Nekoliko slika sa Hubble-a
Napomena: Knjiga je izašla PRIJE 1970.g, dakle Hubble svemirski teleskop nije postojao...

Sombrero galaksija u infracrvenom...

Hodge 301 Cluster Multiple Generations of Stars in theTarantula Nebula..

Barred Spiral Galaxy NGC 1300

Antennae Galaxies / NGC 4038-4039

FRED HOYLE

ASTRONOMIJA
Sadržaj
PREDGOVOR 6

1. poglavlje ZEMLJA I NEBO 2. poglavlje ASTRONOMSKI INSTRUMENTI 3. poglavlje KRETANJE PLANETA I DREVNA ASTRONOMIJA 4. poglavlje KOPERNIK I KEPLER 5. poglavlje TEORIJA GRAVITACIJE 6. poglavlje RAZDOBLJE POSLIJE NEWTONA 7. poglavlje OPTIČKI INSTRUMENTI I PRIRODA SVJETLOSTI 8. poglavlje ROĐENJE MODERNE ASTRONOMIJE 9. poglavlje ZVIJEZDE KAO TERMONUKLEARNI REAKTORI 10. poglavlje STRUKTURA NAŠE GALAKTIKE 11. poglavlje GALAKTIKE I ŠIRENJE SVEMIRA Dodatak:
HiPARHOVE I PTOLEMEJEVE KONSTRUKCIJE EPICIKLA

... 8 30 70 100 130 152 188 218 248 270 302
328

5

PREDGOVOR

U ovoj sam knjizi pokušao upoznati čitaoca s razvojem astronomije od naj­ ranije poznatih astronomskih otkrića pa sve do najnovijih spoznaja. Ilustracije, koje su opsežno i uspješno opremili moje kolege u ovom pothvatu, namijenjene su kao stvarna pomoć u praćenju teksta, a ne da knjiga ljepše izgleda. Astronomija je najstarija znanost, kako se često kaže. Ali, astronomija je, u izvjesnom smislu, i najmlađa znanost, što se često ne uviđa. Veliki napredak u fizici tokom prve trećine ovog stoljeća odrazio se plodonosno u astronomiji do naših dana. Učenjaci su dolazili sve više i više do spoznaje da se samo vrlo ograničen opseg eksperimenata može izvesti u laboratoriju na Zemlji. Svemir se snabdio mnogo finijim i mnogo raznovrsnijim laboratorijem, s mogućnostima koje se nikad ne bi mogle ostvariti ovdje na Zemlji. U laboratoriju na Zemlji nikad se neće proizvesti supernova zvijezda, premda su se mnogi procesi, koji izazivaju eksploziju ovih zvijezda, zaista proučavali eksperimentima na Zemlji. Upravo se tu nalazi važnost: u eksperimentima na Zemlji, na sreću, bilo je do­ voljno otkrivenih fizikalnih zakona, koji su zatim pokazali da imaju šire podru­ čje primjene na stanje cijelog svemira. Međutim, ova situacija nije sasvim nova. Već su u XIX stoljeću otkrića, koja su se odnosila na prirodu i svojstva svjetlosti, imala odraza u astronomiji, ne samo u proširivanju već postojećih pravaca istraživanja nego i u pokretanju novih pravaca i u pomicanju ravnoteže "važnosti" unutar astronomije uopće. Imajući ovo u vidu, uočio sam da ne bi bilo dobro pisati potpuno s astronom­ skog stajališta. U osam poglavlja bavio sam se poviješću razvitka astronomije. Kako je ovaj razvitak bio tako usko povezan s otkrićima u fizici, osjetio sam prijeku potrebu da kažem nešto o značenju ovih otkrića. Čitalac će naći sasvim iscrpne prikaze o svjetlosti, elektricitetu i magnetizmu. Nuklearna fizika prikazana je u zadnjim poglavljima, gdje su opisane nje­ ne važne primjene u modernoj astrofizici. Kvantna teorija i teorija relativnosti iznesene su u kraćim crtama. Uočio sam da je potrebno dati neka tumačenja u povijesnim poglavljima. U pregledu astronomskih otkrića, grčkoj se astronomiji mora dati posebno mje­ sto, jer su mnoge glavne napretke sasvim sigurno postigli Grci. Ipak, precizan opis onoga što se dogodilo između 500. i 200. godine prije nove ere, mislim da se ne da rekonstruirati za današnji svijet. Malo je originalnih rukopisa. Naše poznavanje tog perioda većinom potječe iz loših latinskih tekstova, koji se mo­ raju protumačiti u svjetlu današnjeg poznavanja - a ovo možda nije uvijek vodilo ispravnom shvaćanju onoga što se stvarno zbivalo! Eratostenovo odre­ đivanje promjera Zemlje je jedan takav primjer. Da li je Eratosten pogriješio za 17% ili samo za 1/2 %? Ranije generacije povjesničara znanosti uzimali su veću pogrešku, lošiji rezultat. Čitajući materijal, osvjedočio sam se u suprotno. Razlika se ne nalazi u bilo kojoj izmjeni dokumentarnog materijala, nego u iz­ mjeni gledišta. U naše doba, učenjaci potpuno priznaju, da su ljudi u prošlosti bili isto tako sposobni kao što smo mi danas. Ali se našim djedovima činilo gotovo nepristojno da je Eratosten samo primitivnim instrumentima kojima je raspolagao mogao postići izvanredno točan rezultat. On jednostavno nije imao sposobnosti da načini nešto takva! Također sam ustanovio da je retrospektivno gledanje imalo utjecaja na mno­ ge naučne prikaze, posebno u najpopularnijim izlaganjima. Vrlo značajan rad

6

Njegova teorija dobro tumači poznate činjenice. Ona je preživjela više od tisuću godina. ali sumnjam u to. naporima i novčanim sredstvima nego što je bio slučaj u početku. Danas nije tako. Ali poslije jedne ili dvije dekade iskustvo pokazuje da se pojavljuje proces smanjenja kori­ sti. Svaki značajniji novi rezultat počinje tražiti sve više u vremenu. u ko­ jem svaka nova metoda ima svoje mjesto u odnosu na cjelinu. iz neznanja. Malo učenih ljudi misli drugačije. osnivača teorije o epicikličkom kretanju planeta. Takav stav se pojavio. Novi radioteleskopi. kao što je to bilo u prošlosti. Možda će tako i biti. imaju na prvi pogled neograničene mogućnosti. zapažene u njegovo vrijeme. a poslije njenoga pada. Zbog toga možemo svjesno očekivati da će najbogatiji na­ rodi nastaviti neograničeno trošiti znatne dijelove svojih dohodaka na slanje instrumenata i ljudi u svemirski prostor. Mislim da najdetaljniji opis Ptolemejeva rada još nedostaje da bi se ocijenila matematička baza njegovih geometrijskih konstrukcija. Ja vidim astronomiju kao neprekidni proces. 7 . Ptolemej je bio prikazan kao neznatna pojava. niti krugove sa Suncem u centru. Danas postoji prilično rasprostranjeno vjerovanje da će tradicionalne promatračke metode astronomije uskoro ustupiti mjesto direktnim istraživanjima svemira. koje se pojave. Zbog oba ova razloga. nekoliko riječi o novim metodama promatranja. Prije nekoliko godina mogla su se otkrića u radio-astronomiji postići pomoću prilično primitivne opreme. ali u kojoj nema posebne metode koja guši ostale. U svakom slučaju.bio je s omalovažavanjem osuđen kad god je kasniji razvitak skrenuo istraživa­ nja novim putovima. mislim da će neposredno istraživanje svemira zajedno s radio-astronomijom konačno postići ravnotežu u odnosu na najtradicionalnije metode i mislim da će u toj ravnoteži glavni dio astronomije nastaviti da se razvija u mnogim smjerovima. Već su u grčko doba iz promatranja bile otkrivene posljedice ekscentričnih planetskih staza. uvjeren sam. po svom vlastitom uvjerenju. kao najbolji tumač opaženih kretanja. Jedna zadovoljavajuća teorija ne može uzeti staze kao krugove. Vjerojatno ni jednog velikog čovjeka nije potomstvo tako s prezirom odbacilo kao Ptolemeja. ukoliko se želi da budu uspješni. Slična situacija se mora neizbježno pojaviti i u neposrednom istraživanju svemira. Ptolemejeve geometrijske metode još su igrale važnu ulogu u presudnim trenucima Keplerova rada. pa ne postoji općenito shvaćanje da se Ptolemej stvarno upustio u zamršenosti kretanja po elipsi. Ovaj proces se već odvija u radio-astronomiji. Na kraju. moraju se financirati i planirati u velikim skalama. Ovo će protumačiti zašto nisam napisao knjigu zanesen da se astronomija sutra treba revolucionirati. Zbog toga sam priložio matematički dodatak na kraju knjige u kojem sam pokušao protumačiti što je Ptolemeja dovelo do ovih konstrukcija. Sve važne nove me­ tode.

ali uvijek ima dana kad je vedro i kad 8 . teže i kompliciranije. ali su mnogo cima. a bez po­ astronomija je pramajka znanosti. čni pokrov negdje češći. U svakom trenu­ stoljeća. nesigurni kretanja Sunca i zvijezda. jer da je Zemlja potpuno po­ je u kojima Pitagorin poučak nije to­ krivena oblacima. a negdje rjeđi. To je prva sretna Međutim. koja se često manje četiri sretne okolnosti pridoni­ zove i euklidska geometrija. on ne bi mo­ koraci ne bi nikad bili svladani. (Pod pravim kutom podrazu­ odigravanje scena misterija i nepove­ mijevamo obični kut. također ima izvanrednu važnost. kušaja mjerenja vremena i orijentacije Srećom se naziva ono što nije uo­ ne bi se mogao upoznati s problemima bičajeno u svakidašnjem životu. tako nije bilo uvijek. Izgleda da ništa u svemirski prostor. da nije bilo Bez promatranja pravilnog ritmičkog astronomije. Naj­ Obična geometrija.) pokriven oblacima. čan. vjeka. One su isto tako u skladu tku polovina Zemlje je pokrivena obla­ kao obična geometrija. Gotovo je sigurno. juga. pitanje je da li bi razvoja osim potpunog uništenja čo­ ikad ustanovio smjerove sjevera. a bez tog poznavanja Prvi koraci u znanosti svladani su pri­ on ne bi nikada naučio da se orijenti­ je nekoliko tisuća godina polagano i ra na većem dijelu Zemljine površine. postoje sistemi geometri­ okolnost. istoka i zapada. ovi početni. može se jele su da je astronomija postala ide­ shvatiti kao geometrija u kojoj je Pitaalna početna točka za čovjekov glavni gorin poučak točan. poglavlje ZEMLJA I NEBO Naš je današnji svijet poplavljen promatrač može usmjeriti svoj pogled naučnim otkrićima. pa je i rad s nji­ Međutim. oblaci se pomiču. u kojem se svijet dnak sumi kvadrata na stranicama neće više predstaviti kao pozornica za AB i BC. Međutim. dok je ostali dio bez naoblake. probno. gao shvatiti pojam vremena. Jer. pa je obla­ ma složeniji. Pitagorin poučak mu će se prirodne pojave moći protu­ kaže da je kvadrat na stranici AC je­ mačiti i predskazati. Ona obične geometrije. koji nastaje kad zanih događaja. raspolovimo pravac poznatim postu­ Zemlja nije planet koji je potpuno pkom ravnalo-šestar. Da čovjek nije ne može spriječiti takav snažan tok imao te mogućnosti. Ako trokut ABC napredak u jednom razdoblju u koje­ ima pravi kut u B.1. kao planet Venera. Takve geometrije su prvi postavili čovjekove intelektualne snage ne bi se Lobačevski i Riemann sredinom XIX nikad mogle razviti.

On o tome ne bi ništa saznao da je Zemlja potpuno pokrivena oblacima kao planet Venera. 9 .Gore: Kretanje oblaka iznad južnog dijela Grčke. Budući da je taj oblačni pokrov djelomi­ čan i nestalan. Dolje: Snimak dijela Zemlje pokri­ vene oblacima u trenutku snimanja kamerom smješte­ nom na raketi. mogao je već primitivan čovjek gledati iz bilo kojeg područja Zemlje u nebo i steći osjećaje za vrijeme i orijentaciju.

sve dužine sadržane u svakodnevnom ži­ votu i problemima mjerenja dovoljno su male da nam dopuštaju da se oslo­ nimo na običnu geometriju. Treća sretna okolnost.Još su mezopotamski matematičari poznavali mnoge slučajeve u kojima je kvadrat na najdužoj stranici pravokutnog trokuta jednak sumi kvadrata na dvije kraće stranice. (Postojanje trokuta je bilo uze­ to samo po sebi u gornjoj tvrdnji. od Sunčevog sustava ili možda kao Mli­ ječni Put! Samo. Ovo nam donosi drugu sretnu okol­ nost. Euklidska geometrija se ne može pri­ mijeniti na fizikalni svijet ako je trokut ABC vrlo velik. najteže se objašnjava. a vjerojatno nesavladivu. U takvim se slučajevi­ ma mora upotrijebiti Riemannova geo­ metrija. Odgovor je: euklidska geometrija. Mnogi smatraju da je ovo pojednostavljenje dobrodošlo. Ali ovaj pogled je potpuno neispravan. kad se približavamo problemima koji se odnose na najda­ lja područja svemira. Svjetlo iz 10 . možemo se pitati: koliko mora biti velik fizikalni trokut da prestane biti približno pravi po Pitagorinom poučku? Veći od Zemlje. Ovo se može prikazali eksperimentom na slici 1. problem formuliranja Riemannove geometrije omogućio bi jednu jaku. smetnju razvoja matematike uopće. Na primjer. Za opisivanje dale­ ko većih trokuta upotrebljava se u pra­ ksi metoda sa zrakama svjetlosti. Neka je S mali izvor svjetlo­ sti. Možda je najbolje da započnemo pitanjem: kako u fizikalnom smislu možemo opisati trokut. takozvani točkasti izvor. a primljena u to­ čki B opisuje siranu AB trokuta ABC. a ne kompliciranije geometrije Lobačevskog i Riemanna. da li je naša pretpostavka ispra­ vna? Da li svjetlost stvarno putuje pravocrtno? Točan je odgovor ne. zraka svjetlosti emitirana iz točke A. Mo­ žemo napraviti početnu pretpostavku.1. Moguće je matematički dokazati da se Riemannova geometrija neće ra­ zlikovati od euklidske geometrije uvi­ jek kada su dužine male. geometrijske za­ mršenosti postaju izrazitije. "prava" geometrija je kompleksna Riemannova geometrija. Ako ovo ne bi bilo tako. U stvari. Na sreću. Ali. S druge strane. Ovo prvo arapsko izdanje Euklida pokazuje da Pitagorin poučak vrijedi za sve pravokutne trokute. S takvim ćemo se problemima sresti u poslje­ dnjem poglavlju. A bez matematičkog oruđa čovjek bi po­ stigao malo. tako da strane trokuta mogu biti određe­ ne svjetlosnim zrakama emitiranim u vrhovima. da upozna svijet koji ga okružuje. koja se geo­ metrija mora upotrijebiti u rješavanju problema u svakodnevnom životu.) Je­ dna metoda može biti s ravnalima. koja je dala doprinos čovjekovoj intelektualnoj po­ javi. Postavlja se pitanje. ali je očito da se samo mali trokuti mogu izraditi ravnalima. kao upo­ zorenje da je od svih mogućih sistema euklidska geometrija jedino "prava" ge­ ometrija. tako se naj­ kompliciranija geometrija može svesti na običnu geometriju. a da su druge više intelektu­ alne ekshibicije ili izmišljotine mašte. da svjetlost putuje pravocrtno.

ostaje činjenica da fizikalni trokut neće nikad biti određen s apso­ lutnom preciznošću. osvijetljena površina na ekranu će se smanjivati kad se smanjuje otvor na neprozirnom zaslonu. koji se kreće istom brzinom kao A i B. B je u B2 (Udaljenosti A1 do A2 .1 Iz točkastog izvora svjetlo prolazi kroz otvor na ne­ prozirnom zaslonu do ekrana. Kut pod kojim gleda promatrač vrlo udaljeno tijelo izgleda da se gotovo ne mijenja. dakle. Ali. u kojima su sluča­ jevi pogrešaka veličine milimetarskog reda razumljivo potpuno zanemarive. Ako svjetlost putuje pravocrtno. posta­ vljajući mu problem dovoljno težak da potpuno vježba svoje umne snage. veličina plohe svjetlosti na ekranu će se stalno povećavati ako se povećava otvor na A. B i O kreću istom brzinom. za mnoge prakti­ čne svrhe.01 mm.2 A i B su dva objekta koji se kreću istom brzinom po paralelnim stazama. B i C ne mogu se odrediti unutar udaljeno­ sti od oko 0. 11 . Ako je svjetlo zaista putovalo pravocrtno. nego je također dovoljno točna da se upotri­ jebi za konstrukciju mnogih optičkih instrumenata. planeta i zvijezda. formi­ raju jednu prividno stalnu pozadinu pozadinu takozvanih zvijezda stajaSlika 1. jer položaji vrhova A. ali ne tako težak da ga sasvim odvraća. On može. A je u A2. svijetla ploha na ekranu počinje se ponovo povećavati. Četvrta okolnost koja je pomogla razvoju ljudske inteligencije. Posljedica je slijedeća.01 milimetra u promjeru. Ali za najveći broj praktičnih svrha ova neodređenost vr­ hova je nevažna kad su strane trokuta tako enormno velike. Na početku O je u O1 A je u A1 B je u B1 tako da A i B leže u istom smjeru gledano od promatrača. Nešto kasnije. kad otvor postane ma­ nji od ove vrijednosti. Uprneprozirni zaslon ekran kos tome. reducirati vrlo složeni put po kojem svjetlost stvarno putuje na vrlo jednostavnu sliku. predstavlja čovjekov treći dio sreće. ali po stazi koja nije paralelna s njiho­ vom. mikroskop i fotografske aparate. pojavila se iz golemih udaljenosti zvi­ jezda i galaktika. Prema tome. B1 do B2 i O1 do O2 su iste. U astronomiji su zaista strane trokuta često veće od bi­ lijuna kilometara. To se događa sve dok se promjer otvora ne reducira na oko 0.Euklidove apstrakcije imaju položaje a ne dimenzije. Ne možemo pri­ kazati trokut u kojem su vrhovi idea­ lizirane točke . Ovo. premda se udaljeno tijelo i promatrač mogu kre­ tati u suprotnim smjerovima. U slici 1. pretpo­ stavka da se svjetlost širi pravocrtno vodi u neznatne pogreške. Pokus pokazuje da je stvarno tako. uključujući teleskop.01 milimetar. A ova jedno­ stavna slika nije samo dostatna za određivanje položaja i udaljenosti Mje­ seca. dok se A. pretpostavka da svjetlost putuje pravocrtno postaje pregruba ako ona prolazi kroz otvore od 0. Ali pod uvjetom da nas se ne tiče prolaz svje­ tlosti kroz vrlo male otvore. Tada počinje po­ većanje osvijetljene površine. O je oznaka za promatrača. O je u O2 . Prikaz tro­ kuta sa zrakama svjetlosti je nužno nepotpun. zbog svojih velikih udaljenosti.01 ili manje milimetara u promjeru. Sunca. Prema učenjacima antike zvijezde.) Očito je da će se smjer od O do udaljenijeg objekta B promijeni­ ti mnogo manje nego smjer od O do mnogo bližeg objekta S. ali pod uvjetom da otvor ostane veći od 0.njega pada na ekran u B poslije prola­ ska kroz otvor na neprozirnom zaslo­ nu u A.

Kroz rupe u štitu .a. od posebne stari su astronomi pojednostavnili važnosti astronomu. problem je pokazao da ima matračevo oko je sasvim nesposobno. b. vidi u dva različita momenta bli­ ži (A) i vrlo daleki (B) objekti koji se kreću jednakom brzinom uzduž paralelnih sta­ za. na sferi (unutar nute kugle.2 Slika 1. B. a A. strek ostvarenju najvećeg napretka. Bez te naoko nepro­ sferni štit zaštićuje Zemlju od udalje­ mjenljive pozadine nema smjera koji ne vatre. Ali tada matematika njega stvarno dolazi iz A. B do O. To je bilo idealno kao pod. Istina je da bi bio prije rije­ da odredi da li svjetlost koja dolazi do šen da je bio lakši. rješenje ovog ograničenog galaktike i drugo.na nebeskoj sferi. B. Bez te stalne pozadine oni ne bi nebo zaista realna sfera. na sferi. Važno je da položaja astronomskih objekata. b. C itd.objekata A. na kojoj se nalaze sve zvi­ kako to nastoje današnji astronomi. c i d. 12 .zvijezde. b. Zato.3 U opisivanju prividnih položaja objekata A. Ovakav utisak je iluzija. znatno se ne mijenjaju. kada promatrač O Nebeska sfera mijenja svoj položaj na Zemlji. B. c itd. C do O i D do O pro­ pora najboljih intelekata tokom perio­ bija veliku sferu. B. c. Na slici 1. itd. pa čovjek predstavljale zvijezde . umjesto da nastoje Donekle je naivna koncepcija o ne­ odrediti kretanja svih tijela svemira. jezde. u O. i ne mislimo na njihove relativne uda­ Zbog toga se svi promatrači na Zemlji ljenosti među njima. praktičkih granica). pa su stari astronomi vjerovali da je Kako promatrač (O) na našoj Zemlji. c. C i D promatrač na Zemlji ne bavi se njihovim udaljenostima. označena su kao a.3 vrlo velika u odnosu na Zemlju. bolje problem nije bio tako težak da ga se nije je za njega da misli da se svi oni nala­ moglo riješiti. C i D ili nije bila u takvom stadiju da bi mogla dolazi iz a. jentira.3 pro­ cijeli problem na diskusiju kretanja matrač O je na Zemlji. c i d.mogli su se vi­ ne bi nikad imao mogućnosti da se ori­ djeti plamenovi. itd.čica. Pro­ U stvari. ako je proma­ poslužiti kao odskočna daska za na­ trač zainteresiran samo za opisivanje predak moderne znanosti. sve nam se one na bilo kojem mjestu mogu slagati oko projiciraju na sfernu površinu okre­ položaja a. Možemo reći da a. Dapače. b. b. koja se kreće. Zamislimo da je sfera na slici 1. Ovo daje prednost jer. ali je bio dovoljno žilav da ze na sferi. ocijeni snagu čovjekove misli do kraj­ predstavljaju projekcije astronomskih njih granica. koja ima svoj centar da od nekoliko tisuća godina. Jedan od nikad pronašli mogućnost da odrede prvih grčkih pogleda bio je da veliki kretanje Zemlje. točke Kad gledamo zvijezde prostim okom a. Sunca i plane­ udaljeni astronomski objekti . beskoj sferi. ta.rupe su bi nam izgledao nepomičan. b. On treba samo da odredi njihove projekcije . istu težinu. Mjeseca. C i D su samo Zemlje. uvijek bila a i još je. c i d . Mjesta gdje svjetlo iz problema tražilo je koncentraciju na­ A do O. Slika 1. Osim loga.

U slici 1. ovi tragovi Vrtnja Zemlje postaju dijelovi kruga. Ako stoje dvije moguće točke prema kojima smo pripravni da prijeđemo iz euklidske kamera može biti usmjerena da bismo geometrije ne samo na velike udaljeno­ načinili fotografiju kakva je pokazana. zahtjev se ne bi (U stvari. Nju možemo usmjeriti prema q kao da je nepomična. jer je nom poučku. Potonja poziti­ vno zahtijeva da uzmemo u obzir da se Zemlja vrti. Poslije potpune rotacije. Me­ Zemlje oko Sunca. One ostaju nepomične. koje su vrlo udaljene od Mliječnog Puta. iluzija. naša kamera. Ro­ na Zemlji.O 1 O b i pO a potpuno su jednaki. Možemo tada samo za­ pojaviti utirući kružnu stazu na nebe­ htijevati Kopernikovu nauku da se Ze­ skoj sferi sa centrom kruga na prav­ mlja okreće oko Sunca. svi ovi lukovi su dijelovi kružnica koje Opažanje prostim okom tokom jednog imaju isti centar. Poslije polurotacije. sti nego i na lokalne. kao što su objekti B i D pokazani na slici 1. Galaktike. kako je poka­ U bilo kojem trenutku zvijezde stva­ zano na slijedećoj stranici. pojavit će se jedno­ đutim.4 P i Q su geografski lik kreće u odnosu na lokalnu okolinu polovi Zemlje. Ako usmjerimo kameru prema sjever­ noj točki uz ispravni nagib. Ne smijemo zamisliti da je tako velika da obična euklidska geometrija prestaje biti pravomoćnom na njenoj površini. moraju se očito uzeti da leže izvan nebeske sfere. Ove obične ili vrtnje Zemlje. Zato je netočno zamisliti da se svi astronomski objekti nalaze na nebeskoj sferi. Ovo je. U stvari. Zaključak nije teško ili dva sata pokazuje da se cijeli ovaj donijeti. privi­ se Sunce okreće oko Zemlje.) oko nje. dni položaj zvijezde vraća se u a. raju određeni lik na nebeskoj sferi. ali ne smije biti mnogo veća. prilaz složenoj komplek­ nebeska sfera vrlo velika u odnosu na snoj geometriji dozvoljava da kažemo da Zemlju. Uz veliku geometrijsku ri iz O prema q. Kada dugo izlažemo fotografsku ploču u jedno područje noćnog neba. Sasvim slično. Međutim.ška da je Zemlja ravna ploča hirovito leži u činjenici da se zamišlja kako se može udružiti pojam ravne ploče Zemlje s običnom geometrijom. Ona će se stavna situacija. Ako promatrač O no prikazati da je Zemlja ploča! Pogre­ na slici 1. a ne obratno. točke koje leže uz ravnu liniju pred­ Strogo uzevši. uzrokuje točno isti prividni efekt kao naprotiv. 13 . kako se često od toga polazi. a po­ tom da težimo euklidskoj geometriji. Kad u kasnijem poglavlju bu­ Rotacija Zemlje nema efekta na to­ demo raspravljali o problemu kretanja čke p i q. ako se usmje­ mogao ostvariti. bit će zaklonjena Ze­ zamršenost moguć je pogled na Zemlju mljom. Ovo je sasvim ne­ točno.5 povuče projekciju u smje- Elementarni udžbenici katkada na­ vode da se nebeska sfera zamišlja be­ skonačno velikom. zvijezda u a se kreće. Najvažnije svojstvo pojavljuje se iz U stvari. možemo opravda­ ovih razmatranja. zvijezda će naročito uvedena naša geometrija ima se pojaviti skrećući prema a1 Kutovi jednostavan oblik baziran na Pitagori. ovaj prikaz je pod uvje­ stavljaju produženje osi Zemlje. pod uvjetom da cu Pp. uz zapanjujuću geometrij­ sku kompliciranost. To je kao da se cijela ne­ tacija Zemlje oko njene geografske osi beska sfera pomicala naokolo. a da se nebo vrti samo iz južne hemisfere. a O je promatrač. ona može biti tako velika kao Mliječni Put. vrtnja ili rotacija Zemlje uzrokuje da zvijezde ostavljaju tragove na ploči. obična euklidska geometrija za­ htijeva da tumačimo naša promatranja nebeske sfere u obliku vrtnje Zemlje. upravo onako kako zahti­ jeva da uzmemo u obzir da se Zemlja kreće oko Sunca. Prividna vrtnja nebe­ što je rotacija nebeske sfere u supro­ ske sfere nastaje zbog stvarne rotacije tnom smjeru oko osi p i q.3.

Zbog rotacije Zemlje Polarnica se okreće po vrlo uskom krugu. koji moraju biti vrlo precizni.5 Uzimajući projekciju smjera p na horizontalnu ravninu. kada je suočen s problemom identifi­ kacije jedne od milijuna slabih zvije­ zda. on mora imati neke podatke. Mjerenje položaja na nebeskoj sferi Za pojedine zvijezde je važno da postoji neki način određivanja točnih prividnih položaja na nebeskoj sferi. Zemljin sjever­ ni geografski pol. koje je objektiv bio usmjeren u točku sjevera. može se ova zvijezda upotrijebi­ ti za određivanje promatračeva smjera sjevera. kad su se izgubili u bespuću. Kada astronom otkrije jedan neobičan slučaj i želi o njemu izvijestiti svoje ko­ lege. 14 . Drugim riječima: smjer pola p nebeske sfere određuje točke strana svijeta. pokazuje da zvije­ zde ostavljaju tragove u obliku lukova kružni­ ca koje imaju zajednički centar. promatrač Q dobiva smjer sjevera ON. nego zato što se one nalaze na velikoj udaljenosti od nas. da se odredi precizan položaj. ali ne zato što su one u stvari male. q Slika 1. da se može točno odrediti zvijezda na koju je on mislio. dobiva smjer ON. Canopusa i druge. kao što smo upravo spo­ menuli Polarnicu.Fotografija noćnog neba snimljena s dugom ekspozicijom i kamerom. Vjerojatno su mnogi ljudi u ne­ koj prilici. Ali se zvijezda Polarnica nalazi oko jedan stupanj da­ leko. u kojima točnost unutar jednog stupnja nije od neke va­ žnosti.4 Rotacija Zemlje oko PQ tumači pri­ vidnu vrtnju zvijezda (u suprotnom smislu) oko pq. To je smjer uz koji on mora putovati da dođe do P. tako ma­ lom da se ne uočava prostim okom. po najkraćem putu. On ih pronalazi po svom sjećanju na poznati dio neba. a svaki astronom točno zna gdje treba tražiti Polarnicu. Sada nema ni jedne. Za sve praktične svrhe. Mnoge od najinteresantnijih zvije­ zda su slabog sjaja. imali povoda da se zahvale za podatak koji im je dala ova najkorisnija zvijezda. koje se mogu zapaziti s jednim snažnim modernim teleskopom. Ali je razumljivo da on ne može ovisiti o svojoj memoriji. Bilo bi daleko podesnije ako bi se jedna svijetla zvijezda nalazila točno u p. Arctura. Cappelu. ap=pa1 a1 a ru p na horizontalnu ravninu. Mali je broj najsjajnijih zvijezda ozna­ čen imenima. Jedini način da se ovo posti­ gne jest. Slika 1.

jedna kompletna rotacija sku dužinu bilo koje točke (ovdje je to­ . točka koju želimo odrediti. Prije no što prijeđemo na raspra­ Položaji na površini Zemlje normal­ vljanje o određivanju astronomskih no su određeni geografskom širinom koordinata ili položaja. da se slika zvijezda u biti ne mijenja. Ukratko: točno određivanje položaja zvijezda je osnov za izmjenjivanje podataka među astronomima. primjer 110°W. Krajem prošlog sto­ sfere. ove se promjene mogu zane­ države odabirale su točku kod koje ra­ mariti. spojimo A i B i odabranu točku X sa Slika 1. uzmimo ravninu stupnjeva.6 se nalazi u položaju OA.dođe u položaj OA. bit će korisno i geografskom dužinom. Kako je nacrtano na slici. jer međunarodnom sporazumu. Ovo je vodilo priličnoj konfuziji. Krak napravi polarna os siječe površinu Zemlje u jednu kompletnu rotaciju kad ponovo dva pola. C je Ze. tako precizan da ne dođe do moguće zabune s bližim zvijezdama. a da se njihovi prividni položaji u međuso­ bnim odnosima slabo mijenjaju. Kut ABC nam sada daje Princip definiranja geografske širine i geografsku širinu točke A. Potrebna su još dva daljnja dogovora. Na slici 1. na sjevernoj hemisferi. Tri veličine nešto reći o mjerenju kutova.6 centrom C. polarna os i iza­ brana točka na ekvatoru. Zatim. Ovo je vrsta problema. mlje sasvim slično.Ako je B na istočnoj strani od X. već spomenutom. kod koje je određivanje položaja na površini Ze­ ravnina kroz polarnu os i staru Gree-. Pomi­ igraju odlučnu ulogu u određivanju čni ravni krak OB ima osovinu u O. ako je na južnoj hemisferi. odnosno 50°S. Zato je naš problem da odredi­ vnina kroz njihove glavne gradove si­ mo položaj stalnih točaka na površini ječe ekvator i polarnu os. označena sa P i Q. geografske širine i geografske dužine: da se može vrtjeti oko O. Istina je da se sve zvijezde kreću. dok kut dužine. po je čovječanstvo bilo dugo upoznato. Da obično mjere prema skali na kojoj je odredimo geografsku širinu i geograf­ cijeli okret . dok nema geografske širine veće od 90°. Nema geografske dužine veće od 180°. označit ćemo ekvator njenu geografsku širinu sa S. s kojim ljeća za X je bila prihvaćena točka. od tri do četiri . označit ćemo njenu geograf­ sku širinu sa N. B leži zapadno od X. čka označena sa A). primjer 110°E. Na početku geografski ekvator. Problem je vrlo pojednostavljen sretnom okolnošću. Drugi dogovor se odnosi na kut BCX. Ta ravnina siječe ekvator u B. BCX daje njenu geografsku dužinu. Što ako točka B bude pala dijametralno nasuprot od X? Da li će se geografska dužina pisati 180°W ili 180 E? Odgovor: ispravno je jedno i drugo. Kako je ona izabrana? Prije mnogo godina razne godine. nwich zvjezdarnicu siječe ekvator. U praksi se kutovi mljin centar. na primjer 50°N. tada će se geografska dužina označiti sa E. jer za kraći period vremena. X je izabrana točka. (Ima još jedan sistem mjekoja prolazi kroz A i kroz polarnu os. Posljednje geografsko pitanje odno­ si se na izabranu točku X.podijeljen u 360 jednakih dijelova. polarna os Ovo nije sasvim završeno. pa je geografska dužina zato označena sa W. Ako je A.

koja prolazi ve jedne sekunde. Na prvom 16 . Nemogućnost čovjeka da se Slučaj (1) poznat je kao altazimutaloslobodi nezgodnih običaja osobina je ni sustav ili horizontski sustav. a kao opće pravilo. Sve možemo postići ako preciznost uzimajući decimalne dijelo­ uzmemo ravninu ekvatora. a ravnina na kojoj bio podijeljen i u drugim kulturama u takav krug leži neophodno presijeca razna vremena. prednost da se horizontalna ravnina Ali. izgle­ (1) horizontalna ravnina.krug je jednostavno bilo koji krug naj­ skoj kulturi. Podjela na 360 dijelova recept za određivanje položaja ili koor­ bila je mnogo zgodnija za ljude stare dinata na nebeskoj sferi slijedeći: defi­ Mezopotamije nego danas za nas. 60 minuta i 60 sekun­ vninom ekvatora Zemlje. navanja će sadržavati kutove koje će Još bolje. uvijek će upotrijebimo sistem širine i dužine. Bilo bi daleko kazano na slici 1. pokazalo u britan­ (3) ravnina kretanja Zemlje oko skom monetarnom sistemu i u britan­ Sunca. a elementarna izraču­ izabranom točkom na njemu. vanju položaja na nebeskoj sferi. održati jednostavan i zgodan odnos s U principu. dok mi upotrebljavamo u kojem ova ravnina siječe nebesku deset. može se postići još veća polarnu os.) Izabrana točka na ekva­ znali da trajanje godine iznosi pribli­ toru mora se još definirati. međutim. kroz centar C. Imat ćemo tada miliokrete ji na sferi i definirao ekvator zajedno s i mikrookrete. Tako je naš žno 360 dana. i povučemo pravac kroz Odluka da se kutovi dijele na ovaj C okomito na ovu ravninu. a ima koja može voditi do njegova uništenja.7. no on nas pliciran rad ali. kojeg jelova bila je najprije načinjena vjero­ možemo označiti kao ekvator. Očito. Međutim. jer nirana ravnina kroz centar.renja kutova u široj primjeni. Isto određuje upotrebom libele. jednostavno možemo se moći mnogo lakše odrediti. Uzmimo veliki krug računanje. a svaka minuta je podi­ uvjetom da možemo definirati ekva­ jeljena na 60 jednakih dijelova koji se tor. netko dva vrlo ozbiljna nedostatka. nemamo snage da ga izbacimo. a to znači su oni uzimali 60 kao stalnu bazu za kroz promatrača. također. temelji mogu ovdje ne interesira. Četiri moguće ravnine rjeli sistem kutne mjere. da. moguće je izabrati ra­ brojem koji je općenito upotrijebljen vninu kroz promatrača na beskonačno kao stalna baza u računanju. a mi. (Veliki jatno prije 5000 godina u mezopotam. gdje god su ljudi spo­ centar sfere. odrediti bilo koju ravninu kroz C. nije potrebno u početku definirati zovu sekunde. skim i američkim jedinicama linearnih (4) ravnina Mliječnog Puta. mnogo načina. To se. koji se definirali geografske koordinate. koja se da. u stvari.) Stupanj je podi­ biti još ograničeniji nego kada smo jeljen na 60 jednakih dijelova. Pod zovu minute. Tada kojima su veličine mjerene. u kojem bi očekivao da je ovo ekstremno kom­ je jedinica jedan radijan. a svaki takav što je potrebno da bi se odredili položa­ dio u 1000. u praksi. koja je cvjetala u dolini većeg promjera koji se može nacrtati između dvije rijeke. Ova Podjela kruga na 360 jednakih di­ će sjeći sferu u velikom krugu. Mezopotamci jesu: su nam nametnuli broj 60. če­ Čini se da je lakše postići da ljudi tiri su prikladna i moguća načina da lete u svemir nego mijenjati naš zasta­ se to ostvari. takav apsurd se pokazuje u podjelama (2) ravnina koja je paralelna s ra­ dana u 24 sata. mjera. kako je pri­ način vrlo je nezgodna. On ima. vratimo se našoj temi o određi­ vrlo lako odredi. sada imamo sve 1000 jednakih dijelova. premda je krug na površini sfere. jedinice u sferu u izabranoj točki na krugu. Ova linija predsta­ bolje podijeliti jedan kompletni okret u vlja polarnu os.

. koji vodi od zgrade kojom prolazi grinički meridi­ jan. Uski trag od mjedi. samo je isječak tog meridijana.Stoljećima su razni kartografi oda­ birali različite meridijane od kojih se mjerila geografska dužina. Gornja karta (iz 1650. godine) imala je kao glavni meridijan onaj koji je prolazio Cape Verdeom Međunarodnim dogovorom sada se geografske dužine izračunavaju od meridijana zvjezdarnice u Greenwichu.

Do sada smo se bavili samo mjere­ njem položaja zvijezda. koje svaki promatrač mjeri iz svog samostalnog sustava.mjestu. različiti za svaki dio dana. koja leži na ekvatoru. opisat ćemo kasnije. Drugim riječima: rotacija oko polarne osi ne uzrokuje promjenu širine zvijezde ako se mjeri u ovom sustavu. Situacija je ta­ kva da će bilo koja zvijezda. Svaki promatrač ima svoj vlastiti sustav. Kako je ovaj izbor ostvaren u praksi. tu nema zajedničkog podudaranja o načinu po kojem su točke na nebeskoj sferi smještene. Ovaj je oslobođen od nedosta­ taka koji se javljaju kod horizontskog sustava. a temeljni krug je. koja leži na ekvato­ ru. u kojem ravnina siječe nebesku sferu. Ova procedura ima dublji smisao. Zbog toga se bilo koja zvijezda. Nijedna zvijezda ne stoji neprekidno na horizontu (osim za pro­ matrača koji se nalazi na jednom od geografskih polova). Krug. Kao jedan osnovni metod za katalogiziranje položaja zvijezda altazimutalni sustav ili horizontski sustav očito je neupotrebljiv. Problem je bio . dok promotrimo slučaj (3).8. Zvi­ jezde izlaze iznad horizonta i zalaze ispod njega. Pogledajmo slijedeći slučaj (2). lako definirati. bez koje položaji ne mogu biti definirani. Sve što se treba učini­ ti jest da se nađe smjer jednog od po­ lova i povuče ravnina okomita na taj smjer. u nekom trenutku ostati također na njemu u bilo kojem dru­ gom trenutku ili dijelu dana. na kraju. Zato su položaji. Za razmatranje drugog nedostatka. Zato takvu točku moramo izabrati po geografskom kriteriju. Ovo znači da se ni jedna zvijezda ne može upotrijebi­ ti za određivanje temeljne točke. može­ mo odabrati onu koja leži prema jugu. koji ima ravninu paralelnu s ekvatorom Zemlje. može odabrati kao polazna točka. a veliki će krug u kojem ravnina siječe nebesku sferu prema tome biti za sva­ kog promatrača drugi. jer znači da rotacija Zemlje uzrokuje da se svakog časa položaji astronomskih objekata polagano mijenjaju. jest tra­ ženi ekvatorski krug. moramo se prisjetiti da za svakog datog promatrača horizontalna ravnina siječe nebesku sferu u horizontu. horizontalne ravnine neće uo­ pće biti paralelne za sve promatrače. kao na slici 1. Znači. a ne po astro­ nomskom kriteriju: na primjer.

Ako upotrijebimo slučaj (2) kao ta točka označuje jesenski ekvinocij. jer se prividno kre­ približno nula. a noć kraću. i planeta je mnogo teže.9. dina. Sunca je smjer pola uzet da označuje sjever. Sunce leži uvijek na ekliptici. Pretpostavimo da Sunce leži ka. Sunčevog sustava. noć je duža od jedan drugoga u dvije točke. Ako Mjerenje položaja Mjeseca. Suprotna točka od D 19 . nejednake. Pri označavanju staze Sunca trajanju noći. duž zvijezda dobivamo samu eklipti­ Dužine dana i noći su općenito ku. planeti će uvijek imati širinu kraju jednog dana. Na suprotnoj strani od K. moramo se koji živi na sjevernoj hemisferi. promatračevu trajanju dana. izlaz i zalaz Sunca.pojednostavljen činjenicom da tokom lom crtežu. jer Mjesec i planeti leže približno rotacija uzrokuje da se Sunce (i cije­ u istoj ravnini. proma­ interval vremena leži u ravnini te sta­ tračev zenit i njegov horizont smatrani ze.malom krugu AXYZ. gledano sa Ze­ Y Sunce se nalazi ispod promatrače­ mlje. nekoliko go­ mlji ima jednako trajanje dužine dana. Samo će se njihove du­ će po ekliptici.sustav. IX. Kada se Sunce nalazi na Krug slučaja (2) i slučaja (3) sijeku ekliptici između C i D. Ta je situacija prikazana na ma­ dan jednak noći. jer ova tije­ tada označuje mladenački ili proljetni la neprekidno mijenjaju svoje položa­ ekvinocij.) Točke Y i X označuju žine mijenjati s vremenom. zvijezde održavaju nepromijenje­ Kaže se da K označuje položaj Sunca ne pozicije. Ovo znači da. smjer pravca po­ Sunčevog prividnog kretanja odgovara vučen od Zemlje do Sunca se mijenja. samo se dužine mijenjaju u prvoj Dnevna rotacija Zemlje je jednaka aproksimaciji. Ova ravnina siječe nebesku sferu u su nepomični . Zbog toga je slučaj (3) rotaciji nebeske sfere u tolikoj mjeri. (3). poka­ najprije podsjetiti da se Zemlja kreće zano je na slici 1. Kad je Sunce Točka D pokazuje proljetni ekvinocij. Položaj proma­ po stazi oko Sunca. u K. a označena je tradicionalnim je u B na dan ljeta. a u dijametralno suprotnu to­ s vremenom. Sunce točka. (Sunce se stvarno ptički krug upotrijebi za određivanje ne vraća sasvim u polaznu točku na položaja. III. Jedna dana. podesniji nego slučaj (2) ako je u pi­ da sudjeluje u prividnom dnevnom tanju opisivanje položaja tijela unutar kretanju nebeskih tijela. Drugim riječima. Kako se Zemlja ta. Sada se pojavljuje pojednostavlje­ na ekliptici u A. ako se ekli.10. da se Sunce. sustav za mjerenje njihovih položaja. u jednom ili drugom ekvinociju. na nebeskoj sferi padaju približno na Samo Sunce će se kretati okolo po ekliptiku. Od X do Ovo znači. Od Y preko Z do X Sunce se nja. U va horizonta pa ovaj dio njegova privi­ stvari. njegov smjer je okomit na smjer jedna od dviju prilika u godini kad je pola. smjer pola. dok je Z položaj Ekliptika se određuje iz promatra­ podneva. u nalazi iznad promatračeva horizon­ pravom smislu riječi. Zato njihovi položaji la ekliptika) okreće oko polarne osi. znakom K na slici 1. pomiče u odnosu na zvijezde. dok sektor između D i B daje dan od tih dviju točaka zove se proljetna duži. tako da vrijeme uzeto za ovaj dio giba po svojoj stazi.ponovo altazimutalni krugu poznatom pod imenom eklipti. Sunce se jednostavno kreće po dnog kretanja odgovara promatračevu ekliptici. je. koji neka za kraći trača (u točki O). Zemaljska dnevna nje. a u C na dan zime. Ako upotrijebimo slučaj čku od K oko 22. Sunce dolazi u K oko njihove širine i dužine će se mijenjati 21. dan. kada svako mjesto na Ze­ kraćeg perioda vremena. Prema tome. Ti se položaji mijenjaju iz dana u gdje se dva kruga ponovo presijecaju. Što to znači za jednog promatrača Da bismo ovo razumjeli.

položaju. ona će poslu­ tome. kretanje. Ali u kojem odnos samo za Zemlju.označuje jesenski ekvinocij. a ne oko Sunca.ekliptika ima prividno dnevno đen na promatračev položaj na Zemlji. niti. od važnosti za jednog promatrača koji na bilo koji dan postoji neki momenat živi na planetu koji se okreće oko bilo kada se ekliptika nalazi u nacrtanom koje druge zvijezde. u položaju podneva na dan smješten na Zemlji. Zbog toga je po­ padnoj točki (a izlazi u istočnoj točki) ložaj Sunca među zvijezdama u prolje­ na dan ekvinocij a. slučaj za Suprotno. Slučaj (1) je potpuno odre­ sustav . jer promatrača do D je promatračev za­ ova točka leži na dva fundamentalna pad. slučaj (2) daje iste rezulta­ naš crtež (slika 1. Položaji izmjereni ljetnog solsticija. Ako izaberemo točku K (kako je mira osnovni krug slučaja (4). Kroz njegov centar (C) povucimo okomiti pravac. altazimutalni dopunjavala. protumačen na slici 1. (4). koji znači da Sunce zalazi u za­ kruga kojih se dotiče. Položaj će biti isti prema slučaju (3) imat će važnosti za u zoru jesenskog ekvinocija.8 Ili možemo naći smjer pola pa po­ vući ravninu pod pravim kutom na tu polarnu osovinu. Prema pokazano na slici 1. Ovo je. U stvari. Da dobijemo sustav koji će biti jednako značajan za sve promatrače unutar Mli­ Vratimo se još jedanput mjerenjima ječnog Puta.9). smjer pola Slika 19 Nebeske dužine se mjere od proljetne točke (K). oni neće imati trenutku? Naš crtež je nacrtan s ekli. da još vidimo kako je određena izabra­ Centralna linija Mliječnog Puta for­ na točka za slučaj (2) kao i za slučaj (3).važnosti za jednog promatrača koji nije ptikom. Ekliptika može te za svaki položaj na Zemlji.slučaj (1).10). moramo primijeniti slučaj položaja ili određivanjima koordinata. Položaji ležati u pokazanom položaju samo u mjereni u ovom sustavu imaju poseban jednom trenutku u danu. u ponoć promatrača na bilo kojem planetu unu­ na dan zimskog solsticija ili pri zalazu tar Sunčevog sustava. ali oni neće biti na dan proljetnog ekvinocija. tnom ekvinociju definiran izabranom Izgleda da jedna stvar može zbu­ točkom za slučaj (2) i slučaj (3). On označuje polarnu os. Nebeska sfera presijeca ovu ravninu u krug nazvan ekvatorski krug. U sustavu u kojemu promatrač Razmatrali smo prva tri sustava ko­ promatra svoj vlastiti horizont kao ordinata koja su se u značaju sve više nepomičan .11. To je je­ dna od dviju točaka u kojima se sijeku ravnina ekvatora ravnina ekliptike.7 Kao prvi korak u određivanju položaja na nebeskoj sferi možemo uzeti ekvator. smjer pola ekvatorska ravnina ekvator ekliptika 20 . položaji u ovom slučaju odnose Slika 1. Slika 1. također. Smjer od žiti jednako dobro za oba slučaja.

dužine mogu biti izražene u satima.5° koji zatvara ravninu poprimaju vrijednosti od 0 do 360°. slučaj (1). od tih je izabrana kao osnovna za slu­ a katkada različito. Krug slučaja (2) siječe zovu deklinacije. na primjer i 30° nom. Ovdje se vidi put pod kojim on siječe nebeski ekvator.10 Položaj ekliptike u podne sredinom ljeta (na sjevernoj polukugli Zemlje). nja. Pisane na ovaj način. Slika 1. položaji astronomskih val ima 15°. Taj je sustav i jednog sustava u koordinate drugog zgodan za upotrebu s obzirom na po­ sustava računskim putem. Važna karakteristika ovih sustava lako odrediti i jer je zajednički u svih je mogućnost pretvaranja koordinata zvjezdarnica na Zemlji. Za pretva­ stavljanje i orijentaciju astronomskih ranje mjerenja koji su dani u izrazima instrumenata. koji služi kao osnova za jedan od sistema nebeskih koor­ dinata. 15° = lh.11 Središnja linija Mliječnog Puta ili Kumovske Slame stvara galaktički krug. koji je u biti sličan onome koji je upotrije­ podaci. slučaja (2) u izraze mjerenja drugih Još nešto o slučaju (2).) Slika 1. Jedna ja +30° ili -30°. one se mjere sijeku je oko 62°. a također i vrijeme. Premda je slučajeva. Prema tome. treba uvesti dvije Ovdje moramo znati lokaciju proma­ male razlike kod astronomskih mjere­ trača na Zemlji. širine se kojoj mi živimo. Izražene na ovaj način. odgovarajuće astronomske širi­ zimutalnom sustavu mijenja s vreme­ ne se pišu sa + ili sa -. 30° = objekata su katalogizirani u skladu sa i h h slučajem (2). Umjesto da se čaj (4). Sunce i ekliptika se prividno okrenu u jednom danu oko kruga AXYZ. U praksi. U upotrebi je i vezi sa zemaljskom osi i prema tome sitnija podjela u lučne minute i lučne nema opće astronomsko značenje. svaki inter­ ekliptike s krugom slučaja (2). Kut pod kojim se ova dva kruga mjere na istok ili zapad. Dužine se slično pišu. 21 . bljen za određivanje geografskih polo­ žaja ovdje na Zemlji. upotrijebljeni su slijedeći ovo jedan sustav širina i dužina. Podijeljene u 24 intervala. duži­ njegov osnovni krug se koristi jer ga je ne se zovu rektascenzije. Umjesto širina. Za altazimutalni sustav. na primjer deklinacikrug slučaja (4) u dvije točke. Zbog ro­ tacije Zemlje. Premda je ovaj sustav u 2 45° = 3 i tako dalje. sekunde. za usporedbu s ku­ samo od Proljetne točke i prema tome tom od oko 23.se na strukturu zvijezda galaktike u ili -30°. na primjer 30°N ili jednog astronomskog objekta u alta30°S. koje bismo ozna­ (Posljednji je potreban jer se položaj čavali sa N ili S.

Ekstremna brzina modernih računanja dopušta konstrukcije in­ strumenata. slučaj (4). Za galaktički sustav. Kut pod kojim ekliptika siječe osnovni krug slučaja (2) mora biti poznat. božanstva ili nekog junaka.Za ekliptički sustav. dovolj­ no je da se odrede galaktičke koordi­ nate jednog objekta. slučaj (3). kako ćemo vidjeti u slijedećem poglavlju. Kut je oko 23. a služe da bi se lakše pro­ našli objekti na nebu. ako su poznate rektascenzija i deklinacija.5°. Crtane karte neba U stara vremena ljudi su podijelili zvijezde vidljive u njihovim područjima neba u grupe i svakoj grupi dali ime često ime jedne životinje. Danas se pretvaranje iz slučaja (2) u druge slučajeve može obaviti goto­ vo trenutno pomoću elektronskih računara. deklinacija ove točke je 0°. On je do­ voljan da se izračuna položaj u ekliptičkom sustavu.) Zajedno s kutom od 62°. Ovdje moramo znati rektascenziju točke kod koje galaktički krug siječe osnovni krug slučaja (2). Ove podjele na grupe ili konstelacije ili zviježđa još i danas su u upotrebi. koji omogućuju posebnu upotrebu altazimutalnog sustava referencije. ako je deklinacija od K. 22 . ali uvijek treba imati na umu da podjela neba na zvi­ ježđa nema fizikalno značenje. pod kojim se sijeku dva kruga. (Naravno.

godine. 23 .Popis zviježđa ime Andromeda *Antila *Apus Aquarius Aquila Ara Aries Auriga Bootes *Caelum *Camelopardalis Cancer C a n e s Venatici Canis Major Canis Minor Capricornus *Carina Cassiopeia Centaurus Cephcus Cetus *Chamaeleon *Circinus *Columba *Coma Berenices Corona Australis Corona Borealis Corvus Crater *Crux Cygnus Delphinus *Dorado Draco Equuleus Eridanus *Fornax Gemini *Grus Hercules *Horologium Hydra *Hydrus *Indus *Lacerta Leo *Leo Minor Lepus Libra Lupus * Lynx Lyra kratica And Ant Aps Aqr Aql Ara Ari Aur Boo Cae Cam Cnc CVn CMa CMi Cap Car Cas Cen Cep Cet Cha Cir Col Com CrA CrB Crv Crt Cru Cyg Del Dor Dra Equ Eri For Gem Gru Her Hor Hyd Hyi Ind Lac Leo LMi Lep Lib Lup Lyn Lyr ime *Mensa *Microscopium *Monoceros *Musca *Norma *Octans Ophiuchus Orion *Pavo Pegasus Perseus *Phoenix *Pictor Pisces Piscis Australis *Puppis *Pyxis *Reticulum Sagitta Sagittarius Scorpius *Sculptor *Scutum Serpens *Sextans Taurus *Telescopium Triangulum *Triangulum Australe *Tucana U r s a Major Ursa Minor *Vela Virgo *Volans (Piscis) *Vulpecula kratica Men Mic Mon Mus Nor Oct Oph Ori Pav Peg Per Phe Pic Psc PsA Pup Pyx Ret Sge Sgr Sco Scl Set Ser Sex Tau Tel Tri TrA Tuc UMa UMi Vel Vir Vol Vul *Novijeg porijekla Na slijedećim dvjema stranicama nalazi se dekorativna karta neba koju je izradio Andreas Cellerius 1660.

24 .

25 .

prikazuje nebesku sferu ra­ zrezanu u osam sektora.Zvjezdane karte Karte na ovoj i na slijedeće dvije stranice prikazuju sva glavna zviježđa na nebu u osam sektora. gore. Crtež. 26 .

27 .Skala prividnih zvjezdanih veličina Prvi znak predstavlja najsjajnije zvijezde. Slijedeći znakovi predstavljaju zvjezdane veličine čiji se sjajevi razlikuju za jedan stupanj skale.

*na sljedećoj strani: Dio zviježđa Aquariusa.Zvjezdane karte Skala prividnih zvjezdanih veličina Prvi znak predstavlja najsjajnije zvijezde. 28 . prika­ zan crtežem u perzijskom ruKopisu iz 1650-tih godina. Slijedeći znakovi predstavljaju zvjezdane veličine čiji se sjajevi razlikuju za jedan stupanj skale.

.

upotrebljavajući štap kao mjeru da izmjerite udaljenost od svog položaja do viska. U tom momen­ tu je Sunce u najvišoj točki . Kada omjer AB prema BO bude najveći. gdje je zvijezda prošla.2. kako bi se on sigurno postavio vertikalno u mo­ gućim granicama. dužine godine. potreban vam je visak. bilježeći trenutak kad je ona najkraća. vaš smjer juga neće biti. postignut je točan položaj prema visku i udaljenom objektu. Za vedrog dana će se neprekidno promatrati dužina sje­ ne koju baca štap. to­ čku presjecišta ekliptike i ekvatora? I. možda. poglavlje ASTRONOMSKI INSTRUMENTI Vidjeli smo da je primitivan čovjek bio sposoban da razvije osjećaje za vri­ jeme i orijentaciju. Mjeseca. koristeći neke udaljene objekte. vjerojatno. izmjeriti kut između ekliptike i ekvatora i odrediti vlastitu geografsku širinu? Možete li. Kada uzmemo u obzir složenost privi­ dnih kretanja Sunca. a tako­ đer i točku B. Sjednite približno koliko možete prema sjeveru od viska. zvijezda i planeta. prema tome zasljepljuje oko. Takav stalan smjer bit će označen objektom koji će uvijek ležati na jugu vaše primitivne promatračnice.1.) Okrenete li se sada Suncu. Sada izmjerite udaljenost AB i odredite omjer AB naprama BO (vaša izmjerena udaljenost od viska). odrediti K. zbog rotacije Ze­ mlje. upotrebljava­ jući sustav deklinacije i rektascenzije opisan u 1. Za bilo koju zvijezdu ovaj će omjer biti najveći kada se nalazite potpuno na sjeveru od viska. Ukoliko želite. Možete poboljšati rezultat opažanjem neke svijetle zvijezde na način kako je pokazan u slici 2. Budući da Sunce bliješti.drugim riječima ono upravo prolazi kroz naš meridijan. Zaključujući da vaš otok leži na sjevernoj hemisferi. Potrebno je izvrši­ ti veći broj noćnih promatranja na isti način s istom zvijezdom. neka se sada visak postavi prema sjeveru. ali samo zahvalju­ jući promatranjima nebeskog svoda. gdje linija od vašeg oka do udaljenog horizonta presijeca liniju viska. ne prijeđe preko niti viska. Sunce će tada biti na sjeveru. još sasvim točan. Možemo shvatiti koliko je ovo istinito. zvije­ zda i planeta. štap. Mje­ seca. dvije posude napunjene vodom i nešto pomoći vašeg prijatelja. premještaju­ ći svaki put svoj položaj malo desno ili lijevo od početnog. Prvo treba učvrstiti štap u uspra­ van položaj. mora nas veoma začuditi koliko je on saznao najjednostavnijom mogućom opremom. neovisan o dobu dana i neovisan o tome da li je Sunce vidlji­ vo ili zastrto oblacima. datuma solsticija i ekvinocija? Kako ćete odrediti strane svijeta. Neka vaš pomoćnik označi točku A na niti viska. pa možete na­ činiti sličnu seriju promatranja neke 30 . ako sebe zamisli­ mo da smo suočeni s istim problemi­ ma i da posjedujemo iste naprave kao naš primitivni prethodnik. Vaš smjer sjever-jug bit će tada određen s dovoljnom točnosti. Pretpostavimo da ste se nasukali na jedan pusti otok s jednim prijateljem. koristeći visak. (Ako je vaš otok na južnoj hemisferi. Kako ćete prići određivanju vremena dana. Sunce će tada biti na jugu. poglavlju? Odgovor je da vi možete obaviti sve ovo s vrlo malom spravom pod uvjetom da ne tražite pre­ veliku točnost. dobit ćete jedan stalan smjer. možete li izraziti položaje Sunca. Zatim motrite na jednu pose­ bnu svijetlu zvijezdu na južnom dijelu neba sve dotle dok.

To je danas najprecizniji instrument za vizuelna promatranja kojim može raspolagati astronom. 31 . a to znači da ovisi o tehnološkom napretku. Li­ jevo: urođenici na Borneu upotrebljavaju okomit štap da bi izmjerili dužinu sjene koju baca štap osvijetljen Suncem oko ljetnog solsticija.Točnost astronomskih promatranja najviše ovisi o stupnju preciznosti astronomskih instrumena­ ta. Gore: fotografija pokazuje unutrašnjost kupole u kojoj je smješten teleskop od 508 cm promjera obje­ ktiva na planini Palomar.

Slika 2. u kojoj se Sunce nalazi na dan proljetnog ekvi­ nocija. Kada vi znate točku. proljetni ekvinocij. naravno. (Još uvijek uz pretpostavku da je vaš otok na sjeveru od tropa. koji nastupa na oko pola puta između zime i ljeta. momenat kad je Sun­ ce točno na jugu od vas. kolčićima i konopcem kojeg ćete upotrijebiti kao šestar.1 Metoda određivanja smjera sjever-jug pomoću viska. možete raspoloviti liniju koja ih spaja da dobijete pribli­ žne smjerove zapada i istoka.svijetle zvijezde na sjevernom dijelu neba. Visak tada daje prihvatljivu to­ čnost određenog sjevera. upotrebljavajući štap posta­ vljen vertikalno u zemlju.) Dužina sjene štapa u podne malo će se razlikovati iz dana u dan. možete je upotrijebiti kao točku referencije za određivanje rektascenzija. Ovo mo­ žete načiniti odoka. vi znate K. jer se on prividno kreće po ekliptici. 32 . Slika 2. Dužina godine može se. kad odredite jug i sjever. ili. također. To je za vre­ mena ekvinocija. ako želite veću točnost. jer ovo je slučaj traženja smje­ ra u kojem je omjer AB prema 130 naj­ manji. promatrati položaje Sunca u zoru ili svitanje svakoga dana. smjera kad se Sunce nađe u podne u najvećoj vi­ sini tokom godine. Na pri­ mjer. možete.2 Kut između promatrača. jer K jednostavno označuje tu točku. Zatim. uvijek je isti. koji nastupa na oko pola puta između ljeta i zime. Sunce se ne zau­ stavlja u K u svakom slučaju. odrediti iz ovih promatranja. prikazana na slici 2. Tokom cijele godine Sunce će se pojaviti samo dva puta točno na istoku. po­ dne je. Kada ste odredili takvu zvi­ jezdu. broj dana koji proteknu između uzastopnog godišnjeg prolaza Sunca Slika 2. Kako. a najkraća na dan početka ljeta. i jesenski ekvinocij. označuje gotovo točan položaj K.2. a štap baca sjenu pravo na sjever. ali bilo koja zvijezda koja se pojavi na istoku u mo­ mentu Sunčeva zalaza na dan jesen­ skog ekvinocija. vidjet ćemo kasnije. također. izmjerite du­ žinu sjene što je on baca u podne sva­ kog dana. Ona će biti najduža na dan početka zime.3 Kut između zemaljskog ekvatora i ra­ vnine ekliptike za polovinu je manji od gornjeg kuta. Slika 2. Ako ste dovoljno ustrajni. služe za određivanje geografske širine. i smjera kad Sunce dođe u podne u najnižu visinu. Jednom.4 Opažanja.

ako izmjerimo taj kut. ili broj dana koji proteknu između početka zime do dru­ gog početka zime daje dužinu godine. Slika 2. Da bismo pokupili mnogo više podataka iz naših opažanja. što pokazuje da Zemljin ekvator zatvara kut od oko 23. Šuplja cijev s tankom. jer. možete upotrijebiti ova dva ekstremna položaja Sunca u po­ dne kako biste odredili svoju širinu.2 pokazuje da ćemo. zadovoljila bi kao jednostavna vizirna cijev. Točka je u najvećem položaju na dan ljeta.5° s ekliptikom. određu­ je dužinu godine. poluprozirnom kriškom neke biljne supstancije. a u najnižem na dan zime. datumi početka lje­ ta i početka zime. Osim toga. Broj dana.6 Princip mjerenja deklinacije. sada tre­ bamo nešto profinjenije . pokazuju maksi­ mum promjene u kutnoj visini Sunca u podne tokom godišnjeg puta. Najviša i najniža oznaka. linija koja raspolavlja kut između ovih položaja . Slika 2. mogu se. ukoliko možete konstruirati jednu jednosta­ vnu napravu koja bi smanjila blještavilo Sunca. naći da on iznosi oko 47°.3. vi ćete svom pomoćniku davati znakove kada on treba da ozna­ či točke čim centar Sunca dođe preko niti viska u podne svakog dana. također.linija koja označuje po­ ložaj Sunca u podne na dan ekvinoci- S!ika2. kao u slici 2. 33 . koje je naš pomo­ ćnik načinio na niti viska tokom za­ dnje serije opažanja. Ova promjena je jednaka dvostrukom kutu između ravnine zemaljskog ekvatora i ravnine ekliptike. Sjedeći na pravcu sjever­ no od viska.jedan veliki kutomjer za mjerenje kutova. Do sada smo upotrijebili samo naj­ primitivniju opremu koja se mogla za­ misliti. odrediti pomoću vašeg viska. Od početka zime do početka ljeta takvo određivanje točke na niti viska poka­ zuje da se ona pomiče gore. Dužina godine.kroz proljetnu točku. postavljenom na jednom kraju. Od poče­ tka ljeta do početka zime ona se pomi­ če prema dolje. potrebnih za je­ dnu potpunu oscilaciju točke.5 Mjerenje visine Polarnice daje geografsku širinu pro­ matrača.

5. Tada viskom i služeći se metoda­ ma koje su prethodno opisane. Oba su mjeriia satove koji nisu bili istog trajanja. Vi biste samo trebali izmjeriti kutnu visinu svake zvijezde u trenutku kad se ona nađe točno na jugu s već po­ znatom metodom viska.zatvara jedan kut s viskom. postavite se u položaj da vam visak bude okrenut prema sjeveru. Ako ste prethodno sa­ vjesno izveli svoja promatranja na pu­ stom otoku. gledajući tako u zvijezdu Polarnicu. kako pokazuje slika 2. vaša je geografska širina.katalog koji će dati deklinaciju i rektascenziju svake najsjajnije i svih najlakše uočlji­ vih zvijezda. označen na slici 2. 34 . mogli ste iskoristiti sve ono što ste načinili da s oduševljenjem sastavite jednostavan katalog zvijezda . Ovaj je kut. godine bio je podešen da po­ kazuje danje i noćne sate u Nurnbergu.) Mjerenja rektascenzije bit će jedna­ ko laka ukoliko imate pouzdan ručni ili džepni sat. vi ste već odredili neku standardnu zvijezdu blizu K. odbijajući svoj komplement širine. a poslije svibnja 16 danjih i 8 noćnih sati. Ovaj sat s brojčanikom iz oko 1500. Tada dobiva­ te deklinaciju zvijezde jednostavnim procesom.ja. kada je on nad glavom na ekvato­ ru .6. neku zvi- Dva instrumenta koja su se upo­ trebljavala u starom Egiptu za mjerenje vremena: sunčev sat i vodeni sat. Sve do XV stoljeća mehanički satovi nisu bili jedinstveni. tako­ đer vaša geografska širina. Još jednostavnije. Ovaj drugi kut. Deklinacije se lako odre­ đuju. kako ćemo vidjeti iz slike 2. možete izmjeriti kutnu visinu te zvijezde.4. (Vaš komplement širine je 90° manje vaša geografska širina. Poslije studenoga pokazivao je 16 noćnih i 8 danjih sati. Ako ste bili nasukani dosta dugo. a leđa okrenite prema jugu.

ovakva točnost mjerenja bila bi Kada je ovaj bio izrađen (oko 1550. me kada zvijezda. preko niti. zapreka je u tome što ne­ kroz rupu jednakom brzinom i u koji­ mate ni ručni ni džepni sat. a možda i danju. njem . izražena u satima vodu. ako nivo vode pada. Označite jednakim tempom. otoku. Ako imali na pustom otoku. me unutar jedne četvrtine sata. potpuno prihvatljiva. Međutim. a njihovi instrumenti bili su ri­ Zabilježite vrijeme kada ta standardna jetko kompliciraniji od onih koje smo zvijezda prođe preko niti viska i vrije­ upotrijebili na pustom otoku. Još će voda izlaziuzimajući za konačnu vrijednost sre­ dinu svih određenih vrijednosti. prijeđe. podi­ potamiji morala je biti isto toliko sna­ jelimo razmak između dna i zabilježe­ žna kao i ambicije u današnjem svijetu. jest rektascenzija zvijezde potamije favorizirali modele s otjecakoju želite katalogizirati. koja će biti katalo­ Noću. egipatski i mezopotamski svećenici bili su ugla­ vnom zabavljeni onim istim problemi­ 35 . Doista.jedan vrlo grubi sat. Svaka podjela na plohi otkrili jedan važan način poboljšanja posude označuje jedan sat. Jednostavni instrumenti antike Sada možemo razumjeti golemu važnost vrlo grubih.. postavljenu stale posude u kojima je voda kapala ispod prve napunjene vodom. rastući u vodomjenivo do kojeg voda naraste u ovoj dru­ ru koji je označavao protekle sate. Tada.posude iz kojih je voda istjecala Naravno. gdje je bio vodomjer što vaše dvije posude i voda. također. Sada imate onakvog vodenog sata kakvog smo mi vodeni sat . jednostavnih in­ strumenata koji su se upotrebljavali u ranoj povijesti astronomije. U jednom primitivnom katalogu mjesta. koji ji mogućnost da se pogreška reducira su postavljeni pod kutom geografske širine na 1°. nog nivoa u posudi na dvadeset i četiri jer su astronomi već prije 3000 godina jednaka dijela. mjerili su satove jednake dužine. standardne točnosti. god. da izmjerite vrije­ gotovo prazna jer. Pogre­ tlak vode pada s njim. goj posudi tokom cijelog dana. Napunite je­ je označavao proteklo vrijeme. koji se Ambicija da se ostvare sve veće izmjeri od podneva do podneva. za je posuda gotovo puna nego kada je jedan kraći period. Ali su tu ma je padala. uočit ćemo da se rupica na vašoj gornjoj posudi da voda brže protječe kroz rupu kada ne zabrtvi. tokom cijelog drugog tisućljeća prije našeg računanja vremena. dok su kasnije na­ no kapa u drugu posudu. bit ćete u mogućnosti. Izgleda da su astronomi Mezo­ i minutama. posto­ Sunčevi satovi sa štapovima (gnomoni). Ako upotrije­ upotrijebite samo čistu vodu i pazite bimo cilindričnu posudu. rili vrijeme pomoću običnih satova na Razlika u vremenu. u drevnoj Mezo­ prosuđujući odoka najpažljivije.jezdu koja izlazi na istoku kad Sun­ ma kojima smo se bavili na pustom ce zalazi na dan jesenskog ekvinocija. po­ upotrebljavajući posude napravljene u navljajući promatranja nekoliko puta i obliku krnjeg stošca. oni su mje­ gizirana. neba. ovakvi su satovi korišteni za kontrolu točno­ sti mehaničkih satova. Egipća­ dnu posudu vodom i na dnu probušite ni su upotrebljavali i modele s istjeca­ vrlo malu rupicu. tako da voda polaga­ njem i utjecanjem. Astronomi an­ ška te vrijednosti stvara pogrešku od tičkog doba svladali su ovu teškoću oko 4° nebeske dužine.).

Oni su izradili savršene tablice.) U nešto kasnijem stadiju razvoja. Jedna dvanaestina potpunog spuštanja nivoa vode tokom bilo koje noći odgovarat će tada jednoj 36 . a samo tri litre na sat kada je ona gotovo prazna. Prema tome.) Zadatak baždarenja štapa da se izmjere svi satovi tokom godi­ šnjih sezona.U starom Egiptu upotrebljavala se sprava merkhet za promatranje prola­ za zvijezda kroz meridijan. (U širina­ ma srednjih sjevernih luka. bio je zato vrlo komplici­ ran. U sje­ vernim područjima Egipta je trajanje dana na dan ljeta oko 40% duže nego trajanje dana na dan zime. vodeni satovi su bili često snabdjeveni plutajućim pokazivačem. On je pokazivao na satnu skalu. koje navode iznos vode što bi se trebala naliti u vodene satove u svakoj godišnjoj sezoni. Svećenicima Egipta i Mezopotami­ je (kao i stanovnicima drevne Grčke i Rima ili građanima srednjovjekovne Europe) jedan sat nije značio obično dvadeset i četvrti dio cijelog dana. Pločice iskopane u Mezopotamiji pokazuju da matematičari katkada zahvaćaju problem na drugi način. Oni su više voljeli uzimati period od jedne dvanaestine između izlaza i zalaza Sunca ili jedne dvanaestine perioda između zalaza i izlaza Sunca. ali za svaki centimetar vertikalne visi­ ne blizu vrha posude veći je volumen vode koji treba da istječe nego za svaki centimetar vertikalne visine blizu dna posude. pet litara na sat može istjecati kada je posuda gotovo puna. tako da se goto­ vo uvijek održi jednaki nivo vode. da bi se ispraznili između zala­ za i izlaza Sunca. koji se spuštao i padao zajedno s nivoom vode. ali nivo vode koji padne u vertikalnoj mjeri približno je isti u oba slučaja. ti iz ovakve posude brže kada je gotovo puna nego kada je ona gotovo prazna. (Na našem pu­ stom otoku možemo doći sasvim blizu ovom stupnju točnosti jednostavnom upotrebom vrlo široke posude s vrlo malim otvorom za vodu. razlika je oko 110%. a u najvišoj točki često dolijevati. Ona se sa­ stojala od vizirnog štapa i dva viska. koja je bila nanesena na jednom štapu.

mogu biti baždareni da osmog stoljeća prije naše ere. Smjer preko jugozapada prema zapadu. Ovaj primjerak. a bacali su sje­ podne se cijeli instrument okrene tako ne daleko veće dužine. stoljeća.7 Ptolemejev stup za mjerenje visine Sunca u podne. osiguravajući da kraća šipka bude usmjerena točno određivanje vremena podneva sa zna­ u točku zapada. sje­ dužina sjene kao sat dana. kra­ koji sjena pokazuje u tom trenutku ća šipka baca sve duže sjene na dužu također označuje gotovo točno smjer šipku. kao u prvim sunča­ na jednom kraju na kraću horizontal­ nim satovima. On se sastojao od jedne duge. premda Sunce izlazi u istočnoj to­ hanički satovi došli u upotrebu. oni sada postavljaju nu šipku. Umjesto posta­ sata. na kraju je postao vlasništvo Tycha Brahea. kad se Sunce uspinjalo po je velike rijeke postavljali su se tanki nebu i kretalo jednolično preko jugoi­ kameni stupovi obično u područjima stoka da dosegne jug u podne. u vrijeme kada su grubi me­ Pa. koja je pričvršćena sjene. tka šipka bila dovoljno dugačka da osi­ koja se sastojala od jednostavnog štaSlika 2. Tada. U zoru se mjesta gdje će se instrument postaviti. 37 . a južno od astronomi starog Egipta upotrebljava­ istočne točke na dan zime. vljanja gnomona. Ponovo se na njoj može očitati sjevera. padne na duži horizontalni štap. kad se Sunce tnom preciznošću. koji je upotrebljavao Kopernik. da astronomi islamskog imperija satovi dana. kratki hramova.to tom prema većoj i podignutoj za neko­ je kut koji je jednak geografskoj širini liko centimetara iznad nje. bilo Istovremeno. ili štapa za bacanje horizontalne šipke.8 Triquetrum. čki na dan ekvinocija. ne koju baca takav tanki stup može Slučajno bi to bilo sve do doba kri­ se također upotrijebiti da se procijene žara. ova je kra­ li su napravu poznatu kao markhet. da je to­ Sunčani satovi ovakve vrste nisu bili čno prema istoku bio okrenut kraj na svagdašnji u Europi sve do kraja XV kojem je bila pričvršćena kraća šipka. između desetog i gdje na Zemlji. Slika 2. Egipćani pokazuju satove jednake dužine bilo su razvili još napredniji tip sunčanog kada tokom godine. Ovi su stupovi izrađeni tako štap će bacati sve kraću sjenu na duži precizno vertikalno. bilježeći trenutak počinje spuštati krećući se jednolično u danu kad je sjena najkraća. postavljenu pod pravim ku­ štap paralelno sa Zemljinom osi . a donekle smjer. instrument tako postavljao. okomito. Kroz U visokim civilizacijama između dvi­ cijelo jutro. nisu izmislili sunčane satove koji. čne točke na početku ljeta. Dužina.dvanaestini perioda između zalaza i gura da u bilo kojoj sezoni od svitanja izlaza Sunca u toj pojedinoj sezoni. kako nijedan sta­ štap. a on je tako baždaren da se iz novnik pustog otoka ne bi mogao da dužine sjene može očitati sat dana. U postavi štap u zemlju. sjeverno od isto­ Za promatranje prolaza zvijezda.

prolaza zvijezde preko viska postoji da­ Na donjem južnom rubu nalazi se dru­ kako. ako želimo da pobolj­ točno na jugu. Dok ničkim dijelovima. 38 . prije šamo promatranja na našem pustom nego se sjena izgubi. Upotrebom tovo beskrajnog niza verbalnih upu­ sjene Sunca. Stup je bio postavljen na kao na našem pustom otoku. Poduzimajući ovaj korak. omogući astronomu da izmjeri visinu zvijezde kad prođe kroz meridijan. koji je obješen na ćnik označi točke prolaza preko linije. U stvari. ko­ vljala u osnovi sasvim na isti način liko je bilo moguće. ali on ne traži osobito kao gnomon baca sjenu na graduirani teški proces izrade. Zajednička je osobina svih ovih pri­ tlo i izniveliran pomoću klinastih pre­ mitivnih instrumenata da oni ne sadr­ dmeta. u stadiju te­ strukcije. vrlo važan pokret . Triquetrum je su upotrebljavali astronomi klasičnog mimoišao problem. tako da dva kraka ju. gornji klin baca sjenu na nju dijelovima. dotiče donji klin. jer. nemamo potrebe za pomo­ samo do podne.kada pomo­ gi klin. jednog vertikalnog stupa s dva kraka Napose želimo konstruirati instrumen­ okovana na njemu. možda s metalnim uskim hničkog razvoja u Ptolemej evo vrijeme.Stup koji je Ptolemej opisao (slika pa za viziranje s uskim otvorom i dva viska obješena u ravninu opažačeva 2. kao što su bili Hiparh i Ptolemej. slijedeći korak u profinjavanju ma tome i kutna visina Sunca. pro­ Koristeći pomoćnika nemamo potrebe matrač može biti siguran da je stup za instrumentom s pokretnim meha­ postavljen potpuno vodoravno. jedan viši. U gornjem značenju izraza. drugi te za mjerenje visine Sunca i zvijezda. Osnovni uvjet je bio da uda­ me . s meridijana. godine . Pokušat ćemo konstruirati dan instrument. Jedini sigurni pokret južnom uglu na izglačanom dijelu bio se pojavljuje kod vodenih satova pri je horizontalni klin. koristeći je izglačana strana okrenuta točno na instrument s pokretnim mehaničkim istok. njezin kut. bio je obični komad kamena. On se sastojao od doba. Viši krak je bio snabdjeven prste­ Ptolemej je opisao jedan instrument nom ili žljebićem kroz koji je niži bio koji se upotrebljavao u njegovo vrije­ uvučen. U tom momentu. može i prednosti bio bi oslobađanje od go­ se očitati na kvadrantu. koji je snabdjeven samo s vertikalnom stupu bude jednaka uda­ malim brojem jednostavnih pomagala. a izglačana se strana posta­ že ni jedan pokretni dio u tehničkom vljala točno prema istoku. triquetrum ili Ptole­ instrumente kojima bi mogao rukovati mejev mjerač (slika 2. koji je služio da dizanju plovka. Brodolomac na pu­ ljenost između višeg i nižeg okova na stom otoku. gornjem klinu.za mjerenje ku­ tne visine Sunca. istesan u obliku četvorokuta. problem blještavila je ri­ ta koje su potrebne da pomoćnik sa ješen.8). Kada visak. još smo Jedan od problema izrade takvog in­ bez prednosti radionica pa ćemo se strumenta bio je da se s pouzdanjem ograničiti na jednostavne drvene kon­ nanese kutna skala. niži. ljenosti na višem kraku između žljebivjerojatno bi mogao načinili tu kopi­ ća i gornjeg okova. koju jednake kutne podjele. trakama na kojima će biti označene nije bila jednostavna stvar izraditi luk skale.7). iako bi je sigurno izradio u drvetu i stup čine jedan istokračan trokut.oko 150. svom pažnjom označi točke prolaza Ptolemej također spominje još je­ zvijezde. Viši krak je bio snabdjeven vizirima umjesto u kamenu. Zaista. koji treba da samo jedan promatrač. Isto tako. Promatranja su se oba­ jedne strane odrezan i izglačan i. kada se Sunce nađe ćnikom. a pre­ otoku. mi ćemo se prirodno od metala i na njemu nanijeti male i osvrnuti na vrstu instrumenta. I u promatranjima lučni kvadrant ugraviran na kamenu.

bez mnogo boljih pomagala. Umjesto omeđavanja skale urezivanjem po ravnom kraku. prema tome. Možemo zvijezdu slijediti neprekidno. ali je sam instrument takve vrste da ga možemo konstruirati na pustom otoku koristeći samo koma­ de drveta. Vjerojatno se takav instrument 39 . Međutim. U slučaju triquetruma.na jednom kraju. kao što je Ptolemejev mjerač. Slobodni kraj ima pokazivač koji omogućava bo­ ­­e čitanje na skali. Bilo je potrebno petnaest stoljeća da se premosti provalija koja se nalazila između njih. Istina je da upotreba triquetruma tra­ ži pomoć tablica. paralelizam nije poremećen Zemljinom rotacijom. Takav instrument bi imao očitu prednost u nesavitljivosti. Tycho Braheov kvadrant pripada XVI stoljeću.9. u stvari. ostatke metala i nešto malo običnog pribora. koja bi nam omogućila postaviti dobro opremljenu radionicu s bogatom opremom metala. možemo. a kao posljedi­ cu. Niti je poreme­ ćeno kretanje Zemlje okolo Sunca. U centar kvadranta O možemo montirati pokretni krak na takav način da se on može slobodno pomicati u vertikalnoj ravnini kvadranta. ako podignemo ravninu diska ili ra­ vninu prstena. Za slije­ deći korak trebalo bi nam neočekivane sreće. Vodeni sat nam omogu­ ćava da oponašamo rotaciju Zemlje. U najvećem broju slučajeva oni su se zasnivali na jednostavnoj činjenici da. nalaze dva mala otvora kroz koja se zvijezda promatra. ovo je po svoj prilici najviše što bismo mogli dobiti. dužine dviju stranica (viši krak i udaljenost između dva okova na stupu) bile su unapri­ jed poznate. Prvobitni analogni računati Analogni računar je moderno ime uzorka koji je izmišljen da oponaša neke prirodne pojave svijeta. kroz koje se pro­ matrala zvijezda ili planet. Najjednostavniji instrument koji je iskoristio ovo svojstvo. Ako sada znamo sve tri dužine stranica troku­ ta. Prije pronalaska teleskopa mnogi astronomski instrumenti su se upo­ trebljavali kao analogni računari. jest jedan jedi­ ni nepomično pričvršćen tanki metalni prsten. Ptolemejev mjerač pripada drevnoj klasici. On može. pomoću obične euklidske geometrije.vodeni sat. Nakon čitanja vrijednosti na nižem kraku promatrač treba samo iz svojih tablica (obične trigonometrijske tabli­ ce) izvaditi kutove u vrhovima trokuta. zbog mogućnosti kretanja kvadranta oko vertikalne osi. kako je pokazano na sli­ ­i 2. U mogućnosti smo da procijenimo za ko­ liko se Zemlja okrene između prolaza zvijezde blizu K i prolaza neke druge zvijezde jednostavnim procesom mje­ renja iznosa vode koji iscuri iz posude između dva prolaza. a zapisujući trenutak maksimalne vi­ sine. Već smo upoznali jedan takav analogni računar . Jer. Poteškoća uopće ne leži u intelektualnim shvaćanjima. odrediti južni meridijan s daleko većom preciznošću nego što smo to mogli bilo primitivnim nepokretnim instrumentima ili drve­ nim pokretnim instrumentima. Ostaje samo da se izmjeri udaljenost između nižeg okova i točke gdje viši krak presijeca niži. također. proma­ tranje zvijezde ne bi bilo ograničeno na njen prolaz preko južnog meridijana. naći kutnu vi­ sinu zvijezde koju promatra. možemo se tada latiti još težeg zadatka ureziva­ njem skale na metalni luk. lako je. nego u razvitku potrebnih tehničkih obrada metala. izračunati kutove trokuta. Na kraku se. Naš instrument bi imao osnovne karakteristike pokretnog kvadran­ ta Tycha Brahea. a li niži krak je urezana linearna mjera koja nam upravo označuje tu udaljenost. Ovo bi omo­ gućilo konstrukciju jednog kvadranta sa skalom i s mogućnosti vrtnje oko vertikalne osi. paralelno zemaljskom ekvatoru. veću točnost od Ptolemejeva mje­ rača.

promje­ ra od oko 2 metra. što mu je omogućilo mjerenje položaja zvijezda s točnošću kakvu dotada nitko nije ni približno postigao. bio je podijeljen i na manje dijelove stupnja. Korištenje kvadranata danas I u srednjem vijeku 40 . Postoji i mogućnost vrtnje oko vertikalne osi.9 Metalni kvadrant sa stupanjskom podjelom i po­ kretnom vizurom. Takvim instrumentom promatrač može neprekidno slijediti zvijezdu. čitajući njene visine u bilo kojem trenutku.Kvadrant Slika 2. Veliki metalni kvadrant Tycha Brahea.

10 okrene se toliko da objekt koji se pojavio u vizuri bude jednako sjajan na oba proreza. iz dva čitanja na njegovoj skali bilo je moguće odrediti dužinu zvijezde ili planeta. Slika 2. zasnovan je na činjenici da se para­ lelizam neće poremetiti zemaljskom rotacijom ako je ravnina prstena postavljena paralelno sa zemaljskim ekvatorom. Na osovinu je postavljen krug sa stupanjskom podjelom po kojem se pomiče vi­ zura.10 Osnova u konstrukciji armilare je oso­ vina koja se može vrtjeti. On mjeri rotaciju osovine PQ na slici 2. Krak SC na slici 2.10A Zvijezda ili planet viziran je naizmjenice kroz dva uska pro­ reza na nišanu S. Slika 2. 41 . a postavlja se paralelno sa zemaljskom osi rotacije. Položaj vizure na krugu u trenutku promatranja daje deklinaciju zvijezde ili planeta. vrio jednostavan analogni računar.11 Na ovoj je slici dodan još jedan krug sa stupanjskom podjelom.10. Slika 2. sjena s prednje strane prstena padne na njegov stražnji dio.Ekvatorijalna armilara Hiparhov prsten. Samo kad nastaju ekvinociji. Bakrorez velike ekvatorijalne armilare Tycha Brahea iz njegove knjige Astronomiae Instruratae Mechanica.

sa­ stavljenog vjerojatno 1391. Dok se čitanja mijenjaju neprekidno zbog rotacije Zemlje. Budući da je dužina obično jedna­ ka rektascenziji . Njezina konstrukcija se može razu­ mjeti iz slike 2. U drugim vremenima sjena pada jednom iznad. Da se očita dužina. stoljeću pr. godine iz latinskih i engleskih prijevoda starijih arapskih radova iz astronomije.. Ovaj krug služi da se na njemu postavi vizura S. dok rotacija PQ daje dužinu. Zvijezda ili planet viziran je naiz­ mjence kroz dva uska proreza na ni­ šanu S .i deklinacije i rektascenzije zvijezda i planeta lako se dobiju ovim važnim instrumentom. omogućila su Kepleru da pronađe zakone kreta- . ako izaberemo zvijezdu koja je vrlo blizu K kao jednu od naših dviju zvijezda. Ali. a drugi put ispod stražnjeg dijela prstena. Zato. a služi za viziranje na način kako je pokazano na slici 2. upotrebljavao u 2. Doista. ako u kratkom vremenskom intervalu oči­ tamo položaje dviju raznih zvijezda. otkrića koje ćemo spominjati u slijede­ ćim poglavljima. Položaj vizure S na opsegu kruga daje deklinaciju zvijezde ili planeta. Metalni krug je pri­ čvršćen za osovinu PQ. promatranja koja je vršio Tycho Brahe kroz ekvatorijalnu armilaru i drugim instrumentima. naša dva čitanja daju dužinu druge zvijezde. To je pokazano na slici 2.11. Za vrijeme ekvinocija Sunce se nalazi u ravnini zemaljskog ekvatora. dok je K izabrana točka na ekvatoru od koje se računaju dužine. a smjer PQ se postavlja paralelno s osi rotacije Zemlje. Jedno jednostavno čitanje nije. Vjerojatno je ovaj jednostavni način doveo Hiparha do velikog otkrića precesije ekvinocija.10 dalj­ nja skala za čitanje. bude jednako sjajan na oba proreza.Dio Chaucerova rukopisa Rasprava o astrolabu. e. jedan drugi instrumentalni tip analognog računa42 ra. Na ovoj skali se jednostavno čita položaj kruga. razlika između čitanja će biti jednaka razlici dužine dviju zvijezda.jedan sat rektascenzije jednak je 15° . Vizura je također pričvršćena za krak SC. dalo dužinu. n. koja može kliziti po opsegu kruga. Osovina PQ se može vrtjeti u ležajevima postavljenim u P i Q. koji se okreće oko centra C kad S klizi po krugu. koji se pojavio u vizuri. pojedino čitanje očito nema posebno značenje. U C je montiran cilindrični kolčić okomito na ravninu kruga. Za zvije­ zdu u K dužina je 0°.10A. Krak SC na slici 2. da se odrede točni počeci ekvinocija. Daleko od jednostavno učvršćenog kruga Hiparhova bila je Braheova veli­ ka ekvatorijalna armilara. dodana je slici 2. pa će sjena koju baca prednji dio Hiparhova prstena zato pasti točno na zadnji dio prstena.10. naravno.10 okrene se toliko da objekt.

i za održavanje vremena. Kazaljka (koja dolazi s prednje strane instrumenta preko rete). vizura (koja se postavlja sa stražnje strane) i vijak s ma­ ticom. 43 . Za razliku od armilare. s nanesenom projekcijom nebe­ ske sfere. nije se upotrebljavao samo za proma­ tranje nego. kao ekvatorijalna armilara. Reta koja se može vrtjeti unutar urezane satne skale.Ploča. Astrolab. on je bio prenosiv i relativno jeftin. također. unutar satne skale dvaput numerirane od 1 do 12.

kako je označena na reti. za sasvim široko područje profesionalnih ljudi kojima je mjere­ nje vremena bilo od važnosti . Zato ekvatorijalna armilara može poslužiti kao sat.) Pokazivač kazaljke tada daje točno vri­ jeme na ugraviranoj skali satova. poglavlju da se jednom poznat položaj zvijezde u sustavu rektascenzije i deklinacije može računskim putem odrediti u ekliptički sustav koordinate (slučaj 3. a izrada mu nije bila prekomjerno sku­ pa. 15° odgovara l h . da ga je teško usporediti s bilo kojim instrumentom tog perioda. Ovo je bila funkcija sunčanog sata. i to vrlo uspješno. torguetum. Zatim on okreće kazalo sve dok ono ne dođe do točke na ekliptici.nja planeta. kao što je današnji veli­ ki teleskop nepristupačan za prosje­ čnog čovjeka. Takav instrument iz tog perioda nije preživio. a o njemu možemo govoriti samo ako ga poznamo . Zato ona nije služila za svakodnevno mjerenje vremena. Vidjeli smo u 1. (Ovaj podatak mora biti poznat za dan promatranja. A ovi zakoni su omogućili Newtonu da dođe do velikog sistema univerzalne dinamike. a predstavlja ravninu paralelnu s ekvatorom. arap­ skim i perzijskim astronomima i zana­ tlijama od IX do XI stoljeća. Na ovoj karti zvijezda (također omeđena Jar­ čevom povratnicom) ekliptika je ozna­ čena kao ekscentrični krug. ekvatorijalna armilara je bila visoko profinjeni instrument za specijalistu. jedan sat daleko veće točnosti nego bilo koji mehanički kronometar koji se upotrebljavao u doba Tycha Brahea. Iznad glavne ploče montirana je druga ploča. Ova projekcija pokazuje azimute (velike kružne lukove od zenita do horizonta) i almukantarate (krugove visina pa­ ralelne s horizontom). a omeđena je Jarčevom povratnicom. Međutim. treba slijediti bilo koju pojedinu zvijezdu s ekvato­ rijalnom armilarom. Ona se sastoji uglavnom od kružne metalne ploče na kojoj je ugravirana projekcija nebeske sfere. Reta i kazaljka su vijkom pričvršćene u centru glavne ploče. jer se položaj Sunca mi­ jenja iz dana u dan kroz cijelu godinu. Promatrač objesi astrolab vertikal­ no za njegov prsten i mjeri visinu zvi­ jezde pomoću vizirnog kraka i kutne skale. a Tycho Brahe ju je zato i koristio. koja odgovara položaju Sunca na ekliptici. Na stražnjoj strani astrolaba je skala za mjerenje kutova u stupnjevi­ ma i vizirni krak. Posebno oštrouman analogni računar. a svaka podloga ime zvije­ zde koju oni pokazuju. jer je Ptolemej ukazao na sličnu napravu. bio je jedan drugi instrument koji je služio za spomenutu svrhu.astro­ lab. ne leži na almukantaratu koji odgovara visini zvije­ zde. bio je razvijen u islam­ skim zemljama da se suprotstavi te­ škoći koja sada više ne postoji. On zatim okrene retu oko vij­ ka. poglavlje). koji je podijeljen prema simbolima zodijaka. ali 44 . astrolab je bio prikladne veličine za nošenje. izre­ zana u obliku jedne vrste planisfere ili karte najsjajnijih zvijezda. Premda mnogo manje točan nego što je ekvatorijalna armilara. Okretanjem oko PQ. Na reti se nalazi nekoliko razgranjenih crta. čiji vrhovi označuju položaj svije­ tle zvijezde. mjeri se vrijeme prolaza zvijezde. Neki oblik astrolaba bio je vjerojatno poznat u drevna vremena.jer je to naprava. a praktički je ostala nepromijenjena poslije njenog uvođenja u sjeverozapadnu Europu jedan ili dva stoljeća kasnije. Ali. sve dok položaj te zvijezde. koja mnogo duguje svoju dosjetljivost. 1. Donji sloj njegove konstrukcije je bio tako fino izravnan. ako ne svoje originalne koncepcije. Danas se takva računanja mogu obaviti gotovo trenu­ tno pomoću automatskog računara. Ona je zato mogla obaviti va­ žnu funkciju provjeravanja točnosti mehaničkih satova. Oko ove pro­ jekcije je skala za mjerenje vremena u satima. koja se zove reta.

godine. Instrument omogućuje promatraču da očita ne samo deklinaciju i rektascenziju nego. i ekliptičke koordinate. Najstariji torquetum koji postoji u Euro­ pi.5°. Gornja baza rotirajućeg cilindra nagne se prema ploči za kut od 23. također. što znači da leži u ravnini ekliptike.13 Ovo je kompletan torquetum s gornjim dijelom (obojen plavo). kupio ga je Nikola Kuzanski 1444.12 U torquetumu je nepomična ploča posta­ vljena paralelno s ravninom zemaljskog ekvatora. 45 .Slika 2. Siika 2.

Promatrač tada očita položaj zvijezde ili planeta na gornjoj kružnoj ploči koja daje ekliptičku širinu. Sada je vizirni krak pričvršćen na ploču. koji pokazuje na 0°. Današnji su instrumenti mnogo superiorniji nad primitivnim naprava- Slika 2. Sve ovo pokazuje da nikad nije ne­ dostajalo oštroumnosti u izradi astro­ nomskih instrumenata ili njihovoj upo­ trebi. da se može okretati oko osi okomite na tu ravninu. Kut pod kojim se zraka reflektira jednak je kutu pod kojim je zraka upala. omjer između DY i AX je uvi­ jek isti za dato sredstvo. Drugi po­ kretni krak je pričvršćen u centar ove kružne skale. Čitajući položaj nižeg kraka na skali na kraju cilindra. Na ovoj nagnutoj ravnini tako­ đer je nanesena kružna skala od 0° do 360°. Zbog toga je bilo poželjno da se konstrui­ ra jedan instrument koji će omogućiti promatraču da očita ekliptičke koor­ dinate zvijezde (ili još običnije planet) neposredno na instrumentu. poći ćemo od ravne pričvršćene ploče.12. Sa cilindrom. a to znači da je ispravno posta­ vljen. Za tu svrhu mora se cilindar okrenuti. pa se na njoj nalazi i kružna stupanj ska skala. Možda je najrazvijeniji torquetum bio onaj kojeg je upotrebljavao Regiomontanus. promatrač tada dobiva ekliptičnu dužinu zvijezde ili planeta. ekliptičke koordinate bilo koje zvijezde ili planeta mogu se odmah očitati viziranjem objekta drugim krakom. Ravni krajevi pokretnog cilindra su nagnuti prema nepomičnoj ploči pod kutom od 23.13 vidimo kompletan torq­ uetum. Sve je pokazano na slici 2.su još dugo nakon srednjeg vijeka ova računanja bila duga i tegobna. Cilindar je tada točno orijentiran. koji ima mogućnost vrtnje oko centralne osi. Takvo viziranje obično traži da se načine dva pomicanja. Kako je nepomična ploča paralelna sa Zemljinim ekvatorom. paralelne sa zemalj­ skim ekvatorom.5° u svrhu postavlja­ nja jedne strane paralelno s ravninom ekliptike. Drugo će biti rotacija gornjeg vizirnog kraka. koja je odbijena od 90°. koja je nastala od nagnute baze cilindra. (Ova nepomično pri­ čvršćena ploča nagnuta je prema hori­ zontu za kut promatračeve geografske širine.) Na ploči je montiran cilindrični stup.14 Na granici između zraka i stakla upadna zra­ ka se lomi i otklanja prema okomici. U slici 2. koja je tako orijentirana da vi­ zirni krak pokazuje 0° kada je zvijezda blizu K. na skali koja se nalazi na cilin­ dru. snabdjeven pokazivačem na kraku. Cilj promatrača je da postavi pokretni ci­ lindar tako da se zvijezda također na­ lazi u ravnini nagnutog kraja cilindra. zvijezda blizu K nalazi se u biti u ravnini ploče. vizirni krak pomicati sve dotle dok se zvijezda u K ne nađe u vizuri. Prvo će biti okretanje cijele pločaste strukture koja će pomaknuti niži krak preko skale na kraju cilindra. Vizirni krak je montiran na toj nagnutoj strani i tako pričvršćen. ispravno orijentiranim kako je upravo opisano. 46 .15 Ako su upadna zraka AB i otklonjena zraka jednako duge. Da razumijemo neobičnu konstru­ kciju trquetuma. Slika 2.

Dvije su točke tako izabrane da su udaljenosti AB i BD jednake. danas možemo postići bolju to­ čnost od 0. što je posljedica općeg napretka znanosti. više nego jedne dekade poslije konstruiranja prvog teleskopa.1". a lomljena zra­ ka BD nastavlja put u staklu. nalaze se u istoj ravnini. godine. Ova je zraka otklonjena prema okomici XY. osim kad prelaze iz jednog sredstva u drugo .na pri­ mjer na granici između zraka i stakla. Refrakcija i refleksija Kako smo vidjeli.15. podijeliti skale mnogo fini­ je i možemo načiniti pouzdanije meha­ ničke i električne satove. dobiva se jako otklonjena zraka. dok se zraka BC reflektira pod istim kutom pod kojim je i upala. Zato je potrebno poznavati zakone re­ frakcije i refleksije. Instrumenti se mijenja­ ju.ma iz dva razloga. Ali precizan opis smjera lomljene zrake nije bio otkriven sve do 1621. ali nijedan ni drugi nisu produkt superiornijeg intelekta. o prirodi i ponašanju svjetla. Vidimo upadnu. a okomica je jedna zamišljena linija koja prolazi kroz B pod pravim kutom na površinu stakla. Slika 2. BD. bila je bez sumnje poznata u stara vremena. razvoj astronom­ skih promatračkih i mjernih uređaja do doba Tycha Brahea bio je jako uvje­ tovan porastom poznavanja svojstava svjetlosti. ako pro­ mijenimo kut koji upadna zraka za­ tvara s okomicom. Čovjek. koji je to otkrio. holandski astronom i ma­ tematičar. Sve tri zrake AB.16 Kada upadne zrake padaju na staklo pod ma­ ­­­ kutovima. a reflektirana zraka je oslabljena. Desno: Površine leća koje imaju različite polumjere zakrivljenosti smanjuju sfernu aberaciju na minimum.14 pokazuje upadnu zraku svjetla AB na komad stakla. Činjenica da se zraka svjetla pona­ ša na ovakav način kada udari u sta­ klo. a posebno o opti­ čkim osobinama. omjer DY prema AX ostat će nepromijenjen. ali intelektualni problemi ostaju. okomitu i lomljenu zraku. 47 . Najprije. bio je Willebrord Snell. lako je Slika 2. Snell je otkrio da je omjer DF prema AX uvijek isti za danu promjenu sredstva. ova superiornija tehnologija i superiornije znanje pri­ pada današnjim instrumentima. Danas možemo rukovati mnogo većim uređajima.17 Gore: Fokusiranje s konveksnom lećom. ali u cijelosti kao različiti stupanj opleme­ njivanja od Braheovih pokretnih kvadranata i armilarnih sfera.001". Kad jednom znamo vrijednost tog omjera za svaku posebnu promjenu sredstva. Što Snellovo otkriće znači. koje se kreću pravocrtno. Zbog toga je staklo nepodesno za dalekozore reflektore. jer bi današnji astro­ nom želio pomaknuti granicu točnosti ispod 0. Umjesto pogreške u mjerenju kutova od oko 1' lučne. To će reći. Mi također mnogo više znamo. bilo je dovoljno za­ misliti svjetlost kao skup čestica. BC. Problem točnosti je još i danas aktualan. kao što je bio u doba Tycha Brahea. Jer. Slika 2. a također i okomica XY. prika­ zano je na slici 2.

koje se po­ tpuno sastoji od metala. Kada upotrebljavamo bilo koji pro­ zirni materijal. Metali. izbor materijala za zrcalo nije tako izrazit. Baza današnjeg teleskopskog zrca­ la je blok ili disk stakla. pojavit će se iskrivlje­ nje i zakrivljenost objekta. u drugu ruku. prozirni materijali imaju također svojstvo da daju samo slabo reflektiranu zraku uvijek kada je upadni kut mali. Zato. Dio svjetla se uvijek apsor­ bira kada prolazi kroz materiju. praktički ne lome zraku. Slika 2. Izrada 1. a u astronomskim instrumentima se gotovo uvijek bavi­ mo malim upadnim kutovima. Ovaj problem nije bio riješen zadovoljavaju­ će sve do praga ovog stoljeća. ali mnogo slabiju za plavu svjetlost. u drugu ruku. imati ozbiljan nedostatak zbog promjene veličine i oblika. na nesreću. Zatim se na površinu stakla položi tanki jednoliki sloj me­ tala. u optičkim instrumentima. kao staklo. može udružiti s visokom refleksivnošću metala. U fokalnoj ravnini p'. po­ stajući progresivno slabije što se dalje probija. pa će zrcalo. u prozirnim materijalima je omjer gubitka relativno mali. Me- Slika 2. mi se mnogo više ba­ vimo lomljenom zrakom nego reflekti­ ranom zrakom iz razloga pokazanih na slici 2. relativno oslobođeno od takve termalne promjene.odrediti smjer lomljene zrake za svaku pojedinu upadnu zraku. Rješenje ovog tehnološkog problema otvorilo je put konstrukcijama velikih današnjih teleskopa. a astigmatizam za one koji su dalje od optičke osi. koji je obliko­ van s točnošću od jednog 400 000-dijela centimetra.18 Kada je objekt 0 izvan optičke osi.52-metarskog re­ flektora za zvjezdarnicu Mount Wilson godine 1908. Metalna prevlaka. dovoljna je da daje visoku reflektivnost malih upadnih kutova. kako smo vidjeli. Na prvi pogled izgleda da izbor pada potpu­ no na metal. koje bi štetno djelovale na smjer reflektiranih zraka. Ali. pa ono prema tome nije podesno. ali je ono vrlo slab reflektor. daju vrlo jaku reflektira­ nu zraku. posebno ako je upotrijeblje­ na specijalna vrsta slabo rastezljivog stakla. Ako želimo napraviti teleskop re­ flektor. mi ćemo očito upotrijebiti leće od sta­ kla. 48 . slobodno od termičkih promjena. a reflektirane bez važnosti. označuje početak nove ere. Ali. ako želimo da konstruiramo teleskop refraktor u kojem su sve lomljene zra­ ke važne. Staklo je. daje samo slabo reflektiranu zraku kod malih upadnih kutova. premda vrlo tanka. Staklo.16. One su davale visoku reflektivnost za crvenu i zelenu svjetlost. Oblik površine je kontroliran staklom i zato se ne mijenja s tempe­ raturom. a jer su snažni upijači svje­ tla. Takva kombinacija daje najbolji rezultat. Prve metalne površine bile su od srebra. metali se šire i suzuju znatno s promjenom temperature. tako da lomljena zraka ne gubi na intenzi­ tetu. Problem je u tome da se otkrije kako se staklo. u fokusu 0' pojavit će se pogreške: koma za objekte koji su neznatno izvan osi.19 Sve točke na objektu p leže u istoj ravnini. U drugu ruku.

Zbog simetrije leće zraka koja izlazi iz B mora nastaviti putovanje u aluminizirana zrcala. Slojevi magnezije­ razloga leće nisu obično izvedene u va florida već su bili upotrijebljeni sa kompliciranim oblicima. potrebno je da proučimo vladanje svjetla koje prolazi kroz staklene leće.) O je objekt koji emitira zrake svjetlosti u svim smjerovima. Ovo nije zapreka za astro­ bridu leće. Prije upoznavanja na ovo pitanje o sfernoj aberaciji. A to je vodilo uvi­ jek nepotpunom fokusiranju. Da Početkom XVII stoljeća. točnosti nema ako mora. zaista. ra. Zato nije ni čudo da su prvi tele­ čna leća. Ako je p loma kojeg je otkrio Snell jer. koji bi za­ znatnim uspjehom za ovu svrhu. Međutim. udaljenost od leće do površina leće sasvim izjednačena. Ako je A bliže tno svjetlo. tj. ali još nije došlo vrijeme da kazano na slici 2. zrake mogu zaista proći ske rakete može. ako je u neizmjernosti.može presjeći os u O'. prema tome. Sada se pojavilo važno pitanje. (Smatramo da je leća tako napravljena da bi presjek bio isti za svaku ravninu koja sadrži pravac OCO. Zato je zraka nagnuta za sve boje. za cijeli normalni spe­ prema okomici u A. što znači da je p u žarištu leće. Iz tog presvlaku zrcala. Vidimo da zraka uzduž OC putuje kroz leću bez otklona. otklonjene. za­ p' jednaka je žarišnoj daljini. Zato ona daje dobru reflektivnost za ultraviole. pa se zbog toga danas u svim u točki B točno na način o kojem smo većim zvjezdarnicama upotrebljavaju govorili. precizan položaj O. 49 . koje su slomljene Slika 2. izbruse se dvije sferne po­ je dugo bila razvijena proizvodnja leća vršine različitog radijusa. Međutim.đutim. defektu Leće i teleskopi refraktori poznatom kao sferna aberacija. On točnosti. Na trenutak ćemo zaboraviti skopi bili refraktori. Ovo daje mnogo se izrađuju zrcala visoke optičke kva­ bolji rezultat nego što bi dala simetri­ litete. Ali pronalazač je da. koje prođu kroz svjetlost. kada je prvi se smanji na najmanju mjeru sferna teleskop postao oruđe astronomije. Slika 2. riješili problem se udaljenost točkastog objekta O od pronalaženja prikladnog materijala za leće uopće izrazito premješta.17 pokazuje presjek kroz konveksnu leću sa centralom osi OC. može se stvarno izračunati iz zakona ravnina p' je u neizmjernosti.će reći da imamo idealno žarište u O'. aluminijska prevlaka ne ravnini koju formira OC i OA. budući da se ona ne može leću proći kroz istu točku O? Odgovor probiti kroz atmosferu.20 u leći. mlje. ako su dvije površine leće točno opreme za umjetne satelite i svemir­ oblikovane. ali su sve druge zrake. veći je stupanj otklona B'O noma koji ima bazu na površini Ze­ od OA.17. Stupanj devijacije ili Kada je leća udaljena od p za žarišnu otklona svake pojedine lomljene zrake daljinu. kako je po­ u Europi. već aberacija. jer on nije vezan za ultravioletnu Mogu li sve zrake iz O. a dalje od okomice ktar. To s principima rada teleskopa refrakto. uskoro je pronađeno da sloj krivljenost stakla u točkama A i B može aluminija daje jednoliku reflektivnost se zanemariti. ali su mnoga istraživanja ovog problema htijevali da proizvode gotovo idealnu žarišnu daljinu za jedan poseban i još u razvoju. zahtijevati da kroz O's ekstremno visokim stupnjem se radi s ultravioletnim svjetlom. Umjesto toga. po­ vršine leće su sferne.

Hoće li leća pomiče (p je nepomično). Dvije slike. Međutim. Praktički ni jedan optički sistem nije potpuno oslobođen od sferne aberacije. zakon loma ilustriranog na slici 2. ali se vrijednost rišna daljina leće. kako veli­ širi princip teleskopa refraktora mo­ činu slike na p' usporediti s njenom žemo dopustiti da ne uzmemo u obzir veličinom na p.15. možda veća i veća bez ograničenja. Ovo zna­ su one sfernog oblika s radijima r1 i r2 či da dani točkasti objekt. ako pomičemo mo dalje.Mi ćemo. Drugim riječima: je poznat kao kromatska aberacija. mora se predočiti ležati na istoj ravnini p'? U stvari.19 ravnina p je okomita p' sve dok ona ne bude veća od ori­ na os leće. nego da p' nije nepomična ravnina. a ne usavrša­ osi. Da bude jasnije. premda se stvarno s tim uvode ne obazirati se na sve ove poteškoće. povećan ako se leća nalazi bliže p nego 50 . storzija? Tamo će. Ovaj efekt jednosti r1 i r2. prema boji svjetla. na trenutak se možemo 2. uzeti idealno žari­ koliko je moguće. Poslije ovoga. slika na p' je manja zam nisu jedine. vidjeti dvije slike koje imaju potpuno Povijest teleskopa je u velikoj mjeri iste veličine. Ako klo različito lomi boje svjetla. one neće ležati točno na istoj ravnini. Ako je leća dovoljno da sferna aberacija. Ako se leća pomiče prema p. kao na slici ka. također. zakri­ Sve ovo možemo prikazati vrlo je­ vljenosti polja. daje različitu žarišnu da­ daljine jednaka sumi recipročnih vri­ ljinu O'. stvarno. Što je kritična udaljenost. Ovo znači da je lik slike povijest pokušaja da ga se oslobodi. biti iskri­ ravnina p' kreće dalje i dalje nadesno. su daleko od osi. Veličina na p' postajat će sve točaka na p emitira svjetlost. S tim ciljem možemo ponovo po­ U prvom pokušaju da razumijemo gledati sliku 2. svaka će točka emisije poznatu kao žarišna daljina leće. vljenja ili distorzije. koma i astigmati­ razmaknuta od p. original na p i aberacije. ali je važno smanjena? Odgovor će zavisiti o uda­ da znamo da takve pogreške postoje i ljenosti leće od p. Ako prouzrokovati jedno oštro žarište na­ leću primaknemo još bliže p.centru leće. a kao astigmatizam za objekte koji vanje njegovih odlika. ravnina slika koja se formirala na p' biti točna p' na koju dolaze zraci u žarište također kopija slike na p ili će se pojaviti di. daljnji nedostaci žarišta. ravnina desno od leće. Prema onome što leća ne dođe u kritičnu udaljenost od p smo već rekli.18. kome. Konačno. kao što je 0 tada je recipročna vrijednost žarišne na slici 2. sve dok u obliku neke slike. ravnina raznih boja? Ne! Vratimo se natrag na p' odlazi u neizmjernost. povećava se veličina na druge. Prije no što prijeđe­ nego u originalu. astigmatizma. Ako zamislimo promatra­ pažljivijim slaganjem sistema i uvje­ ča smještenog u centar leće. ravnina p' se ne može naći. Hoće li sve točke žarišta p' se ne može uopće naći. da li se A kad udaljenost od leće do p postane leća ponaša na isti način i za svjetlo jednaka žarišnoj daljini leće. Oni su po­ jer je naš neposredni cilj da upoznamo znati kao koma za objekte koji su blizu princip rada teleskopa. distorzije i kromatske dnostavno. Ako se na jednom zakrivljenom polju. Je li slika povećana ili praktične nedostatke leća. U slici 2. od ovih nedostata­ šte kad je objekt izvan osi. Pretpostavimo da veći broj ginalne. on će zato tima pod kojim će se upotrebljavati. zatvaraju iste kutove u mogu smanjiti do najmanje mjere naj. bit će dobro da razmotrimo i leću prema p.se pomiče.17. jer sta­ Jednostavno o dvije površine leće. i o čemu ona ovisi? omjera mijenja s bojom svjetla.19 i pitati. ova ža­ Istina je da je omjer AX prema DY ne­ zavisno o kutu upada. Međutim. ovi se nedostaci lik slike na p'. Ali.

jednostavno po­ ran.gurati da će slika na p" doseći kori­ šnu daljinu leće. Nije teško vidjeti kako je ovo primi­ Prema tome.19. Jednostavno matra samo neznatni dio nebeske sfe­ postavimo drugu leću iza p'. žarišne daljine 15 metara. imamo jednog zamišljenog promatrača u cen­ teleskop s kamerom. ona prima najmanje svjetla iz p. slika ima promjer manji od u takvom položaju .5 centimetra.21. Ako želimo da prva važna funkcija teleskopa. sliku 2. kad je p vrlo daleko. jer ljini. takva se i ponovo dobiti ispravnu orijentaciju procedura izjalovi jer je slika n a p ' p r e originalne slike. Ovo je zato jer ne slike Mora Kiša na p' ovisi o žarišnoj možemo predočiti da bliži trodimen­ daljini leće. Slično će biti ako se p pomiče pre­ dnostavno jer ona prima najviše svjetla ma neizmjernosti. snu veličinu jednostavnim postavlja­ Pretpostavimo da smo smjestili je­ njem druge leće na daljinu od p' koja dan bijeli ekran u p'. Kod malih amaterskih te­ zionalni objekti leže u jednoj ravnini. Ukratko. ali sve s istom jedeće značenje. a uopće neće zavisiti od njenog fotografirati mala područja nebeske promjera. možemo sada ne leće. dok je za veliki tele­ jućem stupnju točnosti.25 centimetra. ako uzmemo seriju simetrija između p i p'. leća najmanjeg p' postaje jednaka njenoj žarišnoj da­ promjera dat će najslabiju sliku. Veličina slike na je dovoljno blizu svojoj žarišnoj daljini.prema odgovara­ 0.) Poznato je da se bliži mala. kako je negativ prozi­ fotografiranje neba. dok je na drugi način reducirana. moguće je da se gleda kroz njega stavljajući film u p'. 51 . (To je zato. korno. koja pokazuje da je slika U principu. što će slika za sfere tražene veličine. možemo upotrijebiti nastala obratno. skop. p. dovoljava da u nekom trenutku pro­ Ovo je lako načiniti. neki od njih će biti u žarištu a recimo područje Mora Kiša. sa žarišnom daljinom od oko dok se udaljeni objekti mogu zamisliti 1 metra. On mora fotografiramo daleke objekte. je­ p. koja ima sli­ leća sve većih promjera. Ali slike a prema neizmjernosti kada leća dođe neće biti jednako svijetle. slika p" će biti veća ka ravnine p' je razmaknuta od velike nego kad je nap'. udaljenost leće od iz objekta ravnine p. kao na re. Ovom zgo­ zamisliti da se oni nalaze na istoj uda­ dom možda je vrijedno napomenuti da ljenoj ravnini. moramo služiti kao sakupljač svjetla. Ova leća sakuplja svjetlo iz točnosti ovaj se neznatni dio može za­ p' u drugo žarište na drugu ravninu misliti da pripada jednoj vrlo udaljenoj slike u p". a lijevo i desno su veliku leću teleskopa kao kameru za zamijenjeni. (S obzirom na tami prilagođeno prosto oko. sli­ bliža p' nego p". leskopa. ekranu zavisit će samo od žarišne dalji­ Postavljajući film u p". tranjem objekata na dalekoj nebeskoj Zato moramo povećati sliku na p' prije sferi. A u slučaju da je druga leća ravnini. možemo vidjeti koja je jenjeno na fotografiju. a slika se stvori sakupi 10 000 puta više svjetla nego u žarišnoj daljini leće p'. Ako se leća pomiče žarišnom daljinom.p'. Film je postavljen u teleskop s lećom promjera pola metra kameri na ravninu p'. U praksi. Zato. Uzmimo da želimo fotografirati objekti ne mogu fotografirati besprije­ jednu uočljivu veličinu dijela Mjeseca.20 pokazuje da postoji važna objekt na p. Leća najve­ na udaljenost svoje žarišne daljine od ćeg otvora dat će najsjajniju sliku. Doista. jer se najveći dio astronoma za­ no što pokušamo fotografirati. tru leće biti iste veličine kao originalni Slika 2. Ali. Za jedan ekstremno visoki stupanj slici 2. Veličina neki izvan žarišta.) Zato. možemo osi­ glavne leće teleskopa upravo za žari. pro­ U astronomiji smo se bavili proma­ mjer slike samo oko 2. slika u p' će imati prema p ravnina p' se pomiče nadesno istu veličinu za svaki slučaj.

22. Jednostavniji ali manje pogodan raspored nego što je na slici 2. slika p" se uvijek pokaže manje sjajnom nego slika na p'. i jedne lupe. a lupa okularom. Kada teleskop upotrijebimo s kame­ rom. druga se slika mora formirati na retini oka. jer samo oko sadrži leću. Da se ovo spriječi. Ovo je djelomično zato. dio svjetlosti sakupljen objektivom bit će izgubljen. Drugim riječima. također. to je vrijedno usprkos gubitku nešto svjetlosti. koji bi se inače mogao naći na retini. pojavljuje se jedan očito drugačiji pro­ blem. Sada imamo samo jednu ravninu slike. djelomično zato što veće povećanje vjerojatno više odgovara oku. a po­ gotovo ako se radi o svijetlom objektu kao što je Mjesec. U ovom slučaju. Budući da je u astronom­ skom radu svjetlo uvijek u velikoj mje­ ri dragocjeno. 52 .Zatim. Stvarno se može po­ kazati da to nije tako. pa fokusiranjem nastane druga slika na retini. U praksi promatrač pri­ lagodi svoje oko položaju za koji nađe da je najpogodniji. Sakupljač svjetla se obično naziva objektivom teleskopa. poveća­ nje između p' i p" ne smije prekoračiti odnos između promjera D objektiva i promjera d otvora oka. koju uzrokuje očna leća i pomanj­ kanje razlikovanja. vidimo da se teleskop u osnovi sastoji od dva dijela: jednog sa­ kupljača svjetla. Ovo objašnjava zašto svaki promatrač mora za sebe prilagoditi okular. činjenica je da postoji granica do koje se može ići u detalje. bolji razlog da veće povećanje pomo­ gne da se svladaju nedostaci distorzije oka. ako je druga slika prevelika. Tako se u slu­ čaju najslabijih objekata detalji mora­ ju neizbježno žrtvovati. Kad se radi o fotografiji. Veća slika omoguća­ va više detalja. Umjesto fotografiranja. ali je zato ona slabija i teža za fotografiranje. Postoji. jer dopu­ šta da se vidi više detalja. bit će blokiran nepropusnim prednjim dijelom oka. jer maksimalni stupanj detalja. možemo zaželjeti pogledati nebo prostim okom kroz teleskop. kao na slici 2. Ali u slučaju svijetlog objekta velika se slika može upotrijebiti s velikom koristi. gotovo svi vizuelni promatrači upotrebljavaju povećanja veća od D/ d. Međutim. U tom slučaju. U fotografiranju vrlo sla­ bih objekata astronom je prisiljen da čini kompromis. što vizuelni promatrači gotovo uvijek rade na vrlo svijetlim objektima gdje gubitak svje­ tlosti nema neko značenje. Kada okom gledamo kroz teleskop. Dio svjetlosti. Ne može se be­ skonačno povećavati detalj uzimajući sve veći i veći stupanj povećanja. sve svjetlo neće ući u oko. nekorisno je povećavati sliku na p" veličinu koja prelazi realne mogućnosti. posebno za kratkovidno­ ga ili dalekovidnoga. U svrhu promatranja slike na p" s maksimalnim detaljem. Tada je situacija nešto više komplici­ rana. koji mora imati veliki promjer. koja mora biti namještena tako da dade konačnu sli­ ku tražene veličine. iz jednosta­ vnog razloga što je druga slika postala mnogo veća. koje je uzrokovano ograničenom veličinom prutića i čunjića retine. već je dosegao upravo onaj stupanj kod kojeg se svjetlost počinje blokirati na prednjem nepropusnom dijelu oka. Ona uzrokuje povećanje udaljenosti p' od objektiva i povećanje veličine slike. kao na slici 2. U ovom slučaju druga leća mora biti konka­ vna. katkada će biti potrebno prekoračiti odnos D/d tako da se postigne pove­ ćanje dovoljno da svladamo "zrnatost" filma ili ploče. spomenut gore.21 jest mjesto druge leće ispred p'.23. a taj položaj ovisi o promatraču. i djelomično zato što je sebe lakše prevariti u pogledu onoga što je stvarno viđeno. Budući da očni mišići mogu promijeniti žarišnu daljinu očne leće. koja je u p'. nema jedinstvene kombinacije okoleća i okular. a očna leća djeluje zajedno s okularom. Ali.

Desno: Crtež Mjeseca što ga je napravio Galilei nakon promatranja kroz dalekozor koji je imao vrlo malu žarišnu daljinu. 53 .5 metara.Gore: Područje Mora Kiša (Mare Imbrium) fotografirano kroz 508-cm Hale teleskop koji ima žarišnu daljinu od 16.

Danas je posti­ gnuta veća točnost od jedne desetinke lučne sekunde. pa se on zato mora pomicati paralelno s osi cijevi. Sada preostaje da montiramo tele­ skop. Ovo se obično ostvaruje po­ moću zupčaste naprave. leće se moraju mon­ tirati po nekom načinu. Na suprotnoj strani druge osi postavlja se protuuteg. pa je bilo moguće da se mjere okretanja oko osi s takvom velikom preciznošću da nije bilo potrebno da se prihvati metoda Tycha Brahea.23 pokazuju samo idealizirane teleskope. jer imamo druge i bolje metode mjerenja vrtnje. kao na slici 2. Ironično. budući da su prvi teleskopski promatrači više bili zainteresirani za promatranje Sun­ ca. Da se načini stvarni teleskop. 54 .21. ako je slika prevelika. U biti. točno kao kod armilare. U početku. a na drugom kraju okular. Način da se ovo napravi neposre­ dno je jasan iz ekvatorijalne armilare Tycha Brahea. Slika 2.21 Objektiv dalekozora obično daje samo malu sliku u p'. posebno njenih kružnih metalnih prstenova. Ona se zbog toga po­ većava za fotografiranje u p". sve što treba da napravimo jest da se zamijeni Braheov vizirni krak s teleskopom. Tako je kod montaže teleskopa vanjski dio ekvatorijalne armilare za­ mijenjen s parom nosača što podupi­ ru os na kojoj je montiran unutarnji dio. U svakom slučaju. Mjeseca i planeta nego za određiva­ nje njihovih točnih položaja. Prva os daje satni kut (a sa znanjem zvjezdanog vremena i rektascenziju). izrađen je prema slici 2. Mnogo bolji sistem. predložio je Kepler. Slike 2. slika 2. Poželjno je da se namjesti okular tako da se vodi računa o razlikama u samom oku. koji služi da se izbalansira okretni moment teleskopa oko prve osi. S vremenom su se astronomi ponovo zainteresirali za pozicionu to­ čnost. Druga os je pričvršćena pod pravim kutom na prvu os. Teleskop se zatim montira na jedan kraj ove druge cije­ vi na takav način da se može okretati oko nje. Danas se može­ mo mirno riješiti ovih prstenova. poziciona točnost se mogla uvijek dobiti s posebnim kva­ drantima koji su bili snabdjeveni teleskopskim vizirima. koji je konstruirao Galilei. Slika 2. Uobičajeni ra­ spored je takav da je na jednom kra­ ju cijevi objektiv.23. mogli su se riješiti prilično složene ekvatorijal­ ne armilare. ova su mjerenja bila grublja nego što ih je postigao Tycho Brahe.21 i 2.24. Ova os je postavljena paralelno sa zemaljskom rotacionom osi. Ke­ pler kojeg se smatralo glupim za pro­ matranje i nespretnim za mehanički rad. Os se može okretati u ležištima koja se nalaze na nosačima.22 Povećanu sliku možemo gledati okom Ali. Pravac u kojem je usmjeren tele­ skop može se odrediti iz stupnja okre­ ta oko dviju osi. U doba Isaaca Newtona standardna poziciona točnost je bila postepeno dotjerivana od Tycho Braheove jedne lučne minute do oko pet lučnih sekunda. druga os daje deklinaciju.Prvi astronomski teleskop. dio svjetlosti blokira nepropusni prednji dio oka. Ali.

23 Princip rada Gaiilejeva prvog astronomskog dalekozora. u početku nije dao veliku pozicionu točnost. prika­ zan na suprotnoj stranici.Ovaj tip montaže dalekozora. Slika 2. Lijevo je 10cm meridijanski krug iz 1806. Smyth 1830-tih godina za promatranje dvojnih zvijezda. Siika 2. po­ ložaj zvijezde mjeren je s točnošću od 5 lučnih sekunda. kad se montaža usavršila. Meridijanski krug na gornjoj slici upotreblja­ vao je W. go­ dine kojim je Groombridge odredio položaje 4000 zvijezda. Ali. H.24 Uobičajni smještaj objektiva i okulara koji se može pomicati 55 .

Međutim. Budući da astronom nije obično zainteresiran za svjetlo koje dolazi na objektiv pod zanemarujućim kutovi­ ma. Ali. Najjednostavniji oblik teleskopa re­ flektora je pokazan u slici 2. danas koristimo složen optički sistem u kojem se leće različito raspoređuju da bi ispravile pogreške nastale zbog kome. zakrivljenosti polja i distorzije mogu se smatrati da su uklonjeni ili da se nalaze unutar prihvatljivih granica. gdje se može bilo fotografirati bilo promatrati prostim okom. ako je zrcalo izbrušeno u obliku paraboloida. predlagao je kon­ strukciju teleskopa reflektora. nedostaci sferne aberacije. fra­ njevački redovnik. James Gregory je predložio dru­ gačiju konstrukciju teleskopa reflekto­ ra.25. Još se u prvim danima teleskopa smatralo da je ova kromatska aberacija veliki nedostatak. promatrač ne gleda sliku Ekvatorijalnoj montaži nedostaju samo metalni prsteni ekvatorijalne armilare Tycha Brahea. Isaac Newton i Francuz Cassegrain predla­ gali još praktičnija rješenja. A to donosi dvi­ je važne prednosti. Zrcalo stvara slike objekata na našoj udalje­ noj ravnini p u žarište p'. obično uključuje po­ javu ozbiljnog nedostatka u nekom drugom odnosu. naravno. Marin Mersenne. a na mjestu vizure postavljen je dalekozor. postoji jedna nesavršenost koju je teže otkloniti. U 1636. zrcalo odbija sve boje podjednako. u Newtonovo vrijeme je bilo moguće promatrati samo okom. kome. pa je nepodesno za objekte koji se ne nalaze u smjeru ili vrlo blizu smjeru osi. Ovako jedno­ stavan uređaj.Zrcala i teleskopi reflektori Teleskop ima važnu prednost nad mnogim drugim optičkim instrumen­ tima. dok su u godinama 1670-72. a tu se bilo teško postaviti da položaj čovječjeg oka u p" ne blokira svjetlo koje treba pasti na zrcalo. slika p' je zatim povećana na p". Točno kao prije. Umjesto da upotrijebimo je­ dnu leću kao okular. Obična leća lomi svjetlo ra­ znih boja različito. Prvo. Međutim. da je zrcalo upotrijebljeno kao sakupljač svjetlosti umjesto leće. bilo gdje se leće koriste. 56 . Godine 1663.25. Usavršenje optičkih sistema u je­ dnom smjeru. u usporedbi s dimenzijama čovjeka. godini. bez mogućnosti velike blokade svjetla. Ovaj precizni sistem je sada u upotrebi na 5. dvadeset i pet godina poslije Galilejeva prvog teleskopa. svje­ tlo udaljenog objekta dolazi u smjeru osi paraboloida i dolazi u žarište bez sferne aberacije. pa prema tome svjetlo svih boja iz istog izvora dola­ zi u isto žarište. Zrcalo palomarskog in­ strumenta ima tako veliki promjer da čovjek može sjesti unutar teleskopa. Kod današnjih instrume­ nata ova je poteškoća otklonjena korekcionim uređajem koji je smješten u okularu. kao što se moraju u teleskopima refraktorima.08-metarskom teleskopu reflektoru na Mo­ unt Palomaru. nije bio tada moguć u praksi. dok leća lomi svjetlo svih boja različito. To znači. pa se prema tome svjetlo raznih boja ne sastaje u istom žarištu. jer su zrcala u to vri­ jeme bila mala. Ideja teleskopa reflektora sastoji se u tome da se zamijeni objektiv telesko­ pa refraktora sa zrcalom. Drugo. Paraboloidno zrcalo ima komu. kao na slici 2.

Slika dnostavan u svojoj zamisli.25. prave leži u činjenici da se ravno zrca­ dok je Cassegrain predlagao da se se­ lo može lako napraviti.25 Najjednostavniji oblik teleskopa-reflektora .okom direktno. Promatrač gleda sliku u upotrijebiti i na druge načine. koji je konstruirao upotre­ os potkove. formira iza žarišta sekundarnog zrca­ U mnogim pogledima 5. Druga žarišna ravnina p" se izrade njegov teleskop. na cijev teleskopa. u drugu u ležajeve na nepokretnim temeljima. Slika u p' nije se stvarno formirala.neostvariv u Newtonovo doba.jedlog u praksi.25 je praktički problem. Ova dekli.26) zrcalo je bilo elipsoidalno. Slika na p" se sada može pro­ sukobio s Cassegrainovim rješenjem. Sve zrake koje dola­ je upotrijebljen u primarnom žarištu.la. ruku. kaže se da kao na slici 2. pa se kaže da je realna. a druga žarišna ravnina p" se položaju u odnosu na kameru. Ali. On se nalazi unutar u centru glavnog zrcala upravo služi za teleskopa da bi upotrijebio kameru (i tu svrhu. a otvor napisao je: "Ne vidim prednost ove na- Hale teleskop je tako velik da pro­ matrač može sjesti unutar njegove cijevi. sam teleskop. Ona osim toga okreće Ali ni Gregory ni Cassegrain nisu deklinacionu os koja prolazi kroz le­ bili u mogućnosti da ostvare svoj pri­ žište učvršćena na potkovi. To je bilo prepušteno naciona os je postavljena okomito na Newtonu. dnostavnom napravom koja je imala Kada je 5.28.08-metarski teleskop u ravno zrcalo nagnuto za 45° ispred p'.27. a Gregory i Cassegrain. ski teleskop je u najvećoj mjeri je­ kako se može vidjeti iz slike 2. Gregory je an­ presijecalo je centralnu os u p' kao bli­ gažirao najbolje londonske optičare da že žarište. ze do p' reflektiraju se s ravnog zrcala i Kasnije ćemo vidjeti da se on može stvaraju sliku u ravnini p" pod pravim kutom od p'. koja je postavljena U Gregoryjevom teleskopu. Kada se Newton zrcala. 57 . Gregory je predložio postavljanje ma­ Izravna prednost Newtonove na­ log sekundarnog zrcala iza ravnine p'. slika se na ravnini p' stvarno for­ ima potkovu unutar koje je postavljen mirala. ovakvo rješenje problema refle­ p" normalnim okularom montiranim ktora nije bilo moguće u XVII stoljeću. Za ovakvu upo­ trebu teleskopa kaže se da se radi u primarnom žarištu Slika 2. ali su rezultati formira dalje od žarišta sekundarnog bili obeshrabrujući. teže izraditi s potrebnom preciznošću U slučaju Gregoryja (ilustrirano na sekundarna zrcala. koja su opisali slici 2. Ovakav sistem ne treba bljivi model teleskopa reflektora s je­ protuutege. Umjesto ravnine p' je u ovom slučaju virtuelna. jednostavne osi. matrati s normalnim okularom. dok je mnogo kundarno zrcalo postavi ispred p'.27) sekundarno zrcalo je bilo para­ se slika ravnine p" nalazi u ispravnom boloid. upotrebi kao na slici 2.08-metar. a da pri tome ne blokira mno­ go svjetlosti. U slučaju Cassegraina (slika druge instrumente) i da bi osigurao da 2. Smještaj na slici 2.

" Napredak je pokazao da se ova ne­ milosrdna kritika vrijednosti. ." 58 . Za ovo je potrebna gotovo gi­ mnastička spretnost. Za nje­ ga je Newton rekao: "Nema ni­ kakve prednosti. a to znači da može biti i opasna.29. naravno. Međutim. proma­ trač u primarnom žarištu 5. On nije u opasnosti da padne .27 Cassegrainov reflektor. što ju je dao Newton o Cassegrainovom tele­ skopu. jer je u 5.08-metarskog teleskopa sjedi u kabini koja se kreće zajedno s teleskopom. Slika 2. nije ostvarila. jer su gubici tako veliki i neotklonjivi i ja vjerujem da ona u praksi neće nikada dati dobre rezultate . Slika 2.a to je stvar koja treba da bude ozbiljno razmatrana. . a ne smješten viso­ ko i nesigurno blizu vrha cijevi. obaviti u mraku. Nasuprot Newtonovoj metodi promatranja. godine 1860. Ravno zrcalo je upotrijebljeno kao kod Newtona ali ispred ravnine p" Casse­ grainova postava. Imao je jednu prednost od Newtonova tipa.26 Princip rada teleskopa refle­ ktora koji je dao Gregory. Newtonov sistem ima ozbiljne nedostatke. Ovo se poboljšanje pojavilo 40-tih godina prošlog stoljeća. Bolji uređaj no što je Newtonov ili Cassegrainov. Cassegrainov reflektor od 122 cm postavljen u Melbourneu. koja se mora. jer se radi o visini od 15 do 30 metara iznad podnožja. jest njihova kombinaci­ ja pokazana shematski na slici 2.08-metarskom teleskopu upravo ostvarena Cassegrainova zamisao. Australija. jer se promatrač mora popeti do vrha tele­ skopa. a ne Newtonova! S drugog gledišta. Promatrač je bio kod podnožja. promatrači moraju mijenjat svoj položaj kad se i teleskop pomiče.prave.

Pro­ matrač je koristio toranj s kabinom da bi mogao doseći okularni dio. Newtonova tipa. pa je promatrač mogao pratiti zvijezdu. Reflektor od 122 cm. Toranj je bio smješten na pokretnoj platformi. korišten na Malti 1860-tih godina. Slika 2. 59 .Lijevo: Newtonov prvi teleskop reflektor izrađen 1688. Gore: pogled na teleskop kroz cijev pokazuje oba zrcala i položaj okulara.28 Princip rada Newtonova teleskopa.

nara­ vno.a izveo ga je James Nasmyth. Sve do sredine prošlog stoljeća značajno ograničenje u konstrukciji teleskopa reflektora pojavilo se iz či­ njenice. Slika 2.29. radi slabe refleksione moći. Niže ravno zrcalo na slici 2. je­ dno u azimutu. da se mnogostruke refleksije nastoje izbjeći koliko je god moguće jer se prilično gubilo svjetlosti kod svakog zrcala. međutim. Upravo zato promatrač radi u primarnom žarištu 5. a ne ekvatorijalnog tipa.08-metarskog teleskopa (slika 2. uvijek Gore: Dio Nasmythova 41-centimetarskog CassegrainNewtonova tipa teleskopa poka­ zuje položa] okulara u odnosu na montažu Dolje: Nasmyth je upotrebljavao instrument koji se mogao usmje­ riti u bilo koji dio neba.29 umjesto da ostane fiksno u odno­ su na teleskop. treba se okretati s po­ kretnim držačem postavljenim kroz glavno zrcalo. a da se pri tom promatrač ne pomiče. drugo po visini. okretanje oko osi koja je paralelna sa Zemljinom rota­ cionom osi. Ovo operaciono pojednostavljenje bilo je postignuto uza znatnu cijenu.29 Usavršavanje Nasmythove ide­ je dalo je bazu za današnji cou­ de sistem. Ekvatorijalna montaža ima. naravno. u kojem se često nalazi i nekoliko sati. a da se pri tom promatrač ne pomiče. Ovaj se upotrebljava. 60 . Jedna konačna profinje­ na Nasmythova ideja bit će priznata kad promatrač stalno ostane na istom mjestu i kad se upotrijebi ekvatorijal­ na montaža. Nasmythova je montaža bila altazimutalnog tipa. Ovo je baza dana­ šnjeg coude sistema. Značajna karakteristika Nasmythova teleskopa je bila da se mogao usmje­ riti u svaki objekt na nebu. I danas se nastoje izbjeći mnogostruke refleksije uvijek kada se istražuju vrlo slabi objekti. ravnina sli­ ke p"' uvijek će se formirati u jednom te istom smjeru. Ako je pogon takav da precizno pokreće teleskop.25) uvijek kada ima posla s krajnje slabim objektima. veliku prednost. On mora na silu prihvatiti neprikladni smještaj unutar teleskopa. ali on ipak koristi ovaj način od daleko prikladni­ jeg sistema prikazanog na slici 2. jer kod nje ima samo jedno kretanje. To znači da je za praćenje objekta bilo potrebno nadoknaditi vrtnju Zemlje pomoću dva istovremena pomicanja teleskopa. izumitelj parnog čekića.

stoljeća pronađeno rješenje kromatske aberacije kod teleskopa refraktora. Zrcala su bila homogene diskaste metalne legure. Na slici 2. budući da se to nije moglo riješiti širokim razmakom leća? Ovdje su upletena dva sasvim različita razmatranja: stvarna vrijednost omjera AX prema DY (slika 2. To se zove disperzija. Vratimo se objektivu teleskopa re­ fraktora: kako je bila ispravljena kro­ matska aberacija. umjesto konve­ ksan oblik. jer je prvi primjerak takvog oku­ lara načinio Christian Huygens. ali isti stupanj disperzije omjera s pro­ mjenom boje. ali u kojoj još ima čist stupanj refrakcije.30). disperzija je obratna. možemo ih montirati zajedno u par u obliku kako je pokazano na slici 2. tako da su kromatska iskrivljenja proizvedena u okularu mnogo manje ozbiljna nego ona koje proizvodi objektiv. Ova se dva faktora ne mijenjaju točno na isti način kada promijenimo vrstu stakla od koje je leća napravljena. Ovo objašnjava gledište koje može na neki način izgledati zagonetno. kada je sre­ dinom 18. što znači da je za svaku vrstu stakla dru­ gačija. a nije ih smetala kromatska aberacija okulara? I teleskop reflektor upotrebljava leće u okularu! Odgovor je u tome. kada je Foucault otkrio metodu polaganja tankog sloja srebra na staklenu površinu. Ovo uzrokuje da se svjetlo. Zatim. To također znači da dvije leće od različitog materijala imaju različite omjere AX prema DY u žutom svjetlu. međutim. Ako.15 vidimo da je omjer udalje­ nosti AX prema DY uvijek isti za svjetlo jedne boje. svjetlo svih boja pro­ lazi ravno kroz centar leće. ali su donosili drugi problem. istražit ćemo detaljnije njene pojave.31.15) za svjetlost pojedine boje i stupanj pod kojim se taj omjer mijenja kada se izmijeni boja. u drugu ruku. a zbog toga predmet opipljive promjene oblika uslijed promjena temperature.30 i 2. Zbog toga se ni interes za reflektore nije vratio sve do sredine prošlog stoljeća. izradivši jednu konveksnu leću iz materijala većeg omjera. Okulari.31) jedan drugog kompenzirali. da je okular sa­ stavljen od dvije leće još u doba Newtona. koje prolazi kroz gornji dio leće. a to je ozbiljna poteško­ ća. možemo posti­ ći željenu situaciju u kojoj su suprotni disperzioni efekti dviju leća (slika 2. koji je bio isto tako težak. ako su napra­ vljene od istog stakla. (Svjetlo svijeće na udaljenosti od 160 kilometara može se zamisliti kao svijetli objekt. Da bismo mogli razumjeti kako je riješen problem kromatske aberacije.32.33. koja tada daje žarišnu ravninu p' koja je stvarno ista za sve boje. Ako leća ima konkavan. mali su i podnose adekvatno razdvajanje bez bilo kakve pojave poteškoća. rastavlja u boje od kojih se sastojalo (slika 2. Ovaj omjer se neznatno ne slaže s bojom svjetla. pa prema tome nema ni loma ni disperzije.) Refraktori protiv reflektora Prvi teleskopi reflektori potpuno su rješavali problem kromatske aberacije. Dvije leće proizvode nešto efekta pokazana na slici 2. To je pokazano na slici 2. Zato nije bilo iznenađenja. metoda ispravljanja disperzije neposredno se sama predla­ že. Kako to da je astronome toliko smeta­ la kromatska aberacija koju je stvarao objektiv teleskopa refraktora. Je­ dnostavno postavimo konkavnu leću na desnu stranu od konveksne leće. morale biti jako razmaknute. Prema tome. leće podesno obliku­ jemo.kad se istražuju relativno svijetli obje­ kti. da su reflektori odmah za­ postavljeni. tek poslije gotovo sto­ tinu godina. Nasuprot tome. Razlog zašto se je­ dan objektiv ne može neposredno ko­ rigirati upotrebom druge leće jest u tome što bi dvije leće.32. 61 . kao što se vidi na slici 2. a jednu konkavnu leću iz ma­ terijala manjeg omjera.

na kraju je pokušala preko Kraljevskog društva poticati proizvo­ dnju boljeg optičkog stakla u Britaniji. U stvari. premda nitko nije tvrdio da je J o h n Dolland izumitelj. država. smatrao je da je Chester Moor Hall "osoba koja svoj izum zadržava za sebe". S izumom ahromatskog objektiva došlo je do kona­ čne bitke između teleskopa refraktora i reflektora. i to s uspjehom. koliko je prošlo od rješenja 62 . pa nije osoba koja može koristi­ ti patent. manja je povlastica. Bass je bio manje šutljiv nego Hall. Le­ galne procedure. Njihovi rivali. jedva jedvice su uhvatili daljnji dio u tehno­ loškom razvitku ovih dvaju instrume­ nata. Po prirodi ne­ što tajnovit čovjek.Izgleda čudno da je čovjek koji je ot­ krio metodu izrade ahromatskih obje­ ktiva bio Chester Moor Hall. a drugome da mu izbru­ si konkavnu polovinu. Ali Britanci. Bass ih je sa­ stavio i saznao za njihovo ahromatsko svojstvo. kojem je predsjedavao Lord Camden. Hall se 1733. ali je konačni rezultat bio u korist Dollanda. ustanovljeno je da nijedan od važnijih problema refrakto­ ra nije bio riješen. projekt je propao sramotno. počeli su izumirati. Otkrivši da su obje leće na­ mijenjene istom kupcu. Kada je u prvim godinama XIX stoljeća Dollandove te­ leskope kritički ispitao mladi Nijemac Joseph Fraunhofer. Druš­ tvo je svjesno da se samo kraljevska cijena može platiti za stvarno veliku znanstvenu ideju. Svakako. U svakom slučaju. Prava osoba. jest Dolland "koji ga je iznio na vidjelo za opću korist". sve do kraja živo­ ta Johna Dollanda britanski optičari proizvodili su ahromatske objektive bez smetnje ili zapreke. za vrijeme od pede­ set godina. Ali. čiji je hobi bio pravljenje optičkih eksperimenata. Peter Dolland pokrenuo akciju protiv jednog od njih. kojeg je njegov sin Peter povezao s trgovinom. U Njemačkoj su stvari pošle sasvim različitim smjerom. Ipak. Peter Dolland je nagovorio svog oca da patentira ovaj novi pronalazak i. bile su duge i komplicirane. Nekih pedeset godina poslije Dollan­ dova slučaja. godi­ ne obratio dvojici londonskih optičara: jednome da mu izbrusi konveksnu po­ lovinu para. jer korište­ nje ideja drugih ne daje ohrabrenje. sumnjivo je da li je odo­ bravanje takvih širokih patentnih pra­ va uvijek umjesna politika. dižući uzbunu zbog brzog rasta njemačke optičke in­ dustrije. čovjek vrlo velike reputacije u znanstvenom svijetu. a u odsutnosti natjecanja monopolist je sklon da postane lijen. Doista je bilo čudno da su oba optičara imala radni ugovor s istim majstorom. obe­ shrabreni uskraćivanjem upotrebe ispravne metode. Ali je odmah poslije smrti svoga oca. koji su igrali tako veliku ulogu u prvom razvoju re­ flektora i koji su napravili prvi astro­ nomski objektiv za refraktor. Vi možete mnogo dobiti patentirajući bolji način izrade naliv­ pera. i tokom slijedećih godina nekoli­ ko je londonskih optičara to saznalo te su započeli izrađivati ahromatske leće za sebe. Zatim su londonski optičari podnijeli peticiju Tajnom vi­ jeću tražeći da se patent povuče. jer veća ideja. Georgeom Bassom. Sud. odobravanje Dollandova patenta imalo je gotovo katastrofalan efekt na smjer optičke industrije u Britaniji. patent je bio propi­ sno odobren. Među njima je bio John Dolland. ali nećete dobiti ni dinara od pa­ tentnih prava za otkriće nove naučne teorije dosega i snage Einsteina. koje su slijedile. što znači da za nju nema cijene. teško je patentna prava pravdati na moral­ nim temeljima. Monopol odobren Dollandovima omogućio im je da bez velikog napora proizvedu bolje teleskope refraktore nego što su mogli proizvesti njihovi neposredni rivali. londonski odvjetnik. koja ga može koristiti. jer je u to vrijeme sav istinski precizni pro­ fesionalni rad u Engleskoj bio gotovo uništen.

63 . koji se upotrebljavao u Pariškoj zvjezdarnici pred kraj prošlog stoljeća. Promatrač može vidjeti bilo koji dio neba a da se pri tom ne pomiče. Lijevo: Veliki coude ekvatorijal.U coude sistemu (gore) okular je na gornjem kraju polarne osi čijom se rotaci­ jom mijenjaju satni kutovi Promjena deklinacije po­ stiže se rotacijom ravnog zrcala koje se postavlja ispred objektiva od leća.

slavan po otkriću planeta Urana. Kona­ čan proizvod je bio na takvom stupnju savršenstva.Lorda Camdena. Siromašan dječak. Ovo ga je dovelo do fundamentalnog tehnolo­ škog otkrića. Te razlike uzrokuju nečistoće. Još više od toga. Osnovni problem objektiva refraktora bio je u izboru ma­ terijala i oblikovanju njihovih površina na takav način koji neće dati samo ko­ rekciju za kromatsku aberaciju nego i oslobođenje od sferne aberacije i kome. ugla­ vnom vlastitom snagom. To je streslo samoza­ dovoljstvo Britanije osobito zbog prije spomenutog projekta proizvodnje sta­ kla koji je propao. Njegov Dorpatski 24centimetarski refraktor donio mu je oslobođenje od poreza u Munchenu. Kasnije je na­ učio i matematiku. Ostalo su učinili Fraunhoferovo majstorstvo u brušenju stakla i nje­ govo matematičko poznavanje optike. Ali sve nije bez ko­ risti. S propasti projekta proizvodnje stakla država je još jednom pala u te­ hnološku pospanost.30 Kromatska aberacija nastaje kod kraj­ njih rubova konveksne leće. Postojale su peći za taljenje u kojima se moglo pro­ izvoditi staklo postojane optičke kvali­ tete. Njegovo otkriće posebno važnih spektralnih linija srest ćemo u kasnijem poglavlju. ali ne i da govo­ ri! Zbog toga je zadovoljstvo zabilježiti da je on u svom životnom djelu nači­ nio osnovna otkrića. Nije suviše ako se kaže da je Fraunhofer proveo. godini) Fraunhofer je bio smatran "pravim tehnologom". Tokom cijelog svog kratkog života (umro je od tuberkuloze u 39. Kod ovoga ener­ gičnog. koje dotada nitko nije mogao poslići.ne ponovi rezul­ tate ukoliko se uvjeti proizvodnje ne kontroliraju s izuzetnom pažnjom. Fraunhofer je na jednostavan na­ čin poboljšao ukočenost i točnost nor­ malno montiranog ekvatorijala. Fraunho­ fer najprije eksperimentira s masom podataka koje je postigao Francuz Pierre Louis Guinand.flint staklo . Ovo je bilo među prvim problemima u povijesti čovječanstva da se istovre­ meno zahtijeva: točnost matematičkog uvida i stručnost praktične tehnologije. Tokom ere Dollandovih refraktora. od ko- Slika 2. da jedna posebna vrsta stakla . Slika 2. istraživački program kojeg bi danas pripisali jednoj grupi vrijednih učenjaka. Fraunhofer se pripremao za staklarskog tehničara. a ne s bijelom svjetlo­ sti koja sadrži pojedine boje. genijalnog čovjeka povezivanje se pokazalo neodoljivim.31 Konkavna leća stvara obrnuti rasap. On je došao do toga da mora početi od mjerenja loma raznih vrsta stakala za pojedine boje. U zadnjoj četvrtini XVIII stoljeća William Herschel. ali je bilo ozbiljnog pomanjka­ nja praktične tehnologije. reflektor nije potpuno zanemaren. koja su ga dove­ la daleko iznad stupnja razvitka zna­ nosti njegova doba. konstruirao je i dovršio s vješti­ nom seriju teleskopa reflektora. mladog. On je bio pozivan da prati znanstvene sastanke. sferne aberacije i kome. ravno u znanost XX stoljeća. Dvije su se stvari udružile u Fraunhoferovoj ličnosti. Matematički uvid je bio ispravan u En­ gleskoj. 64 . Rezultat je bio: teleskopski objektivi znatno oslobođeni kromatske aberaci­ je.

bilo je proračunato da kod datog otvora reflektor nema svje­ tlosnu jačinu veću od jednog refraktora koji ima otvor za pola manji. oni su svi pokazivali već spomenute pogreške. U Engleskoj su već bili konstruira­ ni reflektori. 65 . Na­ suprot. Da bi jedan refraktor imao iste kvalitete kao veliko zrcalo Rossea. dok je Beč imao jedan sa 69-centimetarskim otvorom. Rosse je bio u manjini koja je smatrala da je reflektor bolji instru­ ment nego refraktor. Fraunhoferov uspjeh je bio zasnovan na vrhunskoj optičkoj kvaliteti njegova stakla. imao je otvor od samo 24 cm. Prema tome. ali nije potrebno da staklo bude visoke optičke kvalitete.32 Dvije jako razmaknute leće od istog stakla mogu poništiti rasap (disperzi­ ju). staklo. Uprkos slaboj reflektivnoj sposo­ bnosti zrcala toga vremena. premda su bili ostvareni veliki re­ zultati ovim instrumentima. Tako su 70-tih godina prošlog stoljeća dvije američke zvjezdarnice (Washington i McCormick. Slika 2. Dorpatski refraktor. Prije 1888. odabrano za objektiv refraktora. U to vrijeme je Foucault otkrio kako se može posrebriti zrcalo od stakla. Fraunhoferovo remek-djelo. otvor bi mu trebao biti oko 76 cm. ali su sada to uglavnom obavljali amateri astronomi. Većina astrono­ ma je smatrala da je Fraunhofer donio konačan trijumf teleskopu refraktoru. Moralo je biti oslobođeno od mjehurića i nehomo­ genosti. Svatko je želio imati Fraunhoferov refraktor. Sada su pro­ fesionalni astronomi po cijelom svije­ tu. Sada su reflektori brzo krenuli naprijed. Disk stakla od kojeg će se napraviti veliko zrcalo mora svakako zadovoljiti uvjet nesavitljivosti i imati mali tem­ peraturni koeficijent rastezanja. Izvanredni Fraunhoferovi refraktori preobratili su situaciju. ali zbog neuspjele refleksije na površini zrcala. čiji smo dosjetljivi in­ strument već vidjeli. A ove je karakteristike krajnje teško ostvariti u lećama znatnog otvo­ ra. Ironično je da su Fraunhoferova ot­ krića stvarno pokazala krajnju neizvje­ snost refraktora. kao što je bio Nasmyth. Istina je da su se reflektori mogli napraviti s većim otvo­ rima.33 Ako su leće od raznih vrsti stakala.91 -centimetarski teleskop na Li­ čko voj zvjezdarnici u SAD. godine bio je instaliran refraktor s još većim promje­ rom . Ali. nije bilo većih poteškoća u ostvarenju veće pra­ ktične svjetlosne jačine. Od tada reflektori više nisu bili uzrok velikog gubitka svjetlosti ili ozbiljnih deformacija uslijed promjene tempe­ rature. bez sumnje. godine Pulkovska zvjezdarnica u Rusiji i Bischoffstein zvjezdarnica u Francuskoj imale su 76-centimetarske instrumente. jer je njihova izrada imala manje zahtjeva u tehnologiji stakla nego što je bilo potrebno za refraktor. čiji je najveći reflektor imao u promjeru 1. Ovo je bilo ostvareno tek posljednjih dvadeset godina prošlog stoljeća.jih je jedan imao otvor od 1.8 metra. Sredinom 1880. Može imati i mnogo mjehurića unutar stakla dokle god oni ne smetaju izbrušenu površinu. više cijenili refraktor od reflektora. Charlottesville) postavile 66-centimetarske refraktore. ra­ zmak među njima nije više potreban. bili su učinjeni neminovni napori da se povećaju pro­ mjeri refraktorskih objektiva. zatim Lord Rosse.22 metra. mora zadovoljiti najstrože Slika 2.

optičke uvjete. kad su ove gmatizma ili kromatske aberacije. Ali. kao najveći sakupljač svjetla. reflektora s mnogo manjom komom Kavkaz (SSSR) 6. tradici­ Harvard. i to navesti nekoliko razloga koji su prido­ tako da dadu što slabiju refrakciju. SAD. Delaware (SAD) 1. onalni paraboloidni reflektor pati više Bosque Alegre (Argentina) 1. Drugim riječima. a iako je istina da je nedavno planiran postavlja se na kružni otvor. Otklanjanje ove pogreške vrši se šen reflektor. Ali poteškoće bile svladane.34. s la mogu načinili mnogo lakše i s manje kojima su se sretali astronomi što su rizika netočnosti nego što se mogu na­ upotrebljavali veliki Rosseov reflektor. jer svjetlosti sa Sunca je 1.55 1937.88 1955. Lick.02-metarski instrument zvjezdar­ ima previše! Nije pretjerano reći.52 m 1908. Haute-Provence (Francuska) 1. da su se britanski loških razloga. Oak Ridge (SAD) 1. calo pod kutom koji je nagnut prema Dunlap. (SAD) 2. od kome nego refraktor.88 1948. Radcliffe. Zato se vrlo velika zrca­ refraktora i loših klimatskih uvjeta. Naravno.52 1942.88 1958. bi".83 1919. jednostranom orijentacijom na istraži­ Slijedi popis najvećih: vanje Sunca. Bloemfontein (J. reflektor obavezno ima samo malo vi­ Mount Stromlo (Australija) 1. Mount Locke. izgleda da smo dosegli astronomi gotovo posve posvetili istra­ konačan kraj trke između refraktora i živanju Sunca. Za to nije potreban reflektora. Ovakvi su teleskopi da­ u Engleskoj bili izgrađeni najveći re­ nas poznati kao Schmidtovi teleskopi. Victoria (Kanada) 1.08 1948. Ovaj bi nedostatak vjerojatno po­ McDonald. Površine 2. Premda se reflektor konačno uveo Mount Wilson (SAD) 1. Potrebno je stakla su najpažljivije izbrušene.78 1932. astivnost i promjenu lika.88 1935. Iz opravdanih tehno­ Značajniji je razlog. kao na slici zrcalima. Kada zraci prođu kroz kružni otvor flektori u danima kada su teleskopi reflektori bili snabdjeveni metalnim prema sfernom zrcalu. Toronto (Kanada) 1. da je nice Yerkes Williams Bay. činiti velike leće. kad je posta­ sferna aberacija je sada prilično veli­ lo moguće da se izgradi gotovo savr­ ka. Najveći refraktor na svijetu veliki reflektor.49-metarski reflektor. godine. Ovo znači da Harvard. da nije bilo pronalaska novog tipa Mount Palomar (SAD) 5. Zaista je ironija da su hard Schmidt. ali je prvi liko drugih sličnih dimenzija koji se teleskop.08 1939. pa su imali slabu reflekti. Optičke Ovoj listi od 15 velikih reflektora karakteristike novog sistema prona­ potrebno je pridružiti još gotovo to­ šao je Kellner 1910. izrađuju ili su izrađeni u raznim dije­ konstruirao tek 1930. nijeli ovoj čudnoj situaciji. samo zrcalo uvo­ vilo prigodom uspjeha Fraunhoferovih di optičke pogreške koje nisu neznatne 66 . služio da se održi refraktor "u upotre­ Mount Wilson (SAD) 2. biti kada zraci s objekta dolaze na zr­ Dominion. ostvaren po Kellnerovoj ideji. Engleska nije napravi­ korekcionom pločom koja se izrađuje la nijedan instrument velikog otvora.05 1959. optičkoj osi zrcala. dno polje. od najkvalitetnijeg optičkog stakla.52 1933. Pretoria (J. Afrika) 1. Mount Hamilton (SAD) 3. Postoji konačni ishod koji se odnosi na bitku između refraktora i reflekto­ zvjezdarnica otvor postavljen ra. Afrika) 1. nego što je proizvedena u tradicional­ nim paraboloidnim zrcalima.2. se reflektor ne može korisno upotrije­ Perkins. a uključuju upravo toliku da ispravi sfernu aberapomanjkanje pouzdanja koje se poja­ ciju zrcala.54 1917. dođu u žarište bez kome.5 metra.10 1971. godine Bernlovima svijeta. Nasu­ provođenje opće promatračke astro­ prot njemu imade mnogo reflektora s nomije u Britaniji bilo gotovo uništeno otvorima koji prekoračuju 1.

bio je poznat kao div od Parsonstowna. 67 . Ovaj 180-centimetarski re­ flektor Lorda Rossea.Kad su refraktori stjecali premoć. postavljen blizu Bog Allena u 1840. reflektori nisu nikako bili zasje­ njeni. godini. Fraunhoferov refraktor u Dorpatu. Ali je velike leće mnogo teže napraviti nego velika zrcala. bio je jednak po mogućnosti sakupljanja svjetlosti s reflektorom koji ima dvostruko veći otvor objektiva. s otvorom od 24 centimetra.

već spomenute. Sasvim odvojeno od kromatske pogreške. a korekciona ploča od refraktora.22 metra. Razlike u veličina­ ma očituju se usporedbom s ljudima na objema slikama. gdje kromatska aberacija izaziva nove poteškoće. Međutim. Ovaj za­ ključak možemo potvrditi činjenicom da je pomoću takvog teleskopa izrađen opsežan nebeski katalog prije dvade­ set godina na zvjezdarnicama Mount Wilson i Palomar. SAD. Zato se nitko ne prihvaća izrade korekcione ploče većeg promjera od 1. jer se u rijetkim periodima Skoro sve do kraja prošlog stoljeća nije bilo teleskopa opremljenog s lećom promjera od 90 centimetara. Schmidtov teleskop je u stvari "mje­ šanac" između refraktora i reflektora. jer njegovo vidno polje omoguća­ va promatraču da sakupi mnogo više i brže astronomskog materijala nego s tradicionalnim reflektorom. a na drugoj glavno zr­ calo Hale reflektora. Zrcalo je posuđeno od reflektora. prikazan gore. Danas je najveći na svijetu refraktor 102-centimetarski instrument Yerkesove zvjezdarnice u Williams Bayu. Na prvoj slici vidi se velika leća Yerkesova refraktora. Prije nekoliko godina Schmidtov te­ leskop je potvrdio vrhunsku popular­ nost. manje je posla s oblikovanjem takve ploče sa slabom refrakcijom nego da se izbrusi objekti­ vna leća jednakog otvora.kod vrlo velikog otvora. ima poteškoća kod većih otvora u dobivanju i oblikovanju veli­ ke staklene ploče odgovarajuće kvali­ tete. 68 . Prirodno je da je in­ strument popularan na zvjezdarnica­ ma koje su smještene u nepovoljnim klimama.

zvijezda ili galaktika. Iz ovog slijedi da se fotografiranje vrši na filmu ili pločama koje su zakrivljene na sferni oblik. 69 . a od reflektora zrcalo. Međutim. Slika 2. napomenuli smo više nego jedanput.34 Princip rada Schmidtova telesko­ pa. Wilson i Palomar izradile fotograf­ ski atlas neba. kojem je od refraktora uzeta korekciona ploča. Slika u žarištu se uopće ne formira na ravni­ ni. Tradicionalni re­ flektori su bolji za ispitivanje pojedi­ nih objekata jer ih mogu najdetaljnije istražiti. usmjerena prema otklanjanju ovih nedostataka danas se aktivno nastavljaju. kojim su zvjezdarnice Mt. publiciran 1950. 122-centimetarski Schmidtov te­ leskop. Schmidtov teleskop je također dobar za vođenje statističkih podataka. Tako je i sa Schmidtovim teleskopom. a ima promjer od 2 metra. nego na sfernu površinu. godine. otvori Schmidlovih teleskopa su ograničeni zbog pogrešaka koje stvara korekciona leća ili ploča. U praksi. da rješenje jedne opti­ čke pogreške uvijek uzrokuje pojavu novih pogrešaka. Zbog toga se Schmidtov teleskop ne može upotrijebiti za preci­ zni mjerni rad. Sada moramo dodati da Schmidtov sistem ima oštro i neraz­ dvojno zakrivljeno vidno polje. koji mogu uključivati veliki broj objekata. Istraživanja. kao što se formira kod normalnog teleskopa.pogodnim za astronomska promatra­ nja može dobili vrlo mnogo materijala. Najveći Schmidtov teleskop danas se nalazi u Jeni.

Zato su kretanja planeta predstavljala glavnu preokupaciju astronomije u antičko doba. promatraju nebo već 25 tisuća godina. Mjeseca. Mnogo od onoga što slijedi u ovom i u slijedeća dva poglavlja moći ćemo lakše razumjeti ako počnemo problem promatrati iz naše perspektive. premda mnogo složenija. našeg intelektual­ nog razvoja. Tri načina shvaćanja problema Kretanja planeta su ili vrlo jedno­ stavna ili vrlo komplicirana. prema stupnju finoće s kojom netko gleda na problem.3. bila su očigledno obilježena znatnim pravilnim ritmom. što je trajalo još dugo nakon srednjeg vijeka. Bez poznavanja univerzal­ nih zakona gravitacije i bez pomoći vi­ soko razvijenih optičkih instrumenata svaki će takav pokušaj biti osuđen na propast. U najslabije pro­ finjenom stadiju možemo smatrati da se planeti kreću po kružnim stazama oko Sunca. 70 . što je djelomično ovisilo o nužnim in­ teresima baziranim na njihovim pro­ matranjima. Sasvim je sigurno da sve do neda­ vno zaista nije bilo ozbiljnih pokušaja da se odrede mase ili struktura nebe­ skih tijela. Sunce formira centar svake staze. Kreta­ nja Sunca i Mjeseca. Kroz pet do šest tisuća godina. za koje postoje pisani povije­ sni zapisi. djelomično o instrumen­ tima i njihovoj upotrebi. a planeti se kreću jednakim br­ zinama po svojim stazama. Međutim. jer se nisu mogla lako prepoznati. pa će biti korisno da se defini­ raju tri stadija finoće. sve ove staze ili krugovi leže u istoj ra­ vnini. zvijezda i planeta. djelomično o marljivosti kojom su zapisivali rezul­ tate svojih promatranja i djelomično o vještini i oštroumnosti kojom su tu­ mačili ove rezultate. Kretanja planeta su najviše zbunjivala. Zato su prvi astronomi bili zainteresirani gotovo isključivo za bi­ lježenje i tumačenje prividnih kretanja Sunca. znamo što su oni naučili u razna vremena i na raznim mjestima. poglavlje KRETANJE PLANETA I DREVNA ASTRONOMIJA Ljudi na Zemlji. Ovaj vrlo jednostavni pogled sumi­ ran je u stavkama koje su prikazane u Tablici I na vrhu strane 72. Zvijezde su se kretale pravilno i po relativno jednostavnoj šabloni.

n. Grčki astrono­ mi su promatrali kretanja planeta kao geometrijski problem.Babilonski astronomi su bilježili svoja promatranja planeta i iz njih sastavljali kataloge. e. Gore: Geometrijska slika sta­ za planeta iz XVII stoljeća. 71 . Dolje: Dio babilonskog zapisa o kretanju planeta Jupitera u I i II stoljeću pr.

52 108 150 228 778 1427 2869 4498 5900 siderički period godina 0.862 29. pokazana je na slici 3. druga u milijunima kilometara. postoje trenuci kada li­ nija povučena od Zemlje prema Veneri predstavlja tangentu na stazu Venere. dok je. Neptun i Pluton nisu bili poznati antičkom svi­ jetu.07 39. sinodički period (period kojeg vidi promatrač na Zemlji).000 1.0000 1.013 248.387 Merkur 58 Venera Zemlja Mars Jupiter Saturn Uran Neptun Pluton 0. a kao puni disk kad je u blizini V1 Očito će prividni promjer srpa u po­ ložaju V biti znatno veći nego prividni promjer diska kod V 1 . posljednji planeti imaju trajanja svo­ jih prividnih kretanja u nešto manje od obične godine. kaže se da je u donjoj konjunkciji. Sve se ovo odnosi na prvi stadij profinjenja. međutim.8808 11. prva kolona je u jedinici polumjera staze Zemlje. Budući da se ova dva planeta kreću oko Sunca različi­ tim brzinama. da staze planeta nisu točno kru­ govi. Četvrta kolona daje period. koja se vrti oko osi koja je nagnuta za oko 23° prema ravnini staze prikazane na slici 3. Na slici 3. povratak koji nastupi kad se planet vrati u svoj prvobitni položaj nasuprot općoj zvjezdanoj pozadini. 72 Slika 3. Prve dvije kolone daju polumjere krugova za razne planete. Uran.000 km 0. koji se odnosi na plane­ te kad se vrate u prethodne položaje kako ih vidi promatrač ovdje na Zemlji. naravno. tj.524 5.1. ove kvalitete počinju iščezavati kada uzmemo u obzir drugi stadij. Venera i Sunce.539 19. eliptičnost je jako povećana da se istakne novi efekt. Međutim. Prividno kretanje je. Ako se podsjetimo da je Zemlja. ono se sada nala- . nara­ vno. vidi se kao tanki srp kada je blizu položaja V.783 367 Ovdje je dana potpuna lista plane­ ta.457 84.19 30. premda se oni za to vrijeme jedva pomaknu po svojim sta­ zama oko Sunca. naprotiv. Poslije jednog takvog obi­ laska zamišljeni promatrač na Suncu vidio bi planet kako se vratio na pret­ hodni položaj u odnosu na pozadinu udaljenih zvijezda.2 imamo situaciju kad se na istom pravcu nađu Zemlja. kada se Venera nalazi desno od Sunca (tan­ genta EV1) i drugi kad se ona nalazi li­ jevo od Sunca (EV2).3.2408 0. jednostavno zato jer je V mnogo bliže nama nego V1 .kružne elipse. a u drugom zalazi poslije Sunca. iz ovog drugog gledišta. premda. Postoje dva takva slučaja. Umjesto da se Sunce nala­ zi u centru kruga.6152 1. naravno. Slika pokazuje sta­ zu Venere i Zemlje. Prvi.723 1. jer kretanje Zemlje ne utječe na takozvani zvjezdani period (period kojeg vidi promatrač na Suncu). Imamo sliku krajnje pra­ vilnosti i jednostavnosti. Dru­ ga kolona predstavlja broj godina koje su potrebne da planeti jedanput obiđu oko Sunca. Posljednje se dvije kolone razliku­ ju.Tablicu 1 udaljenost od Sunca uspoređeno s udaljeno­ u mili­ sti Zemlje = junima planet 1.203 9. ako prihvatimo neprofinjeni ili grubi pogled da svi planeti imaju kru­ žne koncentrične staze po kojima se kreću oko Sunca.1 nam pokazuje kako mo­ žemo protumačiti prividno vladanje Venere. U ovom stadiju moramo uzeti u obzir činjeni­ cu. a streli­ com označen smjer vrtnje. slijedi da je Venera jutarnja zvijezda kad je u po­ ložaju V1 a večernja zvijezda kad je u položaju V2 . kao Mjesec. a kad je u položaju V1 onda je u gornjoj konjunkciji. nego približno . nastalo zbog kretanja Zemlje oko Sunca. U prvom slučaju Venera se pojavljuje prije Sunca. ovisan o kretanju Zemlje. Doista. Staza Zemlje.420 sinodički period dana 116 584 780 399 378 370 367 164. Kad je planet u položaju V. Budući da Venera refle­ ktira Sunčevo svjetlo.

73 . Treba se podsjetiti da se u doba proljetnog ekvinocija Sunce nalazi u smjeru K. Položaji dvaju ekvinocija označeni su na slici. Položaj pravca koji je usmjeren iz Sunca pre­ ma K (kako je bilo početkom siječnja 1920. A je afel a P perihel. koji se stalno održava tokom kruženja po stazi prikazanoj na slici 3. Zemljina srednja udaljenost od Sunca se mijenja približno jedan i pol posto svakom prigodom. Kada bi Zemljina os rotacije bila točno postavljena pod pravim kutom na ravninu njene staze. U 1. ne bi bilo go­ dišnjih doba. a Slika 3. Ako označi­ mo a za polumjer pravog kruga. tada je udaljenost Zemlje od Sunca manja od a za veliči­ nu koju možemo pisati kao produkt a x e. Slika 3. Svojstvo je elipse da u točki afela udaljenost Zemlje od Sunca prekora­ čuje a točno za isti iznos za koliko je ona kraća u točki perihela. poznatoj kao perihel njene staze. godine) pokazan je na slici 3. to­ čki koja je označena sa A.0167. ono nalazi u doba jesenskog ekvinocija u potpuno suprotnom smjeru. Zemlja je najbliže Suncu u točki P. a najudaljenija od Sunca je u afelu. ljeto je lijevo a zima desno od pravca koji je usmjeren prema K. zove se Večernja zvijezda. a V1 njen položaj u gornjoj konjunkciji Slika 3. poglavlju smo vidjeli da ra­ vnina ekliptike siječe ravninu nebe­ skog ekvatora u dvije točke. naime za a x e. kojeg smo uzeli kao pretpostavku u prvom stadiju profinjenja. možemo reći da os Zemlje oko koje se vrti ima konstantan smjer u prostoru. a s obzirom na smisao kretanja Zemlje.3 Staza Zemlje je elipsa. Ljeti se os rotacije naginje prema Suncu. Za Zemlju je veličina e jednaka 0.ae. kako se vidi sa Zemlje dok se.3. Prema tome. udaljenost Zemlje od Sunca poprima dvije krajnosti: najveću a + ae i najmanju a .1 Venera je Jutarnja zvijezda ili Danica kad dođe u položaj V1 a kad je u po­ ložaju V2 . Drugim ri­ ječima.zi u jednom žarištu elipse. Misleći još u postavka­ ma našeg drugog stadija profinjenja. naprotiv. Ovo znači da je Zemlja bliže Suncu u perihelu nego u afelu za oko 3 posto.2 V označuje položaj Venere u do­ njoj konjunkciji.3 u odnosu na smjer perihel-afel. od kojih je jedna proljetna točka (K). označenom sa S. a u jednom nje­ nom fokusu nalazi se Sunce.

dane su u prvoj koloni ta­ blice 2. iz koje je vidljivo da je staza Zemlje manje eliptična nego bilo kojeg drugog planeta. za Mars. Ovo su bile finoće u kretanjima Zemlje i Mje­ seca. a još veća u slučaju Merkura. koje ravnine drugih planetskih staza zatvaraju s ravninom staze Zemlje. da ima bitnih razlika izme­ đu naša dva stadija finoće. U drugom stadiju nema ništa jedinstveno kod staza planeta. Jasno je. koji je prosuđen iz položaja zvijezda na nebu. Staza planeta oko Sunca bila bi elipsa samo ako bi se moglo komple­ tno zanemariti cjelokupni gravitacioni utjecaj osim utjecaja Sunca. U prvom grubom stadiju možemo zamisliti da . a tu ponovo možemo opisati situaciju u tri stadija.dužina nagib prema tet staze perihela stazi Zemlje 0. U drugom stadiju profinjenja mora­ mo uzeti u obzir činjenicu da su staze drugih planeta također eliptične.3 vidimo da smjer perihela glavne osi staze Zemlje zatvara kut od 101° 34' sa smjerom K. a to je bilo lako otkriti pomoću promatračkih metoda koje su upotre­ bljavali astronomi antičkog svijeta. Mada je istina da je Sunčevo gravitaciono dje­ lovanje mnogo veće nego djelovanje svih planeta zajedno. Svaka staza je određena posebnom ravninom. Razlika iznosi oko sedam dana.0933 0. Odgo­ varajuće vrijednosti ekscentriciteta (e) za sve planete.zimi udaljuje od njega (ljeto i zima su ovdje uračunati u sjevernu hemisferu). kretali su se po kružnim stazama oko Sunca s jednoli­ kim brzinama. nalazimo u trećoj koloni tablice 2. Osim toga. Do sada ništa nije bilo rečeno o kretanju Mjeseca.2056 76° 13' 7° 0' 0.0068 0. odnosno Merkur.0558 130° 27' 101° 34' 334° 35' 13° 2' 91° 29' 1° 51' 1° 18' 2° 29' 3° 24' planet Merkur Venera Zemlja Mars Jupiter Saturn Daljnja važna točka u ovom dru­ gom stadiju finoće je u tome da se sta­ ze planeta ne nalaze u istoj ravnini. U ovom stadiju treba da spo­ znamo da staze planeta nisu ni prave elipse.0484 0. ostaje činjenica da se planeti međusobno privlače gra­ vitacionim poljima upravo takvim ka­ kvo je na njih utjecanje polja Sunca. Zbog eliptičnosti staze Zemlje. iznoseći gru­ bo plus ili minus 10% i plus ili minus 20%. Tablica 2 ekscentrici. bile su dvije stvari trećeg stadija finoće koje su također bile na­ dohvat antičkim astronomima. ali su jedna prema drugoj 74 nagnute za vrlo male kutove. Ova nepravilnost postaje još izražajnija kada prijeđemo na treći stadij finoće.0167 0. Odgovarajući kutovi za druge planete dani su u drugoj koloni tablice 2. Iz slike 3. osim Venere. nije iskoristio. ali on nije bio ispravno protumačen. Nepravil­ nosti drugog stadija su bile dostižive antičkom svijetu koji to. koje su bile poznate u staro doba. orijentacije njihovih glavnih osi su sve različite. naime. Ovi mali utjecaji uzrokuju male nepra­ vilnosti na stazama planeta. kao i nagibi ravnina njihovih staza. u kojoj su u suštini svi planeti imali iste karakteristike. kako ćemo vidjeti. Doista. Kutove. Zato je u antičko doba već bilo raspo­ loživog materijala za eliptički karakter Zemljine staze. Zato prolazimo iz jedinstvenosti prema krajnjoj nepravilnosti. jer bi inače problem planet­ skih kretanja u kompletnim detaljima bio sasvim nepristupačan. U prvom su stadiju imali jednostavnu sliku. Za antičko doba je bila sreća da ove fine nepravilnosti u kretanju planeta nisu otkrivene s promatračkim instru­ mentima. Svi njihovi ekscentriciteti su različiti. kolebanja u udaljenosti od Sunca su sasvim stvarna u slučaju Marsa. put od proljeća kroz točku A do jeseni nešto je veći nego put od jeseni kroz točku P do proljeća.

Domi­ nirajući gravitacioni utjecaj na Mjesec dolazi od Zemlje. mnogo veće nego bilo kakve perturbacije koje gravitaciono polje jednog planeta pro­ izvodi na stazi drugog planeta. 75 . recimo na nekoliko lučnih minuta. Prema tome. Već smo rekli da Zemljina os rotacije uvijek zadržava stalni smjer u prostoru. Ako se sada pravac SK polagano okreće s vre­ menom. Zato se pravac SK može točno odrediti.000 godina. označuje "pupak svijeta" u Delfiju. Doista. može se također odrediti s pristojnom pre­ ciznošću trenutak u godini kada se Sunce nađe u ravnini ekvatora Zemlje. U stvari. a ne od Sunca.) Vrijeme koje je potrebno da os jedanput obiđe oko stošca iznosi oko 26. poglavlju. Točno je Nacrtani kamen na dnu ove grčke vaze s crvenim likovima žena. došli su do zaključka da je Zemlja središte svijeta. učinak mora stvarno postati uočljiv čim se usporede promatranja od sto i više godina. To zaista nije tako. Ovo uzrokuje da se pra­ vac SK. radijus staze Zemlje je oko 370 puta veći od radijusa staze Mjeseca. Kada dođemo do trećeg stadija fi­ noće. je­ dnostavno zbog toga što je Mjesec tako blizu Zemlji. pa i s pomoću samo primitivnih instrumenata. Ovo znači da se polovi nebeske sfere. a ne Sunce. Stari narodi. također se mijenja pravac presjecišta ravnine ekvatora Zemlje i ravnine staze Zemlje. premda je Sunce ne­ usporedivo dalje. polagano okreće naokolo.3. Ali. Budući da se u svakom trenutku može odrediti ravnina ekvatora Zemlje sa znatnom točnosti. U drugom stadiju moramo uzeti u obzir činjenicu.1 u 6. opisujući kompletnu rotaciju za oko 26. o kojima je raspravljano u 1. što je bio sasvim prirodan za­ ključak. poglavlju. Polu-kut 1 stošca je upravo 23 /2°. označen na slici 3. U ovoj jednostavnoj slici staza Mjeseca je maleni krug u usporedbi s krugom Zemlje oko Sunca. a ovo je mnogo više nego bilo kakve vjerojatne pogreške mjerenja. njegova velika masa uzrokuje vrlo ozbiljne perturbacije ili poremećaje na stazi Mjeseca.000 godina. naći ćemo da ono stvara mnogo veće razlike u kretanju Mjeseca nego što se javljaju u kretanjima planeta. Također možemo zamisliti da je ravnina Mjesečeve staze paralelna s ravninom staze Zemlje oko Sunca. jer se za stolje­ će pravac SK okrene približno za 11/2°. a to je kut za koji je os Zemlje uvijek nagnuta prema ravnini staze Zemlje. perturbacije na stazi Mjeseca. sa ekscentričnosti od 0. polagano mijenjaju s vremenom. u kojem moramo uzeti u obzir više od jednog gravitacionog polja.0549 i da ravnina staze zatvara kut od 5° 9' s ravninom Zemljine staze. što će reći finoće trećeg stadija. Os se polagano kreće oko stošca. kojemu je vrh u centru Zemlje i čija je os okomi­ ta na ravninu staze Zemlje. više su zamjetljive nego perturbacije na stazama planeta. A ovo se može vršiti svake godine.se Mjesec kreće po kružnoj stazi polu­ mjera 400 000 kilometara čiji je cen­ tar u centru Zemlje. Prijeđimo sada na fine detalje kreta­ nja Zemlje. da je staza Mjeseca eliptična. Osim toga. (Ovo je prikaza­ no na slici 6. koji su razmi­ šljali o svom položaju u svemiru. one su tako uočljive da su stvarno bile u dohvatu antičkom svijetu.

gdje imamo potpuno sli­ čnu krivulju. dok se. što će reći da je cijela krivulja okrenuta za 180°. a to je jednostavno zato jer je smjer K povezan sa zvjezdanom pozadinom. Točka na slici 3. gdje se Sunce kreće po stazi oko Ze­ mlje. da efekt nije velik za period od nekoli­ ko stoljeća. ako uzmemo da je Zemlja nepomični centar. gdje su staze Venere i Zemlje ponovo pokaza­ ne u uvjetima heliocentričnog sustava.5. može smatrati da se Venera kreće 76 . Ako. Ali. Slika 3. ali za čovjeka sposobnosti Hiparha to je bilo unutar granica pro­ matranja. u kojem je Sunce centar Sunčeva sustava. Nadesno se S kreće.7 (desno) Staze Venere i Sunca. ako uzmemo da je Sunce nepomični centar. Godišnja doba su također označe­ na na slici. ali u reflektivnoj simetriji. Nalijevo uzimamo da je S nepomičan. a zvijezde su tako daleko udaljene. smjer K je. crtež lijevo daje kre­ tanje Z kako ga je odredio promatrač smješten u S. na primjer.4.Slika 3. Slika 3. Pogledajmo sada sliku 3.3 moramo izraditi sliku 3. Ovo je opće svojstvo za bilo kakvu vrstu oblika krivulja.6 (lijevo) Staze Venere i Zemlje. tako­ đer. naravno. a apogej afelu. Zato se poja­ vilo pitanje kao što je opisano na slici gore. da se one pojave u istom smjeru bez obzira da li ih gledamo sa Zemlje ili sa Sunca. vratimo se na naš prvi stadij profmjenja i uzmimo u obzir slučaj gdje su staze krugovi. ali s reflektivnom sime­ trijom.5 Primjer refleksne simetrije. za prve astronome bilo je prirodno da se sma­ tra da je Zemlja centar. koje se kreće oko drugog tijela S.3 se mora simetrično odraziti. Slika 3. Perigej odgovara perihelu. Važnost refiektivne simetrije može se najjasnije razumjeti pomoću zamišlje­ nog primjera pokazanog na slici 3. a Z je nepomično. Kada gledamo sa Zemlje. a točka najveće udaljenosti se zove apo­ gej. uzmemo Zemlju da miruje. sada se zove perigej.4 Uzmemo li da je Zemlja centar.4. Mo­ žemo smatrati da se Sunce okreće oko Zemlje po kružnoj stazi. a ne Sunce.6. Odgovor je pokazan u crtežu desno. isti kao što je bio i sa Sunca. a Z da se kreće. slika 3. Tu imamo tijelo Z. Kako ovo vidi promatrač na Zemlji? Zbog pojednostavljenja. Do sada smo sve promatrali s da­ našnjeg stajališta. stazi potpuno sličnog oblika kao na slici 3.3. tada umjesto slike 3. gdje je Sunce najbliže Zemlji. kako je gore prikazano.

gdje je Sunce označeno točkom S.10 Slika epicikla istog vanjskog planeta.8 Staze Zemlje i vanjskog planeta. Kretanje ovakve vrste zove se kretanje po epiciklu ili epicikličko kretanje. a odgovarajuće stranice ovih trokuta su paralelne jedna prema drugoj. Dok prvi krug ima polumjer je­ dnak polumjeru staze Zemlje. Tako je kretanje Venere sasta­ vljeno iz dva dijela: kretanje po krugu oko centra S i kretanje centra kruga. Trokuti ESV imaju točno isti oblik u oba slučaja. kao što je na slici 3. Sunca i Venere u određenom trenutku. a drugi krug ima polumjer jednak polumjeru staze vanjskog planeta.7 crne točke označu­ ju položaje Zemlje. Tro- Slika 3. pa se prema tome cijela kružna staza Venere kreće zajedno s njom.8 poka­ zuje staze Zemlje i vanjskog planeta u heliocentričnom sustavu. planeta koji je bliži Sun­ cu nego naša Zemlja. jasno je da je drugi krug veći od prvoga.9 crne točke predstavljaju po­ ložaje Zemlje.6 i 3. Sunce se sada okreće oko Zemlje po kružnoj stazi. kako je to prikazano na slici 3.8 i 3. Do sada smo razmatrali samo kre­ tanje Venere. U slikama 3. Slika 3. I u slikama 3. ako uzmemo da je Zemlja centar. Prvi dio slike 3. ako uzmemo da je Sunce nepomični cen­ tar.7. a vanjski planet kruži oko Sunca koje se također kreće.9 pokazuje njihove staze u geocentričnom sustavu.7. Ali se sama točka S sada kreće. Što se događa kad prijeđemo iz heliocentričnog na geocentrični pogled s obzirom na kre­ tanje planeta koji je udaljeniji od Sun­ ca nego naša Zemlja. Mala slika nago­ vještava kako se ekscentrični krug na većoj slici može pretvoriti u epicikl.9 Staza tog istog planeta. Sunca i datog vanjskog planeta u određenom trenutku. Slika 3. Primedba skenera: "prosto ko pasulj" :p 77 .Slika 3. po kružnoj stazi oko Sunca.

a prolazi kroz O i C. pa se dvije nove linije presijecaju u C. Crne točke na slici 3. dok je OC paralelno sa SZ. Ovo je zato jer je u drugom crtežu slike 3. Linija ZC je jednaka dužini polumjera staze Venere.9. kao epicikličko kretanje u kojem se C kreće po velikom krugu za period koji je jednak periodu kretanja vanjskog planeta oko Sunca. Povucimo liniju kroz Z pa­ ralelnu sa SO i liniju kroz O paralelnu sa SZ. pokazan za Veneru na slici 3. pa prijeđe kompletnu rotaciju. pa znači da je polumjer tog kruga jednak polumjeru staze vanj­ skog planeta.9. C će predstavljati Sunce samo za unutarnje planete. Ovo nam dozvolja­ va da konstruiramo epiciklički prikaz kretanja vanjskog planeta. dok se vanjski pla­ net kreće oko malog kruga u periodu koji je jednak periodu kretanja Zemlje oko Sunca.9 linija ZC paralelna sa SO. na primjer. slučaj pokazan na slici 3.9. Uzmimo. Povucimo liniju kroz Z paralelno sa SV i liniju kroz V paralelno sa SZ. pa se jednom okrene za period koji je jednak periodu vanjskog planeta oko Sunca. Zato se točka C kreće Slika 3. pa se zato jedanput okrene za godinu dana . dok S pokazuje položaj Sunca za vanjske planete. oni su iste veličine. prikazan na slici 3. Sada uzmimo C kao centar i oko njega nacrtajmo krug. poznat je kao ekscentrični kružni prikaz. čiji je polumjer jednak polumjeru staze Zemlje.za period kretanja Zemlje oko Sunca. Sada nije teško uvidjeti.10. Pre­ ma tome je ZC jednak polumjeru staze vanjskog planeta. Sunca i vanjskog planeta i epiciklički centar C koji odgovara istom trenutku položaja planeta prikazanom na slici 3.10 pokazuju položaje Zemlje. pa se ove nove linije presijecaju u C.10 *. Mala slika daje bazu za promjenu.12 Ako razmotrimo sliku svih epicikala planeta.7 kao epiciklički prikaz.7. kao u drugom crtežu slike 3. Zato je SOCZ paralelogram poka­ zan na drugom crtežu u slici 3.11. da se pre­ dodžba ekscentričnog kruga može pretvoriti u epiciklički krug i obratno. kako je po­ kazano na slici 3. Na sličan način može se epiciklički prikaz. a onaj u slici 3.7. Kreta­ nje vanjskog planeta se sada pokazalo Slika 3. 78 . jer je metoda potpuno ista.11 Na ovoj je slici ekscentrični krug uzet kao epicikl Venere.što će reći . Sada nacrtajmo krug čiji je centar Zemlja. a njihove odgovaraju­ će stranice su paralelne. a nije jednak polumjeru staze Zemlje. C je točka na ovom kru­ gu.kuti ESO su slični u oba slučaja. koja je jednaka periodu kretanja Ve­ nere oko Sunca. koji je prikazan na slici 3. zamijeniti ekscentričnom kružnom predodžbom. Opisani tip. a OC je jednak polu­ mjeru staze Zemlje.

a također i projekcije kretanja planeta Jupitera i Saturna. Planet se kreće suprotno od smjera kazaljke na satu od X do linije ZA„ a zatim u smjeru kazaljke na satu natrag do linije ZA2.Slika 3. 79 . gdje je mehaničkim putem istovremeno izvedeno kretanje planeta za period od sedamnaest godi­ na. Složenost ovog primje­ ra objašnjava zašto su kretanja planeta predstavljala astronomima antike gotovo nerješiv problem. Ova je fotografija načinjena u Munchenskom planetariju. Fotografija pokazuje prividne petlje u stazama planeta Merkura.13 Prividno kretanje planeta kako se vidi sa Zemlje. Venere i Mar­ sa.

.

Dva broda nalaze se na A2 ovisi o polumjeru staze planeta i o desnoj i lijevoj strani diska Zemlje. Zbog kretanja po epiciklu.zaljke na satu sve do ZA2 Poslije toga ponovo nastaje kretanje u suprotnom smjeru od kretanja kazaljke na satu sve do slijedeće petlje.13. ali iz razloga obja­ Linija CV je jednaka dužini polumjera šnjenog u matematičkom dodatku ove staze Zemlje i zato načini kompletnu knjige. nije izrađena za Merkur.13.koja je jednaka udaljenosti od P do C. Zbog neuspjeh za Merkur pojavio se upravo toga je kretanje Venere sastavljeno iz upotrebe epicikličke predodžbe. Metoda je vrlo dobro primije­ pokazano u drugom crtežu slike 3.11. tada centar C epiciMerkura.12. kao što očigledno. bez jasnog saznanja tvrdili da su to Zaista. nere. čkog i ekscentričnog kružnog predsta­ a označena je znakom S. što je veći polumjer epicikla nevidljivi put svake noći od zapadnog do isto­ u usporedbi s polumjerom većeg kručnog horizonta u brodu niz rijeku. njena na Veneru. planet u X slijedeći put slike iste stvari. lumjeru staze Zemlje. kao za druge planete.oko Zemlje u vremenu koje je jedna­ neta tako dalekih kao Mars.9 i 3. a neki protnom od kretanja kazaljke na satu. Ona pokazuje da se pra­ rojatno bilo mnogo manje jasno o toj vac povučen od Zemlje prema planetu stvari nego Ptolemeju. Drugima je vje­ na slici 3. Očito je da kut A1Zsvođenu preko Zemlje. Ovaj rotaciju za točno jednu godinu. koji je djelomično uzimao počne kretati u smjeru kretanja ka­ u obzir eliptični karakter staza pla. trijebljena u svim slučajevima. preonarni smjerovi. n.10 za planete koje se nalaze bliže Sun­ primjenjuju na sve planete koji se na­ cu nego Zemlja. Bilo je neke sumnje da li 3. pojava koju vidi pro­ ukazao da su te dvije predodžbe po. Zaista. u kojima smjer planeta okrene Ova egipatska rezbarija na kamenu iz V stonjegovo kutno kretanje. Za laze dalje od Zemlje. a vrijeme kreta­ uzimajući ekscentričnu kružnu pre­ nja oko C iznosi jednu godinu. astronomi su dugo vjerovali da Sunce napravi Općenito. pokazuje Nut. druga. vanjske planete Sunce se ne nalazi u Ova se stvar dugo razmatrala. Jupiter i ko kretanju Venere oko Sunca.matrač na Zemlji stvara oblik pokazan tpuno ekvivalentne. neki su podu­ ne kreće ravno unaokolo u smjeru su­ pirali samo jednu predodžbu. Linije kao ZA1 Prethodna slika: i ZA2 . 81 . Ovo je Saturn. Kasnije ćemo vidjeti da je Ptolemej kreće okolo u smjeru koji je suprotan došao do oštroumne konstrukcije za smjeru kretanja kazaljke na satu sve preinačenje epicikličke predodžbe na dok ne dođe u položaj ZA1 kada se takav način. primijeni na slučaj planeta je na slici 3. vljanja za slučajeve Veneru i Merkura. dodžbu umjesto epicikličke. unutarnje planete. zovu se staci­ ljeća pr. dok se konstrukcije slične kla predstavlja položaj Sunca samo konstrukcijama na slikama 3. Slična se konstrukcija. ni jedan Bilo je sigurno shvaćeno za vanjske planet se ne kreće jednostavno oko planete. e. kreće se na takav način da se je Ptolemej jasno spoznao ekvivalen­ linija povučena od njega prema Zemlji tnost za slučajeve Venere i Merkura. boginju neba. Da od dvije komponente: prva. na udaljenosti od Z razumjeli jednaku vrijednost epicikli. kretanje je Ptolemej proveo točno istu konstru­ oko centra C. a vrijeme kretanja je jednako pe­ Ako je epiciklička predodžba upo­ riodu Venere. jer je Ptolemej sasvim jasno Zemlje. jer C nego na pravcu koji je povučen kroz je bilo sumnje da li su prvi astronomi Z paralelno sa CP. Egipatski brzini kojom se on kreće po toj stazi. njegova kretanje C oko manjeg kruga koji ima bi metoda također bila uspješna i za polumjer jednak polumjeru staze Ve­ Merkur. gdje je SV jednako po­ kciju za Merkur.

heliocentrična teorija Aristarha. n. moći ćemo razumjeti za­ što je problem kretanja planeta stvorio takvu dominantnu temu stare astro­ nomije. Sigurno je grčka astronomija 1000 godina p. Premda je bilo mno­ go toga učinjeno za razvoj astronomi­ je u Indiji i u Kini. Drugim riječima. astronom iz Seleukije na rijeci Tigris. Ovo znači da je kut mnogo veći za Mars nego za Jupiter. također. u boljem položaju da ocijenimo oštroumnost mnogih pokušaja da se nađe zadovo­ ljavajuće rješenje. trebalo prenijeti na Babilonce. koje su dolazile s Bli­ skog istoka. mnogi su radovi. naovamo izazvale znatne odjeke u Mezopotamiji. n . oko 130. Zbog razlike u trenucima njihovih najvećih dostignuća. kao na primjer. Razvitak u Grčkoj i Me­ zopotamiji nije bio istovremen. pisac je sklon da ukaže da su metode rada dviju grupa bile sasvim posebne i da glavne karakteristike gr­ čkog načina mišljenja nisu bile pre­ uzete od babilonskih astronoma. izgleda vjerojatno da su grčke ideje iz III stoljeća p . obavljeni tamo. na primjer. Nedavno se zaista tvrdilo daje Hiparh. Moja je vlastita slutnja da je rad Babilonaca bio gotovo numerički. Mezo­ potamija je u svojoj fazi maksimalnog dostignuća vjerojatno imala prednost prvenstva od pet stoljeća. e .ga. dok je u Babiloniji u to vrijeme astronomija već imala snažan razvitak. koju je proučavao Seleuk. a veći je za Jupiter nego za Saturn. a drugu u Grčkoj. bila sasvim beznačajna. što je omogućilo da se otkriju 82 . Općenito o drevnoj astronomiji Drevna astronomija je imala dvije žarišne točke. to je veći kut A1ZA2. Štaviše. Na­ protiv. koje treba pamtiti. kut koji kaže kad je planet retrogradan. vjerojatno preneseni iz Mezopotamije. a bit ćemo. e . babilonski astro­ nomi promatrali su položaje planeta. S ovim uvodnim napomenama. Neugebauer. posve je sigurno da je tada grčka astronomija bila pod utjecajem ideja. a naročito Mjesec. Slično. . e. kut je veći za Veneru nego za Merkur. sa znatnom preci­ znošću. Premda tu ima istine. mnogo toga što se prethodno pripisivalo Grcima. ako bismo mogli primjerno odmjeriti pouzdanost prvih razvitaka. n . jalnu u Mezopotamiji. upozorava da bi. sigurno dobio svoje rezultate od Ba­ bilonaca i da su ih oni već uglavnom imali pripremljene. godine p . prije Babilonaca moguće je da su Sumera- ni posjedovali znatnu količinu prilično profinjenih astronomskih podataka.

kad oni zađu ispod horizon­ ta. . planeti i zvijezde ne nastavljaju svoja prividna dnevna kružna kretanja poslije zala­ za na zapadu. Malo je grčkih geometrijskih prilaza pro­ blemima astronomije preživjelo neizmi­ jenjen oblik u ranom i srednjem kršćan­ skom svijetu. oni su shvatili kretanja nebeskih tijela u vidu geometrijskog modela. Mjesec. koje će predstaviti stvarno promatrane položaje planeta. da li planeti i zvi­ jezde nastavljaju svoja kretanja ispod horizonta po stazama koje će ih pono­ vo dovesti do točaka gdje oni izlaze. matemati­ ku i opće znanje. čini se jasno da sami Babilonci nisu rješavali geometrijske modele.pravilnosti među njihovim promatra­ njima.Prethodna slika: Ali. Godinama su prepisivači unosili pogreške i iskrivljavali originale. matematika i opće znanje bili uglavnom slabi u odnosu na babilonsku astronomiju. davalo je mogućnost starim astronomima da jedno od ova dva kretanja upotrijebe kao bazu za kalendar. n. Vjero­ valo se da se oni kreću ispod Zemlje preko sjevera sve dok ponovo ne dođu do određenih točaka na istoku iz kojih izlaze. S tim u vezi moramo se podsjetiti da Moderna fotografija pomrčine Sunca: Mje­ sečev disk pokrio je Sunce. odnosno. Planeti i Mjesec su uzimani da se kreću po određenim geometrijskim stazama. teško je vjerovati da su Grci VIII stoljeća pr. I tako je neospornost modela. bila ili potvrđe­ na ili nepotvrđena. e. Znamo da su naj­ stariji Grci. Činjenica da Sunce i Mjesec imaju iste prividne promjere i činjenica da se kretanja obaju tijela mogu grubo uklopiti u ciklus godišnjih doba. mogli prihva­ titi slične primitivne predodžbe ako je bilo valjanijih koncepcija u Babiloniji. Slično. a učinci njiho­ vih kretanja po tim su stazama izraču­ navani i zatim uspoređivani s proma­ tranjima. Grčka metoda bila je potpuno ra­ zličita. . zatim su one prilagođene raznim matematičkim formulama. Nadesno je talijanski rukopis iz XV sto­ ljeća u kojem je umjetnik pobrkao ime astronoma Ptolemeja s Ptolemejem iz egipatske dinastije. u VIII i VII stoljeću p. tada je sasvim nepotrebno da se rješava pro­ blem gdje su planeti kad se ne vide. a one su korištene u pre­ dviđanju budućih položaja. a zatim korištenje otkrivenih pravilnosti da se predskažu budući položaji Mjeseca i planeta. e. Umjesto gledanja na problem kao na neku šifriranu zbirku. n. Postoji i odsudna razlika između babilonskih i grčkih metoda pristu­ pa. Kasnije su pokušali usavršiti geometrijsku predodžbu. Pravilnosti su bile otkrivene empirički. bilo tko ne može postaviti razbori: geometrijski model ukoliko se ne može odgovoriti na pitanja o privremenom boravku zvijezda i planeta kada su oni iznad i ispod horizonta. U Egiptu se smatralo da Sunce prevaljuje svoj put od zapada prema sjeveru i natrag do istoka u jednom čamcu po rijeci. kojeg su oni prihvatili. Uvjerenje da su Grci prvi shvatili astronomske probleme u obliku geo­ metrijskog modela bazirano je na lo­ gičkom zaključku.. smatrali da Sunce. Ako netko traži samo algebarske formule. što znači da se oni ne nastavljaju kretati po svojim dnevnim kružnim stazama ispod Zemlje. Netko će pitati. Budući da su egipat­ ska astronomija.

a i dan-danas je datum za jednu od glavnih kršćanskih svetkovina. Na ovom se međašnjem kamenu iz 1100. A. fazama i pomrči­ nama Mjeseca tokom II stoljeća p. Prema njima. nije dovoljan da se odredi povijest drevne astronomije u najsitnijim detaljima. nije bilo potrebno iznad svega drugoga da se budući položaji Mjeseca točno predvide. u drugu ruku. Uskrs. n. oni su mnogo kasnije rješavali problem zapletenosti u kretanju Mjeseca. pr n. Prema Grcima. To­ čno predviđanje kretanja Mjeseca bilo je od životne važnosti zbog obrade zemljišta. jer je to slučaj u kojem je potrebno pri­ mijeniti naš treći stadij profinjenosti. koji je na raspolaganju. je VIII stoljeće p . a lako se mo­ gao dešifrirati i čitati. Babi­ lonci nisu mogli odrediti stazu Mjese­ ca potrebnog stupnja točnosti. a posebno predvi­ đanja kretanja Mjeseca i određivanja datuma novog Mjeseca (Mlađaka) zbog kulturnih zbivanja. Mjesec je bio tako važan u mezopotamskoj kulturi da je izabran kao osnova za kalendar usprkos svim praktičnim teškoća­ ma složenog primjera. Mjesec nije bio najinteresantniji slučaj. empirički prilaz problemu bila je samo njihova nada. jer utvrđeni materijal. Postoji poseban razlog zašto je baš tako. na kojeg su gledali kao na najvažniji problem. e. Mjesec pojavljuje između svoje dvoje "djece" . Jasno je da je kretanje Mjeseca postalo važno u životu Mezopotamije i okolnih područja.Babilonska tablica za pisanje sadrži detalj­ ne podatke o položajima. god. ako je ovo bio njihov prilaz. Ovo je upravo problem gdje je numeričko-logični pristup dao bolje rezultate od geometrijskog pristupa. Nume­ rički.Venere (lijevo) i Sunca (de­ sno). (Stari zavjet vrvi od prikaza svetkovina i obreda pove­ zanih s Mlađakom. Vjerojatno njihova zanimanja u astro­ nomiji nisu jednostavno bila usmje­ rena prema geometrijskim idejama uopće. Ovo ne znači da su sami Babilon­ ci vjerovali u apsurd poput onoga da se Sunce vozi u čamcu oko horizonta. predstavljalo gotovo najviši domet astronomije na Bliskom istoku. e . e. Zaista. posebno s obzi- . n . lako je uvidjeti zašto je isti način mišljenja bio vjero­ jatno primijenjen na planete i zvijezde.) Slučaj Mjeseca je upravo onaj u ko­ jem je geometrijski prilaz bio sasvim nemoguć ako se tražila visoka točnost. dobiven od prvog Uštapa ili punog Mjeseca koji se poja­ vljuje poslije proljetnog ekvinocija. Bez pomoći gravitacione teorije. Ne može se tvrditi da je ovaj pogled sigurno točan.

bili potpuno tupi. samo su oni pogledi Grka. Ovo uzrokuje da Mjesec treba da napravi više od jednog cijelog kruga da dođe direktno u pravac sa Suncem. Ali. 365 dana. Neshvatljive teorije. zaista. Osim Ptolemejeva Amagesta. veći­ nom upravo one ideje o kojima imamo najmanje sigurnih podataka. mo­ žemo zaokružiti sinodički mjesec na 30 dana.rom na obrazloženja. Ali je. Međutim. vrlo malo je preživje­ lo originalnih rukopisa velikih grčkih učenjaka. U stvari. a pravi period od 271/3 dana siderični mjesec.proljetni i jesenski ekvinocij. bili sačuvani. naravno. Drugi period od 29 1 / 2 dana nazvan je sinodički mje­ sec. Da Zemlja nije imala satelita. imala univerzalniju upotrebu i čovječanstvo bi imalo manje briga u postizanju jednog osje­ tljivog kalendara. poznavanje trajanja godišnjih doba postalo je najvažnije. bilo mnogo razloga da se upadne u zamku uzimajući neku rijetku vezu koja postoji između Mje­ seca i Sunca. također. a najvjerojatnija prava prvenstva su bila krivo porazdijeljena. dužine sinodičkog mjeseca i dužine godine. Zato se mogu. preživjele su samo preko slučajnih pri­ mjedaba u rukopisima drugih naroda. Ako uzmemo grubu vrijednost. prosječna dužina sinodičkog mjeseca je 29 dana. uvjet da dođe do nastanka novog ili punog mjeseca. koje su od najve­ ćeg zanimanja za današnji nazor.78 sekundi. kao što je bila heliocentrična teorija Aristarha. Postojeći tekstovi su kopije originalnih tekstova. shvatljivi u prvim stoljećima kršćanske ere. Morao je biti poznat točan trenutak sjetve. Apsurdno je da je Mjesec uvelike komplicirao situaciju. što je približno dužina godine. Tada dvanaest sinodičkih mje­ seci imaju 360 dana. prema starim shvaćanjima.0 sekundi. 12 sati. zapažamo da oni ima- 85 . prosječno vrijeme između dvaju uza­ stopnih pojava novog mjeseca ili ušta­ pa je oko 29 1 / 2 dana. Kada gledamo Sunce i Mjesec na nebu. što je. a ekvinocij koji je dolazio poslije zime bio je prikladan za određivanje trenu­ tka proljetne sjetve. ili neka bolja. U slučaju grčke civilizacije pojavile su se razne poteškoće. a katkada su. Razlika nastane zbog kretanja Zemlje oko Sunca. 44 minute i 2. određena kao interval između uzasto­ pnih prolaza Sunca preko nebeskog ekvatora. odrediti smje­ rovi zapada i istoka jednostavno pro­ matrajući Sunce u bilo kojem danu u godini. Pokušaj rekonstrukcije u preostalom dijelu ovog poglavlja mora se zato sagledati u svjetlu koje upozorava. Zato se pojavila mučna situacija da su one grčke ideje. ovo bi bilo značajno kad bi bilo neke veze između dužine dana. doznalo se iz nekoliko tisuća pločica dobivenih iskapanjima. oni koji su kopirali bili su manje intelektualne snage nego prvobitni grčki učenjaci. dok je dužina godine. a ovo se može smatra­ ti vrlo nezamjetljivom reprezentaci­ jom misli i aktivnosti civilizacije koja se pružala nekoliko tisuća godina. bez preciznih poznavanja ovih vrijednosti. U toku pada gr­ čke nauke u rimsko doba. Postoje samo dva momen­ ta u godini kada Sunce izađe točno u istočnoj točki i zađe točno u zapadnoj točki . ova bi metoda. U kojoj je mjeri Mezopotamija sudjelovala. Mjesec se oko Zemlje okrene u oko 271/3 dana. 48 minu­ ta i 46. Zato su se pojavila očigledna izobliče­ nja. što znači da se on u 27 1 / 3 dana vrati u potpuno isti položaj u odnosu na pozadinu zvijezda. Dne­ vno kretanje Sunca određuje smjer juga bilo kojem promatraču smješte­ nom bilo gdje na sjevernoj hemisferi. 5 sati. Godišnja doba i kalendar Čim je čovjek prešao iz nomadskog života u ratarstvo. Na raspolaganju je bilo vrlo je­ dnostavno pravilo koje proizlazi samo po sebi iz prethodnog poglavlja. Prema današnjem mi­ šljenju.

Ova slika Hogartha prikazuje izgred u doba reforme. premda je imao sistem prostih i prijestupnih godina. u cilju uvođenja novog gregorijanskog kalendara koji je i danas u upotrebi Britanija je tek 1752. Parola izgrednika je bila: "Vratite nam naših jedana­ est dana. kojeg je sazvao papa Grgur XIII. prihvatila ovu reformu kalendara. kalendar Julija Cezara već je pokazivao veliko odstupanje s godišnjim dobima. Na gornjoj slici je sabor.Zemlja ne prijeđe svoju stazu oko Sunca za okrugli broj dana. pa se poseban dan mora dodavati godini od vremena do vremena. Do godine 1582. Tada je razlika između starog i novog kalendara iznosila 11 dana." 86 .

Zemljoradničke potrebe nisu mo­ gle. poglavlju. Nadalje je bilo podudaranja između perioda Mjeseca i menstrual­ nog perioda žena. da su za praktične svrhe godi­ šnja doba bila jednostavno određena iz prividnog kretanja Sunca. papa Grgur XIII na­ redio je da kalendar bude ispravljen za deset dana na taj način da se dan 5. u računa­ nju datuma Uskrsa i to se pokazalo u podjeli kruga na 360°. osim ako broj dana u kalendarskoj godini nije uvijek isti. pa je 1582. metonički ciklus. a 7 godina u drugoj sa po 13 mjeseci u svakoj go­ dini. računa kao 15.6 godina. Ne samo da je bila kriva.ju gotovo isti prividni promjer. Premda ovo nije naročito velika razlika. postavila namjere ljudi na potpuno krivi put. pokazala se pogubnom. periodu za koji se okrenula ravnina staze Mjese­ ca. To se pokazalo. Daljnja je nesretna podudar­ nost daje 19-godišnji metonički ciklus bio vrlo blizu 18. godine. Ovo znači da se kalendarska go­ dina ne može slagati s astronomskom godinom. jer je on stvarao važan element u njihovu sistemu predviđanja pomr­ čina. ona je dodavana nepre­ kidno stoljećima nakon uvođenja tzv. sa po 366 dana. Kao što smo već vidjeli. Kako astronomska godina ima približno 365 1 / 4 dana. Zato se datumi sve više i više razilaze iz godine u godinu. Ova pretpostavka. Ovdje bi bilo zgodno da se pridoda nekoliko riječi o konstrukciji kalen­ dara. Ovo je upravo poznati sistem prijestupne godine. To je bila zabluda koje se nismo oslobodili do naših dana. Kalendar mora dijeliti 19 go­ dina u dvije cjeline: 12 godina u jednoj sa 12 lunarnih mjeseci.) Postojanje posljednjeg peri­ oda sigurno je bilo poznato Babilon­ cima. Na sreću. najjedno­ stavniji sistem bi trebalo da ima tri kalendarske godine sa po 365 dana. tolerirati progresivnu pogrešku od deset dana na godinu u računanju trenutka proljetnog ekvino­ cija. Mjesec je izgubio svoju važnost u određivanju godišnjih doba. dobio je u mističnom smislu i ispunio je mjesto u kulturnim religijama na­ roda Bliskog istoka. go­ dine razilaženje iznosilo oko 10 dana. nesklad je bio tako oči­ gledan. trajanje astronomske 1 godine nije točno 365 / 4 dana. Za praktične svrhe je važno da godišnji kalendar sadrži potpuni broj dana. ovo je vjerojatno bio pouzdan usmjerač puta mezopotamske astronomije. listopa­ da 1582. Kako su i 12 i 7 bili brojevi pose­ bnog mističnog značenja. (O tome će biti riječi detaljno u 6. Gotovo je sigurno da su Babilonci otkrili tzv. također. li­ stopada 1582. nego kroz milenija. bilo je sa­ svim prirodno da se ovo uzme kao gla­ vna pravilnost u ponašanju fizikalnog svijeta. Julijanskog kalendara. kada su gruba promatranja ukazala da ima dvanaest lunarnih mjeseci u godini. Ova je promjena bila odmah prihvaćena u svim katoličkim zemljama. godine prije nove ere. Ali. A iz ovog razloga mezopotamski astronomi su bili očito spremni da pribjegnu raznim smicali­ cama kako bi nastavili da Mjesec kori­ ste za kalendarske svrhe. ali su stari astronomi ovo smatrali najvećom važnošću. a jednu. ona je kraća od ove vrijednosti za 11 minuta i 14 sekundi. premda sa­ svim prirodna. naravno. razumljivo. nego je. ne samo da je vodila prema pomaku gotovo deset dana u računanju vremena proljetnog ekvinocija. Danas znamo da je to puka slučajnost. kojeg je prvi uveo Julije Cezar 45. četvrtu. ali su grčka crkva i većina protestantskih naroda odbili da pri- 87 . ne samo kroz stoljeća. ovaj je ka­ lendar morao izgledati kao značajna pojava. 235 sinodičkih mjeseci su gotovo jednaki ili odgovaraju trajanju 19 godina. na primjer. Ovo je otkriće pokazalo kako funkcionira mjesečev kalendar sa povoljnom to­ čnošću. Da bi ovo ispravio. Tako. Prema tome. ali što je on izgubio u praktičnoj važnosti.

njihovih nedostataka u točnosti pre­ samo kad bi se pažljivo izvela. 1800. Ali bi me­ za praktično mjerenje vremena. godine. Metoda nije mogla. gdje broj godine svršava sa dvije nule. koju baca štap. jer vladamo određivati. nakon izuma pouzdanih krovremena dana. zaista. Tako. ako netko dugo godina. da antički svijet bila zadovoljavajuća. naravno. jer pomrčina ne počinje istovremeno u svakoj točki Sunčani i vodeni satovi služili su uzduž puta sjene Mjeseca. tako ako odredimo prelaženje vremena prema omjeru promjene. koje je obično točno unutar če­ mrčinu Sunca na taj način da se isto­ tvrtine sata. sada ne budu prijestupne godine. bilo odbačeno jedanaest dana iz godine. Ovo nije izgleda bilo je bio spetljan. sam promišljen pokušaj da se prave nisu mogle podijeliti vrijeme u iskoristi Hiparhov prijedlog čini se da jednake dijelove. budući da je bilo društvene prednosti za jedinicu vremena koja je bila duža blizu podneva nego ujutro i uvečer. a i poslije. nego im je ona dobrodošla. Engleska nije išla ukorak s većinom zapadne Eu­ rope sve do 1752. Ovo se odrazilo u kartama nja se tokom dana ali se ne mijenja u jednakom odnosu. To je značilo da se jedan aspekt mjerenja vremena. kojeg su oni imali. ne samo da je nisu bili svjesni. sjene se mijenja brže poslije svanuća i upravo prije zalaza nego oko podneva. uzme dužinu sjene kao mjeru vreme­ na. A u antičko je doba pro­ dobno odrede trenuci u svim mjesti­ suđivanje vremena ovakve vrste bilo ma. vrijeme brže prolazi ujutro i uvečer nego u podne. Teško je vjerovati da ljudi nisu bili subjektivno svjesni ove razlike. Onaj Hiparh je dao oštrouman prijedlog tko se privikao da ne nosi sat. a pravilo kaže da. oni se odrazuju u vladanju dužine sjene. ove na­ sreću. tna pogreška. nego sve do Vrijeme dana Newtona. itd. Te su godine 1700. ne samo u antičko doba. Ali u polaganom tempu nometara. pojavile su se karte s izvan­ života. imao jednu zna­ Poznavanje godišnjih doba samo je čajnu omašku. naprotiv. bit će uzeta kao prijestupna godina samo ona kod koje su prve dvije znamenke djeljive sa četiri. kada je na osnovu zakona koji je donio parlament. U ovoj povezanosti značajno je da. koje bi bile prijestupne u sistemu Julijanske godine. kada su bili pronađeni logično pouzdani vo­ deni satovi. Sasvim različito od su bili prethodno na raspolaganju. Nama longitude nisu mogle sistematično je danas teško shvatiti. jatno nije stvaralo veliku nevolju. Još je nedostatak točnosti satova. Bila je načinjena zna­ namjerno. pa zato točnost karata nije raznim vremenima. jer se jedanaesti dan nagomilao od 1582. Prije kraja XVIII nije imao prikladnu metodu mjerenja stoljeća. odrazujući vrijeme kretanja u kojem nebo pokazuje da se okreće. 2200. 2100. predloženo je da neke godine.. Novi kalendar s ovim profinjenjem poznat je kao Gregorijan­ ski kalendar. bilo je posvećeno mnogo pažnje da se osigura da oni ne mjere vrijeme približno jednakim načinom. Vjero­ jatno je. ubrzo da se longitude ili dužine velikog broja razvije subjektivno prosuđivanje vre­ mjesta mogu ustanoviti koristeći po­ mena. a da se nikako nije mo­ Dužina sjene. 2300. Dužina 88 . dati dovoljno za najpraktičnije svrhe. striktnu istodobnost. mije­ gla otkriti. 2500. 1900. kako toda dala točnije rezultate od onih koji smo već vidjeli. to im vjero­ rednom točnosti.znaju papinu naredbu. ali se pojavilo odstupanje. Na ne­ ma današnjim standardima. dobiva nejednaki sistem. Da bi se osiguralo od ponovne po­ jave slične poteškoće.

da bi se kasnije ponovo pojavili na istoku. Prvu ideju o tome kako je Zemlja zakrivljena dao je Anaksimandar. Ali ovo vjerovanje nije bilo univerzalno tokom cijelog grčkog perioda. palo u sebe . mora biti kugla. On je postavio čudnu hipotezu da je Ze­ mlja zakrivljena prema sjeveru i jugu. a da ni jedna zvijezda ne zađe ispod horizonta. u Egiptu moglo vidjeti da on uroni u pijesak pustinje. Ova hipoteza mu je omogućila da objasni mijenjanje izgleda zvijezda u Grčkoj i Egiptu. iznad kojeg je bila polusferna kugla neba. Ova su promatranja jasno pokazala da je na sličan način zakrivljena površina Ze­ mlje. ali da je ravna prema istoku i zapadu. kao centar svemira. čini se da je prvo vjerovanje bilo. On je dokazivao da bi tijelo svakog drugog oblika osim sfernog ili okruglog. Od tada pa nadalje svi su Grci vjerovali da je Zemlja kugla a. naprotiv. koji je bio okružen velikim oceanom. što ne bi bio slučaj u svim prilikama da Ze­ mlja nije kugla. Zemlja i Mjesec nađu pribli­ žno u istom pravcu. pojavit će se krajnje uspješan i konačan argument. ako se promatraju iz raznih širina. Prema Teofrastu. (Kasniji tumači prve ere kršćanstva dali su priznanje za ovaj veliki korak samom Pitagori. da sva nebeska tijela kruže u nekom liku oko horizonta preko sjevera. Prema prvim Grcima. na­ stavljajući svoje kružne staze preko neba. nisu uvijek iste. 89 . U Egiptu. U Grčkoj se vidi zviježđe Velikog Medvjeda kako se cijelo okreće oko pola. Ova predodžba jasno postavlja problem kao . dok se. Parmenid. kada se Sunce. također. Mjesecom i planetima po­ slije njihova zalaza na zapadu. formirajući površinu kao što je cilin­ dar. da se oni nastavljaju kretati po kružnim stazama kako bi se ponovo pojavili na istoku. Bez sumnje je. Promatranja koja su pobila konce­ pciju o Zemlji kao ploči pokazala su da zvijezde. Zemlja je imala oblik kružnog diska. Mjesec prolazi kroz sjenu koju baca Zemlja. Ideja o Zemlji kao sferi ili kugli nije bila općenito prihvaćena sve do Plato­ na. i njegov je argument za sferni oblik Zemlje bio neoboriv.Oblik i veličina Zemlje S vremenom su se ljudi počeli ba­ viti širinom i dužinom. kada dođemo do Ari­ stotela. a u isto vrijeme da sačuva staru narodnu mitologiju da područje smrti leži vrlo daleko na zapad. ne vide se sve iz Grčke. dobiva podršku iz činjenice da je pružila jednostavno tumačenje o tome šta se događa sa zvijezdama. Već su vjero­ vali da Zemlja ima sferni ili približno sferni oblik. Kako smo već vidjeli. bio je prvi koji je smatrao da Zemlja ima sfernu površinu. tj. e. a Pitagora je postao potovo legendarni junak. Suncem.dok je sfera oblik. jer su u njihovo vrijeme pogledi pitagoraca bili vrlo poštovani. A ideja. gdje je razlika sadr­ žana u suštini u geografskoj širini. Mjesecom i planetima kad oni zađu ispod zapa­ dnog horizonta. polusferna kupola neba bila velika pomoć da se dođe do ideje o Ze­ mlji kao kugli. a Zemlja između njih. zvijezde koje se stalno vide. koji bi ostao prirodno u ravnoteži.što se događa sa zvijezdama. Platonovo snažno posredovanje uči­ nilo je da se ideja utemelji. da kugla ima potpunu simetriju i da zato Zemlja. n. sljedbenik Pitagore. Često. Tom se prilikom sjena na Mjesecu vidi stalno okrugla. učeniku Sokratovu. Premda ovakav ar­ gument nije bio tako dobar kao pra­ vi argument kojeg je Parmenid iznio. Platonov argument je bio filozofski i dapače slab: da je kugla najidealniji oblik ti­ jela. Ovakva je predodžba bez sumnje objavljena u djelima Homera i bila je očito prihvaćena sve do VI stoljeća prije nove ere. na primjer. poslije sto ili više godina. koja se jednom pojavi.) Par­ menid je živio krajem VI i početkom V stoljeća pr. Suncem.

Sunce u Syeni je u zenitu. što je Eratosten uzeo kao sigurno. Sli­ jedeći je korak bio da se odredi udalje­ nost od Syene i Aleksandrije.Sa saznanjem da je Zemlja kugla. n. Ako se oba mjesta nalaze na istom meridijanu. e. Eratostenova vrijednost bi bila mnogo manja od ovog iznosa. vjerojatno oko 230.56 posto. koju je on upotrije­ bio. godine p. ne vidim nikakav ra­ Ovo reducira pogrešku na oko jedan i zlog da posumnjam u njegovu auten­ pol posto. ako usporedimo zan da danas mnogi ljudi sumnjaju u s Eratostenovom vrijednosti od 7° 12'. Na prvom mjestu znamo da Aleksandrija ne leži točno na sjeveru od Syene.) Stvarna geografska širina Syene je 24°5'. ili jednog pedesetog dijela opsega kruga. Ja sam. U stvari. udaljenost između njih posto. nego nešto izvan te točke za 22'. Na osnovu ovoga mo­ žemo očekivati pogrešku od pet posto u Eratostenovu konačnom računu. iznosi jedan posto. njega. On je znao odrediti kut kojeg čini os Zemlje sa ravninom staze Zemlje oko Sunca. razlika u geografskoj širi­ ni između ova dva mjesta iznosi 7° 12'. ako je Aleksandrija bila točno sje­ verno do Syene. promjena koja je nastala zbog finih detalja u našem trećem stadiju profinjenja o čemu je prethodno raspra­ vljano. ali je na sreću nadoknađivanje pogreške napravljeno u geografskoj širini Ale­ ksandrije. bilo obuhvaće­ no da je udaljenost od Syene do Ale­ ksandrije bila izmjerena s punom to90 . Ali pogre­ Slika 3. koja se iznosi upravo 1/50 Zemljinog opsega. nastao je problem određivanja njene veličine. Zato. Na dru­ gom mjestu imamo nezavisan dokaz točnosti Eratostena kao promatrača. što znači da je pogreška iznosila samo oko 0. Erato­ sten je znao da u podne na dan ljetnog solsticija vertikalni štap u Syeni (Asuanu) ne baca sjenu. polarni promjer iznosi oko 12 640 kilometara. U Aleksandriji u istom trenutku Sunce zatvara kut s vertikalom od 7° 12'.12 560 kilometara. i premda ta knjiga nije preživjela.50. pa razlika u geografskoj du­ žini iznosi oko tri stupnja.14 ška koja bi se pojavila iz ovoga. Također je bio prigovor da tičnost. on je mjerio nagib ekvatora Zemlje prema ekliptici. naravno. samo Kad je podne. a je iznos razlike kosinusa tri stupnja od istovremeno u Aleksandriji zatvara s vertika­ jedinice. Zato potpuna pogreška. A ovaj je upravo . činje­ nica da je ona bila napisana pokazuje da je Eratosten metodu dobro zamislio i izveo s najvećom pažnjom. Vrije­ dnost koju je on dobio iznosila je 23°51'. ekvato­ rijalni oko 12 680 kilometara. Zemljin promjer daje vrijednost koju dobijemo kada podijelimo produkt: između 50 i izmjerene udaljenosti i 'Pi'. vrijednost koja je samo oko 112 kilometara manja nego današnja vrije­ dnost Zemljinog promjera. a najznačajnije određivanje u antičko doba bilo je ono koje je načinio Eratosten. Sve bi ovo. ili jedna pedesetina opsega Zemlje.) je Eratosten napisao knjigu posebno o ovoj metodi i samom određivanju. ako se usporedi sa 12 670. Ovom meto­ dom dobio je Eratosten vrijednost od 12.1 lom kut od 7°12 '. ilustrirana je na slici 3. Zato u doba Eralostena Sunce nije bilo potpuno točno iznad glave u doba ljetnog solsticija. pojavila kod određivanja kuta. (Današnja vrijednost je 23°36'. Prema tome. dok je prava vrijednost tog nagiba u njegovo doba bila 23°43'.14. jer Zemlja nije točno okrugla. Metoda. stvarna razlika Rezultat Eratostena je tako preci­ ovih gradova je 7°5'. a to je samo malo više od 0. što znači da je Sunce točno u zenitu ili iznad glave.

tri razne jedinice. Premda je ovo bila fantastična ideja pre­ ma našem današnjem shvaćanju. kao što je Egipat. dok smo došli do Hiparha i Ptolemeja. kada dođemo do drugog giganta grčke astronomi­ je. koji se upotrebljavao u mjerenju udalje­ nosti putovanja. jer Zemlja nije u njegovu cen­ tru. kao mi danas. on je za­ mišljao da je centar sistema gigantska vatra koju od nas skriva Zemljino tijelo. Heraklidova velika ideja je bila odbačena. ako se Zemlja vrti. Plinije navodi da je Eratosten upotrebljavao putni stadij. n. za ideju da se centar sistema može očitovati uplivom na cjelinu. a to izgleda gotovo fantastično. Na žalost. pa je još jednom nebo. e. koji bi protumačio privi­ dnu dnevnu rotaciju neba. Drugo bi stanovište (da je Eratosten upotrijebio olimpijski stadij) ukazalo da su teklići načini­ li pogrešku od oko 17 posto u svojim određivanjima udaljenosti. Platon o ovome nije imao svoje mišljenje niti ga je imao Aristotel. i Ptolemej. kako ćemo vidjeti. premda je nemoguće reći da li su oni osjeti­ li njenu snagu. Filolaj je bio suvremenik Sokrata. on ga je zamišljao kao disk koji postaje vruć od brzog prolaza zraka kroza nj. preuzelo dnevno kretanje. koji je najviše radio na svom djelu sredinom slijedećeg stoljeća. bio je zadnji velikan. a iznosio je oko 157 metara. Ovo bi ukazivalo da bi se Zemlja morala kretati oko centra. Filo­ laj je zaslužio priznanje iz dva razloga: prvi. a o tome se postavilo pitanje. Ovo ne izgleda na kraju ni nevjeroja­ tno.. koje su nosile ovo ime. bile su tada u upotrebi: putni stadij. ustanovili udaljenost unutar granice od jedan posto. e. I Hiparh i Ptolemej su imali razloga za odbaciva­ nje ideje da se Zemlja okreće. On je naučavao da glavno djelovanje u sve­ miru mora dolaziti iz njegova centra i da zato glavno djelovanje ne može doći iz Zemlje. vjerojatno je bio pod njego­ vim utjecajem. n. Prvi korak u pravom smjeru načinio je Filolaj.čnošću. Heraklida. a ovo uspo­ ređuje s nezavisnim prigovorom da je Eratosten dobio udaljenost od pro­ fesionalnih teklića . ali Filolaj nije postavio Sunce u centru sistema. Na prvi po­ gled netko može pretpostaviti da je ovo bio prvi korak prema heliocentričnoj teoriji. Njihov tobožnji prigovor je bio da. Udaljenost je bila izmjerena u jedini­ cama stadija. premda je. a živio je nešto prije Platona.. bilo pojedinaca koji su to shvaćali. jer se prenošenje važnih vijesti u Egiptu moralo održavati preko profesional­ nih teklića više od dvije tisuće godina. Umjesto njega. Na nesreću. To je moglo biti samo izgovor za odbacivanje ideje koju oni nisu voljeli.procedura koja izgleda prirodno sasvim dovoljna. Kozmologija Grka Prvi korak u shvaćanju neba nije vjerojatno teži od prvog koraka prema uočavanju Zemljine sferičnosti. a drugi za spoznaju da bi se kretanje Zemlje oko centra moglo odraziti u suprotnom kre­ tanju zvijezda. olimpijski stadij od 185 meta­ ra i kraljevski egipatski stadij od 210 metara. 91 . naći ćemo ideju ponovo oživljenu i razvijenu. Hiparh II stoljeća pr. a ne Zemlja. filozof Pitagorejske škole. tada bi tijelo bačeno u zrak naprosto palo iza mje­ sta iz kojeg je bačeno. Grčki svijet kao cjelina nije nikad došao do ove spoznaje. koji je živio u II stoljeću nove ere. n. ali ovi ljudi nisu nikada bili sposobni da uvjere svoje suvremenike. Je­ dnostavno je zamijetiti da se dnevno kretanje zvijezda preko neba pojavljuje zbog rotacije Zemlje. e. Apolonij je bio najveći matematički astronom III stoljeća pr. da bi stoljećima specijalni tekli­ ći u ravnoj zemlji. Samo. a Aristarh. Heraklid je pripadao IV stoljeću pr. Heraklid se oslo­ bodio čudnog pojma centralne vatre i jednostavno je uzeo da se Zemlja vrti oko svoje osi.

Marsa. Eudokso je zamišljao da polarne osi njegovih idealnih sfera nisu međusobno paralelne. trijskom obliku kretanja planeta bilo a tek je Kepler s teškom mukom kona­ je da se dobije opis ovih retrogradnih. Možda. Venere. zvijezda. kretanja pomoću staza planeta. zamjenu Platonova pojma sličnim. Merkura. tako krug ima gne stacionarnu točku. ona se također slagala sa filozo­ nja planeta u suprotnom smjeru. moramo se podsjetiti nju bilo kojem jednostavnom geome­ da je on trajao sve do Keplerova doba. od koje krene najveći stupanj simetrije za zatvorenu suprotno u smjeru kazaljke na satu. ali Kombinacije kružnog kretanja su bile dubljim pojmom. Re­ fijom simetrije. Imamo jednostavnu li da su sva kretanja planeta kružna.13 pokazuje prikrivala potrebu za fizikalnom teori­ kako se sa Zemlje vide katkada kreta­ jom. smione sve dok ne dođe do druge stacionarne pretpostavke grčkih astronoma. Teorija Eudoksa je bila istovre­ meno složenija i suptilnija. oni su smiono pretpostavi­ ovim kvalitetama. Da svladaju svoje fizikalno materijalni će se svijet manifestirati neznanje. također. Ova hipoteza nije samo kretanje planeta. Upravo kao što sfera netu okrene u suprotnom smjeru od ima najveći stupanj simetrije kao tro­ kretanja kazaljke na satu.7 i 3. Slika 3. sve­ točke od koje ponovo počinje kretanje mir bi izgledao potpuno bezakonsko u suprotnom smjeru od smjera kazalj­ mjesto.Možda je vredniji razlog za odbaci­ u epiciklima na slikama 3. nego su među­ sobno povezane kao kompas na stožeru. Premda danas ne simpatizira­ ke na satu. Brojevi pokazuju sfere: nevidljivu. zatim dose­ dimenzionalno tijelo. krivulju. Saturna. možemo imati više Tada se to nije moglo suviše uvjer­ simpatije prema Grcima ako se sjeti­ ljivo naglasiti budući da Grci nisu ima­ mo da današnji učenjaci očekuju da li fizikalnu teoriju gravitacije. Veliki problem u pripisiva­ mo takav pogled. što takva nije bilo kretanja koja nisu bila izraže­ teorija ne može protumačiti prividno na krugovima. kao Prvi ozbiljni matematički pokušaj shvaćanja složenosti kretanja planeta 92 Ovdje je podjednostavljen moderni dijagram koji se katkada označuje kao "grčka" ideja sistema sfera. koju je Platon razložio dovito se pravac od Zemlje prema pla­ za slučaj sfera. ako oni i ne očekuju. dopuštene u njihovim shemama. pa nisu fizikalni zakoni imaju eleganciju i si­ imali pojma zašto se planeti kreću po metriju. Sunca. . kao što je prikazano gore. Mjeseca i Zemlje. ali vanje ideje da se Zemlja vrti. čno odbacio pojam kružnog kretanja. Jupitera. nastavi kretanje u direktnom smjeru Bez prilično jednostavne. no što se može i zamisli­ ti. štaviše. stazama.10.

Konačno. njihove tumačila promjenu smjera planeta. Položaj ima neku analogiju sa žiro Poslije Aristotela bila je odbačena kompasom. dje. one su bile i Sunce imaju seriju od tri sfere. Mars. planet. Često se govorilo. pla­ samo matematičko sredstvo za pred­ neti imaju svaki po četiri. kristalnih sfera: Mjesec je bio pričvr­ Umjesto toga. Drugim riječima. nije nikada namjeravao svoje sfere za­ U Eudoksovoj teoriji samo se zvije­ misliti kao da imaju stvarnu fizikalnu zde kreću u jednoj sferi. on se ograničio na po­ šćen na najbližoj sferi. Prema tome. nja planeta.dokso se izgleda nije bavio pokušajem dokso. Sve su ove sfere imale svoje cen­ bno dodati još sfera. bilo je potre­ zde.neta poput onih koji su već prikazani kta nagiba staze planeta prema stazi na slikama 3. pa su grčki kozmografi pristu­ Zemlje. Posljednja stavljanje kretanja planeta. A da se razjasne kretanja Saturn) i posljednja sfera za sve zvije­ planeta u svim detaljima. na­ rije Eudoksa. da su "Grci" vjerovali u sistem beskog tijela u određenom trenutku. Njegova sfera svake serije kreće se na isti na­ teorija se pojavila u vrijeme koje je čin kao sfera zvijezda.7 i 3. on je pošao pili epicikličkom prikazu kretanja pla­ na neki način prema tumačenju efe. nego imaju razne položaje. njegova teorija automatski kad je sjajniji nego kad je slabog sjaja. na primjer. zašto. a zatim su se kušaj tumačenja općih karakteristi­ nizale sfere za Sunce. Prema teoriji Eudoksa. strukturu.Bilo je pokušaja da se protumači ova ju ležati u ravnini kretanja Sunca oko pojava. točke pričvršćenja i kretanje sfera na ali nije mogla protumačiti zašto pla­ takav način da prikažu opažena kreta­ neti mijenjaju sjaj. Ova je priča. poslije njega. ili Sunce. nih kretanja najunutarnjije sfere. Polarne osi raznih sfera nisu planete u jednu divovsku mehaničku paralelne. Ali je Aristotel načinio polovima. pa nalazimo na posljednju sferu i može se slobo­ njeno puno prihvaćanje u rukopisi­ dno vrtjeti oko osi koja prolazi njenim ma Aristotela. Jupiter i izrazima. a ona je sigurno potpu­ ročito u Eudoksova učenika Kalipa.načinio je veliki grčki matematičar Eu. Matematički problem je teorija Eudoksa. Prema njemu. bila predložio Eudokso. Treća sfera je pričvršćena ozbiljnu pogrešku pridodavajući fi­ na drugu sferu na sličan način.10. a redom. planete (prema ka njihovih kretanja u geometrijskim redu Merkur. Sunca i Mjeseca. Venera. zahtijeva da smjerovi planeta ne mora. Zemlje.spojiti posebne serije sfera za razne u sferu. nastala je te­ Na ovakav način dolazi do vrlo slože­ orija s fantastičnim brojem od pedeset i pet sfera.bi trebalo da mijenja svoj sjaj. je očito da Mars mora biti bliže Zemlji Nadalje. Za razliku od mezopotamskih Sa stajališta današnje heliocentriastronoma prije njega i za razliku od čne teorije. Ona je sasvim dobro bio da se izaberu polarne osi. koje je prvobitno tre u Zemlji. serije sastavljena iz ranijih vjerovanja i teo­ sfera su se postepeno proširivale. Prema tome. Mars je stvari. no obrnuta od teorije koju je iznio na Čini se sasvim jasnim da Eudokso razmatranje Eudokso. on je bio u mogućnosti da pri­ uvijek jednako udaljen od Zemlje i ne kaže mijenjanje smjerova planeta. Mars ima katkada veći sjaj. čini se. ili ova ga je pogreška prisilila da pokuša Mjesec pričvršćen je na najunutarnji. Eu­ jus (OC) malog kruga mora biti jednak 93 . i tako zikalnu suštinu sferama Eudoksa. vidimo da u slici 3. Druga krajnja označavalo starost Platona i prve go­ sfera je pričvršćena svojim polovima dine zrelosti Aristotela.10 radiHiparha i Ptolemeja. Sasvim lomično njihova retrogradna kretanja. donekle ma­ da protumači određeno kretanje ne­ glovito. Dok Mjesec egzistenciju. a katkada Koliko je u tome uspio Eudokso? U slabiji.

Stari astronomi nisu Sunce metnuli u centar epicikla po kojem se kreće Ve­ nera. ni za razumijevanje promjene relativne uda­ ljenosti Marsa. Prema tome.7. Sunce i centar malog kruga budu na pravcu. u crtanju slike 3. koja je na raspolaganju na slici 3. Drugim riječima.15 nju odnosa njihovih polumjera. da se C treba kretati oko Zemlje u potpuno istom periodu Slika 3. ali je potrebno da odnos polumjera velikog kruga prema polumjeru malog kruga bude točan. a da radijus ili polumjer (CZ) velikog kruga mora biti jednak polumjeru staze našeg vanj­ skog planeta.16 Slično je kod crtanja ekscentričnog kruga kretanja vanjskog planeta. Ovo zahtijeva dva podudaranja: prvo. nego opet na liniji ZC. Zatim. kao što su na slici 3. Za ove svrhe. S i C moraju uvijek biti na jednom pravcu. bilo je jasno predosjećanje da točke Z. tada će epiciklički prikaz jednako predstaviti opaženo kretanje Marsa.7 nije bilo neposrednog uvjeta da Sun­ ce bude u centru malog kruga. ne ovisi o postavljanju prave skale dvaju krugova.radijusu staze Zemlje. koji su prvi upotrijebili epicikličku predodžbu kretanja planeta. Ali on je postavljen na liniji ZC. na primjer. da Sunce mora biti u centru epicikla. nego samo o postavlja­ Slika 3. točnost prikazivanja. ako uzmemo da vrijeme koje je potrebno da se jednom okrene veliki krug odgovara vremenu koje je potre­ bno da se Mars jedanput okrene oko Sunca. Potpuno slična razmatranja pri­ mijenjena su na slici 3. i ako uzmemo da vrijeme koje je potrebno da se mali krug jednom okrene bude jednako vremenu za koje se Zemlja jednom okrene oko Sun­ ca. I tu Sunce nije postavljeno u centru većeg kruga.10. Ipak. 94 . Marsa. sve što mi trebamo jest odnos OC prema CZ.15. Ali ova informacija nije potrebna ni za razumijevanje promje­ ne smjerova. Odatle nije bilo odmah jasno ljudima. Bilo je bitno da Zemlja. Tamo radi­ jus ili polumjer kruga sa centrom u Z može imati razne vrijednosti.

naravno. i drugo.to će reći. i 111. pr. da bi točka S trebala biti u točki C. S i C budu po­ redani početno u istom smjeru. n. Ako prihvatimo drugi zaključak. e. Vjero­ jatno je da je ova podudarnost navela Heraklida da polumjer kruga Sunca treba uzeti da bude jednak polumjeru kruga na kojem se kreće centar epicikla Venere . tada dobivamo tzv. pa možemo napraviti epicikle za sve planete. kreće li se Sunce oko Zemlje ili se Zemlja kreće oko Sunca.) Epiciklički prikaz kretanja Merku­ ra mogao bi se popraviti ili dopuniti na pravcima Heraklidova ukazivanja upravo na isti način kao što se mogla dati epiciklička slika za Veneru.17 se pojednostavljuje pa se dobiva heliocentrični sustav svijeta.18 Pitanje. slika 3. relativan je po­ jam.7 izrađena iz prvobitnog poznavanja heliocentrične teorije. .15 je izra­ đena iz promatranja.7. nastala je samo iz pro­ matranja i iz teorije: slika 3.17 Slike epicikala i ekscentričnih krugova su ekvivalentne. Ako uzmemo da je ZS jednako ZC. (Razlika između slike 3. Poznat je po brojnim di­ jagramima za razna tumačenja.kao S. dok je slika 3. god. da Z. Ali je Slika 3.15 i slike 3. Na gornjim dijelovima ovih strana je dio astronomskog papirusa. kao što je poka­ zano na slici 3. Slika 3.7. nazvan "Nauča­ vanje Leptinusa" ili "Umijeće Eudoksa". Tychonovu siiku svijeta. koje je napisano u Egiptu između 331.

poznat nam je jedan kut u trokutu kojeg sačinjavaju Sunce. 96 . Vjerojatno je ostvario jednakost epicikličke i ekscentrične kružne predodžbe o kojoj se raspravljalo prije u ovom po­ glavlju. ostvario da se opis kretanja jednog vanjskog planeta kao što je na slici 3. Još postoji neosporivo svjedočan­ stvo jednog od njegovih suvremenika. Sada je moguće da se učini isti korak kao što je učinio Heraklid u svojoj slici kretanja unutarnjih pla­ neta. prikazana na slici 3. a prema tome planet održava konstantnu udaljenost od Sunca. što je poka­ zano na slici 3. slika koju će Tycho Brahe prihvatiti gotovo dvije tisuće godina kasnije. Ovo je takozvana Tychonikova slika svijeta. ako prihvatimo da se Ze­ mlja kreće oko Sunca. Moguće je uzeti polumjer kruga Sunca da je jednak udaljenosti od C do E. postoji samo jedno tumačenje zašto se pozadina zvijezda ne mijenja tokom godine: zvijezde moraju biti vrlo daleko od nas.Slika 3. jer se tada ne bi moglo protumačiti različito trajanje godišnjih doba. Kritični detalj je nestao. On je.17. upravo onako kako je pokaza­ no na slici 3. Ali je Aristarh otišao dalje od ovoga.18. Zato otkriće heliocentričnog pogleda. tako da Sunce padne u točku C.15. Protumačiti se može samo ako se Sunce na­ lazi izvan centra. drugog možemo mjeriti. Napomene Arhimeda također po­ kazuju da je Aristarh učinio daljnji značajni korak. I. Arhimeda. Ari­ starh je koristio ovaj slučaj da odredi odnos udaljenosti Sunca prema udaljenosti Mjese­ ca. Na osnovu ovoga došli smo u si­ tuaciju u kojoj se svaki planet kreće po stazi oko Sunca. jer je relativno pitanje da li se Sunce kreće oko Zemlje ili se Zemlja kreće oko Sunca. koji je Aristarha uveo u heliocentrični pogled na svijet vjerojatno oko godine 260. Ovo je jasno ako se vratimo slici 3. ako ne postavimo daje polumjer kruga Sunca (udaljenost SZ) jednak polumjeru epicikla (OC). trebalo je još samo dokazati da Sunce mora biti na pravcu CZ. prije nove ere.16. kao što je na gornjoj slici situacija bila još nemoćnija za vanjske planete.10.19 Kad je Mjesec u kvadraturi. ako se Zemlja zaista kreće oko Sunca. također. a samo se Sunce kreće po stazi oko Zemlje. može još pojednostavniti. Budu­ ći da je nedostajalo poznavanje prave skale krugova na slici 3.20 Aristarh je smatrao da se Zemlja ne kreće oko Sunca po krugu. Može­ mo samo nagađati na koji je način on uspio da načini ovaj značajni korak. i tako da planet zadr­ žava stalnu udaljenost od Sunca. koje je dolazilo jednostavno iz promatranja. Slika 3. Tu. On je došao do sazna­ nja da. upravo kao slučaj na slici 3. tada se može pokazati kako se svi planeti kreću oko Sunca.9 može prevesti u vrstu opisanu na slici 3. kao na slici 3.16. nije bilo tako lako u slu­ čaju vanjskog planeta kao što je bilo u slučaju Venere i Merkura.17. Mjesec i Zemlja. tada je sve što možemo reći da linija SZ mora biti paralelna sa OC.9. naime udaljenost od Sunca do planeta (udaljenost SO) mora uvijek biti jednaka udaljenosti ZC. On je jasno spo­ znao da se slika svijeta.

nego oko točke koja unutar jedan posto od točne vrijedno­ je nešto udaljena od Sunca.20. pokazao da je Sunce vesti. Izgleda da je Aristarh svoju teoriju je bilo relativno lako. Nadalje. našao je Aristarh vrijednost u teškoći poznavanja točnog trenutka od 87°.19. Ovo je teško pro­ ovom mjerenju. jer oblik Mjeseca nije striktno oko dvadeset puta dalje od nas nego kružan. a ako ljenost Sunca. kut SZM. Ali bi takvo prisvajanje uništilo točna. napor da se odredi pravo mjerilo u bilo je moguće izračunati polumjere Sunčevom sustavu. Vjerojatno je ređujući prividni polumjer ovog kruga s to bilo zato. Na primjer. a kut MSZ može se prema čito korisno za ustanovljivanje nekog tome izračunati. pokazano na slici 3. baziran na kvadrature Mjeseca. on je smatrao da bi ako bi tatu. što je on bio svjestan da prividnim polumjerom Mjeseca. trične slike svijeta. Sunčevog sustava. Kasnije ćemo vidjeti da točno procijenjen. u i manje točnije vrijednosti. Mjesec i Zemlja je izračunao da je udaljenost Sunca stvaraju pravokutni trokut. Aristarh tom trenutku Sunce. a oko stotinu godina kasnije mačiti pretpostavkom da se Zemlja ne dobio je Hiparh vrijednost koja je bila kreće oko Sunca. je bio oko 895/6°. ca prema udaljenosti Mjeseca. pola nje­ Zato je Aristarh prvi određivao mjerilo gove površine osvijetljeno od Sunca. Aristarhov rezultat Ustanovljivanje udaljenosti Mjeseca bio bi gotovo točan. Nedostatak u Aristarhovoj metodi. Aristarh je Ustanovljivanje mjerila Sunčevog su­ stava 97 . smjerovi Sunca i Zemlje. ca po kružnoj stazi? Ova bi se teškoća Na ovaj se način može dobiti vrlo točna u trajanju godišnjih doba mogla protu­ vrijednost. ako je izmjereni kut mogao odrediti apsolutnu udaljenost bio 89° umjesto 87°. Zašto kutni promjer. Kut SMZ je Premda je ovo bilo mnogo manje od poznat kao pravi kut. on je tada tako­ Aristarh je također načinio sjajan đer znao udaljenost Sunca. lako je izračunati uda­ bi to bilo. kut SZM može stvarne vrijednosti. Već smo ustanovili da rub sjene bni uzorak. Prema tome. gledano sa Mjeseca. (kada je. kako je postavljena. Nadalje. svatko se njegova teorija. može otkriti odnos polumjera Zemlje jednostavno ne bi slagala sa činjenica­ prema polumjeru Mjeseca. a njegov je račun. gledano sa Zemlje. Uspo­ opravdano pitati zašto. Već smo napomenuli da godišnja ći ovo i poznavajući Mjesečev prividni doba imaju nejednako trajanje. Uzimajući Eratostenovu vrijednost a polovina u mraku). On nije opsežno izložio što je baca Zemlja kad se stere preko svoje argumente u knjizi. lako mogao ustanoviti uda­ ljenost Sunca će se utrostručili. Na primjer. Jednostavan račun općeg reda u veličini Sunčevog susta­ tada određuje odnos udaljenosti Sun­ va. mogla postavio na razmatranje samo u pro­ se ustanoviti za vrijeme pomrčine Mje­ seca. On je pokazao da staza svih poznatih planeta izražene u u trenutku kad je Mjesec u kvadraturi jedinicama udaljenosti Zemlja-Sunce. kao na sli­ sti. ipak je bilo naro­ se mjeriti. Mjereći koja je korištena. pa možemo Mjeseca uvijek ima kružni oblik. ali su ona bila dovoljno točna za već usklađenu jednostavnost heliocenAristarhovu svrhu. Ranija su određivanja bila manje ci 3. izračunata uda­ Mjeseca. u E netočan. Poznavaju­ ma. kako je oko četiri ili pet milijuna kilometara. ako se Zemlja kreće oko Sun­ ljenost Mjeseca u polumjerima Zemlje. mora­ polumjera Zemlje. ili dapače ranije ju zatvarati pravi kut.Poznavajući udaljenost Mjeseca u polumjerima Zemlje. Ako trenutak kvadrature nije što je Mjesec. a i mala pogreška u ovom ali Aristarh nije bio toga svjestan. tada je kut izmjeren je ova procjena bila grubo manjkava. naravno. nalazi se. Pre­ slučaju daje vrlo velike razlike u-rezulma tome.

U početku ovog poglavlja vidjeli smo da se nepravilnosti pojave čim se udaljimo od prvog stadija profinjenja i krenemo prema drugom. ako je netko bio primo­ ran da preuzme kretanje po epiciklu za Mjesec. Za nju bi bilo potrebno razbiti staru ideju o kružnim kretanjima i prijeći na eliptična kretanja. Grci. dapače. ali nije bila prilagođena drugom stadiju. kada Mjesec nije vidljiv na nebu. a sada smo vidjeli zašto heliocentričnu teoriju. Ali. u grčko doba razilaženja od jednostavnog kružnog kretanja nisu bila tako napadno upa­ dljiva. da se protivne činjenice neće po­ javiti sve dok to ne ustanove vrednije teorije. Možemo se na­ dati. komplicirani za njih. u antičko doba. Njegovo se kretanje moglo prilično dobro predstaviti epiciklom. Dapače. tako da je heliocentrična teorija mogla postati stalno uvedena. U naj­ ranijim stadijima nije bilo problema u pokušaju da se izravnaju sunča­ ni i mjesečev kalendar. Ovo ne bi trebalo biti do­ slovno shvaćeno kao opravdanje da se činjenice zanemaruju. S mija razvijala pravcima koji se mogu praktične strane. u svom zanimanju. najko­ risnija će teorija biti odbačena ako su protivne činjenice upoznate u prera­ nom stadiju. Ali ovo nije točno za Mjesec. a ovo je bilo upravo ono što je bilo protiv Aristarha. pa je grčka astronomija prešla ovakav razvoj je sasvim jasan.morao znati da smjerovi planeta ne leže općenito u ravnini staze Zemlje i je­ dnostavnost njegove teorije bi također djelomično bila poremećena zahtjevom da ravnine staza raznih planeta nisu u podudarnosti. nisu prihvatili astronomi koji su slije­ dili poslije njega. parh i Ptolemej odbacili veliku Heraklidovu ideju o rotaciji Zemlje i prihva­ tili staru ideju o dnevnoj rotaciji neba. Ovdje imamo značajan primjer koji nam pokazuje kako nije uvijek dobro znati suviše o stvarnim činjenicama. Da je grčka astronomija ostala u prvom stadiju profinjenja pet stoti­ na godina na ovaj ili onaj način posli­ je Aristarha. Zato je Grcima izgledalo kao da se Mjesecu mora dopustiti da se kreće po epiciklu a. S atronomskog se gledišta pokazalo gotovo zlokobno da naša Zemlja posje­ duje satelit. Da nema Mjeseca.je trebao da čeka gotovo dvije tisuće 98 . Konačno. u drugi stadij profinjenja. koju je pronašao Aristarh. ne bi nastojao da prove­ de sve svoje najdelikatnije radove za vrijeme od pola mjeseca. razvoj astronomije bio bi mnogo lakši. ocjenjivanje proma­ nazvati geometrijskim ekvivalentom tračke situacije postalo je sve više i više numerologije Babilonaca. efekti koji se pojavljuju u drugom stadiju profinjenja relativno su mali ili su se smatrali takvima u grčko vrijeme. ideje Grka su se kretale stalno da opišu fenomene koji su bili presve dalje i dalje od ispravne slike svijeta. Sigurno je da su ovo bili glavni razlozi koji su sprečavali i učenjake poput Hiparha i Ptolemeja da prihvate takve nazore. Njegova je slika svijeta bila divno pri­ lagođena prvom stadiju profinjenja. jer je epicikl mogao oponašati efekte eliptičnog kretanja u prvoj aproksima­ ciji. bilo je relativno lako uočljivo da se Mjesec ne kreće oko Zemlje pravilno po kru­ žnoj stazi. kao što su planeti. pokušali su strane. s teorijske kao Babilonci prije njih. Na kraju. nema teorije koja bi protu­ mačila sve činjenice i. Značajno je da poslije Aristarha ima­ Poslije Aristarha grčka se astrono­ mo dvije sasvim suprotne tendencije. A ovaj korak Grci nisu bili sposobni da naprave. Istina je da na tako daleke objekte. a današnji astronom. tada bi povijest astronomije od poče­ tka nove ere do našeg doba mogla biti potpuno drugačija. svijet Ranije smo napomenuli da su Hi. zašto ne bi također i za planete? Izgleda da su ovo bili uzroci koji su sprečavali Aristarha da forsira svoje heliocentrične poglede. Razlog za precizno.

njegove oštroumne konstrukcije pobuđuju naše divljenje dnost heliocentrične teorije. Planeti su se još situacijom za eliptično kretanje. matematički uspo­ montiranjem stupnjeva složenosti koji ređena sa stvarnom situacijom. A Kepler je imao karakteristike eliptičnog kretanja. može va budu točno u centru Zemlje. nije bilo uvjeta da se centri epi­ ja da je propustio bilo šta od bitnosti cikala moraju kretati po svojim krugo­ da razumije preostala poglavlja ove vima jednolikom brzinom. Osim prijeći preko ovog dodatka bez osjeća­ toga.godina prije no što je Kepler uspio da datnim stupnjevima slobode Ptolemej ostvari drugi stadij profinjenja. a će Ptolemejevi zaključci biti izneseni centri epicikala su se kretali oko kru­ pojednostavljeni u slijedećem pogla­ gova. Na nesreću su ha i Ptolemeja. Premda znamo da on nije bio na prednost što je živio u vrijeme kada je Nikola Kopernik snažno izrazio vrije­ dobrom putu. Prije nego završimo ovo poglavlje omogućavajući nam da razumijemo reći ćemo nešto kratko o radu Hipar. Ovaj rad se odvijao ove konstrukcije obično opisane na na osnovi pretpostavke da sva kre­ način koji ih prikazuje svojevoljno i tanja moraju biti sastavljena iz kru­ neprivlačno. onaj tko nije matematičar.u suštini je to slična matematičkom pozadinom. 99 . Dok uvijek kretali oko kružnih epicikala. tri stotine godina prije njih. sa su uzimani u obzir. ali se nije tražilo da centri krugo­ vlju. Ovo je jednostavno zato jer su opisane sa sasvim nedostatnom žnih kretanja .šta one stvarno znače. S ovim do­ knjige. uvode­ je bio u mogućnosti da prikaže mnoge ći eliptično kretanje. Predmet gdje je glavna konstrukcija. tj. Ovdje su pretpostavka koju je iznio Eudokso one dane u dodatku na kraju knjige. u izrazima prema ovom uvjetu postaje zadovoljen kružnog kretanja.

koji je živio krajem IV i Vjerojatno ništa više ne bi iznena­ početkom V stoljeća i koji nije tretirao dilo Grka Ptolemeja nego da je bilo re­ grčku znanost s omalovažanjem. a ni Europa nije bila Grka. koji je ozna­ bio sklon da razmotri ideju po kojoj bi čen propadanjem i padom Rimskog Zemlja mogla biti kugla.4. ali u rukama rane Crkve oni jednom je naširoko prihvatio napre­ su gotovo kompletno uništili znanost. Tokom stoljeća stvari su se Razloge za dugi zastoj nije teško polagano poboljšavale. onemogućile su da neće biti za budućih četrnaest stotina oni prihvate bilo kakvu razboritu sli­ godina. dijelio gornje i donje vode.od njih nastanjene. ponovo se čitaju. bili su nepoznati u srednjo­ prema tome poricali prvo veliko otkriće vjekovnoj Europi. Osim toga. Ovo bi bio iznenađuju­ posebno knjiga Geneze. pa čili Grke. prva knjiga ći iskaz s obzirom na to što su Afriku Starog zavjeta. Tako na­ pće nije bilo razumijevanja za bilo što lazimo komentatore kao što su bili osim za grube astronomske činjenice. On spominje imperija. ali da nije potre­ tnog uništenja grčke znanosti na Za­ bno govoriti o Antipodima. mijenja­ Jehova naredio da Sunce stane. Odmah nakon naći. sv. koji su toliko namu­ porugom ideju o Zemlji kao kugli. ovo je trebalo naglasiti. nikad nije bio prošao treću zonu i našao ljudska bića osobito zainteresiran za astronomiju. U popu­ izliti potpuno na Zemlju i potopiti je. ku svijeta. Nebo je bilo nebeski svod koji je godina. kao što je bio stvarima koje ne razumije. poglavlje KOPERNIK I KEPLER Luther: Budala bi preokrenula sve nje gruboj predodžbi da zvijezde i Sun­ o astronomiji. a povezan s porastom kr­ zone Zemlje navodeći da su samo dvije šćanstva. ali na čeno. Nasuprot tome. bilo je malo ili uo­ uzme da je Zemlja ravna. Posljednji grčki pisci. budući da padu. dni dio Crkve. Sada Biblija doslovno tumači: stvarno posebno Ptolemej. zadnje je Istina je da je bilo manje članova utočište nekoga koji prisvaja pravo o Crkve bez predrasuda. nakon zalaza na zapadu. Laktancije i Kosmas. Drugim riječima. ma. da značajnog napretka u astro­ nesreću izreke u Bibliji. Takve je nastavio je da živi sve do XV stoljeća i predodžbe bilo lako prihvatiti ako se kasnije. koji su obasuli Profinjeni detalji. dovelo je do gotovo komple. nastanjena dalje od nje (treća zona je a kao posljedica je ovih rukopisa što tropski pojas). larnoj predodžbi pojam o ravnoj Zemlji kao što je bilo u doba Noe. Augustin. čiji su rukopisi nitko nije čuo ili čitao o nekome koji je popunili opseg Biblije. U Bibliji čitamo da je ce. kao "nebeski nomiji poslije njegova djela Almagest svod i gornje vode". vljenjem odlomka iz Biblije. a ne ju svoje staze krećući se preko sjevera Zemlja. Međutim. sadrži naivno astro­ oplovili Feničani u službi egipatskog nomsko posuđivanje od drugih naro­ kralja Nehoa prije više od deset tisuća da. gore na nebu postoji još jedan ocean jer je malo ljudi bilo upoznato s općim koji se u trenutku upozorenja može pregledom grčke astronomije. Židovski narod. nalazimo vraća­ u takvom umnom stanju da za sebe 100 . postoji nebeski svod koji odjeljuje gor­ premda samo u arapskim prijevodi­ nje vode od donjih. Oko IX stoljeća sferičnost Zemlje i Ovakvi iskazi samim Židovima nisu grčke poglede o kretanju planeta još škodili. Povećavanje rascjepa između završetka VII stoljeća teolog Beda je istočne i zapadne Europe. ispod horizonta sve dok ne dođu u po­ Kopernik: Da me se napadne iskri­ ložaj za ponovni izlazak na istoku.

Pogled zapadnog kršćanstva na svemir bio je dugo opterećen starim naivnim židovskim astronomskim rukopisima. ti­ pična je za taj period. nacrtana u XIV stoljeću. Od grčkog doba pa sve do Kopernika Europa nije postigla neki napredak u kozmologiji. 101 . Slika svemira Piera di Puccia.

Početkom sadašnjeg tisućljeća Arapi su postali duboko zainteresirani za finije detalje kretanja planeta. pogotovu za djela Aristotela. franjevačkog redovnika. Jer. Ali. Njihov promatrački rad bio je i pomoć i zapreka budućem razvoju astronomi­ je. prema pisanju sv. Treba se podsjetiti daje Aristotel. Ponovno otkriće grčkih autora. Već je u XIII stoljeću Aristotel bio podignut iznad svih filo-. drugačije od obiju poznatih antičkih teorija.jedan od osni­ vača eksperimentalne znanosti . Ipak je Bacon . vjerovao u Eudoksove sfere. u odnosu na godinu ili dvije. Ptolemejeva teorija je bila izrađena da po­ mogne astronomima. zofa. Ovo je pomoglo da se oslabi dugotrajni autoritet Ptolemeja i da se ljudi prihvate istraživanja dru­ ge teorije. polazeći od po­ znate situacije. Zapreka je bila u tome što je Kopernik imao pre­ veliko povjerenje u njihovu točnost.možda 102 . predviđanja su postajala sve netočnija. otvo­ reno su tražili raskid sa starim ideja­ ma. posebno u originalnom grčkom jeziku. uprkos velikoj složenosti sistema krugova i sfera koje su upotrebljavali. Prem­ da je Kopernik bio obavezan provesti opomenu unutar svoje vlastite Crkve. Prednost je religiozne ra­ znovrsnosti što zabrana jedne ideje od religioznih faktora na nekom mjestu ne uključuje zabranu te ideje od dru­ gih faktora na drugom mjestu. samo jedan dio grčkog učenja koji je pobudio skolastičku pa­ žnju. Vjerojatno su politička raznovrsnost Europe i nakon reformacije njena religiozna raznovr­ snost pomogle da dođe do toga. koji je živio prije otkrića teorije epicikličkog kretanja planeta. Tome Akvinskog. Ljudi. U ovome su oni vje­ rojatno bili potpomognuti i ohrabreni čistoćom pustinjske klime.odredi takve detaljne činjenice. koji su postali strastveni promatrači neba. znanstvena revolucija u Europi nastala je u velikoj mjeri kao rezultat dugog perioda tokom kojeg su se grčke ideje postepeno ponovo uvodi­ le u zapadnu Europu. on se nije bojao da se sukobi s Lutherom. Svakako. Poštovanje koje se razvilo prema radovima Aristotelovim u godinama koje su prethodile 1500. To je bila cijena prihvaćanja Biblije doslo­ vno i u potpunosti. manjkavost teorije postala je potpuno očevidna. za više od sto godina. Sada Arapi proučavaju i teorijske i praktične aspekte astronomije. Neodoljivo privlači da se razmotre uzroci velike znanstvene eksplozije u Europi odmah poslije 1500. premda je sam Bacon bio izoliran da napravi veliki korak koji se prostire otvoren svakome sve od vremena Aristarha. eksplozije u kojoj je Kopernik igrao tako istaknutu ulogu. Unutar same Crkve bilo je znakova revolucije. Vrijeme koje je razdvajalo Ptolemeja od arapskih astronoma bilo je sasvim ne­ sposobno da daje točna predviđanja. kad su se uzimali duži perio­ di vremena. da odrede gdje će se planeti naći u nekom kasnijem času i osiguraju da predviđanja mnogo ne odstupe. značilo je da se pored teorije Ptolemeja sada počinje razmatrati i teorija homocentričnih sfera. poput Engleza Rogera Bacona. Međutim. astronomski se duh odr­ žavao u drugih naroda. a astronomija je bila. Baklja je naj­ prije prešla Indijcima. a vjerojatno od njih Arapima. što se pokazalo prilično do­ bro. prirodno. naravno. Ovdje je potrebno tumačenje. godine. Oni su naučili zamr­ šene teorije Ptolemeja i ustanovili da one ne objašnjavaju činjenice koje su oni pronašli. S teo­ rijske strane oni su pokušali da usa­ vrše Ptolemejevu teoriju. kako ćemo vidjeti kasnije. Pomoć se sastojala u tome što je arapski utjecaj u Španjolskoj veoma poticao da se Europa zainteresira za promatračku astronomiju. veliki Kopernikov rad ne bi uopće nikad bio publiciran u Njemačkoj tokom egzistencije pro­ testantizma. izazvalo je veliki interes. ali bez uspje­ ha.

U srednjem vijeku astronomija je uglavnom cvala u muslimanskim zemljama. Astronomi istanbulske zvjezdarnice. Desno: pogled na kvadrant. Ovi promatrači proučavaju Ptolemejeve teorije. Oni su također uvidjeli da se mnoge činjenice ne slažu s teori­ jama. Slika gore desno predstavlja Ulagha Bega. Sredina: crtež pokazuje položaj i veličinu velikog zidnog kvadranta. Rekonstrukcija zvjezdarnice u Samarkandu. istaknutog promatrača XV stoljeća iz Samarkanda. 103 . Lijevo: opći pogled.

kad netko pre­ cijeli ostali svijet. nje gore i dolje. ci. od rotacije Zemlje. Ptolemej je odbacio predodžbu o Kako je on došao do ove odlučne Zemlji kao rotirajućem tijelu koja se zamisli? Kopernik je bio sigurno izvan­ zasnivala na tome da. lje. ako Zemlja roti­ redan čovjek. nemamo pre­ shvaćanjima. uočavamo samo kreta­ na finije detalje Ptolemejeva sistema. najbolji primjer općeg umnog nemira i zrak posjeduje dva osnovna nezavisna vrenja koja su se razvijala među misli­ kretanja: kružno kretanje. izgleda da su osigurali teme­ pretpostavka s kojom je pošao Koper­ lje na kojima su osnovani izvanredni nik pokazala kako je on smatrao da znanstveni razvoji u stoljećima koja je fizikalno najrazumljivije pretposta­ su slijedila. tijela bačena prema gore zaostaju. da on posje­ početak njega vodio malo-pomalo pre­ duje mnogo bolje razvijeno fizikalno ma njegovoj velikoj teoriji o kretanju znanje nego njegovi grčki prethodni­ planeta. Knjige su bile napisane svoje osi. ali je bilo značajnih ljudi ra.Tovin. viti da se Zemlja vrti. Vrlo je vjerojatno da Kopernik je odbacio takvu primjedbu su Europljani XV i XVI stoljeća posje­ dokazujući ispravno da tijelo bačeno u dovali bolji razvoj fizikalnih shvaćanja 104 . Na argument da bi se koji je sada uzet iz grčkog. a ne iz lo­ Zemlja razletjela ako bi se vrtjela oko ših prijevoda. izgleda da bi jasna njem. na nesreću. s različitim političkim i religioznim Premda. što dolazi ocima u XIII i XVIV stoljeću. ne možemo ga uo­ tiji kao Regiomontanus. One su također postale široko nego Zemlja da bi načinile kompletnu rasprostranjene u brojnim zemljama rotaciju u 24 sata. i među Grcima. Kopernik je odgovorio da bi tako da su isticale grčke ideje i bile se i sfera zvijezda morala neusporedi­ potpuno pristupačne. pozna­ kružnom gibanju. i gibanje gore i do­ Sredinom XV stoljeća astronomi. A vjerojatno je ovaj gleda Kopernikova djela. jer bi se udaljene zvijezde su gotovo kompletno ponovo otkri­ morale gibati mnogo većom brzinom vene. zajedno s ciznih podataka koji bi nam govorili o naveliko poboljšanim fizikalnim zna­ njegovim idejama. Ovi faktori. privikli su se čiti na tijelu. Pred kraj XV vo jače razletjeti na komadiće kada bi stoljeća originalne grčke ideje bile se vrtjela. a ne da se vrti Sasvim je očevidno. Budući da mi sami sudjelujemo u kao što je bio J o h a n n Miiller. rodno mjesto Kopernika. kako je izgledalo pred kraj srednjeg vijeka.

Kao na primjer. dok gdje je bio postavljen za kanonika na su za Grke bili malo više nego igračke. nije bio ovisan o grubim sistemi­ ologiju. te­ ljeća. u XV stoljeću bito prikladna. Tycho Brahe. koji mu je mnogo poma­ gao u razvoju i školovanju od drevnih Grka. jednostavno zato jer skog učio astronomiju i matematiku.u Frombork. rodio se u grčkih astronoma na njihovu jeziku. praktičnu i ekonomsku važnost. godine naglo se vratio u na vjetar i na vodu. što je dovelo do prvih matemati­ je intelektualna atmosfera Italije oso­ čkih tablica. otputovao je u Rim. Malo znamo o koracima pomoću Tovinu na Visli 19. Studij klasi­ Ptolemej. dina. u vrijeme srednjeg ne 1500. Godine 1491. njegov stric. gradnja ve­ na jedan od glavnih centara europskih likih srednjovjekovnih katedrala pred­ učilišta.kojih je Kopernik došao do velikih kowu. nagovor svoga ujaka biskupa Lukasa Takvi strojevi su tražili široku upotre­ Watzelrodea. Godi­ graditelji. ljeća riješeno mnogo malih praktičnih on je nakon nekih pet godina prešao problema. jer Nicolaus Koppernigk. matematiku. mehanički uređaji. Na primjer. astro­ ma mjernih instrumenata koje je imao nomiju i klasične jezike. Nadalje. upisao se na sveučilište u Kra. na sveučilište u Bologni. čnih jezika bio je naročito važan. dobili su veliku sjeveroistočnu Europu . medicinu. bu jednostavnih matematičkih prora­ Kopernik je očigledno ustanovio da čuna. Bez ovakvih ta­ likoj žurbi otputovao u Italiju. jer je nekoliko mjeseci su bile sastavljene točne tablice trigo­ nakon imenovanja za kanonika u ve­ nometrijskih funkcija. koji su bili sasvim sigurno teži Maria da Navara. od kojeg je naučio nego oni s kojima su se susretali grčki elemente praktične astronomije.Kopernik i (desno) Lukas Watzelrode.ideja koje je objavio u svom De revo- 105 . Za vrijeme tih deset godina koje najveći astronom-promatrač tog sto­ je proveo u Italiji studirao je pravo. gdje stavljala je veliki broj praktičnih pro­ je neko vrijeme studirao pod vodstvom blema. kao mlinovi jedeće 1501. je u Europi tokom nastupajućih sto­ Kako se dolikovalo mladom čovjeku. II 1473. a već sli­ vijeka. poznat po­ mu je omogućio da čita radove velikih koljenjima kao Kopernik. gdje je kod Alberta Brudzew. sada u blica promatrački bi rad u XVI stolje­ Padovu. i ostao u Italiji daljnjih pet go­ ću bio uvelike usporen.

Zbog toga. a Mars. ali je prona­ položaj Sunca. duboku impresiju. Prema Ptolemeju. jest šao sustav koji je bio gotovo za dlaku u ekscentricitet staze. prema Ptolemeju. kako ćemo vidjeti. Samo u ovom nije ekscentričnošću. na ova pitanja moglo odmah odgovori­ ona bi morala da postigne najmanje ti ako se pretpostavi da Zemlja kruži onoliko koliko i teorija Ptolemeja. a S uspio. zu centru epicikla Merkura i Venere. Za­ protumačila. u čijim bi se centrima nalazilo Sunce. Sasvim je si­ na. godine i otišao najprije u Hepretpostaviti da je Zemlja jedino tije­ ilsberg. Njegova veličina leži u činjenici da se sukobio s teškoćama koje su uzrokovale da Slika 4. Ali zašto? nima Aristarha.lutionibus orbium coelestium. Bilo je najvažnije da jima se susreo Aristarh i koje su uzro­ su se retrogradna gibanja planeta lako kovale da se napusti heliocentrična teorija u korist epicikličke teorije. da bi nova heOpet. bit će prika­ Zemlju treću po redu po udaljenosti zano da su općenito prihvaćene ideje od Sunca. C označuje centar. jer tada ove neobične po­ ovaj veliki zadatak trebalo je da Koper­ jave postaju jednostavno odraz kre­ nik živi povučeno. datak. On nije bio na­ grupe morale biti različito tretirane u ivčina da ne bi opazio poteškoće s ko­ teoriji Ptolemeja. 106 . On nije mogao ji 1506. nadalje. Dio s kojim se mora duži­ na Cl množiti da se dobije dužina CS.1 su Hiparh i Ptolemej napustili helioModerna slika staze planeta s velikom centričnu teoriju. A za oko Sunca. Već smo Vrlo je vjerojatno da su ove ideje ili spomenuli da je bio impresioniran njihove klice zaokupile Kopernika već činjenicom kako je mnogo lakše pre­ za vrijeme studentskih dana. Zato. kojeg je sam sebi postavio. pa je bio naročito oduševljen da je otkrio kako su drugi prije njega došli do spoznaje da se Zemlja giblje. nije dao jednostavnu kružnu predo­ Tada je bilo lako vidjeti zašto su obje džbu kretanja planeta. lo u svemiru koje se ne kreće. bilo je moguće podijeliti koje su se odnosile na rad Kopernika planete u dvije grupe: Merkur i Venera divlja travestija činjenica. tanja Zemlje. Kopernik je sasvim sigurno znao mišljenja Heraklida i Aristarha. Kopernik se nalaze bliže Suncu nego Zemlja. skladu s promatranjima njegova doba. vanjski planeti se gibaju po svojim bilo manje zadovoljavajuće njegovim epiciklima u istom periodu u kojem suvremenicima nego što je bilo u da­ se Sunce giba oko Zemlje. bio je da pronađe sliku kretanja planeta koja bi bila jednostavnija od Ptolemejeve i bolje se slagala s promatračkim činjenicama. a kasnije natrag u Frombork. Samo tpostaviti da se Zemlja vrti nego pre­ tako je moguće razumjeti zašto je on tpostaviti da se cijela sfera zvijezda napustio svoju srodnu okolinu u Itali­ dnevno vrti oko neba. Jupiter i Saturn dalje od Zemlje. Čim je uglavnom da bi živio kao intelektualni ideja o kretanju Zemlje bila prihvaće­ pustinjak do kraja života. trebalo bi zadovoljiti zahtjeve iz pret­ Zašto? hodnog poglavlja koje smo prozvali Kopernik je morao uvidjeti da bi se drugim stadijem profmjenja. Sunce je bli­ liocentrična teorija bila prihvatljiva. postavljajući Iz onoga što je rečeno. neobični dio uloge Sunca u teoriji gurno shvatio da bi opisivanje planetPtolemeja sigurno je morao načiniti skih staza kao jednostavnih krugova.

gdje je Kopernik počeo proučavati astronomiju i ma­ tematiku u vrijeme kada je Kolumbo prvi za­ koračio u Novi svijet. 107 .Gore: Geometrijska soba u Krakowu. Mnogi poznati eukiidski dijagrami potpuno pokrivaju zidove. Lijevo: Predavanja iz anatomije u Padovi. nešto prije dolaska Kopernika na studij medicine u ovaj grad.

2 imamo Ptolemejevu 2056). Ekscentricitet je najveći za Merkur (0. Vrijednosti za e za staze dajući to s današnjeg stajališta. Kako se vidi u tablici. u prvoj gruboj aproksimaciji. One uključuju efekte poglavlju.1 imamo planet P.metrijske su konstrukcije i Ptolemeja ka. su vrijednosti mnogo manje od jedan. geo­ svih planeta.2 Ptolemejeva konstrukcija staze planeta. ali ne s kvadratima. Na slici e3 itd.0167 i na objašnjena u matematičkom dodatku kraju Venera sa 0. treba slike s jednostavnim krugom. sve članova prvoga reda ekscentriciteta. S.0933). kada je on najbliže Suncu. Može se reći da je računanje 4. one jednaka udaljenosti od C do točke A. Zai­ produkt a x e. ca. se mogu smatrati krugovima.Na slici 4. Zanemarujući a da su zanemareni članovi drugog i utjecaj drugih planeta. dok se pravac od C do P Slika 4.05. aproksimaciju pravoj stazi nego upo­ Točka I predstavlja položaj planeta. poznate u doba Koperni. koji se kreće po provedeno za prvi red ekscentričnosti. mnogo manje od jedan. svojoj stazi oko Sunca. ali ne one drugog reda. položaj kad je on najudaljeniji od Sun­ bilo bi nam potrebno 10% točnosti. mogao je preteći potrebno da ih smatramo kao krugove Keplera.0068. a točka H Da smatramo stazu Marsa kružnicom. Slika 4. zatim Zemlja sa 0. U našim raču­ Da bismo ocijenili Kopernikovo po­ nanjima moguće je da uključimo boljšanje slike kretanja planeta s kru­ sve članove koji sadrže veličinu e. upravo Značenje točke A je u tome da se ravna kako ih smatramo kada pogrešno upu­ linija povučena od A do Pokrene okolo ćujemo na Kopernikovu sliku.Da nije bio loše sreće. nalaze se u tablici u prethodnom i Kopernika iste. Ovo daje mnogo bližu sa Suncem. znači da su sve Udaljenost od C do Sunca S ponovo je staze planeta slične kružnicama. Neka se planet P giba Činjenica da su sve vrijednosti od e oko kruga polumjera a i sa centrom C. staza je elipsa viših redova. Udaljenost od C do S (Sunce) dobiva se kao produkt polumjera (a) i ekscen­ tričnosti.bolja od 1% . govima. C je centar elipse.3 Odgovarajuća Kopernikova konstrukcija. Ovdje se L kreće oko K u istom odnosu kao AP u slici . Udaljenost od C do S je sta. današnju sliku staze planeta. Ako je a dužina dok je uključenjem članova ekscen­ linije od C do I.stvarno oko 1/4%. točnost od C do Sunca. pri svakom razmatranju. slije­ konstrukciju koja je spomenuta u de Saturn i Jupiter s ekscentricitetom prethodnom poglavlju i još potpunije oko 0. najprije ćemo dobro pogledati ali da zanemarimo sve koji sadrže e2. u jednom od žarišta. tada se e zove ekscen. a a x e je udaljenost tričnosti. Zato nije ravnomjerno. na kraju knjige. a zatim za Mars (0. Gle­ tricitet staze.

dok se pravac LK okre­ ne jedanput. planet P napravi dva okreta na epiciklu. S je ponovo položaj Sunca. ali udaljenost S od K (centar velikog kruga) sada je za polovinu veća od udaljenosti od C do S na slici 4. Ali L nije sada po­ ložaj planeta. jedna polovina pomnožena produktom a x e.2. S matematičkog je gledišta potpuno točno ekvivalentna slici 4. a pravac od L do P okrene se okolo dvaput. konstrukciji Ptolemeja.točno za isti iznos za koji se pravac A do P okrene u slici 4. slika 4.2. . Na slici 4. Gore je njegova studijska soba.) Slika 4. koji ima centar u K . Prema tome. U Ptolemejevoj teoriji točka S nije dana kao Sunce nego kao Zemlja.3 u biti je Kopernikova kon­ strukcija. A je Ptolemejev punctum aequans. Usprkos tome. Udaljenost od K do L je ponovo a. slika 4. dok se L jednom okrene po glavnom krugu. Naravno. L se sada giba jednoliko oko kruga. To će reći. (Rotacije se odnose na stalne smjero­ ve određene po smjeru neke posebne zvijezde. giba se po ma­ lom epiciklu sa centrom u L.3 pojavila se sasvim razli­ čita konstrukcija.ne okreće ravnomjerno. Dolje: usnuli grad Frombork. polumjer L do P je jedna polovina pomnožena sa a x e. Obje su slike Kopernik je znao da su rezultati heliocentrične teorije u skladu s proma­ tračkim činjenicama.2. P planet.2 je ovdje nacrtana na bazi heliocentričkog gledišta.2 još je u biti konstrukcija Ptolemeja.

po- Slika 4. drugo. bile mnogobrojne. on joj je već pripisao razna gi­ banja: prvo. dok su pogre­ ške Keplera.ekvivalentne eliptičnom kretanju na slici 4.2 ne bi smio okretati jednoliko okolo. Točka K je različita za svaki planet i mora se odrediti iz promatranja. go­ dišnje kruženje oko centra K i. Odbacujući dvije tisuće godina staru predrasudu da se Zemlja uopće ne kreće. 110 . To će reći da je on pronašao točku K za stazu Zemlje i smatrao da je točka S za sve druge staze identična s ovom točkom. koja je povezana sa stazom Zemlje.3 i polumjeri KL i LP okreću se jednoliko.3 i nije teško da se posta­ ve vjerojatni razlozi zašto je on tako po­ stupio. a to mora biti Sunce. načinio je pogrešku u svim sluča­ jevima osim u pretpostavci da je S to­ čka K za stazu Zemlje. Uprkos tome. Kopernik je slici 4. U posebnom slučaju Zemlje. da odredi neznatne razlike ravnina staza planeta. isto vrijedi i za polumjer kruga KL. da je upotrijebio kon­ strukciju 4. Kopernik je dopustio epicikl slike 4. (Na slici 4. određeni položaj svakog pla­ neta u jednom određenom trenutku vremena. to­ čka S mora biti ista za sve staze pla­ neta. Ova pogreška je čudna pogreška. jer je u svim drugim pogledima Kopernik bio sasvim jasan da Zemlji treba oduzeti svaku važnost kao centru.1 gdje su zanemareni članovi drugog i viših redova ekscentričnosti. jer mu je izgledalo ne­ prirodno da se polumjer CP na slici 4. Možda je ova značajna pogreška. tj. Dalje desno je naslovna stranica Kopernikova djela: Knjiga VI. Međutim. Gdje je točno bila konstru­ kcija točke P za neki određeni datum? Kad bi ovo bilo određeno za svaki pla­ net. na neki način potekla iz druge pogreške.3 dosljedno za sve planete. treće. još je ovdje bio pridodao jedno posebno značenje nekoj posebnoj točki.2. da nađe točku K za svaku stazu i dužinu polumjera KL za svaku stazu. da je točka S ista za sve planete.3 dao prednost nad slikom 4. Kako smo upravo napomenuli. Kopernik je skupo platio svoju sklo­ nost za kompliciraniju konstrukciju. ali je on načinio čudnu pogrešku na drugom. Kopernik je uočio važnost prvog od ovih zahtjeva. Njegova jedina po­ greška je bila u zanemarivanju člano­ va drugog reda ekscentriciteta. Bitna karakteristika teorije je u tome. Ovo bi mu dalo kompletnu teoriju. Da je dao prednost konstrukciji na slici 4. dnevnu rotaciju. Desno je odlomak iz uvodnog prikaza Kopernikove teorije što ga je napisao Rheticus. ovdje je bila samo jedna pogreška za koju bi se Kopernik mogao okriviti. Udalje­ nost od L do P ne treba posebno odre­ diti.4 Kopernik je zamišljao da se Zemlja kreće oko središta K kao njihalo s utegom obje­ šeno u točki N. teorija bi se mogla upotrijebiti za izračunavanje budućih položaja.) Kako su stvari pokazale. jer je ova udaljenost jednaka 1/3 udaljenosti od K do S. vjerojatno bi izbjegao svoje dvije pogreške.2. on bi dobio teoriju koja bi se potpuno slagala s promatranjima dobivenim u njegovo vrijeme. Sve što je trebalo da on napravi sastojalo se u korištenju podataka. gotovo sto godina kasnije. Jedan daljnji detalj je potrebno odrediti iz proma­ tranja. kako je to kasnije učinio Ke­ pler. koju smo upravo iznijeli. Umjesto da je za S uzeo Sun­ ce.

1 stalNaslovnica Kopernikova djela: Knjiga VI. a to je upravo fenomen precesije. Ovo se nije slagalo s promatranjima. Potrebno je 26 000 godina da os Zemlje načini jedan potpun okret. Odgovor.trebu da se protumači pojava precesije. Ako je to tako. budući da točka N nije bila tako daleko kao zvijezde. Zašto nije jednostavno postavio polagano kretanje rotacione osi Zemlje kao uzrok precesije? Zašto uvoditi dva velika. kad je u E2 . To će reći da se pravac I do H na slici 4. kad je Zemlja bila u E1 . os je usmjerena u smjeru E2N i tako dalje. On se stalno okreće. Učinak kretanja je bio da se Zemljina os dnevne rotacije uvijek usmjeri u nepomičnu točku N. suprotna godišnja kretanja. Možda protu-kretanja točno ne poravnavaju ljuljanje pokazano na slici 4. a E1 E2 E3 E4 i E5 je niz točaka na stazi Zemlje. protu-kretanja. možda. Zato je Kopernik smatrao da Zemljina os ro­ tacije mora imati protu-kretanje. os rotacije je bila usmjerena u smjeru pravca E1N. leži u ne­ pojmljivoj sporosti precesije. pokazano na slici 4. kao na slici 4.4. netko može pravilno pitati. Kasniji su pisci kritizirali Kopernika za neprirodnost uvođenja ovog Odlomak iz uvodnog prikaza Kopernikove teorije što ga je napisao Rheticus.4. uočit ćemo da pravac od S do K nije striktno stalnog smjera. polarna os Zemlje bit će usmjerena u raznim smjerovima u odnosu na zvjezdanu po­ zadinu u raznim trenucima godine.4 zajedno s nekim kompenzirajućim kretanjem. zašto bi ova dva kretanja točno kompenzirala jedno drugo. Kopernik je predočio kretanje oko cen­ tra K kao gibanje utega pričvršćenog za konopac koji je obješen na nepomičnu točku. N je nepomična točka. Dajući promjenu u smjeru osi Zemlje.3 na slučaj Zemlje. Kopernik se suočio s drugim dugo­ ročnim problemima koji su povezani sa stazom Zemlje. Kopernik bi vjerojatno odgovorio da se ona sasvim ne kompenziraju i da je nedostajanje precizne kompenzacije razlog pojave precesije. tada bi nebo imalo vrlo polaganu rotaciju. Ako primijenimo sliku 4.4. . Kopernik je vjero­ jatno smatrao da bi se ovo gibanje u to­ likoj mjeri razlikovalo u usporedbi s br­ zinom dnevne rotacije Zemlje i njenim godišnjim kretanjem da bi predstavlja­ lo neznatnu razliku njihovih brzih gi­ banja. Prema tome. koje bi poravnalo učinak pokazan na slici 4. Zatim je došla poteškoća u doka­ zivanju.

Sva su mu ova kretanja nametnula promatranja. možemo reći da bi Kopernik trebalo da zaboravi na vibracije. kao što su promjene u ravnini staze. kad se uzmu u obzir neznatne razlike između ravnina staza raznih planeta. da zaboravi na precesiju i na upotrebu konstrukcije slike 4.3). U Ptolemejevoj teoriji ravnine staza svih planeta prolaze kroz Zemlju. kako ih je opisao Kopernik u svom velikom djelu: De revolutionibus orbium coelestium. Nije bila samo jednosta­ vnija u svojoj geometrijskoj konstru­ kciji. Sve se ovo moglo izbjeći da se slika 4. također. Ali. Tako nalazimo kom­ pliciran prikaz točke K i nepotrebna kretanja posljednja dva planeta. U stvari. pa se premišljao da doda još jedno kretanje iz teorijskog razloga. godišnje kretanje oko kruga s centrom u K (slika 4. pa je ovo izostavljanje zahtijevalo da se dodaju komplikacije kretanjima Merkura i Venere. te smatrali da pojava precesije nije stalna. Tako su mislili da ra­ vnina staze Zemlje oscilira.no vrti zbog utjecaja drugih planeta. Lijevo: Staze planeta. Zato je njegova slika kretanja Zemlje sadržavala: dnevnu rotaciju. Lako je vidjeti da mu je to izgledalo komplicirano. sporu pro­ mjenu u smjeru pravca od K prema S i različite vibracije u stazi. drugi dugotrajni efekti su bili ta­ kođer izvedeni. Posebno je bolje slaganje s činjenicama. Iz toga razloga nije uveo pravilni epiciklički prikaz kretanja Ze­ mlje. protestantski biskup kojem je djelo najprije poslano . Ovi su bili iluzorni.3 jedna­ ko za sve planete. posebno pogrešaka u arapskim promatranjima. treće gibanje za objašnjenje precesije. nego se. jer su se pojavili iz promatračkih pogre­ šaka. to jest položaj Sun­ ca. sve one prolaze kroz Sunce. tj. Tako je Kopernik dao bolju teoriju nego Ptolemej.3 usvo­ jila u cjelini za slučaj Zemlje. kretanje po malom epiciklu s centrom u L. Sada dolazi prava nezgoda. U Kopernikovoj teoriji sve one prolaze kroz točku K staze Zemlje. uzimajući točku 5 za sve slučajeve istu. što je navelo Kopernika da je za stazu Zemlje uveo polagano kretanje točke K. Ako želi­ mo pogledati kroz prste. bolje slagala s činjenicama. Ove su pogreške prisilile Kopernika da uvede različite polagane vibracije u svoju sli­ ku staze Zemlje. Ovakav efekt je već bio otkriven uspo­ ređivanjem promatranja Grka s pro­ matranjima arapskih astronoma. Dolje: Giese. Pored ovog potpuno ispravnog djelovanja iz usporedbe grčkih i arapskih promatra­ nja.

Autor ovog djela je potpuno izvršio svaku od ovih dužnosti.5198 5. a njihova to­ čnost se može procijeniti usporedbom s današnjim vrijednostima. Ali. Ta­ kva pogreška u Kopernikovu sustavu bila je samo oko 2% Ptolemejeve. Sigurno ima učenih ljudi. on je samo neznatno pogriješio. dapače.premda je Kopernik griješio. Ali ona su bila toliko precizna koliko je trebalo Koperniku. a zatim supstituirati tako određenu točku s točkom S na slici 4. dokazao da to nije predgovor Kopernika. ako oni žele razmotriti pitanje temeljito. za budućnost kao i za prošlost. naći će da autor nije ništa učinio što zaslužuje predbacivanje. To su bila razmatranja koja su za­ okupila Kopernika poslije njegova po­ vratka u Frombork.5237 5. Istina je 113 . Ovi ijudi smatraju da je nauka bila ustanovila činjenice oda­ vna i da one ne smiju biti prepravljene. a u vezi su sa čudnim novim hipoteza­ ma iznesenim u ovom djelu: da se Zemlja kreće.0000 1.3) pri­ bližno 1/40 udaljenosti od K do L. Apsolutna udaljenost se tada nije mogla naći. Mnogi su mislili da je taj pre­ dgovor napisao Kopernik. Još je pre­ ostalo da odredi K za druge planete i također da odredi dužinu pravca KL za svaki slučaj. ogorčenih glasinama koje se već šire.0000 ] ) planet Merkur Venera Zemlja Mars Jupiter Saturn Kopernikova vrijednost 0. Ove hi­ poteze nisu nužno istinite ili. tj. Za primjer Zemlje je udaljenost od K do S (slika 4. to je Ako uzmemo u obzir da je ovo prva relativna skala staza planeta koja je dobivena. Ona su izvede­ na bez velikih napora. Dužnost astronoma je da sakuplja zabilješke o kretanjima nebeskih tijela s marljivošću i preciznošću.2192 9. Ako. koje će mu omogućiti izračuna­ vanje ovih kretanja iz osnovnih principa geometrije. jer je bio ne­ potpisan. Podaci za usporedbu dani su u slijedećoj tablisrednji polumjer staze (uspoređen sa srednjim polumjerom staze Zemlje [= 1. Upozorenje čitaocu na hipotezu iznesenu u ovom djelu.7193 1.5388 Početna stranica štetnog predgovora koji je dodao Osiander (prijevod je dan niže dolje). tada.7233 1. kao što je KL ili SK ili LP.1743 danas 0. vjerojatne ali ako one pružaju takve metode računanja koje daju podatke što se podudaraju s promatranjima. a da je Sunce nepokretno u centru svemira. dok nije Kepler 1609. Svi proračuni udaljenosti. u jedinici srednjeg polumje­ ra staze Zemlje.3 smatrajući ovu točku nepomičnom točkom reterencije za sve druge staze planeta.3763 0.0000 1. on mora zamisliti i izra­ diti takve hipoteze. Promatranja Ptolemeja i Arapa nisu bila dovoljno kompletna za Koperniko­ vu svrhu i on je zato morao sam obaviti razna promatranja.3871 0.2028 9. Neki su komenta­ tori kritizirali njegova promatranja da su bila fragmentarna i nekompletna. bio je određiva­ nje točke K za stazu Zemlje. Praktički problem. koji mu se postavio. tada je Kopernikovo dosti­ gnuće izvanredan uspjeh. on ne može naći prave uzroke ili hipotezom objasniti dobivene podatke. izrađeni su u jedinici udaljenosti od K do L u slučaju Zemlje.

zvala je vruće rasprave.mise u životu. Slijedeće godine kve. kojemu je tada bilo 67 godi­ Konačno mu je u zadnjoj godini ži­ na. Premda Činjenica da Ptolemej nije načinio taj nemamo jasnog uvida zašto se odlučio korak . go jasnije nego je to uvidio Galilei . znanje za svoja velika otkrića. i epicikli i deferenti. pa je u XVI stoljeću Europa imala prvog stvarno velikog promatrača Tycha Brahea.Kopernikova teorija potakla je promatranja. Premda je bio zajedljiva za teoriju. nije teško vidjeti prirodan .jest mjerilo usavršenja Ko. pritiskan sa svih strana da publi­ vota publicirana njegova teorija. jatno kao rezultat posjeta Rheticusa. Poslije niza predavanja u karaktera. Vjerojatno je vidio sasvim jasno što Rheticus je shvatio Kopernikovu ide­ bi mu donijela takva publikacija . i točne procjene vjerske razdraženosti Nova teorija se brzo pročula i iza­ doba u kojem je živio. Kopernik ga bio voljan da radije žrtvuje svoje životno je primio srdačno i dozvolio mu da djelo nego proganjanje svoje vlastite Cr­ proučava novo djelo. Lijevo je portret Tycha. da je Ptolemej mogao dobiti slične re­ S današnjeg stajališta izgleda ču­ zultate da je postavio hipotezu da svi dno da je Kopernik bio voljan raditi tri­ krugovi. tako je dine uputio u Frombork.koja kojem je dao naslov Primci navratio de bi ga gotovo sigurno dovela do inkvizici­ libris revolutionum Copernici. 114 . Zbog toga se 1539. Bez sumnje je sam uvidio i znao da izvještaj izazvao veliku senzaciju. U Wurttembergu se mladi pro­ pokazuju Kopernika kao čovjeka žustra fesor Rheticus naročito interesirao i jasnih odluka.da je njegova odluka nastala iz jasne pernikove teorije u odnosu na Grke. Vjero­ cira svoju teoriju.mno­ ju pa je napisao preliminarni izvještaj. Kopernik. no nije ra­ žala Italija za intelektualnu slobodu zumio detalje. prelaze u deset godina bez potrebe da primi pri­ godišnjem periodu jednake polumjere. go­ i priprosti život u Fromborku.koji je za Kopernika bio sasvim protiv publiciranja. bio je spreman na kompro­ kojima je pokušao pobiti Koperni. pa je put koji je izabrao neće napustiti. ipak je vidio prednost da žrtvuje ugodnosti što mu ih je pru­ heliocentrične predodžbe. Kao što je bio spreman kovu teoriju. Ovaj je je. naročito na Fragmentarni podaci koje imamo jugu. a gore njegova vla­ stita slika svijeta.

gdje se nalazio njegov veliki kvadrant. 115 .Crtež prostorije u Uraniborgu. Na zidovima su slike Tycha i nekih njegovih instrumenata.

116 .

što ga je Tycho dao izgraditi kada mu je slava omogućila da zaposli mnogo pomoćnika.Zvjezdarnica Tycha Brahea Gore na preth. aneks. Najveći broj instrumenata nalazio se ispod zemlje. smatrajući da će to biti epohalno u skandinavskoj arhitekturi. gdje se vide položaji glavnih instrumenata. Ispod ovog presjeka je presjek Stjoerneborga. Desno je karta otoka Hven. Ispod svoda nalijevo je Tychova najveća nebeska sfera. Dolje na preth. koju je za Tycha Brahea izgradio jedan njemački arhitekt. da bi bili zaštićeni od vjetra. 117 .strani je zvjezdarnica Uraniborg.strani je Stjoerneborg. Presjek zvjezdarnice Uraniborg (gore) pokazuje gdje su bili smješteni najvažniji instrumenti.

ali su svi ostali vjerovali u to gotovo tri četvr­ tine stoljeća. pomoću svog kolege u Nurnbergu. Osiander je iskoristio priliku i u knjigu je dodao predgovor. pa je sve to iznio u svojoj knjigi o Marsu. kojih je bilo više nego mnogo. Giese i Rheticus su odmah znali da predgovor nije napisao Kopernik. Tada je Kepler pronašao pravog autora. U predgo­ voru se kaže da se hipoteza o kretanju Zemlje može iskoristiti da se objasne činjenice. 118 . Na ovaj je način Osiander pokušao umanjiti ve­ ličinu i snagu najvećeg naučnog djela koje se pojavilo od grčkog doba. pa je izgledalo da su to riječi samog Kopernika. Kopernik je umro 1543. prije nego što je štampanje dovršeno. šaljući ga Gieseu. išlo se za tim. Na nesreću. koja je izašla 1609. Na slici dolje je neuspio Keplerov po­ kušaj da poveže staze planeta sa siste­ mom pravilnih tijela upisanih u sferu kugle. Giese je odmah povjerio publiciranje Rheticusu. prvi stvarno izvan­ redni astronom promatrač. Zato je teorija dala novi impuls za promatranja i u zadnjoj četvrtini XVI stoljeća pojavio se u Dan­ skoj Tycho Brahe. Izuzimaju­ ći samo diskusije bez pravog temelja. jer su bili upoznati s publiciranjem. kojeg je sam napisao a nije potpisao. koji je dao djelo štampati u Nurnbergu. ali da to ne znači da je ta hi­ poteza istinita ili vjerojatna. Slijedeće stoljeće je bilo ispunjeno intenzivnim kontroverzija­ ma o Kopernikovoj teoriji. tako je Tycho Brahe bio prvi koji je dosegao veličinu Hiparha kao astronom pro­ matrač. da li je nova teorija u mogućno­ sti da najtočnije prikaže promatranje kretanja planeta. odnosno njegovo ime.povjerio je publiciranje svog velikog djela protestantima. godini. godine u 70. godine. morao je Rheticus napustiti Nurnberg i preuzeti profesorsko mjesto u Leipzigu pa je prepustio nadzor nad štampanjem luteranskom teologu iz Nurnberga Andreasu Osianderu. biskupu od Kulma. Upravo kao što je Kopernik bio prvi Europlja­ nin od grčkog doba veličine Aristarha i Ptolemeja u teorijskom području.

da je moguće izgraditi takvu teoriju u kojoj bi se svi planeti osim Zemlje kretali oko Sunca. bilo je potrebno da postavi teoriju da se Ze­ mlja ne kreće. Ovaj mistični odnos između opažača i objekta izgleda da se pojavio samo kao rezultat svjetlosti. Ovo je dalo dovoljno dobre rezultate da ohrabre Keplera da se time bavi. 119 . a još mnogo više nego kako ga vidi te­ oretičar. Čini se da su prije proizašli iz jedne karakte­ ristike koja je značajna za gotovo sve velike promatrače: da svijet kako ga oni vide ima neposredniju emocionalnu re­ alnost nego kako ga vidi običan čovjek. niti je dio precesije nepravilan. koje su mučile Koperni­ ka. jer s njima ne može uspostavi­ ti isti fizikalni kontakt. Na osnovu ovog promatračkog materijala Kepler je načinio odlučne korake. Premda je Tycho bio bez sumnje sasvim naivan u ovoj stvari. Našao je. ne po­ stoje. Ova psihološka značajka vodi promatrača do sumnje o realnosti stanja.Tycho je bio istinski protiv Kopernikove teorije. njegov je promatrački rad postavio veliki spomenik ljudskim nastojanjima. na primjer. da vibracije. Tycho je došao do raznih za­ ključaka koji su mogli uzrokovati veli­ ku uzbuđenost u XVII stoljeću. a ne postoji. nego su bile pogreške promatra­ nja. ravnina staze Zemlje nije podložna promjenama. ali da samo Sunce kruži oko Zemlje. Na primjer. a da se svemir okre­ će oko nje. Iz Presjek kroz originalni Kepierov sistem kocaka upisanih u kugle. Zaista. Sa­ svim odvojeno od svojih promatranja planeta. koja zaista ulazi u oko ili teleskop. na primjer. ne možemo direktno osjetiti kretanje Ze­ mlje. točno kao u Kopernikovoj teoriji. Ovo je vjerojatan uzrok Tycho Braheovih prigovora Kopernikovoj teoriji. naši osjećaji nam govore da Zemlja miruje. Do kra­ ja svog života nije mogao uvidjeti da je takozvana nova teorija točno ista kao Kopernikova teorija. Njegovi prigovori nisu bili u vezi s vjerskom pobožnošću. kad se gleda fotografija nebe­ skog objekta. On daje slabo usporedive vrijednosti sa stazama planeta Keplerov originalni dijagram sfera i upisa­ nih pravilnih tijela. a da zadovolji svoje predrasude. koje su tako uznemirile Kopernika. On je pokazao.

Uraniborgu i njegovom starom upravitelju Tychu. . (Nadgrobni spomenik Tychu Braheuu Pragu) Kepler je zahtijevao da se dadu istaknuta mjesta Koperniku.120 Na naslovnoj strani.

3. Keplerov se tempera­ njima pokaže način kako su se formi­ ment nije mogao složiti s Braheovim. S obzirom na prvu točku. Sa 18 go­ dina se upisao na sveučilište u Tübingenu. rali planeti i kako su se oni razvijali usprkos tome bio je uvijek spreman polaganim dinamičkim promjenama da se pokori promatranjima te je t i ć a m a milijuna godina. On se njome odmah oduševio i odlučio da sav svoj život posveti astronomiji. osim da se s mu je načelo. Kepler je mnogo naučio radeći kao Tychov smatrao da on mora dati uvjerljivo tu­ pomoćnik zadnje dvije godine živo­ ta svoga upravitelja. go­ dine Tycho je prvi napomenuo da se nebeska tijela mogu kretati po krivulji koja nije kružnica. druge. gotovo sto godina poslije Kopernika. a ne tablice Tychu. Iz zahvalnosti mačenje zašto polumjeri i ekscentrici. bit će dobro da Keplerove ideje objasnimo detaljnije jer. Mysterium Cosmographicum. nego samoodržanje nemaju posebne oznake. 121 . Njegov prvi rad. u ovome i prethodnom poglavlju. koji za svoj rad mnogo duguje Tychu Braheu. zanimljiv je iz dva razloga. vje­ rojatno je Kepler u to vrijeme spoznao ekvivalentnost konstrukcija pokaza­ nih u slikama 4. ove vrijednosti ga ni bogatstvo. Njegov pokušaj da se poveže s ovim sasvim nepotrebnim problemom bio je naj čudniji. koji se pojavio 1596. godine.Kepler je posvetio svoje Rudolfinske teti imaju upravo ove vrijednosti. XII 1571. otkriva nešto o čudnom traženju prirode Keplerova mentalnog sastava. privukle su Keplerovu pažnju kroz cijeli njegov ži­ vot i bez sumnje su bile pokretačka sila prema njegovim velikim otkrićima. godine bila su tako točna da su podaci i danas dragocjeni. dao je jasan opis Kopernikove teorije. To bi bila jedinstvena teorija. Već smo napomenuli. vrijednosti srednjih polumjera i vrijednosti ekscentriciteta staza planeta. Njegova promatra­ nja nove zvijezde (supernova) iz 1572. Drugo.svojih promatranja kometa 1577. iako one da­ nas izgledaju fantastične. Na ploči gore piše: Ni sna­ dnašnjem mišljenju. Prvo. rodio se u Wurttembergu 27.2 i 4. Prema Nadgrobni spomenik Tychu Braheu u Pragu. gdje se kroz predavanja Mästli­ na upoznao s Kopernikovom teorijom. Johann Kepler. S obzirom na drugo. poka­ zujući njene prednosti nad Ptolemejevom.

Određivanje stvarne staze planeta Marsa pomoglo je Kepleru da se istakne kao veliki otkrivač. Gore su dvije od nekoliko stotina stranica proračuna koje su ovaj važan rad ostavili u vječnu baštinu. 122 .

Zamislite kocku kojoj je izvana opisana kugla. Zatim nacrtajte kuglu unutar kocke i tako redom. Na taj na­ čin ćemo dobiti niz kugli različitih po­ lumjera. Sada zamislimo da polumjeri ovih kugli imaju iste odnose jedni pre­ ma drugima kao što ih imaju polumjeri planeta. Tada ćemo imati neprirodno i misteriozno tumačenje zašto polumje­ ri staza planeta imaju posebne vrije­ dnosti, što ih u stvari imaju. Takva je bila baza Keplerove zamisli. Pogledaj­ mo kamo ga je ona povela. Niz sfera ili kugli, koji su izračunani na ovaj način, nije se uopće slagao s polumjerima staza planeta. Ovo je pri­ sililo Keplera da promijeni ideju u deta­ ljima, a ne u principu. Umjesto upisi­ vanja druge kocke unutar druge kugle, na njeno je mjesto upisan tetraedar. Zatim je unutar tetraedra upisana tre­ ća kugla. Unutar treće kugle upisan je dodekaedar, a četvrta kugla unutar nje­ ga; unutar četvrte sfere došao je ikosaedar. Petoj kugli je dodan oktaedar, pa na kraju dolazi kugla unutar oktaedra. Kako se odnose polumjeri ovih sfera s relativnim polumjerima staza planeta? Vrijednosti su pokazane u prvoj koloni donje tabele, a izražene su jedinicama polumjera staze Zemlje.
planet Merkur Venera Zemlja Mars Jupiter Saturn Keplerova vrijednost 0,56 0,79 1,00 1,26 3,77 6,54 Kopernikova vrijednost 0,38 0,72 1,00 1,52 5,22 9,17

Slaganja nije bilo, pa je to bilo do­ voljno da potakne neumornog Keple­ ra. Slijedeći korak je bio, da se svaka kugla zamijeni s dvije kugle. Uzeo je za svaki planet dvije kugle, manja kugla predstavlja najmanju vrijednost uda­ ljenosti planeta od centra, a najveća kugla odgovara najvećoj udaljenosti

planeta od centra. Po ovoj slici imamo dvije kugle za Saturn, zatim kocku unutar unutarnjije od dviju kugala: slijede dvije sfere ili kugle za Jupiter sa tetraedrom unutar unutarnjije i tako dalje. Premda i sada slaganje s promatranjem nije bilo dobro, Kepler nije bio obeshrabren. Postavio je sebi pitanje, što je centar? Da li je zaista centar Zemljine staze, kako je Kopernik pretpostavio, ili je centar Sunce. Ovdje imamo tipičan primjer Keplerovih metoda. Tokom cijelog svog živo­ ta napravio je najmanje tri pogreške na svaki ispravni korak koji je poduzeo, ali su ti ispravni koraci bili tako golemi da su uvelike prevagnuli pogreške. Ovim opaskama, koje su se odnosile na Keplerov način mišljenja, moramo dodati daljnju značajnu karakteristiku. Nikad se nije zadovoljavao s osrednjim slaga­ njem između teorije i promatranja. Ako se teorija ne bi točno prilagodila unu­ tar područja promatranja, trebalo je potražiti druge mogućnosti. Koliko god su prvotna računanja tražila mnogo vremena i napora, ona su se imala za­ vršiti. Upravo kako su Keplerovi uspje­ si prevagnuli njegove pogreške, tako je karakteristično da se uvijek pokoravao promatranjima, koja su prevagnula ne­ obične plodove njegove svojevrsne nestvarnosti. Kod proučavanja svoje ideje o tije­ lima i kuglama zapazio je da je Kopernik drugačije tretirao slučaj Zemlje od drugih planeta. To je podbolo Keplera jer, ako je Kopernik ovdje pogriješio i ako bi se Zemlja tretirala na isti način kao i svi drugi planeti, njegova bi se neobična teorija mogla bolje uskladiti s promatranjima. Zato se Kepler dao na određivanje točne staze Zemlje. Za ovo su mu bila potrebna najtočnija proma­ tranja, pa je odlučio da postane pomo­ ćnik Tycha Brahea. Velika udaljenost od Graza, gdje je Kepler živio, do Dan­ ske možda bi ga spriječila da otputuje Tychu, ali na sreću se Tycho posvađao s mnogim ljudima u Danskoj i bojeći se

123

da mu ne uzmu njegove instrumente je bio svjestan da se ovaj sustav samo napustio je Dansku 1597. godine i na­ neznatno razlikuje od Kopernikova selio se u Češkoj pred kraj XVI stoljeća. sustava. U svojim kasnijim radovima Kepler je u međuvremenu pobjegao iz on se savjesno držao obećanja. Graza zbog religioznih progona i došao Tako se Kepler sam latio zada­ u Prag u siječnju 1600. godine. Tako tka određivanja prave staze Zemlje u se Kepler lako mogao povezati s Tyc- odnosu na Sunce. Radeći na ovome hom - lako s geografskog gledišta. Ali postavio je jednu odlučnu pretpostav­ to povezivanje za Keplera nije bilo lako ku, koja je na sreću približno zadovo­ s ljudskog gledišta jer, kako je sam pri­ ljavala: tj. da je planet, kada je u istom mijetio, Tycho je čovjek s kojim nitko smjeru sa Suncem (u odnosu na po­ ne može živjeti bez izvrgavanja najve­ zadinu zvijezda), tada uvijek jednako ćim uvredama. Zato nema većeg doka­ udaljen od Sunca. Ova je pretpostavka za, koji pristaje Keplerovom karakteru, približno točna za određeno vrijeme, nego da je poslije 25 godina svoje velike takva kakvu su obuhvaćala promatra­ planetarne tablice Tabuli Rudolphinae nja Tycha Brahea. posvetio uspomeni Tycha Brahea. Na slici 4.5 S predstavlja Sunce, a Kepler nije dugo gutao uvrede, jer M položaj Marsa. Izaberimo niz trenu­ je Tycho umro 1601. godine ostavlja­ taka kada je smjer od S prema M uvi­ jući Kepleru žetvu svojih promatranja. jek isti, a kako smo rekli, udaljenost Bez ovih bi promatranja Kepler teškom od S do M je uvijek ista. Jer je vrijeme mukom došao do pravih staza plane­ ophoda Zemlje različito od vremena ta. Na svojoj samrtnoj postelji Tycho je ophoda Marsa, Zemlja neće općenito zaklinjao Keplera da ne zaboravi su­ biti u istom položaju kada Mars bude stav koji je on zastupao, da se Sunce u istom položaju. Zato dobivamo niz okreće oko Zemlje, a da se svi ostali položaja Z2 Z3 Z4 itd. za Zemlju. Kad planeti okreću oko Sunca. Kepler je je Zemlja u položaju Z1 promatranja obećao da to neće zaboraviti, premda daju i kut između MS i SZ i također
Slika 4.5 Kepler je izabrao niz trenutaka, kada je smjer S prema M (od Sunca prema Marsu) bio isti. Kod svakog izabranog trenutka položaj Zemlje (Z) je bio različit. Položaji Z2 Z2 itd. označuju markirani dio Zemljine staze.

Zvjezdarnica u Pragu gdje je Kepler radio.

124

kut između MZ1 i Z1S. Prema tome, kutovi trokuta su poznati, tako da se omjer udaljenosti od S do M i od S do Z1 može izračunati. Određujući ovo za svaki položaj Zemlje Z1 Z2 Z3 itd., Kepler je dobio odgovarajuće vrijedno­ sti Zemljine udaljenosti od Sunca na raznim položajima ili točkama njene staze, što je udaljenost od S do Z , od S do Z2 i tako redom. Na taj način on je mogao ucrtati stazu Zemlje unutar točnosti koju su dala promatranja. On je našao da je to Ptolemejeva konstru­ kcija koja je dana na slici 4.2. Napomenimo da je ta konstru­ kcija ispravna za članove prvog reda ekscentriciteta. Jer je ekscentričnost staze Zemlje vrlo mala, članovi drugog reda (članovi s kvadratom na e) bili su premaleni da bi bili otkriveni proma­ tranjima Tycha Brahea. Zato je Kepler dobio za Zemlju konstrukciju koja je identična Ptolemejevoj. Budući da je
Dolje je Keplerov prikaz staze Marsa. Iscrtkana linija označuje stazu. Sunce se nalazi kod n, jednom od žarišta elipse.

Ptolemejeva konstrukcija, kako smo vidjeli, potpuno ekvivalentna Kopernikovoj konstrukciji na slici 4.3, pokaza­ la se ispravnom Keplerova slutnja da je ovdje Kopernik načinio pogrešku. Ako staza Zemlje odgovara Ptolemejevoj konstrukciji, možda ona odgo­ vara i svim stazama ostalih planeta. Zato je Keplerov slijedeći korak bio da upotrijebi konstrukciju slike 4.2 za sve planete, ali, naravno, s različitim smjerovima za pravac od S prema C i s različitim vrijednostima za ekscentricitete staza (što će reći, s različitim vrijednostima za odnose udaljenosti SC prema udaljenosti CP). Sada je Ke­ pler popravio dvije Kopernikove pogre­ ške. On je dodao Zemljinom kretanju epicikl i ispravno je ustanovio da Sun­ ce nije središte glavnog kruga Zemlje nego centar svih staza planeta. Ako uzmemo u obzir da je Ptoleme­ jeva teorija vladala gotovo 1400 godiSlika 4.7 Kada planet prijeđe od P1 do P2 on opisuje površinu P1SP2. Uprkos dvjema pogreškama u izradi Kepler je došao do točnog rezul­ tata: da je površina proporcional­ na vremenu koje je proteklo od P1 do P2 .

Slika 4.6 Elipsa predstavlja stazu planeta. Oko nje je opisan krug. S označuje Sunce, a P položaj planeta. Kepler je otkrio da je udaljenost SP uvijek jednaka Cl - eCI cos(QCI).

125

na i da je Kopernikova teorija postoja­ katkada daju položaje Marsa gotovo la gotovo 100 godina, moglo se očeki­ točno, ali su se na nekim drugim po­ vati da će ta nova slika vrijediti neko ložajima odstupanja od 8' ponovo po­ vrijeme. U biti je Kepler ponovo otkrio kazala. Vjerojatno je da većinu ljudi da su eliptična kretanja planeta ispra­ takva odstupanja ne bi mnogo intere­ vna za prvi red ekscentričnosti, pa se sirala. Oni bi bili zadovoljni s činjeni­ moglo očekivati da je to veliki međaš com da teorija daje približno ispravna u astronomiji. Ironija sudbine je tada predviđanja. (Zaista je situacija za sve htjela da se nova slika nije zadržala druge planete bila mnogo bolja, osim ni godinu dana. Vlastita promatranja za slučaj Merkura, za kojega proma­ Tycha Brahea, koja su omogućila Ke- tranja nisu bila potpuna.) Ali, Kepler pleru da ispravi Kopernikovu teoriju, nije bio čovjek koji bi prešao preko sama su pokazala da Keplerova slika takvih pogrešaka. Upravo kako se on ne predstavlja točno kretanje Marsa odlučio da nađe pravu stazu Zemlje, po njegovoj stazi. U slučaju Marsa sada se odlučio da nađe pravu stazu udaljenost od C do S je gotovo 10% Marsa. Kepler se ovim određivanjem udaljenosti od C do P. Kako smo vidje­ pokazao kao veliki otkrivač, a ne samo li, slike 4.1. i 4.2. nisu identične kad kao korektor dviju pogrešaka u Koperse uzmu u obzir veličine ekscentricite- nikovom radu. ta s drugom potencijom; a član s kva­ Prije nego promotrimo Keplera dratom ekscentričnosti daje razliku od u ovoj ulozi, bit će dobro da se kaže 1/400. Ovo znači da Keplerova teori­ malo o konstrukciji na slici 4.5. Kako ja daje položaj Marsa s pogreškom od je bilo moguće da se zna da je pravac 1/4%. Prema tome, stvarni se položaj od S prema M uvijek usmjeren u sta­ Marsa može razlikovati od izračunatog lan smjer za svaku točku Z Z Z 1 2 3 položaja za oko 8 lučnih minuta, a ova itd.? Jednostavno, poznavajući ophorazlika se nalazi unutar područja to­ dno vrijeme Marsa i uzimajući sigur­ čnosti promatranja Tycha Brahea. no da su točke Z 1 Z 2 Z 3 itd. uzete Naravno, Mars nije uvijek izvan iz određenog broja Marsovih godina. izračunatog položaja. U točkama I i H Zatim, kako su se izmjerili kutovi u u slici 4.1, na primjer, pogreška je bila trokutu SMZ? Kut SZM je bio dan iz sasvim drugačija od one kad se Mars neposrednog promatranja. Kut SMZ nalazio u nekom srednjem položaju se također mogao odrediti neposre­ svoje staze. U stvari, izračunavanja dnim promatranjem, uzevši da je zvi-

Odlomak iz Keplerova Sommniuma, najrani­ jeg ili jednog od najranijih radova naučne fikcije. U ovom je pothvatu Kepler opisao rizike leta u svemir. Čovjek može biti odba­ čen uvis, kaže on, kao kod eksplozije puščanog praha. On bi prema tome bio ošamućen, dok bi svoje ruke i noge trebalo da zaštiti kako ne bi bile otrgnute.

jezda, prema kojoj je usmjeren pravac SM, poznata unaprijed; sve što je bilo potrebno da se učini, bilo je da se iz­ mjeri kut između zvijezda u smjeru od Z prema M i onih u smjeru od S pre­ ma M. Potrebna informacija, tj. smjer prema kojem je pravac SM usmjeren, mogla se dobiti pod pretpostavkom da se jedna od točaka Z 1 Z 2 Z 3 itd. nala­ zi na pravcu SM, što će reći, ukoliko je jedna od točaka koje su izabrane u opoziciji Marsa. Došli smo do Keplerova određivanja prave staze Marsa. Metoda, kojaje isko­ rištena, bila je složena u svim detalji­ ma; ali je njen princip bio jednostavan da se izvede rad koji je prikazan na sli­ ci 4.5 za veći broj smjerova pravca SM (udaljenosti Marsa od Sunca u raznim trenucima). Staza Zemlje je ista za sve slučajeve, a ovo dopušta da udaljeno­ sti od S do M budu neposredno uspo­ redne u raznim slučajevima. Rezultat je pokazao da staza Marsa ima oblik simetričnog ovala, kako je pokazan na slici 4.1, a Sunce se nalazi na velikoj osi ovala. Ovalu je lako opisati krug,

kao što je na slici 4.6, a za bilo koju točku P ovala može se naći odgovara­ juća točka Q na krugu. Ako povučemo pravac okomit na veliku os ovala, Q je jednostavno točka u kojoj ovaj okomiti pravac siječe opisani krug. Poslije mnogih pokušaja i krivih početaka, Kepler je konačno načinio značajno otkriće, da je udaljenost od Sunca S do planeta P uvijek dana, bez obzira gdje je planet bio na svojoj stazi, slijedećim jednostavnim odno­ som. Udaljenost SP je uvijek jednaka udaljenosti CI smanjenoj za produkt CI i nekog stalnog broja, kojeg može­ mo označiti sa e i cosinusa kuta QCI. Ovo možemo mnogo kraće napisati u formi: SP = CI - e,CI cos (QCI). Ovo je relacija za točku na elipsi sa Suncem S u jednom od njenih žarišta. Veliki je problem bio na kraju riješen. Planeti se kreću po elipsama, a Sunce se na­ lazi u jednom od žarišta elipse. Tako je princip kretanja po krugo­ vima konačno bio odbačen. Možda su pri poduzimanju ovog odlučnog koraka Kepleru pomogla TycKepler označuje kraj jedne ere. Pre­ teča moderne astronomije, on je bio povezan i s astrolozima. Napravio je ovaj horoskop za velikog pustolova Wallensteina, ali je to učinio s upozo­ renjem da se astrološka predviđanja ne mogu prihvatiti a da se ne uzme u obzir karakter čovjeka.

Područje zvukova koje je Kepler pridavao planetima, a zasnovao na njihovim brzinama i ekscentričnosti njhovih staza.

127

hova promatranja kometa iz 1577. go­ obrnuto njihovim udaljenostima od dine, o kojima smo već govorili kako je Sunca s matematičkom pogreškom sam Tycho napomenuo da mu izgleda u ocjenjivanju površine pokazane na da se komet ne kreće po kružnoj stazi. slici 4.7. Obje pogreške se međusobno Da postavimo fizikalna otkri­ poništavaju. Kepler će, u stvari, otkriti ća Galileja i njegovih sljedbenika u svoju matematičku pogrešku, ali za­ ispravnom svjetlu, bit će dobro da čudo neće uočiti da je s njom bila po­ zaključimo ovo poglavlje s još nekim vezana druga pogreška. Do kraja svog neobičnim Keplerovim predodžbama. života on je vjerovao da brzine planeta Da protumači zašto planeti kruže oko opadaju obrnuto sa svojim udaljeno­ Sunca, postavio je hipotezu da Sunce stima od Sunca. Bila je čudna stvar da zrači neku vrstu upliva, a zračenje bi se ovaj zaključak nije mogao upotrije­ bilo slično djelovanju žbica na kotaču. biti od planeta do planeta, nego samo Zbog vrtnje Sunca žbice pritištu pla­ za isti planet na raznim daljinama od nete, gurajući ih oko gotovo kružnih Sunca. Činjenica da periodi obilaska staza. Zato je Kepler vjerovao da su planeta oko Sunca ne ovise o kvadra­ uzroci kretanja planeta sile koje dje­ tu njihovih udaljenosti, pokazala bi luju pod pravim kutovima na smjer od Kepleru da njegova zamisao nije bila Sunca do planeta. U slijedećem ćemo ispravna. Nasuprot tome, Kepler je ot­ poglavlju vidjeti da pravo fizikalno tu­ krio najznačajniji odnos između perio­ mačenje kretanja planeta ovisi o sili da obilaska planeta i njihovih srednjih koja nije poprečna na smjer od Sun­ udaljenosti od Sunca: on kaže da je ca do planeta, nego uzduž tog smje­ kvadrat perioda proporcionalan kubura. Zatim je Kepler vjerovao da Sunce sima udaljenosti. zrači nejednako u svim smjerovima Druga izrazito čudna zamisao Kei samo uzduž ravnina staza planeta. plera je bila da period ophoda Merku­ Ovo ga je dovelo da vjeruje kako utje­ ra oko Sunca mora biti u istoj relaciji caj Sunca opada s povećanjem udalje­ s iznosom rotacije Sunca, kao period nosti ili jednostavno da je ona obrnuto ophoda Mjeseca oko Zemlje, kao iznos proporcionalna udaljenosti. Gravitaci­ rotacije Zemlje. Ovo znači da bi se Sun­ ona teorija, naravno, zahtijeva da sila ce trebalo jedanput okrenuti oko svo­ kojom djeluje Sunce opada obrnuto s je osi za oko 27-mi dio perioda opho­ kvadratom udaljenosti. da Merkura, koji iznosi oko 88 dana; Čudna je anomalija da je Kepler, prema tome, Sunce bi trebalo da se radeći po ovoj netočnoj osnovi, ipak jedanput okrene oko svoje osi rotacije došao do potpuno ispravnog rezultata, za oko 3 dana. Galilejevo otkriće Sun­ tj. da planeti opisuju iste površine u čevih pjega dovelo je do prvog određiva­ jednakim vremenima. Na slici 4.7 to­ nja rotacije Sunca, a ono je neposredno čke P1 i P2 predstavljaju dva položaja pokazalo da je ovo neobično shvaćanje planeta, a osjenčanu površinu zatva­ bilo vrlo daleko od pravog. raju pravci SP1 SP2 i luk P1P2 staze Kepler nije nikada napustio ideju planeta. Zatim, osjenčana površina je o kocki, tetraedru itd., jer je razvio je­ upravo proporcionalna vremenu koje dnu novu čudnu teoriju, koja se oči­ je proteklo dok je planet došao iz Pl to mnogo bolje slagala s činjenicama. do P 2 Dvostruka površina, dva puta Smatrao je da planeti emitiraju neku veće vrijeme: Čini se da je razlog za­ vrstu harmonije analogne muzičkim što je Kepler došao do ovog ispravnog tonovima, gdje bi jakost tona bila zaključka bio u tome što je on kom­ proporcionalna brzini planeta. Upo­ binirao fizikalnu pogrešku pretposta­ trebljavajući poznatu veličinu staza vljajući da se brzine planeta smanjuju planeta, njihovih ekscentriciteta i

128

njihovih perioda, on je dobio sistem tonova. Planeti Merkur i Mars imaju pri­ lično veliko područje tonova, jer su njihovi ekscentriciteti relativno veliki. Ovo znači da oni imaju relativno velike promjene svojih udaljenosti od Sunca, i zato, prema Kepleru, velike promjene u svojim brzinama i emisijama tonova. S druge strane. Venera ima vrlo mali ekscentricitet, pa se vrlo malo mije­ nja njena udaljenost od Sunca. Zato Venera emitira isti ton. Naravno, nije bilo slučaja da su se izračunati tonovi precizno slagali u frekvenciji s muzi­ čkim tonovima koji su ovdje prikazani. Može li ovo dolaziti od pogrešaka pro­ matranja? Smatramo da su dobiveni tonovi točno takvi kakvi bi trebalo da budu na prikladno tempiranoj skali i da zatim iz ovih unesemo maksimal­ ne i minimalne udaljenosti planeta od Sunca. Kako se slažu rezultati uspo­ ređeni s promatranjem? Odgovor je pokazan u slijedećoj tablici, gdje su vrijednosti afela (maksimalna udalje­ nost) i perihela (minimalna udaljenost) uspoređeni; prvo je dano po Keplerovoj harmonijskoj teoriji, a drugo po stvarnim promatranjima koja je izveo Tycho Brahe.
afel
harmonija perihel

Slaganje je zapanjujuće dobro - za­ panjujuće, jer ideja nema fizikalnog značaja. Sasvim odijeljeno od njegovih znanstvenih aktivnosti, Keplerov život je vrlo interesantan. Već smo napo­ menuli čudnu kombinaciju sitničavih razlika do promatranja s najdivljijim spekulativnim fantazijama. Pravedno je da se kaže kako je Kepler imao da­ leko veći respekt za činjenice nego što ih ima prosječni učenjak, i da je bio, također, prilično čudniji od prosječnog učenjaka. Ovim značajnim karakteri­ stikama treba dodati vrlo buran život - skrb za ženu, vjersko proganjanje, obranu majke koja je okrivljena kao vještica, i pisanje koje je moglo vrlo lako biti prva znanstvena fantastična priča. Ovim kvalitetama je Kepler po­ stao gotovo idealna studija za biografa pa je o njemu i njegovu radu napisano mnoštvo studija.

planet

Afel

Tycho Brahe perihel

Merkur Venera Zemlja Mars Jupiter Satum

0,476 0,726 1,017 1,661 5,464 10,118

0,308 0,716 0,983 1,384 4,948 8,994

0,470 0,729 1,018 1,665 5,451 10,052

0,307 0,719 0,982 1,382 4,949 8,968

129

5. poglavlje TEORIJA GRAVITACIJE

Veliki rad Keplera na stazama pla­ da neprekidno gibanje strijele uzroku­ neta bio je izveden tokom prvih pet go­ je zrak koji je slijedi straga, gurajući je dina XVII stoljeća. Veliki rad Newtona konstantno. Ovaj neobičan pojam nije na teoriji kretanja planeta izveden je našao potporu u Europi XIII stoljeća. nekih 80 godina kasnije. Golemo po­ Pretpostavimo da je strelica izbačena dručje umnoga rada razdvaja Newto­ nasuprot vjetru, što tada? Kasnije, na od Keplera, jedno područje ljudske kada su se pojavili topovi, moglo se misli mnogo veće nego ono koje je raz­ postaviti još jedno pitanje: da li vjetar također gura topovsko tane? dvajalo Keplera od Ptolemeja. Ovakva pitanja nisu mogla naći Sve do Keplera astronomi su sebi postavljali relativno skroman cilj - da odgovor, sve dok nije došao povoljan ispravno opišu kako se kreću planeti. trenutak u XVII stoljeću. Već smo spo­ Oni su bili zadovoljni s geometrijskim menuli široki ponor između polumiopisivanjem staza planeta. Ali, zašto se stičnih predodžbi Keplera i fizikalnu planeti kreću po takvim stazama? Po­ sigurnost učenjaka nekih 70 ili 80 go­ sebno, zašto se planet kreće po takvoj dina kasnije. Ukoliko se ova velika promjena eliptičnoj stazi, a ne po nekoj drugoj može pripisati jednom čovjeku, to se krivulji? Ovo je problem kojeg je New­ mora pripisati Galileu Galileju. ton riješio u svom najznačajnijem djelu Kada usporedimo rad ova dva čo­ Principia. Razlika između vrste proble­ vjeka, teško je vjerovati da su Galilei ma kojeg je Kepler uzeo kao zadatak, i Kepler bili suvremenici. Galilei je bio i vrste problema kojeg je Newton uzeo Sedam godina mlađi od Keplera, a ro­ kao zadatak, jest razlika između kidio se u Pizi 1564. godine. Galilejev rad nematike i dinamike. U kinematici se je bio u suštini moderan u svom nači­ jednostavno opisuju staze uzduž kojih se kreću planeti. U dinamici je cilj da nu, dok je u mnogim pogledima Kepler se protumači zašto se tijela gibaju po u suštini bio srednjovjekovan. Kepler je, može se reći, zaključio jednu eru, svojim stazama. dok je Galilei otvorio novu eru. Razlika Dinamika je bila mnogo teža, tako između ova dva čovjeka pojavila se iz da ni Grci nisu načinili u njoj bilo ka­ razlike načina mišljenja, koji je dobro kav napredak. Osnovna je poteškoća poznat u današnje doba, ali koji nije davanje precizne definicije za silu. Je­ tako jednostavno prepoznat početkom dan neodređen kvalitativan pojam sile, XVII stoljeća. Galilei je bio po svom in­ naravno, pojavljuje se u svakodne­ stinktu eksperimentalni fizičar, dok je vnom životu. Riječ sila često upotre­ Kepler bio matematički teoretičar. Rabljavamo u običnom govoru ali, kada točno sila djeluje, a kada ne? Aristotel je dao naoko uvjerljiv odgovor, ali je bio potpuno kriv. Rekao je da sila djeluje uvijek kada se tijelo giba. Čim sila prestane djelovati, tijelo se prestane gibati. Prividna istina ovog zaključka može se vidjeti guranjem au­ tomobila po ravnoj cesti. Čim ga pre­ stanemo gurati, on stane. Ali, kako je s letom strijele? Aristotel je pretpostavio Na sljedećoj stranici: 130
Nešto manje od stoljeća dijelilo je Newtonov rad od Keplerovoga, premda su intelektualne snage rasle u to vrijeme ne­ zadrživim tempom. Galileo Galilei je bio tem on XVI dalekozo i lano n je dlje ukazao toljeća i dinamici ih. hGal IG lina koji lejev m, jeg široke jUpotrebom u iva ad lk đ trebljava mogućnosti na p p jih omat tdalekozora lu je G e dao č lilejev rada odel vi je

131

zlika se jasno pokazala u njihovu drža­ Obje metode pristupaju osnovi za nju prema otkriću teleskopa nekog ni­ napredak u znanosti, ali početkom zozemskog optičara. Galilejeva reakcija XVII stoljeća je Galilejeva metoda bila je bila trenutna, pa je odmah konstru­ posebno potrebna. Znanost je postala irao teleskop za sebe, a da nije suviše zrela za pojavu eksperimentalnog fizi­ razmišljao o načinu njegova djelovanja, čara. Ovo je bilo polje na kojem se na­ nego je usmjerio svoj instrument u predak mogao najlakše postići. Keplenebo da pogleda kako izgledaju Sun­ rova razmišljanja o stazama planeta, o ce, Mjesec, planeti i zvijezde. Kepler, uzrocima njihovih kretanja oko Sunca na drugoj strani, latio se izrade optičke i o njihovim relativnim razmacima, teorije teleskopa; ali ga nije načinio, jer nisu bila korisna, jer tada fizika nije je bio, kako je sam rekao, nespretan u bila dovoljno razvijena da omogući te­ takvim stvarima. Razlika je još mnogo oretičaru da se uspješno uhvati ukoveća ako uzmemo u obzir da se prije štac s ovim problemima. Zaista, bilo izuma teleskopa Kepler pridružio kao je potrebno pola stoljeća napretka u asistent Tychu Braheu. fizici prije nego se ovo moglo ostvariti. Sve ovo ne govori da je Kepler ma­ Bit će dovoljan jedan primjer. Kepler nje cijenio promatranja nego Galilei. U je postavio teoriju da je odnos perioda stvari, on ih je više cijenio. Galilei ne rotacije Zemlje prema periodu obila­ bi nikad vjerovao u finije promatračke ska Mjeseca oko Zemlje isti kao odnos detalje pomoću kojih je Kepler izveo perioda rotacije Sunca prema periodu eliptične staze planeta. Razlika između ophoda Merkura oko Sunca. Prema teoretičara i eksperimentatora je dale­ ovoj teoriji, period rotacije Sunca iznosi ko od toga da bude razlika u stupnju oko tri dana. Svojim teleskopom Galilei njihovih odnosa prema promatranjima. je ustanovio da Sunce u stvari ne rotira U stvari, sasvim je lako naći teoretičare za tri dana, nego za 27 dana. Ovo je koji više cijene promatranja od samih odredio promatranjem pjega na Suncu, promatrača, kao što je Keplerov slučaj. koje se gibaju od zapadnog ruba Sunca Razlika je u instinktu. Keplerov instinkt prema njegovu istočnom rubu, jer se je bio da sazna kako radi teleskop; Ga- Sunce vrti oko svoje osi. lilejev je bio da izradi teleskop. (Otkriće pjega na Suncu, usput,

132

Gore: Galilejevi crteži Sunčevih pjega pri­ kazani u njegovu djelu Delle Macchie Solari. Desno: Niz fotografija, snimljenih na Mt Wilsonu 1947, pokazuje kako se uslijed rotacije Sunca pomiču pjege s jednog kraja na drugi kraj Sunčeva diska.

nije prvi objavio Galilei, nego Cristoph Sunca nije točno okomita na ravninu Scheiner. Razlog za to je bio što se Gali­ staze Zemlje. lei suzdržavao objaviti svoja promatra­ Galilejev životni rad i njegov lični nja Sunčevih pjega gotovo dvije godi­ karakter možda se najbolje može pri­ ne, vjerojatno zato što je želio da bude kazati opisivanjem jednog njegova ek­ apsolutno siguran da su pjege stvarno sperimenta. Prema Aristotelovoj fizici, povezane sa Suncem, a ne da su je­ tijela koja padaju imaju težinu, a ona dnostavna mala tijela između Zemlje i koja ne padaju, nemaju težinu. Zrak Sunca. Od pamtivijeka su se vrlo veli­ ne pada pa zato nema težinu. Galilei je ke pjege morale vidjeti na disku Sunca izašao na kraj s ovom stvari na krajnje prostim okom, tako da teleskopsko ot­ jednostavan način. Mjehur je napunio kriće Sunčevih pjega nije stvarno nji­ zrakom, začepio ga i izvagao. Zatim ga hovo prvo otkriće; ali su promatranja je probio, pa je zrak izašao i ponovo prostim okom uvijek pripisivana pro­ izvagao. Težina kod drugog vaganja je lazima tijela ispred Sunca. U jednom zapaženom slučaju smatralo se da je bila manja nego kod prvog, što je po­ planet Merkur došao između Zemlje i kazalo da je zrak koji je izašao imao te­ Sunca.) žinu. Izgleda jasno, da je Galilei postavio Korist koju je Galilei dobio iz svojih kao neko pravilo, da je gotovo sve ono promatranja pjega na Suncu, iznena­ dila je sve njegove suvremenike. Ne što su prethodne generacije rekle o fi­ samo da ih je upotrijebio da odredi vri­ zikalnom svijetu bilo neispravno. Nje­ jeme rotacije Sunca, nego je ustanovio gova tehnika je bila da izabere bilo koje da one nisu apsolutno tamne. One su rasprostranjeno mišljenje, da izrazi su­ tamne samo zbog toga što ih uspoređu­ mnju u njegovu vrijednost i da ispla­ jemo sa svijetlim okolnim područjima nira eksperiment da ga provjeri. Motiv diska Sunca. On je također ustanovio za prihvaćanje ove tehnike je vjerojatno da su pjege ograničene na ekvatorijal­ bio u tome što se Galilei sigurno rado­ ni pojas Sunca, jer se rijetko nalaze na vao šokovima i iznenađenjima što su heliografskim širinama većim od 30°. ih uzrokovala njegova otkrića. Jasno je Galilei je čak ustanovio da os rotacije da je bio mnogo sretniji kad je eksperi-

Scheiner je objavio otkriće Sunčevih pjega prije nego je na njih upozorio Galilei. Na slici se vidi kako je on dobivao obrnute slike Sunca pomoću dalekozora na neprozirnom zastoru.

133

kod maglica i četiriju gornjih planeta koji se polagano okreću oko Jupitera na raznim daljinama i periodima za koje nitko prije nije znao od autora. također. Galilejeva metoda rada sumnje. Jedan eksperiment koji je vjerojatno započeo s motivom "da ismije" samou­ vjerene školovane ljude oko sebe. i na Mjesec. On je vidio sjene što ih planine i krateri bacaju osvijetljeni Suncem. Objavljeno 1610. pomoću dalekozora koji je sam nedavno izmislio. Smatralo se da teška tijela brže padaju na zemlju nego lakša tijela. Galileo Galilei patricij firentinski profesor matematike na sveučilištu u Padovi. kako su uvjeravali filozofi. prirodno. koji izazivaju poštovanje svakog čovjeka. koja su se počela kretati na isti način. ek­ sperimenta i ismijavanja dovela ga je. planete i zvijezde. ment opovrgao staro ustaljeno shvaća­ nje nego kad ga je potvrdio. ali je zato bio vrlo popularan među studentima. On jeustanovio da Mjesec nema glatku površinu. a pomoću . otkrića da se sva tijela. Galilei je točno pripisao razli­ čitim efektima otpora zraka. Tamo ima planina i dolina. godine. a oko četiri stoljeća kasnije je bilo kamen temeljac Einsteinove opće teorije relativnosti. najavljuje prvi utje­ caj teleskopa na istraživanje neba. Galilei je predavao pred najvećim mogućim auditorijem. a iznad svega nije mogao trpjeti glupane. do krajnje nepopularnosti 134 među njegovim kolegama na sveučilištu u Padovi. s prijevodom Galilejeva Sidereus Nuncius. kod bezbrojnih zvijezda stajačica. on je vjerojatno osjetio mogućnost izlaza iz napete atmosfere na sveučilištu u Padovi na širi život izvan ove sredine. Kada je Galilei primio vijesti o izu­ mu teleskopa. neobične i izvanredne prizore. Sva su tijela gotovo istovremeno udarila u tlo. a naroči­ to se zapažaju kružni bedemi kratera. sve da je Galilei bio prijazan i trpeljiv. na površini Mjeseca. kroz koje prolaze razna tijela. bez obzira na njihove različite mase. Galilei je jednostavno pustio nekoliko tijela raznih težina iz velike visine pred nosovima svojih ko­ lega. ra­ zdražljiv i podrugljiv. u istom gravitacionom polju. koji ih je nedavno opisao i odlučio da im dade ime Medičejske zvijezde Venecija 1610 Naslovna strana.ZVJEZDANI GLASNIK Otkrivši velike. Dok su njegove ko­ lege mogle skucati nešto više od kvoru­ ma studenata na predavanjima. štaviše. Ovo je otkri­ će imalo vrlo značajno mjesto u Newtonovoj teoriji gravitacije. a on nije bio ni jedno ni drugo. a osobito filozofa astronoma. Neznatne razlike koje su postojale. do­ veo je Galileja do otkrića od najveće va­ žnosti. Ovo bi bilo dovoljno da se u sveučilišnoj atmosferi steknu mnogi neprijatelji. kao i ovdje na Zemlji. On je bio otvoren i pošten. On je uperio svoj prvi jednostavni instrument ne samo na Sunce nego. nastavljaju kre­ tati po identičnim stazama.

isto onako kako se planeti gibaju po stazama oko Sunca. Iste godine. što omogućava određivanje geografske dužine. pojas i štit Oriona (lijevo) bio je poznat kao grupa od samo devet zvijezda. Potpun uspjeh ovisi o tome da li su budući položaji satelita izračunati s dovoljnom preciznošću. desno. pogledi na satelite bi bili isti iz svih dijelova Zemlje. brojne audijencije s papom. nastala je iz njegovih promatranja satelita Jupi­ tera. ali se ovdje radi o teorijskom problemu. Položaji ovih satelita se mijenja­ ju iz dana u dan zbog njihova kretanja oko Jupitera. Zato se. Zami­ sao je bila dobra. koja je izdana u Veneciji u ožujku 1610. Problem je bio upućen Kepleru. Budući da je Jupiter tako daleko od Zemlje. koji je došao do zaključka da se to ne može postići. Ova su otkrića bila objavljena u Knjizi Sidereus Nuncius. s bilo kojeg dijela Zemlje. koju je Galilei razvio u to vrijeme. a od kojih je on mogao zatražiti. Plejade (Vlašići). može izmjeri­ ti vrijeme opaženog rasporeda satelita i usporediti ga s predviđenim položaji­ ma satelita u katalogu. godine. Jedna interesantna ideja. koji se gibaju po staza­ ma oko centralnog masivnog planeta. kao što se unaprijed mogu izra­ čunati položaji planeta koji se gibaju oko Sunca. Galilei se s tim nije složio. gdje je predavao darovitim slušaocima iz svih dijelova Europe. u kojoj je knjiga objavljena. Galilei je bio silno impresioniran čestim vezama između svojih teleskop135 . On je ustanovio da planet Jupiter ima četi­ ri mala satelita. a ne o promatračkom problemu. On je ustanovio da Venera pokazuje faze ili mijene poput Mjeseca. Ona je Galileja podigla iz prilično uskogrudne atmosfere sveučilišnog života do polo­ žaja gdje je mogao govoriti na jednakoj nozi ili gotovo jednakoj s knezovima i Kardinalima. njih je bio u mogućnosti da izračuna visine planina i da pokaže kako se one mogu usporediti s ovima na Zemlji. a i dobiti. Galilei je smatrao da se njihovi položaji mogu unaprijed izraču­ nati. preselio se u Firencu. Knji­ ga je izazvala veliku senzaciju. Nalije­ vo je kopija jednog Galilejeva teleskopa. Prije 1610. kao grupa od samo sedam zvijezda. pa je Keplerovo mišljenje bilo ispravno.Ove stranice iz Galilejeve knjižice pokazuju mnogo "novih" zvijezda koje je otkrio prvi teleskop.

Fizičar i danas upotrebljava Galilejev sistem referencije. ali ne onako kako je to iznio Galilei. Urban VIII. kada mu je bilo gotovo 60 godina. Ovo zahtijeva da pri­ hvatimo Kopernikovu sliku. Takvi slučajevi su bili sistem Jupiterovih satelita i faze Venere. Papa je istaknuo da Kopernikova doktrina nije službeno proglašena krivovjernom. Galilei nije imao uopće nikakav dokaz. Ali. tada možemo pokazati pomoću aberacije da se Zemlja mora gibati oko Sunca. na primjer. tako da se točka na površini Zemlje ne pomiče pravocrtno. stvarno po­ tpuno ekvivalentna. ukoliko se odnosi na prividna kretanja planeta. Ovo je također zahtijevalo odbacivanje Kopernikove teorije. morao uočiti efekt ako se Zemlja kreće. bio je slobodan da to smatra hipotezom. pa je ovaj efekt premali da bi se zamije­ tio početkom XVII stoljeća. Dokaz za Kopernikovu teoriju se može dati. Osim toga. Galilejev eksperi­ mentalni rad je pokazao kako su bili potpuno bez temelja prethodni prigo­ vori o kretanju Zemlje . Sa svoga novog visokog položaja Galilei je sebi postavio zadatak da uve­ de Kopernikov sustav u Italiji i time u cijelom katoličkom svijetu. (Prema teoriji relativnosti je. a ne Tychovu sliku. uvijek moguće smatrati da Zemlja miruje pod uvjetom da napusti­ mo običnu euklidsku geometriju. a samo se Sunce giba oko Zemlje. Zatim. ako se teško tijelo baci s tor­ nja. ali nije smio reći da se Zemlja stvarno kreće. a predstavlja ga sva­ ki jednoliko gibajući laboratorij.) Galilei je bio tako impresioniran jednostavnošću i finoćom Koperniko­ ve slike uspoređujući je sa složeno- . To se javlja iz činjenice da se Zemlja vrti. Ovo je kamen temeljac specijalne teorije relativnosti. bio prema njemu prijateljski naklonjen. Ovo je ponukalo Galileja da se vrati u Firencu i da se da na posao. nego po zakrivljenoj stazi. da jedno­ liko pravocrtno kretanje laboratorija nema učinka na događaje koji se zbi­ vaju unutar laboratorija. nju Crkva smatra nepotvr­ đenom. U stvari.skih promatranja i Kopernikove teorije o kretanju planeta. koji je. Na jednoj strani su zdrav razum i racional­ nost ukazivali na prihvaćanje Kopernikova sustava. koji je bio 136 učenjak. pa nije potrebno da se ovdje posebno opiše. kao kardinal Barberini. nije uopće mogao prihvatiti takav zaključak. Tycho Brane je vjerovao da bi se.) Ovdje je Galilei našao klicu za još je­ dno veliko fizikalno otkriće. Galilei je odbacio ovaj prigovor i upozorio da se ne javlja takav efekt ako je tijelo bačeno s jarbola broda koji se kreće po glatkoj površini vode. U slijedećem pogla­ vlju doći ćemo do značenja Bradleyjeva otkrića aberacije. Galilei je odmah otišao u Rim i u nizu sastanaka s papom zala­ gao se za prihvaćanje Kopernikove te­ orije. Deset godina se Galilei zgražao nad ovim ograniče­ njem. naravno. po kojoj se svi planeti osim Zemlje gibaju oko Sunca. bio je izabran novi papa. Njegov neuspjeh da to postigne je predobro poznat. osjetivši kolebanje u Crkvi. To je pokušao u svojoj glasovitoj knjizi Dialogo. kako bi je dokazao.prigovor koji bi takvo kretanje pokazao padanjem tije­ la. što je dovelo do početka njegove nesretne borbe. ali Galilei. kretanje Zemlje će prouzročiti vrlo mali efekt na putanju tijela koje pada. a ne vice versa. Imam utisak da je Crkva sa žaljenjem prihva­ tila ovaj zaključak. ako ostanemo vjerni euklidskoj geo­ metriji. (U stva­ ri. Već smo napomenuli u prethodnom poglavlju da je teorija Tycha Brahea. on je dobro započeo. U početku su ga prijateljski opo­ minjali da ne uči i ne zastupa ideju o kretanju Zemlje. Međutim. Kopernikovoj teoriji. On je vjerovao da se položaj nikad ne može oslabiti prihva­ ćanjem istine. ali je na drugoj strani gotovo sigurno da je protestantska reformacija ukazala papskim područjima da je potrebna odlučna obrana Crkve i njenih dogmi ukoliko se želi zadrža­ ti jedinstvo.

Galilei je potpuno krivo prosudio razloge koji su tada djelovali na odlu­ ke Crkve. ispitujući ponovo svoje vlastite argumente. da je takva obrana imala malo izgleda za uspjeh. Gore je prijevod nekoliko prvih redaka. Bilo je prirodno da će se Crkva suprotstaviti ovom ruganju. Drugih noći one su se pojavljivale jednake veličine i udaljenosti. siječnja bili su ovako 0* * * Oni su zato bili direktni. puta koji je uzeo Giordano Bru­ no nekoliko godina ranije. a ne Sveti oficij. siječnja oni su bili postavljeni ovako: * * 0. ovo je navedeno pro­ tiv njega. Iz ovoga proizlazi da postoje 3 lutajuće zvijezde oko Jupitera. Niže je stranica iz bilježnice. Na dan 11. Možemo procijeniti Brunove kva­ litete uspoređujući neke od njegovih ideja s onima Keplera. a u odsutnosti uvjerljivog fizikalnog ar­ gumenta. koje je bilo službeno uvedeno u zapisnik. da oni stvarno ne dokazuju kretanje Zemlje. ako je želio da izbje­ gne mučenje. koji je deNa dan 7. Kepler je vje­ rovao da su sve zvijezde ograničene na jedan udaljeni omotač. Pred njim se našla samo alternativa. Kada se pojavilo prvo izda­ nje knjige Dialogo. pa je Galilei bio oso­ bno upozoren na to. Jupiter se vidio u mom te­ leskopu sa tri zvijezde ovako: istok * * 0 * zapad. možda. na njegovo zaprepaštenje. Galilei je napisao svoju knjigu u potpuno nekompromisnom stilu. no na njegovu nesreću bilo mu je uručeno upozorenje sedamna­ est godina ranije. Ali je situa­ cija bila takva da zdrav razum u to vri­ jeme nije odgovarao politici Crkve. Mnogo je bilo napisano i za i pro­ tiv Galileja zbog ovakve njegove odlu­ ke. Za Galileja je bila sreća da je njegov slučaj ispitivala posebna komisija. Sasvim je vjerojatno uvidio. Nasuprot tome. Ali. kako je prethodno izračunano. njegova je knji­ ga bila tako jasno napisana s emoci­ onalnom naklonošću za Kopernikovu teoriju. da prizna pogrešku i traži milost. da je emotivno osjećao kako ona mora biti istinita. Uostalom. a općenito je poznato da je on tako i postupio. nisu u stanju da procijene si­ tuaciju. a ne retrogradni. Uvjeravao je kako njegova knji­ ga ne zastupa ideju da se Zemlja kreće. Podupirali su ga isusovci i papin tajnik na isti način kao što su ga podupirali širi krugovi koji su mogli procijeniti zdrav razum na kojem je bazirana cijela diskusija. siječnja bilo je oblačno. Na dan 9. bilo je jasno da se nije mogao logički braniti. Zato se takva situacija nije mogla ignorirati. siječnja 1610. sumnjivo je bi li se išta ostvarilo uzimanjem mučeničkog puta. Meni se čini da svi oni koji nikada nisu bili ugroženi neposrednim muče­ njem. osudu i smrt. koju je Galilei napisao o satelitima Ju­ pitera. osim da u takvim slučajevima porekne autoritet Crkve. . Me­ đutim. a to mu je. njegova metoda diskusije je stvarno iznosila malo više od ismija­ vanja kompliciranosti Ptolemejeva su­ stava. a najbliža zvijezda Jupiteru bila je pola veličine od druge i približavala joj se. Na dan 8. sugeriralo da postavi obrambenu liniju. Desetoga sam ih ponovo vidio ovako: * * 0. bilo je primljeno s općim odobravanjem. Naravno. prethodno nevidljive za svakoga. Sada.šću Ptolemejeve slike. Najzapadniji je izgledao da će okultirati. Oni se nisu mogli vidjeti bez teleskopa.

iako ne kao jedan od najvećih. godine. koje su značajne za naše doba. dok je Bruno smatrao da su one tijela kao Sunce i da se zato nalaze u enormnoj udalje­ nosti od nas. Mučeništvo sadrži suprotsta­ vljanje emocije emociji. On je načinio važna astronomska ot­ krića. bez potrebe za mučeništvom. Doći će vrijeme kada će svi vidjeti ono što ja vidim. Ovakve ideje. Utemeljio je eksperimentalnu metodu. premda mu je svojim proma­ tranjima dao odlučan motiv za njegov 138 . bez početka i kraja. Spaljen je u Rimu 1600. Primao je na Kopernikovu teoriju i tako došao u posjetioce." To vrijeme je zaista došlo. pernikove doktrine te je bio stavljen u koja predstavlja Aristotela. Galilei bi bio spominjan u povijesti kao izvanredan učenjak. Ptolemeja kućni pritvor u svojoj ladanjskoj kući Kopernika. Godine 1600. započela. a da svemir može biti vječan. dovele su ga na lomaču. kao što su bila promatranja Tycha Brahea. Posljedica sudskog procesa je bila da je Galilei bio primoran odreći se KoNaslovna stranica prvog izdanja Dialogo. odbijajući da odbaci svoje heretičke poglede na svega. Giordano Bruno je Može se reći. ali su ona bila kvalitativne vrste i nisu predstavljala mnoštvo preciznih podataka na kojima bi se mogle bazirati teorije. Ovaj pojam je proširio do neizmjernosti. Može se također reći da bi racionalni način mišljenja trebao biti u mogućnosti da sam trijumfira. mjesta hodočastili da ga vide. a to je najznačajnije od umro mučeničkom smrću.beo samo tri kilometra. drugi su prije njega koristili eksperimente da ispitaju ideje. U ovom radu on se vratio blizu Firence do kraja života. a to nije sušti­ na racionalnog mišljenja. ali je nije prvi uveo. Da je Crkva prihvatila njegov Dialogo. Njegova posljednja izjava na sudskom procesu bila je: "Ja očekujem vašu osudu s manje straha nego vi. pa su mnogi ljudi iz raznih sukob s Crkvom. ali je Brunovo mučeništvo vjerojatno malo tome pridonijelo. ali je njegov ispitiva­ čki duh ostao zdrav. a ne završila s razdobljem njegova kućnog pritvora. smatrajući da prostor može biti neizmjeran. da je Galilejeva životna povijest svemir. Galilei nije stvarno izumio teleskop. Oslijepio je u posljednjoj godini svoje osmogodi­ šnje konfirmacije.

godini. prešutio veliko Keplerovo otkriće eliptičnih staza planeta. ali ukoliko budem upoznao nekog krivovjernika. te općenito svaku i bilo k oju drugu zabludu. premda mi je ova Sveta inkvizicija su­ dbeno naredila da potpuno napustim lažno mišlje­ nje da je Sunce središte svijeta i da se ne kreće." Galilei se odlučio za opoziv.. Galileo. zaklinjem se da sam uvijek vjerovao. prijavit ću ga ovom Svetom uredu ili. da sam držao i vjerovao da je Sunce središte svijeta i nepomično. Javno opozivanje mu je dalo osam godina života koje je iskoristio za polaganje temelja dinamike. pismom. ja sam napi­ sao i štampao knjigu u kojoj sam se bavio tom već odbačenom naukom i navodio razloge s mnogo argumenata njoj u prilog. što propovijeda i naučava Sveta katolička i apostolska crkva. crkvi. sumnjivo je da li je on mogao postići mno­ go mučeništvom. da ne podržavam. a Zemlja da nije središte svijeta i da se kreće. go­ tovo je sigurno da on ne bi bio čovjek koji bi se latio sitničavog. spomenutu la­ žnu znanost i. a dolje je prijevod tog dokumenta. Ali. također. što ih nalažu i propisuju sveta pravila i drugi opći i posebni propisi. inkvizitoru ili ordinariusu onoga mjesta u kojem se bu­ ­­­ naiazio. krivovjerje i sektu protivnu Sv. a da nisam donio nika­ kvo rješenje. lično pristupivši pred sud i na koljenima pred vama. iskrenim srcem i nehinjenim uvjerenjem odričem se. Zaklinjem se da ubuduće neću nikada više ni reći ni tvrditi. On je. želeći da uklonim iz pameti vaših uzoritosti i svakog vjernog kršćanina tu snažnu sumnju. u svojoj 70. koju sam ispravno shvatio. takve stvari zbog kojih bi na mene mogla pasti slična sumnja. najuzorniji i najprečasniji kardinali. također. sin pokojnog Vincenza Galileja iz Firence. koja dodirujem svojim rukama. Ukoliko se ogriješim o bilo koje od mojih navedenih obećanja i zakletvi (a to ne dao Bog). tj.razvoj kao naučnog instrumenta. i obećavam da ću vršiti i držati se u potpunosti svih pokora koje su mi bile ili će mi biti nametnute od ovog Svetog ureda. imaju­ ći pred svojim očima nepovrediva Evanđelja. Zato. i bio sam smatran vrlo sumnjivim s krivovjerja. proklinjem i mrzim spome­ nute zablude i krivovjerje. zamornog ra"Ja. Nadesno je dio doku­ menta u kojem se on pod prisegom i prokletstvom odrekao svojih krivih uvjerenja. Tako mi Bog pomogao i ova Sveta evanđelja koja. glavni inkvizitori u cijelom kršćan­ skom svijetu protiv krivovjerne izopačenosti. usmeno ili pismeno. vjerujem sada i s božjom pomoći ću vjerovati i ubuduće u sve ono što vjeruje. Prisižem. ni usmeno ni pismeno. a da Zemlja nije središte i da se kreće. točnije. ali da je i Galilei imao pristup do njih. Istina je da su Tycho Braheova promatranja bila na raspolaganju samo Kepleru. ne branim i ne naučavam na bilo koji način. nakon što mi je bilo rečeno da je ta znanost u protivnosti sa Sv. Kako god gledali na Galilejevu odluku. 139 . koji su donijeti i proglašeni protiv sličnih delikvenata. podvrgavam se svim pokorama i kaznama.

načinio dva velika otkrića u trenutku kada špaga dođe u vertikal­ zametku . la postajale su postepeno manje i ma­ Ako načinimo da ova strana bude još nje zbog zračnog otpora. uvijek Sada. Posljednja je karika u lancu razmi­ ako brzina utega njihala na najnižem šljanja. ako je uhvatio špagu u nekoj touvjeti su isti kao prije. da bi se ona kotrljala lemog otkrića do kojeg je Galilei došao naprijed i natrag. Kugla. osim posljednjeg go­ stvo. pod pretpostavkom da je kut mali. U stvari. neovisno o kutu njiha. nezavisno od špage. što je učinio nu. pa Galilei nije manje strma. bez izgubi iz vida zdjela i da se upita. Ako nastavimo smanji­ vakuumu. Ne možemo uzeti u obzir uda­ koje se uteg popne ne utječe promje­ ljenosti na ploči koje bi bile usporedive na dužine konopca ako brzina utega s polumjerom Zemlje. Ovo navodi da vladanje utega ne ovisi o postojanju . Zamislimo za Međutim. mjer. dosežući uvijek istu tokom kućnog pritvora. lopta će nastavili da dosi­ mogao naći zadovoljavajući način odr­ že istu visinu kao prije. visinu sve dok trenje i otpor zraka po­ Galilei se uvijek zanimao za njihalo. zaista. Galilei je ponovo posvetio pažnju visinu koju. pretpostavimo da je strmija na ja. što obzira na dužinu špage koja je bila pri­ će se dogoditi ako pustimo da se kugla čvršćena na nepomičnu točku. u svojim posljednjim godina­ pokušavajući da dosegne odgovarajuću ma. inače više ne bi 140 njihala kod dna njegova njihaja osta­ ne nepromijenjena. koju je Galilei smislio. Zamislio je njihanje njihala u veća nego prije. Na kraju je potrebno objašnjenje. Ali. šao da će se to ostvariti. To će reći. koja se ko­ ali važnost ovih dvaju otkrića nije bila trlja naprijed i natrag. tako da će se lopta kotrljati beskonačno. ali je to bilo izvan područja vati strminu. imat će potpuno isto svoj­ kasnijeg datuma. U svakodne­ vnom životu možemo zamislili hori­ zontalnu ploču u kojoj je privlačenje gravitacionog polja Zemlje u svakoj to­ čki okomito na ploču.kugle.relativnost uniformnog gi­ ni položaj. Da li će lopta doseći istu To mu je ukazalo da njihalo može dati visinu na obadvije sirane? Galilei je na­ odličnu metodu za mjerenje vremena. Galilei čki između nepomične točke i utega u je. a dalje i dalje u horizontalnom značenju problem održanja njihanja njihala nije prije nego postigne odgovarajuću visi­ bio riješen na jednostavan način sve do nekih 70 godina kasnije. banja i činjenicu da tijela koja započnu Ovo je pokazalo da je kretanje utega gibanja na sličan način u istom gravi­ njihala amo-tamo bilo stvarno sasvim tacionom polju imaju identične staze. amplitude njiha­ trenutak samo manje strmiju stranu.čunanja koje je proveo Kepler. uteg bi dosegao istu visinu. On je uočio da je samo onda ćnosti da dosegne. ovo očito vri­ jedi samo ako je ploča vrlo ograničene Galilei je ustanovio da na visinu do veličine. će se lopta kotrljati beskonačno. na nesreću. da se dijelu ostane nepromijenjena. Oni bi bili vjerojatno unutar zdjele. da Hooke u Engleskoj. lopta će se kotrljati sve njegove eksperimentalne tehnike. kao mladić. a da se ne sklize odmah jasna. koja ima oblik kuglinog zaboravljeni i ponovo otkriveni nekog odsječka. U Padovi. naravno. Na pri­ kotrlja po horizontalnoj ploči. Što će se dogoditi ako smanjenje strmosti dosegne nulu? Odgovor je. visina koju uteg dosegne uvijek ista. otkrio je da je vri­ Pretpostavimo sada da zdjela nije jeme koje je potrebno njihalu za jedan načinjena kao dio unutarnje površine potpun njihaj. ali će zbog sma­ žavanja njihanja njihala prema ovom njene strmine stvarna udaljenost biti otporu. stepeno ne oslabe gibanje. neće biti u mogu­ njihalu. jednoj strani.

Počeli smo s njihalom. a s propadanjem znanosti nije se nom i po svom prvotnom smjeru. jer Ovo na kraju daje zaključak da se tijelo u njoj katolicizam nije imao potpunu na koje ne djeluje sila giba konstantnom vlast). nije bilo moguće definirati i mjeriti kojoj se kotrlja lopta.vrijedilo da je gravitaciona sila okomi­ u tome. znanstveni razvitak ne u Italiji. ja. što u prirodi ne vidimo pra­ ta u svakoj točki na ploči. zemlje (Francuska je bila iznimka. također. lejeva otkrića. nego na udaljenom otoku izvan tovo na početku ovog poglavlja: kada kontinentalne Europe.lopta će nije uopće bilo razumljivo sve do Galise kotrljati bez kraja. A to je zato što Galilejev rezultat obuhvaća samo plo­ na sva tijela koja vidimo djeluju sile. postale slabe i nakon toga smo zamijenili zdjelu hori­ nazadne. koje su do tada odigrale tata. osnovna točka je bila ali sile još uvijek djeluju na njega. Za­ ne samo za znanost nego. zatim smo značajnu ulogu u proširivanju polja uklonili špagu i zamijenili je zdjelom. a čovjekova saznanja. za koji kretanje tijela odstupa od konstantnosti. vlada se na isti način. Ovo definira pri­ sustvo sile. A sve dok se nije moglo Već smo uklonili njihalo i zdjelu iz definirati stanje u kojem je sila jedna­ problema. za dnji stupanj apstrakcije je uklanjanje Italiju i cijeli katolički svijet. Što će se dogoditi? Čestica dovoljno jaka da nametne svoje odlu­ će se i dalje kretati s jednolikom brzi­ ke. Ali. ko ima sila koje samo djeluju okomilo Galilei je također ispravno ocije­ na ploču.okomite na nju . Prema tome vocrtna kretanja tijela. mogao slijediti brzi razvitak tehnologi­ Napomenimo razvojne stadije apstra­ je XVII i XVIII stoljeća. Svojom ploče. ju sile na loptu u smjeru njenog kreta­ Zato je bilo nemoguće doći do bilo ka­ nja. Zatim smo uklonili koj mjeri prenesen na protestantske Zemlju da konačno uklonimo i ploču. Dok su sve sile normalne nam danas izgleda razumljivo. ču ograničene veličine u odnosu pre­ pa tijela ili miruju ili se kreću. mjeri se sila koja djeluje na tijelo. Stupnjem. koja je Iz ovoga možemo lako dati odgovor do tada bila centar intelektualnog ra­ na pitanje koje je bilo postavljeno go­ zvoja. Razvitak znanosti je u veli­ zontalnom pločom. Ako ma kojoj se zakrivljenost Zemlje može prestaneš gurati svoj auto. a brzina će joj biti konstantna. zanemariti. Sada možemo ukloniti Ze­ ka nuli ili stanje u kojem sila ne djelu­ mlju i razmotriti apstraktnu ploču po je. Od tada pa na dalje znanost o dinamici Kugla. Međutim. Zato su Italija kcije do koje smo stigli kod ovog rezul­ i Španjolska. ali će ku­ Razlog zašto se trebalo tako dugo gla uvijek pokušati da dosegne istu visinu čekati na očito jednostavan rezultat je na obje strane. Ukoliko ne djelu­ sile na bilo kakav kvantitativni način. Ovo veli­ ko otkriće Galileja u vrijeme njegova kućnog pritvora. bilo je otkriće koje je svijet čekao dvije tisuće godina. kugla se kotrlja neo­ graničeno u istom smjeru. koja se kotrlja bez sklizanja u zdjeli. Ovo načinjena. stranice zdjela se razlikuju u nagnutosti. djeluje sila na tijelo? Odgovor je: uvi­ jek kada se tijelo ne giba konstantnom brzinom i pravocrtno. Iz ovog razloga nalazimo veliki brzinom i konstantnim smjerom. napredovala je vratolomnom brzinom. Ako jedna "stranica" po­ stane horizontalna. ukoliko uopće nema sila ili ukoli­ kvog logičkog sistema dinamike. on će stati. ali to na ploču . lopta će se kotrljati bez kra­ nio važnost Kopernikova izlaganja. Razmotrimo česticu. . koju zami­ presudom Crkva je zaista zaustavila slimo u području prostora gdje uopće napredak znanosti tamo gdje je bila nema sila. u Engleskoj.

prema centru kruga. Razmotrimo poseban slučaj kada se tijelo kreće po krugu. Huygens je ustanovio da se veličina sile povećava s kvadratom brzine utega. a ne poprečno. ako se količina mate­ rijala u utegu promijeni. a m količi­ na materijala u utegu. Pričvrsti teški uteg na jedan kraj špage. r polumjer kruga. gdje je V brzina utega po krugu. bit će dobro da razmotrimo važan korak koji je ostvario Huygens. Napeta špaga može pre­ nositi silu samo po njenoj dužini. Upravo smo vidjeli da se sila koja dje­ luje na tijelo mjeri stupnjem za koje tijelo odstupi od pravocrtnog kretanja i stalne brzine. Zato u bilo kojem trenutku sila koja djeluje na uteg mora uvijek biti usmjerena duž špage. tada će biti potrebna dvaput veća sila nego je prethodno bila. ako želimo imati kretanje po krugu istog polumjera i iste brzine. sila se može na­ 2 pisali kao m V r. a to znači. 142 . kroz prostor. tako da dru­ gi kraj špage predstavlja centar kruga. a da se smanjuje obrnuto s dužinom špage. Osim toga. Posve je isto da li se sila prenosi uz konopac ili. pa za­ vrti uteg da opisuje krug. Pravilo: sila je jednaka masi tijela pomnožena kvadratom njene brzine podijeljene s polumje­ rom kruga. Ovdje imamo tijelo koje se kreće po krugu pod utjecajem sile koja se pre­ nosi po špagi. Ako. Huygens je (gore) otkrio kako da se izmjeri sila koja je potrebna da održava kretanje tijela u krugu. imamo dvostruku količinu materijala u utegu. proporcional­ no se promijeni i sila. na primjer.Prije nego prijeđemo na Newtonovu revoluciju. Sila koja djeluje na tijelo izmje­ rena je stupnjem kojim se tijelo odvoji od kretanja u pravcu kod stalne brzine. Uzimajući ova tri rezultata zajedno. Kakva sila djeluje na njega? Vrlo je­ dnostavan pokus omogućuje nam da se uhvatimo s problemom. po­ put gravitacije.

također. Ako također uzmemo ve planete koji se gibaju po ne sasvim u obzir Galilejev rezultat da staza tije­ kružnim stazama. Kombi­ može izračunati produkt G x M iz gornje nirajući ova dva uvjeta. gdje veličina A može sadr­ mo veličinu G. ne ovisi o masi tijela nego o početnom za slučaj Mjeseca. Vidimo.na primjer. Dužina ophoda dukt G + m1 pa izraz za F sada popri­ 2 kruga. 143 . kojeg je opisivao uteg. Ubacivanjem ovoga u izraz za P2. da veličina te koji se kreću po kružnim stazama. Neka su njihove mase m 1 tijelo privlači uteg prema sebi silom F i m 2 . centralnog tijela s velikom masom. može odmah dobiti. Ovo je sada treći kon. neodređeni faktor. dobi­ Uzmimo u obzir treći Keplerov za­ je se P2 = 4r3pi2 G M.gdje ne­ razmotrimo određivanje P i r za planete. Iz koja je jednaka m V2 r. gdje veličina a vrijeme. On će. a razmak između njih neka je r. Iz onoga što smo do sada eliminirana. ili A m2 r2. koja se očituje djelovanjem ga privlači. A ako na neki način odredi­ 2 F = A m r . vidimo da period P ne može Očito je. ako su veličine P i r određene ovisiti o masi m utega. u kojoj je brzina V tralnog tijela. uteg će se na­ onoga što smo do sada rekli. F. Ako sada postavimo razbo­ Sila F. možemo pisati P = 2rpi V. Ovo Jednadžbi F = m V2 r možemo do­ će reći da se A može napisati kao pro­ dati drugu jednadžbu. točno onako kako se gibao m1 na m2 može se napisati A x m2 : r2 kad je bio pričvršćen za kraj špage. privlačenja. koje je potrebno da se uteg G osigurava da se uključi bilo koji još jedanput okrene oko kruga je 2rpi V. možemo pisati jednadžbe.Što se dogodi ako odstranimo špagu mamo slučaj dvaju tijela vrlo različitih i postavimo jako masivno tijelo u cen­ masa. jest 2rpi. da je kvadrat od P proporciona­ Keplerov zakon primjenjiv za plane­ lan kubusu od r. preuzima napetost u izrazu za F s jednakim značenjima. koje ciona sila. tada se masa M. nego slučaj dviju čestica uspo­ tru kruga? Ukoliko masivno centralno redive mase. napisati u obliku P = 4r mpi2 F. po­ la koje se giba u gravitacionom polju služiti za satelite planeta . tada A mora sadržavati faktor ml. Zbog toga sama promatranjima za pojedini slučaj. Pretpo­ Sada razmotrimo gravitacionu silu stavimo na trenutak da je G poznato pa između dvije jednake čestice . uvjetu. Iz ove dvije jednadžbe možemo izvesti Neka je m masa utega. da se sila mora sadržavati faktor m. koja je prethodno nastala u špagi. gravita­ staviti gibati oko centralnog tijela. ma oblik G x m1 x m2 : r . centra žavati još neke neodređene faktore. Ova se jednadžba može rekli sila F je jednaka G x m M x r2. sila gravitacije. a M masa cen­ treću jednadžbu. Ako nazovemo ovu dužinu vremena Vratimo se formuli za P2 za slučaj periodom P. koju od sada deklariramo kao rit uvjet da se i m1 i m2 moraju pojaviti gravitaciona sila. mora bili proporci­ On je također približno točan za pra­ onalna sa 1 r2.

Napišimo sada ponovo jednadžbu koja povezuje P. ali je bio poznat samo odnos polumjera staza planeta. Ali je bilo moguće izvesti iz slučaja Zemlja i Mjesec potpuno isti argument. a određivanje r je mnogo lakše nego je to bilo za slučaj planeta. veličina G ista u oba slu­ čaja. jer je udaljenost između Pariza i Cayennea bila vrlo mala u usporedbi 144 s udaljenosti Marsa. Period P je bio. Oni su odredili udaljenost Marsa jednostavnom triangulacijom.) Članovi novoosno­ vane Akademije izvršili su prvo znatno ispravno određivanje udaljenosti Marsa i Sunca. tako da je u to vrijeme bio poznat samo pro­ dukt G x M. Zatim je bilo jednosta­ vno trigonometrijskim putem odrediti udaljenost od Marsa do Zemlje. Kepler je uočio ovu činjeni­ cu. Udaljenost između dva grada je bila određena mjerenjem smjerova Marsa sa svakog kraja bazne linije točno u istom trenutku. Ako je. U našoj jednadžbi sada M predstavlja masu Zemlje. me­ đutim. a ne njihove apsolutne vrijednosti koje su predstavljene u našoj jednadžbi sa r. a r predstavlja polumjer staze Mjeseca. ako je G poznat. Prvu dovoljno točnu procjenu prave skale Sunčeva sustava dobili su člano­ vi francuske Akademije znanosti. Račun pokazuje da je masa Sunca oko 300 000 puta veća od mase Zemlje. r i M u obliku G M = 4r3pi2 P2. da je Kepler dao ovu vrijednost kao najnižu granicu. gdje je jedna od strana trokuta bila udaljenost između Pariza i Cayennea. Vratimo se našim dvjema česticama mase m1 i mase m2. poništava se nepoznati G. Pretpostavimo da smo smislili eksperi- . Period P je poznat. On je rekao da Sunce mora biti najmanje udaljeno 24 milijuna kilometara.Sljedeća strana pokazuje Ljudevi­ ta XIV u posjetu Francuskoj aka­ demiji znanosti koju je osnovao sredinom XVII stoljeća. gdje je r razmak između njih. Sila privlačenja između dvije čestice je produkt G x m1 x m2 podije­ 2 ljen sa r . a ostaje omjer između mase Sunca i mase Zemlje kao poznati broj. sada. pa se zato produkt G x M može odrediti. dalo rezultat koji je bio daleko premalen. premda značajni korak za ovo vrijeme. Kroz de­ sni prozor vidi se Pariška zvje­ zdarnica koja se tada gradila. (Slika kompletne zvjezdarnice je nalijevo. Vidjeli smo u trećem poglavlju da je Aristarhovo određivanje udaljenosti Sunca. koju je osnovao Ljudevit XIV sredinom XVII stoljeća. Ipak je dobivena vrijednost bila točna unutar 10%. dok je stvarna vrijednost oko 150 milijuna kilometara. Prema tome. Tako se produkt G x M mogao odrediti za slučaj Zemlje. Još je Hiparhu r bio poznat s točnošću unutar 1%. Ona je iznosila oko 24 milijuna kilome­ tara. Mora se reći. Poznavajući r i P. masa M Sunca se lako dobiva. može se izra­ čunati desna strana ove jednadžbe. P predstavlja period ophoda Mjeseca oko Zemlje. ali je i njegova vrijednost premala. tada jednostavno podijelimo pro­ dukt G x M za Sunce s produktom G x M za Zemlju. naravno. Veličina G nije bila poznata u XVII stoljeću. S relativno visokom točnošću je bio po­ znat Tychu Braheu. Meto­ da nije mogla dati sasvim točan odgo­ vor. poznat s dobrom točnošću još u doba Grka. Za određivanje vrijednosti G bila je potrebna drugačija metoda.

145 .

U stvari. i tijelo male mase. on je. Izjednačimo li izmjerenu vrijednost sile s našom formulom. projektil će kružiti oko Zemlje kao satelit.ment u kojem je sila privlačenja stvar­ no izmjerena za dvije čestice poznate mase i poznatog razmaka među njima. također. Zatim smo. ovakav eksperiment se nije mogao izve­ sti u XVII stoljeću. Izbacivanjem iz po­ trebne visine i potrebnom br­ zinom. Kakva će biti staza mase m. Da li je potrebno da staza bude kružna? Može li biti da se slučaj kružne staze javlja samo ako se planet ili sa­ telit prvotno gibao na svojstven način. pokazao da spljoštena elipti­ čna staza zadovoljava zakon gravitacije upravo tako dobro kao i kružnu stazu. 146 . a da staza neće biti krug ako se kre­ tao na neki drugi način? Formulirajmo problem preciznije. Sila koja djeluje na malo tijelo usmjerena je prema velikom tijelu. Trebalo je čekati sve do gotovo početka XIX stoljeća kada ga je izveo Henry Cavendish. kada je nastupilo prvotno kretanje na neki posebni specifični način? Prije nego po­ kušamo odgovoriti na pitanje. Prvo smo iza­ brali jednostavan slučaj kružnih staza da bismo odgonetnuti formulu za gra­ vitacionu silu. Do sada smo razmatrali samo jedno­ stavne slučajeve planeta ili satelita koji se kreću po kružnoj stazi oko glavnog tijela. koje ćemo označiti sa m. do sada nepozna­ ta veličina G će biti određena. koje ćemo označiti sa M. vrijedno je spomenuti korake razmatranja koji su nas doveli do njega. Newtonov dijagram pokazuje kako projektil izbačen pri ra­ znim brzinama s velike visine iznad Zemlje poprima razne putanje. okrenuli cijelo pitanje da bismo pitali kakva je opća priroda Newton (desno) nije samo formulirao zakon univerzal­ ne gravitacije. Imamo tijelo velike mase. a G je konstan­ ta. a njena veličina je G x M x m : r2 gdje je r udaljenost dvaju tijela u datom trenutku. opremljeni ovom formulom.

Desno: Posjed Woolsthorpe gdje je Newton započeo svoj rad na gra­ vitaciji za vrijeme velike Kuge. tako izraža­ jan za njegov karakter. gdje je stanovao. Desno u prvom planu je zgrada. gdje se njegov matematički genij prvi put pokazao. Gore: Trinity Colle­ ge. Cambridge. 147 . i strogo pravilan vrt.

tehnike s kojima su u stvari. Ali. U trećem stadiju. pa tako izvesti način na koji su se kaže da matematika i znanost posta­ oni nastali? Poslije razmatranja proble­ ju teži i teži što više znamo o njima. tj. ono će se staza zadovoljava zakon gravitacije okretati oko masivnog tijela i konačno upravo poput gotovo kružne staze. Ako tijelo m izbacimo pokazuje da vrlo spljoštena eliptična s dovoljno velikom brzinom. a ne o takvim mističnim uzro­ osoba na oko tisuću ili možda jedna na cima koje je Kepler zamišljao. staze planeta se moraju smatrati sta­ zama koje se neznatno mijenjaju s vre­ Budući da nam Newtonov odgovor menom. Odgovor je. prije nego je otkriće. Imajući mogućnost izraču­ žda bi jedna osoba na sto milijuna ili navanja kretanja planeta. U prvom stadiju se u jednom od žarišta elipse. i koji je promatran 1680. Leibniz je bio vidjeti u posljednjem poglavlju. vjerojatno bi jedna nastao. kako ćemo pitanje: Newton i Leibniz. koji je dobiven iz je­ ju u obzir. postati najsloženiji. tada će U 3. nja od kružnica takva da se staze pla­ Prema tome je Newton pokazao da je neta mogu smatrati gotovo kružnim zakone koje je Kepler otkrio empirički elipsama. da su njihova prirodno. 148 . staze mogu smatrati običnim kružni­ malo tijelo m će opisivati iste površi­ cama. To ma. godine. Ovo žavao dva dijela. Konačno. Neznatna Opremljena s prikladnom matemati­ odstupanja od kružnog gibanja tako­ čkom tehnikom. ali su se one pojavile iz potpu­ čovjeka sposobna da odgovore na naše no drugačijih razmatranja. Newton je došao do zaključka da se je pogrešno jer. da se nastavi dalje razmatrali ova tehnika bila na raspolaganju. matematičar koji se prvenstveno nije Ima li nebeskih tijela čije staze nisu zanimao za astronomiju. Sada vidimo da se svjetlo Nena naš problem navodi samo da će wtonove teorije proširilo na staze koje staze planeta biti eliptične. ima 1685. Danas sve više i više efektne.u Stupanj eliptičnosti staze jednostavno neizmjernost . imamo ideje o tome kako su nastali U XVII stoljeću bila su možda dva planeti. u kojem moguće izvesti matematički iz zakona se međusobni utjecaji planeta uzima­ gravitacione sile. Newton je ustanovio da komet. mogla odgovoriti na postavljeno Bilo je prirodno. zašto se planeti u stvari kreću Prvi se pojavio iz načina na koji su po stazama eliptičnim. mogu li se dapače jedna osoba na tisuću milijuna ona izračunati unatrag. koje su goto­ planeti započeli kretanje: drugi je bio. pa zbog toga približno kružne? Odgovor je da. U drugom stadiju su odstupa­ ne na svojoj stazi u jednaka vremena. slijedeći Newtonovo pitanje. dnostavnog slučaja kružne staze. po gotovo kružnim stazama.eli­ sivanje staza planeta može dati sa tri psu. Često prijed. Ali u XVII stoljeću.od njega po stazi koja je ovisi o prvotnom uvjetu pod kojim se poznata kao hiperbola. godine. kao i glavni utjecaj Sunca. pitati. premda problemi mogu tako enormno računanje ne bi moglo. posljedica zakona gravitacikretanja započela na poseban način. možemo zahtijevaju sva tri stadija profinjenja. a masivno tijelo M će se nalaziti stadija profmjenja. Njegov odgovor je sadr­ vrlo spljoštenu eliptičnu stazu. ako je brzi­ tijelo počelo kretati. ko­ nije ni pokušao riješili problem.staze planeta ili satelita na kojega dje­ na način koji je zahtijevao da se kreću luje gravitaciona sila. umjesto una­ bila kadra odgovoriti na pitanje. poglavlju smo vidjeli da se opi­ tijelo oblikovati zatvorenu stazu . stotinu. se izgubiti u vrlo velikoj udaljenosti . diferencijalnim i in­ đer ovise o načinu na koji je sustav tegralnim računima. mo­ ovo pitanje. a kasnije iskustvo je učenjaci opremljeni da ih riješe postaju potvrdilo njegovu oštroumnost. ton je problem riješio između 1680. New­ meti. na izbacivanja m manja od ove. provesti. vo kružne.

uspoređenog s gotovo kružnom sta­ zom planeta. Dio Bayeuxove tapiserije na slijedećoj stranici. Halley je vidio isti komet.Prije Newtona se smatralo da je sasvim nemoguće predvidjeti kretanje kometa. gotovo točno. predvi­ dio njegov povratak. 149 . Gornja slika prikazuje njegov slijedeći povratak. izračunao njegovu stazu i. Godine 1682. Crtež pokazuje krajnju eliptičnost staze Halleyjeva kometa. kako se vidio iz Londona godine 1759. prikazuje kako je kralj Harold gledao pojavu neobične zvijezde samo kao jednu slutnju nesreće.

kojom Mjesec i Sunce djeluju na nju uzrokuje neznatno okretanje osi Zemlje. koji uzima u obzir djelovanje više gravi­ tacionih polja. nekoliko godina.je. ali se za duži vremenski period uočava da se os giba oko konusne površine. Za kraći vremenski period. Vratimo se od ovog trećeg stadija profinjenja na jednostavan slučaj kre­ tanja planeta oko Sunca . A ovo okretanje uzrokuje da se os rotacije Zemlje pomiče oko stošca. za trenutak. a polovina kuta stošca iznosi 231/2°.po kružnoj stazi. može se smatrati da je smjer osi Zemlje ostao nepromijenjen. Ideja. Newton je otkrio da je to poslje­ dica činjenice što Zemlja nije idealna kugla. kako smo već vidjeli u 3. Os ko­ nusa ili stošca je okomita na ravninu staze Zemlje. Newton je uzeo u obzir gravitaciono djelovanje Zemlje i Sunca na Mjesec. Nekoliko puta smo u prethodnim poglavljima imali povoda da upozo­ rimo na precesiju. Newton je izračunao vrijeme koje je potrebno za kretanje oko stošca i do­ bio gotovo točan rezultat. On je usta­ novio da se gotovo sve nepravilnosti u kretanju Mjeseca. da je potrebna sila da održi gu­ ranje planeta po njihovim stazama ideja. treći je samom Newtonu postavio zadatak kojeg je istraživao računom. čiji je polarni promjer oko 43 kilometra ma­ nji od ekvatorskog promjera. jer je u ovom slučaju treći stadij profinjenja. Os rotacije Zemlje se kre­ će oko stošca na takav način da uvi­ jek prolazi kroz vrh stošca. koju su podržavali kontinentalni . koja ulazi u problem. Bilo je još ne­ znatnih odstupanja između promatra­ nja i računa. Jer Ze­ mlja nema oblik kugle. Ona je spljošteni sferoid. poglavlju. koje su zadavale brige astronomima antike. a na njih ćemo upozoriti ponovo u slijedećem poglavlju. Gravitaci­ ona teorija je pokazala da je sila. Dovolj­ no je. Ovo gibanje osi zove se precesija. Iznenađujuća je stvar da nije po­ trebna poprečna sila po opsegu kruga da se održi gibanje planeta. da je glavni dio do sada tvrdokornog problema o kretanju Mjeseca riješen. samo radijalna sila usmjerena od planeta prema Suncu. mogu pro­ tumačiti novom teorijom. gravitaciona sila. Os rotacije Zemlje nije okomita na ravninu staze Zemlje. Jedan njen potpuni okret oko stošca traje 26 000 godina. Newton je počeo u potankosti ispi­ tivati slučaj kretanja Mjeseca. to je krajnje važno.

Istina je da Newton nije pokazao da su svi prirodni fenomeni dostupni matematičkom istraživanju. biti različita u oba slučaja. kao što je bio Huygens . (Masa m će ta­ kođer biti različita u oba slučaja.ona je konstanta. U njemu je Newton prvi pokazao da su pojave fizikalnog svijeta dostupne preciznim proračunima. Lijevo: Izvod iz zapisnika Kraljevskog društva.mogla se sada potpuno odbaciti. Pri­ vidno nedokučiva šikara. Pored ovog ispitivanja konstantnosti vrijednosti G. koje se odnose na današnje razvitke u kvantnoj teo­ riji. 1687. može izračunati buduće stanje. s kojom su se dotada mučili učenjaci. dobit ćemo vrijednost produkta G x M za oba slučaja. Od tog je doba astronomija krenuia u novu eru.matematičari. međutim. ali to nema važnosti jer se m poništava u oba računanja. U prvom slučaju ona će predstavljati polumjer staze Mjeseca. godine. da su tijela pala vertikalno na tlo. ovaj je oštroumni dokaz također po­ kazao vrlo jasno da je Mjesec vezan za svoju stazu radijalnom silom. Dvadeset i dvije godine kasnije. U ovom je radu Newton prvi put pokazao da su fenomeni fizikal­ nog svijeta dostizivi da se precizno izračunaju. nego se također koristila za pronalaženje brzi­ ne kojom tijelo. jer je masa Zemlje M sigurno bila ista. on je sma­ trao da je područje fenomena dovoljno široko da se čovječanstvo uvjeri o općoj tvrdnji: ako netko poznaje kompletno sadašnje stanje stvari. Ovo je bilo godine 1665. Veličina r će. udari o površinu Zemlje. Već smo spomenuli veliko Galilejevo otkriće da staza tijela u gra­ vitacionom polju ne ovisi o masi tijela. mo­ rala je veličina G biti ista. Ostaje da se razmotri jedan detalj: da se prihvati da je veličina G ista za sve slučajeve . koje vertikalno pada. a pred njima se otvorila nova staza. Ako znamo početne uvjete nekog susta­ va. Veličina M predstavlja masu Zemlje u oba sluča­ ja. može se izračunati njegovo kasnije ponašanje. Formula G x M x m : r2 nije se koristila samo za određivanje vremena ophoda Mjeseca oko Zemlje na način kako je gore opisano. 151 . iznenada je nestala. a ne po­ prečnom ili transverzalnom silom. New­ ton je već iskušavao ovu kariku u lan­ cu dokaza kada se. S nekim ogradama. u dobi od 23 godi­ ne. Ovo je bila znanost o dina­ mici. zatim period ophoda Mjeseca oko Zemlje i brzina kojom tijelo koje pada s po­ znate visine udari u površinu Zemlje.) Iz ovoga slijedi: ako je poznat omjer vrijednosti od r u oba slučaja. Newtonovo veliko djelo Philosophiae Naturalis Principia Mathematica ugledalo je svjetlo dana. vratio iz Cambridgea u svoje rodno mjesto Woolsthorpe u Lincolnshireu zbog izbijanja kuge. jer je očito samo radijalna sila uzrokovala Desno: Naslovna stranica Principia. sve daljnje znanstvene spoznaje potvrdile su ovu kolosalnu ideju. a u drugom slučaju ona će predstavljati polumjer same Zemlje. Budući da je nađeno da je produkt u oba slučaja ista.

tada bi bilo moguće da se pomo­ rac opskrbi s jednim godišnjakom. . Zato je bilo prirodno da ljudi usmjere svoju pažnju na upotrebu kretanja planeta i njihovih satelita . Vi treba da nađete samo 152 trenutak podneva u svom položaju i usporedite ga s vremenom koje je tada bilo registrirano u Greenwichu. Drugi: oni koriste Newtonovu matematičku teoriju da bi protumačili ne samo izrazite karakteristike kre­ tanja planeta nego. također. ali u XVIII stoljeću nije bilo takvo sredstvo na raspolaganju. pretpostavimo da je u vaše podne griničko vrijeme bilo 9 ujutro. određivanje geografske širine je relati­ vno lako. meridijan zvjezdarnice u Greenwichu. bilo je sato­ va s njihalom. koji je započeo početkom XVIII stoljeća i trajao sve do sredine XIX stoljeća. to znači da se nalazite tri sata istočno od Greenwicha. Godine 1714. (Gore je njegov prvi model iz 1735. a dolje Kendalova kopija njegova četvrtog modela iz 1759. Ali je određivanje geografske dužine mnogo teže. možete lako primiti signale griničkog srednjeg vremena (GMT). iz sata u sat za nekoliko mje­ seci. mogu praktično podijeliti u tri dijela. godine. Istina. ukoliko imate radio-prijemnik. poglavlju. godine. britanski su pomorski kapetani predali peticiju Donjem domu tražeći rješenje za pro­ blem određivanja geografske dužine na moru. tj. Drugim riječi­ ma. Njegova je ideja bila da se za ovu svrhu iskoriste sateliti Jupitera. gdje će ti podaci biti prikazani tabelarno u nekom standardnom vremenu. Njihova se ostvarenja za vrijeme tog perioda. planeta i njihovih satelita. a vama nepoznatu točku na površini Zemlje. Naj­ jednostavnije je razmotriti svaki ovaj glavni razvitak posebno. Razli­ ka od jednog sata između dva vreme­ na odgovara razlici od 15° geografske širine. uvidjet ćete da vam je sasvim nemoguće izračunati svoju geografsku dužinu.) Ali sve do pojave kronometara problem geografske dužine davao je veliki impuls da se detaljnije proučavaju kretanja Mjeseca. s primjedbom kapetana Cooka o njegovoj pouzdanosti. Ako ste pali padobranom na neku zabačenu. Danas. ali je valjanje i ljuljanje broda izazivalo tako velike pogreške. osim ako ste imali podatak o vremenu koji se odnosi na neki standardni meridijan na Zemlji. Ako ste imali takav podatak. Treći: oni počinju s proučavanjima izvan Sunčeva sustava u šira svemirska prostranstva. Gotovo sto godina ranije Galilei je razmišljao o istim stvarima. i mnogo zamršenije detalje kretanja unutar Sunčeva sustava. potrebno je samo odrediti vi­ sinu Sunca u podne. Na primjer.koji se mogu vidjeti istovremeno iz mnogih dijelova Zemlje . Najbolje je rješenje bilo omogućeno pomoću Harrisonova pomorskog kronometra.6. poglavlje RAZDOBLJE POSLIJE NEWTONA Napredak u matematici i fizici to­ kom Newtonove ere je bio tako velik da je astronomima trebalo sto pede­ set godina da u potpunosti iskoriste te rezultate. Položaji zvijezda i planeta Razdoblje poslije Newtona počelo je s jakim naglaskom na praktičnoj upotre­ bi astronomije. vaša geografska dužina bi bila 45 stupnjeva istočno od Greenwicha. mogli ste isto tako lako odrediti svoju geograf­ sku dužinu kako ste odredili geograf­ sku širinu. da se oni nisu mogli koristiti s pouzda­ njem da će pokazati isto vrijeme kao satovi u matičnoj luci. s kojima su bili poravnani na početku putovanja. Ako bi netko unapri­ jed precizno izračunao položaje ovih mjeseci. recimo po griničkom vremenu ili denovskom Neodgodiv praktični problem na početku XVIII stoljeća bio je da se nađe način određivanja ge­ ografske dužine na moru. Prvi: oni posti­ žu mnogo veću točnost u mjerenjima položaja zvijezda i planeta nego ikada ranije.kao način utvrđivanja vremena na nekom standardnom meridijanu. Kako smo vidjeli u 2.

153 .

koji je svo­ se valja. upravo Newtona. koja se pojavila u Ga. a koji se pokazao ma Mjeseca. Bilo je to 1752. pokazalo se nepojmlji­ je tablice izdao u prikladnom obliku za vo teško obaviti računanja koja traži određivanje geografske širine na moru. koji je pronašao nove matematičke je oblačno. ali je projekt propao iz dva metode. U ovom bi slučaju pomo­ sposobnim da održava točno vrijeme na rac promatrao zvijezde koje se nalaze moru za duži vremenski period. bilo je moguće odrediti geografsku du- U teoriji. je ove sheme bio. Prvi. pronađe u godišnjaku iste položaje tako teško te je sam izjavio kako mu i očita standardno vrijeme. Mjesečevim salom 40 godina prije nego se do loga došlo.je ustanovio da Harrisonov kronometar wtonovoj pa je zbog toga proteklo nekih daje bolje rezultate. tada bi se Harrison. on je zamislio sličan. geografska dužina se mogla naći iz promatranja položaja Jupiterovih mjeseci i kori­ štenjem tablice koja je imala popis vremena ovih položaja u poznatom mjestu. računanja budućih kretanja Mjeseca bilo je nemoguće da se izvedu potre­ postale praktične. Naš Mjesec se stalno koristi kao astronomski sat. Pomorac bi tada bio u mo­ Sam je Newton pokušao izračunati bu­ gućnosti da promatra položaje mjese­ duće kretanje Mjeseca. ovo se nije riješilo sve do Euleskih tijela ne mogu promatrati kada ra. da se položaji nebe­ Zaista. John će Mjesec biti iz sata u sat. koje su prihvatljivom točnošću podjednako uvjerljiva razloga. ali mu je to bilo ci. pojavila se također i u Ne. Međutim. Nedostatak je jedino taj problem zadao glavobolju. Kada je ovaj problem iznesen pred Ali se sudbina našalila jer. sve do XVIII stoljeća bilo je teško i izraditi tablice i izvršiti promatranja s broda koji se ljulja. Mayeu blizini Mjeseca i. koristeći mjesečev rov mjesečev sat i Harrisonov pomorski godišnjak. 154 . takav astronomski godišnjak. jedan je pomiče u odnosu na pozadinu zvijezda. Takva je računanja bna promatranja s palube broda koji stvarno izveo Tobias Mayer.ljevski astronom Nevil Maskelyne koji lilejevoj ideji. mehanički izum načinio ovu metodu Ako bi netko izračunao unaprijed gdje zastarjelom.vremenu. Engleski izumitelj. ali je­ kad je poslalo moguće da se Mjesec dnostavniji način. načinio je kronometar kojeg mogao pripremiti godišnjak o kretanji­ ne regulira njihalo. drugi. kronometar ispitivao je tadašnji kra­ Druga poteškoća. godine. saznao standardno vrijeme.

kronometrom je krajnja pogreška bila samo oko jedne lučne minute. smatrao je da bi najbolje mo­ gao pomoći projektu ako izradi točnu kartu zvjezdane pozadine preko koje prolazi Mjesec. John Flamsteed. Maskelyne se bio suočio s prilično osjetljivim ljudskim problemom. a da ekvator nebeske sfere leži u ravnini koja s tom osi zatvara pravi kut. To je bilo pošteno. U ekvatorskom sistemu za početnu točku izabrana je proljetna točka (K). a iznosila je jednu lučnu minutu. Da ocijenimo važnost Bradleyjeva otkrića. James Bradley. Ovaj je rad. U doba peticije pomoraca. nekih četrdeset godina ranije. koji je Flamsteed započeo kao nešto potpuno sporedno. Tamo smo vidjeli. Njegova je odluka bila da se iznos podijeli jednako za obje metode. načinio značajno otkriće koje je uvelike pomoglo nasta­ nak današnje astronomije. jedna od dviju točaka u kojoj 155 . Euler dobio vrlo malo. moramo odrediti neku početnu točku na nebe­ skom ekvatoru od koje ćemo započeti mjerenje. Prvi kraljevski astronom. Britan­ ska vlada je stavila na raspolaganje na­ gradu od 20 000 funti onome tko riješi problem geografske dužine. dok je najveći dio od te polovine za mjesečev sat primila Mayerova udovica.žinu s točnošću unutar četiri lučne mi­ nute. moramo po drugi put promo­ triti problem definiranja položaja na nebeskoj sferi. Samo je bilo sumnjivo da je od pola nagrade. a Maskelyneu je dano da odluči kako će se novac razdijeliti.oko šest puta točnije od to­ čnosti koju je postigao Tycho Brahe. problem mje­ sečeva sata bio je povjeren novoustanovljenoj zvjezdarnici u Greenwichu. Prije nego mo­ žemo izraziti dužinu zvijezde. izrastao u izvanrednu astronomsku važnost. koji smo obradili u 1. On je za ovu namjenu odredio položaje za skoro 3000 zvije­ zda s točnošću od oko 10 lučnih se­ kunda . poglavlju. koja je bila dana za mjesečev sat. da u je­ dnom sistemu možemo smatrati po­ larnu os nebeske sfere kao produže­ tak osi rotacije Zemlje. jer je u nastavljanju programa mjerenja točnog položaja treći kraljevski astro­ nom.

s podacima koje su sakupili sta­ riji babilonski astronomi. Doista. Hiparh je ovo vjerojatno ustanovio uspoređujući svoja vlastita promatranja ekvinocija. kad postanemo zainteresirani za položajne točnosti od deset sekundi ili još bolje. koje nastoji da savije os Ze­ mlje što uzrokuje precesiono kretanje. a ovo uzrokuje da se efekt privlačenja Mje­ seca na Zemlju mijenja također iz go­ dine u godinu. a tu je činjenicu uočio veliki grčki astro­ nom Hiparh. i prolje­ tna točka se konstantno mijenja. U svim našim prethodnim diskusi­ jama smatrali smo da je smjer osi ro­ tacije Zemlje nepomičan u odnosu na vrlo udaljene objekte u svemiru. Je li to tako? Odgovor je . a ovaj kut se zadržava za vrijeme kretanja osi rotacije. os rotacije se pomiče oko OA na isti način kako se pomiče os rotacije zvrka oko vertikalnog smjera. moramo uzeli u račun mijenjanje standardne pola­ zne točke. Ovo se precesiono kretanje javlja jer Zemlja nije idealna kugla. Zemaljska os rotacije zatvara kut od približno 231/2° s ovim pravcem. Mjesec se kreće samo približno u ravni­ ni . Ali jednom.6 godina. u odnosu na zvjezdanu pozadinu. Smjer polarne osi Zemlje se stalno mijenja. kao što su bili Flamsteed i Bradley. Uspoređenje je pokazalo da se položaj Sunca u ekvinocijima. pored ove jednakomjerne precesije. Dapače. Mjesec igra veću ulogu nego Sunce u ovom savija­ nju zbog toga što nam je mnogo bliži.ravnina staze Zemlje oko Sunca (ekliptika) siječe nebeski ekvator. pogla­ vlju. Ali. Očito je da se ravnina staze Mjese­ ca mijenja iz godine u godinu. Međutim. tada je dovoljno da se i ne uzme u obzir mijenjanje smjera polarne osi Zemlje. Pravac OA je povučen okomito na ekliptiku. Može­ mo uzeti za period od nekoliko mjeseci da se Mjesec kreće po stazi koja je po­ kazana na slici 6. nema poteškoće da se ta kore­ ktura uzme u račun.1. pa je zato od godi­ ne do godine kretanje vrlo polagano. To će reći. Budući da je glavni učinak precesije sasvim jednak iz godine u godinu. koja je ravnina kretanja Zemlje oko Sunca. postoji mnogo manje kre­ tanje koje varira iz godine u godinu. koja je izveo pomoću prstena. Dužina ove vremenske skale je značajna. moramo sa­ svim sigurno uzeti u račun neznatne promjene iz godine u godinu. Razmotrimo situa­ ciju pokazanu na slici 6. ako hoćemo da postignemo dana­ šnje standarde točnosti. Newtonova teorija gravitacije daje kompletno objašnjenje pojave. Zbog ove promjenlji­ vosti postoje odgovarajuća kolebanja . znatno promijenio za period od oko 2000 godina. rotaciona os se u godini dana pomakne za kut od nekih 20 lučnih sekunda. Uprkos mnogo manjoj masi. Ovo uzro­ kuje gravitaciono privlačenje Sunca i Mjeseca. U stvari. gdje je pravac OB povučen okomito na ravninu staze Mjeseca. Mnogo godina poslije Hiparha nitko nije mogao objasniti zašto se mijenja smjer polarne osi Zemlje.1. Vrijeme koje je potrebno za jednu kompletnu precesiju osi Zemlje iznosi oko 26 000 godina. To znači da se i nebeski ekva­ tor također mijenja.ne. Situacija je ilustrirana na slici 6.ravnini koja se kreće u suprotnom smjeru s obzirom na os OA slike 6. opisanog u 2. ova druga pojava ne bi po­ stojala. Ako nismo zainteresirani za promatranja koja su izvršena u dugom vremenskom periodu i ako nismo za­ interesirani za vrhunsku točnost. Ako bi ravnina kretanja Mjeseca oko Zemlje bila u ravnini kretanja Zemlje oko Sunca.2.2. Zemljin po­ larni promjer je oko 43 kilometra manji 156 nego njen ekvatorski promjer. Ali za duži period moramo uzeti u obzir činjenicu da se pravac OB pomiče oko OA i da je peri­ od precesije 18. Ali je staza Mjeseca nešto malo nagnuta prema ekliptici a nije ni stalna u odnosu na Zemlju i ekliptiku. a OA je ponovo povučen okomito na ekliptiku.

157 . Dolje: ista soba u doba Flamsteeda. sada muzej. Nalijevo je zvjezdana karta iz njegova Atlas Coelestis. Flamsteed je unio položaje gotovo tri tisuće zvijezda s točnošću unutar deset sekundi. Iz ove sobe je Flamsteed bilježio projekciju Mjeseca na pozadinu zvijezda nasuprot kojima se Mjesec kreće.Gore: današnji izgled osmorokutne sobe u Greenwichu.

Pojavilo se sad mlje od idealnog sfernog oblika potaklo pitanje: gdje se mora postaviti drugi je veliki interes u geodeziji. Situacija je jasnije prikazana na dva To će reći da dio staze Zemlje.6 godina. Bra­ 18. 158 Slika 6. a za to riod vremena precesija uzrokuje velike vrijeme se S2 pomaklo u odnosu na S1 promjene godišnjih doba.2 Precesija uzrokuje polagano OB je okomito na ravninu Mje­ pomicanje centra oko kojeg zvi­ sečeve staze. je imalo dalekosežne posljedice . Vrijeme jedne potpune vrtnje iznosi oko 26 000 godina. pukotine S1 i Slika 6.4. OB se pomiče oko OA. Napose je otvor S2 da svjetlo također prođe kroz cijeli problem oblika Zemlje zaokupio S2.u iznosu precesije osi Zemlje. je kolebanje (nutaciju) u odnosu na precesiju slike 6. Ovdje su ekiiptiku.6 godina. jer svjetlost treba određeni trenutak vrijedno je napomenuti da za duži pe­ vremena da dođe od S1 do S2 . jedno u Peruu. pa je bilo moguće kotine miruju ali. a južna hemisfera ljeto. ako se oni kreću u da se prvi put u ljudskoj povijesti sa­ smjeru poprečnom na smjer zvijezde. za 13 000 godina kroz pukotinu S1 . ali tako da se nja nečuvene točnosti u mjestima koja zvijezda i oba otvora nalaze na istom su bila vrlo udaljena. a svaki U ovoj potrazi za točnosti u mjere­ kompletni ciklus ovih kolebanja traje nju položaja zvijezda i planeta.1.5. godine. Prije napuštanja problema precesije. Pre­ tragova. gdje sada crteža na slici 6.ot­ Vidjeli smo da se precesija javlja kriće pojave aberacije. a pravcu. Ovo uzroku­ razlikuju. a u intervalu življava zimu. kako je pokazano na slici 6. nanesena dva niza zvjezdanih a period iznosi 18. nazvan nutacija. izvršena su mjere­ koji veže S1 sa zvijezdom. zbog toga što Zemlja nije idealna ku­ Na slici 6. OA je okomito na jezde prividno kruže. Odgovor je ispravan ako pu­ drugo u Laplandiji. Na prvom crtežu ima­ sjeverna hemisfera proživljava ljeto a mo puis svjetlosti koji upravo prolazi južna hemisfera zimu. jedan iz 1907. Bradley je prvi otkrio ovaj dley je načinio još jedno otkriće. U drugom crtežu puls će biti dio gdje sjeverna hemisfera pro­ svjetlosti sada dolazi do S2 . Os rotacije U tom slučaju ćemo postaviti pukotinu Zemlje prijeđe polovinu precesionog S2 izvan pravca koji povezuje S1 i zvije­ ciklusa za 13 000 godina. vremenu ljeto i zima potpuno zamijene. . Os ro­ tacije Zemlje pomiče se oko OA upravo kao što se os vrtnje vrha pomiče oko vertikalnog smjera. ma tome se mijenja ravnina sta­ a drugi iz 1941. Drugačija. a u tom se zdu. situacija postaje drugačija. koje efekt.3 pustilo se svjetlo zvije­ gla. prisjećajući se da se svjetlost kre­ francusku Akademiju nauka i u godi­ će pravocrtno? Odgovor je: na pravcu nama poslije 1735. Saznanje važnosti odstupanja Ze­ zde kroz pukotinu S1 .1 OA je okomito na ekliptiku. zna ispravni oblik Zemlje. Obratite ze Mjeseca (i efekt privlačenja pažnju kako se centri ovih nizova Mjeseca na Zemlju). godine. između ova dva položaja.

Ako je stupanj nagiba uvijek isti za sve zvijezde. da se za isto vrijeme po­ makne od prvog do drugog polo­ žaja za koje svje­ tlo prijeđe udalje­ nost S1 do S2. S i S tako da svjetlo sa zvijezde prođe kroz oba. kada se Zemlja pomakla do točke P na slici 6. a s druge strane. Zato tamo neće biti aberacionog efekta.6. U stvari. Kretanje Zemlje. pa je efekt aberacije maksimalan. zatvara nezna­ tni kut prema smjeru koji veže S1 sa zvijezdom. Da to nije tako možemo vidjeti iz slike 6.4 gdje vidimo da linija. pa tu neće doći do pojave abe­ racije. S2 se mora tako smjestiti. Slika 6. poslije četvrt godine. aberacija uvijek 159 . koja veže Sl i S2 . neće biti kretanja teleskopa pre­ ko smjera zvijezde. a zato i kretanje teleskopa bit će tada preko smjera prve zvijezde. kako je prikazano. izno­ sila bi oko 20 lučnih sekunda. Tu imamo Zemlju u posebnoj točki na njenoj putanji oko Sunca. a prema tome i kretanje te­ leskopa. situacija je potpuno obrnuta. Kada je Zemlja u P. slučaj je obrnut. koja se nalazi u smjeru kretanja Ze­ mlje. Zato vidimo da aberacija ne otklanja smje­ rove zvijezda na jednaki način. Vidimo da ova os mora biti neznatno nagnuta da bismo opazili zvijezdu od smjera koji bi bio upotrije­ bljen da nema kretanja teleskopa. Vratimo se slici 6.6 Slike 6.5 Svjetlo i oba otvo­ ra kreću se kona­ čnim brzinama. kad se uzme u obzir problem usmjeravanja teleskopa u zvijezdu. S2 su se pomakle. maksimalni iznos bit će za drugu zvijezdu. Za zvijezde koje se nalaze u ravnini staze Zemlje. Na primjer. ST mora ležati izvan te linije za iznos koji daje gornja formula. Situacija je najkompliciranija kod mijenjanja smjera kretanja Zemlje. Pra­ vac koji prolazi kroz S1 i S2 predstavlja os teleskopa.3 Postavljanje dvaju otvora. Ovaj zaključak je važan. Ali je stupanj po­ ravnanja raziičit. potpuno preko smjera zvije­ zde. ovaj aberacioni efekt ne bi imao praktičnu važnost.4 i 6. Tako za svaku zvijezdu aberacija varira tokom cijele godine. kretanje je sada u smjeru druge zvijezde. S2 mora ležati na pravcu koji povezuje S i zvijezdu. Ako se otvori ne kreću poprečno na smjer zvijezde. a nula za prvu. Ako usmje­ rimo teleskop prema prvoj zvijezdi. Za zvijezde koje se ne nalaze u ravnini staze Zemlje.5 tumače zašto os telesko­ pa obično mora biti poravnana kada se promatra zvijezda. Kad je Zemlja u poka­ zanom položaju. da se može promatrati druga zvijezda. U ovom je slučaju kretanje Zemlje.4 Ako se otvori mogu kretati u smjeru poprečnom na smjer zvijezde. a S2 kao okular. nagnutost teleskopa. doći do pojave aberacije. Slika 6.6. Sada pretpostavi­ mo da smo usmjerili teleskop u drugu zvijezdu. Zamislimo S1 kao objektiv teleskopa. pa će. aberacija je nekad nula a nekad ma­ ksimalna.Slika 6. Slika 6.

160

Preth.: Stranica iz knjige početkom XIX stoljeća pokazuje zenitni instrument koji je James Bradley upotrebljavao za svoja mno­ gobrojna promatranja. Gore: Fotografija dijela instrumenta (sačuvan u Greenwichu) i Dolje: dio zabilježaka načinjenih tokom jednog od Bradleyjevih promatranja.

postoji. Razmotrimo, na primjer, zvi­ jezdu koja se nalazi u smjeru okomi­ tom na ravninu staze Zemlje. Kad se teleskop uperi u takvu zvijezdu, kreta­ nje Zemlje je uvijek poprečno na njen smjer tokom cijele godine. Da ponovimo, kretanje Zemlje iskrivi slike zvijezda na nebu. Iskrivljenje vari­ ra kroz cijelu godinu, a također i prema kutu što ga doglednica zatvara s ravni­ nom staze Zemlje: iskrivljenje općenito iznosi oko 20 lučnih sekundi. Ovo je bilo značajno Bradleyjevo otkriće. Ako se držimo obične geometrije, izbjegavajući komplikacije koje su spo­ menute u početku, u 1. poglavlju, tada pojava aberacije daje uvjerljiv dokaz da se Zemlja kreće oko Sunca - vrsta do­ kaza za kojim je Galilei uzalud tragao. Vidjeli smo da u pomanjkanju takvog dokaza, sustav Tycha Brahea, u kojem se uzima da se Sunce okreće oko Ze­ mlje a svi drugi planeti oko Sunca, daje tako dobar opis kretanja planeta kao i Kopernikov sustav. Ali sustav Tycha Brahea ne može objasniti aberacije koje je Bradley promatrao. Zato mora­ mo prihvatiti Kopernikov sustav. Međutim, usput se može upozoriti da današnja teorija relativnosti do­ pušta da smatramo Zemlju kao cen­ tar svega, ukoliko želimo da se oslo­ bodimo obične euklidske geometrije. Ali, ako ustrajemo da je Zemlja nepo­ mična, treba da daleko prekoračimo složenosti Ptolemejeve predodžbe ili Tychove predodžbe da bismo objasnili pojavu aberacije. Jasno je da se ova pojava ne bi ja­ vila kad bi svjetlost putovala besko­ načnom brzinom, jer bi svjetlost tada prešla od pukotine S1 do pukotine S2, na slici 6.3, prije nego bi same puko­ tine imale vremena da se pomaknu. Zato je aberacija pojava koja ovisi o konačnoj brzini svjetlosti. Zaista, kut iskrivljenja, pokazan na slici 6.4, je­ dnostavno je odnos brzine poprečnog kretanja pukotina prema brzini same svjetlosti. Ovo izbacuje neposredno pi161

tanje; što je brzina svjetlosti? Klasično tome koliko je udaljen Jupiter od Ze­ određivanje je djelo danskog astrono­ mlje. U stvari, zastoj je jednostavno ma Olafa, ili Olausa, Romera, koji je udaljenost Zemlje od Jupitera podije­ 1675. godine bio cijenjen, čija princi­ ljena s brzinom svjetlosti. Ukoliko je pijelna nesigurnost proizlazi iz neto­ zastoj potpuno isti za dva uzastopna čnog poznavanja prave veličine staze trenutka pomrčine - tj. ukoliko je uda­ Zemlje. Slijedi opis Romerove metode. ljenost od Zemlje do Jupitera potpuno Slika 6.7 pokazuje stazu satelita ista - tada je ispravna naša metoda Io, najunutarnjijeg od četiri velika sa­ mjerenja ophodnog vremena satelita telita Jupitera, koje je prvi otkrio Ga­ Io. Ali, ako se udaljenost između Jupi­ lilei. Njegova udaljenost od planeta je tera i Zemlje mijenja od jedne do druge sasvim slična udaljenosti Mjeseca od pomrčine, jasno je da će naša metoda Zemlje. Mi smo u mogućnosti da vidi­ biti sasvim netočna, jer će iznos zasto­ mo Io, jer se zraci Sunca reflektiraju s ja biti različit u dva slučaja. njegove površine, ali ga za vrijeme nje­ Zato se postavlja pitanje, da li se gova prolaza kroz sjenu koju baca sam udaljenost od Zemlje do Jupitera mi­ Jupiter ne možemo vidjeti. Pretposta­ jenja ili ne mijenja tokom vremenskog vimo, sada, da želimo odrediti vrijeme intervala između dvije uzastopne po­ trajanja obilaska satelita Io oko Jupi­ mrčine. Odgovor glasi da se ona mora tera. Očita bi metoda bila da se odredi mijenjati ako se Zemlja kreće prema trenutak ulaska satelita u sjenu Ju­ Jupiteru ili se udaljuje od njega. Slika pitera. Tako možemo reći da interval 6.8 pokazuje da se situacija u ovom vremena između uzastopnih ulazaka pogledu mijenja kroz cijelu godinu. određuje vrijeme ophoda satelita oko Kod točaka A i C na stazi Zemlje, Ze­ Jupitera. Ali, je li ovo potpuno ispra­ mlja se kreće poprečno na smjer Ju­ vno? Da to ocijenimo, moramo najde­ pitera, a udaljenost Zemlje od Jupite­ taljnije proučiti što se događa kada ra se tada ne mijenja znatno između izvršimo naša promatranja. dvije uzastopne pomrčine satelita Io. U trenutku ulaza satelita u sjenu, Ali, kada je Zemlja u D, udaljenost se prestane se reflektirati svjetlo s nje­ sigurno skraćuje, što znači da ćemo gove površine. Posljednja zraka svje­ potcijeniti vrijeme između uzastopnih tla putuje prostorom od Jupitera do pomrčina. Kad je Zemlja u B, nastaje Zemlje, lako da se prekid osvjetljenja suprotna situacija: udaljenost se tada na Zemlji registrira samo nešto ka­ sigurno povećava, što znači da ćemo snije od stvarnog prekida. Ali, koliko precijeniti vrijeme između uzastopnih dugo nakon prekida? Odgovor ovisi o pomrčina.
Slika 6.7 Očit način da se nađe kako dugo Io treba da jedanput obiđe svoju stazu, sastoji se u mjerenju intervala između dvaju uzastopnih događaja kad se on kreće u sjeni Jupitera. Slika 6.8 Kad je Zemlja u D, udaljenost između Ze­ mlje i Jupitera se smanjuje, a i vrijeme izme­ đu uzastopnih pomrčina lo-a. Svjetlo, koje se kreće konačnom brzinom, treba manje vremena do nas, pa mi prema tome potcjenjujemo vrijeme između dvije pomrčine. Kada je Zemlja u B, slučaj je obrnut.

162

Godine 1675. Olaf Romer iskoristio je produženja i skraćenja prividnih perioda satelita Jupitera da odredi brzinu svjetlosti. Slika prikazuje Romera za svojim meridijanskim instrumentom 1689. godine. 163

Slika 6.9 Budući da ravnina staze Venere nije identi­ čna s ravninom staze Zemlje, rijetko se do­ gađa da se Zemlja, Sunce i Venera nađu na pravcu. Takve pojave daju povoljnu priliku za mjerenje udaljenosti Venere od Zemlje.

Slika 6.10 Lakši je način da se odrede kutovi iz kojih je planet promatran s dva položaja, čiji je razmak izmjeren u istom trenutku, i provede jednostavni trigonometrijski račun. Ali je u XVIII stoljeću bilo teško ustanoviti istovremenost.

Romer je ustanovio da su prividni periodi kretanja Jupiterova satelita skraćeni kada se Zemlja kreće prema Jupiteru, a produženi kada se Zemlja udaljuje od Jupitera. I, zaista, iz izno­ sa skraćenja i produženja on je bio u mogućnosti da odredi brzinu kojom se kreće svjetlost. U stvari, neznatni dio promijenjenog perioda staze je napro­ sto omjer brzine kretanja Zemlje pre­ ma brzini svjetlosti. Romer je izmjerio neznatno skraćenje perioda satelita, a poznavajući približno brzinu kretanja Zemlje, bio je u mogućnosti da odredi brzinu svjetlosti. Na taj način je on po­ kazao njenu enormnu vrijednost - oko 300 000 kilometara u sekundi. Njegovi suvremenici su skeptično gledali na do­ biveni rezultat, pa nije bio šire prihva­ ćen sve do Bradleyjeva otkrića pojave aberacije. A ta pojava daje jedno neza­ visno mjerenje brzine svjetlosti koje se sasvim podudaralo s Romerovim rezul­ tatima. Kako se obavilo ovo nezavisno mjerenje, možemo vidjeti ako se pono­ vo vratimo na sliku 6.4. Kut aberacije, pokazan na slici, određen je točno u istom omjeru kao neznatno skraćenje

perioda kružnog kretanja satelita Jupi­ tera, tj. omjerom između brzine kreta­ nja Zemlje i brzine svjetlosti. Matematika Sunčevog sustava

Danas možemo logički očekivati od svakog mladog inteligentnog studenta i đaka da zna da je udaljenost od Zemlje do Sunca oko 149 000 000 kilometara; ali najveći astronomi klasičnog doba nisu znali ovu važnu činjenicu. Sve do Newtonovih dana. ova je udaljenost bila poznata samo unutar pogreške od 30%. Tako su se kroz cijeli dugi spor između Kopernikovih i Ptolemejevih sljedbenika, kao i rada Keplera, Gali­ leja i Newtona, uzimali u obzir oblici i relativne veličine planetskih staza, a ne njihove prave ili apsolutne veličine. Daljnji napredak u poznavanju mno­ gih preciznih detalja u Sunčevu susta­ vu ovisilo je uglavnom o određivanju apsolutnih veličina. Ovo je bio problem sve dok ga nije riješio drugi kraljevski astronom Edmund Halley, kako se oslovljavao tokom svog službovanja od 1720. do svoje smrti 1742. godine.

Metoda određivanja skale Sunče­ va sustava, koju je pronašao Halley, prikazana je na slici 6.9. Tu je staza Venere i Zemlje. Budući da se Venera kreće mnogo brže po svojoj stazi nego Zemlja, često nastaje situacija kada se Sunce, Venera i Zemlja nađu približno u istom pravcu. Međutim, nikad neće doći do potpunog poklapanja centra Sunca, Venere i Zemlje, jer ravnina staze Venere nije identičan s ravninom staze Zemlje. Pri svakom kruženju oko svoje staze Venera siječe ravninu staze Zemlje u dvije točke. Ako se u jednom od ovih slučajeva dogodi da Zemlja bude u zgodnom položaju na svojoj stazi, moglo bi doći do približne podu­ darnosti. Kod takvog rijetkog događaja Venera se projicira kao jedna tamna okrugla kapljica na disk Sunca, ako se usporedi sa svijetlom Sunčevom pozadinom. Promatrač na Zemlji zato vidi tamnu pjegu koja se kreće preko
Britanski učenjaci, 1807-1808. Potpisi su posta­ vljeni redoslijedom kao i njihovi potpisnici na sli­ ci, uključujući Cavendisha, Maskelynea, Josepha Banksa i Williama Herschela, svih koji su igrali ista­ knutu ulogu u razvitku astronomije

godini Sir Joseph Banks i kapetan Cook izvršili su promatranja s Tahitija. i u 1769. U 1769. Nade­ sno. Planovi za promatranja prolaza Venere bili su provedeni u 1761.Prolaz Venere 1769. 166 . godini. Gore su Cookovi brodovi u zaljevu Matavie. karta zaljeva označuje tvrđavu Venera i rt Venera.

Desno: glavna promatračka mje­ sta 1769. 167 . pre­ ma zamisli umjetnika. izrađena prije ranijeg prolaza. godine.Gore: Lalandova karta. Dolje: Sir Joseph Banks pokazuje teleskop urođenicima Tahitija. pokazuje efekt koji bi nastao od paralakse za vrijeme ulaska i izlaska planeta kod prolaza 1769. Dolje desno: kamp u tvrđavi Ve­ nera. godine.

same Zemlje.može odrediti ako ilustriranom na slici 6. trebalo je leyjevo doba je bilo poznato da će se čekati XIX stoljeće kad su pomno pri­ takva rijetka kombinacija okolnosti premljeni podaci za pogodne prolaze dogoditi 1761. nastaje od kretanja Zemlje iznosi 20% do 30%.pravi odnos veličina u dnostavnijem geometrijskom sistemu Sunčevu sustavu .Sunčeva diska. 168 . Kroz teleskop se oni pojavljuju kao prave točke svjetla. mogu se smatrati poznatima. godine. a i za kasniji povoljan prolaz Međutim. Prva dva od ovih faktora Venere. Prema tome ih te­ leskopi mogu pokazati bez nejasnoće. Zato će dva promatrača na Ze­ promatranja su razočarali.10. Rezultat je dao prave dimenzi­ metoda mogla izvesti u bilo koje vri­ je Sunčeva sustava s točnosti od 5% jeme. on je izmjerio otklon malih visećih ku­ glica (x) prema velikim poznatim utezima. Ako znamo veličinu staze Zemlje oko Sunca i stazu Mjeseca oko Zemlje. Dok se zašto se nije dala prednost mnogo je­ treći faktor .u odnosu na prijašnje. koja Veneru kako prolazi preko Sunca na je spriječila da se položaj planeta na dvije različite trase. S kutom u samo izmjerimo razlike između trasa s A i kutom u B. moramo najprije ustano­ viti gravitaciono privlačenje nekog standardnog komada materijala. Nevolja se mlji vidjeti s raznih geografskih širina pojavila zbog Venerine atmosfere. Aparaturom nadesno. Pripremanja je bio izvršio tadašnji kraljevski astro­ Halleyjeva zamisao je nastala iz nom George Airy u suradnji s Kra­ okolnosti da prolaz Venere preko Sun­ ljevskim astronomskim društvom. što ovisi o veličini Suncu odredi s dovoljnom točnošću. rezultati ovih mlji. U Hal. Ovo omogućuje promatračima da na­ prave vrlo točne proračune apsolutne skale Sunčeva sustava. o geografskim širinama promatrača i stvarnoj veličini Sunče­ Prije napuštanja metode prolaza va sustava. a ta pojava kretanja. Prvi čovjek koji je to načinio bio je Henry Cavendish (na sljedećoj stranici). 1874. ova bi se vrlo jednostavna 1769. ali ca nije isti za sve promatrače na Ze­ uprkos svim oprezima. lako izračunati druge veličine trokuta. godine. označenim sa W. Da odredimo ove mase u apsolutnom značenju. prikazani na ovoj fotografiji. mogu se širina bili su ostvareni tokom 1761. oba poznata kod pro­ potrebnom točnošću. godine. Da se iskoristi ova i Venere po njihovim stazama. pa nema razloga da se čeka na Asteroidi. interesantno je da se upita. poboljšanje naravno. i 1882. .metoda za daljnje pokušaje. pojavljuju se kao izdužene kapljice. matranja Venere u istom trenutku i s Halleyjevi planovi za promatranje udaljenosti između dviju stanica na prolaza Venere s raznih geografskih Zemlji A i B točno izmjereni. Newtonov zakon univer­ zalne gravitacije omogućuje nam da odredimo kolika je masa Sunca uspoređena s masom Zemlje.

Uspoređujući veličinu Zemljine sta­ ze oko Sunca s veličinom staze Mje­ seca oko Zemlje. Ali. Mars nije planet pokriven oblacima. ali se neki gibaju izvan ovog područja. Razlog za napuštanje ove jednosta­ vne metode je bio u tome što u Halleyjevo doba nije bilo načina određivanja istovremenosti za promatrače A i B. metodu bi pokvarile pogre­ ške zbog kretanja Zemlje i Venere.1%. a ne­ koliko ih se posve približe Zemlji. pa je zato lakše odrediti definirane točke na njegovoj površini prema kojima će razni pro­ matrači direktno svojim teleskopima izmjeriti kutove. a ukoliko se ovo ne bi načinilo s velikom točnošću. jer bi prisustvo Sunca prije naškodilo nego koristilo ovoj me­ todi. Kada je Mars nama najbliži (na udaljenosti od oko 55 mi­ lijuna kilometara). koji dolaze blizu Zemlje. moguće je pomoću Newtonova zakona univerzalne gra­ vitacije pouzdano odrediti bez pote- 169 . on se nalazi na noćnom nebu. Međutim. jer se Mars mogao upotrijebiti umjesto Venere. Danas se. može odredi­ ti udaljenost Sunca s točnošću znatno većom od 0. Najveći mali planet nije veći od Mjeseca. a ovo osigurava dvije daljnje prednosti. oni se pojavljuju kao svijetle točkice. dok se Venera u svojoj najbližoj udaljenosti nalazi uz samo svijetlo Sunce pa ju je zato mnogo teže promatrati. promatranjem asteroida. Nije trebalo dugo čekati na prolaze Venere. tako da nema mogućnosti za dvosmislenost u postavljanju telesko­ pa nekoliko promatrača. Jednostavna trigonometrijska metoda slike 6. Veći­ na se kreće po stazama koje se nalaze između staza Marsa i Jupitera. Do sada ništa nije rečeno o malim planetima ili asteroidima. osigurali bi veću mogućnost za određi­ vanje skale Sunčeva sustava.10 može se upotrijebi­ ti. Za ovu svrhu asteroidi imaju veliku prednost pred planetima. a najmanji su veliki kao gromade kamenja.prolaz Venere. situacija se sasvim izmi­ jenila. Planetoidi. Zbog svojih malih ve­ ličina. s pronalaženjem pouzdanih mehani­ čkih satova.

Takvo je mjerenje prvi načinio Henry Cavendish krajem XVIII stolje­ ća. škoća odnos mase Sunca prema masi Zemlje. Saturn oko 95 puta veću. da ne samo odre­ đivanje mase Sunca nego. godine pokazuju kako je najprije mislio da je otkrio "neobičnu magličastu zvijezdu ili možda komet". Njegove zabilješke za ožujak 1781. u cilju da odredimo apsolutnu veliči­ nu staze.35 95. S obzirom na velike napretke ere poslije Newtona. usporedimo masu Sunca s komadom materije kojim se može rukovati u laboratoriju. Ako želimo ići dalje u uspoređivanju. jer je gravitaciona sila direktno proporcionalna masi. Tako je dobiveno da je masa Sunca oko trećinu milijuna puta veća od mase Zemlje. ukoliko on ima najmanje jedan satelit. recimo. Ako znamo veličinu i oblik staze sate­ lita i vrijeme ophoda. komadom koji teži jedan kilogram. moramo znati i udaljenost planeta od Zemlje. oblik staze i vrijeme ophoda satelita oko planeta. Georgeu III. kada je William Herschel otkrio novi planet. Uran približno 15 puta veću. Jupiter ima masu približno 320 puta veću od mase Zemlje.26 .30 14. može­ mo također usporediti masu Sunca s masom nekih standardnih komada materijala.58 17. Detalj s Herschelova portreta (desno) podsjeća na njegovu že­ lju da nadjene ime svom otkriću po svom patronu. Zato slijedi.Fridrih Veliki je bio rekao da je sve ono što je važno u znanosti već otkriveno. Slijedeća tablica daje podatke dobivene kombinacijom direktnog pro­ matranja planeta i određivanja apso­ lutne skale Sunčeva sustava. Dva od tri njegova podatka 170 koja trebamo. Pri­ je nego napravimo takvu usporedbu. Ali. Ovom solidno ustanovljenom apso­ lutnom veličinom astronomi su mogli odrediti mase pet planeta sa sateliti­ ma. A ovo opet traži poznavanje apsolutne skale Sunčeva sustava. Mars ima masu za oko 11% mase Zemlje. mogu se odrediti direktnim promatranjima. i određivanje masa svih planeta sa sa­ telitima. ovisi o poznavanju apsolutne skale Sunčeva sustava. a Neptun malo iznad 17 puta veću. možemo izraču­ nati masu planeta iz Newtonove teorije gravitacije. Zbog toga je do­ šlo kao bomba. malo bi se astronoma tog vre­ mena tome usprotivilo. nasuprot ovim velikim planeti­ ma. Možemo odrediti masu planeta na sličan način. moramo biti u mogućnosti da izmjeri­ mo gravitaciono privlačenje ili gravita­ cionu snagu našeg malog komada ma­ terijala.11 318. koji je upravo opisan. Na ovaj način je bilo ustanovljeno da Sunce ima masu go­ tovo dva milijuna milijuna milijuna milijuna milijuna kilograma. Ovo je omogućilo da se usporedi gravitaciona snaga standardnog ko­ mada materijala s gravitacionom sna­ gom Sunca a. također. ime Mars Jupiter Saturn Uran Neptun masa (Zemlja = 1) 0.

također. jer te geometrijske forme imaju prirodnu jednostavnost i pro­ finjenost. iznoseći analizu svog pro­ matračkog materijala. Platon je mislio da sva kretanja moraju biti po kružnicama i pravcima. Kakvi su to fini detalji? U ra­ nijim poglavljima smo govorili o staza­ ma planeta koje su isključivo određe­ ne gravitacionim poljem Sunca. Promatranja po­ kazuju da se planeti u stvari ne kreću striktno po eliptičnim stazama. U stvari. pripadaju finim detaljima Sunčeva sustava. na kojeg su matematičari u drugoj po­ lovini XVIII stoljeća i u prvoj polovini XIX stoljeća usmjerili svoju pažnju. kao što je bila elipsa. jer su svi pla­ neti u neprekidnom kretanju. dapače. Istina je da je masa Sunca tako velika u uspore­ dbi sa svim masama planeta zajedno da gravitaciono polje Sunca dominira kretanjima planeta i istina je da su njihove staze gotovo prave elipse.Više smo puta u prethodnoj disku­ siji upozorili na fine detalje Sunčeva sustava. Ali se planeti. Oni su. Lagrangea i Laplacea. ne gibaju u izoliranom gravitacionom polju Sunca. Vidjeli smo da su ove staze elipse i da se Sunce nalazi u jednom od žarišta. dobiti oštrouman i dalekosežan dokaz Newtonove teorije gravitacije. podložni gravitacionim utjecajima drugih planeta. ako se ovi fini detalji mogu matematički prikazati i dokazati da se slažu s promatranjima. Perturbacije na stazama. A sada. u stvari. kada 171 . Rezultatom rada ovih ljudi problem je bio u velikoj mje­ ri briljantno riješen. Za Keplera je bio udarac što je našao tako kompliciranu krivulju. tako da se njihovo udruženo gravitaciono polje stalno preinačuje i nikad se točno ne ponovi. poslije jednog kruženja oko Sunca. staza se točno ne zatvara u sebe. Problem određivanja staza planeta s velikom preciznošću očito je jedna od nedostiživih teškoća. Na ovom slučaju ukazat ćemo na odlučnu razliku pogleda današnje znanosti i geometrijskog mišljenja kla­ sičnog doba. Kopernikovo opisivanje kretanja plane­ ta bilo je potpuno u obliku krugova. Ime Eulera je već spomenuto. Njegovu se imenu moraju pridodati imena dvo­ jice velikih francuskih matematičara. Ovo je bio veliki problem nebeske mehanike. a kreću se raznim stazama. Ptolemejevo i. Ali one to nisu. prouzrokoane ovim malim složenim efektima. Očito je da ćemo. Oni se kreću po najkompliciranijim stazama koje bi se mogle logički pretpostaviti iz Newtonova zakona gravitacije.

172 .Gore: Herschelova kuća u Datchetu. Ovaj 6-metarski dugi tele­ skop reflektor imao je otvor od 30 centimetara. i teleskop koji je upotrebljavao za mnogobrojna promatranja neba tokom 1780-tih godina. Desno: Odlomci iz dnevnika Karoline Herschel u kojima je opisano kako su ona i njen brat radili u to vrijeme. blizu Windsora.

Umjesto toga. kolebanja koja se odnose na precesiju rotacione osi Zemlje. poglavlju. U svim drugim primjerima mase su satelita tako male. Prema tome. o kojem je raspra­ vljano u 5. Na ovakav se način određuje masa Venere. tako da se je­ dnostavna metoda određivanja mase. učenjaci XVIII i XIX stoljeća su bili oduševljeni kad su ustanovili da su se njihovi komplicirani proračuni odrazili u prirodi. U gornjoj tablici planetskih masa nisu dane vrijednosti za masu Merku­ ra i za masu Venere.uzmemo u obzir fine detalje kretanja planeta. kao Jupiter i Saturn. koja je opisana gore. Uprkos postojećim smetnjama i povećanju kompliciranosti. Već smo razmatrali jedan takav važan utjecaj. ako uzmemo u obzir sve efekte što ih uzrokuju svi planeti poznate mase. u usporedbi s 173 . jesu jednostavni i elegan­ tni zakoni. bilo je golemo zadovoljstvo što se mnoge zamršenosti planetskih staza mogu potpuno pro­ tumačiti u vrlo jednostavnim oblicima zakona gravitacije. tada se još preostali poremećaji mogu pripisati Veneri. Vene­ ra uzrokuje slabe poremećaje na stazi Merkura. Ona je određena iz načina i veličine kojim Mjesec utječe na kreta­ nje Zemlje. tj. mase se moraju odrediti iz analize gravitacionih učina­ ka koje ovi planeti vrše jedan na dru­ goga ili na Zemlju.slučaj Neptuna. ne može primi­ jeniti. ovisi o masi Venere. svi izgledi jednostavnosti i elegancije nestaju. Mjesec ima masu oko 1/80 mase Zemlje. a iznos poremećaja koji se javi. naravno. a masa Merkura je oko 5%. U današnjoj znanosti ne mislimo da bi kretanje materije bilo jednostavno i elegantno. Ni jedan od ovih planeta nema satelite. ali ono što se nadamo i što očekujemo. Samo se u jednom drugom slučaju upotrijebila slična metoda da se odredi masa satelita . Na primjer. Iz ovakvih proračuna je ustanovljeno da je masa Venere oko 82% mase Zemlje. Ako sada odredimo vrlo točno stazu Mer­ kura ili Zemlje i.

a pri kraju XVIII stoljeća su to smatrali ispravnim zaključkom. Dok su drugi astronomi usmjeravali svoje teleskope u poznate i unaprijed odre­ đene objekte. svirajući orgulje u crkvi. dajući koncerte. Bilo je sigurno da nije zvijezda. Saturn i Neptun imaju po jednoga. Herschel je bio istraživač. Međutim. Otkrivač je bio William Herschel. 174 Herschelova sklonost za izradu velikih stvari pokazala se u veličini orkestara i u veličini njegovih teleskopa. da se bilo kakvi utje­ caji nisu mogli opaziti. Zato se moraju upotrijebiti perturbacione metode. obično s ciljem da iz­ mjere njihove položaje. Njihovi su se proračuni slagali s po­ javama u prirodi. da je najde­ taljniji današnji katalog neba načinjen instrumentom identičnog otvora po­ put najvećeg Herschelova teleskopa. III 1781. prošao je preko neobično sjajnog obje­ kta. Uran i Neptun.22 metra. Ljudi su naučili kako da izračunaju zamršena kretanja planeta i njihovih satelita. Herschel ni u snu nije pomislio da je to novi planet. koji se nalaze u tablici planetnih masa. Metoda se sastoji u prouča­ vanju gravitacionog djelovanja jednog satelita na staze drugih. 1.masama planeta. Bio je otkriven zakon gravitacije. Izrađivao je popise objekata. jer se ona vidi u teleskopu u obliku odre­ đenog točkastog diska. godine odjeknulo kao bomba na samozado­ voljni znanstveni svijet. Ovo je moguće za slučaj Jupitera i Saturna.22-metarskim Schmidtovim tele­ skopom na planini Palomar. Fridrih Veliki je rekao da je sve zna­ čajno što je bilo u znanosti već otkri­ veno. Hersche­ lova ostvarenja su manje pripadala njegovim teleskopima nego njegovoj metodi rada i njegovu razumu. spadaju među najteže u teoriji gravitacije. jer oba ova planeta imaju mnogo satelita. Povijest njihovih otkrića je jedno od najvećih dostignuća doba poslije Newtona. Njegov je život tamo bio vrlo aktivan. Dva planeta. jer su neki sateliti premali da izazovu bilo kakve mjerljive perturba­ cione efekte. Zato nije čudo da je otkriće novog planeta 1781. on je uskoro izradio cijelu seriju teleskopa.četiri koja je otkrio još Galilei. godine. Dana 13. da bi mogao bilo šta pronaći. . za otkriće Urana nije tre­ bao osobito veliki teleskop. Noću je čitao knjige iz matematike i astronomije i proma­ trao nebo. upotrebljavajući za prvo vri­ jeme samo mali teleskop koji je kupio. On je sistematski istraživao nebo. a najveći je bio refle­ ktor s promjerom od 1. Glavna je tema njegova astronomskog života bilo istraživanje svih nebeskih objekata. tj. nisu uopće bili poznati u Newtonovo vrije­ me. Jupiter ima četiri od šest . dok je Herschel pretraživao nebo 18-centimetarskim teleskopom reflektorom. Međutim. promatranih sve većim teleskopima. No ova metoda neće odrediti mase svih satelita. Interesantna je pojava da ima samo šest drugih satelita u cijelom Sunčevu sustavu koji su usporedivi s masom Mjeseca. gi­ gantski otvor za prilike XVIII stoljeća. a vodio je i oratorije koji su u to vrijeme imali veli­ ki orkestar i zbor. učitelj glazbe u Bathu. a proraču­ ni. koji ovdje dolaze u obzir. Zanimljiva je slučajnost.

koja je ukazala Urana otvorilo je ljudskom mozgu mi­ na činjenicu da su i drugi astronomi sao da omeđenje Sunčeva sustava još mnogo puta opazili Uran. njegova staza poznata. bila sasvim prirodna. koje su poticale Adamsa da traži drugi planet. Zauzvrat je lučnih sekundi. 175 . iz dobivenog teorijskog Razne tablice. Tako Ta dvojica su bili J o h n Couch je krajem XVIII stoljeća novi planet Adams. nije na­ Možda Uran nije najudaljeniji planet u išlo na odobravanje svih astronoma na Sunčevu sustavu! Možda postoji neki svijetu. iz njih je bilo moguće masu i položaj hipotetičnog novog pla­ predvidjeti njegove buduće položaje. Posljednji niz simbola pokazuje usporedbu staza koje su ustanovljene iz stvarnih promatranja (i nacrtane u dijagramu). što je svima poznato. ali su ona bila prilično izvan Kraljevsko društvo u Londonu. Ova je proizašao iz nastalih razmatranja. mladi diplomant St. dodjelju­ greška. odstupanja su Herschelu je odmah ukazalo počast bila mala. ona se pokazala mnogo manjom. Herschel nazvao novi planet Georgium Šta je uzrokovalo ove poremećaje? Sidus. koje su dale ove budu­ položaja potražiti nepoznati planet te­ će položaje. a kometu. neta. učenjaci su očekivali da će njegova staza biti približno tamo gdje pokazuje Bodeov zakon. izradio je ugledni talijan­ leskopom. ukazao Lexell iz St. Kada se prvi put posumnjalo da se još jedan planet nalazi iza Urana. a takva su razmatranja čili njegove neobične karakteristike. ski astronom Barnabas Oriani. kada je našao računskim putem da ljeća postepeno su rasle sumnje da se se novi objekt nalazi iza Saturna i da Uran ne kreće po označenoj stazi. Odstupanje Urana od njegova jući mu penziju koja mu je omogućila očekivanog položaja iznosilo je oko 20 da se posveti astronomiji. Samo su se dva Nekoliko takvih promatranja izvršio je matematičara prihvatila problema koji francuski astronom Lemonnier. Petersburga. što još udaljeniji planet čiji gravitacioni ga je predložio Bode. kako su očekivane iz Bodeova zakona. J o h n Col- Memorandum na prethodnoj stranici navodi da se ne očekuju perturbacije u stazi Urana. valo da će se kretati. oko godinu dana kasni­ Ali tokom druge četvrtine XIX sto­ je. prirodno. Iz su prethodna promatranja imala ve­ danih odstupanja u stazi Urana treba­ liku vrijednost u izračunavanju staze lo je naći čisto teorijskim računanjem novog planeta.pa je najprije mislio da se radi o novom bio otkriven. ali nisu uo­ nije završeno. efekt uzrokuje promatrana odstupa­ Ovaj uspjeh Herschel je postigao nja na stazi Urana! Otkriće samog svojom metodom rada. Kao se kreće po kružnoj stazi oko Sunca. Treći horizontalni niz simbola u našoj tablici pokazuje usporedbu staza planeta. jer su više voljeli ime Uran. U stvari. Na njegovu planetarnu priro­ izračunata je i staza po kojoj se očeki­ du bio je. u stvari. imenom koje. zatim. Kralj je područja da bi se mogla uzeti kao po­ postao njegovim zaštitnikom.

176 .22-metarskog reflektora . jer su mnoge zvijezde nama zaklonjene relativno gušćim oblacima prašine. Nadesno je današnja fotografija maglice Sjeverna Amerika u Labudu koja pokazuje stanovita tamna područja gotovo bez zvijezda.George III je odobrio ukupno 4 000 funti za izgradnju ovog 1.najvećeg Herschelova teleskopa. otvor izgleda poput prozora koji gleda u daleki prostor. prema Herschelu. Herschel je koristio ovaj instrument u popisivanju neba u najsitnijim detaljima i u studiji Mliječnog Puta. Ovo se pojavljuje. Herschel je upozorio da se Mliječni Put u području između Škorpiona i Labuda dijeli u dvije grane. Ali.

.

Bilo je eleme­ radio gotovo pet godina na svojim ra­ nata jakog konzervativizma i. bolje reći. Krivicu. ali kvom dijelu svoje staze da je bilo mo­ je Leverrier tražio da se zove Neptun. kao što je sin Airyju i direktoru zvjezdarnice u Cam. U ovoj slici on je prikazao glavni volumen Sunca (AB) kao krutu stijenu. Pravilo Maskelyne i Lalande su mjerili prividno kretanje zvijezda koje nastaje kao posljedica stvarnog kretanja Sunčeva sustava kroz prostor. štaviše. Sir J o h n Herschel. sa. nije lako ustanoviti. Ova Sam Adams nije sudjelovao u diskusi­ su dvojica bila skeptična u pogledu jama koje su nastale u ovom sporu. Svoje rezultate je poslao sam Adams je bio pretjerano šutljiv. 178 . vrijednosti i točnosti Adamsova rada Mnogo je bilo napisano u ovom ne­ pa se nisu žurili da potraže novi pla­ sretnom sporu. i francuski astro­ vljen u nekom priznatom znanstve­ nom Urbain Jean Leverrier. godine. Galle je pronašao novi noma da je problem matematički ne­ planet. problem bi zaista bio nerješiv. jer bi trebalo Leverrier je provodio stvari s mno­ uzeti u obzir neobično složene ljudske go većom djelotvornosti.nu pretpostavku u svojim računima. Galle je za Na veliku sreću. jedno bi pismo prvi započeo izračunavanjima i prvi ih u štampi bilo dovoljno da se ustanovi završio. možda nastanjenu.legea. ako je bilo kri­ net na nebu. Herschelovi su pogledi o Suncu bili vrlo naivni. čunima. Obojica su postavili vrlo nepouzda­ Tek je poslije ove objave znanstve­ ni svijet bio upoznat s radom Adam. opkoljenu vanjskim ovojem vatre (PF). Da se slučaj dana po primitku rezultata. On je zamišljao pjege na Suncu (de) kao rupe u vatri ovojnice. Zašto njegov rad nije bio obja­ poznatom kao Bodeov zakon. Dok je Adams i znanstvene vrijednosti. gotovo odmah. Francuzu su zahtjevi za prvenstvo Oni su pretpostavili da se Neptun po­ Adamsa na tom radu mirisali na pla­ korava jednom empiričkom pravilu. Nasuprot ovome. Leverrier ih je završio za dvi­ taštine u držanjima Airyja i Challisa. već slijedećeg rješiv. Prema tome se zvijezde prividno kreću prema Antiapeksu.otkrivača Urana. Na slici se Sunce kreće prema Apeksu. G. a astronomu berlinske zvjezdarnice mišljenje Airyja i mnogih drugih astro­ J. 23. inače bi napori pa je pod tim imenom objavio njegovo i Adamsa i Leverriera bili osuđeni na neuspjeh. Svoje rezultate je poslao bri­ autentičnost Adamsovih zahtjeva ili. o svom otkriću Leverrieru. zahtjeva koje su postavi­ kraljevskom astronomu Sir Georgeu li njegovi podupiratelji. Adams je nom časopisu? Štaviše. gijat. kroz koju je moguće vidjeti kamenu unutrašnjost. tanskim astronomskim stručnjacima. bridgeu. bilo je blizu istini. je godine. Koristeći ova mjerenja. Galleu. i smjesta poslao vijest kasnije. vice. Reverrendu J. guće riješiti problem. IX dogodio 75 godina prije ili 75 godina 1846. Cambridge. Neptun je bio na ta­ novi planet predlagao ime J a n u s . otkriće u Parizu. Herschel je bio u mogućnosti da ukaže na smjer ovog kretanja s iznenađujućom točnosti. Challisu.

100. U stvari. ova pogre­ ška nije utjecala na položaje Neptuna koje su izračunali Adams i Leverrier za godinu 1846. 10. Adams i Leverrier su se ponovo sukobili oko finih detalja na stazi Mjeseca. Ovi se bro­ jevi napadno podudaraju s Bodeovim nizom. bila su dva očigledno vrlo dobra razloga za prihvaćanje njegove vrijednosti. Nedavno je R. kada je publicirao članak u ko­ jem je tvrdio da je Laplaceova raspra­ va o tom problemu nepotpuna i da ponovno pažljivo ispitivanje obnavlja neslaganje između promatranja i te­ orije. u doba Adamsa i Leverriera. tada bi izvo­ đenje njihovih proračuna bilo mnogo jednostavnije i s mnogo većim stu­ pnjem točnosti. Zbog sretne okolnosti. 7. Mars 12. koji je problem prora­ dio detaljnije. Ali se pokazalo da su njihova računanja Neptunove staze i njegovih budućih položaja potpuno kriva.2 itd. I danas su astronomi podijeljeni u mišljenjima. Adams i Leverrier pretpostavili da je staza Neptuna kružnica. umjesto oslanjanja na Bodeov zakon. nije bio poznat planet Uran. broj je nula. 28.je izraženo slijedećom jednostavnom formulom. kako se pokazalo. Poslije Venere se broj jedno­ stavno podvostručuje.6 jedinica. Za Zemlju 6. Lyttleton u vrlo interesantnom članku ukazao. Slijedeće primjedbe Delaunayja u 1864.2. staza Neptuna ima vrijednost 300. Ovog puta je većina francuskih učenjaka podupirala Adamsa. da su. tada će polumje­ ri planetskih staza formirati slijedeći niz: 3. za Veneru 3. pokazujući da za­ kon gravitacije nije pogrešan. koji je zaista. a zatim doda broj koji je različit za svaki planet: za Merkur. kojima je polumjer staze Zemlje izražen sa 10. Laplaceova su računanja ispunila prazninu između teorije promatranja. Skepti­ ci ukazuju da se za svaki dani konačni niz brojeva uvijek nađe neko pravilo koje će se dobro prilagoditi nizu. bio u pravu. Ako izračunate polumjere planetskih staza izrazimo jedinicama. najunutarnjiji planet. 16. pokazalo se da se iznenađu­ juće dobro prilagođuje mjestu iza Saturna koje je predvidio Bodeov zakon. Doista. itd. godine. Spor je u biti bio samo jedan dio mnogo veće rasprave započete u doba Newtona i nastavljene do našeg sto­ ljeća. Možda je bio najuspješniji ulazak u tablicu između Marsa i Jupitera. Drugi je dio rasprave povezan s ime­ nom Laplacea.7 jedini­ ca. jer je staza Ceresa imala vrijednost 27.7 jedinica. Kada je njemački astronom Johann Elert Bode prvi predložio ovaj zakon 1772. godine Piazzi ot­ krio mali planet Ceres koji je ispunio prazninu gotovo perfektno.9. Adams je došao na scenu 1853. 52. Predviđena veličina staze je bila 169 jedinica. koliko je tre­ balo očekivati po Bodeovu zakonu. da li ovo blisko poduda­ ranje ima neko dublje fizikalno znače­ nje ili je to samo koincidencija. 15. 7. A. dok su promatranja dala vri­ jednost 191. kada je on bio otkriven. Ali je 1801. Ali. U stvari. go­ dine. Devet godina kasnije. Prva Newtonova rasprava o kretanju Mjeseca dovela je Edmunda Halleyja do vjerovanja da se period re­ volucije Mjeseca oko Zemlje promije­ nio od babilonskih vremena. Za svaki se planet najpri­ je napiše četiri. jer on ne pruža objašnjenje takve pojave. godini komentiraju spor izme179 . nitko nije sumnjao u Bodeov zakon. jer na tom mjestu nije bio poznat nikakav planet. Pojavila se zato sumnja o potpunoj ispravno­ sti Newtonova zakona gravitacije. Nakon spora s Neptunom. Zato je Adamsu i Leverrieru izgle­ dalo potpuno prirodno da pretpostave da se njihov novi planet također poko­ rava Bodeovu zakonu. Brojevi dobiveni na ovaj način formiraju niz 4. znatno manje od 388. 10. 196 i 388. U Bodeovo vrijeme je ovdje bila evidentna praznina. dok je Bodeova hipotetska vrijednost iznosila 28 jedinica.

izrađena od velikog broja pojedinih fo­ tografija. smještene su u području ravnine Mliječnog Puta. 180 . za koje je Herschel mislio da su prozori prostora. upotrijebljene na karti. galaktičke su širine i dužine (slučaj [4] u 1. Koordi­ nate. poglavlju).Panoramska fotografska karta Mliječnog Puta. Tamne pukotine.

181 .

Već smo naglasili da Venera nema satelita. kada se prvi put spo­ znalo. bliske zvijezde će prividno opisati male godi­ šnje oscilacije u odnosu na nepomičnu poza­ dinu udaljenih zvijezda. Ali i svi argumenti izne­ seni protiv Adamsova članka nisu bili točni. došlo je do daljnjeg rada na finim detaljima kretanja pla­ neta. nije sasvim ista kao vrijednost dobive­ na iz perturbacije staze Merkura. također. Posljednji dio priče nastao je u na­ šem stoljeću. Ako možemo izdvo­ jiti i mjeriti tu oscilaciju. Kako se vrijednosti dobivene iz Marsa i Ze­ mlje dobro slažu. Ovo znači. i učenjaku XIX stolje­ ća izgledalo bi nevjerojatno da se oni mogu korisno povezati. . sada je poznato da efekti plime i oseke ne nastaju samo u oceanskim vodama nego. Međutim. Sredinom XIX stoljeća veliki se val znanstvenog razvitka. i u unutarnjem materijalu Zemlje. Friedrich Wilhelm Bessel postao je prvi čovjek koji je odredio udaljenost zvijezde. koji ćemo sada razmotriti. treće. koji je počeo s Newtonom. o kojima ćemo diskutirati u detalje u 7. dobivena iz perturbacija staza Marsa i Zemlje. to je logično da se smatra da su ova određivanja sasvim točna. koja je bila pro­ glašena sumnjivom i netočnom. igraju­ ći važnu ulogu u rješavanju ovog sta­ rog nesklada. drugo. Zato je njegov rezultat bio vrlo napadan . To su bila tri elementa različite vrste. a da je vrijednost dobivena iz staze Merkura neispravna iz nekog ra­ zloga. tvore cije­ li efekt. "Publiciranje Adamsova članka stvarno označuje značajan korak naprijed.đu Leverriera i Adamsa. . bila priznata kao točna. uvelike iscrpio. Prvo. da je teškoća dolazila od za­ nemarivanja učinka trenja Mjesečevih plima i oseka. Marsa i Merkura. Najprije se mislilo da oceanske plime i oseke. kada se suda­ raju s kontinentima Zemlje. jednu cijelu revoluciju u ovoj grani teorijske astro­ nomije. ali su dola­ zili do izražaja elementi nove revolucije u astronomiji. prodor izvan Sunčeva sustava. pa je jedini praktični način da se odredi njena masa promatranje efekata koje ona stvara na stazi Zemlje. a insistiranje s kojim su pred­ stavljeni i podržavani izazvalo je po­ tpuno suprotan efekt od očekivano­ ga. što će biti opi­ sano u posljednjem dijelu ovog pogla­ vlja. poglavlju. Godine 1838. Astronomi XIX sto­ ljeća su bili suočeni sa zbunjujućom činjenicom da masa Venere." De launay je zaključio izjavom da je Adamsova analiza. da i poslije uzimanja u obzir gravitacionih efekata svih pla­ neta (uzimajući masu Venere dobive­ nu iz njenog učinka na Zemlju i Mars) Zbog godišnjeg kretanja Zemlje oko Sunca. . možemo izračunati udaljenost bliske zvijezde. došlo je do značajnih otkri­ ća na polju elektriciteta i magnetizma. kao rezultat rada Sir Geoffreyja Taylora.

koji se posebno bavio problemom svjetlosti sredinom XVIII 183 . Herschelova su brojanja maglica na raznim dijelovima neba ukazala da maglice teže da izbjegnu Mliječni Put. Leverrier je mislio da ova smetnja nastaje od još neotkri­ venog planeta koji mora biti još bliži Suncu. nije bilo razloga misliti da su osobito udaljene od nas. matematičar. ustanovio je da su maglice sigurno usko povezane s određenom centralnom zvijezdom. Međutim. Lambert. koji nisu smješteni jako daleko od nas. ravnine Mliječnog Puta. Druge su velike grupe vrlo udaljenih zvijezda. tj. pokazao da je nesklad sumnje realan. Kasnije je napustio ovu ideju. Dok su zvjezdana jata okupljena oko Mliječnog Puta. ali da sadrže svijetlu tekućinu protka­ nu u prostoru između zvijezda. H. Prema tome. pokazujući kvalitativno da su one okupljene oko neke ravnine. Prodor izvan Sunčeva sustava Glavni Herschelov cilj pri konstrui­ ranju sve većih teleskopa bio je u pre­ gledavanju neba u sve većim detalji­ ma.ostaje još neka neobjašnjiva smetnja u stazi Merkura. ali da se nalaze u tako velikim daljinama da se teleskopom ne mogu vidjeti rastavlje­ ne na zvijezde. Ako je to tako. kada je postalo jasno da maglice i jata zvijezda pokazuju značajnu ra­ zliku u raspodjeli. koje se odnosi na prirodu ovih uda­ ljenih grupa. Sada znamo da su obje ove ideje o prirodi maglica djelomično točne. Najznačajnije proročanstvo. dao je J. iz finih detalja Sunčeva sustava došao je odlučan dokaz nove teorije koja je drastično izmijenila naš pogled što se odnosio na prostor i vri­ jeme i koja nam danas omogućuje da se uhvatimo ukoštac sa svim proble­ mima svemira. Herschel je najprije za­ ključio da su to jata zvijezda. nakon analize cijelog pro­ blema. Neke su od njih zaista svijetli oblaci plina. Brojio je zvijezde u raznim podru­ čjima neba. To je ostalo neobjašnjeno sve dok nije Einsteinova opća teorija rela­ tivnosti pokazala da Newtonov zakon gravitacije zaista nije potpuno točan. Ovo je ukazi­ valo da maglice uopće nisu zvijezde. Posebno zanimljiva su bila jata zvi­ jezda i maglice. Neumorni napori da se prona­ đe taj planet su propali. Maglice su bezoblične mase svjetla. Pred kraj XIX stoljeća je američki astronom Simon Newcomb.

Ali je Herschel mislio da su pukotine stvarne rupe u prostoru i vjerovao da se kroz njih vidi daleki prostor. Ova pukotina nije stvarna. Herschel je uočio da se Mli­ ječni Put. Zašto bi se to događalo ako su one daleko izvan Mli­ ječnog Puta? Odgovor: oblaci prašine i plina su koncentrirani blizu ravnine Mliječnog Puta. djeluju kao magla i pokrivaju udaljene objekte koji se nalaze direktno izvan njih. Godi­ ne 1800. tako da se Sun­ ce i planeti kreću zajedno oko centra. upravo onako kako se sami planeti kreću oko Sunca. vidimo da su se takve pogreške i netočnosti javljale iz pomanjkanja fizikalnog znanja.stoljeća. koju je većina profesi­ onalnih astronoma odbila da prihvati sve do druge ili dapače treće dekade XX stoljeća. Lambert je postavio začudo oštroumnu kvalitetnu sliku struktu­ re svemira. koji pokriva mnoštvo zvijezda što se nalaze iza njega. ljudi su imali točno i precizno znanje o pojavi gravitacije. Tobias Mayer je već upozorio da. Za veliki broj maglica ovo je ispra­ vna predodžba. On je smatrao da zvije­ zde Mliječnog Puta tvore jednu veliku skupinu i da se te zvijezde okreću oko zajedničkog centra. one koje su se odnosile na druge grane fizike. koje se nalaze u istom smjeru u kojem 184 . ali su njihove ideje. Lambert je tvrdio da su maglice obične gigantske nakupi­ ne zvijezda koje se nalaze daleko izvan granica Mliječnog Puta. Značajni kontrast između iskrivljenju i naivnosti možemo vidjeti u druga dva pogleda u Herschelovu radu. mora postojati sistematsko privi­ dno kretanje zvijezda na nebu: zvijezde. Gledajući unatrag. prividno cijepa u dvije grane. bile potpuno nerazvijene. ona se javlja iz relativno gustog oblaka prašine. u području između zviježđa Škorpiona i Labuda. Temelji za skepticizam su se pojavili iz Herschelovih proma­ tranja da većina maglica izbjegava ra­ vninu Mliječnog Puta. ako se Sunce kreće.

Bilo je nužno potrebno pridodan joj je katalog od 6 milijuna da se sastavi katalog točnih položaja najsvjetlijih zvijezda. ali je Mayer smatrao da je ipak znamenitom Bonner Durchmusterung. Instrument koji je prvi poslužio da se izmje­ re udaljenosti zvijezda. moraju Flamsteed je izmjerio gotovo 3000 zvi­ prividno sakupljati. Rezultat je bio: zvjezdana karta.se Sunce kreće. naravno. Herschel bljavaju današnji astronomi. a čavati zvijezde. U svom pionirskom radu se nalaze u suprotnom smjeru. a koristeći ova mjerenja ne. on je katalogizirao preko 300 000 Herschel je mogao odrediti smjer Sun­ zvijezda sjeverne hemisfere. moraju se prividno ra­ astronoma ne bi mogla znati o kojoj se zmicati jedna od druge. na drugoj strani. Očekivano kretanje jezda. i 1862. Projekt je ostvaren nakon 50-gokamenitu unutrašnjost. ističe činjenicom da je ono ostvareno Smatrao je da je unutrašnjost Sunca bez upotrebe fotografije. Najsmješnije je dišnjeg rada. bio je heliometar. 185 . Mjerenja su obavili Maske. pa je po­ čeva kretanja s iznenađujućom točno­ stavio osnov za kataloge koje upotre­ sti. a da su pjege na Suncu mje­ Ideju o izradi fotografske karte sta gdje je vanjski ovoj vatre prekinut. hladna. U svom malo. Međutim. na kojem su surađivale od svega što je vjerovao da su hladnija brojne zvjezdarnice na cijeloj Zemlji.izdanom između 1852. go­ što nam omogućava da vidimo tamnu dine. neba prvi je iznio David Gill 1886. Veličina je imao predodžbu o Suncu koja nam Argelanderova ostvarenja naročito se se danas čini potpuno besmislenom. Astronomi su počeli masovno prou­ je sadržavala 100 milijuna zvijezda. Friedrich Argelander se kasnije je bilo iz godine u godinu. godine.11 Kako se presječeni objektiv upotrebljavao da bi stvorio dvije slike iste zvijezde. Lijevo je heliometar. instaliran u Oxfordskoj zvjezdarnici 1848. izmjerljivo. vrlo latio još ambicioznijeg zadatka. koje zvijezdi radi. velikog broja zvijezda. koja područja nastanjena ljudima. dok se one. jer inače dva U daljnjem prodiranju u prostor Slika 6. godi­ lyne i Lalande. Nadesno je de­ talj okulara i presječeni objektiv.

kao što Ze­ mlja kruži oko Sunca. On je pokušao izmjeriti paralaksu. poraslo je vjerovanje da takva promje­ na mora postojati. bilo je po­ trebno da promatra da li se položaji dviju zvijezda mijenjaju iz godine u godinu u odnosu na pozadinu koju formiraju udaljenije zvijezde. da postoje sistemi koji sadrže i više zvijezda.Herschel je pokazao da Newtonov za­ kon gravitacije vrijedi i izvan Sunčeva sustava. s mukom bi se riješio teži problem paralakse. Da ovo postigne. kako je nazvana. astronomi su se uvijek nadali da će moći otkriti tu promjenu. ali da je nije lako opaziti jer su zvijezde od nas vrlo dale­ ko. jer se Zemlja giba oko Sunca. Ta­ kođer je postalo jasno da dvojne zvije­ zde nisu rijetkost. što će reći da oni uzrokuju da se zvijezda pomiče uzduž stalnog puta u odnosu na udaljenu pozadinu. mogla bi se lako izračunati i udaljenost te zvijezde. Kad je Kopernik oživio Aristarhovu ideju. uveo je Friedrich Wilhelm Struve. jer se i zvijezde kreću. Castor. S razvojem sve preciznijih instru­ menata. zaključio je da je Aristarhova zamisao kriva. Herschelova vrijednost od 342 godine ne razlikuje se mnogo od današnje vrijednosti. Da napravimo takvu separaciju. Prodiranjem dalje u prostor pono­ vo se nametnulo pitanje koje je muči­ lo astronome više od dvije tisuće go­ dina: kako su daleko zvijezde? Među drugim razlozima grčki je astronom Hiparh odbacio heliocentričnu sliku svijeta Aristarha iz Samosa na osnovu zaključka da bi se. drugi. tada se udaljenost zvijezde može lako odrediti trigonometrijskim računom. Za dovoljno udaljene obje­ kte možemo smatrati da predstavljaju stvarno nepromijenjenu pozadinu. Danas se jednostavno fotografski snime zvijezde nasuprot svojoj pozadini u razna vre­ mena tokom godine. morale pojaviti godišnje promjene položaja zvijezda. Vrijeme po­ trebno za jedan potpuni ophod moglo se izračunati. i treći. Svojim radom je potvrdio da zakon gra­ vitacije vrijedi izvan Sunčeva sustava i da je on zaista univerzalni zakon. Mnogo je radova druge polovine XVIII stoljeća bilo motivirano nadom da će ova paralaksa. siste­ matsko proučavanje dvojnih zvijezda. Tako imamo jednu oscilaciju nanesenu na stalni smjer. Zatim se fotogra­ fije mogu izmjeriti u slobodno vrijeme i separirati oscilatorno kretanje. sva su . Oko četvrt stoljeća kasnije. Pre­ ma ovoj će se pozadini relativno bliska zvijezda pomicati iz tri razloga. Kreta­ nje Zemlje. Kako nije zapazio takve promjene. Prvi je. kako su one nazvane. Herschel je mogao pokazati da se ove dvije zvijezde zaista okreću jedna oko druge po sta­ zama koje su očekivane. Ali prije pojave fotografije. jer se samo Sunce kreće. rastavi se u malom teleskopu u dvije svijetle zvijezde slabijeg sjaja. ako se Zemlja kre186 će oko Sunca. Ako se treći od ovih efekata može osloboditi od druga dva. Rad Jamesa Bradleyja je dao početak ovoj nadi. a naš je pro­ blem da izdvojimo oscilaciju. a iz­ mjerom te promjene. sve dok se nisu otkrili ovi efekti. uzrokuje da položaj zvijezde izvede jednu godišnju oscilaciju. najsjajnija zvijezda u zviježđu Bliza­ naca. Herschel je sebi postavio zadatak da otkrije. Našao je mnogo više sluča­ jeva gdje je par zvijezda bio vrlo blizu jedna drugoj nego što bi se očekivalo na osnovu same koincidencije. da li stvarno postoji takvo kretanje. biti na kraju izmjerena. Ovo je ukazivalo da se mnogi takvi paro­ vi moraju sastojati od zvijezda koje su stvarno povezane jedna s drugom tako da jedna kruži oko druge. Problem se može formulirati na sli­ jedeći način. Uspoređujući svoja promatranja ovih dviju zvijezda s promatranjima koje je prethodno izvršio Bradley. upozoravamo da su prva dva efekta si­ stematski. u drugu ruku. osnivač velike Pulkovske zvjezdarnice u blizini Lenjingrada. a ot­ krio je aberaciju i nutaciju jer.

potrebno je najprije vidjeti što između neke poznate zvijezde i neke su učenjaci naučili o prirodi svjetlosti referentne točke u pozadini. što teleskop morao okretati da bi kompen­ iznosi oko 106 bilijuna kilometara. a kod prikla­ dnog postavljanja dviju polovina obje­ ktiva možemo namjestiti da su naše dvije slike odvojene točno za istu uda­ ljenost kao što su i zvijezda i referen­ tna točka. Tada se lako može dokazati da je naš traženi kut naprosto razmak odijeljenih dviju polovina objektiva po­ dijeljen sa žarišnom dužinom telesko­ pa kojeg smo upotrijebili. nisu oko 11 godina svjetlosti. poznatog kao heliometar. Kod mi­ od Newtonova doba naovamo i kako jenjanja položaja (I) u položaj (II). U godinama koje su slijedile. a njena je udaljenost iznosila pom. Sve je to Pulkovo izmjerio udaljenost zvijezde bilo vrlo teško i nije uspjelo sve do go­ Vege. Ali. udaljenosti Besselove zvijezde. Helio­ hnike. razdvojene točke svjetla. donje polovine objektiva. ili udaljenost se mogla načiniti brzo. To znači da se do koje svjetlost putuje 11 godina. da svaka zvijezda načini dvije slike. astro­ tovo sredine XIX stoljeća. Kako su mjerenja precizna.11. dosad nepoznate. Bila je to zvijezda 61 187 . koji niti samo na relativno bliske zvijezde. Njena udaljenost je manja od dini. a ove su se niti morale ovih mjerenja je Struve u zvjezdarnici pomicati pomoću mikrometra. jedna je točno pratiti objekte. astronomija ušla u novu eru. To između zvijezde koja je uzeta u obzir i je najsjajnija zvijezda u zviježđu Cenvećeg broja zvijezda stajaćica na poza­ taurus. kada će biti određena skala Mliječnog odvojene za razmak koji ovisi o veličini Puta. dije­ je primijenjeno njihovo uvijek rastuće limo sliku naše zvijezde u dvije jasno poznavanje ovog predmeta. Ovo tar je brzo postao neupotrebljiv. u zvjezdarnici Cape dobio udaljenost Drugi je bio u potrebi mjerenje kutova najsjajnije zvijezde južne hemisfere. heliome­ kako je pokazano na slici 6. uskoro je foto­ nastala od gornje polovine. je tako nazvan jer je bio namijenjen Morale su se otkriti sasvim nove te­ problemima vezanim za Sunce. To će reći. Zato je prvi uvjet jedeće je godine Thomas Henderson bio da se teleskop jednoliko i točno vrti. Ovo je zahtijevalo montiranje niti. a druga od grafija postala upotrebljiva. A to omogućava po­ udaljenosti. Neposredno poslije vnini teleskopa. Sli­ zirao rotaciju Zemlje. oko 4 koje je trebalo osvijetliti u žarišnoj ra­ godine svjetlosti. jer pomicanje stvara dvostruke slike koje je zastario. nomi su izmjerili udaljenost mnogih Udaljenosti zvijezda najprije su iz­ drugih zvijezda paralaktičkom meto­ mjerene pomoću izvanrednog instru­ dom.mjerenja morala biti načinjena telesko­ Cygni. uskoro je. Ali se ova metoda može primije­ menta. Pre­ bu instrumenata u današnjoj astro­ tpostavimo sada da želimo mjeriti kut nomiji. Služeći svojoj namjeni. Uskoro su teleskopi mogli se pojave u žarišnoj ravnini. Pomoću ovakve naprave njemački je astronom Friedrich Wilhelm Bessel obavio prvo mjerenje zvjezdane dalji­ ne u godini 1838. micanje dviju polovina leće objektiva. da bismo razumjeli upotre­ pomaka dviju polovina objektiva. zaista. pomoću ko­ metar je teleskop refraktor s prereza­ jih bi se mogle izmjeriti mnogo veće nim objektivom.

a u drugo zirnoj ploči postane još manji. uključujući fotografski aparat. 188 . dok one. Svjetlo. u stvari. da se one i više impresionirani stalno rastućim kreću stalno pravocrtno. Možemo reći da se zraku. potrebno vrlo se onog trenutka kada se uzelo u ra­ malo znanja o prirodi svjetla. Međutim. Što odlučuje da pojedina če­ Dokle god otvor ostane dovoljno velik. Kako možemo protumačiti ovaj čestice. došlo je na ksije i refrakcije. koje ca koje se kreću kroz zrak i udare na su upravo prošle uz rub otvora kod staklenu površinu. Svijetla pjega na prilikama.2. dok stavno objasniti Newtonovom predo­ drugi dio nastavi put u staklo. koje je upravo prošlo uz rub rupe kod A. Ali otvora AB smanji. Na slici 7. Ali. svjetla na ekranu postaje veća. koji su prihvatili ova­ kvu predodžbu uočili da ona postavlja ploči prema ekranu. Nešto svjetlosti prolazi kroz Newtonova predodžba o svjetlosti. ali je ovo nešto što ovo uočili: a kroz cijelo XVIII stoljeće i naše čestice ne mogu načiniti. tako da će se čestica katkada ra na mali dio milimetra. kao na se gibaju pravocrtno. Ovo je. tako da imamo reflektiranu zraku i propusnu džbom o svjetlosti. Ukoliko zmatranje pitanje: kako svjetlo putuje je netko upoznat sa zakonima refleksi­ iz udaljenog izvora. stica bude reflektirana ili propuštena? veličina se svijetle pjege CD na ekranu smanjuje točno onako kako možemo Newton je odgovorio na ovu zago­ očekivati na osnovu Newtonove predo­ netku na potpuno neobičan način. tako da imamo očigledno parado­ identičnim okolnostima čestica može ksalan rezultat da. Ideja. ako se promjer otvora reduci­ Smatrao je da čestice djeluju u nastu­ pima.1 vidimo ekran u D. koje je Najprije promotrimo zakone refle­ upravo prošlo uzrub kod B. do­ nekoliko neugodnih problema. poglavlje OPTIČKI INSTRUMENTI I PRIRODA SVJETLOSTI Katkada iznenađuje činjenica da je poteškoćama koje su se suprotstavlja­ za izradu nekih važnih optičkih instru­ le Newtonovoj predodžbi o svjetlosti. današnje kvantne teorije. pod identičnim okolnosti­ ekranu se tada počinje povećavati po­ ma. Jedna od ovih poteškoća pojavila teleskop i mikroskop. menata. Zbivaju se dvije stvari: dio svje­ od C do D. ako otvor na nepro­ katkada činiti jednu stvar. a proteže se stakla.7. da u novo. ako kažemo da je na neki način svjetlo Newtonovi neposredni nasljednici nisu uspjelo obići ugao. koje su upravo prošle uz rub jednostavni eksperimentalni rezultat otvora na neprozirnoj ploči kod A. Ovo bila je neobično proročanska s gledišta možemo pokušati da protumačimo. Tako vidimo površinu koja zraku svjetlosti koja pada na površinu je osvijetljena na ekranu. dovoljno mu je da svjetlo sti iz takvog izvora kreću se u suštini zamišlja kao niz vrlo brzih čestica koje paralelno jedna prema drugoj. dok druge uđu u staklo i Pretpostavimo da se veličina rupe ili kreću se u smjeru propusne zrake. jer se u u IX stoljeću oni su postajali sve više Newtonovoj predodžbi tvrdi. dogodi se ne­ odbiti natrag u zrak. dok će u drugim što sasvim suprotno. površina vrijeme nešto sasvim drugačiju stvar. šlo je na ekran u C. slici 7. džbe. ali rupu AB na jednoj inače neprozirnoj su i on i drugi. što će se dogoditi? smo se sada suočili s vrlo zamršenim pitanjem. Sve se ovo može vrlo jedno­ tlosti se reflektira natrag u zrak. nastavljaju da se kreću sve dok ne odbiju natrag u zrak u smjeru reflekti­ udare na ekran kod D. rane zrake. zbog čega se neke B. a svjetlo. nastaviti put u staklo. Sve zrake svjetlo­ je i refrakcije. na­ na osnovu Newtonove predodžbe? Mo­ stavljaju kretati pravocrtno sve dok ne žemo reći da je upadna zraka niz česti­ udare na ekran kod C.

Slika 7. Ali.1 Bez takve pretpostavke teško je protu­ mačiti zašto neke čestice od ove upa­ dne zrake ulaze u staklo.Newton je zamišljao svjetlo kao struju čestica koje se kreću pravocrtno. kako se vidi iz gornje definicije. dok se druge od njega odbijaju 189 . on je ta­ kođer pretpostavljao da čestice djeluju u nastupima.

U bilo kojoj točki uzduž OC vrhovi valova iz P i Q dolaze istovremeno. za­ visi o fazi valova. Ako se vrhovi dvaju valova nađu u istom trenutku u nekoj točki. tada će i pruge biti šire. Ali. ali ako vrhovi valova iz P dođu istovreme­ no sa dolovima valova iz Q. Širina pruga u slici 7. Eksperimentalni pokus dat će odgovor na gornji problem.recimo. Jednostavno ovisi o veličini pukotina kod P i Q. Drugim riječima.7. Potpuno isto vrijedi uzduž drugih deblje označenih radijalnih linija iz O. Uzduž ovih. Tada. ali će između ovih točaka. Dolovi valo­ va dolaze također istovremeno. pretpostavi­ mo sada da imamo obalu unutar va­ lobrana. Ako valovi dosegnu valobran. Iz O možemo povući veći broj radijalnih 190 linija. Slika 7. Pretpostavimo da imamo dvije vertikalne pukotine u valobranu. U stvari.7 nije nastala od rasta i pada valova. mnogi su Newtonovi nasljednici nagovještavali da se neki oblici kretanja valova mogu povezati s prirodom svjetlosti i da ideja o česticama svjetlosti može biti potpu­ no neispravna. OC. Što će se dogoditi u pojedinoj točki. Novi valovi putuju vani iz točke P na supro­ tnoj strani valobrana. valovi će biti vrlo visoki i vrlo niski. Da kompletiramo sliku. kod P i kod Q. kako je pokazano na slici 7.poremećaj iz P će doći do zapreke na široko područje i neće biti jednosta­ vno omeđiti centralnu pjegu kod C koja se nalazi direktno nasuprot P. Ovo znači da. pokazuje smjer prvotnog kretanja vala. Pretpostavimo da su P i Q potpu­ no slične pukotine u valobranu. Ovo su linije mirne vode. vrhovi valova iz jedne pukotine u valobranu dolaze istovremeno s dolovima valova iz druge pukotine. Prije razmatranja potrebnog poku­ sa razmotrimo još neke pojave valova na vodi. Ali. Svaka će točka na suprotnoj strani valobrana sada doživjeti poremećaje i iz P i iz Q.5. Sjajnost na ekranu je ono u čemu je prava analogija rasta i pada vodenih valova. Prema tome.6 sa svjetlošću iz udaljenog izvora. i to radijalno. tada će vrh ili tjeme i dol težiti da se ponište i tu će biti malo ili nikakvog poremećaja. možemo to dozvoliti valovima. možemo zamijeniti prvobitne vodene valove lijeve slike 7. u B i D. kako se može vidjeti na slici 7. a obalu možemo zamijeni­ ti ekranom. kao na slici 7.pojavljuju se tamne. gdje se deblje linije sreću s obalom. voda ostati mirna. nastat će naročito veliki val.6. moramo upozoriti na najmanje jedan odnos u primjenjivanju analogi­ je s vodenim valovima. Tako je svaka točka svijetle pruge mjesto gdje . Ako su one na­ činjene šire.gdje dol iz jedne pu­ kotine dođe istovremeno s tjemenom iz druge . tako da uopće nema poremećaja. zid . Točke na ekranu. u točkama A.Cestice ili valovi? Dok ne možemo dozvoliti česticama mogućnost da obilaze uglove. kroz pukotinu prolazi poremećaj. a pove­ zujući to s onim što su oni znali o uobičajnim valovima na vodi. a da je točka O točno u sredini između njih. Tako u svim točkama uzduž OC ima izrazito visokih tjemena i izrazito niskih dolo­ va. Eksperiment pokazuje da se potpuno analogan fenomen pokazuje u slučaju svjetlosti. koji ima vertikalnu pukotinu u točki P. valovi koji su dolazili jedan za drugim zaobilazili su ugao. pojavljuju se svijetle. na kojoj su urezana dva paralelna proreza ili pukotine u to­ čkama P i Q. u kojima valovi u velikom broju rastu i padaju. Mo­ žemo također zamijeniti valobran s ne­ prozirnom pločom. C i E. ako postoji druga zapreka iza valobrana . točke gdje se va­ lovi poništavaju . Na ekranu ćemo vidjeti da smo dobili niz svijetlih traka ili pruga.3 pokazu­ je niz valova koji napreduju prema va­ lobranu. a jedna od njih.4. između ovih linija nalaze se druge linije koje su tanje. Ovo je upravo ista vrsta pojave koja na­ staje kada se baci kamen na mirnu po­ vršinu vode. način na koji svjetlo putuje kroz vrlo male otvore. Takva situacija je ilustrirana u slici 7.

5 Uzduž OC i drugih zbitih linija pojačanje proizvodi visoka tjeme­ na. stranica.6 Ovaj presjek kroz dio slike 7.Slika 7. sva­ ki iz drugog izvora. nakon prolaza kroz usku pukotinu vaiobrana. 191 . a po­ ništenje vala kad se istovremeno susretnu tjeme i dolina vala. kao što se to može vidjeti na slici. Ali teorija čestica ne može protumačiti kako svjetlost može doprijeti do krajeva zasto­ ra. Kod B i D voda je gotovo mirna. Slika 7.2 Teorija čestica objašnjava pona­ šanje svjetlosti pri prolazu kroz mali otvor. Slika 7.3 (prva desno) Može se.4 (posve desno) Ako postoje dvije pukotine. 11. protumačiti kako valovi dopiru do krajeva zastora. Uzduž svjetlije označenih linija poništavanje prozvodi efekat gotovo mirnoće. međutim. Slika 7.5 pokazuje da kod točaka A. C i E na unutrašnjoj stranici zaštitnog zida valobrana valovi rastu i pa­ daju. a niske doline. nastat će povećanje vala kad se nađu istovremeno dva tjemena. Slika 7.

poglavlju. Slika 7. dobit ćemo također mjesta pojačanja (pokazuju se kao svi­ jetle pruge) i poništenja (tamne pruge). plava se svjetlost jače otkloni nego crvena. za ove dvije. kako možemo vidjeti na slici 7.8. Po­ sebno. Ako se razmaci između val­ nih tjemena prvobitnih valova nalije­ vo od valobrana promijene. tlosti.8 prozirnoj ploči ne bude mnogo veća Kut pod kojim se lomi zraka svjetlosti ulazeći u plo­ od razmaka između tjemena vala svje­ ču stakla ovisi o boji svjetla . analo­ prolazu kroz prizmu različito lomili. potrebno je da širina pukotine na ne­ Slika 7. dok je svaka točka tamnog podru­ čja mjesto gdje nastaje interferencija valova i nastoje da se ponište. U stvari. i to gija udaljenosti između tjemena prvo­ na takav način da se mogu separirati bitnih valova nalijevo od valobrana? pri izlazu na drugoj strani prizme. 192 . kod pojamilimetra. tada će se također promijeniti na obali točke A. gdje upotre­ sastoji od valova s istim određenim bom ekrana možemo promatrati odvo­ stalnim razmakom od jednog valnog jene boje. B. Prema svakidašnjim standardima ovo bi očito bilo sasvim izuzetna uska pukotina koja objašnja­ va zašto ne uspijevamo vidjeti kako svjetlo obilazi uglove. posebno. kako smo već vidjeli u 1. udaljenosti koja razdvaja obalu od valobrana i udaljenosti izme­ đu točaka A i B. Međutim. veća će biti udaljenost od A do B do C itd.9.7 Ako pustimo svjetlo kroz vrlo usku pu­ kotinu na zastor. ona mora biti manja od 1/100 milimetra. različit za razne boje. Ona se sastoji od cijelog niza različitih valova s raznim valnim dužinama. Na ovaj način može promatrač na obali odrediti udaljenost između uzastopnih tjemena prvobitnih valova. bez potrebe da gleda izvan valobrana. B i C itd. Za plavu svje­ a ostale boje spektra se nalaze između tlost je oko 1/3000 dio milimetra. Ovaj razmak je na jednom kraju. kako je pokazano na slici 7. koja se sastoji od raznih boja. crvena na drugom. C.. pažljivo mjereći udaljenosti između pukotina u valobranu. Što je šire razmaknuće pr­ vobitnih valova. možemo izračunati razmaknuće prvobitnih va­ lova. kako je zove­ mo. Obična bijela svjetlost. stalna se uda­ ljenost između valnih tjemena zove razumljivim imenom valna dužina. U stvari. Tako se ovim jednostavnim žuto svjetlo približno 1/2000 dio mili­ uređajem odvojilo običnu bijelu svje­ metra. Svaka se čista boja je pokazano na slici 7. različite će se boje pri svjetlosti i kakva je. Ovo Odgovor je: boja. jest mješavina čistih boja. poglavlju. Plava svjetlost se pojavljuje tjemena do drugoga. Ako zraka svjetlosti.6. D i E. Kut za koji se zraka svjetlosti otkloni pri ulazu u staklenu ploču ovisi i o pri­ rodi samog stakla i o boji svjetla.a to znači o njenoj valnoj dužini. padne na sta­ Kakva je analogija s ovim u slučaju klenu prizmu. U slučaju čiste boje. a za crveno svjetlo oko 1/1600 tlost u dugine boje.se valovi visoko uspinju i nisko pada­ ju. Vratimo se za trenutak ponašanju vodenih valova. Da svjetlo zaobiđe uglove. Zaista. ovi se razni valovi mogu separirati na način koji je spomenut u 2.

7 razmak između svijetlih i ta­ mnih pruga ovisi o valnoj dužini svjetlo­ sti. vodene kapljice u atmosferi imaju funkciju sličnu funkciji prizme u našoj slici. Mijenjanjem filtera promijenit će se udaljenosti između pruga. Na pri­ mjer. nijedan filter ne daje čistu boju. dobit ćemo kontinuiranu prugu svjetlosti. pruge su šire razmaknute. upo­ trijebit ćemo još jednostavniju meto­ du. a zatim ra­ čunskim putem dobivanje valne dužine. B i C itd. Tako umje­ sto dobivanja serija jasno određenih svijetlih traka kao u slici 7.. Upravo kao što udaljenost između točaka A i B. Ovaj filter propušta samo neke valne dužine. To znači da su dvije pukotine u našem valobranu poslužile da se odvoje boje koje su bile u prvotnoj svjetlosti što ih je emitirala žarulja. a budući da pruge za razne boje pa­ daju na različita mjesta. se mogu vidjeti direktno postavljaju­ ći oko neposredno iza ove fotografske ploče.6. na slici 7. Ako želimo odvojiti samo jednu posebnu boju od svih drugih boja od kojih se sastoji bijela svjetlost. Kako žarulja ne emitira svjetlo je­ dne boje. sastoji se od jedne obične foto­ grafske ploče na kojoj su pukotine. bit će crvenkasta.7 ovisi o valnoj dužini svjetlo­ sti. Pru­ ge su najviše razmaknute kod crvenog svjetla. 193 . ureza­ ne oštricom noža. tako i udaljenost između pruga na slici 7. mora se upotrijebiti filter F. dok sve ostale boje upija. na slici 7. Što je duža valna dužina. "Rešetka" nam omogućuje mje­ renje razmaka između pruga. tako da pruge raznih boja padnu u pravilan red umjesto Slika 7.7. tako ovdje može­ mo izračunati valnu dužinu svjetlosti mjereći udaljenosti između susjednih pruga. Ali pruga neće biti očito jednako obo­ jena. je­ dnostavno pustimo bijelo svjetlo kroz komad žutog stakla. ra­ zmaknute oko pola milimetra. B. Mala disperzija valnih dužina još ostane poslije prolaza kroz filter. s prikladnim rasporedom pukotina u valobranu. bit će plavkasta. Mjesta gdje padaju plave pruge.10 Na slici 7. Žuto staklo do­ zvoljava samo žutom svjetlu da prođe skroz. C itd. koji je označen sa D. svijetle pruge jedne boje mogu pasti na tamne pruge koje pripadaju drugoj boji.9 Zbog ovog razloga možemo upotriebiti staklenu prizmu da izdvojimo oojedine boje. projicirajući ih na zastor. Upravo onako kako naš pro­ matrač na obali može saznati o val­ noj dužini originalnih valova s druge strane valobrana iz položaja točaka A. Pruge interferencije Slika 7. a mjesta gdje pada­ ju crvene pruge. pomiješane u bijeloj svjetlosti. (U praksi. ali su preostale valne dužine dovoljno slične jedna drugoj za svrhe našeg ekspe­ rimenta. Ža­ rulja L ima valjkast izvor označen sa S.) "Valobran". a najmanje kod plavoga. razdvajajući običnu bijelu svjetlost Sunca u njene sastavne boje. Ovaj nam rezultat nudi izazov. Što će se dogoditi ako ponovimo ovaj eksperiment bez upotrebe filtra? Tada ćemo imati pruge koje će se for­ mirati iz svih boja koje emitira žarulja. Sve se ovo može lako pokazati jednostavnim eksperi­ mentom pokazanim na slici 7.10.6 ovisi o valnoj dužini originalnih vode­ nih valova s vanjske strane valobrana. da se odvoje razne boje koje emitira žarulja na si­ stematski način.ve duge. Sve što treba da napravimo jest da pustimo svjetlo kroz filter. ako želimo dobiti žuto svjetlo. Da lije moguće.

U drugim smjerovima valovi interferiraju jedan s drugim.13 Difrakciona rešetka se osniva na princi­ pu koji je poslužio na slici 7. upravo onako kao u slu­ čaju dviju pukotina i. Slika 7. imamo tamne trake. Premda mnogo kompli­ ciranija. vladaju se kao valovi koji su prošli kroz usko razmaknute pukotine. situacija je u principu točno ista kakva je bila prije.11 Pruge raznih boja ne padaju na isto mje­ sto. Međutim. da su svijetle trake mnogo uže od tamnih. međutim. Umjesto da svjetlost prolazi kroz šipke. mi ćemo uspjeti da napravimo instru­ ment poznat kao optička rešetka. možemo dobiti uske svijetle tra­ ke za svaku boju. Ako možemo načiniti da praznine između uzasto­ pnih pruga postanu veće u usporedbi sa širinama samih pruga.12 Valovi. Slika 7.9. Zamislimo na trenutak pruge koje su nastale od jedne boje. nego da. ja­ sno. gdje ovi smjerovi udare na naš ekran. upravo kao u slučaju prizme. umjesto svjetla jedne posebne valne dužine. Da to postignemo. U stvari. ponovo imamo svijetle trake. Rješenje problema je pokazalo da ne samo što moramo izrezati pukotine vrlo blizu jednu drugoj. sada imamo valove koji se šire iz velikog broja pukotina. raspršeni iz niza sipki usko posta­ vljenih. moramo imali veliki broj pukotina u našem valobranu. Ako je "rešetka" s mnogo zbitih uskih pukotina. tako da još postoji opasnost pokrivanja. sasvim bez tamnih pruga. potrebno je samo povući dvije pukotine u našem valobranu jednu bliže drugoj no što su bile prije. na nesreću. Međutim. Ako sada uzmemo svjetlo sastavlje­ no od svih boja. jer se tjemena nekih valova nađu isto­ vremeno s dolovima drugih. tako­ đer. biti mnogo lakše da se postavi niz pruga različitih boja jedna uz drugu. kako je pokazano na slici 7. što je pokazano na slici 7. gdje ovi smjerovi udare na naš ekran. I eksperiment i račun pokazuju da po­ stoji jednostavno pravilo za poveća­ vanje udaljenosti između uzastopnih pruga. Ovo je upravo stanje koje želimo posti­ ći. pove­ ćavaju se također i same pruge. bez opasnosti da se one pokrivaju. Događa se. uspjet ćemo separirati svjetlo u sasta­ vne boje. tada će. da leže jedna preko druge bez ika­ kva reda? Ako možemo ovo napraviti. rešetku osvijetlimo sa strane pa do­ bivamo djelotvorno separiranje boja.12. U nekim smjerovima valovi iz svih pukotina pojačavaju je­ dan drugoga.Slika 7. jednu do druge. jednako razmaknuti žljebovi na staklu služe kao "kolčići". može se postići da svijetle trake raznih valnih dužina 194 .11.

nego kod onih blizu centra kod C. problem po­ staje vrlo težak. Ova nam činjenica uvelike pomaže da praktično izradimo optičku rešetku. koje Desno: Prvi stroj koji je vukao linije i osiguravao njihove jednake razma­ ke na staklu.11. kao što je prikazano na slici 7. Pretpostavimo da želimo razdvojiti svjetlo dviju različitih boja. Dolje: Rešetka. Razlog je u tome što optička rešetka separira boje mnogo djelotvornije nego prizma. vrijedno je upozo­ riti da se sličan fenomen pojavi ako umjesto valobrana s mnogim pukoti­ nama koristimo seriju kolaca. kako je već prikazano. je kompliciraniji i za razu­ mijevanje i da se eksperimentalno pro­ izvede nego što je jednostavna disperzi­ ja u prizmi.12. Ukoliko su one vrlo različitih valnih dužina. a da se potpu­ no ne ispune tamna područja. kako se vidi mikroskopom. ako su one vrlo sličnih valnih dužina.54 cm.11. Valovi se raspršuju od kolaca pa interferiraju ili se pojačavaju točno na isti način. Ovaj se rezultat jasnije vidi kod svijetlih pruga koje padnu na vanjski rub ekrana. Na dnu: Difrakciona rešetka razdvaja boje mnogo djelotvornije nego prizma. Da se separiraju valne dužine s još manjim razlikama . re­ cimo blizu točke A na slici 7. Doista. 195 . prikazan na slici 7.9.padnu jedna do druge. Prizma je relativno grubi uređaj za razdvajanje. Prije nego napustimo razmatranje optičkih rešetaka. Prizmom je moguće razdvojiti dvije valne dužine koje se razlikuju jedna od druge za oko 1/10 000. Metoda se sastoji u tome da se na ravnoj staklenoj površini ureze veliki broj jednako razmaknutih linija. pokazana na slici 7.tako malim kao što je 1/1000 000 . jer zataji mnogo prije nego optička rešetka. svaka poznata metoda razdvajanja svjetla zataji prije ili kasnije ako valne dužine postanu go­ tovo jednake. optičkom rešetkom valne du­ žine koje se razlikuju za vrlo mali iznos od 1/100 000. Raspored disperzije svjetla. Zato može biti čudno zašto astronom daje prednost optičkoj rešetki.potre­ bno je upotrijebiti vrlo specijaliziranu opremu koja nas ovdje ne zanima. koja ma 5000 linija na 2. zada­ tak razdvajanja je lagan ali. a ne prizmi kod dobivanja spektara.

on u današnjoj astrono­ miji igra značajnu ulogu.13. One će tada izgledati kao kolci na slici 7. Slika 7. koje je ra­ spršeno u ovim smjerovima. Kao što smo vidjeli. potre­ bno je da poslije svake usjekline stroj podigne dijamantni nož i pomakne ga za određeni razmak koji regulira mali rotacioni vijak. Prema tome. On je 1882. a najznačajniji pionirski rad na ovom polju načinio je H. vidimo da je dobiven spektar.12. godine uspješno konstrui­ rao stroj za urezivanje.se izvlače na staklu dijamantom ili ne­ kim drugim tvrdim predmetom. Da se dobije takav rezultat. U današnje doba rešetke se izrađuju na aluminiziranim staklenim površina­ ma umjesto na metalnim zrcalima. ali sada. centar izlazećeg vala vidi se u O1 . a to je uspjelo Rowlandu gotovo do savršenosti. Rowland.14 Ako uzmemo da valovi putuju polaga­ nije kroz staklo nego kroz zrak. a raspršeni valovi pojačavaju jedan drugoga u nekim smjerovima kao i na slici 7. umje­ sto da pustimo svjetlo kroz kolčiće. imamo na raspola­ ganju osnovni instrument koji se zove spektroskop. kako je pokazano na slici 7. sta­ klenu ploču osvijetlimo sa strane. Pri­ sutnost aluminija uzrokuje da usjekli­ ne daju mnogo jače raspršavanje.12.16 Valna teorija tumači kako svjetlo iz S do lazi do pravog žarišta u O1 . Slika 7. Gledajući svjetlo. Slika 7. Točnost urezivanja optičke rešetke je tehnički problem koji se smatra vrlo teškim. Vijak mora biti gotovo perfektno izrađen. valna teorija može protumačiti fokusiranje pravilno konveksne leće. protumačiti kako ta­ kva leća skuplja svjetlo iz S u žarište O. Veliku pažnju treba posvetiti osiguranju da li­ nije budu precizno jednako razmaknu­ te jedna od druge.54 centimetra na površini metalnog zr­ cala.17 Konkavna leća naglašava sferni oblik vala iz S. također. Ovo je posebno važno pri promatranju vrlo slabih astronomskih objekata. glavni su uvjeti dobre rešetke da linije budu što bliže jedna drugoj i da budu jednako razmaknu­ te. A.15 Ona može.11. tvrde slitine bakra i kositra. tako da se mnogo manje svjetla gubi u tom procesu nego što se izgubi kod mreže na neobrađenoj staklenoj površini. Sada možemo usporediti valnu pre­ dodžbu svjetlosti s Newtonovom pre196 Slika 7. koji je bio spo­ soban da izvuče 15 000 linija na 2. Usjekline na staklenoj ploči sada raspršuju valove svjetla upravo onako kao na slici 7.

kako je pokaza­ ža šire područje potrebnih objašnjenja no. na primjer. S. a svjetlo se neće sakupiti u re­ gdje se niz valova. tjemena valova dodžba omogućuje da shvatimo dje­ bit će zakrivljena kada izlaze iz leće. U ovom Postavimo vrlo važnu pretpostavku. Vidjeli smo da valna brzini kojom val putuje kroz staklo. Centar divergencije sfernog dio vala upravo toliko da osiguramo vala nadesno od leće mora zato ležati da pri izlaženju nadesno od leće val bliže leći nego točka S . Tada ćemo imati situa­ strelica. Ukoliko je leća načinjena oblik vala iz S na slici 7. ako u sta­ kako svjetlost zaobilazi ugao i kako klu ima mjehurića zraka. ako je razmak OP dan gornjom jasno ističe potrebu za ispravnim obli­ formulom kovanjem leće. polaganije u staklu nego u zraku. također. Značajno je da valna predodžba vrlo poništavaju jedan drugoga u P. susreće s konveksnom lećom. Zato je jasno da se sve osnovne je vrlo jednostavno shvatili. pa se u tom slučaju neće sastati u jednoj točki. Kod njih su umjesto da budu poredani u paralel­ veći zastoji na rubovima leće nego u nim ravninama kako su bili prije ula­ centru. što uzrokuje da početni sferni ska u leću. Ovo 7. pa valna teorija očito pru­ jeniti u konvergentni. Ovdje imamo potpuno sticama. ciju. val će izaći modificiran. Prema valnoj predodžbi.objašnjenje. možemo zadržati centralni naglašen. jer je potrebno da ne bude nekontroliranih promjena u 197 . pojedine leće. Na drugoj strani. to je upravo Slika 7.17. Val svjetlosti poglavlju da predodžba čestica daje iz S kreće se radijalno prema vani. nego Newtonova teorija čestica.dodžbom čestica. putujući u smjeru alnom žarištu.17 bude jače ispravno. Upravo na sličan način možemo ra­ koje ne može dati predodžba česti­ zumjeti fokusiranje svjetlosti iz izvora ca. sve zadovoljavajuće objašnjenje konstru­ dok ne dosegne leću. oblik vala će se pro­ sniti svojstvo fokusiranja teleskopa. valna nam pre­ vi vala moraju putovati duže kroz sta­ klo nego drugi dijelovi. oblika. pokazan na slici 7. vidjeli smo u 2. Valna predodžba također objašnjava potrebu izrade leća od izvan­ rednog optičkog stakla.15. optička rešetka djeluje . ili mijeniti kad on izađe na desnu stranu.14. ali još sfernog Pogledajmo najprije sliku 7. tada no velik u usporedbi sa zastojem na još vrijede svi zaključci dobiveni u 2. umjesto širenja. ako je zastoj nedovoljan. Zbog zastoja kroz kcije i rada teleskopa.18 ona konvergencija koja tvori svojstvo U žarišnoj točki O svi mali valovi povećavaju jedan drugoga. Ako leća nije napravlje­ na jednoliko. slučaju. uzimajući da svjetlo putuje suprotnu situaciju: u ovom slučaju. izlazni val će se promi­ poglavlju. valovi neće izaći u sferičnoj formi. u okviru valne predo­ Sve dok je zastoj u centru leće dovolj­ džbe svjetlosti? Ako se to može.u O1 na slici poprimi konvergentni sferni oblik. prikazanu na slici 7. Oni fokusiranja leće. lovanja konkavnih leća.16. valovi se skupljaju. Međutim. rubovima leće. centar izlaznog sfernog vala da val putuje polaganije kroz staklo leži nalijevo od S i kažemo da ima virnego kroz zrak. kao predodžba daje razumljivo objašnjenje što bi se dogodilo. Možemo li obja­ centralni dio leće. ako se pri­ karakteristike djelovanja leća mogu sjetimo kako se šire valovi na vodi u objasniti i s valnom predodžbom svje­ koncentričnim krugovima kad bacimo tlosti i s predodžbom svjetlosti kao če­ kamen u vodu. Budući da neki dijelo­ tuelno žarište u točki O1 Slično.

bit će ekran taman.točki O na slici 7. U slučaju oka. Ako su dvije zvijezde rastavljene pri manjem kulu nego što je ovaj. Na slici je uređaj koji je upotrijebio Foucault da bi to dokazao. mi neće­ mo dobiti samo svijetlu točku. zamislimo nove valiće da se šire kako je pokazano. a D je promjer leće.18. gdje je val­ na dužina svjetlosti o kojoj se radi. tj. sve dok ne dosegnemo udaljenost jednaku OP od centra ovog svijetlog kruga. Evo nekoliko primjera koji sadrže ovu činjenicu. Svi se ti dopunski valići putem zbrajaju sve dok ne dođu do O. ali ekvivalentan na­ čin. Ovo će biti "sadašnje" stanje stvari. ako postavimo ekran u žarišnoj ravnini teleskopa.22 koji je blizu jedinici. a po našoj formuli ovo je upravo jednako omje­ ru valne dužine svjetlosti podijeljene s promjerom leće i pomnožene s bro­ jem 1. Račun pokazuje da će se svi dopunski valići poništavati u točki P kada udaljenost od O do P dana for­ mulom OP = 1.18 imamo sferni val koji izlazi iz leće. Zamisli­ mo jedan teleskop usmjeren prema udaljenoj zvijezdi. jer ima zanimljivu primjenu na razlučnu moć teleskopa. U slici 7. 198 . Buduće vlada­ nje vala može se odrediti najprije iz uzimanja položaja vala u sadašnjem trenutku i smatrajući da se dopun­ ski valovi šire iz svih točaka sada­ šnje valne fronte. slika zvijezde se formira točno u određenoj točki žarišne ra­ vnine . pa je očito da će se pove­ ćati u O. Ovu kompliciranost je vrijedno pri­ hvatiti. Da se izračuna "buduće". žarišne točke.22 F / D . kao što su staklo ili voda.14. neće biti poremećaja u P ako je udaljenost OP veća od valne dužine svjetla po­ množena s omjerom udaljenosti F i Slika 7. teleskop nam neće pokaza­ ti da postoji druga zvijezda uopće. Ovo pitanje možemo riješi­ ti koristeći pojednostavljenje koje je prvi otkrio Huygens. Spojimo točku P s centrom leće. pa nećemo imati sigurnu potvrdu njihove odvojenosti. njihove će se slike rasplinuti. 1. Ukoliko se ovaj drugi krug dobro ne razlikuje od pr­ vog kruga. Ljudsko oko i teleskop imaju istu primjenu. moramo izračunati kako su svi ovi dopunski valići utjecali jedan na drugoga sve dok nisu došli do to­ čke P. F je udaljenost od leće do O.18. nego kružni disk svjetla. nego kroz zrak. Ako sada želimo da nađemo kakav se poremećaj pojavio u nekoj točki P blizu O. Prema valnoj predodžbi. Slijedeća je pretpostav­ ka da ima još jedna zvijezda koja se nalazi sasvim blizu prvoj zvijezdi. Ako ponovo pogledamo na sliku 7. možemo opravdano pitati. Možemo napisati ovaj rezultat na ne­ znatno različit. promjerom D i ponovo pomnožena s brojem 1. Da se dva svijetla kruga dobro razdvoje jedan od drugoga.19 Valna teorija svjetlosti je održiva samo ako svjetlost putuje sporije kroz medijum. da li val proizvodi neki poremećaj u točkama blizu O.22. osnovno je da centar drugog bude udaljen od centra prvog za uda­ ljenost koja je jednaka ili veća od uda­ ljenosti od P do O. Drugim riječima. Slika druge zvijezde u žarišnoj ravnini bit će također svijetli krug.Sada se javlja zanimljivo pitanje. Ovo znači da kut između smjerova dviju zvijezda mora biti najmanje jednak kutu označenom na slici 7. Doista. jer će se dva kruga fuzionirati. Kut između ove linije i osi leće gotovo je jednak omjeru OP i F. Prema Newtonovoj predodžbi.22 puta valna du­ žina podijeljena s otvorom teleskopa.

Ovo se može ispitati mjerenjem brzine svjetlosti koja prolazi kroz kruti ili tekući medi­ jum. sprečava da se u praksi postignu razlučne moći velikih teleskopa. Dokazivao je da staklo pri­ vlači čestice tako da svjetlo. teorijski je moguće razlučiti dvije zvi­ jezde pri kutu od 1/4 lučne sekunde. Lako je vidjeti da će ovo uzrokovati da smjer kretanja čestica postane bliži okomici nego što je njihov smjer bio tokom prolaza kroz zrak. na drugoj strani. Newton je objasnio ovu činje­ nicu pretpostavkom da njegove čestice ili kuglice dobivaju na brzini kada uđu u staklo. Palomaru. tako da. lako je izra­ čunati da pod normalnim okolnostima ljudsko oko nije u mogućnosti da razabire dva objekta koji su razdvojeni pri kutu manjem od oko jedne lučne mi­ nute. R nije sasvim u istom položaju u kojem je bilo prije. pokazana je shematski na slici 7. To je red točnosti koji su ostva­ rivali najbolji promatrači prije otkrića teleskopa.jednu lučnu minutu. Međutim. U stvari. Pokus se ponovi. Pokus je stvarno izveo Foucault 1850. bez pomoći. ona bi bila veća u zraku. vrijedi samo ako svjetlost putuje brže kroz staklo nego kroz zrak. dotle dok svjetlo nači­ ni ovaj dvostruki put. brzi­ na bi bila veća u gušćem medijumu. također. U ovom slučaju je svjetlo poslano prema zrcalu M2 umjesto prema M1 Udalje199 . Zato R skrene zraku svjetla na leću L po nešto različitoj stazi. On. uzro­ kovano prolazom svjetlosti kroz atmo­ sferu Zemlje. U 2. koje nikada ne prestaje. zrcalo R se brzo vrti. svjetlo se reflektira na zrcalo M1 koje služi da vrati odmah svjetlo na­ trag na R. Kad je R u položa­ ju 1. Sukob između dviju teorija Newtonov ugled je bio tako velik da su mnogi ljudi još odbijali da prihvate očevidnost valne prirode svjetlosti. poglavlju je rečeno da je Tycho Brahe uspio odrediti položa­ je zvijezda istog reda točnosti . koje počinje rotaciju u položaju 2. pa je usporediti s brzinom kojom se ona kreće kroz zrak. premda svjetlo treba vrlo malo vremena da prijeđe od R do M1 i ponovo natrag. Svjetlo iz izvora S prola­ zi kroz malu rupu. Vidjeli smo da je valna teorija održiva samo ako je ispravno da valovi svjetlosti putuju sporije kroz medijum. Ako se prisjetimo da je valna dužina samo oko 1/2000 dio milimetra. koju je on upotrijebio. prema valnoj predodžbi. koji ima otvor od 50 centimetara. da ono nije sasvim u položaju 1.pod normal­ nim okolnostima oko 2 milimetra. To će reći.koje ne može. da­ pače i poslije izvođenja eksperimenata Fresnela i Thomasa Younga.19. koje prolazi kroz zrak i pada na staklenu ploču. ni u najjasnijim i najmirnijim noćima. teorijsko je razlučivanje oko 1/40 lučne sekun­ de. Ali korištenjem telesko­ pa. treperenje zvijezda. koji bi ko­ načno dao ocjenu između Newtonove i valne predodžbe. koje udari na ravnu staklenu površinu. Teleskopom na Mt. Ova nas razmatranja jasno podsje­ ćaju da teleskop nije potpuni sakupljač svjetlosti. ali sada s rotirajućim zrcalom R.promjer D je vrlo mali . a povećanje brzine bi bilo potpuno u smjeru okomice na staklu. godine. nego kroz zrak. Zatim dio svjetlo­ sti prolazi kroz poluposrebreno zrcalo G. koji ima otvor od oko 500 centimetara. dobiva veću brzinu. Prema Newtonovoj predodžbi. lomi prema okomici. Takav je eksperiment bio zaista nađen. eksperi­ menata kakve smo mi upravo razma­ trali. Dio svjetla udari na polusrebreno zrcalo G i refle­ ktira se u oko kod točke E1 . Podsjetimo se da se svjetlo. Ne- wtonova predodžba. kao što je staklo. Oprema. Zbog toga su načinjeni pokušaji da se nađe odlučan pokus. Slijedi fokusiranje kroz leću L na ravninu zrcala R. nadvladava pri­ rođeni nedostatak ljudskog oka . razlučiti dva obje­ kta što leže približno u istom smjeru.

tada će se točka E2 nalaziti desno od E1 . također. kako zahtijeva Newtonova predodžba. malo različitoj od one izvorne ko­ jom je prolazila na svom putu od izvo­ ra do R. tako da svjetlo prolazi kroz vodu da bi došlo od R do M2 a također da bi se vratilo od M2 do R. na New­ tonovu predodžbu. Ovdje dolazimo do najvažnije stvari. Ovo se prostorno uređenje mjeri valnom dužinom (Ł).20 U svakoj točki vala postoji jedan titraj. Ovo je ilustrirano na slici 7. Foucault je ustanovio da se E2 u stvari. Ali. ali najprije slijedimo valnu predodžbu još dalje. nost između R i M 2 je potpuno ista kao udaljenost od R do M1. itd. 7. do trenutka njenog najvećeg trijumfa. ali između R i M2 je cijev s vodom (T). Ako je u jednoj točki val na vrhu.Sl. tada će se točka E2 nalaziti lijevo od E1 . Vo­ deni val ima tri osnovna svojstva.voda se kreće gore i dolje. svakako djelomično. a zbog toga se ovo svjetlo vraća na leću L ponovo po stazi. Kako ćemo vidjeti kasnije. Slika 7. Vrhu ili tjemenu u A slije­ di dol u B. Svjetlo se ponovo reflektira od zrcala G u naše oko. S vremenom se cijela pro- 200 . ako svjetlost putuje po­ laganije kroz vodu. Možemo početi s pokušajem da ra­ zumijemo malo jasnije pojam vala. Zrcalo se R vrti točno istom brzinom kao u prvom pokusu. Ne njiše se svaka točka samo za se nego. postoji prostorna relacija između kretanja gore i dolje u raznim točkama. do kraja XIX stoljeća. razvoj u XX stoljeću nas je prisilio da ponovo mislimo. u svakoj njegovoj točki postoji njihanje . Od tada. Ako svjetlost putuje brže kroz vodu nego kroz zrak. udaljenosti između dva­ ju susjednih tjemena ili dva susjedna valna dola. Prvo. razne točke imaju jedan uređen odnos. kako zahtijeva valna predodžba.21 Kretanje plovka pokazuje da titraj u bilo kojoj točki treba isto vrijeme za koje se cijeli val pomakne za udaljenost jednaku valnoj dužini. 8 označuje valnu dužinu. To je lako pokazati postavljanjem plovka na po­ vršinu vode.22 Valni tokovi su uvijek konačne dužine. tada će u susjednoj točki on biti dolje. Slika 7.20. ali sada u E2 . nitko nije ozbiljno vjerovao u Newtonovu predo­ džbu. a ovom dolu slijedi zatim drugi vrh u C itd. nalazi desno od E1 pa je prema tome obranio valnu teoriju. Visina valova opada prema granicama valnog toka. Drugo.

postavljen na vodi. čovjek koji je pokazao da je veličina koja titra u valu svjetlosti električno polje. jednostavno zato što se svjetlost kreće velikom brzinom. pomiče od svog najvišeg do svog najnižeg položaja i natrag. uzeto iz djela Maxwella: Treatise on Electricity and Magnetism.21. i s vremenom se cijela prostorna slika kreće. jedan pravi­ lan niz vrhova i dolova. bilo bi logično da se upitamo ima li svjetlost ova tri svojstva. Ali Gore: Dijagram linija jakosti u uzbu­ đenom polju. uzro­ kujući da se jedan konačni niz valova sam rasprostire. val je gore. Vrijeme potrebno za potpuno njihanje u svakoj točki je jednostavno vrijeme potrebno valu da prijeđe uda­ ljenost koja je jednaka valnoj dužini. Prema tome su ova tri osnovna svoj­ stva valova: u svakoj točki mora biti nešto što titra (u slučaju vodenih valo­ va to je gibanje vode gore-dolje). Pri malim udaljeno­ stima mi nismo svjesni vremena koje je potrebno svjetlosnom signalu da dođe do nas. Posljedica ovog kre­ tanja je njihanje svake odvojene točke. 201 . a u kasnijem trenutku on je dolje. Ako je brzina kretanja vala V. Svjetlo sigurno ima sposobnost da se rasprostire. emitiran iz nekog izvora. kao kad bacimo kamen u mirni ribnjak. Visine valova se postepeno smanjuju prema krajevima. kao što se može vidjeti na slici 7. Treće je svojstvo valova na vodi da oni uzrokuju potpuno širenje niza va­ lova. na danom mjestu. zatim postoji relacija između stanja ovog ti­ tranja u raznim točkama. sigurno putuje iz tog izvora na takav način da ga u jednom kasnijem trenutku može primiti uda­ ljeni promatrač. Svjetlosni signal. tada je vrijeme. U nekom trenutku valovi još ne dosegnu neku točku. Ovo je vri­ jeme za koje se plovak. U jednom trenutku. U stvari. Razmotrimo ih obrnutim redom. Dolje: James Clerk Maxwell. nizovi valova su uvijek konačne dužine.22. koje je potrebno da se val po­ makne za .oni stvarno putuju prema vani po vodi.stoma slika kreće onako kako je poka­ zano na slici 7. Valovi se šire prema vani . Prije nego se odlu­ čimo da prihvatimo valnu predodžbu svjetlosti. A u nekom kasnijem oni su je već prešli. jednako :V.

pa se zato na ovaj način ne može prenositi oscilatorno gi­ banje. Dok svjetlo može pu­ tovati kroz područja. Sasvim je moguće da postoji nešto što oscilira u svakoj točki bez bilo kakvog pomicanja čestica uopće. Svjetlo ta­ kođer ima i drugo svojstvo naših va­ lova. u petak. Me­ đutim. stvar koja titra je sama voda. a ako predsta­ vlja. Da to bude jasnije. je­ dna organizacija koja se kreće naprijed. Ali kre­ tanje same vode i kretanje vala uopće nisu slični. što to titra? Ovdje postoji bitna razlika. svjetlo. Ali. Tako se nastavlja­ lo iz tjedna u tjedan. U ponedjeljak je film bio dobar pa je posjećenost ki­ nima bila vrlo velika. stoljeća prikazuje eksperiment da bi se poka­ zao značajan efekt stvaranja elektrici­ teta trenjem. Svaki dan se u prvom gradu na cesti daje novi film. Gornja siika iz 18. prostornu relaciju koja je izraže­ na u nizu pravilno poredanih vrhova i dolova. dok u ponedjeljak nije prispio tako izvrstan film da je posjećenost po­ novo bila najveća. kako je nacrtano na slici 7. pa je posjećenost bila još manja. Sama voda se ne kreće naprijed. film je bio nešto bolji. U sluča­ ju vode.Mnogi je pionirski rad o magnetizmu elektricitetu trebalo da bude načinjen prije no što se shvatila priroda valova svjetlosti. pa je posjećenost bila nešto slabija. treba na tisuće godina da putuje kroz prostor da bi došlo do nas. U utorak film nije bio tako dobar.20. dok je u četvrtak film bio tako loš da toga dana nitko nije išao u kino. Dolje je tip torzione vage koju je upotrebljavao Coulomb za for­ muliranje zakona sile između elektri­ čnih naboja. gdje u biti nema materijalnih čestica. razmo­ trimo ponešto fantastičnu poredbu. Kad se ovo shvati. emitirano s daleke zvijezde. U nekoj državi su gradovi izgrađeni na jednakim daljinama uzduž duge ra­ vne ceste. Materijal­ ne čestice vode se kreću na ovaj način izražujući titranje. ona se jednostavno giba gore-dolje. Val je jedna struktura. pa se poboljšanje nastavilo i u subotu i nedjelju. U srijedu je film bio još lošiji. Ali kretanje materijalnih čestica nije osnovno stanje za opstanak vala. Na ovaj način je oscilaciju proizveo broj ljudi koji su do- 202 . da li svjetlo predstavlja oscilaciju svake pojedine točke. postaje relativno lako da se uvi­ di razlika između svjetlosnog vala i vo­ denog vala. ona se stvarno kreće gore-dolje.

da je i u drugom gradu bilo oscilacije u po­ sjetima kinu. imali su vrh posjećenosti utorkom. prikazi­ vao najbolji film ponedjeljkom. Zato su prvi grad. Drugi grad. 203 . prikazivao utorkom. dok sam val prijeđe za jedan dan udaljenosti između gradova koje su jednake.lazili u kino svakog dana. koji se mogu promatrati na Zemlji. tako da se film. koje su nosioci oscilacije. A poslije prikazivanja filma u drugom gradu. i tako re­ dom. koji su bili prikazivani u prvom gradu. a svakog četvrtka najmanja. a dol posjećenosti petkom. val je jednosta­ vno kretanje strukturalne organizaci­ je. pe­ tnaestom gradu i tako redom. a dol posjećenosti četvrtkom. Ali ovdje sigurno nema materijalnih čestica. dok su u drugom. Ovo znači. Udaljenost od prvog do osmog vala određuje valnu dužinu ovog sustava. Tako je u trećem gradu najbolji film bio prikazivan srijedom. jer ima nešto što oscilira u svakom gradu. imali vrh posjećenosti ponedjelj­ kom. šesnaestom gra­ du. s pomakom od jednog dana izme­ đu susjednih gradova uzduž ceste. Val ove usporedbe jasno pokazu­ je drugo i treće osnovno svojstvo vo­ denog vala. dostavljač je nastavio prenošenje slijedećeg dana u treći grad. Iz dana u dan filmovi. Ukratko. viđen iznad Moskve. deveti grad i tako redom. Posjećenost je svakog ponedjeljka bila najveća. mogao prikazivati u uto­ rak u drugom gradu. I priliv nov­ ca u blagajnama je također bio takav. a najlošiji u subo­ tu. sasvim Najdramatičniji oblik izmjenjivanja supro­ tnih naboja. Jasno je da se u prvom. Tu je najviše posjeta bilo utorkom. jedna organizacija nekog oscilatornog svojstva od točke do točke. devetom. osmom. koji se prikazivao u ponedjeljak u prvom gradu. Ovaj val naše fanta­ zije također ima prvo svojstvo vode­ nog vala. osmi grad. i tako redom. a najmanje petkom jer se sve ponavljalo jedan dan kasnije nego u pr­ vom gradu. slani su uzduž ceste po dostavljaču. I tako se to nastavljalo iz grada u grad. ovdje oscilira broj ljudi koji posjećuju kino iz dana u dan. kao kod vodenog vala.

dali i ime . štaviše. Couchy i Riemann pokušali da riješe problem. a sam je bio obuzet predrasudom u korist podređene koncepcije? Odgovor je u tome. Ono postoji u ma­ teriji i vakuumu. kao u slučaju vala na vodi. Očito je da to nije bilo kruto tijelo u običnom smislu riječi. koji bi se mogao potvrditi eksperimentom. nije mogao ja­ sno razumjeti dublji smisao svog vla­ stitog rada. Tako smo pokazali da titranje ne za­ htijeva kretanje čestica. ali će samo naboj koji se kreće proizvesti magnetsko polje. koji je riješio zagonetku u trećem kvartalu XIX stoljeća. Ironično je da James Clerk Maxw­ ell. on bi se gotovo uvijek pokazao neispra­ vnim. bit će potrebno da se vratimo natrag i pogledamo postignuti razvitak u drugim granama znanosti. Gore je model aparature. Riemann i Couchy. po­ jam. On je smatrao da njegova teorija ima neki nedostatak kad se ne može dovoljno prilagoditi koncepciji etera. nismo pokaza­ li u čemu se sastoji titranje svjetlosti. kao što su to radili Gauss. ali učenjaci XIX stoljeća nisu mislili tako. Prije nego prijeđemo na ispitivanje rje­ šenja Maxwella. Ali. koji je potpuno smeo ljude u pe­ riodu od sto godina. a računanja titranja ovog krutog tijela obavljala su se na gotovo jednak način kako su se obavljala računanja u slu204 čaju svakidašnjeg krutog tijela. koju je upotrebljavao da bi pokazao efekt. Oni su mu. Konačno je Einstein raspršio pojam etera. Sada se pojavilo zanimljivo povije­ sno pitanje. učenjaci i mate­ matičari su se još uvijek držali pojma eter. praznom prostoru. Oni su bili opsjednuti ide­ jom da svaka oscilacija nužno sadrža­ va premještanje čestica. da su vjerovali u postojanje idealnog krutog tijela koje ispunjava cijeli pro­ stor. Kako je Maxwell mogao doći do ispravnog odgovora. Danas znamo da se ove dvije vrste . smještenu na sto­ žeru ispod žice što je povlači. Mislilo se da se svjetlost sastoji iz ti­ tranja ovog elastičnog krutog tijela. on je do kraja svog života pokušavao tumačiti svo­ ju teoriju na prisutnosti etera. U XVIII stoljeću je već bilo pozna­ to da postoje dvije vrste elektriciteta. Danas nam nije potrebno shvaća­ nje oscilacije kao premještanje čestice i čestica. Uprkos tome. Na ovaj način su Gauss. uvijek kada su ra­ čuni pokazali neki novi rezultat. što je Maxwvell radio na rezulta­ tima eksperimenata umjesto da je ra­ zvijao čisto matematičku koncepciju. nego su oni smatrali da se ono ne može zamijetiti nikakvim osjetima. Premda je dobio ispravan odgovor. Najve­ ći matematičari XIX stoljeća radili su na ovom problemu. koji ima direktna struja na iglu kompasa. Maxwell je uzimao rezulta­ te golemog broja eksperimenata i njih pretvarao u matematički oblik. jer su bili opsjednuti idejom da je za titranje vala nužno potrebno pre­ mještanje čestica. odgovor koji je zahtijevao opće odbacivanje etera. nezavisnog od toga što može biti oscilatorno svojstvo.eter.Oersted je prvi dokazao da sva­ ki naboj proizvede električno poije. Oni su dobro znali da se svjetlost može kretati kroz prostor gdje imade nedovoljno čestica da budu no­ sioci takvih oscilacija. Kako ovo mo­ žemo dovesti u sklad s valnom predo­ džbom svjetlosti? I najveći učenjaci su bili tako sme­ teni kad se postavljalo ovo pitanje.

Snaga pritiska ovisi o snazi polja. Elektroni nose jednu vrstu. Električna polja se mogu zamisliti kao nešto što gura električne naboje i pokušava ih pokre­ nuti kako bi započeli kretanje.Slika prikazuje jednu od soba Faradayjeva laboratorija. kada kapi vode počnu padati kao kiša. a smjer pritiska ovisi o smjeru polja. To će reći. a zrak je suh. a proto­ ni drugu. Dva različna tipa naboja se privlače. druga će površina imati pre­ obilje druge vrste. ako ih imamo odvojene. a ono iza­ ziva mehaničku reakciju na drugi naboj. koju možemo promatrati na Zemlji. Što se događa u olujnom oblaku? Kapi vode imaju obilje jednog tipa naboja. Oblak ostane samo s jednim tipom naboja enormne količine.električno polje. Magnet se mora kretati. a kosa veli­ kim brojem druge vrste. Prvi naboj stvara električno polje po Coulombovu zakonu. tako da se jedan tip izmjenjuje s dru­ gim. ako se češljamo. Na ovaj način dobiva­ mo mehaničku silu koja djeluje na oba 205 . Ali. oni će pokušati da se ponovo pomiješaju. dok zrak oko njih ima obilje drugog tipa naboja. Možda je najdramatičniji oblik takve mješavine. Pod tim imenom se podrazumijeva električno polje koje može postojati u nekom području pro­ stora bez obzira da li u tom području ima ili nema materije. Ova se količina povećava sve dok električne sile između oblaka i zemlje ne postanu tako velike da proizvedu munju. elektriciteta pojavljuju iz dva različita tipa naboja. tako da su u početku ova dva tipa naboja podnošljivo pomiješa­ na. Ovo je jednostavno ekstremno brz prijenos naboja između oblaka i zemljišta. vidjet ćemo da je jedna dobila preobilje jedne vrste naboja a. Ako trljamo površine dva­ ju materijala. umjesto da se i jedan i drugi drže odvojeno. Faraday je po­ kazao da se električno polje može oroizvesti iz magnetskog polja pod uvjetom da se magnetsko polje mi­ jenja s vremenom. I jedno i drugo su općenito promjenljivi od to­ čke do točke. Isto se dogodi ako brzo skinemo najlonsku košulju. Pred kraj XVIII stoljeća Coulomb je otkrio zakon sile koji djeluje između električnih naboja. Na primjer. Možemo zamisliti reakciju između dvaju različitih naboja na slije­ deći način. On se može naj­ bolje shvatiti pomoću novog pojma . a Coulomb je otkrio način na koji oni to postižu. one sa sobom nose i svoje naboje. Potpuno je isto ako kažemo da drugi naboj stvara električno polje koje reagi­ ra na prvi naboj. Naboji stvaraju električna polja. češalj će postati nabijen velikim brojem jedne vrste čestica. Ovo je lako opaziti u brojnim svakodnevnim iskustvima. naravno. kojeg nose bazične vrste čestica od kojih je izgrađena materija. koji omogućuje dvama različitim tipovima naboja da se ponovo izmiješaju. udarac munje.

To se upravo događa snagu kao prethodno desno orijentira­ kada struja teče po žici.Heinrich Hertz Jednom je već pokazano da su veličine koje titraju u vatu svjetlosti električno ili magnet­ sko polje. Ovim se zatvorio jedan krug postoji električno polje koje stvara tok -jedno titranje električnog polja. Nasuprot. dok u Sjedinjenim Ameri­ stalni tok uzduž žice. oni su podložni mehani­ slabiti sve dok. koje je usmjere­ teže da ih približe. naboja. jer je veličina koja titra kod vala polje oscilira u svakoj točki unutar svjetlosti. kada trilje slabi. Budući da se naboji nalaze u elek­ ovoga. kao u slučaju valova na vodi. Heinrich Hertz je umjetno proizveo valove raznih valnih dužina. a drugi put u čestica. a to je načinio Gauss. a veliki je polje. po­ lako shvatiti prije sto godina. mehaničke sile teže da ih udalje ali. lijevo usmjereno polje počinje tričnom polju. i njegov rezonator ili prijemnik. ne nestane električno polje u točki. žice. To je ono što zo­ čkim Državama standardna frekvenci­ vemo istosmjerna struja. nazvan je nastavi rasti sve dok ne postigne istu električna struja. ali još pokazuje udesno. ako Za daljnji trenutak vremena razvije se su oni suprotnog tipa. suprotnom smjeru po žici. da je električno polje najprije usmjere­ Ali je ovo bio pojam koji se nije mogao no udesno. Ovo električno po­ Naša električna mreža je tako izve­ lje je paralelno sa žicom a. također. pa otada ono počinje rasti može izraziti preciznim matematičkim sve dok ne postane snažno poput onog koje je bilo usmjereno udesno. potrebno je da električno tlosti. elektroni će imati sekundi. Ako su oba naboja istog tipa. poslije čega se ponovo pojavlju­ nisu na neki način zadržani. električne 206 . Da se stvo­ Ovo nam daje početak uvida u Maxwri takvo osciliranje u smjeru kretanja ellovo rješenje problema prirode svje­ elektrona. Ali. bolje. Imamo titranje polja u joj elektroni struje izmjenično: jedan­ točki. a ne premještanje materijalnih put u jednom smjeru. ili. jedna od veličina. mehaničke sile slabo električno polje. U bilo kojoj danoj točki zamislimo električno polje. elektrona duž žice. koji se kreće. što je izmjenična struja s kojom Ovdje imamo vrlo različit pojam o se najviše susrećemo u svakodnevnom titranju od onoga koji je dan kod vo­ životu? Izmjenična struja je ona u ko­ denih valova. Kako vrijeme protječe. Unutar žice no polje. ne padne na čkoj sili pa će se početi kretati ukoliko nulu. ako je ono dena da ima pedeset takvih titraja u jednolično i stalno. Poslije oblikom. Sla­ trajne struje još nisu bile karakteristične bljenje se nastavlja sve dok konačno za svakidašnji život. Gore su njegov oscilator ili odašiljač. ja ili broj titraja u sekundi iznosi 60. Coulombov zakon se no ulijevo. koje je usmjereno udesno i broj naboja.

ljem i stvoriti električno polje? Rješenje bez obzira je li ili nije u toj točki ko­ ovog problema je bilo krunsko ostva­ mad žice ili magneta. Poslije Oerstedova otkrića Ampere je izveo niz važnih eksperimenata koji su omogućili Maxwellu da nađe matemati­ čku jednadžbu po kojoj se može preci­ Maxwell i Hertz su utrli put za radio. jer je Faraday. otkrio koje djeluje na naboje. Samo kada je svaka čno polje. Maxwell je uspio stoljeća. kao i Gaussovoj generalizaciji Coulombovih svi drugi u to vrijeme. magnet­ sko će polje nastati samo ako se on kre­ će. godine je Oersted otkrio da takva stalna istosmjerna struja stvara magnetsko polje. Do ovog se rješenja nju je nova relacija koja je bila nalik nije došlo lako. Oko 1820. jer se prije Oerstedova otkrića smatralo da nastaju samo kod magneta. cije u tome što je promjena s vreme­ To znači da su oni pokušavali stvoriti nom postala vrhunski važna. pošao od pogre­ eksperimenata. Jer u slučaju isto­ lik Maxwellovom vlastitom izražavanju smjerne struje stalno električno polje rezultata Oersteda i Amperea. a naboji koji se magnetskog polja potpuno nezavisnu kreću. snimljena pred kraj stvara stalna struja. dok naboj stvara električno polje bez obzira da li se kreće ili ne kreće. bile su istosmjerne. U ovom znače­ renje Faradayja. struja potekla. stvorit će magnetsko od neposrednog prisustva bilo magne­ polje. Na taj način je elektri­ nezavisne suštine. Ovo je Faradayjev prin­ Sada je bilo lako uvidjeti da je s cip indukcije. ili struje. Pokazalo se da elektri­ Faraday došao na ideju da se magnet čno i magnetsko polje nisu odvojene. nastalo u žici. ali se na ovakav način đu električnog polja i magnetskog po­ problem nije mogao riješiti. Ali. što ga Ova fotografija. Tek je je sasvim novo. može uzroko­ je relaciju između električnog polja i vati njihovo kretanje. Električno lja u nekoj točki. pokazuje prvu Marconijevu napraviti za stalne struje i magnetska radio-instalaciju. zaista. pa su relacija sada razlikovala od stare rela­ svi pokušavali preokrenuti situaciju. Nova se stvara stalno magnetsko polje. polja ono što je Gauss već napravio za naboje i električna polja. treba pomicali. Ovo je bilo nešto što Može li se započeti s magnetskim po­ se moralo primijeniti u svakoj točki. nikada nećete stvoriti do trenutka vremena. struju u žici ako žica i magnet osta­ Uvođenje vremenske promjene bilo nu u nepromijenjenom odnosu. pa je i stvar stalna i ništa se ne mijenja s vre- 207 . Ako imate ma­ magnetsko polje mijenja od trenutka gnet i zavojnicu. jer električno polje. zno izračunati magnetsko polje. je li moguće i suprotno? ta bilo zavojnice.struje koje su proučavali učenjaci poče­ tkom XIX stoljeća. Oersted je pokazao da. Kada je Maxvell pregledao Faraday­ električnim poljem moguće stvoriti magnetsko polje. to je također bilo na­ šne pretpostavke. nego način na koji polje se može stvoriti iz magnetskog se električno polje mijenja od točke polja samo ako se to magnetsko polje do točke prostora i odnos po kojem se mijenja s vremenom. Maxwell stalno električno polje iz stalnog ma­ nije pronašao direktnu relaciju izme­ gnetskog polja. jev rad s matematičkog gledišta. Magnetska polja nisu bila nešto novo za znanost.

Teleskop od 76 centimetara. sto­ ljeća otkrivene su X-zrake (rendgenske zrake) . postaje potencijalno jednak teleskopu od 760 centimetara koji upotrebljava jednostavniju napravu. Ovaj rendgenski snimak načinjen je 1897. ali postav. godine. Slika 7. Ali. 208 . a samo svjetlo određene boje prolazi kroz otvor S na metalni listić. Slika 7 25 Ovakav je postav. struje elektro­ na svake boje mogu udariti na razne točke na filmu ili ploči za registraciju. a dio upija ili apsorbira. Brzina kojom se elektroni emitiraju ovisi samo o boji svjetlosti. proizvedene apsorpcijom svake boje.24 Bijela svjetlost se ponovo raspršuje. Apsorpcija uzroku­ je da elektroni budu izbačeni iz metala. pred kraj 19. koji koristi postav slike 7. može dati mnogo puta veću osjetljivost. ali ovog puta razne boje padaju na razna područja li­ stića.23 Bijela svjetlost se raspršuje pomoću prizme.valne dužine do stotine i tisuće puta kraće nego valovi plave svjetlosti. Metal reflektira dio svjetlo­ sti. kao u slici 7. Danas poznajemo još mnogo kraće valove u gama-zrakama atomskih eksplozija. možemo separirati. je­ dnostavniji.24. Ako elektrone. kod kojeg raspršena svje­ tlost pada direktno na film za registraciju.U početku su se duži valovi lakše proi­ zvodili nego kraći. a ne o intenzitetu. Slika 7.24.

Takva je bila situacija. Sada je došao rezultat. a nova je jednadžba. Možete izabrati oboje jer. električno polje. Nemo­ guće je da se magnetsko polje mijenja s vremenom bez pojave odgovarajućeg električnog polja. koje je određeno drugom jednadžbom. jednadžbom koja je izve­ dena iz Faradayjevih eksperimenata. Zašto je svjetlost ograničena na područje val­ nih dužina između približno 1/3000 i 209 . Kada su nove jednadžbe primijenjene na va­ kuum. ustanovljeno je da su električno i ma­ gnetsko polje bili. mislimo da električno polje ima svoju maksimalnu snagu suprotnog smjera. Ovdje je bio odgovor na pitanje o prirodi svjetlosti. nisu se u svim slučajevima slagali s trećom jednadžbom. Naravno. Oersteda i Amperea ili Faradayja. gdje nema ni naboja ni struje. tj. Stvar koja titra u svjetlosnom valu u stvari je sposobnost da se guraju električni naboji. Maxwell je sada vidio da mora u nju uvesti izraz koji zavisi o mjeri kojom se električno polje mijenja s vremenom. kažemo ulijevo. jednostavno mislimo da električno polje ima svoju maksimalnu snagu u određenom smjeru. koje je odre­ đeno prvom jednadžbom (Gaussovom jednadžbom). Nema kretanja goredolje kao kod vala na vodi.menom. pokazivala relaciju između električnog polja i vremensku zavisnost magnetskog polja. Osim toga. u stvari. dobivena od Faradayjevih rezultata. njegova vlastita jedna­ džba mu je omogućila da odredi ma­ gnetsko polje nastalo od toka struje. i magnetsko polje. Situacija je sada imala zadovoljavajuću simetriju. Kad kažemo da u odre­ đenom trenutku val ima vrh u odre­ đenoj točki. matematičko se neslaganje nije moglo tolerirati. Maxwell je imao na raspolaganju tri različita ma­ tematička rezultata. izvedena iz Faradayjevih rezultata. pa se Maxwell dao na posao da modificira jednadžbe na takav način da se postigne slaga­ nje. našao je da su oni matematički nespojivi. kažemo udesno. jedna­ džbom kojom je on sam predstavio eksperimente Oersteda i Amperea. Maxwell je ustanovio da može po­ stići suglasnost uvođenjem novog izraza u drugu od jednadžbi. Kada je Maxwell razmotrio ova tri rezultata za­ jedno. vidi se da su oba polja nerazmrsivo povezana zajedno. a da ti valovi imaju sva svoj­ stva svjetlosti. Gaussov mu je omogućio da odredi električno polje od niza naboja. tada su polja nezavisna jedno od drugoga. Veličina koja titra u svjetlosnom valu je elektri­ čno polje. za koje smo našli da ih ima svjetlost. može se odrediti drugo iz Maxwellovih jednadžbi. ili. U prijašnjem obliku je ova jednadžba povezivala magnetsko polje s tokom stalne istosmjerne struje. U posebnim trenucima postoje analogije s valnim tjemenima i valnim dolovima. a sigurno nema titranja zamišljenog etera. dok treća jednadžba. ali kada nastaje promjena s vremenom. prenošeni valovima. Električno polje. ako je poznato jedno. magnet­ sko polje. Trebalo je paziti da se ne unese u jednadžbe ništa što bi kvarilo njihovo slaganje s eksperimentima Coulomba. Druga jednadžba sada povezuje magnetsko polje s vremenskom pro­ mjenom električnog polja. Na prvi pogled bi se pomislilo da teorija svjetlosti vrijedi samo za ogra­ ničeno područje valnih dužina. povezuje električno polje s vremenskom promjenom magnetskog polja. novi izraz jednosta­ vno iščezava ne dajući doprinos ispod utvrđenih uvjeta i zato nije kvario sla­ ganja s Oerstedovim i Ampereovim ek­ sperimentima. koji je omo­ gućio učenjacima da konačno izbace neugodan eter u kojem su tako dugo glibila njihova razmišljanja. a ovi su povezani međusobno u smjeru kreta­ nja svjetlosti. ako više volite. kada kažemo da ono ima dol. a Maxwellova jednadžba pokazuje da električno polje ima potpunu stru­ kturnu organizaciju vala.

nekoliko godina poslije iznošenja Maxwellovih rezulta­ ta. Tako vidimo da je Maxwell uspio ne samo u obja­ šnjenju prirode svjetla nego. proizvedene na gornji na­ čin. koji sadrži slobodne elektrone. koje su pale na mjesta što odgovaraju karakterističnim bojama a koje atomi plina emitiraju. a nedavno smo se upo­ znali i s gama-zrakama koje nastaju u eksplozijama atomskih oružja.28. i u predviđanju postojanja mnoštva novih zračenja koja tada bisu bila po­ znata nauci. Slika 7.Slika 7. da u biti postoji neograničeno područje valnih dužina u prirodi. da li se mogu proizve­ sti umjetno u laboratoriju nove valne dužine s kojima se još nije eksperi­ mentiralo? Iz tehničkih razloga je bilo u početku lakše proizvesti duge valove nego kratke. Ako prihvatimo Maxwellovu teoriju. para­ lelne s otvorom. a razlog zašto smo rekli da je svjetlost ograničena na vrlo usko područje nalazi se u tome što su naše oči osjetljive samo za to usko područje valnih dužina. emitira svjetlo s kontinuiranim spek­ trom. bile su ot­ krivene kraće valne dužine. također. nisu bile poznate u prirodi ni vrlo duge ni vrlo kratke valne dužine. U slijedećim godinama. Pri prolazu kroz hladniji plin nešto se svjetlosti apsorbira.26 Svjetlost iz vrućeg plina prolazi kroz otvor raspršuje se pomoću prizme i zatim pada na zaslon. zaista.27 Spektralne linije. Tokom cijele povijesti čovjeka vjero­ jatno nije dano ovakvo značajno pre­ dviđanje. Kvantna teorija svjetlosti Ironija je da su se u valnoj predo­ džbi pokazale pukotine u trenutku 210 . i. Slika 7. Tako apsorbirano svjetlo ima iste diskretne boje kao što bi imao hla­ dniji plin emitiran pod uvjetima kao na slici 7. duge valne dužine je načinio Heinrich Hertz. Zato svjetlost kod izlaska ima manjak tih posebnih boja. Teorijska otkrića Maxwella i pionirski rad Hertza postavili su osnovu današnje radio-tehnologije. U vrije­ me kada je Maxwell dao svoju teoriju. 1/1500 dijela milimetra? Maxwellova teorija ne daje odgovor na takvo pita­ nje. koje imaju valne dužine 100 do 1000 puta kraće od pla­ ve svjetlosti. Ove zrake su naprosto zračenja s valnim dužinama oko milijun puta manjim od onih u običnoj svjetlosti. prihvaćamo.28 Vrući plin. U teoriji nema ništa što bi spreča­ valo mogućnost postojanja valova koje god dužine. također. Dio spektra što ga proizvodi plinoviti natrij Dvije jake linije (žute) su takozvane D linije. Odmah se pojavilo pitanje. kao i atome. Pred kraj XIX stoljeća bile su otkrivene X-zrake ili rendgenske zrake. Zaslon pokazuje svijetle linije.

kvanti koji izgrađuju crveno svjetlo. gdje se dio valna dužina igra u valnoj predodžbi: reflektira od metala. Razmotrimo situaciju pokazanu na dok oni koji izgrađuju x-zrake imaju slici 7.) Mnogi nebeski objekti koje astronomi Iznenađujuće je da brzina s kojom žele da proučavaju. energija emisije elektrona se mijenja kako se mijenja boja svje­ tlosti.njenog najvećeg trijumfa. ono će proizvesti svijetlu tlost sastoji od samo malo kvanta. pojedini se kvanti ne razlikuju. Ovo otkrije njihovu svjetlost koju skuplja je jaki dokaz da je "bijela" svjetlost nači­ teleskop.29 kao rezultat apsorpcije on emitira elek­ Ako je svjetlo slike 7. elektroni uvijek emiti­ rani istom brzinom i energijom. a da Slika 7. nego oni koji sačinjavaju plavo svjetlo. Iz ovih se oblaka vezu s konstrukcijama i izradama da­ elektrona izbacuju pojedini elektroni našnjih astronomskih instrumenata. a dio apsorbira. pokazane Slično.23.28. gdje je bijela svjetlost rasta­ još veću. Zato kvanti koji sačinja­ je apsorpcija uzrokovala izbacivanje iz vaju x-zrake i gama-zrake imaju tako metala nabijenih čestica. boje. najkraća valna dužina najveća kvan­ Može se dokazati eksperimentom da tna energija. je boja svjetlosti ista. jer. pa je najveća za plavu svjetlost. Kažemo da atom metala apsorbira kvant. One su pale na ekran koji ima pu­ Drugi ekstrem su radio-valovi koji kotinu kod S tako postavljenu da samo imaju najmanje energije. U najvećem broju slučaja ko­ njena od zasebnih jedinica i da su te je­ riste se fotografske ploče. ubrzo ju nego oni koji sačinjavaju infracrvese pokazalo da valna teorija sama ne no svjetlo. Ova svjetlost ulogu u kvantnoj teoriji svjetlosti kakvu padne na metalnu foliju. Kvanti koji izgrađuju gamavljena pomoću prizme u svoje sastavne zrake imaju najveću energiju uopće. ukoliko raju bojama koje apsorbiraju atomi hla­ dnijeg plina. Nazovimo sljednje vrijeme nastoji raditi s elektrosada ove jedinice kvantima i opišimo apsorpciju svjetlosti kvantima. svjetlo određene boje prolazi kroz nju Ukratko. a najmanja za crvenu. Slika 7. a ne o njenom intenzitetu. prolazi kroz slične procese. (Treba se sjetiti da u svim tkiva. Slaba se svje­ dne na ekran.29 je u stvari spe­ ktar Sunčeve svjetlosti svjetlo imaju pojedinačno veću energi­ 211 . Linije odgova­ svjetlost od mnogo kvanta. kvantna energija igra istu na drugu stranu ekrana. jer imaju male energije. kvanti radio-valova su relativno normalnim atomima ima relativno neškodljivi. Međutim. Zato su za svjetlost jedne boje. Ove su česti­ velike energije da oštećuju biološka ce elektroni. jaka pozadinu i tamne linije. prostran oblak elektrona koji okružu­ Kvantna teorija ima neposrednu ju malu tešku jezgru.28 raspršeno i pa­ tron sa svoje površine. tako su stvarno se elektroni emitiraju ovisi samo o boji slabi. Oni koji sačinjavaju ultramože objasniti što se događa kada na­ ljubičasto svjetlo imaju veću energiju staje apsorpcija svjetlosti. ali se u po­ dinice različite za razne boje. da se ne može koristiti oko da svjetla. dok je emisija svakog elektrona individualni proces koji se odnosi samo na jedan kvant. kada metal apsorbira svjetlost. ali. Zato kažemo da svi kvanti koji izgrađuju plavo svjetlo imaju pojedinačno veću energiju nego Svjetlo koje emitira površina Sunca. kvanti koji sačinjavaju crveno na slici 7.

a da pri tom ne gube energiju. kada se takvi sudari dogode. mogu se kanalizirati u isti smjer da bi stvorili električnu struju. kako ćemo vidjeti u kasni­ jim poglavljima. Ako možemo na neki način spriječiti sve ove elektrone da se pomiješaju.24. umjesto da brojimo pojedine elektrone. kao na slici 7. Ili. Na ovaj način danas astronomi mjere prividne sjajeve zvijezda. prikazan na slici 7.24.nima koji nastaju pri takvom procesu. primljen od slabog svemirskog objekta. Ovo znači da će teleskop s otvorom od samo 76 centimetara biti potencijalno jednak teleskopu otvora od 7. kako se ona obično zove. Do sada smo raspravljali samo o apsorpciji svjetlosti. a ne neposredno preko svjetlosti. osim u kratkim trenucima sudara. Istraživanje je sada usmjereno na još ambiciozniju napravu. a astronomi mogu dobiti mnoštvo informacija iz takvih mjerenja. ako možemo držati odvoje­ no elektrone plave svjetlosti od onih cr­ vene svjetlosti itd.25. Svrha je svega ovoga da nam ova­ kva naprava omogući proučavanje objekata s mnogo slabijom svjetlošću. Što se događa kada materija emitira ili isijava svje­ tlo? Razmotrimo jednostavan slučaj toplog plina u kojem su pojedini atomi odvojeni. Međutim. Na taj način možemo dobiti sliku na filmu preko posredovanja elektrona. kao na slici 7.23. u drugim slučaje­ vima. inače. mogla bi se napraviti oko stoti­ nu puta osjetljivija nego naprava koja upotrebljava jednostavan film. Na taj način moguće je precizno reći kako su plave ili kako su crvene zvijezde. Iznos svjetla. također otvara i druge mogućnosti.60 metara. tako da se sjaj zvije­ zde s obzirom na jednu posebnu boju može izmjeriti. energija se gubi pri sudaru ato- . a jakost takve struje može se izmjeriti velikom preciznošću. Kad oni napuste metalnu foliju ili katodu. može se točno izmjeriti ako izbrojimo elektrone koji su emitirani s metalne površine. možemo postići da odvojene struje udare na razne točke filma. Često.. U stvari. kako je pokazano na slici 7.23. naprava pokazana na slici 7. Raspored. S mijenjanjem položaja pukotine mo­ žemo urediti da svjetlost raznih boja padne u katodu. atomi se vladaju kao kugle bilijara: one se odbijaju i kreću u dru­ gim smjerovima. mo­ žemo ih uzeti kao jednu cjelinu. Ako se oslobo­ dimo pukotine i dozvolimo da sve svje­ tlo padne na katodu. elektroni će biti izbačeni iz katode od 212 svjetla svih boja.

On ima dvije izrazito jake li­ nije. koje su pale na mjestima koja odgovaraju pojedinim bojama što ih atomi vrućeg plina emitiraju. a i zvjezdane površine emitiraju na taj način kontinuirano područje boja. Na njemu nećemo vidjeti kontinuirani niz boja. nego veliki broj svijetlih linija. Međutim. Ostaje da se vidi. emitira žuto svjetlo. Kako svaki tip atoma ima svoje karakteristične svijetle linije. To objašnjava zašto šaka obične soli (natrijev klorid). Neki od natrijevih atoma u soli su isparili. kako je moguće da materija emitira svjetlo s kontinuiranim područjem boja. 213 . u spektralnoj analizi je teško. tako da će doći do sudaranja ne samo između atoma nego i između elektrona i atoma. ili. to studij ovih linija daje odličnu metodu kemij­ ske analize. Poseban tip atoma je sposoban da emitira samo kvante određenih boja koje su karakteristične za njega. Vidjeli smo kako razni tipovi ato­ ma emitiraju samo svoje karakteri­ stične boje. Pri isparivanju probe uništili smo nje­ nu prvotnu strukturu tako da. Ovo su takozvane D linije. Ako se plin dovoljno ugrije. Ako želimo znati kakvih atoma ima u datoj kemijskoj probi. prolazeći kroz prizmu. a boja im je žuta. možda. paralelnih s pukoti­ nom. Sudarima se atomi aktiviraju ili pobuđuju a pobuđeni atomi tada emi­ tiraju jedan ili više kvanta svjetlosti.Lijevo: Pogled na 80-metarsko zrcalo radio-teleskopa u Jodrell Banku. rastavlja na sa­ stavne boje koje se mogu promatrati na ekranu. Pažlji­ vim studiranjem nastalih svijetlih lini­ ja možemo točno reći kojih atoma je bilo u kemijskoj probi. Njegova altazimutalna montaža je prikazana crtežom. Ove su linije poznate kao spektralne linije (sli­ ka 7. Slijedeća fotografija pokazuje dio spektra kojeg stvara vruća natrijeva para. nećemo uo­ pće ništa znati o načinu na koji su ovi atomi bili vezani u spojeve. U ovim se potonjim sudarima emitira kontinuirano područje boja. kad se baci u vatru. dok će nam naša analiza reći od kojih se tipova atoma ona sastoji. Na slici 7. ova metoda analize ima dva nedostatka. svi elektroni bit će oguljeni od atoma. ma. Drugo. sve što je potrebno da načinimo jest da je ugrijemo i isparimo te ispitamo svjetlo koje emitira vrući plin.27). Desno: pogled iz kontrolne sobe.26 prolazi svjetlost iz vru­ ćeg plina kroz pukotinu i zatim se. da bismo odredili kakve vrste atoma ima emitirajuća svjetlost. da se odrede relativne pro­ porcije raznih tipova atoma. Ispra­ vnom aparaturom možemo iskoristiti ovu činjenicu. a poslije međusobnih sudaranja oni emitiraju jake žute D linije. neki. ali ne i nemoguće.

pred­ plin ako bi bio podložan eksperimen­ stavlja snažan dokaz da se ovo odi­ tu pokazanom na slici 7. kretnu radio-antenu. 214 . Svjetlo s kontinuira­ svih boja. pustiti valnu predodžbu i vratiti se s Nasuprot jednoj kontinuiranoj svije­ oduševljenjem Newtonovoj predodžbi. Ovo je bitna točka. Kada atom emiti­ ma. montiranu na 300 metara ći da svjetlost ima odijeljenu strukturu.28 stvar. pretpostavljaju­ radio-antenu. je. Prema tome. poveća se jedan broj valića tlih spektralnih linija vrućeg plina.29. suprotno. U prvoj slici imamo emisiju svije­ ra kvant. fotosfere predstavljaju hladniji plin.je odvojeni valić. tamnih linija koje se pojavljuju wtonovom značenju. plin koji sadrži elektrone i atome što se poznata kao fotosfera. dok koji sastavljaju svjetlost. dugu tračnicu u smjeru sjever-jug. Opremom nepovezane čestice.27 je svjetlo u cjelini izgrađeno od mnoš­ i 7. Da bismo todaleko 5 milijardi godina svjetlosti. Bolje je da poje­ na mjestima koja odgovaraju određe­ dine kvante zamislimo kao odvojeni nim bojama što su ih apsorbirali atomi mali valić. hladnije slojeve plina dolazi do apsor­ Nešto svjetla apsorbiraju atomi hladni­ pcije te se pojavljuju tamne linije. tloj pozadini imat ćemo mnogo tamnih jer kvanti nisu lokalizirali čestice Nelinija. po­ One nisu odvojene.29 odgovaraju suprotnim situacija­ tva pojedinih valića. Površina Sunca. pokazuju prvu gigantsku je Newton bio u pravu. nastale procesom apsorpcije. nego manje ili više stavljenu u smjeru istok-zapad. dugu 450 metara. Kada uzimamo Spektar s tamnim crtama na slici 7.29 ima posebno značenje. ali pomoću prizme i uhvati na ekran. To je spe­ u obzir obično svjetlo. One su valići po­ ovakve vrsti mogu se promatrati maglice vezani na najfiniji način. možemo zamisliti da hladnog plina. on smanji broj valića za jedan. Tako apsorbirano svjetlo ima Ono što smo saznali o emisiji i točno iste boje koje bi emitirao hladniji apsorpciji svjetlosti od materije. koje on emitira. Svaki od njih situacija pokazana na slici 7. i nepo­ on nije bio u pravu sa svojom idejom. To znači da se velikim brojem kvanta. u drugoj imamo tamne spektralne lini­ kada atom apsorbira kvant svjetlosti. Ovo jasno grava kroz posredovanje pojedinih za­ znači da će poslije izlaska iz hladni­ sebnih jedinica poznatih kao kvanti. jeg plina svjetlo biti bez ovih posebnih Zato je ovdje potrebno da se vratimo boja. Ako se sada ovo svjetlo rastavi Newtonovoj predodžbi o česticama. slike 7. imamo posla s ktar Sunčeve svjetlosti. Premda Cambridge.28 imamo vrući no pojavila na Suncu.Lijevo na slici 7. pa pušteno je da prođe kroz hladniji plin pri prolazu svjetla iz fotosfere kroz ove koji se sastoji od jednostavnih atoma. stva valne predodžbe svjetlosti.26. a svi se posebni valići povezuju na takav način da daju svoj­ Ove fotografije Milliard opservatorija. emitira svjetlost slobodno gibaju. Zatim. imat to ne znači da moramo potpuno na­ ćemo situaciju opisanu na slici 7. ali slojevi koji se nalaze iznad nim područjem boja. jeg plina.

(Najveći na svijetu izgrađen je dio-intenzitet raznih područja neba u bilo i postavljen 1970. Konture na donjoj karti.) Ali nema planova za izradu ciji od 160 megacikla (1.54 do 5. To znači da se zrcala i teleskopi reflektori mogu izgraditi za radio-valove.da su očigledna svojstva valne predo­ džbe. kao kod vala svjetlosti. u osnovi na isti način na koji optička zrcala fokusiraju svjetlost. Ali. U takvim teleskopima zrcala služe da fokusiraju radio-valove. ima dobra fokusna svojstva. Zr­ cala ne moraju biti načinjena približno Radio-astronomija tako točno kao zrcala za optičke tele­ Kako je struktura radio-vala jednaka skope. Zato se rase ne vladaju na isti način kao svjetlost. označuju snagu radio-emisija na frekven­ Op. Zrca­ stavne tvari koja bi jednako djelovala na lo radio-teleskopa u Jodrell Banku ima radio-valove kao staklo na svjetlost. postoje praktičke razlike.čno razumjeli kako se ovo povezivanje odigrava. Potrebno je samo upozoriti na konačan rezultat . Međutim. kod Bonna u Njema­ kojoj valnoj dužini. bez velikog rizika bi lomila radio-valove. kako je odredio Maxwell. logičan problem jedno optičko zrcalo se mora načiniti s konstrukcije radio-teleskopa je sličan tolerancijom od oko 1/10 000 dio mili­ konstrukciji običnog optičkog telesko­ metra. Da. a već se planira izrada Radio-astronom može mjeriti i kartirati rajoš većih. radio-zrcalo će pa.zadatak koji leži izvan namjene ove knjige. jer nema jedno­ prekoračenja potrebne tolerancije. pono­ vo ostvarena ukoliko je vrlo velik broj kvanta s kojima radimo.875 m) za podru­ optičkih zrcala stvarno većih nego što čje neba vidljivo iz Cambridgea. petnaest puta veći promjer od najvećeg optičkog zrcala. morali bismo prodrijeti du­ boko u današnju fiziku .08 centimetara. dati istu točnost fokusa s tolerancijom Kada radio-valovi prolaze kroz tvari. premda još ne postoje refrakcioni radioteleskopi. Radio-teleskopi imaju konačno veliku prednost s konstrukcionog gledišta. svaki metal može dati površi­ nu koja će reflektirati radio-valove. Nasuprot tome. prev. oni od 2. čkoj i ima promjer zrcala 100 metara. dio-zrcala mogu načiniti enormno veća Neobično je teško da se izradi leća koja nego optička zrcala. .

naravno. 216 . osim o toga. nitko na to nije težine za slučaj radio-instrumenta. potrebno kretanje za ekvatorijalnu macija nego optička fotografija. da svaki promatrač. obraćao pažnju. To je tako se od jedne do druge geografske širine. na u žarištu. postoje daljnje poteškoće. (U SSSR-u je Automatski kompjuter je spasio već izrađen i montiran teleskop veći od situaciju kod velikih altazimutalnih Mt. da ih ne možemo direktno vidjeti okom kao što je zrcalo u Jodrell Banku. koju strane. To nam ništa ne bi reklo.u najvećem broju kompenzirala rotacija Zemlje. koja je optičke instrumente ali. određeno vrijeme.je da ih pokupi mala antena smješte­ zimutalni tip montaža. ekvatorijalna montaža. U ramontažu je isto kod svih zvjezdarnica. je njihova sakupljanja u žarište? Očito bila vrlo teška za znatno veća zrcala. kako bi se đaje za registraciju . Op. Ali. pa nam onemogućava da prosudimo. kao da jedan optički teleskop. dok kre­ cjelini. Ovi su problemi bili riješeni za slučaj Vidjeli smo da radio-teleskopi saku­ 27-metarskog zrcala radio-teleskopa pljaju ili fokusiraju radio-valove na sli­ kojeg upotrebljavaju radio-astronomi čan način kao optički teleskopi svjetlo. Za niti ih možemo fotografirati. Slični se kvu imaju optički instrumenti Na pri­ uređaji. koji teleskop neprekidno pomiče i po verti­ se zatim koristi da aktivira neke ure­ kalnoj i po horizontalnoj osi. kako nema tako prikladna za optičke teleskope. umjesto Tako je problem kretanja altazimutalnog snimka jednog područja neba. a prev. On nam jednostavno daje kako bi promatrao određenu zvijezdu u totalni radio-sjaj svih objekata u svom vidnom polju.) upotrebom automatskih mehanizama Enormno veća veličina i težina ra. dajući napetost altazimutalne montaže potrebno da se direktno proporcionalnu signalu.pokreće se teleskop u njegovo kompli­ dio-zrcala postavljaju mehaničke pro­ cirano dvostruko kretanje. dva ili mutalni postav. a drugo oko horizontal­ pri konstrukcijama optičkih telesko­ ne. aritmetska računanja vrlo brzo. mogu pripraviti za mjer.10 radio-teleskopa. Palomaru. Osim gu. Odgovor tako velika zrcala bolje je koristiti alta. kod ekvatorijalne montaže je po­ nužno mora prihvatiti radio-astronom. koji upotrebljava altazi. Osim na nesreću daje mnogo manje infor­ toga. Velika težina sili konstruktora da nog teleskopa moguća je samo upotre­ izbjegne montažu radio-teleskopa ka­ bom ovih današnjih uređaja. gdje oni tanje potrebno za altazimutalnu monta­ žu ovisi o položaju promatrača i razlikuje stvaraju samo jedan napon. jer su u totalnom sjaju svih objekata koji se na­ katalozima položaji astronomskih obje­ laze unutar vidnog polja teleskopa. jer obavlja potrebna metara. jedno oko bleme različite od onih koji se susreću vertikalne osi.je onaj na Mt. Palomarskog a ima promjer od 6. Kalifornijskog tehnološkog instituta. a zatim su odvedeni ka­ belima do radio-prijemnika. S druge slučajeva to je pisač. što se događa radio-valovima posli­ ali bi tehnika. sakupi teleskopa mnogo kompliciraniji nego sve svjetlo u jednu jedinu svijetlu pjekretanje ekvatorijalnog teleskopa. Konstrukcija velikog altazimutal­ pa. mora prije obaviti dosa­ veliki broj svijetlih objekata. To kata dani u ekvatorijalnom sustavu. a prima ih prijemnik. Upravo je dno aritmetičko pretvaranje da bi našao ovakvo stanje nesigurnosti kod radiosmjer u koji treba uperiti svoj teleskop teleskopa. Smješten je na Kavkazu. posebnih poteškoća oko gradnje ekva­ najavljuje teške probleme raspodjele torijalnih montaža. trebno kretanje samo oko jedne osi. poglavlja da je kod pojačava radio-signal.li u vidnom polju imamo jedan. dio-teleskopu zrcalo sakuplja valove u bez obzira na geografsku širinu. Ova tehnika. koju su oni iskoristili. Prijemnik Podsjetimo se iz 2.

Iz naše diskusije o optičkom teleskop operira? Odgovor je. precizniju. Ima onih koji vje­ razna vidna polja. moguće je napra­ lji način upotreba kraćih valnih duži­ viti radio-kartu. To znači da je potrebno konstrui­ radio-teleskop koji bi imao zrcalo pro­ rati teleskop s još većim zrcalom. ali to nije točno.dužine mnogo veće nego u optičkom dio-astronom može dobiti više informa­ slučaju. možemo istražiti radio-astronomima. ali samo nema jedinstvenih pogleda. bez obzira na njenu boju. operira na valnoj dužini od 3 metra. a to je najviše što ruju da će se veći detalji na nebu za­ jedan radio-teleskop može učiniti. posebna teleskopu treba da se podsjetimo da antena i prijemnik koji koristi priku­ postoji prirođeno ograničenje razlučne pljene radio-valove. nara­ koji moraju biti razmaknuti za oko 3°. Drugi. Nemoguće je razdvojiti ne. pa je potre­ u određivanju detalja unutar vidnog bno da se mjere sve slabiji signali. pomnožene da prime kraće valne dužine. Radio-zrcalo služi da Mogli bismo pomisliti da je rješenje sakupi u žarište sve radio-valove. nije samo u tehnici nego u određuje valnu dužinu na kojoj radio. na primjer. bez ovih problema u pronalaženju neke obzira na njihovu valnu dužinu.principu. Osim toga. Neki traže stupnjem točnosti određenim vidnim teleskope reflektore konstrukcije poput poljem teleskopa. Da dobijemo bolju onoga u Jodrell Banku. ograničenje je mnogo jače cija o nebu. a budući da su u ovom slučaju valne Tako postoje dva načina na koje ra. ako vih smjerova manji od razlučne moći se prijenosna antena i prijemnik urede dane valnom dužinom (A). stvarni ra­ o ovom ograničenju. To nam onemo­ ovih razloga. 217 . traže takve teleskope gdje bi se potpu­ veće zrcalo. Zbog polja radio-teleskopa. a dnom. vjeruju novi teleskop koji ima manje vidno po­ da se nikad neće moći izgraditi pokretni lje.22 i podijeljene s promjerom otvo­ se vidno polje teleskopa. Što to astronom. Među onima koji traže veća zrcala. koja pokazuje relati­ na. upravo vrste radio-fotograflje. a. vni radio-sjaj raznih predjela.zauzvrat dobio efektivni promjer gotovo dio-teleskopa s jednom određenom fantastično velikih dimenzija. potrebno je izraditi radio-astronomi u Cambridgeu. jer je pri kori. kako optičko zrcalo sakupi svjetlost u jer teškoća s kojom se suočio radiožarište. jer je mjera od oko 150 do 300 metara. Ako se oni promije­ moći teleskopa. Točno isto ograničenje će teleskop dati više informacija o ra­ javlja se i u slučaju radio-teleskopa. ali bi se Sve se ovo odnosi samo na rad ra.Naša formula pokazuje da se takvim šćenju kraćih valnih dužina potrebno s teleskopom mogu razlučiti dva objekta većom točnošću izraditi zrcalo a. spodjeli radio-intenziteta preko neba. Razmotrimo. veće je zrcalo teže izraditi unutar Vidno polje radio-teleskopa odlučuje tražene točnosti. kad se potpuno pregleda nebo s ima i onih koji vjeruju da je za to najbo­ danim teleskopom. Oni vidno polje određeno veličinom zrcala. Jasno je da nas dio-sjaj neba se smanjuje svugdje gdje ne sprečava samo tehničko neznanje valna dužina postaje kraća. Na nesreću. no žrtvovala sloboda kretanja. manje vidno polje.Usmjeravajući radio-teleskop u Danas postoje dva shvaćanja među razne dijelove neba. ra­ sa sve većim zrcalima ili može koristi­ dio-teleskop otvora od 60 metara koji ti sve kraće valne dužine. osobito kartu. U tom slučaju ra teleskopa. On može izgraditi teleskope izraženo. sama redukcija valne du­ gućuje struktura radio-valova. Je­ paziti samo gradnjom velikih zrcala. žine ne predstavlja rješenje problema radio-astronoma. promijenit će se odgovarajuća valna dva objekta kada je kut između njiho­ dužina kojom teleskop operira. reducira sa 1. vno. nije lako postići oboje. valnom dužinom.

ona. koji može rastaviti nailaze na teškoće da se probiju kroz svjetlo što dolazi iz udaljenog izvora u njegove komponente.29 (str. dok su tamne linije na­ Fraunhofera koji ih je prvi otkrio. ali trati ili fotografirati. Pa ipak. najveće valne dužine. Kada je snaga pojedi­ područje od 4000 do 8000 angstrema. i saznanju da sva­ sferu. ali fotografske ploče nisu osje­ ki različiti tip atoma emitira samo linije tljive u području od 10 000 angstrema i zbog toga ih ne možemo otkriti. 218 . re.000 temperaturi i o raznim valnim duži­ 000). poglavlje ROĐENJE MODERNE ASTRONOMIJE Prije stotinu godina astronomi su Ovo je ograničenje određeno raznim se bavili samo položajima. koje se sastoje iz atmosferu. Ove linije nastaju ktar Sunca. spektar oprema. koje zovemo angstremi. Angstrem je jedinica du­ raju. neka i prodru kroz atmo­ raznih valnih dužina. škom adaptacijom. Znamo daje svije­ gim poprečnim uskim tamnim linija­ tla kontinuirana pozadina proizvedena ma. Ova revo­ pno zračenje kraćih valnih dužina ne lucionarna promjena pripada u velikoj dolazi do naših teleskopa. odgovarajuća linija a ovo je najvjerojatnije određeno biolo­ se pojavi kao uska crta. Sve ovo uzrokuje oko 4000 angstrema. Zapravo je spe­ ca naročito široke. Plava svjetlost ima valnu dužinu nama za isti atom. kretanjima i uzrocima. On sadrži kon­ je danas takva oprema mnogo manje tinuiranu svijetlu pozadinu boja od podesna za praktičnu upotrebu nego crvene. koje se zovu Fraunhoferove lini­ sudarom elektrona s atomima u fotoje. Može karakterističnih valnih dužina. 10 000 angstrema. Duža valna zračenja u po­ sebno dvama rezultatima: sposobnosti dručju od 10 000 angstrema također izrade spektroskopa. također. jer odgovarajuća se linija pojavi kao širo­ najviše svjetla koje emitira Sunce pada ka crta. najkraće valne dužine. a po­ atmosfere. jer se ono mjeri rezultatima čovjekovog sve većeg apsorbira u plinskom omotaču naše i većeg poznavanja prirode svjetla. žuta svjetlost da tamne linije u spektru Sunca jako oko 5000 a crvena oko 6000 angstre­ ma. da se protegne područje osje­ Sunca može se bez poteškoća proma­ tljivosti dalje od 10 000 angstrema. Sunce emitira najviše zra­ masama nebeskih tijela. bičaste. Fizikalnu stru­ čenja u n u t a r ovog područja. a nisu imali ni namjeru da se žutom dijelu spektra.za razne atome. do lju­ fotografska ploča. Takvi atomi ima­ ograničen na područje između 3000 i ju enormnu snagu apsorpcije pri ovim posebnim valnim dužinama. danas je to jedno od žine od oko 5000 angstrema. nog atoma slaba. u čast velikog njemačkog učenjaka sferi Sunca. s maksi­ kturu zvijezda poznavali su malo ili go­ malnom emisijom koja se pojavljuje u tovo ništa. koji se može fotografirati s od atoma kalcija koji su izgubili jedan uobičajnom astronomskom opremom. Cjeloku­ prvih zanimanja astronomije. blizu valne du­ time bave. 199). Ovi atomi apsorbiraju upravo one po imenu švedskog fizičara Andersa valne dužine koje i njih karakterizi­ Angstroma. ovisi o tom dijelu jednog milimetra (1/10. kada je jaka. Ljudsko oko je osjetljivo samo za variraju u širini. a ne slučajem. Ova je Dio spektra Sunca pokazan je na svijetla pozadina ispresijecana mno­ slici 7. stale od pojedinih atoma koji se nalaze Valne dužine su obično izmjerene u hladnijim plinovima iznad atmosfe­ u jedinicama. od svojih elektrona. se upotrijebiti posebna foto-električna Kada je otvor spektroskopa osvi­ jetljen Sunčevom svjetlošću. dok je snaga apsorpcije različita žine jednaka jednom deset milijun.8. Dvije su linije u spektru Sun­ unutar ovog područja.

Kroz rad prvih spektroskopista čovjek je dobivao prvi uvid u sastav zvijezda. proizvedenima u zvjezdarnici. pokazuje da zvijezde imaju mnogo elemenata koje nalazimo i na našoj Zemlji. Uspoređi­ vanje sa spektrima. 219 . William Huggins iz Londona upotrebljavao je svoj 20-centimetarski refraktor snabdjeven spektroskopom (u svijetlom krugu) za dobivanje spektara zvijezda. U 1860.

Kod sva­ kog tipa broj iza slova označuje podtip. Kraće su valne dužine kod svih spektara na lijevoj strani. Razmotrimo izvor svjetlosti koji se kreće prema promatraču. Proučavanje njihovih odlika glavna je grana današnje astronomije koja daje tri široke struje informacija. interval vremena između prispjelih uzastopnih tjemena je manji nego interval vreme­ na između emisije uzastopnih valova iz izvora. Budući da valovi prolaze pored promatrača s konstantnom brzinom svjetlosti. koje je potrebno da određeno valno tjeme dođe od izvora do promatrača. zbijeniji nego u slučaju da je izvor ne­ pomičan. Iz ovih razmatranja možemo izvesti jednostavnu matematičku formulu. oni će bili nešto Spektri 0. F. kada se izvor kreće prema promatraču. slijedi da razmak između valnih tjemena mora biti manji nego što bi bio da je izvor nepomičan.Što kažu spektralne linije Kao što smo dobili spektar Sunca. sjećajući se daje svjetlost slijed tjemena i dolo­ va. Treća. To znači da tjemena dođu do promatrača s progresivno kraćim vremenom. jednako udaljenosti između izvora i promatrača podijelje­ no s brzinom svjetlosti. prepoznavanjem njihovih linija. Ali. To znači da je valna dužina postala nešto manja no što je inače. a t vrijeme između emisije uzastopnih . B. a duže na desnoj. Prva nam govori vrlo mnogo o fizikal­ nim stanjima na površinama zvijezda . Zato se svjetlo pojavljuje plavije promatra­ ču nego nekom drugom koji se giba zajedno s izvorom. ovaj sistem podjele je također pokazivač tem­ peratura zvijezda. Najprije pogledajmo posljednju to­ čku. budući da razni atomi imaju različite karakteristične linije. A. najprije napomeni­ mo da je vrijeme. K i M zvijezda. Ako tjemena jedna za drugim do­ laze do promatrača. pažljiva studija valnih dužina u koji­ ma su nađene linije daje važna upori­ šta za određivanja kretanja zvijezda. može­ mo zaključiti o kojim se atomima radi. sma­ njuje se razmak od jednog tjemena do slijedećeg. idući od 0 (najtoplije) do M (najhladnije). Drugim riječima. G. upravo tako možemo dobiti i spektre zvijezda. U prikazanom nizu. pa će se svjetlost promatraču pojaviti nešto plavije.o temperaturi i gustoći plinovitog materijala koji proizvodi spektralne linije. Druga nam govori o kemiji zvi­ jezda jer. Pretpostavimo da je V brzina s kojom se izvor kreće prema promatraču. Da ovo uočimo.

vodika. Prema tome. kada se kreće s brzinom V. oni su se nadali da će dobivamo jednostavnu jednadžbu odrediti fizikalna stanja na površina­ ma zvijezda. posebno temperaturu i gustoću materijala u kojem se formi­ raju spektralne linije. Umjesto smanjenja uzastopna bi valna tjemena također valne dužine. Promatraču kojem se izvor svjetlo­ podijeliti u dvije grupe. Postoji grupa zvijezda. dobivamo po­ će reći. prema tome da sti udaljuje. koji je sada važan cionalno. helij. formiraju dominirajući izgled. tada je proporcional­ oniri današnje spektroskopije očekiva­ ni pomak valne dužine jednak . Uzmimo da je nepomaknuta u proučavanju kretanja galaktika. ćava visina tona. a da je pomaknuta val­ su dvije vrsti informacija što su ih pi­ na dužina . svjetlost će se pojaviti crvenija. Tada se u vre­ ke vlaku. imamo produženje val­ trebala t vremena da dođu do proma­ ne dužine za iznos koji je dan istom trača ali. je tada obrnuta. kada se vlak kreće prema menu t izvor pomakne na udaljenost V promatraču. Iz iskustva se su u njima linije dominantne. Ona se može primije­ U prvoj etapi postalo je jasno da se niti potpuno i na valove na vodi i na spektri zvijezda mogu klasificirati u zvučne valove. Ove se dvije grupe zovu B i O tip zvi­ jezda. Ovo je bio te­ strukturi naše galaktike. Stupanj za koji se pove­ x t prema promatraču.valnih tjemena u izvoru. Situacija Ako je izvor svjetlosti nepokretan. Ove se zvijezde mogu plavija. Postoje zvi­ centra najmanjeg kruga) kreće se prema jezde u kojima drugi najjednostavniji promatraču. gdje je c brzina svje­ vrijede kada se izvor svjetlosti (ili zvu­ tlosti. jer se općenito izvodi iz nekoliko širih grupa. Već smo spomenuli da su vrlo jake linije nastale od atoma kalcija u atmo­ sferi Sunca. Prva. To udaljuje od promatrača. a i naše se žak i ambiciozan program kojem su se ideje o svemiru također osnivaju na astronomi približili tek nedavno. bile valna dužina . nje vremena da dođe do promatrača Ostaje još jedan detalj na koji treba nego prvo valno tjeme: tj. pokazuje dominantne mičan. svjetlost se pojavljuje linije u spektru. kada se izvor tada se vrijeme reducira za V x t/c. ovoj jednadžbi. ovo je upravo iznos za Ostavljajući na stranu pitanje po­ koji se reducira valna dužina propor­ maka valne dužine. Prema tome zvijezda.grupa u kojoj linije najjednostavnijeg od svih elemenata. F 221 . ka) udaljuje od promatrača. Takve zvijezde su Ovaj izvor svjetlosti (prikazan točkom kod poznate kao zvijezde A tipa. vrijeme je proporcionalno redu­ mak prema crvenom dijelu spektra. Druga. li dominiraju linije normalnog neutral­ nog oblika atoma helija ili dominiraju linije nastale od atoma helija koji su izgubili jedan od svoja dva elektrona. Potpuno ista razmatranja je jednak V x t/c. oni su Iz ove jednostavne jednadžbe mno­ se nadali da će odrediti kemijski sa­ go znamo o kretanjima zvijezda i o stav samog materijala. Do njega dolaze zbijeniji valo­ vi nego što bi bili da je izvor valova nepo­ element. Tako da. Postoji zna da se povećava visina tona pištalj. a li da dobiju od proučavanja spektara on mora biti jednak V/c. prema tome koje pojma valnog kretanja. točno ovisi o našoj Zato drugo valno tjeme treba ma­ jednadžbi. jednadžbom. za iznos koji upozoriti. cirano za V/c.

B tip jezde. bilo jasno prvim spektroskopistima. F tip od 6000 grupe: M. gore. B. iznesena vih linija i veliko se obilje linija metala. Iz ovog razloga nije odmah zvijezde sa spektrom nalik Sunčevu. pjege su tamne kva je situacija kod zvijezda K tipa.tip zvijezda. pa su dok se linije metala općenito slabo po­ zvijezde O tipa crvenije zbog efekta inkazuju u B i O grupama. (Ovo su temperature na po­ sada razmatrali nastale iz tempera­ vršinama zvijezda. K i M. Zatim dolaze B i A tipa. O. R i S.na primjer . F. i u potklase. stvarnosti. ima općenito oko tri tisuće angstrema. Zato imamo zvijezde . Kako nije poželjno da hovim unutrašnjostima su enormno miješamo zajedno efekte temperature i veće. Vidjeli smo vih pjega koji se razlikuje od normal­ da G odgovara normalnom Sunčevu nog spektra Sunca u tome da su linije spektru. gdje su O zvijezde dručjima iz kojih dolazi znatno više najtoplije. grupe premjestiti u slijedeći red: O. također sličnog spektra koji se može A. kako ćemo kasnije vidjeti. do B9 odgovara­ čestice prašine. crvenoj. a neredovito terstelarne prašine nego bliže zvijezde se pojavljuju u A grupi. Zato je naš niz zvijezda od plave do iz njih uopće ne dolazi. temperature u nji­ turnih razlika.vrlo je široko. Veličina ovih čestica ju prosječno temperaturi od 12 000°. one su tamne crvene ili od tipa O do tipa M također samo zbog usporedbe s okolnim po­ temperaturni niz. jer K tip ima spektar Svakodnevno promatranje nam go­ sličan spektru Sunčevih pjega. Zvijezde kla­ ili linije koje nastaju od atoma metala.B niju podjelu M zvijezda. a proučavanjem jače raspršuje i apsorbira nego crve­ spektra zvijezde astronom može klasi­ na. Spektroskopisti su podijelili ove od oko 11 000° do oko 35 000°. N. A tip molekularne zvijezde u četiri odvojene od 7500° do 11 000°. šire izvora pokazuje crvenija nego što je u grupe nego. nećemo se obazirati na detalj­ peraturno područje za neke grupe . Lako je pokazati područja. od njih ne nalazi u našoj blizini. Tu su kalcijeve linije jače od vodiko.počevši od plave prema Ove su zvijezde G tipa. M. poglavlju napomenuli Ova područja od B0 kod 35 000°. također može dati klasifikaciju posebno od željeza počinje pojavljivati. Ovo su M zvi­ ći način: O tip iznad 35 000°C. postoje zvijezde sa spek­ Prema današnjim istraživanjima. dok su razlike koje smo do od 3600°. B. po bojama . pa da prostor između zvijezda sadrži fine preko B1 B2 B3 itd. Ova­ čevih pjega a. Da to postignemo. naravno. se O su relativno rijetke. Ako isključimo svjetlo okolnih svojim površinama). K. F. G. a nijedna se također su izrazite u zvijezdama F tipa. Druge glavne grupe slično su podi­ One uzrokuju da se plava svjetlost jeljene u potklase. G. opaziti u Suncu. G tip 5100° do 6000°. Konačno. izgleda do 7500°. više što su dalje od nas. dok K odgovara spektru Sun­ vodika postale znatno oslabljene. a M zvijezde najhladnije (na svjetla.) Temkemije. slijedeće grupe: A. također. Međutim. Sun­ vori da toplija vatra emitira plavije svje­ čeve pjege nisu tamne zato što svjetlo tlo. Da pokrije širinu područja od 11 000° do 35 000°. M je tip hladniji razlika. i to kalcija podjednako jake. Zato su promatrane boje 222 . uvedeno je 10 podtipova. Linije metala. jer su hladnije od okolnih područja. u kojima su linije vodika i zvijezda pogrešne ili iskrivljene. trima u kojima se pojavljuju linije mo­ temperature su stvarno obuhvaćene lekula i atoma i gdje su molekularne u spektralnu klasifikaciju na slijede­ linije zaista dominantne. Zato nam se svjetlost iz dalekog ficirati zvijezde ne samo u glavne. dobit ćemo spektar Sunče­ da je to točno za G i K niz. K tip da ove podjele proizlaze iz kemijskih od 3600° do 5100°.da spektralna klasifikacija. Već smo u 7. moramo Slijedeća su grupa zvijezde K tipa.

pa slijede ugljik i dušik. 1 označuje 101. a zatim željezo. Dok se atomi helija jako odupiru da proizvode spektralne linije. helij i druge lake pli­ nove kao što su kisik. a takva je majstorija pre­ mašivala sposobnosti prvih radnika na tom polju. Cijeli se problem kemijske struktu­ re zvijezda još aktivno istražuje i mno­ go ostaje da se načini prije nego kom­ pletiramo njenu sliku. Ako prođemo duž niza. Poslije ovih. pa aluminij. i kod visokih tempera­ tura. kada je rad profeso­ ra Henryja Norrisa Russella sa sveu­ čilišta u Princetonu jasno pokazao da se sastav zvijezda razlikuje u jednom bitnom pogledu od onoga na Zemlji. zaista je baziran na relativno jakim linijama kalcija i vodika. dok je u potklasi F 8 situacija obrnuta. Sposobnost astronoma da klasificira zvijezde u ove podgrupe. Upravo je na taj način pokazano da zvijezde sadrže sve osnovne elemente koji su nađeni na Zemlji. Ali mi želimo znati mnogo više od toga. Cijeli niz potklasa F0 F1 F2 itd. Međutim. Ako želimo samo saznati koji su atomi pri­ sutni u raznim zvijezdama. Kod zvijezda G i K temperature se mogu procijeniti na točnost do 200°. Od ostalih su kisik i neon najobilniji elementi. U potklasi F0 linije vodika su još jače od linija kalcija. sumpor. štaviše i kod relativno niskih tempe­ ratura. Zato imamo situaciju da grupa la­ kih elemenata. nalazimo da linije vodika slabe u usporedbi s linijama kalcija. s linijama koje stvaraju razni tipovi atoma u laboratoriju. dok su atomi vodika i helija oko tisu­ ću puta brojniji od atoma svih drugih elemenata zajedno. a kod tipa O na oko 5000°. a kod toga se pojavljuju poteškoće. dolazi daljnja teškoća koja nam govori da se razni atomi jako ra­ zlikuju u sposobnostima stvaranja spektralnih linija. omogućuje mu određivanje temperatura zvijezda s velikom točnosti. 2 označuje 102 tako dalje. Najprije moramo znati vrlo točno zvjezdane temperature. koje se nalaze u spektrima zvijezda. Relativne rasprostranjenosti su baždarene u skladu s elementom si­ licijem. dolaze magne­ zij. kod tipa B unutar 2000°. Prvi je veliki korak načinjen prije tridesetak godina. Horizontalna skala je logaritam­ ska. problem bi bio relativno jednostavan. koji je uzet kao osnovno mjerilo u raspravama o relativnoj rasprostranje­ nosti atoma. silicij. kod zvijezda tipa A unutar 500°. štaviše. Trebalo bi da samo usporedimo spektralne linije. želimo da znamo koncentracije raznih elemenata. počevši od ugljika do Komparacija rasprostranjenosti atoma različitih elemenata na Suncu (prva traka u paru) i na Zemlji (druga traka u paru). kalcijevi atomi to čine vrlo rado. Slijedi pitanje o kemiji zvijezda. oko deset puta manje od kisika. nego Zemlja. Nismo zadovoljni s kvalitati­ vnom kemijskom analizom zvijezda. sada imamo vrlo dobru sliku o kemijskom sastavu Sunca. Atomi vodika su oko deset puta brojniji od atoma helija. dušik i neon. Zvijezde sadrže u neusporedivo većoj proporciji vodik.Razmotrimo zvijezde F. a kad ovo utvrdimo. 223 . kalcij i metali poput nikla i kroma. Sve se ove prirođene razlike između različitih vrsta atoma moraju uzeti u obzir.

Detaljnije. barij. Jedan tip zvijezda sadrži element koji uopće ne postoji na Zemlji. Na drugoj strani. što je već bilo potvrđeno direktnim promatranjem za vrijeme potpunih pomrčina Sunca. također. napravljenih na dan otkrića. srebro i uran su gotovo zanemarujući. Istraživanje površine Sunca Jedan je od prvih trijumfa spektroskopije. postoje zvijezde s abnormalno visokom koncentracijom nekih naro­ čitih elemenata . Jedan je od značajnih LockyePred kraj XIX stoljeća Sir William Ramsay pronašao je da ovaj element . čine oko 1/5% mase Sunca. lukove s osnovicama koje su se spu­ štale u fotosferu. Postoje i zvijezde s visokom koncentracijom rijetkih zemalja. tj. Desno je faksimil zabilježaka. magnezij. samo 1/100 od one koja je na Suncu. Na Zemlji ga još nije nitko našao iz jednostavnog razloga. živa. i cijeli problem razlikovanja zvijezda u njihovim kemijskim sastavima. To je element tehnecij. recimo za dvadeset milijuna godina. postoje zvijezde s vrlo malom koncentracijom običnih metala . ako ga je i bilo. što je odavno nestao. na primjer. što ukazuje da je proizveden u nekoj formi nuklearne transmutacije. godine Sir Nor­ man Lockyer pomoću spektroskopa otkrio prisutnost dotada nepoznatog elementa na Suncu.zvijezde u kojima je propor­ cija željeza. čini nešto više od 1% mase Sunca. 224 . stroncija ili cirkonija. silicij i obični metali. kao kositar. To znači da se polovica svake dane koli­ čine raspada u druge elemente u dvije stotine tisuća godina. Trajanje poluživota njegova najduže živog izotopa jest oko dvije stotine tisuća godina.neona. ali sada znamo da su neke izrazito različite. U slijedećem poglavlju još ćemo detalj­ nije razmotriti ovo pitanje a. prema Ramsayjevu diktatu. Tehnecij je prirodno nestabilan. Pod tim bi okolnostima i zna­ tna količina potpuno nestala.helij . Koncentracija ostalih elemenata. ima sličan sastav kao Sunce. U toku svog rada Lockyer je otkrio u Sunčevu spektru lini­ je koje je prouzrokovao neki dotada ne­ poznati element. To su bile protube­ rance. itd. što znači da se odmah ra­ spada u druge elemente. Tehnecij je nađen u nekim zvije­ zdama. Promatrači su tada vidjeli luku slične strukture u ovoj vanjskoj atmosferi.postoji i na Ze­ mlji. u slijedećih dvije stotine tisuća godi­ na. Većina zvijezda. Elementi iz kojih je sastavlje­ na Zemlja. polovica ostatka Gravira iz Lockyerove knjige Kemija Sunca pokazuje aparaturu koju je upotrijebio za određivanje podudaranja spektralnih lini­ ja Sunca i iinija metala. kad je 1868.barija. Činjenica je da Sunce ima prorijeđenu vanjsku atmo­ sferu iznad fotosfere. koje vidimo na nebu. europij.

ima čisto visoko temperaturno svojstvo.rovih doprinosa spektroskopiji otkri­ će da se spektri protuberanci mogu promatrati i onda kada Sunce nije po­ mračeno. U stva­ ri. (Korona je veliki halo koji okružuje Sunce i koja se sama pokazuje tako veličanstveno za vrijeme potpune pomrčine Sunca. koja nije odgovarala ni jednoj karakterističnoj liniji što su ih davali u laboratoriju do tada poznati elementi. Ali mali iznos svjetlosti. U tom po­ dručju nastaju tamne Fraunhoferove linije Sunčeva spektra. prije nekih četrdeset godina. Na visini od nekih 6 do 8 hiljada kilometara iznad fotosfe­ re temperatura raste od 5000° do 100 000° i više.) Pa zašto ovaj topli plin ne stvara mno­ go plave svjetlosti. zbog kojeg nastaju linije he­ lija u spektru. Sjećajući se Lockyerova otkrića helija. što ga ona emi­ tira. Edlen. što je ovdje gustoća plina premala da bi omogući­ la emitiranje vrlo mnogo svjetlosti. koji su još nepoznati ili još nisu otkri­ veni na Zemlji. osim pri viso­ kim temperaturama. na danjem svjetlu. Zatim se situ­ acija preokrene. granu poznatu kao fizika niskih temperatura. On je ukazao da novu liniju stvara potpuno "novi" element. Usput. jer učenjaci u laboratoriju nisu našli ništa što bi bilo njima sli­ čno. ako nastavimo da idemo dalje u Sunčevu koronu. kao plin na povr­ šinama B zvijezde ili O tipa zvijezde? Odgovor se sastoji u tome. Njegova je to­ čka ključanja -269°C i sve do 1908. Dugo je vre­ mena porijeklo ovih linija bilo zavijeno u misterij. jer nastane značajna si­ tuacija ako krenemo iznad fotosfere. švedski fizičar B. Problem je riješio. Jasniju predodžbu jednog visokog temperaturnog svojstva možemo do­ biti razmatranjem spektralnih linija vanjske korone Sunca. Edlen je pronašao u labora- . helij se mijenja iz plinovitog stanja u tekuće pri nižim temperaturama nego bilo koja druga supstancija. što je i odgovaralo jer ga je našao na Suncu. kojem je on dao ime helij. neki su mislili da ove misterio­ zne linije stvaraju neki drugi elementi. Otada je helij u tekućem obliku otvorio potpuno novu granu fi­ zike. Vidjeli smo ranije da helij ne stvara rado spektralne linije. Kod tih promatranja on je pronašao jednu li­ niju u spektru. Posljednjih nekoliko godina XIX stoljeća je Sir William Ramsay otkrio prisutnost helija u nekim radioakti­ vnim materijalima na Zemlji. Pa kako su spek­ tralne linije helija nastale na Suncu? Odgovor: vanjska atmosfera Sunca je zaista vruća. godine nije ga se uspjelo dobiti u teku­ ćem stanju. helij stalno nastaje iz radioaktivnih materijala u kori Zemlje i stalno odla­ zi u atmosferu Zemlje. Najprije temperatura pada.

Postojanje ovih linija u spektru korone najsigurniji je dokaz da su u njoj temperature ek­ stremno visoke. ali se na visini od nekih 24 ki­ lometra počinje ponovo povećavati. ali čiji su atomi izgubili znatan broj elektrona. da ionizaciju u F sloju stvaraju zračenjem helijeve linije koje se pojavljuju na valnoj dužini blizu 500 angstrema. kada se nedavno usta­ novilo pomoću raketa. koji se nalazi na visini od 96 kilometara. Vidjeli smo da. jedan se počinje rasti. posljednji se dijeli u dva dijela: F1 i F 2 . Temperatura opada do visine od oko 16 kilometara. a zatim nosfera ima dva glavna sloja. Ova apsor­ pcija uzrokuje da se elektroni odvajaju od atoma. željeza i kalcija. Prema tome. koji ovisi o refleksiji elektromagnetskih va­ lova od ovog sloja. Zemlje počinje ponovo rasti. pa su podvrgnu­ ti snažnim sudarima. i to se nastavlja sve dok temperature ne pre­ korače 1000°. idući dalje od po­ vršine Sunca prema vanjskoj koroni. koje dosegnu u visokoj Slično je ako se udaljujemo od povr­ atmosferi. ne bi bio moguć. 226 . To je područje ionosfere Zemlje. što će reći da atomi postaju ionizirani. temperatura najprije opada. Bilo je iznenađenja. jedna najsvjetli­ ja linija se javlja od atoma željeza koji je izgubio 13 elektrona. temperaturu. Zatim dalje pada. a drugi F sloj. ako se udaljujemo još više. zove E sloj. Bez ovih zračenja ne bi bilo ionosfere. postoji inverzija temperature.toriju da su ove linije nastale od dobro poznatih elemenata. Postoje slične inverzije kada idemo dalje od površine Zemlje. U E sloju. plinovi atmosfere apsorbiraju x-zrake koje emitira korona Sunca. Razlog zašto postoje atomi u takvom stanju u Sun­ čevoj koroni jest vrlo visoka tempera­ tura koja tamo vlada. temperatura nekih 96 kilometara iznad površine naglo raste. ali na prema Sunčevoj koroni. padne natrag na normalnu zemljišnu Zatim. Temperatura najprije pada. a radio-prijenos na duge udaljenosti. a Ako se udaljujemo od Sunčeve po­ na visini od nekih 56 kilometara ona vršine. Iošine Zemlje. Glavni F sloj se nalazi na vi­ sini između 192 i 320 kilometara. Na primjer. glavnina ionosfere Zemlje nastaje od zračenja koja emitira topla atmosfera Sunca.

Prvi crtež desno pokazuje tipični oblik korone kada je aktivnost pjega kod maksimuma.Ova fotografija Sunčeve korone snimljena je u Su­ danu za vrijeme pomrčine 25. 227 . a drugi crtež pokazuje tipični oblik kada je aktivnost pjega kod minimuma. II 1952. Oblik koro­ ne ovisi o fazi 11-godišnjeg ciklusa Sunčevih pjega.

a drugi na južnoj hemisferi. Ra­ zvojem ciklusa ovi se slojevi pomiču prema ekvatoru. za­ služan je za otkriće da se na Suncu periodično pojavljuje maksimalni i minimalni broj pjega. do 1947. jedan na sjevernoj hemisferi. Wolf je našao vrijednost 11. Varijacije u vremenu rotacije između ekvatorskih i polarnih područja iznose do tri ili četiri dana. pokazali da period rotacije Sun­ ca nije potpuno isti za razne Sunčeve širine. koji može trajati od jednog dana do nekoliko tjedana. njemački apotekar. Schwabe. Mjesto raspodjele pomiče se stal­ no prema ekvatoru Sunca kad aktivnost počinje. Carrington i Sporer su oko godine 1860. Gotovo se sve pjege javljaju na širinama manjim od 40°. a u doba maksimal­ ne aktivnosti njihove su širine obično između 15° i 20°. gdje nastaju u po­ javama poznatim pod imenom Sunčev bljesak. Problem je izvanredno zanimljiv. pa je dobro da se nešto kaže što astronomi znaju o pje­ gama. Sva naša očekivanja su bila Dijagram pokazuje raspodjelu Sunčevih pjega na raznim heliografskim širinama (vertikalna skala) od 1933.Nešto ionizacije također nastaje u našoj atmosferi na visinama mno­ go nižim od sloja E. Schwabe je za periodičnost pjega na Suncu našao vrijednost od 10 go­ dina.1. druga na istoku. što je blizu današnjoj vrijednosti. godine. a manje ili više su simetrično raspo­ ređene između dviju Sunčevih hemi­ sfera. Nekoliko godina kasnije R. Izgleda da i ovo nastaje od x-zraka sa Sunca. U 5. Na kraju ciklusa oni dolaze gotovo do ekvatora. koja može iznositi desetke tisuća kilometara do stotine tisuća kilometara u promjeru. Pjege se obično pojavljuju u parovima. kao mnogostruke male tamne mrljice. U svakom danom trenutku pje­ ge su obično raspoređene uzduž dva sloja. na oko 40°N i 40°S. raste i nastaje. On je to obja­ vio 1843. ali obično nestaju na oko 5°. 228 . a s porastom širine pe­ riod rotacije postaje progresivno duži. godine. Našli su da Sunce najbrže roti­ ra na ekvatoru. a Sir William Herschel je već smatrao da su neki događaji na Zemlji. Prve pjege slijedećeg ciklusa pojavljuju se na širinama od oko 40°N i 40°S. Bljeskovi su jako povezani s pjegama na Suncu. poglavlju smo vidjeli kako je Galilei upotrijebio pjege na Suncu da izmjeri period rotacije Sunca i dobio je vrijednost oko 27 dana. Ove tvrde x-zrake dolaze iz područja fotosfere. ali su u ovom slučaju x-zrake znatno kra­ će valne dužine nego one koje emiti­ ra korona. jedna je na zapadu. Pojave pjega na Suncu mogu biti u fazi maksimuma sto puta veće nego u fazi minimuma. ali je već pred kraj XVIII stoljeća Horrebow objavio da se pjege na Suncu vjerojatno javljaju po zakonu periodiciteta. kao rast žita. jer su sva razmatranja donosila suprotnu situaciju. Ponavljaju­ ći Galilejeva promatranja još pažljivi­ je. a ovaj je značajni rezultat još neobjašnjen. Zatim se ove mrljice zgusnu u tamnu pjegu. Prošlo je već stotinu godina. u vezi s periodičnosti Sunčeve aktivno­ sti. Individualna pjega započinje svoj život. Na početku svakog novog ciklusa slojevi se nala­ ze u svojim najvećim udaljenostima od ekvatora. Prve pjege novog ciklusa ponovo se pojave na širinama 40°N i 40°S.

Mrljice mogu kasnije postati velike pjege.U svakom paru pjega. na gornjoj sli­ ci. 229 . Ako pjege postavimo na liniju jednog meridijana (prvi cr­ tež). one koje su u blizini ekvatora povećavat će svoje duljine (longitu­ de) mnogo brže nego one udaljenije od ekvatora (drugi crtež). jedna je gotovo uvijek zapadno od druge.

Pjege su jezgre relativno ohlađenih plinova. jer postoje situacije u kojima se poni­ štavaju magnetska polja. Drugi. magnetska polja su počela igrati do­ minantnu ulogu u gotovo svim astro­ nomskim razmatranjima. a ova pražnjenja rasipaju energiju magnetskog polja. može na­ stati ozbiljno oštećenje generatora u električnoj centrali. koje Ze- Grafikon pokazuje aktivnost Sun­ čevih pjega od 1750. Ova energija ne prestaje po­ stojati kada dođe do prekida voda. magnetsko polje posjeduje veći iznos energije. Ovo uzrokuje tzv. Ona se rasipa u obliku pražnjenja. zbiva na Suncu. a to su Sunčevi bljeskovi. Iz tog razloga. ukoliko se ne poduzmu adekvatne mjere. a to je ono što treba da urade električne centrale preko svog prekidača. u trenu. Ovo je bio prvi direktni dokaz postojanja magnetskih polja u jednom astro­ nomskom problemu. nedavno. Pomicanje protuberanci i njihovih struktura također snažno ukazuje na prisutnost ma­ gnetskih polja koja izviru iz podnožja protuberanci. Prvi. snimljene za vrijeme potpunih pomrčina. Brojevi na vertikalnoj skaii označuju Wolfove reiativne brojeve koji se dobiju ako se jedna pjega broji kao jedinica. kažemo struje. Sasvim odijeljeno od pjega. Pretpostavimo da je presječen vod visoke naponske mreže. Teleskopska fotografija Sunčevih pjega snimijena iz balona na visini od 24 kilometra iznad Zemlje. pokazuju da se iz površine Sunca pojavljuju snažna magnetska polja u okolni prostor. ove vrlo brze čestice. a također i s više ili manje stacionarnim česticama. godine. 230 . Početkom našeg stoljeća George Ellery Hale je došao do značajnog otkri­ ća. do 1950. To stvara dva važna efekta. Ali nam isku­ stvo pokazuje da to nije tako. Sve se to može objasniti na slijedeći način. Sada. Ovdje. Tako­ đer. magnetske bure. Upotrebljavajući složene spektroskopske metode. električne centrale koriste uređaje koii odmah prekinu tok struje. otkrio je prisutnost jakog magnetskog polja u pjegi. one udare na vanjsko magnetsko polje Zemlje. izgleda. Gdje postoji struja. proizvode vi­ soko energetske x-zrake koje stvaraju najnižu ionizacionu zonu u atmosferi Zemlje. udruženih s jakim magnet­ skim poljima. Ovo nas ponovo vraća na pitanje Sunčevih bljesaka. kao i na Zemlji. Ako se dogodi da se Zemlja nađe na stazi ovih zraka čestica. Slično se. Ona se mora nekako rasipati. izgleda da pri procesu sudaranja nastanu vrlo brzi elektroni. a zemaljska će nam analogija pomoći da razumijemo što to može biti. energija koju imaju ta po­ lja ne nestaje iznenada. U toku pražnjenja elektroni i atom­ ske jezgre ubrzavaju se do velikih br­ zina. a u slučaju jake struje.da se Sunce polaganije vrti na ekva­ toru. U prekidačima se pojave snažne iskre zbog pražnje­ nja. a svaka grupa pjega kao desetica. sudarajući se me­ đusobno. Struja nastoji da i dalje teče i. dok ih obavijaju pla­ menovi toplijih plinova. postoji također i ma­ gnetsko polje. Na prvi pogled bi ne­ tko pomislio da je tok struje u vodu jednostavno prekinut. golemi broj vrlo brzih čestica napušta Sunce u obliku zraka. fotografije korone Sunca.

.

Djelova­ tako veliku kakvu proizvode bljeskovi. Ono dobiva Fotografija Sunčeva diska snimljena energiju od kretanja materijala ispod je 18. Zemlje. uzrokuju da se uobičajene atom­ Ukratko. Izgleda da se na taj način formirao prvi put ušla u astronomske probleme vanjski pojas van Allenove radijacije. VII 1953. poslije njihova pronalaska u pjegama Van Allenovi pojasovi radijacije. bez obzira na Sunčeve Mnogo od toga što znamo i što vje­ pjege. Iza nje je magnetska fotosfere i prenosi je u atmosferu Sun­ karta Sunca napravljena istog dana. neda­ na Suncu. Ovo kretanje mora pro­ je sakupljen golem broj promatranja. pa zagrije u kotlu.vrsta kretanja vode kada se detaljno se provodi već sto godina. ovi elektroni iznenađujuće malo. nje i struktura protuberanca čvrsto gdje se vrlo brze čestice izbacuju sa ukazuju na prisutnost magnetskih Sunca u prostor. Najinte­ lazi do procesa rasipanja. Oni na gigantsku protuberancu u obliku taj način proizvode veliku toplinu ne petlje na rubu diska Sunca. danas većina astronoma ske linije u spektru dijele u nekoliko smatra da atmosfera Sunca dobiva komponenata. rujemo o površini i atmosferi Sunca 232 . Već smo vidjeli da postoji uvjerljiv one formiraju slojeve oko Sunca i za­ dokaz da je vanjska atmosfera Sunca što se ovi slojevi pomiču prema ekva­ ekstremno topla. izvesti magnetsku energiju na trošak što je sav ovaj veliki napor postigao u svoje vlastite mehaničke energije. ali za najveći dio pražnjenja nema Desna gore fotografija prikazuje nekih posebnih karakteristika. gnetsko polje je prenosilac energije i u tome je njegova važnost. Zašto pjege rastu i padaju u periodu od 11 godina. da se ugrije atmosfera Sunca na vrlo Činjenica je da magnetska polja visoku temperaturu. ali sasvim dovoljnu polja koja se pojavljuju kod njiho­ vih korijena iz unutrašnjosti Sunca. nalazeći svoje staze u ovisi o našem poznavanju magnetskih polja. Sma­ upravo sadrže takve vrlo brze elektrone tramo da magnetska polja igraju va­ koji su uhvaćeni u magnetsko polje žnu ulogu pri postanku tamnih pjega. Ma­ spektrografskih metoda.mlja zarobljava. gdje do­ ne može biti osobito radostan. gdje se u procesu rasipanja poja­ Ona pokazuje položaj. Osim toga. polaritet slabih magnetskih polja u fotosferi. Budući da su magnetska polja magnetskom polju Zemlje. pa ih je zbog toga svoju energiju iz konvektivnog kreta­ moguće otkriti upotrebom složenih nja koje se odvija ispod fotosfere. dije daju astronomi. ca. gije iz podfotosferskih područja izvan trebajući manje od jedne sekunde za same fotosfere. Sunčev blje­ resantniji i najkorisniji razvici pojavili sak je ekstremni primjer takvog proce­ sa. Tako usporedbi s dostignućima drugih gra­ proizvedena magnetska polja izlaze iz na astronomije? Čini mi se da odgovor fotosfere u atmosferu Sunca. naučili smo svako okolno skakutanje. Prethodna diskusija o nasta­ to još ne znamo. Njihajući se naprijed i natrag jer ona sudjeluju u prenošenju ener­ između sjevernog i južnog pola Zemlje. intenzitet i vljuje kao toplina. Proučavanje aktivnosti na površini Znamo da je materija ispod fotosfere Sunca u stalnom konvektivnom Sunca i njenih odnosa prema Zemlji kretanju . Možemo jedino reći janju Sunčevih bljeskova pomoći će da se nalazimo pred krajnje rijetkim i nam da shvatimo odgovor koji najra­ složenim procesima čija su objašnje­ nja vrlo zapletena. zašto stvaraju neobičnu polarnu svjetlost. što smo saznali o tim pjegama. nije neumjesno da pitamo vno otkriveni pomoću umjetnih satelita. ali još nismo pitali toru kad je ciklus u toku? Odgovor na zašto.

233 .

Sada. da Zemlja pritišće loptu prema gore A važnost koja se sada pridaje istraži­ silom jednakom onoj kojom gravitacija vanjima u svemiru. (U međuvremenu u Ako bacite loptu u zrak. prev. godine. VI 1946. možemo napustiti po­ pa u Britaniji u posljednjih pedeset vršinske pojave na Suncu i razmotriti godina nije izgrađen teleskop znatnijeg neke privlačne probleme koji se poja­ otvora. a koje. a ima pro­ Kako gravitacija ne prestaje djelovati mjer zrcala 2. posebno u SAD i vuče loptu prema dolje. nog angažiranja na istraživanju Sun­ ca. jer su nastavlja padati sve dok ne dosegne istraživanja u svemiru nastavila pro­ centar Zemlje? Odgovor je. također. zašto lopta ne Sve to ima važno značenje. Ovo vrijedi za SSSR. vo kako je krivi osjećaj vodio britanske Pojavom spektroskopije i interesa za astronome da napuste šire astronom­ Sunce. britanski su astronomi mnogo ske probleme.) kada lopta dodirne tlo. bez sumnje bio slab u usporedbi s drugima u astronomiji.su se nedavno. dok se ova knjiga štam­ vljuju kada istražujemo njegovu unu­ pa. Op. Treba reći da ono nema tako veli­ ku važnost da bi se zanemarile ostale Unutrašnjost Sunca grane astronomije. jer je gravitacija 234 . Ovo žalosno zvijezde. u našem povećanom Niz fotografija jedne eruptivne protu­ razumijevanju važnosti magnetskih berance. Ova razmatranja imaju posebnu kom posljednjih stotinu godina. Ali je napredak kao cjelina Mali krug iznad prve slike pokazuje Ze­ mlju u istoj skali. u mnogome je slična putovima sve materijale na Zemlji. Pravci istraživanja koje su situaciju u kojoj se glavni problemi započeli ljudi poput Herschela bili su mogu izgubiti iz vida. dbe na mjestu. tako pretjerana svemir­ izgubili što se nisu interesirali za šire ska istraživanja mogu ponovo stvoriti probleme. a cijeli naš koji su bili postavljeni u Britaniji to. To se zbiva. ona će pa­ Engleskoj je izrađen i veći teleskop od sti natrag na zemlju.planet je u ravnoteži. imaju primje­ pomanjkanje posljedica je prekomjer­ nu na svemir u širini. jer za promatranje Sunca nisu bili potrebni veliki instrumenti. Ovdje ćemo se susresti s s otvorom koji bi bio jednak velikom pojavama koje su općenito važne i za Herschelovu teleskopu. naravno. procesa. Herstmoneuxu u Engleskoj. Upra­ važnost za britansku astronomiju. učavanja aktivnosti površine Sunca. snimljene 4. u je prema dolje vuče sila gravitacije. jer Herschelovog. On je montiran 1968.50 metara. Britanija ne posjeduje teleskop trašnjost. Da dokažemo kako su ove primje­ napušteni.

ali ona postaje sve zna­ čajnija kada prodiremo u unutrašnjost Sunca. koji postoji u plinu. Tlak koji održava ravno­ težu na morskom nivou. po­ trebni su tako strahoviti tlakovi. Već su fi­ zičari XIX stoljeća shvatili da obična kruta i tekuća tijela mogu odoljeti tla­ ku do izvjesne granice. koja su se odnosila na prirodu plinova. Charles pokazao da postoji slična direktna proporcionalnost između temperature i tlaka: ako je temperatu­ ra plina. Također znamo daljinu Sunca. tlakovi su u njegovoj unutra­ šnjosti odgovarajuće veći. ako ne bi bilo tlaka unutar njih. oko 1 kilopond na kvadratni centimetar. pogla­ vlju smo vidjeli da se masa Sunca može odrediti iz kretanja planeta. A. milijune puta je veći. Tlak koji postoji u središtu Zemlje. a grčko slovo p (ro) za gustoću. Ovo jednako vrijedi i za atmosferske plinove. No. Slijedeće je pitanje: pod kojim se uvjetom tlakovi održavaju. Ovo je poznato kao Boyleov zakon. Prema tome. a da bi ono odoljelo ovoj velikoj težini gornjih slojeva. kako je to zamišljao William Herschel. pokazala su da bi potrebne tlakove dali plinovi kad bi bili dovoljno vrući. Zbog toga ne mogu odoljeti onim tlakovima koji mo­ raju postojati u unutrašnjosti Sunca. Ra­ zmotrimo ove tri stvari. izmjerena od apsolutne nule. Ova otkrića možemo pisati u obliku jednostavne jednadžbe. Na prvi pogled razlika nije vrlo velika. u unutrašnjosti Sunca nema mogućnosti opstanka krutih ili tekućih tijela. Dobiva se oko tride­ set puta veća gravitacija nego što je na površini Zemlje. ovisi o tri stvari: gustoći. ukoliko gustoća nije prevelika. U 235 . otkrića XIX sto­ ljeća. što će reći . težina gornjih slojeva postaje sve veća što se pribli­ žavamo središtu. tlak je direk­ tno proporcionalan s njom. T za temperaturu.u svakoj točki izjednačena s pritiscima koji postoje kroz cijelo tijelo Zemlje. Poznavajući masu i veličinu Sunca. Tlak u sre­ dištu Sunca je oko sto tisuća milijuna puta veći od tlaka na morskoj razini na Zemlji. Ako uzmemo P za tlak. Ista razmatranja vrijede i za Sun­ ce ali. može se na jedno­ stavan način izračunati gravitacija na njegovoj površini. kako je Sunce mnogo teže nego Zemlja. Oni bi također pali pod djelo­ vanjem gravitacije. temperaturi i prirodi čestica iz kojih je sastavljen plin. Tlak. U XVIII stoljeću je J.ako se podvostruči gustoća i tlak će se podvostručiti. Kako smo ovo saznali? U 6. jest takozvani normalni atmosferski tlak. pa zato i njego­ vu pravu veličinu. Već je u XVII stoljeću Robert Boyle ustanovio da tlak plina raste s gustoćom a. podvostručena. može­ mo pisati jednadžbu: P = A x p x T. tlak će se također po­ dvostručiti. Kako Sunce sadrži mnogo više materijala nego Zemlja.

Lane je smatrao da pri vrlo viso­ kim temperaturama. To se slaže s pogledima današnje fizike. a i elektroni se. znamo kemijski sastav Sunca. Fotografije pokazuju pripremanje za lansiranje i stvarni uspon za vrijeme leta u rujnu 1957. Crtež pokazuje montažu teleskopa. Tako se plin u unutrašnjosti Sunca sastoji iz dviju Američki astronomi su zadnjih godina dobi­ li jasnije fotografije Sunčeve površine nego ikad prije. Ipak je jedan od njih. iznenađujuće dobro pogodio odgovor na drugi dio problema . stanje u kojem su ti atomi. Homer Lane. godine. 236 . Prema tome. također.koji se odnosio na stanje pod kojim atomi egzistiraju u unutra­ šnjosti Sunca . kreću slobodno.našoj jednadžbi je A konstanta koja ovisi o prirodi čestica od koje je plin sastavljen. proizveden od Zemljine atmosfere. Atomi se ci­ jepaju u smislu odstranjenja njihovih elektrona. potre­ bno je da znamo dvije stvari: prvu ke­ mijski sastav plina . jezgre atoma se slobodno kreću samo bez svojih elektrona. Kako smo već vidjeli. eliminiran. ali ova informacija nije bila na raspolaga­ nju prvim istraživačima. a i mnogih drugih zvijezda.gotovo prije sto godi­ na. J. Da odredimo konstantu A. što može prou­ zročiti da se rascijepaju. koje vjerojatno postoje unutar Sunca. i to iz balona bez ljudske posade. s visina gdje je "štetni sloj".koncentraciju raznih tipova atoma u njemu. dolazi do silnih sudara između atoma. dru­ gu. koji inače normalno obilaze oko teške jezgre atoma.

Znajući ovo i znajući relativne količine raznih atoma i stupnjeve do kojih su oni izgubili svoje elektrone. ali mora biti u podru­ čju od deset milijuna stupnjeva. tamo mora doći do silnog istjecanja topline prema fotosferi. možemo iskoristiti našu for­ mulu da izračunamo njegov tlak. iz našeg zaključka o gravitaci­ ji. Sada možemo. Kako je u unutrašnjosti Sunca mnogo toplije nego na površinskim područjima. znamo li masu i veličinu Sun­ ca. potreban za izravnanje sile teže. jer toplina u materiji uvijek struji iz po­ dručja više temperature prema podru­ čju niže temperature. također. u stvari. Ovo nam obja­ šnjava zašto je Sunce svijetli objekt. znati opći tlak P. 237 . Temperatura može biti malo niža ili malo viša. Jer. Račun je grub u tom smislu. Kako se točno prenosi energija iz središnjih područja Sunca prema fo­ tosferi? Toplina putuje po metalnoj ši­ pki od toplijeg kraja prema hladnijem vođenjem. Grubi račun pokazuje neposredno da ona mora iznositi oko deset mili­ juna stupnjeva. Zato temperature unutar planeta i satelita ne treba da budu tako visoke kao unutar zvijezda.i tamnija područja (mase hla­ dnijeg plina koji se spušta). Ali račun pokazuje da Pogled s letećeg teleskopa na Sunčevu površinu (lijevo) pokazuje svijetle pjege (stupove vrućeg plina koji se diže) . Konstanta A je određena razmatra­ njem u zadnjem paragrafu. Osnovna je ra­ zlika između planeta ili satelita na je­ dnoj strani i zvijezda na drugoj strani u tome što je unutar planeta ili sate­ lita tlak. Druga nalikuje granulaciji Sunca. relativno mali. što će reći da re­ zultat ne može biti ni manji ni veći od tri puta. znamo gustoću i temperatu­ ru plina. Srednja fotografija je primjer konvekcije proizveden u vrućem tankom sloju. a upravo zbog manjih temperatura ne postoji otjecanje topline u velikoj mjeri iz unutrašnjih područja prema povr­ šini.vrsta čestica koje se kreću slobodno i odvojeno: golih atomskih jezgri i elek­ trona. desna fotografija pokazuje primjer konvekcije u vrućem dubljem sloju. Zato mo­ žemo upotrijebiti našu jednadžbu da dobijemo opći uvid o temperaturi T unutar Sunca. koji mora postojati unutar Sunca. Dana­ šnja je vrijednost dobivena preciznijim računom: blizu 15 milijuna stupnjeva u središtu Sunca. možemo odrediti veličinu A. dok tijelo poput Mjeseca ne emitira svjetlost. Ukoliko. nego sjaji zbog toga što je osvijetljeno od Sunca. što znači da se tople čestice metala ne kreću po metalu nego se nji­ hova toplina jednostavno prenosi na hladnije čestice. ako znamo tlak i gustoću. možemo upotrijebiti istu formulu da izračuna­ mo temperaturu. jer nam ne daje preciznu tem­ peraturu. znamo također općenito gustoću D. pa ga mogu dati kruta i tekuća tijela. No nije tako grub da bi bila velika odstupanja. ili.

stavci da se energija iz središta Sunca stvarajući materiju vrlo velikih gusto­ prenosi upravo na taj način . Tek je 1906. objavio to ot­ kriće. Slika 8. 238 . a to pri istim gustoćama unutar Sunca ili je kretanje toplih čestica. jer je to prelagan proces.konve. Ako poznajemo kemijski sa­ Zato je Boyleov zakon primjenljiv na stav Sunca.ća. Vrijednost energije duboko u unutrašnjosti Sun­ zakona u zemaljskom laboratoriju si­ ca zaista ponaša prema jednadžbama gurno prestaje pri gustoćama od 50 koje je dao Schwarzschild. kao kod gri­ unutar zvijezda? janja vode u kotlu. Dio rukopisa prikazan je desno. god. primjenljiv samo Danas se može pokazati da se struja ako gustoća nije prevelika. Eddington (gore) je otkrio ovu povezanost i 1924. lan njegovoj gustoći. a s tim i vrijednost kon­ mnogo veće gustoće nego što smo mo­ stante A. moguće je pomoću formule P gli na prvi pogled očekivati. sto­ riješeno. Problem dnostavnoj formuli za tlak? Sjetimo je bio. koji nam kaže je. U stvari. ili oko 50 puta veća od gu­ stavna formula za tlak vrijedi bilo gdje stoće destilirane hladne vode na povr­ u unutrašnjosti Sunca. Odgovor bi trebalo naći u ekstre­ Prvo matematičko proučavanje mno visokim temperaturama koje strukture Sunca J. Možemo li s pravom smatra­ ljeća bili su svjesni mogućnosti da se ti materiju s tako visokim gustoćama dio ili cijela energija prenosi zračenjem plinovima? Ako možemo. gustoća ne dođe do 1000 grama na Gustoća je oko 50 grama na kubični kubični centimetar. da je Boyleov zakon. Vratimo se sada strujanju energije S ovim se pojavilo pitanje. Ako poznajemo masu zvijezde kao i prosječni polumjer zvije­ zde slične mase. kako izračunati efekt radijaci­ se. je li logično a ne konvekcijom. To će reći. godine Karl Schwarda je tlak plina direktno proporciona­ zschild otkrio plan da se to postigne.1 Odnos masa-sjaj. = A x p x T izračunati strukturu Sunca. kcijom. Zato naša jedno­ centimetar. kao što se prenosi očekivati da se prilagode gornjoj je­ energija od Sunca do Zemlje. koje je iz unutarnjih područja Sunca prema bilo sve do prije četrdeset godina ne­ njegovoj površini. vladajući se kao plin na Zemlji. pri vrlo visokim temperaturama neće Izračunata temperatura u središtu je se pojaviti znatna razilaženja sve dok sasvim blizu 10 milijuna stupnjeva. šini mora. ne bi zakon također prestao vrijediti Druga mogućnost je konvekcija. Ove visoke temperatu­ 1869. godine osnivalo se na pretpo­ re odvajaju elektrone od jezgri atoma. možemo izračunati njen apsolutni sjaj. Homera Lanea tamo vladaju. Astronomi 19.se na Suncu ne može toplina prenosi­ grama na kubični centimetar. Zašto ti vođenjem.

Što je veća masa zvijezde. To je zaista tako. Re­ zultat takvog računa nam može reći o sjaju Sunca. kako ćemo uskoro vidjeti. gravitacija će biti manja u zvijezdi ve­ ćeg polumjera. iz kojih je mogao izvesti vrijednost za sjaj iz mase i po­ lumjera. a time i tlak. Teorija i promatranja se danas slažu. a iz ovog će razloga izljev ener­ gije iz unutarnjih područja biti manji. ali nepoznatog polumjera. određen iz stvarnog promatranja za zvijezde takve mase. što možemo provjeriti promatranjem. Pri sretnoj okolnosti događa se da polumjer ne ulazi u računanja s osjetljivim značenjem. Zato će unutrašnji tlak i unutarnja temperatura biti također manji. Ovo su bile ideje koje je Eddington podvrgao računu. Drugim riječima. Ako su dvije zvijezde je­ dnake mase ali različitih polumjera. moramo pogledati pionirski rad koji je u ovoj oblasti astronomije obavio Eddington. Ona će ovisiti o masi zvijezde i njenoj veličini. Zato je pri diskusiji o stru­ kturi Sunca potrebno pažljivo razmo­ triti i zračenje i konvekciju. kao Lane. veća će zvijezda biti manjeg sjaja od manje zvijezde. Utjecaj polumjera zvijezde na njen sjaj može se također razmatrati na sličan način. a zbog tih većih unutarnjih temperatura bit će i veći tok zračenja iz unutrašnjih područja prema površini.da se energija prenosi zračenjem a ne konvekcijom. Temperatura u njenom središtu neće biti nužno ista kao u Suncu. ako želimo odrediti sjaj po­ znate mase. ali prije nego dođemo do toga. prilo­ žene dolje. Premda je ovo točno za duboku unutrašnjost. Ovo zahtijeva da i temperature kod ve­ ćih masa budu veće. Zato očekujemo da zvijezde veće mase budu svjetlije od zvijezda male mase. Ovo su važni faktori. potreban da joj drži ravnotežu. veća je i gravitaciona sila. On je dobio mate­ matičke formule. kako nam pokazuju fotografije. Na primjer. Moguće je provesti kvantitativan račun. jer određuju ja­ kost gravitacije. Ne treba da se zadovoljimo samo s opisanim kvalitativnim načinom prije­ nosa energije unutar Sunca. konvekcija postaje va­ žna u bližim površinskim slojevima. Bez nekog bitnog gubljenja točnosti može se izo­ staviti precizno određen polumjer i zamijeniti ga prikladnim prosječnim vrijednostima koje su promatrane. kako su pretpostavlja­ li prvi istraživači na ovom polju. . Ovo se razmatranje odnosi ne samo na Sunce nego i na bilo koju zvijezdu. jednostavno ubacimo u naš račun pro­ sječni polumjer.

U svakom datom primjeru stvarni će se polumjer vjerojatno razlikovati od prosječne upotrijebljene vrijednosti. iz povijesnih ra­ zloga. Ukoliko uzmemo poznati sjaj neke zvi­ jezde i damo joj neku izabranu stal­ nu veličinu. poznate su kao apsolutne veliči­ ne.512 5 puta). Napomenimo da veličine idu prividno neprikladnim načinom. Pogodno je da se uzme za jedinicu mase M masa Sunca. pa se riječ bolometrijski katkada uključu­ je da označi taj pojam. dok horizon­ talna skala na dnu predstavlja masu (M). ali to nije lako. Ovo je skala veličina koja traži neko objašnjenje.512 puta svjetlija od zvijezde B. Zato možemo govoriti o bolometrijskom sjaju ili bolometrijskoj apsolutnoj veličini. 1. ako je zvijezda A 2. ako se dvije zvijezde razlikuju za jednu veličinu jedna je 2. Razlike veličina između dviju zvije­ zda je mjera njihovih razlika u sjaju. iznos zračenja koji one stvarno emiti­ raju. Ovaj pojam proizlazi iz činjenice da. U stvari. da bi­ smo naglasili kako se radi o totalnom zračenju koje emitira zvijezda. Razlika u sjaju jedne veličine odgovara približno faktoru 2. Prividni sjaj zvijezde je sjaj koji nam se prikazuje na nebu. Veličine koje pokazuju prave sjajeve zvijezda. Sve svjetlo ne prodire do nas kroz plinove atmosfere Zemlje. tako da svjetlija od dviju zvi­ jezda ima manju veličinu. Izmjereni . koju ćemo zvijezdu izabrati kao naše mjerilo i kakvu ćemo joj dodijeliti veličinu? Netko bi očeki­ vao da se izabralo Sunce i da mu se dodijelila veličina O ili. ako je razlika za pet veličina. Skala ima povijesnu vezu još od Hiparha i Ptolemeja. kada promatramo zvijezdu. Dvije zvijezde s istim pravim sjajem mogu imati sasvim različite prividne sjajeve. To će reći. Postoji jedna druga vrsta veličina koju moramo spomenuti. koji su ovdje sporedni. gdje krivulja daje rezul­ tate računanja. S današnjeg stajališta skala veličina mora bili točno definirana. Vertikalna skala nali­ jevo predstavlja sjaj (L).1. jedna je 100 puta sjajnija od druge (ili 2. Pravi sjaj zvijezde uključuje cjelo­ kupno zračenje koje ona emitira.512 puta sjajnija od druge. možda.512. Ali. ni naše oko ni naše fotografske ploče nisu osjetljive na cjelokupnu svjetlost koja dolazi od nje. veličina A je za jednu ve­ ličinu manja od veličine B. Prema tome. Eddingtonovi rezultati su prikazani na slici 8. možemo također dati vri­ jednost veličina svih drugih zvijezda poznatog sjaja. tako da se vrije­ dnosti u masama Sunca lako očitaju iz slike. Masa (M) je nanesena logaritam­ ski. Suncu je dodijeljena veličina 4. Zato su privi­ dni sjajevi i prividne veličine različite od apsolutnih sjajeva i apsolutnih ve­ ličina. a to je razlog da se ona lako ne napušta. Zato je moguće da se izračuna sjaj za svaku vrijednost mase. a s ovim su izborom sve druge veličine određene. Ali je situacija kompliciranija za skalu sjaja. ali to neće utjecati na rezultat. Njih treba razlikovati od prividnih sjajeva zvijezda.7. tj. jer se ne nalaze na jednakim udaljenostima od nas.

jasno pokazujući opću točnost fizikalnih zamisli na kojima su bazirani proračuni. Za zvijezde s dijagram sjaja (slika 8. koje su korištene. Ovo mora biti izvedeno naj­ emitira unutar određenog područja točnije upotrebom fotoelektrične tehni­ valnih dužina. Od onog što vidimo. Ovo daje apsolutni bo­ izravnih promatranja. nije teško odrediti njihove apsolutne mase. kojeg mi žina je približno ono područje koje je vidimo.oko 4000° i 20 000° ova je korektulometrijskog sjaja. potrebno je znati njenu udaljenost. plavi sjaj se s kvadratom udaljenosti izvora svje­ odnosi na područje valnih dužina koje tlosti) daje apsolutni sjaj za područje su manje od onih kod vizuelnog sja­ valne dužine o kojoj se radi.1). mo­ područje valnih dužina upotrijeblje­ žemo ponovo pogledati Eddingtonov nih pri promatranjima. Na tre­ Slika 8. daje relativne mase dviju zvijezda. polumjeri i mase zvijezda Kako se astronom hvata ukoštac s problemom određivanja sjajeva. paralaktička metoda. Slaganje između teorije i promatranja je izvanredno. Tada jednostavan račun (baziran sjaja određeno područje valnih du­ na činjenici. oko kojeg se vrte obje zvijezde. Stvarna se atmosferu i za koje naši instrumenti pogreška pojavljuje iz procjene udalje­ nosti i iz konačne korekture s obzirom nisu osjetljivi. o kojima ćemo disku­ tirati u slijedećem poglavlju. Ako je poznata udalje­ nost. U slučaju vizuelnog ke. za vizuelno ovih iznosom svjetlosti što ga zvijezda područje. međutim. poglavlju. definirajući svaki od valnih dužina. plavi sjaj.2 Prividna staza je staza kako je vidi­ mo projiciranu na ravninu okomitu na smjer doglednice. moramo odrediti pravu stazu. Koliko je točan konačni rezultat do­ djelomično iz promatranja. ili di prividni sjaj za određeno područje ultravioletni sjaj. a ultravioletni sjaj se odnosi na još je korak da se načini korektura s obzi­ rom na dio zračenja zvijezde koji nije kraće valne dužine. Posljednji ja. kada smo se upoznali sa zna­ na zračenje koje nije bilo uključeno u čenjem skala. Krivulja se površinskom temperaturom između odnosi na izračunate vrijednosti bo.sjajevi ne mogu po svojim svojstvima nutak ćemo pretpostaviti da znamo biti bolometrijski sjajevi. Astronomi udaljenost svake zvijezde koju želimo uzimaju u obzir ovu činjenicu pripi­ istražiti. Računanje je potrebno biven na taj način? Ako je upotrijeblje­ da se uzme u obzir dio svjetlosti koji se na fotoelektrična tehnika. Sjajevi. netočnost izgubio jer nije mogao proći kroz našu promatranja je vrlo mala. Za udaljenije zvijezde. Iz svega ovog je jasno da se bolo­ bio uključen u naše izabrano područje metrijski sjajevi ne mogu odrediti iz valnih dužina. Slijedeći je korak. da stupanj sjaja. bila je opisana u 6. na primjer. a kružići na bolometrijske sjajeve pojedinih zvijezda. da se odre­ sujući im vizuelni sjaj. a djelomi­ čno računom. polu­ mjera i masa zvijezda? Da se odredi pravi sjaj zvijezde. 241 . Sada. varira obrnuto proporcionalno osjetljivo za ljudsko oko. Metoda za određi­ vanje udaljenosti najbližih zvijezda. Oni se određuju lometrijski sjaj zvijezde. koja se temelji na godišnjem kretanju Zemlje. treba upotrijebiti druge metode. Omjer dužina udaljenosti do težišta.

Pogledajmo kako je jedan takav promatrač počeo raditi na jednom idealnom slučaju. određivanje polumjera zvijezde. gotovo je riješen ukoliko znamo njen apsolutni bolometrijski sjaj i njen spektralni tip. Naš slijedeći problem. dogoditi da se ove dvije vrste pogrešaka pojave u najvećem iznosu. oko te točke okreću se zvijezde. ako su se one gibale jedna oko druge. Poslije Struvea su mnogi entuzijasti promatrali dvojne zvijezde.moguće ga je na ovaj način odrediti. naravno.ra razmjerno točna. U povolj- . a vrijeme za koje se linija jedanput okrene okolo. U 6. pa je sada lako izračunati polumjer R. iz sistema koji sadrže dvije zvijezde. pogreške koje se pojavljuju iz mjerenja udalje­ nosti neće biti tako velike. R polumjer. koja ih je povezivala. vrtjela se. postoji jedna točka koja se nalazi između njih i koja je gotovo uvijek nepomična u odnosu na uda­ ljenu pozadinu. tako da je pogre­ ška u mjerenjima udaljenosti gotovo potpuno zanemariva. koja je vrlo ograni­ čena. tj. Većina je našeg znanja o masama zvijezda. u kojoj je L sjaj. Ali za zvijezde vrlo visoke površinske temperature i za zvijezde vrlo niske površinske tem­ perature korekcioni su faktori nepo­ uzdani. Period može trajati mnogo godina. Može se. Sjaj. Za­ mišljena linija. Dje poznato precizno. također. L se može odrediti iz razma­ tranja u prethodnim paragrafima. težište. Ukoliko ne uzmemo u obzir vrlo udaljene zvijezde. dogoditi. poglavlju smo vidjeli kako je Herschel otkrio postojanje takvih sistema i kako je ustrajnost astronoma Struvea dala rezultate u određivanju staza po kojima se dvije zvijezde kreću oko zajedničkog ležišta. ali s dovoljno strpljivosti prvog promatrača . određuje peri­ od ophoda. da su iznosi pogrešaka suprotnog značenja pa se poništavaju. dobivena iz binarnih sistema. ali se može. a T temperatura.i njegovih nasljednika . On je vidio dvije zvijezde dvojnog sustava odvojene jednu od druge na nebu. polumjer i površinska temperatura su povezani jednadžbom L = D x R2 x T4. Premda se obje zvijezde dvojnog su­ stava kreću u odnosu na sliku udalje­ nih zvijezda. D je konstanta. Mnogo je teže odrediti mase zvi­ jezda nego njihove sjajeve ili njihove polumjere. čiju pre­ ciznu vrijednost znamo iz fizike. To je tzv. a T se može odrediti iz spektralnog tipa zvijezde o kojoj je riječ prema opisanom načinu u ovom poglavlju. Mogu se pojaviti pogreške od 100% u našoj procjeni sjajeva ovih zvi­ jezda iz pogrešaka u samom korekcionom faktoru.

period ophoda je dan u godinama. u astronomskim jedinicama. u bilo kojem tre­ nutku imamo dvije zvijezde i njihovo težište na jednom pravcu. upotrijebimo treći Keplerov zakon. prosje­ čnu udaljenost između S1 i S2 i peri­ od ophoda. zajedno s našim prethodnim određiva­ njem omjera masa dviju komponena- Slika 8. Da bismo odredili pravu skalu staze. projekcija na ravninu koja je okomita na doglednicu. naravno. na primjer. Tako je naš slijedeći problem: rekonstruirati pravu stazu. tada će zvijezda periodi­ čno pokriti jedna drugu. U stvari. Ako. Poznavajući oblik staze i njenu pravu skalu. tako da možemo vrlo lako odrediti omjer ovih dijelova. određuje samo omjer masa. Da odredimo apsolutne mase zvijezda.3 Kad se jedna zvijezda dvojnog sistema kreće prema nama. Kako već znamo masu Sunca.4 Ako se staza približno nalazi u smjeru doglednice jednog dvojnog sistema. On nam govori da je omjer masa dviju zvi­ jezda prema masi Sunca jednak omje­ ru kuba prosječne udaljenosti između njih prema kvadratu perioda ophoda. a jedan je . a manji pad nastaje kada svjetlija pokrije slabiju.nim slučajevima je pomicanje težišta u odnosu na pozadinu udaljenih zvi­ jezda tako neznatno da ga za svrhe našeg idealiziranog slučaja možemo zanemariti. U svim drugim slučaje­ vima vidimo projekciju prave staze na pozadinu neba. težište dijeli pravac na omjer 2:. dvojne u zviježđu Velikog Med- Slika 8. Ovaj rezultat. lako je izračuna­ ti prosječnu udaljenost između dviju zvijezda za cijeli period ophoda. poglavlju. Kada je to postignuto. Linije u spektru su superponirane.paralaktička metoda . Dijagram pokazuje promjene sjaja jedne pomrčinske dvojne zvijezde. Lijevo su spektri Mizara. što će reći. Određivanje apsolutnih masa povlači za sobom sasvim druga razmatranja. tada zvijezda bliže težištu ima dva puta veću masu od dalje zvijezde. osim u slučaju kada je doglednica okomita na ravninu staze sustava. Tako. tada nam se niti približuju niti udaljuju. kao na slici 8. naša jednadžba glasi: U ovoj jednadžbi je prosječna uda­ ljenost izmjerena u jedinicama pro­ sječne udaljenosti između Zemlje i Sunca. Tako možemo izračunati njihove mase iz njihovih brzina i ophodnog vreme­ na. Veći pad nastaje kada sla­ bija zvijezda pokrije svjetliju. Spektralne linije prve zvijezde pomaknute su prema piavom dijelu spektra. a spektralne linije druge zvijezde poma­ knute su prema crvenom dijelu. Postoji nekoliko na­ čina da se to postigne. Promatranja položaja dviju zvijezda i kroz cijeli period ophoda ne daju pravu stazu dvojnog sustava. a iz tog omjera možemo odre­ diti omjer masa dviju zvijezda. naša će nam jednadžba dati zajedničku masu zvijezda S1 i S2 u apsolutnom iznosu. druga se udaljuje od nas. te­ žište dijeli pravac u dva dijela. moramo znati udaljenost dvojnog sustava. Kad zvijezde prijeđu daljnju četvrtinu puta. Zbog toga su linije cijelog sistema udvostručene.već opisana u 6. ostaje još jedna stvar. to se može postići pomoću pažljivog računanja i pune ustrajnosti. 243 . Ako označimo S1 i S2 dvije zvijezde. ako su prva promatranja načinjena dovolj­ no točno. Ovo je zamršena stvar ali.2. Ovo.

244 .Slika 8. relativno blizu Sunca. Zvijezde koje su ovdje nanesene kao primjer. s područja su Mliječnog Puta.5 Hertzsprung-Russellov dijagram. na kojem su apso­ lutne vizuelne veličine zvijezda (vertikalna os) nane­ sene prema njihovim spektralnim tipovima.

U ovom se slučaju doglednica nalazi gotovo u ravnini staze. Postoji jedan poseban slučaj. Ovo mora biti tako. dobiven iz odnosa brzina. kasnije će se ona udaljavati od nas i obratno. gdje su one relativno blizu jedna drugoj. 1929. možemo saznati da li se radi o dvojnom sustavu. Ako se jedna zvije­ zda kreće prema nama. Ukoliko jedna zvi­ jezda nije enormno svjetlija od druge. U nekim slučajevima su zvijezde dvojnog sustava tako blizu jedna dru­ goj da se ne mogu razdvojiti ni vrlo velikim teleskopom. nego u sustavu gdje su one jako razmaknute. Zatim. a druga udaljuje od nas.3. a koristeći omjer masa. nastaje pomicanje spektralnih linija.4 imamo tipični slučaj promjene svjetla koja nastaje u je­ dnom takvom pomrčinskom sustavu. Na slici 8.ta. Ovo pokrivanje uzrokuje promjene jakosti svjetlosti koje primamo iz sustava. Otkrivanjem ovih varijacija možemo zaključiti radi li se o dvojnom sustavu. Henry Norris Russell iz Princetons. određuje njihove pojedinačne mase u apsolutnom iznosu. Rijetko kada možemo prijeći dalje. ovi se efekti mijenjaju pri kruženju jedne oko druge jer. dok su u jako razmaknutim sustavima često vrlo izdužene elipse. Obje zvijezde stvaraju spektralne linije. kao na slici 8. jer obje zvi­ jezde imaju točno iste periode. jedan je od dvojice koji su nezavisno pronašl značajan dijagram. slučaj gdje je kut gotovo jednak nuli. jer je omjer brzina jednak omjerima veličina obiju staza. jer u većini slučajeva moramo neizbje­ žno ostaviti nepoznat kut između doglednice i ravnine staze obiju zvijezda. možemo odrediti njihove pojedinačne mase u apsolutnom iznosu. U takvom slučaju poznavanje brzi­ na obiju zvijezda na njihovim stazama. Često je jednostavnije odrediti re­ lativne mase komponenata u dvojnom sustavu. nastat će pomak linija prema plavom dijelu spektra kod prve zvijezde. tj. spektroskopske dvojne. u kojem se ovaj kut može odrediti vrlo točno. možemo sigurno uzeti da je kut između doglednice i ravnine staze jednak nuli. Kada se spektralne linije komponenata mogu odvoje­ no razlikovati. zajedno s periodom ophoda. a u izvjesnim će trenucima jedna zvijezda proći ne­ posredno ispred druge i pokriti je. Ovo odmah daje omjer masa dviju zvijezda. prikazan na pretho­ dnoj stranici. određuje apsolutnu veličinu staza. 245 . Zato pomaci spektralnih linija variraju od trenutka do trenutka. iz Keplerova zakona se može dobiti zaje­ dnička masa obiju zvijezda. a jer se kreću jedna oko druge. relativno je laka stvar da se odrede brzine obiju zvijezda na njihovim stazama. ako se jedna sada kreće prema nama. gotovo su uvijek kružnice. tzv. Međutim. Staze bliskih sustava. a kod druge pomak prema crvenom dijelu spektra. Russell je također izra­ dio jedno od prvih opsežnih određivanja relativne rasprostranjenosti atoma raznih elemenata u Suncu. Možemo reći sada ovako: kada pro­ matramo pomrčinski efekt. o čemu smo diskutirali na poče­ tku ovog poglavlja.

(Kako smo već vidjeli. slabije uleknuće na­ staje kada svjetlija zvijezda prolazi ispred slabije zvijezde. bile velike i difuzne i da su imale niske površinske temperatu- 246 . većina je učenjaka smatrala da zvijezde nastaju procesom kondenzacije iz difuznog plina u međuzvjezdanom prostoru. kada je poznat položaj zvijezde na Hertzsprung-Russellovu dijagramu. prikazane u dijagramu. Te dvije glavne karakteristike istakle su Hertzsprung-Russeilov dijagram za zvijezde u blizini Sunca. Još više je ogra­ ničen broj zvijezda za koje. Zato. Na raspolaganju su nam spektri za veliki broj zvijezda. Broj zvijezda za koje također imamo prilično točno određene udaljenosti i za koje zato znamo sjajeve. sjajeve i polumjere. potrebno je da vidi­ mo što znamo. Dublje uleknuće očito nasta­ je kada slabija zvijezda prolazi ispred svjetlije zvijezde. jedan dublji od drugoga. Njihov prikaz.5. Na primjer. Ako se nanesu zvijezde iz još udaljenijih dijelova Mliječnog Puta. još je znatno ograničen. Sada se podsjetimo da je zvjezdani spektralni tip mjera njegove površinske tempe­ rature a. kada su poznati površinska temperatura i sjaj. pored svih ovih drugih stvari. Koji je razlog za diferenciranje položaja zvijezda na Hertzsprung-Russelllovu dijagramu? Prije nego pokušamo odgovoriti na ovo pitanje. one ne predstavljaju totalnu emisiju zračenja sa zvijezde nego samo zračenje koje je ograničeno područjem valnih dužina. Još od Kanta. bit će najbolje. polumjer se može lako odrediti. da najprije pogledamo predložene teorije . poznate kao giganti. a na­ laze se relativno blizu Suncu. Za ovo se moramo osloniti na srednji i prikla­ dni broj grupa za koje znamo spektralne tipove. polumjera i masa zvijezda? Prije nego li odgovori­ mo na ovo pitanje. Hertzsprung iz Leydena i H. Ova posljednja grupa je zaista tako mala. također imamo to­ čno određenu masu. prikazan je na slici 8. Ovo su zvijezde veli­ kih polumjera. Metodu prikazivanja ovih zvijezda pronašli su nezavisno jedan od drugo­ ga E. njezin polumjer se može naći ukoliko načinimo korekciju iz njene vizuelne veličine u njenu bolometrijsku veličinu. polumje­ re. Postoji jaka koncentracija zvijezda oko spektralnog tipa K i apsolutnih vizuelnih veličina oko O. Na vertikalnoj osi nanesene su apsolutne vizuelne ve­ ličine. apsolutne vizuelne veličine odgovaraju više direk­ tnim promatranjima nego bolometrijske veličine.Vidi se da postoje dva uleknuća kri­ vulje promjene svjetla. a za sve njih zna­ mo približne površinske temperature. Hertzsprung-Russeilov dijagram Kakve zaključke možemo izvući iz našeg poznavanja sjajeva. pa A. G. danas poznat kao Hertzsprung-Russeilov dijagram. ali za razliku od bolometrijskih veličina. počevši od tipova O i B nalijevo.) Na horizontalnoj osi di­ jagrama naneseni su spektralni tipovi. One su poznate kao supergiganti. a K i tip M nadesno. N. Russell. Danas zaista znamo da takva plinovita materija postoji i da se nove zvijezde iz nje neprekidno formiraju. Izrazita karakteristika raspodjele zvijezda u dijagramu je koncentracija prema pravcu koji se proteže od de­ snog dna prema lijevom vrhu. iz područja su Mliječnog Puta. F. a vjerojatno i prije. prije nego su se konačno kondenzirale. naći ćemo da su neke od njih pale na sasvim različita mje­ sta. kao i površinske temperature. da se ne može uzeti kao baza za razmatranje svojstava zvijezda kao cjeline. Russellova je bila ideja da su prvobi­ tne zvijezde. koju je predložio Henry Norris Rus­ sell. vrlo sjajne zvijezde s vizuelnim veličinama od -8 i spektralnim tipovima F i G mogu se naći. Zvijezde.teoriju giganata i patuljaka.

Neke se od ovih ideja podudaraju s današnjom teorijom. Međutim. zvije­ zde nastavljaju evoluciju prema dolje. što je veća masa. Smatrao je da poslije dolaska na glavni niz. Predmeti koji se sada pojavljuju. koja nailaze na velike matematičke poteškoće. ko­ jeg je on smatrao kao položaj zvijezda normalne kondenzacije. ali ovakvo gledište općenito nije prihvaćeno. kako ćemo vidjeti u slijede­ ćem poglavlju. ako nastave kondenziranje. Pokazalo se da su se gigantske zvi­ jezde.re. nastalih unutar njih. kao rezultat nuklearnih procesa. ako se one zgusnu. od takve su važnosti da im se mora dati posebno poglavlje. Mnogi svjetski astronomi vjeruju da posto­ ji gubitak mase. to će se zvijezda nalaziti na višem položaju na glavnom nizu. Rus­ sell je otišao korak dalje. pomakle iz glavnog niza ude­ sno. Ovo bi bio uzrok što one leže na de­ snoj strani u dijagramu. Novoformirane zvijezde će se sigurno pojaviti u de­ snom dijelu dijagrama a. prema Russellovu shvaćanju. koje su nekad bile na glavnom nizu. a pogotovu ne izvan SSSR-a. ovi bi se gigan­ ti. a zatim se spuštaju po dijagra­ mu prema desnom uglu dijagrama. Njegova je bila ideja da zvijezde naj­ prije dođu na glavni niz na gornji lijevi ugao. gubeći masu neprekidno. poste­ peno kretali prema glavnom nizu. pa se zvijezde po­ novo kreću ulijevo. one se ponovo sa­ žimaju. mase? Ova stara Russellova pretpostavka do­ vodi do kontroverznih situacija. To će reći. Situacija za gigante je potpuno suprotna od one koju je predviđao Russell. kretanje udesno može se zaustaviti. O ovim problemima se nastavlja­ ju istraživanja. kreću po nje­ mu dolje? Gube li one. u stvari. a ne ulijevo u dijagramu. 247 . koje su došle na glavni niz. Svako proučavanje ove kontroverzi­ je ili svaka buduća diskusija o Hertzsprung-Russellovu dijagramu dovest će do pitanja koja su vezana s nukle­ arnom fizikom. Russell je odgovorio da je to njezina masa. Do sada je dobro ali. Da li se novozgusnute zvijezde. Zato. ove novozgusnute zvi­ jezde nisu giganti. a njihova se površinska tempe­ ratura pri tome sažimanju povećava. Na pitanje što određuje naročiti položaj koji zvijezda zauzme na glavnom nizu. To znači da se giganti kreću udesno. poslije proširenja u gigante. moraju se kretati nalijevo sve dok ne dođu na glavni niz.

Tokom XIX stoljeća učenjaci su se pitali. kako se ova silna proizvodnja energije može podržavati milijunima godina. Da je Sunce vatra običnog ugljena. kako smo vidjeli u pret­ hodnom poglavlju. a ne jedi­ no na njegovoj površini. Na sličan način će se osloboditi toplina ako kamen padne na Sunce. Budući da je sada obu­ hvaćen cijeli materijal Sunca. veliki dio ove se energije pretvori u to­ plinu. Prvi. ako uzmemo da je stezanje vrlo polagano. Razmotrili smo kako se ovaj silan iznos energije otprema iz unutrašnjo­ sti Sunca. Ali se osnovna ideja. Čak bi i silniji oblici kemijskih izgaranja. Budući da je gravitaciono polje Sunca mnogo jače od gravitacionog polja Ze­ mlje. koja pada na površinu Sunca izvana. smanjuje. Sunčeva energija predstavlja neprekidni tok energije. koja odlazi iz njegovih unutrašnjih po­ dručja.oko 100 000 puta je veći nego sva energija upotrijebljena u svjetskim industrija­ ma. U XIX stoljeću su učenjaci Kelvin i Helmholtz predložili rješenje koje je objasnilo na koji način Sunce može proizvesti svoju enormnu energiju za period mnogo veći od dvije tisuće go­ dina. Drugi. stalna kiša meteorita. Može li to objasniti porijeklo energije koju Sunce stalno zrači u pro­ stor? Odgovor mora biti ne. možemo pretpostaviti da se cijelo Sunce nezna­ tno. ali još nismo pitali kako je ona proizvedena. kao oni koji se pojavljuju kada se spajaju vodik i kisik u vodu. bila bi dovoljna da održi potrošak od jednog kilovata nekog električnog uređaja u vremenu od 10 000 milijuna milijuna godina. iz dva razlo­ ga. pa je jasno da moramo tražiti izvor energije unutar Sunca. snimljena u vodikovoj svje­ tlosti. a moći ćemo ga najlakše razumjeti ako razmotrimo što se do­ gađa s kamenom koji padne s visokog tornja. energija koja bi se mogla dobiti Ova fotografija Sunca. a energija bi se oslobo­ dila na isti način kao prije. koji padne na Sunce. na cijelu njegovu površinu pada ne­ prekidna kiša tijela iz svemira. daje utisak strahovite snage. koju Sun­ ce emitira u jednoj sekundi veća je od cjelokupnog iznosa energije koju je čovječanstvo potrošilo u cijeloj svojoj povijesti.9. ono bi se pretvorilo u pepeo za oko tisuću godina. tada bi se oslobađala energija na njegovoj cijeloj površini. Sigurno je da ona nije proizvedena bilo kojim uobičajnim procesom izgaranja. moramo ih otkriti današnjim instrumentima. a taj je golem. Činjenica je da Sunce emitira više energije u jednoj sekundi nego što bi je čovječanstvo potrošilo u cijeloj svojoj povi­ jesti. Tako ideja da Sunce dobiva svoju energiju iz bilo kakvog kemijskog pro­ cesa izgaranja. kamen dobiva na brzini i energiji tokom svog pada a. Totalna energija. dali Suncu ener­ giju za samo nekih dvije tisuće godi­ na. na pri­ mjer. kamen će poprimiti mnogo veću brzinu i on će prema tome osloboditi mnogo veću količinu topline pri uda­ ru. Njihovo tumačenje se zasniva na gravitaciji. ako postoji bilo kakva struja tjelesa. Istina je da bi. Drugim riječima: energija. da se energija proizvodi pomoću gravitacije.procijenjen na peti dio od sto milijuna milijuna . Sunce bi se na taj način polagano stezalo kao jedna cjelina. 248 . poglavlje ZVIJEZDE KAO TERMONUKLEARNI REAKTORI Vrlo sićušni dio energije Sunca koji padne na Zemlju . ali neprekidno. mora biti napuštena. može modificirati ako se uzmu u obzir oba prigovora. Privučen dolje gravitacijom Ze­ mlje. kada udari u tlo. Umjesto uzimanja kiše materijala. energija dobivena od svakog kilograma materije bila mnogo manja od energije koja bi se dobila od sva­ kog kilograma materije ako bi pala na Sunce izvana. koju Sunce emi­ tira u jednoj sekundi. Sada pretpostavimo da umjesto jednog kamena. a mi ih nismo registri­ rali.

249 .

jer bi se za vrijeme koje je prošlo od invazije Rimljana na Britaniju do danas Sunce steglo samo za oko 80 ki­ lometara. Da bismo shvatili odakle se pojavila ova velika razlika. Zato je jednostavno neodrživa ideja da ne­ znatno stezanje Sunca može objasniti energiju koju ono zrači. a za prijenos problema iz kemije u nuklearnu fiziku može se reći da simbolizira ulazak u njenu najsuvremeniju fazu. Ona bi sigurno zadovoljila u objašnjenju neprekidnog emitiranja golemih količina energije Sunca za mnogo tisuća godina. ali potro­ šnja jednog kilograma najefektivnijeg nuklearnog goriva održala bi u radu istu grijalicu oko deset tisuća godina. da su mjerni uređaji antičkog doba bili jednaki današnjima. također. Iz fosila je poznato da su neke vrste životinja . Ovakvo je stezanje vrlo malo. Ovo može objasniti silnu proizvodnju ener­ gije za nekoliko milijuna godina. Uprkos tome što bi teorija Helmholtza i Kelvina bila ispravna. bilo bi sasvim nemoguće da se otkrije tako malo stezanje poput ovoga. na primjer.na takav način zaista bi bila enormna. Račun pokazuje da bi. Ako bi se energija Sunca dobi­ vala iz kemijskih izgaranja. koja bi bila nemoguća da je Sunce promijenilo svoj promjer u većem izno­ su za vrijeme tog perioda. Nuklearni su procesi po proizvodnji energije oko sto milijuna puta snažni­ ji od kemijskih procesa. Ovo je uvjerljiv dokaz stalnosti fizikalne okolice na Zemlji. mo­ ramo ponovo tražiti objašnjenje za ovu 10 000 puta veću snagu. Ali iz geo­ loških podataka znamo da do toga nije došlo. Na primjer. ako zamislimo Sunce kao divovski termonuklearni reaktor. Štaviše. po ovoj teoriji. promjer Sunca bi se vidno smanjio za period od nekoliko milijuna godina. ona se ne bi mogla održavati više od dvije tisuće godina. iz fosilnih ostataka znamo da je Sunce moralo sijati snagom kakvom danas sjaji najmanje milijardu godina. a i neki gušteri. pretpostavlja da se Sunčev promjer za taj pe­ riod mora uočljivo stegnuti. Ukratko. izgaranje jednog kilograma običnog kemijskog goriva proizvodi samo toliko energije da održi u radu od oko jednog sata grijalicu od 1000 vata. da objasni poznatu produ­ kciju energije. ideje Kelvina i Helmholtza mogle su objasniti izvor energije 10 000 puta veći od bilo kojeg oblika kemijskog izgaranja. moramo razmotriti nuklearnu fiziku i kemijske procese.brahiopodi. ali ono. Keivin (lijevo) i Helmholtz (do njega) iznijeli su pretpostavku da se cijelo Sunce polagano steže. Ovu su teoriju iznijeli Helmholtz i Kelvin. ali s obzirom na ono što su pokazali fosilni ostaci. Ono bi kod polaganog stezanja oslobađalo energiju. redukcija promje­ ra Sunca iznosila samo oko 50 metara godišnje. Takvo obja­ šnjenje zaista imamo na raspolaganju. 250 . bila bi oko 10 000 puta veća od one koja bi se mogla proizvesti najsnažni­ jom kemijskom reakcijom. U stvari. ostale relativno nepromijenjene u posljednjih stotinu milijuna godina.

a to znači energiju pri približavanju. kada dođe do kemijskog spajanja. kada dođemo do nuklearne tijela izgrađena od elementarnih česti­ energije. možemo protumačiti kako ono stalno emitira energiju kroz dugi period vremena. Ra­ zlika se pojavila iz razlike u prirodi sile što uzrokuje privlačenje. kao kasnije moramo razmotriti. znamo nešto što to pobija. izvor kemijske energije. Pri padanju kamen dobiva energiju. atomi dobivaju brzinu udaljena. klearno polje direktno utječe na dvije Ove su grupe nazvane molekulama. na primjer. Zato nastaje višak energije koji se na kraju pojavljuje kao topli­ na. 251 . jer se atomi više ne raz­ dvajaju. srećemo ih u biološkim organi­ zmima. Ovo je. Dolje je lingula koja još živi u Tihom ocea­ nu. a vrste čestica. Nu­ zbog čega oni teže da se vežu u grupe. električne sile između njih mogu biti ili privlačne ili odbojne. ali najpri­ molekula obične soli koja se sastoji samo od jednog atoma natrija i jednog je pogledajmo kako djeluje nuklearno atoma klora. Situacija bitka energije. nego nuklearno polje. to znači. doći će. ne dolazi do takve kompenzacije gubi­ tka energije. ovisi o tome kako su A. naravno. Lijevo je fosil primitivne lingule koja je živjela prije 400 000 000 godina. poslije približavanja. pa dolazi do kompenzacije gubitka energije. oni ostanu zajedno u spoju molekule. privlači ako se približavaju jedan drugome.Gravitaciona. proizvesti sva­ ka privlačna sila. pa sve do vrlo komplici­ privlačenje. atomi polje zvijezda koje su daleko nekoli­ opet razdvoje. elektrona i protona. polja električna i nuklearna Vratimo se za trenutak padajućem kamenu koji smo razmatrali u kon­ tekstu Kelvin-Helmholtzove teorije. Među­ tim. Postoji osnovna razlika između nu­ ranih. protone i neutrone. u mjerljivoj vrijednosti gravitaciono Ako se. a zatim pri odvajanju gube brzinu i energiju. jer se ubrzava prema središtu Zemlje privla­ čnom silom gravitacije. koji predsta­ ista. koji mogu sadržavati oko mili­ klearne sile i električnih ili gravitacio­ nih sila. a dok je gravitaciona sila između dva tijela uvi­ jek privlačna. Ako se stvarno Sunčev promjer mnogo mijenjao bilo bi nemoguće za bilo koju formu života da osta­ ne relativno nepromijenjena mnogo milijuna godi­ na. Sile koje kontroliraju kemijske pro­ cese u prirodi su električne. Sunce. prema tome. trično polje. Ponovo imamo privlačenje izme­ vljaju dva postojana oblika električnog đu čestica. Pokazalo se da su sile izme­ uzrokuje ni gravitaciono polje ni elek­ đu atoma u najvećem dijelu privlačne. Koja je od njih. situacija je još. On se pojavljuje iz privlačnih električnih sila i u principu je sličan izvoru energije kamena koji pada. pa ih ima ih od jednostavnih struktura. atomi najprije dobivaju brzinu. ca. u stvari. Slično ubrza­ nje s kojim se kao posljedica dobiva energija može. Ipak. Kada je električna sila između ato­ go zbog gravitacije i onda kada su vrlo ma privlačna. u principu. Dva tijela privlače jedno dru­ jun pojedinih atoma. do gu­ ko godina svjetlosti od nas. ali sada to privlačenje ne naboja. Jedino ako zamislimo Sunce kao snažni termonuklearni reaktor.

dobit će brzinu zbog djelo- Jezgre najobičnijih izotopa osam najla­ kših elemenata. a ne elek­ trična.čestica na koje djeluju nukle­ arne sile . Kod gravitacio­ nih sila. da se za svako podvostručenje razmaka djelotvornost sila smanjuje za jednu četvrtinu svoje vrijednosti. Ve­ lika tijela. Već smo napomenuli da postoje dvije vrste električnog naboja. Nuklearna sila između dvije če­ stice. jer se ona u osnovi sasto­ je od istog broja protona i elektrona. dva neutrona ili jedan neutron i jedan proton. slabo su nae­ lektrizirana. ali se ona ne prekida potpuno. Sila između elektrona i protona je pri­ vlačna. ali je zato ona silno privlačna za razmake unutar tog reda. Dvije se naelektrizirane čestice i dalje privlače ili odbijaju i kada se njihova među­ sobna udaljenost povećava. Prema tome. proizvedene sakupljanjem jednog grama od devet različitih kemijskih elemenata. Ali je njihovo dugo područje efektivnosti u astronomiji prikriveno iz vrlo jednosta­ vnog razloga. Ona opa­ da obrnuto s kvadratom udaljenosti između njih.približe sasvim blizu jedan drugome.je ista i kod električnih sila. ali sila između dva elektrona ili između dva protona je odbojna. koje su uvijek privlačne. bila to dva protona. ako se protoni i ne­ utroni . Točno je da se djelovanje sile smanjuje ako se udaljenost između njih povećava. kao zvijezde. nuklearna sila je djelotvorna na samo vrlo male udalje­ nosti. negativni naboj (-) koji imaju elektroni i pozitivan naboj (+) koji imaju protoni. električne sile djelu­ ju na velike udaljenosti na potpuno isti način kao gravitacione sile. pa zato privlačna i odbojna djelovanja nastoje da se ponište. dominiraju pojavama na velike udaljenosti. 252 . što će reći.1 Usporedba između dobivene energije. Nuklearna sila postaje sasvim zanemarivana ako je razmak znatno veći od ovoga. Sasvim drugačije od električnih sila ili gravitacionih sila. Slika 9. ne može doći do takvog poništenja samo zato što gravitaciona polja. djelu­ je samo ako su te dvije čestice razma­ knute najviše oko jedan deset-bilijunti dio centimetra. Prema tome.

jezgre elemenata. a ovo je određeno brojem redbi s veličinama cijelih atoma zbog protona u jezgri. kada protoni i neutroni formiraju je­ Prije nego prijeđemo dalje da vidimo zgre atoma. dužinu vremena za koju pro­ arna sila između dva protona ista kao izvod nuklearne energije može održa­ sila između dva neutrona ili između je­ vati električnu peć od 1000 vata. na da veže elektrone uz jezgru. rizontalna os predstavlja broj protona Kako su sastavljene strukture koje i neutrona koji se moraju spojiti da bi stvaraju neutroni i protoni? One su formirali jezgru elementa o kojem se nukleusi ili teške jezgre atoma. To znači da ni i neutroni vrlo blizu jedan drugome djelovat će nuklearna sila između njih i povezati ih u jedinstvenu strukturu. zato izme­ dena spajanjem jednog grama željeza? đu njih djeluju privlačna nuklearna Odgovor na ovo i druga slična pita­ sila i odbojna električna sila. Kemijska nu kombinaciju ove vrste susrećemo svojstva nekog atoma određena su među kemijskim elementima. Jezgre brojem elektrona koji okružuju nje­ atoma moraju biti vrlo male u uspo­ govu jezgru. električna sila je dovolj­ imaju isti broj protona i isti broj elektrona. tada je nukle­ godina. oslobađaju kemijsku energiju. samo onda kada su proto­ brojem protona u jezgri. u nuklearne sile. tako velik iznos nuklearne energije proizve­ da između njih djeluju samo privlačne den spajanjem jednog grama kisika. kada nja sadržan je na slici 9. Zato su kemijska kratkog područja djelovanja nuklear­ svojstva konačno određena isključivo ne sile.vanja nuklearne sile. na drugi način.1. u jedinicama od deset učinka električne sile. jezgre atoma su jedno­ Treba još upozoriti na broj česti­ stavno sastavljene strukture protona ca koje su prikazane za jezgru sva­ i neutrona. Vertikalna izoliramo učinak nuklearne sile od os predstavlja. Ali. Ho­ dnog neutrona i jednog protona. Neutroni nemaju električni naboj. Rečeno radi. Protoni. Protoni i neutroni privučeni nuklearnim sila­ ma koji se spajaju u trajnu struktu­ Nuklearna energija ru analognu molekulama. Dimenzije oblaka oko jezgri nekog obi­ čnog atoma su preko deset tisuća puta veće od dimenzije jezgri. Desno: strukture dvaju različitih vrlo velika. kao u centralnim područji­ izotopa litija. normalni neutralni reakcije. Atomi privučeni električnim oblik atoma ima broj elektrona jednak silama i koji se spajaju u molekule. 253 . U stvari. Razni izotopi istog elementa ma zvijezda. nasuprot. jer. razmotrimo ove rira s brojem čestica koje izgrađuju dvije vrste čestica koje tu sudjeluju. na primjer. Kako je. ima­ usporedbi s energijom koja je proizve­ ju pozitivni električni naboj. Zašto elektroni okružuju jezgre obi­ čnih atoma? Zbog električnih sila. a svaku moguću stabil­ kog elementa na našoj slici. Ukoliko je temperatura helija. oslobađaju Vidjeli smo da se energija dobiva nuklearnu energiju. Ova je situacija okolnom oblaku nego da su protoni potpuno analogna slučaju kemijske u jezgri. Ali taj dobiveni iznos va­ kakve su to strukture. uvijek Oni se razlikuju samo u broju neutrona u uz pretpostavku da nema elektrona u njihovim jezgrama. Pri­ sutnost protona u jezgrama očituje se u privlačenju električnom silom okol­ Lijevo: strukture dvaju različitih izotopa nih elektrona. broju protona u jezgri.

Ovo je zato. ukoliko broj protona u je­ top. koja se oslobađa dodavanjem čitih izotopa. raznih elemenata. tj. daje manje energije Zašto se do ovog broja dobiva maksi­ nego izgradnja atoma željeza. U stvari. jer inače nikad neće doći opet energiju. Štaviše. imati još u suštini identična energija ponovo smanjuje. za elemente koji sadrže relativno do oslobađanja energije. električna sila. na izotop koji je najviše raspro­ zgri postane tako velik da se povećava stranjen na Zemlji. dane u sve više čestica. na primjer. doći će do koji su već u jezgri. To su razni izotopi dok je broj neutrona i protona u jezgri istog kemijskog elementa. što brzine. Da takav neutron može biti zarobljen od Slično. sve dok taj broj ne dosegne še­ električne sile. tona i neutrona. Ako ih fuzioniramo. Ova sila. Poslije toga. Tu ne dobivamo energiju nego on mora imati vrlo veliku početnu fuzijom. dobit ćemo ma svom cilju. ako je ispaljenje točno. Iz ovog razloga izgra­ zdeset ili toliko otprilike. mum energije? Zašto ona ne raste sa Naša nam slika također omoguću­ sve većim brojem neutrona i protona je da odgovorimo na druga važna pi­ koji se dodaju jezgri? tanja. Tako dugo kemijska svojstva. koji sadrže veći broj pro­ dobivena energija polagano opada. Pretpostavimo da dodamo tri Da odgovorimo na ova pitanja. zgrama. Bez te velike početne oslobađanja energije. ali se vrijednosti. tj. teže jezgre. razbijemo silu koja postoji između njega i protona jezgru urana na dva dijela. učinak električnih sila na ener­ mnogi elementi imaju dva ili više razli­ giju. relativno je nevažan. Uvjeti. lazi do točke gdje je dobivena energija Proizvedena energija raste s brojem uslijed privlačne nuklearne sile manja neutrona i protona koji sastavljaju je­ od izgubljene energije uslijed odbojne zgru.1 tona ali različit broj neutrona u svojim pokazuje maksimum nakon kojeg se jezgrama. koji imaju isti broj pro­ Sada možemo vidjeti zašto slika 9. jednostavno zato jer je proton izgubio brzinu za vrijeme svog leta zbog odbojne električne sile. Kada se neutron našem dijagramu. potrebni malo neutrona i protona u svojim je­ za dobivanje protona jezgri još su stroži. našoj slici. ramo imati na umu da djeluju elektri­ kako se ugljik nalazi iznad helija u čne i nuklearne sile. mo­ jezgre helija da bismo dobili ugljik. nego suprotnim procesom: ci­ brzinu da bi svladao odbojnu električnu jepanjem. Ako. a situacija vrijedi za sve lakše elemen­ neutron postao zarobljen od jezgre. Do­ je dobivamo spajanjem jezgra željeza. ako dodamo dvije jezgre uglji­ jezgre. dobiva­ Ne samo da se on mora točno usmje­ mo energiju. mora biti ispaljen vrlo točno pre­ ka da se formira magnezij. jer je magnezij na višem u usko područje djelovanja nuklearnih položaju u dijagramu nego ugljik. doći će do osloba­ doda jezgri. nastaje znatno sma­ Slika pokazuje da najviše energi­ njenje energije koja se oslobađa.će dva atoma. ako upadni proton bude dosegao jezgru i bude zarobljen od nje. Međutim. dolazi te. dobivena energija će biti manja nego u slučaju neutrona. Ali je situacija obratna za riti da dođe u područje nuklearne sile. dnja atoma. mali. odnose na najobičniji izo­ Međutim. ne sudjeluje električna sila. đanja energije ovim procesom fuzije. Ovdje je prikazana temperatur­ kada jezgra sadrži sve više i više proto­ na skala kod koje se formiraju jezgre na. 254 . A jasno Izgradnja teških jezgri zahtijeva veće je da će ova odbojna sila postajati jača temperature nego izgradnja lakih je­ zgri. on će se jednostavno odbiti prije nego dođe unutar područja nuklearne sile.

a time i više temperature da se izgradi teška jezgra nego lakša. koja djeluje na njih to­ kom njihova puta. Zato očekujemo da će se prve nuklearne reakcije pojaviti unu­ tar onih novoformiranih zvijezda. a tokom tog stezanja raste njihova unutrašnja temperatura. zbog tih visokih temperatura. a to je i kod svih drugih zvijezda u vrije­ me njihovih formiranja. upotrijebljena je riječ termonuklearni proces. jezgra helija koja se sastoji od dva protona i dva neutro­ na. Protoni formiraju sirovi materijal iz ko­ jeg se grade helijeve jezgre. on označuje zvijezde koje su se počele vladati kao termonuklearni reaktori. Da se izgrade magnezij. kako smo upravo vidjeli. reakcije u kojima se formira helij. u kojima se helijeve jezgre sastavljaju iz sastavnih čestica. kako se zgušćuju. kao što su ugljik. Drugim riječima. silicij. otku­ da su došli neutroni? U stvari. potrebne su temperature od oko deset milijuna stupnjeva. Najprije uzmimo jednostavniji slu­ čaj. Za vrijeme svog formira­ nja i zgušćivanja zvijezda zaista do­ biva energiju od svog gravitacionog polja. U fizici postoji opće pravilo.se ova dva dijela nalaze u dijagramu iznad urana koji je uzet u obzir prije cijepanja. netko može pitati. Izgradnja drugih običnih lakih jezgri. Normalni ne­ utralni vodik ima jezgru koja se sastoji od samo jednog protona i vanjske "lju­ ske". dušik i neon. a ona se sastoji od samo jednog elektrona. moguće je da se proton pretvori u neutron. da bi izgradnja lake jezgre u težu jezgru dodavanjem protona zahtijevala da protoni moraju imati velike početne brzine. Očito je da će prve nuklearne reakcije biti one koje zahtijevaju naj­ niže temperature. Ovaj dio Russellove te­ orije sasvim odgovara ideji Kelvina i Helmholtza. Dio se ove energije zrači u okol­ ni prostor. a dio služi da se proizvodi stalni porast temperature u unutra­ šnjosti. očito je da će biti potrebne veće brzine. Da se izgradi najjednosta­ vnija laka jezgra. traži temperatu­ re od oko sto milijuna stupnjeva. a slično. inače oni ne bi mogli doseći jezgru. nastoji to spriječiti. Kako će nam sve ovo pomoći da odgovorimo na pitanja o HertzsprungRussellovu dijagramu. jer odbojna električna sila. a za izgradnju željeza temperatura mora biti oko tri tisuće milijuna stupnjeva. da će materija uvijek težiti da postigne svo- 255 . Kako odbojne električne sile postaju veće kad su jezgre veće. Zbog visoke temperature elektroni su odvojeni od protona. koja su ostala bez odgovora na kraju prethodnog po­ glavlja? Što se tiče Russellove teorije o gigantima i patuljcima. sumpor ili kalcij. tj. treba da se podsjetimo da se novoformirane zvije­ zde pojavljuju nadesno u dijagramu. slobo­ dan neutron se spontano promijeni u proton i druge čestice. Odakle dolazi ova velika početna br­ zina? Stvara je visoka temperatura u unutrašnjosti zvijezde. a te su. Budući da se jezgra helija sastoji od dva protona i dva neutrona. kreću se ulijevo sve dok ne dođu do glavnog niza. Nuklearni procesi u glavnom nizu zvi­ jezda Napomenuli smo. U prethodnom poglavlju smo vidje­ li da su pretežno najrasprostranjeniji atomi unutar Sunca vodikovi atomi. potrebne su temperature u po­ dručju od tisuću milijuna stupnjeva. Zaista. formirajući plin u kojem se elektroni i protoni slobodno i nezavisno kreću jedan od drugoga. ali unutar zvijezda vodikovi atomi ne postoje u neutralnom obliku. Zašto se zvijezde prestanu kretati ulijevo kada dođu na glavni niz Hertzsprung-Russellova dijagrama? Odgo­ vor: glavni niz označuje zvijezde u ko­ jima počinje produkcija helija. potrebnih da se potakne proces za dobivanje energije. ali iz vrlo kompliciranih razloga.

S obzirom na opće Sunca izgrađuju jezgre helija. polazeći samo od Sudarom dviju ovakvih jezgri protona. kako dolazi do te promjene. trina. Jedan od ta dva postaje neu­ poznata kao antineutrino. osim s materijom nećemo dalje razmatrati. kojeg emitira proton pri pre­ temperature u području od tri tisuće tvaranju u neutron. on postiže tron. Ovo je jezgra helijeva tako da ga više nećemo spominjati. kako smo zaključili iz naše smo da se neutron mijenja u proton diskusije o slici 9. već smo napomenuli da će se jedan ili više protona pretvo­ Sudarom dvaju protona jedan riti u neutron. tron zajedno imaju nešto manju masu Ona se zove deutron. javljaju unutar jedne novoformi­ rane zvijezde. pozitron i neutrino. elektron i treću česticu. pretvoriti u neutrone dovoljna je da protumači kako je. kao tome što nema drugih fizikalnih pro­ i antineutrino. Jezgra zato postiže niže postane neutron te nastane deuterij (teški vodik).) izotopa. formirajući jezgru. Proton i elek­ od jednog protona i jednog neutrona. utrino nema gotovo nikakvog utjecaja mogu zatim pokupiti još jedan proton. kad se proton pretvara Razlog zašto se sva materija u svemiru u neutron nastaju također dvije česti­ ne poveže u jezgre atoma željeza jest u ce. koja se sastoji niže energetsko stanje. a to je jezgra te­ od prvotnog neutrona. a to su detalji koji nas Prve nuklearne reakcije. na materiju i ne igra nikakvu ulogu u pa nastaje jezgra od dva protona i je­ proizvodnji energije unutar zvijezda. kod nižih tem­ opisati kao elektron koji ima pozitivan peratura od ove. jezgra sastavljena potpuno od svojstva kao obični atomi helija čije protona ne bi imala manju energiju od jezgre sadrže dva neutrona i dva pro­ jezgre sastavljene od podesne mješavi­ tona. jer djeluju Protoni se već počinju mijenjati u jake odbojne električne sile. koje se ne interesiraju. Formira Važna činjenica da se protoni mogu se jezgra lakog izotopa helija. sadrže i protone i neutrone. Sada je važno da će. Slično. najniži se oblik emisijom jednog elektrona i antineuenergije javlja kada se formira željezo. Jedan se razlog Ali. kako se obični ili normalni helij nalazi u odbojnim električnim silama. ne protona i neutrona. a to kaže da oni škog vodika. pravilo iz fizike. upadni elektroni ne umjesto negativan naboj. Na go protona. Deuterij dobiva proton. može se najbolje milijuna stupnjeva. imaju i nešto manju energiju. zato masu (a time i manju energiju) od ne­ će atomi s takvim jezgrama imati ista utrona.) Kada se neutrone pri pokušaju da izgradimo slobodni neutron spontano pretvori u jezgru koja se sastoji samo od dva proton.je najniže moguće energetsko stanje. koja je protona. (Antine­ Deutroni. sadrži dva protona. unutar nekih zvijezda. jesu one u kojima ako izgradimo jezgru koja sadrži mno­ se helijeve jezgre sakupljaju. moguće izgraditi jezgre koje izbacuju se dva protona i formira obična helijeva jezgra. ona imati veće energetsko crtežima je pokazan glavni pro­ stanje nego kad bi bila sastavljena iz ces pri kojem se u unutrašnjosti protona i neutrona. Vidjeli (U stvari. formira u termonuklearnim reaktoridrugi ovisi o načinu na koji se čestice povežu zajedno. sastavni dio teške vode. Neutrino. gdje vladaju Pozitron. dnog neutrona. pa se ovdje možemo zaustaviti da vidimo 256 . mogu doći do jezgre željeza. zbog slabe povezanosti cesa koji bi bili na raspolaganju. Premda ona sadrži samo je­ Premda sam proton ima manju dan neutron.1. energetsko stanje nego što je imala prije. proizvedeni na taj način.

njegova jezgra. U glavnom nizu zvijezde s masama većim od mase Sunca imaju visoke unutar­ nje temperature. U prvoj fazi. To je jezgra običnog helija. Još jedan proton spaja ovu strukturu. 257 . Jedan proton u takvoj stru­ kturi postaje neutron. Unutar Sunca se većina njihovih giba­ nja izgubi u sudarima s drugim česti­ cama. koja je na raspolaganju. ovaj oblik nije stabilan. Rezultat je teška jezgra dušika. Tako preostaje jezgra običnog ugljika. U unutrašnjosti Sunca je glavni proces onaj u kojem se su­ daraju dvije jezgre ovog lakog helija. pa stabilitet može postići na jedan od dva načina. a njihova se energija kretanja odrazi u općem porastu kretanja svih čestica. Druga je mogućnost da laki berilij. Ovaj pozitron se brzo veže s jednim od elektrona koje sretne na svom putu. kako nastaje Sunčeva energija. Crtež poka­ zuje jedan nuklearni proces koji se tada događa. što će reći. postavili smo nepre­ kidnu liniju reakcija. U drugim se reakcijama emitira manje energije. Jedan od četiri protona se može pretvoriti u neutron stvarajući jezgru s tri proto­ na i tri neutrona. gibaju se velikim brzinama. u obliku topline. Izotop dobiva drugi proton i nastaje jezgra običnog du­ šika. Dva protona. a vjerojatno ovaj drugi proces prevladava u unutrašnjo­ sti Sunca. Jezgra se oslobađa takvog stanja izbacivanjem dvaju protona i dvaju neutrona (što zajedno predstavlja jednu jezgru helija). Rezul­ tat je teška jezgra izotopa ugljika. jedan se od njih pretvori u neutron pri čemu se emitira jedan pozitron. ali. Prema tome. počevši samo od protona do običnih helijevih jezgri. kada se sudare dva protona. Dok je svaki od njih sadržavao po dva protona i jedan neutron. Ovo je laki oblik elementa berilija. može izbaciti dva protona pa nastaje jezgra od dva protona i dva neutrona.ma zvijezda? Odgovor je nešto kompli­ ciran. a dijelom u obliku topline. jer pretvorba može nastati na razne načine. Treći izvor energije dolazi od dodavanja protona deuteriju. dijelom u obliku zračenja. Ovo je rješenje vrlo starog pitanja. izbačena u za­ dnjoj fazi. ali uzbuđenog stanja. ali jedan proton prelazi u neutron. Ova jezgra dobiva još jedan proton i postaje jezgra obi­ čnog kisika. Ovo je jezgra izotopa litija koji stvara vitalnu komponentu vodikove bombe. U ovom se procesu također emitira kvant zra­ čenja. Zato je cjelokupna energija. Tada se elektron i pozitron uzajamno unište proizvodeći kvant zračenja. Spajanjem protona s obi­ čnom jezgrom ugljika nasta­ je jezgra lakog dušika. rezultat nji­ hove fuzije je nova jezgra koja će imati četiri protona i dva neutrona. a energija se stvarala u nekoliko faza duž linije.

mnogo dijagrama. može se pojaviti zatim stekne još jedan proton.Temperature u unutrašnjosti Sun­ proizvodnja jezgri helija. a konačni je rezultat koja nije postojana. vnog niza zvijezda ako one imaju veću Mogu se pojaviti dvije mogućnosti. Ovaj normalni oblik dušika sebe i jezgre ugljika. ali se reakcija u kojoj je proton dodat jezgri jedan proton u jezgri brzo pretvori u ugljika stvarajući zato jezgru lakog neutron. struktura koja se izotopa dušika. U ovom procesu je ta­ sada sastoji od sedam protona i osam kođer proizvedena energija u obliku neutrona. da postoji niz je vjerojatnija. Rezultat. u stanju je silne uzbuđenosti. akcije vrste koju smo upravo opisali Ili. što se precizno može Uzbuđenost jezgre mogla bi smiriti reći: one su sjajnije od Sunca. Drugim riječima. i dva neutrona). Zasjenjenja označuju po­ dručja gdje se energija prenosi uglavnom konvektivnim putem. se zato formira jezgra s osam protona vidjeli smo u prethodnom poglavlju i osam neutrona. masu od Sunca. pokazalo se. koji je nastao iz ugljika. Ukoliko proton dobiva daljnji proton pa daje normalni ima dovoljno veliku početnu brzinu da oblik dušika (sedam protona i sedam svlada odbojnu električnu silu između neutrona). nuklearne re­ do formiranja običnog stabilnog kisika. ovako for­ zvijezda glavnog niza povećavaju ako mirana. Poslije izbaciva- Siika 9. koji se zaista nalazi u Ovakvi procesi nemaju neko veliko plinovima atmosfere Zemlje. jest jezgra teškog izotopa zračenja. Ali jezgra kisika. se krećemo od Sunca prema gornjem tj. 258 . pa dolazi visokih temperatura. tako da se u najvećem procesa koji počinju s formiranjem broju slučajeva formira jezgra kisika dušika iz ugljika. Desno: najmasivnija zvijezda na gornjem dijelu glavnog niza. izmijeni Kao primjer najkompliciranijeg pro­ se u teški izotop ugljika (šest protona cesa možemo smatrati sudar proto­ i sedam neutrona). jer su tem­ u vrlo maloj koncentraciji. pa potrebnih početnih brzina. Kod tih kretanje čestica zračenjem. Laki izotop ca nisu dovoljno visoke da omoguće dušika (sedam protona i šest neutro­ najkompliciranije nuklearne procese. da izbaci jezgru helija (dva protona nastaju u velikom opsegu. unutra­ snažnije nego što se gibaju unutar je­ šnja temperatura je viša unutar gla­ zgre normalnog atoma kisika. U nezasjenjenim područjima prijenos se vrši zračenjem. Ova stru­ perature preniske da dadu protone ktura zarobljava još jedan proton. osam protona i osam neutrona se lijevom kutu Hertzsprung-Russellova gibaju snažno unutar jezgre. Posljednja jezgra na s jezgrom ugljika. Ova druga mogućnost U stvari. izotopa. To je jezgra normal­ da se temperature u unutrašnjosti nog kisika. Međutim. na).2 (gore) Lijevo: zvijezda s masom približnoj masi Sun­ ca. dušika. ali samo značenje unutar Sunca.

Zato se u masivnoj zvijezdi. proizvo­ sav će se helij. Period oscilacije je u direktnoj vezi s apsolutnim sjajem zvijezde. osim u vanjskim dijelovi­ čeva tipa. vode do interesantnih razli­ ma. Slika 9. dok se u neosjenčanim dijelo­ tome koncentracija helija raste više u vima prijenos energije obavlja potpuno centralnim područjima nego bilo gdje zračenjem. da blizu središta. da pokrenu nuklearne reakci­ osjenčanim dijelovima svake zvijezde. o kojem smo diskutirali u pretho­ nego u Suncu. što je. helij. Različiti načini proizvodnje energije potpuno izmiješa u unutarnjim dijelo­ u masivnim zvijezdama (ugljiko-duši. Kemijski sastav takvih zvijezda postaje sve više i više neujednače­ nim. a dva potpuno različita slučaja. drugdje. Zato.ostane tamo. proizveden iz nuklear­ de pretežni dio svoje energije preko nih reakcija. proizve­ den u toplim centralnim područjima. Zaista. ostaje struktura koja koji se prenosi kondukcijom.3 (lijevo) Samo u konvektivnom području zvijezde stvara se helij nuklearnim reakcijama ujednačenim miješa­ njem. ko jednostavnijih procesa kakvi su u pokazanoj na slici 9. jer temperature nisu dovoljno ma. od kojeg je sivnim zvijezdama imamo konvekciju započeo cijeli proces. kako se on zove.dnom poglavlju. zvijezda velike mase nego u unutra­ u velikoj mjeri uzrok najkomplicirani­ šnjosti Sunca. konvekcija je u gornjim slojevima. a on je mnogo važniji kod ska područja Sunca. i to na način kako je ovdje pokazano.nja jezgre helija. a na zračenje dolazi iz unutrašnjosti.vima konvenktivne kore. Ova je činjenica omogućila da astrono­ mi upotrijebe cefeide za određivanje udaljenosti objekata u svemiru. pomiješati manje ili više ugljiko-dušikovog ciklusa. Ovo je ilustrirano na slici 9. predsta­ vlja glavni proces proizvodnje helija u Evolucija iznad glavnog niza zvijezdama koje su dva puta masivnije od Sunca. je. jer su temperature u jeg vladanja plinova u atmosferi Sun­ masivnijim zvijezdama znatno veće ca.2. Imamo sadrži šest protona i šest neutrona. Zbog toga kod zvijezda Sunčeva tipa helij ostaje tamo gdje je proizveden. 259 .2) nema koje možemo opisati kao zvijezde Sun­ miješanja.4 (desno) Promjenljive zvijezde cefeide pravilno pulziraju. koje leže na U konvektivnom području zvijezde gornjem dijelu glavnog niza. a ne pre­ jednoliko. pa se njihovi polumjeri naizmjence povećavaju i sma­ njuju. dok kod zvijezda Sunčeva tipa ži da se proizvede serija reakcija. Možemo reći. Oni Zato postoji drugi način proizvo­ prenose energiju konvekcijom u vanj­ dnje helija. ovaj ugljiko-du. Suncu. šikov ciklus. U visoke. Ali u zvijezdi kov ciklus) i u zvijezdama male mase. a zračenje izvan sre­ ugljik djeluje kao katalizator.2. Sve zvijezde. a kraju se sam ponovo pojavi. kako je pokazano. vjerojatno. gdje je proizvodnja helija zanemaka u njihovim unutarnjim struktura­ rujuća. Sunčeva tipa (lijevo na slici 9. osim za zanemarujući dio. U ma­ to je normalni oblik ugljena. To uzrokuje da se takve zvijezde kreću prema desnoj strani Hertzsprung-Russellova dijagrama. pa prema kcijom. Ako se sve više i više vodika Slika 9. u zvijezdi Sunčeva tipa helij energija se prenosi uglavnom konve. gdje i nastane. On slu­ dišta.

U vanjskim dijelovima sno.udesno nešto niže. tj.3. koje su visoko na ju u potpuno pravilnim periodama. poslije nekih 5 mi­ tko žive. a to objašnjava zašto nema ni­ jedne u dijagramu. Ovo se zaista već dogodilo s na­ kreću se manje ili više direktno ude­ šim Suncem. Ali danas. prolaze kroz podru­ Russellovu dijagramu. Posljedica je ove stalno rastuće ne­ dnom poglavlju. koncentracija vodika u Sunca. Takve pri stvaranju Sunca u oblaku plina: su zvijezde rijetke. da se zvijezda kreće udesno u Hertzsprung. Zvijezde. danom u pretho­ središtu Sunca je pala na oko 30%. Opće karakte­ čje označeno kao cefeide. Nijedna nije nađena u blizini lijardi godina. kemijski sastav zvije­ glavnom nizu. djelomično jer ih koncentracija vodika je bila oko 70% je malo nastalo. supergigante. promjenljive ristike ovog kretanja prikazane su na zvijezde. One ulaze u područje dijagrama je sastav još isti. Zvijezde koje počinju da se kreću jednolikosti kemijskog sastava. ze u gornjem lijevom uglu dijagrama. onakav kakav je bio koje označuje tzv.pretvara u helij. Ovo su zvijezde koje pulsira­ slici 9. pa 260 . a djelomično jer kra­ mase. zvijezde koje se nala­ zde postaje izrazito nejednolik.

Premda su cefeide odigrale značajnu ulogu u posljednjih 60 godina. Iz naše krivulje. i premSlika 9.se njihovi polumjeri naizmjence šire i stežu. također. Pretpo­ stavimo da želimo odrediti udaljenost neke cefeide. Za­ tim. koja je prikazana na slici 9. Njihovi položaji označuju njihove staze razvoja. To znači da se takve zvijezde mogu upotrijebiti kao pokazivači udaljenosti. Lijevo: dio vanjskog područja velike spiralne maglice u Andromedi. Period promjene sjaja kod cefeida direktno je povezan s njenim apsolutnim sjajem. Relaciju izme­ đu perioda i sjaja kod cefeida otkrila je 1913. M 31.7 (desno) H-R dijagram zvijezda jata Messier 67.4.6 Zvijezde iz jata Hyada smještene u Hertzsprung-Russellovu dijagramu. možemo jednostavno očitati apsolutni sjaj. onako kako je prikazano na slici 9. koja je iz Južne Amerike promatrala cefeide u Magellanovim Oblacima. Označena zvijezda blizu centra je ce­ feida s periodom od oko 18 dana. Slika 9. Tokom ekspanzije polumjer se povećava i do 10% od svoje srednje vrijednosti.4. Američki astronom Harlow Shapley prvi je ovo upotrijebio za određivanje udaljenosti. Ali mi možemo. 261 . Metodu nije teško shvatiti.5 (gore) Gdje se energija proizvodi i kako se ona prenosi u zvijezdi predstavlja veli­ ku fazu njenog razvoja. godine Miss Leavitt s Harvardske zvjezdarnice. možemo vrlo lako izračunati udaljenost zvijezde. Udaljenost nam je nepo­ znata. Na slici je u momentu najvećeg sjaja. a ne njen apsolutni sjaj. izmjeriti period njene promjene sjaja. poznavajući apsolutni sjaj i privi­ dni sjaj. Slika 9. ali možemo izmjeriti njen privi­ dni sjaj.

262 . nego također i masi. Zato. kako je Russell prvotno smatrao.7 vidimo zvijezde dručja. jer ima i onih koje mogu pa­ sti u područje giganata. kako je dan u vu dijagramu za zvijezde s polumjerima jednakim prethodnom poglavlju. a porast je­ niže polovine glavnog niza teže da se zgre helija iznosi oko 30% od njene približe i sakupe u jednom dijelu po­ cjelokupne mase. gdje relativno polumjeru Sunca (1). U stvari. S vremenom zvijezda uđe u fazu prema gore. Zvijezde se kreću udesno. a završava daleko udesno. jer se povećava kon­ centracija helija u njihovim centralnim područjima. kada znamo veličine. a izgleda uglavnom od helija. jer se vodik iscr­ da one postaju promjenljive kada pro­ pio nuklearnim reakcijama. Ovo uzroku­ počinju svoje putove sve niže i niže na je. dje­ jezde Hijada. Kada promotrimo zvijezde koje za­ dukciju energije zvijezde. o u Hertzsprung-Russellov dijagram. zde sadrži i poznavanje njene površin­ zvijezde u okolici Sunca nisu srednje ske temperature.3. Zvijezda se nalaze samo u jednom dijelu Hertz. na glavnom nizu ili blizu glavnog niza ili u području giganata. U stvari. još koje uzrokuje prekid proizvodnje ener­ nitko nije u mogućnosti da na potpu­ gije u tom području.6 i 9. Ove zvijezde acija je opisana na slici 9.5.Krivulje pokazuju položaje u Hertzsprung-RusselloRussellovu dijagramu. Ove su zvijezde mnogo broj­ lucione staze. Sada smo opravdali ovo stajalište. tj. Slika 9. što je broj zvijezda koje ispunjavaju nižu polovinu glavnog zvijezde jata M 67. Situ­ promjene njihova sjaja. Zato.7 pokazuje lomično zato. U prethodnom poglavlju vidjeli smo je vrijeme potrebno za evoluciju mno­ da poznavanje spektralnog tipa zvije­ go duže za slabije zvijezde. a djelomično zato što evolucije. U prethodnom poglavlju smo ustanovili da giganti nisu novoformirane zvijezde.da je o njima napisan niz teorija. Račun pokazuje da nema znaka kretanja udesno sve dok je koncentra­ cija vodika u krajnje središnjim dije­ lovima iznad nule. dok slika 9.8 raspodjelu zvijezda u Hertzsprung. da se sve više i više helija dodaje glavnom nizu. onom koji je ispunjen gigan­ dvaju dobro poznatih jata nanesenih tima. koje se kreću ulijevo. svi putovi iz giganta u svojoj evoluciji. Ovdje imamo nepo­ niza mnogo veći od broja zvijezda na sredni promatrački podatak za oblike gornjoj polovini. Ovo tumači Slika 9. izvan laze putem koji započinje na glavnom jezgre još ima vodika koji okružuje je­ zgru predstavljajući sada glavnu pro­ nizu. kojima smo raspravljali u prethodnom Položaji zvijezda označuju njihove evopoglavlju. zvijezdama velikog polumjera. nego da su one zvijezde koje se kreću od glavnog niza udesno. to je iscr­ pljivanje vodika iz središnjih područja. koja se sastoji sprung-Russellova dijagrama. a to opet uzroku­ no zadovoljavajući način objasni uzrok je evoluciju u području giganata.6 pokazuje zvi­ nije nego supergiganti ili cefeide. naći ćemo putove evo­ površini jezgre koja zato stalno raste u lucije ne samo udesno.ima unutrašnju jezgru. Na slikama 9. uspon. deset puta većim od Sunca bliske zvijezde teže da se koncentriraju (10) i sto puta većim od Sunca (100). Ali. prikazane na slici 9.

pa uzrokuju izbacivanje materijala u još veće uda­ ljenosti nego što je to u slučaju Sunca. Štaviše. gdje se odigravaju nuklearni procesi. R polumjer. Slika 9. unutrašnja područja. poglavlju. Iz tog su razloga uznemirenosti na površinama takvih zvijezda slične uznemirenostima ka­ kve su sada na Suncu. Pomoću toga može se polumjer zvijezde izračunati iz jednadžbe L = D x R2 x T4. Mire i Betelgeuse. Iz toga vidimo da su giganti zaista zvijezde s vrlo velikim polumjerima.8 pokazuje tri krivulje na­ nesene na Hertzsprung-Russellov di­ jagram. one postaju Veličine staza prvih četiriju planeta uspo­ ređene s veličinama dviju gigantskih zvi­ jezda. Budući da takva zvijezda ili gigant ima golem polumjer. Razlika je u tome. Uzevši da je dosta vanjskih slojeva otpalo. pojave na površini zvijezde. bit će postepeno otkrivena. Tako je moguće da se nuklearni procesi. Polumjer staze Zemlje je nešto veći od 200 polu­ mjera Sunca. D konstantu.) Prema tome. 263 . (Sjetimo se da u ovoj jednadžbi L označuje sjaj. kada znamo položaj zvijezde u HertzsprungRussellovu dijagramu.položaj zvijezde u Hertzsprung-Russellovu dijagramu. stalno izba­ cuju materijal sa svojih površina. a također i supergiganti. a T površin­ sku temperaturu. spomenute u 8.što će postati u budućnosti . Zemlja bi se mogla nala­ ziti i u unutrašnjosti Sunca kad bi on bio gigant.9 Zvijezde kuglastog jata M 3 smještene u Hertzsprung-Russellovu dijagramu. koji su se odvijali u dubokoj unutrašnjosti zvijezde. Jedna povezuje točke gdje je polumjer svake zvijezde jednak polu­ mjeru Sunca. Zato vanjski slojevi zvijezda neprestano otpadaju. Promatrački materijal je zaista pokazao da gigantske zvijezde. znamo i njenu po­ vršinsku temperaturu i apsolutni sjaj. Da je Sunce gigant . Zvije­ zde u horizontalnom ogranku imaju razvoj­ ni stupanj divova. A jednom. što je takvo izbaci­ vanje materijala u prostor tako snažno da se može potpuno osloboditi gravi­ tacione sile. Njihova je karakteristika pomanjkanje vodika i pojačavanje sjaja. druga veže točke gdje je polumjer deset puta veći od Sunca.Zemlja bi se nalazila relativno blizu njegovoj povr­ šini. kad se to dogodi. Vidljivo je da krivulja povučena za polumjer od sto polumjera Sunca prolazi preko po­ dručja giganata na dijagramu.nešto između 10 000 i 100 000 puta. znamo također njen polumjer. gravitacija na njegovoj površini je mnogo slabija nego na površini Sunca . a treća povezuje točke gdje je polumjer sto puta veći od Sunca. Slika 9.

stvarajući važne nove elemente kao što su ugljik. temperatura u n u t a r jezgre stalno će se povećavati. Situacija koja se javlja u unutrašnjosti gigantskih zvijezda pri temperaturama od oko 100 milijuna stupnjeva. Ove fotografije. Slijedećim dodavanjem daljnjih jezgri helija nastane najpri­ je kisik. da se sam spaja. i 1931. Račun poka­ zuje da ona dosegne oko 100 miliju­ na stupnjeva ako dođe do područja giganata. omogućava heliju. A proizvo­ dnja ugljika objašnjava zašto na ne­ kim zvijezdama možemo opaziti veće koncentracije ugljika. To su zvijezde kod kojih su vanjski slojevi odstra­ njeni procesom. po­ kazuju širenje plinovitog omotača oko nove zvijezde. a zatim neon. opisanim ranije. koji je bio gore naglašen. Ako se zvijezda razvija i nastavi da se kreće udesno. u zviježđu Orla. 264 Nova. da više temperature u n u t a r zvijezda znače još kompliciranije nuklearne reakcije. a pri takvim temperatura­ ma počinju djelovati nove interesan­ tne nuklearne reakcije. koji je nastao iz vodika. povećala je enormno sjaj tokom 1918. sni­ mljene na Mt Wilsonu 1922. Kod prve ta­ kve reakcije tri se jezgre helija (svaka sa dva protona i dva neutrona) spoje u jezgru ugljika (šest protona i šest neutrona). . godine. a ne sadrži vodik. razvija unutarnju jezgru koja je sastavljena uglavnom od helija. ali u klasi giganata postoje neke zvijezde u čijim spektrima dominiraju linije nastale od molekula ugljika. ako se kreće udesno prema području giga­ nata na dijagramu. kisik i neon. Pogledajmo neke dokaze proizvo­ da nuklearnih procesa i vidimo što oni sadrže. Do­ minantna raspodjela u spektru takvih zvijezda normalno dolazi od molekula cirkonijeva oksida. Ovdje imamo primjer. Kako ovo nastaje? Vidjeli smo da zvijezda. Očito je da ove zvijezde imaju veliku koncentraciju ugljika na svojim površinama. o kojoj se raspra­ vljalo u prethodnom poglavlju.predmet promatranja pomoću spektroskopske tehnike. 1926. Sjetit ćemo se da zvijezde spektralnog tipa M imaju površinsku temperaturu nižu od oko 3 600°.

snimljenoj 5. kako se vidi na gornjoj fotografiji. godini formirali su maglicu.08-metarskim daleko­ zorom Hale na Mt Palomaru. 265 .Plinovi izbačeni iz Nove Persei u 1901.

ali postoji razlog da težih elemenata: najprije kobalt. koja je zasjala 1054. jer je davno . formiraju teški elementi kao kositar. bakar.Kao nusprodukt helijeve fuzije. kisik i neon. Da li se zvijezda i dalje razvija na­ prisutnima u manjim koncentracija­ kon što dođe u područje giganata? ma za vrijeme kada se zvijezda formi­ Slika 9. uzrokovan pomanjkanjem vodika u barij.u nuklearnim reakcijama. one ne pokupe se kaže da pripadaju "horizontalnoj samo jedan neutron. oštro se okreće prema lije­ budu pretežno apsorbirane od neutro­ vo. cir. U nekim slučajevima se sjaj nego u početku svoje evolucije. vo. cirkonija neon. štaviše. zatim vjerujemo kako je ovaj povratak ulije­ nikal. nego cijeli niz ne­ grani". itd. prikazana na 1%. Konačna početna koncentracija željeza iznosila faza evolucionog puta. Astronomi su jer je nestabilan. a također sadrže utrone ne apsorbiraju ugljik. a ni helij. Cirus maglica. sada veličine 640 bilijuna kilometara. Drugim riječima. Na ovaj se način atomi želje­ račune koji bi bili na raspolaganju za postepeno pretvaraju u atome sve za takve zvijezde. U području giganata na vodika može pojaviti ili kao rezultat dijagramu možemo promatrati zvijezde nuklearnih reakcija ili odbacivanja u kojima posebno obiluje stroncij. kisik ili nenormalno obilje stroncija. a za zvijezde u ovoj konačnoj fazi na. nije je od svega što neke imaju tehneOva su razmatranja. zbog raspadanja proto­ stvara ugljik. a ne samo u unutra­ Postoje očiti promatrački dokazi za šnjim područjima. Željezo je primjer takve jezgre. Najznačaj­ kom stadija giganta. go­ dine.površinskog materijala u prostor to­ konij. Tehnecij nije pronađen na Zemlji kazana promatranjima. Njih također ne može itd. olovo. jest zapažen u nekim zvijezdama . svoje porijeklo vuče iz sli­ čnog događaja. oni spajaju s mnogo težim jezgrama. Ali tehnecij akcija. Očito je da je tehnecij nastao ne­ apsorbirati ni prvobitni vodik. koji on se mijenja. da jezgre teže da ovoj slici. u molibden.tokom posljednjih sto tisuća već davno istrošen. tokom kojeg zvijezde postignu veći cirkonija. Za sto tisuća godina našli zvijezdu koja se nalazi daleko Astronomi Daiekog istoka vidjeli su supernovu. rijetke zemlje i.koje Pri ovakvim temperaturama ove ne­ se zovu S zvijezde. u kojem takva daljnja evolu­ prethodnom poglavlju smo vidjeli da je cija gotovo sigurno postoji. cink i tako do stroncija. Do sada nemamo pouzdane utrona. ponovo. javlja se re­ na u neutron. barij i rijetke zemlje. U jezda. na desnoj stranici. ali koji nije zabilježen. do­ cij.9 pokazuje primjer jata zvi­ rala. Ovo je tako malo. možda. Takav se gubitak ove rezultate. u kojoj se oslobode neutroni. cijeloj zvijezdi. 266 . Materijal izbačen iz nje kreće se enormnom brzinom formirajući pozna­ tu Crab maglicu (lijevo). Smatra se da se godina . još se širi i zbog toga.

.

a čija atmosfera vo sigurno. po­ kvim temperaturama je uglavnom ul. zvijezda. počevši s vodi­ ma koji se nalaze između zvijezda.temperature koje vjerojatno prekora­ materija padne u svoje najniže energet­ čuju 100 000°. nikla. Samo onda vrlo visoke površinske temperature kada se ostvare takve temperature. pnjeva. Jedan dobro oblika maglice koja ima opseg od 64 poznati bijeli patuljak je Pup. najjednostavnijim od svih eleme­ zato nikad ne dosegnu Sunčev sustav. rediv s polumjerom jednog većeg plane­ pokazana niže. da spektakularna klasa ne sadrži nikakve tragove vodika. Pri ovom stadiju počinju nove Ali. takvog kao što je Saturn. Ovo je klasa eksplodirajućih na slici 9. proizvodeći takve elemente kao odgovor .ulijevo u dijagramu. va postignute u fazi giganta. unutrašnje temperature patuljka je stanje smrti zvijezde do koje mogu se podići na 1000 milijuna stu­ će doći sve zvijezde. još nije došlo do produkcije željeza. Zvije­ Ali. godi­ je materijal sabit unutar bijelog patulj­ ne. kroz plinove atmosfere Zemlje. Termonuklearni reaktor je mrtav. pa dok ne dođe do ni tokom faze giganta. od kojih supernova predsta­ promatranju klase zvijezda vrlo različi­ vlja najsnažniji primjerak. argon i kalcij. dio je vjerojatno apsorbiran u plinovi­ Već smo rekli kako. A zbog tog čenog materijala supernove koju su vrlo malog polumjera. titana.još ne znamo. kroma. To je pote­ što su magnezij. da bi u običnoj ku­ za vjerovanje da temperatura unutar tiji šibica težio nekoliko tona. liko izgrađuju naša tijela. U kasnijim stadijima. ovi fragmentarne dokaze. jedan kobalta i bakra. zatim kisik Ali mi imamo neke interesantne koji dišemo.stignuto s produkcijom željeza.Za to su potrebne temperature više od sprung-Russellovu dijagramu imaju 3000 milijuna stupnjeva. proizvede­ povratka ulijevo. polumjer je. Stanje bijelog vratka ulijevo. tako velika da izbačeni se materijal nastavio kretati se ne može uopće usporediti s pozna­ enormnom brzinom sve do sadašnjih tim stvarima na Zemlji. koje su stvarno promatrali Ako se zapitamo. Bijeli patuljak je karakterizi­ goleme količine materijala izbacuju ran vrlo malim sjajem i vrlo je malog van brzinama od oko 1600 kilometa­ promjera. kako smo vidjeli. škoća koja stoji na našem putu. pa kom. magnezija. Već smo napomenuli da su kojima su prestali termonuklearni pro­ temperature od 100 milijuna stupnje­ cesi. iako se one kre­ da su bijeli patuljci zvijezde koje su do­ ću ulijevo u Hertzsprung-Russellovom šle do kraja svoje evolucije. koji uve­ visoke površinske temperature. pokazanog gramu. zvijezde u dijagramu. Izgleda goto­ se materijali upotrebljavaju u izgra- 268 . gustoća na koju vidjeli kineski astronomi 1054. nata. postoje teorijski razlozi u njegovu središtu. Superno­ te od svake do sada spomenute . zatim ugljik i dušik. Tako je gusto zbijen materijal Osim toga. Poznata Crab maglica. silicij. travioletno i zato se ne uspijeva probiti vanadijuma.bijele va je zvjezdana eksplozija u kojoj se patuljke. Sirijusa. počinju se sami stanja bijelog patuljka? Ispravan je spajati. termonuklearni reaktori zvijezda Tako naši teleskopi mogu malo otkriti izgrađuju razne lake elemente: najpri­ o onome što se događa u zvijezdama je helij. sastavljena je od izba­ ta. leži daleko nalijevo u dija­ zvijezda dođe do kraja puta. . zde koje leže daleko nalijevo u Hertz. što se dogodi kada astronomi. u stvari. moramo tražiti odgovor u zvijezda. Svjetlo emitirano pri ta­ sko stanje koje je. pratilac milijuna milijuna kilometara. kakve su evolucione promjene nuklearne reakcije. Jasno je zvijezda nastavlja rasti. uspo­ ra u sekundi. Kod oko 1000 mili­ kroz koje zvijezda prolazi od početka juna stupnjeva ugljik i kisik. Tokom posljednjih devet stoljeća ka ekstremno je velika. tokom po­ a ostaci se sada hlade.9.

dnji teških elemenata: magnezija i si­ licija. počevši samo s vodikom. a i običnih metala. formiraju našu Zemlju? To je predmet koji mora­ mo odgoditi za slijedeće poglavlje. koje pri­ pada ovom poglavlju. kao željeza i bakra koji su u svakodnevnoj upotrebi. Može­ mo ići i dalje i pitati o porijeklu samog vodika? Ovo je mnogo dublje pitanje pa ga moramo ostaviti po strani sve do posljednjeg poglavlja. proizvedeni samo pri fantastično visokim tempe­ raturama unutar zvijezda. a na njega nije odgovoreno. Vidjeli smo kako je mogu­ će da se pokaže porijeklo svih eleme­ nata. Kako da takvi elementi. 269 . gdje ćemo razmotriti strukturu i porijeklo Mliječnog Puta s posebnim naglaskom na porijeklo Sunčeva sustava. Postoji još jedno pitanje. koji formiraju vrlo velike dijelove Zemljine kore.

sigurno bi dobio priznanje buduće generacije.kretanja preko doglednice pro­ matrača. da se koristi isti teleskop jer. linije su pomaknute prema crvenom kraju spektra. takva je procedura teška i nespretna. poglavlje STRUKTURA NAŠE G A L A K T I K E Možda se možemo najbolje približiti problemu planetske formacije ako naj­ prije pogledamo što je poznato o stru­ kturi i sastavu naše galaktike kao cje­ line. direktno prema ili direktno od zemaljskog promatrača. Možemo li biti sigurni da je stupanj savijanja isti danas kao što je bio prije 50 godina? Ako upotrijebimo isti dalekozor. koje posjeduje manji broj učenjaka. ako se nama približa­ va. Iz ovih razloga su raspoložive procjene kretanja zvijezda preko dogle­ dnice relativno slabe kvalitete i u sva­ kom slučaju su ti podaci raspoloživi za relativno bliske zvijezde. jer se ono ne odrazuje na spektralnim linijama. nije uvijek moguće. spriječili bismo bilo kakvo po­ boljšanje razvoja teleskopa za potrebe mjerenja. Kada bismo mogli izmjeriti promjenu. nema pouzdane metode određivanja kretanja preko linije do­ glednice. da započnemo? U 8. a u praksi je uvijek moguće uzeti u obzir kretanje Zemlje oko Sunca. a druga je siječe. one su pomaknute prema plavom dijelu spektra. iz praktičnih razloga.2. U praksi. ona. Poprečna kretanja se katkada mogu izvesti iz teorijskih 270 . poglavlju smo vidjeli da astro­ nomi imaju pouzdanu i točnu metodu za određivanje brzine kretanja bilo kojeg objekta direktno prema Zemlji ili od Zemlje. zvijezda se nala­ zi u nekom trenutku u točki S1 . Kako. a nespretnost je u du­ gom čekanju između mjerenja. Na žalost. Prema tome. koji bi usmjerio svoje napore ovakvom zadatku. jer bismo bili obavezni da ra­ dimo s instrumentima starim preko 50 godina. Možemo poći od pitanja: kako su astronomi uspjeli da izmjere dimenzi­ je i odrede kretanja unutar Mliječnog Puta. jer će u dužem intervalu vremena biti veća promjena kuta i bit će lakše mjeriti tu promjenu. Poteškoća je u vrlo maloj promjeni kuta. Stvarno se poprečno kretanje pokazuje samo u vrlo polaganoj promjeni smjera zvije­ zde. može­ mo biti potpuno sigurni u to. Ali. galaktike koja se sastoji od nekih 100 000 milijuna zvijezda. tko se god upusti u takav program. Zbog toga su astronomi prisiljeni da se pomažu s poznavanjem kretanja po doglednici. onda. uključuju poprečna kre­ tanja . potreban interval vremena iznosi 50 godina. ukoliko bismo zaista pokušali da to prove­ demo. ali je poprečno kretanje mno­ go teže odrediti. a u nekom kasnijem trenutku u točki S2. spojnica Zemlja-zvijezda mijenja svoj smjer. mora obavezno poći od činjenice da će čekati oko 50 go­ dina da bi mogao koristiti rezultate. Najveće udaljenosti su tako velike da se ne mogu izmjeriti trigono­ metrijskim metodama. Takvo kretanje uzrokuje pomak spektralnih linija. Uzimajući zbog jednostavnosti da je Zemlja nepokretna. Ali. Modernom tehnikom je moguće u velikoj mjeri proširiti mjerenja popre­ čnih kretanja. Takav program traži upornu strplji­ vost i odricanje.1 pokazuje zvije­ zdu čije je kretanje sastavljeno iz dvije komponente. Ako je kreta­ nje takvo da se objekt udaljuje od nas. jedna je linija doglednice od Zemlje.10. Slika 10. Kretanja su složena i ne uključuju samo kretanja u smjeru doglednice. mogli bismo izra­ čunati poprečno kretanje zvijezde. Ovo povećava praktične probleme. Ovo se može vidjeti iz slike 10. Teleskopi nisu potpuno krute struktu­ re. također. Svaki mladi astronom. Međutim. To je bio i ostaje grandiozni zadatak. oni se polagano savijaju. Kretanje duž linije doglednice može se stvarno odrediti iz pomaka spektralnih linija zvijezde.

Gore: mnoštvo zvijezda u dijelu Mliječnog Puta, fotografirano 1,22-metarskim Schmidtovim daleko­ zorom. Zadatak mjerenja dimenzija i kretanja unu­ tar galaktike sastavljene od oko 100 000 milijuna zvijezda bio je i još je uvijek golem zadatak.

Slika 10.1 Samo se radijalna komponenta zvijezde može mjeriti pomoću po­ maka njenih spektralnih linija.

Slika 10.2 Poprečno kretanje očituje se samo u po­ laganom mijenjaju smjera doglednice od Zemlje do zvijezde.

271

preračunavanja, ali ona u većini osta­ ju nepoznata. Da bismo odredili strukturu naše galaktike, moramo imati metode za određivanje udaljenosti zvijezda i nji­ hovih kretanja. U 6. poglavlju smo vi­ djeli da možemo izmjeriti udaljenosti najbližih zvijezda paralaktičkom meto­ dom - direktna trigonometrijska me­ toda koja ovisi o kretanju Zemlje oko Sunca. Ovo kretanje uzrokuje nezna­ tnu godišnju oscilaciju u smjeru sva­ ke zvijezde. Ako se ovaj sićušni učinak može izmjeriti, tada se udaljenost zvi­ jezde može lako odrediti. U praksi se ovo može načiniti s prihvatljivom to­ čnosti samo za oko 10 000 zvijezda, onih 10 000 koje su u našoj blizini, a unutar udaljenosti manjoj od 100 godina svjetlosti ili oko 960 milijuna milijuna kilometara. Premda je ovo samo mali uzorak u usporedbi sa 100 000 milijuna zvi­ jezda cijelog Mliječnog Puta, dovoljan je da dozvoli astronomima da ustano­ ve još uspješniju metodu za mjerenje mnogo većih udaljenosti. Kada nam je poznata udaljenost zvijezde, možemo lako izračunati apsolutnu veličinu, po­ znavajući prividnu veličinu a, naravno, uvijek možemo odrediti i njen spektralni tip. Zato svaku od zvijezda za koju raspolažemo s dobrom trigonometrij­ skom udaljenosti možemo nanijeti u Hertzsprung-Russellov dijagram. Naš primjer od 10 000 izmjerenih udalje­ nosti zvijezda je dovoljan da odredi niži dio glavnog niza sa znatnom točnosti, premda nema dovoljno mjerenja za zvi­ jezde u gornjem dijelu glavnog nizu da nam omogući da opišemo taj dio niza s adekvatnom točnosti. Poznavajući tako niži dio glavnog niza, možemo to iskoristiti da odredi­ mo udaljenosti mnogo širih uzoraka zvijezda. Razmotrimo zvijezdu koja je tako daleko da se ne može izmjeriti tri­ gonometrijskom metodom, ali koja je uprkos tome dovoljno blizu da može­ mo odrediti njen spektralni tip. Pretpo-

stavimo da je njen spektralni tip sličan spektralnom tipu Sunca. Ovo zahtijeva da zvijezda leži na glavnom nizu ili vrlo blizu glavnog niza, jer je njen apsolutni sjaj nalik apsolutnom sjaju Sunca. Po­ znavajući apsolutnu veličinu zvijezde, možemo odrediti njenu udaljenost, jer možemo izmjeriti njenu prividnu veli­ činu. Udaljenost svake zvijezde, koja padne na niži dio glavnog niza, može se odrediti na taj način, ukoliko je njen spektar točno poznat.

Na slijedećoj stranici prikazani su Veliki i Mali Magellanovi Oblaci. Opažajući promjenljive zvijezde tipa cefeide u Malom Oblaku, čije se zvijezde pra­ ktički nalaze na istoj udaljenosti od Zemlje, Miss Leavitt je mogla pokazati da je odnos između periode i prividne veličine isti kao i odnos između periode i apsolutne veličine. Prema tome, izmjeri­ mo li udaljenost jedne cefeide, možemo odrediti udaljenosti drugih, direktno mjereći njihove perio­ de i prividne veličine. Metodom mjerenja pomoću glavnog niza (koji je izrađen iz metoda trigonome­ trijskih paralaksa), astronomi su odredili udalje­ nost nekoliko cefeida. Prema tome, druge cefeide na velikim udaljenostima, ako su svijetle zvijezde mogu se upotrijebiti za mjerenje prostranih dimen­ zija naše galaktike. Donja slika na slijedećoj stra­ nici pokazuje Mali Magellanov Oblak, dobiven iz negativa što ga je snimila Miss Leavitt.

272

273

Premda je ova metoda velika i dobi­ vena trigonometrijskom metodom, ona nam ne omogućava da protegnemo mjerenja udaljenosti daleko u prostor, jer na nesreću ona služi za relativno slabe zvijezde - one koje leže na nižem dijelu glavnog niza. Da dobijemo još uspješniji sistem mjerenja, moramo se ponovo vratiti cefeidama, koje smo ukratko spomenuli u prošlom pogla­ vlju. Tamo smo vidjeli da cefeide služe kao pokazivači udaljenosti, jer postoji značajan odnos između njihovih apso­ lutnih veličina i njihova perioda pro­ mjene sjaja. Ova relacija je prikazana na slici 9.4, a ovdje ćemo postaviti pi­ tanje, kako je dobivena ova slika. Prva promatranja Miss Leavitt bila su obavljena u Magellanovim Oblaci­ ma, u kojima ima veći broj cefeida, s različitim periodima promjene sjaja. Mali Magellanov Oblak sadrži mnogo manje prašine, koja zaklanja i apsorbi­ ra dio svjetlosti zvijezda, od Velikoga i zato daje promatraču bolju mogućnost točnijeg određivanja prividnih veličina cefeida. Miss Leavitt je usporedila iz­ mjerene prividne veličine cefeida s nji­ hovim periodima. Zatim je nanošenjem prividnih veličina na jednu os grafiko­ na, a periode na drugu os, dobila kri­ vulju sličnu onoj na slici 9.4. Sada mo­ ramo uzeti u obzir da su Magellanovi Oblaci vrlo mali u usporedbi s njihovim udaljenostima od Zemlje. Zato možemo smatrati da se i Mali i Veliki Oblak (ali ne oba zajedno) nalaze u biti na istoj udaljenosti od nas. Prema tome je rela­ cija između prividne veličine i apsolu­ tne veličine ista za sve njih. Jasno je da postoji slična relacija između prividne veličine i perioda, kao što postoji izme­ đu apsolutne veličine i perioda. Sada, ako uzmemo cefeide u svrhu određivanja udaljenosti, moramo zna­ ti relaciju između apsolutne veličine i perioda, a ovo nije dano iz promatra­ nja Magellanovih Oblaka, iz jednosta­ vnog razloga što ne znamo udaljenost Oblaka iz direktnih mjerenja. Sve što

znamo za početak jest to da su oni vrlo udaljeni od nas. (Smatra se da su njihove udaljenosti preko 100 000 godina svjetlosti.) Da pretvorimo rela­ ciju između prividne veličine i perioda u relaciju između apsolutne veličine i perioda, moramo odrediti udaljenost najmanje jedne cefeide, jer ćemo samo tako znati relaciju između prividne veličine i apsolutne veličine za tu cefeidu. Zatim, jer za sve cefeide mora vrijediti relacija između prividne veli­ čine i perioda, pokazanog na slici 9.4, postat će fiksirana skala apsolutne ve­ ličine na ovoj slici. Ali, kako možemo odrediti udalje­ nost najmanje jedne cefeide, sjetivši se da ni jedna nije tako blizu da je može­ mo izmjeriti točnom trigonometrijskom metodom? Na sreću su otkrivene cefei­ de u kuglastim jatima zvijezda. Zvijezde u jatu se u biti nalaze na istoj udalje­ nosti od nas, a njihova udaljenost nije vrlo velika. Tako, ako možemo odredi­ ti udaljenost bilo koje zvijezde u jatu, odredit ćemo i udaljenost cefeide, jer je ona član jata. Ovo je bilo sretno ostva­ reno u nekoliko slučajeva, koristeći metodu mjerenja glavnog niza, koja je bila opisana gore. Odatle znamo uda­ ljenosti šačice cefeida, koje omogućuju da se odredi točna skala krivulje na slici 9.4. Tek sada, kada je određena prava skala krivulje, ona se može upo­ trijebiti za određivanje udaljenosti na način opisan u 9. poglavlju. Važnost metode se nalazi u ovome: cefeide su svijetle zvijezde, pa se zato mogu promatrati u velikim udaljeno­ stima. Osim toga, promjena njihova sjaja je pojava koju je lako uočiti. Zato se one mogu upotrijebiti za određiva­ nje mnogo većih udaljenosti od onih koje može dati metoda glavnog niza. Sada možemo vidjeti da postoji cije­ li lanac metoda mjerenja udaljenosti. Do sada smo spomenuli četiri karike. Prva je mjerenje udaljenosti unutar Sunčeva sustava, posebno udaljeno­ sti od Zemlje do Sunca. Ovo je fun-

274

damentalno mjerenje, jer veličina Zemljine staze formira osnovni podatak u trigonometrijskoj metodi mjerenja udaljenosti bližih zvijezda. Ova trigonometrijska metoda - paralaktična metoda - druga je karika u lancu. Metoda glavnog niza, čija je skala određena pomoću trigonome­ trijske metode, treća je karika. I sada imamo četvrtu kariku - metoda cefeida - čija je skala određena pomoću metode glavnog niza. Svaka slijedeća karika omogućuje mjerenja sve većih i većih dubina prostora, a svaka kari­ ka ovisi o prethodnoj. U posljednjem poglavlju dodat ćemo daljnje dvije ka­ rike iza cefeida. Ove su daljnje karike potrebne samo onda kada gledamo u svemir dalje od naše galaktike i ra­ zmatramo udaljenosti izvan Mliječnog Puta. Za sada će biti dovoljne četiri karike u našem lancu. Oblik, veličina, kretanje i sastav Prije gotovo dvije stotine godina bilo je jasno Thomasu Wrightu, mornaru iz Durhama, a i Williamu Herschelu, da je Mliječni Put pločaste strukture, a da se Sunce i Sunčev sustav nalaze unu­ tar te pločaste strukture. Ali bez po­ moći mjerenja, s kojim današnji astro­ nomi raspolažu, prvi su istraživači bili sasvim nemoćni da odrede veličinu ci­ jele strukture, precizni položaj Sunca

unutar nje i opću prirodu kretanja zvi­ jezda. Sve su ove stvari bile predmeti spekuliranja, ali su neka nagađanja bila začuđujuće blizu cilju. Prije dvje­ sta godina J. H. Lambert je naslućivao da se sve zvijezde galaktike kreću oko zajedničkog centra u Sunčevu susta­ vu. Ova je ideja bila ispravna. Zvijezde se zaista kreću oko zaje­ dničkog centra, tj. centralne izbočine naše galaktike. Opće karakteristike sadašnje slike naše galaktike pokazane su shemat­ ski na slici 10.3 i 10.4. Prva daje bočni izgled, a druga gornji ili donji izgled, a često se to kaže pogled sa strane i po­ gled sprijeda. Iz slike 10.3 vidimo da se Sunce nalazi gotovo na rubu galakti­ ke. Njegova je udaljenost od centra oko 25 000 godina svjetlosti. U centralnim područjima galaktike iščezava pločasta struktura. Ona je zamijenjena određe­ nom izbočinom, koja ima debljinu oko 10 000 godina svjetlosti. Područje izbo­ čine je poznato kao jezgra galaktike, a važna je karakteristika ove jezgre u velikoj gustoći zvijezda, jer je gustoća znatno manja u vanjskim pločastim područjima. Detaljnije, vjerojatno je da gustoća zvijezda postaje vrlo velika bli­ zu krajnjeg centra galaktike. Sunce se giba po gotovo kružnoj stazi oko centra galaktike, a brzina kretanja mu iznosi oko 240 kilometa-

Slika 10.3 Shematski izgled galaktike sa strane.

Slika 10.4 Shematski izgled galaktike sprijeda. Spi­ ralna struktura predstavlja položaje jako svijetlih zvijezda, nedavno formiranih iz međuzvjezdanog plina.

275

ra u sekundi. Ovo kretanje na Zemlji ne zapažamo, jer je zajedničko i Suncu i svim planetima. Najveći dio drugih zvijezda se također kreće oko centra po gotovo kružnim stazama. Relacija između brzine na ovim stazama i uda­ ljenosti od centra prikazana je na slici 10.5. Vidi se da brzina raste do maksi­ muma kod udaljenosti od oko 15 000 godina svjetlosti od centra. Poslije toga ona polagano opada. Sunce se nalazi na dijelu krivulje koji opada. Slika 10.5 ne pokazuje brzine za zvijezde jezgre, tj. za zvijezde koje se nalaze na udaljenosti manjoj od oko 5000 godina svjetlosti od centra. Ra­ zlog za ovo vjerojatno leži u kretanjima zvijezda unutar jezgre koja nisu jedno­ stavna. Takve se zvijezde vjerojatno ne kreću oko centra po kružnim sta­ zama. Neke zvijezde, koje se nalaze na udaljenosti od centra kao naše Sunce, kreću se zaista po stazama koje nisu ni približno kružne. Ove su zvijezde poznate kao zvijezde trkačice; ime je nastalo iz činjenice da su one blizu Suncu i da se kreću velikim brzinama u odnosu na Sunce. Ovo se svojstvo pojavilo iz razlika u stazama Sunca i ovih zvijezda. To ne znači da ove zvi­ jezde imaju posebno velike brzine na svojim stazama; njihove se staze razli­ kuju u obliku. Razlika između oblika njihovih staza i staze Sunca je prika­ zana na slici 10.6 dolje.

Do sada smo se bavili samo zvije­ zdama galaktike ali, kako smo napo­ menuli u ranijim poglavljima, između zvijezda se nalazi plin, a on je tako­ đer važna komponenta galaktike. Plin sadrži i fine čestice prašine - prašine koja uzrokuje smetnje zaklanjanjem, na što je upozoreno u 6. poglavlju. O kemijskom sastavu ove prašine znamo vrlo malo ili ništa, ali mnogi astronomi vjeruju da se ona većinom sastoji od čestica leda. Poslije otkrića prisutno­ sti interstelarne materije astronomi su upoznali njene efekte, koji su im omo­ gućili da izmjere dimenzije naše gala­ ktike s dovoljnom točnošću. Premda prašina svoju prisutnost lako pokazuje, plin je osobito teško otkriti. Uprkos tome, taj plin stvara spektralne linije u spektru udaljene zvijezde. Ove su linije tamne, kao i Fraunhoferove linije u spektru Sunca (vidi stranicu 199), koje su proizve­ dene u biti na sličan način. Sjetimo se da su Fraunhoferove linije nastale zbog toga što svjetlost s neprekidnim područjem boja, emitirana iz fotosfere, prolazi kroz hladniji plin koji se nala­ zi iznad fotosfere; atomi unutar ovog hladnog plina tada apsorbiraju svjetlo svojih vlastitih valnih dužina, tako da su ove pojedine valne dužine nestale kada svjetlost dođe do Zemlje. Slična situacija nastaje sa svjetlom udaljene zvijezde, kad ono prolazi kroz interste-

Slika 10.5 Odnos između udaljenosti zvijezda od centra gala­ ktike i brzina na njihovim stazama oko tog centra.

Slika 10.6 Staze Sunca i zvijezde koja ima veliku brzinu kre­ tanja na stazi

276

Imena se odnose na tamne i svijetle oblake vodika. Strelice s označenim stupnjevima pokazuju galaktičke dužine.Neka karakteristična područja naše galaktike u okolici Sunca otkrivena modernim promatranjima. 277 . u čijem se centru nalazi Sun­ ce. ima radijus od oko 10 000 svjetlosnih godina. Krug.

jer su mjerenja na sjevernom vodik mora biti u mnogo većem opsegu nebu obavili Nizozemci. Koncentracija vodikonatrija i kalcija. Premda su linije natrija i kalcija bile Slika 10. kako je određena radio-metovjezdanog plina. Dunhama na zvjezdarnici Mt raju svjetlo onih valnih dužina koje su Wilson otkrila su zatim prisutnost to­ i za njih karakteristične. Proma­ može otkriti molekule vodika.larni plin.) površinskim temperaturama. (To je skala na zvijezda. one nisu otkrile nje­ dom. Većina međuzvjezdanog plina je nije vodika i helija. Već smo vidjeli da spektar zvije­ ovako vruć. udaljenih zvijezda s visokom površin­ tako da ona pada u područje radio-vaskom temperaturom. Zbog ni u molekule . da su one nastale ne može otkriti prisutnost neutralnih od atoma natrija i kalcija koji se nala­ vodikovih atoma u međuzvjezdanom ze u međuzvjezdanom plinu. sadrži u biti samo li­ jetke.vodik može emitirati toga je bilo sumnjivo kada su nađene spektralnu liniju. Najprije se spoznalo. a na južnom u sastavu međuzvjezdanog plina nego nebu Australci. ukoliko atomi nisu poveza­ snaga izgubila svaku važnost. tj. plih površina vodika s temperaturom Efekt je posebno naglašen za atome od oko 10 000°. plinu. Najprije se natrija i kalcija u njenoj vlastitoj atmo­ pomislilo da je sav međuzvjezdani plin sferi. gdje su Hladni plin vodika ne može se otkri­ atomi natrija i kalcija izgubili toliko ti optički. kao što su atomi i australski radio-astronomi radeći u vodika i helija. a karakteristična je tamne linije natrija i kalcija u svjetlu valna dužina linije blizu 21 centimetar. natrij i kalcij. ali on neće biti osobito vih atoma u ovim površinama je bila uočljiv kod zvijezde čiji spektar već sa­ oko milijun puta veća nego koncentra­ drži tamne linije koje su načinili atomi cija atoma natrija i kalcija. Atomi unutar plina apsorbi­ tranja T. Ovu su kartu izradili nizozemski gov najglavniji sastav.vodika. tj. no to može radio-astronomija. Ukoliko atomi postoje sami elektrona da je njihova apsorpciona za sebe. zašto nema zaista vrlo hladna s temperaturom od linija natrija i kalcija u spektru takvih 100° apsolutne skale. nego . da suradnji. jer se prije 25 godina Radio-metoda ima nedostatak: ne otkrilo slabo zračenje vodika. B kve tople površine vodika relativno ri­ i O tip zvijezda. ali danas znamo da su ta­ zda visoke površinske temperature. nalazi se u njihovim visokim kojoj je točka taljenja leda na 273°.7 pokazuje kartu raspodjele važne u otkrivanju prisutnosti međuz. Zato optička astronomija thur Eddington. Ispravno tuma­ lova i zato se može otkriti samo radiočenje njihove prisutnosti je dao Sir Ar­ teleskopima. Razlog.

u bli­ zini Sydneyja u Australiji . Na ovoj stranici je nizozemski radiodalekozor kod Dwingelooa. Mjerenja na sjevernom nebu izvršili su nizozemski astronomi.7 Karta prikazuje raspodjelu i gustoću neutralnog vodi­ ka u galaktici. dok je na suprotnoj stranici dalekozor Mills Cross. a mjerenja na južnom nebu australski astronomi.Slika 10.

Magnetsko polje je najlakše zamisliti pomoću magnetskih silnica. Pogled na unutrašnjost kru­ žne građevine CERN-ovog 28-milijardnog elektro-voltnog izmjeničnog napona protonskog sinhrotrona. 280 . Ovdje su protoni ubrzavani do 99. Ovaj magnetski mjehur služi za za­ državanje kozmičkih zraka. tada cjelokupna masa međuzvjezdanog plina iznosi samo dva ili tri posto od cjelokupne mase zvije­ zda. u drugu ruku.uglavnom protona .8.samo neutralne vodikove atome koji se nisu vezali. Ako su molekule zaista nevažne. pokaže da su važne. dok drugi vjeruju da su one sasvim nevažne. postoje neke stvari o kojima treba nešto reći.9 Shematski prikaz magnetskog polja galaktike. Sjetimo se iz 7.9 posto brzine svje­ tlosti. poglavlja. Ako se. Magnetska polja i kozmičke zrake Teško je očekivati da magnetsko polje ispunjava našu galaktiku. Kada željeznu pilovinu postavimo u blizinu magneta. jer ne obuhvaća raspodje­ lu molekularnog vodika. Druge vjerojatno izlaze iz jezgre formirajući halo koji okružuje cijelu razdiobu zvijezda. da se prisutnost magnetskog polja pokazuje efektom koji se očituje na naelektrizi­ rano tijelo koje se kreće. Prem­ da se njegova struktura još nije odre­ dila. Slika 10. Astronomi se vrlo razilaze u svojim pogledima na to pita­ nje. Smjer silnica u bilo kojoj točki je jednostavno smjer magnetskog polja. 8 Željezne strugotine otkrivaju linije sila u magnetskom polju u šipka­ stom magnetu. neki vjeruju da su molekule glavni sastav plina. ona će se sama ra­ sporediti na način kakav je pokazan na slici 10. Zato je naša karta ne­ kompletna. Čini se da su silnice ugla­ vnom poredane paralelno s galaktičkom ravninom. Silnice unutar međuzvjezdanog pli­ na izgleda da su poravnate uglavnom Slika 10.nešto većih ener­ gija. Kozmičke zrake se sa­ stoje od čestica . Tu važnost ne možemo ocijeniti. tada će cjelokupna masa plina biti odgovarajuće veća.

vjerojatno više od milijun stu­ rom.veću energiju. postoji razlika. Tako magnetsko po- Slika 10.sa snažno velikim energijama. pa će ga oni zaobići. 281 . a njegova temperatura je pokazano shematski na slici 10. a ovaj magnetski mjehur služi da pnjeva . Odluka o ovim raznim njihovi će otkloni biti mnogo slabi­ shvaćanjima ostaje za budućnost. veće energi­ je cjelokupna masa halo plina manja je nego što ih podijelimo protonima od cjelokupne mase plina diska.paralelno s ravninom galaktike. Protoni ko­ prostor izvan galaktike ostaju ulovlje­ zmičkih zraka su također električne ne u velikom magnetskom mjehuru. Ako ove čestice imaju električne izvode u zvijezdama koje eksplodiraju. ji . brzina rotacije se povećala u tom opsegu da buduće sažimanje nije moglo ići prema osi rotacije nego samo paralelno sa smjerom rotacije. Sunce ne mogu biti principijelni izvor koje se kreću brzinama blizu brzini produkcije.uglavnom protoni plina mora sigurno biti mnogo manja . a oštriji zaobilasci disk galaktike. naboje. relativno da je on mnogo veći zbog golemog vo­ niže energije. niska. Premda gustoća halo Ovo su čestice . Neki od gustoće plina diska. drugi smatraju zmičkih zraka. Ne postoji opće slaga­ ganju na primjer u CERN-laboratoriju nje među astronomima o masi halo u Ženevi. Među­ izlaze iz jezgre galaktike u golemi halo. Silnice vjerojatno mjehur prikazan na slici 10. da on mora zahvatiti cijeli ovo nije cijela priča. Neki vjeruju da je on usporediv dovoljavajuća teorija o porijeklu ko­ s masom plina diska.7 re­ koji potpuno okružuje zvijezde.3. kako lativno je gust. stvara Sunce vjerojatno lumena. postoji sumnja da porijeklo lasku magnetskog polja. čak takvim snažnim volumen haloa neuporedivo veći nego strojevima koji nam stoje na raspola­ volumen diska. relativno niska.9. neredovito se sudaraju sa vjeruju da se glavna produkcija pojavi halo plinom i pri takvim sudarima na­ u eksplozijama supernovih. Prije . Oni sma­ staju elektroni i pozitroni visoke ener­ traju da se kozmičke zrake stalno pro­ gije. tim. jer je u laboratoriju.a njegova gustoća mora biti zadrži kozmičke zrake. Još ne postoji sasvim za­ plina. Kada Čini se nevjerojatnim da je cjeloku­ električna čestica načini zaobilazak. zvijezde kao Kozmičke zrake visoke energije. ne znači da od njih imaju. Ovo bi protumačilo izgled slike 10.7. Kad se ovaj plin zgusnuo. za vrijeme bljeskova. štaviše. ali bi izgledalo. Kako protoni kozmičkih zraka treba tražiti u većem imaju daleko veće mase od elektrona.njihovi su zaobilasci strmi. čestice.9.10 Većina astronoma vjeruje da se galaktika formirala iz gi­ gantskog oblaka plina koji se lagano okretao. Takve zrake. dok je plin unutar mjehura ili Zato je cijela galaktika vjerojatno oba­ haloa veoma vruć i ima visoku tempe­ vljena ogromnim magnetskim mjehu­ raturu . njih će otkloniti magnetsko a da umjesto slobodnog putovanja u polje. Plin slike 10. pa će se i one naći u zaobiMeđutim. broju pojava. pni međuzvjezdani plin ograničen na ona zrači energiju. kao na slici 10. Mnogi astronomi i fizičari svjetlosti. Ali.

.

ta vrijednost varira od jedne do druge galaktike.10.3. Takvo računanje za ovu putanju pokazuje da je NGC 188 staro oko 15 milijardi godina. 259) pokazuje vrste evolucionih putova. Tada je bilo moguće samo zgušnjavanje paralelno s osi ro­ tacije. Krajnji je rezultat bio diskasta struktura koju smo vidjeli na slici 10.) Elektroni. nego. Međutim.11 Položaji zvijezda jata NGC 188 u Hertzsprung-Russellovu dijagramu. Slika 10. koji se kreću u najvećem dijelu u magnet­ skom mjehuru što okružuje galaktiku. Zato zračenje koje emitiraju elektroni u halou galaktike nužno moraju otkriti radio-astronomi. (Postoje također elektroni koji se giba­ ju u međuzvjezdanom plinu u disku galaktike. a slijedeća slika je fotografija tog jata. a vri­ jeme. brzina se rotacije postepeno povećava­ la. sigurno s pro­ mjerom od nekoliko stotina tisuća svjetlosnih godina. Konačno je vrtnja postala toli­ ka da više nije bilo moguće sakupljanje prema osi vrtnje.: kuglasto jato M 13 u zviježđu Herkula.3 (str. Formiranje galaktike Velika većina astronoma vjeruje da je galaktika formirana iz oblaka plina vrlo velikih dimenzija. vje­ rojatno su nastali iz kozmičkih zraka. od vrlo brzih pozitrona i elektrona. također. u stvari. a oni su opet dobiveni iz zvijezda pri­ likom eksplozija supernove zvijezde. kako se zgušnjavao. potrebno da se prijeđe po datoj pu­ tanji. jer putuju po zbijenijim krivuljama. Ovakva se jata nalaze uglavnom u galaktičkom halou i sadrže zvijezde koje su se formirale u ranijem stadiju kondenzacionog procesa u galaktici. i emiter radio-valova. ali su elek­ troni i pozitroni mnogo efektivniji. koje zvijezde slijede na dijagramu. Ukupna masa zvijezda u halou iznosi samo 10% od mase zvijezda u disku. može se izračunati. cijelo područje valnih duži­ na spada u područje radio-valova. koji emitiraju. Crtež nalijevo dolje pokazuje opću raspodjelu kuglastih jata u odnosu na galaktičku ravninu. Pretežni dio svjetlosti do­ lazi sa zvijezda. 283 . Ovo se zračenje pojavljuje na valnim dužinama koje ne daje spektralne lini­ je. Cjelokupno radio-zračenje galaktike je slabije oko sto tisuća puta nego optička emisija. Tokom ovog perioda zgušnjavanja samo se mali broj zvijezda formirao. a ona je dobivena iz energije koju stvaraju nuklearni pro­ cesi unutar njih. uzrokujući postepeno spljoštavanje oblaka. Radio-valovi dolaze Preth. Slika 9. a ne optički astronomi.lje uzrokuje da protoni i dakako lakši elektroni i pozitroni zrače. kako je na slici 10. ali je radio-emisija iz ovih komponenata znatno slabija od onih u halou. Zato naša galaktika nije samo emiter svjetlosti. U početku se oblak polagano vrtio ali. na primjer.

284 .

Na toj osnovi zvijezde haloa bi sadržavale manje koncentracije takvih elemenata nego zvijezde diska. očeki­ vat ćemo da je početni oblak plina sa­ državao malo teških jezgri. malo je ostalo plina koji se nije zgu­ snuo u zvijezde. Ako je naša slika o formiranju galaktike pouzdana.one sada okružuju glavnu strukturu galaktike. U ovom stadiju počelo je brzo formiranje zvijezda. za kojeg vjeru­ jemo da danas predstavlja halo. Preth. NGC 6611. To zna­ či da možemo očekivati kod zvijezda koje su se formirale u kasnijem stadiju prisutnost veće koncentracije željeza i kalcija. postavimo određe­ ni test. U kasnijem stadiju. morali nastati pri takvim reakcijama. a njihova je cjeloku­ pna masa oko 10% od masa diska zvi­ jezda. Ovo je orijaški oblak pli­ na koji se širi. U 9. Premda je formiranje zvijezda u našoj galaktici počelo prije 15 milijardi godina. ali nije sigurno da je ispravna. Ove su zvijezde nađene u halou galaktike. koji se izrazito pokazuju spek­ trima nekih zvijezda. Ova slika formiranja galaktike je kvalitativna. Ali je velika masa plina dosegla diskast oblik slike 10. Međutim. kad su se formirale već mnoge zvijezde i bilo je vremena da nastanu takvi ele­ menti. poglavlju smo vidjeli da su svi elementi.3 prije zgušnjenja u zvijezde. bit će moguće vidjeti da li on sadrži novoformirane zvijezde. Zbog toga su se željezo i kalcij. vjerojatno kao rezultat zračenja novoformiranih zvijezda. možemo očekivati da u zgusnutijem plinu bude i teških jezgri. fotografija Orionove maglice pokazu­ je golema tamna područja koja se sastoje od gustih oblaka plina i prašine. Međutim. od ko­ jih je jedan primjer pokazan na foto­ grafiji na suprotnoj stranici. pa ćemo zato očekivati da u spek­ trima prvih zvijezda budu samo trago­ vi željeza i kalcija. u Orionovoj maglici se gotovo sigurno još odvija taj proces. formirajući tako međuzvjezdani plin diska. jer su takve zvijezde nastale u unutrašnjosti zvije­ zda. 285 . Tek kada oblak postane prostraniji. Katkada se zvijezde haloa nađu u jatima. Slično je jedan dio plina ostao u halou. To su globularna jata. osim vodika. nastali u termonuklearnim reaktorima unu­ tar zvijezda.

.

Na slici 9.ne veliki broj .6 i 9. postoji mogućnost da se formiraju nove zvijezde. Razlog je. dok je nekoliko takvih evolucionalnih pu­ tova pokazano na slici 9. naša ra­ sprava o slici 9.ili. što je trećina starosti same galaktike. prikazan na slici 9. Dalje o tome nećemo raspravljati. kako je stara naša galaktika? Tehnike promatranja i proračunavanja. 287 . jer je ono relativno mlada zvijezda. da je starost Sunčeva sustava oko 5 milijardi godina. jer ta vrijednost mora biti blizu starosti galaktike. Vremena evolucije su najduža za zvijezde koje su relativno najniže na glavnom nizu i slijede puta­ nje udesno i gore.11 imamo položaje na Hertzsprung-Russellovu dijagramu jato NGC 188. Sunce nije bilo među prvim formiranim zvije­ zdama u galaktici. Koncentracije izmjerene u nekim halo zvijezdama iznose 1% od koncentracije koja je nađena na Sun­ cu.Ovo očekivanje je potvrdilo pro­ matranje. da bismo mogli odgovoriti na tra­ ženo pitanje.7. Za zvijezde na gornjem dijelu glavnog niza vrijeme je mnogo kraće nego za zvijezde u donjem dije­ lu glavnog niza.7. postoje i drugi načini da objasne malu koncen­ traciju željeza i kalcija u halou zvijezde. jer bi nas to dovelo na nesigurne pozicije. možemo pitati o vremenu koje je tre­ balo da protekne da bi se sve ovo zbi­ lo .08-metarskim dalekozorom Hale.3. Najsjajnije poznate zvi­ jezde trebaju samo oko milijun godina da kompletiraju svoje evolucije.6 i 9. mora se dodati da. 9. evolucioni put. naravno. Jer. Ovo je odgovor na naše pitanje. Na slici 10.slijedi da su se one formi­ rale unutar posljednjih milijun godina. Ovo je emisiona maglica. Računom se može pokazati da se zvijezda kreće duž putova ove vrste. foto­ grafirana 5. Slijedi da je potrebno odrediti niz grupa zvije­ zda. Formiranje zvijezda Budući da je u galaktici još prisu­ tan plin u disku. a vrlo jednostavan argument dokazuje da se zvijezde još formiraju. Ra­ čun pokazuje njegovu starost na oko 15 milijardi godina. Ako izračunamo Prethodna slika: Maglica Lagun u zviježđu Strijelca. Ako imamo sreću da uključimo u računanje grupu zvijezda koja se formirala u najranijoj fazi povi­ jesti galaktike. Osim potvrde gornje opće slike formiranja galaktike.3. jer će najstarija grupa dati starost galaktike. Kako možemo promatrati takve zvijezde . za koje se vjeruje da je jedno od najstarijih u galaktici. U takvoj maglici gustoća vodika je mnogo puta veća nego u međuzvjezdanom plinu.6 odrediti starost grupe zvijezda . Sličnom će se procedurom za sliku 9. Vidimo da iscrpljivanje vodika iz centralnih područja zvijezde uzrokuje kretanje zvijezde iz glavnog niza udesno. Vraćajući se na našu opću sliku. dobit ćemo najbližu vri­ jednost starosti same galaktike. Za trenutak ponovo po­ gledajmo slike 9.7 vidjeli smo primjere stvarnih jata zvijezda. opisane u prethodnom poglavlju. da je vodik osnovna baza iz koje su sa­ građeni svi drugi elementi. Stijene Zemljine kore i meteoriti nam govore. da su se ova dva jata formirala u raznim epohama. omogućuju nam da to pitanje drži­ mo u vlasti. U prethodnom poglavlju. prem­ da se ovo promatranje slaže s onim što smo očekivali na osnovu naše slike for­ miranja galaktike. to još ne dokazuje da je ta slika ispravna. a računanjima se također može odrediti koliko dugo traje evolucija. ovo promatranje također daje snažnu potvrdu o onome što smo rekli u prethodnom poglavlju. dobit ćemo starost jata M 67. Međutim.3 učinila je jasnim da zvijezde na gornjem dijelu glavnog niza prolaze svoju evoluciju u relativno kra­ tkom vremenu. Rezul­ tati dvaju računa se sigurno neće sla­ gati. M 67 je starije od grupe Hijade. Sunce i Sunčev sustav su mnogo mladi.Hijade.

u hlađenju plina a i u postanku razumjeti. sasvim je tim. drugim riječima. pa je u takvom na. Najgušći se Sunce neprekidno zgu­ šnjavalo iz rotirajućeg obla­ plin se pojavljuje u vanjskim podru­ ka plina. Tlak unutar hladnog Nužno stanje za formiranje zvijezda područja opada i postaje manji nego je postojanje gustih oblaka plina i pra­ tlak u okolnim područjima. Na takav način i pretopao da se dopusti formiranje se formiraju veće gustoće unutar kojih oblaka poput onih u Orionovoj magli­ može početi formiranje zvijezda. smještene se zvijezda stvarno ne pojavi. Neka se lokalna podru­ đanje zvijezda. prije sto tisuća godina. što nam omogućava prašina nije jednoliko rasprostranje­ da vidimo kroz njega. Sada čjima prema unutra. Gdje je prašina najgušća. polarni promjer. hlađenje Orionovoj maglici. Ovakva je situacija u čja brže hlade od drugih. koje je zapo­ nom prostoru vjerojatno igraju važnu čelo prije 15 milijardi godina i koje sa­ ulogu u povezivanju atoma u moleku­ svim jasno ide sve do posljednjih mili­ le. a to kva mjesta nepravilno razbacana oko uzrokuje da se oblak širi. nije jednoliko rasprostranje­ gustim oblacima plina i prašine kao na u međuzvjezdanom plinu. u brže. iznenada prestalo. Oni su previdjeli jednu stvar: dručju disk koji će se gibati snagu hlađenja prašine i molekula u oko Sunca. recimo. tovo sigurno još odvija. pa ćemo prirodno razmotriti lo­ područja tiskaju plin hladnijim podru­ kaciju i porijeklo takvih oblaka. Jednom. Moramo čekati sve dok one su. a zbog toga je na takvom području u kakvom se nalazi njegovu ekvatoru izbočina postajala sve veća i veća. Ova prašina. molekule ispare s površina česti­ očito da se takav proces formiranja go­ ca prašine. ona brzo ugrijava okolni plin. Zbog ovog efekta hlađenja prašina stadiju zaista nedavno promatrano ra­ nije jednolika. 288 . koja vjerojatno igra Razlog zašto ne vidimo doslovno tako vitalnu ulogu u formiranju mole­ formiranje novih zvijezda nije teško kula. plina je najbrže. i zabiju se u površine čestica prašine. jer Čini se vrlo vjerojatnim da tamo nema plina i prašine. ci. Ipak. pa nastaje formi­ je plin u halou galaktike prerijedak ranje gustog oblaka. jednostavno rečeno. Računanja Zbog toga su astronomi vjerovali da pokazuju da će tada plin međuzvjezdani plin ima takvu tempe­ formirati u ekvatorskom po­ raturu. okrećući se brže čjima galaktike. Zato izgleda da se zvijezde u halou slabo ili nikako formiraju. Dogodi se da pojedini atomi udare jun godina. mira zvijezda.Očito bi bilo nerealistično pretpostaviti plinu. Zvijezde se ne formiraju ni u jezgri galaktike. Sunce. Oblaci su vjerojatno formirani iz Kad se zgusnulo na veli­ procesa hlađenja. Za­ jezda u sadašnjem trenutku. gdje se čestice prašine nalaze između kad vrlo sjajna zvijezda počne zrači­ Zemlje i zvijezda. Nove zvijezde se rađaju u zvijezda. Čestice prašine u međuzvjezdada je formiranje zvijezda. Ako ne bi bilo hla­ činu planeta Merkura. Gotovo što je Orionova maglica. to unutrašnjost ovih oblaka gdje se for­ još ne znači da tamo nema zvijezda. pokazuje sasvim jasno da postaje još rjeđi. Činjenica da su ta­ ti. Okolna šine. premda Ovo ih dovodi do kontakata što im stvarno ne vidimo formiranje novih zvi­ omogućuje spajanje u molekule. nje­ gov je ekvatorski promjer đenja. imala bi zvijezda koja nastaje iznosio dva puta više nego temperaturu plina od oko 10 000°. Zato. Zato oblak galaktike. Zbog velike svaka fotografija Mliječnog Puta poka­ količine prašine ne možemo vidjeti zuje izrazito tamna područja.

ako je magnetsko polje skih polja zvijezda. imati također nešto su povećane. dok valne dužine linija iz to znači da će svaki dio takvog oblaka. jer raste gustoća do goleme vrije­ mnoge zvijezde zaista pokazuju vrlo dnosti kada se zvijezda formira. raste snažna magnetska polja. Babcock je i magnetski intenzitet do odgovarajuće pronašao metodu otkrivanja magnet­ veličine. bo. Ra­ prisutnosti magnetskog polja. nu karakteristiku. Smatra se da udaljenosti i primijenili Babcockovu su zvijezde formirale svoja magnetska metodu. da mnoge zvijezde imaju sasvim zdani plin iz kojeg su se formirale zvije­ sigurno snažna magnetska polja i.vno. a račun pokazuje brzine od dva važna svojstva od svog roditelja . cionog procesa rotacija je mala i re­ postoje drugi slučajevi.širenje spektralnih linija. ako o ovim drugima vodimo Slika 10. tj. Ovo uzrokuje pro­ rotaciju. nije smo vidjeli da Sunčevo magnetsko Mjerenje rotacije zvijezde mnogo polje igra značajnu ulogu u mnogim je lakše nego mjerenje jakosti njenog pojavama koje promatramo na povr­ magnetskog polja. Zato. polje proizvedeno unutar zvijezde ako bismo promatrali Sunce iz velike može biti vrlo snažno. lovi udaljavati. Ona su nastala je­ magnetskog polja. a. brzu rotaciju. Na primjer. šini Sunca. ali ona vrijedi samo u međuzvjezdanom plinu prvotno sla­ pri posebnim okolnostima. koje se ponašaju kao elastične žice opremljene zaokretnim momentom vežući Sunce i disk (kasnije formiran od diska između Sunca i pla- 289 . Zato na naše pita­ dnostavnim zgušnjavanjem prvobitnih nje možemo odgovoriti dvojako: poziti­ silnica koje su ispunjavale međuzvje. silnice ovog polja se zgušnjava­ tacije? Odgovor je na prvo pitanje da ju. Ako se povećava gustoća i da li sve one imaju velike brzine ro­ plina. koju očekujemo da koje dolaze iz raznih dijelova površine zvijezde posjeduju. Valne dužine linija iz ovih di­ Svi međuzvjezdani oblaci koje proma­ jelova koji se gibaju prema nama nešto tramo imaju neko vrtložno kretanje. ne bismo otkrili prisutnost polja na ovaj način. Vrlo je vjerojatno da je magnetsko gativno.mogu proizvesti proširenje spektralnih denzacionog procesa povećava i brzina linija ali. Ona mogu dugovati svoje neki će se dijelovi njene površine giba­ porijeklo stanjima unutar prvobitnog ti prema nama. Razmotrimo najprije jezde. da za druge nema dokaza o polje Sunca nastalo na taj način. koji također lativno nevažna.Očekivali bismo da zvijezde dobiju rotacije. zvijezde. a su smanjene. Vidjeli smo da ma­ Sada su se pojavila dva pitanja. ne­ zde. Pri započinjanju kondenza. onih područja koji se udaljuju od nas koji se stisne u zvijezdu. a drugi će nam se dije­ plina iz kojeg se Sunce zgusnulo. Ovo kretanje uzrokuje Sada razmotrimo drugu naslijeđe­ neznatno pomicanje spektralnih linija. Da gnetsko polje postoji unutar međuzvje.12 Samo izbacivanje diska plina neće pro­ tumačiti zašto Sunce rotira sporije nego što bi očekivali iz njegove teorije formi­ ranja. magnetsko polje. Ako zvijezda rotira. Na nesreću. ali se porastom kon. Tumačenje je moguće s magnet­ skim silnicama.mnogo stotina kilometara u sekundi oblaka plina: magnetsko polje i veliku da se dosegne vrijeme formiranja zvi­ brzinu rotacije.li sve zvijezde imaju magnetska polja zdanog plina.

Ako masu ovih "izgubljenih" plinova. iz je­ dnog važnog razloga. Da bismo objasnili opadanje rota­ cije. njegova brzina rotacije još više povećati. zajedno s masama planeta. Ovo ćemo najbolje razumjeti ako ukratko razmotrimo kemijski sastav planeta. Ovdje imamo neslaganje s onim što smo na prvi pogled očekivali. rotiraju brzo. Smatrao je da zvijezda koja na­ staje može formirati prstenove upravo na takav način. Zato je vrlo vjerojatno da su naša očekivanja u vezi s rotacijom zvijezda u principu ispravna. pa nastali disk sigurno ne sadrži cijelu priču. koji imaju velike koncen­ tracije vodika i helija. Kako da objasni­ mo ovu kontradikciju? Odgovor navo­ di na direktno razmatranje cijelog pro­ blema planetne formacije. pa je njegov ekvatorski promjer postao gotovo dva puta veći od polarnog promjera. ako se sav prvobitni planetarni ma­ terijal postavi unutar Sunca. koje leže visoko na glavnom nizu i zaista imaju brze rotacije. ali nema objašnjenja zašto dolazi do smanjenja brzine rotacije. jer se ne bi moglo objasniti zašlo ih nema na Uranu i Neptunu. pa je utjecaj Sunčeva gravitacionog polja na granici sustava slab. ali zvijezde na donjem dijelu glavnog niza rotiraju vrlo polagano. Veliki vanjski planeti Uran i Neptun sa­ drže vrlo malo vodika i helija u odnosu na najveće unutarnje planete. izgleda da imaju upravo takav disk plina. što je uzrokovalo formiranje sve veće i veće izbočine na ekvatoru. Zvijezde koje leže visoko na gla­ vnom nizu. Porijeklo planeta Iznenađujuća je stvar da bi se. Daljnja razmatranja ukazuju da će se.računa. njegova će se 290 brzina rotacije povećati gotovo tisuću puta. koja je imala sličnost s ovim razmatra­ njima. član Vlašića ili Plejada. što ukazuje da je porijeklo planetarnog materijala sa Sunca. S vremenom se stislo na polumjer pla­ neta Merkura. Ovo nastaje zbog velike uda­ ljenosti planeta od Sunca.veza . moguće je da odredimo stu­ panj rotacije zvijezde. Jedan je primjer Pleona. A pouzdanost ovih računa potvrđuju promatranja. Kompli­ cirani računi pokazuju da bi u ovom stadiju plin napustio brzo-vrteća ekva­ torijalna područja i formirao disk koji se kreće oko Sunca i leži izvan njega. uprkos bezna­ čajnosti njihove cjelokupne mase u poređenju sa Sunčevom masom. Samo se tvrdi da zvijezda izbacuje disk plina. U ovom slučaju vodik i helij su morali u nekom stadiju pobjeći iz periferije Sunčeva sustava. možemo postaviti unutar Sunca. U stvari. Prije više od sto godina Laplace je postavio teoriju o postanku planeta. Kako je došlo do tog bježanja? Vo­ dik i helij su najlakši plinovi. Jupite­ ra i Saturna. Pleona ima zaista veli­ ku brzinu. Zbog toga nastavimo naše razma­ tranje o formiranju zvijezda. nastavilo se i ubrzavanje rotacije. Sastavi Jupitera i Saturna su slični Suncu. da bi bila prenesena na vanjski sustav planeta. Ali ovu teoriju nisu prihvatili astronomi. a da se planeti mogu zatim formirati iz materijala diska. brzi­ na rotacije Sunca znatno povećala. A to je upravo ono što naši raču­ ni o formiranju zvijezda traže. ona bi se povećala gotovo sto­ struko. moramo pokazati da postoji neka veza između zvijezde i diska . ali da je rotacija Sunca i drugih zvijezda mala na gla­ vnom nizu. Kad je tek formirano Sunce nastavilo svoju kon­ denzaciju. posebno početkom ovog stoljeća. kada bismo sve planete pokupili i smjestili u unutrašnjost Sunca. kao naše Sunce. koji leži izvan glavnog tijela zvijezde i kreće se oko nje po kružnoj stazi. a to se sla­ že s našim očekivanjima. Izvjesne zvijezde. najunutarnjijeg plane­ ta Sunčeva sustava. Zato su ovi pli­ novi jednostavno pobjegli u prostor.

silicija i običnih metala u vrlo malim količinama kosi­ tra. silnice će biti zapletene. U 8. nego. može na nekom dijelu staze oko Neptu­ na naići na Plutona. olova i urana. Još iz Faradayjova vremena znamo da se magnetske silnice ponašaju na razne načine. barija. samo ako se plin u disku kreće stalno sve dalje od Sunca i hladi sve više. Plutona možemo smatrati odbjeglim sa­ telitom Neptuna. lako je pokazati da one teže ne samo da oslabe rotaci­ ju Sunca. Situacija je pokaza­ na u ravnini na slici 10. sile materijal diska da se udaljuje od Sunca. Takav jedan susret će toliko ubrzati Plutona da mu omo­ gućuje bijeg.atome kisika neona. a možda i tekućih. Crtež pokazuje kako sadašnji satelit. To ne bi samo objasnilo opadanje. to bi također objasnilo zašto se sam disk udaljuje i kako se planeti. mogu nalaziti u tako velikim udaljenostima od zvijezde ro­ ditelja.vrlo mnogo manjim po­ stocima . budući da se prostor između njih po­ većava? Za odgovor se moramo vratiti ja­ kom magnetskom polju. doći će do stadija kad će se voda i amonijak početi kondenzirati. zato. nego također . jest formi­ ranje malih tijela. prelaze prostor između Sunca i diska. Magnet­ ske silnice izlaze iz Sunčeva ekvatora. koji su for­ mirani iz njega. To bi također dovelo do promjene smjera kretanja Tritona. Kako je. ugljika. Tako se mogu stvoriti iz diska Sunčeva mate­ rijala čestice ovih elemenata ili kombi­ nacija ovih elemenata. ali ne i za vodu. da magnetske silnice nasta­ vljaju povezivanje materijala diska s materijalom Sunca. Na primjer. Kakav je prvi korak? Sigurno je da nije bilo jednostavno sakupljanje pli­ novitog materijala. Premda Sunčev gravitacioni utjecaj ne sprečava kon­ denzaciju ovakvog tipa. pa ulaze u materijal diska. Triton. također. Takve žice povezuju Sunce s vanjskim diskom i mogu odigrati ulogu otpremača okretanja. Kad se disk plina odvoji od Sunca. Sjećajući se da se one ponašaju kao napete elastične žice. usprkos poveća­ vanju udaljenosti između njih. Takve se česti­ ce formiraju kao kapljice u oblacima zemaljske atmosfere. Sunce moglo biti poveza­ no s vanjskim diskom plina? Kakav bi utjecaj bio između Sunca i diska. ali još nismo razmatrali pitanje formiranja planeta iz materijala diska. Usta­ novljeno je. vjero­ jatno je. Tako dugo dok Sunce rotira brže od diska. a ne planetom. Do sada imamo objašnjenje kako Sunce može razviti vanjski disk plina i kako taj disk može smanjivati rotaciju Sunca. ono što gravitaciono polje Sunca ne može spriječiti.koja prenosi vrtnju zvijezde na disk. jer bi snažni gravi­ tacioni učinak samog Sunca spriječio bilo kakav proces sakupljanja unutar diska. Kamen spoticaja oko prihvaća­ nja Laplaceove teorije bio je u tome da astronomi sve do nedavno nisu mogli pokazati prirodu takve veze. poput napetih elastičnih žica. 291 . na primjer. Ali. žive. čestica unutar plina. neće se formirati ni vodene kapljice ni kapi amonijaka ako je plin prevruć. kao što se vidi na sli­ ci. dušika. koje je bilo prisutno pri kondenzaciji Sunca. njegovo zra­ čenje ima važan učinak. magnezija. da takva udaljenost odgo­ vara udaljenostima planeta Jupitera i Saturna za amonijak. poglavlju smo vidjeli da Sunce ne sadrži samo atome vodika i helija.12.

a koje te koji su bili relativno rijetki u prvo­ je iz staze Marsa . Suncu. male čestice stijena i metala kondenzirale pri višim temperaturama su se kondenzirale iz plina i zaostale. njihov neobičan sastav načnoj fazi su se ova tijela spojila u . one dok je glavni dio plinova nastavio da se već mogu kondenzirati na udalje­ se udaljuje od Sunca. elemen­ kondenzacije stijena i metala . Marsa. Ovo je hove male mase. i zbog toga bliže Suncu. čestice iz plina relativno visoke tempe­ nalazimo danas. u vodi oceana i u i željezo planeta nalaze relativno blizu ugljikovu dioksidu.Prema tome. Ako je djelovala sila koja je amonijaka u području sadašnjih sta- Merkur. koji je još bio na raspolaganju. Mali se njihovi kruti oblici kondenzirali kao iznos. 292 . ću sve dotle dok dosegnu blizinu ovih planetarni plinovi su se kretali brzo staza. pa će upravo zbog toga tamo doći smo danas našli u Suncu. U stvari. planetarni plinovi se kre­ polagano smanjivala rotaciju Sunca. U ko­ planeta: prvo. Sada možemo lako predočiti niz Već smo vidjeli da je kondenzacija događaja. područja. da bi moglo doći do kondenzaci­ od Sunca. činjenica da područje ispunjeno mnoštvom malih oni leže blizu Suncu. Jedan udarac objašnjava tri nastao je veći broj tijela znatne veli­ značajne karakteristike unutarnjih čine . sada zauzeta od unutarnjih Ali bi se čestice stijena i metala lako planeta.bilo je premalo če­ bitnom planetarnom materijalu. jer lu. Zemlje i se postepeno nagomilavati. izno­ stica da se formira planet znatne veli­ seći u masi oko 1/10%. Prve dvije su direktno kom­ neti sakupili u tijela sa znatnim gra­ plementarne jedna drugoj: unutarnji vitacionim poljima. asteroida ili planetoida. Jupitera i Saturna. Venere. Razmotrimo sada velike planete.činjenica je da oni sadrže vrlo visoku šačicu unutarnjih planeta koje danas koncentraciju takvih elemenata kao poznajemo. tj. Ovi elementi imaju svojstvo da su ga je bilo malo na raspolaganju. nji­ do djelomične kondenzacije. Konačno. drugo. Čestice stijenja nostima unutarnjih planeta . Na graničnom području što je magnezij. silicij i željezo. su bili prisutni u maloj koncentraciji Gravitaciona polja unutarnjih planeta u prvobitnom planetarnom materija­ nisu mogla da zahvate mnogo plina. i treće. najunutarnjiji i najmanji planet može se vidjeti na disku Sunca. na primjer. a glavna se masa planeti su male mase jednostavno zato planetskih plinova pružila do podru­ jer su oni sastavljeni od elemenata koji čja velikih planeta. u dušiku rature: ovo objašnjava zašto se stijene Zemljine atmosfere. tri karakteristike međusobno tijesno S vremenom su se unutarnji pla­ povezane. koje su zaostale. točno koliko čine.usporedive s Mjesecom. Ako su se oni kretali kroz je amonijaka. Vidimo da su ove tijela. Fotografija tumači kako je bilo lako da prvi promatrači zamijene Sunčeve pjege s pro­ lazom Merkura preko Sunčeva diska.na uda­ i metala. počele su ljenostima Merkura.

promjeru i sastavu .gotovo blizanka Zemlji u masi. čini se da je oluja žute prašine prohujala preko njego­ ve površine.u fazi srpa. koju je izra­ dio dr de Vaucouleur s Harvardske zvjezdarnice. astronomi još ne mogu reći je li nje­ na površina slična Zemljinoj.Ova reprodukcija jednog od najbo­ ljih novijih crteža Marsa. Venera . pokazuje vidljive kara­ kteristike planeta. Dok je ona neprekidno obavl­ jena plaštem neprozirne atmosfere. 293 .

Pluton je možda odbje­ tala. većina mase pli­ ponovnog položaja ispred Sunca . jer. godine.) Tada je malo ljudi. U na. jer je ovdje situ­ Kada je Merkur ispred Sunca. koji je usporediv sa sjajem zvijezde SiFormiranje Urana i Neptuna razli­ rijus. . što je u sastavu Merkura Postoji još nešto da se spomene. jer Merkur na u jednom bitnom pogledu. Lowefi 1901. ako ca. Ali. nalazi se iza nere. su ova primitivna tijela lako privukla što ovisi o njegovu položaju na stazi. a bilo ih puta veća od mase Mjeseca. ostali iz područja Urana i kilometara ili 40%. Dali su mu ime Hermes prvobitnih planeta. veće količine plina. veća nego gustoća ostala tri unu­ unutarnjih planeta. Zemlje ili Marsa. Kru­ ktirane Sunčeve svjetlosti. ali ćemo najprije ne­ što reći o fizikalnim karakteristikama "Karta" Marsa koju je izradio Percival planeta. a njegova masa četiri ili pet pile njihove prvobitne jezgre. vidimo acija bila sasvim različita od one kod ga na istočnom nebu prije zore. kao metan i ugljični Njegov promjer je okruglo 4800 monoksid. Ima malu masu i nije izgleda da sadrže istu proporciju sti­ sličan Uranu i Neptunu. kad unutarnjih planeta. Loweli je mislio da su ispresijecane kanale na Marsu izradi­ Merkura. jer se Merkur nala­ zi unutar staze Zemlje i sjaji od refle­ 294 la inteligentna bića. tako sa znatnim gravitacionim poljima. izgle­ mnogo veće mase nego što su mase da. kako je jenja i metala. samo 116 dana. vodik i helij nisu više bili pod utje­ isključimo Plutona. vidimo ga na zapadnom sav gurnut iza staza Jupitera i Satur­ nebu. dolazilo do takvog zaključka iz oskudnih promatračkih podataka koji su bili na raspolaganju. (Na originalnoj karti mnogi od ovih "kanala". koje su tako za jutarnju pojavu. To su bile velike ili Merkur za večernju pojavu. a sada još manje. a manje stijenja. onim unutarnjih planeta. Gledaju­ prve prvobitne kondenzacije postale ći sa Zemlje. dole: ćemo razmatrati. a manje metala. veći od promjera Neptuna. Ove su plinove zaista poku­ Mjeseca. Plin diska nije bio je iza Sunca. njegova je staza cajem gravitacione sile Sunca. označen su imenima. Merkur Kod Merkura se zapažaju faze nalik fazama Mjeseca. je dovoljno da Uranu i Neptunu dadu unutarnja gustoća Merkura je.za Jupitera i Saturna ostvarena. Kada se takve povoljne prilike po­ kuje se od formiranja Jupitera i Satur­ jave.od položaja ispred Sunca do lama privlačile plin. Uzgred. pa ga uopće ne više stijenja.za na je nestala u svemirski prostor. lazi otuda. ako ih usporedimo s Merkur je lako vidljiv objekt sa sjajem. treba da se iskoriste. i. pa da se pojavljuje prije ili poslije Sunca. Ova velika gustoća do­ like imaju Jupiter i Saturn. on izvrši jedno kompletno dovoljno velike da su gravitacionim si­ kretanje . veća proporcija metala nego kod Ve­ Još jedan planet. Dok su mijenja svoj položaj vrlo brzo. dok Mars sadrži gli satelit Neptuna. Satelite Na sljedećoj. Venera i Zemlja staze Neptuna. tako da ga je mnogo ostalo i bilo antičko doba nisu uočili da se radi o zahvaćeno gravitacionim utjecajem istom planetu. počevši od najunutarnjijeg. Apolon količine vodika i helija. Zato najizduženija elipsa. su samo plinovi. nešto poslije zalaska Sunca. formirale tijela s velikim masama. Njegov stvarni period kada se disk plinova udaljio od Sun­ kretanja oko Sunca je 88 dana. izvučeni kao savršene geometrijske linije. Merkur se te čestice amonijaka formirale su tijela nalazi gotovo u ravnini ekliptike. Merkur sadrži više me­ iznio Lyttleton. Pluton. moramo smatrati planetom. ali ne onolike ko­ tarnja planeta. Ju­ Pod najpovoljnijim okolnostima piter i Saturn.

sili da zaključimo ra. kada se pojavljivala na ve­ njih. za koju se temperaturu oblaka Venere odlučimo. ne možemo očekivati da Sunca. tako da je polovi­ na planeta neprekidno osvijetljena. što nam omogućava da dobro vidimo njegovu površinu koja je. Zato Mer­ kur ima najtoplije i najhladnije mjesto . Kako oblaci sastav. ona također pokazuje faze. nalazi bliže ka. Za nju su Grci imali dva imena koja leži iznad oblaka. Venera Ako je njihova temperatura vrlo viso­ Venera se. načina. ima gotovo istu ratura -75°. To se otkriće može interpretirati na dva različita u cijelom planetarnom sustavu. u njoj otkrivena ne­ znatna količina vode. postojat će više vodene unutarnju gustoću.Zemlje. ako su oblaci i područje iznad černjem nebu. poput Merku­ neznatni dio vode. A ovi oblaci ne samo da zaklanjaju pogled. i. možemo lako odrediti rotaciju. ovo se pitanje ne može riješiti direktnim promatranjem. Ova druga interpretacija nailazi na Venera je gotovo bliznakinja Ze­ mlje. i Fosforos. kada se po. oni. jer možemo vidjeti nje­ govu površinu. nalik površi­ ni Mjeseca. ali na večernjem nebu poslije zalaza Sun­ je mnogo leži ispod njih. Poznato je da atmosfera Venere sa­ drži velike količine ugljičnog dioksida. da li je njena površina slična površini kada su oni neprekidno podvrgnuti in- Merkur ima malo atmosferskih pli­ nova. također.njih vrlo hladni. Ona je samo neznatno manja ozbiljnu poteškoću. tada nas činjenica. onemogućuju da saznamo je li Venera djelomično pokrivena oceanima. koja ovise o tome. pa je atmosfera rijetka. Međutim. Tokom posljednjeg stoljeća Schiaparelli je pokazao da je Merkurov period rotacije isti kao period njegova kretanja oko Sunca. Ukoliko je tempe­ u masi i promjeru.Hesper. tada će sva voda biti smrznuta. Na nesreću. ako su oblaci kođer vidi prije izlaza i poslije zalaza vrlo hladni. izgleda. (Očito je da ca a katkada na jutarnjem nebu prije možemo promatrati sadržaj atmosfere zore. a nedavno je. također.) javljujivala u zoru. jer je Venera neprekidno pokrivena bi­ jelim oblacima. kao rezultat promatra­ nja balonima u Sjedinjenim Ameri­ čkim Državama. a ne one ispod . da je otkriven Suncu nego Zemlja i. a. a vjerojatno i isti pare nego što je nađeno. To znači da je katkad vidimo nađemo mnogo vode u oblacima. a druga neprekidno u mraku. Ona se ta­ malo vode. koje da bi na Veneri zaista moglo biti vrlo su nalik fazama Mjeseca. Postavlja se zbog toga pitanje mogu održati tako nisku temperaturu.

296 .

kad je bi prošao kroz oblake u niža podru­ najbliža Zemlji. oni bi to mogli i održati kad bi imali Marsova je staza izvan Zemljine. Ako sve čestice. događa. Niže je današnji crtež Jupitera u boji. dok Mars treba gotovo Zemlja dvije zemaljske godine da se jedanput Fotografije Zemlje su načinjene tek okrene oko Sunca. sove rotacije 24 sata 37 minuta i 23 sekunde. pa svojstva da odbijaju i propuštaju Sun­ zato kod njega nikada nećemo vidjeti čevu svjetlost. Ovaj crtež Saturna prikazuje veličanstveni sistem prstenova koji mu daju najupadljivi­ ju vizuelnu karakteristiku. godine od Donata Cretija prikazuje astronome kako promatraju Jupiter. se riješiti vrlo jednostavno. ono bi bilo samo sićušni satelit Saturna. sastavljena od finih krutih Marsova atmosfera vrlo rijetka. Preth.tenzivnom grijanju sa Sunca? U stva­ Mars ri. Zato se Mars nalazi na koja bi ugrijala oblake. ru sa Suncem. 297 . faze kao kod Merkura i Venere.: ova slika iz oko 1700. iz kojih su oni napravljeni. U gornjem dijelu slike nacrtan je Jupiter kako se vidio njihovim dalekozorom. Na taj kroz bolji teleskop pod najpovoljnijim način bi Venera mogla imati oceane okolnostima još slabiji nego pogled na poput onih na Zemlji. metnemo u je­ dno tijelo. a ne da je apsorbiraju. đu ove dvije pretpostavke dat će skora Promatranje raznih površinskih predjela pokazuje da je trajanje Marbudućnost. Oblaci bi a ona postaje još bolja ako se zna da je bili magla. problem prirode oblaka može To je povoljna okolnost za astronoma. Mora­ čestica ugljičnog dioksida. sa crvenom pjegom i jasno vidljivim satelitima. zapravo. nalazi se u opoziciji Suncu. Kada U tom slučaju bi se dio upadnog svjetla je najbliži. a ispod njih mo se podsjetiti da je pogled na Mars bi se nalazili oblaci vodene pare. One nam daju najbolji prikaz a Marsova os rotacije je nagnuta pre­ ma ekliptici za gotovo isti kut prema Zemlje kao planeta. a ostatak za razliku od Venere koja se. oni su sasvim nebitni. tog najmasivnijeg planeta u Sunčevu sustavu. Marsov dan je go­ nedavno pomoću raketa i iz umjetnih tovo jednak dužini zemaljskog dana. nalazi u istom smje­ čja. Ako se ovako noćnom nebu kada je nama najbliži. Premda impresi­ vni. ne bi došlo do apsorpcije. Zato. Odluku izme­ Mjesec prostim okom. satelita. reflektirao natrag u prostor.

Na drugoj je strani bio E. Prije nekih pedeset godina bilo je Gotovo sve tisuće milijuna zvijezda male dosta suprotnih mišljenja ima li na mase u Mliječnom Putu imaju sporu rota­ Marsu ili nema nekih viših formi ži­ ciju. Percival Lowell. Bijela polarna kapa se razvija škrte vizuelne predodžbe. da složenost detalja. postoji velika vjerojatnost da ži­ Marsu. koja je proizvela mrvasti ili dioksida.ekliptici kao os Zemlje. Ovo posljednje odnosilo se na efekt tanki sloj inja. koji ne su. a cijela fizikalna i kemij­ čnosti. Pokušat će se bilo kakvu bujniju floru i faunu. čija je cijela površina obojena ne bismo mogli zamisliti takvu mo­ nježnom bojom na kojoj su tamni de­ gućnost. Ove slično­ Barnard. Vjerojatno je to trenutku najveće stabilnosti". Barnard na Marsu. koji je izradio Martin Schwarzschild u SAD. 298 . "kugle. Smatrao je da nije pame­ ve temperature isključuju mogućnost tno izvući pouzdane zaključke iz tako života. temperature lje na Marsovoj površini s velikom to­ su preniske. Ovaj bi se efekt mogao otklo­ ska okolina oskudna i primitivna za niti programom. koji su bili viđeni u ne mogu biti duboke. Atmosfera Marsa vjerojatno talji obojeni sivom bojom pomoću gru­ sadrži male količine vode i ugljičnog be četke. ali se "nitko ne može točno odrediti čudnu one tope tako brzo kada dođe ljeto. podržavao je shvaćanje da je Mars me.područjima". Kako uvjeti koji omogućuju život na ispresijecan mrežom linija ili kanala. Zemlji nisu tako specijalni kako se nekad koje su izgradila inteligentna bića na vjerovalo. Moguće je da život postoji na Mar­ treperenja u našoj atmosferi. Iz onoga što znamo o ke­ je rekao da mu Mars ostavlja utisak mijskom sastavu atmosfere Marsa. s čijim se stajalištem da­ sti postavljaju pitanje. Općenito govoreći. Ne možemo reći ni da Marso. ali je on ograničen na niske forme dozvoljava da promatramo fine deta­ bilja. vot nije monopol našeg malog planeta. To je pokazatelj da gotovo sve imaju vota. E. na jednoj stra­ formirane svoje vlastite planetarne siste­ ni. i dodao da tokom zime na svakoj hemisferi. a možda nešto veće količine prugasti i snopasti efekt u tamnijim dušika. postoji li život nas većina astronoma slaže.

Jupiter do značajnih i snažnih električnih efekata. helij. Zaista. mo­ ovog masivnog planeta postoji izvor žda. Sve su te karakteristi­ ma. Galilei nije Račun pokazuje da je ova atmosfera prstenove vidio jasno. godinama. ali pojasovi. konfiguracijom magnetskog polja -jer Za oko je najupadljivija karakte­ se čini da Jupiter ima snažno magnet­ ristika Saturna njegov veličanstveni sko polje. područja oko ekvatora su žuta. metan i amonijak. U stvari. manje su izražajni i manje s ekvatorom. koji bi doveo jezgrama Jupitera i Saturna. Osim ovih promjenljivih karakte­ a polarni predjeli zeleni. čija ja od njih je crvena pjega. koja promatramo na njego­ voj površini. metana i. Privlačno je pretpostaviti da unutar je od vode. Ima. Sigurno je većina unu­ ni pred kraj XVII stoljeća. mnogo manje crvene i smeđe vima. Pri prodiranju u Jupiter 1610. promatrajući ih dosta plitka. ka da postoji u obliku kovine. boje. s dominantnom crvenom i smeđom. Ova je poja­ su stanja bila različita u oba slučaja. Detalji Saturn je vjerojatno sličan Jupite­ se neprekidno izmjenjuju kako planet ru u svim osnovnim karakteristika­ rotira oko osi. va vjerojatno povezana s unutarnjom jer je atmosfera Saturna hladnija od strukturom samog planeta . varirajući u širinama i broje­ također. a glavnu podjelu na dva brzo bi se sukobili s krutim ili tekućim vanjska prstena je prvi zapazio Cassimaterijalom. Takva bi mogućnost objasnila komešanja. posebno električne bure Već i u malom teleskopu Jupiter vi­ koje se po svoj prilici tamo pojavljuju. Vjerojatno je vrlo vi­ Uran i Neptun se uglavnom sasto­ soka. opaženi na njegovoj ke u slojevima. a ima i nijansi zelene. Oni predsta­ koja predstavlja prvobitnu kondenza­ vljaju rojeve sićušnih čestica.pomoću balona podići veći teleskop na velike visine i otuda izvršiti promatra­ nja Marsa čime bi se uklonili efekti ze­ maljske atmosfere. koja se nalaze u re je vodik i helij. Tek je sre­ trašnjosti iz krutog ili tekućeg vodika. ugljičnog monoksida. vjeroja­ ciju oko koje su se sakupljali vodik i tno kristale leda. Sami se slojevi mijenjaju promjenljivi od onih na Jupiteru. U cen­ Premda su oni vizuelno vrlo uočlji­ tralnom području postoji gušća jezgra. Oni zahva­ energije . sistem prstenova . ova su izvede konvektivno kretanje u teku­ dva vanjska planeta vjerojatno slična ćem kovinastom vodiku. Boje su kod ristika. Ništa nije poznato o temperaturi Urari i Neptun unutar Jupitera. obično ima četiri takva sloja. manje-više paralelnim površini. koji aktivnih materijala. dimo kao nebesko tijelo. Mnogo 299 . amonijaka.možda koncentracija radio­ ljuju velike mase vodiku i heliju. unutrašnjost Jupitera se može ponašati kao golemi dinamo koji stvara veliko i snažno magnetsko po­ lje.možda s atmosfere Jupitera. iz već izvor energije može poslužiti da se pro­ spomenutog razloga. u naravi su vrlo krhki. ravnini ekvatora planeta. Njegova povr­ šina pokazuje različite detalje i vrlo je Saturn bogata bojom. Najpoznati­ denzacije malih tekućih čestica. kao urana. godine. vi. Takav karakterizira Jupiter i Saturn.tri plosnata kon­ Glavni sastav Jupiterove atmosfe­ centrična prstena. dinom XIX stoljeća Bond prvi zapazio a značajna je karakteristika ovog vodi­ slabi najunutarnjiji prsten. Jupiter također ima na svojoj oba planeta vjerojatno nastale od kon­ površini i drugih značajki.

Ovdje ćemo spome­ nuti samo jedan: porijeklo satelita pla­ neta. koji su potakli žda i nešto čestica stijenja i metala. na neki način Sakupljanjem ovih čestica nastali su osobitost Sunčeva sustava. mogu objasniti na ovaj način. Možemo odvojiti dva različita proce­ sa. ili se oni sateliti velikih planeta. Mali sateliti veli­ Brojnost planetarnih sustava kih planeta Jupitera. život ovdje na Zemlji. Vidjeli smo da je bljavanja. Jesu li uvjeti. četiri Galilejeva satelita Jupitera. Na prvi pogled izgle- magnetsko polje snabdjeveno silom povezivanja između Sunca i diska pli­ na koji je ono odbacilo. Ovdje imamo očit dokaz važnosti sile povezivanja u smanjivanju brzine rotacije nebeskog tijela koje je izbacilo disk plina. jasno je da se gla­ ova polagana brzina rotacije objašnje­ vni sateliti velikih planeta. na koji su oni nastali od Sunca.obilje vodika i helija . lih masa imaju takve sustave. Sateliti planeta Cjelokupna rasprava o svim deta­ ljima Sunčeva sustava zauzimala bi mnogo prostora. Njihov broj u Mli­ da izbace disk plina u biti na isti na­ ječnom Putu iznosi oko 100 milijardi. Također je vjerojatno da je planeta jest. pa zato planeti nisu smanjivali brzinu rotacije. kako bi povezala planete s njihovim okol­ nim diskovima plina. jer je jako mlje od Sunca. mnogo posebnih zahtjeva za opstanak To se može objasniti na vrlo zadovo­ života. mogu smatrati sasvim uobičajenima i Izgleda da magnetska polja nisu za onih 100 000 milijuna slučajeva? igrala onu ulogu u formiranju satelita Na prvi pogled izgleda da je potrebno koju su igrala pri formiranju planeta. jer su oni objekti koji se ne mogu razlu­ čiti ni pomoću velikog teleskopa. koje je po­ između sustava planeta i sustava sa­ sljedica našeg neznanja. ne Ako želimo znati koliko drugih zvijezda.isparili dalje Ovom zapanjujućem zaključku od diska. Međutim. Urana i Neptuna. Oni predstavljaju male zelenkaste diskove. ali će ovo razmatranje razbiti ljavajući način.se ne može reći o njihovom izgledu. također imaju planetarne je vjerojatnije da su nastali od svojih sustave. Ovo je uzrokovalo one polagano rotiraju. izgleda da su stečeni na Ključna točka u teoriji porijekla ovaj način. a njihove boje više nalikuju bojama Saturna nego Jupitera. na primjer. A to i nalazimo. Međutim. 300 . kao što su na nastankom i postojanjem planeta. jer sve rotirali su vrlo brzo. gravitacione Zato naš zaključak ukazuje da postoji sile planeta nisu bile tako snažne kao vjerojatno oko 100 000 milijuna plane­ Sunčeve. čin kao Sunce. . Prvi je proces zarobljavanja . udaljenost Ze­ je brzinu rotacije Sunca. Zato su se najlakši plinovi tarnih sustava unutar naše galaktike. a mo­ pitanje. upadljivom razlikom takvo gledanje na problem. Ako je ova teorija ispravna. telita. diskovi plina ne bi bili odgurani daleko od svojih rodi­ telja planeta pa bismo zato očekivali da se sateliti nalaze relativno blizu svojim roditeljima planetima. ali ovdje nije bilo magnetske sile povezivanja. bilo bi prirodno da razmotrimo roditelja planeta. kad su se formirali. posebno vodu.pro­ ces pri kojem privlačna sila planeta prisiljava tijelo relativno male mase da kruži oko njega. Mnogo osim Sunca. Saturna. Formiranje planeta smanjivalo Uzmimo. ostavljajući iza sebe krute i možemo dodati jedno zapanjujuće tekuće čestice. naravno. na gotovo isti način koliko mnogo zvijezda polagano rotira. polagana rota­ Zemlja stekla Mjesec procesom zaro­ ciona brzina Sunca. Smatramo da stvarno sve zvijezde ma­ Veliki planeti.

Ugljik. poput Zemlje i Venere. Mali stjenoviti i željezni plane­ ti. Koliki je iznos vode na povr­ šini Zemlje dovoljan za ovaj slučaj. nije bila ne­ bitna. potrebna za razvitak ži­ vota na Zemlji. Ovo vjerojatno ne bi zausta­ vilo pojavljivanje života. Zamršeni detalji kondenzacije planeta još su nepoznati. Osim toga. kisik je bio sadržan u vodi. Prvobitna Zemlja nije bila prehladna da spriječi mogućnost života. Ovo je samo mali dio cjelokupne mase Zemlje. tada bi postojala veli­ ka vjerojatnost da golem broj planeta unutar naše galaktike ima uvjete da održava život kakav je ovdje na Zemlji. uvijek će se nalaziti u unutarnjem pojasu svakog planetarnog sustava iz istog razloga. Dušik se vjerojatno kondenzirao u materijal iz kojeg se Zemlja formirala kao amonijev klorid. jer centralna zvijezda nema stalan sjaj. koja je slična po masi. Možda je najodlučniji detalj stanja ovdje na Zemlji količina vode u ocea­ nima. ugljik je vjerojatno dobiven iz ugljičnog monoksida. Već smo vidjeli da su astronomi aktivno istraživali problem oceana na Veneri. ako postoji gruba proporcionalnost između iznosa vode i iznosa kontinen­ talnih stijena. jer su ti elementi nađeni u svakoj zvijezdi. dušik i kisik uvijek će biti pri­ sutni među prvobitnim planetskim plinovima. Nadalje. cijela bi površina Zemlje bila po­ plavljena. Ako je to tako. to se vidi sada. Kroz cijelu povijest Zemlje sjaj Sunca se povećao za 5% od svog prvobitnog sjaja. ono bi samo zaustavilo prebacivanje života iz mora na kopno. Ovo se upravo dogodilo na Zemlji. U tom slučaju bi nestala i posljednja koincidencija. 301 . slučajnost je sasvim velika. Vidjeli smo da zvijezde sa starošću postaju svjetlije. ne znamo. moguće je da postoje velike količine vode unutar Zemlje. veliči­ ni i kemijskom sastavu Zemlje. može kasnije dobiti potrebnu temperaturu za razvoj živo­ ta. tako da planet koji je bio u početku predaleko od centralne zvijezde. tada može dio stijenja doći iznad nivoa vode. a da je taj dio samo malo veći. Prvobitno Sunce je bilo znatno slabije nego danas.da da je posebno prilagođena da daje ispravnu temperaturu za biološke pojave ovdje na Zemlji. ali je njena temperatura mora­ la sigurno biti znatno ispod optimalne vrijednosti. Zbog toga bi nužno morali postojati oceani i kopno. Ako bi odgovor bio: da. Kakva je slu­ čajnost da se planet nalazi na pravoj udaljenosti od svog roditelja zvijezde? U stvari. situacija u pogledu kemije planeta.

Njen položaj je pokazan na karti. koje su mnogo masivnije od na­ šeg Sunca. Najbliža. Ovi valovi prodiru kroz našu atmosferu. pa zato vanjski dijelovi Andromedine maglice na fotografiji imaju plavkasti izgled. Razlog zašto je ne vidimo kružnu jest u tome što je prema nama nagnuta. pokazana je na priloženoj fotografiji. a također i u Andromedinoj. S ove kar­ te. a to skretanje uzrokuje da oni emitiraju radio-valove. prosu­ đujući po zemaljskim standardima. poglavlje GALAKTIKE I ŠIRENJE SVEMIRA Vidjeli smo da je naše Sunce član jedne goleme skupine zvijezda. Priložene fotografije pokazuju neko­ liko galaktika raznih strukturnih obli­ ka. na donjem kraju gla­ vnog niza. To znači da se u ovim područjima zvije­ zde ne formiraju. dio koji je na priloženoj fotografiji žute boje. ili jezgre kako je astronomi zovu. Najviše plina i prašine u našoj ga­ laktici. Daleko od centralne izbočine. ali ne zato što su one slabe. pa ih radio-astronom može uhvatiti. kao vodiča. Premda je. ima znatno novoformiranih zvi­ jezda. Ono što obična optička fotografija Andromedine maglice ne može poka­ zati jest otkriće iz nedavnih godina . tom toplom plinu što okružuje galaktike. Zbog toga se central­ na područja sastoje gotovo sasvim od starih zvijezda. Žućkaste je boje. obojenje Andromedine maglice (i naše galaktike kad bismo je gledali iz takve udaljenosti) dolazi od prisutnosti plina i prašine u vanjskim predjelima i zbog njihove odsutnosti u unutarnjim predjelima. ono je slabo u usporedbi s drugim slučajevima koje ćemo kasnije opisati. leži daleko od centralnih područja. Halo također sadrži ekstremno energetske elektrone. Ovi elektroni skreću sa svojih staza dje­ lovanjem magnetskih polja što prodi­ ru u halo. kad je promatramo prostim okom. pa uopće ne dolaze do naših tele­ skopa. pa svjetlo iz centralnog dijela ima žućkastu boju. Ovi haloi emitiraju X-zrake.) Ovo je glasovita galaktika u zviježđu Andromede. nego zato što ih naša atmosfera ne propu­ šta. pa ih ne možemo vidjeti našim teleskopi­ ma. lako je doći do Andromedine maglice. skupi­ ne koju zovemo galaktika. najviše svjetla što dolazi iz centralnog dijela. One leže na gornjem kraju glavnog niza i plave su boje. Žućkasto svjetlo centralnog dijela do­ lazi od starih zvijezda s niskom povr­ šinskom temperaturom. U svemiru postoje i druge skupine. Prema tome. HubbleAndromedina maglica . koja izgleda. Zapravo. Andromedina maglica je posebno zanimljiva. Plavilo vanj­ skih područja dolazi od zvijezda koje su toplije i koje su se tek formirale od plina i prašine. kao Sunce.da su Andromedina maglica. koja se može usporediti s našom po veličini i masi. naša galaktika i druge vrlo slične najveće galaktike okružene haloima vrlo toplog plina.11. Zaista je nalaz radio-astronoma omogućio naše znanje o halou. emitiranje radio-valova iz Androme­ dine maglice vrlo jako. kao slaba svijetla mrlja. na. ili zvijezde koje su u razvoju krenule od glavnog niza u Hertzsprung-Russellovu dijagramu prema području giganata. jer ono što mi vidimo samo je svijetli centralni dio galaktike. Klasična metoda klasificiranja ga­ laktika pripada američkom astronomu Edwinu Hubbleu (1889-1953). emitiraju gigantske zvijezde koje imaju nisku površinsku tempera­ turu. druge galakti­ ke.najbliža naku­ pina zvijezda koja se može usporediti sa našom galaktikom u veličini i masi. Izgleda kao spljoštena kružna ploča sa centralnom izbočinom. jer je vrlo slična našoj ga­ laktici. 302 . (Nekoliko relativno manjih skupina nalaze se u neposrednoj okolici naše galaktike. strani 180. elektrone koji se kreću gotovo brzinom svjetlosti.

.

nije potpuno shvatljiv. a SB spiralne s prečkom.ova klasifikacija. Eliptične galaktike s većim brojem imaju veću spljoštenost. a ne eliptičnoj. ali se vjeruje da je to u vezi s uzaja­ mnim djelovanjem između efekata ro­ tacije i efekata magnetskog polja. dok kod normalnih spiralnih gala­ ktika dominiraju rotacione sile. S spiralne. bazirana na tome da li galaktika ima ili nema spiralnu stru­ kturu. na drugom su kraju galakti­ ke vrlo spljoštene. Na ovoj i na slijedećoj stranici nalazi se devet fotografija galaktika. ukoliko se to odnosi na opći izgled. Dva su niza spiralnih oblika bazi­ rana na tome ima li spirala ili nema ravnu centralnu prečku. Razlog zašto neke galaktike imaju takve prečke a druge nemaju. ali spiralne se razlikuju od eliptičnih u tome što sadrže znatne količine plina i prašine. sastoji se od tri niza. E ozna­ čuje eliptične galaktike. snimljenih na zvjezdarnici Mt Wilson 1. međutim spiralama bez prečke prevladavaju rotacione sile. premda je po­ znato da naša galaktika pripada spiral­ noj klasi. Klasična metoda klasifikacije galaktika potječe od američkog astronoma Edwina Hubblea. Kod spiralnih galaktika struktura je jače naglašena kad je jezgra mala. U spiralama s ravnom prečkom magnet­ ske i rotacione sile nastoje da se izje­ dnače. eliptične gala­ ktike. Svaka je označena prema Hubbleovom sistemu klasifikaci­ je. Zaista je cijela spiralna vrsta slična jako spljoštenoj eliptičnoj galaktici. S i SB označuju razliku u podgrupama.5-metarskim dalekozorom. izgleda. Oznake uz E. Prvi je niz bez spiralne strukture. sastoje od divovskih zvijezda. . Galaktike na kraju ovog eliptičnog niza donekle su slične izgledu naše galaktike. Na jednom kraju eliptičnog niza imamo gotovo kružne oblike . ali imaju izbočenu centralnu jezgru. Smatra se da su kod galaktika s prečkom rotacione i magnetske sile podjednake. Ispod njegove fotografije dijagramski je prikazan njegov sistem.galakti­ ke koje se.

tada dobivamo laktike s većom jezgrom imaju slabo drugi odnos. Značajno je za Hubbleovu klasifi­ ktike E 0 mogu imati neznatnu rotaciju. Među izuzecima ima Situacija kod posljednjeg tipa pojavlju­ nekoliko eliptičnih koje posjeduju pli­ je se u svim spiralnim galaktikama. Nepravilne u tom sluča­ razvijenu spiralnu strukturu. koju galaktike posje­ svih eliptičnih. primjer je fizikalnog faktora. Ali. sličan izravnavanja raznih fizikalnih faktora. Ovaj povezuju­ posebnih primjeraka. kako se ju po svoj prilici. svrstati u njoj. ali je on. a sve spirale s prečkom strukturu. kaciju da se otprilike 97% svih većih dok galaktike E 7 imaju naglašen stu­ galaktika. mogu panj rotacije zbog jake spljoštenosti. spirali zato što je on najspljošteniji od Stupanj rotacije. O za one gotovo cija pokazuje vrlo jasno da veće gala­ kružne. Premda su astronomi povezanosti ova tri niza galaktika: S. slovom E. premašuju one mamože vidjeti na donjim fotografijama. izuzimajući neke nizove kojoj je dao oznaku S°. . odgovaraju Bilo je neke nesigurnosti u pogledu takvoj raspodjeli. te određeni broj gala­ sve su spiralne galaktike bez prečke ktika koje uopće ne pokazuju izrazitu označene sa S. Sam Hubble je podupirao ideju fikacije. nego iz nu strukturu. u svakom slučaju. Ustanovljeno je da ga­ koje znamo da postoje. Posljednje je Hubble na­ sa SB. sivnije galaktike koje imaju pravilno Eliptične galaktike je Hubble označio izražene strukture. nedavno iznijeli drugačiji sistem klasi­ SB i E. Stezanje S ili SB označeno je zvao nepravilnima i smatrao ih je ri­ kod obiju sa a. ako uzmemo u se ukaže na relativnu važnost cen­ račun veliki broj manjih galaktika. sa svrhom da jetkim pojavama. Sa­ Dakako jedna S° galaktika slična je je­ svim je jasno da niz eliptičnih galaktika dnoj Sa galaktici iz koje se nazire sla­ od E0 do E7 jest niz čija je karakteristi­ ka povećavanje rotacije. spljošteniji od tipa E 7 . duju. također. a 7 za one najspljoštenije.u tome što se struktura galaktika ne ma zato što on nema primjetnu spiral­ formira iz slučajnih efekata. b ili c. za tralne jezgre. koje je on promatrao. Kuglaste gala­ ba spiralna struktura. koja ipak nastavlja sa stupnje­ takvog povezivanja s tipom galaktike vanjem tipova.U Hubbleovu sistemu klasifikacije nove i prašinu. ktike. Hubbleova klasifika­ ju oblik spljoštenosti. dok brojevi uz slovo označu­ Uprkos tome. Dublji smisao je ći tip S° sličan je eliptičnim galaktika.

.

ističe karakteristično razvijene spiralne krakove. po­ kazuje tip Sc galaktike u zviježđu Troku­ ta. Jedna će galaktika postati eliptična. snimljena 1. to je ne­ sumnjivo važna komponenta priče. postoji stalna tendencija da razdiobe novih svijetlih zvijezda. možemo uzeti suprotno sta­ jalište. Međutim. koje se formi­ raju unutar plina. Ova galaktika u zviježđu Sculptora s ozna­ kom NGC 253 predstavlja posebnu podgrupu Sc galaktika. Kako vanjski dijelovi galaktike mnogo spo­ rije rotiraju nego unutrašnji dijelovi. Iznos plina i prašine unutar galaktike mora se mijenjati s vremenom.Preth. Danas se misli da plin i prašina sadrže oko 5% ukupne mase naše galaktike. U ovom slučaju su krakovi razgraničeni oblacima prašine i svjetlošću zvijezda. Stvarni iznos bliži je vrijedno­ sti 10%. Ova bi se promjena morala odraziti u omjeru u kojem su formirane nove zvijezde i u stupnju isticanja spiralnih struktura. Na zanimljiv put. budu protegnute na spiralnu strukturu. Najprije pogledajmo to kod spirala. a i u istom iznosu i kod Andromedine maglice.22-metarskim dalekozorom sistema Schmidt. da tokom svog života galaktike prelaze iz jednog tipa u drugi. Po ovoj osnovi nema razloga da vjerujemo kako galaktika mijenja svoju strukturnu formu s vremenom. jer su prvobitni uvjeti bili različiti u oba slučaja. Poznato je da je spiralna struktura u galaktikama u uskoj vezi s prisutnošću plina i prašine. tada će se niz strukturalnih formi jednostavno odraziti u različitim uvjetima porijekla. Negativ iste galaktike. na gornjoj slici. Činjenica je da kod ispitivanja ra­ spoloživih podataka o prisutnosti ne­ kog stupnja evolucije nailazimo na težak problem. a druga spiralna. da kod galakti­ ka postoji neprekidna revolucija. ukazali su prije nekoliko godina 307 . fotografija. Jedini je mogući zaključak da su sada opažene osobine bilo koje ga­ laktike bile samo djelomično određene prvobitnim uvjetima. Sada stupanj rotacije galaktike predstavlja faktor koji može pokazi­ vati vrijeme proteklo od formiranja galaktike. Ako su svi svrsishodni fizi­ kalni faktori bili prisutni pri rađanju galaktika. Premda ovo nije cijela priča o tome kako nastaju spiralne forme. kojim mogu proći galaktike da prijeđu iz jednog tipa u drugi.

možda. . snažni izvor radio-valova. a druge spiralne.308 NGC 5128. jed kuglaste. predstavlja sudar između dviju galaktika. U takvom sudaru obje galaktike mogu izgubiti svoje plinske komponent što bi značilo da se ubuduće u njima ne bi mogle formirati zvijezde. Slika.

teško mogu zapaziti vanjski dijelovi. Prvo. Zato poslije sudara ptičnim galaktikama velike mase. Od vremena na vrijeme galaktike Na taj način promjena tipa. a nalaze se u zviježđu Labuda. pa su Baade i Spitzer mjena tokom vremena ili. nije fun­ takvog sudara galaktike će glatko pro­ kcija vremena. koje su vjerojatno obje spiralne. One su plinske komponente. Plin u je­ na jasno pokazala da ona ne tumači dnoj galaktici sudarit će se s plinom najznačajnije primjerke galaktika eli­ druge galaktite i kod očekivane brzi­ ptičnog tipa. Ni u jednoj se od dva do pet puta sjajnije od najsjajni­ njih neće ubuduće formirati zvijezde. njava prostor između galaktika. verzalnog plinskog medija koji ispu­ kad se ona promatra iz velike daljine. slično isparavanju. da su pretpostavili da su S 0 galaktike zaista promjene još drastičnije nego što su ih mogle nastati na taj način. Na taj način moguće je da protnu situaciju. Ali mači porijeklo galaktika tipa S 0 . radio-astrononalazi u vrlo velikoj udaljenosti. de. 309 . ali su će situacija za njihove plinske kompo­ istraživanja posljednjih nekoliko godi­ nente biti sasvim različita. To između udaljenih spiralnih galaktika ne znači da su sve takve galaktike jaki promatrač može dobro procijeniti koje radio-izvori. Ovo je najsnažniji izvor radio-valova poznat do danas. otići u prostor masivne nego spiralne galaktike koje napuštajući potpuno svoje roditelje: su se sudarile. a Dok još nije sigurno koji je od ovih mogu se i ne zapaziti ako se galaktika dvaju pogleda ispravan. jer se njihove jako Ova ideja vjerojatno ispravno tu­ razmaknute zvijezde neće sudariti.dvaju svojstava. jer su po njoj eliptične ne sudara on će postati tako vruć da galaktike neizbježno slabije i manje će. To znači da se. Ovo nam do­ postepeno nestajati. da nema pro­ kama tipa S0.su galaktike postale eliptičnog tipa. Kod mija je pokazala da su masivne elipti­ ovakvih galaktika promatrač će vidjeti čne galaktike sigurno takvih struktu­ samo mnogo svjetlije unutrašnje dije­ ra koje nisu mrtve. a mase su im tako da će njihova spiralna struktura gotovo deset puta veće. To je tako­ zamišljali Baade i Spitzer. jer se naročito ističu dvije galaktike pri sudaru izgube svoje gigantske eliptične galaktike. kako ga je se mogu sudariti jedna s drugom. Kod ocijenio promatrač na Zemlji. zvoljava da uzmemo u obzir jedno od One će tada biti vrlo slične galakti. Sakupljeni podaci love. koji će se njemu pokazati upravo u zadnjih nekoliko godina pokazuju kao da posjeduju karakteristike jedne da su najjači radio-izvori upravo u eli­ eliptične galaktike. možda na račun uni­ mnogo slabiji nego prije. Za promje­ đer pokazivalo da se ni jedna nova zvi­ nu spiralnih galaktika u gigantske eli­ jezda ne formira u vanjskim dijelovima ptične galaktike potrebno je zamašno takve galaktike. drugo. trebalo je reći da su naj- Na fotografiji de­ sno pahuljasti objekt blizu centru prikazuje sudar galaktika. ći jedna kroz drugu. Činjenica pokazuje su­ galaktike. jih spiralnih galaktika.Lyman Spitzer i pokojni Walter Baa. čiji bi dijelovi postali povećanje mase.

.

ako zamislimo zvijezdu s promjerom od jednog metra. Fotografija pokazuje skupinu u zviježđu Sjeverne Krune. Do sada ništa nije rečeno o raspodjeli galaktika u pro­ storu. dok su galakti­ ke. nacrtano u mnogo manjoj skali. Zamislimo da jedna galaktika ima promjer jedan metar. Situacija među zvijezdama unutar galaktike je drugačija jer. dok veće grupe mogu sadržavati i nekoliko tisuća. relativno blizu jedna drugoj. Iz takvog su izvora emisije radio-valova milijun puta većeg inten­ ziteta nego iz naše galaktike ili iz Andromedine maglice. Jedno posve drugačije opažanje po­ kazuje da gigantske galaktike također igraju dominantnu ulogu među dru­ gim galaktikama.snažniji radio-izvori uglavnom prona­ đeni među klasom masivnih eliptičnih galaktika. tada će se susjedna zvijezda nalaziti na uda­ ljenosti od 20 000 kilometara. gotovo da se galaktike dodiruju. koje imaju veći broj čla­ nova. Njihovi razmaci unutar pojedine gru­ pe mogu biti prilično mali. Najviše članova ta­ kve grupe obično sačinjavaju spiralne galaktike. u odnosu na svoje veličine. Prostor je s njima posut. Male okrugle pjege i objekti s "bodljikama" su zvijezde. oko tri do četiri puta slabije nego dominirajuća eliptična galaktika. Male su grupe daleko brojnije od velikih grupa galaktika. To pokazuje jaku prisutnost aktivnih fizikalnih procesa u galaktikama E tipa. dok su galaktike rela­ tivno vrlo blizu jedna drugoj. svoje veličine. U pro­ sjeku je udaljenost između susjednih galaktika samo oko stotinu puta veća nego veličina jedne individualne gala­ ktike. također. Sve ostale takve male točke predstavljaju skupine koje broje manje od 50 galaktika. U centrima nekih grupa. Možda bi bilo korisno da rezimira­ mo ono što smo do sada iznijeli. 311 . Male grupe sadrže oko 10 članova. One kontroliraju situaciju unutar pojedinih grupa. Postoje slučajevi gdje su galaktike još zbijenije. ja­ vljaju u skupinama.: Pojedine zvijezde galaktike su jako udaljene jedna od druge. Drugi oblici su galaktike. Značajno je za malu grupu galakti­ ka da u njoj dominira gigantska eli­ ptična galaktika. cijela je naša lo­ kalna grupa reducirana na malu točku u centru slike. Jasno je da masivne eliptične galakti­ ke igraju među njima najvažniju ulo­ gu. Zvijezde su vrlo jako razmaknute u odnosu na Preth. One se. Veće točke predstavljaju skupine galaktika koje imaju više od 50 galaktika. Na osnovu njihovih vidljivih strukturnih Dolje na prvoj slici vidi se naša lokalna grupa galaktika projicirana na ravninu Mliječnog Puta. To je još jedan dokaz da su velike eliptične galaktike akti­ vne. tada će se susjedna zamišljena galaktika nalaziti na udaljenosti od 20 metara. Na drugoj slici. jer one teže da se okupe u grupama.

Vidjeli smo u 8. Premda postoje lokalne nepra­ vilnosti u njihovim raspodjelama . opća raspodjela galaktika izgleda da ima veliku skalu homogenosti. Drugim riječima. To se sve lako može povezati sa svakodnevnim pojmovima. Ako nam se objekt približava.da. da se opseg. Prostor je izotropan. pomaknute ako postoji relativno kretanje između nas i udaljenog objekta.formi. Na sljed. Ima ih oko tisuću milijuna unutar dometa najvećih tele­ skopa. slici crte u svakom pravo­ kutniku predstavljaju položaje H i K linija u spektru koji je napravljen u la­ boratoriju na Zemlji. valne dužine se smanjuju. Da li galaktike same imaju neko kretanje? Odgovor je . Ako se krećete u odnosu na sistem galaktika. Skupina slabih nejasnih točkica u blizini sredine slike su naju­ daljenije galaktike čija je udaljenost određena u lipnju 1960. što znači da on ima iste fizikalne osobine u svim smjerovima. za koji se udaljenosti Na ovoj fotografiji jasne okrugle to­ čke su zvijezde koje se nalaze u na­ šoj galaktici. kao što je stupanj rotacije. Zamislite da ste promatrač koji je postavljen nasumice u svemiru. poglavlju da su spektralne linije. tada iz promatra­ nja velike skale raspodjele galaktika nećete naći gdje ste. To ukazuje da su strukturne karakteristike galaktike kontrolirane izrazitim fizikalnim fa­ ktorima. One se od nas udaljuju brzinom od oko 112 000 kilometara u sekundi. Osim toga. povećane su valne duži­ ne i linije su pomaknute prema crve­ nom dijelu spektra. Vidjeli smo. nepravilnosti lokalnih skupi­ na . veći crveni pomak. 312 . U svakom slučaju linije su pomaknute udesno . a linije su pomaknute prema plavom dijelu spektra. još nije donesen. Svijetli centralni trak je spektar galaktike u kojem se vide odgovarajuće linije.u velikoj skali izgleda da nema značajne razlike između raznih dije­ lova svemira. Važan zaključak: jesu li svi glavni fizikalni faktori bili određeni u doba nastanka galaktike ili su galaktike u procesu stalne promjene s vremenom. Širenje svemira Galaktike se prividno razvlače po prostoru unedogled. galaktike bi se mogle uklopiti u jednostavnu empiričku shemu klasi­ fikacije u kojoj se jedan tip bez sme­ tnji mijenja u drugi. a to znači veća brzina udaljavanja od nas. koje emitiraju ato­ mi udaljenog objekta. a ne da su to samo slučajne promjene.prema crvenom dijelu spektra . također. tada neće biti važno kamo: putovanje u jednom smjeru pokazat će iste stvari kao što bi pokazalo putovanje u kojem dru­ gom smjeru.na primjer. godine (3c295 u zviježđu Bootesa).označujući da se galaktika udaljuje od nas. Veća udaljenost galaktike. Njihovo kre­ tanje predstavlja širenje svemira. Ako se objekt udaljuje od nas. izgleda da nema razlike među proma­ tranjima u bilo kojem smjeru prosto­ ra.

313 .

a H konstanta poznata kao Hubbleova konstanta. katkada iznijete u popularnim komentarima da. slika 11. moramo jasno spoznati da li promatranja stvarno daju to značenje. u čast Hubblea koji je otkrio ovaj značajni odnos.2 otkriva važan odnos između uda­ ljenosti galaktike i njene brzine. koji 314 . Ideje.1 se može preurediti u novi odnos izme­ đu udaljenosti i brzine. slika 11. možda. Dva puta veća udaljenost. kakvo je kretanje galaktika moguće? Odgovor se može dati pomoću ma­ tematike koja pokazuje da je jedino moguće kretanje upravo širenje koje smo gore razmatrali. Ovaj se iskaz odnosi na određeni trenutak vreme­ na. postoje neki nepoznati procesi. Ovo podudaranje između promatranja i matematičkih zahtjeva homogenosti i izotropnosti je tako očito da gotovo svi učenjaci osje­ ćaju da promatranja stvarno znače to­ čno ono što nam kaže obična fizika: da se udaljenosli između galaktika stalno povećavaju. tada bi naša pre­ tpostavka jednakih sjajeva mogla biti na kraju približno ispravna. Da li izmjerene vrijednosti stvarno pokazuju da se galaktike udaljuju od nas ili. Ako bismo sada mogli postaviti dvije pretpostavke. To znači da promatrač u bilo kojoj točki prostora nema mogućnost da otkrije bilo što posebno u pogle­ du svog položaja ili u pogledu raznih smjerova u prostoru.2 je nacrtana na osnovu pretpostavke da galaktike imaju apso­ Slika 11. Sada vidimo da slika 11. postoji neko drugo tu­ mačenje? Osim jedne ili dvije iznimke.dane su vrijednosti V za veliki broj ga­ laktika. Vidjeli smo da je raspodjela gala­ ktika u velikoj skali homogena i izotropna. ako su naše galaktike prikladno izabrane. lutni sjaj jednak apsolutnom sjaju naše galaktike. mijenjajući svoje položaje s vremenom. gdje je R udalje­ nost. Ovo sigurno neće biti točno ali. Ako je to tako. možda. Ako uzmemo u obzir da se gala­ ktike kreću. tada je moguće da se izrazi skala pri­ vidnih veličina u slici 11. zahtijevamo da takva kretanja ne smiju poremetiti prostornu homogenost i izotropnost.2 Uzimajući da su sve apsolutne veličine iste uzimajući da je prostor euklidski.1 kao skala daljina. također. Druga je pretpostavka da prostor ima euklidsku geometriju (ovdje smo došli do geometrijskih zaključaka koji su se pojavili u 1. astronomi i fizičari nisu skloni da vje­ ruju u mogućnost neke druge inter­ pretacije iz razloga koji je lako razu­ mjeti. Slika 11. imaju jednaki stvarni ili apsolutni sjaj. Ovo možemo izraziti formulom V = H x R. ali. Prva pretpo­ stavka je u tome. poglavlju). kao i njihove prividne veličine.1 bi mo­ gla pokazati da postoji jednostavnije značenje opažene pojave. Brzi­ na V je upravo proporcionalna udalje­ nosti. da sve galaktike o kojima je riječ. a jedinica udaljenosti ovisila bi o apsolutnom sjaju kojeg uzmemo za galaktike. dva puta veća brzina. Prije nego prijeđemo na ispitivanje posljedica ovog odnosa brzina-udaljenost.

kako se astronom približavao problemu određivanja apsolutnog sja­ ja galaktika? Odgovor je u proširenju sistema mjerenja udaljenosti. znamo udaljenost svake pojedine zvijezde koja se može razlučiti u galaktici. štaviše. Tada se uzima u obzir najudaljenije jato zvijezda. koji je opisan u prvom dijelu 10. Pomoću poznate udaljenosti. S određenim daljinama nekih cefeida u zvjezdanim jatima baždarena je cijela grupa promjenljivih zvijezda tipa cefeida na način opisan u 10. dok možemo sma­ trati da se sve zvijezde galaktike nala­ ze na istoj udaljenosti od nas. detaljnije proučimo mje­ renje udaljenosti. Cefeide su stvarno svijetle zvijezde.su danas nepoznati znanosti. Ovo je prikladan trenutak da. na primjer. Kakve su osnove da to povjerujemo? Zaista. o kojima smo raspravljali u 9. da najsjajnije zvijezde imaju gotovo isti apsolutni sjaj u svim ovim bližim galaktikama. određenih velikom točnošću. i 10. mogu se upotrijebiti za određivanje udaljenosti malog broja bliskih galaktika koje sa­ činjavaju lokalnu grupu. Na taj se način može naći potpuni oblik glavnog niza zajedno s udaljenostima mnogih jata. Zaista. štaviše i u usporedbi Slika 11. besprije­ korno određivanje slabo vidljivog kra­ ja glavnog niza može biti načinjeno iz ovog primjera. Posljednje određivanje vodi prema krajnjim kora­ cima u procesu mjerenja udaljenosti. pa nam one mogu poslužiti kao pokazivač udaljenosti u mnogo većem volumenu prostora nego što je to mogla zahvatiti trigonometrijska metoda.2 bila određena sa zahtjevom da pojedine galaktike imaju apsolutni sjaj jednak apsolutnom sjaju naše galaktike. pri­ je nego se vratimo našem glavnom predmetu. sada imamo oblik glavnog niza koji se proteže sve do sasvim bijelih zvijezda. poglavlju. dobive­ ne pomoću cefeida. Danas smatramo svaku bližu ga­ laktiku golemom zbirkom zvijezda. ali ne tako udaljeno da se njegove slabije zvijezde ne bi mogle ra­ zlučiti. Premda su udaljenosti izmjerene ovim prvim korakom male. Slabi kraj glavnog niza jata upo­ trijebimo za lokalne zvijezde. ce­ feide služe da odredimo udaljenost u cijeloj našoj galaktici. Pretpostavimo da je ovakva situacija ista u svim drugim galaktikama sličnog tipa . poglavlju. Sada se pojavljuje zanimljiva stvar. Ovo odre­ đuje i udaljenost jata i oblik glavnog niza za svjetlije zvijezde jata. s veličinom naše galaktike. a koji bi mogli proizvesti promatrane rezultate. poglavlja. Ova metoda omogućuje mjerenje udalje­ nosti od oko 10 tisuća bližih zvijezda. U nekim jatima mogu se naći pose­ bni tipovi zvijezda. promjen­ ljive zvijezde tipa cefeide. Polazna točka za mjerenja udalje­ nosti je trigonometrijska metoda koja koristi kretanje Zemlje oko Sunca.da njihove najsjajnije 315 . izgledaju sasvim nevjerojatne. U stvari. ako je jato bilo prikladno izabrano. Prije je bilo rečeno da je skala udaljenosti slike 11.1 Odnos između prividnih veličina broja gala­ ktika (horizontalna skala) i brzina kojima se one udaljuju od nas (vertikalna skala).

dok se najsvjetlije koja se upotrebljava.zvijezde imaju iste apsolutne sjajeve. godine. s obzirom na činjenice. neće jebiti do udaljenosti od oko 5 milijuna shvatiti zahtjev o prirodi geometrije svjetlosnih godina. a milijuna svjetlosnih godina. Cefeide se mogu upotri­ nisu ni fizičari ni matematičari. jer većina astronoma nosti od oko 25 milijuna svjetlosnih vjeruje da se rješenje nalazi u drugoj godina. To znači. koje su unesene na slici 11. koje su znatno udalje­ džbi V = H x R. u odnosu na nas. Na sreću je kod dovoljno velikih udaljenosti eu­ udaljenost od 25 milijuna svjetlosnih klidska geometrija prestaje vrijediti jer godina dovoljno velika da se obuhvati bi. da će jednadžba neprekidno trenutku možemo ponovo izabrati iste vrijediti ako R raste i da tvrdimo kako galaktike. Razlog. dolfa Minkowskog galaktika. čovjek koji bi danas rekao da brzine a možda i više. Ovo nas sili ili da ne ju mrežu točaka. druga će mre­ euklidska geometrija ispravna kada R ža imati potpuno istu formu kao prva postane dovoljno veliko. ili mrežu točaka. daju vri­ nego i o totalnom stvarnom sjaju ci­ jednost V koja je veća od jedne trećine jele galaktike. samo će se promijeniti njihova tražimo jednu od ovih alternativa. koji tlije zvijezde. Posljednja promatranja Rune samo o individualnim zvijezdama. Osim toga. korak po korak iz elementarnog tri­ Sada se vratimo fenomenu širenja gonometrijskog sistema baziranog na svemira. Konačno. a ovo je dva puta veća na ranije postavljeno pitanje: na koji vrijednost od brzina izmjerenih prije ćemo način saznati o apsolutnom sja­ 1960. Zadnjih četrdeset go­ ju galaktika? Iz primjeraka. koje smo dina izmjerene brzine povećavane su izmjerili u području koje zahvaća 25 od 1% brzine svjetlosti do blizu 40%. tima euklidske geometrije nema mate­ Ova prihvatljiva hipoteza omogućava rijalnog tijela koje bi se moglo kretati da se proširi područje mjerenja uda­ brzinom. (ne njegove specijalne teorije) poka­ Značajno je primijetiti u ovom nizu zuje da u bilo kojem slučaju moramo dokazivanja kako su određene najveće napustiti euklidsku geometriju kada udaljenosti od tisuća milijuna svjetlo­ vrlo velike udaljenosti dolaze u razma­ snih godina metodom koja je nastala tranje. izaberemo po svojoj volji konačan Ako se sada vratimo našoj jedna­ broj galaktika. vidjet ćemo da će br­ ne jedna od druge. S njihovim poznatim galaktika ne bi mogle rasti do brzine udaljenostima dobili smo informaciju svjetlosti. Premda su cefeide bez sumnje Prema tome. jest skala. bio odvažan dovoljno primjeraka galaktika . one sigurno nisu najsvje­ euklidske geometrije.2. na Einsteinove opće teorije relativnosti već spomenuti način. trokut će imati isti oblik u ka316 . možemo smatrati zina V rasti do brzine svjetlosti ako je da tako izabrane galaktike formira­ R dovoljno veliko. zašto mreža. Ovo nas ponovo vodi brzine svjetlosti.brzine svjetlosti. ovo je kritična točka vrlo svijetle. da oni vjeruju da točka našeg razmatranja. feida. Mnogi ljudi. Na primjer. Pojavila se i posljednja važna alternativi. Prema Hubbleovu za­ da napustimo našu pretpostavku da je konu o širenju svemira. većom od ljenosti mnogo dalje nego pomoću ce. fizika sti. pouzdano se predviđa da će ovo rasti poznavajući apsolutni sjaj cijelih gala­ i u budućnosti s poboljšanom proma­ ktika. i one će također formirati brzina neće doseći brzinu svjetlosti. određeno je mnoštvo udaljeno­ tračkom tehnikom. ako izaberemo tri u tome što znamo iz Einsteinove spe­ galaktike da formiraju tri točke tro­ cijalne teorije relativnosti da pod uvje­ kuta. Ako u određenom trenutku kretanju Zemlje. U jednom kasnijem priznamo.tisuću. Ova je točka od zvijezde mogu upotrijebiti do udalje­ velike važnosti.

a velike gru- 317 . sve će se druge udaljavati od nje. možemo odrediti da upotrebljavamo udaljenost od Zemlje do Sunca kao našu jedinicu. to je odnos između vanjskih udaljenosti galaktika i unu­ tarnjih udaljenosti u galaktikama koji se mijenja s vremenom. Promjena će se odraziti samo u dužinama svih triju stranica trokuta koje će se povećati.snijem trenutku vremena. postoji još jedna točka detalja koju je vrijedno spome­ nuti. kada ovo prihvaćamo. Kako je. kao što su imali u ranijem trenutku. Uda­ ljenost između svakog para točaka će se povećati. kada go­ vorimo o širenju svemira. znamo da se s vremenom broj jedinica daljine. inače bi promatrač u centru bio u mogućnosti da ocijeni kako je on bio u centru te bi mogao razlikovati svoj poseban položaj u svemiru. To je ono po­ većanje koje sačinjava širenje svemira. Zato kažemo Širenje svemira u skladu s Hubbleovim zakonom ukazuje na to da. tada bi se pojedine galaktike i bilo što u njihovim unutrašnjostima. Izaberete li bilo koju točku. Ali. Naprotiv.u odnosu na udaljenost od Zemlje do Sunca ili od Sunca do centra naše galaktike ili u odnosu na samu veličinu Zemlje. Obične grupe imaju oko deset članova. a da naš položaj nije u centru svemira? Vrlo jednostavan po­ kus daje nam odgovor. Za mjerenje galaktičke udaljenosti upotrijebili smo istu jedinicu kojom smo mjerili udaljenosti unutar gala­ ktike. tada. očito je da u ovom slučaju nema centralne točke. a ne u obliku. zatim ga malo napuhnite. Već je napomenuto da se gala­ ktike okupljaju u grupe. povećanje u omjeru naše mreže. kad bi bilo moguće održati vanjske udaljenosti nepromije­ njene. uključujući i našu samu. ako u danom trenutku pro­ matramo određeni broj galaktika koje formiraju mrežu točaka. u nekom će kasnijem trenutku iste galaktike formirati drugu mrežu koja će se razliko­ vati od prve samo u mjeri­ lu. Kada kažemo da se udaljenost između nas i galaktike po­ većava. To znači da unutar galaktike nema su­ djelovanja u općem širenju svemira. a. Drugim riječima. moguće da se sve galaktike od nas udaljuju. Širenjem svemira mijenja se samo mjerilo trokuta ABC. povećava. sve se može ispravno utvrditi u promjeni ovog odnosa. tako da nam je ugodnije misliti o sebi kao o nečemu što zadržava stalnu veličinu. Na primjer. Označite veliki broj točaka nasumice na površini ba­ lona. da se udaljenosti izvan naše galaktike povećavaju u odnosu na udaljenosti unutar naše galaktike . što je analogno situaciji galaktika. ovakva nam točka gledišta izgleda nekako ponižujuća našem vlastitom ja. Potrebno je upozoriti na nešto dru­ go. Prije nego prijeđemo na posljedice ovog širenja svemira. ranije opisane. koja nas od te gala­ ktike razdvaja. moramo uzeti da se udaljenosti između galaktika stalno povećavaju s vremenom. Zato. ili smo mogli odrediti da upotrebljavamo kilo­ metar kao jedinicu ili bilo koju stan­ dardnu mjeru. smanjivale s vremenom. Homogenost i izotropnost prostora zahtijeva nepostojanje centra širenja.

Izravno promatranje niza strukturnih tipova ne može nam samo reći da li su galaktike nastale po takvom rasporedu ili se pojedine gala­ ktike razvijaju po takvom nizu tokom svojih života. a to je. U mnogim teorijama procijenjena starost svemira iznosi manje nego starost naše galaktike. (Ima iznimaka. jedini mogući zaključak jest. ali se na njima nećemo zadržavati. u kojima je svemir konačan. niti nam ono može reći što će vidjeti promatrač za pet tisuća milijuna godina. Ova je slabost promatračke metode najizrazitija kada se dođe do razma­ tranja prošlosti ili budućnosti svemira kao cjeline. dapače. Ova razmatranja daju prednost kozmološkim teorijama. koji je živio prije pet tisuća milijuna godina. mora se promatranji­ ma dodati kozmološka teorija.pe nekoliko tisuća članova. Crab maglica. može se procijeniti koliko je prošlo vremena od početka širenja. kao u slučaju stu­ pnjevanja strukturnih formi galaktika. No to je moguće samo zato jer imamo pouzda­ nu fizikalnu teoriju o strukturi i razvo­ ju zvijezda. Strelice označuju veličine širenja. koji je ovdje prikazan u dijagramima. jednostavno nam ne može reći što bi vidio promatrač. no one su mnogo rjeđe. da su one ne­ kad bile sabijene u hrpu. jer se malo astronomskih objekata promijeni u tom periodu na bilo koji način. Kada nema takve teorije na raspolaganju. moguće načiniti kod zvijezda. grupe ne sudjeluju u širenju svemira. U ovom pogledu situacija nije različita od one u slučaju evolucije zvijezda. obrazovavši jezgre atoma. Promatranje. Neposredno poslije toga (2) njegova temperatura je pala od nekoliko milijardi na jednu milijardu stupnjeva. neslaganja se uklanjaju. 20 milijardi godina poslije eksplozije. Kozmološke teorije Promatranje ima prirođeno opte­ rećenje da nam nikada ne može reći nedvomisleno kako se stvari mijenjaju s vremenom za cijeli period čovjekova života. Da li se ove skupine gala­ ktika šire? Sigurno je da se udaljenosti između različitih skupina povećavaju. kao na pri­ mjer. Za trideset milijuna godina (3) temperature su pale još niže. U Lemaitreovom konačnom svemiru. a "eksplozivnog" je porijekla. Ako je tempo širenja sve­ mira konstantan (ili je usporavanje tako slabo da se može zanemariti u računu). mora se upozoriti da su neka nedavna promatranja ukazala da su neke grupe u stanju širenja. na pri­ mjer. područje zvijezda u raznim sta­ Ako se sve skupine galaktika udaljuju jedna od druge. iz plinova i prašine formirale su se već galaktike. Gledajući na razne primjerke u raznim stadijima. promatranje nam ne može predstaviti jasnu situaciju. ali je situacija unutar mnogih grupa slična onoj unutar mnogih galaktika. dijima evolucije. (4) prikazuje dana­ šnji svemir. (1) prikazuje pragaiaktički atom u trenutku kad je eksplodirao. ali velika je praktična razlika nastala iz činjenice 318 . premda je vjerojatno da je opći odnos širenja za cjelokupni svemir mnogo veći nego što je unutar ovih specijalnih skupina. za cijeli period ljudske povijesti. Međutim.) Najbolje što nam promatranja mogu predočiti jest ne­ prekidno područje stanja. Da se odgovori na takva pitanja. samo za se. zaista. moguće je zaključiti kako se pojedini primjerak mijenja s vremenom. a čestice su se spajale. Udaljenosti unutar mnogih grupa se ne povećavaju s vremenom.

kao znameni­ teorijskim implikacijama. jednosti i preciznosti kao što su naše našli smo se u situaciji. sada jednost. Kako oče­ ti Abbe Lemaitre. ako se izvede iz brzi­ ku i 12 milijardi godina za cijeli svemir ne širenja. No.u izrazima obične fizike . uz pretpostavku da je vri­ mira smanjena od 30 do 40%. a ne da je sma­ ćemo na osnovu promatranja doći do njuje. odmicanje ga­ šoj današnjoj fizici. Njego­ razmicanja galaktika. do­ za našu galaktiku. Sada je nesklad prevelik da bi ravanja da ima stvarno se objasnio nekom pogreškom. predstavlja pri­ vlačnu silu koja teži da reducira br­ zinu eksplozije. nesklad postaje veći ako uzmemo u obzir da je širenje imalo različite razmjere. mi smo suočeni sa nalazi na granicama našeg znanja. vobitni račun od 12 milijardi godina naime oko 15 milijardi godina. Očito je za cjelokupno vrijeme širenja je sada da naša galaktika ne može biti starija prenizak. sjeduje ništa što je slično stupnju vri­ možda. a dokaz se. pretpostavke da su se galaktike uvijek gravitacija je težila da poveća brzinu odmicale današnjim razmjerom. što lazimo do rezultata da je starost sve­ je logički zahtjev. ako se primijeni na tim. kako znamo iz fizike. Ali. kod koje se ga­ iznosi između 7 i 8 milijardi godina. U određenom peri­ godina. Smatra se da je ši­ renje počelo od eksplozije prvobitnog stanja cijelog svemira.neodrživo. koju postavimo u prošlosti ili . laktika giba odvojeno. U nji­ dućnosti no što su danas. svakidašnje iskustvo. i starosti naše galaktike. tj. pa zato možemo va teorija svemira dala očekivati da su se one odmicale većim je za starost svemira brzinama u prošlosti nego danas. Tada njihovih razmicanja. Ako je tako. čini da jest pravi. takva pogreška nije moguća. gdje je najifizikalne teorije o zvijezdama. treba tražiti u pogreškama mjerenja. Međutim. situacijom koja traži promjenu u na­ Pod tim uvjetima. Naš pr­ raspravljali u prethodnom poglavlju. Među­ je. 319 . ali nije ni previsok. Ovo vrijeme je skoro jednako odu u prošlosti brzina širenja je bila starosti naše galaktike. laktika možemo slijediti u njihovim Neki su kozmolozi. Zato je u Lemaitrevoj kozmolo­ zaključka da su sve galaktike bile je­ giji brzina odmicanja danas veća nego dna do druge prije nekih 12 milijardi je bila u prošlosti. Gravitacija. budućnosti cijelog svemira. kako su bile blizu? Razmo­ iskustvu. Svaka zravnije razmatranje širenja svemira tvrdnja. da reducira brzinu Abbe Lemaitre. Ovo procjenjivanju starosti naše galaktike mijenja zakon gravitaci­ ili u omjeru širenja svemira. Kad veću vrijednost nego se uzme ovaj efekt u razmatranje. o kojoj smo stvarno manja nego je danas. pronašli teorijsku kujemo da galaktike budu dalje u bu­ metodu izbjegavanja nesklada. a nesklad između starosti ovoj kozmologiji nema sukoba između od 15 milijardi godina za našu galakti­ starosti svemira. Prema toj teoriji. kada su trimo ovo pitanje najprije na osnovu galaktike bile dovoljno razdvojene. tako očeku­ hovim se kozmologijama gravitaci­ jemo da su bile u prošlosti bliže jedna ja drugačije vlada od one u običnom drugoj. tj. što je samo polovina starosti naše ga­ toliko daleko od uspo­ laktike.da današnja kozmološka teorija ne po­ nesklad može biti pravi. bilo u povećanje gibanja. nužno se Drugim riječima. Zato u od svemira.

Vodik se sistematski pretvara u helij u zvijezdama tokom svakog ciklusa. ako nema ponovnog pretvaranja helija u vodik. u drugim slučajevima. sumnjam. u supro­ tnosti s promatranjem. ali ne. zašto bi se galaktike formirale u ovaj poseban stadij. kojeg promatramo u zvijezdama naše galaktike i susjednih galaktika. U nekim teorijama je iznos besko­ načan. Moguće je da je nešto helija. Ozbiljna poteškoća u ovoj teoriji leži u preokretu. u prijelazu između širenja i sažimanja. Doista. Ovo je porijeklo zamišljeno kao beskonačno gusto stanje materije kod beskonačno visoke temperature. došlo do nestajanja vodika u svemiru. To znači da bi se sve galaktike i zvijezde uništile tokom faze sakupljanja. dok gustoća materije ne postane beskonačna. Nužno je da ne bude kemijske promjene iz jednog cikla u drugi. a to postavlja vrlo važno pitanje. u ne­ kom bitnom pogledu: ona još zahtijeva određeno porijeklo cijelog svemira. prostor se povećava od točke do konačnog volu­ mena. proi­ zvedeno u fazi vrlo visoke gustoće. bilo bi potrebno da se svemir sakupi na takvu gustoću materije kakva je u atomskim jezgrama. koju smo razmatrali najprije. koje smo do sada razmatrali. u stadiju kada gustoća padne na vrlo ni­ sku vrijednost koja nije mnogo veća od današnje vrijednosti. volumena koji brzo raste da bi zadržao stalni konačni iznos materije. prolazeći kroz beskonačne cikluse širenja i stezanja. Lako je razumjeti kako faza širenja nastupa poslije faze sakupljanja. Prema tome. vidimo da teorija pulziranja ne izbjegava zahtjev da materija svemira prolazi kroz fazu velike gusto­ će i vrlo velike temperature. Da se ostvari ponovno pretvaranje helija u vodik. a volumen prostora postaje sve veći. U ko­ zmologijama. sve teorije zahtijevaju stanje visoke gustoće i visoke temperature. a ne prije. Bit će prije da su oni nastali unu- 320 . ako gustoća materije pada. Jedna takva teorija ima be­ skonačnu prošlost i beskonačnu bu­ dućnost. kao iznos količine mate­ rije. Dok je gustoća materije u početku be­ skonačna u svim teorijama. Ovo vodi novom pitanju. S vremenom gustoća materije pada sve niže. Može li se naći direktni promatrački dokaz da je materija stvarno bila u stadiju krajnje visoke gustoće? Odgovor je ne može.Premda ovo modificira zakon gravi­ tacije. potpuni iznos materije ne može biti konačan ukoliko prostor počinje s volumenom nula. Teorija pulzirajućeg svemira po­ stavlja zanimljivo pitanje. U takvom slučaju možemo zami­ sliti da je točka porijeklo svemira. vidjeli smo da gustoća ma­ terije brzo opada s vremenom. pa je jasno da bi. Zato je važno da se upita. Lemaitreova kozmologija se ne razlikuje od jednostavne kozmologije. Dužnost je znanstvenika da obra­ di sve moguće teorije. Na ovo pitanje nema stvarno uvjerljivog odgovora. U Lemaitreovoj kozmologiji je iznos konačan. a koju treba odbaciti. pojavile su se razlike. u kojem se stadiju formiraju galaktike po ovim kozmologijama? Odgovor je. Nasuprot. ali još nije nađeno uvjer­ ljivo tumačenje kako nastupa faza sa­ kupljanja poslije faze širenja. U svim teorijama. Međutim. Zatim se kori­ ste promatranja da se odredi koja se od teorijski predloženih mogućnosti može priznati i prihvatiti. naravno. Početak odgovora može se dati Lemaitreovom kozmologijom. je li moguće izraditi teoriju koja bi obja­ snila promatrano širenje galaktike bez zahtjeva da svemir ima određeno porijeklo. ovo zahtijeva da materija prođe kroz takvu fazu beskonačno mnogo puta. kako zapo­ činje širenje iz ovog stanja. a u drugima konačan. ali se o drugim elementima ne može ništa reći. kao što su Lemaitreova. Možemo postaviti pitanje. Po­ teškoća leži u tumačenju. A to je. Izgleda da se sakupljanje nastavlja sve dok se prostor ne sabije u točku.

nastao procesima velike gustoće i tem­ Nema ništa posebno revolucionarnog perature svemira. veliku gustoću. Prema tome. koju od teorija. mezonska polja današnje atom na stoljeće za svaku jedinicu fizike koja su otkrivena u posljednje volumena koji odgovara najvećoj ljud­ vrijeme. prisiljeni smo reći da. mogao zaista naći. Zato nije nipošto sigurno da skoj građevini. premda se postojeće gala­ ktike udaljuju jedna od druge. dok svi­ svemira. ako se zna brzina stvaranja mnoga razna polja: gravitaciono polje materije. u drugom pogledu.na primjer. bazirana je na fizikalnom polju koje on ne pokazuje značajan dokaz da je omogućuje postanak nove materije. Fizičaru su poznata de da se.da razumijemo. kako je opisano tar svih mogućih polja. nove galaktike mogu zadržati oblik stalne gustoće u bilo kojem povećanom vo­ lumenu prostora. helij. u 9. Istra­ na. Tra­ nje. na pri­ traži da materija svemira prolazi fazu mjer. Suprotno. kroz konstantno širenje. za vrijeme koje su žeći najjednostavniju vrstu novog po­ se odvijale nuklearne reakcije. Pre­ ma tome. sumnjiv slučaj. (Normalne gama zrake. elektromagnet­ brzina širenja svemira. tada koje povezuje čestice atomske jezgre. . jet oko nas pokazuje puno dokaza da Teorija stalnog-stanja svemira je postao procesima unutar zvijezda. što se može naći veza između smo li obavezni da se ograničimo nor­ širenja svemira i brzine stvaranja ma­ malnim fizikalnim mislima? Odgovori­ terije.) Problem se razlikuje u detaljima. matematički ćemo doći do toga što od tih efekata nije preživjelo osim. poglavlju. koje nije dosad poznato iz o fazi visoke gustoće i temperature u eksperimenata na Zemlji te može po­ povijesti svemira je na kraju krajeva stati važno u kozmološkom opsegu. tada bi se novi tip teorije.tar pojedinih zvijezda. je­ lju to. mogao imati beskonačnu prošlost i može imati be­ skonačnu budućnost. živanje pokazuje da ne možemo naći ali ne u principu od situacije za koju takvu teoriju. ako stvar promatramo već znamo da postoji. Novo je u deta­ normalnim fizikalnim mislima. ako sko polje koje nastaje pojavom elektri­ se zna brzina širenja svemira. ništa lja. ako se Kozmološka teorija stalnog-stanja pridonosi tumačenju kako je svemir. kao što je to prika­ zano shematski u dijagramu. koji bi izbje­ premda je sva materija svemira prošla gao zahtjev za fazom velike gustoće i najmanje jedanput najznačajnije sta­ temperature. postoji li ikoja teorija koja ne terije. Ovo je povezivanje takve priro­ mo na ovaj način. kao što citeta i magnetizma. mo­ je postalo poznato kao stalno-stanje žda. mogu proizvesti parove elektro­ velike gustoće i temperature. tada može iz teorije izvesti koje tvori gravitacija. Tako nije uopće teško fizičar već posjeduje kompletan inven. nuklearno polje to možemo znati iz promatranja. Da bismo očuvali bilo Ako netko načini ovakvu hipotezu. Ovo zahtijeva da se nova materija direktno stvara u razmjeru sa širenjem svemira. Ali. iznosi oko jedan . S je brzina stvaranja materije određe­ vremena na vrijeme otkrivaju se nova na teorijom. jer su fizici već poznata Na osnovu svega možemo postaviti polja koja omogućuju postanak ma­ pitanje. u ovoj ideji. postoji mogućnost da se pojavi neko Pomanjkanje svakog jasnog dokaza novo polje. Pokazalo se da je potre­ polja u eksperimentima u laboratoriju bna mjera vrlo mala. zašto proces.

uzimajući polazne točke koje su se razlikovale od euklidske geometrije. Ovo predstavlja značajnu promjenu u gledanju na prostorno-vremensku simetriju. Uprkos ovoj maloj mjeri. naravno. efekt bi ta­ kvog stvaranja materije u velikoj skali bio enormno velik. Sada dodajemo daljnju značajnu točku. nije otkriven u zemalj­ skom laboratoriju. A. Povoljna je i situacija i za te­ oriju stalnog-stanja. tako novoformirane galaktike zamjenjuju starije galaktike kad se one udalje. uspoređeni s očeki­ vanjima jednostavnih "eksplodirajućih" kozmogonija i teorije stalnog-stanja. Također smo vidjeli da je kriterij starosti za Lemaitreovu kozmologiju povoljan. Za daleke skupine. kakvu bismo mogli očekiva- 322 . razne su teorije. jer se dobivaju manje vrijednosti nego što je procijenjena starost naše galakti­ ke. da pogledamo kako danas stoje stvari. Ovo je sasvim različita slika na­ čina kako se svemir s vremenom mije­ nja. s druge strane. Prema tome. nema ni početka ni kraja svemira. Pretpostavimo da sve galaktike imaju jednak pravi ili apsolutni sjaj. Tada bismo mogli izračunati. Bilo je spomenuto da jedan promatrač ne može otkriti ništa pose­ bno o svom položaju u prostoru. čisto teorijski. Već smo vidjeli da neki sistemi ko­ zmologije nailaze na znatne teškoće pri ocjenjivanju starosti svemira. čija se predviđa­ nja najbolje slažu s promatranjima. Na drugoj strani. jer se formiraju nove. Zato očekujemo da u cijelom prostoru svemira postoji difuzni plin i da se nove galaktike mogu neprekidno formirati od njega. jer u njoj svemir ima beskonačnu starost. U svakoj epohi će promatrač točno vidjeti istu sliku. Za koju da se odlučimo od ovih ra­ znih teorija? Za onu. možemo iz teorije izračunati vrijednosti. ova se tendencija precizno kompenzira stvaranjem nove materije. nedavna promatranja ne daju prednost ni Lemaitreovoj kozmologiji i kozmologiji stalnog-stanja. situacija ostaje stalna. jer stvari izgledaju iste u svim vremenima. Premda širenje teži da reducira gustoću. pa se zato ne može postaviti pitanje starosti između naše galaktike i svemira.3 Uzimajući da sve skupine galaktika imaju iste apsolutne veličine. Na slici su rezultati promatranja 18 vrlo udaljenih skupina. Svemir je u velikoj slici isti iz svih točaka prostora i vremena. Ukratko. da on ne može ništa posebno saznati o svojoj epohi. U teoriji stalnog-sta­ nja. upravo onako kako se čovjek mijenja s vre­ menom: upravo onako. prem­ da se širenje odnosi i na već postojeće galaktike. bez obzira jedna na drugu. Povezivanje izme­ đu širenja svemira i stvaranja materije nalazi se u takvom odnosu da prosje­ čna gustoća materije u prostoru osta­ je konstantna. nego što je sada. Pojedine se galaktike mijenjaju s vremenom ili se mogu mijenjati s vremenom.stvarno javlja. U drugim se teorijama galaktike kreću i udaljuju jedna od druge tako da bi promatrač u budućnosti našao prostor manje nastanjen galaktikama Slika 11. dobile ra­ zna rješenja. tako da je sadašnja situacija nekako izjednačena u pogledu obiju teorija. koje treba da očekujemo za brzine "bježanja" različitih skupina u odnosu na njiho­ ve prividne veličine. kako mlade generacije ljudskog roda zamjenjuju starije. prosječna gustoća galaktika u prosto­ ru može ostati stalna.

još korisnije. Bauma vrlo udaljene galaktike pokazalo. a to je i red vrijednosti neslaganja. da promatranja daju prednost kozmologiji koja je prva ra­ Slika 11. kad se jednom galaktika formira. prema njihovim pri­ vidnim veličinama. a na horizontalnoj skali specificirana prividna veličina. a prostor euklidski. prilično udaljene. kako zahtijeva teorija stalnog-stanja. drugi vjeruju da. Jedna je od karakteristika teorije stalnog-stanja da se galaktike mora­ ju neprekidno stvarati. koje nisu previše udaljene od nas. koje su razmatra­ ne na početku ovog poglavlja.3. Ovi su rezultati već dani na slici 11. sigurno nije u sebi ispravna. Na osnovu toga. Razlika između očekivanja i opaža­ nja povećava se ako se primijeni Einsteinova geometrija. rezultati su isti za sve teorije. Ovo govori. Teorija zahti­ jeva da se one formiraju na početku kao sasvim neznatni objekti. pretpostavka da sve galaktike imaju isti stvarni sjaj. Za galaktike. kako se može vidjeti na slici 11. Neki od ovih izvora imaju jaki inten­ zitet.2. prema mišljenjima nekih astronoma. Opširnije. Prerano je da se unaprijed o tome donosi neki za­ ključak. a drugi mnogo slabiji. što ide u prilog teorije stalnog-stanja. gigantske eliptične galaktike. mora uzeti u obzir odustajanje od euklidske geome­ trije. 323 . ozbiljno neslaganje s predviđanjem kozmologije stalnogstanja. Moguće je da je Baum jednostavno promatrao pose­ bno svijetlu galaktiku. zmatrana. da li galaktike stalno rastu u veličini i masi. naravno. Ali. de­ finirajući razne kategorije. Ali se za gala­ ktike. nedavno je slično promatranje W.4 Na vertikalnoj skali je promatrani broj radioizvora. a ova su odustajanja različita za razne teorije. još je nepoznato. broj nešto slabijih izvora. koji su sredili brojne podatke radioizvora što su oni mogli otkriti na nebu. na koje ovdje treba upozoriti. a neke su i 100% sjajnije. Na ovoj slici su zajedno pri­ kazane: kozmologija stalnog-stanja i obična. Posljednje promatračke testove ko­ zmologije stalnog-stanja. naravno. koja je razmatrana na početku i u kojoj je svemir nastao prije određenog vreme­ na.ti brzinu odmicanja raznih galaktika prema promjeni njihovih udaljenosti ili. Njihove su vrijednosti uspo­ ređene s onima što bismo očekivali. broj još slabijih izvora. Jedna gru­ pa astronoma vjeruje da su galaktike u stanju neprekidne evolucije. ostane gotovo nepromijenjena tokom cijelog svog života. tako da su najveće galaktike i najstarije galaktike. itd. koji na­ stavljaju da rastu s vremenom. Počeli su se evi­ dentirati podaci koji pokazuju.broj jakih izvora. Ali. bile bi najstarije galaktike. da se nove galaktike zaista formiraju. jednostavna kozmologija. Galakti­ ke se ne slažu po svojim sjajevima. a i sa Lemaitreovom kozmolo­ gijom. ako je nji­ hova frekvencija u prostoru jednaka. zasnovali su Martin Ryle i njegovi kolege u Cambridgeu. Ryle ih je svrstao u brojeve raznog intenziteta .

u milijardama go­ dina. Na prvi pogled bi se očekivalo da je eksperimentalna krivulja strmija od očekivane krivulje. str­ mija od prve. ne može biti definirano relativno malim volumeni­ ma. kao daljnji dokaz da geometrija prostora nije euklidska geometrija. ako svojstvo raste u vje- 324 . ovisi o činjenici. nego o njihovim situacijama od prije nekoliko stotina milijuna godina. Prema teoriji stalnog-stanja. Ali. postoji samo jedan mogući izgovor. jest u tome što ima premnogo slabih izvora u usporedbi s brojem jačih izvora. Nesklad. Drugim riječima. da je slučajnost što je neka galaktika snažan radio-izvor . radio-valovi iz nekih na­ jintenzivnijih izvora. Oni su započeli svoja putovanja preko prosto­ ra u vrijeme kada se formirao naš pla­ netarni sustav. ali vrijeme koje je potrebno da svjetlost ili radio-valo­ vi dođu do nas iz galaktike. Ako je ovaj zaključak ispravan. tada nije ispravna kozmologija stalnog-stanja. Vrijeme koje je potrebno da zračenje stigne do nas od zvijezde unutar naše galaktike. Još preciznije. Radio-valovi putuju istom brzinom kao svjetlost. pa kao što svjetlost treba vremena da stigne do nas od udaljenog izvora. koji je veći od onoga što je dostupan najvećim optičkim teleskopima. Sada je važno da je druga krivulja (neiscrtkana). jer je sigurno da su Rylejeva promatranja obuhvaća­ la golem volumen prostora. Druga od dviju točaka.4 (desno). jer prema teoriji stalnog-stanja stvari moraju biti u suštini iste u bilo kojem trenutku. ako je p izmjereno kao jedan prosjek za dovoljno veliki volumen. tako da veličina p nije mogla biti veća u prošlosti nego što je danas. na nesreću. Naša promatranja vrlo udaljenih galaktika ne kažu nam o njihovim današnjim situacijama. Na prvi bi pogled ovo izgledao bezi­ zgledan oblik obrane. radio-izvor. Slijedi da. trebaju više od 500 milijuna godina da stignu do nas. recimo. što povećava nesklad. Jedna krivu­ lja na ovoj slici (iscrtkana) predstavlja očekivani broj izvora. na kojima je bazirano objašnjenje Rylejevih rezulta­ ta.vrlo malena.prema eksperimentalnim mjerenjima. tri ili četiri mili­ jarde godina da dođu do nas. štaviše. stotinama milijuna ili. Zamjena geometrije Eu­ klida s geometrijom Einsteina donosi smanjenje nagiba očekivane krivulje. Me­ đutim. teorija pretpostavlja da veličina p nije bila iz­ mjerena za dovoljno veliki volumen. pa tu proporciju možemo nazvati p. da ga se uključi u Rylejev popis . tada će rezultirajuća količina biti ista bilo gdje i bilo kada. tako isto trebaju i radio-valovi. može biti izmjereno godinama. a broj izvora svjetlijih od specificiranog nivoa je izračunat. koji su izračunani na osnovu da je njihova učestalost u svemiru jednolika i da je geometrija prostora euklidska. volumen. Ako neko svojstvo. pa dokazuje daje veličina p sigurno bila veća u prošlosti nego da­ nas i da je tada bilo više radio-izvora. može biti izmjereno u milijunima. oni su bili stvarno emitirani iz svojih izvora u doba kada su se u našim oceanima pojavile prve primitivne forme života. Doista. koja se prianja rezultatima promatranja. dovoljno snažan. jer je sasvim sigurno da promjena geometrije mijenja očekiva­ nu krivulju. Ryle je ovo objasnio na slijedeći način. kao što je. To je načinjeno za niz vrijednosti određenog nivoa. ako su proma­ tranja bila ispravno obavljena. specificiran je nivo pri­ vidnog sjaja. A radio-valovi iz najslabijih Rylejevih izvora trebaju i dvije. stoljećima ili tisućama godina. stvari idu lošim putem. kako ga naša slika po­ kazuje. raste u vjerojatno­ sti sa starosti galaktike. Rezultati su prikazani dijagramski na slici 11.tj. Zato Ryle pokazuje da je činjenica što je p veće od očekivanoga za vrlo udaljene galaktike. koje razmatramo. Zaista. Misli se da je samo jedna galaktika na milijun galaktika takvog tipa.

Pre­ galaktika. za galaktiku je razumjeli nadmoćnost gigantskih ga­ veća vjerojatnost da je bila snažan ra. kakvo je stvar­ i posebno načina u kojem je započeo no stanje. tada ti prosječno svojstvo malog područja se Rylejev zaključak mora bolje ocije­ prostora. napuštamo pitanje. Kad saznamo zašto je galaktika jaki vodika. Pojavilo se pitanje. koje jedino sprečava neeu. današnja situacija nije samo fazi. galaktike eliptični sustavi. Matematičkim izrazima. postoji težnja Zato se sve kozmologije. ali se na njega ne može dati svemir. Ako je to točno. tada izgleda da Razne kozmologije se mogu podije­ kozmologija stalnog-stanja nije dobra. u procesima koji se odvijaju izvor radio-zračenja. postoje početna ograničena stanja. sadašnja situacija je posljedica samo da su u velikoj proporciji jake radio. U svakom slučaju. U takvom se slučaju izgled niti nego zaključak teorije stalnog-sta­ pronalaženja galaktike s potrebnim nja. osim svojstvom povećava sa starosti gala­ u kozmologiji stalnog-stanja. Slična je 325 . za galaktiku je više dišta.laktika među snažnim radio-izvorima. pa se zato moglo očekiva­ ktike na vrlo velikim udaljenostima. bit će bez sumnje u središtima zvijezda. u kojima svemir uopće nisu. Na pri­ sasvim nezavisno od zahtjeva koji smo mjer. Složene situacije su posljedica najstarije. da u prethodnom sluča­ koje vjerujemo da se sastoje od sta­ ju današnja svojstva svemira ovise i rih zvijezda i vrlo malo plina i prašine. u kojem su eliptične galaktike aciju. po kojima bi procijenio. u drugom slučaju ne izgleda gledište teorije stalnog-stanja. ako porijeklo i one. dio-izvor u prošlosti nego što je sada.rojatnosti brže od efekta slabljenja ši­ vora na naše pitanje. U terminologiji fizičara. gdje gija stalnog-stanja je dosljedna u ra­ je stvarna vjerojatnost ovih dviju vrsta zvrstavanju galaktika po starosnom kozmologija. kozmolo­ principe. osim kozmolo­ prema razilaženju svojstva za galakti­ gije stalnog-stanja. Već smo vidjeli. da su ove galaktike zaista vrlo stari Ukoliko netko želi tražiti neke opće sustavi. U kozmologijama druge vrste definitivan odgovor. kod ovog vrlo nesigurnog gle­ drugim riječima. koje zahtijevaju jer kozmologija stalnog-stanja zahtije­ da je svemir imao potpuno određeno va: ili su promatranja netočna ili. gustoća ktike na takav način da će se većina galaktika je bila u prošlosti veća nego naših promatranja odnositi na gala­ je danas. đena od najjednostavnijeg elementa. o zakonima fizike i o početnim grani­ Prisutnost starih zvijezda poduprlo bi čnim stanjima. Ako je Osnovne razlike između kozmologija ovo gledište ispravno. tu nije bilo po­ mnogo lakše doći do definitivnog odgo­ četka sa složenom jezgrom. Posljednjih godina razilaženje.su radio-astronomi napustili ideju da klidski karakter geometrije. snažni radio-izvori nastaju iz sudara Zato slijedi konačni rezultat. Mislilo se da se renja svemira. također. naići će na složenu situ­ nizu. sustavi za možemo reći. matranjima Ryleja. pojavljuje se neobična snažni radio-izvori pojavljuju prilikom situacija u kojoj nije moguće definira­ sudara galaktika. kojima se povećavaju udaljenosti.zakona fizike. jer je na takvoj osnovi teško ma Rylejevom gledištu. podudaraju s pro­ ke. posljedica zakona fizike nego. vjerojatno da je bila snažan radioizvor tokom prvog dijela svoje životne povijesti nego u kasnijoj eri. ti veći broj sudara nego što je danas. u svim kozmologijama. U kozmologijama prve ktika postati jaki radio-izvor u starijoj vrste. A ovdje. a ovo se razvrstavanje slaže djelovanja fizikalnih zakona. onda je vjerojatnije da će gala­ nema porijeklo. liti u dvije vrste: one. jer. složena atomska jezgra je izgra­ upravo razmatrali za radio-izvore.

zatim sve složenije i složenije. a i jata galaktika. jer su stvari započele na poseban način. koje traže da svemir ima određeno porijeklo. ugrijava vodik do vrlo visokih tempe­ ratura. ako se formira nova materija u formi neutrona. Ra­ nije je u ovom poglavlju spomenuto da naša galaktika i Andromedina maglica posjeduju haloe vrlo toplog plina. mogu formirati. Drugim riječima. Efekti hlađenja unutar toplog plina mogu proizvesti brzine kretanja od oko 3200 kilometara na sekundu. oslobođena raspadanjem. Tako nam teorija stalnog-stanja predstavlja zanimljiv pogled stanja koja mogu postojati u međugalaktičkom prostoru. Prema ovoj teoriji je međugalaktički prostor mjesto velike aktivno­ sti. Neutroni se spontano raspadaju u vodikove atome.najprije relati­ vno jednostavne . gušćeg plina. za takve kozmologije. S tim u vezi kozmologija stalnogstanja je već nešto stvorila na bazi da je opći plin u prostoru vrlo vruć. Hlađenje unutar toplog plina vodi u situaciju u kojoj se galaktike. Prema tome. nije započelo sa životom. već su izgrađena u početnim uvjetima. Ako netko prihvati ovu ideju evo­ lucije od jednostavnih oblika prema složenim oblicima. kako zaista mora biti.situacija i u kemiji. galaktike su formirane. koje traže glavna svojstva svemira kako ga opažamo danas. tada se kozmološke teorije prve vrste. a energija. To je mjesto u kojem se neprestano stvaraju galaktike i u kojem se već po­ stojeće galaktike stalno mijenjaju s vre­ menom. Tu bi došlo do ubrzavanja čestica. Vjerojatno će se na ovoj razlici do­ nijeti konačna odluka o ispravnosti teorija. mora slijediti iz fizikalnih zakona. Možda u pojavama ko­ zmičkih zraka i kozmičkih magnetskih polja. Ovi bi haloi predstavljali područja prije­ nosa između mnogo hladnijeg. već posjedujemo neke dokaze o postojanju takvog svijeta. Prema kozmologijama prve vrste. cjelokupni predmet ekstragalaktičke radio-stronomije postao je tijesno povezan s ovim vanj­ skim svijetom visoke energije. Iz pojedinih atoma se formiraju molekule . već postojeće galaktike su u međusobnom djelovanju sa sredinom koja ih okružuje. Vrlo brzi elektroni među kozmičkim zrakama zatim bi doveli do emisije radio-valova. dok nije došlo do goleme za­ mršenosti procesa života. 326 . nije postojala mogućnost obraćanja pose­ bnim stanjima. što bi vodilo do nastanka kozmičkih zraka. koji se nalazi unutar diskaste strukture ovih galaktika i potpuno vanjskim plinom visoke temperature. Ova je slika potpuno različita od onih što ih daju druge kozmologije. Bilo šta. mora­ ju isključiti. a kroz ekstragalaktičku radioastronomiju. u kojima je međugalaktički prostor mrtvo područje u kojem se gotovo ništa ne odigrava. pose­ bno u kozmologiji stalnog-stanja. Primjer je formi­ ranje galaktika. Doista. uključujući formiranje galaktika. One su tako velike da se smatra mogućom pojava jakih elektromagnetskih efekata u međugalaktičkom prostoru. U kozmologijama druge vrste. Prije ili kasnije će se pomoću promatračke tehnike saznati da li po­ stoji ili ne postoji svijet visoke energije izvan galaktika.

pred­ stavljaju najveće zagonetke s kojima su se suočile astronomija i fizika našega doba. koji je s Hubbleom ustanovio odnos između uda­ ljenosti i brzine bježanja galaktika. astronomi su otkri­ li neobične objekte zvjezdolikog oblika. vidi str. potrebno je dodati još tri značajna dostignuća: 1. koje su poslale na Zemlju fotografije. Već ova tri podatka pokazuju da je započela nova era istraživanja svemira . Nedavno su otkriveni i objekti. kojima su dali ime Kvazari. To su objekti. 21. koji su se s njima pojavili.Svemirski teleskop Hubble još nije bio u orbiti. jer nije moguće naprečac objasniti proce­ se koji ravnaju tako silnim zračenjima. a dobili su ime pulzari. a prošle godine (1970) i optički (Crab maglica. katkada snažnijima i od cjelokupnog zračenja pojedine galaktike. najnovije: Otkriveno je da galaksije ne samo da ne usporavaju ili stagniraju u svojoj brzini udaljavanja jedna od druge. da je i on mrtvi planet . Njihovo istraživanje je u toku. čovjek je prvi put zakoračio na jedno drugo svemirsko ti­ jelo: na Mjesec.neposredno istraživanje svemirskih objekata. jer su se zbila po­ slije njenog izdavanja. čija radio-zračenja pokazu­ ju potpuno pravilne periode. nego UBRZAVAJU!! Milton Humason. 2. o kojem se govori u predogovoru ove knjige. koji su isto tako zagonetni. VII 1969.Ne zaboravimo dakle da je knjiga tiskana prije 70-te g.. Istraživa­ nja i mjerenja su pokazala da ti obje­ kti imaju enormnu snagu zračenja i da se nalaze od nas na udaljenostima koje iznose milijarde svjetlosnih godi­ na.bez života. Upravo od izlaska ove knjige pa sve do naših dana. Na planet Veneru sovjetski su astronomi i astronautičari spustili na­ učnu sondu. kojima se F. . najvje­ rojatnije. Najprije su otkrive­ ni radio-teleskopima. Snimljen je planet Mars iz nepo­ sredne blizine pomoću istraživačkih sondi tipa Mariner br. što su potpuno iznenadile sve astronome. pa neki smatraju da oni predstavljaju tzv. 6 i 7. prošlog st. Hoyle nije po­ zabavio u ovoj knjizi. 3. Fotografije pokazuju da je Mars gotovo potpuno sličan Mjesecu. tipa Venera. Uz ove velike zagonetke današnje astronomije. neutronske zvijezde.NAPOMENA PREVODIOCA Otkrića. . koja je posla­ la niz podataka o Veneri (temperaturi. . sastavu atmosfre. nesumnjivo bi našla vidno mjesto u ovom djelu.I. što ukazuje. Pro­ blemi. 4. 327 . 250). magnetskom polju). jer je i njego­ va površina ispresijecana kraterima i kružnim brdima.

Dodatak: HIPARHOVE I PTOLEMEJEVE KONSTRUKCIJE EPICIKLA .

.

Dajmo svim veličinama indeks P. a na nekim dijelovima usporava (to je tzv. Na slici A. položaj Pje dan sa (9).Sunce uzrokuje da Mjesec ubrzava svoje kretanje na nekim dijelovima staze. bilo bi poučnije da se uzmu u obzir slične ideje koje su pri­ lagođene kretanjima planeta. tj. Prema tome. prije no što se nastavi Ptolemejeva teorija Mjeseca. evekcija). proširenje u kojem centar kruga deferenta nije više trebalo da to­ čno padne u Zemlju i u kojem wd više nije bilo uniformno kutno kretanje.l neka F predstavlja Sun­ ce.: . Ovo je omogućilo Ptolemeju da prikaže proširenje Hiparhove teorije. a neka P predstavlja bilo koji pla­ net. Ali. ali s indeksom P.

Ptolemej je uveo dodatnu kompliciranost koja je zahtijevala da ravnina epicikla ne bude u istoj ravnini u ko­ joj je deferent.Gornje analize su bazirane na pre­ tpostavci da se ravnine staza planeta i Zemlje podudaraju. Da bi se uzeo u obzir efekt nagnutosti staza planeta. Premda nije korisno da se uključimo detaljno u ovaj predmet (jer nema novih materijala koji bi sadr­ žavali nešto od bitnosti) vrijedno ga je zabilježiti kao daljnji dokaz Ptolemejeve oštroumnosti. 331 =KRAJ= .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful