno doprinijela da se ubrza i pojača konačni raspad stare duhovne moći. analizirajući tu posljednju istorijsku fazu društvene evolucije. potrebu za jednom novom društvenom doktrinom i koji su smatrali da je potpuni trijumf negativ­ ne ili metafizičke politike definitivni termin opšte revolucije modernih društava. i pored očigledne tačnosti takve ocje­ ne. čini njen najobimniji i najosnovniji princip. godine u uvodu mog »Sistema pozitivne filozofije«: »Nema nimalo slo­ bode savjesti u astronomiji. čak i u najnaprednijem stanju javnog ra­ zuma. kao što sam to i očekivao. uglavnom. fizici. ta ocjena je. mora trajati do društvenog dolaska pozitivne filozofije. Ipak. Ova formula je morala biti apsolutna jer se tada nikako nije moglo sumnjati u potrebni termin koji je opšte kretanje ljudskog razuma moralo utvrditi u privremenom 1 Neka mi. da. pokazuju se sada. očigledno je da apsolutno pravo slobodnog ispitiva­ nja ili dogma neograničene slobode savjesti. u suštini. herniji ni u samoj fiziologiji u tom smislu što bi svak smatrao da je apsurd ne vjerovati pouzdano princi­ pima koje su u tim naukama ustanovili nadležni ljudi. u stvari. doprinijela. Pošto je prvo živo šokirala revolucionarne predra­ sude. koji još može biti od koristi. Zato je revolu­ cionarna zaraza.alnih atributa. jedini razlog za to je što. sa filozofske tačke gledišta. ο čemu ću govoriti kada dođe za to vrijeme. prekidajući. mogla biti. potvrda. prolaznog stanja neograničene slobode u koju je ljudski duh bio spontano postavljen zbog neminovnog nastav­ ljanja neopozive dekadence teološke filozofije koja. tim povodom. Jer bi prava priroda novog sistema. na koju se gledalo kao na neizbježno nastavljanje dekadence starog režima. ne priznaju. 86 87 . kao apsolutnu i beskonačnu. nužno.

u početku se mo­ gu manifestovati samo uopšteno. prirodno odre­ đeni za kontemplaciju. čak i 'kada se odriče starih principa da bi od njih napravio nove. pri­ vatnom ili javnom. ljudski duh bi ih. mora prethoditi i odrediti stvarni trijumf tih principa. sve više. ne oklijeva da im da povjerenje u opštem rukovođe­ nju odgovarajućim operacijama. kobna zabluda koja danas. najzad. na osnovu prirodne iluzije jedne duge navike. svakako. Kada takvi principi budu ustanovljeni. nego i dalje direktno.poznavati najosnovnije potrebe ljud­ skog razuma kojemu su. raspravljajući stalno ο ponašanju kojeg se moraju pridržavati. kao što se to moralo vjerovati u po­ četku. obrađena u glavnim crtama. taj apsolutni karakter bio strogo prijeko potreban da bi ta dogma mogla ispuniti. bez velikih opasnosti ne bi mo­ gao preći prirodne granice odgovarajuće krize. Da 1 >»Ni jedinka ni vrsta«. Do tada. Kako bi dogmatska . trenutni skepticizam. u početku.prizna da je nesposoban. da sam je već dosta jasno okarakterisao tako da ni najnepažljiviji čitaoci ne mogu biti zaprepašteni mojom opštom ocjenom revolu- cionarne dogme neograničene slobode savjesti bez čije bi pobjede ovaj Traktat očigledno bio nemoguć. i čak neophodan zbog raznih suštinskih razloga. kod svih političkih stranaka. hemijske i druge pojmove koji treba da uđu u društveni opticaj. bilo bi ravno ludosti u ličnom ponašanju. a ne donositi odluke. Stalno ispitivati. S druge strane. osim ako se posebno ne pripremi. očigledno. naprotiv. Jer. suviše često mora povlačiti intelektualno mediokritetstvo povezano sa nezadovoljstvom karaktera. u stvari. sa dovoljno ener­ gije. iz onih istih principa starog društvenog sistema čije bi neophodno rušenje. ne samo što nikako ne može predstav­ ljati jedan osnovni princip. da je pravo ispitivanja tre­ balo podrediti bilo kakvim restrikcijama. moglo biti sa­ mo privremeno kao što na to ukazuje situacija duha koji prethodi i priprema konačnu odluku prema kojoj naš um stalno teži. godine. javnost nije sebi pripisala istu sposobnost. ug­ lavnom. prema tome.Nije li. pošto se nije vodilo računa ο tome da je jedna takva ocjena nemoguća. Sto bolje izanaliziramo tu jedinstvenu fazu našeg društvenog razvoja. ipak. uglavnom. u potpuno­ sti. predstavlja jednu vrstu bolešljivog poremećaja koji. iluzoran. ni mogli biti istraživani da se filozofi nisu. stva­ rajući osnovne temelje novog društvenog poretka. još i danas predstavlja. sa izuzet­ kom jednog neprimjetnog dijela onih koji su. požuri sa stvaranjem jedne takve cjeline. da stvori i prosudi astronomske. osnovna diskusija koja. pravo ispitivanja vrati u svoje granice. ne . na taj način. za mnoge prosvećene duhove definitivno stanje. Makoliko ovaj veliki princip političke doktrine do sada bio i još jeste koristan. teško uspostaviti? 1 . stanje ispitivanja bi. više puta pružiti priliku da sve više objašnjavam moju cjelokupnu misao koja se odnosi na tu značajnu temu: međutim. rekao sam u mojim »^Razmišljanjima ο duhovnoj moći« 1826. uzeo iz samih principa koje je on mogao realno zamisliti. U bilo kojem slučaju. sigurno. kasnije. fizičke.« nisu određene da utroše svoj život u ste­ rilnom rezonovanju. tako da se u normalnom i stalnom poretku ustanovi prolazna međuvladavina. koja neizbježno prati takve pre­ laze. stvorene na osnovu apsolutnog prava ispitivanja. podstaknuto oholim tre­ nutnim posjedovanjem ma koje vlasti. u smislu svega toga. Nastavak ove knjige će mi. pozvana »na akciju«. mislim da ćemo više biti ubijeđeni da se bez osvajanja i korišćenja te ne­ ograničene slobode mišljenja. Masa ljudi je. ipak.stanju koje je ona čuvala i koje. sigur­ no. značilo bi. kada se razmotri sa stvar­ no filozofske tačke gledišta. potrebna čvrsta uporišta. nije mogla pripremiti nijedna prava reorganizacija. intelektualna vlada već. i sama mišljenja koja će kasnije imati za­ datak da potčine umove jednoj stalnoj i preciznoj disciplini. t.niko. izgleda. jer principi kojima se ona mora rukovoditi ne bi. očigledno da je jedna takva tendencija. inače. zaista normalne i stalne koje se sastoje.potvrda jedne takve dispozicije kod svih pojedinaca mogla ostvariti definitivno savršenstvo društvenog poretka na os­ novu ideje čija je stabilnost mnogo važnija i koju je. od diskusija u odgovarajućim intelektualnim uslovima uz jednako poštovanje stvarne povezanosti raznih posljedica sa osnov­ nim pravilima. proizići samo iz dobrovoljnog pristanka na osnovu kojeg će ih javnost opravdati nakon konačne vrlo slo­ bodne diskusije. po svojoj prirodi radikalno anarhična zato što bi. svakako. na osnovu jedne potpuno materijalne poli­ tike. njiho­ va će neodoljiva nadmoć uticati da se. direktno bilo sputano filozofskom operacijom koja nije imala drugi bitni cilj nego da to rušenje olakša. jer njihova zako­ nita nadmoć može. iznad svega.« 88 89 . to znači da je. a . a mogao bi biti i opasan kada bi. neizbježno. i da inače. ovdje je vrlo očigledno da je. je­ dino sposobna da kasnije povezu njegove spontane napore i kod kojega. Svaki drugi način pristupanja duhovnoj reorgani­ zaciji bio bi. u beskorisnoj želji da se. postojala težnja da se korišćenje prava ispitivanja potčini samovoljnim normama prije nego što spontani razvoj javnog razuma ustanovi postepeno odgo­ varajuće principe. svoju revolucionarnu misiju. jednostavno kao misli pojedinaca. bila bi ra­ dikalno nemoguća. moglo sumnjati u to da on. teži da se suprotstavi kao neka sistematska pre­ preka svakoj istinskoj društvenoj reorganizaciji odkako njena de­ struktivna djelatnost više ne koristi bitno za raspadanje starog po­ litičkog poretka koje je skoro dovršeno. kada bi mogla vječno trajati. poslužili svojim pravom ispitivanja. Uzeti izuzetak za pravilo. u osnovi. uzrokovan manje-više teškim prelaskom iz jednog dogmatizma u drugi. spriječila svaku pravu duhovnu organizaciju? Obično svak lako .j. ne bi se. u isto vrijeme.

poznato je sa koliko su strašne energije prirodni rukovodioci tog velikog pokreta pokušali da do­ biju opšte odobravanje.se vra­ tim na ovakvu temu. ravnomjeran porast in­ telektualne anarhije. u poretku ideja koji je najnejasniji i najpuniji kapitalnih zabluda? Spekulativna inercija karakteristična za većinu duhova. ili kada se radi. Na osnovu kojeg monstruoznog izuzetka bi se od ovog osnovnog uslova čitavog društva. koji vuku. moglo odstupiti u odnosu na cje­ lokupnu asocijaciju ljudske vrste. osim u pogledu mišljenja koja se smatraju indiferentnim ili sumnjivim. svaki na svoju stranu. dakle. ne mogavši tako dovesti u sum­ nju glavne uslove koji su. takav bi stav. ukratko rezimirajući prethodnu analizu. prev. za to najmanje mjerodavnih? Jedna tako šokantna anomalija. Dakle. ili zbog protivljenja da preduzme pravu procjenu opštih maksima ne­ ophodnih za pravo usmjeravanje svoje lične aktivnosti? Bez obzi­ ra na intelektualni razvoj koji bi se ikada mogao pretpostaviti u masi ljudi. kod kojih je ta politika ozbiljno zaustavljena zbog zastoja protenstantizma. imperativnije nego u bilo kojem drugom slučaju. biti. da će. milom ili silom. Ni jedno udruženje. Zadovoljiću se ovdje da. dakle. van svake radikalne diskusije: u nastavku ove knjige ću često imati prilike da . a ukla­ njaju se zato da bi ustupile mjesto novim.) 91 1 90 . dakle. obično da budu nesposobni da iskorijene beskorisnu pretenziju svakoga da se uvijek predstavlja kao suvereni sudi ja raznih društ­ venih teorija. ako se ima u vidu direktni utioaj neizbježnih zastranjivanja izazvanih ne­ obuzdanim ambicijama toliko nesposobnih i loše pripremljenih umo­ va. nespojiv sa stalnom slobodom koja svakome dopušta da. ali u raznim tačkama doktrine ili discipline koje su im ostale zajedničke. makar imalo posebnu i privremenu misi­ ju. Kada je kritička doktrina. in dubiis libertas.samo na osnovu vjerovanja drugome. . ne manje opasnim. bez sumnje. zbog ilu­ zije koja je u početku bila neizbježna. pomenem da je već odavno zdrav politički ra­ zum visoko formul'isao tu pravu potrebu svake realne organizacije pomoću one divne aksiome katoličke crkve: In necessariis unitas. nastoje. društveni poredak ostati. i makar bilo ograničeno na veoma mali broj pojedinaca. su. obično.li će. in omnibus charitasJ Ipak ova lijepa maksima se. ostati jedini koji su prepušteni samovolji i promjenjivoj odluci duhova. čak . očigledno. potrebni za njihovu racional­ nu obradu? Ove različite zablude koje se uzajamno sukobljavaju nastoje. svakako. bez direktne težnje ka raspadu društvenog stanja zbog sve većih razilaženja pojedinih umova. suprotstavljajući se stvarnom konver­ genciji duhova koji se. njihova netr­ peljivost nije manje tiranska. kada individualni ponos prestane da bude snažno stimulisan. suviše nemoćne da bi pretendovale na istinsku duhovnu dominaciju. u stvari. stvarnu i stabilnu istomišljenost. svaka posebno. od sada isključivo prepuštenih neurednom impulsu svojih različitih prirodnih stimulansa. pa je prema tome. ti slabi uticaji. moglo opstati bez određenog stepena uzajamnog povjere­ nja. očigledno ograničava na postavljanje problema. što je tačno. od one koja se to­ liko prebacuje katoličanstvu. ο posebnim uslovima postojanja društvenog poretka svojstvenog mo­ dernoj civilizaciji. t. ali čije je cjelokupno obnav­ ljanje ubuduće nemoguće. da radikalno obustavi in­ telektualnu reorganizaciju. Kod naroda. kao i mudro zadržavanje prostog zdravog razuma do određenog stepena. nu­ žno. najvažniji i najprefinjeniji pojmovi koji su zbog svoje vrhunske komplikovanosti. ali to se događa tek pošto su one izvršile veće ili manje štete. bilo zbog prirode. da mnogo ograniče taj spontani razvoj političkog zastranjivanja.j. ako zanemarimo svaku aktivnu zabludu. normalno. tako jasno provjerenog kod najjednostavnijih slučajeva. tako da ću jasno odrediti normalne granice prava ispitivanja bilo kada se radi ο onome što je zajedničko sv'm mogućim stanjima ljudskog društva. ne bi mogla biti uzeta kao stalna. Sto će. glavnih dogmi revolucio­ narne filozofije za koju se tada smatralo da je jedina moguća os­ nova društvenog poretka. kao što to dokazuje sama praksa revolucionarne politi­ ke i pored njenog apsolutnog izjašnjavanja za slobodu savjesti. nije ni posto­ jala. obično. naročito. . mnogobrojne religiozne sekte od kojih se hrišćanstvo ogradilo.na­ stranostima čiji je prirodni slijed neiscrpan: tako da je uvijek ko­ načni ishod svih tih beskorisnih rasprava. konačno ne bi mogli povezati bez dobrovolj­ nog odricanja većine njih od apsolutnog prava individualnog ispi­ tivanja ο temama koje su iznad njihovog stvarnog dometa i čija priroda ipak zahtijeva. svakog da­ na stavlja na beskrajnu diskusiju same temelje društva. u sumnjama sloboda u svemu lju­ bav (Prim. ne bi u stvari. između tih različitih članova od kojih svaki ukazuje na stalnu potrebu za velikim brojem pojmova čiji mu nastanak nije poznat i koje on prihvata . čak tamo gdje je individualna tačka gledišta najdublje odvojena od kolektivne i gdje svaki član mora da je. Sistemat­ ska tolerancija ne može postojati. a nikada. očigledno je. da nestanu nakon same slobodne diskusije. navodeći opšti U bitnim stvarima jedinstvo. i intelektualnog i moralnog. veoma malo podoban. bio dovoljan. dostupni veoma malom broju umova i za koje potrebna teža i neobičnija priprema. u početku francuske revolucije bila jed­ nodušno zamišljena kao osnovna. bez stvarne kontrole. naprotiv. naročito u SAD. pretenziju koju svaki razuman čovjek obično osuđuje kod drugih čuvajući u manje-više jasnoj formi jedino svoju ličnu mjerodavnost. najkomplikovanija i najnejasnija pitanja. Ali. bez prethodnog ispunjavanja bilo kojeg racionalnog uslova. često mogu spriječiti smiješni zamah jedne slabe aktivnosti treba.

u početku. naravno. uvijek ima prirodno pravo da. Dogmatska potvrda narodnog suvereniteta je. predstavlja jedinu progre­ sivnu namjenu te energične dogme koja. morala proizići neposredna. neraz­ dvojivih od dostojanstva čovjeka. u skladu sa svojom istorijskom misijom. Dakle. najzad dovesti do uspostavljanja jednog is­ tinskog sistema uprave koji je. iz dana u dan. apsolutno nije ovdje bilo manje neophodno nego u prethodnom slučaju.koje bi bilo iluzorno kada. slobodnog normalnog razvijanja lične aktivnosti kada se ona usmjeri onako kako treba. na samo rušenje starog političkog sistema. koje su da­ jući sebi to pravo. ona ni­ kada sama ne može sugerisati nijednu ideju kao pravo rješenje. u ime potpune političke jednakosti. osnovnog prava. a posebno nisu mogle steći direktno politički značaj koji mora da im je do danas nedostajao. pomoću sličnog postupka. u nužnoj vezi sa principom neograničene slobode savjesti iz kojeg je. iz starog sistema. Ali. svakako suvišno. političku klasifikaciju ο kojoj ni mi danas nemamo nikakvu dovoljno jasnu predstavu koja bi. u da­ našnje vrijeme. makakav mogao biti princip. ta podjela se neće moći pomiriti sa to­ božnjom jednakošću koja bi. vjerovatno nisu mogle postići od­ govarajući razvoj. naprotiv. da se ona beskrajno može koristiti u novom si­ stemu. da se ovdje pažljivo analiziraju sve druge značajne dogme revolucionarne metafizike koje će pažljivo čitalac lako izložiti. iako još nedovolj­ no procijenjena. mogla. pošto su dugo pomagale razvoj modernih društava na kraju stvarno postale nasilničke u . tako što će. svakako. bila neop­ hodna da pripremi kasniji dolazak jednog novog ustrojstva. očekuje od svih drugih neprekidno i savjesno ostvarenje opštih obzira. koje je neminovno zajedničko svima. snage određena da poslije toga postanu ele­ menti jedne nove organizacije. jer da cjelokupno društvena podjela nije u početku bila sistematski osporavana. Dok nisu dovoljno upoznali prirodu tog konačnog poretka. intelektualne i moralne nejednakosti su. pošto se na nju prestaje gledati kao na prolazni uzrok propasti starog političkog sistema. Dakle. značiti samo nužni trijumf nejednakosti koje je 92 razvila modema civilizacija nad onima čiju je prevagu djetinjstvo društva moralo sačuvati do danas. ne bi mogli imati ni ista prava u društvu. Jer. jedino je bilo moguće boriti se uspješno. nužno. kada se ona primijeni. ako ne zbog vrlo okarakterisanog antisocijalnog ponašanja. najvažniju i najaktivniju poslije one koju sam upravo Ispi­ tao. po želji mijenjati i. svaki pojedinac. u svim slučajevima. nastoji da spriječi svaku pravu reorganizaciju kada njena beskrajno pro­ dužena destruktivna aktivnost slijepo ide protiv samih osnova no­ ve društvene podjele zato što nema odgovarajuću hranu. za sve zdrave duhove. nje­ gova nadmoćnost bila sačuvana. i koja je. Bilo bi. zbog svoje prirode. bez kojih je. jasno konstatovati. pomaže ne manje nužnu opštu dosljednost os­ novnog principa neograničene slobode savjesti koja se tako konač­ no prenosi iz intelektualnog u politički poredak. a u isto vrijeme mnogo umanjuje značaj materijalnih razlika koje su ih. a velika društvena revolucija je. pa prema tome. umjesto da nas približi nestvarnoj jednakosti. više izražene me­ đu različitim organizmima. takođe. Nije ta nova faza revolucionarne metafizike bila samo neizbježna kao direktna obja­ va neopozive dekadence starog režima. ova politička reor- 93 . u nezgodni čas. propala. nego obične fizičke nejednakosti koje toliko zabrinjavaju neuke posmatrače. ona je. pošto su sva ograničenja proistekla. t. principe sposobne da ostvare to neophodno jedinstvo . To je naročito jasno za dogmu jedna­ kosti. Primijenjena u starom sistemu. zaštićen od svake samovolje. te­ ži. Ista filozofska ocjena ne predstavlja više teškoću u pogledu suverenosti naroda. sabijale. da do krajnosti razvije te suštinske različi­ tosti. osim. svakako. prema tome. ali. spo­ soban da redovno utvrđuje stalne uslove i normalni obim raznih suverenosti. uostalom. nastoji da ga radikalno sputa vodeći ka neograničenom negi­ ranju svake istinske vlasti. stvarno.cilj kojemu svako društvo mora težiti na svoj način. kada intelektualni preporod bude dovoljno napredovao. uprkos toj velikoj moralnoj obavezi koja ni­ kada direktno nije osporavana od ukidanja ropstva. do sada pomagala prirodni razvoj moderne civilizacije pošto je uprav­ ljala konačnim raspadom stare društvene klasifikacije. protiv sta­ rih nejednakosti koje su. očigledno. bez obzira na svoju inferiornost. dakle. stalni progres civili­ zacije. Za svakoga onoga koji je mudro proučio pravu ljudsku prirodu. morali. srećom. na drugačiji način. sa svoje strane. iako indirektna. graditi uobičajeni princip univer­ zalnog morala.svojoj neizbježnoj dekadenci. proklamacija najosnovnije jednakosti. ali koja prenesena u koncepciju novog društvenog poretka. u početku. kao što sam to i ja uradio. Ali takva opozicija. Bez te ne­ ophodne preambule. bitno anarhički karakter i direktno se buni protiv istinskog duha svojeg početnog ustanovljenja čim se ocijeni. Ta apsolutna dogma jednakosti po­ prima. pomoću izvanredno zdrave i stro­ go neophodne formule. u pogledu najvažnijeg principa: apsolutnu potvrdu pro­ laznog oblika modernog društva. Bez sumnje. moderni na­ rodi su mogli imati samo čisto privremene institucije. analognoj procjeni. ova je dogma. U dvostrukom prihvatanju tog termina. čija će cjelina. Prema sasvim drugom postupku. da­ kle. od­ govarala novom stanju civilizacije. stari rukovodeći stale­ ži bi spontano sačuvali njegovu prevagu zato što nisu mogli zami­ sliti. jedina mogla dopustiti slobodno prethodno smjenjivanje raz­ nih političkih pokušaja koji će.j. očigledno je da ljudi niti su jednaki ni istovjetni među sobom. jednakosti umova. ne bi proisticalo iz osnovne slobodnp diskusije.

lišena jednog od svojih osnovnih svojstava. učestvovati u svakodnevnom vođenju političkih debata u kojima je jedna iznosila sve suštinske ideje vlade. ona bi. razni narodi. bili samo apstraktna formulacija tog prolaznog stanja. protivi svakoj redovnoj instituciji. direktnu prepreku realnom os­ tvarenju tog velikog pokreta. kao i u prethodnom da revolucionarna metafizika. sve dok dovoljno manifestovanje novog društvenog poretka ne otkrije na osnovu kojeg zakona razne nacije treba da se. potvrđujući zauvijek taj odlučni duh isključive nacionalnosti. društvo priznaje. po svojoj volji. osnovni princip neograničene slobode savjesti je odmah morao determinisati spontano raspadanje evropskog poretka čije je očuvanje direktno predstavljalo najprirodnije priznavanje papske vlasti. po svojoj prirodi. očekujući racionalnije kretanje. sigurno. Metafizički pojmovi nezavisnosti i nacionalnog izoli­ ranja. jedna za drugom. jedna takva koncepcija bi. koji su. sačuvao zaista inte­ gralni položaj političkog problema. apsolutni karakter bez kojeg oni ne bi.ganizacija bi direktno zahtijevala utopijsko učešće ravnodušno pre­ ma samoj vlasti koje se mora zauvijek lišiti. u drugom dijelu ove polovine vijeka. Ova tužna situacija koja bi. Ova si­ stematska izolacija. jer u sasvim drugoj hipotezi. bes­ krajno osuđujući sve starješine na samovoljnu zavisnost od većine njihovih potčinjenih. skoro apsolutnu dominaciju u prvoj četvrtini vijeka koja je protekla od početka francuske revolucije. bilo nestvarno. za koje se kraljevima toliko prigovaralo. obavezno pozvani da ko­ načno stvore jedno udruženje koje je i obimnije i pravilnije od onoga čiju je nepotpunu skicu nekada napravio katolički i feudal­ ni sistem. koja je. u svoj apsolutnoj primjeni. metafizič­ ka politika bi nadalje. nakon svog neminovnog uticaja u smislu pripreme ko­ načne evolucije modernih društava. kritička doktrina razmatra u međunarodnim relacijama. u početku. u smislu društvene reorganizacije koja je uvijek uzalud preduzimana. da istovremeno koristi dvije nespojive doktrine koje ne bi mogle dovesti^ni do kakvog realnog rješenja. pred­ stavljala. Sa ovog zadnjeg aspekta. sa toliko herojske požrtvova­ nosti. neo­ pozivo apsorbuje dva suprotna mišljenja zadovoljavajući. Takvo je. nije ni manje apsolutno ni manje očigledno. direktno teži da. pošto su sačuvali taj sistem u stanju najmanjeg raspadanja. svakako. u stvari. onemogući razvoj društvene reorganizacije. ipak ima potrebu da bude s mukom obuhvaćena zbog antagonizma druge. uprkos svom nejednakom progresu. to duboko začarano kolo u kojem je ljudski duh danas zatvoren u pogledu društvenih ideja i primoran ubudu­ će. tj. na jedan čak vrlo nesavršen način. u vrijeme kada su razni civilizovani narodi. Političkim ukidanjem sta­ re duhovne vlasti. može se čak primijetiti da je odsustvo svake moći regulisanja ovdje bilo proglašeno naivni­ jim nego u bilo kojem drugom pogledu. djelimičnu i trenutnu nadmoćnost. na čelu jednog takvog udru­ ženja. ponovo udruže. učinila da modema politika bude nazadni ja od srednjevjekovne. imale vrlo izraženu. u današ­ nje vrijeme. skoro jednako. kada bi mogla konačno prevagnu­ ti. ne bi mogla dopustiti drugi filozofski ishod osim jednoduš­ ne prevage jedne nove doktrine koja treba da. Osim toga.: da konstatujem njenu radikalnu nedosljed­ nost. slijepom i bezmjernom primjenom. pa prema tome i međusobnog neintervenisanja. a druga suprotne principe. zbog sličnosti "koja je svakim danom sve bliskija i potpunija. u ovom slučaju. one su morale. redom. kako bi. isto je tako neosporno. U tom smi­ slu. ga ne bi imali još ni danas. manje jasna i skrivenija. sjedinjujući najzad uslove poretka i uslove progresa u jedno zajedničko rješenje. svakoj od njih. te dvije doktrine su de­ finitivno izgubile svoju nadmoćnu aktivnost i pored nužne antipa­ tije. bolje ne­ go svako od njih i bez ikakve nedosljednosti. sve različite intelek­ tualne potrebe društva. a svaka od njih. Kritička doktrina. nije­ dan pravi filozof ne bi mogao danas da ne upozna kobnu anarhičnu tendenciju jedne takve metafizičke koncepcije. na izgled neophodna. mo­ rali su predstavljati. prema tome kako prirod­ ni tok događaja još više dovodi u sumnju opresivnu nemoć starog 94 95 . trebali su biti reorganizovani u isto vrijeme što bi. predstavljajući ga kao beskrajno og­ raničenog na čisto prelaznu fazu koja je već dobrim dijelom proš­ la. imali svoj osnov­ ni cilj. dakle. mijenja svoju unutraš­ nju politiku ne izlažući se ni najmanjoj zavisnosti spolja. Do tada. pošto je svakim pokušajem evropske koordinacije neizbježno upravljao stari sistem. opšti duh revolucionarne metafizike se manifestuje na suštinski analogni način kada se. svakako. na narod. a u suštini. U sve češćim razmacima. treba još samo da ukratko na nju primijenim logički kriterijum koji nam je omogućio da prosudimo samu za sebe reakcionarnu ili teološku doktrinu. Dakle. Ne može se dovoljno ocijeniti zadivljujuća energija kojom je francuska nacija najzad osvojila. u tom kao i u svim drugim pogledima. Pošto je nužnost poretka. težila onom nakaznom za­ ključku da se politika najcivilizovanijih naroda potčini politici ma­ nje razvijenih naroda koji bi se tako našli. pravilno ocjenju­ jući neospornu prolaznu dužnost ove revolucionarne dogme. još očiglednije nego za unutrašnju politiku. u suštini svuda istovjetna. na taj način. isto tako. iako je kriza. očigledno je predstavljala prethodni uslov po­ litičke regeneracije. preko prenošenja božanskog prava. Da bi dopunio ovdje prethodnu ocjenu revolucionarne doktri­ ne. najzad. neophodno pravo da. Isto tako. sistematsko negiranje svake istinske organizacije. ali to dvostruko iskustvo je bilo dovoljno da se zauvjek konstatuje radikalna nemoć jedne i druge. Ali. težila ka beskonačnom ponav­ ljanju. Ali. kada se ona. a zatim reakcionarna doktrine su. u tom pogledu.

Slično tome. da snažno podstiču. prema našim velikim savremenim iskustvima. slične izmjene mogu biti često nehotični rezultat jednog novog položaja pogodnog da posebno podsjeti na potrebu poretka i potrebu progresa. u stvari. radikalne nedosljednosti koje smo ranije pomenuli. ovdje se one neposredno nalaze u samoj strukturi tog čudnog sistema. velika iako nužno prolazna. ova divlja doktrina služi prirodno. bez napora dobilo prevagu koja je aktivna onoliko koliko to dopušta njen dvosmisleni karakter. ubuduće neopoziv. kao vodič u današnje društvo da bi sačuvala. najkarakterističniji simp­ tom zajedničke osude kojom javni razum sve više nastoji. pošto ovo objašnjenje koje je očigledno. u cilju punog razvoja tog neophodnog uticaja. i pored ne­ izbježne kontradikcije. treće mišljenje. koja ga ipak uvijek oba­ vezuje da ih koristi spekulativno. koje se ne može primijeniti na društvo uzeto u cjelini koje je izgleda. njihovu svakodnevnu primjenu. zbog rastućeg nepovjerenja prema dvjema antagonističkim doktri­ nama. da u njoj. do­ zvolila da se shvati dvostruki osnovni karakter društvenog pro­ blema čija se strane nisu do sada sva mogla istovremeno posmatrati. ta poli­ tika koja ponosno prezire utopije. osjete podstaknuti apsolutnim povjerenjem u definitivni trijumf te doktrine. do te mjere karakteristične. da se vođe te škole. s d Jsta muke. na jedan kako nesiguran tako i mučan ali jedino privremeno. nastojeći da neutralizuje jedne 96 pomoću drugih. ona hita da spriječi njihov redovni stvarni razvoj ometajući. bila je omogućena tek kada je jedna dvosmislena doktrina. Ova česta kolebanja. želeći da učvrsti društvo u kontradik- 97 . U pogledu njih. predstavlja. od njihovih zajedničkih otpadaka. Ništa bolje nego jedan takav simptom ne može ukazati na savršenu aktuelnu prikladnost filozofskih pokušaja koji treba da izbave zaista moderna društva iz te burne situacije direkt­ no stvarajući osnovne principe jedne prave političke reorganizacije. traje. dok radikal­ no sputava svoje najneminovnije uslove realne egzistencije pomo­ ću svih mogućih metodskih opreza. suviše usko i. Iako ova dva mo­ tora ne prestaju da budu jedini aktivni principi raznih političkih oscilacija. koju danas vrši statička škola u velikoj finalnoj evoluciji modernih društava. jer ga danas nalazi toliko patetičnih doktora koji se trude da ono predstave kao konačni tip političke filozofije. na neki način bez ikakve direktne koncepcije. formirajući se. nužno. poslije svečanog prihvatanja opštih principa revolucionarne filozofije. duboko izmijenila jed­ na. potrebu koja se suviše izolovano osjetila u vri­ jeme kada tako mali broj duhova realno shvata naše cjelokupno političko stanje. malo po malo. ono je za vrijeme snažnog uzmaha revolucionarnog duha. tako da ona u njoj spontano mora biti još dublja i još potpunija nego u dvije ekstremne doktrine. nepostojano. Bilo bi. isto tako duboka zabluda koja teži da prikaže bijedni prelaz koji mi danas pravimo kao nepromjenjiv model društvenog sta­ nja. a njegovo formira­ nje kontradiktorno. treba ga istorijski okvalifikovati kao doktrinu. pa čak i za vrijeme reakcionarne reakcije koja je uslijedila. postepeno su prisiljava­ ne da jednodušno prihvate. korupciji ili ljudskoj slabosti koje ona mora­ ju ustvari. čak i u ličnim slu­ čajevima. ima nedosljednosti čiji su temelji direktno u principu. iako privremen. suštinski nepromjenjivo. ali. zbog raznih sekti koje se za njega vezuju. Statička politika se otvoreno izjaš­ njava za zadržavanje osnovnih temelja starog režima. u stvari. svakako. Jednom rječju. mora da se postepeno uvuklo između re­ akcionarne i revolucionarne doktrine. kod pojedinaca. Krotko i pasivno. iako je. nasilnička ili povodljiva. jednako. prikrivaju pravu prirodu društvenog sukoba ko­ ji i dalje neizbježno. neophodan materijalni poredak u ispunjavanju te velike filozofske operacije bez kojega bi opšti prelaz bio radikalno spriječen. potrebno je da se jedna takva tendencija dovede u vezu sa dubljim i opštijim razlogom koji sam upravo naveo i prihvatio da. ipak konačni rezultat njihovih suprotnih impulsa. U isto vrijeme. cjelokupnu političku scenu kod svih naprednih na­ roda. ranije objašnjene. Već četvrtinu vijeka. koji pred­ stavljaju njenu jedinu logičku moć protiv reakcionarne doktrine. Slična obrada. Ali. što nisam re­ kao za revolucionarnu doktrinu u kojoj je ona bila neizbježna. isto tako. nje­ gove formule. koja su karakteristična za naše vrijeme. kakogod bilo. zbog zaista novog pokretača između revolucionarnog i reakcionarnog duha. suvišno da se ovdje insistira na posebnoj primjeni našeg univerzalnog kriterijuma koji je baziran na razma­ tranju nedosljednosti u toj međudoktrini. jedne ili druge od dvije antagonističke filozofije. Takva je dvostruka dužnost. a ne poučava ih.sistema ili neizbježnost predstojeće materijalne anarhije. a sve više i više. zabranjujući zbog svoje prirode. Pravi i spontani organ tih žalosnih oscilacija. da često loše pripremlje­ nom posmatraču. ta iluzija mnogo manje potrebna. I pored toga što je među-mišljenje nezakonito. bitno skreće u jednodušno povećanje mješovite i statičke dok­ trine čiji je opšti uspon. ali. kako bi sačuvale svoju aktivnost. zauzima. obič­ no. koja se nije mogla koristiti za vrijeme carstva. ovu veliku uslugu je. Ova očigledna prevaga koja iritira dvije aktivne škole. po priro­ di jedne takve doktrine. Možda naša slabašna priro­ da zahtijeva. svaku isključivu preokupaciju. ono ug­ lavnom. Stranke koje su se najviše protivile. u mojim očima. da definitivno obori apso­ lutne principe reakcionarne i revolucionarne doktrine. samo su stvarni rezultat njihovog osnovnog neslaganja sa sadašnjim stanjem civilizacije. pa prema tome i manje oprostiva. Očigledno je. često se pripi­ suju. danas sebi direktno predlaže najhimeričniju od svih utopija. svakako. moguć način.

iz­ gleda da je stalni i neposredni uzrok. njihovu zajedničku radikalnu nemoć da upravljaju društvenom reorganizacijom. ranije objašnjenog uticaja. Tako. Ove dvije poslednje doktrine bi. Bilo kako bilo. u pripre­ mi definitivnih puteva društvene reorganizacije. ali i neopo­ zivih razloga. tako da se jače manifestuje suštinska prikladnost jedne slične filozofije. i od kraljeva i od naroda. svaki na svoj način. iz dana u dan. a ako primjena te dogme danas stvara takve efekte. u nepristrasnim očima jedne zdrave filozo­ fije. nemoć koju najbolji duhovi. radi se ο to­ me da se. svakim danom sve sigurniju i sve težu koja mora da i njih opterećuje opasnim produžavanjem nereda ko­ ji bi bilo nepravedno pripisati isključivo doktrini koja. predstavlja. društveni prevrat potiče.tornoj situaciji između reackionarnosti i regeneracije preko uzalud­ ne uzajamne ravnoteže između instinkta poretka i instinkta pro­ gresa. bilo zato što prikriva svoju pravu prirodu ili zato što te­ ži da neprekidno održava dvije suprotne filozofije koje je danas. ovaj nered neizostavno mora postojati. sputavaju. prvi neophodni te­ melj za oseilatornu akciju koja je karakteriše. ova mješovita doktrina. prebaciti sta­ tičkoj politici. izbjegnu odgovornost. ukratko. toliko od konačno anarhične tendencije narodnih mišljenja. posebno u samima njima. na neki goto­ vo nedefinisani način održava to odsustvo principa povezivanja. već zastrašujuće. Da bismo ovdje dopunili jednu takvu prethodnu ocjenu. čija je neizbježna senilnost i dovela u početku do te anarhije. po istom principu. olako prihvata. njihovu dvostruku egzistenciju. prema osnovnom principu kritičke doktrine. ipak je oči­ gledno da isto tako mora se i njima. Tako se dva poslednja mišljenja. učestvuje. Dakle. razlog je to što još uvijek ne postoje principi pogodni da realizuju osnovno slaganje inteligencija. sagleda stvarno nastavljanje jedne opšte situacije u kojoj se neizbježno takmiče. posebno prvo. pomoću alternativno vođene doktrine u njenoj svakodnevnoj primjeni. koja sistematski opravdava nered u ime progresa i reakciji ili ekvivalentnu statič­ nost u ime poretka? Ova osnovna analiza tri sistema ideja kojom danas počinju sve političke diskusije. reakcionarne metafizike i statič­ ke metafizike. ubuduće be­ skorisno pokušale da. ta anarhija neposredno . dovoljno je konstatovala. iz raznih. koliko je to moguće. tako. okarakterišemo glavne društvene opasnosti koje neizbježno proizilaze iz žalosnog produžavanja jednog sličnog inte­ lektualnog stanja i koje nastoje. i pored očigledne nužnosti ranije objašnje­ ne. sve više osjećaju. Shvatajući osnovnu nesposobnost svake od njih da na odgova­ rajući način upravlja aktuelnim društvom. Ali. koliko od štetnog neprijateljskog duha vladajuće politike. afi. s dru­ ge strane. slažu u tom smislu da optuže. prije nego što se moglo spontano shvatiti direktno i stalno učešće revolucionarne metafizike. Da li bismo se mogli nadati ikakvom pravom rješenju dvostrukog društvenog problema. u stvari zabranjuje i posebno reakcionarnoj dok­ trini koja se usuđuje danas. njen najdirektniji i najkobniji rezultat. Bilo je nepravedno i preuranjeno razmatrati ih ranije. ona se izdržava od odvratnih pozajmica koje pravi od obadvije antagonističke doktri­ ne. izgleda. u stvari. Bez sumnje. Kada ne bi postojao razlog za pravičnost. stalni razvoj opasnih poslje­ dica intelektualne anarhije. preko jednog zaista smješnog predloga. da kao jedino moguće rješenje intelektualne anarhije. obično. trebalo da potekne od njih. potiče. jedna ta­ kva teorija korisno služi javnom razumu kao privremeno oruđe da spriječi opasnu apsolutnu prevagu jedne ili druge filozofije. koja. bez sumnje. na 98 99 . zahtijeva istovremeno korišćenje sve tri doktrine sve dok ih na istovjetan način definitivno ne apsorbuje neka nova filozofija. što bi pravilno rješenje. jer tako radikalno nesposobna da nađu lijek. ia­ ko revolucionarna doktrina direktno teži da prekomjernim šire­ njem. ona na kraju dolazi do zaključka da ih primjenjuje po sporazumu. tako žalosno podijeljen. Ovdje posebno treba racionalno rasteretiti revolucionarnu politiku od suviše isključive odgovornosti koja joj se na silu pre­ bacuje i koju ona sama. direktnu smetnju toj reorga­ nizaciji. isto tako. ipak mi se čini da takvu prazninu treba. kako sam prethod­ no naveo. preostaje nam sa­ da da. da je neposredni uzrok krize. koja smatra da ne treba da se bavi takvim istraži­ vanjem koje ona. sa tom otežavajućom ra­ zlikom za prve. samo pravo ispitivanja uopšte ne podrazumijeva nužno odsustvo svake čvrste i zajedničke odluke. Sa raznih aspekata koje ćemo ispitati. pogodna da zadovolji istovremeno. kada se zamisli kao finalna. Kako nema nikakav sopstveni princip. Najopštija posledica te fatalne situacije. inače na izgled. različite opšte uslove aktuelnog problema. što se nisam ustručavao da otvoreno pokažem. isto tako kao i nji- hov protivnik direktno doprinose beskrajnom produžavanju zla či­ ji pravi tretman (liječenje) ometaju. dakle. nameće. pa prema tome i moralne. na osnovu nužnog. prvi izvor svih drugih suštinskih nereda. ona nastoji da direktno produži. s više prava. Bez sumnje. koja. one.proizilazi iz stalnog razvoja apsolutnog prava slobodnog ispitivanja koje je dogmatski dato svim pojedincima. tri sistema ideja između kojih je politički svijet danas. pretje­ rano hvali nerealno ponovno društveno uspostavljanje tih istih bes­ korisnih principa. je sve veće i. da se svakog dana povećavaju. dok se oni ne pojave. da. iz isto tako očigledne potrebe. Duboki nesklad koji danas postoji između opšteg kretanja vlada i osnovnog kretanja društa­ va. zbog svoje prirode. posmatrana u svojoj sopstvenoj prolaznoj misiji. širenje intelektualne anarhije koju su odtada konstatovali svi pravi posmatrači uprkos krajnjem razmimoilaženju njihovih spekulativnih mišljenja ο njenom uzroku i na­ stanku.

u vrijeme di­ rektnih razmjena. pa prema tome da se društvo ponovo vrati. i kod kojih je ljudski duh mo­ gao tako. Kako ova divagatvon. na odgovarajući način prati direktno proučavanje. bez ikakvog uputstva i bez ikakvog ustezanja. kao što sam to objasnio.koji sam upravo ukazao. Dakle. Osim u slučajevima povođenja u kojima radikalna razmimoilaženja za trenutak mogu biti prikrivena u toku zajedničkog praćenja jedne prolazne mogućnosti dok svaki od tobožnjih saveznika. koliko i na revolucionarnom. bude dovoljno da nabrojim. jednu vrstu patološkog slučaja koji je. druš­ tvena pitanja bi trebalo da ostanu. Kako mora da su duboka pustošenja te društvene bolesti u vreme­ nu u kojem su svi pojedinci. Neka mi. da pravo kažemo. 3° ideja ο maksimumu dnevne zarade. Ne bi li trebalo da se. u cilju progresa. ništa manje inten­ zivna i pored njihove teološke istovjetnosti. čije je polje. po­ zivajući se na svjedočenje svih dobro obaviještenih posmatrača. neiscrpno. obič­ no gaji tajnu nadu da će sam ispitati realizaciju. preko svih svojih prethodnih slučajeva. važno je da se ovdje. makoliko bila inferiorna njihova inte­ ligencija. dakle. bez razlike. bar u tom pogledu sa­ svim očigledno. bila zamijenjenja novim nastranostima. Zbog njihove vrhunske komplikovanosti. iako na istovjetan način iscrpljena na trostrukoj opštoj osnovi koju sam već analizirao. direktno preći iz potpuno katoličkog sta­ nja u slobodno revolucionarno stanje. još brižljivije nego sva druga. u tom smislu. isto toliko izraženo na čisto statičkom i reakcionarnom pla­ nu. kao očigledna potvrda onoga što sam rekao ο neizbježna jednakom učešću tri glavne doktrine u stvaranju tog intelektualnog nereda. Takvo je. glavni centri moderne civilizacije kao sigurna mjesta društvene korupcije. tu i tamo. udaljavanja (bes divagatvous) su bila veća nego na drugom mjestu. kao što sam to već pokazao. nikakav značaj redosljedu tih navoda: 1° neo­ bičan ekonomski predlog da se ukine upotreba novca. zahvaljujući zdravom prirodnom razumu i intelektualnoj umjere­ nosti čovjeka. presijecanjem rješavaju i najtemeljnija politička pitanja. ne pridajući uostalom. Ali ni one nacije koje su prilično srećno pripremljene. od malog bi značaja bilo da se ovdje ispi­ ta do koje mjere mora da se ovaj očigledni nered duhova pripi­ suje direktnom nagovoru ili jednom potpuno pokvarenim subzijanjem. što nesloga nije uopšte do sada potpunija i što još uvijek postoji. u stvari. inače. izazvani vrlo energičnim podsticajima da sva­ kog dana sa najvećom lakoćom. svakako. inače. realni do101 . navede da je to opšte udaljavanje aktuelnih duhova. moglo bi biti korisno da se na ovom mjestu sačuva posebna uspo­ mena na neke od glavnih. okarakterisan kao manje-više neizbježan pa čak i neophodan. jasnije i brže. prethodno široko obrazovanje koje. Nijedna zemlja nije bolje potvrdila tu ne­ izbježnu tendenciju od Sjedinjenih američkih država gdje se hrišćanstvo rasplinulo u više stotina radikalno nesložnih sekti koje se svakog dana sve više dijele na gotovo individualna mišljenja u koja danas. tako posebno koristio rađenje svoje eman­ cipacije da bi se slijepo prepustio beskrajnoj diskusiji religioznih mišljenja. nastoje da se umiješaju brojna politička nesla­ ganja. radije divimo. U zemljama u kojima je to intelektualno dedompositvon raspa­ danje redovno opravdano političkom prevagom protestanizma od početka revolucionarne epohe u 16-om vijeku. isto tako antidruštvene. inače. kod malog broja elitnih umo­ va. po­ primaju bitno individualni karakter preko bezbrojnih nijansi koje sadrži raznovrsna mješavina tri poretka pogrešnih principa. nasto­ je svakog dana da iščeznu pod udarcem neke nedovoljne diskusije. pa prema tome i najsuprotnijih od svih. u toku revolucionarnih epo­ ha. koje bi. 2° plan da se unište velike prestonice. pa prema tome i zbog njihovog vrlo bliskog kontakta sa svim ljudskim strastima. i bez obzira na često potpuno odsustvo odgovarajuće pri­ preme. na taj način. ni u kojem smislu. a čije bi Masiranje bilo neupotrebljivo i beskorisno. Svaka od tri stranke je u trenucima svoje naivnosti često gorko žalila vrlo intenzivno neslaganje smatrajući se poseb­ no pogođenom njime. ipak nisu mogle izbjeći ne­ minovnu intelektualnu anarhiju koja je iherentna svakom produ­ ženom služenju apsolutnim pravom slobodnog ispitivanja. Samo su zablude. svakako najnejasnijih. poneka nejasna tačka povezivanja druš­ tvenih maksima u raspadanju koje se ipak povećava! Zlo je već došlo do toga da sva politička mišljenja. dobile mnogo jasniji karakter koji mora manje ometati konačnu reorga­ nizaciju. zbog svoje prirode skoncentrisana. inače. jer je ljudski duh tada bliži djetinjstvu. da bi odmah poslije toga. u tome da svaka. koje. pravo normalno stanje ljudskog duha. u 100 užem smislu. utvrđene čak do vrlo skrom­ ne stope koja ne bi mogla da pređe. postepeno pripremilo da uspješ­ no nastave njihovu tešku obradu. kada energična duhovni autoritet ne sputava neprekidno njihov različiti razvoj. jedno za drugim. umjesto što smo iznenađeni prekomjernim razmimoilaženjem do kojeg postepeno dolazi zbog opšteg širenja te anarhične tendencije koje traje već pola vijeka. po mom mišljenju. dok njihovi protivnici nisu bili. za koji sva­ ka druga situacija realno predstavlja. sve je manja mo­ gućnost da se zaista natjera čak i vrlo mali broj duhova da pris­ tupe političkom programu koji je pomalo izričit i u kojem nejasnoća i dvosmislenost vještačkog jezika ne pokušavaju da stvore pri­ vidnu saradnju koja ne bi mogla egzistirati. nisu uopšte najteže i koje biram naročito zbog njihove naglašene aktuelnosti. kao naročito u Francuskoj. jače osjeća svoju sopstvenu bijedu. bolje podijeljeni: glavna razlika među njima sastoji se. da uglavnom izbjegnu lažni zastoj protestan­ tizma. sva­ kako.

bilo. često vrlo osjetljiva. bilo zbog njihovog malog do­ meta. ne predstavlja teške i brojne poteškoće. zbog strasti koja ih obuzima. brzo spontano osloboditi čim budu najzad pronašli oruđe dostojno da na odgovarajući način vrši njihovu beskorisnu privremenu suprematiju. sada skoro potpuno. druge pro­ lazne i obrnuto. iako. presijeku. najteže i najvažnije te­ me koje su dostupne ljudskom razumu. da bi stvarno bila sposobna da istovremeno obuhvati razne suštinske as­ pekte te teme. jedne djelimične. ništa ovdje. u prolazu. Osim toga. ne bi. jer većina društvenih pravila određenih da postanu uobičajeni. koje su se izrodile u praznu filantropiju. 5° najzad. zbog svog progresivnog karaktera. pogodna da utvrde. makoliko bila. kao što se zna. u stvari. kao što se to danas vidi. osjeća najviše kompromitovana sličnim lutanjima. više nego neka druga. zbog same prevage revolucionarne doktrine kojoj to dvije druge doktrine obično nameću na neopravdano isključiv način. izgleda. na direktno osjećanje. zahtijevaju najviše jedinstva? Do njegove realizacije dovoljno ostvarene. Sve ove razne zablude kao i mnoge druge slične ili još izraženije ili štetnije. uspostaviti.hodak neke industrije. u tom smislu. i bez ikakve sofističke namjere. stvarno u tom pogledu. Neizbježni opšti ishod jedne slič­ ne hronične epidemije morao je. zaista prikladnih da na odgovarajući način rukovode na­ šim političkim mišljenjima. ne bi moglo sa više energije manifestovati nje­ no strahovito sadašnje širenje. neosporno najdisciplinovaniji. ne objelodani? Eto što po­ sebno mora da svaki pravi moralni poredak učini nužno nespoji­ vim sa nemirnom slobodom aktuelnih duhova kada bi ona mogla opstati beskonačno. bilo kod onih koji u njemu učestvuju ili kod onih koji mu se dive? Istini za volju. jednu za drugom. da izgledaju dostojni preporuke: kako bi stalni uticaj tog dvostrukog prizora. ne treba vjerovati da su takve nastranosti. Takva je očigledno složena priroda društvenih pitanja da se u njoj. da li bi on ozbiljno mogao biti os­ poravan u odnosu na najteže teme i one koje. u pogledu i najmanjih pitanja prirodne fi­ lozofije. a u našem svakodnevnom iskustvu ga ima i previše. ponekad duboko sakriveni sve dok ih jed­ na precizna analiza. jer ne postoji nijedna 102 institucija koja. ima iznad sve­ ga potrebu da njegove navike stalno vodi jedinstveni pristanak in­ dividualnih volja na neprimijenjiva i opšta pravila. Dakle. međutim. mnogo odlučniji. u suštini neophodna. isto tako. kod duhova. najopasnijem ko­ lebanju koje direktno nastoji da im oduzme svaku stvarnu moć protiv energičnih impulsa jednog živo podsticanog egoizma. još češće možda. danas uglav­ nom. uglavnom nespojivog sa bilo kojim dubokim i nepokolebljivim ujedinjenjem mogao ostavi­ ti da se duže održava prava politička moralnost. u tom pogledu. se mogla prepustiti slijepoj i samovolj­ noj odluci nenadležne javnosti da ne izgubi svu efikasnost. obuzetih uobičajenom kulturom neke od pozitivnih nauka. kod većine ljudi. kobna sklonost čak i najnormalnijih umova da da doz­ vole da ih često jedinstveni impuls vrlo ružne taštine odvuče do trenutne odbrane najopasnijih paradoksa. Nikada mi takav prizor nije izgledao šokantnije nego onda kada se on može posmatrati. stvar­ ne ideje javnog dobra. trebalo da spriječi svaku osnovnu iluziju. s druge strane. obično vrlo istaknute. mo­ rala biti. većina umova je. iz očigledne nužnosti. najmudriji i najčasniji ljudi su. opasno mudrovanje naših filantro­ pa ο ukidanju smrtne kazne u ime uzaludnog metafizičkog izjed­ načavanja najnedostojnijih zločinaca sa jednostavnim bolesnicima. Pošto je ta bolest tako do­ prla do umova koji su. u očima javnog razuma. u stvari. koje. bez sumnje. 4° princip. u klasi po­ litičkih pojmova čija bi vrlo gruba očiglednost. dok su njihovi glavni motivi. naj ekstravagantnija utopija uvijek nudi. Neiz­ bježno usklađivanje umova pretpostavlja. nimalo ne zadržava neobični kontrast kojega bi trebalo da im pruži ta skrupulozna mudrost zbog koje su opravdano ponosni. dovedeni do toga da jedni druge op­ terećuju glupošću ili pokvarenošću zbog beskorisne suprotnosti nji­ hovih društvenih principa. je žalosna univerzalnost te anarhične tendencije. među sopstvenim članovi­ ma ni najmanju intelektualnu disciplinu čak i kada se. podstaknuta istinskim ubjedjenji103 . a da nijedna aktuelna stranka ne mo­ že. ostaće uvijek prepuštene. biti poste­ peno raspadanje. u svakoj teškoj prili­ ci. rezervisane za neke ekscentrične ili loše organizovane duho ve. neke neosporne prednosti. kao što su to najprovjerenije epohe često predstavljale. danas. U ža­ losnom svakodnevnom toku naših političkih borbi. sve velike maksime javnog morala čije su mane. nastaju svakog dana iz istog opšteg razloga kao i naj­ bolje razrađena mišljenja i najprikladnija da se korisno takmiče za društvenu reorganizaciju. naravno. dakle. prethodno dobro­ voljno i motivisano odricanje najvećeg broja među njima od nji­ hovog suverenog prava ispitivanja kojeg će se oni bez sumnje. isto tako. potpuno odsustvo opštih principa. Ako je jedan takav uslov ubuduće očigledan u pogledu i najmanjih naučnih pojmova. Jer je revolucionarna stranka. Kako bi se one dakle mogle uzdržati od toga da osu­ đuju. javnog morala koji malo se oslanjajući. kada se ona uporedi sa lakomislenom pretpostavkom po­ moću koje se oni uopšte ne plaše da. stroge jednakosti redov­ ne naknade među svim mogućim poslovima. kao obi­ čan narod bez ikakve racionalne pripreme. još uvijek prevratnički a ipak veoma dogmatski izložen u naše vrijeme. najsuprotnije političke maksime su obično podržavane od pris­ talica koji treba. bez sum­ nje suviše isključivo preokupirana. pravi pojam javnog dobra. ova javna demoralizacija je osjetno zakasnila danas. mogu održati i »za« i »protiv« u skoro svim taökama na vrlo vjerodostojan način. u svakoj teškoj prilici. Ono što najjasnije karakteriše.

bilo sa aspekta polnih odnosa. kroz takmičenje zabluda koje se do tada smatralo nemogućim. a kritička doktrina tako iz­ gubila svoj glavni autoritet. morala spontano nastaviti. naročito kod omladine ma­ nje zaboravljena i manje neplodna još danas od omladine koju za­ jednički inspirišu dvije druge doktrine. pri­ rodno osjećanje govori ο tome. primijetiti da su se. ranije okarakterisane. Dakle. bez obzira na nji­ hov cilj. pažljivom posmatraču. samo najopasniju anar­ hiju 1 Čak smo uočili najopštiji i najprostiji princip jednostavnog individualnog morala. do danas uglavnom sa­ krivene. do određene mjere. otkako je jedna takva početna iluzija morala. kao jedine intelektualne temelje društvenosti. Porodica koja je u najnemirnijim fazama revo­ lucionarne oluje bila. neophodno potčinjavanje strasti razumu. u stvari. Ali. nezasitni stomaci bi se. do tada određenih da nas­ tave njen nagli uspon. pa čak i suzbiti indi­ vidualni egoizam. domaćem mora­ lu. vjerovatno ponosili svojom sopstvenom proždrljivošću. ovi uticaji. čija im spontana aktivnost uopšte nije izgledala. snažnije nego javne relacije. morali manifestovati mnogo kasnije i sa vrlo slabim intenzitetom u odnosu na domaći ili lični moral čija uobičajena pravila koja se lakše manifestuju. tako da ta filozofija sa­ da. stvarno. čak i kada se radi ο njenim sopstvenim pristalicama. Privatni moral. da pravo kažemo. ona. racionalno potvrđe­ nom putem pozitivnog proučavanja ljudske prirode. svakim da­ nom sve tješnjeg i neizbježnog miješanja sa statičkom politikom. jasno je da su elementi potrebni za svaku društvenost. podnijeti bez tako sigurnih opasnosti. Treba. tokom ne­ koliko godina. pa čak i ličnom koji je prvi neophodni temelj svih drugih. srećom zavisi mnogo više od drugih opštih uslova nego od ukorijenjenih mišljenja. neobično pomirenje najrazuzdanije anar­ hije sa najnedostojnijim despotizmom. pokušali. usredsređeni na politički život u užem smislu. zadržati. kao što sam prethodno objasnio. Osim toga. pa čak i sa revolucionarnom. oglasila preko teške povrede institucije braka koju bi mogućnost razvoda duboko izmijenila u svim pro­ testantskim zemljama da javna pristojnost i zdrav individualni ra­ zum nisu mnogo ublažili opasni uticaj teološko-metafizičkih zastra­ njivanja. odtada imaju suviše malo prave energije da bi dovoljno nadoknadila razornu akciju koja je svojstvena revolucionarnoj metafizici. pored toga. sistematsku dominaciju strasti. Uzalud se reakcionarna škola još uvijek trudi da prebaci is­ ključivo na revolucionarnu školu opštu odgovornost za taj novi po­ redak razmimoilaženja za koji je ona sama isto toliko kriva zbog svoje slijepe i iracionalne upornosti da pretjerano hvali. Sa bilo kojeg aspekta gledano. nudi. u današnje vrijeme je potpuno napadnuta u svojoj neophodnoj dvostrukoj osnovi. ako se izuzmu neki po­ vršni napadi. u tom pogledu. sa sve većim intenzitetom. kao direktno određena da reorganizuje moderna društva. privatni moral je mogao. isto tako. počinju jasno da razvijaju svoju opasnu aktivnost. razmatrajućim uticajima. u što nema sumnje. dovoljno ohrabrena jedno­ stavnim filozofskim rušenjem barijera. stalno ublažavanje naših običaja na osnovu za­ jedničkog intelektualnog razvoja zbog veće familijarnosti. energičnim podsticajem te doktrine ostvarena su najdivnija društvena žrtvovanja koja mogu služiti na čast savremenoj istoriji i pored svih reakcionarnih i statičkih prebaciva­ nja. Danas kada je. ipak. razvijala u toku neza­ boravne faze iluzije. od strane bezum­ nih sekti koje su.ma. postepeno pobolj­ šavanje uslova poslije stalnog progresa ljudske industrije. u stvari. sanjajući reorganizaciju u svom krajnjem mediokritetstvu umjele da razviju. Ta osobina se. zbog svoje prirode. u isto vrijeme dubokim i aktivnim koja su. da je vještački razviju stalnom primjenom najenergičnijih stimulansa. jedan takav prethodni slučaj dovoljno realizovan. morala su i ubjeđenja koja su bila ve­ zana za nju. koje nas­ toje da dovedu u pitanje i najmanje ideje ο dužnosti bez ikakvog mogućeg rješenja. Jer ako su teološke koncepcije stvarno morale stvoriti u budućnosti kao Posebno smo uočili kako jedna efemerna sekta. posebno. morali su biti snažna protiv-teža. Ma­ da su ta ubjeđenja. mogu. ne zadržavajući se na opštem iskustvu. 105 1 . Od sa­ mog poče'tka razvoja revolucionarnog stanja ova se akcija. na­ protiv. U najčešćim slučajevima. godina ili uslova. Te razne spekulativne zablude su već dovoljno prodrle u društveni život da bi danas bilo prepušteno volji svakoga da se ponosi svo­ jim čak najporemećenijim i najnimalnijim strastima: kada bi jed­ na takva raskalašenost mogla opstati. opasna po moral u užem smislu. uglavnom. svakako. kao i pravedniji osjećaj prema raznim umjetnostima. otvorenu bujicu individualnih analiza. nasleđu i braku. principe čija neosporna aktuelna nemoć nikada nije bila više izražena nego u ovom slučaju. poštovana. doprinosi spontanoj poplavi političke demoralizacije gotovo isto onoliko koliko obadvije njene protivnice. Ipak je došlo vrijeme kada te neizbježne zablude. Ali ipak. a ubuduće treba sve više i da budu direktno kompromitovani ra­ zornim diskusijama u kojima ne vladaju pravi principi i. kao što sam upravo 104 objasnio. u početku. ko­ ji se direktno osporava od strane drugih tobožnjih obnovitelja ko­ ji su. jer su vjerovali da treba. akcija raspada­ nja neposredno prijeti. naročito zbog njihovog. biti stvarno direktno i neprekidno napadnut tek poslije skoro potpunog raspada javnog morala. inače. prema jednodušnom podsticaju. težiti da se bespovratno rasprši. na kraju. bez sumnje. slabiti. u svojim uzalud­ nim planovima regeneracije ili pak opšte dominacije. malo po malo. u kojoj je revolucionar­ na metafizika bila trenutno zamišljena. da uspostave kao osnovnu dogmu svog oporavljenog mo­ rala.

jedan takav prethodni slučaj dovoljno realizovan. u kojoj je revolucionar­ na metafizika bila trenutno zamišljena. bez obzira na nji­ hov cilj. usredsređeni na politički život u užem smislu. Treba. do tada određenih da nas­ tave njen nagli uspon. uglavnom. morali manifestovati mnogo kasnije i sa vrlo slabim intenzitetom u odnosu na domaći ili lični moral čija uobičajena pravila koja se lakše manifestuju. vjerovatno ponosili svojom sopstvenom proždrljivošću. pa čak i ličnom koji je prvi neophodni temelj svih drugih.ma. oglasila preko teške povrede institucije braka koju bi mogućnost razvoda duboko izmijenila u svim pro­ testantskim zemljama da javna pristojnost i zdrav individualni ra­ zum nisu mnogo ublažili opasni uticaj teološko-metafizičkih zastra­ njivanja. pažljivom posmatraču. zadržati. domaćem mora­ lu. samo najopasniju anar­ hiju 1 Čak smo uočili najopštiji i najprostiji princip jednostavnog individualnog morala. pa čak i suzbiti indi­ vidualni egoizam. pored toga. slabiti. Ma­ da su ta ubjeđenja. ovi uticaji. da je vještački razviju stalnom primjenom najenergičnijih stimulansa. mogu. postepeno pobolj­ šavanje uslova poslije stalnog progresa ljudske industrije. od strane bezum­ nih sekti koje su. privatni moral je mogao. neobično pomirenje najrazuzđanije anar­ hije sa najnedostojnijim despotizmom. razmatrajućim uticajima. otvorenu bujicu individualnih analiza. da pravo kažemo. posebno. inače. do određene mjere. sanjajući reorganizaciju u svom krajnjem mediokritetstvu umjele da razviju. Sa bilo kojeg aspekta gledano. tokom ne­ koliko godina. pa čak i sa revolucionarnom. ranije okarakterisane. na kraju. kao što sam prethodno objasnio. otkako je jedna takva početna iluzija morala. u tom pogledu. kao i pravedniji osjećaj prema raznim umjetnostima. Uzalud se reakcionarna škola još uvijek trudi da prebaci is­ ključivo na revolucionarnu školu opštu odgovornost za taj novi po­ redak razmimoilaženja za koji je ona sama isto toliko kriva zbog svoje slijepe i iracionalne upornosti da pretjerano hvali. Privatni moral. Od sa­ mog početka razvoja revolucionarnog stanja ova se akcija. u isto vrijeme dubokim i aktivnim koja su. Ipak je došlo vrijeme kada te neizbježne zablude. Osim toga. kao jedine intelektualne temelje društvenosti. neophodno potčinjavanje strasti razumu. bez sumnje. nudi. svakim da­ nom sve tješnjeg i neizbježnog miješanja sa statičkom politikom. čija im spontana aktivnost uopšte nije izgledala. kroz takmičenje zabluda koje . godina ili uslova. energičnim podsticajem te doktrine ostvarena su najdivnija društvena žrtvovanja koja mogu služiti na čast savremenoj istoriji i pored svih reakcionarnih i statičkih prebaciva­ nja. biti stvarno direktno i neprekidno napadnut tek poslije skoro potpunog raspada javnog morala. pokušali. morala su i ubjeđenja koja su bila ve­ zana za nju. u stvari. bilo sa aspekta polnih odnosa. svakako. malo po malo. naročito kod omladine ma­ nje zaboravljena i manje neplodna još danas od omladine koju za­ jednički inspirišu dvije druge doktrine. Porodica koja je u najnemirnijim fazama revo­ lucionarne oluje bila. odtada imaju suviše malo prave energije da bi dovoljno nadoknadila razornu akciju koja je svojstvena revolucionarnoj metafizici. a kritička doktrina tako iz­ gubila svoj glavni autoritet. srećom zavisi mnogo više od drugih opštih uslova nego od ukorijenjenih mišljenja. principe čija neosporna aktuelna nemoć nikada nije bila više izražena nego u ovom slučaju. Dakle. akcija raspada­ nja neposredno prijeti. da uspostave kao osnovnu dogmu svog oporavljenog mo­ rala. isto tako. koje nas­ toje da dovedu u pitanje i najmanje ideje ο dužnosti bez ikakvog mogućeg rješenja. snažnije nego javne relacije. primijetiti da su se. sa sve većim intenzitetom. nezasitni stomaci bi se. Ta osobina se. Danas kada je. naročito zbog njihovog. počinju jasno da razvijaju svoju opasnu aktivnost. morali su biti snažna protiv-teža. pri­ rodno osjećanje govori ο tome. racionalno potvrđe­ nom putem pozitivnog proučavanja ljudske prirode. u početku. Ali ipak. dovoljno ohrabrena jedno­ stavnim filozofskim rušenjem barijera. stalno ublažavanje naših običaja na osnovu za­ jedničkog intelektualnog razvoja zbog veće familijarnosti. do danas uglavnom sa­ krivene. ako se izuzmu neki po­ vršni napadi. ona. podnijeti bez tako sigurnih opasnosti. kao direktno određena da reorganizuje moderna društva. prema jednodušnom podsticaju. 105 1 . Jer ako su teološke koncepcije stvarno morale stvoriti u budućnosti kao Posebno smo uočili kako jedna efemerna sekta. razvijala u toku neza­ boravne faze iluzije. Ali. Te razne spekulativne zablude su već dovoljno prodrle u društveni život da bi danas bilo prepušteno volji svakoga da se ponosi svo­ jim čak najporemećenijim i najnimalnijim strastima: kada bi jed­ na takva raskalašenost mogla opstati. nasleđu i braku. kao što sam upravo 104 objasnio.se do tada smatralo nemogućim. jer su vjerovali da treba. doprinosi spontanoj poplavi političke demoralizacije gotovo isto onoliko koliko obadvije njene protivnice. ne zadržavajući se na opštem iskustvu. čak i kada se radi ο njenim sopstvenim pristalicama. U najčešćim slučajevima. opasna po moral u užem smislu. u današnje vrijeme je potpuno napadnuta u svojoj neophodnoj dvostrukoj osnovi. u stvari. sistematsku dominaciju strasti. težiti da se bespovratno rasprši. stvarno. u svojim uzalud­ nim planovima regeineracije ili pak opšte dominacije. u što nema sumnje. tako da ta filozofija sa­ da. na­ protiv. morala spontano nastaviti. ko­ ji se direktno osporava od strane drugih tobožnjih obnovitelja ko­ ji su. poštovana. ipak. zbog svoje prirode. jasno je da su elementi potrebni za svaku društvenost. a ubuduće treba sve više i da budu direktno kompromitovani ra­ zornim diskusijama u kojima ne vladaju pravi principi i.

bez sumnje. posebno kod većine onih koji ih čuvaju s određenom ener­ gijom. koji može da prenese na individualnu aktivnost: ipak. reakcionarna politika. kao determinanta aktiv­ nih ubjeđenja. bilo tako što su kod onih koji im ostaju vrlo malo vjerni. dovoljno je potvrdilo osnovnu analizu. poslije zrelog is­ pitivanja. isto je tako očigledno da kod prostog naroda. žestoko ogor­ čene na cjelokupnu stvarno pozitivnu filozofiju koja je jedina stvar­ no sposobna da suzbije prirodni zamah njihovih zastranjivanja. može razviti kod obrazo­ vanih duša stvarno plemenita osjećanja raznih priroda. prije svega beskorisnim i mučnim prevarama. isto onoli­ ko strogo koliko samoj revolucionarnoj filozofiji koju. slobodan ili uzdržan. istini za volju. da su vatreni obnovitelji religioznih teorija u današnje vrijeme smatrali da su razne prethodno pomenute zablude. od morala većine emancipovanih duho­ va? Žar se glavna praktična tendencija religioznih vjerovanja. očigledno raz­ vije te dispozicije do servilnosti i hipokrizije za koje nam je nje107 . jedan za drugim. instinktivnu i nesavladivu mržnju prema svima onima koji su ih se oslobodili. bilo koja od tih političkih doktrina. svaka doktrina. ubuduće ne bi bilo duboko začarano kolo? Zar ukupna društvena moć nužno ne manifestuje svoju opštu efikasnost kroz nepobitni prethod­ ni dokaz svog sopstvenog uzdizanja? Nijedna stvarno osnovna duž­ nost ne bi mogla sada pripadati uvjerenjima koja sama nisu mog­ la odoljeti opštem razvoju ljudskog razuma čija zrelost neće. mada često pretjeranog. a revolucionar­ na doktrina više nego bilo koja druga. Ali osim toga. ubuduće. da ako. nažalost. da bi oni najzad mogli. sve manje i manje spojiva s istinskim ubjeđenjima kod svakog malo obrazovanog uma direktno nastoji da. tako da se ne usu­ đuje više. neizbježno kod njih izaziva opštu antipatiju prema svakoj drugoj školi čiju stvarnu zaslugu ne bi mogli priznati bez posljedica: jedino bi istinski racionalna i potpuna doktrina mogla. zašto su. a naročito reakcionarnoj. domaći ili lični. Ovdje već možemo smatrati da je dovoljno dokazano da nijedna postojeća politička doktrina ne sadrži mogu­ će rješenje velike krize modernih društava. Ovako kratko ispitivanje glavnih karakterističnih crta naše društvene situacije. važno je primijetiti. razvile te raznovrsne dok­ trine. a da iz toga. Uostalom. ne proiziđe nikakvo nad­ metanje koje bi bilo korisno za društvo? Tako. za privatni moral kao i za javni. ne može se ni sa­ kriti da njena opasna energija djelimično počiva na njenoj poseb­ noj tendenciji da spontano i stalno razvija ova osjećanja mržnje i čak ljubomore prema svakoj društvenoj superiornosti čiji upad. Prije svega.i u prošlosti. lišeni svake unutraš­ nje i direktne moći. uglavnom absorbuje kod najnapredni­ jih naroda. propisane statičkoj. nezavisno od neobuzdane oholosti tako izazvane. koje sa­ da intelektualna anarhija nanosi. sve više nastoje. posebno prati. vrlo izražen antidrustVeni uticaj. svaka od njih nastoji da moralno izvrši. Isto ta­ ko. na kraju obnoviti opresivne prepreke koje su zauvijek uništile njegovu mladost. sada smo priznali da svaka od njih utiče na svojstveni način. daleko od toga da mogu stvoriti realni temelj za moral u užem smislu. ne sastoji. svoju glavnu moralnu snagu iz vrlo zakonitog razvoja. efekti su se. . u tome da inspiriše. jedan za drugim. iako prilično nesavršeno povezuje svoje pristalice. iz raznih razloga gotovo jednako ne106 sposobne. Revolucionarna politika tako crpi. kada je riječ ο tome. bez sumnje.. ti principi. onda one danas izgubile svaku stvarnu moć protiv sličnih raskalašenosti? Zar podržavanje religioznih principa. obično. naravno. po svojoj prirodi. predstavlja jednu vrstu hroničnog stanja bi­ jesa. isto tako. da postanu dvostruko štetni za njega. neobuz­ danu bujicu čak i najmanje društvenih strasti u ime opšte anar­ hije umova. dubokih iako djelimičnih. da u jednom ili drugom vidu suprot­ stave bilo kakvu energičnu kočnicu stalnom razvoju individualnog egoizma koji se danas sve više usuđuje da direktno traži. obično samu optužuju. da uobičajeni moral ljudi koji su ostali dovoljno religiozni nije nimalo viši danas i po­ red intelektualne anarhije. osim toga. Zar među malo obrazovnim umovima svakodnevno iskustvo ne pokazuje. očigledno je da osjećanja koja su. inače. s druge stra­ ne. čuvajući svoju slobodnu originalnost. uprkos svojim uzaludnim moralnim pretenzijama. u stvari. tu. u aktuelnom društvenom životu. na razne načine. čak i kod izvanrednih naravi kod kojih ono mnogo otežava već vrlo opasan iracionalni uticaj jedne suvišne i isključivo kritičke dispozicije duha. tim povodom. ranije objašnjenu. teška briga za sopstveno očuvanje. poslužili kao tačke oslonca moralnom poretku. ne zadovoljavaju više nego odgovarajuće ideje. već odavno se mogla konstatovati nužna ispravnost jed­ nog analognog posmatranja u pogledu sličnih zabluda čisto protestanskog porijekla. da neumjesnim kažnjavanjem kompromituje sla­ bi ugled koji sebi još čuva. raznih opštih elemenata koji je sačinjavaju. ovdje je više nego očigledno da su sve raznovrsne aktuelne doktrine. indi­ rektne ili čak direktne. treba da budu. Najzad. isuviše nejasni da bi imali bilo kakvo veliko praktično dejstvo u stalno aktivnoj intervenciji svešteničkog autoriteta kojeg. posebno treba napomenuti. pokazali u punom skladu sa onim što su uzro­ ci trebali predvidjeti. glavne štete. Religiozna vjerovanja danas. vrlo karakterističnog za naše vrijeme. nepromjenjive temelje opšteg morala. naj­ češće. U svakom slučaju. da obavezno preovladaju intelektualne dispozicije. di­ rektno suprotne prirodi problema čak i kada se radi ο suviše is­ ključivoj stvari koju ona. bilo tako što se protive njegovoj izgradnji na čvršćim te­ meljima kod sve brojnijih duhova kojima ova vjerovanja ne mogu više vladati. uske koliko i iracionalne. podstaći kasnije pravednija i pomirljivija rješenja.

Dak­ le. na kraju uopšte ne dopre neminovno do te posljednje pri­ rodne dopune njenog osnovnog domena? Dakle. na najpotpuniji i najodlučniji način da je ta pozitiv­ na filozofija u svojoj postepenoj evoluciji. neo­ pozivo sakupljeni u jedan opšti sistem pomoću političke filozofije zaista dostojne te osnovne misije. zbog svoje prirode. sve druge intelek­ tualne puteve. očigledno spon­ tano. legi­ timno nastaviti u njihovom društvenom stanju. nastoje da im vještački omoguće strahoviti us­ pon. što bi bilo apsurdno da se pomisli. sve tri knjige ove Rasprave su nam jas­ no dokazale. drugi nastoje da kobnom. Jedini. što sam upravo objasnio u ovom drugom uvodu. ubuduće budu. pored prećutne sankcije koju njena doktrina neutraliza­ cije obavezno pripisuje istovremenim nedostacima dvije ekstremne doktrine. da li bi bilo moguće da pozitivna metoda u svom neizbježno stalnom razvoju. razumno shvaćene. na jedan poseban način. nije ni anarhična ni reakcionarna u pogledu astronomskih. nikada iz njega ne izađu. one zajedno idu ka razdoru. na instinkte egoizma i korupcije. svakako. što je isuviše ekstravagantna utopija da bi zaslužila ikakvu diskusiju. iz velikog prethodnog dokazivanja. u onom potpuno istom stanju koje se danas sažalijeva s punim pravom u odnosu na društvene ideje. one jednako nastoje da skrenu društvo sa pravih puteva konačne reorganizacije. hemijski pa čak i bioloških pojmova. preko suprotnog napredovanja čija je realnost isto tako neopoziva. na koji način bi trebalo da. koliko užasan toli­ ko neizbježan uticaj mora. ova posljednja kategorija ide­ ja mogla biti racionalno izuzeta iz jedne takve primjene koja je postepeno. utješno ubjeđenje da. posmatrane s mo­ ralne strane. ovaj prvi navod. Ne treba se mnogo čuditi što su plemeniti duhovi. da­ nas u jednu vrstu filozofskog očaja vezanog za društvenu buduć­ nost koju je. U tom trenutku se radi samo ο tome. bilo. proizilazi. brzo vukla bilo prema mračnom i neopozivom despotizmu. u potpunosti konstatovale njihovu duboku iznemoglost koja je nužna kada se radi ο takvoj namjeri. Najzad. sa puno očiglednosti stvoriti kod svakog pažljivog i dobro raspoloženog čitao­ ca. a naročito u toku tri poslednja vijeka. mnogo bolje uočava nego pokret regeneracije. usuđujući se da im prikazuju proletere kao divljake sprem­ ne da ih pokore. sa od­ govarajućom efikasnošću. da se. uostalom. neke i do nedavno. taj neophodni prethodni izlet u uobičaje­ ni dornen politike u užem smislu. isključivo čuva­ jući svoj lični politički interes. isto tako. vrlo uticajne u današnje vrijeme. takmiče da razviju anarhiju. isto je tako neosporno da. S druge strane. i koje su. bile osuđene da. preko eksperimenata i racionalne analize. Jer. elita ljudske vrste dolazi danas. neumitna sudbina. pa čak i vodeći ali iracionalni i posebno loše pripremljeni. umjesto da kod vladajućih klasa obuzdavaju egoističke i separatističke tendencije. Dakle. postane obavezno jednim na­ glim i čudnim prevratom. statička politika. cjelokupnom reorganizacijom raz­ ličitih ranijih poredaka ljudskih koncepcija koje su nekada tako dugo opstajale. do sada. uzastopno rukovodila na jednoglasno konačno za­ dovoljstvo intelektualnog svijeta. jedna filozofija koja. Na taj način dak­ le. u isto vrijeme. 108 i pored prepreka koje predstavlja njihovo aktuelno rasipanje. pod samo jednim neophodnim uslovom da raniji elementi jedne takve definitivne organizacije. do direktnog stvaranja društvenog poretka koji je najbolje pri­ lagođen njenoj prirodi. posebno. ili nam jedi­ no preostaje da se priklonimo pozitivnoj filozofiji pošto je ljudski duh uzaludno iscrpio. prema mišljenju tog doba. takođe. Zato je dovoljno da sada zauvijek vrati duh čitaoca na opštu tačku gledišta koja karakteriše ovu Raspravu i koju sam morao. odugovlače bolnu društvenu situaciju najcivilizovanijih naroda stalno je otežavajući. treba da iza­ zove iste takve strahove i usmjeri pretežnu pažnju na pokret ras­ padanja koji se u tome. očigledno slijedi da: ili nema nikakvog rje­ šenja za problem. fizičkih. kroz veliki broj pokušaja. ponekad bili dovedeni. kroz strahovito takmičenje u raznim pravcima. Uzaludna opozicija na­ ših raznih političkih škola je dakle. u pogledu samih društve­ nih pojmova ako se ona može na njih odgovarajući način primije­ niti? Iz kojeg razloga bi. prema jas­ noj i neminovnoj anarhiji ili pak prema tužnom periodičnom smje­ njivanju jednog i drugog stanja. prigovarajući di- 109 . zbog suviše isključivog posmatranja jednog takvog spektakla. opasna kako u mo­ ralnom tako i u intelektualnom pogledu: i iz jednog i iz drugog razloga. Ako se one. što je nužni i konačni rezultat svih njenih ranijih evolucija raznih vrs­ ta. u stvari. obuhvatala sve manje komplikovane katego­ rije uključujući i onu kojoj se zbog toga direktno prigovara? Ili. ovdje nasluti kakav tre­ ba obavezno da bude intelektualni karakter ove spasonosne filo­ zofije čiji će dogmatski razvoj zatim biti posebno izložen. nužno. pošto su teološka i metafizič­ ka filozofija jedine do sada slobodno preduzele političku reorgani­ zaciju modernih društava tako što su na osnovu svih prethodnih objašnjenja. Takvi prethodni zaključci prvo moraju izazvati veoma mučnu zabrinutost za stvarni ishod koji se u sličnoj situaciji može naći. direktno apelovati kroz svoju stalnu primjenu. Nadam se. u cilju dopune ovog uvoda. za trenutak da zanemarim da bih izvršio. sve aktuelne stranke nastoje da. mada neizbježnom reakcijom bez razmišljanja podstaknu mase protiv svo­ jih istinskih prirodnih vođa bez čije neophodne saradnje oni ni­ kako ne bi mogli ostvariti osnovna poboljšanja koja moraju. vrši. Malo produbljena analiza sadaš­ nje epohe i njenih neposrednih prethodnika. ako im se činilo.na prolazna vladavina dala mnogo sjajnih dokaza. prije toga preporoda. jedno ili drugo. osim ukoliko se ne stvori četvrti osnovni tip filo­ zofije. čini mi se. da će proučavanje ove knjige.

da bi pokazale da je pozitivna filozofija dopunjena na odgovarajući način. U svim vrstama. prava sloboda se može. na izgled. Bez obzira na duboko ubjeđenje koje me vezuje za moj način ispunjavanja tog velikog filozofskog zadatka. uglavnom. inače. i statička politika uz pretjerani oprez koji je. ne bi iz toga izvukao nikakvo nepovoljno uopštavanje protiv metode koja je jedina sposobna da radi. podlim predlogom da se direkt­ no uništi svako stvarno vlasništvo. Dok se političke pojave ne budu vezale. jedina sposobna da stvarno rukovodi danas konačnom reor­ ganizacijom modernih društava. svodi na to da se teškoća ukloni na taj način što će se vještaćki napraviti manji ili veći izlaz za najak­ tivnije narodne ambicije. poboljšanje društvenog položaja podčinjenih klasa koji. Pošto je ma- 111 . najviše okarakterisali' to beskorisno rješenje kao anarhično. t. opšti uzrok političkih progresa sa prak­ tične i najšire tačke gledišta. sve druge igre. kao da je ova apsurdna utopi­ ja mogla da donese bilo kakav trajni lijek za boljku. na intelektualnom spa­ šavanju društva i kako bi se ograničio samo na to da određuje naj­ sretnijim sljedbenicima najefikasnije eksperimente u istom prav­ cu. stimulišući danas već suviše prirodnu tendenciju ka opštem ukidanju klasa. znači puno i stalno širenje slobode. ne bismo mogli da ne upoznamo moć­ na sredstva. Ipak. inače. pomene ugušivanje raznih otpora. Revolucionarna politika koja je. olakšavati opravdane žalbe mase čije opšte stanje ne dobij a ni­ kakvo presudno poboljšanje. njenu vezu sa dvostrukom osnovnom potrebom naše epohe. Zato smatram da moram. razvijajući prekomjerne želje koje se ne mogu baš sve zadovoljiti. biti ospore­ na. u suštini. u najčudniju nedosljednost. nužna su­ periornost pozitivne politike ne bi mogla. ono što stvara negativan pojam kada se. bila jedino oruđe u tom dijelu društvenog problema. Jer. Oni koji su. predstavljaju — najveću poteškoću savremene politike. u današnje vrijeme. koja nova politička filo­ zofija postepeno mora pružiti za osnovno.rektnim zaključcima koji su već obrazloženi u razgovoru ο opštem filozofskom učinku sve tri prethodne knjige. postepeni razvoj ljudske sposobnosti. a posebno u ovom slučaju. mogla je da ga sagleda samo sa buntovničke tačke gledišta. ukoliko nisam promašio svoj cilj. namjeravamo svakog dana pokoravati. jasno je da politička i naučna analiza direktno nadmeću sa neospornom spontanošću. sastojati samo u racio­ nalnom potčinjavanju samoj nadmoći osnovnih zakona prirode ko­ ja je konstatovana na odgovarajući način i zaštićena od svakog sa­ movoljnog ličnog naređenja. više pozitivis­ tičkim terminima rečeno. bila bi ovdje. Tako. osim ako se tim imenom ne žele dekorisati nade. veoma mi je stalo do toga da pažljivo unaprijed izdvojim taj glavni princip. kao i sve druge. po tom pitanju. koje bez prestanka drže komični mamac te vrste igre uspona koja je isto tako varlji­ va kao i. ako i dalje nastavimo da privremeno odbacujemo svaku naučnu ocjenu u užem smislu i os­ tanemo i dalje na čisto političkom stanovištu koje jedino odgova­ ra tom uvodu. Njeno se cje­ lokupno rješenje. samovolja neće moći da se stvar­ no isključi iz raznih društvenih pravila. najzad. Svaka direktna i posebna paralela ove nove političke filozo­ fije sa aktuelnim društvenim teorijama. koji mi se činio već dovoljno neosporiv. uglavnom preuranjena sve dok njen istinski opšti duh ne bude mogao biti dovoljno okarakterisan. ne bi moglo nikako. do sada. čak i kada bi takav pokušaj konačno bio osuđen. koristeći i dalje isti onaj metod koji su sami osuđivali. koja se stalno povećava u odnosu na sva­ ki drugi način tretiranja tih pitanja. očigledno ostavlja glavno pitanje potpuno netaknuto: takvo zadovoljstvo pričinjeno jednom malom broju pojedinaca koji su tako postali otpadnici svoje klase. i pored svih konstitucijskih površnosti. suverenih skupšti­ na. upali su. uglavnom. koje su. makoliko on mogao. karakterističan za nju. bez obzira na njihov sastav. konačnu namjenu jedne takve filozofske operacije Sama ideja progresa koja je stvarno svojstvena revolucionar­ noj politici. prema tome. za dugo. od stvar­ nog načina realizacije koju ću isprobati u ovoj knjizi. to isto planira oponašajući je. svakako. sve više će se spontano manifestovati pred pažljivim čitaocem ne zahtijevajući gotovo nikada nikakvo formalno upoređivanje. Razmatrajući. čak i u tom ograničenom slučaju. prije negc što za­ vršim ovaj dug uvod. preko izmišljotine koja ne mo­ že da mijenja njihovu prirodu. biti neopho­ dan. sloboda će ostati na silu iluzorna i pri­ vremena bez obzira na volju kojoj se. kako javni razum. čini mi se. ukratko iznijeti. nje­ na stvarna superiornost. neophodna mada indirektne. Kako se pozitivna politika bude postepeno razvijala tokom ove knjige. Ali taj iracionalni put. prije ili kasnije. zamišlje­ ne kao vjerni izraz narodne volje. varljive za većinu pojedinaca. za ne­ promjenjive prirodne zakone i dok se i dalje budu vezivale za raz­ ne volje. rasterećuje sadašnjost samo tako što se mnogo opterećuje buduć­ nost stvaranjem novih snažnih prepreka svakoj istinskoj društve­ noj reorganizaciji. tako često iracionalne i poremećene. bez sumnje. Metafizička politika je uzalud pokuša­ vala da opravda svoje carstvo ukrašavajući imenom zakona svakak110 ve odluke.j. smatram da u ovom momentu treba da pokažem na direktan ali jednostavno uopšten način. misle ο toj velikoj temi današ­ nji doktori. metoda je još važ­ nija od same doktrine. Dakle. bilo božanske ili ljudske. u tom smislu. odluke. nekoliko poslednjih prethodnih razmatranja. očigledno opasnu. inače. kako bih jače istakao na ovom mjestu. Isto je tako neosporno da se. Ali sav taj metafizički kult ustav­ nih antiteta ne bi mogao danas stvarno prikriti duboko samovolj­ nu tendenciju karakterističnu za svaku filozofiju koja nije pozitiv­ na.

teži da sponta­ nim povezivanjem glava i ruku. do sadašnje generacije ko­ ja. u tom smislu. samo ukratko. namijenjenih da di­ rektno osnuju društvenu nauku.si nase vrste. da ova filozofija. toliko određen da. ovdje. odredila da ostane bes­ konačno sastavljena od ljudi koji žive manje-više nesigurno od plodova svakodnevnog rada. koja sam naveo. prije nego što se ona mogla oslo113 112 . svakako. bez na­ pora. u poboljšanju osnovnog uslova te ogromne većine. Neopo­ zivo uništavajući svaki beskorisni prestiž i potpuno štiteći vladajuće klase od invazije anarhije. Svako drugo posebnije prikazivanje trebalo bi da se. bez ikakvog ukidanja klasa i remećenja opšte ekonomije. ponuditi kasnije jedinu pravilnu osnovu za miroljubivo i pravedno opšte izmirenje njihovih glavnih suko­ ba koji su danas gotovo prepušteni gruboj disciplini materijalnog antagonizma. ČETRDESET SEDMA LEKCIJA Sadržaj — Kratka ocjena glavnih filozofskih pokušaja preduzimanih do danas u cilju stvaranja društvene nauke Ako je. dopire. može najzad. svakako nisu mogli biti uspješni. lako će se shva­ titi. u isto vrijeme. postavljajući obično između radnika i nji­ hovog šefa jednog zajedničkog moralnog predstavnika vlasti. ukaže na radikalnu ništavnost intelektualnih napora. očigledno preuranjena. naći dovoljnu osnovu za racionalno istraživanje. nužno gurajući na čelo društvenog pokreta kapacitete čija su zakonska prava nepriznata danas. Pošto smo unaprijed objasnili da je do sada bilo nemoguće os­ novati jednu pravu nauku ο društvenom razvoju. nezavisno od svoje dvostruke spontane efikasnosti. ranije pomenute. moglo izgledati da se sva različita razmiš­ ljanja. Nužni uticaj te dvo­ struke prepreke je. vaspitavana u duhu efikasnog podstreka revolucionarne krize. navede glav­ ni filozofski karakter odgovarajućih radova. da opšte proučava­ nje društvenih pojava direktno potčini pozitivnoj metodi zbog pret­ hodnog uvođenja pozitivnog duha u sve druge osnovne grane pri­ rodne filozofije. bez svrhe. gotovo isto toliko koliko i prava proletera. naša opšta ocje­ na raznih pokušaja. u cjelokupnoj društvenoj prošlosti. prethodna ana­ liza. dovoljna je da očigledno doka­ že. bilo da bi podstakla. očigledno. ostavljen pozitivnoj politici koja je određena da upravlja ko­ načno razvrstavanjem modernih društava. sa­ mostalnog i obrazovanog. tako da oni zbog svog sponta­ nog nadmetanja danas bitno usporavaju mogućnost stvaranja druš­ tvene nauke na stvarno pozitivnim osnovama. Da li će biti potrebno da se. Ali. spontano će biti uproštena i veoma sažeta. izbaci iz spekulativnog duha ovog djela. krat­ ko zadržavanje na jednoj isto tako značajnoj tački gledišta. u početku. uglavnom. na odgovarajući način. u toj stvari da čisto politički uslovi u njoj uglavnom. iako samo u glavnim crtama. ne treba ipak da zanemarim. Inače. i koja. po prvi put. Kako je ispunjavanje ova dva glavna uslova. sa izuzetnom preciznošću. može biti pripremljena. pa čak i neumjesno da se ovdje preduzme bilo kakva posebna kritika filozofskih pokušaja koji. sada se mora osjetiti koliko su ona direktno i nužno za nju veza­ na. Dakle. koinci­ diraju sa čisto naučnim uslovima. po svojoj priro­ di. tokom ove knjige. bilo da bi uklonila iz čisto političkog poretka ono što proizilazi iz intelektual­ nog i moralnog poretka. jasno je da se prvi društveni problem sastoji. suštinski spekulativnom prirodom ove Rasprave. tako da je ovdje potrebno da se. što treba snažno da dopri­ nese njenom konačnom uspjehu koji se ne bi mogao ostvariti na drugi način. neumitna sudbina. udaljavaju od prave teme današnje lekcije. Iako je razvoj jednog takvog direktnog istraživanja nespojiv sa. čiji je cilj moglo pred­ stavljati to veliko osnivanje. nova filozofija će moći sama ko­ risno da usmjerava narodnu politiku u užem smislu. po svojoj prirodi. zajedničkoj stvari da karakter spe­ kulativne veličine i čvrstog jedinstva. bilo bi. bilo neophodno. u na­ stavku ovog djela. očigledno. izričito. takav način shvatanja pitanja isključivo je. Uostalom. uključujući proučavanje intelektualnih i moral­ nih pojava čija se pozitivnost rađa početkom ovog vijeka. imaću više prilika da direktno pokažem da će duhovna reorganizacija. kada su i pitanju neizlječiva zla pametno i čvrsto pokoravanje.

bilo koje ideje ο nauč­ nom posmatranju. Isto tako. prije svega. u samom po­ četku. duh takve snage. spontano i odlučno priznanje te metafizičke strukture izradivši svoju raspravu ο ekonomskoj po­ litici. opštu temu svojih proučavanja kao potpuno iz­ dvojenu i nezavisnu od cjelokupne političke nauke od koje nasto­ je da je potpuno izoliraju. što su htjeli osnovati pravu društvenu nauku. to ne bi mogao biti slučaj kod umova. a posebno astronomije. koji su samo mogli biti od koristi jednoj tako jasnoj temi. očigledno izuzetni slučaj slavnog i oštroumnog filozofa Adama Smita koji je. očigledno. kroz svoje sjajne analize. na to da nastavim jednu već započetu operaciju. vrlo dobronamjerno. kao i. jasno okarakteriše ta nužna ništavnost naučnih pretenzija naših ekonomista koji. bez većeg stvarnog uspjeha. dakle. za op­ šte djelovanje banaka itd. Iako je morao ostati uglavnom angažovan u metafizičkoj filozofiji.. osim tog jasno objašnjenog izuzetka na koji se eko­ nomisti uzalud pozivaju. 114 ukoliko bi se ono moglo potpuno shvatiti. odmah. inače. s plemenitom filozofskom čednošću koja mu je uvijek svojstvena. kako to jasno dokazuju dragocjeni prikazi. inače tada pripadao. radi ο pokušaju. njihovi radovi. Čini mi se da je očigledno. osnuju brojne po­ sebne katedre zvanično namijenjene tom novom učenju. bez sum­ nje. nisu. izdvojiti. oni. najzad. Ali. biti stvarno značajno. jasno pokazuju. filozofske istorije nauka. jer su najklasičniji me­ đu njima nastojali da na dogmatski način predstave pogotovo u današnje vrijeme. već da se. i pored tog odlučnog priznanja u čiju se spontanu iskrenost zaista ne mora nimalo sumnjati. na od­ govarajući način primijeniti metodu čije. kao ne­ minovni nepoznavaoci i najmanjih pojava. u najtežim analizama. 115 . gotovo uvijek izašli iz redova advokata ili književnika. jače manifestuje prava priroda jednog poduhvata koji još nije bitno preduzet. sastoji prava naučna metoda. dovoljno da se. na jedan poseban način. koji je. zaslužuje da ovdje bude ukratko okarakterisana da bih jasno dokazao da ne treba da se ograničim. uspijeli da. mog­ li ni na jednom pravom izvoru crpiti taj uobičajeni duh pozitiv­ ne racionalnosti koji su. filozofske kreacije koju nijedan od mojih prethodnika ni­ kada do sada nije planirao. poš­ tovani Tracy. od kojeg me. pa čak ni pokušao da zamisli na odgo­ varajući način. pozovem na cjelokupnu knjigu da bih prećutno uklonio sve preuranjene prigovore koji bi se mogli pojaviti i sve sekundarne nesigurnosti koje bi mogla ostaviti jedna tako kratka osnovna ocjena političke ekonomije. sebi postavio cilj. bez sumnje. bilo kojeg pojma ο prirodnom zakonu. potčine pozitivnom duhu ono što oni nazivaju ekonomskom nau­ kom i da svakog dana predlažu svoj postupak kao model prema ko­ jem sve društvene teorije treba da budu konačno obnovljene. koji su zbog prirode svog vaspitanja. suviše malo cijenjeni. U pogledu toga se. svakako. Zbog svog vaspitanja. makolika bila unutrašnja snaga njihove inteligencije. najodlučnije osobine čisto metafizičkih koncepcija. moram ograničiti na jedan kratak prikaz kojim ću okarakterisati glavni nedostatak svojstven svakoj od ovih različitih filozofskih operacija. tako dobro ostvaren u njegovom besmrtnom djelu. jednostavno kao četvrti dio svoje opšte rasprave ο ideologiji. da sav dogmatski dio njihove. najnaprednijoj metafizičkoj školi. oponašajući naučnike u užem smis­ lu. osnuje jednu posebnu novu nauku. treba s poš­ tovanjem. u tom smislu. Ne može se. po svemu. kada se provjeri opšti sud koji smo ο tome unapred donijeli. koja je u ovom vijeltu postepeno sticala do­ voljno povjerenja. da bi to bilo najbo­ lje. grubo oponašanog. nikako nije mogao duboko upasti u takvu iluziju. Ova vrlo prirodna iluzija. koji je postepeno priprem­ ljen na osnovu pažljivog proučavanja tri prethodne knjige. poslužiti da se poslije toga. bez ikakve uzaludne pre­ tenzije da. u glavnim mjestima civilizovanog svijeta. u stvari. bilo bi. a čini mi se. svakako bi bili nespojivi sa glavnom namjenom ovog djela. ako se. kao i svi njegovi čak i najeminen­ tniji savremenici. svakom mjerodavnom i iskusnom sudiji. ni najmanje primjene. nisu mogli. posebno. a bez mogućnosti da se naš um dovoljno racionalno pripremi? Sekundarni razvoj-. u teološko-metafizičkim sastavima slav­ nog Spinoze. inače. bilo u javnosti ili kod vlasti. u mnogim drugim ranijim filozofskim pri­ likama.niti na dovoljno široku eksperimentalnu bazu. ubijedeni da su. da bi dala priliku da se. nije manje očigledno da su ti filozofi bili. direktno je napravio. ne poznaju. čini mi se. prenijeli u svoja istra­ živanja. u njegovim posmrtno objavljenim djelima. baš zato što mu je cje­ lokupno ranije proučavanje moralo pokazati u čemu se. da osvijetli razne bitne tačke socijalne filozofije. kako oni vjeruju. bez ikakve druge fiziološke pripreme osim nekoliko ne­ jasnih i nedovoljnih propisa opšte logike koji nisu sposobni za bilo kakvu stvarnu efikasnost. bilo ko­ jeg osjećanja za pravo demonstriranje. prigovoriti našim ekonomistima. izgledati nepotrebno svakom čitaocu. direktno i duboko pokazuje jednostavni metafi­ zički karakter i pored iluzorne izvještačenosti posebnih formi i uo­ bičajenog protokola naučnog jezika. tobožnje današnje nauke. čak veoma organizovanih. lišeni intimnog i poznatog osjećanja prave naučne pozitivnosti i za koje će brzo uvodno razjašnjenje. što će. nažalost. jednim jednostavnim prethodnim razmatranjem. vezane za podjelu rada. na­ protiv. na primjer. ništa ne može oslo­ boditi. za mnogo drugih glavnih djelova indus­ trijskog razvoja čovječanstva. Onaj koji je u današnje vrijeme prikazao tu cjelokup­ nu ekonomsku doktrinu u najracionalnijem i najboljem vidu. koje će usljediti. da do­ voljno predosjeti pravi filozofski duh i bitne logičke uslove druš­ tvene nauke. Ipak. za osnovnu funkciju novca. Iako ovo prekomjerno dokazivanje može. Na mjestu do kojeg je ova Rasprava došla. inače.

svi pa­ metni ljudi. nije bilo od nikakve stvarne koristi. taj direktni sud ο njenoj čisto metafizič­ koj prirodi. određuje beskorisno po­ navljanje iluzornih kontroverza koje se stalno obnavljaju a nikad ne napreduju: prema tome. onda. ima svoj posebni model za sistematizovanje anarhije. još od srednjeg vijeka. prema našoj cjelokupnoj inte­ lektualnoj prošlosti iz tri poslednja vijeka. postaje izvjesno da ekonomska ili industrijska analiza društva ne bi mogle biti obavljene na pozitivni način. odlučno iako indirektno. svi drugi djelovi te filozofije. moralnu i političku analizu. uzalud. kada aktuelni radovi. Tako. razni opšti aspekti su. u istorijskoj analizi ove velike epohe. zaista naučni sljedbenici Adama Smita. na sebi svojstven način i gotovo uvijek dužan poštovanja. ka­ da se razmotri sa istorijske tačke gledišta. što će posebno objasniti slijedeća lekcija. recipročno. bilo bi nepravedno da se zaboravi da ova doktrina. međusobno i racionalno nerazdvojiva do te mjere da se mogu razjasniti. Takav je. a to osnovno svojstvo. u vezi sa čitavom socijalnom filo­ zofijom. bilo u prošlosti ili pak u sadašnjosti: tako da. poku­ šala prekriti. »proizvodnje« i dr. prema prirodi teme. više sa političkom nego naučnom namjenom. u početku korisno štitila. Uostalom savremena istorija ta tobožnje nauke potvrđuje. možemo biti sigurni da se ne radi ο nikakvoj pozitivnoj doktrini. Ali. na svoj način. svakako. Pa zar to nije intelektualni spektakl koji nam pra­ vi politička ekonomija već pola vijeka? Ako su naši ekonomisti. bitno unakaženi beskorisnim i nezre­ lim izlaganjima naučnih formi. ako iz tog razloga ona posebno dijeli opštu slavu tog velikog prethodnog oslobođenja. da su nastavljanje i plodnost najjasniji simptomi svih pravih naučnih koncepcija. posmatrajući nepristrasno jalove prepirke koje ih dijele na najelementamijim pojmovami »vrijednosti«. obično. u stvari. uglavnom. u po­ gledu nje. »koristi«. Jer. kao i. da politička ekonomija. naprotiv. što ću se potruditi da objasnim kasnije. a naučne forme 117 . zaslužila tobož­ nja ekonomska nauka posmatrana u dogmatskom vidu. u stvari. u početku su vezivali potpuno jasan smisao za neop­ hodne izraze »proizvod« i »proizvođač«: odkada se ekonomska me­ tafizika usudila da ih definiše. s dru­ ge strane. Nije li takav efekat potpuno analo­ gan sa sličnom pustoši koju je ranije napravila metafizika u os116 novnom proučavanju ljudskog razuma. konačni sud koji je. ne samo što ne pravi nikakav stvar­ ni i podržani progres. u socijalnim proučavanjima kao i u svim drugim koja se odnose na živa tijela. Suviše je lako konstatovati. u to­ ku cijelog rada. mogu iza­ zvati samo beskorisno prepirke riječi. tako da se neprestano dovode u pitanje naj osnovni j i pojmovi. pomislili da pri­ sustvujemo najčudnijim raspravama srednjevjekovnih skolastičara ο osnovnim osobinama njihovih čisto metafizičkih suština čiji ka­ rakter sve više poprimaju ekonomske koncepcije što se više dogmatizuju i usitnjavaju? I u jednom kao i u drugom slučaju. u toj ogromnoj intelektualnoj borbi potpuno obezvrijeđujući cjelokupnu industrijsku politiku koju je. pokazuje potpuno podržano na najprirodniji i naj­ izraženiji način. za svakog novog autora dobijaju čisto lični karakter. već ο čistim teološkim ili metafizič­ kim raspravama. U stvari. Dakle. to iracionalno razdvajanje pred­ stavlja neosporni simptom bitno metafizičke prirode doktrina koje ga uzimaju za osnovu. u isto vrijeme. bez obzira na njegovu intelektualnu. neka nam. i koje. Ali. naprotiv. kada je riječ. sve više razvijao stari društveni režim i koja je. prećutno predstavlja nehotično priznavanje. Zar ne bismo. sada primorani da ko­ riste mučna jezička okolišanja da bi izbjegli izraze koji su postali duboko nejasni i dvosmisleni. da pravo kažemo. koja su zaista nova otkrića dodali njegovim srećnim prvim pogledima koji su. ne samo što nije ograničeno na jednostavnu koordinaciju koja bi se mogla pripisa­ ti sporednim sistematskim preokupacijama. Ka­ de se napusti svijet suština da bi se došlo do realnih spekulacija.. Politička ekonomija je učestvovala. ona. predstavlja posljednji glavni dio ukupnog sistema kritičke filozofije koji je obavio jednu neophodnu iako samo privremenu funkciju u toku čisto revolucionarnog perioda. nego samo. kako treba. manifestuje teške političke štete koje smo uočili u prošloj lekciji i za koje će­ mo sve više nadalje osjećati da nužno pripadaju cjelokupnoj revo­ lucionarnoj filozofiji odkada je pokret raspadanja dogurao dovolj­ no daleko da utiče sve više na neophodnu konačnu prevagu suprot­ nog pokreta ponovnog spajanja. konač­ ni rezultat tih apsurdnih i beskonačnih rasprava je najčešće izopačivanje dragocjenih prvobitnih saznanja zdravog narodnog razu­ ma. nego se. pojam proizvodnje je. kada. sa neodoljivom očiglednošću. naučne ništavnosti te teorije koju Adam Smit nije na­ mjeravao da koncipira na takav način. dakle. ne­ prekidno postajala sve štetnija po opšti razvoj moderne industrije koju je ona. isto tako. glavnu socijalnu efikasnost jedne takve doktrine bez naučnog lakiranja kojim se ona. čini mi se. svojstvene ovoj knjizi. umjesto da se po­ kažu kao spontani nastavak i postepeno usavršavanje ranijih ra­ dova. Ova čisto privremena funkci­ ja predstavlja. samo jedni pomoću drugih. postao tako nejasan i neodređen. bez potrebe da se ide dalje. odsada pretvorenog u potpuno nejasne pojmove koji više nisu prikladni za nikakvu stvarnu primjenu i koji. na primjer ο opštim pojmovima analize i sinteze i dr? Uostalom treba pažljivo naglasiti da opšte priznanje naših ekonomista ο nužnom izoli­ ranju njihove tobožnje nauke. pokažu u čemu su stvarno usavršili i dopunili doktrinu tog besmrtnog uči­ telja. zbog pogreš­ nog uopštavanja. da su oštroumni duhovi koji se ponose tačnošću i jasnoćom. na primjer.između logike i morala. neosporno je. u stva­ ri. dogmatska struktura.

bez sumnje. na to da na jedan suviše apsolutan način kritikuje industrijsku politiku starih evrop­ skih sila koje su i pored svojih aktuelnih nepogodnosti dugo vrši­ la. što je. Bar se ne može spriječiti da se prizna da jedna takva teorija tako spontano objavljuje. 1 Makoliko bile očigledne opasnosti od tog opšteg sofizma čije bi logične po­ sljedice. posmatrana sa izvjesnog praktičnog aspekta. tom prilikom snažno pomagala. što ću objasniti u nastavku. u ve­ zi sa tim. očigledno odgovara u društvenoj praksi. umjesto da u njoj vidi samo osnovni izvor mogućno­ sti jedne takve organizacije. ova tobožnja nauka je. oni se usuđuju da odgo­ vore na sve žalbe da s vremenom. srećna istovremena sklonost aktuelne politi­ čke ekonomije da odmah predstavi. neće biti manje opasna metafizička tendencija političke ekonomije da spriječi stva­ ranje cjelokupne industrijske discipline. međutim. svakako. opšti duh anarhije čiji je spontani razvoj ona. najviše pripadaju. Na opravdane i hitne prigovore koje tako često izaziva ta opasna praznina našeg društvenog poretka. da su opasna maštanja reproduikovana u današnje vrijeme. na isti način kao i svi drugi djelovi revolucionarne filozofije. išle ništa manje nego na sistemsko ukidanje svake stvarne vlasti. a koje je moglo nastati sa­ mo kao posljedica odgovarajućeg slabljenja kod drugih. zaboravlja da je ljudski život vrlo daleko od toga da traje beskonačno. ova doktrina. pod pretpostavkom da je. prema tome. Osim toga: opšti duh političke ekonomije za svakoga onoga koji ga je ocijenio. u početku. uglavnom. u početku. predstavljala poboljšanje materijalnog uslova jednih. kada se sagleda kako treba. poslije tih prolaz­ nih poteškoća doživjeti stvarno i stalno poboljšanje: što. u stvari. biti mno­ go više? Takva je. Zar su mnogobrojni prepisivači. jedan zaista smiješan odgovor u kojem se. bez sumnje. Iako su. kao jedna vrsta nadoknade. u najmanje plemenitoj vrsti so­ cijalnih odnosa. različite ljudske interese kao nužno solidarne i. vrlo nezdravo zaključila da nema nikakve koristi od bilo koje posebne institucije direktno određene da reguliše tu spontanu koordinaciju. nepromjenjiva ukupna masa našeg bogatstva.koje je ona danas pozajmila. 118 1 nost za njihove srećne napore da uklone kobnu i nemoralnu pred­ rasudu koja je. Pošto smo u nekim posebnim slučajevima od drugorazrednog značaja manje-više nepotpuno konstatovali prirodnu tendenciju ljudskih druš­ tava ka izvjesnom nužnom poretku. Ali. umje­ sto da u tome vide znak za jednu od najosnovnijih i najhitnijih pri­ mjena istinske političke nauke. kako treba. uobičajena utjeha koja posebno proizilazi iz savremene političke ekonomije čiji bi čudan kraj neprihvatanja bio. vjerovatno. može da izgleda kao da pred­ stavlja od strane te tobožnje nauke. na kraju. danas vo­ di tome da se kao opšta dogma ustanovi obavezno odsustvo svake stabilizujuće intervencije koja. tako da u svakoj teškoj prilici koja se sukcesivno pruža. kada ne bi bilo racionalnih disku119 . bilo kod pojedinaca ili kod naroda. na temu osnovne insti­ tucije vlasništva. čak nesumnji­ vom. obič­ no. istovjetnog ponavljanja tog sistematskog negiranja. da bi sebi. sa opštim ispitivanjem dru­ štvenih poteškoća neposredno vezanih za svako industrijsko usavr­ šavanje koje teži da. dovelo do negiranja ili nepoznavanja industrijskog razvo­ ja. bez mnogo muke. Ta uzaludna i iracionalna sklonost da se prihvati samo onaj stepen poretka koji se sam us­ postavi. ekonomisti. što se prošlosti tiče. kada bi se potpuno i slobodno mogle obrazložiti. Ništa nije tako oči­ gledno u čuvenom i jasnom ekonomskom pitanju mašina koje se podudara. oba­ vezno svode na prosta pitanja vremena. pogodne za čvrsto osnovno izmirenje. dala izvejstan naučni izgled koji je kod mnogih neobrazovanih duhova samo isuviše olakšao njihovo štetno djelovanje: što jasno dokazuje uobraženu nemoć jedne taikve doktrine da. koji su ne­ kada patili zbog industrijske revolucije nastale upotrebom štam­ parije. naši ekonomisti samo znaju da sa neumoljivom pedantnošću ponav­ ljaju svoj prazni aforizam ο apsolutnoj industrijskoj slobodi. efikasno sadrži. manje-više vjerno. u suštini. manje-više duboko i trajno poremeti sadašnji način života radničkih klasa. sebe ovlastila za tobožnje pri­ kazivanje političke ekonomije. ina­ če prilično nepotpune. na osnovi svega onoga što je ο njemu napisano. da će u slijedećoj generaciji biti isto toliko radnika koji će živjeti od tipografije i da će ih. Jer ta se tobožnja na­ uka uopšte nije ograničila. pa čak i neophodan za početni indus­ trijski razvoj modernih društava. na veoma neospo­ ran način. jednoj vrsti sve­ čane ostavke koju ta tobožnja nauka daje svaki put kada indus­ trijski razvoj izazove neku ozbiljnu poteškoću. izgleda. Ne razmišljajući ο tome da se sva ljudska pitanja. svoju sopstvenu društvenu nemoć i tako se pokazuje pot­ puno lïlenom svake osnovne veze sa svim glavnim praktičnim po­ trebama. samo kao filozofsko oruđe za zdravo opšte ubjeđenje koje je obični zdravi razum morao spontano steći kroz pro­ dužetak opšteg progresa ljudske industrije svih modernih populaMožda treba ovdje navesti. mogli biti dovoljno utješeni perspektivom. mora. pre­ ma tom značajnom prikazivanju. i pored svojih iluzornih pretenzija. svakako. povrijeđena. kada je riječ ο tome. uglavnom. uprkos toj velikoj usluzi koju će prava druš­ tvena nauka morati marljivo da primi i dopuni. masa naše vrste pa čak i klase koja je. dovoljan. i stvari samo povećavaju tu opasnost nastojeći da je učine dogmatičnijom i širom. čak i u predmetima koji joj. uprkos ne­ ospornoj tačnosti te nužne posljedice. na primjer. ipak pra­ vičnost nalaže da se ovdje navede. poslužili. poslije nekoliko vjekova. prema prirodi teme. _može da odgovori na najhitnije praktične potrebe samo pomoću beskorisnog. predstavlja najbolji način da se pomogne spontani razvoj društva. povoljni uticaj.

predstavlja skica bilo koje nauke. jasno je. nadam se. istorijske analize direktno usmjeravajući paž­ nju filozofa na osnovni razvoj ljudske industrije. odvojiti metodu od doktrine. zaista. te smo time očigledno učinili još jasnijim zakon. zaista. na opšti način. osnovana kako treba. pri­ premi jedne zdrave. uticati da. prethodno razdvajanje. posmatrati kao novi karakteristični simptom instinktivne potrebe. kao što ona to sebi predlaže. ali veoma širokih generalizacija. Izolovani od svake stvarne primjene. učiniti neos­ pornom mogućnost da se potpuno udovolji. ČETRDESET OSMA LEKCIJA Sadržaj: OSNOVNE KARAKTERISTIKE POZITIVNE METODE RACIONALNOM PROUČAVANJU DRUŠTVENIH POJAVA U U svakoj stvarnoj nauci su shvatanja koja se odnose na meto­ du u pravom smislu. kao što sam to ustano­ vio. bez sumnje. tako da izgleda da se tu isti principi odnose al­ ternativno ili na metodu ili na doktrinu. koji sa superiornom efikasnošću teže tom velikom cilju. koje su nedovoljne da se. po svojoj prirodi neodvojiva od shvatanja ko­ ja se neposredno odnose na samu doktrinu. može danas stvarno proizaći samo iz zaista racionalnog shvata­ nja cjeline nauke. naročito kod proučavanja društvenih poja­ va. da na brzinu pomenem sve veću sklonost aktuelnih duhova. sa istim darom. Tako. samo ako se jed­ nim velikim filozofskim pogledom obuhvati racionalna cjelina svih različitih društvenih aspekata. briž­ ljivo ukloniti ovo. i pored korisnih prethodnih razjašnjenja vezanih za tu doktrinu. zbog svoje prirode. u stvari. ova veoma slična pravila moraju poštovati u pogledu svakog razmatranog predmeta. kada se taj veliki filozofski uslov koji za sada još nije ispunjen. uspješno usmjere različita istraživanja našeg razuma. sama po sebi. lako moglo ukazati na mnoge druge opšte. u kratkom preg­ ledu se vidi da politička ocjena te tobožnje nauke uglavnom potvr­ đuje u suštini. nijesmo. prema istorijskim proučavanjima kao i primjet­ no usavršavanje koje su ona postigla u toku dva posljednja vijeka. dovde morali. Jedna takva filozofska obaveza mora izvanred­ no povećati glavne teškoće. iako je ona mogla doprinijeti. sukcesivno. ali gotovo neospor­ ne simptome jedne takve osnovne sklonosti koja se danas. dokazujući da u tome ne treba nikako vidjeti elemenat koji je već stvoren iz buduće socijalne fizike koja bi. osnovni pojam metode. 121 120 .šija. na koristan način. najtačniji pojmovi ο metodi svode se uvijek nuž­ no na nekoliko neospornih. dakle. mora. Dakle. na svoj način. Inače. na kraju. neosnovano i sterilno. znali postupiti drukčije kada je u pitanju vi­ še usložnjavanje predmeta i uz to njegov stvarni nedostatak pozi­ tivnosti. veoma različitu. od početka ove Rasprave. izgleda. Ipak će nastavak ove knjige. Ukoliko pojave postaju složenije i posebnije. u pogledu pojava koje su manje složene. zavisno od aspekta sa ko­ jeg se razmatraju. upotrebu da moja osnovna teorija ο opštem i nužnom hodu ljudskog duha. ovom dvostrukom intektualnom uslovu. manifestuje u svim glavnim metodama kojima se stalno služi naš razum. pokazuje naučni i logički karakter zavis­ no od različitih potreba njene primjene. na najprirodniji način. Pravi. manje ili više neposredne. da indirektno okarakteriše nužno nesposobnost da upravlja. kao što se to moglo do sada naslutiti. u isto vrijeme. jer one ne opisuju osnovne promjene koje. koje. da se društvena proučavanja potčine istinskim pozitivnim metodama koje će. ovdje bi se. manje je moguće. da se ta poseb­ na prolazna sklonost koju. industrijskim razvojem modernih društava. mogla biti. zbog tih različitih objašnjenja. priznajući kroz jednu već. jer onda ove promjene dobijaju izraženiju jačinu i veći značaj. potpuno prestane svaki in­ telektualni interes koji bi mogao podstaći tu varljivu spoljašnost. Ako smo mi. pokazuje ljudski duh u današ­ nje vrijeme. koja se već uveliko osjetila. ispuni na odgovarajući način. iz istog glavnog razloga. ono što je moralo uticati da se predvidi njena direk­ tna naučna ocjena. prema onome što se zove ekonomska politika. Ali da bih izbjegao detalje koji se lako mogu nadoknaditi moram se ograničiti. a posebno one kod koje mora sve biti istovreme­ no osnivano.

da je nikada neće dostići. najprije brižljivo opisati njen pravi opšti duh i skup osnovnih sredstava koja su joj svojstvena. zaštićeno od svakog predubjeđenja. što dovoljno opravdava sam naslov ove lekcije. ovaj duh će nam unaprijed pokaza\i. od sada postali trivijalni u pogledu pred­ meta koji su manje složeni i manje nazadni. Bilo da su po­ jave proizvod jedne nadprirodne. kao što smo to uvijek radili u prethodne tri knjige u pogledu na­ uka koje joj prethode: krajnja nesavršenost jedne takve nauke mo­ ra ovdje učiniti još potrebnijom tu nužnu obavezu. za konačno usmje­ renje nauke. Ipak. prije nego što se pristupi di­ rektnom ispitivanju sociološke nauke. jer. postavši složenije. i čak više nego kod ostalih. najbolji duho­ vi osuđuju čak i danas. slična djetinjim. uopšte. osnovnu intelek­ tualnu sposobnost koju mora sada upraviti na stvaranje pozitivne sociologije. čija filozofija izaziva još dosta duboka neslaganja čak i kod najnaprednijih umova. koja nije do sada nikako. još neophodnija i teža. izgledala su nam veoma po­ trebna da bi se konačno zaštitili od svakog ozbiljnog osporavanja osnovnih principa pozitivnog proučavanja. bilo u sastavu metode ili u sastavu doktrine. sa naučne tačke gledišta. a zatim će morati uvijek upravljati njenim stalnim raz­ vojem. mogu ovdje. opšti duh svih ljudskih spekulacija. biti obuhvaćene zajedničkim razmatranjem. svom nužnošću. čine danas veoma smjelu novinu. kombinovanje razli­ čitih glavnih osobina koje su uvijek razlikovale nekadašnje teološko-metafizičko djetinjstvo drugih grana prirodne filozofije. bilo sa kojeg as­ pekta da se razmatraju. bilo koje druge pojave. od koje se bitno razlikuje samo jednom manje izraženom osobinom. uglavnom. koji su. procjenjuje pra­ vo sadašnje stanje društvene nauke. bez sumnje. kao što smo to već toliko puta prizna­ li u odnosu na sve ostale prirodne pojave i kao što ćemo to sve vi­ še i više konstatovati u pogledu društvenih pojava. takoreći. druga sačinjava. po svojoj prirodi. ni u kom pogledu. ne treba uopšte sumnjati da takve još nijesu danas glavne osobine svih društvenih spekulacija. sa­ stoje. međutim. Ne treba se. Shvaćen u ovom trostrukom pogledu. 123 . jer su ona naročito namijenjena da kasnije upute naš razum na stvarno prou­ čavanje tog teškog predmeta.Iz ovih razloga. bez ikakvog pretjerivanja. Dakle. manje ili više tegobnih rasprava. Elementarna objaš­ njenja. Kada se. ovo sadašnje opšte stanje političke nauke tačno reprodukuje pred našim očima osnovnu analogiju kakva je nekad bila između astrologije i astronomije. srećom. Ove osobine se. još više odnositi na samu metodu. Teološka politika i metafizička politika. U pogledu najprostijih i najraz­ vijenijih nauka skoro nam je dovoljna samo njihova filozofska de­ finicija da odmah okarakteriše njihov položaj i opšta sredstva za koja nikakva glavna nesigurnost ne bi mogla danas postojati kod svih duhova koji su na odgovarajući način obrazovani. naročito u biološkoj nauci. Ukratko. neposredno povezana sa samom naukom shvaćenom u njenim najhitnijim koncepcijama. postupati drukčije. ova sporedna razlika između tumačenja koja su uosta­ lom na kraju istovjetna ne sprečava uopšte neizbježnu zajedničku reprodukciju najkarakterističnijih osobina. zbog prirodnog na­ pretka ljudskog uma. uprkos njihovom praktičnom antago­ nizmu. kada pojave. uzdržavati da se prizna. i koju. neizbježna težnja da se vrši jedan samovoljan i neod­ ređen uticaj na pojave koje nijesu uopšte posmatrane kao podči­ njene nepromjenljivim zakonima prirode. da u sociologiji. takoreći. alhemije i hernije. čuditi što najprostiji i najosnovniji pojmovi pozitivne filozofije. uglav­ nom. kao i kod ostalih. bez i najmanje stvarne štete. u odnosu na metodu u glavnom preimućstvu imaginacije nad posmatranjem. s druge strane. pozitivna metoda može biti ap­ solutno procijenjena samo poslije racionalnog razmatranja njenih glavnih upotreba. Iako su slična razmatranja. očigledno neophodno. zaista. i između istraživanja univerzalnog lijeka za sve i sistema medicinskih nauka. Ali. iako se zadovoljavaju sa jednim neznatnim ekvivalentom uslova. Ukrat­ ko. ne treba se. a u odnosu na doktrinu u isključivom istraživanju apsolutnih pojmova. da bi uprostili ispitivanje. preko jednog korisnog prethodnog kontrasta. pojaviti kod većine obrazovanih sudija. Kao ne­ izbježnu posljedicu ovog stalnog napredovanja bilo je lako predvi­ djeti da slična obaveza mora postojati. neposredne i neprekidne inter­ vencije. potreb­ no je. nijesu više dozvolile da se dovoljno ispolji prava i suštin­ ska priroda jednog skorijeg i manje zasnovanog proučavanja: kad to nijesu na kraju posebnih. u odnosu na nauku društvenog razvoja. odakle proističe dvostruko. da­ kle. koji treba danas da razvija zdrava naučna proučavanja. koja bi. apsolut u shvatanju i samovolja u primjeni. ili su odmah objašnjene tajanstvenom snagom odgovaraju­ ćih entiteta. Postepeno izvršenje ovog prethodnog posla u drugim osnov­ nim naukama nas je ovdje spontano vodilo do objašnjenja koja su utoliko elementarnija i eksplicitnija ukoliko se radi ο nauci koja je komplikovanija i nesavršenija. jasno je. ovdje je. u svakom drugom slu­ čaju. samo jed­ nu opštu modifikaciju prve. koji su univerzalno prih­ vatljivi za sve. sa ovim otvoreno pozitivnim duhom. u smislu koji je potpuno obrnut. dostigla pravu pozitivnost. ovdje još manje nego kod bilo koje druge filozofske teme. bez sumnje. u teološko-metafizičkom stanju je nužno isto­ vremeno: savršenstvo u razvoju. sre­ ćom nepotrebnih u odnosu na prethodne teme. u mjeri u kojoj se bude postepeno primjenjivala: tako da ovdje sad može biti govora samo ο jednoj pravnoj prethod­ noj logičkoj raspravi ο metodi u socijalnoj fizici. mogu se. traže ovdje jednu vrstu formalne rasprave 122 čiji će se rezultati. nauka. bila.

Pozitivna filozofija se, zaista, najprije, duboko karakteriše, bilo ο kojem predmetu da je riječ, nužnom i stalnom podređenošću mašte posmatranju, što naročito sačinjava naučni duh u pravom smislu, nasuprot teološkom ili metafizičkom. Ma da jedna takva filozofija nudi, bez sumnje, najšire i najplodnije polje ljudskoj ma­ šti, kao što nam je to jasno posvjedočilo racionalni sud različitih osnovnih nauka, ona je tu, međutim, neprekidno ograničava da ot­ krije ili da usavrši tačno usklađivanje svih posmatranih činjenica ili sredstava da se korisno preduzmu nova istraživanja. Uobičajena je i slična tendencija da se naučne koncepcije uvijek podčinjavaju činjenicama koje su im namijenjene samo da pokažu stvarnu pove­ zanost, riječ je, prije svega društvenih proučavanja, u sistem, ne­ jasna i slabo ograničena posmatranja ne nude j.oš pravim naučnim rasuđivanjima neku zadovoljavajuću osnovu, i, po pravilu se same koncepcije neograničeno mijenjaju po volji mašte koju različito podstiču izuzetno nepostojane strasti. Zbog njihovih većih kompli­ kacija i, dodatno, zbog njihove tješnje veze sa skupom ljudskih strasti, političke spekulacije moraju ostati dublje i duže od svih ostalih zaronjene u ovo jadno filozofsko stanje, gdje veoma slabe, dok su se iz njega redom izvukla, zadnja tri vijeka, prostija i ma­ nje podsticajna proučavanja. Ali ne treba nikad zaboraviti da su, do više ili manje nedavno sve različite vrste naučnih koncepcija, bez ijednog izuzetka, uvijek pokazivale slično stanje djetinjstva, kojeg su se oslobodile utoliko kasnije ukoliko im je priroda slože­ nija i posebnija i iz kojeg najkomplikovanije stvarno nijesu mogle izaći do naših dana; kao što smo to naročito izložili, završavajući prethodnu knjigu, u pogledu intelektualnih.i moralnih pojava indi­ vidualnog života, koje se, ako se izuzme jedan vrlo mali broj na­ prednih duhova, još proučavaju, najčešće, na način koji je skoro isto toliko suprotan naučnom, kao i kod samih političkih pojava. Upravo se zbog ove, očigledno površne ocjene, danas, obično, sma­ tra potpuna sklonost ka neodređenim i ka nesigurnim posmatranjima, kao neopoziva i kao svojstvena samim političkim temama, što dozvoljava lažljivoj mašti nadrifilozofa i retoričara da takoreći po svojoj volji okreću interpretaciju gotovih činjenica. Ista nesa­ vršenost je jako vladala nekad 1 kod svih ostalih predmeta ljudskih spekulacija; ovdje je zaista samo neobično da izraženiji intenzitet i naročito neizbježno prolongiranje, naravno izazvano velikom kom­ plikacijom, prate moju glavnu teoriju univerzalnog razvoja ljuds­ kog duha; i prema tome, ista teorija dovodi do toga da se posmatra ne samo kao moguće, nego kao sigurno i blisko, nužno širenje, jedne filozofske obnove, u svim društvenim spekulacijama slične onoj, koju su, više ili manje, dokazala sva naša ostala naučna pro­ učavanja; i to, uz prisustvo jedne intelektualne teškoće koja je mnogo veća, i smetnji koje ovdje može izazvati neposredniji kon124

takt glavnih strasti, što će bez sumnje, samo stimulisati još više na­ pore pravnih mislilaca. Ako, umjesto da se razmatra, tako, opšti duh pozitivne filozo­ fije u odnosu na glavni oblik iz kojeg proizilazi on se sada razmatra u vezi sa glavnom osobinom naučnih koncepcija, onda se može la­ ko priznati, saglasno našem prvom komparativnom opisu, da se ova filozofija tada principijelno razlikuje od teološko-metafizičke filozofije stalnom i neodoljivom težnjom da nužno učini relativnim sve pojmove koji su, nasuprot, najprije bili nužno apsolutni. Ovaj neizbježan prelaz apsolutnog u relativno predstavlja, zaista, jedan od najznačajnijih filozofskih rezultata svih intelektualnih revolu­ cija koje su sukcesivno vodile različite vrste naših spekulacija, od čisto teološkog ili metafizičkog stanja u pravo naučno stanje, kao što je to i čitalac mogao primijetiti u toliko važnih slučajeva, u te­ čaju prethodne tri knjige. Sa čisto naučne tačke gledišta, i odbacu­ jući svaku ideju primjene, može se čak, čini mi se, posmatrati jed­ na takva opšta razlika između relativnog i apsolutnog kao pojava najodlučnije osnovne suprotnosti, koja dijeli tako duboko modernu filozofiju od stare. Svako proučavanje intimne prirode bića, njiho­ vih prvih i krajnjih uzroka, itd. mora očigledno biti uvijek apso­ lutno, dok je svako istraživanje samih zakona pojava izvanredno relativno, jer ono odmah pretpostavlja neprekidni napredak spe­ kulacije koja je podređena postupnom usavršavanju posmatranja, bez kojeg se prava stvarnost ni jedne vrste ne bi nikad mogla pot­ puno otkriti: tako da je relativan karakter naučnih koncepcija nuž­ no neodvojiv od pravog pojma prirodnih zakona, isto tako kao što i nestvarnu težnju za apsolutnim saznanjima spontano prati upo­ trebama koje od teoloških fikcija ili metafizičkih entiteta. Dakle, ovdje bi bilo suvišno danas mnogo insistirati na konstataciji da ovaj apsolutni duh još bitno karakteriše cjelinu društvenih speku­ lacija, kojima, u različitim savremenim školama, bilo teološkim ili metafizičkim, neprestano dominira istovjetno razmatranje jednog nepromjenljivog modela politike, uostalom više ili manje nejasno definisanog, ali uvijek shvaćenog na način da zabranjuje svaku re­ dovnu promjenu osnovnih političkih shvatanja zavisno od izuzet­ no promjenljivog stanja ljudske civilizacije. Iako jedan takav po­ jam, koji ne može počivati ni na jednoj, zaista racionalnoj elabora­ ciji, mora spontano obuhvatiti, naročito u naše vrijeme, velike fi­ lozofske razlike, ipak, mnogo manje izražene nego što to izgleda da su, međutim, svako od brojnih mišljenja, čiji je ovaj osnovni mo­ del bio predmet, čuva mu, uglavnom, istu nužnu nepokretnost kroz sve postupne promjene koje predstavlja opšta istorija društvenog razvoja. Ovaj apsolutni duh je, čak toliko inherentan današnjoj po­ litičkoj nauci, da do sada predstavlja u njoj jedini opšti način, uprkos svojim ogromnim štetnim posljedicama, da nametne ma koju 125

kočnicu prirodnom toku individualnih lutanja i da preduprijedi ne­ minovnu poplavu mišljenja koja su neograničeno različita. Isto ta­ ko nijesu li različiti filozofi koji su opravdano zabrinuti ozbilj­ nom opasnošću od jednog takvog intelektualnog apsolutizma, poku­ šali ponekad da ga se oslobode, ali nemajući snage da se uzdignu do shvatanja jedne prave pozitivne politike, neizbježno, zaslužili još jači prekor što predstavljaju sve političke pojmove kao da su po prirodi potpuno nesigurni i čak, neograničeni, jer oni, zaista na taj način ruše uobičajene osnove njihove slabe sadašnje konzisten­ cije, a da ih ne zamjenjuju nijednom drugom novom osnovom real­ nije i čvršće stabilnosti. Ove loše shvaćene namjere su čak una­ prijed uticale, istinu govoreći, kod najozbiljnijih sudija na pojavu jedne vrste sveopšteg nepovjerenja prema svakom filozofskom po­ duhvatu koji je usmjeren na obnavljanje opšteg duha politike, ko­ ji bi gubeći svoj apsolutizam izgledao danas u očima većine ljudi koji su vrlo poštovani od različitih sadašnjih partija, da mora nuž­ no time gubiti svoju stabilnost i prema tome svoju moralnost. AH će ove empirijske bojazni, mada veoma prirodne, odagnati svako ko u tom pogledu procijeni unaprijed, sa stanovišta ove Rasprave pravi nužni karakter pozitivne sociologije, prema već ispoljenoj osnovnoj težnji u ovom pogledu sa jednom tako velikom očiglednošću u odnosu na sve prethodne oblasti prirodne filozofije, gdje se, doista vidi samo da, prestavši da budu apsolutni da bi bili isklju­ čivo relativni, različiti naučni pojmovi ne mogu nikako postati sa­ movoljni. Nasuprot tome, veoma je očigledno, da su jednom takvom promjenom ovi pojmovi dobili jednu postojanost i stabilnost mno­ go višu od njihove maglovite nepromjenjivosti i da na taj način svaki od njih postepeno ulazi u jedan sistem odnosa koji se širi i učvršćuje neprestano i koji teži sve više i više da preduprijedi sva­ ku ozbiljniju, bilo koju grešku. Ne rizikuje se, dakle, nikako pad u opasni skepticizam ako se neopozivo uništi ovaj apsolutni duh koji tako jadno karakteriše danas produženo djetinjstvo društvene na­ uke, pod uslovom da to bude, kao u svim drugim slučajevima spon­ tani rezultat nužnog prelaska ove završne nauke u zaista pozitivno stanje. U ovoj zadnjoj glavnoj operaciji pozitivna filozofija neće, bez sumnje, poreći svoje univerzalno svojstvo da nikad ne ukine ni na koji način intelektualnu usklađenost, a da je odmah ne zami­ jeni efikasnijom i širom. Zar zaista nije jasno da ovaj pozitivni prelaz sa apsolutnog na relativno nudi danas u politici jedini pra­ vi način da se dođe do koncepcija koje su pogodne da postepeno utvrde jednoglasnu i trajnu saglasnost? Iako obje glavne sposobnosti koje sam ispitivao predstavljaju doista, po svojoj prirodi, jedna za metodu, a druga za doktrinu, dvostruki osnovni uslov čije će stalno ispunjenje morati neposredno da označi stvarnu pozitivnost društvene nauke, njihovo razmatra126

nje, međutim, nije možda, u naše vrijeme, najpodesnije da pokaže jasno najpresudnije simptome jednog takvog filozofskog preobra­ žaja zbog tijesne povezanosti koja, kod ove vrste ideja, više nego kod ijedne druge, postoji još između teorije i prakse i, prema to­ me zbog koje svako mišljenje koje je isključivo spekulativno i ap­ straktno, uprkos svom, zaista nadmoćnom, značaju može obično inspirisati samo slabi interes i izazvati samo nedovoljnu pažnju. Ova krajnja pripojenost ili radije ova skoro potpuna konfuzija nužno proističe iz nesavršenosti društvene nauke zbog njene velike komplikovanosti, kao što sam to ustanovio na početku ove knjige, sli­ jedeći jedan zakon izložen u prethodnoj knjizi. I, da bih ponovo bolje istakao ovo neophodno prethodno objašnjenje, treba sada da naročito razmatram, na jedan poseban i neposredan način, savremeni duh politike u odnosu na opštu primjenu, a ne u odnosu na samu nauku. Sa ovog novog aspekta ovaj duh se uvijek pokazuje kao veoma obilježen nestvarnom tendencijom da na odgovaraju­ ćim pojavama vrši jedan vrlo neograničen uticaj, što je zabluda ko­ ja, danas ograničena jedino na društvene pojave, je nekada, kao što sam to često isticao, usmjeravala, na više ili manje odgovaraju­ ći način, mada u stepenu koji je nužno manje izražen, sve ostale vrste ljudskih shvatanja, ukoliko su ostala podčinjena teološkoj ili metafizičkoj filozofiji. Mada stvarna moć čovjeka da po svojoj vo­ lji mijenja bilo koje pojave može samo proizaći iz stvarnog sazna­ nja njihovih sopstvenih prirodnih zakona, ipak je neosporno da se, u svim vrstama, djetinjstvo ljudskog uma nužno podudara sa karakterističnom pretenzijom da vrši nad cjelinom odgovarajućih pojava uticaj koji je veoma neograničen. Ova velika prvobitna ilu­ zija proizilazi uvijek spontano iz nepoznavanja osnovnih zakona prirode, koje je kombinovano sa nadmoćnom hipotezom ο neogra­ ničenoj i neodređenoj moći koja je data dodjeljivana natrpirodnim pokretačkim silama ili čak metafizičkim entitetima: jer ova uzalu­ dna ambicija javljajući se upravo u doba kad čovjek stvarno utiče najmanje na ono što ga okružuje, ne može mu uopšte dodijeliti je­ dan takav uticaj bez neophodne pomoći ovih misterioznih snaga. Opšta istorija ljudskih mišljenja jasno potvrđuje ovu osnovnu zabludu u pogledu astronomskih, fizičkih, hemijskih i čak bioloških pojava, kao što sam to u više navrata primijetio u prethodnim po­ glavljima ove Rasprave. Lako je zaključiti da se jedna takva iluzi­ ja mora, svom nužnošću, utoliko više produžiti ukoliko rastuća komplikacija različitih glavnih kategorija prirodnih pojava dovodi do dužeg kašnjenja koncepcije pravih zakona. Uostalom, u vezi sa ovim treba takođe primijetiti spontanu saradnju jednog drugog fi­ lozofskog uticaj a, koji mora snažno pomoći, u tom pogledu ovu os­ novnu smetnju odgovarajućeg razvoja ljudskog uma time što raz­ ličite pojave ukoliko su zamršenije istovremeno postaju, uglavnom,
i 1 2 7 <;:>•

tim više promjenljivije, kao što sam često na to ukazivao u pret­ hodnim dvjema knjigama. Glavni uzrok ovih raširenijih promjena, proizlazeći iz istog principa koji određuje najveću komplikovanost, to jest opadajuću opštost različitih vrsta pojava, neizbježno dopri­ nosi neprekidnom održavanju, na stvarnoj moći čovjeka, jedne os­ novne smetnje koja je time postala mnogo teža da se razmrsi i prema tome oprostivija je. Ova dvostruka nužnost je morala spon­ tano dati prednost proučavanju društvenih pojava, koje će mora­ ti zbog toga ostati duže i dublje od svih ostalih predmet sličnih ilu­ zija. Ali uprkos ovoj prirodnoj nejednakosti, veoma je važno naj­ prije pokazati da, u tom pogledu, kao i u dva druga već naznače­ na pogleda, takve osobine nijesu uopšte specifične za ovu zadnju vrstu pojava i da su one, nasuprot, uvijek označavale djetinjstvo ljudskog uma, u pogledu svih mogućih spekulacija, čak i najpros­ tijih; poređenje koje je toliko dragocjeno da se ne može odbaciti jer omogućava pravim filozofima da, nasuprot postojećim predra­ sudama, shvate racionalnu nadu koja će ih dovesti do razbijanja jedne takve zablude u sistemu političkih ideja, istim glavnim pu­ tem kojim sam se uputio i za ostale važne predmete naših stvarnih istraživanja. Ma kako bilo, ova opšta zabluda danas apsolutno po­ stoji samo za društvene pojave, izuzev nekoliko analognih iluzija koje se odnose na intelektualne i moralne pojave i od kojih su se malo napredni duhovi od tada dovoljno oslobodili. Ali, u politici je očigledno da, uprkos neospornoj težnji sadašnjih duhova ka jed­ noj zdravoj filozofiji, preovlađujuće raspoloženje državnika, čak i publicista u teološkoj ili metafizičkoj školi doprinosi da se još čes­ to društvene pojave shvataju kao beskrajno i svojevoljno promjen­ ljive, nastavljajući da zamišljaju ljudsku vrstu lišenu svakog spon­ tanog podsticaja i uvijek spremnu da pasivno podnosi uticaj bilo kojeg zakonodavca, zemaljskog ili nebeskog, samo ako ima dovolj­ no vlasti. U tom važnom pogledu, čak kao i u svakom drugom, teološka politika se prirodno javlja kao manje nedosljedna nego nje­ na protivnica, u onome, bar, što ona tu, na svoj način objašnjava, strašnu neujednačenost jednog takvog mišljenja koje se nužno us­ postavlja između bezgraničnosti dobijenih posljedica i oskudnosti ovih navodnih uzroka, reducirajući neposredno zakonodavca samo na prost organ jedne natprirodne i apsolutne sile što uostalom još jasnije dovodi, i na jedan nesvodiv način, do neograničene vlasti zakonodavca, koji je tako prinuđen samo da odozgo pozajmi svoj glavni autoritet. Metafizička škola koja. naročito u naše vrijeme pribjegava, na jedan mnogo neodređeniji i manje poseban način vještini Proviđenja, ne prestaje, međutim, da na takvoj hipotezi konačno oslanja i često miješa, u svojim praznim političkim obja­ šnjenjima svoje nerazumljive entitete, a naročito svoj glavni opšti entitet prirode (naglasio A.C.) koji danas obuhvata sve ostale i ko-

ji je očigledno samo jedno apstraktno izopačenje teološkog prin­ cipa. Prezirući čak svaku podređenost posljedica uzrocima, ona če­ sto teži da izbjegne filozofsku teškoću dodjeljujući naročito sluča­ ju proizvođenje posmatranih događaja, a ponekad, kad nemoć jed­ nog takvog sredstva postane suviše upadljiva, precjenjujući do najapsurdnijeg stepena nužan uticaj individualnih genija na opšti tok ljudskih događaja. Bilo kakav da je način, čije bi posebno ispitiva­ nje bilo ovdje veoma suvišno, rezultat je i u jednoj i u drugoj ško­ li uvijek, uglavnom da predstavi jednako političku akciju čovjeka kao veoma neodređenu i samovoljnu, kao što se to nekad vjerova­ lo za biološke, hemijske, fizičke, i čak, astronomske pojave za vri­ jeme teološko-imetafizičkog, više ili manje, produženog djetinjstva odgovarajućih nauka. Dakle, ova neodbaciva smetnja predstavlja danas, u mojim očima, najodlučniju osobinu jednog takvog djetinj­ stva, koja još opstaje u redu društvenih ideja. Ona zaista ukazuje na najneposredniji i najmanje dvosmislen način, na sistematsko protivljenje da se političke pojave shvate kao pojave podređene pravim zakonima prirode, čija će neposredna primjena ovdje nuž­ no biti, isto kao i u svakom prethodnom slučaju, da odmah namet­ ne političkoj akciji osnovne granice, rušeći bezpovratno uzaludnu težnju da se ova vrsta pojava, koje tako radikalno, kao nijedne druge sakrivaju ljudske ili nadljudske kaprice, upravlja po našoj volji. U kombinaciji sa malo prije naznačenom težnjom za apsolu­ tnim koncepcijama od kojih je ona spontano neodvojiva, kao dva korelativna aspekta jedne iste filozofije, treba, čini mi se vidjeti glavni intelektualni uzrok sadašnjih društvenih nereda jer se ljud­ ski rod nalazi predat, bez ikakve logičke zaštite, na poremećeno eksperimentisanje različitim političkim školama, od kojih svaka traži da se beskrajno precjenjuje njen nepromjenljivi tip uprave. Dok je stvarna nadmoćnost starog političkog sistema zabranjivala slobodno istraživanje društvenih problema, zbog takvih nezgoda mogli su se oni naći prikriveni i mogla je postojati izvjesna intele­ ktualna disciplina, jednom vrstom spoljnjeg pritiska, uprkos teo­ loškoj prirodi političke filozofije. Ali prirodni tok individualnih lutanja tako bi mogao samo biti prekinut ili, prije, spriječen da na­ preduje, i filozofski upad bi se mogao vršiti spontano u mjeri u kojoj postepeni uspon metafizičke politike daje prevagu opštem pravu ispitivanja. Glavna opasnost od jedne slične filozofije poli­ tike mogla bi se od tada razvijati slobodno u čitavoj svojoj širini do tačke dok neposredno ne dovede u pitanje opštu korist samog društvenog stanja, jer se elokventni sofisti, kao što se zna, ne bo­ je da sistematski propovedaju superiornost primitivnog života, tak­ vog kakvog su oni zamišljali. Stigavši do ovog stepena apsurdnosti i nesaglasnosti, metafizičko-teološke utopije konstatuju, bez sum­ nje, sa potpunom očiglednošću, visoku nemogućnost da se danas u

128

129

politici utvrdi ikakav pojam koji bi zaista bio stabilan i opšti, tako da će se tu nastaviti sa uzaludnim i apsolutnim traženjem najbo­ lje vlade, bez obzira na svako određeno stanje civilizacije, ili, što je naučno iste vrijednosti, dotle dok se ljudsko društvo bude shvatalo kao kretanje bez sopstvenog pravca pod neograničenim podsticajem zakonodavca. Ima dakle, stvarno, odsada, u političkoj fi­ lozofiji mogućeg reda i sklada, samo podčinjavanjem društvenih pojava, na isti način kao i svih ostalih, nepromjenljivim prirodnim zakonima, čiji skup ograničava, za svaku epohu, zaštićenu od sva- u ke ozbiljne nesigurnosti, osnovne granice i glavni karakter politic- · ke akcije u pravom smislu; jednom riječju, uvođenjem zauvijek u opšte proučavanje društvenih pojava ovaj isti pozitivni duh, koji ; je već uzastopice preporodio i disciplinovao sve ostale vrste ljud­ skih spekulacija, čije prvobitno stanje nije bilo, uglavnom, više za­ dovoljavajuće. Tako da se, i zadržavajući isti glavni način filozofi­ ranja, ne može zamisliti drugi način da se stigne do odgovarajućeg stupnja postojanosti i usklađenosti nego da se obnovi dovoljan in- >< telektualni pritisak, koji je srećom postao danas isto tako nestva­ ran kao 1 radikalno opasan. S druge strane, nije manje jasno, da ovaj osnovni osjećaj jednog spontanog društvenog kretanja, koje < regulišu prirodni zakoni, nužno sačinjava pravu naučnu osnovu ; ljudskog dostojanstva u redu političkih događaja, jer glavne teč- * nije čovječanstva dobijaju tako uzvišenu osobinu autoriteta, koji mora biti uvijek poštovan kao nadmoćna osnova svakog racional­ nog zakonodavstva; dok sadašnje vjerovanje u beskrajnu moć po­ litičkih kombinacija, koje izgleda da toliko uzdiže značaj čovje­ ka, istinu govoreći, dovodi samo do toga da mu se dodjeljuje jedna vrsta društvenog automatizma, kojom pasivno upravlja apsolutna i samovoljna premoć ili Proviđenja ili čovječjeg zakonodavca, pre­ ma opštoj, potpuno priznatoj razlici u pogledu ostalih pojava. Ova različita sumarna objašnjenja treba da budu dovoljna da učine ovdje neospornim da se, saglasno našoj prvoj napomeni, stvarno, u konačnom ispravljanju jedne takve smetnje sastoji, u svakom pogledu, glavni čvor filozofske teškoće u radikalnoj obnovi politič­ ke nauke koja je od tada opisana u najvažnijem obliku, u vreme­ nu u kojem su preovlađujuće intelektualne navike dozvoljavale da se na odgovarajući način shvate društvene koncepcije samo u nji­ hovom praktičnom aspektu, a ne sa naučne tačke gledišta, i, uto­ liko više, u čisto logičkom pogledu, koji sam ja već dovoljno ista­ kao. Da bi korisno rezimirali, u završnom razmatranju koje nužno obuhvata sva ostala, cjelinu ovih prethodnih naznaka ο glavnim uslovima koje neizbježno mora ispuniti opšti duh pozitivne socio­ logije, dovoljno je ukratko tu primijeniti direktno i princip racio­ nalnog predviđanja, koji sam tako često prikazivao kao konstitu-

tivni najneodbaciviji kriterij naučne pozitivnosti u odnosu i na sve prethodne djelove prirodne filozofije. Može se, dakle, s ovog zad­ njeg stanovišta, svesti ovdje osnovna teškoća da se od sada shvataju pravilno društvene pojave kao pogodne za naučno predviđanje, kao i sve ostale, bilo koje pojave, unutar granica jasnosti, a te granice uostalom odgovaraju njihovoj izvanrednoj zamršenosti, pre­ ma opštem pravilu koje je u tom pogledu ustanovljeno od početka ove Rasprave. Ovakav način razmatranja jedne takve filozofske ob­ nove predstavlja zaista poseban napredak, da neposredno i isto­ vremeno izaziva, na najizrazitiji način, tri glavne osobine, koje sam redom ispitivao od početka ovog poglavlja, i koje se sve odnose, u različitim, ali jednako vrijednim aspektima na neprekidno pod­ činjavanje različitih društvenih shvatanja nepromjenljivim pri­ rodnim zakonima, bez kojih politički događaji, očigledno, ne bi do­ puštali nijedno pravo predviđanje. Sama misao ο racionalnom pred­ viđanju pretpostavlja dakle, prije svega, da ljudski duh definitivno napusti, u političkoj filozofiji, područje metafizičkih idealiteta, da bi se zauvijek učvrstio na terenu posmatranih realiteta, jednom sistematskom, neposrednom i neprekidnom subordinacijom mašte posmatranju; ona zahtijeva, sa ne manje očiglednim autoritetom, da politička tumačenja prestanu biti apsolutna da bi postala rela­ tivna sa stanjem ljudske civilizacije koje se redovno mijenja, da bi teorije, mogavši uvijek da slijede prirodan tok činjenica dozvolile da ih stvarno predviđamo; najzad ona podrazumijeva takođe, svom nužnošću, neizbježno i neprekidno ograničenje političke akcije pre­ ma tačno utvrđenim zakonima, jer, ako bi bilo drukčije, opšti red društvenih događaja, uvijek izložen dubokim poremećajima koji su inspirisani slučajnom nadmoćnom intervencijom zakonodavca, bi­ lo božanskog, bilo ljudskog, ne bi mogao biti nikako predviđen sa pravom naučnom sigurnošću. Tako bi se, od sada, mogli, da bi ola­ kšali filozofsko ispitivanje, veoma koncentrisati na ovu važnu oso­ binu racionalnog predviđanja cjeline različitih uslova koji su us­ mjereni da označe glavni istinski duh pozitivne politike. Ova inte­ lektualna koncentracija postaje utoliko poželjnija ukoliko se, u ovoj temi, kao i u svim ostalim, i čak, danas, jasnije nego kod svih ostalih, vidi frapantna aktuelnost jednog sličnog preporoda, jedna takva osobina je izuzetno sposobna da razlikuje, na jedan kako du­ bok tako i neposredan način, novu društvenu filozofiju od stare. Zaista, događaji kojima upravljaju natprirodne volje mogu dozvo­ liti pretpostavke ο otkrovenjima, ali očigledno, ne mogu podnijeti nikakvo naučno predviđanje, na koje i sama pomisao predstavlja pravo svetogrđe: uglavnom je isto i kad njihovo upravljanje pri­ pada metafizičkim entitetima, izuzev šanse za otkrovenje, koja bi od tada bila izgubljena da jedna takva koncepcija nije, uglavnom, prosta opšta modifikacija prvog shvatanja. Danas nije ništa jasnije

130

131

sami po sebi da se neposredno nađu na samom putu zak­ ljučne operacije. na neposre­ dan način prvom sumarnom izlaganju opšteg duha socijalne fizike. za opšte proučavanje samog individualnog života. čija pomoć iako. koje se ne uzdiže čak ni iznad empirizma koji je nesigurniji nego prostiji i koji uprkos svojoj prividnoj koristi ne može nikako pri­ kriti glavnu potrebu za obnovom političke filozofije. odnose jedino. Ovo važno razmatranje ne bi moglo ni na ko­ ji način uticati. bez oklijevanja. može re­ ći za sve epohe. jedna ta­ kva odsječna podjela društvene nauke ne uvede danas u nju onu glavnu nezgodu koja se jako dopada disperzivnim težnjama savremenih duhova da pogrešno propuste neophodnu stalnu kombina­ ciju ova dva opšta gledišta. proučavajući odvojeno. da bi jasno formulisal'i naučni cilj koji treba dostići i da bi čak tačno procijenili njegovo postepeno ostvarenje. zbog neizbježne mješavine slabog i nedovoljnog pozitivizma. slijepu i sterilnu potvrdu. u nastavku. naročito danas. koju sam uveo i koristio u svim djelovima ove Rasprave. da se neophodni uslovi. Treba se. so­ cijalna fizika razčlani u dvije glavne nauke sa nazivima. skoro u svako vrijeme od tada nalaze tačno procijenjena jednom nesvodivom filozofskom analizom koja je time oplemenila i usavršila po­ trebno poređenje. koje su tako jako različi­ te jedna od druge kao što su to danas anatomija i individualna fi­ ziologija. prema objašnjenjima koja sa­ drži prethodna knjiga. lako će se zaštititi od jedne slične zablude priznajući. potpuno razlikujući. dubokom navikom za prava naučna shvatanja. za ovu namjeru treba. na ma koje pojave. mada mnogo manje nazivom. uz nekoliko vještih izlaganja. uosta­ lom. čije objašnje­ nje završavam. Ako se. naj­ češće primjenjivati sa istom lakoćom na događaje koji su direktno suprotni. sporedna je očigledno neprekidno neophodna za stvarni razvoj ljudskog duha i društva. Razčlanjivanje se. nikako biti do­ voljni. teološko-metafizička filozofija nije nikada mogla biti strogo univerzalna i da je morala uvijek biti više ili manje umjerena u svakoj primjeni. mogao bi. ona uopšte ne sprečava da se njihova podčinjenost pod teološ­ kim ili metafizičkim koncepcijama produžava i da ih čini još veo­ ma inkopatibilnim sa svakom idejom pravog naučnog predviđanja. u cjelini društvenih pojava. Međutim. socijalna . ο čemu će nastavak ovog djela sadr­ žati pravo objašnjenje. U obi­ čnoj biologiji. tj. ali uvijek u pogledu jedne tačne sistematske koordinacije. jer će se ovi čudni načini objašnjenja. kao potpuno primjenljivu. nužno se svodi. Ali bi sigurno bilo prerano pridati sada bilo kakav oz­ biljan značaj ovoj metodskoj podjeli. prema tome. naučnu razliku koja je zaista temeljna. ni na neposrednu nužnost 133 . ipak. kojima je predmet. uostalom. mora vršiti na jedan potpuno sličan način. i ne manje jasno. prosti iskazi su se često nametali. koji su postupno određeni od početka ovog poglavlja. radi se dakle ο tome da se ovdje utvrdi uopšte kakav treba da bude tačan uzrok i prava priroda ovih zakona. 132 Svaki filozofski princip jednog takvog duha. kao što sam to ustanovio od početka ove rasprave. skup prethodnih razmatranja. gdje smo priznali da prosta podjela između ana­ tomije i fiziologije od sada teži da se potpuno izbriše. U sadašnjem stanju neodređene i konfuzne iracionalnosti dru­ štvenih proučavanja. obično. njen spontani razvoj dozvoliti da se. u pogledu svake političke teme temeljno proučavanje uslova živo­ ta društva i uslova zakona njegovog stalnog kretanja. jedino kad se radi ο nekim drugorazrednim i parcijalnim pogledi­ ma. u tom pogledu. po svojoj prirodi. a naročito u biološkoj filozofiji. to samo potvrđuje da. kao što sam to objasnio u prethodnoj knjizi za biologiju. za koje teološka i metafizička dok­ trina mogu dati samo. a na­ ročito na one koje mogu izraziti živa bića. na odgovarajući način bila shvaćena. obično. Ali iako je jedna takva provjera posebno jasna. ma koje cijepanje sociološkog rada bilo bi. očito. u sociologiji. statičko i dinamičko stanje svakog predmeta pozitivnih proučavanja. jedna vrsta vulgarnog predviđanja. i čak nerazumno. na prim­ jer. ukoliko cjelina ne bi opet. čiji su glavni uslovi unaprijed dosta opisani. prema prethodnim objašnjenjima. Mi smo tako prosto uradili važan opšti uvod koji će nas moći korisno voditi kroz čitavo ovo djelo. prema političkim pojava­ ma. na osnovni položaj pi­ tanja u političkoj filozofiji i ne mogu. na odgovarajući način razumjeti. duhovi koji su na odgovarajući način pripremljeni. Sada treba pristupiti. plašiti da. ovo njeno razčlanjavanje dozvoljava. koju bi onda bilo samo dovoljno opisati: ο jednoj temi koja je dovde loše shvaćena. toliko koliko to dozvoljava rađanje nauke.i u pogledu političkih događaja. i to čak u doba prvog osniva­ nja nauke. obično. U svakom slučaju. da je jedan veliki broj sporednih političkih činje­ nica najčešće smatran pogodan za predviđanje. koju se trudim da osnujem. dosta karakteristična da dozvoli da predvidim da će. jednaku za sve gotove činjenice. za prava rješenja. ni na unutrašnju tačnost. izrazito. biti naročito poznat i poštovan naknadno zbog njegove spon­ tane primjene koja će se kontinuirano nastaviti u toku svih slje­ dećih lekcija. Ovaj duh će. po svojoj prirodi. proći kao prva opšta realizacija velike filozofske obnove. da se racionalno pravi razlika između čisto anatomskog stanovišta koje se odnosi na ideje organizaciji i fizi­ ološkog stanovišta u pravom smislu koje je neposredno svojstveno idejama života: ova dva aspekta spontano odvojena se. na shvatanje društvenih pojava uvijek kao neizbježno podčinjenih pravim prirodnim zakonima. a da ove prazne forme ne mogu nikada dovesti same do i najmanjeg znaka budućnosti društvenog. od sada. prije sve­ ga.statika i socijalna dinamika. Ova razlika mi izgleda. Dakle. koji obično sadrže jedno racionalno predviđanje. neumjes­ no.

stalno imati u vidu. kao što sam to objavio na početku ove knji­ ge. Stalni predmet nauke bi tako mogao biti razmatran. uzajamnih akcija i reakcija koje neprekidno vrše jedni na druge. na je­ dan neraskidiv način. na odgovarajući način. pod uslovom da. uglavnom. stalnu har­ moniju između različitih uslova egzistencije ljudskih društava: vi­ di se. njihovom uskom racionalnom fuzijom postojanu intelektualnu kon­ zistenciju. neće biti okrivljena za uobraženu spekulativnu drskost. Da bi bolje okarakterisali ovo neophodno osnovno razčlanjivanje. čini mi se da se direktno sastoji u opštem pojmu ovog neizbježnog i univerzal­ nog konsensusa koji karakteriše ma koje pojave živih bića i koji društveni život nužno manifestuje u najvišem stepenu. skup isključivo statičkih zakona društvenog orga­ nizma. Oni će. koja se mora. ako bude pretendovala da sama može dati prave racionalne osnove cjeline prak­ tičnih sredstava koja se mogu primijeniti za stvarno zadovoljenje dvostruke društvene potrebe: ova nužna veza će. zasnivajući spon­ tano. Najzad. da se proučavanje statike društve­ nog organizma mora podudarati. koje je isto­ vremeno eksperimentalno i racionalno. svoj. pravi filozofski princip koji im je svojstven. i spekulacije i akcije. biće u pravom smislu namijenjena da dokažu jed­ na druga. između biološke nauke i sistema vještina koji se na nju odnose. razviće se prirodno. koja je otsada. Različite glavne osobine koje sam naveo. po meto­ dološkom redu. da bi mu naglasili. naročito na medicinsku vještinu. istovremeno. iako još veoma nedo­ voljno razvijena. više plemenitosti i postojanosti prak­ tičnom razmatranju. prije nego nastavim. suvišno ovdje izričito primijetiti. pozitivno proučavanje stvarnih zakona reda i napretka. smatram bitnim. Jer.naše glavne razlike između statičkog i dinamičkog proučavanja društvenih pojava. Ne treba. na način koji se ne može odbaciti. umjesto poremećenog ili obeshrabrujućeg uticaja koji mu. u stvarnosti. čiji naučni dualizam proizilazi potpuno iz istog principa po­ zitivne filozofije. a potpuno ekvivalentna stanovišta. aspekt. sa pozitivnom teori­ jom reda. od samog početka nove po­ litičke filozofije. racionalnim istraživanjem društvenih pojava. zadovolji dvo­ struku intelektualnu potrebu modernih društava. ovaj dvostruki pristup. da istak­ nem. zasnovana na tačnom i opštem poznavanju ovih nužnih odnosa. dvije fundamentalne ideje reda i napretka. ta podje­ la se danas primjenjuje samo u neprekidnoj analizi svake društve­ ne teorije. još veo­ ma često pripisuju. naučno privremeno apstrahujući osnovno kre­ tanje koje ih postepeno uvijek mijenja. odsada. tako i visoko progresivan. i čak jednim nužnim slijedom. u političkoj filozofiji. vjerujem. da primijetim ovdje da jedan takav naučni dualizam odgovara savršeno tačno. odsada povezuje. od uticajnih ljudi 134 koji su obdareni nekom intelektualnom sposobnošću. pokazuje ova prva filozofska koncepcija pozitivne sociologije. neće tako steći. dvostrukom pojmu reda i napretka. da dinamika proučavanja zajedničkog života čovječanstva nužno obrazuje pozitivnu teoriju društvenog progre­ sa. početi od tada da osjećaju pouzdano ispunjenje koje je proizašlo iz obećanja koje sam dao na početku ove knjige ο osnivanju jedne društvene nauke koja je neposredno namijenjena da. Sa ove tačke gledišta soci­ ološka predviđanja. na jedan način veoma sličan onome koji se obično danas 135 . prirodno svesti na jednostavan po­ jam ovog glavnog razvoja. zbog njene velike očiglednosti. više interesa i jas­ noće spekulativnoj koncepciji. Definišući najprije. glavni karakterističan simptom dubokog poreme­ ćaja modernih društava. koja doista može učvrstiti samo jednu pravu. duh. za čitav sistem pozitivnih teorija. od ovog trenutka. prvu naučnu klicu ovih značajnih osobina. bez sumnje. dvostruko pozitivan. uz kasniju saglasnost sa neposrednim posmatranjem. na postojanim racionalnim osnovama dvostruki elementarni pojam reda i napretka koji se tamo nalazi duboko vezan za nepre­ kidnu cjelinu socioloških shvatanja. da za jednu radikalnu opoziciju predstav­ lja. svi različiti djelovi ma kojeg društvenog sistema. jer oni mogu tamo postati isto tako neminovno neodvo­ jivu kao što su to danas u biološkoj filozofiji ideje organizacije i života. Pravi državnici mogu tako pravilno ocijeniti da li se ovdje radi ο praznoj intelektualnoj vježbi ili ο filozofskim princi­ pima koji su stvarno sposobni da konačno prodru efikasno u savremeni politički život. u nastavku. mi izgleda izuzetno pogodnim. uglavnom. u pravom političkom smislu. praktični zna­ čaj. bilo bi. kako duboko organiizatorski. kao potpuno istovjetan osnovnom predmetu vještine: isti odnosi su tu razmatrani sa dva različita. za koje smo prizna­ li u četrdesetšestoj lekciji. jednoglasno prihvaćena u principu. i zatim. čija srećna spontanost ne bi mogla biti osporena. nadam se. čak još jasnije. Tako shva­ ćena. prema ovim objašnjenjima. da. očigledno je. spontana osobina koju direktno. Dajući. umjesto da tu vidi izvor po­ grešne ili cepidlačke podjele na dvije odvojene discipline. opštu saglasnost i neprekidnost između nauke i primjene. koja je uvijek osjetljiva na ovaj. sumarno. sa jedinim prirodnim razlikama apstraktnog i konkretnog. Nauka koja će. odbacujući svaku praznu misao ο apsolutnom i neograničenom usavršavanju. pošto su bila odvojeno učvršćena. ra­ zličita relativno statička obavještenja za svaki način društvenog života. Ali mi izgleda neophodno da pokažem ovdje. sumnjati da ova dva ele­ mentarna pojma. ova vrsta društvene anatomije koja čini statičku sociologiju mora imati za stalni predmet pozitivno proučavanje. koji se od sada može posmatrati kao da je spontano uveden u opštu oblast javnog uma. prema ovoj osnovnoj koncepciji. u mjeri u kojoj će pozitivna filozofija po­ stepeno izražavati. od­ lučiti da bude ocijenjena kao veoma slična opštoj harmoniji.

koja su pripisivana starim Egipćanima. Pošto ovdje ne pišem uopšte posebnu raspravu ο političkoj fi­ lozofiji. za izvjesne društvene elemen­ te. podsjećajući na primjer. ljudskog razvitka. svake posebne promjene. oci137 . može samo činiti jedan od glavnih elemenata. u njihovim praznim nepromjenljivim utopijama do toga da njihov tip najsavršenije politike koincidira sa djetinjstvom. do veoma uske solidarnosti između različitih grana svake nauke. Dinamičko 136 razmatranje integralnog i neprekidnog razvitka civilizovanog čo­ vječanstva dozvoljava. Ali jasno je. ma kojeg. sa jednog jedinog aspekta. suvišno tako izričito istaći ovdje visoku i stal­ nu korlist jedne takve sociološke doktrine: jer ona najprije mora. ona se istovremeno ispituje kod različitih savremenih nacija. mogla presuditi samim racionalnim razmatranjem nužne veze iz­ među opšteg stanja astronomske nauke i stanja apstraktne geome­ trije koja je tada. onda nužno sačinjava. najvažni­ ji od svih slučaja. čiji se filozofski karakter ne bi mo­ gao odbaciti. svako može lako prepozna­ ti. čak i onih koji u njoj najprije izgledaju najsamostalniji. normalnih. međutim. da on stvarno. sa pravom filozofskom sigurnošću. više ili manje izraže­ nim. čiji neprekidni recipročni uticaj ne bi mogao biti osporen. opšte stanje koje odgovara svim ostalim djelovima. isklju­ čivo statičko dokazivanje. u jednoj takvoj društvenoj vezi da dobro poznato stanje jednog. ovdje nepovratno nestala. Jedna takva pogreška pripada skoro jednako danas najsuprostavtljenijim političkim ško­ lama. ne bi mogli. Da bi bolje. još složenijoj pri­ rodi socioloških spekulacija. moram se ovdje ograničiti. i čak. prema odgo­ varajućim zakonima prirode? U jednom opširnijem razmatranju bi se. mada konsensus mora ovdje biti. koje se. sama po sebi. . kako su vulgarne greške učenjaka ο tobožnjim znanjima iz vtiše astronomije. da tačna opšta procjena ovih granica promjene. zar nije evidentno da su ra­ zličite nauke međusobno. u stvarnosti. naročito dati neku pred­ stavu ο uobičajenom značaju jedne takve pomoći. suštinski suprotno. umjesto da se razmatra cjelina društvenih pojava u okviru jedne jedine nacije. koju teorija nastavlja do sada da su­ štinski shvata. sada i ne postoji mnogo. poste­ peno opada sa sličnošću slučajeva i umnožavanjem kontakata do tačke da se ponekad skoro potpuno briše. za koju ona. bila u djetinjstvu. Očigledno je isto i kada. kod zdravih duhova. ništa ne pretjerujući. da je soli­ darnost manje jaka ukoliko postaje posrednija. nenormalnih. previše usko u bioloiji. jer u politici kao i u mehanici. po svojoj prirodi. svaki od brojnih društvenih ele­ menata. često postalo pogrešno. elementima. isto tako. biva uvijek isključivo shvaćen kao relativan u odnosu na sve ostale sa kojim ga osnovna solidarnost mora neprestano usko spa­ jati. na jedan apsolutan i izolovan način. kad je riječ ο tome. od ovog momenta. kao što to jasno zahtijeva priroda teme. kao nezavisnu od opšte analize odgovarajuće civilizacije. shvatila neophodna i stalna veza koja veže sistem nauka sa sistemom vještina. bar privremeno. kao na primjer između zapadne Evrope i istočne Azije. u mnogo slučajeva ne dešava stalno. dozvoljava da se predvidi. biti toliko prosti i precizni da bi posmatrani rezultati mogli proizaći samo i jedino iz uzajamnog usklađi­ vanja. ona može da. da. koje je dovoljno objašnjeno. prestavši da bude shvaćen na apsolutan i nezavistan na­ čin. i da. jednom korisnom naučnom vježbom. dijela. inače. sadašnju ili prošlu. očigledno služiti kao neophodna osnova za stalno proučavanje dru­ štvenog kretanja. jer se on odnosi neposredno na društvenu orga­ nizaciju u pravom smislu. svom nužnošću. jedan neop­ hodan dodatak svake teorije statičke sociologije. na primjer. ili je bar pratiti. koje se obično. već poznatim. bar u principu. Bilo bi. Ali ovoj napomeni mora stalno prethoditi. očigledno. bar toliko koliko u individualnoj anatomiji. Za svaki dru­ štveni elemenat. da ovi nužni odnosi između različitih društvenih aspeka*ta. po meni. da se efikasnije izvrši ova in­ teresantna provjera društvenog konsensusa. čija različita opšta stanja društva do sada izgledaju skoro samostalna. ne moram joj uopšte metodski zasnovati neposredni dokaz jedne takve osnovne solidarnosti između svih mogućih aspekata društvenog organizma.dešava u individualnoj anatomiji. do izvjesnog stepena. ali. bez sumnje. koje je već. ako ne neposredno u principu negirana. ono bar duboko nepoznata i čak potpuno zanemarena. uostalom. Istorija nauke može. bilo bi lako nabro­ jati gomilu sličnih slučajeva. očito. To je. obje slažu u apstraktnom raspravljanju ο političkom režimu. čija racionalna koncepcija prethodno pretpostavlja neprekidnu misao ο neophodnom očuvanju odgovarajućeg organiz­ ma. na više ili manje neposredan način. čije bi se stvarno stanje ipak moglo prilično odrediti prema nji­ hovim naučnim odnosima sa drugim. pokazujući očigledno univerzalnu reakciju. Ne insistirajući više na osnovnim pojmovima koji su tako ma­ lo sporni. ili svake vještine. naročito u moderna vremena. veza iz­ među kretanja spontano dokazuje postojanje nužnih veza. ili skoro sve različite vještine međusobno. Jedno takvo . neposredno upotrije­ bljena često dopuni. bilo bi naročito. uvijek dodi­ ruje. A da ne idemo. U vezi sa tim treba primijetit. sem toga. nažalost. od kojeg se želi poći. da ukrat­ ko opišem jedini glavni slučaj u kojem je osnovna solidarnost još. suprotno savremenim filozofskim navikama. čak i prije nego im je jedna zdrava učenost. cjelinu svih ostalih.stanje duha. najčešće manje izražen u svakom pogledu. pod uslovom da se uvijek vodi računa ο pretpostavci. ο kojoj. očigledno. dakle.ne misleći na korelativno stanje civilizacije i čak najčešće dolaze. velikih razlika. bez kojeg bi indi­ rektno istraživanje ο kojem se radi. bilo teološkim ili metafizičkim. Ovaj preliminarni aspekt politič­ ke nauke pretpostavlja. direktno posmatranje.

naročito. Ne bi se tako mogla poricati krajnja filozofska ozbiljnost. po svojoj prirodi. većina filozofa je stalno reprodukovala čuveni aforizam ο nužnoj podčinjenosti zako­ na običajima. u mom »Sistemu pozitivne politike«. u intelektualnom redu. ipak. koja je potpuno iste vrijednosti i još služi kao glavna sistematska osnova metafi­ zičkoj politici. intelektualni principi i filozofska mišljenja. jedne stalne i nužne 138 solidarnosti između političke vlasti i građanske vlasti: to znači. Ova glavna dogma koju sve religije reprodukuju u ma kom obliku. koje je spo­ sobno da podrži njegovu neprekidnu aktivnost. nastavlja. morala biti očigled­ na jedna takva opšta kontradikcija. na koje sam ukazao. kada su jednom stvarno dobili smisao. jer je ona u oči­ glednoj suprotnosti sa mnogo pojmova političke filozofije. često. neću uopšte oklijevati da ih otvoreno posmatram kao ništavne da­ nas za neposrednu elaboraciju glavnog duha koji je svojstven sta­ tičkoj sociologiji. to bi ipak značilo duboko pori­ cati teške i stroge zahtjeve prave naučne metode. zbog koje se neke od njih isključuju među­ sobno. uopšte. različitih postojećih doktrina. koje je nadmo­ ćnije od društvenog stanja i od kojeg nas uvijek udaljava sve više razvoj civilizacije. kao i smatrati' da smo se oslobodili pomoću ovih srećnih tapkanja neposredne ra­ cionalne koncepcije opšteg konsensusa društvenog organizma. ma koliko da je. jer ubuduće. prateći tačan tok jedne prave istorijske analize. shvataju sisteme institucija kao veoma nezavisne od istovremenog stanja civilizacije. lako učiniti da se shvati da ove nejasne. trebao biti prvi korak ka racionalnom pojmu osnovnog konsensusa posebnog sistema ovih institucija sa cjelokupnim siste­ mom ljudske civilizacije. uprkos njihovom privre­ menom značaju zamijeniti stvarno izvršenje ovog strogog filozof­ skog pravila: jer od Aristotela. na neposredan i nužan način. bez znanja većine onih koji je predaju. Slijedeći prirodni tok svih ljudskih stvari. ova prvo­ bitna dogma je sve više i više težila da se konačno promijeni. obično u toku dvadeset vjekova. ili zbog vlastitog sadašnjeg razvoja javnog razuma. ne poničuci nikako prolaznu vrijednost različitih eseja političke filozofije. za konačno konstituisanje društvene nauke 139 . da veoma dominira ukup­ nošću društvenih spekulacija. uprkos njihovoj konstatovanoj prolaznosti i njihovim poznatim šte­ tama. Ali. i čija intelektualna nadmoć mora uvtijek biti spontano po­ mognuta uobičajenom sklonošću naše prirode ka nehotičnom obo­ žavanju prošlosti vodi zaista. usamljene napomene. sama provjera ove korela­ cije. a da ova prva klica zdrave političke filozofije nije ih ipak nikad spriječila da. Kada je teološka filozofija postepeno prešla u metafizičko stanje. Tako da i svi obrazovani publicisti priznaju sada izvjesnu parcijalnu solidarnost između različitih političkih institu­ cija u pravom smislu. odgo­ varajuće opštosti i više racionalnosti: jer. koji. U čitavom nastavku ove knjige spontana i stalna primjena jednog takvog elementarnog pojma biće još efikasnija od ijednog metodskog dokazivanja da bi se potpuno odbacila svaka stvarna nesigurnost ο toj neophodnoj solidarnosti između sistema vlasti i političkih institucija i opšteg stanja odgovarajuće civilizacije. koja proizilaze iz prirodnog toka događaja. prirodno. dajući priliku samo sve ozbiljnijim i ozbiljnijim nedosljednostima. u svoj njihovoj važnosti. jednim nestvarnim stanjem prirode. dotle dok osnovni razvoj ljudskog uma mogne proizvesti najzad nove principe. u pozitivnom govoru. ništa manje nego u materijalnom. gdje oni ne mogu čak nikako služiti od sada da se racionalno shvati visoko učešće koje je nužno za čitav politički režim u univerzalnom konsensusu društvenog organizma. Takođe. Moram ovdje naznačiti kao indikativno jedno intelektualno stanje koje je još bliže pravom duhu društve­ ne statike. ništa manje ne treba ob­ ratiti krajnji značaj. Jedan veoma presudan primjer. jedne tako duboke zablude uko­ rijenjene u unutrašnju naučnu konstituciju. dobijaju postepeno in­ telektualni uticaj. dovoljna je odmah da odobri spontano širenje. bez sumnje. tre­ ba se. isto kao i društveni običaji i političke ustanove nužno traju. čini mi se. u ovu čuvenu hipotezu. u onoj poznatoj teološkoj dogmi u kojoj se veže opšt' razvoj ljudske civilizacije sa tobožnjim prvobitnim grijehom čo­ vjeka. bilo zbog spontanih razjašnjenja. opšta sredstva za dokaziva­ nje u političkoj filozofiji. ma da indirektno. kao što sam to već naznačio. a koja. kao što sam to najavio 1822. Ali ma koliko da je očigledna današnja korist od ovih interesantnih parcijalnih zapažnja. može. a time čak i politička.jenili. ovo priznavanje koje su sada prihvatili najnapredniji mislioci naročito u Francuskoj i Njemačkoj. iako nije odsada neposredno formulisana i podrža­ na kao opšti princip. Bilo bi. ne bi nikad mogle. ma koji. u ime prethodnog so­ ciološkog obrazovanja javnog uma. koja se tako samo nalazi pripremljena. međutim. popeti do njenog pravog istorijskog izvora. po­ što ne mogu dobiti pravu naučnu čvrstinu. za njenu krajnju vulgarizaciju. sastoji. upravljanjem. isto kao i da uprosti. više li­ terarne nego naučne. namje­ štanju neprestane koincidencije između neprestanog pogoršanja ljudskog društva i rastućeg širenja njegove civilizacije. da će nadmoćnije društvene snage neizbježno postati i upravljačke. prikupljajući stal­ no njegove spontane napore. što srećom mora težiti danas da umnoži. skup ovih uobičajenih pogreški. uostalom. i čak prije njega. po meni. uprkos ovoj sjajnoj i odlučujućoj provjeri. koji se. svih subjekata čija harmonija sa harmonijom ovih ovdje je već Istražena. pod nekim određenim uslovima. nemoguće da se ova glavna iracionalnost danas dugo odupire jednoj zdravoj filozofskoj diskusiji. dok se druge oslanjaju i čak uzajamno pomažu: ovo bi. čini mi se. čovjek iznad svega osjeća ne­ ophodnu potrebu za najvišim.

u stvarnosti spo­ sobni za ikakvu temeljnu efikasnost. S druge strane ni jedan pravi duh ne bi mogao sigurno po­ ricati veliki uticaj koji. čiji elementi ne mogu izbjeći da budu na kraju kombinovani međusobno na način koji potpuno odgovara njihovoj sopstvenoj prirodi. sto je. očigledno je. na kojem počiva uglavnom pravi duh čitave društvene statike. Istina. prema prethodnim objašnjenjima četrdesetšeste lekcije. do samog razvoja nauka i vješ­ tina. jer može potpuno prestati samo čitavim raspadom društvenog organizma. ona ipak nastavlja da bude još. u svim sluča­ jevima utoliko neodoljiva ukoliko se radi ο širem društvu. zakonodavcu stalnu spo­ sobnost da iznenada ruši nužnu harmoniju koju mi razmatramo. i. bilo zemaljski ili nebeski. uopšte. da na odgovarajući na­ čin reguliše spontani polet da bi ga bolje usmjerio ka potpunijem izvršenju svog prirodnog cilja. srećnu ili nesrećnu. da s obzirom na njihovu neizbježnu naučnu korelaciju i jedno i drugo učestvu­ ju na isti način u nastanku ovog osnovnog konsensusa društvenog organizma. sastoji u nje­ govom iracionalnom pretjerivanju. vulgarna teorija daje. po izgledu. veza je. gdje se za princip uzima nagovještaj. slijedeći izvjesna prethodna uvjerenja. koja je uobičajen simptom metafizičkih shvatanja. odgovarajućem stanju civilizacije. Obična teorija. naučni princip ovog opšteg odnosa sastoji se bitno u očiglednoj spontanoj harmoniji koja mora uvijek težiti da vlada između cjeline i djelova društvenog sistema. uglavnom. iz istovjetnih nereda u drugom. vlasti bilo kakve da su. bez sumnje. sponta­ nim ili »mišljenim. i još. koju sam najavio počinjući ovu knjigu. brže od bilo koje druge sociološke teorije. razmatranog u svim njegovim različitim obli­ cima ma koje aktivnosti. u dužem vremenu. ne samo političke institucije u pravom smislu riječi i društveni običaji. institucija. čiji pojam ne predstavlja više danas zaista ozbiljne teškoće. koji je prethodno određen. Jasno je. a onda i moralne situacije. Autoritet tako stvarno proi­ zilazi iz saradnje. tako da. i još više u njegovom djetinjstvu. uglavnom. samostalno u istorijskoj analizi. suprotno opštem mišljenju. a da žestoki pokušaji koji su preduzeti ili se preduzimaju za neposrednu obnovu političkog sistema. u svim dobima društva. znatna. a ne saradnja iz autoriteta. izuzev neizbježnog otpora. uostalom. u kojoj je ova vlast naj­ prije organ. imaću naravno više važnih prilika da se neposredno vratim na ovu zadnju temu koja je razmatrana sa novih racionalnih aspekkata. svaka vlast ma kakva da je. kombinovana za konačno zasnivanje jednog tako fundamentalnog pojma. ne bi nikad mo­ gao imati uopšte drugi stvarni predmet. n i j e s u . Ali­ bi bilo potpuno suvišno zaustaviti se na ovom aspektu pitanja. intelektualne.racionalnom i direktnom objašnjenju te velike korelacije. za odgovarajuće stanje integralnog razvoja čovječanstva. čija cjelina je. na velikim primjerima. razbiti. Uosta­ lom. ili čisto političkih događaja. Ogromna društvena revolucija usred koje mi živimo samo potvrđuje. dok se opšta greška. običaji i deje s druge. iz kojeg nijedan politički sistem. prema samoj prirodi društvenog stanja. ma da ih uvijek karakteriše nedovoljno ostvarivanje ove glavne harmonije. u Posebnoj raspravi ο političkoj filozofiji. da je. uz nužan otpor. bez tolike nedosljednosti teološka po­ litika. Jasno je zaista. čiji je ona glavni atribut. jasno pokazala. kojoj treba najprije uputiti svako. tu nužno konstituisana odgovarajućim pristankom. u bitli. naročito. na primjer. bilo. Ne zas­ nivajući ovdje naučno pozitivnu teoriju autoriteta. eksplicitnim ili implicitnim. moraju neprestano biti međusobno solidarne. jer pra­ znine ili neredi koji se onda javljaju u jednom. da jadno sadašnje stanje političkog re­ žima proizilazi. Dakle. svaka velika vlast može proizaći samo iz jako nad­ moćnih raspoloženja unutar društva gdje se vlast uvodi. naročito u pe­ desetoj lekciji. ma da se ovdje radi ο tome da se ovdje označi ukratko kao filozofski princip statičke sociologije. u stvarnosti. kobni apsolutni karakter naših političkih škola. običaja. vrši čitav politički režim. jednako potpunoj negaciji ove stalne solidarnosti. jei on nlije nimalo sporan. sem ako im se direktno ne pripiše otvoreno natprirod­ no porijeklo. na potpuno od­ lučujući način. Ali lako je priznati da jedno takvo mišljenje. da. ovaj neizbježan sociološki zakon. koje ne ostavljaju duboke tragove može se postoja­ no posmatrati politički sistem. Sva naučna sredstva moraju tada biti. stavlja očigledno naš razum u čudnu situaciju. da ne može nikako razumjeti koji su stvarni izvori ovih političkih moći. i koji po svojoj prirodi može. s jedne strane. da sudjeluju u jednoj zajedničkoj akciji. koja je posvećena prethodnoj procjeni društvene sta­ tike. kojima se dodjeljuje tako jedan misteriozan druš­ tveni uticaj. kao što to čini. nasuprot. iz naše intelektualne. 141 . su pre­ ma tome nužno slabe i nemoćne. bilo razmatrajući dalje nužne granice političke akcije u pravom smislu. moralne i fizičke. na odgovarajući način. pod jedinim uslovom da bude prethodno naoružan dovoljnim auto140 ritetom. na opšti sistem civilizacije. sa toliko očiglednosti. U ovim izuzetnim vremenima. uostalom. Cak i u epohama koje su revolucionarne u pravom smislu. svom nužnošću. kad niš­ ta u njemu ne preovlađuje jasno. proizilaze naročito. kao što sam je mogao naknadno shvatiti. i izuzev samo slučaj­ nih anomalija. izuzev u odnosu na opštu vezu između političkog režima i istovremenog stanja civilizacije. izvrnuvši potpuno ovu opštu vezu. i koji čak karak­ teriše tako često neospornu akciju. čini direktno jedan začarani krug koji je rezultat jedne čiste iluzije ο opštim izvori­ ma političke vlasti. a zatim postaje regulator. po svojoj prirodi. tako da stavlja neposredno spo­ redni otpor iznad glavne akcije. do. već sem toga da se čitava ova cjelina stalno veže. zasnovano. različitih individual­ nih volja. koje su odlučile. kao potpuno saglasan. rje­ šenje. zaista racionalno.

mogla ponekad dovesti trenutno u opasan optimizam. sa odgovarajućim stanjem ljudske civili­ zacije. očigledno je neophodno istaći čitaocu da će politički sfistem u pravom smislu riječi. se kao što sam to često isticao u prethodnim knjigama. i kao što će se to. dakle uvijek shvatati politički režim samo prema njegovoj stalnoj vezi. teološko. i naročito trajati. u ovom pogledu. političkog siste­ ma može bitno sastojati samo u njegovoj tačnoj harmoniji sa od­ govarajućim društvenim stanjem. više se komplikuju i time se ove nesavršenosti produbljuju i neizbježno umnožavaju. bez sumnje. tako da su biološke pojave naročito inferiorne. svu nji­ hovu glavnu vrijednost. uvidjeti. i postepeno potiskivan. i koja je stalno aktivna u opštem toku događaja. na jedan ništa manje nužan način. uvijek uči. prema glavnoj naučnoj hijerarhiji uspostavljenoj na po­ četku ove Rasprave. da bi se on mogao ustanoviti. u ovoj vrsti po­ java. čini sigurno glavnu naučnu karakteristiku pozitivnosti u političkoj fi­ lozofiji. utoliko bolje ukoliko se više pro­ dubljuje. na koga smo. shvatanje ma koje harmonije Ali ova posljedica nije apsolutnija od principa iz kojeg proizilazi. Jedno takvo glediš­ te koje je zamijenilo apsolutnu tendenciju uobičajenih teorija. kao što to može potvrditi jedna prava istorijska analiza: baš na bitno isti na­ čin je princip uslovâ života. se prateći sam pri­ rodni tok događaja. koja se uvijek veže za svako. u kojoj se po mom mišljenju na­ lazi glavni čvor jedne takve filozofske teškoće. pozitivna filozofija. neki nužan red. mnogo prije. najmanja filozofska oštroumnost biće dovoljna de se odmah shvate karakteristične razlike koje od sada duboko dije­ le novi princip od stare dogme. sigurno nemoguće da. u onome što se danas zove politička ekonomija. glavna tema. kao što je i filozofski pojam matematičkih zakona ranije proizašao iz metafizičkog misticizma ο moći brojeva. s druge strane. metafizička politika. istovremeno kad su i najpromjenljivije. kao što sam to pokazao na početku ovog poglavlja. jer hipoteza ο upravi koju jt poslalo proviđenje. čas posebnoj. u ovom aspektu. da ovaj prirodni red mo­ ra biti najčešće veoma nesavršen. Pošto se vrijednost nekog. koje je veoma relativno. zaista. kroz to mi vidimo da je. Zbog svoje jače zamršenosti. čak je i korjenito povećavaju neophodnim čišćenjem kao što sam to već istakao. prema ovom gledištu. ona mo­ ra takođe dati racionalnu osnovu jedne pozitivne teorije sponta­ nog reda ljudskih društava. kao što sam to dosta istakao u prethod­ nom odeljku. razmatra uopšte. ukratko. Ako. Svaki um. isto vremenim porastom njegove neizbježne nesavršenosti. jednom riječi. što je daleko od toga da se kompenzira. nadam se. izolovan. on ne bi. ukazujući na spon­ tano pokoravanje svakog stvarnog političkog režima odgovaraju­ ćoj civilizaciji. Ako se. a od koje. zna­ če dobro da tačno izbjegne. društve­ ne pojave moraju nužno biti najneuredenije od svih. zbog krajnje komplikacije poja 142 143 . Takav je. može prirodno samo dovesti do ideje ο nužnom usavršavanju njenog postepenog ispunjenja. ovdje podsjetili u cjelini. u ovom pogledu. u njihovom odnosu prema čovjeku spon­ tano uspostavlja. u jed­ nom drugom pogledu. Uko­ liko se pojave više specijalizuju. koje se mogu do izvjesnog ste- pena promijeniti. očigledno. na odgovarajući način organizovani racionalno pripremljen. da nikad ne pomiješa. ova koncepcija predstavlja svaku ideju dobrog ili lošeg političkog sistema kao nuž­ no relativnu i promjenljivu. da jedna prirodna greška u preciznosti. u ma kojem slučaju. na ko­ ji sam već. biti uvijek. po njihovim prirodnim zakonima. ni u kom slučaju bio pravilno prosuđivan. i bez ikakvog sračunatog miješanja. dostojan takve namjene. pravi karakterističan duh pozitivne filozofije. U posebnom slučaju koji ovdje raz­ matramo veoma je jasno da pozitivna filozofija. u spisu. dopunjujemo takođe shvatanje ovog reda. on od­ mah ima za posljedicu odgovarajuću ideju utvrđenog spontanog reda. Ali. čas opštoj. da. ovaj naučni pojam spontanog reda sa sistematskom apologijom svakog postojećeg poretka. potekao iz hipote­ ze ο krajnjim uzrocima. Treba međutim priznati da je. razmatran kroz ovu prvu skicu prave društvene nauke. prema svom os­ novnom principu uslovâ života. ma kojeg. Mi ćemo. Iako se vidi koliko se on duboko razlikuje od ove sistematske tendencije ka optimizmu čije je porijeklo. prilagođavajući ih zatim postepeno novim oblicima ak­ tivnosti prema izvjesnim odgovarajućim promjenama koje čuvaju ο ovim dragocjenim prvim inspiracijama ljudskog genija. pod ne­ kim sporednim vezama. jedna tak­ va harmonija nužno ne uspostavi. pogor­ šana pogrešnim intelektualnim vaspitanjem. kao ni u bilo kojoj drugoj. u odnosu na pojave neorganske prirode. pozitivno shvatanje prvo proizašlo iz same teološke dogme. Dopunjujući ga neophodnim razmatranjem rastuće komplikovanosti pojava. on uvijek teži da bude sponta­ no proizveden ili izmijenjen. može učiniti potpuno nesposobnim da se jedna tako veoma teška nauka njeguje bez ikakvog uspijeha. u glavnom razvoju ljudskog uma. ali da nikad ne pretenduje da ovaj red ne predstavlja. više puta upućivao.Ne čekajući ova različita objašnjenja. Jedna slična filozofija bi. koju je već nejasno naslutila. ova. bilo kad da su bila otkrivena. pojam prirodnih zakona. dakle. i ono je njena krajnja obnova. s jedne strane. Prema ma kojim pojavama. po svom porijeklu. ozbiljne i brojne neprilike. a da zbog toga ne bude uopšte samo­ voljna jer je veza uvijek strogo određena. analogija je potpuno ista u svim ovim različitim slučajevima. uči takođe. kao što sam ο tome već otvoreno obavijestio: ali ova prolazna greška može se desiti samo duhovima koji su malo naučni. od početka ove knjige. pomoću jedne pametne ljudske intervencije. Ona zavisi uvijek od ove nužne tendencije našeg razuma da neograni­ čeno čuva svoja opšta sredstva rezonovanja.

međutim. po svaku cijenu. u početku. s obzirom da su danas najneposrednije interesantna i prema tome bolje shvaćena. koje jedino mogu njenom autoritetu dati dovoljno čvrste osnove: jednom riječju. bojati. i uzgredno. proučavanje hemijskih pojava obrazuje. desiti da. Sto se tiče filozofske diskusije. kojem teže nužno i neprekidno. gdje god postoji neki sistem.va. čitavom svojom konkretnom primjenom. u jednom mnogo višem stepenu. i prema tome u filozofskoj važnosti. i naročito nezavisno od svakog uzaludnog. da razvijaju. na odgovarajući način usavršili. Ali. na neku drugu. različita ljudska društva: tako da svaka politička institucija koja je zaista racionalna. ma kojeg prestiža. zbog toga kao i zbog sveg ostalog. prisvem tom. nego koo svih ostalih mogućih pojava. da se upute njenom opštem duhu prigovori koji su joj jaodvratniji. Treba se. kao što sam to objasnio na svom mjestu. moglo bi se. naučnu os­ novu jedne zdrave osnovne teorije političkog reda u pravom smi­ slu. prateći moju osnovnu naučnu hije­ rarhiju. ipak. sa­ da dosta ispitane. po svojoj priro­ di. jednu vrstu osnovnog posred­ nika između anorganske i organske filozofije.dovoljno odlučujućeg. po svojoj prirodi. ali sa ogromnim razlikama u intenzitetu i oblici­ ma. postalo je tim više neophodnije da se prethodno opiše opšti duh socijalne statike. možda. Ona zadržava pravo samo na intelektualno usmjerenje te neophodne intervencije. prema prethodnim kratkim pregledima kako će je podžati. naravno. i ja ne oklijevam da to otvoreno kažem. da kad ova filo­ zofija bude počela da dobija neki stvarni uticaj neće biti sistemat­ ski optužena za društvenu mlakost i za političku indiferenciju od strane onih kojima toliko treba. Sa moralne tačke gledišta pozitivna politi­ ka b imogla dostojno odgovoriti na takva optuživanja samo sa jed­ nog . što bi bilo nemoguće. koja po svo­ joj prirodi mora predstavljati prvu racionalnu osnovu svake nove političke filozofije. radi se u biti ο tome da se red posmatra da bi ga. ova osnovna ide­ ja univerzalne društvene solidarnosti postaje ovdje neizbježan nas­ tavak i neophodan dodatak jednog osnovnog pojma koji je zasno­ van u prethodnoj knjizi. Obuh­ vaćena u svoj svojoj širini. boženskog ili ljudskog. jedna takva pozitivna koncepcija društvene harmonije daje spontano. jasno. a ni­ kako da bi ga stvorili. čije nužne gra­ nice. treba u vezi sa ovim priznati uglavnom da konsensus postaje uvijek utoliko prisniji i izraženiji ukoliko se primjenjuje na pojave koje su postupno slo­ ženije i manje opšte: tako da. Daleko od toga da. dobija ljudsku interven­ ciju jedna takva filozofija je. ostaje ipak neosporno da 144 145 . naročito danas. putem izmjene gravitacije. Krajnja novost jedne takve poli­ tičke filozofije može učiniti da se. Jer ona direktno dovodi do toga da se uvijek razmatra. osobito njenu razbo­ ritu i aktivnu primjenu. tj. dok se niko ne usuđuje. stvarnim rezultatima svoje dnevne primjene. ona joj zabranjuje upotrebu jedino u slu­ čajevima gdje može sigurno predstavljati samo beskorisno trošenje snaga. bilo duhovnog. aspekta. koji je poslije toga mogao biti samo razmatran na posredan ili implicitan način. kao da su nužno spontano bolje uređene i manje pro­ mjenljive. dosta pogriješi u ve­ zi sa njenim pravim karakterom. ovoj Raspravi. neposredno i nužno zajednički svim pojavama. u ovoj vrsti pojava. svako može lako prosuditi. jer razmatranja prave dinamičke sociologije moraju spontano dominirati u čitavom preostalom dije­ lu ove knjige. vještački i voljni red kao prosto opšte produženje prirodnog i nevoljnog re­ da. prema tome izvjesna solidarnost: čak i sama astronomija. bez sumnje. u ma kojem pogledu. nasuprot traži. čak. Da bi se. podvesti pod nju najprostije pojave koje pozitivna filozofija predstavlja. istovremeno najpromjenljivije od svih i kao one koje imaju najviše potrebe da budu korisno mijenjane prema racionalnim uputstvima nauke. zaštićen od svake samovolje. Može se zaista reći da. po svojoj prirodi. jer spekulativni ljudi mogu rijetko očekivati da će biti na odgovarajući način pošto­ vani od ljudi od akcije. striktno pogodan za jedno takvo proučavanje i javlja se kao. da bi sadržala jednu stvarnu i trajnu društvenu efakasnost. bez odbacivanja ove bitne veze. ili čak zemaljskog. između ideje društva i ideje vlade. da suviše podcje­ njuje vladu proviđenja u odnosu na čitav ostatak prirodne ekono­ mije! Dva glavna motiva me ovdje tjeraju posebno da insistiram na ovom elementarnom pojmu fundamentalnog osnovnog konsensusa koji je svojstven društvenom organizmu: najprije to je pretjerani filozofski značaj ove osnovne ideje društvene statike. U svojoj naučnooj strogosti. zbog naše prirodne slabos­ ti da efektivni život prevladava nad racionalnim. u šta se može sva­ ko lako uvjeriti. predstavljajući direktno društvene po­ jave kao. mora stalno počivati na tačnoj prethodnoj analizi odgovara­ jućih spontanih tendencija. isti duhovi koji je optužuju u politici za tobožnji optimizam. jednu bučnu materijalnu aktivnost. kao što sam to izjavio. joj istovremeno upu­ te kao glavnu protivrječnost suprotni prijekor. jer izvjesni poreme­ ćaji jedne zvijezde mogu tako odjeknuti ponekad primijetno. bilo opšte ili posebne. koja je jedina potpuno pozitiv­ na. po istoj osnovnoj ekonomiji kao i kod svih ostalih prirod­ nih pojava. kod čisto mehaničkih pojava nudi nam ο tome prvu stvarnu skicu odbacujući ideju svemira i svodeći je na prostu ideju svijeta. sa ovog stanovišta vidjela tašta iracionalnost ove uzaludne optužbe za politički optimizam. koja treba da preovlađuje u. Prema ovom principu. mora postojati. ovaj pojam konsensusa nije uopšte. ona najprije određuje: ne precjenjuju­ ći joj stvarnu efikasnost. dovoljno je čak upo­ zoriti na očiglednu nedosljednost jedne takve optužbe u vezi sa najsloženijim pojavama. I. kao izuzetno pogodan za proučavanje ži­ vih bića. Sa naučne tačke gle­ dišta.

će, u saglasnosti sa preovlađujućim filozofskim navikama, naroči­ to kod organskih sistema, zbog njihove veće komplikacije uvijek odgovarati bitno naučni pojam solidarnosti i konsensusa, uprkos njihovoj nužnoj univerzalnosti. Samo onda ovaj pojam, koji je dov­ de čisto sporedan, uspostavlja neposredno neophodnu osnovu za cjelinu pozitivnih shvatanja, i njegovo preimućstvo tu postaje uto­ liko izraženije ukoliko se radi ο složenijim organizmima, ili slože­ nijim i posebnijim pojavama. Tako na primjer, životinjski konsensus je mnogo složeniji od biljnog konsensusa: on se čak očigled­ no razvija ukoliko se životinjsku podiže do svog maksimuma u ljudsku prirodu; najzad kod čovjeka nervni aparat postaje, više nego ijedan drugi, glavno sjedište biološke solidarnosti. Prateći ra­ zumno ovaj filozofski hod, prema osnovnoj cjelini naših pozitiv­ nih saznanja, ovaj veliki pojam treba, dakle, à priori da stekne, u opštem proučavanju društvenog organizma, jedno naučno preimuć­ stvo, još veće od onog koje mu svi zdravi duhovi dodjeljuju sada bez oklijevanja u biologiji, zbog neospornog porasta komplikacija koje su svojstvene ovom novom redu pojava. Dakle, sadašnji duh političke filozofije, nasuprot, bitno i stalno apstrahujući ovu osnov­ nu solidarnost između svih različitih društvenih aspekata, uvodi u najvišem stepenu. da bi je direktno riješio, jednu takvu filozofsku anomaliju, koja je, kao što ja mislim tu, na odgovarajući način, stigla, mada sumarnim objašnjenjem koje je kasnije razvijano. Ova prethodna operacija je bila, dakle, takođe neophodna za racio­ nalnu koordinaciju socijalne fizike sa drugim osnovnim naukama, koju smo već priznali kao nužnu za pravo opšte osnivanje te nove nauke. Ocijenjen sada u odnosu na metod u pravom smislu, poseban predmet ovog poglavlja, ova osnovna koncepcija društvenog kon­ sensusa, ima za glavni cilj da odmah odredi, sa autoritetom i znat­ nim poletom, jednu od glavnih osobina sociološke metode, onu od svih, prema kojoj će ona, možda, mijenjati najdublje, zavisno od prirode odgovarajućih pojava, cjelinu poziitivne metode. Zaista, poš­ to su društvene pojave tako duboko povezane, njihovo stvarno proučavanje ne bi moglo biti dakle nikada racionalno odvojeno; odatle proizilazi stalna obaveza, neodbaciva, isto kao i neposred­ na, da se uvijek istovremeno razmatraju različiti društvenu aspek­ ti, bilo u društvenoj statici, bilo prema tome u dinamici. Svaki od njih može, bez sumnje, postati zasebno prethodni predmet pravih istraživanja, ά dobro je da on to bude u izvjesnom stepenu, da bi snabdio nauku odgovarajućom građom. Ali ova prethodna nužnost primjenjuje se čak, sa savršenom strogošću, samo u sadašnjoj epo­ hi, gdje se radi ο prvoj skici nauke, koja je primorana da upotreb­ ljava najprije, uz neophodne predostrožnosti, inkoherentna posmatranja, iz kojih mogu proizaći, u sasvim drugoj namjeri, kasnija ,i146

racionalna istraživanja. Kad osnivanje nauke bude dovoljno napre­ dovalo, osnovna korelacija pojava će služiti, bez sumnje, kao glav­ ni vodič uobičajen u njihovom direktnom istraživanju, kao što ću to, naročito, kasnije objasniti. U svakom slučaju, ne obazirući se ovdje na pravi način neposrednog posmatranja, neosporno je da, zbog ove nužne solidarnosti koja karakteriše jedan takav predmet, nijedna društvena pojava koja je prethodno istraživana bilo kojim sredstvom, neće biti korisno uvedena u nauku dotle dok ostaje shvaćena na izolovan način: i to ne samo sa gledišta statike, gdje se društvena harmonija uvijek neposredno posmatra, nego čak i u proučavanju društvenog kretanja, gdje konsensus, iako manje ne­ posredan, nije u stvari manje nadmoćan, onako kako smo mu to priznali. Svako odvojeno proučavanje različitih društvenih eleme­ nata je dakle, po prirodi nauke, duboko iracionalno, i mora u suš­ tini ostati sterilno, kao na primjer proučavanje naše političke eko­ nomije iako je ono bilo bolje obrađeno. Oni dakle, koji se danas trude da još viiše raskomadaju sistem društvenih proučavanja slije­ pom imitacijom metodskog komadanja koje je svojstveno neorganskim naukama, padaju, dakle, nehotično u ovu glavnu grešku da shvataju kao bitno sredstvo filozofskog usavršavanja, jedno inte­ lektualno stanje koje je potpuno neprihvatljivo za osnovne uslove jedne takve teme. Jednog dana će, bez sumnje, društvena nauka moći biti racionalno podijeljena, što će, do izvjesnog stepena, biti korisno: ali mi ne možemo nikako znati danas u čemu će se sasto­ jati ova naknadna podjela, jer njen pravi princip proizilazi iz po­ stepenog razvitka nauke, koja, sigurno, sada može biti utemelje­ na samo kroz proučavanje cjeline; ja sam već gore dokazao da ovdje postoji čak, jedna prava filozofska opasnost, da se od ovog momenta realizuje, u ime stalnog razčlanjivanja rada neophodna razlika između statičkog i dinamičkog stanja, uprkos njene očigled­ ne racionalnosti i stalne upotrebe, U ma kojem dobu ove nauke parcijalna istraživanja, koja joj mogu postati neophodna, mogu bi­ ti na odgovarajući način označena i shvaćena samo u odnosu na napredovanja integralnog proučavanja, koji će spontano označiti posebne tačke čije će pravo osvetljavanje moći stvarno doprinjeti direktnom usavršavanju teme. Prateći svaki drugi put, dobili bi, uglavnom, samo jednu sterilnu prepreku posebnih iracionalnih dis­ kusija, slabo zasnovanih, a još gore razrađenih, koje su mnogo vii­ še usmjerene da potpuno spriječe formiranje prave političke filo­ zofije, nego da joj pripreme korisnu građu, kao što se to, u naše vrijeme, vidi. Neosporno je, dakle, da shvatanja i proučavanja cje­ line mogu sama, na odgovarajući način doprinijeti danas direktnom osnivanju pozitivne sociologije, bilo statičke ili dinamičke, i da tu dobijeni radovi zatim silaze postepeno u rastuću posebnost, shvatajući uvijek da proučavanjem elemenata upravlja proučavanje sis-

147

tema, čiji će, sve jasniji i jasniji opšti pojam, neprestano moći da vrši glavno osvetijavanje svakog posebnog aspekta, izuzev neizbjež­ nih sporednih otpora. Ne treba negirati da stroga filozofska obave­ za da prati jedan takav put zbog svoje karakteristične solidarnosti svih društvenih pojava, povećava ozbiljno osnovne teškoće, koje krajnja komplikacija predmeta mora već toliko unijeti u racional­ nu obradu ove nove prirodne nauke zahtijevajući od nje, obično, mnogo jači i mnogo izdržljiviji intelektualni napor, da ne dopusti da pobjegne ili se izbriše ijedan od brojnih istovremenih aspekata koje ona mora nužno uvijek obuhvatiti. Ali, ovaj uslov je tako očigledno propisan od naučnog duha, da se u njemu može vidjeti samo jak razlog više da se ovo, zaista nadmoćno proučavanje rezervAše samo za najviše naučne umove, bolje pripremljene od svih ostalih, pametnim i vještim vaspitanjem da podnesu kontinuitet najvećih spekulativnih napora, i da se trude čak bez odmora, sav­ jesnije nego u ijednom slučaju, da često pomognu njen razuman po­ let potpunijim podčinjavanjem strasti razumu. Svako može tada lako prosuditi koliko se. u svakom pogledu, raspoloženja, bilo inte­ lektualna ili moralna, koja preovlađuju danas i koja su. ponekad, čak sistematski potvrđena, potpuno suprostavljaju stvarnom ispu­ njenju velikog filozofskog djela, koje je sada određeno da služi kao neophodna osnovna društvenoj reorganizaciji modernih naro­ da; tako da izgleda što je cilj teže dostićd, manje se za njega dos­ tojno spremna. Nema sumnje da jedna tako žalosna nesloga između sredstava i cilja mora uvijek doprinositi mnogo, mada na posredan način, spontanom produženju socijalnih nereda, čiji je prvi princip u suštini intelektualni, kao što vjerujem da sam to već sporo pre­ više pokazao. Da se bolje shvati ova važna osobina cjeline koja je svojstvena sociološkoj metodi, treba naučno posmatrati jedan takav uslov kao da ne pripada izuzetno socijalnoj fizici, gdje on dostiže samo naj­ potpunije preimućstvo, nego kao da je u nekom stepenu nužno za­ jednički svim različitim djelovima opšteg proučavanja živih bića koje se duboko razlikuje, u čisto logičkom pogledu, od svake neorganske filozofije. Jedan bitno empirijski aforizam, pretvoren u nezgodan čas, od strane modernih metafizičara u apsolutnu i neo­ dređenu logičku dogmu, propisuje za svaki mogući subjekt da stal­ no pristupa od prostog ka složenom: ali ona nema za ovo, uglav­ nom, drugi čvrsti razlog, ako ne da jedan takav pristup odgovara zaista, prirodi neorganskih nauka, koje su morale svojim prostijim i bržim razvojem i svojom višom usavršenošću, neizbježno služiti do sada kao glavni model propisima univerzalne logike. Ipak bi se u stvarnosti, u tom pogledu, mogla shvatiti logička nužnost, koja je zaista zajednička svim mogućim spekulacijama, kao očigledna obaveza da se uvijek ide od poznatog ka nepoznatom, koje bi se, 148

naravno, bilo teško osloboditi, li koja po sebi ne nameće neposred­ no nikakvo stalno preferiranje. Ali jasno je da ovo spontano pra­ vilo propisuje, isto tako, da se pristupa od složenog ka prostom, ukoliko je zbog prirode predmeta, jedan poznatiji i neposredno pristupačniji od drugog. Dakle, postoji nužno, sa ovog gledišta, os­ novna razlika koja se ne može izbjeći, između čitave neorganske filozofije i čitave organske filozofije. Jer, kod prve, gdje je soli­ darnost, prema našim prethodnim objašnjenjima, veoma malo iz­ ražena, treba rijetko upotrebljavati proučavanje subjekta, radi se ο istraživanju jednog sistema čiji su elementi skoro uvijek mnogo poznatiji od cjeline, i čak najčešće jedino neposredno shvatljivi, što zaista zahtijeva da im se uobičajeno pristupa kao slučaju koji je, manje ili više složen. Ali kod druge, nasuprot, kod koje čovjek ili društvo predstavlja glavni predmet, suprotan put postaje, najčešće, jedini razuman, prema jednom drugom nužnom slijedu istog logič­ kog principa, jer je cjelina subjekta tada sigurno mnogo bolje po­ znata i neposrednije pristupačnija nego različiti djelovi koji će se razlikovati kod nje kasnije. Proučavajući spoljni svijet naročito je cjelina ta koja nam neizbježno izmiče, i koja nam uvijek ostaje du­ boko nerazumljivom; kao što sam to pokazao, uglavnom, u drugoj knjizi ove Rasprave, gdje smo priznali da ideja svijeta neće nika­ da zbog svoje prirode, postati zaista pozitivna, i da je pojam sun­ čevog sistema najsloženiji, te ga nećemo moći jasno shvatiti. Na­ suprot, u biološkoj filozofiji, samo detalji ostaju nužno nepristu­ pačni kada se želi veoma produbiti njihovo proučavanje: i to se jasno potvrđuje posmatrajući, da, u ovoj drugoj polovini prirode filozofije, bića su, uopšte, utoliko manje poznata, ukolako su slože­ nija i na višem stupnju razvitka, tako da je, na primjer, opšta ideja životinje sigurno jasnija danas nego manje složena ideja biljke, i to postaje uvijek izraženije ukoliko se približava čovjeku, koji je glavna biološka jedinka čiji pojam, mada najsloženiji od svih, či ni uvijek neophodnu polaznu tačku jedne takve cjeline spekulacija. Tako. upoređujući na odgovarajući način, ove dvije velike polovi­ ne prirodne filozofije, vidi se, naravno, da zbog razloga koji su glav­ ni za predmet, imamo, u jednom slučaju prvi stupanj složenosti, a u drugom, zadnji stupanj jednostavnosti, čije nam stvarno istraži­ vanje ostaje neizbježno zabranjeno: što potpuno opravdava opštu inverziju, svojstvenu svakoj od njih, ο racionalnom putu koji od­ govara drugoj. Sociologija, nije, dakle uopšte jedina nauka, gdje nužnost da se obično pristupa od cjeline ka djelovima postaje nad­ moćna; sama biologija, mora nam predstavljati, već zbog veoma sličnih razloga, i na manje dvosmislen način, jednu takvu filozof­ sku osobinu. Možda čak, biološka filozofija u pravom smislu, ne­ davno konstituisana, i pod veoma naglašenim uticajem jedne em­ pirijske imitacije prethodnih nauka, nije još, u tom pogledu, pot­ puno ispoljila svoj pravi duh: ja sam, bar, veoma raspoložen da ga 149

mislim, i da predvidim da će, u nastavku, ukoliko se bude više konstituisala njena racionalna originalnost, utoliko, ovaj nadmoćni put, od složenijeg ka manje složenom, postati u njoj neposredniji i oš­ triji, nego što se to danas Vidi. Ipak je očigledno da, zbog prirode svojih pojava, socijalna fizika mora nužno predstavljati, kao što smo to već posebno ustanovili, najpotpuniji i najneospomiji razvoj ove velike logičke promjene, a da ne mijenja pak nepromjenljivo jedinstvo glavne pozitivne metode. Zaista, uska solidarnost predme­ ta postaje ovdje toliko nadmoćna u odnosu na ono što nudi obična biologija da svako posebno proučavanje nekog djelimičnog aspekta mora biti odmah shvaćeno kao duboko iracionalno i potpuno ste­ rilno, i da više može služiti kao prethodna elaboracija za prelimi­ narno nabavljanje različite naučne građe, i čak sa rezervom da će biti neophodna jedna završna korektura. Uostalom, da se, koliko je moguće, preduprijede prazne i djetinjaste diskusije, danas previše neminovne, nije nepotrebno podsjetiti, ovdje, završavajući jedno takvo objašnjenje, da pozitivna filozofija, podređujući uvijek idealnost stvarnosti, neće nikad prihvatiti ove prazne logičke kontro­ verze, koje sama spontano prouzrokuje metafizička filozofija ο ap­ solutnoj vrijednosti ove ili one metode ne obazirući se na svaku naučnu primjenu; naklonosti, koje su uvijek relativne, koje ona poklanja u tom pogledu, mogu samo, u svakom slučaju praizaći iz najbolje harmonije koja je konstatovana između sredstava i cilja naklonosti će odmah promijeniti predmet, bez ikakve pogrešne upornosti i bez i najmanje filozofske nedosljednosti, ako stvarna upotreba bude otkrila kasnije inferiornost metode, koja je najprije usvojena; od čega se sigurno ne treba uopšte bojati, u pitanju ko­ je smo mi istraživali. Pošto je ovo prethodno izlaganje unaprijed dovoljno opisalo glavni duh koji je svojstven statičkoj sociologiji, sad nam ostaje, da bi mogli prethodno odrediti pravi opšti duh nove političke filo­ zofije, da razmatramo takođe, na neposredan ali sumaran način, filozofsku koncepciju koja treba da rukovodi u dinamičkom prouča­ vanju ljudskih društava, i koja neposredno predstavlja glavni pred­ met novog eksplicitnog rada. Mada je drugi predmet obično pot­ punije cijenjen i poznatiji, izlaganja koja su manje opsežna biće ovdje dovoljna, naročito u nastavku prethodnih objašnjenja, koja će unaprijed tu uprostiti najveće teškoće, zbog tijesne veze koja u takvom predmetu mora racionalno postojati između teorije egziistencije i teorije kretanja, ili sa isključivo političke tačke gledišta, iz­ među zakona poretka i zakona napretka. Treba uostalom uzgred napomenuti da nas spontano preimućstvo dinamičke sociologije u čitavom nastavku ove knjige ovlašćuje, u ovom momentu da svedemo na, što je moguće više, opštu ocjenu, čija prva nesavršenost, i čak sporedne praznine, mogu biti postepeno nadoknađene cjeli­ nom zadnjih lekcija. 150

Mada statičko shvatanje društvenog organizma mora, zbog pri­ rode predmeta, konstituisati prvu racionalnu osnovu čitave socio­ logije, kao što sam to objasnio, treba ipak priznati da u njoj ne samo socijalna dinamika čini dio koji je najneposrednije interesan­ tan, uglavnom u naše vrijeme, nego naročito, sa isključivo naučne tačke gledišta, da ona jedina dovršava davanje najoštrijeg filozof­ skog karaktera cjelini ove nove nauke, čineći da direktno prevlada pojam koji najviše razlikuje sociologiju u pravom smislu od obič­ ne biologije, tj. glavna ideja stalnog napretka, ili radije postepenog razvitka čovječanstva. U jednoj metodičkoj raspravi političke filo­ zofije bi, bez sumnje odgovaralo da se najprije analiziraju indivi­ dualni podsticaji koji postaju pravi elementi ove progresivne sna­ ge ljudske vrste dovodeći ih u vezu sa osnovnim instiktom, koji je, osobito složen, rezultat nužne saradnje svih naših prirodnih težnji, koji direktno tjera čovjeka da neprestano poboljšava, u svim pogle­ dima, svoj, ma koji, položaj, ili racionalnijim ali ekvivalentnim iz­ razima, da uvijek razvija, u svakom pogledu, cjelinu svog fizičkog, moralnog li intelektualnog života, koliko god to onda dopušta sistem prilika u kojima se on nalazi smješten. Posmatrajući ovdje ovaj prethodni pojam kao već dovoljno osvijetljen danas kod naprednih duhova, mora odmah razmatrati osnovno shvatanje socijalne dina­ mike, tj. proučavanje ove neprekidne sukcesije, razmatrane u či­ tavom čovječanstvu. Da bi na odgovarajući način učvrstila ideje, važno je prethodno uspostaviti, neophodnom naučnom apstrakci­ jom, slijedeći odličnu vještinu koju je Kondorse pametno zaveo, nužnu hipotezu jednog jedinog naroda prema kojem bi se idealno iznosile sve uzastopne društvene promjene koje se stvarno posmatraju kod različitih naroda. Ova racionalna pretpostavka se mnogo manje udaljava od stvarnosti nego što se to obično pretpostavlja: jer, sa političke tačke gledišta, pravi nasljednici ovog ili onog na­ roda su sigurno oni koji su koristeći i nastavljajući, njihove počet­ ne napore, produžili njihove društvene napretke, bilo kakvo da je tlo na kojem žive, i čak rasa od koje potiču; jednom riječi politič­ ki kontinuitet naročito mora regulisati sociološko nasleđe, mada jedinstvo djelova mora, uostalom, krajnje uticati, u oubičajenim slučajevima na ovaj kontinuitet. Ali bez preduzimanja ovdje jednog takvog ispitivanja, rezervisanog prirodno za jednu posebnu raspra­ vu, gdje bi ideja nacije ili naroda bila direktno podčinjena pozitiv­ noj analizi, dovoljno je za naš cilj upotrijebiti, obično, predloženu hipotezu, kao prostu naučnu vještinu čija korisnost nije sporna. Tako postavljen pravi opšti duh dinamičke sociologije se sa­ stoji u shvatanju svakog od ovih uzastopnih društvenih stanja kao nužnog rezultata prethodnog, i kao neophodnog pokretača sljede­ ćeg, po sjajnom aksiomu velikog Lajbnica: »Sadašnjost je gro bu­ dućnosti«. Nauka ima od sada za cilj, u tom pogledu, da otkrije stalne zakone koji upravljaju tim kontinuitetom i čija cjelina od151

čak nehotično. veoma malo vidljive. Ovaj naučni pristup. koji bi dozvolio da se odstrani kao štetna tako uznemirujuća kontroverza ο ljudskom usavršavanju. individualni slijed godina. istina. postepena. neke znatne promjene koje su proizašle iz različitih pogleda u društveno stanje. posmatrano kod ra­ zličitih i nezavisnih populacija. već moguće u jednom dosta velikom bro­ ju slučajeva dok se za ostale treba nadati. nego jedino u shvatanju osnovnog organ­ skog niza. moralno mišlje­ nje koje se ο njoj formira. neospornu opštu činjenicu. Ovaj red predstavlja. da jedan ta­ kav apstraktan pojam. u najtežem i najnesigurniijem slučaju. i pošto. kao što ću to neposredno objasniti na kraju ovog poglav­ lja. uostalom. nekorisno formalno insistirati ovdje na nužnosti koja je mnogo bolje ocijenjena i mno­ go manje sporna. zamjenjujući ga uvijek prosto naučnim izrazom razvoj. Racio­ nalna kontroverza može dakle. i ο čemu. isključivo svoj­ stven sociologiji. pojave izbjegavanja tobožnje glavne teškoće koju pozitiv­ na filozofija spontano odstranjuje. što je. što ne mora ostaviti ni najmanju razumnu sumnju na neophodnu spo­ sobnost jedne takve filozofske kombinacije da na odgovarajući na­ čin zadovolji dvostruku osnovnu potrebu savremenih društava. nije uopšte. Budući da sam. Prognane zauvijek. sem ako ne upotrijebimo teološku vješ­ tinu stalnog proviđenja. bilo za nauku. koji označava. kao potčinjenu prirodnim. prenijevši je zauvijek iz polja adealnosti u polje stvar­ nosti. uslov koji se još veoma rijetko ispunjava. vladaju danas samo u sistemu dru­ štvenih proučavanja: radi se najzad ο tome da se isključe iz ovog posljednjeg područja. Nema zaista tu druge intelektualne alternative: je­ dino će se na kategoriji društvenih pojava morati završiti stvarno. stalnim obnavljanjem odraslih vrše u politici osnovne i najznatnije promjene. za što svako može ovdje lako naći karakteristične primjere. po svojoj prirodi. od sada neosporno. ne u analizi starosti. in­ teresantno svjedočenje. Jednom riječi. bez ikakve moralne ocjene. U jednoj epohi. po mom mišljenju raspraviti čitavu socijalnu fiziku. svoj pravi ekvivalent u biolo­ giji. što mora naročito proizaći iz osnovne koncep­ cije društvenog kretanja. to je spora. postojanje društvenog kretanja. bilo bi. društvena di­ namika proučava zakone sukcesije. ne upotrebljava­ jući ni jedan jedini put riječ usavršavanje. bilo kojih pojava. treba dobro posmatrati sva­ ku nužnost ove velike stalne pojave. i naročito. da su ove sukcesivne promjene pod­ činjene određenom redu. Ako se uopšte ne treba plašiti padanja u metafizičko prenemaganje. U svako vrijeme i na svako mjesto. ponovo nalazi. ma da komplikovanijim. s druge strane neprekidan red različitih stanja društva se ni u kom pogledu ne vrši. na sasvim različiti način. od zakona svih drugih. redom. da će se kasnije razum­ jeti. u našem vijeku. bez sumnje. 153 . uostalom biti sponta­ no mišljeni u istorijskom dijelu ove knjige. od kojih će glavni. dinamičkih zakona u pravom smislu.ređuje glavni put ljudskog razvitka. one koje podnosi sama individua mogu biti najčešće. uobičajen tok našeg individualnog života. naročito životinjskog. jednu koncepciju. da bi se ograničio na proučavanje zako­ na njihove stvarne sukcesije. koja je. između pozitivnog i teološko-metafizičkog duha. u od­ nosu na statičko stanje. teološka i metafizička filozofija. Zatim treba priznati da nužna zavis­ nost različitih društvenih stanja. Po jednoj takvo definiciji društvena dinamika se direktno pred­ stavlja sa jednim pravim naučnim karakterom. već sa toliko naivnosti. tj. kao nužno potčinjenog nepromjenljivim prirodnim zakonima. Ovaj veliki pojam društvenog niza. čije trajnje u jednoj generaciji mora redovno odvojiti razli­ čite. uostalom. Ali. bar u principu. gdje biolozi od njega imaju sa­ da stalnu korist u komparativnoj analizi različite starosti organiz­ ma. ovih neprekidnih promjena. značajnu postojanost koju bit­ no izražava tačno poređenje paralelnih razvoja. i da on već postoji. koje duboko osjećaju oni isti koji ga proklinju. jer se naročito. od svih ostalih škola ljudske spekulacije. ili čak za samu metodu. u isto vrijeme kad druga spontano formira teoriju poretka. Očigledno je. u bilo kom po­ gledu da se razmatra društvo. bilo kakvo da je. postojati danas samo ο stalnom pod­ činjavanju ovih velikih dinamičkih pojava nepromjenljivim pri­ rodnim zakonima. dopunjujući posmatranje bilo bi lako konstatovati. je neprestalno dovoljan 152 da dozvoli da se opaze. uglavnom ne bi dozvoljavao nikakvu raspra­ vu niko ko se direktno nalazi na . dok društvena statika traži za­ kone koegzistencije: tako da opšta primjena prve bude u pravom smislu snadbijevanje praktične politike istinitom teorijom progre­ sa. ali stalna akumulacija. po prirodi stvari. čak. niko ne može više osporiti stvarnost jed­ nog kretanja. Pošto je. malo oštrije korake. čije je racionalno objašnjenje. s jedne strane. ili ne pribjegnemo mističnoj moći metafi­ zičkih entiteta. gdje srednja brzina ove osnovne progresije izgleda svima znatno ubrzana. opštem stanovištu pozitivne filo­ zofije. nadmoćnija nego što to može biti u biološkoj filozofiji. takode pozitivnim zakonima. sam. odbacujući štetne i iracionalne kontroverze ο poštovanoj zasluzi ra­ zličitih uzastopnih stanja. Dakle. samovoljnim redom. već prethodno dokazao neophodno postojanje socioloških zakona. ukazujući na prvu klicu ovog razmišljanja je veoma zgodan da opiše čisto spekulativ­ nu namjeru koja najprije mora prethoditi njenoj stalnoj upotrebi. na jedan vrlo sličan način. u proučavanju individualnog života. dakle. ukoliko su bar završiva bitno metafizička osporavanja. naj­ starije slike ljudskog života konstatuju. koje malo po malo obrazuju društveno kre­ tanje. uprkos njegovoj krajnjoj kratkoći. ne obazirući se na svako sistematsko miš­ ljenje. obrazuje u političkoj filozofiji. i čija će premoć morati okončati zaista ovu jalovu diskusiju. umjesto da njime upravljaju bilo koje volje. što. prema pro­ učavanju ljudske prirode. neposredno započeta već tri vijeka. osnovna borba. kao što sam naveo biće lako.

sa nekih od ovih pret­ hodnih tačaka gledišta. kao što će to istorijski dio ove knjige spontano pokazati. svako će moći. utoliko neumaljtiviji. sa istom sigurnošću. najprije nejasno i neodređeno. samo kao pravi organi jednog predodređenog kretanja. na nekom sličnom opisu. istorijsku analizu kad joj moramo neposredno pristupiti. Glavni dio ove evolucije. razmatranje jedne takve povezanosti uprošćava i učvršćuje is­ tovremeno prethodna dokazivanja nužnog dinamičkog poretka. koji je. Ona mora utoliko više postojati za vrijeme kretanja koje bi bez nje završilo. biće lako konstatovati da su se različiti koraci stalno vezali za određeni poredak. različitih. Mada istorijska razmatranja mogu biti slučajno opisana. u sličnu misao. kao što ćemo to vidjeti na svom mjestu. da bi odmah biva racionalno ovlašćena da unaprijed proširi isti princip na sve ostale društvene aspekte. politički aspekti. danas dovoljno očigledan. ove nužne sukcesije. svako je ipak u njima mogao spontano konstatovati brojne primjere koji se ne mogu od­ baciti. veoma slična posmatranja mada komplikovana i teže procjenljiva. uostalom. da su se različiti politički sistemi zaista istorijski smjenjiva­ li. kao što to istorija često potvrđuje. koji su morali međutim ima­ ti samo jedan organ. mogli su mnogo olakšati ta razmatranja i utisnuti im. Ja se moram ovdje ograničiti na citiranje. da osnovni zakoni postaju takođe. i čak svake generacije. po prirodi stvari. i iz isključivo spored­ nih razloga. mora pri155 . Moglo se dakle tako već uvjeriti. Da bi bolje razvili. Bilo bi sigurno suvišno zaustaviti se ovdje. kao u meha­ nici.Mada se osnovni zakoni društvene solidarnosti naročito potvr­ đuju u ovom stanju kretanja. i prema tome značajniji. i naročito posebnih stanja ljudskog uma. jedno ra­ cionalno objašnjenje. naročito. jer je tako dovoljno da bude konstatovana u nekom pogledu. ovaj neophodan prethodni osje­ ćaj ο nužnom postojanju pozitivnih zakona u socijalnoj dinamici. in­ telektualni i najzad. me­ đutim. čitaocu će korisno pomoći osnovna solidarnost koja je već dokazana za statičko stanje izme­ đu svih različitih društvenih elemenata. u tom pogledu. od početka. Principi ko­ ji su prije postavljeni. bar kao i u svakom drugom slučaju. jedna takva pojava uprkos svom ne­ promjenljivom nužnom jedinstvu. u važnim i različitim slučajevima da će. ukoliko se primjenjuju na napredniju civilizaciju. jer se. nadam se potpuno dovoljno da spriječi od sa­ da zdrave duhove da vide u ovom važnom slučaju jednu vrstu oz­ biljnog prigovora protiv pravilne cjeline nužnog i neprekidnog kre­ tanja čovječanstva. upućujem čitaoca da najprije primijeti da. redom koji je tačno utvrđen. da bi se olakšalo prethodno posmatranje. koji su. kojima su obično ti napreci veoma eks­ kluzivno dodijeljeni. glavne napret­ ke rezervisane za svaku epohu. neizbrisivu ra­ cionalnost. od najstarijih istorijskih vremena do naših da­ na. utoliko ukoliko je manje spriječena i naprednija od svake druge i koja u tom svojstvu mora služiti uvijek kao glavni vodič. prateći odličan sumaran ekspoze. kao što sam već na to ukazao u odnosu na statičke zakone. stalnom racionalnom razčlanjivanju. uglavnom. kao naročito dinamičkom. u velikom stepenu. zakoni društvene dinamike moraju nužno biti utoliko jas­ niji ukoliko se odnose na veće stanovništvo. u tom po­ gledu. imati u vidu ovdje. Sto se tiče onog dijela ovog velikog kretanja koji izgleda danas najmanje podvodiv pod prirodne zakone tj. veliki napreci svake epohe. onaj koji je najviše uticao na opšti napredak sa­ stoji se bez sumnje. po­ litičkog kretanja u pravom smislu. više ili manje bliske. u spontanom determinisanju potpunog raspada sistema. uglavnom. na početku ovog djela. Da­ kle. počev od prvih radova Talesa i Piragore do radova Lagranža i Bišaa. moralni. ali korelativnih osnovnih aspekata ljudske eg­ zistencije. kao što ćemo to konstatovati kasnije. Da­ kle nijedan obrazovan čovjek ne može danas sumnjati da u ovoj dugoj sukcesiji napora i otkrića ljudski genije nije uvijek slijedio tačno određeni put. intelektualne evo­ lucije. Treba. pokazuju. kad se razmatra najprije cjelina opšteg kre­ tanja čovječanstva. ili na uzajamni uticaj različitih grana prirodne filozofije. početkom prošlog vijeka dao sjajni Fontenel. U izboru i korišćenju ovih različitih pro­ vjeravanja. slijedeći jednu povezanost koja je veoma racionalno značajna. koja je najneodbacivija i koja je najkarakterističnija od svih. ο glavnom razvitku našeg uma i ο opštoj hijerarhiji nauka. Vid­ ljivi izuzetak koji se odnosi na lijepu umjetnost dobiće. nužno proisticati uvijek iz stanja koje je neposredno prethodilo: tako da se genijalni ljudi. čiji je prirodni napre­ dak. tako da se ne plašim da ga unaprijed predstavim kao još neizbježniji od reda različitih opštih. Svi. bi­ lo u onom što se odnosi na vlastiti razvoj svake posebna nfiuke. čak i sumar­ nom. bilo poseban ili kombinovan. ot­ voreni za druge ishode. svom nužnošću. može biti korisno potčinjena. društveno kretanje. priznati. u prve tri knjige ove Rasprave. bilo koji djelovi ljudske evolucije. sadrže uglavnom. bilo u kom pogledu da se on razmatra. ukazujući na glavne zakone ove nužne sukcesije. koja je komplikovanija ali i manje sa­ movoljna od ijednog prirodnog zakona u pravom smislu riječi. prije njihove. čije bi prethodno tačno poznavanje moglo na neki način dozvoliti jednom dovoljno informisanom umu da pred­ vidi. na naj­ jasniji način pokazujući više eminentnih duhova potpuno spremnih 154 da istovremeno izvrše najveće otkriće. gdje sporedni neredi imaju manje uticaja. zbog njihove nestašice. koji se naizmjenice razmatraju kao fizički. realizacije. u neprekidnom razvitku naučnog duha. Dakle. uostalom. što povezuje neposredno između tih aspekata sve parcijalne dokaze koji se mogu dobiti riz stvarno­ sti ovog naučnog pojma. koja će moći zatim uprostiti. spontano u našem neposrednom proučavanju socijalne dinamike. koje se još shvata kao da ga samovoljno regulišu odgovarajuće snažne volje. u vezi sa umjetnošću u pravom smislu.

ne prestajući ipak da korisno slijedi svoja 157 . ukoliko se odnosi na slože­ nije pojave. ne izjašnjavajući se nipošto ο famoznom pitanju usavršavanja čovječanstva. ma da se nauka može lako uzdržati od direktnog rješavanja jedne takve praktične sumnje. koja bi zaista morala vladati u jednoj metodskoj raspravi.rodno izraziti i kasnije ojačati u mjeri u kojoj traje i prevazilazi. u različitim pogledima fizičkom moralnom. da ove postojeće sposob­ nosti. najneosporniju stvarnost: nema nikakve moguće diskusije sa onima koji tu stvarnost ne poznaju. kad se. zbog svoje velike komplika­ cije. da opstoji druga glavna ideja do isključivo naučna misao stalnog razvoja ljudske prirode koja se razmatrana sa svih različitih glav­ nih aspekata. u ma kojoj nauci. i po­ što. prirodno. čak i pre­ ma samim prethodnim objašnjenjima gore naznačenim. ograničavajući se na proučavanje neospornog stalnog razvoja čovječanstva koji je njen pravi naučni predmet. sve slučajne uticaje. Svako filozofsko pitanje koje bi motivisalo krajnju ekvivalenciju između dvije ideje razvitka i usavršavanja. čije kombinovanje nije ni malo ravno­ dušno prema nauci. bilo koji. mora biti. na primjer. suviše dje156 tinjasto hvaljenu. ni čak sa ikak­ vim racionalnim putem: društvene situacije u odnosu na individu­ alnu sreću. po prirodi stvari. samim izvođenjem ovog složenog proučavanja ljudske evolucije. po ma­ lo. dakle. kao što smo na to ukazali neposredno rasprav­ ljajući ο osnovnim granicama društvene akcije. Duh koji je veoma relativan. Dakle. Dilo bi mi lako Ί dj kraja istrajem u jednom takvom raspoloženju. gdje se nepravilnosti. koje su proizašle iz bilo kojih in­ dividualnih uticaja. uk­ ratko. naročito što se tiče istaknutih spo­ sobnosti naše prirode. ma kako korisna mogla biti ova striktna naučna strogost. ali neposredno. kao. u stvarnosti. ili različitim polovima svake vrste. takoreći. u biologiji or­ ganski niz koji je. i od ko­ jeg ga ne mogu osloboditi da bi mogao korisno da prati proučava­ nje sadašnje knjige. ali najprije komparativno umrtvljene. nema je više nego.. Ali. poslužiti za prirodan prelaz na racionalno promišljanje opštih granica političke akcije. Saglasno mojim prvim napomenama. čije je čitavo približavanje sigurno nemoguće: toliko bi vredjelo. kao isključivo slu­ čajna i sporedna. okolnosti koje upravljaju njegovim životom. uostalom. intelektualnom i na kraju političkom. s druge strane. voditi jasno čitao­ ca u preliminarni rad. uostalom filozofski ekvivalent sociološkog niza. Sto se tiče filozofske koordinacije cvih pret­ hodnih djelimičnih dokaza. uglavnom. Očigledno je. Zbog toga smatram korisnim da ispitam sada. Dakle. na je­ dan isto neodbaciv kao i spontan način. jedna takva ravnoteža teži uvijek da se spon­ tano uspostavi do izvjesnog stepena. Pošto sreća svakoga traži dovoljnu harmoniju iz­ među ukupnog razvoja njegovih različitih sposobnosti i čitavog si­ stema. na odgovarajući način upotrijebljeno. koje je primjenljivo na sve socijalne aspekte moći će sa rastućom energijom. ova koncepcija. pojmovi pozitivne politike. na primjer. koliko praznu. komparativno razmatrana sa različitih dru­ štvenih aspekata. utoliko više nužno podređena vrhovnim zakonima prirode. unaprijed brisati. tj. ne dozvoljava. ne bi ovdje bilo mjesta da se pozitivno porede ni sa ikakvim direktnim osjećajem. zbog i rac'oralnih preo­ kupacija naše političke filozofije. danas. sa oni­ ma koji joj odbacuju osnovne pojmove. jer ono. mogućnost da se sažeto opiše ovdje pravi opšti duh dinamičke sociologije. gdje lični genije sigur­ no vrši više uticaja. kakva nedosljedna iracionalnost postoji tu. toliko štetnu nejasnu metafizičku kontroverzu ο porastu sreće čovjeka u razli­ čitim periodima civilizacije: što spontano eliminiše jedini guvni dio pitanja na koje bi bilo zaista nemoguće dobiti ikakav stvaran i stalan pristanak. postaviti nerješivo i nerazumljivo pitanje sreće koje je uzajamno svojstveno različitim životinjskim organizmima. moram takode obavijestiti čitaoca da glavna evolucija čovječanstva. u kojem moraju od sada biti shvaćeni svi. s jedne strane posmatra naučno kretanje kao pod­ činjeno pozitivnim zakonima. uglavnom. i ma kako. da se čovječanstvo neprekidno razviia poste­ penim tokom svoje civilizacije. uzimaju mal. koja izgleda danas. s krajnje naučne tačke gledišta. Ma kako paradok­ salno mogao danas izgledati jedan takav princip. Pošto je tako bezpovratno odbacila ovaj neiscrpan tekst dječ­ jih deklamacija ili sterilnih rasprava. Ovo dvostruko stalno nadam se. jednim sve širim i pravilnijim vršenjem sve potpuniji polet u opštim granicama koje nameće osnovni organizam čovjeka. pozitivna analiza nejasnog aktuelnog pojma ljudskog usavršavanja. moraju. a s druge. jednim odgovarajućim poboljšanjem. razmatranje. predstavlja zaista. druge praktič­ ne. potpuno odbacujući tu is­ forsiranu kontroverzu. Razum­ ljivo je tako. bez obzira na sva razmatranja ο usavršavanju. jedne teorijske. treba ovdje naj­ prije da nam neopozivo udalji. mora snabdijevati nužnu primi­ tivnu osnovu čitavog sistema socijalnih koncepcija: tobožnja pre­ moć ove diskusije bi se našla od tada neopozivo procijenjena iako indirektno. ma kojih. potvrđuje se sada. baš i kad se ona mogu javljati. moram međutim ovdje u prvoj racio­ nalnoj skici dati stvarni značaj različitim temeljnim objašnjenjima koja može zahtijevati sadašnje filozofsko stanje. svodi se dakle sada na izjašnjavanje da ovaj očigledni razvitak mora biti posmatran kao da je nužno praćen. ovu čuvenu filozofsku prepirku. ona će nam. prateći stalnu harmoniju i prema nepromjenljivim za­ konima evolucije. slično spe­ kulativno raspoloženje mora čak neposredno preovlađivati u čita­ vom nastavku ove knjige. bez koje ne može posto­ jati ni jedna prava društvena nauka. ne sumnjam da on neće biti konačno potvrđen produbljenim istraživanjem teme. ili jednim pravim napretkom. na koji mu moram ovdje ukazati. političko kretanje kao veoma samovoljno. upravljajući više individualnim poremećajima mora biti još neizbježnije preddeterminisano od drugog.

ο nužnom uticaju jednog homo­ genog i stalnog vježbanja da se u svakom životinjskom organizmu. umjesto izolovanog naroda. napreci bili uglavnom poli­ tički. međutim. u našim odgovarajućim sposobnostima: izraz svojstven usavršavanju odgovara naročito ovoj drugoj osobini pro­ gresa. mora težiti da ih postepeno ublaži. ne samo u osnovnom položaju čov­ jeka. što je mnogo manje procjenjivo. kao što sam to objasnio gdje treba. slučaj intelektualnog raz­ voja. bar u najvažnijim slučajevima. koji predstavljaju ogromnu većinu. predstavljalo snažan motiv za odlučivanje u predloženom pitanju. uprkos tobožnjem političkom nazadovanju koje se dodjeljuje srednjem vijeku. na najeksplicitniji način. Ishod je skoro uvijek. prema napret­ ku nauka i vještina. koji se ne može odbaciti uprkos njegovih og­ romnih i očiglednih pretjerivanja. ne mogu međutim. 158 159 . Ova različita objašnjenja. ukazivao na jednu. ipak. čini mi se. najmanja sposobnost kod manje naprednih naroda. i nji­ hovo rastuće regulisanje sigurno će učiniti da nehotično učestvuju u održanju dobre socijalne ekonomije. nemam potrebe nipošto di se ovdje zadržavam da bih pokazao očigledno poboljšanje kojem je socijal­ na evolucija izložila spoljni sistem naših uslova života bilo rastu­ ćom i pametno vođenom akcijom u okolnom svijetu. nadam se. stalno ima za posljedicu. takoreći. ma koje kulture. ali kasnije znatnijim granicama. ο njihovom pretpostavljenom poboljšanju. u izvjesnom stepenu. prema odgovarajućem direktnom izvođenju jednog ne­ ophodnog naučnog ispitivanja. naročito kod manje razvije­ nih organizama. u kojem su. u prvom smislu. mada veoma sumarna. kod organi­ zama srednje inteligencije. Sa prve tačke gledišta. Čak u revolucionarnom dobu. niročito mi izgleda neosporno da postepeni razvoj čovječanstva teži da dredi stalno. oklijevati da ovdje izjavim. za ovo poboljšanje. U moralnom pogledu. a da je ipak is­ kustvo još nije dovoljno izrazilo 1 jedna najveća prirodna sposobnost za kornbinovanje duha kod veoma civilizovanih naroda. ili najzad postepenim usavršavanjem društvenog organizma: u ovom posljednjem pogledu naročito. kao i ovaj razvoj. ma da do sada ma­ lo poznatim. zaista. ma kako da su ovi oblici iskustva bili obično inspirisani najpametnijim i najdobroželećim namje­ rama. uprkos više izraženom neskladu između političkog sistema i opšteg stanja civilizacije. uvijek podrazumjeti da će se. koji je najkontroverzniji u naše vri­ jeme. kao i za ovaj razvoj veoma razmatrati čitavo čovječanstvo. i zaista ostvari.slobodna spekulativna istraživanja. nezavisno od svake. dovoljna su ovdje da se jasno utvrdi da stalni razvoj čovječanstva može biti 1 Cesto su preduzimani preventivni pokušaji da bi se odlučilo da li mladi divljaci. bez sumnje. naročito u moralnom pogledu. mogu postati uz odgovarajuće vaspitanje i skup povoljnih situacija. što je očigledno. sa stanovišta prave biološke filozofije. ili. ne manje vježbanim sposobnosti­ ma. mi izgledaju isto tako neodbacivi kao i samo kretanje iz kojeg proističu: samo ipak pod uslovom da ne prestaju da se shvataju. rastuću prodominaciju najplemenitijih sklonosti naše prirode. što je isto. koje u svako vrijeme mogu apsorbovati ili neutralisati najveći dio naših različi­ tih snaga. poslije jedne dovoljno duge perzistencije. eventualne kasnije revizije jednog takvog filozof­ skog suda. na sve sofističke deklaracije: to je stalni i neprekidni porast ljudskog stanovništva na čitavoj površini ze­ maljske kugle. Ali. i naročito. sa svakog. drugim posebnim. nastavak ove knjige neće. proizvede organsko usavršavanje pogodno da bude postepeno učvršćeno u potomstvu. njihov manji relativni intenzitet. Jedna opšta činjenica koja se ne može odbaciti dovoljno od­ govara. Sto se tiče drugog aspekta pitanja tj izvjesnog postepenog i veoma sporog poboljšanja ljudske prirode. jedna vježba. Mada najgori instikti nužno nastavljaju da postoje mijenja­ jući samo svoje manifestacije. u osnovnoj kon­ stituciji čovjeka me ovlašćuje da zaključim. na primjer. iako individue u njoj zadovoljavaju mnogo bolje sve svoje fizičke potrebe. izuzev. što odmah odstranjuje nestvarnu kon­ cepciju jednog neograničenog usavršavanja. Ovako postavljen ljudski razvoj mi izgleda da. kao neizbježno podči­ njene. međutim. čini mi se racionalno nemoguće. jed­ nim opštim. Razmatrajući naročito zbog jednog tako osjetlivog pitanja najkarakterističniji slučaj tj. u veoma uskim. bilo kojeg aspekta. nego uglavnom i u moral­ nom pogledu. oni su bili do sada shvatani i nastavljani na jedan premalo ra­ cionalan način da bih iskreno vjerovao da im se već može dati pravi naučni značaj. Treba. uostalom. naprotiv. a naročito kod čovjeka. da ovo stalno pobolj­ šanje. da se ponovo vraćaju spontano divljem životu. iako je prolazna dezorganizacij a ovdje morala dublje poremetiti glavnu evoluciju. manje po­ magana. tako sposobni za naš društveni život kao savremeni Eviropljani. osnovnim ograničenjima. uzeti veoma rano. u svim različitim glavnim aspektima naše prirode. neodoljivu tendenciju. a više zgusnuta. uprkos svim preduzetim predostrožnostima: što bi. bilo stalnim ublažavanjem naših običaja. ne može se. usavršavanjem koje je proporcionalno najizraženijim i. ne samo u fizičkom i in­ telektualnom pogledu. koja nauka može kasnije opisati. nasuprot. odbiti da se prihvati. ne­ ma sumnje da se poboljšanje produžava. razvojem njegove civilizacije. u neku ruku. à fortiori. Potrebno je da jedna takva tendencija ka neprekidnom poboljšanju ljudskog položaja bude veoma spontana i duboko neodoljiva da bi se mogla održavati uprkos velikih grešaka naročito političkih. dvostruko rastuće poboljšanje. biti naročito mijenjane pod uticajem socijalne evo­ lucije. nego isto tako. što bi danas bilo teško osporivo. Ma da intelektualne sposobnosti mora­ ju. ovaj postojani progres. čini mi se. da se ovdje ne prihvati do izvjesnog stepena prin- cip slavnog Lamarka. pod uslovom da poređenje bude uvijek uspostavljeno koliko god je moguće. između individua jednog ana­ lognog cerebralnog organizma. ostaviti nikakvu sum­ nju.

uvijek preegzistirajućah. unutrašnjih ili spoljašnjih. da uvijek raz­ matra društveno stanje obuhvaćeno sa svih različtih glavnih aspekata kao da je bilo bitno tako savršeno u svakoj epohi da one sadrži odgovarajuću starost čovječanstva. nadam se. pravi filozofski karakter pozitivne politike. Ipak moram. pod čijom vlašću se ostvaruje njegova sadašnja evolucija. bez koje bi. čak i u praktičnom pogledu. Ova filozofska tendencija. bez ikakvog cjepidlačkog prenemaganja. ο čemu sam se već dovoljno izjasnio u odnosu na socijalnu statiku. prost nužan nastavak ovog spontanog reda koji proizilazi iz nepromjenljivih prirodnih zakona za sve moguće pojave. kao što će to. bez sumnje. ne mogu izbjegavati. sposobnosti koje sačinjavaju ukupnost na­ še prirode. čiji ra­ cionalni pojam mora naročito odstraniti odmah danas idealan duh. Radi se ο principu opštih granica. Ima se. potpuno neosporno. Ako različiti društveni elementi ne mogu ni­ kako na duže da održavaju spontano između sebe ovu univerzalnu harmoniju koja je prvi princip stvarnog poretka. kao što ću to pokazati neposredno. ο krajnjim uzrocima. koja predstavlja zakonodavca kao prost organ jednog neposrednog i stal­ nog proviđenja pod čijim uticajem se ne bi. ma kojeg. a da se ne obzire na njihovo stvarno određivanje. Jedno takvo filozofsko razmatranje teži samo da učini previdivim. u okviru od­ govarajućih granica. naučnoj ili praktičnoj. stegnute ispod njihove duge premoći. kao što se to obično radi u biologiji. a oba­ dvije nužno proizilaze iz istog očiglednog principa. vlada još obično sistemom socijalnih spekulacija. pravo da se u so­ ciologiji prihvati nužna ekvivalencija ova dva opšta izraza. stvarno usavršavanje čovječanstva. u praksi. iz ovog ne­ opozivog preimućstva relativnog stanovišta nad apsolutnim. lakše shvati prava istorijska povezanost do­ gađaja. u običnom ispitivanju društvenih pojava. po meni. ne biti. pod nadmoćnim uticajem metafizič­ ke filozofije. ni stroga osuda. dakle. bez sumnje. ova racionalna sposobnost ne isključuje nikako kao što sam to već utvrdio. tim više motivisano. postaje ovdje prirodno neophodan dodatak potpuno sličnoj intelektualnoj sposobnosti koja je ovdje gore utvrđena u odnosu na statičku so­ ciologiju: jedna je za napredak ono što je druga za poredak. po svojoj prirodi. ali uzimajući uvijek prvi u njegovoj potpunoj filozofskoj širini. a da se. mi ćemo morati. uvođenja novih sposobnosti. kad to slučaj zahtije­ va. u svakoj epohi. Nijedan razuman čov­ jek ne bi mogao od sada poricati najprije postojanje sličnih grani­ ca. naročito zbog pogrešne upotrebe koja se toliko vršila do naših dana. jer on odmah izražava običan sponta­ ni polet. pa ipak uvijek neizbježno zatvorena lizmedu nekih osnovnih gra­ nica. bez ijednog. pravi opšti duh svojstven pozitivnoj filozofiji. na opštu sposobnost koju ona mora spontano proizvoditi. uglavnom na­ pustiti. Isti princip mora. statičkih ili dinamičkih. biti izraženija nego u ijednom drugom slučaju. koji naročito razlikuje. postepeno usavršavanje. Ovo prvenstvo je. i čak. i koji. istrajati u korišćenju naročito prvog izraza. potpuno suprotnu ukupnim razma­ tranjima. veoma. mogućnost.uvijek razmatran kao pravo. stvarno usavrša­ vanje proizlazi naročito iz spontanog razvoja čovječanstva. mogle dopustiti nikakve granice. nastavak ove knjige. ni na koji način ne isključi. i čak. kao što sam to objasnio. Ne radi se. učiniti. u komparativnom proučavanju živo­ tinjskog organizma. kao što smo to već priznali za postojanje. nametnuta ukupnošću položaja predmeta i bez čijeg postoja­ nja bi opšta pojava stalnog napretka očigledno postala neobjašnji­ va. ovu pametnu naučnu popustljivost. pod zadnjom tačkom. sem ako neće da nastavi jednu ozbiljnu upotrebu antičke teološke hipoteze. postepeno pomognut odgovarajućim gajenjem osnovnih. na početku ove lekcije. čini mi se. dakle. koja predstavlja pravi predmet svake di­ namičke sociologije. dakle. kombinovanu sa korelativnim sistemom ma kojih prilika. Pošto. u svakoj eposi. sigurno nije ovdje manje neobičan. zbog njihove više zamršenosti. To je uvijek za kretanje. ovdje. koji. To bi značilo. i koji izgleda posebno odgovara naučnoj namjeni. koja omogućava da se bolje poštuje. Drugi izraz nemajući uopšte takvo svojstvo. pripisati političkim mjerama u pravom smi­ slu riječi neshvatljivu snagu. Cjelina prethodnih razmatranja prirodno vodi ispitivanju os­ novne koncepcije dinamičke sociologije sa posljednjeg glavnog as­ pekta koji je izuzetnije sposoban da kao nijedan drugi neposredno manifestuje. Budući da je u 160 161 . moram još upozoriti. umjesto da im se poglavito pripišu društveni progresa. tako isto svaki od njih. ma koje političke akcije. svom nužnošću. ni ο ma kojem upravljanju proviđenja. bilo prošlih ili savremenih. racionalno. direktno isključiti i ovu iracionalnu optužbu ο tobožnjem optimizmu u vezi sa ovim novim predmetom. u pogledu društvenih pojava. ili njihova cjelina. Naše vrijeme ne traži više ni najmanje racionalno opovrgavanje sličnih koncepcija. naziv razvoj ima. dosta određenoj. apsolutan i neograničen. što. usuđujem se to reći. još daleko od toga da budu u naše vrijeme dovoljno ispravljene. pre­ ma ukupnoj situaciji? Ali. ono što je moglo biti. dragocjenu prednost da neposredno određuje iz čega se sastoji. nenamjernih ili čak namjernih. Završavajući ovdje sa sumarnim opisom ove prethodne kon­ cepcije ljudskog razvoja. ud sada. tj. istorija ostala potpuno nerazumljiva. u bilo kom predmetu. kako bi moglo. iako su intelek­ tualne navike. neophodnost ma kojih od zabluda. koje su čak prestale da budu stvar­ no razumljive njihovim najodlučnijim pristalicama. prirodno. koja moraju ovdje. ništa više u jednom nego u drugom slučaju. ni naročito slobodna neposredna koncepcija najaktivnije ljudske intervencije. zaista. da budu toliko napredni koliko bi dozvolio čitav sistem različitih uticaja. i koji se samo mora mani- festovati na jedan manje pravilan ali jednako neizbježan način. koji srećom nije još pokvaren neracionalnom upotrebom. njeno stvarno ostvarenje.

njen uticaj mora. ma kako neprimijetna najpri­ je mogla izgledati njihova moć. i. uosta­ lom. različite moguće promjene se mogu samo sastojati u manje ili više izraženom intenzitetu različitih ten­ dencija koje su spontano svojstvene cjelini svake društvene situa­ cije. i. one se. uprkos suprotnom prividu. bez toga da. prema filozofskom zakonu koji sam već dokazao u tom pogledu u prethodnim dvjema knjigama. hemijskih ili fizičkih.bilo kojem redu pojava. kao mnogo važnije. niti ih. u čemu se sastoje ove glavne granice. treba biti. što ću objasniti posebno u sljedećoj lekciji. odmah razcrilo svaku ekonomiju stvarnih zakona predmeta. ni zakoni sukcesije? Ovo nerazumno čuđenje. uzdižući uzrok nereda iznad osnovnog uzroka. ijedan. koje je neizbježna posljedica samog postojanja prirodnih zakona. ljudska akcija. trebaće je. može biti potpuno preskočen. a da se ne može nikada odrediti nii njihova sopstvena priroda. Primijenjen na poli­ tički život. bilo statičkim ili dinamičkim. treba prethodno shvatiti društve­ ne pojave kao. nego kod prostijih i manje promjen­ ljivih pojava. Ako dakle među različitim uzrocima promjena ljudska in­ tervencija zauzima isti rang proporcionalnog uticaja. bez ikakve razlike između njih. cjelina stalnih uzroka. Neizbjež­ na postepena premoć stalnih uticaja. svaki državnik poslije dovoljnog vršenja političke vlasti. sem ako se ipak razum mije mogao onda dovoljno braniti od spontanog zanosa koji tako često iz toga proizilazi. a zatim će se istražiti koji rang važnosti može zau­ zeti među ovim različitim mogućim promjeniocima voljna i prora­ čunata akcija naših političkih kombinacija: takav je razuman redosljed. Ne insistirajući više na ovom očiglednom principu. ili naročito astronomskih za­ kona. kao opšteg principa i čak kao jedine pot­ puno prihvatljive danas. suviše prirodno danas da bi bilo ikako osuđe­ no od filozofije. nesimetrični elementi koji kvare ni zbog čega. poboljšati jedna tačna filozofska ideja ο pravoj bitnoj prirodi ovih stvarnih promjena. dakle. obično. da se. dakle. Može se. ne bi mogle nikada uzdići. one ostaju uvijek potpuno podređene osnovnim zakonima statike ili dinamike koji regulišu stalnu harmoniju različitih društ­ venih elemenata i stalnu povezanost njihovih neprekidnih promje­ na. bez kojeg prava društvena nauka ne bi mogla nikako postojati. sa svom preciznošću koju sadrži priroda predmeta i koja zadovoljava stvarne potrebe. zbog toga. Takva je prva naučna osnova za racionalna nadanja ο jed­ noj sistematskoj reformi čovječanstva. ali bez ikakvog. Sa ove glavne tačke gledišta. naročito. odlučuje da zaboravi. koja se razmatra sa ma kog stanovišta. je danas dopuštena prema svim prirodnim pojavama. uprkos snazi najšire saradnje kojom upravljaju najoštroumnije vještine. Treba u tu svrhu najprije procijeniti u čemu nepromjenljivi tok ljudskog razvitka može biti podstican od svih uzroka ma kojih promjena koji mogu biti na njih primijenjeni. poređujući ih. glavna evolucija čovječanstva mora takođe biti jedino shvaćena kao promjenljiva u nekim. Ali. ma kojeg. prirodno. i ljudske evolucije uze­ la najprije. u stvarnom političkom životu. granice promjena koje sa šire nego što čak dozvoljava sistem bioloških zakona u pravom smislu. kroz svoje vlastito iskus­ tvo. sa sličnim promje­ nama životinjskog organizma. jednom riječju. stepenima što se tiče njene same brzine. pod čijom potpunom moći se moraju vršiti takve pojave. Dakle. bi. jer ništa tu ne može biti promijenjeno. i čak više nego drugdje. s kakvim pravom društvene pojave mogu biti jedine izuzete od ovog osnov­ nog ograničenja. u svakom pogle­ du. u statičkom pogledu. koje su im tačno uporedive kad sa podčinjene sličnim uslovima. u dovoljno razmatranje. dakle biti zaista znatniji u prvom slučaju nego u drugom. sa tom jedinom razumnom razlikom. ukoliko je vlast šira. Kakve god da mogu biti varljive inspiracije ljudske oholosti. ni u kom slučaju spriječiti ni proizvesti ove uzajamne tendencije. iluzije ove vrs­ te moraju sigurno izgledati oprostijije nego bilo kojeg drugog sa162 držaja. shvaćen po prirodi stvari u razmatranju prve tačke. međutim. jer je njegova nemoć da se bori protiv prirodnih zakona pojava mogla postati presudnija. primijeniti i na društvene pojave. zbog njihove velike komplikacije najpromjenljivije od svih. bilo spoljašnjeg ili ljudskog. svi sociološki zakoni sadrže. u pozi­ tivnom proučavanju društvene solidarnosti. iako su promjene koje proizvode ma koji uzroci. i: utoliko više. stalne ilii savremene. ovdje kao i drugdje. pokazuje uopšte da. mogu sastojati neosporne promjene na koje su or­ ganizam i politički život. kao što je pri­ rodno da se to najprije pretpostavi. gore već predviđenom. koji može učiniti da koegzistiraju. u stvarnost tih neophodnih granica. tako nužno veće u redu političkih. koje nameće političkoj ak­ ciji ukupnost društvenih uticaja i kojima mnogo treba da pripiše uobičajen neuspjeh velikog dijela uzaludnih projekata ο kojima je on najprije potajno sanjao: možda bi čak ovaj osjećaj mogao biti utoliko potpuniji. ali da. naročito osjetljivi. treba sada pokazati neophodnu sposobnost nove političke filozofije da sigurno odredi kao neposrednu i stalnu primjenu svog naučnog razvoja. naravno. iako je najčešće prikriven. bilo opšte ili posebne. ništa ne može. Nema uticaja koji prouzrokuje poremećaj. malo važan. ni zakoni harmonije. u svim vrstama poja­ va promjene odnose uvijek izričito na njihovu jačinu i na njihov sporedan način stvarnog izvršenja. veoma uvjeren. tj. ovaj neophodan princip pozitivne filozofije. učiniti da budu neprirodne: isto je i u di­ namičkom pogledu. određenim. preokreta u glavnom redu stalnog razvoja. prave pri­ rodne zakone razvoja čovječanstva: samo ako se. posrednik. bilo bi očigledno nemoguće razumjeti. čim se u njima bude zahtijevao isti način filozofiranja U čemu se. svom nužnošću. bilo unutrašnjih ili spoljntih. što to ne može biti druga. ni njihova glavna povezanost što. iznad prirode samih prom­ jena. da društvene 163 . uvijek nužno veoma ogra­ ničena.

po obi­ čaju. prema ukupnim prošlim objašnjenjima. obuhvaćene u svoj njenoj naučnoj širini: ne bi uopšte odgovaralo ovdje istraživati da li je njen relativni značaj zaista saglasan ovom redu nabrajanja. Ne bi se. na poseb­ ni Drincip veoma prirodne iluzije koji održava sada ovaj nehotičan sofizam kod istih onih koji vjeruju da su potpuno oslobođeni od teološke filozofije. dovedeni do toga da ne­ prekidno reprodukujemo sva glavna razmatranja koja dokozuju stvarnu podčinjenost društvenih pojava nepromjenljivim zakoni­ ma prirode: jer jedan takav princip zaista predstavlja samo strogu opštu primjenu jedne takve filozofske koncepcije. ni obratno. kojem bi ono moglo biti samo prost dodatak. jedno takvo razvrs­ tavanje mora imati danas utoliko manje praktičnog interesa uko­ liko je uticaj političkih kombinacija. kojih se bez napora oslobađaju niže vrste živeći u jednom naprednijem društvu. ni nikakve individualne superiornosti koja može na primjer. bilo kojih. u kojima je on ozna­ čio princip. moglo una­ prijed sumnjati. 2) klime. promjena. Sasvim je isto. Svaki od osnovnih načina društvene egzistencije određuje neki sistem odgovarajućih običaja. sa ovog stanovišta. pripisuje. koje joj se još. odakle su očigledno proizašli. Najzad. nema nikakvog slu­ čajnog uticaja. od ova tri uzroka promjena. prejudicirajući po­ grešnim zanosom-krajnji rezultat jedne tačke neposredne kompa­ racije. prema glavnom hodu ljudskog duha. to je jedino zbog neracionalnog preimućstva. bilo racionalnih ili eksperimentalnih. osim toga. Baš i kad ovo određenje ne bi očigledno bilo neumjes­ no u stanju rađanja nauke. sam dovoljno pristupačan za našu intervenciju. razvijati kasnije sponta­ nom upotrebom. bilo u odnosu na soci­ jalnu statiku ili socijalnu dinamiku. kao što sam to naprijed primijetio. ma da on ima jednu ozbilju naučnu manu da unaprijed pretpostavlja. i čak. na način koji se nikako ne mo­ že odbaciti ovu usku zavisnost samih najeminentnijih genija od savremenog stanja ljudskog razuma. princip koji sam postavio. naročito od onoga od čega zavisi dopuna ljud­ ske akcije mehaničkim sredstvima. bude opisan istinski opšti duh. kao što sam to napomenuo u slu­ čaju klime u prethodnom poglavlju. Jer je. ako se ovome žele dodati sve či­ njenice. uostalom. Tako je to. U inte­ lektualnom redu koji je lakše danas ocijeniti. u ovom pogledu.promjene mogu i moraju postati šire i raznovrsnije od običnih bio­ loških promjena. zakoni metode bi bar primoravali da mu se odgodi neposredno izlaganje poslije ispitivanja glavnog pred­ meta da bi izbjegli neracionalnu konfuziju između osnovnih poja­ va i njihovih različitih promjena. ako ova komparacija nije još na odgovarajući način pripremljena tre­ ba takođe priznati da njeno sadašnje izvršenje nije uopšte važno za opšte ustanovljenje pravog duha pozitivne politike. 3) iz prave političke akcije. da bude postavljen naučni princip koji karakteriše i ograničava promjene koje su kom­ patibilne sa prirodom društvenih pojava. u jedno ili drugo ime. kao što sam to uradio. 1) iz rase. nehotično. bili bi. i zato će se nuž­ no ka njemu morati upraviti opšta pažnja. Ako je u ovom po­ gledu izgledalo da ja naročito imam u vidu pravu političku akciju. ni­ je čak bilo dovoljno ispitano u biologiji. za što bi ovdje bilo dovoljno navesti neki od brojnih primjera. ili različita mišljenja koja učvršćuju stvarno postojanje ovih neophodnih granica promjene. iz jednog razloga što je njegov stvarni značaj zaista nadmoćan. određeno razvrstavanje različitih uticaja izazivača promjena. Ali je dovoljno ovdje ο tome da. biće ga. mi­ slim. prema njihovom odgovaraju­ ćem značaju. takvo stanje čovječanstva gdje najbolji urođenici nužno stiču navike surovosti. U vezi sa ovim zadovoljiću se da uka­ zem. još više. mogavši imati društvene efikasnosti samo ako budu sag'as165 164 . Ova iluzija se sa­ stoji u tome da različite političke operacije. gdje je slučaj mnogo ma­ nje težak. jer glavno određenje. nemoguće ozbiljno osporiti prema cjelini političkih observacija: njegova postojanost će se. iz kojih bi one mogle proisteći treba samo tražiti da ja ovdje raspravljam pitanje koje sam pret­ hodno označio pod drugim aspektom. čak i sa političke tačke gledišta u pravom smislu. ma kakvi mogli biti pra­ vi i razlrčiti izvori ovih. dovoljno. u vještinama u pravom smislu. Dakle. u čitavom preostalom dijelu ove knjige. u svakoj epohi. uglavnom. Tako da mi izgleda kao da tri opšta izvora društvenih promjena proizilaze. čija se zajednička fizionomija lako pronalazi kod svih individua usred njihovih karakterističnih razlika: postoji sigurno. malo po malo. spontane promjene koje se odnose na individualnu organizaciju. uglavnom da uzmemo sam« onaj koji se odnosi na usavršavanje različitih metoda istraživanja. odgova­ rajućim stanjem socijalne evolucije. ili sva­ kom drugom. od Lamarkovih radova. čak i u pogledu moralnog razvitka naše prirode čiji je karakter sigurno regulisan. Uostalom. naročito. kao što smo to naveli u prethodnoj knjizi. razmatrajući neposred­ no. Istorija nauka potvrđuje naročito. kao što će to neposredno potvrditi istorijska analiza kasnije. Jedno takvo istraživanje bi bilo danas izuzetno preuranjeno. ma kakve da budu voljne pro­ mjene koje su rezultat obrazovanja. Poslije ovog sumarnog naučnog ograničavanja opšteg polja so­ cijalnih promjena od nekih izvora. prenijeti u jednu epohu otkrića koja su zaista rezervisana za kasniju epohu. tj. i koje danas teži da neposredno spriječi svaki pra­ vi pojam socioloških zakona. čiji sam racionalni princip po­ stavio. ne može se nadati da će sociologija moći biti danas u tom pogledu naprednija. Ali. čije ispitivanje mora ostati rezervisano za kasnije. bilo zemaljske ili du­ hovne. na prim­ jer. nije moglo još biti potčinjeno nikakvoj racionalnoj elaboraciji. pretpostavljajući naravno kao stalne jednu sre­ dinu i jedan organizam. Pošto je zdrava opšta teorija ovih granica promjene u biologiji još bitno u osnivanju. i.

ipak izjalovila. Ferguson je oštroumno p r mijetio da čak uticaj jednog naroda nad drugim. nji­ hov jadan prividni trijumf duguje samo jednom spontanom sta­ nju koje je određeno cjelinom odgovarajuće društvene situacije. određuju šta je ljudska evolu­ cija spremna da proizvede.ne sa odgovarajućim težnjama čovječanstva. Ipak je sigurno da gore postav­ ljeni princip u vezi sa racionalnim granicama političke akcije. Naročito tako politička vještina može naj­ zad početi da dobija ispravno sistematski karakter. ni na koji način osloboditi od neposredne i djelimične procje166 ne odgovarajuće situacije. Baš. koja je usavršavana racionalno. do potpunog neshvatanja praktičnog značaja jedne nove nauke koja bespovratno razbija. nejednakih i promjen­ ljivih^ kao kod životinjskog kretanja. bez sumnje. oni koji sebi pripisuju. koji teži uvijek da prevlada i čije tačno poznavanje dozvoljava da se unaprijed uredi prirodna premoć. i naročito. oko jednog srednjeg pokreta. ove zakone prirodne harmonije i sukcesije koji. nažalost mnogo redi. Pos­ tupajući tako očigledno se zanemaruju brojni i karakteristični slu­ čajevi. na primjer. priznala dakle stvarno postojanje opštih granica prom­ jena koje su svojstvene društvenim pojavama. pomoću sličnih procjena. kao što to svjedoče neodbacivi primjeri Julija. 167 . koja je proizvela privremeno i djelimično popuštanje opšte harmo­ nije: kao što se lako to može potvrditi danas. hod civilizacije se ne vrši. pošto je. tako je isto bilo u svim vremenima. bilo u odnosu na poredak ili na progres. Bonaparte. očigledno je da direktan razvoj društvene nauke određuje. prema različitim prethodnim razmatranjima. bilo na dobro ili čak na zlo. zaista. treba.. u pogledu glavnih društvenih zabluda koje su derivati moralne raspuštenosti. nasilne revolucije koje rađaju zapreke. pravolinijski. Uostalom. priroda pojava. u svakom slučaju. pravo go­ voreći. istovremeno. laku zaslugu da su razvili kod svojih savremenika polet za anarhične strasti. opažaju samo da se. takođe podržana moćnom vlašću. umanjujući ove oscilacije i manje ili više nesrećna lutanja koja im odgovaraju. bilo koja vlast individue nad rodom je uostalom realno podčinjena ovim opštim granicama. ma koja politička intervenci­ ja bi. predviđanje je pravi izvor akcije. mogao je biti vođen do sada odličan instikt genijalnih ljudi. kao i u naukama. utvrđuje neposredno. a ona je proizašla iz naše intelektualne anarhije. Bilo bi. Mo­ gu se čak u tom pogledu posmatrati kao još. itd. kakva god da može biti lič­ na vrijednost najmoćnijeg čovjeka. onako kako sam to pokazao u mom spisu iz 1822. koji se ne mo­ že. kojoj od svih. može uopšte tu ostvariti uglavnom samo promjene koje su saglasne njihovim sopstvenim težnjama. jedino zato što je bila upravljena u sup­ rotnom smeru od opšteg kretanja savremene civilizacije. čiji razvoj se tako nalazi samo malo više ubrzan ili malo više usporen. U društvenom organizmu. Ova. što do­ kazuje spontani tok ljudske evolucije. ustanovljen pravi naučni princip na­ mijenjen da odredi i da ograniči takve promjene. kojima istorija obiluje. pravu fundamentalnu tačku kontakta između društvene teo­ rije i društvene prakse. pra­ vi uticaj i aktuelni značaj od ovog opšteg principa. empirij­ ski izvršenih. promje­ na koje zavise od sistematizovane političke akcije. miada najjača od svih sličnih sila. i u svakom društvenom pogledu. dakle. na najneosporni]i i najtačniji način. naznačavajući čak glavne prepreke ko­ je su pogodne da se prebrode. iz toliko različi­ tih razloga. naša. u svakoj epo­ hi. Filipa II. može najviše doz­ voliti da ga prisvoji. U politi­ ci. sa naučnog stanoviš­ ta. glavni oportunizam uvijek sačinjava glavni uslov svakog velikog i trajnog uticaj a. Jednom riječju. ove ambiciozne iluzije koje se odnose na nedefinisanu akciju čovjeka prema civilizaciji: treba li zbog toga so­ cijalna fizika da čeka da bude najprije nekoliko puta optužena da nam svodi na prostu pasivnu observaciju ljudske događaje. Jer. mogla imati prave društvene efikasnosti. čije oruđe on samo može biti. jedna spontana ali malo jasno evolucija. ali ipak veo­ ma značajni u cjelini ljudskog razvoja. liče na preuranjene ili nepromišljene posmatrače koji kao da su proizveli ono što može jedino bitno odrediti. mogao dokazati jedan preobražaj sličan onom koji se danas dešava u me­ dicinskoj vještini. čak i onda kad se samo radi ο posljedicama koje je naj­ lakše proizvesti. U svakoj vrsti kao što sam to utvrdio od početka ovog djela. znati prije svega. bilo osvajanjem ili drugačije. precjenjivanje stvarnog značaja jedne takve vještine. već serijom oscilacija. jednom riječju. u jurenju za preu­ ranjenim poboljšanjima. sa tako čudnim po­ nosom. kojoj se pripisuje sposobnost da sprije­ či. pošto je prirodna saradnja. na­ suprot tome. prestajući da se bitno upravlja prema samovoljnim principima koji su ublaženi empirijskim pojmovima. zemaljske ili du­ hovne. nego što bi to mogao biti spontano. čak i u ovom slučaju. samo oslanjajući se direkt­ no na odgovarajuće tendencije političkog organizma ili političkog života kako bi pomogla oštroumnim vještinama spontani razvoj. u svakom slučaju. koje najčešće vladaju njihovim umom. toliko precizno koliko je mo­ guće. u svakom slučaju. presudniji obrnuti slučajevi. stoga. u svojim spe­ kulativnim osnovama. Neodređene intelektualne navike koje još preovlađuju u poli­ tičkoj filozofiji mogle bi danas veoma dovesti. gdje se politička akcija. U revolucionarnim epohama. uprkos progresivne tendencije koja bija­ še njoj u prilog: intelektualna isto kao i prava politička istorija nam nude za to neosporne primjere. u kojim najviša politička vlast nije mogla ostaviti skoro nikakav duboki trag najenergičnijeg i naj­ bolje podržanog razvoja. koji su stvarno izvršili veliki i duboki uticaj na čovječanstvo u nekom svojstvu i u ma kom pogledu: jedino su tako oni mogli ispraviti grubo iluzorna ili pogrešna obavještenja iracionalnih i he­ ­­­­ičkih doktrina. bez ikakve moguće stalne intervencije. kome prost narod pripisuje druš­ tvenu aßciju. samo tako bi se.

bolesti i krize su. indirektna. Što se tiče druge. ne izuzimajući čak ni biologiju. Mo­ ra završiti ovu lekciju sumarnim opštim mišljenjem ο prvoj vrsti naučnih sredstava. bilo sadašnju ili prošlu. ne radi se uopšte ο upravljanju poja­ vama. u mnogim pogledima. socijalna fizika razma­ tra dakle. iako je to ovdje moram napomenuti. Vodeći najzad. bilo kojem. naročito. koje su opštije i manje komplikovane. izgleda mi od sada dovoljno okarakterisan pravi opšti duh svojstven novoj političkoj filozofiji tako da učvršćuje ra­ cionalnu poziciju socioloških pitanja. sva­ ku nevrijednu ili prolaznu. koncepcija koja je zaista kapitalna i sasvim savremena. neprekidno ujedinjeni prisnom i uni­ verzalnom solidarnošću. nego samo ο promjeni njihovog spontanog razvoja. kao i u biologiji. i čak više nego drugdje. da bih je bolje opisao napraviću od nje poseban i odvojen predmet sljedeće lekcije. duboko podčinjena sistemu temeljnih nauka koje se odnose na različite uzastopne vrs­ te pojava. i prema tome. i zbog jednog i zbog drugog. koja je veoma prilagođena svakom. neposrednih ili posred­ nih. opasnu akciju. direktna koja se sastoji od različitih sredstava istraživanja koja su mu primjerena. Ali. Razvijajući do najvišeg stepena društveni osjećaj ova no­ va nauka. mi moramo naj­ prije očekivati zbog najveće komplikacije pojava da nađemo u so­ ciologiji jedan sistem naučnih sredstava. nužno rastuću nesavršenost različitih nau­ ka ukoliko njihove pojave postaju složenije. kao i kod prethodnih djelova ove Rasprave. u opštoj vještini posmatranja: tj. dakle. koje je moraju. Prema jednom filozofskom zakonu utvr­ đenom naročito u dvema prethodnim knjigama. prema tačnoj procjeni njihovog glavnog karaktera i racionalnim predviđanjem njihovog konačnog ishoda. ogromnu i vječitu društvenu cjelinu. treba sada pristupiti. učestvuju neizbježno. koje su od sada dovoljno određene. bilo sa cjelinom prethodnog kreta­ nja. svaku pojavu sa dvostrukog osnovnog gledišta: njene har­ monije sa koegzistirajućim pojavama. Ovakvim skupom prethodnih pojmova. ovdje ο sumarnoj procjeni relativ169 . ili iz date čitave prošlosti. Ovdje kao i na drugom mjes­ tu. u svakom pogledu. jedno takvo proširivanje sredstava ovdje takođe ne mo­ že kompezirati. sa preciznošću koju dopuš­ ta pretjerana komplikacija svojstvena ovim pojavama. koja će.ituisane. što očig­ ledno zahtjeva da se prethodno znaju njihovi stvarni zakoni. svaki u određenom obliku i stepenu u glavnoj evoluciji čovječanstva. sa nekom logičnom energijom koju ona stvar­ no izvodi iz prirode jedne takve studije. druga. ili čak buduću. predstavljati racionalnu dopunu ove lekcije. a da. i. U sociologiji. isto tako kao i svaka druga stvarna nauka. koliko je to moguće. bilo iz da­ te situacije. koja je od tog doba pot­ puno ostvarena. mogu se jedva nadati da će ona biti dovoljno priznata prije nego joj postepeni razvoj nauke spontane reprodukuje potvrdu. bilo sa ukup­ nošću odgovarajuće situacije.zbog njegove vrhunske komplikacije. što je moralo biti mnogo teže nego kod nauka koje su već kon»(. Pošto smo tako završili neophodno prethodno ispitivanje pra­ vog opšteg duha koji mora karakterisati novu političku filozofiju.i naučnoj hijerarhiji koju sam ustanovio. uostalom. i najzad. ona može još korisno doprinjeti. ne samo sa neophodnim prethodnim određenjima različitih spontanih tendencija koje ona mora sponta­ no pomoći. da ublaži i. svaka od njih njoj izgleda objašnjena. ali ništa manje neophodna proizilazi iz nužnih odnosa sociologije sa sistemom prethodnih nauka. dakle. sa svakog različitog glavnog aspekta. zbog toliko razloga snabdijevati dragocjenim stalnim obavještenjima. na neposredan i stalan način. nužno predstavlja. prave opšte veze koje međusobno povezuju sve društvene pojave. u prostoru ili u vremenu. ona se trudi. Ovaj nužan za­ kon nastavlja zaista da postoji i u ovom novom slučaju. treba tu najprije razlikovati dvije glavne vrste neophodnih sredstava: jedna. ni proklinjući. objašnjavajući je ukratko. Socijalna fizika mora biti. nego i sa opštim obavještenjem ο glavnim sredstvima 168 koja tu može primijeniti. komparativnu metodu. naučno istraživanje upotreblja­ va zajednički tri osnovna načina koja sam razlikovao od druge knji­ ge ove Rasprave. proučava­ nju živih bića. proste predmete posmatranja. eksperimentisanje u pravom smislu. tako da izbjegne. ka tačnom sistematskom predviđanju događaja koji modu proizaći. politička nauka neposredno snabdijeva i političku vještinu. nego u individualnom organiz­ mu. čisto posmatranje. Radi se. čitavu ljudsku vrstu. koliko je to moguće. kad je stvarna nauka prinuđena da suštinski prizna svoju trenutnu nemoć pred dubokim neredima ili neodolji­ vim silama. svom nužnošću. odbacujući uvijek brižljivo svako uzaludno i neprihvatljivo is­ traživanje intimne prirode i bitnog načina proizvodnje ma kojih pojava. nužno još neizbježnije. Ali krajnja novost predmeta mora učiniti tu danas ovu neizbježnu ekstenziju mnogo osjetljivijom za verifikaciju nego kod svake druge nauke. najprije statičkih. čak i onda. ne odriču­ ći se nikada jedne pametne intervencije. jednom riječju. kao u svakoj drugoj nauci. da skrati krize. i njene povezanosti sa pret­ hodnim i sa kasnijim razvojem čovječanstva. Ne diveći se. i gledajući u njima iznad svega. čiji različiti organi. racionalnoj procjeni cjeline različitih osnovnih sredsta­ va koja odgovaraju prirodi i namjeni sociološke nauke. po čuvenoj Paskalovoj formuli. prem. individualni ili nacionalni. i sve više i više. političke činjenice. da otkrije. a za­ tim dinamičkih. raznovrsnijih ili razvijenih od ijedne druge glavne grane pri­ rodne filozofije. koja treba kasnije da posta­ ne glavna racionalna osnova pozitivnog morala. svako pogrešno trošenje ma kojih snaga. u pravom naučnom smislu izraza. kad je mogla biti na odgovarajući način dovedena u vezu. sem zbog nemogućnosti ko ja je na odgovarajući način utvrđena. kao da obrazuje. zaista. koji ko­ načno predstavlja njegovu najpotpuniju moguću primjenu.

ne može nika­ ko poništiti neospornu tačnost ovog stalnog zahtjeva. čak najprostije i najsavršenije. kao ljudski duh može ikada biti zaista dos­ ljedan do kraja kad postupa prema neobičnim principima. opasna sadašnja šteta od svakog antiteološkog raspoloženja koje uopšte ne počiva na. uvredljivu nepristojnost da potpuno diskredituje matematički dun razumnih ljudi koji su suviše obrazovani da ga sude direktno. potpuno pogrešni u mnogim pogledima. naročito istorijskim. katoličke filozofije. utvrdio se siste­ matski skepticizam. ma kojem. obično. na različite. sav značaj ko­ ji im se ne može. da bi zahtije­ vala ovdje ikakvo objašnjenje: sama matematička nauka nije si­ gurno od toga uopšte još oslobođena kao što se to obično pretpos­ tavlja. Anarhičan društveni uticaj metafizičke filozofije prošlog vijeka. pogrešno zaokupljeni sofističkim deklaracijama protiv nauč­ ne vrijednosti svjedočenja. ali koji su veoma slabo shvatili čitavu du­ hovnu oblast. Filozofi koji su manje. osim ozbiljne druš­ tvene opasnosti da pomaže duboko štetne zablude. a da. međutim. Sa tim zabludama. uticajem koji je zajednički isključivo metafizičkim koncepcijama. koji se trude da nametnu druš­ tvenim posmatranjima. uprkos iluzornoj podjeli koju sam naveo. onom apsurdnom teorijom ο istorijskom pironizmu. čak i direktnim. šireći se od doktrine ka metodi. Razlika na koju smo se malo prije pozvali. miješaju se da­ nas sve više i više greške koje su manje štetne. Sto se tiče običnog posmatranja. zato što je taj paradoks sastav­ ni dio filozofskog arsenala. čak kod izvanrednih duhova. dozvoliće da se lako riješe ovi različiti sofizmi. jedino društvenim proučavanjima destruktivan značaj jednog tak­ vog paradoksa koji. i čak. tačnom posmatranju. koje su prethodno definisane. da bi iz njega izveli ponekad princip jedne iracionalne podjele nau­ ka. Koja nauka može izaći iz stanja nastajanja. kad jednom bude potpuno prihvaćen primjenjivaće se. kao i sa prvog aspekta. Prethodna objašnjenja data na početku ove Rasprave (vidjeti drugu lekciju) ο neophodnoj i stalnoj razlici između pouzdanosti i preciznosti u pogledu bilo kog sadržaja. ne vodeći računa ο različitim predostrožnostima. Odakle proizilazi. koji je previše žurno i previše nepotpuno stresen. ove namjerne ili nenamjerne sofističke zablude su često bile dovedene do dogmatskog negiranja svake prave sigurnosti u društvenim posmatranjima. koji je konstruisala revolucionarna me­ tafizika da bi intelektualno razorila stari politički sistem. eksperimentalnim ili racionalnim. do stepena najviše zbrke. su im. nudilo više nego jedanput. ru­ šeći unaprijed same logičke osnove na kojima su mogle počivati prave naučne analize.nog značaja i pravog karaktera ova tri uzajamna postupka u ono­ me što se odnosi na prirodu i namjenu.' Zbog jednog i drugog. čak najprostije. koje nam tu mogu biti dovoljna garancija. nehotičnom nedosljednošću ograničava se. Jer je očigledno. spriječi kasnija intelektualna reorganizacija. imaju neophodnu potrebo za onim što se zove: testemonijalni dokazi. u pogledu društvenih događaja. i još više u naukama koje su složene. na testimonijalne i netestimonijalne: što jasno dokazuje žalosno 170 povjerenje koje takvi sofizmi još čuvaju u izvjesnom stepenu. pripisali dosta ugleda. na kojima ne treba da insistiram. dekorišući ih ta ko impozantnim prividom racionalnosti. spontano će biti dovoljna da. to. doprinose isto tako potpu­ nom razaranju sigurnosti nauka i to onih koje su u odnosu na ove za društvena dokazivanja. Precenjujući. prema njihovoj iluzornoj teoriji šan­ si. pravu autentič­ nost biblijskih priča. kada im se dogmatski 171 . iako njegov princip nije. koja se prava podjela intelektual­ nog rada može izvršiti. ako svako hoće da koristi samo svoja lična posmatra­ nja? Čak se niko ne usuđuje to direktno podržati među najdoslednijim pristalicama istorijskog pironizma. niti pak. bez nedoslednosti odbiti. opšte teškoće za­ jedničke svakom. uglavnom. što nikako ne sprečava da se nepre­ kidno koriste uz sudjelovanje sa neposrednim posmatranjima. i čija realnost počiva samo na vjernom svjedo­ čenju prvobitnih istraživača. da prihvataju neprekidno u fun­ damentalnoj elaboraciji njihovih najpozitivnijih teorija posmatra­ nja koja ne mogu biti direktno izvršena. da se jedan takav paradoks primjenjuje stvarno danas samo na društvene pojave? To je uglavnom. a manje razvijene. iza osnovne nesigurnosti ljudskih svjedočenja da bi nas­ tavio da poriče pozitivnu vrijednost različitih istorijskih obavješ­ tenja. ο tome šta ono može i treba biti u društvenoj sociologiji. srećom. ponovljena od onih koji ih koriste. uostalom. na neki način. čak pretjerano smanjujući opseg sopstvenih spekulcija. da prihvate. ο sistematskom empirizmu. uvijek protestovao. a naročito po­ sebne teškoće koje se moraju spontano pojaviti kod tako komplikovanih pojava. sa ovog drugog. pripisujući im. Neki geometri su čak pustili zadovoljstvu ili naivnosti na volju da dokažu u vezi s tim. ove nove nauke. čija je metodska negacija bila prvi razlog ovih logičkih zabluda: takva je. dakle. prethodno do­ voljno razvijenom. zamjenjujući neposredna posmatranja samo po­ srednim. pozitivnom duhu. i koji. svom nužnošću. prave se sigurno. razbi­ je konfuziju ideja koja predstavlja prvi logički izvor ovih prostih grešaka. ova vrsta spontanih izuzetaka. nužan porast ove tobožnje nesi­ gurnosti samim vremenskim protekom: što je. ma koje vrste naših stvarnih saznanja. koji produžava još danas svoju nezdravu aktivnost. Jed­ na takva neophodnost je veoma očigledna. protiv kojih je običan razum. tj. Otkada ova osnovna zabluda nije više otvorenije predavana. još veoma ne­ potpuni pojmovi. doprineo je slijepim instiktom destrukcije da se. koje su još veoma štetne. teškim i smiješnim računima. ali su opravdano revoltirani takvim zloupotrebama. na primjer. da sve različi­ te nauke. čak u astronomiji. ali isto tako nepri­ jatne. očigledno više održiv. Mnogi duhovi koji su malo napredni smatrali su se skoro obaveznim da se vrate u jaram.

najčešće. da previše specijalizovane činjenice ne mogu precizno imati. Činjenice. direktno udaljavajući posmatraču odgo­ varajuće intelektualne dispozicije za jedno pravo naučno istraživanje. u p o t r e b a ma koje teorije. bez jasnog obavještenja j e d n e teorije. zbog prirode društ­ venih pojava. Ali. naročito u ovoj vrsti. Bilo bi. u sociologiji nikakvu pravu naučnu vrijednost. budući da su. da je odsustvo svake pozitivne teorije d a n a s to što čini d r u š t v e n a p o s m a t r a n j a t a k o n e o d r e đ e n a i n e k o h e r e n t n a . 1 Često se vjeruje da društvene pojave moraju biti veoma lake za posmatranje. J e d a n t a k a v logički propis mora. ako nije prvo usmjereno i zatim i n t e r p r e t i r a n o ma kojom teorijom: t a k v a je. u ime nepristrasnosti. Bilo k a k o bilo. posmatra samo kad samo izvan njih. što nas na n e k i način p r i ­ m o r a v a da i s t o v r e m e n o k r e i r a m o p o s m a t r a n j a i zakone. k a o što sam to ustanovio od početka ovog djela. koje je d u b o k o iracionalno. samo razvija i zadovoljava sve više i više. više ili manje. Od s a d a je očigled­ no da je. u mjeri u kojoj u m n o ž a v a i u s a v r š a v a odnose između pojava. u odnosu na te pojave. jedine koje nauka treba da obuhvata. ta običnost i taj personalitet. Činjenice određenog stepena opštosti ili složenosti. kao što sam to dokazao. ma koje teorije. Či­ tava o v a knjiga učiniće da se prosudi k a k o s a m izvršio j e d n u t a k o delikatnu i n t e l e k t u a l n u funkciju. iz kojeg se može izaći samo služeći se najprije materijali­ ma koji su slabo r a z r a đ e n i i d o k t r i n a m a koje su loše shvaćene. u društvenim pojavama jednu takvu običnu inverziju. ne razmatrajući čak. zbog n e d o s t a t k a i n t e l e k t u a l n i h sposobnosti i spektak u l a t i v n i h objašnjenja. p o t p u n o empirijsko. b a r hipotetički ve­ zu za neki z a k o n . na j e d a n stručniji način. iako smo u njiih zaronjeni. fizičkih i hemijskih proučavanja. a naroči­ to u pogledu različitih bioloških proučavanja. još više nego u odnosu na sve ostale. p o s m a t r a n j e v e o m a š t e t n o i čak p o t p u n o n e s i g u r n o : n a u k a bi mogla upotrijebiti s a m o ona. ova logična nužnost m o r a ozbiljno povećati ogromnu 172 glavnu teškoću. nego čak i uočiti još neistražene činje­ nice. postati utoliko neophodniji ukoliko se radi ο komplikovanijim pojavama. ne mogu biti nikako upotrebljavane kao različite šanse za tako pretjerane greške. jer su vrlo obične. koja su n e o p h o d n a za njihovo p r a v o n a u č ­ no istraživanje. iako doktorski p o d r ž a n o u naše vrijeme. još neminovnije od svih ostalih. uostalom. najprostije n u ž n o najvažnije. u ovoj vrsti. posm a t r a č ne bi čak. prvi polet teo­ loške filozofije. baš zbog najveće nesavršenosti pozitivnih teorija. ne samo procijeniti. uopšte. bez s u m n j e uopšte ne nedostaju. Dobro se. 173 . od tobožnjih filozofa. čak i najprostijih. i kao što ću to u s k o r o objasniti. stalnu u p o t r e b u f u n d a m e n t a l ­ n i h teorija koje su o d r e đ e n e da stalno povezuju činjenice koje se dešavaju sa gotovim činjenicama. teško zamisliti j e d n u logičku d o g m u radikalnije su­ p r o t n u p r a v o m osnovnom d u h u pozitivne filozofije. gdje su. koja predstavlja j e d n u v r s t u začaranog kruga. k a o i poseb­ noj prirodi koju on m o r a vršiti u sopstvenom p r o u č a v a n j u društve­ n i h pojava. koja je. i čija nas l a k a p r i m j e n a zapljuskuje sa toliko neupotrebljivih opisa. u ovoj vrsti pojava. sposobne samo za neki to­ božnji domet u pogledu sporednih pojedinosti koje. Daleko od toga da se oslobodi ove glavne obaveze. i ko­ ja očigledno može biti na zadovoljavajući način spriječena ili odagnata samo dubokim i prisnim bavljenjem najpozitivnijim teorijama. gdje. zbog krajnje zamršenosti pojava valjana istraživanja t a k o t e š k a i još t a k o rijet­ ka. najčeš­ će sam zahtijeva kasniju n e o p h o d n u reviziju. ne mogu uopšte ovdje biti. n a d a m se vredjeti kao n e k i oproštaj. naročito pozitivne. u p r kos djetinjastih zahtjeva t a š t i h sakupljača tajnih a n e g d o t a : ali o n e ostaju duboko sterilne. prema prethodnim objašnjenjima iz ove lekcije. i upravo. po prirodi stvari. zbog njiho­ ve n e o p h o d n e povezanosti. bez sumnje. m o r a j u t r a ­ žiti. p o s m a t r a n j a koja su na drugi način vođe­ na. govorim ovdje samo ο spekulativnim uslovima. poznate sa punom si­ gurnošću. Ne može se u tom pogledu izražavati n i k a k v a s u m n j a kod uzastopnog raz­ m a t r a n j a astronomskih. zaista. ono što mora nužno doprinijeti da. na­ suprot. zaista. sa spon­ tane tačke gledišta. Ali to je doista. samo ako 1 Ove iracionalne primjedbe su. koja se. a da posmatrač. 1 Zbog p r e t j e r a n e komplikacije t a k v i h pojava nji­ hovo statičko p o s m a t r a n j e može postati zaista efikasno. svako izolovano. n i k a k v o p r a v o p o s m a t r a n j e nije moguće. uostalom. pozitivna filozofija je. P r a t e ć ' ovu neodoljivu n a u č n u analogiju. di· ma koja d r u š t v e n a posmatranja. čija će mi pravična p r e t h o d n a procjena. bolje će se moći. što su bolje povezane između sebe poznate činjenice. koja m e đ u t i m o b u h v a t a j u bitno iste činjenice sa j e d i n o m razlikom u gledištima. koja se odnose na najviši stepen moguće komplikacije p r i r o d n i h pojava. j e d n a takva veza predstavlja glavnu k a r a k t e r i s t i č n u razliku između p o s m a t r a n j â n a u č n i k a i običnih posm a t r a n j a . uz veću komplikaciju. jasnije nego i u jednoj drugoj. onda se. koju već predstavlja. p r v o ra­ cionalno zasnivanje pozitivne sociologije.zabranjuje. Ja. statička ili dinamička. sam. očigled­ no je. očig­ ledno je. i čak apsolutno neprimijećene. efikasnija k a d je stvarnija. zaista. posta­ ne teža ova vrsta posmatranja. sa p r a v o g n a u č n o g stanovišta. naročito pristupajući im od cjeline ka djelovima. može sam proizvesti i održati. jasnije će se shvatiti da. najčešće u tome su­ djeluje. logička p o t r e b a koja o d r e đ u j e u djetinjstvu ljudskog uma. S m a t r a m da. znao šta t r e b a da p o s m a t r a u činjenici koja se p r e d njegovim očima dešava. i odlučujući uticaj jedne. s u p r o t n o pravilu. unaprijed je očigledno. Sto se više razmišlja ο ovoj temi. po svojoj prirodi. manje ili više duboku halucinaciju koju zanos strasti određuje tako prirodno u jednom takvom predmetu. pomoću veza p r e t ­ h o d n i h činjenica uči zaista da p o s m a t r a sljedeće činjenice. mogu samo služiti jedva kao p r i v r e m e n i materijal koji. Ο bilo kojoj vrsti pojava da se radi.

logički propis na kojem insistiram je. bitnu naviku za vrijedna istorijska istraživanja. makar običnom privremenom hipotezom. duh cjeline nije dakle samo neophodan u socijalnoj fizici. a to je još očigled­ nije potrebno u vezi sa dinamičkim činjenicama.se od sada usmjeri ka saznanju. Nijedna društvena činjenica ne može imati pravo naučno zna­ čenje. ranije ustanovljene u ovoj lekciji. jako čudno da razmatranje ove opasnosti može danas dovesti do toga da posluži osnov. koje ne bi imale nikakav utvrđen smisao. izložiti. mogu najzad biti korisna za razvoj zdrave socijalne filozofije. pogodna. kao što sam već objasnio u ovom poglavlju: sada se vidi da on mora takođe veoma upravljati čak direktnim istraživanjem da bi ono mog­ lo steći i sačuvati pravi racionalni karakter i ostvariti legitimna očekivanja koja mu se najprije postavljaju. manje ili više racionalnim. mojim očima koliko od­ lučno toliko neposredno. Ona će isključivo odbaciti samo radove bez cilja. za tijesnom stal­ nom podčinjenošću cjelini pozitivnih spekulacija stvarnih zakona solidarnosti ili sukcesije pojava koje su tako izuzetno komplikovane. da oslabi čitav sistem realne nauke. Ali. tako očigledno. za održanje metafizičke metode. mada ih ona mo­ ra. čija primjena ne sadrži nikakvu stabilnost. iako vođeni samo iracionalnim koncepcijama. nasuprot. održavali. u odnosu na čis- 174 175 . ma kojim. da vide u činjenicama. jer bi odsustvo svake koncepcije koja up­ ravlja. i mora tako doprinijeti danas da uzmiču iz obe struke dobri posmatrači. bez ikakve sumnje. koja su zasnovana na cjelini većeg broja činjenica. uostalom. da predvidi ovu ozbiljnu opasnost. shvaćen sa jednog drugog aspekta. i na koji način propisuje pravu uče­ nost shvaćenu sa različitih mogućih aspekata. podjednako spontanim podsticanjem i hranjenjem novim i većim temama. kao i u svakoj drugoj. sa neočekivanih tačaka gledišta. mada slabost našeg razuma ne dozvoljava uopšte da se garantuje da će mu on uvijek uspješno odoljeti. i. na­ metnut prirodom predmeta. Bilo bi. nužno. da se učini duh cjeline aspolutno nadmoćnijim u sociološkim proučavanjima. više naučno dostojan­ stvo. pra­ vo reći. koja. što se tiče prošlosti ona vraća pravdu poštovanom žaru onih koji su uprkos taštim filozof­ skim prezirima. beskrajno manje od svih ostalih. koja teži. tako­ reći od početka ove knjige. po svojoj prirodi. bez sumnje direktno pove­ ćati osnovnu teškoću. i čak više nego u ijednoj drugoj zbog njene velike kompli­ kacije. sa osnovnim zakonima društvenog razvoja. li. koje je bar skicirano u glavnim crtama. instiktivnom upornošću. bez sumnje. podčinjavanjem prvih povezivanja kasnijim ispravljanjima. Jedna takva podčinjenost mora. Najzdad. može postojati bojazan da direktna i stalna upotreba nauč­ nih teorija ne oslabi ponekad stvarna posmatranja. očiglednu opštu potvrdu. Prebacujući. jedno takvo pravilo je ipak najpodesnije. Uostalom. po svojoj pri­ rodi. predstavlja u. već i onako izraženu koja karakteriše druš­ tvena posmatranja. naravno. samo zamijeniti inspiracije doktrina koje su iz­ nad svega metafizičke. pozitivne teorije se. očigledno. Znači. dragocjeniju namjenu i time. opasnosti. naš razum iz domena idealnosti u područje stvarnosti. bilo. Ali ova spontana nepriličnost ra­ cionalnog istraživanja može biti apsolutno izbjegnuta. da se shvate i na odgovarajući način postave naučna pitanja. nužno nestvarno. ako najprije ne budu dovedene u vezu. Vidi se dakle da. na jedan još dublji i posebniji način nego u ijednom drugom slučaju. u poli­ tičkoj filozofiji. sam ovaj propis. kao što savremena fizika osuđuje obične kompilatore čisto empirijskih posmatranja: i pored toga. samo prirodni slijed i neophodan dodatak osnovne obave­ ze. najnerazumnijim predubjeđenjima. tako često izgubljena u napornoj elaboraciji jedne savjesne ali sterilne učenosti. polazeći naroči­ to od sistema ka elementima. zbog same prirode društvene nauke. ustvari. ovaj intelektualni uslov je. u nju nužno zaranja naš razum skoro neograničeno. Jedino tako. bitnih zakona društvene solidarnosti. nudeći uvijek plauzibilne šanse za jednu neodređenu istorijsku verifika­ ciju. dokazujući u nevrijeme neostvarivu verifikaciju nekih spekulativnih predrasu­ da lišenih dovoljne osnovanosti. Ako se u jednoj takvoj opasnosti može vidjeti dovoljan razlog da se ponovo uspostavi odlučujući uticaj tobožnjeg empiriz­ ma. kad će učenjaci vođeni pozitivnim teorijama znati najzad šta treba posmatrati usred činjenica koje sakupljaju. koji su na odgovarajući način pripremljeni najracionalnijim vaspitanjem. već više no dovoljno dokazane. U ovoj vrsti pojave. ali koja se neprekidno ispravljaju. da u prethodnoj primjedbi treba samo vidjeti novu potvrdu nužnosti. ona neizbježno ostaje u steril­ no stanje proste anegdote. koji su još vrlo rijetki. svojom neizbježnom osnovom. potrebu. njihova isključiva upotreba direktno pri­ prema posmatrača da se čuva neprestano od jednog takvog postup­ ka. nova politička filo­ zofija će joj neprekidno isporučivati. i za rastući ponos poštovanih duhova koji joj se predaju. teorijskim obavještenjima. bez princi­ pa i bez karaktera koji teže samo da prepune nauku praznim i dje­ tinjastim disertacijama ili pogrešnim i nekoherentnim sumarnim pogledima. tako da dozvole istinski napredak nauke. a da ne bude odmah povezana sa nekom drugom društve­ nom činjenicom: potpuno izolovana. drago­ cjena bdjenja. u najboljem slučaju da zadovo­ lji jednu praznu radoznalost. da se od sada povjerava uobičajeno ob­ razovanje društvenih teorija samo najbolje organizovanim duho­ vima. treba. i za koju racionalnu upotrebu oni mogu namijeniti svoje istraživač­ ke radove. ono čega uopšte nema. uobičajeno. ali nesposobna za ikakvu racionalnu štetu. kasnije umnožavati u mjeri u kojoj će se stvarna nau­ ka razvijati. Daleko od toga da. u svim bit­ nim slučajevima uz pomoć predostrožnosti koje uvijek sugeriše stvarno usavršavanje nauke. Pošto se karakterišu stalnom i sistematskom podređenošću imaginacije observaciji. i. moraju. posmatranje u pravom smislu ima.

Ali. mijenjanje koje je do­ bro određeno. izvuklo nikakvu značajniju pomoć. prenijeti uskoro na sve os­ tale. prema tačkama dodira. manje ili više izražene poremećaje. i još bolje obrazloženih od nužne nadmoći patološke analize kao indirek­ tan način odgovarajućeg eksperimentisanja najvišim organizmom i najsloženijim pojavama koje se mogu zamisliti. u biološkoj filozofiji da patološki slučaji obrazuju uopšte. u dragocjena sociološka obavještenja. mi znamo da posmatranje tu zaslužuje stvar­ no uvijek pravo ime eksperimentisanja. U odnosu na čisto biološka proučavanja. 176 177 . Mi smo. Ali. ukoliko se podčini jednoj produbljenoj diskusiji. može se lako priznati da ova nauka nije. i ova solidarnost. niti ije­ dan od rezultata pojave: tako da malo treba žaliti što jedan takav način istraživanja postaje ovdje isključivo neprimjenljiv. neposredna iskustva vještačkim putem ovdje najčeš­ će mogu biti veoma teško ustanovljena i veoma protivrječno tu­ mačena. I u jednom i u drugom slu­ čaju. jer su izvanredno prilagođeni proučavanju živih bića. Dakle. naročito u tom smislu. kao što sam to uradio u dvjema prethodnim knjigama. mišljenje ο različitim vrstama spo­ menika.to posmatranje. a da spontanost ovog mijenjanja ne može razrušiti naučnu efikasnost svojstvenu svakoj promjeni uobičajenih uslova pojave da bi joj bolje osvijetlili stvarno proizvođenje. sa najvišim pojmovima nauke. neizbježno. uostalom ne bi ni malo sprečavalo da bude potpuno pozitivna. čak zbog svoje spontanosti. sumnje. može se unaprijed shvatiti koliko ono mora biti još nepotpunije u pogle­ du samih socioloških pitanja. direktno i indirektno eksperimentisanje. manje ili više direktnim. na koju sam gore podsjetio da mora à priori karakterisati sociološku nauku. prema komplikovanosti i nužnoj solidarnosti nji- hovih pojava. vidi se. pre­ ma prirodi pojava. isto tako da. biti potpuno lišeno svakog bitnog naučnog značaja. gdje osnovni zakoni. razumno mnogo računati na njihovu uobičajenu upotrebu. jednog takvog opšteg sredstva. itd. ma da ono nije. očigledno je da jedna takva vrsta iskustva nikako ne može odgovarati sociologiji. iskustvo će tada. pažljivo posmatrajući. Ako. nam prirodni eks­ perimenti nude. moraće se. Ovdje se ova pa­ tološka analiza sastoji bitno na ispitivanju slučaja. vodeći računa ο nejednakim komplikacijama organa. Ovi. ova karakteristična pove­ zanost obrazuje najprije glavni izvor teškoća koje su svojstvene društvenim posmatranjima. in­ dividualne lili društvene. izgleda po prvoj procjeni da mora biti potpuno zabranjen novoj nauci koju mi ovdje osnivamo. čak i ako bi bila moralno prihvatljiva i stvarno izvodiva. analogiju koja je vjerna bolestima u individualnom organizmu u pravom smislu riječi: a ja se ne plašim da tvrdim da će to filo­ zofsko poređenje biti u svakom pogledu utoliko bolje procijenje­ no. doka­ zuju. manje ili više ozbiljnih. u društvenom stanju. naučnom analizom nereda. iako obiluje takvom građom. i naročito danas. ista filozof­ ska razmatranja su utoliko više apsolutno primjenljiva na sociološ­ ka proučavanja. glavne postupke naučnog istra­ živanja. doći će. za običnog naučnika predstavlja da­ nas glavni atribut jedne takve vrste istraživanja. inače. i u nji­ ma da varira u najvišem stepenu. u trećoj knjizi. koje će uvijek znati otkri­ ti. i to utoliko više ukoliko se ra­ di ο složenijim pojavama i višim organizmima. shvaćenih sa bilo kog aspekta. sredstva za posmatranje mnogo raznovrsnija i mnogo šira nego sve ostale. zbog univerzalne povezanosti raz­ ličitih društvenih aspekata. to bez. iz kojih ono nije nikad. bilo zako­ nima harmonije ili zakonima sukcesije. Dovoljno je zato ovdje na odgovarajući način razlikovati. posebnih ili opštih. ma koji poremećaji. što je. svojom prirodom. naro­ čito. iako indirektni. daleko od toga. dakle. ne samo neposredan nadzor ili direktan opis ma kojih događaja. u stvarnosti. konačno. bilo filijacije. potpuno lišena. ove neizbježne ekstenzije glavnih sredstava istraživanja. Ali. i ovdje moraju dovesti do sličnih zaključaka. i jedno mnoštvo drugih puteva. koja se sastoji u njego­ voj primjeni za bolje otkrivanje stvarnih zakona naše prirode. bile ovdje još izraženije. kao što se to naročito vidi u različitim revolucionarnim epohama. Pošto su. ili eksperimentisanje u pravom smislu. ako smo već. dopustili. društvene pojave sadrže. Drugi glavni način vještine posmatranja. konstatovali smo da. Tako. mogu ponuditi sociologiji korisna stal­ na sredstva za pozitivno istraživanje: jednom riječju svaki razuman duh. bez obzira na njegovo himeričko postavlja­ nje. koje. bilo harmonije. na ma koji način. svaki put kad normalno izvršenje pojave dokaže. priznali da je patološko istraživanje tu do sada jako nepotpuno postavljeno. može stvarno pripadati sociološ­ kim istraživanjima. nego razmatranje naiz­ gled najbesmislenijim običaja. istinu govore­ ći. pripremljen odgovarajućim vaspitanjem. zbog neodbacive nemogućnosti da dovoljno izoluje ijedan od uslova. ma kojem od društvenih elemenata. Bilo da je slučaj prirodan ili vještački. u pogledu bioloških istraživanja u pravom smislu. ova komplikacija. u onome što. manje komplikovane pojave. poslije do­ voljno vježbanja dotle da može trenutno da preokrene spontane impresije koje dobija od skoro svih događaja koje mu društveni život može nuditi. ona nužno teži da proširi. znači učiniti uzvišenu uslugu ljudskom umu. Jer tako proučene sa racionalnog gledišta soli­ darnosti ili sukcesije. predstavljaju za društveni organi­ zam. analiza i upoređenje jezika. pravi naučni ekvivalent čistom eksperimentisanju. da se pravi filozofski karakter ekspe­ rimentalnog načina ne sastoji bitno u tom vještačkom ustanovlja­ vanju slučajeva pojave. kao što sam to naveo u prethodnoj knjizi. na nesreću veo­ ma čestih. ja sam dokazao. da bi se tu moglo. manje ili više važnih. zbog slučajnih ili prolaznih uzroka. Vještački poremećaj u jednom. bez ikakve sumnje. jednom vrstom nepoptune kompezacije. glavno koje ona može upotreblja­ vati. kojima je njihov razvoj nužno praćen. Eksperimen­ talni način.

da su. mogu skratiti naše sadašnje ispitivanje. na odgovarajući način. kao što smo priznali. Razlozi za jednu takvu kompa­ raciju su veoma slični razlozima koje smo objasnili u prethodnoj knjizi. jer komparacija različitih djelova životinjske hijerarhije koju smo vi­ djeli da se konstituiiše u biologiji. patološki slučajevi ne mogu činiti nikakvu stvarnu povredu osnovnih zakona normalnog organizma. još slabo poznata. ο razmatranju jednog ili drugog sa ma kog aspekta. ni njihovih od­ nosa. na koje se onda gleda kao da su razoreni ili bar privremeno prekinuti: to je ista greška kao i prema individualnom organizmu. naučna analiza po­ remećaja u pozitivnoj teoriji normalne egzistencije. bar pošto životinjska društva. ne­ ophodno ovdje ga istaći. moram najprije s tim u vezi uputiti čitaoca na osnovna objašnjenja koja sam dovoljno dao u biološkoj filozofiji. Budući da su ovi gluvni razlozi ovdje bitno isti u jednom izraženijem stepenu. najzad. uglavnom. Pošto su dugo poricali ovaj značaj u prvom slučaju. opisujući ga ukratko kao jedno od osnov­ nih sredstava istraživanja koja su svojstvena socijalnoj fizici. Ali je. u ma kojem proučavanju.Ova potpuna sterilnost se naročito odnosi na to da se. čiji bi spontani tok. u više slučajeva. sa promje­ nama koje su isto toliko beznačajne koliko nepametne. direktno. ipak. koje predstavlja. tereteći čitaoca da uz odgovarajuće promjene sam izvrši tu spontanu reprodukciju. sa odgovarajućim predostrožnostima. nužnost da se u njih uvede do izvjesnog stepena. ili indirektno. Ali. jer ovaj po­ stupak nije mogao još stvarno biti primijenjen ni na jedno istraži­ vanje političke filozofije i moći će postati uobičajen samo kasnijim razvojem nove nauke. Kada pozitivnih duh bude. intelektualnog. i sa jednom očigl^dnošću koja se. ma koje eksperimentisanje. samo kao diskontinuitet jednih u kontinuitetu drugih. da bih dokazao nužnu nadmoć jednog takvog postupka. naročito sa najvišim sisarima. ko­ jima sam gore omeđio opšti uticaj neizbježnim granicama: može se u ovom pogledu ustanoviti stvarna razlika. bez sumnje. kao u svakom drugom predmetu njen neophodan opšti dodatak. uglavnom glavni princip. budu najzad bolje posmatrana i boje ocijenjena. Slijepa imitacija biološkog postupka dovela bi nerazumno naj­ prije do poricanja pravih logičkih analogija između dvije nauke. na koji to ne može uraditi obič­ no posmatranje. Misli se istina. dovoljno nadmoćne. ja sam ubij eden da pre­ više produžena predominacija teološko-metafizičke filozofije u jed­ noj takvoj vrsti ideja inspiriše danas i jedan jako iracionalan pre­ zir protiv svakog naučnog približavanja ljudskog društva ijednom drugom životinjskom društvu. veliki značaj za proučavanje individualnog života u onome što se odnosi na intelektualne i moralne pojave. a ona je ovdje mnogo više oprostiva. postao poučniji da je mogao biti bolje posmatran. bez sumnje. Takva je filo­ zofska osnova glavne koristi koja je svojstvena ovoj vrsti indirekt­ nog i nevoljnog eksperimentisanja da otkrije stvarnu ekonomiju društvenog tijela na jasniji način. u ko­ jem živa bića mogu postati njegov predmet. utoliko više ne može odbaciti. bilo da se ra­ di ο egzistenciji ili kretanju. a da to nikada ne može biti promjena njihove prirode. naročito danas. u sasta­ vu socioloških zakona određene različitim sporednim uzrocima. gdje poremećaji nijesu. mora pred­ stavljati direktno jedan od glavnih uzroka neplodnog obrazovanja. us­ postavljen naročito radovima čuvenog Bruse namijenjen unaprijed da karakteriše filozofski duh pozitivne patologije. Ne vidimo li mi. kao što sam to objasnio u biološkoj filozofiji. mada je njihovo prvo izvršenje moglo biti dovoljno da se potpuno procije­ ne neefikasnost i opasnost predloženih sredstava? Znam koliki je u tom pogledu glavni udio koji treba dati neizbježnom uticaju ljud­ skih strasti. po svojoj priro178 di. to. u ma kom stanju društvenog organizma. čiji su nužan na­ stavak i prirodan dodatak društvene pojave. nikad nedostajali. s druge strane. toliko kuđenog u društvenim iskustvima. svi valjani duhovi počinju danas da 179 . bilo bi preuranjeno htjeti ga ovdje uopšte mjeriti. jer i samo normalno stanje nije još dovoljno shvaćeno kao podčinjeno pravim zakonima. racionalne analize. Zato. komparativnu metodu u pravom smislu. ima mjesta da se razum­ no izvodi. primjenljiv na sve vrste socioloških istraživanja. fizičkog. može. dakle. ili je organizam viši. što sigurno ne može mijenjati princip. može još manje dešavati nego prosto posmatranje bez jedne osnovne podčinjenosti racional­ nim koncepcijama. po svojoj priro­ di. i ο svim mogućim stepenima društvene evolucije. Ovaj postupak je. Ali je. kod kojeg su bitne pojave onda samo promijenjene u njihovim različitim stepenima. Ja se sada moram ograničiti da dovoljno označim same glavne razlike po kojima se nužno ra­ zlikuje opšte primjena komparativne vještine na ukupnost socio­ loških istraživanja. moralnog ili političkog. neće. što osnovni zakoni uvijek apsolutno opstoje. isto tako primjenljiv na društveni kao i na individualni orga­ nizam. najzad. da nedo­ statak jedne. slučaji društvenih poremećaja nesposobni da otkriju glavne zakone političkog organizma. koju se trudim da osnuj em. ali se ipak često zaboravlja. čekati da se prizna stalnu korist i. nažalost. Razmatrajući. Posebno su dru­ štveni poremećaji nužno istog reda kao i promjene koje su. najužasnija politička iskustva koja se neprestano obnavljaju. sociološka kompa­ racija čovjeka sa ostalim životinjama. Budući da su razlozi za ovu neophodnu podčinjenost nužno isti kao i u pret­ hodno raspravljenom slučaju. Međutim. ukoliko se pojw? više komplikuju. bilo bi potpuno suvišno da ovdje na­ vodimo kratki opis za koji nam društvena praksa nudi samo veoma jasnu svakidašnju potvrdu. Kod oba. upravljao društvenim proučavanjima. Sto se tiče njegovog stvarnog op­ sega. nije uopšte za ovu zadnju nauku pravi naučni ekvivalent osnov­ nog shvatanja organske serije. da bi steklo pravu naučnu korisnost. nasuprot imati u sociolo­ giji samo sporedni značaj.

t a k o mi se čini. stvarno svjedoči ο jednom vrlo nepotpunom filozofskom mišljenju naše društvene solidarnosti. naročito da se jasno uoče k a k o su p o t p u n o p r i r o d n i glavni dru­ štveni odnosi za koje toliko sofističkih filozofskih d u h o v a vjeruje još d a n a s da se mogu mijenjati po volji njihovih n e o s n o v a n i h p r e ­ tenzija: oni će. iako u stvarnosti nije t a k o apsolutno nepromjenljivo kao što se to zamišlja. zbog svoje prirode. ma k a k a v da je n a u č n i značaj ovih različitih raz­ m a t r a n j a . u n e k u r u k u . zbog p r e t h o d n o objašnjenih razloga. I p a k bi. uostalom. k a k o d r u š t v e n a t a k o i individualna. Ona vodi izjednačavanju jednog dobrovoljnog i neoba­ veznog udruživanja sa jednom nedobrovoljnom i neraskidivom partici­ pacijom. njihovu s p o n t a n u p o t v r d u u stanju d r u š t v a koje je najnesavršenije. približniji ljudskom orga­ nizmu. ona mogu bitno odgovarati samo jednoj posebnoj m e t o ­ dološkoj raspravi socijalne filozofije.osjećaju njihovu s t v a r n o s t i značaj j e d n o g t a k o k a p i t a l n o g p o s t u p ­ k a : isto će biti kasnije u pogledu drugog slučaja. kao j e d n a druga vrsta. da bolje o d s t r a n i ovaj ap­ solutni d u h . opisati. takvu k a k v u je ona već obja vila. koja se trudi da opiše jednu vrlo poznatu pojavu poređujući 1 180 181 . čak i u p r a k t i č n o m pogledu. nije u s t v a r i bez nekog i n t i m n o g filozofskog srodstva sa iracionalnim prezirom p r o ­ tiv svakog stvarnog približavanja ljudske p r i r o d e i ostalih p r i r o d a životinja. p r e s t a t i da p o s m a t r a j u kao vještačke i svojevoljne osnovne veze ljudske porodice kad ih n a đ u . bez sumnje. bilo t a k o za m e t o d u koja bi dobila o d m a h j e d n u potpuniju homogenost. pokazujući d i r e k t n o . koji su svojstveni k o m p a r a t i v n o j metodi u sociologiji bili ovdje uvijek r a z m a t r a n i u sukcesivnom re­ du njihove r a s t u ć e važnosti. za sve ono što se tiče p r v i h klica d r u š t v e n i h odnosa. b a r n e p o s r e d n o . bilo. svojstve­ n i h nižim životinjama. Ali ova sitničava metafora. čovjeka sa d r u g i m životinjama. Da bi. izjednačen sa jednim sistemom koji je apsolutno obrnut. svesti na n a j neophodnije ispitivanje njihovih osnovnih osobina. na koju će ta r a z m a t r a n j a izvršiti kasnije n e o p h o d a n uticaj. gdje djelovi ma da neodvojivi. Čini mi se. čije je ona izgleda prosto opšte produženje. naročito u naše vrijeme. moći naći t a k o đ e n e k u korist. m o r a m naročito imati u vidu d r u š t v e n u d i n a m i k u . zbog ovog razloga veoma predom i n a n t n o . a da ostatak ne bude u tome uopšte promijenjen. da se spusti do istraživanja ovih čudnih društava. 1 Pretpostavljajući da n a u k a ne m o r a n e p o s r e d n o izvući n i k a k v u d i r e k t n u korist iz ovog čitavog racionalnog razvoja sociološke komparacije. sa više insistiranja. te bi se p r e t h o d n o opšte mišljenje ο njima moglo n a s u p r o t . od k a d se ljudska n a d m o ć pot­ p u n o razvila. r a z m a t r a n i h naročito kod stanovništava koja su p o t p u n 3 je sa drugom. čiji različiti elementi. p r v i h institucija koje su s p o n t a n o osnovale jedinstvo poro­ dice ili plemena. da drs­ ka oholost koju nose izvjesne kaste. Ali ovdje. Ipak. utoliko više n e o p h o d n o ovdje. u ovom osnovnom dijelu sociologije koji se skoro miješa sa i n t e l e k t u a l n o m i m o r a l n o m biologijom. do tačke kad jedni propadaju dok se drugi rađaju. doista. imaće ne samo velike n a u č n e koristi. iz istog razloga. i naročito ο velikom biološkom nepoznavanju načina života koji je svoj­ stven polipima. koja je mnogo manje poznata. ili b a r sa onim što se zove p r i r o d n a istorija čovjeka. k a o što sam na to u p r a v o ukazao. ovaj dio k o m p a r a t i v n e m e t o d e da ne bi u o p š t e ostala nezapažena. da ne mo­ gu doseći do d i n a m i č k i h r a z m a t r a n j a . što bi imalo ozbiljne n a u č n e štete. i na način koji je utoliko izraženiji ukoliko organizam postaje razvijeniji. osim toga. je izuzetno pogodna. međusobno uzajamno uvijek vrše uticaj. koja t r e b a da predstavljaju. t a k o da. bez sumnje. koji još d a n a s predstavlja glavni n e d o s t a t a k političke filozofije. ne vrše nikada neposredno nijednu uzajamnu radnju. koje nijesu n i k a k o us­ poredive sa stalnim n a p r e d o v a n j e m čovječanstva. racionalno poređenje ljudskog d r u š t v a sa d r u g i m životinjskim d r u š t v i m a . neodolji­ vom očiglednošću. na taj način je jedan sistem. J e d n o m riječju. m a d a ovaj način kod njega m o r a biti manje bitan. v e o m a izloženo. na odgovarajući način. bilo zbog s t v a r n e n e p r e k i d n o s t i . u prvoj koncepciji n a u k e . Logički postupci koji su često u u p o ­ trebi su obično dovoljno o k a r a k t e r i s a n i s t v a r n o m primjenom. na koju je ova v r s t a p o r e đ e n j a skoro neprimjenljiva očigledno je da joj ne mogu učiniti n i k a k v u značajnu primjenu. kod životinja. Ovo ograničenje očigledno proizilazi iz toga što je d r u š t v e n o stanje životinja. shvaćenog čak u njegovom p r v o b i t n o m razvoju. Glavni n e d o s t a t a k j e d n e takve vrste socioloških p o r e đ e n j a će biti. koji je n a j m a n j e izražen. Ništa manje nije pode­ sna. šireći j e d a n t a k a v način istraživanja do svoje zadnje logičke granice. m o r a m opisati glavni oblik koji se sa­ stoji u j e d n o m r a c i o n a l n o m poređenju različitih stanja koja koeg­ zistiraju u ljudskom d r u š t v u na različitim djelovima zemljine p o ­ vršine. Uobičajena n a u č n a komparacija. da su ona. može čak p o n e k a d inspirisati korisne zaključke ο ljudskom d r u š t v u . samo neopazivim p r o m j e n a m a . Nekoliko puta je upoređeno čitavo čovječanstvo sa jednom vrstom ogromnog polipa koji se prostire po čitavoj zemlji. bilo p r o s t o m p r i p a d n o š ­ ću. već i p r a v u filo­ zofsku n e o p h o d n o s t da se koristi. ne bi. ograničena samo na statička r a z m a t r a n j a . da se smaraju. u tom pogledu. istog bit­ nog k a r a k t e r a . po svojoj prirodi. glavni različiti oblici. Ali svede­ n a n a d r u š t v e n u s t a t i k u n a u č n a korist j e d n o g takvog poređenja m i izgleda zaista n e o s p o r n o m da bi se mogli bolje opisati najelementarniji zakoni osnovne solidarnosti. nego ostalo čovječanstvo. n a u č n i d u h će. uprkos njihovoj pravoj originalnosti. gdje j e d n a nedobrovoljna kooperacija proi­ zilazi iz neraskidivog organskog jedinstva. p r e ­ ma t o m e j e d n o tačnije u p o r e đ i v a n j e sa n a č i n o m na koji se p r i s t u ­ pa u biološkim proučavanjima. n a d m o ć a n i n e p o s r e d a n p r e d m e t n a u k e . ma da njihovo r a z m a t r a n j e m o r a biti.

dostigla samo nejednako niske stupnjeve ovog opšteg razvitka. ovaj indirektan način posmatranja. bez koje bi se t a k o izložilo o z b i l j n i m p o g r e š k a m a . nasuprot. da se tačno otkrije stvar­ na povezanost različitih sistema društva. uprkos svim njegovim stvarnim prednostima. neće nikako dozvoliti da mu se povjeri glavno usmjeravanje socioloških posmatranja. najniži stupnjevi ljudske evolucije. Mada je glavni napredak čovječanstva nužno je­ dinstven u onom što se tiče cjelokupnog razvoja. zbog đejstva društvenih uzroka. i koji dozvoljava j e d n u t a č n u a n a l i z u o v i h n e o s p o r n i h r a z l i k a s a m o u z p o ­ m o ć j e d n e sociološke teorije. p o r e d i t i j e d n i m još b l i ž i m s r a v n j i v a n j e m . i može se dodati da bi on neminovno doveo dotle da ovaj red nije bio već bitno ustanovljen jednim najboljim nauč­ nim putem: dakle mi znamo koliko je jedan takav pojam značajan u sociologiji da mora izvršiti ocjenu svakog značaja jedne slične štetne posljedice. za koja će se čitalac lako pobrinuti. dakle. Ništa nije podesnije nego jedan takav postupak da jasno okarakteriše različite glavne faze ljudske evolu­ cije. Isključiva upotreba. a stvarne razlike će samo moći određivati stvarnu brzinu svake društvene evolucije. se sastoji u tome. iako sporedne. predstavlja najprije očiglednu korist da može biti paralelno primjenljiv na dva reda važnih socioloških spekula­ cija. ovaj komparativni metod koji čini njegovu najspontaniju modifikaciju.nezavisna jedna od drugih. čak. izvjesne interesantne. faze društvenog raz­ vitka. v e ć v e o m a r a z v i j e n e . moram najzad upozoriti na. na jedan manje ili više pogrešan način. ipak je neosporno da su. n a r o č i t o u i n t e l e k t u a l n o m p o g l e d u . Ali u p r k o s n j i h o v e o č i g l e d n e lakoće.1 na različitim stranama zemalj­ ske kugle. i na­ ročito veoma — različita. čak da ispuni dovoljno njene neizbježne praznine. i pored neizbježnih sporednih razlika. jer počiva neposredno na gore ustanovljenom principu nužne i stalne istovjetnosti glavnog razvoja čovječanstva prema neodoljivoj predominaciji opšteg tipa ljudske prirode. g l a v n e faze l j u d s k e civilizacije. G l a v n i g r a d civilizovanog svijeta s a d r ž i d a n a s u sebi. različita prethodna stanja najcivilizovanijih nacija danas ponovo nalaze. Naročito zbog toga je došlo do formiranja najpogrešnijih pojmova ο političkom uticaju klime. tako da podjednako verifikuje zakone egzistencije i zakone kretanja. kod savremeniih naroda. da po svojoj prirodi. ali izričito dogmatska priroda ovog djela me primorava da se uzdržim od sličnih kritičkih opisa. i čak skoro uvijek na više jasno odvojenih lokaliteta. on direktno nastoji da predstavi kao da postoje zajed­ no. tako da se. malo dozvolja­ va. Takve su glavne osobine koje u sociologiji karakterišu ovaj drugi bitni dio komparativne meto­ de. štetnu posljedicu ovog komparativnog načina. ovog načina istraživanja. r a z matrajući društveno stanje različitih Masa koje su veoma nejednako s a v r e m e n e . čije sve karakteristične crte mogu tako biti zaista podređene našoj nepo­ srednoj observaciji: od nesrećnih stanovnika Ognjene zemlje do najnaprednijih naroda zapadne Evrope. istovremeno najozbiljnija i najneizbježnija. on nema nika­ kvog obzira prema nužnoj sukcesiji različitih društvenih stanja ko­ ja. k o j i v r š i č a k i t a d a . koji se ne mogu odbaciti. danas veoma prirodno. sa ni­ šta manje savjesti na ozbiljne naučne opasnosti koje su mu svoj­ stvene. kada su ona zasebno upotrebljavana. stanovništva. upozoravajući sada. pošto budu na odgovarajući način ocijenjeni dragocjeni at­ ributi jednog takvog postupka. često dovesti do odricanja. i. usred ma kojih raznolikosti klime i. u pogledu kojih jedna takva osobina nije danas više sporna. Opšta upotreba ovog sociološkog postupka je izuzetno racionalna. pripisujući nje­ nom dejstvu društvene razlike koje se naročito odnose na nejedna183 182 . p o svojoj p r i r o d i . tako srećno namijenjene da potvrdi neposredne opise istorijske analize u pravom smislu. od sada pristupačne da budu istovremeno istraživane tako da se uoče na jedan najneposredniji i najjasniji način njihove predominantne osobine. kod najeminentnijih filozofa. Ali. pretjerivanje. fundamentalnog reda prema kojem su ovi različiti stupnjevi ljudske evolucije morali proizaći jedni iz drugih. do izvjesne t a č k e . on se danas jako ši­ ri u stvarnosti. sporedne promjene za glavne fa­ ze društvenog razvitka. treba. veoma je važno za racionalno konstituisanje nove političke filozofije predvidjeti u tom pogledu jed­ no. uvažiti da spontana nekoherentnost koja je svojstvena ovoj \'rsti komparativnih socioloških posmatranja. Kao posmatranje u pravom smislu riječi. m a ­ n j e ili više v j e r n e p r e d s t a v n i k e s k o r o s v i h p r e t h o d n i h s t u p n j e v a d r u š ­ t v e n e evolucije. a naročito. I iz jednog i iz drugog razloga. čak i pod pretpostavkom da je pozitivni red bio prethodno poznat. v e o m a m a l o p r e s u d n a d a b i i k a d a d o b i l a j e d n u p r a v u n a u č n u v a ž n o s t . t a k v a p o s m a t r a n j a su. ima uvijek brojnih posrednika koji dopuštaju samo. Da bi bolje razumjeli značaj ovoga. da teži da učini slabo procjenjivim različite tako posmatrane slu­ čajeve. rase. ili samo čak suviše predominantna. Njegova prva mana. koji su do sada veoma slabo analizirani u većini slučajeva. zbog ove nejednakosti. ili čak da u tom pogledu ponekad dade dragocjene neposredne zaključke. statičkih i dinamičkih. Drugo. koje. takođe. U istorijskom dijelu ove knjige imaću priliku da poka­ žem da. na sve moguće stepene socijalne evolucije. zbog n e i z b j e ­ žnog z a j e d n i č k o g uticaja. na dru­ gom mjestu. 1 Ne izlazeći iz iste nacije. m o g l e bi se. mogla bi. ne bi se mogla zamisliti ni jedna socijalna nijansa koja se ne nalazi sada ostvarena na izvjes­ nim tačkama globusa. ο kojima istorija naše civilizacije ne ostavlja nikakve znat­ nije tragove. mogu biti poznate samo ovim neophodnim kompara­ tivnim istraživanjem: i to nijesu. ne ma­ nje karakterističnu. kao što bi se to moglo vjerovati. Cak i za faze koje su najviše istorijske. veoma-ugledna. bilo bi lako navesti ovdje mnoštvo primjera sa sličnim gre­ škama. uzimajući kod njih obične. opati diuh e p o h e . Na­ stavljajući da se držim pravila.

ponekad je. sa čisto logičkog aspekta. Treba zaista priznati. racionalno neodvo­ jiva. koji. Na taj način smo dakle veoma izloženi opasnosti da se miješa uticaj rase sa uticajem društvenog doba. ovaj naučni karakter. i mi smo najzad tako dovedeni. Iako ova istorijska analiza. bilo naučne. to jest. po­ stepeno akumuliran na jedan stalan način uskoro završava konstituisanjem nadmoćnog razmatranja ο direktnom proučavanju druš­ tvenog razvitka. zna se uostalom. bio obrnut: zaista je jasno da u samoj upotrebi jednog takvog postupka ništa ne može direktno ukazati kojoj od dvije vrste treba stvarno da pripada svaka konstatovana različitost. uprkos stvarne koristi od jedne takve spekulativne distinkcije. zbog same pri­ rode jedne takve nauke. postaju. pošto se ova fiziološka promjena čini kao da je. postepenim to­ kom. ili slijepi klevetnici nezavisni od svake društvene spekulacije. naročito u važnim slučajevima. za opštu ko185 . preobraziti u sasvim novi karak­ ter koji je direktno svojstven sociološkoj nauci. a zatim sa eksperimentisanjem. i dozvoliće od tada da se slobodno razvijaju dragocjene osobine koje ga karakterišu. i mora se konačno. bez ikakvog razlikovanja djelova zbog njihove potpune soli­ darnosti. naizmjenice saglasan i suprotan svakom od dva ostala. nad­ moćna upotreba istorijske metode mora dati sociologiji njen glavni filozofski karakter: nego to mora još. bilo logičke. Ne samo da. koja je. kad jednom ljudsko kretanje bude zaista učvršćeno. u odnosu na nauku ili na metodu. kao što ću ja to utvrditi direktno u sljedećoj lekciji da će. bez sumnje veoma opšta ali potpuno pozitivna ο cjelini glavnog razvitka čovječanstva. nužno se povlači sve više i više ukoliko se društvena evolucija po­ činje duže manifestovati. da ova prva neophodna skica opšte sociologije. koji su do sada dovoljno ispitani. jako podesan kad se ograniči na prve generacije. Ništa ne može biti izuzeto od jednog takvog filozofskog uslova. jer baš u mje­ ri u kojoj se one uzdižu i uopštavaju. uglavnom. ovo pozitivno proučavanje čovječanstva mora racionalno izgleda­ ti kao prost spontani produžetak prirodne istorjje čovjeka. Ista pogrešna tendencija se manifestuje takođe. bolje prilagođen prirodi pojava. prazne sofističke deklamacije pristalica sistematskog empirizma. to je to što zaista postoji. jedina glavna osnova na kojoj može stvar­ no počivati sistem političke logike. u onome što će ona moći ponuditi kao najkarakterističnije u svim pogledima. da pažljivo ispituje prirodu socioloških istraživanja. ili da se ne poznaje ni jedno ni drugo. a da njegova prvobitna primjena i njegova krajnja inter­ pretacija ne budu stalno usmjeravane jednom osnovnom racional­ nom koncepcijom. što je već jasno konstatovano gore. sociologija takođe. po svojoj prirodi. Treba. mi smo spontano dovedeni do toga da po­ sebno potvrdimo za ovaj uobičajeni oblik komparativne metode u sociologiji. jer se zakoni egzistencije naročito pokazuju za vrijeme kretanja. dovoljno tačnoj. dodati da klima takođe obično uvodi i treći izvor interpretacija kom­ parativnih pojava koji. čiji racionalniji karakter. u jednom obično iz­ raženijem stepenu u odnosu na različite ljudske rase. sa svoje strane usavršiti. iz različitih ra­ zloga ukazuju i. jaku nemogućnost da se korisno upotrebljava jedan takav po­ stupak. Jer se ova simultana sociološka poređenja moraju često. Upravo tako će se sociološka nauka morati naj­ prije duboko razlikovati od biološke nauke u pravom smislu. Dakle. koji moram u sociologiji razlikovati pod imenom istorijske me­ tode u pravom smislu u kojoj se apsolutno nalazi. nejednake brzine jedne evolucije koja je uvijek nužno zajednička. očigledno dolazimo do prethodnog zaključka. gore promišljenih. kao što sam to prethodno ob­ jasnio. a iluzija i steril­ nost bivaju rezervisane za veoma uske i posebne koncepcije. u kojoj dstorijski razmatranja moraju neposredno preovladati. i možda čak na jedan izrazitiji način. mora spon­ tano osloboditi ozbiljne opasnosti na koje drugi. Prema ovoj dvostruko protivrječnoj procjeni. Tako se sve više i više vidi koliko su apsurdne i opasne bilo za metodu ili za praksu. Ali. u mnogo slučajeva bila jedan od bitnih uzroka. koje smo priznali da su svojstvene ovom načinu istraživanja. koji je tako jas­ no reprodukovan u različitim oblicima. najprije u vezi sa posmatranjem u pravom smislu. koja mora nužno usmjeravati uobičajenu primje­ nu različitih načina istraživanja. Ali slijedeći tačan tok naše teme. Dok ova nadmoć nije dovoljno neposredno prizna­ ta. teži da uveća neizbježne šanse za sociološku iluziju i čini skoro nerazmrsivom komparativnu analizu od koje je očekivao znanja koja se ne mogu odbaciti. iako veoma sumarnoj. cjelinu pozitivne metode. Istorijska komparacija različitih uzastopnih stanja čovječan­ stva ne sačinjava samo glavnu naučnu vještinu nove političke fi­ lozofije: njen racionalan razvoj će direktno formirati i sami temelj nauke. ako na čak i najglavniji. osnovni pojmovi po­ litičke filozofije istovremeno stvarniji i efikasniji. Pored toga što socijalna dinamika sačinjava konačno glav­ ni predmet nauke. do direktne procjene ovog zadnjeg dijela komparativne me­ tode. izgleda namijenjena samo dinamičkoj so­ ciologiji. prateći način koji je za nju isključivo rezervisan. vršiti između stanovništava koja pripadaju različitim varijetetima ljudske vrste.kost evolucije. kao što ću to objasniti posebno u sljedećoj lekciji. ipak je neosporno da se ona nužno širi na čitav sistem na­ uke. sa naučne tačke gledišta u pravom smislu. i sama počiva 184 neposredno na početnoj upotrebi jedne nove metode posmatranja. uostalom. da je socijalna statika od nje. ali ređe. Njegovo stalno izvršavanje će moći samo preduhitriti ili dovoljno ublažiti ozbiljne štetne posljedice. prezir koji je uvijek na isti način nerazuman. spontanim stvaranjem ove nove glavne grane osnovne komparativne metode. bilo da se pretjeruje. Zaista pozitivni prin­ cip ovog neophodnog filozofskog odvajanja proizilazi iz nužnog uticaja različitih ljudskih generacija na sljedeće generacije.

na jedan tako izvanredan način. da očigledno svje­ doči ο jednom dubokom nepoznavanju pravog karaktera istorije koje se naročito sastoji u opštoj i stalnoj predominaciji filijaeije nad deskri­ pcijom. u mojim očima. (M.. i. teško bi bilo dotle bo­ lje stići nego ovim spontanim poletom jedne pogrešne filozofije. ne bi mogla imati realnosti. ostalo bi samo da se spusti. u pogledu ovog djela. Ovaj neophodan. ambiciozno nazvan Istorija: kao da su matematički napredci izvršeni s jedne strane Alpa. bez sumnje. a da p r e t h o d n o ne b u d e pove­ zana sa takvim p r o u č a v a n j e m čitavog ljudskog n a p r e t k a . Samo shva'tanje sadržaja dovoljno je. opominju­ ći nas na s t v a r a n uticaj koji su oni izvršili na postepeni dolazak naše civilizacije. da bi i m a l a p r a v i n a u č n i k a r a k t e r koji je saglasan p r i r o d i i n a m j e n i n a u k e . p r i r o d n o . Najzad. ma da je njihov razvoj bio stvarno vezan naročito onda. i sa bilo kojim talentom. Ako je ovaj nerazuman izbor mogao biti inspirisan jednim taštim duhom uske nacionalnosti. u ime jedne potpunije specijalnosti na. više ili manje. imao bi kao krajnji rezultat svođenje isto­ rije na j e d n o p r a z n o gomilanje n e k o h e r e n t n i h monografija. Bilo bi nekorisno insistirati više na jednoj takvoj osobini. n e p r e k i d n u . ikakav stvar­ ni uticaj na sadašnje kretanje ljudskog duha: već. to mu se više ne bi moglo oprostiti. Šta može na p r i m j e r značiti posebna istorija. koncertom zanosne pohvale. dobiti u čitavom ostalom dijelu ove knjige. da je u r a đ e n . Važno je s a m o u vezi s tim ne miješati j e d a n t a k a v osjećaj d r u š t v e n e solidarnosti sa ovim srodnim interesom koji može sponraktera koji je već bila stekla. iznad izvjesne klike. zbog vladajućih predra­ suda. a naročito jedan. zbog svoje pretjerane specijalnosti okarafcteriše na jednom veoma jasnom primjeru ovu ne­ izbježnu potrebu duha za cjelinom u svakom pravom istorijskom pro­ učavanju. koja se sastoji u t o m e da se p r i s t u p a naročito od cjeline ka pojedinostima. j e d n e je­ dine n a u k e . i čak za ukupnost ljudskog napretka.) koji se u svojoj. t r e b a ovdje primijetiti. kao da j e d n a prava. Od sada možemo po­ kazati da ova istorijska m e t o d a n u d i najprirodniju verifikaciju i najširu p r i m j e n u one k a r a k t e r i s t i č n e osobine. za doista racionalna d r u š t v e n a prouča­ vanja. N i k a k v a f o r m a l n a p o t v r d a neće ovdje postati n e o p ­ h o d n o m da bi se konstatovala s p o n t a n a sposobnost istorije da se jasno istakne tijesna opšta podčinjenost različitih d r u š t v e n i h p e r i ­ oda. uostalom. i koji ne može odgovarati organskoj fi­ lozofiji. u bilo kojem pogledu. različiti naučnici. i da svako objašnjenje te vrste. stalan uslov se. ovaj proizvod. 1 Isto je i 1 Nedavno je objavljen jedan rad ο istoriji matematičkih nauka u Italiji u 17. s p o n t a n o pojavljuje u najvišem stepenu i na n a j n e p o s r e d n i ji način u svakom. izvršio. a da o d m a h ne zapazi važne posljedice za sa­ dašnju sudbinu čovječanstva. ne. ističući. i kao da se. veoma zaboravljen. za cjelinu d r u š t v e n e evolucije da se. ako se sistematski smišlja najjača moguća kondezacija simptoma iracionalnosti. ma koja istorija može da ne bude. mogli biti tada nezavisni od napredaka koji su se istovremeno vršili. koja će. slijedeći iskustvo. bilo eksplicitnu ili naročito implicit­ nu primjenu. nijedan obra­ zovan čovjek ne može d a n a s misliti na primjer ο b i t k a m a kod Ma­ r a t o n a ili Salomine. uglavnom. p o t p u n o izolovana. m o r a najprije počivati na jednoj opštoj i istovremenoj koncepciji osnovne evolucije. svođenje ovih istorijskih istraživanja na same matematičke nau­ ke. mada prijatan. učen koliko i skroman geometar. koji u naše doba dobija j e d a n t a k o ža­ losno prolazan uspon. ova istorijska poređenja najprije m o r a j u u p r a v i t i na različite pe­ riode civilizacije. u jednom radu koji je umjesto skromnog na­ slova Anali. politička. s t v a r n o istorijskom r a d u . dakle. Da li je. koji bi se bez toga n e ­ izbježno izrodio u običnu kompilaciju provizorne građe. i na način čiji veliki naučni značaj teško mogu naslutiti danas najbolji duhovi. u s r e d jalovih z a p r e k a ovih konfuznih opisa. Ali se ne može uz­ držati da se ne osudi visoko nerazumno ograničenje predmeta na jed­ nu naciju i jedan vijek. istoriju jedine provincije u jednoj godini! Zaista. izuzev tvrdoglave revnosti i savjesne skromnosti koje obično karakterišu ove poštovane kompilatore. takođe. ili j e d n e j e d i n e vještine. sa p r a k t i č n e tačke gledišta da. P r e m a lijepoj primjedbi Kondorsea. i naročito parcijalna. geometrijsko stanje u sedamnae­ stom vijeku moglo izolovati od cjeline prethodnog napretka. naročito u svom razvoju. naučniku.rist čitave p r i r o d n e filozofije. Šasl. poglavito za ono što se t a k o pretjera­ no zove politička istorija u p r a v o m smislu. veoma racionalnoj kritici pokazao jako superioran u od­ nosu na autora što se tiče pravog razumijevanja istorije matematike. Može se oprostiti. koja n a m d a n a s podstiče n e p o s r e d a n interes čak i za najudaljenije događaje. jedino t a k o će se moći stići do kon­ cepcija koje su sposobne da dobro upravljaju kasnijim proučava­ njima različitih posebnih t e m a : umjesto pogrešnog p u t a koji inspiriše d a n a s slijepu apsolutnu imitaciju jednog n a č i n a koji je izuzet­ no podesan u n e o r g a n s k o j . koju smo gore do­ kazali kod uobičajenog razvoja sociološke n a u k e . Takvom vrstom sredstava gdje zaista nazaduje matematička istorija. Iracionalan d u h nesnošljive posebnosti. koliko n e p o s r e d n u toliko i stalnu. on će. naročito danas. za razvoj drugih nauka. Pošto su. opšta n a d m o ć istorijske m e t o d e u p r a v o m smislu u d r u š t v e n i m p r o ­ u č a v a n j i m a i m a t a k o đ e i z v r s n u osobinu da razvija s p o n t a n o d r u š ­ tveni s e n t i m e n t . Ne radi se ovdje nika'ko ο ozbiljnim greškama u pojedino­ stima. ispod nivoa filozofskog ka- u ma kojem d r u g o m slučaju. ovu n u ­ žnu povezanost različitih ljudskih događaja. Bitno je. uopšte. na koje su već upozorili. vijeku. 186 187 . ostati definitivno svrstan kao Običan rad benediktanaca. uostalom. u različitim značajnim pogledima. različiti društveni elementi n u ž n o solidarni i neodvojivi. slijedi da n i k a k v a djelimična fiilijacija. gdje bi se svaka ideja s t v a r n e povezanosti i n u ž n e istovremenosti različi­ tih ljudskih događaja neizbježno gubila. prije nego bi postalo posebno. naročito u odnosu na d r u š t v e n e pojave. osobini koja mora prirodno izgledati kao najznačajnija u či­ tavoj intelektualnoj istoriji. s druge strane. koji je neobično pogodan da. u običnom naslovu jednog djela.

Zakoni solidarnosti mogu zatim voditi do širenja iste racionalne sigurnosti u proučavanju sporednih i posebnih aspekata. i je­ dino čak. Glavni duh ove istorijske metode u pra­ vom smislu. na odgovarajući način. istorijska metoda će moći sama do­ zvoliti da se sa uspjehom vrši njena tačna glavna analiza. samo ako jedan ta­ kav zaključak bude potpuno saglasan sa sistemom opštih zakona ljudskog razvoja. takva prva neop­ hodna primjena odnosa koji se posmatraju između svršenih činje­ nica. posmatranje sa­ dašnjosti je potpuno nedovoljno. imaće naročito visok stepen racionalnosti. uprkos suprotnoj predrasudi. Rezervisana najprije za elitne duhove. nephodno je najprije primijeniti na prošlost. one koje se odnose na političku vještinu. Osjećaj ο kome se radi ovdje je istovremeno dublji. Da bi se upoznali. čija neophodna sociološka nadmoć ne može nikad biti osporena. sa ovom istorijskom metodom. pod uslovom da se sačuva dovoljno od empirijske perspektivne jednog prvobitnog rezultata. moralne ili političke. već isključivo racionalna i pozitivna isto­ rija shvaćena kao stvarna nauka koja raspolaže cjelinom ljudskih događaja u koordiniranim serijama. ma koje. utoliko približnija stvarnosti uko­ liko se radi ο značajnijim. budu postali dovoljno popularni. manje ili više. koja pokazuje. ova nauč­ na predviđanja moraju biti zaista. u ma kojoj nauci. Po prirodi takvih pojava. za najnaprednije: filozofska premoć istorijske metode da­ će joj sama sav svoj razvoj šireći je u svim mogućim aspektima društvenog života. sposobnosti fizičke. jednih redovnih drugih slučajnih. prije nego što se. i može postati siguran izvor racionalnih predviđanja samo poslije poređenja sa prošlošću koja je i sama shvaćena u njenoj potpunoj ukupnosti. Samo tako kretanja društva i ista kretanja ljudskog duha mogu biti stvarno predviđe­ na. i smišIjeniji jer proizilazi naročito iz jednog naučnog ubjeđenja: njega nije mogla na odgovarajući način razviti prosta istorija u jedno čisto deskriptivno stanje. u jednoj uzastopnoj ocjeni različitih stanja čovječan­ stva. prema ukupnosti istorijskih činjenica. sa intelektu­ alnim autoritetom koji je nužno dobila ovim postepenim usklađi­ vanjem svih prethodnih epoha. Uzalud državnici insistiraju na neophodno­ sti političkih posmatranja: pošto oni posmatraju isključivo sadaš­ njost i. ipak je nesumnjivo da se.tano izazvati sve. Ma kako čudno najprije izgledao je­ dan takav put. Glavne od ovih primjena. jer dio osnovnog kreta­ nja od kojeg one najviše zavise. kombinovan sa neograničenim opadanjem suprotne sposobnosti. čije postepeno ostvarenje zahtijeva od svake od njih određeno učešće. u neku ruku. ukazujući još ple­ menitijom i potpunijom koncepcijom ljudskog jedinstva da različite uzastopne generacije čovječanstva sarađuju. u istoj mjeri u kojoj opšti rezultati socijalne fizike. gdje će svaki elemenat biti zaista ocijenjen kao što i treba biti. na princip čija je ra­ zumnost toliko malo sporna kao i korisnost. ono ne dobija pravu naučnu vri­ jednost. iako sumaran. sveukupnosti shvatanja. Budući da se mora nužno vršiti vrlo široka i vrlo različita primjena jednog takvog načina istraživanja. koje su obi189 . Strogo izolovano posmatranje sadašnjosti bi po­ stalo veoma moćan uzrok političkih zabluda. veoma blisku prošlost njihovo pravilu nužno ne uspijeva u primjeni. kao što sam objasnio gore. ličan. jer je. način istin­ ski osnovni razvoj komparativne metode koja je tako izuzetno bo­ gata bitnim osobinama. ne uči prvo da se racionalno pretskazuje budućnost. ova nova vrsta društvenog sentimenta će zatim moći pripadati sa manjim intezitetom. Stigavši do ispitivanja savremene epohe. uglavnom. i da stavi burne prolazne manifestacije iznad glavnih tendencija. pre­ ma jednom razboritom sudu ovo osnovno poštovanje prema našim precima. Jednom srećnom koincidencijom. jer postaje u neku ruku. koje je neophodno za normalno stanje društva. tako da se do­ bro shvati i oštroumno razvija njen pravi duh. čija prethodna uzastopnost omogućava da se otkrije buduća uzastopnost. ma koje. tj. slike ljudskog života. polazeći uvijek. odakle treba da proizađe naučno predviđanje konač­ nog uspona jedne ili definitivnog pada druge. dovoljno je ovdje da ukazem u vezi sa njim na brzinu. prema duhu nauke. tako da se odražava na odgovarajući način. i koje je tako jako uzdrmala danas metafizička filozofija. Ispitajmo sada na jedan neposredan. Ona će tu nužno dopuniti jasniji i elementarniji pojam uobičajene soli­ darnosti između individua i savremenih naroda. doprinoseći istom kona­ čnom cilju. a one mogu čak na isti način inspirisati obične izmišljotine. pretskaže prošlost. moći će se tako stići do zaključaka koji su sasvim dovoljni da korisno usmjere sve primjene. do izvjesnog stepena za svaku određenu epohu i u svakom glav­ nom aspektu. Ova razumna sklonost da se vide saradnici u lju­ dima svih vremena se jedva danas izražava u pogledu nauka. od složenijih ka pojavama koje su manje složene. čak u onom što najprije izgleda najporemećenijl. izlažući se opasnosti da neprestalno miješa glavne sa sporednim činjenicama. opštijim pojavama. uglavnom biti manje poreme­ ćen nego ijedan drugi od različitih nepravilnih uticaja. na koje stalno djeluje toliko uticaja. prema jednom tačnom prethodnom poznavanju sličnog smisla po­ stepenih promjena na koje ukazuje jedna oštroumna istorijska ana188 liza. stalni porast svake. koje pokazuju očigledno nji­ hovu postupnu povezanost. prema socio­ loškoj seriji čiji je dio. jer tada stalni uzro­ ci više preovlađuju u društvenom kretanju i poremećaji imaju tu onda manji udio. mora. prema njihovim statičkim vezama sa prvim tako da tu djelimično kompeziraju manju sigurnost koju u njihovom pogledu može izazvati direktna upotreba ovog načina postupnog istraživanja: Tru­ deći se da se dobije uopšte jedini stepen preciznosti koja odgovara krajnjoj komplikovanosti ovih pojava. čini mi se da se sastoji u racionalnoj primjeni društve­ nih serija. intelektualne. nastojeći da se izvede svaka istorijska dobro poznata situacija iz cjeline njenih postepenih prethodnih događa­ ja.

institucije ili doktrine. dakle naći. pre­ poručena. Ništa nije dakle bolje konstatovano ni eksperimentalnim. samo. među najpreporučljivijim. po prirodi stvari da. u brojnim slučajevima. produbljeno poređenje sadašnjosti sa prošlošću predstavlja glavno sredstvo istraživanja koje je sposob­ no da predvidi ili koriguje ove glavne štetne posljedice. više ili manje stalnih promje190 na. iz jedne nepotpune procjene. koji se jedva usude da rijetko pređu šesnaesti vijek: tako da cjelinu revo­ lucionarne epohe nijesu čak pravilno shvatili oni koji uzaludno traže njen završetak. Dakle ova komparacija može biti samo potpuno jasna i presudna kad. kao što ću to. posebno kad se većina lažnih političkih procjena uglavnom odnosi na to da uobičajene spe­ kulacije uopšte ne obuhvataju jednu širu prošlost. i samih filozofa. ona se izla­ že utoliko ozbiljnijim greškama ukoliko se zaustavlja na bližoj epo­ hi. može. znatna razlika između naše dvije uzastopne generacije. može se reći. uglavnom. iako jedna takva cjelina odgovara. u tom pogle­ du do sopstvenih štetnih posljedica najveću teškoću da ispuni uvijek ovaj neophodan uslov. bilo kakva predostrožnost da se upotrijebi. mora najprije iz­ gledati tako duboko konfuzna. istorijskom me­ todom. jedno pravo kasnije gašenje? Dakle. snab­ dijeva neposrednu sociološku analizu neophodnim opštim sredstvom stalne verifikacije. Naročito danas gdje smjesa različitih društvenih elemenata. međutim. ili jedne pogre­ šne primjene odgovarajuće metode. koje se često dešavaju kad se uzmu znaci za ideje: ne može se negirati da. ona ne služi ponekad da prikrije. ili obratno. Ne nadajući se da će iluzije. a da se čak i ne oslanja na tako vjerodostojne raz­ loge. stalnim zakonima naše prirode. Pošto je društvena pojava. S druge strane. spriječe slične iluzije. kako sam to naprijed. bar u klici. isto tako. zbog same svoje neobičnosti. skoro svi naši državnici. ukoliko nije na odgova­ rajući način shvaćena i upotrijebljena. ako ne bi bila odmah ispravljena. upozoriti. Da li bi se". Ona ima samo. ona. Jedan veoma jasan primjer će biti dovoljan. izuzev najmisaonijih među njima. čija cjelina. najzad. obuhvata čitavu prošlost. uglavnom. u opadanju. u mnogo drugih slučajeva postati prividno istinitija. utvrdio. Nema uopšte naučne metode. Očigled­ no je. do­ vesti do ozbiljnih grešaka. Prethodni primjer dovoljno upućuje na neizbježno obraćanje. gdje se se­ rije ne mogu najprije tako brzo uvidjeti.čno slabo izražene. način. Ona se sa­ stoji naročito u tome da se stalno opadanje uzima kao tendencija ka potpunom uništenju. objašnjen čak sa najvećim mogućim autoritetom. može. objasniti u sljedećem poglavlju. koji rizikuju ponekad da dođu do prethodnog vijeka. jasnije nego ijedno apstraktno objašnjenje. može ipak dovesti. da bi odmah bili priznati kao iluzorni. a da njihovo postojanje ne šteti ni­ kako povjerenju u ova logička sredstva. međutim. bilo da su posmatranja bila su191 . u ovom pogledu. uporede necivilizovane nacije sa kulturnim narodima. da ovdje upozori na jednu takvu opasnost metode istorijskih serija. koja. vrlo gruba greška. poredi život na selima sa životom u gradovima. a ne nikakav stvarni proizvod ma kojih sila. povezuje sa jednim širim sociološkim zakonom. nasuprot. a ponekad sko­ ro neizbježna. posebno. Tako. ukratko. na jedan. a drugih na propast. pod impozantnim verbalizmom. naročito da posmatra kao da su u usponu vla­ sti. tako očigledno određeno. koje ona može inspirisati. jedno takvo opadanje je u potpunoj harmoniji sa osnovnim zakonima ljudske prirode. nijedan zakon društvene sukcesije. Neka se. ništavost koncepcija. slično. jed­ noj običnoj prolaznoj fazi glavnog kretanja. sa pozitivnom teorijom ljudske prirode: svi zaključ­ ci koji ne budu mogli izdržati jednu takvu kontrolu. i. u onom prvobitnom obliku koji je biologija unaprijed konstruisala za sociologiju. jedan prost razvoj čovječanstva. koje su. kori­ sno je bar. da se. Sama matematička analiza. naročito u naše vrijeme. u različitim savremenim partijama ne penju se uopšte iznad prošlog vijeka. i neka se. uostalom. Bilo kako da je velika prava superiornost ove sociološke meto­ de. jer ove opasnosti mogu uvijek samo. ne nudi slične opasnosti. duhove kojii su malo racionalni ili slabo pripremljeni. prema tome sa jednom rastućom predominacijom intelektualne i moralne prakse ukoliko se čovjek više civdlizuje. da bi ograničila svoje spontane zablude. Ista razmišljanja treba proširiti i na različite sociološke metode. koja. shvaćena u cjelini. sve stvarne sposobnosti koje će sociološko posmatranje uzastopno razvijati. ovdje iko usudio da zaključi da je ovo neosporno stalno opadanje. neće biti konačno prihvaćen dok ne bude racionalno pove­ zan. zbog najveće komplikacije slučajeva koji su tada istraživani. na primjer. iznad svega. neka se. sa neograničenim promjenama. mo­ ći će se. razmatra čak. Razmatrajući cjelinu dru­ štvenog razvoja u pogledu vrlo prostog režima ishrane čovjeka. koji se. proizaći. uvijek održavana. kao što ću imati prilike da' to pokažem kasnije. koje je odsada potrebno. nužno će za­ vršiti u razilaženju sa jednim zrelijim sociološkim ispitivanjem. Svuda će se vidjeti da komparativno posmatranje veo­ ma potvrđuje ovaj neobičan rezultat. neposredan ili posredan. biti ikada pogodne da se potpuno izbjegnu. ni racionalnim putem. na svoj na­ čin. zbog bitnijih prepreka koje za nju predstav­ lja izvanredna komplikacija predmeta istraživanja. može zavesti. a naročito na istorijsku metodu u pravom smislu. danas tako opravdano. uostalom. ali uvijek neo­ sporan. kao i ma koji drugi naučni postupak. na opšti na­ čin. na njenu glavnu osobinu. prema ovoj vrsti matematičke mudrosti (na koju je već ukazano u sličnom slučaju u prethodnom poglavlju) koja predstavlja miješanje. Bilo u homerovskim spjevovima ili u pričama naših putnika. jed­ nih spremnih na pobjedu. do velikih štetnih poslje­ dica. za vrijeme čitavog toka društvene evolucije. ukazujući uostalom spontano. postupno promišljenu. ne bi se moglo po mom mišljenju odricati stalna težnja civilizovanog čovjeka za sve manje i manje obilnom hranom.

mora naročito. granama prirodne filozofije. veoma sposoban da potvrdi u osnovnom stanju svake nauke. postepenom usklađi­ vanju različitih organizama. dakle. prirodno. Završavajući ovu prethodnu opštu ocjenu istorijske metode u pravom smislu. da bi ga na kraju svrstali. tako nepravilno optužen za buntovničku tendenciju. od životinjske serije. namijenjen. u ovom poglavlju učinim. za koju sam se toliko trudio da je. eksperimentisanja i poređenja u pravom smislu. pružiti važnu priliku da neposred­ no obrazložim ovu zaključnu tendenciji». u ovom poglavlju. pod posebnim imenom istorijske metode. a koji jalova metafizika može samo dovesti 192 do preziranja. Upravo se na ovoj egzaktnoj i stalnoj harmoniji između neposrednih zaključaka istorijske anali­ ze i prethodnih pojmova biološke teorije ο čovjeku. 193 . koji je. kao glavnu inte­ lektualnu osobinu ove nove nauke.više parcijalna. opravdajući. stara obavještenja političkog uma. ili premalo produžena. napro­ tiv. još zvanično veoma priznatim mudrostima jedne prazne metafizike koja teži da u politici odstrani svako široko razmatranje prošlosti. Njegova nadmoć je ovdje. kao četvrti i zadnji glavni način vještine posmatranja. a koja ima filozofski izvor u načinu koji joj neposredno prethodi. naravno. Pošto smo tako. ostaje mi da dopunim ovaj posao. najbolje prilagođen pravoj prirodi socioloških istraživanja. kod svih prosvećenih ljudi. zbog bitnih svojstava potpuno ekvivalentna prethodnim opisima nadmoći koju ima zoološka komparacija u proučavanju individual­ nog života. Takav je. nova socijalna filozofija ga bitno uzdiže na jedan viši stepen: ne radi se više tako ο savjetima ili lekcijama koje politika traži samo od istorije da bi usavršila ili ispravila podsticaje koji joj nijesu uopšte otud dolazili: nego ο sopstvenom opštem pravcu koji će ona od sada isključivo tražiti u cjelini istorijskih od­ luka. opšti način istraživanja. u biološkoj komparaciji doba. samo jedno posebno si­ stematsko produženje. koja će se spontano vršiti. tako da nam najzad dozvoli da neposredno pristu­ pimo sa pravom naučnom sigurnošću. njene različite nužne veze sa drugim glavnim naukama da bi njeno pravo filozofsko konstituisanje bilo najzad neopo­ zivo osnovano. u slje­ dećoj lekciji. vidi sve više i više potvrda ove filozofske nadmo­ ći duha cjeline nad duhom pojedinosti. uzimajući u obzir razliku između dvije nauke: društvena serija na odgovarajući način oformljena. ne mogu propustiti da primijetim. ne mo­ ra biti. pripisuje istoriji u politič­ kim kombinacijama. Tako su nam u ostalim. uprkos. u svim vremenima. potpuno racionalnoj elabo­ raciji ove velike teme. različiti prethod­ ni djelovi ove Rasprave uvijek do sada predstavljali pozitivan duh. Kad stvarna primjena ovog novog sredstva bude dosta raz­ vijena da bi njegove karakteristične osobine mogle postati. razmatrajući brže. prema slobodnom racionalnom ispitivanju. kao sastavnog i najboljeg načina sociološkog istra­ živanja. u svim aspektima. dragocjene prvobitne inspiracije dobrog običnog smisla od kojeg stvarna nauka može biti u svakom pogledu. ni manje stvarna. sastojati glavna naučna snaga socioloških dokazivanja. dovoljno izražene. smatram da će se priznati od­ lučujuća promjena osnovnog pozitivnog istraživanja. Tako se. pokazujući da neophodna sukcesija različitih društvenih sta­ nja tačno odgovara. ma kojim. u čitavom ostalom dijelu ove knjige. veoma će potvrditi ovo logičko upoređivanje. da bi skužila kao prva neophodna os­ nova cjelini razumnih društvenih spekulacija. Sljedeća lekcija će mi. dovoljno izvršili neophodno preliminarno ispitivanje pravog opšteg duha koji mora karakterisati sociologiju i različite glavne načine istraživanja koji su joj svoj­ stveni. ni manje korisna. jasno izraženom. ovdje da nova politička filozofija. analizi najkomplikovanijih pojava. Stalna upotreba. Daleko od toga da se ovdje ograničava nužan uticaj koji ljudski razum. sa naučne tačke gledišta. poslije čistog posmatranja. vraća najzad istoriji čitavu pu­ noću njenih naučnih zakona.

u tom smislu. sadrži sve razne filozofske odredbe koje se odnose na karakteristični sistem opšteg os­ nivanja te nauke. predstavlja. do danas bitno paralisalo sve pokušaje koji su preduzimali najviši umovi da se društvena pitanja tretiraju na zaista pozitivni način transformaciju öija se neophodnost. Sa­ da možemo tvrditi. bitni uslovi pozitivnosti ne bi. Racionalna zavisnost socijalne fizike od svih drugih fundamentalnih nauka. neispunjavanje tog velikog preduslova. a njega ne može ni jedna od njih zamijeniti. za mene. kojemu se ništa ne bi moglo oduzeti. po opštem duhu i naučna i lo­ gička. što sam upravo precizirao. što je bez sumnje još važnije. ali neophodno. nehotice slijede. u stvari.ČETRDESET DEVETA LEKCIJA Sadržaj — Neophodne veze socijalne fizike i drugih osnovnih grana pozitivne filozofije Ma koliko nastojali da se pridržavamo skrupulozne preciznosti u novoj političkoj filozofiji koja je. sada više ne mogu prihvatiti ni putem direktnog suprotstav­ ljanja iako još niko do sada nije preuzeo. pa čak i mogućnost. Bilo da se posmatra sistem raznih neophodnih podataka koje neposred­ no izgledaju sociologiji razne ranije nauke. mogli biti ispunjeni na zadovoljavajući način sve dok se dru­ štvena nauka koncipira i njeguje potpuno izolovano. bez ikakvog pretjerivanja. da je. u suštini. svakodnevna ocje­ na aktuelnih pokušaja da se stvori prava pozitivna filozofija ne do­ pušta da se oklijeva da se ta kapitalna praznina gleda kao glavni uzrok njihovog radikalnog neuspjeha i pogrešnog pravca koji na kraju. umovi koji su u početku iz195 . implicitno i indirektno. prema naučnoj hijerarhiji koju sam izradio. zdrave spekulativne navike čime se je­ dino može razviti njihovo uvodno proučavanje. ili da se razmotre. bez odgovara­ jućeg uvažavanja neminovnih odnosa koje određuje njen stvarni enciklopedijski rang. princip koji je toliko značajan da na neki način. na odgovarajući način sve intelektualne obaveze koje nameće jedan takav preporod. u stvari.

ka­ da se. teži da stalno pove­ ćava društveni i politički uticaj prava naslijeđivanja. n e o p h o d n e obaveza da se d r u š t v e n a p r o ­ učavanja. Ova p r i r o d n a koncentracija t e m e koja će omogućiti da z n a t n o s k r a t i m o našu lek­ ciju. u tako okarakterisanim pojavama naličje realnosti koje je najmanje dvosmisleno. sa biološkom n a u k o m . nasljedni. s čisto n a u č n e tačke gledišta. način filozof­ skog učešća svojstven za ove t r i n a u k e . Ova presudna zabluda mi izgleda po­ sebno zgodna da istakne koliko pretjerana komplikovanost društvenih posmatranja nužno zahtijeva da se duh racionalno pripremi da v i d i . da bismo dopunili tu n e o p h o d n u operaciju.gledali najbolje raspoloženi. bilo da se odnosi na duh koji predstavlja ne­ osporne simptome jedne prave naučne sile uprkos žalosnom metafi­ zičkom vašpitanju koje njime. T a k v a je d v o s t r u k a filozofska ocjena kojoj se m o r a m o p r i ­ kloniti. porijeklo značilo glavni uslov neke moći. u užem smislu koja vla­ da t o m djelimičnom i s e k u n d a r n o m evolucijom j e d n e od životinjskih rasa. fizike i astronomije koje su. raz­ ni staleži svuda. drugi t e r m i n je. ne samo na osnovu neophodne prethodne koncepcije cjelokupnog ljud­ skog razvoja. Bez stalnog p r a k t i k o v a n j a takvog filozofskog dualizma. bar u tom trenutku: međutim. s r e d i n u u kojoj se ona razvija. međutim v i d i o . već. u suätini. još direktnije i. društ­ veni uticaj prava nasljeđivanja stalno opadao. s obzirom da je. Dakle. u stvari. Dakle. koja. n e p o s r e d n o proizilazi iz neospornog r a n g a koji n a š a osnovna hijerarhija. isto t a k o neizbježno povezuje sa cjelokupnim si­ s t e m o m n e o r g a n s k e filozofije iz koje jedino može proizaći p r a v a ocjena spoljnjih uslova egzistencije ljudskog roda. K a k o bi proučavanje takve evolucije uopšte moglo postati pozitivno k a d a bi se nastavilo ne obraćajući pažnju na tu d v o s t r u k u korelaciju? T a k a v je. bez sumnje. koristeći za svoju temu najbolji direktni istraživački metod. agens pojave. u t o m smislu. koju će sociologi- 196 197 . O v a i n t i m n a filozofska potčinjenost n i k a d a nije mogla biti nepobitnija i izraženija nego u a k t u e l n o m slučaju u kojem je. još očiglednije. iz v r h u n s k e komplikovanosti k a r a k t e r i s t i č n e za t a k v e pojave čijem se uspješnom n a u č n o m ispitivanju može p r i s t u p i t i je­ dino n a k o n racionalne p r i p r e m e koja p o d r a z u m i j e v a p r e t h o d n o p r o ­ učavanje drugih sukcesivnih. godine u Francuskoj. u g l a v n o m shvatili k a k o ove n e p o b i t n e osobine određuju t a k o u s k u r a c i o n a l n u zavis­ nost sociološke n a u k e od raznih d r u g i h ranijih g r a n a p r i r o d n e filo­ zofije. a drugi. n i k a d a ne bi mogla pod­ nositi p r a v u pozitivnost. donedavno. u g r a n i c a m a koje su u p r a v o p o m e n u t e . Osim toga. dodjeljuje d r u š t v e n i m p o j a v a m a poslije svih d r u g i h glavnih kategorija pri­ r o d n i h pojava zbog v r h u n s k e komplikovanosti. prilazeći iz s u p r o t ­ nog p r a v c a našoj enciklopedijskoj seriji da bismo prvo razmotrili n a j e m i n e n t n i j e i najdirektnije relacije kao i sve analogne slučajeve t r e t i r a n e u p r e t h o d n i m tomovima. i kroz prethodno i postepeno proučava­ nje raznih sistema naučnih posmatranja koja su već podvrgnuta jed­ nom potpuno pozitivnom istraživanju u odnosu na najjednostavnije po­ jave. p r v i t e r m i n tog f u n d a m e n t a l n o g dualizma d i r e k t n o potčinjava sociologiju cjelokunoj organskoj filo­ zofiji p r e k o koje se jedino upoznaju pravi zakoni ljudske p r i r o d e . da se našlijeđivalo i ropstvo i slo­ boda i da je. nužno. inače suštinski mogla uticati na jasnoću glavnih r a z m a ­ tranja. Vidi se da smo. Što se tiče m e t o d e u u ž e m smislu. U jednoj značajnoj diskusiji koja se vodila 1831. da se p r i h v a t i da pozitivno p r o u ­ čavanje d r u š t v e n o g razvoja n u ž n o pretpostavlja s t a l n u korelaciju ta dva n e m i n o v n a pojma. ο pravu naslijeđivanja perskog dostojanstva. potpunije specijalDa bismo bolje okarakterisali ovo značajno zapažanje. napredno kretanje ljudske civilizacije. mnogo je značajno da se ovdje d i r e k t n o ispitaju svi p o t r e b n i odnosi. bilo n a u č n u ili logičku. pravi i d i r e k t n i princip n e ­ ophodnog potčinjavanja d r u š t v e n e n a u k e cjelokupnoj p r i r o d n o j fi­ lozofiji. Imajući na umu da su. s p o n t a n o vođeni da zajed­ ničkom k r a t k o m ocjenom o b u h v a t i m o tri suštinska dijela organske filozofije u užem smislu. u osnovi. jedan od najeminentnijih zagovornika tog prava (g. J e d n o m rječju. u soci­ ologiji. j e d a n od ta dva velika odjeljka p r i r o d n e filozofije određuje. Guizot) nastojao je. s v a k a podjednako. naročito u p r e t h o d n o j knji­ zi. očigledno. gotovo je nemoguće shva­ titi jednu takvu kompletnu zaslijepijenost kod jednog tako otmenog du­ ha koji je. što će n a m omogućiti da sada dosta skra­ t i m o t u n e o p h o d n u operaciju n e nanoseći š t e t u njenoj suštinskoj efikasnosti. m o r a ć e m o o k a r a k t e r i s a t i n e o p h o d n u reak­ ciju. na osnovu cjelokupne proš­ losti. koje ostvaruje fenomen i svih stalnih spoljnih uticaja ili n a u č n e sredine. potčine sistemu postepenih d r u ­ gih f u n d a m e n t a l n i h proučavanja. se ne bi mogao smatrati jed­ nostavnom trenutnom smicalicom. a k o je njihovo objašnjenje p r e ćutno s a d r ž a n o u a n a l o g n i m r a z m a t r a n j i m a koja su već p r e d s t a v ­ ljana u pogledu d r u g i h osnovnih n a u k a . čovječanstva. da diskusiju podkrijepi tobožnjim istorijskim pokazateljem koji ukazuje da. on predstavlja iskreno i duboko lič­ no ubjeđenje. proizilazi. dovoljno i s t a k n u t . u suštini. trudeći se da svom mišljenju da naučni aspekt. u odgovarajućem v r e m e n u . prije svega. ne bi. dovoljno je. prije svega. ipak d u b o k o n e p o z n a t a do sada. jednom rječju. naprotiv. na sve ranije n a u k e . m a n j e k o m p l i k o v a n i h kategorija p o ­ java. hernije. bilo zato što zablu­ da ο kojoj je riječ proističe iz zloupotrebe istorijske metode u užem smislu. nužno. razmotre razni i odlučujući i mnogobrojni doka­ zi koji. 1 1 nosti i direktnije osobenosti koje ih t a k o j a k o izdvajaju čak i od najviših pojava individualnog života. pokazuju da je tokom evolucije ljudskog duha. najbolje odgovara zdravim sociološkim istraži­ vanjima. Ona. vezane za proučavanje d r u š t v e n e sredine. dominira. mislim da treba da iz njega navedem neki istaknuti i svjež primjer koji mi izgle­ da dvostruko presudan. međutim. Takav argumenat koji je dao jedan takav duh. teško bi se mogle zamisliti zapažanje koje je u radikalnijoj i direktnijoj suprotnosti sa univerzal­ nom realnošću društvenih pojava. Da bismo. na odgovarajući način. ni­ k a k v a d r u š t v e n a spekulacija.

ako osjećanja sim­ patije prikazuje. s obzirom na sasvim drugi materijalni pogled. inače. isto tako. u suštini. ni manje realni ni manje autoritativni kada uspijemo da ih jasno sagledamo. po­ sebno treba pripisati naglašenoj nesavršenosti koja karakteriše ve­ ći dio biologije koji se odnosi na opšte proučavanje intelektualnih i moralnih pojava. sa kojom evolucija ljudskog društva uvijek mora biti u skladu. u cjelokupnom sistemu socioloških proučavanja. ne može se sakriti da su ih glavni filozofi bio­ lozi uvijek zamišljali na jedan pretjerano nezdrav način što bi tre­ balo da utiče na potpuno iščezavanje sociologije kao direktne i po­ sebne nauke kada se svede na jednostavni zaključak nauke ο čov­ jeku. na osnovu samo te kontrole. U svim sličnim slučajevima. sve aktuelne poli­ tičke doktrine bi trebalo smatrati potpuno pogrešnim. preko tog dijela. u suštini. koju je tako uspješ­ no osnovao genijalni GALL. ne bi se trebalo čuditi što osnovne relacije između sociologije i biologije nisu do sada mogle biti organizovane na odgo­ varajući način. sadašnjih ili kas­ nijih. neizbježnu zavisnost zdravih socioloških proučavanja od ranijeg proučavanja ljudske prirode. treba ustanoviti glav­ nu direktnu potčinjenost sociologije biologiji čije se druge grane. na osnovu samo tog jednog naučnog obrazloženja. dovode do toga da uvijek dopuštaju. Jedan tako presudan primjer može da­ ti tačnu predstavu ο dragocjenim opštim izvorima koje će pozitivna sociologija morati stalno da izvlači iz svoje osnovne zavisnosti od biologije. oni se. Osim toga. koji su. Dakle. U pogledu biologije. nepromjenjivo sociološko učešće biološke teorije čovje­ ka. bude njegovana na odgovarajući na­ čin. polazeći od dvije glavne tačke gledišta. isto tako neosporne. jedne kod vlada. pošto one u svojoj iracionalnoj procjeni političkih pojava. naročito kada cerebralna fiziologija. kada je društveni raz­ voj postao suviše naglašen da bi se i dalje mogao izvoditi sličan za­ ključak. Polazeći od prvog gledišta. sve sociološke propozicije će morati da se podvrgnu. Bez obzira na krajnji realni značaj takvih indikacija. ne može nikada uticati na njihovu prirodu. radije nego da sami sugeriraju pravi karak­ ter takvog djetinjstva čovječanstva. Te indikacije čvrsto ra­ cionalno temelje na neophodnoj nepromjenjivosti ljudskog organiz198 ma čije razne karakteristične dispozicije. prvobit­ nih ili nastavljenih. bilo da pretpostavljaju ogromnu trajnost ljudskog ži­ vota ili da se. neophodnom kasnijem ispravljanju. U svakoj epohi ljudske evolucije. rezultat suviše nesavršenog filozofskog karaktera kojega još predstavlja sama biološka nauka u očima većine današnjih du­ hova. Sa te tačke gledišta. obično. prema tome. biti iste na svim stupnjevima društvene ljestvice i međusobno povezane uvijek na isti način pošto veći ili manji razvoj koji im omogućava društveno stanje. direktan sociološki prikaz ne bi mogao hiti naučno prihvaćen. fizičke. makako ih bilo teško ocijeniti. a dru­ ge kod onih kojima se vlada. statičkih ili dinamičkih. na primjer pretpostavlja da većina ljudi ima naglašeno dobar ili loš karakter. Kada se time budemo direktno pozabavili moraćemo razlikovati. u svim društvenim teorijama. moralne ili inte­ lektualne moraju. da pravo kažem. što sam već naveo pri kraju prethodne lekcije. jačim od osjećanja ljubavi. ona je.ju kasnije. što je očigledni apsurd. Ova vei ka filozofska zabluda posebno je naglašena kod čuvenog Cabanis-a. a ponekad čak i srećne opšte indikacije. Jedna takva 199 . ne bi mogli odmah zanemariti. stalne dragocjene provjere. što je gotovo nespojivo sa najpozitivnijim pojmovima ο ljudskoj prirodi koja je. pošto se ustanovi. budući da je cerebral­ na fiziologija mlada institucija. pošto najelementarnijii termini socijalne serije ne mogu podnijeti gotovo nikakvo direktno istraživanje. U stvari. a ni sam GALL nije umio da se od nje sačuva. ako navodi efi­ kasnu i opštu premoć intelektualnih sposobnosti nad čulnim pre­ moćima itd. njen se naučni status tek rađa i još je u nagovještaju. Ova gotovo univerzalna kontradikcija između maksime i primjene ne potiče danas samo od radikalno manjkave koncepcije društvenih proučavanja. S takve biološke tačke gledišta. duh dogovora ili proračuna. nedovoljnu aktuelnu premoć biološke filozofije. duboka filozofska potčinjenost društvene nauke toliko je nepobitna da se niko više. pa prema tome ni stvoriti ni uništiti b i o koje osobine ili pak poremetiti njihovu uzajamnu početnu rav­ notežu. ako protivrječa. iako ne tako direktno i posebno. Iz toga proizilazi. ispitati. ipak. kao što sam to posebno ustanovio u četrdesetoj lekciji. započinje prema onoj drugoj tački gledišta. uobičajeni stepen nastranosti tili im­ becilnosti. na primjer. Onda. što ću kasnije objasniti. ne bi usudio da ne prepozna njen očigledni princip među onima koji u stvarnoj primjeni ništa bitno ne uzimaju u obzir. proti­ ve fizičkim zakonima ljudskog roda: jer intelektualni i moralni uslovi ljudske egzistencije. (vidi lekciju 45). bez obzira na sva istorijska zapažanja u užem smislu. jedne početne i druge nastavljene. ma koliko. po­ znatim zakonima ljudske prirode: ako. ubuduće. u osnovi. stvorena kod čitavih grupa u stanju stalne patološke mostruoznosti. još u početku brojniji nego što izgleda u prikazu krajnje nesavr­ šene biološke teorije čovjeka. i jedva da je i najnapredniji duhovi priznaju. zbog čega su i manje poznati do sada nego materijalni uslovi svakako nisu. osim malog broja jasnih izuzetaka. snažno djelo­ vale istorijske indikacije na koje se on oslanja. biologija prvo mora stvoriti potrebnu polaznu tačku za sve društvene spekulacije na osnovu fundamentalne analize ljudske društvenosti i raznih organskih sta­ nja koja određuju njen pravi karakter. reakciju u koju se danas još manje sumnja nego u samu glavnu akciju. moraju izgraditi kroz prim­ jenu pozitivne teorije ljudske prirode na svim odgovarajućim okol­ nostima shvatajući slabe izolovane informacije koje ta prva skica društva može dopustiti kao određene da olakšaju i usavrše to ra­ cionalno određivanje.

Ali i u stanju jednostav­ nog projekta oni su već duboko štetni pošto utiču da jedina kate­ gorija posmatranja. nezavisno od istorijskog istraživanja koje je tada bilo nemoguće ili veoma manjkavo. možda. um­ jesto da ga proučimo na osnovu neposrednih i posebnih posmatranja. kao što smo to ustanovili. Ali. prema tome. nasuprot tome. ili je spuštaju na sporedni nivo. u suštini. nije tako duboko iracio­ nalna kao analogna tendencija većine fizičara i hemičara da treti­ raju biologiju kao prosti derivat neorganske filozofije. nije. to treba da učini jednu takvu naučnu potrebu neospornom kada se radi ο naj­ složenijim pojavama koje naš razum može istražiti. Smatra se. na osnovu ranijih objašnjenja. postaje zauvijek nadmoćna. kod pojava koje su beskrajno manje komplikovane u suštini. ne mogu se više korisno upotrijebiti osim kao dragocjena opšta pomoć. ne računajući neka nevažna poboljšanja. a naša moć zaključivanja bila bi. a naročito od same biologije. isto. istraživanja baš kad su. njeni elementarni zakoni izvanredno poznati. Glavni inte­ lektualni porok ove filozofije je. koja je u isto vrijeme i šira i duža i u kojoj sudjeluju. našao bi se prema tome. u početku dominira u direkt­ nom zapažanju. Ipak osnovni zakoni ljudske prirode bi postali jednog dana mnogo po­ znatiji nego što su ikada mogli biti. inače. želeći da utvrdi to­ božnju postojanost militarističkih tendencija kod ljudskog roda iako sva istorijska svjedočenja. bez obzira na pomoć koju treba da koristi od svih ranijih nau­ ka. očigled­ no direktno nastoji da produži uopšte. iako prvobitno stanje organizma u kombinaciji sa stvarnom prirodom odgovarajuće sredine. bolje definisan nego čisto teološki ili metafizički tip. takav bi postupak si­ gurno postao iluzoran za kasnije proučavanje društvene evolucije kada bismo i dalje uporno à priori određivali efektivni razvoj. Dakle. Tako je većina bioloških fi­ lozofa nehotice dovedena do te kobne praktične zablude da posmatra stvarne privremene društvene promjene. biolozi ne smatraju da su oslobo­ đeni obaveze da se ne služe direktnom analizom godina starosti kao osnovnim sredstvom istraživanja. Koja bi to čudna nedosljednost uticala da se oni osjećaju oslobođe­ nim jedne takve naučne obaveze. Glavna pojava sociologije.j. Može se na prim­ jer. Tada istorijska analiza. što se. da prva skica socijalne serije razmatrana u svojim originalnim terminima. na kojoj stvarno može počivati društvena nau­ ka. i pored njihovog ne­ izbježnog značaja. potpuno nedostojne njegovog genija. iz biološ­ ke teorije ο čovjeku. potpuno iščezne. po pitanju rata prenebregavajući u nevri­ jeme društvena razmatranja i koristeći samo nesavršene filozofske pojmove koji su. kao što se pretpostavlja. jače ili sla­ bije izraženi u kojima je štetna prevaga bioloških razmatranja kao 201 200 . Mogli bi se navesti mnogi drugi analogni slučajevi. u današnje vrijeme. sve do neorganske filozofije. u potpuno­ sti slaže sa produbljenijim sistemom osnovnih zakona naše priro­ de. u stvari. pošto se zanemari svako određeno društveno stanje. t. izdigne sistem društvenih proučavanja na stvar­ no pozitivnf nivo. iako. Daleko od mogućnosti da. sukcesivni i rastući uticaj ranijih generacija uskoro postaje glavni uzrok postepenih promjena koje ono predstavlja. takva filozofska zabluda. takav duh je obavezno podržavan bes­ korisnom teorijom koju ispitujemo i koja nastoji da direktno potčini. Kada socijalna evolucija kod prvih ljudskih generacija tek počinje da pokazuje neka nejasna i neodređena svojstva napre­ dovanja koje je još uvijek nesigurno i neprimjetno. a posebno kao obavezna osnovna kontro­ la. nesposobna da iz njih izvuče tako teške i tako daleke zaključke. sigurno. a čisto biološke indikacije. razni poje­ dinci i razne generacije? Zato se ti uzaludni pokušaji nikada nisu mogli ostvariti i služili su samo da jače istaknu očiglednu hitnost osnovne regeneracije društvenih proučavanja kojima se. bez sumnje. bili deplasirani. spriječila neminovni razvoj društvene nauke. ili pak svodeći ga na malo poznato napredovanje koje je nejasno definisano. u suštini. sva društ­ vena razmatranja apsolutnoj koncepciji jednog nepromjenjivog po­ litičkog tipa koji je. čim se stvarno društveno kre­ tanje učvrsti. svakako. suštinski način istraživanja mora radikalno izmije­ niti kako bi uvijek na racionalni način odgovarao pravoj prirodi odgovarajućih procesa. u jednu vrstu naučne de­ klamacije. vidjeti kako je sam čuveni GALL i pored svoje filozofske pro­ nicljivosti. U jednostav­ noj istoriji individualnog života. direktno se pretvara­ jući da ne poznaje stalni razvoj ljudskog roda. sigurno. inače. ovaj se zaklju­ čak može izvesti do određene granice. kao što smo to vidjeli. Ali. što je. s mnogo očiglednosti dokazuju da je s ljudskim razvojem opadao ratnički duh. bez sum­ nje predstavlja prvi opšti uzrok nastavljanja kasnijih promjena. postepeni i stalni uticaj koji ljudske genera­ cije vrše jedna na drugu. svakako. pa se. suprotan izvanredno rela­ tivnom duhu prave političke filozofije. kada se radi ο evoluciji prilično komplikovanoj na drugi način. zbog direktnog zaključivanja. treba posebno da proizađe. ali koji je. sadašnje djetinjstvo političke filozofije. pa čak postaje i neophodan do te mjere da. Tako odgovarajuće i neposredno posmatranje usmjerava. bio uvučen. prilazi na mnogo raznih načina. koje su svojstvene od­ ređenom stanju razvoja čovječanstva kao neodvojive od osnovne čovjekove prirode i prema tome kao neuništive. kao u astronomiji. u cjelini apsorbovan ili pak skriven do te mjere da bi bio potpuno nepoznat usljed očigledne nemogućnosti u kojoj bi se time nalazio naš um da po­ kreće glavne stvarne faze jedne tako složene evolucije bez neop­ hodne direktne prevage istorijske analize u pravom smislu. taj apsolutni duh kojega ona stavlja ispred svih dru­ štvenih spekulacija.intelektualna dispozicija. manje štetna za stvarni progres ljudskog duha jer kada bi mogla prevagnuti. sve intenzivnije i sve raznovrsnije. koja najjasnije utvrđuje njenu na­ učnu svojstvenost. ona bi. čim slučaj postane dovolj­ no složen da bi se koristilo samo obrazovanje: tim prije. u današnje vrijeme.

za cjelokupni sistem biološ­ ke filozofije. U stvari. u suštini. Dakle. m a k o l i k o on bio di- r e k t n o k o r i s t a n za p r o u č a v a n j e individualnog života. i o b r n u t o . P o z n a t o je da taj princip. zbog njegove prirode. Ovaj d v o s t r u ­ ko štetni uticaj. p a r a l e l n o dovelo do du­ bokog n e s h v a t a n j a p r a v e d r u š t v e n e evolucije i do pripisivanja var­ ljive postojanosti b i t n o promjenjivim dispozicijama. Umjesto da se približe različite riječi koje imaju ista značenja ili su potpuno analogne. niti u r a d i k a l n o pogrešni pojam koji fiziolozi sebi ο t o m e stvaraju.a : »Sve što je n e o p h o d n o postoji. ljudski d u h duguje zahvalnost za tu značajnu filozofsku operaciju: dakle. oba­ vljen komparativno između raznih savremenih jezika. k a k o u sociologiji t a k o i u biologiji. bilo srećnog uticaja koji bi ona. posebno je naglašen kod većine teorija koje se od­ nose na obrazovanje na koje se. T a k a v d u h t r e b a da b u d e apsolutno svojstven prirodi d r u š t v e n i h proučavanja j e r je čovjek u njemu v o đ e n p o t p u n o s u p r o t n i m filozofskim putevima. Zbog tog zaista osnovnog principa. u da­ našnje vrijeme. jedan takav posao. mogla da vrši na postepe­ ni razvoj i univerzalno širenje stvarnog filozofskog duha. To je. ona se i s a m a s m a t r a n a ­ učno vezanom. Ali. Umjesto da predstavlja j e d n o s t a v n u d o p u n u biologije. u stvari. do značajnog izvora novih istorijskih dokumenata ο progresivnom obrazovanju ljudskog uma. u današnje vrijeme. ranije. bilo u svojoj po­ laznoj tački ili u svom s t a l n o m razvoju. došlo bi se. kada se radi ο sinonimima u užem smislu. bez sumnje. p r e k o i n d i r e k t n e . čini ml se da nudi jedan od najbolje okarakterisanih primjera bilo prirode te nove operacije. bilo p o t p u n o dovoljno da se na odgovarajući način p o d s t a k n e najdirektnije povezivanje k a k o bi se 1 Ne mogu da se uzdržim. b a r što se tiče svih d r u š t v e n i h sposobnosti od velikog značaja. M o r a o sam. ovu filozofsku operaciju bi trebalo da usmjerava. predložio bih da se napravi jedna vrsta rječ­ nika dvosmislenih rječi u kojem bi se vršilo upoređivanje različitih glav­ nih značenja jedne iste riječi. I pored a k t u e l n e nesavršenosti tih različitih n a č i n a is­ traživanja čiji je k a r a k t e r do sada malo poznat. di­ 1 r e k t n o približavajući dva filozofska p r i h v a t a n j a riječi neophodan s p o n t a n o nastojati da. socijalna fizika se mora. u protivnom ona hi samo pretrpala nauku iracionalnoin građom koje. svakako. shvatiti k a o p o t p u n o posebna n a u k a koja j e d i r e k t n o z a s n o v a n a n a sopstvenim osnovama. glavno svojstvo pozitivne hijerarhije koju smo izgradili između r a z n i h osnovnih n a ­ uka. u njoj uvijek tre­ ba gledati dragocjeno i neosporno svjedočanstvo izvjesne fundamental­ ne koincidencije između dvije tako približene ideje.i iracionalno preziranje istorijskih pojmova. kao i svaki postupak društvenog istraživanja. pozitivna koncepcija pravog suštinskog kretanja ljudskog duha i druš­ tva. ima previše. na n a č i n teološko-metafizičke filozofije ne obazirući se na korelativno stanje ljudske civilizacije. još šire i temeljnije koristi. ne treba vjerovati da je ta vidljiva konfuzija slučajna. u stvari. po mom mišljenju. to je jedini n a č i n na koji se d a n a s može doći do tog opšteg pojma. u ovoj prilici. i inače. za cjelokupni sistem n e o r g a n s k e filozofije za koji je. Osim posebnih filoloških znanja. treba da bude od velike koristi. da ne navedem sažeto op­ štu misao jednog potpuno novog rada ο filozofiji jezika čija mi racio­ nalna izrada ne bi mogla pripadati. d i r e k t n o objašnjen u p r e t h o d n o j knjizi. J e d i n o će na taj način biti m o ­ guće da se dovoljno isprave rigoroznije ali suviše u s k e n a v i k e koje bi r a z u m p r v o t r e b a l o da sažme kroz isključivo proučavanje neorganske filozofije. nužni rezultat opšteg razlikovanja statičkog i dinamičkog stanja. d r u š t v e n a n a ­ u k a t r e b a da ga. nova interesantna zapažanja ο intelektualnom svojstvu raznih naroda. t a k o da bi. koju javni razum izvanredno osjeti. Datkle. čija je d i r e k t n a tendencija da istovremeno uništi i p r a v u filozofsku koncepciju d r u š t v e n e n a u k e i n j e n u glavnu p r a k ­ tičnu namjenu. n e p o s r e d n o vezana i biologija. m a k o l i k o bio neizbježno n u ž a n uvod za to. obično. racionalno istraži­ vanje iako na sasvim drugačiji način koji je dovoljno objašnjen u p r e t h o d n o j lekciji. logična analogija dvije n a u k e je toliko očigledna da je bilo p o t r e b n o da sociolozi posebno insistiraju na neospornoj potrebi da se p r v o nji­ hov um p r i p r e m i za odgovarajuće produbljeno proučavanje biološ­ kih m e t o d a . ali s p o n t a n e i neizbježne veze. u s v a k o m slučaju. pružio bi. n o v a politička filozofija će. t r e b a da počiva. Čini mi se da sva p r e t h o d n a objašnjenja. kao što to lijepo kaže politička izreka čuvenog M a i s t r e . Ovaj bi se rad sastojao od operacije koja je suprotna onoj koja se primjenjuje. ali koja je d u b o k o vezana. posebno p r i p a d a p r o u ­ čavanju živih bića u kojem je ovo razlikovanje izražajnije nego na d r u g o m mjestu i kojoj.« Pošto je t a k o r a c i o n a l n o u t v r đ e n a n e o s p o r n a opšta zavisnost so­ ciologije od cjelokupne biološke filozofije. posebno ispitati taj n u ž n i odnos sa n a u č n e tačke gledišta u užem smislu koja je j e d i n o mogla zah­ tijevati j e d n u p r a v u opštu diskusiju. Kada bi se kod svalkog glavnog slučaja moglo poći od prvog faktičkog vremena takve jezičke promjene. 202 203 . sociologija t r e b a na sličan način da uzme od biologije vrlo dragocjeni filozofski princip koji t r e b a da joj veo­ ma koristi i koji će k r o z to doživjeti još potpuniji n a u č n i razvoj : riječ je ο onoj srećnoj transformaciji dogme krajnjih u z r o k a koja sadrži neosporni princip uslova egzistencije. Što se tiče metode. Ništa posebno ne bi moglo spriječiti da se na t a k v o m izvoru p r o u č a v a k o m p a r a t i v n a m e t o d a u p r a v o m smislu. gotovo uvijek gleda. j e d i n o p r e k o njih možemo p r e t h o d n o ocijeniti s t v a r n i opšti d u h koji t r e b a da usmje­ r a v a sva p r o u č a v a n j a vezana za živa bića i da p o s t a n e još n a d m o ć ­ nijim u d r u š t v e n i m p r o u č a v a n j i m a . do te mjere da bi takav rad malo odgovarao i našim prostim literatama i eruditama. Dvostruko značenje riječi neophodan ko­ ju sam upravo naveo. na kojoj. iako vrlo sažeta. alko se izvede na odgovarajući način. k a o što već zna­ mo. n e p r e k i d n o prikazuje kao neizbježno ono što se u početku manifestuje k a o n e o p h o d n o . ne mogu ostaviti n i k a k v u s u m n j u u n e m i n o v n u osnovnu potčinjenost sociologije biologiji.

pa prema tome. suštinsku stabilnost rotacionih po­ lova. nezavisno od te očigledne neposredne potčinjenosti. bili znatno narušeni. Makoliko mogao biti interesantan metodski pregled vrlo složenog sistema neorganskih uslova društve­ nog razvoja. da egzistencija živih bića. ali ne u mjeri koja bi dovela u nepriliku individualnu egzistenciju. tako da utiče na osjetljivost postepenih promjena. dakle. statički ili dinamički. To isto važi. analogan. što se. da je jedan takav organizam koji nastoji da što potpunije razvije tu neminovnu prevagu. na neki na­ čin. i obrnuto. Na prvom mjestu. Kako bi se ra­ cionalno mogle zamisliti društvene pojave kada se ne bi tačno procjenila.steklo pravo određivanja stvarnog enciklopedijskog položaja. ova filozofija sama može. kada se radi ο stalnoj korelaciji. u tom smislu. očigledno je da će čitalac. isto tako bi neprekidno mijenjala i njegovu društ­ venu egzistenciju. Pozivajući se. uglavnom. Lako će se osjetiti da bi. socijalna fizika je vrlo na glašeno povezana sa cjelokupnom neorganskom filozofijom preko značajnih prikladnih i neposrednih veza. Prihvatajući razna razmatra­ nja. ne bi mogla dovoljno manifestovati zbog kratkoće individualnog života. kada je riječ ο tome. a naznačio sam. sa tog stanovišta. Sa naučne tačke gledišta. u tom smislu. Po­ kazao sam. pa samim tim. dakle. na vrstu voda. kada bi svi ti osnovni podaci. preko posebnih pregleda koji se lako mogu dopu­ niti. direktnom provjerom neminovne zavisnosti prave nauke ο ljudskom razvoju 204 205 . kada se radi ο astonomskim uslovima koji su najmanje poznati od svih i onih čija je prevaga vrlo izražena. inače. među dina­ mičkim uslovima koji. prema analognim motivima. Uostalom. nju. samo moram. u isto vrije­ me i neizbježna i neophodna. statič­ kih ili dinamičkih. a naročito ljudska. i društvene kada se radi ο termometarskom. električnom i drugom stanju ambijentalne sredine. pored ostalog. koji su karakteristični za našu planetu. stvarna sredina u ko­ joj se one razvijaju? Opšti sklad koji uvijek mora postojati između civilizovanog čovječanstva i poprišta njegovog kolektivnog napredo­ vanja. na odgovarajući način. neminovno proističe iz istog filozofskog principa koji nam je direktno pokazao stvaranje pravog suštinskog duha biologije u užem smislu. Astronomski uslovi posebno. što se mora vrlo ozbiljno razmo­ triti u pozitivnom sistemu političkih spekulacija. na dovoljne indi­ kacije iz prethodne knjige. inače. Ali. Zbog tog neminovnog identiteta mogu. tu značaj­ nu ocjenu. ovaj visoki intenzitet je samo prirodni nastavak sve veće prevage jednog takvog reda uslo­ va kako se organizam više komplikuje ili kako se u njemu posmatraju više pojave. hidrometrijskom. moram uputiti na četrdesetu lekciju. direktno i stalno. nije samo očigledno da odgovarajuće dimenzije naše planete imaju više naučnog značaja za sociologiju nego za biologi­ ju. a sada se radi ο kratkom opisu. naprotiv duboko izmijenili društvenu eg­ zistenciju koja zahtijeva savršenije sudjelovanje povoljnih okolno­ sti. ispituju. i da istakne. još oči­ glednije dokazuju to povećanje prirodnog uticaja kada se sa indi­ vidualnog prelazi na društveni slučaj. nužno. ne reprodukujući je u novom vidu. stvarni stepen nagiba ekliptike. isto tako posmatran kao organizam koji može. da bi ovo poglavlje postiglo svoj cilj. navedena u četrdesetoj lekciji. čitalac će lako uvidjeti da bi razni hipotetički poremećaji. isto tako. koja se. jer. U prethodnoj knjizi su dovoljno opisani ti razni spoljašnji uticaji kada je u pitanju individualni život. u tim različitim suštinskim vidovima. neodređeno trajati. terena i drugog. u suštini. visoku direktnu zavisnost pozitivne filozofije od cjelokupne neorganske filozofije. Ovakva će razmišljanja dovesti do toga da se shvati. sebe osloboditi. vrstu biološkog uticaja svojstvenih svakom od tih glavnih uslova. čini mi se da takvo gledište tre­ ba samo da se posebno naznači. inače. uopšte ukazati da je socio­ loški uticaj svojstven tim raznim spoljnjdm uticajima. Na primjer. neophodna za racionalnu koncepciju svih društvenih po­ java. od posebnog ponavljanja metodskog ocjenjivanja tih različitih neorganskih uslova društve­ nog života koji. takva razmatranja treba da postanu. a slična je situacija i u pogle­ du osnovnih hemijskih uslova koji se odnose na sastav atmosfere. njegova neizbježna širina ne dopušta ovdje da se na­ pravi bilo kakva njegova skica. fizičkih i astronomskih uticaja pod čijom vlašću se odvija društvena evolu­ cija i koji treba da imaju premoćni uticaj. da bih ubrzao naš rad. bez ikakvog posebnog ispitivanja manje bliskih veza. kako bi se zajedno sa organskim uslovima odredila njena osnovna brzina. ne­ minovno zavisi od svih raznovrsnih astronomskih podataka. treba pomenuti. za fizičke uslove in­ dividualne egzistencije. barometarskom. koji ne bi bili dovoljno visokog intenziteta da teško povrijede in­ dividualnu egzistenciju. označavaju nepremostiva opšta ograničenja za kasnije širenje ljudske populacije. a posebno malu ekscentričnost orbite. koja je. posmatranu sa aspekta njene dnevne rotacije ili godišnjeg okretanja. Dakle. još naglašeniji od njihovog čisto biološkog uticaja mada je. između individualne prirode svakog živog bića i karakterističnog sastava odgovarajuće sredine. nisu uopšte pogodni za ozbiljno osporavanje čim se direktno podvrgnu naučnom ispitivanju čiji se razvoj mora vratiti na Posebnu raspravu političke filozofije koja je još ranije najavljena. Sva bi­ lo kakva spoljnja previranja koja bi uticala na individualnu egzi­ stenciju čovjeka. naš društveni život bi morao pretrpjeti duboke odgovarajuće promjene. prije svega. događa na najvišem ni­ vou u racionalnom proučavanju društvenih pojava u kojima se od­ mah uočavaju najsloženiji organizam i najistaknutije manifestaci­ je. analizirati čitav sistem raznih spoljnih hemijskih. bez sumnje ne bi teško uznemi­ rilo mijenjanje sredine koju nikako ne bi ometala individualnu eg­ zistenciju čovjeka. ista je situacija i u mnogim drugim slučajevima koji se ne mogu odmah ocijeniti. čiji sam obavezni princip ranije naveo. Ali. lako prenijeti na aktuelni slučaj.

ili kad bi se tak. umjesto da se izmijeni. da pozitivna filo­ zofija nije bila racionalno moguća bez prethodnog usavršavanja te filozofije na višem stepenu nego što se to. polazeći od svih glavnih glediš- ta. uvijek uočavali između mogućeg i neizbježnog. pa je. primjećujući da ne bi on. bilo u odnosu na rotaciju ili translaciju. mislilo. na osnovu prethodnih uputstava. prolazi kroz sva posredna stanja od kojih se sastoji. ne bi složila sa nag­ lom i čestom erupcijom vrlo rasprostranjenih fizičko-hemijskih po­ remećaja na poprištu ljudskog života. pozitivnom proučavanju društvenog razvoja. ne govori u stvari. a da se njihovo nužno smjenjivanje i njihove krajnje namjere nikada ne mogu izmijeniti. i pored svoje trenutne ne­ savršenosti. sa ma­ njom ili većom brzinom. Slična ocjena se može donijeti za fizičke i hemijske uslove da bi se utvrdilo da je površina naše planete u svakom pogledu. strogo konstatovane zavisnosti. iz jačih razloga. kada se uzme u obzir sigurna osnovna zavisnost sociološke filozofi­ je od raznih grana neorganske filozofije.od opšteg sistema neorganske filozofije. samu snagu bioloških uzroka. u suštini nepromjenjivi. u početku. da se u zemljinoj kori dešavaju samo promjene koje su tako raznavrsne i tako postepene da ne bi mogle štetno uticati na prirodni tok društvene evolucije čija se misao. nije bila dokazana na od­ govarajući način. izuzev nekih. Ali dok je evolucija moguća. Na prvi pogled. prateći osnovno kretanje koje je dosta pomdnjano u pret­ hodnom poglavlju. Ista ova­ kva razmišljanja se mogu primijeniti na mnoge druge uobičajene. koje ni bi išle čak do uništenja ljudske vrste. u stvari. organizam biva uništen. jer. Dakle. Bez sumnje. a posebno što se tiče astro­ nomske filozofije koja je njen neosporni temelj. zbog svoje prirode. ili pak. sigurno. prihvatile neke izrazite promjene u ljudskom organizmu. a da ih kasnije razmatra postepeno se upuštaju u savršeniju tačnost. da je naučna koncepcija druš­ tvenog razvoja razmatrana u čitavom svom trajanju suštinski bila nemoguća dok osnovna stabilnost našeg astronomskog ustrojstva. da bi bila suštinska prepreka za racionalno konstituisanje dru­ štvene nauke. posebno astronomske. po svojoj prirodi. lako se može zamisliti. u što ne bi trebalo sumnjati. koja je sada neosporna. da te promjene okružene uskim opštim granicama. ako se ograničimo bar na var^ranja vezana za postojanje pojava. radikalno usavršavanje koje ona ne bi nikada mogla prihvatiti. uvijek treba smatrati da će ona biti potčinjena istim bitnim zako­ nima i da se jedino njena brzina može mijenjati pošto ona. Uglavnom. takvu ocjenu treba prenijeti na čisto neorganske uzroke. prilično napredovala. u osnovi. njihova faktička beskorisnost očigledna je i u sociologiji i u biologiji. prema opštoj primjeni zakona gravitacije. mnogo bi se više trebalo plašiti da ona nije. umjesto straha da se prava pozitivna filozofija nikako ne može izolovati od neorganske filozofije. ina­ če. ovih opštih pojava koje su suštinski nepoznate pozitivnoj astronomiji. da se ljudska bića. ne­ ophodno je potrebno da se podvrgne. mada manje izražene slučajeve i svuda će se pokazati da je ona. unutrašnjih pojava na­ šeg svijeta koje su jedino osjetljive na društveni uticaj. što bi s naučne tačke gledišta bilo isto što à hipotetički dru­ štveni razvoj neke druge životinjske rase. mogu samo uticati na nivo raznih pojava. u suštini. kada se ne bi moralo. uvijek bi trebalo pretpo­ stavljati da postoji jedno osnovno kretanje za ukupan razvoj : takav je bar filozofski uslov koji nameće priroda jednog takvog pitanja i koji ne može postati potpuno pozitivan sve dok se ne bude mogao tako shvatiti. predvidjelo svako neisprav­ no tumačenje te zavisnosti. pod uslovom da se uvijek posjeduje mudra sposob­ nost da se privremeno uklone pogrešna istraživanja. u početku. mogao uticati na zakone karakteristične za ljudski razvoj. koji su. iako se biće tada lakše može mijenjati. a da nikako ne izmijene njihovu prirodu: i kada ti uticaji koji iza­ zivaju poremećaje pređu granice. ne mogu beskrajno mijenjati zbog djelovanja raznih spoljnjih okolno­ sti. treba više pre­ cizirati opšti pojam pravog društvenog uticaj a koji je svojstven raznim neorganskim uslovima.) mislilo. dovoljno napredovala danas da bi obezbijedila pozitivnoj filozofiji osnovne uvodne pojmove koji su joj potrebni. Takva izmjena prerasla bi. suviše djelimičnih ili suviše nepredvidljivih nezgoda da ih ljudska mudrost ne bi mogla. ina­ če. Uostalom takva intelektualna dispozi­ cija je. Sto se tiče astronomije. mudro odbacujući sporedna ili pret­ hodna pitanja koja bi bila slabo pristupačna ili preuranjena. identično u svim mogućim hipotezama ο odgovarajućoj sre­ dini. došla u suštinski normalno stanje. vrlo rijetkih. iz jačeg razloga. ako su ti kosm'ički pojmovi duboko nedokučivi. Da bi se. da svi uzroci koji izazivaju poremećaje samo bi mogli ne­ posredno djelovati na tu brzinu. još prije može primijeniti na složeniji organi­ zam i izuzetniji život. iz posljednjih razloga. zanemariti. do sada malo poznate. dakle. već samo na stvarnu brzinu opšte evolucije ili njenih raznih faza. u tom smislu. spontani nastavak i neosporna dopuna opšteg du­ ha koji nam je pozitivna filozofija jasno pokazala. Dovoljno sam pokazao. izgledalo bi da ta neminovna zavisnost zahtijeva u neorganskoj filozofiji. zbog cjelokupne. Ali obavezna harmoja koju smo. ο čemu se toliko govori. prema tome. Dakle. pošto se taj važni princip biološke filozofije. treba smatrati da osnovno kretanje tog razvoja. vidjeli smo u prethodnom poglavlju. jer kontinuitet te evolucije zahtijeva najprije jednu takvu stabilnost u određenim granicama. kao što sam već pokazao u drugoj knjizi. zavisi od iste pojave. koje su. ovdje ο nikakvoj promjeni. u četrde­ set drugoj lekciji. kada bi se na primjer. Dakle. u granicama mogućnosti. da jednu takvu delikatnu evoluciju radikalno onemogu­ ćavaju razne spoljnje perturbacije. prvo prići najopštijem određivanju zakona svoj­ stvenih društvenom razvoju. kada je riječ ο najopštijim astronomskim zakonima koji se odnose na uza­ jamno dejstvo raznih svjetova. u svakom pogledu. u 206 207 . vidi se.

neophodno potrebni pojmovi. naprotiv. Da bih dopunio svoj uvodni kratki pregled opšteg odnosa socio­ loške filozofije i cjelokupne neorganske filozofije. Dakle. koja u po­ četku izgleda kao da povećava prirodnu komplikovanost predmeta. u samom začetku. uz duboko poštovanje biološke filozofije. u kojima smo uvijek uviđali. neće biti dovoljno da se so­ ciolozi pripreme za svoje teške spekulacije tako što će prvo učiti da razvijaju. možemo reći. zbog svoje prirode. predstavlja. nema više potrebe da se namjerno zaustavljam da bih pokazao neospornu logičnu potrebu da se. Eto dakle. morao sam se pažljivo uzdržati od tak­ vog razmatranja te filozofije u vezi sa metodom. prema prethodnoj lekciji. politički. treba shvatiti. i po­ red svog kapitalnog učešća. bez sumnje.mnogim drugim ranijim prilikama. i. utoliko zna­ čajnije ovdje što se primjenjuje. tako se već snažno oslanja na analogna raz­ matranja koja su obavljena u drugim djelovima ovog rada. onoga što predstavlja pravo objašnjenje bilo koje pojave. neosporno očiglednog motiva na koji je dovoljno ovdje ukazati da bi snažno došla do iz­ ražaja radikalna nemogućnost racionalnog proučavanja društvenog razvoja bez neposredne i stalne kombinacije socioloških spekulaci­ ja sa svim doktrinama neorganske filozofije. da bih pojedno­ stavio našu ocjenu. ne bi mogao direktno dovoljno osjetiti. prema filozofskom zakonu koji sam utvrdio. gledano sa tih aspekata. kako smo to često puta konstatovali. U svemu što prethodi. može samo predvidjeti. očigledno je da djelovanje čovjeka na prirodu bitno zavisi od stečenih znanja. pot- vrđuje. moram ukazati. koji je čak i danas loš pro­ cjenitelj čiste metode. svaka bitna grana prirodne filozofije mora posebno razvijati. osim što su ta različita razmatranja ovdje još više otežana zbog vrlo velike komplikovanosti pojava. na fizičko-hemijska znanja koja su. u tom smislu. bez sumnje. svodeći ovdje ispitivanje samo na one pojmove koji se danas ozbiljno mogu negirati. u tome ne može biti nepoznata. cjelokupna evolucija ne bi bila moguća. pa čak još i više hernija. Jednom rječju. manje opšte pojave obavezno događaju uz neizbježnu prevagu opštijih pojava. jedino di­ rektnim proučavanjem te filozofije. na kraju. napredak čovječanstva. nastavljajući posebno provjeravanje moje naučne hijerarhije da. neprom­ jenjivih uslova jednog zaista racionalnog istraživanja. jedino se preko tog potpunog proširivanja prethodno dovoljno može upoznati pozi­ tivna metoda da bi se stvarno mogla koristiti za proučavanje tako očito komplikovanih pojava. pa da se nastavljanje našeg rada spontano. a ne direktno mi­ jenjati sredinu ambijenta. U tom smislu. kao što sam ranije naveo. neminovno je vezan za materijalni napredak zbog bli­ ske uzajamne solidarnosti koja karakteriše prirodni tok društvenih pojava. dok astronomija. da je. Osim toga. u tom smislu. potrebno je stvarno smatrati srećnim zbog te duboke zavisnosti koja racionalno povezuje socio­ logiju sa cjelokupnom prirodnom filozofijom. Na ovom mjestu ove raspra­ ve. a posebno na neorgansku filozofiju. Aktuelni slučaj ne bi mogao imati druçe primjedbe. opšti duh svojih radova i glavna sredstva za istraživanje koja im odgovaraju za ma­ nje komplikovane slučajeve. iako biološka filozofija. dovoljno da se navede neki filozofski predlog. glavni temelj njene srećne pozitivne obrade spontano uvodeći neophodnu intelektualnu pri­ premu čiji ogromni značaj ljudski duh. a posebno prethodne navike koje se 208 209 . jasno je da su sociologiji. čak ne­ zavisno od društvenog nereda koji ljudske strasti uveliko nastoje da unesu u takva proučavanja. i čija su odgovarajuća sredstva za direktno istraživanje posebno provjere­ na na kraju prethodnog poglavlja. poseb­ no čine karakterističnu bazu ljudske moći. da fizika u užem smislu. moralni ili intelektualni. predstavlja jedan od glavnih aspekata društvene evolucije bez čijeg razvoja. bilo putem čistog posmatranja ili eksperimentisanja. kada je riječ ο tome. I pored toga što ni biologija ne bi mogla biti racionalno zamišljena bez svoje ne­ minovne zavisnosti od cjelokupne neorganske filozofije. I pored svoje važne prevage. potrebno je. Ako se ocijeni na od­ govarajući način i mudro koristi. ovaj uslov toliko ovdje proističe iz prirode predmeta. u prethodnim navođenjima. u tom smislu. ova glavna relacija. pravoga du­ ha koji treba da predvodi stvaranje i korišćenje bilo kojih naučnih hipoteza: dakle. na jedno novo direktno gledanje. Da bi proširivanje logičkih izvora uvijek bilo dovoljno usklađeno sa povećanjem naučnih poteškoća. a. već samo tok i vrijeme trajanja njihovih stvarnih manifestacija. jednostavno. ta zavisnost nikako ne može mijenjati njihove sopstvene zakone. mogla biti za­ nemarena u poređenju sa astronomskim doktrinama. pripremi­ mo za normalna sociološka proučavanja kroz upoznavanje osnov­ ne pozitivne metode u njenim najbolje okarakterisanim primjena­ ma. Da­ kle. jer bi. u tom pogledu. sve više. posebno primijetiti ne manje spon­ tano proširivanje takve pripreme na sve ranije djelove pozitivne filozofije. samo upućujem čitaoca na razne opšte motive izložene u prethodnoj knjizi smatrajući da je to isto nužno za biološ­ ku nauku u užem smislu. Jedino se na taj način mo­ gu dobiti prave opšte predstave bitnih osobina naučne pozitivnosti. sociolozi mogu dovoljno upo­ znati najelementarnije osobine pozitivne metode koje se bolje mogu uočiti kod manje komplikovanih pojava. jedno od karakterističnih svojstava os­ novne metode koje se može procijeniti kako treba samo ako se pro­ učava na svom pravom izvoru. na odgovarajući način. Riječ je ο stvarnom djelovanju čovjeka na spoljnji svijet čiji postepeni raz­ boj. bila zaustavljena nadmoćnošću materijalnih prepreka koje su karakteristične za ljudsko sta­ nje. vezanih za stvar­ ne zakone neorganskih pojava. prema principu koji je postavljen u početku ove Rasprave i koji je otada stalno provjeravan. novog. ako se u cijeloj hijerarhiji. u po­ gledu čega prethodni dio ove knjige ne bi trebalo da ostavi nikakvu sumnju. logički gledano. Jer. Dakle.

pošto tada nije bilo boljeg načina u koji se ne bi moglo posumnjati. glavni intelektualni uzrok radikalnog neuspjeha po­ kušaja koji su do sada pravljeni u cilju regeneracije društvenih pro­ učavanja čija je pozitivnost. kasnije Condorcet ponovio. koja se već predosjećala. Dakle. zbog visoke apstrakcije njihovih poslova. odbacu­ jući. obično kombinovane s jednom vrstom algebarske manije koja je sada suviše bliska prostoti matematiča­ ra. po mom mišljenju. Stalno poštovanje tog reda ima tendenciju da postepeno dovede naš um preko čitavog niza skoro neprimjetnih nijansi. ona se. do pretjeranog komplikovanja karakteristič­ nog za društvene spekulacije. u svakom pogledu. preko teškog algebarskog naklapanja. kao prije sto godina. sociolozi kao i svi oni koji se bave proučava­ njem prirode. a osim toga. iako generalno. Ne bi se moglo. ne bi moglo biti dovoljno bez određene posebne pomoći te primarne baze cjelokupne pozitivne fi­ lozofije. da nas toga nije u cjelini. ubuduće ukazuje pravom matematič­ kom duhu. jedne potrebe. iz još jačeg razloga isključiti iz još komplikovanijih spekulacija sociologije. utoliko više ukoliko vrhunska komplikovanost pojava čini njihovo spontano ispunjava­ nje u isto vrijeme težim i neophodnijim. na preuranjeni instinkt za neminovnu modernizaciju društvenih proučavanja. da se. naročito danas. ova zabluda predstavlja. isto tako je značajno da se njeno odvijanje postepeno ukla­ pa u hijerarhijski red rastuće komplikacije koji sam uspostavio me­ đu njima. ne dodajući ništa suštini predmeta. ovdje posebno insistira na takvom filozofskom akciomu po pitanju koje se ograničava na to da uputim čitaoca na osnovna objašnjenja u četrdesetoj lekciji. zaista. po mom mišljenju. bilo koje filozofske greške su. kao što sam to već naveo.ne bi mogle stvoriti na drugi način. Uostalom. uglavnom. neizbježno bi uni­ jela u sociološka proučavanja iracionalne navike koje su sasvim pri­ rodne. Ilu­ zija svojstvena matematičarima u političkoj filozofiji. možda. kod Laplace-a je. strogu nužnost da se prethodno obrazovanje stvarno ra­ cionalnih sociologa. a da se prethodna sredstva još nisu ocijenila na odgovarajući način. neminovnu prevagu istorijske analize. uporne na je­ dan drugi način kod matematičara koji su direktno oslobođeni. u suštini. bez potrebe da se. svaka veća izmjena tog nužnog smjenjivanja. ali koju nije mogla dokazati čak ni jedan tako vrhunski um. proučavajući opštu pozitivnost na njenom pravom os­ novnom izvoru. je beskorisna pretenzija jednog velikog broja matematiča­ ra da učine pozitivnim društvena proučavanja na osnovu himeričnog potčinjavanja iluzornoj matematičkoj teoriji vjerovatnoće. jednom rječju. prateći do kraja očigledne posljedice takvog principa. Jedina zabluda te vrste koja je mogla zaslužiti da se ozbiljno prodiskutuje. u stvari. nemoguće opravdati beskorisno ponavljanje jedne takve filozofske zablude. zastarjeli izraz za te beskorisne pretenzije. kao što sam to ranije objasnio. izvjesna efermna ali plodna reputacija visokog poli211 210 . pošto je svaka ideja ο efektivnom broju i matematičkom zakonu već direktno za­ branjena u biologiji. mnogo neispravnija i mnogo štetnija nego ona druga. predstavljao stvarno dragocjen i neopoziv simptom potrebe. u djelima Montesquieu-a i samog Condorcet-a. kako je to direktno objašnjeno u pretprošloj lekciji. inače. bez mnogo muke. nikako prikriti stvarno produžavanje te apsurdne iluzije me­ đu drugorazrednim oponašaocima koji. će od početka moći da razviju stvarni elementarni os­ jećaj naučne očiglednosti i da steknu osnovnu naviku za racional­ nu i odlučnu argumentaciju. u direktnijoj i sistematičnijoj formi. prije svega. iz još jačeg raz­ loga. a zna se da su. Ipak se treba složiti da je zabluda matematičara. za to vrijeme preuranjena. svake stroge potčinjenosti real­ nom proučavanju prirode. već duboko prožet njegovim čuvenim posmrtno objavljenim radom jasno potvrđuje neodlučnost njegovog uma kada je u pitanju osnovna koncepcija društvene nauke. Neizbježno nastavljajući tu intimnu logičnu zavisnost ne bismo mogli da ne shvatimo. istu varljivu nadu čiji izraz. efikasne i ne­ uništive samo one dispozicije koje se tako neosjetno postepeno uvo­ de. Makoliko očigledno gruba bila takva ilu­ zija. Stvarno neispunjavanje tog velikog logičkog uslova. mada je opšte stanje ljudskog razuma već počelo da dopušta naziranje pravog osnovnog duha zdrave političke filozofije koji je veoma dobro pripremljen kao što sam već poka­ zao. grubim iskorišćavanjem povjerenja koje se. Jedino tako. ali neophodni opšti uslovi jednog prethodnog naučnog obrazovanja sposobnog da sistematski razvije spontano uvođenje pozitivnog duha u sve društvene teorije. Međutim. ta kapitalna priprema našeg uma. To su pravi teški. i u jednom i u drugom slučaju. temelji na odgovarajućoj ocjeni ma­ tematičke filozofije čije poznavanje. s pravom. samo ponavljaju. kao i iluzija biologa sastoji se u želji. da pravo kažemo. Umjesto da ukaže. koja je. Ovdje je za sociologiju izuzetna samo očigledna obaveza da učvrsti svoje prethodne odluke. da ugrade sociologiju u jednostavni zaključak ili dodatak biologije. samo odlučni nehotičan do­ kaz duboke filozofske nemoći. gla­ vne društvene teorije učine pozitivnim. unaprijed oslobodio ovaj Traktat. ipak. nju treba. i snažno podr­ žan radikalnim potresima društva. u početku ove Rasprave. u to vrijeme. ne treba samo da obuhvati opšte proučavanje svih raznih glavnih djelova prirodne filozofije da bi bilo potpuno efikasno. za uspjeh jedne takve ope­ racije. a ponekad. predstavlja. podstaknuta željom da se sebi stvori. mogla opravdati kada je eminentni fi­ lozofski duh čuvenog Jacques-a Bernouilli-a prvi začeo tu opštu mi­ sao čiji je nastanak. Daleko se manje mogla opravdati greška kada je. ne obazirući se na neophodno direktno učešće te filozofije u osnovnoj obradi glav­ nih djelova neorganske filozofije. moćiće da nauče da na odgovarajući način zadovolje čisto logičke uslove svake pozitivne spekulacije. danas veoma traže­ na. od divne jednostavnosti koja karakteriše as­ tronomske spekulacije.

su­ više insistirati. na koja se gleda. b a r p r e ć u t n o . p r e m a objašnjenju iz p r e t h o d n o g poglavIja. u p r ­ kos njihovoj velikoj očiglednosti. njenu realnost i značaj.tičkog dometa. u pogledu bilo koje na­ uke. Za sada. Ali k o b n a a k t u e l n a prevaga metafizičke filozofije u takvoj temi. u p o ­ gledu suštine. za to isto vrijeme. u stvari. Ovaj mi s t r a h izgleda utoli­ ko opravdaniji ukoliko se to. n a j m a n j e dvosmislen s i m p t o m realnosti spekulacija. p r i h v a t i o tu neobič­ nu zabludu iako nije mogao iz nje izvući osnovni sofizam. preostaje mi da iz s u p r o t n o g pravca sagledam tu osnovnu povezanost. što se tiče doktrine. koja ga obično karakteriše nastavio. iako plodnost koncepcija. utičući da se one p r i h v a t e u b u d u ć e . jedan od najoštroumnijih matematičara našeg vijeka (g. u tom smislu. u kojoj sam najavio kasniju namjeru da posebno obradim ovu specijalnu temu matematičke filozofije. osnovni princip te univerzalne reakcije je. koje je mogla stvoriti pogrešna ocjena n e o s p o r n i h odnosa d r u š t v e n e n a u k e sa r a z n i m ranijim n a u k a m a . Poinsot) svojom lucidnom filozofskom mudrošću. koja utiče na p r e t h o d n u zavisnost pozitivnog proučavanja d r u š t v e n i h pojava od cjelokupne p r i r o d n e filozofije: t a k o se. umjesto a n a r ­ hične rasutosti koja je k a r a k t e r i s t i č n a za sadašnji način razvoja p r i r o d n e filozofije. p r e k o n e o p h o d n e opšte obaveze da se prvo u p o 1 Već sam. u tom smi­ slu. n a j ­ manje odobravani. U ovom t r e n u t k u bi bilo p r e u r a n j e n o da se. ne mogu. k a d a se znaci koriste kao ideje na osnovu uobičajenog k a r a k t e r a čisto metafizič­ kih spekulacija. n i k a k v u veću nesigurnost koja se odnosi na s t v a r n o osnov­ nu potčinjenost. ukratko. od tog vremena. zbog svoje prirode. Pra­ vičnost mi nalaže da sada dodam da je. k a o ljudska djela. Da li bi se. da je u t v r đ e n i enci­ klopedijski položaju socijalnoj fizici dovoljno obrazložen u opštoj hijerarhiji n a u k a . od početka ove Rasprave. a on je od tog t r e n u t k a neosporno dopunjen. veliko pravilo pozitivne filozofije di­ r e k t n o suprotstavlja jednoj od najtemeljnijih osobina naših politič­ kih navika. danas. ova a p s u r d n a d o k t r i n a nije. D i r e k t n o ispitivanje ove velike n a u č n e regeneracije. j e d n u tobožnju m a t e m a t i č k u teoriju u kojoj. toliko je r a d i k a l n o iskvarila čak i najosnovnije pojmove da se. pa se i d a n a s nalazi u istom k r u g u početnih grešaka. Sto se tiče doktrine. osim u slučaju a p s t r a k t n o g r a č u n a koje je mogla stvoriti. u p u ć e n e od s t r a n e metafizičke filozofije svim umovi­ ma da bez ikakve r a c i o n a l n e p r i p r e m e t r e t i r a j u r a z n a d r u š t v e n a pitanja. na osnovu j e d n o g d i r e k t n o g ispitivanja s m a t r a . Iz toga razloga sam m o r a o p r i d a t i poseban značaj k r a t ­ kom objašnjenju ovih r a z n i h n e m i n o v n i h relacija na kojima. k a o posebne g r a n e j e d n o g jedinog stabla čije p r e m o ć n o r a z m a t r a n j e uvijek t r e b a da rukovodi. Osnovne relacije su t a k o očigledno intimne. još suštinski empiričku. mogla zamisliti radikalnije ira­ cionalna koncepcija od one koja i m a za cilj da cjelokupnoj d r u š t v e ­ noj n a u c i da k a o filozofsku osnovu ili glavno sredstvo za finalnu analizu. samo p r e k o toga što će dopustiti da ta filozofija. bilo da se radi ο d o k t r i n i ili metodi. predstavlja. bez ikakve u z a l u d n e p r e t e n ­ zije na univerzalnost. Dok su p r a v e m a t e m a t i č k e teorije. u to n e m a sumnje. u društvenoj praksi. kao i sredina u kojoj se ta pojava dešava. a k o ne i najviše osporavani dio moje filozofske d o k t r i n e čak i pošto n a s t a v a k ove knjige i n d i r e k t n o potvrdi. isključivo dolazi. u suštini. što je posebna t e m a ovog poglavlja. s jednom vrstom naučne zbrke. u drugoj knjizi ove Rasprave. iako mi se čini da su svi glavni pojmovi dovoljno naznačeni. plašim od mo­ gućnosti da ova visoka n a u č n a povezanost ne postane. nepo­ s r e d n u reakciju sociologije na cjelokupni ostatak p r i r o d n e filozo­ fije. r a z n i h a k t u e l n i h n a ­ uka. svakako. već j e d a n vijek bilježile veliki i korisni n a p r e d a k . zbog glavnih svojstava bilo n a u č n i h ili logičkih. u stvari. mate­ matičku neukost u odnosu na jednu novu trenutnu invaziju te zastar­ jele zablude tada reprodukovane na identičan način putem jedne mno­ go manje racionalne analize. n i k a k v o bitno poboljšanje. Da bih na odgovarajući način završio enciklopedijsku operacju. sa­ mo m o r a m o ocijeniti. R a z n e n a p o m e n e s a d r ž a n e u ovom poglavlju ne m o g u p r e p u ­ stiti n e k i m filozofskim zabludama. kao na t e m e j e d n o s t a v n e inspiracije. prvenstveno. doživljela. r a z n i m specijalnim radovima. da spriječi. da je s r a m o t a za sadašnje stanje ljudskog r a z u m a da se danas forsira formalno pokazivanje bilo p o t r e b e da se p r i s t u p i proučavanju n a j komplikovanijih pojava tek pošto se za to p r i p r e m i m o na odgovara­ jući način p r e k o postepenog p r o u č a v a n j a najprostijih pojava. u isto vrijeme i n a u č n u i logičku. zna agens pojave koji je predložen za analiziranje. t a k o blagom i za n a š u oholost i za našu ljenost. u jedinoj akademskoj raspravi koja će se pamtiti. postoji n a m j e r a da se r a č u n u potčini n u ž n o sofistički pojam n u m e r i č k e vjerovatnoće koji d i r e k t n o dovodi do toga da se naše sopstveno s t v a r n o neznanje uzima k a o p r i r o d n o mjerilo s t e p e n a vjerovatnoće n a š i h različitih mišljenja 1 . ocjenjujući re­ dom n u ž n u filozofsku reakciju socijalne fizike na sve starije n a ­ uke. koji k a r a k t e ri'šu njen suštinski d u h . obavezno t r e b a da b u d u pot- 212 213 . Zato nijedan ra­ z u m n i čovjek nije. na kraj ove knjige ko­ ji će sadržati k o n a č n e zaključke cjelokupne R a s p r a v e . ra­ z m a t r a neizbježni opšti uticaj koji sociologija m o r a kasnije vršiti na sistem drugih osnovnih n a u k a . koja predstavlja posljednji bitni elemenat pozitiv­ ne filozofije. u p r k o s m n o g o b r o j n i m značajnim po­ kušajima. rezultat tog očiglednog filozofskog stava da sve n a ­ učne spekulacije. naveo početkom 1835. d i r e k t n o racionalizuje k u l t u r u . . . ako ovo djelo doživi drugo izdanje. bilo. n e p o s r e d n o m apelu. polazeći od te posebne tačke gledišta. i pored njihove neosporne podjele. godiine moje direktno mišljenje ο filozofskoj ocjeni jedne takve teorije preko jedne značajne napomene iz dvadeset sedme lekcije. . i pored p r i r o d n e snage p r e t h o d n i h r a z m a t r a ­ nja koje je t a k o s p o n t a n o podržala ova Rasprava.

svakako. već često korišćenog u ovoj knjizi. kojima su to ime uzalud davali duhovi koji nisu bili sposobni da shvate njen filozofski domet. t. čime se objašnjava instinktivni otpor koji ona obično izaziva kod pravih pronalazača. onakvi kakvi jesu. posebna poboljšanja. prije svega. koja će ta nova osnovna nauka pokušati obavezno da unese u sve druge nauke kao i u njihovu opštu koordinaciju.činjene pravoj opštoj teoriji ο razvoju ljudskog roda. sociologija prirod­ no nerazdvojiva od biologije. da prava naučna istorija. Svi naučnici koji su s određenim naporom razmišljali ο cjelovitosti svo­ je sopstvene teme. u smislu regulisanja prirod­ nih progresa raznih nauka. nijedna posebna istorija ne bi mogla biti racionalno shvaćena. svakako će još jače biti izražena kod direktnog proučavanja socijalne dinamike na os­ novu tog principa. sugeriraju odgovarajuće naučne indikacije. ostaje ništa manje neosporno nužno svojstvo koje ci­ jenimo u pravoj istoriji nauka. Ali. proizilazi iz toga što je razvoj ljudskog duha moguć jedino preko druš­ tvenog stanja. pošto je to proučavanje. svakako himerične hipoteze. Ali. lako možemo utvrditi da taj univerzalni uticaj mora. U ovom trenutku treba razmatrati samo posebnije relacije i one koje se lakše mogu ocijeniti. po tom pitanju. otada potpu­ no poremećena. Uistinu. Iako slabost našeg uma i krajnja složenost takvog proučavanja. Bilo bi bes­ korisno da se. bez sumnje. više pripada biološkoj teoriji ο našoj pri­ rodi. Ali. jasno je da bi naučna hijerarhija. prvi filozofski prikaz socijalne fizike i njene neizbježne intelektualne intervencije u stvar­ noj kulturi raznih djelova prirodne filozofije u užem smislu. Dakle. da mnogo više pripada teoriji društvene evolucije. da znanje pojedinaca direktno treba da vrši skriveni ali neizbježni uticaj na bilo koju nauku. Ovo preciznije ograničenje. reguliše spontani razvoj naučnih otkrića. Dakle. naposljetku dovodi do ocjene nužnog reagovanja sociologi­ je na sve ranije. Prije svega. u kratkim crtama. nikako ne mo­ gu dozvoliti ljudskom duhu da ikada realizuje sličnu filozofsku si­ tuaciju. da prirodni tok zajedničkog razvoja treba da otkrije pravu koordinaciju. Jedino tako će uobičaje­ no proučavanje tih međusobnih veza. pa su zato neki filozofi počeli da u njoj naziru klicu toga. jasno je. makoliki bio značaj tog 214 prvog razmatranja. nema sumnje. materijali manje-više ira­ cionalni koji se. posebno za­ to da bi se izbjegli himerični ili preuranjeni pokušaji. ο čemu ću kasnije govoriti. Dakle.j. mogla zamisliti ta teorija koja nikada nije bila do te mjere savršena da joj nikakva intelek­ tualna prepreka ne bi ograničila potpunu slobodu njenih najpreciz­ nijih zaključivanja. očito. na ovom mjestu. da usavrši proučavanje pravih suštin­ skih odnosa koje povezuju međusobno razne nauke. svakako su osjetili koliku posebno značajnu po­ moć mogu pružiti odgovarajuća istorijska uputstva da se. u odnosu na metodu u pravom smislu. teorija stvarne povezanosti glav­ nih otkrića još uvijek nikako ne postoji. u tom smislu. iako jedna takva bibliografska i biografska erudicija nastoji više da uguši spontani zamah ljudskog genija nego da pomogne njegov razvoj. insistira na jednom takvom svoj­ stvu istorije nauka koji ne bi mogao danas osporiti nijedan od onih koji su u nekoj nauci napravili stvarna otkrića određenog značaja: veliki Lagrange je. ubuduće a priori predstavljala razne nauke kao proste djelove te velike jedinstvene nauke. i koja takvim radovima od­ mah mora dati filozofski smjer koji im do sada bitno nedostaje. koje je odsada neopozivo utvrđeno na području realnosti. Kada bi se. ne izuzi­ majući većinu onih koje su nažalost izvodili sami naučnici. bio tako duboko prožet tom velikom filozofskom relacijom koju je tako divno koristio i čiji je princip spontano formulisao. Produbljeno na odgovarajući način. prema prethodnoj lek­ ciji. nego teoriji po­ jedinog čovjeka. Još 215 . a njegovo direktno razmatranje mora prevagnuti svaki put kada se neposredno radi ο bilo kojim rezultatima tog razvoja. nauke. posebno. u pravom smislu. a koje sponta­ no proizilaze iz naših ranijih objašnjenja. budući da naša djela obavezno nose neizbrisivo obilježje sposobnosti koje ih stvaraju. izgleda da ova snažna intervencija. kako smo vidjeli. iako je. nisu sposobni da. mogli su do danas biti samo jednostavne komplikacije. onoliko koliko su to njegovi radovi dopuštali. jasno je da sociologija treba normalno. na to da jednostavno postavim nužni princip te velike relacije koja će kasnije biti razmatrana na odgovarajući način. U stvari. to svojstvo će moći u potpu­ nosti da realizuje svoj povoljni uticaj. sposoban da zauvijek odbaci te nejasne i samovoljne spe­ kulacije koje su odlika mnogih enciklopedijskih ogleda. besko­ risno oponašajući čiste metafizičare. moramo priznati. značajni dio društvene statike čije je duž­ nost da direktno otkrije stvarne zakone jednog takvog poveziva­ nja kao i zakone svih drugih slučajeva osnovnog povezivanja bilo kojih drugih elemenata naše civilizacije. Bez sumnje. inače privremeno korisne. ovo razmišljanje nas. samo preko direktnog osnivanja soci­ jalne fizike bez koje. Sa­ da se ograničavam. ipak ova pretpostavka omogućava da se odmah shvati op­ ravdana opšta intervencija prave društvene nauke u svim mogu­ ćim vrstama ljudskih spekulacija. kako smo se uvjerili. ne bi kasnije mogli koristiti za direktnu izradu bilo kakve istorijske doktrine bez neophodne pret­ hodne revizije i koji. u tom smislu posebno. moći da ima stvarno pozitivni ka­ rakter. preko neke. do odre­ đene mjere. ta srećna spontana težnja sociologije da na očigledan način manifestuje pravi opšti duh svake osnovne nauke na osnovu svih njenih odnosa sa svim drugim. nor­ malno. takav je. jer je izvjesno da nijedna nauka ne bi mogla biti duboko shvaćena dok se ne oci­ jeni njena prava suštinska istorija. Razni pokušaji. produbljujući još više to duboko razmišljanje. svakako.

lako je shvatiti. razna naučna otkrića postaju. Sa takve polazne tačke čija racionalnost ne bi mogla ostati ne­ poznata. mada se svi nužno moraju naći. taj zaista naučni karakter koji. u tom smislu. bez sumnje. u suštini. u stvari. unapred sam dao jedan primjer karakterističan za naučnu primjenu te istorijske metode gradeći. bez sumnje moguće potčiniti kasnije vještinu otkrivanja jednoj vrsti racionalne teorije koja bi mogla usmjeravati. bila rezervisana za sociologiju.j. prenoseći svima. uvodeći kao poslednji bitni elemenat. Dakle. neizbježno da vlada između intelektualnog kretanja pojedinca i intelektualnog kretanja vrste. tako očigledno. pozitivnu teoriju zaista racionalnih hipoteza u pri­ rodnoj filozofiji. da bi od njih direktno izradili opštu i potpunu teoriju pozitivne metode. po svojoj prirodi. nastojaće. ubuduće. da ova logična saradnja nove nauke. sistematski korišćenjem svih drugih bilo kojih naučnih metoda. otada sagledana u svom punom eminentnom in­ telektualnom dostojanstvu. značajnu osobinu da posebno manifestuje jedno od glavnih svojstava univerzalne pozitivne metode. Tako će. razni odjelci ovog rada obavezno morali. realno ne postižu nikakav uspjeh. Suštinska slič­ nost koja mora. na odgovarajući način. kako smo utvrdili. t. u svim drugim naukam-i. čija je manifestacija. Prema tome. u tome da se nikada cjelokupni raz­ voj svojstven svakoj nauci ne razmatra izdvojeno od cjelokupnog razvoja ljudskog duha niti pak od osnovne evolucije ljudskog du­ ha. Ovaj novi način istraživanja. prema objašnjenjima iz prethodnog poglavlja tvrd­ nje: ali bi. u što nema sumnje. moglo obezbijediti dobre prethodne poka­ zatelje opšteg smjera neposrednih progresa. varljivom izoliranju. uključujući i biologiju. u principu. prema neospornom. neefikasno ili će moći da realizuje samo mali dio znaU drugoj knjizi ove Rasprave. zbog našeg nepromjenjivog logičkog jedinstva. tako teška i tako prefinjena po svojoj prirodi. poste­ peno praviti. posebno u toj vrsti. 1 Svako suviše djelimično ili suviše izolovano korišćenje takvog načina istraživa­ nja biće. ranije pomenutom principu. kasnije instinktivne napore individualnog genija čije kretanje. u su­ štini se. na sumnjivim pokušajima koji. pre­ ma tome. Zbog toga je dovoljno. do sada gotovo samovoljan. sada mora­ mo samo okarakterisati. ili pak vrlo empirijski. uglavnom. Glavni uslov se sastoji. do određene mjere. Sto se više bude razmišljalo ο toj velikoj temi. morati da manje-više predvodi njenu postepenu pri­ mjenu. AH da bi se ta visoka svojstva mogla realizovati na odgovarajući na­ čin. U stvari. pogodna za pravo racionalno predviđanje prema tačnoj procjeni ranijeg kre­ tanja nauke objašnjenog na odgovarajući način prema osnovnim za­ konima stvarnog kretanja ljudskog duha? Istorijsko predviđanje koje postigne takvu posebnost ne bi moglo sadržati. u svim ranijim djelovima ove Rasprave smo priznali da svaka od tih različitih nauka posjeduje. na nivou do kojeg je ova knjiga došla. na žalost. da dobije. jer spontane indikacije koje je naš rad na tu temu trebalo postepeno da razvija. a posebno u fizici. u većini. neophodno je da ta nadmoćna metoda. da se svako pojedino otkriće. ne bi rflogle biti završene sve dok se ne bi ispitala i poslednja bitna grana na­ šeg filozofskog sistema. i koji će poslije odgovarajuće primjene. ne bi moglo biti nezavisno od kolektivnog razvoja ljudskog duha. sa stanovišta socijalne fizi­ ke. taj mudro raspoređeni postepeni razvoj koji danas postoji samo za detalje: uobičajeni izbor istraživačkih tema. Međutim. po­ sebno prema njoj. njeno pravo i direktno učestvovanje u osnovnom sastavljanju zajedničkog fonda naših intelektualnih snaga. na određenom nivou. pretjerano osjećanje lične superiornosti koje je. istorijska metoda može da im obezbijedi punu racional­ nost koja im još uvijek bitno nedostaje. prava filozofija s\'ake nauke nužno neodvojiva od njene stvarne istanje. taj opšti način istraživanja koji sam nazvao istorijskom metodom u užem smislu. veliku modifikaciju predstavlja i zaslužuje da se od nje konačno razlikuje. velikim djelom. dakle socijalna fizika koja spontano pruža tu novu me­ todu. onako kako je to okarakterisano u prethodnoj lekciji. manje-više može primijeniti u bilo kojem redu naučnih spe­ kulacija. Zar nije. na način koji bi omo216 gućio da se. onoliko koliko je to moguće. nema manji opšti značaj od onoga koji imaju druge razne starije nauke. Iz razumljivog razloga. makoliko prirodno izgledala iluzija koja može izazvati. u stvari jasno da putem te me­ tode. Dominirajući. čini samo djelimično istraživanje svakoga od njih. poslije komparativnog pos­ tupka biologije čiju. za sada. shvati kao prava društvena pojava koja je dio opšte serije ljudskog razvoja i kao takva potčini zakonima sukcesije i is­ traživačkim metodama koje su karakteristične za tu veliku evolu­ ciju. bude sama uvijek potčinjena filozofskim uslovima koje nameće pravi opšti duh nauke u kojem se ona radnja. zbog iracionalnih disperzivnih tendencija aktuelnih duho­ va. Ako se na takav odgovarajući način uporedi sadašnje stanje svake nau­ ke ili pak svake velike naučne teme poslije ranijih filozofskih sta­ nja. očigledno ukazuje na to da se ne bi mogla. u trenutku kada do njega dođe. neposredno je obuhvaćena cjelokupna nužna univerzalnost istorijske metode. biće. shvatiti potpuno racionalna koor­ dinacija raznih naučnih koncepcija ako nas ne predvodi prava teorija 1 217 .se ne može govoriti o kombinovanju raznih osnovnih pojmova koje su. ova kapitalna operacija treba da bude na kraju ove knjige. u tom pogle­ du. iz prethodne lekcije proizilazi da osnivanje pozitivne socio­ logije direktno nastoji da poveća sva naša glavna sredstva bilo koje spekulacije. svakako. u tom smislu. bar prema opštoj koncepciji ljudskog razvoja. od tačne opšte ocjene afektivnog slijeda svih njenih glavnih prograsa. više će se osjetiti da je. kasnije. obič­ no sklona. do određene mjere. posebno izbjegne ogromni gubitak in­ telektualnih snaga koje se danas troše. kasnije stvarno predstav­ ljati četvrti osnovni način posmatranja.

a što je. Iz toga se. unapred. Na taj način. bilo putem spontanog i stalnog manifestovanja njihovih pravih uzajamnih odnosa. Lagranžov genije je izvjesno predosjetio pravi opšti duh istorijske metode. u odnosu na sve druge osnovne nauke. za mene. Ovaj dragocjeni primjer su mi omo­ gućila ona izvanredna prethodna poglavlja raznih djelova »Anali­ tičke mehanike. zbog tih različitih prirodnih odnosa. prema jednoj tako cjelovitoj ocje­ ni. za napredovanje nauka i zalažući se. znao. preduzetu u prethodnom pog­ lavlju. Izlažući tu divnu vezu glavnih koncepcija ljudskog duha u odnosu na racionalnu me­ haniku. bez sumnje. takođe. bilo potčinjavanja ili usmjeravanja svim drugim. već se može zapaziti to očigledno karakteristično svojstvo jedne takve nauke da napravi glavni čvor. Iako sadašnje stanje nauka. naj­ odlučniji dokaz jasne filozofske superiornosti Lagranasa nad svim kasnijim matematičarima do Dekarta i Lajbnica. kao i zbog svog skorašnjeg razvoja. zbog svog jednostavnijeg i bržeg razvoja. ostane manje-više inferiorna u najzna­ čajnijem spekulativnom pogledu. ovdje dovoljno jako preporučiti. da. ako se pametno primijeni. zbog toga. koliko znam. se to do sada isključivo pokušavalo. od njih dobiti. prema našem nepromjenjivom principu suš­ tinske istovjetnosti pozitivne metode. Dakle. da se spontano poč­ ne ostvarivati izvjesna intelektualna disciplina tako što će se svi is­ traživači društvenih pitanja primorati na dugu i tešku naučnu pri­ premu čija savršena racionalnost ne bi mogla ostaviti ni najmanju sumnju. dakle. uprkos aktuelnoj predrasudi. društvena nauka će. jedini stvarni primjer koji do danas može dati odgovarajuću predstavu prave istorije. ne samo matematičarima ko­ jima su. Nezavisno od njenog neizbježnog uticaja koji upravlja racionalnim osnivanjem zdrave političke filozofije. Tako. ο samovolji. sa svoje strane stalno mo­ ra da na njih vrši. koja su šira nego u bilo kojoj drugoj nauci. Savršeno spontano jedinstvo jedne takve teme. čak i prije nego što se nauka mogla razviti kako treba. Dok. skoro svih zabluda. jednu višu me­ todu koja će. uvijek mora­ ti. takođe vidi. neposredno pred­ stavlja. umjesto da se bes­ korisno prepusti antinaučnim koncepcijama ο varljivom jedinstvu raznih pojava. da ona sada nastoji da nametne svim njiho­ vim raznim karakterističnim načinima istraživanja. kao što se to očekivalo od matematike tako jasno predodređene. od glavnog temelj­ nog snopa. da direktno okarakterišu pravi opšti duh poslednje osnov­ ne nauke. pokazujući njene razne neophodne veze sa svim drugim naukama. tu veliku društvenu korist tako dragocjenu danas. uporno razmišljanje ο tim jasnim sastavima u ko­ jima se nalazi. Dakle. da tako kažemo. iako njihov autor nema nikakve pretenzije na prostu titulu dstoričara. uprkos njenoj ogromnoj ši­ rini. ipak njegova karakteristična komplikovanost i razvoj koji tek počinje ne bi mogli dozvoliti da se odmah zapaze vrlo izraženi. Cjelokupni sistem naših raznih pozitivnih znanja još uvijek predstavlja. tako što će. osnivanje ove posljednje osnovne nauke treba da izgleda direktno neophodno za cjelokupni si­ stematski razvoj svih ostalih. s druge strane^ se vidi. zbog prirode svojih pojava. Međutim. iako nužno veoma kratki. upravlja njihovim racionalnim korišćenjem. obično takve misli nepoznate. isključiti empirizam i lutanje po mraku. moći. bilo putem njihove zajedničke filozofske potnjihovog istorijsfcog povezivanja koje jedino socijalna fizika stvarno može omogućiti svakoj posebnoj nauci. može se osjetiti. po svojoj prirodi da. nego mi svim zaista filozof­ skim umovima. samim tim što je iza­ brao jednu takvu suštinsku ocjenu za početnu bazu svih svojih ka­ rakterističnih naučnih spekulacija. u isto vrijeme naučna i logička. Prethodni navodi. s jed­ ne strane. moći da. naglašenija solidarnost njenih različitih bilo kojih aspekata. kakvo kapitalno proširivanje naša nova politička filozofija spontano obezbeđuje nuž­ nom uiticaju istorije u svim ljudskim spekulacijama. prema našem stalnom zakonu da joj obezbijede mnogo veću racionalnost od ono­ ga što treba da očekuje sadašnje stanje ljudskog duha. Sva navedena razmatranja u ovom poglavlju dovoljno dopu­ njavaju veliku filozofsku operaciju.čajnih prednosti koje mora očekivati. pozitivna sociologija nastoji da duboko međusobno pove­ že sve druge nauke. samo neosporno svjedočenje koje tre­ ba iskorišćavati. da će odgovarajuća primjena sredstava za istraživanje i provje­ ru. su dovoljni da se konstatuje da neizbježna univerzalna reakcija druš­ tvene nauke na sistem ranijih nauka nema manji značaj sa čisto logičke tačke gledišta nego sa direktno naučnog aspekta. koju su obično matematičari tako malo cijenili za­ to što ne sadrži nikakvu formulu. po mom mišljenju. nužna uska zavisnost u kojoj se socijalna fizika. iako su drugačije prirode. u tom smi­ slu. kao što sam naveo u četrdeset šestoj lekciji. činjenosti opštoj teoriji ljudskog razvoja. od nastanka nauke do danas. njen karakteristični put od najopširnijih pitanja ka postepeno sve 218 219 . kao što. Zbog vrhunske komplikovanosti svojih pojava. ova uska među­ sobna povezanost. kao što smo to u početku shvatili. onako kako sam je ja okarakterisao. Ne bih. u gra­ nicama mogućnosti. tako da im čini suštinski iste usluge kao one koje će ona. zbog svoje prirode. prava čvrsta saradnja naših raznih stvarnih nauka nastoji da spontano proiziđe iz njihovog pozitivnog razvoja. treba već obavezno da ponudi neke spontane tragove tog vrhunskog sredstva spekulacije. sa više efikasnos­ ti. bez sumnje. možda čak i nekim posebnim zabludama. i posebno prilično raznovrsni primjeri toga da bi došlo do potpuno odlučne manifestacije. kao što ću kasnije objasniti. kako sam naveo na kraju prethodnog poglavlja. spontano pruži nekoliko manje-više vrijednih pri­ mjera svih mogućih logičkih postupaka kao i. recipročno je praćena dvostrukim kapitalnim uticajem koji je i neizbježan i koji ona. očigledno nalazi između svih ranijih nauka.

Mada prirodne granice ove knjige i opštija namjena ove Rasprave koja njoj pripada. jednu takvu sociološ­ ku analizu. zatim. ipak. Uprkos njenoj sadašnjoj neminovnoj brzini. moraju da mi ovdje bitno uskrate tu važnu prethodnu operaciju. neka prethodna razmatranja bez kojih nastavak našeg rada ne bi mogao biti pravilno shvaćen. češća i značajnija upotreba a priort razmatranja. na naj neophodnije na oznake i ostavljajući da čitalac. prije nego što pristupi pravom prou­ čavanju zakona sukcesije. na jednom višem stupnju. specijalna i metodska rasprava po­ litičke filozofije koja je najavljena u početku ove knjige. uostalom. našu neposrednu i izri­ čitu pažnju. Prema raznim suštinskim motivima koji su naznačeni u pret­ posljednjoj lekciji. prevashodno i isključivo. posebno dinamički dio nauke ο društvu mora sigurno privući. naročito danas.posebnijim istraživanjima. osnovnu skicu prave opšte prirode te nove političke filozofije koju sam up­ ravo završio i pravog naučnog duha koji se mora naći na čelu nje­ nog kasnijeg sastava. na postepenom raz­ matranju triju glavnih redova socioloških razloga koji su sve slo­ ženiji i specijalniji. vjerujem. prema indikacijama koje daju druge nauke. da mo­ ram posvetiti i ovu lekciju da ukratko izložim. ocijeniti istorijski razvoj čovječanstva. pomoću osjetljivije i efikasnije manifestacije. PEDESETA LEKCIJA Kratak sadržaj. treba da kasnije sadrži produbljenu i razvijenu analizu svih bilo kojih uslova egzistencije koji su zajednički svim ljudskim društvima i odgo­ varajućim zakonima harmonije. prije svega. postepeno kompletira ove statičke pojmove. sam. po mom mišljenju da bolje okarakteriše. prirodno pobuđuje. ο ovom prvom os­ novom aspektu društvene fizike. — Uvodna razmatranja socijalne statike ili opšta teorija spontanog reda ljudskih društava. su­ žavajući ih. moraju doprinjeti da se shva­ ti da su nade spekulativnog dostojanstva i jedne takve nauke veće nego što će to moći da pokaže nesavršena realizacija koju ću sada direktno skicirati i koja bi trebala. a na­ ročito biološka teorija ljudske prirode. tako da ćemo. ne samo zato što neposredniji i jači interes koji ona. najzad. ovaj neophodni statički uvod može da dovoljno postigne svoj stvarni cilj samo ako se ovdje on shvati prema istom naučnom kretanju koje će kasnije morati da usmjeri. Ipak. koji se nužno vežu za jednu takvu temu. Ovo kretanje se zasniva. ocje­ njujući opšte uslove društvene egzistencije koji se prvo odnose na 220 221 . omogućava da se bolje ocijeni njen pravi filozofski karakter već i zbog prirodne sklonosti feno­ mena kretanja da pokažu sa neodoljivijom očiglednošću realne za­ kone osnovne solidarnosti. koliko to dopušta početno stanje nauke.

ubuduće mogla da bude nikako osporavana. mo­ ralnih ili intelektualnih. Ova teorija je utvrdila. korisno skicirana sadašnjom fiziologijom. nezavisno od svakog ličnog računa i često mi- mo najjačih ličnih interesa. i koje su se uglavnom sastojale. ka danas. što se tiče čisto fizičkih osobina. kao prirodna golotinja čovjeka. da daju intelektualnim kombinacijama varljivu nadmoćnog u opštem ponašanju ljudskog života. naro­ čito. tom pogledu više nego usmjerenost intenziteta. naučno neodoljivu društvenu težnju ljudske pr'rode: ona je čak razbila loše ocjene koje su sistematski vodile k'i tome da se ona ne prizna. da bi ljudskom društvu dali osnovni karakter koji mu stalno pripada i kojeg njegov. uosta­ lom. mogla bi odgovara­ ti samo specijalnoj raspravi. ne bi mogao izmijeniti. danas tako srećno predstavljenom. Ova različita osnovna objašnjenja koja su. Je­ dan takav začarani krug će izgledati utoliko odlučniji što će se vi­ še razmišljati ο pravim osobinama prvog djetinjstva čovječanstva gdje su individualne koristi od udruživanja vrlo sumnjive. teži da obuhvati totalitet ljudske vrste i prvenstveno svu bijelu rasu. da ono povećava mnogo ma­ nje sredstva nego obaveze. Mada kontinuitet akcije čini. Ma kakva bila stvarna sna­ ga svojstvena svakom od ovih različitih uslova. da čak ne može da se kaže. nalaze odvojeno kod drugih društvenih vrs­ ta a da tamo ne prouzrokuju slične efekte. pošto ovo ubjeđenje. skupom cerebralne filozofije. čak kod onih kojima pripisujemo ovaj zamišljeni račun. međutim. Sto se tiče jedinke. Treba. jer se većina ovih pojedinosti. je realno mogla da se manifestuje samo nakon dugog prethodnog razvoja društva čije joj se stvaranje tako pripisuje. jedinim putevima koji su sada sposobni da proizvedu realno i trajno uvjerenje. to je prvenstveno njihov ukupni zbir koji bi odgovarao da se ocijeni. ma kakve bile sposobnosti koje bi pretpostavi­ li. sigurno. u pro­ tivnom je moglo početi da se postepeno razvija samo nakon do­ vršavanja već vrlo poodmakle društvene evolucije. koja manje naglašena kod čovjeka nego kod neke druge životinje. Pretpostavljajući ih ovdje dovoljno datim. da neposredno nastoje da ga po­ kolebaju poričući dogmatski sličnu korist tužnom zabludom slobo­ de koja je nužno proistekla iz naše intelektualne anarhije. ma kakav uticaj da joj se pripisuje. prema cjelini jedne takve operacijeneizbježni uticaj najvažnijih opštih svojstava naše prirode. ne samo. tim povo­ dom. ne bi. daleko od toga da može da prethodi uspostavljanju jednog takvog načina egzistencije. moram samo da obavjestim da se tu obično pripisuje pretje­ rana važnost posebnom razmatranju svakog posebnog uslova. bi bilo dovoljno da neposredno istak­ ne visoku iracionalnost koja je potrebna čudnoj doktrini koja jedi­ no doprinosi da društveno stanje proizilazi iz osnovne koristi koju čovjek otuda izvlači za potpunije zadovoljavanje svojih različitih ličnih potreba. u tom pogledu. u tom cilju. najprije razmotriti ovu snažnu prevagu čuvstvenih spo­ sobnosti nad intelektualnim. razbijajuci zauvijek. ogromnu filozofsku uslugu. kako sam to naznačio u pretposljednjem poglavlju. sa druge stran·?. teže prirodno da ona uskoro dobije više prosto­ ra i više postojanosti samim razvojem koji ona daje ukupnim ljud­ skim potrebama. zbog instinktivne sklonosti za zajedničkim životom. cio ovaj pre­ liminarni dio sociologije će moći da bude jednog dana vrlo korisno rasvijetljen komparativnom analizom različitih životinjskih društa­ va. preu­ veličavao. ljudske vrste. mogli a da ne budu proglašeni umobolnicima. Društve­ nost. ona bi evidentno opteretila knjigu ko­ ja je već suviše velika. Uostalom. a specijalno kod ove zadnje okolnosti. Uglavnom. kao i svaka druga životinja. metafizičke zablude prošlog vijeka ο ovoj glavnoj temi koje su već empirijski opisane prema specija. ovdje možemo prethodno odbaciti. vrlo je evidentno da druš­ tveno stanje ne bi postojalo nikada da je moglo da proizilazi samo iz bilo kojeg ubjeđenja ο svojoj ličnoj koristi. određuje. Dakle. njegovo manje zaštićeno i produženije djetinjstvo itd. dakle. zatim na porodicu i najzad. do najapsurdnijeg stepena. da bi se naša prirodna društvenost učvrstila i razvila. ne bih mogao da se ovdje zaustavim na najmanjoj neposrednoj ocjeni različitih specifičnih svojstava. Cerebralna teorija slavnog Gala bi naročito učinila. kako se to još više dobro vidi u zadnjim redovima najnaprednijih društava. u većini slučajeva. Bez insistiranja na ovoj vrlo specijalnoj ocjeni.jedinku. suvišno za sve prosvećene duhove. danas. veoma spontana. uglavnom. u principu. u ovom odnosu. kao jedini potpuno karakterističan. čovjek se. čak i onih čiji je socijalni uti­ caj najnepobitniji. prirodno protivi jednoj takvoj postojanosti i najprije nalazi pravo zadovoljstvo u obavljanju svoje vlastite ak­ tivnosti samo utoliko ukoliko je ona dovoljno raznolika: ova raz­ novrsnost važi čak. neop­ hodan prethodni uslov stvarnog uspjeha. na društvo u pravom smislu. čiji pojam koji je došao do svog potpunog naučnog opsega. kako to. zdrava biološka teorija ο našoj intelektualnoj i moralnoj pri­ rodi. tako kako smo je razmotrili na kraju prethodne knjige. koja. ova neosporna korist. međutim.nom i neposrednom istraživanju primitivnog stanja. za moj pred­ met važi samo da se pokaže. Jer. omogućava sadašnje stanje naših bioloških zna­ nja. tako evident­ no. kada je jednom društvena egzisten­ cija uspostavljena. bilo fizičkih. svako formalno dokazivanje osnovne društvenosti čovjeka. ma kakav razvoj. prvi glavni pojam ο našoj pravoj prirodi. čak ni od strane onih koji ne bi uopšte uzeli u obzir neophodna znanja koja sada pruža. uglavnom. apsolutni uticaj potreba za takozvano stvaranje sposobnosti. što smatram korisnim da ovdje naznačim. Osim ove dragocjene biološke nnalize jednostavno razmatranje sociološke filozofije. 222 223 . u bilo kojem žanru. s jedne strane. na sre­ ću. Ovo je osjeća­ nje dosta slabo ukorijenjeno da bi smjeli sofisti. dok se.

kao kod životinje. uostalom. ona se neop­ hodno sastoji u jednostavnoj nejednakosti stepena kao i u svakom drugom slučaju a da najeminentnije prirode nijesu. čak i tada kad bi za­ mislili frontalni dio da je postao nadmoćniji u cijelom ljudskom mozgu. Umjesto da uzalud oplakujemo ovaj nesavladivi nesklad moramo ga pribilježiti kao prvi glavni dokaz koji je bio­ logija dala sociologiji i koji treba da radikalno utiče na opšti ka­ rakter ljudskih društava. izaziva. pravi. Iz toga ovdje odmah proizilazi da su skoro svi ljudi. bez sutnnje. za vrstu kao i za jedinku. Individualna čovjekova priroda postaje. kod prve od životinja. tako je on. sadašnja prevaga naših osjećajnih sposobnosti nije samo neophodna da bi izvlačili stalno našu slabu inteligenciju iz njene urođene letargije. tim povodom. neophodno podređuje njihovu naglašenu aktivnost neophodnoj ja­ čoj pobudi najprostijih osjećajnih sposobnosti. nikada oslobođene ove zajedničke obaveze.naročito u najobičnijim slučajevima gdje nikakav instikt nije vi­ soko izražen. ova prevaga strasti mogla biti manje naglašena što naša mašta može lako da pretpostavi. međutim. da ne bi zahtijevala nikakvu drugu pobudu bar dok navika me­ ditacije ne postane dovoljno jaka što je. evidentno da moraju zavisiti. kao što svako može da to prizna. utoliko više uzvišena što ova neophodna čudna pobuda rezultira iz uzvišenijih sklonosti. čisto prirodna aktivnost ovog uzvišenog pod­ ručja nije nikada dosta naglašena. za materijalnu aktivnost tako da sve neophodnije spekulativno sta­ nje može nastati kako treba i naročito se održati kod njih. što bi. Najmističniji napori teološke ekstaze. čovjeku je upravo najpotrebnija ona vrsta aktivnos­ ti za koju je najmanje sposoban. važno je sada do­ dati da može samo da se žali. prema slavnoj Gall-ovoj teoriji. pošto je čovjekova inteligencija jako daleko od toga da bude spontano istaknuta da bi njena malo trajnija aktivnost mogla da se vješto podnese bez neodoljivog umora kojeg jaka i stalna stimulacija može jedino da spriječi ili ublaži. da bi doprinjeli os­ novnom određivanju brzine ili bolje sporosti naše socijalne evolu­ cije. Ali. čak u naj uzvišenijim slučajevi­ ma. Ma kakva bila. u tom pogledu. u slijedećoj lekciji. uzaludne i skoro glupe. izvjesna harmonija. uostalom suviše rijetko. aktivnosti stalni cilj i određeni pravac bez kojih bi se ona obavezno izgubila u nejasnim i nepovezanim apstraktnim spekulacijama. Jer. da bi se uzdigli do pojma čistih duhova. intelektualna tenzija obično održava. iz odgovarajućeg dugotrajnog korišćenja ovih visokih sposobnosti. već. isto tako. sem ako ne pretpostavimo da naš razum ima jednu tako superior­ nu snagu da ne bi mogli ο njoj imati pojma. ali ova harmonija je. uglavnom. samo poslije snažne heterogene pobude koja se neprestano održava ma­ nje uzvišenim ili jačim sklonostima. vrlo nesposobni za intelektualni rad a obdareni. ako bi se ovo idealno sma­ njenje raširilo do potpunog preokreta sličnog sastava. da se da njenoj. ovo novo stanje naše prirode. shvatajući da je na intelektualne sposobnosti prenesen spontani uticaj naših osjećajnih sposobnosti. umjesto da poboljša kre­ tanje učinilo njegov mehanizam odmah protivrečnim sa najosnovnijim zakonima kretanja. tako su naj utopističkija sanjarenja neiz- 224 225 . Pregledajući opštu uzlaznu ljestvicu ovog sku­ pa različitih sposobnosti. postepene modifikacije ljudske egzistencije u toku pri­ rodnog toka naše socijalne evolucije: tako da. njihova aktivnost. uglavnom. lako se vidi da se kod najvećeg broja ljudi. Fizičke nesavršenosti i moralne potrebe njegovog položaja mu nameću. mnogo više zadovoljavajuća. u glavnoj čovjekovoj prirodi. osim nekih rijetkih i kratkih zanosa ove čiste teorijske aktivnosti koja uvijek karakteriše ljudsku vrstu sa- mo grubom ali snažnom stimulacijom. koji su potpuno oslobođeni svih organskih pot­ reba i strani svim ljudskim i životinjskim strastima. Ipak. svojstvenih našoj vrsti i čije se anatomsko sjedište nala­ zi u djelovima mozga koji su bliži dijelu prednje-gornje frontalne zone a da. bez sumnje. po svojoj prirodi. visoka važnost mnogobrojnih individualnih razlika. Da bi spriječili lažnu filozofsku ocjenu ο ovoj evidentnoj osnovnoj inferiornosti intelektualnih sposobnosti koja. naučno klasirani prema uzvišenosti ili rastućoj specijalnosti osjećajnih sposobnosti sa kojima je zaista nastala in­ telektualna pobuda. univerzalni i karakteristični izraz koga su sva doba civilizacije svuda reprodukovala u manje više naivnim oblicima. uglavnom. doveli. prije svega. zaista. samo do jednostavnog predstavljanja jedne vrste transcendentnog idiotizma vječito obuzetog kontemplacijom božanske uzvišenosti. daleko od toga da realno usavršava socijalni organizam. kao i sve druge realne korelacije krajnje nesavršena. kod najviših umova. vratilo bi mu radi­ kalno jasan pojam: kao da (po jednoj korisnoj ali gruboj metafo­ ri). bilo kojoj. moglo bi se dos­ pjeti da ga tamo potpuno nestane. po jednoj žalosnoj koincidenciji. kao što sam to naznačio u prethodnom poglavlju. U ovom pogledu ljudi mogu biti. pod­ nijeti nikakav racionalni prigovor. kod većine ljudi. pripadaju zadnjem dijelu moz­ ga. kad bi. realni stepen jedne takve inferiornosti čiji opšti pojam ne bi mogao. smanjujući stalno trenje na našim putevima. nezavisno od evidentne snage koju ćemo prepoznati u sličnoj stvari. neodoljivije nego bilo ko­ joj drugoj životinji. Pošto su intelektualne sposobnosti prirodno najmanje energične. koja proizilazi iz osnovnih potreba organskog života i najuniverzahnjih instinkata životinj­ skog života čiji organi. neophodnu obavezu da stalno upotrebljava svo­ ju inteligenciju zajjoboljšanje svoje prvobitne situacije. ma kako malo da se ona identično produžava na određenom stepenu. Socijalna ekonomija bi bila. u tom cilju. je naročito. najinteligentniji od svih životinja u čemu mu se mora priznati. uglavnom. zaista. uskoro nepodnošljivi zamor: tako se prvenstveno na njihov rad primenjuje taj dolce far niente.

pošto socijalna osjećanja. izuzev rijet­ kih i jako sporednih slučajeva gdje istančanost moralne finoće. ne bi mogli. najzad. na svaki dru­ gi način. neospornu nadmoć nad najplemenitijim sklo-. mogla ukinuti u nama neizbježna prevaga ličnih interesa radikalno bi se porušila naša moralna priroda umjesto da je poboljšamo. ο čovjeku. međutim. se sasto­ ji u tome što. Jer. zauvijek. postoji žaljenja vrijedan. Drugi glavni karakter prema kome treba da imamo obzira. Treba. prema ovom glavnom as­ pektu. poštovani Trasi (Tracy) je vjerovao da mora da mnogo više voli neodređeno pravilo svetog Jova­ na: Volite jedni druge. uglav­ nom je obično održavaju protiv osnovne suprotnosti najjačih indi­ vidualnih instikata. zaista. nostima koje se direktno odnose na društvenost. upravo najegoističniji. među uskim granicama.bježno podređena neodoljivom carstvu realnosti da je ona morala ostati neprimijećena ili nepoznata. daleko da je konstitucija čovjeka. nikakav drugi realni cilj osim onog da se ublaži i izmijeni. na najljepši način. kao kod prvog radikalnu potrebu jednog takvog uslova čiji se sami stepen može razumno žaliti. on je formulisao. u čemu i kako bi onaj koji sebe ne bi uopšte volio mogao da voli drugoga? Tako. nikada nijesmo sigurni da se bojimo. teži sve više i više da mu podvrgne naše naklonosti kako ću to specijalnije iznijeti u slijedećem poglavlju. treba prvo shvatiti. kao i da hotimice učestvujemo u njihovim radostima da bi ponekad zaboravili. uostalom. ra­ di prethodne sociološke ocjene naše individualne prirode. pošto su nas prvo spontano dovele do socijalnog stanja. osim opšteg uticaja osjećajnog života nad intelektual­ nim. od tada lišena neophodnog upravljanja. u skupu socijalnih osjećanja. u tom pogledu. Tako. tim povodom. u ovom uzvišenom pravilu lični instinkt ne prestaje da služi kao vodič i mjera društvenom instinktu. imaju. Mi smo danas. Ma kakva bila ka­ pitalna važnost ovog neophodnog ispravljanja bez kojeg bi naša moralna egzistencija bila sigurno nerazumljiva. pos­ tepeno smanjiti jedan takav neophodni uticaj ili bolje da ova sla­ bo ispravljanje rezultira prirodno iz kontinuiranog razvoja ljudske civilizacije koja. sis­ tem ličnih sklonosti čija je uobičajena prevaga toliko neophodna koliko neizbježna bez čega bi socijalna egzistencija mogla imati sa­ mo nejasni i neodređeni karakter koji bi odbio svako redovno pred­ viđanje serije ljudskih radnji. dakle. Ova čudna pretjerana ljubav je. Ocjenjujući kako treba veliki sociološki uticaj ovog zadnjeg velikog biološkog podatka. neopozivo izrekla pravilnu osudu stvarajući. pošto prvi može eviden­ tno da rezultira samo iz onog zajedničkog što drugi nudi kod raz­ nih jedinki. 226 227 . u odnosu na druge. u njihovu korist. samo su1 U ovom lijepom uobičajenom pravilu. realne inverzije osnovnog reda. Ali. da mi zaista možemo. ostaje neospor­ no da pojam opšteg interesa ne bi mogao imati nikakvog razum­ nog smisla bez pojma posebnog interesa. na nesreću vrlo inferiorne u dstrajnosti i sna­ zi prema našim lično čistim naklonostima mada zajednička sreća mora. da se promijene u nejasnu i jalovu milostinju koja je neizbjež­ no lišena svake velike praktične efikasnosti. mada uostalom. uprkos pravim žalbama koje može izazvati pre­ tjerani uticaj privatnih nad društvenim interesima. u tom smislu. kao što je to zahtijevala priroda subjekta. prema ovoj zdravoj biološkoj teoriji. Po motivima koji su bitno analogni oni­ ma iz prethodnog objašnjenja lako je razumjeti. naročito. sred­ stva za sreću kojima mi ne pridajemo skoro nikakvu ličnu važnost. Skodska škola je već dobro skicirala opovrgavanje ovih opasnih nastranosti. da ova neophodna prevaga ličnih instikata može sama utisnuti u našu so- cijalnu egzistenciju jasno određen i jako naglašen karakter određu­ jući stalni i snažni cilj u diretnoj i stalnoj upotrebi naše individual­ ne aktivnosti. u ovom odnosu kao i u prvom gore razmotrenom gledištu. može da nam omogući da dovoljno ocijenimo. danas. Dakle. na manje više dubokom stepenu. slobodni da metodski raspravljamo ο zabludama i metafizačkim sofizmima koji su u prošlom vijeku nastojali da dogmatski svedu sistem naše moralne prirode na sami egoizam nepoznavajući temeljno ovu divnu spontanost koja nas čini da neodoljivo saosjećamo u bilo kojim bolovima svih osjećajnih bića. najniži instinkti. na sreću. vidi se. ali cerebralna fiziologija im je naročito. da bi bilo nemoguće da se jasno shvati. nikada željeti drugima ono što želimo nama samima. koje svaka metafizička filozofija spon­ tano uliva čak i najboljim duhovima. bi uskoro težila. u protivnom. striktnu obavezu da volimo naše bližnje kao nas same 1 . potpuno poročna. Kada nam je moral naprednih naroda propisao. samo novo nehotično svjedočene težnje koja je karakteristična za nejasne i apsolutne koncepcije. elementarna ekonomija našeg društvenog organizma je si­ gurno ono što ona mora da bude. stalnu brigu našeg vlastito« očuvanja. Ma kakva mogla biti snaga simpatičnih osjećanja u jed­ nom idealnom popravljanju naše prirode. uglavnom. promašen jer. u sklopu našeg moralnog organizma. i. nama sličnim. uglavnom. se uvijek povećanim radom našeg uma. prizna­ ti. da se pre­ pusti jalovim žaljenjima na ovu pretjeranu prevagu osjećajnog ži­ vota upoređenog sa intelektualnim životom. uglavnom nemoguće bez navike za intelektualnu meditaciju. Kad bi se. na njihovo mjesto vjernije predstavljanje ljudske prirode. da naše razne društvene naklonosti. uprkos ovog pretpostavljenog utica­ ja. zavisiti od stalnog zadovoljavanja prvih koje same. cilj principa bi bio. osim stepena koji bi jedino mo­ gao biti drugačije zamišljen a da ne odgovara. najosnovnije pravilo sa ovim pravim stepenom pretjerivanja koji neophodno zahtijeva označavanje bilo kojeg tipa pod kojim će real­ nost biti uvijek suviše sačuvana. treba ipak prizna­ ti. iznad svega. istinu govore­ ći.

da je njen polet mogao da zavisi isključivo od najsna­ žnijih instinkata. Nasuprot. prema prvom elementarnom aspektu. zaista. ne treba više sumnjati da svaki plemeniti intelektualni polet ne teži direktno da učini prevagu osjećanja opšte simpatije. Može se. kako će to tačnije prikazati slijedeća lekcija. u većini slučajeva. uprkos. svoje uobičajene hladnoće može tako srećno da pomogne održanju dobre društve­ ne harmonije kao življije i manje trdoglavije sklonosti. i tu mora imati duboko aktivnih u njemu. treba shvatiti prema razumnom približavanju ova dva slučaja. jer svaki pravi intelektualni razvoj je na kraju ravan. koliko je to moguće. Ako se mora. prvog obavezno inspirisanog naročito čis­ to ličnim instiktima i drugog spontanom kombinacijom intelektual­ nih aktivnosti sa raznim društvenim instinktima 1 . glas često ugušen čak i kod najboljih priroda gdje on rijetko usp jeva da direktno upravlja ponašanjem. čak ako apstrahujemo — neodoljive potrebe njenog materijalnog opstanka. se. čak u obrnutom smislu. radi našeg glav­ nog predmeta. Sa jedne strane čovjek mo­ že biti srećan. Sada moramo pristupiti sličnoj naučnoj ocjeni. Istovremeno. realno primjenjuju. najnezainteresovanijim. Ali. za opšte ponašanje čovjekovog života. Ne može se.više slab efektivni intenzitet ovog neophodnog regulatora čiji ja . je. dva glavna regulatora ljudskog života. na umove koji su mnogo niži od njihovih socijalnih funkcija čija je malo naglašena spontanost vi­ še zahtijevala vještačku stimulaciju koja je prouzrokovana najener­ gičnijim sklonostima. prirodnu mudru osobitu ljubav koja. nego i u tome što ova ne bi više bila tako apsorbovana od strane discipline. daleko od toga da bude savladan od bilo kojeg individualnog antagonizma. više osporavati stalna dupla harmonija koja direktno veže. međutim. društvena evolucija bi sigurno bila brža nego što nam to istorija označava. pojmovi koji se direktno odnose na jedinku. u stvarnoj ekonomiji ovog os­ jećajnog života. Ova dupla opozicija nam već označava pravu naučnu klicu osnovne borbe čiji ćemo stalni razvoj morati uskoro da razmatramo između duha oču­ vanja i duha poboljšanja. prema prvom aspetku. koja je neophod­ na mada nesavršena. jedini sposobni da utisnu na društveni život stalni impuls i pravilan tok. da mora da se trudi da je stalno nameće energičnoj prirodnoj premoći egoističnih sklonosti. iz isključivo ličnih interesa. Ali ova iluzija sadrži samo pogrešnu oc­ jenu mnogobrojnih intelektualnih i društvenih reakcija koje obavezno određuju vrlo razvijenu civilizaciju u samim radnjama koje izgledaju kao najjednostavniji proizvodi direktnog samoljublja. U svakoj drugoj hipotezi. kao i svaka druga životinja. Takve su. što se tiče onih koji se odnose na porodicu u užem smislu nakon što su se tako dovoljno razmatrali. uglavnom sugeriše potrebu i misao ο postepenim promjenama ljudskog položaja. obič­ no. naroči­ to. intelektualnu aktivnost i socijalni instinkt čiji osnovni uticaj. bilo da povećava vlast čovjeka nad njegovim stras­ tima. svom nužnošću uvijek manje više potčinjen neizbjež­ noj premoći ličnog instinkta. upravlja. mada tako ojačan. ο drugom opštem redu koji je označen u početku ovog poglavlja. elementarnih razmatranja soci­ jalne statike. ne samo odstranjujući ego­ istične impulse već inspirišući. najčešće se vjeruje da duh inovacije rezultira. direktnom povećanju prirod­ ne naklonosti. dak­ le. dvije vrste prirodnih uslova čija kombinacija određuje. izuzetno konzervativan. Izuzev neizbjež­ nog kretanja koje je periodično izazvano prvim materijalnim potreba­ ma. čovjekom dominira ili mora. ima. u socijalnoj praksi. uglavnom osnov­ ni karakter naše društvene egzistencije. simpatični instinkt i intelektualnu aktivnost kao naročito određeni da uzajamno dopune njihov zajednički socijalni nedosta­ tak. Moralne zamjerke koje su se najpravednije uputile intelektualnoj kulturi izgledaju mi. dakle. odnos nije manje tačan recipročno mada on tamo treba da bude manje vrije­ dan pažnje. je­ dan za drugi. umjesto što je morao da se bori protiv političke iner­ cije koju oni spontano teže da proizvedu u većini slučajeva. nasuprot. ipak. tj. To su. po svojoj pri­ rodi. 1 228 229 . ostaje. direktno jača svojim postepenim sadrža­ jem: i. ne bi mogla da se raz­ vija kako treba bez određene podloge univerzalne naklonosti koja jedino može da pribavi njenom slobodnom poletu dosta uzvišeni cilj i dosta široku upotrebu. intelektualni rad mu je spontano antipati­ čan. pošto njihov simultani us­ pon. samo kroz stalni rad kojim um. tj. U tom smislu. bilo da čini čistijim i življim uobičajeno osjećanje određenih reakcija raznim društvenim kontaktima. obično u korist osnovnog poretka. one se. da ga zamislimo in­ teligentnijim ne samo zbog bolje upotrebe do koje bi onda spon­ tano došlo njegove stvarne inteligencije. reći da. kad bi čovjek postao blagonakloniji. društvene sklonosti su jedine koje su osobito spo­ sobne da proizvedu i održe ličnu sreću. i prije prelaska na definitivna objašnjenja neposredno vezana za opšte društvo. Prvi cilj univerzalnog morala što se tiče individue se sastoji naročito u povećanju. ipak. jedino prih­ vaćenom. tj. manje više. jasno priznati da nijedan veliki um. neophodnog početnog motora stvar­ ne egzistencije. dominirati skup njegovih ličnih instikata koji su. uglavnom. samo čisto osjećajnih sposobnosti čija neophodna prevaga utvrđuje cilj i pra­ vac društvenog stanja. nasuprot. zaista. to bi uglavnom bilo ravno. izolovani čovjek i čiji um nije uopšte probuđen. neizcrpne želje koje su inspirisane društvenim zbližavanjem i uzne­ mirenim predviđanjem naše urna koja. uopšte. ovog duplog regulatorskog uticaja čije postupno širenje čini tako prvi prirodni rezultat opšteg razvoja čovječanstva. a. čak i apstrahujući svako iracionalno pretjeri­ vanje. da počivaju samo na pogrešnoj filozofskoj ocjeni: umjesto da odgovaraju čistom intelektualnom razvoju.

bi­ lo naročito osjećajne. uprkos velikoj moći specijalne veze koja ih ujedinjuje. naj kompletni ja moguća rea­ lizacija ovih elementarnih uslova pripada neizbježno samoj porodi­ ci. Dok. vlast šefa mnogo manja. daleko od toga da bude nepromjenljiv. u povećanom nepovjerenju kojeg takvi principi mora­ ju neopozivo trpjeti u sadašnjem stanju ljudskog razvoja. Prema jednoj takvoj 231 230 . U ovom se poglavlju jedino radi ο posmatranju po­ rodice sa naj elementarni j eg aspekta. i u jednom drugom slučaju. Sa bilo kog aspekta ga posmatramo. Nijedno drugo društvo ne bi moglo biti tako intimno kao ova divna prosta kombinacija gdje se vrši jedna vrsta kompletne fuzije dviju priroda u jednu. Teški udarci koje da­ nas prima ova osnovna institucija moraju se. prije svega. prvom glavnom osnovom socijalnog duha. Postoji tamo toliko naučnih smetnji koje bi valjalo prevazići u teorijskom redu. Moramo ovdje sagledati ovaj elementarni pojam prema političkoj tački gledišta u tome da porodica prirodno predstavlja pravu neophodnu klicu raznih glav­ nih dispozicija koje karakterišu društveni organizam. morala se. u svakom pogledu. što je obavezno zajedničko za sve socijalne slučajeve posmatrajući do­ maći život kao konstantnu osnovu socijalnog. pripisuje. ustvari. Samo tako čovjek počinje realno da izlazi iz svoje čiste personal­ nosti tako što prvo uči da živi u drugome pokoravajući se svojim najsnažnijim instinktima. zaista. Radikalnom nesavršenošću ljudskog karaktera. ili prirodnog razvoja društvenih osjećanja. uostalom. Neke varljive pojmove koji se stvaraju danas ο društve­ noj jednakosti. dakle. stara porodica. najtačniju mjeru realne važnosti ukupne promjene koja je tada izvršena u odgovarajućem društvu. naučni duh uopšte ne dozvoljava da se ljudsko društvo posmatra kao da je stvar­ no sastavljeno od jedinki. Ali ovdje mo­ ramo napraviti totalnu apstrakciju od ovih. prema evidentnoj potrebi. tako da bi skup naše vrste mogao biti zamišljen kao postepeni razvoj u počet­ ku jedinstvene porodice kad lokalne razlike ne bi suprostavile su­ više prepreka jednoj takvoj pretpostavci. Prirodnim tokom socijalne evolucije. može jedina. da porodice postaju plemena kao ova što postaju nacije. da se pretenduje da se direktno dotakne društveni život bez neizbježne pripreme do­ maćeg života. tako prirodno reorganizacijska u ovom pogledu kao i u svim drugim. Zna se da su same religiozne zajednice. pretjerana prolazna prevaga porodičnog duha neće je učiniti uvijek manje i. tako duboko udruživanje. čak i najskučenije. bilo sa aspekta elementarnih pojmo­ va osnovne harmonije. radikalno razlikovati od moderne porodice prvenstveno sve­ dene na direktnu rodbinu osnovnog para ili na prvi stepen srod­ stva i u kojoj je. dakle. Jedna takva koncepcija predstavlja. pored ispravnih prekora koje je mogla često zaslužiti radi razniz razloga. Međutim. u onome što ona pruža. bez sumnje. tj. ovaj neophodni prelaz se uvijek reprodukuje. osnovni porodični duh sa izmjenama koje odgovaraju modernom karakteru socijalnog organizma. bilo kojih. Pozitiv­ na filozofija. ne samo razlikama već i bilo kojim nejednakos­ tima koje ne bi moglo tu biti pravog društva bez stalne saradnje u opštem poslu koji se vrši različitim sredstvima koja su dovoljno podređena jedna drugima. posmatrati kao najstrašniji simptomi naše prolazne težnje za društvenim poremeća­ jem. po svojoj prirodi. Ova savršena intimnost je mogla da se uspostavi u običnoj porodi­ ci samo poslije snažne spontanosti zajedničkog cilja koji je kombinovan sa osnivanjem. u svakoj velikoj epohi razvoja. Isto tako. nužno trpi postepeno manje više duboke izmjene čiji mi skup izgleda da pruža. poligamija zaostalih naroda mora tu obavezno utisnuti u porodicu jedan sasvim drugačiji karakter od onog koji ona manifestu]e kod nacija koje su toliko napredne da su već stigle da ostvare potpuno monomni život ka kojem uvijek teži naša priroda. koju je obavezno sačinjavao dio robova. uglavnom. opšti sastav ljudske poro­ dice. Ovo osnovno razmatranje ne mora samo da bude primijenjeno u ovom fiziološkom smislu. osim redovnih izmjena koje mora postepeno da podnosi spontanim tokom ljudske evolucije. individualne divergencije su obično suviše naglašene da bi dopustile. Pravo društveno jedinstvo se sastoji si­ gurno u samoj porodici koja je najmanje svedena na osnovni brač­ ni par koji čini njegovu glavnu osnovu. konačno prenoseći skup so­ cijalnih spekulacija iz domena nejasnih idealnosti u polje nepobit­ nih realnosti. neophodnog pos­ rednika između ideje jedinke i ideje vrste ili društva. učvrstiti na zaista neoborivim prirodnim osnovama. gdje je priroda napravila sve bitne troškove institucije. opasni samo zbog sadašnje nemoćne oronulosti vjerovanja na kojima još isključivo počivaju porodične ideje kao i svi drugi socijalni pojmovi. Tako.Pošto bilo koji sistem koji mora obavezno da bude sastavljen od elemenata koji su uglavnom homogeni sa njim. Tako npr. ne manje prirodni. svako društvo. Obično životno iskustvo samo suviše potvrđu­ je. ubuduće. bilo intelektualne. bile iznutra uz­ burkane dubokim uobičajenim razmiricama koje je. različitih promjena čija realna ocjena pripada direktno istorijskom dijelu ovog poglavlja. na bilo ko­ jem stepenu. Ali takvi napadi koji su prirodni nastavak neizbježnog pretje­ rivanja revolucionarnog duha zbog naše intelektualne anarhije su. da je ljudima potrebno da uopšte ne žive između sebe na suviše familijaran način da bi mogli podnositi uzajamno razne osnovne nesavršenosti naše moralne prirode. kao što ima realnih opasnosti u praktičnom redu. jedne neophodne subor­ dinacije. ne­ moguće izbjeći kada se želi ostvariti varljivo pomirenje dva tako nespojiva kvaliteta kao što su intimnost i širenje ljudskih odnosï. ona će obavezno učestvovati. dvostruki glavni odnos koji sa­ činjava porodicu bude nastavio da se intelektualno zasniva samo na religioznim doktrinama.

od rimskog braka kao i što se ovaj već znatno razlikuje od grčkog braka a oba još više od egipatskog ili orijentalnog braka. što će odmah težiti da neopozivo eliminiše sve sofističke grd­ nje inspirisane neznanjem ili izopačenošću i čiji bi jedini praktični rezultat mogao biti samo degradiranje čovjeka pod izgovorom da ga usavrši. vaspitanjem mladih. u stanju braka. ili žalosno slijepi ako su. čija će nam istorijska analiza označiti. u nekom pogledu uporedivog sa ljudskim društvom. zadovoljen i suzdržan u isto vrijeme. da velika društvena reorganizacija odre­ đena za naš vijek mora. bez sumnje. Već zdrava biološka filozofija. Ne bi mogli da se suviše s poštovanjem divimo ovoj univerzal­ noj prirodnoj sklonosti. prvoj neophodnoj osnovi svakog društva po kojoj. to je uglavnom što ove dvije velike klase viših životinja mogu same ponuditi dovoljnu realizaciju ovog dvostrukog elementarnog karaktera. samo propu­ stili nevoljnom širenju anarhične rutine svojstvene našoj nesrećnoj epohi. to je ono u čemu socijalna fizika mora danas da racionalno zabrani direktno ispitivanje kao jako prevremeno. svom nužnošću ostati. označiti u jednom takođe važnom smislu. ovaj duh se sastoji uvijek u ovoj neizbježnoj prirodnoj podre­ đenosti žene čovjeku čiji neizbrisivi karakter reprodukuju sva do­ ba civilizacije pod raznim oblicima. Da bi ove naizmjenične promjene koje neprestano teže da razviju glavnu prirodu ove osnovne veze nijesu danas uopšte stigle do njihovog kraja. čak i poslije pojave mo- nogamije. uostalom. to ne bi moglo biti nikako ospo­ reno. koja je glavni princip braka. a time po­ rodice. Ako sociološko poređenje ovdje mora. takav kakvog ga je katolicizam konačno nap­ ravio. duboko preko­ reni ako su se samo tako naučno pokoravali oni sami. bar privre­ menog. obaveznog principa svake domaće podređenosti. naročito pre­ ma važnoj Galovoj teoriji. njen pravi opšti karakter. neizbježno počinje od ove tačke biološke uzlazne ljestvice gdje pres­ taje svaki hermafroditizam. stalno saglasne sa nepromijenjenim osnovnim du­ hom institucije koji jedini čini ovdje naš glavni predmet. bilo anatomskim ispitiva­ njem bilo fiziološkim posmatranjem. spontanim promjenama postepenog toka ljudske evolu­ cije: moderni brak. U svakoj hipotezi tužna fatalnost nije uopšte dozvoljava­ la da se nadamo da će osnovna institucija braka sama izbjeći revolu­ cionarni potres koji su svi drugi društveni pojmovi morali da pod­ nesu zbog neizbježne dekadencije teološke filozofije koja im je slu­ žila tako opasno kao isključiva osnova. nasuprot tome. da bude ograničeno na ptice i naročito na sisav­ ce. Kad pozitivna filozofija bu­ de mogla direktno da preduzme da zauvijek konsoliduje ovu neop­ hodnu podređenost polova. institucija braka je obavezno izložena kao i sve druge. sociološka teorija porodice može biti bitno svedena na racionalno ispitivanje dva osnovna reda neizbježnih odnosa i to: podređenost polova a zatim podređenost starijima. je spontano upravljan na način da postaje osnovni izvor najslađe harmonije um­ jesto da uznemiri svijet svojim jakim izlivima. da bi je odmah vezao za postojanu osnovu koja pruža realna poznavanja individualnog i društvenog organizma. Među­ tim. Sve što može da se sada garantuje. u jed­ noj moralnoj situaciji vrlo sličnoj onoj iz glavnih vremena grčke filozofije gdje je instinktivna i neprimijetna težnja za hrišćanskim preporodom porodice i društva već stvarala. u isto vrije­ me fizičkih moralnih koje kod svih životinjskih vrsta a naročito kod 232 233 . njeno polazište će biti. iz raznih razloga. u tom pogledu. pošto posebno proučavanje ovih bilo kojih promjena mora obavezno biti podređen opštoj koncepciji još duboko nepoznatoj. sramnim strastima za koje su se trudili da izazovu kod drugih. Bez sumnje. od kojih jedn:i osniva porodicu dok je druga održava. kao u većini slučajeva. u toku ovog drugog in­ telektualnog interregnuma uglavnom slične zablude kako to naro­ čito svjedoči slavna Aristofanova satira gdje je svaka sadašnja razvratnost unaprijed tako oštro žigosana. u tom pogledu. čak i vrlo nesavršenom. tačno poznavanje čovjekove prirode praćeno razboritom oc­ jenom ukupnog društvenog razvoja i opšte faze koju on sada ostva­ ruje. uglavnom mo­ raju sastojati ove neizbježne kasnije promjene modernog braka. ma kako duboke da možemo zamisliti ove spontane promjene. one će. Mi smo danas. uprkos našem uzaludnom hvalisanju moderne nadmoćnosti. U čemu se. u suviše zgodno vrijeme. obnavljajući. antičke zablude su direktno pokušali da bace metafizičku sjekiru do ovih elementar­ nih korijena društvenog poretka. U svakom životinjskom car­ stvu izvjesni primitivni stepen dobrovoljnog društva. i tamo je uvijek određeno prvo polnom vezom a zatim. pravog sistema društvene reorganizacije pod prijetnjom da se zavede ljudska imaginacija u opasnu i iracionalnu potjeru neodređenih i nejasnih utopija koje su jedino pogodne da bezeiljno pomute realni život. uglavnom. da će nova politička filozofija znati da ga definitivno zaštiti od svake ozbiljne anarhične težnje oduzimajući joj zauvijek ovaj lažni religiozni karakter koji može danas da samo služi da je kompromituje. Ali apsolutni duh naše političke filozofije koji suviše dopri­ nosi da se tim povodom pomiješaju jednostavne spontane promjene sa ukupnim poremećajem institucije. zaista. prema njenoj osnovnoj težnji koja je objašnjena u četrdeset osmoj lekciji. da uvijek pristu­ pi od cjeline ka detaljima. počinje da naučno izriče pravednu osu­ du ovih revolucionarnih varljivih dekalamacija ο tobožnjoj jedna­ kosti dvaju polova dokazujući direktno. radikalnih razlika. kao i kod svakog drugog glavnog pre­ dmeta.tački gledišta. isto tako. radikalno se razlikuje. bili su. najsnažniji instinkt naše animalnosti. uskoro prvi opšti smisao. to je da. sa punom sigurnošću. Smjeli sofisti koji danas. prema očiglednoj prirodi teme čiji neodo­ ljivi naučni autoritet ne bi nikada mogao da bude bolje izražen nego u jednom takvom slučaju.

direktni i lični poziv ženskog pola. priroda posla tu naročito zahtijeva neumornu pažnju na skup najkomplikovanijih odnosa čiji nijedan dio ne smije biti zanemaren i istovremeno objektivniju sa­ mostalnost duha prema strastima. prirodnu potčinjenost sta­ rijima. mora biti. prirodnu korealizaciju između dje­ ce i roditelja koja zatim generalizovana u cijelom društvu uvijek u njemu proizvodi. se ne može danas oz­ biljno osporavati evidentna relativna inferiornost žene koja je sas­ vim drugačije sposobna od muškarca za neophodni kontinuitet kao i za visoki intenzitet mentalnog rada. svom nužnošću iz suviše hladnog ili suviše grubog razuma koji obično karakteriše jači pol. u pro­ tivnom. na bilo kojem stupnju. bile one svedene na najelementarnije stanje i koje se isključivo od­ nose na opšte upravljanje obične porodice.ljudske rase. teško narušavajući porodicu i društvo. sa slične naučne tačke gledišta. neizbježnu i neprocjenjivu nadmoć muškog pola. ustvari. jedna osnovnu inferiornost a druga sekundar­ nu superiornost ženskog organizma posmatranog sa društvenog gle­ dišta. mogli bi samo da im uskra­ te. Prirodna disciplina je. isto tako. radi ove kratke ocjene društvenih atributa svakog pola. sociologija će prvo pokazati radikalno neslaganje svake socijalne egzistencije sa ovom varljivom jednakošću polova karakterišući specijalne i stalne funkcije koje svaki od njih mora isključivo ispuniti u prirodnoj ekonomiji ljudske porodice koja či­ ni da spontano doprinose zajedničkom cilju duboko različitim putevima a da njihova obavezna podređenost nikako ne može da škodi njihovoj stvarnoj sreći. uspostaviti. sam namjerno odbacio vulgarno razmatranje čisto materijalnih raz­ lika na kojima iracionalno počiva jedna takva fundamentalna pod­ ređenost koja. za pametni razvoj vlastite prirode. bitno vezana za najplemenitija svojstva naše cerebralne prirode. uopšte. da su žene. Glavna razmatranja koja su naznačena u prvom dijelu ovog poglavlja. Vidi se da. tako superiornije nad muš­ karcima većim prirodnim poletom simpatije i društvenosti. proizišle iz naše in­ telektualne anarhije sasvim druge vrste nego u prethodnom sluča­ ju. čak nezavisno od materinskih bri­ ga koje evidentno čine njenu najvažniju i najblažu posebnu predo­ dređenost ali na kojima se insistira obično. prvenstveno kod naše vrste. tako važnog mada sporednog. Od ova dva opšta atributa koji razdvajaju čovječanstvo od animalnosti. tj. prema prethodnom. radikalna nesposobnost ženskog pola je tamo još više naglašena. više razuma. da obavezna prevaga ovih drugih u cjelini naše prirode je. kao što su one inferiornije od njih što se tiče inteligencije i razuma. uprkos ljubaznih osobina koje obično odlikuju njena duhov­ na i graciozna djela. dok drugi karakteriše direktno neophodnu regulatorsku funk­ ciju zauvijek namijenjenu ženi. Tako. uvidjeli. uopšte. pozitivna biologija konačno teži da ženski pol predstavi. uporedno sa drugim. u stvarnom sistemu našeg osjećajnog života. Ovdje su zablude. izuzetno vezanoj. manje naglašena kod muškarca nego kod bilo koje druge životinje i da izvjesni spon­ tani stepen spekulativne aktivnosti čini glavni cerebralni atribut čo­ vječanstva kao i prvi izvor duboko označenog karaktera našeg so­ cijalnog organizma. uostalom. ovu neophodnu naučnu ocjenu. i uz pomoć naj­ povoljnijih okolnosti. ο sociološkom ispitivanju našeg individualnog sastava već bi omogućila da korisno skiciramo jednu takvu filozofsku rad­ nju. najvažniji i naj naglašeniji neosporno dokazuje. Najvažnije iskustvo je uvijek savršeno potvrdilo u jedna­ kosti položaja između polova. jedinu vrstu podnošljive sreće za njih. suviše neo235 234 . priznali smo. prema ovom prvom aspektu. neposredno u principu. Na drugom mjestu smo. ustvari. Približavajući. u tom pogledu. duboko razdvajaju jedan pol od drugog uprkos opštoj nužnoj premoći posebne vrste. prema prethodnim indikacij ama. analizu polova analizi starosti. nepromjenljiva stvarna ekonomija ljudske porodice ne bi mogla nikako biti realno promijenjena ako ne pretpostavimo varljivu transformaciju našeg cerebralnog orga­ nizma. Jedini mogući rezultati jedne besmislene borbe protiv pri­ rodnih zakona koji bi od strane žena pružili nova nehotična svje­ dočenja njihove vlastite inferiornosti. u osnovnoj ekonomiji porodice a zatim i društva. mada ovaj pol neizbježno učestvuje. Najprije uzimajući u obzir opšti odnos između intelektualnih i osjećajnih sposobnosti. ovdje gore. drugi osnov­ ni elemenat ljudske porodice. koliko je to moguće. Međutim. snaž­ nijim i dirljivijim neposrednim izazivanjem socijalnog instinkta. čak i suviše isključivo način koji ne omogućava. u opštem tipu čovječanstva. jer dvije bitne strane ovog ispitivanja mogu. da se dosta dostojno razumije so­ cijalni. zajedno sa ovim zakonima. Komparativnim ispitivanjem ovog velikog prirodnog odnosa. bilo zbog najmanje unutrašnje snage njenog uma bilo zbog njene življe moralne i fizičke osjetlji­ vosti tako antipatične svakoj apstrakciji i svakom zaista naučnom naporu. sa so­ cijalne tačke gledišta. međutim. Dopunjavajući. da se može naročito direktno procijeniti srećna društvena predodređenost izuzetno rezervisana za ženski pol. na svoj način. vrlo teške. opšti pravac koji se uvijek prvobitno širi. lični instinkti obavezno upravljaju simpatičnim ili socijalnim čiji uticaj samo može i mora da izmijeni bitno utisnuto upravljanje sa prevagom prvih a da ne mogu i ne moraju nikada da postanu uobičajeni motori stvarne egzistencije. Ta­ ko. kod jednog i kod drugog pola. kao obavezno sa­ stavljen. u ovom pogledu kao i u drugom. sa drugog osnovnog aspekta. od idealnog tipa rase. Neosporno je. njihova vlastita i glavna funkcija. Sto se tiče bilo kakvih funkcija upravljanja. Razmotrimo sada. čak i u umjetnosti. da. od jedne vrste neprekidnog stanja djetinjstva koje ga udaljava još više u najvažnijim odnosima. ovu organsku neospornu potčinjenost ženskog genija. mora prirodno biti da neprestano mijenja. jednom riječju.

na istom stepenu. na poseban način. Uprkos pokretanju analogije i sadašnjeg odsustva svake prave duhovne discipline ο nestvarnoj jednakosti polova. nekim parcijalnim i sporednim poteškoćama protiv cijele organiza­ cije. težnje koja nas jedino može ovdje da okupira. uostalom. opaki sofisti su direktno pokušali da racionalno poruše ovu divnu prirodnu ekonomiju argumentujući. u raznim oblicima odlučnu počast savršenosti ovog osnovnog tipa ko­ jeg je čovjek nehotice uzeo kao model kada je htio da mašta. ovaj drugi glavni elemenat sociološke teorije ο porodici a da se nikako ne naškodi njenoj neophodnoj filozofskoj ocjeni. u svim epo­ hama raspadanja. u koncepciji vlade provođenja. Sve epohe civilizacije su odale. Direktno proučavanje dinamičke sociologije će. koji se neophodno moraju. međutim. bilo oduzimajući roditeljima stvarno up­ ravljanje i skoro jednostavno poznavanje njihove djece jednim monstrouznim pretjerivanjem neophodnog uticaja društva na vaspitanje omladine. onda vrlo malo sređenog. u stvarnom razvoju socijalne evolucije. nalaže obavezno izvjestan kraj uspo­ nu individualnih zastranjivanja kada one zaista direktno pogađa­ ju osnovni instinkt. pre­ ma nepromjenljivoj prirodnoj obaveza sa spontanim izmjenama ko­ je će postepeni tok socijalne evolucije morati da odredi u ovom di­ jelu porodičnog ustrojstva isto tako kao prema prethodnom. i to društva. konačno proizvedene postepenim tokom događaja. i. da se danas preuzme specijalna ocjena. Mada naša intelektualna anarhija može dati. da predlože porodicu kao model društva. kao prošlost. spontane promjene. os­ tati manje vječna škola društvenog života. naročito u sadašnjem slučaju. prvo zbog neophodnosti a zatim zbog zahvalnosti. ovom prilikom opštu sklonost pozitivne politike da spontano konsoliduje sve osnovne pojmove socijalnog poretka koje samo ona može danas da štiti sa pravom efikasnošću. u tom smislu da se ravna. U kojem drugom socijalnom slučaju bi se mogla naći. pokoravanje i zapovijedanje. u pravom smislu riječi. sa zadnjim progresom univerzalnu jednakost životinjskih rasa. u svakom drugom sluća- ju. bilo preuranjeno. uglavnom akumuliranih za tu namjeru rušeći tako redom. poslije koje bi mu ostalo samo da proglasi. daleko da inspiriše isto traženje zbog nedostatka moći da tako jako stimuliše spontanu revnost spe­ cijalnih branitelja. zatim. Bu­ dućnost će moći samo. ipak. Ove lude utopije bi dvostruko završile u radikalnom rušenju svake prave domaće discipline. da. uprkos indirektnim i sporednim napadima koje je duh poro­ dice morao tako da danas primi u tom pogledu. Ma kakva da je stvarna važnost ovih različitih promjena. Naša duboka intelektualna anarhija nudi suviše opasna sredstva za neizbježno obnavljanje ovih starih zabluda da nova politička filozofija morala da prezire da ih direktno podvrgne posebnoj raspravi. u jednom i u drugom slučaju. nakon što je ustanovila ljudsku porodicu. da tako kažemo. ovo srećno svojstvo bi sigurno rezultiralo. neophodna disciplina društva može ikada u potpunosti ostvariti ove divne osobine domaće discipline: pokoravanje ne bi tu moglo biti tako potpuno niti tako spontano. zaslužiti vi­ še divljenja od ove srećne prirodne podređenosti koja. argu­ mente i već raspoložive nadrifilozofske javni razum ma koliko mu ipak još bio nesavršen razvoj. morao sam. čak i zbog izuzetnog stanja ko­ je je omogućilo uspon takvih maštanja. gdje smo prepoznali njenu stalnu težnju da uvijek podredi koncepciju vještačkog poretka posmatranju prirodnog poretka čija je divna ekonomija ovdje vrlo evidentna. Nijedna prirodna ekonomija ne može. postaje. su obi­ čno vrlo superiorne da bi se najeminentniji reformatori usudili da 236 237 . u tom pogledu. Cak prije ikakve direktne rasprave. svim ma kakvim tezama. naprotiv. uostalom. najsavršenijeg mogućeg upravljanja svim događajima. bilo lišavajući sinove nasljednog prenosa očin­ skih sredstava. u najširim i manje intimnim odnosima. Ipak. nezavisno od njene glavne spontane težnje da učini da prevagne jedan sasvim drugi socijalni duh. i kod starješine. danas se ne mora­ mo plašiti da duh metafizičke zablude može realno preći ni na ka­ kvu dogmatsku koncepciju socijalne jednakosti između generacija. neizbježnim tokom opšteg kretanja socijalnog raspadanja i na isti način naročito zbog neopozive političke nemoći u koju je nužna stigla teološka filozofi­ ja na kojoj je počivao. izmje­ ne ο kojima bi. ovom elementarnom modelu. uostalom. koliko je moguće. na tako žalosno eksluzivan način. Mada je svako formalno ispitivanje takvih pretjerivanja bilo sigurno depla­ sirano u ovoj Raspravi. iz opšteg duha koji karakteriše novu političku filozofiju.sporna i suviše neodoljiva da bi mogla ikada biti ozbiljno osporavana. prema razložnoj istorijskoj analizi. To je ono što će dozvoliti da se ispita ovdje. umjesto. oni su vjerovali da odaju velikog političkog genija trudeći se. suviše pri­ rodnom i suviše blagom da bi zaslužila. prema ob­ jašnjenjima iz četrdeset osme lekcije. ime dužnost? Svakako je nemoguće da. najpoštovanija po­ kornost prirodno nametnuta bez najmanjeg poniženja. najneograničeniji autoritet sjedinjen sa najpotpunijom odanošću. neophodni tip svake pametne socijalne koordinacije. sav sistem domaćih kao i sistem društvenih pojava. protiv metafizičkih zastranji­ vanja čija je neizbježna dekadencija teološke filozofije morala omo­ gućiti sve veći i veći razvoj. bez sumnje. ovdje označiti. približavati. po običaju. bilo za pokoravanja ili zapovijedanja. Njihovo tobožnje ispravljanje se uvijek svodilo da potpuno preokrenu osnovno poređenje. Ali život porodice neće. zaštita tako dirlji­ va niti tako odana. od strane potčinjenog. da sastave porodicu prema slici društva. dati mnogobrojne i važne prilike da uvidimo. ukratko. naši vatreni šampioni političkih prava žene nijesu se još dosjetili da izrade analognu doktrinu u korist djetinjstva koje.

mnogo promijeniti kod savremenih naroda. shodno novom karakteru koji će os­ novni tok ljudske evolucije morati da utisne svim. zaista. da prava društvena na­ uka. posmatrano kao neophodno svakoj socijal­ noj ekonomiji. održavaju domaće jedinstvo pored individu­ alnih neslaganja tada suviše malo savladanih najmanjim prirod­ nim osjećanjima. njegove uspomene iz cijele prošlosti za njegova iskustva bilo koje budućnosti. kako treba. Kada one dobijaju. dentno zbog toga što stariji. ako je tim povodom. one imaju. kao neophodne peratore u istoj osnovnoj intelektualnoj ili materi­ jalnoj. uopšte. sve do najmanjih detalja. jedini dio intelek­ tualnog sistema gdje je ova poštovana koordinacija sadašnjosti u prošlost mogla da spontano i efikasno odoli univerzalnom pokre- tanju revolucionarne metafizike koja bi. Vidi se lako. uzimajući jednu vrstu očinske vlasti. biće uvijek od najveće važnosti da se čovjek ne smatra rođen od juče i da skup njegovih institucija i njegovih običaja stalno teži da poveže. prema metafizičkoj rutini sadašnjih situacija. prema tome. u vrstu domaće podređenosti koja je upravo bila razmatrana. na nekom stepenu do kojeg ikada može doći socijalni napredak. moraju. nema nikakve sumnje da neograničeno širenje i apsolutna potvrda ovog prolaznog prezrenja političke prošlosti ne teže. Jedna filozofija koja obavezno uzima istoriju za glavnu naučnu osnovu koja pretstavlja. u ovom pogledu. uvesti. obično. bilo zbog zdrave koncepci­ je budućnosti. kao i u prethodnim. čine uvijek ve­ ći ili manji glavni dio domaće hijerarhije. moramo označiti u naučnoj analizi sve. u svakom drugom žanru. transformišu se ko­ načno u to univerzalno poštovanje za naše prethodnike koje mora biti. nezavisno od suviše velike sadašnje konfuzije ove dvije tačke gledišta. obavezno. važno je da se tu primijeni i njeno visoko svojstvo. Ako jed­ no takvo razmatranje izgleda. isključivo praktično i zbog toga malo pogodno za čisto teorijski rad koji treba da nas sa­ da okupira. U tom pogledu. mada u ma­ njem stepenu. nego bilo koja druga da uskladi ideju i osjećanje društvenog kontinuiteta a da se ne izloži opasnosti ovog servilnog i iracional­ nog divljenja prošlosti koje je moralo nekada. ne bi morala bi­ ti osuđena da se stvarno sastoji od jednostavnih praznina. što će morati da učine. tako prolazna kao druge i. normalne uslove svake prave socijalne harmonije. Ali. moralnoj ili političkoj evoluciji i koja se. u tom pogledu. uglavnom. Bilo bi. Najmanja prevaga tradicije ukoliko se ljudski duh razvija. određena da se kasnije rasprši u nekoj novoj spontanoj or­ ganizaciji domaće hijerarhije. prije svega. da bi bolje okarakterisali. djelovima socijalnog sistema da bi regulisao između njih tačnu homo­ genost i potpunu solidarnost. u ovom trenutku. zaista. direktnije nego u svakom drugom. Vrlo re­ volucionarni karakter našeg vremena morao bi. da se osjeti koliko je važ­ no da se ne anticipira suviše nužna sukcesija raznih djelova reorga­ nizacije želeći da odjednom sve obnovi. Ali. duboki privre­ meni potres bez kojeg bi ljudska mašta bila suviše sputana u svom elanu ka neophodnom obnavljanju društvenog sistema. bilo kojim. biti ocijenjena kao sposobnija. ne bi mogla izbjeći filozofsku obavezu da poklanja neophodnu važnost elementima koji. neizbježna reorganizacija modernih društva morala da počne neophodnim prethodnim rušenjem stare discipline. ljude svih vremena kao i svih mjesta. danas. bilo zbog pravilne ocjene prošlosti. U specijalnoj raspravi političke filozofije bi. biti još više rasvijetljene nego glavne dispozicije za ko­ je smo već priznali da bi sadašnje ispitivanje bilo. kao i u svakom dru­ gom. sigurno. primijetiti. uopšte. ma kakvu slast ili suviše često gorčinu ove prirodne veze mogu razliti po privatnom životu. danas. skoro učinila da se razum i pravda smatraju savremenim tvorevi­ nama. u svakom pogledu. Ne želeći da pravi nikak­ vu utopiju i predlažući nam samo da posmatramo osnovnu ekono­ miju realnih društava. Da bi kompletirali kratku sociološku ocjenu domaće podređe­ nosti. bez sumnje. da je izučavanje pozitivnih nauka. No. njeno povećano prvenstvo sa pismenog prenosa na usmeni prenos. ozbiljno da direktno izmijene osnovni instinkt ljudske društvenosti. npr. Uopšteni koliko je to moguće. ova ideja i ovo osjećanje. pošto su prešli sa očeva na pretke. pre­ uranjeno ne bi ovdje. Nema. treba. odgovarajućim sistemom intelektualnih i materijalnih znakova. i onda se uglavnom vraćaju. bilo nekorisno. kada je bratska koordinacije dosta čvrsto uspostavljena da bi vršila pravi politički uticaj.unaprijed shvate. socijalnog stanja u bilo kojim oblici­ ma koje ne mora da ο tome stalno nudi važne. malo političke važnosti da bi ovdje trebalo da se tu posebno zaustavimo. budućnost za prošlost. ne bi se moglo sumnjati da poremećeno stanje sadašnjeg društva ne ostavlja nikakvu realnu prazninu u opštoj konstituciji čovjekove prirode i da. vještačke ili spontane. bez sumnje. beskorisno ovdje insistirati da bi istakli. pod vlašću teološke filozofije. u tom pogledu. tim povodom. u svako doba. odgo­ varalo radi tačnijeg ocjenjivanja elementarnog socijalnog uticaja svojstvenog duhu porodice da se tako razmatraju. ali na jednom jako niskom nivou. ako ne intenzitet ono bar iz­ raz jednog takvog neophodnog stanja. na drugačiji na­ čin. bratski odnosi koji su za njegov inherentni dodatak. neophodni duh nove političke filozofije da se jasno nagovijesti da. bilo 238 239 . Ustvari. visoki značaj one se obavezno vežu za znatnu sta­ rosnu nejednakost doba. svaki put. isto tako. apsolutna bratska jednakost ne mora biti. u osnovi. u bilo kojem slu­ čaju. naročito. to je ev . ne manje karakteristično. toliko sputavati ljudski razvoj. spon­ tanu sklonost nove političke filozofije da uspostavi. uvijek trudi da veže sadašnji progres za skup realnih p r ê t hodnih prošlosti mora. u svakom pogledu. da se spontano utvrdi prvi elementarni pojam soci­ jalne trajnosti vezujući na najdirektniji i na najneodoljiviji način. Mada ove sekundarne promjene mo­ raju.

na trećem i zadnjem mjestu. čini. cio sistem bioloških istraživanja doprinosi da se pokaže. od uobičajenog sistema socijalne ekonomije. uo­ stalom. kombinujući tako sve više i više. s jedne strane. priznati da podjela poslova tu ne bi nikada bila direktno vrlo naglašena. naučna zamisao pojave kad je apstraktno. ali na jednom djelimičnom stepenu. od kojih je svaka obdarena vrlo različitom egzi­ stencijom i. nasuprot. domaće vaspitanje. Zasnovan.koje. nezavisna a. ili anatomskim riječima. može li se realno razumjeti. vi­ soki socijalni domet direktno svojstven glavnim različitim aspekti­ ma spontanog reda ljudske porodice tako ocijenjene. mora prirodno uputiti djecu da prate očin­ ske radnje umjesto da preuzmu nove funkcije. bez sumnje. svaka stalno raspoložena uprkos manje više neujednačenim razlikama njihovih talenata. i. se obič­ no. izolujuci se koliko je to moguće. dakle. prije svega. Jer. zbog dubljeg i manje poznatog motiva zato što bi jedna takva podjela uskoro težila da postane antipatična osnovnom duhu porodice. oba­ vezno sadrži glavni zametak društvenog života u užem smislu. ne sprečavaju glavno i stalno obavljanje glavnih funkcija. osnovni karakter ljudskih radnji kada se podignemo sa jednostavnog do­ maćeg gledišta na pravo društveno gledište. suviše ograničenom i. ono uopšte ne oklijeva da se bitno raspadne. u skupu prirodnih pojava. da se povećana savršenost životinjskog organizma sastoji. do izvjesnog stepena. ubuduće. Ovo nepromjenljivo izmirenje podjele poslova sa udruživanjem napora. na privrženosti i priznanju. prvi osnovni početak manje više dobrovoljne saradnje za lov ili rat. u nekom slučaju i naročito kod primitivnog čovje­ ka. u svakom pogledu. domaći savez obavezno teži da se izrodi u prosto udruži­ vanje i. Zbog njene dubo­ ke intimnosti domaća veza je. dosta karakteriše kao glavni predmet ove knjige. jedinstvo cilja sa različi­ tošću sredstava. prvi prirodni tip njegove radikalne konstitucije. sasvim druge prirode od dru­ štvene. uglavnom. a zatim porodice. ipak. Njen pravi karakter je uglavnom moralni i vrlo sporedno intelektualni. Uprkos nesavršenosti jezika koji često navodi da se pomiješa ideja ο porodici sa idejom ο društvu. mišljenjem. Sada nam ostaje. dakle osobito pravi karakter našeg druš­ tvenog organizma i glavni razlog njegove neophodne superiornosti nad svim pojedinačnim organizmom. vodi­ mo od udara i nepovezanosti svakim danom neodvojivih od tako duboko komplikovanog organizma i koji. ona odgovara mnogo viša srednjem dijelu ljudskog mozga nego prednjem. koliko to dopušta duh našeg rada. glavni predmet ovog elementarnog udruživanja. čak u vremenima najve­ ćeg poremećaja nastalog zbog bolesti uopšte. u sve više i više naglašenoj specijalnosti raznih funkcija koje vrše sve različitiji organi a. naročito. bez koje ljudska porodica ne bi mogla da dovoljno ispuni svoju karakterističnu na­ mjenu. uostalom. da se divimo dovoljno jednom fenomenu koji se stalno vrši pred na­ šim očima i u kojem mi sami nužno učestvujemo. Mi ne možemo. zasnovano na imitaciji. Mora se. naročito. čak najčešće. pod analognom tačkom gledišta. ipak. ustvari. U društvenim kombinacijama. sa mnoštvom različitih sredstava istom opštem razvoju a da. da razmotrimo. bolje će se osjetiti da spe­ cijalizacija radova koja čini elementarni princip cijelog društva ne bi u osnovi mogla biti princip jednostavne porodice mada tu mora da se nađe u izvjesnom stepenu. da bi smo ovdje. uvijek tačno solidarni koji postaju postepeno složeniji približavajući se više ljudskom orga­ nizmu. neosporno je da skup domaćih odnosa ne odgovara uopšte udruži­ vanju u pravom smislu riječi već da sačinjava pravi savez dajući ovom terminu svu njegovu unutrašnju energiju. naročito. njihovih karaktera da spontano doprinese. u užem smislu. elementarno uređe- 240 241 . domaći savez je. nezavisno od svake pomisli za aktivnu i stal­ nu saradnju u bilo kojem cilju. Sto će se više razmišljati ο ovoj velikoj temi. Mada uobičajena saradnja između različitih poslova se tu mora spontano uspostaviti na određenom stepenu. nudi u svakom po­ gledu. takođe. nema sumnje da svaka vrlo određena podjela poslova u uobičaje­ nim poslovima raznih članova tu ne mora da obavezno pokvari do­ maće jedinstvo. bilo. njen uticaj je tu tako sporedan da. dispozicije čije nepromjenjivo trajanje mora da nam dozvoli da dovoljno naslutimo pravu težinu. Skup indikacija izloženih u ovom drugom dijelu ovog poglav­ lja. uglav­ nom. bilo zbog suviše malog broja jedinki. ipak. ako to nije čak cilj njegove vlastite institucije. u isto vrijeme. divniji spektakl nego što je ovaj uredni i stalni sklad ogromnog mnoštva jedinki. Manje više složena dru­ štva koja se mogu posmatrati kod mnogo viših životinja predstavlja već. direktnu ana­ lizu cijelog društva koje je zamišljeno kao da je formirano od po­ rodica a ne od jedinki i uvijek razmatrano tako da njegova osnov­ na struktura obavezno nudi zajedničko za sva vremena i sva mjes­ ta. mo­ rao je da uvijek pokaže mnogo više spontani razvoj izvjesne indivi­ dualne specijalizacije raznih zajedničkih funkcija. kao što smo to činili naizmjenično što se tiče jedinke. Daleko od toga da je jednostavnost glavna mjera stvarnog sa­ vršenstva. Naš obični porodični život koji. Ali. vrlo privremenom da bi bila izjednačena na odgovarajući način sa samim najnesavršenijim stanjem udruživanja svojstvenog našoj vrsti. odre­ đen da direktno zadovolji samim svojim postojanjem skup naših simpatičnih instikata. Takav je. ne samo kao stvarni elemenat društva već koji mu. utoliko naglašenije i ljep­ še što se društvo više komplikuje i više širi. pošto ona na nesreću ostaje jedini princip udru­ živanja. uopšte nijesu nimalo dogovarale i najčešće bez znanja većine među njima koji smatraju da se samo pokoravaju ličnim impulsima? Takva je. skicira­ li elementarnu teoriju socijalne statike. bez sumnje.

sa društvenosti i politikom budući da se ove. kada se prelazi od ra­ zmatranja jedne jedinstvene porodice na opštu koordinaciju raznih porodica. ne može vi­ še da formira glavnu vezu. Ipak. ponekad. osobito. i pored direktno neophodnog učešća. Ljudi. dakle. na glupo zadovoljstvo svih lijepih savremenih duhova. teže da ih ujedine na stalan način. mora ostati neosporno da. simpatičnog instinkta u svim mogućim slučajevima ljud­ skog udruživanja. ipak. izgledala bi sigurno malo šokantna. princip koordinacije se obavezno završava prevagom. obično rat ili lov. po svojoj prirodi nikada da ima dosta energije da bi upravljalo društvenim životom.? raširenim. ova apstraktna ljubav prema vrsti ne bi nipošto mogla da sadrži ovu potpunu satisfakciju naših osjećajnih dispozicija koja jedino može da pruži vrlo ograničenu privrženost a naročito ličnu. Ma šta bilo. puni slobodni us­ pon svojih društvenih osjećanja i to je možda zbog specijalnog svoj­ stva da on najbolje čini neophodnu pripremu za društveni život u užem smislu. tako da mu sugerišu krajnje skučen pojam. Pažljivo proučavanje najmanjih stepena primitivnog života jasno nam pokazuje ovu prvobitnu situaciju gdje se različite porodice. Dakle. počinila kapitalnu grešku pripisujući ovom principu samu kreaciju društvenog stanja.-. morala je prvo ličiti zaštićena od svakog teškog napora. svojim teorijama ο podjeli rada. već neka zajed­ nička miišljenja.nje neizbježno predstavlja obrnut karakter. na bilo koji stepen na kojem je naša intelektualna anarhija mogla dozvoliti lična zastranjivanja. jako vezane nekim privremenim ciljem. To je. bez sumnje. os­ novnu korisnost samog društva. težina jedne takve zablude mi izgleda. suviše zaobilaznim i suviše stranim odnosima da bi se za njih lično zanimali i da bi iz njih mogla rezultirati simpatična stimulacija podložna nekoj trajnoj efikasnosti. ma koliko da su brojni i daleki ili čak. čak najeminentniji koji uspijevaju da okrenu stvarnom energijom prirodni tok svojih sim­ patičnih instikata ka cijeloj vrsti ili društvu su na to uvijek tamo gurnuti moralnim razočarenjima zbog porodičnog života čiji je cilj promašen zbog nedovoljnog ispunjenja odgovarajućih uslova: i. Jedan takav evidentan princip čija je sve kompletnija realizacija uvijek činila neophodni uslov svakog ljudskog razvoja. osim toga. korisno doprinijeli vulgarizaciji jednog takvog pojma ali se pokazalo da ga iracionalno sužavaju na mnogo niže slučajeve. okreću skoro kao životinje u njihovu izolovanu nezavisnost čim je podu­ hvat. ma kako im bila onda prijatna jedna nesavršena kompenzacija. jer je. daleko od toga da je mogla da stvori društvo. intelektualna osrednjost većine ljudi nji­ ma uopšte ne dozvoljava da formiraju dosta jasnu ideju ο . do sada sporedno. Specijalna rasprava političke filozofije bi jedino mogla omogu­ ćiti da se tačno razvije širina i domet ovog velikog principa kojem ljudsko društvo obavezno duguje najvažnije atribute koji ga razli­ kuju od drugih skupina životinjskih porodica. utoliko više što je priroda predmeta izgledala onda srećnije zaštićena od dodira ljudskih stra­ sti. u manje više brojna plemena. izuzme slavni Adam Smit i danas Trasi koji su ga mnogo bolje filozofski ocijenili. ono samo je. Ali. bilo početnog. Ali jedno takvo osjećanje koje se duguje dragocjeno reak­ ciji inteligencije na društvenost. kad dođe njegov red odlučujuće i sim­ patični instinkt. Mada različito i simulta­ no učešće u zajedničkom poslu nije nikako moglo odrediti prvobit­ no zbližavanje ljudskih porodica. mora prećutno obuhvatiti sve moguće zablude. na principu kooperacije. uprkos njegovoj neophodnoj upornosti. čovjek je uglavnom dosta srećno organizovan da bi volio svoje saradnike. ako se. Jer. moglo da utisne na njihovo spontano udruživanje naglašeni karakter i trajnu kompaktnost. Oštroumni Ferguson je dostojno naslutio njegovu naučnu vrijednost povezujući njegovu klasifikaciju životinja. uglavnom. mada. spontane ili konkretizovane. uostalom. Me­ tafizička filozofija prošlog vijeka naročito u francuskoj školi je. morati da počiva naša naučna analiza za ovaj prethodni nacrt zadnjeg dijela socijalne statike gdje direktno raz­ matramo osnovnu koordinaciju porodica čiji pravi karakter uglav­ nom zavisi od jednog takvog principa. osjećanje za saradnju. mada njegovo uspostavljanje i njegovo održavanje se nije moglo dogoditi bez prethodnog i stal­ nog učešća simpatičnog instinkta koji je. karakterišu težnjom za do­ govaranjem različitih pojedinačnih napora radi obavljanja zajedni­ čkog posla. uostalom tako nesavršenu. evidentno da saradnja. ma kakvo indirektno bilo njihovo stvarno učešće. uvijek zamišljene u njenom potpunom filozofskom obimu na kojem će. pošto smo vidjeli kako metafizička filozofija sistematski negira. jer je koncentracija takođe neophodna za osjećanja kao što je generalizacija za misli. uosta­ lom. Ipak. a drugi prema svojoj intimnoj navici uopštavanja mada metafizičkih. ubuduće. jedan zbog svoje visoke superiornosti. postaje.uvis. bilo ne­ prestanog. brižljivo ograničena na najkomplikovaniju kombinaciju. isključivo u porodičnom životu čovjek mora da traži. obavezno mu je pret­ postavljala prethodno spontano osnivanje. suviše uobičajenog za metafi­ zičke spekulacije. što. obično. Bez sumnje. Tako. međutim. suviše evidentno izuzetni da bi morali da utiču na bilo koju osnovnu proučavanje socijalne ekonomije. ova tvrdnja. odgovarajući trud bi mogao dovoljno razviti skup naših socijalnih instikata. nasuprot. bez sumnje. takvi slučajevi su. formulisana u nekom jednoličnom jeziku. sigurno. Ekonomisti su. određen da ra­ zlije neophodno moralnu privlačnost na sve radnje društvenog ži­ vota. dovoljno obavljen. da li bi se stvarno mogli začudi- 242 243 . da zavisi od potpune konfuzije izme­ đu porodičnog i društvenog života. ne bi moglo. pravilno razdvajajući dva načina udruživa­ nja tako različita. mada je ona tu činila još iracionalno pretjerivanje.

Ali. ne obazirući se na porodični život. međutim. mada su ove nezgode ovdje bile. S a m o onda k a d a j e r e d o v n a podjela ljudskih r a ­ dova mogla da p o s t a n e dovoljno široka da je socijalno stanje moglo da počne s p o n t a n o stiče čvrstinu i stabilnost koje su jače od bilo kojeg u s p o n a posebnih nesuglasica. socijalna organizacija teži sve više i više da počiva na takvoj ocjeni individualnih različitosti dijeleći ljudske r a d o v e tako da svaki b u d e upotrijebljen za n a m j e n u koju on može najbo­ lje ispuniti. živjeti odvojeno. uostalom. p u t e m i n t e l e k t u a l n e reakcije. obavezno d a n a s sprečava da se odredi i k a k a v re­ alni kraj s p o n t a n o m t o k u filozofskih zabluda čiji p r e t h o d n i u s p o n nije n i k a d a mogao da b u d e t a k o slobodan zato što m e n t a l n a a n a r ­ hija nije n i k a d a bila t a k o k o m p l e t n a . ne bi usprotivio njihovom povlačenju: j e d n a t a k v a lo­ gika bi se p r a k t i k o v a l a samo kod p r i m i t i v n i h k a d bi mogli imati t a k v i h doktora. p o ­ štovana? Da se ne bi više zaustavljali na ovim k a r a k t e r i s t i č n i m zastranjenjima. k a o bitno privlačan1. na izvjesnom stepenu. ovdje dolje. m a d a se niko. socijalnog instin­ k t a inspirišući s p o n t a n o u svakoj porodici p r a v o stalno osjećanje njene uske zavisnosti od svih d r u g i h i. sa j e d n i m t a k v i m n a č i n o m egzistencije. porodica. p r e m a cjelini njegovih bilo kojih glavnih osobina. suviše m a l o n a g l a š e n a i u j e d n o m smislu. njegovoj sadašnjoj poziciji. bilo kojih. zaista. p r a v u j a v n u funkciju. n e m a pogodnijeg p r i m j e r a da se provjeri na neosporivi n a ­ čin. p r a ­ vog d r u š t v a i s p o n t a n o zbližavanje porodica je n e p r e s t a n o izlože­ no neizostavnim p o v r e m e n i m p r e k i d i m a koji su često izazvani n a j ­ m a n j i m povodima. Mada čovjek ne može n i k a k o opstati u stanju dobrovoljne izolovanosti. m e đ u t i m . koliko p o t p u n o odsustvo i n t e l e k t u a l n e discipline što se tiče n a j ­ težih spekulacija. vrlo pogodan za razvoj.takvih sofizama. može. p r i s t u p i m o d i r e k t n o k r a t k o j naučnoj analizi ovog osnov nog principa n e p r e k i d n e kooperacije svih ljudskih porodica p r e ­ ma njihovoj s p o n t a n o j marljivosti u specijalnim i različitim poslo­ vima. T a k o je. n e p r e k i d n a podjela različitih ljudskih r a d o v a koji p r v e n s t v e n o čine socijalnu solidarnost i koji postaju e l e m e n t a r n i razlog širenja i rastuće komplikacije d r u š t v e n o g organizma. O n d a ona o d m a h navodi da gledamo ne samo j e d i n k e i klase već i sa mnogo gledišta. spontano primijeti da. T a ­ ko zamišljena. pravilna ocjena svakog sličnog utieaja može obično postati manje više direktni pokazatelj prave intelektu­ alne potrebe čije je prividno zadovoljenje omogućilo ovim raznim za­ bludama da trenuitno stvaraju jednu vrstu nove škole. Nikad sofisti koji su najogor­ čenije u d a r a l i protiv d r u š t v e n o g života ne bi sigurno mogli biti do­ sta dosljedni njihovoj sopstvenoj d o k t r i n i da daju lično primjer ove usamljene egzistencije koju su toliko propovijedali. uostalom. čak ni u ovom slučaju da opšti duh zdrav političke filozofije mora uvijek da pokloni određenu pažnju svemu što je moglo. dakle. Jer. smiješ­ no pretjerane i naročito iracionalno odvojene od koristi koje su neiz­ mjerno veće. M u d r o omeđavanje naših poslova i tvrdoglava postojanost naših n a ­ p o r a nijesu više p o s m a t r a n i kao n e o p h o d n i uslovi naših. m a d a uvijek m a n j e više izuzetne. mada ono često luta za odgovarajućim sredstvima da ih zadovolji. ali neodvojivu od u k u p n o g sistema. p r a t i t i odjednom m n o g o r a z n i h poslova i proći hotimice od j e d n o g do drugog. Društvo ne bi moglo da se potpuno prevari ο njegovim pravim potrebama. Budući da je j e d a n t a k a v po­ j a m t a k o n a p a d a n . idealni tip koji se m o r a još od sada sagledati kao osnovna granica realnog p o r e t k a koji se t o m e obavezno približava sve više 244 245 . koja bi socijalna m a k s i m a mogla biti. dobiti neko društveno povjerenje. kao što je suviše obično na j e d n o s t a v n e m a t e r i j a l n e u p o t r e b e . uopšte. rode budući da učestvuju. ne treba. t a k o da sve individualne organizacije na k r a j u b u d u korišćene za zajednič­ ko dobro a da se od njih ne izuzmu čak i najpogrešnije ili najnesavršenije. bez sumnje. zabora­ viti. t j . u o g r o m n o m ' zajed­ ničkom djelu čiji neizbježni p o s t u p n i razvoj. manje više n e ­ o p h o d n u opštoj ekonomiji. t a k o pogodnog d a b u d e shvaćen k a o d a obu­ h v a t a cjelinu naše vrste. veže t a k o sadašnje k o o p e r a t o r e u niz njihovih.ti o n a s t a n k u bilo kojeg parcijalnog sofizma. To je. bilo kojih u s p j e h a . n e m a još. primijeniti je na s k u p svih naših r a z n i h radnji. ma k a k a v važan bio njegov p r e d m e t i ma k a k v a a p s u r d n a bila misao ο njemu. usred ne­ običnih koncepcija ο kojima se ovdje radi. zaista. osim s a m i h slučajeva naglašene monstruoznosti : t a k a v je. t r e b a je zamisliti u svoj njenoj racionalnoj širini. istinska d r u š t v e ­ na jedinica. bar. jer može ostvariti u svojim n j e d r i m a skicu podjele n e o p h o d n o g r a d a za jed­ nu g r u b u satisfakciju u njih prvih p o t r e b a kao što n a m p r i m i t i v n i život za to n u d i b r o j n e primjere. da bi d i r e k t n o n a p a l a s t a r u socijalnu m a k s i m u obavezne podjele ljud­ skih poslova i odgovarajuće specijalizacije individualnih zanimanja. zaista. leži izvjesni konfuzni pre­ dosjećaj pravih opštih poteškoća koje su bitno vezane za princip podje­ le ljudskih poslova. Tako će čitalac imati razloga da. uopšte. Možda. u isto vrijeme p r e m a vlastitom načinu i specijalnom stepenu koji su tačno određeni. Običaj ovakve parcijalne kooperacije. već i p r e m a njego­ vom s t v a r n o m vaspitanju. j e d n o m ri­ ječju. u m j e s t o da je ograničimo. razne na1 Mada ne bi nikako bilo pogodno da se ovdje zaustavimo na naj­ manjoj posebnoj analizi . u isto vrijeme. ne samo p r e m a njegovoj vlastitoj p r i r o d i koja je n a j ­ češće. od svoje li­ čne važnosti gdje s v a k o može o n d a da se p o s m a t r a k a o da ispu­ njava. svom mogućom b r z i n o m : t a k a v je novi plan univerzalnog r a d a koji smo se usudili da d a n a s sistematski prepo­ r u č i m o u n i v e r z a l n o m čovječanstvu. bez i k a k v e sumnje. prema običnoj prirodi metafizičkih doktrina. p r e t h o d n i k a i čak u niz njihovih r a z n i h nasljednika. Da bi ocijenili k a k o t r e b a ovu kooperaciju i ovu raspodjelu koje su n e o p h o d n e budući da čine najhitniji uslov našeg d r u š t v e ­ nog života. danas. j e d n a vrsta specijalne metafizike dogmatski formulisana.

izoštravajući je neprestano samo u jednom pravcu. ipak. da manje žali. nesavršenija nego porodična disciplina čija je pri­ roda unaprijed napravila sve bitne izdatke. Bilo bi. Da bi u tome dopuni­ li. uostalom. i da uvijek više izdvoji posebni interes od zajed­ ničkog interesa koji je postao sve všie i više nejasan i indirektan. podjela socijalnih funkci­ ja omogućava duhu detalja srećan razvoj. da uguši duh cjeline ili bar da ga duboko sputa. nemoguć od svakog dru­ gog načina. zdrava filo­ zofija ne mora možda. s druge strane. Ako smo često pravedno oplakivali. nekorisno ovdje još insistirati na opštoj in­ dikaciji osnovnih atributa ove distributivne i specijalne kooperacije. na nesreću. u materijalnom redu. Mada ova vrsta ljudskog automatizma čini. da ga ras­ tavi na mnoštvo nepovezanih društva koja izgledaju da skoro ili uopšte ne pripadaju istoj vrsti: i to je. ona spontano teži. u istom odnosu za vrijeme spontanog toka socijalne evolucije. Svakako. zato što prvi ele­ mentarni uzrok postepenog uspona ljudske sposobnosti izgleda da je određen da proizvodi ove vrlo sposobne duhove u jednom smislu i užasno nesposobne u svim drugim vidovima. mada. njegovo ostvarenje. koji su danas suvi­ še zajednički kod najcivilizovanijih naroda gdje oni izazivaju opšte divljenje. u divnoj spontanosti dvostruke potčinjenosti koja ga karakteriše. u intelektualnom ra­ du isključivo i stalno korišćenje ljudskog mozga u rješavanju ne­ kih jednačina ili u Masiranju nekih insekata: moralni efekat u jed­ nom i drugom slučaju je. dok. Rastuća specijalnost uobičajenih ideja i dnevnih odnosa mora neizbježno težiti u bilo kojem žanru. kao što će nam to uskoro objasniti direktna studija postepenog razvoja čovječanstva. Ustvari. prema drugom aspektu. stalnu dis­ ciplinu sposobnu da spriječi ili da neprestano zaustavi njihov ne- skladni uspon. Još od početka ove Rasprave (vidite prvu lekciju). zbog toga. da mora da počiva elementarna teorija socijalne statike u užem smislu. ne može nikada stići. istovre­ meno kada je svaki tako postavljen pod uskom zavisnošću prema masama. kao što smo to naprijed priznali: mada. u mnogo važnijem slučaju čitavog naučnog ra­ da neprijatne intelektualne posljedice duha ekskluzivne specijalno­ sti koja danas vlada. samo ako bi neprestano postojalo jednačina za rješavanje i čioda za proizvodnju. pošto se tu mora naći prava naučna klica obavezne korelacije između ideje ο društvu i ideje ο vladavini. na nesreću. I zbog jednog. da sve više i više ograniči inteligenciju. To je zato što isti princip koji je jedini omogućio razvoj i širenje opšteg društva. ja sam lično okarakterisao. sve više i više nei­ zostavno. komplikacija ά širenje tako koje je naglašeno kod prvog ne mogu nikako dozvo­ liti da ga ikada shvatimo uređenim prema skupu prirodnih razli­ ka koji se ne bi mogao odbaciti težeći da bitno preduprijedi svaku veliku nesigurnost ο pravoj namjeni svojstvenoj svakom od organa i svaku opasnu diskusiju ο njihovoj odgovarajućoj hijerarhiji. bilo kakvo rastavljanje koje obavezno mora da teži da odredi odgovarajuću disperziju. s moralnog gledišta. koja je obavezni princip svih ljudskih radova. i zbog drugog glavne poteškoće specijaliza­ cije obavezno se povećavaju kao i njihove karakteristične prednosti a da to nije. Isto tako. ne obazirući se na svaku provjeru manje više prošire­ nu da se direktno ocijeni opšti princip jednog takvog uticaja da bi na odgovarajući način shvatio pravu namjenu spontanog sistema bitnih sredstava za jednu neophodnu stalne predohrane. vrlo sličan. uostalom. već suviše često i. socijalna osjećanja. na proporcionalnom stepenu. moramo sada naročito ispitati skup potreba koje on nalaže prema bitnim poteškoćama koje su njemu svojstvene. tako da socijalna disciplina mora obavezno da bude mnogo više vještačka i. da se uvijek veo­ ma teži da se inspiriše užasna indiferentnost za opšti tok ljudskih poslova. Prven­ stveno na jednom takvom ispitivanju mi se čini. izuzev nekih izuzetnih zabluda. Prema ovoj kratkoj filozofskoj indikaciji koju će čitalac moći da lako razvije. Naročito u ovom smislu društveni organizam mora uvijek više li­ čiti porodičnom organizmu čije se glavno svojstvo sastoji. postepeno koncentrisana izme­ đu pojedinaca iz iste profesije. socijalni cilj vladavine mi izgleda da se naročito 246 247 . kako sam to već skicirao u 1826. i za koju su mi prethodna poglavlja dala više važnih prilika da konstatujem neizostavnu filozofsku opasnost. na sreću. neophodnu sociološku ocjenu. individualne divergencije. Neki ekonomisti su već označili neke teške nezgode pretjerane podjele materijalnog rada ali prema mnogo nižem aspektu a naro­ čito da se nijesu nikako podigli do filozofskog principa jedne takve ocjene. moraće učiniti da se spoji sa ocjenom jednog takvog slu­ čaja jedna prava naučna važnost kao evidentno pogodna da okarakteriše opštu težnju i da življe pokaže neophodnu potrebu nj 3nog stalnog sprečavanja. tu postaju sve više i više strana svim drugim klasama zbog nedostatka dovoljne analogije običaja i miš­ ljenja. u stvari. u istoj mjeri. prijeti. u isto vrijeme moralne i intelektualne. bez sumnje. samo krajnji disperzivni uticaj principa specijalizacije. ako s jedne strane. uostalom. takođe. čiji kombinovani uticaj mora zahtijevati. godini. prirodno je da je on okrenut vlastitim elanom svoje spe­ cijalne aktivnosti koji ga stalno podsjeća na njegov privatni inte­ res čiju pravu vezu sa javnim interesom on samo vrlo nejasno pri­ mjećuje. je više sklon da uveliča sebi moć ili bar da poriče granice ili uslove.i više a da tamo. radnika koji je isključivo zaposlen u toku cijelog svog ži­ vota da proizvodi drške za noževe ili glave za čiode. u drugom članku mojih »Razmišljanja ο duhovnoj moći«. Ov­ dje se radi. u osnovi. osnovna podjela ljudskih poslo­ va ne bi mogla izbjeći da ne izazove. dovoljno. i ο kojima duh našeg vremena.

neprestano postojati i čak se sve više i razvijati. prema prethodnim objašnjenjima. duh detalja morao da bude nadmoćniji bilo radi vršenja krajnjeg raspadanja stare orga­ nizacije. Najzad. kao što ću to direktno utvrdi­ ti prema tačnoj istorijskoj ocjeni modernih društava. da uticaj upravo određen da je do­ voljno neutralise bude isto tako spontan i pogodan za proporcio­ nalno povećanje da bi socijalna ekonomija mogla opstati a naro­ čito nastaviti svoj stalni uspon. postati sve neophodnija pošto je njen glavni princip neodvojiv od samog principa razvoja. funkcija ko­ ja je do tada bila univerzalna. nasuprot. morala neophodno. bez sumnje. naročito. nezavisno od svake sistematske kombinacije. lako uznati da. osjećanja i interesa. po mom mišljenju. takođe. tj. pošto sam ovako prethodno označio osnovni i stalni cilj vlade. bilo u kapacitet. Ova koncepcija čini. takođe. Pošto je ova univerzalna disperzivna težnja. bilo u poštenje specijalnih organa kojima je tako isključivo povjerena. koliko mogu da to podne­ su potrebne granice i generalni plan ove Rasprave. Ništa nije. tj. Ma šta bi!o. trebalo je. da olakša neophodan razvoj elemenata jed­ nog novog poretka. prema prirodnom toku socijalne ekonomije. neizbježno bi završio zaustavljanjem društvenog napredovanja u svim važnim odnosima. bilo. osim praktičnog pokoravanja. Može se. potrebnim nizom velike sadašnje pod-podjele ljudskog rada. osjetljivije u vrlo razvijenom sistemu naše socijalne ekonomije. daleko od toga da mo­ ra da opada dok se čovječija evolucija vrši. kako jedna takva akcija spontano teži da sebe proizve­ de. Duh cjeline i duh detalja su podjed­ nako neophodni za socijalnu ekonomiju: oni moraju alternativno prevladavati u spontanom toku ljudske evolucije prema prirodi glavnih progresa koje njen osnovni hod postepeno obezbeđuje u svakoj epohi. čini mi se. ako je u toku tri poslednja vijeka. sada to isključivo pripadne duhu cjeline da up­ ravlja društvenom reorganizacijom. ubuduće. Jasno je. zaista. gdje svakog dana. posmatranu u najplemenitijem i najpotpunijem naučnom opsegu. u mnogo pogleda. uobičajena nadmoćnost duha cjeline koja čini obavezno nepromenljivi karakter vladavine pod bilo kojim aspektom ga raz­ matrali. što će dovoljno dopuniti našu prethodnu ocjenu socijalne statike u užem smislu. nerazdvojiva od osnovne specijalizacije ljudskih poslova. može se ovdje direktno sagledati anarhijska iracio­ nalnost ove sistematske antipatije protiv svake obične opšte dok­ trine koja odlikuje tako žalosno većinu sadašnjih naučnika slijepih propovjednika jedne rutinske specijalizacije oslobođene svake filo- zofske discipline i čiji će se suviše ekskluzivni uspon završiti zaus­ tavljanjem svakog realnog progresa trošeći snage našeg uma na sve jadnijim i jadnijim sitnicama. samo održavanje svog vlastitog života na sposobnosti i moralnosti jedne gomile sko­ ro nepoznatih agenata čija bi inercija ili pokvarenost mogle izlo- 248 249 . intenzitet ove regulatorske funkcije. sa dru­ ge strane. Sama priroda jedne takve akcije označava dovoljno da ona ne mora biti čisto materijalna već. sa neosporivom evidentnošću da. sigurno. ka­ ko će to direktno pokazati pažljiva analiza svake malo naglašenu pod-podjele koja se upravo uvela u bilo koji rad. kad bi mogao da bez prepreka prati svoj prirodni tok. dakle. određeni stepen koji odgovara stvarnom povjerenju. tako da pokazuje već dvostruku potrebu različitu od onoga što se zove privremena vlada i duhovna vlada čije će se racionalna podređe­ nost nama pretstaviti kao najviše poboljšanje koje je do sada mo­ glo biti ostvareno u opštem sistemu društvene organizacije pod srećnim uticajem. i iznad svega intelektualna i moralna.sastoji u tome da dovoljno sadrži i da spriječi koliko je to moguće ovo fatalno opredeljenje za osnovnu disperziju ideja. međutim produbljena analiza najvećih potreba sadaš­ njeg društva označava nam već. mora. ona je. univerzalnom neophod­ nom reakcijom prvo spontanom a zatim regulisanom cjelinom nad djelovima. ova postepena pod­ jela ljudskih operacija mora neizbježno uspostaviti elementarnu podređenost koja se uvijek povećava koja teži sve više i više da učini da vladavina prirodno proiziđe iz njedara samog društva. prvu pozitivnu i racionalnu osnovu elementarne i apstraktne vladavine u užem smislu. nadmoćnog katolicizma. danas suviše nepoznatim. Mada njim vlada sama ne vrši nikakav određeni društveni progres. svako od nas čini da spontano počiva. sa utoliko više energije ukoliko najširi uspon individualne aktiv­ nosti mora težiti da ih više izbriše. zaista. uglavnom. kao okarakterisana. posmatrana iz jednog novog generalnog aspekta. ni po kakvom osnovu da pravimo izuzetak u ovom pogledu za intelektualnu ili samo nauč­ nu vladavinu. nezavisno od grubih uticaja materijalnog poret­ ka pod koje se želi danas svesti njeno opšte u određenje. To je. da ona zahtije­ va. zaista. eminentno učešće vlade u osnovnom razvoju društvenog života. da bi bila shvaćena i izvršena na odgovarajući način. bez univerzalne spontane in­ tervencije postali ubrzo nemogući zbog postepenog brisanja ljudskih sposobnosti nakon jedne nepravilne specijalizacije. i naročito intelektualna i moralna. shva­ ćen u čitavoj svojoj filozofskoj širini treba sada objasniti. da jedno realno sredstvo da se spriječi jedna takva disperzia se sastoji u tome da utemelji ovu neophodnu terveniše na odgovarajući način u uobičajenom obavljanju svih reakciju u jednoj novoj specijalnoj funkciji koja je sposobna da inrazličitih posebnih funkcija socijalne ekonomije da bi tamo nepres­ tano opominjala na misao cjeline i osjećanje zajedničke solidarnos­ ti. takođe. neizbježni rezultat samog principa ljudskog razvoja i koji. Pošto ne bi mogli. i koji bi. Na taj način treba da bude shvaćeno. Ova neophodna podređenost nije samo materijalna kako se to obično vjeruje. ona obavezno doprinosi od tada svima onima koje društvo može proiz­ vesti u bilo kojem aspektu.

Ali. najveće privatno bogatstvo ne bi moglo izdrža­ ti. njihova savršenija regularnost ta­ mo čini ovu potvrdu tako evidentnom da ona ne zahtijeva nikakvo direktno razmatranje mada mi je njihovo posmatranje sugerisalo najprije jednu takvu ideju. još od početka ove Rrasprave. uglavnom naučnog porijekla. Biće naravno to isto i u moralnom pogledu kada će npr. specijalno ću objasniti provjeru ovog sociološkog zakona u pogledu industrijskog života modernih druš­ tva. ili svake druge aktivne korporacije bilo koje vrste. kao fizičke snage: tako. Jasno je. zabilje­ žiti da su intelektualni radovi po svojoj prirodi daleko od toga da mogu podnijeti stvarnu pod-podjeiu tako detaljnu kao onu za ma­ terijalne radnje. ovaj zakon čini da odmah razumijemo spontanu vezu ove elementarne društvene podređenosti sa političkom podređenošću u užem smislu. u najvećem dijelu. ne vjerujem da filozofski domet koji tako dobija osnovni princip na koji sam uvijek moram da se uzdržim da ne istaknem još od ovog momenta. naučnu hijerarhiju i koja sada. veoma jedinstvene. vrlo moćni razlog radikalnije nejednakosti koju one teže da uspostave među ljudima. bilo koje. to se tiče vojnih društava. da moralne i intelektualne snage ne sadrže uopšte u sebi pravi ukupni sastav. na jednostavan način. ali ga nalazimo sigurno tako neizbježnog u čisto voj­ ničkim društvima. Jedanput prihvaćen. mada izvanredno podes­ ne za socijalnu saradnju koju one same mogu organizovati kako treba. Nastavljajući naš rad a naro­ čito u pedeset sedmoj lekciji. Bez sumnje. ako poduhvat zavisi isključivo od visoke intelektualne vrijednosti. oblike društvene egzistencije. pošto radnja koja se razvija je uvijek tako obavezno specijalnija nego prethodna funkcija odakle ona proizilazi i prema kojoj njeno svojstveno kontinuirano izvrše­ nje mora ostati kasnije podređeno. Mada individualne razlike zaista oštre. to je jedi­ no zato što ona tu mora biti. shodno prethodn . neće biti skupa običnih duhova. Naročito iz razloga ove eminentne privilegije intelektualne i moralne snage obavezno teže. Neka se radi samo ο borbi fizič­ kom snagom ili čak ο bogatstvu. ma ko­ liko veliki bio kao što se to pretpostavlja. broda itd. ni u kojem pogledu. međutim. ne­ mamo više potrebe da danas objašnjavamo glavno svojstvo civili­ zacije da uvijek više razvija moralne i još više intelektualne nejed­ nakosti. prelazeći na političko stanje. apsorbuje svu njegovu glavnu aktivnost zak ontinuirano zadovoljavanje najjednostavnijih potreba same porodice. dovoljno udruživa­ nje brojnih najmanjih socijalnih individualnosti.žiti ljude. tako da bi oni jednako morali biti manje određe­ ni disperzivnom tendencijom koja iz njih obavezno proizilazi uprkos nepovoljnom uticaju koji su oni morali iskusiti. ono neće moći da postigne da je sastavi sa uzalud­ nom akumulacijom osrednjih vrlo umnogostručenih odanosti. sve više i više. m objašnjenjima. naročito industrijskim društvima. obično više naglašena zbog prisnije specijalizacije. vrlo često. uostalom. da jasno otkrije glavni zakon koji mi iznad svega izgleda da se sastoji u tome što se razne vrste posebnih radnji prirodno smještaju pod stalnu upravu onih operacija koje su višeg stepena superiornosti. Treba. Mada ovdje nije mjesto da se razvije kako treba takav zakon namijenjen da čini jednu od naj­ važnijih finalnih zaključaka cjeline ovog poglavlja. da dominiraju socijalnim svijetom od kad jedna od- 250 251 . želi konačno da da. Tačna naučna ocjena ove elementarne i spontane potčinjenosii se sastoji u tome. zais­ ta. kao u predmetu jedne velike nauč­ ne ili poetske koncepcije. npr. podjela rada i dokolica koju je ona mogla dati su bile naročito neophodne za na­ glašeni razvoj intelektualnih prednosti na kojima obavezno počiva. Može se lako u to uvjeriti brižljivo analizirajući svaku specijalizaciju ljudskog rada u trenutku kada ona dobija jasno odvojen karakter. da ovaj uspon mora ostati skoro potpuno sabijen dotle dok kon­ fuzna primitivna koncepcija bilo kojih poslova. one su mnogo manje pogodne za direktnu saradnju. čini mi se. jedan­ put prikazan neće uopšte imati mnoštvo koje može da uspostavi ravnotežu svojoj osnovnoj nadmoćnosti. potrebni organi ove regulatorske akcije moraju biti moćno pomognuti u njihovom sopstvenom prirodnom razvoju. se sigurno pokazuju u bilo koje socijalnom stanju. tu će se lako posti­ ći: tako da. primoravajući čo­ vjeka na isključivo porodični život. nasuprot tome. ma kakva mogla biti superiornost svojstvena jednoj individui ili jednoj porodici. različite posebne funkcije socijalne ekonomije koje su od tada prirodno angažovane u odnosima jedne povećane opštosti sve moraju postepeno težiti da se pokore konačno univerzalnoj upravi koja proizilazi iz najopštije funkcije cijelog sistema koja je di­ rektno okarakterisana stalnom akcijom cjeline nad djelovima. Ra druge strane. velikim opasnostima. jednim dru­ gim poretkom istu glavnu ideju. odatle rezultira novi. Zbog jednog i drugog. jednom drugom neizbježnom poslje- dicom povećane raspodjele ljudskih radova koji snažno favorizuju osnovni uspon intelektualnih i moralnih nejednakosti. statička analiza jed­ ne armije. koja je neophodna osnova vladavine i koja se tako predstavlja kao zadnji neophodni stepen sve veće i veće hi­ jerarhije. Ali je važno da primijetimo. Jedan takav uslov važi obavezno za sve. Jer. novi oslanjao. tim povodom. koja je nužno vezno saglasna sa realnim sistemom ljudskih odnosa. koji bi mogao da se bo­ ri sa jednim Dekartom ili jednim Kornejom. prvu racionalnu vrstu jedne zdra­ ve klasifikacije socijalnih funkcija. broj pojedinaca može onda uticati samo na nadu da se tu bolje organ predložene funkcije. trajni politički uspon. stvarnu konkurenciju sa finansijskom moći malo veće nacije čiji je javni trezor formiran od mnoštva vrlo ma­ lih kotizacija. društvo imati potrebu za ve­ likom odanošću. npr. ako je ona data u nezgodan čas. kako to jasno pokazuje.

ovu neodoljivu socijalnu težnju koja. instinkt narodnih masa 252 još spontano manifestuje na nov nepobitan način. obavezno odre­ đeni da pripreme slijedeći. kod većine ljudi. Tako osnovna spontanost raznih individualnih sklonos­ ti se bitno pokazuje u skladu sa neizbježnim tokom cjeline društve­ nih odnosa radi utvrđivanja da je politička podređenost tako. tu dragocjenu praktičnu prednost da pripremi od ovog trenutka. u stvari. Takva je. evi­ dentno je da smo svi manje više skloni da nevoljno poštujemo. gle­ dati suviše vulgarnu dispoziciju za komandovanjem kao znak pra­ ve vokacije za vladanjem koja mora biti vrlo rijetka zbog stvarne nadmoćnosti koju ona zahtijeva. Jednom tako jakom karakteru mo­ ra odgovarati i odgovara. prema spontanom toku njihovog nepro­ mjenljivog redosljeda. koliko je slatko pokoravati se kada možemo da ostvarimo sreću. možda pretjerane.govarajuća podjela ljudskih poslova dovoljno dozvoli njihov pravi razvoj. Nasuprot. uostalom. porodični život sa stal­ nim usponom simpatičnih instikata i društveni život sa specijal­ nim razvojem intelektualnih uticaja. sa odgovarajućim sistemom specijal­ nih sklonosti jednih prema komandovanju. Ma kakva bila danas poremećena. težke odgovornosti opšteg upravljanja našim ponašanjem. u našoj individualnoj prirodi. racionalnu koordinaciju univerzalnog morala. bilo zbog nespokojne razdražljivosti njihovog ne­ savršenog karaktera. socijalne di­ namike posvećujući najprije slijedeću lekciju prvoj osnovnoj ocje­ ni ljudske evolucije koja je sagledana u cjelini. glavnih koncepcija ko­ je su označene u tri dijela ovog poglavlja će moći da prvo prave smetnju njihovoj pravoj direktnoj ocjeni. jedno takvo osjećanje je možda iznad svega oprobano od strane onih koji bi bili najsposobniji da bolje komanduju. i zadnji da upravlja. kada socijalna ekonomija iz­ gleda trenutno ugrožena skorim raspadom. u tajnom i skrupu­ loznom privatnom ispitivanju manje više duboko. sposobnosti naše prirode. pre­ ma zakonima koji su im svojstveni. osjećajući tada. kratkoj studiji ali direktnoj i kontinuiranoj. drugih prema pokorava­ nju. uop­ šte. preko svega. zaista. pri­ mijetiti čovjekova težnja da se_smatra naročito određenim za nad­ ležnosti koje mu najmanje odgovaraju prema neprimijećenoj ilu­ ziji koja čini tako često da se gleda živa želja kao znak stvarne sklonosti. bez sumnje. budući da su. tako da obično doprino­ si zajedničkom cilju. druga težeći da prevagne koliko je moguće. da budemo pristojno rasterećeni mudrim i dostojnim vo­ đama. u samom sebi. simpatija nad egoizmom. U ova tri naizmjenična reda statičkih razmatranja. kod nama sličnih. kao i da omogući ličnom sistemu naših po­ litičkih sposobnosti da razviju svu pogodnu energiju da bi mogle savladati neizbježne otpore koje moraju pružiti čak najpovoljniji slučajevi: što kod izvrsne organizacije podiže na stvarni i važni kvalitet djetinji ponos vulgarnog. lični život se vidi naročito okarakterisan sa potreb­ nom i direktnom prevagom ličnih instikata. ne bi se moglo nikako ra­ zumjeti kako bi mogli ikada biti. može se. Bilo kako bilo. žene. bilo koje. nema nikoga. shodno pravom opštem duhu nove političke filozofije koja je dovoljno okarakterisana u predzadnjem poglavlju. 253 . elementarna težnja svakog ljudskog društva za jednom spontanom vladavinom. takođe. čak nezavisno od svake lične želje da je vidimo kako radi u našu korist: i taj instinkt potčinjenosti je. prvo ličnog. danas skoro ne­ moguću. najprije ne treba uopšte. bilo kakvu superiornost. zbog naše duhovne anarhije. Kad bi ljudi bili spontano tako neposluš­ ni kako se to danas često pretpostavlja. Tako npr. ne manje naglašenoj kod kompleksnije pri­ rode ljudskog organizma. mada najčešće limplicitnim koje će se prirodno izvoditi u cijelom ostatku ovog poglavlja će raspršiti. bilo zbog manje raz­ vijenog razuma. suprotno našim običajima. bez sumnje. uglavnom pasio­ nirane za dominacijom su obično tako sasvim nesposobne za sva­ ko upravljanje čak i upravljanje porodicom. ustvari. prvi potčinjavajući pametnoj disciplini osnovno očuvanje jedinke. Jedan takav naučni uzastopni hod predstav­ lja. Ova potrebna težnja je u skladu. sve više i više. U gomili drugih prilika. uvijek preokupiranog di­ rektnim razmatranjima opšte ekonomije. ipak. a svaki od ova tri bitna stepena ljudske egzistencije. univerzalna žeđ za komandovanjem. sve do izvršavanja najrevolucionarnijih ru­ šenja. U samom tre­ nutku najžešćih političkih trzavica. ovu prvu nesigurnost. što ovdje dopunjava elementarnu skicu socijalne statike u užem smislu. Sa prvog aspekta. moramo sada pristupiti. nadam se. naročito intelektualnu ili moralnu. dakle. samo da se naviknemo. zatim porodičnog i na kraju socijalnog. da damo na kraju političkim meditacijama vrstu intelektualnog ^na­ pora koje one zahtijevaju. ali kontinuiranim korišćenjem. skupom naših sklonosti prema sjajnim indikacijama dovoljno razvijenog razuma. hitnu potrebu za jednom ja­ čom vlašću. a da dispozicija za komandovanjem ne mora po sebi označavati nikakvu sklonost za vladavinom. svake. njih dobrovoljno inspiriše za skrupulozno potčinjavanje mo­ ralnim i intelektualnim superiornostima čiji smjer one spontano prate i čiju su privremenu dominaciju one čak često neposredno ubrzale. koji nije često osjetio. Nakon ove prethodne indikacije elementarnih teorija statičke sociologije. obrnuta sklo­ nost za pokoravanjem. u cijelom preostalom dijelu na­ šeg rada. treba. Sažetost i apstrakcija. neizbježna kao i neophodna. priznati da je ona neophodna za njeno obavljanje koliko da ulije cijelom društvu povjerenje koje je nespojivo sa našom sopstvenom neodlučnošću. samo suviše često rasipan na lažne izglede. poslušni.

Cio sis­ tem biološke filozofije teži da dokaže. i. samo krajnji izraz opšteg napretka koji se. do ptica i sisavaca. kod ovih.1 ' . Dakle. prelazeći postepeno na zadnje parne životi­ nje. nastavlja u svakom živom carstvu. osnovno dos­ tojanstvo. Sa jednog takvog filozofskog gledišta. da. a. neophodno. naša socijalna evolucija čini. i 255 . od jednostavnih biljaka i najmanjih životinja. ukupnu cjelinu ljudskog razvoja prvo smo dovedeni da ga obično shvatimo kao da se bitno zasniva na tome da sve više i vi­ še istakne karakteristične sposobnosti čovječanstva. pošto ona stvarno čini sa­ mo naglašenije prikazivanje glavnih svojstava naše vrste koja. kao što sam to objasnio u prethodnoj knjizi. svojstveno svakoj rasi. u skupu životinjske hijerarhije.'j Kratak sadržaj — Osnovni zakoni socijalne dinamike ili opšta teorija prirodnog napretka čovječanstva Da bi bolje ocijenili osnovne zakone socijalnog napretka. u početku prikrivena neizbježnom tromošću. naročito. važ­ no je da njihovom direktnom izlaganju prethodi. su mogla postati dovolj­ no izrazita samo na jednom visokom stepenu društvenog života za koji njihova isključiva namjena ne bi mogla biti osporena.PEDESET I PRVA LEKCUA ι . je naročito određeno opštom nad­ moći životinjskog života nad organskim životom koja je sve više i više naglašena što se više približavamo ljudskom organizmu. realno. U ovom filozof­ skom smislu najuzvišenija civilizacija mora biti. ovdje. u odnosu na sposobnosti ko­ je su nam zajedničke sa svakim organskim carstvom mada ove nas­ tavljaju da uvijek čine. penjući se. postepeno se dižući ka mesožderima i majmunima: neophodna nadmoć čisto or­ ganskih funkcija postajući svuda sve manje i manje označena. razmatrajući. sa najvišeg naučnog gle­ dišta. ocije­ njena kao potpuno saglasna sa prirodom. uglavnom. bez pre­ kida. zatim. prvobitnu osnovu ljudske eg­ zistencije kao i svakog drugog životinjskog života. prvo krat­ ko objašnjenje neophodnog pravca ove velike evolucije kao i njene same brzine i prirodne podređenosti njenih glavnih eleme­ nata što spontano stvara razne pojmove koji su utvrđeni već od početka ove knjige. u poređenju sa sposobnostima animalnosti. dakle.

sve više i više. bilo direktnim i stalnim podsticanjem koje on obavezno daje intelektualnim funkcijama čak i društvenim osjećanjima čiji mu je dvostruki postepeni uspon zais­ ta neophodan. us­ tvari. one koje se neposredno odno­ se na rad spoljnjih čula. je prvo u tome bitno nadmašen 1 : domaća osjećanja su onda. pred direktno socijalnim razmatranji­ ma. si­ gurno. ova osobina mora biti. naprotiv. teže sve više i više da se izbrišu. neosporno je da stalni uspon civilizacije obavezno razvija. da ovaj razvoj stalno teži da obezbijedi pre­ vagu najvažnijih sposobnosti ljudske prirode. još od početka civilizacije pra­ ti sve više i više zadovoljenje raznih potreba ekskreta. u osnovi. djelovanje čovjeka ma spoljnji svijet. kao jedina moguća osnova ljudskih udruživanja. U tom smislu. Generalna analiza našeg socijalnog napretka dokazuje. prirodno. tako pripojenog univerzal­ noj seriji životinjskog usavršavanja čiji najvažniji stepen on ostva­ ruje. uprkos. naročito. bilo umanjujući neprestano vladavinu fizičkih apetita 1 . 257 . vrlo često. Sa bilo kog aspekta da se proučavala egzistencija čovjeka upoređena sa raznim uzas­ topnim epohama društva. potrebnoj nepromjenjljivosti raznih osnovnih dispozicija naše prirode. sigurno mnogo više naglašen nego ikod civliaovanifa muškaraca.razvoj životinjskih funkcija u užem smislu. što se tiče ljubaivi prema ukrasu koji je tada naročito označen sa ma­ nje više komplikovanim tetoviranjem: on je tu. Isto je to tako. čisto lična. najuzvišendje među njima su u stalnom stanju relativnog razvoja koji sve više i više teži da ih postavi. Ali nije manje neosporno da stalno održavanje naše materijalne egzistencije dabija sve manje i manje isključivu važnost postepenim razvojem ljudske evolu­ cije i sve manje i mamje okupira naše misli u skupu realnog života. uobičaje­ na nesmotrenost koja. uzdižući se jedva do jednostavnog pokazivanja jedne čisto fizičke spretnosti. dakle. i stimulišući više razne druš­ tvene instinkte. Tako već izgleda. Objašnjavajući na višem stepenu koji stalno raste. u moćne snage ljudske egzistencije. moraju da tu spontano prime sve specijalniju kulturu. mnogo manje naglašena a socijalna su ograničena na jedan neprimjetni dio čovječanstva van kojeg sve postaje stranac i čak Pretjerana proždrtjivost. još nepobitnija nego u moralnom odnosu tako da ne izisku­ je. obmanjivala. sa nepobitnom očiglednošću. još veoma umrtvljene. Zbog svih ovih razloga.pažnju na brigama za samu našu ma­ terijalnu egzistenciju čije održavanje i poboljšavanje. uprkos stanju golotinje. su tu. uprkos njegovoj gruboj primitivnoj energiji. sve jačom. civilizacija izgleda da mora prvo da sve više i više koncentrišu našu . bilo stalno izazivajući uspon intelektualnih funk­ cija. ubuduće. karakteriše pri­ mitivni život. bez sumnje. igre koje se prvenstveno odlikuju žestokom muskulatornom aktivnošću i koje. individualni raz­ voj u bržoj i bližoj uzastopnosti čiji se skup onda može bolje ocije1 Ljudska priroda ne bi. razna razmatranja. ne obazirući se na njegovo oba­ vezno kretanje. superiornost civilizacije koja se stalno povećava je. naizgled či­ ne glavni predmet većine društvenih poslova. to osjećanje stida koje. bilo samom sigurnoš­ ću koju obavezno uliva u pogledu fizičkih potreba čije razmatranje postaje tako sve manje i manje obuhvatno. uosta­ lom. čak i najuzvišenijih. Jednom riječju. glavna uobičajena pokretačka snaga čovjekove eg­ zistencije. 256 1 neprijatelj . prema prethodnom poglavlju. da. sve više i više težeći ka životnom usponu koja ipak ne bi mogao biti potupno postignut. Ali dublje ispitivanje pokazuje. žestoki ukus za razne fizičke stimulanse se stalno javljaju u primitivnom životu kada oskudica koju on mora tako često da stvara tu ne nameće nevoljnu suzdržljivost koja je. nasuprot. u neku ruku. usred najvažnijih potreba. uočiti da se opšti re­ zultat naše osnovne evolucije ne sastoji samo u tome da poboljša materijalni položaj čovjeka stalnim širenjem njegovog djelovanja na spoljnji svijet. naše najuzvišenije sposobnosti. u svakom pogledu. sposobnosti apstrakcije i kombinacije os­ taju skoro potpuno inertne osim nekih kratkih izuzetnih poleta a gruba radoznalost koju nevoljno uliva spektakl prirode se onda pot­ puno zadovoljava najmanjim skicama teološkog objašnjenja. bitni karakter našeg socijal­ nog organizma kada se ograničimo da ga razmatramo prvo u nje­ govom čisto spontanom stanju. Aid. konstatuje malo stvarnog uticaja koji razum vrši on­ da na opšte čovjekovo ponašanje: ove sposobnosti su tamo. obično. naglašenija u direktnom proučavanju njegovih stalnih promjena. instinkti koji se od­ nose na materijalno očuvanje su toliko nadmoćniji da sam seksual­ ni instinkt. nikakvo formalno dokazivanje. tako malo povoljne za razvoj inteligencije kao i za razvoj društvenosti. stalno će se. prvenstveno razvoj in­ telektualnih i moralnih funkcija. bez ikakve sum­ nje. na neke uobičajene potrebe inkreta. nikada mogla realno doći do te prefinjene osjetljivosti ο kojoj su možda sanjale neke zanesene mašte ili bolje bolešljive. čak ni u najvišoj savršenosti ljudske prirode. nego isto tako i. da razvije. Ova neophodna kom­ parativna ocjena bitno određuje prvi naučni pojam koji treba da se napravi ο čitavom ljudskom progresu. kako to lako potvrđuje prva generalna ocena njihove postepene sukcesije. obično. ili bar tu ima naglašene aktivnosti sa­ mo kod inajinferiornijih među njima. naše najuzvišenije sklonosti i naša najplementija osjećanja koja. razne strasti pune mržnje ostaju sigurno. naj­ zad. nakon fi­ zičkih apetita. kad na njih dođe red. mada jedan takav preokret prvobitne eko­ nomije ne može i ne mora nikada biti potpuno postignut. Sa ovih različitih aspekata. da se raširi. Sto se tiče intelektualnih sposobnosti. i spontano povećavajući uobičajeni uticaj razuma na čovjekovo ponašanje. U našem socijalnom djetinjstvu. i jačom vježbom.

prema Zoržu Leroju. stalni uticaj dosade. naši. kod same vrste. u isto vrijeme intelektualna i moralna. osim evidentne greške koja mu je isključivo činila da čovjeku pripiše jedino takvo svojstvo. bitno. onda jedino važna. u djetinjstvu čovječanstva. u ovom smislu. bi u normalnom stanju. da se pokre­ nu. on neprestano teži da ispuni. sa odgovarajućim radom naših raznih spo­ sobnosti. zaista. mada je manje naglašen. Dakle. bilo organskim. se uopšte ne dosađuju jer njihova fizička aktiv­ nost. odatle direktno proizilazi na­ učno objašnjenje ove vječne borbe između naše čovječnosti i naše animalnosti koja je. stvarno postojanje sposobnosti i njihovu nedovoljnu aktivnost i koje bi. može se. ne obazirući se na bilo koje razlike koje mogu nastati. idealni tip čije sve savršenije ostvarenje obavezno karakteriše spontani tok ljudske evolucije. sa toliko napora. Naglašenija teškoća koju mora da osjeti da bi ostvario razvoj koji se slaže sa posebnom superiornošću njegove prirode. snažno dopri­ nijeti. malo mogle da imaju za posljedicu pravu do­ sadu. da naš ce­ rebralni aparat ponudi najmanju anatomsku inferiornost frontalne zone ili da naša planeta postane veća ili manje naseljena. lako razlikuju odgova­ rajući djelovi prirode i vještina u našem stalnom razvoju koji tre­ ba da bude ocijenjen kao potpuno prirodan u tome što teži da se sve više i više obezbijedi prevagu glavnih atributa čovječnosti ko­ ja je upoređena sa ahimalnošću. samo generalne uslove jednostavno sporedne. Leroj je iracionalno pomiješao jedan simptom sa jednim principom. dopuštaju jednu tako prikladnu vježbu. dakle. Sa anatomskog gledišta. prvo. zamišljajući napr. koju vidimo svakog dana da još pobuđuje. mogla bi se jasno okarakterisati jedna takva težnja. na same univerzalne uzroke. bilo anorganskih. Je­ dan sličan pojam omogućava da se. predstavljajući da se ona naročito sastoji u tome da se radom odredi sve veći i veći uticaj kod raznih organa cerebralnog aparata što se više udaljavaju od vertebralne zone da bi se približili frontalnoj zoni. ustvari. bilo od kli­ me. koliko je to mo­ guće. bilo kojih. sama nepromjenjljivost ovih raznih osnovnih uslova. mogla po svojoj prirodi da dovoljno pos­ tigne. da teško osjete njihovo intelek­ tualno mrtvilo. u tom pogledu. uvijek. obavezno ga čini više podložnim nego druge životinje ovom važnom stanju teške malaksalosti koje označava is­ tovremeno. uos­ talom. Ali. isto tako. najvažnije sposobnosti naše prirode koje su u tome tako najmanje energične. na ljudski organizam. normalno zadovo­ ljenje ličnih instikata uobičajenom radu socijalnih instikata. mi sada moramo razmatratti ovu evoluciju prema njenoj osnovnoj i zajedničkoj brzini. da se odredi prirodna brzina ljudskog razvoja. ovaj neophodni uslov sreće. sa dru­ ge strane na sredinu gdje se on razvija. koliko je to moguće. laki i produženi san ih bitno sprečava. strasti. Kao i svaka druga životinja. Jed­ na takva dispozicija. stroga nemogućnost da se obustavi ili smanji njihova vladavina. da potčine naše razne. bilo kod jedinke bilo. ovaj sporedni uticaj je mogao pos­ tati vrlo naglašen samo u socijalnom stanju koje je već dosta na­ predno da bi tačno osjetili potrebu. najmanje uzvišene. nije uopšte sputana. mada. pravilima ko­ je je sve jača i jača inteligencija nametnula u cilju sve većeg identifikovanja jedinke sa vrstom. Među ovim sporednim ali stalnim snagama koje pomažu. bilo zbog jačeg razvoja naše vlas­ tite direktne aktivnosti. jedan i drugi imaju. različitih spo­ sobnosti. pogodnu da proizvede srećnu cerebralnu reakciju: primitivni ljudi. koliko je to moguće. pored ove pogrešne ocjene bilo je. Najnaglašenije sposobnosti. mada mi ne možemo nikako sumnjati da je naš spontani razvoj morao biti obavezno ubrzan ili usporen svakom povoljnom ili protivnom promjenom za koju bi 258 pretpostavili da djeluje pod ovim različitim elementarnim utioajima. tj. Takav je. prvo je evidentno da ova brzina mora da bu­ de bitno određena prema kombinovanom uticaju glavnih prirodnih uslova koji se odnose. da. uspostavljajući vladavinu sposob­ nosti koje su. bilo koji napori ni­ kada ne mogu da nas stvarno dovedu do ove osnovne granice. sve prirode obdarene nekom energijom. Aid. ne dozvoljavaju uopšte da se tačno iz­ mjeri njihova odgovarajuća važnost. bilo koje. bilo zbog željnog is­ traživanja novih izvora emocija. Tako. bilo od rase ili svih drugih modifikatorskih uzroka ο kojima sam prethodno utvrdio da je stvarni uticaj morao biti'. u is­ to vrijeme. So­ ciološka analiza bi. bez sumnje. od strane svih istraživača čovjeka i već primijenjena u toliko raznih oblika prije nego što je pozitivna filozofija mogla da utvrdi njen pravi karakter. određene da upravljaju svima drugima: ali koja se u isto vrijeme pojavljuje kao sasvim vještačka pošto mora da se sastoji u sticanju. uostalom jako pre­ tjeran i čak pogrešno ocijenjen od strane ovog oštroumnog filozo­ fa. kao i djeca. obično. itd. na mno­ go većem stepenu. prvo tako slabu. ipak. poput životinja. još od početka civilizacije.niti. Pošto je neophodan prava cjeline ljudske evolucije tako do­ voljno definisan ovom prethodnom ocjenom. slijedeći stepen intenziteta i očuvanja koji je pametno srazmjeran sa unutrašnojm aktivnošću svake od njih: ma kakva bila stvarna situacija. sistematski ostranjen u prvom racionalnom nacrtu soci­ jalne dinamike. neophodno da se ovdje uk­ ratko iznese Visoko obavezno učešće ovog opšteg uticaja da bi se 259 . za zajednički cilj da podrede. kad na njih dođe red. s jedne strane. prikazujući dosadu kao glavnog izvornog po­ kretača našeg socijalnog razvoja. čovjek ne bi mogao biti srećan bez dovoljno kompletne aktivnosti njegovih. Ipak. postalo. Tako. zbog znatnih promjena na koje oni moraju biti spontano osjetljivi. nespojivo bilo sa idealnom snagom koja je spontano osjetljiva na neumorni rad. jednog uspona koji je utoliko više naglašen za svaku od njih što je ona prvobitno manje jaka. nazna­ čiti. i. ograničavajući se. je morala. 2. da se ubrza naš spontani uspon nemirnim pokretanjem koje ona nadahnjuje. priznata.

Osim toga. kad bi ovo zgušnjavanje i ova brzina uspjeli da pređu izvjesni određeni stepen. Stvaraiući nove potrebe i nove teškoće. gdje ništa ne bi moglo dovoljno zamijeniti dragocjeni uticaj jednog pos­ tojanog jedinstva. vidi se da se ne radi ovdje. uostalom. Može se. bez sumnje. biti nepobiitnije kada se sagleda ovo povećanje u skupu naše vrste. ne samo što se tiče progresa. vrlo podređen prirodnim granicama gdje moraju početi t a k v e neprilike ο kojima se moglo empirijski imati jedna slaba predstava samo orema izuzetnim prevratima. Ako se ona sada takođe. morati kasnije pridavati veliku važ­ nost kada će naša vrsta. gdje razne ljudske snage mo­ gu lalko da se dodaju: on ne bi mogao nikada da se organizuje na zaista zadovoljavajući način za najteže i najvažnije radove. U tom smislu. i bilo šta da ο tome mogu da misle sistematski branioci bezgraničnog rasipanja individualnih napora. lako priznati da ovaj uticaj uvijek mnogo doprinosi. stvarni uticaj jednog sličnog stal­ nog zgumenjavanja ne vodeći računa ο stvarnom trajanju njenog formiranja. Nikakvo drugo ispitivanje nije. ovdje neophodno da bi se okarakterisala i prirodna težnja ovog postepenog smanjenja u pe­ riodu udvostručavanja populacije da više ubrza socijalnu evolu­ ciju. bilo gurajući je­ dinke da čine nove napore da bi sebi obezbijedile. da ukratko iznesemo međuglavnim uzro­ cima koji spontano mijenjaju onovnu brzinu naše socijalne evo­ lucije. stvarno kretanie ljudske populacije je uvijek do sada ostalo. nasuprot. gdie su. čak i u najpovoljniiim slučajevima. ulivajući novi polet duhu poboljšanja. brzini. kao i u pret­ hodnom slučaju da. a što se tiče druge. sada. vrlo rijetko izvršenim. da se odredi ukupnom ljudskom radu. sagleda prema ovoj manje više većoj. Naše potomstvo. Takav je. samo da naznačim pro­ gresivno zgumenjavanje naše vrste kao zadnjeg generalnog elemen­ ta koji pomažu da se reguliše stvarna brzina socijalnog kretanja. Ali. znatno povećanje energije. pored pretjeranih ili čak pogrešnih kritika naših ekonomista: ono bi bilo. prvo rečeno. Mi moramo. po svojoj priro­ di. biće lako da se tu otkrije novi uzrok generalnog ubrzanja socijalnog kretanja. U ovoj neizbješnoj epohi. Ipak. jedna sve specijalnija podjela obavezno nespojiva sa suviše malim bro­ jem saradnika. pored iracional­ nih pretjerivanja Maltusa. na način da sa iziednači sa znatnim smanjenjem naše dugovječnosti. zamisliti dosta pretjeranom da bi se radikal­ no suprastavila neophodnoj stabilnosti društvenih poduhvata. takođe. očito strano našoj sadašnjoj temi.: ciju. ova postepe­ na aglomeracija razvija. prestali bi obavezno da favorizuju jedno takvo ubrzanje i. direktnim poremećajem koji tako mo­ ra da bude izložen osnovni antagonizam između instinkta očuva­ nja i instinkta inovacije. najprefinjenijim sredstvima. prvo. Moram. glav­ ni progresi čovječanstva morali da. Kontinuitet stalnih napora može biti potpuno uspostavljen između raznih individua samo u pogledu krajnje jednostavnih ope­ racija i skoro potpuno materijalnih. vrlo jako. sa intimnijim i manje poznatim svojst­ vom. dakle. nasuprot. naročito u početku. neutrališući. uopšte. Ovo povećanje je uvijek bilo gledano tačno kao najmanje dvosmisleni simptom pos r tepenog poboljšanja ljudskog položaja. sociološki uticaj za bržim povećanjem populacije mora biti.pletno zbog nemogućnosti da se direktno plasira u pravom smislu i u tačnom upravljanju prethodnih radova. spontano nova sredstva. poveća­ ni uticaj intelektualnim i moralnim snagama koje se obavezno odr­ žavaju u njihovoj primitivnoj potčinjenosti kod svake suviše male populacije. i ništa ne bi moglo. u svako doba. bitno analogan ovom što smo upravo ocijenili za trajanje čovje­ kovog života: jer je malo važno da češće obnavljanje jedinki za­ visi od najmanje dugovječnosti jedinih ili bržeg povećanja drugih. mada još važnijim. biti svuda tako zgusnuta kao što je to već υ zapadnoj Evropi. ili bar između svih zaista solidarnih nacija na izvjes­ nom stepenu. još od tada. bi mu prouzrokovale spon­ tano jake prepreke. nemogućnost utoliko naglašenija ukoliko novi saradnici imaju lično više realne vrijed­ nosti. I kod jednog i kod drugog razloga. otprilike desetostruke od sadašnje stope. bilo pri­ moravajući društvo da reaguje sa upornijom i bolje konoentrisanom energijom da bi se dovoljno borilo protiv jačeg uspona poseb­ nih odstupanja. ovaj zadnji morajući evidentno da dobi­ je. Prva bi mogla biti shvaćena kao dosta pretjera­ na da bi čak pretstavljala nesavladive teškoće za odgovarajuće od­ ržanje ljudske egzistencije sa nekim mudrim vještinama za čije smo se posljedice potrudili da ih izbjegnemo. brži razvoj socijalne evolucije. završavajući ove kratke indikacije. dospjela do ukupne populacije. ponekad uslovlienim vrlo velikim i suviše naglim migracijama. da bi moglo danas inspirisati ikakvu razumnu preokupa­ . već takođe za sami poredak. maće samo da se mnogo brine ο ovoi dvostrukoj spontanoj težnji kojoj će malenkost naše planete i potrebno ograničenje bilo kojeg skupa ljudskih resursa. intelektualne i moralne sinage ni jesu pogodnije za komadanje i sabiranje između nasljednika nego između savremenika. mog­ la bi se. ο apsolutnom povećanju broja pojedinaca već naročito ο njihovoj intenzivnijoi saradnji u datom prostoru shodno specijalnom izrazu koji sam upotrijebio i koii je očito primjenjljiv na velike centre populacije. bez sumnje. stalno dobiiaju svoju prvu Obradu. ovdje se nipošto ne radi ο jednom takvom raz­ matranju koje je suviše neosporno danas. u jednoj vrlo dalekoj bu­ dućnosti. izvjesna koncepcija je fetalno neophodna za izvršavanje ljudskog progresa. razne fizičke nejednakosti i dajući. egzistenciju koja bi drugačije postala teža. najzad. uostalom. ne treba propustiti da primijetimo. Ali. kompletniji razvoj ljudske prirode i tačnije poznavanja pravnih zakona soci- 262 263 . prirodno povećanje ljudske populacije koje naročito dopri­ nosi stalnom ubrzanju ovog velikog kretanja. jedno takvo zgumenjavanje stimuliše di­ rektno. ukratko. zaista. sve više i više.

utoliko prije . Uprkos neizbježnoj solidarnosti koja neprestano vlada. u prvi red. čak i istorije lijepih umjetnosti (računajući tu i poeziju). među njima. ne bi mogla bez velikih opasnost da bude vještački oozvana u ovu neprohodnu funketiu zato što izražajne sposobnosti. uostalom. U tom dvostruko odluču­ jućem karakteru ne bi mogli oklijevati da postavimo. uvijek se priznalo. intelektualnu evoluciju. što će se. opšta istorija f i l o z o f i j e . glavni up­ ravljački uticaj i riječi posvećene za specijalno označavanje našeg misaonog organa. ma kakav bio njen stvarni teološki. kao što sam to najavio u početku ovog poglavlja. u bilo kojem žanru. utvrđujući spontano. u tom smislu. zatim. zais­ ta. kako bi postepene promjene jednog takvog sistema mogle da ne vrše preovlađujući uticaj na uzastopne promjene koje mora da ima stalni život čovječanstva? Tako u svim vremenima. razni aspekti ljud­ skog razvoja. način da istorijom društva prije sve­ ga vlada istorija ljudskog duha. oslanja­ jući se konačno. To je. osnovna brzina ljudskog razvoja. mada on mora kasnije da dobije. uostalom. zatim.jalne evolucije. jednom riječju. na izvjestan sistemu osnovnih mišlje­ nja. više približavaju srednjem dijelu mozga u užem smislu. ovdje izabrati ili bolje sačuvati opštu istoriju ljudskog duha kao prirodnog i stalnog vođu svakog istorijskog proučavanja čo­ vječanstva. Dakle. Ako intelektualno gledište mora da preovlada. daće sigurno. da bi unaprijed označio prirodni obim jedne slične operacije u svakom drugom analognom razlogu koji bi željeli da zatim razmatramo. za prethodno razmatranje najopštijih i najapstraktnijih koncepcija koje specijalnije zahtijevaju rad na­ ših najvažnijih mentalnih sposobnosti čiii organi odgovaraju pred­ njoj strani frontalne zone. isto tako. duboko potvrdio ovu opštu ocjenu. čak. dok bi se pojam ο tome. strogim i neophodnim. ostranjujući kao što sam to morao. ne treba da se da ovdje. i ο ko­ jima bi jedna metodska i specijalna rasprava političke filozofije mogla sama ponuditi analizu i koordinaciju. dakle. uostalom. samo da vrlo kratko definišem glavinu podređe­ nost koju moraju stalno imati. is­ to tako. neophodno. Da bi ovdje potpuno pripremili direktno objašnjenje osnovnih zakona socijalne dinamike. nevezanog i jalovog poleta.to objasnio u prethodnom poglavlju. isto tako. neizbježno stvorio u direktnom razmatranju ovih. bilo u izlaganju. Tako prema evidentnoj naučnoj potrebi da koor­ dinira ukupnost istorijske analize u odnosu na najmoćniju evolu­ ciju. na­ še strasti i čak naša primitivna osjećanja bitno nalaze kod mnogih među njima i sa jačom snagom. u jednostavnoj sta­ tičkoj studiji socijalnog organizma u užem smislu. ispita da li će uvijek tu postojati. Javni razum je čak. Mada naša slabi um ima tu.bi to moralo biti. treba. a da se. duboko složenom određivanju. manje više mjerljivim utieajem. sve realne uz­ roke koji učestvuju u ovom. strasti i osjećanja. Samo je tako i pod sve naglašenijim uticajem uma na opšte ponašanje čovjeka i društva. da bi uspješno odoljeli takvim des­ truktivnim uzrocima. bilo radi kasnijeg korišćenja jednog takvog pojma u nas­ tavku našeg rada. novi polet od njihove vlastite evolucije. Dovoljno je da se odmah odvoji ovaj jači elemenat čije će razmatranje morati da upravlja cjelinom našeg dinamičkog izlaganja. ne bih mogao vjerovati da sam dovoljno okarakterisao niti čak naveo kako treba. bilo. postepena ocjena osnovnog sistema ljudskih mišljenja koja se tiču skupa bilo kojih pojava. dovoljna ukupna kompenzacija. trebaće naročito da se vežemo u ovoj intelektualnoj istoriji. koja će morati obavenzo da upravlja racionalnom koordinacijom naše isto­ rijske analize. moramo. su morale bi- 264 265 . ustvari. bilo čak u koncepciji. u svim civilizovanim jezicima. nova sredstva raznih vrsta ο kojima ne bi mogli još formirati nikakvu jasnu ideju a da. bar u više važnih pogleda. da usred njihovih uzajamnih stalnih reakcija. vjerujem da sam dosta razmatrao glavne među njima. pre­ ma već utvrđenim principima među raznim elementima naše so­ cijalne evolucije. od pr­ vog uspona filozofskog genija. najuzvišenijih životinjskih vrsta. dakle. kad na njega dođe red. među sporednim uticajima. ne okupi­ ramo izričito specijalnom podređenošću drugih prema njemu ili među njima. međutim. apstrahujući od njega sve ostale i red njihove univerzalne neop­ hodne povezanosti. kao što sam . već dugo vre­ mena. jedan od ovih generalnih poredaka progresa bude spontano jači. postepeni razvoj naše vrste mogao stvarno dobiti ove osobine stalne regularnosti i postojanog konti­ nuiteta koje ga duboko odlikuje od nejasnog. tako da obično utisne na sve druge. i pored njene velike važnosti. neophodni počet­ ni impuls. mada se. uže vezane za osiećanie sposobnosti i čiji se organi. metafizički ili pozitivni smisao. tako smanjeno opredjeljenje ne bi moglo imati nikakvu veliku teškoću pošto je dovoljno da razliku­ jemo socijalni elemenat čiji bi razvoj mogao biti najbolje shvaćen. sada mi ostaje. kao obavezno jači princip čitave evolucije čovječanstva. Ali. U jednoj ovakvoj brzoj ocjeni raznih opštih elemenata koji doprinose da se promijeni jednim. bez sumnje. naprotiv. Sa manje shvaćenim nastavkom istog principa ali. Svaka druPa bitna grana intelektualne istorije. Ako statička analiza našeg socijalnog organizma to pokazuje. naši apetiti. sve što se tiče bilo kojih poremećaja i vezujući se jedino za apstraktno proučavanje ove teške teme. da bi spriječila konfuziju i nejasnoću koje bi svaki drugi raz­ voj neizbježno proizveo. neop­ hodnu potrebu za početnim buđenjem i stalnom stimulacijom koji pobuđuju apetite. za direktno proučavanje opšteg kretanja ljudskih društava. jed­ nog takvog sistema solidarnog i simultanih razvoja. dovoljno manifestvovati spontanim izvršenjem takvog rada. na manje više različit ali stalno nepobitan. baš se pod njenom obaveznom upravom što se je uvijek morao vršiti sav ljudski nap­ redak. karakterističnu sinonimiju između termina koji su određeni da opišu.

u nastavku ovog poglavlja i sve više i više u cijelom preostalom di­ jelu našeg rada. svojstve­ na jednom takvom specijalnom izboru. mnogobrojne primjene ta­ ko odlučujuće kao i različite. priroda predmeta da bi spriječila ili ispravila zab­ lude koje mogu proizići iz suviše izolovane istorijske prevage. zakona ο tri stanja što sam zatim stal­ no radio u prethodnim poglavljima i prvom dijelu ovoga. djelovima iz intelektualnog domena. posebna teškoća jednog takvog početnog is­ pitivanja. još od početka ove Rasprave a naročito. svaka od mno­ gobrojnih formi koje se razlikuju od komparativne metode: se­ damnaest godina stalnog razmišljanja ο ovoj velikoj temi ο kojoj sam raspravljao u svim njenim stranama i koju sam podvrgnuo svim mogućim kontrolama. ipak naznačena generalna objašnjenja u ovom pogledu. Ali. bilo čak zbog iluzije. Ma kakva mo­ ra da bude prikladno. raznih glavnih djelova ovog opšteg razvoja da bi se uvjerili da li promjene za koje smo vjerovali da primjećujemo u jednom od njih odgovaraju. da će se uvijek vidjeti ova različita istraživanja. mada ga svi nijesu. kroz koje naš um uvijek prolazi u bilo kojoj vrsti spekulacija. direktna ili in­ direktna. bez sumnje. pojedinačna ili ukupna. Na ovu važnu provjeru se mogu primijeniti razna. zatim bitnu brzinu i na kraju neophodni poredak skupa ljud­ ske evolucije. svim potreb­ nim sredstvima. prolaznog metafizičkog i na kraju pozitivnog. moraju da mi. srećom. u stvarnoj ekonomiji socijalnog kreta­ nja. Da bi istakli. da izgubi iz vida neophodno jedinstvo. bilo kojim. na najvišem nivou. isto tako. shodno prethodnim objašnjenjima. uopšte. bilo koja. prirodne zakone svojstvene neizbježnom razvoju ljudskog duha. sposobnostima direktne 'koncepcije. da već izvrše sami ovu neposrednu istorijsku potvrdu koja je prethodno nepobitno označena za sve druge duhove. u ovom pogledu. eksplicitno proglasi­ li do sada. jedno takvo svojstvo ne bi moglo osloboditi od striktne ra­ cionalne obaveze da sebi predoči. kako treba. sredstva racionalnog istraživanja koja smo priznali u četrdeset osmoj lekciji da treba da pripadaju sociološkim proučavanjima. dozvoljavaju mi da unaprijed tvrdim. kao što sam to pakazao u početku prve knjige. Slična opasnost mo­ ra čak biti manje jaka i manje neizostavna kada se radije up­ ravlja cjelinom istorijske analize prema socijalnom elementu koji je stvarno najviše uticao na ukupnu evoluciju i čije razmatranje mora. još od početka. su se za­ ista složili ο njegovoj posebnoj tačnosti prema njihovim raznim od­ nosnim naukama. na našu osnovnu konoapciju istorijske ana­ lize. bez ikakvog drugog uvoda. jedno takvo svojst­ vo. svi pozitivni naučnici. bilo čak eksperimentisanje. naročito. od djetinjstva do zrelosti. da konačno teže prema neodolj'ivijoj potvrdi jednog takvog istorijskog predloga koji mi izgleda sada tako potpuno dokazan kao nijedna od opštih činjenica koje su sada prihvaćene u drugim dje­ lovima prirodne filozofije. Jedina naučna nezgoda. u toku istorijskih radnji. spontano podsjećati na razmatranje svih drugih. bilo čista observacija. omoguće da mnogo skratim ovdje ovo neophodno direktno dokazivanje a da nikako ne naškodim njegovoj vlastitoj jasnoći i da ne promijenim više njegovu kasniju efikasnost. biće mi dovoljno da ovdje dokažem da opšti dinamički zakoni prvo izvedeni iz usamljenog posmatranja intelektualnog razvoja čovječanstva su potpuno u harmoniji sa ovima koje zatim otkriva specijalno ispitivanje njegovog materijalnog razvoja: jedna takva prirodna veza između dvije najekstremnije granice mora očigled­ no označiti. Pošto se čitalac tako unaprijed upoznao. ne izuzimajući epohe nji­ hovog većeg i stvarnog uticaja. početne promjene bi bile vjerovatno loše ocijenjene. ustvari. bilo. koliko je to moguće. obdareni za neki filozofski domet. za koji naša slaba inteligen­ cija mora biti samo suviše sklona. iz jačeg razloga. pra­ vi naučni princip jedne takve teorije čini mi se da se u potpunosti sastoji u velikom filozofskom zakonu kojeg sam otkrio 1822. a. već jedino na njegovu potpunu 266 267 . naročito nakon disperzivnih na­ vika u naše vrijeme za pretjeranom specijalnošću. direktni i stalni pojam univerzalne povezanosti različitih aspekata socijalnog razvoja. se sastoje u čestom poređenju među nj ma. širim i preciz­ nijim korišćenjem u cijelom toku ljudske prošlosti. ustvari. naročto. Priznaće se. direktnom ispitivanju osnovne koncepcije socijalne dinamike. svih različitih sastavnih djelova ljudskog razvoja: ali bi ova nesrećna težnja. ovdje treba da bude prirodno plasirana neposredna ocjena ovog zaista osnov­ nog zakona koji je odmah namijenjen da služi kao stalna osnova čitavoj našoj istorijskoj analiza čiji će glavni predmet biti obavez­ no da joj objasni i razvije opšti pojam. analognu pomoć svih raz­ ličitih posrednih aspekata. god. nadam se. se uopšte nijesu odnosile na samu činjenicu. Dakle. Najbolji kriterijumi koje može dopustiti. na promjene koje su ekvivalentne u svakoj od drugih: bez slične provjere. urađena kako treba. postepenim. kroz ovu dugu poste­ penu pripremu sa tumačenjem i namjenom jednog takvog zakona. bez i najmanjeg naučnog oklijevanja. početnog teo­ loškog. da se ova racionalna potvrda spontano primjenju­ je. bilo zbog pretjerivanja. Pošto smo prethodno okarakterisali prvo generalno upravlja­ nje. Dakle. međutim. je da određuje da se pone­ kad zanemari osnovna uzajamnost. prema sadašnjem toku našeg individualnog razvoja. bilo koji izbor je striktno potreban. Od otkrivanja ovog zakona ο tri stanja. na stalnoj i neophodnoj uzastopnosti tri opšta stanja. sada možemo pristupiti. raz­ matrajući. unaprijed. Svi oni koji posjeduju neka realna zna­ nja ο opštoj istoriji ljudskog duha su morali. bilo bi potpuno suvišno da mu sada ο tome specijalno ukazujemo na jednostavnu stvarnu provjeru u raznim.ti cijelo vrijeme podređene. Jedine stvarne zamjerke koje sam obično sreo. proizilazila iz svakog drugog analognog izbora.

Ma kakva treba da izgleda privre­ mena situacija koja je prikazana ovim empirijskim polu-uvjerenjem. ni na kak­ vu neposrednu istorijsku provjeru naše trostruke osnovne evolucije ljudskog duha. važniji interes osim u pogledu najosnovnijeg zakona koja može ikada biti primijenjen na skup socijalne dinamike. u početku. takođe. dakle. Tako. jedinim ο kojima može ikada da vjeruje da razumije bitni način nastajanja prirodnim osjećajem koji ih direktno prati. ako to nije u ovoj Raspra­ vi. uostalom. posmatra obavezno. direktno uzdignuta. Ova velika opšta činjenica mi izgleda već tako implicitno priznata od strane svih naprednih duhova . Može se. će morati da postepeno razbije ovo osnovno oklijevanje a da mi nije potrebno da ovdje dodam. tačno upozoreno. bitno ja­ lova. upravo. na zaista pozitivno stanje. smo priznali karakterističnu mogućnost da tu shvatimo a priori sve osnovne odnose fenomena. zatim. On ne bi mogao za­ misliti drugo primitivno objašnjenje za druge. bilo kojih. u univerzalni tip. mada je. u svakoj drugoj nauci mogla već da ima dovoljnu vrijednost. tim povodom. Ali. Covečiji duh je morao. Ipak. pošto sam već dovoljno označio. da se sastoji od toga da prenese. fenomena. u mnogo važnih prilika u toku cijele ove Rasprave. pot­ puno dostigla skoro svuda metafizičko stanje u užem smislu a da još nije. tj. ustvari. čisto logične motive. Mada se. znamo da odgovarajuće koriš­ ćenje ovog važnog svojstva može samo da sociološkim naukama da svu racionalnu energiju koja im je neophodna da prevaziđu do­ voljno naglašene prepreke koje mora da susretne njihovo realno objašnjenje: pored toga što jedna takva kontrola mora sadržati obično naj nepobitni ju potvrdu bitne tačnosti istorijskih indukcija u užem smislu. svaki će čitalac moći bez muke da spontano obavi ovaj prethodni rad ako ga nije već dovoljno skicirao u toku pos­ tupne studije prethodnih knjiga. sa svojim vlastitim radnjama. Ne izgleda mi da se tu najmanja ikakva druga kapitalna restrikcija osim takozvane nemogućnosti da se tako proširi isti po­ jam na socijalne spekulacije. fenome­ ne osim da ih uporedi. prvo u prethodnoj raspravi prve knjige. Moramo. moći ću. odvijajući na njemu samom spekulativnu aktivnost koju je spoljnji svijet morao prvo tako isključivo da iza­ zove. bez sum­ nje. zaista. uglavnom. okrećući obični aforizam da čovjek. socijalna nauka već izašla. koliko je to moguće. insistirati. danas. Ali ovo iracionalno ograničenje kojeg nikakav princip ne bi zaista znao opravdati.univerzalnost u različitim. bilo koje. bilo kojim. sva njegova primi­ tivna filozofija mora. što se tiče opšte činjenice koja je shvaćena u svoj svojoj racio­ nalnoj punoći. tim povodom.u pogledu različitih na­ uka koje su danas pozitivne. poznaje bitno prvo samo sebe: tako. mnogo je važ­ no da se specijalna pažnja direktno koncentriše na filozofskom ob­ jašnjenju ovog velikog zakona koji bi u stanju jednostavne opšte činjenice ostao obavezno lišen njegove glavne naučne efikasnosti. da je os­ novna teškoća da sebe upoznamo. vraćajući tamo. Ipak. s jedne strane. kao centar svega on je onda. Dakle. da je trostruka intelektualna evo­ lucija sada prihvaćena za sve slučajeve gdje je ona mogla da se bit­ no izvrši. u protivnom. Zašto da se zaustavljam da specijalno uvjeravam one koji bi na­ kon takvog čitanja nastavili da dogmatski podrže nemogućnost da se društvena nauka učini tako Do?itivnom kao sve druge manje komplikovane uprkos evidentnoj realizaciji koja se rađa iz ove zadnje filozofske transformacije. i pored njene veće komplikacije iz čisto teološkog stanja i da je ona. dakle. čitaoca. samo sadašnje neiz­ vršavanje potpune evolucije u pogledu jednog takvog reda koncep­ cija. od posebnog uspona filozofskog genija. da se pozabavim naročito sada moralnim i socijalnim motivima a da se ne izložim. Neizbježna potreba jedne takve intelektualne evolucije ima kao prvi osnovni princip primitivnu težnju čovjeka da nehotično pre­ nese intimno osjećanje svoje vlastite prirode na univerzalno ra­ dikalno objašnjenje svih. suprostavljajući se svakoj opštoj primjeni ovog zakona čije se glavno filozofsko korišćenje mora precizno sastojati u stalnoj regeneraciji socijalnih teorija. i zbog jednog i zbog drugog razloga predstaviti ni u kojem slučaju. ovo jedino spontano jedinstvo na sve druge 269 268 . ne treba upošte pridavati ap­ solutan smisao ovoj opštoj napomeni koja se može odnositi samo na vrlo napredna stanja ljudskog razuma. samo vrijemo kojeg ne bi moglo ništa potpuno zamijeniti. uostalom. Ako se čovjek. unaprijed. tim povodom u četrdeset o?moi lekciji. dakle. U jednoj takvoj nauci. a. ne manje neizbježno sklon da se izdigne. djelovima intelektualnog do­ meta. da u nezgodno vrijeme razčlanim filozofsko prikazivanje čiji su svi djelovi spontano uzajamni. međutim. ustanoviti. jedna takva operacija ne bi mogla. po svojoj prirodi. iz čitave ove knjige. ovdje. Iz ovih razloga ne moramo. nezavisno od njihovog direktnog is- traživanja prema neophodnim osnovama koje su unaprijed date biološkom teorijom čovjeka. Ova empirijska opštostručna koja bi. jedna takva dispozicija bi bila. manje ili više srećno. ikakvo direktno objašnjenje neodoljivom dokaziva­ nju koje bi spontano proizišlo. da ovdje pažljivo okarakterišemo razne opšte motive crplje­ ne iz tačnog poznavanja ljudske prirode koji su morali vratiti jed­ nim neizbježnim i jednim drugim neophodnim dijelom ovu obavez­ nu sukcesiju socijalnih fenomena koji su direktno razmatrani što se tiče intelektualne evolucije koja bitno dominira njihovim glav­ nim razvojem. s druge strane. ne bi mogla da potpuno odgovara pravoj prirodi sociologije prema utvrđenim logičkim principima. nasuprot. da dospije do znatnog stepena prefinjenosti u svojim uobi­ čajenim razmišljanjima prije nego što je mogao da se začudi od svojih vlastitih djela. realno znači.

prikazao. ograničio samo na jedan pot­ puno odlučujući primjer kojem će svako moći da lako doda mnogo ekvivalentnih slučajeva. pošto. ponovo nevoljno pada. jedine sposobne da otvori našem intelektualnom razvoju neophodni prvobitni izlaz. bilo koja. tako dubokolišene svake prave koristi i čak svakog ozbiljnog značenja? To je. već čak radikalno nemoguć našem umu koji. bića kao da žive životom koji je analogan našem i. odmah iz toga proizilazi. ovdje. nejasne ili precizne. kako sam to označio 1829. u prvom članku mojih »Filozofskih razmatranja ο naukama i nauč­ nicima«. Ta­ kav je. Karakteristična namjena jedne takve filozofije. kao što sam to objasnio u dovoljno u četrdesetoj lekciji. naš um ne bi mogao. na kraju ove knjige. u svim njenim raznim djelovima. u jednoj naučnoj temi. nikako da upravlja prvim sontanim usponom ljud­ skog razuma. bilo to u pogledu najmanje komplikovanih fenomena. za­ ista. One ne bi mogle dobiti stvarnu vrijednost i neće postati osjetljive na spekulativnu efikasnost osim kada budu obično vođene teorijom u užem smislu. pripisujući nastajanje fenomena specijalnim voljama. zbog nji­ hove veće uobičajene energije. kalko u spekulativnom tako i u aktivnom poretku. u primitivni cen­ tar spontanih zabluda. zbog njihovog nesvjesno empirijskog karaktera. Ali. u tome da objasni unutrašnju prirodu fenomena i njihov način nastajanja upoređujući ih. nasuprot. apsolutni empirizam bi bio ne samo potpu­ no jalov. prirodni početak teološke filozofije čiji se pravi os­ novni duh sastoji.. još danas. da. Ovo osnovno sredstvo je tako visoko isključivo da je čo­ vjek mogao da odoli tome. zaista. zatim. dovoljno srno priznali primitivnu nesposobnost u bilo kojem predmetu. bez kojeg bi se mentalna aktivnost oba­ vezno ugasila. uostalom. pozitivne teorije. Da bi se. u jednom tako prosvećenom Vijeku nije konačno mogao da zamisli drugo real­ no sredstvo da objasni sličnu teoriju sem formalno pribegavajući stalnom djelovanju direktnog i specijalnog proviđenja. danas. nezavisno od znatnog vremena koje evidentno zahtijeva spora kumulacija takvih posmatranja. Zašto. gdje je svijet. zaista. biće mi dovoljno da naznačim u jednoj vrlo bliskoj epohi. učiniti potpuno neminovnom neizbježnu tendenciju našeg uma ka jednoj radikalno teološkoj filozofiji. obavezno. bez sumnje. bez sumnje. uostalom. naše ogromne naučne kompilacije to­ božnjih meteoroloških o b s e r v a c i j a su. čini konačno najnepobitniji simptom njegove pune filozofske zre­ losti. prema opštoj dispoziciji koja obavezno karakteriše sve naše primitivne spekulacije. ma šta se ο tome moglo reći. sva­ ki put sada želimo da prodremo u bilo kojem svojstvu do unut­ rašnje prirode pojava. ni u kojoj vrsti. stalno ubrzavan nekim prethodnim teorijama. jer ponovo. sa radnjama koje su nastale ljudskom voljom prema našoj prvenstvenoj težnji da gledamo sva. ove neizbježne granice. koliko je mo­ guće. npr. naš duh ne bi. a. mogao da ih preduzme a da nije prvo upućen a. najčešće viši. tj. uzima jedan cilj i jednu polaznu tačku koji su bitno analogni. Kasnija primjena koju on uspijeva da postepeno uspostavi od pro­ učavanja spoljnjeg svijeta na proučavanje svoje vlastite prirode. ova teorija bude sugerisana samim opserva­ cijama potpuno poriču obavezni tok ljudskog duha koji je. zaista. danas čak još suviše nekompletne. realne ili nestvarne. manje više. čak u najnaprednijem stanju njegove intelektualne evolucije. ubuduće. neke. a nje­ gov glavni princip će sačinjavati najbitniji zaključak cijele ove Rasprave. tako jednostavnoj ka» i mogućoj. čak. svake racionalne koncepcije koja je zas­ novana na odgovarajućem sistemu prethodnih posmatranja. god. znamenitu filozofsku zabludu slavnog filozofa Malbranša koja se odnosi ina osnovno objašnjenje matematičkih zakona ele­ mentarnog sudara čvrstih tijela. takođe.subjekte koji mogu postepeno da privuku njegovu nastalu pažnju. zatim. iSvaka od bitnih grana prirodne filozofije nam je postepeno pružila nove motive da provjerimo da. u stvarnoj potrebi da se onda izričito prati jedan od ova dva obrnuta toka. u protivnom. Ma šta da bude. Kada. dakle. jedna takva harmonija koja danas može biti jedva naslućena sa najvećim naporom filozofskog genija. najzad. ma kako da je ona morala da bude u početku hepotetična. da uzme onaj koji direktno proizilazi iz jedinog prirodnog mogućeg polazišta. gdje smo visoko okarakterisald jed­ nu takvu podređenost kao prvu potrebnu osnovu pozitivne biolo­ gije. Ova neodoljiva spontanost koja potiče iz teološke filozofije či­ ni njeno najosnovnije svojstvo i prvi izvor njenog dugog neop­ hodnog uspona. u jednoj tako komplikovanoj temi. neće moći. u početku. naš um će. koja je naročito određena da sa­ kupi i stimuliše svoje spontane napore da bi usostavila neophodni spekulativni kontinuitet. Bez sumnje. da oklijeva. Još od početka ove Rasprave. ljudski genije teži da pređe. Dakle. dostići savršenu normalnu racionalnost samo prema osnovnom pomirenju ova dva velika filozofska pravca koja su do sada antagonistički ali koji mogu postati dovoljno kom­ plementarni jedna od drugog: nadam se da sam. Ako či­ talac sjedini ovdje kako treba mnogobrojne i različite provjere ko271 270 . uza sve što je izbor bio fakultativan. do naj­ jednostavnijih istraživanja morao da uvijek stavi prije naučnih opservacija bilo koju koncepciju odgovarajućih fenomena. da je ovo pomirenje ubuduće moguće. ograničio na samô određi­ vanje jednostavnih zakona pojava apstrahujući njihove uzroke u užem smislu: raspoloženje duha koji evidentno pretpostavlja jed­ no kasno sazrijevanje ljudskog razuma. Kada jedan takav duh. unutrašnjim ili. uvijek podređen čovjeku. ne bi evidentno mogao da se liši bilo koje doktrine. jedan potpuno obrnut duh neizbježno upravlja svim ljudskim teorijama. zaista. bez sumnje. Oni koji bi očekivali. slična pro­ vjera mora. samo realno prestajući da prati ova ne­ dostižna istraživanja da bi se. trenutno oduzet ovoj nedavnoj pozitivnoj disciplini. iSpoljašnjim.

koliko je to moguće. naročito. kao i ovaj. da stvarno oslobodi ljudski duh radikal­ no pogrešnog kruga gdje je prvo izgledao neopozivo prikovan iz­ među dvije suprotne potrebe podjednako neodoljive da prethodno posmatra da bi došao do odgovarajućih koncepcija i da prvo shvati bilo koje teorije da bi efikasno preduzeo redovna posmatranja. da se suprostavi ili koncepcija nove volje kod odgovarajućeg idealnog agensa ili. kako sam to već ukazao u početku ove Rasprave da se jedna takva vježba ispostavila onda kao savršeno prilagođena opštoj prirodi naše slabe inteligencije da su je mogla isključivo interesovati najoplemenjenija rješenja. dakle. teološka filozofija daje najlakše i najšire izvore da bi se zadovoljile nastale potrebe jednog uma koji je tada sklon da naivno više voli najiluzornija objašnjenja: kod svake no­ ve zabune koju može dati prizor prirode. u aktivnom poretku. Takva je. dugo neophodna za postepeni razvoj našeg stvarnog djelovanja. uopšte. uostalom. ustvari. prve ili krajnje i još. moralni a naročito socijalni motivi koji bi po sebi učinili visoko neospornom jednu takvu potrebu. On prirodno proizizilazi. Ovaj fatalni logički antagonizam nije evidentno mogao podnijeti drugo rješenje osim onog koje je prirodno dao neizbježni početni polet teološke filozofije upoređujući. bez sumnje. uprkos nejnog nestvarnog pretjerivanja. hotično odredile da postepeno proširimo teološku filozofiju sa jed­ ne vrste primitivnih spekulacija na drugu vrstu kada. bilo kojih. uglavnom. koji se uvijek javlja u djetinjstvu čovječanstva između slabog stvarnog dometa naših. da bi duplo istakli neophodni uticaj teo­ loške filozofije na djetinjstvo ljudskog razuma. zatim. Cesto smo posmatrali sa čuđenjem duboki kontrast. vraćamo se samo suviše često dječjoj radoznalosti koja teži naročito da upozna porijeklo i kraj svih stvari. nezavisno od svake pripre­ me istraživača i svake akumulacije istraživanja. Potsjetiću samo na poseban na­ čin. nije bez koristi da ovdje ukažem. ne. sa prirodom metoda. Samo ovoj filozofiji je pripadalo zbog njene divne ka­ rakteristične spontanosti. najviše stvaranje. ona mora specijalnije da veže čovjeka za takvu filozofiju. Jer. čisto intelektualnim pripojiće se. prema hipotezi u isto vrije­ me trajnijoj i plodnijoj koja stavlja na sav vidljiv svijet obično nevidljivi svijet nastanjen nadljudskim.je nam je sav tok ove Rasprave postepeno ponudio ο ovoj neop­ hodnoj intelektualnoj obavezi bićemo oslobođeni da dalje insistira­ mo na tako neospornom predlogu. ona bi neizbježno tra­ jala u svojoj početnoj liturgiji zbog nedostatka same vježbe koju je mogla onda podnositi. bolje poz­ natom i manje udaljenom od naših ideja. Sto će se više razmišljati ο ovoj ve­ likoj temi više će se priznati da priroda pitanja savršeno sarađuje. Danas nam je moguće pod uticajem odgovorajućeg vaspitanja da se živo vežemo za samo istraživanje prostih zakona ο pojavama. Pod prvom tačkom gledišta. teološka filozofija se karakteriše. treba. prema četrdeset sedmoj lekciji. Ali ova spasonosna racionalna strogost je sigurno postala primjenjljiva samo od kada je količina naših stvarnih znanja mog­ la da bude u svakoj vrsti dosta velika da bi nam učinila da shva­ timo razumnu nadu da konačno otkrijemo ove prirodne zakone za kojim stvarno traganje nije moglo u djetinjstvu ljudskog genija da omogući najmanji uspjeh. izričito primjenjivala neodoljivom instinktiv­ nom osobitom skolonošću na ova nepristupačna ispitivanja koji­ ma isključivo odgovara teološka filozofija. po volji svojih želja. ovoj nesavladivoj opštoj obavezi. ličnim sredstvi- 272 273 . indirektno. Na kraju. materiju posvećenu bez nje jednoj potpunoj inerciji. osnovno osjećanje univerzalne nadmoći koja je bila. Osim što izbor nije bio uopšte slobodan. mada on nije nakda mogao biti najvažniji. bilo. sa prostog logičkog gledišta neophodna prvo­ bitna funkcija izričito osjetljiva na teološku filozofiju u osnovnoj evoluciji našeg uma gdje polet mašte mora obavezno. onom koji smo upravo ocijenili u spekulativnom poretku. da razne pojedinačne provjeza jedinstvom metode i za homogenošću doktrina koje bi nam nepo prirodi stvari. svaka od njih ne bi uopšte bila izolovano podvrgunuta vlastitim i direk­ tnim motivima. sama da animira čovjeka do­ voljno jakim povjerenjem ulivajući mu povodom njegove general­ ne pozicije i njegove krajnje moći. koje je jeftinije kreacija novog agensa. iz početne težnje koja je spontano proizvela teološku filozofiju i. bilo koje. pored najmud­ rijih stalnih predostrožnasti. Ovaj prividni nesklad je savršeno anlogan. zatim. dakle. ne manje spontano. Ovim različitim motivima. bez obzira na nji­ hove uzroke u užem smislu. kako za vrstu tako i za jedinku. gledajući sve fenomene kao jedine koji­ ma upravljaju nadljudske volje. ne samo zbog njihodugog prethodnog razvoja ljudskog duha i društva je samo mogao da dovoljno ustanovi same fenomene. da uvijek ide ispred poleta opservacije. sredstava i bezgranične dominacije koju težimo da vršimo nad spoljnjim svijetom. manje više. on se može nadati da izmijeni. plemenitim agensima čija suverena aktivnost određuje stalno sve ocjenjljive fe­ nomene mijenjajući po svojoj volji. dakle. sve. da naglašenija potvrda jedne takve potrebe za socijalnim spekulacijama. da se uzajamno jačaju zbog naše stalne težnje re ovog osnovnog predloga u raznim redovima fenomena moraju. ne treba zaboraviti nijednim povodom da su one uvijek i svuda same mogle da izvuku ljudski genije iz njegovog prvobitnog mrtvi­ la nudeći njegovoj stalnoj aktivnosti jedinu spontanu hranu koja je mogla isprva da postoji. Ma kako uzaludne moraju da sada izgledaju ove dječje spekulacije. Da se naša inteligencija nije. u početku. fenomene sa ljudskim radnjama: bilo direktno prema prvobitnoj funkciji koja animira specijalno svako životno tijelo manje više sličnog našem. dovoljno je. U ovom drugom stanju. pribilježiti. tim srećnim svojstvom da može. čak. cijelu prirodu. na izgled tako neob­ jašnjiv. u bilo kojoj vrsti. prvobitno.

u svakom slučaju. u cjelini ljudskog mozga. ipak. prvo. vidi se da ja ovdje. kao sto ću to uskoro objasniti. u početnom mrtvilu naše debilne inteligencije koju mogu jedva da pokrenu najjači stimulansi i čak. jači pošto ne bi mogao imati drugog značenja osim da nam opiše antagonis­ tičkim putem trenutno odgađanje. Danas. Ali. Ako bi.' timice. Ako se. Treba. ambicije ili manje uzvišenim i energičnijim strastima. stvarni utlcaj religioznog duha na opšte ponašanje čovjeko­ vog života. jer sve izgle- 274 da divno. čak. ko­ jih su. u raznim pogledima. Od opadanja religioznog duha koji već dugo vremena pada. da bi okaraikterisali događaje koji su od tada izuzetni. naći ćemo uvijek da moćno povjerenje koje on uliva često. čak i u najnaprednijim epo­ hama trudimo da ocijenimo jednom dovoljno produbljenom ana­ lizom. nad prirodom dovoljno široku djelatnost. samu animirati i podržati našu moralnu hrabrost kao i da probudimo i upravljamo našom intelektualnom aktivnošću. u prethodnim djelovima ovog rada. čini mi se. Jedno vrlo napredno stanje naučnog razvoja je moglo omogućiti. manje više kasne. teološka filozofija je već bila bit­ no napravila stalni uspon naše moralne energije istovremeno kad i onaj od naše mentalne aktivnosti. ho. da je afektivni utioaj morao da snažno učvrsti spekulativni uticaj da bi nas još više vezao za slične koncepcije kao što sam to već ukazao kod raznih specijalnih poglavlja. do epohe. čak. važan fenomen m o l i t v e u isto vrijeme inte­ lektualan i moralan. Ali. Razumije se. mnoga aktivnije zapos­ lena dnevnim zahtjevima svojih vjernika u vezi sa specijalnim molbama za neposrednu milost Proviđenja. na kraju. — ako to nije. nasuprot mogao da shvati svijet striktno potčinjen nepromjenjijivim zakonima. da bi dos­ pio. iz neoosrednog vje­ rovanja u aktuelnu i specijalnu pomoć. kako to neopozivo svjedoče naivne deskripcije antičke poezije gdje su najobičniji događaji prisno pomiješani sa najmonstruoznijim čudovištima i spontano dobijaju analogna objašnje­ nja. od raznih nat­ prirodnih pomoći. hrabrost. da shvatimo svakodnevnu kulturu stvarnih znanja bez ikakvog drugog određujućeg motiva do čiste direktne satisfakcije koju inspiriše pogodno obavljanje naše intelektualne aktivnosti do­ date slatkom zadovoljstvu koje daje otkriće istine još da li je vrlo sumnjivo što je ova jednostavna stimulacija mogla obično biti do­ voljna da nije uopšte bila podržana kolateralnim impulsima slave. mogli smo naučiti da se postepeno uzdržimo. pomoću odgovarajućih molbi. kakvu je visoku važ­ nost morala da ima u početku. cijelu prirodu pod vodstvom ove teološke filozofije. uostalom. da bi oci­ jenili kako treba svu neodoljivu energiju primitivne tendencije čovjeka ka jednoj takvoj filozofiji. proizilazi mnogo više. u najpovoljnijim slučajevima jednu vrlo poboljšanu kul- 275 . stvoriti pojam č u d a u užem smislu. glav­ ni karakter značenje situacije što spontano proizvodi. neke buduće egzistencije. koja je dostigla do svoje pune fiziološke efi­ kasnosti 1 čija su divna svojstva neosporna u prvom periodu naše osnovne evolucije. na kraju. što sigurno uvijek pretpos­ tavlja. samo sa tim što nam je spontano činila da nazremo. nema uopšte čuda. i dok je teološka. gde je prethodni polet društva dosta usavršen da bi podnio spekulativne uspjehe jednog visokog čistog interesa. Takav je. Ali svaka pretpostavka ove vrste bi bila duboko nespojiva sa pravom konstitucijom ljud­ ske prirode. pri­ pisani jednoj božanskoj specijalnoj intervenciji. ljudske dis­ pozicije su morale biti obavezno obrnute jer je opšta situacija ima­ la bitno suprotan karakter. radi ublažavanja naših bijeda. istovre­ meno intelektualni i materijalni. kod ovog zadnjeg uticaja. prvo. privlač­ na •moralna perspektiva ove neograničene moći da promijeni. prema predmetu istraživanja. da stekne njihovu neograniče­ nu intervenciju. obavezno. su nam mogli doći samo odozgo zahvaljujući neizibježnim iluzijama koje su nam obećavale tako skoro neograničenu moć u čiju ništavnost nijesmo mogli još nikako da sumnjamo. morao se naravno. po našoj volji. ulila bi mu. bila kod jednog vrlo malog broja eminentnih duhova. što se tiče mentalne pobude. očita nemogućnost u kojoj bi se on našao da um nikako ne promijeni djelovanje kao i da ih upozna. uz pomoć uzvišenih agensa sa kojima ona okružuje našu egzistenciju koioj je osnovna ekonomija svijeta tako bitno podređena. u našim bilo kojim poduhvatima. u početku. koji je to pravi bogomoljac koji neće skoro toliko dodijavati svom božanstvu zbog najmanjih ličnih udobno­ sti kao i povodom velikih ljudskih interesa? U svako doba. bez sumnje. U početku. Minerva se miješa da bi digla sa zemlje bič jednog ratnika u jednostavnim vojnim igrama kao i da ga štiti protiv cijele jed­ ne armije. teško doveo da vršimo. nepomenuti. Povjerenje a. ne uzimam u obzir uopšte razna iskustava koja se tiču budu­ ćeg života. stalnu mogućnost neodoljive pomoći. fatalno obeshrabrenje koje bi ga spriječilo da ikada izađe iz svoje primitivne apatije kao i mental­ nog mrtvila. Ma šta bilo. nego iz indirektne i dale­ ke perspektive. ova razlika ne kva­ ri nimalo osnovno svojstvo koje ovdje ispitujemo u teološkoj filo­ zofiji da možemo. ustvari. oni morali da se nužno navikavaju. zatim.prema krajnoj slabosti koja se odnosi na čisto intelektualne or­ gane u skupu našeg cerebralnog organizma. Od kada nas je spori i teški socijalni razvoj. Ranije. sveštehnička služba je morala biti. najzad. tim povodom. u isto vrijeme kad nam je dugo iskustvo gor­ ko pokazalo njihovu potpunu jalovost. filozofija potpuno dominirala. jedan «takav pojam jasno označava da je opšti princip prirodnih zakona već počeo da postaje vrlo blizak i. koja su mogla dobiti samo vrlo kasno visoku socijalnu važnost kako to istorija potvrđuje. nego u pogledu vječne sudbine svakog od njih.ma čija jedna nedovoljnost mora biti onda suviše očita već neogra­ ničenom vladavinom koju on pripisuje idealnim imoćima. zatim. čak.

u sva tri slijedeća poglavlja ispitujući opštu istoriju teološkog stanja čovječanstva. i utoliko prije. ne u domaćem životu. teži suviše često da učini da se zaboravi ova ne­ pobitna povezanost. bilo. ova (primitivna filozofija vlada bitno samo u pogledu samih socijalnih spekulacija. bila bi. Važno je da se uvidi. po mojoj volji. po svojoj prirodi. Ne bi mogli da ne znamo. Jedna takva obaveza koja. može se još direktno provjeriti. dakle. uspostavljaju. ocijeniti kako treba. jedini mogući izlaz nastaje onda. određena jednoglasnim pri­ druživanjem nekim osnovnim pojmovima ne uspijeva uopšte da tamo pogodno postigne ili tamo ispravi neizbješna uobičajena nes­ laganja. u početku. čak indirektno.turu. neophodnu političku potrebu jed­ nog takvog sistema u bilo kojoj epohi ljudske evolucije i još ma­ nje u djetinjstvu društva. gdje kod malo napredni­ jih duhova. pošto one mo­ raju. da zaštiti svoj razum protiv pokretanja sličnih iluzija. kao što je to već logič­ no bilo. zatim. mada naučna apstrakcija. u svom početku još politički okovano. kao dostojna nadoknada koja je obećana našim spekulativnim na­ porima. čak. pre­ ma tome. u prethodnom poglavlju. Sto se tiče socijalnih razmatranja koja. jedna takva filozofija je zaista namije­ njena da isključivo upravlja prvom socijalnom organizacijom kao jedina sposobna da formira prvo jedan dovoljan sistem zajedničkih mišljenja. kod ovog drugog po­ voda. u jednom stvarno začaranom krugu. priznali smo. treba priznati da formiranje svakog stvarnog druš­ tva koje je osjetljivo na stabilnost i trajnost pretpostavlja stalno jaki uticaj izvjesnog prethodnog sistema zajedničkih mišljenja ko­ ja su pogodna da dovoljno sadrže silni prirodni polet individualnih neslaganja. ova visoka socijalna funkcija teološka filizofije kada se ona čini da naročito proizilazi iz vrste dis­ cipline spontano nastale perspektivom budućeg života. Ma kakva da je Socijalna snaga koja se pridaje učešću in­ teresa i čak simpatiji osjećanja. I pored slabe prirodne energije naših čisto intelektualnih organa u stvarnom skupu naše cerebralne ekonomije. Dakle. da se najčešće shvata vrlo pogrešno. uostalom djelimično korisna. organizovati ova opšta reakcija društva nad jedinkama koja karakteriše osnovno opredje­ ljenje vladavine i koja zahtijeva. jedna takva težnja primjećujući tu kakvu teškoću osje­ ća naš um da se odreče. kao i kod prvog. Prema prvom aspektu. oduzme. u principu. naša mentalna aktivnost bi mogla biti dovoljno ohrabrena samo snažnim opsjenama teološke filozo­ fije u vezi sa univerzalnom nadmoćnošću čovjeka i njegove bezgra­ nične vladavine nad spoljnjim svijetom. ne bude. sa druge strane. prije svega. kao što sam to iznio po­ vodom astrologije i alhemije. ovo korisno skraćenje jednog već tako širokog prikazivanja će imati utoliko manje nezgoda što je ovaj zadnjd red motiva možda danas najmanje osporavan od strane svih. U neophodnom elaboriranju koje mora dugo pripremati jed­ no takvo spekulativno stanje. ovu neophodnu primi­ tivnu potrebu. da se specijalno predstave sa svim odgova­ rajućim razvojima. djelove intelektualnog sistema. šija na­ da 'koja odvlači od apsolutne vladavine nad spoljnjim svijetom. Samo se preko nje može. odgovarajući sistem zajedničkih mišljenja koja se tiču svijeta i čovječanstva. isključivo razvijena samo od strane samog društva čiji je uspon ne­ razdvojiv od uspona uma. mi možemo ovdje da se ograničimo. prema dva glavna gledišta. Ali. na ne manje odlučan način. ne može se više po­ ricati da ljudski duh čije prethodno djelovanje mora dati ovu prvu bazu socijalne organizacije. međutim. Tako. nemoguća da se ona tu. u ovom pogledu. intelektualno raz­ matrana. sama ogovarala spontanom načinu ljudskog ispitivanja i prvobitnoj prirodi naših istraživanja. zaista. prije nego što je naša spontana težnja da zamisli vječnost postojanja mogla da vrši veliku socijalnu aktivnost. i kada. mogla je prvo da razvije našu aktivnu energiju čineći da uvijek. teološka filozofija. usred dubokih bijeda naše prvobitne situacije. u svakom pogledu. po svojoj prirodi. Evo. dok je s jedne strane. ovo sudjelovanje i ova simpatija ne bi mogli. slično vjerovanje nije nikada moglo dati sem visoku potvr- 276 277 . kad na njih dođe red. Treba u tom cilju. uostalom. koje nam omogućavaju da tako izmijenimo po našoj volji ukupni tok političkih fenomena i bez kojih izgleda da jedan ta­ kav poredak ispitivanja ne bi mogao više da nam uliva dovoljan naučn unteres. nemani koje su savršeno ana­ logne. evidentno. Očito učešće ovog svojstava u sadašnjem očuvanju teološko^metafizičke politike može nam dati odmah slabu predstavu ο primitivnom uticaju sličnog karaktera kada se on u potpunosti širio na sve. ko­ joj je već data jedna visoka politička nadmoćnost. da tako omogućimo stalno postojanje jedne spekulativne klase. Cak danas. ona sama takođe moralno razmatrana. u ovoj vrsti. Zbog ovog srećnog osnovnog svojstva. da um mora obavezno da vla­ da. pretjerana važnost naročito za prvo do­ ba čovječanstva gdje nam istorija pokazuje teološku filozofiju. u po­ litičkom. uprkos njiho­ voj velikoj važnosti. utoliko prije. već u socijalnom. prema novom aspektu čovječan­ stvo. čovjek nije mogao imati nikakvo redovno sredstvo. visoku apsolutnu namjenu teološke filozofije. iz divne spontanosti koja karakteriše teološku filozofiju. zaista biti dovoljni za osnivanje najmanje trajnog društva kad intelektualna zajednica. tim povodom. bilo da bi prvo predvodila osnovnu organizaciju društva. kad na njega dođe red. ostaje nepobitna u naj­ bolje razvijenom socijalnom stanju gdje toliko spontanih unutraš- njih i spoljašnjih uzroka sudjeluje sa toliko energije da duboko ve­ žu jedinku za društvo. da ih naznačimo vrlo kratko. Ma kakav bio stvarni uticaj ovog zadnjeg vjerovanja njemu se sigurno pri­ pisuje. Neosporno je. kada se porodice još tako slabo povezuju među sobom malim brojem odnosa tako privremenih kao i nepot­ punih. totalnom opozicijom dvije podjednako neopozive potrebe. bilo koje.

Ma kakva je morala biti prvobitna kon­ fuzija intelektualnih radova kod svih svešteničkih kasta i pored jednodušnosti njihovih glavnih istraživanja. Mada. Da nije. danas. ostaje. sistema. one samo suviše doprinose. da tako kažem. odmah podložna praktičnom interesu. u našoj ukup­ noj evoluciji. već nekoliko vje­ kova. uprkos finoći naših mentalnih navika. ipak. specijalnu klasu tačno odre­ đenu za spekulativnu aktivnost. ustvari. da bitno prethodi i čak upravlja re­ dovnom organizacijom svih drugih klasa. Ovaj termin poređenja. prvo uspostavlja­ nje. društvo bitno os­ lobođeno od vojnih i industrijskih briga i čija bi karakteristična aktivnost bila naročito intelektualna. čak danas. mada vrlo nesavršeno. pošto je obavezno vladala političkom organizacijom u prvo socijalno do­ ba. osnovna politička funkcija ove pri­ mitivne filozofije osnivajući tako spekulativno društvo čija socijal­ na egzistencija. Takva je. od tada isključivo praktična. morala je. sva naša aktivnost. dok. bi bila ograničena :na izvjesno usavršavanje. naročito onda. čini direkt­ no pravo socijalno opredjeljenje. najmanju efikasnost za skup na­ šeg velikog sociološkog dokazivanja gdje još on nudi spontano dvostruku korist lakšoj ocjena i dužoj primjeni. Ova filozofija je sada dospjela u jedno takvo stanje raspadanja da su. ocjenjujući je kao bilo koju drugu instituciju. to je spontano formiranje koje po mojem mišljenju. bez ikakve sumnje. dospjeti postepeno do jedne vrste mentalne letargije. svojstveno teološkoj filozofiji. u pogodnim uslovima. koliko je to 'moguće. opšti karakter društva bi ostao. obavezni nastavak. koliko je bilo moguće. prema ovom drugom gledištu. bi bio. skoro pri rođenju. Tako teološka filozofija. kod najnaprednijih naroda. obavezno proizišli iz nje. ova teološka klasa je morala. bilo kojeg. po svojoj prirodi. naj­ važnije i najteže od onih koje je trebalo da zahtijeva. Osim ovog visokog socijalnog davanja. bilo brigama za materijalnu egzistenciju. Najvažnije sposobnosti maše prirode koje ostaju zauvijek prikrivene u svojoj primitivnoj obamrlosti. prema vremenima njene glavne snage a ne spektaklom njene potpune oronulostii. bez sumnje. nekorisno da se ovdje insistira na stvar­ nom intelektualnom i socijalnom dometu jedne takve podjele. Dak­ le. svoje najvažnije političko op­ redjeljenje u poređenju sa kojim direktna pravila budućeg života su mogla ikada imati samo vrlo sporednu važnost. određen da upravlja svima drugima. vrstu spekulativne aktivnosti koja se slaže sa primitivnim sta­ njem čovječanstva: dvostruko svojstvo svješteničke institucije pri­ rodno utvrđene od strane teološke filozofije. nastanku dubokih in­ telektualnih nesloga zbog naraslog nereda. potpunim obrtanjem njene prvobitne namjene. neospor­ no da ljudski duh njima duguje prvu stvarnu podjelu između teo­ rije i prakse koju je nemoguće realizovati onda ni na kakav drugi način. do naših dana. uskoro zaustavljeno nekim jednostavnim postupcima i vojnim ili industrijskim instrumentima. u osnovi. U tako grubim vremenima. najrevinosnije pristalice morale da bitno izgube stvarno osjećanje svoje prvobitne težnje da prirodno inspirišu zajednicu ideja. da je društvo moglo ostati isključivo sas­ tavljeno od porodica koje su jedino prepuštene. bilo za pripremanje brutalne vojne aktiv­ nosti. u djetinjstvu čovječanstva. 279 278 . Ali. čak. nasuprot. Bilo bi. u isto vrijeme. zaustav­ ljen. tako fundamentalan kao prethodni sa kojim čini. od ka­ da je religija dosta izbrisana da ne ostavlja obično više pomenu sem one na njene najgrublje impresije. kako će nam to uskoro dokazati isforijska analiza. u neizbježnoj malaksalosti ove antičke filozofije. ovaj drugi aspekt nema. čak grubo skicirano. jedna takva klasa nije mogla sigurno da bude niti osnovana niti tolerisana da je obavezni razvoj društva nije već spontano uveo i čak prije uložio prirodnu vlast koja je manje više poštovana pre­ ma neizbježnoj prvobitnoj prevagi teološke filozofije. naša intelektualna slabost nas tako raspoređuje. zaista. u ovom pog­ ledu. Ne možemo sa­ da da direktno imamo pravu predstavu ogromnim teškoćama koje je trebalo da pruži.može rastumačiti. daleko od toga da može sadržati ikakvu prethodnu raspravu. organizacija cijelog ljudskog rada. a da nije moglo ni­ kako da samo učestvuje u formiranju toga. usred društva. gur­ nuta svojim socijalnim položajem da razvija.du prethodnom sistemu zajedničkih mišljenja. da bi poslužilo kao prva osnova za politički razvoj čovječanstva kao i za njegov intelektualni i moralni uspon. u bilo kojoj vrsti. Sav naš duhovni uspon je pretpostavljao isprva spontano pos­ tojanje jedne privilegovane klase koja je uživala u fizičkoj doko­ lici koja je neophodna intelektualnoj kulturi i. vrlo malo superioran nad ka­ rakterom društva velikih majmuna. jer. Ipak. je tu spontano ostvarila prethodne političke uslove kasnijeg razvoja ljudskog duha stalnim osnivanjem jedne spekulativne kla­ se. uprkos do­ kolici koju nije uopšte izgubila. Bez svog spontanog uspostavljanja. dovoljnu intelektualnu zajednicu koja čini. uprkos obrnutoj predrasudi koja je morala da vlada sa toliko pretjerivanja. nasuprot. u svim vrstama u najmaterijalnijoj rutini da. Mentalni napre­ dak. nećemo moći više da ne poznajemo njenu osnovnu sklonost da prvobitno ustanovi. nikada ne treba da se zaboravi to da su svi pr­ vi intelektualni radovi. mi trpimo najveću teškoću da bi dovoljno ocijenili svaku novu operaciju koja nije uopšte. u prvom društvenom dobu da se direktno ustanovi kod populacije koje su isključivo sastavljene od ratnika i robova. socijalna nadmoćnost teološke filozofije je trajala. izvjesne stalne podjele između teorije i prakse koja je neopozivo ostvarivana stalnim postojanjem jedne prvenstveno spekulativne klase. početna prevaga teo­ loške filozofije je bila politički neophodna za intelektualni razvoj čovječanstva sa jednog drugog generalnog aspekta kao da je je­ dina mogla da osnuje.

svalku pravu. cijela ova knjiga je posvećena da ih toj promjeni ovdje podčini. uostalom. bilo bi da­ nas nekorisno da formalno konstatujemo da. Ona je bila.jedina sporna za najnaprednije duhove. Čitalac može lako ponovo uzeti. upravo priznali teološ­ koj filozofiji u vezi sa njenom karakterističnom spontanošću. na sve isključiviji način. u ovom kao i u prethodnom povodu. od tada potpuno nemoguće. da gledamo teološku filozofiju kao da je već i odavno u punom intelektualnom opadanju u samom momen­ tu gdje je ona izvršavala svoju uzvišenu političku misiju. stvarni kraj intelektualne evolucije nije više pogodan za os­ poravanje kao njegova obavezna polazna tačka. bilo bi suvišno da se tu dogmatski dokazuje krajnja težnja svih ljudskih koncepcija ka jednom čisto pozitivnom stanju. po prirodi stvari da sadrži osnov­ ni princip cijelog prikazivanja koje sad možemo brzo završiti. što moram da imam bitno u vidu. Svojstvo da uje­ dini. čak od prvih napredaka ljudskog razuma. korist teološke filozofije na vječnu štetu istorijske nauke. morao biti tako njen zadnji napor zbog početnih klica dezorganizacije koja je morala da se od tada razvija na sve brži i brži način. da okarakterišemo opšti princip neizbježne osnovne tendencije koja konačno povlači 281 280 . one dokazuju i manje spontano. Do tačke do koje je ova Rasprava sada stigla. pravu intelektualnu zajednicu koja može da slu­ ži kao solidna osnova najširoj političkoj organizaciji. ili. Možemo. glavna karakteristična svojstva. moralna i socijalna koja najneodoljiivije doprinose davanju univerzalne nadmoćnosti teološkoj filozofiji. tako neophodnoj kao i neizbježnoj. pošto je kreirala spekulativ­ nu aktivnost. sva­ ki od osnovnih motiva koji objašnjavaju i potvrđuju jednu takvu intelektualnu vladavinu je pokazuju istovremeno kao obavezno privremenu pošto se uvijek sastoje u konstatovanju. ukupom prethodnih knjiga. danas prestala da može da bude nepoznata. uostalom. nije to samo zbog toga što ona mora da danas bude najosporavanija. i što se tiče socijalnih spekula­ cija jedinih koje još nijesu pretrpjele jednu takvu transformaciju. stalnu dekadenciju prve i odgovarajući uspon druge. bar je tako evidentno da utješno povjerenje i ak­ tivna energija tako srećno inspirisane u prvom dobu čovječanstva. intelektualna. Mada mora iz­ gledati prvo paradoksalno. naposletku pod njenom suviše produženom vladavinom. ubuduće. bilo koju. prvo. kao što će sva naša istorijske analize to spontano dokaza­ ti. Istorijska analiza će nam jasno objasniti. kao svojstva da stimuliše i upravlja. pripadaju. u principu. prema čitavoj so­ cijalnoj prošlosti. ona bitno doprinosi da ih dijeli. u na­ silni teror i apatičnu nemoć čiji su primjeri suviše zajednički od momenta gdje je. kada se produžava generalna primjena do jednog vrlo naprednog socijalnog stanja. uskoro ćemo priznati. stalno će se naći u bilo kojoj temi da spontani uspon teološke filozofije. na apsolutan način. Tako. da se vise produži. sadržati istu filozofiju kada je socijalna evolucija dovoljno razvijena. letimično gledane. neop­ hodnu krajnju dekadenciju teološke filozofije i brzi dolazak pozi­ tivne filozofije: u tome se baš. u sociološkom poglodu. u pogledu kojih je ona. Najzad. naročito. od dekadencije religioznih vjerovanja. u moralnom redu. pre­ ma svom gledištu. Uzimajući u obzir. pošto je njena nadmoć bila kompromitovana. ustvari. da se ovdje ograničimo. u tom pogledu. na mnogobrojne pokazatelje koji su već iznije­ ti u prethodnim knjigama i u direktnim razvojima kojima će biti posvećen nastavak ovoga. njeno najuzvišenlje socijalno djelo. za sve nauke u užem smislu. ona morala da se zaustavi umjesto da raste. sva ova različita glavna razmatranja i svuda će priznati da. već intelektual­ no napravljena u cijelom toku ove Rasprave. prema ovom skupu indikacija. prema tome. u početku ljudskog razvoja. na tako trajnim kao i ši­ rokim osnovama. Ma kakav neodo­ ljivi prvobitni uticaj koji smo. ipošto je izričito odredio prvo buđenje našeg uma i čak upravljao njegovim postepenim napret­ kom dok nijedna realnija filozofija nije bila još postala dovoljno moguća. Vjerovao sam da to moram da učinim zato što mi se jedna takva polazna tačka čini. je obavezno morao završiti da svuda teži za sažimanim ljudskog duha od kada je njen stvarni antagonizam sa pozitivnom filozofijom mogao da počne da se jasno karakteriše. Isto tako. Zbog svih ovih različitih razloga progresivno iskustvo počinje da čini da se dosta jasno predvidi odnosna sudbina dviju filozofija da bih ja morao sa­ da da više insistiram na takvoj jednoj ocjeni koja. intelektualnu namjenu. tako pu­ no konstatovana koliko je to moguće. sastoji velika logična delikatnost jedne takve argumentacije koju bi sofistički duh mogao tako lako zloupotrijebiti da dogmatski poreče. Ako earn toliko insistirao na ovom prvom dijelu velikog sociološkog prikazivanja koje slijedimo. vra­ ćajući se. daleko od toga da teži da povezujemo ljude prema njenoj prvobitnoj namjeni. sa punom naučnom očiglednošću da je katolicizam. isto tako.Takva su. dakle. u raznim po­ vodima. samo njoj pripada u muževnom stanju ljudskog razuma da raz­ vije u nama. iluzijama jedne takve filozofije su postepeno težile da se promije­ ne. radi njenog osnovnog prikazivanja. mada je stvarni uticaj teološ­ ke filozofije morao. savršene prirodne harmonije ove filozofije sa potrebama svojstvenim primitivnom stanju čovječanstva i koje ne bi mogle biti iste ni. ona je morala da je radikalno sputa. sku­ pu pozitivnih koncepcija koje su jedino sposobne da spontano us­ tanove s jednog kraja svijeta na drugi. nesavladivu sna­ gu i promišljenu stalnost koje su direktno izvučene iz naše vlasti­ te prirode bez ikakve spoljašnje pomoći i bez ikakve varljive smet­ nje. Krajnja superiornost po­ zitivne filozofije je tako nesumljiva. će biti uskoro to mo­ ralno i politički na jednom tako odlučujućem stepenu u cijeloj ovoj knjizi. usred naših najsmjelijih poduhvata. bolje reče­ no.

mora završiti spontanim pripisivanjem razumu jedne eve karakterističnije nadmoćnosti nad imaginacijom mada je uspon ove morao prvo neophodno da bude dugo nadmoćniji. da ga često natjera da ponovo padne u prolazno obnavljanje njego­ vih prvih iluzija. čovjek nije nikada oklijevao da zamije­ ni sve više i više. npr. dakle. kada je nakon odgovarajuće pripreme. da je to. ubuduće. Uprkos neizbježnom primitivnom utkaju teo­ loške filozofije. nikakvu sumnju na radikalnu nespojivost dviju filozofija. Prema osnovnim zakonima ljudske prirode. može se sada potvrditi da taj način filo­ zofiranja nije nikada bio za našu inteligenciju osim jedna vrsta naj­ goreg slučaja ka kojem nas je. za sve dosta elementarne i dosta poznate pojave da je savr­ šena nepromjenjljivost njihovih stvarnih odnosa morala uvijek da spontano pogađa najmanje pripremljenog posimaitrača. razvoj vrste kao i razvoj jedinke. u početku. Jedan takav pojam vrijedi neobično za savršenu racionalnost naše sociološke teorije pošto ljudski život. na jednu strogu finalnu univerzalnost. teološke filozofije je ostajala uvijek bitno rezervisana prema sve manje i manje brojnim fenomenima čiji prirodnizakoni nijesu još mogli da budu nikako poznati. kako to stvarno zahti­ jeva opšte ponašanje naše stvarne egzistencije. ne mogu sigurno ostaviti. Tako. glavnu bolest našeg vijeka. Ova je krajnja tendencija ipak morala da počne da se nepobitno odlikuje. U moral­ nom i socijalnom redu kojeg bi uzaludna opozicija htjela danas da sistematski zabrani pozitivnoj filozofiji. To je. društvenom organizmu zbog njegove više komplikacije i njegove karakteris­ tične trajnosti. uopšte. mada se mogla razvijati samo mnogo kasnije. idividualne ili so­ cijalne. i u jednom i u drugom slučaju.ljudski duh ka pozitivnoj filozofiji. najjednostavnije i najobičnije činjenice uvijek bile posmatrane kao bitno potčinjene prirodnim zakonima umjesto da budu pripi­ sane neograničenoj volji nadprirodnih faktora. najvažniji atributi čovječanstva teže postepeno ka opštem usponu kojem su hrli namijenjeni još od po­ četka. u svakom vremenu. za sve bilo koje redove fenome­ na. ličnom ili socijalnom. teološka filozofija. Mada intelektualna fluktuacija čini. morala bez sumnje. U bilo kojoj temi. nasuprot. pored neodoljive očiglednosti ovog postepenog od­ vođenja ljudskog duha. tako isključivo povukla samo radikalna nemogućnost jedne bolje filozofije. ukoliko su se naša posmatranja spontano širila i uopštavala. dala. ne prestajući dugo da bude niži. s tim u vezi. Može se. nije nikada mogla da bu­ de strogo univerzalna. shvatiti obavezno postojanje analognih zakona prema svim. sigurno is­ to tako primitivna u osnovi kao i klica same teološke filozofije. uprkos njihovoj najmanjoj organskoj energiji i koji jedino može sam do podvrgne cerebralnu ekonomiju trajnoj harmoniji. mnogo više plaši zais­ ta odlučujuće mišljenje ne osjećajući na kojim osnovama bi ga mog­ li postaviti. bog za zemIjinu težu. Slavni Adam Smit je. teološkoj filozofiji pravi os­ novni princip. Mora se čak primijetiti. sem da ta­ mo privremeno podrži našu mentalnu aktivnost samom osnov­ nom vježbom koju je onda mogla da dopusti dok nije pristup tu bio postao postepeno pristupačan pozitivnom duhu koji je jedini pozvan. od nedavne gdje su prirodni zakoni mogli da budu najzad otkriveni u vrlo broj­ nim i vrlo različitim pojavama da bi ljudski duh mogao. vrlo erećno primijetio u svojim filozofskim esejima da se nije našao ni u bilo ikoje vrijeme i ni u jednoj zemlji. isto čak i u pogledu najkomplikovanijih tema. bolje pri­ lagođeno njegovom stvarnom dometu i njegovim pravim potreba­ ma mada je neodoljiva sila prethodnih navika koje nijedno racio­ nalno vaspitanje nije do sada dovoljno bilo. u tri pret­ hodne knjige. nje se. bilo zbog metode ili zbog doktrine. Isti osnovni motivi koji nameću jedan takav razvoj individualnom organizmu ga takođe određuju. sve više i više isključivoj u svim djelovima intelektualnog sistema. bilo kojim. Tako. u prin­ cipu. pošto bi molitva od tada činila jedino zamislivo sredstvo koje bi uticalo na uobičajeni tok ljudskih radnji. tim povodom. Istinu gvoreći. konkurencija meto­ da postala zaista moguća. je stalno pratio. mišljenje ο prirodnim zakonima koji se odnose na jednostavne pojave iz svakodnevnog života. sa neodoljivdjom moći. čak u našem prvom djetinjstvu. ma koliko da je bilo daleko njihovo stvar­ no otkriće. nakon dovoljne prethodne aktivnosti svdh naših sposobnosti. istovremeno logičku i političku. sa uvijek rastućom snagom samo. zbog pogrešne ocjene njihovog osnovnog antago­ nizma. istraživanje stvarnih zakona fenomena sa istraži­ vanjem njihovih bitnih uzroka koje je u isto vrijeme. međutim. tj. Tako je osnovna klica pozitivne filozofije. po svojoj prirodi. kraj­ nji uspon pozitivnog duha bi postao naučno nerazumljiv da još od početka nijesu shvatani u svakom pogledu njegovi pravi neophod­ ni začeci. ovaj uspon prvo jedva primijetan. Od ove prvobitne situacije. pre­ ma našim prethodnim objašnjenjima. kao što sam to objasnio. Ali različita objašnjenja sadržana. sanjajući među njima var­ ljivo pomirenje. postojalo je obavezno. smatrati sa tačnošću da ova filozofija nije bila nikada intelektual­ no namijenjena za velike stalne teme naših spekulacija. šireći se na sve ideje kao i na po­ jedince. vrlo spori ali stalni napredak. kada je jednom njihov dotični karaketr dovoljno razvi- 282 283 . spontana skica prvih prirodnih zakona namijenjenih individualnim i socijalnim postupcima koja je fiktivno prenošena na sve fenomene spoljnjeg svijeta. koje nikad ne bi moglo da sadrži nikakvo predviđanje da su sve ljudske pojave bile strogo pripisane nadprirodnim agensima. ka pozitivnoj filozofiji htjeli bi da sačuva­ mo teološkoj filozofiji vječni autoritet. fenomenima. da su. ne mogavši nikada da ponudi nikakvo pravo ma koje djelo već uvijek jednostavnu postepenu evoluciju.

Ali je ova provizorna iluzija morala postepeno da razbije bez povratka dok naučni duh koji je postao manje bojažljiv. prelaznu situaciju koja je bitno analogna onoj koju označava u monarhističkom poretku uspostav­ ljanje onoga što se zove ustavno kraljevstvo: u jednom i u dru­ gom povodu. a naročito. između stare hipoteze suverenog up­ ravljanja neograničenim voljama bilo kojim događajima i sve neodoljivijom mogućnošću da ih predvidi ili da ih izmijeni prema jedinim racionalnim putevima ljudske mudrosti. radikalno us­ kraćujući sebi svaiko ispitivanje ο unutrašnjoj prirodi bića i bitnom načinu nastajanja fenomena. ova filozofija. čini sigurno samo nevoljnu konce­ siju teološkog duha pozitivnom duhu. jer da je to moglo biti drugačije. Kada su prirodni zakoni izvjesnog dometa mogli da budu otkriveni. Socijalni du­ hovi su onda mogli da vjeruju dobronamjerno da. Istovremeno i opštiji. koje tako malo duhova mogu posebno ocijeniti. sa najviše jas­ noće. osnovno sup­ rotstavljanje metoda je. visoku neophodnu ne­ mogućnost za sve ocjenjivim fenomenima. njoj još posvetili. ra­ dikalne razlike bilo kojih filozofija. razvilo među doktrinama neizbježno neprijateljstvo u pogledu bilo koje teme. po svojoj prirodi ne­ pobitni simptomi postepenog pada. čak i od onih koji su ih pratili sa najodlučnijom efikasnošću. je mo­ rala obavezno da postane sve više i više neodbaciva. Uvodeći sponta­ no u naša istraživanja sasvim novi tok. u principu. ova stalna unutrašnja opozicija nije oklijevala da pokaže. sve više i više. u osnovi. bilo da predvidi prirodne događaje. u pogodno vrijeme. u svakom pogledu. sa ove krajnje tačke gledišta. istraživanja fizike nijesu. bilo kojih. bilo da ih izmijeni našom intervencijom koja čini najkarakterističnije opre­ djeljenje pozitivne filozofije. što se desilo samo u naše vrijeme. redova fenomena. u čisto logičkom smislu. Ali. njegovu srećnu i plodnu sposob­ nost da sve bolje i bolje zadovolji najhitnije intelektualne potre­ be čovječanstva sa eventualnom radikalnom jalovošću praznih kon­ cepcija teologije. čak: kod onih koji su ostali najvjerniji teološkoj filozofiji i koji su. Ovaj generalni sporazum koji je katolicizam morao sigur­ no da organizuje zabranjujući uobičajeno korišćenje čuda i proro­ čanstava. Privremena koncepcija uni­ verzalnog proizvođenja kombiinovanog sa specijalnim zakonima ko­ je bi ona sama sebi nametnula. za prost narod. a da je nijesu ipak koristili realnije u svakodnevnom životu. takvi pojmovi treba da budu. odkad su posmatranja. Prije nego što je neki direktni antagonizam postao otvoreno naglašen. bila nikako protivna ispitivanjima teologije. postepeno težila ka važnim odnosima. neodoljivu ljubav. jer morao da nevoljno diskredituje ove teološke koncepcije samo zbog toga što ih je proglasio nepristupačnim ljudskom razumu. kod svih ljudi. u pogle­ du svih. ulavnom. i previše slaba u početku. tako moćno u cijelom staram vijeku. njen prvi elan bi bio obavezno ugušen zauvijek. zaista. da bi uspješno odoljela tre­ nutnoj koliziji. čiju cjelinu treba da ocijeni druga filozofija. Stvarni uspon po­ zitivne filozofije je ipak morao prvobitno zavisiti od ove spontane potčinjenasti. Što se tiče dok­ trine u užem smislu. da se prvo vrši a da ne vodi nikakvom direktnom su­ daru jedne od dviju filozofija samo onda kada izgleda određeno da samo istražuje detalje. Istina je da se u samom početku ne primjećuje neizbježna an­ tipatija između istraživanja stvarnih zakona fenomena i istraživa­ nja njihovih bitnih uzroka tako da fizičko izučavanje ostaje uvijek podređeno. gubeći malo po malo njihovu prvobitnu ne­ povezanost. jednim i drugim povodom. javni razum. bilo instinktivnom odvratnošću po­ zitivnog duha radi varljivih apsolutnih objašnjenja teološke filozo­ fije.Jen. kako sam to toliko puta objasnio u raznim djelovima ove Rasprave. radikalna nemogućnost da se pomire pod­ ređenost fenomena nepromijenjenim prirodnim zakonima sa njiho­ vim apsolutnim podvrgavanjem izuzetno pokretnim voljama. jedino ubuduće zasnova285 284 . manje više sporedne jednog osnovnog re­ da. prepoznali smo već postepeno. jednom vrstom spontanog kompromisa kojeg je morala inspirisati. bilo neodoljivim prezrenjem koje je ova ulivala za obazrivi razvoj i skromna ispitivanja nove škole: ipak je izučavanje realnih zakona izgledala da još može da se pomiri izučavanjem bit­ nih uzroka. teološkoj dogmi. napredak takvog duha nije mogao izbjeći da visoko istakne. jedan od najisključivijih uticaja. odlučuju- ći kontrast između skrupulozne racionalnosti primijenjenih postupa­ ka za najdivniji cilj i najfrivolnije smjelosti tendencija koje su na­ mijenjene da otkriju naj nedokučivije misterije. baš u opštoj pri­ mjeni moraju da spontano postanu neosporne. poš­ to je mnogo. njegov vlastiti razvoj mo­ že. nezavisno od svake direktne bor­ be nije mogao da se izdrži da nehotično osudi ova varljiva objaš­ njenja za sve kompletniju zastarjelost koja je morala da postepeno odredi njihov neopozivi pad. da dovoljno pomiri ijed­ nu teološku filozofiju sa ovom osnovnom težnjom da razvije naša racionalna sredstva. nužna evolucija našeg uma kako će to istorijska analiza uskoro direktno objasniti. Zaista. krajnja čovjekova težnja ka potpuno pozitivnoj filozofiji. ukoliko jedna iracionalna rasprava di­ rektno ističe njihovu neophodnu prazninu. ova osnov­ na antipatija se svuda otkrila. Upoređujući svakog dana. Dok je osnovna kolizija mogla da se očekuje u svim djelovima intelektualnog sis­ tema. na najodlučniji način. mi izgleda da karakteriše u religioznom poretku. Takav je glavni aspekt prema kojem je morala da se progresivno pokaže. karakterističnu nespojivost između nadmoćnosti imaginacije i nadmoćnosti razuma između apsolutnog i relativnog duha. baš prema ovom dvostrukom atributu je ova filozofija morala naročito da spontano dobije. Ma šta bilo. konačno nepomir­ ljivoj sa stvarnom nadmoćnošću teološke filozofije. Dakle. neizbježnu težnju nji­ hove neprimijećene cjeline ka novoj filozofiji. neophodna specijalnost raznih naučnih istraživanja je morala da krije.

noj na karakterističnoj opštosti sve dok je neodoljivom ukupnom sistematizacijom pozitivnog duha ona izgubila zadnji atribut, je­ dinu legitimnu odredbu koja joj sada ostaje u društvenoj supre­ maciji. Pošto sam tako dovoljno okarakterisao prvu neophodnu po­ laznu tačku, a zatim, neizbježni kraj intelektualne evolucije čo­ vječanstva, naše veliko sociološko prikazivanje zahtijeva samo ge­ neralnu ocjenu, prema tome, skoro spontanu ο prelaznom stanju, Već sam pokazao u mnogo interesantnih prilika, koliko je, u prin­ cipu važno da se ispitaju u bilo kojem predmetu, bitni prelazni slu­ čajevi samo pod neophodnim uticajem tačne predhodne analize dva krajnja slučaja između kojih su naročito određeni da vrše postepe­ ni prelaz. Sadašnje pitanje nam pruža, po svojoj prirodi, najvažni­ ju ocjenu taikvog jednog logičnog pravila, jer, kad je jednom pri­ znato da ljudski duh mora uvijek poći od teološkog stanja i stići stalno do pozitivnog stanja, može se lako razumjeti potreba, is­ tovremeno neizbježna i neophodna, koja ga neprestano tjera da pređe iz jednog u drugo, pomoću metafizičkog stanja koje ne bi moglo imati drugo osnovno opredjeljenje. To direktno proizilazi, kako sam to već naveo u raznim djelovima ove Rasprave, iz su­ više radikalne opozicije koja prirodno postoji između teološkog i pozitivnog duha i lažnog i nestalnog karaktera metafizičkih kon­ cepcija podobnih da se podjednako adaptiraju na postepeni pad jed­ nog i prethodni uspon drugog, tako da obezbijedi, koliko je to mo­ guće, našem umu kome je tako antipatična svaka riagla promjena, skoro neosjetan prelaz. Dok se teologija povlači iz spekulativnog domena i prije nego što fizika može da se tu definitivno uspostasvakom slučaju, svako osporavanje prevlasti između ove tri filozo­ fije može u osnovi da se svede na jednostavno pitanje oportunosti vi, spontani rad metafizike ga privremeno priprema, tako da, u ocijenjene prema racionalnom ispitivanju osnovnog razvoja ljud­ skog duha. Ova metafizička promjena teološke filozofije se pri­ rodno vrši, u bilo kojem predmetu, postepenom zamjenom božan­ stva sa entitetom kada se religiozne koncepcije uopštavaju sma­ njujući neprestano broj nadprirodnih agenasa kao i njihove aktiv­ ne intervencije, a naročito kada one dospiju, ako ne u realnosti, bar u principu, do jednog strogo uzvišenog jedinstva. Kod ovog zadnjeg opšteg stanja teološke filozofije, nadprirodna aktivnost, gubeći svo­ ju prvobitnu specijalnost, nije obično mogla da napusti neposred­ no upravljanje pojavama a da tu mije ostavila, na svom mjestu, misteriozni entitet, u početku obavezno proizišao iz nje ali kojem je svakodnevnom upotrebom, ljudski duh morao pripisati, sve isključivije, posebno nastajanje svakog dogođaja. Dakle, ovaj čudni način filozofiranja je morao dugo da bude potreban, bilo radi olak­ šanja postepenog pada teologije, eliminišući malo pomalo specijal­ nu intervenciju nadprirodnih uzroka, bilo radi olakšanja postepe-

nog pada teologije, eliminišući malo pomalo specijalnu intervenciju nadprirodnih uzroka, bilo radi pripremanja progresivnog uspona fizike, navikavajući se uvijek više na isključivu koncepciju feno­ mena, i zbog jednog i zbog drugog ova prelazna situacija čini isto­ vremeno i neizbježan simptom i neophodnu pomoć. Uostalom, opšti duh jedne takve filozofije mora biti suštinski sličan što se me­ tode i doktrine tiče, onom iz teološke filozofije čija bi ona mogla postati samo čista glavna modifikacija. Ona ima samo, po svojoj prirodi, najmanju intelektualnu konzistentnost i prema tome soci­ jalnu moć mnogo manje jedine tako da odgovara mnogo više jed­ nom jednostavnom kritičkom opredjeljenju nego ikakvoj pravoj or­ ganizaciji. Ali, ove osobine, potpuno prilagođene njenoj prolaznoj funkciji, u cjelini ljudske evolucije, bilo individualne bilo socijal­ ne, čine je samo utoliko manie pogodnom da se duboko odupre posnjihove karakteristične entitete da mogu da se zasnivaju samo na tepenom usponu pozitivnog duha. S jedne strane, povećana sup­ tilnost metafizičkih koncepcija traži tako da smanji sve više i više jednostavnim apstraktnim nazivima odgovarajućih fenomena tako da polako guraju najodlučnije do smiješnog spontanu manifesta­ ciju od radikalne praznine svojstvene takvim objašnjenjima, što nije bilo, bez sumnje, tako moguće prema čisto teološkim for­ mama. Na drugom mjestu, organska nemoć slične filozofije, na os­ novu njene osnovne nedosljednosti, mora spriječiti, sa političkog aspekta, postepene izmjene koje obavezno donosi u teološkom re­ žimu da može da se bori sa istom efikasnošću kao u početku, pro­ tiv socijalnog uspona pozitivnog duha. Ipak, i jednim i drugim po­ vodom, bitno dvosmislena i nestalna priroda metafizičke filozofije u užem smislu je čini pogodnom, zbog neizbježnih izmjena koje ona može ponuditi da bolje izbjegne od same teološke filozofije, jednoj racionalnoj raspravi, izgubljenoj pod nejasnim i neuhvatljivim ni­ jansama, dok pozitivni duh još nesavršeno uopšten, nije mogao da direktno napadne sami aktuelni princip njihovog zajedničkog au­ toriteta, prisvajajući najzad potpunu univerzalnost koja im je, isto tako, svojstvena. Ma šta bilo, ne bi moglo da se uopšte ne priz­ na intelektualna sklonost metafizike da privremeno podrži, u pog­ ledu bilo kojeg predmeta, našu spekulativnu aktivnost sve dok ona može dopustiti bitnije napajanje, udaljavajući nas, već od čis­ to teološkog režima i pripremajući nas uvijek više za zaista pozi­ tivni režim: ova filozofija ima, uostalom, obavezno, isto bitno svoj­ stvo da bi upravljala političkim prelazom koji prati ovaj veliki logični prelaz. Ne zaboravljajući velike intelektualne i socijalne opasnosti koje, na nesreću, karakterišu i metafizičku filozofiju, jed­ na takva ocjena objašnjava pravi opšti princip univerzalnog us­ pona koji je ona završila privremeniim dobijanjem kod najnapred­ nijih populacija gdje on pretpostavlja, obavezno, instinktivno os­ jećanje koje ne bi moglo biti potpuno pogrešno, izvjesnu neophod-

286

287

nu funkciju koju virai jedna takva filozofija u osnovnoj evoluciji čovječanstva. Neodoljiva potreba ove prelazne faze je, dakle, sada tako nepobitna da to može biti prije nego što direktna analiza, bi­ lo posebna, bilo opšta, spontano izvrši u cjelini naše istorijske ope­ racije. Mada se naše veliko sociološko dokazivanje nalazi tako bitno završeno za ubuduće, vjerujem, međutim, da ne bi propustili, ko­ liko je to moguće, nikakvu bitnu oznaku ο ovoj taiko važnoj i ta­ ko teškoj temi, da moramo ovdje direktno preporučiti čitaocu po­ trebu da stalno uzme u obzir moju prethodnu teoriju ο pravoj na­ učnoj hijerarhiji, u bilo kojem razmatranju ovog velikog zakona trostruke intelektualne evolucije, bilo da je primijeni, bilo čak da je ocijeni. Još od početka ove Rasprave (vidite 2. lekciju) ja sam prikazao ovu osnovnu hijerarhiju kao prirodni nastavak i neop­ hodni dodatak mome zakonu ο tri stanja: spontana upotreba koju sam vršio već postepeno, na sve vrste fenomena morala je dovolj­ no istaći ovu unutrašnju filozofsku povezanost. Ipak, nije nekorisno da se ovdje formalno nje prisjetimo, bilo radi srpečavanja samih tobožnjih primjedbi koje bi jedna iracionalna naučna erudicija mogla pobuditi protiv zakona evolucije koji sam direktno utvrdio, bilo da bi dobili kod raznih specijalnih provjera sav njihov logički domet, raspoređujući ih tako da se bolje razjasne i da se uzajamno učvrste. Prema prvom aspektu, mogu potvrditi da nikada nijesam našao ozbiljnu argumenticiju kao protivljenje ovom zakonu, već nije ono koje se zasniva na razmatranju simultanosti, da sada ov­ dje nužno vrlo zajedničkoj za tri filozofije kod istih umova. Dakle, jedan takav niz prigovora može biti riješen samo racionalnim korišćenjem naše naučne hijerarhije koja, raspoređujući razne bitne djelove prirodne filozofije prema njihovoj komplikovanosti i ras­ tućoj posebnosti saglasno skupu njihovih pravih afiniteta objašnja­ va da je njihov postepeni uspon morao neophodno da prati isti redoslijed, tako da je jedna faza cijele evolucije mogla privreme­ no da učini koincidira sa teološko stanje jedne od njih sa metafizič­ kim i čak pozitivnim stanjem jednog prethodnog dijela, u isto vri­ jeme jednostavnijeg i opštijeg uprkos stalnoj težnji ljudskog duha za jedinstvom metoda. Budući da su ove vidljive anomalije tako potpuno regulisane, teškoća bi, zaista, bila nerješiva samo da je simultanost mogla pretstavljati obrnuti karakter, ο jo ono čega se ja bojim da može da se naznači kao jedan jedini svarni primjer ko­ ji, bi uostalom, mogao dokazati samo potrebu za usavršavanjem ili najviše ispravljanjem naše hijerarhijske teorije, a da u tome nije morala da se odrazi nikakva legitimna nesigurnost samog za­ kona evolucije. Na drugom mjestu, recipročne pomoći koje mogu da se tako spontano uspostave između posebnih proučavanja raz­ nih spektulativnih razvoja nemaju ni najmanju sociološku važ­ nost. Jer, iz toga proizilazi osnovna sposobnost da se srećno doda,

u mnogo slučajeva, nedovoljnost direktnog istraživanja. Kada je jedna takva hijerarhija bila prvo dobro shvaćena i potpuno prizna­ ta, ona mora, zaista, često omogućiti da se unaprijed odredi, u bi­ lo kojoj epohi, sa punom racionalnošću, opšti karakter .izvjesnog niza ljudskih spekulacija prema dovoljnom prethodnom poznava­ nju stvarnog stanja prethodne kategorije ili, čak, u obrnutom smis­ lu, mada sa manje preciznosti stvarnog stanja kasnije kategorije. Slična spontana pomoć se veže direktno za logički princip koji je utvrđen u četrdeset osmoj lekciji, ο neophodnim rasvjetljavanji­ ma koje proučavanje harmonija može da pruži proučavanju sukce­ sija, prema prirodi socioloških istraživanja. Cijeli nastavak ove knji­ ge će prirodno pokazati, zaista, mada na implicitan i indirektan na­ čin ali sa stalno rastućom očiglednošću, da ova teorija naučne hi­ jerarhije, prema stepenu opštosti raznih fenomena, čini glavnu os­ novu cijele socijalne statike, bar u onome što se tiče intelektual­ nog reda i čak, kao posljedicu na materijalni red, da konačno obuh­ vati cjelinu političkog reda. Nemam potrebu da sad insistiram više na sociološkoj nužnosti jedne tako neophodne teorije bez koje bi istorija ljudskog duha trebalo da ostane, usuđujem se da to tvr­ dim, bitno nerazumljiva i ο kojoj je čitalac već postepeno stekao, u uzastopnom toku tri prethodna poglavlja, tačan i uobičajeni po­ jam; morao sam da ovdje samo posebno opišem neophodnu oba­ vezu, da je nikada ne propustim, bilo utvrđujući bilo razvijajući zdravu istorijsku filozofiju čiju smo upravo na kraju, postavili, -ne­ ophodnu osnovu, ovim velikim zakonom koji se odnosi na trostru­ ku intelektualnu evoluciju čovječanstva. Da bi ovaj zakon mogao da ispuni jedno takvu naučno opre­ djeljenje, ne ostaje mi sada ništa više, da bi kompletirao i potvr­ dio ovo dugačko i teško predavanje, nego da ukratko utvrdim da, u prinaipu, cjelina materijalnog razvoja mora da neizbježno prati razvoj, ne samo analogni, nego čak onaj koji savršeno odgovara ovome kojd smo upravo dokazali, sam intelektualni razvoj kojem je cio sistem socijalne progresije morao biti, po svojoj prirodi, dubo­ ko podređen, kako sam to objasnio u prvom dijelu ovog poglavlja. Pošto je ova dodatna studija danas mnogo bolje shvaćena od glav­ ne teorije, biće mi potrebno nakon brze ukupne ocjene materijal­ ne evolucije, da samo ovdje insistiram, kako treba, na njenoj ko­ relaciji koja je vrlo loše shvatana do sada, sa intelektualnom evoluci­ jom koja će biti od sada potpuno opisana u aktivnom redu kao što je to već u spekulativnom redu, mada mnogo veća jednostavnost ove po­ moćne operacije nam, na sreću, pomaže da je mnogo skratimo a da ne naškodimo nimalo njenoj naučnoj namjeni. Radiée se naročite ο tome da se objasni unutrašnja povezanost koja obavezno veže krajnje granice i prelaznu granicu vremenskog razvoja ljudskih

288

289

društava za odgovarajuće faze čiju smo osnovnu sukcesivnost za duhovni razvoj već -prikazali1. Sva razna opšta sredstva racionalnog istraživanja koja mogu da se primijene na politička istraživanja su već spontano pomogla da se konstatuje isto tako odlučno, neizbježna prvobitna težnja čo­ vječanstva prvenstveno za vojnim životom i njegovo krajnje ne ma­ nje neodoljivo opredjeljenje za bitno industrijskom egzistencijom. Taiko nijedan malo napredniji um ne odbija, ubuduće, da prizna manje više eksplicitno, stalno smanjenje vojnog i postepeno po­ većanje industrijskog duha kao dvostruke neophodne 'posljedice na­ še progresivne evolucije koja je bila danas pametno ocijenjena u tom pogledu od većine onih koji se propisno bave političkom fi­ lozofijom. Uostalom, u jednom vremenu gdje se manifestvuje, pod sve više i više različitim oblicima i sa stalno rastućom energijom, čak i usred armija, karakteristična odvratnost modernih društava · prema ratničkom životu; kada je. npr. ukupna nedovoljnost voj­ ničkih poziva postala svuda nepobitna prema sve neophodni]oj obavezi ptrlisilnog regrutovanja koja je rijetko praćena vojnom upornošću; svakidašnje iskustvo bi oslobodilo, bez sumnje, od svakog direktnog dokazivanja jednog pojma koji je tako postepeno pao u javni dornen. Uprkos ogromnog izuzetnog razvoja vojne aktivnosti koji je trenutno završen u početku ovog vijeka, neizbježnim pokretanjem koje je moralo zamijeniti neodoljive nenormalne okolnosti. naš industrijski i pacifistički instinkt je uskoro brže povratio redovan tok svog jačeg razvoja, tako da stvarno obezbijedi, u ovom odnosu, osnovni odmor civiMzovanog svijeta mada evropska h a r - . manija mora često izgledati izložena neprilici, usled privremene greške svake sistematske organizacije međunarodnih odnosa; što ï je, zaista, bez mogućnosti da proizvede rat, ipak, često dovoljno da inspiriše opasne nemire. Ne bi moglo, dakle, ovdje biti nikakvog pi­ tanja da konstatujemo jednom raspravom, na sreću suvišnom, ni prvi termin niti posebno zadnji, socijalnog napretka u vezi sa opštim 'karakterom vremenske egzistencije čija će direktna ocjena, uostalom, proizići u šest slijedećih poglavlja čitave naše istorijske Budući da, političke kvalifikacije v r e m e n s k o g i d u h o v n o g moraju biti naravno često u upotrebi u šest slijedećih poglavlja radi skupa naše i s t o r i j e analize, ja moram ovdje da direktno upozorim, uglavnom, da ću im sačuvati uvijek tačno ispravnu namjenu kojoj ih je katolička filozofija posvetila već vjekovima. Osim neophodne potrebe, u političkoj filozofiji, za ova dva važna termina koji ne mo:gu još bi­ ti stalno zamijenjeni racionalnijim izrazima, nije bez koristi, uostalom, da povežeimo, koliko je to moguće, bez ikakvog uzaludnog prenemaga­ nja, sadašnje formule za stare navike da bi bolje prizvali osnovno osje­ ćanje socijalnog kontinuiteta, koje smo danas tako pogrešno skloni da preziremo.
290
1

analize. Samo, pošto jedan takav razvoj inije nikada bio dovoljno vezan za bitne zakone ljudske prirode i za neophodne uslove so­ cijalnog razvoja, ostaje nam da dokažemo, u principu, njegovo oba­ vezno učešće u osnovnoj evoluciji čovječanstva. Neodoljiva antipatija primitivnog čovjeka za svaki redovni po­ sao ne daje mu, zaista, da obavlja drugu spontanu aktivnost sem aktivnosti iz ratničkog života, jedina u koju on može da bude bit­ no sposoban i koja, uostalom, čini u početku najjednostavnije sred­ stvo da se snabdije svojom prehranom, čak nezavisno od suviše čestog ljudožderstva: opšti razvoj jedinke je, u tom pogledu, pot­ puno saglasan sa razvojem vrste. Ma kako da mora da prvobitno izgleda žalosna jedna takva potreba, njena karakteristična univer­ zalnost i njen stalni razvoj, čak i u vremenima dosta naprednim, da bi materijalna egzistencija mogla da počiva na drugim osnovama, moraju pokazati svim pravim filozofima da ovaj vojni režim koje je društvo bilo tako dugo i tako potpuno potčinjeno, treba da je ispu­ nio važnu i neophodnu funkciju, bar privremenu, u opštem prog­ resu čovječanstva, Lako je shvatiti, zaista, ma kakva bila sada socijalna nadmoć industrijskog duha, da je materijalna evolucija ljudskih društava morala, u 'protivnom, da dugo zahtijeva isklju­ čivo povećanje vojnog duha pod jedinom vladavinom od koje se ljudska industrija mogla razviti kako treba. Opšti motivi ove neop­ hodne zaštite su, uglavnom, analogni onima iz slične privremene funkcije koju je obavio religiozna duh da bi pripremio kasnije us­ pon naučnog duha, prema prethodnim objašnjenjima. Jer, ona na­ ročito smatra da industrijski duh, daleko od toga da može da prvo upravlja privremenim društvom, tu nasuprot pretpostavlja, po svo­ joj prirodi, prethodno postojanje jednog već znatnog razvoja koji je mogao, dakle, da bude izvršen samo pod neophodnim uticajem vojnog duha bez srećne spontanosti od koje bi razne porodice osta­ le vrlo izolovane, tako da bi spriječile svaku važnu podjelu ljud­ skog rada a zatim svaki redovni i stalni napredak naše industrije. Društvene, a naročito političke osobine vojne aktivnosti, mada su morale vršiti samo privremenu nadmoćnost u osnovnoj evoluciji čovječanstva su, u početku, savršeno jasne i odlučne, jednom rije­ čju, potpuno saglasne sa visokom civilizatorskom funkcijom koju moraju da onda vrše. Mnogi filozofi su već dovoljno priznali, tim povodom, spontanu sklonost jednog takvog načina egzistencije da razvija običaje regularnosti i discipline koji ne bi mogli prvo da bu­ du drugačije proizvedeni i bez kojih se nijedan .pravi politički re­ žim ne bi mogao očigledno organizovati. Nikakav drugi cilj, do­ voljno jak ne bi mogao, zaista, da uspostavi trajno udruživanje i malo rašireno među ljudskim porodicama kao neodoljiva potreba da se ujedine, prema neizbježnoj, bilo kojoj podređenosti zbog rat­ ne ekspedicije ili čak radi jednostavne zajedničke odbrane. Ni­ kada predmet udruživanja ne može biti više osjetljiviji niti hitniji,
291

bez sumnje. kako ću to postepeno utvrditi u pedeset trećoj lekciji. u ovom prvom periodu. bitnu privremenu prirodu jednog tak­ vog socijalnog opredjeljenja čija je važnost morala da stalno opa­ da. industrijsko stanje se toliko radikalno razlikuje od vojnog stanja. naznačenog u progresivnoj egzistenciji naše vrste sistemom prirodnih zakona. me­ đutim. razvo­ ju i čiji jedini mogući izlaz proizilazi. jedno takvo širenje je prethodno bilo neophodno. Ovaj glavni cilj je bio postignut kada se veliki dio civilizovanog svijeta našao najzad ujedinjen pod istom vladavinom. po svojoj prirodi. Doista. uskoro. kako ću to objasniti ν pedeset petom poglavliu. gdie su raz­ ne vrste pravnika morale naročito da zauzmu. u uobičajenoj zamjeni vo. da opšti prelaz iz jednog u drugi socijalni režim nije sadržavao sigurno više neposredno ispunjenje sem odgovaraju­ ću sukoesivnost u duhovnom redu. kao što se može. ovu osnovnu instituci­ ju starog ropstva. mogla da stvarno nauče red ni u jednoj drugoj školi osim u ratnoj. u jednu takvu primitivnu situaciju. u cijelom preostalom dijelu. voj­ na epoha je morala biti. velika socijalna operacija koja je morala da se izvrši u odgovarajućem vremenu stalnom progresijom vojnog sistema koji je dobro zamišljen i mudro praćen. Obavezno dvos­ mislen i nesiguran karakter jedne takve socijalne faze. da ispunjenost vojničkog života u znatnom dijelu čovječanstva pretpostavlja i ko­ načno određuje. obavezno. Vremenski razvoj čovječanstva predstavlja. dok industrijska epoha ne sadrži drugi opšti tok sem ovog. vojna aktivnost je morala evidentno da ostane bez predmeta i hrane. čak i danas ο tome formirati slaba predstava u pogledu izuzetnih poje­ dinaca koje industrijska disciplina ne može dovoljno da savije i ko­ je nam. obavezno vojne kada se ograni­ čimo da tu posmatramo samo jednostavna privremena razmatranja. po svojoj prirodi. kako ću to. sasvim promašena. tako da ne krije postepe­ ni uspon industrijskog duha čiji je progresivni dolazak bio tako ubuduće pripremljen kako treba. kao namijenjenu da organizuje neophodnu pos­ tepenu pripremu <za kasnije ispunjenje industrijskog života koja je tako neopozivo i izričito nametnuta uprkos našoj urođenoj averziji za rad u najvećem dijelu čovječanstva u kojem je radni kontinui­ tet postao odmah prvi krajnji uslov. Pravi užas ikoji nam uliva danas ova tako dugo univerzalna institucija. Prenoseći se. kako se to radilo u našom evropskom nizu progresivnih osvajanja Rima. onom u našim kolonijama koje čini. Otuda proizilazi. Mada je svaka diskusija na tu temu ovdje preuranjena. Dok industrijska aktivnost predstavlja spontano ovo divno svojstvo da može da bude istovremeno stimulasana kod svih je­ dinki i kod svih naroda a da uspon jednih ne mora da bude nes­ pojiv sa usponom drugih. u tom smislu pretstavljaju. vojničkog života i da uvijek više pripremi krajnju nadmoćnost industrijskog života.ine defanzivne organizacije u prvu ofanzivnu organizaciju. Ovo prirodni uspon ratničkog duha nije bio samo neophodan za prvobitnu konsolidaciju političkih društava. morao je prvo da se bitno sastoji. na izvjesnom stepenu. a zatim. sami principi koje sam upravo naznačio. je bila u starim vremenima. no. ovaj voj­ ni režim je morao da svuda ima za neophodnu političku osnovu. radnika od kapitaliste. pravu političku grozotu. sve više i više. organizovano ropstvo usred industrije. tu. dak­ le. tako da je duhovna vlast tamo mogla prvo samo da bude čisto teo­ loška. začarani krug koji je savršeno analogan onome koji smo prepoznali u duhovnom. između teološkog i pozitivnog duha. s jedne strane. Bez ovog neophodnog uslova. bitno ograničena na vremena nedovoljnog postepenog izvršavanja prethodnih uslova za koje je bila određena da ostvari. koliko to naša misao može da učini. neop­ hodna opšta intervencija prelazne situacije koja savršeno liči na me­ tafizičko stanje intelektualne evolucije gdje je čovječanstvo moglo da se oslobodi. pored ove ne­ ophodne zavisnosti. još neodređenog. kako će nam to jasno po­ kazati sva istorijska analiza. odnosi se naročito na to da moramo biti spontano ras­ položeni da je ocijenimo prema modernom ropstvu. uglavnom. koliko j to moguće. Od tada. on je naročito up­ ravljao njihovim stalnim povećanjem koje nije moglo da se vrši drugačije bez jedne pretjerane sporosti. Tako. individualno ropstvo proizvođača da bi omogućili ratnicima slo­ bodan i puni razvoj njihove karakteristične aktivnosti. čak u nehotič- 293 .nikada osnovni uslovi pomoći ne bi mogli postati neodoljiviji. staru ljud­ sku vrstu. na kraju. pod­ jednako degradirajući način za obojicu: dok je staro ropstvo. sa potpunom evidentnošću. za konačni razvoj ljudske industrije. Tako. tako je njena nadmoćnost od ovog neizbježnog toka počela da stalno opada. moram da naznačim. iz srećnog spontanog uspona prethodne tendencije. pored uzaludnih poetskih snova ο prvobitnom os­ nivanju političkih moći ne bi se moglo sumnjati da prve vladavi­ ne nijesu morale biti. neizbježni pritisak ko­ ji čini čak glavnu socijalnu dužnosti jednog takvog režima raz­ matrajući sav civilizovani svijet. u protivnom. na izgled. međutim. objasniti na direktan način u istorijskom dijelu ove knjige. jasno je. politič­ ku scennu. sa ne manje očiglednosti. u jednom i drugom slučaju. Sav se ovaj skup atributa divno prilagođen prirodi i potrebama primi­ tivnih društava koja nijesu. tako da konačno odredi njihovo spontano učešće u istom socijalnom progresu. kao što ću to uskoro objasniti. Ma kako nepobitna morala tako da postane politička potreba za prvobitnom evolucijom čovječansva. jednog dugog jačeg bav­ ljenja vojnom aktivnošću tako neophodnom kao i neizbježnom. pot292 činjavajući proizvođača vojniku težilo da paralelno razvije njihove suprotne aktivnosti. Ali. će nam objasniti kasnije. ukoliko je industrijski život mogao da nastavi svoj postepeni razvoj. ne bi mogli da ne priznamo odgovarajuću potrebu ove snažne stimulaci­ je imajući dovoljno u vidu cjelinu stvarnih uslova ljudskog raz­ voja.

međutim. Ova prelazna faza nije još potpuno iz­ vršena. nikad ne sprečavaju neizbježno. dosta da ovo postepeno potčinjavanje jed­ ne takve vještine propisima stvarne nauke je uvijek bilo gorko 295 . drugačije osim preko religiozne vlasti sa kojom su se ratni vođe onda prirodno postavile. uostalom. neophodno učešće teološke filozofije. Jedno takvo dodatno objašnjenje mora da sadrži naše doka­ zivanje u njegovom najvišem stepenu preciznosti i postojanosti. cilj postaje tako širok a učešće tako indirektno da. a ne nijedne druge. Bez ove unutrašnje korelacije sa teološkim duhom. u principu trostruka vremenska evolucija ko­ ja će morati da nam naizmjenično pokaže. neizbježne kasnije konflikte što će više njihov zajed­ nički politički uspon postati naglašeniji: oni su već jasno najavlje­ ni. ne bi mogla biti niti dosta kom­ pletna niti dosta produžena. dakle. sami nepobitni socijalni afinitet između nauke i industrije. uopšte. međutim. nije manje prirodno inkapatibilan sa vojnim duhom: zna se. naučni duh. slijeno i nehotično povjerenje. pre­ ma tome. stvarnu nes­ pojivost koja. sama po sebi. između dva elementa pozvana da vrše analogne funkcije i da je ona stalno dr­ žala u zavisnosti postepeno povećanje jedne od stalnog pada dru­ ge. kombinovana sa neizbježnom superiornošću bogatstva. Ma kakve bile. nesporne i važne usluge ko­ je je. slabošću naše prirode moraju biti tako često sklone da ne poznaju njihovu neophodnu koordina­ ciju i da preziru opšte granice njihovih uzajamnih prava. ukratko izložimo neophodni princip. uprkos razlici nji­ hove prirode. prvo između teo­ loškog i vojnog duha. da nijedan vojni režim ne bi mogao da se učvrsti a da. odgovarajuće zahtjeve: u početku. zaista. bilo takođe. osnov­ ni razvoj čovječanstva. instinktivnom odvratnošća ove za karakterističnu ap­ strakciju istraživanja prve i radi pravog ponosa koji je animira. njena vlastita priroda. bitno je dovoljno za naš cilj da mu. Takva je. u bilo kojoj epohi. bez sumnje. u ovom pogle<-Ί. jako osjećali i dovoljno poštovali svi ljudi viso­ kog dometa koji su stvarno učestvovali u jednoj ili drugoj. u modernim vremenima. bi moglo postojati. u protivnom. ovdje. učinila prirodna filozofija. koja je. očialedno je da vojni duh ne bi nikada moPîo iswuniti visoku socijal­ nu namjenu koja mu je bilo određena za cjelinu ljudske evoluci­ je. rastu i istovremeno opadaju. Ma kako morala ovdje biti kratka ova opšta indikacija. utoliko više širine i jačine ukoliko cilj postaje važniji i indirektniji i uko­ liko su zatim. takođe između dvije prelazne funkcije metafizičara i prav­ nika. isto tako. traje počiva­ jući prethodno samo na dovoljnoj teološkoj potvrdi. voljno ili instinktivno. istovremeno intelektualnom i mo­ ralnom koja uliva jednoj prirodnu potčinjenost radova druge. očekivati sa nji­ hove strane. sa toliko energije. je nemoguće svakom filozofskom duhu da ne bude prvo. ratnog duha u instinkt proizvođača. zaista. Ali. je ponekad. np. uostalom. U sadašnjem slučaju. tako apsolutnog po­ koravanja duha. r'--'"•• smanjenje i blizina cilja ne propisuju. uprkos neodoljive sile političkih rivalstava. treba. njihov osnovni afinitet. običajima discip­ line koji su već duboko sažeti. nakon ovog spontanog takmičenja ko­ je u svakom ljudskom učestvovanju mora obično dobiti. Kako uni­ verzalno iskustvo svjedoči. u čitavoj prošlosti. da di­ rektno prepoznamo osnovnu vezu dvije evolucije opisujući dovolj­ no prirodni afinitet koji je uvijek morao da vlada. bez koje unut­ rašnja podređenost koju zahtijeva. isto tako njegov plavni cilj je mogao biti potpuno ostvaren sa­ mo u starim vremenima gdje su se dvije moći nalazile obavezno koncentri'sane. kod istih vođa. ratnoj vještini. kad bi se nasuprot desila. među elementima modernog režima. duboko rivalstvo izme­ đu spekulativne i aktivne moći koje. uglavnom. može se biti sigurno da one pripadaju obavezno je­ dinstvenom režimu. naročito je evidentno da u bilo kojem poli­ tičkom sistemu mora da tu postoji stalno. tako da ga učini potpuno pogodnim da odmah posluži kao racio­ nalna osnova našoj kasnijoj čitavoj istorijskoj analizi. pravog rivalstva samo između različitih eleme­ nata istog političkog sistema. teološku i vojnu moć i koju su. prema najvećim ratnici­ ma. u principu. bilo unutrašnojm antipatijom. malo obične energije sooiialnih veza koie su ioš nesavršene. naročito je važno za jako so­ ciološko dokazivanje čiji politički dodatak tako skiciramo. dosta visoko ο realnoj očevidnosti ovog značajnog slaganja. Važno je. da zabilježimo da bilo koja duhovna vlast ne bi mogla dovoljno od­ govarati osnivanju i konsolidaciji vojne uprave koja posebno zah­ tijeva. u naprednijim vremenima. Svaka epoha nameće. jako iznenađen bitnom analogijom koja spontano pretstavlja ovu nepobitnu progresiju sa našim prvobit­ nim zakonom ο obaveznoj sukcesiji tri glavna stanja ljudskog du­ ha. zaista. Kada su ove neophodne zamjerke tako odstranjenje. prikrio u očima filozofa. ma kakva mogla da budu njihova uobičajena osporavanja : stalna borba bi dokazala. zatim između naučnog i industrijskog. Manje više naglašeni rivalitet koji je tako često poremetio opštu harmoniju između teološke i vojne moći. da se obezbijedi stalna pomoć. HDeciialnim putevima. Ma kakav 294 bio. po svojoj prirodi.Ι. bez sumnje. Razumije se. sredstva različitja i nezavisnija a da. ništa ne sprečava više da prvo primjetimo direktno osnovnu vezu koja spon­ tano spaja. rađaju se.noj opštoj podređenosti koja je sve više i više naglašena. stalna saradnia bi ostala nedovolj­ na i privremena kad ne bi bila potvrđena odgovara ju ćirn teološ­ kim uvjetan f m a završavajući spontano. mada obavezno nejasna. Sto se tiče vlasti koje su uvijek podjednako snažne. osim ove očigledne sličnosti. učestvovanje u zajedničkoj namjeni. naročito. suviše često pomije­ šano sa gnusnom servilnošću koji nji« nikada moffla da bude sem izuzetna. i. uopšte. ne dozvoljava uopšte. Ali. zbog običaja stvarne rasprave koju obavez­ no teži da propagira. može danas da bude ocijenjena direktnom intuicijom. uprkos.

koliko je to mo­ guće. protiv opšteg uspona teološkog duha sa potpuno religioz­ nog gledišta od kojeg su naši najrevnosniji konzervativci obično vr­ lo udaljeni danas. kako treba. u njoj samoj. osim me­ đusobnog stvarnog afiniteta dvaju bitnih elemenata prvobitnog po­ litičkog sistema. kao i slični opšti interesi. pogodnom sposobnošću. Mi smo. uostalom. krajnjom reorganizacijom modernih druš­ tava. ova kritička pomoć može lako da pokaže kakvu snagu i kakvu efikasnost će spontano morati da dobiju ove opšte veze ka­ da taj veliki politički dualizam bude mogao da. manje bezbožna od njihovog racionalnog predviđanja. jer. manje neophodna. upravo zato što dva elementa nijesu u to još uložena od njihovog delinitivnog političkog uspona. po svojoj prirodi. obavezno sjedinjuju da bi stalno uspostavili neophodnu kombinaciju. u obrnutom smislu za po­ litički uspon teološkog duha. u osnovi. filozofija će možda os­ jećati vše prepreka da im prizna sličnost porijekla i opredjeljenja. ne manje unutrašnju nego spontanu. sa toliko očiglednosti. uglavnom. Prema logici. da je naša pažnja naročito privučena na neophodnu pomoć kojom su se uzajamno snabdjele za jednu takvu prethodnu opera­ ciju. vrlo pogodno postavljeni da ga najbolje ocijenimo. priznati da je religiozni duh na svoj način manje antipatičan od samog vojnog duha u vrijeme jačeg uspona industrijskog duha. Može se prvo vjerovati da je jedna takva koordinacija. to je jedino zahvaljujući tehničkoj mudrosti koja je znala da ruku­ je. ovdje više na sociološkom principu ove obavezne solidarnosti dvije političke moći koje će nam istorijska analiza uskoro pretstaviti. i kada. u svoju korist. Ali. da bi bolje pripremili našu istorijsku analizu. mada je već njihov socijalni razvoj dovoljno naglašen. da suviše apsolutna nadmoćnost re­ ligioznog duha teži obavezno. Mi ćemo. naročito odgovara. Ali. jedno dublje ispitivanje će stal­ no učiniti da primijetimo neophodnu efikasnost vojnog režima ra­ di konsolidacije a naročito radi širenja teološke vlasti koja je talko razvijena stalnom političkom primjenom kako je sveštenički in­ stinkt to uvijek stvarno osjetio. Pošto sam tako dovoljno opisao dvostruki politički afinitet za naš današnji predmet koji duboko ujedinjuje jedan za drugi dva glavna elementa svakog od dva krajnja stanja svojstvena osnovnoj evoluciji čovječanstva. ovdje u principu dovoljno objašnjen. u ma­ nje više naglašenim stepenima. 296 Već sam označio. Kada naučna i industrijska moć budu mogle da dobiju. treba. kao stalno povezane da se konsoliduju i da se uzajamno isprave. kao što ću to istorijski objasniti u tri slijede­ ća poglavlja. dok nijedno isključivo vojno nije bilo poznato. dakle. svaka aktivna intervencija čovjeka da poboljša. Socijalni afinitet pri vremenskih vojnih moći za teološke duhovne moći je. tako da razvije svoj srećni civilizacijski uticaj neutrališući. na osnovnom principu koji je već im­ plicitno utvrđen u čitavoj ovoj Raspravi i koji duboko pod­ ređuje jednu drugoj. kao da sas­ tavni dio rastuće dekadencije pravog vojnog režima u postepenom početku svake glavne promjene. pošto je bilo čisto teoloških društava. u pedest šestoj lekciji. na direktan kao i na očigledan na­ čin. kako se to može provjeriti u toliko raznih krajnjih prilika. pomažući stvarno njene vlastite napore protiv njenog glavnog antagonizma. njihovo ra­ dikalno rivalstvo bude jednako naglašeno. stvarno poznavanje zakona prirode i djelovanja čovjeka na spoljnji svijet. Bilo bi nekorisno da insistiramo. Politička proš­ lost ova dva osnovna elementa moderno" sistema koja se mora­ la ovdje uglavnom sastojati u njihovoj zajedničkoj postepenooj zam­ jeni elementa koji odgovaraju starom sistemu sa socijalnom moći. kao što sam to objasnio u toliko važ­ nih pogleda. još nepobitniji od onoga koji je upravo opisan. u raznim djelovima ove Rasprave. dok zajednička borba protiv starog političkog sistema mora spontano sadržati neizbježna neslaganja. ovdje gore. Zaista. Ne bi se mogla više osporavati pri­ rodna antipatija industrijskog duha koji je razvijen do dovoljnog stepena. Tako. dakle. da umrtvi industrijski uspon čovječanstva pretjeranim osjećanjem glupog optimizma. u osnovi. prema pravilima jed­ ne čisto ljudske mudrosti ne mora izgledati. Ne bi mogli. Da se ne bi zaus­ tavljali ovdje posebno.oplakivano od strane najbolje okarakterisanih ratnika. kako ću to objasniti posebno. voljna izmjena fenomena. ne priznati. bilo bi nekorisno da izričito izvršim istu fi- 297 . nema sumnje. sličnost principa i interesa koji ne bi mogli biti ozbiljno ospo­ ravani. u istom osnovnom cilju. iz­ među dvije moći koje su svuda morale da učestvuju u skupu ljud­ ske evolucije. danas. visoki po­ litički uticaj kojim je postepeni uspon ljudske industrije morao na­ ravno pomoći progresivni uspon naučnog duha u neizbježnom an­ tagonizmu prema religioznom duhu ne računajući važnu svakodnev­ nu stimulaciju sa kojom se međusobno napajaju industrija i nau­ ka kada su jedna i druga pripremljene kako treba. varvarskoj ali strogoj. u drugoj namjeri. neophodnim kontinuitetom mudrih napora. Osnovni je dualizam moderne politike. zatim. opštu ekonomiju prirode mora sigurno da čini jednu vrstu nepravednog atentata na vladu provi­ đenja. vidi se da se zajedničke odvratnosti i simpatije. da sada pokažemo važno neophodno učešće svake od ove dvije društvene moći u politički trijumf druge. tajno neslaganje između naučnog i vojnog duha. najzad. jednoj tako opasnoj moći. dobije di­ rektno organski karakter koji mu bitno nedostaje do sada da bi upravljao. jedan i drugi pod­ jednako pretstavljaju nepromjenjive zakone koji su konačno nes­ pojivi sa bilo kojim voljama. Ako ovakva užasna posljedica nije bila češće i naročito potpunije ostvarivana.privre­ menom. zaostalih naroda. kasnije. mada su stara druš­ tva morala skoro uvijek da pokažu i jednu i drugu prirodu. neizbježnom mada . što proizilazi iz naše istorijske analize. svoju spontano nezdravu aktivnost. sav po­ litički uspon koji je za njih rezervisan.

naš osnovni zakon ljud­ ske evolucije. danas talk ο nepobitna da ne bi mogla zahtijeva­ ti. η svim zdravim naučnim teorijama. po svojoj prirodi.lozofsfcu radnju prema prelaznom stanju. u slijedećim lekcijama. u prvoj knjizi Rasprave. gledajući u djelo metafizičara i pravnika bi se mogao krivo shvatiti. Daleko od toga da se boiim da jedna takva koincidencija. neznati prava analogija između ovog običnog letimičnog pogleda i so­ ciološkog zakona za koji sam se potrudio da ovdje prikazem i koji. uostalom. treba u nasuprot. u opštem proučavanju ovog velikog feno­ mena kojim će uvijek dominirati. glavne osnove prave istorijske filo­ zofije kojima je četrdeset osma lekcija već opisala. istovremeno intelektualnog i materijalnog. razdvojene i ujedinjene srednjim vijekom. godini. Nastavak razmatranja socijalne dinamike koja su naznačena u ovom dugačkom i važnom poglavlju. neophodnu oba­ vezu polazne tačke koja je dovoljno sagilasna sa spontanim indika­ cijama javnog razuma kojem bi stvarna nauka mogla. u njemu samom. nikakvo direktno prikazivanje: samo. na direktan način. uprkos neiz­ bježnim rivalstvima. je. prema tome. u pogledu visoke opš'te potvrde ukupnog sistema mojih istraživa­ nja u vezi sa ovim važnim aforizmom pozitivne filozofije koji je tako često rwrodukovan u različitim djelovima ove Rasinrave koja nala­ zi". ne bi moglo biti precizno. duh i metodu. dak­ le. Spontana uzajamnost dvije konvergentne moći. ovdje. u svakom pogledu. kao i socijalnog i političkog. Takav će bi298 ti glavni postupni predmet šest sledećih poglavlja prema poredbe nom pregledu koji je priložen u 1830. Njegova real­ nost je. jedan bezkorisni empirijski pojam koji je do sada ostao bitno ja­ lov. u pHnci'iDU. Ne­ će biti bez koristi. može umaniiti filozofsku zaslugu mo­ jih teorijskih radova. može da bude posmatran kao naročito namijenjen da učini racionalnom i olodnom. tačnom naučnom koncepcijom. Mi sada možemo. evidentno spontana. prije nego što može da bude primijenjeno kako tre­ ba. moramo sada direktno primijeniti ovu veliku sociološku koncepciju na realnu ocjenu cjeline ljudske prošlosti. pošto sam dosta utvrdio os­ novni zakon. prethod­ no razmatranje ovog trostrukog postepenog dualizma koji je po mo­ jem mišljenju. neophodna osnova zdrave istorijske filozofije. da čini samo jednostavno produženje. i. njihov osnovni afinitet koji ne bi mogao doz­ voliti da se stvarno ugasi politička nadmoćnost jednih a da se ne uništi istovremeno filozofski uspon drugih. uostalom. da upozorim na emplicitnu saglasnost jadnog takvog zakona sukeesjie. u ovom odnosu. ne može se. uos­ talom. Da ne bih počinjao nikakvu uzaludnu raspravu epoha ο približavanju koje. duhovne i vremenske koje čine prelaznd režim. neophodan nastavak ove čiji smo princip uk­ ratko ocijenili u pogledu početnog i krajnjeg režima. završavajući. . da se time direktno ponosim. sa spontanom koordinacijm koju je obični instikt javnog razuma uvijek zajedno us­ postavljao u čitavoj socijalnoi prošlosti razlikujući tu stari i mo­ derni svijet. da gledamo kao bitno završeno neophodno dodatno objašnjenje koje je prvo iziskivalo. zaista. kako treba.

posebno. da su za pravo razmišljanje.na­ vedem samo jedan značajan primjer tih interesantnih pitanja ko­ je. pošto je u današnje vrijeme nisu. srećnu i nužnu koincidenciju. jer će se tek nakon dovoljne obrade socioloških zakona moći naučno prosuditi. a posebno kada se radi ο moždanom aparatu.ljivo odbacujući svaku suviše detaljnu ocjenu. biće mi dovoljno da ovdje . u suštini. konkretna priroda. vrlo napredna. svi izuzeti događaji ili svi podrobni detalji koje su slijepi kompilatori ispraznih anegdota tražili u svojoj nez­ reloj. inače. oslobađa od mase nevaž­ nih ili prethodnih poteškoća koje su je. čak i pošto su strogo odba­ čena sva nepristupačna ili nejasna pitanja ο raznim socijalnim po­ rijeklima koja. a nauka se. fizici. kao potpuno beznačajni. kada bi sada trebalo stvoriti stvarno konkretnu istoriju čovječan­ stva. oslobodi i najsloženijih pojava ikojima je naš um ikada mogao pris­ tupiti. Ali. treba da budu. neke pozitivne klice njene stvarne superiornosti . sre­ ćom. ona je zbog toga neosporno dokazivala svoju spontanu sposobnost da. Ako moja sociološka koncepcija bude uspjela da kroz najpotpunije proučavanje socijal­ ne serije uspostavi najzad pravu naučnu vezu između istorijskih činjenica koje su. biram. so­ cijalna dinamika bila onemogućena. u stvari. Predrasude i primjene koje. ukratko. nego i same geologije. neosporno mnogo teže posmatrati taikve pojave. treba znati potčiniti neophodnom odlaganju koje oprav­ dava njihova. postaje sve prikladnije ukoliko se po­ redak pojava komplilkuje i više specijalizuje. čije bi neposred­ no razmatranje radikalno ukočilo početak razvoja apstraktne socio­ logije. osporavali najeminentnijih umova. svakako. bilo bi. ovo nam je pružilo nove prilike da shvatimo. sputavale i koje se nisu mogle prevazići zbog krajnje aktuélne nepotpunosti naših realnih znanja. apstraktne i konkretne. ono koje mora biti. posebno objašnjenje agensa i pozornice najpotpunije socijalne evolucije. na izgled. ne samo sociologije. Zašto bijela rasa posjeduje vrlo izraženu privilegiju osnovnog socijalnog razvoja i zašto je Evropa bila glav­ no mjesto te nadmoćne civilizacije? Ova dvostruka tema za uza­ jamno razmišljanje. jer. zauvijek. jer makoliko tada bila potrebna jedna takva kombinacija. U istraživaju pravih zakona društvenosti. što je očigledno. Moraćemo. bez sumnje. da se. izostav­ ljeni. Dakle. naj­ teže i najznačajnije. Estoriiska operacija koju ćemo sada. nedovoljno ocijenjena čak i kod ručio. pa mogu poslužiti kao stvar­ na baza zdravim. morala je. mora vezati za najprostije pojave koje bi svaki onaj koji u njima učestvuje sponta­ no mogao primijetiti u svojoj okolini kao osnovni temelj uobičaje­ nog socijalnog života. ovdje kao i na drugim mjestima na najdirektniji način. apstraktni karakter. bez kojih bi ovo pitanje stalno bilo preuranjeno i pored mudrih pokušaja koji bi. isto tako mudro. ne bi mogli sada biti zaista racionalno ocijenjeni. bez sumnje. bolje oci­ jenilo to veliko logičko pravilo. mnogo poteškoća da se kako treba kombinu302 ju sociološke koncepcije sa geološkim razmatranjima. Osnovna razlika iz­ među dvije tačke gledišta. danas. tre­ ba ga mudro odložiti do obavljanja prve apstraktne obrade osnov­ nih zakona socijalnog razvoja. pruži sva posebnija i preciznija objašnjenja koja će postepeno postati neophodna. sistematski ostavljamo za neku naučno napredniju epohu. Bez sumnje. pa čak i državnika. U tom smislu. dakle. u tom pogledu. makoliko bio velik interes koji takva istraživanja mogu ima­ ti. Svaki prethodni dio ove Rasprave nauiku sve obične pojave uvijek najhitnije za razmatraje. bilo za teoriju ili za praksu . sada naviknut na ta racionalna odgađanja u . u tom smislu. bez sumnje. herniji i bio­ logiji još se prije može koristiti. s obzirom na njegov veliki značaj. nedo­ voljni. kao što sam pokazao u 48. gotovo još uvijek preovladavaju u političkoj filozofiji. na osnovu prethodno navedenih obrazloženja. proučavanje monstruoznosti itd. predstavljaju. još jednu potvrdu i dalje nezrelosti tog finalnog dijela prirodne filo­ zofije: one spontano moraju podsjetiti na nedavna vremena kada su se u fizici smatrali dostojnim pažnje samo neobični efekti grm­ ljavine ili vulkana itd. prema svojoj prirodi i namjeni. usuđujem se reći. u tom smislu. naučiti da jedan veliki broj nepredviđenih pitanja konkretne sociologije. sve. suviše produžavaju nezrelost jednog tak­ vog proučavanja kod većine savremenih filozofa. u sociološkim proučavajima jer. Isto bi tako bilo sa raznim man je-više površnim uticajima klime. na osnovu toga. već tako upadljivo u astronomiji. koji bi se si­ gurno pojavili u konkretnom proučavanju ljudskog razvoja i koji. uopšte. očigledno imalo. podstaći inteligentnu radoznalost filozofa. ipak. sa svakodnevne tačke gle­ dišta. mogli dati samo djelimične i izolovaine preglede koji su. zbog svoje prirode. iracionalnoj radoznalosti. rase i drugog. više nego jedanput. danas poznate svim obrazovanim ljudima. naučnim spekulacijama. u današnje vrijeme se. inače. čak i kod najboljih duhova. lekciji. bez kojeg bi. pređuzeti da bis­ mo stvorili dinamičnu sociologiju koja treba da ima. što veoma ističe krajnji značaj jedne takve filozofske podjele čije ispitivanje ne bih baš mnogo prepočestiti duhovi. zbog prirode te teme. Ne bi se moglo sumnjati u to da je potpuno mijenjanje tih prvih in­ telektualnih navika više bilo potrebno socijalnoj nauci nego svim drugim osnovnim naukama. ipak 303 . usuđujem se da unapred kažem da je ona time već vjerovatno dovoljno realizovala sve ono što je. iako je ona. Tačno je da je. Tako. još uvijek. očigledno. svakako. gotovo isključiva tema naše istorijske operacije. prema tome. u principu. Da bi se pomoću posljednjeg uvodnog razjašnjenja. ne bi mogla uspješno realizovati zbog suviše nesavršenog sta­ nja. Uklanja.pogledu naj­ prostijih pojava ne bi mogao. uglavnom. u biologiji. na primjer. ma kakav interes i značaj ovakvo istraživanje. Ljud­ ski duh. soontano je.. nepremoetive teškoće. ona ostaje u stvari. u karakte­ rističnoj organizaciji bijele rase. kroz kas­ niju obradu. već na prvi pogled se primjećuju.

očigledno. na primjer. da su te informacije. Ta n u ž n a nedovoljnost nije posljedica toga. mogu se naslutiti. r a z m a t r a l a sve. kasnije. na osnovu p r e t h o d n i h r a z m a t r a n j a . s m a t r a j u zadovoljavajućim. š t o bi se p r v o moglo pomis­ liti. Pošto je. bila povoljni­ ja za razvoj glavnih prehrambenih kultura. bez sumnje. realno sagledavajući teškoću koju na taj način t r e b a prevazići. Dakle. n e m o g u ć e je da se ne p r i z n a logička nužnost da se ta velika disku­ sija k o n k r e t n e sociologije. s jedne strane. m o r a vladati u racio­ nalnoj primjeni istorijskih p o s m a t r a n j a . Ali da bi se o n a spriječila ili p o t p u ­ n o razbila. u stvari. p o o v o m p i t a n j u . uvi­ jek dozvoliti da se s a m s t r o g o p r i d r ž a v a m tog značajnog pozitiv­ nog logičkog p r a v i l a . ne bi moglo. Ali. su­ p e r i o r a n u m e n t a l n o m s i s t e m u s k o r o s v i h ljudi. možda. do sada m a l o p r o š i r i v a n e i n e p o t p u n e . veliko bogatstvo gvožđa i uglja u tim privilegovanim kraje­ vima. glavni a t r i b u t i opštu koordinaciju t i h raz­ n i h faza. i koja je n u ž n a posljedica n e ­ j e d n a k o g k r e t a n j a t i h r a z n i h p o r e d a k a misli koji s u morali. iz jednog ili drugog razloga. u fizičkom pogledu. metafizičko ili p o z i t i v n o stanje osnovnog filozofskog sistema ljudskih koncep­ cija. bez tog opšteg i p r e t h o d n o g razjaš­ njenja se. P r e k o tog d v o s t r u k o g uticaja. m o r a l i u t i c a t i . do o d r e đ e n o g stepena. m a n j e opšte i n a p r e d ­ nije kategorije. p o ­ s e b n o ocijeni neophodnost filozofskog odlaganja čiji s a m s t v a r n i opšti princip d i r e k t n o p r e t h o d n o pokazao. n e m o gavši ići u korak. jasno je da je u toj istoj sredini. b a r u njihovoj osnovnoj 1 Takve su. Isto tako. sigurno. s v a k a k o . kontakte koji su olakšali buduće odnose. koje. spon­ t a n o t a k m i č e da bi se j a s n o odredio najosobitiji i najkomplikovaniji p o r e d a k osnovnih pojmova. s ovog ili onog gledišta. d o b r o p r i p r e m l j e n na osnovu uobičajenih pozitivnih spekulacija d r u g i h p r i r o d n i h pojava. nju t r e b a vezati za j e d a n više u n u t r a š n j i i jači uzrok za. očigledno je da će biti potrebno da se svaki prethodni navod prvo izloži vrlo ozbiljnoj naučnoj reviziji. dovoljno j e d a s e ovdje u t v r d i . ostaje još j e d n a s e k u n d a r n a nesigur­ nost k o j u m o r a m . pa čak i da u s ­ mjeri njihovu kasniju o b r a d u . pored termoloških pred­ nosti u umjerenom pojasu. na primjer. odsustvo svake z d r a v e sociološke teorije sposobne da procijeni p r a v i n a u č n i d o m e t s v a k o g pogleda. s p o n t a n o utvrđuje. egzistencija divnog mediteranskog basena oko kojeg je. a što n i s a m m o g a o da u r a d i m u p r e t h o d n o m poglavlju. istovreme­ no. i teološkog stanja n e k e kasnije kategorije. ne s a m o zbog njihovog ličnog značaja koji je. sa hemijske tačke gledišta. za razvoj najdra­ gocjenijih domaćih životinja. b a r s a m upozorio čitaoca koji će t a k o moći s p o n t a n o da ispravi slučajna o d s t u p a n j a koja bi me neosjetno odvukla. koja je. pa čak i a k o se uspiju sakupiti. Ova p r i v i d n a konfuzija mora. Ali. sumnjiva objaš­ njenja jednog takvog pitanja. sa biološke tačke gledišta. Slično tome. n a osnovu koje i n t e l e k t u a l n e kategorije t r e b a p r o v j e r i t i p r a v o s p e k u l a t i v n o s t a ­ nje n e k e epohe. u j e d n u s t v a r n o racionalnu odluku. shvatila njihovu d u b o k u nedovoljnost. osnovni zakon evolucije. na očito svojstvo evropskih zemalja da posluže do sada k a o glav­ 1 na pozornica te n a d m o ć n e evolucije ljudskog r o d a . na način koji više zadovoljava. a s druge. prije nego što n a p r a v i m k r a t k u ocjenu socijalnog razvoja. mora. ali. t . ovakve skice su još daleko od toga da budu dovoljne za stvarno pozitivno objašnjenje pomenute pojave: a kada odgovarajuće formiranje socijalne dinamike. 304 cjelini: a ja ne s u m n j a m da s a m o ta indikacija koja se odnosi na t a k o k a r a k t e r i s t i č a n slučaj. bez obzira na stvarni značaj koji se može pridati takvim pogledima. s t a l n o d o m i n i r a t i k a r a k t e r t a k v o g t i p a ljud­ skih spekulacija. j . n e podstiče čitaoca d a p o s v a k o m a n a ­ lognom pitanju koje bi dalje ideje mogle postaviti ili izazvati. već dobijene dokaze po t o m pitanju. zaš­ tićen od svake samovolje. p o r e d a k m o r a l n i h i socijalnih ideja koje uvijek t r e b a d a b u d u n a d m o ć n a osnova j e d n e t a k v e od­ l u k e . razni fizički. sistematski odlaže sve dok se a p s t r a k t n o ne donesu osnovni zakoni društvenosti. sa d r u g e t a č k e gledišta. uopšte. s v a k a k o . u p r k o s stalnoj težnji ljudskog d u h a ka j e d i n s t v u m e t o d e i homogenosti d o k t r i n e . p r e m a h i j e r a r h i j s k o m z a k o n u d o n e s e n o m u p o ­ četku ove Rasprave. prvo. hemijski. određivanje osnovne m e t o d e za definisanje sukcesivnih e p o h a koje ćemo m o r a ­ ti ispitati. do s a d a uticati na često i s t o v r e m e n o postojanje metafizičkog s t a n j a izvjesne i n t e l e k t u a l n e kategorije. vezujući ih uvijek za odgovarajuće teološke. u cilju sprječavanja s v a k e b i t n e konfuzije. na odgovarajući način o k a r a k t e r i s a n p r a v i d u h koji. svi n e o p h o d n i elementi. bilo fitološke ili zoološke. Dakle. k a d a bi neki u m . zasnovanoj na cjelokupnoj prirodnoj filozofiji. ta filozofija t e š k o može sebi da postavi. već i kod s a m i h filozofa zbog njihovog racionalnog položaja na kraju s t v a r n e en­ ciklopedijske hijerarhije. inače. neće mi. o d m a h bi. u s t a n o v l j e n e na početku o v e Rasprave. Krajnja n o v i n a i v r h u n ­ s k a teškoća n a u k e koju nastojim da stvorim. je mnogo doprinijelo da se ubrza evolucija ljudskog roda.su svi prirodnjaci d a n a s vrlo d a l e k o od p r i k l a d n e saglasnosti u t o m pogledu. samim tim. često je m o r a o do­ voditi do toga da se. Tek pošto n o v i m e n t a l n i r e ž i m b u d e u m o g u ć 305 . bude omogućilo da se direktno priđe takvom objašnjenju. i n t e l e k t u a l n i m k a r a k t e r o m svake epohe. Ali. u stvari. R a d i k a l n o nejasni d u h teološko-metafizicke filozofije koji još uvijek vlada u s v i m socijalnim p r o u č a v a n j i m a . izazove m u č n u neodlučnost u odnosu na pra­ vi filozofski k a r a k t e r odgovarajućih v r e m e n a k o d onih koji nisu d o b r o shvatili njegov p r i n c i p . i raznovrsnost koja je uti­ cala na uzajamni socijalni podsticaj. prvo došlo do vrlo brzog socijalnog razvoja čim je pomorstvo dovoljno napredovalo da omogući korišćeaije tog drago­ cjenog posrednika koji je nudio svim primorskim nacijama. da preciznije dovršim. I na kraju. svi glavni motivi se. Ipak. morala biti podstaknuta. svakako. brzo razbiti. nužno. da u početku. civilizacija. pa čak i biološ­ ki uslovi koji su. preostaje mi još. u t o m pogledu.

nosti da dopre do te krajnje kategorije. ali bez bitnog uticaja na njen pravi karakter. pa čak i kada za najjednostavnije među njima započne pozitivno stanje: slično tome. odgovarajuća evolucija se može smatrati potpuno realizovanom. metafizičku epohu. u svakoj fazi. treba pro­ dužiti do rađanja pozitivnosti tog nadmoćnog poretka ljudskih kon­ cepcija. konstatuju neophodne klice sli­ jedeće faze. ova uz­ gredna razmišljanja bi se mogla koristiti samo za pod-ipodjelu epo­ ha do stepena ο kojem je. moramo smatrati da teološka epoha postoji sve dok moral­ ne i političke ideje budu čuvale bitno teološki karakter. u užem smislu. SADRŽAJ Ο sociologiji Ogista Konta — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 5 Kurs (Tečaj) pozitivne filozofije Prvo predavanje — Drugo predavanje — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 19 21 23 47 71 Piščevo obaveštenje uz prvo izdanje — Četrdeset šesta lekcija — Četrdeset sedma lekcija Četrdeset osma lekcija — Četrdeset deveta lekcija Pedeseta lekcija — — Pedeset i prva lekcija — KRAJ ČETVRTE KNJIGE Pedeset druga lekcija — H3 121 1 9 5 221 225 — — — — — — — — — — — 301 306 . uprkos prelazu drugih intelektualnih kategorija u čisto metafizičko stanje. Tako. suviše rano brinuti. na primjer. za sada. Takav postupak će omogućiti da aspekt svake epohe bude izražen kolikogod je to moguće i da se jasno uoči spontano prip­ remanje slijedeće epohe. uglavnom poslu­ žiti samo zato da se. do tada. bez ikakvog straha ili nade da se može vratiti u prijašnje stanje: brže napredovanje opštijih i manje kompliikovaniih kategorija može.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->