Sadržaj

Kupus/zelje

5-8

Crveni  K upus/ C rveno  zelje

9

Kelj  pupªar

10

11-12

Kelj

Cvjetaªa/ K a r f i o l

13-16

b r o Ku l a

17

Kines Ki  K upus

18

Špiªasti  Kupus

18

Korabi C a

19

Celer  Ko r j e n aŠ

20

C e l e r  l i s t aŠ

21

Celer  bjela Š

21

b amija

21

p erŠin Korjen  aŠ

22

p erŠin  l i s t aŠ

22

23-26

m r Kv a

luK /C rni   luK

27-30

zims Ki luK

30

31-32
Bejo Zaden d.o.o. Ukrinska 13 10000 Zagreb

luªi C a

33-34

p o r i l uK

radiª

35

pan   di  zuCC hero

36

matovila C

36

Web stranica: www.bejo.hr E.mail: info@bejo.hr
dipl.ing.agr. Davorka Žiliç Tel.: 01 61 10 368 Tel.: 01 61 50 155 Fax: 01 61 50 157 E-mail: bejo-zaden@zg.t-com.hr

endivija

37

rotKvi Ca

38

38
witlof

K o m o r a ª /K o r o m a ª

38

Špinat

39

Ci Kla

40

dipl.ing.agr. Višnja Puškaš Tel.: 01 37 01 965 Fax: 01 37 05 968 E-mail: visnja.puskas@zg.t-com.hr

K r a s t a vC i   Ko r n iŠ o n i

41

rajªi C a/paradajz

42

papri Ka

43

mr.agr. Denis Novak Tel./Fax.: 01 20 10 665 Mobitel: 098.479.620 E-mail: denis.novak@zg.t-com.hr

1

Normalno sjeme
Isporuæujemo izvrsno standardno sjeme u našim originalnim pakiranjima, sukladno EU-propisima. Interna norma poduzeça Bejo u svim je moguçim sluæajevima znatno viša od zahtjeva u službenim propisima.

Bejo Precision
Radi se o precizno kalibriranom sjemenu. Za ovu kategoriju sjemena odre¡ena je najstroža norma u pogledu kvalitete. Kroz ujednaæenu veliæinu sjemena postiže se još ravnomjernije klijanje i veçi postotak izniklih biljaka. S ovom se kvalitetom sjemena možete lakše približiti idealnoj koliæini izniklih biljaka.

Naklijalo sjeme
Kategorija sjemena kod kojeg je potaknut samo proces klijanja, dok oblik i veliæina sjemena nisu mijenjani. Time se postiže brže i ujednaæenije nicanje.

Obloženo sjeme
Oblaganjem sjemena mijenjamo mu oblik i veliæinu radi postizanja veçe ujednaæenosti, a sve zbog olakšanja same sjetve. Pored toga u materijal za oblaganje mogu se dodati i razni drugi dodaci koji imaju za cilj poboljšanje nicanja. Obloženo sjeme prodaje se samo na broj zrna.

Osnovno tretirano sjeme (zeleno)
Bejo sjeme standardno je tretirano tekuçim fungicidom i prepoznatljivom zelenom bojom. Ovo tretiranje štiti sjeme od gljiviænih oboljenja u nicanju, a prednost ove metode je da na sjemenu nema prašine.

Bejo Precision plus insekticid (crveno)
Ovo tretiranje pored fungicida ukljuæuje i insekticidnu oblogu sjemena što upotrebu zaštitnih sredstava u prvim rokovima primjene u potpunosti iskljuæuje ili svodi na minimum. Insekticidom se tretiraju kupusnjaæe (osim kineski kupus i lisnati kelj), mrkva, luk i poriluk. Ovim tretmanom, pored ostalog, štite se kulture od kupusne, lukove i mrkvine muhe u ranim stadijima vegetacije. Dobra zaštita u ranim stadijima razvoja kultura, zbog smanjenja brojnosti štetoæina, ima za posljedicu i smanjenje šteta tijekom cijele vegetacije.

Sjeme za organsku proizvodnju
Bejo širi broj sorti namijenjenih organskoj proizvodnji povrça. Popis raspoloživih sorti možete pronaçi na našoj web stranici www.bejo.com. Pored toga Bejo nudi i velik broj sorti æije sjeme nije tretirano pesticidima.

Eurep-Gap
Informacije o pravilniku kojeg moraju slijediti Eurep-Gap proizvo¡aæi, odnosno, najæešça pitanja i odgovore možete naçi na našoj web stranici, pod oznakom “kvaliteta”. 

Xanthomonas campestris pv. campestris
Bejo Zaden testira sva partije kupusnjaæa na prisutnost bakterije Xanthomonas campestris pv. campestris, koja uzrokuje bolest crnu trulež. To se obavlja pomoçu metode dokazivanja sukladno protokolu Naktuinbouw-a (Nizozemska hortikulturna inspekcijska služba). Bejo Zaden je od strane Naktuinbouw-a ovlašten provoditi ovo ispitivanje po NAL sistemu (akreditirani laboratoriji od strane Naktuinbouw-a). Isporuæuju se samo one partije sjemena, kod kojih u reprezentativnim uzorcima nije na¡ena bakterija Xanthomonas campestris pv. campestris.

temeljem višegodišnjih mjerenja na našim pokusnim poljima i mogu poslužiti za usporedbu izme¡u sorti. Duljina vegetacije ovisna je, izme¡u ostalog o uvjetima rasta, vremenskim utjecajima i shodno tome, može varirati. Podatke o vremenu rasta i duljini skladištenja treba uzeti kao orjentacijske vrijednosti, a na temelju vlastitih iskustava mogu se pratiti toæne vrijednosti koje odgovaraju odre¡enim proizvodnim uvjetima. Podaci o broju dana za kupusnjaæe odnose se na dane rasta od presa¡ivanja do berbe. Kod kultura koje se direktno siju (mrkva, špinat) broj dana odnosi se na rast od sjetve bo berbe.

GMO objašnjenje
Definicije opisa reakcije biljaka na napade štetoæina i bolesti (imunitet, rezistentnost, nerezistentnost, osjetljivost i tolerancija) možete naçi u opçim uvjetima kupoprodaje i isporuke sjemena, koji su tiskani na kraju kataloga. Sve sorte spomenute u ovom katalogu stvorene su na tradicionalan naæin. Mi nemamo genetski modificiranih sorti!

Narudžbe
Molimo Vas, neka Vaše narudžbe budu pravovremene i što toænije obzirom na koliæinu i razliæitost naših proizvoda. Na žalost, ne možemo prihvatiti vraçanje sjemena koje je veç isporuæeno.
Pakiranje po težini (gr)

Vrijeme rasta
Podaci o vremenu potrebnom za rast pojedine sorte dobiveni su
Vrsta Kupus Crveni kupus Kelj Cvjetaæa Brokula Korabica Špiæasti kupus Kineski kupus Kelj pupæar Luk Poriluk Mrkva Cikla Krastavci Špinat Peršin Celer Rajæica Endivija Radiæ Matovilac Komoraæ Pan di zucchero Witlof Rotkvica Paprika Bamija 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000 10.000 25.000 5.000 500 50.000 100.000 10.000 1.000 5.000 5.000 100.000 2.500 5.000 2.500 5.000 500 10.000 10.000 25.000 25.000 250.000 Pakiranje po broju sjemenki 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 250.000 100.000 100.000 50.000

50 500.000 50 500 10 50 5 10 250

500 500 1.000 50 500 250 50 500 1.000

50 50

500 

Plodored
Plodosmjena je jedan od uvjeta uspješne proizvodnje. Na malim proizvodnim površinama, æesto je teško održavati dobar plodored. U tablici su oznaæene razne posljedice koje se javljaju, ili se mogu javiti, pri uzgoju odre¡enih kombinacija kultura u plodosmjeni. - Tako su na primjer slovom A oznaæeni moguçi problemi zbog nematoda koje zaostaju u zemlji od prijašnje kulture. Koliko çe ti problemi biti izraženi, ovisi o tipu tla, soju nematoda itd. - Slovom Z oznaæeni su moguçi problemi uslijed plijesni. - Razliæiti štetnici, kao žiænjaci, gusjenice, pri nedovoljnoj žaštiti za predkulturu, mogu na ovogodišnjoj kulturi izazvati štete, što je u tablici oznaæeno slovom V.
mahune, zgrah

- Slovom H oznaæene su sve one kombinacije kod kojih treba paziti na ostatke herbicida korištenog za predkulturu, pogotovo ako je njegovo djelovanje dugotrajno. - Slovom S oznaæene su moguçe štete uslijed strukturnog narušavanja tla, ako se na primjer za berbu i transport predkulture koristi teška mehanizacija. - Gnojidba predkulture može imati negativan utjecaj na ovogodišnju kulturu, i takve su moguçnosti oznaæene slovom M. - Slovo O znaæi, da je nepovoljno te dvije kulture uzgajati u istoj godini. - Ako nema nikakve oznake, znaæi da nema nikakvih problema te kulture uzgajati u plodosmjeni.
celer korjenaš trava žitarice crni korijen krastavci krumpir kukuruz endivija tulipani jagode grašak špinat salata repa

željena kultura/ predkultura kupus, kelj karfiol kelj pup�ar kelj listaš korabica rotkvica A mrkva luk poriluk witloof mahune, grah bob repa A celer korjenaš crni korijen salata špinat endivija krastavci jagode grašak krumpir tulipani trava žitarice kukuruz

kelj pup�ar

A = nematode Z = plijesan O = nepovoljna plodosmjena u istoj godini N = previše gnojiva S = strukturalno ošteçenje tla H = rezidui (ostaci) herbicida V = štetoæine

kupus, kelj AZ AZ AZ AZ AZ OZ N A A A

kelj listaš

korabica

rotkvica

witloof

poriluk

karfiol AZ AZ AZ AZ AZ OZ N A A A

mrkva

bob

luk

AZ AZ AZ AZ AZ

AZ AZ AZ AZ AZ

AZ AZ AZ AZ AZ Z Z

OZ OZ OZ OZ OZ OZ ZV Z A ZA Z Z Z AZ Z A A

A A A A A A

A A A A A A

A A A A A

Z z Z Z Z

S

S

A A

A A A

A AS

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A A

A AV

AZ A A

A A

V V V N H N H

N A

N A A

ON

AN A A

A A A A

ZN AZ AZ

ZN A AZ

A

ZN Z A

AN

AZ,N Z

N O A

AZ Z Z

Z Z A A

AZ,N AZ AZ

AN

A

A

AS A

AS AZ

A A

Z ZV

A V AZ A
A,(HO)

A

AZ

A

A

A

A A A A A A A A A A A A A A HO HO HO HO AZ Z A AZ

AZ

A A

AZ AZ Z A Z AZ A AZ A A A A A A A A

Z A AZ

A

Z A

AZ

A

AZ A

A A A
A,(HO)

A

V V H H

Z A Z Z A A AZ A A

A A A A A AS A A

N AZ

AZ

Z A

A,(HO)

AZ,(HO)

A,(HO)

HO
A,(HO)

A
AZ,(HO)

A

H H

A,(HO)

A Z

N A A

AZ Z A AZ A A

Z AZ AZ AZ A

A AZ A A AZ A A A A N VZ AZ A

A A S S S S A A A

A A A A A

A A AZ A A

H

AZ A

A A

HO A A

A

V V

Z AV

B r o j b i l j a k a p o a r u ( 1 0 0 m )
CM 0 5 40 45 50 55 0 5 0 10 3.333 2.857 2.500 2.222 2.000 1.818 1.666 1.538 1.428 15 2.222 1.905 1.666 1.418 1.333 1.212 1.111 1.026 952 0 1.666 1.428 1.250 1.111 1.000 909 833 769 714 5 1.333 1.143 1.000 889 800 727 666 615 571 0 1.111 952 833 740 666 606 555 513 476 40 833 714 625 556 500 454 416 385 357 50 666 571 500 444 400 363 333 308 285 0 555 476 416 370 333 303 277 256 238 0 476 408 357 317 285 259 238 220 204 0 416 357 312 278 250 227 208 192 178 0 370 317 277 247 222 202 185 171 158 100 333 286 250 222 200 182 166 154 142

4

Glavice težine oko 1. Glavice težine oko 1.25 Broj dana 5-8 parel f1  Cambria f1  dest i n y   f 1 Sortiment kupusa za svježu potrošnju Sorta Parel F1 Farao F1 (FoR) Cambria F1 (FoR) Matsumo F1 (FoR) Fieldsport F1 (FoR) Destiny F1 Minicole F1 Bronco F1 (FoR) Thomas F1 (FoR) Ramada F1 (FoR) Rotonda F1 (FoR) Leopold F1 (FoR) Broj dana 61 63 64 70 72 73 77 82 83 84 86 87 Razmak sadnje (cm) 40 x 40 40 x 40 40 x 40 40 x 40 40 x 40 40 x 40 40 x 40 60 x 30 60 x 40 60 x 40 50 x 50 50 x 50 Napomena Vrlo rani kupus otporan na cvatnju. Ovojni listovi plavo zelene boje. Podnosi i sušnije uvjete rasta. Glavice okrugle. Ima plavo zelene glavice. Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . Rani hibrid. capitata (l. Glavice su okrugle. Glavice su ævrste. plosnato okrugle. Glavice su težine oko 1. Fuzarium rezistentan (HR) hibrid. Oblik glavica je duguljast.5 kg. Rani ljetni kupus. alba dC.5 kg. Ostaje dugo zdrav na polju i glavice uopçe ne pucaju. Dosta otporna na sušu. Fuzarium rezistentan (HR). Okrugle glavice manjeg volumena. zelene boje i dobro zatvorene. svježe zelene boje.5-2. Plavo zelene okrugle glavice vrlo dobre unutrašnje strukture. Okrugle kompaktne glave. var. Srednje rani za svježu potrošnju. Glavice lijepe. Sve sorte kupusa poredane su po vremenu dospijevanja. leopold f1 rotonda f1 thom a s   f 1 5 . convar.5 kg. Glavice su ævrste. Otporan na fuzarijsko venuçe.) alef. može se brati kroz vrlo dugi period. Vrlo rani. Srednje rana sorta okruglih glavica. a vrlo velike težine. Glavice tamno zelene. vrlo otporne na pucanje. Može se dugo brati s polja. Broj dana vegetacije uzet je prema iskustvu u Nizozemskoj.8 kg.Kupus/zelje brassica oleracea l. ovojno lišçe uspravno. Vanjsko lišçe uspravno. kratkog kocena i dobre unutrašnje strukture. Manje osjetljiv na trips. Dobro podnosi napad bolesti. kratkog kocena i vrlo zbite unutrašnje strukture. Na fuzarijsko venuçe rezistentan hibrid za svježu potrošnju. Težina glavica do 1.

Kupus/zelje brassica oleracea l. treba biti najmanje 25 m3/m3 volumena skladišta. convar. Najvažnije za berbu. ne smije biti veça od 5°C zbog zaštite od gubitka vlažnosti. ali skladištenje s bilo kojim voçem treba izbjegavati zbog moguçih šteta od etilena. Male grupe ljudi rade u kombinaciji s automatskim beraæem i beskonaænom trakom (transporterom). alba dC. . Optimalna temperatura za skladištenje zelja je 0-1°C. Slika prikazuje tipiæan naæin berbe zelja u Nizozemskoj. Kruženje zraka (kapacitet). kruženje hladnog zraka treba povisiti na 10 sati/danu. Zelje može biti uskladišteno zajedno s ostalim lisnatim i korjenastim kulturama.) alef. var. je oprezno rukovanje bez ošteçenja glava. Da bi se održala stalna temperatura kroz vrijeme skladištenja. capitata (l. Na ovaj naæin postižu se visoki uæinci. prilikom prvog rashla¡ivanja zelja nakon berbe. koriste se specijalne box-palete. U nizozemskim skladištima zelja radi lakšeg rukovanja. Prilikom rashla¡ivanja zelja nakon berbe. razlika izme¡u temperature zelja i temperature hladne struje zraka. naroæito za zelje namijenjeno dugom skladištenju.

Glavice srednje krupnoçe. convar. Glavice su izrazito okruglog oblika. tankog lista i vrlo malog kocena.) alef. alba dC. Za dugo skladištenje. Ovojno lišçe je sivo zelene boje i glatko. I nakon dugog skladištenja zadržava lijepu boju. Reaction F1 (FoR) 118 50 x 50. Kao kiseli kupus vrlo je kvalitetan. var. capitata (l. plosnato okruglih glavica.Kupus/zelje brassica oleracea l. Glavice okrugle. Plosnato okrugle glavice za svježu potrošnju i srednje dugo skladištenje. Daje odliæne prinose. Kasan i vrlo prinosan hibrid rezistentan na fuzarijsko venuçe. Odliæno podnosi gusti sklop. Vrlo pogodan za uzgoj u gustom sklopu i srednje dugo skladištenje. fine strukture. vrlo dobre unutrašnje strukture. Snažnog je rasta i zdravog izgleda. Manje osjetljiv na trips. hurriC ane  f 1  rea Ction  f1 Cand e l a  f1 Sortiment kupusa za svje_u potrošnju i skladištenje Sorta Hurricane F1 (FoR) Broj dana 100 Razmak sadnje (cm) 60 x 40 Napomena Snažnog rasta. Hibrid kompaktnog rasta. Lijepe boje. Fuzarium rezistentan (HR). 50 x 30 Candela F1 (FoR) Hinova F1 (FoR) 120 140 50 x 50. nalaze se na kratkoj stabljici i težine su oko 0. 50 x 30 65 x 70 Paradox F1 (FoR) 141 60 x 50 Bartolo F1 Saratoga F1 (FoR) Counter F1 (FoR) 142 146 148 65 x 55 65 x 55 60 x 40 paradox  f 1  saratoga f1 Coun t e r  f1 . Fuzarium rezistentan (HR). manje osjetljiv prema nekrozi vanjskog i unutrašnjeg lišça. Fuzarium rezistentan (HR). Izvrsna sorta za skladištenje. Ima okrugle. Glavice su okrugle. rezistentan na fuzarijsko venuçe. lijepe boje. ævrste glavice. Namijenjen je za svježu potrošnju i dugotrajno skladištenje.8-2 kg. okrugle do lagano plosnate.

Rezistentan na duhanske bolesti. var. Glavice su ævrste. prvenstveno za ribanje. Otporan na fuzarijsko venuçe. s puno ovojnog lišça. kratak kocen. Krasne zelene boje. Ima kratki kocen. Dobro se nosi s napadom tripsa. Fine unutrašnje strukture. Vrlo rodan. ævrste strukture. Glavice okrugle do malo plosnate. Glavice plosnato okrugle. Vrlo otporan na pucanje. kiseljenje cijelih glavica i ribanje.Kupus/zelje brassica oleracea l. kratkog kocena. convar. capitata (l. odliænu unutrašnju strukturu. Glavice mogu biti i preko 5 kg težine. Dugo stoji u polju. mogu se dugo brati. Glavice mogu biti i do 5 kg težine. Dobro podnosi sušnije uvjete rasta. sorta koja podnosi i gusti i rijetki sklop. satelite  f 1  transam  f1  megato n   f 1 Sortiment kupusa za kiseljenje Sorta Broj dana 80 Sjetva Berba Razmak sadnje (cm) 65 x 40 Napomena Industrijska sorta. tankih listova. Ovojno lišçe je ævrsto sa sivim maškom. Ima puno ovojnog lišça. okruglo plosnate glavice. kasni jesenski kupus. Okrugle.) alef. Vrlo rodan. Kocen ima kratak. alba dC. zelene. Histona F1 februar/juni juli/septembar Fieldwinner F1 Almanac F1 90 95 februar/juni februar/juni juli/septembar juli/septembar 65 x 40 65 x 60 Krautman F1 100 februar/juni august/oktobar 65 x 60. Odliæne strukture za pripremanje svježe salate. Za svježu upotrebu. a tako¡er i za svježu potrošnju. Unutrašnja struktura odliæna. Srednje rana sorta plosnato okruglih glavica. ævrste glavice. Glavice okrugle. odliæne unutrašnje strukture. fine strukture. Manje osjetljiv na trips. Za kiseljenje i za svježu potrošnju. 40 x 40 Megaton F1 (FoR) 102 februar/juni august/novembar 65 x 60 Satelite F1 (FoR) 105 februar/juni august/oktobar 65 x 60 Krautkaiser F1 Hinova F1 (FoR) Transam F1 130 140 147 mart/april mart/april mart/april oktobar oktobar/novembar oktobar/novembar 65 x 65 70 x 65 70 x 65 almana C f 1 KrautKaiser f1 h ino v a  f1 . a kocen je kratak. Vrlo kvalitetne.

Srednje rani i zdravi hibrid za svježu potrošnju. Hibrid za dugo skladištenje.capitata (l. 40 x 40 50 x 45 65 x 50 50 x 50 65 x 50 Napomena Lijepe unutrašnje i vanjske boje. Glavice su okrugle. glavice su kompaktne i okrugle. var. rubra dC. Dugo stoji na polju. vrlo lijepe unutrašnje i vanjske boje. Zdrava sorta koja dugo stoji u polju. Snažnog je rasta. maestro f1 ran Ch e r o  f 1 Sorta Primero F1 Maestro F1 Ranchero F1 (FoR) Buscaro F1 Rendero F1 (FoR) Huzaro F1 Broj dana 78 92 92 105 130 137 Razmak sadnje (cm) 40 x 40 65 x 40. Kratak kocen. convar. zbite strukture. Od svih kupusa ovaj se najduže æuva.5 kg. lijepe unutrašnje i vanjske boje. okrugle.) alef. Podnosi gušçi sklop. Glavice su okrugle do malo izdužene. Za svježu potrošnju. Srednje rani hibrid za svježu potrošnju. lijepe unutrašnje i vanjske boje. kompaktnog rasta. busC aro f 1 rendero  f1 h uz a r o  f1 . lijepe tamno crvene. industrijsku preradu i kratko skladištenje. Glavice su kompaktne. Može se saditi u gušçem sklopu. otporan na fuzarijsko venuçe. Glavice su krupne i kompaktne. otporan na fuzarijsko venuçe.Crveni kupus/crveno zelje brassica oleracea l. Glavice su teške oko 1.

10 . Preporuæamo razmak sadnje 75 x 40 cm. Više pažnje treba posvetiti zaštiti kelja pupæara od štetnih insekata. Diablo F1 (FoR) Ovaj kelj pupæar spada u grupu ranih hibrida. Vegetacijski period mu je oko 125 dana nakon sadnje. nalaze se na srednje visokoj stabljici i lako se beru ruæno ili strojno. U sluæaju da kelj pupæar želimo uskladištiti s biljaka odstranimo vegetacijske vrhove i sve listove. Najbolje vrijeme za trganje vrhova je kada su pupovi prosjeæne veliæine oko 1 cm. Kelj pupæar koristi se za svježu potrošnju i za industrijsku preradu (zamrzavanje). Lijepi. okrugli pupovi izvrsne kvalitete. Zbog vrlo dobre otpornosti na smrzavanje vrijeme berbe kelja pupæara znatno je dulje od zelja i produljuje se duboko u kasnu jesen. manje osjetljiv na žuçenje lišça. Uzgoj kelja pupæara vrlo je sliæan uzgoju zelja. Vrlo izdržljiv u polju.25 Broj dana 5-8 Franklin F1 (FoR) Vrlo rani hibrid visoke rodnosti.Kelj pupæar brassica oleracea l. Pupovi su mu svjetlo zelene boje. jednoliæno raspore¡eni duž stabljike. a ubranu stabljiku s pupovima uskladištimo na temperaturi oko -1°C. a ozbiljne štete u pogledu kvalitete priæinjavaju i puževi. radi što bržeg dobivanja što veçeg broja dozrelih pupova. Vegetacijski period mu je oko 160 dana nakon sadnje. Za uzgoj ranih sorata i hibrida preporuæa se lomljenje vrhova biljaka. gemmifera dC. convar. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 80 U redu 50 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . oleracea var. Kasnije generacije kupusne muhe mogu prouzroæiti znaæajne štete na pupovima.

Dobra za gusti sklop. Može i jesenska sadnja. Preporuæamo 60. težine oko 1. Ovaj hibrid može se tako¡er i uskladištiti. Kompaktna i brzo rastuça sorta. ævrste. za prezimljenje. convar. koji podnose vrlo niske temperature tijekom zimskog perioda. Srednje rani hibrid. Wirosa F1. za najraniju proizvodnju. Glavice su kompaktne s kraçim kocenom. Glavne razlike mogu biti kod zimske proizvodnje kasnih hibrida. Najbolji rezultati postižu se u hladnjaæama na temperaturama 2°C.000 biljaka/ha. kao npr. Preporuæamo 60. Za kasno ljetni i jesenski uzgoj. zbijenog rasta. var. Podnosi gušçi sklop sadnje. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 60 U redu 40 . a velike težine. dobro zatvorene i kratkog kocena. Kompaktne. Naæin uzgoja vrlo je sliæan uzgoju zelja.25 Broj dana 5-8 melissa f1  erm o s a  f1 Pregled F1 hibrida kelja Sorta Wallasa F1 Comparsa F1 (FoR) Alcosa F1 (FoR) Famosa F1 Melissa F1 (FoR) Ermosa F1 Broj dana 60 60 62 65 80 94 Boja tamno zelena svježe zelena svježe zelena tamno zelena tamno zelena svježe zelena Napomena Vrlo rana. Glavice okrugle. sabauda l. težine oko 1 kg. capitata (l.) alef.Kelj brassica oleracea l.3 kg. Vrlo rana.50 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . Glavice su ævrste. famosa  f1 Compa r s a  f1 11 .000 biljaka/ha. listovi blago mjehurasti. ævrste. manjeg volumena. Može se saditi na manje razmake. lijepe glavice. Glavice okruglo ovalne.

12. a glavice su vrlo dobre unutrašnje strukture i kratkog kocena. Prinosan hibrid za kasnu jesen i zimu.) alef. Ovojno lišçe je nakovræano. Može se skladištiti oko 6 tjedana. . nastavak tabele barbosa  f1 firen s a  f1 Sorta Firensa F1 Barbosa F1 Wirosa F1 Paresa F1 (FoR) Broj dana 120 130 140 160 Boja tamno zelena tamno zelena tamno sivo zelena sivo zelena Napomena Ovojno lišçe je kompaktno. Fuzarium rezistentna. i tada se bere od 1. Dobro podnosi lošije uvjete. Za razne termine uzgoja. uspravno i tamno zeleno.1.4.Kelj brassica oleracea l. Može dugo stajati u polju.7. paresa  f1 wiro s a f 1 1 . capitata (l. Otpornost na mrazeve je dobra.6. . var. convar.15. sabauda l. Dobro podnosi niske temperature. Za svježu potrošnju i æuvanje. U Dalmaciji preporuæamo sjetvu od 1. Pregled F1 hibrida kelja.

i molibdena (Mb) • za uspješnu proizvodnju neophodno je osigurati navodnjavanje Kako cvjetaæa ima kratak period berbe. U naæelu. Kod uzgoja cvjetaæe posebnu pozornost treba obratiti na.Cvjetaæa/karfiol brassica oleracea l. odnosno kontinuiranu opskrbu tržišta. Lošiji uvjeti proizvodnje u proljetnom i jesenskom uzgoju cvjetaæe imaju za posljedicu pad kvalitete cvata (promjene u boji i površini cvata). posebnu brigu treba voditi o izboru sorti i/ili hibrida vodeçi raæuna o njihovoj duljini vegetacije. 1 . uslijed æega dolazi do stvaranja vrlo malih cvatova bez ikakve tržišne vrijednosti. za postizanje dobrih rezultata. • prije uzgoja cvjetaæe treba ispitati nivo raspoloživih hranjiva u tlu i prema tomu odrediti osnovnu gnojidbu • dušik treba biti dostupan u stadiju formiranja cvata • treba provjeriti raspoloživost mikroelemenata. Naroæito ranije sorte i hibridi cvjetaæe lako reagiraju na stresne situacije kroz bilo koji period uzgoja. naroæito bora (B). botrytis l. convar. Proizvodnja cvjetaæe. botrytis (l. od sveg povrça iz skupine kupusnjaæa. u najveçoj mjeri ovisi o tehnologiji proizvodnje.) alef. cvjetaæu treba uzgajati u uvjetima dobre opskrbljenosti vodom i hranjivima. Izborom sorti i hibrida razliæitih duljina vegetacije možemo osigurati kontinuiranu berbu.

Cvatovi su bijeli. Ima uspravno i snažno lišçe. Snažno i uspravno lišçe odliæno štiti cvat. Hibrid za ljetnu i rano jesensku proizvodnju. Lišçe ima snažan i uspravan rast. Srednje rana sorta. Srednje kasni hibrid. vrlo visoke kvalitete i pogodni za svježu potrošnju i industrijsku preradu. 14 . Cvatovi ævrsti. leže duboko u lišçu. Preporuæamo uže razmake sadnje. dobro pokriveni lišçem. za jesenski uzgoj. ævrsti i dobre kvalitete. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 60 U redu 40 . Odliæno samopokrivanje. Hibrid za ljetnu proizvodnju. Nije osjetljiv na rižavost cvata. vrlo rijetko rižavi. Za jesensku je proizvodnju. Lišçe je tamno zeleno.50 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . piramidalnog oblika. a listovi uspravni. Cvatovi su bijeli.Cvjetaæa/karfiol brassica oleracea l. botrytis (l. Cvatovi su bijeli. Cvat je kompaktan. Atraktivni cvatovi leže duboko u lišçu. Hibrid u tipu Romanesco. Atraktivnog je izgleda. Samopokrivanje odliæno. bijeli. Vrijeme berbe cvjetaæe u mediteranskom podneblju: Sorta Stargate F1 Flamenco F1 Encanto F1 Jerez F1 Fargo F1 Skywalker F1 Broj dana 72 76 77 80 85 96 IX X XI XII I II III IV V s t a r g ate f 1 j erez f1 sKywal Ker  f1 amfo r a  f1 Cvjetaæe zelenih cvatova Sorta Universal (FoR) Shannon (FoR) Amfora F1 (FoR) Broj dana 95 100 92 Opis Novi tip cvjetaæe.) alef. Sorta cvjetaæe u tipu Romanesco.25 Broj dana 5-8 Cvjetaæe bijelih cvatova Sorta Stargate F1 Goodman Flamenco F1 Jerez F1 Fargo F1 Skywalker F1 Broj dana 72 75 76 80 90 96 Opis Hibrid za proljetnu i ranu ljetnu proizvodnju. Hibrid za ljetnu i jesensku proizvodnju. Vrlo dobrog okusa. uspravno. koje raste uspravno. piramidalnog oblika. zelene boje. botrytis l. convar.

zimska cvjetaæa se sadi od kraja ljeta do poæetka jeseni. convar. U sluæaju viših temperatura tijekom. zime do berbe zimske cvjetaæe dolazi u rano proljeçe. botrytis l. var.) alef.Cvjetaæa/karfiol brassica oleracea l. Ukoliko tijekom zime nastupe niže temperature. odnosno izbor sorte i hibrida ovise o specifiænostima podruæja. Proizvodnja zimske cvjetaæe vrlo je interesantna za južna podruæja s umjerenim temperaturama tijekom zimskog perioda. Kako vrijeme sadnje. a rast i razvoj zimske cvjetaæe ponovno se pokreçe tijekom proljeça. botrytis (l. U naæelu. Aktivacija ovog naknadnog rasta cvjetaæe u proljeçe može biti potaknuta i prihranom dušikom. Vrijeme berbe cvjetaæe u mediteranskom podneblju: Sorta Favola F1 (FoR) Eclipse F1 (FoR) Meridot F1 Talbot F1 (FoR) Belot F1 (FoR) Pierrot F1 (FoR) Maginot F1 (FoR) Daydream F1 (FoR) Sampras F1 (FoR) Broj dana 98 102 115 125 135 140 145 170 175 IX X XI XII I II III IV V favola  f1 talbot f1 daydr e a m  f 1 15 . za detaljnije savjete molimo obratite se Bejo specijalistima. rast se kroz hladan period zaustavlja.

 convar. botrytis (l.Cvjetaæa/karfiol brassica oleracea l.) alef. var. nastavak tabele: Sorta Caprio F1 (FoR) Catherine F1 Marmol F1 (FoR) Utopia F1 (FoR) Mystique F1 (FoR) Tempest F1 (FoR) Invicta F1 (FoR) Vogue F1 (FoR) Picasso F1 Chester F1 Nomad F1 (FoR) Broj dana 195 200 212 220 220 230 235 240 245 257 265 IX X XI XII I II III IV V mystiq u e   f1 n omad  f1 inviCt a  f1 1 . Vrijeme berbe cvjetaæe u mediteranskom podneblju. botrytis l.

 botrytis (l. velikih cvatova. Ima snažnu peteljku i lako se bere. Opçenito. belstar f1 1 . lijepih. convar. 73 dana vegetacije. Nakon presa¡ivanja do berbe potrebno je 82 dana. Kroz cvat ne prorašçuju listiçi i otporan je na lošije uvjete proizvodnje. Vrlo je snažnog i robusnog rasta. Tiburon F1 (FoR) Srednje kasni hibrid za ljetni i kasno jesenski uzgoj. Nema šupljikavosti stabljike. Dozrijeva oko 65 dana nakon sadnje. Cvatovi su kupolastog oblika. krupni. Cvatove brokule potrebno je omotati PVC folijom radi produljenja vremena iskoristivosti. Lucky F1 (FoR) Srednje rana brokula za ranu ljetnu i jesensku berbu. Dobro se nosi s bolestima.25 Broj dana 5-8 Batavia F1 (FoR) Rana brokula namijenjena za uzgoj u proljeçe i ljeto. unutar vegetacijske sezone. srednje fine strukture. bez proraštanja listiça. ima ævrste. Vrlo je važno berbu izvršiti u hladnijem dijelu dana i u što kraçem roku smjestiti ubranu brokulu u hladnjaæu. Brokula razvija cvat vrlo brzo i u samo nekoliko dana cvatovi prezore. Pogodan je za svježu potrošnju i industrijsku preradu. var. cymosa duch. Dozrijeva oko 80 dana nakon sadnje. Vrijeme berbe je kratko. Struktura cvatova je fina. Cvatovi su lijepo oblikovani. Kroz sušne periode moramo osigurati navodnjavanje. fie s t a  f1 batavia  f1 tibur o n   f1 Fiesta F1 (FoR) Srednje kasni hibrid tamno zelenih cvatova. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 60 U redu 40 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . Bere se oko 70 dana nakon sadnje. Ovaj hibrid je rodan. Belstar F1 (FoR) Srednje rana brokula. ævrsti i tamno zelene boje.) alef. ævrsti. Prinos i kvaliteta brokule ovise o tomu koliko smo dugo. srednje veliæine i svježe zelene boje. Cvatovi su teški. Koristi se za svježu potrošnju. proizvodnja brokule može se uspore¡ivati s karfiolom.Brokula brassica oleracea l. okrugle cvatove fine strukture. uspjeli osigurati povoljne uvjete za njen rast i razvoj.

) rupr.1 kg. Stvara lijepe stožaste glavice. Pogodna je za ranu ljetnu i jesensku proizvodnju. .Kineski kupus brassica pekinensis (lour. alba dC. convar. kratkog tipa. Glavice postižu prosjeænu težinu oko 1. Jako dugo stoji u polju. Prospera je visoko rodna i otporna na prerano cvjetanje. Glavice su mu kratke. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 30 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . Glavice su ævrste. Dobre je otpornosti na prerano cvjetanje. dospijeva za berbu za oko 55 dana nakon sjetve. septembra. prospera  f1 1 . novembra i tad za berbu stiže krajem aprila i cijeli maj. Boja je svježe zelena. velike.25 Broj dana 5-8 Prospera F1 Hibrid stožastog kupusa za sjetvu u augustu i presa¡ivanje pred zimu. brzo rastuçi hibrid duljine vegetacije oko 48 dana.) alef. dobre unutrašnje kvalitete. Vrlo je kratke vegetacije. Caramba F1 Vrlo rodna i lijepo popunjena sorta. bilK o  f 1 Špiæasti kupus brassica oleracea l. capitata (l. Glavice su mu kratke i dobro popunjene. Vrlo dobar za skladištenje. te se može preporuæiti za proljetni uzgoj.25. Dospijeva za oko 75 dana nakon sadnje. tamno zelenu boju. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 30 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . Za uzgoj u Dalmaciji treba sijati izme¡u 10. glatke listove. namijenjen za proljetni i ljetni uzgoj. Dobro se skladišti u hladnom skladištu. Manoko F1 (FoR) Ovo je hibrid kratkog tipa. za jesensku berbu. dobro popunjene. Tijekom æuvanja ništa ne gubi na kvaliteti. dobro zatvorene i imaju atraktivnu. Bilko F1 (FoR) Srednje kasni kineski kupus. presa¡ivati od 20. Ima tamno zelene.25 Broj dana 5-8 Starko F1 (FoR) Vrlo rani. var. . Može se kratko æuvati. koje stižu na tržište u aprilu i maju.20.

zdravim tamno zelenim lišçem.Korabica brassica oleracea l. u unutrašnjem tkivu zadebljale stabljike stvaraju se odrvenjeli provodni snopovi (konæavost) i takva korabica više nije upotrebljiva. gongylodes Korabica je biljka dugog dana. a vanjski dio lijepe ljubiæaste boje. Korabice mogu dosta dugo rasti. U sušnim uvjetima uz visoke temperature. Vegetacijski period oko 65 dana. Srednje je krupnoçe. Korabice su okrugle do plosnato okrugle s jakim. Temperature blizu 0°C izazivaju staklavost lišça i zadebljale stabljike. Jesenska korabica. plosnato okruglog oblika. uslijed æega se viškovi hranjiva nakupljaju u stabljici izazivajuçi njeno zadebljanje. Ovaj hibrid ne drveni i priliæno je otporan na pucanje. Namijenjena je za uzgoj pod folijom ili na otvorenom. Kolibri F1 Srednje rana plava korabica. convar. Otporna na fuzarijsko venuçe. proljetna korabica ubrana s lišçem. Kor i s t  f1 Konmar f1 Kol i b r i  f1 1 . Rana. uspravnim. Korabice su visoke kvalitete. soænog mesa. Brati se može kroz dulji period. može se skladištiti samo kraçe vrijeme. Odliæne je otpornosti prema cvatnji. Temperature iznad 20°C pospješuju rast lišça na raæun zadebljale stabljike. 2 do 3 tjedna na temperaturi od 0-1°C i pri 97% relativne vlage zraka. acephala (dC) alef. Optimalna temperatura za rast i formiranje pravilne zadebljale stabljike je 14-20°C danju i 8-12°C noçu. a temperatura tla viša od 8°C. zadebljala stabljika puca. Za pravilan rast korabice osobito je važna ravnomjerna opskrba vodom. Konmar F1 (FoR) Vegetacijski period oko 66 dana. plosnato okruglog oblika. te pod uvjetima kratkog dana ne može proçi svjetlosni stadij. Rodna je. Vrlo je kvalitetna. ubrana bez lišça. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 20 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . Ukoliko nakon sušnog razdoblja padne jaæa kiša. snažnog i uspravnog rasta i vrlo zdravo. bijelog. a da ne odrvene. može se skladištiti u podrumima kroz više mjeseci. Lišçe je tamno zeleno. var.25 Broj dana 5-8 Korist F1 Vrlo rana sorta za uzgoj pod folijom ili na otvorenom.

000/ha (60 x 30cm). kompaktno lišçe. Preporuæeni broj biljaka u polju je oko 50. . niknuti puno brže. Ovo sjeme naklijava se do najvišeg stupnja i ono çe. uspravno. glatki.20 Luna Vrlo rana sorta. Preporuæamo ju za svježu potrošnju. Srednje rana sorta s tamno zelenim.ljeti. Biljke su snažnog rasta. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 50 U redu 30 . Korijeni su okrugli. nenaklijalim sjemenom. Vrlo dobra otpornost na prerano cvjetanje. svibnja. Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 18 . Lišçe je srednje visoko. pikiraju se na propisani razmak u kontejnere. rapaceum Sjeme celera je sitno i vrlo sporo niæe. Ova je sorta namijenjena kako za svježu potrošnju tako i za preradu te æuvanje. Daje vrlo visoke prinose. dobro obojeni i imaju ævrstu kožu. srednje visokim lišçem. To je razlog zašto se celer æesto sije u sanduke i smješta u dobre uvjete za nicanje. Lišçe je tamno i uspravno. Kad su presadnice visine oko 2 cm. Korijeni su okrugli. a može se i skladištiti. uspravno i tamno zelene boje. Lako se bere i æisti. okrugli do malo izduženi. Tržište celera možemo podijeliti na 4 dijela: . Korijeni su glatki.Celer korjenaš apium graveolens l var. Brilliant Ilona Vrlo rana sorta koja daje dobre prinose. Naklijalo sjeme celera transportira se i skladišti u hla¡enim uvjetima. Radi ubrzanja proizvodnje presadnica. Za svježu potrošnju. srednje visoko. prodaja malih korijena sa svježim lišçem. Za svježu potrošnju. ilona diamant brill i a n t 0 . Period uzgoja je vrlo dugaæak. Diamant Rana do srednje rana sorta.za preradu. Korijeni su okrugli i glatki. Boja mesa je bijela. pa se celer preporuæa saditi oko 15. Bejo Zaden ima u ponudi i naklijalo sjeme celera u specijalnim pilulama.zimi. . Unutrašnja kvaliteta je dobra.u jesen oæišçeni i oprani korijeni celera prodaju se direktno s polja ili kasnije iz hladnjaæe. u usporedbi s normalnim. a mora se upotrijebiti unutar 5 tjedana. korijen celera prodaje se zajedno s mladim lišçem (pospjeæeno u stakleniku). bijelog mesa. a meso bijelo. koji mogu uzrokovati procvjetavanje. To je razlog zbog æega se naklijalo sjeme celera dostavlja samo po narudžbi. Prerana sadnja može biti riskantna zbog noçnih mrazeva. Ima tamno zeleno.22 Broj dana 10 .

safir Celer bjelaš apium graveolens l. Vrlo je male osjetljivosti na postrano izbijanje listova. Zahtjeva dobru zemlju i toplu klimu.22 Broj dana 10 . var. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 25 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 18 . Boja lista je srednje zelena. koji se bere nekoliko dana nakon cvatnje. secalinum Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 1-2 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 18 . dulce Bamija abelmoschus esculentus l. æiji su plodovi svježe zelene boje. salata.20 1 . Nakon rezanja lišça vrlo dobro se regenerira. Od mladih tobolaca priprema se juha. tango Tango Ovaj celer bjelaš (rebraš) ima dugaæke.32°C. Namijenjen je za berbu tijekom ljeta i jeseni. gulaš itd. koja se u našim krajevima uzgaja veç stoljeçima. Ne podnosi mrazeve. vrlo glatke peteljke. Sjemenke su dobre kao zamjena za kavu. Prva berba može se oæekivati 48 dana nakon sjetve. Optimalne temperature za rast su izme¡u 22°C .22 Broj dana 10 . Bere se svaki ili svaki drugi dan. Snažne biljke imaju velike listove i atraktivne su tamno zelene boje. var.20 Safir Lisnati se celer proizvodi direktnom sjetvom. Anokhi F1 Srednje rana sorta. Tobolci su dugaæki. ujednaæeni i odliæne kvalitete. Za jelo se koristi mladi plod (tobolac).Celer listaš apium graveolens l. Dugo može stajati u polju. Safir je namijenjen svježoj potrošnji i preradi. (moench) Nova kultura u Bejovom programu.

15 Broj dana 20 Eagle Ova je sorta u tipu poludugih korjenaša. Ova je sorta dobra i za svježu potrošnju i za industrijsku preradu. eagle f aK i r Peršin listaš petroselinum crispum (miller) nyman ex a. hill Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 35 U redu 5 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 10 . duži i glatkiji. koja u usporedbi s Fakirom ima ispunjeniji korijen. Krausa titan . gladak. Vrlo bujno i jako lišçe. Titan Lisnati peršin. Srednje visokog je i uspravnog rasta. Listovi imaju visok postotak suhe tvari. odliæne kvalitete mesa. Arat Dugaæak.w. s poludugim i dobro ispunjenim. a tako¡er i za industrijsku preradu. Namijenjen je za svježu prodaju i za industrijsku preradu. tamno zelene boje. jako nakovræanog lišça.w. hill Krausa Lisnati peršin. odliæno ispunjen korijen namijenjen za svježu potrošnju i industrijsku preradu. Boja mu je tamno zelena. Fakir Srednje kasna sorta peršina korjenaša. glatkim korijenima. Namijenjen je za svježu prodaju. normalnog izgleda lista. Snažnog je lišça i vrlo otporan na zimu. Ima vrlo visok postotak suhe tvari. te je namijenjen prvenstveno za industrijsku preradu.Peršin korjenaš petroselinum crispum (miller) nyman ex. ali i za svježu potrošnju. koji je vrlo malo nakovræan. a.

dobivenu u optimalnim uvjetima proizvodnje. a posebnu pažnju obratiti na mikroelemente (Mg.dobro podešena vadilica (kombajn) za mrkvu.prskanjem mrkve.kod rukovanja s ubranom mrkvom osigurati da mrkva pada sa što manjih visina . naroæito gumeni transporter koji prihvaça lišçe . B) .nakon va¡enja mrkvu je potrebno što prije ohladiti .neophodna je umjerena. skladištenje je uglavnom otežano.mrkva proizvedena na srednje teškim tlima s razinom humusa ispod 4% u prosjeku se najbolje skladišti .slabo strujanje zraka unutar skladišta .samo mrkva odliænog zdravstvenog stanja daje najbolje rezultate. ukoliko primijetimo promjene na uskladištenoj mrkvi. nekoliko tjedana prije berbe. fungicidima iz grupe botriticida može se poboljšati njenu moguçnost skladištenja .odre¡ena koliæina zemlje na mrkvi je poželjna jer zemlja pomaže kod oæuvanja vlažnosti .potrebno je u vrijeme berbe napraviti odabir mrkve prema uvjetima u kojima je proizvedena.mrkva treba biti potpuno zrela .stabilna temperatura oko 0°C . Za uspješno skladištenje mrkve potrebno je ispuniti slijedeçe uvjete: . u usporedbi s ostalim povrçem. a naroæito od ošteçenja treba saæuvati vrat mrkve . Me¡utim. istu možemo u najkraçem vremenu iznijeti van .ne pretjerivati s æišçenjem mrkve . namijeniti za dugo skladištenje. U opisu sorata i hibrida mrkve sposobnost skladištenja navodi se kao važna osobina. dobro izbalansirana gnojidba.mehaniæka ošteçenja treba svesti na što manju mjeru. a posebnu pozornost treba obratiti na zaraženost lišça Alternariom . Samo potpuno zdravu mrkvu. Kako mrkva ne stvara ævršçu pokožicu. Organizirati skladište tako da.Mrkva daucus carota l. na sposobnost skladištenja mrkve utjeæe više æimbenika: .vlažnost zraka viša od 95% Neke sorte i hibridi mrkve skladište se bolje od ostalih.

valjkasti.15 Sorta/tip Mokum F1 Broj dana 77 Broj zrna/ ha (milijuni) 3. Napoli F1 81 2-3 vrlo rana vrlo jako 9. vrlo zdravog lišça. Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 30 . srednje duga i uniformna. duga i glatka mrkva.18 Broj dana 8 .5 .40 U redu 2-3 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 15 . za prodaju u svežnjevima ili samo s dijelom lista. odliæno obojeni. valjkasta. Manje osjetljiva na Alternariu i Cercosporu. Korijeni su dugi. Ne puca. valjkastog oblika.7 Yaya F1 Nandrin F1 94 94 2-3 2-3 rana srednje rana jako jako 11. pogodna za prodaju u svežnjevima. Može se proizvoditi i u zaštiçenom prostoru.Mrkva daucus carota l. Nayarit F1 100 2-3 srednje rana jako Niagara F1 100 2-3 srednje rana jako Bersky F1 105 2-3 srednje rana jako n andrin  f1  napo l i   f1 moKum  f1 y a y a  f1 4 . Lišça ima puno i raste uspravno. Broj dana je na bazi iskustva u Nizozemskoj.6 Dozrijevanje vrlo rana Lišçe srednje % Suhe tvari 10.0 Odliæno obojena mrkva. Odliæna boja. Namijenjena za ranu ljetnu proizvodnju. Ovaj hibrid preporuæamo za kontinentalnu klimu. Dobro podnosi sušne uvjete. Za prodaju u svežnjevima. Cilindriæna. Krasna mrkva. vrlo glatka mrkva. Pregled F1 hibrida mrkve Sorte su poredane prema vremenu dospijevanja. Valjkasta. Vrlo prinosna.8 Opaska Za proizvodnju pod plastikom ili staklom. Odliæne boje. vrlo glatka mrkva odliæne boje za uzgoj u uvjetima kontinentalne klime.

snažno. Korijeni su snažni. 9.2. Raste vrlo dobro u sušnim uvjetima.5 srednje kasna jako Nevis F1 118 1. lijepe boje. Dobro rodi. Za svježu potrošnju i preradu.5 Nirim F1 117 1.5 .3 Negovia F1 Bergen F1 116 116 1. Dobra je za rezanje na kolutiçe. nastavak tabele Sorta/tip Narbonne F1 Broj dana 109 Broj zrna/ha (milijuni) 1. intenzivno obojenim korijenima.5 . odliæne unutrašnje kvalitete. Nantes tip s dugim. Vrlo rodan Nantes tip. Moguça prodaja u svežnjevima.2.5 . uspravno i zdravo.5 1.0 srednje kasna srednje kasna jako jako 10. Dobra za rezanje na kolutiçe.5 .7 Korijeni su dugaæki. Napa F1 115 1.3 Opaska Glatki Nantes.5 Dozrijevanje srednje kasna Lišçe vrlo jako % Suhe tvari 11. n egovia  f1 n e v i s  f 1 Pregled F1 hibrida mrkve. Lišçe je tamno zeleno.5 .2. Za svježu potrošnju.5 srednje kasna jako 9. Daje visok prinos.2. Korijeni glatki.2. dobro ispunjenim i vrlo glatkim korijenom. Korijeni dugaæki i nisu debeli. Unutrašnja boja odliæna.0 .5 srednje kasna jako Nelix F1 118 1. odliæno obojeni i ne pucaju. dobre unutrašnje boje i zdravog spoja korijena i lišça. glatki.5 srednje kasna jako - napa  f1 b er g e n  f1 5 .2. srednje dugaæka.5 . Pogodna za svježu potrošnju i prodaju u svežnjevima. Glatki Nantes tip s dugaækim.Mrkva daucus carota l. lijepe unutrašnje i vanjske boje.2. tanki.

6 11. (Amsterdamska) Napoli F1 (Nantes) Belinda F1 (Berlikum) Kazan F1 (Flakkee) Kathmandu F1 Parmex (Pariška) Yellowstone 1 2 3 4 5 6 7 .8 10. 2. ne puca. Pogodna je za dugo æuvanje.K.B. deblja. Pogodna za æuvanje. Nema zelenu glavu. Nantes tip. Samson srednje kasna valjkasta jako 10. Parmex Dozrijevanje rana rana Oblik valjkasta okrugla Lišçe slabo jako % Suhe tvari 9.9 10.0 11. Odliæno obojeni korijeni.8 Opaska Intenzivna vanjska i unutrašnja boja. tupa. vita  l onga Kamaran  f1 y ellows t o n e Pregled sorti mrkve Sorta A. 6. A. Odliæno se æuva.8 . duga.8 . Koniæni korijeni. Žuta mrkva. Za konzerviranje cijelih mrkvica.K. Za svježu potrošnju. preradu i æuvanje. tupog vrha.B. Duljina vegetacije je oko 160 dana. Duljina vegetacije je oko 130 dana.1 Dozrijevanje srednje kasna kasna kasna Lišçe jako jako vrlo jako % Suhe tvari 11. Daje vrlo visoke prinose. Najraširenija sorta za industrijsku preradu u Nizozemskoj.2 0. Korijeni koniæni. bez srca. Mrkva za industrijsku preradu Sorta Kazan F1 Kathmandu F1 Kamaran F1 Broj dana 147 158 155 Broj zrna/ ha (milijuni) 0. 4. intenzivnog mirisa i vrlo snažnog lišça. Flakkee tip. pa je posebno dobra za industrijsku preradu. 5. Pariška mrkvica. Vrlo rodna.Mrkva daucus carota l. Korijen je gladak. lijepe boje i bujnog lišça. Po kakvoçi može se mjeriti s hibridima.0 13 .3 Berjo Yellowstone Vita Longa Joba srednje kasna kasna kasna vrlo kasna valjkasta koniæna koniæna koniæna jako jako vrlo jako vrlo jako 10. Namijenjena za sušenje. 7. 3. Dobro se skladišti.8 .1.14 Kratka prikaz tipova mrkve: 1. odliæne boje. Berlikum tip. odliæne boje.1 0.5 Opaska Amsterdamski tip. koniænog izgleda.

a što rezultira neujednaæenim nicanjem.. PARTNERI PRI SELEKCIJI ALLIUM A. a sjeme je daleko od vlažnog sloja pa postoji opasnost od isušivanja. C. D. . a sjeme treba imati dobar kontakt s vlagom tla. sluæaju B i C oprezno navodnjavanje malim koliæinama djelomiæno çe popraviti situaciju. Na gornjim sliçicama prikazana je optimalna priprema tla. nakon æega je vrlo otežano nicanje sjemena. zajedno s tri najæešçe pogreške: A.5 cm. postoji opasnost da se nakon kiše stvori pokorica. C. D. a sjeme je u dodiru s vlažnim slojem. Luk mora biti posijan na dobro pripremljene površine. a tlo preteško (najæešçe uslijed obrade prevlažnog tla) što dovodi do otežanog nicanja.Luk/crni luk allium cepa l. optimalna struktura: površina tla je osrednje usitnjena. površinski sloj je pregrub. površinski sloj je predubok. U. B. Dubina sjetve luka kod normalnih je uvjeta oko 1. B. površinski sloj je prefine strukture.

5 % Suhe tvari Æuvanje kratko odliæno odliæno dobro dobro odliæno odliæno dobro odliæno dobro dobro odliæno .0 11.12 legen d   f 1 daytona f1 redwin g   f 1 Pregled luka za direktnu sjetvu Sorta Cowboy F1 Safrane F1 Tamara F1 Twist F1 Sedona F1 Talon F1 Manas F1 Daytona F1 Legend F1 Robin Redwing F1 Gladstone Broj dana 97 105 109 109 112 113 114 115 121 108 111 125 Oblik Boja žuto sme¡a žuto sme¡a žuto sme¡a tamno sme¡a tamnije žuto sme¡a žuto sme¡a žuto sme¡a tamno sme¡a tamno sme¡a crvena crvena bijela Ævrstoça ljuski dobra vrlo dobra vrlo dobra dobra vrlo dobra vrlo dobra vrlo dobra dobra vrlo dobra dobra dobra dobra 12.25 3-5 6 .6 10.20 Broj dana 20 .0 8.9 11. Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova U redu Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 15 .0 9.Luk/crni luk allium cepa l.

bijele lukovice bez zelenog obojenja i uspravno lišçe. Može se sijati na stalno mjesto. Proizvodi se na isti naæin kao i Radar. Tako¡er je dobar i kao mladi luk. glaCier . Vrijeme i moguçnosti uzgoja su kao i kod Radara. a može i iz direktne sjetve. Vrlo rana sorta namijenjena za uzgoj preko zime. Luk za zimsku proizvodnju Sibir Okrugle i ujednaæene lukovice žute boje i vrlo atraktivnog izgleda. Na proljeçe se može koristiti kao mladi luk ili kao vrlo rani luk.Luk/crni luk allium cepa l. Ima lijepe. Ima lijepe. Radar Ova je sorta po dozrijevanju srednje rana. Sije se poæetkom augusta. koji se može i kratko æuvati. Lukovice su mu tamno crvene. Može se proizvoditi iz luæica. Electric Ovo je sorta crvene boje i namijenjena uzgoju preko zime. Može se koristiti i kao mladi luk. sjajne i okrugle. Glacier Glacier može gotovo potpuno zamijeniti luk srebrenac. swift radar Swift Rana sorta okruglo plosnatih glavica. Ima tanke ovojne listove zlatno žute boje. okrugle lukove s vrlo tankom žutom ovojnicom. Tako¡er se može na proljeçe sijati za proizvodnju luæice te tu luæicu na jesen posaditi. Ova je sorta vrlo rodna. a može se proizvoditi i iz presadnica koje se na jesen presa¡uju.

Luk/crni luk allium cepa l. Vrlo brzo raste i nema velike zahtjeve za svjetlom. Kao mladi luk može se proizvoditi cijele godine. mjesecu. te berbu treba oæekivati u junu/julu. Namjena mu je samo za svježu potrošnju. jer je vrlo velikih dimenzija. exhib i t i o n Zimski luk allium fistulosum l. U tipu je kaba lukova. Lišçe je tamno zelene boje i vrlo zdravo. Preporuæamo ga za zimsku proizvodnju u mediteranskom podneblju. Performer Ne stvara zadebljalu lukovicu. Lukovica nema okruglog zadebljanja. soæne glavice vrlo dobrog okusa. a presa¡ivanje u 10. Parade Ovaj tip luka namijenjen je za proizvodnju mladog luka i prodaju u svezicama. te se može vrlo uspješno uzgajati u zimskom dijelu godine u zaštiçenim prostorima. Daje okrugle. Exhibition Ova je sorta atraktivnog izgleda. parade 0 . ævrsto je i tamno zeleno. Postoji mala moguçnost preranog procvjetavanja. mjesecu. Namijenjen za proizvodnju mladog luka u vrlo gustom sklopu za prodaju u svezicama. Lišçe mu raste uspravno. pri æemu sjetvu treba obaviti u 8.

Prednosti proizvodnje luka iz luæice u odnosu na direktnu sjetvu . kontrola tijekom vegetacije te nakon berbe.Ranija berba.Luæica allium cepa l. pravovremeno tretiranje polja i jednoliæno dozrijevanje. • Bejo Zaden/De Groot en Slot: savjeti specijalista. . sortnu æistoçu i zdravstveno stanje. što rezultira najveçim prinosom ujednaæenih lukova. 1 .Snažan korjenov sistem omoguçava dobru berbu i kod uzgoja na vrlo suhim tipovima tla.Robusne biljke smanjuju rizik primjene herbicida. Što je “Quality Inside”? • Jedinstvena genetika u najnovijim sortama. Reprezentativni uzorci testiraju se na našim pokusnim poljima na prorastanje. Svaka isporuka može se kontrolirati unatrag zbog æinjenice da se cijeli proizvodni proces (od proizvodnje sjemena do berbe luæice. • Stroga kontrola jamæi zdrav proizvod. postiže se ravnomjeran razvoj. Informacija o broju luæica u kg.Odliæan za preradu. . Proizvodnja i kontrola u skladu su s najstrožim standardima Naktuinbouw-a. za svaku isporuku. koja veç godinama radi na poboljšanju sortimenta luæice. upotpunjene Bejo Quality Management sistemom. • Preciznim kalibriranjem luæice u æetiri veliæine. . Kontrola proizvodnih uvjeta i tretiranja. Isporuke s certifikatom o kvaliteti. Naše najnovije sorte promoviramo pod zaštitnim imenom “Quality Inside”. Zdravstveno stanje: izbor proizvodnih polja. Bejo Zaden/De Groot en Slot: “Quality Inside!” Bejo Zaden/De Groot en Slot je vodeça selekcionerska kuça. Prije isporuke sva se roba kontrolira na krupnoçu i odstupanja. preko skladištenja do mjesta isporuke) strogo nadzire.Manja podložnost gubitku sadnje kod erozije vjetrom na laganim tlima. .Brži razvoj luka. . Proizvodnja i kontrola slijedi stroge standarde «tracking sistema».

. Lukovi su okrugli. za svježu potrošnju. vrlo brzo formira korjenov sustav i obilno rodi. na upit. Namijenjen je dugotrajnom skladištenju. Lukovi su okrugli. okruglog oblika. . Tolerantan je prema preranom cvjetanju. vrlo rani hibrid iz našeg selekcijskog programa.visok stupanj ujednaæenosti. visokog postotka suhe tvari i dobre sposobnosti skladištenja.moguça je veça kontrola željene krupnoçe luka. her Cul e s  f 1 Stur BC 0 Srednje kasna sorta s dobrim korjenovim sistemom i snažnim lišçem. dozrijeva tjedan dana ranije. Forum F1 Novi. Lukovice su lijepe. žuti i vrlo ujednaæeni. Rast mu je snažan. Od do sada poznatih ranih sorti. ali zbog visokog postotka suhe tvari i u preradi nalazi svoje mjesto. Lukovi imaju lijepu. a oblika su plosnato. Umjereno tolerantan na procvjetavanje.krupnija luæica poveçava prinos i preko 20%. žutu ovojnicu. možemo isporuæiti i nekalibriranu luæicu veliæine 10/21 mm. Okruglog do ogruglog. Namijenjen je za svježu potrošnju. Troy F1 Vrlo rani hibrid s dobrom tolerantnošçu prema procvjetavanju. Kalibraža Bejo luæica «Quality Inside» dostavlja se precizno kalibrirana u 4 veliæine.Luæica allium cepa l. . . lijepe žute boje i vrlo dobre je rodnosti.moguça je veça kontrola željenog vremena dozrijevanja luka. što donosi slijedeçe prednosti: . Hercules F1 Ovaj hibrid po dozrijevanju spada u srednje rane. Kategorija 1 2 3 4 Veliæina 10/14 mm 14/17mm 17/21mm 21/24 mm Tako¡er.

Za berbu u jesen sjetva poæinje krajem ožujka. a ovisno o kultivaru i uvjetima uzgoja berba zapoæinje u srpnju. postignuti su presadnicama preko 5 mm debljine. Uzgoj poriluka Presadnice se najæešçe proizvode na gredicama (600-800 sjemenki/m2) ili kontejnerima. uz dubinu sadnje do 12 cm ovisno o duljini presadnice. mlade biljke presa¡uju se od sredine svibnja. Vjerojatnost za uspješno prezimljavanje kreçe se do 50%. Period uzgoja poriluka možemo podijeliti u tri termina. Raniji kultivari imaju svjetlo zelenu boju i dulju stabljiku. U nekim sluæajevima. Poriluk se samo grubo oæisti i smjesti okomito u sanduke. Razmak izme¡u biljaka treba biti oko 12 cm. a prije završnog æišçenja temperatura se polako podiže. Ove brazde rade se na jednaki naæin kao i brazde za mrkvu. Za dobivanje poriluka s dugaækom bijelom stabljikom redovi se nagrçu nekoliko puta tijekom sezone. sadnja u rupe kombinirana je s brazdama na razmaku od 70-75 cm. a zimski kultivari su plavozeleni s kratkom. Broj biljaka/ha Gustoça sklopa ovisi o izabranom razmaku izme¡u redova. U praksi se najæešçe koriste 3 reda izme¡u traktorskih kotaæa. Berba ranijih kultivara može se oæekivati od kraja kolovoza. Jednom tjedno poriluk se prska hladnom vodom. Opçenito prihvaçeni sistem sadnje je na razmak redova od 40 cm. Za najraniju berbu sjetva poæinje u sijeænju ili veljaæi. Kvalitativnim poboljšavanjem sortimenta poriluk se može uzgajati preko cijele godine. a razmaci izme¡u redova su 40. Optimalno vrijeme berbe zimskog poriluka ovisi o poæetku ponovnog rasta u proljeçe i vremenu pojave prvog procvjetavanja. Poriluk je povrçe koje u zadnje vrijeme dobiva sve veçe znaæenje. U Nizozemskoj se. imat çemo 160. Col u m b u s . Usporedbom kultivara poriluka mogu se uoæiti jasne razlike izme¡u ranih i kasnih kultivara. debljom stabljikom. a razmak izme¡u biljaka u redu 10 cm imali bi 133. kad bi koristili me¡uredni razmak od 75 cm. a kasnijih tijekom cijele zime.000 biljaka/ha.Poriluk allium porrum l.000 biljaka/ha. Najbolji rezultati. Za dugo skladištenje poriluk se potpuno oæisti i æuva na temperaturi od -4°C. kasniji su tamnije boje. upotrebom specijalnog stroja. 50 i 75 cm. To znaæi da ukoliko izaberemo razmak izme¡u redova 50 cm. mlade biljke presa¡uju se u rano proljeçe. Gnojidbom odre¡enim koliæinama dušika tijekom ranog proljeça potiæe se prezimljavajuçi poriluk na ponovni rast. poriluk sadi u rupe. naroæito za ranu proizvodnju. Skladištenje poriluka najbolje je na temperaturi oko 0°C. Opstanak biljaka ovisi o tipu zime.

Lukovice su duge i ne stvaraju zadebljanje. Uspravnog je rasta i snažnih listova. j olant lan Celot 4 . Izrazito uniformnog rasta. Manje je osjetljiv na Alternariu.35 cm. izdužene lukovice. Po izjednaæenosti u prirodima ispred ostalih je sorti u tom tipu. Bandit Kasni. Columbus Sorta za ljetnu i ranu jesensku proizvodnju.60 U redu 10 .Poriluk allium porrum l. Namijenjena je za ljetnu i rano jesensku proizvodnju u uvjetima kontinentalne klime. dugaæke lukovice. namijenjen berbi u kasnu jesen i poæetkom zime. jesenski. fo r r e s t Lancia Rana sorta. Ovo je brzo rastuça sorta koja rano postiže visok prinos. Ima dobru otpornost na mrazeve. Bijeli dio je dugaæak. Ova se sorta dobro drži i pod nepovoljnim uvjetima rasta. a namijenjen je za svježu potrošnju i industrijsku preradu. Formira vrlo duge. 75 dana vegetacije. dospijeva oko 84 dana nakon sadnje. bez okruglastog zadebljanja. Brzo raste i ima glatku i dugu “lukovicu”. 90 dana vegetacije. lero y f 1 Jolant Vrlo rodna jesenska sorta. duljine vegetacije od sadnje do berbe oko 90 dana. Striker F1 Hibrid poriluka za ljetni i jesenski uzgoj. s visokim prinosom. dužine oko 30 . bijele. Vrlo rana sorta. plavo zelene boje i dugo ostaje zdravo. a lišçe uspravno i tamno zelene boje. Vrlo je rodan. Plavo zeleni hibrid za jesensku proizvodnju. Tako¡er se vrlo dobro nosi s bolestima. Ima umjereno zelenu boju sa snažnim uspravnim lišçem. Dobro se nosi s bolestima. 90 dana vegetacije. izvanredne uniformnosti. Pogodan je za direktnu sjetvu i/ili presa¡ivanje. Vrlo je rodan. bez okruglastog zadebljanja. raste brzo i zdravog je izgleda. Forrest se brzo æisti i priprema za tržište. Lišçe je tamno. Namijenjen je za prodaju tijekom zime. Formira mnogo tamno zelenog lišça. Ima lijepe. Lancelot Ovaj plavo-zeleni tip poriluka namijenjen je kasnoj ljetnoj i jesenskoj proizvodnji.10 Lincoln Ova je sorta u tipu dugaækih bugarskih poriluka za ljetnu proizvodnju. U povoljnim uvjetima proizvodnje ova je sorta dala zavidan prinos od 56 t/ha. Leroy F1 110 dana vegetacije. bez okruglih zadebljanja. 140 dana vegetacije. Lišçe je snažno i uspravno. dugaæke stabljike i uspravnog lišça. Dobro podnosi napad virusa.22 Broj dana 6 . plavo-zeleni tip poriluka. srednje zelene boje. ævrste. Forrest Zimski poriluk s dugaækim lukovicama i uspravnog rasta. 85 dana vegetacije. Vrlo je prinosna.15 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 15 . 150 dana vegetacije. Uspravnog je i vrlo visokog rasta. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 50 . Stabljika je dugaæka i bijela.

Ovojno lišçe je zeleno. te na rubnu palež lista. tamnocrvene. ævrste. in d i g o Fiero Treviso tip radiæa. Ova sorta je vrlo izjednaæena i lijepe je tamno crvene boje. uski. okrugle. Razmak sadnje je 30 x 30 cm. Glavice su krupne. a može se i kratko skladištiti. Manje je osjetljiv na rubnu palež lista. valjkaste. okrugle i odliæne unutrašnje kvalitete. Leonardo je namijenjen za jesensku proizvodnju. namijenjen za jesensku i kasno jesensku proizvodnju. Erfano Kasna sorta.25 Broj dana 5 .12 Indigo Ova sorta brzo raste. vitke glavice. Preporuæamo razmak sadnje 45 x 35 cm.Radiæ Cichorium intybus l. tamno zeleni i prošarani. ævrste glavice. leonardo fiero 5 . Leonardo Vegetacijski period ove sorte je oko 81 dan. namijenjena za (kasno) jesensku proizvodnju. Fiero oblikuje lijepe. Listovi su mu uspravni. Vegetacija mu je oko 112 dana. Vegetacija mu je oko 68 dana i namijenjena je za ljetnu i jesensku berbu. (partim) Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 30 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . Dobre je tolerantnosti na prerano cvjetanje. Glavice su vrlo ujednaæene. Formira izjednaæene. intenzivno crvene boje. Srce glavice je dobro zatvoreno. dužine vegetacije 90 dana. Preporuæamo razmak sadnje 45 x 35 cm. Dobro se drži na polju. Dobro se drži na polju.

Masse Ovaj matovilac spada u grupu sorti sitnog sjemena. Jupiter Srednje rana sorta.35 cm. U ponudi samo kalibrirano sjeme.) laterr.Pan di Zucchero Cichorium intybus l. Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 15 U redu 3-5 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 10 . okrugli. daju dobar urod zbog krupnoçe listova. Preporuæamo razmak sadnje 40 x 40 cm. Visina glavica je oko 50 cm. Glavice su cilindriæne. Razmak sadnje 30 x 30 cm.25 Broj dana 5 . s nekoliko vanjskih listova. širokih listova. tamno zelene boje. vrlo ujednaæenih. Preporuæamo sadnju od poæetka lipnja na dalje. Visina biljaka je oko 30 . Biljke su srcolikog izgleda.15 Broj dana 6-8 Macholong Vrlo lijep matovilac. Biljæice su izjednaæenog rasta. maC holong . jer se lako i brzo æisti. Manje je osjetljiv na bolesti. Potrošaæi su tako¡er zadovoljni. Može podnijeti i mali mraz u polju. Listovi su glatki. tamno zeleni. valjkastih glavica. Dobro se nosi s bolestima. (partim) Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 30 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . jupiter ur a n u s Matovilac valerianella lacusta (l. one su krupne te daju vrlo visok prinos.12 Uranus Kasna sorta za jesensku proizvodnju.

Uniformna je i lijepog izgleda. uspravnim listovima. a za jesensku potrošnju sije se na otvorenom u junu i julu. Dospijeva za berbu oko 64 dana nakon sadnje. Preporuæamo razmak sadnje 40 x 35 cm.Endivija Cichorium endivia l. eros . Ova sorta daje odliæne prirode. S donje strane je dobro zatvorena i nije osjetljiva na truljenje. a pri berbi vanjsko lišçe ostaje kompaktno uz glavicu.25 Broj dana 5 . Ima široko lišçe i vrlo brzo raste. zbijene glavice. var. Aragos Žuta endivija sa svijetlim srcem. kasnu ljetnu i jesensku proizvodnju. Eros Ovo je sorta za berbu cijele jeseni. Sadi se na razmak 40 x 35 cm. Moguça je rana proljetna sjetva i tad se bere preko ljeta. S donje strane glavice su dobro zatvorene. latifolium Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 30 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . Preporuæa se za ljetnu. Preporuæamo razmak sadnje 40 x 35 cm. bossa aragos neos Laos Srednje rana sorta sa širokim. Bossa Ovu je sortu moguçe brati u širokom vremenskom razdoblju.12 Neos Kovræavi tip endivije. i manje je osjetljiva na truljenje. koji daje teške. Glavice su dobro ispunjene i teške. Rast joj je uspravan i ima veliko žuto srce.

Lišçe je uspravno. Vrlo je ujednaæena i rodna.22 broj dana 8 . radicula Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 10 U redu 3 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . a naroæito je pogodan za prezimljenje u uvjetima mediteranske klime. ru d o l f Witlof Cichorium intybus l. rotkvice su lijepe i okrugle. Visok je postotak izboja u prvoj klasi.12 Rudy F1 Vrlo izjednaæen. var. totem Totem Ovo je sorta witloofa za rano i srednje rano pospješivanje. Tolerantnost na cvjetanje mu je vrlo dobra. Vegetacijski period joj je oko 35 dana. okruglim rukavcima. svježe zelene boje. Formira debele izboje s glatkim listovima. namijenjena za ranu proljetnu proizvodnju u plastiænim tunelima ili na otvorenom. Vrlo je izjednaæenog oblika i boje.Rotkvica raphanus sativus l. kratko. koji su vrlo lijepe bijele boje. ru d y f 1 . Oblikuje trbušaste do okrugle zadebljale lisne rukavce. Poker Ova je sorta namijenjena proizvodnji u zaštiçenom prostoru. rodan hibrid za ranu proljetnu. Victorio F1 Ovaj je hibrid namijenjen za proizvodnju u uvjetima kratkog dana. pod staklom ili plastikom.25 Broj dana 4-6 Rudolf Vrlo rana rotkvica. (partim) Komoraæ/koromaæ foeniculum vulgare miller Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 45 U redu 25 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 18 . ljetnu i jesensku proizvodnju. a listovi su srednje dužine. Odliæna moguçnost æuvanja omoguçava transport na veçe udaljenosti. Vrlo rodan hibrid s lijepim.

Spokane F1 Otporan na plamenjaæu 1. ljetnu i jesensku proizvodnju. Preporuæamo ga za proljetnu.Špinat spinacea oleracea l. ova je sorta pogodna za æuvanje nakon berbe. spa n s a f 1 .7. Obzirom da ima blago mjehurast list. Listovi su mu tamno zeleni i glatki. kao baby špinat. 5.. 2 i 3. Vrlo je dobar za industrijsku preradu. Listovi su mu okrugli. zelenog. 3. Špinat uzgajan za preradu bere se strojno. koji vrlo sporo ide u cvijet. Spokane F1.15 Broj dana 6-8 Rembrandt F1 Srednje rani hibrid. Odliæan je i za svježu potrošnju i za industrijsku preradu. Posebno je namijenjen industrijskoj preradi. Dvodomni hibrid. npr. Preporuæamo ga za ljetni uzgoj. Špinat se tako¡er uzgaja i u tzv. glatki i duguljastog oblika. Spinner F1 Visoko otporan na plamenjaæu rase 1. hidroponskim sistemima u staklenicima. prezimljuje u polju i bere se rano u proljeçe. Namijenjen je za proljetnu. Rezistentan je na plamenjaæu 1. a za tu namjenu koriste se kultivari otporni na procvjetavanje. Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 25 U redu 5 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 10 . 2. Ima vrlo dobar odnos peteljka-plojka. Visoko je otporan na plamenjaæu rase 1 . ljetnu i jesensku sjetvu. Listovi su mu okrugli. glatkog. 2 i 3. Listovi su zeleni do tamno zeleni. Space F1 Jednodomni hibrid. U podruæjima s umjerenom zimom špinat se može sijati u jesen. Kroz ljetni period mogu se uzgajati samo neki kultivari špinata zbog velikog rizika od procvjetavanja. Cvjeta kasno i zbog toga mu je period berbe vrlo dug. Sporo tjera u cvijet i zato se može dugo brati. 4. što olakšava naknadno pakiranje. tamno zeleni. Spanda F1 Hibrid vrlo tamnog. blago mjehurasti. okruglog lišça. te je dobar za ljetnu proizvodnju. spoK ane f1 Špinat se uzgaja za svježu potrošnju i za preradu.

za sušna podneblja. Ne cvate. 40 .12 Preporuka za sjetvu cikle Željena krupnoça Baby cikle težine Kategorija Kategorija Kategorija 30 .000/1.500 g (8 .100 g 100 . Preporuæamo za kontinentalnu klimu.50 g 50 .60 36 .8 cm) 300 .500.000 640. Za rezanje na kolutiçe. Dobar prirod. Dosta je snažna prema Cerkospori i Alternarii.15 cm) Broj biljaka/m 120 85 . conditiva alef.Cikla beta vulgaris l.40 1. Za preradu i æuvanje. Za preradu. Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 30 U redu 6 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 15 .000 Sjetvena norma/ha (oko 22 kg) (oko 15 kg) (oko 10 kg) (oko 6 kg) pablo  f1 roCKet boro Pregled sorti i hibrida cikle Sorta Pablo F1 Boro F1 Bikores Bikor Rocket Sjetva mart/juni mart/juni sredina marta/ sredina juna sredina marta/ sredina juna sredina marta/ sredina juna Oblik okrugla do izdužena okrugla okrugla do izdužena okrugla cilindriæna Obojenje crvena tamno crvena tamno crvena tamno crvena tamno crvena Napomena Snažnog rasta. Odliæna kvaliteta i urod.500.22 Broj dana 9 . Ima snažno lišçe.90 50 .000.300 g (4 . var. Vrlo rodna. Za preradu.000 420.000/770.000 1.

Moguç uzgoj i u plastenicima. Daje lijepe visoko kvalitetne krastavce omjera duljine i širine 3. pepelnice i mozaik virusa krastavaca. Asterix F1 Pretežno ženski bradaviæasti hibrid. Dozrijeva 82 dana nakon sadnje. Otporan na Cladosporium. Dobro se nosi s napadom mozaik virusa krastavaca. fino bodljasti. Adam F1 je vrlo dobra kombinacija ranog dozrijevanja i visokog prinosa. Krastavci su vrlo dobre ævrstoçe. pretežno ženski hibrid velike rodnosti. ad a m f 1 Alibi F1 Bradaviæasti hibrid.2:1. Plodovi su tamno zeleni.1:1. Otporan na Cladosporium. pepelnice i plamenjaæe. Dobro se nosi s pepelnicom i s mozaik virusom krastavaca. ast e r i x f 1 Atlantis F1 Bradaviæasti. Dozrijeva 82 dana nakon sadnje. Sorta Adam Amour Atlantis Alibi Asterix Broj dana do prve berbe 57 75 71 82 85 Adam F1 Glatki partenokarpni krastavac. Plodovi su tamno zeleni. Manje osjetljiv na krastavost. Ovaj hibrid je snažnog rasta i tvori vrlo jaku korijensku mrežu. Odliæan za kiseljenje. Dobro podnosi napad mozaik virusa krastavaca. s odnosom dužine i debljine 3.Krastavci kornišoni Cucumis sativus l. veç pretežno ženski. Prvi plodovi spremni za berbu 71 dan nakon sadnje. Rana sorta. Plodovi su tamno zeleni i bez goræine. svijetle boje i bez goræine. a otporan je i na krastavost. Vrlo dobro trpi napad plamenjaæe. snažnog rasta. Amour F1 Partenokarpni hibrid koji stiže za berbu 75 dana nakon sadnje. atlantis 41 . Plodovi su tamno zeleni.2:1. bez goræine i odnosa dužine i debljine 3. koji nije partenokarpni. plamenjaæe i pepelnice. Plodovi nisu gorki i pogodni su za strojnu berbu.

Otporna je na Verticillium a i b.10 70 30 Benito F1 Niska sorta æije su biljke vrlo zdrave. Vegetacija oko 75 dana (nakon sadnje). ªuvanje ubranih plodova je oko 2 tjedna. težine oko 200 . Topspin F1 Srednje kasni.25 Broj dana 8 . Plodovi su okruglog oblika.) Karsten ex farw. Kožica je vrlo ævrsta.200 g bez sulta n   f1 za mehaniziranu berbu. prosjeæne težine oko 60 . Townsville F1 Srednje rani hibrid. vrlo ævrsti i pogodni za transport. Vrlo dobra sorta Harem F1 Determinantna rajæica. Otporan na Verticillium. iskljuæivo za vanjsku proizvodnju. Benito F1 ima æetvrtaste. Preporuæamo uzgoj samo na otvorenom. Odliæno podnose transport. Fuzarium 0 i 1. a odliæno podnosi transport zbog ævrste kožice. Namijenjena je za proizvodnju na otvorenom. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova U redu Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 16 . Fuzarium 0 i 1. Determinantan. Vrijeme dozrijevanja mu je oko 70 dana nakon sadnje.90 g i bez topspin f1 zelenog kragna. Fuzarium 0 i 1 i na korjenove nematode. Vegetacija oko 72 dana.Rajæica/paradajz lycopersicon lycopersicum (l. Oblik plodova je okruglo æetvrtast i kao takav je vrlo atraktivan i prodajan. Otporan na Verticillium. Namijenjen za svježu potrošnju i preradu. Samo za vanjsku proizvodnju. Dozrijevanje plodova je ravnomjerno. svjetlo zeleni kragn. Visoko je otporan na Verticillium. te na Fuzarium rase 0 i 1. zdravih biljaka. benito f1 Rajæice su prosjeæne težine oko 120 g. duljine vegetacije oko 68 dana nakon sadnje. ovalno okrugle plodove s ævrstom kožicom. Rajæice su okrugle i mesnate. vrlo rodan hibrid za proizvodnju na otvorenom. Prosjeæna težina plodova je oko 200 g. Za svježu su potrošnju. Plodovi su upotrebljivi i 2 tjedna nakon berbe. Sultan F1 Determinantna sorta snažnih. zelenog kragna. Otporan na Verticillium i Fuzarium rase 0 i 1. a potrošnju u svježem stanju. Otporan na Verticilium rase a i b te na Fuzarium rase 0 i 1.250 g. Plodovi težine oko 150 . Ima lagano naznaæen. Plodovi su crveni. ali se lagano guli. townsvil l e   f 1 4 . Vrlo visok prinos. Plodovi dozrijevaju ujednaæeno. cilindriænog oblika. Prvi plodovi dozrijevaju 74 dana nakon sadnje. Vegetacija oko 67 dana poslije sadnje. Torquay F1 Determinantni hibrid namijenjen za svježu potrošnju i industrijsku preradu. moguç uzgoj sa i bez potpornja. Namijenjen je za svježu potrošnju i industrijsku preradu.

Paprika Capsicum annuum l.60 U redu 40 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . Tamno zeleni plodovi dozrijevanjem pocrvene i namijenjeni su svježoj potrošnji. Plodovi su srednje ljuti i namijenjeni su svježoj potrošnji. prosjeæne duljine 14 cm.4 plodniæka lista i debelog su perikarpa (mesa). Tamno zelena boja ploda dozrijevanjem prelazi u crvenu.25 grama. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 50 . Plodovi se sastoje od 3 . 4 . dugaæki. Viseçi plodovi ovalnog oblika. Plodovi se sastoje od 3 .4 plodniæka lista i izrazito su debelog perikarpa. (8 mm). Stanley F1 Viseçi plodovi æetvrtastog oblika. Prosjeæna težina ploda je 20 . a širine 6 cm. a širine 2.30 Broj dana 8 . Zelena boja ploda dozrijevanjem prelazi u crvenu. prosjeæne duljine 10 cm. prosjeæne duljine i širine 8 cm.5 cm.10 Tambora F1 Paprika u tipu babure izrazito slatkog okusa namijenjena svježoj potrošnji. Azuma F1 Plodovi dozrijevaju 75 dana nakon presa¡ivanja. Plodovi su viseçi. Biljke su visine 80-85 cm.

Ukoliko je roba isporuæena u više obroka. a zbog neizvršenja neke od njegovih obveza prema prodavatelju. U sluæaju da je ugovorena isplata u ratama. 2. 3. Ukoliko je kupæevo sjedište. Za sve isporuke važi da su podložne uobiæajenim ograniæenjima zbog berbe i dorade sjemena. Izuzetak je prodaja proizvoda u originalnom pakiranju. te çe. 3. koje ovaj koristi za razlikovanje svojih proizvoda od proizvoda drugih pravnih osoba/firmi. te mu ostaviti primjeren naknadni rok za ispunjenje. a prodavatelj ima pravo odgoditi daljnje izvršenje ugovora ili raskinuti ugovor. Zagreb ªlanak 1. Ukoliko kupac ne izvrši jednu ili više svojih obveza. 5. ali çe. Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu zbog nekog nedostatka pružene usluge. na primjer u obliku bankovne garancije izdate od banke koja je priznata u Nizozemskoj. Ponuda ne obvezuje prodavatelja. smatrat çe se ispravnim izvršenjem obveze isporuke prodavatelja. pakiranju. 44 . Upotreba zaštitnih znakova i obilježja Kupcu nije dozvoljeno koristiti zaštitni znak i/ili obilježja prodavatelja. osim ako su stranke pismeno ugovorile nešto drugo. Ograniæenja zbog berbe i dorade sjemena 1. likvidacija. Nyon. kupac mora navesti koji su dokumenti potrebni u skladu s propisima zemlje u koju çe se izvoziti. kako najbolje zna. pa kupcu ne pripadaju prava temeljem prodavateljeve odgovornosti za materijalne nedostatke stvari. smatra se da kupac nije odgovorio svojoj obvezi. važeçe na dan zakljuæenja pojedinog ugovora. obveze plaçanja kupca odmah dospjevaju na naplatu. a kupac kasni s isplatom jedne rate. Plaçanje 1.00 EUR po srednjem teæaju HNB. i • drugi dokumenti ili potvrde o uvozu robe. Na sve ugovore i/ili prodajne ponude upuçene kupcima æije je sjediše ili prebivalište izvan Republike Hrvatske. • prodavatelj može zatražiti potpunu isplatu i/ili dovoljnu garanciju o poslovanju kupca. Ukoliko kupac u vezi s gore navedenim ne uæini sve što je potrebno. Ukoliko se prodavatelj pozove na takvo ograniæenje. 3. Ukoliko se roba dalje preproda. prodavatelj može i za svaku pojedinu isporuku ispostaviti raæun. iskljuæena je prodavaoæeva odgovornost za materijalne nedostatke stvari. broju ili težini. niti ima pravo na naknadu štete. za isporuke vrijednosti manje od kunske protuvrijednosti 75. Kupac je obvezan. može ponovno biti prodata ili korištena samo tijekom normalnog procesa poslovanja. kao što je navedeno u ælanku 7. Prodavatelj u svakom sluæaju pridržava pravo naknade štete. Primjena bilo kakvih uvjeta kupca iskljuæena je ukoliko nije pismeno ugovoreno drugaæije. ªlanak . ili ukoliko to ne uæini ispravno i/ili na vrijeme. Prodavatelj zadržava pravo periodiænog mijenjanja cijena. Ukoliko je reklamacija osnovana. za svaku isporuku primjenjuju se “Incoterms” klauzule. Isporuka s manjim promjenama u veliæini. u sukladnosti sa sezonom sijanja i sa¡enja. Ovo ograniæenje vlasništva tako¡er vrijedi za svako potraživanje koje bi prodavatelj pokrenuo protiv kupca. ªlanak . Svaki novi cjenik poništava predhodni i odnosi se na sve narudžbe primljene poslije izdavanja novog cjenika. 7. U sluæaju zakašnjele isporuke kupac je dužan pismeno izvijestiti prodavatelja o kašnjenju. Prodavatelj se obvezuje isporuæivati robu u razumnom roku. pokušati isporuæiti srazmjerno naruæenoj koliæini ili u nekoj sliænoj alternativi. 2. Po isteku tog roka. nakon zakljuæenja kupoprodajnog ugovora. ªlanak .o.o. Ovi opçi uvjeti odnose se na sve ponude i ugovore zakljuæene izme¡u Bejo Zaden d. 3. 2. Troškovi naplate-inkasa Ukoliko kupac ne ispuni ili zanemari jednu ili više obveza. da ispuni svoje obveze isporuke. ukoliko postoji opravdana sumnja da kupac neçe ili ne može ispuniti svoje obveze ispravno i/ili na vrijeme. prodavatelj nije obvezan isporuæiti naruæenu robu. Ovdje se primjenjuje posljednja reæenica stavka 1 ovog ælanka.o. Prodavatelj je ovlašten unaprijed zahtjevati od kupca potpunu isplatu i/ili garanciju za pružane usluge. • fito-sanitarni zahtjev. ukoliko je moguçe. odnosno prebivalište izvan Republike Hrvatske. Kupac ne smije koristiti zaštitne znakove i/ili obilježja koja sliæe znakovima i obilježjima prodavatelja. Prodavatelj pridržava pravo povuçi ponudu u roku 5 radnih dana nakon što je primio kupæevu obavijest o primitku ponude. Isporuke su franko sjedište prodavatelja. dospjele su i sve preostale rate i bez posebne obavijesti uæinjene kupcu. ukoliko je moguçe. Roba isporuæena od strane prodavatelja. ili je kupac nesposoban za plaçanje. osim ako se radi o namjernoj šteti i/ili šteti nastaloj iz grube nemarnosti prodavatelja i/ili njegovih radnika. svi troškovi vezani za poravnanje izvan suda ili na sudu bit çe na trošak kupca. Švicarska).. ªlanak 4. ograniæiti štetu pružene usluge o kojoj je podnio pismenu žalbu prodavatelju. kupac je sa svoje strane obvezan dogovoriti se sa svojim vlastitim kupcima o ograniæenju vlasništva. 8. osim ako je izriæito drugaæije pismeno ugovoreno. za koju važi klauzula o ograniæenju vlasništva. Ukoliko se prodavatelj pozvao na ograniæenje iz stavka 1 ovog ælanka.Opçi uvjeti kupoprodaje i isporuke sjemena Sastavljen od strane Bejo Zaden d. Odgovornost 1. odgovornost prodavatelja ograniæena je samo na fakturnu vrijednost robe koju je prodavatelj isporuæio. ªlanak . ªlanak 5. • me¡unarodne potvrde. stavak 1. 2. kao što su: • faktura. Rokovi isporuke ne predstavljaju bitan sastojak ugovora. Odga¡anje 1. Ponude i cijene 1. Cijene navedene u ponudi izražene su bez PDV-a. 3. kupac mora pismenim putem specifirati koji su dokumenti potrebni kod isporuke. 9. Prodavatelj ni u kojem sluæaju neçe biti odgovoran za bilo koju vrstu posljediæne štete. 6. Prodavatelj çe uæiniti sve. prodavatelj neçe biti odgovoran za štetu nastalu uslijed zakašnjenja ili neizvršenja isporuke. osim ako je drugaæije ugovoreno pismenim putem. Kupac je dužan primiti i djelomiæno ispunjenje. 2. Naruæivanje i isporuka 1. od dana neizvršenja svoje obveze. ªlanak 10. 4. 2. Ako se radi o isporuci izvan granica Republike Hrvatske. Prodavatelj mora primiti isplatu u roku od 30 dana od datuma na raæunu. važit çe slijedeçe: • obveze prodavatelja biti çe automatski i odmah suspendirane dok kupac ne isplati iznos koji je dužan isplatiti (ukljuæujuçi i naplatu van sudskih troškova). stranke ugovaraju primjenu “International Seed Trade Federation Rules and Usages for the Trade in Seeds for Sowing Purposes” (ISF. Prilikom podnošenja narudžbe. odnosno ovi opçi uvjeti drugaæije odre¡uju. sa zaštitnim znakom i obilježjima koje je prodavatelj sam naznaæio. Primjena opçih uvjeta 1.. ªlanak . 10. Ako je otvoren steæaj. Prodavatelj zadržava pravo naplate dodatnih administrativnih i manipulativnih troškova. niti ostvariti bilo kakvo drugo pravo na nju. 2. Ograniæenja vlasništva 1.o. 2. Zagreb (u daljnjem tekstu "prodavatelj") i kupca. ªlanak . prodavatelj može isporuæiti iduçu veçu koliæinu. Isporuæena roba ostaje vlasništvo prodavatelja sve dok kupac u potpunosti ne isplati ugovorenu cijenu. biti dužan platiti zakonsku zateznu kamatu na ukupan neplaçeni iznos. Kupcu nije dozvoljeno založiti robu. Ukoliko koliæina naruæena jednom narudžbom odstupa od uobiæajene koliæine ili višestruke standardne koliæine koju prodavatelj isporuæuje.

o. pokrenu postupak kod suda naznaæenog u ælanu 16. rokovi žalbe 1. izvan firme prodavatelja. Reklamacije moraju biti tako opisane da ih prodavatelj ili treçe osobe mogu provjeriti. u pogledu uzorka sjemena korištenog pri testu i okolnostima pod kojima je ra¡en test. 3. Kod ovih se sorti pri velikom pritisku kojeg vrše štetoæine ili uzroænik bolesti. ili uzroænik bolesti. kod njih se u usporedbi s visoko rezistentnim sortama. Za sve dogovore izme¡u prodavatelja i kupca važe zakoni zemlje u kojoj je registrirano sjedište prodavatelja. Kupac mora obavijestiti prodavatelja pismenim putem. u odre¡enoj mjeri mogu pojaviti simptomi bolesti ili ošteçenja. Sve informacije o kvaliteti koje daje prodavatelj. navodeçi broj partije. Stranke su obvezne. osim ako je po ælanu 17 neki drugi sud kompetentan. svaki çe spor biti predat nadležnom gra¡anskom sudu prvog stupnja. 2. ukazuje samo na rezultate kakvi su postignuti u vrijeme testiranja. Viša sila 1. Primjena zakona 1. nego kod nerezistentnih sorti koje se uzgajaju u usporedivim ekološkim uvjetima i/ili pri usporedivom pritisku kojeg vrše štetoæine ili uzroænik bolesti. ªlanak 1.. • Rezistentnost: je sposobnost neke biljne vrste da ograniæi rast i razvoj odre¡ene štetoæine ili uzroænika bolesti i/ili da ograniæi ošteçenje koje oni proizvedu. koju pruža prodavatelj je bez obveza. obje strane imaju pravo raskinuti ugovor. koliko je god to moguçe. u usporedbi s neotpornim sortama. ta odredba çe automatski biti (zakonski) zamijenjena važeçom odredbom. tlo. Ukoliko se strane me¡usobno nisu dogovorile o arbitraži putem konzultacije. prije nego što predaju predmet sudu prvog stupnja ili arbitražnom sudu. uvjetima uzgoja (klima. • da li koliæina primljene robe odgovara dogovorenom. Zagreb ªlanak 11. • Srednja rezistentnost (IR): biljne sorte koje ograniæavaju rast i razvoj odre¡ene štetoæine ili uzroænika bolesti. Me¡utim. zdravstveno stanje. 2. U tom sluæaju prodavatelj nije obvezan platiti bilo kakvu štetu. navodeçi broj pakiranja. Prodavatelj çe odmah. 4. Definicije opisa reakcije biljaka na napade štetoæina ili bolesti: • Imunitet: neçe se okužiti odre¡enom štetoæinom. te navodeçi rezultate testova ukoliko su obavljeni. Ukoliko kupac nije podnio reklamaciju u gore navedenim rokovima. ªlanak 1. bilo koja strana može zatražiti vještaçenje nadležne hrvatske inspekcije. 2. ili ako nije u moguçnosti isporuæiti na vrijeme. bit çe iskljuæivo bazirane na testovima koji se mogu reproducirati. Ako prodavatelj ne posjeduje taj uzorak. Pod višom silom podrazumijevaju se okolnosti koje sprjeæavaju izvršenje obveza. koliko god je to moguçe. a koje se ne mogu pripisati prodavatelju. na osnovu navedenih informacija. Nedostaci. u visokoj mjeri ograniæavaju rast i razvoj odre¡ene štetoæine ili uzroænika bolesti pri normalnom pritisku kojeg vrše štetoæine ili uzroænik bolesti. da li odgovara zahtjevima kvalitete koji se mogu oæekivati za normalnu upotrebu i/ili prodaju. 3. preporuke i ilustracije u brošurama i prospektima su što je detaljnije moguçe u skladu s iskustvima iz testova i prakse. Prodavatelj garantira da isporuæena roba odgovara. Pružanje informacija 1. Kod rezistentnih sorti se pri velikom pritisku kojeg vrše štetoæine ªlanak 1. Kupac mora provjeriti da li primljena roba odgovara dogovorenom. u bilo kojem obliku. pod usporedivim okvirnim uvjetima i pod usporedivim pritiskom kojeg vrše štetoæine ili uzroænik bolesti. Ukoliko prodavatelj i kupac nisu registrirani u istoj zemlji. U ovakvom sluæaju sve ostale odredbe Uvjeta ugovora ostaju. Opisi. Naktuinbouw ima pohranjene uzorke svih partija sjemena koje su poslane u Hrvatsku. u mjestu gdje prodavatelj ima registrirano sjedište. sortnu æistoçu. Ukoliko je jedna odredba Uvjeta nevažeça. Upotreba i garancija 1. registraciju kupaca. Inspekcija se provodi na osnovu uzorka koji se uzima sa skladišta prodavatelja. a u sluæaju preprodaje drugim osobama. 2. 2. U tu svrhu kupac je dužan voditi registraciju korištenja robe. o mjestu uzgoja. ªlanak 14. Me¡utim.o. Data informacija ili indicirana kvaliteta. ako ništa nije dogovoreno. Troškove takve inspekcije plaça strana koja izgubi. Ukoliko se utvrde vidljive mane ili nedostaci. Nizozemska. 2. dobivene drugaæije rezultate uzgoja. ukoliko nisu u sukobu s Uvjetima ugovora i ukoliko nisu u sukobu s mandatnim zakonima zemlje prodavatelja. me¡utim. ªlanak 15. Ne može se polaziti ni od kakve direktne veze izme¡u pružene informacije i rezultata koje je postigao kupac. i to: • da li je toæno stigla roba koja je i naruæena.Opçi uvjeti kupoprodaje i isporuke sjemena Sastavljen od strane Bejo Zaden d. bez uskraçivanja prava da u vezi sa sporom oko posljedica rezultata vještaçenja. ukoliko iste onemoguçavaju ili nerazumno otežavaju izvršenje obveza: štrajkovi u drugim firmama. koja korespondira koliko je god moguçe smislu nevažeçe odredbe. ishrana itd. u potpunosti važeçe. nepredvidljiv zastoj kod dobavljaæa ili treçih lica od kojih je prodavatelj zavisan. otpremnicu i/ili pojedinosti s raæuna. razumno se posavjetovati o tekstu nove odredbe. ili putem posredovanja. Prodavatelj çe biti ovlašten u bilo koje vrijeme pozvati kupca na zakonski nadležan sud ili na sud nadležan na osnovu odgovarajuçeg internacionalnog sporazuma. Kupac mora sam procijeniti da li je dotiæna roba pogodna za planirani hortikulturni uzgoj i/ili da li se može koristiti pod lokalnim uvjetima. Me¡utim. Ukoliko me¡u stranama do¡e do trajnog spora vezanim uz klijavost. 2. Kupac mora pregledati kupljenu robu prilikom primitka. ukoliko kupac robu preradi ili dade na preradu. specifikacija robe ne vrijedi kao garancija. prodavatelj ne prihvaça nikakvu odgovornost za. Rezultati zavise. opçi nedostatak sirovina i drugih sredstava ili usluga neophodnih za dobro izvršenje usluge. stranke çe. deklaraciju i/ili pojedinosti s raæuna. te opçi problemi transporta. inspekcijska služba çe zatražiti odgovarajuçi uzorak od strane Naktuinbouw (Nizozemski hortikulturni inspekcijski servis). Konverzija 1. Definirana su dva stupnja rezistentnosti: • Visoka rezistentnost (HR): biljne sorte koje. sa sjedištem u Roelofarendsveen-u. Rješavanje sporova 1.) i mjera poduzetih za vrijeme uzgoja. • Tolerancija je sposobnost biljne vrste da pretrpi abiotiæki stres bez teških utjecaja na rast. izme¡u ostalih faktora. u roku 3 dana nakon što je otkrio skrivene mane. tehniæku æistoçu. • Osjetljivost: je nesposobnost biljne sorte da ograniæi rast i razvoj odre¡ene štetoæine ili uzroænika bolesti. Izme¡u ostalog tu spadaju. ªlanak 1. prepakira ili dade na prepakiranje ili nepravilno upotrijebi. vanjsku pojavnost i prinos. u odre¡enoj mjeri mogu pojaviti simptomi bolesti ili ošteçenja. Rezultat ove inspekcije za obje je strane obvezujuçi. specifikaciji robe. važe nadalje i zakoni ”United Nations Convention on the International Sales of Goods” (= trgovinski sporazum iz Beæa). ukoliko je neophodno. neslužbeni štrajkovi ili politiæki štrajkovi u firmi prodavatelja. 3. kupac mora o tome pismenim putem obavijestiti prodavatelja u roku od 3 radna dana nakon primitka isporuke. ona neçe biti razmatrana te gubi prava koja mu pripadaju. Kod srednje rezistentnih sorti çe se još uvijek javljati manje teških simptoma ili ošteçenja. 3. najprije pokušati doçi do rješenja putem me¡usobnog razgovora. u usporedbi s podložnim biljnim vrstama. 45 . u sluæaju spora. može pojaviti više simptoma ili ošteçenja. obavijestiti kupca ukoliko uslijed više sile nije u moguçnosti isporuæiti. odnosno neçe se inficirati odre¡enim uzroænikom bolesti. • da li primljena roba odgovara dogovorenoj kvaliteti ili. Informacija. æim to sazna. Ukoliko stanje više sile potraje više od 60 dana. 5. Bilo kakva/sva garancija od strane prodavatelja prestaje. sortnost. Kupac çe biti obaviješten ako se isporuæena roba razlikuje od specifikacije.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful