Sadržaj

Kupus/zelje

5-8

Crveni  K upus/ C rveno  zelje

9

Kelj  pupªar

10

11-12

Kelj

Cvjetaªa/ K a r f i o l

13-16

b r o Ku l a

17

Kines Ki  K upus

18

Špiªasti  Kupus

18

Korabi C a

19

Celer  Ko r j e n aŠ

20

C e l e r  l i s t aŠ

21

Celer  bjela Š

21

b amija

21

p erŠin Korjen  aŠ

22

p erŠin  l i s t aŠ

22

23-26

m r Kv a

luK /C rni   luK

27-30

zims Ki luK

30

31-32
Bejo Zaden d.o.o. Ukrinska 13 10000 Zagreb

luªi C a

33-34

p o r i l uK

radiª

35

pan   di  zuCC hero

36

matovila C

36

Web stranica: www.bejo.hr E.mail: info@bejo.hr
dipl.ing.agr. Davorka Žiliç Tel.: 01 61 10 368 Tel.: 01 61 50 155 Fax: 01 61 50 157 E-mail: bejo-zaden@zg.t-com.hr

endivija

37

rotKvi Ca

38

38
witlof

K o m o r a ª /K o r o m a ª

38

Špinat

39

Ci Kla

40

dipl.ing.agr. Višnja Puškaš Tel.: 01 37 01 965 Fax: 01 37 05 968 E-mail: visnja.puskas@zg.t-com.hr

K r a s t a vC i   Ko r n iŠ o n i

41

rajªi C a/paradajz

42

papri Ka

43

mr.agr. Denis Novak Tel./Fax.: 01 20 10 665 Mobitel: 098.479.620 E-mail: denis.novak@zg.t-com.hr

1

Normalno sjeme
Isporuæujemo izvrsno standardno sjeme u našim originalnim pakiranjima, sukladno EU-propisima. Interna norma poduzeça Bejo u svim je moguçim sluæajevima znatno viša od zahtjeva u službenim propisima.

Bejo Precision
Radi se o precizno kalibriranom sjemenu. Za ovu kategoriju sjemena odre¡ena je najstroža norma u pogledu kvalitete. Kroz ujednaæenu veliæinu sjemena postiže se još ravnomjernije klijanje i veçi postotak izniklih biljaka. S ovom se kvalitetom sjemena možete lakše približiti idealnoj koliæini izniklih biljaka.

Naklijalo sjeme
Kategorija sjemena kod kojeg je potaknut samo proces klijanja, dok oblik i veliæina sjemena nisu mijenjani. Time se postiže brže i ujednaæenije nicanje.

Obloženo sjeme
Oblaganjem sjemena mijenjamo mu oblik i veliæinu radi postizanja veçe ujednaæenosti, a sve zbog olakšanja same sjetve. Pored toga u materijal za oblaganje mogu se dodati i razni drugi dodaci koji imaju za cilj poboljšanje nicanja. Obloženo sjeme prodaje se samo na broj zrna.

Osnovno tretirano sjeme (zeleno)
Bejo sjeme standardno je tretirano tekuçim fungicidom i prepoznatljivom zelenom bojom. Ovo tretiranje štiti sjeme od gljiviænih oboljenja u nicanju, a prednost ove metode je da na sjemenu nema prašine.

Bejo Precision plus insekticid (crveno)
Ovo tretiranje pored fungicida ukljuæuje i insekticidnu oblogu sjemena što upotrebu zaštitnih sredstava u prvim rokovima primjene u potpunosti iskljuæuje ili svodi na minimum. Insekticidom se tretiraju kupusnjaæe (osim kineski kupus i lisnati kelj), mrkva, luk i poriluk. Ovim tretmanom, pored ostalog, štite se kulture od kupusne, lukove i mrkvine muhe u ranim stadijima vegetacije. Dobra zaštita u ranim stadijima razvoja kultura, zbog smanjenja brojnosti štetoæina, ima za posljedicu i smanjenje šteta tijekom cijele vegetacije.

Sjeme za organsku proizvodnju
Bejo širi broj sorti namijenjenih organskoj proizvodnji povrça. Popis raspoloživih sorti možete pronaçi na našoj web stranici www.bejo.com. Pored toga Bejo nudi i velik broj sorti æije sjeme nije tretirano pesticidima.

Eurep-Gap
Informacije o pravilniku kojeg moraju slijediti Eurep-Gap proizvo¡aæi, odnosno, najæešça pitanja i odgovore možete naçi na našoj web stranici, pod oznakom “kvaliteta”. 

Xanthomonas campestris pv. campestris
Bejo Zaden testira sva partije kupusnjaæa na prisutnost bakterije Xanthomonas campestris pv. campestris, koja uzrokuje bolest crnu trulež. To se obavlja pomoçu metode dokazivanja sukladno protokolu Naktuinbouw-a (Nizozemska hortikulturna inspekcijska služba). Bejo Zaden je od strane Naktuinbouw-a ovlašten provoditi ovo ispitivanje po NAL sistemu (akreditirani laboratoriji od strane Naktuinbouw-a). Isporuæuju se samo one partije sjemena, kod kojih u reprezentativnim uzorcima nije na¡ena bakterija Xanthomonas campestris pv. campestris.

temeljem višegodišnjih mjerenja na našim pokusnim poljima i mogu poslužiti za usporedbu izme¡u sorti. Duljina vegetacije ovisna je, izme¡u ostalog o uvjetima rasta, vremenskim utjecajima i shodno tome, može varirati. Podatke o vremenu rasta i duljini skladištenja treba uzeti kao orjentacijske vrijednosti, a na temelju vlastitih iskustava mogu se pratiti toæne vrijednosti koje odgovaraju odre¡enim proizvodnim uvjetima. Podaci o broju dana za kupusnjaæe odnose se na dane rasta od presa¡ivanja do berbe. Kod kultura koje se direktno siju (mrkva, špinat) broj dana odnosi se na rast od sjetve bo berbe.

GMO objašnjenje
Definicije opisa reakcije biljaka na napade štetoæina i bolesti (imunitet, rezistentnost, nerezistentnost, osjetljivost i tolerancija) možete naçi u opçim uvjetima kupoprodaje i isporuke sjemena, koji su tiskani na kraju kataloga. Sve sorte spomenute u ovom katalogu stvorene su na tradicionalan naæin. Mi nemamo genetski modificiranih sorti!

Narudžbe
Molimo Vas, neka Vaše narudžbe budu pravovremene i što toænije obzirom na koliæinu i razliæitost naših proizvoda. Na žalost, ne možemo prihvatiti vraçanje sjemena koje je veç isporuæeno.
Pakiranje po težini (gr)

Vrijeme rasta
Podaci o vremenu potrebnom za rast pojedine sorte dobiveni su
Vrsta Kupus Crveni kupus Kelj Cvjetaæa Brokula Korabica Špiæasti kupus Kineski kupus Kelj pupæar Luk Poriluk Mrkva Cikla Krastavci Špinat Peršin Celer Rajæica Endivija Radiæ Matovilac Komoraæ Pan di zucchero Witlof Rotkvica Paprika Bamija 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000 10.000 25.000 5.000 500 50.000 100.000 10.000 1.000 5.000 5.000 100.000 2.500 5.000 2.500 5.000 500 10.000 10.000 25.000 25.000 250.000 Pakiranje po broju sjemenki 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 250.000 100.000 100.000 50.000

50 500.000 50 500 10 50 5 10 250

500 500 1.000 50 500 250 50 500 1.000

50 50

500 

Plodored
Plodosmjena je jedan od uvjeta uspješne proizvodnje. Na malim proizvodnim površinama, æesto je teško održavati dobar plodored. U tablici su oznaæene razne posljedice koje se javljaju, ili se mogu javiti, pri uzgoju odre¡enih kombinacija kultura u plodosmjeni. - Tako su na primjer slovom A oznaæeni moguçi problemi zbog nematoda koje zaostaju u zemlji od prijašnje kulture. Koliko çe ti problemi biti izraženi, ovisi o tipu tla, soju nematoda itd. - Slovom Z oznaæeni su moguçi problemi uslijed plijesni. - Razliæiti štetnici, kao žiænjaci, gusjenice, pri nedovoljnoj žaštiti za predkulturu, mogu na ovogodišnjoj kulturi izazvati štete, što je u tablici oznaæeno slovom V.
mahune, zgrah

- Slovom H oznaæene su sve one kombinacije kod kojih treba paziti na ostatke herbicida korištenog za predkulturu, pogotovo ako je njegovo djelovanje dugotrajno. - Slovom S oznaæene su moguçe štete uslijed strukturnog narušavanja tla, ako se na primjer za berbu i transport predkulture koristi teška mehanizacija. - Gnojidba predkulture može imati negativan utjecaj na ovogodišnju kulturu, i takve su moguçnosti oznaæene slovom M. - Slovo O znaæi, da je nepovoljno te dvije kulture uzgajati u istoj godini. - Ako nema nikakve oznake, znaæi da nema nikakvih problema te kulture uzgajati u plodosmjeni.
celer korjenaš trava žitarice crni korijen krastavci krumpir kukuruz endivija tulipani jagode grašak špinat salata repa

željena kultura/ predkultura kupus, kelj karfiol kelj pup�ar kelj listaš korabica rotkvica A mrkva luk poriluk witloof mahune, grah bob repa A celer korjenaš crni korijen salata špinat endivija krastavci jagode grašak krumpir tulipani trava žitarice kukuruz

kelj pup�ar

A = nematode Z = plijesan O = nepovoljna plodosmjena u istoj godini N = previše gnojiva S = strukturalno ošteçenje tla H = rezidui (ostaci) herbicida V = štetoæine

kupus, kelj AZ AZ AZ AZ AZ OZ N A A A

kelj listaš

korabica

rotkvica

witloof

poriluk

karfiol AZ AZ AZ AZ AZ OZ N A A A

mrkva

bob

luk

AZ AZ AZ AZ AZ

AZ AZ AZ AZ AZ

AZ AZ AZ AZ AZ Z Z

OZ OZ OZ OZ OZ OZ ZV Z A ZA Z Z Z AZ Z A A

A A A A A A

A A A A A A

A A A A A

Z z Z Z Z

S

S

A A

A A A

A AS

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A A

A AV

AZ A A

A A

V V V N H N H

N A

N A A

ON

AN A A

A A A A

ZN AZ AZ

ZN A AZ

A

ZN Z A

AN

AZ,N Z

N O A

AZ Z Z

Z Z A A

AZ,N AZ AZ

AN

A

A

AS A

AS AZ

A A

Z ZV

A V AZ A
A,(HO)

A

AZ

A

A

A

A A A A A A A A A A A A A A HO HO HO HO AZ Z A AZ

AZ

A A

AZ AZ Z A Z AZ A AZ A A A A A A A A

Z A AZ

A

Z A

AZ

A

AZ A

A A A
A,(HO)

A

V V H H

Z A Z Z A A AZ A A

A A A A A AS A A

N AZ

AZ

Z A

A,(HO)

AZ,(HO)

A,(HO)

HO
A,(HO)

A
AZ,(HO)

A

H H

A,(HO)

A Z

N A A

AZ Z A AZ A A

Z AZ AZ AZ A

A AZ A A AZ A A A A N VZ AZ A

A A S S S S A A A

A A A A A

A A AZ A A

H

AZ A

A A

HO A A

A

V V

Z AV

B r o j b i l j a k a p o a r u ( 1 0 0 m )
CM 0 5 40 45 50 55 0 5 0 10 3.333 2.857 2.500 2.222 2.000 1.818 1.666 1.538 1.428 15 2.222 1.905 1.666 1.418 1.333 1.212 1.111 1.026 952 0 1.666 1.428 1.250 1.111 1.000 909 833 769 714 5 1.333 1.143 1.000 889 800 727 666 615 571 0 1.111 952 833 740 666 606 555 513 476 40 833 714 625 556 500 454 416 385 357 50 666 571 500 444 400 363 333 308 285 0 555 476 416 370 333 303 277 256 238 0 476 408 357 317 285 259 238 220 204 0 416 357 312 278 250 227 208 192 178 0 370 317 277 247 222 202 185 171 158 100 333 286 250 222 200 182 166 154 142

4

Dobro podnosi napad bolesti. ovojno lišçe uspravno. convar. Vanjsko lišçe uspravno.Kupus/zelje brassica oleracea l. Ostaje dugo zdrav na polju i glavice uopçe ne pucaju. Glavice okrugle.5 kg. Može se dugo brati s polja. Plavo zelene okrugle glavice vrlo dobre unutrašnje strukture. svježe zelene boje. Manje osjetljiv na trips. Okrugle glavice manjeg volumena. Dosta otporna na sušu. Srednje rana sorta okruglih glavica. alba dC. a vrlo velike težine.) alef. Oblik glavica je duguljast. Na fuzarijsko venuçe rezistentan hibrid za svježu potrošnju. Ovojni listovi plavo zelene boje. Vrlo rani. Glavice težine oko 1. Otporan na fuzarijsko venuçe. kratkog kocena i dobre unutrašnje strukture. Rani ljetni kupus. Rani hibrid. može se brati kroz vrlo dugi period. Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . Sve sorte kupusa poredane su po vremenu dospijevanja. Glavice su okrugle. Podnosi i sušnije uvjete rasta. Glavice težine oko 1. Fuzarium rezistentan (HR). kratkog kocena i vrlo zbite unutrašnje strukture. Glavice su ævrste. Fuzarium rezistentan (HR) hibrid. Ima plavo zelene glavice.5 kg.25 Broj dana 5-8 parel f1  Cambria f1  dest i n y   f 1 Sortiment kupusa za svježu potrošnju Sorta Parel F1 Farao F1 (FoR) Cambria F1 (FoR) Matsumo F1 (FoR) Fieldsport F1 (FoR) Destiny F1 Minicole F1 Bronco F1 (FoR) Thomas F1 (FoR) Ramada F1 (FoR) Rotonda F1 (FoR) Leopold F1 (FoR) Broj dana 61 63 64 70 72 73 77 82 83 84 86 87 Razmak sadnje (cm) 40 x 40 40 x 40 40 x 40 40 x 40 40 x 40 40 x 40 40 x 40 60 x 30 60 x 40 60 x 40 50 x 50 50 x 50 Napomena Vrlo rani kupus otporan na cvatnju.5-2. Broj dana vegetacije uzet je prema iskustvu u Nizozemskoj.8 kg. var. Glavice su težine oko 1. Glavice su ævrste. Okrugle kompaktne glave. Glavice tamno zelene. capitata (l. Težina glavica do 1. Srednje rani za svježu potrošnju.5 kg. vrlo otporne na pucanje. leopold f1 rotonda f1 thom a s   f 1 5 . zelene boje i dobro zatvorene. Glavice lijepe. plosnato okrugle.

Da bi se održala stalna temperatura kroz vrijeme skladištenja. kruženje hladnog zraka treba povisiti na 10 sati/danu. Najvažnije za berbu.Kupus/zelje brassica oleracea l. naroæito za zelje namijenjeno dugom skladištenju. ne smije biti veça od 5°C zbog zaštite od gubitka vlažnosti. Slika prikazuje tipiæan naæin berbe zelja u Nizozemskoj. ali skladištenje s bilo kojim voçem treba izbjegavati zbog moguçih šteta od etilena. . U nizozemskim skladištima zelja radi lakšeg rukovanja. capitata (l. Prilikom rashla¡ivanja zelja nakon berbe. var. koriste se specijalne box-palete. Male grupe ljudi rade u kombinaciji s automatskim beraæem i beskonaænom trakom (transporterom). alba dC. Kruženje zraka (kapacitet). Na ovaj naæin postižu se visoki uæinci. je oprezno rukovanje bez ošteçenja glava. treba biti najmanje 25 m3/m3 volumena skladišta. razlika izme¡u temperature zelja i temperature hladne struje zraka.) alef. Optimalna temperatura za skladištenje zelja je 0-1°C. convar. Zelje može biti uskladišteno zajedno s ostalim lisnatim i korjenastim kulturama. prilikom prvog rashla¡ivanja zelja nakon berbe.

) alef. Reaction F1 (FoR) 118 50 x 50. Vrlo pogodan za uzgoj u gustom sklopu i srednje dugo skladištenje. Za dugo skladištenje. I nakon dugog skladištenja zadržava lijepu boju. Namijenjen je za svježu potrošnju i dugotrajno skladištenje. Odliæno podnosi gusti sklop. Plosnato okrugle glavice za svježu potrošnju i srednje dugo skladištenje. nalaze se na kratkoj stabljici i težine su oko 0. rezistentan na fuzarijsko venuçe. Manje osjetljiv na trips. alba dC. Izvrsna sorta za skladištenje. var. manje osjetljiv prema nekrozi vanjskog i unutrašnjeg lišça. Ovojno lišçe je sivo zelene boje i glatko. Ima okrugle. Glavice okrugle. Fuzarium rezistentan (HR). Hibrid kompaktnog rasta.Kupus/zelje brassica oleracea l. Glavice su okrugle. Fuzarium rezistentan (HR). fine strukture. capitata (l. Glavice srednje krupnoçe. plosnato okruglih glavica. Daje odliæne prinose. convar. tankog lista i vrlo malog kocena. vrlo dobre unutrašnje strukture. Snažnog je rasta i zdravog izgleda. Glavice su izrazito okruglog oblika. okrugle do lagano plosnate. Lijepe boje.8-2 kg. lijepe boje. hurriC ane  f 1  rea Ction  f1 Cand e l a  f1 Sortiment kupusa za svje_u potrošnju i skladištenje Sorta Hurricane F1 (FoR) Broj dana 100 Razmak sadnje (cm) 60 x 40 Napomena Snažnog rasta. 50 x 30 Candela F1 (FoR) Hinova F1 (FoR) 120 140 50 x 50. 50 x 30 65 x 70 Paradox F1 (FoR) 141 60 x 50 Bartolo F1 Saratoga F1 (FoR) Counter F1 (FoR) 142 146 148 65 x 55 65 x 55 60 x 40 paradox  f 1  saratoga f1 Coun t e r  f1 . ævrste glavice. Fuzarium rezistentan (HR). Kasan i vrlo prinosan hibrid rezistentan na fuzarijsko venuçe. Kao kiseli kupus vrlo je kvalitetan.

Za svježu upotrebu. kasni jesenski kupus. s puno ovojnog lišça.) alef. Odliæne strukture za pripremanje svježe salate. Kocen ima kratak. Dobro se nosi s napadom tripsa. kratkog kocena. Glavice mogu biti i preko 5 kg težine. Vrlo rodan. Za kiseljenje i za svježu potrošnju. Dugo stoji u polju. a tako¡er i za svježu potrošnju. a kocen je kratak. kiseljenje cijelih glavica i ribanje. Ima puno ovojnog lišça. Srednje rana sorta plosnato okruglih glavica. Glavice okrugle do malo plosnate. Rezistentan na duhanske bolesti. fine strukture. 40 x 40 Megaton F1 (FoR) 102 februar/juni august/novembar 65 x 60 Satelite F1 (FoR) 105 februar/juni august/oktobar 65 x 60 Krautkaiser F1 Hinova F1 (FoR) Transam F1 130 140 147 mart/april mart/april mart/april oktobar oktobar/novembar oktobar/novembar 65 x 65 70 x 65 70 x 65 almana C f 1 KrautKaiser f1 h ino v a  f1 . Glavice mogu biti i do 5 kg težine. Ovojno lišçe je ævrsto sa sivim maškom. Vrlo otporan na pucanje. ævrste strukture. alba dC. prvenstveno za ribanje. Okrugle.Kupus/zelje brassica oleracea l. Krasne zelene boje. Glavice su ævrste. Fine unutrašnje strukture. tankih listova. Vrlo kvalitetne. zelene. mogu se dugo brati. capitata (l. Histona F1 februar/juni juli/septembar Fieldwinner F1 Almanac F1 90 95 februar/juni februar/juni juli/septembar juli/septembar 65 x 40 65 x 60 Krautman F1 100 februar/juni august/oktobar 65 x 60. kratak kocen. Dobro podnosi sušnije uvjete rasta. Glavice okrugle. okruglo plosnate glavice. Unutrašnja struktura odliæna. Ima kratki kocen. sorta koja podnosi i gusti i rijetki sklop. convar. ævrste glavice. Glavice plosnato okrugle. satelite  f 1  transam  f1  megato n   f 1 Sortiment kupusa za kiseljenje Sorta Broj dana 80 Sjetva Berba Razmak sadnje (cm) 65 x 40 Napomena Industrijska sorta. odliæne unutrašnje strukture. Manje osjetljiv na trips. odliænu unutrašnju strukturu. Otporan na fuzarijsko venuçe. var. Vrlo rodan.

industrijsku preradu i kratko skladištenje. otporan na fuzarijsko venuçe. zbite strukture. Dugo stoji na polju.5 kg. okrugle. lijepe unutrašnje i vanjske boje. Kratak kocen. var. Zdrava sorta koja dugo stoji u polju. lijepe unutrašnje i vanjske boje. maestro f1 ran Ch e r o  f 1 Sorta Primero F1 Maestro F1 Ranchero F1 (FoR) Buscaro F1 Rendero F1 (FoR) Huzaro F1 Broj dana 78 92 92 105 130 137 Razmak sadnje (cm) 40 x 40 65 x 40. lijepe tamno crvene. Glavice su okrugle do malo izdužene. glavice su kompaktne i okrugle. Glavice su krupne i kompaktne.Crveni kupus/crveno zelje brassica oleracea l. Glavice su okrugle. Za svježu potrošnju. Od svih kupusa ovaj se najduže æuva. Može se saditi u gušçem sklopu. Hibrid za dugo skladištenje.capitata (l. Glavice su kompaktne.) alef. Glavice su teške oko 1. Podnosi gušçi sklop. kompaktnog rasta. vrlo lijepe unutrašnje i vanjske boje. convar. Srednje rani i zdravi hibrid za svježu potrošnju. rubra dC. Snažnog je rasta. otporan na fuzarijsko venuçe. Srednje rani hibrid za svježu potrošnju. busC aro f 1 rendero  f1 h uz a r o  f1 . 40 x 40 50 x 45 65 x 50 50 x 50 65 x 50 Napomena Lijepe unutrašnje i vanjske boje.

Uzgoj kelja pupæara vrlo je sliæan uzgoju zelja. U sluæaju da kelj pupæar želimo uskladištiti s biljaka odstranimo vegetacijske vrhove i sve listove. gemmifera dC. 10 . Vegetacijski period mu je oko 125 dana nakon sadnje. manje osjetljiv na žuçenje lišça. oleracea var. Više pažnje treba posvetiti zaštiti kelja pupæara od štetnih insekata. nalaze se na srednje visokoj stabljici i lako se beru ruæno ili strojno. Preporuæamo razmak sadnje 75 x 40 cm. Diablo F1 (FoR) Ovaj kelj pupæar spada u grupu ranih hibrida. a ozbiljne štete u pogledu kvalitete priæinjavaju i puževi. Vegetacijski period mu je oko 160 dana nakon sadnje. Vrlo izdržljiv u polju. a ubranu stabljiku s pupovima uskladištimo na temperaturi oko -1°C. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 80 U redu 50 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . Najbolje vrijeme za trganje vrhova je kada su pupovi prosjeæne veliæine oko 1 cm. Zbog vrlo dobre otpornosti na smrzavanje vrijeme berbe kelja pupæara znatno je dulje od zelja i produljuje se duboko u kasnu jesen. Za uzgoj ranih sorata i hibrida preporuæa se lomljenje vrhova biljaka. convar. Pupovi su mu svjetlo zelene boje. Kelj pupæar koristi se za svježu potrošnju i za industrijsku preradu (zamrzavanje). Kasnije generacije kupusne muhe mogu prouzroæiti znaæajne štete na pupovima. jednoliæno raspore¡eni duž stabljike. okrugli pupovi izvrsne kvalitete.Kelj pupæar brassica oleracea l. Lijepi.25 Broj dana 5-8 Franklin F1 (FoR) Vrlo rani hibrid visoke rodnosti. radi što bržeg dobivanja što veçeg broja dozrelih pupova.

težine oko 1. koji podnose vrlo niske temperature tijekom zimskog perioda.000 biljaka/ha.50 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . Najbolji rezultati postižu se u hladnjaæama na temperaturama 2°C. kao npr.Kelj brassica oleracea l.000 biljaka/ha. famosa  f1 Compa r s a  f1 11 . Glavice su kompaktne s kraçim kocenom. Wirosa F1. za prezimljenje. Naæin uzgoja vrlo je sliæan uzgoju zelja. Glavice okruglo ovalne. Može i jesenska sadnja. listovi blago mjehurasti. Podnosi gušçi sklop sadnje. Vrlo rana. Glavice su ævrste. convar. Preporuæamo 60.25 Broj dana 5-8 melissa f1  erm o s a  f1 Pregled F1 hibrida kelja Sorta Wallasa F1 Comparsa F1 (FoR) Alcosa F1 (FoR) Famosa F1 Melissa F1 (FoR) Ermosa F1 Broj dana 60 60 62 65 80 94 Boja tamno zelena svježe zelena svježe zelena tamno zelena tamno zelena svježe zelena Napomena Vrlo rana. capitata (l. Preporuæamo 60. za najraniju proizvodnju. lijepe glavice. var. Dobra za gusti sklop.3 kg. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 60 U redu 40 . Kompaktne. Kompaktna i brzo rastuça sorta. Za kasno ljetni i jesenski uzgoj. sabauda l. a velike težine.) alef. zbijenog rasta. Srednje rani hibrid. ævrste. Glavne razlike mogu biti kod zimske proizvodnje kasnih hibrida. ævrste. manjeg volumena. Glavice okrugle. dobro zatvorene i kratkog kocena. Ovaj hibrid može se tako¡er i uskladištiti. težine oko 1 kg. Može se saditi na manje razmake.

uspravno i tamno zeleno. sabauda l.15. Fuzarium rezistentna. Prinosan hibrid za kasnu jesen i zimu.4. var. Pregled F1 hibrida kelja. capitata (l. Može se skladištiti oko 6 tjedana. Za svježu potrošnju i æuvanje. Dobro podnosi lošije uvjete. Za razne termine uzgoja. nastavak tabele barbosa  f1 firen s a  f1 Sorta Firensa F1 Barbosa F1 Wirosa F1 Paresa F1 (FoR) Broj dana 120 130 140 160 Boja tamno zelena tamno zelena tamno sivo zelena sivo zelena Napomena Ovojno lišçe je kompaktno. . U Dalmaciji preporuæamo sjetvu od 1.7. paresa  f1 wiro s a f 1 1 .12. Dobro podnosi niske temperature. Ovojno lišçe je nakovræano.Kelj brassica oleracea l.1. convar. Otpornost na mrazeve je dobra. i tada se bere od 1. . Može dugo stajati u polju.) alef. a glavice su vrlo dobre unutrašnje strukture i kratkog kocena.6.

Naroæito ranije sorte i hibridi cvjetaæe lako reagiraju na stresne situacije kroz bilo koji period uzgoja. u najveçoj mjeri ovisi o tehnologiji proizvodnje. uslijed æega dolazi do stvaranja vrlo malih cvatova bez ikakve tržišne vrijednosti. convar. za postizanje dobrih rezultata.Cvjetaæa/karfiol brassica oleracea l. Lošiji uvjeti proizvodnje u proljetnom i jesenskom uzgoju cvjetaæe imaju za posljedicu pad kvalitete cvata (promjene u boji i površini cvata). Izborom sorti i hibrida razliæitih duljina vegetacije možemo osigurati kontinuiranu berbu. Proizvodnja cvjetaæe. 1 . i molibdena (Mb) • za uspješnu proizvodnju neophodno je osigurati navodnjavanje Kako cvjetaæa ima kratak period berbe. od sveg povrça iz skupine kupusnjaæa.) alef. botrytis l. odnosno kontinuiranu opskrbu tržišta. Kod uzgoja cvjetaæe posebnu pozornost treba obratiti na. posebnu brigu treba voditi o izboru sorti i/ili hibrida vodeçi raæuna o njihovoj duljini vegetacije. botrytis (l. • prije uzgoja cvjetaæe treba ispitati nivo raspoloživih hranjiva u tlu i prema tomu odrediti osnovnu gnojidbu • dušik treba biti dostupan u stadiju formiranja cvata • treba provjeriti raspoloživost mikroelemenata. U naæelu. cvjetaæu treba uzgajati u uvjetima dobre opskrbljenosti vodom i hranjivima. naroæito bora (B).

 botrytis (l. ævrsti i dobre kvalitete. Lišçe je tamno zeleno. dobro pokriveni lišçem. za jesenski uzgoj. Odliæno samopokrivanje. Srednje kasni hibrid. Cvatovi su bijeli. Nije osjetljiv na rižavost cvata.Cvjetaæa/karfiol brassica oleracea l.25 Broj dana 5-8 Cvjetaæe bijelih cvatova Sorta Stargate F1 Goodman Flamenco F1 Jerez F1 Fargo F1 Skywalker F1 Broj dana 72 75 76 80 90 96 Opis Hibrid za proljetnu i ranu ljetnu proizvodnju. koje raste uspravno. 14 . Sorta cvjetaæe u tipu Romanesco. Lišçe ima snažan i uspravan rast. Vrlo dobrog okusa. piramidalnog oblika. Atraktivnog je izgleda. uspravno. vrlo rijetko rižavi. Preporuæamo uže razmake sadnje. Snažno i uspravno lišçe odliæno štiti cvat. leže duboko u lišçu. Cvatovi ævrsti. Vrijeme berbe cvjetaæe u mediteranskom podneblju: Sorta Stargate F1 Flamenco F1 Encanto F1 Jerez F1 Fargo F1 Skywalker F1 Broj dana 72 76 77 80 85 96 IX X XI XII I II III IV V s t a r g ate f 1 j erez f1 sKywal Ker  f1 amfo r a  f1 Cvjetaæe zelenih cvatova Sorta Universal (FoR) Shannon (FoR) Amfora F1 (FoR) Broj dana 95 100 92 Opis Novi tip cvjetaæe. Srednje rana sorta. convar. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 60 U redu 40 . vrlo visoke kvalitete i pogodni za svježu potrošnju i industrijsku preradu. Hibrid u tipu Romanesco. Hibrid za ljetnu i jesensku proizvodnju. zelene boje. piramidalnog oblika. Cvat je kompaktan. Atraktivni cvatovi leže duboko u lišçu. Samopokrivanje odliæno. a listovi uspravni. Cvatovi su bijeli. Cvatovi su bijeli. Hibrid za ljetnu i rano jesensku proizvodnju. botrytis l.) alef. Ima uspravno i snažno lišçe. Za jesensku je proizvodnju.50 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . Hibrid za ljetnu proizvodnju. bijeli.

 var. botrytis l. Proizvodnja zimske cvjetaæe vrlo je interesantna za južna podruæja s umjerenim temperaturama tijekom zimskog perioda. zimska cvjetaæa se sadi od kraja ljeta do poæetka jeseni. Aktivacija ovog naknadnog rasta cvjetaæe u proljeçe može biti potaknuta i prihranom dušikom. Vrijeme berbe cvjetaæe u mediteranskom podneblju: Sorta Favola F1 (FoR) Eclipse F1 (FoR) Meridot F1 Talbot F1 (FoR) Belot F1 (FoR) Pierrot F1 (FoR) Maginot F1 (FoR) Daydream F1 (FoR) Sampras F1 (FoR) Broj dana 98 102 115 125 135 140 145 170 175 IX X XI XII I II III IV V favola  f1 talbot f1 daydr e a m  f 1 15 . U naæelu. Ukoliko tijekom zime nastupe niže temperature. Kako vrijeme sadnje. botrytis (l.Cvjetaæa/karfiol brassica oleracea l. convar.) alef. U sluæaju viših temperatura tijekom. za detaljnije savjete molimo obratite se Bejo specijalistima. zime do berbe zimske cvjetaæe dolazi u rano proljeçe. rast se kroz hladan period zaustavlja. a rast i razvoj zimske cvjetaæe ponovno se pokreçe tijekom proljeça. odnosno izbor sorte i hibrida ovise o specifiænostima podruæja.

Cvjetaæa/karfiol brassica oleracea l. Vrijeme berbe cvjetaæe u mediteranskom podneblju. convar. nastavak tabele: Sorta Caprio F1 (FoR) Catherine F1 Marmol F1 (FoR) Utopia F1 (FoR) Mystique F1 (FoR) Tempest F1 (FoR) Invicta F1 (FoR) Vogue F1 (FoR) Picasso F1 Chester F1 Nomad F1 (FoR) Broj dana 195 200 212 220 220 230 235 240 245 257 265 IX X XI XII I II III IV V mystiq u e   f1 n omad  f1 inviCt a  f1 1 . var.) alef. botrytis (l. botrytis l.

Ima snažnu peteljku i lako se bere. okrugle cvatove fine strukture. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 60 U redu 40 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . Opçenito. srednje veliæine i svježe zelene boje. Vrlo je snažnog i robusnog rasta. Kroz cvat ne prorašçuju listiçi i otporan je na lošije uvjete proizvodnje. Ovaj hibrid je rodan. Cvatovi su lijepo oblikovani. Cvatovi su kupolastog oblika. Tiburon F1 (FoR) Srednje kasni hibrid za ljetni i kasno jesenski uzgoj.) alef. Dozrijeva oko 80 dana nakon sadnje. Vrlo je važno berbu izvršiti u hladnijem dijelu dana i u što kraçem roku smjestiti ubranu brokulu u hladnjaæu. krupni. proizvodnja brokule može se uspore¡ivati s karfiolom. Bere se oko 70 dana nakon sadnje. Lucky F1 (FoR) Srednje rana brokula za ranu ljetnu i jesensku berbu. Koristi se za svježu potrošnju. Struktura cvatova je fina. bez proraštanja listiça. 73 dana vegetacije. Cvatovi su teški. velikih cvatova.25 Broj dana 5-8 Batavia F1 (FoR) Rana brokula namijenjena za uzgoj u proljeçe i ljeto. Belstar F1 (FoR) Srednje rana brokula. Brokula razvija cvat vrlo brzo i u samo nekoliko dana cvatovi prezore. Dobro se nosi s bolestima. Nema šupljikavosti stabljike. Kroz sušne periode moramo osigurati navodnjavanje. unutar vegetacijske sezone. uspjeli osigurati povoljne uvjete za njen rast i razvoj. Pogodan je za svježu potrošnju i industrijsku preradu.Brokula brassica oleracea l. ævrsti i tamno zelene boje. var. convar. lijepih. srednje fine strukture. Dozrijeva oko 65 dana nakon sadnje. Nakon presa¡ivanja do berbe potrebno je 82 dana. belstar f1 1 . ævrsti. ima ævrste. cymosa duch. botrytis (l. Vrijeme berbe je kratko. Cvatove brokule potrebno je omotati PVC folijom radi produljenja vremena iskoristivosti. fie s t a  f1 batavia  f1 tibur o n   f1 Fiesta F1 (FoR) Srednje kasni hibrid tamno zelenih cvatova. Prinos i kvaliteta brokule ovise o tomu koliko smo dugo.

velike. Vrlo dobar za skladištenje. Glavice su mu kratke.) alef. koje stižu na tržište u aprilu i maju. Dobro se skladišti u hladnom skladištu. Glavice su ævrste. Caramba F1 Vrlo rodna i lijepo popunjena sorta.) rupr. za jesensku berbu.20. Ima tamno zelene.25 Broj dana 5-8 Starko F1 (FoR) Vrlo rani. kratkog tipa. Bilko F1 (FoR) Srednje kasni kineski kupus. presa¡ivati od 20. Glavice su mu kratke i dobro popunjene. dobro zatvorene i imaju atraktivnu. septembra.25. alba dC. var. .1 kg. Prospera je visoko rodna i otporna na prerano cvjetanje. Glavice postižu prosjeænu težinu oko 1. convar. Pogodna je za ranu ljetnu i jesensku proizvodnju. Manoko F1 (FoR) Ovo je hibrid kratkog tipa. glatke listove. Može se kratko æuvati. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 30 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . Vrlo je kratke vegetacije. tamno zelenu boju. Dobre je otpornosti na prerano cvjetanje. . Jako dugo stoji u polju.25 Broj dana 5-8 Prospera F1 Hibrid stožastog kupusa za sjetvu u augustu i presa¡ivanje pred zimu. prospera  f1 1 . Dospijeva za oko 75 dana nakon sadnje. brzo rastuçi hibrid duljine vegetacije oko 48 dana. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 30 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . capitata (l. te se može preporuæiti za proljetni uzgoj. dobro popunjene. Stvara lijepe stožaste glavice. dobre unutrašnje kvalitete. Boja je svježe zelena. Za uzgoj u Dalmaciji treba sijati izme¡u 10. dospijeva za berbu za oko 55 dana nakon sjetve. bilK o  f 1 Špiæasti kupus brassica oleracea l. namijenjen za proljetni i ljetni uzgoj. Tijekom æuvanja ništa ne gubi na kvaliteti. novembra i tad za berbu stiže krajem aprila i cijeli maj.Kineski kupus brassica pekinensis (lour.

Vegetacijski period oko 65 dana. Srednje je krupnoçe. Rana.Korabica brassica oleracea l. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 20 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . ubrana bez lišça. Rodna je. Kor i s t  f1 Konmar f1 Kol i b r i  f1 1 . Lišçe je tamno zeleno. uslijed æega se viškovi hranjiva nakupljaju u stabljici izazivajuçi njeno zadebljanje. proljetna korabica ubrana s lišçem.25 Broj dana 5-8 Korist F1 Vrlo rana sorta za uzgoj pod folijom ili na otvorenom. var. Korabice su visoke kvalitete. Temperature blizu 0°C izazivaju staklavost lišça i zadebljale stabljike. može se skladištiti samo kraçe vrijeme. Korabice mogu dosta dugo rasti. a da ne odrvene. gongylodes Korabica je biljka dugog dana. zadebljala stabljika puca. u unutrašnjem tkivu zadebljale stabljike stvaraju se odrvenjeli provodni snopovi (konæavost) i takva korabica više nije upotrebljiva. a temperatura tla viša od 8°C. uspravnim. Korabice su okrugle do plosnato okrugle s jakim. Jesenska korabica. plosnato okruglog oblika. soænog mesa. plosnato okruglog oblika. te pod uvjetima kratkog dana ne može proçi svjetlosni stadij. U sušnim uvjetima uz visoke temperature. Vrlo je kvalitetna. Odliæne je otpornosti prema cvatnji. Kolibri F1 Srednje rana plava korabica. Konmar F1 (FoR) Vegetacijski period oko 66 dana. convar. zdravim tamno zelenim lišçem. Ovaj hibrid ne drveni i priliæno je otporan na pucanje. 2 do 3 tjedna na temperaturi od 0-1°C i pri 97% relativne vlage zraka. Brati se može kroz dulji period. a vanjski dio lijepe ljubiæaste boje. Optimalna temperatura za rast i formiranje pravilne zadebljale stabljike je 14-20°C danju i 8-12°C noçu. bijelog. može se skladištiti u podrumima kroz više mjeseci. Namijenjena je za uzgoj pod folijom ili na otvorenom. acephala (dC) alef. Ukoliko nakon sušnog razdoblja padne jaæa kiša. Za pravilan rast korabice osobito je važna ravnomjerna opskrba vodom. Otporna na fuzarijsko venuçe. Temperature iznad 20°C pospješuju rast lišça na raæun zadebljale stabljike. snažnog i uspravnog rasta i vrlo zdravo.

bijelog mesa.u jesen oæišçeni i oprani korijeni celera prodaju se direktno s polja ili kasnije iz hladnjaæe. rapaceum Sjeme celera je sitno i vrlo sporo niæe. Korijeni su okrugli. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 50 U redu 30 . pikiraju se na propisani razmak u kontejnere. a mora se upotrijebiti unutar 5 tjedana. a meso bijelo. Za svježu potrošnju. Boja mesa je bijela. glatki. srednje visokim lišçem. Za svježu potrošnju.za preradu. korijen celera prodaje se zajedno s mladim lišçem (pospjeæeno u stakleniku). uspravno.ljeti. Vrlo dobra otpornost na prerano cvjetanje. kompaktno lišçe. Biljke su snažnog rasta.zimi. Lišçe je srednje visoko. Korijeni su glatki. Korijeni su okrugli i glatki. Period uzgoja je vrlo dugaæak. Naklijalo sjeme celera transportira se i skladišti u hla¡enim uvjetima. Preporuæeni broj biljaka u polju je oko 50. Diamant Rana do srednje rana sorta. To je razlog zbog æega se naklijalo sjeme celera dostavlja samo po narudžbi. Radi ubrzanja proizvodnje presadnica. . Bejo Zaden ima u ponudi i naklijalo sjeme celera u specijalnim pilulama. ilona diamant brill i a n t 0 . Lako se bere i æisti. Tržište celera možemo podijeliti na 4 dijela: .000/ha (60 x 30cm). pa se celer preporuæa saditi oko 15. svibnja. Srednje rana sorta s tamno zelenim. koji mogu uzrokovati procvjetavanje. niknuti puno brže. Ova je sorta namijenjena kako za svježu potrošnju tako i za preradu te æuvanje. Unutrašnja kvaliteta je dobra. Daje vrlo visoke prinose. a može se i skladištiti. Preporuæamo ju za svježu potrošnju. Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 18 . prodaja malih korijena sa svježim lišçem. u usporedbi s normalnim. . uspravno i tamno zelene boje. Ovo sjeme naklijava se do najvišeg stupnja i ono çe. srednje visoko. To je razlog zašto se celer æesto sije u sanduke i smješta u dobre uvjete za nicanje. Kad su presadnice visine oko 2 cm. Korijeni su okrugli. Prerana sadnja može biti riskantna zbog noçnih mrazeva. okrugli do malo izduženi. dobro obojeni i imaju ævrstu kožu.Celer korjenaš apium graveolens l var.22 Broj dana 10 .20 Luna Vrlo rana sorta. Brilliant Ilona Vrlo rana sorta koja daje dobre prinose. Ima tamno zeleno. Lišçe je tamno i uspravno. nenaklijalim sjemenom.

 secalinum Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 1-2 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 18 . dulce Bamija abelmoschus esculentus l.20 Safir Lisnati se celer proizvodi direktnom sjetvom.32°C. salata. vrlo glatke peteljke. Bere se svaki ili svaki drugi dan. safir Celer bjelaš apium graveolens l. Namijenjen je za berbu tijekom ljeta i jeseni. Zahtjeva dobru zemlju i toplu klimu. ujednaæeni i odliæne kvalitete. gulaš itd. tango Tango Ovaj celer bjelaš (rebraš) ima dugaæke.Celer listaš apium graveolens l. Za jelo se koristi mladi plod (tobolac). koji se bere nekoliko dana nakon cvatnje. Prva berba može se oæekivati 48 dana nakon sjetve. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 25 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 18 . (moench) Nova kultura u Bejovom programu. Optimalne temperature za rast su izme¡u 22°C . æiji su plodovi svježe zelene boje. Vrlo je male osjetljivosti na postrano izbijanje listova. Tobolci su dugaæki. Boja lista je srednje zelena. Dugo može stajati u polju. Sjemenke su dobre kao zamjena za kavu. var. Safir je namijenjen svježoj potrošnji i preradi. Anokhi F1 Srednje rana sorta.22 Broj dana 10 . Snažne biljke imaju velike listove i atraktivne su tamno zelene boje.20 1 .22 Broj dana 10 . Ne podnosi mrazeve. Od mladih tobolaca priprema se juha. Nakon rezanja lišça vrlo dobro se regenerira. var. koja se u našim krajevima uzgaja veç stoljeçima.

s poludugim i dobro ispunjenim. duži i glatkiji. jako nakovræanog lišça.15 Broj dana 20 Eagle Ova je sorta u tipu poludugih korjenaša. Arat Dugaæak. Titan Lisnati peršin. odliæno ispunjen korijen namijenjen za svježu potrošnju i industrijsku preradu. normalnog izgleda lista. Namijenjen je za svježu prodaju. Krausa titan . Ova je sorta dobra i za svježu potrošnju i za industrijsku preradu. Ima vrlo visok postotak suhe tvari. Fakir Srednje kasna sorta peršina korjenaša. a tako¡er i za industrijsku preradu. Listovi imaju visok postotak suhe tvari. eagle f aK i r Peršin listaš petroselinum crispum (miller) nyman ex a. hill Krausa Lisnati peršin. Vrlo bujno i jako lišçe. ali i za svježu potrošnju. koji je vrlo malo nakovræan. tamno zelene boje. Snažnog je lišça i vrlo otporan na zimu. koja u usporedbi s Fakirom ima ispunjeniji korijen. glatkim korijenima.w. Boja mu je tamno zelena. Namijenjen je za svježu prodaju i za industrijsku preradu. a. hill Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 35 U redu 5 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 10 . gladak.w. Srednje visokog je i uspravnog rasta.Peršin korjenaš petroselinum crispum (miller) nyman ex. odliæne kvalitete mesa. te je namijenjen prvenstveno za industrijsku preradu.

mehaniæka ošteçenja treba svesti na što manju mjeru. u usporedbi s ostalim povrçem.samo mrkva odliænog zdravstvenog stanja daje najbolje rezultate. B) . fungicidima iz grupe botriticida može se poboljšati njenu moguçnost skladištenja . istu možemo u najkraçem vremenu iznijeti van .slabo strujanje zraka unutar skladišta .neophodna je umjerena.nakon va¡enja mrkvu je potrebno što prije ohladiti . Organizirati skladište tako da. dobivenu u optimalnim uvjetima proizvodnje. a posebnu pažnju obratiti na mikroelemente (Mg.stabilna temperatura oko 0°C .potrebno je u vrijeme berbe napraviti odabir mrkve prema uvjetima u kojima je proizvedena. namijeniti za dugo skladištenje. naroæito gumeni transporter koji prihvaça lišçe . ukoliko primijetimo promjene na uskladištenoj mrkvi.Mrkva daucus carota l.vlažnost zraka viša od 95% Neke sorte i hibridi mrkve skladište se bolje od ostalih. skladištenje je uglavnom otežano. Za uspješno skladištenje mrkve potrebno je ispuniti slijedeçe uvjete: .odre¡ena koliæina zemlje na mrkvi je poželjna jer zemlja pomaže kod oæuvanja vlažnosti . U opisu sorata i hibrida mrkve sposobnost skladištenja navodi se kao važna osobina. dobro izbalansirana gnojidba.kod rukovanja s ubranom mrkvom osigurati da mrkva pada sa što manjih visina .dobro podešena vadilica (kombajn) za mrkvu. a naroæito od ošteçenja treba saæuvati vrat mrkve .prskanjem mrkve. Me¡utim. nekoliko tjedana prije berbe.ne pretjerivati s æišçenjem mrkve . Kako mrkva ne stvara ævršçu pokožicu.mrkva proizvedena na srednje teškim tlima s razinom humusa ispod 4% u prosjeku se najbolje skladišti .mrkva treba biti potpuno zrela . na sposobnost skladištenja mrkve utjeæe više æimbenika: . Samo potpuno zdravu mrkvu. a posebnu pozornost treba obratiti na zaraženost lišça Alternariom .

Mrkva daucus carota l. Nayarit F1 100 2-3 srednje rana jako Niagara F1 100 2-3 srednje rana jako Bersky F1 105 2-3 srednje rana jako n andrin  f1  napo l i   f1 moKum  f1 y a y a  f1 4 . Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 30 . Ovaj hibrid preporuæamo za kontinentalnu klimu. odliæno obojeni.15 Sorta/tip Mokum F1 Broj dana 77 Broj zrna/ ha (milijuni) 3. vrlo zdravog lišça. valjkasti. Odliæne boje. Cilindriæna. Napoli F1 81 2-3 vrlo rana vrlo jako 9.8 Opaska Za proizvodnju pod plastikom ili staklom. Dobro podnosi sušne uvjete.6 Dozrijevanje vrlo rana Lišçe srednje % Suhe tvari 10. Korijeni su dugi. Odliæna boja. duga i glatka mrkva. Broj dana je na bazi iskustva u Nizozemskoj. pogodna za prodaju u svežnjevima. Krasna mrkva. Vrlo prinosna.7 Yaya F1 Nandrin F1 94 94 2-3 2-3 rana srednje rana jako jako 11. srednje duga i uniformna.0 Odliæno obojena mrkva. vrlo glatka mrkva. Namijenjena za ranu ljetnu proizvodnju. valjkastog oblika.18 Broj dana 8 . Valjkasta. valjkasta. Može se proizvoditi i u zaštiçenom prostoru. za prodaju u svežnjevima ili samo s dijelom lista. Za prodaju u svežnjevima. Pregled F1 hibrida mrkve Sorte su poredane prema vremenu dospijevanja. Lišça ima puno i raste uspravno.40 U redu 2-3 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 15 . Ne puca.5 . Manje osjetljiva na Alternariu i Cercosporu. vrlo glatka mrkva odliæne boje za uzgoj u uvjetima kontinentalne klime.

2. Napa F1 115 1. Korijeni su snažni.5 .5 srednje kasna jako - napa  f1 b er g e n  f1 5 .0 srednje kasna srednje kasna jako jako 10. intenzivno obojenim korijenima.5 .5 Dozrijevanje srednje kasna Lišçe vrlo jako % Suhe tvari 11. Korijeni glatki. 9. srednje dugaæka. odliæne unutrašnje kvalitete. Dobra je za rezanje na kolutiçe. uspravno i zdravo.7 Korijeni su dugaæki. snažno.5 1. Za svježu potrošnju. Unutrašnja boja odliæna. nastavak tabele Sorta/tip Narbonne F1 Broj dana 109 Broj zrna/ha (milijuni) 1.2. tanki.3 Opaska Glatki Nantes.2.5 .3 Negovia F1 Bergen F1 116 116 1. Za svježu potrošnju i preradu.0 . Dobro rodi. odliæno obojeni i ne pucaju.5 . Dobra za rezanje na kolutiçe.5 srednje kasna jako Nevis F1 118 1.5 srednje kasna jako 9. Korijeni dugaæki i nisu debeli. dobro ispunjenim i vrlo glatkim korijenom. Pogodna za svježu potrošnju i prodaju u svežnjevima. dobre unutrašnje boje i zdravog spoja korijena i lišça. Moguça prodaja u svežnjevima. glatki. Lišçe je tamno zeleno. Raste vrlo dobro u sušnim uvjetima.5 srednje kasna jako Nelix F1 118 1. Daje visok prinos. n egovia  f1 n e v i s  f 1 Pregled F1 hibrida mrkve. Vrlo rodan Nantes tip. lijepe boje.2. Nantes tip s dugim. Glatki Nantes tip s dugaækim.2.2.2.5 Nirim F1 117 1. lijepe unutrašnje i vanjske boje.Mrkva daucus carota l.5 .5 .

Mrkva daucus carota l.0 13 .8 10.8 .8 .14 Kratka prikaz tipova mrkve: 1. Za konzerviranje cijelih mrkvica. pa je posebno dobra za industrijsku preradu. Koniæni korijeni. odliæne boje. Najraširenija sorta za industrijsku preradu u Nizozemskoj. Nantes tip. Flakkee tip. Korijeni koniæni. vita  l onga Kamaran  f1 y ellows t o n e Pregled sorti mrkve Sorta A. bez srca.5 Opaska Amsterdamski tip. Pogodna za æuvanje. Berlikum tip. Duljina vegetacije je oko 130 dana. deblja.6 11. Odliæno obojeni korijeni. preradu i æuvanje.1 0. intenzivnog mirisa i vrlo snažnog lišça. Duljina vegetacije je oko 160 dana.B.K.B. 6. ne puca.2 0. 3. odliæne boje. tupa. Odliæno se æuva. A.3 Berjo Yellowstone Vita Longa Joba srednje kasna kasna kasna vrlo kasna valjkasta koniæna koniæna koniæna jako jako vrlo jako vrlo jako 10. 2. tupog vrha.1. Za svježu potrošnju. koniænog izgleda. Korijen je gladak. Parmex Dozrijevanje rana rana Oblik valjkasta okrugla Lišçe slabo jako % Suhe tvari 9. Mrkva za industrijsku preradu Sorta Kazan F1 Kathmandu F1 Kamaran F1 Broj dana 147 158 155 Broj zrna/ ha (milijuni) 0. Po kakvoçi može se mjeriti s hibridima. (Amsterdamska) Napoli F1 (Nantes) Belinda F1 (Berlikum) Kazan F1 (Flakkee) Kathmandu F1 Parmex (Pariška) Yellowstone 1 2 3 4 5 6 7 . 4.8 Opaska Intenzivna vanjska i unutrašnja boja. Daje vrlo visoke prinose.9 10. Žuta mrkva.8 . Nema zelenu glavu. Samson srednje kasna valjkasta jako 10. lijepe boje i bujnog lišça. Dobro se skladišti. Vrlo rodna.K.0 11.1 Dozrijevanje srednje kasna kasna kasna Lišçe jako jako vrlo jako % Suhe tvari 11. Namijenjena za sušenje. duga. Pariška mrkvica. 7. Pogodna je za dugo æuvanje. 5.

C. D. a tlo preteško (najæešçe uslijed obrade prevlažnog tla) što dovodi do otežanog nicanja. Na gornjim sliçicama prikazana je optimalna priprema tla. C. D. površinski sloj je pregrub. a sjeme je daleko od vlažnog sloja pa postoji opasnost od isušivanja. PARTNERI PRI SELEKCIJI ALLIUM A. optimalna struktura: površina tla je osrednje usitnjena. B. površinski sloj je prefine strukture. .. Dubina sjetve luka kod normalnih je uvjeta oko 1. a što rezultira neujednaæenim nicanjem. površinski sloj je predubok. nakon æega je vrlo otežano nicanje sjemena. sluæaju B i C oprezno navodnjavanje malim koliæinama djelomiæno çe popraviti situaciju. a sjeme je u dodiru s vlažnim slojem. Luk mora biti posijan na dobro pripremljene površine. U. postoji opasnost da se nakon kiše stvori pokorica. B. a sjeme treba imati dobar kontakt s vlagom tla.Luk/crni luk allium cepa l. zajedno s tri najæešçe pogreške: A.5 cm.

20 Broj dana 20 .Luk/crni luk allium cepa l. Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova U redu Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 15 .9 11.0 8.12 legen d   f 1 daytona f1 redwin g   f 1 Pregled luka za direktnu sjetvu Sorta Cowboy F1 Safrane F1 Tamara F1 Twist F1 Sedona F1 Talon F1 Manas F1 Daytona F1 Legend F1 Robin Redwing F1 Gladstone Broj dana 97 105 109 109 112 113 114 115 121 108 111 125 Oblik Boja žuto sme¡a žuto sme¡a žuto sme¡a tamno sme¡a tamnije žuto sme¡a žuto sme¡a žuto sme¡a tamno sme¡a tamno sme¡a crvena crvena bijela Ævrstoça ljuski dobra vrlo dobra vrlo dobra dobra vrlo dobra vrlo dobra vrlo dobra dobra vrlo dobra dobra dobra dobra 12.5 % Suhe tvari Æuvanje kratko odliæno odliæno dobro dobro odliæno odliæno dobro odliæno dobro dobro odliæno .0 11.6 10.25 3-5 6 .0 9.

sjajne i okrugle. swift radar Swift Rana sorta okruglo plosnatih glavica. Luk za zimsku proizvodnju Sibir Okrugle i ujednaæene lukovice žute boje i vrlo atraktivnog izgleda. Tako¡er je dobar i kao mladi luk. Glacier Glacier može gotovo potpuno zamijeniti luk srebrenac. Lukovice su mu tamno crvene. Vrijeme i moguçnosti uzgoja su kao i kod Radara. glaCier . Electric Ovo je sorta crvene boje i namijenjena uzgoju preko zime. Može se sijati na stalno mjesto. Radar Ova je sorta po dozrijevanju srednje rana. bijele lukovice bez zelenog obojenja i uspravno lišçe.Luk/crni luk allium cepa l. Ova je sorta vrlo rodna. a može i iz direktne sjetve. Može se koristiti i kao mladi luk. Vrlo rana sorta namijenjena za uzgoj preko zime. okrugle lukove s vrlo tankom žutom ovojnicom. Ima tanke ovojne listove zlatno žute boje. Sije se poæetkom augusta. Ima lijepe. Na proljeçe se može koristiti kao mladi luk ili kao vrlo rani luk. a može se proizvoditi i iz presadnica koje se na jesen presa¡uju. Ima lijepe. Tako¡er se može na proljeçe sijati za proizvodnju luæice te tu luæicu na jesen posaditi. Proizvodi se na isti naæin kao i Radar. koji se može i kratko æuvati. Može se proizvoditi iz luæica.

ævrsto je i tamno zeleno. te se može vrlo uspješno uzgajati u zimskom dijelu godine u zaštiçenim prostorima. Lukovica nema okruglog zadebljanja. jer je vrlo velikih dimenzija. te berbu treba oæekivati u junu/julu. Parade Ovaj tip luka namijenjen je za proizvodnju mladog luka i prodaju u svezicama. Lišçe je tamno zelene boje i vrlo zdravo. Daje okrugle. pri æemu sjetvu treba obaviti u 8. Exhibition Ova je sorta atraktivnog izgleda. U tipu je kaba lukova. a presa¡ivanje u 10. Lišçe mu raste uspravno. Postoji mala moguçnost preranog procvjetavanja.Luk/crni luk allium cepa l. mjesecu. Preporuæamo ga za zimsku proizvodnju u mediteranskom podneblju. Performer Ne stvara zadebljalu lukovicu. exhib i t i o n Zimski luk allium fistulosum l. mjesecu. Namjena mu je samo za svježu potrošnju. Kao mladi luk može se proizvoditi cijele godine. Vrlo brzo raste i nema velike zahtjeve za svjetlom. parade 0 . Namijenjen za proizvodnju mladog luka u vrlo gustom sklopu za prodaju u svezicama. soæne glavice vrlo dobrog okusa.

Prednosti proizvodnje luka iz luæice u odnosu na direktnu sjetvu .Manja podložnost gubitku sadnje kod erozije vjetrom na laganim tlima.Ranija berba.Robusne biljke smanjuju rizik primjene herbicida. Proizvodnja i kontrola slijedi stroge standarde «tracking sistema». za svaku isporuku. Proizvodnja i kontrola u skladu su s najstrožim standardima Naktuinbouw-a. Zdravstveno stanje: izbor proizvodnih polja. Svaka isporuka može se kontrolirati unatrag zbog æinjenice da se cijeli proizvodni proces (od proizvodnje sjemena do berbe luæice.Snažan korjenov sistem omoguçava dobru berbu i kod uzgoja na vrlo suhim tipovima tla. sortnu æistoçu i zdravstveno stanje. što rezultira najveçim prinosom ujednaæenih lukova. . koja veç godinama radi na poboljšanju sortimenta luæice. Naše najnovije sorte promoviramo pod zaštitnim imenom “Quality Inside”. 1 . Bejo Zaden/De Groot en Slot: “Quality Inside!” Bejo Zaden/De Groot en Slot je vodeça selekcionerska kuça. • Stroga kontrola jamæi zdrav proizvod. postiže se ravnomjeran razvoj. . Reprezentativni uzorci testiraju se na našim pokusnim poljima na prorastanje. Informacija o broju luæica u kg. Isporuke s certifikatom o kvaliteti.Brži razvoj luka. Prije isporuke sva se roba kontrolira na krupnoçu i odstupanja. kontrola tijekom vegetacije te nakon berbe. . Kontrola proizvodnih uvjeta i tretiranja. . upotpunjene Bejo Quality Management sistemom. • Bejo Zaden/De Groot en Slot: savjeti specijalista. • Preciznim kalibriranjem luæice u æetiri veliæine. preko skladištenja do mjesta isporuke) strogo nadzire. pravovremeno tretiranje polja i jednoliæno dozrijevanje. . Što je “Quality Inside”? • Jedinstvena genetika u najnovijim sortama.Odliæan za preradu.Luæica allium cepa l.

Lukovi su okrugli. Lukovi su okrugli. . a oblika su plosnato. Tolerantan je prema preranom cvjetanju. žuti i vrlo ujednaæeni. visokog postotka suhe tvari i dobre sposobnosti skladištenja. Rast mu je snažan.moguça je veça kontrola željene krupnoçe luka. žutu ovojnicu. Umjereno tolerantan na procvjetavanje. okruglog oblika. Forum F1 Novi. vrlo rani hibrid iz našeg selekcijskog programa. . možemo isporuæiti i nekalibriranu luæicu veliæine 10/21 mm.moguça je veça kontrola željenog vremena dozrijevanja luka. Namijenjen je dugotrajnom skladištenju.visok stupanj ujednaæenosti. dozrijeva tjedan dana ranije. Troy F1 Vrlo rani hibrid s dobrom tolerantnošçu prema procvjetavanju.Luæica allium cepa l. . Okruglog do ogruglog. Lukovice su lijepe. Kalibraža Bejo luæica «Quality Inside» dostavlja se precizno kalibrirana u 4 veliæine. što donosi slijedeçe prednosti: . Od do sada poznatih ranih sorti. Hercules F1 Ovaj hibrid po dozrijevanju spada u srednje rane. Lukovi imaju lijepu. Namijenjen je za svježu potrošnju. . vrlo brzo formira korjenov sustav i obilno rodi. Kategorija 1 2 3 4 Veliæina 10/14 mm 14/17mm 17/21mm 21/24 mm Tako¡er. her Cul e s  f 1 Stur BC 0 Srednje kasna sorta s dobrim korjenovim sistemom i snažnim lišçem.krupnija luæica poveçava prinos i preko 20%. na upit. lijepe žute boje i vrlo dobre je rodnosti. za svježu potrošnju. ali zbog visokog postotka suhe tvari i u preradi nalazi svoje mjesto.

imat çemo 160. U nekim sluæajevima. Broj biljaka/ha Gustoça sklopa ovisi o izabranom razmaku izme¡u redova. Za dobivanje poriluka s dugaækom bijelom stabljikom redovi se nagrçu nekoliko puta tijekom sezone. U praksi se najæešçe koriste 3 reda izme¡u traktorskih kotaæa. Za berbu u jesen sjetva poæinje krajem ožujka. Period uzgoja poriluka možemo podijeliti u tri termina. Za najraniju berbu sjetva poæinje u sijeænju ili veljaæi. Usporedbom kultivara poriluka mogu se uoæiti jasne razlike izme¡u ranih i kasnih kultivara. Kvalitativnim poboljšavanjem sortimenta poriluk se može uzgajati preko cijele godine. a zimski kultivari su plavozeleni s kratkom. Raniji kultivari imaju svjetlo zelenu boju i dulju stabljiku. a prije završnog æišçenja temperatura se polako podiže. Poriluk se samo grubo oæisti i smjesti okomito u sanduke. postignuti su presadnicama preko 5 mm debljine. Gnojidbom odre¡enim koliæinama dušika tijekom ranog proljeça potiæe se prezimljavajuçi poriluk na ponovni rast. Uzgoj poriluka Presadnice se najæešçe proizvode na gredicama (600-800 sjemenki/m2) ili kontejnerima. poriluk sadi u rupe.000 biljaka/ha.Poriluk allium porrum l. Skladištenje poriluka najbolje je na temperaturi oko 0°C. sadnja u rupe kombinirana je s brazdama na razmaku od 70-75 cm. a ovisno o kultivaru i uvjetima uzgoja berba zapoæinje u srpnju. debljom stabljikom. Vjerojatnost za uspješno prezimljavanje kreçe se do 50%. Poriluk je povrçe koje u zadnje vrijeme dobiva sve veçe znaæenje. mlade biljke presa¡uju se u rano proljeçe. Ove brazde rade se na jednaki naæin kao i brazde za mrkvu. Opstanak biljaka ovisi o tipu zime. Opçenito prihvaçeni sistem sadnje je na razmak redova od 40 cm. U Nizozemskoj se. Optimalno vrijeme berbe zimskog poriluka ovisi o poæetku ponovnog rasta u proljeçe i vremenu pojave prvog procvjetavanja. To znaæi da ukoliko izaberemo razmak izme¡u redova 50 cm. kasniji su tamnije boje. Jednom tjedno poriluk se prska hladnom vodom. a kasnijih tijekom cijele zime. uz dubinu sadnje do 12 cm ovisno o duljini presadnice. Razmak izme¡u biljaka treba biti oko 12 cm. Berba ranijih kultivara može se oæekivati od kraja kolovoza. mlade biljke presa¡uju se od sredine svibnja. naroæito za ranu proizvodnju. Najbolji rezultati. 50 i 75 cm. a razmak izme¡u biljaka u redu 10 cm imali bi 133. upotrebom specijalnog stroja. Col u m b u s . Za dugo skladištenje poriluk se potpuno oæisti i æuva na temperaturi od -4°C.000 biljaka/ha. kad bi koristili me¡uredni razmak od 75 cm. a razmaci izme¡u redova su 40.

Vrlo je prinosna. Forrest Zimski poriluk s dugaækim lukovicama i uspravnog rasta. Vrlo je rodan. Namijenjen je za prodaju tijekom zime. Lišçe je tamno. 75 dana vegetacije. Vrlo je rodan. Lancelot Ovaj plavo-zeleni tip poriluka namijenjen je kasnoj ljetnoj i jesenskoj proizvodnji. bez okruglastog zadebljanja.60 U redu 10 . Uspravnog je i vrlo visokog rasta. Formira mnogo tamno zelenog lišça. fo r r e s t Lancia Rana sorta. bijele. Ima dobru otpornost na mrazeve. j olant lan Celot 4 . Ima umjereno zelenu boju sa snažnim uspravnim lišçem. bez okruglih zadebljanja. Tako¡er se vrlo dobro nosi s bolestima. plavo-zeleni tip poriluka. Namijenjena je za ljetnu i rano jesensku proizvodnju u uvjetima kontinentalne klime. Dobro se nosi s bolestima. Forrest se brzo æisti i priprema za tržište. srednje zelene boje. Izrazito uniformnog rasta. Formira vrlo duge. Striker F1 Hibrid poriluka za ljetni i jesenski uzgoj.Poriluk allium porrum l. izdužene lukovice. duljine vegetacije od sadnje do berbe oko 90 dana. Lukovice su duge i ne stvaraju zadebljanje. bez okruglastog zadebljanja. lero y f 1 Jolant Vrlo rodna jesenska sorta. a namijenjen je za svježu potrošnju i industrijsku preradu. s visokim prinosom. raste brzo i zdravog je izgleda. 140 dana vegetacije. Po izjednaæenosti u prirodima ispred ostalih je sorti u tom tipu. Plavo zeleni hibrid za jesensku proizvodnju. 150 dana vegetacije. Leroy F1 110 dana vegetacije. dugaæke lukovice. Pogodan je za direktnu sjetvu i/ili presa¡ivanje. dužine oko 30 .10 Lincoln Ova je sorta u tipu dugaækih bugarskih poriluka za ljetnu proizvodnju. ævrste. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 50 . izvanredne uniformnosti.22 Broj dana 6 . Bijeli dio je dugaæak. Vrlo rana sorta. Columbus Sorta za ljetnu i ranu jesensku proizvodnju. 85 dana vegetacije. dugaæke stabljike i uspravnog lišça. Brzo raste i ima glatku i dugu “lukovicu”. Ovo je brzo rastuça sorta koja rano postiže visok prinos. Ova se sorta dobro drži i pod nepovoljnim uvjetima rasta. 90 dana vegetacije. Uspravnog je rasta i snažnih listova. plavo zelene boje i dugo ostaje zdravo. namijenjen berbi u kasnu jesen i poæetkom zime. Lišçe je snažno i uspravno.35 cm.15 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 15 . 90 dana vegetacije. a lišçe uspravno i tamno zelene boje. dospijeva oko 84 dana nakon sadnje. Stabljika je dugaæka i bijela. Bandit Kasni. Manje je osjetljiv na Alternariu. jesenski. Dobro podnosi napad virusa. U povoljnim uvjetima proizvodnje ova je sorta dala zavidan prinos od 56 t/ha. Ima lijepe.

Glavice su krupne. tamno zeleni i prošarani. Formira izjednaæene.25 Broj dana 5 . Fiero oblikuje lijepe. Glavice su vrlo ujednaæene. Vegetacija mu je oko 112 dana. Preporuæamo razmak sadnje 45 x 35 cm. ævrste. Ovojno lišçe je zeleno. Srce glavice je dobro zatvoreno.12 Indigo Ova sorta brzo raste. in d i g o Fiero Treviso tip radiæa. (partim) Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 30 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . tamnocrvene. leonardo fiero 5 . namijenjena za (kasno) jesensku proizvodnju. ævrste glavice. Razmak sadnje je 30 x 30 cm. okrugle i odliæne unutrašnje kvalitete. Dobre je tolerantnosti na prerano cvjetanje. valjkaste. Vegetacija mu je oko 68 dana i namijenjena je za ljetnu i jesensku berbu. a može se i kratko skladištiti. Dobro se drži na polju. namijenjen za jesensku i kasno jesensku proizvodnju. okrugle. uski. Manje je osjetljiv na rubnu palež lista. Preporuæamo razmak sadnje 45 x 35 cm. Listovi su mu uspravni. Dobro se drži na polju. vitke glavice. intenzivno crvene boje. Ova sorta je vrlo izjednaæena i lijepe je tamno crvene boje. te na rubnu palež lista. Leonardo Vegetacijski period ove sorte je oko 81 dan.Radiæ Cichorium intybus l. dužine vegetacije 90 dana. Leonardo je namijenjen za jesensku proizvodnju. Erfano Kasna sorta.

valjkastih glavica. (partim) Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 30 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . okrugli. Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 15 U redu 3-5 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 10 . Visina glavica je oko 50 cm. Preporuæamo sadnju od poæetka lipnja na dalje. Manje je osjetljiv na bolesti.) laterr. širokih listova. Glavice su cilindriæne.25 Broj dana 5 .15 Broj dana 6-8 Macholong Vrlo lijep matovilac. Biljke su srcolikog izgleda. Dobro se nosi s bolestima. Razmak sadnje 30 x 30 cm. jer se lako i brzo æisti. jupiter ur a n u s Matovilac valerianella lacusta (l. daju dobar urod zbog krupnoçe listova. one su krupne te daju vrlo visok prinos.Pan di Zucchero Cichorium intybus l. Biljæice su izjednaæenog rasta. s nekoliko vanjskih listova. Visina biljaka je oko 30 . Preporuæamo razmak sadnje 40 x 40 cm. Masse Ovaj matovilac spada u grupu sorti sitnog sjemena. Može podnijeti i mali mraz u polju. Jupiter Srednje rana sorta. tamno zeleni. vrlo ujednaæenih. Listovi su glatki. tamno zelene boje.35 cm. maC holong .12 Uranus Kasna sorta za jesensku proizvodnju. U ponudi samo kalibrirano sjeme. Potrošaæi su tako¡er zadovoljni.

Sadi se na razmak 40 x 35 cm. S donje strane glavice su dobro zatvorene. S donje strane je dobro zatvorena i nije osjetljiva na truljenje. Eros Ovo je sorta za berbu cijele jeseni. Preporuæamo razmak sadnje 40 x 35 cm. Uniformna je i lijepog izgleda. i manje je osjetljiva na truljenje. a pri berbi vanjsko lišçe ostaje kompaktno uz glavicu.25 Broj dana 5 . Preporuæamo razmak sadnje 40 x 35 cm. uspravnim listovima. a za jesensku potrošnju sije se na otvorenom u junu i julu.Endivija Cichorium endivia l. var. Dospijeva za berbu oko 64 dana nakon sadnje. Glavice su dobro ispunjene i teške. Ova sorta daje odliæne prirode. Ima široko lišçe i vrlo brzo raste.12 Neos Kovræavi tip endivije. Moguça je rana proljetna sjetva i tad se bere preko ljeta. kasnu ljetnu i jesensku proizvodnju. eros . Aragos Žuta endivija sa svijetlim srcem. zbijene glavice. bossa aragos neos Laos Srednje rana sorta sa širokim. Rast joj je uspravan i ima veliko žuto srce. Preporuæa se za ljetnu. Bossa Ovu je sortu moguçe brati u širokom vremenskom razdoblju. latifolium Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 30 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . koji daje teške.

Oblikuje trbušaste do okrugle zadebljale lisne rukavce. rodan hibrid za ranu proljetnu. Visok je postotak izboja u prvoj klasi. radicula Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 10 U redu 3 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 .25 Broj dana 4-6 Rudolf Vrlo rana rotkvica. ljetnu i jesensku proizvodnju. Tolerantnost na cvjetanje mu je vrlo dobra. Vrlo je ujednaæena i rodna. (partim) Komoraæ/koromaæ foeniculum vulgare miller Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 45 U redu 25 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 18 .Rotkvica raphanus sativus l. ru d o l f Witlof Cichorium intybus l. Vrlo rodan hibrid s lijepim. Odliæna moguçnost æuvanja omoguçava transport na veçe udaljenosti.22 broj dana 8 . Vegetacijski period joj je oko 35 dana. pod staklom ili plastikom. namijenjena za ranu proljetnu proizvodnju u plastiænim tunelima ili na otvorenom. ru d y f 1 . Poker Ova je sorta namijenjena proizvodnji u zaštiçenom prostoru. a listovi su srednje dužine. Formira debele izboje s glatkim listovima. rotkvice su lijepe i okrugle. Lišçe je uspravno. var. Victorio F1 Ovaj je hibrid namijenjen za proizvodnju u uvjetima kratkog dana. totem Totem Ovo je sorta witloofa za rano i srednje rano pospješivanje. svježe zelene boje.12 Rudy F1 Vrlo izjednaæen. okruglim rukavcima. kratko. koji su vrlo lijepe bijele boje. Vrlo je izjednaæenog oblika i boje. a naroæito je pogodan za prezimljenje u uvjetima mediteranske klime.

Rezistentan je na plamenjaæu 1. spa n s a f 1 . Preporuæamo ga za proljetnu. U podruæjima s umjerenom zimom špinat se može sijati u jesen. Listovi su mu tamno zeleni i glatki. Spinner F1 Visoko otporan na plamenjaæu rase 1. Preporuæamo ga za ljetni uzgoj. Špinat se tako¡er uzgaja i u tzv. ljetnu i jesensku proizvodnju. Sporo tjera u cvijet i zato se može dugo brati. Posebno je namijenjen industrijskoj preradi. 3. Listovi su zeleni do tamno zeleni. hidroponskim sistemima u staklenicima. Space F1 Jednodomni hibrid. okruglog lišça. prezimljuje u polju i bere se rano u proljeçe. koji vrlo sporo ide u cvijet. Spokane F1 Otporan na plamenjaæu 1. tamno zeleni. Odliæan je i za svježu potrošnju i za industrijsku preradu.7. 2 i 3. Listovi su mu okrugli. Dvodomni hibrid. 4. te je dobar za ljetnu proizvodnju. npr. Listovi su mu okrugli. Spokane F1.. Spanda F1 Hibrid vrlo tamnog. zelenog. 5. glatki i duguljastog oblika. Cvjeta kasno i zbog toga mu je period berbe vrlo dug. što olakšava naknadno pakiranje. ljetnu i jesensku sjetvu.Špinat spinacea oleracea l. Obzirom da ima blago mjehurast list. Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 25 U redu 5 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 10 . Visoko je otporan na plamenjaæu rase 1 . Namijenjen je za proljetnu. blago mjehurasti. Kroz ljetni period mogu se uzgajati samo neki kultivari špinata zbog velikog rizika od procvjetavanja. ova je sorta pogodna za æuvanje nakon berbe. kao baby špinat. Špinat uzgajan za preradu bere se strojno. 2 i 3. a za tu namjenu koriste se kultivari otporni na procvjetavanje. glatkog. spoK ane f1 Špinat se uzgaja za svježu potrošnju i za preradu.15 Broj dana 6-8 Rembrandt F1 Srednje rani hibrid. 2. Vrlo je dobar za industrijsku preradu. Ima vrlo dobar odnos peteljka-plojka.

000 Sjetvena norma/ha (oko 22 kg) (oko 15 kg) (oko 10 kg) (oko 6 kg) pablo  f1 roCKet boro Pregled sorti i hibrida cikle Sorta Pablo F1 Boro F1 Bikores Bikor Rocket Sjetva mart/juni mart/juni sredina marta/ sredina juna sredina marta/ sredina juna sredina marta/ sredina juna Oblik okrugla do izdužena okrugla okrugla do izdužena okrugla cilindriæna Obojenje crvena tamno crvena tamno crvena tamno crvena tamno crvena Napomena Snažnog rasta.15 cm) Broj biljaka/m 120 85 .90 50 . Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 30 U redu 6 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 15 . Odliæna kvaliteta i urod. Ne cvate. var. Preporuæamo za kontinentalnu klimu.000/770.000 640. 40 . Dosta je snažna prema Cerkospori i Alternarii. Za rezanje na kolutiçe.100 g 100 .000/1.60 36 .500.22 Broj dana 9 .300 g (4 .500 g (8 .Cikla beta vulgaris l.12 Preporuka za sjetvu cikle Željena krupnoça Baby cikle težine Kategorija Kategorija Kategorija 30 . Ima snažno lišçe.000.8 cm) 300 .000 1. Za preradu i æuvanje.500. za sušna podneblja. Za preradu. conditiva alef.50 g 50 . Za preradu.000 420. Dobar prirod. Vrlo rodna.40 1.

Otporan na Cladosporium.1:1. s odnosom dužine i debljine 3. svijetle boje i bez goræine. ad a m f 1 Alibi F1 Bradaviæasti hibrid. a otporan je i na krastavost.Krastavci kornišoni Cucumis sativus l.2:1. Amour F1 Partenokarpni hibrid koji stiže za berbu 75 dana nakon sadnje. koji nije partenokarpni. Sorta Adam Amour Atlantis Alibi Asterix Broj dana do prve berbe 57 75 71 82 85 Adam F1 Glatki partenokarpni krastavac. Dozrijeva 82 dana nakon sadnje. Dobro se nosi s pepelnicom i s mozaik virusom krastavaca. Plodovi nisu gorki i pogodni su za strojnu berbu. Plodovi su tamno zeleni i bez goræine. Dobro se nosi s napadom mozaik virusa krastavaca. Krastavci su vrlo dobre ævrstoçe. Asterix F1 Pretežno ženski bradaviæasti hibrid. Moguç uzgoj i u plastenicima. veç pretežno ženski. pepelnice i mozaik virusa krastavaca. Plodovi su tamno zeleni. Dozrijeva 82 dana nakon sadnje. Odliæan za kiseljenje. Manje osjetljiv na krastavost. plamenjaæe i pepelnice. Daje lijepe visoko kvalitetne krastavce omjera duljine i širine 3. Adam F1 je vrlo dobra kombinacija ranog dozrijevanja i visokog prinosa. pretežno ženski hibrid velike rodnosti. Dobro podnosi napad mozaik virusa krastavaca. snažnog rasta.2:1. atlantis 41 . Otporan na Cladosporium. fino bodljasti. Vrlo dobro trpi napad plamenjaæe. pepelnice i plamenjaæe. Prvi plodovi spremni za berbu 71 dan nakon sadnje. Ovaj hibrid je snažnog rasta i tvori vrlo jaku korijensku mrežu. ast e r i x f 1 Atlantis F1 Bradaviæasti. bez goræine i odnosa dužine i debljine 3. Rana sorta. Plodovi su tamno zeleni. Plodovi su tamno zeleni.

townsvil l e   f 1 4 . Rajæice su okrugle i mesnate. Sultan F1 Determinantna sorta snažnih. a potrošnju u svježem stanju. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova U redu Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 16 . svjetlo zeleni kragn. cilindriænog oblika. zdravih biljaka. Prvi plodovi dozrijevaju 74 dana nakon sadnje. Odliæno podnose transport. Topspin F1 Srednje kasni. moguç uzgoj sa i bez potpornja. Namijenjen za svježu potrošnju i preradu.25 Broj dana 8 . Otporan na Verticillium i Fuzarium rase 0 i 1. Otporan na Verticillium.250 g. Vrlo dobra sorta Harem F1 Determinantna rajæica. Kožica je vrlo ævrsta. Plodovi težine oko 150 . Vrlo visok prinos.90 g i bez topspin f1 zelenog kragna.200 g bez sulta n   f1 za mehaniziranu berbu. Plodovi su okruglog oblika. Vegetacija oko 67 dana poslije sadnje. Fuzarium 0 i 1. Plodovi su crveni. Plodovi su upotrebljivi i 2 tjedna nakon berbe. Za svježu su potrošnju. Prosjeæna težina plodova je oko 200 g. Preporuæamo uzgoj samo na otvorenom. Visoko je otporan na Verticillium. benito f1 Rajæice su prosjeæne težine oko 120 g. Vrijeme dozrijevanja mu je oko 70 dana nakon sadnje. Dozrijevanje plodova je ravnomjerno. težine oko 200 .10 70 30 Benito F1 Niska sorta æije su biljke vrlo zdrave.Rajæica/paradajz lycopersicon lycopersicum (l. vrlo ævrsti i pogodni za transport. Namijenjen je za svježu potrošnju i industrijsku preradu. Otporna je na Verticillium a i b. Fuzarium 0 i 1. Benito F1 ima æetvrtaste. Samo za vanjsku proizvodnju. te na Fuzarium rase 0 i 1. Vegetacija oko 72 dana. Oblik plodova je okruglo æetvrtast i kao takav je vrlo atraktivan i prodajan. Namijenjena je za proizvodnju na otvorenom. Plodovi dozrijevaju ujednaæeno. Torquay F1 Determinantni hibrid namijenjen za svježu potrošnju i industrijsku preradu. ovalno okrugle plodove s ævrstom kožicom. a odliæno podnosi transport zbog ævrste kožice. Determinantan. Otporan na Verticillium. Ima lagano naznaæen. ali se lagano guli. ªuvanje ubranih plodova je oko 2 tjedna. Vegetacija oko 75 dana (nakon sadnje). duljine vegetacije oko 68 dana nakon sadnje. Fuzarium 0 i 1 i na korjenove nematode.) Karsten ex farw. zelenog kragna. iskljuæivo za vanjsku proizvodnju. Townsville F1 Srednje rani hibrid. prosjeæne težine oko 60 . Otporan na Verticilium rase a i b te na Fuzarium rase 0 i 1. vrlo rodan hibrid za proizvodnju na otvorenom.

Plodovi se sastoje od 3 .4 plodniæka lista i debelog su perikarpa (mesa).25 grama. Plodovi se sastoje od 3 . dugaæki.60 U redu 40 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . prosjeæne duljine 10 cm. Plodovi su viseçi. prosjeæne duljine i širine 8 cm. Azuma F1 Plodovi dozrijevaju 75 dana nakon presa¡ivanja. Plodovi su srednje ljuti i namijenjeni su svježoj potrošnji.10 Tambora F1 Paprika u tipu babure izrazito slatkog okusa namijenjena svježoj potrošnji. 4 . Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 50 . prosjeæne duljine 14 cm. a širine 6 cm. Stanley F1 Viseçi plodovi æetvrtastog oblika.4 plodniæka lista i izrazito su debelog perikarpa. a širine 2.5 cm. (8 mm). Tamno zelena boja ploda dozrijevanjem prelazi u crvenu. Prosjeæna težina ploda je 20 . Viseçi plodovi ovalnog oblika. Biljke su visine 80-85 cm. Tamno zeleni plodovi dozrijevanjem pocrvene i namijenjeni su svježoj potrošnji.Paprika Capsicum annuum l.30 Broj dana 8 . Zelena boja ploda dozrijevanjem prelazi u crvenu.

2. Prodavatelj zadržava pravo naplate dodatnih administrativnih i manipulativnih troškova. za isporuke vrijednosti manje od kunske protuvrijednosti 75. likvidacija. • prodavatelj može zatražiti potpunu isplatu i/ili dovoljnu garanciju o poslovanju kupca. pakiranju. smatrat çe se ispravnim izvršenjem obveze isporuke prodavatelja. ªlanak . Plaçanje 1. Ponuda ne obvezuje prodavatelja. odgovornost prodavatelja ograniæena je samo na fakturnu vrijednost robe koju je prodavatelj isporuæio. Primjena bilo kakvih uvjeta kupca iskljuæena je ukoliko nije pismeno ugovoreno drugaæije. Cijene navedene u ponudi izražene su bez PDV-a. Ako je otvoren steæaj. Zagreb ªlanak 1. na primjer u obliku bankovne garancije izdate od banke koja je priznata u Nizozemskoj. ali çe. kupac mora navesti koji su dokumenti potrebni u skladu s propisima zemlje u koju çe se izvoziti. Prodavatelj mora primiti isplatu u roku od 30 dana od datuma na raæunu. Kupac je obvezan. • me¡unarodne potvrde. Ograniæenja zbog berbe i dorade sjemena 1. Prilikom podnošenja narudžbe. 2. osim ako su stranke pismeno ugovorile nešto drugo. Na sve ugovore i/ili prodajne ponude upuçene kupcima æije je sjediše ili prebivalište izvan Republike Hrvatske. biti dužan platiti zakonsku zateznu kamatu na ukupan neplaçeni iznos. Svaki novi cjenik poništava predhodni i odnosi se na sve narudžbe primljene poslije izdavanja novog cjenika. Ograniæenja vlasništva 1. nakon zakljuæenja kupoprodajnog ugovora.o. Ukoliko se prodavatelj pozvao na ograniæenje iz stavka 1 ovog ælanka. Odga¡anje 1. ili ukoliko to ne uæini ispravno i/ili na vrijeme. Ukoliko kupac ne izvrši jednu ili više svojih obveza. 3. stavak 1. 5. ukoliko je moguçe.o. 44 . Za sve isporuke važi da su podložne uobiæajenim ograniæenjima zbog berbe i dorade sjemena. Troškovi naplate-inkasa Ukoliko kupac ne ispuni ili zanemari jednu ili više obveza. odnosno ovi opçi uvjeti drugaæije odre¡uju. 6. za koju važi klauzula o ograniæenju vlasništva. Izuzetak je prodaja proizvoda u originalnom pakiranju. broju ili težini.o. smatra se da kupac nije odgovorio svojoj obvezi. ªlanak . Ukoliko koliæina naruæena jednom narudžbom odstupa od uobiæajene koliæine ili višestruke standardne koliæine koju prodavatelj isporuæuje.Opçi uvjeti kupoprodaje i isporuke sjemena Sastavljen od strane Bejo Zaden d. Kupac ne smije koristiti zaštitne znakove i/ili obilježja koja sliæe znakovima i obilježjima prodavatelja. Roba isporuæena od strane prodavatelja. osim ako je drugaæije ugovoreno pismenim putem. 3. kao što su: • faktura. Nyon. niti ostvariti bilo kakvo drugo pravo na nju. • fito-sanitarni zahtjev. može ponovno biti prodata ili korištena samo tijekom normalnog procesa poslovanja. 3. Ukoliko je reklamacija osnovana. koje ovaj koristi za razlikovanje svojih proizvoda od proizvoda drugih pravnih osoba/firmi. ili je kupac nesposoban za plaçanje. ªlanak 5. ªlanak . od dana neizvršenja svoje obveze. osim ako je izriæito drugaæije pismeno ugovoreno. Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu zbog nekog nedostatka pružene usluge. a kupac kasni s isplatom jedne rate. kako najbolje zna. a zbog neizvršenja neke od njegovih obveza prema prodavatelju. 2. Naruæivanje i isporuka 1. Isporuka s manjim promjenama u veliæini. te mu ostaviti primjeren naknadni rok za ispunjenje. Prodavatelj je ovlašten unaprijed zahtjevati od kupca potpunu isplatu i/ili garanciju za pružane usluge. Rokovi isporuke ne predstavljaju bitan sastojak ugovora. Ako se radi o isporuci izvan granica Republike Hrvatske. Prodavatelj u svakom sluæaju pridržava pravo naknade štete. Ukoliko je roba isporuæena u više obroka. iskljuæena je prodavaoæeva odgovornost za materijalne nedostatke stvari. Prodavatelj zadržava pravo periodiænog mijenjanja cijena. Po isteku tog roka. Ukoliko se roba dalje preproda. stranke ugovaraju primjenu “International Seed Trade Federation Rules and Usages for the Trade in Seeds for Sowing Purposes” (ISF. prodavatelj može isporuæiti iduçu veçu koliæinu.. U sluæaju zakašnjele isporuke kupac je dužan pismeno izvijestiti prodavatelja o kašnjenju.00 EUR po srednjem teæaju HNB. kao što je navedeno u ælanku 7. važeçe na dan zakljuæenja pojedinog ugovora.o. da ispuni svoje obveze isporuke. ªlanak 10. kupac je sa svoje strane obvezan dogovoriti se sa svojim vlastitim kupcima o ograniæenju vlasništva. Ukoliko je kupæevo sjedište. Ovo ograniæenje vlasništva tako¡er vrijedi za svako potraživanje koje bi prodavatelj pokrenuo protiv kupca. za svaku isporuku primjenjuju se “Incoterms” klauzule. 9. i • drugi dokumenti ili potvrde o uvozu robe. Prodavatelj ni u kojem sluæaju neçe biti odgovoran za bilo koju vrstu posljediæne štete. prodavatelj neçe biti odgovoran za štetu nastalu uslijed zakašnjenja ili neizvršenja isporuke. Kupcu nije dozvoljeno založiti robu. ªlanak . Prodavatelj se obvezuje isporuæivati robu u razumnom roku. Kupac je dužan primiti i djelomiæno ispunjenje. ukoliko postoji opravdana sumnja da kupac neçe ili ne može ispuniti svoje obveze ispravno i/ili na vrijeme. 3. odnosno prebivalište izvan Republike Hrvatske. Ovi opçi uvjeti odnose se na sve ponude i ugovore zakljuæene izme¡u Bejo Zaden d. Ponude i cijene 1. Ukoliko se prodavatelj pozove na takvo ograniæenje. pokušati isporuæiti srazmjerno naruæenoj koliæini ili u nekoj sliænoj alternativi. Prodavatelj pridržava pravo povuçi ponudu u roku 5 radnih dana nakon što je primio kupæevu obavijest o primitku ponude. ograniæiti štetu pružene usluge o kojoj je podnio pismenu žalbu prodavatelju. Ukoliko kupac u vezi s gore navedenim ne uæini sve što je potrebno. Primjena opçih uvjeta 1. sa zaštitnim znakom i obilježjima koje je prodavatelj sam naznaæio. osim ako se radi o namjernoj šteti i/ili šteti nastaloj iz grube nemarnosti prodavatelja i/ili njegovih radnika. Prodavatelj çe uæiniti sve. kupac mora pismenim putem specifirati koji su dokumenti potrebni kod isporuke. Isporuke su franko sjedište prodavatelja. Upotreba zaštitnih znakova i obilježja Kupcu nije dozvoljeno koristiti zaštitni znak i/ili obilježja prodavatelja. a prodavatelj ima pravo odgoditi daljnje izvršenje ugovora ili raskinuti ugovor. ªlanak . važit çe slijedeçe: • obveze prodavatelja biti çe automatski i odmah suspendirane dok kupac ne isplati iznos koji je dužan isplatiti (ukljuæujuçi i naplatu van sudskih troškova). te çe. 2. Švicarska). Zagreb (u daljnjem tekstu "prodavatelj") i kupca. 2.. pa kupcu ne pripadaju prava temeljem prodavateljeve odgovornosti za materijalne nedostatke stvari. svi troškovi vezani za poravnanje izvan suda ili na sudu bit çe na trošak kupca. prodavatelj može i za svaku pojedinu isporuku ispostaviti raæun. dospjele su i sve preostale rate i bez posebne obavijesti uæinjene kupcu. prodavatelj nije obvezan isporuæiti naruæenu robu. ªlanak 4. 2. U sluæaju da je ugovorena isplata u ratama. u sukladnosti sa sezonom sijanja i sa¡enja. 4. 8. obveze plaçanja kupca odmah dospjevaju na naplatu. ukoliko je moguçe. 10. Odgovornost 1. Isporuæena roba ostaje vlasništvo prodavatelja sve dok kupac u potpunosti ne isplati ugovorenu cijenu. 7. 2. Ovdje se primjenjuje posljednja reæenica stavka 1 ovog ælanka. ªlanak . niti ima pravo na naknadu štete. 3. 2.

koliko je god to moguçe. u roku 3 dana nakon što je otkrio skrivene mane. Rezultati zavise. Kupac mora obavijestiti prodavatelja pismenim putem. Definirana su dva stupnja rezistentnosti: • Visoka rezistentnost (HR): biljne sorte koje. a koje se ne mogu pripisati prodavatelju. pokrenu postupak kod suda naznaæenog u ælanu 16. u pogledu uzorka sjemena korištenog pri testu i okolnostima pod kojima je ra¡en test. otpremnicu i/ili pojedinosti s raæuna. Konverzija 1. 4. Ukoliko je jedna odredba Uvjeta nevažeça. 3. u usporedbi s podložnim biljnim vrstama. ili uzroænik bolesti. ªlanak 14. uvjetima uzgoja (klima. Me¡utim. Data informacija ili indicirana kvaliteta. 3. Zagreb ªlanak 11. Prodavatelj garantira da isporuæena roba odgovara. Ukoliko kupac nije podnio reklamaciju u gore navedenim rokovima. Naktuinbouw ima pohranjene uzorke svih partija sjemena koje su poslane u Hrvatsku. tlo. 45 . osim ako je po ælanu 17 neki drugi sud kompetentan. U tom sluæaju prodavatelj nije obvezan platiti bilo kakvu štetu. u potpunosti važeçe. neslužbeni štrajkovi ili politiæki štrajkovi u firmi prodavatelja. prodavatelj ne prihvaça nikakvu odgovornost za. Upotreba i garancija 1. kupac mora o tome pismenim putem obavijestiti prodavatelja u roku od 3 radna dana nakon primitka isporuke. Definicije opisa reakcije biljaka na napade štetoæina ili bolesti: • Imunitet: neçe se okužiti odre¡enom štetoæinom. prije nego što predaju predmet sudu prvog stupnja ili arbitražnom sudu. vanjsku pojavnost i prinos. Kupac mora pregledati kupljenu robu prilikom primitka. najprije pokušati doçi do rješenja putem me¡usobnog razgovora. Ukoliko stanje više sile potraje više od 60 dana. ukoliko je neophodno. odnosno neçe se inficirati odre¡enim uzroænikom bolesti. ukoliko nisu u sukobu s Uvjetima ugovora i ukoliko nisu u sukobu s mandatnim zakonima zemlje prodavatelja. te opçi problemi transporta. 2. Nizozemska. u odre¡enoj mjeri mogu pojaviti simptomi bolesti ili ošteçenja. 2. da li odgovara zahtjevima kvalitete koji se mogu oæekivati za normalnu upotrebu i/ili prodaju. Opisi. Pružanje informacija 1. može pojaviti više simptoma ili ošteçenja. ªlanak 15. Kupac çe biti obaviješten ako se isporuæena roba razlikuje od specifikacije. Me¡utim. Pod višom silom podrazumijevaju se okolnosti koje sprjeæavaju izvršenje obveza. • da li primljena roba odgovara dogovorenoj kvaliteti ili. izme¡u ostalih faktora. Izme¡u ostalog tu spadaju. u odre¡enoj mjeri mogu pojaviti simptomi bolesti ili ošteçenja. u usporedbi s neotpornim sortama. koja korespondira koliko je god moguçe smislu nevažeçe odredbe. Informacija. Kod srednje rezistentnih sorti çe se još uvijek javljati manje teških simptoma ili ošteçenja. nepredvidljiv zastoj kod dobavljaæa ili treçih lica od kojih je prodavatelj zavisan. Bilo kakva/sva garancija od strane prodavatelja prestaje. Ukoliko se utvrde vidljive mane ili nedostaci. sortnost. a u sluæaju preprodaje drugim osobama. Ne može se polaziti ni od kakve direktne veze izme¡u pružene informacije i rezultata koje je postigao kupac. U ovakvom sluæaju sve ostale odredbe Uvjeta ugovora ostaju. sortnu æistoçu. 5. 2. rokovi žalbe 1. 3. deklaraciju i/ili pojedinosti s raæuna. navodeçi broj pakiranja. Nedostaci. ukazuje samo na rezultate kakvi su postignuti u vrijeme testiranja. bez uskraçivanja prava da u vezi sa sporom oko posljedica rezultata vještaçenja. specifikacija robe ne vrijedi kao garancija. Viša sila 1. u mjestu gdje prodavatelj ima registrirano sjedište. Ukoliko se strane me¡usobno nisu dogovorile o arbitraži putem konzultacije. u bilo kojem obliku. tehniæku æistoçu. bilo koja strana može zatražiti vještaçenje nadležne hrvatske inspekcije. æim to sazna. dobivene drugaæije rezultate uzgoja. ta odredba çe automatski biti (zakonski) zamijenjena važeçom odredbom.) i mjera poduzetih za vrijeme uzgoja. ona neçe biti razmatrana te gubi prava koja mu pripadaju. stranke çe. ili ako nije u moguçnosti isporuæiti na vrijeme. prepakira ili dade na prepakiranje ili nepravilno upotrijebi. u sluæaju spora. pod usporedivim okvirnim uvjetima i pod usporedivim pritiskom kojeg vrše štetoæine ili uzroænik bolesti. izvan firme prodavatelja. U tu svrhu kupac je dužan voditi registraciju korištenja robe. specifikaciji robe.Opçi uvjeti kupoprodaje i isporuke sjemena Sastavljen od strane Bejo Zaden d. svaki çe spor biti predat nadležnom gra¡anskom sudu prvog stupnja. Inspekcija se provodi na osnovu uzorka koji se uzima sa skladišta prodavatelja. preporuke i ilustracije u brošurama i prospektima su što je detaljnije moguçe u skladu s iskustvima iz testova i prakse. bit çe iskljuæivo bazirane na testovima koji se mogu reproducirati. Kupac mora provjeriti da li primljena roba odgovara dogovorenom. Rezultat ove inspekcije za obje je strane obvezujuçi.o. 3. obavijestiti kupca ukoliko uslijed više sile nije u moguçnosti isporuæiti. koliko god je to moguçe. nego kod nerezistentnih sorti koje se uzgajaju u usporedivim ekološkim uvjetima i/ili pri usporedivom pritisku kojeg vrše štetoæine ili uzroænik bolesti. ªlanak 1. Kod rezistentnih sorti se pri velikom pritisku kojeg vrše štetoæine ªlanak 1. opçi nedostatak sirovina i drugih sredstava ili usluga neophodnih za dobro izvršenje usluge. koju pruža prodavatelj je bez obveza. ªlanak 1. Sve informacije o kvaliteti koje daje prodavatelj. Reklamacije moraju biti tako opisane da ih prodavatelj ili treçe osobe mogu provjeriti. ili putem posredovanja. • Rezistentnost: je sposobnost neke biljne vrste da ograniæi rast i razvoj odre¡ene štetoæine ili uzroænika bolesti i/ili da ograniæi ošteçenje koje oni proizvedu. Za sve dogovore izme¡u prodavatelja i kupca važe zakoni zemlje u kojoj je registrirano sjedište prodavatelja. Prodavatelj çe odmah. obje strane imaju pravo raskinuti ugovor. Stranke su obvezne. Troškove takve inspekcije plaça strana koja izgubi. • Srednja rezistentnost (IR): biljne sorte koje ograniæavaju rast i razvoj odre¡ene štetoæine ili uzroænika bolesti.o. Kupac mora sam procijeniti da li je dotiæna roba pogodna za planirani hortikulturni uzgoj i/ili da li se može koristiti pod lokalnim uvjetima. inspekcijska služba çe zatražiti odgovarajuçi uzorak od strane Naktuinbouw (Nizozemski hortikulturni inspekcijski servis). na osnovu navedenih informacija. ªlanak 1. Ako prodavatelj ne posjeduje taj uzorak. i to: • da li je toæno stigla roba koja je i naruæena. kod njih se u usporedbi s visoko rezistentnim sortama. 2. • da li koliæina primljene robe odgovara dogovorenom. sa sjedištem u Roelofarendsveen-u. navodeçi broj partije. me¡utim. Rješavanje sporova 1. te navodeçi rezultate testova ukoliko su obavljeni. 2. ishrana itd. u visokoj mjeri ograniæavaju rast i razvoj odre¡ene štetoæine ili uzroænika bolesti pri normalnom pritisku kojeg vrše štetoæine ili uzroænik bolesti. • Osjetljivost: je nesposobnost biljne sorte da ograniæi rast i razvoj odre¡ene štetoæine ili uzroænika bolesti. • Tolerancija je sposobnost biljne vrste da pretrpi abiotiæki stres bez teških utjecaja na rast. 2. zdravstveno stanje. Kod ovih se sorti pri velikom pritisku kojeg vrše štetoæine ili uzroænik bolesti. važe nadalje i zakoni ”United Nations Convention on the International Sales of Goods” (= trgovinski sporazum iz Beæa).. registraciju kupaca. ako ništa nije dogovoreno. Me¡utim. Prodavatelj çe biti ovlašten u bilo koje vrijeme pozvati kupca na zakonski nadležan sud ili na sud nadležan na osnovu odgovarajuçeg internacionalnog sporazuma. ukoliko iste onemoguçavaju ili nerazumno otežavaju izvršenje obveza: štrajkovi u drugim firmama. 2. Primjena zakona 1. o mjestu uzgoja. Ukoliko prodavatelj i kupac nisu registrirani u istoj zemlji. Ukoliko me¡u stranama do¡e do trajnog spora vezanim uz klijavost. ukoliko kupac robu preradi ili dade na preradu. razumno se posavjetovati o tekstu nove odredbe.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful