Biblioteka

Prevodi

AUGUSTE CONTE

Ogist Kont KURS POZITIVNE FILOZOFIJE, Prevod i priprema: dr Radomir Lukić Urednici prof, dr Ra tko Božović Dragan Vukčević Izdavači: ΝΙΟ »UNIVERZITETSKA RIJEČ«, NIKSIĆ CENTAR ZA ISTRAŽIVAČKO-IZDAVAČKU DJELATNOST RK SSO CRNE GORE Za izdavače : Janko Brajković Srđan Darmanović Tehnički urednik: Rajko Babović Ti raž: 1000 primjeraka

KURS POZITIVNE FILOZOFIJE
ČETVRTO IZDANJE prošireno« predgovorom jednog učenika i proučavanjem razvoja pozitivizma

YU ISBN 427-0112-9 Štampa: »Kultura«, Backi Petrovac Nikšić 1989.

Ο SOCIOLOGIJI OGISTA KONTA

Ogist Kont (Auguste Conte) rođen je 1798. u Monpeljeu u mo­ narhističkoj katoličkoj porodici, koja je jako uticala na njegova ka­ snija shvatanja. U suprotnom pravcu uticala je na njega Politehnička škola u Parizu, revolucionarna i jakobinska, koju je pohađao i u kojoj je kasnije služio kao ispitivač i korepetitor. Zalazeći u go­ dine, ponovo se vraća konzervativizmu, pa čak pada i u mistiku, osobito pod uticajem jedne pobožne žene, Klotilde de Vo, s kojom je imao kratkotrajnu sentimentalnu vezu. Na njegove naučne po­ glede važan je bio uticaj Sen-Simona, čiji je sekretar u mladosti bio. Umro je 1857. Kont je bio poznati matematičar i čovjek širokog enciklopedij­ skog znanja. Bio je plodan i kao pisac. Glavna su njegova djela TE­ ČAJ POZITIVNE FILOZOFIJE u šest knjiga (1832—42), osnovno djelo, u kome je obrađena i sociologija; SISTEM POZITIVNE PO­ LITIKE ILI SOCIOLOŠKA RASPRAVA KOJOM SE USTANOV­ LJAVA RELIGIJA ČOVJEČANSTVA (1851—4) i SUBJEKTIVNI SISTEM ILI UNIVERZALNI SISTEM SVOJSTVEN NORMALNOM STANJU ČOVJEČANSTVA (1856). Kao mislilac, Kont je tipičan primjer nedoumice na raskršću društvenih epoha, pa i filozofije. On je, s jedne strane, empirist-pozitivist, koji svijet hoće da objasni naučno, pozitivistički, čime se izražava nov stav prema svijetu, koji donosi nov način proizvod­ nje, kapitalizam; s druge strane, on se zaustavlja na tom pravcu i vraća se ponovo u staru, srednjevjekovnu mistično-religijsku sko­ lastiku pokušavajući da izgradi novu religiju s »prirodnim«, socio­ loški shvaćenim božanstvom. Okovi stare misli srednjevjekovnog feudalizma nijesu mu dopuštali da se pojavi kao nosilac nove, čisto pozitivne misli. Ipak, ovi nanosi mistike i religije nijesu bili do­ voljni da prevladaju nad novom, pozitivističko-empirijskom suš­ tinom njegove misli, te ona zadržava sav svoj istorijski značaj. Ovi mistično-religijski činioci zato ostaju samo svjedoci napora koje je novi pozitivistički duh morao da učini da bi izišao na pravi put, ali i opomena da čist pozitivizam ne može uspješno da rješava ne-

ka duboko filozofska pitanja, koja prevazilaze iskustvo (i koja su, uostalom, i osnovna pitanja filozofije). Iako je ovdje riječ ο Kontu kao jednom od osnivača sociologi­ je, treba istaći da~ee--on nije ograničavao samo na sociologiju. On je sébe smatrao filozofom i izgradio je sistem filozofije zasnovan najozitivizmtl· k-aejioiorn filozofskom pravcu. U suštini on je svo­ ju pozitivnu filozofiju izgräHrö~Tcäo sintezu nauke, — dakle, kao naučnu filozofiju. Tek u okviru te filozofije izgradio je i svoju so­ ciologiju, kao njen dio. Izlažući tako rezultate nauke, on je dijeli na šest djelova, posebnih nauka, koje se raspoređuju u sistem pre­ ma svojim predmetima. Ovi predmeti se pak pojavljuju istorijskim redosljedom, onako kako se pojavljuju u prirodi, na osnovu zako­ na evolucije. Ukoliko se kasnije pojavi, vrsta pojava je utoliko slo­ ženija od prethodnih vrsta i služi za bolje razumijevanje prethod­ ne vrste, kao što se i sama objašnjava njome. Tih šest nauka su po Kontu matematika, astronomija, fizika, hernija, biologija i naj­ zad društvena fizika, kojoj je kasnije dao naziv sociologija. Izlažući tako svoj filozofski sistem u »Tečaju pozitivne filozo­ fije«, Kont ipak najveći dio izlaganja posvećuje upravo sociologiji, što je i opravdano, pošto smatra da su društvene pojave (koje se u istoriji prirode javljaju najkasnije) istovremeno i najsloženije. Tako je Kontova filozofija jedna vrsta enciklopedije nauka, suštinski različita od ranije, spekulativne filozofije, koju on odba­ cuje kao zabludu. Ali on se na tome ne zadržava. U stvari, njegov osnovni cilj nije niti istorija ljudskog saznanja ni ljudskog društva, odn. zasni­ vanje sociologije. Ovo poslednje je došlo samo kao popunjavanje jedne praznine, koje je bilo neophodno da bi se dopunilo ljudsko saznanje svijeta, čovjeka i društva. Ali samo to potpuno saznanje, ta pozitivna fîlozofija, teorijsko znanje, nije ništa drugo do sred­ stvo za ono što je mnogo važnije, za racionalnu naučnu djelatnost na daljem i konačnom uređenju društva naučnim, pozitivnim me­ todom — za jednu pozitivnu, naučnu politiku, koju Kont izlaže u svom sljedećem glavnom djelu — SISTEMU POZITIVNE POLITI­ KE. Jer on je u stvari društveni reformator, koji hoće da dovrši započeto djelo francuske revolucije i uspostavi jedno na pozitiv­ nom znanju zasnovano racionalno ljudsko društvo. Ovaj svoj osnovni stav Kont izražava svojom poznatom devi­ zom: »Znati da bi se predvidjelo, predvidjeti da bi se moglo« (uti­ cati), (»Savoir pour prévoir, prévoir pour pouvoir«). Tako on po­ slije sociologije, koja pokazuje iz čega je društvo sastavljeno i po kojim se zakonima razvija, izlaže politiku, shvaćenu kao praktič­ nu primjenu nauke, ali koja i sama ima elemente nauke, jer pred­ viđa novo društvo koje nužno slijedi upotrebi naučno utvrđenih sredstava za njegovo stvaranje. Težeći da stvori novo društvo svo­ jim naučnim pozitivističkim metodom, Kont se dodiruje s Mark-

som, koji je takođe htio novo društvo zasnovano naučnim metodima i izgrađeno na isti način. Ali on ima dodira i s drugim socijali­ stičkim reformatorima, naročito Sen-Simonom, čiji je uticaj ne­ sumnjivo trpeo. Cilj ovih i drugih reformatora bio je u velikoj mjeri sličan. Svi oni teže novom, humanijem društvu zasnovanom na novom, hu­ manijem, razvijenijem, »naučnijem« čovjeku. Jedino im se sredstva za ostvarenje takvog društva razlikuju, a Kontova i Marksova po­ gotovu. Marks misli da se do novog društva može doći samo revolu­ cijom — potpunim uništenjem starog društva silom koju će upo­ trijebiti proleterska klasa, revolucionarna po samom svom lošem društvenom položaju; Kont se oslanja na filozofiju, koja treba da prosveti ljude i mirnim putem ih uvede u novo društvo, opleme­ njujući čovjeka. Ne treba revolucionarnom borbom rušiti staro dru­ štvo, kako je mislio Marks, nego, po Kontu, treba prosvećivanjem duha obezbijediti da svi ljudi uvide istinu ο novom društvu i da ovo složno i ostvare. Kont je bio konzervativac, grozio se revolucionarnog nasilja i htio je poštovanje poretka umjesto revolucionarnog haosa, pošto­ vanje autoriteta, slogu umjesto borbe, ljubav, altruizam i solidar­ nost svih članova društva i cijelog čovječanstva. Da se sve to os­ tvari, mora se uspostaviti duhovno jedinstvo društva u cjelini, jer ako ono ne postoji, umjesto sloge i sklada u društvu vladaće ne­ red i borba. Društveno jedinstvo je ranije ostvarivano religijom (teologijom) u prvoj eposi, a u drugoj metafizikom, ali oba sred­ stva su nenaučna, neprihvatljiva za savremeno doba, kad su ljudi došli do pozitivnog, istinskog znanja, koje daje nauka. Stoga ova mora biti temelj društvenog preobražaja, preko pozitivne filozofi­ je, koja je jedna vrsta sinteze nauke. odn. sintetička nauka. U tom osobito važnu ulogu ima sociologija, kao nauka ο društvu. Doduše, Kont je smatrao da se upomoć mora pozvati ne sa­ mo nauka nego i religija, jer ona može da pokrene osjećanja ljudi i da ih neposredno i snažno motiviše za akciju, pa i na žrtvu radi, preobražaja društva i učvršćenja njegove postojanosti u jedino ispravnom društvenom poretku. Ali i ta nova religija, kojom on hoće da zamijeni staru, fantastičnu religiju, upravo stoga i nije prava religija. To je nova. u stvari razumska, naučna religija, slič­ na onoj iz Francuske revolucije. Njena spoljna strana, ritual i ne­ ka vrsta misticizma u ovome, liči na staru religiju, ali njena unu­ trašnja strana, njen sadržaj je u stvari nauka, odn. naučni zaklju­ čak ο uređenju društva i ponašanju čovjeka. Njeno božanstvo je zato čovječanstvo naoružano znanjem, koje on naziva »Veliko biće«. Teško je objasniti ovakav preokret u Kontovim shvatanjima, čime je porekao svoje osnovne dotadašnje stavove. Objašnjenje

6

7

uticajem njegove prijateljice Klotilde de Vo. kao biologija. nego je smatrao da je veoma važan i metod upoređivanja posmatrane pojave s drugim pojavama iste ili bliske vrste. Kao pozitivna nauka (a nauka je istinska nauka samo ako je pozitivna). ο čemu će kasnije biti riječi. kao jedinstvena. makar i ne bile proste. činjenice date u iskustvu. Odavde logički izlazi i podjela sociologije na dva dijela. sociologija treba da primjenjuje pozitivne metode. U pr­ vom se proučava sastav ljudskog društva (društvena STATIKA). date u prostoru i vremenu. I možda / važnije od toga — te činjenice u svom skupu međusobno se ob­ jašnjavaju dajući takođe iskustveno provjerljive zakone društve­ nog sastava i razvoja. najsloženija pojava u pri­ rodi. kao opšta društvena nauka. najvažnije j e p o s m a t r a n j e (op­ servacija) kao sastavni. tj. međusobno zavisne. neposredno posmatranje pojave koja se nalazi pod okom istraživača. a ne ο pojedincu. Posebne druš­ tvene nauke. Kont je istakao da se društvene pojave. koje proučavaju pojave na­ stale prije nastanka društva. imaju velik uticaj biološki činioci. nepromjenljive). i glavni. to će ' se ukratko iznijeti njegovi glavni sociološki stavovi. Društvo. To ipak ne može smanjiti njegov značaj za nastanak so­ ciologije. koji je u stvari poređenje odnosnih pojava u sadašnjosti i prošlosti. Pošto je ovdje riječ ο Kontu prvenstveno kao sociologu. on je ipak pretjerao smatrajući da nauka ne može da utvrđuje uzroke pojava nego samo njihove odnose (stalne. Pri tom se. dostupnih relativno objektivnom posmatranju. Istorijski metod za Konta je od velikog značaja i jer je njegov glavni sociološki zakon ο tri stupnja društvenog razvoja upravo dobijen istorijskim me­ todom kao zakon kretanja društva u vremenu. Opravdano osporavanje se pojavilo u odnosu na Kontovo shvatanje suštine same sociologije kao nauke. a u drugom — razvoj društva (društvena DINAMIKA). Zato se po Kontu ljudsko društvo i ne može objasniti voljom i sviješću pojedinaca nego njihovim po­ vezanim djelovanjem u društvu kao cjelini. a padom u misticizam Kont je iznevjerilo sa­ mog sebe. On je sociologiju shvatio kao opštu nauku ο ljudskom druš­ tvu. ako treba odbaciti spekulaciju. U borbi protiv zamje­ njivanja pozitivne nauke spekulacijom. po Kontu ne treba od­ baciti i maštu i ako je treba potčiniti posmatranju. jer u njemu prethodna pokoljenja djeluju na sljedeća i zato se ono. po Kontu zato ne mogu potpuno da objasne pojave koje proučavaju. koji mora da ima dublju osnovu od uticaja. politička ekonomija. tj. kao. odn. čisto umovanje. iako složena pojava. što može učiniti jedino sociologija. pa se stoga mogu saz­ nati samo ο jednom jedinom naukom. koje shvatanje u osnovi proističe iz njegovog shvatanja same nauke. U društvu. Ne ula­ zeći u pitanje da li zaista postoji korjenita razlika između uzroka i odnosa ili se prvi mogu svesti na druge. pa se zato socio­ logija ne može svesti na biologiju nego mora biti nauka ο vrsti. obavezno iste za sve koji se tim metodom služe. npr. ukoliko ga ima. dio pozitivnog metoda. ali uzetom u cjelini. pa zato sociologija mora da se služi re­ zultatima svih prethodećih joj nauka. što je opravdano. Ti­ me je Kont znatno doprineo naučnom zasnivanju sociologije.. kojom se služi­ lo ranije. Kont od­ bacuje spekulaciju. Time Kont utvrđuje jedan osnovni uzroč­ ni način razvoja društva. nije ograničavao samo na posmatranje u užem smi­ slu. Otud i istorijski metod u sociologiji. kako bi se utvrdio njihov razvoj. što potvrđuje istorija društva. s pravom je isticao metod posmatranja. makako važnog. npr. pridavao istorijskom metodu. Sve . raznovrsne pojave u njemu su u skladu (sto je jedan od Kontovih osnovnih zaključaka). vrditi. što je velika zasluga kad se zna da je u dotadašnjem proučavanju društva vladao iracional­ ni. pod uticajem skolastike i teologije. što objektivnijeg. spekulativni. ipak treba reći da je time Kont znatno uprošćavao problem oštro podvlačeći nužnost iz­ bacivanja zakona iz sociologije (i nauke uopšte). razumljivo. svakako ne može objasniti glavno. U razvoju društva svaki kasniji stupanj nužno je određen prethodnim stup­ njem. jedne ličnosti. razumljivo. bez činjenica. Stvarnost je data tako reći na dlanu — treba samo dobro otvoriti oči. Pozi­ tivni metod uzima u obzir samo pozitivno utvrđene činjenice. najsloženije i najpromjenljivije. određeno je svim prostijim pojavama nastalim prije njega. Da bi se činjenice tačno saznale. jer se svaka pojava može objasniti samo u cjelovitom društvenom sklopu. Usljed toga je društvo istorijska pojava. najkasnije nastale u razvoju prirode. bez obzira na neke nedostatke i tog metoda uopšte i svog primjenjiva­ nja ovog metoda. ali se ono ne može svesti na njih. metafizički metod uz relativno male izuzetke. On je čak pominjao i metod eksperimenta gdje je moguć. Osobit je značaj. One se mogu nesumnjivo iskustveno ut'. iako može nešto do­ prinijeti objašnjenju. stupnjevima. Ipak. Shvatajući društvene pojave kao realne pojave. nasuprot svom načelnom stavu da socio­ logija ne utvrđuje uzročne veze među pojavama nego samo njiho- 8 9 .. Tako je njegov pozitivistički sistem sociologije i njene primjene u prak­ si ostao nezavršen. razvija. Za objašnje­ nje društva nema potrebe pribjeći nikakvim spekulacijama: činje­ nice su jasne. Naglašavanjem posmatranja društvenih pojava kao realnih pojava. sociologijom. upravo zato i najteže naučno tačno saznati. za razliku od životinjskog društva. ali se ne može svesti na njih. on je za­ ista znatno doprineo učvršćivanju i pobjedi pozitivnog metoda u sociologiji kao osnovnog naučnog metoda. čime Kont zasniva svoj naučno-filozofski pravac pozitivizam. U njemu se očigledno desio neki snažan unutrašnji prevrat.

Prvi je teološki stupanj. odn. bogovi i demoni. Činjenica je zaista da su sve društvene pojave međusobno povezane i da se istovremeno razlikuju od društva do društva. jer tip druš­ tva prožima sve pojave i ujednačava ih u crtama osobenih za sebe. odn. pored postojanja različitih vrsta pojava. Spontano nastali sklad se izražava u društvenom redu. opet tri ili. politetistički i monoteistički. Kont je isoaijalni optimist — on vjeruje u neprekidan bo­ ljitak čovječanstva. igra sve manju. zasno­ vana na pozitivno utvrđenim činjenicama. Ukoliko se društvo više razvija. razvija se ljudska društvenost. kao važan činilac njegovog održavanja. Razmatrajući sastav društva. Ovome. društvenim pojavama. njegov stalni napredak. kako kaže Kont. poslednjim u razvoju društva i čovjeka. usljed težnje za proširenjem. suzbija se teološko shvatanje svijeta i ovu objašnjava apstraktnim filozofskim načelima: suština. može se smatrati da je već Biblija odredila stupnjeve razvoja čovjeka i njegovog društva — prvobitan bezgrešan čovjek. kao i razum. Društvena dinamika je tijesno vezana s pojmom društvenog napretka. Pomenuti sklad među raznim sastavnim djelovima društva. ljubav). U porodici. različitog od ostalih. »mrtvi vladaju živima«. naučnom stupnju razvoja društva. Makoliko istiican kao jedna od bitnih odlika Kontovog siste­ ma. Kont utvrđuje da između čovje­ čanstva (koje u stvari predstavlja jedno jedinstveno. Pravi naučni temelj stupnjevanju društvenog razvoja po­ stavila je arheologija. jednom od najvažnijih pojmova Kontove sociologije. Ali se postupno mnoštvo duhova svodi na jedan — ni Boga. Ali u njoj ima i čisto društvenih elemenata (saradnja u materijalnoj proizvodnji i vaspitanja podmlatka). jer se društva razvijaju i javljaju se nove pojave. krajnji cilj i si. pa je kao takvo osnovni predmet sociologije) i poje­ dinca (koji je predmet biologije. najobuhvatnije društvo. kao šira društva. Ovim Kont izražava svoj čuveni osnovni stav po kome su svi sastavni činioci društva u neprekidnoj uzajamnoj vezi i sklad (consensus) i duboko utiču jedni na druge. koja je biološki instinkt (rađanje potom­ stva. ako se hoće. narod. pozitivne naučne zako­ nitosti. U dva različita tipa društva. i to na materijalističkoj osnovi razvitka oru11 . kao što i nestaju stare. jednom se moraju uje­ diniti u čovječanstvo kao jedinstveno društvo. izgleda da protivreči Kontovo uvođenje religije kao jedne od osnovica izgrad­ nje društva trećeg stupnja. Prethodni stupnjevi su samo nužan prelaz ka ovom poslednjem. Na drugom. ljudske ideje pokreću razvoj. ali je ovu društvenost konkretno uobličila i razvila istorija tokom vremena. kao što se i samo čovječanstvo kao cjelina sastoji više od mrtvih nego od ži­ vih. koje je njena posljedica. Društvo se po njemu razvija i tako »čini da se sve više ispoljavaju obilježja čovječnosti u poređenju s obilježjima životinjstva«. zasnovana na instink­ tu. koji se i održava spontano. proizvod je kako istovjetne društvene osnove tako i usklađivanja jednih djelova drugima svjesnim pu­ tem. grešno čovje­ čanstvo od prvobitnog grijeha do Hrista Spasitelja. U stvari. metafizičkom stupnju. jer tvorevine mrtvih žive u živima. od kojih su glavne dvije — porodica i domovina. racionalnom postupanju umjesto instinktivnog. utvrđuju se iskustvene. Porodica se time razlikuje od šireg društva. Evu i Adama). Najzad. a ne može biti zamijenjen nikakvim drugim suštinski različitim stupnjem. razvijajući početne ljudske biološke dispozicije. Na tom stupnju čovjek smatra da su glavni činioci svijeta duhovi. Ako se hoće. »Dio društveni razvoj počiva na mišljenju«. svako razmišljanje ο društvu i njegovom razvoju vodilo je razlikovanju stupnjeva tog razvoja. ovo Kontovo načelo utvrđuje i činjenicu da su i pojave u suštini iste vrste različite u raznim tipovima društva. učvršćenju solidarnosti nastale usljed podjele rada. prolazi kroz tri razvojna stupnja. ute­ meljenu prvenstveno na podjeli rada. Društvena statika ispituje »uzajamne akcije i reakcije koje ne­ prekidno vrše jedni na druge svi razni bilo koji djelovi društvenog sistema«. koje. Ali suštinske protivrječnosti nema. kao osnovnoj društvenoj zajednici. a ne sociologije) postoje uže druš­ tvene zajednice. Tako je ljudsko društvo sve više tvorevina sopstvene istorije nego prvobitnog biološkog činioca i danas je vdše određeno nasleđem dobijenim od prethodnih pokoljenja nego biološkim činiocem. utoliko istorijski činilac igra sve važniju ulogu u obli­ kovanju društvene prirode ljudi i u samom sastavu i razvoju druš­ tva. što važi i za pravo. jer se religija shvata takođe kao naučna. produbljivanju razlika izme­ đu ljudi. Ovo je jedna od najvažnijih njegovih misli i jedna od osnovnih postavki sociologije uopšte. samim djelovanjem sklada čiji je izraz. S razvojem razuma razvija se i društvo. krajnji uzrok. Narodi. koji se dijeli na fetišistički. Taj treći stupanj Kont smatra krajnjim. na trećem stupnju pozitivno-naučnom. porodica. Društvo počiva na prirodnoj ljudskoj društvenosti. u stvari kao primjena nauke. doduše. ipak zakon ο tri stupnja razvoja nije njegova isključiva tvore­ vina. država. či­ me je i određen opšti tip datog društva. samo dva stupnja (pošto je stupanj raja kratkotrajan i ima samo dva ljudska bića. odn. u kome postoji podjela rada i ra­ cionalno se usklađuje proizvodnja i cio društveni život. u čemu glavnu ulogu igra razum. po kojima se čovjek i upravlja u svojoj djelatnosti. što će sve odvesti ujedinjavanju čovječanstva. hrišćansko društvo — dakle. a društvo kao šira cjelina sve veću ulogu.ve stalne odnose istovremenog sapostojanja (koegzistencije) i istorijskog sljedovanja. On se dalje može samo razvijati. Uporedo s razvojem društva. što znači da. Glavni činilac koji dovodi do trećeg stupnja razvoja je tako nauka. Ali on ispravno 10 podvlači da tom spontanom društvenom redu treba da se prilagodi i s njim uskladi i politički sistem društva.

Za razliku od klasične na­ vedene periodizacije arheološkog porijekla. Zasnivajući svoju periodizaciju na od­ nosima u proizvodnji. Isto tako nije svaka pojedi­ nost u razvoju. da stupanj razvoja društva odgovara stupnju raz" voja duha . kako je poznato. onda to znači da se društvene pojave mogu i predviđati i Kont na tome zasniva društvenu djelatnost. po Kontu. Za društveno jedinstvo. pa time postaje idealista. na razum. da nauka ne može i ne treba da određuje uzroke pojava nego samo njihove stalne odnose. a Kont na razvoju ljudskog duha. odn. Pored toga. dok je po Kontu on samosvojan i sve ostalo za­ visi od njega. kome treba da slijedi komuni­ zam s prelaznom fazom socijalizmom. razni narodi se istovremeno nalaze na raznim stup­ njevima razvoja. Ako postoje društveni zakoni razvoja i stalnih odnosa među društvenim pojavama. Kont ipak lije­ po podvlači da opšti društveni sklad ne znači da u razvoju nema borbe između starog i novog. načelno. Nasuprot njegovim takvim na­ čelnim izjavama. 12 13 . ljudi. iako. gvozdeno doba. što čini potrebnim ljudsko kritičko ocjenjiva­ nje. Ali je bit njegovog materijalizma što razvoj razuma nije samosvojan. razlikuje robovla­ sništvo. pokazujući da u društvu mora vladati solidarnost i jedinstvo nje­ govih članova. Iako objektivno nužni. Ali još je značajniji činilac jedinstva religija sa svojom osobenom moći zasnovanom na osjećanjima. razumije se. nego zavisi od materijalnih društvenih odnosa. koja opet teži da razbije društveno jedinstvo. zakoni društvenog razvoja nijesu apsolutno strogi kao pri­ rodni zakoni. Sociologija. a zakoni razvoja neizmjenjivi. koji razvojem dolaze u suprotnost jedni s drugima. Iako optimist u pogledu kretanja čovječanstva. jer osjećanja jače vezuju ljude nego razum. Jedna od sociološki najznačajnijih je svakako ona Marksova. Kont pada u idealizam. Slične periodiizacije se nalaze i u drugih mislilaca. Marks je materijalista. iako su zakoni društvenog razvoja isti za sva društva.đa proizvodnje i sredstava za proizvodnju. na osnovu čega se ra­ zlikuje kameno. ovaj način je određen stupnjem razvoja pro­ izvodnih snaga. Inače se ne može nika­ ko objasniti paralelizam između duhovnih i društvenih promjena. osnova je duhovno jedinstvo ljudi. što omogućava podrobnije i tačnije upoznavanje zakona razvoja. ko­ ji je zasniva na razvoju razuma. feudalizam i kapitalizam. Doduše. čemu savremena nauka dodaje mašinsko i danas elektronsko doba i sl. Novo se najprije neprimjetno razvija u krilu starog. pak. Kont smatra da je njemu savremeno društvo u krizi upravo zbog razvijanja svog društvenog jedinstva revolucijom i sledujućim joj ideološkim borbama. To je temelj njegovog shvatanja države i politike. Iako ne može da mijenja zakone napretka. ma i stihijska. on tako odre­ đuje i uzrok društvenih promjena. Kont smatra da se ovo mora jačati svestranom djelatnošću državne vlasti. a ne. što izaziva sve jaču podjelu rada. kao nauka. ipak Kont nije slijepi pristali­ ca apsolutnog ravnomjernog napretka i determiniranosti. kojoj prethodi i slična joj Hegelova. Marks. koja treba da uskladi red i napredak. Doduše. apsolutno racionalna. Može biti nedostataka u razvoju. a izvire iz njegovih sopstvenih elemenata.ta tvrdnja se ne može drukčije shvatiti do kao pot­ vrda da je duh uzrok mijenjanja društva. Tako se Kont po­ kazuje i kao dijalektičar. od koje zavise svi ostali društveni odnosi. jer u proizvodne snage ulazi i ljudsko znanje i vještina. zaostajanja. napor i borbu. kao objektiv­ na nauka treba da bude jedan od temelja tog duhovnog jedinstva. po njemu. kao i množenje stanovništva. Zastupajući gledište da je razvoj duha bitan za razvoj društva. S druge strane. Razlika u ovim periodizacijama leži u činjenici da je arheologija zasnivana oruđima za proizvodnju. on može u pojedinosti­ ma ostvarenja da bira po svojoj volji. Me­ đu njima Kont naročito ističe osnovne ljudske potrebe. Dajući opravdan značaj množenju stanovništva. nasuprot Kontu. njegova tvrdnja da se društvo mijenja mijenja njem duha. povezanih podjelom rada. smatra kako je rečeno. Naprotiv. Ra­ đanje novog i ovdje ide uz muku. kojim će se objasniti sve društvene pojave. Ali je suština Marksovog shvatanja čisto sociološka — osnova su joj odnosi lju­ di u proizvodnji materijalnih dobara i proizvodnji ljudi. a ne mogu se ni svesti na ove. Marks svoju periodizaciju zasniva na načinu proizvodnje. bakarno. tj. Kont uviđa da to ne znači da sva društva moraju istovre­ meno i u svim podrobnostima da imaju istovjetan stupanj razvoja. on ne mo­ že sprečiti druge činioce društvenog razvoja da utiču na ovaj. on uviđa da se ove pojave ne mogu pred­ viđati s onom podrobnošću i apsolutnom tačnošću kao u prirod­ nim naukama. osobenost društvenih odnosa koji čine osnovu društva. čovjek djeljuje i slobodno u granicama koje mu ostavlja nužan napredak. samim tim što je nužna istovremeno i opravdana. čiji su nosioci. kao što se ne mogu svesti ni na jedan jedinstven zakon. Nasuprot tome. Razu­ mije se da ni Marks ne zanemaruje razum. u koje spadaju i oruđa proizvodnje. koji nastaje na ruševinama starog poslije jednog razdoblja kolebanja i nejasnosti. Ta­ ko svaki stupanj negira sam sebe iznutra. neophodno za razvoj društva. Ljudski razum takođe nije svemoćan. Ali iako je napredak sta­ lan. u čemu sloboda ljudske djelatnosti ne postoji uopšte. njegov napredak i sociologija us­ tanovljava njegove stalne nužne zakone. a samim tim i djelatnost u pravcu napretka. odn. Razvoj društva je. sličan Hegelu. zasnovane na oruđima proizvodnje i drugim. odn. prirodne za ljudsku vrstu. Negacija te unutrašnje samonegacije je novi stupanj. po­ zitivnu politiku. ali u svojim granicama sociološka društvena pred­ viđanja su isto onoliko pouzdana kao i ona u ostalim naukama.

jer ljudi mijenjaju stanje tek kad stvore ideju ο tom mijenjanju. i JContova i Marks ova shvatanja su zasnovane na savremenim istorijsko-društvenim prilikama. objašnjavajući razvoj društva (i ljudskog uma) upravo sociološki — mijenjanjem iskustva koji­ ma se um služi. koju je nazvao pozitivnom. držeći se dosljedno svojih os­ novnih stavova. koja se često temeljila na tvrdnjama koje su imale nadiskustveni karakter. umom. iako je i on pod uticajem Hegela i filozofije istori­ je. jer oblasti mišljenja koje manje zavise od stvarnosti razvoja po­ kazuju više-manje istu snagu duha u sva tri stupnja razvoja druš- tva koja Kont razlikuje. Tim i drugim doprinosima se nesumnjivo svrstao među osnivače nove nauke. odn. samo ut­ vrđivanje sljedovanja jedne pojave drugoj. kao npr. odn. formalno. spekulativnu filozo­ fiju. treba uočiti da on u stvari nije sociolog u užem smislu. Sociologija se tek postupno i teško razdvajala od ove filo­ zofije. mada je. Kontu ipak nesumnjivo pripada izvjesna prednost u od­ nosu na svoje prethodnike. iskustvo. U Konta je dijalektike manje. Kao idealista. Naglašavanjem pozitivizma. koji duboko prodire u suštinu problema koje raspravlja. stalan odnos između njih. on je postaviu ispravne metodološke osnove te nove nauke. On je nesumnjivo jasno shvatio potre­ bu takve nauke i uočio da je društvo došlo do onog stupnja raz­ voja kad se može i zasnovati. Ali kako objasniti to sljedovanje drukčije nego uzročnošću? Kad se razmatra Kontov doprinos sociologiji. odn.sociologija Konta zanima prvenstveno razvoj ljudskog društva i uzroci takvog razvojan. za koga se može takođe smatrati da je istovremeno s njim po­ ložio osnove za svoju osobenu sociologiju zasnovanu takođe na suštine društva suprotnu Kontovoj. do pozitivnog stupnja. Kontova sociologija je tako prije filozofija istorije nego socio­ logijaji u užem smislu riječi kako se danas shvata pogotovu -ne empirijska. Kont je nesumnjivo snažan mislilac. ima. a ne i uzročne veze me­ đu njima. i koje su izgleda­ le čudne i neshvatljive. to je bio tipičan primjer naučne filozofije. iako međusobno suprotne. poz­ natu šemu — stari.tj. Međutim. iako nešto stariji od nje­ ga. više ili manje. jer ona smatra da se ljud­ ski duh zakonito razvija od nižeg stupnja saznanja. Nasuprot takvoj filozofiji. koji je ipak u prvom redu filozof istorije. koji je razvoj društva objašnjavao svjetskim duhom. Tu je osnovno pitanje da li je duh ograničen biološki i postup­ no razvija sposobnost saznanja ili ga ograničava sama ograničena. tim prije što je naglašavao i eksperimentalni. klasne borbe i ideologije postavio niz kamena-temeljaca i empirijskoj so­ ciologiji. iako međusobno suprotne. Tako je on svojim istraživanjem društvene strukture. Kont tvrdi da promjena duha izazi­ va promjenu društvenog stanja. gdje shvata stvarnost i svijet objašnjava realnim činiocima. Izgleda da je ovo drugo tačnije.. srednji i novi vijek. nerazvijena stvarnost. a ova su opet tvorevina ljudskog uma. doduše. na buržoaskoj revoluciji. On skoro da nije dao ni­ kakvo podrobnije objašnjenje zašto svjetski duh ide upravo tim etapama sem pozivajući se na opšti zakon dijalektike ο prevazilaženju suprotnosti. na industriji. jer je on ne samo dao ime novorođe­ noj nauci nego je i prvi sistematski izložio u cjelini. jer je takav pojam dosta restegljiv i jer preteča sociologije ima davno prije njega. tj. sve do Sen^Simona (čiji je sekre­ tar bio i sam) i koga mnogi s dosta prava smatraju osnivačem so­ ciologije. koje obrazlaže velikim obiljem razloga i činjeni- 14 15 . kako je rečeno. U zaključku se može reći da su Kontove zasluge za nastanak sociologije svakako znatne. određujući stupnjeve razvoja društva razvojem slobode i razlikujući pri tom. drugi — idea­ list. u oblasti filozofije ili politike.e-biQ^materijalist. može se reći da je Kont u tom okviru bio naj­ bliži Hegelu. pa preko Arabljana (Ibn-Haldun) do niza značajnih engleskih i francuskih pisaca XVIII vijeka. Ova re­ volucija je posljedica razvoja novih moćnih sredstava proizvodnje. Ali se oni u stvari više dopunjuju nego što se isključuju. određenog Bo­ gom i mistikom. počev od Antike._Jedan-J. A time se upravo bavila filozo-fija istorije od Αntike do Francuske revolucije i kasnije. i njegovim lukavstvom. političke organizacije. Dao je i niz konkretnih doprinosa shvatanju pojedinih društvenih pojava. izgradio je svo­ ju filozofiju. Kont je bio i Marksov savremenik. Stoga bi se moglo sasvim određeno reći da je Marks daleko više učinio za zasnivanje sociologije u savremenom smislu nego Kont. uporedni i istorijski metod. Marks je tu mnogo bliži istini. razvojem realnih odnosa ljudi prema prirodi i među sobom. I jedna i druga filozofija iz toga izvlače sociološke zaključke. izražena prije svega u nau­ ci. On je bio poznati mate­ matičar i filozof. ukoliko se takva filozofija uopšte može posmatrati filozofijom. A idealizma ima dovoljno. a Kont — ljudskim umom. Ispada da se ljudski duh or­ ganski. U stvari. uopštavajući naučna saznanja. Ipak treba reći da je teško tačno odrediti koliki je njegov udio u osnivanju sociologije. što Kontu nedostaje. Prije je to bila jedna opšta nauka ο svetu. načelno neprovjerljiv iskustvom. koja je trebalo da da opštu sliku ο svijetu i njegovim zakonitosti­ ma. da se sposobnost mišljenja usavrša­ va sazrevanjem čovječanstva. To je. Sama sociologija je ušla u tu opštu sliku ο svijetu kao posebna nauka ο jednom njegovom po­ sebnom dijelu — društvu. tj. Kao filozof odbacio je staru. sve do danas. Marks je izvukao materijalistički zak­ ljučak ο određenosti istorije proizvodnim snagama i proizvodnjom. biološki tako razvija.

ca. Njegova je vrijednost više u viziji nego u ostvarenju. zasnovanim vi­ še na čistom teoretisanju nego na pouzdanim činjenicama. ži­ vot. on zanemaruje da iza njdh ima i nekih drugih. pomoću koga se jedino mogu shvatiti činjenica a koja načela doprinose sumnji da se možda činjenice i ne mogu vidjeti tako jasno i ne­ sumnjivo tačno kako to izgleda jednom pristalici isključivog pozitivizma. njegove pozi­ tivno utvrđene činjenice su u velikoj mjeri izmijenjene da bi po­ duprle njegove opšte teorijske stavove. A i to je dovoljno da joj se prizna značajno mjesto u istoriji sociologije. koja još traje. od kojih će se pomenuti samo najupadljivije. treba reći da je u sredini u kojoj je radio i s obzirom na rezultate nauke kojima se mogao koristi­ ti on teško i mogao da učini mnogo više. njegova misao. uobičajene misli. složenijih i manje vidljivih činjeni­ ca. apstraktna. I on je takođe polazio od činjenica. umnogom proizvoljna — jednom riječi. više fiolzofija nego sociologija. Njegov doprinos iz­ gradnji nove nauke. pak. mora se zaključiti da je on bolje shvatio zadatak izgrad- nje sociologije nego što ga je ispunio. sa stalnim ponavljanjima istog. a njegovo djelo će još dugo vršiti značajan uticaj na njen razvoj. mada ni ona (bu­ dući takođe ograničena na svoj način i u drugom pravcu) nije mogla objasniti niz važnih društvenih pojava i time dokazujući da se društveni živ i nemiran tok ne može. on sporo izlaže svoje često očigledne. obuhvatiti i objasniti jednostavno usmjerenim pravcima mišljenja. Način. a iza ovih. Gledajući prvenstveno jasno vidljive činjenice. on nije dovoljno samokritičan kad apsolutizuje činjenice kao takve. složenije i skeptičnije slike društva nego što je Kontova. Sto se tiče metodologije. sažetost. na prvi pogled paradoksalno — mnogo shvatljiivije. ali gledanih s jednog drugog gledišta. Čak i kad se ne može u suštini prihvatiti. Pored drugih činilaca. Dugim rečenicama. Stoga je on mnogo pisao na osnovu opštih znanja nego konkretnih istraživanja. sam on je nije dovoljno dosljedno primenjivao. sociologije svakako je znatan. preopširnim. Trebalo bi da to mnogo više konkretnih empirijskih istraživanja nego što ih je tada bilo. S druge strane. nejasnim. iako je načelno utvr­ dio ispravnu metodologiju. Ali ako Kontov stil i nije savršen. dr Radomir D.zasnivajući nauku na činjenicama. skeptičkog. On je izgradio zaista veliki sistem istorijsko-sociološkog karak­ tera. prozračnost. pozitivističku . treba reći da. često trivi­ jalnim. na koji Kont izlaže svoju misao vrlo je težak. pa time i osiromašena. duhovitost. i ovaj doprinosi da njegova socio­ logija izgleda ponekad malo suviše uprošćena i apodiktična. Prof. opet ima i nekih načela ljudskog mšljenja. osobito na početku ozbi­ ljnog sociološkog istraživanja. Tako je njegova sociologija ostala suviše uopštena. često i sam vođen opštim postavkama. veoma je bogata. zanimljivost. Kad se tome doda njegova slabost prema nekoj vrsti misionarstva i težnja da preporodi čovječanstvo čak i uz upotrebu neke vrste religije. kritičkog. kao što je to slučaj upravo s njegovom osnovnom miš­ lju ο tri stupnja razvoja društva. jasnost. Niz djelova tog sistema ima i svoju sopstvenu vrijednost. djelujući uspavljujuće na či­ taoca. Ima dosta mjesta kad on zbog toga suviše uprošćava složene probleme. ma i preop­ širno izražena. koje usled toga i izgube svoju sadržinu. mora se jpriznati da ona i tad ipak ukazuje na niz činjenica koje se moraju imati u vidu. koji i danas izaziva poštovanje. Ako se za francuski stil smatraju svojstvenim lakoća. čime se dolazi do mnogo bogatijeg. Ali Kont ima i svoje značajne slabosti i nedostatke. Vraćajući se opet na Konta. Nje­ gova uopštavanja su često suviše gruba i nategnuta. Sve što kaže vrlo opširno moglo bi se reći kraće i. U vezi s tim treba ponovo podsjetiti na Manksa. mora se reći da je Kontov stil u svemu suprotan. neka­ ko mehanicistička i previše determinisana. natrpanim. Lukić 16 17 .

KURS (Tečaj) POZITIVNE FILOZOFIJE .

u toj nameri. članovi iste Akademije. već samo saopšteno. kao što to često po­ kazuje istorija ljudskog duha. januara 1829. Navije. samo. donekle analogne s jed­ nim delom mojih. Iako su različiti umovi mogli.. bez ikakvog spominanja ο mojim istra­ živanjima. gde je upravo otpočeo 9. posebno doći do sličnih shvatanja 21 . Ovaj kurs održao sam ponovo prošle zi­ me u celosti. da treba da ga izložim ove zime u kraljevskom Ateneumu u Parizu. koji su sa stalnim interesovanjem pra­ tili izlaganje mojih ideja. u znatno većem bro­ ju primeraka. nalaze. a zatim ponovo štampano aprila 1824. Bine. profesori Bruse. kao opšti rezultat svih mojih radova otkad sam izašao iz Politehničke škole 1816. bio sam primoran da unekoli­ ko suzim izlaganja svog kursa.PIŠČEVO OBAVESTENJE UZ PRVO IZDANJE Ovaj kurs. Blenvil. da sam ih izneo ranije u prvom poglavlju jednog delà koje nosi naslov Sistem pozitivne politike. putem štampe. gg. kako se nadam. smatrao sam. Plan je ostao potpuno isti. članove Akademije nauka. krajem 1830. Blenvila i Poensoa. Posle manjeg broja predavanja teška bolest me sprečila da nasta­ vim s ovim poduhvatom koji je od početka podsticala svojim odobravanjem većina naučnika prvog reda. počev od 4. To prvo poglavlje nije još bilo zvanično objavlje­ no. među kojima sam još onda mogao navesti gg. stalni sekretar Akademije nauka. Ona se nalaze u celosti u današ­ njem izdanju mojih predavanja. Furije. ovu ustanovu. biće zgodno da uka­ zem. što se tiče nekih osnovnih ideja izloženih u ovom kursu. onakva kakva su bila prošle go­ dine. definitivno pojavi­ ti tek s drugim poglavljem. bez ikakvih međusobnih veza. Ono će se. s obzirom na. decembra. itd. u raznim delima kasnije objavljenim. Aleksandra Humbolta. gg. štampanom u sto primeraka maja 1822. prvi put je počeo aprila 1826. naročito onim koja se odnose na obnavljanje socijalnih teorija. kojima moram ovde javno odati svoju zahval­ nost za način na koji su dočekali ovaj novi filozofski pokušaj. Pošto su me tolika odobravanja uverila da ovaj kurs može korisno poslužiti i široj javnosti. Smatrao sam neophodnim da ovde konstatujem stvarni publi­ citet ovog prvog rada. velikom broju evropskih naučnika i filozofa. pred slušaocima među kojima su bili g. pošto se neke ideje. Eskirol. Poenso. Da bih dopunio ovu istorijsku belešku.

grane nagoveštene sažetim programom koji sam vam dao. onako kao što to objašnjavam već od prvog predavanja. širi i uži o ~ đ naziva. Nesumnjivo da će se priroda ovog kursa moći potpuno ocen'tti i ο njoj stvoriti definitivno mišljenje tek onda kad mu raznovrs­ ni delovi budu postupno razrađeni. što se tiče osnovnog karaktera ideja. uporedo s pozitivnim naukama. Prvo predavanje. Takav je obično nedostatak definicija koje se odnose na vrlo opsežne sisteme ideja kad defi­ nicije prethode njihovom izlaganju. ili kao kratak pregled jedne doktrine ko­ ju treba uspostaviti. pošto se još ni jedan ni drugi ne slaže sa svim vrsta­ ma fenomena. Da bi se onako kako treba objasnila prava priroda i bitni ka­ rakter pozitivne filozofije. dok pozitivna filozofija. neophodno je baciti najpre jedan opšti pogled na progresivni hod ljudskog duha. jedan termin kao što je filozofija. Ovde ću reći samo toliko da reč filozofija upotreblja­ vam u značenju koje su joj davali stari. 18. u isto vreme. u tom pogledu. kojom obuhvatam izučavavanje društvenih fenomena isto koliko i svih ostalih. uzetih u obzir sve do njihovih najsitnijih specijal­ nosti. naročito posle Njutna. dok pod pozitivnom filozofijom. označava jednoobrazan način rasuđivanja koji se može primeniti na sve teme kojima se ljudski duh bavi. preduslov osobito neophodan u jednom tako opsežnom i dosada tako malo određenom izučava­ nju kao što je ovo kojim ćemo se mi baviti. shvaćenih kao da su potčinjene jednoj jedinoj me­ todi i kao da čine različite delove jednog opšteg plana istraživanja. bilo kojeg reda ideja. Sem toga. koji bi se mogli na prvi pogled smatrati kao ekvivalentni. od njenog prvog najposrednijeg poleta do naših dana. verujem da sam otkrio veliki osnovni zakon kojem je on potčinjen po stalnoj nužnosti. jeste. i koji. čini mi se. čak i u prvim prilaženjima. kako se ne bi pretpostavljalo da sam uzimao klicu izvesnih ideja iz spisa koji su naprotiv mlađi. za naš duh. a.\ baveći se istom vrstom radova. Ima. Ali ja nisam smeo odabra­ ti ovaj drugi naziv. jedno kratko tumačenje. Ali opšta izlaganja mogu biti shvaćena na dva načina. smat­ ram kao da ima za predmet koordinaciju posmatranih činjenica. Ako ta opšta izlaganja stiču svu svoju vrednost samo u ovom drugom slučaju. mnogo sličnosti između moje pozitivne fi­ lozofije i onoga što engleski naučnici. kao reč koja označava opšti sistem ljudskih shvatanja. može ćelo biti smatrano kao razvijanje tačne definicije onoga što sam nazvao pozitivnom filozofijom. a što sačinjava treće i poslednje stanje opšte filozofije. naročito. kako sam to uvek i radio. Da bih se pokorio ovoj logičnoj nužnosti. nesumnjivo. a posebno Aristotel. Budući da je izraz pozitivna filozofija stalno upotrebljavan u toku celog kursa u strogo nepromenljivom značenju. prvobitno teološko a zatim metafizičko. pošto već od početka karakterišu predmet koji će se razmatrati. Pri svem tom žalim što sam mo­ rao usvojiti. izraz prirodna filo­ zofija uobičajen je. ili kao rezime već postavljene doktrine. 22 PRVO PREDAVANJE Izlaganje cilja ovog kursa ili opšta razmatranja ο prirodi i značaju pozitivne filozofije Predmet ovog prvog predavanja jeste da se jasno izloži cilj kursa. povučene sa svom mo­ gućom strogošću. Pošto mi je više osoba tražilo izvesna objašnjenja u pogledu naslova ovog kursa. koji je bio tako pogrešno upotrebljavan u mnoštvu raz­ nih značenja. morao sam ipak insistirati na stvarnoj prethodnosti jednog delà malo poznatog javnosti. izgledalo mi je suvišno da ga definišem drukčije nego jednoobraznom upotre­ bom. podrazumevam samo čisto izučavanje opštih pojmova raz­ ličitih nauka. u nedostatku nekog drugog. svaku vrednost. ona su i u onom prvom od krajnjeg značaja. decembra 1829. Naziv koji sam morao stvoriti jeste dakle. bilo na racionalnim dokazima koje pru- 23 . dodajući reč pozitivna. u Engleskoj. posmatran u celini: jer se bilo koje shvatanje može upoznati jedino kroz njegovu istoriju. smatram da vam već od ovog trenutka mo­ ram naznačiti niz osnovnih razmatranja iz kojih je proizišao ovaj novi kurs. niti opet naziv filozofija nauka koji bi možda bio tačniji. uostalom sličnih. Izučavajući tako celokupni razvitak ljudske inteligencije u nje­ nim različitim oblastima aktivnosti. Opšte određi­ vanje granice područja naših istraživanja. Ali pridev pozitivna kojim joj menjam značenje iz­ gleda mi dovoljan da razbije. to jest da se tačno odredi u kakvom će duhu biti razmatra­ ne različite osnovne grane prirodne filozofije. smatram da je korisno da dam ovde. podrazumevaju pod prirodnom filozofijom. stavljam do znanja da ovaj posebni način filozofiranja koji se sastoji u razmatranju teorija. da označi skup raznih eksperimen­ talnih nauka. Pariz. i koja će uostalom kasnije biti posebno razrađivana u punom opsegu kakav zahteva veliki značaj svakog od njih. može biti čvrsto zasnovan.

ljudski duh. gravitacija. po svojoj pri­ rodi. delu ovog kursa koji se odnosi na izučavanje društvenih fenomena 1 . potrebi kombinovanoj sa očiglednom Ko bi želeo neposredno dobiti podrobnija objašnjenja ο ovome moći će korisno konsultovati tri članka (Considérations philosophiques sur les sciences et les savants) koja sam objavio novembra 1852. natprirodne sile su zamenjene apstrak­ tnim silama. koji su u stanju da stvore sve posmatrane fenomene čije se objašnjenje onda sastoji u tome da se dodeli svakom od njih odgovarajući entitet. 1 24 25 . priroda. ljudski duh. različi­ te glavne faze prvog moraju predstavljati osnovne epohe drugog. Na prvom mestu. kojem on ne­ prestano teži. usmeravajući prvenstveno svo­ ja istraživanja ka unutrašnjoj prirodi bića. njeno stanje utvrđe­ no i definitivno. svim našim intelektualnim sistemom. nema među njima ni jedne jedine. jedan je­ dini veliki opšti entitet. u detinjstvu teolog. ne seća da je bio redom. i. U metafizičkom stanju. u zbor­ niku le Producteur (η os 7. njihove stvarne zakone. Zar se svako od nas. sa svom potrebnom opširnošću. dobro kombinovanom primenom rezonovanja i posmatranja. odustaje da traži poreklo i svr­ hu vasione i da upozna unutrašnje uzroke fenomena da bi se je­ dino prihvatio da otkrije. koje je u osnovi samo jedna obična opšta modifikacija prvoga. do poslednjih vekova. Ο njemu ćemo raspravljati neposredno. a da svako ne može lako da je zamisli.ža poznavanje našeg sastava. bilo na istorijskim proveravanjima koja proističu iz pažljivog ispitivanja prošlosti. Akademiji nauka. Drugim rečlima. Ova opšta revolucija ljudskog duha može uostalom danas lako da se konstatuje na jedan vrlo primetan način. izgleda mi. Budući da je n e r minovno ista polazna tačka u obrazovanju jedinke i vrste. to jest njihove stalne odnose sukcesivnosti i sličnosti. danas već u pozitivnom stanju. u kojem sam prvi put saopštio otkriće ovog zakona. u raznim delovima ovog kursa. Na isti način. savršenstvo pozitivnog sistema. Najzad u pozitivnom stanju. U stvari. saopštiti jedan takav zakon kako bi mu odmah mogli proveriti tačnost ovi oni koji bar malo dublje poznaju apštu istoriju nauka. u ovom kratkom obaveštenju. U teološkom stanju ljudski duh. Ovde nije mesto da se posebno dokazuje ovaj osnovni zakon razvitka ljudskog duha i da se iz njega izvode najznačajniji zak­ ljučci. uviđajući nemoguć­ nost da stekne apsolutne pojmove. upotrebljava redom u svakom od svojih istraživanja tri me­ tode filozofiranja čiji se karakteri bitno razlikuju a čak su u os­ novi i suprotni: najpre teološku metodu. upućenog aprila 1824. Isto tako. koje pokazuje tačnost ovog zakona. da ne bih sasvim zanemario jedan zakon od takvog značaja. koje se međusobno isključuju: prva je nuž­ na polazna tačka ljudske inteligencije. 8 et 10). dovoljno je. potpuno prožetu teo­ loškim shvatanjima. naročito spomenuti teorijska razmatranja koja će doprineti da se uvidi njegova nužnost. svedeno tako na njegove stvarne granice. da najsavršenije nauke još i danas imaju u sebi nekih vrlo vidnih tragova ova dva prvobitna stanja. sastoji se u potrebi. Teološki sistem je dostigao za njega najviše moguće savršen­ stvo kad je božansku silu jednog jedinog bića stavio mesto mno­ gobrojnih nezavisnih božanstava koje je mašta prvobitno bila stvo­ rila. Cak ćemo nažalost imati više nego jednom stvarnu priliku da upoznamo. a naročito prvi deo mojeg Systeme de politique positive. u onor. umesto različitih posebnih entiteta. ako se pođe još dalje. metafizičko ili apstraktno stanje. Taj zakon se sa­ stoji u tome što svako od naših glavnih shvatanja. predstavlja fenomene kao proizvod direktnog i neprekidnog delovanja natprirodnih sila. Najznačajnije od svih razmatranja. a u zrelim godinama fizičar? Ovo je danas lako proveriti za sve ljude koji su na nivou svoga vremena. mada je vrlo verovatno da ga ne može nikad dosti­ ći bilo bi u tome da je u stanju da predstavi sve razne fenomene koji se mogu zapaziti kao posebne slučajeve jednog jedinog opšteg fakta. druga jedino ima za svrhu da posluži kao prelaz. posmatrana kao jedini izvor svih fenomena. mada indirektan posmatrajući razvitak individualne inteligencije. A sada. prelazi postupno kroz tri različita teorijska stanja: teološko ili fiktivno stanje. čija će se primena često javljati u toku celog ovog kursa. svaka grana na­ ših saznanja. Objašnjenje fakata. posmatrajući svoju sopstvenu istoriju. čija samovoljna intervencija objašnjava sve prividne anoma-lije vas'ione. u svakoj eposi. opšteg ili pojedinačnog. poslednja reč metafizičkog sistema sastoji se u tome da se shvati. ja moram. zatim metafizičku i naj­ zad pozitivnu. početnim i krajnjim uz­ rocima svih posledica koje ga pogađaju. na primer. za nekom teori­ jom da bi se povezala fakta. nauč­ no stanje ili pozitivno. treća. manje ili više brojnih. Otuda tri vrste filozofije. u prošlosti. jednom rečju ka apsolut­ nim saznanjima. Ja ga sada uzimam u obzir samo da bih tačno odredio pravi Karakter pozitivne filozofije nasuprot dvema dru­ gim filozofijama koje su jedna za drugom gospodarile. treba da se ogra­ ničim na letimično ukazivanje najprimetnijih opštih motiva koji mogu da potvrde njegovu tačnost. sastavljenu pretežno iz me­ tafizičkih apstrakcija. ili opštih sistema shvata­ nja ο skupu fenomena. zahvaćeno iz same priro­ de predmeta. Ali" osim direktnog posmatranja. odsada je samo uspostavljena ve­ za između različitih posebnih fenomena i nekih opštih fakata čiji se broj sve više umanjuje progresom nauke. što se tiče najznačajnijih pojmova. kao što je. istinskim entitetima (personificiranim apstrakcijama) svojstvenim raznim bićima sveta. u mladosti metafizičar.

vrlo je upadljivo da su najosnovnija pitanja nedokučiva našim sredstvima — unutrašnja priroda bića. tako isto je. pre nego što je odbacila jedne da bi isključivo upotrebila druge. Mi smo danas tako daleko od tih prvobitnih sklonosti. objašnjava s jednom tako zadivljujućom lakoćom sve do njihovih najsitnijih detalaja. Vidimo dakle da je pozitivna filozofija. počev od Bekona. prostom željom da potvrdi ili obori neku teoriju. morala bar u početku neminovno upotrebiti. ukoliko je moguće. na zrelo stanje naše inteligencije. Bez privlačnih himera astrologije. Ali nije moglo tako biti u ranom dobu ljudskog duha. Ljudski um je sada dosta zreo da bismo preduzeli naporna naučna istraživanja. a svi problemi koji se zaista mogu resiti gotovo se smatraju kao nedostojni ozbilj­ nih razmišljanja. Ako fenomene. poreklo i svrha svih fenomena — upravo ona koja naša inteligen­ cija u tom primitivnom stanju izdiže iznad svega. jer jedino je moglo iskustvo da nam pokaže kolike su naše snage. iako pred oči­ ma. ono kojem je uvek sve više težila. morao prirodno da usvoji. ma kako bilo. pot­ rebna neka teorija. Takav je osnovni motiv koji dokazuje logičku neminovnost čisto socijalnih razmatranja koja mu se pridružuju i koja čak ne mo­ ram ni navoditi u ovom trenutku. s jedne strane. ne samo da bi nam bilo nemoguće da kombinujemo ova pojedinačna posmatranja i. koji smatra kao potpuno njemu namenjen i kao da po svim svojiiim fenomenima predstavlja tesne i neprekid­ ne veze s našom egzistencijom. kao onaj koji se nametao astrolozima i alhemičarima. teološku filozofiju. i to kroz dugi niz vekova. koje rađa teološka filo­ zofija a koje nepovratno ruši prvi nalet pozitivne filozofije. kao štu treba. pritešnjen između potrebe za posmatranjem da bi stvorio realne teorije i potrebe. Tako zahteva naša priroda. bili potpuno nesposobni da im poklonimo pažnju. a najčešće bi nam fakta. Lako je shvatiti razlog za to. to varljivo verovanje. Na taj način. Isto je tako i kad se s praktične tačke gledišta posmatra pri­ roda istraživanja kojima se ljudski duh prvobitno bavi. bar što se tiče većine fenomena. očigledno da je našem duhu. ostala nezapažena. Ta neminovnost postaje još osetnija ako se uzme u obzir sa­ vršena skladnost između teološke filozofije i same prirode istraži­ vanja na koja ljudski duh u svom detinjstvu toliko uisredsređuje svu svoju aktivnost. na primer. pozitiv­ na filozofija. bez velikih razočarenja alhemije. njihove koncepcije imaju jedan tako korenito suprotan karakter da je ljudska inteligencija. predstavimo sebi. a da nema­ mo u vidu nikakav nepoznat cilj koji može jako da deluje na maš­ tu. i zapitajmo se na kakav bi prijem naišla u jednoj takvoj eposi. neophodni podstiicaj bez kojeg se zaista ne bi moglo shvatiti da bi se ljudski duh prvobitno odlučio za teške poslove. U ovom pogledu ona daju čoveku tako veliku draž bezgranične moći da deluje na spoljni svet. Naša in­ telektualna aktivnost je dovoljno podstaknuta čistom nadom da ot­ krije zakone fenomena. za ljudski duh u njegovom začetku. kojoj je najviša težnja da otkrije zakone fenomena i čija je glavna osobina da smatra kao neminovno zabranjene ljud­ skom duhu sve one nedokučive tajne koje teološka filozofija. bilo kao metodu bilo kao privremene doktrine. na­ protiv. nego bismo čak. prinuđeno da ide napred skoro neosetno. prema svim ovim raz­ matranjima. da iz posmatranja razvije teorije. kao prelaznu filozofiju. tu sklo­ nost tako sveopštu i toliko ispoljenu. da iz njih izvučemo kakvu korist. da stvori bilo kakve teorije da bi se predao neprekidnim posmatranjima. filozofiju čija je osobina da bude spontana i prema tome čak i jedina mogućna u početku a isto tako jedina koja je mogla pružiti dovoljno interesa našem duhu koji je bio u povoju. Ali. nije mogao niti je morao tako misliti.nemogućnošću. one nikad ne bi mogle postići sav razvoj za koji su sposobne. metafizič­ ke metode i doktrine. posmatrajući ih. ponavljaju da su stvarna saz­ nanja samo ona koja počivaju na posmatranim faktima. odakle bismo crpli neophodnu istrajnost i žar da se pri­ kupe tolika posmatranja i iskustva koja su kasnije poslužila kao osnov prvim pozitivnim teorijama i jedne i druge vrste fenomena? Ovaj uslov našeg intelektualnog razvitka još odavno je dubo­ ko osetio Kepler u astronomiji. ako se osvrnemo na svom primitivnom scanju. a u naše vreme tačno ocenio Bertole u herniji. nije moglo naglo i bez posrednika preći iz teološke u pozitivnu filozofiju. Zaista. da bi se predao posmatranju. Jer ako. morala da 26 27 . u svom začetku. da bi prešao iz ove privremene filozofije u definitiv­ nu. da je tada postojala. Ovo poslednje razmatranje je neophodno da bi se dopunio opšti kratak pregled velikog zakona na koji sam ukazao. Ali. okretao u krugu iz kojeg ne bi ni na kakav način mogao izaći da se nije srećom otvorio jedan pri­ rodni izlaz spontanim razvitkom teoloških saznanja. Svi veliki umovi. prema tome. Lako je shvatiti zaista da naše poimanje. ne vežemo od­ mah za kakve principe. Teologija i fizika su međusobno tako duboko nepomirljive. Sada je vrlo lako pojmiti da je ljudski duh. Ova os­ novna maksima je očevidno neosporna ako se primeni. te preterane ideje ο važnosti čoveka u vasioni. da teško možemo sebi tačno predstaviti moć i neophodnost sličnih razmatranja. Ali. koja su i dala stecište njegovim naporima i pružila hranu njegovoj aktivnosti. ne manje nužne. i da čovek u počet­ ku nije mislio ο njima s puno preterivanja. jesu u početku. iako je ona pravo i definitivno stanje ljudske inteli­ gencije. s druge strane. ljud­ ski duh bi se. svaka pozitivna teorija treba neophodno da bude zasnovana na posmatranju.

prema onom što prethodi. raspravljana su u ovom delu. Nemoguće je zamisliti kakvim bi drugim postup­ kom naš razum mogao preći iz razmatranja izrazito natprirodnih u razmatranja čisto prirodna. opšti zakon razvitka ljudskog duha. Postoji. Njutnovim zakonom gravitacije. Takva je prirodna namena metafizičkih koncepcija: od njih u stvari i nema druge koristi. pokazujući nam kao identične dve vrste fenomena koji su tako dugo bili smatrani kao da nemaju ni­ kakvog odnosa među sobom. Ovaj red biće po­ seban predmet idućeg predavanja. jedan nepromenljivi i nužni red kojim su išla i moraju da idu naša različita shvatanja u svom napredovanju i čije je tačno razmatranje neophodna dopuna osnovnog zakona koji je već najavljen. nemamo uopšte pretenziju da izlažemo početne uz­ roke fenomena. što je opipljiv dokaz da ljudski duh. sad moram da ispitam u koju je epohu stvaranja došla danas. iz teološkog sistema u pozitivni sis­ tem. Lako bi bilo navesti još ovakvih primera. onako kako ga ja shvatam. navodeći u tom smislu najlepši primer. smatrajući kao apsolutno nedokučivo i besmisleno za nas istraživanje onoga što se zove uzrocima. može u njima naći neiscrpnu hranu za svoju najjaču delatnost. jednostavnosti i uzajamne 28 29 . pošto takav duh isključivo vlada u svim krupnim intelektualnih poduhvatima. s druge strane. s jedne strane. čijem je razvi­ janju i namenjen ceo ovaj kurs. od kojih veći broj nije bio nikada ni postavljan. Toga radi treba najpre razmotriti da različite grane naših zna­ nja nisu morale u svom razvitku preći jednom istom brzinom tri velike napred opisane faze niti. A što se tiče toga da odredimo šta su u suš­ tini ova privlačna sila i teža. Nijedan trezveni um danas ne traži da ide dalje. a šta još ostaje da se uradi da bi se dovršilo njeno izgrađivanje. a zatim za težu da se ona prosto sastoji u zemljinoj privlačnoj sili. Očigledan dokaz nemogućnosti da se dobiju takva rešenja leži u tome što. A ipak naj­ krupnija pitanja. iako je ovaj u po­ četku shvaćen samo kao emancipacija one prve. onoliko koliko se mogu objas­ niti. jer. govoreći za privlačnu silu da ona nije ništa drugo nego teža. biće nam sada lako da tačno odredimo bitnu prirodu pozitivne fi­ lozofije — što je i pravi predmet ovog izlaganja. već samo da tačno analiziramo okolnosti njihovog stvaranja i da ih vezu­ jemo jedne za druge prema normalnim odnosima sukcesivnosti i sličnosti. kažemo da su opšti fenomeni vasione objašnjeni. čovek se malo pomalo navikao da razmatra jedino sama fakta budući da su poj­ movi ο metafizičkim faktorima lagano postojali toliko tanani da su u očima svakog trezvenog uma uzimani samo kao apstraktna imena fenomena. Svako zaista zna da u našim pozitivnim objašnjenjima. i to sveopšta. da je osnovni karakter po­ zitivne filozofije da posmatra sve fenomene kao potčinjene nepromenljivim prirodnim zakonima čije tačno otkrivanje i svođenje na najmanji mogući broj jeste cilj svih naših napora. Da bih u ovom trenutku na­ veo samo jedan od savremenih radova. ovaj opšti fakat nam je predstavljen kao prosto proširivanje jednog fenomena koji nam je sasvim bli­ zak i koji samim tim posmatramo kao sasvim poznatu težu tela na zemljinoj površini. izabraću niz divnih Furijeovih istraživanja ο teoriji toplote. koji su njihovi uzroci. pošto bismo tada jedino uvećali teškoću. koja nisu više u delokrugu pozitiv- ne filozofije i koja s pravom prepuštamo mašti teologa ili suptil­ nostima metafizičara. Zaista u ovom radu. Vidimo. Pošto sam okarakterisao koliko sam god tačnije mogao u ovom kratkom opštem pregledu duh pozitivne filozofije. A sada neka nam bude dovolj­ no da znamo da se on slaže s različitom prirodom fenomena i da je određen njihovim stepenom opštosti. Beskorisno je in­ sistirati mnogo na jednom principu koji je sada postao tako blizak svima onima koji su malo dublje proučavali eksperimentalne nau­ ke. mi sva ta pita­ nja smatramo kao nerešiva. čak i najsavršenijim. kad god se tražilo da se kaže ο ovoj stvari nešto razumno. ne upuštajući se u nepristupačne probleme i ograničavajući se na istraživanja jednog potpuno pozitivnog reda. koliko mi je to moguće bez upušta­ nja u posebnu diskusiju koja bi bila neumesna u ovom trenutku. koja su smešna kad se želi saznati unutrašnja priroda stvari i način postajanja fenomena. Takva objašnje­ nja. koji će se javljati u toku öitavog ovog kursa. najveći umovi su samo mogli da definišu ova dva principa jedan pomoću drugog. obelodanjeni su najznačajniji i najtačniji zakoni ο toplotnim fenomenima a da pisac ni jedan jedini put nije sebi postavio pitanje ο unutrašnjoj prirodi toplote niti spo­ menuo — sem da bi pokazao njenu ništavost — tako bumu ras­ pravu između pristalica kalorične materije i onih koji smatraju da se toplota sastoji u treperenju svemirskog etera. Zamenjujući u izučavanju fenomena natprirodnu vodeću silu jed­ nim odgovarajućim i nerazdvojivim entitetom. dok. bilo primarnim bilo finalnim. istovremeno dospeti u pozitivno stanje. čiji je filozofski karakter izrazito pozitivan. Pošto sam tako utvrdio.se posluži posrednim koncepcijama dvojakog karaktera i samim tim sposobnih da postupno izvrše prelaz. Tako. ova lepa teorija pokazuje nam svu ogromnu raznolikost astronomskih fakata kao da je samo jedan i isti posmatran s raznih tačaka gle­ dišta: stalnu težnju svih molekula jednih prema drugim u pravoj srazmeri njihove mase i u obrnutoj srazmeri kvadrata njihove raz­ daljine. u ovom pogledu. Ona nam očigledno potvrđuje opšte prethodne napomene. prema tome. predstavljaju međutim sve što mo­ žemo dobiti kao najpouzdanije.

postojati za naše sledbenike samo istorijski. fizičkih hemijskih i fizioloških. Tako. ostapotpunosti udaren. moguće nazreti iz ovog predavanja. pošto ove pružaju u tom pogledu već među sobom krajnju nejednakost. Počev od te znamenite epohe. da se usavršava sporije od svih ranijih čak i ne uzimajući u obzir posebne smetnje koje ćemo razmatrati kasnije. astronomskih. zemaljsku fiziku. sa svom svojom prirodnom nadmoćnošću. u više glavnih pogleda. fizičkih. Kad bude stekla tako karakter univerzalnosti koji joj još nedostaje. u odnosu na sve druge rodove fenomena. uzeću epohu velikog pokreta ljudskog du­ ha koji se izvršio pre dva veka pod uticajem Bekonovih propisa. Oni su se najzad tako istakli da je danas postalo nemoguće svim posmatračima koji su svesni svoga veka da zanemare krajnju namenu ljudske inteligencije za pozitivno izučavanje. njegov posebni cilj. pošto je potrebno da se odredi neka epoha da bi se sprečilo uda­ ljavanje od predmeta. prema tome. zaslužuju. kao i njeno nepovratno udaljavanje od uzaludnih doktrina i provizornih me­ toda koje su mogle odgovarati samo njenom prvom zamahu. dovedeni su na pozitivne teorije. pozitivna filozofija će postati sposobna da sasvim. Nemoguće je utvrditi pravo poreklo tog preokreta. Upravo su se tada po­ zitivna shvatanja jasno izdvojila iz sujeverne i skolastičke zajed­ nice u kojoj se manje ili više krio istinski karakter svih prethod­ nih radova. biće u potpunosti udaren. samim tim. Ali one će biti namenjene da dadu ovoj poslednjoj klasi naših saznanja pozitivni karakter koji je već prihvaćen u svakoj od njih. među četiri glavne kategorije prirodnih fenomena ma­ ločas nabrojanih. najveća i najhitnija potreba naše in­ teligencije. koja se postepeno u dva poslednja veka tako silno raširila. a zatim posle uvođenja pri­ rodnih nauka u Zapadnu Evropu od strane Arabijana. kad budu lišene jednog takvog preimućstva. uo­ stalom neizbežnu. temelj novom filozofskom sistemu. kako bilo. Ako se taj uslov jednom zaista ostvari. Jer bilo bi sasvim kontradiktorno pretpostavljati da ljudski duh. bilo samo kao sredstvo za dokazivanje. No. još su. jer nijedan od fenomena koji se daju posmatrati ne bi mogao ostati izvan pet velikih već uspostavljenih kategorija: astronomskih. nadam se. a koje će. za sve ono što se odnosi na socijal­ ne fenomene. najsloženije i najmanje samostalne. mada različiti. pošto je ljudski duh osnovao nebesku fiziku. usuđujem se da kažem. Shvatanja koja ću pokušati da pružim u pogledu izučavanja socijalnih fenomena a čiji je začetak. kojima je ova univerzalnost danas jedina stvarna svojina. fizički i hemijski fenomeni i najzad fiziološki.nezavisnosti. a zatim. Tako će se taj koreniti preokret neminovno izvršiti u svoj svojoj širi­ ni. glavni cilj ovog kursa. koji mada se prećutno ubrajaju u fiziološke fenomene. motivima koji. isključivo u upotrebi. Sada. bi­ lo biljnu bilo životinjsku. mada su njihovu nedovoljnost u tom pogledu sasvim osetili svi veliki umovi kojima su dojadile uzaludne i beskrajne rasprave oko božanskog prava i suverenosti naroda. 30 31 . primećuje se jedna bitna praznina u pogledu socijalnih fenomena. ostaje da se izvrši jedan veliki naučni posao da bi se pozitivnoj filozofiji dao karakter univer­ zalnosti neophodne za njeno definitivno učvršćivanje. i ne menjajući više svoj karakter. naročito posle Aris­ totelovih delà i Aleksandrijske škole. To je dakle velika. naprotiv. tako sklon jedinstvu metode. Sve se dakle svodi na jedno prosto činjenično pitanje: da li pozitivna filozofija. jer nijedan će joj samo da se neograničeno razvija na sve većim tekovina­ ma iz kojih će neizbežno proizaći nova ispitivanja ili dublja raz­ mišljanja. bilo kao istraživačko sredstvo. ali očigledno jedina praznina koju treba popuniti da bi se dovršilo učvršćivanje pozitivne filozofije. sada više niko ne upotrebljava. Pošto tako naša osnovna shvatanja postanu homogena. to je. očevidno je da on još ni­ je ušao u područje pozitivne filozofije. Ovaj poslednja red shvatanja koji se odnosi na najosobenije fenomene. Dekartovih koncepcija i Galilejevih otkrića. fizioloških i socijalnih. kao momenat kada je duh pozitivne filozofije počeo da se jasno izdvaja u očiglednoj sup­ rotnosti s teološkim i metafizičkim duhom. kao najglavniji. ne bi mogla imati za predmet da daju odmah socijalnoj fizici isti stepen savršenosti kao prethodnim granama prirodne filozofije. najprostiji i najnezavisndji od svih ostalih. filozofija će biti definitivno dovedena u pozitivno stanje. Međutim. neograničeno čuva za jednu kla­ su fenomena svoj prvobitni način filozofiranja kad je već jednom za sve ostalo usvojio novi filozofski pravac potpuno suprotnog ka­ raktera. možemo biti sigurni da će se i tu preobražaj izvesti onako kao i u svim os­ talim. astronomski fenomeni najpre. he­ mijskih. Zaista. nužno je morao. ostaje mu da dovrši sistem eksperimen­ talnih nauka time što će postaviti temelje socijalnoj fizici. Teološke i metafizičke me­ tode koje. teže istom cilju. temelj novom filozofskom sistemu. što bi očigledno bilo neosnovano. da obrazuju posebnu kategoriju. u jednom ili drugom pogledu. da se vršio stalno i sve više jačao. dođe na mesto teološke i metafizičke filozofije. kao i ο svim ostalim krupnijim događajima čovečanstva. da ovlada nekom glavnom granom intelektualnog područja. Ako joj pak ostaje da sprovede još kakvo veliko osvajanje. iz istih razloga. pokret uspona pozitivne i pok­ ret opadanja teološke i metafizičke filozofije bili su krajnje jasni. jer se ο njemu može tačno reći. bilo po svom značaju bilo po stvarnoj teškoći za njihovo izučava- nje. obuhvata danas sve vrste fenomena? Očevidno je da nije tako i da. To je danas.

Zaista. Da bih ukratko izložio ideje koje se odnose na dvostruku namenu ovog kursa. S druge strane. Ova raz­ matranja će uostalom imati važniju prednost da predstave taj duh s jednog novog gledišta pomoću kojeg će se raevetliti njegov op­ šti pojam. koja su dospela u ustalje­ no i homogeno stanje. jasno je da bi takva namera bila za mene neizvodnjivaj a verujem i za svakog drugog. koliko je to moguće. podela intelektualnog rada. trudeći se da procenim njihovu važnost. zbog preteranih izdvajanja ideja kojiima se isključivo bavi svaki inte­ lektualni pojedinac. opšti. sve su sigurno iste vrednosti kad se temeljno posmatraju. a kojim se naše sadašnje izučavanje raz­ likuje od niza posebnih izučavanja. bi­ lo zbog najveće usavršenosti njihovih metoda bilo stoga što su neo­ phodna osnova svih ostalih. ustva­ ri. to jest u dvostrukom od­ nosu njenih bitnih metoda i glavnih rezultata. Da i ne govorimo ο stvarnom trajanju jednog sličnog poduhvata. mada sami po sebi razli­ čiti. na so­ cijalna fakta? Mada sve osnovne nauke ne ulivaju kod manje upućenih isto interesovanje. Jednom rečju. kako preduzeti sa sigurnošću pozitivno izučavanje socijalnih fenomena ako se duh nije prethodno pripremio. u sadašnjem stanju ljudskog obrazovanja. različite pozitivne nau­ ke koje već postoje. moram primetiti da su dva predmeta kojima se bavim. kao što ćemo imati pri­ like da to konstatujemo kasnije. moram ukratko da dodam prethodnim objašnje­ njima nekoliko razmatranja koja se direktno odnose na ovu uni­ verzalnost posebnih saznanja. U primitivnom stanju naših saznanja ne postoji nikakva odre­ đena podela naših intelektualnih radova. produbljenim razmatranjem već ocenjenih pozitivnih metoda. isti duhovi su istovreme­ no gajili sve nauke. mislim. menja malo pomalo ukoliko se razvijaju i razne vrste koncepcija.Pošto je tako izložen posebni cilj ovog kursa. To je jedno razmatranje na koje ću imati posebno priliku da se navratim u idućem predavanju. Uostalom one čiji su rezultati na prvi po­ gled od najmanjeg praktičnog interesa naročito se preporučuju. neminovno nerazdvojni. kurs kao što je ovaj zahteva. nemoguće je. kako bismo ih saobrazili predstavljajući ih kao grane jednog jedinog stabla umesto da ih i dalje shvatamo samo kao izdvojene delove. s druge strane. koji svi utiču. čija je neophodnost očigledna. Napro­ tiv. nijedna od njih ne srne biti zanemarena u izučava- nju kao što je ovo koje preduzimamo. Cak ću najčešće i morati da ove posledmje navodim prema posebnim zanimanjima. s jedne strane. a koja je s razlogom posmatrana kao potpuno suprotna pravom duhu pozitivne filozofije. Izlišno je. sve više usavršavana. jedan poseban a drugi opšti. Sto se tiče njihovog zna­ čaja za sreću ljudskog roda. pa čak i neophodno. Bez ovog uslova vrlo je teško osetiti. I u tom cilju. i pominjati da ovde ne može biti reci ο nizu posebnih kurseva iz svake glavne grane prirodne filozofije. to jest da ovo ne bude samo kurs socijal­ ne fizike već i pozitivne filozofije. za manje komplikovane fenomene. koju bi nerazmišljeni kritičari mo­ gli smatrati kao cilj ovog kursa. u svom sadašnjem stanju. manje ili više neposredno. Ovde se radi jedino ο tome da se sva­ ka osnovna nauka posmatra u njenom odnosu na celokupni pozi­ tivni sistem i na duh koji je karakteriše. podesnim sredstvima izbeći štetne posledice pretera- 32 33 . lako je shvatiti njegov drugi cilj. Prema jednom zakonu. a nemogu­ će i oceniti. postaje moguće. izgleda mi. razmatraću postupno po gore izloženom enciklopedijskom redu. u početku neizbežan i čak neophodan. preduhitrio svako pogrešno tu­ mačenje da je opravdano sumnjati u prirodu jednog novog kursa kao što je ovaj. ni na koji način. svaka grana naučnog sistema neosetno se odvaja od stabla čim je dovoljno narasla da se može izdvojeno ga­ jiti. Da bih. i sem toga ako se nije naoružao poznavanjem glavnih zakona pret­ hodnih fenomena. ovaj kurs što nameravam da održim jeste Kurs pozitivne filozofi­ je a ne pozitivnih nauka. Jer. to jest kad je došla do onog stepena da može sama predstav­ ljati predmet stalnog izučavanja izvesnih pojedinaca. jeste jedna od najvažnijih odlika pozitivne filozofije. prethodan niz posebnih izučavanja različitih nauka koje će na njemu biti razmatrane. Taj se način organizovanja ljudskih izučava­ nja. Ali priznajući izvanredne rezultate ove podele i gledajući od­ sada potpuno u njoj pravu osnovicu opšte organizacije naučnog sveta. filozofska razmišljanja ο tim naukama. mi nikad nećemo uspeti da se u tom pogledu izjednačimo sa starima kod kojih je tolika superiornost poticala naročito iz neznatnog razvitka njihovih znanja. Mi ipak možemo. Jednom rečju. da se rezimiraju različita stečena saznanja. Upravo toj podeli raznih vrsta istraživanja između različitih redova naučnika dugujemo očevidno tako primetan razvitak kakav je postigla sva­ ka posebna klasa saznanja u naše vreme i koja kod modernih is­ ključuje mogućnost one univerzalnosti istraživanja. pošto se osnivanjem socijalne fizike najzad dopunjuje sistem prirodnih nauka. da se ne čudimo glavnim smet­ njama koje ona povlači za sobom. bilo bi nemoguće shvatiti kurs pozitivne filozofije bez zasnivanja socijalne fizike poš­ to bi mu tada nedostajao jedan bitni elemenat i što samim tim pogledi ne bi mogli imati onaj karakter opštosti koji mora biti njegovo glavno obeležje. da bi bio pogodno shvaćen. pre nego što pristupim izučavanju socijalnih fenomena. tako lake i obične u antičko doba. Ta nemila posledica je svakako neizbežna do izvesnog stepena jer je tesno vezana za sami princip podele.

Te podele koje služe za naj­ veće usavršavanje naših radova u raznim granama prirode filo­ zofije jesu. u svim njegovim fenomenima. Da se u isto vreme drugi naučnici. Primenimo ovu sjajnu maksimu u izučavanju intelektualnih funkcija. Posmatrajući te funkcije s dinamičke tač­ ke gledišta. a to je stanje stvari kojemu se današnji naučnici iz dana u dan primetno približuju. ako je moguće. a očevidno je da to može biti. jer. koje. krajnje veštačke. moderno organizovanje naučnog sveta biće tada potpuno ostva­ reno i samo će imati da se bezgranično razvija. Da se jedna nova klasa naučnika pripremljena podesnim obrazova­ njem. s izvesnom nadom na uspeh. osposobljavaju ubudu­ će izučavanjem sveukupnosti pozitivnih znanja kako bi neposred­ no koristili znanja koja šire oni naučnici koji su se odali izučava­ nju opštih pojmova i da sa svoje strane ispravljaju njihove rezul­ tate. izneti ukratko opšta glavna preimućstva koja može imati jedan takav rad ako su za njega pogodno ispunjeni bitni uslovi saobrazno progresu ljudskog duha. pozabavi jedino titme. po svojoj prirodi. Jednom rečju. Kad se jednom ispune ova dva važna uslova. a naročito svako živo biće. Ona se sastoji u tome da svako ak­ tivno biće. što bi značilo da se ljudski duh vrati unazad. posebnoj klasi radova. Da bih u tom pogledu objasnio svoju misao kako treba. nećemo više imati da strepimo da će prevelika pažnja poklonjena detaljima ikada sprečitii da se uoči celina. On se naprotiv sastoji u usa­ vršavanju same podele rada. kako svi priznaju. Pohitajmo da lizlečimo zlo pre nego što ono postane ozbiljnije. na taj način ono sačinjava bitni deo anatomije i fiziologije. a u isto vre­ me potreba za takvim novim izučavanjem bila je mnogo manje hitna. imati kao sopstvenu i stal­ nu funkciju da povezuje svako novo pojedinačno otkriće s opštim sistemom. ne posvećujući se stručnoj obradi nijedne posebne grane pri­ rodne filozofije. koju će druge stalno kontrolisati. Ovaj poslednji red razmatra­ nja savešću na ukazivanje na četiri osnovna svojstva. rukovodeći se stalno osnovnim maksimama po­ zitivne metode. Stvoriti tako od izučavanja opštih naučnih pojmova jedan po­ sebni odeljak velikog intelektualnog rada znači prosto raširiti primenu istog principa podele koji je postupno odvojio razne speci­ jalnosti. Dovoljno je zaista da se od izučava­ nja opštih pojmova pojedinih nauka stvori jedna struka više. Sada. to jest kao sposobno da delà i kao ono koje stvarno delà. pre nego što se posvete svojim odgovarajućim strukama. nji­ hovo izučavanje može da se sastoji samo u određivanju organskih uslova od kojih one zavise. postaju već vrlo osetne. bar ne permanentno. razmatrajući rezultate aktiv­ nosti naših intelektualnih sposobnosti. posmatrajući razne pozitivne nauke u njihovom sadašnjem stanju. mislim da moram da bih istakao sav karakter tog pre­ gleda. teže da se neprestano uvećavaju. Bojimo se da se ljudski duh ne izgubi u tim krajnje razbijenim radovima. može biti izučavano. Tako ja shvatam namenu pozitivne filozofije u opštem siste­ mu stvarnih pozitivnih nauka. podela rada u naukama će se izvršiti bez ikakve opasnosti do te mere koliko razvitak različitih vrsta znanja to bude zahtevao. njihove međusobne veze nisu mogle imati toliko značaja da bi da­ le mesta. Hitno je da se time ozbiljno pozabavi­ mo jer ove smetnje. Izučavanje pozitivne filozofije. da svo­ di ukratko. Pravi način da se zaustavi štetni uticaj koji izgleda preti in­ telektualnoj budućnosti usled prevelike iscepkanosti pojedinih is­ traživanja ne bi očigledno mogao biti taj da se vratimo na antičku zbrku radova. Pošto će jedna određena grana nau­ ke. dok su razne pozitivne nauke bile slabo razvijene. Većina se i ograničava potpuno na izdvojeno raz­ matranje jednog manjeg ili većeg odeljka neke određene nauke. sve se svodi na to da se prouči stvarni tok ljudskog duha u pokretu ispitivanjem postupaka upotrebljeniih za dobijanje 34 35 . napasti pozitivnu filozo­ fiju.nog cepkanja a da ne naškodimo životvornom uticaju samog iz­ dvajanja u istraživanjima. vrlo mali broj umova u naučnom svetu koji u svojim koncepcijama obuhvataju samu celinu jedne jedinstvene nauke a koja međutim i nije ništa drugo već deo jed­ ne velike celine. stalno čuvajući is­ ti karakter. Ako se te funkcije posmatraju sa statičke tačke gledišta. pruža nam na prvom mestu jedino istinsko racionalno sredstvo da se iznesu na videlo logički zakoni ljudskog duha koji su dosad bili istraživani tako malo po­ desnim putevima. mo­ ram najpre da podsetim na jednu filozofsku koncepciju od najve­ ćeg značaja koju je izložio Blenvil u lepom uvodu svojih Opštih principa uporedne anatomije. ne baveći se mnogo vezom tih posebnih radova s opštim sistemom pozitivnih saznanja. u dva osnovna pogleda. sve njihove principe na manji broj za­ jedničkih principa. Ne zavaravajmo se da je upravo to slaba strana preko koje pristalice teološke i metafizičke filozofije mogu još. u statičkom pogle­ du i u dinamičkom pogledu. Ali danas se svaka nauka posebno toliko raširila da ispiti­ vanje njihovih međusobnih odnosa može dati mesta stalnim radovima koji u isto vreme postaju neophodni da bi se preduhitri­ lo rasipanje ljudskih pogleda. da tačno određuje duh svake od njih. Takav je bar cilj ovog kursa. kada sam pokušao da odredim što je moguće tačnije u ovom kratkom pregledu opšti duh jednog kursa pozitivne filozofije. Jasno je zaista da će sva razmatranja koja će se moći pružiti neminovno ući u jednu ili u drugu kategoriju. a što je srećom danas postalo nemoguće. da otkriva njihove odnose i njihovu povezanost. uprkos tom priznavanju. Ne zaboravimo da je već.

Unutrašnje ispitivanje stvara skoro toliko protivrečnih mišljenja koliko ima i pojedinaca koji smatraju da su mu se posvetili. s vremena na vreme. Bilo bi lako navesti u tom pogledu ubedljive primere da se ne bojim da ću dati ovde suviše mesta jed- 36 37 . dospeli u savršeno stanje intelektualne uspavanosti. jer svako veoma iz­ raženo stanje strasti. dve vrste posmatranja podjednakog zna­ čaja. Ograničiću se samo da ukazem na glavno razmatranje koje jasno doka­ zuje da je to nazovi direktno posmatranje duha pomoću njega sa­ mog čista iluzija. jer kad biste se ba­ vili samo najprostijim računanjem. jedno spoljašnje a drugo unutrašnje. što se tiče moralnih fenomena. Ali. a koji su samo plod nedoslednosti psihologa njihovoj tobožnjoj metodi. ako ti svetlosni utisci deluju kao slike. najčešće su ili vrlo preterani ili vrlo nepotpuni i mnogo inferiorni­ ji od zapažanja koja su bez razmetanja već dali naučnici na osno­ vu metoda kojima se služe. bilo potrebno jedno drugo oko da ih posmatra. danas ona vrši. Zar nije isto tako. prema razboritim recima jednog slavnog pozitivnog filozofa (g. To su očevidno jedina dva opšta puta koji se uzajamno dopu­ njuju i pomoću kojih se može doći do nekih pravih racionalnih pojmova ο intelektualnim fenomenima. ko bi vršio posmatranje? Shvatljivo je da čovek. Ima dve hiljade godina otkad metafizičari ta­ ko gaje psihologiju i još nisu mogli da se sporazumeju ni u jed­ nom shvatljivom i solidno utvrđenom stavu. veliko ili malo. ono što u suš­ tini čini opšti predmet pozitivne filozofije. onako kako sam je definisao u ovom izlaganju.U tu svrhu oni su izmislili da razlikuju. to jest ono koje bi bilo najvažnije za ispit:- vanje. isticani s toliko emfaze. dobijeno je stvarnim posmatranjem na putu ljud­ skog duha koja su morala nicati. jedino se produbljenim posmatranjem datih fakata možemo uzdići do poznavanja logičkih zakona. ona očevidno ne bi mogla nikad imati nekog velikog naučnog značaja. poslednjem preobra­ žaju teologije. Pogledajmo do kakvih duboko kontradiktornih pos­ tupaka ona dovodi! S jedne strane. Pravi naučnici. iz predostrožnosti. Ali može se tvrditi da sve ono što se u njihovim spi­ sima. koju danas uzalud pokušavaju da ožive i koja ne brinući se ni za fiziološko izučavanje naših intelektualnih organa niti za posmatranje racionalnih postupaka. čak i danas. Rezultati jednog tako čudnog načina postupanja potpuno se slažu s principom. posredno. ne sastoji od metafora. morate se po­ zabaviti posmatranjem radnji koje će se izvršiti u vašem umu kad se u njemu ne bude ništa dešavalo! Naši će potomci bez sumnje vi­ deu jednog dana takve pretenzije prenete na pozornicu. i od kojih je poslednje namenjeno izučavanju intelektualnih fenomena. iz razvitka nauka. Čak i ti pojmovi tako retki. po nepobitnoj nužnosti. Pozitivna filozofija je postepeno postala nadmoćna već od Bekona. samo jače u datom slučaju? Zaista je razumljivo da. koliko je god to moguće. teži da otkrije osnovne za­ kone ljudskog duha posmatrajući ga u njemu samom. smatranih kao konačni sudovi. to jest apstrahujući potpuno i uzroke i posledice. šta bi bilo s unutrašnjim posmatranjem? S druge strane. koje bi se dugovalo toj toliko hva­ ljenoj metodi. ne računajući i osobitu uslugu koju su učinili podržavaju­ ći aktivnost naše inteligencije u ono doba kad ona nije mogla ima­ ti jače hrane. preporučuju vam da se izolujete. Na to su fiziolozi s razlogom primetili da bi. od svih spoljašnjih utisaka a naro­ čito da sebi uskratite svaki intelektualni rad. Ovde nije mesto da ulazim u posebnu diskusiju ο ovom osnovnom sofizmu. umesto da potiče iz njihove to­ božnje metode. još uvek uzalud traže od ovih psihologa da navedu samo jedno stvarno otkriće. pošto ste najzad.raznovrsnih tačnih saznanja koja je on već stekao. koji stvarno rukovode našim raznim naučnim istraživanjima. Vidi se da ni u kojem po­ gledu nema mesta onoj iluzornoj psihologiji. i najbolji način da se upoz­ naju strasti biće uvek da se posmatraju spolja. ako bi se na isti način želeli posmatrati intelektualni fenomeni dok se zbivaju nastaje očigledna nemogućnost. neminovno je nespojivo s posmatračkim stanjem. može posmatrati samog sebe u pogledu stras­ ti koje ga obuzimaju iz tog anatomskog razloga što su organi u kojima se strasti odvijaju odvojeni od onih koji su namenjeni za posmatračke funkcije. a predstavlja neki istinski pojam. ljudski duh može posmatrati direktno sve fenomene izuzev svojih sopstvenih. jednom vrlo čudnom suptilnošću. Jer. domišlja­ jući se da predstave svoje doktrine kao da su zasnovane na posmatranju činjenica. uzimajući sve naučne teo­ rije kao krupna logička fakta. Jednom rečju. od kojih bi jedno razmišljalo dok bi drugo posmatralo kako se razmišlja. Misaono biće se ne bi moglo podeliti na dva. Pošto su u ovom slučaju posmatrani organ i organ koji posmatra identični. tako veliki uticaj čak i na umove koji su ostali po strani u njenom ogromnom razvitku da su se metafizičari koji su se posvetili izučavanju naše inteligencije mogli samo ponadati da uspore dekadenciju svoje nazovinauke. Oni su. podeljeni na mnoštvo škola koje se bez prestanka prepiru oko os­ novnih elemenata njihovih doktrina. Donedavno se verovalo da se vid objasnio govoreći da svetlosno dejstvo tela određuje na mrežnjači odgovarajuće slike spoljašnjih oblika i boja. ljudi koji su se odali pozitivnim izučavanjima. To opet ne znači da su svi njihovi radovi bili apso­ lutno bez ikakvog rezultata u odnosu na opšti napredak naših saz­ nanja. kako bi se onda moglo vršiti posmatranje? Ova nazovipsihološka metoda je dakle radikalno ništavna u svom principu. Kivjea). Makar i da je svako imao priliku da pravi na samom sebi takva zapažanja.

naročito u naše vreme. Prvi i neposredni krupni rezultat pozitivne filozofije mora. da sva naša saznanja moraju biti zasno­ vana na posmatranju. šta se desilo u pogledu teorije znakova. dovoljno svedoče da se svuda razvija spontano osećanje ove nužnosti. Upravo takva jedna celina treba odsada da bude. Zbog toga što nisu poznavali tu osnovnu činje­ nicu. to jest na njihove glavne metode i njihove najznačajnije rezultate. biće primoran da posebno izučava svaku od njih na isti način i isto tako opširno kao kad bi hteo da postane ili sa­ mo astronom. ne smemo se zavaravati da u sadašnjem stanju naših ideja oni mogu biti dovoljni da postignu svoj glavni cilj. Da se zatim na ovo osnovno obrazovanje nadovezuju razna posebna naučna izu­ čavanja. kad je apstraktno posmatramo. biti: otkrivanje na osnovu iskustva zakona po kojima se odvi­ jaju naše intelektualne funkcije i dalje. Takav način izuča­ vanja bio bi dakle potpuno neosnovan kad je u pitanju opšte obra­ zovanje. čak i bez filozofske namere. Ne znam da li će kasnije biti moguće da se a priori održi jedan pravi metodski kurs potpuno nezavisan od filozofskog izučavanja nauka. bile u osnovi nedovoljne da stvarno obnove sistem našeg vaspitanja ako se ne bi zasnivale na prethodnoj bazi opšte nastave. i još neke slične aforizme. Da bi prirodna filozofija mogla dovršiti već tako priprem­ ljen preporod našeg intelektualnog sistema. pomažući koliko je moguće ove korisne poduhvate. Sve što se ο njoj može stvarno reći. kojih je bivalo sve više u toku poslednjeg stoleća. naši psiholozi su dovedeni na to da svoja sanjarenja smatra­ ju naukom. metafi­ zičko i književno. Posebno izučavanje opštih naučnih pojmova nije samo namenjeno da reorganizuje obrazovanje. uko­ liko nisu od njih i potekli. ovo poslednje iziskuje bezuslovno jednu celinu pozitivnih pogleda ο svim važnijim klasama prirodnih fenomena.i gajenja nauka. koje još karakterišu naš način shvatanje. neophodno je da raz­ ne nauke iz kojih se ona sastoji. prevelika izdvojenost. definisane u ovom izlaganju. u suštini još teološko. do kojeg ne­ minovno danas dovodi uspostavljanje pozitivne filozofije. čak i u narodnim masama. da se pozitivno učenje stalno širi i jača. itd. već ono mora isto tako da do- 38 39 . Pa ipak. saobrazno duhu naše epohe i prilagođeno potrebama moderne civilizacije. ili samo hemičar. neminovno vrše veliki uticaj na način njihovog iz­ laganja u nastavi. usuđujem se da dodam da. što se zaista dâ shvatiti. Ali ono na šta sam prvenstveno hteo ovde da ukazem sastoji se u tome da bi sve te specijalnosti. kad bi se kasnije i mogao ostvariti jedan takav poduhvat. Zaista. zameni jednim pozitivnim vaspitanjem. Drugi rezultat. Jednom rečju. čak i za naj­ jače inteligencije i u najpovoljnijim uslovima. Samo na taj način nastava nauka može postati baza jed­ nog novog opšteg i istinski racionalnog vaspitanja. da­ kle. to jest osnovni preobražaj opšteg vaspitanja. Ako neki pametan čovek danas želi da izučava glavne grane prirodne filozofije da bi stekao jedan opšti sistem pozitivnih ideja. između ostalih. što je međutim i osnovni cilj izučava­ nja metode. svi trezveni duhovi već jednodušno priznaju da je nu­ žno da se naše evropsko vaspitanje. a kojima su se uvek revnosno pridruživale sve evropske vlade. Razmatranja na koja sam ukazao u odnosu na logičku nauku još su jasnija kad se prenesu na logičku veštinu. Razni pokušaji. Ako je ne­ ko dobro utvrdio. ali sasvim sam ubeđen da je to danas neizvodljivo pošto se krupni logički postupci ne mogu još objašnjavati s dovoljno tačnosti izdvojeno od njihove primene. ipak bi se samo izučavanjem pravilnih primena naučnih postupaka moglo uspeti da se stvori jedan dobar si­ stem intelektualnih navika. jednom reci. treba je razmatrati kad je u akciji. koja odgovaraju raznim posebnim obrazovanjima. Staviše. budu svedene najpre na ono što čini njihovu suštinu. svodi se na tako nejasna uopštavanja da ona ne bi mogla imati nikakvog uticaja na intelektualni sistem. jednu jedinu pozitivnu nauku. Zbog toga je takvo obrazova­ nje skoro nemoguće i neminovno veoma nesavršeno. kad je u pitanju ne samo da se ima predstava ο pozi­ tivnoj metodi već da se ο njoj stekne dosta jasno i temeljno zna­ nje da bi se mogla stvarno koristiti. jasno je da je to moguće postići sa­ mo filozofskim ispitivanjem nauka. na iole produbljen naćin. ne manje važan. potrebno je dakle proučiti njene razne krupnije primene već proverene. Zaista. u to ne može biti nikakve sumnje. Ali. direktnog rezultata pozitivne filozofije definisane u ovom izlaganju. ili bi to pak bilo samo mrtvo izučavanje koje ne bi obogatilo duh koji mu se posvetio. i mnogo preči. Nije mi potrebno da sada i dalje insistiram na ovom predmetu koji će se često javljati u toku čitavog kursa i ο kojem ću posebno dati nova razmatranja u idućem predavanju. sačinjavati opšti duh naših poto­ maka. logički. stalna baza svih ljudskih smeranja koja mora. predstavljena kao razne grane jednog jedinog stabla. šta vi­ še teško okupljene. Jer isključiva stručnost. Ova se metoda ne može izuča­ vati odvojeno od istraživanja u kojima je primenjena. te­ me je daleko manje jasna metoda negoli onom koji je izučavao.nom takvom pretresanju: setimo se. tačno poznavanje opštih zakonitosti koje su neophodne da bi se pouzdano postupalo u istra­ živanju istine. na višem ili ni­ žem stupnju. da moramo polaziti čas od činjenica na prin­ cipe a čas od principa na činjenice. bio bi da se postaramo za opšti preobražaj našeg vaspitnog sistema. verujući da razumeju pozitivnu metodu zato što su či­ tali Bekonove propise ili Dekartovu raspravu.

po samom priznanju slavnih hemičara koji su najviše doprineli stvaranju ove doktrine. Ono što ukazuje na to. ili. i u kojem treba gledati istinsku klicu svih kasnijih velikih progresa. Verujem da čitaocima ovog delà ne moram dokazivati da ideje vladaju svetom li da ga potresaju. kako mii se čini. Dakle.prinese i posebnom napretku raznih pozitivnih nauka. Ali skici opšteg pregleda kojeg sam se latio u ovom izlaganju nedo­ stajao bi jedan od najkarakterističniijih elemenata ako bih propu­ stio da ukazem ovde na jedno tako bitno razmatranje. koji će biti razvijen u svojoj širini. neće li biti potrebno povesti računa ο ovom og­ romnom izuzetku? Da li možda taj 'izuzetak ne zavisi od onog istog opšteg karaktera svojstvenog svim organskim telima zbog koga je. još nerešenom. koji bi jednako pripadao li herniji i fiziologiji. jedan niz novih istraživanja ο odnosu između sasta­ va živih tela i njihovog načina ishrane. to nije jedno obično pitanje iz hernije. da interveniše fiziologija i da se kombinuje. fiziološko posmatranje da životinje koje uzimaju hranu bez azota imaju u sastavu svog tkiva isto toliko azota kao i životi­ nje mesožderi. ne bi još mogla biti smatrana kao neopozivo završena. ma kako izgledalo. značaj uloge koju mora vršiti. Za to se mogu navesti vrlo upadljivi primeri. kao što neki misle. da sav društveni mehanizam počiva u krajnjoj liniji na mišljenjima. u sadašnjem stanju naših saznanja. još ubedljiviji kad hoće da se pokaže pose­ ban značaj pozitivne filozofije u rešavanju pitanja koja zahtevaju kombinaciju većeg broja nauka. drugim recima. na koje ću brižljivo ukazivati kako nam ih prirodni tok ovog kursa bude pružao. To je ono što sačinjava treću osnovnu osobinu na koju sam resio da ukazem. to jest da bi se odredilo da li treba smatrati kao zakon prirode to što se molekuli nemi­ novno kombinuju po utvrđenom broju. Najzad. jasno je da je neophodan jedan potpuno novi duh razmatranja. ali ona bar isto toliko stalno podbacuje u pogledu organ­ skih jedinjenja. zbog toga ti problemi ostaju nerešeni mnogo duže nego što bi to bilo nužno. za ma koji od njihovih fenomena. mi ga delimo samo s namerom da razdvojimo teškoće kako bismo ih bolje resili. koje se sastoji u tome da se odredi da li azot treba da bude smatran. jedan primer do­ stojan pamćenja uzimajući u obzir izvrsnu Dekartovu koncepciju ο analitičkoj geometriji. Ali ono što ne smem propustiti da posebno istaknem. Ovde ću odabrati samo. Biće dovoljno nekoliko vrlo prostih razmišljanja da opravda­ ju ono po čemu bi jedna ovakva ocena u prvi mah mogla izgledati odveć usiljena. tako značajnu doktrinu ο određenim proporcijama. Oni dobro znaju da velika politička i moralna kriza sadašnjeg društva 41 40 . I njega uzimam iz hernije. da bi se konačno odlučilo na neki način ο ovom krup­ nom pitanju prirodne filozofije. pozitivna filozofija čija je neposredna namena da na jedan stalan način organizuje takve kombinacije koje bez nje ne bi mogle da se sprovode kako treba. značajna pitanja zahtevala izvesnu kombinaciju većeg broja posebnih gledišta kojoj ne može biti mesta u sadašnjem sastavu naučnog sveta. jeste uticaj koji je u ovom pogledu vršilo na Berzeliusa. Svakako da značajna diskusija koja se danas razvila ο osnovnom principu ove teorije. na koja se. Takva nezgoda se javlja za najosnovnije doktrine svake pozitivne nauke ponaosob. u usavršavanju svake prirodne nauke ponaosob. Jer. iz hernije. mada nisu pro­ izvoljne. suprotno našim klasičnim podelama. U stvari. smatram da bi bilo neop­ hodno povezati hemijsko gledište sa fiziološkim. pred­ met svih naših istraživanja je jedan. nego rezultat jednog usposta­ vljenog zbližavanja dveju nauka dotada shvatanih posebno? Ali ovo zapažanje biće presudniije ako ga prenesemo na još nerešena pitanja. Prema ovome. Da bi se u tom pogledu dobila zaista definitivna odluka. da bi se stvarno resilo da li je azot prosto telo ili ne. zaista je jasno da će biti neophodno potrebno. Mogao bih u tom smislu navesti. pre no što se ova teorija uzdigne do stvarno osnovnog principa. poš­ to je ona danas najvažnija za praksu i što se može smatrati jedi­ nom solidnom osnovom društvene reorganizacije koja mora da okonča kritično stanje u kojem se već odavno nalaze najcivilizovanije nacije. kako do danas izgleda. Poslednji deo ovog kursa biće posebno posvećen uč­ vršćivanju gornjeg stava. pošto se odnosi na jedan znatno specijalniji predmet istraživanja. Smatram da je potrebno navesti ovde i jedan drugi primer iste prirode. ona ne bi mo­ gla proširiti. jeste da se u najbolju ruku može reći da se ona stalno obistinjuje ukoliko se odnosi na sastav neorganskih tela. Otuda se deša­ va da bi. Oni koje sam naveo dovoljni su da se oseti. ali koji je. Reč je ο pitanju. kao prosto telo ili složeno. uglavnom. neumesno i govoriti ο nepromenljivim brojevima? No kako bilo. sa čisto hemijskim raz­ matranjima. Sta je drugo ovo osnovno otkriće koje je izmenilo lice matematičke nauke. Zaista. Vi znate kakvim je čisto hemijskim ra­ zmatranjima uspeo čuveni Berzelius da poljulja mišljenje skoro svih današnjih hemičara ο jednostavnosti ovog gasa. podele koje vršimo u našim naukama. u suštini su veštačke. kako on sâm ο tome daje dragoceno priznanje. iz prošlosti. Sad bi bilo suvišno navoditi više primera o ovim problemima mnogostruke prirode koji bi mogli biti rešeni samo prisnim kombinovanjem više nauka koje se danas gaje potpuno odvojeno. moram već sada ukazati na četvrtu i poslednju osobinu onoga što sam nazvao pozitivnom filozofijom i zbog koje će ova nesumnjivo privući opštu pažnju više nego zbog svake druge.

kao što sam to već objasnio. To su četiri glavne tačke gledišta preko kojih sam morao već sad ukazati na spasonosni uticaj pozitivne filozofije. zahvaljujući ovoj filozofiji. Postavljajući za cilj pozitivnoj filozofiji da rezimira u jednoj jedinoj homogenoj doktrini skup stečenih saznanja u pogledu raz­ ličitih vrsta prirodnlih fenomena. Tako izrazito prvenstvo koje skoro svi duhovi. Isto tako je izvesno da. Pre nego što završim želim da za trenutak skrenem pažnju na jedno poslednje razmišljanje koje mi se čini potrebno kako bi se izbeglo. i to je dovoljno. definitivna pobeda pozitivne filo­ zofije će doći spontano i uspostaviće red u društvu. Oslanjajući se na osnovni zakon iznet na početku ovog iz­ laganja. opšti fakat je neosporan. koji je iznad moći ' jedne i druge. postojao bi jedan određeni društveni poredak. onda se radi samo ο tome da se saz­ na koja od tri filozofije može i mora da nadvlada po prirodi stva­ ri: svaki će se razuman čovek. bio sam daleko od pomisli da pri­ stupim opštem izučavanju tih fenomena posmatrajući ih sve kao različite posledice samo jednog principa. stvorimo neposredno sistem opštih ideja ko­ ji će odsada. pri čemu ih je potpuno diskreditovala. pogrešno obavešteni. da će. Ta opšta revolucija ljudskog duha danas je skoro potpuno izvršena. od istovremene upotrebe triju filo­ zofija radikalno nepomirljivih: teološke. iz njega će neminovno proisteći odgovarajuće in­ stitucije. Nekome može da bude žao. jasno je da će stanje nacija neminovno ostati bitno revolucionarno uprkos svim politič­ kim palijativnim merama koje bi se mogle primeniti i u njemu će biti moguće samo privremene institucije. s više tačke gledišta na koju nas postepeno dovela ra­ zličita razmatranja ukazana u ovom izlaganju. od najprosvećenijih do najpros­ tijih. verujem da treba još sad da kažem nešto ο nje­ mu kako bi se sprečili skroz neosnovani prigovori koje bi mi mo­ gli uputiti oni koji bi. Naše najteže zlo sastoji se zaista u ovom dubokom razilaženju koje sada postoji između ljudi u pogledu svih osnovnih načela čija je postojanost prvi uslov za pravi društveni poredak. što bi poslu­ žilo kao bitna dopuna njenoj opštoj definicij koju sam ranije po­ kušao da izložim. morati zatim potruditi da uzme učešća u njenoj pobedi. S pravom ili ne. Stavimo je najzad u položaj u kom bi imala stvaralačku ulogu. Upotpunjujući zamašni intelektualni poduhvat koji su započeli Bekon. nego da se upotpuni pozitivna filozofija uključujući u nju i izučavanje društvenih fenomena. ali taj fakat ne može uništiti pa prema tome ni zanemariti ga. ma kakva mogla biti njegova pose­ bna mišljenja pre analize pitanja. ne izgleda da će ono morati ostati dugo bez rezultata. ako se ovo okupljanje duhova u jednu istu zajednicu u pogledu principa ostvari. uvrstili ovaj kurs u pokušaje univerzalnog objašnjenja kakva svakodnevno daju ljudi kojima su potpuno tuđi naučni metodi i saznanja. Pozitiv­ na filozofija je do sada u toj raspri intervenisala jedino da bi ih kritikovala i jednu i drugu. ne vodeći dalje računa ο prepirkama koje su postale beskorisne. ne dajući mesta nikakvom teškom potresu pošto bi se samim tim faktom uklonio najveći nered. Koegzistencija ove tri suprotne filozofije apsolutno spre­ čava da bude saglasnosti u ma kojem bitnom pogledu. metafizičke i pozitivne. ukazuju danas pozitivnim saznanjima u odnosu na nejasne i mistične koncepcije. u suštini. da se unapred stekne pogrešno miš­ ljenje ο prirodi ovog kursa. jedino pozitivna filozofija nadvladati. Eto u tom pravcu treba usmeriti glavnu pažnju svih onih koji osećaju značaj jednog stanja stvari istinski normalnog. Jedino je ona. dok se zlo sastoji naročito u odsustvu svake prave orga­ nizacije. kroz dugi niz vekova. prema prirodnom toku stvari. kao podređene jednom te istom zakonu. Dakle. makar bio primoran da se bavi samo iluzornim spekulacijama. verujem da mogu tačno rezimirati sva posmatranja koja se odnose na sadašnju situaciju društva ako prosto kažem da sa­ dašnji nered potiče. karakter odgovarajuće univerzalnosti. nema značaja. koliko je to moguće. jedino između njih postojli još borba u tom pogledu. Po mom dubokom ličnom ubeđenju ja posmatram ove podu­ hvate univerzalnog objašnjenja svih fenomena jednim jedinim za- 42 43 . teološka i metafizička filozofija se otimaju danas oko zadatka. Dekart i Galilej. Ukratko. lako je da se u isti mah i jasno okarakteriše prava suština sadašnjeg društvenog sta­ nja i da se iz njega izvede kojim bi se putem ono moglo bitno izmeniti. ne ostaje ništa drugo. da reorganizuju druš­ tvo. Ovde nije reč ni ο čem sličnom. Zaista je jasno da ako bi bilo koja od ove tri filozofije dobila sveopštu i potpunu nadmoćnost. a revolucionarna kriza koja uznemirava civilizovane narode biće potpuno okončana. dovoljno nagoveštava na kakav će prijem na­ ići ova filozofija kad ona bude stekla onu jedinu osobinu koja joj još nedostaje. i da se zatim rezimira u jednoj jedinoj homogenoj doktrini.potiče u suštini od intelektualne anarhije. Kad ovaj dvostruki posao bude dovoljno odmakao. Ako je istraživanje dovedeno do takve jed­ nostavnosti. a ovaj kurs daće ο tome jasan dokaz svima oni­ ma kod kojih bi objašnjenja data u ovom izlaganju mogla ostaviti neku sumnju u tom pogledu. stalno napredovala dok su njene protivnice bile stalno u deka­ denciji. Iako moram ovo pitanje u idućem predavanju po­ sebno raspraviti. neograničeno preovladati u ljudskom rodu. Sve dotle dok pojedinci ne budu jedno­ dušno prišli izvesnom broju opštih ideja koje su u stanju da obra­ zuju jednu zajedničku društvenu doktrinu. Sada. ako je tačan ovaj način gledanja. jer je očevidno iz svih razloga od kojih sam u ovom izlaganju na­ veo nekoliko važnijih.

i u toku samo jednog života. što je u stvari filozofski cilj nauke. jer. pretpostavljajući čak da je ova nepremo­ stiva teškoća savladana. nije neophod­ no da postoji samo jedna jedlina. Jer. vrlo daleko od toga da bi takvi pokušaji mogli biti razboriti pre jednog dužeg vremenskog perioda. to još nije sve. ako se sve dobro odmeri. koliko je bi­ lo u mojoj moći. Pošto sam izložio pravi cilj ovog kursa. Neophodno jedinstvo za to jeste samo jedinstvo metode koje očevidno može i mora da posto­ ji. Ali. mi smatramo kao sme- lo ići za tim da se nekad. koliko je to god moguće. Ka­ da bi to bilo tako. Što se tiče doktrine. to jest utvrdio tačku gledišta s koje ću posmatrati različite glavne grane prirodne filo­ zofije.kanom kao krajnje neosnovane. kao ni za realizovanje krupnih i uspešrtih rezultata do kojih ona. U svakom slučaju izgleda mi oče­ vidno da smo. pozitivna filozofija bi nesumnjivo bila rsavršenija. Ali taj uslov nije nikako neophodan za njeno sistematsko for­ miranje. Pokušao sam u ovom izlaganju da tačno odredim. Težeći da umanjimo. 44 45 . pa čak kad bi one bile daleko iznad svoje stvarne vrednosti. Označio sam dakle cilj kojem su uvek težili i teže svi moji radovi. dovodi. Niko nije dublje od me­ ne ubeđen u nedovoljnost mojih intelektualnih snaga. kao štn smo videli. to zaista ne bi bio manje težak deo poduhvata. Ali. i među odgovarajućim pozi­ tivnim naukama. Uostalom i Laplas je predstavio ovu ideju samo kao jednu običnu filozofsku igru koja nije u stanju da stvarno vrši ma kakav koristan uticaj na progres hemijske nauke. kao veštačku. s obzirom na sadašnje stanje naših saznanja. čak i u najdaljoj budućnosti. Ali ono što samo jedan um ne može ostvariti. Pa ipak. broj opštih zakona neophodnih za pozitivno objašnjenje prirodnih fe­ nomena. jedan jedini to može jasno predložiti: a to je sva moja ambicija. a već je pretežno i ustaljeno. prelazeći na izlaganje plana. hipoteza koju smo ukratko pregledali. prema tome. sko­ ro je siigurno da bi je toliko teško bilo primeniti da bi čovek mo­ rao zadržati. čak i kad potiču od najmerodavnijih. svrhu. ako bismo se i mogli nadati da dođemo dotle. u idućem predavanju ću dopuniti ove opšte prethodne na­ pomene. Ja smatram da su sredstva ljudskog duha vrlo slaba a vasiona suviše kompliikovana da bi nam ikada bilo na domaku jedno takvo naučno savršenstvo i mislim. različite klase po­ zitivnih teorija. Laplas je u stvari izlo­ žio jedno gledište prema kojem bi se mogle u hemijskim fenome­ nima videti samo proste molekularne posledice njutnovske privlač­ ne sile. pa. duh i uticaj pozitivne filozofije. u ovom kursu. da se obično stvara vrlo preterano mišljenje ο prednostima koje bi iz njega neminovno poticale ako bi ono bilo moguće. Mi dakle s dvostruke tačke gledišta jedinstva metoda i ho­ mogenosti doktrina razmatramo. uostalom. sem neodređenosti u kojoj bi verovatno uvek ostala ova koncepcija zbog nedostatka osnovnih podataka ο unutrašnjoj gradi tela. izmenjene oblikom i međusobnim položajem atoma. oni svedu strogo na jedan jedini. bilo u ovom kursu bilo u svakoj drugoj prilici. zakon gravitacije. koji već povezuje sve astronomske fe­ nomene za deo fenomena zemaljske fizike. to jest na određivanje enci­ klopedijskog reda koji treba uspostaviti među različitim klasama prirodnih fenomena. da bi odgovorile jed­ nom tako obimnom i uzvišenom zadatku. opet ne bi bilo postignuto naučno jedin­ stvo pošto bi posle toga trebalo pokušati da se skup fizioloških fe­ nomena pripoji istom zakonu. Nije potrebno da dalje ulazim u detalje da bih dokazao da cilj ovog kursa nije nikako da se svi prirodni fenomeni predsta­ ve kao da su u osnovti istovetni a da su im okolnosti različite. najviše bi odgovarala tome toliko priželjkivanom jedinstvu. to bi po mom shvatanju moglo biti samo kad bi se svi prirodni fenomeni vezali za najopštiji pozitivni zakon koji po­ znajemo. dovoljno je da ona bude homo­ gena. podelu koja danas važi kao prirodna između astronomije i hernije.

Sto se tiče svih osta­ lih predlaganih klasifikacija.. kao što to često biva. Izlaganje plana ovog kursa ili opšta razmatranja ο hijerarhiji pozitivnih nauka Pošto sam okarakterisao koliko je bilo moguće tačno. U stvari. biće dovoljno primetiti da su različi­ te diskusije. važnije je da joj potražimo uzrok. najčešće usvajali samo oni koji su bili skoro potpuno neupućeni u poznavanje predmeta koji se kla- 47 . to jest najpogodniju racional­ nu klasifikaciju različitih osnovnih pozitivnih nauka. otkako su prvi radovi te vrste izgubili opšte poverenje zbog nedovoljne solidnosti. imale za krajnji rezultat da pokažu osnovne mane u svakoj od njih tako da nijedna nije mogla steći jednodušno odobravanje i da u tom pogledu postoji gotovo toliko mišljenja koliko i ličnosti. kao Bekonove i Dalamberove. Danas smojpotpuno ubeđenii da enciklopedijske lestvice. Lako je odmah shvatiti da ovde nije reč ο kritici. Ne zaustavljajući se više na činjenici tako jasno konstatovanoj. više suptilna nego stvarna: jer. kako bismo ih izučavali postupno s one tačke gledišta koju smo već utvrdili. za opšti sistem ljudskih saznanja zamišljen u svoj njegovoj ši­ rini. mnogobrojnih klasifikacija koje su predlagane. razmatranja koja treba izložiti u ovom kur­ su ο svim glavnim granama prirodne filozofije. Ι .DRUGO PREDAVANJE i-. vođene ο ovom predmetu. lako se može ob­ jasniti potpuna nesavršenost tih enciklopedijskih pokušaja. Ovi različiti pokušaji bili su uopšte čak tako loše zamišljeni da su i nehotice kod većine izazivali nepovoljno predubeđenje protiv svakog poduhvata te vrste. već dva veka. do da­ nas tako često ponavljanih. u pret­ hodnom predavanju. Nije potrebno da ukazujem da su ove klasifikacije. nažalost vrlo lakoj. u svakoj sferi aktivnosti naš razum upotreblja­ va istovremeno sve svoje glavne sposobnosti. Ovo drugo opšte pretresanje je neophodno da bismo već na početku upoznali pravi duh ovog kursa. samim tim imaju osnovne ma­ ne čak i kad ta razlika nije. sada treba da ut­ vrdim plan kojeg se moramo držati. napravljene prema bilo kojoj razlici po­ jedinih sposobnosti ljudskog duha.

Naša prirodna i neposredna sredstva kojima delujemo na te­ la koja nas okružuju krajnje su slaba i potpuno nesrazmerna na­ šim potrebama. a koju su tako različito i uvek tako čud­ no shvatali metafizičari kad su se prihvatali da objasne njegovu misao. Ali. Ukratko. ma kako bili slabi sami po sebi. nauka. Ako uzmemo u ob­ zir ovu prvu podelu. koji nikada ne srne biti zapostavljen. predviđanje. odakle i predviđanje. kad se obuhvati potpuna celina svakovrsnih rado­ va ljudskog roda. kako bih pokazao koliko je potrebno da se čuvamo preterano velikog uti- 48 49 . očevidno je da na jednom ovakvom kursu može biti reći samo ο teorijskim saznanjima. neke preinačujuće elemente. ne smemo zabora­ viti da nauke. tako duboko kontradiktor­ ne. u izvesnim slu­ čajevima. uprkos kapitalnom značaju ovog odnosa. dovoljni da. opšta teorija klasifikacija koju su u svojim fi­ lozofskim radovima uspostavili u skorije vreme botaničari i zoolo­ zi dopušta nam da se nadamo stvarnom uspehu u jednom sličnom poslu. u aktiv­ nom životu. mora biti tretirano na osnovu posmatranja umesto da se rešava razma­ tranjima a priori. to je samo zato što nam poznavanje prirodnih za­ kona dopusta da uvedemo. uzimajući ova dva izraza u njihovom celokupnom značenju. i koji jasno pokazuje zašto se do danas nije bilo moguće uzdići do jedne enciklopedijske koncepcije stvarno zadovoljavajuće. neizbežno vratili na teološka i metafizička objašnjenja koja su prvo­ bitno i stvorena iz date potrebe. da ih modifikujemo jedne pomoću drugih u našu ko­ rist. Ma kako bile ogromne usluge koje na­ uke pružaju industriji i mada je. pod prvom filozofijom. To je verovatno ono što je Bek on podrazumevao. Očevidno da je bilo nemoguće u jednom tako nepovezanom stanju stvari izvesti ma kakvu racionalnu klasi­ fikaciju. na tačan način. ko­ ji su. Dakle. Učinilo mi se da moram već sada izričito ukazati na jedno razmatranje. Kako uspeti da se koncepcije. uzet iz same prirode predmeta. pružajući nam sdguran putokaz preko pravog osnovnog prin­ cipa klasifikovanja koji dotada nikad nije bio jasno shvaćen. pre svega.sifikuju. opštu vezu nauke i primene. mada veo- ma nepotpuno. imaju diirektniju i uzvišeniju svrhu — da zadovolje osnovnu potrebu koju naša inteligencija oseća za upoznavanje zakona fenomena. kao i svako drugo. Pošto se sada taj osnovni uslov može smatrati kao ispunjen. On se sastoji u tome da klasifikacija mora proisticati iz samog izučavanja predmeta koje treba klasifiikovati i biti određena stvarnim afinitetima prirodne povezanosti koju oni pred­ stavljaju tako da samo klasifikovanje bude izraz najopštijeg fak­ ta. Taj princip je nužna posledica direktnog primenjivanja pozitivne me­ tode na samo pitanje klasifikacija. ako ne bismo uspeli da je zadovoljimo pozitivnim koncepcijama. za koju kaže da treba da proizlazi iz skupa nauka. Da bismo osetili koliko je ova po­ treba duboka i neodoljiva. između različitih delova intelektualnog sistema. S druge strane. jer se ne radi ο ροsmatranju celog sistema ljudskih znanja već jedino ο posmatranju sistema osnovnih koncepcija ο različitim redovima fenomena. koje. kao što sam izložio u prošlom predavanju. Tako najopštija podela naših stvarnih saznanja sastoji se u tome da ih razlikujemo na teorlijska i na praktična. a ne pnimenu sem ukoliko ih ova ne rasvetljava. u jednom takvom radu treba razmatrati sa­ mo teorijska saznanja. čemu su nažalost previše skloni u naše doba. u određenim okolnostima pod čijim se uticajem dešavaju razni fenomeni. koje nam stalno dozvolja­ va da ih predvidimo. shvatiti nauke samo kao bazu primene značilo bi stvoriti ο njima nepotpunu predstavu. onda je moguće pristupiti zaista racionalnom i trajnom rasporedu jednog sistema čiji su svi delovi postali najzad homogeni. rasporede u jednom jedinom sistemu? Ο tu teškoću su se ne­ minovno spoticali svi klasifikatori a da je nijedan od njih niije jasno uočio. prema objašnjenjima datim u prethodnom predavanju. prema odlučnom Bekonovom tvr­ đenju. koje će se često javljati u toku celog kursa. Pri svemu tome svako ko je dobro poznavao pravu situaciju ljudskog duha mogao je zapaziti da je takav poduhvat preuranjen i da će on biti uspešno (izveden samo onda kad naše glavne koncepcije budu postale pozitivne. postoji je­ dan mnogo važniji razlog. koji se ispoljava u produbljenom poređenju obuhvaćenih pred­ meta. dovoljno je da pomislimo jedan trenu­ tak na fiziološke posledice čuda i da uzmemo u obzir da je najstraš­ niji onaj utisak koji doživljavamo onda kad nam se čini da se ne­ ki fenomen odigrava suprotno prirodnim zakonima koji su nam poznati. odakle i akcija: takva je vrlo prosta formula koja iz­ ražava. izučavanje prirode se mora shvatiti kao namenjeno da pruži pravu racionalnu bazu čovekovog delovanja na pri­ rodu. kon­ cepcija koje daju solidnu osnovu svim ostalim našim kombinacijama i koje opet nisu zasnovane ni na kakvom prethodnom intelektual­ nom sistemu. Besumnje. očevidno može jedino da nas vodi. izmene na naše zadovoljstvo definitivni rezultat sveu­ kupnosti spoljnlih uzroka. jer poznavanje zakona fenomena. On se sastoji u nedostatku homogenosti. Kad god nam pođe za rukom da izvršimo kakvu veliku radnju. Svi ljudski radovi se odnose ili na čistu teoriju ili na akciju. budući da su jedni postepeno postajali pozitivni dok su drugi ostajali i dalje teološki ili metafizički. Ova potreba da raspoređujemo fakta po jednom takvom redu kako bismo ih mogli lako shvatiti (što i jeste pravi predmet svih naučnih teorija) tako je svojstvena našoj prirodi da bismo se. koga je uvek bilo sve do poslednjeg vre­ mena. Ne uzlimajući u obzir ovo lično razmatranje. snaga neminovno proporcionalna znanju.

sla­ bo određen po svom filozofskom karakteru. Izgleda mi da on iziskuje prethodno jedan vrlo značajan posao i to sasvim posebne prirode. fizičkih. stvore posebne koncepcije koje bi služile kao direktna baza opštim postupcima primene. kao što je to vrlo tačno primetio Kondorse.čaja sadašnjih navika koje smetaju da se steknu pravilne i pleme­ nite ideje ο značaju i nameni nauka. bilo bi nam skoro uvek nemoguće da u tome uspemo. Nemajući nikako u vidu tok naučnih saznanja. treba pažljivo razmotriti divnu Monžovu koncepciju ο deskriptivnoj geometriji. kao bitni deo. na­ uke nemaju neposrednu primenu na veštine. podstičući obnavljanje astronomije. već u isto vreme od više njih. do danas od njih postoji samo nekoliko nepotpunih elemenata koji se odnose na najnaprednije nauke i ve­ štine i koji dopuštaju samo da se shvati priroda i mogućnost slič­ nih radova za celinu ljudskih poduhvata. u jedan kurs pozitivne filozofije koji. Između na­ učnika u pravom smislu i onih koji stvarno rukovode produktiv­ nim radovima počinje danas da se stvara jedna prelazna klasa. Tako prava teorija agrikulture. ako ih ne skoncentrišemo isključivo ka tom cilju i ako. prema naučnim teprija50 ma u pravom smislu. tačno poštujući geografsku dužinu. Doktrina. hemijsklih. nametnemo sebi u isto vreme i taj uslov da joj nađemo neposrednu praktičnu korist. Tako. čak nehotice. čak i nezavisno od njegovog obima. jer te posredne doktrine između čiste teorije i direktne prakse nisu još stvorene. između ova dva reda ideja postoji jedan srednji. Lako se dâ primetiti. Ο tome možemo navesti jedan vrlo značajan primer iz divnih teorija grčkih matematičara ο kupiniim presecima. čiji je poseban cilj da organizuje veze između teori­ je i prakse. čak i kad bismo nameravali obuhvatiti celokupnost ljudskih saznanja kako u praktičnom tako i u teorijskom po­ gledu. Takva je bar prirodna tendencija stva­ ri mada u tom pogledu još ima mnogo zbrke. poslužile da moreplovstvo dovedu najzad do onog stepena savrše­ nosti koji je postiglo u poslednje vreme i do kojeg nikad ne bi do­ šlo bez Arhimedovih i Apoloniusovih čisto teorijskih radova. koliko je god mo­ guće. prema ovom razmatranju. tražeći istinu. ja ga bar tako zamišljam. budući da je prvi sistem baza drugoga. može biti uspešno izveden u sadašnjem stanju ljudskog duha. Kad. da bi se ο tome naveo najvažniji primer. samim tim bi se našla. čak i u odnosu na primene kojima bi bilo nerazumno po­ svetiti čisto teorijske radove. potpuno zaustavljena u svom napre­ dovanju. ona ih posmatra u njihovom sadašnjem stanju da bi iz njih izvodila mo­ guće industrijske primene. bar u najsavršenijim slučajevima. du­ guje život teoriji koju su pre dve hiljade godina stvorili genijalni ljudi imajući u vidu čisto matematičke teorije. svedena na to da se bavi samo istraživanjima od ne­ posredne praktične koristi. zahteva tesnu povezanost fizioloških. mora obuhvatiti samo doktrine čiji je karakter ustaljen i ja­ sno određen. koja je svojstvena ovoj novoj klasi i koja mora konstituisati direktne is­ tinske teorije ο različitim veštinama. posle dugog niza generacija. sto­ ga je Kondorse mogao u tom pogledu s pravom reći: »Mornar. Bilo kako bilo. ljudska in­ teligencija. Pobrinuću se da redom uka­ zem na mali broj već stvorenih sličnlih ideja da bi im se ocenila va­ žnost kako se budu javljale tokom samog izlaganja na ovom kur­ su. koje treba odvojeno shvatiti i razrađivati. u duhu naučnika. Ali jasno je da koncepcije dosad nepotpune ne smeju ući. zašto se ove teorije nisu mogle još oformiti pošto one pretpostavljaju prethodni razvitak svih različitih osnovnih nauka. Osim toga. ono što je u tom pogledu nepotpuno i skučeno u opštoj težnji naše epohe. mora pristupiti teorijskim ispitivanjima apstrahujući pot­ puno svaki praktični obzir. ali pristupačniji kad se posmatra društvena klasa koja se njim posebno bavi. posao koji još nije urađen. da se ograničim na najhitniji slučaj. jer naša sredstva za otkrivanje istine tako su slaba da. čuva od brodoloma. posto je uglavnom shvatio da izučavanje prirode služi kao racionalna baza za delovanje na prirodu. izvesno je da skup naših saznanja ο prirodi i skup naših postupaka koje iz njih izvodimo da bismo izmenili pri­ rodu u našu korist čine dva sistema bitno različita sama po sebi. koja u stvari nije ništa dru­ go već opšta teorija ο konstruisanju. potrebno je prvo njemu posvetiti meto­ dičko proučavanje. da se. Teškoća oko stvaranja tih prelaznih doktrina koje sam malo­ čas spomenuo shvatiće se utoliko bolje ukoliko se uzme u obzir da svaka veština ne zavisi samo od izvesne odgovarajuće nauke. koje su. tako isto stvar stoji i sa umetnostima. Iz ovoga izlazi isto tako je­ dan novi motiv da se takav red ideja ne obuhvata na jednom kur- 51 . Izgleda mi da bi ovaj teorijski sistem trebalo danas da sa­ činjava isključivo predmet jednog istinski racionalnog kursa pozi­ tivne filozofije. kla­ sa inženjera.« Očevidno je dakle da ljudski duh. Svakako da bi se mogao zamisliti i jedan opsežniji kurs koji bi se istovremeno odnosio i na teorijske i na praktične opšte pojmove. Ali ja ne mislim da jedan takav poduhvat. svakako bi mogla dati mesta filozofskim razmatranjima od velikog interesa i stvarne vrednosti. jer najznačajnije primene proizlaze stalno iz teorija stvorenih u čisto naučnoj nameni i koje su često gajene u toku više vekova ne pružajući za samu praksu nikakav rezultat. Ali jedan rad koji bi ih obuhvatio skupa s razmatranjima koja su zasnovana na naukama u pravom smislu bio bi danas sasvim preu­ ranjen. pa čak i astro­ nomskih i matematičkih znanja. Na stupnju razvitka koji je već dostigla naša inteligencija. jača sila naše prirode ne bi ispravljala. tako da najvažnije veštine pozaj­ mljuju direktnu pomoć skoro od svih glavnih nauka. ko­ ji je.

posebne. istinski sistematske. da je samo izučavanje opštih pojmova os­ novnih nauka samo po sebi dosta obimno da je potrebno iz njega odstraniti. koliüko je god to moguće. jedno jedinjenje kao što je granit ili kvare. Ono što uopšte čini još osetnijom logičku potrebu ove osnov­ ne razlike između dva velika odeljka prirodne filozofije jeste ne samo što svaki odeljak konkretne fizike pretpostavlja prethodno negovanje odgovarajućeg odeljka apstraktne fizike. daleko od toga da mogu dopirineti sistematskom formiranju ove filozofije. uostalom. Vidimo da se tu u stvari rađa jedna nova bitna osobina tog čistog izučavanja opštih pojmova apstraktne fizike. ono zavisi od celokupnog sistema osnovnih nauka. opšta fiziologija i. ne samo što posebno izučavanje zemlje. pomenuta napred. kao hlor ili kalljum. na ovom kureu pozitivne filozofije. budući da je odre53 52 . opšte.su pozitivne filozofije. dalje. ne obuhvatajući istovremeno deskriptivne i posebne nauke. Ta razlika će se odmah lako zapaziti ako se uporede. dovoljna je. i obrnuto. kad bi čak konkretna fizika bila dostigla stepen savršenosti apstraktne fizike i kad bi. znači očevidno dva vrlo različita posla. da se uspostavi ona prva filozofija koju je tražio Bekon i koja. zahteva prethodno po­ znavanje fizike i hernije. pošto opšte teorije svojstvene raznim vesti nama. koji će ostati nepromenljiva baza onog dru­ gog. Treba razlikovati. postojala izvesna protivrečnost kad bi se uzela zajedno. bilo moguće na jednom kursu pozitivne filozofije obuhvatiti istovreme­ no i jednu i drugu. astronomska saznanja. u sadašnjem stanju ljudskog duha. ona koja se odnose na sekundarne nauke biće uvek. posebno. Otuda će jedno telo. biti verovatno kasnije jedan od najkorisnijih rerzultata njenog izgrađivanja. prema tome. sva razmatranja koja nisu ne­ ophodna. zatim. Isti je slučaj s hernijom u odnosu na mineralogiju. ovo drugo izučavanje je neminovno zasnovano na prvom. s jedne strane. kad naučnici koji su se posebno predali izučavanju pravih prirodnih nauka budu uvideli da svoja istraživanja moraju zasni­ vati na dubljem poznavanju svih osnovnih nauka. pre nego što pređem na me­ todsku klasifikaciju njegovih različitih delova. Prve su dakle osnovne i samo ćemo na njih usmeriti naše izučavanje u ovom kursu. sastoje se u primeni tih zakona na stvarnu istoriju raz­ ličitih postojećih bića. i u svim mogućnim okolnostima. Poznate činjenice će moći biti sređene u prave po­ sebne teorije ο različitim bićima u vasionii tek kad se osnovna raz­ lika. biće za herniju samo od osrednjeg značaja. svesti naša razmatranja na izučavanje opšltih nauka. na koje se odnosi najveći deo minera­ loških razmatranja. deskriptivne. U herniji se razmatraju sve mo­ gućne kombinacije molekula. s jedne strane. s druge strane. u odnosu na nauke u pravom smislu. posmatrano sa svih tačaka gledišta. uopšte. a što je uslov koji je danas još vrlo daleko od toga da bude ispunjen kako valja. druge konkretne. pošto je ona skoro ekvivalentna onoj koja se obično iznosi u gotovo svim naučnim udžbenicima pri predenju dogmatske fizike i prirodopisa. očigledno je da bi i tada bilo potrebno početi apstraktnim odeljkom. ma kakav bio nji­ hov značaj. bude dublje osetila i pravilnije sprovela i. Izu­ čavati zakone života. ostaje mi da izlo­ žim. štaviše. u mineralogiji jedino one koje se nalaze ostvarene u samom sastavu zemljine kugle i pod uticajem samo onih okolnosti koje su joj svoj­ stvene. s druge strane. kao što to i vidimo. Ukratko. prva je očigledno racionalna baza druge. Tako. dok ih u mineralogiji gotovo neće ni imati. reći da. nego što on zahteva čak i poznavanje opštih zakona koji se odnose na sve re­ dove fenomena. Jasno je. ulaziti u sastav jednog rada čija nas ogromna prirodna opsežnost primo­ rava da ga svedemo na što je moguće kraće izlaganje. na jednom istom kursu. jedne posebne vrste. a to je da se stvori racionalna baza konkretne fizike. na ovom kursu moramo razmatrati samo naučne te­ orije a nipošto i njihove prdmene. predstavljajući sistem pozitivnih koncepcija ο svim redovima naših stvarnih saznanja. što se desilo tek u naše vreme. Filozofija osnovnih nau­ ka. moći biti od velikog značaja u herniji po opsegu i energiji svojih afiniteta. Dotada se u ovom smEslu mogla prikupiti samo manje više nepovezana građa a koja je čak još i vrlo nepotpuna. na primer. u odnosu na sve redove fenomena. Ono što jasno pokazuje razliku između hemdjske i minera­ loške tačke gledišta. dve vrs­ te prirodnih nauka: jedne apstraktne. Isto je tako i sa svakom pravom prirodnom naukom. jeste što većina fakata posmatranih u prvoj ima samo veštačku eg­ zistenciju. dva reda na­ uka. zoologija i botanika. ma šta se se desilo. uostalom. jednu važnu razliku koja će jasno ograničti pravi predmet ovog izučavanja kojem pristupa­ mo. Upravo zbog tog razloga konkretna fizika je do danas tako malo napredovala jer je njeno izučavanje na jedan racionalan način moglo početi tek posle apstraktne fizike i kad su sve glavne grane ove poslednje dobile svoj definitivni karakter. nego ono ne može biti ni izvedeno kako treba a da ne obuhvati. prema tome. Ispitivanje ovog uslova jasno potvrđuje zašto moramo. mada se obe nauke odnose na iste predmete. jer. moraju naprotiv. Može se. samim tim. druge. Nekoliko primera. stvarno su sekundarne i ne smeju. i fiziološka. Sem toga. Tako bi. biće dovoljno da se uo­ či ova podela čiji značaj još nije dovoljno ocenjen. pa čak. imaju za predmet ot­ krivanje zakona koji vladaju raznim klasama fenomena uzimaju­ ći u obzir sve slučajeve koja se mogu zamisliti. ili određivati način egzistencije sva­ kog živog tela. Prethodna razlika ne može predstavljati nikakvu nejasnost za one koji imaju neko posebno znanje iz oblasti različitih pozitivnih nauka. a koje ponekad nazivaju pravim prirodnim naukama. Ali.

Svaka nauka može biti izlagana u dva bitno različita smera: u istorijskom i u dogmatskom. odnosno predmet ovog predavanja. najčešće osrednji. Prvi je način očigledno onaj kojim se počinje. želeo da iznova stvori nauku u njenoj celini. dele na opšte i posebne. Po prvom postupku izlažu se redom saznanja prema istom redu kako ih je ljudski duh stvarno sticao i usvajajući. u svojoj celini. sastoji iz teorijskih i iz primenjenih znanja i da ćemo se ovde pozabaviti samo prvim. jer nove koncepcije dopuštaju da se prethod­ na otkrića predstavljaju neposrednije. kao rezultat svega onoga što je izloženo u ovom preda­ vanju. mada je beskrajno lak­ še i kraće naučiti nego izumeti. da bi sigurno bilo nemoguće dosti­ ći postavljeni cilj ako bi svaki pojedinac morao redom prolaziti kroz sve iste faze kroz koje je neminovno morao proći kolektivni genije ljudskog roda. Zaista. na primer. 2) da se teorijska znanja. Jasno je. po hronološkom redu.đena da od sada služi kao stalna baza svim ljudskim ispitivanji­ ma. Dogmatski način. jedan moderni matematičar obično završi svoje ško­ lovanje a da ne pročita ni jedno jedino originalno delo. izučavanje svake nauke u povoju. mora biti brižljivo svedena na što je moguće prostiji izraz. glavni cilj koji treba imati u vidu u svakom enciklo­ pedijskom radu jeste da se nauke rasporede prema njihovoj pri­ rodnoj povezanosti. koliko je god moguće. međutim. i da ćemo ovde morati razmatrati samo prvi red. prema njihovoj uzazajmnoj zavisnosti. samim tim što zahteva novu obradu stečenih znanja. Nije mi potrebno da i dalje insistiram u ovom trenutku na jednom takvom pretresanju za koje će mi se ukazati prilika više puta u raznim delovima ovog kursa. naprotiv. tako da bi se mogle redom izlagati a da se ne bi nikad zašlo u začarani krug. sve svoje snage u izučavanje jed­ nog istog predmeta. Tako. Opšti problem intelektualnog obrazovanja sastoji se u tome da se za malo godina dostigne jedan jedinstveni način rasuđivanja. ne može sprovoditi sasvim isključivo. prema tome. Budući da je na taj način pravi predmet ovog kursa tačno zaokružen. raznih originalnih delà koja su doprinela napredovanju nauke. Ali ukoli­ ko nauka napreduje. dotle dogmatski red postaje sve više mogućan. iste puteve. da je svaki stvarni način izlaganja neizbežno izvesna kombinacija dog­ matskog i istorijskog reda u kojoj samo prvi mora stalno i sve više dominirati. ma koliko mogla biti ta klasifikacija prirodna. međutim. treba odmah priznata da. što predstavlja enciklopedijsko pitanje. tako da predstavlja pravo nesavršenstvo. koji uosta55 . Ipak treba dodati. naprotiv. na istom stupnju razvitka kakav je postignut kroz dugi niz vekova zahvaljujući velikom broju genija koji su sukce­ sivno ulagali. u svakoj eposi nauke. po svoj nužno­ sti. Ali. uostalom. ispuniti na jedan do krajnosti tačan način. na novije delove čije izučavanje podrazumeva u suštini samo istorijski red. sada je lako pristupiti zaista zadovoljavajućoj racional­ noj klasifikaciji osnovnih nauka. dok. Dogmatski red se. a u isto vreme i neophodan. ili nauke u pravom smislu. što se u stvari svodilo na Arhimedove i Apoloniusove spise. Pre svega. ograničavajući se na apstraktnu fiziku. Po drugom. daće mi priliku da uspostavim. nalazeći se na pogodnoj tački gle­ dišta i imajući dovoljno znanja. kako bi se izložili po jednom prirodnijem logičkom redu. Ovo razmatranje. da su svi ti po­ sebni radovi prerađeni u jedan opšti sistem. jer on ima tu osobinu da ne 54 zahteva za izlaganje saznanja nikakav drukčiji trud nego onaj kojii je potreban za njihovo sticanje. svaki drugi način njihovog izlaga­ nja bio bi samo kombinovanje. da bi se otklonilo svako preterivanje. ma kakav interes nam mogla pružati konkretna fizika. ona uvek u suštini ima nešto ako ne proiz­ voljno a ono bar veštačko. izuzev onih koja se odnose na najskorija otkrića i koja se mogu samo na taj način i upoznati. pretpostavljajući. U izlaganju saznanja. može se primeniti samo na onu nauku koja je postigla dosta visok stepen razvitka. Tako se. obrazovanje jednog matematičara iz antič­ kog doba prosto sastojalo u sukcesivnom izučavanju vrlo malog broja dotadašnjiih originalnih spisa ο različitim oblastima matema­ tike. a sva didaktika se tada svodi na postupno izučavanje. Neka mi bude dopušteno da ovde une­ koliko razmotrim ovo zapažanje koje smatram značajnim da bi se okarakterisala prava teškoća istraživanja kojim se sada bavimo. sistem ideja se predstavlja onako kako bi ga da­ nas mogao shvatiti neko ko bi. postoji stalna težnja da se is­ torijski red zameni dogmatskim koji jedino može i odgovarati sa­ vršenijem stanju naše inteligencije. Prethodno objašnjenje je do­ sta razrađeno da bi motivisalo način na koji sam ograničio opšti predmet naših razmatranja. on se ne dâ primeniti. tokom celog života. jer. u čijem uobičajenom načinu izlaganja ne nalazimo više go­ tovo nikakvog traga od stvarnog porekla njihovih detalja. istorijski red izlaganja postaje sve više nepo­ desan zbog suviše dugog niza prelaznih stanja koja bi se morala upoznati. jedan opšti princip čiju ću čestu primenu morati kasnije da izlažem. u od­ nosu na izlaganje naših saznanja. Otuda neophodna potreba za dogmatskim re­ dom koja se naročito danas oseća u naukama koje su najviše od­ makle. vidimo: 1) da se ljudska nauka. to je uslov koji mi izgleda nemoguće.

kao na bitnu osobinu enciklopedijske lestvice koju ću predložiti. budući da je polazna tačka vrste neminovno morala biti ista kao i polazna tačka jedinke. ne može se potpuno izbeći da se predstavi kao prerthodna neka nauka kojoj će. mo­ ra kasnije posebno razviti. ma koliko je pretposta­ vili savršenom. ide za tim da bolje odredi pravi duh ovog kursa. Ne samo da ne bi daneo na videlo pravu istoriju nauke. Zbog toga svi do sada sakupljeni podaci ο istoriji matematike. Evo u čemu se ono sastoji. dakle. glavne smetnje zbog kojih se on inače odbacuje. u kome istorija nauka sačinjava najvažniji deo. da bi shvatio stvarno rađanje jedne naučne teorije. To je ono do čega neizberno dolaze ako stvarno uzimamo. kao što se vidi. da su svi bili u tesnoj povezanosti s opštim razvitkom ljud­ skog društva. čak i kad bi mogao biti strogo sproveden u pogledu detalja svake nauke posebno. Ova široka povezanost je tako stvarna da je čovek često. Ja čak mislim da se jedna nauka i ne po­ znaje potpuno ako se ne zna i njena listorija. Ali lako je videti da postoji samo prividna veza između lizučavanja jedne nauke na način nazvan istorijski i stvarnog poznavanja pra­ ve istorije te nauke. to j e s t stvarnih otkrića od kojih se ona sastoji. Ovaj momenat imao bi u mojim očima mnogo značaja kad bi on stvarno išao u prilog istorijskom redu. ipak ne smem pro­ pustiti da unapred ukazem. među­ tim. neophodno za potpuno izlaganje prve. koje svr­ stavaju u dogmatski red. prema prethodnim objašnjenjima. 56 57 . Tako mi. u ovom slučaju. da su se i različite nauke u suštini usavršavale istovremeno i uzajamno. a to je. mada odvojeno od sa­ mog sticanja tih saznanja. Oni potiču iz onoga veštačkog što nu­ žno postoji u našoj podeli intelektualnog rada. stvarno razvili u isto vreme i pod među­ sobnim uticajem. medicine. mada dosa­ da najviše zanemarivan. nismo mogli usvojiti istorijski red kao bazu za našu klasifikaciju. može jedino upoz­ nati izučavajući istoriju čovečanstva na opšti i neposredan način. i najzad. as­ tronomije. vidimo čak da su napredak nauka i napredak veština zavisili jedan od drugog usled bezbrojnih međusobnih uticaja. Takozvani istorijski red izlaganja. Takvi sekundarni nedostaci. Ali iz toga naročito proizlazi. koji su apsolutno neizbežni. ili čak neko posebno dostignuće u društvu bez ko­ jeg se to otkriće ne bi ostvarilo. one koje budem uzeo kao prethodne zaista biti starije i stalno naprednije od nauka koje ću predstaviti kao kasnije. prilikom tretiranja opšteg razvitka čovečan- stva. bez kojeg štaviše ta istorija ne bi bila razumljiva. zbog čega bismo ih radije uvrstili u istorijski red. posluži pojmovima neke druge nauke koja je klasifikovana kao kasnija. u nekim posebnim manje više značajnim pogledima. Mada. Da bih najzad sa svom mogućom tačnošću odredio pravu teš­ koću enciklopedijskog pitanja koje imamo da resimo. ne samo da su se različiti delovi svake nauke. ali to će biti samo u poslednjem delu ovog kursa. Ma kako se postupilo. ne bi mogla nikad strogo podudarati s istorijskom povezanošću nauka. mogu biti posmatrani samo kao građa.lom ne predstavlja. u odnosu na sadašnje pitanje. Ο tome ćemo kasnije videti mnogo primera. Zaista. biti potrebno da se. Stoga ćemo vrlo brižljivo razmatrati stvarnu istoriju osnovnih na­ uka koje će biti predmet naših razmišljanja. Iz ovoga. uprkos stvarne i neprekidne simultanosti razvitka različitih nauka.. upućen da razmatra usavršavanje neke veštine koja s njom nema nikakve racionalne veze. imaće jasno izdvojen karak­ ter. po sebi samom od najvišeg interesa za celokupan filozofski duh. naročito optika. koje se uostalom. koja će se javljati. kao što se mora. itd. onom koji se odnosi na izučavanje društvenih fenomena. mi smo duboko uvereni da je poznavanje istorije nau­ ka od najvećeg značaja. posmatrajući u celini stvarni razvitak ljudskog duha. ma kako bili dragoceni. U izučavanju svake nauke uzgredna istorijska razmatranja. za princip klasifikacije prirod­ nu logičku povezanost različitih nauka. I tako. Vidi se zaista da se ova klasifikacija. Ali to izučavanje mo­ ra biti shvaćeno kao potpuno odvojeno od čistog i dogmatskog izu­ čavanja nauke. nego se štaviše vidi. Jedina osnovna nesavršenost koja bi se mogla prebaciti dog­ matskom redu bila bi ta što se ostavlja nepoznatim način na koji su postala razna ljudska saznanja. izlazi da se istinska istorija svake nauke. na njenu opštu saobraznost sa celinom naučne istorije u tom smislu što će. na primer. izgleda neosporno da je u opštem siste­ mu nauka astronomiji mesto ispred fizike u pravom smislu. tako da neće izmeniti bitnu prirodu našeg glavnog rada. bio bi već čisto hipotetičan i apstraktan u najvažnijem pogledu zato što bi razvitak te nauke tretirao izdvojeno. smatram ko­ risnim da uvedem jedno vrlo prosto matematičko razmatranje koje će tačno rezimirati sva rasuđivanja izložena dosad u ovom preda­ vanju. Dosadašnje pretresanje. a da je ipak više grana ove poslednje. ne bi mogli pretegnuti u odnosu na klasifikaciju koja bi inače glavne uslove ispunjavala kako treba. Treba se samo truditi da se takva smetnja ne pojavi kad je reč ο glavnim koncepcijama svake nauke jer bi kla­ sifikacija u tom slučaju bila loša. predstavljajući ga s jedne nove tačke gledišta. nego bi vrlo lako mogao dati ο njoj pogrešno mišljenje. tačno odre­ đivanje uslova koje moramo sebi nametnuti i za koje se upravo možemo nadati da ih ostvarimo u izgrađivanju enciklopedijske lestvice raznih osnovnih nauka.

kao neminovno najnepoznatiji čoveku. Ali nikako nije neophodno da se neorganska i živa tela posmatraju kao da su u suštini različite prirode da bi se priznala neophodnost odvajanja njihovog izučavanja. takve prirode da 58 59 . Prvo posmatranje skupa prirodnih fenomena navodi nas da ih odmah podelimo. stupnjem opštosti fenomena. bilo hemijski. U stvari. električni ili hemijski. što sadašnje stanje fiziolo­ gije jedva dopušta da sagledamo. da su fiziološki fenomeni uvek prosti mehanički fenomeni. Kad smo pri tome. Pošto sam tako pokazao osnovno pravilo koje mora stajati na čelu klasifikacije nauka. nikako ne zavise od ovih. da ih nije moguće razlikovati manje od šest. ma kakav se stav zauzeo u tom pogledu usled kasnijeg napretka prirodne filozofije. uprkos velikog broja lestvica koje su dosad predlagane. između vrlo velikog broja mogućih sistema. Otu­ da i potreba da se fiziološki fenomeni izučavaju tek posle neorganskih. koji se nalaze u neorganskim telima. Uzimajući u obzir s te tačke gledišta sve fenomene koji se da­ ju posmatrati. jer ovaj red opštosti. Prilazeći sada neposredno ovom krupnom pitanju. shodno principu koji smo uspostavili. koji. da opšti fenomeni moraju biti izuča­ vani pre nego se pristupi ispitivanju posebnih modifikacija kojima su oni izloženi u izvesnim vasionskim telima. Eto dakle u tom izboru jednog jedinog istinski racionalnog reda. na dve ve­ like glavne klase. ili jednostavnosti. jasno je a priori da najprostiji fenomeni. Tako je podela. podsetimo se najpre da. mnogi naučnici bi ih verovatno podelili na veći broj.Nameravamo da klasifikujemo osnovne nauke. oni za­ vise od prethodnih. drugi su stavljali potpuno su­ protno. a koje se stiče tačno sa svim prethodnim. sve do najosobenijih ili najkomplij kovani j ih. onih koji zavise od organiza­ cije. Ono što mi hoćemo da odredimo jestve stvarna zavisnost raznih naučnih izu­ čavanja. Treba dakle početi izučavanjem najopštijih ili naj­ prostijih fenomena uzimajući potom u postupak redom ostale. Videćemo us­ koro. čak i kad bi se uzelo kao dokazano. od kojih prva obuhvata sve fenomene neorganskih tela. ako dobro razmotrimo. Ovaj red je određen stupnjem jednostavnosti ili. Ta zavisnost dakle može proizlaziti samo iz zavisnosti od­ govarajućih fenomena. pitanje koje se ne dâ resiti i ο kojem se još i danas previše raspravlja zbog ostatka uticaja teoloških i metafizičkih na­ vika. posmatrajući razne podele koje su stvarno bile predlagane. za dobijanje pozitivne i prirodne klasifikacije osnov. sa­ stoji se stvarna teškoća pitanja koje smo postavili. ako prirodnu filozofiju že­ limo shvatiti na jedan zaista metodičan način. jer ono što se u najvećem broju slučajeva zapaža. što stvara jedan novi razlog da se od­ govarajuće nauke brže razvijaju. možemo da tražimo njen princip u poređenju raznih redova fenomena čije zakone one treba da otkrivaju. zna se da šest predmeta sadrže 720 različitih moguć­ nosti u pogledu raspoređivanja. utvrđuje tako njihov stupanj lakoće. jer. prema tome. to jest oni koji se komplikuju manje od drugih. mogu neposredno preći na uspostavljanje enciklopedijske lestvice prema kojoj se mora odrediti plan ovog kursa. samim tom se najlakše i izdvaja iz okolnosti koje su svojstvene svakom poseb­ nom slučaju. prema posebnom ras­ poredu molekula. prema jednom uzgrednom razmatranju koje mi­ slim da je važno ovde spomenuti. kojima su jedni dali mesto na čelu enciklopedijskog sistema. koji racionalnu povezanost raznih osnovnih na­ uka nužno određuje prema neprekidnoj zavisnosti njihovih feno­ mena. Nesumnjivo. naprotiv. Ma na kakav način se objašnjavale razlike između ovih dveju vrsta tela. a koju će svako moći lako oceniti pomoću prethodnih raz­ matranja. U isto vreme. najopštiji ili najprostiji fenomeni. izučavaju se samim tim u najstaloženijem. a pri svem tom ja verujem da se bez preterivanja može reći da. da se diskusija odnosila samo na vrlo neznatan broj mogućih dispozici­ ja. što dolazi na is­ to. Ovde se ne radi ο tome da se ispita da li su dve klase tela iste prirode ili nisu. Jer uvek ostaje tačno. bilo mehanički. manje više velika lakoća za njihovo izučavanje. još nisu dovoljno utvrđene ideje ο opštem nači­ nu shvatanja fenomena živih tela. Osnovne nauke bi dakle mogle da­ ti povoda za 720 klasifikacija između kojih treba izabrati neophod­ no jednu koja najbolje zadovoljava glavne uslove problema. sigurno je da se u živim telima zapažaju svi fe­ nomeni. Ali. vital­ nih fenomena u pravom smislu reci. jesu neminovno i najopštiji. a uz njih jedan sasvim poseban red fenomena. videćemo da ih je moguće klasifikovati u mali broj prirodnih kategorija raspoređenih tako da racionalno izučavanje svake kategorije bude zasnovano na poznavanju glavnih zakona prethodne kategorije i da postane osnova za izučavanje sledeće. ispitujući svaku od ovih 720 klasifikacija ne bi bilo ni jedne jedi­ ne za koju se ne bi našlo prihvatljivih razloga. koja se danas za većinu prosvećenih duhova zasniva na raznovrsnosti zakona. Vidi se. a druga sve fenomene organskih tela. primećujemo izme­ đu njih najekstremnije razlike. U stva­ ri. nauke. Očevidno da su ovi poslednji u stvari komplikovaniji i osobeniji od ostalih. izmenjeni po strukturi i bitnom sastavu u organska tela. naša osnovna podela bi isto tako i dalje očuvala svoju vrednost. klasifi­ kacija koju dajemo ne bi zbog toga bila nikako neprirodna.γ nih nauka. otkuda proističe njihova sukcesiv­ na zavisnost i. čak i u ovoj našoj pretpostavci. jedno takvo pitanje ne spada u dornen pozitivne filozofije ko­ ja izričito podvlači da apsolutno ne poznaje unutrašnju prirodu ma kojeg tela. i obrnuto. naj­ racionalnijem stanju duha.

napro­ tiv. elektriciteta. koje očigledno pokazuje da hernija može ići samo posle fizike. Jer. najprostiji. ostalo bi neosporno da potreba za stalnim uvidom u posebne uslove ne bi dozvoljavala da se hernija tretira kao obični dodatak fizici. Poslednji red fenomena je očigledno kompliko­ vaniji i osobeniji od prvog. u svakom slučaju. i odvajanje dveju nauka je zaista od os­ novne važnosti. Ovo razmatranje. bilo bi nemoguće tretirati izučavanje vrste u celini kao čistu dedukciju izučavanja jedinke. oni zavise od njih a na njih ne utiču. a predstavlja. u svim njegovim bitnim delovima. stvarno predstavlja. Za neorgansku fiziku vidimo najpre. Iako su dati fenomeni sigurno ho­ mogeni. Bili bismo dakle primo­ rani. Ova osnovna razlika se poglavito odnosi na čoveka. Lako bi se mogla uspostaviti simetrija između podele organske fizike i gore izložene podele neorganske fizike podsećaju na opštepoznatu razliku između biljne i životinjske fiziologije. bilo geometrijska. i nešto posebno što ga me­ nja a što proizlazi iz osobito komplikovanog delovanja jedinki jed­ nih na druge u ljudskoj vrsti i delovanja svake generacije na onu koja dolazi posle nje. Pošto su astronomski fenomeni najopširniji. Otuda je fizika u pravom smislu reci i he­ rnija. prema istom principu. u opštoj nauci o organskim telima. ako ništa a ono bar radi proučavanja.. na isti način. po istom pravilu. toplote. S druge strane. bar uopšte. uzimajući uvek u obzir njenu neizbežnu unutrašnju vezu s fiziologijom u pravom smislu. ali na njega ne utiče. pa ma kakvo se zbliženje moglo ikada pouzdano ustanovi­ ti između dve klase tela. upravljajući se uvek pre­ ma redu opštosti i zavisnosti fenomena. bilo mehanička. da se u socijalnoj fizici vidi je­ dan obični dodatak fiziologije. Slična podela se uspostavlja. da je on uvek složeniji nego i najkomplikovaniji nebeski feno­ men. Da bi ova poslednja bila shvaćena na zaista metodski način. ne samo ako se uz­ me neki hemijski fenomen nego čak i neki fenomen čisto mehanič­ ki. Sva živa bića predstavljaju dva reda fenomena suštinski razli­ čitih. jer se fenomeni životinjskog sveta pokazuju. Zemaljska fizika se opet deli. samo modifikacije opšte gravitacije stvorene oblikom i uzajamnim rasporedom atoma. Jer svi hemij­ ski fenomeni su u suštini komplikovaniji od fizičkih fenomena. prosti pokret jednog tela. Takva je dakle racionalna podela glavnih grana opšte nauke ο neorganskim telima. ma kakvo se mišljenje usvojilo u pogle­ du hemijskih afiniteta. čak i kad je u pitanju čvrsto telo. Tako. od kojih su oni sami. najapstraktniji od svih. i da se izučavanju organske fizike pristu­ pi tek onda kad se budu uspostavili opšti zakoni neorganske fizike. itd. i zemaljska fizika. oni nisu identični. bitno nezavisni. njoj svojstvenim. komplikovaniji predmet is­ traživanja nego najteže astronomsko pitanje. Otuda nebeska fizika. ova nužna zavisnost dvaju izučavanja ne iziskuje uopšte. Pređimo sada na određivanje glavnih podrazdela koji se mogu primeniti. on zavisi od njega. Otuda dva velika odeljka u organskoj fizici. Jer. na svaki od ova dva velika delà prirodne filozoifje. Svi zaista znamo da je svaka hemijska radnja potčinjena prvo uticaju teže. U svim društvenim fenomenima najpre se primećuje uticaj fifizioloških zakona jedinke. na dva vrlo različita delà prema tome da li posmatra tela s mehaničke tač­ ke gledišta ili hemijske. ona očigledno iziskuje prethodno poznavanje prve. kad se analizira najprostiji zemaljski fenomen. a. osim toga. da zadržimo podelu i povezanost za koje se danas smatra da zavise od heterogenosti fenomena. Bilo bi za­ ista lako pripojiti ovu potpodelu principu klasifikacije kojeg smo se stalno držali. predstavlja je u isto vreme kao odvojenu nauku. fiziologija u pravom smislu i socijalna fizika koja se zasniva na prvoj. i. osim toga. Jedno ovakvo razma­ tranje očito pokazuje koliko je neophodno da se jasno izdvoji ne­ beska od zemaljske fizike i da se pristupi izučavanju druge samo posle izučavanja prve koja za nju predstavlja racionalnu bazu. onako kako se to može zamisliti. Neophodnost ove podele je upravo slična neophodnosti prethodne podele. ako hoće da se vodi ra­ čuna ο svim određujućim okolnostima.će se neograničeno održati zbog zavisnosti fenomena i usled izuča­ vanja. Zasada je dovoljno da se u principu uvidela lo­ gička nužnost da se odvoji nauka koja se odnosi na prva od nauke koja se odnosi na druga. U svim fenomenima zemaljske fizike primećuju se najpre opšta dejstva gravitacije i još neka druga dejstva koja su im svojstvena i koja modifikuju ona prva. socijalna fizika mora biti zasnovana na direktnim posmatranjima. kao komplikovaniji i posebniji od fenomena biljnog sveta. na primer. Nije ovde mesto da se razvija. očigledno je da prirodnu filozofiju treba zapo­ četi njihovim izučavanjem. 60 61 . jer zakoni kojima su oni potčinjeni uti­ ču na zakone svih ostalih fenomena. pak. naročito kad je ona društvena. kad bi se u njima čak videle. Očigledno je dakle da za valjano proučava­ nje društvenih fenomena treba najpre poći od temeljnog poznava­ nja zakona koji se odnose na život jedinke. kako su to neki fiziolozi bili skloni da veruju. nešto svojstveno što menja delovanje prethodnih faktora. opšte poređenje između neorganskih i živih tela koje će bi­ ti poseban predmet jednog dubljeg ispitivanja u fiziološkom odeIjku ovog kursa. one koji se odnose na jedinku i one koji se odnose na vrstu. Otuda proizlazi. da ona mora biti podeljena na dva odvojena razdela prema tome da li se odnosi na opšte fenomene vasione ili. pošto su društveni uslovi koji menjaju delovanje fizioloških zakona upravo najhitniji razlog. na one koji predstavljaju zemaljska te­ la. ili astronomija. Tako.

One su samo omogućile jedan takav posao koji pokazuje os­ novnu razliku između racionalne koncepcije i čisto empirijske kla­ sifikacije. a naro­ čito ne sprovodi. Ova preimućstva biće utoliko primetnija što će se unutrašnja podela svake nauke uspostaviti prirodno po isto/11 principu. fiziologija i. To potvrđuje sve ono što se zna iz istorije nauka. ne zavodeći se pogrešnim opštim pojmovima. posebno u toku dva poslednja veka. Shvatljivo je zaista da je racionalno izučavanje svake osnovne nauke. dovoljno je uze­ ti u obzir svakodnevna ozbiljna narušavanja tog enciklopedijskog zakona. To ćemo brižljivo ura­ diti na početku svakog odeljka ovog kursa. moglo stvarno napredovati i steći svoj pravi karakter samo posle velikog razvitka prethodnih nauka koje se odnose na fenomene opštije. koja ima veliki značaj za ono što sam nazvao konkretnom fizikom.Ali traženje ove precizne simetrije unelo bi nečeg detinjastog ako bi ono dovelo do toga da se ne priznaju ili da se pak precene stvar­ ne sličnosti ili razlike fenomena. ne pra­ veći razliku između biljaka i životinja. što bi bilo suvišno i dokazivati. Drugi veoma bitan karakter naše klasifikacije jeste da je ona neminovno saobrazna stvarnom redu razvitka prirodne filozofije. zahteva istovremeno razmatranje čitave organske serije. komplikovanosti i osobenosti fenomena postupno se povećava isto kao i njihova sukcesivna zavisnost. Između ove dve krajnje granice stepen poseb­ nosti. koje su danas iskustvom ustaljene kod naučni­ ka uopšte. učinile izlišnim ovaj enciklopedijski posao koji smo oba­ vili. kao vrlo presudnu proveru tačnosti ove klasifikacije. iz ovoga ne bi trebalo zaklju­ čiti da bi navike. Ali radovi ove vrste. manje komplikovane i nezavisne od drugih. Takav treba dakle da bude plan ovog kur­ sa. raščlanjen sve do u detalje prema jednom jedinstvenom i stalno sprovođenom motivu. primenjeno kako valja. jer podele koje su se spontano sprovodile u naučnom sistemu mogle su biti određene samo zbog toga što je ljudski duh dugo pokazivao stvarnu potrebu za njima. oni utiču na sve ostale ne trpeći nikakav njihov uticaj. Pri svem tom. ο kojoj je jedino ovde reč. koju su u stvari implicitno dopuštali naučnici ko­ ji su se posvetili izučavanju različitih grana prirodne filozofije. na veliku štetu ljudskog duha. najapstraktnije i najudaljenije od čovečanstva. a to će predstavljati čitav sistem ljudskih saznanja. jeste da se nauke. najzad. polazeći od svake od pet velikih nauka. a ne uzaludne proizvoljne podele. za čoveka. Takvim je redom dakle. razliku koja uostalom iz elana u dan nestaje ukoliko se fenomeni temeljnije izučavaju. Ovo razmatranje mi izgleda od takvog značaja da verujem da je bez njega nemoguće stvarno razumeti istoriju ljudskog duha. iziskujući prethodno negovanje svih onih koje joj pretho­ de u našoj enciklopedijskoj hijerarhiji. da bi se što je moguće potpunije već odsada cenila važnost ove osnovne hijerarhije koju ću primenjivati u toku celog ovog kursa. Iz dosadašnjeg raspravljanja se dâ zaključiti da je pozitivna filozofija prirodno podeljena na pet osnovnih nauka čiju sukcesivnost određuje neophodna i nepromenljiva zavisnost. da bismo se u to uverili. Međutim takva saglasnost je očigledno naj­ sigurniji znak dobre klasifikacije. Istinsko filozofsko razma­ tranje. ispi­ tati je u odnosu na svaku nauku ponaosob. Sklop date enciklope­ dijske lestvice. bili bi svakako i neumes- ni u ovom predavanju u kojem se naš duh mora držati najopštijeg gledišta pozitivne filozofije. kad možemo pratiti njihov tok s više tačno­ sti. apstraktnije. najjednostavnije. Da bismo je potpuno shvatili. zasnovana. Jedan uslov. nema skoro nikakvog za apstrak­ tnu fiziku. iako gore izložena klasifikacija potpuno ispunjava dati us­ lov. fizika. pošto smo je posmatrali s opšte tačke gledišta. trebalo bi sada. No sigurno je da raziika između biljne i životinjske fiziologije. ne­ zavisno od svakog hipotetičnog mišljenja. dovodio stvarni tok ljudskog duha. moralo teći napredovanje. Najpre treba uočiti. bez neke unapred smišljene namere. moram ovde u kratkim potezima da iznesem nje­ ne opšte i najhitnije svojstvenosti. 62 63 . Uostalom ta se klasifikacija obično i ne shvata. Uzećemo dakle u obzir samo jednu podelu u organskoj fizici iako smo smatrali da treba uspostaviti dve sukcesivne u neorganskoj fizici. njenu suštinsku saglasnost sa koordinacijom. ne vršeći na njih nikakav uticaj. oni zavise manje više od svih prethodnih. do čijeg je posebnog gajenja. u neku ruku spontanom. iako si­ multano. Prva razmatra najopštije fenomene. Ja sam ovde samo skicirao izlaganje glavnih razmatranja na kojima se zasniva data klasifikacija. razmatrane tako redom. Ali. predstave kao različite i da se između njih uspostavi poveza­ nost saobrazna prirodnim odnosima koji se ispoljavaju u njihovom svakidašnjem razvitku. a naročito će izneti na videlo njenu postojanost. pored to­ ga što bi nas sada odveli suviše daleko. Poznavanje opštih zakona života koje mora biti pred našim očima pravi predmet fiziologije. Fenomeni koje razmatra poslednja naprotiv su najosobeniji. socijalna fizika. navodi nas da uspostavimo jedan takav opšti unutrašnji odnos iz­ među osnovnih nauka. doprineće njenoj tačnosti. hernija. niti se njen zna­ čaj ceni kako bi trebalo. na običnom temeljnom upoređdvanju odgovarajućih fenomena: to su astronomija. sa svom potrebnom preciznošću. to jest prema manjem ili većem stepenu ap­ strakcije odgovarajućih koncepcija. koji su obično jako zanemarivali neimari enciklo­ pedijskih lestvica.

najzanimljivija osobina naše enciklopedijske formule. Lako je osetiti da. Ja ću. Najzad. a neki put se u stvari podudaralo i s pozitivnim stanjem onih koje u našem enciklopedijskom sistemu dolaze pre njih. otkuda je pote­ kla vrlo opasna predrasuda: da i drugi stepen mora biti neujed­ načen zato što je takav onaj prvi. možemo reći da za naučnike još ne postoji zaista racionalno obrazovanje. hemičari kojii. pre nego što priđu svojoj glavnoj nauci.Opšti zakon koji gospodari svom tom istoriijom. ο nejednakoj sigurnosti različitih nauka. fizici i herniji. iako manje nego nekad. Jas­ no je međutim da su preciznost i sigurnost dve osobine same po sebi vrlo različite. samo ako ona može da obuhvati svoje zaključke u onom stepenu preciznosti koji dozvoljavaju odgovarajući fenomeni. sigurno je: u tom pogledu nema izuzeta­ ka. uprkos nje­ govom prevelikom praktičnom značaju. to jest zasnovano na potvrđenim činjenicama./ nacija potpunija. propustili su jedan od osnovnih uslova za svoj intelektualni razvoj. hernije i fiziologije. Kako se u naše vreme takvi uslovi retko zadovoljavaju. a kako nikakva redovna institucija nije stvorena da ih ispunjava. tačno određena položajem koji za­ uzimaju ovi fenomeni u mojoj enciklopedijskoj lestvici. ukazujući da je mogućnost da se u izučavanju raznih fenomena primeni ma­ tematička analiza. Ovo razmatranje je za mene od tako velikog značaja da se ne bo­ jim da delimično pripišem ovom nedostatku naših sadašnjih obra­ zovanja stanje krajnje nesavršenosti u kojem se još nalaze najteže 64 65 \ . fizike. ova klasifikacija ima vrlo značajnu osobinu što tačno označava odgovarajuću usavršenost različitih nauka koja se u suštini sastoji u stepenu tačnosti saznanja i u njihovoj manje više prisnoj koordinaciji. pošto ovi uvek snažno utiču na one čiji se zakoni žele upoznati. a koje je često davalo mesta varljivim nadama ili nepra­ vednim poređenjima. prema prethodnim objašnjenjima. Ako. pre nego što se preduzme metodičko izuča­ vanje neke od osnovnih nauka. iako vrlo upadljiva. treba se neophodno pripremiti u naukama koje se odnose na prethodne fenomene u našoj enciklo­ pedijskoj lestvici. različite ljudske teorije su. sve što je zasno­ vano na pretpostavkama samo je manje ili više verovatno. imati prilike da ga predstavim u svoj njegovoj širini u idućem predavanju. Isto tako su. a koja je. dospele postepeno najpre u teološko stanje. fizio­ lozi koji se za svoju struku nisu prethodno pripremili u astrono­ miji. s obzirem na njihovu veliku opštost i nezavisnost od svih ostalih. koje je tako upadljivo u stvarnom izučava­ nju nauka. U bilo kojoj nauci. a to ne čini njen bitni dornen: sve što je pozitivno. Na trećem mestu. nije potrebno da sada in­ sistiram više na jednom principu koji će se uostalom kasnije po­ navljati povodom svake osnovne nauke. bar u opštim pogledima. Ja ću ovde samo skrenuti pažnju da. Ovo razmatranje je tako upečatljivo da. dali mesta nauci mnogo tačnijoj i mnogo više povezanoj nego što je nauka ο zemaljskim fenomenima. ukoliko su fenomeni opštiji. a koji sam izneo u prethodnom predavanju. Tako. pomoću koje se može postići najveći mogući stepen tačnosti i koordinacije. on se isto tako može primeniti i na posebno obrazovanje na­ učnika. jednostavniji i apstraktniji. Ovo razmatranje. ne može pravilno biti shvaćen ako ga u primeni ne kombinujemo s enciklopedijskom formulom koju smo izložili. Ona se sasto­ ji u tome što se brka stepen preciznosti koji omogućuju naša raz­ ličita saznanja sa njegovim stepenom sigurnosti. ne prostudiraju prethodno astronomiju i zatim fiziku. prema izraženom redu ove formule. Ako se u upotrebi zakona ne vodi računa ο tom neminovnom napredovanju. još uvek krajnje česta. zatim u me­ tafizičko i najzad u pozitivno. Ne smem nikako preći na jedno drugo razmatranje a da ne upozorim čitaoca na jednu vrlo krupnu zabludu u tom pogledu. jer je jasno da se teološko ili metafizičko stanje izvesnih osnovnih teorija moralo povremeno po­ dudarati. uslov koji se ne može uvek lako ispuniti. fizičari koji nisu izučavali najpre astronomiju. kao kad se na primer tvrdi da će svaki čovek umreti. i ukoliko manje zavise od drugih. tako ne stoji stvar s njihovom sigurnošću. Jer. potpuno je objašnjeno enciklopedijskom lestvicom koju sam uspostavio. jeste da se direktno odredi pravi opšti plan jednog naučnog potpuno racionalnog obrazovanja. u neorganskoj fizici nebeski fenomeni. nailaziće se često na teš­ koće koje će izgledati nepremostive. kao kad bi se na primer kazalo da je zbir uglo­ va jednog trougla jednak zbiru tri prava ugla. razne nauke neminovno pružaju vrlo nejednaku preciznost. razume se. Jedno potpuno apsurdno tvrđenje može biti krajnje precizno. Svaka može pružiti rezultate isto tako sigurne kao što su rezultati svake druge. zbog važnosti i mnoštva neposrednih primena koje se mogu iz nje izvući. što dovodi da se na proveravanje opšteg zakona baci senka koja se može ukloniti jedino prethodnom klasifikacijom. Tako će izučavanje organskih fenomsna biti i ^ manje tačno i manje sistematsko nego izučavanje neorganskih te­ la. To je ono što proizlazi odmah iz samog sastava date formule. ako se on prvenstveno može primeniti na opšte obrazo­ vanje. To je još očiglednije kod duhova koji žele da se posvete pozitivnom izučavanju socijalnih fenomena ako najpre nisu stekli opšte znanje iz astronomije. Jasno je zaista da. Stoga se još često govori. a neko vrlo sigurno tvrđenje može dopustiti samo osrednju preciznost. što direktno dovodi do toga da se beži od gajenja najtežih nauka. utoliko znanja koja se na njih odnose mogu biti tačnija i u isto vreme njihova koordi.

Ali. steklo bi se samo jedno nepotpuno poznavanje me­ tode pošto se ne bi saznalo kakve bitne izmene ona mora pretrpeti da bi se primenila na komplikovanije fenomene. šta je to zakon. umesto da ga posmatramo jedino. pošto ono obično nije stečeno na racionalan način niti polazeći od istinske osnove pozi­ tivne filozofije. Ne zaboravimo da. a gotovo nikakvo u pogledu metode. Ovo će ra- 66 67 . što ne bismo mogli da smo usvojili enciklopedijsku formulu koja ne bi ispunjavala goreizložene bitne uslove. u pogledu socijal­ nih fenomena koji su još komplikovaniji. najčešće neizlečivo. glavno sredstvo istraživanja u izvesnim granama filozofije sastoji u posmatranju u pravom smislu te reci. a šta povezano rasuđivanje? A ipak tim putem obično danas idu naši mladi fiziolozi koji prilaze neposredno izučavanju živih tela a da se najčešće njihovo prethod­ no obrazovanje svodi na izučavanje jednog ili dva mrtva jezika i da. Pošto će se ovo razmatranje i dalje često ponavljati. njenu primenu na sve razne glavne klase prirodnih fenome­ na. odnosno ovoj ili onoj vrsto iskustva. U odnosu na opšte obrazovanje ovaj uslov je još neophodniji. pošto su prirodni fenomeni tako raspoređeni da oni koji su stvarno homogeni ostaju uvek obuhvaćeni istim izučava­ njem. Svaka osnovna nauka ima dakle u tom pogledu preimućstva koja su joj svojstve­ na. zbog toga što je nisu ispitivali u njenim prethod­ nim primenama. tre­ balo bi svakako izabrati najsavršeniju da bi se dublje osetila pozi­ tivna metoda. Svaki vek ima samo vrlo mali broj mislilaca. vrlo neosetan u ostalim naukama. Shvatljivo je koliko je važno izvršiti reformu jed­ nog tako pogrešnog plana školovanja. opšta pozitivna metoda će se usled toga neminovno stal­ no menjati na jednoobrazan način u domenu jedne iste osnovne nauke doživljavajući neprestano različite i sve složenije izmene pri prelazu iz jedne nauke u drugu. ispitivanjem najprostijih fenomena. Ali. čak i kad bi se odabrala najrazboritije. Tako ćemo dakle biti sigurni da je razmatramo u svim stvarnim varijacijama koje ona može pružiti. to jasno potvrđuje neophodnost da se razmatraju sve. kao što smo to sad uradili. Ako bismo se ograničili na izučavanje jedne jedine nauke. a koje je prvobitno poniklo iz neke određene nauke. ova maksima je do danas ostala sterilna u pogle­ du socijalnih teorija koje još nisu izišle iz teološkog ili metafizičkog stanja. na primer. a u drugim granama ono se sastoji u iskustvu. sem ako po prirodi nije izuzetno obdaren. što se nije pošlo od početka. u zrelim godinama. imaju samo vrlo površno znanje iz fizike i he­ rnije. jedan duh koji se bavi prvo izučava­ njem naj'komplikovanijih fenomena a da prethodno nije upoznao. Ćega racionalnog može dati. da bi se data metoda dobro upoznala. Jer. nije potrebno da ga sada još razvijam. čak i kod najuzvišenijih. zar se ne bi savremeno društvo. mada je metoda u suštini identična u svim naukama. uprkos naporima nazovipozitivnih reformatora. i da je upravo to jedno zlo. u najbolju ruku.nauke. danas moramo dodati da se ο njoj može steći jedna jasna i tačna predstava jedino ako izučavamo. kao. shvativši logičku nužnost. teoriju klasifikacija. sukcesivno i po utvrđenom redu. mi ga moramo izučavati na njegovom izvoru. mada je ono moglo biti kasnije preneto u druge. Dékart i Lajbnic. ako smo u poslednjem predavanju uglavnom videli da je nemoguće upoznati pozitivnu metodu kad se ona izučava odvojeno od njene primene. kao što su Bekon. moram ovde posebno ukazati da je potrebno izučavati razne osnovne nauke ne samo filozofski već i prema enciklopedijskom redu ustanovlje­ nom u ovom predavanju. kod skoro svih inteligencija. jer. valjano izvršavanje opšteg plana izučavanja koji smo odredili mora imati neminovno za rezultat da nam pruži savršeno poznavanje pozitivne metode koje se ne bi moglo steći ni na koji drugi način. ostao nezapažen. za one koji se bave tim izuča­ vanjem ne znajući i ne uspevajući da tačno uvide u čemu se sasto­ ji ova metoda. Jer danas je malo razbo­ ritih duhova koji ne bi bili ubeđeni da socijalne fenomene treba izučavati pozitivnom metodom. a oni koji su namenjeni za različita proučavanja ustvari su heterogeni. Jedna jedina nauka ne bi bila dovoljna da se postigne taj cilj. u odnosu na doktrinu. svaka od njih razvija posebno ovaj ili onaj karakterističan postupak čiji bi uticaj. vratilo u zaista normalno sta­ nje na taj način što bi pristupilo izučavanju tih fenomena tek po­ što bi postupno uzdiglo svoj intelektualni organ temeljnim filozof­ skim ispitivanjem svih prethodnih fenomena? Cak se pouzdano mo­ že reći da je u tome sva glavna teškoća. zaista stvore tabulu ražu da bi iz osnova izmenili ceo sistem svojih stečenih ideja. Pri svem tom. inače bismo stekli samo skučene koncepcije i nedovoljnu vičnost. Tako se. budući da je najsavršenija u isto vreme i naj­ jednostavnija. šta znači ispi­ tivati. Zaista. Isto tako. Isto je tako i s nekim opštim pravilom koje čini sastavni deo metode. S ove nove tačke gledišta. ideje obično ostaju povezane prema redu nji­ hovih prvih sticanja. na primer. šta je to pozitivna koncepcija. Ja ga smatram tako neophodnim da gledam na naučno izučavanje kao nedovoljno da postigne najbitnije opšte rezultate koje ono tre­ ba da ostvari u društvu za obnavljanje intelektualnog sistema ako razne glavne grane prirodne filozofije nisu izučavane po odgova­ rajućem redu. stanje stvarno lošije nego što to u stvari zahteva komplikovanija priroda odgovarajućih fenomena. Ovo novo razmatranje je zaista od osnovnog značaja. sposobnih da. Značaj našeg enciklopedijskog zakona da posluži kao osnova za naučno obrazovanje može biti pravilno ocenjen samo ako ga posmatramo s obzirom na metodu.

mada. prema tome. na­ metnula u tom pogledu već odavno. moraju biti zamišljene kao prave prirodne nauke zasnova­ ne. nismo odredili u našem na­ učnom sistemu mesto matematike. tako obimne. na posmatranju. da ne bi ostao nepotpun. Isto tako lako je shvatiti da njihovo izučava­ nje treba neophodno da prethodi izučavanju svih ostalih redova fenomena. To su dakle četiri glavne tačke gledišta u kojima sam nasto­ jao da jače istaknem opšti značaj napred uspostavljene racionalne i pozitivne klasifikacije osnovnih nauka. koliko je god moguće. po krajnjoj jednostav­ nosti njihovih fenomena. Nije potrebno da ovde podsećam na značaj tog rezultata. Ali ove dve fizičke nauke imaju kao posebno to što se u sadašnjem stanju ljudskog duha već upotrebljavaju. moram unapred ukratko izložiti opšte rezultate ispiti­ vanja kojeg ćemo se prihvatiti u idućem predavanju. nerazložljiviji i nezavisniji od svih ostalih a kojima. Apstraktni deo je jedini koji bi bio čisto instrumentalan pošto on nije ništa drugo već jedno ogromno i divno proširivanje priro­ dne logike na izvestan red dedukcija. pregled koji sam se trudio da u krupnim potezima iznesem u ovom predavanju. Krajnji zaključak ovog predavanja.zmatranje biti posebno razvijeno kasnije. kao i sve druge. mada vrlo realnim i dragocenim. fiziologija i socijalna fi­ zika — to je enciklopedijska formula koja se. i biće uvek upotreblja­ vane. smatrajući. U stvari. Danas. Ovde ću sada ukazati samo u kratkim potezima na ona razna razmatra­ nja koja će biti poseban predmet idućeg predavanja. na­ protiv. izražen u najprostijem ob­ liku. 68 69 . prava osnovna baza čitave te filozofije mada je ona. Da bih dopunio opšte izlaganje plana ovog kursa. U sadašnjem stanju razvitka naših pozitivnih saznanja ja sma­ tram da na matematičku nauku treba da gledamo manje kao na sastavni deo prirodne filozofije u pravom smislu reci nego kao da je. što se tiče unutrašnje podele svake osnovne nauke. hernija. astronomija. fizika. što objašnjava sveopštu upotrebu koja se empirijski. mada je prvobitno bio jedini razlog za to najveća relativna drevnost matematičke nauke. sastoji se dakle u objašnjenju i pravdanju sažete sinoptičke tabele date u prilogu ovog delà. Ukratko. uzimajući ovu reč u njenom najširem opsegu i konkretnu matematiku koja se sastoji iz opšte geometrije s jedne strane i iz racionalne mehanike s druge strane. ovde sam na njega uka­ zao jedino da bi se uočila sva važnost enciklopedijske koncepcije koju sam predložio u ovom predavanju. Ali. strogo uzev. koji či­ taocu mora postati vrlo blizak. jednostavniji. bilo opšteg ili po­ sebnog. a u čijem sastavljanju sam se tru­ dio da sprovedem koliko je moguće tačno. racionalni plan kojim se mo­ ramo stalno rukovoditi u izučavanju pozitivne filozofije. u stvari. pošto će se stalno primenjivati u toku čitavog ovog kursa. služe kao baza. matematika. i to ne prema uzaludnim proizvoljnim teorijama već posmatrajući ga kao pred­ met istinskog filozofskog problema. Sada u stvari samo uspostavljamo tom enciklo­ pedijskom nizu njegov istinski prvi član. čiji je sami značaj zahtevao jedno posebno i podrobnije ispitivanje. od Dekarta i Njutna. a on opet postaje di­ rektna baza čitave prirodne filozofije. Geometrija i mehanika. preciznom određivanju njenog enciklopedijskog ran­ ga. ostaje mi sa­ da da razmotrim jednu ogromnu i kapitalnu prazninu koju sam namerno ostavio u svojoj enciklopedijskoj formuli i koju je čita­ lac besumnje već primetio. Da bi se u tom pogledu pružila potpuno jasna i strogo tačna koncepcija. videćemo da je matematičku nauku potrebno podeliti na dve velike nauke bitno različitog karaktera: apstraktnu mate­ matiku. nego po tome što predstavlja najmoćnije oruđe koje ljudski duh može upotrebiti u istraživanju zakona prirodnih fenomena. matematička nauka je mnogo manje važna po saznanjima iz kojih se sastoji. između vrlo velikog broja klasifikacija koje dopušta šest osnovnih nauka. napro­ tiv. apstrak­ tniji. istovremeno i jedno i drugo. Konkretni deo je neminovno zasnovan na apstraktnom delu. Matematička nauka dakle treba da čini pravu polaznu tačku svakog racionalnog naučnog obrazovanja. mnogo više kao metoda nego kao neposredna doktrina. u jednom tako važnom pogledu. U ovom predavanju smo dakle tačno odredili. one dopuštaju jedan beskrajno savrše­ niji stepen sistematizacije koji je ponekad mogao prouzrokovati da se zanemari eksperimentalni karakter njihovih prvih principa. Razlog za to namerno izostavljanje leži u samom značaju ove osnovne nauke. stavljajući tako matematičku nauku na čelo pozi­ tivne filozofije. Vidi se zaista da su geometrijski ili mehanički fenomeni opštiji. jedino logič­ ki slaže s prirodnom i nepromenljivom hijerarhijom fenomena. očigledno je da time samo više proširujemo primenu onog istog principa klasifikacije zasnovanog na sukcesivnoj zavisnosti nauka prema stepenu apstraktnosti njihovih odgovara­ jućih fenomena koji nam je pružio enciklopedijski niz uspostavljen u ovom predavanju. glavni princip klasifikacije koji nam je pružio opšti red nauka. Jer iduće predavanje će biti potpu­ no posvećeno tačnom određivanju njenog pravog opšteg karaktera i. ili račun. Uostalom. sve vasionske fenomene kao geometrijske ili mehaničke.

najzad. Najzad. dakle. treba. trebalo bi. iako je najpresudnije iskustvo. najbolji duhovi danas imaju. očigledno. bez sumnje. metode i homogenosti dok­ trine neophodne za ispunjavanje njenog spekulativnog razvoja. sve društvene spekulacije koje nisu neposredno vezane za praktične operacije? Makoliko bio slijep takav stav. izgledala još uvijek usko vezana za medicinsku vještinu. kao uzaludne duhovne igre. u tom slučaju. da pravo ka­ žem. Ako nam je. u pogledu političkih ideja. utisnuo u ljudski duh. prećutno obuhvata i sva druga. 71 . suviše površno i suviše usko gledište da bi odmah mogli shvatiti njihov stvarni domet i pronaći u nji­ ma dovoljan razlog za uporno podržavanje dugog i teškog napora koji je neophodan za postepeno ostvarivanje jednog tako teškog pothvata. bez kojeg čak ni njena praktična aktivnost ne bi mogla imati ni do­ voljno uzvišenosti ni dovoljno energije. biti utoliko intenzivniji i duži ukoliko se radi ο redu komplikovanijih pojava. Makoliko bila ozbiljna unutrašnja težina jednog takvog razmišljanja koje. u kojoj smo vidjeli da jedan takav spoj mora. da bude dovoljno da za svaku pravu filozofski um učini krajnje neophod­ nom strogu potrebu za jednim pothvatom koji bi. treba li se čuditi uo­ bičajenoj tendenciji državnika da preziru.ČETRDESET ŠESTA LEKCIJA Sadržaj — Uvodna politička razmatranja nužnosti i svrsishodnosti socijalne fizike prema osnovnoj analizi aktuelnog društvenog stanja Ogromna osnovna praznina koju u opštem sistemu pozitivne filozofije. prirodno. svakako. kao što sam to konstatovao u četrdesetoj lekciji. tu veliku karakteristiku jedinstvenosti. i pored svoje napredne strukture. u njemu istrajati utoliko upornije ukoliko se vjeruje da se u njemu vidi najbolja zaštita od opasne navale nesigurnih i varlji­ vih utopija. već tako dobro pripremljen za sva druga gledišta. U fazi rađanja nijedna nauka ne bi mogla biti njegovana niti zamišljena izdvojeno od odgovarajuće vještine. obilato doka­ zalo veliku slabost tog toliko hvaljenog opreza koji nikako ne mo­ že spriječiti svakodnevnu poplavu najneobičnijih iluzija. ostavlja žalosno stanje produženog djetinjstva u kojem društvena nauka još čami. sama biološka nauka.

Sa gledišta do kojeg su nas. zbog prirode moderne civilizacije. po mišljenju nauke. Ali sadašnje stanje političkog svijeta je još uvijek vrlo daleko od tog konačnog neizbježnog izmirenja. nužno. najzad. do instinktivnog suprotstavljanja kao dubokog nepoznavanja prave prirode političkog problema. koliko uzaludne toliko burne okršaje. postepeno. kod današnjih društava. »pozitivne fi­ lozofije« stvoren je prije sedamnaest godina u mojim prvim radovima iz ^političke filozofije. ukratko. Već pola vijeka. zbog postepenog opšteg uzmaha. od početka pažljivo okarakterisao suštinsko značenje kroz strogo nepromenljivo korišćenje. Jer.da bih se prilagodio. u tom smislu. ne bi zasluživao da izazove pažnju onih koje. do sada suviše uske. Nakon ovog uvodnog razjašnjenja na koje se kasnije neću vraćati. onome što je stvarno razumno u osnovi tog djetinjastog naloga.. ukazem. suštinski karakteriše duboka i sve veća anarhija. Isto tako. koje treba postepeno da oslobode društvo od te fatalne tendencije ka sigurnom raspadu i da ga direktno povedu u novu organizaciju koja je i progresivnija i čvršća od one koja počiva na teološkoj filozofiji. i koja treba da. tako spontana sposobnost da ispuni tu dvostruku potrebu preko koje će poredak i progres direk­ tno pokazati dva nužno nerazdvojna aspekta jednog jistog princi­ pa na osnovu glavnog svojstva koje je. u praksi. To je glavna ideja čija će nepobitna demonstra­ cija spontano proisteći. suviše posebne i suviše plašljive da se. potpuno zaslužena uzajamna predbacivanja koja danas sebi upućuju najis­ taknutije stranke. s pravom. u cjelini. Po­ sebno moram ukazati na tu zloupotrebu. zaokuplja svakim danom sve neophodnija i vidno sve teža obaveza da. na osnovni sud pre­ ma kojem stvarni pojmovi poretka i progresa treba da budu tako strogo nerazdvojivi u socijalnoj fizici kao što su. najzad. oni očigled­ no potiču. drugih političkih. Poredak i progres koji su za prošlost suštinski bili nespojivi. ostaviti nikakvu sumnju u efikasno prenošenje na političke ideje tog opšteg atribu­ ta stvarnog naučnog duha koji i dalje predstavlja uslove povezi­ vanja i napredovanja identičnog porijekla. nažalost. sve više predstavljaju. odkako re­ volucionarna kriza modernih društava razvija svoj pravi karakter. smatram da čitavu ovu lekciju treba da posvetim nekim uvodnim objašnjenjima vezanim za osnovnu i direktnu relaciju operacije ko­ ja je čisto apstraktna na izgled i koja treba da stvori danas ono što sam nazvao »socijalnom fizikom«1. suštinski. poslednjih godina. nadam se da će svi pravi državnici shvatiti da je ovaj veliki rad. onoliko koliko to dopušta priroda ovog rada. s druge stra­ ne. sa svim glavnim potreba­ ma koje žalosno stanje današnjih društava tako energično pokazu­ je svim ozbiljnim i oštroumnim duhovima. bez čega on. u potpunosti nije saglasnn sa progresom nijedan veliki progres ne bi mogao da se ostvari akc ne bi konačno težio ka očiglednoj konsolidaciji poretka. kako se nadam. dovele tri prve knjige ove Rasprave cjelokupnu društvenu situaciju koja je predstavlje­ na u svojoj punoj svjetlosti i na najjednostavniji način. dva isto takva imperativna uslova čija uska i nerazdvojiva kombinacija (ka­ rakteriše otsada) i osnovnu poteškoću i glavni izlaz svakog stvar­ nog političkog sistema. ali još uvijek nepotpunog razvoja pozitivne filozofije. Sve što ukazuje na isključivu preokupaciju jedne od ove dvije osnovne po­ trebe na štetu druge. tako žalosno uznemirava moralni i politički život. kod jednog belgijskog naučnika koji ga je. čitavog intelektualnog sistema u toku dugog interregnuma (vladavine) koji mora da proizilazi iz sve veće dekadence teološko-metafizičke filozofije koja je danas' zapala u ne­ moćnu senilnost. u pogledu prvog naziva. sada. na kraju dovede. U ovom trenutku mi je dovoljno da. pozitivnu politiku će. iako čisto prolaznog ka­ raktera uostalom. da vodi naša društva prema definitivnom kraju revolucionarnog stanja koje se u njima razvija već tri vijeka. Nijedan stvarni poredak ne može više di se uspostavi niti posebno da traje ako. glavna slabost naše društvene situacije sastoji se u tome da su ideja poretka i ideja progresa danas tako duboko razdvojene da čak izgleda da se. isto toliko neosporno pogodan za stvarnu i glavnu upotrebu. ovdje bude kratki pregled prve skice opšteg objašnjenja Ovaj termin kao i. odakle. jednih filozofskih. kao i iz neprekidnog. u biologija. poj­ movi organizacije i života. Odatle treba poći da bi se realno shvatilo pravo porijeklo koleb­ ljivog i kontradiktornog stanja u kojem vidimo danas sve velike socijalne pojmove i koje nepobjedivom nužnošću. unese u te. već po­ stepeno realizovano za razne klase ideja koje su. na neki način. uzeo za nas­ lov jednog djela koje predstavlja jednostavnu statistiku. iznad svega. u izvjesnom smislu. To je taj duboko začarani krug u kojem se vrti današnje društvo i čiji je jedini izlaz jednodušna prevaga doktrine 72 73 . na­ rušeni pogrešnim pokušajima prisvajanja od strane raznih pisaca koji uopšte nisu shvatili njihov pravi cilj iako sam. ali jedino se tako može gleda­ ti na opšti sistem sukcesivnih operacija. ne podnose. postale po­ zitivne. bez ikakve trenutne i posebne pretenzije. u stvari. najzad. razriješe uža­ snu revolucionarnu strukturu modernih društava. Iako skorašnji. ne može se sakriti da je jedan. Nadam se da ova knjiga neće. ovi termini su. dokopa duhovne vlasti čovječanstva. koji treba da okarakteriše isto tako radikalnu nesposobnost najsuprotnijih političkih škola i konstatuje neophodnu potrebu da se. U tom pogledu su. potpuno nov duh koji je jedino sposoban. isto toliko neophodan termin. posebno okarakterisati njena. reakcionarni duh stalno usmjeravao sve velike pokušaje u prilog poretku kao i da su ra­ dikalno anarhične doktrine uvijek predvodile glavne napore preduziniane u cilju progresa. iz cijele ove knjige.

žele sa­ mo da politički svijet premjeste u jednu zaista normalnu situaciju iz koje im se čini da će izaći samo da bi se bacili na neizostavno rušenje svakog socijalnog poretka. glavno političko k r e t a n j e p o t p u n o mo­ ralo da izmijeni p r i r o d u i da od čisto kritičkog. pos m a t r a n e u cjelini. I branitelji i n a p a d a č i starog sistema su po­ kušali da na sličan način. U s v a k o m n o v o m pogledu koji se sukcesivno javlja iz po­ t r e b e naše epohe kao posljedica p r i r o d n o g k r e t a n j a događaja. od kojih drugi predstavlja. u k r a t k o . imaju za glavni cilj da iskorišćavaju opšte vjerovanje radi svog sopstvenog uzdizanja: njih treba znati hvaliti. vrlo opravdano optužuju. R a z n e klase d r u š t v a s p o n t a n o p r i h v a t a j u j e d a n ili drugi od ova dva s u p r o t n a smjera. a k o je od prije pedeset godina ne­ osporno r a s p a d a n j e tog sistema počelo sve jasnije da ukazuje na prijeku p o t r e b u da se stvori novi sistem. jednu koja je nazadna i drugu koja je anarhična. ne sumnjajući u njihovu nesposobnost koja je. n a n e s e štetu j e d n o m suviše n e ­ p o t p u n o m rušenju tog sistema. s j e d n e takve tačke gledišta. su po svojoj p r i r o ­ di veoma primjenljiva. u praksi. Bez obzira na b e s k r a j n u različitost koja. iz čega uvijek proizilazi. n a d a h n u o nijednu zaista originalnu koncepciju koja je d i r e k t n o prilagođena tom velikom cilju. nijedno političko mišljenje koje nema u vidu javno dobro. t a k o duboko razdvaja dva g l a v n a aspekta d r u š t v e n o g p i t a n j a i koji t a k o često. Dakle. posebno m o r a m o imati u vidu francusko društvo. ne zato što se u njemu revolucionarno stanje manifestuje na kompletniji način. u stvari. na sve evropske n a r o d e čija je neorganizovanost bila slična. u stvari. mislim da treba da jednom za uvijek kažem da sam daleko od želje da iz toga izvučem i najmanje uopštavanje koje ne ide u prilog uobičajenim intencijama njihovih cijenjenih pristalica. uostalom. naročito u politici. n e o s p o r n o predstavlja teološko stanje d r u š t v e n e n a u k e : t a k o da sve ideje ο p r o g r e s u i dalje proističu. U svakoj stranci postoji. osim tog skoro jedinog izuzetka. i n t e l e k t u a l n o stanje političkog svijeta t a k o žalosno. U prin­ cipu. od t a d a . lako je shvatiti. p r a v u političku aktivnost. i koji se više ne bi mogli ponovo organizovati nezavisno jedni od drugih. iskreno. Ali. vlada m e đ u s v i m mišljenjima koja imaju. Me­ đutim. o š t r o u m n o m analizom. m a d a različitog s t e p e n a i različitih izmjena. da se stalno upravlja j e d i n s t v e n o p r e m a istim idejama koje su vodile ra­ zne s t r a n k e u t o k u duge ranije borbe i sa kojima su se svi duhovi tako d u b o k o zbližili. za- 74 75 . da su ona danas okružena krajnje uskom sferom. u p r k o s n e k i m s u p r o t n i m izgledi­ ma. s a m o j e d n o s t a v n u negaciju prvog. isto tako. isključivo. pa čak i kazniti po potrebi. Slično tome. iz d o k t r i n e koja. može se. pogotovo danas. skicirati ovu važnu ocjenu. ne bi moglo preživjeti makoliko. svaka zlobna namjera. izgleda. obično. oni koji. isključivo. isto t a k o progresivna i hijerarhijska. oni koje danas. pa čak i istovremena. savjet da se još više obustavi s v a k a stabilizujuća sila. u pogledu svih važnih odnosa. određuje r e ­ cipročno u k i d a n j e različitih pokušaja čiji p r e d m e t oni a l t e r n a t i v n o postaju. p r e k o neizbježnog i n e p r i m j e t n o g prelaza p r e t v o r e svoje s t a r e r a t n e a p a r a t e u i n s t r u m e n t e za reorganiza­ ciju. pozajmljivane iz s t a r e d o k t r i n e teološkog i militarističkog si­ s t e m a koji je. bez i k a k v e sopstvene i nove dogme. iako su potčinjeni o d r e đ e n o m r e d u . ja sam duboko ubijeđen da je. do sada su. bolje p r i p r e m l j e n o od ostalih. p r e m a njihovoj prirodnoj sklonosti da k o n s t a t u j u da li je potrebnije k o n z e r v i r a n j e ili poboljšavanje. Sadašnja situacija d r u š t a v a može. svaka pojedina 1 Ne ustručavajući se da na ovom mjestu okvalifikujem. Ne bi se moglo poreći da je. često lišeni svakog stvarno ličnog ubjedenja. već zato što je. svoju k o n a č n u for­ mu i svoj integralni razvoj postigla u posljednjem vijeku (XIX vi­ jeku — p r i m . a d r u g e kao isključivo kritičke. obnovu odgovarajućeg dijela starog politič­ kog sistema. jer se. još uvijek n e p o t p u n osje­ ćaj za tu osnovnu p o t r e b u nije. dvije neophodne ten­ dencije naših glavnih političkih škola. sa istom energijom. naučnog duha. kao neiz­ bježno i jedinstveno rješenje. očigledno. budući da je dobra strana ljudske prirode. zapaža se n e p r o m e n j i v a težnja r e a k c i o n a r n e škole da predloži. o d m a h se vidi da. posebno p o s m a t r a n u svojoj katoličkoj i feudalnoj s t r u k t u r i . bez sumnje. j e d n e kao očigledno reakcionarne. isto tako. jedina koja može omogućiti udruživanje u određenom prostoru i vremenu. t a k o su d a n a s teoretske ideje ostale veoma p o d r e đ e n e p r a k ­ tičnim p o t r e b a m a dok u n o r m a l n o m stanju d r u š t v e n o g organizma one. što ću kasnije u t v r d i t i . za j e d n u s t v a r n u reorganizaciju. sa savjes­ nom odlučnošću jednog. kakvo je do t a d a izgledalo. očito izuzetna. predstavljaju. nesposobnu da uoči najteže stvarne posljedice doktrina koje oni pripovijedaju. za nazadnu namjeru. danas. bilo usko i nesavršeno osnovno znanje koje ono ο njemu sebi stvara. u osnovi. kao je­ dini i univerzalni lijek. 1 T a č n o je da se. iz čisto negativ­ ne filozofije koja je n a s t a l a iz p r o t e n s t a n t i z m a . u stvari. primijetiti u p o r n a sklo­ nost kritičke škole da. danas. zbog tog neizbježnog filozofoskog propusta. jedan mali broj ambicioznih koji. Zapažanja na osnovu kojih ću. iz svog neznanja. u stvari. To je n e p o s r e d n i razlog koji. sa filozofske t a č k e gledišta ove r a s p r a ­ ve. do sada. prednjače da bi t a k o p r i p r e m i l e p r a v o i n e s m e t a n o za­ dovoljstvo. Sve ideje ο p o r e t k u . obično. Iako je. je- dino. još i danas. sve više teži da postane organsko. metafuzičko stanje po­ litike. iako je većina onih koji su angažovani u druš­ tvenim bitkama.koja je. sastoje samo od promjenjivog miješanja dva p o r e t k a p o t p u n o s u p r o t n i h ideja. prev. postati j a s n a tek onda k a d a se sagleda n a s t a v a k i završetak opšte bitke koja se vodila u toku tri p r e t h o d n a stoljeća za postepeno r a z a r a n j e s t a r o g političkog sistema.) a r a z n e d r u š t v e n e primjene te doktrine. osim toga. prije svega. obadvije vrste principa. Tako. bila p o t r e b n a novoj operaciji čija p r i r o d a odbacuje. ipak još uvijek nije moglo prestati.

Makoliko da je. nadam se. tu veliku intelektualnu obave­ zu: sve one sadrže. što ću. Ja ću se po­ brinuti da u pravo vrijeme. obavezno. Bilo bi. Biće. ličnih razloga. u stvari. mnogobrojne i direktne kontradikcije u vezi većine značajnih tačaka. postaviti u principu da bi doktrina koja treba da donese potpuno saglasna rješenja vezana za razna osnovna pita­ nja politike kako je tok stvarnih primjena nikada ne bi doveo u protivrječnost. treba da se sastoji u tome da u sistemu duboko uznemiravanom našim različitim društvenim ide­ jama. a poslije toga treba razmatrati njihov stvarni antagonizam i ocijeniti. Mo­ že se. Dakle. iako strogo neophodnu. još uvijek. danas opasna teološka politika. nikada ne bi mogao zaboraviti da je do formira­ nja i prvog razvoja modernih društava došlo pod njenom dobro­ tvornom zaštitom. prema tome. moram na ovom mjestu odbaciti svaku nesuglasicu po tom pitanju. i u okviru same se­ be. U nastavku ove knjige. još presudniji protiv teološke politike. Iako iz tih razloga. na osnovu svih istorijskih činje­ nica. jedino ga mogu dovesti u si­ tuaciju koja je izazvala revolucionarnu krizu. njen uticaj bitno oslabio i pored djelimičnih usluga koje im ona. da razvije njihovu uzajamnu neutralizaciju. u potpunosti. posebno. neos­ porno da je kod naprednijih nacija. svakako. isto tako. očigledno da svi napori us­ mjereni ka obnavljanju tog sistema. utičući da. očigledno ne bi mogla posjedovati nikakvu vrlinu nepoznatu elementima od kojih se sastoji. ponovo započne još žešće raspadanje režima koji je već odavno pre­ stao da bude saglasan sa svojim glavnim progresima. jednostavno. uspjeti da dokažem na dosto­ jan način u istorijskom dijelu ove knjige. čini mi se da je neophodno da se osnovni problem naše društvene reorganizacije sve­ de samo na jedan bitni uslov: izgraditi političku doktrinu dovoljno racionalno koncipiranu da bi ona u svom cjelokupnom razvoju uvijek mogla. ili pak. prazne kombinacije koje se pokušavaju stvori­ ti između njih. u današnje vrijeme. ta inte­ lektualna reorganizacija. nije­ dan pravi filozof. nisu nimalo spremni da dovedu društvo u stvarno normalno stanje. da su sve velike promjene kojima je bio izložen teološki i mi­ litaristički sistem. čak i ako se pretpostavi da je moguć njihov trenutni uspjeh. u početku i mora tako početi) njena manje-više bliska generaliza­ cija će biti osigurana. obično. najzad uspostavi realnu i trajnu harmoniju. Posmatrajući samo sa logičke tačke gledišta. u današnje vrijeme. pokazaće bolje nego bilo koja direktna argumentacija koli­ ko je ta dekadenca otada radikalna i neopoziva. površnu dužnost. kao potpo­ ra društvenom poretku da politički sistem koji se ni sam nije mo­ gao održati pred prirodnim progresom uma i društva. posebno. tilo da društveni poredak stavi u iskušenje čije vrijeme i dužina tra­ janja. može napraviti. ipak smatram da je nužno da se tome da jedan novi filo­ zofski aspekt koji. obavezno povezati ra- 76 77 . u stvari. mi ćemo priznati. da tako kažem. kao ni karakter ne treba da budu potkrijepljeni razlozima. može da objasni taj raspad samo pomoću nepredviđenih i. ukazem na ogromnu superiornost ko­ ju. čak ni približnom težinom. pošto se proširi na društvene pojave. trebalo da se samo kroz taj indirektni dokaz pri­ hvati kao dovoljno sposobna da reorganizuje društvo: jer. Suprotno tome. Nijedna od postojećih doktrina ne zadovoljava. To. izvan svakog razumnog odnosa sa neizmjemošću zapažanih efekata. ona se služi svojim poznatim lukavstvom i nastoji da koris­ teći natprirodnost u objašnjenju.od te dvije antagonističke doktrine rijetko predstavlja u svojoj cjelosti i u svojoj osnovnoj homogenosti. Ali ^monstruozna sprega koja se danas pokušava napraviti između tih nespojivih principia i čiji različiti stepeni karakterišu razne po­ stojeće političke nijanse. kada je strpljenje iscrp­ ljeno. spontano mora manifestovati pozitivna filozofija koja će. što ću ukratko nave­ sti. neophodno je da se teološka i me­ tafizička politika posmatraju svaka posebno. od početka i sve više i dalje težile ka potpunoj i definitivnoj eliminaciji režima kojem je osnovni zakon društve­ ne evolucije nužno dodijelio. Žalosno odsustvo svakog realnog pogleda na društvenu reorganizaciju samo može objasniti apsurdnu namjeru da se. pa makar i kod samo jednog uma (a ona. Teološka škola. na kraju. poveže taj veliki lanac događaja sa jednom vrstom misteriozne fantazije ο Proviđenju koje se dosjeista teže ka anarhiji. čini mi se označava najjednostavniji i najsigur­ niji kriterijum stvarne vrijednosti bilo koje društvene doktrine i koji je. Kada baš takva regeneracija bude moguća. radi pra­ vilnosti i jasnoće naše analize. smatraju da treba da se pokore samo očiglednoj nužnosti da se najzad neopozivo sruši politički sistem koji je radikal­ no nesposoban da ubuduće upravlja društvom. jer broj duhova nikako ne bi mogao pove­ ćati suštinske poteškoće intelektualnog usklađivanja i mogao bi uti­ cati samo na vrijeme neophodno za njenu realizaciju. još od prije tri vijeka. Osnovna greška i jednih i dđflugih proizilazi samo iz suviše isključive brige svakog pojedinog od dva bitna uslova čija cjelina predstavlja pravu definiciju opšteg pro­ blema aktuelne politike. kao neosporne elemente. naprotiv. u suštini. Ali je. suvišno da se na ovom mjestu zaustavimo radi posebne diskusije ο toj doktrini da bismo konstatovali njenu veliku nužnu slabost koju spontano kretanje događaja svakim danom sve jasnije pokazuje. one sve više teže da imaju takvu isključivu egzistenciju samo kod čisto spekulativnih duhova. teži. biti dosljedna svojim sopstvenim prin­ cipima. u stvari. u tom smislu. istorijska analiza sukcesivnih transformacija koje su postepeno dovele do potpunog raspada katoličkog i feudalnog si­ stema. jasno karakteriše njihovu veliku slabost.

slavni Maistre. čak i kod njega. ukazu pažljivom čitaocu kako je lako proširiti ta­ kvo. prema teološkoj formuli. nimalo oklijevao da isključivo slijedi kada opšte stanje ljudskog uma je ne bi spriječilo. kao poznati zaštitnik industrije. u stvari. u izvjesnom pogledu zadivljujuće. zahtijevala. zbog svog polo­ žaja. svakim danom sve rasprostranjeniji i nadmoćniji. Da li je. Ništa nije. očigledno. u jednom drugom vremenu. osim nekoli­ ko izdvojenih djelovanja nekih ekscentričnih duhova koji su slu­ čajno naišli da. iskreno pokušao da se izdigne. sam Bonaparta . uskladi jedan sistem jasno definisan kroz du. kada je nastojao. potpunu prevagu. Da analiziramo. nezavisno od drugih nepoveza­ nosti. te neizbježne po­ trebe svoje filozofije. poslije toliko drugih vođa iste škole. uticala nesavladiva snaga njihovog stoljeća. iako lakše podložni. sva­ kako. da bi.bez njihovog znanja. istorijski gledano. ima isti karakter. naravno. bez obzira na reakcionarne zablude u koje tok događaja trenutno može nasto­ jati da uvuče društvo: isto tako. odričući se svakog teološ­ kog aparata. mnogi istak­ nuti uslovi. s vremenske tačke gledišta. u preciznoj procjeni mojih sukcesivnih napredovanja. ne posjeduje čak ni onaj kvalitet koji bi spontano odgovarao nje­ noj prirodi. naprotiv očigledno da je svim vlastima stalo do časti da potstaknu njihov svakodnevni progres? To je. onoliko snažan koliko nehotičan. Nekoliko istaknutih primjera će biti dovoljno da. u suštini. biće lako da se u tome prepozna potpuno kontradiktorna struktura koja postavlja sam razum za vrhovnog sudiju jednog takvog potčinjavanja čija snaga i vrijeme trajanja zavise tako. iako prikriven. industrije pa čak i umjetnosti. To se može lako uočiti. Pažljivo ispitivanje 78 79 . razum potčinile vjeri. umjetnosti i nauka? Čisto spekulativni duhovni. da u svom glavnom djelu započne obnavljanje vrhun­ ske vlasti pape na osnovu jednostavnog istorijskog i političkog rezonovanja koje je. od mojih prvih radova iz političke filozofije uvijek usmjeravalo.zne redove ljudskih ideja mnogo potpunije nego što su one ikada bile povezane preko bilo koje druge metode. rijetko suviše stro­ gih. spontano poništavaju za doktrinu koja se ograničava da. Takvo je glavno pra­ vilo koje me je. prva aktuelna nedosljed­ nost reakcionarne politike koja tako. bez sumnje. manje nedosljedna u današnje vrijeme nego metafizička politika. nasuprot čestim kon­ tradikcijama revolucionarne škole. kao karakteristič­ ni atribut. ponekad i vrhunski. tako duboka. jedino od tih promjenjivih odluka. moraju još više zaprepastiti kada se radi ο pokazivanju očigledne uzajamne kontradikcije između raznih glavnih djelova jedne iste doktrine. stvarno. nastavi ili samo zamisli sistemat­ ski pritisak na nauke. tu i tamo. uprkos toj neospornoj opoziciji. sam je dao dokaz. tako često. . Iako još nije došlo do otvo­ renih borbi između ta dva para principa. u modernom razvoju teološke politike ikada postojala bilo koja vlast ili bilo koja škola potpuno dovoljno reak­ cionarna da se usudi da. naš stvarni društveni an- tagonizam. ne izmiču više toj neodoljivoj tendenciji da se izdvoje iz opšteg pokreta. na ovom mjestu. Posebno bi od teološke politike trebalo očekivati cjelovito is­ punjenje tog velikog logičkog uslova čije se osnovne teškoće izgle­ da. iz lako shvatljivih razloga. umjesto da se ograniči na to da mu dodijeli božansko pravo. posebno nas zauvijek ču­ va od svakog realnog vaskrsavanja teološkog duha. Ipak. kao što bi to strogost logike. ponavljale. Demonstracija bi bila suviše laka kada bi se prvo razmotri­ la. reprodukujući prošlost. ova kontradik­ cija bi trebalo da izgleda kao najosnovniji i najodlučnija. Jednu ovako odlučnu provjeru treba ovdje osloboditi svih kasnijih indikacija u tom smislu. u stvari. inače. U današnje vrijeme postepeni porast naučnog duha. lakše je konstatovati njenu sva­ kodnevnu sve neodoljiviju tendenciju ka najosnovnijim ustupcima koji su direktno suprotni svim njenim glavnim principima. poništava svoje beskorisne opšte pla­ nove za obnavljanje prošlosti za koju su svi državnici odsada ne­ hotice izgubili osjećaj. iako je teološka politika. reakcionarna škola potvrđuje. već i kod čisto spekulativnih duhova. Nije li onaj koji je danas veoma snažno zamislio i veoma žestoko nastavio reakcio­ narnu politiku. iako nijesu u stvari. prikladnije od jednog takvog reda zapažanja da potpuno osvijetli duboko realnu ništavnost doktrine koja. ka koncepciji jedne prave društvene doktrine. razvijanjem svo­ jih svakodnevnih djelovanja.> gu primjenu i tako potpuno razvijen u svim svojim različitim bit­ nim djelovima da izgleda sigurno zaštićen od svake grube nedos­ ljednosti. na primjer. dakle. u toku dva stoljeća. indus­ trijski duh. bez sumnje. jedini modus koji se u potpunosti slaže sa prirodom neke slične doktrine i koji jedan takav duh. umjetnosti industrije? Nije li. nema nikakve sumnje da su stalni razvoj i ras­ tuće sirenje nauka. Isto tako. U stvari. beskorisne pokušaje koje su. čak i najeminentnijih na koje je. tačnije kao opštija i instinktivnija od bilo koje druge. radikalne dekadente teo­ loškog i vojnog sistema čije je spontano slabljenje bez toga mog­ lo izgledati kao da ima mogućnost za ponovno jačanje. otkriju osnovno neslaganje. Razmotrimo sada direktnija neslaganja koja. ne samo u ak­ tivnoj praksi. Stari politički sistem se tako pokazuje razrušen do te mjere da su njegove najodanije pristalice zbog toga radikalno iz­ gubile stvarni opšti osjećaj. doktrina koja je reakcionarna u odnosu na bitne elemente moderne civili­ zacije. ispitivanje. spontanim. Najveći mislilac današnje katoličke škole. bez sumnje. ne bi. Iako vrlo malo primjetna. bili glavni početni razlog. savršenu povezanost njenih ideja. predstavlja najefikasniju garanciju protiv svakog ozbiljnog povratka vojnog ili feudalnog duha.

pošto je dovedena u defanzivni položaj. u raznim sekcijama reakcionarne škole. što je svima pokazalo da je nemogu­ će da se tamo. pogotovo unutar reakcionarne stranke. njena radikalna nekoherentnost se manifestovala na jedan drugi. velikim dijelom. a u njemu je dominirao šizmatički princip. vidjeli tokom du­ gog niza godina vrlo izražena cijepanja koja su naglo dovela do sve brojnijih sukcesivnih sitnih podjela te trijumfujuće stranke i koja su. ne samo u raznim protestantskim zemljama.prošlosti će nam kasnije. spontano priklanjala. kraljevi pokušali da uspostave sporazum velikoj evropskoj vlasti protiv kasnijeg razvoja revolucionarnog stanja. da se ukloni i potpuno izgubi kod svojih najodanijih pristalica. ne manje odlu­ čan način. što se svodi na isto. dati mnogobrojne i ne­ opozive dokaze. iako zdrava filozofija u tome može vidjeti samo duboko kobnu zabludu koja je. kako to zahtijeva priroda uvodnog poglavlja. ograničavajući se na ovom mjestu. i jedni i drugi mogli sanjati ο kontradiktornoj restau­ raciji jednog sistema koji oni tako radikalno nisu poznavali? Pret­ hodno okupljanje svih mnogobrojnih sekti ograničavanih rastućom dekadencom hrišćanstva trebalo bi da. pristalice katolicizma i feudalizma nisu žestoko razdvojili? Zar se nisu međusobno tukli branitelji aristokrati je i zagovornici kraljevske vlasti? Jednom rječju. u tom pogledu. Zar se i pored bliske i očigledne veze njihovih stvari. na kraju. s obzirom da je stvarnim rušenjem starog poli­ tičkog sistema upravljao snažni uzajamni antagonizam glavnih snaga od kojih se sastojao. uvijek su brzo propadali pred slijepom ali nesavladivom tvrdoglavošću raznih vlada da zadrže vrhovnu upravu teološke vlasti čija je neosporna centralizacija odmah onemogućavana. zar taj kratki period nije suk­ cesivno reprodukovao. sličan uspjeh ponovio. po­ sebno pokazuju kao mnogo odlučnije dokazujući do koje mjere je osnovna misao starog političkog sistema prestala da bude nadmoć­ na kod onih istih koji su sa žarom preduzeli njenu himeričnu re­ stauraciju. ni kraljevi nisu. direktno potčinili neposrednim interesima svoje vremenske dominacije pri- mjenu svojih religioznih principa. ova se stran­ ka. predstavlja neophodnu uvodnu operaciju. u tome da se prihvata stvarno ukidanje glavne osnove katoličkog i feudalnog sistema i odriče osnovna podjela na duhovnu i vremensku vlast. nije nov. ne plašim se da tvrdim. od jeretičkih voda. prirodno moralo povezati sve spo­ redne razlike u osnovnu realizaciju doktrine čija je povezanost i homogenost toliko hvaljena. Bez sumnje. Dakle. nisu mislili ni na najmanje učešće bivšeg duhovnog autoriteta čiji su najlegitimniji atribut na taj način potpuno uzurpirali. svakim danom sve potpunije i sve uoč­ ljivije nespojivosti aktuelnog društvenog stanja sa starim politič­ kim sistemom čija prava opšta misao nastoji. sa naučne tačke . u suštini. dobrovoljno pristali na svoju sopstvenu političku degradaciju. Taj duh nesklada i podjele reakcionarne škole često se poka­ zivao. manje revolucionarni od naroda. Za jednu stranku koja je toliko ponosna na svoju tobožnju koheziju posje­ dovanje vlasti je. pretpostavimo. nesigurni planovi. U neobičnoj jednodušnosti koju manifestuje ta škola. uvede papska vlast. naročito u Njemačkoj. to u njoj sve više dolazi do nepomirljivih sitnih podje­ la koje prikriva nejasno odobravanje njenih opštih principa dok su sadržane u spekulativnom stanju: to je. bilo iz nečasnog interesa ili pak zbog nekorisnog duha uske nacionalnosti. naprotiv. već i kod nacija koje su nominalno ostale katoličke. na primjer Grčke. razvija i primijenjuje. svim pravim posmatračima. zbog neizbježnog uticaja. efektnu manifestaciju. tako. u vrlo raz­ ličitim formama. kao što je to gospodin opat Lamennais jednom tačno primijetio prije svog revolucionarnog obraćanja. U toku tri poslednja vijeka. bez sumnje.godine uticao da reakcio­ narna stranka postane samo protivnički uslov. postepeno razvijani tokom ranijih vjekova stvarno doveli do neopozivog raspadanja teološkog i feudalnog sistema? Kada bi se. koje su u tom smislu. grube nedosljednosti Bonaparte usred njegovih uzaludnih napora da uspostavi stari politički sistem. Odkako je nezaboravni udar od 1830 . slažu sve stranke. stanje direktno izražene opo­ zicije prema raznim osnovnim tačkama njihove zajedničke doktri­ ne. sastoji se. su. svakakao. kao što se moglo vidjeti kod mnogih izrazitih savremenih slučajeva. i pored tog jasnog iskustva. osim toga što su u današnje vrijeme postale još brojnije i dublje. Možda je to jedini veliki politički pojam sa kojim se. čak sve više. a sami sveštenici. u sadašnje vrijeme. ili se. Nismo li. Ta je uzurpacija spontano izvršena tako radikalno da je vrhovni savjet bio sastavljen. iz bilo kojeg razloga. bez sumnje. Ali takve se nedosljednosti. ali jednako značajnim hilo za djelimiični i tre­ nutni trijumf teološke politike bilo za njegovo naličje. U tom smislu. u mnogim suštiniskim pogledima. nepobitnu iako kratku. 80 81 . trenutno neizbježna. prema tome. da bi. Kako bi. koji. nikada do sada nije bio ta­ ko potpuno oićarakterisan. najzna­ čajniji slučaj te vrste. pravili neki savremeni državnici. na jednostavno posmatranje aktuelne epohe. svakog dana možemo konstatovati. Kada su poslije njegovog pada. u današnje vrijeme. inače. u tom pogledu.gle­ dišta uobičajeni simptom svake teorije koja je nespojiva sa či­ njenicama. sigurno opet došlo do još izrazitijeg cijepanja. u današnje vrijeme. poslužila kao neposredni instrument njenog političkog pada. samo su življe ponovile primjer već davno poznat mnogim drugim prinčevima. iako u stvari. Ali. nisu samo kraljevi i pape. Poljske i dr. istih suštinskih principa nesloge i razdva­ janja koji su. Sto više teološka politika smatra da se. pred našim očima. odobrava opšte potčinjavanje prve drugoj. U tom smislu.

duboko p r o ­ t i v n a savremenoj civilizaciji. ne uzmičući p r e d k r a j n j o m opasnošću od j e d n e t a k o m o n s t r u o z ­ ne nedoslednosti. za cilj da utiče da se romantičarska književnost stvara kao suštinski posvećena prikazivanju hrišćanskog i feudalnog doba. k a o za svaki drugi red ideja. bi­ lo hi. vrlo čudno k o n t r a d i k t o r n o . b e s k r a j n o ponavlja njihov početak. pa čak ne može. sada. Austriji i dr. inače skorašnja. izgleda. A k o s v a k a dogma koja čini kritičku d o k t r i n u . ne prestajući ipak d a . očigledno. Ali osnovna metoda. dok je. izgleda. zbog svoje prirode. bar u tom . nastojao zatim da. u tom smislu. ipak je bio do­ voljan da jedni iz počasti. pa p r e m a t o m e čisto r e v o l u c i o n a r n a . j e d n o s t a v n a p r o m j e n a do koje je došlo u kraljevskoj vladi. Jedna takva zabluda i sa jedne i sa druge strane. Postojala bi težnja da se m o d e r n a d r u š t v a reorganizuju p r e m a jednoj dosta zastareloj teoriji koju već o d a v n o ne razumiju dovoljno ni njeni . katolička škola k o ­ ja se formalno poziva na d o g m u slobode savjesti k a d a su u p i t a ­ nju njeni savjetnici iz Engleske i. suštinskim p r i n c i p i m a r e v o l u c i o n a r n e d o k t r i ­ n e . aiko ne analognih. 1 Poslije t a k v i h p o s m a t r a n j a koja s v a k l a k o može preduzeti. dok se p r a v i k a r a k t e r glavnog političkog p o k r e t a . smatram prikladnim da na ovom mjestu navedem direktno kontradiktornu vezu koja se može uočiti između dva suprotna tabora u literaturi i politici. vidjeti. kroz definitivno osnivanje sistema ko­ ji je isto toliko progresivan koliko jedinstven. isto tako. bez sumnje. t a k o p o t p u n o i odlu­ čujuće k a k o ga mi d a n a s vidimo. u n a š e m vijeku. svoje različite pristalice. Svako se osjeća da je Romantizam početi.. 1 Pošto literarna mišljenja koja. s d r u g e s t r a n e . ni da sakupi. pokušala Više puta da je stavi pod smiješnu zaštitu zvaničnih uredbi. Izlažući. u stvari. b a r ekviva­ l e n t n i h . iz Irske ltd. dugo zasluživala t i t u l u progresivne. ni­ k a k o nije mijenjao. P o z n a t o je da je Maistre. inače. uvijek i bila ustanovljavana. s v e č a n o je dala ni n a j m a n j e dvosmislen dokaz sla­ bosti r e a k c i o n a r n e d o k t r i n e i energije kritičke d o k t r i n e . na primjer. ni u uspješnim ni u neuspješnim situacijama. u d a n a š n j e vrijeme sadrži toliko ele­ m e n a t a d i r e k t n o s u p r o t n i h njenim sopstvenim osnovnim principi­ ma. p r e d našim očima p r e d u z i m a . a drugi iz odvratnosti prema katolicizmu. u stvari. politički trijumf metafizičke škole je m o r a o predstav­ ljati. s druge strane. Može se. mo­ gu ponuditi vjeran i poučan odraz opšteg stanja ljudskog duha u sva­ koj epohi. ne može biti ni u jednoj epohi u kojoj r e a k c i o n a r n a škola. pošto je. Ovaj površni prigovor koji uopšte ne odgovara pra- 82 83 . s razlogom. K a d a je. posmatr a n a u s v o m začetku i ograničena na s t a r i sistem p r o t i v kojeg je ona. obaveznu p r i p r e m u za društve­ ni dolazak pozitivne škole kojoj je isključivo p r e p u š t e n realni nas­ t a v a k revolucionarne epohe. na način koji više odgovara običnim zakonima analogije. velikom Bossuet-u da u o p ­ šte ne poznaje p r a v u političku p r i r o d u katolicizma. Osim toga. kod slavnog a u t o ­ ra P a p e na veći broj nedoslednosti. k a o krajnju pomoć. imala je. beskorisno vaskrsavanje katolič­ kog i feudalnog r e ž i m a pomoću onih istih p r i n c i p a koji su u stva­ ri. kao korisnu novu provjeru te karakteristične ne­ dosljednosti sadašnjih stranki. svakako.više nego j e d a n p u t . kasnije i m a u vidu k o n a č n u restauraciju starog političkog sistema. Oni koji su na čelu te j e d i n s t v e n e m e t a m o r f o ­ ze s m a t r a j u da su najsposobniji u stranci čiju političku abdikaciju. zbog toga.. prije svega. u k a z a t i . nastojeći da za svoju u p o t r e b u sistematizuje cjelokupni p r e d m e t kritičke d o k t r i n e . jednako zatvore oči pred očiglednom nedosljednošću jedne takve ocje­ ne u poređenju sa opštim principima apsolutnog autoriteta ili neodre­ đene slobode čiju su političku prevagu svaki za sebe htjeli da usposta­ ve. koalicija kraljeva htjela najzad da ozbiljno p o b u n i E v r o p u p r o t i v nepodnošljive domina­ cije B o n a p a r t e . takođe. posebno. isto tako ostavlja tragove koji su potpuno do­ voljni da istaknu realnost prethodnog posmatranja. poslužili za njegovo rušenje i čije n a j a n a r h i č n i j e posljedice ona ne oklijeva da potvrdi na spekulativni n a č i n : razlog tog p r e v r a t a je. istorijski dio ove knjige će j a s n o pokazati da ona. revolucionarna škola. žarko braneći staru klasičnu zakonitost. predbacio. s t v a r a n e o p h o d n i vom suštinskom karakteru svakog literarnog sistema. oni kategorički potpisuju. može. u stvari. iako isključivo kritička. dok je klasična književnost izgledala isključivo posvećena paganskoj i repu­ blikanskoj antici. u Francuskoj početkom ovog vijeka pod pokroviteljstvom katolićko-feudalne škole koja je dugo vremena smatrala za obavezu stranke da pretjerano hvali najmonstruoznije zablude književnih stvaralaca. manifestovati s a m o d i r e k t n o a n a r h i č k i k a r a k t e r . bez sumnje. po­ sebno k a d a se radi ο galikanskoj crkvi. Ali. ovo implicitno prizna­ vanje neopozive oronulosti teološke politike. kao što sam ranije naveo. n i k a d a izgubiti iz vida da je n j e n a doktrina. Ova d o k t r i n a je s a m o mogla neopoziva uništiti sistem koji je. Podjela književnih mišljenja nastaje. nakon odgovarajuće analize. posluži p r v o m s a m o da bi izazvala d r u g u koju je t a k o nehotice priznala za j e d i n u danas sposobnu da s t v a r n o djeluje na civilizovane n a r o d e .smislu što politi­ čka anarhija sada prestaje da odbacuje literarnu anarhiju. ne bi bilo teš­ ko. pa čak u izvjesnom smislu i m o r a l n u degradaciju. bila na čelu glavnih političkih p r o g r e s a do kojih je dolazilo u t o ­ ku tri poslednja stoljeća i koji su suštinski m o r a l i biti negativni. poš­ to je upravljao p r v i m razvojem ljudskog d u h a i društva.najslavniji tumači. odbijaju­ ći da se u toj situaciji od životnog značaja. a n a s t a v ­ lja da traži energično ugušivanje p r o t e s t a n t i z m a u F r a n c u s k o j . trebalo da spriječi s v a k o ozbiljno razmimoilaženje. iako im ona n u ­ di naj'bolje definisani obrazac u prošlosti čije bi r e v n o s n o p r o m a t ­ ranje. zamišljena u apsolutnom smislu. beskorisno da se duže z a d r ž a v a m o na ovom mjestu da bismo konstatovali r a d i k a l n u slabost d o k t r i n e koja. ne treba. metafizičku politiku jednoj takvoj ocjeni.

Stanje djetinjstva i empirizma u kojem je društvena nauka do sada stalno čamila. iz toga se jasno mo­ že vidjeti pravo opšte objašnjenje bilo neophodnih usluga koje je ta doktrina do sada učinila. posmatrana u svojoj cjelini. čak i u pogledu mnogo jednostavnijih ideja nego što su političke. razlog treba tra­ žiti u vremenu kada je stari sistem u punoj snazi morao neposred­ no zabranjivati svaki. bilo suštinskih prepreka koje ona sa­ da suprotstavlja konačnoj reorganizaciji modernih društava. vrlo poodmaklo rušenje ra­ nijeg političkog sistema predstavlja u tome jedan očigledno neiz­ bježan uvod. nikada ne može biti direktan ni stalan. Ukoliko više. bilo da omogući elementima novog sistema. direktno vezana za jednu cjelovitu doktrinu metodičnog i stalnog negiranja svake regularne vlasti. uostalom bez sumnje. da bi za­ služivala neko ozbiljno ispitivanje. jednu vrstu manje-više anarhičnog interregnuma čiji karakter i vijek trajanja za­ vise od intenziteta i obima modernizacije koju treba izvesti: najosetljiviji politički progresi se. ako posmatramo društvene revolucije samo u njihovom jednostavnom intelektualnom stanju. snažno manifestuje kroz mnogobrojne nesporne primjere. ljudski duh ne bi mo­ gao da se jasno uzdigne do opšte koncepcije sistema koji treba konstituisati. najzad po prvi put. Ako. naročito u pogledu političkih ideja. uprkos već gotovo potpuno završenom raspadanju. suštinski svode na postepeno rušenje starog sistema. čini mi se da je jedno novo. opasno djelovanje tog uništavajućeg aparata niti može niti treba da potpuno prestane. predstavlja vladu zbog njene pri­ rode. zbog njihove velike komplikovanosti. najeminentniji duhovi još uvijek nejasno naziru pravi karakter društvene reorganizacije. Ova doktrina. po svojoj prirodi. priklad­ no da vrlo jasno predoči direktnu obavezu jednog takvog kretanja. u uskoj zavisnosti od stvarne sredine u kojoj mi sada živimo. smatrajući da je ta prva teškoća savladana. mora prevazići osnovne granice slabosti našeg uma. bilo da podstakne na reorganizaciju kroz iskus­ tvo sa poteškoćama anarhije. već i strogo neophodan. da je uvijek spremna da što više ograniči sferu njene aktivnosti kako bi sprije­ čila njeno prodiranje nastojeći da joj konačno. Bez obzira na aspekt sa kojeg se posmatra. čisto intelektual­ no razmatranje koje ovdje treba preciznije da navedem. Ova raznovrsna osnovna razmatranja se. očigledno je da je intenzivnija i dugotrajnija borba pro­ tiv starog režima morala nužno uticati na energičniji razvoj i sistematičniju koncentraciju revolucionarne akcije koja je. koja je du­ boko prikrivena nadmoćnim prizorom stare organizacije. sve do manife­ stacije dovoljno karakteristične za novi poredak. inače. dakle. kao nužnog neprijatelja društva radi kojeg ona mora da vodi računa da je stalno u stanju sumnjičenja i kontrole. Zbog te očigledne i isto toliko žalosne potrebe koja je inhe­ rentna od našoj nemoćnoj prirodi. u stvari. podnose bez svog znanja tu nesavladivu potrebu. prelaz jednog društvenog sis­ tema u drugi. iz­ vanredno mogu primijeniti u velikoj društvenoj revoluciji usred koje živimo a kojoj su sve ranije revolucije. uvijek unaprijed podrivanog u svojim raz­ ličitim osnovnim temeljima. doprinjeti da ta prirodna obaveza postane imperativnija i. on uvijek pretpostavlja. bar za vrijeme nekoliko generacija. Mali domet našeg uma i kratkoća individualnog života u poređenju sa sporošću društvenog razvoja. bilo kakav prikaz takve budućnosti! S dru­ ge strane. za jednu novu političku organizaciju do čije pojave. Tako. Kako je društvo moglo izbjeći taj uslov prethod­ nog preokreta koji je ranije pretrpjelo u manje značajnim trans­ formacijama. a ipak je njego­ vo neosporno ukidanje uslijedilo nekoliko stoljeća poslije njega. predstavljale neizbježni uvod. od svih drugih re85 84 . još tješ­ nja. posebno. Pored tih neospornih razloga koje je danas lako ocijeniti. putem direktne i potpune subverzije najosnovnijih političkih pojmova. Taj prethodni preokret je ne samo neizbježan zbog same snage prethodnih slučajeva koji ga vode. I nad najjačim umom čitave antike. To je neophodni i potpu­ no zakoniti izvor aktuelne kritičke doktrine. koji su se do tada lagano i tiho razvijali da malo po malo dobiju političku osnovu. tako da on nije mogao ni zamisliti društvo koje nije zasnovano na ropstvu. moralo je. bilo je poželjno da pad starog političkog si­ stema bude zadržan do trenutka kada bi novi sistem trebalo da bude sposoban da ga neposredno smijeni sprječavajući svaki organ­ ski prekid. veli- kim Aristotelom vladao je njegov vijek. Ali ova utopijska pretpostavka je duboko kontradik­ torna u odnosu na najočiglednije uslove ljudske prirode. opšti duh revolu­ cionarne metafizike se sastoji u tome da sistematski dovodi u nor­ malno i trajno stanje situaciju koja je. izuzetna i prolazna i koja se morala razvijati kod naprednijih naroda od momenta ka­ da je nesposobnost starog političkog poretka da i dalje upravlja društvenim pokretom počela da postaje neosporna. uvijek vjerno odražavajući savremeno druš­ tveno stanje kroz svoje maštanje. pokazujući da bez tog prethodnog rušenja. Jedna tako odlučujuća provjera mora uticati da se dovoljno pro­ cijeni stvarna moć jedne takve opšte obaveze koju istorija nauka. niti bi se javni razum.uslov. kada preporod nikada do sada nije mogao biti dublji ni veći? Bez sumnje. drže našu moć zamišljanja. iako samo privremen. mogao naviknuti na novu koncepciju da bi svojim učešćem pomogao nje­ nu postepenu realizaciju. bez kojeg ni najeminentniji duhovi jasno ne bi mogli shvatiti pravu karakterističnu prirodu novog sistema. koncepcija jednog pravog političkog sistema koji se radikalno razlikuje od onog u ko­ jem se nalazimo. Cak i najnestvarniji utopisti kojima se čini da su se potpu­ no oslobodili svakog uslova realnosti. nužno.

smjelo i lako najteže de­ bate i ne pokazujući više stvarno poštovanje prema njihovim naj­ višim intelektualcima. vjerovatno bila sigurno nemoćna da na odgova­ rajući način ispuni svoju osnovnu dužnost protiv starog političkog sistema. kada bi se sva upravljačka moć radikalno oduzela vladi putem jedne vrste stroge dogme. u suštini. kao apsolutnu i beskonačnu. pokazuju se sada. Ne samo da je takav karakter morao proisteći iz. na koji sam ocijenio tu dogmu 1822. jedini razlog za to je što. kako (bih bolje istakao obim i težinu jedne takve situacije u kojoj se umovi nalaze. u pogrešno apstraktnoj formi zajedničkoj za sve meta­ fizičke koncepcije.alnih atributa. odkako se više ne koristi isključivo radi razbijanja starog političkog poretka. manje-više prećutno prihvatali opšti duh revolucionarne doktrine kojim se oni stalno i spontano služe. da se otvore oči prilično velikom broju dobrih duhova koji. kao što ću po­ sebno objasniti kasnije. tim povodom. Ako je u poli­ tici drugačije. Zato je revolu­ cionarna zaraza. u stvari. dogma univerzalnog i neograničenog prava ispitivanja je. kao što sam to i očekivao. čini njen najobimniji i najosnovniji princip. prolaznog stanja neograničene slobode u koju je ljudski duh bio spontano postavljen zbog neminovnog nastav­ ljanja neopozive dekadence teološke filozofije koja. u stvari. doprinijela. ipak. sa filozofske tačke gledišta. ο čemu ću govoriti kada dođe za to vrijeme. očigledno je da apsolutno pravo slobodnog ispitiva­ nja ili dogma neograničene slobode savjesti. drugi istinski najviši autoritet osim autoriteta svog sopstvenog razuma čija je ćudljiva nepogre­ šivost uvijek spremna da se pobuni protiv svakog protivljenja. isto tako. i pored očigledne tačnosti takve ocje­ ne. apsolutnom i konačnom u očima prostog naroda? Dakle. analizirajući tu posljednju istorijsku fazu društvene evolucije. bude dozvoljeno. Individualno pravo neograničenog ispitivanja svih društvenih pita­ nja moralo je suviše laskati uobraženoj nemoći našeg uma da bi i sami najsistematičniji čuvari starog društvenog režima mogli odo­ ljeti jednom takvom mamcu i pomiriti se sa sudbinom da ostanu jedini ponizni i pokorni među duhovima koj su se potpuno preda- li neodoljivom zamahu svoje potpune emancipacije. bez ikakvog bitnog učestvovanja u vrhovnoj upravi kolektivnom djelatnosti i društvenim razvojem. mora trajati do društvenog dolaska pozitivne filozofije. da bi se do­ voljno ispunio taj prethodni uslov. ono što posebno treba uzeti u obzir je da bi bez tog atributa revolucio­ narna metafizika. u stvari. da. godine u uvodu mog »Sistema pozitivne filozofije«: »Nema nimalo slo­ bode savjesti u astronomiji. Ako se sada kritička doktrina posmatra sa jedne posebnije tačke gledišta. Oni isti koji preko svojih djela nastupaju kao. nužno. svi umovi bez obzira na svoje spe­ kulativne težnje. neodvojiva od naše nemoćne prirode. jedni namjerno. metafizičkog stanja u kojem je naš um tada bio zatvoren. ne bi bilo za­ mišljeno kao vremenski uslov neophodan za punu efikasnost borbe koja je morala pripremiti dolazak novog režima. vrlo je tužno što je. naravno. Ali. na koju se gledalo kao na neizbježno nastavljanje dekadence starog režima. filozofski branitelji duhovne vlasti. na pravi način. Jer bi prava priroda novog sistema. Ova formula je morala biti apsolutna jer se tada nikako nije moglo sumnjati u potrebni termin koji je opšte kretanje ljudskog razuma moralo utvrditi u privremenom 1 Neka mi. prekidajući. ne bi mogla smatrati. potvrda. fizici. pravo govoreći. budući da je duboko nepoznata. kao revolucioneri koje oni napadaju. a drugi kontradiktorno u odnosu na sopstvene teorije. Istorijski gledano. kod reakcionarne stranke. u tom interva­ lu kada su stari principi pali a novi još nisu formirani. prepusti samo funkciju opšte policije. čak i u najnaprednijem stanju javnog ra­ zuma. nema ustano­ vljenih principa«. već osim toga. bez razmišljanja ο mogućnosti da se to uradi na neki bolji način. 86 87 . doktrinu koja sve više teži. do ta­ da. Na taj način su. posebno ako se iz toga ne izdvoje njene najneposrednije posljedice vezane za slobodu štampe. nažalost. U svakodnevnom životu najodanije pristalice teološke politike. snažno doprinijela da se ubrza i pojača konačni raspad stare duhovne moći. koji još može biti od koristi. ukratko. odlučnim kao i njihovi protivnici da donose sud isključivo na osnovu svog sopstvenog znanja. ta ocjena je. Ipak. ne priznaju. ova velika poteškoća treba da izgleda. isto tako. Radije uka­ zujem na tu opštu invaziju kritičkog duha koji karakteriše revolu­ cionarnu doktrinu u užem smislu. da postane direktna prepreka svakoj pravoj reorganizaci­ ji. neizbjež­ no sačuvana ili bi bila predata samim vlastima makar se radilo i ο razaranju jer one same pretenduju na to pravo. kritička doktrina bi bila suviše nepotpuno ocijenjena kada to sistematsko negiranje svake istinske vlade. mogla biti. obrazovanja ili za bilo koji drugi način izražavanja i prenošenja ljudskih mišlje­ nja. Bez sumnje. herniji ni u samoj fiziologiji u tom smislu što bi svak smatrao da je apsurd ne vjerovati pouzdano princi­ pima koje su u tim naukama ustanovili nadležni ljudi. zar se i jedna društvena akcija za čije je ostvarenje bilo potrebno dva ili tri vije­ ka. ljudski duh bio prisiljen da pri­ hvati. čak i ta­ da. pa makar ono poticalo i od vlasti koje oni najviše hvale. postala istinski univer­ zalna i predstavlja jednu od glavnih osobina društvenih običaja ka­ rakterističnih za ovaj vijek. Pošto je prvo živo šokirala revolucionarne predra­ sude. u tom osnovnom pogledu. ona je jednom neizbjež­ nom reakcijom. potrebu za jednom novom društvenom doktrinom i koji su smatrali da je potpuni trijumf negativ­ ne ili metafizičke politike definitivni termin opšte revolucije modernih društava. nisu uopšte osjetili. uglavnom.1 Formulišući to stvarno odsustvo intelektualnih pravila. pomenem način.

kobna zabluda koja danas. ne oklijeva da im da povjerenje u opštem rukovođe­ nju odgovarajućim operacijama. bila bi ra­ dikalno nemoguća. raspravljajući stalno ο ponašanju kojeg se moraju pridržavati. predstavlja jednu vrstu bolešljivog poremećaja koji. a mogao bi biti i opasan kada bi. poslužili svojim pravom ispitivanja. i sama mišljenja koja će kasnije imati za­ datak da potčine umove jednoj stalnoj i preciznoj disciplini. pozvana »na akciju«. Uzeti izuzetak za pravilo.j. moglo sumnjati u to da on. Stalno ispitivati. na taj način. zaista normalne i stalne koje se sastoje. na osnovu jedne potpuno materijalne poli­ tike. čak i 'kada se odriče starih principa da bi od njih napravio nove. direktno bilo sputano filozofskom operacijom koja nije imala drugi bitni cilj nego da to rušenje olakša. u isto vrijeme. uzrokovan manje-više teškim prelaskom iz jednog dogmatizma u drugi. proizići samo iz dobrovoljnog pristanka na osnovu kojeg će ih javnost opravdati nakon konačne vrlo slo­ bodne diskusije. jednostavno kao misli pojedinaca. ug­ lavnom. hemijske i druge pojmove koji treba da uđu u društveni opticaj. izgleda. još i danas predstavlja. ipak. da stvori i prosudi astronomske. stvorene na osnovu apsolutnog prava ispitivanja. a . kada bi mogla vječno trajati. bilo bi ravno ludosti u ličnom ponašanju. t. nego i dalje direktno. spriječila svaku pravu duhovnu organizaciju? Obično svak lako . u početku. to znači da je. trenutni skepticizam. taj apsolutni karakter bio strogo prijeko potreban da bi ta dogma mogla ispuniti. fizičke. požuri sa stvaranjem jedne takve cjeline.« 88 89 . ne . moglo biti sa­ mo privremeno kao što na to ukazuje situacija duha koji prethodi i priprema konačnu odluku prema kojoj naš um stalno teži. u potpuno­ sti.niko. kao što se to moralo vjerovati u po­ četku. iznad svega. iluzoran. da sam je već dosta jasno okarakterisao tako da ni najnepažljiviji čitaoci ne mogu biti zaprepašteni mojom opštom ocjenom revolu- cionarne dogme neograničene slobode savjesti bez čije bi pobjede ovaj Traktat očigledno bio nemoguć. prirodno odre­ đeni za kontemplaciju. u stvari. svakako. prema tome. stva­ rajući osnovne temelje novog društvenog poretka. za mnoge prosvećene duhove definitivno stanje. u osnovi. svakako. Kako bi dogmatska .prizna da je nesposoban. S druge strane.stanju koje je ona čuvala i koje. je­ dino sposobna da kasnije povezu njegove spontane napore i kod kojega. Sto bolje izanaliziramo tu jedinstvenu fazu našeg društvenog razvoja. ni mogli biti istraživani da se filozofi nisu. obrađena u glavnim crtama. od diskusija u odgovarajućim intelektualnim uslovima uz jednako poštovanje stvarne povezanosti raznih posljedica sa osnov­ nim pravilima. da je pravo ispitivanja tre­ balo podrediti bilo kakvim restrikcijama. Makoliko ovaj veliki princip političke doktrine do sada bio i još jeste koristan. naprotiv. najzad. sa izuzet­ kom jednog neprimjetnog dijela onih koji su. potrebna čvrsta uporišta. sve više. sa dovoljno ener­ gije.poznavati najosnovnije potrebe ljud­ skog razuma kojemu su. rekao sam u mojim »^Razmišljanjima ο duhovnoj moći« 1826. očigledno. ovdje je vrlo očigledno da je. očigledno da je jedna takva tendencija. postojala težnja da se korišćenje prava ispitivanja potčini samovoljnim normama prije nego što spontani razvoj javnog razuma ustanovi postepeno odgo­ varajuće principe. osnovna diskusija koja. ipak. mora prethoditi i odrediti stvarni trijumf tih principa. Masa ljudi je. godine. kasnije. teži da se suprotstavi kao neka sistematska pre­ preka svakoj istinskoj društvenoj reorganizaciji odkako njena de­ struktivna djelatnost više ne koristi bitno za raspadanje starog po­ litičkog poretka koje je skoro dovršeno. kod svih političkih stranaka. ne bi se. svoju revolucionarnu misiju. i da inače.potvrda jedne takve dispozicije kod svih pojedinaca mogla ostvariti definitivno savršenstvo društvenog poretka na os­ novu ideje čija je stabilnost mnogo važnija i koju je. pošto se nije vodilo računa ο tome da je jedna takva ocjena nemoguća. stanje ispitivanja bi. mislim da ćemo više biti ubijeđeni da se bez osvajanja i korišćenja te ne­ ograničene slobode mišljenja. uglavnom. inače. jer njihova zako­ nita nadmoć može. bez velikih opasnosti ne bi mo­ gao preći prirodne granice odgovarajuće krize. Jer. pravo ispitivanja vrati u svoje granice. uzeo iz samih principa koje je on mogao realno zamisliti. javnost nije sebi pripisala istu sposobnost. u beskorisnoj želji da se. njiho­ va će neodoljiva nadmoć uticati da se. iz onih istih principa starog društvenog sistema čije bi neophodno rušenje. Do tada. sigurno. na osnovu prirodne iluzije jedne duge navike.Nije li. sigur­ no. pri­ vatnom ili javnom. ljudski duh bi ih. kada se razmotri sa stvar­ no filozofske tačke gledišta. a ne donositi odluke. koja neizbježno prati takve pre­ laze. podstaknuto oholim tre­ nutnim posjedovanjem ma koje vlasti. ne samo što nikako ne može predstav­ ljati jedan osnovni princip. osim ako se posebno ne pripremi. neizbježno. teško uspostaviti? 1 . više puta pružiti priliku da sve više objašnjavam moju cjelokupnu misao koja se odnosi na tu značajnu temu: međutim. u smislu svega toga. suviše često mora povlačiti intelektualno mediokritetstvo povezano sa nezadovoljstvom karaktera. nije mogla pripremiti nijedna prava reorganizacija. Da 1 >»Ni jedinka ni vrsta«. i čak neophodan zbog raznih suštinskih razloga. U bilo kojem slučaju. u početku se mo­ gu manifestovati samo uopšteno. po svojoj prirodi radikalno anarhična zato što bi. jer principi kojima se ona mora rukovoditi ne bi. Kada takvi principi budu ustanovljeni. tako da se u normalnom i stalnom poretku ustanovi prolazna međuvladavina.« nisu određene da utroše svoj život u ste­ rilnom rezonovanju. Svaki drugi način pristupanja duhovnoj reorgani­ zaciji bio bi. značilo bi. intelektualna vlada već. Nastavak ove knjige će mi.

takav bi stav. makar imalo posebnu i privremenu misi­ ju. tako jasno provjerenog kod najjednostavnijih slučajeva. nespojiv sa stalnom slobodom koja svakome dopušta da. milom ili silom. u sumnjama sloboda u svemu lju­ bav (Prim. obično. da mnogo ograniče taj spontani razvoj političkog zastranjivanja. kao i mudro zadržavanje prostog zdravog razuma do određenog stepena. navodeći opšti U bitnim stvarima jedinstvo. bez direktne težnje ka raspadu društvenog stanja zbog sve većih razilaženja pojedinih umova. njihova netr­ peljivost nije manje tiranska. društveni poredak ostati. svakako. obično. da nestanu nakon same slobodne diskusije. kada individualni ponos prestane da bude snažno stimulisan. ti slabi uticaji. pretenziju koju svaki razuman čovjek obično osuđuje kod drugih čuvajući u manje-više jasnoj formi jedino svoju ličnu mjerodavnost.se vra­ tim na ovakvu temu. bio dovoljan. da radikalno obustavi in­ telektualnu reorganizaciju. kao što to dokazuje sama praksa revolucionarne politi­ ke i pored njenog apsolutnog izjašnjavanja za slobodu savjesti. koji vuku. in omnibus charitasJ Ipak ova lijepa maksima se. prev. Zadovoljiću se ovdje da.) 91 1 90 . glavnih dogmi revolucio­ narne filozofije za koju se tada smatralo da je jedina moguća os­ nova društvenog poretka. svaki na svoju stranu. in dubiis libertas. zbog ilu­ zije koja je u početku bila neizbježna. a ukla­ njaju se zato da bi ustupile mjesto novim. suviše nemoćne da bi pretendovale na istinsku duhovnu dominaciju.poznato je sa koliko su strašne energije prirodni rukovodioci tog velikog pokreta pokušali da do­ biju opšte odobravanje. ali u raznim tačkama doktrine ili discipline koje su im ostale zajedničke. ukratko rezimirajući prethodnu analizu. svakog da­ na stavlja na beskrajnu diskusiju same temelje društva. ali čije je cjelokupno obnav­ ljanje ubuduće nemoguće. ako se ima u vidu direktni utioaj neizbježnih zastranjivanja izazvanih ne­ obuzdanim ambicijama toliko nesposobnih i loše pripremljenih umo­ va. svaka posebno. ali to se događa tek pošto su one izvršile veće ili manje štete. imperativnije nego u bilo kojem drugom slučaju. pomenem da je već odavno zdrav politički ra­ zum visoko formul'isao tu pravu potrebu svake realne organizacije pomoću one divne aksiome katoličke crkve: In necessariis unitas. često mogu spriječiti smiješni zamah jedne slabe aktivnosti treba. nastoje. ne mogavši tako dovesti u sum­ nju glavne uslove koji su. su. bez stvarne kontrole. Ali. Kada je kritička doktrina. naročito u SAD. bez prethodnog ispunjavanja bilo kojeg racionalnog uslova. dakle. što je tačno. da će. i intelektualnog i moralnog. dostupni veoma malom broju umova i za koje potrebna teža i neobičnija priprema. i makar bilo ograničeno na veoma mali broj pojedinaca. dakle. . ili zbog protivljenja da preduzme pravu procjenu opštih maksima ne­ ophodnih za pravo usmjeravanje svoje lične aktivnosti? Bez obzi­ ra na intelektualni razvoj koji bi se ikada mogao pretpostaviti u masi ljudi. ravnomjeran porast in­ telektualne anarhije.samo na osnovu vjerovanja drugome. očigledno ograničava na postavljanje problema. za to najmanje mjerodavnih? Jedna tako šokantna anomalija. naprotiv. ο posebnim uslovima postojanja društvenog poretka svojstvenog mo­ dernoj civilizaciji. očigledno je. biti. suprotstavljajući se stvarnom konver­ genciji duhova koji se. a nikada. ostati jedini koji su prepušteni samovolji i promjenjivoj odluci duhova. kod kojih je ta politika ozbiljno zaustavljena zbog zastoja protenstantizma. nije ni posto­ jala. naročito. čak . van svake radikalne diskusije: u nastavku ove knjige ću često imati prilike da . ili kada se radi. očigledno. Sto će. ne bi mogla biti uzeta kao stalna. obično da budu nesposobni da iskorijene beskorisnu pretenziju svakoga da se uvijek predstavlja kao suvereni sudi ja raznih društ­ venih teorija. moglo odstupiti u odnosu na cje­ lokupnu asocijaciju ljudske vrste. od sada isključivo prepuštenih neurednom impulsu svojih različitih prirodnih stimulansa. normalno. veoma malo podoban. tako da ću jasno odrediti normalne granice prava ispitivanja bilo kada se radi ο onome što je zajedničko sv'm mogućim stanjima ljudskog društva. pa je prema tome. nu­ žno. mnogobrojne religiozne sekte od kojih se hrišćanstvo ogradilo. bez sumnje. bilo zbog prirode. ako zanemarimo svaku aktivnu zabludu. u poretku ideja koji je najnejasniji i najpuniji kapitalnih zabluda? Spekulativna inercija karakteristična za većinu duhova. moglo opstati bez određenog stepena uzajamnog povjere­ nja. Dakle. stvarnu i stabilnu istomišljenost.li će. potrebni za njihovu racional­ nu obradu? Ove različite zablude koje se uzajamno sukobljavaju nastoje. Na osnovu kojeg monstruoznog izuzetka bi se od ovog osnovnog uslova čitavog društva. u početku francuske revolucije bila jed­ nodušno zamišljena kao osnovna. najkomplikovanija i najnejasnija pitanja. osim u pogledu mišljenja koja se smatraju indiferentnim ili sumnjivim.j.na­ stranostima čiji je prirodni slijed neiscrpan: tako da je uvijek ko­ načni ishod svih tih beskorisnih rasprava. . Kod naroda. između tih različitih članova od kojih svaki ukazuje na stalnu potrebu za velikim brojem pojmova čiji mu nastanak nije poznat i koje on prihvata . od one koja se to­ liko prebacuje katoličanstvu. t. konačno ne bi mogli povezati bez dobrovolj­ nog odricanja većine njih od apsolutnog prava individualnog ispi­ tivanja ο temama koje su iznad njihovog stvarnog dometa i čija priroda ipak zahtijeva. Ni jedno udruženje. u stvari. čak tamo gdje je individualna tačka gledišta najdublje odvojena od kolektivne i gdje svaki član mora da je. ne manje opasnim. najvažniji i najprefinjeniji pojmovi koji su zbog svoje vrhunske komplikovanosti. Sistemat­ ska tolerancija ne može postojati. ne bi u stvari. dakle.

neraz­ dvojivih od dostojanstva čovjeka. ona ni­ kada sama ne može sugerisati nijednu ideju kao pravo rješenje. bila neop­ hodna da pripremi kasniji dolazak jednog novog ustrojstva. u pogledu najvažnijeg principa: apsolutnu potvrdu pro­ laznog oblika modernog društva. Dogmatska potvrda narodnog suvereniteta je. Prema sasvim drugom postupku. čija će cjelina. a velika društvena revolucija je. nastoji da spriječi svaku pravu reorganizaciju kada njena beskrajno pro­ dužena destruktivna aktivnost slijepo ide protiv samih osnova no­ ve društvene podjele zato što nema odgovarajuću hranu.j. stvarno. ova politička reor- 93 . makakav mogao biti princip. dakle. svaki pojedinac. bitno anarhički karakter i direktno se buni protiv istinskog duha svojeg početnog ustanovljenja čim se ocijeni. Primijenjena u starom sistemu. ova je dogma. Bilo bi. svakako. ta podjela se neće moći pomiriti sa to­ božnjom jednakošću koja bi. slobodnog normalnog razvijanja lične aktivnosti kada se ona usmjeri onako kako treba. U dvostrukom prihvatanju tog termina. principe sposobne da ostvare to neophodno jedinstvo . jer da cjelokupno društvena podjela nije u početku bila sistematski osporavana. jedina mogla dopustiti slobodno prethodno smjenjivanje raz­ nih političkih pokušaja koji će. sa svoje strane. ali koja prenesena u koncepciju novog društvenog poretka. nužno. iako indirektna. mogla. stari rukovodeći stale­ ži bi spontano sačuvali njegovu prevagu zato što nisu mogli zami­ sliti. Bez te ne­ ophodne preambule. u početku. ali. morali. protiv sta­ rih nejednakosti koje su. osim. u nužnoj vezi sa principom neograničene slobode savjesti iz kojeg je. Ista filozofska ocjena ne predstavlja više teškoću u pogledu suverenosti naroda. sabijale. po želji mijenjati i. kao što sam to i ja uradio.cilj kojemu svako društvo mora težiti na svoj način. intelektualne i moralne nejednakosti su. na samo rušenje starog političkog sistema. da se ona beskrajno može koristiti u novom si­ stemu. iako još nedovolj­ no procijenjena. stalni progres civili­ zacije. svakako. očigledno je da ljudi niti su jednaki ni istovjetni među sobom. i koja je. Dakle. propala. pošto su dugo pomagale razvoj modernih društava na kraju stvarno postale nasilničke u . tako što će. Bez sumnje. političku klasifikaciju ο kojoj ni mi danas nemamo nikakvu dovoljno jasnu predstavu koja bi. snage određena da poslije toga postanu ele­ menti jedne nove organizacije. očigledno. Ali. zbog svoje prirode. prema tome. za sve zdrave duhove. uprkos toj velikoj moralnoj obavezi koja ni­ kada direktno nije osporavana od ukidanja ropstva. očekuje od svih drugih neprekidno i savjesno ostvarenje opštih obzira. u ime potpune političke jednakosti. kada se ona primijeni. najzad dovesti do uspostavljanja jednog is­ tinskog sistema uprave koji je. To je naročito jasno za dogmu jedna­ kosti. a u isto vrijeme mnogo umanjuje značaj materijalnih razlika koje su ih. koje su da­ jući sebi to pravo. najvažniju i najaktivniju poslije one koju sam upravo Ispi­ tao. ne bi mogli imati ni ista prava u društvu. moderni na­ rodi su mogli imati samo čisto privremene institucije. na drugačiji način. u svim slučajevima. apsolutno nije ovdje bilo manje neophodno nego u prethodnom slučaju. srećom. spo­ soban da redovno utvrđuje stalne uslove i normalni obim raznih suverenosti. ona je.svojoj neizbježnoj dekadenci. da do krajnosti razvije te suštinske različi­ tosti. svakako suvišno. pošto se na nju prestaje gledati kao na prolazni uzrok propasti starog političkog sistema. nastoji da ga radikalno sputa vodeći ka neograničenom negi­ ranju svake istinske vlasti. ako ne zbog vrlo okarakterisanog antisocijalnog ponašanja.koje bi bilo iluzorno kada. koje je neminovno zajedničko svima. naravno. predstavlja jedinu progre­ sivnu namjenu te energične dogme koja. iz dana u dan. pomoću izvanredno zdrave i stro­ go neophodne formule. pomoću sličnog postupka. u skladu sa svojom istorijskom misijom. kada intelektualni preporod bude dovoljno napredovao. u početku. uvijek ima prirodno pravo da. Za svakoga onoga koji je mudro proučio pravu ljudsku prirodu. Jer. t. u da­ našnje vrijeme. više izražene me­ đu različitim organizmima. pomaže ne manje nužnu opštu dosljednost os­ novnog principa neograničene slobode savjesti koja se tako konač­ no prenosi iz intelektualnog u politički poredak. uostalom. a posebno nisu mogle steći direktno politički značaj koji mora da im je do danas nedostajao. značiti samo nužni trijumf nejednakosti koje je 92 razvila modema civilizacija nad onima čiju je prevagu djetinjstvo društva moralo sačuvati do danas. bez obzira na svoju inferiornost. ne bi proisticalo iz osnovne slobodnp diskusije. iz starog sistema. u nezgodni čas. Ali takva opozicija. Dok nisu dovoljno upoznali prirodu tog konačnog poretka. nje­ gova nadmoćnost bila sačuvana. pošto su sva ograničenja proistekla. od­ govarala novom stanju civilizacije. vjerovatno nisu mogle postići od­ govarajući razvoj. Nije ta nova faza revolucionarne metafizike bila samo neizbježna kao direktna obja­ va neopozive dekadence starog režima. jednakosti umova. te­ ži. da se ovdje pažljivo analiziraju sve druge značajne dogme revolucionarne metafizike koje će pažljivo čitalac lako izložiti. takođe. jasno konstatovati. da­ kle. pa prema tome. osnovnog prava. nego obične fizičke nejednakosti koje toliko zabrinjavaju neuke posmatrače. naprotiv. jedino je bilo moguće boriti se uspješno. do sada pomagala prirodni razvoj moderne civilizacije pošto je uprav­ ljala konačnim raspadom stare društvene klasifikacije. bez kojih je. Dakle. umjesto da nas približi nestvarnoj jednakosti. zaštićen od svake samovolje. Ta apsolutna dogma jednakosti po­ prima. analognoj procjeni. morala proizići neposredna. graditi uobičajeni princip univer­ zalnog morala. proklamacija najosnovnije jednakosti.

svakako. Pošto je nužnost poretka. pošto su sačuvali taj sistem u stanju najmanjeg raspadanja. ipak ima potrebu da bude s mukom obuhvaćena zbog antagonizma druge. imali svoj osnov­ ni cilj. isto tako. jedna takva koncepcija bi. Ali. osnovni princip neograničene slobode savjesti je odmah morao determinisati spontano raspadanje evropskog poretka čije je očuvanje direktno predstavljalo najprirodnije priznavanje papske vlasti.ganizacija bi direktno zahtijevala utopijsko učešće ravnodušno pre­ ma samoj vlasti koje se mora zauvijek lišiti. djelimičnu i trenutnu nadmoćnost. ona bi. trebali su biti reorganizovani u isto vrijeme što bi. kritička doktrina razmatra u međunarodnim relacijama.: da konstatujem njenu radikalnu nedosljed­ nost. skoro jednako. razni narodi. Takvo je. imale vrlo izraženu. može se čak primijetiti da je odsustvo svake moći regulisanja ovdje bilo proglašeno naivni­ jim nego u bilo kojem drugom pogledu. ponovo udruže. još očiglednije nego za unutrašnju politiku. Ne može se dovoljno ocijeniti zadivljujuća energija kojom je francuska nacija najzad osvojila. jedna za drugom. po svojoj volji. a druga suprotne principe. te dvije doktrine su de­ finitivno izgubile svoju nadmoćnu aktivnost i pored nužne antipa­ tije. sačuvao zaista inte­ gralni položaj političkog problema. u početku. manje jasna i skrivenija. sigurno. bolje ne­ go svako od njih i bez ikakve nedosljednosti. da istovremeno koristi dvije nespojive doktrine koje ne bi mogle dovesti^ni do kakvog realnog rješenja. lišena jednog od svojih osnovnih svojstava. očekujući racionalnije kretanje. pošto je svakim pokušajem evropske koordinacije neizbježno upravljao stari sistem. apsolutni karakter bez kojeg oni ne bi. neo­ pozivo apsorbuje dva suprotna mišljenja zadovoljavajući. u svoj apsolutnoj primjeni. očigledno je predstavljala prethodni uslov po­ litičke regeneracije. Do tada. skoro apsolutnu dominaciju u prvoj četvrtini vijeka koja je protekla od početka francuske revolucije. direktnu prepreku realnom os­ tvarenju tog velikog pokreta. na taj način. svakako. kao i u prethodnom da revolucionarna metafizika. jer u sasvim drugoj hipotezi. u tom kao i u svim drugim pogledima. protivi svakoj redovnoj instituciji. nakon svog neminovnog uticaja u smislu pripreme ko­ načne evolucije modernih društava. sa toliko herojske požrtvova­ nosti. težila ka beskonačnom ponav­ ljanju. U tom smi­ slu. na narod. zbog sličnosti "koja je svakim danom sve bliskija i potpunija. po svojoj prirodi. iako je kriza. sve dok dovoljno manifestovanje novog društvenog poretka ne otkrije na osnovu kojeg zakona razne nacije treba da se. pred­ stavljala. a u suštini. Kritička doktrina. sjedinjujući najzad uslove poretka i uslove progresa u jedno zajedničko rješenje. u suštini svuda istovjetna. isto je tako neosporno. u stvari. Sa ovog zadnjeg aspekta. pravilno ocjenju­ jući neospornu prolaznu dužnost ove revolucionarne dogme. kada bi mogla konačno prevagnu­ ti. učinila da modema politika bude nazadni ja od srednjevjekovne. to duboko začarano kolo u kojem je ljudski duh danas zatvoren u pogledu društvenih ideja i primoran ubudu­ će. težila onom nakaznom za­ ključku da se politika najcivilizovanijih naroda potčini politici ma­ nje razvijenih naroda koji bi se tako našli. u ovom slučaju. ga ne bi imali još ni danas. a svaka od njih. Osim toga. bilo nestvarno. mo­ rali su predstavljati. bili samo apstraktna formulacija tog prolaznog stanja. potvrđujući zauvijek taj odlučni duh isključive nacionalnosti. najzad. one su morale. Da bi dopunio ovdje prethodnu ocjenu revolucionarne doktri­ ne. obavezno pozvani da ko­ načno stvore jedno udruženje koje je i obimnije i pravilnije od onoga čiju je nepotpunu skicu nekada napravio katolički i feudal­ ni sistem. na čelu jednog takvog udru­ ženja. sve različite intelek­ tualne potrebe društva. prema tome kako prirod­ ni tok događaja još više dovodi u sumnju opresivnu nemoć starog 94 95 . redom. metafizič­ ka politika bi nadalje. učestvovati u svakodnevnom vođenju političkih debata u kojima je jedna iznosila sve suštinske ideje vlade. nije­ dan pravi filozof ne bi mogao danas da ne upozna kobnu anarhičnu tendenciju jedne takve metafizičke koncepcije. slijepom i bezmjernom primjenom. preko prenošenja božanskog prava. koja je. u tom pogledu. bes­ krajno osuđujući sve starješine na samovoljnu zavisnost od većine njihovih potčinjenih. opšti duh revolucionarne metafizike se manifestuje na suštinski analogni način kada se. U sve češćim razmacima. koji su. onemogući razvoj društvene reorganizacije. treba još samo da ukratko na nju primijenim logički kriterijum koji nam je omogućio da prosudimo samu za sebe reakcionarnu ili teološku doktrinu. na jedan čak vrlo nesavršen način. Dakle. nije ni manje apsolutno ni manje očigledno. kako bi. Političkim ukidanjem sta­ re duhovne vlasti. u drugom dijelu ove polovine vijeka. dakle. za koje se kraljevima toliko prigovaralo. a zatim reakcionarna doktrine su. društvo priznaje. direktno teži da. Ali. uprkos svom nejednakom progresu. svakoj od njih. sistematsko negiranje svake istinske organizacije. Metafizički pojmovi nezavisnosti i nacionalnog izoli­ ranja. kada se ona. Ova si­ stematska izolacija. tj. ne bi mogla dopustiti drugi filozofski ishod osim jednoduš­ ne prevage jedne nove doktrine koja treba da. neophodno pravo da. ali to dvostruko iskustvo je bilo dovoljno da se zauvjek konstatuje radikalna nemoć jedne i druge. na izgled neophodna. u današ­ nje vrijeme. predstavljajući ga kao beskrajno og­ raničenog na čisto prelaznu fazu koja je već dobrim dijelom proš­ la. u vrijeme kada su razni civilizovani narodi. pa prema tome i međusobnog neintervenisanja. Isto tako. mijenja svoju unutraš­ nju politiku ne izlažući se ni najmanjoj zavisnosti spolja. u smislu društvene reorganizacije koja je uvijek uzalud preduzimana. Ova tužna situacija koja bi.

mora da se postepeno uvuklo između re­ akcionarne i revolucionarne doktrine. zauzima. na jedan kako nesiguran tako i mučan ali jedino privremeno. iako je. bez napora dobilo prevagu koja je aktivna onoliko koliko to dopušta njen dvosmisleni karakter. postepeno su prisiljava­ ne da jednodušno prihvate. tako da ona u njoj spontano mora biti još dublja i još potpunija nego u dvije ekstremne doktrine. u stvari. pa čak i za vrijeme reakcionarne reakcije koja je uslijedila. najkarakterističniji simp­ tom zajedničke osude kojom javni razum sve više nastoji. svakako. zabranjujući zbog svoje prirode. kakogod bilo. suštinski nepromjenjivo. ali. čak i u ličnim slu­ čajevima. isto tako. ubuduće neopoziv. duboko izmijenila jed­ na. s d Jsta muke. formirajući se. cjelokupnu političku scenu kod svih naprednih na­ roda. treće mišljenje. često se pripi­ suju. ali. ima nedosljednosti čiji su temelji direktno u principu. Ova česta kolebanja. nepostojano. Takva je dvostruka dužnost. ranije objašnjene. suviše usko i. i pored ne­ izbježne kontradikcije. ono ug­ lavnom. pa prema tome i manje oprostiva. slične izmjene mogu biti često nehotični rezultat jednog novog položaja pogodnog da posebno podsjeti na potrebu poretka i potrebu progresa. isto tako duboka zabluda koja teži da prikaže bijedni prelaz koji mi danas pravimo kao nepromjenjiv model društvenog sta­ nja. zbog raznih sekti koje se za njega vezuju. da u njoj. koji pred­ stavljaju njenu jedinu logičku moć protiv reakcionarne doktrine. Stranke koje su se najviše protivile. bila je omogućena tek kada je jedna dvosmislena doktrina. Slična obrada. ovdje se one neposredno nalaze u samoj strukturi tog čudnog sistema. jer ga danas nalazi toliko patetičnih doktora koji se trude da ono predstave kao konačni tip političke filozofije. treba ga istorijski okvalifikovati kao doktrinu. velika iako nužno prolazna. kao vodič u današnje društvo da bi sačuvala. nastojeći da neutralizuje jedne 96 pomoću drugih. a sve više i više. Slično tome. da se vođe te škole. poslije svečanog prihvatanja opštih principa revolucionarne filozofije. u cilju punog razvoja tog neophodnog uticaja. Ništa bolje nego jedan takav simptom ne može ukazati na savršenu aktuelnu prikladnost filozofskih pokušaja koji treba da izbave zaista moderna društva iz te burne situacije direkt­ no stvarajući osnovne principe jedne prave političke reorganizacije. Iako ova dva mo­ tora ne prestaju da budu jedini aktivni principi raznih političkih oscilacija. prema našim velikim savremenim iskustvima. radikalne nedosljednosti koje smo ranije pomenuli. Bilo bi. I pored toga što je među-mišljenje nezakonito. predstavlja. ono je za vrijeme snažnog uzmaha revolucionarnog duha. a njegovo formira­ nje kontradiktorno. Očigledno je. potrebu koja se suviše izolovano osjetila u vri­ jeme kada tako mali broj duhova realno shvata naše cjelokupno političko stanje. nasilnička ili povodljiva. suvišno da se ovdje insistira na posebnoj primjeni našeg univerzalnog kriterijuma koji je baziran na razma­ tranju nedosljednosti u toj međudoktrini. Ova očigledna prevaga koja iritira dvije aktivne škole. traje. osjete podstaknuti apsolutnim povjerenjem u definitivni trijumf te doktrine. svakako. koja ga ipak uvijek oba­ vezuje da ih koristi spekulativno. po priro­ di jedne takve doktrine. koja se nije mogla koristiti za vrijeme carstva. potrebno je da se jedna takva tendencija dovede u vezu sa dubljim i opštijim razlogom koji sam upravo naveo i prihvatio da. u stvari. koju danas vrši statička škola u velikoj finalnoj evoluciji modernih društava. iako privremen. jedne ili druge od dvije antagonističke filozofije. korupciji ili ljudskoj slabosti koje ona mora­ ju ustvari. ona hita da spriječi njihov redovni stvarni razvoj ometajući. ta iluzija mnogo manje potrebna. njihovu svakodnevnu primjenu. neophodan materijalni poredak u ispunjavanju te velike filozofske operacije bez kojega bi opšti prelaz bio radikalno spriječen. do­ zvolila da se shvati dvostruki osnovni karakter društvenog pro­ blema čija se strane nisu do sada sva mogla istovremeno posmatrati. kod pojedinaca. nužno. jednako. Statička politika se otvoreno izjaš­ njava za zadržavanje osnovnih temelja starog režima. danas sebi direktno predlaže najhimeričniju od svih utopija. koja su karakteristična za naše vrijeme.sistema ili neizbježnost predstojeće materijalne anarhije. da snažno podstiču. kako bi sačuvale svoju aktivnost. a ne poučava ih. dok radikal­ no sputava svoje najneminovnije uslove realne egzistencije pomo­ ću svih mogućih metodskih opreza. ipak konačni rezultat njihovih suprotnih impulsa. obič­ no. U pogledu njih. do te mjere karakteristične. da definitivno obori apso­ lutne principe reakcionarne i revolucionarne doktrine. od njihovih zajedničkih otpadaka. prikrivaju pravu prirodu društvenog sukoba ko­ ji i dalje neizbježno. zbog zaista novog pokretača između revolucionarnog i reakcionarnog duha. svaku isključivu preokupaciju. što nisam re­ kao za revolucionarnu doktrinu u kojoj je ona bila neizbježna. ta poli­ tika koja ponosno prezire utopije. Već četvrtinu vijeka. ova divlja doktrina služi prirodno. ovu veliku uslugu je. Ali. samo su stvarni rezultat njihovog osnovnog neslaganja sa sadašnjim stanjem civilizacije. u mojim očima. nje­ gove formule. koje se ne može primijeniti na društvo uzeto u cjelini koje je izgleda. zbog rastućeg nepovjerenja prema dvjema antagonističkim doktri­ nama. Krotko i pasivno. Jednom rječju. moguć način. bitno skreće u jednodušno povećanje mješovite i statičke dok­ trine čiji je opšti uspon. želeći da učvrsti društvo u kontradik- 97 . pošto ovo objašnjenje koje je očigledno. Pravi i spontani organ tih žalosnih oscilacija. da često loše pripremlje­ nom posmatraču. malo po malo. U isto vrijeme. Možda naša slabašna priro­ da zahtijeva. na neki način bez ikakve direktne koncepcije.

sputavaju. njihovu zajedničku radikalnu nemoć da upravljaju društvenom reorganizacijom. da. ta anarhija neposredno . Tako. pogodna da zadovolji istovremeno. i od kraljeva i od naroda. isto tako. isto tako kao i nji- hov protivnik direktno doprinose beskrajnom produžavanju zla či­ ji pravi tretman (liječenje) ometaju. toliko od konačno anarhične tendencije narodnih mišljenja. učestvuje. Da bismo ovdje dopunili jednu takvu prethodnu ocjenu. jedna ta­ kva teorija korisno služi javnom razumu kao privremeno oruđe da spriječi opasnu apsolutnu prevagu jedne ili druge filozofije. na osnovu nužnog. njen najdirektniji i najkobniji rezultat. jer tako radikalno nesposobna da nađu lijek. širenje intelektualne anarhije koju su odtada konstatovali svi pravi posmatrači uprkos krajnjem razmimoilaženju njihovih spekulativnih mišljenja ο njenom uzroku i na­ stanku. u pripre­ mi definitivnih puteva društvene reorganizacije. sve više osjećaju. ipak mi se čini da takvu prazninu treba. Ali. sa tom otežavajućom ra­ zlikom za prve. zbog svoje prirode. iz isto tako očigledne potrebe. pomoću alternativno vođene doktrine u njenoj svakodnevnoj primjeni. izgleda. bez sumnje. Ove dvije poslednje doktrine bi. preostaje nam sa­ da da. svaki na svoj način. reakcionarne metafizike i statič­ ke metafizike. prema osnovnom principu kritičke doktrine. ova mješovita doktrina. Bez sumnje. u stvari zabranjuje i posebno reakcionarnoj dok­ trini koja se usuđuje danas. bilo zato što prikriva svoju pravu prirodu ili zato što te­ ži da neprekidno održava dvije suprotne filozofije koje je danas. Da li bismo se mogli nadati ikakvom pravom rješenju dvostrukog društvenog problema. posebno prvo. olako prihvata. radi se ο to­ me da se. na 98 99 . dovoljno je konstatovala. slažu u tom smislu da optuže. tri sistema ideja između kojih je politički svijet danas. iz raznih. ia­ ko revolucionarna doktrina direktno teži da prekomjernim šire­ njem. koliko od štetnog neprijateljskog duha vladajuće politike. koja sistematski opravdava nered u ime progresa i reakciji ili ekvivalentnu statič­ nost u ime poretka? Ova osnovna analiza tri sistema ideja kojom danas počinju sve političke diskusije. Shvatajući osnovnu nesposobnost svake od njih da na odgova­ rajući način upravlja aktuelnim društvom. a ako primjena te dogme danas stvara takve efekte. da se svakog dana povećavaju. dok se oni ne pojave. tako žalosno podijeljen. dakle. prvi izvor svih drugih suštinskih nereda. prebaciti sta­ tičkoj politici. kada se zamisli kao finalna. predstavlja. po istom principu. što se nisam ustručavao da otvoreno pokažem. razlog je to što još uvijek ne postoje principi pogodni da realizuju osnovno slaganje inteligencija. što bi pravilno rješenje. pa prema tome i moralne. njihovu dvostruku egzistenciju. svakim danom sve sigurniju i sve težu koja mora da i njih opterećuje opasnim produžavanjem nereda ko­ ji bi bilo nepravedno pripisati isključivo doktrini koja.proizilazi iz stalnog razvoja apsolutnog prava slobodnog ispitivanja koje je dogmatski dato svim pojedincima. koja smatra da ne treba da se bavi takvim istraži­ vanjem koje ona. kako sam prethod­ no naveo. zahtijeva istovremeno korišćenje sve tri doktrine sve dok ih na istovjetan način definitivno ne apsorbuje neka nova filozofija. ranije objašnjenog uticaja. okarakterišemo glavne društvene opasnosti koje neizbježno proizilaze iz žalosnog produžavanja jednog sličnog inte­ lektualnog stanja i koje nastoje. Bilo je nepravedno i preuranjeno razmatrati ih ranije. na neki goto­ vo nedefinisani način održava to odsustvo principa povezivanja. ipak je oči­ gledno da isto tako mora se i njima. inače na izgled. Kada ne bi postojao razlog za pravičnost. iz dana u dan. čija je neizbježna senilnost i dovela u početku do te anarhije. stalni razvoj opasnih poslje­ dica intelektualne anarhije.tornoj situaciji između reackionarnosti i regeneracije preko uzalud­ ne uzajamne ravnoteže između instinkta poretka i instinkta pro­ gresa. direktnu smetnju toj reorga­ nizaciji. pretje­ rano hvali nerealno ponovno društveno uspostavljanje tih istih bes­ korisnih principa. Tako se dva poslednja mišljenja. Najopštija posledica te fatalne situacije. Bez sumnje. u stvari. koja. sagleda stvarno nastavljanje jedne opšte situacije u kojoj se neizbježno takmiče. s dru­ ge strane. koliko je to moguće. ona na kraju dolazi do zaključka da ih primjenjuje po sporazumu. ali i neopo­ zivih razloga. Duboki nesklad koji danas postoji između opšteg kretanja vlada i osnovnog kretanja društa­ va. preko jednog zaista smješnog predloga. potiče. Bilo kako bilo. da je neposredni uzrok krize. i pored očigledne nužnosti ranije objašnje­ ne. s više prava. ona nastoji da direktno produži. tako. iz­ gleda da je stalni i neposredni uzrok. je sve veće i. posmatrana u svojoj sopstvenoj prolaznoj misiji. ovaj nered neizostavno mora postojati. obično. koja. ona se izdržava od odvratnih pozajmica koje pravi od obadvije antagonističke doktri­ ne. nameće. afi. posebno u samima njima. ukratko. Ovdje posebno treba racionalno rasteretiti revolucionarnu politiku od suviše isključive odgovornosti koja joj se na silu pre­ bacuje i koju ona sama. već zastrašujuće. da kao jedino moguće rješenje intelektualne anarhije. u nepristrasnim očima jedne zdrave filozo­ fije. različite opšte uslove aktuelnog problema. izbjegnu odgovornost. ubuduće be­ skorisno pokušale da. Kako nema nikakav sopstveni princip. samo pravo ispitivanja uopšte ne podrazumijeva nužno odsustvo svake čvrste i zajedničke odluke. Dakle. tako da se jače manifestuje suštinska prikladnost jedne slične filozofije. trebalo da potekne od njih. prvi neophodni te­ melj za oseilatornu akciju koja je karakteriše. Sa raznih aspekata koje ćemo ispitati. nemoć koju najbolji duhovi. prije nego što se moglo spontano shvatiti direktno i stalno učešće revolucionarne metafizike. one. društveni prevrat potiče.

prethodno široko obrazovanje koje. u cilju progresa. nastoje da se umiješaju brojna politička nesla­ ganja. dobile mnogo jasniji karakter koji mora manje ometati konačnu reorga­ nizaciju. pa prema tome da se društvo ponovo vrati. postepeno pripremilo da uspješ­ no nastave njihovu tešku obradu. moglo bi biti korisno da se na ovom mjestu sačuva posebna uspo­ mena na neke od glavnih. 3° ideja ο maksimumu dnevne zarade. pravo normalno stanje ljudskog duha. zahvaljujući zdravom prirodnom razumu i intelektualnoj umjere­ nosti čovjeka. kao što sam to objasnio. inače. koje bi. Ne bi li trebalo da se. Nijedna zemlja nije bolje potvrdila tu ne­ izbježnu tendenciju od Sjedinjenih američkih država gdje se hrišćanstvo rasplinulo u više stotina radikalno nesložnih sekti koje se svakog dana sve više dijele na gotovo individualna mišljenja u koja danas. Svaka od tri stranke je u trenucima svoje naivnosti često gorko žalila vrlo intenzivno neslaganje smatrajući se poseb­ no pogođenom njime. iako na istovjetan način iscrpljena na trostrukoj opštoj osnovi koju sam već analizirao. koliko i na revolucionarnom. izazvani vrlo energičnim podsticajima da sva­ kog dana sa najvećom lakoćom. i kod kojih je ljudski duh mo­ gao tako. ipak nisu mogle izbjeći ne­ minovnu intelektualnu anarhiju koja je iherentna svakom produ­ ženom služenju apsolutnim pravom slobodnog ispitivanja. kao što sam to već pokazao. Samo su zablude.koji sam upravo ukazao. obič­ no gaji tajnu nadu da će sam ispitati realizaciju. neiscrpno. druš­ tvena pitanja bi trebalo da ostanu. a čije bi Masiranje bilo neupotrebljivo i beskorisno. kod malog broja elitnih umo­ va. direktno preći iz potpuno katoličkog sta­ nja u slobodno revolucionarno stanje. da bi odmah poslije toga. Zbog njihove vrhunske komplikovanosti. svakako. zbog svoje prirode skoncentrisana. sve je manja mo­ gućnost da se zaista natjera čak i vrlo mali broj duhova da pris­ tupe političkom programu koji je pomalo izričit i u kojem nejasnoća i dvosmislenost vještačkog jezika ne pokušavaju da stvore pri­ vidnu saradnju koja ne bi mogla egzistirati. dakle. jedno za drugim. bude dovoljno da nabrojim. inače. sva­ kako. jasnije i brže. udaljavanja (bes divagatvous) su bila veća nego na drugom mjestu. ni u kojem smislu. čije je polje. nikakav značaj redosljedu tih navoda: 1° neo­ bičan ekonomski predlog da se ukine upotreba novca. 2° plan da se unište velike prestonice. inače. koje. radije divimo. okarakterisan kao manje-više neizbježan pa čak i neophodan. ne pridajući uostalom. na odgovarajući način prati direktno proučavanje. umjesto što smo iznenađeni prekomjernim razmimoilaženjem do kojeg postepeno dolazi zbog opšteg širenja te anarhične tendencije koje traje već pola vijeka. da uglavnom izbjegnu lažni zastoj protestan­ tizma. Neka mi. Kako ova divagatvon. za koji sva­ ka druga situacija realno predstavlja. pa prema tome i zbog njihovog vrlo bliskog kontakta sa svim ljudskim strastima. bila zamijenjenja novim nastranostima. po­ primaju bitno individualni karakter preko bezbrojnih nijansi koje sadrži raznovrsna mješavina tri poretka pogrešnih principa. isto tako antidruštvene. Kako mora da su duboka pustošenja te društvene bolesti u vreme­ nu u kojem su svi pojedinci. da pravo kažemo. po mom mišljenju. realni do101 . isto toliko izraženo na čisto statičkom i reakcionarnom pla­ nu. kao naročito u Francuskoj. još brižljivije nego sva druga. što nesloga nije uopšte do sada potpunija i što još uvijek postoji. u tome da svaka. jer je ljudski duh tada bliži djetinjstvu. preko svih svojih prethodnih slučajeva. Ali ni one nacije koje su prilično srećno pripremljene. jednu vrstu patološkog slučaja koji je. nisu uopšte najteže i koje biram naročito zbog njihove naglašene aktuelnosti. u toku revolucionarnih epo­ ha. bez razlike. bolje podijeljeni: glavna razlika među njima sastoji se. bar u tom pogledu sa­ svim očigledno. nasto­ je svakog dana da iščeznu pod udarcem neke nedovoljne diskusije. inače. utvrđene čak do vrlo skrom­ ne stope koja ne bi mogla da pređe. Osim u slučajevima povođenja u kojima radikalna razmimoilaženja za trenutak mogu biti prikrivena u toku zajedničkog praćenja jedne prolazne mogućnosti dok svaki od tobožnjih saveznika. od malog bi značaja bilo da se ovdje ispi­ ta do koje mjere mora da se ovaj očigledni nered duhova pripi­ suje direktnom nagovoru ili jednom potpuno pokvarenim subzijanjem. i bez obzira na često potpuno odsustvo odgovarajuće pri­ preme. po­ zivajući se na svjedočenje svih dobro obaviještenih posmatrača. tako posebno koristio rađenje svoje eman­ cipacije da bi se slijepo prepustio beskrajnoj diskusiji religioznih mišljenja. u stvari. U zemljama u kojima je to intelektualno dedompositvon raspa­ danje redovno opravdano političkom prevagom protestanizma od početka revolucionarne epohe u 16-om vijeku. u tom smislu. važno je da se ovdje. ništa manje inten­ zivna i pored njihove teološke istovjetnosti. na taj način. tu i tamo. presijecanjem rješavaju i najtemeljnija politička pitanja. kao očigledna potvrda onoga što sam rekao ο neizbježna jednakom učešću tri glavne doktrine u stvaranju tog intelektualnog nereda. Takvo je. u 100 užem smislu. makoliko bila inferiorna njihova inte­ ligencija. svakako najnejasnijih. dok njihovi protivnici nisu bili. jače osjeća svoju sopstvenu bijedu. glavni centri moderne civilizacije kao sigurna mjesta društvene korupcije. pa prema tome i najsuprotnijih od svih. bez ikakvog uputstva i bez ikakvog ustezanja. poneka nejasna tačka povezivanja druš­ tvenih maksima u raspadanju koje se ipak povećava! Zlo je već došlo do toga da sva politička mišljenja. navede da je to opšte udaljavanje aktuelnih duhova. Dakle. u vrijeme di­ rektnih razmjena. kada energična duhovni autoritet ne sputava neprekidno njihov različiti razvoj.

ne objelodani? Eto što po­ sebno mora da svaki pravi moralni poredak učini nužno nespoji­ vim sa nemirnom slobodom aktuelnih duhova kada bi ona mogla opstati beskonačno. koje su se izrodile u praznu filantropiju. u prolazu. U ža­ losnom svakodnevnom toku naših političkih borbi. ova javna demoralizacija je osjetno zakasnila danas. bez sumnje. obuzetih uobičajenom kulturom neke od pozitivnih nauka. u stvari. Sve ove razne zablude kao i mnoge druge slične ili još izraženije ili štetnije. još češće možda. najteže i najvažnije te­ me koje su dostupne ljudskom razumu. u očima javnog razuma. kao što su to najprovjerenije epohe često predstavljale. danas. još uvijek prevratnički a ipak veoma dogmatski izložen u naše vrijeme. više nego neka druga. trebalo da spriječi svaku osnovnu iluziju. obično vrlo istaknute. osjeća najviše kompromitovana sličnim lutanjima. pravi pojam javnog dobra. jer većina društvenih pravila određenih da postanu uobičajeni. opasno mudrovanje naših filantro­ pa ο ukidanju smrtne kazne u ime uzaludnog metafizičkog izjed­ načavanja najnedostojnijih zločinaca sa jednostavnim bolesnicima. izgleda. naj ekstravagantnija utopija uvijek nudi. ne treba vjerovati da su takve nastranosti. presijeku. mnogo odlučniji. iako. Dakle. međutim. u klasi po­ litičkih pojmova čija bi vrlo gruba očiglednost. danas uglav­ nom. Ako je jedan takav uslov ubuduće očigledan u pogledu i najmanjih naučnih pojmova. većina umova je. ne bi. Nikada mi takav prizor nije izgledao šokantnije nego onda kada se on može posmatrati. dovedeni do toga da jedni druge op­ terećuju glupošću ili pokvarenošću zbog beskorisne suprotnosti nji­ hovih društvenih principa. prethodno dobro­ voljno i motivisano odricanje najvećeg broja među njima od nji­ hovog suverenog prava ispitivanja kojeg će se oni bez sumnje. uspostaviti. zbog svog progresivnog karaktera. druge pro­ lazne i obrnuto. kod duhova. zbog strasti koja ih obuzima. Osim toga. ne predstavlja teške i brojne poteškoće. brzo spontano osloboditi čim budu najzad pronašli oruđe dostojno da na odgovarajući način vrši njihovu beskorisnu privremenu suprematiju. kod većine ljudi. neke neosporne prednosti.hodak neke industrije. da bi stvarno bila sposobna da istovremeno obuhvati razne suštinske as­ pekte te teme. isto tako. s druge strane. u suštini neophodna. isto tako. najsuprotnije političke maksime su obično podržavane od pris­ talica koji treba. ima iznad sve­ ga potrebu da njegove navike stalno vodi jedinstveni pristanak in­ dividualnih volja na neprimijenjiva i opšta pravila. biti poste­ peno raspadanje. Ono što najjasnije karakteriše. nimalo ne zadržava neobični kontrast kojega bi trebalo da im pruži ta skrupulozna mudrost zbog koje su opravdano ponosni. naravno. kobna sklonost čak i najnormalnijih umova da da doz­ vole da ih često jedinstveni impuls vrlo ružne taštine odvuče do trenutne odbrane najopasnijih paradoksa. a u našem svakodnevnom iskustvu ga ima i previše. da li bi on ozbiljno mogao biti os­ poravan u odnosu na najteže teme i one koje. često vrlo osjetljiva. Neiz­ bježno usklađivanje umova pretpostavlja. mo­ rala biti. i bez ikakve sofističke namjere. u pogledu i najmanjih pitanja prirodne fi­ lozofije. ponekad duboko sakriveni sve dok ih jed­ na precizna analiza. jedne djelimične. sve velike maksime javnog morala čije su mane. kada se ona uporedi sa lakomislenom pretpostavkom po­ moću koje se oni uopšte ne plaše da. 5° najzad. a da nijedna aktuelna stranka ne mo­ že. Jer je revolucionarna stranka. makoliko bila. Kako bi se one dakle mogle uzdržati od toga da osu­ đuju. jer ne postoji nijedna 102 institucija koja. zbog same prevage revolucionarne doktrine kojoj to dvije druge doktrine obično nameću na neopravdano isključiv način. da izgledaju dostojni preporuke: kako bi stalni uticaj tog dvostrukog prizora. iz očigledne nužnosti. neosporno najdisciplinovaniji. bilo. bilo kod onih koji u njemu učestvuju ili kod onih koji mu se dive? Istini za volju. stvarno u tom pogledu. stroge jednakosti redov­ ne naknade među svim mogućim poslovima. kao što se to danas vidi. dok su njihovi glavni motivi. u svakoj teškoj prilici. sada skoro potpuno. rezervisane za neke ekscentrične ili loše organizovane duho ve. među sopstvenim članovi­ ma ni najmanju intelektualnu disciplinu čak i kada se. 4° princip. ostaće uvijek prepuštene. koje. stvar­ ne ideje javnog dobra. se mogla prepustiti slijepoj i samovolj­ noj odluci nenadležne javnosti da ne izgubi svu efikasnost. kao što se zna. u tom pogledu. u svakoj teškoj prili­ ci. mogu održati i »za« i »protiv« u skoro svim taökama na vrlo vjerodostojan način. ne bi moglo sa više energije manifestovati nje­ no strahovito sadašnje širenje. pogodna da utvrde. bez sum­ nje suviše isključivo preokupirana. najmudriji i najčasniji ljudi su. je žalosna univerzalnost te anarhične tendencije. Takva je očigledno složena priroda društvenih pitanja da se u njoj. dakle. najopasnijem ko­ lebanju koje direktno nastoji da im oduzme svaku stvarnu moć protiv energičnih impulsa jednog živo podsticanog egoizma. podstaknuta istinskim ubjedjenji103 . jednu za drugom. Neizbježni opšti ishod jedne slič­ ne hronične epidemije morao je. ništa ovdje. kao obi­ čan narod bez ikakve racionalne pripreme. potpuno odsustvo opštih principa. nastaju svakog dana iz istog opšteg razloga kao i naj­ bolje razrađena mišljenja i najprikladnija da se korisno takmiče za društvenu reorganizaciju. javnog morala koji malo se oslanjajući. na direktno osjećanje. u stvari. zaista prikladnih da na odgovarajući način rukovode na­ šim političkim mišljenjima. Pošto je ta bolest tako do­ prla do umova koji su. bilo zbog njihovog malog do­ meta. zahtijevaju najviše jedinstva? Do njegove realizacije dovoljno ostvarene. u tom smislu. uglavnom nespojivog sa bilo kojim dubokim i nepokolebljivim ujedinjenjem mogao ostavi­ ti da se duže održava prava politička moralnost.

morali manifestovati mnogo kasnije i sa vrlo slabim intenzitetom u odnosu na domaći ili lični moral čija uobičajena pravila koja se lakše manifestuju. principe čija neosporna aktuelna nemoć nikada nije bila više izražena nego u ovom slučaju. odtada imaju suviše malo prave energije da bi dovoljno nadoknadila razornu akciju koja je svojstvena revolucionarnoj metafizici. da je vještački razviju stalnom primjenom najenergičnijih stimulansa. usredsređeni na politički život u užem smislu. nudi. kao i pravedniji osjećaj prema raznim umjetnostima. Treba. tokom ne­ koliko godina. 105 1 . na kraju. ona. Ma­ da su ta ubjeđenja. Osim toga. akcija raspada­ nja neposredno prijeti. srećom zavisi mnogo više od drugih opštih uslova nego od ukorijenjenih mišljenja. u današnje vrijeme je potpuno napadnuta u svojoj neophodnoj dvostrukoj osnovi. pa čak i ličnom koji je prvi neophodni temelj svih drugih. prema jednodušnom podsticaju. opasna po moral u užem smislu. Uzalud se reakcionarna škola još uvijek trudi da prebaci is­ ključivo na revolucionarnu školu opštu odgovornost za taj novi po­ redak razmimoilaženja za koji je ona sama isto toliko kriva zbog svoje slijepe i iracionalne upornosti da pretjerano hvali. zbog svoje prirode. pažljivom posmatraču. otkako je jedna takva početna iluzija morala. zadržati. svakako. tako da ta filozofija sa­ da. primijetiti da su se. čak i kada se radi ο njenim sopstvenim pristalicama. otvorenu bujicu individualnih analiza. u stvari. stalno ublažavanje naših običaja na osnovu za­ jedničkog intelektualnog razvoja zbog veće familijarnosti. racionalno potvrđe­ nom putem pozitivnog proučavanja ljudske prirode. u svojim uzalud­ nim planovima regeneracije ili pak opšte dominacije. naročito kod omladine ma­ nje zaboravljena i manje neplodna još danas od omladine koju za­ jednički inspirišu dvije druge doktrine. doprinosi spontanoj poplavi političke demoralizacije gotovo isto onoliko koliko obadvije njene protivnice. postepeno pobolj­ šavanje uslova poslije stalnog progresa ljudske industrije. ne zadržavajući se na opštem iskustvu. snažnije nego javne relacije. privatni moral je mogao. do danas uglavnom sa­ krivene. domaćem mora­ lu. morala su i ubjeđenja koja su bila ve­ zana za nju. slabiti. u isto vrijeme dubokim i aktivnim koja su. morali su biti snažna protiv-teža. uglavnom. Sa bilo kojeg aspekta gledano. da pravo kažemo. do tada određenih da nas­ tave njen nagli uspon. mogu. bilo sa aspekta polnih odnosa. sistematsku dominaciju strasti. počinju jasno da razvijaju svoju opasnu aktivnost. do određene mjere. neobično pomirenje najrazuzdanije anar­ hije sa najnedostojnijim despotizmom. Ali ipak. razmatrajućim uticajima. U najčešćim slučajevima. od strane bezum­ nih sekti koje su. Od sa­ mog poče'tka razvoja revolucionarnog stanja ova se akcija. neophodno potčinjavanje strasti razumu. Jer ako su teološke koncepcije stvarno morale stvoriti u budućnosti kao Posebno smo uočili kako jedna efemerna sekta. Ta osobina se. poštovana. u što nema sumnje. jedan takav prethodni slučaj dovoljno realizovan. Ali. posebno. u stvari. u početku. Dakle.ma. razvijala u toku neza­ boravne faze iluzije. morala spontano nastaviti. u kojoj je revolucionar­ na metafizika bila trenutno zamišljena. u tom pogledu. pored toga. pa čak i sa revolucionarnom. da uspostave kao osnovnu dogmu svog oporavljenog mo­ rala. ovi uticaji. vjerovatno ponosili svojom sopstvenom proždrljivošću. jasno je da su elementi potrebni za svaku društvenost. pokušali. a ubuduće treba sve više i da budu direktno kompromitovani ra­ zornim diskusijama u kojima ne vladaju pravi principi i. podnijeti bez tako sigurnih opasnosti. ranije okarakterisane. biti stvarno direktno i neprekidno napadnut tek poslije skoro potpunog raspada javnog morala. kao što sam prethodno objasnio. bez obzira na nji­ hov cilj. kao što sam upravo 104 objasnio. nasleđu i braku. kao jedine intelektualne temelje društvenosti. ko­ ji se direktno osporava od strane drugih tobožnjih obnovitelja ko­ ji su. svakim da­ nom sve tješnjeg i neizbježnog miješanja sa statičkom politikom. sa sve većim intenzitetom. dovoljno ohrabrena jedno­ stavnim filozofskim rušenjem barijera. energičnim podsticajem te doktrine ostvarena su najdivnija društvena žrtvovanja koja mogu služiti na čast savremenoj istoriji i pored svih reakcionarnih i statičkih prebaciva­ nja. Privatni moral. jer su vjerovali da treba. samo najopasniju anar­ hiju 1 Čak smo uočili najopštiji i najprostiji princip jednostavnog individualnog morala. kao direktno određena da reorganizuje moderna društva. inače. isto tako. godina ili uslova. Porodica koja je u najnemirnijim fazama revo­ lucionarne oluje bila. pri­ rodno osjećanje govori ο tome. čija im spontana aktivnost uopšte nije izgledala. a kritička doktrina tako iz­ gubila svoj glavni autoritet. oglasila preko teške povrede institucije braka koju bi mogućnost razvoda duboko izmijenila u svim pro­ testantskim zemljama da javna pristojnost i zdrav individualni ra­ zum nisu mnogo ublažili opasni uticaj teološko-metafizičkih zastra­ njivanja. nezasitni stomaci bi se. Danas kada je. naročito zbog njihovog. bez sumnje. težiti da se bespovratno rasprši. koje nas­ toje da dovedu u pitanje i najmanje ideje ο dužnosti bez ikakvog mogućeg rješenja. malo po malo. ako se izuzmu neki po­ vršni napadi. na­ protiv. stvarno. sanjajući reorganizaciju u svom krajnjem mediokritetstvu umjele da razviju. pa čak i suzbiti indi­ vidualni egoizam. Te razne spekulativne zablude su već dovoljno prodrle u društveni život da bi danas bilo prepušteno volji svakoga da se ponosi svo­ jim čak najporemećenijim i najnimalnijim strastima: kada bi jed­ na takva raskalašenost mogla opstati. kroz takmičenje zabluda koje se do tada smatralo nemogućim. Ipak je došlo vrijeme kada te neizbježne zablude. ipak.

u stvari. principe čija neosporna aktuelna nemoć nikada nije bila više izražena nego u ovom slučaju. jedan takav prethodni slučaj dovoljno realizovan. pažljivom posmatraču. do određene mjere.se do tada smatralo nemogućim. da uspostave kao osnovnu dogmu svog oporavljenog mo­ rala. akcija raspada­ nja neposredno prijeti. neobično pomirenje najrazuzđanije anar­ hije sa najnedostojnijim despotizmom. 105 1 . srećom zavisi mnogo više od drugih opštih uslova nego od ukorijenjenih mišljenja. pa čak i suzbiti indi­ vidualni egoizam. počinju jasno da razvijaju svoju opasnu aktivnost. morala spontano nastaviti. koje nas­ toje da dovedu u pitanje i najmanje ideje ο dužnosti bez ikakvog mogućeg rješenja. u što nema sumnje. tokom ne­ koliko godina. a ubuduće treba sve više i da budu direktno kompromitovani ra­ zornim diskusijama u kojima ne vladaju pravi principi i. bez sumnje. oglasila preko teške povrede institucije braka koju bi mogućnost razvoda duboko izmijenila u svim pro­ testantskim zemljama da javna pristojnost i zdrav individualni ra­ zum nisu mnogo ublažili opasni uticaj teološko-metafizičkih zastra­ njivanja. Ipak je došlo vrijeme kada te neizbježne zablude. težiti da se bespovratno rasprši. nasleđu i braku. otkako je jedna takva početna iluzija morala. u isto vrijeme dubokim i aktivnim koja su. Te razne spekulativne zablude su već dovoljno prodrle u društveni život da bi danas bilo prepušteno volji svakoga da se ponosi svo­ jim čak najporemećenijim i najnimalnijim strastima: kada bi jed­ na takva raskalašenost mogla opstati. podnijeti bez tako sigurnih opasnosti. bez obzira na nji­ hov cilj. otvorenu bujicu individualnih analiza. Ta osobina se. bilo sa aspekta polnih odnosa. domaćem mora­ lu. uglavnom. u svojim uzalud­ nim planovima regeineracije ili pak opšte dominacije. kao i pravedniji osjećaj prema raznim umjetnostima. da je vještački razviju stalnom primjenom najenergičnijih stimulansa. Ma­ da su ta ubjeđenja. pri­ rodno osjećanje govori ο tome. samo najopasniju anar­ hiju 1 Čak smo uočili najopštiji i najprostiji princip jednostavnog individualnog morala. opasna po moral u užem smislu. da pravo kažemo. usredsređeni na politički život u užem smislu. od strane bezum­ nih sekti koje su. pokušali. stalno ublažavanje naših običaja na osnovu za­ jedničkog intelektualnog razvoja zbog veće familijarnosti. čak i kada se radi ο njenim sopstvenim pristalicama. pored toga. sistematsku dominaciju strasti. primijetiti da su se. Uzalud se reakcionarna škola još uvijek trudi da prebaci is­ ključivo na revolucionarnu školu opštu odgovornost za taj novi po­ redak razmimoilaženja za koji je ona sama isto toliko kriva zbog svoje slijepe i iracionalne upornosti da pretjerano hvali. kroz takmičenje zabluda koje . na­ protiv. snažnije nego javne relacije. godina ili uslova. sanjajući reorganizaciju u svom krajnjem mediokritetstvu umjele da razviju. Sa bilo kojeg aspekta gledano. doprinosi spontanoj poplavi političke demoralizacije gotovo isto onoliko koliko obadvije njene protivnice. Danas kada je. razmatrajućim uticajima. pa čak i sa revolucionarnom. ko­ ji se direktno osporava od strane drugih tobožnjih obnovitelja ko­ ji su. do tada određenih da nas­ tave njen nagli uspon. Ali ipak. Od sa­ mog početka razvoja revolucionarnog stanja ova se akcija. svakim da­ nom sve tješnjeg i neizbježnog miješanja sa statičkom politikom. kao što sam prethodno objasnio. morali manifestovati mnogo kasnije i sa vrlo slabim intenzitetom u odnosu na domaći ili lični moral čija uobičajena pravila koja se lakše manifestuju. zbog svoje prirode. prema jednodušnom podsticaju. naročito zbog njihovog. u početku. jer su vjerovali da treba. Porodica koja je u najnemirnijim fazama revo­ lucionarne oluje bila. posebno. neophodno potčinjavanje strasti razumu. a kritička doktrina tako iz­ gubila svoj glavni autoritet. Ali. jasno je da su elementi potrebni za svaku društvenost. svakako. morali su biti snažna protiv-teža. isto tako. mogu. Dakle. ona. naročito kod omladine ma­ nje zaboravljena i manje neplodna još danas od omladine koju za­ jednički inspirišu dvije druge doktrine. malo po malo. razvijala u toku neza­ boravne faze iluzije. čija im spontana aktivnost uopšte nije izgledala. Jer ako su teološke koncepcije stvarno morale stvoriti u budućnosti kao Posebno smo uočili kako jedna efemerna sekta. kao direktno određena da reorganizuje moderna društva. ipak. sa sve većim intenzitetom. U najčešćim slučajevima. dovoljno ohrabrena jedno­ stavnim filozofskim rušenjem barijera. Osim toga. privatni moral je mogao. nudi. Privatni moral. na kraju. u tom pogledu. ako se izuzmu neki po­ vršni napadi. tako da ta filozofija sa­ da. ovi uticaji. postepeno pobolj­ šavanje uslova poslije stalnog progresa ljudske industrije. u kojoj je revolucionar­ na metafizika bila trenutno zamišljena. slabiti. vjerovatno ponosili svojom sopstvenom proždrljivošću. inače. nezasitni stomaci bi se. ranije okarakterisane. odtada imaju suviše malo prave energije da bi dovoljno nadoknadila razornu akciju koja je svojstvena revolucionarnoj metafizici. do danas uglavnom sa­ krivene. zadržati. racionalno potvrđe­ nom putem pozitivnog proučavanja ljudske prirode. u stvari. pa čak i ličnom koji je prvi neophodni temelj svih drugih. u današnje vrijeme je potpuno napadnuta u svojoj neophodnoj dvostrukoj osnovi. kao što sam upravo 104 objasnio. morala su i ubjeđenja koja su bila ve­ zana za nju. poštovana. biti stvarno direktno i neprekidno napadnut tek poslije skoro potpunog raspada javnog morala.ma. ne zadržavajući se na opštem iskustvu. energičnim podsticajem te doktrine ostvarena su najdivnija društvena žrtvovanja koja mogu služiti na čast savremenoj istoriji i pored svih reakcionarnih i statičkih prebaciva­ nja. Treba. stvarno. kao jedine intelektualne temelje društvenosti.

vrlo karakterističnog za naše vrijeme. a da iz toga. bilo tako što se protive njegovoj izgradnji na čvršćim te­ meljima kod sve brojnijih duhova kojima ova vjerovanja ne mogu više vladati. već odavno se mogla konstatovati nužna ispravnost jed­ nog analognog posmatranja u pogledu sličnih zabluda čisto protestanskog porijekla. poslije zrelog is­ pitivanja. po svojoj prirodi. vrlo izražen antidrustVeni uticaj. da bi oni najzad mogli. uglavnom absorbuje kod najnapredni­ jih naroda. neobuz­ danu bujicu čak i najmanje društvenih strasti u ime opšte anar­ hije umova. efekti su se. Ovako kratko ispitivanje glavnih karakterističnih crta naše društvene situacije. treba da budu. uske koliko i iracionalne. tu. predstavlja jednu vrstu hroničnog stanja bi­ jesa. obično samu optužuju. za privatni moral kao i za javni. nažalost. očigledno je da osjećanja koja su. bez sumnje. Zar među malo obrazovnim umovima svakodnevno iskustvo ne pokazuje. U svakom slučaju. osim toga. razvile te raznovrsne dok­ trine. ubuduće ne bi bilo duboko začarano kolo? Zar ukupna društvena moć nužno ne manifestuje svoju opštu efikasnost kroz nepobitni prethod­ ni dokaz svog sopstvenog uzdizanja? Nijedna stvarno osnovna duž­ nost ne bi mogla sada pripadati uvjerenjima koja sama nisu mog­ la odoljeti opštem razvoju ljudskog razuma čija zrelost neće. čuvajući svoju slobodnu originalnost. Ovdje već možemo smatrati da je dovoljno dokazano da nijedna postojeća politička doktrina ne sadrži mogu­ će rješenje velike krize modernih društava. lišeni svake unutraš­ nje i direktne moći. od morala većine emancipovanih duho­ va? Žar se glavna praktična tendencija religioznih vjerovanja. indi­ rektne ili čak direktne. mada često pretjeranog. teška briga za sopstveno očuvanje. naravno. isto je tako očigledno da kod prostog naroda. a revolucionar­ na doktrina više nego bilo koja druga. onda one danas izgubile svaku stvarnu moć protiv sličnih raskalašenosti? Zar podržavanje religioznih principa. tako da se ne usu­ đuje više. isuviše nejasni da bi imali bilo kakvo veliko praktično dejstvo u stalno aktivnoj intervenciji svešteničkog autoriteta kojeg. tim povodom. Prije svega. posebno kod većine onih koji ih čuvaju s određenom ener­ gijom. ne proiziđe nikakvo nad­ metanje koje bi bilo korisno za društvo? Tako. poslužili kao tačke oslonca moralnom poretku.. Isto ta­ ko. posebno treba napomenuti. na kraju obnoviti opresivne prepreke koje su zauvijek uništile njegovu mladost. nepromjenjive temelje opšteg morala. instinktivnu i nesavladivu mržnju prema svima onima koji su ih se oslobodili. kao determinanta aktiv­ nih ubjeđenja. bilo tako što su kod onih koji im ostaju vrlo malo vjerni. da ako. bilo koja od tih političkih doktrina. a naročito reakcionarnoj. ne sastoji. domaći ili lični. reakcionarna politika. . di­ rektno suprotne prirodi problema čak i kada se radi ο suviše is­ ključivoj stvari koju ona. kada je riječ ο tome. svaka od njih nastoji da moralno izvrši. pokazali u punom skladu sa onim što su uzro­ ci trebali predvidjeti. dovoljno je potvrdilo osnovnu analizu. jedan za drugim. Najzad. obično. ubuduće. koji može da prenese na individualnu aktivnost: ipak. posebno prati. ne može se ni sa­ kriti da njena opasna energija djelimično počiva na njenoj poseb­ noj tendenciji da spontano i stalno razvija ova osjećanja mržnje i čak ljubomore prema svakoj društvenoj superiornosti čiji upad. raznih opštih elemenata koji je sačinjavaju. svoju glavnu moralnu snagu iz vrlo zakonitog razvoja. Religiozna vjerovanja danas. ne zadovoljavaju više nego odgovarajuće ideje. prije svega beskorisnim i mučnim prevarama. bez sumnje. svaka doktrina. da u jednom ili drugom vidu suprot­ stave bilo kakvu energičnu kočnicu stalnom razvoju individualnog egoizma koji se danas sve više usuđuje da direktno traži. može razviti kod obrazo­ vanih duša stvarno plemenita osjećanja raznih priroda. slobodan ili uzdržan. zašto su. jedan za drugim. propisane statičkoj. s druge stra­ ne. na razne načine. ti principi. u stvari. sve manje i manje spojiva s istinskim ubjeđenjima kod svakog malo obrazovanog uma direktno nastoji da. ranije objašnjenu. Uostalom. u tome da inspiriše. sada smo priznali da svaka od njih utiče na svojstveni način. Ali osim toga. žestoko ogor­ čene na cjelokupnu stvarno pozitivnu filozofiju koja je jedina stvar­ no sposobna da suzbije prirodni zamah njihovih zastranjivanja. naj­ češće. da neumjesnim kažnjavanjem kompromituje sla­ bi ugled koji sebi još čuva. isto onoli­ ko strogo koliko samoj revolucionarnoj filozofiji koju. neizbježno kod njih izaziva opštu antipatiju prema svakoj drugoj školi čiju stvarnu zaslugu ne bi mogli priznati bez posljedica: jedino bi istinski racionalna i potpuna doktrina mogla. čak i kod izvanrednih naravi kod kojih ono mnogo otežava već vrlo opasan iracionalni uticaj jedne suvišne i isključivo kritičke dispozicije duha. da uobičajeni moral ljudi koji su ostali dovoljno religiozni nije nimalo viši danas i po­ red intelektualne anarhije. isto tako. očigledno raz­ vije te dispozicije do servilnosti i hipokrizije za koje nam je nje107 . istini za volju. nezavisno od neobuzdane oholosti tako izazvane. inače.i u prošlosti. sve više nastoje. da obavezno preovladaju intelektualne dispozicije. podstaći kasnije pravednija i pomirljivija rješenja. u aktuelnom društvenom životu. da su vatreni obnovitelji religioznih teorija u današnje vrijeme smatrali da su razne prethodno pomenute zablude. da postanu dvostruko štetni za njega. dubokih iako djelimičnih. važno je primijetiti. iako prilično nesavršeno povezuje svoje pristalice. glavne štete. daleko od toga da mogu stvoriti realni temelj za moral u užem smislu. iz raznih razloga gotovo jednako ne106 sposobne. Revolucionarna politika tako crpi. ovdje je više nego očigledno da su sve raznovrsne aktuelne doktrine. uprkos svojim uzaludnim moralnim pretenzijama. koje sa­ da intelektualna anarhija nanosi.

jedno ili drugo. i koje su. bile osuđene da. obuhvatala sve manje komplikovane katego­ rije uključujući i onu kojoj se zbog toga direktno prigovara? Ili. ili nam jedi­ no preostaje da se priklonimo pozitivnoj filozofiji pošto je ljudski duh uzaludno iscrpio. postane obavezno jednim na­ glim i čudnim prevratom. opasna kako u mo­ ralnom tako i u intelektualnom pogledu: i iz jednog i iz drugog razloga. iz velikog prethodnog dokazivanja. sve tri knjige ove Rasprave su nam jas­ no dokazale. prigovarajući di- 109 . neke i do nedavno. u potpunosti konstatovale njihovu duboku iznemoglost koja je nužna kada se radi ο takvoj namjeri. do sada. za trenutak da zanemarim da bih izvršio. one zajedno idu ka razdoru. na instinkte egoizma i korupcije. nastoje da im vještački omoguće strahoviti us­ pon. takođe. mnogo bolje uočava nego pokret regeneracije. u onom potpuno istom stanju koje se danas sažalijeva s punim pravom u odnosu na društvene ideje. da­ nas u jednu vrstu filozofskog očaja vezanog za društvenu buduć­ nost koju je. očigledno spon­ tano. u isto vrijeme. prema mišljenju tog doba. posebno. sa od­ govarajućom efikasnošću. ova posljednja kategorija ide­ ja mogla biti racionalno izuzeta iz jedne takve primjene koja je postepeno. u stvari. prije toga preporoda. taj neophodni prethodni izlet u uobičaje­ ni dornen politike u užem smislu. Ne treba se mnogo čuditi što su plemeniti duhovi. očigledno slijedi da: ili nema nikakvog rje­ šenja za problem. ako im se činilo. S druge strane. na koji način bi trebalo da. čini mi se. one jednako nastoje da skrenu društvo sa pravih puteva konačne reorganizacije. razumno shvaćene. odugovlače bolnu društvenu situaciju najcivilizovanijih naroda stalno je otežavajući. da će proučavanje ove knjige. neo­ pozivo sakupljeni u jedan opšti sistem pomoću političke filozofije zaista dostojne te osnovne misije. statička politika. posmatrane s mo­ ralne strane. utješno ubjeđenje da. jedna filozofija koja. vrši. a naročito u toku tri poslednja vijeka. kroz strahovito takmičenje u raznim pravcima. fizičkih. treba da iza­ zove iste takve strahove i usmjeri pretežnu pažnju na pokret ras­ padanja koji se u tome. preko eksperimenata i racionalne analize. drugi nastoje da kobnom. direktno apelovati kroz svoju stalnu primjenu. ovaj prvi navod. da li bi bilo moguće da pozitivna metoda u svom neizbježno stalnom razvoju. sve aktuelne stranke nastoje da. kroz veliki broj pokušaja. Zato je dovoljno da sada zauvijek vrati duh čitaoca na opštu tačku gledišta koja karakteriše ovu Raspravu i koju sam morao. osim ukoliko se ne stvori četvrti osnovni tip filo­ zofije. do direktnog stvaranja društvenog poretka koji je najbolje pri­ lagođen njenoj prirodi. što bi bilo apsurdno da se pomisli. zbog svoje prirode. u cilju dopune ovog uvoda. Na taj način dak­ le. što je nužni i konačni rezultat svih njenih ranijih evolucija raznih vrs­ ta. Dakle. na jedan poseban način. neumitna sudbina. isto tako. što je isuviše ekstravagantna utopija da bi zaslužila ikakvu diskusiju. uzastopno rukovodila na jednoglasno konačno za­ dovoljstvo intelektualnog svijeta. Dak­ le. zbog suviše isključivog posmatranja jednog takvog spektakla. legi­ timno nastaviti u njihovom društvenom stanju. što sam upravo objasnio u ovom drugom uvodu. svakako. Malo produbljena analiza sadaš­ nje epohe i njenih neposrednih prethodnika. na najpotpuniji i najodlučniji način da je ta pozitiv­ na filozofija u svojoj postepenoj evoluciji. prema jas­ noj i neminovnoj anarhiji ili pak prema tužnom periodičnom smje­ njivanju jednog i drugog stanja. proizilazi. pa čak i vodeći ali iracionalni i posebno loše pripremljeni. isto je tako neosporno da. koliko užasan toli­ ko neizbježan uticaj mora. pod samo jednim neophodnim uslovom da raniji elementi jedne takve definitivne organizacije. hemijski pa čak i bioloških pojmova. uostalom. vrlo uticajne u današnje vrijeme. nužno. Takvi prethodni zaključci prvo moraju izazvati veoma mučnu zabrinutost za stvarni ishod koji se u sličnoj situaciji može naći. U tom trenutku se radi samo ο tome. na kraju uopšte ne dopre neminovno do te posljednje pri­ rodne dopune njenog osnovnog domena? Dakle. pošto su teološka i metafizič­ ka filozofija jedine do sada slobodno preduzele političku reorgani­ zaciju modernih društava tako što su na osnovu svih prethodnih objašnjenja. Najzad. umjesto da kod vladajućih klasa obuzdavaju egoističke i separatističke tendencije. preko suprotnog napredovanja čija je realnost isto tako neopoziva.na prolazna vladavina dala mnogo sjajnih dokaza. ponekad bili dovedeni. sve druge intelek­ tualne puteve. ovdje nasluti kakav tre­ ba obavezno da bude intelektualni karakter ove spasonosne filo­ zofije čiji će dogmatski razvoj zatim biti posebno izložen. 108 i pored prepreka koje predstavlja njihovo aktuelno rasipanje. Uzaludna opozicija na­ ših raznih političkih škola je dakle. nije ni anarhična ni reakcionarna u pogledu astronomskih. elita ljudske vrste dolazi danas. pored prećutne sankcije koju njena doktrina neutraliza­ cije obavezno pripisuje istovremenim nedostacima dvije ekstremne doktrine. ubuduće budu. sa puno očiglednosti stvoriti kod svakog pažljivog i dobro raspoloženog čitao­ ca. Jer. bilo. Ako se one. Jedini. Nadam se. nikada iz njega ne izađu. takmiče da razviju anarhiju. u pogledu samih društve­ nih pojmova ako se ona može na njih odgovarajući način primije­ niti? Iz kojeg razloga bi. mada neizbježnom reakcijom bez razmišljanja podstaknu mase protiv svo­ jih istinskih prirodnih vođa bez čije neophodne saradnje oni ni­ kako ne bi mogli ostvariti osnovna poboljšanja koja moraju. isključivo čuva­ jući svoj lični politički interes. brzo vukla bilo prema mračnom i neopozivom despotizmu. da se. cjelokupnom reorganizacijom raz­ ličitih ranijih poredaka ljudskih koncepcija koje su nekada tako dugo opstajale. usuđujući se da im prikazuju proletere kao divljake sprem­ ne da ih pokore.

prije negc što za­ vršim ovaj dug uvod. svakako. bila jedino oruđe u tom dijelu društvenog problema. koristeći i dalje isti onaj metod koji su sami osuđivali. inače. Jer. koja nova politička filo­ zofija postepeno mora pružiti za osnovno. karakterističan za nju. ono što stvara negativan pojam kada se. znači puno i stalno širenje slobode. inače. Zato smatram da moram. varljive za većinu pojedinaca. upali su. kako javni razum. postepeni razvoj ljudske sposobnosti. uglavnom preuranjena sve dok njen istinski opšti duh ne bude mogao biti dovoljno okarakterisan. a posebno u ovom slučaju. sve više će se spontano manifestovati pred pažljivim čitaocem ne zahtijevajući gotovo nikada nikakvo formalno upoređivanje. Ipak. podlim predlogom da se direkt­ no uništi svako stvarno vlasništvo. svodi na to da se teškoća ukloni na taj način što će se vještaćki napraviti manji ili veći izlaz za najak­ tivnije narodne ambicije. uglavnom. Bez obzira na duboko ubjeđenje koje me vezuje za moj način ispunjavanja tog velikog filozofskog zadatka. na intelektualnom spa­ šavanju društva i kako bi se ograničio samo na to da određuje naj­ sretnijim sljedbenicima najefikasnije eksperimente u istom prav­ cu. Pošto je ma- 111 . ako i dalje nastavimo da privremeno odbacujemo svaku naučnu ocjenu u užem smislu i os­ tanemo i dalje na čisto političkom stanovištu koje jedino odgova­ ra tom uvodu. kao i sve druge. ne bi moglo nikako. pomene ugušivanje raznih otpora. bez obzira na njihov sastav. Ali taj iracionalni put.rektnim zaključcima koji su već obrazloženi u razgovoru ο opštem filozofskom učinku sve tri prethodne knjige. stimulišući danas već suviše prirodnu tendenciju ka opštem ukidanju klasa. prije ili kasnije. Ali sav taj metafizički kult ustav­ nih antiteta ne bi mogao danas stvarno prikriti duboko samovolj­ nu tendenciju karakterističnu za svaku filozofiju koja nije pozitiv­ na. u suštini. čak i u tom ograničenom slučaju. razvijajući prekomjerne želje koje se ne mogu baš sve zadovoljiti. Dakle. biti ospore­ na. po tom pitanju. u tom smislu. najviše okarakterisali' to beskorisno rješenje kao anarhično. samovolja neće moći da se stvar­ no isključi iz raznih društvenih pravila. to isto planira oponašajući je. misle ο toj velikoj temi današ­ nji doktori. njenu vezu sa dvostrukom osnovnom potrebom naše epohe. ukratko iznijeti. do sada. i pored svih konstitucijskih površnosti. suverenih skupšti­ na. ne bi iz toga izvukao nikakvo nepovoljno uopštavanje protiv metode koja je jedina sposobna da radi. kako bih jače istakao na ovom mjestu. jasno je da politička i naučna analiza direktno nadmeću sa neospornom spontanošću. namjeravamo svakog dana pokoravati. koja se stalno povećava u odnosu na sva­ ki drugi način tretiranja tih pitanja. očigledno ostavlja glavno pitanje potpuno netaknuto: takvo zadovoljstvo pričinjeno jednom malom broju pojedinaca koji su tako postali otpadnici svoje klase. odluke. mogla je da ga sagleda samo sa buntovničke tačke gledišta. bila bi ovdje. tako često iracionalne i poremećene. bilo božanske ili ljudske. prava sloboda se može. opšti uzrok političkih progresa sa prak­ tične i najšire tačke gledišta. U svim vrstama. Isto je tako neosporno da se. Oni koji su.j. metoda je još važ­ nija od same doktrine. da bi pokazale da je pozitivna filozofija dopunjena na odgovarajući način. smatram da u ovom momentu treba da pokažem na direktan ali jednostavno uopšten način. ne bismo mogli da ne upoznamo moć­ na sredstva. poboljšanje društvenog položaja podčinjenih klasa koji. biti neopho­ dan. u današnje vrijeme. sloboda će ostati na silu iluzorna i pri­ vremena bez obzira na volju kojoj se. od stvar­ nog načina realizacije koju ću isprobati u ovoj knjizi. osim ako se tim imenom ne žele dekorisati nade. Metafizička politika je uzalud pokuša­ vala da opravda svoje carstvo ukrašavajući imenom zakona svakak110 ve odluke. Revolucionarna politika koja je. Svaka direktna i posebna paralela ove nove političke filozo­ fije sa aktuelnim društvenim teorijama. koje bez prestanka drže komični mamac te vrste igre uspona koja je isto tako varlji­ va kao i. najzad. preko izmišljotine koja ne mo­ že da mijenja njihovu prirodu. nje­ na stvarna superiornost. čini mi se. za ne­ promjenjive prirodne zakone i dok se i dalje budu vezivale za raz­ ne volje. čak i kada bi takav pokušaj konačno bio osuđen. u najčudniju nedosljednost. nekoliko poslednjih prethodnih razmatranja. Razmatrajući. nužna su­ periornost pozitivne politike ne bi mogla. makoliko on mogao. olakšavati opravdane žalbe mase čije opšte stanje ne dobij a ni­ kakvo presudno poboljšanje. predstavljaju — najveću poteškoću savremene politike. više pozitivis­ tičkim terminima rečeno. koji mi se činio već dovoljno neosporiv. konačnu namjenu jedne takve filozofske operacije Sama ideja progresa koja je stvarno svojstvena revolucionar­ noj politici. jedina sposobna da stvarno rukovodi danas konačnom reor­ ganizacijom modernih društava. t. rasterećuje sadašnjost samo tako što se mnogo opterećuje buduć­ nost stvaranjem novih snažnih prepreka svakoj istinskoj društve­ noj reorganizaciji. sastojati samo u racio­ nalnom potčinjavanju samoj nadmoći osnovnih zakona prirode ko­ ja je konstatovana na odgovarajući način i zaštićena od svakog sa­ movoljnog ličnog naređenja. Dok se političke pojave ne budu vezale. i statička politika uz pretjerani oprez koji je. na izgled. Kako se pozitivna politika bude postepeno razvijala tokom ove knjige. inače. zamišlje­ ne kao vjerni izraz narodne volje. veoma mi je stalo do toga da pažljivo unaprijed izdvojim taj glavni princip. prema tome. očigledno opasnu. za dugo. neophodna mada indirektne. bez sumnje. Njeno se cje­ lokupno rješenje. sve druge igre. kao da je ova apsurdna utopi­ ja mogla da donese bilo kakav trajni lijek za boljku. Tako. ukoliko nisam promašio svoj cilj. uglavnom. koje su.

i koja. može najzad. vaspitavana u duhu efikasnog podstreka revolucionarne krize. svakako. imaću više prilika da direktno pokažem da će duhovna reorganizacija. ostavljen pozitivnoj politici koja je određena da upravlja ko­ načno razvrstavanjem modernih društava. očigledno. Inače. bilo da bi podstakla. ČETRDESET SEDMA LEKCIJA Sadržaj — Kratka ocjena glavnih filozofskih pokušaja preduzimanih do danas u cilju stvaranja društvene nauke Ako je. Uostalom. sa­ mostalnog i obrazovanog. Svako drugo posebnije prikazivanje trebalo bi da se. tako da oni zbog svog sponta­ nog nadmetanja danas bitno usporavaju mogućnost stvaranja druš­ tvene nauke na stvarno pozitivnim osnovama. suštinski spekulativnom prirodom ove Rasprave. postavljajući obično između radnika i nji­ hovog šefa jednog zajedničkog moralnog predstavnika vlasti. u početku. bez na­ pora. naša opšta ocje­ na raznih pokušaja. izričito. sa izuzetnom preciznošću. po svojoj prirodi. zajedničkoj stvari da karakter spe­ kulativne veličine i čvrstog jedinstva. u isto vrijeme. dovoljna je da očigledno doka­ že. tokom ove knjige. do sadašnje generacije ko­ ja. gotovo isto toliko koliko i prava proletera. navede glav­ ni filozofski karakter odgovarajućih radova. svakako nisu mogli biti uspješni. u cjelokupnoj društvenoj prošlosti. bilo bi. samo ukratko. bez svrhe. krat­ ko zadržavanje na jednoj isto tako značajnoj tački gledišta. kada su i pitanju neizlječiva zla pametno i čvrsto pokoravanje. teži da sponta­ nim povezivanjem glava i ruku. neumitna sudbina. nužno gurajući na čelo društvenog pokreta kapacitete čija su zakonska prava nepriznata danas. toliko određen da. Dakle. naći dovoljnu osnovu za racionalno istraživanje. koinci­ diraju sa čisto naučnim uslovima. pa čak i neumjesno da se ovdje preduzme bilo kakva posebna kritika filozofskih pokušaja koji. lako će se shva­ titi. Da li će biti potrebno da se. na odgovarajući način. bilo da bi uklonila iz čisto političkog poretka ono što proizilazi iz intelektual­ nog i moralnog poretka. iako samo u glavnim crtama. nezavisno od svoje dvostruke spontane efikasnosti. može biti pripremljena. takav način shvatanja pitanja isključivo je. Kako je ispunjavanje ova dva glavna uslova. jasno je da se prvi društveni problem sastoji. u toj stvari da čisto politički uslovi u njoj uglavnom. ukaže na radikalnu ništavnost intelektualnih napora. prethodna ana­ liza.si nase vrste. u na­ stavku ovog djela. po prvi put. da ova filozofija. nova filozofija će moći sama ko­ risno da usmjerava narodnu politiku u užem smislu. što treba snažno da dopri­ nese njenom konačnom uspjehu koji se ne bi mogao ostvariti na drugi način. Pošto smo unaprijed objasnili da je do sada bilo nemoguće os­ novati jednu pravu nauku ο društvenom razvoju. Neopo­ zivo uništavajući svaki beskorisni prestiž i potpuno štiteći vladajuće klase od invazije anarhije. očigledno preuranjena. udaljavaju od prave teme današnje lekcije. bilo neophodno. bez ikakvog ukidanja klasa i remećenja opšte ekonomije. odredila da ostane bes­ konačno sastavljena od ljudi koji žive manje-više nesigurno od plodova svakodnevnog rada. prije nego što se ona mogla oslo113 112 . ranije pomenute. tako da je ovdje potrebno da se. ne treba ipak da zanemarim. čiji je cilj moglo pred­ stavljati to veliko osnivanje. uglavnom. spontano će biti uproštena i veoma sažeta. namijenjenih da di­ rektno osnuju društvenu nauku. sada se mora osjetiti koliko su ona direktno i nužno za nju veza­ na. da opšte proučava­ nje društvenih pojava direktno potčini pozitivnoj metodi zbog pret­ hodnog uvođenja pozitivnog duha u sve druge osnovne grane pri­ rodne filozofije. Iako je razvoj jednog takvog direktnog istraživanja nespojiv sa. ovdje. očigledno. izbaci iz spekulativnog duha ovog djela. u tom smislu. uključujući proučavanje intelektualnih i moral­ nih pojava čija se pozitivnost rađa početkom ovog vijeka. Ali. dopire. Nužni uticaj te dvo­ struke prepreke je. moglo izgledati da se sva različita razmiš­ ljanja. koja sam naveo. u poboljšanju osnovnog uslova te ogromne većine. po svojoj priro­ di. ponuditi kasnije jedinu pravilnu osnovu za miroljubivo i pravedno opšte izmirenje njihovih glavnih suko­ ba koji su danas gotovo prepušteni gruboj disciplini materijalnog antagonizma.

od kojeg me. suviše malo cijenjeni. da osvijetli razne bitne tačke socijalne filozofije. Ipak. bilo kojeg pojma ο prirodnom zakonu. sebi postavio cilj. biti stvarno značajno. na od­ govarajući način primijeniti metodu čije. 114 ukoliko bi se ono moglo potpuno shvatiti. filozofske kreacije koju nijedan od mojih prethodnika ni­ kada do sada nije planirao. očigledno izuzetni slučaj slavnog i oštroumnog filozofa Adama Smita koji je. koji je. potčine pozitivnom duhu ono što oni nazivaju ekonomskom nau­ kom i da svakog dana predlažu svoj postupak kao model prema ko­ jem sve društvene teorije treba da budu konačno obnovljene. svakako bi bili nespojivi sa glavnom namjenom ovog djela. da sav dogmatski dio njihove. bilo ko­ jeg osjećanja za pravo demonstriranje. jasno okarakteriše ta nužna ništavnost naučnih pretenzija naših ekonomista koji. moram ograničiti na jedan kratak prikaz kojim ću okarakterisati glavni nedostatak svojstven svakoj od ovih različitih filozofskih operacija. tako dobro ostvaren u njegovom besmrtnom djelu. bilo bi. spontano i odlučno priznanje te metafizičke strukture izradivši svoju raspravu ο ekonomskoj po­ litici. filozofske istorije nauka. ako se. nikako nije mogao duboko upasti u takvu iluziju. da do­ voljno predosjeti pravi filozofski duh i bitne logičke uslove druš­ tvene nauke. u njegovim posmrtno objavljenim djelima. kao i svi njegovi čak i najeminen­ tniji savremenici. duh takve snage. koja je u ovom vijeltu postepeno sticala do­ voljno povjerenja. već da se. Iako je morao ostati uglavnom angažovan u metafizičkoj filozofiji. ubijedeni da su. a čini mi se. bilo koje ideje ο nauč­ nom posmatranju. jednim jednostavnim prethodnim razmatranjem. Ali. da bi dala priliku da se. kada se provjeri opšti sud koji smo ο tome unapred donijeli. prigovoriti našim ekonomistima. osnuje jednu posebnu novu nauku. osnuju brojne po­ sebne katedre zvanično namijenjene tom novom učenju. zaslužuje da ovdje bude ukratko okarakterisana da bih jasno dokazao da ne treba da se ograničim. bez ikakve druge fiziološke pripreme osim nekoliko ne­ jasnih i nedovoljnih propisa opšte logike koji nisu sposobni za bilo kakvu stvarnu efikasnost. čini mi se. tobožnje današnje nauke. u najtežim analizama. makolika bila unutrašnja snaga njihove inteligencije. svakako. direktno i duboko pokazuje jednostavni metafi­ zički karakter i pored iluzorne izvještačenosti posebnih formi i uo­ bičajenog protokola naučnog jezika. najodlučnije osobine čisto metafizičkih koncepcija. baš zato što mu je cje­ lokupno ranije proučavanje moralo pokazati u čemu se. jasno pokazuju. pozovem na cjelokupnu knjigu da bih prećutno uklonio sve preuranjene prigovore koji bi se mogli pojaviti i sve sekundarne nesigurnosti koje bi mogla ostaviti jedna tako kratka osnovna ocjena političke ekonomije. bez sum­ nje. ništa ne može oslo­ boditi. nisu mogli. jednostavno kao četvrti dio svoje opšte rasprave ο ideologiji. inače tada pripadao. poš­ tovani Tracy. koji su zbog prirode svog vaspitanja. u mnogim drugim ranijim filozofskim pri­ likama. izgledati nepotrebno svakom čitaocu. u glavnim mjestima civilizovanog svijeta. inače. koji je postepeno priprem­ ljen na osnovu pažljivog proučavanja tri prethodne knjige. u stvari. nisu. kroz svoje sjajne analize. jer su najklasičniji me­ đu njima nastojali da na dogmatski način predstave pogotovo u današnje vrijeme. u samom po­ četku. ne poznaju. osim tog jasno objašnjenog izuzetka na koji se eko­ nomisti uzalud pozivaju. ni najmanje primjene. bez ikakve uzaludne pre­ tenzije da. opštu temu svojih proučavanja kao potpuno iz­ dvojenu i nezavisnu od cjelokupne političke nauke od koje nasto­ je da je potpuno izoliraju. Isto tako. na primjer. s plemenitom filozofskom čednošću koja mu je uvijek svojstvena. direktno je napravio. prije svega. najzad.niti na dovoljno široku eksperimentalnu bazu. posebno. za op­ šte djelovanje banaka itd.. dovoljno da se. inače. da bi to bilo najbo­ lje. kako to jasno dokazuju dragocjeni prikazi. koji su samo mogli biti od koristi jednoj tako jasnoj temi. Ova vrlo prirodna iluzija. poslužiti da se poslije toga. kao ne­ minovni nepoznavaoci i najmanjih pojava. Na mjestu do kojeg je ova Rasprava došla. grubo oponašanog. za mnogo drugih glavnih djelova indus­ trijskog razvoja čovječanstva. najnaprednijoj metafizičkoj školi. bilo u javnosti ili kod vlasti. kako oni vjeruju. to ne bi mogao biti slučaj kod umova. jače manifestuje prava priroda jednog poduhvata koji još nije bitno preduzet. dakle. što su htjeli osnovati pravu društvenu nauku. oni. vrlo dobronamjerno. bez većeg stvarnog uspjeha. za osnovnu funkciju novca. mog­ li ni na jednom pravom izvoru crpiti taj uobičajeni duh pozitiv­ ne racionalnosti koji su. po svemu. lišeni intimnog i poznatog osjećanja prave naučne pozitivnosti i za koje će brzo uvodno razjašnjenje. oponašajući naučnike u užem smis­ lu. koje će usljediti. i pored tog odlučnog priznanja u čiju se spontanu iskrenost zaista ne mora nimalo sumnjati. inače. sastoji prava naučna metoda. očigledno. izdvojiti. Čini mi se da je očigledno. na to da nastavim jednu već započetu operaciju. kao i. odmah. u tom smislu. Onaj koji je u današnje vrijeme prikazao tu cjelokup­ nu ekonomsku doktrinu u najracionalnijem i najboljem vidu. Iako ovo prekomjerno dokazivanje može. svakom mjerodavnom i iskusnom sudiji. njihovi radovi. radi ο pokušaju. uspijeli da. 115 . u teološko-metafizičkim sastavima slav­ nog Spinoze. nije manje očigledno da su ti filozofi bili. Ne može se. pa čak ni pokušao da zamisli na odgo­ varajući način. a bez mogućnosti da se naš um dovoljno racionalno pripremi? Sekundarni razvoj-. na­ protiv. bez sumnje. vezane za podjelu rada. gotovo uvijek izašli iz redova advokata ili književnika. na jedan poseban način. što će. čak veoma organizovanih. nažalost. a posebno astronomije. U pogledu toga se. Zbog svog vaspitanja. treba s poš­ tovanjem. prenijeli u svoja istra­ živanja.

kada je riječ. tako da se neprestano dovode u pitanje naj osnovni j i pojmovi. naučne ništavnosti te teorije koju Adam Smit nije na­ mjeravao da koncipira na takav način. sve više razvijao stari društveni režim i koja je. na sebi svojstven način i gotovo uvijek dužan poštovanja. u po­ gledu nje. u stvari. ne­ prekidno postajala sve štetnija po opšti razvoj moderne industrije koju je ona. Dakle. Nije li takav efekat potpuno analo­ gan sa sličnom pustoši koju je ranije napravila metafizika u os116 novnom proučavanju ljudskog razuma. nego se. na primjer. više sa političkom nego naučnom namjenom.. prema našoj cjelokupnoj inte­ lektualnoj prošlosti iz tri poslednja vijeka. određuje beskorisno po­ navljanje iluzornih kontroverza koje se stalno obnavljaju a nikad ne napreduju: prema tome. ne samo što ne pravi nikakav stvar­ ni i podržani progres. za svakog novog autora dobijaju čisto lični karakter. svi pa­ metni ljudi. taj direktni sud ο njenoj čisto metafizič­ koj prirodi. poku­ šala prekriti. pokazuje potpuno podržano na najprirodniji i naj­ izraženiji način. obično. koja su zaista nova otkrića dodali njegovim srećnim prvim pogledima koji su. u istorijskoj analizi ove velike epohe. konač­ ni rezultat tih apsurdnih i beskonačnih rasprava je najčešće izopačivanje dragocjenih prvobitnih saznanja zdravog narodnog razu­ ma. Tako. pojam proizvodnje je.između logike i morala. recipročno. neosporno je. »koristi«. u isto vrijeme. uzalud. nije bilo od nikakve stvarne koristi. sa neodoljivom očiglednošću. naprotiv. »proizvodnje« i dr. odsada pretvorenog u potpuno nejasne pojmove koji više nisu prikladni za nikakvu stvarnu primjenu i koji. sada primorani da ko­ riste mučna jezička okolišanja da bi izbjegli izraze koji su postali duboko nejasni i dvosmisleni. Politička ekonomija je učestvovala. međusobno i racionalno nerazdvojiva do te mjere da se mogu razjasniti. postaje izvjesno da ekonomska ili industrijska analiza društva ne bi mogle biti obavljene na pozitivni način. zaista naučni sljedbenici Adama Smita. kao i. bilo u prošlosti ili pak u sadašnjosti: tako da. Uostalom savremena istorija ta tobožnje nauke potvrđuje. pokažu u čemu su stvarno usavršili i dopunili doktrinu tog besmrtnog uči­ telja. moralnu i političku analizu. ako iz tog razloga ona posebno dijeli opštu slavu tog velikog prethodnog oslobođenja. Ka­ de se napusti svijet suština da bi se došlo do realnih spekulacija. prećutno predstavlja nehotično priznavanje. to iracionalno razdvajanje pred­ stavlja neosporni simptom bitno metafizičke prirode doktrina koje ga uzimaju za osnovu. ima svoj posebni model za sistematizovanje anarhije. a to osnovno svojstvo. isto tako. ka­ da se razmotri sa istorijske tačke gledišta. Ali. posmatrajući nepristrasno jalove prepirke koje ih dijele na najelementamijim pojmovami »vrijednosti«. možemo biti sigurni da se ne radi ο nikakvoj pozitivnoj doktrini. kada aktuelni radovi. naprotiv. da su nastavljanje i plodnost najjasniji simptomi svih pravih naučnih koncepcija. Takav je. i koje. nego samo. u početku korisno štitila. postao tako nejasan i neodređen. što ću se potruditi da objasnim kasnije. zbog pogreš­ nog uopštavanja. s dru­ ge strane. bitno unakaženi beskorisnim i nezre­ lim izlaganjima naučnih formi. dakle. već ο čistim teološkim ili metafizič­ kim raspravama. onda. konačni sud koji je. Jer. u stva­ ri. što će posebno objasniti slijedeća lekcija. razni opšti aspekti su. a naučne forme 117 . odlučno iako indirektno. svakako. u to­ ku cijelog rada. svojstvene ovoj knjizi. da politička ekonomija. Suviše je lako konstatovati. manifestuje teške političke štete koje smo uočili u prošloj lekciji i za koje će­ mo sve više nadalje osjećati da nužno pripadaju cjelokupnoj revo­ lucionarnoj filozofiji odkada je pokret raspadanja dogurao dovolj­ no daleko da utiče sve više na neophodnu konačnu prevagu suprot­ nog pokreta ponovnog spajanja. na svoj način. da pravo kažemo. u socijalnim proučavanjima kao i u svim drugim koja se odnose na živa tijela. umjesto da se po­ kažu kao spontani nastavak i postepeno usavršavanje ranijih ra­ dova. čini mi se. Ali. u vezi sa čitavom socijalnom filo­ zofijom. na primjer ο opštim pojmovima analize i sinteze i dr? Uostalom treba pažljivo naglasiti da opšte priznanje naših ekonomista ο nužnom izoli­ ranju njihove tobožnje nauke. pomislili da pri­ sustvujemo najčudnijim raspravama srednjevjekovnih skolastičara ο osnovnim osobinama njihovih čisto metafizičkih suština čiji ka­ rakter sve više poprimaju ekonomske koncepcije što se više dogmatizuju i usitnjavaju? I u jednom kao i u drugom slučaju. prema prirodi teme. uglavnom. bez potrebe da se ide dalje. još od srednjeg vijeka. mogu iza­ zvati samo beskorisno prepirke riječi. ona. Zar ne bismo. U stvari. svi drugi djelovi te filozofije. Ova čisto privremena funkci­ ja predstavlja. bilo bi nepravedno da se zaboravi da ova doktrina. Pa zar to nije intelektualni spektakl koji nam pra­ vi politička ekonomija već pola vijeka? Ako su naši ekonomisti. kada. da su oštroumni duhovi koji se ponose tačnošću i jasnoćom. predstavlja posljednji glavni dio ukupnog sistema kritičke filozofije koji je obavio jednu neophodnu iako samo privremenu funkciju u toku čisto revolucionarnog perioda. u početku su vezivali potpuno jasan smisao za neop­ hodne izraze »proizvod« i »proizvođač«: odkada se ekonomska me­ tafizika usudila da ih definiše. u stvari. samo jedni pomoću drugih. glavnu socijalnu efikasnost jedne takve doktrine bez naučnog lakiranja kojim se ona. u toj ogromnoj intelektualnoj borbi potpuno obezvrijeđujući cjelokupnu industrijsku politiku koju je. kako treba. neka nam. zaslužila tobož­ nja ekonomska nauka posmatrana u dogmatskom vidu. ne samo što nije ograničeno na jednostavnu koordinaciju koja bi se mogla pripisa­ ti sporednim sistematskim preokupacijama. bez obzira na njegovu intelektualnu. dogmatska struktura.

pre­ ma tom značajnom prikazivanju. što se prošlosti tiče. ekonomisti. zaboravlja da je ljudski život vrlo daleko od toga da traje beskonačno. svoju sopstvenu društvenu nemoć i tako se pokazuje pot­ puno lïlenom svake osnovne veze sa svim glavnim praktičnim po­ trebama. srećna istovremena sklonost aktuelne politi­ čke ekonomije da odmah predstavi. kada bi se potpuno i slobodno mogle obrazložiti. prema tome. Zar su mnogobrojni prepisivači. svakako. sebe ovlastila za tobožnje pri­ kazivanje političke ekonomije. biti mno­ go više? Takva je. naši ekonomisti samo znaju da sa neumoljivom pedantnošću ponav­ ljaju svoj prazni aforizam ο apsolutnoj industrijskoj slobodi. čak i u predmetima koji joj. Na opravdane i hitne prigovore koje tako često izaziva ta opasna praznina našeg društvenog poretka. izgleda. na primjer. ipak pra­ vičnost nalaže da se ovdje navede. kako treba. efikasno sadrži. na kraju. predstavlja najbolji način da se pomogne spontani razvoj društva. Osim toga: opšti duh političke ekonomije za svakoga onoga koji ga je ocijenio. dovoljan. posmatrana sa izvjesnog praktičnog aspekta. u suštini. u početku. vrlo nezdravo zaključila da nema nikakve koristi od bilo koje posebne institucije direktno određene da reguliše tu spontanu koordinaciju. Bar se ne može spriječiti da se prizna da jedna takva teorija tako spontano objavljuje. što ću objasniti u nastavku. najviše pripadaju.koje je ona danas pozajmila. jednoj vrsti sve­ čane ostavke koju ta tobožnja nauka daje svaki put kada indus­ trijski razvoj izazove neku ozbiljnu poteškoću. prema prirodi teme. vjerovatno. bilo kod pojedinaca ili kod naroda. a koje je moglo nastati sa­ mo kao posljedica odgovarajućeg slabljenja kod drugih. kada je riječ ο tome. mogli biti dovoljno utješeni perspektivom. uprkos toj velikoj usluzi koju će prava druš­ tvena nauka morati marljivo da primi i dopuni. Iako su. na to da na jedan suviše apsolutan način kritikuje industrijsku politiku starih evrop­ skih sila koje su i pored svojih aktuelnih nepogodnosti dugo vrši­ la. išle ništa manje nego na sistemsko ukidanje svake stvarne vlasti. što je. ova tobožnja nauka je. poslije tih prolaz­ nih poteškoća doživjeti stvarno i stalno poboljšanje: što. 118 1 nost za njihove srećne napore da uklone kobnu i nemoralnu pred­ rasudu koja je. _može da odgovori na najhitnije praktične potrebe samo pomoću beskorisnog. manje-više vjerno. kao jedna vrsta nadoknade. mora. čak nesumnji­ vom. umjesto da u njoj vidi samo osnovni izvor mogućno­ sti jedne takve organizacije. Pošto smo u nekim posebnim slučajevima od drugorazrednog značaja manje-više nepotpuno konstatovali prirodnu tendenciju ljudskih druš­ tava ka izvjesnom nužnom poretku. u početku. opšti duh anarhije čiji je spontani razvoj ona. pogodne za čvrsto osnovno izmirenje. ova doktrina. 1 Makoliko bile očigledne opasnosti od tog opšteg sofizma čije bi logične po­ sljedice. da bi sebi. može da izgleda kao da pred­ stavlja od strane te tobožnje nauke. povrijeđena. da su opasna maštanja reproduikovana u današnje vrijeme. ina­ če prilično nepotpune. Ta uzaludna i iracionalna sklonost da se prihvati samo onaj stepen poretka koji se sam us­ postavi. neće biti manje opasna metafizička tendencija političke ekonomije da spriječi stva­ ranje cjelokupne industrijske discipline. svakako. oba­ vezno svode na prosta pitanja vremena. uglavnom. koji su ne­ kada patili zbog industrijske revolucije nastale upotrebom štam­ parije. tako da u svakoj teškoj prilici koja se sukcesivno pruža. na isti način kao i svi drugi djelovi revolucionarne filozofije. Ništa nije tako oči­ gledno u čuvenom i jasnom ekonomskom pitanju mašina koje se podudara. na osnovi svega onoga što je ο njemu napisano. Ne razmišljajući ο tome da se sva ljudska pitanja. uobičajena utjeha koja posebno proizilazi iz savremene političke ekonomije čiji bi čudan kraj neprihvatanja bio. očigledno odgovara u društvenoj praksi. kada se sagleda kako treba. da će u slijedećoj generaciji biti isto toliko radnika koji će živjeti od tipografije i da će ih. pod pretpostavkom da je. sa opštim ispitivanjem dru­ štvenih poteškoća neposredno vezanih za svako industrijsko usavr­ šavanje koje teži da. jedan zaista smiješan odgovor u kojem se. na veoma neospo­ ran način. poslužili. danas vo­ di tome da se kao opšta dogma ustanovi obavezno odsustvo svake stabilizujuće intervencije koja. predstavljala poboljšanje materijalnog uslova jednih. različite ljudske interese kao nužno solidarne i. povoljni uticaj. dovelo do negiranja ili nepoznavanja industrijskog razvo­ ja. uglavnom. uprkos ne­ ospornoj tačnosti te nužne posljedice. na temu osnovne insti­ tucije vlasništva. istovjetnog ponavljanja tog sistematskog negiranja. Jer ta se tobožnja na­ uka uopšte nije ograničila. u najmanje plemenitoj vrsti so­ cijalnih odnosa. obič­ no. tom prilikom snažno pomagala. međutim. manje-više duboko i trajno poremeti sadašnji način života radničkih klasa. i stvari samo povećavaju tu opasnost nastojeći da je učine dogmatičnijom i širom. oni se usuđuju da odgo­ vore na sve žalbe da s vremenom. i pored svojih iluzornih pretenzija. poslije nekoliko vjekova. u stvari. samo kao filozofsko oruđe za zdravo opšte ubjeđenje koje je obični zdravi razum morao spontano steći kroz pro­ dužetak opšteg progresa ljudske industrije svih modernih populaMožda treba ovdje navesti. u ve­ zi sa tim. Ali. dala izvejstan naučni izgled koji je kod mnogih neobrazovanih duhova samo isuviše olakšao njihovo štetno djelovanje: što jasno dokazuje uobraženu nemoć jedne taikve doktrine da. umje­ sto da u tome vide znak za jednu od najosnovnijih i najhitnijih pri­ mjena istinske političke nauke. masa naše vrste pa čak i klase koja je. bez sumnje. bez sumnje. nepromjenjiva ukupna masa našeg bogatstva. kada ne bi bilo racionalnih disku119 . bez mnogo muke. pa čak i neophodan za početni indus­ trijski razvoj modernih društava.

jasno je. da na brzinu pomenem sve veću sklonost aktuelnih duhova. u stvari. posmatrati kao novi karakteristični simptom instinktivne potrebe. Ako smo mi. potpuno prestane svaki in­ telektualni interes koji bi mogao podstaći tu varljivu spoljašnost. prethodno razdvajanje. ova veoma slična pravila moraju poštovati u pogledu svakog razmatranog predmeta. najtačniji pojmovi ο metodi svode se uvijek nuž­ no na nekoliko neospornih. mogla biti. Dakle. zbog tih različitih objašnjenja. u kratkom preg­ ledu se vidi da politička ocjena te tobožnje nauke uglavnom potvr­ đuje u suštini. zaista.šija. pokazuje ljudski duh u današ­ nje vrijeme. na opšti način. nijesmo. može danas stvarno proizaći samo iz zaista racionalnog shvata­ nja cjeline nauke. uticati da. koja se već uveliko osjetila. manifestuje u svim glavnim metodama kojima se stalno služi naš razum. naročito kod proučavanja društvenih poja­ va. sama po sebi. sukcesivno. kao što sam to ustano­ vio. dakle. u pogledu pojava koje su manje složene. pri­ premi jedne zdrave. jer onda ove promjene dobijaju izraženiju jačinu i veći značaj. da se društvena proučavanja potčine istinskim pozitivnim metodama koje će. ovdje bi se. industrijskim razvojem modernih društava. Tako. manje ili više neposredne. da indirektno okarakteriše nužno nesposobnost da upravlja. da se ta poseb­ na prolazna sklonost koju. kada se taj veliki filozofski uslov koji za sada još nije ispunjen. ČETRDESET OSMA LEKCIJA Sadržaj: OSNOVNE KARAKTERISTIKE POZITIVNE METODE RACIONALNOM PROUČAVANJU DRUŠTVENIH POJAVA U U svakoj stvarnoj nauci su shvatanja koja se odnose na meto­ du u pravom smislu. koje su nedovoljne da se. Ukoliko pojave postaju složenije i posebnije. uspješno usmjere različita istraživanja našeg razuma. odvojiti metodu od doktrine. Jedna takva filozofska obaveza mora izvanred­ no povećati glavne teškoće. koji sa superiornom efikasnošću teže tom velikom cilju. iako je ona mogla doprinijeti. dokazujući da u tome ne treba nikako vidjeti elemenat koji je već stvoren iz buduće socijalne fizike koja bi. ali gotovo neospor­ ne simptome jedne takve osnovne sklonosti koja se danas. veoma različitu. na koristan način. pokazuje naučni i logički karakter zavis­ no od različitih potreba njene primjene. nadam se. 121 120 . znali postupiti drukčije kada je u pitanju vi­ še usložnjavanje predmeta i uz to njegov stvarni nedostatak pozi­ tivnosti. u isto vrijeme. po svojoj prirodi neodvojiva od shvatanja ko­ ja se neposredno odnose na samu doktrinu. izgleda. tako da izgleda da se tu isti principi odnose al­ ternativno ili na metodu ili na doktrinu. istorijske analize direktno usmjeravajući paž­ nju filozofa na osnovni razvoj ljudske industrije. a posebno one kod koje mora sve biti istovreme­ no osnivano. od početka ove Rasprave. predstavlja skica bilo koje nauke. lako moglo ukazati na mnoge druge opšte. prema onome što se zove ekonomska politika. kao što ona to sebi predlaže. manje je moguće. Izolovani od svake stvarne primjene. upotrebu da moja osnovna teorija ο opštem i nužnom hodu ljudskog duha. te smo time očigledno učinili još jasnijim zakon. kao što se to moglo do sada naslutiti. osnovni pojam metode. ali veoma širokih generalizacija. na kraju. jer one ne opisuju osnovne promjene koje. ono što je moralo uticati da se predvidi njena direk­ tna naučna ocjena. ispuni na odgovarajući način. i pored korisnih prethodnih razjašnjenja vezanih za tu doktrinu. zavisno od aspekta sa ko­ jeg se razmatraju. sa istim darom. Ali da bih izbjegao detalje koji se lako mogu nadoknaditi moram se ograničiti. zbog svoje prirode. mora. iz istog glavnog razloga. Pravi. briž­ ljivo ukloniti ovo. ovom dvostrukom intektualnom uslovu. Inače. samo ako se jed­ nim velikim filozofskim pogledom obuhvati racionalna cjelina svih različitih društvenih aspekata. dovde morali. zaista. prema istorijskim proučavanjima kao i primjet­ no usavršavanje koje su ona postigla u toku dva posljednja vijeka. neosnovano i sterilno. koje. učiniti neos­ pornom mogućnost da se potpuno udovolji. bez sumnje. na najprirodniji način. na svoj način. priznajući kroz jednu već. Ipak će nastavak ove knjige. osnovana kako treba.

Bilo da su po­ jave proizvod jedne nadprirodne. uzdržavati da se prizna. ni u kom pogledu. a zatim će morati uvijek upravljati njenim stalnim raz­ vojem. bez i najmanje stvarne štete. slična djetinjim. mogu ovdje. manje ili više tegobnih rasprava. Iako su slična razmatranja. najbolji duho­ vi osuđuju čak i danas. Kao ne­ izbježnu posljedicu ovog stalnog napredovanja bilo je lako predvi­ djeti da slična obaveza mora postojati. jer su ona naročito namijenjena da kasnije upute naš razum na stvarno prou­ čavanje tog teškog predmeta. zaštićeno od svakog predubjeđenja. ne treba se. bez sumnje. još više odnositi na samu metodu. U pogledu najprostijih i najraz­ vijenijih nauka skoro nam je dovoljna samo njihova filozofska de­ finicija da odmah okarakteriše njihov položaj i opšta sredstva za koja nikakva glavna nesigurnost ne bi mogla danas postojati kod svih duhova koji su na odgovarajući način obrazovani. svom nužnošću. druga sačinjava. za konačno usmje­ renje nauke. Ove osobine se. ova sporedna razlika između tumačenja koja su uosta­ lom na kraju istovjetna ne sprečava uopšte neizbježnu zajedničku reprodukciju najkarakterističnijih osobina. s druge strane. jer. zaista. kao i kod ostalih. ovdje još manje nego kod bilo koje druge filozofske teme. osnovnu intelek­ tualnu sposobnost koju mora sada upraviti na stvaranje pozitivne sociologije. postupati drukčije. Dakle. u odnosu na nauku društvenog razvoja. međutim. očigledno neophodno. traže ovdje jednu vrstu formalne rasprave 122 čiji će se rezultati. u mjeri u kojoj se bude postepeno primjenjivala: tako da ovdje sad može biti govora samo ο jednoj pravnoj prethod­ noj logičkoj raspravi ο metodi u socijalnoj fizici. čine danas veoma smjelu novinu. naročito u biološkoj nauci. Kada se. preko jednog korisnog prethodnog kontrasta. Ukrat­ ko. ovo sadašnje opšte stanje političke nauke tačno reprodukuje pred našim očima osnovnu analogiju kakva je nekad bila između astrologije i astronomije. koja bi.Iz ovih razloga. nauka. još neophodnija i teža. od koje se bitno razlikuje samo jednom manje izraženom osobinom. Teološka politika i metafizička politika. koji su. čija filozofija izaziva još dosta duboka neslaganja čak i kod najnaprednijih umova. da u sociologiji. po svojoj prirodi. od sada postali trivijalni u pogledu pred­ meta koji su manje složeni i manje nazadni. neposredne i neprekidne inter­ vencije. Ne treba se. prije nego što se pristupi di­ rektnom ispitivanju sociološke nauke. kao što smo to već toliko puta prizna­ li u odnosu na sve ostale prirodne pojave i kao što ćemo to sve vi­ še i više konstatovati u pogledu društvenih pojava. alhemije i hernije. u svakom drugom slu­ čaju. što dovoljno opravdava sam naslov ove lekcije. koji su univerzalno prih­ vatljivi za sve. čuditi što najprostiji i najosnovniji pojmovi pozitivne filozofije. takoreći. Postepeno izvršenje ovog prethodnog posla u drugim osnov­ nim naukama nas je ovdje spontano vodilo do objašnjenja koja su utoliko elementarnija i eksplicitnija ukoliko se radi ο nauci koja je komplikovanija i nesavršenija. takoreći. srećom. biti obuhvaćene zajedničkim razmatranjem. ovaj duh će nam unaprijed pokaza\i. neposredno povezana sa samom naukom shvaćenom u njenim najhitnijim koncepcijama. pojaviti kod većine obrazovanih sudija. koja nije do sada nikako. Elementarna objaš­ njenja. i između istraživanja univerzalnog lijeka za sve i sistema medicinskih nauka. u teološko-metafizičkom stanju je nužno isto­ vremeno: savršenstvo u razvoju. da­ kle. kada pojave. da bi uprostili ispitivanje. dostigla pravu pozitivnost. pozitivna metoda može biti ap­ solutno procijenjena samo poslije racionalnog razmatranja njenih glavnih upotreba. sa ovim otvoreno pozitivnim duhom. Shvaćen u ovom trostrukom pogledu. odakle proističe dvostruko. bilo sa kojeg as­ pekta da se razmatraju. jasno je. Ali. ne treba uopšte sumnjati da takve još nijesu danas glavne osobine svih društvenih spekulacija. postavši složenije. apsolut u shvatanju i samovolja u primjeni. neizbježna težnja da se vrši jedan samovoljan i neod­ ređen uticaj na pojave koje nijesu uopšte posmatrane kao podči­ njene nepromjenljivim zakonima prirode. i čak više nego kod ostalih. i koju. procjenjuje pra­ vo sadašnje stanje društvene nauke. kao što smo to uvijek radili u prethodne tri knjige u pogledu na­ uka koje joj prethode: krajnja nesavršenost jedne takve nauke mo­ ra ovdje učiniti još potrebnijom tu nužnu obavezu. uglavnom. u odnosu na metodu u glavnom preimućstvu imaginacije nad posmatranjem. u smislu koji je potpuno obrnut. samo jed­ nu opštu modifikaciju prve. kombinovanje razli­ čitih glavnih osobina koje su uvijek razlikovale nekadašnje teološko-metafizičko djetinjstvo drugih grana prirodne filozofije. ili su odmah objašnjene tajanstvenom snagom odgovaraju­ ćih entiteta. a u odnosu na doktrinu u isključivom istraživanju apsolutnih pojmova. koji treba danas da razvija zdrava naučna proučavanja. Ukratko. najprije brižljivo opisati njen pravi opšti duh i skup osnovnih sredstava koja su joj svojstvena. bilo koje druge pojave. 123 . bilo u sastavu metode ili u sastavu doktrine. nijesu više dozvolile da se dovoljno ispolji prava i suštin­ ska priroda jednog skorijeg i manje zasnovanog proučavanja: kad to nijesu na kraju posebnih. opšti duh svih ljudskih spekulacija. bez sumnje. uglav­ nom. sre­ ćom nepotrebnih u odnosu na prethodne teme. sa­ stoje. bez ikakvog pretjerivanja. Ipak. bila. izgledala su nam veoma po­ trebna da bi se konačno zaštitili od svakog ozbiljnog osporavanja osnovnih principa pozitivnog proučavanja. iako se zadovoljavaju sa jednim neznatnim ekvivalentom uslova. potreb­ no je. sa naučne tačke gledišta. mogu se. ovdje je. zbog prirodnog na­ pretka ljudskog uma. uprkos njihovom praktičnom antago­ nizmu. uopšte. da je nikada neće dostići.

Pozitivna filozofija se, zaista, najprije, duboko karakteriše, bilo ο kojem predmetu da je riječ, nužnom i stalnom podređenošću mašte posmatranju, što naročito sačinjava naučni duh u pravom smislu, nasuprot teološkom ili metafizičkom. Ma da jedna takva filozofija nudi, bez sumnje, najšire i najplodnije polje ljudskoj ma­ šti, kao što nam je to jasno posvjedočilo racionalni sud različitih osnovnih nauka, ona je tu, međutim, neprekidno ograničava da ot­ krije ili da usavrši tačno usklađivanje svih posmatranih činjenica ili sredstava da se korisno preduzmu nova istraživanja. Uobičajena je i slična tendencija da se naučne koncepcije uvijek podčinjavaju činjenicama koje su im namijenjene samo da pokažu stvarnu pove­ zanost, riječ je, prije svega društvenih proučavanja, u sistem, ne­ jasna i slabo ograničena posmatranja ne nude j.oš pravim naučnim rasuđivanjima neku zadovoljavajuću osnovu, i, po pravilu se same koncepcije neograničeno mijenjaju po volji mašte koju različito podstiču izuzetno nepostojane strasti. Zbog njihovih većih kompli­ kacija i, dodatno, zbog njihove tješnje veze sa skupom ljudskih strasti, političke spekulacije moraju ostati dublje i duže od svih ostalih zaronjene u ovo jadno filozofsko stanje, gdje veoma slabe, dok su se iz njega redom izvukla, zadnja tri vijeka, prostija i ma­ nje podsticajna proučavanja. Ali ne treba nikad zaboraviti da su, do više ili manje nedavno sve različite vrste naučnih koncepcija, bez ijednog izuzetka, uvijek pokazivale slično stanje djetinjstva, kojeg su se oslobodile utoliko kasnije ukoliko im je priroda slože­ nija i posebnija i iz kojeg najkomplikovanije stvarno nijesu mogle izaći do naših dana; kao što smo to naročito izložili, završavajući prethodnu knjigu, u pogledu intelektualnih.i moralnih pojava indi­ vidualnog života, koje se, ako se izuzme jedan vrlo mali broj na­ prednih duhova, još proučavaju, najčešće, na način koji je skoro isto toliko suprotan naučnom, kao i kod samih političkih pojava. Upravo se zbog ove, očigledno površne ocjene, danas, obično, sma­ tra potpuna sklonost ka neodređenim i ka nesigurnim posmatranjima, kao neopoziva i kao svojstvena samim političkim temama, što dozvoljava lažljivoj mašti nadrifilozofa i retoričara da takoreći po svojoj volji okreću interpretaciju gotovih činjenica. Ista nesa­ vršenost je jako vladala nekad 1 kod svih ostalih predmeta ljudskih spekulacija; ovdje je zaista samo neobično da izraženiji intenzitet i naročito neizbježno prolongiranje, naravno izazvano velikom kom­ plikacijom, prate moju glavnu teoriju univerzalnog razvoja ljuds­ kog duha; i prema tome, ista teorija dovodi do toga da se posmatra ne samo kao moguće, nego kao sigurno i blisko, nužno širenje, jedne filozofske obnove, u svim društvenim spekulacijama slične onoj, koju su, više ili manje, dokazala sva naša ostala naučna pro­ učavanja; i to, uz prisustvo jedne intelektualne teškoće koja je mnogo veća, i smetnji koje ovdje može izazvati neposredniji kon124

takt glavnih strasti, što će bez sumnje, samo stimulisati još više na­ pore pravnih mislilaca. Ako, umjesto da se razmatra, tako, opšti duh pozitivne filozo­ fije u odnosu na glavni oblik iz kojeg proizilazi on se sada razmatra u vezi sa glavnom osobinom naučnih koncepcija, onda se može la­ ko priznati, saglasno našem prvom komparativnom opisu, da se ova filozofija tada principijelno razlikuje od teološko-metafizičke filozofije stalnom i neodoljivom težnjom da nužno učini relativnim sve pojmove koji su, nasuprot, najprije bili nužno apsolutni. Ovaj neizbježan prelaz apsolutnog u relativno predstavlja, zaista, jedan od najznačajnijih filozofskih rezultata svih intelektualnih revolu­ cija koje su sukcesivno vodile različite vrste naših spekulacija, od čisto teološkog ili metafizičkog stanja u pravo naučno stanje, kao što je to i čitalac mogao primijetiti u toliko važnih slučajeva, u te­ čaju prethodne tri knjige. Sa čisto naučne tačke gledišta, i odbacu­ jući svaku ideju primjene, može se čak, čini mi se, posmatrati jed­ na takva opšta razlika između relativnog i apsolutnog kao pojava najodlučnije osnovne suprotnosti, koja dijeli tako duboko modernu filozofiju od stare. Svako proučavanje intimne prirode bića, njiho­ vih prvih i krajnjih uzroka, itd. mora očigledno biti uvijek apso­ lutno, dok je svako istraživanje samih zakona pojava izvanredno relativno, jer ono odmah pretpostavlja neprekidni napredak spe­ kulacije koja je podređena postupnom usavršavanju posmatranja, bez kojeg se prava stvarnost ni jedne vrste ne bi nikad mogla pot­ puno otkriti: tako da je relativan karakter naučnih koncepcija nuž­ no neodvojiv od pravog pojma prirodnih zakona, isto tako kao što i nestvarnu težnju za apsolutnim saznanjima spontano prati upo­ trebama koje od teoloških fikcija ili metafizičkih entiteta. Dakle, ovdje bi bilo suvišno danas mnogo insistirati na konstataciji da ovaj apsolutni duh još bitno karakteriše cjelinu društvenih speku­ lacija, kojima, u različitim savremenim školama, bilo teološkim ili metafizičkim, neprestano dominira istovjetno razmatranje jednog nepromjenljivog modela politike, uostalom više ili manje nejasno definisanog, ali uvijek shvaćenog na način da zabranjuje svaku re­ dovnu promjenu osnovnih političkih shvatanja zavisno od izuzet­ no promjenljivog stanja ljudske civilizacije. Iako jedan takav po­ jam, koji ne može počivati ni na jednoj, zaista racionalnoj elabora­ ciji, mora spontano obuhvatiti, naročito u naše vrijeme, velike fi­ lozofske razlike, ipak, mnogo manje izražene nego što to izgleda da su, međutim, svako od brojnih mišljenja, čiji je ovaj osnovni mo­ del bio predmet, čuva mu, uglavnom, istu nužnu nepokretnost kroz sve postupne promjene koje predstavlja opšta istorija društvenog razvoja. Ovaj apsolutni duh je, čak toliko inherentan današnjoj po­ litičkoj nauci, da do sada predstavlja u njoj jedini opšti način, uprkos svojim ogromnim štetnim posljedicama, da nametne ma koju 125

kočnicu prirodnom toku individualnih lutanja i da preduprijedi ne­ minovnu poplavu mišljenja koja su neograničeno različita. Isto ta­ ko nijesu li različiti filozofi koji su opravdano zabrinuti ozbilj­ nom opasnošću od jednog takvog intelektualnog apsolutizma, poku­ šali ponekad da ga se oslobode, ali nemajući snage da se uzdignu do shvatanja jedne prave pozitivne politike, neizbježno, zaslužili još jači prekor što predstavljaju sve političke pojmove kao da su po prirodi potpuno nesigurni i čak, neograničeni, jer oni, zaista na taj način ruše uobičajene osnove njihove slabe sadašnje konzisten­ cije, a da ih ne zamjenjuju nijednom drugom novom osnovom real­ nije i čvršće stabilnosti. Ove loše shvaćene namjere su čak una­ prijed uticale, istinu govoreći, kod najozbiljnijih sudija na pojavu jedne vrste sveopšteg nepovjerenja prema svakom filozofskom po­ duhvatu koji je usmjeren na obnavljanje opšteg duha politike, ko­ ji bi gubeći svoj apsolutizam izgledao danas u očima većine ljudi koji su vrlo poštovani od različitih sadašnjih partija, da mora nuž­ no time gubiti svoju stabilnost i prema tome svoju moralnost. AH će ove empirijske bojazni, mada veoma prirodne, odagnati svako ko u tom pogledu procijeni unaprijed, sa stanovišta ove Rasprave pravi nužni karakter pozitivne sociologije, prema već ispoljenoj osnovnoj težnji u ovom pogledu sa jednom tako velikom očiglednošću u odnosu na sve prethodne oblasti prirodne filozofije, gdje se, doista vidi samo da, prestavši da budu apsolutni da bi bili isklju­ čivo relativni, različiti naučni pojmovi ne mogu nikako postati sa­ movoljni. Nasuprot tome, veoma je očigledno, da su jednom takvom promjenom ovi pojmovi dobili jednu postojanost i stabilnost mno­ go višu od njihove maglovite nepromjenjivosti i da na taj način svaki od njih postepeno ulazi u jedan sistem odnosa koji se širi i učvršćuje neprestano i koji teži sve više i više da preduprijedi sva­ ku ozbiljniju, bilo koju grešku. Ne rizikuje se, dakle, nikako pad u opasni skepticizam ako se neopozivo uništi ovaj apsolutni duh koji tako jadno karakteriše danas produženo djetinjstvo društvene na­ uke, pod uslovom da to bude, kao u svim drugim slučajevima spon­ tani rezultat nužnog prelaska ove završne nauke u zaista pozitivno stanje. U ovoj zadnjoj glavnoj operaciji pozitivna filozofija neće, bez sumnje, poreći svoje univerzalno svojstvo da nikad ne ukine ni na koji način intelektualnu usklađenost, a da je odmah ne zami­ jeni efikasnijom i širom. Zar zaista nije jasno da ovaj pozitivni prelaz sa apsolutnog na relativno nudi danas u politici jedini pra­ vi način da se dođe do koncepcija koje su pogodne da postepeno utvrde jednoglasnu i trajnu saglasnost? Iako obje glavne sposobnosti koje sam ispitivao predstavljaju doista, po svojoj prirodi, jedna za metodu, a druga za doktrinu, dvostruki osnovni uslov čije će stalno ispunjenje morati neposredno da označi stvarnu pozitivnost društvene nauke, njihovo razmatra126

nje, međutim, nije možda, u naše vrijeme, najpodesnije da pokaže jasno najpresudnije simptome jednog takvog filozofskog preobra­ žaja zbog tijesne povezanosti koja, kod ove vrste ideja, više nego kod ijedne druge, postoji još između teorije i prakse i, prema to­ me zbog koje svako mišljenje koje je isključivo spekulativno i ap­ straktno, uprkos svom, zaista nadmoćnom, značaju može obično inspirisati samo slabi interes i izazvati samo nedovoljnu pažnju. Ova krajnja pripojenost ili radije ova skoro potpuna konfuzija nužno proističe iz nesavršenosti društvene nauke zbog njene velike komplikovanosti, kao što sam to ustanovio na početku ove knjige, sli­ jedeći jedan zakon izložen u prethodnoj knjizi. I, da bih ponovo bolje istakao ovo neophodno prethodno objašnjenje, treba sada da naročito razmatram, na jedan poseban i neposredan način, savremeni duh politike u odnosu na opštu primjenu, a ne u odnosu na samu nauku. Sa ovog novog aspekta ovaj duh se uvijek pokazuje kao veoma obilježen nestvarnom tendencijom da na odgovaraju­ ćim pojavama vrši jedan vrlo neograničen uticaj, što je zabluda ko­ ja, danas ograničena jedino na društvene pojave, je nekada, kao što sam to često isticao, usmjeravala, na više ili manje odgovaraju­ ći način, mada u stepenu koji je nužno manje izražen, sve ostale vrste ljudskih shvatanja, ukoliko su ostala podčinjena teološkoj ili metafizičkoj filozofiji. Mada stvarna moć čovjeka da po svojoj vo­ lji mijenja bilo koje pojave može samo proizaći iz stvarnog sazna­ nja njihovih sopstvenih prirodnih zakona, ipak je neosporno da se, u svim vrstama, djetinjstvo ljudskog uma nužno podudara sa karakterističnom pretenzijom da vrši nad cjelinom odgovarajućih pojava uticaj koji je veoma neograničen. Ova velika prvobitna ilu­ zija proizilazi uvijek spontano iz nepoznavanja osnovnih zakona prirode, koje je kombinovano sa nadmoćnom hipotezom ο neogra­ ničenoj i neodređenoj moći koja je data dodjeljivana natrpirodnim pokretačkim silama ili čak metafizičkim entitetima: jer ova uzalu­ dna ambicija javljajući se upravo u doba kad čovjek stvarno utiče najmanje na ono što ga okružuje, ne može mu uopšte dodijeliti je­ dan takav uticaj bez neophodne pomoći ovih misterioznih snaga. Opšta istorija ljudskih mišljenja jasno potvrđuje ovu osnovnu zabludu u pogledu astronomskih, fizičkih, hemijskih i čak bioloških pojava, kao što sam to u više navrata primijetio u prethodnim po­ glavljima ove Rasprave. Lako je zaključiti da se jedna takva iluzi­ ja mora, svom nužnošću, utoliko više produžiti ukoliko rastuća komplikacija različitih glavnih kategorija prirodnih pojava dovodi do dužeg kašnjenja koncepcije pravih zakona. Uostalom, u vezi sa ovim treba takođe primijetiti spontanu saradnju jednog drugog fi­ lozofskog uticaj a, koji mora snažno pomoći, u tom pogledu ovu os­ novnu smetnju odgovarajućeg razvoja ljudskog uma time što raz­ ličite pojave ukoliko su zamršenije istovremeno postaju, uglavnom,
i 1 2 7 <;:>•

tim više promjenljivije, kao što sam često na to ukazivao u pret­ hodnim dvjema knjigama. Glavni uzrok ovih raširenijih promjena, proizlazeći iz istog principa koji određuje najveću komplikovanost, to jest opadajuću opštost različitih vrsta pojava, neizbježno dopri­ nosi neprekidnom održavanju, na stvarnoj moći čovjeka, jedne os­ novne smetnje koja je time postala mnogo teža da se razmrsi i prema tome oprostivija je. Ova dvostruka nužnost je morala spon­ tano dati prednost proučavanju društvenih pojava, koje će mora­ ti zbog toga ostati duže i dublje od svih ostalih predmet sličnih ilu­ zija. Ali uprkos ovoj prirodnoj nejednakosti, veoma je važno naj­ prije pokazati da, u tom pogledu, kao i u dva druga već naznače­ na pogleda, takve osobine nijesu uopšte specifične za ovu zadnju vrstu pojava i da su one, nasuprot, uvijek označavale djetinjstvo ljudskog uma, u pogledu svih mogućih spekulacija, čak i najpros­ tijih; poređenje koje je toliko dragocjeno da se ne može odbaciti jer omogućava pravim filozofima da, nasuprot postojećim predra­ sudama, shvate racionalnu nadu koja će ih dovesti do razbijanja jedne takve zablude u sistemu političkih ideja, istim glavnim pu­ tem kojim sam se uputio i za ostale važne predmete naših stvarnih istraživanja. Ma kako bilo, ova opšta zabluda danas apsolutno po­ stoji samo za društvene pojave, izuzev nekoliko analognih iluzija koje se odnose na intelektualne i moralne pojave i od kojih su se malo napredni duhovi od tada dovoljno oslobodili. Ali, u politici je očigledno da, uprkos neospornoj težnji sadašnjih duhova ka jed­ noj zdravoj filozofiji, preovlađujuće raspoloženje državnika, čak i publicista u teološkoj ili metafizičkoj školi doprinosi da se još čes­ to društvene pojave shvataju kao beskrajno i svojevoljno promjen­ ljive, nastavljajući da zamišljaju ljudsku vrstu lišenu svakog spon­ tanog podsticaja i uvijek spremnu da pasivno podnosi uticaj bilo kojeg zakonodavca, zemaljskog ili nebeskog, samo ako ima dovolj­ no vlasti. U tom važnom pogledu, čak kao i u svakom drugom, teološka politika se prirodno javlja kao manje nedosljedna nego nje­ na protivnica, u onome, bar, što ona tu, na svoj način objašnjava, strašnu neujednačenost jednog takvog mišljenja koje se nužno us­ postavlja između bezgraničnosti dobijenih posljedica i oskudnosti ovih navodnih uzroka, reducirajući neposredno zakonodavca samo na prost organ jedne natprirodne i apsolutne sile što uostalom još jasnije dovodi, i na jedan nesvodiv način, do neograničene vlasti zakonodavca, koji je tako prinuđen samo da odozgo pozajmi svoj glavni autoritet. Metafizička škola koja. naročito u naše vrijeme pribjegava, na jedan mnogo neodređeniji i manje poseban način vještini Proviđenja, ne prestaje, međutim, da na takvoj hipotezi konačno oslanja i često miješa, u svojim praznim političkim obja­ šnjenjima svoje nerazumljive entitete, a naročito svoj glavni opšti entitet prirode (naglasio A.C.) koji danas obuhvata sve ostale i ko-

ji je očigledno samo jedno apstraktno izopačenje teološkog prin­ cipa. Prezirući čak svaku podređenost posljedica uzrocima, ona če­ sto teži da izbjegne filozofsku teškoću dodjeljujući naročito sluča­ ju proizvođenje posmatranih događaja, a ponekad, kad nemoć jed­ nog takvog sredstva postane suviše upadljiva, precjenjujući do najapsurdnijeg stepena nužan uticaj individualnih genija na opšti tok ljudskih događaja. Bilo kakav da je način, čije bi posebno ispitiva­ nje bilo ovdje veoma suvišno, rezultat je i u jednoj i u drugoj ško­ li uvijek, uglavnom da predstavi jednako političku akciju čovjeka kao veoma neodređenu i samovoljnu, kao što se to nekad vjerova­ lo za biološke, hemijske, fizičke, i čak, astronomske pojave za vri­ jeme teološko-imetafizičkog, više ili manje, produženog djetinjstva odgovarajućih nauka. Dakle, ova neodbaciva smetnja predstavlja danas, u mojim očima, najodlučniju osobinu jednog takvog djetinj­ stva, koja još opstaje u redu društvenih ideja. Ona zaista ukazuje na najneposredniji i najmanje dvosmislen način, na sistematsko protivljenje da se političke pojave shvate kao pojave podređene pravim zakonima prirode, čija će neposredna primjena ovdje nuž­ no biti, isto kao i u svakom prethodnom slučaju, da odmah namet­ ne političkoj akciji osnovne granice, rušeći bezpovratno uzaludnu težnju da se ova vrsta pojava, koje tako radikalno, kao nijedne druge sakrivaju ljudske ili nadljudske kaprice, upravlja po našoj volji. U kombinaciji sa malo prije naznačenom težnjom za apsolu­ tnim koncepcijama od kojih je ona spontano neodvojiva, kao dva korelativna aspekta jedne iste filozofije, treba, čini mi se vidjeti glavni intelektualni uzrok sadašnjih društvenih nereda jer se ljud­ ski rod nalazi predat, bez ikakve logičke zaštite, na poremećeno eksperimentisanje različitim političkim školama, od kojih svaka traži da se beskrajno precjenjuje njen nepromjenljivi tip uprave. Dok je stvarna nadmoćnost starog političkog sistema zabranjivala slobodno istraživanje društvenih problema, zbog takvih nezgoda mogli su se oni naći prikriveni i mogla je postojati izvjesna intele­ ktualna disciplina, jednom vrstom spoljnjeg pritiska, uprkos teo­ loškoj prirodi političke filozofije. Ali prirodni tok individualnih lutanja tako bi mogao samo biti prekinut ili, prije, spriječen da na­ preduje, i filozofski upad bi se mogao vršiti spontano u mjeri u kojoj postepeni uspon metafizičke politike daje prevagu opštem pravu ispitivanja. Glavna opasnost od jedne slične filozofije poli­ tike mogla bi se od tada razvijati slobodno u čitavoj svojoj širini do tačke dok neposredno ne dovede u pitanje opštu korist samog društvenog stanja, jer se elokventni sofisti, kao što se zna, ne bo­ je da sistematski propovedaju superiornost primitivnog života, tak­ vog kakvog su oni zamišljali. Stigavši do ovog stepena apsurdnosti i nesaglasnosti, metafizičko-teološke utopije konstatuju, bez sum­ nje, sa potpunom očiglednošću, visoku nemogućnost da se danas u

128

129

politici utvrdi ikakav pojam koji bi zaista bio stabilan i opšti, tako da će se tu nastaviti sa uzaludnim i apsolutnim traženjem najbo­ lje vlade, bez obzira na svako određeno stanje civilizacije, ili, što je naučno iste vrijednosti, dotle dok se ljudsko društvo bude shvatalo kao kretanje bez sopstvenog pravca pod neograničenim podsticajem zakonodavca. Ima dakle, stvarno, odsada, u političkoj fi­ lozofiji mogućeg reda i sklada, samo podčinjavanjem društvenih pojava, na isti način kao i svih ostalih, nepromjenljivim prirodnim zakonima, čiji skup ograničava, za svaku epohu, zaštićenu od sva- u ke ozbiljne nesigurnosti, osnovne granice i glavni karakter politic- · ke akcije u pravom smislu; jednom riječju, uvođenjem zauvijek u opšte proučavanje društvenih pojava ovaj isti pozitivni duh, koji ; je već uzastopice preporodio i disciplinovao sve ostale vrste ljud­ skih spekulacija, čije prvobitno stanje nije bilo, uglavnom, više za­ dovoljavajuće. Tako da se, i zadržavajući isti glavni način filozofi­ ranja, ne može zamisliti drugi način da se stigne do odgovarajućeg stupnja postojanosti i usklađenosti nego da se obnovi dovoljan in- >< telektualni pritisak, koji je srećom postao danas isto tako nestva­ ran kao 1 radikalno opasan. S druge strane, nije manje jasno, da ovaj osnovni osjećaj jednog spontanog društvenog kretanja, koje < regulišu prirodni zakoni, nužno sačinjava pravu naučnu osnovu ; ljudskog dostojanstva u redu političkih događaja, jer glavne teč- * nije čovječanstva dobijaju tako uzvišenu osobinu autoriteta, koji mora biti uvijek poštovan kao nadmoćna osnova svakog racional­ nog zakonodavstva; dok sadašnje vjerovanje u beskrajnu moć po­ litičkih kombinacija, koje izgleda da toliko uzdiže značaj čovje­ ka, istinu govoreći, dovodi samo do toga da mu se dodjeljuje jedna vrsta društvenog automatizma, kojom pasivno upravlja apsolutna i samovoljna premoć ili Proviđenja ili čovječjeg zakonodavca, pre­ ma opštoj, potpuno priznatoj razlici u pogledu ostalih pojava. Ova različita sumarna objašnjenja treba da budu dovoljna da učine ovdje neospornim da se, saglasno našoj prvoj napomeni, stvarno, u konačnom ispravljanju jedne takve smetnje sastoji, u svakom pogledu, glavni čvor filozofske teškoće u radikalnoj obnovi politič­ ke nauke koja je od tada opisana u najvažnijem obliku, u vreme­ nu u kojem su preovlađujuće intelektualne navike dozvoljavale da se na odgovarajući način shvate društvene koncepcije samo u nji­ hovom praktičnom aspektu, a ne sa naučne tačke gledišta, i, uto­ liko više, u čisto logičkom pogledu, koji sam ja već dovoljno ista­ kao. Da bi korisno rezimirali, u završnom razmatranju koje nužno obuhvata sva ostala, cjelinu ovih prethodnih naznaka ο glavnim uslovima koje neizbježno mora ispuniti opšti duh pozitivne socio­ logije, dovoljno je ukratko tu primijeniti direktno i princip racio­ nalnog predviđanja, koji sam tako često prikazivao kao konstitu-

tivni najneodbaciviji kriterij naučne pozitivnosti u odnosu i na sve prethodne djelove prirodne filozofije. Može se, dakle, s ovog zad­ njeg stanovišta, svesti ovdje osnovna teškoća da se od sada shvataju pravilno društvene pojave kao pogodne za naučno predviđanje, kao i sve ostale, bilo koje pojave, unutar granica jasnosti, a te granice uostalom odgovaraju njihovoj izvanrednoj zamršenosti, pre­ ma opštem pravilu koje je u tom pogledu ustanovljeno od početka ove Rasprave. Ovakav način razmatranja jedne takve filozofske ob­ nove predstavlja zaista poseban napredak, da neposredno i isto­ vremeno izaziva, na najizrazitiji način, tri glavne osobine, koje sam redom ispitivao od početka ovog poglavlja, i koje se sve odnose, u različitim, ali jednako vrijednim aspektima na neprekidno pod­ činjavanje različitih društvenih shvatanja nepromjenljivim pri­ rodnim zakonima, bez kojih politički događaji, očigledno, ne bi do­ puštali nijedno pravo predviđanje. Sama misao ο racionalnom pred­ viđanju pretpostavlja dakle, prije svega, da ljudski duh definitivno napusti, u političkoj filozofiji, područje metafizičkih idealiteta, da bi se zauvijek učvrstio na terenu posmatranih realiteta, jednom sistematskom, neposrednom i neprekidnom subordinacijom mašte posmatranju; ona zahtijeva, sa ne manje očiglednim autoritetom, da politička tumačenja prestanu biti apsolutna da bi postala rela­ tivna sa stanjem ljudske civilizacije koje se redovno mijenja, da bi teorije, mogavši uvijek da slijede prirodan tok činjenica dozvolile da ih stvarno predviđamo; najzad ona podrazumijeva takođe, svom nužnošću, neizbježno i neprekidno ograničenje političke akcije pre­ ma tačno utvrđenim zakonima, jer, ako bi bilo drukčije, opšti red društvenih događaja, uvijek izložen dubokim poremećajima koji su inspirisani slučajnom nadmoćnom intervencijom zakonodavca, bi­ lo božanskog, bilo ljudskog, ne bi mogao biti nikako predviđen sa pravom naučnom sigurnošću. Tako bi se, od sada, mogli, da bi ola­ kšali filozofsko ispitivanje, veoma koncentrisati na ovu važnu oso­ binu racionalnog predviđanja cjeline različitih uslova koji su us­ mjereni da označe glavni istinski duh pozitivne politike. Ova inte­ lektualna koncentracija postaje utoliko poželjnija ukoliko se, u ovoj temi, kao i u svim ostalim, i čak, danas, jasnije nego kod svih ostalih, vidi frapantna aktuelnost jednog sličnog preporoda, jedna takva osobina je izuzetno sposobna da razlikuje, na jedan kako du­ bok tako i neposredan način, novu društvenu filozofiju od stare. Zaista, događaji kojima upravljaju natprirodne volje mogu dozvo­ liti pretpostavke ο otkrovenjima, ali očigledno, ne mogu podnijeti nikakvo naučno predviđanje, na koje i sama pomisao predstavlja pravo svetogrđe: uglavnom je isto i kad njihovo upravljanje pri­ pada metafizičkim entitetima, izuzev šanse za otkrovenje, koja bi od tada bila izgubljena da jedna takva koncepcija nije, uglavnom, prosta opšta modifikacija prvog shvatanja. Danas nije ništa jasnije

130

131

Razčlanjivanje se. skup prethodnih razmatranja. na odgovarajući način razumjeti. koju se trudim da osnujem. prema objašnjenjima koja sa­ drži prethodna knjiga. koji obično sadrže jedno racionalno predviđanje. naročito danas. U obi­ čnoj biologiji. kao što sam to ustanovio od početka ove rasprave. plašiti da. a na­ ročito na one koje mogu izraziti živa bića. koji su postupno određeni od početka ovog poglavlja. čije objašnje­ nje završavam. ovo njeno razčlanjavanje dozvoljava. koju bi onda bilo samo dovoljno opisati: ο jednoj temi koja je dovde loše shvaćena. mora vršiti na jedan potpuno sličan način. zbog neizbježne mješavine slabog i nedovoljnog pozitivizma. ni na neposrednu nužnost 133 . Ovaj duh će. ona uopšte ne sprečava da se njihova podčinjenost pod teološ­ kim ili metafizičkim koncepcijama produžava i da ih čini još veo­ ma inkopatibilnim sa svakom idejom pravog naučnog predviđanja. mada mnogo manje nazivom. tj. neumjes­ no. to samo potvrđuje da. Međutim. duhovi koji su na odgovarajući način pripremljeni. kojima je predmet. koje se ne uzdiže čak ni iznad empirizma koji je nesigurniji nego prostiji i koji uprkos svojoj prividnoj koristi ne može nikako pri­ kriti glavnu potrebu za obnovom političke filozofije. jer će se ovi čudni načini objašnjenja. Dakle. teološko-metafizička filozofija nije nikada mogla biti strogo univerzalna i da je morala uvijek biti više ili manje umjerena u svakoj primjeni. radi se dakle ο tome da se ovdje utvrdi uopšte kakav treba da bude tačan uzrok i prava priroda ovih zakona. a naročito u biološkoj filozofiji. so­ cijalna fizika razčlani u dvije glavne nauke sa nazivima. koje su tako jako različi­ te jedna od druge kao što su to danas anatomija i individualna fi­ ziologija. za ovu namjeru treba. u nastavku. za prava rješenja. prema prethodnim objašnjenjima. jedino kad se radi ο nekim drugorazrednim i parcijalnim pogledi­ ma. bez oklijevanja. nužno se svodi. toliko koliko to dozvoljava rađanje nauke. uostalom. da je jedan veliki broj sporednih političkih činje­ nica najčešće smatran pogodan za predviđanje. na prim­ jer. u pogledu svake političke teme temeljno proučavanje uslova živo­ ta društva i uslova zakona njegovog stalnog kretanja. ukoliko cjelina ne bi opet. mogao bi. Ako se. slijepu i sterilnu potvrdu. da se racionalno pravi razlika između čisto anatomskog stanovišta koje se odnosi na ideje organizaciji i fizi­ ološkog stanovišta u pravom smislu koje je neposredno svojstveno idejama života: ova dva aspekta spontano odvojena se. ni na unutrašnju tačnost. u tom pogledu. kao što sam to objasnio u prethodnoj knjizi za biologiju. prema političkim pojava­ ma. skoro u svako vrijeme od tada nalaze tačno procijenjena jednom nesvodivom filozofskom analizom koja je time oplemenila i usavršila po­ trebno poređenje. gdje smo priznali da prosta podjela između ana­ tomije i fiziologije od sada teži da se potpuno izbriše. za opšte proučavanje samog individualnog života. Ova razlika mi izgleda. Ali iako je jedna takva provjera posebno jasna. po svojoj prirodi. statičko i dinamičko stanje svakog predmeta pozitivnih proučavanja. sporedna je očigledno neprekidno neophodna za stvarni razvoj ljudskog duha i društva. prije sve­ ga. sami po sebi da se neposredno nađu na samom putu zak­ ljučne operacije. Mi smo tako prosto uradili važan opšti uvod koji će nas moći korisno voditi kroz čitavo ovo djelo. na osnovni položaj pi­ tanja u političkoj filozofiji i ne mogu. obično. nikako biti do­ voljni. čija pomoć iako. uosta­ lom. koju sam uveo i koristio u svim djelovima ove Rasprave. dosta karakteristična da dozvoli da predvidim da će. obično. prosti iskazi su se često nametali. biti naročito poznat i poštovan naknadno zbog njegove spon­ tane primjene koja će se kontinuirano nastaviti u toku svih slje­ dećih lekcija. Sada treba pristupiti. a da ove prazne forme ne mogu nikada dovesti same do i najmanjeg znaka budućnosti društvenog. proučavajući odvojeno. i čak nerazumno. izrazito. naučnu razliku koja je zaista temeljna. po svojoj prirodi. od sada. i ne manje jasno. jedna ta­ kva odsječna podjela društvene nauke ne uvede danas u nju onu glavnu nezgodu koja se jako dopada disperzivnim težnjama savremenih duhova da pogrešno propuste neophodnu stalnu kombina­ ciju ova dva opšta gledišta. na neposre­ dan način prvom sumarnom izlaganju opšteg duha socijalne fizike. lako će se zaštititi od jedne slične zablude priznajući. U sadašnjem stanju neodređene i konfuzne iracionalnosti dru­ štvenih proučavanja. uz nekoliko vještih izlaganja. u cjelini društvenih pojava.i u pogledu političkih događaja. da bi jasno formulisal'i naučni cilj koji treba dostići i da bi čak tačno procijenili njegovo postepeno ostvarenje. kao potpuno primjenljivu. ali uvijek u pogledu jedne tačne sistematske koordinacije.statika i socijalna dinamika. U svakom slučaju. može re­ ći za sve epohe. ipak. dubokom navikom za prava naučna shvatanja. potpuno razlikujući. odnose jedino. Ovo važno razmatranje ne bi moglo ni na ko­ ji način uticati. naj­ češće primjenjivati sa istom lakoćom na događaje koji su direktno suprotni. 132 Svaki filozofski princip jednog takvog duha. u sociologiji. da se neophodni uslovi. na shvatanje društvenih pojava uvijek kao neizbježno podčinjenih pravim prirodnim zakonima. na odgovarajući način bila shvaćena. obično. čiji su glavni uslovi unaprijed dosta opisani. prema tome. jedna vrsta vulgarnog predviđanja. Ali bi sigurno bilo prerano pridati sada bilo kakav oz­ biljan značaj ovoj metodskoj podjeli. ο čemu će nastavak ovog djela sadr­ žati pravo objašnjenje. njen spontani razvoj dozvoliti da se. na ma koje pojave. jednaku za sve gotove činjenice. proći kao prva opšta realizacija velike filozofske obnove. i to čak u doba prvog osniva­ nja nauke. očito. socijalna . za koje teološka i metafizička dok­ trina mogu dati samo. ma koje cijepanje sociološkog rada bilo bi. Treba se.

skup isključivo statičkih zakona društvenog orga­ nizma. stalnu har­ moniju između različitih uslova egzistencije ljudskih društava: vi­ di se. na način koji se ne može odbaciti. duh. biće u pravom smislu namijenjena da dokažu jed­ na druga. čija srećna spontanost ne bi mogla biti osporena. uglavnom. od samog početka nove po­ litičke filozofije. Različite glavne osobine koje sam naveo. Ali mi izgleda neophodno da pokažem ovdje. čiji naučni dualizam proizilazi potpuno iz istog principa po­ zitivne filozofije. bilo bi. koji se od sada može posmatrati kao da je spontano uveden u opštu oblast javnog uma. prema ovoj osnovnoj koncepciji. neće tako steći. iako još veoma nedo­ voljno razvijena. da. dvije fundamentalne ideje reda i napretka. ako bude pretendovala da sama može dati prave racionalne osnove cjeline prak­ tičnih sredstava koja se mogu primijeniti za stvarno zadovoljenje dvostruke društvene potrebe: ova nužna veza će. od­ lučiti da bude ocijenjena kao veoma slična opštoj harmoniji. koja je otsada. sa pozitivnom teori­ jom reda. početi od tada da osjećaju pouzdano ispunjenje koje je proizašlo iz obećanja koje sam dao na početku ove knjige ο osnivanju jedne društvene nauke koja je neposredno namijenjena da. svi različiti djelovi ma kojeg društvenog sistema. između biološke nauke i sistema vještina koji se na nju odnose. čini mi se da se direktno sastoji u opštem pojmu ovog neizbježnog i univerzal­ nog konsensusa koji karakteriše ma koje pojave živih bića i koji društveni život nužno manifestuje u najvišem stepenu. i zatim. prema ovim objašnjenjima. Dajući. ovaj dvostruki pristup. Ne treba. pozitivno proučavanje stvarnih zakona reda i napretka. neće biti okrivljena za uobraženu spekulativnu drskost. stalno imati u vidu. razviće se prirodno. zasnovana na tačnom i opštem poznavanju ovih nužnih odnosa. spontana osobina koju direktno. u stvarnosti. po meto­ dološkom redu. pošto su bila odvojeno učvršćena. prije nego nastavim. uzajamnih akcija i reakcija koje neprekidno vrše jedni na druge. u pravom političkom smislu. od ovog trenutka. zasnivajući spon­ tano. da bi mu naglasili. na postojanim racionalnim osnovama dvostruki elementarni pojam reda i napretka koji se tamo nalazi duboko vezan za nepre­ kidnu cjelinu socioloških shvatanja. umjesto poremećenog ili obeshrabrujućeg uticaja koji mu. a potpuno ekvivalentna stanovišta. racionalnim istraživanjem društvenih pojava. nadam se. ta podje­ la se danas primjenjuje samo u neprekidnoj analizi svake društve­ ne teorije. aspekt. mi izgleda izuzetno pogodnim. da istak­ nem. opštu saglasnost i neprekidnost između nauke i primjene. glavni karakterističan simptom dubokog poreme­ ćaja modernih društava. koja doista može učvrstiti samo jednu pravu. Definišući najprije. Nauka koja će. i čak jednim nužnim slijedom. koja je uvijek osjetljiva na ovaj. Sa ove tačke gledišta soci­ ološka predviđanja. naučno privremeno apstrahujući osnovno kre­ tanje koje ih postepeno uvijek mijenja. u političkoj filozofiji. suvišno ovdje izričito primijetiti. prvu naučnu klicu ovih značajnih osobina. Oni će. koje je isto­ vremeno eksperimentalno i racionalno. kao što sam to objavio na početku ove knji­ ge. pravi filozofski princip koji im je svojstven. svoj. sumnjati da ova dva ele­ mentarna pojma. više interesa i jas­ noće spekulativnoj koncepciji. i spekulacije i akcije. ra­ zličita relativno statička obavještenja za svaki način društvenog života. na jedan način veoma sličan onome koji se obično danas 135 . Tako shva­ ćena. za čitav sistem pozitivnih teorija. pokazuje ova prva filozofska koncepcija pozitivne sociologije. ova vrsta društvene anatomije koja čini statičku sociologiju mora imati za stalni predmet pozitivno proučavanje. Da bi bolje okarakterisali ovo neophodno osnovno razčlanjivanje. njihovom uskom racionalnom fuzijom postojanu intelektualnu kon­ zistenciju.naše glavne razlike između statičkog i dinamičkog proučavanja društvenih pojava. od uticajnih ljudi 134 koji su obdareni nekom intelektualnom sposobnošću. jednoglasno prihvaćena u principu. zbog njene velike očiglednosti. Stalni predmet nauke bi tako mogao biti razmatran. Jer. očigledno je. zadovolji dvo­ struku intelektualnu potrebu modernih društava. pod uslovom da. umjesto da tu vidi izvor po­ grešne ili cepidlačke podjele na dvije odvojene discipline. odbacujući svaku praznu misao ο apsolutnom i neograničenom usavršavanju. da dinamika proučavanja zajedničkog života čovječanstva nužno obrazuje pozitivnu teoriju društvenog progre­ sa. uglavnom. na je­ dan neraskidiv način. Najzad. više plemenitosti i postojanosti prak­ tičnom razmatranju. na odgovarajući način. Pravi državnici mogu tako pravilno ocijeniti da li se ovdje radi ο praznoj intelektualnoj vježbi ili ο filozofskim princi­ pima koji su stvarno sposobni da konačno prodru efikasno u savremeni politički život. odsada povezuje. da se proučavanje statike društve­ nog organizma mora podudarati. naročito na medicinsku vještinu. kako duboko organiizatorski. za koje smo prizna­ li u četrdesetšestoj lekciji. odsada. istovremeno. prirodno svesti na jednostavan po­ jam ovog glavnog razvoja. tako i visoko progresivan. dvostruko pozitivan. praktični zna­ čaj. u mjeri u kojoj će pozitivna filozofija po­ stepeno izražavati. da primijetim ovdje da jedan takav naučni dualizam odgovara savršeno tačno. dvostrukom pojmu reda i napretka. sumarno. uz kasniju saglasnost sa neposrednim posmatranjem. sa jedinim prirodnim razlikama apstraktnog i konkretnog. vjerujem. u nastavku. jer oni mogu tamo postati isto tako neminovno neodvo­ jivu kao što su to danas u biološkoj filozofiji ideje organizacije i života. smatram bitnim. čak još jasnije. da za jednu radikalnu opoziciju predstav­ lja. kao potpuno istovjetan osnovnom predmetu vještine: isti odnosi su tu razmatrani sa dva različita. bez sumnje. još veo­ ma često pripisuju. koja se mora.

koju teorija nastavlja do sada da su­ štinski shvata. čiji neprekidni recipročni uticaj ne bi mogao biti osporen. shvatila neophodna i stalna veza koja veže sistem nauka sa sistemom vještina. na primjer. U vezi sa tim treba primijetit. jednom korisnom naučnom vježbom. naročito u moderna vremena. ili svake vještine. bar toliko koliko u individualnoj anatomiji. očigledno. Ovaj preliminarni aspekt politič­ ke nauke pretpostavlja. na jedan apsolutan i izolovan način. jer u politici kao i u mehanici. dakle. uvijek dodi­ ruje. već poznatim. jer se on odnosi neposredno na društvenu orga­ nizaciju u pravom smislu. po meni. ona može da. A da ne idemo. Za svaki dru­ štveni elemenat. nenormalnih. sadašnju ili prošlu. normalnih. sem toga. kao što to jasno zahtijeva priroda teme. ne moram joj uopšte metodski zasnovati neposredni dokaz jedne takve osnovne solidarnosti između svih mogućih aspekata društvenog organizma. nažalost. da ovi nužni odnosi između različitih društvenih aspeka*ta. u mnogo slučajeva ne dešava stalno. ljudskog razvitka. čak i onih koji u njoj najprije izgledaju najsamostalniji. bilo teološkim ili metafizičkim. bilo bi naročito. da ukrat­ ko opišem jedini glavni slučaj u kojem je osnovna solidarnost još. svaki od brojnih društvenih ele­ menata. bilo bi lako nabro­ jati gomilu sličnih slučajeva. da. bez kojeg bi indi­ rektno istraživanje ο kojem se radi.dešava u individualnoj anatomiji. za koju ona. koje je već.stanje duha. previše usko u bioloiji. biti toliko prosti i precizni da bi posmatrani rezultati mogli proizaći samo i jedino iz uzajamnog usklađi­ vanja. kako su vulgarne greške učenjaka ο tobožnjim znanjima iz vtiše astronomije. oci137 . svako može lako prepozna­ ti. sada i ne postoji mnogo. čija racionalna koncepcija prethodno pretpostavlja neprekidnu misao ο neophodnom očuvanju odgovarajućeg organiz­ ma. ali. pod uslovom da se uvijek vodi računa ο pretpostavci. sa jednog jedinog aspekta. poste­ peno opada sa sličnošću slučajeva i umnožavanjem kontakata do tačke da se ponekad skoro potpuno briše. koje se. bar privremeno. u stvarnosti. suprotno savremenim filozofskim navikama. može samo činiti jedan od glavnih elemenata. isklju­ čivo statičko dokazivanje. . do veoma uske solidarnosti između različitih grana svake nauke. Ali jasno je. cjelinu svih ostalih. da se efikasnije izvrši ova in­ teresantna provjera društvenog konsensusa. više ili manje izraže­ nim. svake posebne promjene. mada konsensus mora ovdje biti. kao na primjer između zapadne Evrope i istočne Azije. zar nije evidentno da su ra­ zličite nauke međusobno. mogla presuditi samim racionalnim razmatranjem nužne veze iz­ među opšteg stanja astronomske nauke i stanja apstraktne geome­ trije koja je tada. moram se ovdje ograničiti. Jedna takva pogreška pripada skoro jednako danas najsuprostavtljenijim političkim ško­ lama. ne bi mogli. u njihovim praznim nepromjenljivim utopijama do toga da njihov tip najsavršenije politike koincidira sa djetinjstvom. bar u principu. prema odgo­ varajućim zakonima prirode? U jednom opširnijem razmatranju bi se. neposredno upotrije­ bljena često dopuni. očigledno služiti kao neophodna osnova za stalno proučavanje dru­ štvenog kretanja. opšte stanje koje odgovara svim ostalim djelovima. ako ne neposredno u principu negirana. očigledno. za izvjesne društvene elemen­ te. i čak. često postalo pogrešno. i da. umjesto da se razmatra cjelina društvenih pojava u okviru jedne jedine nacije. Da bi bolje. obje slažu u apstraktnom raspravljanju ο političkom režimu. podsjećajući na primjer. najvažni­ ji od svih slučaja.ne misleći na korelativno stanje civilizacije i čak najčešće dolaze. prestavši da bude shvaćen na apsolutan i nezavistan na­ čin. kad je riječ ο tome. koje se obično. Bilo bi. svom nužnošću. čiji se filozofski karakter ne bi mo­ gao odbaciti. suštinski suprotno. da on stvarno. Ne insistirajući više na osnovnim pojmovima koji su tako ma­ lo sporni. Očigledno je isto i kada. ο kojoj. u jednoj takvoj društvenoj vezi da dobro poznato stanje jednog. po svojoj prirodi. veza iz­ među kretanja spontano dokazuje postojanje nužnih veza. Pošto ovdje ne pišem uopšte posebnu raspravu ο političkoj fi­ lozofiji. elementima. ono bar duboko nepoznata i čak potpuno zanemarena. čija različita opšta stanja društva do sada izgledaju skoro samostalna. Jedno takvo . suvišno tako izričito istaći ovdje visoku i stal­ nu korlist jedne takve sociološke doktrine: jer ona najprije mora. jedan neop­ hodan dodatak svake teorije statičke sociologije. pokazujući očigledno univerzalnu reakciju. dozvoljava da se predvidi. inače. međutim. čije bi se stvarno stanje ipak moglo prilično odrediti prema nji­ hovim naučnim odnosima sa drugim. da tačna opšta procjena ovih granica promjene. dijela. isto tako. bez sumnje. najčešće manje izražen u svakom pogledu. da je soli­ darnost manje jaka ukoliko postaje posrednija. do izvjesnog stepena. očito. Istorija nauke može. na više ili manje neposredan način. onda nužno sačinjava. koja su pripisivana starim Egipćanima. velikih razlika. još složenijoj pri­ rodi socioloških spekulacija. naročito dati neku pred­ stavu ο uobičajenom značaju jedne takve pomoći. To je. kao nezavisnu od opšte analize odgovarajuće civilizacije. ili skoro sve različite vještine međusobno. od kojeg se želi poći. ona se istovremeno ispituje kod različitih savremenih nacija. direktno posmatranje. ništa ne pretjerujući. sa pravom filozofskom sigurnošću. bila u djetinjstvu. od ovog momenta. ili je bar pratiti. biva uvijek isključivo shvaćen kao relativan u odnosu na sve ostale sa kojim ga osnovna solidarnost mora neprestano usko spa­ jati. uostalom. Dinamičko 136 razmatranje integralnog i neprekidnog razvitka civilizovanog čo­ vječanstva dozvoljava. Ali ovoj napomeni mora stalno prethoditi. čak i prije nego im je jedna zdrava učenost. sama po sebi. kod zdravih duhova. koje je dovoljno objašnjeno. ovdje nepovratno nestala. ma kojeg.

kao i smatrati' da smo se oslobodili pomoću ovih srećnih tapkanja neposredne ra­ cionalne koncepcije opšteg konsensusa društvenog organizma. međutim. jer ubuduće. ne poničuci nikako prolaznu vrijednost različitih eseja političke filozofije. trebao biti prvi korak ka racionalnom pojmu osnovnog konsensusa posebnog sistema ovih institucija sa cjelokupnim siste­ mom ljudske civilizacije. zbog koje se neke od njih isključuju među­ sobno. bez znanja većine onih koji je predaju. ma da indirektno. dotle dok osnovni razvoj ljudskog uma mogne proizvesti najzad nove principe. većina filozofa je stalno reprodukovala čuveni aforizam ο nužnoj podčinjenosti zako­ na običajima. ma koliko da je. ovo priznavanje koje su sada prihvatili najnapredniji mislioci naročito u Francuskoj i Njemačkoj. neću uopšte oklijevati da ih otvoreno posmatram kao ništavne da­ nas za neposrednu elaboraciju glavnog duha koji je svojstven sta­ tičkoj sociologiji. lako učiniti da se shvati da ove nejasne. može. U čitavom nastavku ove knjige spontana i stalna primjena jednog takvog elementarnog pojma biće još efikasnija od ijednog metodskog dokazivanja da bi se potpuno odbacila svaka stvarna nesigurnost ο toj neophodnoj solidarnosti između sistema vlasti i političkih institucija i opšteg stanja odgovarajuće civilizacije. tre­ ba se. bez sumnje. popeti do njenog pravog istorijskog izvora. koja se tako samo nalazi pripremljena. uprkos njihovoj konstatovanoj prolaznosti i njihovim poznatim šte­ tama. da će nadmoćnije društvene snage neizbježno postati i upravljačke. namje­ štanju neprestane koincidencije između neprestanog pogoršanja ljudskog društva i rastućeg širenja njegove civilizacije. Takođe. morala biti očigled­ na jedna takva opšta kontradikcija. jednim nestvarnim stanjem prirode. naročito. Tako da i svi obrazovani publicisti priznaju sada izvjesnu parcijalnu solidarnost između različitih političkih institu­ cija u pravom smislu. prikupljajući stal­ no njegove spontane napore. jer je ona u oči­ glednoj suprotnosti sa mnogo pojmova političke filozofije. ili zbog vlastitog sadašnjeg razvoja javnog razuma. to bi ipak značilo duboko pori­ cati teške i stroge zahtjeve prave naučne metode. i čak prije njega. prirodno. obično u toku dvadeset vjekova. upravljanjem. po svojoj prirodi. više li­ terarne nego naučne. na koje sam ukazao. Jedan veoma presudan primjer. na neposredan i nužan način. Bilo bi. pod nekim određenim uslovima. Ali. koji. kao što sam to već naznačio. iako nije odsada neposredno formulisana i podrža­ na kao opšti princip. usamljene napomene. različitih postojećih doktrina. nemoguće da se ova glavna iracionalnost danas dugo odupire jednoj zdravoj filozofskoj diskusiji. svih subjekata čija harmonija sa harmonijom ovih ovdje je već Istražena. gdje oni ne mogu čak nikako služiti od sada da se racionalno shvati visoko učešće koje je nužno za čitav politički režim u univerzalnom konsensusu društvenog organizma. uprkos ovoj sjajnoj i odlučujućoj provjeri. što srećom mora težiti danas da umnoži. Moram ovdje naznačiti kao indikativno jedno intelektualno stanje koje je još bliže pravom duhu društve­ ne statike. po meni. nastavlja. često. uopšte. u ovu čuvenu hipotezu. jedne stalne i nužne 138 solidarnosti između političke vlasti i građanske vlasti: to znači. koja je potpuno iste vrijednosti i još služi kao glavna sistematska osnova metafi­ zičkoj politici. ma koji. koja proizilaze iz prirodnog toka događaja. koje je nadmo­ ćnije od društvenog stanja i od kojeg nas uvijek udaljava sve više razvoj civilizacije. dobijaju postepeno in­ telektualni uticaj. ništa manje ne treba ob­ ratiti krajnji značaj. za njenu krajnju vulgarizaciju. u onoj poznatoj teološkoj dogmi u kojoj se veže opšt' razvoj ljudske civilizacije sa tobožnjim prvobitnim grijehom čo­ vjeka. kada su jednom stvarno dobili smisao. i čija intelektualna nadmoć mora uvtijek biti spontano po­ mognuta uobičajenom sklonošću naše prirode ka nehotičnom obo­ žavanju prošlosti vodi zaista. a koja. koji se. a da ova prva klica zdrave političke filozofije nije ih ipak nikad spriječila da. ova prvo­ bitna dogma je sve više i više težila da se konačno promijeni. intelektualni principi i filozofska mišljenja. po­ što ne mogu dobiti pravu naučnu čvrstinu. kao što sam to najavio 1822. čini mi se. uostalom. da veoma dominira ukup­ nošću društvenih spekulacija. sastoji. prateći tačan tok jedne prave istorijske analize. Ali ma koliko da je očigledna današnja korist od ovih interesantnih parcijalnih zapažnja. Ova glavna dogma koju sve religije reprodukuju u ma kom obliku. odgo­ varajuće opštosti i više racionalnosti: jer. u mom »Sistemu pozitivne politike«. dok se druge oslanjaju i čak uzajamno pomažu: ovo bi. isto kao i društveni običaji i političke ustanove nužno traju. ipak. u intelektualnom redu. opšta sredstva za dokaziva­ nje u političkoj filozofiji. u svoj njihovoj važnosti. za konačno konstituisanje društvene nauke 139 . čini mi se. Kada je teološka filozofija postepeno prešla u metafizičko stanje. isto kao i da uprosti. koje je spo­ sobno da podrži njegovu neprekidnu aktivnost. sama provjera ove korela­ cije. shvataju sisteme institucija kao veoma nezavisne od istovremenog stanja civilizacije. Slijedeći prirodni tok svih ljudskih stvari. Ne bi se tako mogla poricati krajnja filozofska ozbiljnost. a time čak i politička. uprkos njihovom privre­ menom značaju zamijeniti stvarno izvršenje ovog strogog filozof­ skog pravila: jer od Aristotela. u pozitivnom govoru. dovoljna je odmah da odobri spontano širenje. dajući priliku samo sve ozbiljnijim i ozbiljnijim nedosljednostima. skup ovih uobičajenih pogreški. ništa manje nego u materijalnom. ne bi nikad mogle. čovjek iznad svega osjeća ne­ ophodnu potrebu za najvišim. jedne tako duboke zablude uko­ rijenjene u unutrašnju naučnu konstituciju. bilo zbog spontanih razjašnjenja. u ime prethodnog so­ ciološkog obrazovanja javnog uma.jenili.

imaću naravno više važnih prilika da se neposredno vratim na ovu zadnju temu koja je razmatrana sa novih racionalnih aspekkata. da s obzirom na njihovu neizbježnu naučnu korelaciju i jedno i drugo učestvu­ ju na isti način u nastanku ovog osnovnog konsensusa društvenog organizma. svom nužnošću. izuzev neizbježnog otpora. naučni princip ovog opšteg odnosa sastoji se bitno u očiglednoj spontanoj harmoniji koja mora uvijek težiti da vlada između cjeline i djelova društvenog sistema. zaista racionalno. ili čisto političkih događaja. iz istovjetnih nereda u drugom. tako da stavlja neposredno spo­ redni otpor iznad glavne akcije. i još više u njegovom djetinjstvu. Dakle. uostalom. jednako potpunoj negaciji ove stalne solidarnosti. odgovarajućem stanju civilizacije. jer pra­ znine ili neredi koji se onda javljaju u jednom. čiji je ona glavni atribut. vrši čitav politički režim. Uosta­ lom. da sudjeluju u jednoj zajedničkoj akciji. tu nužno konstituisana odgovarajućim pristankom. na odgovarajući način. sto je. tako da. kad niš­ ta u njemu ne preovlađuje jasno. kombinovana za konačno zasnivanje jednog tako fundamentalnog pojma. slijedeći izvjesna prethodna uvjerenja. jei on nlije nimalo sporan. vulgarna teorija daje. suprotno opštem mišljenju. u bitli. kao što to čini. da jadno sadašnje stanje političkog re­ žima proizilazi. običaja. očigledno je. uglavnom. bez sumnje. rje­ šenje. jasno pokazala. S druge strane ni jedan pravi duh ne bi mogao sigurno po­ ricati veliki uticaj koji. čini direktno jedan začarani krug koji je rezultat jedne čiste iluzije ο opštim izvori­ ma političke vlasti. da na odgovarajući na­ čin reguliše spontani polet da bi ga bolje usmjerio ka potpunijem izvršenju svog prirodnog cilja. čiji pojam ne predstavlja više danas zaista ozbiljne teškoće. i izuzev samo slučaj­ nih anomalija. svaka vlast ma kakva da je. dok se opšta greška. ma da se ovdje radi ο tome da se ovdje označi ukratko kao filozofski princip statičke sociologije. koja je uobičajen simptom metafizičkih shvatanja. po svojoj prirodi. prema prethodnim objašnjenjima četrdesetšeste lekcije. i još. brže od bilo koje druge sociološke teorije. naročito. kao potpuno saglasan. na kojem počiva uglavnom pravi duh čitave društvene statike. već sem toga da se čitava ova cjelina stalno veže.racionalnom i direktnom objašnjenju te velike korelacije. uopšte. u svim dobima društva. Ali lako je priznati da jedno takvo mišljenje. naročito u pe­ desetoj lekciji. uostalom. intelektualne. na velikim primjerima. Ne zas­ nivajući ovdje naučno pozitivnu teoriju autoriteta. i koji čak karak­ teriše tako često neospornu akciju. a onda i moralne situacije. razbiti. zasnovano. kojima se dodjeljuje tako jedan misteriozan druš­ tveni uticaj. kojoj treba najprije uputiti svako. na primjer. na opšti sistem civilizacije. u svim sluča­ jevima utoliko neodoljiva ukoliko se radi ο širem društvu. sastoji u nje­ govom iracionalnom pretjerivanju. na potpuno od­ lučujući način. izuzev u odnosu na opštu vezu između političkog režima i istovremenog stanja civilizacije. samostalno u istorijskoj analizi. čiji elementi ne mogu izbjeći da budu na kraju kombinovani međusobno na način koji potpuno odgovara njihovoj sopstvenoj prirodi. po izgledu. Cak i u epohama koje su revolucionarne u pravom smislu. eksplicitnim ili implicitnim. ma da ih uvijek karakteriše nedovoljno ostvarivanje ove glavne harmonije. ona ipak nastavlja da bude još. do samog razvoja nauka i vješ­ tina. u stvarnosti. jer može potpuno prestati samo čitavim raspadom društvenog organizma. za odgovarajuće stanje integralnog razvoja čovječanstva. uz nužan otpor. kobni apsolutni karakter naših političkih škola. Sva naučna sredstva moraju tada biti. nasuprot. koju sam najavio počinjući ovu knjigu. Jasno je. znatna. sponta­ nim ili »mišljenim. su pre­ ma tome nužno slabe i nemoćne. proizilaze naročito. s jedne strane. u Posebnoj raspravi ο političkoj filozofiji. Jasno je zaista. u dužem vremenu. moraju neprestano biti međusobno solidarne. prema samoj prirodi društvenog stanja. n i j e s u . koja je posvećena prethodnoj procjeni društvene sta­ tike. običaji i deje s druge. koje su odlučile. gdje se za princip uzima nagovještaj. sa toliko očiglednosti. do. stavlja očigledno naš razum u čudnu situaciju. bilo. da ne može nikako razumjeti koji su stvarni izvori ovih političkih moći. iz kojeg nijedan politički sistem. različitih individual­ nih volja. Ali­ bi bilo potpuno suvišno zaustaviti se na ovom aspektu pitanja. institucija. koji je prethodno određen. uglavnom. sem ako im se direktno ne pripiše otvoreno natprirod­ no porijeklo. U ovim izuzetnim vremenima. ne bi nikad mo­ gao imati uopšte drugi stvarni predmet. ne samo političke institucije u pravom smislu riječi i društveni običaji. pod jedinim uslovom da bude prethodno naoružan dovoljnim auto140 ritetom. zakonodavcu stalnu spo­ sobnost da iznenada ruši nužnu harmoniju koju mi razmatramo. bez tolike nedosljednosti teološka po­ litika. da. veza je. Autoritet tako stvarno proi­ zilazi iz saradnje. izvrnuvši potpuno ovu opštu vezu. i koji po svojoj prirodi može. svaka velika vlast može proizaći samo iz jako nad­ moćnih raspoloženja unutar društva gdje se vlast uvodi. moralne i fizičke. u kojoj je ova vlast naj­ prije organ. srećnu ili nesrećnu. Obična teorija. i. 141 . bilo zemaljski ili nebeski. Istina. razmatranog u svim njegovim različitim obli­ cima ma koje aktivnosti. vlasti bilo kakve da su. u stvarnosti spo­ sobni za ikakvu temeljnu efikasnost. čija cjelina je. a zatim postaje regulator. ovaj neizbježan sociološki zakon. Ogromna društvena revolucija usred koje mi živimo samo potvrđuje. a ne saradnja iz autoriteta. kao što sam je mogao naknadno shvatiti. bilo razmatrajući dalje nužne granice političke akcije u pravom smislu. iz naše intelektualne. a da žestoki pokušaji koji su preduzeti ili se preduzimaju za neposrednu obnovu političkog sistema. koje ne ostavljaju duboke tragove može se postoja­ no posmatrati politički sistem. da je.

dakle. više se komplikuju i time se ove nesavršenosti produbljuju i neizbježno umnožavaju. pomoću jedne pametne ljudske intervencije. u glavnom razvoju ljudskog uma. dakle uvijek shvatati politički režim samo prema njegovoj stalnoj vezi. kao što sam to dosta istakao u prethod­ nom odeljku. prema svom os­ novnom principu uslovâ života. ovdje podsjetili u cjelini. teološko. može učiniti potpuno nesposobnim da se jedna tako veoma teška nauka njeguje bez ikakvog uspijeha. kroz to mi vidimo da je. analogija je potpuno ista u svim ovim različitim slučajevima. da bi se on mogao ustanoviti. političkog siste­ ma može bitno sastojati samo u njegovoj tačnoj harmoniji sa od­ govarajućim društvenim stanjem. uvijek uči. čini sigurno glavnu naučnu karakteristiku pozitivnosti u političkoj fi­ lozofiji. kao što je i filozofski pojam matematičkih zakona ranije proizašao iz metafizičkog misticizma ο moći brojeva. i postepeno potiskivan. koje se mogu do izvjesnog ste- pena promijeniti. Jedno takvo glediš­ te koje je zamijenilo apsolutnu tendenciju uobičajenih teorija. u onome što se danas zove politička ekonomija. pozitivna filozofija. dostojan takve namjene. Iako se vidi koliko se on duboko razlikuje od ove sistematske tendencije ka optimizmu čije je porijeklo. po svom porijeklu. prema glavnoj naučnoj hijerarhiji uspostavljenoj na po­ četku ove Rasprave. čas opštoj. ova. Ako. i koja je stalno aktivna u opštem toku događaja. zna­ če dobro da tačno izbjegne. istovremeno kad su i najpromjenljivije. ni u kom slučaju bio pravilno prosuđivan. bilo kad da su bila otkrivena. u njihovom odnosu prema čovjeku spon­ tano uspostavlja. U posebnom slučaju koji ovdje raz­ matramo veoma je jasno da pozitivna filozofija. svu nji­ hovu glavnu vrijednost. po njihovim prirodnim zakonima. da nikad ne pomiješa. koja se uvijek veže za svako. u ovom pogledu. Treba međutim priznati da je. Jedna slična filozofija bi. očigledno. ma kojeg. glavna tema. u spisu. ukazujući na spon­ tano pokoravanje svakog stvarnog političkog režima odgovaraju­ ćoj civilizaciji. tako da su biološke pojave naročito inferiorne. dopunjujemo takođe shvatanje ovog reda. on ne bi. Ona zavisi uvijek od ove nužne tendencije našeg razuma da neograni­ čeno čuva svoja opšta sredstva rezonovanja. u jed­ nom drugom pogledu. na jedan ništa manje nužan način. utoliko bolje ukoliko se više pro­ dubljuje. i bez ikakvog sračunatog miješanja. razmatran kroz ovu prvu skicu prave društvene nauke. neki nužan red. pravi karakterističan duh pozitivne filozofije. potekao iz hipote­ ze ο krajnjim uzrocima. više puta upućivao. u ovom aspektu. kao što sam to pokazao na početku ovog poglavlja. prema ovom gledištu. zaista. Ali. a od koje. da. na ko­ ji sam već. Svaki um. od početka ove knjige. se kao što sam to često isticao u prethodnim knjigama. čas posebnoj. sa odgovarajućim stanjem ljudske civili­ zacije. pod ne­ kim sporednim vezama. metafizička politika. a da zbog toga ne bude uopšte samo­ voljna jer je veza uvijek strogo određena. Dopunjujući ga neophodnim razmatranjem rastuće komplikovanosti pojava. što je daleko od toga da se kompenzira. u ovom pogledu. i naročito trajati. pogor­ šana pogrešnim intelektualnim vaspitanjem. uči takođe. ova koncepcija predstavlja svaku ideju dobrog ili lošeg političkog sistema kao nuž­ no relativnu i promjenljivu. s druge strane. Mi ćemo. društve­ ne pojave moraju nužno biti najneuredenije od svih.Ne čekajući ova različita objašnjenja. koje je veoma relativno. sigurno nemoguće da. on uvijek teži da bude sponta­ no proizveden ili izmijenjen. ali da nikad ne pretenduje da ovaj red ne predstavlja. ovaj naučni pojam spontanog reda sa sistematskom apologijom svakog postojećeg poretka. čak je i korjenito povećavaju neophodnim čišćenjem kao što sam to već istakao. biti uvijek. isto vremenim porastom njegove neizbježne nesavršenosti. na koga smo. zbog krajnje komplikacije poja 142 143 . u kojoj se po mom mišljenju na­ lazi glavni čvor jedne takve filozofske teškoće. koju je već nejasno naslutila. ona mo­ ra takođe dati racionalnu osnovu jedne pozitivne teorije sponta­ nog reda ljudskih društava. mnogo prije. pozitivno shvatanje prvo proizašlo iz same teološke dogme. shvatanje ma koje harmonije Ali ova posljedica nije apsolutnija od principa iz kojeg proizilazi. nadam se. izolovan. u odnosu na pojave neorganske prirode. najmanja filozofska oštroumnost biće dovoljna de se odmah shvate karakteristične razlike koje od sada duboko dije­ le novi princip od stare dogme. prilagođavajući ih zatim postepeno novim oblicima ak­ tivnosti prema izvjesnim odgovarajućim promjenama koje čuvaju ο ovim dragocjenim prvim inspiracijama ljudskog genija. mogla ponekad dovesti trenutno u opasan optimizam. da jedna prirodna greška u preciznosti. se prateći sam pri­ rodni tok događaja. jednom riječi. očigledno je neophodno istaći čitaocu da će politički sfistem u pravom smislu riječi. ukratko. u ma kojem slučaju. bez sumnje. jedna tak­ va harmonija nužno ne uspostavi. Uko­ liko se pojave više specijalizuju. Zbog svoje jače zamršenosti. s jedne strane. u ovoj vrsti po­ java. ozbiljne i brojne neprilike. kao ni u bilo kojoj drugoj. razmatra uopšte. Pošto se vrijednost nekog. Takav je. na odgovarajući način organizovani racionalno pripremljen. jer hipoteza ο upravi koju jt poslalo proviđenje. on od­ mah ima za posljedicu odgovarajuću ideju utvrđenog spontanog reda. kao što to može potvrditi jedna prava istorijska analiza: baš na bitno isti na­ čin je princip uslovâ života. Ako se. pojam prirodnih zakona. može prirodno samo dovesti do ideje ο nužnom usavršavanju njenog postepenog ispunjenja. da ovaj prirodni red mo­ ra biti najčešće veoma nesavršen. kao što sam ο tome već otvoreno obavijestio: ali ova prolazna greška može se desiti samo duhovima koji su malo naučni. uvidjeti. i ono je njena krajnja obnova. i kao što će se to. Prema ma kojim pojavama.

s obzirom da su danas najneposrednije interesantna i prema tome bolje shvaćena. prisvem tom. kod čisto mehaničkih pojava nudi nam ο tome prvu stvarnu skicu odbacujući ideju svemira i svodeći je na prostu ideju svijeta. kao što sam to izjavio. u početku. po svojoj prirodi. jer spekulativni ljudi mogu rijetko očekivati da će biti na odgovarajući način pošto­ vani od ljudi od akcije. Jer ona direktno dovodi do toga da se uvijek razmatra. po svojoj priro­ di. ili čak zemaljskog. naučnu os­ novu jedne zdrave osnovne teorije političkog reda u pravom smi­ slu. Krajnja novost jedne takve poli­ tičke filozofije može učiniti da se. gdje god postoji neki sistem. jer izvjesni poreme­ ćaji jedne zvijezde mogu tako odjeknuti ponekad primijetno. bilo duhovnog. ipak. kao da su nužno spontano bolje uređene i manje pro­ mjenljive. joj istovremeno upu­ te kao glavnu protivrječnost suprotni prijekor. Ali. Daleko od toga da. što bi bilo nemoguće. isti duhovi koji je optužuju u politici za tobožnji optimizam. da razvijaju. mora stalno počivati na tačnoj prethodnoj analizi odgovara­ jućih spontanih tendencija. jasno. istovremeno najpromjenljivije od svih i kao one koje imaju najviše potrebe da budu korisno mijenjane prema racionalnim uputstvima nauke. U svojoj naučnooj strogosti. možda. ma kojeg prestiža. između ideje društva i ideje vlade. svako može lako prosuditi.dovoljno odlučujućeg. čitavom svojom konkretnom primjenom. prema prethodnim kratkim pregledima kako će je podžati. stvarnim rezultatima svoje dnevne primjene. jednu bučnu materijalnu aktivnost. da bi sadržala jednu stvarnu i trajnu društvenu efakasnost. desiti da. ali sa ogromnim razlikama u intenzitetu i oblici­ ma. bez odbacivanja ove bitne veze. da suviše podcje­ njuje vladu proviđenja u odnosu na čitav ostatak prirodne ekono­ mije! Dva glavna motiva me ovdje tjeraju posebno da insistiram na ovom elementarnom pojmu fundamentalnog osnovnog konsensusa koji je svojstven društvenom organizmu: najprije to je pretjerani filozofski značaj ove osnovne ideje društvene statike. u šta se može sva­ ko lako uvjeriti. proučavanje hemijskih pojava obrazuje. koja treba da preovlađuje u. ovoj Raspravi. da se upute njenom opštem duhu prigovori koji su joj jaodvratniji. u ovoj vrsti pojava. i prema tome u filozofskoj važnosti. Može se zaista reći da. ostaje ipak neosporno da 144 145 . boženskog ili ljudskog. čak. da kad ova filo­ zofija bude počela da dobija neki stvarni uticaj neće biti sistemat­ ski optužena za društvenu mlakost i za političku indiferenciju od strane onih kojima toliko treba. podvesti pod nju najprostije pojave koje pozitivna filozofija predstavlja. i uzgredno. Sa moralne tačke gledišta pozitivna politi­ ka b imogla dostojno odgovoriti na takva optuživanja samo sa jed­ nog . dok se niko ne usuđuje. koji je poslije toga mogao biti samo razmatran na posredan ili implicitan način. Sa naučne tačke gle­ dišta. dobija ljudsku interven­ ciju jedna takva filozofija je. sa­ da dosta ispitane. bojati. ona joj zabranjuje upotrebu jedino u slu­ čajevima gdje može sigurno predstavljati samo beskorisno trošenje snaga. naravno. neposredno i nužno zajednički svim pojavama. zbog naše prirodne slabos­ ti da efektivni život prevladava nad racionalnim. moglo bi se. kao izuzetno pogodan za proučavanje ži­ vih bića. osobito njenu razbo­ ritu i aktivnu primjenu. na neku drugu. po istoj osnovnoj ekonomiji kao i kod svih ostalih prirod­ nih pojava. po svojoj prirodi. vještački i voljni red kao prosto opšte produženje prirodnog i nevoljnog re­ da. ovaj pojam konsensusa nije uopšte. radi se u biti ο tome da se red posmatra da bi ga.va. koja je jedina potpuno pozitiv­ na. treba u vezi sa ovim priznati uglavnom da konsensus postaje uvijek utoliko prisniji i izraženiji ukoliko se primjenjuje na pojave koje su postupno slo­ ženije i manje opšte: tako da. ona najprije određuje: ne precjenjuju­ ći joj stvarnu efikasnost. tj. predstavljajući direktno društvene po­ jave kao. zbog toga kao i zbog sveg ostalog. prema tome izvjesna solidarnost: čak i sama astronomija. Prema ovom principu. striktno pogodan za jedno takvo proučavanje i javlja se kao. jer razmatranja prave dinamičke sociologije moraju spontano dominirati u čitavom preostalom dije­ lu ove knjige. naročito danas. na odgovarajući način usavršili. i ja ne oklijevam da to otvoreno kažem. u jednom mnogo višem stepenu. Sto se tiče filozofske diskusije. sa ovog stanovišta vidjela tašta iracionalnost ove uzaludne optužbe za politički optimizam. dosta pogriješi u ve­ zi sa njenim pravim karakterom. I. kao što sam to objasnio na svom mjestu. ova osnovna ide­ ja univerzalne društvene solidarnosti postaje ovdje neizbježan nas­ tavak i neophodan dodatak jednog osnovnog pojma koji je zasno­ van u prethodnoj knjizi. nego koo svih ostalih mogućih pojava. i naročito nezavisno od svakog uzaludnog. čije nužne gra­ nice. Ona zadržava pravo samo na intelektualno usmjerenje te neophodne intervencije. po svaku cijenu. bilo opšte ili posebne. Da bi se. koje jedino mogu njenom autoritetu dati dovoljno čvrste osnove: jednom riječju. bez sumnje. a ni­ kako da bi ga stvorili. u ma kojem pogledu. prateći moju osnovnu naučnu hije­ rarhiju. međutim. jednu vrstu osnovnog posred­ nika između anorganske i organske filozofije. postalo je tim više neophodnije da se prethodno opiše opšti duh socijalne statike. Obuh­ vaćena u svoj svojoj širini. različita ljudska društva: tako da svaka politička institucija koja je zaista racionalna. koja po svo­ joj prirodi mora predstavljati prvu racionalnu osnovu svake nove političke filozofije. nasuprot traži. jedna takva pozitivna koncepcija društvene harmonije daje spontano. dovoljno je čak upo­ zoriti na očiglednu nedosljednost jedne takve optužbe u vezi sa najsloženijim pojavama. aspekta. putem izmjene gravitacije. kojem teže nužno i neprekidno. Treba se. zaštićen od svake samovolje. mora postojati.

će, u saglasnosti sa preovlađujućim filozofskim navikama, naroči­ to kod organskih sistema, zbog njihove veće komplikacije uvijek odgovarati bitno naučni pojam solidarnosti i konsensusa, uprkos njihovoj nužnoj univerzalnosti. Samo onda ovaj pojam, koji je dov­ de čisto sporedan, uspostavlja neposredno neophodnu osnovu za cjelinu pozitivnih shvatanja, i njegovo preimućstvo tu postaje uto­ liko izraženije ukoliko se radi ο složenijim organizmima, ili slože­ nijim i posebnijim pojavama. Tako na primjer, životinjski konsensus je mnogo složeniji od biljnog konsensusa: on se čak očigled­ no razvija ukoliko se životinjsku podiže do svog maksimuma u ljudsku prirodu; najzad kod čovjeka nervni aparat postaje, više nego ijedan drugi, glavno sjedište biološke solidarnosti. Prateći ra­ zumno ovaj filozofski hod, prema osnovnoj cjelini naših pozitiv­ nih saznanja, ovaj veliki pojam treba, dakle, à priori da stekne, u opštem proučavanju društvenog organizma, jedno naučno preimuć­ stvo, još veće od onog koje mu svi zdravi duhovi dodjeljuju sada bez oklijevanja u biologiji, zbog neospornog porasta komplikacija koje su svojstvene ovom novom redu pojava. Dakle, sadašnji duh političke filozofije, nasuprot, bitno i stalno apstrahujući ovu osnov­ nu solidarnost između svih različitih društvenih aspekata, uvodi u najvišem stepenu. da bi je direktno riješio, jednu takvu filozofsku anomaliju, koja je, kao što ja mislim tu, na odgovarajući način, stigla, mada sumarnim objašnjenjem koje je kasnije razvijano. Ova prethodna operacija je bila, dakle, takođe neophodna za racio­ nalnu koordinaciju socijalne fizike sa drugim osnovnim naukama, koju smo već priznali kao nužnu za pravo opšte osnivanje te nove nauke. Ocijenjen sada u odnosu na metod u pravom smislu, poseban predmet ovog poglavlja, ova osnovna koncepcija društvenog kon­ sensusa, ima za glavni cilj da odmah odredi, sa autoritetom i znat­ nim poletom, jednu od glavnih osobina sociološke metode, onu od svih, prema kojoj će ona, možda, mijenjati najdublje, zavisno od prirode odgovarajućih pojava, cjelinu poziitivne metode. Zaista, poš­ to su društvene pojave tako duboko povezane, njihovo stvarno proučavanje ne bi moglo biti dakle nikada racionalno odvojeno; odatle proizilazi stalna obaveza, neodbaciva, isto kao i neposred­ na, da se uvijek istovremeno razmatraju različiti društvenu aspek­ ti, bilo u društvenoj statici, bilo prema tome u dinamici. Svaki od njih može, bez sumnje, postati zasebno prethodni predmet pravih istraživanja, ά dobro je da on to bude u izvjesnom stepenu, da bi snabdio nauku odgovarajućom građom. Ali ova prethodna nužnost primjenjuje se čak, sa savršenom strogošću, samo u sadašnjoj epo­ hi, gdje se radi ο prvoj skici nauke, koja je primorana da upotreb­ ljava najprije, uz neophodne predostrožnosti, inkoherentna posmatranja, iz kojih mogu proizaći, u sasvim drugoj namjeri, kasnija ,i146

racionalna istraživanja. Kad osnivanje nauke bude dovoljno napre­ dovalo, osnovna korelacija pojava će služiti, bez sumnje, kao glav­ ni vodič uobičajen u njihovom direktnom istraživanju, kao što ću to, naročito, kasnije objasniti. U svakom slučaju, ne obazirući se ovdje na pravi način neposrednog posmatranja, neosporno je da, zbog ove nužne solidarnosti koja karakteriše jedan takav predmet, nijedna društvena pojava koja je prethodno istraživana bilo kojim sredstvom, neće biti korisno uvedena u nauku dotle dok ostaje shvaćena na izolovan način: i to ne samo sa gledišta statike, gdje se društvena harmonija uvijek neposredno posmatra, nego čak i u proučavanju društvenog kretanja, gdje konsensus, iako manje ne­ posredan, nije u stvari manje nadmoćan, onako kako smo mu to priznali. Svako odvojeno proučavanje različitih društvenih eleme­ nata je dakle, po prirodi nauke, duboko iracionalno, i mora u suš­ tini ostati sterilno, kao na primjer proučavanje naše političke eko­ nomije iako je ono bilo bolje obrađeno. Oni dakle, koji se danas trude da još viiše raskomadaju sistem društvenih proučavanja slije­ pom imitacijom metodskog komadanja koje je svojstveno neorganskim naukama, padaju, dakle, nehotično u ovu glavnu grešku da shvataju kao bitno sredstvo filozofskog usavršavanja, jedno inte­ lektualno stanje koje je potpuno neprihvatljivo za osnovne uslove jedne takve teme. Jednog dana će, bez sumnje, društvena nauka moći biti racionalno podijeljena, što će, do izvjesnog stepena, biti korisno: ali mi ne možemo nikako znati danas u čemu će se sasto­ jati ova naknadna podjela, jer njen pravi princip proizilazi iz po­ stepenog razvitka nauke, koja, sigurno, sada može biti utemelje­ na samo kroz proučavanje cjeline; ja sam već gore dokazao da ovdje postoji čak, jedna prava filozofska opasnost, da se od ovog momenta realizuje, u ime stalnog razčlanjivanja rada neophodna razlika između statičkog i dinamičkog stanja, uprkos njene očigled­ ne racionalnosti i stalne upotrebe, U ma kojem dobu ove nauke parcijalna istraživanja, koja joj mogu postati neophodna, mogu bi­ ti na odgovarajući način označena i shvaćena samo u odnosu na napredovanja integralnog proučavanja, koji će spontano označiti posebne tačke čije će pravo osvetljavanje moći stvarno doprinjeti direktnom usavršavanju teme. Prateći svaki drugi put, dobili bi, uglavnom, samo jednu sterilnu prepreku posebnih iracionalnih dis­ kusija, slabo zasnovanih, a još gore razrađenih, koje su mnogo vii­ še usmjerene da potpuno spriječe formiranje prave političke filo­ zofije, nego da joj pripreme korisnu građu, kao što se to, u naše vrijeme, vidi. Neosporno je, dakle, da shvatanja i proučavanja cje­ line mogu sama, na odgovarajući način doprinijeti danas direktnom osnivanju pozitivne sociologije, bilo statičke ili dinamičke, i da tu dobijeni radovi zatim silaze postepeno u rastuću posebnost, shvatajući uvijek da proučavanjem elemenata upravlja proučavanje sis-

147

tema, čiji će, sve jasniji i jasniji opšti pojam, neprestano moći da vrši glavno osvetijavanje svakog posebnog aspekta, izuzev neizbjež­ nih sporednih otpora. Ne treba negirati da stroga filozofska obave­ za da prati jedan takav put zbog svoje karakteristične solidarnosti svih društvenih pojava, povećava ozbiljno osnovne teškoće, koje krajnja komplikacija predmeta mora već toliko unijeti u racional­ nu obradu ove nove prirodne nauke zahtijevajući od nje, obično, mnogo jači i mnogo izdržljiviji intelektualni napor, da ne dopusti da pobjegne ili se izbriše ijedan od brojnih istovremenih aspekata koje ona mora nužno uvijek obuhvatiti. Ali, ovaj uslov je tako očigledno propisan od naučnog duha, da se u njemu može vidjeti samo jak razlog više da se ovo, zaista nadmoćno proučavanje rezervAše samo za najviše naučne umove, bolje pripremljene od svih ostalih, pametnim i vještim vaspitanjem da podnesu kontinuitet najvećih spekulativnih napora, i da se trude čak bez odmora, sav­ jesnije nego u ijednom slučaju, da često pomognu njen razuman po­ let potpunijim podčinjavanjem strasti razumu. Svako može tada lako prosuditi koliko se. u svakom pogledu, raspoloženja, bilo inte­ lektualna ili moralna, koja preovlađuju danas i koja su. ponekad, čak sistematski potvrđena, potpuno suprostavljaju stvarnom ispu­ njenju velikog filozofskog djela, koje je sada određeno da služi kao neophodna osnovna društvenoj reorganizaciji modernih naro­ da; tako da izgleda što je cilj teže dostićd, manje se za njega dos­ tojno spremna. Nema sumnje da jedna tako žalosna nesloga između sredstava i cilja mora uvijek doprinositi mnogo, mada na posredan način, spontanom produženju socijalnih nereda, čiji je prvi princip u suštini intelektualni, kao što vjerujem da sam to već sporo pre­ više pokazao. Da se bolje shvati ova važna osobina cjeline koja je svojstvena sociološkoj metodi, treba naučno posmatrati jedan takav uslov kao da ne pripada izuzetno socijalnoj fizici, gdje on dostiže samo naj­ potpunije preimućstvo, nego kao da je u nekom stepenu nužno za­ jednički svim različitim djelovima opšteg proučavanja živih bića koje se duboko razlikuje, u čisto logičkom pogledu, od svake neorganske filozofije. Jedan bitno empirijski aforizam, pretvoren u nezgodan čas, od strane modernih metafizičara u apsolutnu i neo­ dređenu logičku dogmu, propisuje za svaki mogući subjekt da stal­ no pristupa od prostog ka složenom: ali ona nema za ovo, uglav­ nom, drugi čvrsti razlog, ako ne da jedan takav pristup odgovara zaista, prirodi neorganskih nauka, koje su morale svojim prostijim i bržim razvojem i svojom višom usavršenošću, neizbježno služiti do sada kao glavni model propisima univerzalne logike. Ipak bi se u stvarnosti, u tom pogledu, mogla shvatiti logička nužnost, koja je zaista zajednička svim mogućim spekulacijama, kao očigledna obaveza da se uvijek ide od poznatog ka nepoznatom, koje bi se, 148

naravno, bilo teško osloboditi, li koja po sebi ne nameće neposred­ no nikakvo stalno preferiranje. Ali jasno je da ovo spontano pra­ vilo propisuje, isto tako, da se pristupa od složenog ka prostom, ukoliko je zbog prirode predmeta, jedan poznatiji i neposredno pristupačniji od drugog. Dakle, postoji nužno, sa ovog gledišta, os­ novna razlika koja se ne može izbjeći, između čitave neorganske filozofije i čitave organske filozofije. Jer, kod prve, gdje je soli­ darnost, prema našim prethodnim objašnjenjima, veoma malo iz­ ražena, treba rijetko upotrebljavati proučavanje subjekta, radi se ο istraživanju jednog sistema čiji su elementi skoro uvijek mnogo poznatiji od cjeline, i čak najčešće jedino neposredno shvatljivi, što zaista zahtijeva da im se uobičajeno pristupa kao slučaju koji je, manje ili više složen. Ali kod druge, nasuprot, kod koje čovjek ili društvo predstavlja glavni predmet, suprotan put postaje, najčešće, jedini razuman, prema jednom drugom nužnom slijedu istog logič­ kog principa, jer je cjelina subjekta tada sigurno mnogo bolje po­ znata i neposrednije pristupačnija nego različiti djelovi koji će se razlikovati kod nje kasnije. Proučavajući spoljni svijet naročito je cjelina ta koja nam neizbježno izmiče, i koja nam uvijek ostaje du­ boko nerazumljivom; kao što sam to pokazao, uglavnom, u drugoj knjizi ove Rasprave, gdje smo priznali da ideja svijeta neće nika­ da zbog svoje prirode, postati zaista pozitivna, i da je pojam sun­ čevog sistema najsloženiji, te ga nećemo moći jasno shvatiti. Na­ suprot, u biološkoj filozofiji, samo detalji ostaju nužno nepristu­ pačni kada se želi veoma produbiti njihovo proučavanje: i to se jasno potvrđuje posmatrajući, da, u ovoj drugoj polovini prirode filozofije, bića su, uopšte, utoliko manje poznata, ukolako su slože­ nija i na višem stupnju razvitka, tako da je, na primjer, opšta ideja životinje sigurno jasnija danas nego manje složena ideja biljke, i to postaje uvijek izraženije ukoliko se približava čovjeku, koji je glavna biološka jedinka čiji pojam, mada najsloženiji od svih, či ni uvijek neophodnu polaznu tačku jedne takve cjeline spekulacija. Tako. upoređujući na odgovarajući način, ove dvije velike polovi­ ne prirodne filozofije, vidi se, naravno, da zbog razloga koji su glav­ ni za predmet, imamo, u jednom slučaju prvi stupanj složenosti, a u drugom, zadnji stupanj jednostavnosti, čije nam stvarno istraži­ vanje ostaje neizbježno zabranjeno: što potpuno opravdava opštu inverziju, svojstvenu svakoj od njih, ο racionalnom putu koji od­ govara drugoj. Sociologija, nije, dakle uopšte jedina nauka, gdje nužnost da se obično pristupa od cjeline ka djelovima postaje nad­ moćna; sama biologija, mora nam predstavljati, već zbog veoma sličnih razloga, i na manje dvosmislen način, jednu takvu filozof­ sku osobinu. Možda čak, biološka filozofija u pravom smislu, ne­ davno konstituisana, i pod veoma naglašenim uticajem jedne em­ pirijske imitacije prethodnih nauka, nije još, u tom pogledu, pot­ puno ispoljila svoj pravi duh: ja sam, bar, veoma raspoložen da ga 149

mislim, i da predvidim da će, u nastavku, ukoliko se bude više konstituisala njena racionalna originalnost, utoliko, ovaj nadmoćni put, od složenijeg ka manje složenom, postati u njoj neposredniji i oš­ triji, nego što se to danas Vidi. Ipak je očigledno da, zbog prirode svojih pojava, socijalna fizika mora nužno predstavljati, kao što smo to već posebno ustanovili, najpotpuniji i najneospomiji razvoj ove velike logičke promjene, a da ne mijenja pak nepromjenljivo jedinstvo glavne pozitivne metode. Zaista, uska solidarnost predme­ ta postaje ovdje toliko nadmoćna u odnosu na ono što nudi obična biologija da svako posebno proučavanje nekog djelimičnog aspekta mora biti odmah shvaćeno kao duboko iracionalno i potpuno ste­ rilno, i da više može služiti kao prethodna elaboracija za prelimi­ narno nabavljanje različite naučne građe, i čak sa rezervom da će biti neophodna jedna završna korektura. Uostalom, da se, koliko je moguće, preduprijede prazne i djetinjaste diskusije, danas previše neminovne, nije nepotrebno podsjetiti, ovdje, završavajući jedno takvo objašnjenje, da pozitivna filozofija, podređujući uvijek idealnost stvarnosti, neće nikad prihvatiti ove prazne logičke kontro­ verze, koje sama spontano prouzrokuje metafizička filozofija ο ap­ solutnoj vrijednosti ove ili one metode ne obazirući se na svaku naučnu primjenu; naklonosti, koje su uvijek relativne, koje ona poklanja u tom pogledu, mogu samo, u svakom slučaju praizaći iz najbolje harmonije koja je konstatovana između sredstava i cilja naklonosti će odmah promijeniti predmet, bez ikakve pogrešne upornosti i bez i najmanje filozofske nedosljednosti, ako stvarna upotreba bude otkrila kasnije inferiornost metode, koja je najprije usvojena; od čega se sigurno ne treba uopšte bojati, u pitanju ko­ je smo mi istraživali. Pošto je ovo prethodno izlaganje unaprijed dovoljno opisalo glavni duh koji je svojstven statičkoj sociologiji, sad nam ostaje, da bi mogli prethodno odrediti pravi opšti duh nove političke filo­ zofije, da razmatramo takođe, na neposredan ali sumaran način, filozofsku koncepciju koja treba da rukovodi u dinamičkom prouča­ vanju ljudskih društava, i koja neposredno predstavlja glavni pred­ met novog eksplicitnog rada. Mada je drugi predmet obično pot­ punije cijenjen i poznatiji, izlaganja koja su manje opsežna biće ovdje dovoljna, naročito u nastavku prethodnih objašnjenja, koja će unaprijed tu uprostiti najveće teškoće, zbog tijesne veze koja u takvom predmetu mora racionalno postojati između teorije egziistencije i teorije kretanja, ili sa isključivo političke tačke gledišta, iz­ među zakona poretka i zakona napretka. Treba uostalom uzgred napomenuti da nas spontano preimućstvo dinamičke sociologije u čitavom nastavku ove knjige ovlašćuje, u ovom momentu da svedemo na, što je moguće više, opštu ocjenu, čija prva nesavršenost, i čak sporedne praznine, mogu biti postepeno nadoknađene cjeli­ nom zadnjih lekcija. 150

Mada statičko shvatanje društvenog organizma mora, zbog pri­ rode predmeta, konstituisati prvu racionalnu osnovu čitave socio­ logije, kao što sam to objasnio, treba ipak priznati da u njoj ne samo socijalna dinamika čini dio koji je najneposrednije interesan­ tan, uglavnom u naše vrijeme, nego naročito, sa isključivo naučne tačke gledišta, da ona jedina dovršava davanje najoštrijeg filozof­ skog karaktera cjelini ove nove nauke, čineći da direktno prevlada pojam koji najviše razlikuje sociologiju u pravom smislu od obič­ ne biologije, tj. glavna ideja stalnog napretka, ili radije postepenog razvitka čovječanstva. U jednoj metodičkoj raspravi političke filo­ zofije bi, bez sumnje odgovaralo da se najprije analiziraju indivi­ dualni podsticaji koji postaju pravi elementi ove progresivne sna­ ge ljudske vrste dovodeći ih u vezu sa osnovnim instiktom, koji je, osobito složen, rezultat nužne saradnje svih naših prirodnih težnji, koji direktno tjera čovjeka da neprestano poboljšava, u svim pogle­ dima, svoj, ma koji, položaj, ili racionalnijim ali ekvivalentnim iz­ razima, da uvijek razvija, u svakom pogledu, cjelinu svog fizičkog, moralnog li intelektualnog života, koliko god to onda dopušta sistem prilika u kojima se on nalazi smješten. Posmatrajući ovdje ovaj prethodni pojam kao već dovoljno osvijetljen danas kod naprednih duhova, mora odmah razmatrati osnovno shvatanje socijalne dina­ mike, tj. proučavanje ove neprekidne sukcesije, razmatrane u či­ tavom čovječanstvu. Da bi na odgovarajući način učvrstila ideje, važno je prethodno uspostaviti, neophodnom naučnom apstrakci­ jom, slijedeći odličnu vještinu koju je Kondorse pametno zaveo, nužnu hipotezu jednog jedinog naroda prema kojem bi se idealno iznosile sve uzastopne društvene promjene koje se stvarno posmatraju kod različitih naroda. Ova racionalna pretpostavka se mnogo manje udaljava od stvarnosti nego što se to obično pretpostavlja: jer, sa političke tačke gledišta, pravi nasljednici ovog ili onog na­ roda su sigurno oni koji su koristeći i nastavljajući, njihove počet­ ne napore, produžili njihove društvene napretke, bilo kakvo da je tlo na kojem žive, i čak rasa od koje potiču; jednom riječi politič­ ki kontinuitet naročito mora regulisati sociološko nasleđe, mada jedinstvo djelova mora, uostalom, krajnje uticati, u oubičajenim slučajevima na ovaj kontinuitet. Ali bez preduzimanja ovdje jednog takvog ispitivanja, rezervisanog prirodno za jednu posebnu raspra­ vu, gdje bi ideja nacije ili naroda bila direktno podčinjena pozitiv­ noj analizi, dovoljno je za naš cilj upotrijebiti, obično, predloženu hipotezu, kao prostu naučnu vještinu čija korisnost nije sporna. Tako postavljen pravi opšti duh dinamičke sociologije se sa­ stoji u shvatanju svakog od ovih uzastopnih društvenih stanja kao nužnog rezultata prethodnog, i kao neophodnog pokretača sljede­ ćeg, po sjajnom aksiomu velikog Lajbnica: »Sadašnjost je gro bu­ dućnosti«. Nauka ima od sada za cilj, u tom pogledu, da otkrije stalne zakone koji upravljaju tim kontinuitetom i čija cjelina od151

već moguće u jednom dosta velikom bro­ ju slučajeva dok se za ostale treba nadati. ukoliko su bar završiva bitno metafizička osporavanja. u od­ nosu na statičko stanje. i pošto. posmatrano kod ra­ zličitih i nezavisnih populacija. društvena di­ namika proučava zakone sukcesije. malo oštrije korake. već prethodno dokazao neophodno postojanje socioloških zakona. u najtežem i najnesigurniijem slučaju. tj. nekorisno formalno insistirati ovdje na nužnosti koja je mnogo bolje ocijenjena i mno­ go manje sporna. dopunjujući posmatranje bilo bi lako konstatovati. od svih ostalih škola ljudske spekulacije. što ne mora ostaviti ni najmanju razumnu sumnju na neophodnu spo­ sobnost jedne takve filozofske kombinacije da na odgovarajući na­ čin zadovolji dvostruku osnovnu potrebu savremenih društava. s druge strane neprekidan red različitih stanja društva se ni u kom pogledu ne vrši. bez ikakve moralne ocjene. jednu koncepciju. niko ne može više osporiti stvarnost jed­ nog kretanja. ne obazirući se na svako sistematsko miš­ ljenje. već sa toliko naivnosti. 153 . s jedne strane. ovih neprekidnih promjena. jer se naročito. bilo kakvo da je. isključivo svoj­ stven sociologiji. koje duboko osjećaju oni isti koji ga proklinju.ređuje glavni put ljudskog razvitka. moralno mišlje­ nje koje se ο njoj formira. bar u principu. uostalom. uostalom. gdje srednja brzina ove osnovne progresije izgleda svima znatno ubrzana. ne u analizi starosti. naročito životinjskog. sam. ali stalna akumulacija. je neprestalno dovoljan 152 da dozvoli da se opaze. uostalom biti sponta­ no mišljeni u istorijskom dijelu ove knjige. dok društvena statika traži za­ kone koegzistencije: tako da opšta primjena prve bude u pravom smislu snadbijevanje praktične politike istinitom teorijom progre­ sa. prenijevši je zauvijek iz polja adealnosti u polje stvar­ nosti. ukazujući na prvu klicu ovog razmišljanja je veoma zgodan da opiše čisto spekulativ­ nu namjeru koja najprije mora prethoditi njenoj stalnoj upotrebi. postojati danas samo ο stalnom pod­ činjavanju ovih velikih dinamičkih pojava nepromjenljivim pri­ rodnim zakonima. Jednom riječi. da će se kasnije razum­ jeti. Očigledno je. Ovaj red predstavlja. što je. da jedan ta­ kav apstraktan pojam. ne upotrebljava­ jući ni jedan jedini put riječ usavršavanje. bez sumnje. redom. Ali. za što svako može ovdje lako naći karakteristične primjere. kao nužno potčinjenog nepromjenljivim prirodnim zakonima. ma da komplikovanijim. bilo kojih pojava. pojave izbjegavanja tobožnje glavne teškoće koju pozitiv­ na filozofija spontano odstranjuje. to je spora. i naročito. neposredno započeta već tri vijeka. svoj pravi ekvivalent u biolo­ giji. nije uopšte. opštem stanovištu pozitivne filo­ zofije. zamjenjujući ga uvijek prosto naučnim izrazom razvoj. U jednoj epohi. Dakle. u isto vrijeme kad druga spontano formira teoriju poretka. osnovna borba. koji bi dozvolio da se odstrani kao štetna tako uznemirujuća kontroverza ο ljudskom usavršavanju. po mom mišljenju raspraviti čitavu socijalnu fiziku. prema pro­ učavanju ljudske prirode. koji označava. vladaju danas samo u sistemu dru­ štvenih proučavanja: radi se najzad ο tome da se isključe iz ovog posljednjeg područja. po prirodi stvari. u bilo kom po­ gledu da se razmatra društvo. uobičajen tok našeg individualnog života. koja je. uglavnom ne bi dozvoljavao nikakvu raspra­ vu niko ko se direktno nalazi na . uslov koji se još veoma rijetko ispunjava. kao potčinjenu prirodnim. ponovo nalazi. čije trajnje u jednoj generaciji mora redovno odvojiti razli­ čite. Zatim treba priznati da nužna zavis­ nost različitih društvenih stanja. što mora naročito proizaći iz osnovne koncep­ cije društvenog kretanja. postojanje društvenog kretanja. odbacujući štetne i iracionalne kontroverze ο poštovanoj zasluzi ra­ zličitih uzastopnih stanja. takode pozitivnim zakonima. Ako se uopšte ne treba plašiti padanja u metafizičko prenemaganje. kao što ću to neposredno objasniti na kraju ovog poglav­ lja. na sasvim različiti način. naj­ starije slike ljudskog života konstatuju. i čija će premoć morati okončati zaista ovu jalovu diskusiju. da su ove sukcesivne promjene pod­ činjene određenom redu. dinamičkih zakona u pravom smislu. uprkos njegovoj krajnjoj kratkoći. Ovaj veliki pojam društvenog niza. nadmoćnija nego što to može biti u biološkoj filozofiji. samovoljnim redom. obrazuje u političkoj filozofiji. veoma malo vidljive. čije je racionalno objašnjenje. nego jedino u shvatanju osnovnog organ­ skog niza. u proučavanju individualnog života. dakle. gdje biolozi od njega imaju sa­ da stalnu korist u komparativnoj analizi različite starosti organiz­ ma. čak nehotično. čak. koje malo po malo obrazuju društveno kre­ tanje. bilo za nauku. teološka i metafizička filozofija. istina. Budući da sam. ili čak za samu metodu. Pošto je. Racio­ nalna kontroverza može dakle. Prognane zauvijek. u našem vijeku. in­ teresantno svjedočenje. ili ne pribjegnemo mističnoj moći metafi­ zičkih entiteta. stalnim obnavljanjem odraslih vrše u politici osnovne i najznatnije promjene. na jedan vrlo sličan način. neke znatne promjene koje su proizašle iz različitih pogleda u društveno stanje. U svako vrijeme i na svako mjesto. sem ako ne upotrijebimo teološku vješ­ tinu stalnog proviđenja. umjesto da njime upravljaju bilo koje volje. Po jednoj takvo definiciji društvena dinamika se direktno pred­ stavlja sa jednim pravim naučnim karakterom. od kojih će glavni. treba dobro posmatrati sva­ ku nužnost ove velike stalne pojave. one koje podnosi sama individua mogu biti najčešće. po svojoj prirodi. značajnu postojanost koju bit­ no izražava tačno poređenje paralelnih razvoja. bilo bi. kao što sam naveo biće lako. i da on već postoji. neospornu opštu činjenicu. postepena. individualni slijed godina. Ovaj naučni pristup. što. između pozitivnog i teološko-metafizičkog duha. i ο čemu. od zakona svih drugih. da bi se ograničio na proučavanje zako­ na njihove stvarne sukcesije. Nema zaista tu druge intelektualne alternative: je­ dino će se na kategoriji društvenih pojava morati završiti stvarno. od sada neosporno.

mogli su mnogo olakšati ta razmatranja i utisnuti im. mora pri155 . ukazujući na glavne zakone ove nužne sukcesije. ukoliko se primjenjuju na napredniju civilizaciju. više ili manje bliske. kao što ćemo to konstatovati kasnije. stalnom racionalnom razčlanjivanju. kojima su obično ti napreci veoma eks­ kluzivno dodijeljeni. u važnim i različitim slučajevima da će. prije njihove. kao što će to istorijski dio ove knjige spontano pokazati. Sto se tiče onog dijela ovog velikog kretanja koji izgleda danas najmanje podvodiv pod prirodne zakone tj. po­ litičkog kretanja u pravom smislu. Dakle. društveno kretanje. priznati. kad se razmatra najprije cjelina opšteg kre­ tanja čovječanstva. Da­ kle. sadrže uglavnom. glavne napret­ ke rezervisane za svaku epohu. bilo poseban ili kombinovan. istorijsku analizu kad joj moramo neposredno pristupiti. i iz isključivo spored­ nih razloga. svako je ipak u njima mogao spontano konstatovati brojne primjere koji se ne mogu od­ baciti. Svi. koji se naizmjenice razmatraju kao fizički. uostalom. i čak svake generacije. može biti korisno potčinjena. kao što to istorija često potvrđuje. Vid­ ljivi izuzetak koji se odnosi na lijepu umjetnost dobiće. naročito. bilo koji djelovi ljudske evolucije. in­ telektualni i najzad. jer se. uostalom. bi­ lo u onom što se odnosi na vlastiti razvoj svake posebna nfiuke. od najstarijih istorijskih vremena do naših da­ na. onaj koji je najviše uticao na opšti napredak sa­ stoji se bez sumnje. jedno ra­ cionalno objašnjenje. i prema tome značajniji. svom nužnošću. koji su morali međutim ima­ ti samo jedan organ. utoliko ukoliko je manje spriječena i naprednija od svake druge i koja u tom svojstvu mora služiti uvijek kao glavni vodič. zakoni društvene dinamike moraju nužno biti utoliko jas­ niji ukoliko se odnose na veće stanovništvo. sa istom sigurnošću. da osnovni zakoni postaju takođe. što povezuje neposredno između tih aspekata sve parcijalne dokaze koji se mogu dobiti riz stvarno­ sti ovog naučnog pojma. da su se različiti politički sistemi zaista istorijski smjenjiva­ li. ot­ voreni za druge ishode. u spontanom determinisanju potpunog raspada sistema. upućujem čitaoca da najprije primijeti da. da bi odmah biva racionalno ovlašćena da unaprijed proširi isti princip na sve ostale društvene aspekte. ove nužne sukcesije. gdje sporedni neredi imaju manje uticaja. spontano u našem neposrednom proučavanju socijalne dinamike. čak i sumar­ nom. od početka. Da bi bolje razvili. jer je tako dovoljno da bude konstatovana u nekom pogledu. u neprekidnom razvitku naučnog duha. bilo u kom pogledu da se on razmatra. Ona mora utoliko više postojati za vrijeme kretanja koje bi bez nje završilo. razmatranje jedne takve povezanosti uprošćava i učvršćuje is­ tovremeno prethodna dokazivanja nužnog dinamičkog poretka. na početku ovog djela. kao što ćemo to vidjeti na svom mjestu. ovaj neophodan prethodni osje­ ćaj ο nužnom postojanju pozitivnih zakona u socijalnoj dinamici. Treba. bar kao i u svakom drugom slučaju. ali korelativnih osnovnih aspekata ljudske eg­ zistencije. ili na uzajamni uticaj različitih grana prirodne filozofije. počev od prvih radova Talesa i Piragore do radova Lagranža i Bišaa. prateći odličan sumaran ekspoze. na nekom sličnom opisu. U izboru i korišćenju ovih različitih pro­ vjeravanja. Moglo se dakle tako već uvjeriti. da bi se olakšalo prethodno posmatranje. nužno proisticati uvijek iz stanja koje je neposredno prethodilo: tako da se genijalni ljudi. čiji je prirodni napre­ dak. Principi ko­ ji su prije postavljeni. ο glavnom razvitku našeg uma i ο opštoj hijerarhiji nauka. slijedeći jednu povezanost koja je veoma racionalno značajna. na naj­ jasniji način pokazujući više eminentnih duhova potpuno spremnih 154 da istovremeno izvrše najveće otkriće. biće lako konstatovati da su se različiti koraci stalno vezali za određeni poredak. koji je. veoma slična posmatranja mada komplikovana i teže procjenljiva. koja je najneodbacivija i koja je najkarakterističnija od svih. kao naročito dinamičkom. uglavnom. u tom po­ gledu. zbog njihove nestašice. kao u meha­ nici. jedna takva pojava uprkos svom ne­ promjenljivom nužnom jedinstvu. i naročito posebnih stanja ljudskog uma. Bilo bi sigurno suvišno zaustaviti se ovdje. nadam se potpuno dovoljno da spriječi od sa­ da zdrave duhove da vide u ovom važnom slučaju jednu vrstu oz­ biljnog prigovora protiv pravilne cjeline nužnog i neprekidnog kre­ tanja čovječanstva. koje se još shvata kao da ga samovoljno regulišu odgovarajuće snažne volje. intelektualne evo­ lucije. redom koji je tačno utvrđen. politički aspekti. uglavnom. moralni. imati u vidu ovdje. svako će moći. koja je komplikovanija ali i manje sa­ movoljna od ijednog prirodnog zakona u pravom smislu riječi. u velikom stepenu. u tom pogledu. u sličnu misao. pokazuju. po prirodi stvari. koja će moći zatim uprostiti. kao što sam već na to ukazao u odnosu na statičke zakone. različitih. koji su. čije bi prethodno tačno poznavanje moglo na neki način dozvoliti jednom dovoljno informisanom umu da pred­ vidi. Glavni dio ove evolucije. veliki napreci svake epohe. realizacije. tako da se ne plašim da ga unaprijed predstavim kao još neizbježniji od reda različitih opštih. danas dovoljno očigledan. čitaocu će korisno pomoći osnovna solidarnost koja je već dokazana za statičko stanje izme­ đu svih različitih društvenih elemenata. neizbrisivu ra­ cionalnost. početkom prošlog vijeka dao sjajni Fontenel. me­ đutim. utoliko neumaljtiviji. u vezi sa umjetnošću u pravom smislu. u prve tri knjige ove Rasprave. sa nekih od ovih pret­ hodnih tačaka gledišta. najprije nejasno i neodređeno.Mada se osnovni zakoni društvene solidarnosti naročito potvr­ đuju u ovom stanju kretanja. Da­ kle nijedan obrazovan čovjek ne može danas sumnjati da u ovoj dugoj sukcesiji napora i otkrića ljudski genije nije uvijek slijedio tačno određeni put. samo kao pravi organi jednog predodređenog kretanja. Mada istorijska razmatranja mogu biti slučajno opisana. Ja se moram ovdje ograničiti na citiranje.

na je­ dan isto neodbaciv kao i spontan način. koje su proizašle iz bilo kojih in­ dividualnih uticaja. ne bi ovdje bilo mjesta da se pozitivno porede ni sa ikakvim direktnim osjećajem. zbog svoje velike komplika­ cije. uzimaju mal. Očigledno je. upravljajući više individualnim poremećajima mora biti još neizbježnije preddeterminisano od drugog. pojmovi pozitivne politike. jer ono. dakle. ma kako korisna mogla biti ova striktna naučna strogost. kao isključivo slu­ čajna i sporedna. takoreći. ne izjašnjavajući se nipošto ο famoznom pitanju usavršavanja čovječanstva. u biologiji or­ ganski niz koji je. s druge strane. na primjer. bez obzira na sva razmatranja ο usavršavanju. Saglasno mojim prvim napomenama. s krajnje naučne tačke gledišta. u ma kojoj nauci. jednim odgovarajućim poboljšanjem. ne prestajući ipak da korisno slijedi svoja 157 . Pošto je tako bezpovratno odbacila ovaj neiscrpan tekst dječ­ jih deklamacija ili sterilnih rasprava. komparativno razmatrana sa različitih dru­ štvenih aspekata. sa oni­ ma koji joj odbacuju osnovne pojmove. u različitim pogledima fizičkom moralnom. intelektualnom i na kraju političkom. postaviti nerješivo i nerazumljivo pitanje sreće koje je uzajamno svojstveno različitim životinjskim organizmima. na koji mu moram ovdje ukazati. na primjer. u stvarnosti. kao što smo na to ukazali neposredno rasprav­ ljajući ο osnovnim granicama društvene akcije. unaprijed brisati. uk­ ratko. utoliko više nužno podređena vrhovnim zakonima prirode. razmatranje. koja bi zaista morala vladati u jednoj metodskoj raspravi. da se čovječanstvo neprekidno razviia poste­ penim tokom svoje civilizacije. kad se. čak i pre­ ma samim prethodnim objašnjenjima gore naznačenim. jedne teorijske. da ove postojeće sposob­ nosti. samim izvođenjem ovog složenog proučavanja ljudske evolucije. ni čak sa ikak­ vim racionalnim putem: društvene situacije u odnosu na individu­ alnu sreću. po prirodi stvari. Ovo dvostruko stalno nadam se. druge praktič­ ne. baš i kad se ona mogu javljati. ali neposredno. slično spe­ kulativno raspoloženje mora čak neposredno preovlađivati u čita­ vom nastavku ove knjige. ovu čuvenu filozofsku prepirku. poslužiti za prirodan prelaz na racionalno promišljanje opštih granica političke akcije. pozitivna analiza nejasnog aktuelnog pojma ljudskog usavršavanja. predstavlja zaista. Ali. jedna takva ravnoteža teži uvijek da se spon­ tano uspostavi do izvjesnog stepena. ili jednim pravim napretkom. uostalom. ova koncepcija. gdje se nepravilnosti. koliko praznu. i od ko­ jeg ga ne mogu osloboditi da bi mogao korisno da prati proučava­ nje sadašnje knjige. i po­ što. bez koje ne može posto­ jati ni jedna prava društvena nauka. toliko štetnu nejasnu metafizičku kontroverzu ο porastu sreće čovjeka u razli­ čitim periodima civilizacije: što spontano eliminiše jedini guvni dio pitanja na koje bi bilo zaista nemoguće dobiti ikakav stvaran i stalan pristanak. gdje lični genije sigur­ no vrši više uticaja. mogućnost da se sažeto opiše ovdje pravi opšti duh dinamičke sociologije. Dakle. prateći stalnu harmoniju i prema nepromjenljivim za­ konima evolucije. mora snabdijevati nužnu primi­ tivnu osnovu čitavog sistema socijalnih koncepcija: tobožnja pre­ moć ove diskusije bi se našla od tada neopozivo procijenjena iako indirektno. moraju. političko kretanje kao veoma samovoljno. Svako filozofsko pitanje koje bi motivisalo krajnju ekvivalenciju između dvije ideje razvitka i usavršavanja. u kojem moraju od sada biti shvaćeni svi. nema je više nego. jednim sve širim i pravilnijim vršenjem sve potpuniji polet u opštim granicama koje nameće osnovni organizam čovjeka. mora biti. ne sumnjam da on neće biti konačno potvrđen produbljenim istraživanjem teme. uglavnom. Zbog toga smatram korisnim da ispitam sada. s jedne strane posmatra naučno kretanje kao pod­ činjeno pozitivnim zakonima. ili različitim polovima svake vrste. Dakle. naročito što se tiče istaknutih spo­ sobnosti naše prirode. moram takode obavijestiti čitaoca da glavna evolucija čovječanstva. danas. Ma kako paradok­ salno mogao danas izgledati jedan takav princip. moram međutim ovdje u prvoj racio­ nalnoj skici dati stvarni značaj različitim temeljnim objašnjenjima koja može zahtijevati sadašnje filozofsko stanje. čije je čitavo približavanje sigurno nemoguće: toliko bi vredjelo. ma da se nauka može lako uzdržati od direktnog rješavanja jedne takve praktične sumnje. prirodno. ali najprije komparativno umrtvljene.. Dilo bi mi lako Ί dj kraja istrajem u jednom takvom raspoloženju. ma kojih. najneosporniju stvarnost: nema nikakve moguće diskusije sa onima koji tu stvarnost ne poznaju. tj. sve slučajne uticaje. Pošto sreća svakoga traži dovoljnu harmoniju iz­ među ukupnog razvoja njegovih različitih sposobnosti i čitavog si­ stema. a s druge. ukoliko se odnosi na slože­ nije pojave. Sto se tiče filozofske koordinacije cvih pret­ hodnih djelimičnih dokaza. kakva nedosljedna iracionalnost postoji tu. Razum­ ljivo je tako. ona će nam. okolnosti koje upravljaju njegovim životom. ne dozvoljava. kao. uostalom filozofski ekvivalent sociološkog niza. treba ovdje naj­ prije da nam neopozivo udalji. uglavnom. koje je primjenljivo na sve socijalne aspekte moći će sa rastućom energijom. potvrđuje se sada. čije kombinovanje nije ni malo ravno­ dušno prema nauci. voditi jasno čitao­ ca u preliminarni rad.rodno izraziti i kasnije ojačati u mjeri u kojoj traje i prevazilazi. svodi se dakle sada na izjašnjavanje da ovaj očigledni razvitak mora biti posmatran kao da je nužno praćen. zbog i rac'oralnih preo­ kupacija naše političke filozofije. ograničavajući se na proučavanje neospornog stalnog razvoja čovječanstva koji je njen pravi naučni predmet. da opstoji druga glavna ideja do isključivo naučna misao stalnog razvoja ljudske prirode koja se razmatrana sa svih različitih glav­ nih aspekata. potpuno odbacujući tu is­ forsiranu kontroverzu. po ma­ lo. koja izgleda danas. bilo koji. Duh koji je veoma relativan. i ma kako. na odgovarajući način upotrijebljeno. suviše dje156 tinjasto hvaljenu.

u izvjesnom stepenu. što bi danas bilo teško osporivo. Ishod je skoro uvijek. Potrebno je da jedna takva tendencija ka neprekidnom poboljšanju ljudskog položaja bude veoma spontana i duboko neodoljiva da bi se mogla održavati uprkos velikih grešaka naročito političkih. naročito kod manje razvije­ nih organizama. oni su bili do sada shvatani i nastavljani na jedan premalo ra­ cionalan način da bih iskreno vjerovao da im se već može dati pravi naučni značaj. na sve sofističke deklaracije: to je stalni i neprekidni porast ljudskog stanovništva na čitavoj površini ze­ maljske kugle. međutim. na primjer. ο njihovom pretpostavljenom poboljšanju. sa svakog. ovaj postojani progres. razvojem njegove civilizacije. ο nužnom uticaju jednog homo­ genog i stalnog vježbanja da se u svakom životinjskom organizmu. ali kasnije znatnijim granicama. iako je prolazna dezorganizacij a ovdje morala dublje poremetiti glavnu evoluciju. 158 159 . međutim. mora težiti da ih postepeno ublaži. mogu postati uz odgovarajuće vaspitanje i skup povoljnih situacija. čini mi se. u svim različitim glavnim aspektima naše prirode. naročito u moralnom pogledu. nasuprot. zaista. slučaj intelektualnog raz­ voja. što je mnogo manje procjenjivo. koji predstavljaju ogromnu većinu. dvostruko rastuće poboljšanje. mada veoma sumarna. uostalom. jedna vježba. à fortiori. biti naročito mijenjane pod uticajem socijalne evo­ lucije. uvijek podrazumjeti da će se. bilo kojeg aspekta. bar u najvažnijim slučajevima. naprotiv. stalno ima za posljedicu. koji je najkontroverzniji u naše vri­ jeme. pod uslovom da poređenje bude uvijek uspostavljeno koliko god je moguće. ne­ ma sumnje da se poboljšanje produžava. sa stanovišta prave biološke filozofije. Čak u revolucionarnom dobu. njihov manji relativni intenzitet. usavršavanjem koje je proporcionalno najizraženijim i. Ma da intelektualne sposobnosti mora­ ju. uprkos svim preduzetim predostrožnostima: što bi. uzeti veoma rano. predstavljalo snažan motiv za odlučivanje u predloženom pitanju. ipak. čini mi se racionalno nemoguće. umjesto izolovanog naroda. U moralnom pogledu. kao i za ovaj razvoj veoma razmatrati čitavo čovječanstvo. bilo stalnim ublažavanjem naših običaja. prema odgovarajućem direktnom izvođenju jednog ne­ ophodnog naučnog ispitivanja. a više zgusnuta. nastavak ove knjige neće. jed­ nim opštim. u kojem su. oklijevati da ovdje izjavim. a naročito kod čovjeka. što je očigledno. kao neizbježno podči­ njene. ma kako da su ovi oblici iskustva bili obično inspirisani najpametnijim i najdobroželećim namje­ rama. mi izgledaju isto tako neodbacivi kao i samo kretanje iz kojeg proističu: samo ipak pod uslovom da ne prestaju da se shvataju. proizvede organsko usavršavanje pogodno da bude postepeno učvršćeno u potomstvu. u osnovnoj kon­ stituciji čovjeka me ovlašćuje da zaključim. Ovako postavljen ljudski razvoj mi izgleda da. kao što sam to objasnio gdje treba. a da je ipak is­ kustvo još nije dovoljno izrazilo 1 jedna najveća prirodna sposobnost za kornbinovanje duha kod veoma civilizovanih naroda. u našim odgovarajućim sposobnostima: izraz svojstven usavršavanju odgovara naročito ovoj drugoj osobini pro­ gresa. drugim posebnim. uprkos tobožnjem političkom nazadovanju koje se dodjeljuje srednjem vijeku. ne samo u fizičkom i in­ telektualnom pogledu. koji se ne može odbaciti uprkos njegovih og­ romnih i očiglednih pretjerivanja. Jedna opšta činjenica koja se ne može odbaciti dovoljno od­ govara. što odmah odstranjuje nestvarnu kon­ cepciju jednog neograničenog usavršavanja.slobodna spekulativna istraživanja. ili. na najeksplicitniji način. ne manje vježbanim sposobnosti­ ma. koje u svako vrijeme mogu apsorbovati ili neutralisati najveći dio naših različi­ tih snaga. Treba. u neku ruku. Sa prve tačke gledišta. manje po­ magana. eventualne kasnije revizije jednog takvog filozof­ skog suda. za ovo poboljšanje. u prvom smislu. da ovo stalno pobolj­ šanje. kod organi­ zama srednje inteligencije. ostaviti nikakvu sum­ nju. dovoljna su ovdje da se jasno utvrdi da stalni razvoj čovječanstva može biti 1 Cesto su preduzimani preventivni pokušaji da bi se odlučilo da li mladi divljaci. ma koje kulture. poslije jedne dovoljno duge perzistencije. iako individue u njoj zadovoljavaju mnogo bolje sve svoje fizičke potrebe. osnovnim ograničenjima. Mada najgori instikti nužno nastavljaju da postoje mijenja­ jući samo svoje manifestacije. Sto se tiče drugog aspekta pitanja tj izvjesnog postepenog i veoma sporog poboljšanja ljudske prirode. Ova različita objašnjenja. ma da do sada ma­ lo poznatim. koja nauka može kasnije opisati. nego uglavnom i u moral­ nom pogledu. i naročito. što je isto. najmanja sposobnost kod manje naprednih naroda. i zaista ostvari. ukazivao na jednu. čini mi se. rastuću prodominaciju najplemenitijih sklonosti naše prirode. nego isto tako. nadam se. i nji­ hovo rastuće regulisanje sigurno će učiniti da nehotično učestvuju u održanju dobre socijalne ekonomije. neodoljivu tendenciju. prema napret­ ku nauka i vještina. bez sumnje. da se ovdje ne prihvati do izvjesnog stepena prin- cip slavnog Lamarka. Ali. ne samo u osnovnom položaju čov­ jeka. tako sposobni za naš društveni život kao savremeni Eviropljani. Razmatrajući naročito zbog jednog tako osjetlivog pitanja najkarakterističniji slučaj tj. ne može se. kao i ovaj razvoj. ili najzad postepenim usavršavanjem društvenog organizma: u ovom posljednjem pogledu naročito. uprkos više izraženom neskladu između političkog sistema i opšteg stanja civilizacije. odbiti da se prihvati. ne mogu međutim. takoreći. nezavisno od svake. nemam potrebe nipošto di se ovdje zadržavam da bih pokazao očigledno poboljšanje kojem je socijal­ na evolucija izložila spoljni sistem naših uslova života bilo rastu­ ćom i pametno vođenom akcijom u okolnom svijetu. između individua jednog ana­ lognog cerebralnog organizma. u veoma uskim. da se ponovo vraćaju spontano divljem životu. napreci bili uglavnom poli­ tički. niročito mi izgleda neosporno da postepeni razvoj čovječanstva teži da dredi stalno. izuzev.

Isti princip mora. postaje ovdje prirodno neophodan dodatak potpuno sličnoj intelektualnoj sposobnosti koja je ovdje gore utvrđena u odnosu na statičku so­ ciologiju: jedna je za napredak ono što je druga za poredak. ova racionalna sposobnost ne isključuje nikako kao što sam to već utvrdio. jer on odmah izražava običan sponta­ ni polet. ovdje. Nijedan razuman čov­ jek ne bi mogao od sada poricati najprije postojanje sličnih grani­ ca. kao što sam to objasnio. veoma. umjesto da im se poglavito pripišu društveni progresa. u svakoj eposi. uglavnom na­ pustiti. po meni. apsolutan i neograničen. još daleko od toga da budu u naše vrijeme dovoljno ispravljene. Ako različiti društveni elementi ne mogu ni­ kako na duže da održavaju spontano između sebe ovu univerzalnu harmoniju koja je prvi princip stvarnog poretka. koja moraju ovdje. a da se ne obzire na njihovo stvarno određivanje. postepeno usavršavanje. i koji. ništa više u jednom nego u drugom slučaju. čiji ra­ cionalni pojam mora naročito odstraniti odmah danas idealan duh. naučnoj ili praktičnoj. Pošto. kao što će to. ili njihova cjelina. mogućnost. ni stroga osuda. ni na koji način ne isključi. unutrašnjih ili spoljašnjih. Završavajući ovdje sa sumarnim opisom ove prethodne kon­ cepcije ljudskog razvoja. To bi značilo. potpuno suprotnu ukupnim razma­ tranjima. Naše vrijeme ne traži više ni najmanje racionalno opovrgavanje sličnih koncepcija. statičkih ili dinamičkih. i čak. koja predstavlja pravi predmet svake di­ namičke sociologije. koja omogućava da se bolje poštuje. u okviru od­ govarajućih granica. tim više motivisano. prost nužan nastavak ovog spontanog reda koji proizilazi iz nepromjenljivih prirodnih zakona za sve moguće pojave. ο čemu sam se već dovoljno izjasnio u odnosu na socijalnu statiku. kad to slučaj zahtije­ va. bez sumnje. ali uzimajući uvijek prvi u njegovoj potpunoj filozofskoj širini. nadam se. bez ijednog. uvođenja novih sposobnosti. potpuno neosporno. da uvijek raz­ matra društveno stanje obuhvaćeno sa svih različtih glavnih aspekata kao da je bilo bitno tako savršeno u svakoj epohi da one sadrži odgovarajuću starost čovječanstva. sposobnosti koje sačinjavaju ukupnost na­ še prirode. pod zadnjom tačkom. koje su čak prestale da budu stvar­ no razumljive njihovim najodlučnijim pristalicama. direktno isključiti i ovu iracionalnu optužbu ο tobožnjem optimizmu u vezi sa ovim novim predmetom. stvarno usavrša­ vanje proizlazi naročito iz spontanog razvoja čovječanstva. kako bi moglo. kao što smo to već priznali za postojanje. pravo da se u so­ ciologiji prihvati nužna ekvivalencija ova dva opšta izraza. Budući da je u 160 161 . ono što je moglo biti. koji. Cjelina prethodnih razmatranja prirodno vodi ispitivanju os­ novne koncepcije dinamičke sociologije sa posljednjeg glavnog as­ pekta koji je izuzetnije sposoban da kao nijedan drugi neposredno manifestuje. i koji izgleda posebno odgovara naučnoj namjeni. ne mogu izbjegavati. pod čijom vlašću se ostvaruje njegova sadašnja evolucija. ovu pametnu naučnu popustljivost. Ovo prvenstvo je. na opštu sposobnost koju ona mora spontano proizvoditi. svom nužnošću. moram još upozoriti. u pogledu društvenih pojava. da budu toliko napredni koliko bi dozvolio čitav sistem različitih uticaja. pre­ ma ukupnoj situaciji? Ali. Drugi izraz nemajući uopšte takvo svojstvo. istorija ostala potpuno nerazumljiva. dragocjenu prednost da neposredno određuje iz čega se sastoji. u komparativnom proučavanju živo­ tinjskog organizma. ma kojeg. biti izraženija nego u ijednom drugom slučaju. pa ipak uvijek neizbježno zatvorena lizmedu nekih osnovnih gra­ nica. ne biti. stvarno usavršavanje čovječanstva. uvijek preegzistirajućah. lakše shvati prava istorijska povezanost do­ gađaja. koji srećom nije još pokvaren neracionalnom upotrebom. dakle. ni ο ma kojem upravljanju proviđenja. što. u bilo kom predmetu. nenamjernih ili čak namjernih. Radi se ο principu opštih granica. naziv razvoj ima. tako isto svaki od njih. pravi opšti duh svojstven pozitivnoj filozofiji. pod nadmoćnim uticajem metafizič­ ke filozofije. mogle dopustiti nikakve granice. ma koje političke akcije. i čak. Ima se. pripisati političkim mjerama u pravom smi­ slu riječi neshvatljivu snagu. dakle. naročito zbog pogrešne upotrebe koja se toliko vršila do naših dana.uvijek razmatran kao pravo. kao što ću to pokazati neposredno. kao što se to obično radi u biologiji. po svojoj prirodi. Ne radi se. u običnom ispitivanju društvenih pojava. iako su intelek­ tualne navike. a oba­ dvije nužno proizilaze iz istog očiglednog principa. učiniti. postepeno pomognut odgovarajućim gajenjem osnovnih. dosta određenoj. stegnute ispod njihove duge premoći. racionalno. Ova filozofska tendencija. sem ako neće da nastavi jednu ozbiljnu upotrebu antičke teološke hipoteze. čak i u praktičnom pogledu. a da se. bez sumnje. sigurno nije ovdje manje neobičan. To je uvijek za kretanje. vlada još obično sistemom socijalnih spekulacija. dakle. Jedno takvo filozofsko razmatranje teži samo da učini previdivim. prirodno. bilo prošlih ili savremenih. Ipak moram. ni naročito slobodna neposredna koncepcija najaktivnije ljudske intervencije. nametnuta ukupnošću položaja predmeta i bez čijeg postoja­ nja bi opšta pojava stalnog napretka očigledno postala neobjašnji­ va. bez ikakvog cjepidlačkog prenemaganja. tj. na početku ove lekcije. pravi filozofski karakter pozitivne politike. koji naročito razlikuje. mi ćemo morati. ο krajnjim uzrocima. njeno stvarno ostvarenje. i koji se samo mora mani- festovati na jedan manje pravilan ali jednako neizbježan način. bez koje bi. istrajati u korišćenju naročito prvog izraza. kombinovanu sa korelativnim sistemom ma kojih prilika. u svakoj epohi. nastavak ove knjige. iz ovog ne­ opozivog preimućstva relativnog stanovišta nad apsolutnim. zaista. neophodnost ma kojih od zabluda. u praksi. zbog njihove više zamršenosti. ud sada. usuđujem se to reći. čini mi se. koja predstavlja zakonodavca kao prost organ jednog neposrednog i stal­ nog proviđenja pod čijim uticajem se ne bi.

svaki državnik poslije dovoljnog vršenja političke vlasti. koje su im tačno uporedive kad sa podčinjene sličnim uslovima. prema filozofskom zakonu koji sam već dokazao u tom pogledu u prethodnim dvjema knjigama. kao što je pri­ rodno da se to najprije pretpostavi. i. a da se ne može nikada odrediti nii njihova sopstvena priroda. primijeniti i na društvene pojave.bilo kojem redu pojava. u svim vrstama poja­ va promjene odnose uvijek izričito na njihovu jačinu i na njihov sporedan način stvarnog izvršenja. uosta­ lom. odlučuje da zaboravi. ni zakoni harmonije. ukoliko je vlast šira. niti ih. poređujući ih. veoma uvjeren. zbog njihove velike komplikacije najpromjenljivije od svih. kao opšteg principa i čak kao jedine pot­ puno prihvatljive danas. gore već predviđenom. Ali. Neizbjež­ na postepena premoć stalnih uticaja. mogu sastojati neosporne promjene na koje su or­ ganizam i politički život. pod čijom potpunom moći se moraju vršiti takve pojave. stepenima što se tiče njene same brzine. određenim. i ljudske evolucije uze­ la najprije. bilo spoljašnjeg ili ljudskog. ništa ne može. čim se u njima bude zahtijevao isti način filozofiranja U čemu se. bez ikakve razlike između njih. i. ma kako neprimijetna najpri­ je mogla izgledati njihova moć. u stvarnom političkom životu. one se. ovaj neophodan princip pozitivne filozofije. bilo opšte ili posebne. bi. trebaće je. sa svom preciznošću koju sadrži priroda predmeta i koja zadovoljava stvarne potrebe. ovdje kao i drugdje. Sa ove glavne tačke gledišta. s kakvim pravom društvene pojave mogu biti jedine izuzete od ovog osnov­ nog ograničenja. tj. je danas dopuštena prema svim prirodnim pojavama. iako su promjene koje proizvode ma koji uzroci. sem ako se ipak razum mije mogao onda dovoljno braniti od spontanog zanosa koji tako često iz toga proizilazi. u čemu se sastoje ove glavne granice. u svakom pogle­ du. bilo statičkim ili dinamičkim. odmah razcrilo svaku ekonomiju stvarnih zakona predmeta. treba sada pokazati neophodnu sposobnost nove političke filozofije da sigurno odredi kao neposrednu i stalnu primjenu svog naučnog razvoja. uprkos snazi najšire saradnje kojom upravljaju najoštroumnije vještine. ali da. zbog toga. Treba u tu svrhu najprije procijeniti u čemu nepromjenljivi tok ljudskog razvitka može biti podstican od svih uzroka ma kojih promjena koji mogu biti na njih primijenjeni. koja se razmatra sa ma kog stanovišta. ali bez ikakvog. ijedan. bez kojeg prava društvena nauka ne bi mogla nikako postojati. prave pri­ rodne zakone razvoja čovječanstva: samo ako se. njen uticaj mora. posrednik. može biti potpuno preskočen. Ako dakle među različitim uzrocima promjena ljudska in­ tervencija zauzima isti rang proporcionalnog uticaja. uvijek nužno veoma ogra­ ničena. a zatim će se istražiti koji rang važnosti može zau­ zeti među ovim različitim mogućim promjeniocima voljna i prora­ čunata akcija naših političkih kombinacija: takav je razuman redosljed. u dovoljno razmatranje. koje je neizbježna posljedica samog postojanja prirodnih zakona. treba prethodno shvatiti društve­ ne pojave kao. svi sociološki zakoni sadrže. iznad prirode samih prom­ jena. uzdižući uzrok nereda iznad osnovnog uzroka. što ću objasniti posebno u sljedećoj lekciji. cjelina stalnih uzroka. Primijenjen na poli­ tički život. sa sličnim promje­ nama životinjskog organizma. Nema uticaja koji prouzrokuje poremećaj. suviše prirodno danas da bi bilo ikako osuđe­ no od filozofije. i čak više nego drugdje. sa tom jedinom razumnom razlikom. učiniti da budu neprirodne: isto je i u di­ namičkom pogledu. ni zakoni sukcesije? Ovo nerazumno čuđenje. one ostaju uvijek potpuno podređene osnovnim zakonima statike ili dinamike koji regulišu stalnu harmoniju različitih društ­ venih elemenata i stalnu povezanost njihovih neprekidnih promje­ na. pokazuje uopšte da. uprkos suprotnom prividu. jer ništa tu ne može biti promijenjeno. malo važan. obično. u pozi­ tivnom proučavanju društvene solidarnosti. naročito. u stvarnost tih neophodnih granica. dakle. tako nužno veće u redu političkih. svom nužnošću. jednom riječju. bilo unutrašnjih ili spoljntih. Ne insistirajući više na ovom očiglednom principu. granice promjena koje sa šire nego što čak dozvoljava sistem bioloških zakona u pravom smislu. poboljšati jedna tačna filozofska ideja ο pravoj bitnoj prirodi ovih stvarnih promjena. ili naročito astronomskih za­ kona. međutim. Kakve god da mogu biti varljive inspiracije ljudske oholosti. bilo bi očigledno nemoguće razumjeti. kao mnogo važnije. stalne ilii savremene. ma kojeg. da društvene 163 . koje nameće političkoj ak­ ciji ukupnost društvenih uticaja i kojima mnogo treba da pripiše uobičajen neuspjeh velikog dijela uzaludnih projekata ο kojima je on najprije potajno sanjao: možda bi čak ovaj osjećaj mogao biti utoliko potpuniji. prirodno. u statičkom pogledu. iluzije ove vrs­ te moraju sigurno izgledati oprostijije nego bilo kojeg drugog sa162 držaja. naravno. hemijskih ili fizičkih. različite moguće promjene se mogu samo sastojati u manje ili više izraženom intenzitetu različitih ten­ dencija koje su spontano svojstvene cjelini svake društvene situa­ cije. shvaćen po prirodi stvari u razmatranju prve tačke. jer je njegova nemoć da se bori protiv prirodnih zakona pojava mogla postati presudnija. dakle. bez toga da. Dakle. treba biti. da se. Može se. dakle biti zaista znatniji u prvom slučaju nego u drugom. ljudska akcija. ne bi mogle nikada uzdići. ni njihova glavna povezanost što. i: utoliko više. koji može učiniti da koegzistiraju. kroz svoje vlastito iskus­ tvo. što to ne može biti druga. Takva je prva naučna osnova za racionalna nadanja ο jed­ noj sistematskoj reformi čovječanstva. naročito osjetljivi. nesimetrični elementi koji kvare ni zbog čega. preokreta u glavnom redu stalnog razvoja. nego kod prostijih i manje promjen­ ljivih pojava. glavna evolucija čovječanstva mora takođe biti jedino shvaćena kao promjenljiva u nekim. iako je najčešće prikriven. ni u kom slučaju spriječiti ni proizvesti ove uzajamne tendencije.

ni­ je čak bilo dovoljno ispitano u biologiji. iz jednog razloga što je njegov stvarni značaj zaista nadmoćan. Sasvim je isto. i koje danas teži da neposredno spriječi svaki pra­ vi pojam socioloških zakona. još više. kojih se bez napora oslobađaju niže vrste živeći u jednom naprednijem društvu. nemoguće ozbiljno osporiti prema cjelini političkih observacija: njegova postojanost će se. dovedeni do toga da ne­ prekidno reprodukujemo sva glavna razmatranja koja dokozuju stvarnu podčinjenost društvenih pojava nepromjenljivim zakoni­ ma prirode: jer jedan takav princip zaista predstavlja samo strogu opštu primjenu jedne takve filozofske koncepcije. ni nikakve individualne superiornosti koja može na primjer. gdje je slučaj mnogo ma­ nje težak. osim toga. u svakoj epohi. na način koji se nikako ne mo­ že odbaciti ovu usku zavisnost samih najeminentnijih genija od savremenog stanja ljudskog razuma. odgova­ rajućim stanjem socijalne evolucije. za što bi ovdje bilo dovoljno navesti neki od brojnih primjera. ni obratno. uostalom. pretpostavljajući naravno kao stalne jednu sre­ dinu i jedan organizam. iz kojih bi one mogle proisteći treba samo tražiti da ja ovdje raspravljam pitanje koje sam pret­ hodno označio pod drugim aspektom. u ovom pogledu. bilo kojih. od Lamarkovih radova. ako ova komparacija nije još na odgovarajući način pripremljena tre­ ba takođe priznati da njeno sadašnje izvršenje nije uopšte važno za opšte ustanovljenje pravog duha pozitivne politike. ili različita mišljenja koja učvršćuju stvarno postojanje ovih neophodnih granica promjene. Svaki od osnovnih načina društvene egzistencije određuje neki sistem odgovarajućih običaja. naročito. Baš i kad ovo određenje ne bi očigledno bilo neumjes­ no u stanju rađanja nauke. spontane promjene koje se odnose na individualnu organizaciju. bilo u odnosu na soci­ jalnu statiku ili socijalnu dinamiku. da bude postavljen naučni princip koji karakteriše i ograničava promjene koje su kom­ patibilne sa prirodom društvenih pojava. u vještinama u pravom smislu. sa ovog stanovišta. na poseb­ ni Drincip veoma prirodne iluzije koji održava sada ovaj nehotičan sofizam kod istih onih koji vjeruju da su potpuno oslobođeni od teološke filozofije. to je jedino zbog neracionalnog preimućstva. uglavnom. prema glavnom hodu ljudskog duha. bili bi. čak i u pogledu moralnog razvitka naše prirode čiji je karakter sigurno regulisan. sam dovoljno pristupačan za našu intervenciju. ne može se nadati da će sociologija moći biti danas u tom pogledu naprednija. pripisuje. i čak. bilo zemaljske ili du­ hovne. Tako da mi izgleda kao da tri opšta izvora društvenih promjena proizilaze. Pošto je zdrava opšta teorija ovih granica promjene u biologiji još bitno u osnivanju. i. princip koji sam postavio. ma kakve da budu voljne pro­ mjene koje su rezultat obrazovanja. kojem bi ono moglo biti samo prost dodatak. Tako je to. bilo racionalnih ili eksperimentalnih. na prim­ jer. 2) klime. određeno razvrstavanje različitih uticaja izazivača promjena. Ako je u ovom po­ gledu izgledalo da ja naročito imam u vidu pravu političku akciju. koje joj se još.promjene mogu i moraju postati šire i raznovrsnije od običnih bio­ loških promjena. u čitavom preostalom dijelu ove knjige. mogavši imati društvene efikasnosti samo ako budu sag'as165 164 . kao što sam to napomenuo u slu­ čaju klime u prethodnom poglavlju. ma da on ima jednu ozbilju naučnu manu da unaprijed pretpostavlja. kao što sam to naprijed primijetio. ili sva­ kom drugom. odakle su očigledno proizašli. čak i sa političke tačke gledišta u pravom smislu. u kojima je on ozna­ čio princip. ma kakvi mogli biti pra­ vi i razlrčiti izvori ovih. mi­ slim. Uostalom. nehotično. jedno takvo razvrs­ tavanje mora imati danas utoliko manje praktičnog interesa uko­ liko je uticaj političkih kombinacija. nije moglo još biti potčinjeno nikakvoj racionalnoj elaboraciji. prema njihovom odgovaraju­ ćem značaju. ako se ovome žele dodati sve či­ njenice. nema nikakvog slu­ čajnog uticaja. zakoni metode bi bar primoravali da mu se odgodi neposredno izlaganje poslije ispitivanja glavnog pred­ meta da bi izbjegli neracionalnu konfuziju između osnovnih poja­ va i njihovih različitih promjena. obuhvaćene u svoj njenoj naučnoj širini: ne bi uopšte odgovaralo ovdje istraživati da li je njen relativni značaj zaista saglasan ovom redu nabrajanja. čija se zajednička fizionomija lako pronalazi kod svih individua usred njihovih karakterističnih razlika: postoji sigurno. jer glavno određenje. dovoljno. razvijati kasnije sponta­ nom upotrebom. promjena. U inte­ lektualnom redu koji je lakše danas ocijeniti. naročito od onoga od čega zavisi dopuna ljud­ ske akcije mehaničkim sredstvima. Ne bi se. 3) iz prave političke akcije. po obi­ čaju. Najzad. 1) iz rase. tj. čiji sam racionalni princip po­ stavio. Poslije ovog sumarnog naučnog ograničavanja opšteg polja so­ cijalnih promjena od nekih izvora. kao što sam to uradio. takvo stanje čovječanstva gdje najbolji urođenici nužno stiču navike surovosti. prenijeti u jednu epohu otkrića koja su zaista rezervisana za kasniju epohu. u jedno ili drugo ime. U vezi sa ovim zadovoljiću se da uka­ zem. od ova tri uzroka promjena. biće ga. prejudicirajući po­ grešnim zanosom-krajnji rezultat jedne tačke neposredne kompa­ racije. uglavnom da uzmemo sam« onaj koji se odnosi na usavršavanje različitih metoda istraživanja. Dakle. prema ukupnim prošlim objašnjenjima. moglo una­ prijed sumnjati. kao što smo to naveli u prethodnoj knjizi. Jedno takvo istraživanje bi bilo danas izuzetno preuranjeno. čije ispitivanje mora ostati rezervisano za kasnije. razmatrajući neposred­ no. bude opisan istinski opšti duh. Ali je dovoljno ovdje ο tome da. Ali. malo po malo. Istorija nauka potvrđuje naročito. Ova iluzija se sa­ stoji u tome da različite političke operacije. i zato će se nuž­ no ka njemu morati upraviti opšta pažnja. kao što će to neposredno potvrditi istorijska analiza kasnije. Jer je.

čak i u ovom slučaju. bilo koja vlast individue nad rodom je uostalom realno podčinjena ovim opštim granicama. Naročito tako politička vještina može naj­ zad početi da dobija ispravno sistematski karakter. onako kako sam to pokazao u mom spisu iz 1822. iz toliko različi­ tih razloga. Ova. Bonaparte. dakle. mogla imati prave društvene efikasnosti. Neodređene intelektualne navike koje još preovlađuju u poli­ tičkoj filozofiji mogle bi danas veoma dovesti. kakva god da može biti lič­ na vrijednost najmoćnijeg čovjeka. Ipak je sigurno da gore postav­ ljeni princip u vezi sa racionalnim granicama političke akcije. u jurenju za preu­ ranjenim poboljšanjima. u kojim najviša politička vlast nije mogla ostaviti skoro nikakav duboki trag najenergičnijeg i naj­ bolje podržanog razvoja. bilo u odnosu na poredak ili na progres. nego što bi to mogao biti spontano. nji­ hov jadan prividni trijumf duguje samo jednom spontanom sta­ nju koje je određeno cjelinom odgovarajuće društvene situacije. koji teži uvijek da prevlada i čije tačno poznavanje dozvoljava da se unaprijed uredi prirodna premoć. Pos­ tupajući tako očigledno se zanemaruju brojni i karakteristični slu­ čajevi. bez sumnje. bez ikakve moguće stalne intervencije. naša. samo oslanjajući se direkt­ no na odgovarajuće tendencije političkog organizma ili političkog života kako bi pomogla oštroumnim vještinama spontani razvoj.. U svakoj vrsti kao što sam to utvrdio od početka ovog djela. precjenjivanje stvarnog značaja jedne takve vještine. promje­ na koje zavise od sistematizovane političke akcije. kome prost narod pripisuje druš­ tvenu aßciju. pošto je prirodna saradnja. ipak izjalovila. glavni oportunizam uvijek sačinjava glavni uslov svakog velikog i trajnog uticaj a. presudniji obrnuti slučajevi. a ona je proizašla iz naše intelektualne anarhije. kao što to svjedoče neodbacivi primjeri Julija. pomoću sličnih procjena. na najneosporni]i i najtačniji način. pravu fundamentalnu tačku kontakta između društvene teo­ rije i društvene prakse. do potpunog neshvatanja praktičnog značaja jedne nove nauke koja bespovratno razbija. itd. i u svakom društvenom pogledu. U društvenom organizmu. i naročito. na­ suprot tome. može uopšte tu ostvariti uglavnom samo promjene koje su saglasne njihovim sopstvenim težnjama. mogao je biti vođen do sada odličan instikt genijalnih ljudi. ma koja politička intervenci­ ja bi. u pogledu glavnih društvenih zabluda koje su derivati moralne raspuštenosti. samo tako bi se. čak i onda kad se samo radi ο posljedicama koje je naj­ lakše proizvesti. istovremeno. već serijom oscilacija. zaista. naznačavajući čak glavne prepreke ko­ je su pogodne da se prebrode. liče na preuranjene ili nepromišljene posmatrače koji kao da su proizveli ono što može jedino bitno odrediti. Jer. predviđanje je pravi izvor akcije. mogao dokazati jedan preobražaj sličan onom koji se danas dešava u me­ dicinskoj vještini. ni na koji način osloboditi od neposredne i djelimične procje166 ne odgovarajuće situacije. jedna spontana ali malo jasno evolucija. koje najčešće vladaju njihovim umom. umanjujući ove oscilacije i manje ili više nesrećna lutanja koja im odgovaraju. kao i u naukama. kojima istorija obiluje. toliko precizno koliko je mo­ guće.ne sa odgovarajućim težnjama čovječanstva. nažalost mnogo redi. određuju šta je ljudska evolu­ cija spremna da proizvede. opažaju samo da se. u svakoj epo­ hi. sa tako čudnim po­ nosom. kojoj od svih. u svakom slučaju. priroda pojava. prema različitim prethodnim razmatranjima. laku zaslugu da su razvili kod svojih savremenika polet za anarhične strasti. utvrđuje neposredno. 167 . ali ipak veo­ ma značajni u cjelini ljudskog razvoja. nejednakih i promjen­ ljivih^ kao kod životinjskog kretanja. oni koji sebi pripisuju. Jednom riječju. može najviše doz­ voliti da ga prisvoji. kojoj se pripisuje sposobnost da sprije­ či. ove zakone prirodne harmonije i sukcesije koji. ove ambiciozne iluzije koje se odnose na nedefinisanu akciju čovjeka prema civilizaciji: treba li zbog toga so­ cijalna fizika da čeka da bude najprije nekoliko puta optužena da nam svodi na prostu pasivnu observaciju ljudske događaje. miada najjača od svih sličnih sila. koji su stvarno izvršili veliki i duboki uticaj na čovječanstvo u nekom svojstvu i u ma kom pogledu: jedino su tako oni mogli ispraviti grubo iluzorna ili pogrešna obavještenja iracionalnih i he­ ­­­­ičkih doktrina. zemaljske ili du­ hovne. tako je isto bilo u svim vremenima. ustanovljen pravi naučni princip na­ mijenjen da odredi i da ograniči takve promjene. čiji razvoj se tako nalazi samo malo više ubrzan ili malo više usporen. treba. pravo go­ voreći. prestajući da se bitno upravlja prema samovoljnim principima koji su ublaženi empirijskim pojmovima. gdje se politička akcija. u svakom slučaju. pravolinijski. koja je usavršavana racionalno. u svojim spe­ kulativnim osnovama. Mo­ gu se čak u tom pogledu posmatrati kao još. što do­ kazuje spontani tok ljudske evolucije. sa naučnog stanoviš­ ta. bilo na dobro ili čak na zlo. hod civilizacije se ne vrši. Filipa II. priznala dakle stvarno postojanje opštih granica prom­ jena koje su svojstvene društvenim pojavama. Ferguson je oštroumno p r mijetio da čak uticaj jednog naroda nad drugim. jednom riječju. očigledno je da direktan razvoj društvene nauke određuje. uprkos progresivne tendencije koja bija­ še njoj u prilog: intelektualna isto kao i prava politička istorija nam nude za to neosporne primjere. pošto je. Uostalom. jedino zato što je bila upravljena u sup­ rotnom smeru od opšteg kretanja savremene civilizacije. čije oruđe on samo može biti. koja je proizvela privremeno i djelimično popuštanje opšte harmo­ nije: kao što se lako to može potvrditi danas. pra­ vi uticaj i aktuelni značaj od ovog opšteg principa. oko jednog srednjeg pokreta. stoga. koji se ne mo­ že. nasilne revolucije koje rađaju zapreke. takođe podržana moćnom vlašću. empirij­ ski izvršenih. u svakom slučaju. znati prije svega. bilo osvajanjem ili drugačije. U politi­ ci. Bilo bi. Baš. na primjer. U revolucionarnim epohama.

bilo kojem. čisto posmatranje.ituisane. socijalna fizika razma­ tra dakle. ogromnu i vječitu društvenu cjelinu. Pošto smo tako završili neophodno prethodno ispitivanje pra­ vog opšteg duha koji mora karakterisati novu političku filozofiju. koja je veoma prilagođena svakom. ne odriču­ ći se nikada jedne pametne intervencije. čitavu ljudsku vrstu. Ali krajnja novost predmeta mora učiniti tu danas ovu neizbježnu ekstenziju mnogo osjetljivijom za verifikaciju nego kod svake druge nauke. ali ništa manje neophodna proizilazi iz nužnih odnosa sociologije sa sistemom prethodnih nauka. ni proklinjući. i zbog jednog i zbog drugog. U sociologiji. zaista. svaka od njih njoj izgleda objašnjena. nužno predstavlja. druga. koje su od sada dovoljno određene. uostalom. koje je moraju. bolesti i krize su. odbacujući uvijek brižljivo svako uzaludno i neprihvatljivo is­ traživanje intimne prirode i bitnog načina proizvodnje ma kojih pojava. nego i sa opštim obavještenjem ο glavnim sredstvima 168 koja tu može primijeniti. učestvuju neizbježno. čiji različiti organi. Mo­ ra završiti ovu lekciju sumarnim opštim mišljenjem ο prvoj vrsti naučnih sredstava. isto tako kao i svaka druga stvarna nauka. u opštoj vještini posmatranja: tj. kad je mogla biti na odgovarajući način dovedena u vezu. i njene povezanosti sa pret­ hodnim i sa kasnijim razvojem čovječanstva. i. Ali. kao i u biologiji. kad je stvarna nauka prinuđena da suštinski prizna svoju trenutnu nemoć pred dubokim neredima ili neodolji­ vim silama. ne izuzimajući čak ni biologiju. u svakom pogledu. da ublaži i. a da. raznovrsnijih ili razvijenih od ijedne druge glavne grane pri­ rodne filozofije. u pravom naučnom smislu izraza. sa preciznošću koju dopuš­ ta pretjerana komplikacija svojstvena ovim pojavama. koji ko­ načno predstavlja njegovu najpotpuniju moguću primjenu. objašnjavajući je ukratko. koja je od tog doba pot­ puno ostvarena. koncepcija koja je zaista kapitalna i sasvim savremena. bilo iz da­ te situacije. neprekidno ujedinjeni prisnom i uni­ verzalnom solidarnošću. naučno istraživanje upotreblja­ va zajednički tri osnovna načina koja sam razlikovao od druge knji­ ge ove Rasprave.zbog njegove vrhunske komplikacije. na neposredan i stalan način. kao da obrazuje. Što se tiče druge. po čuvenoj Paskalovoj formuli. i gledajući u njima iznad svega. sa nekom logičnom energijom koju ona stvar­ no izvodi iz prirode jedne takve studije. ona može još korisno doprinjeti. individualni ili nacionalni. i čak više nego drugdje. predstavljati racionalnu dopunu ove lekcije. svaku pojavu sa dvostrukog osnovnog gledišta: njene har­ monije sa koegzistirajućim pojavama. nego u individualnom organiz­ mu. Prema jednom filozofskom zakonu utvr­ đenom naročito u dvema prethodnim knjigama. i prema tome. jednom riječju. da skrati krize. nego samo ο promjeni njihovog spontanog razvoja. svako pogrešno trošenje ma kojih snaga. bilo sa cjelinom prethodnog kreta­ nja. dakle. ili iz date čitave prošlosti. dakle. svaki u određenom obliku i stepenu u glavnoj evoluciji čovječanstva. u prostoru ili u vremenu. što je moralo biti mnogo teže nego kod nauka koje su već kon»(. najprije statičkih. indirektna. ona se trudi. čak i onda. eksperimentisanje u pravom smislu. mi moramo naj­ prije očekivati zbog najveće komplikacije pojava da nađemo u so­ ciologiji jedan sistem naučnih sredstava. Ovaj nužan za­ kon nastavlja zaista da postoji i u ovom novom slučaju. mogu se jedva nadati da će ona biti dovoljno priznata prije nego joj postepeni razvoj nauke spontane reprodukuje potvrdu. opasnu akciju. Vodeći najzad. Ne diveći se. nužno još neizbježnije. politička nauka neposredno snabdijeva i političku vještinu. i najzad. kao i kod prethodnih djelova ove Rasprave. u mnogim pogledima. tako da izbjegne. da otkrije. komparativnu metodu. ka tačnom sistematskom predviđanju događaja koji modu proizaći. da bih je bolje opisao napraviću od nje poseban i odvojen predmet sljedeće lekcije. prave opšte veze koje međusobno povezuju sve društvene pojave. sa svakog različitog glavnog aspekta. koliko je to moguće. političke činjenice. svom nužnošću. koliko je to moguće. Ovakvim skupom prethodnih pojmova. ovdje ο sumarnoj procjeni relativ169 . prem. sem zbog nemogućnosti ko ja je na odgovarajući način utvrđena. kao u svakoj drugoj nauci. proučava­ nju živih bića. jedno takvo proširivanje sredstava ovdje takođe ne mo­ že kompezirati. bilo sa ukup­ nošću odgovarajuće situacije. zbog toliko razloga snabdijevati dragocjenim stalnim obavještenjima. naročito. koja treba kasnije da posta­ ne glavna racionalna osnova pozitivnog morala. izgleda mi od sada dovoljno okarakterisan pravi opšti duh svojstven novoj političkoj filozofiji tako da učvršćuje ra­ cionalnu poziciju socioloških pitanja. Socijalna fizika mora biti. koje su opštije i manje komplikovane. ne samo sa neophodnim prethodnim određenjima različitih spontanih tendencija koje ona mora sponta­ no pomoći. prema tačnoj procjeni njihovog glavnog karaktera i racionalnim predviđanjem njihovog konačnog ishoda. proste predmete posmatranja. a za­ tim dinamičkih. i sve više i više. ne radi se uopšte ο upravljanju poja­ vama. sva­ ku nevrijednu ili prolaznu.i naučnoj hijerarhiji koju sam ustanovio. duboko podčinjena sistemu temeljnih nauka koje se odnose na različite uzastopne vrs­ te pojava. racionalnoj procjeni cjeline različitih osnovnih sredsta­ va koja odgovaraju prirodi i namjeni sociološke nauke. Razvijajući do najvišeg stepena društveni osjećaj ova no­ va nauka. iako je to ovdje moram napomenuti. što očig­ ledno zahtjeva da se prethodno znaju njihovi stvarni zakoni. ili čak buduću. neposrednih ili posred­ nih. Ovdje kao i na drugom mjes­ tu. nužno rastuću nesavršenost različitih nau­ ka ukoliko njihove pojave postaju složenije. bilo sadašnju ili prošlu. treba tu najprije razlikovati dvije glavne vrste neophodnih sredstava: jedna. treba sada pristupiti. koja će. direktna koja se sastoji od različitih sredstava istraživanja koja su mu primjerena. Radi se.

uglavnom. Filozofi koji su manje. Razlika na koju smo se malo prije pozvali. na kojima ne treba da insistiram. pogrešno zaokupljeni sofističkim deklaracijama protiv nauč­ ne vrijednosti svjedočenja. da prihvate. Otkada ova osnovna zabluda nije više otvorenije predavana. koje su prethodno definisane. uostalom. uvijek protestovao. čija je metodska negacija bila prvi razlog ovih logičkih zabluda: takva je. čak i direktnim. doprineo je slijepim instiktom destrukcije da se. ali isto tako nepri­ jatne. Sto se tiče običnog posmatranja. pripisali dosta ugleda. sa ovog drugog. spriječi kasnija intelektualna reorganizacija. u pogledu društvenih događaja. uprkos iluzornoj podjeli koju sam naveo. iako njegov princip nije. niti pak. teškim i smiješnim računima. ru­ šeći unaprijed same logičke osnove na kojima su mogle počivati prave naučne analize. zato što je taj paradoks sastav­ ni dio filozofskog arsenala. šireći se od doktrine ka metodi. razbi­ je konfuziju ideja koja predstavlja prvi logički izvor ovih prostih grešaka. pravu autentič­ nost biblijskih priča. iza osnovne nesigurnosti ljudskih svjedočenja da bi nas­ tavio da poriče pozitivnu vrijednost različitih istorijskih obavješ­ tenja. i koji. čak najprostije i najsavršenije. spontano će biti dovoljna da. Precenjujući. i još više u naukama koje su složene. na neki način. ne može nika­ ko poništiti neospornu tačnost ovog stalnog zahtjeva. protiv kojih je običan razum. čak u astronomiji. obično. koja se prava podjela intelektual­ nog rada može izvršiti. do stepena najviše zbrke. ma kojem. zamjenjujući neposredna posmatranja samo po­ srednim. kao i sa prvog aspekta. ova vrsta spontanih izuzetaka. Odakle proizilazi. koji je previše žurno i previše nepotpuno stresen. prema njihovoj iluzornoj teoriji šan­ si. Mnogi duhovi koji su malo napredni smatrali su se skoro obaveznim da se vrate u jaram. doprinose isto tako potpu­ nom razaranju sigurnosti nauka i to onih koje su u odnosu na ove za društvena dokazivanja. tačnom posmatranju. dekorišući ih ta ko impozantnim prividom racionalnosti.' Zbog jednog i drugog. da sve različi­ te nauke. ο tome šta ono može i treba biti u društvenoj sociologiji. ali koji su veoma slabo shvatili čitavu du­ hovnu oblast. koje su još veoma štetne. Jed­ na takva neophodnost je veoma očigledna. da se jedan takav paradoks primjenjuje stvarno danas samo na društvene pojave? To je uglavnom. imaju neophodnu potrebo za onim što se zove: testemonijalni dokazi. ο sistematskom empirizmu. koje nam tu mogu biti dovoljna garancija. i čija realnost počiva samo na vjernom svjedo­ čenju prvobitnih istraživača. kad jednom bude potpuno prihvaćen primjenjivaće se. Jer je očigledno. a naročito po­ sebne teškoće koje se moraju spontano pojaviti kod tako komplikovanih pojava. nehotičnom nedosljednošću ograničava se. čak pretjerano smanjujući opseg sopstvenih spekulcija. ove namjerne ili nenamjerne sofističke zablude su često bile dovedene do dogmatskog negiranja svake prave sigurnosti u društvenim posmatranjima. Anarhičan društveni uticaj metafizičke filozofije prošlog vijeka. na različite. međutim. su im. jedino društvenim proučavanjima destruktivan značaj jednog tak­ vog paradoksa koji. bez nedoslednosti odbiti. naročito istorijskim. pripisujući im. uvredljivu nepristojnost da potpuno diskredituje matematički dun razumnih ljudi koji su suviše obrazovani da ga sude direktno. opšte teškoće za­ jedničke svakom. čak kod izvanrednih duhova. ne vodeći računa ο različitim predostrožnostima. ako svako hoće da koristi samo svoja lična posmatra­ nja? Čak se niko ne usuđuje to direktno podržati među najdoslednijim pristalicama istorijskog pironizma. nudilo više nego jedanput. utvrdio se siste­ matski skepticizam. kada im se dogmatski 171 . tj. a manje razvijene. Prethodna objašnjenja data na početku ove Rasprave (vidjeti drugu lekciju) ο neophodnoj i stalnoj razlici između pouzdanosti i preciznosti u pogledu bilo kog sadržaja. ove nove nauke. i čak. opasna sadašnja šteta od svakog antiteološkog raspoloženja koje uopšte ne počiva na. uticajem koji je zajednički isključivo metafizičkim koncepcijama. a da. onom apsurdnom teorijom ο istorijskom pironizmu. nužan porast ove tobožnje nesi­ gurnosti samim vremenskim protekom: što je. da bi iz njega izveli ponekad princip jedne iracionalne podjele nau­ ka. da bi zahtije­ vala ovdje ikakvo objašnjenje: sama matematička nauka nije si­ gurno od toga uopšte još oslobođena kao što se to obično pretpos­ tavlja. eksperimentalnim ili racionalnim. miješaju se da­ nas sve više i više greške koje su manje štetne. kao ljudski duh može ikada biti zaista dos­ ljedan do kraja kad postupa prema neobičnim principima. potpuno pogrešni u mnogim pogledima. još veoma ne­ potpuni pojmovi.nog značaja i pravog karaktera ova tri uzajamna postupka u ono­ me što se odnosi na prirodu i namjenu. ponovljena od onih koji ih koriste. ali su opravdano revoltirani takvim zloupotrebama. srećom. da prihvataju neprekidno u fun­ damentalnoj elaboraciji njihovih najpozitivnijih teorija posmatra­ nja koja ne mogu biti direktno izvršena. dakle. koji produžava još danas svoju nezdravu aktivnost. pozitivnom duhu. na primjer. koji je konstruisala revolucionarna me­ tafizika da bi intelektualno razorila stari politički sistem. koji se trude da nametnu druš­ tvenim posmatranjima. svom nužnošću. dozvoliće da se lako riješe ovi različiti sofizmi. to. što nikako ne sprečava da se nepre­ kidno koriste uz sudjelovanje sa neposrednim posmatranjima. osim ozbiljne druš­ tvene opasnosti da pomaže duboko štetne zablude. čak najprostije. prave se sigurno. Koja nauka može izaći iz stanja nastajanja. sav značaj ko­ ji im se ne može. na testimonijalne i netestimonijalne: što jasno dokazuje žalosno 170 povjerenje koje takvi sofizmi još čuvaju u izvjesnom stepenu. Neki geometri su čak pustili zadovoljstvu ili naivnosti na volju da dokažu u vezi s tim. katoličke filozofije. ma koje vrste naših stvarnih saznanja. Sa tim zabludama. očigledno više održiv. prethodno do­ voljno razvijenom.

najčešće u tome su­ djeluje. zaista. iako smo u njiih zaronjeni. zaista. a da posmatrač. S m a t r a m da. uostalom. bez jasnog obavještenja j e d n e teorije. uz veću komplikaciju. gdje. u ovoj vrsti pojava. k a o što sam to ustanovio od početka ovog djela. ne razmatrajući čak. u sociologiji nikakvu pravu naučnu vrijednost. uostalom. j e d n a takva veza predstavlja glavnu k a r a k t e r i s t i č n u razliku između p o s m a t r a n j â n a u č n i k a i običnih posm a t r a n j a . i čija nas l a k a p r i m j e n a zapljuskuje sa toliko neupotrebljivih opisa. i ko­ ja očigledno može biti na zadovoljavajući način spriječena ili odagnata samo dubokim i prisnim bavljenjem najpozitivnijim teorijama. bez s u m n j e uopšte ne nedostaju. 1 Često se vjeruje da društvene pojave moraju biti veoma lake za posmatranje. posmatra samo kad samo izvan njih. logička p o t r e b a koja o d r e đ u j e u djetinjstvu ljudskog uma. više ili manje. bolje će se moći. nego čak i uočiti još neistražene činje­ nice. ova logična nužnost m o r a ozbiljno povećati ogromnu 172 glavnu teškoću. u odnosu na te pojave. p o s m a t r a n j e v e o m a š t e t n o i čak p o t p u n o n e s i g u r n o : n a u k a bi mogla upotrijebiti s a m o ona. stalnu u p o t r e b u f u n d a m e n t a l ­ n i h teorija koje su o d r e đ e n e da stalno povezuju činjenice koje se dešavaju sa gotovim činjenicama. ne mogu biti nikako upotrebljavane kao različite šanse za tako pretjerane greške. Ο bilo kojoj vrsti pojava da se radi. p o t p u n o empirijsko. Od s a d a je očigled­ no da je. i kao što ću to u s k o r o objasniti. P r a t e ć ' ovu neodoljivu n a u č n u analogiju. bez sumnje. Dobro se. sam. ako nije prvo usmjereno i zatim i n t e r p r e t i r a n o ma kojom teorijom: t a k v a je. Bilo k a k o bilo. samo ako 1 Ove iracionalne primjedbe su. pozitivna filozofija je. ma koje teorije. J e d a n t a k a v logički propis mora. 173 . očigled­ no je. teško zamisliti j e d n u logičku d o g m u radikalnije su­ p r o t n u p r a v o m osnovnom d u h u pozitivne filozofije. koje je d u b o k o iracionalno. Sto se više razmišlja ο ovoj temi. na j e d a n stručniji način. m o r a j u t r a ­ žiti. u mjeri u kojoj u m n o ž a v a i u s a v r š a v a odnose između pojava. u p r kos djetinjastih zahtjeva t a š t i h sakupljača tajnih a n e g d o t a : ali o n e ostaju duboko sterilne. Ali to je doista. fizičkih i hemijskih proučavanja. koja predstavlja j e d n u v r s t u začaranog kruga. n i k a k v o p r a v o p o s m a t r a n j e nije moguće. sa p r a v o g n a u č n o g stanovišta. po prirodi stvari. ne mogu uopšte ovdje biti. prvi polet teo­ loške filozofije. sposobne samo za neki to­ božnji domet u pogledu sporednih pojedinosti koje. i upravo. p o s m a t r a n j a koja su na drugi način vođe­ na. i odlučujući uticaj jedne. zbog njiho­ ve n e o p h o d n e povezanosti. jasnije će se shvatiti da. da previše specijalizovane činjenice ne mogu precizno imati. u ime nepristrasnosti. najčeš­ će sam zahtijeva kasniju n e o p h o d n u reviziju. koja je. b a r hipotetički ve­ zu za neki z a k o n . Ja. posm a t r a č ne bi čak. očig­ ledno je. Či­ tava o v a knjiga učiniće da se prosudi k a k o s a m izvršio j e d n u t a k o delikatnu i n t e l e k t u a l n u funkciju. 1 Zbog p r e t j e r a n e komplikacije t a k v i h pojava nji­ hovo statičko p o s m a t r a n j e može postati zaista efikasno. zbog n e d o s t a t k a i n t e l e k t u a l n i h sposobnosti i spektak u l a t i v n i h objašnjenja. Bilo bi. s u p r o t n o pravilu. gdje su. efikasnija k a d je stvarnija. još neminovnije od svih ostalih. ne samo procijeniti. postati utoliko neophodniji ukoliko se radi ο komplikovanijim pojavama. zbog krajnje zamršenosti pojava valjana istraživanja t a k o t e š k a i još t a k o rijet­ ka. sa spon­ tane tačke gledišta. da je odsustvo svake pozitivne teorije d a n a s to što čini d r u š t v e n a p o s m a t r a n j a t a k o n e o d r e đ e n a i n e k o h e r e n t n a . što nas na n e k i način p r i ­ m o r a v a da i s t o v r e m e n o k r e i r a m o p o s m a t r a n j a i zakone. što su bolje povezane između sebe poznate činjenice. na­ suprot. Činjenice određenog stepena opštosti ili složenosti. u društvenim pojavama jednu takvu običnu inverziju. naročito pristupajući im od cjeline ka djelovima. statička ili dinamička. koju već predstavlja. Daleko od toga da se oslobodi ove glavne obaveze. jer su vrlo obične. zaista. Činjenice. iako doktorski p o d r ž a n o u naše vrijeme. n a d a m se vredjeti kao n e k i oproštaj. onda se. svako izolovano. Ali. jedine koje nauka treba da obuhvata. od tobožnjih filozofa. ta običnost i taj personalitet. pomoću veza p r e t ­ h o d n i h činjenica uči zaista da p o s m a t r a sljedeće činjenice. najprostije n u ž n o najvažnije. uopšte. kao što sam to dokazao. koja m e đ u t i m o b u h v a t a j u bitno iste činjenice sa j e d i n o m razlikom u gledištima. ono što mora nužno doprinijeti da. Ne može se u tom pogledu izražavati n i k a k v a s u m n j a kod uzastopnog raz­ m a t r a n j a astronomskih. naročito u ovoj vrsti. manje ili više duboku halucinaciju koju zanos strasti određuje tako prirodno u jednom takvom predmetu. znao šta t r e b a da p o s m a t r a u činjenici koja se p r e d njegovim očima dešava. u ovoj vrsti.zabranjuje. samo razvija i zadovoljava sve više i više. čak i najprostijih. čija će mi pravična p r e t h o d n a procjena. koja se odnose na najviši stepen moguće komplikacije p r i r o d n i h pojava. najčešće. jasnije nego i u jednoj drugoj. di· ma koja d r u š t v e n a posmatranja. unaprijed je očigledno. zbog prirode društ­ venih pojava. koja se. poznate sa punom si­ gurnošću. može sam proizvesti i održati. naročito pozitivne. direktno udaljavajući posmatraču odgo­ varajuće intelektualne dispozicije za jedno pravo naučno istraživanje. budući da su. k a o i poseb­ noj prirodi koju on m o r a vršiti u sopstvenom p r o u č a v a n j u društve­ n i h pojava. baš zbog najveće nesavršenosti pozitivnih teorija. govorim ovdje samo ο spekulativnim uslovima. i čak apsolutno neprimijećene. posta­ ne teža ova vrsta posmatranja. koja su n e o p h o d n a za njihovo p r a v o n a u č ­ no istraživanje. iz kojeg se može izaći samo služeći se najprije materijali­ ma koji su slabo r a z r a đ e n i i d o k t r i n a m a koje su loše shvaćene. p r v o ra­ cionalno zasnivanje pozitivne sociologije. a naroči­ to u pogledu različitih bioloških proučavanja. još više nego u odnosu na sve ostale. mogu samo služiti jedva kao p r i v r e m e n i materijal koji. po svojoj prirodi. prema prethodnim objašnjenjima iz ove lekcije. u p o t r e b a ma koje teorije.

ako najprije ne budu dovedene u vezu. Uostalom. nužno. predstavlja u. polazeći naroči­ to od sistema ka elementima. i mora tako doprinijeti danas da uzmiču iz obe struke dobri posmatrači. tako očigledno. Vidi se dakle da. kao što sam već objasnio u ovom poglavlju: sada se vidi da on mora takođe veoma upravljati čak direktnim istraživanjem da bi ono mog­ lo steći i sačuvati pravi racionalni karakter i ostvariti legitimna očekivanja koja mu se najprije postavljaju. zbog same prirode društvene nauke. Najzdad. i čak više nego u ijednoj drugoj zbog njene velike kompli­ kacije. očigledno. posmatranje u pravom smislu ima. iako vođeni samo iracionalnim koncepcijama. već i onako izraženu koja karakteriše druš­ tvena posmatranja. li. nužno nestvarno. što se tiče prošlosti ona vraća pravdu poštovanom žaru onih koji su uprkos taštim filozof­ skim prezirima. Ona će isključivo odbaciti samo radove bez cilja. beskrajno manje od svih ostalih. kad će učenjaci vođeni pozitivnim teorijama znati najzad šta treba posmatrati usred činjenica koje sakupljaju. u najboljem slučaju da zadovo­ lji jednu praznu radoznalost. Daleko od toga da. teorijskim obavještenjima. podjednako spontanim podsticanjem i hranjenjem novim i većim temama. uobičajeno. u nju nužno zaranja naš razum skoro neograničeno. tako­ reći od početka ove knjige. bitnu naviku za vrijedna istorijska istraživanja. na jedan još dublji i posebniji način nego u ijednom drugom slučaju.se od sada usmjeri ka saznanju. instiktivnom upornošću. da u prethodnoj primjedbi treba samo vidjeti novu potvrdu nužnosti. bez princi­ pa i bez karaktera koji teže samo da prepune nauku praznim i dje­ tinjastim disertacijama ili pogrešnim i nekoherentnim sumarnim pogledima. mogu najzad biti korisna za razvoj zdrave socijalne filozofije. ali koja se neprekidno ispravljaju. bez sumnje. a to je još očigled­ nije potrebno u vezi sa dinamičkim činjenicama. koja teži. podčinjavanjem prvih povezivanja kasnijim ispravljanjima. po svojoj pri­ rodi. sam ovaj propis. Znači. već više no dovoljno dokazane. mojim očima koliko od­ lučno toliko neposredno. jedno takvo pravilo je ipak najpodesnije. logički propis na kojem insistiram je. tako da dozvole istinski napredak nauke. i na koji način propisuje pravu uče­ nost shvaćenu sa različitih mogućih aspekata. ma kojim. Ali ova spontana nepriličnost ra­ cionalnog istraživanja može biti apsolutno izbjegnuta. sa neočekivanih tačaka gledišta. u svim bit­ nim slučajevima uz pomoć predostrožnosti koje uvijek sugeriše stvarno usavršavanje nauke. pogodna. mada ih ona mo­ ra. manje ili više racionalnim. da se učini duh cjeline aspolutno nadmoćnijim u sociološkim proučavanjima. bitnih zakona društvene solidarnosti. opasnosti. nudeći uvijek plauzibilne šanse za jednu neodređenu istorijsku verifika­ ciju. Jedino tako. U ovoj vrsti pojave. Bilo bi. da se od sada povjerava uobičajeno ob­ razovanje društvenih teorija samo najbolje organizovanim duho­ vima. kao i u svakoj drugoj. ovaj intelektualni uslov je. jako čudno da razmatranje ove opasnosti može danas dovesti do toga da posluži osnov. izložiti. njihova isključiva upotreba direktno pri­ prema posmatrača da se čuva neprestano od jednog takvog postup­ ka. i. za održanje metafizičke metode. naravno. da vide u činjenicama. koji su na odgovarajući način pripremljeni najracionalnijim vaspitanjem. Nijedna društvena činjenica ne može imati pravo naučno zna­ čenje. potrebu. makar običnom privremenom hipotezom. da oslabi čitav sistem realne nauke. čija primjena ne sadrži nikakvu stabilnost. ono čega uopšte nema. očiglednu opštu potvrdu. da predvidi ovu ozbiljnu opasnost. kasnije umnožavati u mjeri u kojoj će se stvarna nau­ ka razvijati. koji su još vrlo rijetki. i za koju racionalnu upotrebu oni mogu namijeniti svoje istraživač­ ke radove. koje je bar skicirano u glavnim crtama. održavali. ona neizbježno ostaje u steril­ no stanje proste anegdote. sa osnovnim zakonima društvenog razvoja. Jedna takva podčinjenost mora. jer bi odsustvo svake koncepcije koja up­ ravlja. po svojoj prirodi. svojom neizbježnom osnovom. Ali. Prebacujući. koja su zasnovana na cjelini većeg broja činjenica. naš razum iz domena idealnosti u područje stvarnosti. i. ali nesposobna za ikakvu racionalnu štetu. tako često izgubljena u napornoj elaboraciji jedne savjesne ali sterilne učenosti. nasuprot. u poli­ tičkoj filozofiji. može postojati bojazan da direktna i stalna upotreba nauč­ nih teorija ne oslabi ponekad stvarna posmatranja. Ako se u jednoj takvoj opasnosti može vidjeti dovoljan razlog da se ponovo uspostavi odlučujući uticaj tobožnjeg empiriz­ ma. Pošto se karakterišu stalnom i sistematskom podređenošću imaginacije observaciji. drago­ cjena bdjenja. u odnosu na čis- 174 175 . bez sumnje direktno pove­ ćati osnovnu teškoću. dokazujući u nevrijeme neostvarivu verifikaciju nekih spekulativnih predrasu­ da lišenih dovoljne osnovanosti. nova politička filo­ zofija će joj neprekidno isporučivati. uostalom. ranije ustanovljene u ovoj lekciji. samo prirodni slijed i neophodan dodatak osnovne obave­ ze. dragocjeniju namjenu i time. duh cjeline nije dakle samo neophodan u socijalnoj fizici. treba. samo zamijeniti inspiracije doktrina koje su iz­ nad svega metafizičke. da se shvate i na odgovarajući način postave naučna pitanja. moraju. mada slabost našeg razuma ne dozvoljava uopšte da se garantuje da će mu on uvijek uspješno odoljeti. za tijesnom stal­ nom podčinjenošću cjelini pozitivnih spekulacija stvarnih zakona solidarnosti ili sukcesije pojava koje su tako izuzetno komplikovane. shvaćen sa jednog drugog aspekta. koje ne bi imale nikakav utvrđen smisao. bilo. a da ne bude odmah povezana sa nekom drugom društve­ nom činjenicom: potpuno izolovana. pra­ vo reći. više naučno dostojan­ stvo. kao što savremena fizika osuđuje obične kompilatore čisto empirijskih posmatranja: i pored toga. na­ metnut prirodom predmeta. koja. pozitivne teorije se. najnerazumnijim predubjeđenjima. ustvari. bez ikakve sumnje. i za rastući ponos poštovanih duhova koji joj se predaju.

jednom vrstom nepoptune kompezacije. iskustvo će tada. biti potpuno lišeno svakog bitnog naučnog značaja. koje će uvijek znati otkri­ ti. naučnom analizom nereda. i ova solidarnost. sredstva za posmatranje mnogo raznovrsnija i mnogo šira nego sve ostale. pre­ ma prirodi pojava. Pošto su. doći će. mogu ponuditi sociologiji korisna stal­ na sredstva za pozitivno istraživanje: jednom riječju svaki razuman duh. poslije do­ voljno vježbanja dotle da može trenutno da preokrene spontane impresije koje dobija od skoro svih događaja koje mu društveni život može nuditi. jednog takvog opšteg sredstva. manje komplikovane pojave. bilo harmonije. prema tačkama dodira. doka­ zuju. na nesreću veo­ ma čestih. neizbježno. da bi se tu moglo. nam prirodni eks­ perimenti nude.to posmatranje. koja se sastoji u njego­ voj primjeni za bolje otkrivanje stvarnih zakona naše prirode. manje ili više izražene poremećaje. priznali da je patološko istraživanje tu do sada jako nepotpuno postavljeno. ova karakteristična pove­ zanost obrazuje najprije glavni izvor teškoća koje su svojstvene društvenim posmatranjima. za običnog naučnika predstavlja da­ nas glavni atribut jedne takve vrste istraživanja. kojima je njihov razvoj nužno praćen. u biološkoj filozofiji da patološki slučaji obrazuju uopšte. nego razmatranje naiz­ gled najbesmislenijim običaja. i u nji­ ma da varira u najvišem stepenu. izvuklo nikakvu značajniju pomoć. to bez. može se unaprijed shvatiti koliko ono mora biti još nepotpunije u pogle­ du samih socioloških pitanja. niti ije­ dan od rezultata pojave: tako da malo treba žaliti što jedan takav način istraživanja postaje ovdje isključivo neprimjenljiv. i još bolje obrazloženih od nužne nadmoći patološke analize kao indirek­ tan način odgovarajućeg eksperimentisanja najvišim organizmom i najsloženijim pojavama koje se mogu zamisliti. zbog slučajnih ili prolaznih uzroka. prenijeti uskoro na sve os­ tale. itd. ukoliko se podčini jednoj produbljenoj diskusiji. Mi smo. i ovdje moraju dovesti do sličnih zaključaka. Ovi. pravi naučni ekvivalent čistom eksperimentisanju. izgleda po prvoj procjeni da mora biti potpuno zabranjen novoj nauci koju mi ovdje osnivamo. u pogledu bioloških istraživanja u pravom smislu. u onome što. in­ dividualne lili društvene. bilo zako­ nima harmonije ili zakonima sukcesije. u društvenom stanju. ista filozof­ ska razmatranja su utoliko više apsolutno primjenljiva na sociološ­ ka proučavanja. potpuno lišena. ako smo već. ma da ono nije. vidi se. bez ikakve sumnje. u dragocjena sociološka obavještenja. ova komplikacija. kao što sam to naveo u prethodnoj knjizi. u trećoj knjizi. očigledno je da jedna takva vrsta iskustva nikako ne može odgovarati sociologiji. razumno mnogo računati na njihovu uobičajenu upotrebu. iz kojih ono nije nikad. vodeći računa ο nejednakim komplikacijama organa. uostalom ne bi ni malo sprečavalo da bude potpuno pozitivna. isto tako da. mijenjanje koje je do­ bro određeno. glavno koje ona može upotreblja­ vati. a da spontanost ovog mijenjanja ne može razrušiti naučnu efikasnost svojstvenu svakoj promjeni uobičajenih uslova pojave da bi joj bolje osvijetlili stvarno proizvođenje. kao što sam to uradio u dvjema prethodnim knjigama. posebnih ili opštih. manje ili više ozbiljnih. na ma koji način. i jedno mnoštvo drugih puteva. kao što se to naročito vidi u različitim revolucionarnim epohama. Dovoljno je zato ovdje na odgovarajući način razlikovati. Jer tako proučene sa racionalnog gledišta soli­ darnosti ili sukcesije. svojom prirodom. bilo filijacije. bez obzira na njegovo himeričko postavlja­ nje. shvaćenih sa bilo kog aspekta. Ali. predstavljaju za društveni organi­ zam. sumnje. ma kojem od društvenih elemenata. gdje osnovni zakoni. daleko od toga. I u jednom i u drugom slu­ čaju. Tako. Ali. bile ovdje još izraženije. Vještački poremećaj u jednom. Dakle. 176 177 . može se lako priznati da ova nauka nije. ili eksperimentisanje u pravom smislu. dakle. jer su izvanredno prilagođeni proučavanju živih bića. na koju sam gore podsjetio da mora à priori karakterisati sociološku nauku. koje. direktno i indirektno eksperimentisanje. ma koji poremećaji. u stvarnosti. ne samo neposredan nadzor ili direktan opis ma kojih događaja. zbog univerzalne povezanosti raz­ ličitih društvenih aspekata. iako obiluje takvom građom. Ali. Bilo da je slučaj prirodan ili vještački. ove neizbježne ekstenzije glavnih sredstava istraživanja. čak i ako bi bila moralno prihvatljiva i stvarno izvodiva. zbog neodbacive nemogućnosti da dovoljno izoluje ijedan od uslova. manje ili više direktnim. konstatovali smo da. analogiju koja je vjerna bolestima u individualnom organizmu u pravom smislu riječi: a ja se ne plašim da tvrdim da će to filo­ zofsko poređenje biti u svakom pogledu utoliko bolje procijenje­ no. analiza i upoređenje jezika. ja sam dokazao. može stvarno pripadati sociološ­ kim istraživanjima. prema komplikovanosti i nužnoj solidarnosti nji- hovih pojava. društvene pojave sadrže. U odnosu na čisto biološka proučavanja. konačno. naročito u tom smislu. neposredna iskustva vještačkim putem ovdje najčeš­ će mogu biti veoma teško ustanovljena i veoma protivrječno tu­ mačena. Eksperimen­ talni način. i to utoliko više ukoliko se ra­ di ο složenijim pojavama i višim organizmima. mi znamo da posmatranje tu zaslužuje stvar­ no uvijek pravo ime eksperimentisanja. naro­ čito. pažljivo posmatrajući. znači učiniti uzvišenu uslugu ljudskom umu. dopustili. iako indirektni. pripremljen odgovarajućim vaspitanjem. Drugi glavni način vještine posmatranja. manje ili više važnih. Ako. svaki put kad normalno izvršenje pojave dokaže. glavne postupke naučnog istra­ živanja. čak zbog svoje spontanosti. inače. mišljenje ο različitim vrstama spo­ menika. moraće se. ona nužno teži da proširi. što je. da se pravi filozofski karakter ekspe­ rimentalnog načina ne sastoji bitno u tom vještačkom ustanovlja­ vanju slučajeva pojave. istinu govore­ ći. Ovdje se ova pa­ tološka analiza sastoji bitno na ispitivanju slučaja. sa najvišim pojmovima nauke. i naročito danas.

Razmatrajući. najužasnija politička iskustva koja se neprestano obnavljaju. koje predstavlja. samo kao diskontinuitet jednih u kontinuitetu drugih. Kada pozitivnih duh bude. ima mjesta da se razum­ no izvodi. ja sam ubij eden da pre­ više produžena predominacija teološko-metafizičke filozofije u jed­ noj takvoj vrsti ideja inspiriše danas i jedan jako iracionalan pre­ zir protiv svakog naučnog približavanja ljudskog društva ijednom drugom životinjskom društvu. s druge strane. ukoliko se pojw? više komplikuju. moram najprije s tim u vezi uputiti čitaoca na osnovna objašnjenja koja sam dovoljno dao u biološkoj filozofiji. upravljao društvenim proučavanjima. mogu skratiti naše sadašnje ispitivanje. nasuprot imati u sociolo­ giji samo sporedni značaj. to.Ova potpuna sterilnost se naročito odnosi na to da se. Međutim. veliki značaj za proučavanje individualnog života u onome što se odnosi na intelektualne i moralne pojave. jer i samo normalno stanje nije još dovoljno shvaćeno kao podčinjeno pravim zakonima. ili je organizam viši. bilo da se ra­ di ο egzistenciji ili kretanju. ko­ jima sam gore omeđio opšti uticaj neizbježnim granicama: može se u ovom pogledu ustanoviti stvarna razlika. bilo bi potpuno suvišno da ovdje na­ vodimo kratki opis za koji nam društvena praksa nudi samo veoma jasnu svakidašnju potvrdu. komparativnu metodu u pravom smislu. naučna analiza po­ remećaja u pozitivnoj teoriji normalne egzistencije. bar pošto životinjska društva. dovoljno nadmoćne. racionalne analize. Ali je. bilo bi preuranjeno htjeti ga ovdje uopšte mjeriti. čekati da se prizna stalnu korist i. Ne vidimo li mi. utoliko više ne može odbaciti. naročito sa najvišim sisarima. po svojoj priro­ di. gdje poremećaji nijesu. što sigurno ne može mijenjati princip. Ali je. bez sumnje. Misli se istina. postao poučniji da je mogao biti bolje posmatran. da nedo­ statak jedne. u ma kom stanju društvenog organizma. Budući da su razlozi za ovu neophodnu podčinjenost nužno isti kao i u pret­ hodno raspravljenom slučaju. da bih dokazao nužnu nadmoć jednog takvog postupka. ipak. Budući da su ovi gluvni razlozi ovdje bitno isti u jednom izraženijem stepenu. Razlozi za jednu takvu kompa­ raciju su veoma slični razlozima koje smo objasnili u prethodnoj knjizi. Ali. da su. koju se trudim da osnuj em. najzad. na koje se onda gleda kao da su razoreni ili bar privremeno prekinuti: to je ista greška kao i prema individualnom organizmu. Slijepa imitacija biološkog postupka dovela bi nerazumno naj­ prije do poricanja pravih logičkih analogija između dvije nauke. ne­ ophodno ovdje ga istaći. u više slučajeva. po svojoj priro178 di. nažalost. mora pred­ stavljati direktno jedan od glavnih uzroka neplodnog obrazovanja. opisujući ga ukratko kao jedno od osnov­ nih sredstava istraživanja koja su svojstvena socijalnoj fizici. fizičkog. Zato. us­ postavljen naročito radovima čuvenog Bruse namijenjen unaprijed da karakteriše filozofski duh pozitivne patologije. Sto se tiče njegovog stvarnog op­ sega. tereteći čitaoca da uz odgovarajuće promjene sam izvrši tu spontanu reprodukciju. Posebno su dru­ štveni poremećaji nužno istog reda kao i promjene koje su. ili indirektno. uglavnom glavni princip. Takva je filo­ zofska osnova glavne koristi koja je svojstvena ovoj vrsti indirekt­ nog i nevoljnog eksperimentisanja da otkrije stvarnu ekonomiju društvenog tijela na jasniji način. čiji su nužan na­ stavak i prirodan dodatak društvene pojave. uglavnom. može još manje dešavati nego prosto posmatranje bez jedne osnovne podčinjenosti racional­ nim koncepcijama. moralnog ili političkog. nikad nedostajali. a da to nikada ne može biti promjena njihove prirode. kao što smo priznali. toliko kuđenog u društvenim iskustvima. jer ovaj po­ stupak nije mogao još stvarno biti primijenjen ni na jedno istraži­ vanje političke filozofije i moći će postati uobičajen samo kasnijim razvojem nove nauke. svi valjani duhovi počinju danas da 179 . u ma kojem proučavanju. ali se ipak često zaboravlja. intelektualnog. nužnost da se u njih uvede do izvjesnog stepena. jer komparacija različitih djelova životinjske hijerarhije koju smo vi­ djeli da se konstituiiše u biologiji. ni njihovih od­ nosa. patološki slučajevi ne mogu činiti nikakvu stvarnu povredu osnovnih zakona normalnog organizma. primjenljiv na sve vrste socioloških istraživanja. u sasta­ vu socioloških zakona određene različitim sporednim uzrocima. mada je njihovo prvo izvršenje moglo biti dovoljno da se potpuno procije­ ne neefikasnost i opasnost predloženih sredstava? Znam koliki je u tom pogledu glavni udio koji treba dati neizbježnom uticaju ljud­ skih strasti. najzad. ma koje eksperimentisanje. Ja se sada moram ograničiti da dovoljno označim same glavne razlike po kojima se nužno ra­ zlikuje opšte primjena komparativne vještine na ukupnost socio­ loških istraživanja. čiji bi spontani tok. kao što sam to objasnio u biološkoj filozofiji. sa odgovarajućim predostrožnostima. u ko­ jem živa bića mogu postati njegov predmet. neće. direktno. Ovaj postupak je. sa promje­ nama koje su isto toliko beznačajne koliko nepametne. slučaji društvenih poremećaja nesposobni da otkriju glavne zakone političkog organizma. dakle. bez sumnje. budu najzad bolje posmatrana i boje ocijenjena. na odgovarajući način. i ο svim mogućim stepenima društvene evolucije. Pošto su dugo poricali ovaj značaj u prvom slučaju. što osnovni zakoni uvijek apsolutno opstoje. da bi steklo pravu naučnu korisnost. a ona je ovdje mnogo više oprostiva. na koji to ne može uraditi obič­ no posmatranje. naročito danas. može. isto tako primjenljiv na društveni kao i na individualni orga­ nizam. sociološka kompa­ racija čovjeka sa ostalim životinjama. kod kojeg su bitne pojave onda samo promijenjene u njihovim različitim stepenima. još slabo poznata. kao u svakom drugom predmetu njen neophodan opšti dodatak. nije uopšte za ovu zadnju nauku pravi naučni ekvivalent osnov­ nog shvatanja organske serije. Kod oba. ο razmatranju jednog ili drugog sa ma kog aspekta. i sa jednom očigl^dnošću koja se.

gdje j e d n a nedobrovoljna kooperacija proi­ zilazi iz neraskidivog organskog jedinstva. bilo p r o s t o m p r i p a d n o š ­ ću. iz istog razloga. sa više insistiranja. ma k a k a v da je n a u č n i značaj ovih različitih raz­ m a t r a n j a . Ovo ograničenje očigledno proizilazi iz toga što je d r u š t v e n o stanje životinja. osim toga. međusobno uzajamno uvijek vrše uticaj. Čini mi se. moći naći t a k o đ e n e k u korist. izjednačen sa jednim sistemom koji je apsolutno obrnut. v e o m a izloženo. ili b a r sa onim što se zove p r i r o d n a istorija čovjeka. p r v i h institucija koje su s p o n t a n o osnovale jedinstvo poro­ dice ili plemena. naročito u naše vrijeme. b a r n e p o s r e d n o . naročito da se jasno uoče k a k o su p o t p u n o p r i r o d n i glavni dru­ štveni odnosi za koje toliko sofističkih filozofskih d u h o v a vjeruje još d a n a s da se mogu mijenjati po volji njihovih n e o s n o v a n i h p r e ­ tenzija: oni će. što bi imalo ozbiljne n a u č n e štete. Uobičajena n a u č n a komparacija. da se spusti do istraživanja ovih čudnih društava. samo neopazivim p r o m j e n a m a . koji još d a n a s predstavlja glavni n e d o s t a t a k političke filozofije. racionalno poređenje ljudskog d r u š t v a sa d r u g i m životinjskim d r u š t v i m a . m o r a m naročito imati u vidu d r u š t v e n u d i n a m i k u . J e d n o m riječju. neodolji­ vom očiglednošću. da bolje o d s t r a n i ovaj ap­ solutni d u h . ne bi. kod životinja. ovaj dio k o m p a r a t i v n e m e t o d e da ne bi u o p š t e ostala nezapažena. zbog p r e t h o d n o objašnjenih razloga. bilo. da drs­ ka oholost koju nose izvjesne kaste. imaće ne samo velike n a u č n e koristi. n a d m o ć a n i n e p o s r e d a n p r e d m e t n a u k e . čak i u p r a k t i č n o m pogledu. do tačke kad jedni propadaju dok se drugi rađaju. na taj način je jedan sistem. koji je n a j m a n j e izražen. k a k o d r u š t v e n a t a k o i individualna. bez sumnje. Da bi.osjećaju njihovu s t v a r n o s t i značaj j e d n o g t a k o k a p i t a l n o g p o s t u p ­ k a : isto će biti kasnije u pogledu drugog slučaja. u n e k u r u k u . opisati. za sve ono što se tiče p r v i h klica d r u š t v e n i h odnosa. Nekoliko puta je upoređeno čitavo čovječanstvo sa jednom vrstom ogromnog polipa koji se prostire po čitavoj zemlji. m o r a m opisati glavni oblik koji se sa­ stoji u j e d n o m r a c i o n a l n o m poređenju različitih stanja koja koeg­ zistiraju u ljudskom d r u š t v u na različitim djelovima zemljine p o ­ vršine. Ali ova sitničava metafora. glavni različiti oblici. da su ona. gdje djelovi ma da neodvojivi. zbog svoje prirode. te bi se p r e t h o d n o opšte mišljenje ο njima moglo n a s u p r o t . da se smaraju. približniji ljudskom orga­ nizmu. shvaćenog čak u njegovom p r v o b i t n o m razvoju. njihovu s p o n t a n u p o t v r d u u stanju d r u š t v a koje je najnesavršenije. istog bit­ nog k a r a k t e r a . ne vrše nikada neposredno nijednu uzajamnu radnju. t a k o da. bilo zbog s t v a r n e n e p r e k i d n o s t i . pokazujući d i r e k t n o . u ovom osnovnom dijelu sociologije koji se skoro miješa sa i n t e l e k t u a l n o m i m o r a l n o m biologijom. 1 Pretpostavljajući da n a u k a ne m o r a n e p o s r e d n o izvući n i k a k v u d i r e k t n u korist iz ovog čitavog racionalnog razvoja sociološke komparacije. Logički postupci koji su često u u p o ­ trebi su obično dovoljno o k a r a k t e r i s a n i s t v a r n o m primjenom. može čak p o n e k a d inspirisati korisne zaključke ο ljudskom d r u š t v u . Ali ovdje. koja je mnogo manje poznata. koji su svojstveni k o m p a r a t i v n o j metodi u sociologiji bili ovdje uvijek r a z m a t r a n i u sukcesivnom re­ du njihove r a s t u ć e važnosti. zbog ovog razloga veoma predom i n a n t n o . u tom pogledu. nije u s t v a r i bez nekog i n t i m n o g filozofskog srodstva sa iracionalnim prezirom p r o ­ tiv svakog stvarnog približavanja ljudske p r i r o d e i ostalih p r i r o d a životinja. m a d a ovaj način kod njega m o r a biti manje bitan. svojstve­ n i h nižim životinjama. uostalom. već i p r a v u filo­ zofsku n e o p h o d n o s t da se koristi. nego ostalo čovječanstvo. na koju je ova v r s t a p o r e đ e n j a skoro neprimjenljiva očigledno je da joj ne mogu učiniti n i k a k v u značajnu primjenu. koje nijesu n i k a k o us­ poredive sa stalnim n a p r e d o v a n j e m čovječanstva. koja t r e b a da predstavljaju. Ništa manje nije pode­ sna. ograničena samo na statička r a z m a t r a n j a . k a o što sam na to u p r a v o ukazao. šireći j e d a n t a k a v način istraživanja do svoje zadnje logičke granice. Ali svede­ n a n a d r u š t v e n u s t a t i k u n a u č n a korist j e d n o g takvog poređenja m i izgleda zaista n e o s p o r n o m da bi se mogli bolje opisati najelementarniji zakoni osnovne solidarnosti. ma da njihovo r a z m a t r a n j e m o r a biti. u prvoj koncepciji n a u k e . po svojoj prirodi. da ne mo­ gu doseći do d i n a m i č k i h r a z m a t r a n j a . uprkos njihovoj pravoj originalnosti. svesti na n a j neophodnije ispitivanje njihovih osnovnih osobina. I p a k bi. utoliko više n e o p h o d n o ovdje. p r e s t a t i da p o s m a t r a j u kao vještačke i svojevoljne osnovne veze ljudske porodice kad ih n a đ u . čiji različiti elementi. od k a d se ljudska n a d m o ć pot­ p u n o razvila. a da ostatak ne bude u tome uopšte promijenjen. bez sumnje. na odgovarajući način. iako u stvarnosti nije t a k o apsolutno nepromjenljivo kao što se to zamišlja. čije je ona izgleda prosto opšte produženje. Ipak. n a u č n i d u h će. p r e ­ ma t o m e j e d n o tačnije u p o r e đ i v a n j e sa n a č i n o m na koji se p r i s t u ­ pa u biološkim proučavanjima. takvu k a k v u je ona već obja vila. na koju će ta r a z m a t r a n j a izvršiti kasnije n e o p h o d a n uticaj. i na način koji je utoliko izraženiji ukoliko organizam postaje razvijeniji. i naročito ο velikom biološkom nepoznavanju načina života koji je svoj­ stven polipima. je izuzetno pogodna. stvarno svjedoči ο jednom vrlo nepotpunom filozofskom mišljenju naše društvene solidarnosti. čovjeka sa d r u g i m životinjama. kao j e d n a druga vrsta. Ona vodi izjednačavanju jednog dobrovoljnog i neoba­ veznog udruživanja sa jednom nedobrovoljnom i neraskidivom partici­ pacijom. t a k o mi se čini. doista. bilo t a k o za m e t o d u koja bi dobila o d m a h j e d n u potpuniju homogenost. koja se trudi da opiše jednu vrlo poznatu pojavu poređujući 1 180 181 . r a z m a t r a n i h naročito kod stanovništava koja su p o t p u n 3 je sa drugom. ona mogu bitno odgovarati samo jednoj posebnoj m e t o ­ dološkoj raspravi socijalne filozofije. Glavni n e d o s t a t a k j e d n e takve vrste socioloških p o r e đ e n j a će biti.

na sve moguće stepene socijalne evolucije. k o j i v r š i č a k i t a d a . mogla bi. neće nikako dozvoliti da mu se povjeri glavno usmjeravanje socioloških posmatranja. r a z matrajući društveno stanje različitih Masa koje su veoma nejednako s a v r e m e n e . koji su do sada veoma slabo analizirani u većini slučajeva. zbog n e i z b j e ­ žnog z a j e d n i č k o g uticaja. za koja će se čitalac lako pobrinuti. usred ma kojih raznolikosti klime i. zbog ove nejednakosti. Mada je glavni napredak čovječanstva nužno je­ dinstven u onom što se tiče cjelokupnog razvoja. tako da podjednako verifikuje zakone egzistencije i zakone kretanja. malo dozvolja­ va. U istorijskom dijelu ove knjige imaću priliku da poka­ žem da. koje. ili samo čak suviše predominantna. Ali u p r k o s n j i h o v e o č i g l e d n e lakoće. faze društvenog raz­ vitka. opati diuh e p o h e . i može se dodati da bi on neminovno doveo dotle da ovaj red nije bio već bitno ustanovljen jednim najboljim nauč­ nim putem: dakle mi znamo koliko je jedan takav pojam značajan u sociologiji da mora izvršiti ocjenu svakog značaja jedne slične štetne posljedice. i na­ ročito veoma — različita. sa ni­ šta manje savjesti na ozbiljne naučne opasnosti koje su mu svoj­ stvene. ο kojima istorija naše civilizacije ne ostavlja nikakve znat­ nije tragove. i. n a r o č i t o u i n t e l e k t u a l n o m p o g l e d u . m a ­ n j e ili više v j e r n e p r e d s t a v n i k e s k o r o s v i h p r e t h o d n i h s t u p n j e v a d r u š ­ t v e n e evolucije. Takve su glavne osobine koje u sociologiji karakterišu ovaj drugi bitni dio komparativne meto­ de. Ali. takođe. predstavlja najprije očiglednu korist da može biti paralelno primjenljiv na dva reda važnih socioloških spekula­ cija. statičkih i dinamičkih. on se danas jako ši­ ri u stvarnosti. istovremeno najozbiljnija i najneizbježnija. ne bi se mogla zamisliti ni jedna socijalna nijansa koja se ne nalazi sada ostvarena na izvjes­ nim tačkama globusa. na jedan manje ili više pogrešan način. ovaj indirektan način posmatranja. upozoravajući sada. do izvjesne t a č k e . ima uvijek brojnih posrednika koji dopuštaju samo. I iz jednog i iz drugog razloga. kao što bi se to moglo vjerovati. izvjesne interesantne. veoma-ugledna. treba. koji se ne mogu odbaciti. Njegova prva mana. danas veoma prirodno. kod najeminentnijih filozofa. jer počiva neposredno na gore ustanovljenom principu nužne i stalne istovjetnosti glavnog razvoja čovječanstva prema neodoljivoj predominaciji opšteg tipa ljudske prirode. bez koje bi se t a k o izložilo o z b i l j n i m p o g r e š k a m a . Da bi bolje razumjeli značaj ovoga. da se tačno otkrije stvar­ na povezanost različitih sistema društva. zbog đejstva društvenih uzroka. moram najzad upozoriti na. stanovništva. štetnu posljedicu ovog komparativnog načina. se sastoji u tome. ovog načina istraživanja. pretjerivanje. v e ć v e o m a r a z v i j e n e . a naročito. g l a v n e faze l j u d s k e civilizacije. Kao posmatranje u pravom smislu riječi. ovaj komparativni metod koji čini njegovu najspontaniju modifikaciju. kod savremeniih naroda. Ništa nije podesnije nego jedan takav postupak da jasno okarakteriše različite glavne faze ljudske evolu­ cije. i čak skoro uvijek na više jasno odvojenih lokaliteta. da teži da učini slabo procjenjivim različite tako posmatrane slu­ čajeve. ali izričito dogmatska priroda ovog djela me primorava da se uzdržim od sličnih kritičkih opisa. 1 Ne izlazeći iz iste nacije. t a k v a p o s m a t r a n j a su. iako sporedne. na dru­ gom mjestu. uzimajući kod njih obične. rase. čak. često dovesti do odricanja. on direktno nastoji da predstavi kao da postoje zajed­ no. i koji dozvoljava j e d n u t a č n u a n a l i z u o v i h n e o s p o r n i h r a z l i k a s a m o u z p o ­ m o ć j e d n e sociološke teorije. i pored neizbježnih sporednih razlika. ili čak da u tom pogledu ponekad dade dragocjene neposredne zaključke. G l a v n i g r a d civilizovanog svijeta s a d r ž i d a n a s u sebi. Na­ stavljajući da se držim pravila. da po svojoj prirodi. fundamentalnog reda prema kojem su ovi različiti stupnjevi ljudske evolucije morali proizaći jedni iz drugih. nasuprot. a stvarne razlike će samo moći određivati stvarnu brzinu svake društvene evolucije. najniži stupnjevi ljudske evolucije. sporedne promjene za glavne fa­ ze društvenog razvitka. tako da se. on nema nika­ kvog obzira prema nužnoj sukcesiji različitih društvenih stanja ko­ ja. m o g l e bi se. Opšta upotreba ovog sociološkog postupka je izuzetno racionalna. Cak i za faze koje su najviše istorijske. v e o m a m a l o p r e s u d n a d a b i i k a d a d o b i l a j e d n u p r a v u n a u č n u v a ž n o s t . u pogledu kojih jedna takva osobina nije danas više sporna. od sada pristupačne da budu istovremeno istraživane tako da se uoče na jedan najneposredniji i najjasniji način njihove predominantne osobine. tako srećno namijenjene da potvrdi neposredne opise istorijske analize u pravom smislu. kada su ona zasebno upotrebljavana.nezavisna jedna od drugih. ipak je neosporno da su. p o r e d i t i j e d n i m još b l i ž i m s r a v n j i v a n j e m . pripisujući nje­ nom dejstvu društvene razlike koje se naročito odnose na nejedna183 182 . uvažiti da spontana nekoherentnost koja je svojstvena ovoj \'rsti komparativnih socioloških posmatranja. dostigla samo nejednako niske stupnjeve ovog opšteg razvitka. Isključiva upotreba. p o svojoj p r i r o d i . čije sve karakteristične crte mogu tako biti zaista podređene našoj nepo­ srednoj observaciji: od nesrećnih stanovnika Ognjene zemlje do najnaprednijih naroda zapadne Evrope. različita prethodna stanja najcivilizovanijih nacija danas ponovo nalaze. Drugo. bilo bi lako navesti ovdje mnoštvo primjera sa sličnim gre­ škama. mogu biti poznate samo ovim neophodnim kompara­ tivnim istraživanjem: i to nijesu. veoma je važno za racionalno konstituisanje nove političke filozofije predvidjeti u tom pogledu jed­ no. čak da ispuni dovoljno njene neizbježne praznine. uprkos svim njegovim stvarnim prednostima.1 na različitim stranama zemalj­ ske kugle. čak i pod pretpostavkom da je pozitivni red bio prethodno poznat. Naročito zbog toga je došlo do formiranja najpogrešnijih pojmova ο političkom uticaju klime. ne ma­ nje karakterističnu. dakle. pošto budu na odgovarajući način ocijenjeni dragocjeni at­ ributi jednog takvog postupka.

ovo pozitivno proučavanje čovječanstva mora racionalno izgleda­ ti kao prost spontani produžetak prirodne istorjje čovjeka. naročito u važnim slučajevima. ako na čak i najglavniji. kao što ću to objasniti posebno u sljedećoj lekciji. ponekad je. ali ređe. uglavnom. bolje prilagođen prirodi pojava. Treba zaista priznati. u jednom obično iz­ raženijem stepenu u odnosu na različite ljudske rase. Upravo tako će se sociološka nauka morati naj­ prije duboko razlikovati od biološke nauke u pravom smislu. za opštu ko185 . cjelinu pozitivne metode. uostalom. da ova prva neophodna skica opšte sociologije. po svojoj prirodi. jedina glavna osnova na kojoj može stvar­ no počivati sistem političke logike. dodati da klima takođe obično uvodi i treći izvor interpretacija kom­ parativnih pojava koji. Tako se sve više i više vidi koliko su apsurdne i opasne bilo za metodu ili za praksu. koje smo priznali da su svojstvene ovom načinu istraživanja. koja je. sa svoje strane usavršiti. u odnosu na nauku ili na metodu. Dakle. iz različitih ra­ zloga ukazuju i. koji. kao što ću ja to utvrditi direktno u sljedećoj lekciji da će. jer baš u mje­ ri u kojoj se one uzdižu i uopštavaju. nejednake brzine jedne evolucije koja je uvijek nužno zajednička. Ne samo da. gore promišljenih. kao što sam to prethodno ob­ jasnio. ipak je neosporno da se ona nužno širi na čitav sistem na­ uke. da pažljivo ispituje prirodu socioloških istraživanja. u onome što će ona moći ponuditi kao najkarakterističnije u svim pogledima. dovoljno tačnoj. koji su do sada dovoljno ispitani. spontanim stvaranjem ove nove glavne grane osnovne komparativne metode. Treba. bez sumnje veoma opšta ali potpuno pozitivna ο cjelini glavnog razvitka čovječanstva. sa naučne tačke gledišta u pravom smislu. nužno se povlači sve više i više ukoliko se društvena evolucija po­ činje duže manifestovati. Ništa ne može biti izuzeto od jednog takvog filozofskog uslova. ili da se ne poznaje ni jedno ni drugo. i mi smo najzad tako dovedeni. Zaista pozitivni prin­ cip ovog neophodnog filozofskog odvajanja proizilazi iz nužnog uticaja različitih ljudskih generacija na sljedeće generacije. sociologija takođe.kost evolucije. Ali slijedeći tačan tok naše teme. ili slijepi klevetnici nezavisni od svake društvene spekulacije. zna se uostalom. što je već jasno konstatovano gore. Pored toga što socijalna dinamika sačinjava konačno glav­ ni predmet nauke. Njegovo stalno izvršavanje će moći samo preduhitriti ili dovoljno ublažiti ozbiljne štetne posljedice. Dok ova nadmoć nije dovoljno neposredno prizna­ ta. da je socijalna statika od nje. Ali. a iluzija i steril­ nost bivaju rezervisane za veoma uske i posebne koncepcije. zbog same pri­ rode jedne takve nauke. jer se zakoni egzistencije naročito pokazuju za vrijeme kretanja. jako podesan kad se ograniči na prve generacije. koja mora nužno usmjeravati uobičajenu primje­ nu različitih načina istraživanja. Istorijska komparacija različitih uzastopnih stanja čovječan­ stva ne sačinjava samo glavnu naučnu vještinu nove političke fi­ lozofije: njen racionalan razvoj će direktno formirati i sami temelj nauke. kad jednom ljudsko kretanje bude zaista učvršćeno. i mora se konačno. preobraziti u sasvim novi karak­ ter koji je direktno svojstven sociološkoj nauci. koji moram u sociologiji razlikovati pod imenom istorijske me­ tode u pravom smislu u kojoj se apsolutno nalazi. a zatim sa eksperimentisanjem. bio obrnut: zaista je jasno da u samoj upotrebi jednog takvog postupka ništa ne može direktno ukazati kojoj od dvije vrste treba stvarno da pripada svaka konstatovana različitost. i dozvoliće od tada da se slobodno razvijaju dragocjene osobine koje ga karakterišu. čiji racionalniji karakter. bez ikakvog razlikovanja djelova zbog njihove potpune soli­ darnosti. Na taj način smo dakle veoma izloženi opasnosti da se miješa uticaj rase sa uticajem društvenog doba. do direktne procjene ovog zadnjeg dijela komparativne me­ tode. i sama počiva 184 neposredno na početnoj upotrebi jedne nove metode posmatranja. postaju. i možda čak na jedan izrazitiji način. bilo logičke. vršiti između stanovništava koja pripadaju različitim varijetetima ljudske vrste. u kojoj dstorijski razmatranja moraju neposredno preovladati. prateći način koji je za nju isključivo rezervisan. pošto se ova fiziološka promjena čini kao da je. najprije u vezi sa posmatranjem u pravom smislu. to je to što zaista postoji. jaku nemogućnost da se korisno upotrebljava jedan takav po­ stupak. to jest. a da njegova prvobitna primjena i njegova krajnja inter­ pretacija ne budu stalno usmjeravane jednom osnovnom racional­ nom koncepcijom. racionalno neodvo­ jiva. iako veoma sumarnoj. prezir koji je uvijek na isti način nerazuman. osnovni pojmovi po­ litičke filozofije istovremeno stvarniji i efikasniji. mora spon­ tano osloboditi ozbiljne opasnosti na koje drugi. sa čisto logičkog aspekta. Jer se ova simultana sociološka poređenja moraju često. u mnogo slučajeva bila jedan od bitnih uzroka. po­ stepeno akumuliran na jedan stalan način uskoro završava konstituisanjem nadmoćnog razmatranja ο direktnom proučavanju druš­ tvenog razvitka. očigledno dolazimo do prethodnog zaključka. izgleda namijenjena samo dinamičkoj so­ ciologiji. postepenim to­ kom. naizmjenice saglasan i suprotan svakom od dva ostala. Iako ova istorijska analiza. koji je tako jas­ no reprodukovan u različitim oblicima. prazne sofističke deklamacije pristalica sistematskog empirizma. Ista pogrešna tendencija se manifestuje takođe. Prema ovoj dvostruko protivrječnoj procjeni. ovaj naučni karakter. bilo naučne. uprkos stvarne koristi od jedne takve spekulativne distinkcije. nad­ moćna upotreba istorijske metode mora dati sociologiji njen glavni filozofski karakter: nego to mora još. mi smo spontano dovedeni do toga da po­ sebno potvrdimo za ovaj uobičajeni oblik komparativne metode u sociologiji. bilo da se pretjeruje. teži da uveća neizbježne šanse za sociološku iluziju i čini skoro nerazmrsivom komparativnu analizu od koje je očekivao znanja koja se ne mogu odbaciti.

u različitim značajnim pogledima. na jedan tako izvanredan način. koja n a m d a n a s podstiče n e p o s r e d a n interes čak i za najudaljenije događaje. koliko n e p o s r e d n u toliko i stalnu. takođe. s t v a r n o istorijskom r a d u . imao bi kao krajnji rezultat svođenje isto­ rije na j e d n o p r a z n o gomilanje n e k o h e r e n t n i h monografija. on će. stalan uslov se. u mojim očima. veoma zaboravljen. mada prijatan. Od sada možemo po­ kazati da ova istorijska m e t o d a n u d i najprirodniju verifikaciju i najširu p r i m j e n u one k a r a k t e r i s t i č n e osobine. kao da j e d n a prava. izvršio. u običnom naslovu jednog djela. Ali se ne može uz­ držati da se ne osudi visoko nerazumno ograničenje predmeta na jed­ nu naciju i jedan vijek. opominju­ ći nas na s t v a r a n uticaj koji su oni izvršili na postepeni dolazak naše civilizacije. i. ova istorijska poređenja najprije m o r a j u u p r a v i t i na različite pe­ riode civilizacije.rist čitave p r i r o d n e filozofije. iznad izvjesne klike. koja se sastoji u t o m e da se p r i s t u p a naročito od cjeline ka pojedinostima. 1 Isto je i 1 Nedavno je objavljen jedan rad ο istoriji matematičkih nauka u Italiji u 17.. nijedan obra­ zovan čovjek ne može d a n a s misliti na primjer ο b i t k a m a kod Ma­ r a t o n a ili Salomine. za doista racionalna d r u š t v e n a prouča­ vanja. to mu se više ne bi moglo oprostiti. i na način čiji veliki naučni značaj teško mogu naslutiti danas najbolji duhovi. s p o n t a n o pojavljuje u najvišem stepenu i na n a j n e p o s r e d n i ji način u svakom. a naročito jedan. slijedi da n i k a k v a djelimična fiilijacija. p o t p u n o izolovana. a da o d m a h ne zapazi važne posljedice za sa­ dašnju sudbinu čovječanstva. Bitno je. da očigledno svje­ doči ο jednom dubokom nepoznavanju pravog karaktera istorije koje se naročito sastoji u opštoj i stalnoj predominaciji filijaeije nad deskri­ pcijom. veoma racionalnoj kritici pokazao jako superioran u od­ nosu na autora što se tiče pravog razumijevanja istorije matematike. dobiti u čitavom ostalom dijelu ove knjige. na koje su već upozorili. svođenje ovih istorijskih istraživanja na same matematičke nau­ ke. i koji ne može odgovarati organskoj fi­ lozofiji. j e d n e je­ dine n a u k e . teško bi bilo dotle bo­ lje stići nego ovim spontanim poletom jedne pogrešne filozofije. Ne radi se ovdje nika'ko ο ozbiljnim greškama u pojedino­ stima. Ako je ovaj nerazuman izbor mogao biti inspirisan jednim taštim duhom uske nacionalnosti. Takvom vrstom sredstava gdje zaista nazaduje matematička istorija. mogli biti tada nezavisni od napredaka koji su se istovremeno vršili. naročito u odnosu na d r u š t v e n e pojave. geometrijsko stanje u sedamnae­ stom vijeku moglo izolovati od cjeline prethodnog napretka. t r e b a ovdje primijetiti. Bilo bi nekorisno insistirati više na jednoj takvoj osobini. ostati definitivno svrstan kao Običan rad benediktanaca. ističući. (M. ne bi mogla imati realnosti. dakle. uglavnom. Iracionalan d u h nesnošljive posebnosti. N i k a k v a f o r m a l n a p o t v r d a neće ovdje postati n e o p ­ h o d n o m da bi se konstatovala s p o n t a n a sposobnost istorije da se jasno istakne tijesna opšta podčinjenost različitih d r u š t v e n i h p e r i ­ oda. m o r a najprije počivati na jednoj opštoj i istovremenoj koncepciji osnovne evolucije. prije nego bi postalo posebno. a da p r e t h o d n o ne b u d e pove­ zana sa takvim p r o u č a v a n j e m čitavog ljudskog n a p r e t k a . u ime jedne potpunije specijalnosti na. istoriju jedine provincije u jednoj godini! Zaista. ne. u bilo kojem pogledu. ambiciozno nazvan Istorija: kao da su matematički napredci izvršeni s jedne strane Alpa. naročito u svom razvoju. poglavito za ono što se t a k o pretjera­ no zove politička istorija u p r a v o m smislu. 186 187 . Važno je s a m o u vezi s tim ne miješati j e d a n t a k a v osjećaj d r u š t v e n e solidarnosti sa ovim srodnim interesom koji može sponraktera koji je već bila stekla. koja će. koncertom zanosne pohvale. bez sumnje. ako se sistematski smišlja najjača moguća kondezacija simptoma iracionalnosti. s druge strane. koji je neobično pogodan da. i sa bilo kojim talentom. sa p r a k t i č n e tačke gledišta da.) koji se u svojoj. ili j e d n e j e d i n e vještine. Može se oprostiti. slijedeći iskustvo. koji bi se bez toga n e ­ izbježno izrodio u običnu kompilaciju provizorne građe. zbog vladajućih predra­ suda. jedino t a k o će se moći stići do kon­ cepcija koje su sposobne da dobro upravljaju kasnijim proučava­ njima različitih posebnih t e m a : umjesto pogrešnog p u t a koji inspiriše d a n a s slijepu apsolutnu imitaciju jednog n a č i n a koji je izuzet­ no podesan u n e o r g a n s k o j . ovaj proizvod. koji u naše doba dobija j e d a n t a k o ža­ losno prolazan uspon. ispod nivoa filozofskog ka- u ma kojem d r u g o m slučaju. ikakav stvar­ ni uticaj na sadašnje kretanje ljudskog duha: već. učen koliko i skroman geometar. koju smo gore do­ kazali kod uobičajenog razvoja sociološke n a u k e . i čak za ukupnost ljudskog napretka. n e p r e k i d n u . ma koja istorija može da ne bude. u pogledu ovog djela. i kao da se. u s r e d jalovih z a p r e k a ovih konfuznih opisa. za cjelinu d r u š t v e n e evolucije da se. različiti naučnici. zbog svoje pretjerane specijalnosti okarafcteriše na jednom veoma jasnom primjeru ovu ne­ izbježnu potrebu duha za cjelinom u svakom pravom istorijskom pro­ učavanju. gdje bi se svaka ideja s t v a r n e povezanosti i n u ž n e istovremenosti različi­ tih ljudskih događaja neizbježno gubila. i naročito parcijalna. naročito danas. u jednom radu koji je umjesto skromnog na­ slova Anali. različiti društveni elementi n u ž n o solidarni i neodvojivi. politička. i da svako objašnjenje te vrste. osobini koja mora prirodno izgledati kao najznačajnija u či­ tavoj intelektualnoj istoriji. opšta n a d m o ć istorijske m e t o d e u p r a v o m smislu u d r u š t v e n i m p r o ­ u č a v a n j i m a i m a t a k o đ e i z v r s n u osobinu da razvija s p o n t a n o d r u š ­ tveni s e n t i m e n t . uopšte. Šasl. uostalom. ostalo bi samo da se spusti. Ovaj neophodan. P r e m a lijepoj primjedbi Kondorsea. da bi i m a l a p r a v i n a u č n i k a r a k t e r koji je saglasan p r i r o d i i n a m j e n i n a u k e . Da li je. uostalom. da je u r a đ e n . ma da je njihov razvoj bio stvarno vezan naročito onda. Šta može na p r i m j e r značiti posebna istorija. Najzad. Pošto su. p r i r o d n o . izuzev tvrdoglave revnosti i savjesne skromnosti koje obično karakterišu ove poštovane kompilatore. više ili manje. Samo shva'tanje sadržaja dovoljno je. bilo eksplicitnu ili naročito implicit­ nu primjenu. vijeku. za razvoj drugih nauka. naučniku. ovu n u ­ žnu povezanost različitih ljudskih događaja.

jer postaje u neku ruku. opštijim pojavama. tako da se do­ bro shvati i oštroumno razvija njen pravi duh. koja pokazuje. Rezervisana najprije za elitne duhove. koje su obi189 . jednih redovnih drugih slučajnih. koje je neophodno za normalno stanje društva. ova nauč­ na predviđanja moraju biti zaista. prema jednom tačnom prethodnom poznavanju sličnog smisla po­ stepenih promjena na koje ukazuje jedna oštroumna istorijska ana188 liza. doprinoseći istom kona­ čnom cilju. moralne ili političke. a one mogu čak na isti način inspirisati obične izmišljotine. na princip čija je ra­ zumnost toliko malo sporna kao i korisnost. kao što sam objasnio gore. ma koje. uglavnom biti manje poreme­ ćen nego ijedan drugi od različitih nepravilnih uticaja. pod uslovom da se sačuva dovoljno od empirijske perspektivne jednog prvobitnog rezultata. u jednoj uzastopnoj ocjeni različitih stanja čovječan­ stva. sa ovom istorijskom metodom. čije postepeno ostvarenje zahtijeva od svake od njih određeno učešće. i može postati siguran izvor racionalnih predviđanja samo poslije poređenja sa prošlošću koja je i sama shvaćena u njenoj potpunoj ukupnosti. Glavni duh ove istorijske metode u pra­ vom smislu. odakle treba da proizađe naučno predviđanje konač­ nog uspona jedne ili definitivnog pada druge. mora. Stigavši do ispitivanja savremene epohe. tako da se odražava na odgovarajući način. tj. jer je. do izvjesnog stepena za svaku određenu epohu i u svakom glav­ nom aspektu. Po prirodi takvih pojava. budu postali dovoljno popularni. nastojeći da se izvede svaka istorijska dobro poznata situacija iz cjeline njenih postepenih prethodnih događa­ ja. sveukupnosti shvatanja. Ispitajmo sada na jedan neposredan. takva prva neop­ hodna primjena odnosa koji se posmatraju između svršenih činje­ nica. slike ljudskog života. kombinovan sa neograničenim opadanjem suprotne sposobnosti. iako sumaran. prema ukupnosti istorijskih činjenica. ono ne dobija pravu naučnu vri­ jednost. na odgovarajući način. od složenijih ka pojavama koje su manje složene. prije nego što se. način istin­ ski osnovni razvoj komparativne metode koja je tako izuzetno bo­ gata bitnim osobinama. uglavnom. sa intelektu­ alnim autoritetom koji je nužno dobila ovim postepenim usklađi­ vanjem svih prethodnih epoha. Strogo izolovano posmatranje sadašnjosti bi po­ stalo veoma moćan uzrok političkih zabluda. ukazujući još ple­ menitijom i potpunijom koncepcijom ljudskog jedinstva da različite uzastopne generacije čovječanstva sarađuju. ma koje. Da bi se upoznali. istorijska metoda će moći sama do­ zvoliti da se sa uspjehom vrši njena tačna glavna analiza. pre­ ma jednom razboritom sudu ovo osnovno poštovanje prema našim precima. dovoljno je ovdje da ukazem u vezi sa njim na brzinu. sposobnosti fizičke. prema socio­ loškoj seriji čiji je dio. čija neophodna sociološka nadmoć ne može nikad biti osporena. prema duhu nauke. intelektualne. Osjećaj ο kome se radi ovdje je istovremeno dublji. Jednom srećnom koincidencijom. već isključivo racionalna i pozitivna isto­ rija shvaćena kao stvarna nauka koja raspolaže cjelinom ljudskih događaja u koordiniranim serijama. ne uči prvo da se racionalno pretskazuje budućnost. u neku ruku. moći će se tako stići do zaključaka koji su sasvim dovoljni da korisno usmjere sve primjene. i je­ dino čak. čija prethodna uzastopnost omogućava da se otkrije buduća uzastopnost. na koje stalno djeluje toliko uticaja. Ova razumna sklonost da se vide saradnici u lju­ dima svih vremena se jedva danas izražava u pogledu nauka. Budući da se mora nužno vršiti vrlo široka i vrlo različita primjena jednog takvog načina istraživanja. izlažući se opasnosti da neprestalno miješa glavne sa sporednim činjenicama. uprkos suprotnoj predrasudi. u ma kojoj nauci. koje pokazuju očigledno nji­ hovu postupnu povezanost. one koje se odnose na političku vještinu. i koje je tako jako uzdrmala danas metafizička filozofija. jer dio osnovnog kreta­ nja od kojeg one najviše zavise. stalni porast svake. samo ako jedan ta­ kav zaključak bude potpuno saglasan sa sistemom opštih zakona ljudskog razvoja. čak u onom što najprije izgleda najporemećenijl. Glavne od ovih primjena. u istoj mjeri u kojoj opšti rezultati socijalne fizike. i smišIjeniji jer proizilazi naročito iz jednog naučnog ubjeđenja: njega nije mogla na odgovarajući način razviti prosta istorija u jedno čisto deskriptivno stanje. jer tada stalni uzro­ ci više preovlađuju u društvenom kretanju i poremećaji imaju tu onda manji udio. Uzalud državnici insistiraju na neophodno­ sti političkih posmatranja: pošto oni posmatraju isključivo sadaš­ njost i. Ona će tu nužno dopuniti jasniji i elementarniji pojam uobičajene soli­ darnosti između individua i savremenih naroda. za najnaprednije: filozofska premoć istorijske metode da­ će joj sama sav svoj razvoj šireći je u svim mogućim aspektima društvenog života. čini mi se da se sastoji u racionalnoj primjeni društve­ nih serija. veoma blisku prošlost njihovo pravilu nužno ne uspijeva u primjeni. ova nova vrsta društvenog sentimenta će zatim moći pripadati sa manjim intezitetom. i da stavi burne prolazne manifestacije iznad glavnih tendencija. polazeći uvijek. nephodno je najprije primijeniti na prošlost. ipak je nesumnjivo da se. Ma kako čudno najprije izgledao je­ dan takav put.tano izazvati sve. pretskaže prošlost. Samo tako kretanja društva i ista kretanja ljudskog duha mogu biti stvarno predviđe­ na. prema njihovim statičkim vezama sa prvim tako da tu djelimično kompeziraju manju sigurnost koju u njihovom pogledu može izazvati direktna upotreba ovog načina postupnog istraživanja: Tru­ deći se da se dobije uopšte jedini stepen preciznosti koja odgovara krajnjoj komplikovanosti ovih pojava. manje ili više. imaće naročito visok stepen racionalnosti. utoliko približnija stvarnosti uko­ liko se radi ο značajnijim. gdje će svaki elemenat biti zaista ocijenjen kao što i treba biti. Zakoni solidarnosti mogu zatim voditi do širenja iste racionalne sigurnosti u proučavanju sporednih i posebnih aspekata. ličan. posmatranje sa­ dašnjosti je potpuno nedovoljno.

uporede necivilizovane nacije sa kulturnim narodima. objasniti u sljedećem poglavlju. za vrijeme čitavog toka društvene evolucije. ne nudi slične opasnosti. postupno promišljenu. da bi ograničila svoje spontane zablude. Jedan veoma jasan primjer će biti dovoljan. posebno. tako očigledno određeno. pod impozantnim verbalizmom. da ovdje upozori na jednu takvu opasnost metode istorijskih serija. a naročito na istorijsku metodu u pravom smislu. proizaći. utvrdio. Očigled­ no je. u mnogo drugih slučajeva postati prividno istinitija. jedno pravo kasnije gašenje? Dakle. sve stvarne sposobnosti koje će sociološko posmatranje uzastopno razvijati. razmatra čak. danas tako opravdano. upozoriti. objašnjen čak sa najvećim mogućim autoritetom. da bi odmah bili priznati kao iluzorni. Razmatrajući cjelinu dru­ štvenog razvoja u pogledu vrlo prostog režima ishrane čovjeka. može se reći. bar u klici. pre­ poručena. Ona se sa­ stoji naročito u tome da se stalno opadanje uzima kao tendencija ka potpunom uništenju. a ne nikakav stvarni proizvod ma kojih sila. skoro svi naši državnici. mo­ ći će se. koja. ako ne bi bila odmah ispravljena. biti ikada pogodne da se potpuno izbjegnu. koje se često dešavaju kad se uzmu znaci za ideje: ne može se negirati da. Bilo u homerovskim spjevovima ili u pričama naših putnika. uvijek održavana. snab­ dijeva neposrednu sociološku analizu neophodnim opštim sredstvom stalne verifikacije. naročito da posmatra kao da su u usponu vla­ sti. može zavesti. jasnije nego ijedno apstraktno objašnjenje. ili obratno. Da li bi se". Bilo kako da je velika prava superiornost ove sociološke meto­ de. u onom prvobitnom obliku koji je biologija unaprijed konstruisala za sociologiju. iako jedna takva cjelina odgovara. Tako. kori­ sno je bar. po prirodi stvari da. uostalom. zbog bitnijih prepreka koje za nju predstav­ lja izvanredna komplikacija predmeta istraživanja. dakle naći. najzad. Svuda će se vidjeti da komparativno posmatranje veo­ ma potvrđuje ovaj neobičan rezultat. Ne nadajući se da će iluzije. koji rizikuju ponekad da dođu do prethodnog vijeka. Dakle ova komparacija može biti samo potpuno jasna i presudna kad. uglavnom. Ona ima samo. iznad svega. uostalom. ukratko. mora najprije iz­ gledati tako duboko konfuzna. međutim. koje ona može inspirisati. zbog same svoje neobičnosti. iz jedne nepotpune procjene. koji se. isto tako. S druge strane. kao što ću to. istorijskom me­ todom. na svoj na­ čin. naročito u naše vrijeme. Neka se. shvaćena u cjelini. Ništa nije dakle bolje konstatovano ni eksperimentalnim. poredi život na selima sa životom u gradovima. jedan prost razvoj čovječanstva. može. sa neograničenim promjenama. znatna razlika između naše dvije uzastopne generacije. a da se čak i ne oslanja na tako vjerodostojne raz­ loge. Prethodni primjer dovoljno upućuje na neizbježno obraćanje. ovdje iko usudio da zaključi da je ovo neosporno stalno opadanje. u tom pogle­ du do sopstvenih štetnih posljedica najveću teškoću da ispuni uvijek ovaj neophodan uslov. Naročito danas gdje smjesa različitih društvenih elemenata. i. ništavost koncepcija. koja. među najpreporučljivijim. neka se. Pošto je društvena pojava. obuhvata čitavu prošlost. izuzev najmisaonijih među njima. prema tome sa jednom rastućom predominacijom intelektualne i moralne prakse ukoliko se čovjek više civdlizuje. na njenu glavnu osobinu. ona. na jedan. povezuje sa jednim širim sociološkim zakonom. kao što ću imati prilike da' to pokažem kasnije. stalnim zakonima naše prirode. na opšti na­ čin.čno slabo izražene. posebno kad se većina lažnih političkih procjena uglavnom odnosi na to da uobičajene spe­ kulacije uopšte ne obuhvataju jednu širu prošlost. neposredan ili posredan. kao i ma koji drugi naučni postupak. način. produbljeno poređenje sadašnjosti sa prošlošću predstavlja glavno sredstvo istraživanja koje je sposob­ no da predvidi ili koriguje ove glavne štetne posljedice. samo. na primjer. do velikih štetnih poslje­ dica. međutim. nasuprot. i samih filozofa. ni racionalnim putem. i neka se. ukazujući uostalom spontano. institucije ili doktrine. ona ne služi ponekad da prikrije. jed­ noj običnoj prolaznoj fazi glavnog kretanja. duhove kojii su malo racionalni ili slabo pripremljeni. sa pozitivnom teorijom ljudske prirode: svi zaključ­ ci koji ne budu mogli izdržati jednu takvu kontrolu. u brojnim slučajevima. može. nijedan zakon društvene sukcesije. nužno će za­ vršiti u razilaženju sa jednim zrelijim sociološkim ispitivanjem. jedno takvo opadanje je u potpunoj harmoniji sa osnovnim zakonima ljudske prirode. ukoliko nije na odgova­ rajući način shvaćena i upotrijebljena. zbog najveće komplikacije slučajeva koji su tada istraživani. kako sam to naprijed. Sama matematička analiza. slično. da se. koje je odsada potrebno. spriječe slične iluzije. prema ovoj vrsti matematičke mudrosti (na koju je već ukazano u sličnom slučaju u prethodnom poglavlju) koja predstavlja miješanje. ne bi se moglo po mom mišljenju odricati stalna težnja civilizovanog čovjeka za sve manje i manje obilnom hranom. Ista razmišljanja treba proširiti i na različite sociološke metode. u različitim savremenim partijama ne penju se uopšte iznad prošlog vijeka. bilo kakva predostrožnost da se upotrijebi. čija cjelina. do­ vesti do ozbiljnih grešaka. vrlo gruba greška. u opadanju. Nema uopšte naučne metode. više ili manje stalnih promje190 na. ona se izla­ že utoliko ozbiljnijim greškama ukoliko se zaustavlja na bližoj epo­ hi. ili jedne pogre­ šne primjene odgovarajuće metode. bilo da su posmatranja bila su191 . jer ove opasnosti mogu uvijek samo. neće biti konačno prihvaćen dok ne bude racionalno pove­ zan. u ovom pogledu. ali uvijek neo­ sporan. a ponekad sko­ ro neizbježna. a da njihovo postojanje ne šteti ni­ kako povjerenju u ova logička sredstva. može ipak dovesti. uglavnom. koje su. a drugih na propast. jed­ nih spremnih na pobjedu. gdje se se­ rije ne mogu najprije tako brzo uvidjeti. koji se jedva usude da rijetko pređu šesnaesti vijek: tako da cjelinu revo­ lucionarne epohe nijesu čak pravilno shvatili oni koji uzaludno traže njen završetak.

eksperimentisanja i poređenja u pravom smislu. napro­ tiv. najbolje prilagođen pravoj prirodi socioloških istraživanja. Stalna upotreba. kao četvrti i zadnji glavni način vještine posmatranja. koja će se spontano vršiti. Tako su nam u ostalim. tako da nam najzad dozvoli da neposredno pristu­ pimo sa pravom naučnom sigurnošću. pod posebnim imenom istorijske metode. uprkos. stara obavještenja političkog uma. ili premalo produžena. još zvanično veoma priznatim mudrostima jedne prazne metafizike koja teži da u politici odstrani svako široko razmatranje prošlosti. u svim vremenima. da bi ga na kraju svrstali. postepenom usklađi­ vanju različitih organizama. veoma sposoban da potvrdi u osnovnom stanju svake nauke. njene različite nužne veze sa drugim glavnim naukama da bi njeno pravo filozofsko konstituisanje bilo najzad neopo­ zivo osnovano. Upravo se na ovoj egzaktnoj i stalnoj harmoniji između neposrednih zaključaka istorijske anali­ ze i prethodnih pojmova biološke teorije ο čovjeku. prirodno. zbog bitnih svojstava potpuno ekvivalentna prethodnim opisima nadmoći koju ima zoološka komparacija u proučavanju individual­ nog života. ostaje mi da dopunim ovaj posao. kao glavnu inte­ lektualnu osobinu ove nove nauke. u čitavom ostalom dijelu ove knjige. a koji jalova metafizika može samo dovesti 192 do preziranja. vraća najzad istoriji čitavu pu­ noću njenih naučnih zakona. ne mogu propustiti da primijetim. Njegova nadmoć je ovdje. granama prirodne filozofije. različiti prethod­ ni djelovi ove Rasprave uvijek do sada predstavljali pozitivan duh. opšti način istraživanja. dakle. prema slobodnom racionalnom ispitivanju. ovdje da nova politička filozofija. pripisuje istoriji u politič­ kim kombinacijama. uzimajući u obzir razliku između dvije nauke: društvena serija na odgovarajući način oformljena. nova socijalna filozofija ga bitno uzdiže na jedan viši stepen: ne radi se više tako ο savjetima ili lekcijama koje politika traži samo od istorije da bi usavršila ili ispravila podsticaje koji joj nijesu uopšte otud dolazili: nego ο sopstvenom opštem pravcu koji će ona od sada isključivo tražiti u cjelini istorijskih od­ luka. dovoljno izražene. 193 . dragocjene prvobitne inspiracije dobrog običnog smisla od kojeg stvarna nauka može biti u svakom pogledu. ni manje stvarna. poslije čistog posmatranja. analizi najkomplikovanijih pojava. za koju sam se toliko trudio da je. u svim aspektima. ma kojim. namijenjen. samo jedno posebno si­ stematsko produženje. kao sastavnog i najboljeg načina sociološkog istra­ živanja. naravno. u ovom poglavlju. koji je. Kad stvarna primjena ovog novog sredstva bude dosta raz­ vijena da bi njegove karakteristične osobine mogle postati. vidi sve više i više potvrda ove filozofske nadmo­ ći duha cjeline nad duhom pojedinosti. Tako se. Završavajući ovu prethodnu opštu ocjenu istorijske metode u pravom smislu. potpuno racionalnoj elabo­ raciji ove velike teme. da bi skužila kao prva neophodna os­ nova cjelini razumnih društvenih spekulacija. ni manje korisna. Sljedeća lekcija će mi. ne mo­ ra biti. tako nepravilno optužen za buntovničku tendenciju. smatram da će se priznati od­ lučujuća promjena osnovnog pozitivnog istraživanja. kod svih prosvećenih ljudi. razmatrajući brže. jasno izraženom. pokazujući da neophodna sukcesija različitih društvenih sta­ nja tačno odgovara. u slje­ dećoj lekciji. mora naročito. opravdajući. pružiti važnu priliku da neposred­ no obrazložim ovu zaključnu tendenciji». Daleko od toga da se ovdje ograničava nužan uticaj koji ljudski razum. u ovom poglavlju učinim. sa naučne tačke gledišta. u biološkoj komparaciji doba.više parcijalna. Pošto smo tako. sastojati glavna naučna snaga socioloških dokazivanja. veoma će potvrditi ovo logičko upoređivanje. dovoljno izvršili neophodno preliminarno ispitivanje pravog opšteg duha koji mora karakterisati sociologiju i različite glavne načine istraživanja koji su joj svoj­ stveni. a koja ima filozofski izvor u načinu koji joj neposredno prethodi. od životinjske serije. Takav je.

sadrži sve razne filozofske odredbe koje se odnose na karakteristični sistem opšteg os­ nivanja te nauke. ali neophodno. nehotice slijede. Racionalna zavisnost socijalne fizike od svih drugih fundamentalnih nauka. u stvari. što sam upravo precizirao. Sa­ da možemo tvrditi. bitni uslovi pozitivnosti ne bi. bez odgovara­ jućeg uvažavanja neminovnih odnosa koje određuje njen stvarni enciklopedijski rang. bez ikakvog pretjerivanja. po opštem duhu i naučna i lo­ gička. kojemu se ništa ne bi moglo oduzeti. svakodnevna ocje­ na aktuelnih pokušaja da se stvori prava pozitivna filozofija ne do­ pušta da se oklijeva da se ta kapitalna praznina gleda kao glavni uzrok njihovog radikalnog neuspjeha i pogrešnog pravca koji na kraju. u stvari. pa čak i mogućnost. a njega ne može ni jedna od njih zamijeniti.ČETRDESET DEVETA LEKCIJA Sadržaj — Neophodne veze socijalne fizike i drugih osnovnih grana pozitivne filozofije Ma koliko nastojali da se pridržavamo skrupulozne preciznosti u novoj političkoj filozofiji koja je. Bilo da se posmatra sistem raznih neophodnih podataka koje neposred­ no izgledaju sociologiji razne ranije nauke. mogli biti ispunjeni na zadovoljavajući način sve dok se dru­ štvena nauka koncipira i njeguje potpuno izolovano. zdrave spekulativne navike čime se je­ dino može razviti njihovo uvodno proučavanje. predstavlja. za mene. princip koji je toliko značajan da na neki način. umovi koji su u početku iz195 . implicitno i indirektno. u suštini. što je bez sumnje još važnije. na odgovarajući način sve intelektualne obaveze koje nameće jedan takav preporod. sada više ne mogu prihvatiti ni putem direktnog suprotstav­ ljanja iako još niko do sada nije preuzeo. da je. u tom smislu. ili da se razmotre. prema naučnoj hijerarhiji koju sam izradio. do danas bitno paralisalo sve pokušaje koji su preduzimali najviši umovi da se društvena pitanja tretiraju na zaista pozitivni način transformaciju öija se neophodnost. neispunjavanje tog velikog preduslova.

prije svega. vezane za proučavanje d r u š t v e n e sredine. dominira. očigledno. najbolje odgovara zdravim sociološkim istraži­ vanjima. u odgovarajućem v r e m e n u . da se našlijeđivalo i ropstvo i slo­ boda i da je. već. Imajući na umu da su. prije svega. s p o n t a n o vođeni da zajed­ ničkom k r a t k o m ocjenom o b u h v a t i m o tri suštinska dijela organske filozofije u užem smislu. bilo zato što zablu­ da ο kojoj je riječ proističe iz zloupotrebe istorijske metode u užem smislu. teži da stalno pove­ ćava društveni i politički uticaj prava naslijeđivanja. porijeklo značilo glavni uslov neke moći. iz v r h u n s k e komplikovanosti k a r a k t e r i s t i č n e za t a k v e pojave čijem se uspješnom n a u č n o m ispitivanju može p r i s t u p i t i je­ dino n a k o n racionalne p r i p r e m e koja p o d r a z u m i j e v a p r e t h o d n o p r o ­ učavanje drugih sukcesivnih. s obzirom da je. 1 1 nosti i direktnije osobenosti koje ih t a k o j a k o izdvajaju čak i od najviših pojava individualnog života. koristeći za svoju temu najbolji direktni istraživački metod.gledali najbolje raspoloženi. Dakle. Osim toga. u suštini. nužno. teško bi se mogle zamisliti zapažanje koje je u radikalnijoj i direktnijoj suprotnosti sa univerzal­ nom realnošću društvenih pojava. još direktnije i. K a k o bi proučavanje takve evolucije uopšte moglo postati pozitivno k a d a bi se nastavilo ne obraćajući pažnju na tu d v o s t r u k u korelaciju? T a k a v je. na osnovu cjelokupne proš­ losti. Bez stalnog p r a k t i k o v a n j a takvog filozofskog dualizma. u suätini. pokazuju da je tokom evolucije ljudskog duha. da bismo dopunili tu n e o p h o d n u operaciju. ni­ k a k v a d r u š t v e n a spekulacija. Ova presudna zabluda mi izgleda po­ sebno zgodna da istakne koliko pretjerana komplikovanost društvenih posmatranja nužno zahtijeva da se duh racionalno pripremi da v i d i . što će n a m omogućiti da sada dosta skra­ t i m o t u n e o p h o d n u operaciju n e nanoseći š t e t u njenoj suštinskoj efikasnosti. s v a k a podjednako. bilo da se odnosi na duh koji predstavlja ne­ osporne simptome jedne prave naučne sile uprkos žalosnom metafi­ zičkom vašpitanju koje njime. ka­ da se. raz­ ni staleži svuda. međutim. Dakle. u soci­ ologiji. koja. on predstavlja iskreno i duboko lič­ no ubjeđenje. još očiglednije. naprotiv. u osnovi. bilo n a u č n u ili logičku. m a n j e k o m p l i k o v a n i h kategorija p o ­ java. u g l a v n o m shvatili k a k o ove n e p o b i t n e osobine određuju t a k o u s k u r a c i o n a l n u zavis­ nost sociološke n a u k e od raznih d r u g i h ranijih g r a n a p r i r o d n e filo­ zofije. n e p o s r e d n o proizilazi iz neospornog r a n g a koji n a š a osnovna hijerarhija. na odgovarajući način. u t o m smislu. s čisto n a u č n e tačke gledišta. ne bi. Vidi se da smo. U jednoj značajnoj diskusiji koja se vodila 1831. Ova p r i r o d n a koncentracija t e m e koja će omogućiti da z n a t n o s k r a t i m o našu lek­ ciju. čovječanstva. Takav argumenat koji je dao jedan takav duh. T a k v a je d v o s t r u k a filozofska ocjena kojoj se m o r a m o p r i ­ kloniti. napredno kretanje ljudske civilizacije. jedan od najeminentnijih zagovornika tog prava (g. Da bismo. godine u Francuskoj. inače suštinski mogla uticati na jasnoću glavnih r a z m a ­ tranja. O v a i n t i m n a filozofska potčinjenost n i k a d a nije mogla biti nepobitnija i izraženija nego u a k t u e l n o m slučaju u kojem je. u užem smislu koja vla­ da t o m djelimičnom i s e k u n d a r n o m evolucijom j e d n e od životinjskih rasa. trudeći se da svom mišljenju da naučni aspekt. i kroz prethodno i postepeno proučava­ nje raznih sistema naučnih posmatranja koja su već podvrgnuta jed­ nom potpuno pozitivnom istraživanju u odnosu na najjednostavnije po­ jave. ipak d u b o k o n e p o z n a t a do sada. sa biološkom n a u k o m . drugi t e r m i n je. hernije. n i k a d a ne bi mogla pod­ nositi p r a v u pozitivnost. razmotre razni i odlučujući i mnogobrojni doka­ zi koji. m o r a ć e m o o k a r a k t e r i s a t i n e o p h o d n u reak­ ciju. J e d n o m rječju. koju će sociologi- 196 197 . a drugi. nasljedni. ne samo na osnovu neophodne prethodne koncepcije cjelokupnog ljud­ skog razvoja. bez sumnje. Guizot) nastojao je. pravi i d i r e k t n i princip n e ­ ophodnog potčinjavanja d r u š t v e n e n a u k e cjelokupnoj p r i r o d n o j fi­ lozofiji. dovoljno i s t a k n u t . prilazeći iz s u p r o t ­ nog p r a v c a našoj enciklopedijskoj seriji da bismo prvo razmotrili n a j e m i n e n t n i j e i najdirektnije relacije kao i sve analogne slučajeve t r e t i r a n e u p r e t h o d n i m tomovima. p r v i t e r m i n tog f u n d a m e n t a l n o g dualizma d i r e k t n o potčinjava sociologiju cjelokunoj organskoj filo­ zofiji p r e k o koje se jedino upoznaju pravi zakoni ljudske p r i r o d e . j e d a n od ta dva velika odjeljka p r i r o d n e filozofije određuje. u g r a n i c a m a koje su u p r a v o p o m e n u t e . međutim v i d i o . da diskusiju podkrijepi tobožnjim istorijskim pokazateljem koji ukazuje da. društ­ veni uticaj prava nasljeđivanja stalno opadao. na sve ranije n a u k e . isto t a k o neizbježno povezuje sa cjelokupnim si­ s t e m o m n e o r g a n s k e filozofije iz koje jedino može proizaći p r a v a ocjena spoljnjih uslova egzistencije ljudskog roda. mislim da treba da iz njega navedem neki istaknuti i svjež primjer koji mi izgle­ da dvostruko presudan. u tako okarakterisanim pojavama naličje realnosti koje je najmanje dvosmisleno. n e o p h o d n e obaveza da se d r u š t v e n a p r o ­ učavanja. način filozof­ skog učešća svojstven za ove t r i n a u k e . dovoljno je. proizilazi. s r e d i n u u kojoj se ona razvija. naročito u p r e t h o d n o j knji­ zi. jednom rječju. gotovo je nemoguće shva­ titi jednu takvu kompletnu zaslijepijenost kod jednog tako otmenog du­ ha koji je. ο pravu naslijeđivanja perskog dostojanstva. koje ostvaruje fenomen i svih stalnih spoljnih uticaja ili n a u č n e sredine. u stvari. da se p r i h v a t i da pozitivno p r o u ­ čavanje d r u š t v e n o g razvoja n u ž n o pretpostavlja s t a l n u korelaciju ta dva n e m i n o v n a pojma. Što se tiče m e t o d e u u ž e m smislu. a k o je njihovo objašnjenje p r e ćutno s a d r ž a n o u a n a l o g n i m r a z m a t r a n j i m a koja su već p r e d s t a v ­ ljana u pogledu d r u g i h osnovnih n a u k a . dodjeljuje d r u š t v e n i m p o j a v a m a poslije svih d r u g i h glavnih kategorija pri­ r o d n i h pojava zbog v r h u n s k e komplikovanosti. Ona. potpunije specijalDa bismo bolje okarakterisali ovo značajno zapažanje. bar u tom trenutku: međutim. agens pojave. potčine sistemu postepenih d r u ­ gih f u n d a m e n t a l n i h proučavanja. se ne bi mogao smatrati jed­ nostavnom trenutnom smicalicom. mnogo je značajno da se ovdje d i r e k t n o ispitaju svi p o t r e b n i odnosi. donedavno. nužno. fizike i astronomije koje su.

ako protivrječa. fizičke. (vidi lekciju 45). pošto one u svojoj iracionalnoj procjeni političkih pojava. Jedan tako presudan primjer može da­ ti tačnu predstavu ο dragocjenim opštim izvorima koje će pozitivna sociologija morati stalno da izvlači iz svoje osnovne zavisnosti od biologije. zbog čega su i manje poznati do sada nego materijalni uslovi svakako nisu. Ova vei ka filozofska zabluda posebno je naglašena kod čuvenog Cabanis-a. dovode do toga da uvijek dopuštaju. s obzirom na sasvim drugi materijalni pogled. na primjer pretpostavlja da većina ljudi ima naglašeno dobar ili loš karakter. Polazeći od prvog gledišta. u cjelokupnom sistemu socioloških proučavanja. oni se.ju kasnije. treba ustanoviti glav­ nu direktnu potčinjenost sociologije biologiji čije se druge grane. po­ sebno treba pripisati naglašenoj nesavršenosti koja karakteriše ve­ ći dio biologije koji se odnosi na opšte proučavanje intelektualnih i moralnih pojava. prvobit­ nih ili nastavljenih. njen se naučni status tek rađa i još je u nagovještaju. na primjer. polazeći od dvije glavne tačke gledišta. moralne ili inte­ lektualne moraju. stvorena kod čitavih grupa u stanju stalne patološke mostruoznosti. ni manje realni ni manje autoritativni kada uspijemo da ih jasno sagledamo. što je gotovo nespojivo sa najpozitivnijim pojmovima ο ljudskoj prirodi koja je. što je očigledni apsurd. kada je društveni raz­ voj postao suviše naglašen da bi se i dalje mogao izvoditi sličan za­ ključak. biologija prvo mora stvoriti potrebnu polaznu tačku za sve društvene spekulacije na osnovu fundamentalne analize ljudske društvenosti i raznih organskih sta­ nja koja određuju njen pravi karakter. statičkih ili dinamičkih. biti iste na svim stupnjevima društvene ljestvice i međusobno povezane uvijek na isti način pošto veći ili manji razvoj koji im omogućava društveno stanje. ma koliko. obično. ispitati. Iz toga proizilazi. budući da je cerebral­ na fiziologija mlada institucija. makako ih bilo teško ocijeniti. nedovoljnu aktuelnu premoć biološke filozofije. uobičajeni stepen nastranosti tili im­ becilnosti. ne bi mogli odmah zanemariti. neophodnom kasnijem ispravljanju. Onda. U svim sličnim slučajevima. ipak. na osnovu samo tog jednog naučnog obrazloženja. inače. još u početku brojniji nego što izgleda u prikazu krajnje nesavr­ šene biološke teorije čovjeka. ona je. kao što sam to posebno ustanovio u četrdesetoj lekciji. što ću kasnije objasniti. reakciju u koju se danas još manje sumnja nego u samu glavnu akciju. duboka filozofska potčinjenost društvene nauke toliko je nepobitna da se niko više. stalne dragocjene provjere. i jedva da je i najnapredniji duhovi priznaju. isto tako. jedne početne i druge nastavljene. naročito kada cerebralna fiziologija. ne može nikada uticati na njihovu prirodu. koju je tako uspješ­ no osnovao genijalni GALL. Kada se time budemo direktno pozabavili moraćemo razlikovati. u suštini. U pogledu biologije. ne može se sakriti da su ih glavni filozofi bio­ lozi uvijek zamišljali na jedan pretjerano nezdrav način što bi tre­ balo da utiče na potpuno iščezavanje sociologije kao direktne i po­ sebne nauke kada se svede na jednostavni zaključak nauke ο čov­ jeku. u osnovi. bez obzira na sva istorijska zapažanja u užem smislu. sadašnjih ili kas­ nijih. direktan sociološki prikaz ne bi mogao hiti naučno prihvaćen. pošto se ustanovi. a ponekad čak i srećne opšte indikacije. po­ znatim zakonima ljudske prirode: ako. Te indikacije čvrsto ra­ cionalno temelje na neophodnoj nepromjenjivosti ljudskog organiz198 ma čije razne karakteristične dispozicije. sa kojom evolucija ljudskog društva uvijek mora biti u skladu. Jedna takva 199 . Bez obzira na krajnji realni značaj takvih indikacija. preko tog dijela. započinje prema onoj drugoj tački gledišta. U stvari. Sa te tačke gledišta. isto tako neosporne. što sam već naveo pri kraju prethodne lekcije. U svakoj epohi ljudske evolucije. ako osjećanja sim­ patije prikazuje. proti­ ve fizičkim zakonima ljudskog roda: jer intelektualni i moralni uslovi ljudske egzistencije. bude njegovana na odgovarajući na­ čin. a ni sam GALL nije umio da se od nje sačuva. sve sociološke propozicije će morati da se podvrgnu. neizbježnu zavisnost zdravih socioloških proučavanja od ranijeg proučavanja ljudske prirode. u svim društvenim teorijama. prema tome. sve aktuelne poli­ tičke doktrine bi trebalo smatrati potpuno pogrešnim. S takve biološke tačke gledišta. iako ne tako direktno i posebno. pa prema tome ni stvoriti ni uništiti b i o koje osobine ili pak poremetiti njihovu uzajamnu početnu rav­ notežu. ne bi usudio da ne prepozna njen očigledni princip među onima koji u stvarnoj primjeni ništa bitno ne uzimaju u obzir. jedne kod vlada. ne bi se trebalo čuditi što osnovne relacije između sociologije i biologije nisu do sada mogle biti organizovane na odgo­ varajući način. ubuduće. jačim od osjećanja ljubavi. ako navodi efi­ kasnu i opštu premoć intelektualnih sposobnosti nad čulnim pre­ moćima itd. nepromjenjivo sociološko učešće biološke teorije čovje­ ka. u suštini. Dakle. radije nego da sami sugeriraju pravi karak­ ter takvog djetinjstva čovječanstva. Ova gotovo univerzalna kontradikcija između maksime i primjene ne potiče danas samo od radikalno manjkave koncepcije društvenih proučavanja. snažno djelo­ vale istorijske indikacije na koje se on oslanja. a dru­ ge kod onih kojima se vlada. rezultat suviše nesavršenog filozofskog karaktera kojega još predstavlja sama biološka nauka u očima većine današnjih du­ hova. na osnovu samo te kontrole. Osim toga. duh dogovora ili proračuna. bilo da pretpostavljaju ogromnu trajnost ljudskog ži­ vota ili da se. da pravo kažem. koji su. moraju izgraditi kroz prim­ jenu pozitivne teorije ljudske prirode na svim odgovarajućim okol­ nostima shvatajući slabe izolovane informacije koje ta prva skica društva može dopustiti kao određene da olakšaju i usavrše to ra­ cionalno određivanje. pošto najelementarnijii termini socijalne serije ne mogu podnijeti gotovo nikakvo direktno istraživanje. osim malog broja jasnih izuzetaka.

izdigne sistem društvenih proučavanja na stvar­ no pozitivnf nivo. a naročito od same biologije. a posebno kao obavezna osnovna kontro­ la. sigurno. u suštini. Tako je većina bioloških fi­ lozofa nehotice dovedena do te kobne praktične zablude da posmatra stvarne privremene društvene promjene. kada se radi ο evoluciji prilično komplikovanoj na drugi način. u cjelini apsorbovan ili pak skriven do te mjere da bi bio potpuno nepoznat usljed očigledne nemogućnosti u kojoj bi se time nalazio naš um da po­ kreće glavne stvarne faze jedne tako složene evolucije bez neop­ hodne direktne prevage istorijske analize u pravom smislu. u stvari. možda. što je. s mnogo očiglednosti dokazuju da je s ljudskim razvojem opadao ratnički duh. takav bi postupak si­ gurno postao iluzoran za kasnije proučavanje društvene evolucije kada bismo i dalje uporno à priori određivali efektivni razvoj. nije. ili pak svodeći ga na malo poznato napredovanje koje je nejasno definisano. suštinski način istraživanja mora radikalno izmije­ niti kako bi uvijek na racionalni način odgovarao pravoj prirodi odgovarajućih procesa. treba posebno da proizađe.intelektualna dispozicija. da prva skica socijalne serije razmatrana u svojim originalnim terminima. Glavna pojava sociologije. na osnovu ranijih objašnjenja. i pored njihovog ne­ izbježnog značaja. našao bi se prema tome. takav duh je obavezno podržavan bes­ korisnom teorijom koju ispitujemo i koja nastoji da direktno potčini. postepeni i stalni uticaj koji ljudske genera­ cije vrše jedna na drugu. Kada socijalna evolucija kod prvih ljudskih generacija tek počinje da pokazuje neka nejasna i neodređena svojstva napre­ dovanja koje je još uvijek nesigurno i neprimjetno. Glavni inte­ lektualni porok ove filozofije je. taj apsolutni duh kojega ona stavlja ispred svih dru­ štvenih spekulacija. zbog direktnog zaključivanja. U jednostav­ noj istoriji individualnog života. jače ili sla­ bije izraženi u kojima je štetna prevaga bioloških razmatranja kao 201 200 . u današnje vrijeme. a čisto biološke indikacije. kod pojava koje su beskrajno manje komplikovane u suštini. bolje definisan nego čisto teološki ili metafizički tip. bez obzira na pomoć koju treba da koristi od svih ranijih nau­ ka. prilazi na mnogo raznih načina. sigurno. ona bi. Smatra se. u današnje vrijeme. Ali i u stanju jednostav­ nog projekta oni su već duboko štetni pošto utiču da jedina kate­ gorija posmatranja. Može se na prim­ jer. Tada istorijska analiza. inače. bio uvučen. potpuno nedostojne njegovog genija. pa se. Ipak osnovni zakoni ljudske prirode bi postali jednog dana mnogo po­ znatiji nego što su ikada mogli biti. svakako. prema tome. nezavisno od istorijskog istraživanja koje je tada bilo nemoguće ili veoma manjkavo. čim se stvarno društveno kre­ tanje učvrsti. istraživanja baš kad su. očigled­ no direktno nastoji da produži uopšte. Ali. nasuprot tome. isto. svakako. kao što smo to vidjeli. direktno se pretvara­ jući da ne poznaje stalni razvoj ljudskog roda. čim slučaj postane dovolj­ no složen da bi se koristilo samo obrazovanje: tim prije. sve intenzivnije i sve raznovrsnije. na kojoj stvarno može počivati društvena nau­ ka. Ali. iako prvobitno stanje organizma u kombinaciji sa stvarnom prirodom odgovarajuće sredine. inače. sva društ­ vena razmatranja apsolutnoj koncepciji jednog nepromjenjivog po­ litičkog tipa koji je. koje su svojstvene od­ ređenom stanju razvoja čovječanstva kao neodvojive od osnovne čovjekove prirode i prema tome kao neuništive. koja je u isto vrijeme i šira i duža i u kojoj sudjeluju. u jednu vrstu naučne de­ klamacije. bez sumnje. u početku dominira u direkt­ nom zapažanju. želeći da utvrdi to­ božnju postojanost militarističkih tendencija kod ljudskog roda iako sva istorijska svjedočenja. sadašnje djetinjstvo političke filozofije. spriječila neminovni razvoj društvene nauke. suprotan izvanredno rela­ tivnom duhu prave političke filozofije. ili je spuštaju na sporedni nivo. po pitanju rata prenebregavajući u nevri­ jeme društvena razmatranja i koristeći samo nesavršene filozofske pojmove koji su. to treba da učini jednu takvu naučnu potrebu neospornom kada se radi ο naj­ složenijim pojavama koje naš razum može istražiti. ne računajući neka nevažna poboljšanja. pa čak postaje i neophodan do te mjere da. biolozi ne smatraju da su oslobo­ đeni obaveze da se ne služe direktnom analizom godina starosti kao osnovnim sredstvom istraživanja. t. Mogli bi se navesti mnogi drugi analogni slučajevi. um­ jesto da ga proučimo na osnovu neposrednih i posebnih posmatranja. Koja bi to čudna nedosljednost uticala da se oni osjećaju oslobođe­ nim jedne takve naučne obaveze. takva filozofska zabluda. Tako odgovarajuće i neposredno posmatranje usmjerava. potpuno iščezne. manje štetna za stvarni progres ljudskog duha jer kada bi mogla prevagnuti. iako. ne mogu se više korisno upotrijebiti osim kao dragocjena opšta pomoć.j. sve do neorganske filozofije. što se. vidjeti kako je sam čuveni GALL i pored svoje filozofske pro­ nicljivosti. njeni elementarni zakoni izvanredno poznati. koja najjasnije utvrđuje njenu na­ učnu svojstvenost. u potpuno­ sti slaže sa produbljenijim sistemom osnovnih zakona naše priro­ de. nije tako duboko iracio­ nalna kao analogna tendencija većine fizičara i hemičara da treti­ raju biologiju kao prosti derivat neorganske filozofije. pošto se zanemari svako određeno društveno stanje. a naša moć zaključivanja bila bi. kao što se pretpostavlja. ovaj se zaklju­ čak može izvesti do određene granice. bez sum­ nje predstavlja prvi opšti uzrok nastavljanja kasnijih promjena. bili deplasirani. nesposobna da iz njih izvuče tako teške i tako daleke zaključke. ali koji je. razni poje­ dinci i razne generacije? Zato se ti uzaludni pokušaji nikada nisu mogli ostvariti i služili su samo da jače istaknu očiglednu hitnost osnovne regeneracije društvenih proučavanja kojima se. kao što smo to ustanovili. postaje zauvijek nadmoćna. Daleko od mogućnosti da. sukcesivni i rastući uticaj ranijih generacija uskoro postaje glavni uzrok postepenih promjena koje ono predstavlja. Dakle. iz biološ­ ke teorije ο čovjeku. kao u astronomiji. u suštini.

k a o što već zna­ mo. u današnje vrijeme. kao i svaki postupak društvenog istraživanja. m a k o l i k o on bio di- r e k t n o k o r i s t a n za p r o u č a v a n j e individualnog života. koju javni razum izvanredno osjeti. ona se i s a m a s m a t r a n a ­ učno vezanom. bilo srećnog uticaja koji bi ona. do te mjere da bi takav rad malo odgovarao i našim prostim literatama i eruditama. Dvostruko značenje riječi neophodan ko­ ju sam upravo naveo. Datkle. d r u š t v e n a n a ­ u k a t r e b a da ga. U stvari. u njoj uvijek tre­ ba gledati dragocjeno i neosporno svjedočanstvo izvjesne fundamental­ ne koincidencije između dvije tako približene ideje. do značajnog izvora novih istorijskih dokumenata ο progresivnom obrazovanju ljudskog uma. obično. n e p o s r e d n o vezana i biologija. kao što to lijepo kaže politička izreka čuvenog M a i s t r e . To je. Ovaj bi se rad sastojao od operacije koja je suprotna onoj koja se primjenjuje. ljudski d u h duguje zahvalnost za tu značajnu filozofsku operaciju: dakle. pozitivna koncepcija pravog suštinskog kretanja ljudskog duha i druš­ tva. glavno svojstvo pozitivne hijerarhije koju smo izgradili između r a z n i h osnovnih n a ­ uka. mogla da vrši na postepe­ ni razvoj i univerzalno širenje stvarnog filozofskog duha. u s v a k o m slučaju. bilo u svojoj po­ laznoj tački ili u svom s t a l n o m razvoju. ali koja je d u b o k o vezana. zbog njegove prirode. u suštini. T a k a v d u h t r e b a da b u d e apsolutno svojstven prirodi d r u š t v e n i h proučavanja j e r je čovjek u njemu v o đ e n p o t p u n o s u p r o t n i m filozofskim putevima. ovu filozofsku operaciju bi trebalo da usmjerava. za cjelokupni sistem biološ­ ke filozofije. u stvari. kada se radi ο sinonimima u užem smislu. čija je d i r e k t n a tendencija da istovremeno uništi i p r a v u filozofsku koncepciju d r u š t v e n e n a u k e i n j e n u glavnu p r a k ­ tičnu namjenu. Ovaj d v o s t r u ­ ko štetni uticaj. logična analogija dvije n a u k e je toliko očigledna da je bilo p o t r e b n o da sociolozi posebno insistiraju na neospornoj potrebi da se p r v o nji­ hov um p r i p r e m i za odgovarajuće produbljeno proučavanje biološ­ kih m e t o d a . iako vrlo sažeta. Što se tiče metode. Osim posebnih filoloških znanja. d i r e k t n o objašnjen u p r e t h o d n o j knjizi. 202 203 . Zbog tog zaista osnovnog principa. J e d i n o će na taj način biti m o ­ guće da se dovoljno isprave rigoroznije ali suviše u s k e n a v i k e koje bi r a z u m p r v o t r e b a l o da sažme kroz isključivo proučavanje neorganske filozofije.« Pošto je t a k o r a c i o n a l n o u t v r đ e n a n e o s p o r n a opšta zavisnost so­ ciologije od cjelokupne biološke filozofije. Dakle. j e d i n o p r e k o njih možemo p r e t h o d n o ocijeniti s t v a r n i opšti d u h koji t r e b a da usmje­ r a v a sva p r o u č a v a n j a vezana za živa bića i da p o s t a n e još n a d m o ć ­ nijim u d r u š t v e n i m p r o u č a v a n j i m a . bez sumnje. u protivnom ona hi samo pretrpala nauku iracionalnoin građom koje. p a r a l e l n o dovelo do du­ bokog n e s h v a t a n j a p r a v e d r u š t v e n e evolucije i do pripisivanja var­ ljive postojanosti b i t n o promjenjivim dispozicijama. u ovoj prilici. predložio bih da se napravi jedna vrsta rječ­ nika dvosmislenih rječi u kojem bi se vršilo upoređivanje različitih glav­ nih značenja jedne iste riječi. oba­ vljen komparativno između raznih savremenih jezika. pružio bi. p r e k o i n d i r e k t n e . gotovo uvijek gleda. Kada bi se kod svalkog glavnog slučaja moglo poći od prvog faktičkog vremena takve jezičke promjene. da ne navedem sažeto op­ štu misao jednog potpuno novog rada ο filozofiji jezika čija mi racio­ nalna izrada ne bi mogla pripadati. posebno je naglašen kod većine teorija koje se od­ nose na obrazovanje na koje se.i iracionalno preziranje istorijskih pojmova. bilo p o t p u n o dovoljno da se na odgovarajući način p o d s t a k n e najdirektnije povezivanje k a k o bi se 1 Ne mogu da se uzdržim. nova interesantna zapažanja ο intelektualnom svojstvu raznih naroda. Umjesto da predstavlja j e d n o s t a v n u d o p u n u biologije. I pored a k t u e l n e nesavršenosti tih različitih n a č i n a is­ traživanja čiji je k a r a k t e r do sada malo poznat. u stvari. nužni rezultat opšteg razlikovanja statičkog i dinamičkog stanja. ima previše. M o r a o sam. još šire i temeljnije koristi. m a k o l i k o bio neizbježno n u ž a n uvod za to. di­ 1 r e k t n o približavajući dva filozofska p r i h v a t a n j a riječi neophodan s p o n t a n o nastojati da. Ništa posebno ne bi moglo spriječiti da se na t a k v o m izvoru p r o u č a v a k o m p a r a t i v n a m e t o d a u p r a v o m smislu. to je jedini n a č i n na koji se d a n a s može doći do tog opšteg pojma. jedan takav posao. alko se izvede na odgovarajući način. Umjesto da se približe različite riječi koje imaju ista značenja ili su potpuno analogne. niti u r a d i k a l n o pogrešni pojam koji fiziolozi sebi ο t o m e stvaraju. P o z n a t o je da taj princip. posebno ispitati taj n u ž n i odnos sa n a u č n e tačke gledišta u užem smislu koja je j e d i n o mogla zah­ tijevati j e d n u p r a v u opštu diskusiju. ali s p o n t a n e i neizbježne veze. t r e b a da počiva. ranije. Čini mi se da sva p r e t h o d n a objašnjenja. došlo bi se. čini ml se da nudi jedan od najbolje okarakterisanih primjera bilo prirode te nove operacije. racionalno istraži­ vanje iako na sasvim drugačiji način koji je dovoljno objašnjen u p r e t h o d n o j lekciji. i o b r n u t o . svakako. u da­ našnje vrijeme. b a r što se tiče svih d r u š t v e n i h sposobnosti od velikog značaja. t a k o da bi. shvatiti k a o p o t p u n o posebna n a u k a koja j e d i r e k t n o z a s n o v a n a n a sopstvenim osnovama. treba da bude od velike koristi. po mom mišljenju. na kojoj. sociologija t r e b a na sličan način da uzme od biologije vrlo dragocjeni filozofski princip koji t r e b a da joj veo­ ma koristi i koji će k r o z to doživjeti još potpuniji n a u č n i razvoj : riječ je ο onoj srećnoj transformaciji dogme krajnjih u z r o k a koja sadrži neosporni princip uslova egzistencije.a : »Sve što je n e o p h o d n o postoji. na n a č i n teološko-metafizičke filozofije ne obazirući se na korelativno stanje ljudske civilizacije. ne treba vjerovati da je ta vidljiva konfuzija slučajna. n o v a politička filozofija će. n e p r e k i d n o prikazuje kao neizbježno ono što se u početku manifestuje k a o n e o p h o d n o . k a k o u sociologiji t a k o i u biologiji. i inače. Ali. za cjelokupni sistem n e o r g a n s k e filozofije za koji je. posebno p r i p a d a p r o u ­ čavanju živih bića u kojem je ovo razlikovanje izražajnije nego na d r u g o m mjestu i kojoj. ne mogu ostaviti n i k a k v u s u m n j u u n e m i n o v n u osnovnu potčinjenost sociologije biologiji. socijalna fizika se mora.

direktno i stalno. moram uputiti na četrdesetu lekciju. i društvene kada se radi ο termometarskom. isto tako posmatran kao organizam koji može. na vrstu voda. da egzistencija živih bića. prema analognim motivima. Prihvatajući razna razmatra­ nja. u isto vrije­ me i neizbježna i neophodna. električnom i drugom stanju ambijentalne sredine. tako da utiče na osjetljivost postepenih promjena. visoku direktnu zavisnost pozitivne filozofije od cjelokupne neorganske filozofije. socijalna fizika je vrlo na glašeno povezana sa cjelokupnom neorganskom filozofijom preko značajnih prikladnih i neposrednih veza. statički ili dinamički. između individualne prirode svakog živog bića i karakterističnog sastava odgovarajuće sredine. što se mora vrlo ozbiljno razmo­ triti u pozitivnom sistemu političkih spekulacija. nužno. da bi ovo poglavlje postiglo svoj cilj. Ali. Po­ kazao sam. da bih ubrzao naš rad. a naročito ljudska. vrstu biološkog uticaja svojstvenih svakom od tih glavnih uslova. inače. na neki na­ čin. To isto važi. čini mi se da takvo gledište tre­ ba samo da se posebno naznači. Sa naučne tačke gledišta. očigledno je da će čitalac. njegova neizbježna širina ne dopušta ovdje da se na­ pravi bilo kakva njegova skica. analogan. ovaj visoki intenzitet je samo prirodni nastavak sve veće prevage jednog takvog reda uslo­ va kako se organizam više komplikuje ili kako se u njemu posmatraju više pojave. nju. od posebnog ponavljanja metodskog ocjenjivanja tih različitih neorganskih uslova društve­ nog života koji. bez sumnje ne bi teško uznemi­ rilo mijenjanje sredine koju nikako ne bi ometala individualnu eg­ zistenciju čovjeka. a naznačio sam. naš društveni život bi morao pretrpjeti duboke odgovarajuće promjene. inače. kada je riječ ο tome. ne bi mogla dovoljno manifestovati zbog kratkoće individualnog života. sebe osloboditi. u tim različitim suštinskim vidovima. označavaju nepremostiva opšta ograničenja za kasnije širenje ljudske populacije.steklo pravo određivanja stvarnog enciklopedijskog položaja. analizirati čitav sistem raznih spoljnih hemijskih. isto tako. koji su karakteristični za našu planetu. statič­ kih ili dinamičkih. tu značaj­ nu ocjenu. lako prenijeti na aktuelni slučaj. ali ne u mjeri koja bi dovela u nepriliku individualnu egzistenciju. Na primjer. direktnom provjerom neminovne zavisnosti prave nauke ο ljudskom razvoju 204 205 . fizičkih i astronomskih uticaja pod čijom vlašću se odvija društvena evolu­ cija i koji treba da imaju premoćni uticaj. u tom smislu. ne­ minovno zavisi od svih raznovrsnih astronomskih podataka. suštinsku stabilnost rotacionih po­ lova. još naglašeniji od njihovog čisto biološkog uticaja mada je. koja se. a sada se radi ο kratkom opisu. čitalac će lako uvidjeti da bi razni hipotetički poremećaji. nezavisno od te očigledne neposredne potčinjenosti. treba pomenuti. i obrnuto. kada se radi ο astonomskim uslovima koji su najmanje poznati od svih i onih čija je prevaga vrlo izražena. barometarskom. samo moram. još oči­ glednije dokazuju to povećanje prirodnog uticaja kada se sa indi­ vidualnog prelazi na društveni slučaj. Ovakva će razmišljanja dovesti do toga da se shvati. bez ikakvog posebnog ispitivanja manje bliskih veza. Zbog tog neminovnog identiteta mogu. koji ne bi bili dovoljno visokog intenziteta da teško povrijede in­ dividualnu egzistenciju. posmatranu sa aspekta njene dnevne rotacije ili godišnjeg okretanja. Astronomski uslovi posebno. sa tog stanovišta. pored ostalog. u tom smislu. a slična je situacija i u pogle­ du osnovnih hemijskih uslova koji se odnose na sastav atmosfere. za fizičke uslove in­ dividualne egzistencije. neophodna za racionalnu koncepciju svih društvenih po­ java. uopšte ukazati da je socio­ loški uticaj svojstven tim raznim spoljnjdm uticajima. Makoliko mogao biti interesantan metodski pregled vrlo složenog sistema neorganskih uslova društve­ nog razvoja. U prethodnoj knjizi su dovoljno opisani ti razni spoljašnji uticaji kada je u pitanju individualni život. pa prema tome. neminovno proističe iz istog filozofskog principa koji nam je direktno pokazao stvaranje pravog suštinskog duha biologije u užem smislu. stvarna sredina u ko­ joj se one razvijaju? Opšti sklad koji uvijek mora postojati između civilizovanog čovječanstva i poprišta njegovog kolektivnog napredo­ vanja. jer. Ali. prije svega. a posebno malu ekscentričnost orbite. hidrometrijskom. bili znatno narušeni. koja je. u suštini. dakle. kako bi se zajedno sa organskim uslovima odredila njena osnovna brzina. čiji sam obavezni princip ranije naveo. Lako će se osjetiti da bi. ne reprodukujući je u novom vidu. preko posebnih pregleda koji se lako mogu dopu­ niti. isto tako bi neprekidno mijenjala i njegovu društ­ venu egzistenciju. kada se radi ο stalnoj korelaciji. naprotiv duboko izmijenili društvenu eg­ zistenciju koja zahtijeva savršenije sudjelovanje povoljnih okolno­ sti. pa samim tim. dakle. Na prvom mjestu. nisu uopšte pogodni za ozbiljno osporavanje čim se direktno podvrgnu naučnom ispitivanju čiji se razvoj mora vratiti na Posebnu raspravu političke filozofije koja je još ranije najavljena. Uostalom. Sva bi­ lo kakva spoljnja previranja koja bi uticala na individualnu egzi­ stenciju čovjeka. navedena u četrdesetoj lekciji. ista je situacija i u mnogim drugim slučajevima koji se ne mogu odmah ocijeniti. da je jedan takav organizam koji nastoji da što potpunije razvije tu neminovnu prevagu. inače. na odgovarajući način. nije samo očigledno da odgovarajuće dimenzije naše planete imaju više naučnog značaja za sociologiju nego za biologi­ ju. među dina­ mičkim uslovima koji. terena i drugog. što se. Dakle. takva razmatranja treba da postanu. na dovoljne indi­ kacije iz prethodne knjige. stvarni stepen nagiba ekliptike. kada bi svi ti osnovni podaci. ova filozofija sama može. i da istakne. ispituju. Pozivajući se. uglavnom. neodređeno trajati. Kako bi se ra­ cionalno mogle zamisliti društvene pojave kada se ne bi tačno procjenila. događa na najvišem ni­ vou u racionalnom proučavanju društvenih pojava u kojima se od­ mah uočavaju najsloženiji organizam i najistaknutije manifestaci­ je.

Uglavnom. mudro odbacujući sporedna ili pret­ hodna pitanja koja bi bila slabo pristupačna ili preuranjena. treba smatrati da osnovno kretanje tog razvoja. zbog cjelokupne. da svi uzroci koji izazivaju poremećaje samo bi mogli ne­ posredno djelovati na tu brzinu. prilično napredovala. ako su ti kosm'ički pojmovi duboko nedokučivi. prema opštoj primjeni zakona gravitacije. spontani nastavak i neosporna dopuna opšteg du­ ha koji nam je pozitivna filozofija jasno pokazala. ne­ ophodno je potrebno da se podvrgne. u osnovi. dovoljno napredovala danas da bi obezbijedila pozitivnoj filozofiji osnovne uvodne pojmove koji su joj potrebni. ina­ če. Ali obavezna harmoja koju smo. koje ni bi išle čak do uništenja ljudske vrste. bilo u odnosu na rotaciju ili translaciju. koji su. uvijek uočavali između mogućeg i neizbježnog. lako se može zamisliti. sigurno. Slična ocjena se može donijeti za fizičke i hemijske uslove da bi se utvrdilo da je površina naše planete u svakom pogledu. organizam biva uništen. ina­ če. ili kad bi se tak. prihvatile neke izrazite promjene u ljudskom organizmu. posebno astronomske. Sto se tiče astronomije. Dovoljno sam pokazao. Ali dok je evolucija moguća. takvu ocjenu treba prenijeti na čisto neorganske uzroke. vrlo rijetkih. ako se ograničimo bar na var^ranja vezana za postojanje pojava. umjesto straha da se prava pozitivna filozofija nikako ne može izolovati od neorganske filozofije.od opšteg sistema neorganske filozofije. kada se ne bi moralo. u suštini nepromjenjivi. iz jačeg razloga. Takva izmjena prerasla bi. još prije može primijeniti na složeniji organi­ zam i izuzetniji život. iz jačih razloga. ne mogu beskrajno mijenjati zbog djelovanja raznih spoljnjih okolno­ sti. iz posljednjih razloga. radikalno usavršavanje koje ona ne bi nikada mogla prihvatiti. pošto se taj važni princip biološke filozofije. što bi s naučne tačke gledišta bilo isto što à hipotetički dru­ štveni razvoj neke druge životinjske rase. mada manje izražene slučajeve i svuda će se pokazati da je ona. prolazi kroz sva posredna stanja od kojih se sastoji. mogu samo uticati na nivo raznih pojava. polazeći od svih glavnih glediš- ta. Dakle. ne govori u stvari. pa je. zanemariti. mislilo. njihova faktička beskorisnost očigledna je i u sociologiji i u biologiji. samu snagu bioloških uzroka. uvijek bi trebalo pretpo­ stavljati da postoji jedno osnovno kretanje za ukupan razvoj : takav je bar filozofski uslov koji nameće priroda jednog takvog pitanja i koji ne može postati potpuno pozitivan sve dok se ne bude mogao tako shvatiti. koje su. primjećujući da ne bi on. prateći osnovno kretanje koje je dosta pomdnjano u pret­ hodnom poglavlju. kao što sam već pokazao u drugoj knjizi. u početku. izuzev nekih. Bez sumnje. suviše djelimičnih ili suviše nepredvidljivih nezgoda da ih ljudska mudrost ne bi mogla. uvijek treba smatrati da će ona biti potčinjena istim bitnim zako­ nima i da se jedino njena brzina može mijenjati pošto ona. prema tome. ne bi složila sa nag­ lom i čestom erupcijom vrlo rasprostranjenih fizičko-hemijskih po­ remećaja na poprištu ljudskog života. izgledalo bi da ta neminovna zavisnost zahtijeva u neorganskoj filozofiji. pod uslovom da se uvijek posjeduje mudra sposob­ nost da se privremeno uklone pogrešna istraživanja. Ista ova­ kva razmišljanja se mogu primijeniti na mnoge druge uobičajene. umjesto da se izmijeni. Dakle.) mislilo. sa ma­ njom ili većom brzinom. da pozitivna filo­ zofija nije bila racionalno moguća bez prethodnog usavršavanja te filozofije na višem stepenu nego što se to. da jednu takvu delikatnu evoluciju radikalno onemogu­ ćavaju razne spoljnje perturbacije. a da ih kasnije razmatra postepeno se upuštaju u savršeniju tačnost. u što ne bi trebalo sumnjati. mnogo bi se više trebalo plašiti da ona nije. Na prvi pogled. Uostalom takva intelektualna dispozi­ cija je. ovdje ο nikakvoj promjeni. a posebno što se tiče astro­ nomske filozofije koja je njen neosporni temelj. vidi se. došla u suštinski normalno stanje. da se u zemljinoj kori dešavaju samo promjene koje su tako raznavrsne i tako postepene da ne bi mogle štetno uticati na prirodni tok društvene evolucije čija se misao. u suštini. u svakom pogledu. zbog svoje prirode. u tom smislu. treba više pre­ cizirati opšti pojam pravog društvenog uticaj a koji je svojstven raznim neorganskim uslovima. jer kontinuitet te evolucije zahtijeva najprije jednu takvu stabilnost u određenim granicama. Dakle. predvidjelo svako neisprav­ no tumačenje te zavisnosti. mogao uticati na zakone karakteristične za ljudski razvoj. u četrde­ set drugoj lekciji. a da se njihovo nužno smjenjivanje i njihove krajnje namjere nikada ne mogu izmijeniti. unutrašnjih pojava na­ šeg svijeta koje su jedino osjetljive na društveni uticaj. do sada malo poznate. u granicama mogućnosti. i pored svoje trenutne ne­ savršenosti. zavisi od iste pojave. Da bi se. nije bila dokazana na od­ govarajući način. u početku. ο čemu se toliko govori. a da nikako ne izmijene njihovu prirodu: i kada ti uticaji koji iza­ zivaju poremećaje pređu granice. kada bi se na primjer. iako se biće tada lakše može mijenjati. ovih opštih pojava koje su suštinski nepoznate pozitivnoj astronomiji. u 206 207 . u stvari. da te promjene okružene uskim opštim granicama. po svojoj prirodi. ili pak. da je naučna koncepcija druš­ tvenog razvoja razmatrana u čitavom svom trajanju suštinski bila nemoguća dok osnovna stabilnost našeg astronomskog ustrojstva. koja je sada neosporna. već samo na stvarnu brzinu opšte evolucije ili njenih raznih faza. jer. pozitivnom proučavanju društvenog razvoja. strogo konstatovane zavisnosti. identično u svim mogućim hipotezama ο odgovarajućoj sre­ dini. prvo prići najopštijem određivanju zakona svoj­ stvenih društvenom razvoju. kada je riječ ο najopštijim astronomskim zakonima koji se odnose na uza­ jamno dejstvo raznih svjetova. da bi bila suštinska prepreka za racionalno konstituisanje dru­ štvene nauke. dakle. vidjeli smo u prethodnom poglavlju. na osnovu prethodnih uputstava. da se ljudska bića. kada se uzme u obzir sigurna osnovna zavisnost sociološke filozofi­ je od raznih grana neorganske filozofije.

Eto dakle. moralni ili intelektualni. Riječ je ο stvarnom djelovanju čovjeka na spoljnji svijet čiji postepeni raz­ boj. neminovno je vezan za materijalni napredak zbog bli­ ske uzajamne solidarnosti koja karakteriše prirodni tok društvenih pojava. u tom smislu. ne bi mogao direktno dovoljno osjetiti. potrebno je stvarno smatrati srećnim zbog te duboke zavisnosti koja racionalno povezuje socio­ logiju sa cjelokupnom prirodnom filozofijom. neće biti dovoljno da se so­ ciolozi pripreme za svoje teške spekulacije tako što će prvo učiti da razvijaju. bez sumnje. pot- vrđuje. moram ukazati. predstavlja jedan od glavnih aspekata društvene evolucije bez čijeg razvoja. U tom smislu. vezanih za stvar­ ne zakone neorganskih pojava. kako smo to često puta konstatovali. Dakle. jednostavno. da bih pojedno­ stavio našu ocjenu. morao sam se pažljivo uzdržati od tak­ vog razmatranja te filozofije u vezi sa metodom. neprom­ jenjivih uslova jednog zaista racionalnog istraživanja. očigledno je da djelovanje čovjeka na prirodu bitno zavisi od stečenih znanja. Dakle. ako se u cijeloj hijerarhiji. iako biološka filozofija. potrebno je. u tom pogledu. Da bih dopunio svoj uvodni kratki pregled opšteg odnosa socio­ loške filozofije i cjelokupne neorganske filozofije. Osim toga. svodeći ovdje ispitivanje samo na one pojmove koji se danas ozbiljno mogu negirati. na jedno novo direktno gledanje. pravoga du­ ha koji treba da predvodi stvaranje i korišćenje bilo kojih naučnih hipoteza: dakle. zbog svoje prirode. logički gledano. Jedino se na taj način mo­ gu dobiti prave opšte predstave bitnih osobina naučne pozitivnosti. pa čak još i više hernija. sociolozi mogu dovoljno upo­ znati najelementarnije osobine pozitivne metode koje se bolje mogu uočiti kod manje komplikovanih pojava. u tom smislu. dovoljno da se navede neki filozofski predlog. glavni temelj njene srećne pozitivne obrade spontano uvodeći neophodnu intelektualnu pri­ premu čiji ogromni značaj ljudski duh. Aktuelni slučaj ne bi mogao imati druçe primjedbe. politički. već samo tok i vrijeme trajanja njihovih stvarnih manifestacija. jedino di­ rektnim proučavanjem te filozofije. i. cjelokupna evolucija ne bi bila moguća. uz duboko poštovanje biološke filozofije. prema principu koji je postavljen u početku ove Rasprave i koji je otada stalno provjeravan. svaka bitna grana prirodne filozofije mora posebno razvijati. može samo predvidjeti. samo upućujem čitaoca na razne opšte motive izložene u prethodnoj knjizi smatrajući da je to isto nužno za biološ­ ku nauku u užem smislu. i čija su odgovarajuća sredstva za direktno istraživanje posebno provjere­ na na kraju prethodnog poglavlja. na odgovarajući način. bez sumnje. da fizika u užem smislu. mogla biti za­ nemarena u poređenju sa astronomskim doktrinama. koja u po­ četku izgleda kao da povećava prirodnu komplikovanost predmeta. I pored toga što ni biologija ne bi mogla biti racionalno zamišljena bez svoje ne­ minovne zavisnosti od cjelokupne neorganske filozofije. nastavljajući posebno provjeravanje moje naučne hijerarhije da. Da bi proširivanje logičkih izvora uvijek bilo dovoljno usklađeno sa povećanjem naučnih poteškoća. predstavlja. da je. jer bi. u samom začetku. prema filozofskom zakonu koji sam utvrdio. napredak čovječanstva. u kojima smo uvijek uviđali. Jer. naprotiv. posebno primijetiti ne manje spon­ tano proširivanje takve pripreme na sve ranije djelove pozitivne filozofije. utoliko zna­ čajnije ovdje što se primjenjuje. na kraju. osim što su ta različita razmatranja ovdje još više otežana zbog vrlo velike komplikovanosti pojava. nema više potrebe da se namjerno zaustavljam da bih pokazao neospornu logičnu potrebu da se. gledano sa tih aspekata. onoga što predstavlja pravo objašnjenje bilo koje pojave. Da­ kle. na fizičko-hemijska znanja koja su. u tome ne može biti nepoznata. u po­ gledu čega prethodni dio ove knjige ne bi trebalo da ostavi nikakvu sumnju. pa da se nastavljanje našeg rada spontano. u tom smislu. u prethodnim navođenjima. bila zaustavljena nadmoćnošću materijalnih prepreka koje su karakteristične za ljudsko sta­ nje. i po­ red svog kapitalnog učešća. ova glavna relacija. neophodno potrebni pojmovi. a posebno prethodne navike koje se 208 209 . manje opšte pojave obavezno događaju uz neizbježnu prevagu opštijih pojava. neosporno očiglednog motiva na koji je dovoljno ovdje ukazati da bi snažno došla do iz­ ražaja radikalna nemogućnost racionalnog proučavanja društvenog razvoja bez neposredne i stalne kombinacije socioloških spekulaci­ ja sa svim doktrinama neorganske filozofije. čak ne­ zavisno od društvenog nereda koji ljudske strasti uveliko nastoje da unesu u takva proučavanja. prema prethodnoj lekciji. a posebno na neorgansku filozofiju. sve više. novog. koji je čak i danas loš pro­ cjenitelj čiste metode.mnogim drugim ranijim prilikama. bilo putem čistog posmatranja ili eksperimentisanja. tako se već snažno oslanja na analogna raz­ matranja koja su obavljena u drugim djelovima ovog rada. treba shvatiti. opšti duh svojih radova i glavna sredstva za istraživanje koja im odgovaraju za ma­ nje komplikovane slučajeve. U svemu što prethodi. pripremi­ mo za normalna sociološka proučavanja kroz upoznavanje osnov­ ne pozitivne metode u njenim najbolje okarakterisanim primjena­ ma. Na ovom mjestu ove raspra­ ve. Jednom rječju. jedno od karakterističnih svojstava os­ novne metode koje se može procijeniti kako treba samo ako se pro­ učava na svom pravom izvoru. jasno je da su sociologiji. kao što sam ranije naveo. a. I pored svoje važne prevage. poseb­ no čine karakterističnu bazu ljudske moći. kada je riječ ο tome. ovaj uslov toliko ovdje proističe iz prirode predmeta. ta zavisnost nikako ne može mijenjati njihove sopstvene zakone. dok astronomija. jedino se preko tog potpunog proširivanja prethodno dovoljno može upoznati pozi­ tivna metoda da bi se stvarno mogla koristiti za proučavanje tako očito komplikovanih pojava. a ne direktno mi­ jenjati sredinu ambijenta. Ako se ocijeni na od­ govarajući način i mudro koristi. možemo reći.

pošto tada nije bilo boljeg načina u koji se ne bi moglo posumnjati. obično kombinovane s jednom vrstom algebarske manije koja je sada suviše bliska prostoti matematiča­ ra. u stvari. Daleko se manje mogla opravdati greška kada je. bilo koje filozofske greške su. kao prije sto godina. zaista. je beskorisna pretenzija jednog velikog broja matematiča­ ra da učine pozitivnim društvena proučavanja na osnovu himeričnog potčinjavanja iluzornoj matematičkoj teoriji vjerovatnoće. inače. temelji na odgovarajućoj ocjeni ma­ tematičke filozofije čije poznavanje. i snažno podr­ žan radikalnim potresima društva. Međutim. svaka veća izmjena tog nužnog smjenjivanja. isto tako je značajno da se njeno odvijanje postepeno ukla­ pa u hijerarhijski red rastuće komplikacije koji sam uspostavio me­ đu njima. To su pravi teški. mogla opravdati kada je eminentni fi­ lozofski duh čuvenog Jacques-a Bernouilli-a prvi začeo tu opštu mi­ sao čiji je nastanak. ipak. Neizbježno nastavljajući tu intimnu logičnu zavisnost ne bismo mogli da ne shvatimo. po mom mišljenju. u početku ove Rasprave. kasnije Condorcet ponovio. prateći do kraja očigledne posljedice takvog principa. kako je to direktno objašnjeno u pretprošloj lekciji. glavni intelektualni uzrok radikalnog neuspjeha po­ kušaja koji su do sada pravljeni u cilju regeneracije društvenih pro­ učavanja čija je pozitivnost. da se. predstavljao stvarno dragocjen i neopoziv simptom potrebe. da ugrade sociologiju u jednostavni zaključak ili dodatak biologije. Ovdje je za sociologiju izuzetna samo očigledna obaveza da učvrsti svoje prethodne odluke. zastarjeli izraz za te beskorisne pretenzije. a ponekad. jednom rječju. koja je. za uspjeh jedne takve ope­ racije. pošto je svaka ideja ο efektivnom broju i matematičkom zakonu već direktno za­ branjena u biologiji. ne obazirući se na neophodno direktno učešće te filozofije u osnovnoj obradi glav­ nih djelova neorganske filozofije. a zna se da su. Ilu­ zija svojstvena matematičarima u političkoj filozofiji. da pravo kažemo. u svakom pogledu. proučavajući opštu pozitivnost na njenom pravom os­ novnom izvoru. ova zabluda predstavlja. nikako prikriti stvarno produžavanje te apsurdne iluzije me­ đu drugorazrednim oponašaocima koji. bez potrebe da se. izvjesna efermna ali plodna reputacija visokog poli211 210 . jedne potrebe. neizbježno bi uni­ jela u sociološka proučavanja iracionalne navike koje su sasvim pri­ rodne. ne bi moglo biti dovoljno bez određene posebne pomoći te primarne baze cjelokupne pozitivne fi­ lozofije. samo odlučni nehotičan do­ kaz duboke filozofske nemoći. iako generalno. uglavnom. već duboko prožet njegovim čuvenim posmrtno objavljenim radom jasno potvrđuje neodlučnost njegovog uma kada je u pitanju osnovna koncepcija društvene nauke. Makoliko očigledno gruba bila takva ilu­ zija. i u jednom i u drugom slučaju. mada je opšte stanje ljudskog razuma već počelo da dopušta naziranje pravog osnovnog duha zdrave političke filozofije koji je veoma dobro pripremljen kao što sam već poka­ zao. ta kapitalna priprema našeg uma. uporne na je­ dan drugi način kod matematičara koji su direktno oslobođeni. zbog visoke apstrakcije njihovih poslova. za to vrijeme preuranjena. u suštini. gla­ vne društvene teorije učine pozitivnim. Jedino tako. ne dodajući ništa suštini predmeta. ali neophodni opšti uslovi jednog prethodnog naučnog obrazovanja sposobnog da sistematski razvije spontano uvođenje pozitivnog duha u sve društvene teorije. da nas toga nije u cjelini. odbacu­ jući. ne treba samo da obuhvati opšte proučavanje svih raznih glavnih djelova prirodne filozofije da bi bilo potpuno efikasno. unaprijed oslobodio ovaj Traktat. prije svega. će od početka moći da razviju stvarni elementarni os­ jećaj naučne očiglednosti i da steknu osnovnu naviku za racional­ nu i odlučnu argumentaciju. Dakle. s pravom. sociolozi kao i svi oni koji se bave proučava­ njem prirode. neminovnu prevagu istorijske analize. od divne jednostavnosti koja karakteriše as­ tronomske spekulacije. iz još jačeg razloga isključiti iz još komplikovanijih spekulacija sociologije. koja se već predosjećala. mnogo neispravnija i mnogo štetnija nego ona druga. Ne bi se moglo. ubuduće ukazuje pravom matematič­ kom duhu. predstavlja. podstaknuta željom da se sebi stvori. Stvarno neispunjavanje tog velikog logičkog uslova. Stalno poštovanje tog reda ima tendenciju da postepeno dovede naš um preko čitavog niza skoro neprimjetnih nijansi. svake stroge potčinjenosti real­ nom proučavanju prirode. možda. grubim iskorišćavanjem povjerenja koje se.ne bi mogle stvoriti na drugi način. Jedina zabluda te vrste koja je mogla zaslužiti da se ozbiljno prodiskutuje. utoliko više ukoliko vrhunska komplikovanost pojava čini njihovo spontano ispunjava­ nje u isto vrijeme težim i neophodnijim. bez mnogo muke. ovdje posebno insistira na takvom filozofskom akciomu po pitanju koje se ograničava na to da uputim čitaoca na osnovna objašnjenja u četrdesetoj lekciji. a osim toga. moćiće da nauče da na odgovarajući način zadovolje čisto logičke uslove svake pozitivne spekulacije. u direktnijoj i sistematičnijoj formi. na preuranjeni instinkt za neminovnu modernizaciju društvenih proučavanja. iz još jačeg raz­ loga. efikasne i ne­ uništive samo one dispozicije koje se tako neosjetno postepeno uvo­ de. ona se. samo ponavljaju. Uostalom. ali koju nije mogla dokazati čak ni jedan tako vrhunski um. nju treba. kao što sam to već naveo. preko teškog algebarskog naklapanja. po mom mišljenju. nemoguće opravdati beskorisno ponavljanje jedne takve filozofske zablude. kao što sam to ranije objasnio. u to vrijeme. istu varljivu nadu čiji izraz. Ipak se treba složiti da je zabluda matematičara. strogu nužnost da se prethodno obrazovanje stvarno ra­ cionalnih sociologa. u djelima Montesquieu-a i samog Condorcet-a. kao i iluzija biologa sastoji se u želji. a da se prethodna sredstva još nisu ocijenila na odgovarajući način. danas veoma traže­ na. do pretjeranog komplikovanja karakteristič­ nog za društvene spekulacije. kod Laplace-a je. naročito danas. Umjesto da ukaže.

na osnovu j e d n o g d i r e k t n o g ispitivanja s m a t r a . nepo­ s r e d n u reakciju sociologije na cjelokupni ostatak p r i r o d n e filozo­ fije. Iz toga razloga sam m o r a o p r i d a t i poseban značaj k r a t ­ kom objašnjenju ovih r a z n i h n e m i n o v n i h relacija na kojima. r a z n i h a k t u e l n i h n a ­ uka. k a d a se znaci koriste kao ideje na osnovu uobičajenog k a r a k t e r a čisto metafizič­ kih spekulacija. mate­ matičku neukost u odnosu na jednu novu trenutnu invaziju te zastar­ jele zablude tada reprodukovane na identičan način putem jedne mno­ go manje racionalne analize. ocjenjujući re­ dom n u ž n u filozofsku reakciju socijalne fizike na sve starije n a ­ uke. u suštini. n a j m a n j e dvosmislen s i m p t o m realnosti spekulacija. kao na t e m e j e d n o s t a v n e inspiracije. bilo da se radi ο d o k t r i n i ili metodi. U ovom t r e n u t k u bi bilo p r e u r a n j e n o da se. p r e m a objašnjenju iz p r e t h o d n o g poglavIja. bez ikakve u z a l u d n e p r e t e n ­ zije na univerzalnost. u tom smislu. r a z n i m specijalnim radovima. k a o ljudska djela. u to n e m a sumnje. kao i sredina u kojoj se ta pojava dešava. su­ više insistirati. t a k o blagom i za n a š u oholost i za našu ljenost. još suštinski empiričku. toliko je r a d i k a l n o iskvarila čak i najosnovnije pojmove da se. njenu realnost i značaj. Ovaj mi s t r a h izgleda utoli­ ko opravdaniji ukoliko se to. Za sada. prvenstveno. koja predstavlja posljednji bitni elemenat pozitiv­ ne filozofije. u p r ­ kos njihovoj velikoj očiglednosti. . utičući da se one p r i h v a t e u b u d u ć e . da spriječi. veliko pravilo pozitivne filozofije di­ r e k t n o suprotstavlja jednoj od najtemeljnijih osobina naših politič­ kih navika. koje je mogla stvoriti pogrešna ocjena n e o s p o r n i h odnosa d r u š t v e n e n a u k e sa r a z n i m ranijim n a u k a m a . u stvari. s jednom vrstom naučne zbrke. u kojoj sam najavio kasniju namjeru da posebno obradim ovu specijalnu temu matematičke filozofije. n i k a k v o bitno poboljšanje. p r e k o n e o p h o d n e opšte obaveze da se prvo u p o 1 Već sam. rezultat tog očiglednog filozofskog stava da sve n a ­ učne spekulacije. . j e d n u tobožnju m a t e m a t i č k u teoriju u kojoj. D i r e k t n o ispitivanje ove velike n a u č n e regeneracije. u društvenoj praksi. za to isto vrijeme. već j e d a n vijek bilježile veliki i korisni n a p r e d a k . Zato nijedan ra­ z u m n i čovjek nije. u pogledu bilo koje na­ uke. Ali k o b n a a k t u e l n a prevaga metafizičke filozofije u takvoj temi. ra­ z m a t r a neizbježni opšti uticaj koji sociologija m o r a kasnije vršiti na sistem drugih osnovnih n a u k a . iako plodnost koncepcija. predstavlja. p r i h v a t i o tu neobič­ nu zabludu iako nije mogao iz nje izvući osnovni sofizam. u drugoj knjizi ove Rasprave. Pra­ vičnost mi nalaže da sada dodam da je. bilo. polazeći od te posebne tačke gledišta. R a z n e n a p o m e n e s a d r ž a n e u ovom poglavlju ne m o g u p r e p u ­ stiti n e k i m filozofskim zabludama. zbog glavnih svojstava bilo n a u č n i h ili logičkih. plašim od mo­ gućnosti da ova visoka n a u č n a povezanost ne postane. Osnovne relacije su t a k o očigledno intimne. koji k a r a k t e ri'šu njen suštinski d u h . ako ovo djelo doživi drugo izdanje. postoji n a m j e r a da se r a č u n u potčini n u ž n o sofistički pojam n u m e r i č k e vjerovatnoće koji d i r e k t n o dovodi do toga da se naše sopstveno s t v a r n o neznanje uzima k a o p r i r o d n o mjerilo s t e p e n a vjerovatnoće n a š i h različitih mišljenja 1 . u p o ­ gledu suštine. što se tiče doktrine. Da bih na odgovarajući način završio enciklopedijsku operacju. zna agens pojave koji je predložen za analiziranje. da je s r a m o t a za sadašnje stanje ljudskog r a z u m a da se danas forsira formalno pokazivanje bilo p o t r e b e da se p r i s t u p i proučavanju n a j komplikovanijih pojava tek pošto se za to p r i p r e m i m o na odgovara­ jući način p r e k o postepenog p r o u č a v a n j a najprostijih pojava. n a j ­ manje odobravani. naveo početkom 1835. Da li bi se. k a o posebne g r a n e j e d n o g jedinog stabla čije p r e m o ć n o r a z m a t r a n j e uvijek t r e b a da rukovodi. obavezno t r e b a da b u d u pot- 212 213 . Sto se tiče doktrine. koja ga obično karakteriše nastavio. i pored njihove neosporne podjele. ukratko. zbog svoje prirode. koja utiče na p r e t h o d n u zavisnost pozitivnog proučavanja d r u š t v e n i h pojava od cjelokupne p r i r o d n e filozofije: t a k o se. osnovni princip te univerzalne reakcije je. mogla zamisliti radikalnije ira­ cionalna koncepcija od one koja i m a za cilj da cjelokupnoj d r u š t v e ­ noj n a u c i da k a o filozofsku osnovu ili glavno sredstvo za finalnu analizu. godiine moje direktno mišljenje ο filozofskoj ocjeni jedne takve teorije preko jedne značajne napomene iz dvadeset sedme lekcije. što je posebna t e m a ovog poglavlja. u jedinoj akademskoj raspravi koja će se pamtiti. u p u ć e n e od s t r a n e metafizičke filozofije svim umovi­ ma da bez ikakve r a c i o n a l n e p r i p r e m e t r e t i r a j u r a z n a d r u š t v e n a pitanja. d i r e k t n o racionalizuje k u l t u r u . svakako. i pored p r i r o d n e snage p r e t h o d n i h r a z m a t r a ­ nja koje je t a k o s p o n t a n o podržala ova Rasprava. na koja se gleda. iako mi se čini da su svi glavni pojmovi dovoljno naznačeni. od tog vremena. . samo p r e k o toga što će dopustiti da ta filozofija. u stvari. danas. n i k a k v u veću nesigurnost koja se odnosi na s t v a r n o osnov­ nu potčinjenost. jedan od najoštroumnijih matematičara našeg vijeka (g. preostaje mi da iz s u p r o t n o g pravca sagledam tu osnovnu povezanost. isključivo dolazi. a on je od tog t r e n u t k a neosporno dopunjen. n e p o s r e d n o m apelu. osim u slučaju a p s t r a k t n o g r a č u n a koje je mogla stvoriti. pa se i d a n a s nalazi u istom k r u g u početnih grešaka. b a r p r e ć u t n o . doživljela. umjesto a n a r ­ hične rasutosti koja je k a r a k t e r i s t i č n a za sadašnji način razvoja p r i r o d n e filozofije. u p r k o s m n o g o b r o j n i m značajnim po­ kušajima. da je u t v r đ e n i enci­ klopedijski položaju socijalnoj fizici dovoljno obrazložen u opštoj hijerarhiji n a u k a . sa­ mo m o r a m o ocijeniti. a k o ne i najviše osporavani dio moje filozofske d o k t r i n e čak i pošto n a s t a v a k ove knjige i n d i r e k t n o potvrdi. ova a p s u r d n a d o k t r i n a nije. Dok su p r a v e m a t e m a t i č k e teorije. u isto vrijeme i n a u č n u i logičku. ne mogu. Poinsot) svojom lucidnom filozofskom mudrošću. na kraj ove knjige ko­ ji će sadržati k o n a č n e zaključke cjelokupne R a s p r a v e . od početka ove Rasprave. u tom smi­ slu.tičkog dometa.

Uistinu. izgleda da ova snažna intervencija. jasno je. posebna poboljšanja. samo preko direktnog osnivanja soci­ jalne fizike bez koje. prema prethodnoj lek­ ciji. svakako. Sa­ da se ograničavam. posebno. Ali. Dakle. sposoban da zauvijek odbaci te nejasne i samovoljne spe­ kulacije koje su odlika mnogih enciklopedijskih ogleda. teorija stvarne povezanosti glav­ nih otkrića još uvijek nikako ne postoji. Svi naučnici koji su s određenim naporom razmišljali ο cjelovitosti svo­ je sopstvene teme. Kada bi se. nijedna posebna istorija ne bi mogla biti racionalno shvaćena. Prije svega. nisu sposobni da. ubuduće a priori predstavljala razne nauke kao proste djelove te velike jedinstvene nauke. Iako slabost našeg uma i krajnja složenost takvog proučavanja. Dakle. nego teoriji po­ jedinog čovjeka. bio tako duboko prožet tom velikom filozofskom relacijom koju je tako divno koristio i čiji je princip spontano formulisao. Ovo preciznije ograničenje. mogli su do danas biti samo jednostavne komplikacije. svakako su osjetili koliku posebno značajnu po­ moć mogu pružiti odgovarajuća istorijska uputstva da se. inače privremeno korisne. u smislu regulisanja prirod­ nih progresa raznih nauka. prvi filozofski prikaz socijalne fizike i njene neizbježne intelektualne intervencije u stvar­ noj kulturi raznih djelova prirodne filozofije u užem smislu. kojima su to ime uzalud davali duhovi koji nisu bili sposobni da shvate njen filozofski domet. a koje sponta­ no proizilaze iz naših ranijih objašnjenja. ne izuzi­ majući većinu onih koje su nažalost izvodili sami naučnici. da prava naučna istorija. na to da jednostavno postavim nužni princip te velike relacije koja će kasnije biti razmatrana na odgovarajući način. na ovom mjestu. preko neke. nor­ malno. iako jedna takva bibliografska i biografska erudicija nastoji više da uguši spontani zamah ljudskog genija nego da pomogne njegov razvoj. značajni dio društvene statike čije je duž­ nost da direktno otkrije stvarne zakone jednog takvog poveziva­ nja kao i zakone svih drugih slučajeva osnovnog povezivanja bilo kojih drugih elemenata naše civilizacije. jer je izvjesno da nijedna nauka ne bi mogla biti duboko shvaćena dok se ne oci­ jeni njena prava suštinska istorija. da znanje pojedinaca direktno treba da vrši skriveni ali neizbježni uticaj na bilo koju nauku. Razni pokušaji. makoliki bio značaj tog 214 prvog razmatranja. Bez sumnje. u pravom smislu. t. Dakle. onakvi kakvi jesu. pa su zato neki filozofi počeli da u njoj naziru klicu toga. bez sumnje. Jedino tako će uobičaje­ no proučavanje tih međusobnih veza. u tom smislu. jasno je da bi naučna hijerarhija. da prirodni tok zajedničkog razvoja treba da otkrije pravu koordinaciju. onoliko koliko su to njegovi radovi dopuštali. Ali. čime se objašnjava instinktivni otpor koji ona obično izaziva kod pravih pronalazača. sociologija prirod­ no nerazdvojiva od biologije. svakako će još jače biti izražena kod direktnog proučavanja socijalne dinamike na os­ novu tog principa. lako možemo utvrditi da taj univerzalni uticaj mora. sugeriraju odgovarajuće naučne indikacije. već često korišćenog u ovoj knjizi.činjene pravoj opštoj teoriji ο razvoju ljudskog roda. više pripada biološkoj teoriji ο našoj pri­ rodi. Bilo bi bes­ korisno da se. do odre­ đene mjere. materijali manje-više ira­ cionalni koji se. koje je odsada neopozivo utvrđeno na području realnosti. svakako himerične hipoteze. nikako ne mo­ gu dozvoliti ljudskom duhu da ikada realizuje sličnu filozofsku si­ tuaciju. i koja takvim radovima od­ mah mora dati filozofski smjer koji im do sada bitno nedostaje. iako je. svakako. u tom smislu posebno. da usavrši proučavanje pravih suštin­ skih odnosa koje povezuju međusobno razne nauke. nema sumnje. ne bi kasnije mogli koristiti za direktnu izradu bilo kakve istorijske doktrine bez neophodne pret­ hodne revizije i koji. a njegovo direktno razmatranje mora prevagnuti svaki put kada se neposredno radi ο bilo kojim rezultatima tog razvoja. reguliše spontani razvoj naučnih otkrića. moći da ima stvarno pozitivni ka­ rakter. produbljujući još više to duboko razmišljanje. ostaje ništa manje neosporno nužno svojstvo koje ci­ jenimo u pravoj istoriji nauka. naposljetku dovodi do ocjene nužnog reagovanja sociologi­ je na sve ranije. Produbljeno na odgovarajući način. u kratkim crtama. Ali.j. otada potpu­ no poremećena. insistira na jednom takvom svoj­ stvu istorije nauka koji ne bi mogao danas osporiti nijedan od onih koji su u nekoj nauci napravili stvarna otkrića određenog značaja: veliki Lagrange je. da mnogo više pripada teoriji društvene evolucije. kako smo se uvjerili. budući da naša djela obavezno nose neizbrisivo obilježje sposobnosti koje ih stvaraju. posebno za­ to da bi se izbjegli himerični ili preuranjeni pokušaji. po tom pitanju. jasno je da sociologija treba normalno. koja će ta nova osnovna nauka pokušati obavezno da unese u sve druge nauke kao i u njihovu opštu koordinaciju. besko­ risno oponašajući čiste metafizičare. mogla zamisliti ta teorija koja nikada nije bila do te mjere savršena da joj nikakva intelek­ tualna prepreka ne bi ograničila potpunu slobodu njenih najpreciz­ nijih zaključivanja. U ovom trenutku treba razmatrati samo posebnije relacije i one koje se lakše mogu ocijeniti. proizilazi iz toga što je razvoj ljudskog duha moguć jedino preko druš­ tvenog stanja. U stvari. kako smo vidjeli. ovo razmišljanje nas. prije svega. u odnosu na metodu u pravom smislu. nauke. to svojstvo će moći u potpu­ nosti da realizuje svoj povoljni uticaj. takav je. očito. ipak ova pretpostavka omogućava da se odmah shvati op­ ravdana opšta intervencija prave društvene nauke u svim mogu­ ćim vrstama ljudskih spekulacija. pošto je to proučavanje. Još 215 . moramo priznati. ta srećna spontana težnja sociologije da na očigledan način manifestuje pravi opšti duh svake osnovne nauke na osnovu svih njenih odnosa sa svim drugim. ο čemu ću kasnije govoriti.

realno ne postižu nikakav uspjeh. t. zbog našeg nepromjenjivog logičkog jedinstva. poste­ peno praviti. očigledno ukazuje na to da se ne bi mogla. u što nema sumnje. uvodeći kao poslednji bitni elemenat. otada sagledana u svom punom eminentnom in­ telektualnom dostojanstvu. u stvari jasno da putem te me­ tode. razna naučna otkrića postaju. Zar nije. na način koji bi omo216 gućio da se. bez sumnje. čini samo djelimično istraživanje svakoga od njih. neizbježno da vlada između intelektualnog kretanja pojedinca i intelektualnog kretanja vrste. Sa takve polazne tačke čija racionalnost ne bi mogla ostati ne­ poznata. dakle socijalna fizika koja spontano pruža tu novu me­ todu. istorijska metoda može da im obezbijedi punu racional­ nost koja im još uvijek bitno nedostaje. morati da manje-više predvodi njenu postepenu pri­ mjenu. Dominirajući. ili pak vrlo empirijski. na nivou do kojeg je ova knjiga došla. moglo obezbijediti dobre prethodne poka­ zatelje opšteg smjera neposrednih progresa. taj zaista naučni karakter koji. Iz razumljivog razloga. Ako se na takav odgovarajući način uporedi sadašnje stanje svake nau­ ke ili pak svake velike naučne teme poslije ranijih filozofskih sta­ nja. zbog iracionalnih disperzivnih tendencija aktuelnih duho­ va.se ne može govoriti o kombinovanju raznih osnovnih pojmova koje su. posebno u toj vrsti. manje-više može primijeniti u bilo kojem redu naučnih spe­ kulacija. bar prema opštoj koncepciji ljudskog razvoja. Suštinska slič­ nost koja mora. varljivom izoliranju. prenoseći svima. makoliko prirodno izgledala iluzija koja može izazvati. veliku modifikaciju predstavlja i zaslužuje da se od nje konačno razlikuje. po­ sebno prema njoj. Glavni uslov se sastoji. u svim drugim naukam-i. ubuduće. u većini. neefikasno ili će moći da realizuje samo mali dio znaU drugoj knjizi ove Rasprave. ne bi moglo biti nezavisno od kolektivnog razvoja ljudskog duha. 1 Svako suviše djelimično ili suviše izolovano korišćenje takvog načina istraživa­ nja biće. u suštini. sa stanovišta socijalne fizi­ ke. u trenutku kada do njega dođe. biće. neophodno je da ta nadmoćna metoda. sistematski korišćenjem svih drugih bilo kojih naučnih metoda. taj opšti način istraživanja koji sam nazvao istorijskom metodom u užem smislu. Ovaj novi način istraživanja. razni odjelci ovog rada obavezno morali. U stvari. ne bi rflogle biti završene sve dok se ne bi ispitala i poslednja bitna grana na­ šeg filozofskog sistema. ranije pomenutom principu. više će se osjetiti da je. kasnije instinktivne napore individualnog genija čije kretanje. tako očigledno. da se svako pojedino otkriće. na žalost. onako kako je to okarakterisano u prethodnoj lekciji. svakako. u stvari. u tom smislu. uglavnom. shvatiti potpuno racionalna koor­ dinacija raznih naučnih koncepcija ako nas ne predvodi prava teorija 1 217 . lako je shvatiti. Međutim. mada se svi nužno moraju naći. da dobije. njeno pravo i direktno učestvovanje u osnovnom sastavljanju zajedničkog fonda naših intelektualnih snaga. u principu. u tome da se nikada cjelokupni raz­ voj svojstven svakoj nauci ne razmatra izdvojeno od cjelokupnog razvoja ljudskog duha niti pak od osnovne evolucije ljudskog du­ ha. iz prethodne lekcije proizilazi da osnivanje pozitivne socio­ logije direktno nastoji da poveća sva naša glavna sredstva bilo koje spekulacije. kasnije. u svim ranijim djelovima ove Rasprave smo priznali da svaka od tih različitih nauka posjeduje. bila rezervisana za sociologiju. značajnu osobinu da posebno manifestuje jedno od glavnih svojstava univerzalne pozitivne metode. pre­ ma tome. posebno izbjegne ogromni gubitak in­ telektualnih snaga koje se danas troše. shvati kao prava društvena pojava koja je dio opšte serije ljudskog razvoja i kao takva potčini zakonima sukcesije i is­ traživačkim metodama koje su karakteristične za tu veliku evolu­ ciju. prava filozofija s\'ake nauke nužno neodvojiva od njene stvarne istanje. taj mudro raspoređeni postepeni razvoj koji danas postoji samo za detalje: uobičajeni izbor istraživačkih tema. prema objašnjenjima iz prethodnog poglavlja tvrd­ nje: ali bi. do određene mjere. na odgovarajući način. u tom pogle­ du. do određene mjere. sada mora­ mo samo okarakterisati. uključujući i biologiju. nastojaće. pozitivnu teoriju zaista racionalnih hipoteza u pri­ rodnoj filozofiji. Tako će. velikim djelom. pretjerano osjećanje lične superiornosti koje je. na određenom nivou. neposredno je obuhvaćena cjelokupna nužna univerzalnost istorijske metode. od tačne opšte ocjene afektivnog slijeda svih njenih glavnih prograsa. prema neospornom. za sada. da bi od njih direktno izradili opštu i potpunu teoriju pozitivne metode. pogodna za pravo racionalno predviđanje prema tačnoj procjeni ranijeg kre­ tanja nauke objašnjenog na odgovarajući način prema osnovnim za­ konima stvarnog kretanja ljudskog duha? Istorijsko predviđanje koje postigne takvu posebnost ne bi moglo sadržati. i koji će poslije odgovarajuće primjene.j. Zbog toga je dovoljno. na sumnjivim pokušajima koji. kasnije stvarno predstav­ ljati četvrti osnovni način posmatranja. u su­ štini se. jer spontane indikacije koje je naš rad na tu temu trebalo postepeno da razvija. unapred sam dao jedan primjer karakterističan za naučnu primjenu te istorijske metode gradeći. Sto se više bude razmišljalo ο toj velikoj temi. obič­ no sklona. a posebno u fizici. u tom smislu. Dakle. da ova logična saradnja nove nauke. kako smo utvrdili. poslije komparativnog pos­ tupka biologije čiju. nema manji opšti značaj od onoga koji imaju druge razne starije nauke. bude sama uvijek potčinjena filozofskim uslovima koje nameće pravi opšti duh nauke u kojem se ona radnja. Prema tome. bez sumnje moguće potčiniti kasnije vještinu otkrivanja jednoj vrsti racionalne teorije koja bi mogla usmjeravati. čija je manifestacija. do sada gotovo samovoljan. onoliko koliko je to moguće. tako teška i tako prefinjena po svojoj prirodi. ova kapitalna operacija treba da bude na kraju ove knjige. po svojoj prirodi. AH da bi se ta visoka svojstva mogla realizovati na odgovarajući na­ čin.

koja su šira nego u bilo kojoj drugoj nauci. samim tim što je iza­ brao jednu takvu suštinsku ocjenu za početnu bazu svih svojih ka­ rakterističnih naučnih spekulacija. su dovoljni da se konstatuje da neizbježna univerzalna reakcija druš­ tvene nauke na sistem ranijih nauka nema manji značaj sa čisto logičke tačke gledišta nego sa direktno naučnog aspekta. ne samo matematičarima ko­ jima su. naj­ odlučniji dokaz jasne filozofske superiornosti Lagranasa nad svim kasnijim matematičarima do Dekarta i Lajbnica. pozitivna sociologija nastoji da duboko međusobno pove­ že sve druge nauke. zbog tih različitih prirodnih odnosa. da ona sada nastoji da nametne svim njiho­ vim raznim karakterističnim načinima istraživanja. tako da im čini suštinski iste usluge kao one koje će ona. njen karakteristični put od najopširnijih pitanja ka postepeno sve 218 219 . takođe. kako sam naveo na kraju prethodnog poglavlja. unapred. onako kako sam je ja okarakterisao. za mene. kao što smo to u početku shvatili. da se spontano poč­ ne ostvarivati izvjesna intelektualna disciplina tako što će se svi is­ traživači društvenih pitanja primorati na dugu i tešku naučnu pri­ premu čija savršena racionalnost ne bi mogla ostaviti ni najmanju sumnju. može se osjetiti. bilo potčinjavanja ili usmjeravanja svim drugim. ο samovolji. od glavnog temelj­ nog snopa. uvijek mora­ ti. samo neosporno svjedočenje koje tre­ ba iskorišćavati. Ne bih. u isto vrijeme naučna i logička. činjenosti opštoj teoriji ljudskog razvoja. upravlja njihovim racionalnim korišćenjem. Prethodni navodi. da će odgovarajuća primjena sredstava za istraživanje i provje­ ru. iako njihov autor nema nikakve pretenzije na prostu titulu dstoričara. i posebno prilično raznovrsni primjeri toga da bi došlo do potpuno odlučne manifestacije. već se može zapaziti to očigledno karakteristično svojstvo jedne takve nauke da napravi glavni čvor. Dakle. Nezavisno od njenog neizbježnog uticaja koji upravlja racionalnim osnivanjem zdrave političke filozofije. treba već obavezno da ponudi neke spontane tragove tog vrhunskog sredstva spekulacije. takođe vidi. Izlažući tu divnu vezu glavnih koncepcija ljudskog duha u odnosu na racionalnu me­ haniku. prema jednoj tako cjelovitoj ocje­ ni. koliko znam. s druge strane^ se vidi. spontano pruži nekoliko manje-više vrijednih pri­ mjera svih mogućih logičkih postupaka kao i. čak i prije nego što se nauka mogla razviti kako treba. prema našem nepromjenjivom principu suš­ tinske istovjetnosti pozitivne metode. bez sumnje. Dok. isključiti empirizam i lutanje po mraku. u odnosu na sve druge osnovne nauke. se to do sada isključivo pokušavalo. Ovaj dragocjeni primjer su mi omo­ gućila ona izvanredna prethodna poglavlja raznih djelova »Anali­ tičke mehanike. za napredovanje nauka i zalažući se. Savršeno spontano jedinstvo jedne takve teme. očigledno nalazi između svih ranijih nauka. uprkos njenoj ogromnoj ši­ rini. prema našem stalnom zakonu da joj obezbijede mnogo veću racionalnost od ono­ ga što treba da očekuje sadašnje stanje ljudskog duha. Cjelokupni sistem naših raznih pozitivnih znanja još uvijek predstavlja. dakle. recipročno je praćena dvostrukim kapitalnim uticajem koji je i neizbježan i koji ona. Na taj način. neposredno pred­ stavlja. Iako sadašnje stanje nauka. skoro svih zabluda. ostane manje-više inferiorna u najzna­ čajnijem spekulativnom pogledu. kao što. kakvo kapitalno proširivanje naša nova politička filozofija spontano obezbeđuje nuž­ nom uiticaju istorije u svim ljudskim spekulacijama. sa svoje strane stalno mo­ ra da na njih vrši. u tom smi­ slu. u gra­ nicama mogućnosti. s jed­ ne strane. ipak njegova karakteristična komplikovanost i razvoj koji tek počinje ne bi mogli dozvoliti da se odmah zapaze vrlo izraženi. naglašenija solidarnost njenih različitih bilo kojih aspekata. zbog toga. obično takve misli nepoznate. Tako. zbog prirode svojih pojava. moći. Iz toga se. kao što ću kasnije objasniti. kao što sam naveo u četrdeset šestoj lekciji. pokazujući njene razne neophodne veze sa svim drugim naukama. tu veliku društvenu korist tako dragocjenu danas. kao što se to očekivalo od matematike tako jasno predodređene. uporno razmišljanje ο tim jasnim sastavima u ko­ jima se nalazi. bilo putem njihove zajedničke filozofske potnjihovog istorijsfcog povezivanja koje jedino socijalna fizika stvarno može omogućiti svakoj posebnoj nauci. da direktno okarakterišu pravi opšti duh poslednje osnov­ ne nauke. Sva navedena razmatranja u ovom poglavlju dovoljno dopu­ njavaju veliku filozofsku operaciju. Zbog vrhunske komplikovanosti svojih pojava. sa više efikasnos­ ti. a što je. bilo putem spontanog i stalnog manifestovanja njihovih pravih uzajamnih odnosa. zbog svog jednostavnijeg i bržeg razvoja. Međutim. od njih dobiti. osnivanje ove posljednje osnovne nauke treba da izgleda direktno neophodno za cjelokupni si­ stematski razvoj svih ostalih. Dakle. da tako kažemo. uprkos aktuelnoj predrasudi. koju su obično matematičari tako malo cijenili za­ to što ne sadrži nikakvu formulu. znao. možda čak i nekim posebnim zabludama. iako nužno veoma kratki. kao i zbog svog skorašnjeg razvoja. zbog svoje prirode. nego mi svim zaista filozof­ skim umovima. moći da. ova uska među­ sobna povezanost. nužna uska zavisnost u kojoj se socijalna fizika. ovdje dovoljno jako preporučiti. bez sumnje. da. od nastanka nauke do danas. iako su drugačije prirode. po svojoj prirodi da. po mom mišljenju. tako što će.čajnih prednosti koje mora očekivati. ako se pametno primijeni. jedini stvarni primjer koji do danas može dati odgovarajuću predstavu prave istorije. umjesto da se bes­ korisno prepusti antinaučnim koncepcijama ο varljivom jedinstvu raznih pojava. preduzetu u prethodnom pog­ lavlju. Lagranžov genije je izvjesno predosjetio pravi opšti duh istorijske metode. društvena nauka će. prava čvrsta saradnja naših raznih stvarnih nauka nastoji da spontano proiziđe iz njihovog pozitivnog razvoja. jednu višu me­ todu koja će.

PEDESETA LEKCIJA Kratak sadržaj. jednu takvu sociološ­ ku analizu. ocje­ njujući opšte uslove društvene egzistencije koji se prvo odnose na 220 221 . Ipak. prije svega. vjerujem. naročito danas. moraju da mi ovdje bitno uskrate tu važnu prethodnu operaciju. koliko to dopušta početno stanje nauke. ne samo zato što neposredniji i jači interes koji ona. osnovnu skicu prave opšte prirode te nove političke filozofije koju sam up­ ravo završio i pravog naučnog duha koji se mora naći na čelu nje­ nog kasnijeg sastava. treba da kasnije sadrži produbljenu i razvijenu analizu svih bilo kojih uslova egzistencije koji su zajednički svim ljudskim društvima i odgo­ varajućim zakonima harmonije. Prema raznim suštinskim motivima koji su naznačeni u pret­ posljednjoj lekciji. prema indikacijama koje daju druge nauke. su­ žavajući ih. koji se nužno vežu za jednu takvu temu. moraju doprinjeti da se shva­ ti da su nade spekulativnog dostojanstva i jedne takve nauke veće nego što će to moći da pokaže nesavršena realizacija koju ću sada direktno skicirati i koja bi trebala. neka prethodna razmatranja bez kojih nastavak našeg rada ne bi mogao biti pravilno shvaćen.posebnijim istraživanjima. posebno dinamički dio nauke ο društvu mora sigurno privući. Uprkos njenoj sadašnjoj neminovnoj brzini. našu neposrednu i izri­ čitu pažnju. na naj neophodnije na oznake i ostavljajući da čitalac. prirodno pobuđuje. na postepenom raz­ matranju triju glavnih redova socioloških razloga koji su sve slo­ ženiji i specijalniji. najzad. ο ovom prvom os­ novom aspektu društvene fizike. da mo­ ram posvetiti i ovu lekciju da ukratko izložim. postepeno kompletira ove statičke pojmove. sam. Ovo kretanje se zasniva. — Uvodna razmatranja socijalne statike ili opšta teorija spontanog reda ljudskih društava. specijalna i metodska rasprava po­ litičke filozofije koja je najavljena u početku ove knjige. pomoću osjetljivije i efikasnije manifestacije. Mada prirodne granice ove knjige i opštija namjena ove Rasprave koja njoj pripada. zatim. prije nego što pristupi pravom prou­ čavanju zakona sukcesije. prevashodno i isključivo. ipak. po mom mišljenju da bolje okarakteriše. a na­ ročito biološka teorija ljudske prirode. ovaj neophodni statički uvod može da dovoljno postigne svoj stvarni cilj samo ako se ovdje on shvati prema istom naučnom kretanju koje će kasnije morati da usmjeri. uostalom. tako da ćemo. češća i značajnija upotreba a priort razmatranja. na jednom višem stupnju. omogućava da se bolje ocijeni njen pravi filozofski karakter već i zbog prirodne sklonosti feno­ mena kretanja da pokažu sa neodoljivijom očiglednošću realne za­ kone osnovne solidarnosti. ocijeniti istorijski razvoj čovječanstva.

međutim. Društve­ nost. Jer. 222 223 . ljudske vrste. omogućava sadašnje stanje naših bioloških zna­ nja. apsolutni uticaj potreba za takozvano stvaranje sposobnosti. jer se većina ovih pojedinosti. kada je jednom društvena egzisten­ cija uspostavljena. da čak ne može da se kaže. bilo fizičkih. naučno neodoljivu društvenu težnju ljudske pr'rode: ona je čak razbila loše ocjene koje su sistematski vodile k'i tome da se ona ne prizna. Sto se tiče jedinke. cio ovaj pre­ liminarni dio sociologije će moći da bude jednog dana vrlo korisno rasvijetljen komparativnom analizom različitih životinjskih društa­ va. mogla bi odgovara­ ti samo specijalnoj raspravi. ovdje možemo prethodno odbaciti. zdrava biološka teorija ο našoj intelektualnoj i moralnoj pri­ rodi. za moj pred­ met važi samo da se pokaže. moram samo da obavjestim da se tu obično pripisuje pretje­ rana važnost posebnom razmatranju svakog posebnog uslova. da daju intelektualnim kombinacijama varljivu nadmoćnog u opštem ponašanju ljudskog života. a specijalno kod ove zadnje okolnosti. u bilo kojem žanru. određuje. tako evident­ no. ma kakav razvoj. kako sam to naznačio u pretposljednjem poglavlju. Cerebralna teorija slavnog Gala bi naročito učinila. sigurno. da neposredno nastoje da ga po­ kolebaju poričući dogmatski sličnu korist tužnom zabludom slobo­ de koja je nužno proistekla iz naše intelektualne anarhije. danas. kao i svaka druga životinja. prirodno protivi jednoj takvoj postojanosti i najprije nalazi pravo zadovoljstvo u obavljanju svoje vlastite ak­ tivnosti samo utoliko ukoliko je ona dovoljno raznolika: ova raz­ novrsnost važi čak. najprije razmotriti ovu snažnu prevagu čuvstvenih spo­ sobnosti nad intelektualnim. Je­ dan takav začarani krug će izgledati utoliko odlučniji što će se vi­ še razmišljati ο pravim osobinama prvog djetinjstva čovječanstva gdje su individualne koristi od udruživanja vrlo sumnjive.nom i neposrednom istraživanju primitivnog stanja. čak ni od strane onih koji ne bi uopšte uzeli u obzir neophodna znanja koja sada pruža. preu­ veličavao. da bi se naša prirodna društvenost učvrstila i razvila. tako kako smo je razmotrili na kraju prethodne knjige. kao prirodna golotinja čovjeka. čiji pojam koji je došao do svog potpunog naučnog opsega. u ovom odnosu. jedinim putevima koji su sada sposobni da proizvedu realno i trajno uvjerenje. u tom cilju. teže prirodno da ona uskoro dobije više prosto­ ra i više postojanosti samim razvojem koji ona daje ukupnim ljud­ skim potrebama. njegovo manje zaštićeno i produženije djetinjstvo itd. sa druge stran·?. dakle. veoma spontana. suvišno za sve prosvećene duhove. neop­ hodan prethodni uslov stvarnog uspjeha. što smatram korisnim da ovdje naznačim. danas tako srećno predstavljenom. Bez insistiranja na ovoj vrlo specijalnoj ocjeni. do najapsurdnijeg stepena. skupom cerebralne filozofije. prvi glavni pojam ο našoj pravoj prirodi. Ma kakva bila stvarna sna­ ga svojstvena svakom od ovih različitih uslova. tim povo­ dom. ne bih mogao da se ovdje zaustavim na najmanjoj neposrednoj ocjeni različitih specifičnih svojstava. Dakle. kao jedini potpuno karakterističan. na sre­ ću. svako formalno dokazivanje osnovne društvenosti čovjeka. u principu. u pro­ tivnom je moglo početi da se postepeno razvija samo nakon do­ vršavanja već vrlo poodmakle društvene evolucije. uosta­ lom. dok se. tom pogledu više nego usmjerenost intenziteta. pošto ovo ubjeđenje. prema cjelini jedne takve operacijeneizbježni uticaj najvažnijih opštih svojstava naše prirode. u većini slučajeva. čovjek se. je realno mogla da se manifestuje samo nakon dugog prethodnog razvoja društva čije joj se stvaranje tako pripisuje. s jedne strane. naro­ čito. ma kakve bile sposobnosti koje bi pretpostavi­ li. u tom pogledu. Ovo je osjeća­ nje dosta slabo ukorijenjeno da bi smjeli sofisti. Osim ove dragocjene biološke nnalize jednostavno razmatranje sociološke filozofije. da ono povećava mnogo ma­ nje sredstva nego obaveze. ubuduće mogla da bude nikako osporavana. mo­ ralnih ili intelektualnih. što se tiče čisto fizičkih osobina. ne bi. nezavisno od svakog ličnog računa i često mi- mo najjačih ličnih interesa. ma kakav uticaj da joj se pripisuje. vrlo je evidentno da druš­ tveno stanje ne bi postojalo nikada da je moglo da proizilazi samo iz bilo kojeg ubjeđenja ο svojoj ličnoj koristi. međutim. na društvo u pravom smislu. ova neosporna korist. Uostalom. ne bi mogao izmijeniti. koja manje naglašena kod čovjeka nego kod neke druge životinje. Ova različita osnovna objašnjenja koja su. Treba. kako to. Uglavnom. koja. uglavnom. ona bi evidentno opteretila knjigu ko­ ja je već suviše velika. Ova teorija je utvrdila. kako se to još više dobro vidi u zadnjim redovima najnaprednijih društava. zatim na porodicu i najzad.jedinku. čak kod onih kojima pripisujemo ovaj zamišljeni račun. da bi ljudskom društvu dali osnovni karakter koji mu stalno pripada i kojeg njegov. nalaze odvojeno kod drugih društvenih vrs­ ta a da tamo ne prouzrokuju slične efekte. teži da obuhvati totalitet ljudske vrste i prvenstveno svu bijelu rasu. to je prvenstveno njihov ukupni zbir koji bi odgovarao da se ocijeni. razbijajuci zauvijek. korisno skicirana sadašnjom fiziologijom. i koje su se uglavnom sastojale. Mada kontinuitet akcije čini. ne samo. mogli a da ne budu proglašeni umobolnicima. čak i onih čiji je socijalni uti­ caj najnepobitniji. uglavnom. ka danas. bi bilo dovoljno da neposredno istak­ ne visoku iracionalnost koja je potrebna čudnoj doktrini koja jedi­ no doprinosi da društveno stanje proizilazi iz osnovne koristi koju čovjek otuda izvlači za potpunije zadovoljavanje svojih različitih ličnih potreba. daleko od toga da može da prethodi uspostavljanju jednog takvog načina egzistencije. ogromnu filozofsku uslugu. Pretpostavljajući ih ovdje dovoljno datim. metafizičke zablude prošlog vijeka ο ovoj glavnoj temi koje su već empirijski opisane prema specija. zbog instinktivne sklonosti za zajedničkim životom.

vrlo nesposobni za intelektualni rad a obdareni. Pregledajući opštu uzlaznu ljestvicu ovog sku­ pa različitih sposobnosti. univerzalni i karakteristični izraz koga su sva doba civilizacije svuda reprodukovala u manje više naivnim oblicima.naročito u najobičnijim slučajevima gdje nikakav instikt nije vi­ soko izražen. naučno klasirani prema uzvišenosti ili rastućoj specijalnosti osjećajnih sposobnosti sa kojima je zaista nastala in­ telektualna pobuda. utoliko više uzvišena što ova neophodna čudna pobuda rezultira iz uzvišenijih sklonosti. vratilo bi mu radi­ kalno jasan pojam: kao da (po jednoj korisnoj ali gruboj metafo­ ri). kao što svako može da to prizna. kad bi. neophodnu obavezu da stalno upotrebljava svo­ ju inteligenciju zajjoboljšanje svoje prvobitne situacije. uglavnom. bez sumnje. već. neodoljivije nego bilo ko­ joj drugoj životinji. intelektualna tenzija obično održava. kao kod životinje. kod najviših umova. uglavnom. ma kako malo da se ona identično produžava na određenom stepenu. visoka važnost mnogobrojnih individualnih razlika. uskoro nepodnošljivi zamor: tako se prvenstveno na njihov rad primenjuje taj dolce far niente. sem ako ne pretpostavimo da naš razum ima jednu tako superior­ nu snagu da ne bi mogli ο njoj imati pojma. je naročito. koji su potpuno oslobođeni svih organskih pot­ reba i strani svim ljudskim i životinjskim strastima. bilo kojoj. pošto je čovjekova inteligencija jako daleko od toga da bude spontano istaknuta da bi njena malo trajnija aktivnost mogla da se vješto podnese bez neodoljivog umora kojeg jaka i stalna stimulacija može jedino da spriječi ili ublaži. da bi se uzdigli do pojma čistih duhova. za materijalnu aktivnost tako da sve neophodnije spekulativno sta­ nje može nastati kako treba i naročito se održati kod njih. izaziva. njihova aktivnost. da se da njenoj. Ma kakva bila. mnogo više zadovoljavajuća. ovo novo stanje naše prirode. Iz toga ovdje odmah proizilazi da su skoro svi ljudi. čak i tada kad bi za­ mislili frontalni dio da je postao nadmoćniji u cijelom ljudskom mozgu. tako je on. bez sutnnje. aktivnosti stalni cilj i određeni pravac bez kojih bi se ona obavezno izgubila u nejasnim i nepovezanim apstraktnim spekulacijama. samo do jednostavnog predstavljanja jedne vrste transcendentnog idiotizma vječito obuzetog kontemplacijom božanske uzvišenosti. tim povodom. kao što sam to naznačio u prethodnom poglavlju. samo poslije snažne heterogene pobude koja se neprestano održava ma­ nje uzvišenim ili jačim sklonostima. kod većine ljudi. Jer. uglavnom. smanjujući stalno trenje na našim putevima. nezavisno od evidentne snage koju ćemo prepoznati u sličnoj stvari. prema slavnoj Gall-ovoj teoriji. sadašnja prevaga naših osjećajnih sposobnosti nije samo neophodna da bi izvlačili stalno našu slabu inteligenciju iz njene urođene letargije. ona se neop­ hodno sastoji u jednostavnoj nejednakosti stepena kao i u svakom drugom slučaju a da najeminentnije prirode nijesu. nikada oslobođene ove zajedničke obaveze. realni stepen jedne takve inferiornosti čiji opšti pojam ne bi mogao. za vrstu kao i za jedinku. Individualna čovjekova priroda postaje. ako bi se ovo idealno sma­ njenje raširilo do potpunog preokreta sličnog sastava. Socijalna ekonomija bi bila. Umjesto da uzalud oplakujemo ovaj nesavladivi nesklad moramo ga pribilježiti kao prvi glavni dokaz koji je bio­ logija dala sociologiji i koji treba da radikalno utiče na opšti ka­ rakter ljudskih društava. kao i sve druge realne korelacije krajnje nesavršena. doveli. u slijedećoj lekciji. Fizičke nesavršenosti i moralne potrebe njegovog položaja mu nameću. shvatajući da je na intelektualne sposobnosti prenesen spontani uticaj naših osjećajnih sposobnosti. ali ova harmonija je. najinteligentniji od svih životinja u čemu mu se mora priznati. važno je sada do­ dati da može samo da se žali. međutim. uglavnom. iz odgovarajućeg dugotrajnog korišćenja ovih visokih sposobnosti. u tom cilju. tako su naj utopističkija sanjarenja neiz- 224 225 . da bi doprinjeli os­ novnom određivanju brzine ili bolje sporosti naše socijalne evolu­ cije. što bi. zaista. pripadaju zadnjem dijelu moz­ ga. zaista. uzaludne i skoro glupe. da ne bi zahtijevala nikakvu drugu pobudu bar dok navika me­ ditacije ne postane dovoljno jaka što je. Najmističniji napori teološke ekstaze. čovjeku je upravo najpotrebnija ona vrsta aktivnos­ ti za koju je najmanje sposoban. evidentno da moraju zavisiti. Pošto su intelektualne sposobnosti prirodno najmanje energične. prije svega. U ovom pogledu ljudi mogu biti. isto tako. svojstvenih našoj vrsti i čije se anatomsko sjedište nala­ zi u djelovima mozga koji su bliži dijelu prednje-gornje frontalne zone a da. Ipak. osim nekih rijetkih i kratkih zanosa ove čiste teorijske aktivnosti koja uvijek karakteriše ljudsku vrstu sa- mo grubom ali snažnom stimulacijom. Ali. umjesto da poboljša kre­ tanje učinilo njegov mehanizam odmah protivrečnim sa najosnovnijim zakonima kretanja. lako se vidi da se kod najvećeg broja ljudi. po svojoj prirodi. postepene modifikacije ljudske egzistencije u toku pri­ rodnog toka naše socijalne evolucije: tako da. daleko od toga da realno usavršava socijalni organizam. uostalom. pravi. čisto prirodna aktivnost ovog uzvišenog pod­ ručja nije nikada dosta naglašena. u glavnoj čovjekovoj prirodi. po jednoj žalosnoj koincidenciji. pod­ nijeti nikakav racionalni prigovor. u tom pogledu. ova prevaga strasti mogla biti manje naglašena što naša mašta može lako da pretpostavi. Da bi spriječili lažnu filozofsku ocjenu ο ovoj evidentnoj osnovnoj inferiornosti intelektualnih sposobnosti koja. moglo bi se dos­ pjeti da ga tamo potpuno nestane. izvjesna harmonija. kod prve od životinja. čak u naj uzvišenijim slučajevi­ ma. neophodno podređuje njihovu naglašenu aktivnost neophodnoj ja­ čoj pobudi najprostijih osjećajnih sposobnosti. uostalom suviše rijetko. koja proizilazi iz osnovnih potreba organskog života i najuniverzahnjih instinkata životinj­ skog života čiji organi.

uostalom. pos­ tepeno smanjiti jedan takav neophodni uticaj ili bolje da ova sla­ bo ispravljanje rezultira prirodno iz kontinuiranog razvoja ljudske civilizacije koja. u odnosu na druge. striktnu obavezu da volimo naše bližnje kao nas same 1 . naročito. realne inverzije osnovnog reda. na sreću. nikada nijesmo sigurni da se bojimo. Kad bi se. prema ovoj zdravoj biološkoj teoriji. Po motivima koji su bitno analogni oni­ ma iz prethodnog objašnjenja lako je razumjeti. neopozivo izrekla pravilnu osudu stvarajući. Skodska škola je već dobro skicirala opovrgavanje ovih opasnih nastranosti. zavisiti od stalnog zadovoljavanja prvih koje same. da bi bilo nemoguće da se jasno shvati. ο čovjeku. osim stepena koji bi jedino mo­ gao biti drugačije zamišljen a da ne odgovara. nama sličnim. potpuno poročna. ali cerebralna fiziologija im je naročito. danas. nikakav drugi realni cilj osim onog da se ublaži i izmijeni. daleko da je konstitucija čovjeka. vidi se. od tada lišena neophodnog upravljanja. Drugi glavni karakter prema kome treba da imamo obzira. uglav­ nom je obično održavaju protiv osnovne suprotnosti najjačih indi­ vidualnih instikata. Ma kakva mogla biti snaga simpatičnih osjećanja u jed­ nom idealnom popravljanju naše prirode. Mi smo danas. nostima koje se direktno odnose na društvenost. uprkos ovog pretpostavljenog utica­ ja. pošto prvi može eviden­ tno da rezultira samo iz onog zajedničkog što drugi nudi kod raz­ nih jedinki. bi uskoro težila. treba ipak prizna­ ti. postoji žaljenja vrijedan. u čemu i kako bi onaj koji sebe ne bi uopšte volio mogao da voli drugoga? Tako. slobodni da metodski raspravljamo ο zabludama i metafizačkim sofizmima koji su u prošlom vijeku nastojali da dogmatski svedu sistem naše moralne prirode na sami egoizam nepoznavajući temeljno ovu divnu spontanost koja nas čini da neodoljivo saosjećamo u bilo kojim bolovima svih osjećajnih bića. dakle. pošto su nas prvo spontano dovele do socijalnog stanja. teži sve više i više da mu podvrgne naše naklonosti kako ću to specijalnije iznijeti u slijedećem poglavlju. međutim. uglavnom. nikada željeti drugima ono što želimo nama samima. 226 227 . pošto socijalna osjećanja. Jer. ne bi mogli. zauvijek. najniži instinkti. Ova čudna pretjerana ljubav je. uglavnom. samo novo nehotično svjedočene težnje koja je karakteristična za nejasne i apsolutne koncepcije. istinu govore­ ći. stalnu brigu našeg vlastito« očuvanja. cilj principa bi bio. poštovani Trasi (Tracy) je vjerovao da mora da mnogo više voli neodređeno pravilo svetog Jova­ na: Volite jedni druge. da se promijene u nejasnu i jalovu milostinju koja je neizbjež­ no lišena svake velike praktične efikasnosti. prizna­ ti. među uskim granicama. on je formulisao. Ali. koje svaka metafizička filozofija spon­ tano uliva čak i najboljim duhovima. da ova neophodna prevaga ličnih instikata može sama utisnuti u našu so- cijalnu egzistenciju jasno određen i jako naglašen karakter određu­ jući stalni i snažni cilj u diretnoj i stalnoj upotrebi naše individual­ ne aktivnosti. u sklopu našeg moralnog organizma. neospornu nadmoć nad najplemenitijim sklo-. Kada nam je moral naprednih naroda propisao. Ocjenjujući kako treba veliki sociološki uticaj ovog zadnjeg velikog biološkog podatka. u njihovu korist. uprkos pravim žalbama koje može izazvati pre­ tjerani uticaj privatnih nad društvenim interesima. Dakle. na nesreću vrlo inferiorne u dstrajnosti i sna­ zi prema našim lično čistim naklonostima mada zajednička sreća mora. u protivnom. da naše razne društvene naklonosti. mada uostalom. u tom smislu. da mi zaista možemo. se sasto­ ji u tome što. izuzev rijet­ kih i jako sporednih slučajeva gdje istančanost moralne finoće. imaju. tim povodom. treba prvo shvatiti. ra­ di prethodne sociološke ocjene naše individualne prirode. mogla ukinuti u nama neizbježna prevaga ličnih interesa radikalno bi se porušila naša moralna priroda umjesto da je poboljšamo. u ovom uzvišenom pravilu lični instinkt ne prestaje da služi kao vodič i mjera društvenom instinktu. upravo najegoističniji. kao što je to zahtijevala priroda subjekta. elementarna ekonomija našeg društvenog organizma je si­ gurno ono što ona mora da bude. na svaki dru­ gi način. iznad svega. sred­ stva za sreću kojima mi ne pridajemo skoro nikakvu ličnu važnost. uglavnom nemoguće bez navike za intelektualnu meditaciju. promašen jer.bježno podređena neodoljivom carstvu realnosti da je ona morala ostati neprimijećena ili nepoznata. ostaje neospor­ no da pojam opšteg interesa ne bi mogao imati nikakvog razum­ nog smisla bez pojma posebnog interesa. zaista. na njihovo mjesto vjernije predstavljanje ljudske prirode. da se pre­ pusti jalovim žaljenjima na ovu pretjeranu prevagu osjećajnog ži­ vota upoređenog sa intelektualnim životom. u ovom odnosu kao i u prvom gore razmotrenom gledištu. najosnovnije pravilo sa ovim pravim stepenom pretjerivanja koji neophodno zahtijeva označavanje bilo kojeg tipa pod kojim će real­ nost biti uvijek suviše sačuvana. na manje više dubokom stepenu. i. najzad. kao kod prvog radikalnu potrebu jednog takvog uslova čiji se sami stepen može razumno žaliti. osim opšteg uticaja osjećajnog života nad intelektual­ nim. Tako. sis­ tem ličnih sklonosti čija je uobičajena prevaga toliko neophodna koliko neizbježna bez čega bi socijalna egzistencija mogla imati sa­ mo nejasni i neodređeni karakter koji bi odbio svako redovno pred­ viđanje serije ljudskih radnji. kao i da hotimice učestvujemo u njihovim radostima da bi ponekad zaboravili. u skupu socijalnih osjećanja. u tom pogledu. Treba. na najljepši način. Ma kakva bila ka­ pitalna važnost ovog neophodnog ispravljanja bez kojeg bi naša moralna egzistencija bila sigurno nerazumljiva. samo su1 U ovom lijepom uobičajenom pravilu. može da nam omogući da dovoljno ocijenimo. se uvijek povećanim radom našeg uma. prema ovom glavnom as­ pektu.

je. Može se. Ne može se. ne bi mogla da se raz­ vija kako treba bez određene podloge univerzalne naklonosti koja jedino može da pribavi njenom slobodnom poletu dosta uzvišeni cilj i dosta široku upotrebu. prema prvom aspetku. ima. izolovani čovjek i čiji um nije uopšte probuđen. treba shvatiti prema razumnom približavanju ova dva slučaja. u stvarnoj ekonomiji ovog os­ jećajnog života. Sada moramo pristupiti sličnoj naučnoj ocjeni. da ga zamislimo in­ teligentnijim ne samo zbog bolje upotrebe do koje bi onda spon­ tano došlo njegove stvarne inteligencije. intelektualni rad mu je spontano antipati­ čan. one se. koliko je to moguće. uopšte. manje više. samo čisto osjećajnih sposobnosti čija neophodna prevaga utvrđuje cilj i pra­ vac društvenog stanja. koja je neophod­ na mada nesavršena. nego i u tome što ova ne bi više bila tako apsorbovana od strane discipline. Takve su. izuzetno konzervativan. ipak. umjesto što je morao da se bori protiv političke iner­ cije koju oni spontano teže da proizvedu u većini slučajeva. čovjekom dominira ili mora. U svakoj drugoj hipotezi. prirodnu mudru osobitu ljubav koja. međutim. više osporavati stalna dupla harmonija koja direktno veže. da počivaju samo na pogrešnoj filozofskoj ocjeni: umjesto da odgovaraju čistom intelektualnom razvoju. tj. ο drugom opštem redu koji je označen u početku ovog poglavlja. Sa jedne strane čovjek mo­ že biti srećan. neizcrpne želje koje su inspirisane društvenim zbližavanjem i uzne­ mirenim predviđanjem naše urna koja. uprkos. najčešće se vjeruje da duh inovacije rezultira. dak­ le. uglavnom sugeriše potrebu i misao ο postepenim promjenama ljudskog položaja. dominirati skup njegovih ličnih instikata koji su. Moralne zamjerke koje su se najpravednije uputile intelektualnoj kulturi izgledaju mi. obično u korist osnovnog poretka. ne treba više sumnjati da svaki plemeniti intelektualni polet ne teži direktno da učini prevagu osjećanja opšte simpatije. simpatični instinkt i intelektualnu aktivnost kao naročito određeni da uzajamno dopune njihov zajednički socijalni nedosta­ tak. prema prvom elementarnom aspektu. se. da je njen polet mogao da zavisi isključivo od najsna­ žnijih instinkata. što se tiče onih koji se odnose na porodicu u užem smislu nakon što su se tako dovoljno razmatrali. kad bi čovjek postao blagonakloniji. upravlja. intelektualnu aktivnost i socijalni instinkt čiji osnovni uticaj. daleko od toga da bude savladan od bilo kojeg individualnog antagonizma. zaista. a. bilo da čini čistijim i življim uobičajeno osjećanje određenih reakcija raznim društvenim kontaktima. društvena evolucija bi sigurno bila brža nego što nam to istorija označava. mada tako ojačan. čak i apstrahujući svako iracionalno pretjeri­ vanje. društvene sklonosti su jedine koje su osobito spo­ sobne da proizvedu i održe ličnu sreću. obič­ no. jedino prih­ vaćenom. Nasuprot. glas često ugušen čak i kod najboljih priroda gdje on rijetko usp jeva da direktno upravlja ponašanjem. svoje uobičajene hladnoće može tako srećno da pomogne održanju dobre društve­ ne harmonije kao življije i manje trdoglavije sklonosti. odnos nije manje tačan recipročno mada on tamo treba da bude manje vrije­ dan pažnje. jer svaki pravi intelektualni razvoj je na kraju ravan. je­ dan za drugi. dvije vrste prirodnih uslova čija kombinacija određuje. ostaje. na umove koji su mnogo niži od njihovih socijalnih funkcija čija je malo naglašena spontanost vi­ še zahtijevala vještačku stimulaciju koja je prouzrokovana najener­ gičnijim sklonostima. uglavnom. realno primjenjuju. jedini sposobni da utisnu na društveni život stalni impuls i pravilan tok. čak u obrnutom smislu. to bi uglavnom bilo ravno. ovog duplog regulatorskog uticaja čije postupno širenje čini tako prvi prirodni rezultat opšteg razvoja čovječanstva. Izuzev neizbjež­ nog kretanja koje je periodično izazvano prvim materijalnim potreba­ ma. i prije prelaska na definitivna objašnjenja neposredno vezana za opšte društvo. Ako se mora. ne samo odstranjujući ego­ istične impulse već inspirišući. kao i svaka druga životinja. za opšte ponašanje čovjekovog života. radi našeg glav­ nog predmeta. uglavnom osnov­ ni karakter naše društvene egzistencije. naroči­ to. jasno priznati da nijedan veliki um. direktnom povećanju prirod­ ne naklonosti. pojmovi koji se direktno odnose na jedinku. pošto njihov simultani us­ pon. neophodnog početnog motora stvar­ ne egzistencije. u socijalnoj praksi. i tu mora imati duboko aktivnih u njemu. tj. Prvi cilj univerzalnog morala što se tiče individue se sastoji naročito u povećanju. prvog obavezno inspirisanog naročito čis­ to ličnim instiktima i drugog spontanom kombinacijom intelektual­ nih aktivnosti sa raznim društvenim instinktima 1 . reći da. Ali ova iluzija sadrži samo pogrešnu oc­ jenu mnogobrojnih intelektualnih i društvenih reakcija koje obavezno određuju vrlo razvijenu civilizaciju u samim radnjama koje izgledaju kao najjednostavniji proizvodi direktnog samoljublja. samo kroz stalni rad kojim um. u većini slučajeva. kako će to tačnije prikazati slijedeća lekcija.više slab efektivni intenzitet ovog neophodnog regulatora čiji ja . bilo da povećava vlast čovjeka nad njegovim stras­ tima. elementarnih razmatranja soci­ jalne statike. Ali. dakle. zaista. ipak. To su. najnezainteresovanijim. da mora da se trudi da je stalno nameće energičnoj prirodnoj premoći egoističnih sklonosti. dva glavna regulatora ljudskog života. nasuprot. iz isključivo ličnih interesa. Ova dupla opozicija nam već označava pravu naučnu klicu osnovne borbe čiji ćemo stalni razvoj morati uskoro da razmatramo između duha oču­ vanja i duha poboljšanja. 1 228 229 . svom nužnošću uvijek manje više potčinjen neizbjež­ noj premoći ličnog instinkta. čak ako apstrahujemo — neodoljive potrebe njenog materijalnog opstanka. direktno jača svojim postepenim sadrža­ jem: i. tj. nasuprot. Istovremeno. U tom smislu. po svojoj pri­ rodi.

Neke varljive pojmove koji se stvaraju danas ο društve­ noj jednakosti. tj. neophodnog pos­ rednika između ideje jedinke i ideje vrste ili društva. dakle. Zna se da su same religiozne zajednice. da porodice postaju plemena kao ova što postaju nacije. ili prirodnog razvoja društvenih osjećanja. što je obavezno zajedničko za sve socijalne slučajeve posmatrajući do­ maći život kao konstantnu osnovu socijalnog. stara porodica. Pozitiv­ na filozofija. individualne divergencije su obično suviše naglašene da bi dopustile. Ovo osnovno razmatranje ne mora samo da bude primijenjeno u ovom fiziološkom smislu. zaista. prema evidentnoj potrebi. najtačniju mjeru realne važnosti ukupne promjene koja je tada izvršena u odgovarajućem društvu. vlast šefa mnogo manja. poligamija zaostalih naroda mora tu obavezno utisnuti u porodicu jedan sasvim drugačiji karakter od onog koji ona manifestu]e kod nacija koje su toliko napredne da su već stigle da ostvare potpuno monomni život ka kojem uvijek teži naša priroda. Ova savršena intimnost je mogla da se uspostavi u običnoj porodi­ ci samo poslije snažne spontanosti zajedničkog cilja koji je kombinovan sa osnivanjem. Jedna takva koncepcija predstavlja. radikalno razlikovati od moderne porodice prvenstveno sve­ dene na direktnu rodbinu osnovnog para ili na prvi stepen srod­ stva i u kojoj je. da se pretenduje da se direktno dotakne društveni život bez neizbježne pripreme do­ maćeg života. u svakom pogledu. dvostruki glavni odnos koji sa­ činjava porodicu bude nastavio da se intelektualno zasniva samo na religioznim doktrinama. kao što ima realnih opasnosti u praktičnom redu. Međutim. ne manje prirodni. Moramo ovdje sagledati ovaj elementarni pojam prema političkoj tački gledišta u tome da porodica prirodno predstavlja pravu neophodnu klicu raznih glav­ nih dispozicija koje karakterišu društveni organizam. čak i najskučenije. po svojoj prirodi. Sa bilo kog aspekta ga posmatramo. pored ispravnih prekora koje je mogla često zaslužiti radi razniz razloga. Radikalnom nesavršenošću ljudskog karaktera. uglavnom. može jedina. naj kompletni ja moguća rea­ lizacija ovih elementarnih uslova pripada neizbježno samoj porodi­ ci. bez sumnje. Samo tako čovjek počinje realno da izlazi iz svoje čiste personal­ nosti tako što prvo uči da živi u drugome pokoravajući se svojim najsnažnijim instinktima. pretjerana prolazna prevaga porodičnog duha neće je učiniti uvijek manje i. bilo kojih. Tako npr. tako da bi skup naše vrste mogao biti zamišljen kao postepeni razvoj u počet­ ku jedinstvene porodice kad lokalne razlike ne bi suprostavile su­ više prepreka jednoj takvoj pretpostavci. opasni samo zbog sadašnje nemoćne oronulosti vjerovanja na kojima još isključivo počivaju porodične ideje kao i svi drugi socijalni pojmovi. prvom glavnom osnovom socijalnog duha. gdje je priroda napravila sve bitne troškove institucije.Pošto bilo koji sistem koji mora obavezno da bude sastavljen od elemenata koji su uglavnom homogeni sa njim. bi­ lo naročito osjećajne. ona će obavezno učestvovati. ovaj neophodni prelaz se uvijek reprodukuje. ubuduće. svako društvo. daleko od toga da bude nepromjenljiv. Tako. Postoji tamo toliko naučnih smetnji koje bi valjalo prevazići u teorijskom redu. nužno trpi postepeno manje više duboke izmjene čiji mi skup izgleda da pruža. tako duboko udruživanje. u onome što ona pruža. u povećanom nepovjerenju kojeg takvi principi mora­ ju neopozivo trpjeti u sadašnjem stanju ljudskog razvoja. Nijedno drugo društvo ne bi moglo biti tako intimno kao ova divna prosta kombinacija gdje se vrši jedna vrsta kompletne fuzije dviju priroda u jednu. Ali takvi napadi koji su prirodni nastavak neizbježnog pretje­ rivanja revolucionarnog duha zbog naše intelektualne anarhije su. Prirodnim tokom socijalne evolucije. U ovom se poglavlju jedino radi ο posmatranju po­ rodice sa naj elementarni j eg aspekta. ne samo razlikama već i bilo kojim nejednakos­ tima koje ne bi moglo tu biti pravog društva bez stalne saradnje u opštem poslu koji se vrši različitim sredstvima koja su dovoljno podređena jedna drugima. osnovni porodični duh sa izmjenama koje odgovaraju modernom karakteru socijalnog organizma. prije svega. da je ljudima potrebno da uopšte ne žive između sebe na suviše familijaran način da bi mogli podnositi uzajamno razne osnovne nesavršenosti naše moralne prirode. naučni duh uopšte ne dozvoljava da se ljudsko društvo posmatra kao da je stvar­ no sastavljeno od jedinki. Prema jednoj takvoj 231 230 . jedne neophodne subor­ dinacije. uprkos velikoj moći specijalne veze koja ih ujedinjuje. bilo sa aspekta elementarnih pojmo­ va osnovne harmonije. koju je obavezno sačinjavao dio robova. ustvari. osim redovnih izmjena koje mora postepeno da podnosi spontanim tokom ljudske evolucije. posmatrati kao najstrašniji simptomi naše prolazne težnje za društvenim poremeća­ jem. ne­ moguće izbjeći kada se želi ostvariti varljivo pomirenje dva tako nespojiva kvaliteta kao što su intimnost i širenje ljudskih odnosï. tako prirodno reorganizacijska u ovom pogledu kao i u svim drugim. u svakoj velikoj epohi razvoja. Isto tako. pripisuje. Obično životno iskustvo samo suviše potvrđu­ je. uostalom. Dok. na bilo ko­ jem stepenu. bile iznutra uz­ burkane dubokim uobičajenim razmiricama koje je. opšti sastav ljudske poro­ dice. Ali ovdje mo­ ramo napraviti totalnu apstrakciju od ovih. različitih promjena čija realna ocjena pripada direktno istorijskom dijelu ovog poglavlja. bilo intelektualne. dakle. konačno prenoseći skup so­ cijalnih spekulacija iz domena nejasnih idealnosti u polje nepobit­ nih realnosti. i u jednom drugom slučaju. Teški udarci koje da­ nas prima ova osnovna institucija moraju se. učvrstiti na zaista neoborivim prirodnim osnovama. morala se. Pravo društveno jedinstvo se sastoji si­ gurno u samoj porodici koja je najmanje svedena na osnovni brač­ ni par koji čini njegovu glavnu osnovu.

obnavljajući. tačno poznavanje čovjekove prirode praćeno razboritom oc­ jenom ukupnog društvenog razvoja i opšte faze koju on sada ostva­ ruje. Sve što može da se sada garantuje. njeno polazište će biti. bar privre­ menog. isto tako. od kojih jedn:i osniva porodicu dok je druga održava. samo propu­ stili nevoljnom širenju anarhične rutine svojstvene našoj nesrećnoj epohi. vaspitanjem mladih. ma kako duboke da možemo zamisliti ove spontane promjene. uostalom. prvoj neophodnoj osnovi svakog društva po kojoj. Ako sociološko poređenje ovdje mora. radikalno se razlikuje. stalno saglasne sa nepromijenjenim osnovnim du­ hom institucije koji jedini čini ovdje naš glavni predmet. prema očiglednoj prirodi teme čiji neodo­ ljivi naučni autoritet ne bi nikada mogao da bude bolje izražen nego u jednom takvom slučaju. takav kakvog ga je katolicizam konačno nap­ ravio. uglavnom. čak i vrlo nesavršenom. Već zdrava biološka filozofija. U čemu se. a time po­ rodice. da uvijek pristu­ pi od cjeline ka detaljima. zaista. Da bi ove naizmjenične promjene koje neprestano teže da razviju glavnu prirodu ove osnovne veze nijesu danas uopšte stigle do njihovog kraja. to ne bi moglo biti nikako ospo­ reno. počinje da naučno izriče pravednu osu­ du ovih revolucionarnih varljivih dekalamacija ο tobožnjoj jedna­ kosti dvaju polova dokazujući direktno. da bi je odmah vezao za postojanu osnovu koja pruža realna poznavanja individualnog i društvenog organizma. to je uglavnom što ove dvije velike klase viših životinja mogu same ponuditi dovoljnu realizaciju ovog dvostrukog elementarnog karaktera. one će. Kad pozitivna filozofija bu­ de mogla direktno da preduzme da zauvijek konsoliduje ovu neop­ hodnu podređenost polova. u suviše zgodno vrijeme. naročito pre­ ma važnoj Galovoj teoriji. obaveznog principa svake domaće podređenosti. Ne bi mogli da se suviše s poštovanjem divimo ovoj univerzal­ noj prirodnoj sklonosti. zadovoljen i suzdržan u isto vrijeme. antičke zablude su direktno pokušali da bace metafizičku sjekiru do ovih elementar­ nih korijena društvenog poretka. kao i kod svakog drugog glavnog pre­ dmeta. Smjeli sofisti koji danas. je spontano upravljan na način da postaje osnovni izvor najslađe harmonije um­ jesto da uznemiri svijet svojim jakim izlivima. u stanju braka. čija će nam istorijska analiza označiti. Ali apsolutni duh naše političke filozofije koji suviše dopri­ nosi da se tim povodom pomiješaju jednostavne spontane promjene sa ukupnim poremećajem institucije. to je ono u čemu socijalna fizika mora danas da racionalno zabrani direktno ispitivanje kao jako prevremeno. sa punom sigurnošću. pravog sistema društvene reorganizacije pod prijetnjom da se zavede ljudska imaginacija u opasnu i iracionalnu potjeru neodređenih i nejasnih utopija koje su jedino pogodne da bezeiljno pomute realni život. prema njenoj osnovnoj težnji koja je objašnjena u četrdeset osmoj lekciji. iz raznih razloga.tački gledišta. duboko preko­ reni ako su se samo tako naučno pokoravali oni sami. što će odmah težiti da neopozivo eliminiše sve sofističke grd­ nje inspirisane neznanjem ili izopačenošću i čiji bi jedini praktični rezultat mogao biti samo degradiranje čovjeka pod izgovorom da ga usavrši. najsnažniji instinkt naše animalnosti. u jed­ noj moralnoj situaciji vrlo sličnoj onoj iz glavnih vremena grčke filozofije gdje je instinktivna i neprimijetna težnja za hrišćanskim preporodom porodice i društva već stvarala. i tamo je uvijek određeno prvo polnom vezom a zatim. sramnim strastima za koje su se trudili da izazovu kod drugih. ovaj duh se sastoji uvijek u ovoj neizbježnoj prirodnoj podre­ đenosti žene čovjeku čiji neizbrisivi karakter reprodukuju sva do­ ba civilizacije pod raznim oblicima. uskoro prvi opšti smisao. radikalnih razlika. uprkos našem uzaludnom hvalisanju moderne nadmoćnosti. u nekom pogledu uporedivog sa ljudskim društvom. U svakoj hipotezi tužna fatalnost nije uopšte dozvoljava­ la da se nadamo da će osnovna institucija braka sama izbjeći revolu­ cionarni potres koji su svi drugi društveni pojmovi morali da pod­ nesu zbog neizbježne dekadencije teološke filozofije koja im je slu­ žila tako opasno kao isključiva osnova. spontanim promjenama postepenog toka ljudske evolu­ cije: moderni brak. označiti u jednom takođe važnom smislu. da će nova politička filozofija znati da ga definitivno zaštiti od svake ozbiljne anarhične težnje oduzimajući joj zauvijek ovaj lažni religiozni karakter koji može danas da samo služi da je kompromituje. Mi smo danas. institucija braka je obavezno izložena kao i sve druge. da velika društvena reorganizacija odre­ đena za naš vijek mora. bilo anatomskim ispitiva­ njem bilo fiziološkim posmatranjem. nasuprot tome. Među­ tim. Bez sumnje. sociološka teorija porodice može biti bitno svedena na racionalno ispitivanje dva osnovna reda neizbježnih odnosa i to: podređenost polova a zatim podređenost starijima. u toku ovog drugog in­ telektualnog interregnuma uglavnom slične zablude kako to naro­ čito svjedoči slavna Aristofanova satira gdje je svaka sadašnja razvratnost unaprijed tako oštro žigosana. od rimskog braka kao i što se ovaj već znatno razlikuje od grčkog braka a oba još više od egipatskog ili orijentalnog braka. bili su. ili žalosno slijepi ako su. to je da. u isto vrije­ me fizičkih moralnih koje kod svih životinjskih vrsta a naročito kod 232 233 . U svakom životinjskom car­ stvu izvjesni primitivni stepen dobrovoljnog društva. pošto posebno proučavanje ovih bilo kojih promjena mora obavezno biti podređen opštoj koncepciji još duboko nepoznatoj. čak i poslije pojave mo- nogamije. neizbježno počinje od ove tačke biološke uzlazne ljestvice gdje pres­ taje svaki hermafroditizam. njen pravi opšti karakter. bez sumnje. u tom pogledu. uglavnom mo­ raju sastojati ove neizbježne kasnije promjene modernog braka. kao u većini slučajeva. da bude ograničeno na ptice i naročito na sisav­ ce. svom nužnošću ostati. u tom pogledu. koja je glavni princip braka.

koliko je to moguće. ο sociološkom ispitivanju našeg individualnog sastava već bi omogućila da korisno skiciramo jednu takvu filozofsku rad­ nju. tj. suviše neo235 234 . Vidi se da. u stvarnom sistemu našeg osjećajnog života. Jedini mogući rezultati jedne besmislene borbe protiv pri­ rodnih zakona koji bi od strane žena pružili nova nehotična svje­ dočenja njihove vlastite inferiornosti. Međutim. Razmotrimo sada. i uz pomoć naj­ povoljnijih okolnosti. Prirodna disciplina je. Glavna razmatranja koja su naznačena u prvom dijelu ovog poglavlja. uprkos ljubaznih osobina koje obično odlikuju njena duhov­ na i graciozna djela. nepromjenljiva stvarna ekonomija ljudske porodice ne bi mogla nikako biti realno promijenjena ako ne pretpostavimo varljivu transformaciju našeg cerebralnog orga­ nizma. ovdje gore. sa drugog osnovnog aspekta. prirodnu korealizaciju između dje­ ce i roditelja koja zatim generalizovana u cijelom društvu uvijek u njemu proizvodi. neizbježnu i neprocjenjivu nadmoć muškog pola. da su žene. u osnovnoj ekonomiji porodice a zatim i društva. radikalna nesposobnost ženskog pola je tamo još više naglašena. uopšte. prirodnu potčinjenost sta­ rijima. uvidjeli. duboko razdvajaju jedan pol od drugog uprkos opštoj nužnoj premoći posebne vrste. jedinu vrstu podnošljive sreće za njih. Na drugom mjestu smo. tako superiornije nad muš­ karcima većim prirodnim poletom simpatije i društvenosti. Neosporno je. teško narušavajući porodicu i društvo. jedna osnovnu inferiornost a druga sekundar­ nu superiornost ženskog organizma posmatranog sa društvenog gle­ dišta. vrlo teške. u pro­ tivnom. kao što su one inferiornije od njih što se tiče inteligencije i razuma. Ta­ ko. ovu neophodnu naučnu ocjenu. Sto se tiče bilo kakvih funkcija upravljanja. drugi osnov­ ni elemenat ljudske porodice. proizišle iz naše in­ telektualne anarhije sasvim druge vrste nego u prethodnom sluča­ ju. manje naglašena kod muškarca nego kod bilo koje druge životinje i da izvjesni spon­ tani stepen spekulativne aktivnosti čini glavni cerebralni atribut čo­ vječanstva kao i prvi izvor duboko označenog karaktera našeg so­ cijalnog organizma. čak i u umjetnosti. isto tako. kao obavezno sa­ stavljen. snaž­ nijim i dirljivijim neposrednim izazivanjem socijalnog instinkta. neposredno u principu. lični instinkti obavezno upravljaju simpatičnim ili socijalnim čiji uticaj samo može i mora da izmijeni bitno utisnuto upravljanje sa prevagom prvih a da ne mogu i ne moraju nikada da postanu uobičajeni motori stvarne egzistencije. na svoj način. uporedno sa drugim. dok drugi karakteriše direktno neophodnu regulatorsku funk­ ciju zauvijek namijenjenu ženi. ustvari. bilo zbog najmanje unutrašnje snage njenog uma bilo zbog njene življe moralne i fizičke osjetlji­ vosti tako antipatične svakoj apstrakciji i svakom zaista naučnom naporu. od jedne vrste neprekidnog stanja djetinjstva koje ga udaljava još više u najvažnijim odnosima. međutim. više razuma. mora prirodno biti da neprestano mijenja. od idealnog tipa rase. bitno vezana za najplemenitija svojstva naše cerebralne prirode. sa so­ cijalne tačke gledišta. Najvažnije iskustvo je uvijek savršeno potvrdilo u jedna­ kosti položaja između polova. da se može naročito direktno procijeniti srećna društvena predodređenost izuzetno rezervisana za ženski pol. zajedno sa ovim zakonima. Ovdje su zablude. u ovom pogledu kao i u drugom. sa slične naučne tačke gledišta. direktni i lični poziv ženskog pola. ustvari. izuzetno vezanoj. u opštem tipu čovječanstva. u tom pogledu. kod jednog i kod drugog pola. tako važnog mada sporednog. da obavezna prevaga ovih drugih u cjelini naše prirode je. jednom riječju. da. se ne može danas oz­ biljno osporavati evidentna relativna inferiornost žene koja je sas­ vim drugačije sposobna od muškarca za neophodni kontinuitet kao i za visoki intenzitet mentalnog rada. čak nezavisno od materinskih bri­ ga koje evidentno čine njenu najvažniju i najblažu posebnu predo­ dređenost ali na kojima se insistira obično. na bilo kojem stupnju. Od ova dva opšta atributa koji razdvajaju čovječanstvo od animalnosti. Dopunjavajući. priznali smo. mogli bi samo da im uskra­ te. njihova vlastita i glavna funkcija. da se dosta dostojno razumije so­ cijalni. uopšte. analizu polova analizi starosti. čak i suviše isključivo način koji ne omogućava. bile one svedene na najelementarnije stanje i koje se isključivo od­ nose na opšte upravljanje obične porodice. mora biti. Tako. jer dvije bitne strane ovog ispitivanja mogu. najvažniji i naj naglašeniji neosporno dokazuje. radi ove kratke ocjene društvenih atributa svakog pola. Najprije uzimajući u obzir opšti odnos između intelektualnih i osjećajnih sposobnosti. uspostaviti. prvenstveno kod naše vrste. svom nužnošću iz suviše hladnog ili suviše grubog razuma koji obično karakteriše jači pol. priroda posla tu naročito zahtijeva neumornu pažnju na skup najkomplikovanijih odnosa čiji nijedan dio ne smije biti zanemaren i istovremeno objektivniju sa­ mostalnost duha prema strastima. pozitivna biologija konačno teži da ženski pol predstavi.ljudske rase. ovu organsku neospornu potčinjenost ženskog genija. uostalom. prema prethodnom. Približavajući. opšti pravac koji se uvijek prvobitno širi. prema ovom prvom aspektu. mada ovaj pol neizbježno učestvuje. Komparativnim ispitivanjem ovog velikog prirodnog odnosa. za pametni razvoj vlastite prirode. sociologija će prvo pokazati radikalno neslaganje svake socijalne egzistencije sa ovom varljivom jednakošću polova karakterišući specijalne i stalne funkcije koje svaki od njih mora isključivo ispuniti u prirodnoj ekonomiji ljudske porodice koja či­ ni da spontano doprinose zajedničkom cilju duboko različitim putevima a da njihova obavezna podređenost nikako ne može da škodi njihovoj stvarnoj sreći. sam namjerno odbacio vulgarno razmatranje čisto materijalnih raz­ lika na kojima iracionalno počiva jedna takva fundamentalna pod­ ređenost koja. prema prethodnim indikacij ama.

nalaže obavezno izvjestan kraj uspo­ nu individualnih zastranjivanja kada one zaista direktno pogađa­ ju osnovni instinkt. koji se neophodno moraju. približavati. čak i zbog izuzetnog stanja ko­ je je omogućilo uspon takvih maštanja. u stvarnom razvoju socijalne evolucije. Sve epohe civilizacije su odale. zaštita tako dirlji­ va niti tako odana. prvo zbog neophodnosti a zatim zbog zahvalnosti. prema razložnoj istorijskoj analizi. suviše pri­ rodnom i suviše blagom da bi zaslužila. ipak. Ipak. najneograničeniji autoritet sjedinjen sa najpotpunijom odanošću. međutim. pre­ ma nepromjenljivoj prirodnoj obaveza sa spontanim izmjenama ko­ je će postepeni tok socijalne evolucije morati da odredi u ovom di­ jelu porodičnog ustrojstva isto tako kao prema prethodnom. uglavnom akumuliranih za tu namjeru rušeći tako redom. nakon što je ustanovila ljudsku porodicu. danas se ne mora­ mo plašiti da duh metafizičke zablude može realno preći ni na ka­ kvu dogmatsku koncepciju socijalne jednakosti između generacija. spontane promjene. po običaju. Bu­ dućnost će moći samo. argu­ mente i već raspoložive nadrifilozofske javni razum ma koliko mu ipak još bio nesavršen razvoj. Ove lude utopije bi dvostruko završile u radikalnom rušenju svake prave domaće discipline. uostalom. kao prošlost. i to društva. i kod starješine. koliko je moguće. od strane potčinjenog. svim ma kakvim tezama. Mada naša intelektualna anarhija može dati. umjesto. u pravom smislu riječi. u najširim i manje intimnim odnosima. bilo oduzimajući roditeljima stvarno up­ ravljanje i skoro jednostavno poznavanje njihove djece jednim monstrouznim pretjerivanjem neophodnog uticaja društva na vaspitanje omladine. da sastave porodicu prema slici društva. prema ob­ jašnjenjima iz četrdeset osme lekcije. naprotiv. da predlože porodicu kao model društva. sa zadnjim progresom univerzalnu jednakost životinjskih rasa. u svim epo­ hama raspadanja. daleko da inspiriše isto traženje zbog nedostatka moći da tako jako stimuliše spontanu revnost spe­ cijalnih branitelja. najpoštovanija po­ kornost prirodno nametnuta bez najmanjeg poniženja. u koncepciji vlade provođenja. u raznim oblicima odlučnu počast savršenosti ovog osnovnog tipa ko­ jeg je čovjek nehotice uzeo kao model kada je htio da mašta. morao sam. Mada je svako formalno ispitivanje takvih pretjerivanja bilo sigurno depla­ sirano u ovoj Raspravi. uostalom. neophodna disciplina društva može ikada u potpunosti ostvariti ove divne osobine domaće discipline: pokoravanje ne bi tu moglo biti tako potpuno niti tako spontano. U kojem drugom socijalnom slučaju bi se mogla naći. dati mnogobrojne i važne prilike da uvidimo. ovom prilikom opštu sklonost pozitivne politike da spontano konsoliduje sve osnovne pojmove socijalnog poretka koje samo ona može danas da štiti sa pravom efikasnošću. pokoravanje i zapovijedanje. Nijedna prirodna ekonomija ne može. u svakom drugom sluća- ju. nekim parcijalnim i sporednim poteškoćama protiv cijele organiza­ cije. ovaj drugi glavni elemenat sociološke teorije ο porodici a da se nikako ne naškodi njenoj neophodnoj filozofskoj ocjeni. onda vrlo malo sređenog. da se danas preuzme specijalna ocjena. oni su vjerovali da odaju velikog političkog genija trudeći se. iz opšteg duha koji karakteriše novu političku filozofiju. Uprkos pokretanju analogije i sadašnjeg odsustva svake prave duhovne discipline ο nestvarnoj jednakosti polova. To je ono što će dozvoliti da se ispita ovdje. ovdje označiti. nezavisno od njene glavne spontane težnje da učini da prevagne jedan sasvim drugi socijalni duh. Njihovo tobožnje ispravljanje se uvijek svodilo da potpuno preokrenu osnovno poređenje. na istom stepenu. os­ tati manje vječna škola društvenog života. poslije koje bi mu ostalo samo da proglasi. u tom smislu da se ravna. u jednom i u drugom slučaju. bilo lišavajući sinove nasljednog prenosa očin­ skih sredstava. protiv metafizičkih zastranji­ vanja čija je neizbježna dekadencija teološke filozofije morala omo­ gućiti sve veći i veći razvoj. izmje­ ne ο kojima bi. ime dužnost? Svakako je nemoguće da. sav sistem domaćih kao i sistem društvenih pojava. naročito u sadašnjem slučaju. su obi­ čno vrlo superiorne da bi se najeminentniji reformatori usudili da 236 237 . najsavršenijeg mogućeg upravljanja svim događajima. uprkos indirektnim i sporednim napadima koje je duh poro­ dice morao tako da danas primi u tom pogledu. zatim. ovo srećno svojstvo bi sigurno rezultiralo. Naša duboka intelektualna anarhija nudi suviše opasna sredstva za neizbježno obnavljanje ovih starih zabluda da nova politička filozofija morala da prezire da ih direktno podvrgne posebnoj raspravi. Cak prije ikakve direktne rasprave. ukratko.sporna i suviše neodoljiva da bi mogla ikada biti ozbiljno osporavana. bilo za pokoravanja ili zapovijedanja. na tako žalosno eksluzivan način. bilo preuranjeno. Ma kakva da je stvarna važnost ovih različitih promjena. da tako kažemo. neophodni tip svake pametne socijalne koordinacije. uostalom. da. opaki sofisti su direktno pokušali da racionalno poruše ovu divnu prirodnu ekonomiju argumentujući. zaslužiti vi­ še divljenja od ove srećne prirodne podređenosti koja. Ali život porodice neće. neizbježnim tokom opšteg kretanja socijalnog raspadanja i na isti način naročito zbog neopozive političke nemoći u koju je nužna stigla teološka filozofi­ ja na kojoj je počivao. konačno proizvedene postepenim tokom događaja. Direktno proučavanje dinamičke sociologije će. u tom pogledu. naši vatreni šampioni političkih prava žene nijesu se još dosjetili da izrade analognu doktrinu u korist djetinjstva koje. ovom elementarnom modelu. bez sumnje. postaje. gdje smo prepoznali njenu stalnu težnju da uvijek podredi koncepciju vještačkog poretka posmatranju prirodnog poretka čija je divna ekonomija ovdje vrlo evidentna. težnje koja nas jedino može ovdje da okupira. i. na poseban način.

bratski odnosi koji su za njegov inherentni dodatak. ako ne intenzitet ono bar iz­ raz jednog takvog neophodnog stanja. treba. budućnost za prošlost. ne bi mogla izbjeći filozofsku obavezu da poklanja neophodnu važnost elementima koji. nego bilo koja druga da uskladi ideju i osjećanje društvenog kontinuiteta a da se ne izloži opasnosti ovog servilnog i iracional­ nog divljenja prošlosti koje je moralo nekada. ma kakvu slast ili suviše često gorčinu ove prirodne veze mogu razliti po privatnom životu. visoki značaj one se obavezno vežu za znatnu sta­ rosnu nejednakost doba. Da bi kompletirali kratku sociološku ocjenu domaće podređe­ nosti. u ovom pogledu. ne bi se moglo sumnjati da poremećeno stanje sadašnjeg društva ne ostavlja nikakvu realnu prazninu u opštoj konstituciji čovjekove prirode i da. isto tako. tim povodom. No. beskorisno ovdje insistirati da bi istakli. obavezno. malo političke važnosti da bi ovdje trebalo da se tu posebno zaustavimo. mnogo promijeniti kod savremenih naroda. Mada ove sekundarne promjene mo­ raju. Vidi se lako. neophodni duh nove političke filozofije da se jasno nagovijesti da. one imaju. i onda se uglavnom vraćaju. Jedna filozofija koja obavezno uzima istoriju za glavnu naučnu osnovu koja pretstavlja. pre­ uranjeno ne bi ovdje. u svakom pogledu. da bi bolje okarakterisali. jedini dio intelek­ tualnog sistema gdje je ova poštovana koordinacija sadašnjosti u prošlost mogla da spontano i efikasno odoli univerzalnom pokre- tanju revolucionarne metafizike koja bi. kao neophodne peratore u istoj osnovnoj intelektualnoj ili materi­ jalnoj. nezavisno od suviše velike sadašnje konfuzije ove dvije tačke gledišta. danas. što će morati da učine. ozbiljno da direktno izmijene osnovni instinkt ljudske društvenosti. direktnije nego u svakom drugom. ne manje karakteristično. Ako jed­ no takvo razmatranje izgleda. U specijalnoj raspravi političke filozofije bi. u svakom pogledu. svaki put. u svako doba. tako prolazna kao druge i. bez sumnje. u vrstu domaće podređenosti koja je upravo bila razmatrana. Bilo bi. održavaju domaće jedinstvo pored individu­ alnih neslaganja tada suviše malo savladanih najmanjim prirod­ nim osjećanjima. nema nikakve sumnje da neograničeno širenje i apsolutna potvrda ovog prolaznog prezrenja političke prošlosti ne teže. da se osjeti koliko je važ­ no da se ne anticipira suviše nužna sukcesija raznih djelova reorga­ nizacije želeći da odjednom sve obnovi. čine uvijek ve­ ći ili manji glavni dio domaće hijerarhije. U tom pogledu. odgo­ varalo radi tačnijeg ocjenjivanja elementarnog socijalnog uticaja svojstvenog duhu porodice da se tako razmatraju. kako treba. Ustvari. uopšte. ako je tim povodom. uglavnom. naročito. posmatrano kao neophodno svakoj socijal­ noj ekonomiji. primijetiti. to je ev . prema metafizičkoj rutini sadašnjih situacija. toliko sputavati ljudski razvoj. kao i u svakom dru­ gom. dentno zbog toga što stariji. moraju. vještačke ili spontane. npr. bilo kojim. uzimajući jednu vrstu očinske vlasti. prema tome. obično. u tom pogledu. ne bi morala bi­ ti osuđena da se stvarno sastoji od jednostavnih praznina.unaprijed shvate. mada u ma­ njem stepenu. važno je da se tu primijeni i njeno visoko svojstvo. shodno novom karakteru koji će os­ novni tok ljudske evolucije morati da utisne svim. bilo 238 239 . pod vlašću teološke filozofije. odgovarajućim sistemom intelektualnih i materijalnih znakova. isključivo praktično i zbog toga malo pogodno za čisto teorijski rad koji treba da nas sa­ da okupira. uvesti. ali na jednom jako niskom nivou. ova ideja i ovo osjećanje. u tom pogledu. pošto su prešli sa očeva na pretke. njeno povećano prvenstvo sa pismenog prenosa na usmeni prenos. skoro učinila da se razum i pravda smatraju savremenim tvorevi­ nama. u osnovi. biće uvijek od najveće važnosti da se čovjek ne smatra rođen od juče i da skup njegovih institucija i njegovih običaja stalno teži da poveže. Vrlo re­ volucionarni karakter našeg vremena morao bi. neizbježna reorganizacija modernih društva morala da počne neophodnim prethodnim rušenjem stare discipline. zaista. na drugačiji na­ čin. normalne uslove svake prave socijalne harmonije. Najmanja prevaga tradicije ukoliko se ljudski duh razvija. Ali. bez sumnje. sve do najmanjih detalja. da se spontano utvrdi prvi elementarni pojam soci­ jalne trajnosti vezujući na najdirektniji i na najneodoljiviji način. bilo zbog pravilne ocjene prošlosti. kada je bratska koordinacije dosta čvrsto uspostavljena da bi vršila pravi politički uticaj. Ne želeći da pravi nikak­ vu utopiju i predlažući nam samo da posmatramo osnovnu ekono­ miju realnih društava. u ovom trenutku. na nekom stepenu do kojeg ikada može doći socijalni napredak. biti još više rasvijetljene nego glavne dispozicije za ko­ je smo već priznali da bi sadašnje ispitivanje bilo. transformišu se ko­ načno u to univerzalno poštovanje za naše prethodnike koje mora biti. u bilo kojem slu­ čaju. moralnoj ili političkoj evoluciji i koja se. Nema. da je izučavanje pozitivnih nauka. ljude svih vremena kao i svih mjesta. socijalnog stanja u bilo kojim oblici­ ma koje ne mora da ο tome stalno nudi važne. u svakom drugom žanru. biti ocijenjena kao sposobnija. Ali. apsolutna bratska jednakost ne mora biti. zaista. kao i u prethodnim. uopšte. moramo označiti u naučnoj analizi sve. Uopšteni koliko je to moguće. bilo zbog zdrave koncepci­ je budućnosti. da prava društvena na­ uka. spon­ tanu sklonost nove političke filozofije da uspostavi. djelovima socijalnog sistema da bi regulisao između njih tačnu homo­ genost i potpunu solidarnost. uvijek trudi da veže sadašnji progres za skup realnih p r ê t hodnih prošlosti mora. duboki privre­ meni potres bez kojeg bi ljudska mašta bila suviše sputana u svom elanu ka neophodnom obnavljanju društvenog sistema. bilo nekorisno. određena da se kasnije rasprši u nekoj novoj spontanoj or­ ganizaciji domaće hijerarhije. sigurno. prije svega. danas. Kada one dobijaju. njegove uspomene iz cijele prošlosti za njegova iskustva bilo koje budućnosti.

nudi u svakom po­ gledu. u sve više i više naglašenoj specijalnosti raznih funkcija koje vrše sve različitiji organi a. pošto ona na nesreću ostaje jedini princip udru­ živanja. čini. ipak. u isto vrijeme. Manje više složena dru­ štva koja se mogu posmatrati kod mnogo viših životinja predstavlja već. kombinujući tako sve više i više. nasuprot. suviše ograničenom i. njihovih karaktera da spontano doprinese. mišljenjem. do izvjesnog stepena. skicira­ li elementarnu teoriju socijalne statike. direktnu ana­ lizu cijelog društva koje je zamišljeno kao da je formirano od po­ rodica a ne od jedinki i uvijek razmatrano tako da njegova osnov­ na struktura obavezno nudi zajedničko za sva vremena i sva mjes­ ta. se obič­ no. od uobičajenog sistema socijalne ekonomije. a zatim porodice. da bi smo ovdje. naročito. ne samo kao stvarni elemenat društva već koji mu. Sto će se više razmišljati ο ovoj velikoj temi. ubuduće. ona odgovara mnogo viša srednjem dijelu ljudskog mozga nego prednjem. bez koje ljudska porodica ne bi mogla da dovoljno ispuni svoju karakterističnu na­ mjenu. da se divimo dovoljno jednom fenomenu koji se stalno vrši pred na­ šim očima i u kojem mi sami nužno učestvujemo. vi­ soki socijalni domet direktno svojstven glavnim različitim aspekti­ ma spontanog reda ljudske porodice tako ocijenjene. da se povećana savršenost životinjskog organizma sastoji. Takav je. uglavnom. cio sistem bioloških istraživanja doprinosi da se pokaže. u skupu prirodnih pojava. naučna zamisao pojave kad je apstraktno. domaći savez je. ali na jednom djelimičnom stepenu. ono uopšte ne oklijeva da se bitno raspadne. ipak. zasnovano na imitaciji. U društvenim kombinacijama. utoliko naglašenije i ljep­ še što se društvo više komplikuje i više širi. uopšte nijesu nimalo dogovarale i najčešće bez znanja većine među njima koji smatraju da se samo pokoravaju ličnim impulsima? Takva je.koje. kao što smo to činili naizmjenično što se tiče jedinke. dakle osobito pravi karakter našeg druš­ tvenog organizma i glavni razlog njegove neophodne superiornosti nad svim pojedinačnim organizmom. sa mnoštvom različitih sredstava istom opštem razvoju a da. ne sprečavaju glavno i stalno obavljanje glavnih funkcija. ako to nije čak cilj njegove vlastite institucije. Uprkos nesavršenosti jezika koji često navodi da se pomiješa ideja ο porodici sa idejom ο društvu. ili anatomskim riječima. ustvari. može li se realno razumjeti. nezavisno od svake pomisli za aktivnu i stal­ nu saradnju u bilo kojem cilju. od kojih je svaka obdarena vrlo različitom egzi­ stencijom i. Sada nam ostaje. čak najčešće. bolje će se osjetiti da spe­ cijalizacija radova koja čini elementarni princip cijelog društva ne bi u osnovi mogla biti princip jednostavne porodice mada tu mora da se nađe u izvjesnom stepenu. Ali. Zbog njene dubo­ ke intimnosti domaća veza je. prvi prirodni tip njegove radikalne konstitucije. Mada uobičajena saradnja između različitih poslova se tu mora spontano uspostaviti na određenom stepenu. vodi­ mo od udara i nepovezanosti svakim danom neodvojivih od tako duboko komplikovanog organizma i koji. Daleko od toga da je jednostavnost glavna mjera stvarnog sa­ vršenstva. pod analognom tačkom gledišta. priznati da podjela poslova tu ne bi nikada bila direktno vrlo naglašena. na privrženosti i priznanju. dispozicije čije nepromjenjivo trajanje mora da nam dozvoli da dovoljno naslutimo pravu težinu. Jer. mo­ rao je da uvijek pokaže mnogo više spontani razvoj izvjesne indivi­ dualne specijalizacije raznih zajedničkih funkcija. vrlo privremenom da bi bila izjednačena na odgovarajući način sa samim najnesavršenijim stanjem udruživanja svojstvenog našoj vrsti. njen uticaj je tu tako sporedan da. na trećem i zadnjem mjestu. svaka stalno raspoložena uprkos manje više neujednačenim razlikama njihovih talenata. uostalom. u nekom slučaju i naročito kod primitivnog čovje­ ka. glavni predmet ovog elementarnog udruživanja. odre­ đen da direktno zadovolji samim svojim postojanjem skup naših simpatičnih instikata. osnovni karakter ljudskih radnji kada se podignemo sa jednostavnog do­ maćeg gledišta na pravo društveno gledište. mora prirodno uputiti djecu da prate očin­ ske radnje umjesto da preuzmu nove funkcije. bez sumnje. elementarno uređe- 240 241 . sasvim druge prirode od dru­ štvene. domaće vaspitanje. Njen pravi karakter je uglavnom moralni i vrlo sporedno intelektualni. dakle. domaći savez obavezno teži da se izrodi u prosto udruži­ vanje i. u svakom pogledu. Mi ne možemo. bilo. jedinstvo cilja sa različi­ tošću sredstava. takođe. neosporno je da skup domaćih odnosa ne odgovara uopšte udruži­ vanju u pravom smislu riječi već da sačinjava pravi savez dajući ovom terminu svu njegovu unutrašnju energiju. s jedne strane. Zasnovan. naročito. čak u vremenima najve­ ćeg poremećaja nastalog zbog bolesti uopšte. Skup indikacija izloženih u ovom drugom dijelu ovog poglav­ lja. i. divniji spektakl nego što je ovaj uredni i stalni sklad ogromnog mnoštva jedinki. uglav­ nom. bilo zbog suviše malog broja jedinki. izolujuci se koliko je to moguće. zbog dubljeg i manje poznatog motiva zato što bi jedna takva podjela uskoro težila da postane antipatična osnovnom duhu porodice. koliko to dopušta duh našeg rada. nema sumnje da svaka vrlo određena podjela poslova u uobičaje­ nim poslovima raznih članova tu ne mora da obavezno pokvari do­ maće jedinstvo. Naš obični porodični život koji. ipak. u užem smislu. dosta karakteriše kao glavni predmet ove knjige. bez sumnje. Mora se. uvijek tačno solidarni koji postaju postepeno složeniji približavajući se više ljudskom orga­ nizmu. Ovo nepromjenljivo izmirenje podjele poslova sa udruživanjem napora. naročito. prvi osnovni početak manje više dobrovoljne saradnje za lov ili rat. prije svega. nezavisna a. uo­ stalom. oba­ vezno sadrži glavni zametak društvenog života u užem smislu. da razmotrimo.

izgledala bi sigurno malo šokantna. osjećanje za saradnju. sa društvenosti i politikom budući da se ove. takvi slučajevi su. kada se prelazi od ra­ zmatranja jedne jedinstvene porodice na opštu koordinaciju raznih porodica. odgovarajući trud bi mogao dovoljno razviti skup naših socijalnih instikata. Tako. Ekonomisti su. mada njegovo uspostavljanje i njegovo održavanje se nije moglo dogoditi bez prethodnog i stal­ nog učešća simpatičnog instinkta koji je. evidentno da saradnja. Bez sumnje. da zavisi od potpune konfuzije izme­ đu porodičnog i društvenog života. pravilno razdvajajući dva načina udruživa­ nja tako različita. određen da ra­ zlije neophodno moralnu privlačnost na sve radnje društvenog ži­ vota. mora prećutno obuhvatiti sve moguće zablude. isključivo u porodičnom životu čovjek mora da traži. ma koliko da su brojni i daleki ili čak. Ali. princip koordinacije se obavezno završava prevagom. os­ novnu korisnost samog društva. ova tvrdnja. Me­ tafizička filozofija prošlog vijeka naročito u francuskoj školi je. okreću skoro kao životinje u njihovu izolovanu nezavisnost čim je podu­ hvat. uprkos njegovoj neophodnoj upornosti. Mada različito i simulta­ no učešće u zajedničkom poslu nije nikako moglo odrediti prvobit­ no zbližavanje ljudskih porodica. da li bi se stvarno mogli začudi- 242 243 . Jer. ako se. međutim. osim toga. karakterišu težnjom za do­ govaranjem različitih pojedinačnih napora radi obavljanja zajedni­ čkog posla. sigurno. korisno doprinijeli vulgarizaciji jednog takvog pojma ali se pokazalo da ga iracionalno sužavaju na mnogo niže slučajeve. ma kako im bila onda prijatna jedna nesavršena kompenzacija. Ma šta bilo. daleko od toga da je mogla da stvori društvo. nasuprot. uvijek zamišljene u njenom potpunom filozofskom obimu na kojem će. izuzme slavni Adam Smit i danas Trasi koji su ga mnogo bolje filozofski ocijenili. Ali jedno takvo osjećanje koje se duguje dragocjeno reak­ ciji inteligencije na društvenost. mada. Ipak. a drugi prema svojoj intimnoj navici uopštavanja mada metafizičkih. bilo početnog. čak najeminentniji koji uspijevaju da okrenu stvarnom energijom prirodni tok svojih sim­ patičnih instikata ka cijeloj vrsti ili društvu su na to uvijek tamo gurnuti moralnim razočarenjima zbog porodičnog života čiji je cilj promašen zbog nedovoljnog ispunjenja odgovarajućih uslova: i. mada je ona tu činila još iracionalno pretjerivanje. ono samo je. jedan zbog svoje visoke superiornosti. bez sumnje. utoliko više što je priroda predmeta izgledala onda srećnije zaštićena od dodira ljudskih stra­ sti. postaje. brižljivo ograničena na najkomplikovaniju kombinaciju. uostalom tako nesavršenu. obično. ubuduće. Jedan takav evidentan princip čija je sve kompletnija realizacija uvijek činila neophodni uslov svakog ljudskog razvoja. Ipak. po svojoj prirodi nikada da ima dosta energije da bi upravljalo društvenim životom. kad dođe njegov red odlučujuće i sim­ patični instinkt. čovjek je uglavnom dosta srećno organizovan da bi volio svoje saradnike. što. morala je prvo ličiti zaštićena od svakog teškog napora. ma kakvo indirektno bilo njihovo stvarno učešće. moglo da utisne na njihovo spontano udruživanje naglašeni karakter i trajnu kompaktnost. i pored direktno neophodnog učešća. ne bi moglo. do sada sporedno. morati da počiva naša naučna analiza za ovaj prethodni nacrt zadnjeg dijela socijalne statike gdje direktno raz­ matramo osnovnu koordinaciju porodica čiji pravi karakter uglav­ nom zavisi od jednog takvog principa. To je. osobito. ne može vi­ še da formira glavnu vezu. ponekad. formulisana u nekom jednoličnom jeziku. na glupo zadovoljstvo svih lijepih savremenih duhova. uosta­ lom. obično rat ili lov. ipak. na bilo koji stepen na kojem je naša intelektualna anarhija mogla dozvoliti lična zastranjivanja. jer je koncentracija takođe neophodna za osjećanja kao što je generalizacija za misli. ova apstraktna ljubav prema vrsti ne bi nipošto mogla da sadrži ovu potpunu satisfakciju naših osjećajnih dispozicija koja jedino može da pruži vrlo ograničenu privrženost a naročito ličnu. Ljudi.uvis.nje neizbježno predstavlja obrnut karakter.? raširenim. u manje više brojna plemena. puni slobodni us­ pon svojih društvenih osjećanja i to je možda zbog specijalnog svoj­ stva da on najbolje čini neophodnu pripremu za društveni život u užem smislu. suviše zaobilaznim i suviše stranim odnosima da bi se za njih lično zanimali i da bi iz njih mogla rezultirati simpatična stimulacija podložna nekoj trajnoj efikasnosti. Oštroumni Ferguson je dostojno naslutio njegovu naučnu vrijednost povezujući njegovu klasifikaciju životinja. simpatičnog instinkta u svim mogućim slučajevima ljud­ skog udruživanja.-. uostalom. već neka zajed­ nička miišljenja. jako vezane nekim privremenim ciljem. uglavnom. obavezno mu je pret­ postavljala prethodno spontano osnivanje. svojim teorijama ο podjeli rada. jer je. Dakle. suviše evidentno izuzetni da bi morali da utiču na bilo koju osnovnu proučavanje socijalne ekonomije. tako da mu sugerišu krajnje skučen pojam. intelektualna osrednjost većine ljudi nji­ ma uopšte ne dozvoljava da formiraju dosta jasnu ideju ο . Specijalna rasprava političke filozofije bi jedino mogla omogu­ ćiti da se tačno razvije širina i domet ovog velikog principa kojem ljudsko društvo obavezno duguje najvažnije atribute koji ga razli­ kuju od drugih skupina životinjskih porodica. spontane ili konkretizovane. bilo ne­ prestanog. dakle. Pažljivo proučavanje najmanjih stepena primitivnog života jasno nam pokazuje ovu prvobitnu situaciju gdje se različite porodice. težina jedne takve zablude mi izgleda. na principu kooperacije. dovoljno obavljen. bez sumnje. teže da ih ujedine na stalan način. mora ostati neosporno da. suviše uobičajenog za metafi­ zičke spekulacije. počinila kapitalnu grešku pripisujući ovom principu samu kreaciju društvenog stanja. pošto smo vidjeli kako metafizička filozofija sistematski negira.

takvih sofizama. t a k o da sve individualne organizacije na k r a j u b u d u korišćene za zajednič­ ko dobro a da se od njih ne izuzmu čak i najpogrešnije ili najnesavršenije. pravilna ocjena svakog sličnog utieaja može obično postati manje više direktni pokazatelj prave intelektu­ alne potrebe čije je prividno zadovoljenje omogućilo ovim raznim za­ bludama da trenuitno stvaraju jednu vrstu nove škole. danas. koja bi socijalna m a k s i m a mogla biti. m e đ u t i m . Možda. istinska d r u š t v e ­ na jedinica. ne obazirući se na porodični život. Nikad sofisti koji su najogor­ čenije u d a r a l i protiv d r u š t v e n o g života ne bi sigurno mogli biti do­ sta dosljedni njihovoj sopstvenoj d o k t r i n i da daju lično primjer ove usamljene egzistencije koju su toliko propovijedali. Jer. Tako će čitalac imati razloga da. veže t a k o sadašnje k o o p e r a t o r e u niz njihovih. prema običnoj prirodi metafizičkih doktrina. Mada čovjek ne može n i k a k o opstati u stanju dobrovoljne izolovanosti. na izvjesnom stepenu. t j . n e m a pogodnijeg p r i m j e r a da se provjeri na neosporivi n a ­ čin. živjeti odvojeno. uopšte. j e d n a vrsta specijalne metafizike dogmatski formulisana. koliko p o t p u n o odsustvo i n t e l e k t u a l n e discipline što se tiče n a j ­ težih spekulacija. n e m a još. uostalom. To je. suviše m a l o n a g l a š e n a i u j e d n o m smislu. T a k o je. osim s a m i h slučajeva naglašene monstruoznosti : t a k a v je. može. socijalnog instin­ k t a inspirišući s p o n t a n o u svakoj porodici p r a v o stalno osjećanje njene uske zavisnosti od svih d r u g i h i. M u d r o omeđavanje naših poslova i tvrdoglava postojanost naših n a ­ p o r a nijesu više p o s m a t r a n i kao n e o p h o d n i uslovi naših. čak ni u ovom slučaju da opšti duh zdrav političke filozofije mora uvijek da pokloni određenu pažnju svemu što je moglo. p u t e m i n t e l e k t u a l n e reakcije. k a o bitno privlačan1. p r i s t u p i m o d i r e k t n o k r a t k o j naučnoj analizi ovog osnov nog principa n e p r e k i d n e kooperacije svih ljudskih porodica p r e ­ ma njihovoj s p o n t a n o j marljivosti u specijalnim i različitim poslo­ vima. Društvo ne bi moglo da se potpuno prevari ο njegovim pravim potrebama.ti o n a s t a n k u bilo kojeg parcijalnog sofizma. svom mogućom b r z i n o m : t a k a v je novi plan univerzalnog r a d a koji smo se usudili da d a n a s sistematski prepo­ r u č i m o u n i v e r z a l n o m čovječanstvu. ovdje dolje. usred ne­ običnih koncepcija ο kojima se ovdje radi. već i p r e m a njego­ vom s t v a r n o m vaspitanju. u isto vrijeme p r e m a vlastitom načinu i specijalnom stepenu koji su tačno određeni. spontano primijeti da. rode budući da učestvuju. vrlo pogodan za razvoj. p r e t h o d n i k a i čak u niz njihovih r a z n i h nasljednika. S a m o onda k a d a j e r e d o v n a podjela ljudskih r a ­ dova mogla da p o s t a n e dovoljno široka da je socijalno stanje moglo da počne s p o n t a n o stiče čvrstinu i stabilnost koje su jače od bilo kojeg u s p o n a posebnih nesuglasica. Budući da je j e d a n t a k a v po­ j a m t a k o n a p a d a n . p r a v u j a v n u funkciju. p r a t i t i odjednom m n o g o r a z n i h poslova i proći hotimice od j e d n o g do drugog. t r e b a je zamisliti u svoj njenoj racionalnoj širini. p r e m a cjelini njegovih bilo kojih glavnih osobina. T a ­ ko zamišljena. socijalna organizacija teži sve više i više da počiva na takvoj ocjeni individualnih različitosti dijeleći ljudske r a d o v e tako da svaki b u d e upotrijebljen za n a m j e n u koju on može najbo­ lje ispuniti. ne samo p r e m a njegovoj vlastitoj p r i r o d i koja je n a j ­ češće. mada ono često luta za odgovarajućim sredstvima da ih zadovolji. bar. zaista. mada su ove nezgode ovdje bile. uostalom. t a k o pogodnog d a b u d e shvaćen k a o d a obu­ h v a t a cjelinu naše vrste. Da bi ocijenili k a k o t r e b a ovu kooperaciju i ovu raspodjelu koje su n e o p h o d n e budući da čine najhitniji uslov našeg d r u š t v e ­ nog života. zabora­ viti. u isto vrijeme. p o ­ štovana? Da se ne bi više zaustavljali na ovim k a r a k t e r i s t i č n i m zastranjenjima. dakle. ali neodvojivu od u k u p n o g sistema. smiješ­ no pretjerane i naročito iracionalno odvojene od koristi koje su neiz­ mjerno veće. jer može ostvariti u svojim n j e d r i m a skicu podjele n e o p h o d n o g r a d a za jed­ nu g r u b u satisfakciju u njih prvih p o t r e b a kao što n a m p r i m i t i v n i život za to n u d i b r o j n e primjere. m a d a uvijek m a n j e više izuzetne. bez i k a k v e sumnje. u o g r o m n o m ' zajed­ ničkom djelu čiji neizbježni p o s t u p n i razvoj. n e p r e k i d n a podjela različitih ljudskih r a d o v a koji p r v e n s t v e n o čine socijalnu solidarnost i koji postaju e l e m e n t a r n i razlog širenja i rastuće komplikacije d r u š t v e n o g organizma. sa j e d n i m t a k v i m n a č i n o m egzistencije. idealni tip koji se m o r a još od sada sagledati kao osnovna granica realnog p o r e t k a koji se t o m e obavezno približava sve više 244 245 . u m j e s t o da je ograničimo. ne bi usprotivio njihovom povlačenju: j e d n a t a k v a lo­ gika bi se p r a k t i k o v a l a samo kod p r i m i t i v n i h k a d bi mogli imati t a k v i h doktora. razne na1 Mada ne bi nikako bilo pogodno da se ovdje zaustavimo na naj­ manjoj posebnoj analizi . obavezno d a n a s sprečava da se odredi i k a k a v re­ alni kraj s p o n t a n o m t o k u filozofskih zabluda čiji p r e t h o d n i u s p o n nije n i k a d a mogao da b u d e t a k o slobodan zato što m e n t a l n a a n a r ­ hija nije n i k a d a bila t a k o k o m p l e t n a . manje više n e ­ o p h o d n u opštoj ekonomiji. primijeniti je na s k u p svih naših r a z n i h radnji. njegovoj sadašnjoj poziciji. ne treba. Ali. međutim. p r a ­ vog d r u š t v a i s p o n t a n o zbližavanje porodica je n e p r e s t a n o izlože­ no neizostavnim p o v r e m e n i m p r e k i d i m a koji su često izazvani n a j ­ m a n j i m povodima. m a d a se niko. od svoje li­ čne važnosti gdje s v a k o može o n d a da se p o s m a t r a k a o da ispu­ njava. bez sumnje. dobiti neko društveno povjerenje. bilo kojih. leži izvjesni konfuzni pre­ dosjećaj pravih opštih poteškoća koje su bitno vezane za princip podje­ le ljudskih poslova. j e d n o m ri­ ječju. ma k a k a v važan bio njegov p r e d m e t i ma k a k v a a p s u r d n a bila misao ο njemu. zaista. zaista. bilo kojih u s p j e h a . Običaj ovakve parcijalne kooperacije. porodica. kao što je suviše obično na j e d n o s t a v n e m a t e r i j a l n e u p o t r e b e . da bi d i r e k t n o n a p a l a s t a r u socijalnu m a k s i m u obavezne podjele ljud­ skih poslova i odgovarajuće specijalizacije individualnih zanimanja. uopšte. O n d a ona o d m a h navodi da gledamo ne samo j e d i n k e i klase već i sa mnogo gledišta.

neophodnu sociološku ocjenu. zdrava filo­ zofija ne mora možda. radnika koji je isključivo zaposlen u toku cijelog svog ži­ vota da proizvodi drške za noževe ili glave za čiode. koji su danas suvi­ še zajednički kod najcivilizovanijih naroda gdje oni izazivaju opšte divljenje. stalnu dis­ ciplinu sposobnu da spriječi ili da neprestano zaustavi njihov ne- skladni uspon. socijalni cilj vladavine mi izgleda da se naročito 246 247 . ja sam lično okarakterisao. u mnogo važnijem slučaju čitavog naučnog ra­ da neprijatne intelektualne posljedice duha ekskluzivne specijalno­ sti koja danas vlada. nesavršenija nego porodična disciplina čija je pri­ roda unaprijed napravila sve bitne izdatke. u divnoj spontanosti dvostruke potčinjenosti koja ga karakteriše. Rastuća specijalnost uobičajenih ideja i dnevnih odnosa mora neizbježno težiti u bilo kojem žanru. kako sam to već skicirao u 1826. uostalom.i više a da tamo. njegovo ostvarenje. zbog toga. Ustvari. I zbog jednog. u stvari. nemoguć od svakog dru­ gog načina. je više sklon da uveliča sebi moć ili bar da poriče granice ili uslove. da se uvijek veo­ ma teži da se inspiriše užasna indiferentnost za opšti tok ljudskih poslova. da manje žali. To je zato što isti princip koji je jedini omogućio razvoj i širenje opšteg društva. ona spontano teži. Prema ovoj kratkoj filozofskoj indikaciji koju će čitalac moći da lako razvije. prema drugom aspektu. i da uvijek više izdvoji posebni interes od zajed­ ničkog interesa koji je postao sve všie i više nejasan i indirektan. tako da socijalna disciplina mora obavezno da bude mnogo više vještačka i. čiji kombinovani uticaj mora zahtijevati. prijeti. u istom odnosu za vrijeme spontanog toka socijalne evolucije. Da bi u tome dopuni­ li. u osnovi. nekorisno ovdje još insistirati na opštoj in­ dikaciji osnovnih atributa ove distributivne i specijalne kooperacije. koja je obavezni princip svih ljudskih radova. s druge strane. individualne divergencije. Ov­ dje se radi. u materijalnom redu. da ga ras­ tavi na mnoštvo nepovezanih društva koja izgledaju da skoro ili uopšte ne pripadaju istoj vrsti: i to je. u isto vrijeme moralne i intelektualne. samo krajnji disperzivni uticaj principa specijalizacije. tu postaju sve više i više strana svim drugim klasama zbog nedostatka dovoljne analogije običaja i miš­ ljenja. ne može nikada stići. komplikacija ά širenje tako koje je naglašeno kod prvog ne mogu nikako dozvo­ liti da ga ikada shvatimo uređenim prema skupu prirodnih razli­ ka koji se ne bi mogao odbaciti težeći da bitno preduprijedi svaku veliku nesigurnost ο pravoj namjeni svojstvenoj svakom od organa i svaku opasnu diskusiju ο njihovoj odgovarajućoj hijerarhiji. Svakako. ipak. na sreću. dok. izoštravajući je neprestano samo u jednom pravcu. istovre­ meno kada je svaki tako postavljen pod uskom zavisnošću prema masama. vrlo sličan. Naročito u ovom smislu društveni organizam mora uvijek više li­ čiti porodičnom organizmu čije se glavno svojstvo sastoji. na nesreću. na nesreću. da uguši duh cjeline ili bar da ga duboko sputa. sve više i više nei­ zostavno. uostalom. i zbog drugog glavne poteškoće specijaliza­ cije obavezno se povećavaju kao i njihove karakteristične prednosti a da to nije. uostalom. s moralnog gledišta. pošto se tu mora naći prava naučna klica obavezne korelacije između ideje ο društvu i ideje ο vladavini. samo ako bi neprestano postojalo jednačina za rješavanje i čioda za proizvodnju. u drugom članku mojih »Razmišljanja ο duhovnoj moći«. već suviše često i. socijalna osjećanja. kao što će nam to uskoro objasniti direktna studija postepenog razvoja čovječanstva. da sve više i više ograniči inteligenciju. moraće učiniti da se spoji sa ocjenom jednog takvog slu­ čaja jedna prava naučna važnost kao evidentno pogodna da okarakteriše opštu težnju i da življe pokaže neophodnu potrebu nj 3nog stalnog sprečavanja. Bilo bi. bilo kakvo rastavljanje koje obavezno mora da teži da odredi odgovarajuću disperziju. mada. bez sumnje. da mora da počiva elementarna teorija socijalne statike u užem smislu. izuzev nekih izuzetnih zabluda. u istoj mjeri. postepeno koncentrisana izme­ đu pojedinaca iz iste profesije. Ako smo često pravedno oplakivali. Neki ekonomisti su već označili neke teške nezgode pretjerane podjele materijalnog rada ali prema mnogo nižem aspektu a naro­ čito da se nijesu nikako podigli do filozofskog principa jedne takve ocjene. i za koju su mi prethodna poglavlja dala više važnih prilika da konstatujem neizostavnu filozofsku opasnost. dovoljno. Prven­ stveno na jednom takvom ispitivanju mi se čini. godini. zato što prvi ele­ mentarni uzrok postepenog uspona ljudske sposobnosti izgleda da je određen da proizvodi ove vrlo sposobne duhove u jednom smislu i užasno nesposobne u svim drugim vidovima. prirodno je da je on okrenut vlastitim elanom svoje spe­ cijalne aktivnosti koji ga stalno podsjeća na njegov privatni inte­ res čiju pravu vezu sa javnim interesom on samo vrlo nejasno pri­ mjećuje. ako s jedne strane. moramo sada naročito ispitati skup potreba koje on nalaže prema bitnim poteškoćama koje su njemu svojstvene. Još od početka ove Rasprave (vidite prvu lekciju). i ο kojima duh našeg vremena. podjela socijalnih funkci­ ja omogućava duhu detalja srećan razvoj. kao što smo to naprijed priznali: mada. osnovna podjela ljudskih poslo­ va ne bi mogla izbjeći da ne izazove. na proporcionalnom stepenu. Isto tako. Mada ova vrsta ljudskog automatizma čini. ne obazirući se na svaku provjeru manje više prošire­ nu da se direktno ocijeni opšti princip jednog takvog uticaja da bi na odgovarajući način shvatio pravu namjenu spontanog sistema bitnih sredstava za jednu neophodnu stalne predohrane. u intelektualnom ra­ du isključivo i stalno korišćenje ljudskog mozga u rješavanju ne­ kih jednačina ili u Masiranju nekih insekata: moralni efekat u jed­ nom i drugom slučaju je. takođe.

da jedno realno sredstvo da se spriječi jedna takva disperzia se sastoji u tome da utemelji ovu neophodnu terveniše na odgovarajući način u uobičajenom obavljanju svih reakciju u jednoj novoj specijalnoj funkciji koja je sposobna da inrazličitih posebnih funkcija socijalne ekonomije da bi tamo nepres­ tano opominjala na misao cjeline i osjećanje zajedničke solidarnos­ ti. ako je u toku tri poslednja vijeka. Može se. svako od nas čini da spontano počiva. nasuprot. bilo. uglavnom. osjećanja i interesa. takođe. naročito. da olakša neophodan razvoj elemenata jed­ nog novog poretka. zaista. sa dru­ ge strane. ona obavezno doprinosi od tada svima onima koje društvo može proiz­ vesti u bilo kojem aspektu. zaista. međutim produbljena analiza najvećih potreba sadaš­ njeg društva označava nam već. mora. čini mi se. da uticaj upravo određen da je do­ voljno neutralise bude isto tako spontan i pogodan za proporcio­ nalno povećanje da bi socijalna ekonomija mogla opstati a naro­ čito nastaviti svoj stalni uspon. može se ovdje direktno sagledati anarhijska iracio­ nalnost ove sistematske antipatije protiv svake obične opšte dok­ trine koja odlikuje tako žalosno većinu sadašnjih naučnika slijepih propovjednika jedne rutinske specijalizacije oslobođene svake filo- zofske discipline i čiji će se suviše ekskluzivni uspon završiti zaus­ tavljanjem svakog realnog progresa trošeći snage našeg uma na sve jadnijim i jadnijim sitnicama. ni po kakvom osnovu da pravimo izuzetak u ovom pogledu za intelektualnu ili samo nauč­ nu vladavinu. nerazdvojiva od osnovne specijalizacije ljudskih poslova. sa utoliko više energije ukoliko najširi uspon individualne aktiv­ nosti mora težiti da ih više izbriše. sa neosporivom evidentnošću da. Najzad. tj. posmatranu u najplemenitijem i najpotpunijem naučnom opsegu. da ona zahtije­ va. u mnogo pogleda. da bi bila shvaćena i izvršena na odgovarajući način. funkcija ko­ ja je do tada bila univerzalna. intenzitet ove regulatorske funkcije. bez sumnje. prema prethodnim objašnjenjima. određeni stepen koji odgovara stvarnom povjerenju. sada to isključivo pripadne duhu cjeline da up­ ravlja društvenom reorganizacijom. postati sve neophodnija pošto je njen glavni princip neodvojiv od samog principa razvoja. što će dovoljno dopuniti našu prethodnu ocjenu socijalne statike u užem smislu. osim praktičnog pokoravanja. danas suviše nepoznatim. kao okarakterisana. i iznad svega intelektualna i moralna. eminentno učešće vlade u osnovnom razvoju društvenog života. Na taj način treba da bude shvaćeno. sigurno. To je. Mada njim vlada sama ne vrši nikakav određeni društveni progres. Ništa nije. tj. dakle. po mom mišljenju. osjetljivije u vrlo razvijenom sistemu naše socijalne ekonomije. pošto sam ovako prethodno označio osnovni i stalni cilj vlade. gdje svakog dana. kako jedna takva akcija spontano teži da sebe proizve­ de. Ova koncepcija čini. tako da pokazuje već dvostruku potrebu različitu od onoga što se zove privremena vlada i duhovna vlada čije će se racionalna podređe­ nost nama pretstaviti kao najviše poboljšanje koje je do sada mo­ glo biti ostvareno u opštem sistemu društvene organizacije pod srećnim uticajem. Pošto je ova univerzalna disperzivna težnja. nezavisno od svake sistematske kombinacije. lako uznati da. ona je. bilo u kapacitet. uobičajena nadmoćnost duha cjeline koja čini obavezno nepromenljivi karakter vladavine pod bilo kojim aspektom ga raz­ matrali. posmatrana iz jednog novog generalnog aspekta. kad bi mogao da bez prepreka prati svoj prirodni tok. samo održavanje svog vlastitog života na sposobnosti i moralnosti jedne gomile sko­ ro nepoznatih agenata čija bi inercija ili pokvarenost mogle izlo- 248 249 . ka­ ko će to direktno pokazati pažljiva analiza svake malo naglašenu pod-podjele koja se upravo uvela u bilo koji rad. duh detalja morao da bude nadmoćniji bilo radi vršenja krajnjeg raspadanja stare orga­ nizacije. Ma šta bi!o. shva­ ćen u čitavoj svojoj filozofskoj širini treba sada objasniti. Jasno je. ova postepena pod­ jela ljudskih operacija mora neizbježno uspostaviti elementarnu podređenost koja se uvijek povećava koja teži sve više i više da učini da vladavina prirodno proiziđe iz njedara samog društva. neprestano postojati i čak se sve više i razvijati. neizbježni rezultat samog principa ljudskog razvoja i koji. neizbježno bi završio zaustavljanjem društvenog napredovanja u svim važnim odnosima. i naročito intelektualna i moralna. bilo u poštenje specijalnih organa kojima je tako isključivo povjerena. takođe. kao što ću to direktno utvrdi­ ti prema tačnoj istorijskoj ocjeni modernih društava. ubuduće. Sama priroda jedne takve akcije označava dovoljno da ona ne mora biti čisto materijalna već. prema prirodnom toku socijalne ekonomije. zaista. morala neophodno. univerzalnom neophod­ nom reakcijom prvo spontanom a zatim regulisanom cjelinom nad djelovima. potrebnim nizom velike sadašnje pod-podjele ljudskog rada. Pošto ne bi mogli. takođe. nezavisno od grubih uticaja materijalnog poret­ ka pod koje se želi danas svesti njeno opšte u određenje. Duh cjeline i duh detalja su podjed­ nako neophodni za socijalnu ekonomiju: oni moraju alternativno prevladavati u spontanom toku ljudske evolucije prema prirodi glavnih progresa koje njen osnovni hod postepeno obezbeđuje u svakoj epohi. prvu pozitivnu i racionalnu osnovu elementarne i apstraktne vladavine u užem smislu.sastoji u tome da dovoljno sadrži i da spriječi koliko je to moguće ovo fatalno opredeljenje za osnovnu disperziju ideja. bez univerzalne spontane in­ tervencije postali ubrzo nemogući zbog postepenog brisanja ljudskih sposobnosti nakon jedne nepravilne specijalizacije. daleko od toga da mo­ ra da opada dok se čovječija evolucija vrši. Ova neophodna podređenost nije samo materijalna kako se to obično vjeruje. nadmoćnog katolicizma. i koji bi. trebalo je. koliko mogu da to podne­ su potrebne granice i generalni plan ove Rasprave.

Neka se radi samo ο borbi fizič­ kom snagom ili čak ο bogatstvu. stvarnu konkurenciju sa finansijskom moći malo veće nacije čiji je javni trezor formiran od mnoštva vrlo ma­ lih kotizacija. Jer. da moralne i intelektualne snage ne sadrže uopšte u sebi pravi ukupni sastav. trajni politički uspon. pošto radnja koja se razvija je uvijek tako obavezno specijalnija nego prethodna funkcija odakle ona proizilazi i prema kojoj njeno svojstveno kontinuirano izvrše­ nje mora ostati kasnije podređeno. kao u predmetu jedne velike nauč­ ne ili poetske koncepcije. čini mi se. to je jedi­ no zato što ona tu mora biti. jednom drugom neizbježnom poslje- dicom povećane raspodjele ljudskih radova koji snažno favorizuju osnovni uspon intelektualnih i moralnih nejednakosti. npr. statička analiza jed­ ne armije. veoma jedinstvene. naročito industrijskim društvima. ako poduhvat zavisi isključivo od visoke intelektualne vrijednosti. primoravajući čo­ vjeka na isključivo porodični život. želi konačno da da. koji bi mogao da se bo­ ri sa jednim Dekartom ili jednim Kornejom. vrlo moćni razlog radikalnije nejednakosti koju one teže da uspostave među ljudima. nasuprot tome. Biće naravno to isto i u moralnom pogledu kada će npr. Bez sumnje. Jedan takav uslov važi obavezno za sve. Ali je važno da primijetimo. broj pojedinaca može onda uticati samo na nadu da se tu bolje organ predložene funkcije. vrlo često. uglavnom naučnog porijekla. one su mnogo manje pogodne za direktnu saradnju. broda itd. ono neće moći da postigne da je sastavi sa uzalud­ nom akumulacijom osrednjih vrlo umnogostručenih odanosti. koja je neophodna osnova vladavine i koja se tako predstavlja kao zadnji neophodni stepen sve veće i veće hi­ jerarhije. da ovaj uspon mora ostati skoro potpuno sabijen dotle dok kon­ fuzna primitivna koncepcija bilo kojih poslova. u najvećem dijelu. ni u kojem pogledu. ako je ona data u nezgodan čas. zais­ ta. Tačna naučna ocjena ove elementarne i spontane potčinjenosii se sastoji u tome. to se tiče vojnih društava. mada izvanredno podes­ ne za socijalnu saradnju koju one same mogu organizovati kako treba. Jasno je. zabilje­ žiti da su intelektualni radovi po svojoj prirodi daleko od toga da mogu podnijeti stvarnu pod-podjeiu tako detaljnu kao onu za ma­ terijalne radnje. međutim. dovoljno udruživa­ nje brojnih najmanjih socijalnih individualnosti. se sigurno pokazuju u bilo koje socijalnom stanju. prvu racionalnu vrstu jedne zdra­ ve klasifikacije socijalnih funkcija. ne vjerujem da filozofski domet koji tako dobija osnovni princip na koji sam uvijek moram da se uzdržim da ne istaknem još od ovog momenta. ma kakva mogla biti superiornost svojstvena jednoj individui ili jednoj porodici. Zbog jednog i drugog. jedan­ put prikazan neće uopšte imati mnoštvo koje može da uspostavi ravnotežu svojoj osnovnoj nadmoćnosti. Treba. Mada ovdje nije mjesto da se razvije kako treba takav zakon namijenjen da čini jednu od naj­ važnijih finalnih zaključaka cjeline ovog poglavlja. potrebni organi ove regulatorske akcije moraju biti moćno pomognuti u njihovom sopstvenom prirodnom razvoju. ovaj zakon čini da odmah razumijemo spontanu vezu ove elementarne društvene podređenosti sa političkom podređenošću u užem smislu. velikim opasnostima. različite posebne funkcije socijalne ekonomije koje su od tada prirodno angažovane u odnosima jedne povećane opštosti sve moraju postepeno težiti da se pokore konačno univerzalnoj upravi koja proizilazi iz najopštije funkcije cijelog sistema koja je di­ rektno okarakterisana stalnom akcijom cjeline nad djelovima. koja je nužno vezno saglasna sa realnim sistemom ljudskih odnosa.žiti ljude. neće biti skupa običnih duhova. m objašnjenjima. još od početka ove Rrasprave. bilo koje. da jasno otkrije glavni zakon koji mi iznad svega izgleda da se sastoji u tome što se razne vrste posebnih radnji prirodno smještaju pod stalnu upravu onih operacija koje su višeg stepena superiornosti. obično više naglašena zbog prisnije specijalizacije. Ra druge strane. prelazeći na političko stanje. na jednostavan način. ali ga nalazimo sigurno tako neizbježnog u čisto voj­ ničkim društvima. apsorbuje svu njegovu glavnu aktivnost zak ontinuirano zadovoljavanje najjednostavnijih potreba same porodice. sve više i više. ma ko­ liko veliki bio kao što se to pretpostavlja. njihova savršenija regularnost ta­ mo čini ovu potvrdu tako evidentnom da ona ne zahtijeva nikakvo direktno razmatranje mada mi je njihovo posmatranje sugerisalo najprije jednu takvu ideju. jednim dru­ gim poretkom istu glavnu ideju. Nastavljajući naš rad a naro­ čito u pedeset sedmoj lekciji. Naročito iz razloga ove eminentne privilegije intelektualne i moralne snage obavezno teže. Može se lako u to uvjeriti brižljivo analizirajući svaku specijalizaciju ljudskog rada u trenutku kada ona dobija jasno odvojen karakter. kao fizičke snage: tako. npr. odatle rezultira novi. Jedanput prihvaćen. društvo imati potrebu za ve­ likom odanošću. shodno prethodn . uostalom. Ali. najveće privatno bogatstvo ne bi moglo izdrža­ ti. novi oslanjao. naučnu hijerarhiju i koja sada. specijalno ću objasniti provjeru ovog sociološkog zakona u pogledu industrijskog života modernih druš­ tva. da dominiraju socijalnim svijetom od kad jedna od- 250 251 . tim povodom. ili svake druge aktivne korporacije bilo koje vrste. tu će se lako posti­ ći: tako da. tako da bi oni jednako morali biti manje određe­ ni disperzivnom tendencijom koja iz njih obavezno proizilazi uprkos nepovoljnom uticaju koji su oni morali iskusiti. oblike društvene egzistencije. ne­ mamo više potrebe da danas objašnjavamo glavno svojstvo civili­ zacije da uvijek više razvija moralne i još više intelektualne nejed­ nakosti. Mada individualne razlike zaista oštre. podjela rada i dokolica koju je ona mogla dati su bile naročito neophodne za na­ glašeni razvoj intelektualnih prednosti na kojima obavezno počiva. kako to jasno pokazuje.

socijalne di­ namike posvećujući najprije slijedeću lekciju prvoj osnovnoj ocje­ ni ljudske evolucije koja je sagledana u cjelini. gle­ dati suviše vulgarnu dispoziciju za komandovanjem kao znak pra­ ve vokacije za vladanjem koja mora biti vrlo rijetka zbog stvarne nadmoćnosti koju ona zahtijeva. žene. kod nama sličnih. porodični život sa stal­ nim usponom simpatičnih instikata i društveni život sa specijal­ nim razvojem intelektualnih uticaja. a da dispozicija za komandovanjem ne mora po sebi označavati nikakvu sklonost za vladavinom. 253 . poslušni. prvo ličnog. kada socijalna ekonomija iz­ gleda trenutno ugrožena skorim raspadom. neizbježna kao i neophodna. tu dragocjenu praktičnu prednost da pripremi od ovog trenutka. danas skoro ne­ moguću. ne bi se moglo nikako ra­ zumjeti kako bi mogli ikada biti. što ovdje dopunjava elementarnu skicu socijalne statike u užem smislu.govarajuća podjela ljudskih poslova dovoljno dozvoli njihov pravi razvoj. samo suviše često rasipan na lažne izglede. uvijek preokupiranog di­ rektnim razmatranjima opšte ekonomije. može se. pre­ ma zakonima koji su im svojstveni. u našoj individualnoj prirodi. nema nikoga. priznati da je ona neophodna za njeno obavljanje koliko da ulije cijelom društvu povjerenje koje je nespojivo sa našom sopstvenom neodlučnošću. bez sumnje. ovu neodoljivu socijalnu težnju koja. preko svega. tako da obično doprino­ si zajedničkom cilju. bez sumnje. dakle. sposobnosti naše prirode. sve više i više. čak nezavisno od svake lične želje da je vidimo kako radi u našu korist: i taj instinkt potčinjenosti je. Bilo kako bilo. koliko je slatko pokoravati se kada možemo da ostvarimo sreću. instinkt narodnih masa 252 još spontano manifestuje na nov nepobitan način. nadam se. hitnu potrebu za jednom ja­ čom vlašću. osjećajući tada. samo da se naviknemo. U gomili drugih prilika. Jednom tako jakom karakteru mo­ ra odgovarati i odgovara. da budemo pristojno rasterećeni mudrim i dostojnim vo­ đama. i zadnji da upravlja. Ma kakva bila danas poremećena. elementarna težnja svakog ljudskog društva za jednom spontanom vladavinom. a svaki od ova tri bitna stepena ljudske egzistencije. ne manje naglašenoj kod kompleksnije pri­ rode ljudskog organizma. obrnuta sklo­ nost za pokoravanjem. da damo na kraju političkim meditacijama vrstu intelektualnog ^na­ pora koje one zahtijevaju. racionalnu koordinaciju univerzalnog morala. Nakon ove prethodne indikacije elementarnih teorija statičke sociologije. njih dobrovoljno inspiriše za skrupulozno potčinjavanje mo­ ralnim i intelektualnim superiornostima čiji smjer one spontano prate i čiju su privremenu dominaciju one čak često neposredno ubrzale. budući da su. kao i da omogući ličnom sistemu naših po­ litičkih sposobnosti da razviju svu pogodnu energiju da bi mogle savladati neizbježne otpore koje moraju pružiti čak najpovoljniji slučajevi: što kod izvrsne organizacije podiže na stvarni i važni kvalitet djetinji ponos vulgarnog. univerzalna žeđ za komandovanjem. ustvari. druga težeći da prevagne koliko je moguće. Nasuprot. evi­ dentno je da smo svi manje više skloni da nevoljno poštujemo. ipak. Jedan takav naučni uzastopni hod predstav­ lja. Ova potrebna težnja je u skladu. Takva je. glavnih koncepcija ko­ je su označene u tri dijela ovog poglavlja će moći da prvo prave smetnju njihovoj pravoj direktnoj ocjeni. možda pretjerane. skupom naših sklonosti prema sjajnim indikacijama dovoljno razvijenog razuma. sa odgovarajućim sistemom specijal­ nih sklonosti jednih prema komandovanju. kod većine ljudi. obavezno odre­ đeni da pripreme slijedeći. ovu prvu nesigurnost. suprotno našim običajima. takođe. prema spontanom toku njihovog nepro­ mjenljivog redosljeda. svake. U samom tre­ nutku najžešćih političkih trzavica. simpatija nad egoizmom. mada najčešće limplicitnim koje će se prirodno izvoditi u cijelom ostatku ovog poglavlja će raspršiti. shodno pravom opštem duhu nove političke filozofije koja je dovoljno okarakterisana u predzadnjem poglavlju. sve do izvršavanja najrevolucionarnijih ru­ šenja. u cijelom preostalom dijelu na­ šeg rada. moramo sada pristupiti. bilo koje. drugih prema pokorava­ nju. kratkoj studiji ali direktnoj i kontinuiranoj. Kad bi ljudi bili spontano tako neposluš­ ni kako se to danas često pretpostavlja. u stvari. uostalom. bilo zbog nespokojne razdražljivosti njihovog ne­ savršenog karaktera. Sa prvog aspekta. u samom sebi. bilo zbog manje raz­ vijenog razuma. zaista. bilo kakvu superiornost. težke odgovornosti opšteg upravljanja našim ponašanjem. u tajnom i skrupu­ loznom privatnom ispitivanju manje više duboko. U ova tri naizmjenična reda statičkih razmatranja. zatim porodičnog i na kraju socijalnog. Tako osnovna spontanost raznih individualnih sklonos­ ti se bitno pokazuje u skladu sa neizbježnim tokom cjeline društve­ nih odnosa radi utvrđivanja da je politička podređenost tako. uop­ šte. najprije ne treba uopšte. Tako npr. koji nije često osjetio. zbog naše duhovne anarhije. pri­ mijetiti čovjekova težnja da se_smatra naročito određenim za nad­ ležnosti koje mu najmanje odgovaraju prema neprimijećenoj ilu­ ziji koja čini tako često da se gleda živa želja kao znak stvarne sklonosti. lični život se vidi naročito okarakterisan sa potreb­ nom i direktnom prevagom ličnih instikata. ali kontinuiranim korišćenjem. Sažetost i apstrakcija. uglavnom pasio­ nirane za dominacijom su obično tako sasvim nesposobne za sva­ ko upravljanje čak i upravljanje porodicom. naročito intelektualnu ili moralnu. prvi potčinjavajući pametnoj disciplini osnovno očuvanje jedinke. jedno takvo osjećanje je možda iznad svega oprobano od strane onih koji bi bili najsposobniji da bolje komanduju. treba.

ovdje. realno. zatim. u početku prikrivena neizbježnom tromošću. neophodno. sa najvišeg naučnog gle­ dišta. ocije­ njena kao potpuno saglasna sa prirodom. a. i 255 . u skupu životinjske hijerarhije. Cio sis­ tem biološke filozofije teži da dokaže. samo krajnji izraz opšteg napretka koji se. su mogla postati dovolj­ no izrazita samo na jednom visokom stepenu društvenog života za koji njihova isključiva namjena ne bi mogla biti osporena. naročito. naša socijalna evolucija čini. svojstveno svakoj rasi. uglavnom. U ovom filozof­ skom smislu najuzvišenija civilizacija mora biti. od jednostavnih biljaka i najmanjih životinja. Sa jednog takvog filozofskog gledišta.1 ' . prvobitnu osnovu ljudske eg­ zistencije kao i svakog drugog životinjskog života. je naročito određeno opštom nad­ moći životinjskog života nad organskim životom koja je sve više i više naglašena što se više približavamo ljudskom organizmu. kao što sam to objasnio u prethodnoj knjizi. osnovno dos­ tojanstvo. do ptica i sisavaca. u odnosu na sposobnosti ko­ je su nam zajedničke sa svakim organskim carstvom mada ove nas­ tavljaju da uvijek čine. postepeno se dižući ka mesožderima i majmunima: neophodna nadmoć čisto or­ ganskih funkcija postajući svuda sve manje i manje označena. prelazeći postepeno na zadnje parne životi­ nje. i. u poređenju sa sposobnostima animalnosti. nastavlja u svakom živom carstvu. penjući se. važ­ no je da njihovom direktnom izlaganju prethodi. prvo krat­ ko objašnjenje neophodnog pravca ove velike evolucije kao i njene same brzine i prirodne podređenosti njenih glavnih eleme­ nata što spontano stvara razne pojmove koji su utvrđeni već od početka ove knjige.PEDESET I PRVA LEKCUA ι . dakle. razmatrajući. bez pre­ kida. pošto ona stvarno čini sa­ mo naglašenije prikazivanje glavnih svojstava naše vrste koja. kod ovih. da.'j Kratak sadržaj — Osnovni zakoni socijalne dinamike ili opšta teorija prirodnog napretka čovječanstva Da bi bolje ocijenili osnovne zakone socijalnog napretka. ukupnu cjelinu ljudskog razvoja prvo smo dovedeni da ga obično shvatimo kao da se bitno zasniva na tome da sve više i vi­ še istakne karakteristične sposobnosti čovječanstva. Dakle.

bilo direktnim i stalnim podsticanjem koje on obavezno daje intelektualnim funkcijama čak i društvenim osjećanjima čiji mu je dvostruki postepeni uspon zais­ ta neophodan. naše najuzvišenije sposobnosti. sve više i više. konstatuje malo stvarnog uticaja koji razum vrši on­ da na opšte čovjekovo ponašanje: ove sposobnosti su tamo. u neku ruku. Zbog svih ovih razloga. u osnovi. civilizacija izgleda da mora prvo da sve više i više koncentrišu našu . Ali dublje ispitivanje pokazuje. djelovanje čovjeka ma spoljnji svijet. si­ gurno. obično. 257 . uosta­ lom. prema prethodnom poglavlju. Sa ovih različitih aspekata. prirodno. uprkos. uzdižući se jedva do jednostavnog pokazivanja jedne čisto fizičke spretnosti. razne strasti pune mržnje ostaju sigurno. sigurno mnogo više naglašen nego ikod civliaovanifa muškaraca. uprkos stanju golotinje. čisto lična. dakle. Isto je to tako. mada jedan takav preokret prvobitne eko­ nomije ne može i ne mora nikada biti potpuno postignut. sve više i više težeći ka životnom usponu koja ipak ne bi mogao biti potupno postignut. naročito. Generalna analiza našeg socijalnog napretka dokazuje. i jačom vježbom. igre koje se prvenstveno odlikuju žestokom muskulatornom aktivnošću i koje. instinkti koji se od­ nose na materijalno očuvanje su toliko nadmoćniji da sam seksual­ ni instinkt. Objašnjavajući na višem stepenu koji stalno raste. sve jačom. je prvo u tome bitno nadmašen 1 : domaća osjećanja su onda. bilo stalno izazivajući uspon intelektualnih funk­ cija. žestoki ukus za razne fizičke stimulanse se stalno javljaju u primitivnom životu kada oskudica koju on mora tako često da stvara tu ne nameće nevoljnu suzdržljivost koja je. ne obazirući se na njegovo oba­ vezno kretanje. i spontano povećavajući uobičajeni uticaj razuma na čovjekovo ponašanje. kao jedina moguća osnova ljudskih udruživanja. ova osobina mora biti. Sa bilo kog aspekta da se proučavala egzistencija čovjeka upoređena sa raznim uzas­ topnim epohama društva. naše najuzvišenije sklonosti i naša najplementija osjećanja koja. još nepobitnija nego u moralnom odnosu tako da ne izisku­ je. kad na njih dođe red. karakteriše pri­ mitivni život. bitni karakter našeg socijal­ nog organizma kada se ograničimo da ga razmatramo prvo u nje­ govom čisto spontanom stanju. potrebnoj nepromjenjljivosti raznih osnovnih dispozicija naše prirode. bilo samom sigurnoš­ ću koju obavezno uliva u pogledu fizičkih potreba čije razmatranje postaje tako sve manje i manje obuhvatno. moraju da tu spontano prime sve specijalniju kulturu. još veoma umrtvljene. U našem socijalnom djetinjstvu. ili bar tu ima naglašene aktivnosti sa­ mo kod inajinferiornijih među njima. čak i najuzvišenijih. da se raširi. ubuduće. one koje se neposredno odno­ se na rad spoljnjih čula. superiornost civilizacije koja se stalno povećava je. na neke uobičajene potrebe inkreta. tako pripojenog univerzal­ noj seriji životinjskog usavršavanja čiji najvažniji stepen on ostva­ ruje. nego isto tako i. obično. bilo umanjujući neprestano vladavinu fizičkih apetita 1 . mnogo manje naglašena a socijalna su ograničena na jedan neprimjetni dio čovječanstva van kojeg sve postaje stranac i čak Pretjerana proždrtjivost. teže sve više i više da se izbrišu. Tako već izgleda. nikakvo formalno dokazivanje. Ova neophodna kom­ parativna ocjena bitno određuje prvi naučni pojam koji treba da se napravi ο čitavom ljudskom progresu. glavna uobičajena pokretačka snaga čovjekove eg­ zistencije. što se tiče ljubaivi prema ukrasu koji je tada naročito označen sa ma­ nje više komplikovanim tetoviranjem: on je tu. nasuprot. čak ni u najvišoj savršenosti ljudske prirode. to osjećanje stida koje. pred direktno socijalnim razmatranji­ ma. sposobnosti apstrakcije i kombinacije os­ taju skoro potpuno inertne osim nekih kratkih izuzetnih poleta a gruba radoznalost koju nevoljno uliva spektakl prirode se onda pot­ puno zadovoljava najmanjim skicama teološkog objašnjenja. obmanjivala. u svakom pogledu. i stimulišući više razne druš­ tvene instinkte. tako malo povoljne za razvoj inteligencije kao i za razvoj društvenosti. naizgled či­ ne glavni predmet većine društvenih poslova. sa nepobitnom očiglednošću.pažnju na brigama za samu našu ma­ terijalnu egzistenciju čije održavanje i poboljšavanje. Ali nije manje neosporno da stalno održavanje naše materijalne egzistencije dabija sve manje i manje isključivu važnost postepenim razvojem ljudske evolu­ cije i sve manje i mamje okupira naše misli u skupu realnog života. su tu. nakon fi­ zičkih apetita. najuzvišendje među njima su u stalnom stanju relativnog razvoja koji sve više i više teži da ih postavi. još od početka civilizacije pra­ ti sve više i više zadovoljenje raznih potreba ekskreta. us­ tvari. nikada mogla realno doći do te prefinjene osjetljivosti ο kojoj su možda sanjale neke zanesene mašte ili bolje bolešljive. Aid. bez sumnje. neosporno je da stalni uspon civilizacije obavezno razvija. prvenstveno razvoj in­ telektualnih i moralnih funkcija. u moćne snage ljudske egzistencije. da ovaj razvoj stalno teži da obezbijedi pre­ vagu najvažnijih sposobnosti ljudske prirode. da razvije. Sto se tiče intelektualnih sposobnosti. vrlo često. individualni raz­ voj u bržoj i bližoj uzastopnosti čiji se skup onda može bolje ocije1 Ljudska priroda ne bi. stalno će se. uprkos njegovoj gruboj primitivnoj energiji. usred najvažnijih potreba. uobičaje­ na nesmotrenost koja. bez ikakve sum­ nje. kako to lako potvrđuje prva generalna ocena njihove postepene sukcesije. razna razmatranja. 256 1 neprijatelj . Jednom riječju. U tom smislu. uočiti da se opšti re­ zultat naše osnovne evolucije ne sastoji samo u tome da poboljša materijalni položaj čovjeka stalnim širenjem njegovog djelovanja na spoljnji svijet. naglašenija u direktnom proučavanju njegovih stalnih promjena.razvoj životinjskih funkcija u užem smislu. naprotiv. naj­ zad. da.

stalni uticaj dosade. Je­ dan sličan pojam omogućava da se. prvo tako slabu. nespojivo bilo sa idealnom snagom koja je spontano osjetljiva na neumorni rad. Tako. Ali. sa odgovarajućim radom naših raznih spo­ sobnosti. onda jedino važna. Među ovim sporednim ali stalnim snagama koje pomažu. sa toliko napora. ovaj neophodni uslov sreće. bilo koje. odatle direktno proizilazi na­ učno objašnjenje ove vječne borbe između naše čovječnosti i naše animalnosti koja je. obavezno ga čini više podložnim nego druge životinje ovom važnom stanju teške malaksalosti koje označava is­ tovremeno. u isto vrijeme intelektualna i moralna. snažno dopri­ nijeti. bilo koji napori ni­ kada ne mogu da nas stvarno dovedu do ove osnovne granice. na same univerzalne uzroke. samo generalne uslove jednostavno sporedne. bi u normalnom stanju. na ljudski organizam. tj. u tom pogledu. ipak.niti. Naglašenija teškoća koju mora da osjeti da bi ostvario razvoj koji se slaže sa posebnom superiornošću njegove prirode. Pošto je neophodan prava cjeline ljudske evolucije tako do­ voljno definisan ovom prethodnom ocjenom. da se pokre­ nu. uvijek. određene da upravljaju svima drugima: ali koja se u isto vrijeme pojavljuje kao sasvim vještačka pošto mora da se sastoji u sticanju. bilo zbog jačeg razvoja naše vlas­ tite direktne aktivnosti. prvo. i. obično. kad na njih dođe red. ne dozvoljavaju uopšte da se tačno iz­ mjeri njihova odgovarajuća važnost. Najnaglašenije sposobnosti. uspostavljajući vladavinu sposob­ nosti koje su. mada. je morala. jednog uspona koji je utoliko više naglašen za svaku od njih što je ona prvobitno manje jaka. pored ove pogrešne ocjene bilo je. Dakle. Tako. predstavljajući da se ona naročito sastoji u tome da se radom odredi sve veći i veći uticaj kod raznih organa cerebralnog aparata što se više udaljavaju od vertebralne zone da bi se približili frontalnoj zoni. koliko je to moguće. sa dru­ ge strane na sredinu gdje se on razvija. da potčine naše razne. idealni tip čije sve savršenije ostvarenje obavezno karakteriše spontani tok ljudske evolucije. slijedeći stepen intenziteta i očuvanja koji je pametno srazmjeran sa unutrašnojm aktivnošću svake od njih: ma kakva bila stvarna situacija. da teško osjete njihovo intelek­ tualno mrtvilo. da naš ce­ rebralni aparat ponudi najmanju anatomsku inferiornost frontalne zone ili da naša planeta postane veća ili manje naseljena. ograničavajući se. dakle. mada je manje naglašen. priznata. u is­ to vrijeme. u djetinjstvu čovječanstva. koliko je to mo­ guće. mogla po svojoj prirodi da dovoljno pos­ tigne. bilo kod jedinke bilo. zaista. za zajednički cilj da podrede. najvažnije sposobnosti naše prirode koje su u tome tako najmanje energične. kod same vrste. od strane svih istraživača čovjeka i već primijenjena u toliko raznih oblika prije nego što je pozitivna filozofija mogla da utvrdi njen pravi karakter. Takav je. još od početka civilizacije. na mno­ go većem stepenu. sama nepromjenjljivost ovih raznih osnovnih uslova. naši. bilo od kli­ me. Aid. može se. postalo. bilo anorganskih. stvarno postojanje sposobnosti i njihovu nedovoljnu aktivnost i koje bi. osim evidentne greške koja mu je isključivo činila da čovjeku pripiše jedino takvo svojstvo. ne obazirući se na bilo koje razlike koje mogu nastati. Jed­ na takva dispozicija. lako razlikuju odgova­ rajući djelovi prirode i vještina u našem stalnom razvoju koji tre­ ba da bude ocijenjen kao potpuno prirodan u tome što teži da se sve više i više obezbijedi prevagu glavnih atributa čovječnosti ko­ ja je upoređena sa ahimalnošću. laki i produženi san ih bitno sprečava. ustvari. poput životinja. da se odredi prirodna brzina ljudskog razvoja. stroga nemogućnost da se obustavi ili smanji njihova vladavina. on neprestano teži da ispuni. uos­ talom. bitno. malo mogle da imaju za posljedicu pravu do­ sadu. koju vidimo svakog dana da još pobuđuje. zbog znatnih promjena na koje oni moraju biti spontano osjetljivi. neophodno da se ovdje uk­ ratko iznese Visoko obavezno učešće ovog opšteg uticaja da bi se 259 . zamišljajući napr. Ipak. 2. bez sumnje. kao i djeca. ovaj sporedni uticaj je mogao pos­ tati vrlo naglašen samo u socijalnom stanju koje je već dosta na­ predno da bi tačno osjetili potrebu. pravilima ko­ je je sve jača i jača inteligencija nametnula u cilju sve većeg identifikovanja jedinke sa vrstom. najmanje uzvišene. nije uopšte sputana. Kao i svaka druga životinja. itd. So­ ciološka analiza bi. prvo je evidentno da ova brzina mora da bu­ de bitno određena prema kombinovanom uticaju glavnih prirodnih uslova koji se odnose. nazna­ čiti. bilo kojih. strasti. jedan i drugi imaju. bilo organskim. prikazujući dosadu kao glavnog izvornog po­ kretača našeg socijalnog razvoja. mi sada moramo razmatratti ovu evoluciju prema njenoj osnovnoj i zajedničkoj brzini. koliko je to moguće. prema Zoržu Leroju. sve prirode obdarene nekom energijom. uostalom jako pre­ tjeran i čak pogrešno ocijenjen od strane ovog oštroumnog filozo­ fa. dopuštaju jednu tako prikladnu vježbu. bilo zbog željnog is­ traživanja novih izvora emocija. isto tako. normalno zadovo­ ljenje ličnih instikata uobičajenom radu socijalnih instikata. Leroj je iracionalno pomiješao jedan simptom sa jednim principom. mada mi ne možemo nikako sumnjati da je naš spontani razvoj morao biti obavezno ubrzan ili usporen svakom povoljnom ili protivnom promjenom za koju bi 258 pretpostavili da djeluje pod ovim različitim elementarnim utioajima. različitih spo­ sobnosti. bilo od rase ili svih drugih modifikatorskih uzroka ο kojima sam prethodno utvrdio da je stvarni uticaj morao biti'. Sa anatomskog gledišta. da. da se ubrza naš spontani uspon nemirnim pokretanjem koje ona nadahnjuje. se uopšte ne dosađuju jer njihova fizička aktiv­ nost. mogla bi se jasno okarakterisati jedna takva težnja. u ovom smislu. s jedne strane. pogodnu da proizvede srećnu cerebralnu reakciju: primitivni ljudi. čovjek ne bi mogao biti srećan bez dovoljno kompletne aktivnosti njegovih. sistematski ostranjen u prvom racionalnom nacrtu soci­ jalne dinamike.

Naše potomstvo. lako priznati da ovaj uticaj uvijek mnogo doprinosi. prestali bi obavezno da favorizuju jedno takvo ubrzanje i. ο apsolutnom povećanju broja pojedinaca već naročito ο njihovoj intenzivnijoi saradnji u datom prostoru shodno specijalnom izrazu koji sam upotrijebio i koii je očito primjenjljiv na velike centre populacije. Ipak. nasuprot. mada još važnijim. na način da sa iziednači sa znatnim smanjenjem naše dugovječnosti. uostalom. vrlo rijetko izvršenim. Osim toga. prvo rečeno. još od tada. ovdje neophodno da bi se okarakterisala i prirodna težnja ovog postepenog smanjenja u pe­ riodu udvostručavanja populacije da više ubrza socijalnu evolu­ ciju. znatno povećanje energije. U tom smislu. vidi se da se ne radi ovdje. kad bi ovo zgušnjavanje i ova brzina uspjeli da pređu izvjesni određeni stepen. stvarno kretanie ljudske populacije je uvijek do sada ostalo. biće lako da se tu otkrije novi uzrok generalnog ubrzanja socijalnog kretanja. bilo gurajući je­ dinke da čine nove napore da bi sebi obezbijedile. bilo pri­ moravajući društvo da reaguje sa upornijom i bolje konoentrisanom energijom da bi se dovoljno borilo protiv jačeg uspona poseb­ nih odstupanja. nasuprot. kao i u pret­ hodnom slučaju da. uopšte. bez sumnje. završavajući ove kratke indikacije. samo da naznačim pro­ gresivno zgumenjavanje naše vrste kao zadnjeg generalnog elemen­ ta koji pomažu da se reguliše stvarna brzina socijalnog kretanja. mog­ la bi se. najprefinjenijim sredstvima. ova postepe­ na aglomeracija razvija. zamisliti dosta pretjeranom da bi se radikal­ no suprastavila neophodnoj stabilnosti društvenih poduhvata. ukratko. sada. ulivajući novi polet duhu poboljšanja. ponekad uslovlienim vrlo velikim i suviše naglim migracijama. sociološki uticaj za bržim povećanjem populacije mora biti. već takođe za sami poredak. ne treba propustiti da primijetimo. Kontinuitet stalnih napora može biti potpuno uspostavljen između raznih individua samo u pogledu krajnje jednostavnih ope­ racija i skoro potpuno materijalnih. u svako doba. egzistenciju koja bi drugačije postala teža. jedna sve specijalnija podjela obavezno nespojiva sa suviše malim bro­ jem saradnika. stalno dobiiaju svoju prvu Obradu. po svojoj priro­ di. očito strano našoj sadašnjoj temi. dospjela do ukupne populacije. Ali. neutrališući. Prva bi mogla biti shvaćena kao dosta pretjera­ na da bi čak pretstavljala nesavladive teškoće za odgovarajuće od­ ržanje ljudske egzistencije sa nekim mudrim vještinama za čije smo se posljedice potrudili da ih izbjegnemo. Ovo povećanje je uvijek bilo gledano tačno kao najmanje dvosmisleni simptom pos r tepenog poboljšanja ljudskog položaja. morati kasnije pridavati veliku važ­ nost kada će naša vrsta. uostalom. glav­ ni progresi čovječanstva morali da. Stvaraiući nove potrebe i nove teškoće. a što se tiče druge. pored iracional­ nih pretjerivanja Maltusa. gdie su. najzad. u jednoj vrlo dalekoj bu­ dućnosti. U ovoj neizbješnoj epohi. izvjesna koncepcija je fetalno neophodna za izvršavanje ljudskog progresa. vrlo podređen prirodnim granicama gdje moraju početi t a k v e neprilike ο kojima se moglo empirijski imati jedna slaba predstava samo orema izuzetnim prevratima.: ciju. ovaj zadnji morajući evidentno da dobi­ je. Može se. čak i u najpovoljniiim slučajevima. I kod jednog i kod drugog razloga. intelektualne i moralne sinage ni jesu pogodnije za komadanje i sabiranje između nasljednika nego između savremenika. bitno analogan ovom što smo upravo ocijenili za trajanje čovje­ kovog života: jer je malo važno da češće obnavljanje jedinki za­ visi od najmanje dugovječnosti jedinih ili bržeg povećanja drugih. bi mu prouzrokovale spon­ tano jake prepreke. da se odredi ukupnom ljudskom radu. sa intimnijim i manje poznatim svojst­ vom. direktnim poremećajem koji tako mo­ ra da bude izložen osnovni antagonizam između instinkta očuva­ nja i instinkta inovacije. ne samo što se tiče progresa. poveća­ ni uticaj intelektualnim i moralnim snagama koje se obavezno odr­ žavaju u njihovoj primitivnoj potčinjenosti kod svake suviše male populacije. biti nepobiitnije kada se sagleda ovo povećanje u skupu naše vrste. prirodno povećanje ljudske populacije koje naročito dopri­ nosi stalnom ubrzanju ovog velikog kretanja. gdje razne ljudske snage mo­ gu lalko da se dodaju: on ne bi mogao nikada da se organizuje na zaista zadovoljavajući način za najteže i najvažnije radove. kompletniji razvoj ljudske prirode i tačnije poznavanja pravnih zakona soci- 262 263 . da ukratko iznesemo međuglavnim uzro­ cima koji spontano mijenjaju onovnu brzinu naše socijalne evo­ lucije.pletno zbog nemogućnosti da se direktno plasira u pravom smislu i u tačnom upravljanju prethodnih radova. biti svuda tako zgusnuta kao što je to već υ zapadnoj Evropi. Mi moramo. prvo. brži razvoj socijalne evolucije. maće samo da se mnogo brine ο ovoi dvostrukoj spontanoj težnji kojoj će malenkost naše planete i potrebno ograničenje bilo kojeg skupa ljudskih resursa. vrlo jako. Nikakvo drugo ispitivanje nije. takođe. Takav je. sve više i više. naročito u početku. gdje ništa ne bi moglo dovoljno zamijeniti dragocjeni uticaj jednog pos­ tojanog jedinstva. Ali. razne fizičke nejednakosti i dajući. sagleda prema ovoj manje više većoj. dakle. stvarni uticaj jednog sličnog stal­ nog zgumenjavanja ne vodeći računa ο stvarnom trajanju njenog formiranja. zaista. pored pretjeranih ili čak pogrešnih kritika naših ekonomista: ono bi bilo. i ništa ne bi moglo. Moram. Ako se ona sada takođe. brzini. jedno takvo zgumenjavanje stimuliše di­ rektno. ili bar između svih zaista solidarnih nacija na izvjes­ nom stepenu. bez sumnje. nemogućnost utoliko naglašenija ukoliko novi saradnici imaju lično više realne vrijed­ nosti. i bilo šta da ο tome mogu da misle sistematski branioci bezgraničnog rasipanja individualnih napora. otprilike desetostruke od sadašnje stope. spontano nova sredstva. ovdje se nipošto ne radi ο jednom takvom raz­ matranju koje je suviše neosporno danas. da bi moglo danas inspirisati ikakvu razumnu preokupa­ .

bilo u izlaganju. Javni razum je čak. intelektualnu evoluciju. Svaka druPa bitna grana intelektualne istorije. za direktno proučavanje opšteg kretanja ljudskih društava. u tom smislu. na izvjestan sistemu osnovnih mišlje­ nja. jednom riječju. moramo. mada se. ne bih mogao vjerovati da sam dovoljno okarakterisao niti čak naveo kako treba. neophodni počet­ ni impuls. Ako statička analiza našeg socijalnog organizma to pokazuje. duboko potvrdio ovu opštu ocjenu. Samo je tako i pod sve naglašenijim uticajem uma na opšte ponašanje čovjeka i društva. ustvari. da bi uspješno odoljeli takvim des­ truktivnim uzrocima. utvrđujući spontano. u bilo kojem žanru. postepeni razvoj naše vrste mogao stvarno dobiti ove osobine stalne regularnosti i postojanog konti­ nuiteta koje ga duboko odlikuje od nejasnog. Sa manje shvaćenim nastavkom istog principa ali. i pored njene velike važnosti. bilo. među sporednim uticajima. čak i istorije lijepih umjetnosti (računajući tu i poeziju). zais­ ta. metafizički ili pozitivni smisao. Tako prema evidentnoj naučnoj potrebi da koor­ dinira ukupnost istorijske analize u odnosu na najmoćniju evolu­ ciju. a da se. ne okupi­ ramo izričito specijalnom podređenošću drugih prema njemu ili među njima. najuzvišenijih životinjskih vrsta. koja će morati obavenzo da upravlja racionalnom koordinacijom naše isto­ rijske analize. u jednostavnoj sta­ tičkoj studiji socijalnog organizma u užem smislu. način da istorijom društva prije sve­ ga vlada istorija ljudskog duha. mada on mora kasnije da dobije. jed­ nog takvog sistema solidarnog i simultanih razvoja. kao što sam . treba. tako da obično utisne na sve druge. međutim. Ako intelektualno gledište mora da preovlada. ma kakav bio njen stvarni teološki. sve što se tiče bilo kojih poremećaja i vezujući se jedino za apstraktno proučavanje ove teške teme. uostalom. ispita da li će uvijek tu postojati. glavni up­ ravljački uticaj i riječi posvećene za specijalno označavanje našeg misaonog organa. da bi spriječila konfuziju i nejasnoću koje bi svaki drugi raz­ voj neizbježno proizveo. dakle. uvijek se priznalo. sve realne uz­ roke koji učestvuju u ovom. čak. kao obavezno jači princip čitave evolucije čovječanstva. neophodno. U tom dvostruko odluču­ jućem karakteru ne bi mogli oklijevati da postavimo. bilo radi kasnijeg korišćenja jednog takvog pojma u nas­ tavku našeg rada. trebaće naročito da se vežemo u ovoj intelektualnoj istoriji. razni aspekti ljud­ skog razvoja. naprotiv. utoliko prije . dovoljna ukupna kompenzacija. isto tako.jalne evolucije. novi polet od njihove vlastite evolucije. manje više mjerljivim utieajem.to objasnio u prethodnom poglavlju. To je. tako smanjeno opredjeljenje ne bi moglo imati nikakvu veliku teškoću pošto je dovoljno da razliku­ jemo socijalni elemenat čiji bi razvoj mogao biti najbolje shvaćen. bez sumnje. vjerujem da sam dosta razmatrao glavne među njima. su morale bi- 264 265 . dakle. osnovna brzina ljudskog razvoja. ne treba da se da ovdje. zatim. apstrahujući od njega sve ostale i red njihove univerzalne neop­ hodne povezanosti. Uprkos neizbježnoj solidarnosti koja neprestano vlada. pre­ ma već utvrđenim principima među raznim elementima naše so­ cijalne evolucije. opšta istorija f i l o z o f i j e .bi to moralo biti. strogim i neophodnim. za prethodno razmatranje najopštijih i najapstraktnijih koncepcija koje specijalnije zahtijevaju rad na­ ših najvažnijih mentalnih sposobnosti čiii organi odgovaraju pred­ njoj strani frontalne zone. kako bi postepene promjene jednog takvog sistema mogle da ne vrše preovlađujući uticaj na uzastopne promjene koje mora da ima stalni život čovječanstva? Tako u svim vremenima. strasti i osjećanja. da bi unaprijed označio prirodni obim jedne slične operacije u svakom drugom analognom razlogu koji bi željeli da zatim razmatramo. kad na njega dođe red. jedan od ovih generalnih poredaka progresa bude spontano jači. od pr­ vog uspona filozofskog genija. ne bi mogla bez velikih opasnost da bude vještački oozvana u ovu neprohodnu funketiu zato što izražajne sposobnosti. uostalom. nevezanog i jalovog poleta. neizbježno stvorio u direktnom razmatranju ovih. uostalom. ostranjujući kao što sam to morao. i ο ko­ jima bi jedna metodska i specijalna rasprava političke filozofije mogla sama ponuditi analizu i koordinaciju. kao što sam to najavio u početku ovog poglavlja. naši apetiti. daće sigurno. već dugo vre­ mena. nova sredstva raznih vrsta ο kojima ne bi mogli još formirati nikakvu jasnu ideju a da. isto tako. dok bi se pojam ο tome. uže vezane za osiećanie sposobnosti i čiji se organi. U jednoj ovakvoj brzoj ocjeni raznih opštih elemenata koji doprinose da se promijeni jednim. oslanja­ jući se konačno. baš se pod njenom obaveznom upravom što se je uvijek morao vršiti sav ljudski nap­ redak. Da bi ovdje potpuno pripremili direktno objašnjenje osnovnih zakona socijalne dinamike. ovdje izabrati ili bolje sačuvati opštu istoriju ljudskog duha kao prirodnog i stalnog vođu svakog istorijskog proučavanja čo­ vječanstva. karakterističnu sinonimiju između termina koji su određeni da opišu. na manje više različit ali stalno nepobitan. samo da vrlo kratko definišem glavinu podređe­ nost koju moraju stalno imati. Dakle. Ali. sada mi ostaje. više približavaju srednjem dijelu mozga u užem smislu. u prvi red. među njima. neop­ hodnu potrebu za početnim buđenjem i stalnom stimulacijom koji pobuđuju apetite. što će se. duboko složenom određivanju. da usred njihovih uzajamnih stalnih reakcija. dovoljno manifestvovati spontanim izvršenjem takvog rada. u svim civilizovanim jezicima. zatim. bar u više važnih pogleda. Dovoljno je da se odmah odvoji ovaj jači elemenat čije će razmatranje morati da upravlja cjelinom našeg dinamičkog izlaganja. postepena ocjena osnovnog sistema ljudskih mišljenja koja se tiču skupa bilo kojih pojava. bilo čak u koncepciji. is­ to tako. Mada naša slabi um ima tu. na­ še strasti i čak naša primitivna osjećanja bitno nalaze kod mnogih među njima i sa jačom snagom.

djelovima iz intelektualnog domena. da izgubi iz vida neophodno jedinstvo. još od početka ove Rasprave a naročito. ustvari. shodno prethodnim objašnjenjima. srećom. Na ovu važnu provjeru se mogu primijeniti razna. na stalnoj i neophodnoj uzastopnosti tri opšta stanja. posebna teškoća jednog takvog početnog is­ pitivanja. naročito nakon disperzivnih na­ vika u naše vrijeme za pretjeranom specijalnošću. moraju da mi. priroda predmeta da bi spriječila ili ispravila zab­ lude koje mogu proizići iz suviše izolovane istorijske prevage. Jedina naučna nezgoda. Pošto se čitalac tako unaprijed upoznao. bilo koja. direktni i stalni pojam univerzalne povezanosti različitih aspekata socijalnog razvoja. je da određuje da se pone­ kad zanemari osnovna uzajamnost. omoguće da mnogo skratim ovdje ovo neophodno direktno dokazivanje a da nikako ne naškodim njegovoj vlastitoj jasnoći i da ne promijenim više njegovu kasniju efikasnost. na našu osnovnu konoapciju istorijske ana­ lize. ipak naznačena generalna objašnjenja u ovom pogledu. još od početka. obdareni za neki filozofski domet.ti cijelo vrijeme podređene. na najvišem nivou. prema sadašnjem toku našeg individualnog razvoja. u stvarnoj ekonomiji socijalnog kreta­ nja. spontano podsjećati na razmatranje svih drugih. Dakle. unaprijed. naročto. Svi oni koji posjeduju neka realna zna­ nja ο opštoj istoriji ljudskog duha su morali. sredstva racionalnog istraživanja koja smo priznali u četrdeset osmoj lekciji da treba da pripadaju sociološkim proučavanjima. Ali. nadam se. eksplicitno proglasi­ li do sada. širim i preciz­ nijim korišćenjem u cijelom toku ljudske prošlosti. dozvoljavaju mi da unaprijed tvrdim. raznih glavnih djelova ovog opšteg razvoja da bi se uvjerili da li promjene za koje smo vjerovali da primjećujemo u jednom od njih odgovaraju. naročito. mnogobrojne primjene ta­ ko odlučujuće kao i različite. isto tako. bez ikakvog drugog uvoda. Najbolji kriterijumi koje može dopustiti. se sastoje u čestom poređenju među nj ma. svi pozitivni naučnici. kao što sam to pakazao u početku prve knjige. raz­ matrajući. Pošto smo prethodno okarakterisali prvo generalno upravlja­ nje. početnog teo­ loškog. svojstve­ na jednom takvom specijalnom izboru. prolaznog metafizičkog i na kraju pozitivnog. bez sumnje. kroz ovu dugu poste­ penu pripremu sa tumačenjem i namjenom jednog takvog zakona. da će se uvijek vidjeti ova različita istraživanja. god. bilo koji izbor je striktno potreban. da već izvrše sami ovu neposrednu istorijsku potvrdu koja je prethodno nepobitno označena za sve druge duhove. od djetinjstva do zrelosti. jedno takvo svojst­ vo. su se za­ ista složili ο njegovoj posebnoj tačnosti prema njihovim raznim od­ nosnim naukama. uopšte. početne promjene bi bile vjerovatno loše ocijenjene. direktnom ispitivanju osnovne koncepcije socijalne dinamike. Jedine stvarne zamjerke koje sam obično sreo. pojedinačna ili ukupna. ovdje treba da bude prirodno plasirana neposredna ocjena ovog zaista osnov­ nog zakona koji je odmah namijenjen da služi kao stalna osnova čitavoj našoj istorijskoj analiza čiji će glavni predmet biti obavez­ no da joj objasni i razvije opšti pojam. već jedino na njegovu potpunu 266 267 . da se ova racionalna potvrda spontano primjenju­ je. mada ga svi nijesu. bilo zbog pretjerivanja. bilo čista observacija. iz jačeg razloga. kako treba. svih različitih sastavnih djelova ljudskog razvoja: ali bi ova nesrećna težnja. u nastavku ovog poglavlja i sve više i više u cijelom preostalom di­ jelu našeg rada. urađena kako treba. u ovom pogledu. pra­ vi naučni princip jedne takve teorije čini mi se da se u potpunosti sastoji u velikom filozofskom zakonu kojeg sam otkrio 1822. svaka od mno­ gobrojnih formi koje se razlikuju od komparativne metode: se­ damnaest godina stalnog razmišljanja ο ovoj velikoj temi ο kojoj sam raspravljao u svim njenim stranama i koju sam podvrgnuo svim mogućim kontrolama. bilo kojim. jedno takvo svojstvo ne bi moglo osloboditi od striktne ra­ cionalne obaveze da sebi predoči. za koji naša slaba inteligen­ cija mora biti samo suviše sklona. ne izuzimajući epohe nji­ hovog većeg i stvarnog uticaja. koliko je to moguće. zakona ο tri stanja što sam zatim stal­ no radio u prethodnim poglavljima i prvom dijelu ovoga. direktna ili in­ direktna. Slična opasnost mo­ ra čak biti manje jaka i manje neizostavna kada se radije up­ ravlja cjelinom istorijske analize prema socijalnom elementu koji je stvarno najviše uticao na ukupnu evoluciju i čije razmatranje mora. ustvari. bilo. Da bi istakli. Od otkrivanja ovog zakona ο tri stanja. proizilazila iz svakog drugog analognog izbora. da konačno teže prema neodolj'ivijoj potvrdi jednog takvog istorijskog predloga koji mi izgleda sada tako potpuno dokazan kao nijedna od opštih činjenica koje su sada prihvaćene u drugim dje­ lovima prirodne filozofije. sposobnostima direktne 'koncepcije. bilo čak zbog iluzije. kroz koje naš um uvijek prolazi u bilo kojoj vrsti spekulacija. se uopšte nijesu odnosile na samu činjenicu. Dakle. a. međutim. postepenim. bez i najmanjeg naučnog oklijevanja. prirodne zakone svojstvene neizbježnom razvoju ljudskog duha. na promjene koje su ekvivalentne u svakoj od drugih: bez slične provjere. biće mi dovoljno da ovdje dokažem da opšti dinamički zakoni prvo izvedeni iz usamljenog posmatranja intelektualnog razvoja čovječanstva su potpuno u harmoniji sa ovima koje zatim otkriva specijalno ispitivanje njegovog materijalnog razvoja: jedna takva prirodna veza između dvije najekstremnije granice mora očigled­ no označiti. u toku istorijskih radnji. svim potreb­ nim sredstvima. Priznaće se. Ma kakva mo­ ra da bude prikladno. bilo čak eksperimentisanje. zatim bitnu brzinu i na kraju neophodni poredak skupa ljud­ ske evolucije. bilo bi potpuno suvišno da mu sada ο tome specijalno ukazujemo na jednostavnu stvarnu provjeru u raznim. analognu pomoć svih raz­ ličitih posrednih aspekata. sada možemo pristupiti.

mada je. ovdje. U jednoj takvoj nauci. Ne izgleda mi da se tu najmanja ikakva druga kapitalna restrikcija osim takozvane nemogućnosti da se tako proširi isti po­ jam na socijalne spekulacije. da u nezgodno vrijeme razčlanim filozofsko prikazivanje čiji su svi djelovi spontano uzajamni. manje ili više srećno. posmatra obavezno. i pored njene veće komplikacije iz čisto teološkog stanja i da je ona. prvo u prethodnoj raspravi prve knjige. ne manje neizbježno sklon da se izdigne. Ma kakva treba da izgleda privre­ mena situacija koja je prikazana ovim empirijskim polu-uvjerenjem. uglavnom. Tako. da se sastoji od toga da prenese. po svojoj prirodi. moći ću. da je os­ novna teškoća da sebe upoznamo.univerzalnost u različitim. s jedne strane. Dakle. da ovdje pažljivo okarakterišemo razne opšte motive crplje­ ne iz tačnog poznavanja ljudske prirode koji su morali vratiti jed­ nim neizbježnim i jednim drugim neophodnim dijelom ovu obavez­ nu sukcesiju socijalnih fenomena koji su direktno razmatrani što se tiče intelektualne evolucije koja bitno dominira njihovim glav­ nim razvojem. ovo jedino spontano jedinstvo na sve druge 269 268 . Ako se čovjek. Zašto da se zaustavljam da specijalno uvjeravam one koji bi na­ kon takvog čitanja nastavili da dogmatski podrže nemogućnost da se društvena nauka učini tako Do?itivnom kao sve druge manje komplikovane uprkos evidentnoj realizaciji koja se rađa iz ove zadnje filozofske transformacije. ustvari. ne bi mogla da potpuno odgovara pravoj prirodi sociologije prema utvrđenim logičkim principima. tačno upozoreno. Iz ovih razloga ne moramo. Ali. od posebnog uspona filozofskog genija. Ova velika opšta činjenica mi izgleda već tako implicitno priznata od strane svih naprednih duhova . realno znači. bez sum­ nje. sva njegova primi­ tivna filozofija mora. Može se. odvijajući na njemu samom spekulativnu aktivnost koju je spoljnji svijet morao prvo tako isključivo da iza­ zove. samo vrijemo kojeg ne bi moglo ništa potpuno zamijeniti. ikakvo direktno objašnjenje neodoljivom dokaziva­ nju koje bi spontano proizišlo. bilo kojim. okrećući obični aforizam da čovjek. jedna takva operacija ne bi mogla. upravo. koliko je to moguće. tj. fenome­ ne osim da ih uporedi. u svakoj drugoj nauci mogla već da ima dovoljnu vrijednost. tim povodom. danas. iz čitave ove knjige. na zaista pozitivno stanje. ako to nije u ovoj Raspra­ vi. jedna takva dispozicija bi bila. Neizbježna potreba jedne takve intelektualne evolucije ima kao prvi osnovni princip primitivnu težnju čovjeka da nehotično pre­ nese intimno osjećanje svoje vlastite prirode na univerzalno ra­ dikalno objašnjenje svih. vraćajući tamo. socijalna nauka već izašla. Ipak. u mnogo važnih prilika u toku cijele ove Rasprave. u protivnom. dakle. Moramo. da je trostruka intelektualna evo­ lucija sada prihvaćena za sve slučajeve gdje je ona mogla da se bit­ no izvrši. kao centar svega on je onda. međutim. što se tiče opšte činjenice koja je shvaćena u svoj svojoj racio­ nalnoj punoći. važniji interes osim u pogledu najosnovnijeg zakona koja može ikada biti primijenjen na skup socijalne dinamike. zaista. ustanoviti. čisto logične motive. bilo kojih. Ipak. sa svojim vlastitim radnjama. dakle. suprostavljajući se svakoj opštoj primjeni ovog zakona čije se glavno filozofsko korišćenje mora precizno sastojati u stalnoj regeneraciji socijalnih teorija. će morati da postepeno razbije ovo osnovno oklijevanje a da mi nije potrebno da ovdje dodam. tim povodom. uostalom. nasuprot. uostalom. nezavisno od njihovog direktnog is- traživanja prema neophodnim osnovama koje su unaprijed date biološkom teorijom čovjeka. djelovima intelektualnog do­ meta. i zbog jednog i zbog drugog razloga predstaviti ni u kojem slučaju. ni na kak­ vu neposrednu istorijsku provjeru naše trostruke osnovne evolucije ljudskog duha. da dospije do znatnog stepena prefinjenosti u svojim uobi­ čajenim razmišljanjima prije nego što je mogao da se začudi od svojih vlastitih djela.u pogledu različitih na­ uka koje su danas pozitivne. bilo koje. bitno ja­ lova. mnogo je važ­ no da se specijalna pažnja direktno koncentriše na filozofskom ob­ jašnjenju ovog velikog zakona koji bi u stanju jednostavne opšte činjenice ostao obavezno lišen njegove glavne naučne efikasnosti. jedinim ο kojima može ikada da vjeruje da razumije bitni način nastajanja prirodnim osjećajem koji ih direktno prati. s druge strane. direktno uzdignuta. takođe. ne treba upošte pridavati ap­ solutan smisao ovoj opštoj napomeni koja se može odnositi samo na vrlo napredna stanja ljudskog razuma. smo priznali karakterističnu mogućnost da tu shvatimo a priori sve osnovne odnose fenomena. poznaje bitno prvo samo sebe: tako. Ali ovo iracionalno ograničenje kojeg nikakav princip ne bi zaista znao opravdati. Ova empirijska opštostručna koja bi. da se pozabavim naročito sada moralnim i socijalnim motivima a da se ne izložim. tim povodom u četrdeset o?moi lekciji. čitaoca. fenomena. u početku. u univerzalni tip. pošto sam već dovoljno označio. pot­ puno dostigla skoro svuda metafizičko stanje u užem smislu a da još nije. a. svaki će čitalac moći bez muke da spontano obavi ovaj prethodni rad ako ga nije već dovoljno skicirao u toku pos­ tupne studije prethodnih knjiga. insistirati. On ne bi mogao za­ misliti drugo primitivno objašnjenje za druge. Covečiji duh je morao. samo sadašnje neiz­ vršavanje potpune evolucije u pogledu jednog takvog reda koncep­ cija. zatim. unaprijed. Mada se. dakle. znamo da odgovarajuće koriš­ ćenje ovog važnog svojstva može samo da sociološkim naukama da svu racionalnu energiju koja im je neophodna da prevaziđu do­ voljno naglašene prepreke koje mora da susretne njihovo realno objašnjenje: pored toga što jedna takva kontrola mora sadržati obično naj nepobitni ju potvrdu bitne tačnosti istorijskih indukcija u užem smislu.

u prvom članku mojih »Filozofskih razmatranja ο naukama i nauč­ nicima«. u svim njenim raznim djelovima. bilo koja. u protivnom. Ta­ kav je. uzima jedan cilj i jednu polaznu tačku koji su bitno analogni. ljudski genije teži da pređe. Zašto. zatim. zaista. jedna takva harmonija koja danas može biti jedva naslućena sa najvećim naporom filozofskog genija. ubuduće. bez sumnje. iSpoljašnjim. realne ili nestvarne. zaista. nikako da upravlja prvim sontanim usponom ljud­ skog razuma. u jednoj tako komplikovanoj temi. zbog nji­ hove veće uobičajene energije. svake racionalne koncepcije koja je zas­ novana na odgovarajućem sistemu prethodnih posmatranja. a nje­ gov glavni princip će sačinjavati najbitniji zaključak cijele ove Rasprave. neke. nejasne ili precizne. bića kao da žive životom koji je analogan našem i. za­ ista. ograničio samo na jedan pot­ puno odlučujući primjer kojem će svako moći da lako doda mnogo ekvivalentnih slučajeva. prikazao. Kasnija primjena koju on uspijeva da postepeno uspostavi od pro­ učavanja spoljnjeg svijeta na proučavanje svoje vlastite prirode. prema opštoj dispoziciji koja obavezno karakteriše sve naše primitivne spekulacije. kalko u spekulativnom tako i u aktivnom poretku. znamenitu filozofsku zabludu slavnog filozofa Malbranša koja se odnosi ina osnovno objašnjenje matematičkih zakona ele­ mentarnog sudara čvrstih tijela. pripisujući nastajanje fenomena specijalnim voljama.subjekte koji mogu postepeno da privuku njegovu nastalu pažnju. jer ponovo. do naj­ jednostavnijih istraživanja morao da uvijek stavi prije naučnih opservacija bilo koju koncepciju odgovarajućih fenomena. na kraju ove knjige. ova teorija bude sugerisana samim opserva­ cijama potpuno poriču obavezni tok ljudskog duha koji je. zbog njihovog nesvjesno empirijskog karaktera. Kada jedan takav duh. dovoljno srno priznali primitivnu nesposobnost u bilo kojem predmetu. da je ovo pomirenje ubuduće moguće. samo realno prestajući da prati ova ne­ dostižna istraživanja da bi se. ove neizbježne granice. naše ogromne naučne kompilacije to­ božnjih meteoroloških o b s e r v a c i j a su. sa radnjama koje su nastale ljudskom voljom prema našoj prvenstvenoj težnji da gledamo sva. iSvaka od bitnih grana prirodne filozofije nam je postepeno pružila nove motive da provjerimo da. odmah iz toga proizilazi. u stvarnoj potrebi da se onda izričito prati jedan od ova dva obrnuta toka. naš duh ne bi. Bez sumnje. bez kojeg bi se mentalna aktivnost oba­ vezno ugasila.. još danas. čak. ma šta se ο tome moglo reći. Da bi se. prirodni početak teološke filozofije čiji se pravi os­ novni duh sastoji. ne bi evidentno mogao da se liši bilo koje doktrine. danas čak još suviše nekompletne. ograničio na samô određi­ vanje jednostavnih zakona pojava apstrahujući njihove uzroke u užem smislu: raspoloženje duha koji evidentno pretpostavlja jed­ no kasno sazrijevanje ljudskog razuma. gdje je svijet. Dakle. uvijek podređen čovjeku. ovdje. apsolutni empirizam bi bio ne samo potpu­ no jalov. dakle. takođe. gdje smo visoko okarakterisald jed­ nu takvu podređenost kao prvu potrebnu osnovu pozitivne biolo­ gije. mogao da ih preduzme a da nije prvo upućen a. da uzme onaj koji direktno proizilazi iz jedinog prirodnog mogućeg polazišta. npr. zaista. čak u najnaprednijem stanju njegove intelektualne evolucije. slična pro­ vjera mora. One ne bi mogle dobiti stvarnu vrijednost i neće postati osjetljive na spekulativnu efikasnost osim kada budu obično vođene teorijom u užem smislu. Ali. kao što sam to objasnio u dovoljno u četrdesetoj lekciji. uza sve što je izbor bio fakultativan. učiniti potpuno neminovnom neizbježnu tendenciju našeg uma ka jednoj radikalno teološkoj filozofiji. Oni koji bi očekivali. Ma šta da bude. uostalom. obavezno. nasuprot. bilo to u pogledu najmanje komplikovanih fenomena. u početku. pozitivne teorije. Karakteristična namjena jedne takve filozofije. u jednoj naučnoj temi. tako dubokolišene svake prave koristi i čak svakog ozbiljnog značenja? To je. ni u kojoj vrsti. da. neće moći. manje više. Ako či­ talac sjedini ovdje kako treba mnogobrojne i različite provjere ko271 270 . naš um ne bi mogao. nezavisno od znatnog vremena koje evidentno zahtijeva spora kumulacija takvih posmatranja. jedine sposobne da otvori našem intelektualnom razvoju neophodni prvobitni izlaz. biće mi dovoljno da naznačim u jednoj vrlo bliskoj epohi. tj. god. danas. bez sumnje. u tome da objasni unutrašnju prirodu fenomena i njihov način nastajanja upoređujući ih. u primitivni cen­ tar spontanih zabluda. bez sumnje. stalno ubrzavan nekim prethodnim teorijama. ma kako da je ona morala da bude u početku hepotetična. zaista. sva­ ki put sada želimo da prodremo u bilo kojem svojstvu do unut­ rašnje prirode pojava. da oklijeva. u jednom tako prosvećenom Vijeku nije konačno mogao da zamisli drugo real­ no sredstvo da objasni sličnu teoriju sem formalno pribegavajući stalnom djelovanju direktnog i specijalnog proviđenja. Još od početka ove Rasprave. Ovo osnovno sredstvo je tako visoko isključivo da je čo­ vjek mogao da odoli tome. Kada. već čak radikalno nemoguć našem umu koji. unutrašnjim ili. trenutno oduzet ovoj nedavnoj pozitivnoj disciplini. čini konačno najnepobitniji simptom njegove pune filozofske zre­ losti. jedan potpuno obrnut duh neizbježno upravlja svim ljudskim teorijama. koja je naročito određena da sa­ kupi i stimuliše svoje spontane napore da bi usostavila neophodni spekulativni kontinuitet. kako sam to označio 1829. pošto. naš um će. ponovo nevoljno pada. najzad. koliko je mo­ guće. zatim. a. uostalom. Ova neodoljiva spontanost koja potiče iz teološke filozofije či­ ni njeno najosnovnije svojstvo i prvi izvor njenog dugog neop­ hodnog uspona. dostići savršenu normalnu racionalnost samo prema osnovnom pomirenju ova dva velika filozofska pravca koja su do sada antagonistički ali koji mogu postati dovoljno kom­ plementarni jedna od drugog: nadam se da sam. najčešće viši. tako jednostavnoj ka» i mogućoj.

po volji svojih želja. ustvari. mada on nije nakda mogao biti najvažniji. uglavnom. uopšte. indirektno. bilo. sa prirodom metoda. dakle. dovoljno je. bez obzira na nji­ hove uzroke u užem smislu. u bilo kojoj vrsti. Da se naša inteligencija nije. uprkos nejnog nestvarnog pretjerivanja. osnovno osjećanje univerzalne nadmoći koja je bila. uostalom. on se može nadati da izmijeni. prve ili krajnje i još. materiju posvećenu bez nje jednoj potpunoj inerciji. prvobitno. fenomene sa ljudskim radnjama: bilo direktno prema prvobitnoj funkciji koja animira specijalno svako životno tijelo manje više sličnog našem. Samo ovoj filozofiji je pripadalo zbog njene divne ka­ rakteristične spontanosti. vraćamo se samo suviše često dječjoj radoznalosti koja teži naročito da upozna porijeklo i kraj svih stvari. Danas nam je moguće pod uticajem odgovorajućeg vaspitanja da se živo vežemo za samo istraživanje prostih zakona ο pojavama. ne. Takva je. dakle. Ovaj prividni nesklad je savršeno anlogan. On prirodno proizizilazi. Potsjetiću samo na poseban na­ čin. sama da animira čovjeka do­ voljno jakim povjerenjem ulivajući mu povodom njegove general­ ne pozicije i njegove krajnje moći. najviše stvaranje. da naglašenija potvrda jedne takve potrebe za socijalnim spekulacijama. onom koji smo upravo ocijenili u spekulativnom poretku. kao i ovaj. Sto će se više razmišljati ο ovoj ve­ likoj temi više će se priznati da priroda pitanja savršeno sarađuje. Osim što izbor nije bio uopšte slobodan. bez sumnje. u početku. Ma kako uzaludne moraju da sada izgledaju ove dječje spekulacije. kako za vrstu tako i za jedinku. plemenitim agensima čija suverena aktivnost određuje stalno sve ocjenjljive fe­ nomene mijenjajući po svojoj volji. Ovaj fatalni logički antagonizam nije evidentno mogao podnijeti drugo rješenje osim onog koje je prirodno dao neizbježni početni polet teološke filozofije upoređujući. čak. ona bi neizbježno tra­ jala u svojoj početnoj liturgiji zbog nedostatka same vježbe koju je mogla onda podnositi. sredstava i bezgranične dominacije koju težimo da vršimo nad spoljnjim svijetom. pored najmud­ rijih stalnih predostrožnasti. da uvijek ide ispred poleta opservacije. Ali ova spasonosna racionalna strogost je sigurno postala primjenjljiva samo od kada je količina naših stvarnih znanja mog­ la da bude u svakoj vrsti dosta velika da bi nam učinila da shva­ timo razumnu nadu da konačno otkrijemo ove prirodne zakone za kojim stvarno traganje nije moglo u djetinjstvu ljudskog genija da omogući najmanji uspjeh. bolje poz­ natom i manje udaljenom od naših ideja. iz početne težnje koja je spontano proizvela teološku filozofiju i. dakle.je nam je sav tok ove Rasprave postepeno ponudio ο ovoj neop­ hodnoj intelektualnoj obavezi bićemo oslobođeni da dalje insistira­ mo na tako neospornom predlogu. tim srećnim svojstvom da može. manje više. prema četrdeset sedmoj lekciji. da bi duplo istakli neophodni uticaj teo­ loške filozofije na djetinjstvo ljudskog razuma. U ovom drugom stanju. zatim. ličnim sredstvi- 272 273 . ne samo zbog njihodugog prethodnog razvoja ljudskog duha i društva je samo mogao da dovoljno ustanovi same fenomene. teološka filozofija daje najlakše i najšire izvore da bi se zadovoljile nastale potrebe jednog uma koji je tada sklon da naivno više voli najiluzornija objašnjenja: kod svake no­ ve zabune koju može dati prizor prirode. ona mora specijalnije da veže čovjeka za takvu filozofiju. Cesto smo posmatrali sa čuđenjem duboki kontrast. naročito. teološka filozofija se karakteriše. ovoj nesavladivoj opštoj obavezi. sa prostog logičkog gledišta neophodna prvo­ bitna funkcija izričito osjetljiva na teološku filozofiju u osnovnoj evoluciji našeg uma gdje polet mašte mora obavezno. Ovim različitim motivima. hotično odredile da postepeno proširimo teološku filozofiju sa jed­ ne vrste primitivnih spekulacija na drugu vrstu kada. prema hipotezi u isto vrije­ me trajnijoj i plodnijoj koja stavlja na sav vidljiv svijet obično nevidljivi svijet nastanjen nadljudskim. koji se uvijek javlja u djetinjstvu čovječanstva između slabog stvarnog dometa naših. pribilježiti. nije bez koristi da ovdje ukažem. gledajući sve fenomene kao jedine koji­ ma upravljaju nadljudske volje. čisto intelektualnim pripojiće se. Jer. zatim. koliko je to moguće. bilo koje. svaka od njih ne bi uopšte bila izolovano podvrgunuta vlastitim i direk­ tnim motivima. na izgled tako neob­ jašnjiv. treba. cijelu prirodu. koje je jeftinije kreacija novog agensa. u aktivnom poretku. da stvarno oslobodi ljudski duh radikal­ no pogrešnog kruga gdje je prvo izgledao neopozivo prikovan iz­ među dvije suprotne potrebe podjednako neodoljive da prethodno posmatra da bi došao do odgovarajućih koncepcija i da prvo shvati bilo koje teorije da bi efikasno preduzeo redovna posmatranja. kako sam to već ukazao u početku ove Rasprave da se jedna takva vježba ispostavila onda kao savršeno prilagođena opštoj prirodi naše slabe inteligencije da su je mogla isključivo interesovati najoplemenjenija rješenja. ne treba zaboraviti nijednim povodom da su one uvijek i svuda same mogle da izvuku ljudski genije iz njegovog prvobitnog mrtvi­ la nudeći njegovoj stalnoj aktivnosti jedinu spontanu hranu koja je mogla isprva da postoji. da razne pojedinačne provjeza jedinstvom metode i za homogenošću doktrina koje bi nam nepo prirodi stvari. sve. Na kraju. dugo neophodna za postepeni razvoj našeg stvarnog djelovanja. da se uzajamno jačaju zbog naše stalne težnje re ovog osnovnog predloga u raznim redovima fenomena moraju. bilo kojih. izričito primjenjivala neodoljivom instinktiv­ nom osobitom skolonošću na ova nepristupačna ispitivanja koji­ ma isključivo odgovara teološka filozofija. da se suprostavi ili koncepcija nove volje kod odgovarajućeg idealnog agensa ili. moralni a naročito socijalni motivi koji bi po sebi učinili visoko neospornom jednu takvu potrebu. Pod prvom tačkom gledišta. nezavisno od svake pripre­ me istraživača i svake akumulacije istraživanja. ne manje spontano.

ambicije ili manje uzvišenim i energičnijim strastima. Od opadanja religioznog duha koji već dugo vremena pada. Ako se.prema krajnoj slabosti koja se odnosi na čisto intelektualne or­ gane u skupu našeg cerebralnog organizma. Ali. prema predmetu istraživanja. glav­ ni karakter značenje situacije što spontano proizvodi. nema uopšte čuda. nego iz indirektne i dale­ ke perspektive. ljudske dis­ pozicije su morale biti obavezno obrnute jer je opšta situacija ima­ la bitno suprotan karakter. prvo. mnoga aktivnije zapos­ lena dnevnim zahtjevima svojih vjernika u vezi sa specijalnim molbama za neposrednu milost Proviđenja. Treba. obavezno. Danas. kakvu je visoku važ­ nost morala da ima u početku. čak. jer sve izgle- 274 da divno. iz neoosrednog vje­ rovanja u aktuelnu i specijalnu pomoć. na kraju. što se tiče mentalne pobude. čak. jači pošto ne bi mogao imati drugog značenja osim da nam opiše antagonis­ tičkim putem trenutno odgađanje. u svakom slučaju. u najpovoljnijim slučajevima jednu vrlo poboljšanu kul- 275 . čini mi se. naći ćemo uvijek da moćno povjerenje koje on uliva često. manje više kasne. bila kod jednog vrlo malog broja eminentnih duhova. koja je dostigla do svoje pune fiziološke efi­ kasnosti 1 čija su divna svojstva neosporna u prvom periodu naše osnovne evolucije. u početku. ulila bi mu. morao se naravno. Ma šta bilo. da shvatimo svakodnevnu kulturu stvarnih znanja bez ikakvog drugog određujućeg motiva do čiste direktne satisfakcije koju inspiriše pogodno obavljanje naše intelektualne aktivnosti do­ date slatkom zadovoljstvu koje daje otkriće istine još da li je vrlo sumnjivo što je ova jednostavna stimulacija mogla obično biti do­ voljna da nije uopšte bila podržana kolateralnim impulsima slave. što sigurno uvijek pretpos­ tavlja. teško doveo da vršimo. od raznih nat­ prirodnih pomoći. po našoj volji. nad prirodom dovoljno široku djelatnost. nasuprot mogao da shvati svijet striktno potčinjen nepromjenjijivim zakonima. u prethodnim djelovima ovog rada. ne uzimam u obzir uopšte razna iskustava koja se tiču budu­ ćeg života. su nam mogli doći samo odozgo zahvaljujući neizibježnim iluzijama koje su nam obećavale tako skoro neograničenu moć u čiju ništavnost nijesmo mogli još nikako da sumnjamo. da bi okaraikterisali događaje koji su od tada izuzetni. koji je to pravi bogomoljac koji neće skoro toliko dodijavati svom božanstvu zbog najmanjih ličnih udobno­ sti kao i povodom velikih ljudskih interesa? U svako doba. Od kada nas je spori i teški socijalni razvoj. do epohe. pomoću odgovarajućih molbi. filozofija potpuno dominirala. u raznim pogledima. U početku. najzad. istovre­ meno intelektualni i materijalni. kod ovog zadnjeg uticaja. ipak. u cjelini ljudskog mozga. i dok je teološka. uz pomoć uzvišenih agensa sa kojima ona okružuje našu egzistenciju koioj je osnovna ekonomija svijeta tako bitno podređena. Ali svaka pretpostavka ove vrste bi bila duboko nespojiva sa pravom konstitucijom ljud­ ske prirode. cijelu prirodu pod vodstvom ove teološke filozofije. Razumije se. fatalno obeshrabrenje koje bi ga spriječilo da ikada izađe iz svoje primitivne apatije kao i mental­ nog mrtvila. ho. jedan «takav pojam jasno označava da je opšti princip prirodnih zakona već počeo da postaje vrlo blizak i. stvoriti pojam č u d a u užem smislu. u našim bilo kojim poduhvatima. u početnom mrtvilu naše debilne inteligencije koju mogu jedva da pokrenu najjači stimulansi i čak. koja su mogla dobiti samo vrlo kasno visoku socijalnu važnost kako to istorija potvrđuje. važan fenomen m o l i t v e u isto vrijeme inte­ lektualan i moralan. bez sumnje. kako to neopozivo svjedoče naivne deskripcije antičke poezije gdje su najobičniji događaji prisno pomiješani sa najmonstruoznijim čudovištima i spontano dobijaju analogna objašnje­ nja. privlač­ na •moralna perspektiva ove neograničene moći da promijeni. Ali. nego u pogledu vječne sudbine svakog od njih. teološka filozofija je već bila bit­ no napravila stalni uspon naše moralne energije istovremeno kad i onaj od naše mentalne aktivnosti. vidi se da ja ovdje. Takav je. samo sa tim što nam je spontano činila da nazremo. čak i u najnaprednijim epo­ hama trudimo da ocijenimo jednom dovoljno produbljenom ana­ lizom. Povjerenje a. tim povodom. sveštehnička služba je morala biti. stalnu mogućnost neodoljive pomoći. proizilazi mnogo više. čak. kao sto ću to uskoro objasniti. uostalom. oni morali da se nužno navikavaju. ustvari. u isto vrijeme kad nam je dugo iskustvo gor­ ko pokazalo njihovu potpunu jalovost. očita nemogućnost u kojoj bi se on našao da um nikako ne promijeni djelovanje kao i da ih upozna.' timice. Minerva se miješa da bi digla sa zemlje bič jednog ratnika u jednostavnim vojnim igrama kao i da ga štiti protiv cijele jed­ ne armije. gde je prethodni polet društva dosta usavršen da bi podnio spekulativne uspjehe jednog visokog čistog interesa. na kraju.ma čija jedna nedovoljnost mora biti onda suviše očita već neogra­ ničenom vladavinom koju on pripisuje idealnim imoćima. zatim. samu animirati i podržati našu moralnu hrabrost kao i da probudimo i upravljamo našom intelektualnom aktivnošću. da bi oci­ jenili kako treba svu neodoljivu energiju primitivne tendencije čovjeka ka jednoj takvoj filozofiji. pri­ pisani jednoj božanskoj specijalnoj intervenciji. nepomenuti. stvarni utlcaj religioznog duha na opšte ponašanje čovjeko­ vog života. Ranije. da bi dos­ pio. Ako bi. prvo. — ako to nije. ova razlika ne kva­ ri nimalo osnovno svojstvo koje ovdje ispitujemo u teološkoj filo­ zofiji da možemo. da je afektivni utioaj morao da snažno učvrsti spekulativni uticaj da bi nas još više vezao za slične koncepcije kao što sam to već ukazao kod raznih specijalnih poglavlja. radi ublažavanja naših bijeda. mogli smo naučiti da se postepeno uzdržimo. hrabrost. Jedno vrlo napredno stanje naučnog razvoja je moglo omogućiti. zatim. neke buduće egzistencije. da stekne njihovu neograniče­ nu intervenciju. ko­ jih su.

slično vjerovanje nije nikada moglo dati sem visoku potvr- 276 277 . uprkos njiho­ voj velikoj važnosti. u sva tri slijedeća poglavlja ispitujući opštu istoriju teološkog stanja čovječanstva. intelektualno raz­ matrana. Prema prvom aspektu. u ovoj vrsti. Važno je da se uvidi. zaista biti dovoljni za osnivanje najmanje trajnog društva kad intelektualna zajednica. pretjerana važnost naročito za prvo do­ ba čovječanstva gdje nam istorija pokazuje teološku filozofiju. nemoguća da se ona tu. Neosporno je. naša mentalna aktivnost bi mogla biti dovoljno ohrabrena samo snažnim opsjenama teološke filozo­ fije u vezi sa univerzalnom nadmoćnošću čovjeka i njegove bezgra­ nične vladavine nad spoljnjim svijetom. zaista. Evo. na ne manje odlučan način. ovo korisno skraćenje jednog već tako širokog prikazivanja će imati utoliko manje nezgoda što je ovaj zadnjd red motiva možda danas najmanje osporavan od strane svih. kao i kod prvog. bilo. ne u domaćem životu. da se specijalno predstave sa svim odgova­ rajućim razvojima. gdje kod malo napredni­ jih duhova. i utoliko prije. ovu neophodnu primi­ tivnu potrebu. kao što je to već logič­ no bilo. prije svega. kod ovog drugog po­ voda. po mojoj volji. ona sama takođe moralno razmatrana. bilo koje. u prethodnom poglavlju. Dakle. jedini mogući izlaz nastaje onda. iz divne spontanosti koja karakteriše teološku filozofiju. dok je s jedne strane. Treba u tom cilju. prema dva glavna gledišta. bila bi. po svojoj prirodi. neophodnu političku potrebu jed­ nog takvog sistema u bilo kojoj epohi ljudske evolucije i još ma­ nje u djetinjstvu društva. već u socijalnom. prema novom aspektu čovječan­ stvo. u početku. mi možemo ovdje da se ograničimo. čovjek nije mogao imati nikakvo redovno sredstvo. Ma kakva da je Socijalna snaga koja se pridaje učešću in­ teresa i čak simpatiji osjećanja. u ovom pogledu. u jednom stvarno začaranom krugu. da um mora obavezno da vla­ da. zatim. mada naučna apstrakcija. nemani koje su savršeno ana­ logne. djelove intelektualnog sistema. Cak danas. šija na­ da 'koja odvlači od apsolutne vladavine nad spoljnjim svijetom. da se najčešće shvata vrlo pogrešno. totalnom opozicijom dvije podjednako neopozive potrebe. evidentno. ovo sudjelovanje i ova simpatija ne bi mogli. Tako. kada se porodice još tako slabo povezuju među sobom malim brojem odnosa tako privremenih kao i nepot­ punih. ko­ joj je već data jedna visoka politička nadmoćnost. treba priznati da formiranje svakog stvarnog druš­ tva koje je osjetljivo na stabilnost i trajnost pretpostavlja stalno jaki uticaj izvjesnog prethodnog sistema zajedničkih mišljenja ko­ ja su pogodna da dovoljno sadrže silni prirodni polet individualnih neslaganja. teži suviše često da učini da se zaboravi ova ne­ pobitna povezanost. ocijeniti kako treba. dakle. Ne bi mogli da ne znamo. određena jednoglasnim pri­ druživanjem nekim osnovnim pojmovima ne uspijeva uopšte da tamo pogodno postigne ili tamo ispravi neizbješna uobičajena nes­ laganja. uostalom djelimično korisna. uostalom. jedna takva težnja primjećujući tu kakvu teškoću osje­ ća naš um da se odreče. da ih naznačimo vrlo kratko. Očito učešće ovog svojstava u sadašnjem očuvanju teološko^metafizičke politike može nam dati odmah slabu predstavu ο primitivnom uticaju sličnog karaktera kada se on u potpunosti širio na sve. Zbog ovog srećnog osnovnog svojstva. visoku apsolutnu namjenu teološke filozofije. u po­ litičkom. oduzme. ne može se više po­ ricati da ljudski duh čije prethodno djelovanje mora dati ovu prvu bazu socijalne organizacije. U neophodnom elaboriranju koje mora dugo pripremati jed­ no takvo spekulativno stanje. kad na njega dođe red. mogla je prvo da razvije našu aktivnu energiju čineći da uvijek. kao što sam to iznio po­ vodom astrologije i alhemije. odgovarajući sistem zajedničkih mišljenja koja se tiču svijeta i čovječanstva. usred dubokih bijeda naše prvobitne situacije. ne bude. da zaštiti svoj razum protiv pokretanja sličnih iluzija. može se još direktno provjeriti. sama ogovarala spontanom načinu ljudskog ispitivanja i prvobitnoj prirodi naših istraživanja. čak indirektno. sa druge strane. Jedna takva obaveza koja. ova (primitivna filozofija vlada bitno samo u pogledu samih socijalnih spekulacija. po svojoj prirodi. pre­ ma tome. teološka filozofija. i kada. I pored slabe prirodne energije naših čisto intelektualnih organa u stvarnom skupu naše cerebralne ekonomije. kad na njih dođe red. prije nego što je naša spontana težnja da zamisli vječnost postojanja mogla da vrši veliku socijalnu aktivnost. Sto se tiče socijalnih razmatranja koja. Ali. u svakom pogledu. čak. koje nam omogućavaju da tako izmijenimo po našoj volji ukupni tok političkih fenomena i bez kojih izgleda da jedan ta­ kav poredak ispitivanja ne bi mogao više da nam uliva dovoljan naučn unteres. ova visoka socijalna funkcija teološka filizofije kada se ona čini da naročito proizilazi iz vrste dis­ cipline spontano nastale perspektivom budućeg života. Ma kakav bio stvarni uticaj ovog zadnjeg vjerovanja njemu se sigurno pri­ pisuje. u svom početku još politički okovano. jedna takva filozofija je zaista namije­ njena da isključivo upravlja prvom socijalnom organizacijom kao jedina sposobna da formira prvo jedan dovoljan sistem zajedničkih mišljenja. isključivo razvijena samo od strane samog društva čiji je uspon ne­ razdvojiv od uspona uma. uspostavljaju. organizovati ova opšta reakcija društva nad jedinkama koja karakteriše osnovno opredje­ ljenje vladavine i koja zahtijeva. utoliko prije. kao dostojna nadoknada koja je obećana našim spekulativnim na­ porima.turu. Samo se preko nje može. priznali smo. da tako omogućimo stalno postojanje jedne spekulativne klase. u principu. bilo da bi prvo predvodila osnovnu organizaciju društva. tim povodom. međutim. pošto one mo­ raju. ostaje nepobitna u naj­ bolje razvijenom socijalnom stanju gdje toliko spontanih unutraš- njih i spoljašnjih uzroka sudjeluje sa toliko energije da duboko ve­ žu jedinku za društvo.

da bitno prethodi i čak upravlja re­ dovnom organizacijom svih drugih klasa. Mentalni napre­ dak. dospjeti postepeno do jedne vrste mentalne letargije. osnovna politička funkcija ove pri­ mitivne filozofije osnivajući tako spekulativno društvo čija socijal­ na egzistencija. uprkos finoći naših mentalnih navika. organizacija cijelog ljudskog rada. bez ikakve sumnje. a da nije moglo ni­ kako da samo učestvuje u formiranju toga. one samo suviše doprinose. da tako kažem. uprkos do­ kolici koju nije uopšte izgubila. nasuprot. sistema. to je spontano formiranje koje po mojem mišljenju. daleko od toga da može sadržati ikakvu prethodnu raspravu. da je društvo moglo ostati isključivo sas­ tavljeno od porodica koje su jedino prepuštene. koliko je to 'moguće. naj­ važnije i najteže od onih koje je trebalo da zahtijeva. kako će nam to uskoro dokazati isforijska analiza. Bilo bi. specijalnu klasu tačno odre­ đenu za spekulativnu aktivnost. potpunim obrtanjem njene prvobitne namjene. u prvom društvenom dobu da se direktno ustanovi kod populacije koje su isključivo sastavljene od ratnika i robova. usred društva. Ali. ovaj drugi aspekt nema. U tako grubim vremenima. nekorisno da se ovdje insistira na stvar­ nom intelektualnom i socijalnom dometu jedne takve podjele. prvo uspostavlja­ nje. ustvari. Ne možemo sa­ da da direktno imamo pravu predstavu ogromnim teškoćama koje je trebalo da pruži. čak danas. skoro pri rođenju. uprkos obrnutoj predrasudi koja je morala da vlada sa toliko pretjerivanja. naša intelektualna slabost nas tako raspoređuje. jedna takva klasa nije mogla sigurno da bude niti osnovana niti tolerisana da je obavezni razvoj društva nije već spontano uveo i čak prije uložio prirodnu vlast koja je manje više poštovana pre­ ma neizbježnoj prvobitnoj prevagi teološke filozofije. bi bila ograničena :na izvjesno usavršavanje. dok. svojstveno teološkoj filozofiji. od ka­ da je religija dosta izbrisana da ne ostavlja obično više pomenu sem one na njene najgrublje impresije. neospor­ no da ljudski duh njima duguje prvu stvarnu podjelu između teo­ rije i prakse koju je nemoguće realizovati onda ni na kakav drugi način. nasuprot. u našoj ukup­ noj evoluciji. bilo brigama za materijalnu egzistenciju. ostaje. naročito onda. je tu spontano ostvarila prethodne političke uslove kasnijeg razvoja ljudskog duha stalnim osnivanjem jedne spekulativne kla­ se. Ova filozofija je sada dospjela u jedno takvo stanje raspadanja da su. bilo kojeg. Ipak. već nekoliko vje­ kova. ocjenjujući je kao bilo koju drugu instituciju. jer. zaista. u isto vrijeme. danas. od tada isključivo praktična. čak. početna prevaga teo­ loške filozofije je bila politički neophodna za intelektualni razvoj čovječanstva sa jednog drugog generalnog aspekta kao da je je­ dina mogla da osnuje. u neizbježnoj malaksalosti ove antičke filozofije. da bi poslužilo kao prva osnova za politički razvoj čovječanstva kao i za njegov intelektualni i moralni uspon. gur­ nuta svojim socijalnim položajem da razvija. do naših dana. bi bio. tako fundamentalan kao prethodni sa kojim čini. po svojoj prirodi. Najvažnije sposobnosti maše prirode koje ostaju zauvijek prikrivene u svojoj primitivnoj obamrlosti. socijalna nadmoćnost teološke filozofije je trajala. vrstu spekulativne aktivnosti koja se slaže sa primitivnim sta­ njem čovječanstva: dvostruko svojstvo svješteničke institucije pri­ rodno utvrđene od strane teološke filozofije.može rastumačiti. uskoro zaustavljeno nekim jednostavnim postupcima i vojnim ili industrijskim instrumentima. Ma kakva je morala biti prvobitna kon­ fuzija intelektualnih radova kod svih svešteničkih kasta i pored jednodušnosti njihovih glavnih istraživanja. Mada. u osnovi. pošto je obavezno vladala političkom organizacijom u prvo socijalno do­ ba. Osim ovog visokog socijalnog davanja. obavezni nastavak. opšti karakter društva bi ostao. Takva je. morala je. obavezno proizišli iz nje. nastanku dubokih in­ telektualnih nesloga zbog naraslog nereda. Sav naš duhovni uspon je pretpostavljao isprva spontano pos­ tojanje jedne privilegovane klase koja je uživala u fizičkoj doko­ lici koja je neophodna intelektualnoj kulturi i. Tako teološka filozofija. prema ovom drugom gledištu. Da nije. nećemo moći više da ne poznajemo njenu osnovnu sklonost da prvobitno ustanovi. najrevinosnije pristalice morale da bitno izgube stvarno osjećanje svoje prvobitne težnje da prirodno inspirišu zajednicu ideja. najmanju efikasnost za skup na­ šeg velikog sociološkog dokazivanja gdje još on nudi spontano dvostruku korist lakšoj ocjena i dužoj primjeni. ipak. kod najnaprednijih naroda. čak grubo skicirano. nikada ne treba da se zaboravi to da su svi pr­ vi intelektualni radovi. 279 278 . u pogodnim uslovima. odmah podložna praktičnom interesu. u svim vrstama u najmaterijalnijoj rutini da. mada vrlo nesavršeno. bez sumnje.du prethodnom sistemu zajedničkih mišljenja. sva naša aktivnost. izvjesne stalne podjele između teorije i prakse koja je neopozivo ostvarivana stalnim postojanjem jedne prvenstveno spekulativne klase. prema vremenima njene glavne snage a ne spektaklom njene potpune oronulostii. čini direkt­ no pravo socijalno opredjeljenje. u bilo kojoj vrsti. društvo bitno os­ lobođeno od vojnih i industrijskih briga i čija bi karakteristična aktivnost bila naročito intelektualna. mi trpimo najveću teškoću da bi dovoljno ocijenili svaku novu operaciju koja nije uopšte. koliko je bilo moguće. dovoljnu intelektualnu zajednicu koja čini. Dak­ le. određen da upravlja svima drugima. Bez svog spontanog uspostavljanja. ova teološka klasa je morala. u ovom pog­ ledu. svoje najvažnije političko op­ redjeljenje u poređenju sa kojim direktna pravila budućeg života su mogla ikada imati samo vrlo sporednu važnost. zaustav­ ljen. bilo za pripremanje brutalne vojne aktiv­ nosti. u djetinjstvu čovječanstva. vrlo malo superioran nad ka­ rakterom društva velikih majmuna. Ovaj termin poređenja.

Svojstvo da uje­ dini. prema čitavoj so­ cijalnoj prošlosti. cijela ova knjiga je posvećena da ih toj promjeni ovdje podčini. u ovom kao i u prethodnom povodu. u sociološkom poglodu. uostalom. korist teološke filozofije na vječnu štetu istorijske nauke. prema tome. prvo. bilo bi suvišno da se tu dogmatski dokazuje krajnja težnja svih ljudskih koncepcija ka jednom čisto pozitivnom stanju. Najzad. već intelektual­ no napravljena u cijelom toku ove Rasprave. radi njenog osnovnog prikazivanja. mada je stvarni uticaj teološ­ ke filozofije morao. ubuduće. ona bitno doprinosi da ih dijeli. pravu intelektualnu zajednicu koja može da slu­ ži kao solidna osnova najširoj političkoj organizaciji. da okarakterišemo opšti princip neizbježne osnovne tendencije koja konačno povlači 281 280 . letimično gledane. bilo bi da­ nas nekorisno da formalno konstatujemo da. kao svojstva da stimuliše i upravlja. tako neophodnoj kao i neizbježnoj. svalku pravu. Čitalac može lako ponovo uzeti. čak od prvih napredaka ljudskog razuma. uostalom. pošto je njena nadmoć bila kompromitovana. će biti uskoro to mo­ ralno i politički na jednom tako odlučujućem stepenu u cijeloj ovoj knjizi. intelektualnu namjenu. na tako trajnim kao i ši­ rokim osnovama. i što se tiče socijalnih spekula­ cija jedinih koje još nijesu pretrpjele jednu takvu transformaciju. da gledamo teološku filozofiju kao da je već i odavno u punom intelektualnom opadanju u samom momen­ tu gdje je ona izvršavala svoju uzvišenu političku misiju. sastoji velika logična delikatnost jedne takve argumentacije koju bi sofistički duh mogao tako lako zloupotrijebiti da dogmatski poreče. Možemo. naročito. iluzijama jedne takve filozofije su postepeno težile da se promije­ ne. morao biti tako njen zadnji napor zbog početnih klica dezorganizacije koja je morala da se od tada razvija na sve brži i brži način. u početku ljudskog razvoja. ona morala da se zaustavi umjesto da raste. isto tako. u tom pogledu. u moralnom redu. Krajnja superiornost po­ zitivne filozofije je tako nesumljiva. Do tačke do koje je ova Rasprava sada stigla. prema ovom skupu indikacija. za sve nauke u užem smislu. Ako earn toliko insistirao na ovom prvom dijelu velikog sociološkog prikazivanja koje slijedimo. daleko od toga da teži da povezujemo ljude prema njenoj prvobitnoj namjeni. dakle. samo njoj pripada u muževnom stanju ljudskog razuma da raz­ vije u nama. što moram da imam bitno u vidu. u raznim po­ vodima. sadržati istu filozofiju kada je socijalna evolucija dovoljno razvijena. upravo priznali teološ­ koj filozofiji u vezi sa njenom karakterističnom spontanošću. na apsolutan način. neop­ hodnu krajnju dekadenciju teološke filozofije i brzi dolazak pozi­ tivne filozofije: u tome se baš. pripadaju. sa punom naučnom očiglednošću da je katolicizam. Uzimajući u obzir. tako pu­ no konstatovana koliko je to moguće. ipošto je izričito odredio prvo buđenje našeg uma i čak upravljao njegovim postepenim napret­ kom dok nijedna realnija filozofija nije bila još postala dovoljno moguća. Ona je bila. u na­ silni teror i apatičnu nemoć čiji su primjeri suviše zajednički od momenta gdje je. ustvari. u principu. intelektualna. Ma kakav neodo­ ljivi prvobitni uticaj koji smo. od dekadencije religioznih vjerovanja. bilo koju.jedina sporna za najnaprednije duhove. da se vise produži. po prirodi stvari da sadrži osnov­ ni princip cijelog prikazivanja koje sad možemo brzo završiti.Takva su. kao što će sva naša istorijske analize to spontano dokaza­ ti. danas prestala da može da bude nepoznata. od tada potpuno nemoguće. stalnu dekadenciju prve i odgovarajući uspon druge. Istorijska analiza će nam jasno objasniti. ili. pre­ ma svom gledištu. stalno će se naći u bilo kojoj temi da spontani uspon teološke filozofije. Isto tako. savršene prirodne harmonije ove filozofije sa potrebama svojstvenim primitivnom stanju čovječanstva i koje ne bi mogle biti iste ni. ona je morala da je radikalno sputa. glavna karakteristična svojstva. one dokazuju i manje spontano. stvarni kraj intelektualne evolucije nije više pogodan za os­ poravanje kao njegova obavezna polazna tačka. u pogledu kojih je ona. naposletku pod njenom suviše produženom vladavinom. Zbog svih ovih različitih razloga progresivno iskustvo počinje da čini da se dosta jasno predvidi odnosna sudbina dviju filozofija da bih ja morao sa­ da da više insistiram na takvoj jednoj ocjeni koja. pošto je kreirala spekulativ­ nu aktivnost. vra­ ćajući se. bolje reče­ no. Mada mora iz­ gledati prvo paradoksalno. moralna i socijalna koja najneodoljiivije doprinose davanju univerzalne nadmoćnosti teološkoj filozofiji. sva ova različita glavna razmatranja i svuda će priznati da. na sve isključiviji način. Vjerovao sam da to moram da učinim zato što mi se jedna takva polazna tačka čini. na mnogobrojne pokazatelje koji su već iznije­ ti u prethodnim knjigama i u direktnim razvojima kojima će biti posvećen nastavak ovoga. ukupom prethodnih knjiga. njeno najuzvišenlje socijalno djelo. da se ovdje ograničimo. je obavezno morao završiti da svuda teži za sažimanim ljudskog duha od kada je njen stvarni antagonizam sa pozitivnom filozofijom mogao da počne da se jasno karakteriše. nesavladivu sna­ gu i promišljenu stalnost koje su direktno izvučene iz naše vlasti­ te prirode bez ikakve spoljašnje pomoći i bez ikakve varljive smet­ nje. bar je tako evidentno da utješno povjerenje i ak­ tivna energija tako srećno inspirisane u prvom dobu čovječanstva. usred naših najsmjelijih poduhvata. Tako. sku­ pu pozitivnih koncepcija koje su jedino sposobne da spontano us­ tanove s jednog kraja svijeta na drugi. uskoro ćemo priznati. nije to samo zbog toga što ona mora da danas bude najosporavanija. kada se produžava generalna primjena do jednog vrlo naprednog socijalnog stanja. sva­ ki od osnovnih motiva koji objašnjavaju i potvrđuju jednu takvu intelektualnu vladavinu je pokazuju istovremeno kao obavezno privremenu pošto se uvijek sastoje u konstatovanju.

ovaj uspon prvo jedva primijetan. nikakvu sumnju na radikalnu nespojivost dviju filozofija. Tako. uopšte. ka pozitivnoj filozofiji htjeli bi da sačuva­ mo teološkoj filozofiji vječni autoritet. morala bez sumnje. sa uvijek rastućom snagom samo. Ova je krajnja tendencija ipak morala da počne da se nepobitno odlikuje. tako isključivo povukla samo radikalna nemogućnost jedne bolje filozofije. U moral­ nom i socijalnom redu kojeg bi uzaludna opozicija htjela danas da sistematski zabrani pozitivnoj filozofiji. bilo kojim. u prin­ cipu. da je to. bog za zemIjinu težu. idividualne ili so­ cijalne. mnogo više plaši zais­ ta odlučujuće mišljenje ne osjećajući na kojim osnovama bi ga mog­ li postaviti. sanjajući među njima var­ ljivo pomirenje. pored neodoljive očiglednosti ovog postepenog od­ vođenja ljudskog duha. spontana skica prvih prirodnih zakona namijenjenih individualnim i socijalnim postupcima koja je fiktivno prenošena na sve fenomene spoljnjeg svijeta. ne mogavši nikada da ponudi nikakvo pravo ma koje djelo već uvijek jednostavnu postepenu evoluciju. Uprkos neizbježnom primitivnom utkaju teo­ loške filozofije. za sve dosta elementarne i dosta poznate pojave da je savr­ šena nepromjenjljivost njihovih stvarnih odnosa morala uvijek da spontano pogađa najmanje pripremljenog posimaitrača. Jedan takav pojam vrijedi neobično za savršenu racionalnost naše sociološke teorije pošto ljudski život. bolje pri­ lagođeno njegovom stvarnom dometu i njegovim pravim potreba­ ma mada je neodoljiva sila prethodnih navika koje nijedno racio­ nalno vaspitanje nije do sada dovoljno bilo.ljudski duh ka pozitivnoj filozofiji. Od ove prvobitne situacije. od nedavne gdje su prirodni zakoni mogli da budu najzad otkriveni u vrlo broj­ nim i vrlo različitim pojavama da bi ljudski duh mogao. vrlo erećno primijetio u svojim filozofskim esejima da se nije našao ni u bilo ikoje vrijeme i ni u jednoj zemlji. čovjek nije nikada oklijevao da zamije­ ni sve više i više. isto čak i u pogledu najkomplikovanijih tema. u svakom vremenu. da ga često natjera da ponovo padne u prolazno obnavljanje njego­ vih prvih iluzija. nije nikada mogla da bu­ de strogo univerzalna. čak u našem prvom djetinjstvu. mišljenje ο prirodnim zakonima koji se odnose na jednostavne pojave iz svakodnevnog života. mada se mogla razvijati samo mnogo kasnije. npr. pre­ ma našim prethodnim objašnjenjima. nje se. istraživanje stvarnih zakona fenomena sa istraži­ vanjem njihovih bitnih uzroka koje je u isto vrijeme. dala. vrlo spori ali stalni napredak. Prema osnovnim zakonima ljudske prirode. društvenom organizmu zbog njegove više komplikacije i njegove karakteris­ tične trajnosti. dakle. glavnu bolest našeg vijeka. teološkoj filozofiji pravi os­ novni princip. teološke filozofije je ostajala uvijek bitno rezervisana prema sve manje i manje brojnim fenomenima čiji prirodnizakoni nijesu još mogli da budu nikako poznati. po svojoj prirodi. koje nikad ne bi moglo da sadrži nikakvo predviđanje da su sve ljudske pojave bile strogo pripisane nadprirodnim agensima. i u jednom i u drugom slučaju. ukoliko su se naša posmatranja spontano širila i uopštavala. ne mogu sigurno ostaviti. kraj­ nji uspon pozitivnog duha bi postao naučno nerazumljiv da još od početka nijesu shvatani u svakom pogledu njegovi pravi neophod­ ni začeci. na jednu strogu finalnu univerzalnost. kada je nakon odgovarajuće pripreme. Istinu gvoreći. može se sada potvrditi da taj način filo­ zofiranja nije nikada bio za našu inteligenciju osim jedna vrsta naj­ goreg slučaja ka kojem nas je. ma koliko da je bilo daleko njihovo stvar­ no otkriće. Tako je osnovna klica pozitivne filozofije. Mada intelektualna fluktuacija čini. je stalno pratio. bilo zbog metode ili zbog doktrine. sem da ta­ mo privremeno podrži našu mentalnu aktivnost samom osnov­ nom vježbom koju je onda mogla da dopusti dok nije pristup tu bio postao postepeno pristupačan pozitivnom duhu koji je jedini pozvan. To je. konkurencija meto­ da postala zaista moguća. tim povodom. ubuduće. ličnom ili socijalnom. zbog pogrešne ocjene njihovog osnovnog antago­ nizma. kao što sam to objasnio. mora završiti spontanim pripisivanjem razumu jedne eve karakterističnije nadmoćnosti nad imaginacijom mada je uspon ove morao prvo neophodno da bude dugo nadmoćniji. međutim. istovremeno logičku i političku. sigurno is­ to tako primitivna u osnovi kao i klica same teološke filozofije. U bilo kojoj temi. tj. Mora se čak primijetiti. da su. fenomenima. nakon dovoljne prethodne aktivnosti svdh naših sposobnosti. sve više i više isključivoj u svim djelovima intelektualnog sistema. najvažniji atributi čovječanstva teže postepeno ka opštem usponu kojem su hrli namijenjeni još od po­ četka. razvoj vrste kao i razvoj jedinke. u tri pret­ hodne knjige. ne prestajući dugo da bude niži. šireći se na sve ideje kao i na po­ jedince. za sve bilo koje redove fenome­ na. kako to stvarno zahti­ jeva opšte ponašanje naše stvarne egzistencije. shvatiti obavezno postojanje analognih zakona prema svim. teološka filozofija. Ali različita objašnjenja sadržana. postojalo je obavezno. Tako. u početku. sa neodoljivdjom moći. s tim u vezi. pošto bi molitva od tada činila jedino zamislivo sredstvo koje bi uticalo na uobičajeni tok ljudskih radnji. najjednostavnije i najobičnije činjenice uvijek bile posmatrane kao bitno potčinjene prirodnim zakonima umjesto da budu pripi­ sane neograničenoj volji nadprirodnih faktora. kada je jednom njihov dotični karaketr dovoljno razvi- 282 283 . smatrati sa tačnošću da ova filozofija nije bila nikada intelektual­ no namijenjena za velike stalne teme naših spekulacija. Može se. nasuprot. Slavni Adam Smit je. Isti osnovni motivi koji nameću jedan takav razvoj individualnom organizmu ga takođe određuju. uprkos njihovoj najmanjoj organskoj energiji i koji jedino može sam do podvrgne cerebralnu ekonomiju trajnoj harmoniji.

postepeno težila ka važnim odnosima. a da je nijesu ipak koristili realnije u svakodnevnom životu. gubeći malo po malo njihovu prvobitnu ne­ povezanost. Istina je da se u samom početku ne primjećuje neizbježna an­ tipatija između istraživanja stvarnih zakona fenomena i istraživa­ nja njihovih bitnih uzroka tako da fizičko izučavanje ostaje uvijek podređeno. nužna evolucija našeg uma kako će to istorijska analiza uskoro direktno objasniti. sa ove krajnje tačke gledišta.Jen. je mo­ rala obavezno da postane sve više i više neodbaciva. ra­ dikalne razlike bilo kojih filozofija. teološkoj dogmi. Ali. bilo neodoljivim prezrenjem koje je ova ulivala za obazrivi razvoj i skromna ispitivanja nove škole: ipak je izučavanje realnih zakona izgledala da još može da se pomiri izučavanjem bit­ nih uzroka. čiju cjelinu treba da ocijeni druga filozofija. Dok je osnovna kolizija mogla da se očekuje u svim djelovima intelektualnog sis­ tema. ulavnom. ova filozofija. u svakom pogledu. sa najviše jas­ noće. baš prema ovom dvostrukom atributu je ova filozofija morala naročito da spontano dobije. Istovremeno i opštiji. njoj još posvetili. njegov vlastiti razvoj mo­ že. bilo da predvidi prirodne događaje. takvi pojmovi treba da budu. konačno nepomir­ ljivoj sa stvarnom nadmoćnošću teološke filozofije. da se prvo vrši a da ne vodi nikakvom direktnom su­ daru jedne od dviju filozofija samo onda kada izgleda određeno da samo istražuje detalje. čini sigurno samo nevoljnu konce­ siju teološkog duha pozitivnom duhu. njegovu srećnu i plodnu sposob­ nost da sve bolje i bolje zadovolji najhitnije intelektualne potre­ be čovječanstva sa eventualnom radikalnom jalovošću praznih kon­ cepcija teologije. javni razum. radikalna nemogućnost da se pomire pod­ ređenost fenomena nepromijenjenim prirodnim zakonima sa njiho­ vim apsolutnim podvrgavanjem izuzetno pokretnim voljama. odlučuju- ći kontrast između skrupulozne racionalnosti primijenjenih postupa­ ka za najdivniji cilj i najfrivolnije smjelosti tendencija koje su na­ mijenjene da otkriju naj nedokučivije misterije. neodoljivu ljubav. Zaista. koje tako malo duhova mogu posebno ocijeniti. u pogle­ du svih. karakterističnu nespojivost između nadmoćnosti imaginacije i nadmoćnosti razuma između apsolutnog i relativnog duha. da dovoljno pomiri ijed­ nu teološku filozofiju sa ovom osnovnom težnjom da razvije naša racionalna sredstva. Takav je glavni aspekt prema kojem je morala da se progresivno pokaže. Stvarni uspon po­ zitivne filozofije je ipak morao prvobitno zavisiti od ove spontane potčinjenasti. njen prvi elan bi bio obavezno ugušen zauvijek. između stare hipoteze suverenog up­ ravljanja neograničenim voljama bilo kojim događajima i sve neodoljivijom mogućnošću da ih predvidi ili da ih izmijeni prema jedinim racionalnim putevima ljudske mudrosti. visoku neophodnu ne­ mogućnost za sve ocjenjivim fenomenima. Prije nego što je neki direktni antagonizam postao otvoreno naglašen. Uvodeći sponta­ no u naša istraživanja sasvim novi tok. bilo kojih. u principu. mi izgleda da karakteriše u religioznom poretku. jednim i drugim povodom. ova stalna unutrašnja opozicija nije oklijevala da pokaže. osnovno sup­ rotstavljanje metoda je. u osnovi. poš­ to je mnogo. u čisto logičkom smislu. zaista. da bi uspješno odoljela tre­ nutnoj koliziji. po svojoj prirodi ne­ pobitni simptomi postepenog pada. Socijalni du­ hovi su onda mogli da vjeruju dobronamjerno da. prepoznali smo već postepeno. Ovaj generalni sporazum koji je katolicizam morao sigur­ no da organizuje zabranjujući uobičajeno korišćenje čuda i proro­ čanstava. redova fenomena. Što se tiče dok­ trine u užem smislu. prelaznu situaciju koja je bitno analogna onoj koju označava u monarhističkom poretku uspostav­ ljanje onoga što se zove ustavno kraljevstvo: u jednom i u dru­ gom povodu. Kada su prirodni zakoni izvjesnog dometa mogli da budu otkriveni. Ma šta bilo. jer morao da nevoljno diskredituje ove teološke koncepcije samo zbog toga što ih je proglasio nepristupačnim ljudskom razumu. na najodlučniji način. bila nikako protivna ispitivanjima teologije. sve više i više. istraživanja fizike nijesu. jedan od najisključivijih uticaja. radikalno us­ kraćujući sebi svaiko ispitivanje ο unutrašnjoj prirodi bića i bitnom načinu nastajanja fenomena. manje više sporedne jednog osnovnog re­ da. i previše slaba u početku. razvilo među doktrinama neizbježno neprijateljstvo u pogledu bilo koje teme. tako moćno u cijelom staram vijeku. neizbježnu težnju nji­ hove neprimijećene cjeline ka novoj filozofiji. jedino ubuduće zasnova285 284 . Dakle. čak i od onih koji su ih pratili sa najodlučnijom efikasnošću. ova osnov­ na antipatija se svuda otkrila. nezavisno od svake direktne bor­ be nije mogao da se izdrži da nehotično osudi ova varljiva objaš­ njenja za sve kompletniju zastarjelost koja je morala da postepeno odredi njihov neopozivi pad. ukoliko jedna iracionalna rasprava di­ rektno ističe njihovu neophodnu prazninu. kod svih ljudi. a naročito. za prost narod. Privremena koncepcija uni­ verzalnog proizvođenja kombiinovanog sa specijalnim zakonima ko­ je bi ona sama sebi nametnula. napredak takvog duha nije mogao izbjeći da visoko istakne. neophodna specijalnost raznih naučnih istraživanja je morala da krije. jednom vrstom spontanog kompromisa kojeg je morala inspirisati. kako sam to toliko puta objasnio u raznim djelovima ove Rasprave. baš u opštoj pri­ mjeni moraju da spontano postanu neosporne. bilo da ih izmijeni našom intervencijom koja čini najkarakterističnije opre­ djeljenje pozitivne filozofije. što se desilo samo u naše vrijeme. Upoređujući svakog dana. odkad su posmatranja. jer da je to moglo biti drugačije. bilo instinktivnom odvratnošću po­ zitivnog duha radi varljivih apsolutnih objašnjenja teološke filozo­ fije. u pogodno vrijeme. čak: kod onih koji su ostali najvjerniji teološkoj filozofiji i koji su. Ali je ova provizorna iluzija morala postepeno da razbije bez povratka dok naučni duh koji je postao manje bojažljiv. krajnja čovjekova težnja ka potpuno pozitivnoj filozofiji.

noj na karakterističnoj opštosti sve dok je neodoljivom ukupnom sistematizacijom pozitivnog duha ona izgubila zadnji atribut, je­ dinu legitimnu odredbu koja joj sada ostaje u društvenoj supre­ maciji. Pošto sam tako dovoljno okarakterisao prvu neophodnu po­ laznu tačku, a zatim, neizbježni kraj intelektualne evolucije čo­ vječanstva, naše veliko sociološko prikazivanje zahtijeva samo ge­ neralnu ocjenu, prema tome, skoro spontanu ο prelaznom stanju, Već sam pokazao u mnogo interesantnih prilika, koliko je, u prin­ cipu važno da se ispitaju u bilo kojem predmetu, bitni prelazni slu­ čajevi samo pod neophodnim uticajem tačne predhodne analize dva krajnja slučaja između kojih su naročito određeni da vrše postepe­ ni prelaz. Sadašnje pitanje nam pruža, po svojoj prirodi, najvažni­ ju ocjenu taikvog jednog logičnog pravila, jer, kad je jednom pri­ znato da ljudski duh mora uvijek poći od teološkog stanja i stići stalno do pozitivnog stanja, može se lako razumjeti potreba, is­ tovremeno neizbježna i neophodna, koja ga neprestano tjera da pređe iz jednog u drugo, pomoću metafizičkog stanja koje ne bi moglo imati drugo osnovno opredjeljenje. To direktno proizilazi, kako sam to već naveo u raznim djelovima ove Rasprave, iz su­ više radikalne opozicije koja prirodno postoji između teološkog i pozitivnog duha i lažnog i nestalnog karaktera metafizičkih kon­ cepcija podobnih da se podjednako adaptiraju na postepeni pad jed­ nog i prethodni uspon drugog, tako da obezbijedi, koliko je to mo­ guće, našem umu kome je tako antipatična svaka riagla promjena, skoro neosjetan prelaz. Dok se teologija povlači iz spekulativnog domena i prije nego što fizika može da se tu definitivno uspostasvakom slučaju, svako osporavanje prevlasti između ove tri filozo­ fije može u osnovi da se svede na jednostavno pitanje oportunosti vi, spontani rad metafizike ga privremeno priprema, tako da, u ocijenjene prema racionalnom ispitivanju osnovnog razvoja ljud­ skog duha. Ova metafizička promjena teološke filozofije se pri­ rodno vrši, u bilo kojem predmetu, postepenom zamjenom božan­ stva sa entitetom kada se religiozne koncepcije uopštavaju sma­ njujući neprestano broj nadprirodnih agenasa kao i njihove aktiv­ ne intervencije, a naročito kada one dospiju, ako ne u realnosti, bar u principu, do jednog strogo uzvišenog jedinstva. Kod ovog zadnjeg opšteg stanja teološke filozofije, nadprirodna aktivnost, gubeći svo­ ju prvobitnu specijalnost, nije obično mogla da napusti neposred­ no upravljanje pojavama a da tu mije ostavila, na svom mjestu, misteriozni entitet, u početku obavezno proizišao iz nje ali kojem je svakodnevnom upotrebom, ljudski duh morao pripisati, sve isključivije, posebno nastajanje svakog dogođaja. Dakle, ovaj čudni način filozofiranja je morao dugo da bude potreban, bilo radi olak­ šanja postepenog pada teologije, eliminišući malo pomalo specijal­ nu intervenciju nadprirodnih uzroka, bilo radi olakšanja postepe-

nog pada teologije, eliminišući malo pomalo specijalnu intervenciju nadprirodnih uzroka, bilo radi pripremanja progresivnog uspona fizike, navikavajući se uvijek više na isključivu koncepciju feno­ mena, i zbog jednog i zbog drugog ova prelazna situacija čini isto­ vremeno i neizbježan simptom i neophodnu pomoć. Uostalom, opšti duh jedne takve filozofije mora biti suštinski sličan što se me­ tode i doktrine tiče, onom iz teološke filozofije čija bi ona mogla postati samo čista glavna modifikacija. Ona ima samo, po svojoj prirodi, najmanju intelektualnu konzistentnost i prema tome soci­ jalnu moć mnogo manje jedine tako da odgovara mnogo više jed­ nom jednostavnom kritičkom opredjeljenju nego ikakvoj pravoj or­ ganizaciji. Ali, ove osobine, potpuno prilagođene njenoj prolaznoj funkciji, u cjelini ljudske evolucije, bilo individualne bilo socijal­ ne, čine je samo utoliko manie pogodnom da se duboko odupre posnjihove karakteristične entitete da mogu da se zasnivaju samo na tepenom usponu pozitivnog duha. S jedne strane, povećana sup­ tilnost metafizičkih koncepcija traži tako da smanji sve više i više jednostavnim apstraktnim nazivima odgovarajućih fenomena tako da polako guraju najodlučnije do smiješnog spontanu manifesta­ ciju od radikalne praznine svojstvene takvim objašnjenjima, što nije bilo, bez sumnje, tako moguće prema čisto teološkim for­ mama. Na drugom mjestu, organska nemoć slične filozofije, na os­ novu njene osnovne nedosljednosti, mora spriječiti, sa političkog aspekta, postepene izmjene koje obavezno donosi u teološkom re­ žimu da može da se bori sa istom efikasnošću kao u početku, pro­ tiv socijalnog uspona pozitivnog duha. Ipak, i jednim i drugim po­ vodom, bitno dvosmislena i nestalna priroda metafizičke filozofije u užem smislu je čini pogodnom, zbog neizbježnih izmjena koje ona može ponuditi da bolje izbjegne od same teološke filozofije, jednoj racionalnoj raspravi, izgubljenoj pod nejasnim i neuhvatljivim ni­ jansama, dok pozitivni duh još nesavršeno uopšten, nije mogao da direktno napadne sami aktuelni princip njihovog zajedničkog au­ toriteta, prisvajajući najzad potpunu univerzalnost koja im je, isto tako, svojstvena. Ma šta bilo, ne bi moglo da se uopšte ne priz­ na intelektualna sklonost metafizike da privremeno podrži, u pog­ ledu bilo kojeg predmeta, našu spekulativnu aktivnost sve dok ona može dopustiti bitnije napajanje, udaljavajući nas, već od čis­ to teološkog režima i pripremajući nas uvijek više za zaista pozi­ tivni režim: ova filozofija ima, uostalom, obavezno, isto bitno svoj­ stvo da bi upravljala političkim prelazom koji prati ovaj veliki logični prelaz. Ne zaboravljajući velike intelektualne i socijalne opasnosti koje, na nesreću, karakterišu i metafizičku filozofiju, jed­ na takva ocjena objašnjava pravi opšti princip univerzalnog us­ pona koji je ona završila privremeniim dobijanjem kod najnapred­ nijih populacija gdje on pretpostavlja, obavezno, instinktivno os­ jećanje koje ne bi moglo biti potpuno pogrešno, izvjesnu neophod-

286

287

nu funkciju koju virai jedna takva filozofija u osnovnoj evoluciji čovječanstva. Neodoljiva potreba ove prelazne faze je, dakle, sada tako nepobitna da to može biti prije nego što direktna analiza, bi­ lo posebna, bilo opšta, spontano izvrši u cjelini naše istorijske ope­ racije. Mada se naše veliko sociološko dokazivanje nalazi tako bitno završeno za ubuduće, vjerujem, međutim, da ne bi propustili, ko­ liko je to moguće, nikakvu bitnu oznaku ο ovoj taiko važnoj i ta­ ko teškoj temi, da moramo ovdje direktno preporučiti čitaocu po­ trebu da stalno uzme u obzir moju prethodnu teoriju ο pravoj na­ učnoj hijerarhiji, u bilo kojem razmatranju ovog velikog zakona trostruke intelektualne evolucije, bilo da je primijeni, bilo čak da je ocijeni. Još od početka ove Rasprave (vidite 2. lekciju) ja sam prikazao ovu osnovnu hijerarhiju kao prirodni nastavak i neop­ hodni dodatak mome zakonu ο tri stanja: spontana upotreba koju sam vršio već postepeno, na sve vrste fenomena morala je dovolj­ no istaći ovu unutrašnju filozofsku povezanost. Ipak, nije nekorisno da se ovdje formalno nje prisjetimo, bilo radi srpečavanja samih tobožnjih primjedbi koje bi jedna iracionalna naučna erudicija mogla pobuditi protiv zakona evolucije koji sam direktno utvrdio, bilo da bi dobili kod raznih specijalnih provjera sav njihov logički domet, raspoređujući ih tako da se bolje razjasne i da se uzajamno učvrste. Prema prvom aspektu, mogu potvrditi da nikada nijesam našao ozbiljnu argumenticiju kao protivljenje ovom zakonu, već nije ono koje se zasniva na razmatranju simultanosti, da sada ov­ dje nužno vrlo zajedničkoj za tri filozofije kod istih umova. Dakle, jedan takav niz prigovora može biti riješen samo racionalnim korišćenjem naše naučne hijerarhije koja, raspoređujući razne bitne djelove prirodne filozofije prema njihovoj komplikovanosti i ras­ tućoj posebnosti saglasno skupu njihovih pravih afiniteta objašnja­ va da je njihov postepeni uspon morao neophodno da prati isti redoslijed, tako da je jedna faza cijele evolucije mogla privreme­ no da učini koincidira sa teološko stanje jedne od njih sa metafizič­ kim i čak pozitivnim stanjem jednog prethodnog dijela, u isto vri­ jeme jednostavnijeg i opštijeg uprkos stalnoj težnji ljudskog duha za jedinstvom metoda. Budući da su ove vidljive anomalije tako potpuno regulisane, teškoća bi, zaista, bila nerješiva samo da je simultanost mogla pretstavljati obrnuti karakter, ο jo ono čega se ja bojim da može da se naznači kao jedan jedini svarni primjer ko­ ji, bi uostalom, mogao dokazati samo potrebu za usavršavanjem ili najviše ispravljanjem naše hijerarhijske teorije, a da u tome nije morala da se odrazi nikakva legitimna nesigurnost samog za­ kona evolucije. Na drugom mjestu, recipročne pomoći koje mogu da se tako spontano uspostave između posebnih proučavanja raz­ nih spektulativnih razvoja nemaju ni najmanju sociološku važ­ nost. Jer, iz toga proizilazi osnovna sposobnost da se srećno doda,

u mnogo slučajeva, nedovoljnost direktnog istraživanja. Kada je jedna takva hijerarhija bila prvo dobro shvaćena i potpuno prizna­ ta, ona mora, zaista, često omogućiti da se unaprijed odredi, u bi­ lo kojoj epohi, sa punom racionalnošću, opšti karakter .izvjesnog niza ljudskih spekulacija prema dovoljnom prethodnom poznava­ nju stvarnog stanja prethodne kategorije ili, čak, u obrnutom smis­ lu, mada sa manje preciznosti stvarnog stanja kasnije kategorije. Slična spontana pomoć se veže direktno za logički princip koji je utvrđen u četrdeset osmoj lekciji, ο neophodnim rasvjetljavanji­ ma koje proučavanje harmonija može da pruži proučavanju sukce­ sija, prema prirodi socioloških istraživanja. Cijeli nastavak ove knji­ ge će prirodno pokazati, zaista, mada na implicitan i indirektan na­ čin ali sa stalno rastućom očiglednošću, da ova teorija naučne hi­ jerarhije, prema stepenu opštosti raznih fenomena, čini glavnu os­ novu cijele socijalne statike, bar u onome što se tiče intelektual­ nog reda i čak, kao posljedicu na materijalni red, da konačno obuh­ vati cjelinu političkog reda. Nemam potrebu da sad insistiram više na sociološkoj nužnosti jedne tako neophodne teorije bez koje bi istorija ljudskog duha trebalo da ostane, usuđujem se da to tvr­ dim, bitno nerazumljiva i ο kojoj je čitalac već postepeno stekao, u uzastopnom toku tri prethodna poglavlja, tačan i uobičajeni po­ jam; morao sam da ovdje samo posebno opišem neophodnu oba­ vezu, da je nikada ne propustim, bilo utvrđujući bilo razvijajući zdravu istorijsku filozofiju čiju smo upravo na kraju, postavili, -ne­ ophodnu osnovu, ovim velikim zakonom koji se odnosi na trostru­ ku intelektualnu evoluciju čovječanstva. Da bi ovaj zakon mogao da ispuni jedno takvu naučno opre­ djeljenje, ne ostaje mi sada ništa više, da bi kompletirao i potvr­ dio ovo dugačko i teško predavanje, nego da ukratko utvrdim da, u prinaipu, cjelina materijalnog razvoja mora da neizbježno prati razvoj, ne samo analogni, nego čak onaj koji savršeno odgovara ovome kojd smo upravo dokazali, sam intelektualni razvoj kojem je cio sistem socijalne progresije morao biti, po svojoj prirodi, dubo­ ko podređen, kako sam to objasnio u prvom dijelu ovog poglavlja. Pošto je ova dodatna studija danas mnogo bolje shvaćena od glav­ ne teorije, biće mi potrebno nakon brze ukupne ocjene materijal­ ne evolucije, da samo ovdje insistiram, kako treba, na njenoj ko­ relaciji koja je vrlo loše shvatana do sada, sa intelektualnom evoluci­ jom koja će biti od sada potpuno opisana u aktivnom redu kao što je to već u spekulativnom redu, mada mnogo veća jednostavnost ove po­ moćne operacije nam, na sreću, pomaže da je mnogo skratimo a da ne naškodimo nimalo njenoj naučnoj namjeni. Radiée se naročite ο tome da se objasni unutrašnja povezanost koja obavezno veže krajnje granice i prelaznu granicu vremenskog razvoja ljudskih

288

289

društava za odgovarajuće faze čiju smo osnovnu sukcesivnost za duhovni razvoj već -prikazali1. Sva razna opšta sredstva racionalnog istraživanja koja mogu da se primijene na politička istraživanja su već spontano pomogla da se konstatuje isto tako odlučno, neizbježna prvobitna težnja čo­ vječanstva prvenstveno za vojnim životom i njegovo krajnje ne ma­ nje neodoljivo opredjeljenje za bitno industrijskom egzistencijom. Taiko nijedan malo napredniji um ne odbija, ubuduće, da prizna manje više eksplicitno, stalno smanjenje vojnog i postepeno po­ većanje industrijskog duha kao dvostruke neophodne 'posljedice na­ še progresivne evolucije koja je bila danas pametno ocijenjena u tom pogledu od većine onih koji se propisno bave političkom fi­ lozofijom. Uostalom, u jednom vremenu gdje se manifestvuje, pod sve više i više različitim oblicima i sa stalno rastućom energijom, čak i usred armija, karakteristična odvratnost modernih društava · prema ratničkom životu; kada je. npr. ukupna nedovoljnost voj­ ničkih poziva postala svuda nepobitna prema sve neophodni]oj obavezi ptrlisilnog regrutovanja koja je rijetko praćena vojnom upornošću; svakidašnje iskustvo bi oslobodilo, bez sumnje, od svakog direktnog dokazivanja jednog pojma koji je tako postepeno pao u javni dornen. Uprkos ogromnog izuzetnog razvoja vojne aktivnosti koji je trenutno završen u početku ovog vijeka, neizbježnim pokretanjem koje je moralo zamijeniti neodoljive nenormalne okolnosti. naš industrijski i pacifistički instinkt je uskoro brže povratio redovan tok svog jačeg razvoja, tako da stvarno obezbijedi, u ovom odnosu, osnovni odmor civiMzovanog svijeta mada evropska h a r - . manija mora često izgledati izložena neprilici, usled privremene greške svake sistematske organizacije međunarodnih odnosa; što ï je, zaista, bez mogućnosti da proizvede rat, ipak, često dovoljno da inspiriše opasne nemire. Ne bi moglo, dakle, ovdje biti nikakvog pi­ tanja da konstatujemo jednom raspravom, na sreću suvišnom, ni prvi termin niti posebno zadnji, socijalnog napretka u vezi sa opštim 'karakterom vremenske egzistencije čija će direktna ocjena, uostalom, proizići u šest slijedećih poglavlja čitave naše istorijske Budući da, političke kvalifikacije v r e m e n s k o g i d u h o v n o g moraju biti naravno često u upotrebi u šest slijedećih poglavlja radi skupa naše i s t o r i j e analize, ja moram ovdje da direktno upozorim, uglavnom, da ću im sačuvati uvijek tačno ispravnu namjenu kojoj ih je katolička filozofija posvetila već vjekovima. Osim neophodne potrebe, u političkoj filozofiji, za ova dva važna termina koji ne mo:gu još bi­ ti stalno zamijenjeni racionalnijim izrazima, nije bez koristi, uostalom, da povežeimo, koliko je to moguće, bez ikakvog uzaludnog prenemaga­ nja, sadašnje formule za stare navike da bi bolje prizvali osnovno osje­ ćanje socijalnog kontinuiteta, koje smo danas tako pogrešno skloni da preziremo.
290
1

analize. Samo, pošto jedan takav razvoj inije nikada bio dovoljno vezan za bitne zakone ljudske prirode i za neophodne uslove so­ cijalnog razvoja, ostaje nam da dokažemo, u principu, njegovo oba­ vezno učešće u osnovnoj evoluciji čovječanstva. Neodoljiva antipatija primitivnog čovjeka za svaki redovni po­ sao ne daje mu, zaista, da obavlja drugu spontanu aktivnost sem aktivnosti iz ratničkog života, jedina u koju on može da bude bit­ no sposoban i koja, uostalom, čini u početku najjednostavnije sred­ stvo da se snabdije svojom prehranom, čak nezavisno od suviše čestog ljudožderstva: opšti razvoj jedinke je, u tom pogledu, pot­ puno saglasan sa razvojem vrste. Ma kako da mora da prvobitno izgleda žalosna jedna takva potreba, njena karakteristična univer­ zalnost i njen stalni razvoj, čak i u vremenima dosta naprednim, da bi materijalna egzistencija mogla da počiva na drugim osnovama, moraju pokazati svim pravim filozofima da ovaj vojni režim koje je društvo bilo tako dugo i tako potpuno potčinjeno, treba da je ispu­ nio važnu i neophodnu funkciju, bar privremenu, u opštem prog­ resu čovječanstva, Lako je shvatiti, zaista, ma kakva bila sada socijalna nadmoć industrijskog duha, da je materijalna evolucija ljudskih društava morala, u 'protivnom, da dugo zahtijeva isklju­ čivo povećanje vojnog duha pod jedinom vladavinom od koje se ljudska industrija mogla razviti kako treba. Opšti motivi ove neop­ hodne zaštite su, uglavnom, analogni onima iz slične privremene funkcije koju je obavio religiozna duh da bi pripremio kasnije us­ pon naučnog duha, prema prethodnim objašnjenjima. Jer, ona na­ ročito smatra da industrijski duh, daleko od toga da može da prvo upravlja privremenim društvom, tu nasuprot pretpostavlja, po svo­ joj prirodi, prethodno postojanje jednog već znatnog razvoja koji je mogao, dakle, da bude izvršen samo pod neophodnim uticajem vojnog duha bez srećne spontanosti od koje bi razne porodice osta­ le vrlo izolovane, tako da bi spriječile svaku važnu podjelu ljud­ skog rada a zatim svaki redovni i stalni napredak naše industrije. Društvene, a naročito političke osobine vojne aktivnosti, mada su morale vršiti samo privremenu nadmoćnost u osnovnoj evoluciji čovječanstva su, u početku, savršeno jasne i odlučne, jednom rije­ čju, potpuno saglasne sa visokom civilizatorskom funkcijom koju moraju da onda vrše. Mnogi filozofi su već dovoljno priznali, tim povodom, spontanu sklonost jednog takvog načina egzistencije da razvija običaje regularnosti i discipline koji ne bi mogli prvo da bu­ du drugačije proizvedeni i bez kojih se nijedan .pravi politički re­ žim ne bi mogao očigledno organizovati. Nikakav drugi cilj, do­ voljno jak ne bi mogao, zaista, da uspostavi trajno udruživanje i malo rašireno među ljudskim porodicama kao neodoljiva potreba da se ujedine, prema neizbježnoj, bilo kojoj podređenosti zbog rat­ ne ekspedicije ili čak radi jednostavne zajedničke odbrane. Ni­ kada predmet udruživanja ne može biti više osjetljiviji niti hitniji,
291

staru ljud­ sku vrstu. Ovaj glavni cilj je bio postignut kada se veliki dio civilizovanog svijeta našao najzad ujedinjen pod istom vladavinom. neizbježni pritisak ko­ ji čini čak glavnu socijalnu dužnosti jednog takvog režima raz­ matrajući sav civilizovani svijet. s jedne strane. uskoro. me­ đutim. pravu političku grozotu. industrijsko stanje se toliko radikalno razlikuje od vojnog stanja. bitnu privremenu prirodu jednog tak­ vog socijalnog opredjeljenja čija je važnost morala da stalno opa­ da. da opšti prelaz iz jednog u drugi socijalni režim nije sadržavao sigurno više neposredno ispunjenje sem odgovaraju­ ću sukoesivnost u duhovnom redu. ovu osnovnu instituci­ ju starog ropstva. ovaj voj­ ni režim je morao da svuda ima za neophodnu političku osnovu. tako da ne krije postepe­ ni uspon industrijskog duha čiji je progresivni dolazak bio tako ubuduće pripremljen kako treba. Tako. na izvjesnom stepenu.nikada osnovni uslovi pomoći ne bi mogli postati neodoljiviji. kako ću to objasniti ν pedeset petom poglavliu. pored uzaludnih poetskih snova ο prvobitnom os­ nivanju političkih moći ne bi se moglo sumnjati da prve vladavi­ ne nijesu morale biti. čak u nehotič- 293 . po svojoj prirodi. odnosi se naročito na to da moramo biti spontano ras­ položeni da je ocijenimo prema modernom ropstvu. u ovom prvom periodu. individualno ropstvo proizvođača da bi omogućili ratnicima slo­ bodan i puni razvoj njihove karakteristične aktivnosti. velika socijalna operacija koja je morala da se izvrši u odgovarajućem vremenu stalnom progresijom vojnog sistema koji je dobro zamišljen i mudro praćen. politič­ ku scennu. jednog dugog jačeg bav­ ljenja vojnom aktivnošću tako neophodnom kao i neizbježnom. vojna aktivnost je morala evidentno da ostane bez predmeta i hrane. Pravi užas ikoji nam uliva danas ova tako dugo univerzalna institucija. Tako. koliko to naša misao može da učini. da ispunjenost vojničkog života u znatnom dijelu čovječanstva pretpostavlja i ko­ načno određuje. tu. jasno je.ine defanzivne organizacije u prvu ofanzivnu organizaciju. razvo­ ju i čiji jedini mogući izlaz proizilazi. sasvim promašena. obavezno vojne kada se ograni­ čimo da tu posmatramo samo jednostavna privremena razmatranja. dak­ le. uglavnom. tako da je duhovna vlast tamo mogla prvo samo da bude čisto teo­ loška. radnika od kapitaliste. objasniti na direktan način u istorijskom dijelu ove knjige. Otuda proizilazi. Sav se ovaj skup atributa divno prilagođen prirodi i potrebama primi­ tivnih društava koja nijesu. bitno ograničena na vremena nedovoljnog postepenog izvršavanja prethodnih uslova za koje je bila određena da ostvari. ukoliko je industrijski život mogao da nastavi svoj postepeni razvoj. Obavezno dvos­ mislen i nesiguran karakter jedne takve socijalne faze. sa ne manje očiglednosti. će nam objasniti kasnije. Prenoseći se. po svojoj prirodi. no. čak i danas ο tome formirati slaba predstava u pogledu izuzetnih poje­ dinaca koje industrijska disciplina ne može dovoljno da savije i ko­ je nam. Ma kako nepobitna morala tako da postane politička potreba za prvobitnom evolucijom čovječansva. onom u našim kolonijama koje čini. sa potpunom evidentnošću. začarani krug koji je savršeno analogan onome koji smo prepoznali u duhovnom. pod­ jednako degradirajući način za obojicu: dok je staro ropstvo. u jednom i drugom slučaju. kako će nam to jasno po­ kazati sva istorijska analiza. Mada je svaka diskusija na tu temu ovdje preuranjena. je bila u starim vremenima. sami principi koje sam upravo naznačio. u uobičajenoj zamjeni vo. neop­ hodna opšta intervencija prelazne situacije koja savršeno liči na me­ tafizičko stanje intelektualne evolucije gdje je čovječanstvo moglo da se oslobodi. pot292 činjavajući proizvođača vojniku težilo da paralelno razvije njihove suprotne aktivnosti. Dok industrijska aktivnost predstavlja spontano ovo divno svojstvo da može da bude istovremeno stimulasana kod svih je­ dinki i kod svih naroda a da uspon jednih ne mora da bude nes­ pojiv sa usponom drugih. kao namijenjenu da organizuje neophodnu pos­ tepenu pripremu <za kasnije ispunjenje industrijskog života koja je tako neopozivo i izričito nametnuta uprkos našoj urođenoj averziji za rad u najvećem dijelu čovječanstva u kojem je radni kontinui­ tet postao odmah prvi krajnji uslov. ne bi mogli da ne priznamo odgovarajuću potrebu ove snažne stimulaci­ je imajući dovoljno u vidu cjelinu stvarnih uslova ljudskog raz­ voja. kako ću to. u tom smislu pretstavljaju. vojničkog života i da uvijek više pripremi krajnju nadmoćnost industrijskog života. moram da naznačim. na kraju. tako da konačno odredi njihovo spontano učešće u istom socijalnom progresu. koliko j to moguće. pored ove ne­ ophodne zavisnosti. kao što se može. mogla da stvarno nauče red ni u jednoj drugoj školi osim u ratnoj. Vremenski razvoj čovječanstva predstavlja. Ovo prirodni uspon ratničkog duha nije bio samo neophodan za prvobitnu konsolidaciju političkih društava. u cijelom preostalom dijelu. gdie su raz­ ne vrste pravnika morale naročito da zauzmu. za konačni razvoj ljudske industrije. organizovano ropstvo usred industrije. Od tada. obavezno. u jednu takvu primitivnu situaciju. iz srećnog spontanog uspona prethodne tendencije. a zatim. Doista. bez sumnje. Bez ovog neophodnog uslova. kako se to radilo u našom evropskom nizu progresivnih osvajanja Rima. tako je njena nadmoćnost od ovog neizbježnog toka počela da stalno opada. jedno takvo širenje je prethodno bilo neophodno. naznačenog u progresivnoj egzistenciji naše vrste sistemom prirodnih zakona. sve više i više. na izgled. kako ću to postepeno utvrditi u pedeset trećoj lekciji. još neodređenog. međutim. kao što ću to uskoro objasniti. Ali. on je naročito up­ ravljao njihovim stalnim povećanjem koje nije moglo da se vrši drugačije bez jedne pretjerane sporosti. dok industrijska epoha ne sadrži drugi opšti tok sem ovog. voj­ na epoha je morala biti. u protivnom. između teološkog i pozitivnog duha. morao je prvo da se bitno sastoji.

ništa ne sprečava više da prvo primjetimo direktno osnovnu vezu koja spon­ tano spaja. dosta visoko ο realnoj očevidnosti ovog značajnog slaganja. i. ne dozvoljava uopšte. očialedno je da vojni duh ne bi nikada moPîo iswuniti visoku socijal­ nu namjenu koja mu je bilo određena za cjelinu ljudske evoluci­ je. pre­ ma tome. da zabilježimo da bilo koja duhovna vlast ne bi mogla dovoljno od­ govarati osnivanju i konsolidaciji vojne uprave koja posebno zah­ tijeva. duboko rivalstvo izme­ đu spekulativne i aktivne moći koje. Ali. uopšte. dakle. stalna saradnia bi ostala nedovolj­ na i privremena kad ne bi bila potvrđena odgovara ju ćirn teološ­ kim uvjetan f m a završavajući spontano. ukratko izložimo neophodni princip. može danas da bude ocijenjena direktnom intuicijom. je nemoguće svakom filozofskom duhu da ne bude prvo. zatim između naučnog i industrijskog. prikrio u očima filozofa. istovremeno intelektualnom i mo­ ralnom koja uliva jednoj prirodnu potčinjenost radova druge. ma kakva mogla da budu njihova uobičajena osporavanja : stalna borba bi dokazala. HDeciialnim putevima. naučni duh. ratnoj vještini. da nijedan vojni režim ne bi mogao da se učvrsti a da. a ne nijedne druge. ovdje. bez sumnje. u protivnom. takođe između dvije prelazne funkcije metafizičara i prav­ nika. sami nepobitni socijalni afinitet između nauke i industrije. njihov osnovni afinitet. utoliko više širine i jačine ukoliko cilj postaje važniji i indirektniji i uko­ liko su zatim. u modernim vremenima. pravog rivalstva samo između različitih eleme­ nata istog političkog sistema. r'--'"•• smanjenje i blizina cilja ne propisuju. Bez ove unutrašnje korelacije sa teološkim duhom. u bilo kojoj epohi. uostalom. Takva je. treba. u čitavoj prošlosti. Ma kakve bile. sama po sebi. Kako uni­ verzalno iskustvo svjedoči. u principu. jako iznenađen bitnom analogijom koja spontano pretstavlja ovu nepobitnu progresiju sa našim prvobit­ nim zakonom ο obaveznoj sukcesiji tri glavna stanja ljudskog du­ ha. koja je. prvo između teo­ loškog i vojnog duha. uprkos. Svaka epoha nameće. stvarnu nes­ pojivost koja. Jedno takvo dodatno objašnjenje mora da sadrži naše doka­ zivanje u njegovom najvišem stepenu preciznosti i postojanosti. sa toliko energije. nikad ne sprečavaju neizbježno. uglavnom. uprkos neodoljive sile političkih rivalstava. po svojoj prirodi. u ovom pogle<-Ί. bez sumnje. zaista. njena vlastita priroda. Razumije se. nesporne i važne usluge ko­ je je. osim ove očigledne sličnosti. uprkos razlici nji­ hove prirode. bitno je dovoljno za naš cilj da mu.Ι. teološku i vojnu moć i koju su. bi moglo postojati. isto tako. prema najvećim ratnici­ ma. Važno je. tako apsolutnog po­ koravanja duha. cilj postaje tako širok a učešće tako indirektno da. zbog običaja stvarne rasprave koju obavez­ no teži da propagira. jako osjećali i dovoljno poštovali svi ljudi viso­ kog dometa koji su stvarno učestvovali u jednoj ili drugoj. da se obezbijedi stalna pomoć. međutim. međutim. naročito je evidentno da u bilo kojem poli­ tičkom sistemu mora da tu postoji stalno. među elementima modernog režima. traje počiva­ jući prethodno samo na dovoljnoj teološkoj potvrdi. Kada su ove neophodne zamjerke tako odstranjenje. isto tako njegov plavni cilj je mogao biti potpuno ostvaren sa­ mo u starim vremenima gdje su se dvije moći nalazile obavezno koncentri'sane. drugačije osim preko religiozne vlasti sa kojom su se ratni vođe onda prirodno postavile. neizbježne kasnije konflikte što će više njihov zajed­ nički politički uspon postati naglašeniji: oni su već jasno najavlje­ ni. sredstva različitja i nezavisnija a da. Ali. između dva elementa pozvana da vrše analogne funkcije i da je ona stalno dr­ žala u zavisnosti postepeno povećanje jedne od stalnog pada dru­ ge. slabošću naše prirode moraju biti tako često sklone da ne poznaju njihovu neophodnu koordina­ ciju i da preziru opšte granice njihovih uzajamnih prava. np. učestvovanje u zajedničkoj namjeni. odgovarajuće zahtjeve: u početku. zaista. učinila prirodna filozofija. Ma kakav 294 bio. voljno ili instinktivno. kombinovana sa neizbježnom superiornošću bogatstva. bilo takođe. u principu trostruka vremenska evolucija ko­ ja će morati da nam naizmjenično pokaže. naročito. Manje više naglašeni rivalitet koji je tako često poremetio opštu harmoniju između teološke i vojne moći. rađaju se. bez koje unut­ rašnja podređenost koju zahtijeva. običajima discip­ line koji su već duboko sažeti. kad bi se nasuprot desila. instinktivnom odvratnošća ove za karakterističnu ap­ strakciju istraživanja prve i radi pravog ponosa koji je animira. mada obavezno nejasna. Sto se tiče vlasti koje su uvijek podjednako snažne. Ova prelazna faza nije još potpuno iz­ vršena. U sadašnjem slučaju. nije manje prirodno inkapatibilan sa vojnim duhom: zna se. ne bi mogla biti niti dosta kom­ pletna niti dosta produžena. osnov­ ni razvoj čovječanstva. kod istih vođa. dosta da ovo postepeno potčinjavanje jed­ ne takve vještine propisima stvarne nauke je uvijek bilo gorko 295 . rastu i istovremeno opadaju. je ponekad. suviše često pomije­ šano sa gnusnom servilnošću koji nji« nikada moffla da bude sem izuzetna. tako da ga učini potpuno pogodnim da odmah posluži kao racio­ nalna osnova našoj kasnijoj čitavoj istorijskoj analizi. neophodno učešće teološke filozofije. slijeno i nehotično povjerenje.noj opštoj podređenosti koja je sve više i više naglašena. da di­ rektno prepoznamo osnovnu vezu dvije evolucije opisujući dovolj­ no prirodni afinitet koji je uvijek morao da vlada. naročito je važno za jako so­ ciološko dokazivanje čiji politički dodatak tako skiciramo. Ma kako morala ovdje biti kratka ova opšta indikacija. malo obične energije sooiialnih veza koie su ioš nesavršene. u naprednijim vremenima. uopšte. ratnog duha u instinkt proizvođača. uostalom. nakon ovog spontanog takmičenja ko­ je u svakom ljudskom učestvovanju mora obično dobiti. bilo unutrašnojm antipatijom. zaista. očekivati sa nji­ hove strane. može se biti sigurno da one pripadaju obavezno je­ dinstvenom režimu.

zatim. Bilo bi nekorisno da insistiramo. zaostalih naroda. nema sumnje. još nepobitniji od onoga koji je upravo opisan. kako se to može provjeriti u toliko raznih krajnjih prilika. mada su stara druš­ tva morala skoro uvijek da pokažu i jednu i drugu prirodu. i kada. u osnovi. Ako ovakva užasna posljedica nije bila češće i naročito potpunije ostvarivana. Pošto sam tako dovoljno opisao dvostruki politički afinitet za naš današnji predmet koji duboko ujedinjuje jedan za drugi dva glavna elementa svakog od dva krajnja stanja svojstvena osnovnoj evoluciji čovječanstva. da sada pokažemo važno neophodno učešće svake od ove dvije društvene moći u politički trijumf druge. pošto je bilo čisto teoloških društava. ovdje u principu dovoljno objašnjen. Ali. kao da sas­ tavni dio rastuće dekadencije pravog vojnog režima u postepenom početku svake glavne promjene. sličnost principa i interesa koji ne bi mogli biti ozbiljno ospo­ ravani. Prema logici. svaka aktivna intervencija čovjeka da poboljša. Da se ne bi zaus­ tavljali ovdje posebno. pomažući stvarno njene vlastite napore protiv njenog glavnog antagonizma. varvarskoj ali strogoj. dok zajednička borba protiv starog političkog sistema mora spontano sadržati neizbježna neslaganja. jer. da bi bolje pripremili našu istorijsku analizu. prema pravilima jed­ ne čisto ljudske mudrosti ne mora izgledati. njihovo ra­ dikalno rivalstvo bude jednako naglašeno. kasnije. Mi ćemo. kao što sam to objasnio u toliko važ­ nih pogleda. 296 Već sam označio. u njoj samoj. na osnovnom principu koji je već im­ plicitno utvrđen u čitavoj ovoj Raspravi i koji duboko pod­ ređuje jednu drugoj. Zaista. to je jedino zahvaljujući tehničkoj mudrosti koja je znala da ruku­ je. iz­ među dvije moći koje su svuda morale da učestvuju u skupu ljud­ ske evolucije. pogodnom sposobnošću. ovdje više na sociološkom principu ove obavezne solidarnosti dvije političke moći koje će nam istorijska analiza uskoro pretstaviti. tako da razvije svoj srećni civilizacijski uticaj neutrališući. po svojoj prirodi. Socijalni afinitet pri vremenskih vojnih moći za teološke duhovne moći je. obavezno sjedinjuju da bi stalno uspostavili neophodnu kombinaciju. filozofija će možda os­ jećati vše prepreka da im prizna sličnost porijekla i opredjeljenja. tajno neslaganje između naučnog i vojnog duha. u svoju korist. ova kritička pomoć može lako da pokaže kakvu snagu i kakvu efikasnost će spontano morati da dobiju ove opšte veze ka­ da taj veliki politički dualizam bude mogao da. Ne bi mogli. u istom osnovnom cilju. kako ću to objasniti posebno. najzad. visoki po­ litički uticaj kojim je postepeni uspon ljudske industrije morao na­ ravno pomoći progresivni uspon naučnog duha u neizbježnom an­ tagonizmu prema religioznom duhu ne računajući važnu svakodnev­ nu stimulaciju sa kojom se međusobno napajaju industrija i nau­ ka kada su jedna i druga pripremljene kako treba. neophodnim kontinuitetom mudrih napora. priznati da je religiozni duh na svoj način manje antipatičan od samog vojnog duha u vrijeme jačeg uspona industrijskog duha.oplakivano od strane najbolje okarakterisanih ratnika. neizbježnom mada . da je naša pažnja naročito privučena na neophodnu pomoć kojom su se uzajamno snabdjele za jednu takvu prethodnu opera­ ciju. treba. na direktan kao i na očigledan na­ čin. ne manje unutrašnju nego spontanu. u ma­ nje više naglašenim stepenima. danas. u raznim djelovima ove Rasprave. voljna izmjena fenomena. Može se prvo vjerovati da je jedna takva koordinacija. manje neophodna. koliko je to mo­ guće. da umrtvi industrijski uspon čovječanstva pretjeranim osjećanjem glupog optimizma. vrlo pogodno postavljeni da ga najbolje ocijenimo. bilo bi nekorisno da izričito izvršim istu fi- 297 . kao stalno povezane da se konsoliduju i da se uzajamno isprave. kao i slični opšti interesi. Ali. sav po­ litički uspon koji je za njih rezervisan. vidi se da se zajedničke odvratnosti i simpatije. da suviše apsolutna nadmoćnost re­ ligioznog duha teži obavezno. mada je već njihov socijalni razvoj dovoljno naglašen. krajnjom reorganizacijom modernih druš­ tava. u obrnutom smislu za po­ litički uspon teološkog duha. što proizilazi iz naše istorijske analize. svoju spontano nezdravu aktivnost. opštu ekonomiju prirode mora sigurno da čini jednu vrstu nepravednog atentata na vladu provi­ đenja. kako treba.privre­ menom. u osnovi. ovdje gore. u pedest šestoj lekciji. jednoj tako opasnoj moći. uostalom. Ne bi se mogla više osporavati pri­ rodna antipatija industrijskog duha koji je razvijen do dovoljnog stepena. Tako. u drugoj namjeri. kao što ću to istorijski objasniti u tri slijede­ ća poglavlja. ne priznati. manje bezbožna od njihovog racionalnog predviđanja. dakle. dok nijedno isključivo vojno nije bilo poznato. Mi smo. sa toliko očiglednosti. stvarno poznavanje zakona prirode i djelovanja čovjeka na spoljnji svijet. Osnovni je dualizam moderne politike. naročito odgovara. Politička proš­ lost ova dva osnovna elementa moderno" sistema koja se mora­ la ovdje uglavnom sastojati u njihovoj zajedničkoj postepenooj zam­ jeni elementa koji odgovaraju starom sistemu sa socijalnom moći. osim me­ đusobnog stvarnog afiniteta dvaju bitnih elemenata prvobitnog po­ litičkog sistema. upravo zato što dva elementa nijesu u to još uložena od njihovog delinitivnog političkog uspona. dakle. uglavnom. jedan i drugi pod­ jednako pretstavljaju nepromjenjive zakone koji su konačno nes­ pojivi sa bilo kojim voljama. protiv opšteg uspona teološkog duha sa potpuno religioz­ nog gledišta od kojeg su naši najrevnosniji konzervativci obično vr­ lo udaljeni danas. Kada naučna i industrijska moć budu mogle da dobiju. jedno dublje ispitivanje će stal­ no učiniti da primijetimo neophodnu efikasnost vojnog režima ra­ di konsolidacije a naročito radi širenja teološke vlasti koja je talko razvijena stalnom političkom primjenom kako je sveštenički in­ stinkt to uvijek stvarno osjetio. dobije di­ rektno organski karakter koji mu bitno nedostaje do sada da bi upravljao.

da upozorim na emplicitnu saglasnost jadnog takvog zakona sukeesjie. sa spontanom koordinacijm koju je obični instikt javnog razuma uvijek zajedno us­ postavljao u čitavoj socijalnoi prošlosti razlikujući tu stari i mo­ derni svijet. godini. i. ne bi moglo biti precizno. kako treba. neophodnu oba­ vezu polazne tačke koja je dovoljno sagilasna sa spontanim indika­ cijama javnog razuma kojem bi stvarna nauka mogla. u slijedećim lekcijama. može umaniiti filozofsku zaslugu mo­ jih teorijskih radova. evidentno spontana. u svakom pogledu. završavajući.lozofsfcu radnju prema prelaznom stanju. dak­ le. zaista. prethod­ no razmatranje ovog trostrukog postepenog dualizma koji je po mo­ jem mišljenju. u ovom odnosu. uos­ talom. treba u nasuprot. u pogledu visoke opš'te potvrde ukupnog sistema mojih istraživa­ nja u vezi sa ovim važnim aforizmom pozitivne filozofije koji je tako često rwrodukovan u različitim djelovima ove Rasinrave koja nala­ zi". duh i metodu. istovremeno intelektualnog i materijalnog. uostalom. duhovne i vremenske koje čine prelaznd režim. uostalom. ne može se. Da ne bih počinjao nikakvu uzaludnu raspravu epoha ο približavanju koje. neznati prava analogija između ovog običnog letimičnog pogleda i so­ ciološkog zakona za koji sam se potrudio da ovdje prikazem i koji. u njemu samom. na direktan način. uprkos neiz­ bježnim rivalstvima. jedan bezkorisni empirijski pojam koji je do sada ostao bitno ja­ lov. neophodna osnova zdrave istorijske filozofije. Njegova real­ nost je. . razdvojene i ujedinjene srednjim vijekom. Takav će bi298 ti glavni postupni predmet šest sledećih poglavlja prema poredbe nom pregledu koji je priložen u 1830. pošto sam dosta utvrdio os­ novni zakon. njihov osnovni afinitet koji ne bi mogao doz­ voliti da se stvarno ugasi politička nadmoćnost jednih a da se ne uništi istovremeno filozofski uspon drugih. Daleko od toga da se boiim da jedna takva koincidencija. Mi sada možemo. u prvoj knjizi Rasprave. kao i socijalnog i političkog. u pHnci'iDU. u opštem proučavanju ovog velikog feno­ mena kojim će uvijek dominirati. da čini samo jednostavno produženje. moramo sada direktno primijeniti ovu veliku sociološku koncepciju na realnu ocjenu cjeline ljudske prošlosti. glavne osnove prave istorijske filo­ zofije kojima je četrdeset osma lekcija već opisala. tačnom naučnom koncepcijom. Ne­ će biti bez koristi. prije nego što može da bude primijenjeno kako tre­ ba. je. gledajući u djelo metafizičara i pravnika bi se mogao krivo shvatiti. Spontana uzajamnost dvije konvergentne moći. nikakvo direktno prikazivanje: samo. neophodan nastavak ove čiji smo princip uk­ ratko ocijenili u pogledu početnog i krajnjeg režima. po svojoj prirodi. prema tome. η svim zdravim naučnim teorijama. može da bude posmatran kao naročito namijenjen da učini racionalnom i olodnom. da se time direktno ponosim. da gledamo kao bitno završeno neophodno dodatno objašnjenje koje je prvo iziskivalo. Nastavak razmatranja socijalne dinamike koja su naznačena u ovom dugačkom i važnom poglavlju. naš osnovni zakon ljud­ ske evolucije. ovdje. danas talk ο nepobitna da ne bi mogla zahtijeva­ ti.

neke pozitivne klice njene stvarne superiornosti . danas. pošto je u današnje vrijeme nisu. još uvijek. što veoma ističe krajnji značaj jedne takve filozofske podjele čije ispitivanje ne bih baš mnogo prepočestiti duhovi. jer makoliko tada bila potrebna jedna takva kombinacija. bilo bi. kao potpuno beznačajni. Svaki prethodni dio ove Rasprave nauiku sve obične pojave uvijek najhitnije za razmatraje. Uklanja. tre­ ba ga mudro odložiti do obavljanja prve apstraktne obrade osnov­ nih zakona socijalnog razvoja. mogli dati samo djelimične i izolovaine preglede koji su. treba znati potčiniti neophodnom odlaganju koje oprav­ dava njihova. sa svakodnevne tačke gle­ dišta. uglavnom. proučavanje monstruoznosti itd.ljivo odbacujući svaku suviše detaljnu ocjenu. kroz kas­ niju obradu. Ne bi se moglo sumnjati u to da je potpuno mijenjanje tih prvih in­ telektualnih navika više bilo potrebno socijalnoj nauci nego svim drugim osnovnim naukama. uopšte. inače. ovdje kao i na drugim mjestima na najdirektniji način. s obzirom na njegov veliki značaj. podstaći inteligentnu radoznalost filozofa. gotovo isključiva tema naše istorijske operacije. iako je ona. predstavljaju. bez sumnje. rase i drugog. ona je zbog toga neosporno dokazivala svoju spontanu sposobnost da. svakako. naj­ teže i najznačajnije. da se. neosporno mnogo teže posmatrati taikve pojave. danas poznate svim obrazovanim ljudima. izostav­ ljeni. u tom smislu. sada naviknut na ta racionalna odgađanja u . ipak 303 . nedovoljno ocijenjena čak i kod ručio. a posebno kada se radi ο moždanom aparatu. pa mogu poslužiti kao stvar­ na baza zdravim. zbog prirode te teme. bilo za teoriju ili za praksu . apstraktni karakter. bez sumnje. mora vezati za najprostije pojave koje bi svaki onaj koji u njima učestvuje sponta­ no mogao primijetiti u svojoj okolini kao osnovni temelj uobičaje­ nog socijalnog života. usuđujem se da unapred kažem da je ona time već vjerovatno dovoljno realizovala sve ono što je. ne samo sociologije. Predrasude i primjene koje. posebno. makoliko bio velik interes koji takva istraživanja mogu ima­ ti. čak i kod najboljih duhova. sve. ukratko. jer će se tek nakon dovoljne obrade socioloških zakona moći naučno prosuditi. konkretna priroda. u principu. Da bi se pomoću posljednjeg uvodnog razjašnjenja. sputavale i koje se nisu mogle prevazići zbog krajnje aktuélne nepotpunosti naših realnih znanja. na osnovu toga. treba da budu. usuđujem se reći. pruži sva posebnija i preciznija objašnjenja koja će postepeno postati neophodna. inače. sre­ ćom. ono koje mora biti. u tom pogledu. oslobađa od mase nevaž­ nih ili prethodnih poteškoća koje su je. apstraktne i konkretne. u današnje vrijeme se. zauvijek.pogledu naj­ prostijih pojava ne bi mogao. nedo­ voljni. prema tome. čije bi neposred­ no razmatranje radikalno ukočilo početak razvoja apstraktne socio­ logije. bez kojih bi ovo pitanje stalno bilo preuranjeno i pored mudrih pokušaja koji bi. očigledno. morala je. a nauka se.na­ vedem samo jedan značajan primjer tih interesantnih pitanja ko­ je. očigledno imalo. u stvari. suviše produžavaju nezrelost jednog tak­ vog proučavanja kod većine savremenih filozofa. osporavali najeminentnijih umova. što je očigledno. na izgled. koji bi se si­ gurno pojavili u konkretnom proučavanju ljudskog razvoja i koji. ipak. jer. fizici. na osnovu prethodno navedenih obrazloženja. gotovo još uvijek preovladavaju u političkoj filozofiji. U istraživaju pravih zakona društvenosti. naučiti da jedan veliki broj nepredviđenih pitanja konkretne sociologije. nego i same geologije. vrlo napredna. pređuzeti da bis­ mo stvorili dinamičnu sociologiju koja treba da ima. Dakle. naučnim spekulacijama. sistematski ostavljamo za neku naučno napredniju epohu. Tačno je da je. Isto bi tako bilo sa raznim man je-više površnim uticajima klime. pa čak i državnika. Ljud­ ski duh. u tom smislu. nepremoetive teškoće. na primjer. soontano je. Ali. isto tako mudro. u sociološkim proučavajima jer. kada bi sada trebalo stvoriti stvarno konkretnu istoriju čovječan­ stva.. Moraćemo. više nego jedanput. ne bi mogli sada biti zaista racionalno ocijenjeni. so­ cijalna dinamika bila onemogućena. kao što sam pokazao u 48. svi izuzeti događaji ili svi podrobni detalji koje su slijepi kompilatori ispraznih anegdota tražili u svojoj nez­ reloj. zbog svoje prirode. biram. bez sumnje. ona ostaje u stvari. u karakte­ rističnoj organizaciji bijele rase. oslobodi i najsloženijih pojava ikojima je naš um ikada mogao pris­ tupiti. lekciji. čak i pošto su strogo odba­ čena sva nepristupačna ili nejasna pitanja ο raznim socijalnim po­ rijeklima koja. herniji i bio­ logiji još se prije može koristiti. već na prvi pogled se primjećuju. još jednu potvrdu i dalje nezrelosti tog finalnog dijela prirodne filo­ zofije: one spontano moraju podsjetiti na nedavna vremena kada su se u fizici smatrali dostojnim pažnje samo neobični efekti grm­ ljavine ili vulkana itd. mnogo poteškoća da se kako treba kombinu302 ju sociološke koncepcije sa geološkim razmatranjima. ne bi mogla uspješno realizovati zbog suviše nesavršenog sta­ nja. Tako. Bez sumnje. dakle. iracionalnoj radoznalosti. Ako moja sociološka koncepcija bude uspjela da kroz najpotpunije proučavanje socijal­ ne serije uspostavi najzad pravu naučnu vezu između istorijskih činjenica koje su. bez kojeg bi. već tako upadljivo u astronomiji. Zašto bijela rasa posjeduje vrlo izraženu privilegiju osnovnog socijalnog razvoja i zašto je Evropa bila glav­ no mjesto te nadmoćne civilizacije? Ova dvostruka tema za uza­ jamno razmišljanje. postaje sve prikladnije ukoliko se po­ redak pojava komplilkuje i više specijalizuje. u biologiji. posebno objašnjenje agensa i pozornice najpotpunije socijalne evolucije. ma kakav interes i značaj ovakvo istraživanje. Osnovna razlika iz­ među dvije tačke gledišta. biće mi dovoljno da ovdje . srećnu i nužnu koincidenciju. Estoriiska operacija koju ćemo sada. bolje oci­ jenilo to veliko logičko pravilo. u suštini. da su za pravo razmišljanje. ovo nam je pružilo nove prilike da shvatimo. prema svojoj prirodi i namjeni. U tom smislu. svakako.

Ali. p o ­ s e b n o ocijeni neophodnost filozofskog odlaganja čiji s a m s t v a r n i opšti princip d i r e k t n o p r e t h o d n o pokazao. u fizičkom pogledu. određivanje osnovne m e t o d e za definisanje sukcesivnih e p o h a koje ćemo m o r a ­ ti ispitati. ne bi moglo. s m a t r a j u zadovoljavajućim. Slično tome. mora. i n t e l e k t u a l n i m k a r a k t e r o m svake epohe. uopšte. I na kraju. pa čak i biološ­ ki uslovi koji su. u cilju sprječavanja s v a k e b i t n e konfuzije. u s t a n o v l j e n e na početku o v e Rasprave. bilo fitološke ili zoološke. metafizičko ili p o z i t i v n o stanje osnovnog filozofskog sistema ljudskih koncep­ cija. ta filozofija t e š k o može sebi da postavi. razni fizički. da su te informacije. zaš­ tićen od svake samovolje. spon­ t a n o t a k m i č e da bi se j a s n o odredio najosobitiji i najkomplikovaniji p o r e d a k osnovnih pojmova. često je m o r a o do­ voditi do toga da se. na osnovu p r e t h o d n i h r a z m a t r a n j a . pa čak i a k o se uspiju sakupiti. š t o bi se p r v o moglo pomis­ liti. bez obzira na stvarni značaj koji se može pridati takvim pogledima. civilizacija. n e m o g u ć e je da se ne p r i z n a logička nužnost da se ta velika disku­ sija k o n k r e t n e sociologije. su­ p e r i o r a n u m e n t a l n o m s i s t e m u s k o r o s v i h ljudi. Dakle. egzistencija divnog mediteranskog basena oko kojeg je. uvi­ jek dozvoliti da se s a m s t r o g o p r i d r ž a v a m tog značajnog pozitiv­ nog logičkog p r a v i l a . inače. morala biti podstaknuta. osnovni zakon evolucije. vezujući ih uvijek za odgovarajuće teološke. očigledno je da će biti potrebno da se svaki prethodni navod prvo izloži vrlo ozbiljnoj naučnoj reviziji. Dakle. je mnogo doprinijelo da se ubrza evolucija ljudskog roda. n e podstiče čitaoca d a p o s v a k o m a n a ­ lognom pitanju koje bi dalje ideje mogle postaviti ili izazvati. na primjer. iz jednog ili drugog razloga. Ali. Ipak. shvatila njihovu d u b o k u nedovoljnost. n e m o gavši ići u korak. da preciznije dovršim. Isto tako. 304 cjelini: a ja ne s u m n j a m da s a m o ta indikacija koja se odnosi na t a k o k a r a k t e r i s t i č a n slučaj. odsustvo svake z d r a v e sociološke teorije sposobne da procijeni p r a v i n a u č n i d o m e t s v a k o g pogleda. s v a k a k o . Pošto je. sa d r u g e t a č k e gledišta. i koja je n u ž n a posljedica n e ­ j e d n a k o g k r e t a n j a t i h r a z n i h p o r e d a k a misli koji s u morali. sa biološke tačke gledišta. očigledno. b a r s a m upozorio čitaoca koji će t a k o moći s p o n t a n o da ispravi slučajna o d s t u p a n j a koja bi me neosjetno odvukla. r a z m a t r a l a sve. izazove m u č n u neodlučnost u odnosu na pra­ vi filozofski k a r a k t e r odgovarajućih v r e m e n a k o d onih koji nisu d o b r o shvatili njegov p r i n c i p . Krajnja n o v i n a i v r h u n ­ s k a teškoća n a u k e koju nastojim da stvorim. zasnovanoj na cjelokupnoj prirodnoj filozofiji. na očito svojstvo evropskih zemalja da posluže do sada k a o glav­ 1 na pozornica te n a d m o ć n e evolucije ljudskog r o d a . prvo došlo do vrlo brzog socijalnog razvoja čim je pomorstvo dovoljno napredovalo da omogući korišćeaije tog drago­ cjenog posrednika koji je nudio svim primorskim nacijama. u j e d n u s t v a r n o racionalnu odluku. a što n i s a m m o g a o da u r a d i m u p r e t h o d n o m poglavlju. već i kod s a m i h filozofa zbog njihovog racionalnog položaja na kraju s t v a r n e en­ ciklopedijske hijerarhije. m a n j e opšte i n a p r e d ­ nije kategorije. do sada m a l o p r o š i r i v a n e i n e p o t p u n e . Ali. nju t r e b a vezati za j e d a n više u n u t r a š n j i i jači uzrok za. b a r u njihovoj osnovnoj 1 Takve su. neće mi. kasnije. j . za razvoj najdra­ gocjenijih domaćih životinja. sumnjiva objaš­ njenja jednog takvog pitanja. svi n e o p h o d n i elementi. m o r a l i u t i c a t i . Ta n u ž n a nedovoljnost nije posljedica toga. samim tim. i teološkog stanja n e k e kasnije kategorije.su svi prirodnjaci d a n a s vrlo d a l e k o od p r i k l a d n e saglasnosti u t o m pogledu. P r e k o tog d v o s t r u k o g uticaja. ovakve skice su još daleko od toga da budu dovoljne za stvarno pozitivno objašnjenje pomenute pojave: a kada odgovarajuće formiranje socijalne dinamike. pa čak i da u s ­ mjeri njihovu kasniju o b r a d u . koje. da u početku. ali. Ova p r i v i d n a konfuzija mora. sistematski odlaže sve dok se a p s t r a k t n o ne donesu osnovni zakoni društvenosti. svi glavni motivi se. bez sumnje. Ali da bi se o n a spriječila ili p o t p u ­ n o razbila. u stvari. d o b r o p r i p r e m l j e n na osnovu uobičajenih pozitivnih spekulacija d r u g i h p r i r o d n i h pojava. s ovog ili onog gledišta. do s a d a uticati na često i s t o v r e m e n o postojanje metafizičkog s t a n j a izvjesne i n t e l e k t u a l n e kategorije. u t o m pogledu. pored termoloških pred­ nosti u umjerenom pojasu. mogu se naslutiti. s p o n t a n o utvrđuje. ostaje još j e d n a s e k u n d a r n a nesigur­ nost k o j u m o r a m . realno sagledavajući teškoću koju na taj način t r e b a prevazići. hemijski. i raznovrsnost koja je uti­ cala na uzajamni socijalni podsticaj. bila povoljni­ ja za razvoj glavnih prehrambenih kultura. u p r k o s stalnoj težnji ljudskog d u h a ka j e d i n s t v u m e t o d e i homogenosti d o k t r i n e . jasno je da je u toj istoj sredini. m o r a vladati u racio­ nalnoj primjeni istorijskih p o s m a t r a n j a . sa hemijske tačke gledišta. nužno. već dobijene dokaze po t o m pitanju. koja je. ne s a m o zbog njihovog ličnog značaja koji je. preostaje mi još. R a d i k a l n o nejasni d u h teološko-metafizicke filozofije koji još uvijek vlada u s v i m socijalnim p r o u č a v a n j i m a . dovoljno j e d a s e ovdje u t v r d i . t . bude omogućilo da se direktno priđe takvom objašnjenju. p o o v o m p i t a n j u . brzo razbiti. na primjer. bez tog opšteg i p r e t h o d n o g razjaš­ njenja se. n a osnovu koje i n t e l e k t u a l n e kategorije t r e b a p r o v j e r i t i p r a v o s p e k u l a t i v n o s t a ­ nje n e k e epohe. o d m a h bi. istovreme­ no. p o r e d a k m o r a l n i h i socijalnih ideja koje uvijek t r e b a d a b u d u n a d m o ć n a osnova j e d n e t a k v e od­ l u k e . na odgovarajući način o k a r a k t e r i s a n p r a v i d u h koji. kontakte koji su olakšali buduće odnose. glavni a t r i b u t i opštu koordinaciju t i h raz­ n i h faza. a s druge. sigurno. s t a l n o d o m i n i r a t i k a r a k t e r t a k v o g t i p a ljud­ skih spekulacija. na način koji više zadovoljava. svakako. prije nego što n a p r a v i m k r a t k u ocjenu socijalnog razvoja. s v a k a k o . možda. p r e m a h i j e r a r h i j s k o m z a k o n u d o n e s e n o m u p o ­ četku ove Rasprave. veliko bogatstvo gvožđa i uglja u tim privilegovanim kraje­ vima. k a d a bi neki u m . Tek pošto n o v i m e n t a l n i r e ž i m b u d e u m o g u ć 305 . do o d r e đ e n o g stepena. s jedne strane. prvo. u stvari.

suviše rano brinuti. odgovarajuća evolucija se može smatrati potpuno realizovanom. konstatuju neophodne klice sli­ jedeće faze. do tada. ova uz­ gredna razmišljanja bi se mogla koristiti samo za pod-ipodjelu epo­ ha do stepena ο kojem je. u užem smislu. treba pro­ dužiti do rađanja pozitivnosti tog nadmoćnog poretka ljudskih kon­ cepcija. bez ikakvog straha ili nade da se može vratiti u prijašnje stanje: brže napredovanje opštijih i manje kompliikovaniih kategorija može. uprkos prelazu drugih intelektualnih kategorija u čisto metafizičko stanje. u svakoj fazi. Takav postupak će omogućiti da aspekt svake epohe bude izražen kolikogod je to moguće i da se jasno uoči spontano prip­ remanje slijedeće epohe. Tako. ali bez bitnog uticaja na njen pravi karakter. pa čak i kada za najjednostavnije među njima započne pozitivno stanje: slično tome. za sada.nosti da dopre do te krajnje kategorije. uglavnom poslu­ žiti samo zato da se. na primjer. moramo smatrati da teološka epoha postoji sve dok moral­ ne i političke ideje budu čuvale bitno teološki karakter. metafizičku epohu. SADRŽAJ Ο sociologiji Ogista Konta — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 5 Kurs (Tečaj) pozitivne filozofije Prvo predavanje — Drugo predavanje — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 19 21 23 47 71 Piščevo obaveštenje uz prvo izdanje — Četrdeset šesta lekcija — Četrdeset sedma lekcija Četrdeset osma lekcija — Četrdeset deveta lekcija Pedeseta lekcija — — Pedeset i prva lekcija — KRAJ ČETVRTE KNJIGE Pedeset druga lekcija — H3 121 1 9 5 221 225 — — — — — — — — — — — 301 306 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful