Sadržaj

Kupus/zelje

5-8

Crveni  K upus/ C rveno  zelje

9

Kelj  pupªar

10

11-12

Kelj

Cvjetaªa/ K a r f i o l

13-16

b r o Ku l a

17

Kines Ki  K upus

18

Špiªasti  Kupus

18

Korabi C a

19

Celer  Ko r j e n aŠ

20

C e l e r  l i s t aŠ

21

Celer  bjela Š

21

b amija

21

p erŠin Korjen  aŠ

22

p erŠin  l i s t aŠ

22

23-26

m r Kv a

luK /C rni   luK

27-30

zims Ki luK

30

31-32
Bejo Zaden d.o.o. Ukrinska 13 10000 Zagreb

luªi C a

33-34

p o r i l uK

radiª

35

pan   di  zuCC hero

36

matovila C

36

Web stranica: www.bejo.hr E.mail: info@bejo.hr
dipl.ing.agr. Davorka Žiliç Tel.: 01 61 10 368 Tel.: 01 61 50 155 Fax: 01 61 50 157 E-mail: bejo-zaden@zg.t-com.hr

endivija

37

rotKvi Ca

38

38
witlof

K o m o r a ª /K o r o m a ª

38

Špinat

39

Ci Kla

40

dipl.ing.agr. Višnja Puškaš Tel.: 01 37 01 965 Fax: 01 37 05 968 E-mail: visnja.puskas@zg.t-com.hr

K r a s t a vC i   Ko r n iŠ o n i

41

rajªi C a/paradajz

42

papri Ka

43

mr.agr. Denis Novak Tel./Fax.: 01 20 10 665 Mobitel: 098.479.620 E-mail: denis.novak@zg.t-com.hr

1

Normalno sjeme
Isporuæujemo izvrsno standardno sjeme u našim originalnim pakiranjima, sukladno EU-propisima. Interna norma poduzeça Bejo u svim je moguçim sluæajevima znatno viša od zahtjeva u službenim propisima.

Bejo Precision
Radi se o precizno kalibriranom sjemenu. Za ovu kategoriju sjemena odre¡ena je najstroža norma u pogledu kvalitete. Kroz ujednaæenu veliæinu sjemena postiže se još ravnomjernije klijanje i veçi postotak izniklih biljaka. S ovom se kvalitetom sjemena možete lakše približiti idealnoj koliæini izniklih biljaka.

Naklijalo sjeme
Kategorija sjemena kod kojeg je potaknut samo proces klijanja, dok oblik i veliæina sjemena nisu mijenjani. Time se postiže brže i ujednaæenije nicanje.

Obloženo sjeme
Oblaganjem sjemena mijenjamo mu oblik i veliæinu radi postizanja veçe ujednaæenosti, a sve zbog olakšanja same sjetve. Pored toga u materijal za oblaganje mogu se dodati i razni drugi dodaci koji imaju za cilj poboljšanje nicanja. Obloženo sjeme prodaje se samo na broj zrna.

Osnovno tretirano sjeme (zeleno)
Bejo sjeme standardno je tretirano tekuçim fungicidom i prepoznatljivom zelenom bojom. Ovo tretiranje štiti sjeme od gljiviænih oboljenja u nicanju, a prednost ove metode je da na sjemenu nema prašine.

Bejo Precision plus insekticid (crveno)
Ovo tretiranje pored fungicida ukljuæuje i insekticidnu oblogu sjemena što upotrebu zaštitnih sredstava u prvim rokovima primjene u potpunosti iskljuæuje ili svodi na minimum. Insekticidom se tretiraju kupusnjaæe (osim kineski kupus i lisnati kelj), mrkva, luk i poriluk. Ovim tretmanom, pored ostalog, štite se kulture od kupusne, lukove i mrkvine muhe u ranim stadijima vegetacije. Dobra zaštita u ranim stadijima razvoja kultura, zbog smanjenja brojnosti štetoæina, ima za posljedicu i smanjenje šteta tijekom cijele vegetacije.

Sjeme za organsku proizvodnju
Bejo širi broj sorti namijenjenih organskoj proizvodnji povrça. Popis raspoloživih sorti možete pronaçi na našoj web stranici www.bejo.com. Pored toga Bejo nudi i velik broj sorti æije sjeme nije tretirano pesticidima.

Eurep-Gap
Informacije o pravilniku kojeg moraju slijediti Eurep-Gap proizvo¡aæi, odnosno, najæešça pitanja i odgovore možete naçi na našoj web stranici, pod oznakom “kvaliteta”. 

Xanthomonas campestris pv. campestris
Bejo Zaden testira sva partije kupusnjaæa na prisutnost bakterije Xanthomonas campestris pv. campestris, koja uzrokuje bolest crnu trulež. To se obavlja pomoçu metode dokazivanja sukladno protokolu Naktuinbouw-a (Nizozemska hortikulturna inspekcijska služba). Bejo Zaden je od strane Naktuinbouw-a ovlašten provoditi ovo ispitivanje po NAL sistemu (akreditirani laboratoriji od strane Naktuinbouw-a). Isporuæuju se samo one partije sjemena, kod kojih u reprezentativnim uzorcima nije na¡ena bakterija Xanthomonas campestris pv. campestris.

temeljem višegodišnjih mjerenja na našim pokusnim poljima i mogu poslužiti za usporedbu izme¡u sorti. Duljina vegetacije ovisna je, izme¡u ostalog o uvjetima rasta, vremenskim utjecajima i shodno tome, može varirati. Podatke o vremenu rasta i duljini skladištenja treba uzeti kao orjentacijske vrijednosti, a na temelju vlastitih iskustava mogu se pratiti toæne vrijednosti koje odgovaraju odre¡enim proizvodnim uvjetima. Podaci o broju dana za kupusnjaæe odnose se na dane rasta od presa¡ivanja do berbe. Kod kultura koje se direktno siju (mrkva, špinat) broj dana odnosi se na rast od sjetve bo berbe.

GMO objašnjenje
Definicije opisa reakcije biljaka na napade štetoæina i bolesti (imunitet, rezistentnost, nerezistentnost, osjetljivost i tolerancija) možete naçi u opçim uvjetima kupoprodaje i isporuke sjemena, koji su tiskani na kraju kataloga. Sve sorte spomenute u ovom katalogu stvorene su na tradicionalan naæin. Mi nemamo genetski modificiranih sorti!

Narudžbe
Molimo Vas, neka Vaše narudžbe budu pravovremene i što toænije obzirom na koliæinu i razliæitost naših proizvoda. Na žalost, ne možemo prihvatiti vraçanje sjemena koje je veç isporuæeno.
Pakiranje po težini (gr)

Vrijeme rasta
Podaci o vremenu potrebnom za rast pojedine sorte dobiveni su
Vrsta Kupus Crveni kupus Kelj Cvjetaæa Brokula Korabica Špiæasti kupus Kineski kupus Kelj pupæar Luk Poriluk Mrkva Cikla Krastavci Špinat Peršin Celer Rajæica Endivija Radiæ Matovilac Komoraæ Pan di zucchero Witlof Rotkvica Paprika Bamija 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000 10.000 25.000 5.000 500 50.000 100.000 10.000 1.000 5.000 5.000 100.000 2.500 5.000 2.500 5.000 500 10.000 10.000 25.000 25.000 250.000 Pakiranje po broju sjemenki 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 250.000 100.000 100.000 50.000

50 500.000 50 500 10 50 5 10 250

500 500 1.000 50 500 250 50 500 1.000

50 50

500 

Plodored
Plodosmjena je jedan od uvjeta uspješne proizvodnje. Na malim proizvodnim površinama, æesto je teško održavati dobar plodored. U tablici su oznaæene razne posljedice koje se javljaju, ili se mogu javiti, pri uzgoju odre¡enih kombinacija kultura u plodosmjeni. - Tako su na primjer slovom A oznaæeni moguçi problemi zbog nematoda koje zaostaju u zemlji od prijašnje kulture. Koliko çe ti problemi biti izraženi, ovisi o tipu tla, soju nematoda itd. - Slovom Z oznaæeni su moguçi problemi uslijed plijesni. - Razliæiti štetnici, kao žiænjaci, gusjenice, pri nedovoljnoj žaštiti za predkulturu, mogu na ovogodišnjoj kulturi izazvati štete, što je u tablici oznaæeno slovom V.
mahune, zgrah

- Slovom H oznaæene su sve one kombinacije kod kojih treba paziti na ostatke herbicida korištenog za predkulturu, pogotovo ako je njegovo djelovanje dugotrajno. - Slovom S oznaæene su moguçe štete uslijed strukturnog narušavanja tla, ako se na primjer za berbu i transport predkulture koristi teška mehanizacija. - Gnojidba predkulture može imati negativan utjecaj na ovogodišnju kulturu, i takve su moguçnosti oznaæene slovom M. - Slovo O znaæi, da je nepovoljno te dvije kulture uzgajati u istoj godini. - Ako nema nikakve oznake, znaæi da nema nikakvih problema te kulture uzgajati u plodosmjeni.
celer korjenaš trava žitarice crni korijen krastavci krumpir kukuruz endivija tulipani jagode grašak špinat salata repa

željena kultura/ predkultura kupus, kelj karfiol kelj pup�ar kelj listaš korabica rotkvica A mrkva luk poriluk witloof mahune, grah bob repa A celer korjenaš crni korijen salata špinat endivija krastavci jagode grašak krumpir tulipani trava žitarice kukuruz

kelj pup�ar

A = nematode Z = plijesan O = nepovoljna plodosmjena u istoj godini N = previše gnojiva S = strukturalno ošteçenje tla H = rezidui (ostaci) herbicida V = štetoæine

kupus, kelj AZ AZ AZ AZ AZ OZ N A A A

kelj listaš

korabica

rotkvica

witloof

poriluk

karfiol AZ AZ AZ AZ AZ OZ N A A A

mrkva

bob

luk

AZ AZ AZ AZ AZ

AZ AZ AZ AZ AZ

AZ AZ AZ AZ AZ Z Z

OZ OZ OZ OZ OZ OZ ZV Z A ZA Z Z Z AZ Z A A

A A A A A A

A A A A A A

A A A A A

Z z Z Z Z

S

S

A A

A A A

A AS

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A A

A AV

AZ A A

A A

V V V N H N H

N A

N A A

ON

AN A A

A A A A

ZN AZ AZ

ZN A AZ

A

ZN Z A

AN

AZ,N Z

N O A

AZ Z Z

Z Z A A

AZ,N AZ AZ

AN

A

A

AS A

AS AZ

A A

Z ZV

A V AZ A
A,(HO)

A

AZ

A

A

A

A A A A A A A A A A A A A A HO HO HO HO AZ Z A AZ

AZ

A A

AZ AZ Z A Z AZ A AZ A A A A A A A A

Z A AZ

A

Z A

AZ

A

AZ A

A A A
A,(HO)

A

V V H H

Z A Z Z A A AZ A A

A A A A A AS A A

N AZ

AZ

Z A

A,(HO)

AZ,(HO)

A,(HO)

HO
A,(HO)

A
AZ,(HO)

A

H H

A,(HO)

A Z

N A A

AZ Z A AZ A A

Z AZ AZ AZ A

A AZ A A AZ A A A A N VZ AZ A

A A S S S S A A A

A A A A A

A A AZ A A

H

AZ A

A A

HO A A

A

V V

Z AV

B r o j b i l j a k a p o a r u ( 1 0 0 m )
CM 0 5 40 45 50 55 0 5 0 10 3.333 2.857 2.500 2.222 2.000 1.818 1.666 1.538 1.428 15 2.222 1.905 1.666 1.418 1.333 1.212 1.111 1.026 952 0 1.666 1.428 1.250 1.111 1.000 909 833 769 714 5 1.333 1.143 1.000 889 800 727 666 615 571 0 1.111 952 833 740 666 606 555 513 476 40 833 714 625 556 500 454 416 385 357 50 666 571 500 444 400 363 333 308 285 0 555 476 416 370 333 303 277 256 238 0 476 408 357 317 285 259 238 220 204 0 416 357 312 278 250 227 208 192 178 0 370 317 277 247 222 202 185 171 158 100 333 286 250 222 200 182 166 154 142

4

Kupus/zelje brassica oleracea l. Fuzarium rezistentan (HR) hibrid. a vrlo velike težine. Okrugle glavice manjeg volumena. Glavice su ævrste. capitata (l. Težina glavica do 1. Fuzarium rezistentan (HR). Na fuzarijsko venuçe rezistentan hibrid za svježu potrošnju. Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . Okrugle kompaktne glave.5 kg. zelene boje i dobro zatvorene. može se brati kroz vrlo dugi period. Srednje rani za svježu potrošnju. Glavice težine oko 1. var. Glavice su težine oko 1. Ima plavo zelene glavice. Plavo zelene okrugle glavice vrlo dobre unutrašnje strukture. Ostaje dugo zdrav na polju i glavice uopçe ne pucaju. Glavice su ævrste. Može se dugo brati s polja. Rani hibrid. Ovojni listovi plavo zelene boje. Glavice lijepe. convar. Vanjsko lišçe uspravno. ovojno lišçe uspravno. Glavice okrugle.5 kg. vrlo otporne na pucanje. Otporan na fuzarijsko venuçe. Glavice tamno zelene. Vrlo rani. Dobro podnosi napad bolesti. Glavice su okrugle. Rani ljetni kupus. svježe zelene boje.5-2. Glavice težine oko 1. Oblik glavica je duguljast.5 kg.25 Broj dana 5-8 parel f1  Cambria f1  dest i n y   f 1 Sortiment kupusa za svježu potrošnju Sorta Parel F1 Farao F1 (FoR) Cambria F1 (FoR) Matsumo F1 (FoR) Fieldsport F1 (FoR) Destiny F1 Minicole F1 Bronco F1 (FoR) Thomas F1 (FoR) Ramada F1 (FoR) Rotonda F1 (FoR) Leopold F1 (FoR) Broj dana 61 63 64 70 72 73 77 82 83 84 86 87 Razmak sadnje (cm) 40 x 40 40 x 40 40 x 40 40 x 40 40 x 40 40 x 40 40 x 40 60 x 30 60 x 40 60 x 40 50 x 50 50 x 50 Napomena Vrlo rani kupus otporan na cvatnju. leopold f1 rotonda f1 thom a s   f 1 5 . Broj dana vegetacije uzet je prema iskustvu u Nizozemskoj.8 kg. Podnosi i sušnije uvjete rasta. kratkog kocena i dobre unutrašnje strukture. alba dC. Manje osjetljiv na trips. Dosta otporna na sušu. Sve sorte kupusa poredane su po vremenu dospijevanja.) alef. kratkog kocena i vrlo zbite unutrašnje strukture. Srednje rana sorta okruglih glavica. plosnato okrugle.

ne smije biti veça od 5°C zbog zaštite od gubitka vlažnosti. Optimalna temperatura za skladištenje zelja je 0-1°C. je oprezno rukovanje bez ošteçenja glava. U nizozemskim skladištima zelja radi lakšeg rukovanja. kruženje hladnog zraka treba povisiti na 10 sati/danu. Slika prikazuje tipiæan naæin berbe zelja u Nizozemskoj. Zelje može biti uskladišteno zajedno s ostalim lisnatim i korjenastim kulturama.) alef. treba biti najmanje 25 m3/m3 volumena skladišta. capitata (l. Da bi se održala stalna temperatura kroz vrijeme skladištenja. Na ovaj naæin postižu se visoki uæinci. . Kruženje zraka (kapacitet). koriste se specijalne box-palete. alba dC. convar.Kupus/zelje brassica oleracea l. var. ali skladištenje s bilo kojim voçem treba izbjegavati zbog moguçih šteta od etilena. prilikom prvog rashla¡ivanja zelja nakon berbe. razlika izme¡u temperature zelja i temperature hladne struje zraka. Najvažnije za berbu. naroæito za zelje namijenjeno dugom skladištenju. Prilikom rashla¡ivanja zelja nakon berbe. Male grupe ljudi rade u kombinaciji s automatskim beraæem i beskonaænom trakom (transporterom).

okrugle do lagano plosnate. Hibrid kompaktnog rasta. lijepe boje. Glavice srednje krupnoçe.Kupus/zelje brassica oleracea l. Izvrsna sorta za skladištenje. Kao kiseli kupus vrlo je kvalitetan. Plosnato okrugle glavice za svježu potrošnju i srednje dugo skladištenje. Fuzarium rezistentan (HR). nalaze se na kratkoj stabljici i težine su oko 0. convar. 50 x 30 65 x 70 Paradox F1 (FoR) 141 60 x 50 Bartolo F1 Saratoga F1 (FoR) Counter F1 (FoR) 142 146 148 65 x 55 65 x 55 60 x 40 paradox  f 1  saratoga f1 Coun t e r  f1 . Glavice su izrazito okruglog oblika. Manje osjetljiv na trips. var. Za dugo skladištenje. capitata (l. Glavice okrugle. Fuzarium rezistentan (HR). Glavice su okrugle. vrlo dobre unutrašnje strukture. hurriC ane  f 1  rea Ction  f1 Cand e l a  f1 Sortiment kupusa za svje_u potrošnju i skladištenje Sorta Hurricane F1 (FoR) Broj dana 100 Razmak sadnje (cm) 60 x 40 Napomena Snažnog rasta. Namijenjen je za svježu potrošnju i dugotrajno skladištenje. plosnato okruglih glavica. 50 x 30 Candela F1 (FoR) Hinova F1 (FoR) 120 140 50 x 50. Reaction F1 (FoR) 118 50 x 50. fine strukture. Odliæno podnosi gusti sklop. Snažnog je rasta i zdravog izgleda. Ima okrugle. tankog lista i vrlo malog kocena. Daje odliæne prinose. Fuzarium rezistentan (HR). Lijepe boje. Ovojno lišçe je sivo zelene boje i glatko. I nakon dugog skladištenja zadržava lijepu boju.) alef. rezistentan na fuzarijsko venuçe. Kasan i vrlo prinosan hibrid rezistentan na fuzarijsko venuçe. manje osjetljiv prema nekrozi vanjskog i unutrašnjeg lišça. alba dC. ævrste glavice.8-2 kg. Vrlo pogodan za uzgoj u gustom sklopu i srednje dugo skladištenje.

tankih listova. kiseljenje cijelih glavica i ribanje.Kupus/zelje brassica oleracea l. Glavice mogu biti i do 5 kg težine. Ima kratki kocen. Ima puno ovojnog lišça. s puno ovojnog lišça. Srednje rana sorta plosnato okruglih glavica. mogu se dugo brati. Vrlo rodan. sorta koja podnosi i gusti i rijetki sklop. okruglo plosnate glavice. kratak kocen. ævrste strukture. Vrlo kvalitetne. Glavice su ævrste. a tako¡er i za svježu potrošnju. Glavice okrugle do malo plosnate. Vrlo otporan na pucanje. Za kiseljenje i za svježu potrošnju. convar. Krasne zelene boje. Vrlo rodan. Otporan na fuzarijsko venuçe. Glavice okrugle. odliæne unutrašnje strukture. a kocen je kratak. Manje osjetljiv na trips. Dobro se nosi s napadom tripsa. kasni jesenski kupus. Dobro podnosi sušnije uvjete rasta. odliænu unutrašnju strukturu. Dugo stoji u polju. Glavice mogu biti i preko 5 kg težine. 40 x 40 Megaton F1 (FoR) 102 februar/juni august/novembar 65 x 60 Satelite F1 (FoR) 105 februar/juni august/oktobar 65 x 60 Krautkaiser F1 Hinova F1 (FoR) Transam F1 130 140 147 mart/april mart/april mart/april oktobar oktobar/novembar oktobar/novembar 65 x 65 70 x 65 70 x 65 almana C f 1 KrautKaiser f1 h ino v a  f1 . alba dC. Glavice plosnato okrugle. fine strukture. prvenstveno za ribanje. Za svježu upotrebu. Okrugle. capitata (l. Rezistentan na duhanske bolesti. zelene. ævrste glavice. Odliæne strukture za pripremanje svježe salate.) alef. Histona F1 februar/juni juli/septembar Fieldwinner F1 Almanac F1 90 95 februar/juni februar/juni juli/septembar juli/septembar 65 x 40 65 x 60 Krautman F1 100 februar/juni august/oktobar 65 x 60. Kocen ima kratak. Fine unutrašnje strukture. var. satelite  f 1  transam  f1  megato n   f 1 Sortiment kupusa za kiseljenje Sorta Broj dana 80 Sjetva Berba Razmak sadnje (cm) 65 x 40 Napomena Industrijska sorta. kratkog kocena. Unutrašnja struktura odliæna. Ovojno lišçe je ævrsto sa sivim maškom.

otporan na fuzarijsko venuçe. Glavice su teške oko 1.) alef. Kratak kocen. maestro f1 ran Ch e r o  f 1 Sorta Primero F1 Maestro F1 Ranchero F1 (FoR) Buscaro F1 Rendero F1 (FoR) Huzaro F1 Broj dana 78 92 92 105 130 137 Razmak sadnje (cm) 40 x 40 65 x 40. busC aro f 1 rendero  f1 h uz a r o  f1 . rubra dC. var. zbite strukture. lijepe tamno crvene. convar. lijepe unutrašnje i vanjske boje.5 kg. okrugle. Glavice su okrugle.Crveni kupus/crveno zelje brassica oleracea l. Glavice su kompaktne. otporan na fuzarijsko venuçe. industrijsku preradu i kratko skladištenje. Srednje rani i zdravi hibrid za svježu potrošnju. Podnosi gušçi sklop. Za svježu potrošnju. 40 x 40 50 x 45 65 x 50 50 x 50 65 x 50 Napomena Lijepe unutrašnje i vanjske boje. lijepe unutrašnje i vanjske boje.capitata (l. Dugo stoji na polju. Hibrid za dugo skladištenje. kompaktnog rasta. Srednje rani hibrid za svježu potrošnju. Zdrava sorta koja dugo stoji u polju. glavice su kompaktne i okrugle. Od svih kupusa ovaj se najduže æuva. Glavice su okrugle do malo izdužene. Može se saditi u gušçem sklopu. vrlo lijepe unutrašnje i vanjske boje. Glavice su krupne i kompaktne. Snažnog je rasta.

a ubranu stabljiku s pupovima uskladištimo na temperaturi oko -1°C. nalaze se na srednje visokoj stabljici i lako se beru ruæno ili strojno. Više pažnje treba posvetiti zaštiti kelja pupæara od štetnih insekata. a ozbiljne štete u pogledu kvalitete priæinjavaju i puževi. Zbog vrlo dobre otpornosti na smrzavanje vrijeme berbe kelja pupæara znatno je dulje od zelja i produljuje se duboko u kasnu jesen. Lijepi. Za uzgoj ranih sorata i hibrida preporuæa se lomljenje vrhova biljaka. jednoliæno raspore¡eni duž stabljike. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 80 U redu 50 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . 10 . Vegetacijski period mu je oko 160 dana nakon sadnje. Kasnije generacije kupusne muhe mogu prouzroæiti znaæajne štete na pupovima. Pupovi su mu svjetlo zelene boje. U sluæaju da kelj pupæar želimo uskladištiti s biljaka odstranimo vegetacijske vrhove i sve listove.25 Broj dana 5-8 Franklin F1 (FoR) Vrlo rani hibrid visoke rodnosti. oleracea var. convar. manje osjetljiv na žuçenje lišça. Najbolje vrijeme za trganje vrhova je kada su pupovi prosjeæne veliæine oko 1 cm. Preporuæamo razmak sadnje 75 x 40 cm. Vegetacijski period mu je oko 125 dana nakon sadnje. Kelj pupæar koristi se za svježu potrošnju i za industrijsku preradu (zamrzavanje). Vrlo izdržljiv u polju. Diablo F1 (FoR) Ovaj kelj pupæar spada u grupu ranih hibrida. gemmifera dC. radi što bržeg dobivanja što veçeg broja dozrelih pupova.Kelj pupæar brassica oleracea l. Uzgoj kelja pupæara vrlo je sliæan uzgoju zelja. okrugli pupovi izvrsne kvalitete.

Glavice su kompaktne s kraçim kocenom. Glavice okruglo ovalne. težine oko 1 kg. zbijenog rasta. kao npr. convar. Ovaj hibrid može se tako¡er i uskladištiti. Kompaktna i brzo rastuça sorta. Glavice okrugle. famosa  f1 Compa r s a  f1 11 . dobro zatvorene i kratkog kocena. Može se saditi na manje razmake. sabauda l. Srednje rani hibrid. težine oko 1.3 kg. koji podnose vrlo niske temperature tijekom zimskog perioda. Glavne razlike mogu biti kod zimske proizvodnje kasnih hibrida.000 biljaka/ha. za najraniju proizvodnju. Za kasno ljetni i jesenski uzgoj.) alef. Naæin uzgoja vrlo je sliæan uzgoju zelja. Wirosa F1. manjeg volumena. Podnosi gušçi sklop sadnje. lijepe glavice. Najbolji rezultati postižu se u hladnjaæama na temperaturama 2°C. capitata (l. ævrste. Može i jesenska sadnja. Glavice su ævrste.000 biljaka/ha. a velike težine.50 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . Vrlo rana. za prezimljenje. Preporuæamo 60. Dobra za gusti sklop. Kompaktne. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 60 U redu 40 . ævrste. var.Kelj brassica oleracea l.25 Broj dana 5-8 melissa f1  erm o s a  f1 Pregled F1 hibrida kelja Sorta Wallasa F1 Comparsa F1 (FoR) Alcosa F1 (FoR) Famosa F1 Melissa F1 (FoR) Ermosa F1 Broj dana 60 60 62 65 80 94 Boja tamno zelena svježe zelena svježe zelena tamno zelena tamno zelena svježe zelena Napomena Vrlo rana. Preporuæamo 60. listovi blago mjehurasti.

Za razne termine uzgoja.6. Za svježu potrošnju i æuvanje. a glavice su vrlo dobre unutrašnje strukture i kratkog kocena.7. capitata (l. Fuzarium rezistentna.4. Otpornost na mrazeve je dobra. Dobro podnosi niske temperature. Može se skladištiti oko 6 tjedana. uspravno i tamno zeleno. Pregled F1 hibrida kelja. .15. Dobro podnosi lošije uvjete. Može dugo stajati u polju.Kelj brassica oleracea l.) alef. . paresa  f1 wiro s a f 1 1 .1.12. convar. Prinosan hibrid za kasnu jesen i zimu. i tada se bere od 1. nastavak tabele barbosa  f1 firen s a  f1 Sorta Firensa F1 Barbosa F1 Wirosa F1 Paresa F1 (FoR) Broj dana 120 130 140 160 Boja tamno zelena tamno zelena tamno sivo zelena sivo zelena Napomena Ovojno lišçe je kompaktno. sabauda l. Ovojno lišçe je nakovræano. U Dalmaciji preporuæamo sjetvu od 1. var.

Kod uzgoja cvjetaæe posebnu pozornost treba obratiti na.) alef. naroæito bora (B). botrytis (l. od sveg povrça iz skupine kupusnjaæa. U naæelu. uslijed æega dolazi do stvaranja vrlo malih cvatova bez ikakve tržišne vrijednosti. 1 . Izborom sorti i hibrida razliæitih duljina vegetacije možemo osigurati kontinuiranu berbu. cvjetaæu treba uzgajati u uvjetima dobre opskrbljenosti vodom i hranjivima. convar. za postizanje dobrih rezultata. odnosno kontinuiranu opskrbu tržišta. botrytis l. Proizvodnja cvjetaæe. Naroæito ranije sorte i hibridi cvjetaæe lako reagiraju na stresne situacije kroz bilo koji period uzgoja. Lošiji uvjeti proizvodnje u proljetnom i jesenskom uzgoju cvjetaæe imaju za posljedicu pad kvalitete cvata (promjene u boji i površini cvata). • prije uzgoja cvjetaæe treba ispitati nivo raspoloživih hranjiva u tlu i prema tomu odrediti osnovnu gnojidbu • dušik treba biti dostupan u stadiju formiranja cvata • treba provjeriti raspoloživost mikroelemenata. u najveçoj mjeri ovisi o tehnologiji proizvodnje. posebnu brigu treba voditi o izboru sorti i/ili hibrida vodeçi raæuna o njihovoj duljini vegetacije.Cvjetaæa/karfiol brassica oleracea l. i molibdena (Mb) • za uspješnu proizvodnju neophodno je osigurati navodnjavanje Kako cvjetaæa ima kratak period berbe.

Hibrid za ljetnu i jesensku proizvodnju. vrlo rijetko rižavi. Nije osjetljiv na rižavost cvata. Srednje kasni hibrid. convar. Vrlo dobrog okusa. 14 . Atraktivnog je izgleda. piramidalnog oblika. Lišçe je tamno zeleno. Samopokrivanje odliæno. dobro pokriveni lišçem. uspravno. Odliæno samopokrivanje. Srednje rana sorta. botrytis l. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 60 U redu 40 . Preporuæamo uže razmake sadnje. Cvat je kompaktan. zelene boje. za jesenski uzgoj. Atraktivni cvatovi leže duboko u lišçu.) alef. Hibrid u tipu Romanesco. piramidalnog oblika. Hibrid za ljetnu proizvodnju. vrlo visoke kvalitete i pogodni za svježu potrošnju i industrijsku preradu. ævrsti i dobre kvalitete. koje raste uspravno. Snažno i uspravno lišçe odliæno štiti cvat.50 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . Cvatovi su bijeli. Za jesensku je proizvodnju. Cvatovi su bijeli. Lišçe ima snažan i uspravan rast. botrytis (l.25 Broj dana 5-8 Cvjetaæe bijelih cvatova Sorta Stargate F1 Goodman Flamenco F1 Jerez F1 Fargo F1 Skywalker F1 Broj dana 72 75 76 80 90 96 Opis Hibrid za proljetnu i ranu ljetnu proizvodnju. leže duboko u lišçu. Cvatovi ævrsti. Vrijeme berbe cvjetaæe u mediteranskom podneblju: Sorta Stargate F1 Flamenco F1 Encanto F1 Jerez F1 Fargo F1 Skywalker F1 Broj dana 72 76 77 80 85 96 IX X XI XII I II III IV V s t a r g ate f 1 j erez f1 sKywal Ker  f1 amfo r a  f1 Cvjetaæe zelenih cvatova Sorta Universal (FoR) Shannon (FoR) Amfora F1 (FoR) Broj dana 95 100 92 Opis Novi tip cvjetaæe.Cvjetaæa/karfiol brassica oleracea l. a listovi uspravni. Hibrid za ljetnu i rano jesensku proizvodnju. Cvatovi su bijeli. Sorta cvjetaæe u tipu Romanesco. Ima uspravno i snažno lišçe. bijeli.

zime do berbe zimske cvjetaæe dolazi u rano proljeçe. rast se kroz hladan period zaustavlja. odnosno izbor sorte i hibrida ovise o specifiænostima podruæja. a rast i razvoj zimske cvjetaæe ponovno se pokreçe tijekom proljeça. Aktivacija ovog naknadnog rasta cvjetaæe u proljeçe može biti potaknuta i prihranom dušikom.) alef. zimska cvjetaæa se sadi od kraja ljeta do poæetka jeseni. var. za detaljnije savjete molimo obratite se Bejo specijalistima. convar. botrytis (l. Vrijeme berbe cvjetaæe u mediteranskom podneblju: Sorta Favola F1 (FoR) Eclipse F1 (FoR) Meridot F1 Talbot F1 (FoR) Belot F1 (FoR) Pierrot F1 (FoR) Maginot F1 (FoR) Daydream F1 (FoR) Sampras F1 (FoR) Broj dana 98 102 115 125 135 140 145 170 175 IX X XI XII I II III IV V favola  f1 talbot f1 daydr e a m  f 1 15 . Ukoliko tijekom zime nastupe niže temperature. Proizvodnja zimske cvjetaæe vrlo je interesantna za južna podruæja s umjerenim temperaturama tijekom zimskog perioda. U sluæaju viših temperatura tijekom. Kako vrijeme sadnje.Cvjetaæa/karfiol brassica oleracea l. U naæelu. botrytis l.

 convar. botrytis l. nastavak tabele: Sorta Caprio F1 (FoR) Catherine F1 Marmol F1 (FoR) Utopia F1 (FoR) Mystique F1 (FoR) Tempest F1 (FoR) Invicta F1 (FoR) Vogue F1 (FoR) Picasso F1 Chester F1 Nomad F1 (FoR) Broj dana 195 200 212 220 220 230 235 240 245 257 265 IX X XI XII I II III IV V mystiq u e   f1 n omad  f1 inviCt a  f1 1 .Cvjetaæa/karfiol brassica oleracea l. botrytis (l. var. Vrijeme berbe cvjetaæe u mediteranskom podneblju.) alef.

Nema šupljikavosti stabljike. botrytis (l. Koristi se za svježu potrošnju. krupni. proizvodnja brokule može se uspore¡ivati s karfiolom. Kroz cvat ne prorašçuju listiçi i otporan je na lošije uvjete proizvodnje. Belstar F1 (FoR) Srednje rana brokula. Nakon presa¡ivanja do berbe potrebno je 82 dana. unutar vegetacijske sezone. Cvatove brokule potrebno je omotati PVC folijom radi produljenja vremena iskoristivosti. bez proraštanja listiça. fie s t a  f1 batavia  f1 tibur o n   f1 Fiesta F1 (FoR) Srednje kasni hibrid tamno zelenih cvatova.) alef. Kroz sušne periode moramo osigurati navodnjavanje. Lucky F1 (FoR) Srednje rana brokula za ranu ljetnu i jesensku berbu. srednje fine strukture. Cvatovi su kupolastog oblika. Dobro se nosi s bolestima. Ovaj hibrid je rodan. ima ævrste. Brokula razvija cvat vrlo brzo i u samo nekoliko dana cvatovi prezore. velikih cvatova. ævrsti. cymosa duch. uspjeli osigurati povoljne uvjete za njen rast i razvoj.25 Broj dana 5-8 Batavia F1 (FoR) Rana brokula namijenjena za uzgoj u proljeçe i ljeto. Vrlo je snažnog i robusnog rasta. Tiburon F1 (FoR) Srednje kasni hibrid za ljetni i kasno jesenski uzgoj. Dozrijeva oko 65 dana nakon sadnje. Cvatovi su lijepo oblikovani.Brokula brassica oleracea l. srednje veliæine i svježe zelene boje. okrugle cvatove fine strukture. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 60 U redu 40 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . Vrlo je važno berbu izvršiti u hladnijem dijelu dana i u što kraçem roku smjestiti ubranu brokulu u hladnjaæu. var. Opçenito. lijepih. Ima snažnu peteljku i lako se bere. convar. Dozrijeva oko 80 dana nakon sadnje. 73 dana vegetacije. Prinos i kvaliteta brokule ovise o tomu koliko smo dugo. belstar f1 1 . Struktura cvatova je fina. Vrijeme berbe je kratko. Bere se oko 70 dana nakon sadnje. ævrsti i tamno zelene boje. Cvatovi su teški. Pogodan je za svježu potrošnju i industrijsku preradu.

Manoko F1 (FoR) Ovo je hibrid kratkog tipa. Tijekom æuvanja ništa ne gubi na kvaliteti. Pogodna je za ranu ljetnu i jesensku proizvodnju. te se može preporuæiti za proljetni uzgoj. Dospijeva za oko 75 dana nakon sadnje.) rupr. capitata (l. Prospera je visoko rodna i otporna na prerano cvjetanje. Može se kratko æuvati.25 Broj dana 5-8 Prospera F1 Hibrid stožastog kupusa za sjetvu u augustu i presa¡ivanje pred zimu. Dobre je otpornosti na prerano cvjetanje. za jesensku berbu. Glavice su mu kratke i dobro popunjene. Ima tamno zelene. septembra. namijenjen za proljetni i ljetni uzgoj. Za uzgoj u Dalmaciji treba sijati izme¡u 10. dobre unutrašnje kvalitete. Glavice su ævrste. Stvara lijepe stožaste glavice. Jako dugo stoji u polju. Glavice su mu kratke. alba dC. Dobro se skladišti u hladnom skladištu. presa¡ivati od 20. Vrlo dobar za skladištenje. novembra i tad za berbu stiže krajem aprila i cijeli maj.Kineski kupus brassica pekinensis (lour. kratkog tipa. brzo rastuçi hibrid duljine vegetacije oko 48 dana. Glavice postižu prosjeænu težinu oko 1.25. velike. . dobro zatvorene i imaju atraktivnu. Vrlo je kratke vegetacije. glatke listove. dobro popunjene. convar.20. dospijeva za berbu za oko 55 dana nakon sjetve. . prospera  f1 1 . tamno zelenu boju. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 30 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . koje stižu na tržište u aprilu i maju.1 kg.) alef.25 Broj dana 5-8 Starko F1 (FoR) Vrlo rani. Bilko F1 (FoR) Srednje kasni kineski kupus. var. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 30 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . bilK o  f 1 Špiæasti kupus brassica oleracea l. Caramba F1 Vrlo rodna i lijepo popunjena sorta. Boja je svježe zelena.

a temperatura tla viša od 8°C. Rana. Temperature blizu 0°C izazivaju staklavost lišça i zadebljale stabljike. Optimalna temperatura za rast i formiranje pravilne zadebljale stabljike je 14-20°C danju i 8-12°C noçu. Konmar F1 (FoR) Vegetacijski period oko 66 dana. Otporna na fuzarijsko venuçe. Srednje je krupnoçe. Lišçe je tamno zeleno. može se skladištiti samo kraçe vrijeme. u unutrašnjem tkivu zadebljale stabljike stvaraju se odrvenjeli provodni snopovi (konæavost) i takva korabica više nije upotrebljiva. Korabice su visoke kvalitete. a vanjski dio lijepe ljubiæaste boje. Brati se može kroz dulji period. convar. Kolibri F1 Srednje rana plava korabica. proljetna korabica ubrana s lišçem. acephala (dC) alef. Namijenjena je za uzgoj pod folijom ili na otvorenom. bijelog. Korabice su okrugle do plosnato okrugle s jakim. plosnato okruglog oblika. Korabice mogu dosta dugo rasti. var. Za pravilan rast korabice osobito je važna ravnomjerna opskrba vodom. Rodna je. Jesenska korabica. uspravnim. plosnato okruglog oblika. U sušnim uvjetima uz visoke temperature. ubrana bez lišça. Odliæne je otpornosti prema cvatnji. gongylodes Korabica je biljka dugog dana. snažnog i uspravnog rasta i vrlo zdravo. zdravim tamno zelenim lišçem. Temperature iznad 20°C pospješuju rast lišça na raæun zadebljale stabljike. Vrlo je kvalitetna. zadebljala stabljika puca.Korabica brassica oleracea l. soænog mesa. Kor i s t  f1 Konmar f1 Kol i b r i  f1 1 . Vegetacijski period oko 65 dana. 2 do 3 tjedna na temperaturi od 0-1°C i pri 97% relativne vlage zraka. Ovaj hibrid ne drveni i priliæno je otporan na pucanje. može se skladištiti u podrumima kroz više mjeseci. uslijed æega se viškovi hranjiva nakupljaju u stabljici izazivajuçi njeno zadebljanje. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 20 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . a da ne odrvene. te pod uvjetima kratkog dana ne može proçi svjetlosni stadij.25 Broj dana 5-8 Korist F1 Vrlo rana sorta za uzgoj pod folijom ili na otvorenom. Ukoliko nakon sušnog razdoblja padne jaæa kiša.

Radi ubrzanja proizvodnje presadnica.zimi. Kad su presadnice visine oko 2 cm. Biljke su snažnog rasta. kompaktno lišçe. niknuti puno brže. . Tržište celera možemo podijeliti na 4 dijela: . Preporuæeni broj biljaka u polju je oko 50. Za svježu potrošnju. . Korijeni su glatki. svibnja. Brilliant Ilona Vrlo rana sorta koja daje dobre prinose.ljeti.20 Luna Vrlo rana sorta. Ova je sorta namijenjena kako za svježu potrošnju tako i za preradu te æuvanje. Period uzgoja je vrlo dugaæak. Diamant Rana do srednje rana sorta. To je razlog zašto se celer æesto sije u sanduke i smješta u dobre uvjete za nicanje. bijelog mesa. Ima tamno zeleno. a može se i skladištiti. uspravno i tamno zelene boje. Preporuæamo ju za svježu potrošnju. Korijeni su okrugli. srednje visokim lišçem. ilona diamant brill i a n t 0 . u usporedbi s normalnim.za preradu. Lako se bere i æisti. a meso bijelo.Celer korjenaš apium graveolens l var. Naklijalo sjeme celera transportira se i skladišti u hla¡enim uvjetima. a mora se upotrijebiti unutar 5 tjedana. rapaceum Sjeme celera je sitno i vrlo sporo niæe. To je razlog zbog æega se naklijalo sjeme celera dostavlja samo po narudžbi. korijen celera prodaje se zajedno s mladim lišçem (pospjeæeno u stakleniku). koji mogu uzrokovati procvjetavanje.u jesen oæišçeni i oprani korijeni celera prodaju se direktno s polja ili kasnije iz hladnjaæe. Korijeni su okrugli. srednje visoko. uspravno. okrugli do malo izduženi. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 50 U redu 30 . Boja mesa je bijela. Lišçe je srednje visoko. Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 18 . Bejo Zaden ima u ponudi i naklijalo sjeme celera u specijalnim pilulama.000/ha (60 x 30cm). prodaja malih korijena sa svježim lišçem. Srednje rana sorta s tamno zelenim.22 Broj dana 10 . Vrlo dobra otpornost na prerano cvjetanje. nenaklijalim sjemenom. Za svježu potrošnju. Korijeni su okrugli i glatki. glatki. Daje vrlo visoke prinose. Ovo sjeme naklijava se do najvišeg stupnja i ono çe. Unutrašnja kvaliteta je dobra. Lišçe je tamno i uspravno. pikiraju se na propisani razmak u kontejnere. pa se celer preporuæa saditi oko 15. dobro obojeni i imaju ævrstu kožu. Prerana sadnja može biti riskantna zbog noçnih mrazeva.

Sjemenke su dobre kao zamjena za kavu. Za jelo se koristi mladi plod (tobolac). salata. Vrlo je male osjetljivosti na postrano izbijanje listova. koja se u našim krajevima uzgaja veç stoljeçima. Safir je namijenjen svježoj potrošnji i preradi.20 Safir Lisnati se celer proizvodi direktnom sjetvom. Anokhi F1 Srednje rana sorta.20 1 . dulce Bamija abelmoschus esculentus l. Namijenjen je za berbu tijekom ljeta i jeseni. Tobolci su dugaæki. Nakon rezanja lišça vrlo dobro se regenerira. var. æiji su plodovi svježe zelene boje. Zahtjeva dobru zemlju i toplu klimu. Dugo može stajati u polju. secalinum Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 1-2 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 18 . (moench) Nova kultura u Bejovom programu. Od mladih tobolaca priprema se juha. vrlo glatke peteljke.32°C.22 Broj dana 10 . ujednaæeni i odliæne kvalitete. Optimalne temperature za rast su izme¡u 22°C . gulaš itd. safir Celer bjelaš apium graveolens l. var. tango Tango Ovaj celer bjelaš (rebraš) ima dugaæke. Prva berba može se oæekivati 48 dana nakon sjetve. Bere se svaki ili svaki drugi dan. koji se bere nekoliko dana nakon cvatnje.Celer listaš apium graveolens l.22 Broj dana 10 . Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 25 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 18 . Snažne biljke imaju velike listove i atraktivne su tamno zelene boje. Boja lista je srednje zelena. Ne podnosi mrazeve.

Namijenjen je za svježu prodaju i za industrijsku preradu. normalnog izgleda lista. glatkim korijenima. gladak.w. Krausa titan . odliæno ispunjen korijen namijenjen za svježu potrošnju i industrijsku preradu. Titan Lisnati peršin. odliæne kvalitete mesa. tamno zelene boje. ali i za svježu potrošnju. Fakir Srednje kasna sorta peršina korjenaša. Namijenjen je za svježu prodaju. Boja mu je tamno zelena. Arat Dugaæak. Snažnog je lišça i vrlo otporan na zimu. koja u usporedbi s Fakirom ima ispunjeniji korijen. hill Krausa Lisnati peršin. Ima vrlo visok postotak suhe tvari. a tako¡er i za industrijsku preradu. Vrlo bujno i jako lišçe.15 Broj dana 20 Eagle Ova je sorta u tipu poludugih korjenaša. te je namijenjen prvenstveno za industrijsku preradu. a. jako nakovræanog lišça. hill Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 35 U redu 5 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 10 . s poludugim i dobro ispunjenim. eagle f aK i r Peršin listaš petroselinum crispum (miller) nyman ex a. duži i glatkiji. Ova je sorta dobra i za svježu potrošnju i za industrijsku preradu. Listovi imaju visok postotak suhe tvari.Peršin korjenaš petroselinum crispum (miller) nyman ex. koji je vrlo malo nakovræan.w. Srednje visokog je i uspravnog rasta.

a posebnu pažnju obratiti na mikroelemente (Mg.mehaniæka ošteçenja treba svesti na što manju mjeru. Kako mrkva ne stvara ævršçu pokožicu. skladištenje je uglavnom otežano. namijeniti za dugo skladištenje.stabilna temperatura oko 0°C . Za uspješno skladištenje mrkve potrebno je ispuniti slijedeçe uvjete: . u usporedbi s ostalim povrçem. a naroæito od ošteçenja treba saæuvati vrat mrkve .neophodna je umjerena.potrebno je u vrijeme berbe napraviti odabir mrkve prema uvjetima u kojima je proizvedena.samo mrkva odliænog zdravstvenog stanja daje najbolje rezultate.ne pretjerivati s æišçenjem mrkve .kod rukovanja s ubranom mrkvom osigurati da mrkva pada sa što manjih visina . B) . fungicidima iz grupe botriticida može se poboljšati njenu moguçnost skladištenja .vlažnost zraka viša od 95% Neke sorte i hibridi mrkve skladište se bolje od ostalih. istu možemo u najkraçem vremenu iznijeti van . na sposobnost skladištenja mrkve utjeæe više æimbenika: . nekoliko tjedana prije berbe.mrkva treba biti potpuno zrela . dobro izbalansirana gnojidba. Samo potpuno zdravu mrkvu. ukoliko primijetimo promjene na uskladištenoj mrkvi. Organizirati skladište tako da. a posebnu pozornost treba obratiti na zaraženost lišça Alternariom . Me¡utim.Mrkva daucus carota l.mrkva proizvedena na srednje teškim tlima s razinom humusa ispod 4% u prosjeku se najbolje skladišti . dobivenu u optimalnim uvjetima proizvodnje. U opisu sorata i hibrida mrkve sposobnost skladištenja navodi se kao važna osobina.odre¡ena koliæina zemlje na mrkvi je poželjna jer zemlja pomaže kod oæuvanja vlažnosti .nakon va¡enja mrkvu je potrebno što prije ohladiti .slabo strujanje zraka unutar skladišta . naroæito gumeni transporter koji prihvaça lišçe .dobro podešena vadilica (kombajn) za mrkvu.prskanjem mrkve.

Mrkva daucus carota l. duga i glatka mrkva. srednje duga i uniformna. odliæno obojeni. vrlo glatka mrkva odliæne boje za uzgoj u uvjetima kontinentalne klime.5 .7 Yaya F1 Nandrin F1 94 94 2-3 2-3 rana srednje rana jako jako 11.0 Odliæno obojena mrkva. valjkasta.40 U redu 2-3 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 15 . Vrlo prinosna.18 Broj dana 8 .8 Opaska Za proizvodnju pod plastikom ili staklom. vrlo glatka mrkva. valjkastog oblika. Namijenjena za ranu ljetnu proizvodnju. valjkasti.6 Dozrijevanje vrlo rana Lišçe srednje % Suhe tvari 10.15 Sorta/tip Mokum F1 Broj dana 77 Broj zrna/ ha (milijuni) 3. Pregled F1 hibrida mrkve Sorte su poredane prema vremenu dospijevanja. Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 30 . Korijeni su dugi. Može se proizvoditi i u zaštiçenom prostoru. vrlo zdravog lišça. Ne puca. Valjkasta. Odliæne boje. Cilindriæna. za prodaju u svežnjevima ili samo s dijelom lista. Ovaj hibrid preporuæamo za kontinentalnu klimu. Lišça ima puno i raste uspravno. Krasna mrkva. Za prodaju u svežnjevima. Odliæna boja. Napoli F1 81 2-3 vrlo rana vrlo jako 9. Broj dana je na bazi iskustva u Nizozemskoj. Dobro podnosi sušne uvjete. Nayarit F1 100 2-3 srednje rana jako Niagara F1 100 2-3 srednje rana jako Bersky F1 105 2-3 srednje rana jako n andrin  f1  napo l i   f1 moKum  f1 y a y a  f1 4 . Manje osjetljiva na Alternariu i Cercosporu. pogodna za prodaju u svežnjevima.

3 Opaska Glatki Nantes. intenzivno obojenim korijenima.5 srednje kasna jako Nelix F1 118 1.5 Nirim F1 117 1. dobre unutrašnje boje i zdravog spoja korijena i lišça. Napa F1 115 1. Unutrašnja boja odliæna. Dobro rodi.5 srednje kasna jako 9.5 . lijepe unutrašnje i vanjske boje.5 srednje kasna jako Nevis F1 118 1.5 .3 Negovia F1 Bergen F1 116 116 1.5 srednje kasna jako - napa  f1 b er g e n  f1 5 . Korijeni glatki.0 . Za svježu potrošnju. Korijeni su snažni.5 . tanki.5 . Glatki Nantes tip s dugaækim. Vrlo rodan Nantes tip. 9. Pogodna za svježu potrošnju i prodaju u svežnjevima.5 1. Dobra je za rezanje na kolutiçe.2. n egovia  f1 n e v i s  f 1 Pregled F1 hibrida mrkve.2.2.5 Dozrijevanje srednje kasna Lišçe vrlo jako % Suhe tvari 11. uspravno i zdravo. Daje visok prinos. nastavak tabele Sorta/tip Narbonne F1 Broj dana 109 Broj zrna/ha (milijuni) 1. dobro ispunjenim i vrlo glatkim korijenom. Korijeni dugaæki i nisu debeli.5 . Moguça prodaja u svežnjevima.2. Lišçe je tamno zeleno.5 .2.Mrkva daucus carota l.2. Nantes tip s dugim.0 srednje kasna srednje kasna jako jako 10. srednje dugaæka. snažno. odliæne unutrašnje kvalitete.7 Korijeni su dugaæki. Za svježu potrošnju i preradu. odliæno obojeni i ne pucaju. glatki. Dobra za rezanje na kolutiçe. lijepe boje.2. Raste vrlo dobro u sušnim uvjetima.

Po kakvoçi može se mjeriti s hibridima. A. Samson srednje kasna valjkasta jako 10. Korijen je gladak.8 . vita  l onga Kamaran  f1 y ellows t o n e Pregled sorti mrkve Sorta A.3 Berjo Yellowstone Vita Longa Joba srednje kasna kasna kasna vrlo kasna valjkasta koniæna koniæna koniæna jako jako vrlo jako vrlo jako 10. 4.1 0. 3.K. pa je posebno dobra za industrijsku preradu.B. Korijeni koniæni. Dobro se skladišti. lijepe boje i bujnog lišça. Duljina vegetacije je oko 130 dana. 2. odliæne boje. Odliæno se æuva. bez srca. Koniæni korijeni. Mrkva za industrijsku preradu Sorta Kazan F1 Kathmandu F1 Kamaran F1 Broj dana 147 158 155 Broj zrna/ ha (milijuni) 0.B. Duljina vegetacije je oko 160 dana. Flakkee tip.6 11.Mrkva daucus carota l. koniænog izgleda.0 13 .0 11. Nantes tip. Nema zelenu glavu. 7. deblja. Za svježu potrošnju. intenzivnog mirisa i vrlo snažnog lišça. Vrlo rodna. Odliæno obojeni korijeni.8 .8 10. Pariška mrkvica. (Amsterdamska) Napoli F1 (Nantes) Belinda F1 (Berlikum) Kazan F1 (Flakkee) Kathmandu F1 Parmex (Pariška) Yellowstone 1 2 3 4 5 6 7 . Najraširenija sorta za industrijsku preradu u Nizozemskoj.5 Opaska Amsterdamski tip.14 Kratka prikaz tipova mrkve: 1.8 Opaska Intenzivna vanjska i unutrašnja boja. tupa. Daje vrlo visoke prinose. preradu i æuvanje.8 . Parmex Dozrijevanje rana rana Oblik valjkasta okrugla Lišçe slabo jako % Suhe tvari 9. Za konzerviranje cijelih mrkvica. duga. Pogodna za æuvanje. Pogodna je za dugo æuvanje. odliæne boje.1 Dozrijevanje srednje kasna kasna kasna Lišçe jako jako vrlo jako % Suhe tvari 11.1. tupog vrha. Žuta mrkva. Namijenjena za sušenje. 6. 5.2 0.9 10. Berlikum tip. ne puca.K.

površinski sloj je predubok. a sjeme je u dodiru s vlažnim slojem. Na gornjim sliçicama prikazana je optimalna priprema tla. a sjeme je daleko od vlažnog sloja pa postoji opasnost od isušivanja. B. površinski sloj je pregrub. D. zajedno s tri najæešçe pogreške: A. sluæaju B i C oprezno navodnjavanje malim koliæinama djelomiæno çe popraviti situaciju.. D.Luk/crni luk allium cepa l. nakon æega je vrlo otežano nicanje sjemena. postoji opasnost da se nakon kiše stvori pokorica. . PARTNERI PRI SELEKCIJI ALLIUM A. a tlo preteško (najæešçe uslijed obrade prevlažnog tla) što dovodi do otežanog nicanja. U. površinski sloj je prefine strukture. Luk mora biti posijan na dobro pripremljene površine. B. a što rezultira neujednaæenim nicanjem. C. optimalna struktura: površina tla je osrednje usitnjena.5 cm. Dubina sjetve luka kod normalnih je uvjeta oko 1. a sjeme treba imati dobar kontakt s vlagom tla. C.

0 8.Luk/crni luk allium cepa l.9 11.20 Broj dana 20 .5 % Suhe tvari Æuvanje kratko odliæno odliæno dobro dobro odliæno odliæno dobro odliæno dobro dobro odliæno .25 3-5 6 . Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova U redu Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 15 .12 legen d   f 1 daytona f1 redwin g   f 1 Pregled luka za direktnu sjetvu Sorta Cowboy F1 Safrane F1 Tamara F1 Twist F1 Sedona F1 Talon F1 Manas F1 Daytona F1 Legend F1 Robin Redwing F1 Gladstone Broj dana 97 105 109 109 112 113 114 115 121 108 111 125 Oblik Boja žuto sme¡a žuto sme¡a žuto sme¡a tamno sme¡a tamnije žuto sme¡a žuto sme¡a žuto sme¡a tamno sme¡a tamno sme¡a crvena crvena bijela Ævrstoça ljuski dobra vrlo dobra vrlo dobra dobra vrlo dobra vrlo dobra vrlo dobra dobra vrlo dobra dobra dobra dobra 12.0 11.0 9.6 10.

Radar Ova je sorta po dozrijevanju srednje rana. koji se može i kratko æuvati. sjajne i okrugle. Proizvodi se na isti naæin kao i Radar. Lukovice su mu tamno crvene. a može se proizvoditi i iz presadnica koje se na jesen presa¡uju. bijele lukovice bez zelenog obojenja i uspravno lišçe. Tako¡er se može na proljeçe sijati za proizvodnju luæice te tu luæicu na jesen posaditi. Može se koristiti i kao mladi luk. swift radar Swift Rana sorta okruglo plosnatih glavica. Može se sijati na stalno mjesto. a može i iz direktne sjetve. Luk za zimsku proizvodnju Sibir Okrugle i ujednaæene lukovice žute boje i vrlo atraktivnog izgleda. Vrijeme i moguçnosti uzgoja su kao i kod Radara. Ima tanke ovojne listove zlatno žute boje.Luk/crni luk allium cepa l. okrugle lukove s vrlo tankom žutom ovojnicom. Glacier Glacier može gotovo potpuno zamijeniti luk srebrenac. Vrlo rana sorta namijenjena za uzgoj preko zime. glaCier . Electric Ovo je sorta crvene boje i namijenjena uzgoju preko zime. Ima lijepe. Na proljeçe se može koristiti kao mladi luk ili kao vrlo rani luk. Može se proizvoditi iz luæica. Ima lijepe. Tako¡er je dobar i kao mladi luk. Ova je sorta vrlo rodna. Sije se poæetkom augusta.

Parade Ovaj tip luka namijenjen je za proizvodnju mladog luka i prodaju u svezicama. pri æemu sjetvu treba obaviti u 8. Postoji mala moguçnost preranog procvjetavanja. mjesecu. te se može vrlo uspješno uzgajati u zimskom dijelu godine u zaštiçenim prostorima. Namjena mu je samo za svježu potrošnju. a presa¡ivanje u 10. Lišçe mu raste uspravno. exhib i t i o n Zimski luk allium fistulosum l. jer je vrlo velikih dimenzija. U tipu je kaba lukova. Lišçe je tamno zelene boje i vrlo zdravo. Namijenjen za proizvodnju mladog luka u vrlo gustom sklopu za prodaju u svezicama. mjesecu. parade 0 . Vrlo brzo raste i nema velike zahtjeve za svjetlom. Daje okrugle. soæne glavice vrlo dobrog okusa. Performer Ne stvara zadebljalu lukovicu. te berbu treba oæekivati u junu/julu. Exhibition Ova je sorta atraktivnog izgleda.Luk/crni luk allium cepa l. Kao mladi luk može se proizvoditi cijele godine. Lukovica nema okruglog zadebljanja. Preporuæamo ga za zimsku proizvodnju u mediteranskom podneblju. ævrsto je i tamno zeleno.

.Luæica allium cepa l. Proizvodnja i kontrola u skladu su s najstrožim standardima Naktuinbouw-a. • Stroga kontrola jamæi zdrav proizvod.Ranija berba. što rezultira najveçim prinosom ujednaæenih lukova. . Prednosti proizvodnje luka iz luæice u odnosu na direktnu sjetvu . • Bejo Zaden/De Groot en Slot: savjeti specijalista. za svaku isporuku. . Isporuke s certifikatom o kvaliteti. Prije isporuke sva se roba kontrolira na krupnoçu i odstupanja.Manja podložnost gubitku sadnje kod erozije vjetrom na laganim tlima. Informacija o broju luæica u kg. . postiže se ravnomjeran razvoj. Što je “Quality Inside”? • Jedinstvena genetika u najnovijim sortama. preko skladištenja do mjesta isporuke) strogo nadzire. • Preciznim kalibriranjem luæice u æetiri veliæine.Odliæan za preradu. Naše najnovije sorte promoviramo pod zaštitnim imenom “Quality Inside”. Zdravstveno stanje: izbor proizvodnih polja. sortnu æistoçu i zdravstveno stanje. Proizvodnja i kontrola slijedi stroge standarde «tracking sistema».Snažan korjenov sistem omoguçava dobru berbu i kod uzgoja na vrlo suhim tipovima tla. Svaka isporuka može se kontrolirati unatrag zbog æinjenice da se cijeli proizvodni proces (od proizvodnje sjemena do berbe luæice. pravovremeno tretiranje polja i jednoliæno dozrijevanje. 1 . kontrola tijekom vegetacije te nakon berbe. . Reprezentativni uzorci testiraju se na našim pokusnim poljima na prorastanje.Brži razvoj luka.Robusne biljke smanjuju rizik primjene herbicida. koja veç godinama radi na poboljšanju sortimenta luæice. Bejo Zaden/De Groot en Slot: “Quality Inside!” Bejo Zaden/De Groot en Slot je vodeça selekcionerska kuça. upotpunjene Bejo Quality Management sistemom. Kontrola proizvodnih uvjeta i tretiranja.

Umjereno tolerantan na procvjetavanje. Lukovi imaju lijepu.moguça je veça kontrola željene krupnoçe luka. a oblika su plosnato. za svježu potrošnju. Lukovi su okrugli. Od do sada poznatih ranih sorti. Kalibraža Bejo luæica «Quality Inside» dostavlja se precizno kalibrirana u 4 veliæine.krupnija luæica poveçava prinos i preko 20%. Lukovi su okrugli. što donosi slijedeçe prednosti: . Troy F1 Vrlo rani hibrid s dobrom tolerantnošçu prema procvjetavanju. možemo isporuæiti i nekalibriranu luæicu veliæine 10/21 mm.visok stupanj ujednaæenosti. . Kategorija 1 2 3 4 Veliæina 10/14 mm 14/17mm 17/21mm 21/24 mm Tako¡er. dozrijeva tjedan dana ranije. Tolerantan je prema preranom cvjetanju. Forum F1 Novi. . Lukovice su lijepe. her Cul e s  f 1 Stur BC 0 Srednje kasna sorta s dobrim korjenovim sistemom i snažnim lišçem. Rast mu je snažan.moguça je veça kontrola željenog vremena dozrijevanja luka. visokog postotka suhe tvari i dobre sposobnosti skladištenja. na upit. lijepe žute boje i vrlo dobre je rodnosti. žutu ovojnicu. Namijenjen je za svježu potrošnju. okruglog oblika.Luæica allium cepa l. Hercules F1 Ovaj hibrid po dozrijevanju spada u srednje rane. vrlo brzo formira korjenov sustav i obilno rodi. ali zbog visokog postotka suhe tvari i u preradi nalazi svoje mjesto. Namijenjen je dugotrajnom skladištenju. vrlo rani hibrid iz našeg selekcijskog programa. . Okruglog do ogruglog. . žuti i vrlo ujednaæeni.

Opçenito prihvaçeni sistem sadnje je na razmak redova od 40 cm. kad bi koristili me¡uredni razmak od 75 cm. Za najraniju berbu sjetva poæinje u sijeænju ili veljaæi. a razmak izme¡u biljaka u redu 10 cm imali bi 133. a ovisno o kultivaru i uvjetima uzgoja berba zapoæinje u srpnju. Za berbu u jesen sjetva poæinje krajem ožujka. kasniji su tamnije boje. poriluk sadi u rupe. U Nizozemskoj se. mlade biljke presa¡uju se u rano proljeçe. Za dobivanje poriluka s dugaækom bijelom stabljikom redovi se nagrçu nekoliko puta tijekom sezone. Broj biljaka/ha Gustoça sklopa ovisi o izabranom razmaku izme¡u redova. a prije završnog æišçenja temperatura se polako podiže. Kvalitativnim poboljšavanjem sortimenta poriluk se može uzgajati preko cijele godine. uz dubinu sadnje do 12 cm ovisno o duljini presadnice. upotrebom specijalnog stroja. Raniji kultivari imaju svjetlo zelenu boju i dulju stabljiku. Skladištenje poriluka najbolje je na temperaturi oko 0°C. Uzgoj poriluka Presadnice se najæešçe proizvode na gredicama (600-800 sjemenki/m2) ili kontejnerima. a zimski kultivari su plavozeleni s kratkom. Za dugo skladištenje poriluk se potpuno oæisti i æuva na temperaturi od -4°C. U praksi se najæešçe koriste 3 reda izme¡u traktorskih kotaæa. Optimalno vrijeme berbe zimskog poriluka ovisi o poæetku ponovnog rasta u proljeçe i vremenu pojave prvog procvjetavanja. Razmak izme¡u biljaka treba biti oko 12 cm. Jednom tjedno poriluk se prska hladnom vodom. 50 i 75 cm. Usporedbom kultivara poriluka mogu se uoæiti jasne razlike izme¡u ranih i kasnih kultivara. Opstanak biljaka ovisi o tipu zime. Gnojidbom odre¡enim koliæinama dušika tijekom ranog proljeça potiæe se prezimljavajuçi poriluk na ponovni rast. Vjerojatnost za uspješno prezimljavanje kreçe se do 50%. Col u m b u s . postignuti su presadnicama preko 5 mm debljine. a kasnijih tijekom cijele zime. naroæito za ranu proizvodnju. debljom stabljikom. Poriluk se samo grubo oæisti i smjesti okomito u sanduke. mlade biljke presa¡uju se od sredine svibnja.Poriluk allium porrum l. Ove brazde rade se na jednaki naæin kao i brazde za mrkvu. U nekim sluæajevima. sadnja u rupe kombinirana je s brazdama na razmaku od 70-75 cm. imat çemo 160.000 biljaka/ha. Poriluk je povrçe koje u zadnje vrijeme dobiva sve veçe znaæenje. Period uzgoja poriluka možemo podijeliti u tri termina. To znaæi da ukoliko izaberemo razmak izme¡u redova 50 cm. a razmaci izme¡u redova su 40. Najbolji rezultati. Berba ranijih kultivara može se oæekivati od kraja kolovoza.000 biljaka/ha.

Izrazito uniformnog rasta.22 Broj dana 6 . Stabljika je dugaæka i bijela. Uspravnog je rasta i snažnih listova.60 U redu 10 . fo r r e s t Lancia Rana sorta. dospijeva oko 84 dana nakon sadnje. Ova se sorta dobro drži i pod nepovoljnim uvjetima rasta. Dobro podnosi napad virusa.10 Lincoln Ova je sorta u tipu dugaækih bugarskih poriluka za ljetnu proizvodnju. U povoljnim uvjetima proizvodnje ova je sorta dala zavidan prinos od 56 t/ha. namijenjen berbi u kasnu jesen i poæetkom zime. Ima dobru otpornost na mrazeve. Namijenjena je za ljetnu i rano jesensku proizvodnju u uvjetima kontinentalne klime. Bijeli dio je dugaæak. Lukovice su duge i ne stvaraju zadebljanje. Brzo raste i ima glatku i dugu “lukovicu”. Leroy F1 110 dana vegetacije. raste brzo i zdravog je izgleda. 85 dana vegetacije. Ima umjereno zelenu boju sa snažnim uspravnim lišçem. 75 dana vegetacije. plavo zelene boje i dugo ostaje zdravo. Vrlo rana sorta. Columbus Sorta za ljetnu i ranu jesensku proizvodnju. ævrste. Ima lijepe. Vrlo je prinosna. bez okruglastog zadebljanja. Striker F1 Hibrid poriluka za ljetni i jesenski uzgoj. Po izjednaæenosti u prirodima ispred ostalih je sorti u tom tipu. dugaæke stabljike i uspravnog lišça. Lišçe je tamno. lero y f 1 Jolant Vrlo rodna jesenska sorta. izvanredne uniformnosti. Formira vrlo duge. duljine vegetacije od sadnje do berbe oko 90 dana. a namijenjen je za svježu potrošnju i industrijsku preradu. Plavo zeleni hibrid za jesensku proizvodnju. Lancelot Ovaj plavo-zeleni tip poriluka namijenjen je kasnoj ljetnoj i jesenskoj proizvodnji. Manje je osjetljiv na Alternariu. 150 dana vegetacije. Uspravnog je i vrlo visokog rasta. Vrlo je rodan. plavo-zeleni tip poriluka.15 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 15 . Namijenjen je za prodaju tijekom zime. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 50 . jesenski. Tako¡er se vrlo dobro nosi s bolestima.Poriluk allium porrum l. izdužene lukovice. 140 dana vegetacije. Lišçe je snažno i uspravno. dužine oko 30 . Ovo je brzo rastuça sorta koja rano postiže visok prinos. s visokim prinosom. Dobro se nosi s bolestima. bez okruglastog zadebljanja. Formira mnogo tamno zelenog lišça. a lišçe uspravno i tamno zelene boje. j olant lan Celot 4 . 90 dana vegetacije. srednje zelene boje. bez okruglih zadebljanja. Vrlo je rodan. 90 dana vegetacije. Forrest Zimski poriluk s dugaækim lukovicama i uspravnog rasta. Bandit Kasni. Forrest se brzo æisti i priprema za tržište. Pogodan je za direktnu sjetvu i/ili presa¡ivanje. dugaæke lukovice. bijele.35 cm.

ævrste. Ovojno lišçe je zeleno. Vegetacija mu je oko 68 dana i namijenjena je za ljetnu i jesensku berbu. Manje je osjetljiv na rubnu palež lista. Srce glavice je dobro zatvoreno. Dobro se drži na polju. leonardo fiero 5 . namijenjen za jesensku i kasno jesensku proizvodnju.12 Indigo Ova sorta brzo raste. Preporuæamo razmak sadnje 45 x 35 cm. Leonardo je namijenjen za jesensku proizvodnju. Vegetacija mu je oko 112 dana. namijenjena za (kasno) jesensku proizvodnju. Formira izjednaæene.25 Broj dana 5 . dužine vegetacije 90 dana. intenzivno crvene boje. vitke glavice. tamnocrvene. okrugle i odliæne unutrašnje kvalitete. Fiero oblikuje lijepe. Razmak sadnje je 30 x 30 cm. okrugle. Preporuæamo razmak sadnje 45 x 35 cm. a može se i kratko skladištiti. Leonardo Vegetacijski period ove sorte je oko 81 dan. te na rubnu palež lista. Glavice su vrlo ujednaæene. in d i g o Fiero Treviso tip radiæa. tamno zeleni i prošarani. Dobro se drži na polju. uski. Listovi su mu uspravni. valjkaste. Erfano Kasna sorta. Dobre je tolerantnosti na prerano cvjetanje. Ova sorta je vrlo izjednaæena i lijepe je tamno crvene boje.Radiæ Cichorium intybus l. ævrste glavice. (partim) Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 30 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . Glavice su krupne.

Preporuæamo sadnju od poæetka lipnja na dalje.15 Broj dana 6-8 Macholong Vrlo lijep matovilac. Glavice su cilindriæne. vrlo ujednaæenih. Manje je osjetljiv na bolesti. širokih listova. U ponudi samo kalibrirano sjeme. Biljæice su izjednaæenog rasta.) laterr. tamno zeleni. Jupiter Srednje rana sorta. jupiter ur a n u s Matovilac valerianella lacusta (l. Može podnijeti i mali mraz u polju. Potrošaæi su tako¡er zadovoljni. jer se lako i brzo æisti. Biljke su srcolikog izgleda.Pan di Zucchero Cichorium intybus l. tamno zelene boje. daju dobar urod zbog krupnoçe listova. Razmak sadnje 30 x 30 cm. one su krupne te daju vrlo visok prinos. Preporuæamo razmak sadnje 40 x 40 cm. Visina glavica je oko 50 cm. Visina biljaka je oko 30 .35 cm.25 Broj dana 5 . maC holong . valjkastih glavica. Masse Ovaj matovilac spada u grupu sorti sitnog sjemena. (partim) Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 30 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 .12 Uranus Kasna sorta za jesensku proizvodnju. s nekoliko vanjskih listova. Listovi su glatki. Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 15 U redu 3-5 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 10 . Dobro se nosi s bolestima. okrugli.

Aragos Žuta endivija sa svijetlim srcem. latifolium Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 30 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . Rast joj je uspravan i ima veliko žuto srce. a pri berbi vanjsko lišçe ostaje kompaktno uz glavicu. Sadi se na razmak 40 x 35 cm. eros . S donje strane glavice su dobro zatvorene. a za jesensku potrošnju sije se na otvorenom u junu i julu. Uniformna je i lijepog izgleda. Preporuæamo razmak sadnje 40 x 35 cm. Glavice su dobro ispunjene i teške. Ova sorta daje odliæne prirode. Preporuæa se za ljetnu. Eros Ovo je sorta za berbu cijele jeseni. S donje strane je dobro zatvorena i nije osjetljiva na truljenje. zbijene glavice. Bossa Ovu je sortu moguçe brati u širokom vremenskom razdoblju. koji daje teške. Preporuæamo razmak sadnje 40 x 35 cm.12 Neos Kovræavi tip endivije. bossa aragos neos Laos Srednje rana sorta sa širokim.Endivija Cichorium endivia l.25 Broj dana 5 . i manje je osjetljiva na truljenje. Dospijeva za berbu oko 64 dana nakon sadnje. Moguça je rana proljetna sjetva i tad se bere preko ljeta. uspravnim listovima. kasnu ljetnu i jesensku proizvodnju. var. Ima široko lišçe i vrlo brzo raste.

ljetnu i jesensku proizvodnju. Vrlo rodan hibrid s lijepim. pod staklom ili plastikom. Poker Ova je sorta namijenjena proizvodnji u zaštiçenom prostoru. totem Totem Ovo je sorta witloofa za rano i srednje rano pospješivanje. Visok je postotak izboja u prvoj klasi. namijenjena za ranu proljetnu proizvodnju u plastiænim tunelima ili na otvorenom. Vrlo je izjednaæenog oblika i boje. radicula Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 10 U redu 3 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . okruglim rukavcima. ru d y f 1 . Tolerantnost na cvjetanje mu je vrlo dobra. rotkvice su lijepe i okrugle. var. svježe zelene boje.22 broj dana 8 . (partim) Komoraæ/koromaæ foeniculum vulgare miller Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 45 U redu 25 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 18 .Rotkvica raphanus sativus l. Odliæna moguçnost æuvanja omoguçava transport na veçe udaljenosti. Vrlo je ujednaæena i rodna. rodan hibrid za ranu proljetnu.12 Rudy F1 Vrlo izjednaæen. Lišçe je uspravno. Oblikuje trbušaste do okrugle zadebljale lisne rukavce. ru d o l f Witlof Cichorium intybus l. a naroæito je pogodan za prezimljenje u uvjetima mediteranske klime. kratko. koji su vrlo lijepe bijele boje. a listovi su srednje dužine. Vegetacijski period joj je oko 35 dana.25 Broj dana 4-6 Rudolf Vrlo rana rotkvica. Formira debele izboje s glatkim listovima. Victorio F1 Ovaj je hibrid namijenjen za proizvodnju u uvjetima kratkog dana.

2 i 3. tamno zeleni. Preporuæamo ga za ljetni uzgoj. Listovi su zeleni do tamno zeleni. spoK ane f1 Špinat se uzgaja za svježu potrošnju i za preradu.15 Broj dana 6-8 Rembrandt F1 Srednje rani hibrid. Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 25 U redu 5 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 10 . okruglog lišça. Namijenjen je za proljetnu. Vrlo je dobar za industrijsku preradu. prezimljuje u polju i bere se rano u proljeçe. 3. Špinat se tako¡er uzgaja i u tzv. 5. spa n s a f 1 . zelenog. Rezistentan je na plamenjaæu 1. ljetnu i jesensku sjetvu. koji vrlo sporo ide u cvijet. ova je sorta pogodna za æuvanje nakon berbe. kao baby špinat. 4. glatkog. Posebno je namijenjen industrijskoj preradi. npr.Špinat spinacea oleracea l. ljetnu i jesensku proizvodnju. Spinner F1 Visoko otporan na plamenjaæu rase 1. a za tu namjenu koriste se kultivari otporni na procvjetavanje. 2. Space F1 Jednodomni hibrid. Sporo tjera u cvijet i zato se može dugo brati. glatki i duguljastog oblika. U podruæjima s umjerenom zimom špinat se može sijati u jesen. Preporuæamo ga za proljetnu. Odliæan je i za svježu potrošnju i za industrijsku preradu. Cvjeta kasno i zbog toga mu je period berbe vrlo dug. Spokane F1 Otporan na plamenjaæu 1. 2 i 3. što olakšava naknadno pakiranje. Listovi su mu tamno zeleni i glatki.7. hidroponskim sistemima u staklenicima. Ima vrlo dobar odnos peteljka-plojka. Spokane F1. Dvodomni hibrid.. Spanda F1 Hibrid vrlo tamnog. Listovi su mu okrugli. blago mjehurasti. Špinat uzgajan za preradu bere se strojno. Kroz ljetni period mogu se uzgajati samo neki kultivari špinata zbog velikog rizika od procvjetavanja. Obzirom da ima blago mjehurast list. te je dobar za ljetnu proizvodnju. Visoko je otporan na plamenjaæu rase 1 . Listovi su mu okrugli.

100 g 100 .500 g (8 . Dosta je snažna prema Cerkospori i Alternarii.50 g 50 . Odliæna kvaliteta i urod.40 1.90 50 . za sušna podneblja. Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 30 U redu 6 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 15 .12 Preporuka za sjetvu cikle Željena krupnoça Baby cikle težine Kategorija Kategorija Kategorija 30 . Za preradu i æuvanje. Za rezanje na kolutiçe. Za preradu. var. Za preradu.000 420. conditiva alef.15 cm) Broj biljaka/m 120 85 . Ne cvate.500.500. Dobar prirod. Preporuæamo za kontinentalnu klimu.8 cm) 300 .60 36 .000 1. Ima snažno lišçe.000/770.000 Sjetvena norma/ha (oko 22 kg) (oko 15 kg) (oko 10 kg) (oko 6 kg) pablo  f1 roCKet boro Pregled sorti i hibrida cikle Sorta Pablo F1 Boro F1 Bikores Bikor Rocket Sjetva mart/juni mart/juni sredina marta/ sredina juna sredina marta/ sredina juna sredina marta/ sredina juna Oblik okrugla do izdužena okrugla okrugla do izdužena okrugla cilindriæna Obojenje crvena tamno crvena tamno crvena tamno crvena tamno crvena Napomena Snažnog rasta.000.000/1.300 g (4 .Cikla beta vulgaris l.000 640. 40 .22 Broj dana 9 . Vrlo rodna.

2:1. Plodovi su tamno zeleni. Manje osjetljiv na krastavost. Dozrijeva 82 dana nakon sadnje. bez goræine i odnosa dužine i debljine 3. Dobro se nosi s napadom mozaik virusa krastavaca. ad a m f 1 Alibi F1 Bradaviæasti hibrid. Dobro podnosi napad mozaik virusa krastavaca. pretežno ženski hibrid velike rodnosti. Prvi plodovi spremni za berbu 71 dan nakon sadnje. Rana sorta. Krastavci su vrlo dobre ævrstoçe. koji nije partenokarpni. Amour F1 Partenokarpni hibrid koji stiže za berbu 75 dana nakon sadnje. Plodovi su tamno zeleni i bez goræine. svijetle boje i bez goræine. Odliæan za kiseljenje. snažnog rasta. pepelnice i mozaik virusa krastavaca.Krastavci kornišoni Cucumis sativus l. ast e r i x f 1 Atlantis F1 Bradaviæasti. Adam F1 je vrlo dobra kombinacija ranog dozrijevanja i visokog prinosa. a otporan je i na krastavost. veç pretežno ženski.1:1. pepelnice i plamenjaæe. Moguç uzgoj i u plastenicima. Asterix F1 Pretežno ženski bradaviæasti hibrid. Plodovi su tamno zeleni. Dobro se nosi s pepelnicom i s mozaik virusom krastavaca. Dozrijeva 82 dana nakon sadnje. Daje lijepe visoko kvalitetne krastavce omjera duljine i širine 3. Vrlo dobro trpi napad plamenjaæe. Otporan na Cladosporium. fino bodljasti. plamenjaæe i pepelnice.2:1. Otporan na Cladosporium. s odnosom dužine i debljine 3. Plodovi nisu gorki i pogodni su za strojnu berbu. Ovaj hibrid je snažnog rasta i tvori vrlo jaku korijensku mrežu. Plodovi su tamno zeleni. atlantis 41 . Sorta Adam Amour Atlantis Alibi Asterix Broj dana do prve berbe 57 75 71 82 85 Adam F1 Glatki partenokarpni krastavac.

Preporuæamo uzgoj samo na otvorenom. a potrošnju u svježem stanju. Oblik plodova je okruglo æetvrtast i kao takav je vrlo atraktivan i prodajan. cilindriænog oblika. Ima lagano naznaæen. Torquay F1 Determinantni hibrid namijenjen za svježu potrošnju i industrijsku preradu. Namijenjen je za svježu potrošnju i industrijsku preradu. benito f1 Rajæice su prosjeæne težine oko 120 g.Rajæica/paradajz lycopersicon lycopersicum (l. ªuvanje ubranih plodova je oko 2 tjedna. Plodovi su upotrebljivi i 2 tjedna nakon berbe. Vegetacija oko 72 dana. Vrijeme dozrijevanja mu je oko 70 dana nakon sadnje. townsvil l e   f 1 4 . Fuzarium 0 i 1 i na korjenove nematode. Determinantan. Otporan na Verticillium i Fuzarium rase 0 i 1. prosjeæne težine oko 60 . Vegetacija oko 75 dana (nakon sadnje). Plodovi težine oko 150 . Namijenjena je za proizvodnju na otvorenom. te na Fuzarium rase 0 i 1. a odliæno podnosi transport zbog ævrste kožice. Topspin F1 Srednje kasni. Fuzarium 0 i 1. Plodovi su okruglog oblika.10 70 30 Benito F1 Niska sorta æije su biljke vrlo zdrave. Benito F1 ima æetvrtaste. svjetlo zeleni kragn. Prosjeæna težina plodova je oko 200 g. iskljuæivo za vanjsku proizvodnju. Otporan na Verticilium rase a i b te na Fuzarium rase 0 i 1. moguç uzgoj sa i bez potpornja. zelenog kragna. Plodovi su crveni.) Karsten ex farw. vrlo ævrsti i pogodni za transport. Prvi plodovi dozrijevaju 74 dana nakon sadnje. Townsville F1 Srednje rani hibrid.250 g. ali se lagano guli. Visoko je otporan na Verticillium. zdravih biljaka. Vrlo visok prinos.90 g i bez topspin f1 zelenog kragna. Vrlo dobra sorta Harem F1 Determinantna rajæica. Rajæice su okrugle i mesnate. Vegetacija oko 67 dana poslije sadnje. vrlo rodan hibrid za proizvodnju na otvorenom. Namijenjen za svježu potrošnju i preradu.25 Broj dana 8 . duljine vegetacije oko 68 dana nakon sadnje.200 g bez sulta n   f1 za mehaniziranu berbu. Odliæno podnose transport. Otporna je na Verticillium a i b. Dozrijevanje plodova je ravnomjerno. Fuzarium 0 i 1. Kožica je vrlo ævrsta. Otporan na Verticillium. ovalno okrugle plodove s ævrstom kožicom. težine oko 200 . Za svježu su potrošnju. Samo za vanjsku proizvodnju. Sultan F1 Determinantna sorta snažnih. Plodovi dozrijevaju ujednaæeno. Otporan na Verticillium. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova U redu Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 16 .

Plodovi se sastoje od 3 . (8 mm). prosjeæne duljine 14 cm. Prosjeæna težina ploda je 20 . Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 50 .5 cm. a širine 6 cm.30 Broj dana 8 . Plodovi su viseçi. Zelena boja ploda dozrijevanjem prelazi u crvenu. Azuma F1 Plodovi dozrijevaju 75 dana nakon presa¡ivanja. Biljke su visine 80-85 cm. Plodovi su srednje ljuti i namijenjeni su svježoj potrošnji.10 Tambora F1 Paprika u tipu babure izrazito slatkog okusa namijenjena svježoj potrošnji. Tamno zelena boja ploda dozrijevanjem prelazi u crvenu. prosjeæne duljine i širine 8 cm.25 grama. prosjeæne duljine 10 cm.4 plodniæka lista i izrazito su debelog perikarpa.Paprika Capsicum annuum l. Viseçi plodovi ovalnog oblika. Plodovi se sastoje od 3 . Tamno zeleni plodovi dozrijevanjem pocrvene i namijenjeni su svježoj potrošnji. dugaæki. a širine 2.4 plodniæka lista i debelog su perikarpa (mesa). Stanley F1 Viseçi plodovi æetvrtastog oblika. 4 .60 U redu 40 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 .

pokušati isporuæiti srazmjerno naruæenoj koliæini ili u nekoj sliænoj alternativi. 3. Ukoliko koliæina naruæena jednom narudžbom odstupa od uobiæajene koliæine ili višestruke standardne koliæine koju prodavatelj isporuæuje. Kupac je dužan primiti i djelomiæno ispunjenje. Ukoliko kupac ne izvrši jednu ili više svojih obveza. Primjena bilo kakvih uvjeta kupca iskljuæena je ukoliko nije pismeno ugovoreno drugaæije. Prodavatelj se obvezuje isporuæivati robu u razumnom roku. 2. Ukoliko je kupæevo sjedište. odgovornost prodavatelja ograniæena je samo na fakturnu vrijednost robe koju je prodavatelj isporuæio. Ako je otvoren steæaj. osim ako su stranke pismeno ugovorile nešto drugo. U sluæaju da je ugovorena isplata u ratama.o. i • drugi dokumenti ili potvrde o uvozu robe. Ukoliko je roba isporuæena u više obroka. Plaçanje 1. Zagreb (u daljnjem tekstu "prodavatelj") i kupca. Prodavatelj mora primiti isplatu u roku od 30 dana od datuma na raæunu. 2. Rokovi isporuke ne predstavljaju bitan sastojak ugovora. Ukoliko kupac u vezi s gore navedenim ne uæini sve što je potrebno. Ukoliko se roba dalje preproda. 6. važeçe na dan zakljuæenja pojedinog ugovora. Prodavatelj pridržava pravo povuçi ponudu u roku 5 radnih dana nakon što je primio kupæevu obavijest o primitku ponude. ªlanak . osim ako je drugaæije ugovoreno pismenim putem. prodavatelj neçe biti odgovoran za štetu nastalu uslijed zakašnjenja ili neizvršenja isporuke. za isporuke vrijednosti manje od kunske protuvrijednosti 75. te mu ostaviti primjeren naknadni rok za ispunjenje. te çe. Odga¡anje 1. smatra se da kupac nije odgovorio svojoj obvezi. kao što su: • faktura. 9. Ukoliko se prodavatelj pozvao na ograniæenje iz stavka 1 ovog ælanka. Isporuka s manjim promjenama u veliæini. od dana neizvršenja svoje obveze. Na sve ugovore i/ili prodajne ponude upuçene kupcima æije je sjediše ili prebivalište izvan Republike Hrvatske. U sluæaju zakašnjele isporuke kupac je dužan pismeno izvijestiti prodavatelja o kašnjenju. ukoliko je moguçe. ili je kupac nesposoban za plaçanje.00 EUR po srednjem teæaju HNB. pa kupcu ne pripadaju prava temeljem prodavateljeve odgovornosti za materijalne nedostatke stvari. 44 . ªlanak 4. važit çe slijedeçe: • obveze prodavatelja biti çe automatski i odmah suspendirane dok kupac ne isplati iznos koji je dužan isplatiti (ukljuæujuçi i naplatu van sudskih troškova). Upotreba zaštitnih znakova i obilježja Kupcu nije dozvoljeno koristiti zaštitni znak i/ili obilježja prodavatelja. ªlanak 5. 2. Nyon. koje ovaj koristi za razlikovanje svojih proizvoda od proizvoda drugih pravnih osoba/firmi. prodavatelj nije obvezan isporuæiti naruæenu robu. Kupcu nije dozvoljeno založiti robu. Primjena opçih uvjeta 1. 7. obveze plaçanja kupca odmah dospjevaju na naplatu. odnosno prebivalište izvan Republike Hrvatske. 2. Ponude i cijene 1. • prodavatelj može zatražiti potpunu isplatu i/ili dovoljnu garanciju o poslovanju kupca. ªlanak . Ograniæenja zbog berbe i dorade sjemena 1. Isporuæena roba ostaje vlasništvo prodavatelja sve dok kupac u potpunosti ne isplati ugovorenu cijenu.o. Zagreb ªlanak 1..Opçi uvjeti kupoprodaje i isporuke sjemena Sastavljen od strane Bejo Zaden d. kupac mora navesti koji su dokumenti potrebni u skladu s propisima zemlje u koju çe se izvoziti. broju ili težini. ªlanak . a prodavatelj ima pravo odgoditi daljnje izvršenje ugovora ili raskinuti ugovor. biti dužan platiti zakonsku zateznu kamatu na ukupan neplaçeni iznos. ili ukoliko to ne uæini ispravno i/ili na vrijeme. 2. iskljuæena je prodavaoæeva odgovornost za materijalne nedostatke stvari. Ovdje se primjenjuje posljednja reæenica stavka 1 ovog ælanka. Cijene navedene u ponudi izražene su bez PDV-a. Naruæivanje i isporuka 1. Troškovi naplate-inkasa Ukoliko kupac ne ispuni ili zanemari jednu ili više obveza. a kupac kasni s isplatom jedne rate. za svaku isporuku primjenjuju se “Incoterms” klauzule. pakiranju. Prodavatelj u svakom sluæaju pridržava pravo naknade štete. Prodavatelj çe uæiniti sve. da ispuni svoje obveze isporuke. Roba isporuæena od strane prodavatelja. 8.o.o. Švicarska). svi troškovi vezani za poravnanje izvan suda ili na sudu bit çe na trošak kupca. stranke ugovaraju primjenu “International Seed Trade Federation Rules and Usages for the Trade in Seeds for Sowing Purposes” (ISF. sa zaštitnim znakom i obilježjima koje je prodavatelj sam naznaæio. ªlanak 10. smatrat çe se ispravnim izvršenjem obveze isporuke prodavatelja. prodavatelj može isporuæiti iduçu veçu koliæinu. Ukoliko se prodavatelj pozove na takvo ograniæenje. ukoliko postoji opravdana sumnja da kupac neçe ili ne može ispuniti svoje obveze ispravno i/ili na vrijeme. Prodavatelj je ovlašten unaprijed zahtjevati od kupca potpunu isplatu i/ili garanciju za pružane usluge. stavak 1. Prodavatelj zadržava pravo periodiænog mijenjanja cijena. 3. Ovo ograniæenje vlasništva tako¡er vrijedi za svako potraživanje koje bi prodavatelj pokrenuo protiv kupca. osim ako se radi o namjernoj šteti i/ili šteti nastaloj iz grube nemarnosti prodavatelja i/ili njegovih radnika. kao što je navedeno u ælanku 7. • fito-sanitarni zahtjev. 2. osim ako je izriæito drugaæije pismeno ugovoreno. Isporuke su franko sjedište prodavatelja.. dospjele su i sve preostale rate i bez posebne obavijesti uæinjene kupcu. 4. likvidacija. niti ima pravo na naknadu štete. Ako se radi o isporuci izvan granica Republike Hrvatske. Izuzetak je prodaja proizvoda u originalnom pakiranju. prodavatelj može i za svaku pojedinu isporuku ispostaviti raæun. kupac je sa svoje strane obvezan dogovoriti se sa svojim vlastitim kupcima o ograniæenju vlasništva. 3. 3. Odgovornost 1. Prodavatelj ni u kojem sluæaju neçe biti odgovoran za bilo koju vrstu posljediæne štete. Po isteku tog roka. 3. Za sve isporuke važi da su podložne uobiæajenim ograniæenjima zbog berbe i dorade sjemena. može ponovno biti prodata ili korištena samo tijekom normalnog procesa poslovanja. Prodavatelj zadržava pravo naplate dodatnih administrativnih i manipulativnih troškova. na primjer u obliku bankovne garancije izdate od banke koja je priznata u Nizozemskoj. u sukladnosti sa sezonom sijanja i sa¡enja. niti ostvariti bilo kakvo drugo pravo na nju. Ovi opçi uvjeti odnose se na sve ponude i ugovore zakljuæene izme¡u Bejo Zaden d. 5. Ponuda ne obvezuje prodavatelja. Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu zbog nekog nedostatka pružene usluge. odnosno ovi opçi uvjeti drugaæije odre¡uju. za koju važi klauzula o ograniæenju vlasništva. Ograniæenja vlasništva 1. ograniæiti štetu pružene usluge o kojoj je podnio pismenu žalbu prodavatelju. Kupac je obvezan. Kupac ne smije koristiti zaštitne znakove i/ili obilježja koja sliæe znakovima i obilježjima prodavatelja. Svaki novi cjenik poništava predhodni i odnosi se na sve narudžbe primljene poslije izdavanja novog cjenika. ªlanak . • me¡unarodne potvrde. 10. ali çe. nakon zakljuæenja kupoprodajnog ugovora. kupac mora pismenim putem specifirati koji su dokumenti potrebni kod isporuke. 2. Ukoliko je reklamacija osnovana. ukoliko je moguçe. 2. Prilikom podnošenja narudžbe. ªlanak . ªlanak . a zbog neizvršenja neke od njegovih obveza prema prodavatelju. kako najbolje zna.

• Tolerancija je sposobnost biljne vrste da pretrpi abiotiæki stres bez teških utjecaja na rast. 2. dobivene drugaæije rezultate uzgoja. prije nego što predaju predmet sudu prvog stupnja ili arbitražnom sudu. pod usporedivim okvirnim uvjetima i pod usporedivim pritiskom kojeg vrše štetoæine ili uzroænik bolesti. Rezultati zavise. u mjestu gdje prodavatelj ima registrirano sjedište. æim to sazna. zdravstveno stanje. Ukoliko stanje više sile potraje više od 60 dana. Naktuinbouw ima pohranjene uzorke svih partija sjemena koje su poslane u Hrvatsku. te navodeçi rezultate testova ukoliko su obavljeni. • Rezistentnost: je sposobnost neke biljne vrste da ograniæi rast i razvoj odre¡ene štetoæine ili uzroænika bolesti i/ili da ograniæi ošteçenje koje oni proizvedu. 2. u roku 3 dana nakon što je otkrio skrivene mane. U ovakvom sluæaju sve ostale odredbe Uvjeta ugovora ostaju. najprije pokušati doçi do rješenja putem me¡usobnog razgovora. rokovi žalbe 1. Sve informacije o kvaliteti koje daje prodavatelj. nepredvidljiv zastoj kod dobavljaæa ili treçih lica od kojih je prodavatelj zavisan. Bilo kakva/sva garancija od strane prodavatelja prestaje. inspekcijska služba çe zatražiti odgovarajuçi uzorak od strane Naktuinbouw (Nizozemski hortikulturni inspekcijski servis). Prodavatelj çe biti ovlašten u bilo koje vrijeme pozvati kupca na zakonski nadležan sud ili na sud nadležan na osnovu odgovarajuçeg internacionalnog sporazuma. 3. Informacija. ako ništa nije dogovoreno. 3. bez uskraçivanja prava da u vezi sa sporom oko posljedica rezultata vještaçenja. Viša sila 1. koliko je god to moguçe. tlo. ili putem posredovanja. Kod rezistentnih sorti se pri velikom pritisku kojeg vrše štetoæine ªlanak 1. stranke çe. bit çe iskljuæivo bazirane na testovima koji se mogu reproducirati. navodeçi broj partije. prepakira ili dade na prepakiranje ili nepravilno upotrijebi. te opçi problemi transporta. obavijestiti kupca ukoliko uslijed više sile nije u moguçnosti isporuæiti.o. Reklamacije moraju biti tako opisane da ih prodavatelj ili treçe osobe mogu provjeriti. Za sve dogovore izme¡u prodavatelja i kupca važe zakoni zemlje u kojoj je registrirano sjedište prodavatelja. • da li primljena roba odgovara dogovorenoj kvaliteti ili. Ukoliko prodavatelj i kupac nisu registrirani u istoj zemlji. specifikacija robe ne vrijedi kao garancija. otpremnicu i/ili pojedinosti s raæuna. me¡utim. obje strane imaju pravo raskinuti ugovor. ªlanak 1. odnosno neçe se inficirati odre¡enim uzroænikom bolesti. Ako prodavatelj ne posjeduje taj uzorak. • Srednja rezistentnost (IR): biljne sorte koje ograniæavaju rast i razvoj odre¡ene štetoæine ili uzroænika bolesti.) i mjera poduzetih za vrijeme uzgoja. o mjestu uzgoja. deklaraciju i/ili pojedinosti s raæuna. Ukoliko kupac nije podnio reklamaciju u gore navedenim rokovima. izvan firme prodavatelja. prodavatelj ne prihvaça nikakvu odgovornost za. 2. ili ako nije u moguçnosti isporuæiti na vrijeme. u potpunosti važeçe. ili uzroænik bolesti. a koje se ne mogu pripisati prodavatelju. 2. Kod srednje rezistentnih sorti çe se još uvijek javljati manje teških simptoma ili ošteçenja. tehniæku æistoçu. ukoliko iste onemoguçavaju ili nerazumno otežavaju izvršenje obveza: štrajkovi u drugim firmama. ªlanak 15. U tom sluæaju prodavatelj nije obvezan platiti bilo kakvu štetu. Ukoliko se utvrde vidljive mane ili nedostaci. Kupac mora sam procijeniti da li je dotiæna roba pogodna za planirani hortikulturni uzgoj i/ili da li se može koristiti pod lokalnim uvjetima.Opçi uvjeti kupoprodaje i isporuke sjemena Sastavljen od strane Bejo Zaden d. Upotreba i garancija 1. neslužbeni štrajkovi ili politiæki štrajkovi u firmi prodavatelja. 2. uvjetima uzgoja (klima. može pojaviti više simptoma ili ošteçenja. ªlanak 1. u usporedbi s podložnim biljnim vrstama. Inspekcija se provodi na osnovu uzorka koji se uzima sa skladišta prodavatelja. pokrenu postupak kod suda naznaæenog u ælanu 16. Ukoliko me¡u stranama do¡e do trajnog spora vezanim uz klijavost. ta odredba çe automatski biti (zakonski) zamijenjena važeçom odredbom. Definirana su dva stupnja rezistentnosti: • Visoka rezistentnost (HR): biljne sorte koje. Zagreb ªlanak 11. na osnovu navedenih informacija. u usporedbi s neotpornim sortama. Pružanje informacija 1. ukoliko nisu u sukobu s Uvjetima ugovora i ukoliko nisu u sukobu s mandatnim zakonima zemlje prodavatelja. Nedostaci. u visokoj mjeri ograniæavaju rast i razvoj odre¡ene štetoæine ili uzroænika bolesti pri normalnom pritisku kojeg vrše štetoæine ili uzroænik bolesti. sortnu æistoçu. 3. Troškove takve inspekcije plaça strana koja izgubi. • da li koliæina primljene robe odgovara dogovorenom. 5. i to: • da li je toæno stigla roba koja je i naruæena. sortnost. Opisi. opçi nedostatak sirovina i drugih sredstava ili usluga neophodnih za dobro izvršenje usluge. ukoliko kupac robu preradi ili dade na preradu. 4. koliko god je to moguçe. ukazuje samo na rezultate kakvi su postignuti u vrijeme testiranja. sa sjedištem u Roelofarendsveen-u. nego kod nerezistentnih sorti koje se uzgajaju u usporedivim ekološkim uvjetima i/ili pri usporedivom pritisku kojeg vrše štetoæine ili uzroænik bolesti. Me¡utim. da li odgovara zahtjevima kvalitete koji se mogu oæekivati za normalnu upotrebu i/ili prodaju. vanjsku pojavnost i prinos. Primjena zakona 1. Data informacija ili indicirana kvaliteta. Konverzija 1. 2. Izme¡u ostalog tu spadaju. 3. registraciju kupaca. Kupac mora obavijestiti prodavatelja pismenim putem. u odre¡enoj mjeri mogu pojaviti simptomi bolesti ili ošteçenja. Prodavatelj garantira da isporuæena roba odgovara. Kupac mora pregledati kupljenu robu prilikom primitka. U tu svrhu kupac je dužan voditi registraciju korištenja robe. Definicije opisa reakcije biljaka na napade štetoæina ili bolesti: • Imunitet: neçe se okužiti odre¡enom štetoæinom. Rješavanje sporova 1. Kupac çe biti obaviješten ako se isporuæena roba razlikuje od specifikacije. 2. ishrana itd. Kupac mora provjeriti da li primljena roba odgovara dogovorenom. Ne može se polaziti ni od kakve direktne veze izme¡u pružene informacije i rezultata koje je postigao kupac. ukoliko je neophodno. Prodavatelj çe odmah. Ukoliko se strane me¡usobno nisu dogovorile o arbitraži putem konzultacije. Rezultat ove inspekcije za obje je strane obvezujuçi. ªlanak 1. razumno se posavjetovati o tekstu nove odredbe. Me¡utim. Ukoliko je jedna odredba Uvjeta nevažeça. u odre¡enoj mjeri mogu pojaviti simptomi bolesti ili ošteçenja. 45 . u sluæaju spora. ªlanak 14.. koja korespondira koliko je god moguçe smislu nevažeçe odredbe. u bilo kojem obliku. Pod višom silom podrazumijevaju se okolnosti koje sprjeæavaju izvršenje obveza.o. Nizozemska. Me¡utim. kupac mora o tome pismenim putem obavijestiti prodavatelja u roku od 3 radna dana nakon primitka isporuke. navodeçi broj pakiranja. bilo koja strana može zatražiti vještaçenje nadležne hrvatske inspekcije. a u sluæaju preprodaje drugim osobama. • Osjetljivost: je nesposobnost biljne sorte da ograniæi rast i razvoj odre¡ene štetoæine ili uzroænika bolesti. Stranke su obvezne. svaki çe spor biti predat nadležnom gra¡anskom sudu prvog stupnja. specifikaciji robe. preporuke i ilustracije u brošurama i prospektima su što je detaljnije moguçe u skladu s iskustvima iz testova i prakse. izme¡u ostalih faktora. Kod ovih se sorti pri velikom pritisku kojeg vrše štetoæine ili uzroænik bolesti. koju pruža prodavatelj je bez obveza. osim ako je po ælanu 17 neki drugi sud kompetentan. kod njih se u usporedbi s visoko rezistentnim sortama. ona neçe biti razmatrana te gubi prava koja mu pripadaju. u pogledu uzorka sjemena korištenog pri testu i okolnostima pod kojima je ra¡en test. važe nadalje i zakoni ”United Nations Convention on the International Sales of Goods” (= trgovinski sporazum iz Beæa).