Bejo_katalog

Sadržaj

Kupus/zelje

5-8

Crveni  K upus/ C rveno  zelje

9

Kelj  pupªar

10

11-12

Kelj

Cvjetaªa/ K a r f i o l

13-16

b r o Ku l a

17

Kines Ki  K upus

18

Špiªasti  Kupus

18

Korabi C a

19

Celer  Ko r j e n aŠ

20

C e l e r  l i s t aŠ

21

Celer  bjela Š

21

b amija

21

p erŠin Korjen  aŠ

22

p erŠin  l i s t aŠ

22

23-26

m r Kv a

luK /C rni   luK

27-30

zims Ki luK

30

31-32
Bejo Zaden d.o.o. Ukrinska 13 10000 Zagreb

luªi C a

33-34

p o r i l uK

radiª

35

pan   di  zuCC hero

36

matovila C

36

Web stranica: www.bejo.hr E.mail: info@bejo.hr
dipl.ing.agr. Davorka Žiliç Tel.: 01 61 10 368 Tel.: 01 61 50 155 Fax: 01 61 50 157 E-mail: bejo-zaden@zg.t-com.hr

endivija

37

rotKvi Ca

38

38
witlof

K o m o r a ª /K o r o m a ª

38

Špinat

39

Ci Kla

40

dipl.ing.agr. Višnja Puškaš Tel.: 01 37 01 965 Fax: 01 37 05 968 E-mail: visnja.puskas@zg.t-com.hr

K r a s t a vC i   Ko r n iŠ o n i

41

rajªi C a/paradajz

42

papri Ka

43

mr.agr. Denis Novak Tel./Fax.: 01 20 10 665 Mobitel: 098.479.620 E-mail: denis.novak@zg.t-com.hr

1

Normalno sjeme
Isporuæujemo izvrsno standardno sjeme u našim originalnim pakiranjima, sukladno EU-propisima. Interna norma poduzeça Bejo u svim je moguçim sluæajevima znatno viša od zahtjeva u službenim propisima.

Bejo Precision
Radi se o precizno kalibriranom sjemenu. Za ovu kategoriju sjemena odre¡ena je najstroža norma u pogledu kvalitete. Kroz ujednaæenu veliæinu sjemena postiže se još ravnomjernije klijanje i veçi postotak izniklih biljaka. S ovom se kvalitetom sjemena možete lakše približiti idealnoj koliæini izniklih biljaka.

Naklijalo sjeme
Kategorija sjemena kod kojeg je potaknut samo proces klijanja, dok oblik i veliæina sjemena nisu mijenjani. Time se postiže brže i ujednaæenije nicanje.

Obloženo sjeme
Oblaganjem sjemena mijenjamo mu oblik i veliæinu radi postizanja veçe ujednaæenosti, a sve zbog olakšanja same sjetve. Pored toga u materijal za oblaganje mogu se dodati i razni drugi dodaci koji imaju za cilj poboljšanje nicanja. Obloženo sjeme prodaje se samo na broj zrna.

Osnovno tretirano sjeme (zeleno)
Bejo sjeme standardno je tretirano tekuçim fungicidom i prepoznatljivom zelenom bojom. Ovo tretiranje štiti sjeme od gljiviænih oboljenja u nicanju, a prednost ove metode je da na sjemenu nema prašine.

Bejo Precision plus insekticid (crveno)
Ovo tretiranje pored fungicida ukljuæuje i insekticidnu oblogu sjemena što upotrebu zaštitnih sredstava u prvim rokovima primjene u potpunosti iskljuæuje ili svodi na minimum. Insekticidom se tretiraju kupusnjaæe (osim kineski kupus i lisnati kelj), mrkva, luk i poriluk. Ovim tretmanom, pored ostalog, štite se kulture od kupusne, lukove i mrkvine muhe u ranim stadijima vegetacije. Dobra zaštita u ranim stadijima razvoja kultura, zbog smanjenja brojnosti štetoæina, ima za posljedicu i smanjenje šteta tijekom cijele vegetacije.

Sjeme za organsku proizvodnju
Bejo širi broj sorti namijenjenih organskoj proizvodnji povrça. Popis raspoloživih sorti možete pronaçi na našoj web stranici www.bejo.com. Pored toga Bejo nudi i velik broj sorti æije sjeme nije tretirano pesticidima.

Eurep-Gap
Informacije o pravilniku kojeg moraju slijediti Eurep-Gap proizvo¡aæi, odnosno, najæešça pitanja i odgovore možete naçi na našoj web stranici, pod oznakom “kvaliteta”. 

Xanthomonas campestris pv. campestris
Bejo Zaden testira sva partije kupusnjaæa na prisutnost bakterije Xanthomonas campestris pv. campestris, koja uzrokuje bolest crnu trulež. To se obavlja pomoçu metode dokazivanja sukladno protokolu Naktuinbouw-a (Nizozemska hortikulturna inspekcijska služba). Bejo Zaden je od strane Naktuinbouw-a ovlašten provoditi ovo ispitivanje po NAL sistemu (akreditirani laboratoriji od strane Naktuinbouw-a). Isporuæuju se samo one partije sjemena, kod kojih u reprezentativnim uzorcima nije na¡ena bakterija Xanthomonas campestris pv. campestris.

temeljem višegodišnjih mjerenja na našim pokusnim poljima i mogu poslužiti za usporedbu izme¡u sorti. Duljina vegetacije ovisna je, izme¡u ostalog o uvjetima rasta, vremenskim utjecajima i shodno tome, može varirati. Podatke o vremenu rasta i duljini skladištenja treba uzeti kao orjentacijske vrijednosti, a na temelju vlastitih iskustava mogu se pratiti toæne vrijednosti koje odgovaraju odre¡enim proizvodnim uvjetima. Podaci o broju dana za kupusnjaæe odnose se na dane rasta od presa¡ivanja do berbe. Kod kultura koje se direktno siju (mrkva, špinat) broj dana odnosi se na rast od sjetve bo berbe.

GMO objašnjenje
Definicije opisa reakcije biljaka na napade štetoæina i bolesti (imunitet, rezistentnost, nerezistentnost, osjetljivost i tolerancija) možete naçi u opçim uvjetima kupoprodaje i isporuke sjemena, koji su tiskani na kraju kataloga. Sve sorte spomenute u ovom katalogu stvorene su na tradicionalan naæin. Mi nemamo genetski modificiranih sorti!

Narudžbe
Molimo Vas, neka Vaše narudžbe budu pravovremene i što toænije obzirom na koliæinu i razliæitost naših proizvoda. Na žalost, ne možemo prihvatiti vraçanje sjemena koje je veç isporuæeno.
Pakiranje po težini (gr)

Vrijeme rasta
Podaci o vremenu potrebnom za rast pojedine sorte dobiveni su
Vrsta Kupus Crveni kupus Kelj Cvjetaæa Brokula Korabica Špiæasti kupus Kineski kupus Kelj pupæar Luk Poriluk Mrkva Cikla Krastavci Špinat Peršin Celer Rajæica Endivija Radiæ Matovilac Komoraæ Pan di zucchero Witlof Rotkvica Paprika Bamija 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000 10.000 25.000 5.000 500 50.000 100.000 10.000 1.000 5.000 5.000 100.000 2.500 5.000 2.500 5.000 500 10.000 10.000 25.000 25.000 250.000 Pakiranje po broju sjemenki 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 250.000 100.000 100.000 50.000

50 500.000 50 500 10 50 5 10 250

500 500 1.000 50 500 250 50 500 1.000

50 50

500 

Plodored
Plodosmjena je jedan od uvjeta uspješne proizvodnje. Na malim proizvodnim površinama, æesto je teško održavati dobar plodored. U tablici su oznaæene razne posljedice koje se javljaju, ili se mogu javiti, pri uzgoju odre¡enih kombinacija kultura u plodosmjeni. - Tako su na primjer slovom A oznaæeni moguçi problemi zbog nematoda koje zaostaju u zemlji od prijašnje kulture. Koliko çe ti problemi biti izraženi, ovisi o tipu tla, soju nematoda itd. - Slovom Z oznaæeni su moguçi problemi uslijed plijesni. - Razliæiti štetnici, kao žiænjaci, gusjenice, pri nedovoljnoj žaštiti za predkulturu, mogu na ovogodišnjoj kulturi izazvati štete, što je u tablici oznaæeno slovom V.
mahune, zgrah

- Slovom H oznaæene su sve one kombinacije kod kojih treba paziti na ostatke herbicida korištenog za predkulturu, pogotovo ako je njegovo djelovanje dugotrajno. - Slovom S oznaæene su moguçe štete uslijed strukturnog narušavanja tla, ako se na primjer za berbu i transport predkulture koristi teška mehanizacija. - Gnojidba predkulture može imati negativan utjecaj na ovogodišnju kulturu, i takve su moguçnosti oznaæene slovom M. - Slovo O znaæi, da je nepovoljno te dvije kulture uzgajati u istoj godini. - Ako nema nikakve oznake, znaæi da nema nikakvih problema te kulture uzgajati u plodosmjeni.
celer korjenaš trava žitarice crni korijen krastavci krumpir kukuruz endivija tulipani jagode grašak špinat salata repa

željena kultura/ predkultura kupus, kelj karfiol kelj pup�ar kelj listaš korabica rotkvica A mrkva luk poriluk witloof mahune, grah bob repa A celer korjenaš crni korijen salata špinat endivija krastavci jagode grašak krumpir tulipani trava žitarice kukuruz

kelj pup�ar

A = nematode Z = plijesan O = nepovoljna plodosmjena u istoj godini N = previše gnojiva S = strukturalno ošteçenje tla H = rezidui (ostaci) herbicida V = štetoæine

kupus, kelj AZ AZ AZ AZ AZ OZ N A A A

kelj listaš

korabica

rotkvica

witloof

poriluk

karfiol AZ AZ AZ AZ AZ OZ N A A A

mrkva

bob

luk

AZ AZ AZ AZ AZ

AZ AZ AZ AZ AZ

AZ AZ AZ AZ AZ Z Z

OZ OZ OZ OZ OZ OZ ZV Z A ZA Z Z Z AZ Z A A

A A A A A A

A A A A A A

A A A A A

Z z Z Z Z

S

S

A A

A A A

A AS

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A A

A AV

AZ A A

A A

V V V N H N H

N A

N A A

ON

AN A A

A A A A

ZN AZ AZ

ZN A AZ

A

ZN Z A

AN

AZ,N Z

N O A

AZ Z Z

Z Z A A

AZ,N AZ AZ

AN

A

A

AS A

AS AZ

A A

Z ZV

A V AZ A
A,(HO)

A

AZ

A

A

A

A A A A A A A A A A A A A A HO HO HO HO AZ Z A AZ

AZ

A A

AZ AZ Z A Z AZ A AZ A A A A A A A A

Z A AZ

A

Z A

AZ

A

AZ A

A A A
A,(HO)

A

V V H H

Z A Z Z A A AZ A A

A A A A A AS A A

N AZ

AZ

Z A

A,(HO)

AZ,(HO)

A,(HO)

HO
A,(HO)

A
AZ,(HO)

A

H H

A,(HO)

A Z

N A A

AZ Z A AZ A A

Z AZ AZ AZ A

A AZ A A AZ A A A A N VZ AZ A

A A S S S S A A A

A A A A A

A A AZ A A

H

AZ A

A A

HO A A

A

V V

Z AV

B r o j b i l j a k a p o a r u ( 1 0 0 m )
CM 0 5 40 45 50 55 0 5 0 10 3.333 2.857 2.500 2.222 2.000 1.818 1.666 1.538 1.428 15 2.222 1.905 1.666 1.418 1.333 1.212 1.111 1.026 952 0 1.666 1.428 1.250 1.111 1.000 909 833 769 714 5 1.333 1.143 1.000 889 800 727 666 615 571 0 1.111 952 833 740 666 606 555 513 476 40 833 714 625 556 500 454 416 385 357 50 666 571 500 444 400 363 333 308 285 0 555 476 416 370 333 303 277 256 238 0 476 408 357 317 285 259 238 220 204 0 416 357 312 278 250 227 208 192 178 0 370 317 277 247 222 202 185 171 158 100 333 286 250 222 200 182 166 154 142

4

Fuzarium rezistentan (HR). Na fuzarijsko venuçe rezistentan hibrid za svježu potrošnju. svježe zelene boje.) alef. Srednje rana sorta okruglih glavica. Glavice su ævrste. može se brati kroz vrlo dugi period. convar. ovojno lišçe uspravno. Glavice tamno zelene.8 kg. Glavice su okrugle. plosnato okrugle. Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 .5-2.Kupus/zelje brassica oleracea l. Plavo zelene okrugle glavice vrlo dobre unutrašnje strukture. Sve sorte kupusa poredane su po vremenu dospijevanja. Oblik glavica je duguljast. Fuzarium rezistentan (HR) hibrid. Glavice su ævrste. Glavice lijepe. Vanjsko lišçe uspravno. Rani hibrid.25 Broj dana 5-8 parel f1  Cambria f1  dest i n y   f 1 Sortiment kupusa za svježu potrošnju Sorta Parel F1 Farao F1 (FoR) Cambria F1 (FoR) Matsumo F1 (FoR) Fieldsport F1 (FoR) Destiny F1 Minicole F1 Bronco F1 (FoR) Thomas F1 (FoR) Ramada F1 (FoR) Rotonda F1 (FoR) Leopold F1 (FoR) Broj dana 61 63 64 70 72 73 77 82 83 84 86 87 Razmak sadnje (cm) 40 x 40 40 x 40 40 x 40 40 x 40 40 x 40 40 x 40 40 x 40 60 x 30 60 x 40 60 x 40 50 x 50 50 x 50 Napomena Vrlo rani kupus otporan na cvatnju. Ima plavo zelene glavice. vrlo otporne na pucanje. var. zelene boje i dobro zatvorene. capitata (l. Okrugle kompaktne glave. Dosta otporna na sušu.5 kg. Ostaje dugo zdrav na polju i glavice uopçe ne pucaju.5 kg. Okrugle glavice manjeg volumena. a vrlo velike težine. Otporan na fuzarijsko venuçe. Broj dana vegetacije uzet je prema iskustvu u Nizozemskoj.5 kg. kratkog kocena i dobre unutrašnje strukture. Podnosi i sušnije uvjete rasta. Rani ljetni kupus. Težina glavica do 1. Može se dugo brati s polja. leopold f1 rotonda f1 thom a s   f 1 5 . Glavice težine oko 1. Srednje rani za svježu potrošnju. alba dC. Glavice okrugle. Ovojni listovi plavo zelene boje. Glavice težine oko 1. Glavice su težine oko 1. Dobro podnosi napad bolesti. Manje osjetljiv na trips. Vrlo rani. kratkog kocena i vrlo zbite unutrašnje strukture.

koriste se specijalne box-palete. Slika prikazuje tipiæan naæin berbe zelja u Nizozemskoj. var. treba biti najmanje 25 m3/m3 volumena skladišta. Najvažnije za berbu. Na ovaj naæin postižu se visoki uæinci. naroæito za zelje namijenjeno dugom skladištenju.) alef. Prilikom rashla¡ivanja zelja nakon berbe. . convar. Da bi se održala stalna temperatura kroz vrijeme skladištenja. kruženje hladnog zraka treba povisiti na 10 sati/danu. razlika izme¡u temperature zelja i temperature hladne struje zraka. ali skladištenje s bilo kojim voçem treba izbjegavati zbog moguçih šteta od etilena. Male grupe ljudi rade u kombinaciji s automatskim beraæem i beskonaænom trakom (transporterom). prilikom prvog rashla¡ivanja zelja nakon berbe. Optimalna temperatura za skladištenje zelja je 0-1°C.Kupus/zelje brassica oleracea l. U nizozemskim skladištima zelja radi lakšeg rukovanja. ne smije biti veça od 5°C zbog zaštite od gubitka vlažnosti. alba dC. capitata (l. je oprezno rukovanje bez ošteçenja glava. Zelje može biti uskladišteno zajedno s ostalim lisnatim i korjenastim kulturama. Kruženje zraka (kapacitet).

) alef. Za dugo skladištenje. Namijenjen je za svježu potrošnju i dugotrajno skladištenje. lijepe boje.8-2 kg. Plosnato okrugle glavice za svježu potrošnju i srednje dugo skladištenje. alba dC. 50 x 30 65 x 70 Paradox F1 (FoR) 141 60 x 50 Bartolo F1 Saratoga F1 (FoR) Counter F1 (FoR) 142 146 148 65 x 55 65 x 55 60 x 40 paradox  f 1  saratoga f1 Coun t e r  f1 . Kasan i vrlo prinosan hibrid rezistentan na fuzarijsko venuçe. capitata (l. Lijepe boje. Glavice srednje krupnoçe. 50 x 30 Candela F1 (FoR) Hinova F1 (FoR) 120 140 50 x 50. rezistentan na fuzarijsko venuçe. hurriC ane  f 1  rea Ction  f1 Cand e l a  f1 Sortiment kupusa za svje_u potrošnju i skladištenje Sorta Hurricane F1 (FoR) Broj dana 100 Razmak sadnje (cm) 60 x 40 Napomena Snažnog rasta. Ovojno lišçe je sivo zelene boje i glatko. Snažnog je rasta i zdravog izgleda. Ima okrugle. I nakon dugog skladištenja zadržava lijepu boju. Fuzarium rezistentan (HR). Daje odliæne prinose. okrugle do lagano plosnate. tankog lista i vrlo malog kocena.Kupus/zelje brassica oleracea l. fine strukture. Izvrsna sorta za skladištenje. Hibrid kompaktnog rasta. Glavice su okrugle. Glavice su izrazito okruglog oblika. vrlo dobre unutrašnje strukture. Glavice okrugle. Manje osjetljiv na trips. Fuzarium rezistentan (HR). Kao kiseli kupus vrlo je kvalitetan. nalaze se na kratkoj stabljici i težine su oko 0. plosnato okruglih glavica. Reaction F1 (FoR) 118 50 x 50. Fuzarium rezistentan (HR). Odliæno podnosi gusti sklop. ævrste glavice. manje osjetljiv prema nekrozi vanjskog i unutrašnjeg lišça. var. Vrlo pogodan za uzgoj u gustom sklopu i srednje dugo skladištenje. convar.

odliænu unutrašnju strukturu. prvenstveno za ribanje. Za svježu upotrebu. Glavice plosnato okrugle. alba dC. zelene. capitata (l. ævrste strukture. a tako¡er i za svježu potrošnju. Glavice su ævrste. Dugo stoji u polju. odliæne unutrašnje strukture. tankih listova. Srednje rana sorta plosnato okruglih glavica. Glavice okrugle. 40 x 40 Megaton F1 (FoR) 102 februar/juni august/novembar 65 x 60 Satelite F1 (FoR) 105 februar/juni august/oktobar 65 x 60 Krautkaiser F1 Hinova F1 (FoR) Transam F1 130 140 147 mart/april mart/april mart/april oktobar oktobar/novembar oktobar/novembar 65 x 65 70 x 65 70 x 65 almana C f 1 KrautKaiser f1 h ino v a  f1 . Okrugle. Krasne zelene boje. Glavice mogu biti i preko 5 kg težine. okruglo plosnate glavice. Dobro podnosi sušnije uvjete rasta. mogu se dugo brati. Ima kratki kocen. Vrlo kvalitetne. s puno ovojnog lišça. var. kratkog kocena. Vrlo rodan.) alef. ævrste glavice. a kocen je kratak. Fine unutrašnje strukture. Dobro se nosi s napadom tripsa. Manje osjetljiv na trips. Za kiseljenje i za svježu potrošnju. kratak kocen. sorta koja podnosi i gusti i rijetki sklop. convar. Vrlo otporan na pucanje. Ima puno ovojnog lišça. satelite  f 1  transam  f1  megato n   f 1 Sortiment kupusa za kiseljenje Sorta Broj dana 80 Sjetva Berba Razmak sadnje (cm) 65 x 40 Napomena Industrijska sorta. fine strukture. kiseljenje cijelih glavica i ribanje. kasni jesenski kupus.Kupus/zelje brassica oleracea l. Unutrašnja struktura odliæna. Histona F1 februar/juni juli/septembar Fieldwinner F1 Almanac F1 90 95 februar/juni februar/juni juli/septembar juli/septembar 65 x 40 65 x 60 Krautman F1 100 februar/juni august/oktobar 65 x 60. Rezistentan na duhanske bolesti. Ovojno lišçe je ævrsto sa sivim maškom. Glavice mogu biti i do 5 kg težine. Otporan na fuzarijsko venuçe. Glavice okrugle do malo plosnate. Kocen ima kratak. Odliæne strukture za pripremanje svježe salate. Vrlo rodan.

Glavice su okrugle. Od svih kupusa ovaj se najduže æuva. lijepe unutrašnje i vanjske boje. Snažnog je rasta. Glavice su krupne i kompaktne. convar. Podnosi gušçi sklop. rubra dC.capitata (l. okrugle. vrlo lijepe unutrašnje i vanjske boje. Za svježu potrošnju. Može se saditi u gušçem sklopu. Hibrid za dugo skladištenje. otporan na fuzarijsko venuçe. otporan na fuzarijsko venuçe. industrijsku preradu i kratko skladištenje.Crveni kupus/crveno zelje brassica oleracea l. Kratak kocen.5 kg. kompaktnog rasta. Dugo stoji na polju. lijepe unutrašnje i vanjske boje.) alef. glavice su kompaktne i okrugle. var. Zdrava sorta koja dugo stoji u polju. busC aro f 1 rendero  f1 h uz a r o  f1 . Srednje rani i zdravi hibrid za svježu potrošnju. zbite strukture. lijepe tamno crvene. Glavice su teške oko 1. maestro f1 ran Ch e r o  f 1 Sorta Primero F1 Maestro F1 Ranchero F1 (FoR) Buscaro F1 Rendero F1 (FoR) Huzaro F1 Broj dana 78 92 92 105 130 137 Razmak sadnje (cm) 40 x 40 65 x 40. Srednje rani hibrid za svježu potrošnju. 40 x 40 50 x 45 65 x 50 50 x 50 65 x 50 Napomena Lijepe unutrašnje i vanjske boje. Glavice su okrugle do malo izdužene. Glavice su kompaktne.

nalaze se na srednje visokoj stabljici i lako se beru ruæno ili strojno. Vegetacijski period mu je oko 160 dana nakon sadnje. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 80 U redu 50 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . Lijepi. Kasnije generacije kupusne muhe mogu prouzroæiti znaæajne štete na pupovima. manje osjetljiv na žuçenje lišça. Za uzgoj ranih sorata i hibrida preporuæa se lomljenje vrhova biljaka. Najbolje vrijeme za trganje vrhova je kada su pupovi prosjeæne veliæine oko 1 cm. Vegetacijski period mu je oko 125 dana nakon sadnje. U sluæaju da kelj pupæar želimo uskladištiti s biljaka odstranimo vegetacijske vrhove i sve listove.Kelj pupæar brassica oleracea l. Zbog vrlo dobre otpornosti na smrzavanje vrijeme berbe kelja pupæara znatno je dulje od zelja i produljuje se duboko u kasnu jesen. Kelj pupæar koristi se za svježu potrošnju i za industrijsku preradu (zamrzavanje). radi što bržeg dobivanja što veçeg broja dozrelih pupova. Preporuæamo razmak sadnje 75 x 40 cm. jednoliæno raspore¡eni duž stabljike. okrugli pupovi izvrsne kvalitete. 10 . Više pažnje treba posvetiti zaštiti kelja pupæara od štetnih insekata. Vrlo izdržljiv u polju. gemmifera dC. convar. a ubranu stabljiku s pupovima uskladištimo na temperaturi oko -1°C. oleracea var. Diablo F1 (FoR) Ovaj kelj pupæar spada u grupu ranih hibrida. Uzgoj kelja pupæara vrlo je sliæan uzgoju zelja.25 Broj dana 5-8 Franklin F1 (FoR) Vrlo rani hibrid visoke rodnosti. a ozbiljne štete u pogledu kvalitete priæinjavaju i puževi. Pupovi su mu svjetlo zelene boje.

Kompaktna i brzo rastuça sorta. Može se saditi na manje razmake. Najbolji rezultati postižu se u hladnjaæama na temperaturama 2°C.000 biljaka/ha. zbijenog rasta. Vrlo rana. Srednje rani hibrid. sabauda l.) alef. Glavice okrugle. za prezimljenje. Glavice okruglo ovalne. Glavice su ævrste.25 Broj dana 5-8 melissa f1  erm o s a  f1 Pregled F1 hibrida kelja Sorta Wallasa F1 Comparsa F1 (FoR) Alcosa F1 (FoR) Famosa F1 Melissa F1 (FoR) Ermosa F1 Broj dana 60 60 62 65 80 94 Boja tamno zelena svježe zelena svježe zelena tamno zelena tamno zelena svježe zelena Napomena Vrlo rana. Može i jesenska sadnja. ævrste. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 60 U redu 40 . Preporuæamo 60. težine oko 1. Kompaktne. Podnosi gušçi sklop sadnje. capitata (l. convar. Glavne razlike mogu biti kod zimske proizvodnje kasnih hibrida. kao npr.3 kg.Kelj brassica oleracea l. težine oko 1 kg. Dobra za gusti sklop. Naæin uzgoja vrlo je sliæan uzgoju zelja. ævrste. dobro zatvorene i kratkog kocena.50 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . Preporuæamo 60. listovi blago mjehurasti. Ovaj hibrid može se tako¡er i uskladištiti. a velike težine. za najraniju proizvodnju. manjeg volumena. Wirosa F1. koji podnose vrlo niske temperature tijekom zimskog perioda. var. famosa  f1 Compa r s a  f1 11 . Za kasno ljetni i jesenski uzgoj. Glavice su kompaktne s kraçim kocenom. lijepe glavice.000 biljaka/ha.

Može se skladištiti oko 6 tjedana. Dobro podnosi niske temperature. a glavice su vrlo dobre unutrašnje strukture i kratkog kocena. nastavak tabele barbosa  f1 firen s a  f1 Sorta Firensa F1 Barbosa F1 Wirosa F1 Paresa F1 (FoR) Broj dana 120 130 140 160 Boja tamno zelena tamno zelena tamno sivo zelena sivo zelena Napomena Ovojno lišçe je kompaktno. Ovojno lišçe je nakovræano. convar. sabauda l.) alef. Fuzarium rezistentna.15. uspravno i tamno zeleno. Može dugo stajati u polju. Za razne termine uzgoja. Otpornost na mrazeve je dobra. capitata (l.6.7. .1. i tada se bere od 1. Dobro podnosi lošije uvjete.12. . U Dalmaciji preporuæamo sjetvu od 1.Kelj brassica oleracea l. Za svježu potrošnju i æuvanje.4. Pregled F1 hibrida kelja. var. Prinosan hibrid za kasnu jesen i zimu. paresa  f1 wiro s a f 1 1 .

 botrytis (l. cvjetaæu treba uzgajati u uvjetima dobre opskrbljenosti vodom i hranjivima. uslijed æega dolazi do stvaranja vrlo malih cvatova bez ikakve tržišne vrijednosti. Lošiji uvjeti proizvodnje u proljetnom i jesenskom uzgoju cvjetaæe imaju za posljedicu pad kvalitete cvata (promjene u boji i površini cvata).Cvjetaæa/karfiol brassica oleracea l. od sveg povrça iz skupine kupusnjaæa. naroæito bora (B). odnosno kontinuiranu opskrbu tržišta. botrytis l. posebnu brigu treba voditi o izboru sorti i/ili hibrida vodeçi raæuna o njihovoj duljini vegetacije. Kod uzgoja cvjetaæe posebnu pozornost treba obratiti na. u najveçoj mjeri ovisi o tehnologiji proizvodnje. convar. Naroæito ranije sorte i hibridi cvjetaæe lako reagiraju na stresne situacije kroz bilo koji period uzgoja. i molibdena (Mb) • za uspješnu proizvodnju neophodno je osigurati navodnjavanje Kako cvjetaæa ima kratak period berbe. U naæelu. Izborom sorti i hibrida razliæitih duljina vegetacije možemo osigurati kontinuiranu berbu.) alef. • prije uzgoja cvjetaæe treba ispitati nivo raspoloživih hranjiva u tlu i prema tomu odrediti osnovnu gnojidbu • dušik treba biti dostupan u stadiju formiranja cvata • treba provjeriti raspoloživost mikroelemenata. za postizanje dobrih rezultata. Proizvodnja cvjetaæe. 1 .

Hibrid za ljetnu proizvodnju. Snažno i uspravno lišçe odliæno štiti cvat. Samopokrivanje odliæno. Lišçe je tamno zeleno. Cvatovi su bijeli. za jesenski uzgoj. bijeli. Nije osjetljiv na rižavost cvata. Hibrid u tipu Romanesco. Za jesensku je proizvodnju. Lišçe ima snažan i uspravan rast. koje raste uspravno.Cvjetaæa/karfiol brassica oleracea l. botrytis (l. Vrijeme berbe cvjetaæe u mediteranskom podneblju: Sorta Stargate F1 Flamenco F1 Encanto F1 Jerez F1 Fargo F1 Skywalker F1 Broj dana 72 76 77 80 85 96 IX X XI XII I II III IV V s t a r g ate f 1 j erez f1 sKywal Ker  f1 amfo r a  f1 Cvjetaæe zelenih cvatova Sorta Universal (FoR) Shannon (FoR) Amfora F1 (FoR) Broj dana 95 100 92 Opis Novi tip cvjetaæe. Cvatovi su bijeli. Srednje kasni hibrid. Ima uspravno i snažno lišçe. zelene boje. uspravno. Odliæno samopokrivanje. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 60 U redu 40 . Preporuæamo uže razmake sadnje. vrlo rijetko rižavi. Cvat je kompaktan. Hibrid za ljetnu i jesensku proizvodnju. Vrlo dobrog okusa. Hibrid za ljetnu i rano jesensku proizvodnju.25 Broj dana 5-8 Cvjetaæe bijelih cvatova Sorta Stargate F1 Goodman Flamenco F1 Jerez F1 Fargo F1 Skywalker F1 Broj dana 72 75 76 80 90 96 Opis Hibrid za proljetnu i ranu ljetnu proizvodnju. dobro pokriveni lišçem. Cvatovi ævrsti. leže duboko u lišçu. piramidalnog oblika. botrytis l. a listovi uspravni. Atraktivnog je izgleda. Atraktivni cvatovi leže duboko u lišçu. piramidalnog oblika.50 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . 14 . Sorta cvjetaæe u tipu Romanesco. convar.) alef. Srednje rana sorta. Cvatovi su bijeli. ævrsti i dobre kvalitete. vrlo visoke kvalitete i pogodni za svježu potrošnju i industrijsku preradu.

Cvjetaæa/karfiol brassica oleracea l. a rast i razvoj zimske cvjetaæe ponovno se pokreçe tijekom proljeça. var. botrytis (l. rast se kroz hladan period zaustavlja. Aktivacija ovog naknadnog rasta cvjetaæe u proljeçe može biti potaknuta i prihranom dušikom. zime do berbe zimske cvjetaæe dolazi u rano proljeçe.) alef. Proizvodnja zimske cvjetaæe vrlo je interesantna za južna podruæja s umjerenim temperaturama tijekom zimskog perioda. za detaljnije savjete molimo obratite se Bejo specijalistima. U sluæaju viših temperatura tijekom. Vrijeme berbe cvjetaæe u mediteranskom podneblju: Sorta Favola F1 (FoR) Eclipse F1 (FoR) Meridot F1 Talbot F1 (FoR) Belot F1 (FoR) Pierrot F1 (FoR) Maginot F1 (FoR) Daydream F1 (FoR) Sampras F1 (FoR) Broj dana 98 102 115 125 135 140 145 170 175 IX X XI XII I II III IV V favola  f1 talbot f1 daydr e a m  f 1 15 . U naæelu. odnosno izbor sorte i hibrida ovise o specifiænostima podruæja. convar. Kako vrijeme sadnje. botrytis l. Ukoliko tijekom zime nastupe niže temperature. zimska cvjetaæa se sadi od kraja ljeta do poæetka jeseni.

Cvjetaæa/karfiol brassica oleracea l. botrytis (l. convar. var. botrytis l.) alef. Vrijeme berbe cvjetaæe u mediteranskom podneblju. nastavak tabele: Sorta Caprio F1 (FoR) Catherine F1 Marmol F1 (FoR) Utopia F1 (FoR) Mystique F1 (FoR) Tempest F1 (FoR) Invicta F1 (FoR) Vogue F1 (FoR) Picasso F1 Chester F1 Nomad F1 (FoR) Broj dana 195 200 212 220 220 230 235 240 245 257 265 IX X XI XII I II III IV V mystiq u e   f1 n omad  f1 inviCt a  f1 1 .

 botrytis (l. Kroz cvat ne prorašçuju listiçi i otporan je na lošije uvjete proizvodnje. srednje veliæine i svježe zelene boje. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 60 U redu 40 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . velikih cvatova. Nema šupljikavosti stabljike. Ima snažnu peteljku i lako se bere. Brokula razvija cvat vrlo brzo i u samo nekoliko dana cvatovi prezore. Cvatovi su lijepo oblikovani. Koristi se za svježu potrošnju. Struktura cvatova je fina.25 Broj dana 5-8 Batavia F1 (FoR) Rana brokula namijenjena za uzgoj u proljeçe i ljeto. fie s t a  f1 batavia  f1 tibur o n   f1 Fiesta F1 (FoR) Srednje kasni hibrid tamno zelenih cvatova. bez proraštanja listiça. Pogodan je za svježu potrošnju i industrijsku preradu. 73 dana vegetacije. Vrlo je važno berbu izvršiti u hladnijem dijelu dana i u što kraçem roku smjestiti ubranu brokulu u hladnjaæu. Kroz sušne periode moramo osigurati navodnjavanje. ævrsti i tamno zelene boje. var. Prinos i kvaliteta brokule ovise o tomu koliko smo dugo. Tiburon F1 (FoR) Srednje kasni hibrid za ljetni i kasno jesenski uzgoj. Vrlo je snažnog i robusnog rasta. Cvatove brokule potrebno je omotati PVC folijom radi produljenja vremena iskoristivosti. Belstar F1 (FoR) Srednje rana brokula. convar. unutar vegetacijske sezone. belstar f1 1 . krupni. Opçenito. Nakon presa¡ivanja do berbe potrebno je 82 dana.) alef. Dobro se nosi s bolestima. lijepih. ævrsti. uspjeli osigurati povoljne uvjete za njen rast i razvoj. okrugle cvatove fine strukture. Dozrijeva oko 80 dana nakon sadnje. Lucky F1 (FoR) Srednje rana brokula za ranu ljetnu i jesensku berbu. Ovaj hibrid je rodan. Cvatovi su teški. Vrijeme berbe je kratko. ima ævrste. Bere se oko 70 dana nakon sadnje.Brokula brassica oleracea l. srednje fine strukture. Dozrijeva oko 65 dana nakon sadnje. proizvodnja brokule može se uspore¡ivati s karfiolom. cymosa duch. Cvatovi su kupolastog oblika.

Caramba F1 Vrlo rodna i lijepo popunjena sorta. bilK o  f 1 Špiæasti kupus brassica oleracea l. convar. namijenjen za proljetni i ljetni uzgoj. te se može preporuæiti za proljetni uzgoj. Može se kratko æuvati. Bilko F1 (FoR) Srednje kasni kineski kupus. Dospijeva za oko 75 dana nakon sadnje. Za uzgoj u Dalmaciji treba sijati izme¡u 10. septembra.25 Broj dana 5-8 Prospera F1 Hibrid stožastog kupusa za sjetvu u augustu i presa¡ivanje pred zimu.Kineski kupus brassica pekinensis (lour. za jesensku berbu. Manoko F1 (FoR) Ovo je hibrid kratkog tipa. tamno zelenu boju. Dobre je otpornosti na prerano cvjetanje. . dobre unutrašnje kvalitete. Tijekom æuvanja ništa ne gubi na kvaliteti.1 kg. Pogodna je za ranu ljetnu i jesensku proizvodnju. Vrlo je kratke vegetacije. dobro zatvorene i imaju atraktivnu. glatke listove. Glavice su ævrste. Ima tamno zelene. Prospera je visoko rodna i otporna na prerano cvjetanje. Vrlo dobar za skladištenje.25 Broj dana 5-8 Starko F1 (FoR) Vrlo rani. koje stižu na tržište u aprilu i maju. prospera  f1 1 .20. dospijeva za berbu za oko 55 dana nakon sjetve. capitata (l. Boja je svježe zelena. velike. Stvara lijepe stožaste glavice. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 30 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . presa¡ivati od 20. brzo rastuçi hibrid duljine vegetacije oko 48 dana.) alef. dobro popunjene. Jako dugo stoji u polju. kratkog tipa.) rupr. var. . Glavice su mu kratke.25. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 30 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . alba dC. novembra i tad za berbu stiže krajem aprila i cijeli maj. Glavice su mu kratke i dobro popunjene. Glavice postižu prosjeænu težinu oko 1. Dobro se skladišti u hladnom skladištu.

može se skladištiti u podrumima kroz više mjeseci. Srednje je krupnoçe.25 Broj dana 5-8 Korist F1 Vrlo rana sorta za uzgoj pod folijom ili na otvorenom. var. Rodna je. uslijed æega se viškovi hranjiva nakupljaju u stabljici izazivajuçi njeno zadebljanje. 2 do 3 tjedna na temperaturi od 0-1°C i pri 97% relativne vlage zraka. bijelog. snažnog i uspravnog rasta i vrlo zdravo. Temperature blizu 0°C izazivaju staklavost lišça i zadebljale stabljike. plosnato okruglog oblika. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 20 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . ubrana bez lišça. acephala (dC) alef. u unutrašnjem tkivu zadebljale stabljike stvaraju se odrvenjeli provodni snopovi (konæavost) i takva korabica više nije upotrebljiva. Vegetacijski period oko 65 dana. Kolibri F1 Srednje rana plava korabica. uspravnim. gongylodes Korabica je biljka dugog dana. Vrlo je kvalitetna. Temperature iznad 20°C pospješuju rast lišça na raæun zadebljale stabljike. Optimalna temperatura za rast i formiranje pravilne zadebljale stabljike je 14-20°C danju i 8-12°C noçu. zadebljala stabljika puca. zdravim tamno zelenim lišçem. Korabice su visoke kvalitete. proljetna korabica ubrana s lišçem. Namijenjena je za uzgoj pod folijom ili na otvorenom. Otporna na fuzarijsko venuçe.Korabica brassica oleracea l. a temperatura tla viša od 8°C. Ukoliko nakon sušnog razdoblja padne jaæa kiša. Odliæne je otpornosti prema cvatnji. te pod uvjetima kratkog dana ne može proçi svjetlosni stadij. može se skladištiti samo kraçe vrijeme. Konmar F1 (FoR) Vegetacijski period oko 66 dana. plosnato okruglog oblika. Rana. a da ne odrvene. Jesenska korabica. Kor i s t  f1 Konmar f1 Kol i b r i  f1 1 . soænog mesa. convar. Korabice mogu dosta dugo rasti. U sušnim uvjetima uz visoke temperature. Korabice su okrugle do plosnato okrugle s jakim. Brati se može kroz dulji period. Za pravilan rast korabice osobito je važna ravnomjerna opskrba vodom. Ovaj hibrid ne drveni i priliæno je otporan na pucanje. Lišçe je tamno zeleno. a vanjski dio lijepe ljubiæaste boje.

000/ha (60 x 30cm). srednje visokim lišçem. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 50 U redu 30 . To je razlog zbog æega se naklijalo sjeme celera dostavlja samo po narudžbi. Ima tamno zeleno. Bejo Zaden ima u ponudi i naklijalo sjeme celera u specijalnim pilulama. kompaktno lišçe. Korijeni su glatki. a meso bijelo.Celer korjenaš apium graveolens l var. u usporedbi s normalnim. Prerana sadnja može biti riskantna zbog noçnih mrazeva.20 Luna Vrlo rana sorta. ilona diamant brill i a n t 0 . okrugli do malo izduženi. uspravno. Lišçe je srednje visoko. nenaklijalim sjemenom. Lišçe je tamno i uspravno. dobro obojeni i imaju ævrstu kožu. Korijeni su okrugli. Preporuæeni broj biljaka u polju je oko 50. Diamant Rana do srednje rana sorta. Kad su presadnice visine oko 2 cm. Za svježu potrošnju. Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 18 .ljeti. glatki. koji mogu uzrokovati procvjetavanje. Ova je sorta namijenjena kako za svježu potrošnju tako i za preradu te æuvanje. Biljke su snažnog rasta. svibnja.zimi. pikiraju se na propisani razmak u kontejnere. Boja mesa je bijela. niknuti puno brže. srednje visoko. prodaja malih korijena sa svježim lišçem. bijelog mesa. Preporuæamo ju za svježu potrošnju. pa se celer preporuæa saditi oko 15. rapaceum Sjeme celera je sitno i vrlo sporo niæe. Vrlo dobra otpornost na prerano cvjetanje. Brilliant Ilona Vrlo rana sorta koja daje dobre prinose. a mora se upotrijebiti unutar 5 tjedana. Lako se bere i æisti. Srednje rana sorta s tamno zelenim. uspravno i tamno zelene boje. a može se i skladištiti. . Unutrašnja kvaliteta je dobra. Korijeni su okrugli. Za svježu potrošnju. To je razlog zašto se celer æesto sije u sanduke i smješta u dobre uvjete za nicanje. Tržište celera možemo podijeliti na 4 dijela: .za preradu. Radi ubrzanja proizvodnje presadnica. Period uzgoja je vrlo dugaæak. Naklijalo sjeme celera transportira se i skladišti u hla¡enim uvjetima. Ovo sjeme naklijava se do najvišeg stupnja i ono çe.u jesen oæišçeni i oprani korijeni celera prodaju se direktno s polja ili kasnije iz hladnjaæe. . korijen celera prodaje se zajedno s mladim lišçem (pospjeæeno u stakleniku). Daje vrlo visoke prinose. Korijeni su okrugli i glatki.22 Broj dana 10 .

Ne podnosi mrazeve. var. ujednaæeni i odliæne kvalitete. koja se u našim krajevima uzgaja veç stoljeçima. Boja lista je srednje zelena.32°C. Optimalne temperature za rast su izme¡u 22°C . Nakon rezanja lišça vrlo dobro se regenerira.Celer listaš apium graveolens l. Namijenjen je za berbu tijekom ljeta i jeseni. vrlo glatke peteljke. (moench) Nova kultura u Bejovom programu. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 25 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 18 . Tobolci su dugaæki. var. gulaš itd. salata. Safir je namijenjen svježoj potrošnji i preradi.20 1 . Prva berba može se oæekivati 48 dana nakon sjetve. Od mladih tobolaca priprema se juha. tango Tango Ovaj celer bjelaš (rebraš) ima dugaæke.22 Broj dana 10 . koji se bere nekoliko dana nakon cvatnje. Vrlo je male osjetljivosti na postrano izbijanje listova. Anokhi F1 Srednje rana sorta. æiji su plodovi svježe zelene boje. Snažne biljke imaju velike listove i atraktivne su tamno zelene boje.22 Broj dana 10 . secalinum Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 1-2 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 18 . Dugo može stajati u polju. Zahtjeva dobru zemlju i toplu klimu. Sjemenke su dobre kao zamjena za kavu. Za jelo se koristi mladi plod (tobolac). safir Celer bjelaš apium graveolens l.20 Safir Lisnati se celer proizvodi direktnom sjetvom. dulce Bamija abelmoschus esculentus l. Bere se svaki ili svaki drugi dan.

a tako¡er i za industrijsku preradu. Srednje visokog je i uspravnog rasta. odliæno ispunjen korijen namijenjen za svježu potrošnju i industrijsku preradu. hill Krausa Lisnati peršin. ali i za svježu potrošnju. te je namijenjen prvenstveno za industrijsku preradu. eagle f aK i r Peršin listaš petroselinum crispum (miller) nyman ex a. odliæne kvalitete mesa. Namijenjen je za svježu prodaju. Vrlo bujno i jako lišçe. Ova je sorta dobra i za svježu potrošnju i za industrijsku preradu.w.w. Titan Lisnati peršin. glatkim korijenima. koji je vrlo malo nakovræan. normalnog izgleda lista. a. koja u usporedbi s Fakirom ima ispunjeniji korijen. Fakir Srednje kasna sorta peršina korjenaša. Ima vrlo visok postotak suhe tvari. Namijenjen je za svježu prodaju i za industrijsku preradu. Snažnog je lišça i vrlo otporan na zimu. Arat Dugaæak. gladak.15 Broj dana 20 Eagle Ova je sorta u tipu poludugih korjenaša. tamno zelene boje. s poludugim i dobro ispunjenim.Peršin korjenaš petroselinum crispum (miller) nyman ex. hill Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 35 U redu 5 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 10 . duži i glatkiji. Listovi imaju visok postotak suhe tvari. Boja mu je tamno zelena. jako nakovræanog lišça. Krausa titan .

nakon va¡enja mrkvu je potrebno što prije ohladiti . istu možemo u najkraçem vremenu iznijeti van . Organizirati skladište tako da. U opisu sorata i hibrida mrkve sposobnost skladištenja navodi se kao važna osobina. dobro izbalansirana gnojidba. a posebnu pažnju obratiti na mikroelemente (Mg. naroæito gumeni transporter koji prihvaça lišçe .dobro podešena vadilica (kombajn) za mrkvu. u usporedbi s ostalim povrçem. fungicidima iz grupe botriticida može se poboljšati njenu moguçnost skladištenja . B) .mrkva proizvedena na srednje teškim tlima s razinom humusa ispod 4% u prosjeku se najbolje skladišti . Me¡utim. skladištenje je uglavnom otežano.prskanjem mrkve. Kako mrkva ne stvara ævršçu pokožicu.stabilna temperatura oko 0°C .potrebno je u vrijeme berbe napraviti odabir mrkve prema uvjetima u kojima je proizvedena. a posebnu pozornost treba obratiti na zaraženost lišça Alternariom .vlažnost zraka viša od 95% Neke sorte i hibridi mrkve skladište se bolje od ostalih.odre¡ena koliæina zemlje na mrkvi je poželjna jer zemlja pomaže kod oæuvanja vlažnosti . nekoliko tjedana prije berbe. a naroæito od ošteçenja treba saæuvati vrat mrkve .Mrkva daucus carota l. ukoliko primijetimo promjene na uskladištenoj mrkvi.slabo strujanje zraka unutar skladišta . na sposobnost skladištenja mrkve utjeæe više æimbenika: .samo mrkva odliænog zdravstvenog stanja daje najbolje rezultate.neophodna je umjerena.ne pretjerivati s æišçenjem mrkve . Za uspješno skladištenje mrkve potrebno je ispuniti slijedeçe uvjete: .mehaniæka ošteçenja treba svesti na što manju mjeru. namijeniti za dugo skladištenje. Samo potpuno zdravu mrkvu. dobivenu u optimalnim uvjetima proizvodnje.kod rukovanja s ubranom mrkvom osigurati da mrkva pada sa što manjih visina .mrkva treba biti potpuno zrela .

Nayarit F1 100 2-3 srednje rana jako Niagara F1 100 2-3 srednje rana jako Bersky F1 105 2-3 srednje rana jako n andrin  f1  napo l i   f1 moKum  f1 y a y a  f1 4 . Manje osjetljiva na Alternariu i Cercosporu. Dobro podnosi sušne uvjete. valjkasta. Ovaj hibrid preporuæamo za kontinentalnu klimu. Može se proizvoditi i u zaštiçenom prostoru. Lišça ima puno i raste uspravno.8 Opaska Za proizvodnju pod plastikom ili staklom. valjkasti.40 U redu 2-3 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 15 . Cilindriæna. Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 30 .Mrkva daucus carota l.18 Broj dana 8 .5 . Broj dana je na bazi iskustva u Nizozemskoj. odliæno obojeni. Korijeni su dugi. Odliæne boje. vrlo glatka mrkva odliæne boje za uzgoj u uvjetima kontinentalne klime. Valjkasta. valjkastog oblika. Odliæna boja. Ne puca. Za prodaju u svežnjevima. srednje duga i uniformna.7 Yaya F1 Nandrin F1 94 94 2-3 2-3 rana srednje rana jako jako 11. Vrlo prinosna.15 Sorta/tip Mokum F1 Broj dana 77 Broj zrna/ ha (milijuni) 3.0 Odliæno obojena mrkva. za prodaju u svežnjevima ili samo s dijelom lista. vrlo zdravog lišça. Pregled F1 hibrida mrkve Sorte su poredane prema vremenu dospijevanja. vrlo glatka mrkva. Namijenjena za ranu ljetnu proizvodnju. pogodna za prodaju u svežnjevima. Krasna mrkva.6 Dozrijevanje vrlo rana Lišçe srednje % Suhe tvari 10. Napoli F1 81 2-3 vrlo rana vrlo jako 9. duga i glatka mrkva.

3 Opaska Glatki Nantes.2. Nantes tip s dugim.5 srednje kasna jako Nevis F1 118 1.Mrkva daucus carota l.3 Negovia F1 Bergen F1 116 116 1. odliæno obojeni i ne pucaju.5 srednje kasna jako - napa  f1 b er g e n  f1 5 .2.5 . uspravno i zdravo.5 .2.5 1. dobro ispunjenim i vrlo glatkim korijenom. Korijeni su snažni. lijepe unutrašnje i vanjske boje. odliæne unutrašnje kvalitete. tanki. Dobra za rezanje na kolutiçe.2. n egovia  f1 n e v i s  f 1 Pregled F1 hibrida mrkve. glatki. snažno. srednje dugaæka. Korijeni glatki. 9.5 .2. Vrlo rodan Nantes tip. Napa F1 115 1.0 . intenzivno obojenim korijenima. Glatki Nantes tip s dugaækim. Lišçe je tamno zeleno.5 .5 srednje kasna jako 9.7 Korijeni su dugaæki. nastavak tabele Sorta/tip Narbonne F1 Broj dana 109 Broj zrna/ha (milijuni) 1. Dobro rodi. Korijeni dugaæki i nisu debeli. Za svježu potrošnju i preradu. Raste vrlo dobro u sušnim uvjetima.5 Nirim F1 117 1. Za svježu potrošnju.5 srednje kasna jako Nelix F1 118 1.0 srednje kasna srednje kasna jako jako 10.5 . lijepe boje. Daje visok prinos. Pogodna za svježu potrošnju i prodaju u svežnjevima.2. Moguça prodaja u svežnjevima. Dobra je za rezanje na kolutiçe.5 Dozrijevanje srednje kasna Lišçe vrlo jako % Suhe tvari 11.2.5 . dobre unutrašnje boje i zdravog spoja korijena i lišça. Unutrašnja boja odliæna.

(Amsterdamska) Napoli F1 (Nantes) Belinda F1 (Berlikum) Kazan F1 (Flakkee) Kathmandu F1 Parmex (Pariška) Yellowstone 1 2 3 4 5 6 7 . Samson srednje kasna valjkasta jako 10. Pogodna je za dugo æuvanje. Najraširenija sorta za industrijsku preradu u Nizozemskoj. Berlikum tip. 6.0 11.K. Odliæno obojeni korijeni. 2. koniænog izgleda. Parmex Dozrijevanje rana rana Oblik valjkasta okrugla Lišçe slabo jako % Suhe tvari 9.1 Dozrijevanje srednje kasna kasna kasna Lišçe jako jako vrlo jako % Suhe tvari 11.Mrkva daucus carota l. Korijen je gladak.8 10. Pogodna za æuvanje. bez srca. Nantes tip. ne puca. Korijeni koniæni. 7. Za svježu potrošnju.8 Opaska Intenzivna vanjska i unutrašnja boja. pa je posebno dobra za industrijsku preradu. intenzivnog mirisa i vrlo snažnog lišça. preradu i æuvanje. Koniæni korijeni.0 13 . 3.9 10. tupa. Nema zelenu glavu. Dobro se skladišti. lijepe boje i bujnog lišça. Flakkee tip. Žuta mrkva.3 Berjo Yellowstone Vita Longa Joba srednje kasna kasna kasna vrlo kasna valjkasta koniæna koniæna koniæna jako jako vrlo jako vrlo jako 10. 4.8 .6 11.8 . tupog vrha.B. Mrkva za industrijsku preradu Sorta Kazan F1 Kathmandu F1 Kamaran F1 Broj dana 147 158 155 Broj zrna/ ha (milijuni) 0. Namijenjena za sušenje. Pariška mrkvica. Duljina vegetacije je oko 130 dana. Odliæno se æuva.8 . Vrlo rodna. Daje vrlo visoke prinose.K.14 Kratka prikaz tipova mrkve: 1.2 0. duga.B. odliæne boje. deblja. vita  l onga Kamaran  f1 y ellows t o n e Pregled sorti mrkve Sorta A.5 Opaska Amsterdamski tip. 5. odliæne boje. Duljina vegetacije je oko 160 dana. A. Po kakvoçi može se mjeriti s hibridima.1 0. Za konzerviranje cijelih mrkvica.1.

nakon æega je vrlo otežano nicanje sjemena. B. površinski sloj je predubok. optimalna struktura: površina tla je osrednje usitnjena. Dubina sjetve luka kod normalnih je uvjeta oko 1. a što rezultira neujednaæenim nicanjem. površinski sloj je pregrub. D. Na gornjim sliçicama prikazana je optimalna priprema tla.. Luk mora biti posijan na dobro pripremljene površine. U. C. B.5 cm.Luk/crni luk allium cepa l. sluæaju B i C oprezno navodnjavanje malim koliæinama djelomiæno çe popraviti situaciju. C. postoji opasnost da se nakon kiše stvori pokorica. PARTNERI PRI SELEKCIJI ALLIUM A. a sjeme je u dodiru s vlažnim slojem. . a sjeme je daleko od vlažnog sloja pa postoji opasnost od isušivanja. D. površinski sloj je prefine strukture. zajedno s tri najæešçe pogreške: A. a sjeme treba imati dobar kontakt s vlagom tla. a tlo preteško (najæešçe uslijed obrade prevlažnog tla) što dovodi do otežanog nicanja.

Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova U redu Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 15 .12 legen d   f 1 daytona f1 redwin g   f 1 Pregled luka za direktnu sjetvu Sorta Cowboy F1 Safrane F1 Tamara F1 Twist F1 Sedona F1 Talon F1 Manas F1 Daytona F1 Legend F1 Robin Redwing F1 Gladstone Broj dana 97 105 109 109 112 113 114 115 121 108 111 125 Oblik Boja žuto sme¡a žuto sme¡a žuto sme¡a tamno sme¡a tamnije žuto sme¡a žuto sme¡a žuto sme¡a tamno sme¡a tamno sme¡a crvena crvena bijela Ævrstoça ljuski dobra vrlo dobra vrlo dobra dobra vrlo dobra vrlo dobra vrlo dobra dobra vrlo dobra dobra dobra dobra 12.0 11.25 3-5 6 .5 % Suhe tvari Æuvanje kratko odliæno odliæno dobro dobro odliæno odliæno dobro odliæno dobro dobro odliæno .Luk/crni luk allium cepa l.9 11.0 9.0 8.6 10.20 Broj dana 20 .

Vrlo rana sorta namijenjena za uzgoj preko zime. Može se koristiti i kao mladi luk. a može se proizvoditi i iz presadnica koje se na jesen presa¡uju. Ima lijepe. Tako¡er se može na proljeçe sijati za proizvodnju luæice te tu luæicu na jesen posaditi. Vrijeme i moguçnosti uzgoja su kao i kod Radara. Proizvodi se na isti naæin kao i Radar. sjajne i okrugle. okrugle lukove s vrlo tankom žutom ovojnicom. Ima lijepe. Može se proizvoditi iz luæica. Electric Ovo je sorta crvene boje i namijenjena uzgoju preko zime. Ima tanke ovojne listove zlatno žute boje. Na proljeçe se može koristiti kao mladi luk ili kao vrlo rani luk. Ova je sorta vrlo rodna. swift radar Swift Rana sorta okruglo plosnatih glavica.Luk/crni luk allium cepa l. bijele lukovice bez zelenog obojenja i uspravno lišçe. Glacier Glacier može gotovo potpuno zamijeniti luk srebrenac. Sije se poæetkom augusta. glaCier . Može se sijati na stalno mjesto. Radar Ova je sorta po dozrijevanju srednje rana. a može i iz direktne sjetve. Lukovice su mu tamno crvene. koji se može i kratko æuvati. Tako¡er je dobar i kao mladi luk. Luk za zimsku proizvodnju Sibir Okrugle i ujednaæene lukovice žute boje i vrlo atraktivnog izgleda.

Lišçe je tamno zelene boje i vrlo zdravo. te berbu treba oæekivati u junu/julu. Postoji mala moguçnost preranog procvjetavanja. Namjena mu je samo za svježu potrošnju. Vrlo brzo raste i nema velike zahtjeve za svjetlom. exhib i t i o n Zimski luk allium fistulosum l. mjesecu.Luk/crni luk allium cepa l. Parade Ovaj tip luka namijenjen je za proizvodnju mladog luka i prodaju u svezicama. Exhibition Ova je sorta atraktivnog izgleda. Preporuæamo ga za zimsku proizvodnju u mediteranskom podneblju. Performer Ne stvara zadebljalu lukovicu. a presa¡ivanje u 10. soæne glavice vrlo dobrog okusa. Daje okrugle. U tipu je kaba lukova. parade 0 . ævrsto je i tamno zeleno. pri æemu sjetvu treba obaviti u 8. Namijenjen za proizvodnju mladog luka u vrlo gustom sklopu za prodaju u svezicama. jer je vrlo velikih dimenzija. mjesecu. Lukovica nema okruglog zadebljanja. Kao mladi luk može se proizvoditi cijele godine. Lišçe mu raste uspravno. te se može vrlo uspješno uzgajati u zimskom dijelu godine u zaštiçenim prostorima.

Manja podložnost gubitku sadnje kod erozije vjetrom na laganim tlima. • Bejo Zaden/De Groot en Slot: savjeti specijalista. Kontrola proizvodnih uvjeta i tretiranja. preko skladištenja do mjesta isporuke) strogo nadzire. kontrola tijekom vegetacije te nakon berbe. Reprezentativni uzorci testiraju se na našim pokusnim poljima na prorastanje. Svaka isporuka može se kontrolirati unatrag zbog æinjenice da se cijeli proizvodni proces (od proizvodnje sjemena do berbe luæice. Isporuke s certifikatom o kvaliteti.Brži razvoj luka. 1 . Prednosti proizvodnje luka iz luæice u odnosu na direktnu sjetvu .Odliæan za preradu.Ranija berba. .Luæica allium cepa l. • Stroga kontrola jamæi zdrav proizvod. za svaku isporuku. što rezultira najveçim prinosom ujednaæenih lukova. Proizvodnja i kontrola u skladu su s najstrožim standardima Naktuinbouw-a. • Preciznim kalibriranjem luæice u æetiri veliæine. koja veç godinama radi na poboljšanju sortimenta luæice. Naše najnovije sorte promoviramo pod zaštitnim imenom “Quality Inside”. pravovremeno tretiranje polja i jednoliæno dozrijevanje. sortnu æistoçu i zdravstveno stanje. Bejo Zaden/De Groot en Slot: “Quality Inside!” Bejo Zaden/De Groot en Slot je vodeça selekcionerska kuça. Informacija o broju luæica u kg. Zdravstveno stanje: izbor proizvodnih polja.Robusne biljke smanjuju rizik primjene herbicida. Prije isporuke sva se roba kontrolira na krupnoçu i odstupanja. . Što je “Quality Inside”? • Jedinstvena genetika u najnovijim sortama. . . Proizvodnja i kontrola slijedi stroge standarde «tracking sistema». postiže se ravnomjeran razvoj.Snažan korjenov sistem omoguçava dobru berbu i kod uzgoja na vrlo suhim tipovima tla. upotpunjene Bejo Quality Management sistemom. .

Okruglog do ogruglog. her Cul e s  f 1 Stur BC 0 Srednje kasna sorta s dobrim korjenovim sistemom i snažnim lišçem.visok stupanj ujednaæenosti. Lukovi su okrugli. što donosi slijedeçe prednosti: . Umjereno tolerantan na procvjetavanje.moguça je veça kontrola željenog vremena dozrijevanja luka. možemo isporuæiti i nekalibriranu luæicu veliæine 10/21 mm. . . Hercules F1 Ovaj hibrid po dozrijevanju spada u srednje rane. visokog postotka suhe tvari i dobre sposobnosti skladištenja. lijepe žute boje i vrlo dobre je rodnosti. . Namijenjen je za svježu potrošnju. Lukovi imaju lijepu. Lukovice su lijepe. ali zbog visokog postotka suhe tvari i u preradi nalazi svoje mjesto.krupnija luæica poveçava prinos i preko 20%. Lukovi su okrugli. Troy F1 Vrlo rani hibrid s dobrom tolerantnošçu prema procvjetavanju. okruglog oblika. za svježu potrošnju. Tolerantan je prema preranom cvjetanju. žutu ovojnicu. žuti i vrlo ujednaæeni.Luæica allium cepa l.moguça je veça kontrola željene krupnoçe luka. vrlo brzo formira korjenov sustav i obilno rodi. . Kategorija 1 2 3 4 Veliæina 10/14 mm 14/17mm 17/21mm 21/24 mm Tako¡er. Forum F1 Novi. Namijenjen je dugotrajnom skladištenju. vrlo rani hibrid iz našeg selekcijskog programa. na upit. Rast mu je snažan. Od do sada poznatih ranih sorti. a oblika su plosnato. dozrijeva tjedan dana ranije. Kalibraža Bejo luæica «Quality Inside» dostavlja se precizno kalibrirana u 4 veliæine.

Opçenito prihvaçeni sistem sadnje je na razmak redova od 40 cm. a razmak izme¡u biljaka u redu 10 cm imali bi 133. a kasnijih tijekom cijele zime. a ovisno o kultivaru i uvjetima uzgoja berba zapoæinje u srpnju. upotrebom specijalnog stroja. U praksi se najæešçe koriste 3 reda izme¡u traktorskih kotaæa. Opstanak biljaka ovisi o tipu zime. mlade biljke presa¡uju se od sredine svibnja.000 biljaka/ha. Za dobivanje poriluka s dugaækom bijelom stabljikom redovi se nagrçu nekoliko puta tijekom sezone. uz dubinu sadnje do 12 cm ovisno o duljini presadnice. postignuti su presadnicama preko 5 mm debljine. Usporedbom kultivara poriluka mogu se uoæiti jasne razlike izme¡u ranih i kasnih kultivara. kasniji su tamnije boje. Najbolji rezultati. Broj biljaka/ha Gustoça sklopa ovisi o izabranom razmaku izme¡u redova. U Nizozemskoj se. 50 i 75 cm. Za berbu u jesen sjetva poæinje krajem ožujka. mlade biljke presa¡uju se u rano proljeçe. poriluk sadi u rupe.Poriluk allium porrum l. a razmaci izme¡u redova su 40. Skladištenje poriluka najbolje je na temperaturi oko 0°C. Za dugo skladištenje poriluk se potpuno oæisti i æuva na temperaturi od -4°C. sadnja u rupe kombinirana je s brazdama na razmaku od 70-75 cm. imat çemo 160. Gnojidbom odre¡enim koliæinama dušika tijekom ranog proljeça potiæe se prezimljavajuçi poriluk na ponovni rast.000 biljaka/ha. Poriluk se samo grubo oæisti i smjesti okomito u sanduke. Kvalitativnim poboljšavanjem sortimenta poriluk se može uzgajati preko cijele godine. Razmak izme¡u biljaka treba biti oko 12 cm. Optimalno vrijeme berbe zimskog poriluka ovisi o poæetku ponovnog rasta u proljeçe i vremenu pojave prvog procvjetavanja. Vjerojatnost za uspješno prezimljavanje kreçe se do 50%. Col u m b u s . Za najraniju berbu sjetva poæinje u sijeænju ili veljaæi. Raniji kultivari imaju svjetlo zelenu boju i dulju stabljiku. Berba ranijih kultivara može se oæekivati od kraja kolovoza. naroæito za ranu proizvodnju. Jednom tjedno poriluk se prska hladnom vodom. Poriluk je povrçe koje u zadnje vrijeme dobiva sve veçe znaæenje. Uzgoj poriluka Presadnice se najæešçe proizvode na gredicama (600-800 sjemenki/m2) ili kontejnerima. Period uzgoja poriluka možemo podijeliti u tri termina. debljom stabljikom. Ove brazde rade se na jednaki naæin kao i brazde za mrkvu. U nekim sluæajevima. kad bi koristili me¡uredni razmak od 75 cm. a prije završnog æišçenja temperatura se polako podiže. a zimski kultivari su plavozeleni s kratkom. To znaæi da ukoliko izaberemo razmak izme¡u redova 50 cm.

bez okruglastog zadebljanja. Plavo zeleni hibrid za jesensku proizvodnju. Po izjednaæenosti u prirodima ispred ostalih je sorti u tom tipu. dužine oko 30 . 75 dana vegetacije. 90 dana vegetacije. Leroy F1 110 dana vegetacije. Lišçe je tamno. raste brzo i zdravog je izgleda. Izrazito uniformnog rasta. Manje je osjetljiv na Alternariu. Columbus Sorta za ljetnu i ranu jesensku proizvodnju. Bandit Kasni. Formira mnogo tamno zelenog lišça. Uspravnog je i vrlo visokog rasta. srednje zelene boje.22 Broj dana 6 . bez okruglih zadebljanja. izdužene lukovice. Ima dobru otpornost na mrazeve. lero y f 1 Jolant Vrlo rodna jesenska sorta. bez okruglastog zadebljanja. 85 dana vegetacije. Tako¡er se vrlo dobro nosi s bolestima.Poriluk allium porrum l. ævrste. Forrest se brzo æisti i priprema za tržište. Lišçe je snažno i uspravno. Lancelot Ovaj plavo-zeleni tip poriluka namijenjen je kasnoj ljetnoj i jesenskoj proizvodnji. a lišçe uspravno i tamno zelene boje. 90 dana vegetacije. Ima umjereno zelenu boju sa snažnim uspravnim lišçem.15 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 15 . Striker F1 Hibrid poriluka za ljetni i jesenski uzgoj. jesenski. Uspravnog je rasta i snažnih listova. Forrest Zimski poriluk s dugaækim lukovicama i uspravnog rasta.35 cm. fo r r e s t Lancia Rana sorta. duljine vegetacije od sadnje do berbe oko 90 dana. Brzo raste i ima glatku i dugu “lukovicu”. a namijenjen je za svježu potrošnju i industrijsku preradu. Ova se sorta dobro drži i pod nepovoljnim uvjetima rasta. j olant lan Celot 4 . bijele. namijenjen berbi u kasnu jesen i poæetkom zime. plavo zelene boje i dugo ostaje zdravo. Ima lijepe.60 U redu 10 . Namijenjen je za prodaju tijekom zime.10 Lincoln Ova je sorta u tipu dugaækih bugarskih poriluka za ljetnu proizvodnju. Bijeli dio je dugaæak. dugaæke stabljike i uspravnog lišça. dugaæke lukovice. Namijenjena je za ljetnu i rano jesensku proizvodnju u uvjetima kontinentalne klime. Formira vrlo duge. Lukovice su duge i ne stvaraju zadebljanje. s visokim prinosom. izvanredne uniformnosti. 150 dana vegetacije. 140 dana vegetacije. Vrlo je rodan. Vrlo rana sorta. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 50 . Vrlo je prinosna. U povoljnim uvjetima proizvodnje ova je sorta dala zavidan prinos od 56 t/ha. Stabljika je dugaæka i bijela. Ovo je brzo rastuça sorta koja rano postiže visok prinos. Dobro podnosi napad virusa. dospijeva oko 84 dana nakon sadnje. plavo-zeleni tip poriluka. Dobro se nosi s bolestima. Pogodan je za direktnu sjetvu i/ili presa¡ivanje. Vrlo je rodan.

in d i g o Fiero Treviso tip radiæa. Glavice su vrlo ujednaæene. valjkaste. Fiero oblikuje lijepe. Formira izjednaæene.12 Indigo Ova sorta brzo raste.25 Broj dana 5 . Dobre je tolerantnosti na prerano cvjetanje. Manje je osjetljiv na rubnu palež lista. te na rubnu palež lista. namijenjena za (kasno) jesensku proizvodnju. tamno zeleni i prošarani. intenzivno crvene boje. Dobro se drži na polju. okrugle. a može se i kratko skladištiti.Radiæ Cichorium intybus l. Dobro se drži na polju. ævrste glavice. Ova sorta je vrlo izjednaæena i lijepe je tamno crvene boje. Vegetacija mu je oko 112 dana. Leonardo Vegetacijski period ove sorte je oko 81 dan. Leonardo je namijenjen za jesensku proizvodnju. vitke glavice. uski. Vegetacija mu je oko 68 dana i namijenjena je za ljetnu i jesensku berbu. okrugle i odliæne unutrašnje kvalitete. Erfano Kasna sorta. tamnocrvene. Srce glavice je dobro zatvoreno. ævrste. Preporuæamo razmak sadnje 45 x 35 cm. Preporuæamo razmak sadnje 45 x 35 cm. Listovi su mu uspravni. Ovojno lišçe je zeleno. Glavice su krupne. (partim) Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 30 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . leonardo fiero 5 . Razmak sadnje je 30 x 30 cm. namijenjen za jesensku i kasno jesensku proizvodnju. dužine vegetacije 90 dana.

jer se lako i brzo æisti. U ponudi samo kalibrirano sjeme.15 Broj dana 6-8 Macholong Vrlo lijep matovilac. Biljæice su izjednaæenog rasta. Manje je osjetljiv na bolesti. okrugli. Visina biljaka je oko 30 . daju dobar urod zbog krupnoçe listova. s nekoliko vanjskih listova.12 Uranus Kasna sorta za jesensku proizvodnju. Potrošaæi su tako¡er zadovoljni. jupiter ur a n u s Matovilac valerianella lacusta (l.35 cm.25 Broj dana 5 . Listovi su glatki. Biljke su srcolikog izgleda. Glavice su cilindriæne.Pan di Zucchero Cichorium intybus l. Može podnijeti i mali mraz u polju. (partim) Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 30 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . maC holong . Visina glavica je oko 50 cm. Preporuæamo sadnju od poæetka lipnja na dalje. Masse Ovaj matovilac spada u grupu sorti sitnog sjemena. Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 15 U redu 3-5 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 10 .) laterr. Jupiter Srednje rana sorta. one su krupne te daju vrlo visok prinos. širokih listova. Preporuæamo razmak sadnje 40 x 40 cm. tamno zelene boje. valjkastih glavica. vrlo ujednaæenih. tamno zeleni. Dobro se nosi s bolestima. Razmak sadnje 30 x 30 cm.

eros . Eros Ovo je sorta za berbu cijele jeseni. bossa aragos neos Laos Srednje rana sorta sa širokim. Preporuæamo razmak sadnje 40 x 35 cm. var. S donje strane glavice su dobro zatvorene. kasnu ljetnu i jesensku proizvodnju. uspravnim listovima. Rast joj je uspravan i ima veliko žuto srce. a za jesensku potrošnju sije se na otvorenom u junu i julu. Uniformna je i lijepog izgleda. Preporuæamo razmak sadnje 40 x 35 cm. S donje strane je dobro zatvorena i nije osjetljiva na truljenje.Endivija Cichorium endivia l. latifolium Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 30 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 .25 Broj dana 5 . Ova sorta daje odliæne prirode. Moguça je rana proljetna sjetva i tad se bere preko ljeta. Bossa Ovu je sortu moguçe brati u širokom vremenskom razdoblju. i manje je osjetljiva na truljenje. koji daje teške. Ima široko lišçe i vrlo brzo raste. zbijene glavice.12 Neos Kovræavi tip endivije. Preporuæa se za ljetnu. Dospijeva za berbu oko 64 dana nakon sadnje. Aragos Žuta endivija sa svijetlim srcem. Sadi se na razmak 40 x 35 cm. a pri berbi vanjsko lišçe ostaje kompaktno uz glavicu. Glavice su dobro ispunjene i teške.

Odliæna moguçnost æuvanja omoguçava transport na veçe udaljenosti. Lišçe je uspravno.Rotkvica raphanus sativus l. a listovi su srednje dužine. totem Totem Ovo je sorta witloofa za rano i srednje rano pospješivanje.12 Rudy F1 Vrlo izjednaæen.25 Broj dana 4-6 Rudolf Vrlo rana rotkvica. Victorio F1 Ovaj je hibrid namijenjen za proizvodnju u uvjetima kratkog dana. rotkvice su lijepe i okrugle. Formira debele izboje s glatkim listovima. kratko. namijenjena za ranu proljetnu proizvodnju u plastiænim tunelima ili na otvorenom. Poker Ova je sorta namijenjena proizvodnji u zaštiçenom prostoru. radicula Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 10 U redu 3 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 .22 broj dana 8 . Oblikuje trbušaste do okrugle zadebljale lisne rukavce. ljetnu i jesensku proizvodnju. okruglim rukavcima. a naroæito je pogodan za prezimljenje u uvjetima mediteranske klime. rodan hibrid za ranu proljetnu. svježe zelene boje. (partim) Komoraæ/koromaæ foeniculum vulgare miller Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 45 U redu 25 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 18 . Vegetacijski period joj je oko 35 dana. Tolerantnost na cvjetanje mu je vrlo dobra. ru d y f 1 . Vrlo je izjednaæenog oblika i boje. Visok je postotak izboja u prvoj klasi. Vrlo je ujednaæena i rodna. pod staklom ili plastikom. var. ru d o l f Witlof Cichorium intybus l. Vrlo rodan hibrid s lijepim. koji su vrlo lijepe bijele boje.

Namijenjen je za proljetnu. hidroponskim sistemima u staklenicima. Spanda F1 Hibrid vrlo tamnog. Listovi su zeleni do tamno zeleni. što olakšava naknadno pakiranje.7.15 Broj dana 6-8 Rembrandt F1 Srednje rani hibrid. Kroz ljetni period mogu se uzgajati samo neki kultivari špinata zbog velikog rizika od procvjetavanja. Cvjeta kasno i zbog toga mu je period berbe vrlo dug. kao baby špinat. Špinat se tako¡er uzgaja i u tzv. npr. Posebno je namijenjen industrijskoj preradi. Spinner F1 Visoko otporan na plamenjaæu rase 1. zelenog. Listovi su mu okrugli. Spokane F1. ova je sorta pogodna za æuvanje nakon berbe. Odliæan je i za svježu potrošnju i za industrijsku preradu.. blago mjehurasti. 2. prezimljuje u polju i bere se rano u proljeçe. okruglog lišça. Vrlo je dobar za industrijsku preradu. 5. 4. ljetnu i jesensku sjetvu. glatki i duguljastog oblika. Listovi su mu tamno zeleni i glatki. Dvodomni hibrid. a za tu namjenu koriste se kultivari otporni na procvjetavanje. Space F1 Jednodomni hibrid. koji vrlo sporo ide u cvijet. Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 25 U redu 5 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 10 .Špinat spinacea oleracea l. Preporuæamo ga za ljetni uzgoj. Rezistentan je na plamenjaæu 1. tamno zeleni. 2 i 3. U podruæjima s umjerenom zimom špinat se može sijati u jesen. 2 i 3. Obzirom da ima blago mjehurast list. spoK ane f1 Špinat se uzgaja za svježu potrošnju i za preradu. Visoko je otporan na plamenjaæu rase 1 . Spokane F1 Otporan na plamenjaæu 1. Preporuæamo ga za proljetnu. glatkog. Listovi su mu okrugli. 3. Ima vrlo dobar odnos peteljka-plojka. spa n s a f 1 . te je dobar za ljetnu proizvodnju. Špinat uzgajan za preradu bere se strojno. ljetnu i jesensku proizvodnju. Sporo tjera u cvijet i zato se može dugo brati.

 var. Ima snažno lišçe.000/1. za sušna podneblja. Za preradu i æuvanje. Za rezanje na kolutiçe.500. Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 30 U redu 6 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 15 .40 1. Dosta je snažna prema Cerkospori i Alternarii.50 g 50 .Cikla beta vulgaris l. Preporuæamo za kontinentalnu klimu. 40 . Za preradu. Ne cvate.000 Sjetvena norma/ha (oko 22 kg) (oko 15 kg) (oko 10 kg) (oko 6 kg) pablo  f1 roCKet boro Pregled sorti i hibrida cikle Sorta Pablo F1 Boro F1 Bikores Bikor Rocket Sjetva mart/juni mart/juni sredina marta/ sredina juna sredina marta/ sredina juna sredina marta/ sredina juna Oblik okrugla do izdužena okrugla okrugla do izdužena okrugla cilindriæna Obojenje crvena tamno crvena tamno crvena tamno crvena tamno crvena Napomena Snažnog rasta. Vrlo rodna.300 g (4 .15 cm) Broj biljaka/m 120 85 .8 cm) 300 . Dobar prirod.100 g 100 .000 1.500 g (8 .90 50 . Za preradu.000 640. conditiva alef.000 420.60 36 .12 Preporuka za sjetvu cikle Željena krupnoça Baby cikle težine Kategorija Kategorija Kategorija 30 .22 Broj dana 9 . Odliæna kvaliteta i urod.000/770.000.500.

ast e r i x f 1 Atlantis F1 Bradaviæasti.Krastavci kornišoni Cucumis sativus l.2:1. Dobro se nosi s pepelnicom i s mozaik virusom krastavaca. Daje lijepe visoko kvalitetne krastavce omjera duljine i širine 3. Otporan na Cladosporium. Vrlo dobro trpi napad plamenjaæe. ad a m f 1 Alibi F1 Bradaviæasti hibrid. Asterix F1 Pretežno ženski bradaviæasti hibrid. Odliæan za kiseljenje. pretežno ženski hibrid velike rodnosti. koji nije partenokarpni. Dobro se nosi s napadom mozaik virusa krastavaca. Moguç uzgoj i u plastenicima. Ovaj hibrid je snažnog rasta i tvori vrlo jaku korijensku mrežu. Dobro podnosi napad mozaik virusa krastavaca. Adam F1 je vrlo dobra kombinacija ranog dozrijevanja i visokog prinosa. Plodovi nisu gorki i pogodni su za strojnu berbu. Plodovi su tamno zeleni i bez goræine. Dozrijeva 82 dana nakon sadnje. s odnosom dužine i debljine 3. Dozrijeva 82 dana nakon sadnje. Otporan na Cladosporium. Sorta Adam Amour Atlantis Alibi Asterix Broj dana do prve berbe 57 75 71 82 85 Adam F1 Glatki partenokarpni krastavac. Manje osjetljiv na krastavost. Rana sorta. Krastavci su vrlo dobre ævrstoçe. svijetle boje i bez goræine. Plodovi su tamno zeleni. pepelnice i plamenjaæe. fino bodljasti. snažnog rasta. Amour F1 Partenokarpni hibrid koji stiže za berbu 75 dana nakon sadnje. a otporan je i na krastavost. pepelnice i mozaik virusa krastavaca.1:1. Prvi plodovi spremni za berbu 71 dan nakon sadnje. plamenjaæe i pepelnice. bez goræine i odnosa dužine i debljine 3. Plodovi su tamno zeleni. atlantis 41 . veç pretežno ženski. Plodovi su tamno zeleni.2:1.

prosjeæne težine oko 60 . ovalno okrugle plodove s ævrstom kožicom. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova U redu Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 16 . duljine vegetacije oko 68 dana nakon sadnje. vrlo rodan hibrid za proizvodnju na otvorenom. Rajæice su okrugle i mesnate. Kožica je vrlo ævrsta. Otporan na Verticillium. Ima lagano naznaæen. cilindriænog oblika. Samo za vanjsku proizvodnju. Plodovi su upotrebljivi i 2 tjedna nakon berbe. svjetlo zeleni kragn. Otporan na Verticillium. Plodovi težine oko 150 . Determinantan. Plodovi su crveni. Topspin F1 Srednje kasni. Namijenjen je za svježu potrošnju i industrijsku preradu. zelenog kragna.25 Broj dana 8 .) Karsten ex farw. Dozrijevanje plodova je ravnomjerno. moguç uzgoj sa i bez potpornja. te na Fuzarium rase 0 i 1. Preporuæamo uzgoj samo na otvorenom. Oblik plodova je okruglo æetvrtast i kao takav je vrlo atraktivan i prodajan. iskljuæivo za vanjsku proizvodnju. ªuvanje ubranih plodova je oko 2 tjedna. Vrijeme dozrijevanja mu je oko 70 dana nakon sadnje. Vegetacija oko 72 dana. vrlo ævrsti i pogodni za transport. Fuzarium 0 i 1 i na korjenove nematode. Vegetacija oko 75 dana (nakon sadnje). a potrošnju u svježem stanju. Plodovi su okruglog oblika. Visoko je otporan na Verticillium.Rajæica/paradajz lycopersicon lycopersicum (l. ali se lagano guli. Za svježu su potrošnju. Townsville F1 Srednje rani hibrid. Fuzarium 0 i 1. Sultan F1 Determinantna sorta snažnih.10 70 30 Benito F1 Niska sorta æije su biljke vrlo zdrave. Prvi plodovi dozrijevaju 74 dana nakon sadnje. Torquay F1 Determinantni hibrid namijenjen za svježu potrošnju i industrijsku preradu. Odliæno podnose transport. zdravih biljaka. Vegetacija oko 67 dana poslije sadnje. Namijenjen za svježu potrošnju i preradu.90 g i bez topspin f1 zelenog kragna. Plodovi dozrijevaju ujednaæeno. Otporna je na Verticillium a i b.250 g. a odliæno podnosi transport zbog ævrste kožice. Prosjeæna težina plodova je oko 200 g. Vrlo dobra sorta Harem F1 Determinantna rajæica. Fuzarium 0 i 1. Vrlo visok prinos. townsvil l e   f 1 4 . težine oko 200 . Otporan na Verticilium rase a i b te na Fuzarium rase 0 i 1.200 g bez sulta n   f1 za mehaniziranu berbu. benito f1 Rajæice su prosjeæne težine oko 120 g. Benito F1 ima æetvrtaste. Namijenjena je za proizvodnju na otvorenom. Otporan na Verticillium i Fuzarium rase 0 i 1.

Viseçi plodovi ovalnog oblika.60 U redu 40 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 .30 Broj dana 8 . Tamno zelena boja ploda dozrijevanjem prelazi u crvenu.5 cm.4 plodniæka lista i debelog su perikarpa (mesa). Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 50 . Prosjeæna težina ploda je 20 . a širine 6 cm. Biljke su visine 80-85 cm. a širine 2.4 plodniæka lista i izrazito su debelog perikarpa. Plodovi se sastoje od 3 . prosjeæne duljine i širine 8 cm.Paprika Capsicum annuum l. Zelena boja ploda dozrijevanjem prelazi u crvenu. Azuma F1 Plodovi dozrijevaju 75 dana nakon presa¡ivanja. Tamno zeleni plodovi dozrijevanjem pocrvene i namijenjeni su svježoj potrošnji. prosjeæne duljine 10 cm. dugaæki. Plodovi se sastoje od 3 . Stanley F1 Viseçi plodovi æetvrtastog oblika. 4 . (8 mm).25 grama. prosjeæne duljine 14 cm. Plodovi su srednje ljuti i namijenjeni su svježoj potrošnji.10 Tambora F1 Paprika u tipu babure izrazito slatkog okusa namijenjena svježoj potrošnji. Plodovi su viseçi.

. Ako se radi o isporuci izvan granica Republike Hrvatske. ukoliko je moguçe. Cijene navedene u ponudi izražene su bez PDV-a. kao što je navedeno u ælanku 7. ukoliko postoji opravdana sumnja da kupac neçe ili ne može ispuniti svoje obveze ispravno i/ili na vrijeme. dospjele su i sve preostale rate i bez posebne obavijesti uæinjene kupcu. svi troškovi vezani za poravnanje izvan suda ili na sudu bit çe na trošak kupca. 2. Rokovi isporuke ne predstavljaju bitan sastojak ugovora. ªlanak . Troškovi naplate-inkasa Ukoliko kupac ne ispuni ili zanemari jednu ili više obveza. važeçe na dan zakljuæenja pojedinog ugovora. iskljuæena je prodavaoæeva odgovornost za materijalne nedostatke stvari. Odgovornost 1. kako najbolje zna. • fito-sanitarni zahtjev.00 EUR po srednjem teæaju HNB. osim ako je drugaæije ugovoreno pismenim putem. 2. prodavatelj može isporuæiti iduçu veçu koliæinu. niti ima pravo na naknadu štete. Prodavatelj çe uæiniti sve. Prodavatelj je ovlašten unaprijed zahtjevati od kupca potpunu isplatu i/ili garanciju za pružane usluge. Ovdje se primjenjuje posljednja reæenica stavka 1 ovog ælanka. za svaku isporuku primjenjuju se “Incoterms” klauzule. osim ako se radi o namjernoj šteti i/ili šteti nastaloj iz grube nemarnosti prodavatelja i/ili njegovih radnika. • me¡unarodne potvrde. ªlanak . ªlanak . odnosno ovi opçi uvjeti drugaæije odre¡uju. Isporuæena roba ostaje vlasništvo prodavatelja sve dok kupac u potpunosti ne isplati ugovorenu cijenu. ukoliko je moguçe. Primjena bilo kakvih uvjeta kupca iskljuæena je ukoliko nije pismeno ugovoreno drugaæije. ªlanak 4. Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu zbog nekog nedostatka pružene usluge. Primjena opçih uvjeta 1. Ovi opçi uvjeti odnose se na sve ponude i ugovore zakljuæene izme¡u Bejo Zaden d. od dana neizvršenja svoje obveze. ili je kupac nesposoban za plaçanje. da ispuni svoje obveze isporuke. Ponude i cijene 1. 3. Kupcu nije dozvoljeno založiti robu. pa kupcu ne pripadaju prava temeljem prodavateljeve odgovornosti za materijalne nedostatke stvari.o. nakon zakljuæenja kupoprodajnog ugovora. te mu ostaviti primjeren naknadni rok za ispunjenje. te çe. osim ako su stranke pismeno ugovorile nešto drugo. Plaçanje 1. stavak 1. Ukoliko kupac ne izvrši jednu ili više svojih obveza. 2. Isporuke su franko sjedište prodavatelja. Po isteku tog roka. Ponuda ne obvezuje prodavatelja. 3. Kupac ne smije koristiti zaštitne znakove i/ili obilježja koja sliæe znakovima i obilježjima prodavatelja. prodavatelj neçe biti odgovoran za štetu nastalu uslijed zakašnjenja ili neizvršenja isporuke. sa zaštitnim znakom i obilježjima koje je prodavatelj sam naznaæio. smatra se da kupac nije odgovorio svojoj obvezi.o. u sukladnosti sa sezonom sijanja i sa¡enja.o. ili ukoliko to ne uæini ispravno i/ili na vrijeme. ªlanak 10. važit çe slijedeçe: • obveze prodavatelja biti çe automatski i odmah suspendirane dok kupac ne isplati iznos koji je dužan isplatiti (ukljuæujuçi i naplatu van sudskih troškova). prodavatelj nije obvezan isporuæiti naruæenu robu. 7. Izuzetak je prodaja proizvoda u originalnom pakiranju. kupac mora navesti koji su dokumenti potrebni u skladu s propisima zemlje u koju çe se izvoziti. 2. U sluæaju da je ugovorena isplata u ratama. 3. Upotreba zaštitnih znakova i obilježja Kupcu nije dozvoljeno koristiti zaštitni znak i/ili obilježja prodavatelja. a kupac kasni s isplatom jedne rate. 8. likvidacija. kupac je sa svoje strane obvezan dogovoriti se sa svojim vlastitim kupcima o ograniæenju vlasništva. 3. Ukoliko kupac u vezi s gore navedenim ne uæini sve što je potrebno. 44 . a prodavatelj ima pravo odgoditi daljnje izvršenje ugovora ili raskinuti ugovor. 2. Ukoliko je roba isporuæena u više obroka. obveze plaçanja kupca odmah dospjevaju na naplatu. Prodavatelj se obvezuje isporuæivati robu u razumnom roku. 6. odnosno prebivalište izvan Republike Hrvatske. Prodavatelj ni u kojem sluæaju neçe biti odgovoran za bilo koju vrstu posljediæne štete. Ograniæenja zbog berbe i dorade sjemena 1. Prodavatelj mora primiti isplatu u roku od 30 dana od datuma na raæunu. Švicarska). Prilikom podnošenja narudžbe. i • drugi dokumenti ili potvrde o uvozu robe. odgovornost prodavatelja ograniæena je samo na fakturnu vrijednost robe koju je prodavatelj isporuæio. Ukoliko se prodavatelj pozvao na ograniæenje iz stavka 1 ovog ælanka. 9. Ograniæenja vlasništva 1. Ukoliko je reklamacija osnovana. • prodavatelj može zatražiti potpunu isplatu i/ili dovoljnu garanciju o poslovanju kupca. Ovo ograniæenje vlasništva tako¡er vrijedi za svako potraživanje koje bi prodavatelj pokrenuo protiv kupca. broju ili težini. Ukoliko koliæina naruæena jednom narudžbom odstupa od uobiæajene koliæine ili višestruke standardne koliæine koju prodavatelj isporuæuje. Kupac je dužan primiti i djelomiæno ispunjenje. Prodavatelj u svakom sluæaju pridržava pravo naknade štete. niti ostvariti bilo kakvo drugo pravo na nju. na primjer u obliku bankovne garancije izdate od banke koja je priznata u Nizozemskoj. Svaki novi cjenik poništava predhodni i odnosi se na sve narudžbe primljene poslije izdavanja novog cjenika. Zagreb ªlanak 1. ªlanak . osim ako je izriæito drugaæije pismeno ugovoreno.Opçi uvjeti kupoprodaje i isporuke sjemena Sastavljen od strane Bejo Zaden d. 2. ªlanak 5. 2. prodavatelj može i za svaku pojedinu isporuku ispostaviti raæun. Prodavatelj zadržava pravo naplate dodatnih administrativnih i manipulativnih troškova. Za sve isporuke važi da su podložne uobiæajenim ograniæenjima zbog berbe i dorade sjemena. Kupac je obvezan. Na sve ugovore i/ili prodajne ponude upuçene kupcima æije je sjediše ili prebivalište izvan Republike Hrvatske.. koje ovaj koristi za razlikovanje svojih proizvoda od proizvoda drugih pravnih osoba/firmi. a zbog neizvršenja neke od njegovih obveza prema prodavatelju. Odga¡anje 1. Prodavatelj pridržava pravo povuçi ponudu u roku 5 radnih dana nakon što je primio kupæevu obavijest o primitku ponude. za koju važi klauzula o ograniæenju vlasništva. ograniæiti štetu pružene usluge o kojoj je podnio pismenu žalbu prodavatelju. Prodavatelj zadržava pravo periodiænog mijenjanja cijena. pokušati isporuæiti srazmjerno naruæenoj koliæini ili u nekoj sliænoj alternativi. ªlanak . 4. 2. biti dužan platiti zakonsku zateznu kamatu na ukupan neplaçeni iznos. pakiranju. za isporuke vrijednosti manje od kunske protuvrijednosti 75. 5. stranke ugovaraju primjenu “International Seed Trade Federation Rules and Usages for the Trade in Seeds for Sowing Purposes” (ISF. U sluæaju zakašnjele isporuke kupac je dužan pismeno izvijestiti prodavatelja o kašnjenju. ªlanak . može ponovno biti prodata ili korištena samo tijekom normalnog procesa poslovanja. ali çe. kupac mora pismenim putem specifirati koji su dokumenti potrebni kod isporuke.o. Zagreb (u daljnjem tekstu "prodavatelj") i kupca. Isporuka s manjim promjenama u veliæini. Roba isporuæena od strane prodavatelja. Ako je otvoren steæaj. 10. Nyon. 3. smatrat çe se ispravnim izvršenjem obveze isporuke prodavatelja. Ukoliko je kupæevo sjedište. Naruæivanje i isporuka 1. kao što su: • faktura. Ukoliko se roba dalje preproda. Ukoliko se prodavatelj pozove na takvo ograniæenje.

na osnovu navedenih informacija. ta odredba çe automatski biti (zakonski) zamijenjena važeçom odredbom. Primjena zakona 1. tlo. u roku 3 dana nakon što je otkrio skrivene mane. a koje se ne mogu pripisati prodavatelju. U tu svrhu kupac je dužan voditi registraciju korištenja robe. Naktuinbouw ima pohranjene uzorke svih partija sjemena koje su poslane u Hrvatsku. prije nego što predaju predmet sudu prvog stupnja ili arbitražnom sudu. Me¡utim. ukoliko iste onemoguçavaju ili nerazumno otežavaju izvršenje obveza: štrajkovi u drugim firmama. me¡utim. Opisi. Ukoliko stanje više sile potraje više od 60 dana. ili uzroænik bolesti.o. opçi nedostatak sirovina i drugih sredstava ili usluga neophodnih za dobro izvršenje usluge. deklaraciju i/ili pojedinosti s raæuna. obavijestiti kupca ukoliko uslijed više sile nije u moguçnosti isporuæiti. 3. te opçi problemi transporta. Pod višom silom podrazumijevaju se okolnosti koje sprjeæavaju izvršenje obveza. ako ništa nije dogovoreno. koliko god je to moguçe. Kupac çe biti obaviješten ako se isporuæena roba razlikuje od specifikacije. ªlanak 14. 2. prodavatelj ne prihvaça nikakvu odgovornost za. ona neçe biti razmatrana te gubi prava koja mu pripadaju. sortnost. najprije pokušati doçi do rješenja putem me¡usobnog razgovora. 3. Rješavanje sporova 1. nego kod nerezistentnih sorti koje se uzgajaju u usporedivim ekološkim uvjetima i/ili pri usporedivom pritisku kojeg vrše štetoæine ili uzroænik bolesti. Bilo kakva/sva garancija od strane prodavatelja prestaje. 2. u sluæaju spora. Kod rezistentnih sorti se pri velikom pritisku kojeg vrše štetoæine ªlanak 1. Ukoliko je jedna odredba Uvjeta nevažeça. u usporedbi s neotpornim sortama. navodeçi broj pakiranja. 3. Kupac mora sam procijeniti da li je dotiæna roba pogodna za planirani hortikulturni uzgoj i/ili da li se može koristiti pod lokalnim uvjetima. Informacija. Prodavatelj çe biti ovlašten u bilo koje vrijeme pozvati kupca na zakonski nadležan sud ili na sud nadležan na osnovu odgovarajuçeg internacionalnog sporazuma. ili putem posredovanja. • da li primljena roba odgovara dogovorenoj kvaliteti ili. Kupac mora obavijestiti prodavatelja pismenim putem. Data informacija ili indicirana kvaliteta. 5. važe nadalje i zakoni ”United Nations Convention on the International Sales of Goods” (= trgovinski sporazum iz Beæa). kupac mora o tome pismenim putem obavijestiti prodavatelja u roku od 3 radna dana nakon primitka isporuke. Troškove takve inspekcije plaça strana koja izgubi. i to: • da li je toæno stigla roba koja je i naruæena. Izme¡u ostalog tu spadaju. 2. koju pruža prodavatelj je bez obveza. otpremnicu i/ili pojedinosti s raæuna. izvan firme prodavatelja. Rezultat ove inspekcije za obje je strane obvezujuçi. specifikaciji robe. Stranke su obvezne. ukazuje samo na rezultate kakvi su postignuti u vrijeme testiranja. tehniæku æistoçu. u bilo kojem obliku. te navodeçi rezultate testova ukoliko su obavljeni. ukoliko je neophodno. • Rezistentnost: je sposobnost neke biljne vrste da ograniæi rast i razvoj odre¡ene štetoæine ili uzroænika bolesti i/ili da ograniæi ošteçenje koje oni proizvedu. sortnu æistoçu. Kupac mora provjeriti da li primljena roba odgovara dogovorenom. razumno se posavjetovati o tekstu nove odredbe. Ukoliko se utvrde vidljive mane ili nedostaci.o. Ako prodavatelj ne posjeduje taj uzorak. dobivene drugaæije rezultate uzgoja. prepakira ili dade na prepakiranje ili nepravilno upotrijebi. u usporedbi s podložnim biljnim vrstama.Opçi uvjeti kupoprodaje i isporuke sjemena Sastavljen od strane Bejo Zaden d. u mjestu gdje prodavatelj ima registrirano sjedište. Prodavatelj çe odmah. rokovi žalbe 1. • da li koliæina primljene robe odgovara dogovorenom. Upotreba i garancija 1. preporuke i ilustracije u brošurama i prospektima su što je detaljnije moguçe u skladu s iskustvima iz testova i prakse. Kod srednje rezistentnih sorti çe se još uvijek javljati manje teških simptoma ili ošteçenja. inspekcijska služba çe zatražiti odgovarajuçi uzorak od strane Naktuinbouw (Nizozemski hortikulturni inspekcijski servis). 45 . Rezultati zavise. nepredvidljiv zastoj kod dobavljaæa ili treçih lica od kojih je prodavatelj zavisan. Za sve dogovore izme¡u prodavatelja i kupca važe zakoni zemlje u kojoj je registrirano sjedište prodavatelja. Kupac mora pregledati kupljenu robu prilikom primitka. Inspekcija se provodi na osnovu uzorka koji se uzima sa skladišta prodavatelja. Konverzija 1. • Srednja rezistentnost (IR): biljne sorte koje ograniæavaju rast i razvoj odre¡ene štetoæine ili uzroænika bolesti. pokrenu postupak kod suda naznaæenog u ælanu 16. Zagreb ªlanak 11. Viša sila 1. vanjsku pojavnost i prinos. ªlanak 1. 2. 2. Nizozemska. bez uskraçivanja prava da u vezi sa sporom oko posljedica rezultata vještaçenja. ªlanak 15. svaki çe spor biti predat nadležnom gra¡anskom sudu prvog stupnja. Me¡utim. Sve informacije o kvaliteti koje daje prodavatelj. u pogledu uzorka sjemena korištenog pri testu i okolnostima pod kojima je ra¡en test. pod usporedivim okvirnim uvjetima i pod usporedivim pritiskom kojeg vrše štetoæine ili uzroænik bolesti. 2. bilo koja strana može zatražiti vještaçenje nadležne hrvatske inspekcije. • Tolerancija je sposobnost biljne vrste da pretrpi abiotiæki stres bez teških utjecaja na rast. u odre¡enoj mjeri mogu pojaviti simptomi bolesti ili ošteçenja. 2. bit çe iskljuæivo bazirane na testovima koji se mogu reproducirati. 3. Ne može se polaziti ni od kakve direktne veze izme¡u pružene informacije i rezultata koje je postigao kupac. u visokoj mjeri ograniæavaju rast i razvoj odre¡ene štetoæine ili uzroænika bolesti pri normalnom pritisku kojeg vrše štetoæine ili uzroænik bolesti. obje strane imaju pravo raskinuti ugovor. Definicije opisa reakcije biljaka na napade štetoæina ili bolesti: • Imunitet: neçe se okužiti odre¡enom štetoæinom. • Osjetljivost: je nesposobnost biljne sorte da ograniæi rast i razvoj odre¡ene štetoæine ili uzroænika bolesti. u odre¡enoj mjeri mogu pojaviti simptomi bolesti ili ošteçenja. a u sluæaju preprodaje drugim osobama. U tom sluæaju prodavatelj nije obvezan platiti bilo kakvu štetu. u potpunosti važeçe. Kod ovih se sorti pri velikom pritisku kojeg vrše štetoæine ili uzroænik bolesti. registraciju kupaca. osim ako je po ælanu 17 neki drugi sud kompetentan. Ukoliko se strane me¡usobno nisu dogovorile o arbitraži putem konzultacije.) i mjera poduzetih za vrijeme uzgoja. Reklamacije moraju biti tako opisane da ih prodavatelj ili treçe osobe mogu provjeriti. æim to sazna. o mjestu uzgoja. da li odgovara zahtjevima kvalitete koji se mogu oæekivati za normalnu upotrebu i/ili prodaju. Ukoliko me¡u stranama do¡e do trajnog spora vezanim uz klijavost. može pojaviti više simptoma ili ošteçenja. koliko je god to moguçe. zdravstveno stanje. ªlanak 1. neslužbeni štrajkovi ili politiæki štrajkovi u firmi prodavatelja. ishrana itd. uvjetima uzgoja (klima. navodeçi broj partije. specifikacija robe ne vrijedi kao garancija. ukoliko nisu u sukobu s Uvjetima ugovora i ukoliko nisu u sukobu s mandatnim zakonima zemlje prodavatelja.. ukoliko kupac robu preradi ili dade na preradu. 4. kod njih se u usporedbi s visoko rezistentnim sortama. Ukoliko kupac nije podnio reklamaciju u gore navedenim rokovima. Nedostaci. Ukoliko prodavatelj i kupac nisu registrirani u istoj zemlji. sa sjedištem u Roelofarendsveen-u. koja korespondira koliko je god moguçe smislu nevažeçe odredbe. Me¡utim. izme¡u ostalih faktora. ªlanak 1. odnosno neçe se inficirati odre¡enim uzroænikom bolesti. Pružanje informacija 1. U ovakvom sluæaju sve ostale odredbe Uvjeta ugovora ostaju. Definirana su dva stupnja rezistentnosti: • Visoka rezistentnost (HR): biljne sorte koje. ili ako nije u moguçnosti isporuæiti na vrijeme. Prodavatelj garantira da isporuæena roba odgovara. stranke çe.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful