Sadržaj

Kupus/zelje

5-8

Crveni  K upus/ C rveno  zelje

9

Kelj  pupªar

10

11-12

Kelj

Cvjetaªa/ K a r f i o l

13-16

b r o Ku l a

17

Kines Ki  K upus

18

Špiªasti  Kupus

18

Korabi C a

19

Celer  Ko r j e n aŠ

20

C e l e r  l i s t aŠ

21

Celer  bjela Š

21

b amija

21

p erŠin Korjen  aŠ

22

p erŠin  l i s t aŠ

22

23-26

m r Kv a

luK /C rni   luK

27-30

zims Ki luK

30

31-32
Bejo Zaden d.o.o. Ukrinska 13 10000 Zagreb

luªi C a

33-34

p o r i l uK

radiª

35

pan   di  zuCC hero

36

matovila C

36

Web stranica: www.bejo.hr E.mail: info@bejo.hr
dipl.ing.agr. Davorka Žiliç Tel.: 01 61 10 368 Tel.: 01 61 50 155 Fax: 01 61 50 157 E-mail: bejo-zaden@zg.t-com.hr

endivija

37

rotKvi Ca

38

38
witlof

K o m o r a ª /K o r o m a ª

38

Špinat

39

Ci Kla

40

dipl.ing.agr. Višnja Puškaš Tel.: 01 37 01 965 Fax: 01 37 05 968 E-mail: visnja.puskas@zg.t-com.hr

K r a s t a vC i   Ko r n iŠ o n i

41

rajªi C a/paradajz

42

papri Ka

43

mr.agr. Denis Novak Tel./Fax.: 01 20 10 665 Mobitel: 098.479.620 E-mail: denis.novak@zg.t-com.hr

1

Normalno sjeme
Isporuæujemo izvrsno standardno sjeme u našim originalnim pakiranjima, sukladno EU-propisima. Interna norma poduzeça Bejo u svim je moguçim sluæajevima znatno viša od zahtjeva u službenim propisima.

Bejo Precision
Radi se o precizno kalibriranom sjemenu. Za ovu kategoriju sjemena odre¡ena je najstroža norma u pogledu kvalitete. Kroz ujednaæenu veliæinu sjemena postiže se još ravnomjernije klijanje i veçi postotak izniklih biljaka. S ovom se kvalitetom sjemena možete lakše približiti idealnoj koliæini izniklih biljaka.

Naklijalo sjeme
Kategorija sjemena kod kojeg je potaknut samo proces klijanja, dok oblik i veliæina sjemena nisu mijenjani. Time se postiže brže i ujednaæenije nicanje.

Obloženo sjeme
Oblaganjem sjemena mijenjamo mu oblik i veliæinu radi postizanja veçe ujednaæenosti, a sve zbog olakšanja same sjetve. Pored toga u materijal za oblaganje mogu se dodati i razni drugi dodaci koji imaju za cilj poboljšanje nicanja. Obloženo sjeme prodaje se samo na broj zrna.

Osnovno tretirano sjeme (zeleno)
Bejo sjeme standardno je tretirano tekuçim fungicidom i prepoznatljivom zelenom bojom. Ovo tretiranje štiti sjeme od gljiviænih oboljenja u nicanju, a prednost ove metode je da na sjemenu nema prašine.

Bejo Precision plus insekticid (crveno)
Ovo tretiranje pored fungicida ukljuæuje i insekticidnu oblogu sjemena što upotrebu zaštitnih sredstava u prvim rokovima primjene u potpunosti iskljuæuje ili svodi na minimum. Insekticidom se tretiraju kupusnjaæe (osim kineski kupus i lisnati kelj), mrkva, luk i poriluk. Ovim tretmanom, pored ostalog, štite se kulture od kupusne, lukove i mrkvine muhe u ranim stadijima vegetacije. Dobra zaštita u ranim stadijima razvoja kultura, zbog smanjenja brojnosti štetoæina, ima za posljedicu i smanjenje šteta tijekom cijele vegetacije.

Sjeme za organsku proizvodnju
Bejo širi broj sorti namijenjenih organskoj proizvodnji povrça. Popis raspoloživih sorti možete pronaçi na našoj web stranici www.bejo.com. Pored toga Bejo nudi i velik broj sorti æije sjeme nije tretirano pesticidima.

Eurep-Gap
Informacije o pravilniku kojeg moraju slijediti Eurep-Gap proizvo¡aæi, odnosno, najæešça pitanja i odgovore možete naçi na našoj web stranici, pod oznakom “kvaliteta”. 

Xanthomonas campestris pv. campestris
Bejo Zaden testira sva partije kupusnjaæa na prisutnost bakterije Xanthomonas campestris pv. campestris, koja uzrokuje bolest crnu trulež. To se obavlja pomoçu metode dokazivanja sukladno protokolu Naktuinbouw-a (Nizozemska hortikulturna inspekcijska služba). Bejo Zaden je od strane Naktuinbouw-a ovlašten provoditi ovo ispitivanje po NAL sistemu (akreditirani laboratoriji od strane Naktuinbouw-a). Isporuæuju se samo one partije sjemena, kod kojih u reprezentativnim uzorcima nije na¡ena bakterija Xanthomonas campestris pv. campestris.

temeljem višegodišnjih mjerenja na našim pokusnim poljima i mogu poslužiti za usporedbu izme¡u sorti. Duljina vegetacije ovisna je, izme¡u ostalog o uvjetima rasta, vremenskim utjecajima i shodno tome, može varirati. Podatke o vremenu rasta i duljini skladištenja treba uzeti kao orjentacijske vrijednosti, a na temelju vlastitih iskustava mogu se pratiti toæne vrijednosti koje odgovaraju odre¡enim proizvodnim uvjetima. Podaci o broju dana za kupusnjaæe odnose se na dane rasta od presa¡ivanja do berbe. Kod kultura koje se direktno siju (mrkva, špinat) broj dana odnosi se na rast od sjetve bo berbe.

GMO objašnjenje
Definicije opisa reakcije biljaka na napade štetoæina i bolesti (imunitet, rezistentnost, nerezistentnost, osjetljivost i tolerancija) možete naçi u opçim uvjetima kupoprodaje i isporuke sjemena, koji su tiskani na kraju kataloga. Sve sorte spomenute u ovom katalogu stvorene su na tradicionalan naæin. Mi nemamo genetski modificiranih sorti!

Narudžbe
Molimo Vas, neka Vaše narudžbe budu pravovremene i što toænije obzirom na koliæinu i razliæitost naših proizvoda. Na žalost, ne možemo prihvatiti vraçanje sjemena koje je veç isporuæeno.
Pakiranje po težini (gr)

Vrijeme rasta
Podaci o vremenu potrebnom za rast pojedine sorte dobiveni su
Vrsta Kupus Crveni kupus Kelj Cvjetaæa Brokula Korabica Špiæasti kupus Kineski kupus Kelj pupæar Luk Poriluk Mrkva Cikla Krastavci Špinat Peršin Celer Rajæica Endivija Radiæ Matovilac Komoraæ Pan di zucchero Witlof Rotkvica Paprika Bamija 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000 10.000 25.000 5.000 500 50.000 100.000 10.000 1.000 5.000 5.000 100.000 2.500 5.000 2.500 5.000 500 10.000 10.000 25.000 25.000 250.000 Pakiranje po broju sjemenki 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 250.000 100.000 100.000 50.000

50 500.000 50 500 10 50 5 10 250

500 500 1.000 50 500 250 50 500 1.000

50 50

500 

Plodored
Plodosmjena je jedan od uvjeta uspješne proizvodnje. Na malim proizvodnim površinama, æesto je teško održavati dobar plodored. U tablici su oznaæene razne posljedice koje se javljaju, ili se mogu javiti, pri uzgoju odre¡enih kombinacija kultura u plodosmjeni. - Tako su na primjer slovom A oznaæeni moguçi problemi zbog nematoda koje zaostaju u zemlji od prijašnje kulture. Koliko çe ti problemi biti izraženi, ovisi o tipu tla, soju nematoda itd. - Slovom Z oznaæeni su moguçi problemi uslijed plijesni. - Razliæiti štetnici, kao žiænjaci, gusjenice, pri nedovoljnoj žaštiti za predkulturu, mogu na ovogodišnjoj kulturi izazvati štete, što je u tablici oznaæeno slovom V.
mahune, zgrah

- Slovom H oznaæene su sve one kombinacije kod kojih treba paziti na ostatke herbicida korištenog za predkulturu, pogotovo ako je njegovo djelovanje dugotrajno. - Slovom S oznaæene su moguçe štete uslijed strukturnog narušavanja tla, ako se na primjer za berbu i transport predkulture koristi teška mehanizacija. - Gnojidba predkulture može imati negativan utjecaj na ovogodišnju kulturu, i takve su moguçnosti oznaæene slovom M. - Slovo O znaæi, da je nepovoljno te dvije kulture uzgajati u istoj godini. - Ako nema nikakve oznake, znaæi da nema nikakvih problema te kulture uzgajati u plodosmjeni.
celer korjenaš trava žitarice crni korijen krastavci krumpir kukuruz endivija tulipani jagode grašak špinat salata repa

željena kultura/ predkultura kupus, kelj karfiol kelj pup�ar kelj listaš korabica rotkvica A mrkva luk poriluk witloof mahune, grah bob repa A celer korjenaš crni korijen salata špinat endivija krastavci jagode grašak krumpir tulipani trava žitarice kukuruz

kelj pup�ar

A = nematode Z = plijesan O = nepovoljna plodosmjena u istoj godini N = previše gnojiva S = strukturalno ošteçenje tla H = rezidui (ostaci) herbicida V = štetoæine

kupus, kelj AZ AZ AZ AZ AZ OZ N A A A

kelj listaš

korabica

rotkvica

witloof

poriluk

karfiol AZ AZ AZ AZ AZ OZ N A A A

mrkva

bob

luk

AZ AZ AZ AZ AZ

AZ AZ AZ AZ AZ

AZ AZ AZ AZ AZ Z Z

OZ OZ OZ OZ OZ OZ ZV Z A ZA Z Z Z AZ Z A A

A A A A A A

A A A A A A

A A A A A

Z z Z Z Z

S

S

A A

A A A

A AS

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A A

A AV

AZ A A

A A

V V V N H N H

N A

N A A

ON

AN A A

A A A A

ZN AZ AZ

ZN A AZ

A

ZN Z A

AN

AZ,N Z

N O A

AZ Z Z

Z Z A A

AZ,N AZ AZ

AN

A

A

AS A

AS AZ

A A

Z ZV

A V AZ A
A,(HO)

A

AZ

A

A

A

A A A A A A A A A A A A A A HO HO HO HO AZ Z A AZ

AZ

A A

AZ AZ Z A Z AZ A AZ A A A A A A A A

Z A AZ

A

Z A

AZ

A

AZ A

A A A
A,(HO)

A

V V H H

Z A Z Z A A AZ A A

A A A A A AS A A

N AZ

AZ

Z A

A,(HO)

AZ,(HO)

A,(HO)

HO
A,(HO)

A
AZ,(HO)

A

H H

A,(HO)

A Z

N A A

AZ Z A AZ A A

Z AZ AZ AZ A

A AZ A A AZ A A A A N VZ AZ A

A A S S S S A A A

A A A A A

A A AZ A A

H

AZ A

A A

HO A A

A

V V

Z AV

B r o j b i l j a k a p o a r u ( 1 0 0 m )
CM 0 5 40 45 50 55 0 5 0 10 3.333 2.857 2.500 2.222 2.000 1.818 1.666 1.538 1.428 15 2.222 1.905 1.666 1.418 1.333 1.212 1.111 1.026 952 0 1.666 1.428 1.250 1.111 1.000 909 833 769 714 5 1.333 1.143 1.000 889 800 727 666 615 571 0 1.111 952 833 740 666 606 555 513 476 40 833 714 625 556 500 454 416 385 357 50 666 571 500 444 400 363 333 308 285 0 555 476 416 370 333 303 277 256 238 0 476 408 357 317 285 259 238 220 204 0 416 357 312 278 250 227 208 192 178 0 370 317 277 247 222 202 185 171 158 100 333 286 250 222 200 182 166 154 142

4

kratkog kocena i dobre unutrašnje strukture. Dobro podnosi napad bolesti. Može se dugo brati s polja. zelene boje i dobro zatvorene. Srednje rani za svježu potrošnju. Podnosi i sušnije uvjete rasta. Ovojni listovi plavo zelene boje. može se brati kroz vrlo dugi period.25 Broj dana 5-8 parel f1  Cambria f1  dest i n y   f 1 Sortiment kupusa za svježu potrošnju Sorta Parel F1 Farao F1 (FoR) Cambria F1 (FoR) Matsumo F1 (FoR) Fieldsport F1 (FoR) Destiny F1 Minicole F1 Bronco F1 (FoR) Thomas F1 (FoR) Ramada F1 (FoR) Rotonda F1 (FoR) Leopold F1 (FoR) Broj dana 61 63 64 70 72 73 77 82 83 84 86 87 Razmak sadnje (cm) 40 x 40 40 x 40 40 x 40 40 x 40 40 x 40 40 x 40 40 x 40 60 x 30 60 x 40 60 x 40 50 x 50 50 x 50 Napomena Vrlo rani kupus otporan na cvatnju. var. Ima plavo zelene glavice. Vanjsko lišçe uspravno. Glavice su ævrste.8 kg. a vrlo velike težine. Težina glavica do 1. svježe zelene boje. kratkog kocena i vrlo zbite unutrašnje strukture. vrlo otporne na pucanje.5 kg. Glavice su težine oko 1.5 kg. Otporan na fuzarijsko venuçe. convar. Manje osjetljiv na trips.) alef. Okrugle glavice manjeg volumena. Fuzarium rezistentan (HR). ovojno lišçe uspravno. plosnato okrugle.5-2. Glavice su okrugle. Fuzarium rezistentan (HR) hibrid. Dosta otporna na sušu. Glavice okrugle. Glavice lijepe. Srednje rana sorta okruglih glavica. Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . leopold f1 rotonda f1 thom a s   f 1 5 . Glavice težine oko 1. Rani hibrid. Glavice su ævrste. Sve sorte kupusa poredane su po vremenu dospijevanja. Glavice tamno zelene.5 kg. Plavo zelene okrugle glavice vrlo dobre unutrašnje strukture. Ostaje dugo zdrav na polju i glavice uopçe ne pucaju. Oblik glavica je duguljast. Okrugle kompaktne glave. capitata (l. Rani ljetni kupus. Broj dana vegetacije uzet je prema iskustvu u Nizozemskoj.Kupus/zelje brassica oleracea l. alba dC. Na fuzarijsko venuçe rezistentan hibrid za svježu potrošnju. Vrlo rani. Glavice težine oko 1.

ne smije biti veça od 5°C zbog zaštite od gubitka vlažnosti. Najvažnije za berbu. convar. Zelje može biti uskladišteno zajedno s ostalim lisnatim i korjenastim kulturama. kruženje hladnog zraka treba povisiti na 10 sati/danu. . Male grupe ljudi rade u kombinaciji s automatskim beraæem i beskonaænom trakom (transporterom). naroæito za zelje namijenjeno dugom skladištenju. alba dC. je oprezno rukovanje bez ošteçenja glava. Kruženje zraka (kapacitet).Kupus/zelje brassica oleracea l. treba biti najmanje 25 m3/m3 volumena skladišta. Da bi se održala stalna temperatura kroz vrijeme skladištenja. Na ovaj naæin postižu se visoki uæinci. capitata (l. Prilikom rashla¡ivanja zelja nakon berbe. prilikom prvog rashla¡ivanja zelja nakon berbe. ali skladištenje s bilo kojim voçem treba izbjegavati zbog moguçih šteta od etilena. U nizozemskim skladištima zelja radi lakšeg rukovanja. koriste se specijalne box-palete. Slika prikazuje tipiæan naæin berbe zelja u Nizozemskoj.) alef. var. Optimalna temperatura za skladištenje zelja je 0-1°C. razlika izme¡u temperature zelja i temperature hladne struje zraka.

Ovojno lišçe je sivo zelene boje i glatko. manje osjetljiv prema nekrozi vanjskog i unutrašnjeg lišça. tankog lista i vrlo malog kocena. Reaction F1 (FoR) 118 50 x 50. Izvrsna sorta za skladištenje. Odliæno podnosi gusti sklop. capitata (l.8-2 kg. convar. Glavice su izrazito okruglog oblika. Namijenjen je za svježu potrošnju i dugotrajno skladištenje. Glavice okrugle. Vrlo pogodan za uzgoj u gustom sklopu i srednje dugo skladištenje.) alef. okrugle do lagano plosnate. Manje osjetljiv na trips. Lijepe boje. Za dugo skladištenje. ævrste glavice. Kasan i vrlo prinosan hibrid rezistentan na fuzarijsko venuçe. Fuzarium rezistentan (HR). Fuzarium rezistentan (HR). Hibrid kompaktnog rasta. 50 x 30 65 x 70 Paradox F1 (FoR) 141 60 x 50 Bartolo F1 Saratoga F1 (FoR) Counter F1 (FoR) 142 146 148 65 x 55 65 x 55 60 x 40 paradox  f 1  saratoga f1 Coun t e r  f1 . alba dC. rezistentan na fuzarijsko venuçe. nalaze se na kratkoj stabljici i težine su oko 0. lijepe boje. Plosnato okrugle glavice za svježu potrošnju i srednje dugo skladištenje. Daje odliæne prinose.Kupus/zelje brassica oleracea l. Ima okrugle. I nakon dugog skladištenja zadržava lijepu boju. 50 x 30 Candela F1 (FoR) Hinova F1 (FoR) 120 140 50 x 50. fine strukture. hurriC ane  f 1  rea Ction  f1 Cand e l a  f1 Sortiment kupusa za svje_u potrošnju i skladištenje Sorta Hurricane F1 (FoR) Broj dana 100 Razmak sadnje (cm) 60 x 40 Napomena Snažnog rasta. var. Glavice su okrugle. Snažnog je rasta i zdravog izgleda. Kao kiseli kupus vrlo je kvalitetan. plosnato okruglih glavica. Glavice srednje krupnoçe. vrlo dobre unutrašnje strukture. Fuzarium rezistentan (HR).

ævrste strukture. a tako¡er i za svježu potrošnju. kratak kocen. Ima kratki kocen. Glavice okrugle do malo plosnate. alba dC.) alef. Ovojno lišçe je ævrsto sa sivim maškom. Rezistentan na duhanske bolesti. okruglo plosnate glavice. convar. fine strukture. Srednje rana sorta plosnato okruglih glavica. zelene. Unutrašnja struktura odliæna. a kocen je kratak.Kupus/zelje brassica oleracea l. odliæne unutrašnje strukture. var. satelite  f 1  transam  f1  megato n   f 1 Sortiment kupusa za kiseljenje Sorta Broj dana 80 Sjetva Berba Razmak sadnje (cm) 65 x 40 Napomena Industrijska sorta. Glavice okrugle. Glavice su ævrste. Histona F1 februar/juni juli/septembar Fieldwinner F1 Almanac F1 90 95 februar/juni februar/juni juli/septembar juli/septembar 65 x 40 65 x 60 Krautman F1 100 februar/juni august/oktobar 65 x 60. sorta koja podnosi i gusti i rijetki sklop. Vrlo rodan. Za kiseljenje i za svježu potrošnju. s puno ovojnog lišça. 40 x 40 Megaton F1 (FoR) 102 februar/juni august/novembar 65 x 60 Satelite F1 (FoR) 105 februar/juni august/oktobar 65 x 60 Krautkaiser F1 Hinova F1 (FoR) Transam F1 130 140 147 mart/april mart/april mart/april oktobar oktobar/novembar oktobar/novembar 65 x 65 70 x 65 70 x 65 almana C f 1 KrautKaiser f1 h ino v a  f1 . kasni jesenski kupus. Glavice plosnato okrugle. Ima puno ovojnog lišça. Krasne zelene boje. kiseljenje cijelih glavica i ribanje. tankih listova. odliænu unutrašnju strukturu. capitata (l. Dobro se nosi s napadom tripsa. Okrugle. kratkog kocena. ævrste glavice. Fine unutrašnje strukture. Dobro podnosi sušnije uvjete rasta. mogu se dugo brati. Dugo stoji u polju. prvenstveno za ribanje. Vrlo kvalitetne. Glavice mogu biti i do 5 kg težine. Za svježu upotrebu. Kocen ima kratak. Manje osjetljiv na trips. Otporan na fuzarijsko venuçe. Vrlo otporan na pucanje. Vrlo rodan. Glavice mogu biti i preko 5 kg težine. Odliæne strukture za pripremanje svježe salate.

 var. convar. industrijsku preradu i kratko skladištenje. Dugo stoji na polju. Glavice su krupne i kompaktne. lijepe unutrašnje i vanjske boje. otporan na fuzarijsko venuçe. Podnosi gušçi sklop. Glavice su kompaktne. kompaktnog rasta. okrugle. Srednje rani i zdravi hibrid za svježu potrošnju. Za svježu potrošnju. 40 x 40 50 x 45 65 x 50 50 x 50 65 x 50 Napomena Lijepe unutrašnje i vanjske boje. vrlo lijepe unutrašnje i vanjske boje. Od svih kupusa ovaj se najduže æuva. Srednje rani hibrid za svježu potrošnju. Glavice su okrugle. Glavice su teške oko 1. Glavice su okrugle do malo izdužene. lijepe unutrašnje i vanjske boje.Crveni kupus/crveno zelje brassica oleracea l. lijepe tamno crvene. Zdrava sorta koja dugo stoji u polju.) alef. Hibrid za dugo skladištenje. zbite strukture. busC aro f 1 rendero  f1 h uz a r o  f1 . Može se saditi u gušçem sklopu. maestro f1 ran Ch e r o  f 1 Sorta Primero F1 Maestro F1 Ranchero F1 (FoR) Buscaro F1 Rendero F1 (FoR) Huzaro F1 Broj dana 78 92 92 105 130 137 Razmak sadnje (cm) 40 x 40 65 x 40.capitata (l. glavice su kompaktne i okrugle. otporan na fuzarijsko venuçe.5 kg. rubra dC. Kratak kocen. Snažnog je rasta.

a ozbiljne štete u pogledu kvalitete priæinjavaju i puževi. Za uzgoj ranih sorata i hibrida preporuæa se lomljenje vrhova biljaka. Diablo F1 (FoR) Ovaj kelj pupæar spada u grupu ranih hibrida. Najbolje vrijeme za trganje vrhova je kada su pupovi prosjeæne veliæine oko 1 cm. Pupovi su mu svjetlo zelene boje. Vegetacijski period mu je oko 125 dana nakon sadnje. convar. a ubranu stabljiku s pupovima uskladištimo na temperaturi oko -1°C. Lijepi. U sluæaju da kelj pupæar želimo uskladištiti s biljaka odstranimo vegetacijske vrhove i sve listove. manje osjetljiv na žuçenje lišça. Više pažnje treba posvetiti zaštiti kelja pupæara od štetnih insekata. Zbog vrlo dobre otpornosti na smrzavanje vrijeme berbe kelja pupæara znatno je dulje od zelja i produljuje se duboko u kasnu jesen. nalaze se na srednje visokoj stabljici i lako se beru ruæno ili strojno. 10 . jednoliæno raspore¡eni duž stabljike. Vegetacijski period mu je oko 160 dana nakon sadnje. Uzgoj kelja pupæara vrlo je sliæan uzgoju zelja. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 80 U redu 50 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . Vrlo izdržljiv u polju.Kelj pupæar brassica oleracea l. oleracea var. Kelj pupæar koristi se za svježu potrošnju i za industrijsku preradu (zamrzavanje). Preporuæamo razmak sadnje 75 x 40 cm. gemmifera dC. radi što bržeg dobivanja što veçeg broja dozrelih pupova. Kasnije generacije kupusne muhe mogu prouzroæiti znaæajne štete na pupovima.25 Broj dana 5-8 Franklin F1 (FoR) Vrlo rani hibrid visoke rodnosti. okrugli pupovi izvrsne kvalitete.

Najbolji rezultati postižu se u hladnjaæama na temperaturama 2°C. Preporuæamo 60. manjeg volumena. convar. dobro zatvorene i kratkog kocena. Kompaktne. Preporuæamo 60.50 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . a velike težine. ævrste. Glavice okruglo ovalne. Može i jesenska sadnja. za najraniju proizvodnju. za prezimljenje. Glavice okrugle. Naæin uzgoja vrlo je sliæan uzgoju zelja. Wirosa F1.Kelj brassica oleracea l. Za kasno ljetni i jesenski uzgoj.3 kg. težine oko 1.000 biljaka/ha. Srednje rani hibrid. Glavice su ævrste. lijepe glavice. Glavne razlike mogu biti kod zimske proizvodnje kasnih hibrida. var. Vrlo rana. koji podnose vrlo niske temperature tijekom zimskog perioda.) alef.000 biljaka/ha.25 Broj dana 5-8 melissa f1  erm o s a  f1 Pregled F1 hibrida kelja Sorta Wallasa F1 Comparsa F1 (FoR) Alcosa F1 (FoR) Famosa F1 Melissa F1 (FoR) Ermosa F1 Broj dana 60 60 62 65 80 94 Boja tamno zelena svježe zelena svježe zelena tamno zelena tamno zelena svježe zelena Napomena Vrlo rana. Dobra za gusti sklop. Ovaj hibrid može se tako¡er i uskladištiti. sabauda l. ævrste. Može se saditi na manje razmake. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 60 U redu 40 . težine oko 1 kg. kao npr. Kompaktna i brzo rastuça sorta. famosa  f1 Compa r s a  f1 11 . zbijenog rasta. Podnosi gušçi sklop sadnje. listovi blago mjehurasti. Glavice su kompaktne s kraçim kocenom. capitata (l.

 convar. capitata (l. paresa  f1 wiro s a f 1 1 . Za svježu potrošnju i æuvanje. Ovojno lišçe je nakovræano.4. . a glavice su vrlo dobre unutrašnje strukture i kratkog kocena.) alef. .12.1. nastavak tabele barbosa  f1 firen s a  f1 Sorta Firensa F1 Barbosa F1 Wirosa F1 Paresa F1 (FoR) Broj dana 120 130 140 160 Boja tamno zelena tamno zelena tamno sivo zelena sivo zelena Napomena Ovojno lišçe je kompaktno. U Dalmaciji preporuæamo sjetvu od 1. Dobro podnosi lošije uvjete. Može dugo stajati u polju. Fuzarium rezistentna.Kelj brassica oleracea l.7. Pregled F1 hibrida kelja. uspravno i tamno zeleno.15. Prinosan hibrid za kasnu jesen i zimu. Za razne termine uzgoja. Otpornost na mrazeve je dobra.6. Dobro podnosi niske temperature. sabauda l. Može se skladištiti oko 6 tjedana. i tada se bere od 1. var.

za postizanje dobrih rezultata. naroæito bora (B). u najveçoj mjeri ovisi o tehnologiji proizvodnje.Cvjetaæa/karfiol brassica oleracea l. odnosno kontinuiranu opskrbu tržišta. Proizvodnja cvjetaæe. Naroæito ranije sorte i hibridi cvjetaæe lako reagiraju na stresne situacije kroz bilo koji period uzgoja. i molibdena (Mb) • za uspješnu proizvodnju neophodno je osigurati navodnjavanje Kako cvjetaæa ima kratak period berbe.) alef. od sveg povrça iz skupine kupusnjaæa. posebnu brigu treba voditi o izboru sorti i/ili hibrida vodeçi raæuna o njihovoj duljini vegetacije. uslijed æega dolazi do stvaranja vrlo malih cvatova bez ikakve tržišne vrijednosti. U naæelu. Lošiji uvjeti proizvodnje u proljetnom i jesenskom uzgoju cvjetaæe imaju za posljedicu pad kvalitete cvata (promjene u boji i površini cvata). 1 . botrytis (l. • prije uzgoja cvjetaæe treba ispitati nivo raspoloživih hranjiva u tlu i prema tomu odrediti osnovnu gnojidbu • dušik treba biti dostupan u stadiju formiranja cvata • treba provjeriti raspoloživost mikroelemenata. Izborom sorti i hibrida razliæitih duljina vegetacije možemo osigurati kontinuiranu berbu. cvjetaæu treba uzgajati u uvjetima dobre opskrbljenosti vodom i hranjivima. convar. Kod uzgoja cvjetaæe posebnu pozornost treba obratiti na. botrytis l.

25 Broj dana 5-8 Cvjetaæe bijelih cvatova Sorta Stargate F1 Goodman Flamenco F1 Jerez F1 Fargo F1 Skywalker F1 Broj dana 72 75 76 80 90 96 Opis Hibrid za proljetnu i ranu ljetnu proizvodnju. Hibrid za ljetnu i rano jesensku proizvodnju. Lišçe je tamno zeleno. Hibrid za ljetnu i jesensku proizvodnju. Hibrid za ljetnu proizvodnju. za jesenski uzgoj. Srednje kasni hibrid. piramidalnog oblika. Cvatovi su bijeli. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 60 U redu 40 . Cvatovi ævrsti. Za jesensku je proizvodnju. botrytis l. vrlo rijetko rižavi. bijeli. Samopokrivanje odliæno. Ima uspravno i snažno lišçe. zelene boje. a listovi uspravni. Vrijeme berbe cvjetaæe u mediteranskom podneblju: Sorta Stargate F1 Flamenco F1 Encanto F1 Jerez F1 Fargo F1 Skywalker F1 Broj dana 72 76 77 80 85 96 IX X XI XII I II III IV V s t a r g ate f 1 j erez f1 sKywal Ker  f1 amfo r a  f1 Cvjetaæe zelenih cvatova Sorta Universal (FoR) Shannon (FoR) Amfora F1 (FoR) Broj dana 95 100 92 Opis Novi tip cvjetaæe. uspravno. Sorta cvjetaæe u tipu Romanesco. Nije osjetljiv na rižavost cvata. botrytis (l. piramidalnog oblika. Vrlo dobrog okusa. dobro pokriveni lišçem. Snažno i uspravno lišçe odliæno štiti cvat. vrlo visoke kvalitete i pogodni za svježu potrošnju i industrijsku preradu. 14 . Hibrid u tipu Romanesco. Cvat je kompaktan. Cvatovi su bijeli. koje raste uspravno. Cvatovi su bijeli. Preporuæamo uže razmake sadnje.) alef. convar. Odliæno samopokrivanje.50 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . leže duboko u lišçu. Srednje rana sorta. Atraktivnog je izgleda.Cvjetaæa/karfiol brassica oleracea l. ævrsti i dobre kvalitete. Atraktivni cvatovi leže duboko u lišçu. Lišçe ima snažan i uspravan rast.

 convar. Kako vrijeme sadnje. a rast i razvoj zimske cvjetaæe ponovno se pokreçe tijekom proljeça. rast se kroz hladan period zaustavlja. U sluæaju viših temperatura tijekom. botrytis (l. Proizvodnja zimske cvjetaæe vrlo je interesantna za južna podruæja s umjerenim temperaturama tijekom zimskog perioda. Ukoliko tijekom zime nastupe niže temperature. za detaljnije savjete molimo obratite se Bejo specijalistima. var.) alef. Vrijeme berbe cvjetaæe u mediteranskom podneblju: Sorta Favola F1 (FoR) Eclipse F1 (FoR) Meridot F1 Talbot F1 (FoR) Belot F1 (FoR) Pierrot F1 (FoR) Maginot F1 (FoR) Daydream F1 (FoR) Sampras F1 (FoR) Broj dana 98 102 115 125 135 140 145 170 175 IX X XI XII I II III IV V favola  f1 talbot f1 daydr e a m  f 1 15 .Cvjetaæa/karfiol brassica oleracea l. Aktivacija ovog naknadnog rasta cvjetaæe u proljeçe može biti potaknuta i prihranom dušikom. zime do berbe zimske cvjetaæe dolazi u rano proljeçe. zimska cvjetaæa se sadi od kraja ljeta do poæetka jeseni. odnosno izbor sorte i hibrida ovise o specifiænostima podruæja. U naæelu. botrytis l.

Vrijeme berbe cvjetaæe u mediteranskom podneblju. convar.) alef. var. nastavak tabele: Sorta Caprio F1 (FoR) Catherine F1 Marmol F1 (FoR) Utopia F1 (FoR) Mystique F1 (FoR) Tempest F1 (FoR) Invicta F1 (FoR) Vogue F1 (FoR) Picasso F1 Chester F1 Nomad F1 (FoR) Broj dana 195 200 212 220 220 230 235 240 245 257 265 IX X XI XII I II III IV V mystiq u e   f1 n omad  f1 inviCt a  f1 1 . botrytis l. botrytis (l.Cvjetaæa/karfiol brassica oleracea l.

) alef. Dozrijeva oko 65 dana nakon sadnje. lijepih. Vrlo je snažnog i robusnog rasta. ævrsti. Cvatove brokule potrebno je omotati PVC folijom radi produljenja vremena iskoristivosti. convar. ævrsti i tamno zelene boje. Vrijeme berbe je kratko. Cvatovi su teški. Koristi se za svježu potrošnju.25 Broj dana 5-8 Batavia F1 (FoR) Rana brokula namijenjena za uzgoj u proljeçe i ljeto. unutar vegetacijske sezone. proizvodnja brokule može se uspore¡ivati s karfiolom. Cvatovi su lijepo oblikovani. fie s t a  f1 batavia  f1 tibur o n   f1 Fiesta F1 (FoR) Srednje kasni hibrid tamno zelenih cvatova. velikih cvatova. Vrlo je važno berbu izvršiti u hladnijem dijelu dana i u što kraçem roku smjestiti ubranu brokulu u hladnjaæu. Lucky F1 (FoR) Srednje rana brokula za ranu ljetnu i jesensku berbu. Dobro se nosi s bolestima. srednje veliæine i svježe zelene boje. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 60 U redu 40 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . botrytis (l. Prinos i kvaliteta brokule ovise o tomu koliko smo dugo. Brokula razvija cvat vrlo brzo i u samo nekoliko dana cvatovi prezore. srednje fine strukture. ima ævrste. Cvatovi su kupolastog oblika. Opçenito. Nema šupljikavosti stabljike. belstar f1 1 . Kroz sušne periode moramo osigurati navodnjavanje. Struktura cvatova je fina. var.Brokula brassica oleracea l. Pogodan je za svježu potrošnju i industrijsku preradu. cymosa duch. Dozrijeva oko 80 dana nakon sadnje. Ima snažnu peteljku i lako se bere. Bere se oko 70 dana nakon sadnje. krupni. Tiburon F1 (FoR) Srednje kasni hibrid za ljetni i kasno jesenski uzgoj. Nakon presa¡ivanja do berbe potrebno je 82 dana. bez proraštanja listiça. okrugle cvatove fine strukture. Kroz cvat ne prorašçuju listiçi i otporan je na lošije uvjete proizvodnje. Ovaj hibrid je rodan. uspjeli osigurati povoljne uvjete za njen rast i razvoj. 73 dana vegetacije. Belstar F1 (FoR) Srednje rana brokula.

Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 30 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . Dobre je otpornosti na prerano cvjetanje. namijenjen za proljetni i ljetni uzgoj. Jako dugo stoji u polju. dobro popunjene. Manoko F1 (FoR) Ovo je hibrid kratkog tipa. novembra i tad za berbu stiže krajem aprila i cijeli maj. Prospera je visoko rodna i otporna na prerano cvjetanje. Stvara lijepe stožaste glavice. Glavice su mu kratke. Glavice su mu kratke i dobro popunjene. prospera  f1 1 .25. te se može preporuæiti za proljetni uzgoj.25 Broj dana 5-8 Starko F1 (FoR) Vrlo rani. Dospijeva za oko 75 dana nakon sadnje.1 kg. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 30 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . velike. Pogodna je za ranu ljetnu i jesensku proizvodnju. Za uzgoj u Dalmaciji treba sijati izme¡u 10.20.) rupr. Caramba F1 Vrlo rodna i lijepo popunjena sorta. za jesensku berbu. var. Glavice su ævrste. . brzo rastuçi hibrid duljine vegetacije oko 48 dana.Kineski kupus brassica pekinensis (lour. presa¡ivati od 20. convar. dobre unutrašnje kvalitete.25 Broj dana 5-8 Prospera F1 Hibrid stožastog kupusa za sjetvu u augustu i presa¡ivanje pred zimu. Dobro se skladišti u hladnom skladištu. Tijekom æuvanja ništa ne gubi na kvaliteti. septembra. . dobro zatvorene i imaju atraktivnu. dospijeva za berbu za oko 55 dana nakon sjetve. bilK o  f 1 Špiæasti kupus brassica oleracea l. Vrlo dobar za skladištenje. koje stižu na tržište u aprilu i maju. alba dC. Može se kratko æuvati. Boja je svježe zelena. Glavice postižu prosjeænu težinu oko 1. Ima tamno zelene. tamno zelenu boju. Vrlo je kratke vegetacije. capitata (l.) alef. kratkog tipa. Bilko F1 (FoR) Srednje kasni kineski kupus. glatke listove.

Korabice mogu dosta dugo rasti. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 20 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . Otporna na fuzarijsko venuçe. Srednje je krupnoçe. acephala (dC) alef. Temperature blizu 0°C izazivaju staklavost lišça i zadebljale stabljike. a da ne odrvene. proljetna korabica ubrana s lišçem. Kolibri F1 Srednje rana plava korabica. plosnato okruglog oblika. Ovaj hibrid ne drveni i priliæno je otporan na pucanje. convar. snažnog i uspravnog rasta i vrlo zdravo. soænog mesa. Namijenjena je za uzgoj pod folijom ili na otvorenom. Ukoliko nakon sušnog razdoblja padne jaæa kiša. uslijed æega se viškovi hranjiva nakupljaju u stabljici izazivajuçi njeno zadebljanje. Za pravilan rast korabice osobito je važna ravnomjerna opskrba vodom. Optimalna temperatura za rast i formiranje pravilne zadebljale stabljike je 14-20°C danju i 8-12°C noçu. var. može se skladištiti samo kraçe vrijeme. Odliæne je otpornosti prema cvatnji. 2 do 3 tjedna na temperaturi od 0-1°C i pri 97% relativne vlage zraka. ubrana bez lišça. Konmar F1 (FoR) Vegetacijski period oko 66 dana.25 Broj dana 5-8 Korist F1 Vrlo rana sorta za uzgoj pod folijom ili na otvorenom. Korabice su visoke kvalitete. u unutrašnjem tkivu zadebljale stabljike stvaraju se odrvenjeli provodni snopovi (konæavost) i takva korabica više nije upotrebljiva. a vanjski dio lijepe ljubiæaste boje. Rana. Brati se može kroz dulji period. a temperatura tla viša od 8°C.Korabica brassica oleracea l. Vegetacijski period oko 65 dana. Lišçe je tamno zeleno. gongylodes Korabica je biljka dugog dana. Rodna je. Kor i s t  f1 Konmar f1 Kol i b r i  f1 1 . Temperature iznad 20°C pospješuju rast lišça na raæun zadebljale stabljike. uspravnim. Vrlo je kvalitetna. zadebljala stabljika puca. U sušnim uvjetima uz visoke temperature. može se skladištiti u podrumima kroz više mjeseci. zdravim tamno zelenim lišçem. Jesenska korabica. bijelog. Korabice su okrugle do plosnato okrugle s jakim. te pod uvjetima kratkog dana ne može proçi svjetlosni stadij. plosnato okruglog oblika.

Preporuæamo ju za svježu potrošnju. Vrlo dobra otpornost na prerano cvjetanje. glatki. svibnja. Biljke su snažnog rasta. Lišçe je tamno i uspravno. To je razlog zašto se celer æesto sije u sanduke i smješta u dobre uvjete za nicanje. Lišçe je srednje visoko. Tržište celera možemo podijeliti na 4 dijela: . Preporuæeni broj biljaka u polju je oko 50.ljeti. prodaja malih korijena sa svježim lišçem. srednje visokim lišçem.u jesen oæišçeni i oprani korijeni celera prodaju se direktno s polja ili kasnije iz hladnjaæe. pikiraju se na propisani razmak u kontejnere. Ova je sorta namijenjena kako za svježu potrošnju tako i za preradu te æuvanje. Korijeni su glatki. a mora se upotrijebiti unutar 5 tjedana. ilona diamant brill i a n t 0 . rapaceum Sjeme celera je sitno i vrlo sporo niæe. dobro obojeni i imaju ævrstu kožu. Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 18 . Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 50 U redu 30 . Ovo sjeme naklijava se do najvišeg stupnja i ono çe. Za svježu potrošnju. korijen celera prodaje se zajedno s mladim lišçem (pospjeæeno u stakleniku). Diamant Rana do srednje rana sorta. Naklijalo sjeme celera transportira se i skladišti u hla¡enim uvjetima. koji mogu uzrokovati procvjetavanje. a može se i skladištiti.za preradu. srednje visoko. . uspravno. okrugli do malo izduženi. uspravno i tamno zelene boje. Daje vrlo visoke prinose. Za svježu potrošnju. Brilliant Ilona Vrlo rana sorta koja daje dobre prinose. pa se celer preporuæa saditi oko 15.22 Broj dana 10 . Radi ubrzanja proizvodnje presadnica. Prerana sadnja može biti riskantna zbog noçnih mrazeva. kompaktno lišçe.Celer korjenaš apium graveolens l var. Korijeni su okrugli. To je razlog zbog æega se naklijalo sjeme celera dostavlja samo po narudžbi. Srednje rana sorta s tamno zelenim. Korijeni su okrugli. bijelog mesa. nenaklijalim sjemenom. Period uzgoja je vrlo dugaæak. niknuti puno brže. Kad su presadnice visine oko 2 cm. . Bejo Zaden ima u ponudi i naklijalo sjeme celera u specijalnim pilulama. Korijeni su okrugli i glatki. Boja mesa je bijela. Ima tamno zeleno.20 Luna Vrlo rana sorta.000/ha (60 x 30cm). a meso bijelo. Unutrašnja kvaliteta je dobra.zimi. u usporedbi s normalnim. Lako se bere i æisti.

gulaš itd. Za jelo se koristi mladi plod (tobolac). tango Tango Ovaj celer bjelaš (rebraš) ima dugaæke. Nakon rezanja lišça vrlo dobro se regenerira. Sjemenke su dobre kao zamjena za kavu. Tobolci su dugaæki. Optimalne temperature za rast su izme¡u 22°C . dulce Bamija abelmoschus esculentus l. Anokhi F1 Srednje rana sorta. Safir je namijenjen svježoj potrošnji i preradi. safir Celer bjelaš apium graveolens l. vrlo glatke peteljke.32°C. koji se bere nekoliko dana nakon cvatnje.20 Safir Lisnati se celer proizvodi direktnom sjetvom. salata.22 Broj dana 10 . ujednaæeni i odliæne kvalitete. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 25 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 18 . Bere se svaki ili svaki drugi dan. Zahtjeva dobru zemlju i toplu klimu. Dugo može stajati u polju. (moench) Nova kultura u Bejovom programu. var. Prva berba može se oæekivati 48 dana nakon sjetve. Od mladih tobolaca priprema se juha.22 Broj dana 10 . Boja lista je srednje zelena. koja se u našim krajevima uzgaja veç stoljeçima. æiji su plodovi svježe zelene boje. var.Celer listaš apium graveolens l. secalinum Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 1-2 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 18 . Vrlo je male osjetljivosti na postrano izbijanje listova. Snažne biljke imaju velike listove i atraktivne su tamno zelene boje. Ne podnosi mrazeve.20 1 . Namijenjen je za berbu tijekom ljeta i jeseni.

eagle f aK i r Peršin listaš petroselinum crispum (miller) nyman ex a. jako nakovræanog lišça. normalnog izgleda lista. gladak. Namijenjen je za svježu prodaju i za industrijsku preradu.w.w. te je namijenjen prvenstveno za industrijsku preradu. Arat Dugaæak. Ova je sorta dobra i za svježu potrošnju i za industrijsku preradu. hill Krausa Lisnati peršin. odliæne kvalitete mesa. Titan Lisnati peršin. koji je vrlo malo nakovræan. Vrlo bujno i jako lišçe. ali i za svježu potrošnju. odliæno ispunjen korijen namijenjen za svježu potrošnju i industrijsku preradu. Boja mu je tamno zelena. s poludugim i dobro ispunjenim. Ima vrlo visok postotak suhe tvari. Krausa titan . a tako¡er i za industrijsku preradu. Srednje visokog je i uspravnog rasta. tamno zelene boje. koja u usporedbi s Fakirom ima ispunjeniji korijen. Listovi imaju visok postotak suhe tvari.Peršin korjenaš petroselinum crispum (miller) nyman ex.15 Broj dana 20 Eagle Ova je sorta u tipu poludugih korjenaša. Snažnog je lišça i vrlo otporan na zimu. glatkim korijenima. Fakir Srednje kasna sorta peršina korjenaša. Namijenjen je za svježu prodaju. duži i glatkiji. hill Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 35 U redu 5 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 10 . a.

Kako mrkva ne stvara ævršçu pokožicu.stabilna temperatura oko 0°C .mehaniæka ošteçenja treba svesti na što manju mjeru. nekoliko tjedana prije berbe.kod rukovanja s ubranom mrkvom osigurati da mrkva pada sa što manjih visina . Za uspješno skladištenje mrkve potrebno je ispuniti slijedeçe uvjete: .nakon va¡enja mrkvu je potrebno što prije ohladiti .slabo strujanje zraka unutar skladišta . dobro izbalansirana gnojidba. skladištenje je uglavnom otežano. ukoliko primijetimo promjene na uskladištenoj mrkvi. naroæito gumeni transporter koji prihvaça lišçe .odre¡ena koliæina zemlje na mrkvi je poželjna jer zemlja pomaže kod oæuvanja vlažnosti .neophodna je umjerena.mrkva proizvedena na srednje teškim tlima s razinom humusa ispod 4% u prosjeku se najbolje skladišti .samo mrkva odliænog zdravstvenog stanja daje najbolje rezultate. na sposobnost skladištenja mrkve utjeæe više æimbenika: .ne pretjerivati s æišçenjem mrkve . u usporedbi s ostalim povrçem.mrkva treba biti potpuno zrela . Organizirati skladište tako da. istu možemo u najkraçem vremenu iznijeti van . Samo potpuno zdravu mrkvu.dobro podešena vadilica (kombajn) za mrkvu. B) . a posebnu pažnju obratiti na mikroelemente (Mg.Mrkva daucus carota l. a naroæito od ošteçenja treba saæuvati vrat mrkve . Me¡utim. fungicidima iz grupe botriticida može se poboljšati njenu moguçnost skladištenja .vlažnost zraka viša od 95% Neke sorte i hibridi mrkve skladište se bolje od ostalih. dobivenu u optimalnim uvjetima proizvodnje. U opisu sorata i hibrida mrkve sposobnost skladištenja navodi se kao važna osobina. a posebnu pozornost treba obratiti na zaraženost lišça Alternariom . namijeniti za dugo skladištenje.potrebno je u vrijeme berbe napraviti odabir mrkve prema uvjetima u kojima je proizvedena.prskanjem mrkve.

Korijeni su dugi.18 Broj dana 8 . Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 30 . Krasna mrkva. valjkastog oblika.5 . Ne puca. Namijenjena za ranu ljetnu proizvodnju. Za prodaju u svežnjevima. valjkasti. Valjkasta.15 Sorta/tip Mokum F1 Broj dana 77 Broj zrna/ ha (milijuni) 3.6 Dozrijevanje vrlo rana Lišçe srednje % Suhe tvari 10. vrlo glatka mrkva. Može se proizvoditi i u zaštiçenom prostoru. vrlo glatka mrkva odliæne boje za uzgoj u uvjetima kontinentalne klime. Dobro podnosi sušne uvjete.8 Opaska Za proizvodnju pod plastikom ili staklom. Ovaj hibrid preporuæamo za kontinentalnu klimu. za prodaju u svežnjevima ili samo s dijelom lista.40 U redu 2-3 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 15 . Vrlo prinosna. Nayarit F1 100 2-3 srednje rana jako Niagara F1 100 2-3 srednje rana jako Bersky F1 105 2-3 srednje rana jako n andrin  f1  napo l i   f1 moKum  f1 y a y a  f1 4 . srednje duga i uniformna.Mrkva daucus carota l. duga i glatka mrkva. Cilindriæna. Odliæna boja. Lišça ima puno i raste uspravno.0 Odliæno obojena mrkva. pogodna za prodaju u svežnjevima. valjkasta. Manje osjetljiva na Alternariu i Cercosporu. vrlo zdravog lišça. Broj dana je na bazi iskustva u Nizozemskoj. Napoli F1 81 2-3 vrlo rana vrlo jako 9. Odliæne boje.7 Yaya F1 Nandrin F1 94 94 2-3 2-3 rana srednje rana jako jako 11. odliæno obojeni. Pregled F1 hibrida mrkve Sorte su poredane prema vremenu dospijevanja.

5 1. Pogodna za svježu potrošnju i prodaju u svežnjevima. dobro ispunjenim i vrlo glatkim korijenom. lijepe boje.3 Negovia F1 Bergen F1 116 116 1.0 . lijepe unutrašnje i vanjske boje.5 srednje kasna jako Nelix F1 118 1.5 srednje kasna jako - napa  f1 b er g e n  f1 5 .Mrkva daucus carota l.2. odliæne unutrašnje kvalitete.5 .3 Opaska Glatki Nantes. Dobra za rezanje na kolutiçe.5 srednje kasna jako Nevis F1 118 1. Raste vrlo dobro u sušnim uvjetima. Dobro rodi. Nantes tip s dugim.2. Moguça prodaja u svežnjevima. dobre unutrašnje boje i zdravog spoja korijena i lišça.2.0 srednje kasna srednje kasna jako jako 10.5 .5 Nirim F1 117 1. tanki. odliæno obojeni i ne pucaju.5 Dozrijevanje srednje kasna Lišçe vrlo jako % Suhe tvari 11. Lišçe je tamno zeleno. Korijeni glatki.2.7 Korijeni su dugaæki. Unutrašnja boja odliæna. Korijeni su snažni. Za svježu potrošnju. Napa F1 115 1. n egovia  f1 n e v i s  f 1 Pregled F1 hibrida mrkve. glatki. Za svježu potrošnju i preradu. Korijeni dugaæki i nisu debeli. Daje visok prinos. srednje dugaæka.5 .5 . intenzivno obojenim korijenima. Dobra je za rezanje na kolutiçe. nastavak tabele Sorta/tip Narbonne F1 Broj dana 109 Broj zrna/ha (milijuni) 1.5 srednje kasna jako 9. snažno.5 .2.2.5 . 9.2. Glatki Nantes tip s dugaækim. Vrlo rodan Nantes tip. uspravno i zdravo.

duga. pa je posebno dobra za industrijsku preradu.9 10. preradu i æuvanje.1 Dozrijevanje srednje kasna kasna kasna Lišçe jako jako vrlo jako % Suhe tvari 11.K. intenzivnog mirisa i vrlo snažnog lišça.2 0.8 10.14 Kratka prikaz tipova mrkve: 1.1.Mrkva daucus carota l.B. Po kakvoçi može se mjeriti s hibridima. Pogodna je za dugo æuvanje. Flakkee tip. Duljina vegetacije je oko 160 dana. Za svježu potrošnju. Korijen je gladak. Korijeni koniæni. 2. 6. Vrlo rodna. tupa. bez srca. Najraširenija sorta za industrijsku preradu u Nizozemskoj. Za konzerviranje cijelih mrkvica. 4.8 .6 11. Parmex Dozrijevanje rana rana Oblik valjkasta okrugla Lišçe slabo jako % Suhe tvari 9.8 .B. tupog vrha. odliæne boje. deblja. ne puca.K.0 13 . Dobro se skladišti. (Amsterdamska) Napoli F1 (Nantes) Belinda F1 (Berlikum) Kazan F1 (Flakkee) Kathmandu F1 Parmex (Pariška) Yellowstone 1 2 3 4 5 6 7 .8 Opaska Intenzivna vanjska i unutrašnja boja. A. Daje vrlo visoke prinose. lijepe boje i bujnog lišça. vita  l onga Kamaran  f1 y ellows t o n e Pregled sorti mrkve Sorta A. Koniæni korijeni. 7. odliæne boje. Samson srednje kasna valjkasta jako 10. 5.3 Berjo Yellowstone Vita Longa Joba srednje kasna kasna kasna vrlo kasna valjkasta koniæna koniæna koniæna jako jako vrlo jako vrlo jako 10. 3. Berlikum tip. Žuta mrkva. Mrkva za industrijsku preradu Sorta Kazan F1 Kathmandu F1 Kamaran F1 Broj dana 147 158 155 Broj zrna/ ha (milijuni) 0. Namijenjena za sušenje.5 Opaska Amsterdamski tip. Duljina vegetacije je oko 130 dana.1 0. Nantes tip. Nema zelenu glavu.0 11. Pariška mrkvica. Odliæno obojeni korijeni.8 . Odliæno se æuva. Pogodna za æuvanje. koniænog izgleda.

5 cm. a sjeme je u dodiru s vlažnim slojem. nakon æega je vrlo otežano nicanje sjemena. B. površinski sloj je prefine strukture. Na gornjim sliçicama prikazana je optimalna priprema tla. a sjeme je daleko od vlažnog sloja pa postoji opasnost od isušivanja. . postoji opasnost da se nakon kiše stvori pokorica. C. Dubina sjetve luka kod normalnih je uvjeta oko 1. sluæaju B i C oprezno navodnjavanje malim koliæinama djelomiæno çe popraviti situaciju. D. zajedno s tri najæešçe pogreške: A. U.Luk/crni luk allium cepa l. površinski sloj je pregrub. C. Luk mora biti posijan na dobro pripremljene površine. optimalna struktura: površina tla je osrednje usitnjena. površinski sloj je predubok.. PARTNERI PRI SELEKCIJI ALLIUM A. a tlo preteško (najæešçe uslijed obrade prevlažnog tla) što dovodi do otežanog nicanja. B. a što rezultira neujednaæenim nicanjem. a sjeme treba imati dobar kontakt s vlagom tla. D.

6 10. Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova U redu Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 15 .0 11.9 11.20 Broj dana 20 .25 3-5 6 .0 9.5 % Suhe tvari Æuvanje kratko odliæno odliæno dobro dobro odliæno odliæno dobro odliæno dobro dobro odliæno .0 8.Luk/crni luk allium cepa l.12 legen d   f 1 daytona f1 redwin g   f 1 Pregled luka za direktnu sjetvu Sorta Cowboy F1 Safrane F1 Tamara F1 Twist F1 Sedona F1 Talon F1 Manas F1 Daytona F1 Legend F1 Robin Redwing F1 Gladstone Broj dana 97 105 109 109 112 113 114 115 121 108 111 125 Oblik Boja žuto sme¡a žuto sme¡a žuto sme¡a tamno sme¡a tamnije žuto sme¡a žuto sme¡a žuto sme¡a tamno sme¡a tamno sme¡a crvena crvena bijela Ævrstoça ljuski dobra vrlo dobra vrlo dobra dobra vrlo dobra vrlo dobra vrlo dobra dobra vrlo dobra dobra dobra dobra 12.

Ima tanke ovojne listove zlatno žute boje. Ova je sorta vrlo rodna. Glacier Glacier može gotovo potpuno zamijeniti luk srebrenac. Luk za zimsku proizvodnju Sibir Okrugle i ujednaæene lukovice žute boje i vrlo atraktivnog izgleda. Proizvodi se na isti naæin kao i Radar. Može se sijati na stalno mjesto. Tako¡er se može na proljeçe sijati za proizvodnju luæice te tu luæicu na jesen posaditi. Radar Ova je sorta po dozrijevanju srednje rana. Može se proizvoditi iz luæica. Vrijeme i moguçnosti uzgoja su kao i kod Radara. Na proljeçe se može koristiti kao mladi luk ili kao vrlo rani luk. Vrlo rana sorta namijenjena za uzgoj preko zime. a može se proizvoditi i iz presadnica koje se na jesen presa¡uju. Ima lijepe. Može se koristiti i kao mladi luk. Electric Ovo je sorta crvene boje i namijenjena uzgoju preko zime. Sije se poæetkom augusta. Tako¡er je dobar i kao mladi luk. a može i iz direktne sjetve. glaCier . swift radar Swift Rana sorta okruglo plosnatih glavica. Lukovice su mu tamno crvene. okrugle lukove s vrlo tankom žutom ovojnicom. koji se može i kratko æuvati. sjajne i okrugle. Ima lijepe.Luk/crni luk allium cepa l. bijele lukovice bez zelenog obojenja i uspravno lišçe.

mjesecu. Preporuæamo ga za zimsku proizvodnju u mediteranskom podneblju. exhib i t i o n Zimski luk allium fistulosum l. soæne glavice vrlo dobrog okusa. te berbu treba oæekivati u junu/julu. ævrsto je i tamno zeleno. Exhibition Ova je sorta atraktivnog izgleda. Performer Ne stvara zadebljalu lukovicu. Vrlo brzo raste i nema velike zahtjeve za svjetlom.Luk/crni luk allium cepa l. te se može vrlo uspješno uzgajati u zimskom dijelu godine u zaštiçenim prostorima. Kao mladi luk može se proizvoditi cijele godine. Lišçe mu raste uspravno. Lišçe je tamno zelene boje i vrlo zdravo. Postoji mala moguçnost preranog procvjetavanja. Namjena mu je samo za svježu potrošnju. Namijenjen za proizvodnju mladog luka u vrlo gustom sklopu za prodaju u svezicama. U tipu je kaba lukova. parade 0 . Parade Ovaj tip luka namijenjen je za proizvodnju mladog luka i prodaju u svezicama. a presa¡ivanje u 10. mjesecu. jer je vrlo velikih dimenzija. Lukovica nema okruglog zadebljanja. pri æemu sjetvu treba obaviti u 8. Daje okrugle.

. postiže se ravnomjeran razvoj. Kontrola proizvodnih uvjeta i tretiranja.Robusne biljke smanjuju rizik primjene herbicida. Proizvodnja i kontrola slijedi stroge standarde «tracking sistema».Odliæan za preradu. Informacija o broju luæica u kg. što rezultira najveçim prinosom ujednaæenih lukova. Što je “Quality Inside”? • Jedinstvena genetika u najnovijim sortama.Brži razvoj luka. Prednosti proizvodnje luka iz luæice u odnosu na direktnu sjetvu .Snažan korjenov sistem omoguçava dobru berbu i kod uzgoja na vrlo suhim tipovima tla. kontrola tijekom vegetacije te nakon berbe. Svaka isporuka može se kontrolirati unatrag zbog æinjenice da se cijeli proizvodni proces (od proizvodnje sjemena do berbe luæice. upotpunjene Bejo Quality Management sistemom. sortnu æistoçu i zdravstveno stanje. Isporuke s certifikatom o kvaliteti. 1 .Manja podložnost gubitku sadnje kod erozije vjetrom na laganim tlima. .Luæica allium cepa l. . . Prije isporuke sva se roba kontrolira na krupnoçu i odstupanja. • Preciznim kalibriranjem luæice u æetiri veliæine. . koja veç godinama radi na poboljšanju sortimenta luæice. Proizvodnja i kontrola u skladu su s najstrožim standardima Naktuinbouw-a. preko skladištenja do mjesta isporuke) strogo nadzire. • Stroga kontrola jamæi zdrav proizvod. Bejo Zaden/De Groot en Slot: “Quality Inside!” Bejo Zaden/De Groot en Slot je vodeça selekcionerska kuça. Naše najnovije sorte promoviramo pod zaštitnim imenom “Quality Inside”. Zdravstveno stanje: izbor proizvodnih polja. Reprezentativni uzorci testiraju se na našim pokusnim poljima na prorastanje. • Bejo Zaden/De Groot en Slot: savjeti specijalista. pravovremeno tretiranje polja i jednoliæno dozrijevanje.Ranija berba. za svaku isporuku.

moguça je veça kontrola željenog vremena dozrijevanja luka. Lukovi imaju lijepu. . Rast mu je snažan. Okruglog do ogruglog. Umjereno tolerantan na procvjetavanje. . dozrijeva tjedan dana ranije. Namijenjen je dugotrajnom skladištenju. na upit. vrlo brzo formira korjenov sustav i obilno rodi. Od do sada poznatih ranih sorti. Hercules F1 Ovaj hibrid po dozrijevanju spada u srednje rane. vrlo rani hibrid iz našeg selekcijskog programa. žutu ovojnicu. Kategorija 1 2 3 4 Veliæina 10/14 mm 14/17mm 17/21mm 21/24 mm Tako¡er. Forum F1 Novi.krupnija luæica poveçava prinos i preko 20%. Lukovice su lijepe.visok stupanj ujednaæenosti. Lukovi su okrugli. her Cul e s  f 1 Stur BC 0 Srednje kasna sorta s dobrim korjenovim sistemom i snažnim lišçem. visokog postotka suhe tvari i dobre sposobnosti skladištenja. okruglog oblika. lijepe žute boje i vrlo dobre je rodnosti. Lukovi su okrugli. Tolerantan je prema preranom cvjetanju. ali zbog visokog postotka suhe tvari i u preradi nalazi svoje mjesto. za svježu potrošnju. . možemo isporuæiti i nekalibriranu luæicu veliæine 10/21 mm. . što donosi slijedeçe prednosti: . žuti i vrlo ujednaæeni. Troy F1 Vrlo rani hibrid s dobrom tolerantnošçu prema procvjetavanju.Luæica allium cepa l.moguça je veça kontrola željene krupnoçe luka. Namijenjen je za svježu potrošnju. a oblika su plosnato. Kalibraža Bejo luæica «Quality Inside» dostavlja se precizno kalibrirana u 4 veliæine.

000 biljaka/ha. U Nizozemskoj se. poriluk sadi u rupe. upotrebom specijalnog stroja. Berba ranijih kultivara može se oæekivati od kraja kolovoza. Col u m b u s . Skladištenje poriluka najbolje je na temperaturi oko 0°C. Optimalno vrijeme berbe zimskog poriluka ovisi o poæetku ponovnog rasta u proljeçe i vremenu pojave prvog procvjetavanja. Poriluk je povrçe koje u zadnje vrijeme dobiva sve veçe znaæenje. U praksi se najæešçe koriste 3 reda izme¡u traktorskih kotaæa.000 biljaka/ha. debljom stabljikom. mlade biljke presa¡uju se u rano proljeçe. Kvalitativnim poboljšavanjem sortimenta poriluk se može uzgajati preko cijele godine. Za berbu u jesen sjetva poæinje krajem ožujka. 50 i 75 cm. Za najraniju berbu sjetva poæinje u sijeænju ili veljaæi. a razmak izme¡u biljaka u redu 10 cm imali bi 133. a prije završnog æišçenja temperatura se polako podiže. Broj biljaka/ha Gustoça sklopa ovisi o izabranom razmaku izme¡u redova. naroæito za ranu proizvodnju. Razmak izme¡u biljaka treba biti oko 12 cm. U nekim sluæajevima. Opçenito prihvaçeni sistem sadnje je na razmak redova od 40 cm. Za dobivanje poriluka s dugaækom bijelom stabljikom redovi se nagrçu nekoliko puta tijekom sezone. Usporedbom kultivara poriluka mogu se uoæiti jasne razlike izme¡u ranih i kasnih kultivara. a ovisno o kultivaru i uvjetima uzgoja berba zapoæinje u srpnju. postignuti su presadnicama preko 5 mm debljine. a razmaci izme¡u redova su 40. Raniji kultivari imaju svjetlo zelenu boju i dulju stabljiku. a zimski kultivari su plavozeleni s kratkom. Poriluk se samo grubo oæisti i smjesti okomito u sanduke. Za dugo skladištenje poriluk se potpuno oæisti i æuva na temperaturi od -4°C. Opstanak biljaka ovisi o tipu zime. a kasnijih tijekom cijele zime.Poriluk allium porrum l. imat çemo 160. kasniji su tamnije boje. mlade biljke presa¡uju se od sredine svibnja. Gnojidbom odre¡enim koliæinama dušika tijekom ranog proljeça potiæe se prezimljavajuçi poriluk na ponovni rast. Ove brazde rade se na jednaki naæin kao i brazde za mrkvu. Period uzgoja poriluka možemo podijeliti u tri termina. sadnja u rupe kombinirana je s brazdama na razmaku od 70-75 cm. kad bi koristili me¡uredni razmak od 75 cm. Vjerojatnost za uspješno prezimljavanje kreçe se do 50%. Jednom tjedno poriluk se prska hladnom vodom. uz dubinu sadnje do 12 cm ovisno o duljini presadnice. Najbolji rezultati. To znaæi da ukoliko izaberemo razmak izme¡u redova 50 cm. Uzgoj poriluka Presadnice se najæešçe proizvode na gredicama (600-800 sjemenki/m2) ili kontejnerima.

Dobro podnosi napad virusa. Forrest se brzo æisti i priprema za tržište. plavo-zeleni tip poriluka. namijenjen berbi u kasnu jesen i poæetkom zime. Formira vrlo duge. j olant lan Celot 4 . U povoljnim uvjetima proizvodnje ova je sorta dala zavidan prinos od 56 t/ha. raste brzo i zdravog je izgleda. bijele. Bandit Kasni. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 50 . Pogodan je za direktnu sjetvu i/ili presa¡ivanje. fo r r e s t Lancia Rana sorta. 90 dana vegetacije. Ova se sorta dobro drži i pod nepovoljnim uvjetima rasta. a lišçe uspravno i tamno zelene boje. Manje je osjetljiv na Alternariu. bez okruglastog zadebljanja. Lišçe je snažno i uspravno. Uspravnog je rasta i snažnih listova. dospijeva oko 84 dana nakon sadnje. duljine vegetacije od sadnje do berbe oko 90 dana. Leroy F1 110 dana vegetacije. bez okruglastog zadebljanja. bez okruglih zadebljanja.22 Broj dana 6 . dužine oko 30 . s visokim prinosom. Vrlo je rodan. Namijenjena je za ljetnu i rano jesensku proizvodnju u uvjetima kontinentalne klime. Brzo raste i ima glatku i dugu “lukovicu”. Plavo zeleni hibrid za jesensku proizvodnju. izvanredne uniformnosti. dugaæke stabljike i uspravnog lišça.Poriluk allium porrum l. Ima dobru otpornost na mrazeve. Lancelot Ovaj plavo-zeleni tip poriluka namijenjen je kasnoj ljetnoj i jesenskoj proizvodnji. Ima lijepe.15 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 15 .10 Lincoln Ova je sorta u tipu dugaækih bugarskih poriluka za ljetnu proizvodnju. Lukovice su duge i ne stvaraju zadebljanje. Lišçe je tamno. 75 dana vegetacije. Tako¡er se vrlo dobro nosi s bolestima. Ima umjereno zelenu boju sa snažnim uspravnim lišçem. Columbus Sorta za ljetnu i ranu jesensku proizvodnju. Ovo je brzo rastuça sorta koja rano postiže visok prinos. ævrste. a namijenjen je za svježu potrošnju i industrijsku preradu. Dobro se nosi s bolestima. srednje zelene boje. 85 dana vegetacije. Vrlo rana sorta. plavo zelene boje i dugo ostaje zdravo.60 U redu 10 . Namijenjen je za prodaju tijekom zime. jesenski. Bijeli dio je dugaæak. Vrlo je prinosna. 90 dana vegetacije. Po izjednaæenosti u prirodima ispred ostalih je sorti u tom tipu. izdužene lukovice. 140 dana vegetacije. Uspravnog je i vrlo visokog rasta. lero y f 1 Jolant Vrlo rodna jesenska sorta. Stabljika je dugaæka i bijela. Izrazito uniformnog rasta. Striker F1 Hibrid poriluka za ljetni i jesenski uzgoj. Forrest Zimski poriluk s dugaækim lukovicama i uspravnog rasta. 150 dana vegetacije. Formira mnogo tamno zelenog lišça.35 cm. Vrlo je rodan. dugaæke lukovice.

Radiæ Cichorium intybus l. te na rubnu palež lista. ævrste. ævrste glavice. Leonardo je namijenjen za jesensku proizvodnju. Vegetacija mu je oko 68 dana i namijenjena je za ljetnu i jesensku berbu. Dobre je tolerantnosti na prerano cvjetanje. vitke glavice. Formira izjednaæene. uski.25 Broj dana 5 . (partim) Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 30 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . namijenjena za (kasno) jesensku proizvodnju. okrugle i odliæne unutrašnje kvalitete. in d i g o Fiero Treviso tip radiæa.12 Indigo Ova sorta brzo raste. Preporuæamo razmak sadnje 45 x 35 cm. Glavice su vrlo ujednaæene. leonardo fiero 5 . Ova sorta je vrlo izjednaæena i lijepe je tamno crvene boje. Listovi su mu uspravni. Leonardo Vegetacijski period ove sorte je oko 81 dan. Erfano Kasna sorta. Fiero oblikuje lijepe. Manje je osjetljiv na rubnu palež lista. namijenjen za jesensku i kasno jesensku proizvodnju. Glavice su krupne. intenzivno crvene boje. Ovojno lišçe je zeleno. tamno zeleni i prošarani. Dobro se drži na polju. okrugle. a može se i kratko skladištiti. Srce glavice je dobro zatvoreno. valjkaste. Vegetacija mu je oko 112 dana. tamnocrvene. Preporuæamo razmak sadnje 45 x 35 cm. Razmak sadnje je 30 x 30 cm. Dobro se drži na polju. dužine vegetacije 90 dana.

Masse Ovaj matovilac spada u grupu sorti sitnog sjemena. Listovi su glatki. Glavice su cilindriæne. jupiter ur a n u s Matovilac valerianella lacusta (l.12 Uranus Kasna sorta za jesensku proizvodnju. širokih listova. Jupiter Srednje rana sorta.Pan di Zucchero Cichorium intybus l. Preporuæamo sadnju od poæetka lipnja na dalje. tamno zeleni. valjkastih glavica. Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 15 U redu 3-5 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 10 .25 Broj dana 5 . jer se lako i brzo æisti. vrlo ujednaæenih. Preporuæamo razmak sadnje 40 x 40 cm. one su krupne te daju vrlo visok prinos. s nekoliko vanjskih listova. maC holong . Potrošaæi su tako¡er zadovoljni. (partim) Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 30 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 .35 cm. Visina biljaka je oko 30 . Razmak sadnje 30 x 30 cm. Biljke su srcolikog izgleda. tamno zelene boje. Dobro se nosi s bolestima.) laterr. U ponudi samo kalibrirano sjeme. okrugli. Manje je osjetljiv na bolesti. Biljæice su izjednaæenog rasta. Visina glavica je oko 50 cm. daju dobar urod zbog krupnoçe listova.15 Broj dana 6-8 Macholong Vrlo lijep matovilac. Može podnijeti i mali mraz u polju.

a za jesensku potrošnju sije se na otvorenom u junu i julu. Eros Ovo je sorta za berbu cijele jeseni. i manje je osjetljiva na truljenje. Rast joj je uspravan i ima veliko žuto srce. Uniformna je i lijepog izgleda. Dospijeva za berbu oko 64 dana nakon sadnje. Aragos Žuta endivija sa svijetlim srcem. Ova sorta daje odliæne prirode.12 Neos Kovræavi tip endivije. S donje strane je dobro zatvorena i nije osjetljiva na truljenje. var. Ima široko lišçe i vrlo brzo raste. S donje strane glavice su dobro zatvorene. Preporuæamo razmak sadnje 40 x 35 cm. kasnu ljetnu i jesensku proizvodnju. Preporuæamo razmak sadnje 40 x 35 cm.Endivija Cichorium endivia l. a pri berbi vanjsko lišçe ostaje kompaktno uz glavicu. Moguça je rana proljetna sjetva i tad se bere preko ljeta. zbijene glavice. Bossa Ovu je sortu moguçe brati u širokom vremenskom razdoblju.25 Broj dana 5 . latifolium Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 30 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . uspravnim listovima. Glavice su dobro ispunjene i teške. bossa aragos neos Laos Srednje rana sorta sa širokim. Sadi se na razmak 40 x 35 cm. eros . Preporuæa se za ljetnu. koji daje teške.

Vrlo je ujednaæena i rodna. svježe zelene boje.22 broj dana 8 . Formira debele izboje s glatkim listovima. var. rotkvice su lijepe i okrugle. a listovi su srednje dužine. Odliæna moguçnost æuvanja omoguçava transport na veçe udaljenosti.25 Broj dana 4-6 Rudolf Vrlo rana rotkvica. totem Totem Ovo je sorta witloofa za rano i srednje rano pospješivanje. Vrlo je izjednaæenog oblika i boje. pod staklom ili plastikom. ru d y f 1 . kratko. Vegetacijski period joj je oko 35 dana. a naroæito je pogodan za prezimljenje u uvjetima mediteranske klime. Vrlo rodan hibrid s lijepim. Oblikuje trbušaste do okrugle zadebljale lisne rukavce. Tolerantnost na cvjetanje mu je vrlo dobra. Visok je postotak izboja u prvoj klasi. koji su vrlo lijepe bijele boje. Poker Ova je sorta namijenjena proizvodnji u zaštiçenom prostoru. ljetnu i jesensku proizvodnju. Lišçe je uspravno. (partim) Komoraæ/koromaæ foeniculum vulgare miller Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 45 U redu 25 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 18 .Rotkvica raphanus sativus l.12 Rudy F1 Vrlo izjednaæen. Victorio F1 Ovaj je hibrid namijenjen za proizvodnju u uvjetima kratkog dana. ru d o l f Witlof Cichorium intybus l. radicula Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 10 U redu 3 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . rodan hibrid za ranu proljetnu. okruglim rukavcima. namijenjena za ranu proljetnu proizvodnju u plastiænim tunelima ili na otvorenom.

Preporuæamo ga za ljetni uzgoj. Space F1 Jednodomni hibrid. Spokane F1. zelenog. Namijenjen je za proljetnu. Posebno je namijenjen industrijskoj preradi. ljetnu i jesensku sjetvu. 5.15 Broj dana 6-8 Rembrandt F1 Srednje rani hibrid. Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 25 U redu 5 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 10 . kao baby špinat. a za tu namjenu koriste se kultivari otporni na procvjetavanje. Spokane F1 Otporan na plamenjaæu 1.7. U podruæjima s umjerenom zimom špinat se može sijati u jesen. spoK ane f1 Špinat se uzgaja za svježu potrošnju i za preradu. Visoko je otporan na plamenjaæu rase 1 . Odliæan je i za svježu potrošnju i za industrijsku preradu. tamno zeleni. Špinat se tako¡er uzgaja i u tzv. što olakšava naknadno pakiranje. 2 i 3. okruglog lišça. Spanda F1 Hibrid vrlo tamnog. Špinat uzgajan za preradu bere se strojno. Vrlo je dobar za industrijsku preradu. Kroz ljetni period mogu se uzgajati samo neki kultivari špinata zbog velikog rizika od procvjetavanja. Listovi su zeleni do tamno zeleni. koji vrlo sporo ide u cvijet. glatkog. Listovi su mu okrugli. Preporuæamo ga za proljetnu. ljetnu i jesensku proizvodnju. Sporo tjera u cvijet i zato se može dugo brati. blago mjehurasti.Špinat spinacea oleracea l.. 2 i 3. Listovi su mu tamno zeleni i glatki. 3. spa n s a f 1 . Ima vrlo dobar odnos peteljka-plojka. ova je sorta pogodna za æuvanje nakon berbe. 2. Rezistentan je na plamenjaæu 1. Obzirom da ima blago mjehurast list. npr. Cvjeta kasno i zbog toga mu je period berbe vrlo dug. te je dobar za ljetnu proizvodnju. hidroponskim sistemima u staklenicima. prezimljuje u polju i bere se rano u proljeçe. Spinner F1 Visoko otporan na plamenjaæu rase 1. 4. glatki i duguljastog oblika. Dvodomni hibrid. Listovi su mu okrugli.

60 36 . Za preradu.8 cm) 300 . Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 30 U redu 6 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 15 .90 50 . conditiva alef.Cikla beta vulgaris l.000/1.500 g (8 . Odliæna kvaliteta i urod.000/770.000 640.500.22 Broj dana 9 . za sušna podneblja. Za preradu i æuvanje.40 1.15 cm) Broj biljaka/m 120 85 . Preporuæamo za kontinentalnu klimu.300 g (4 . Vrlo rodna.12 Preporuka za sjetvu cikle Željena krupnoça Baby cikle težine Kategorija Kategorija Kategorija 30 . 40 . Ima snažno lišçe.000 420.50 g 50 .000. Za preradu. var. Ne cvate.000 1. Dobar prirod.000 Sjetvena norma/ha (oko 22 kg) (oko 15 kg) (oko 10 kg) (oko 6 kg) pablo  f1 roCKet boro Pregled sorti i hibrida cikle Sorta Pablo F1 Boro F1 Bikores Bikor Rocket Sjetva mart/juni mart/juni sredina marta/ sredina juna sredina marta/ sredina juna sredina marta/ sredina juna Oblik okrugla do izdužena okrugla okrugla do izdužena okrugla cilindriæna Obojenje crvena tamno crvena tamno crvena tamno crvena tamno crvena Napomena Snažnog rasta.500. Za rezanje na kolutiçe.100 g 100 . Dosta je snažna prema Cerkospori i Alternarii.

Daje lijepe visoko kvalitetne krastavce omjera duljine i širine 3. pepelnice i mozaik virusa krastavaca. Odliæan za kiseljenje. Amour F1 Partenokarpni hibrid koji stiže za berbu 75 dana nakon sadnje. Rana sorta. Dobro se nosi s napadom mozaik virusa krastavaca. Otporan na Cladosporium. ast e r i x f 1 Atlantis F1 Bradaviæasti. Plodovi nisu gorki i pogodni su za strojnu berbu. Sorta Adam Amour Atlantis Alibi Asterix Broj dana do prve berbe 57 75 71 82 85 Adam F1 Glatki partenokarpni krastavac. Prvi plodovi spremni za berbu 71 dan nakon sadnje. Ovaj hibrid je snažnog rasta i tvori vrlo jaku korijensku mrežu. bez goræine i odnosa dužine i debljine 3. s odnosom dužine i debljine 3. pretežno ženski hibrid velike rodnosti. Dozrijeva 82 dana nakon sadnje. Plodovi su tamno zeleni. Asterix F1 Pretežno ženski bradaviæasti hibrid. a otporan je i na krastavost. plamenjaæe i pepelnice. Dobro se nosi s pepelnicom i s mozaik virusom krastavaca. Plodovi su tamno zeleni. svijetle boje i bez goræine. Dozrijeva 82 dana nakon sadnje. ad a m f 1 Alibi F1 Bradaviæasti hibrid. Adam F1 je vrlo dobra kombinacija ranog dozrijevanja i visokog prinosa.Krastavci kornišoni Cucumis sativus l. Moguç uzgoj i u plastenicima. Krastavci su vrlo dobre ævrstoçe. Plodovi su tamno zeleni. Plodovi su tamno zeleni i bez goræine. fino bodljasti.2:1. koji nije partenokarpni.2:1. atlantis 41 .1:1. pepelnice i plamenjaæe. snažnog rasta. veç pretežno ženski. Vrlo dobro trpi napad plamenjaæe. Dobro podnosi napad mozaik virusa krastavaca. Manje osjetljiv na krastavost. Otporan na Cladosporium.

Fuzarium 0 i 1 i na korjenove nematode. Otporan na Verticillium. Ima lagano naznaæen.250 g. Vrlo visok prinos. Benito F1 ima æetvrtaste. Townsville F1 Srednje rani hibrid. Otporan na Verticilium rase a i b te na Fuzarium rase 0 i 1. Vegetacija oko 75 dana (nakon sadnje).25 Broj dana 8 . ali se lagano guli. prosjeæne težine oko 60 . Visoko je otporan na Verticillium. Topspin F1 Srednje kasni. ovalno okrugle plodove s ævrstom kožicom. Preporuæamo uzgoj samo na otvorenom. Samo za vanjsku proizvodnju. Determinantan. ªuvanje ubranih plodova je oko 2 tjedna. Vrijeme dozrijevanja mu je oko 70 dana nakon sadnje. Sultan F1 Determinantna sorta snažnih. Oblik plodova je okruglo æetvrtast i kao takav je vrlo atraktivan i prodajan.10 70 30 Benito F1 Niska sorta æije su biljke vrlo zdrave. svjetlo zeleni kragn. Fuzarium 0 i 1. te na Fuzarium rase 0 i 1. zelenog kragna. Otporan na Verticillium. Namijenjen je za svježu potrošnju i industrijsku preradu. vrlo ævrsti i pogodni za transport. Plodovi su crveni. Plodovi su upotrebljivi i 2 tjedna nakon berbe. zdravih biljaka. Namijenjen za svježu potrošnju i preradu. Otporna je na Verticillium a i b. Namijenjena je za proizvodnju na otvorenom. benito f1 Rajæice su prosjeæne težine oko 120 g. Torquay F1 Determinantni hibrid namijenjen za svježu potrošnju i industrijsku preradu. Prvi plodovi dozrijevaju 74 dana nakon sadnje.) Karsten ex farw. Rajæice su okrugle i mesnate.200 g bez sulta n   f1 za mehaniziranu berbu. vrlo rodan hibrid za proizvodnju na otvorenom. Prosjeæna težina plodova je oko 200 g. Vegetacija oko 67 dana poslije sadnje. Vegetacija oko 72 dana.90 g i bez topspin f1 zelenog kragna. Kožica je vrlo ævrsta. cilindriænog oblika. moguç uzgoj sa i bez potpornja. iskljuæivo za vanjsku proizvodnju. težine oko 200 . Fuzarium 0 i 1. Dozrijevanje plodova je ravnomjerno. townsvil l e   f 1 4 . Vrlo dobra sorta Harem F1 Determinantna rajæica. a potrošnju u svježem stanju. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova U redu Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 16 . Plodovi dozrijevaju ujednaæeno. Odliæno podnose transport.Rajæica/paradajz lycopersicon lycopersicum (l. Za svježu su potrošnju. Plodovi su okruglog oblika. Plodovi težine oko 150 . a odliæno podnosi transport zbog ævrste kožice. Otporan na Verticillium i Fuzarium rase 0 i 1. duljine vegetacije oko 68 dana nakon sadnje.

4 plodniæka lista i izrazito su debelog perikarpa.4 plodniæka lista i debelog su perikarpa (mesa). Plodovi se sastoje od 3 . Prosjeæna težina ploda je 20 . Tamno zeleni plodovi dozrijevanjem pocrvene i namijenjeni su svježoj potrošnji. a širine 2.25 grama.Paprika Capsicum annuum l. Viseçi plodovi ovalnog oblika.30 Broj dana 8 . prosjeæne duljine 10 cm. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 50 . (8 mm). 4 . Plodovi su viseçi. Plodovi su srednje ljuti i namijenjeni su svježoj potrošnji. Biljke su visine 80-85 cm.10 Tambora F1 Paprika u tipu babure izrazito slatkog okusa namijenjena svježoj potrošnji.5 cm. Azuma F1 Plodovi dozrijevaju 75 dana nakon presa¡ivanja. prosjeæne duljine 14 cm. dugaæki. Tamno zelena boja ploda dozrijevanjem prelazi u crvenu.60 U redu 40 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . Stanley F1 Viseçi plodovi æetvrtastog oblika. Plodovi se sastoje od 3 . prosjeæne duljine i širine 8 cm. a širine 6 cm. Zelena boja ploda dozrijevanjem prelazi u crvenu.

kao što je navedeno u ælanku 7. koje ovaj koristi za razlikovanje svojih proizvoda od proizvoda drugih pravnih osoba/firmi. U sluæaju zakašnjele isporuke kupac je dužan pismeno izvijestiti prodavatelja o kašnjenju.00 EUR po srednjem teæaju HNB. smatrat çe se ispravnim izvršenjem obveze isporuke prodavatelja. i • drugi dokumenti ili potvrde o uvozu robe. Roba isporuæena od strane prodavatelja. osim ako su stranke pismeno ugovorile nešto drugo. pa kupcu ne pripadaju prava temeljem prodavateljeve odgovornosti za materijalne nedostatke stvari. Plaçanje 1.o. ªlanak 4. Ponude i cijene 1. 3. broju ili težini. a prodavatelj ima pravo odgoditi daljnje izvršenje ugovora ili raskinuti ugovor. Na sve ugovore i/ili prodajne ponude upuçene kupcima æije je sjediše ili prebivalište izvan Republike Hrvatske. Ograniæenja vlasništva 1. osim ako se radi o namjernoj šteti i/ili šteti nastaloj iz grube nemarnosti prodavatelja i/ili njegovih radnika. a kupac kasni s isplatom jedne rate. te çe. Zagreb (u daljnjem tekstu "prodavatelj") i kupca. osim ako je izriæito drugaæije pismeno ugovoreno. Prodavatelj pridržava pravo povuçi ponudu u roku 5 radnih dana nakon što je primio kupæevu obavijest o primitku ponude. za koju važi klauzula o ograniæenju vlasništva. 6. Prodavatelj çe uæiniti sve. Rokovi isporuke ne predstavljaju bitan sastojak ugovora.Opçi uvjeti kupoprodaje i isporuke sjemena Sastavljen od strane Bejo Zaden d. Prodavatelj je ovlašten unaprijed zahtjevati od kupca potpunu isplatu i/ili garanciju za pružane usluge. 2. 5. Nyon. 2. prodavatelj može i za svaku pojedinu isporuku ispostaviti raæun. odgovornost prodavatelja ograniæena je samo na fakturnu vrijednost robe koju je prodavatelj isporuæio. Ako se radi o isporuci izvan granica Republike Hrvatske. Izuzetak je prodaja proizvoda u originalnom pakiranju. Kupac je obvezan. pokušati isporuæiti srazmjerno naruæenoj koliæini ili u nekoj sliænoj alternativi. • fito-sanitarni zahtjev. 2. Cijene navedene u ponudi izražene su bez PDV-a. Ovo ograniæenje vlasništva tako¡er vrijedi za svako potraživanje koje bi prodavatelj pokrenuo protiv kupca. Ukoliko kupac u vezi s gore navedenim ne uæini sve što je potrebno. svi troškovi vezani za poravnanje izvan suda ili na sudu bit çe na trošak kupca. Prodavatelj ni u kojem sluæaju neçe biti odgovoran za bilo koju vrstu posljediæne štete. Primjena opçih uvjeta 1. niti ostvariti bilo kakvo drugo pravo na nju. 7. osim ako je drugaæije ugovoreno pismenim putem. ªlanak 10. Odga¡anje 1. Ako je otvoren steæaj. Zagreb ªlanak 1. u sukladnosti sa sezonom sijanja i sa¡enja. kupac mora navesti koji su dokumenti potrebni u skladu s propisima zemlje u koju çe se izvoziti.o. 2. ili ukoliko to ne uæini ispravno i/ili na vrijeme. ªlanak . Ograniæenja zbog berbe i dorade sjemena 1. Prilikom podnošenja narudžbe. kupac mora pismenim putem specifirati koji su dokumenti potrebni kod isporuke. Po isteku tog roka. prodavatelj može isporuæiti iduçu veçu koliæinu.. Švicarska). za svaku isporuku primjenjuju se “Incoterms” klauzule.. 3. 8. Prodavatelj mora primiti isplatu u roku od 30 dana od datuma na raæunu. kao što su: • faktura. smatra se da kupac nije odgovorio svojoj obvezi. 9. ªlanak . od dana neizvršenja svoje obveze. Prodavatelj zadržava pravo periodiænog mijenjanja cijena. može ponovno biti prodata ili korištena samo tijekom normalnog procesa poslovanja. Kupac ne smije koristiti zaštitne znakove i/ili obilježja koja sliæe znakovima i obilježjima prodavatelja. 10. da ispuni svoje obveze isporuke. Isporuæena roba ostaje vlasništvo prodavatelja sve dok kupac u potpunosti ne isplati ugovorenu cijenu. Naruæivanje i isporuka 1. • me¡unarodne potvrde. biti dužan platiti zakonsku zateznu kamatu na ukupan neplaçeni iznos. odnosno prebivalište izvan Republike Hrvatske. Ukoliko je kupæevo sjedište. Upotreba zaštitnih znakova i obilježja Kupcu nije dozvoljeno koristiti zaštitni znak i/ili obilježja prodavatelja. Primjena bilo kakvih uvjeta kupca iskljuæena je ukoliko nije pismeno ugovoreno drugaæije. kako najbolje zna. 3. U sluæaju da je ugovorena isplata u ratama. 4. na primjer u obliku bankovne garancije izdate od banke koja je priznata u Nizozemskoj. ukoliko postoji opravdana sumnja da kupac neçe ili ne može ispuniti svoje obveze ispravno i/ili na vrijeme. 2. Ukoliko kupac ne izvrši jednu ili više svojih obveza. Ukoliko se roba dalje preproda. nakon zakljuæenja kupoprodajnog ugovora. odnosno ovi opçi uvjeti drugaæije odre¡uju. te mu ostaviti primjeren naknadni rok za ispunjenje. ªlanak . Prodavatelj se obvezuje isporuæivati robu u razumnom roku. Ukoliko koliæina naruæena jednom narudžbom odstupa od uobiæajene koliæine ili višestruke standardne koliæine koju prodavatelj isporuæuje. a zbog neizvršenja neke od njegovih obveza prema prodavatelju.o. stavak 1. ograniæiti štetu pružene usluge o kojoj je podnio pismenu žalbu prodavatelju. likvidacija. Ovdje se primjenjuje posljednja reæenica stavka 1 ovog ælanka. • prodavatelj može zatražiti potpunu isplatu i/ili dovoljnu garanciju o poslovanju kupca. iskljuæena je prodavaoæeva odgovornost za materijalne nedostatke stvari. ali çe. prodavatelj neçe biti odgovoran za štetu nastalu uslijed zakašnjenja ili neizvršenja isporuke. Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu zbog nekog nedostatka pružene usluge. obveze plaçanja kupca odmah dospjevaju na naplatu. Prodavatelj u svakom sluæaju pridržava pravo naknade štete. ªlanak . Odgovornost 1. dospjele su i sve preostale rate i bez posebne obavijesti uæinjene kupcu. kupac je sa svoje strane obvezan dogovoriti se sa svojim vlastitim kupcima o ograniæenju vlasništva. niti ima pravo na naknadu štete. 2. ukoliko je moguçe. Kupac je dužan primiti i djelomiæno ispunjenje. ªlanak 5. 3. prodavatelj nije obvezan isporuæiti naruæenu robu. Ovi opçi uvjeti odnose se na sve ponude i ugovore zakljuæene izme¡u Bejo Zaden d. Isporuke su franko sjedište prodavatelja. sa zaštitnim znakom i obilježjima koje je prodavatelj sam naznaæio. Troškovi naplate-inkasa Ukoliko kupac ne ispuni ili zanemari jednu ili više obveza. važeçe na dan zakljuæenja pojedinog ugovora. 2. Isporuka s manjim promjenama u veliæini. Ponuda ne obvezuje prodavatelja.o. pakiranju. ukoliko je moguçe. ªlanak . Ukoliko se prodavatelj pozvao na ograniæenje iz stavka 1 ovog ælanka. važit çe slijedeçe: • obveze prodavatelja biti çe automatski i odmah suspendirane dok kupac ne isplati iznos koji je dužan isplatiti (ukljuæujuçi i naplatu van sudskih troškova). Ukoliko je reklamacija osnovana. 44 . Prodavatelj zadržava pravo naplate dodatnih administrativnih i manipulativnih troškova. 3. Ukoliko se prodavatelj pozove na takvo ograniæenje. Kupcu nije dozvoljeno založiti robu. Za sve isporuke važi da su podložne uobiæajenim ograniæenjima zbog berbe i dorade sjemena. Svaki novi cjenik poništava predhodni i odnosi se na sve narudžbe primljene poslije izdavanja novog cjenika. 2. za isporuke vrijednosti manje od kunske protuvrijednosti 75. ili je kupac nesposoban za plaçanje. ªlanak . stranke ugovaraju primjenu “International Seed Trade Federation Rules and Usages for the Trade in Seeds for Sowing Purposes” (ISF. Ukoliko je roba isporuæena u više obroka.

ukoliko iste onemoguçavaju ili nerazumno otežavaju izvršenje obveza: štrajkovi u drugim firmama. 2. 3. Me¡utim. Viša sila 1. izvan firme prodavatelja. Prodavatelj çe biti ovlašten u bilo koje vrijeme pozvati kupca na zakonski nadležan sud ili na sud nadležan na osnovu odgovarajuçeg internacionalnog sporazuma. u pogledu uzorka sjemena korištenog pri testu i okolnostima pod kojima je ra¡en test. Konverzija 1. • Rezistentnost: je sposobnost neke biljne vrste da ograniæi rast i razvoj odre¡ene štetoæine ili uzroænika bolesti i/ili da ograniæi ošteçenje koje oni proizvedu. obje strane imaju pravo raskinuti ugovor. ili ako nije u moguçnosti isporuæiti na vrijeme. Kod ovih se sorti pri velikom pritisku kojeg vrše štetoæine ili uzroænik bolesti. ªlanak 15. bit çe iskljuæivo bazirane na testovima koji se mogu reproducirati. Ukoliko se strane me¡usobno nisu dogovorile o arbitraži putem konzultacije. Kupac çe biti obaviješten ako se isporuæena roba razlikuje od specifikacije. Prodavatelj çe odmah. zdravstveno stanje. Ukoliko prodavatelj i kupac nisu registrirani u istoj zemlji. kupac mora o tome pismenim putem obavijestiti prodavatelja u roku od 3 radna dana nakon primitka isporuke. u roku 3 dana nakon što je otkrio skrivene mane. Ukoliko me¡u stranama do¡e do trajnog spora vezanim uz klijavost. me¡utim. može pojaviti više simptoma ili ošteçenja. sa sjedištem u Roelofarendsveen-u. Rezultati zavise. • da li koliæina primljene robe odgovara dogovorenom. vanjsku pojavnost i prinos. sortnost. • Osjetljivost: je nesposobnost biljne sorte da ograniæi rast i razvoj odre¡ene štetoæine ili uzroænika bolesti. bilo koja strana može zatražiti vještaçenje nadležne hrvatske inspekcije. Pružanje informacija 1. nego kod nerezistentnih sorti koje se uzgajaju u usporedivim ekološkim uvjetima i/ili pri usporedivom pritisku kojeg vrše štetoæine ili uzroænik bolesti. važe nadalje i zakoni ”United Nations Convention on the International Sales of Goods” (= trgovinski sporazum iz Beæa). æim to sazna. • Tolerancija je sposobnost biljne vrste da pretrpi abiotiæki stres bez teških utjecaja na rast. dobivene drugaæije rezultate uzgoja. Upotreba i garancija 1. tehniæku æistoçu. navodeçi broj partije. te opçi problemi transporta. ili putem posredovanja. 2. uvjetima uzgoja (klima. 2. Reklamacije moraju biti tako opisane da ih prodavatelj ili treçe osobe mogu provjeriti. Ukoliko stanje više sile potraje više od 60 dana. u usporedbi s podložnim biljnim vrstama. Kod rezistentnih sorti se pri velikom pritisku kojeg vrše štetoæine ªlanak 1. Pod višom silom podrazumijevaju se okolnosti koje sprjeæavaju izvršenje obveza. tlo. koju pruža prodavatelj je bez obveza. Primjena zakona 1. pokrenu postupak kod suda naznaæenog u ælanu 16. Ukoliko kupac nije podnio reklamaciju u gore navedenim rokovima. Sve informacije o kvaliteti koje daje prodavatelj. Kupac mora obavijestiti prodavatelja pismenim putem. Me¡utim. ukoliko kupac robu preradi ili dade na preradu. Definirana su dva stupnja rezistentnosti: • Visoka rezistentnost (HR): biljne sorte koje. U ovakvom sluæaju sve ostale odredbe Uvjeta ugovora ostaju. stranke çe. a u sluæaju preprodaje drugim osobama. u odre¡enoj mjeri mogu pojaviti simptomi bolesti ili ošteçenja. 3. Nedostaci. 2.o. u potpunosti važeçe.o. Ne može se polaziti ni od kakve direktne veze izme¡u pružene informacije i rezultata koje je postigao kupac. bez uskraçivanja prava da u vezi sa sporom oko posljedica rezultata vještaçenja. ona neçe biti razmatrana te gubi prava koja mu pripadaju. nepredvidljiv zastoj kod dobavljaæa ili treçih lica od kojih je prodavatelj zavisan. specifikacija robe ne vrijedi kao garancija. na osnovu navedenih informacija. 45 . te navodeçi rezultate testova ukoliko su obavljeni. u odre¡enoj mjeri mogu pojaviti simptomi bolesti ili ošteçenja. 2. ishrana itd. ukazuje samo na rezultate kakvi su postignuti u vrijeme testiranja. o mjestu uzgoja. osim ako je po ælanu 17 neki drugi sud kompetentan. ta odredba çe automatski biti (zakonski) zamijenjena važeçom odredbom.. ukoliko nisu u sukobu s Uvjetima ugovora i ukoliko nisu u sukobu s mandatnim zakonima zemlje prodavatelja. Opisi. Ako prodavatelj ne posjeduje taj uzorak. Definicije opisa reakcije biljaka na napade štetoæina ili bolesti: • Imunitet: neçe se okužiti odre¡enom štetoæinom. ªlanak 1. U tom sluæaju prodavatelj nije obvezan platiti bilo kakvu štetu. Troškove takve inspekcije plaça strana koja izgubi. koja korespondira koliko je god moguçe smislu nevažeçe odredbe. registraciju kupaca. u visokoj mjeri ograniæavaju rast i razvoj odre¡ene štetoæine ili uzroænika bolesti pri normalnom pritisku kojeg vrše štetoæine ili uzroænik bolesti.Opçi uvjeti kupoprodaje i isporuke sjemena Sastavljen od strane Bejo Zaden d. Me¡utim. sortnu æistoçu. Stranke su obvezne. koliko je god to moguçe. otpremnicu i/ili pojedinosti s raæuna. svaki çe spor biti predat nadležnom gra¡anskom sudu prvog stupnja. najprije pokušati doçi do rješenja putem me¡usobnog razgovora. 3. Data informacija ili indicirana kvaliteta. preporuke i ilustracije u brošurama i prospektima su što je detaljnije moguçe u skladu s iskustvima iz testova i prakse. Prodavatelj garantira da isporuæena roba odgovara. Ukoliko se utvrde vidljive mane ili nedostaci. kod njih se u usporedbi s visoko rezistentnim sortama. Kupac mora provjeriti da li primljena roba odgovara dogovorenom. 2. ªlanak 1. Bilo kakva/sva garancija od strane prodavatelja prestaje. Ukoliko je jedna odredba Uvjeta nevažeça. ako ništa nije dogovoreno. izme¡u ostalih faktora. u sluæaju spora. prepakira ili dade na prepakiranje ili nepravilno upotrijebi. razumno se posavjetovati o tekstu nove odredbe. Kupac mora sam procijeniti da li je dotiæna roba pogodna za planirani hortikulturni uzgoj i/ili da li se može koristiti pod lokalnim uvjetima. ukoliko je neophodno. 3. Kod srednje rezistentnih sorti çe se još uvijek javljati manje teških simptoma ili ošteçenja. Kupac mora pregledati kupljenu robu prilikom primitka. Zagreb ªlanak 11. Rješavanje sporova 1. 2. prodavatelj ne prihvaça nikakvu odgovornost za. 5. specifikaciji robe. ªlanak 14. prije nego što predaju predmet sudu prvog stupnja ili arbitražnom sudu. u mjestu gdje prodavatelj ima registrirano sjedište. neslužbeni štrajkovi ili politiæki štrajkovi u firmi prodavatelja. • Srednja rezistentnost (IR): biljne sorte koje ograniæavaju rast i razvoj odre¡ene štetoæine ili uzroænika bolesti. a koje se ne mogu pripisati prodavatelju.) i mjera poduzetih za vrijeme uzgoja. U tu svrhu kupac je dužan voditi registraciju korištenja robe. Za sve dogovore izme¡u prodavatelja i kupca važe zakoni zemlje u kojoj je registrirano sjedište prodavatelja. Nizozemska. koliko god je to moguçe. inspekcijska služba çe zatražiti odgovarajuçi uzorak od strane Naktuinbouw (Nizozemski hortikulturni inspekcijski servis). u bilo kojem obliku. opçi nedostatak sirovina i drugih sredstava ili usluga neophodnih za dobro izvršenje usluge. odnosno neçe se inficirati odre¡enim uzroænikom bolesti. ªlanak 1. obavijestiti kupca ukoliko uslijed više sile nije u moguçnosti isporuæiti. • da li primljena roba odgovara dogovorenoj kvaliteti ili. i to: • da li je toæno stigla roba koja je i naruæena. Informacija. Inspekcija se provodi na osnovu uzorka koji se uzima sa skladišta prodavatelja. navodeçi broj pakiranja. da li odgovara zahtjevima kvalitete koji se mogu oæekivati za normalnu upotrebu i/ili prodaju. Naktuinbouw ima pohranjene uzorke svih partija sjemena koje su poslane u Hrvatsku. ili uzroænik bolesti. rokovi žalbe 1. Rezultat ove inspekcije za obje je strane obvezujuçi. pod usporedivim okvirnim uvjetima i pod usporedivim pritiskom kojeg vrše štetoæine ili uzroænik bolesti. Izme¡u ostalog tu spadaju. u usporedbi s neotpornim sortama. deklaraciju i/ili pojedinosti s raæuna. 4.