Sadržaj

Kupus/zelje

5-8

Crveni  K upus/ C rveno  zelje

9

Kelj  pupªar

10

11-12

Kelj

Cvjetaªa/ K a r f i o l

13-16

b r o Ku l a

17

Kines Ki  K upus

18

Špiªasti  Kupus

18

Korabi C a

19

Celer  Ko r j e n aŠ

20

C e l e r  l i s t aŠ

21

Celer  bjela Š

21

b amija

21

p erŠin Korjen  aŠ

22

p erŠin  l i s t aŠ

22

23-26

m r Kv a

luK /C rni   luK

27-30

zims Ki luK

30

31-32
Bejo Zaden d.o.o. Ukrinska 13 10000 Zagreb

luªi C a

33-34

p o r i l uK

radiª

35

pan   di  zuCC hero

36

matovila C

36

Web stranica: www.bejo.hr E.mail: info@bejo.hr
dipl.ing.agr. Davorka Žiliç Tel.: 01 61 10 368 Tel.: 01 61 50 155 Fax: 01 61 50 157 E-mail: bejo-zaden@zg.t-com.hr

endivija

37

rotKvi Ca

38

38
witlof

K o m o r a ª /K o r o m a ª

38

Špinat

39

Ci Kla

40

dipl.ing.agr. Višnja Puškaš Tel.: 01 37 01 965 Fax: 01 37 05 968 E-mail: visnja.puskas@zg.t-com.hr

K r a s t a vC i   Ko r n iŠ o n i

41

rajªi C a/paradajz

42

papri Ka

43

mr.agr. Denis Novak Tel./Fax.: 01 20 10 665 Mobitel: 098.479.620 E-mail: denis.novak@zg.t-com.hr

1

Normalno sjeme
Isporuæujemo izvrsno standardno sjeme u našim originalnim pakiranjima, sukladno EU-propisima. Interna norma poduzeça Bejo u svim je moguçim sluæajevima znatno viša od zahtjeva u službenim propisima.

Bejo Precision
Radi se o precizno kalibriranom sjemenu. Za ovu kategoriju sjemena odre¡ena je najstroža norma u pogledu kvalitete. Kroz ujednaæenu veliæinu sjemena postiže se još ravnomjernije klijanje i veçi postotak izniklih biljaka. S ovom se kvalitetom sjemena možete lakše približiti idealnoj koliæini izniklih biljaka.

Naklijalo sjeme
Kategorija sjemena kod kojeg je potaknut samo proces klijanja, dok oblik i veliæina sjemena nisu mijenjani. Time se postiže brže i ujednaæenije nicanje.

Obloženo sjeme
Oblaganjem sjemena mijenjamo mu oblik i veliæinu radi postizanja veçe ujednaæenosti, a sve zbog olakšanja same sjetve. Pored toga u materijal za oblaganje mogu se dodati i razni drugi dodaci koji imaju za cilj poboljšanje nicanja. Obloženo sjeme prodaje se samo na broj zrna.

Osnovno tretirano sjeme (zeleno)
Bejo sjeme standardno je tretirano tekuçim fungicidom i prepoznatljivom zelenom bojom. Ovo tretiranje štiti sjeme od gljiviænih oboljenja u nicanju, a prednost ove metode je da na sjemenu nema prašine.

Bejo Precision plus insekticid (crveno)
Ovo tretiranje pored fungicida ukljuæuje i insekticidnu oblogu sjemena što upotrebu zaštitnih sredstava u prvim rokovima primjene u potpunosti iskljuæuje ili svodi na minimum. Insekticidom se tretiraju kupusnjaæe (osim kineski kupus i lisnati kelj), mrkva, luk i poriluk. Ovim tretmanom, pored ostalog, štite se kulture od kupusne, lukove i mrkvine muhe u ranim stadijima vegetacije. Dobra zaštita u ranim stadijima razvoja kultura, zbog smanjenja brojnosti štetoæina, ima za posljedicu i smanjenje šteta tijekom cijele vegetacije.

Sjeme za organsku proizvodnju
Bejo širi broj sorti namijenjenih organskoj proizvodnji povrça. Popis raspoloživih sorti možete pronaçi na našoj web stranici www.bejo.com. Pored toga Bejo nudi i velik broj sorti æije sjeme nije tretirano pesticidima.

Eurep-Gap
Informacije o pravilniku kojeg moraju slijediti Eurep-Gap proizvo¡aæi, odnosno, najæešça pitanja i odgovore možete naçi na našoj web stranici, pod oznakom “kvaliteta”. 

Xanthomonas campestris pv. campestris
Bejo Zaden testira sva partije kupusnjaæa na prisutnost bakterije Xanthomonas campestris pv. campestris, koja uzrokuje bolest crnu trulež. To se obavlja pomoçu metode dokazivanja sukladno protokolu Naktuinbouw-a (Nizozemska hortikulturna inspekcijska služba). Bejo Zaden je od strane Naktuinbouw-a ovlašten provoditi ovo ispitivanje po NAL sistemu (akreditirani laboratoriji od strane Naktuinbouw-a). Isporuæuju se samo one partije sjemena, kod kojih u reprezentativnim uzorcima nije na¡ena bakterija Xanthomonas campestris pv. campestris.

temeljem višegodišnjih mjerenja na našim pokusnim poljima i mogu poslužiti za usporedbu izme¡u sorti. Duljina vegetacije ovisna je, izme¡u ostalog o uvjetima rasta, vremenskim utjecajima i shodno tome, može varirati. Podatke o vremenu rasta i duljini skladištenja treba uzeti kao orjentacijske vrijednosti, a na temelju vlastitih iskustava mogu se pratiti toæne vrijednosti koje odgovaraju odre¡enim proizvodnim uvjetima. Podaci o broju dana za kupusnjaæe odnose se na dane rasta od presa¡ivanja do berbe. Kod kultura koje se direktno siju (mrkva, špinat) broj dana odnosi se na rast od sjetve bo berbe.

GMO objašnjenje
Definicije opisa reakcije biljaka na napade štetoæina i bolesti (imunitet, rezistentnost, nerezistentnost, osjetljivost i tolerancija) možete naçi u opçim uvjetima kupoprodaje i isporuke sjemena, koji su tiskani na kraju kataloga. Sve sorte spomenute u ovom katalogu stvorene su na tradicionalan naæin. Mi nemamo genetski modificiranih sorti!

Narudžbe
Molimo Vas, neka Vaše narudžbe budu pravovremene i što toænije obzirom na koliæinu i razliæitost naših proizvoda. Na žalost, ne možemo prihvatiti vraçanje sjemena koje je veç isporuæeno.
Pakiranje po težini (gr)

Vrijeme rasta
Podaci o vremenu potrebnom za rast pojedine sorte dobiveni su
Vrsta Kupus Crveni kupus Kelj Cvjetaæa Brokula Korabica Špiæasti kupus Kineski kupus Kelj pupæar Luk Poriluk Mrkva Cikla Krastavci Špinat Peršin Celer Rajæica Endivija Radiæ Matovilac Komoraæ Pan di zucchero Witlof Rotkvica Paprika Bamija 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 2.500 10.000 10.000 25.000 5.000 500 50.000 100.000 10.000 1.000 5.000 5.000 100.000 2.500 5.000 2.500 5.000 500 10.000 10.000 25.000 25.000 250.000 Pakiranje po broju sjemenki 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 250.000 100.000 100.000 50.000

50 500.000 50 500 10 50 5 10 250

500 500 1.000 50 500 250 50 500 1.000

50 50

500 

Plodored
Plodosmjena je jedan od uvjeta uspješne proizvodnje. Na malim proizvodnim površinama, æesto je teško održavati dobar plodored. U tablici su oznaæene razne posljedice koje se javljaju, ili se mogu javiti, pri uzgoju odre¡enih kombinacija kultura u plodosmjeni. - Tako su na primjer slovom A oznaæeni moguçi problemi zbog nematoda koje zaostaju u zemlji od prijašnje kulture. Koliko çe ti problemi biti izraženi, ovisi o tipu tla, soju nematoda itd. - Slovom Z oznaæeni su moguçi problemi uslijed plijesni. - Razliæiti štetnici, kao žiænjaci, gusjenice, pri nedovoljnoj žaštiti za predkulturu, mogu na ovogodišnjoj kulturi izazvati štete, što je u tablici oznaæeno slovom V.
mahune, zgrah

- Slovom H oznaæene su sve one kombinacije kod kojih treba paziti na ostatke herbicida korištenog za predkulturu, pogotovo ako je njegovo djelovanje dugotrajno. - Slovom S oznaæene su moguçe štete uslijed strukturnog narušavanja tla, ako se na primjer za berbu i transport predkulture koristi teška mehanizacija. - Gnojidba predkulture može imati negativan utjecaj na ovogodišnju kulturu, i takve su moguçnosti oznaæene slovom M. - Slovo O znaæi, da je nepovoljno te dvije kulture uzgajati u istoj godini. - Ako nema nikakve oznake, znaæi da nema nikakvih problema te kulture uzgajati u plodosmjeni.
celer korjenaš trava žitarice crni korijen krastavci krumpir kukuruz endivija tulipani jagode grašak špinat salata repa

željena kultura/ predkultura kupus, kelj karfiol kelj pup�ar kelj listaš korabica rotkvica A mrkva luk poriluk witloof mahune, grah bob repa A celer korjenaš crni korijen salata špinat endivija krastavci jagode grašak krumpir tulipani trava žitarice kukuruz

kelj pup�ar

A = nematode Z = plijesan O = nepovoljna plodosmjena u istoj godini N = previše gnojiva S = strukturalno ošteçenje tla H = rezidui (ostaci) herbicida V = štetoæine

kupus, kelj AZ AZ AZ AZ AZ OZ N A A A

kelj listaš

korabica

rotkvica

witloof

poriluk

karfiol AZ AZ AZ AZ AZ OZ N A A A

mrkva

bob

luk

AZ AZ AZ AZ AZ

AZ AZ AZ AZ AZ

AZ AZ AZ AZ AZ Z Z

OZ OZ OZ OZ OZ OZ ZV Z A ZA Z Z Z AZ Z A A

A A A A A A

A A A A A A

A A A A A

Z z Z Z Z

S

S

A A

A A A

A AS

A A

A A

A A

A A

A A

A A

A A A

A AV

AZ A A

A A

V V V N H N H

N A

N A A

ON

AN A A

A A A A

ZN AZ AZ

ZN A AZ

A

ZN Z A

AN

AZ,N Z

N O A

AZ Z Z

Z Z A A

AZ,N AZ AZ

AN

A

A

AS A

AS AZ

A A

Z ZV

A V AZ A
A,(HO)

A

AZ

A

A

A

A A A A A A A A A A A A A A HO HO HO HO AZ Z A AZ

AZ

A A

AZ AZ Z A Z AZ A AZ A A A A A A A A

Z A AZ

A

Z A

AZ

A

AZ A

A A A
A,(HO)

A

V V H H

Z A Z Z A A AZ A A

A A A A A AS A A

N AZ

AZ

Z A

A,(HO)

AZ,(HO)

A,(HO)

HO
A,(HO)

A
AZ,(HO)

A

H H

A,(HO)

A Z

N A A

AZ Z A AZ A A

Z AZ AZ AZ A

A AZ A A AZ A A A A N VZ AZ A

A A S S S S A A A

A A A A A

A A AZ A A

H

AZ A

A A

HO A A

A

V V

Z AV

B r o j b i l j a k a p o a r u ( 1 0 0 m )
CM 0 5 40 45 50 55 0 5 0 10 3.333 2.857 2.500 2.222 2.000 1.818 1.666 1.538 1.428 15 2.222 1.905 1.666 1.418 1.333 1.212 1.111 1.026 952 0 1.666 1.428 1.250 1.111 1.000 909 833 769 714 5 1.333 1.143 1.000 889 800 727 666 615 571 0 1.111 952 833 740 666 606 555 513 476 40 833 714 625 556 500 454 416 385 357 50 666 571 500 444 400 363 333 308 285 0 555 476 416 370 333 303 277 256 238 0 476 408 357 317 285 259 238 220 204 0 416 357 312 278 250 227 208 192 178 0 370 317 277 247 222 202 185 171 158 100 333 286 250 222 200 182 166 154 142

4

Srednje rani za svježu potrošnju. Glavice su težine oko 1. plosnato okrugle. Ovojni listovi plavo zelene boje. alba dC. Fuzarium rezistentan (HR). vrlo otporne na pucanje.) alef. Glavice tamno zelene. Rani hibrid. Vrlo rani. Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 .Kupus/zelje brassica oleracea l.5-2. kratkog kocena i dobre unutrašnje strukture. Broj dana vegetacije uzet je prema iskustvu u Nizozemskoj. ovojno lišçe uspravno. Dosta otporna na sušu. Sve sorte kupusa poredane su po vremenu dospijevanja. Rani ljetni kupus. zelene boje i dobro zatvorene. Vanjsko lišçe uspravno. var.5 kg. Glavice težine oko 1. Srednje rana sorta okruglih glavica. leopold f1 rotonda f1 thom a s   f 1 5 . a vrlo velike težine. Može se dugo brati s polja. Fuzarium rezistentan (HR) hibrid. Glavice težine oko 1. capitata (l. Glavice su ævrste. Podnosi i sušnije uvjete rasta. Težina glavica do 1.5 kg. Okrugle glavice manjeg volumena. svježe zelene boje. convar. Ostaje dugo zdrav na polju i glavice uopçe ne pucaju.5 kg.25 Broj dana 5-8 parel f1  Cambria f1  dest i n y   f 1 Sortiment kupusa za svježu potrošnju Sorta Parel F1 Farao F1 (FoR) Cambria F1 (FoR) Matsumo F1 (FoR) Fieldsport F1 (FoR) Destiny F1 Minicole F1 Bronco F1 (FoR) Thomas F1 (FoR) Ramada F1 (FoR) Rotonda F1 (FoR) Leopold F1 (FoR) Broj dana 61 63 64 70 72 73 77 82 83 84 86 87 Razmak sadnje (cm) 40 x 40 40 x 40 40 x 40 40 x 40 40 x 40 40 x 40 40 x 40 60 x 30 60 x 40 60 x 40 50 x 50 50 x 50 Napomena Vrlo rani kupus otporan na cvatnju. Glavice su ævrste. može se brati kroz vrlo dugi period. Dobro podnosi napad bolesti. Oblik glavica je duguljast. Ima plavo zelene glavice. Glavice su okrugle. Glavice okrugle. Plavo zelene okrugle glavice vrlo dobre unutrašnje strukture. Okrugle kompaktne glave. kratkog kocena i vrlo zbite unutrašnje strukture. Otporan na fuzarijsko venuçe. Na fuzarijsko venuçe rezistentan hibrid za svježu potrošnju. Glavice lijepe.8 kg. Manje osjetljiv na trips.

je oprezno rukovanje bez ošteçenja glava. Kruženje zraka (kapacitet). razlika izme¡u temperature zelja i temperature hladne struje zraka. Na ovaj naæin postižu se visoki uæinci. Najvažnije za berbu. koriste se specijalne box-palete. ne smije biti veça od 5°C zbog zaštite od gubitka vlažnosti. naroæito za zelje namijenjeno dugom skladištenju.Kupus/zelje brassica oleracea l. Prilikom rashla¡ivanja zelja nakon berbe. treba biti najmanje 25 m3/m3 volumena skladišta. .) alef. var. kruženje hladnog zraka treba povisiti na 10 sati/danu. Da bi se održala stalna temperatura kroz vrijeme skladištenja. convar. ali skladištenje s bilo kojim voçem treba izbjegavati zbog moguçih šteta od etilena. U nizozemskim skladištima zelja radi lakšeg rukovanja. Zelje može biti uskladišteno zajedno s ostalim lisnatim i korjenastim kulturama. alba dC. Slika prikazuje tipiæan naæin berbe zelja u Nizozemskoj. Male grupe ljudi rade u kombinaciji s automatskim beraæem i beskonaænom trakom (transporterom). prilikom prvog rashla¡ivanja zelja nakon berbe. capitata (l. Optimalna temperatura za skladištenje zelja je 0-1°C.

Reaction F1 (FoR) 118 50 x 50. Fuzarium rezistentan (HR).) alef. Manje osjetljiv na trips. Vrlo pogodan za uzgoj u gustom sklopu i srednje dugo skladištenje. 50 x 30 Candela F1 (FoR) Hinova F1 (FoR) 120 140 50 x 50. Ovojno lišçe je sivo zelene boje i glatko. okrugle do lagano plosnate. Glavice su izrazito okruglog oblika. Fuzarium rezistentan (HR).Kupus/zelje brassica oleracea l. Izvrsna sorta za skladištenje. tankog lista i vrlo malog kocena. plosnato okruglih glavica.8-2 kg. 50 x 30 65 x 70 Paradox F1 (FoR) 141 60 x 50 Bartolo F1 Saratoga F1 (FoR) Counter F1 (FoR) 142 146 148 65 x 55 65 x 55 60 x 40 paradox  f 1  saratoga f1 Coun t e r  f1 . manje osjetljiv prema nekrozi vanjskog i unutrašnjeg lišça. nalaze se na kratkoj stabljici i težine su oko 0. convar. Glavice su okrugle. rezistentan na fuzarijsko venuçe. Odliæno podnosi gusti sklop. Ima okrugle. Za dugo skladištenje. Glavice srednje krupnoçe. fine strukture. capitata (l. I nakon dugog skladištenja zadržava lijepu boju. Daje odliæne prinose. vrlo dobre unutrašnje strukture. hurriC ane  f 1  rea Ction  f1 Cand e l a  f1 Sortiment kupusa za svje_u potrošnju i skladištenje Sorta Hurricane F1 (FoR) Broj dana 100 Razmak sadnje (cm) 60 x 40 Napomena Snažnog rasta. Plosnato okrugle glavice za svježu potrošnju i srednje dugo skladištenje. var. alba dC. Kasan i vrlo prinosan hibrid rezistentan na fuzarijsko venuçe. lijepe boje. Fuzarium rezistentan (HR). Glavice okrugle. ævrste glavice. Kao kiseli kupus vrlo je kvalitetan. Snažnog je rasta i zdravog izgleda. Namijenjen je za svježu potrošnju i dugotrajno skladištenje. Hibrid kompaktnog rasta. Lijepe boje.

Odliæne strukture za pripremanje svježe salate. odliænu unutrašnju strukturu. zelene. Okrugle. ævrste strukture. Glavice su ævrste. Kocen ima kratak. kiseljenje cijelih glavica i ribanje. Dugo stoji u polju. Histona F1 februar/juni juli/septembar Fieldwinner F1 Almanac F1 90 95 februar/juni februar/juni juli/septembar juli/septembar 65 x 40 65 x 60 Krautman F1 100 februar/juni august/oktobar 65 x 60. Ima kratki kocen. Za kiseljenje i za svježu potrošnju. mogu se dugo brati. ævrste glavice. okruglo plosnate glavice. Glavice mogu biti i preko 5 kg težine. Manje osjetljiv na trips. Vrlo rodan. Dobro podnosi sušnije uvjete rasta. Vrlo rodan. a tako¡er i za svježu potrošnju. sorta koja podnosi i gusti i rijetki sklop. kratkog kocena. Glavice mogu biti i do 5 kg težine. Vrlo otporan na pucanje. Srednje rana sorta plosnato okruglih glavica. fine strukture. Krasne zelene boje. Dobro se nosi s napadom tripsa. kasni jesenski kupus. Otporan na fuzarijsko venuçe. Vrlo kvalitetne. kratak kocen. prvenstveno za ribanje. Unutrašnja struktura odliæna. Ovojno lišçe je ævrsto sa sivim maškom. Glavice plosnato okrugle. Glavice okrugle. satelite  f 1  transam  f1  megato n   f 1 Sortiment kupusa za kiseljenje Sorta Broj dana 80 Sjetva Berba Razmak sadnje (cm) 65 x 40 Napomena Industrijska sorta. alba dC. Za svježu upotrebu. Ima puno ovojnog lišça. a kocen je kratak.) alef. s puno ovojnog lišça. Rezistentan na duhanske bolesti. capitata (l. convar. Glavice okrugle do malo plosnate. 40 x 40 Megaton F1 (FoR) 102 februar/juni august/novembar 65 x 60 Satelite F1 (FoR) 105 februar/juni august/oktobar 65 x 60 Krautkaiser F1 Hinova F1 (FoR) Transam F1 130 140 147 mart/april mart/april mart/april oktobar oktobar/novembar oktobar/novembar 65 x 65 70 x 65 70 x 65 almana C f 1 KrautKaiser f1 h ino v a  f1 . Fine unutrašnje strukture. tankih listova. odliæne unutrašnje strukture. var.Kupus/zelje brassica oleracea l.

Zdrava sorta koja dugo stoji u polju. Hibrid za dugo skladištenje. glavice su kompaktne i okrugle. otporan na fuzarijsko venuçe.5 kg. lijepe tamno crvene.Crveni kupus/crveno zelje brassica oleracea l. rubra dC. Glavice su okrugle do malo izdužene.capitata (l. Kratak kocen. var. okrugle. vrlo lijepe unutrašnje i vanjske boje. Može se saditi u gušçem sklopu. industrijsku preradu i kratko skladištenje. Snažnog je rasta. lijepe unutrašnje i vanjske boje. maestro f1 ran Ch e r o  f 1 Sorta Primero F1 Maestro F1 Ranchero F1 (FoR) Buscaro F1 Rendero F1 (FoR) Huzaro F1 Broj dana 78 92 92 105 130 137 Razmak sadnje (cm) 40 x 40 65 x 40. convar. Glavice su okrugle. otporan na fuzarijsko venuçe. busC aro f 1 rendero  f1 h uz a r o  f1 . Srednje rani i zdravi hibrid za svježu potrošnju. Za svježu potrošnju. kompaktnog rasta. Glavice su krupne i kompaktne. lijepe unutrašnje i vanjske boje. zbite strukture. Glavice su teške oko 1. Srednje rani hibrid za svježu potrošnju. 40 x 40 50 x 45 65 x 50 50 x 50 65 x 50 Napomena Lijepe unutrašnje i vanjske boje. Glavice su kompaktne. Dugo stoji na polju. Podnosi gušçi sklop. Od svih kupusa ovaj se najduže æuva.) alef.

Uzgoj kelja pupæara vrlo je sliæan uzgoju zelja. Vrlo izdržljiv u polju. Lijepi. Više pažnje treba posvetiti zaštiti kelja pupæara od štetnih insekata. oleracea var. Najbolje vrijeme za trganje vrhova je kada su pupovi prosjeæne veliæine oko 1 cm. nalaze se na srednje visokoj stabljici i lako se beru ruæno ili strojno. 10 . Za uzgoj ranih sorata i hibrida preporuæa se lomljenje vrhova biljaka. Pupovi su mu svjetlo zelene boje. Zbog vrlo dobre otpornosti na smrzavanje vrijeme berbe kelja pupæara znatno je dulje od zelja i produljuje se duboko u kasnu jesen.25 Broj dana 5-8 Franklin F1 (FoR) Vrlo rani hibrid visoke rodnosti. Kasnije generacije kupusne muhe mogu prouzroæiti znaæajne štete na pupovima. Preporuæamo razmak sadnje 75 x 40 cm. a ubranu stabljiku s pupovima uskladištimo na temperaturi oko -1°C. U sluæaju da kelj pupæar želimo uskladištiti s biljaka odstranimo vegetacijske vrhove i sve listove. okrugli pupovi izvrsne kvalitete. radi što bržeg dobivanja što veçeg broja dozrelih pupova. Vegetacijski period mu je oko 160 dana nakon sadnje. Diablo F1 (FoR) Ovaj kelj pupæar spada u grupu ranih hibrida. manje osjetljiv na žuçenje lišça. jednoliæno raspore¡eni duž stabljike. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 80 U redu 50 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . a ozbiljne štete u pogledu kvalitete priæinjavaju i puževi. gemmifera dC. convar.Kelj pupæar brassica oleracea l. Vegetacijski period mu je oko 125 dana nakon sadnje. Kelj pupæar koristi se za svježu potrošnju i za industrijsku preradu (zamrzavanje).

3 kg. Vrlo rana. convar. Preporuæamo 60.Kelj brassica oleracea l.) alef. kao npr. Podnosi gušçi sklop sadnje. Dobra za gusti sklop.000 biljaka/ha. zbijenog rasta.25 Broj dana 5-8 melissa f1  erm o s a  f1 Pregled F1 hibrida kelja Sorta Wallasa F1 Comparsa F1 (FoR) Alcosa F1 (FoR) Famosa F1 Melissa F1 (FoR) Ermosa F1 Broj dana 60 60 62 65 80 94 Boja tamno zelena svježe zelena svježe zelena tamno zelena tamno zelena svježe zelena Napomena Vrlo rana. Može se saditi na manje razmake. sabauda l. Kompaktne. lijepe glavice.000 biljaka/ha. Za kasno ljetni i jesenski uzgoj. listovi blago mjehurasti.50 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . koji podnose vrlo niske temperature tijekom zimskog perioda. Naæin uzgoja vrlo je sliæan uzgoju zelja. Srednje rani hibrid. Glavne razlike mogu biti kod zimske proizvodnje kasnih hibrida. težine oko 1 kg. capitata (l. famosa  f1 Compa r s a  f1 11 . Glavice okruglo ovalne. Kompaktna i brzo rastuça sorta. Glavice okrugle. ævrste. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 60 U redu 40 . Wirosa F1. dobro zatvorene i kratkog kocena. Preporuæamo 60. a velike težine. manjeg volumena. Glavice su kompaktne s kraçim kocenom. Najbolji rezultati postižu se u hladnjaæama na temperaturama 2°C. Ovaj hibrid može se tako¡er i uskladištiti. težine oko 1. ævrste. za najraniju proizvodnju. Glavice su ævrste. var. za prezimljenje. Može i jesenska sadnja.

6. Dobro podnosi lošije uvjete.4. Može dugo stajati u polju. Otpornost na mrazeve je dobra. paresa  f1 wiro s a f 1 1 . . Pregled F1 hibrida kelja. Za svježu potrošnju i æuvanje. Dobro podnosi niske temperature. i tada se bere od 1.1. a glavice su vrlo dobre unutrašnje strukture i kratkog kocena.Kelj brassica oleracea l.15. nastavak tabele barbosa  f1 firen s a  f1 Sorta Firensa F1 Barbosa F1 Wirosa F1 Paresa F1 (FoR) Broj dana 120 130 140 160 Boja tamno zelena tamno zelena tamno sivo zelena sivo zelena Napomena Ovojno lišçe je kompaktno. var. sabauda l. . capitata (l. Fuzarium rezistentna.12. Za razne termine uzgoja.) alef. Može se skladištiti oko 6 tjedana. U Dalmaciji preporuæamo sjetvu od 1. convar. Ovojno lišçe je nakovræano.7. Prinosan hibrid za kasnu jesen i zimu. uspravno i tamno zeleno.

za postizanje dobrih rezultata. U naæelu. od sveg povrça iz skupine kupusnjaæa. Lošiji uvjeti proizvodnje u proljetnom i jesenskom uzgoju cvjetaæe imaju za posljedicu pad kvalitete cvata (promjene u boji i površini cvata). • prije uzgoja cvjetaæe treba ispitati nivo raspoloživih hranjiva u tlu i prema tomu odrediti osnovnu gnojidbu • dušik treba biti dostupan u stadiju formiranja cvata • treba provjeriti raspoloživost mikroelemenata. odnosno kontinuiranu opskrbu tržišta. uslijed æega dolazi do stvaranja vrlo malih cvatova bez ikakve tržišne vrijednosti. u najveçoj mjeri ovisi o tehnologiji proizvodnje. convar. naroæito bora (B). Kod uzgoja cvjetaæe posebnu pozornost treba obratiti na. i molibdena (Mb) • za uspješnu proizvodnju neophodno je osigurati navodnjavanje Kako cvjetaæa ima kratak period berbe. posebnu brigu treba voditi o izboru sorti i/ili hibrida vodeçi raæuna o njihovoj duljini vegetacije. Naroæito ranije sorte i hibridi cvjetaæe lako reagiraju na stresne situacije kroz bilo koji period uzgoja. Proizvodnja cvjetaæe. Izborom sorti i hibrida razliæitih duljina vegetacije možemo osigurati kontinuiranu berbu. botrytis (l. botrytis l.) alef.Cvjetaæa/karfiol brassica oleracea l. 1 . cvjetaæu treba uzgajati u uvjetima dobre opskrbljenosti vodom i hranjivima.

Cvatovi su bijeli. Snažno i uspravno lišçe odliæno štiti cvat. piramidalnog oblika. convar. Hibrid u tipu Romanesco.25 Broj dana 5-8 Cvjetaæe bijelih cvatova Sorta Stargate F1 Goodman Flamenco F1 Jerez F1 Fargo F1 Skywalker F1 Broj dana 72 75 76 80 90 96 Opis Hibrid za proljetnu i ranu ljetnu proizvodnju. Sorta cvjetaæe u tipu Romanesco.) alef. za jesenski uzgoj. Za jesensku je proizvodnju. Hibrid za ljetnu i jesensku proizvodnju. zelene boje. vrlo visoke kvalitete i pogodni za svježu potrošnju i industrijsku preradu. Hibrid za ljetnu i rano jesensku proizvodnju. Lišçe je tamno zeleno. Vrlo dobrog okusa. botrytis (l.Cvjetaæa/karfiol brassica oleracea l. Cvatovi su bijeli. Cvatovi ævrsti. Vrijeme berbe cvjetaæe u mediteranskom podneblju: Sorta Stargate F1 Flamenco F1 Encanto F1 Jerez F1 Fargo F1 Skywalker F1 Broj dana 72 76 77 80 85 96 IX X XI XII I II III IV V s t a r g ate f 1 j erez f1 sKywal Ker  f1 amfo r a  f1 Cvjetaæe zelenih cvatova Sorta Universal (FoR) Shannon (FoR) Amfora F1 (FoR) Broj dana 95 100 92 Opis Novi tip cvjetaæe. Atraktivnog je izgleda. Ima uspravno i snažno lišçe. piramidalnog oblika. koje raste uspravno. Atraktivni cvatovi leže duboko u lišçu. Samopokrivanje odliæno. Preporuæamo uže razmake sadnje. botrytis l. Cvatovi su bijeli. 14 . Cvat je kompaktan. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 60 U redu 40 . bijeli. Srednje rana sorta. Nije osjetljiv na rižavost cvata. vrlo rijetko rižavi. a listovi uspravni. Odliæno samopokrivanje. dobro pokriveni lišçem. Hibrid za ljetnu proizvodnju. ævrsti i dobre kvalitete. Lišçe ima snažan i uspravan rast. leže duboko u lišçu.50 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . uspravno. Srednje kasni hibrid.

Vrijeme berbe cvjetaæe u mediteranskom podneblju: Sorta Favola F1 (FoR) Eclipse F1 (FoR) Meridot F1 Talbot F1 (FoR) Belot F1 (FoR) Pierrot F1 (FoR) Maginot F1 (FoR) Daydream F1 (FoR) Sampras F1 (FoR) Broj dana 98 102 115 125 135 140 145 170 175 IX X XI XII I II III IV V favola  f1 talbot f1 daydr e a m  f 1 15 . Kako vrijeme sadnje. botrytis (l. var. zime do berbe zimske cvjetaæe dolazi u rano proljeçe. zimska cvjetaæa se sadi od kraja ljeta do poæetka jeseni.Cvjetaæa/karfiol brassica oleracea l. Aktivacija ovog naknadnog rasta cvjetaæe u proljeçe može biti potaknuta i prihranom dušikom. za detaljnije savjete molimo obratite se Bejo specijalistima. Proizvodnja zimske cvjetaæe vrlo je interesantna za južna podruæja s umjerenim temperaturama tijekom zimskog perioda. botrytis l. a rast i razvoj zimske cvjetaæe ponovno se pokreçe tijekom proljeça. Ukoliko tijekom zime nastupe niže temperature. convar. odnosno izbor sorte i hibrida ovise o specifiænostima podruæja. U sluæaju viših temperatura tijekom. U naæelu.) alef. rast se kroz hladan period zaustavlja.

 var. convar. botrytis l. Vrijeme berbe cvjetaæe u mediteranskom podneblju. nastavak tabele: Sorta Caprio F1 (FoR) Catherine F1 Marmol F1 (FoR) Utopia F1 (FoR) Mystique F1 (FoR) Tempest F1 (FoR) Invicta F1 (FoR) Vogue F1 (FoR) Picasso F1 Chester F1 Nomad F1 (FoR) Broj dana 195 200 212 220 220 230 235 240 245 257 265 IX X XI XII I II III IV V mystiq u e   f1 n omad  f1 inviCt a  f1 1 .Cvjetaæa/karfiol brassica oleracea l.) alef. botrytis (l.

Dozrijeva oko 80 dana nakon sadnje. proizvodnja brokule može se uspore¡ivati s karfiolom. Ima snažnu peteljku i lako se bere. cymosa duch. Tiburon F1 (FoR) Srednje kasni hibrid za ljetni i kasno jesenski uzgoj. Nema šupljikavosti stabljike. Kroz sušne periode moramo osigurati navodnjavanje. lijepih. Brokula razvija cvat vrlo brzo i u samo nekoliko dana cvatovi prezore. ima ævrste. Opçenito. 73 dana vegetacije. uspjeli osigurati povoljne uvjete za njen rast i razvoj. convar.Brokula brassica oleracea l. Cvatovi su teški. var. belstar f1 1 . Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 60 U redu 40 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . Belstar F1 (FoR) Srednje rana brokula. Bere se oko 70 dana nakon sadnje. ævrsti i tamno zelene boje. fie s t a  f1 batavia  f1 tibur o n   f1 Fiesta F1 (FoR) Srednje kasni hibrid tamno zelenih cvatova. Cvatove brokule potrebno je omotati PVC folijom radi produljenja vremena iskoristivosti. Struktura cvatova je fina. Nakon presa¡ivanja do berbe potrebno je 82 dana. srednje veliæine i svježe zelene boje. Pogodan je za svježu potrošnju i industrijsku preradu. Cvatovi su lijepo oblikovani. Cvatovi su kupolastog oblika. Kroz cvat ne prorašçuju listiçi i otporan je na lošije uvjete proizvodnje. botrytis (l. Lucky F1 (FoR) Srednje rana brokula za ranu ljetnu i jesensku berbu. krupni. bez proraštanja listiça.25 Broj dana 5-8 Batavia F1 (FoR) Rana brokula namijenjena za uzgoj u proljeçe i ljeto. srednje fine strukture.) alef. Ovaj hibrid je rodan. velikih cvatova. Dobro se nosi s bolestima. okrugle cvatove fine strukture. Vrlo je važno berbu izvršiti u hladnijem dijelu dana i u što kraçem roku smjestiti ubranu brokulu u hladnjaæu. Vrijeme berbe je kratko. unutar vegetacijske sezone. Vrlo je snažnog i robusnog rasta. Dozrijeva oko 65 dana nakon sadnje. Prinos i kvaliteta brokule ovise o tomu koliko smo dugo. Koristi se za svježu potrošnju. ævrsti.

) alef.25 Broj dana 5-8 Prospera F1 Hibrid stožastog kupusa za sjetvu u augustu i presa¡ivanje pred zimu. velike. presa¡ivati od 20. novembra i tad za berbu stiže krajem aprila i cijeli maj.25 Broj dana 5-8 Starko F1 (FoR) Vrlo rani. Glavice su mu kratke. Glavice postižu prosjeænu težinu oko 1. Vrlo dobar za skladištenje. kratkog tipa. Caramba F1 Vrlo rodna i lijepo popunjena sorta. Dobro se skladišti u hladnom skladištu. brzo rastuçi hibrid duljine vegetacije oko 48 dana. Jako dugo stoji u polju. . Prospera je visoko rodna i otporna na prerano cvjetanje. tamno zelenu boju. Pogodna je za ranu ljetnu i jesensku proizvodnju. za jesensku berbu. Može se kratko æuvati.Kineski kupus brassica pekinensis (lour. convar. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 30 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 30 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . Za uzgoj u Dalmaciji treba sijati izme¡u 10. glatke listove. bilK o  f 1 Špiæasti kupus brassica oleracea l. Ima tamno zelene. septembra. Dospijeva za oko 75 dana nakon sadnje. var. Glavice su mu kratke i dobro popunjene. namijenjen za proljetni i ljetni uzgoj. koje stižu na tržište u aprilu i maju. Dobre je otpornosti na prerano cvjetanje.1 kg. dobre unutrašnje kvalitete. Stvara lijepe stožaste glavice. dospijeva za berbu za oko 55 dana nakon sjetve. Bilko F1 (FoR) Srednje kasni kineski kupus. prospera  f1 1 . te se može preporuæiti za proljetni uzgoj. dobro popunjene. Glavice su ævrste. Tijekom æuvanja ništa ne gubi na kvaliteti. alba dC. capitata (l. Vrlo je kratke vegetacije.20.25. Manoko F1 (FoR) Ovo je hibrid kratkog tipa. . Boja je svježe zelena.) rupr. dobro zatvorene i imaju atraktivnu.

25 Broj dana 5-8 Korist F1 Vrlo rana sorta za uzgoj pod folijom ili na otvorenom. plosnato okruglog oblika. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 20 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . 2 do 3 tjedna na temperaturi od 0-1°C i pri 97% relativne vlage zraka. zadebljala stabljika puca. Korabice su visoke kvalitete.Korabica brassica oleracea l. može se skladištiti u podrumima kroz više mjeseci. te pod uvjetima kratkog dana ne može proçi svjetlosni stadij. a da ne odrvene. snažnog i uspravnog rasta i vrlo zdravo. Optimalna temperatura za rast i formiranje pravilne zadebljale stabljike je 14-20°C danju i 8-12°C noçu. a vanjski dio lijepe ljubiæaste boje. uspravnim. u unutrašnjem tkivu zadebljale stabljike stvaraju se odrvenjeli provodni snopovi (konæavost) i takva korabica više nije upotrebljiva. Temperature blizu 0°C izazivaju staklavost lišça i zadebljale stabljike. var. Rana. Namijenjena je za uzgoj pod folijom ili na otvorenom. convar. Vrlo je kvalitetna. Jesenska korabica. Lišçe je tamno zeleno. Temperature iznad 20°C pospješuju rast lišça na raæun zadebljale stabljike. Korabice mogu dosta dugo rasti. Korabice su okrugle do plosnato okrugle s jakim. Rodna je. a temperatura tla viša od 8°C. soænog mesa. može se skladištiti samo kraçe vrijeme. bijelog. Konmar F1 (FoR) Vegetacijski period oko 66 dana. Ovaj hibrid ne drveni i priliæno je otporan na pucanje. proljetna korabica ubrana s lišçem. U sušnim uvjetima uz visoke temperature. uslijed æega se viškovi hranjiva nakupljaju u stabljici izazivajuçi njeno zadebljanje. acephala (dC) alef. Kor i s t  f1 Konmar f1 Kol i b r i  f1 1 . Otporna na fuzarijsko venuçe. ubrana bez lišça. Za pravilan rast korabice osobito je važna ravnomjerna opskrba vodom. Vegetacijski period oko 65 dana. Kolibri F1 Srednje rana plava korabica. Ukoliko nakon sušnog razdoblja padne jaæa kiša. Srednje je krupnoçe. gongylodes Korabica je biljka dugog dana. plosnato okruglog oblika. zdravim tamno zelenim lišçem. Brati se može kroz dulji period. Odliæne je otpornosti prema cvatnji.

dobro obojeni i imaju ævrstu kožu. Ova je sorta namijenjena kako za svježu potrošnju tako i za preradu te æuvanje. prodaja malih korijena sa svježim lišçem. Radi ubrzanja proizvodnje presadnica. Daje vrlo visoke prinose. Unutrašnja kvaliteta je dobra. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 50 U redu 30 . Lišçe je tamno i uspravno. ilona diamant brill i a n t 0 . uspravno i tamno zelene boje. rapaceum Sjeme celera je sitno i vrlo sporo niæe. Kad su presadnice visine oko 2 cm. Brilliant Ilona Vrlo rana sorta koja daje dobre prinose. Korijeni su okrugli. Korijeni su okrugli. Preporuæeni broj biljaka u polju je oko 50. Vrlo dobra otpornost na prerano cvjetanje. pikiraju se na propisani razmak u kontejnere. Biljke su snažnog rasta.20 Luna Vrlo rana sorta.Celer korjenaš apium graveolens l var. srednje visokim lišçem. Lako se bere i æisti. Preporuæamo ju za svježu potrošnju. Prerana sadnja može biti riskantna zbog noçnih mrazeva. Za svježu potrošnju. Naklijalo sjeme celera transportira se i skladišti u hla¡enim uvjetima. glatki. korijen celera prodaje se zajedno s mladim lišçem (pospjeæeno u stakleniku). Diamant Rana do srednje rana sorta. Ovo sjeme naklijava se do najvišeg stupnja i ono çe. Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 18 . srednje visoko.za preradu. Lišçe je srednje visoko.ljeti.000/ha (60 x 30cm). Ima tamno zeleno. Boja mesa je bijela. koji mogu uzrokovati procvjetavanje. To je razlog zbog æega se naklijalo sjeme celera dostavlja samo po narudžbi. Bejo Zaden ima u ponudi i naklijalo sjeme celera u specijalnim pilulama. To je razlog zašto se celer æesto sije u sanduke i smješta u dobre uvjete za nicanje.u jesen oæišçeni i oprani korijeni celera prodaju se direktno s polja ili kasnije iz hladnjaæe. nenaklijalim sjemenom. Tržište celera možemo podijeliti na 4 dijela: . Period uzgoja je vrlo dugaæak. a može se i skladištiti. pa se celer preporuæa saditi oko 15. a meso bijelo. okrugli do malo izduženi. . uspravno. niknuti puno brže.zimi. kompaktno lišçe. bijelog mesa. Za svježu potrošnju. a mora se upotrijebiti unutar 5 tjedana. Korijeni su okrugli i glatki. Srednje rana sorta s tamno zelenim. Korijeni su glatki. u usporedbi s normalnim. . svibnja.22 Broj dana 10 .

32°C. Nakon rezanja lišça vrlo dobro se regenerira. Optimalne temperature za rast su izme¡u 22°C . Prva berba može se oæekivati 48 dana nakon sjetve. secalinum Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 1-2 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 18 . gulaš itd. Boja lista je srednje zelena. koji se bere nekoliko dana nakon cvatnje. Namijenjen je za berbu tijekom ljeta i jeseni. Ne podnosi mrazeve. Vrlo je male osjetljivosti na postrano izbijanje listova. safir Celer bjelaš apium graveolens l. Bere se svaki ili svaki drugi dan.20 Safir Lisnati se celer proizvodi direktnom sjetvom. tango Tango Ovaj celer bjelaš (rebraš) ima dugaæke. æiji su plodovi svježe zelene boje. dulce Bamija abelmoschus esculentus l. var. Safir je namijenjen svježoj potrošnji i preradi. Sjemenke su dobre kao zamjena za kavu. Zahtjeva dobru zemlju i toplu klimu.22 Broj dana 10 . Tobolci su dugaæki.20 1 . Dugo može stajati u polju. ujednaæeni i odliæne kvalitete. Anokhi F1 Srednje rana sorta.Celer listaš apium graveolens l. Za jelo se koristi mladi plod (tobolac). Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 25 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 18 . (moench) Nova kultura u Bejovom programu. salata. Od mladih tobolaca priprema se juha. var. vrlo glatke peteljke. koja se u našim krajevima uzgaja veç stoljeçima. Snažne biljke imaju velike listove i atraktivne su tamno zelene boje.22 Broj dana 10 .

Boja mu je tamno zelena. Namijenjen je za svježu prodaju i za industrijsku preradu. ali i za svježu potrošnju. Snažnog je lišça i vrlo otporan na zimu.w. koja u usporedbi s Fakirom ima ispunjeniji korijen. Ima vrlo visok postotak suhe tvari. Ova je sorta dobra i za svježu potrošnju i za industrijsku preradu. hill Krausa Lisnati peršin. Krausa titan . Listovi imaju visok postotak suhe tvari. a tako¡er i za industrijsku preradu.w. Srednje visokog je i uspravnog rasta. Vrlo bujno i jako lišçe. a. koji je vrlo malo nakovræan.Peršin korjenaš petroselinum crispum (miller) nyman ex. Namijenjen je za svježu prodaju. Titan Lisnati peršin. eagle f aK i r Peršin listaš petroselinum crispum (miller) nyman ex a. Arat Dugaæak. glatkim korijenima. te je namijenjen prvenstveno za industrijsku preradu. jako nakovræanog lišça. hill Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 35 U redu 5 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 10 . gladak. tamno zelene boje.15 Broj dana 20 Eagle Ova je sorta u tipu poludugih korjenaša. Fakir Srednje kasna sorta peršina korjenaša. s poludugim i dobro ispunjenim. odliæno ispunjen korijen namijenjen za svježu potrošnju i industrijsku preradu. odliæne kvalitete mesa. normalnog izgleda lista. duži i glatkiji.

na sposobnost skladištenja mrkve utjeæe više æimbenika: . U opisu sorata i hibrida mrkve sposobnost skladištenja navodi se kao važna osobina.stabilna temperatura oko 0°C . Samo potpuno zdravu mrkvu. Organizirati skladište tako da. istu možemo u najkraçem vremenu iznijeti van . nekoliko tjedana prije berbe. ukoliko primijetimo promjene na uskladištenoj mrkvi. B) . namijeniti za dugo skladištenje. dobro izbalansirana gnojidba.mehaniæka ošteçenja treba svesti na što manju mjeru. dobivenu u optimalnim uvjetima proizvodnje.odre¡ena koliæina zemlje na mrkvi je poželjna jer zemlja pomaže kod oæuvanja vlažnosti . a posebnu pozornost treba obratiti na zaraženost lišça Alternariom . Kako mrkva ne stvara ævršçu pokožicu.neophodna je umjerena.mrkva treba biti potpuno zrela . u usporedbi s ostalim povrçem. skladištenje je uglavnom otežano.kod rukovanja s ubranom mrkvom osigurati da mrkva pada sa što manjih visina .vlažnost zraka viša od 95% Neke sorte i hibridi mrkve skladište se bolje od ostalih.potrebno je u vrijeme berbe napraviti odabir mrkve prema uvjetima u kojima je proizvedena. Me¡utim.Mrkva daucus carota l.ne pretjerivati s æišçenjem mrkve . a posebnu pažnju obratiti na mikroelemente (Mg. a naroæito od ošteçenja treba saæuvati vrat mrkve . Za uspješno skladištenje mrkve potrebno je ispuniti slijedeçe uvjete: .nakon va¡enja mrkvu je potrebno što prije ohladiti .prskanjem mrkve.mrkva proizvedena na srednje teškim tlima s razinom humusa ispod 4% u prosjeku se najbolje skladišti .slabo strujanje zraka unutar skladišta . naroæito gumeni transporter koji prihvaça lišçe . fungicidima iz grupe botriticida može se poboljšati njenu moguçnost skladištenja .dobro podešena vadilica (kombajn) za mrkvu.samo mrkva odliænog zdravstvenog stanja daje najbolje rezultate.

40 U redu 2-3 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 15 .6 Dozrijevanje vrlo rana Lišçe srednje % Suhe tvari 10. Odliæna boja.Mrkva daucus carota l. Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 30 . Korijeni su dugi. odliæno obojeni. Lišça ima puno i raste uspravno.7 Yaya F1 Nandrin F1 94 94 2-3 2-3 rana srednje rana jako jako 11. Može se proizvoditi i u zaštiçenom prostoru.5 . srednje duga i uniformna. Broj dana je na bazi iskustva u Nizozemskoj. pogodna za prodaju u svežnjevima. Ne puca. Vrlo prinosna. Odliæne boje. vrlo glatka mrkva. Napoli F1 81 2-3 vrlo rana vrlo jako 9.18 Broj dana 8 . Namijenjena za ranu ljetnu proizvodnju. Krasna mrkva.15 Sorta/tip Mokum F1 Broj dana 77 Broj zrna/ ha (milijuni) 3. valjkasti. valjkastog oblika. vrlo zdravog lišça. za prodaju u svežnjevima ili samo s dijelom lista.0 Odliæno obojena mrkva. vrlo glatka mrkva odliæne boje za uzgoj u uvjetima kontinentalne klime. Manje osjetljiva na Alternariu i Cercosporu. Cilindriæna. valjkasta. Dobro podnosi sušne uvjete. Pregled F1 hibrida mrkve Sorte su poredane prema vremenu dospijevanja. Ovaj hibrid preporuæamo za kontinentalnu klimu.8 Opaska Za proizvodnju pod plastikom ili staklom. Za prodaju u svežnjevima. Nayarit F1 100 2-3 srednje rana jako Niagara F1 100 2-3 srednje rana jako Bersky F1 105 2-3 srednje rana jako n andrin  f1  napo l i   f1 moKum  f1 y a y a  f1 4 . duga i glatka mrkva. Valjkasta.

2. Korijeni glatki. Za svježu potrošnju.2. Dobra za rezanje na kolutiçe. n egovia  f1 n e v i s  f 1 Pregled F1 hibrida mrkve. odliæne unutrašnje kvalitete. Dobra je za rezanje na kolutiçe.5 srednje kasna jako Nelix F1 118 1. Lišçe je tamno zeleno. Za svježu potrošnju i preradu.5 Dozrijevanje srednje kasna Lišçe vrlo jako % Suhe tvari 11.3 Negovia F1 Bergen F1 116 116 1.5 . Unutrašnja boja odliæna. Glatki Nantes tip s dugaækim. dobro ispunjenim i vrlo glatkim korijenom. Napa F1 115 1. Vrlo rodan Nantes tip. 9. dobre unutrašnje boje i zdravog spoja korijena i lišça. tanki. uspravno i zdravo.2.0 srednje kasna srednje kasna jako jako 10. lijepe unutrašnje i vanjske boje. odliæno obojeni i ne pucaju.2.5 . snažno.2.5 . intenzivno obojenim korijenima. lijepe boje. nastavak tabele Sorta/tip Narbonne F1 Broj dana 109 Broj zrna/ha (milijuni) 1. srednje dugaæka. Moguça prodaja u svežnjevima. Dobro rodi.5 srednje kasna jako - napa  f1 b er g e n  f1 5 . Pogodna za svježu potrošnju i prodaju u svežnjevima. Korijeni dugaæki i nisu debeli.2.7 Korijeni su dugaæki. glatki.0 . Raste vrlo dobro u sušnim uvjetima.5 1. Korijeni su snažni.5 srednje kasna jako 9.5 . Daje visok prinos. Nantes tip s dugim.Mrkva daucus carota l.3 Opaska Glatki Nantes.5 srednje kasna jako Nevis F1 118 1.2.5 .5 Nirim F1 117 1.5 .

8 . Žuta mrkva. tupa. Odliæno obojeni korijeni. koniænog izgleda. 3. vita  l onga Kamaran  f1 y ellows t o n e Pregled sorti mrkve Sorta A. Berlikum tip. intenzivnog mirisa i vrlo snažnog lišça. 5. Najraširenija sorta za industrijsku preradu u Nizozemskoj. Pogodna za æuvanje. Odliæno se æuva.B.8 . 2. preradu i æuvanje.K.0 13 . Koniæni korijeni. Duljina vegetacije je oko 160 dana. Pogodna je za dugo æuvanje. Mrkva za industrijsku preradu Sorta Kazan F1 Kathmandu F1 Kamaran F1 Broj dana 147 158 155 Broj zrna/ ha (milijuni) 0. Dobro se skladišti. tupog vrha. Daje vrlo visoke prinose. Po kakvoçi može se mjeriti s hibridima.8 Opaska Intenzivna vanjska i unutrašnja boja. Nema zelenu glavu.1 Dozrijevanje srednje kasna kasna kasna Lišçe jako jako vrlo jako % Suhe tvari 11. Pariška mrkvica.8 .3 Berjo Yellowstone Vita Longa Joba srednje kasna kasna kasna vrlo kasna valjkasta koniæna koniæna koniæna jako jako vrlo jako vrlo jako 10. Parmex Dozrijevanje rana rana Oblik valjkasta okrugla Lišçe slabo jako % Suhe tvari 9.1 0. A.9 10. Samson srednje kasna valjkasta jako 10. Nantes tip.0 11.1. 7.5 Opaska Amsterdamski tip. 6. Vrlo rodna. duga. ne puca. 4. odliæne boje.B. odliæne boje. deblja. bez srca. (Amsterdamska) Napoli F1 (Nantes) Belinda F1 (Berlikum) Kazan F1 (Flakkee) Kathmandu F1 Parmex (Pariška) Yellowstone 1 2 3 4 5 6 7 .K.6 11.8 10. pa je posebno dobra za industrijsku preradu. Korijeni koniæni.14 Kratka prikaz tipova mrkve: 1.Mrkva daucus carota l. Namijenjena za sušenje. Za konzerviranje cijelih mrkvica. lijepe boje i bujnog lišça. Za svježu potrošnju. Flakkee tip. Korijen je gladak.2 0. Duljina vegetacije je oko 130 dana.

a što rezultira neujednaæenim nicanjem. Dubina sjetve luka kod normalnih je uvjeta oko 1. postoji opasnost da se nakon kiše stvori pokorica. a tlo preteško (najæešçe uslijed obrade prevlažnog tla) što dovodi do otežanog nicanja. zajedno s tri najæešçe pogreške: A. C. Na gornjim sliçicama prikazana je optimalna priprema tla. Luk mora biti posijan na dobro pripremljene površine. površinski sloj je prefine strukture. . optimalna struktura: površina tla je osrednje usitnjena. B. nakon æega je vrlo otežano nicanje sjemena. D. površinski sloj je pregrub.. sluæaju B i C oprezno navodnjavanje malim koliæinama djelomiæno çe popraviti situaciju. a sjeme je daleko od vlažnog sloja pa postoji opasnost od isušivanja.Luk/crni luk allium cepa l.5 cm. površinski sloj je predubok. U. PARTNERI PRI SELEKCIJI ALLIUM A. D. a sjeme treba imati dobar kontakt s vlagom tla. a sjeme je u dodiru s vlažnim slojem. C. B.

0 8.20 Broj dana 20 .6 10. Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova U redu Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 15 .0 9.Luk/crni luk allium cepa l.25 3-5 6 .5 % Suhe tvari Æuvanje kratko odliæno odliæno dobro dobro odliæno odliæno dobro odliæno dobro dobro odliæno .12 legen d   f 1 daytona f1 redwin g   f 1 Pregled luka za direktnu sjetvu Sorta Cowboy F1 Safrane F1 Tamara F1 Twist F1 Sedona F1 Talon F1 Manas F1 Daytona F1 Legend F1 Robin Redwing F1 Gladstone Broj dana 97 105 109 109 112 113 114 115 121 108 111 125 Oblik Boja žuto sme¡a žuto sme¡a žuto sme¡a tamno sme¡a tamnije žuto sme¡a žuto sme¡a žuto sme¡a tamno sme¡a tamno sme¡a crvena crvena bijela Ævrstoça ljuski dobra vrlo dobra vrlo dobra dobra vrlo dobra vrlo dobra vrlo dobra dobra vrlo dobra dobra dobra dobra 12.0 11.9 11.

Tako¡er se može na proljeçe sijati za proizvodnju luæice te tu luæicu na jesen posaditi. Tako¡er je dobar i kao mladi luk. Proizvodi se na isti naæin kao i Radar. Može se koristiti i kao mladi luk. Luk za zimsku proizvodnju Sibir Okrugle i ujednaæene lukovice žute boje i vrlo atraktivnog izgleda. Sije se poæetkom augusta. sjajne i okrugle. Ima lijepe. glaCier . Može se proizvoditi iz luæica. okrugle lukove s vrlo tankom žutom ovojnicom. Glacier Glacier može gotovo potpuno zamijeniti luk srebrenac. a može se proizvoditi i iz presadnica koje se na jesen presa¡uju. koji se može i kratko æuvati. swift radar Swift Rana sorta okruglo plosnatih glavica. Ima lijepe. Vrlo rana sorta namijenjena za uzgoj preko zime. Radar Ova je sorta po dozrijevanju srednje rana. Na proljeçe se može koristiti kao mladi luk ili kao vrlo rani luk. Electric Ovo je sorta crvene boje i namijenjena uzgoju preko zime. Ova je sorta vrlo rodna. Ima tanke ovojne listove zlatno žute boje. Lukovice su mu tamno crvene. Vrijeme i moguçnosti uzgoja su kao i kod Radara. Može se sijati na stalno mjesto. a može i iz direktne sjetve. bijele lukovice bez zelenog obojenja i uspravno lišçe.Luk/crni luk allium cepa l.

ævrsto je i tamno zeleno.Luk/crni luk allium cepa l. Namijenjen za proizvodnju mladog luka u vrlo gustom sklopu za prodaju u svezicama. Namjena mu je samo za svježu potrošnju. Kao mladi luk može se proizvoditi cijele godine. Lišçe mu raste uspravno. Daje okrugle. Vrlo brzo raste i nema velike zahtjeve za svjetlom. mjesecu. Lukovica nema okruglog zadebljanja. exhib i t i o n Zimski luk allium fistulosum l. mjesecu. Preporuæamo ga za zimsku proizvodnju u mediteranskom podneblju. parade 0 . te se može vrlo uspješno uzgajati u zimskom dijelu godine u zaštiçenim prostorima. soæne glavice vrlo dobrog okusa. Lišçe je tamno zelene boje i vrlo zdravo. pri æemu sjetvu treba obaviti u 8. Parade Ovaj tip luka namijenjen je za proizvodnju mladog luka i prodaju u svezicama. Performer Ne stvara zadebljalu lukovicu. Exhibition Ova je sorta atraktivnog izgleda. U tipu je kaba lukova. a presa¡ivanje u 10. jer je vrlo velikih dimenzija. te berbu treba oæekivati u junu/julu. Postoji mala moguçnost preranog procvjetavanja.

. Zdravstveno stanje: izbor proizvodnih polja. Isporuke s certifikatom o kvaliteti.Brži razvoj luka. • Bejo Zaden/De Groot en Slot: savjeti specijalista. preko skladištenja do mjesta isporuke) strogo nadzire. .Ranija berba. Svaka isporuka može se kontrolirati unatrag zbog æinjenice da se cijeli proizvodni proces (od proizvodnje sjemena do berbe luæice.Manja podložnost gubitku sadnje kod erozije vjetrom na laganim tlima. Proizvodnja i kontrola slijedi stroge standarde «tracking sistema». za svaku isporuku. što rezultira najveçim prinosom ujednaæenih lukova. Prije isporuke sva se roba kontrolira na krupnoçu i odstupanja. sortnu æistoçu i zdravstveno stanje.Robusne biljke smanjuju rizik primjene herbicida. upotpunjene Bejo Quality Management sistemom. kontrola tijekom vegetacije te nakon berbe. . • Stroga kontrola jamæi zdrav proizvod. Kontrola proizvodnih uvjeta i tretiranja. . 1 .Snažan korjenov sistem omoguçava dobru berbu i kod uzgoja na vrlo suhim tipovima tla. Naše najnovije sorte promoviramo pod zaštitnim imenom “Quality Inside”. Bejo Zaden/De Groot en Slot: “Quality Inside!” Bejo Zaden/De Groot en Slot je vodeça selekcionerska kuça. . Proizvodnja i kontrola u skladu su s najstrožim standardima Naktuinbouw-a. • Preciznim kalibriranjem luæice u æetiri veliæine. koja veç godinama radi na poboljšanju sortimenta luæice. Prednosti proizvodnje luka iz luæice u odnosu na direktnu sjetvu . postiže se ravnomjeran razvoj.Odliæan za preradu.Luæica allium cepa l. pravovremeno tretiranje polja i jednoliæno dozrijevanje. Informacija o broju luæica u kg. Reprezentativni uzorci testiraju se na našim pokusnim poljima na prorastanje. Što je “Quality Inside”? • Jedinstvena genetika u najnovijim sortama.

. Lukovi su okrugli. Hercules F1 Ovaj hibrid po dozrijevanju spada u srednje rane. žuti i vrlo ujednaæeni.moguça je veça kontrola željene krupnoçe luka.moguça je veça kontrola željenog vremena dozrijevanja luka. Forum F1 Novi. žutu ovojnicu.krupnija luæica poveçava prinos i preko 20%. ali zbog visokog postotka suhe tvari i u preradi nalazi svoje mjesto. Troy F1 Vrlo rani hibrid s dobrom tolerantnošçu prema procvjetavanju. . a oblika su plosnato. Umjereno tolerantan na procvjetavanje. Lukovice su lijepe. okruglog oblika. Kalibraža Bejo luæica «Quality Inside» dostavlja se precizno kalibrirana u 4 veliæine. Okruglog do ogruglog.visok stupanj ujednaæenosti. her Cul e s  f 1 Stur BC 0 Srednje kasna sorta s dobrim korjenovim sistemom i snažnim lišçem. Od do sada poznatih ranih sorti.Luæica allium cepa l. Lukovi su okrugli. visokog postotka suhe tvari i dobre sposobnosti skladištenja. Tolerantan je prema preranom cvjetanju. možemo isporuæiti i nekalibriranu luæicu veliæine 10/21 mm. Kategorija 1 2 3 4 Veliæina 10/14 mm 14/17mm 17/21mm 21/24 mm Tako¡er. na upit. vrlo rani hibrid iz našeg selekcijskog programa. Rast mu je snažan. . Lukovi imaju lijepu. za svježu potrošnju. dozrijeva tjedan dana ranije. Namijenjen je dugotrajnom skladištenju. lijepe žute boje i vrlo dobre je rodnosti. . što donosi slijedeçe prednosti: . vrlo brzo formira korjenov sustav i obilno rodi. Namijenjen je za svježu potrošnju.

a kasnijih tijekom cijele zime. sadnja u rupe kombinirana je s brazdama na razmaku od 70-75 cm. Za najraniju berbu sjetva poæinje u sijeænju ili veljaæi.Poriluk allium porrum l. a ovisno o kultivaru i uvjetima uzgoja berba zapoæinje u srpnju. Uzgoj poriluka Presadnice se najæešçe proizvode na gredicama (600-800 sjemenki/m2) ili kontejnerima. Broj biljaka/ha Gustoça sklopa ovisi o izabranom razmaku izme¡u redova. Skladištenje poriluka najbolje je na temperaturi oko 0°C. kasniji su tamnije boje. upotrebom specijalnog stroja. Opstanak biljaka ovisi o tipu zime. Raniji kultivari imaju svjetlo zelenu boju i dulju stabljiku. a razmak izme¡u biljaka u redu 10 cm imali bi 133. mlade biljke presa¡uju se od sredine svibnja. Vjerojatnost za uspješno prezimljavanje kreçe se do 50%. Jednom tjedno poriluk se prska hladnom vodom. Period uzgoja poriluka možemo podijeliti u tri termina. Kvalitativnim poboljšavanjem sortimenta poriluk se može uzgajati preko cijele godine. Za berbu u jesen sjetva poæinje krajem ožujka. Optimalno vrijeme berbe zimskog poriluka ovisi o poæetku ponovnog rasta u proljeçe i vremenu pojave prvog procvjetavanja. uz dubinu sadnje do 12 cm ovisno o duljini presadnice. poriluk sadi u rupe. postignuti su presadnicama preko 5 mm debljine. Za dobivanje poriluka s dugaækom bijelom stabljikom redovi se nagrçu nekoliko puta tijekom sezone. Col u m b u s . To znaæi da ukoliko izaberemo razmak izme¡u redova 50 cm. a zimski kultivari su plavozeleni s kratkom.000 biljaka/ha. Opçenito prihvaçeni sistem sadnje je na razmak redova od 40 cm. imat çemo 160. Najbolji rezultati. 50 i 75 cm. Za dugo skladištenje poriluk se potpuno oæisti i æuva na temperaturi od -4°C. U Nizozemskoj se. U praksi se najæešçe koriste 3 reda izme¡u traktorskih kotaæa. U nekim sluæajevima.000 biljaka/ha. Berba ranijih kultivara može se oæekivati od kraja kolovoza. Gnojidbom odre¡enim koliæinama dušika tijekom ranog proljeça potiæe se prezimljavajuçi poriluk na ponovni rast. Poriluk se samo grubo oæisti i smjesti okomito u sanduke. Poriluk je povrçe koje u zadnje vrijeme dobiva sve veçe znaæenje. debljom stabljikom. Usporedbom kultivara poriluka mogu se uoæiti jasne razlike izme¡u ranih i kasnih kultivara. mlade biljke presa¡uju se u rano proljeçe. kad bi koristili me¡uredni razmak od 75 cm. a prije završnog æišçenja temperatura se polako podiže. naroæito za ranu proizvodnju. a razmaci izme¡u redova su 40. Ove brazde rade se na jednaki naæin kao i brazde za mrkvu. Razmak izme¡u biljaka treba biti oko 12 cm.

s visokim prinosom. Ima dobru otpornost na mrazeve. a lišçe uspravno i tamno zelene boje. Manje je osjetljiv na Alternariu. Formira vrlo duge. izvanredne uniformnosti. lero y f 1 Jolant Vrlo rodna jesenska sorta. bez okruglastog zadebljanja.15 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 15 . Columbus Sorta za ljetnu i ranu jesensku proizvodnju. Vrlo je rodan. bez okruglih zadebljanja. bez okruglastog zadebljanja. j olant lan Celot 4 . duljine vegetacije od sadnje do berbe oko 90 dana. raste brzo i zdravog je izgleda. 150 dana vegetacije. Ima umjereno zelenu boju sa snažnim uspravnim lišçem. Lišçe je tamno.Poriluk allium porrum l. 85 dana vegetacije.10 Lincoln Ova je sorta u tipu dugaækih bugarskih poriluka za ljetnu proizvodnju. Plavo zeleni hibrid za jesensku proizvodnju. U povoljnim uvjetima proizvodnje ova je sorta dala zavidan prinos od 56 t/ha. dugaæke lukovice. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 50 .22 Broj dana 6 .35 cm. Ovo je brzo rastuça sorta koja rano postiže visok prinos. Namijenjen je za prodaju tijekom zime. Po izjednaæenosti u prirodima ispred ostalih je sorti u tom tipu. Formira mnogo tamno zelenog lišça. Ima lijepe. Ova se sorta dobro drži i pod nepovoljnim uvjetima rasta. Bijeli dio je dugaæak. Lancelot Ovaj plavo-zeleni tip poriluka namijenjen je kasnoj ljetnoj i jesenskoj proizvodnji. Brzo raste i ima glatku i dugu “lukovicu”. 90 dana vegetacije. srednje zelene boje. plavo zelene boje i dugo ostaje zdravo. Uspravnog je rasta i snažnih listova. 75 dana vegetacije. Uspravnog je i vrlo visokog rasta. Dobro podnosi napad virusa. a namijenjen je za svježu potrošnju i industrijsku preradu. Tako¡er se vrlo dobro nosi s bolestima. Forrest Zimski poriluk s dugaækim lukovicama i uspravnog rasta. Leroy F1 110 dana vegetacije. Namijenjena je za ljetnu i rano jesensku proizvodnju u uvjetima kontinentalne klime. Vrlo je rodan. dužine oko 30 . fo r r e s t Lancia Rana sorta. izdužene lukovice. 90 dana vegetacije. Stabljika je dugaæka i bijela. Forrest se brzo æisti i priprema za tržište. Vrlo je prinosna. 140 dana vegetacije. Vrlo rana sorta. Bandit Kasni.60 U redu 10 . plavo-zeleni tip poriluka. namijenjen berbi u kasnu jesen i poæetkom zime. Dobro se nosi s bolestima. Striker F1 Hibrid poriluka za ljetni i jesenski uzgoj. jesenski. Lukovice su duge i ne stvaraju zadebljanje. dospijeva oko 84 dana nakon sadnje. Pogodan je za direktnu sjetvu i/ili presa¡ivanje. ævrste. Izrazito uniformnog rasta. Lišçe je snažno i uspravno. bijele. dugaæke stabljike i uspravnog lišça.

Fiero oblikuje lijepe. Glavice su vrlo ujednaæene. namijenjen za jesensku i kasno jesensku proizvodnju. namijenjena za (kasno) jesensku proizvodnju.Radiæ Cichorium intybus l. Razmak sadnje je 30 x 30 cm. Vegetacija mu je oko 112 dana. intenzivno crvene boje. okrugle i odliæne unutrašnje kvalitete.12 Indigo Ova sorta brzo raste. Ovojno lišçe je zeleno. Preporuæamo razmak sadnje 45 x 35 cm. Leonardo je namijenjen za jesensku proizvodnju. Ova sorta je vrlo izjednaæena i lijepe je tamno crvene boje. okrugle. leonardo fiero 5 . Listovi su mu uspravni. vitke glavice. (partim) Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 30 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . Preporuæamo razmak sadnje 45 x 35 cm. tamno zeleni i prošarani. Dobro se drži na polju. ævrste glavice. a može se i kratko skladištiti. Srce glavice je dobro zatvoreno. ævrste. dužine vegetacije 90 dana. uski. Leonardo Vegetacijski period ove sorte je oko 81 dan. Dobro se drži na polju.25 Broj dana 5 . Dobre je tolerantnosti na prerano cvjetanje. tamnocrvene. Formira izjednaæene. valjkaste. te na rubnu palež lista. Glavice su krupne. Erfano Kasna sorta. Manje je osjetljiv na rubnu palež lista. in d i g o Fiero Treviso tip radiæa. Vegetacija mu je oko 68 dana i namijenjena je za ljetnu i jesensku berbu.

Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 15 U redu 3-5 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 10 .25 Broj dana 5 . Preporuæamo sadnju od poæetka lipnja na dalje.) laterr. Visina biljaka je oko 30 . tamno zelene boje. Biljæice su izjednaæenog rasta.12 Uranus Kasna sorta za jesensku proizvodnju.35 cm. one su krupne te daju vrlo visok prinos.15 Broj dana 6-8 Macholong Vrlo lijep matovilac. jer se lako i brzo æisti. Glavice su cilindriæne. valjkastih glavica. (partim) Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 30 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . jupiter ur a n u s Matovilac valerianella lacusta (l. Razmak sadnje 30 x 30 cm. Može podnijeti i mali mraz u polju. Potrošaæi su tako¡er zadovoljni. Manje je osjetljiv na bolesti. Masse Ovaj matovilac spada u grupu sorti sitnog sjemena. Dobro se nosi s bolestima. Preporuæamo razmak sadnje 40 x 40 cm. Visina glavica je oko 50 cm. okrugli. tamno zeleni. daju dobar urod zbog krupnoçe listova. maC holong . vrlo ujednaæenih. s nekoliko vanjskih listova.Pan di Zucchero Cichorium intybus l. Listovi su glatki. Jupiter Srednje rana sorta. Biljke su srcolikog izgleda. U ponudi samo kalibrirano sjeme. širokih listova.

S donje strane glavice su dobro zatvorene. Bossa Ovu je sortu moguçe brati u širokom vremenskom razdoblju. Glavice su dobro ispunjene i teške. kasnu ljetnu i jesensku proizvodnju. bossa aragos neos Laos Srednje rana sorta sa širokim. Preporuæa se za ljetnu. Rast joj je uspravan i ima veliko žuto srce.12 Neos Kovræavi tip endivije.Endivija Cichorium endivia l. zbijene glavice. koji daje teške. i manje je osjetljiva na truljenje. var. a za jesensku potrošnju sije se na otvorenom u junu i julu. a pri berbi vanjsko lišçe ostaje kompaktno uz glavicu. Ova sorta daje odliæne prirode. Preporuæamo razmak sadnje 40 x 35 cm. uspravnim listovima. Sadi se na razmak 40 x 35 cm. Eros Ovo je sorta za berbu cijele jeseni. Uniformna je i lijepog izgleda. S donje strane je dobro zatvorena i nije osjetljiva na truljenje.25 Broj dana 5 . Aragos Žuta endivija sa svijetlim srcem. Dospijeva za berbu oko 64 dana nakon sadnje. Moguça je rana proljetna sjetva i tad se bere preko ljeta. latifolium Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 40 U redu 30 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . eros . Preporuæamo razmak sadnje 40 x 35 cm. Ima široko lišçe i vrlo brzo raste.

pod staklom ili plastikom. Tolerantnost na cvjetanje mu je vrlo dobra. Oblikuje trbušaste do okrugle zadebljale lisne rukavce. a listovi su srednje dužine. Odliæna moguçnost æuvanja omoguçava transport na veçe udaljenosti. kratko.Rotkvica raphanus sativus l. Poker Ova je sorta namijenjena proizvodnji u zaštiçenom prostoru. koji su vrlo lijepe bijele boje.25 Broj dana 4-6 Rudolf Vrlo rana rotkvica. svježe zelene boje. Visok je postotak izboja u prvoj klasi. ru d y f 1 . radicula Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 10 U redu 3 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . Vegetacijski period joj je oko 35 dana. Victorio F1 Ovaj je hibrid namijenjen za proizvodnju u uvjetima kratkog dana. (partim) Komoraæ/koromaæ foeniculum vulgare miller Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 45 U redu 25 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 18 . okruglim rukavcima. rodan hibrid za ranu proljetnu. Vrlo rodan hibrid s lijepim. Vrlo je izjednaæenog oblika i boje. Lišçe je uspravno. ru d o l f Witlof Cichorium intybus l. totem Totem Ovo je sorta witloofa za rano i srednje rano pospješivanje. namijenjena za ranu proljetnu proizvodnju u plastiænim tunelima ili na otvorenom.12 Rudy F1 Vrlo izjednaæen. Vrlo je ujednaæena i rodna. rotkvice su lijepe i okrugle. a naroæito je pogodan za prezimljenje u uvjetima mediteranske klime.22 broj dana 8 . Formira debele izboje s glatkim listovima. ljetnu i jesensku proizvodnju. var.

zelenog. 2 i 3. što olakšava naknadno pakiranje. Sporo tjera u cvijet i zato se može dugo brati. te je dobar za ljetnu proizvodnju. Špinat uzgajan za preradu bere se strojno. Spokane F1.Špinat spinacea oleracea l. npr. ljetnu i jesensku proizvodnju. glatkog. ova je sorta pogodna za æuvanje nakon berbe. Vrlo je dobar za industrijsku preradu. 2 i 3.15 Broj dana 6-8 Rembrandt F1 Srednje rani hibrid. Preporuæamo ga za proljetnu. Kroz ljetni period mogu se uzgajati samo neki kultivari špinata zbog velikog rizika od procvjetavanja. Spinner F1 Visoko otporan na plamenjaæu rase 1. Odliæan je i za svježu potrošnju i za industrijsku preradu. Listovi su mu okrugli.7. ljetnu i jesensku sjetvu. 2. Posebno je namijenjen industrijskoj preradi. Visoko je otporan na plamenjaæu rase 1 . Listovi su zeleni do tamno zeleni. Obzirom da ima blago mjehurast list. U podruæjima s umjerenom zimom špinat se može sijati u jesen. Listovi su mu tamno zeleni i glatki. Namijenjen je za proljetnu. Spokane F1 Otporan na plamenjaæu 1. Dvodomni hibrid. blago mjehurasti. 5. Listovi su mu okrugli. okruglog lišça. koji vrlo sporo ide u cvijet. hidroponskim sistemima u staklenicima.. Cvjeta kasno i zbog toga mu je period berbe vrlo dug. Preporuæamo ga za ljetni uzgoj. Rezistentan je na plamenjaæu 1. a za tu namjenu koriste se kultivari otporni na procvjetavanje. spa n s a f 1 . Spanda F1 Hibrid vrlo tamnog. Space F1 Jednodomni hibrid. prezimljuje u polju i bere se rano u proljeçe. Špinat se tako¡er uzgaja i u tzv. Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 25 U redu 5 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 10 . Ima vrlo dobar odnos peteljka-plojka. kao baby špinat. glatki i duguljastog oblika. tamno zeleni. 4. spoK ane f1 Špinat se uzgaja za svježu potrošnju i za preradu. 3.

000/1. Odliæna kvaliteta i urod.90 50 . Za preradu. Vrlo rodna.500. Za preradu.22 Broj dana 9 .000 Sjetvena norma/ha (oko 22 kg) (oko 15 kg) (oko 10 kg) (oko 6 kg) pablo  f1 roCKet boro Pregled sorti i hibrida cikle Sorta Pablo F1 Boro F1 Bikores Bikor Rocket Sjetva mart/juni mart/juni sredina marta/ sredina juna sredina marta/ sredina juna sredina marta/ sredina juna Oblik okrugla do izdužena okrugla okrugla do izdužena okrugla cilindriæna Obojenje crvena tamno crvena tamno crvena tamno crvena tamno crvena Napomena Snažnog rasta.60 36 . Dobar prirod.300 g (4 .000/770.40 1.Cikla beta vulgaris l. conditiva alef.000 1.100 g 100 .500 g (8 . Ne cvate.500. Ima snažno lišçe.000 640.000 420.8 cm) 300 .12 Preporuka za sjetvu cikle Željena krupnoça Baby cikle težine Kategorija Kategorija Kategorija 30 . Za preradu i æuvanje. var.50 g 50 .000. 40 . za sušna podneblja. Za rezanje na kolutiçe. Preporuæeni razmak sjetve (cm) Izme¡u redova 30 U redu 6 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 15 . Dosta je snažna prema Cerkospori i Alternarii. Preporuæamo za kontinentalnu klimu.15 cm) Broj biljaka/m 120 85 .

Sorta Adam Amour Atlantis Alibi Asterix Broj dana do prve berbe 57 75 71 82 85 Adam F1 Glatki partenokarpni krastavac. Adam F1 je vrlo dobra kombinacija ranog dozrijevanja i visokog prinosa. pepelnice i mozaik virusa krastavaca. Dozrijeva 82 dana nakon sadnje. Amour F1 Partenokarpni hibrid koji stiže za berbu 75 dana nakon sadnje. s odnosom dužine i debljine 3. pepelnice i plamenjaæe. bez goræine i odnosa dužine i debljine 3.2:1. Prvi plodovi spremni za berbu 71 dan nakon sadnje. Plodovi su tamno zeleni. Dobro se nosi s pepelnicom i s mozaik virusom krastavaca. Ovaj hibrid je snažnog rasta i tvori vrlo jaku korijensku mrežu. Asterix F1 Pretežno ženski bradaviæasti hibrid.2:1.Krastavci kornišoni Cucumis sativus l. pretežno ženski hibrid velike rodnosti. Dozrijeva 82 dana nakon sadnje. ad a m f 1 Alibi F1 Bradaviæasti hibrid.1:1. Manje osjetljiv na krastavost. fino bodljasti. a otporan je i na krastavost. plamenjaæe i pepelnice. Otporan na Cladosporium. ast e r i x f 1 Atlantis F1 Bradaviæasti. Moguç uzgoj i u plastenicima. koji nije partenokarpni. atlantis 41 . Rana sorta. Daje lijepe visoko kvalitetne krastavce omjera duljine i širine 3. Odliæan za kiseljenje. Krastavci su vrlo dobre ævrstoçe. veç pretežno ženski. snažnog rasta. Otporan na Cladosporium. Plodovi su tamno zeleni i bez goræine. svijetle boje i bez goræine. Dobro se nosi s napadom mozaik virusa krastavaca. Plodovi su tamno zeleni. Vrlo dobro trpi napad plamenjaæe. Plodovi su tamno zeleni. Dobro podnosi napad mozaik virusa krastavaca. Plodovi nisu gorki i pogodni su za strojnu berbu.

a potrošnju u svježem stanju. Otporan na Verticillium. Torquay F1 Determinantni hibrid namijenjen za svježu potrošnju i industrijsku preradu. vrlo rodan hibrid za proizvodnju na otvorenom.250 g. Plodovi su crveni. Vrlo dobra sorta Harem F1 Determinantna rajæica. Benito F1 ima æetvrtaste. ali se lagano guli. cilindriænog oblika. Vegetacija oko 67 dana poslije sadnje. svjetlo zeleni kragn. zdravih biljaka. ovalno okrugle plodove s ævrstom kožicom. Samo za vanjsku proizvodnju. Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova U redu Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 16 . Dozrijevanje plodova je ravnomjerno. Fuzarium 0 i 1. Otporan na Verticilium rase a i b te na Fuzarium rase 0 i 1. Plodovi su upotrebljivi i 2 tjedna nakon berbe. vrlo ævrsti i pogodni za transport. Fuzarium 0 i 1 i na korjenove nematode. Plodovi su okruglog oblika. Vrijeme dozrijevanja mu je oko 70 dana nakon sadnje. Namijenjen je za svježu potrošnju i industrijsku preradu.200 g bez sulta n   f1 za mehaniziranu berbu. Za svježu su potrošnju. Townsville F1 Srednje rani hibrid. prosjeæne težine oko 60 . Namijenjen za svježu potrošnju i preradu.Rajæica/paradajz lycopersicon lycopersicum (l. moguç uzgoj sa i bez potpornja. iskljuæivo za vanjsku proizvodnju. Otporan na Verticillium. benito f1 Rajæice su prosjeæne težine oko 120 g. Vrlo visok prinos. Vegetacija oko 72 dana. ªuvanje ubranih plodova je oko 2 tjedna. Oblik plodova je okruglo æetvrtast i kao takav je vrlo atraktivan i prodajan. težine oko 200 . Kožica je vrlo ævrsta. townsvil l e   f 1 4 . Fuzarium 0 i 1.90 g i bez topspin f1 zelenog kragna. Visoko je otporan na Verticillium. te na Fuzarium rase 0 i 1. Otporna je na Verticillium a i b. Sultan F1 Determinantna sorta snažnih.10 70 30 Benito F1 Niska sorta æije su biljke vrlo zdrave. Otporan na Verticillium i Fuzarium rase 0 i 1. Preporuæamo uzgoj samo na otvorenom. Prvi plodovi dozrijevaju 74 dana nakon sadnje. a odliæno podnosi transport zbog ævrste kožice. Determinantan. Topspin F1 Srednje kasni. Ima lagano naznaæen. zelenog kragna. Prosjeæna težina plodova je oko 200 g. Plodovi težine oko 150 .) Karsten ex farw. Namijenjena je za proizvodnju na otvorenom. Vegetacija oko 75 dana (nakon sadnje). duljine vegetacije oko 68 dana nakon sadnje. Odliæno podnose transport. Rajæice su okrugle i mesnate. Plodovi dozrijevaju ujednaæeno.25 Broj dana 8 .

(8 mm).25 grama. Plodovi su srednje ljuti i namijenjeni su svježoj potrošnji. prosjeæne duljine i širine 8 cm. Azuma F1 Plodovi dozrijevaju 75 dana nakon presa¡ivanja.60 U redu 40 Nicanje sjemena Optimalna temperatura °C 20 . a širine 6 cm.5 cm. prosjeæne duljine 10 cm. Prosjeæna težina ploda je 20 . 4 . Plodovi se sastoje od 3 .4 plodniæka lista i debelog su perikarpa (mesa). Preporuæeni razmak sadnje (cm) Izme¡u redova 50 .30 Broj dana 8 .Paprika Capsicum annuum l. Plodovi su viseçi. Tamno zelena boja ploda dozrijevanjem prelazi u crvenu.10 Tambora F1 Paprika u tipu babure izrazito slatkog okusa namijenjena svježoj potrošnji.4 plodniæka lista i izrazito su debelog perikarpa. Biljke su visine 80-85 cm. Viseçi plodovi ovalnog oblika. dugaæki. a širine 2. Plodovi se sastoje od 3 . Tamno zeleni plodovi dozrijevanjem pocrvene i namijenjeni su svježoj potrošnji. Zelena boja ploda dozrijevanjem prelazi u crvenu. prosjeæne duljine 14 cm. Stanley F1 Viseçi plodovi æetvrtastog oblika.

Za sve isporuke važi da su podložne uobiæajenim ograniæenjima zbog berbe i dorade sjemena. odnosno prebivalište izvan Republike Hrvatske. Ponude i cijene 1. ªlanak 10. pakiranju. Ograniæenja zbog berbe i dorade sjemena 1. Izuzetak je prodaja proizvoda u originalnom pakiranju. osim ako je drugaæije ugovoreno pismenim putem. Upotreba zaštitnih znakova i obilježja Kupcu nije dozvoljeno koristiti zaštitni znak i/ili obilježja prodavatelja. od dana neizvršenja svoje obveze. Ako se radi o isporuci izvan granica Republike Hrvatske. Prodavatelj se obvezuje isporuæivati robu u razumnom roku. prodavatelj nije obvezan isporuæiti naruæenu robu. niti ostvariti bilo kakvo drugo pravo na nju. kupac je sa svoje strane obvezan dogovoriti se sa svojim vlastitim kupcima o ograniæenju vlasništva. Primjena opçih uvjeta 1. važeçe na dan zakljuæenja pojedinog ugovora. 44 .o. odnosno ovi opçi uvjeti drugaæije odre¡uju. Ukoliko se prodavatelj pozove na takvo ograniæenje. kupac mora pismenim putem specifirati koji su dokumenti potrebni kod isporuke. ukoliko postoji opravdana sumnja da kupac neçe ili ne može ispuniti svoje obveze ispravno i/ili na vrijeme. ªlanak . važit çe slijedeçe: • obveze prodavatelja biti çe automatski i odmah suspendirane dok kupac ne isplati iznos koji je dužan isplatiti (ukljuæujuçi i naplatu van sudskih troškova). Zagreb ªlanak 1. Na sve ugovore i/ili prodajne ponude upuçene kupcima æije je sjediše ili prebivalište izvan Republike Hrvatske. 7. Ukoliko kupac u vezi s gore navedenim ne uæini sve što je potrebno. te çe. Ovo ograniæenje vlasništva tako¡er vrijedi za svako potraživanje koje bi prodavatelj pokrenuo protiv kupca. ili je kupac nesposoban za plaçanje. ªlanak . osim ako se radi o namjernoj šteti i/ili šteti nastaloj iz grube nemarnosti prodavatelja i/ili njegovih radnika. Po isteku tog roka. osim ako su stranke pismeno ugovorile nešto drugo. 9. za isporuke vrijednosti manje od kunske protuvrijednosti 75. Prodavatelj zadržava pravo naplate dodatnih administrativnih i manipulativnih troškova. Svaki novi cjenik poništava predhodni i odnosi se na sve narudžbe primljene poslije izdavanja novog cjenika. Ukoliko kupac ne izvrši jednu ili više svojih obveza. kako najbolje zna. Plaçanje 1. Kupac je obvezan. • me¡unarodne potvrde. ªlanak . Isporuke su franko sjedište prodavatelja. Cijene navedene u ponudi izražene su bez PDV-a. Ukoliko se roba dalje preproda. Ukoliko je reklamacija osnovana. Kupac ne smije koristiti zaštitne znakove i/ili obilježja koja sliæe znakovima i obilježjima prodavatelja. sa zaštitnim znakom i obilježjima koje je prodavatelj sam naznaæio. 2. 8. 3. iskljuæena je prodavaoæeva odgovornost za materijalne nedostatke stvari. 3. Prodavatelj je ovlašten unaprijed zahtjevati od kupca potpunu isplatu i/ili garanciju za pružane usluge. kupac mora navesti koji su dokumenti potrebni u skladu s propisima zemlje u koju çe se izvoziti. Troškovi naplate-inkasa Ukoliko kupac ne ispuni ili zanemari jednu ili više obveza. te mu ostaviti primjeren naknadni rok za ispunjenje.o. ªlanak 5. 3. u sukladnosti sa sezonom sijanja i sa¡enja. stranke ugovaraju primjenu “International Seed Trade Federation Rules and Usages for the Trade in Seeds for Sowing Purposes” (ISF. za svaku isporuku primjenjuju se “Incoterms” klauzule. Ponuda ne obvezuje prodavatelja. ªlanak . a kupac kasni s isplatom jedne rate. ªlanak . Isporuæena roba ostaje vlasništvo prodavatelja sve dok kupac u potpunosti ne isplati ugovorenu cijenu. Ograniæenja vlasništva 1. Prodavatelj çe uæiniti sve. niti ima pravo na naknadu štete. za koju važi klauzula o ograniæenju vlasništva. ali çe. i • drugi dokumenti ili potvrde o uvozu robe. Roba isporuæena od strane prodavatelja. može ponovno biti prodata ili korištena samo tijekom normalnog procesa poslovanja. ograniæiti štetu pružene usluge o kojoj je podnio pismenu žalbu prodavatelju. Nyon. pokušati isporuæiti srazmjerno naruæenoj koliæini ili u nekoj sliænoj alternativi. da ispuni svoje obveze isporuke. Prodavatelj ni u kojem sluæaju neçe biti odgovoran za bilo koju vrstu posljediæne štete. Primjena bilo kakvih uvjeta kupca iskljuæena je ukoliko nije pismeno ugovoreno drugaæije. ili ukoliko to ne uæini ispravno i/ili na vrijeme. 4. 2. Kupcu nije dozvoljeno založiti robu. osim ako je izriæito drugaæije pismeno ugovoreno. Prodavatelj zadržava pravo periodiænog mijenjanja cijena.o. Prodavatelj nije odgovoran za bilo kakvu štetu nastalu zbog nekog nedostatka pružene usluge. prodavatelj može i za svaku pojedinu isporuku ispostaviti raæun. U sluæaju da je ugovorena isplata u ratama. 2. stavak 1. Ukoliko koliæina naruæena jednom narudžbom odstupa od uobiæajene koliæine ili višestruke standardne koliæine koju prodavatelj isporuæuje. Isporuka s manjim promjenama u veliæini. a zbog neizvršenja neke od njegovih obveza prema prodavatelju. Prodavatelj mora primiti isplatu u roku od 30 dana od datuma na raæunu. smatrat çe se ispravnim izvršenjem obveze isporuke prodavatelja. na primjer u obliku bankovne garancije izdate od banke koja je priznata u Nizozemskoj. smatra se da kupac nije odgovorio svojoj obvezi. 2. Prodavatelj u svakom sluæaju pridržava pravo naknade štete. Ukoliko je kupæevo sjedište. koje ovaj koristi za razlikovanje svojih proizvoda od proizvoda drugih pravnih osoba/firmi. biti dužan platiti zakonsku zateznu kamatu na ukupan neplaçeni iznos.o.00 EUR po srednjem teæaju HNB. 2. 2. kao što je navedeno u ælanku 7. Prodavatelj pridržava pravo povuçi ponudu u roku 5 radnih dana nakon što je primio kupæevu obavijest o primitku ponude. ukoliko je moguçe. Zagreb (u daljnjem tekstu "prodavatelj") i kupca. • fito-sanitarni zahtjev. Ako je otvoren steæaj. Odgovornost 1. 2. Odga¡anje 1. a prodavatelj ima pravo odgoditi daljnje izvršenje ugovora ili raskinuti ugovor. 3. 3. Švicarska). svi troškovi vezani za poravnanje izvan suda ili na sudu bit çe na trošak kupca. ªlanak . kao što su: • faktura. odgovornost prodavatelja ograniæena je samo na fakturnu vrijednost robe koju je prodavatelj isporuæio.Opçi uvjeti kupoprodaje i isporuke sjemena Sastavljen od strane Bejo Zaden d. Ovi opçi uvjeti odnose se na sve ponude i ugovore zakljuæene izme¡u Bejo Zaden d. 5. • prodavatelj može zatražiti potpunu isplatu i/ili dovoljnu garanciju o poslovanju kupca. broju ili težini. 10. 6. likvidacija. prodavatelj može isporuæiti iduçu veçu koliæinu. Ukoliko je roba isporuæena u više obroka. Ovdje se primjenjuje posljednja reæenica stavka 1 ovog ælanka. nakon zakljuæenja kupoprodajnog ugovora. Prilikom podnošenja narudžbe. Rokovi isporuke ne predstavljaju bitan sastojak ugovora. 2.. Naruæivanje i isporuka 1. U sluæaju zakašnjele isporuke kupac je dužan pismeno izvijestiti prodavatelja o kašnjenju. Kupac je dužan primiti i djelomiæno ispunjenje. ªlanak 4. ukoliko je moguçe. pa kupcu ne pripadaju prava temeljem prodavateljeve odgovornosti za materijalne nedostatke stvari. dospjele su i sve preostale rate i bez posebne obavijesti uæinjene kupcu. obveze plaçanja kupca odmah dospjevaju na naplatu.. Ukoliko se prodavatelj pozvao na ograniæenje iz stavka 1 ovog ælanka. prodavatelj neçe biti odgovoran za štetu nastalu uslijed zakašnjenja ili neizvršenja isporuke.

Prodavatelj garantira da isporuæena roba odgovara. u mjestu gdje prodavatelj ima registrirano sjedište. uvjetima uzgoja (klima. koliko god je to moguçe. izvan firme prodavatelja. u roku 3 dana nakon što je otkrio skrivene mane. • Srednja rezistentnost (IR): biljne sorte koje ograniæavaju rast i razvoj odre¡ene štetoæine ili uzroænika bolesti. ªlanak 1. a u sluæaju preprodaje drugim osobama. ishrana itd. 45 . prepakira ili dade na prepakiranje ili nepravilno upotrijebi. važe nadalje i zakoni ”United Nations Convention on the International Sales of Goods” (= trgovinski sporazum iz Beæa). stranke çe. preporuke i ilustracije u brošurama i prospektima su što je detaljnije moguçe u skladu s iskustvima iz testova i prakse. Rješavanje sporova 1. specifikacija robe ne vrijedi kao garancija. da li odgovara zahtjevima kvalitete koji se mogu oæekivati za normalnu upotrebu i/ili prodaju. bilo koja strana može zatražiti vještaçenje nadležne hrvatske inspekcije. Definicije opisa reakcije biljaka na napade štetoæina ili bolesti: • Imunitet: neçe se okužiti odre¡enom štetoæinom. Ako prodavatelj ne posjeduje taj uzorak. Kupac çe biti obaviješten ako se isporuæena roba razlikuje od specifikacije. ukoliko iste onemoguçavaju ili nerazumno otežavaju izvršenje obveza: štrajkovi u drugim firmama. 5. ukazuje samo na rezultate kakvi su postignuti u vrijeme testiranja. Prodavatelj çe odmah. 2.Opçi uvjeti kupoprodaje i isporuke sjemena Sastavljen od strane Bejo Zaden d. 3. osim ako je po ælanu 17 neki drugi sud kompetentan. Zagreb ªlanak 11. Kupac mora obavijestiti prodavatelja pismenim putem. obavijestiti kupca ukoliko uslijed više sile nije u moguçnosti isporuæiti. Prodavatelj çe biti ovlašten u bilo koje vrijeme pozvati kupca na zakonski nadležan sud ili na sud nadležan na osnovu odgovarajuçeg internacionalnog sporazuma. sortnost.o. može pojaviti više simptoma ili ošteçenja. Informacija. Bilo kakva/sva garancija od strane prodavatelja prestaje. razumno se posavjetovati o tekstu nove odredbe. 4. U tom sluæaju prodavatelj nije obvezan platiti bilo kakvu štetu. tehniæku æistoçu. pod usporedivim okvirnim uvjetima i pod usporedivim pritiskom kojeg vrše štetoæine ili uzroænik bolesti. pokrenu postupak kod suda naznaæenog u ælanu 16. obje strane imaju pravo raskinuti ugovor. Me¡utim. æim to sazna. • da li primljena roba odgovara dogovorenoj kvaliteti ili. Rezultat ove inspekcije za obje je strane obvezujuçi. tlo. Primjena zakona 1.. • da li koliæina primljene robe odgovara dogovorenom. nepredvidljiv zastoj kod dobavljaæa ili treçih lica od kojih je prodavatelj zavisan. Kupac mora sam procijeniti da li je dotiæna roba pogodna za planirani hortikulturni uzgoj i/ili da li se može koristiti pod lokalnim uvjetima. te opçi problemi transporta. bit çe iskljuæivo bazirane na testovima koji se mogu reproducirati. ukoliko kupac robu preradi ili dade na preradu. najprije pokušati doçi do rješenja putem me¡usobnog razgovora. Pružanje informacija 1. u visokoj mjeri ograniæavaju rast i razvoj odre¡ene štetoæine ili uzroænika bolesti pri normalnom pritisku kojeg vrše štetoæine ili uzroænik bolesti. U tu svrhu kupac je dužan voditi registraciju korištenja robe. Ukoliko prodavatelj i kupac nisu registrirani u istoj zemlji. opçi nedostatak sirovina i drugih sredstava ili usluga neophodnih za dobro izvršenje usluge. Izme¡u ostalog tu spadaju. ªlanak 15. otpremnicu i/ili pojedinosti s raæuna. 2. ªlanak 1. Konverzija 1. koja korespondira koliko je god moguçe smislu nevažeçe odredbe. Pod višom silom podrazumijevaju se okolnosti koje sprjeæavaju izvršenje obveza. Kod srednje rezistentnih sorti çe se još uvijek javljati manje teških simptoma ili ošteçenja. Ukoliko se utvrde vidljive mane ili nedostaci. u pogledu uzorka sjemena korištenog pri testu i okolnostima pod kojima je ra¡en test. 2. svaki çe spor biti predat nadležnom gra¡anskom sudu prvog stupnja. Rezultati zavise. koju pruža prodavatelj je bez obveza. dobivene drugaæije rezultate uzgoja. Viša sila 1. Kod ovih se sorti pri velikom pritisku kojeg vrše štetoæine ili uzroænik bolesti. 3. ako ništa nije dogovoreno. u odre¡enoj mjeri mogu pojaviti simptomi bolesti ili ošteçenja. Kupac mora pregledati kupljenu robu prilikom primitka. bez uskraçivanja prava da u vezi sa sporom oko posljedica rezultata vještaçenja. u potpunosti važeçe. ukoliko nisu u sukobu s Uvjetima ugovora i ukoliko nisu u sukobu s mandatnim zakonima zemlje prodavatelja. 3. ta odredba çe automatski biti (zakonski) zamijenjena važeçom odredbom. Me¡utim. 2. kod njih se u usporedbi s visoko rezistentnim sortama. nego kod nerezistentnih sorti koje se uzgajaju u usporedivim ekološkim uvjetima i/ili pri usporedivom pritisku kojeg vrše štetoæine ili uzroænik bolesti. me¡utim. sa sjedištem u Roelofarendsveen-u. u usporedbi s neotpornim sortama. Kupac mora provjeriti da li primljena roba odgovara dogovorenom. Sve informacije o kvaliteti koje daje prodavatelj. zdravstveno stanje. Naktuinbouw ima pohranjene uzorke svih partija sjemena koje su poslane u Hrvatsku. Ukoliko kupac nije podnio reklamaciju u gore navedenim rokovima. Ukoliko se strane me¡usobno nisu dogovorile o arbitraži putem konzultacije. Data informacija ili indicirana kvaliteta. • Osjetljivost: je nesposobnost biljne sorte da ograniæi rast i razvoj odre¡ene štetoæine ili uzroænika bolesti. 3. rokovi žalbe 1. 2. navodeçi broj partije. Ne može se polaziti ni od kakve direktne veze izme¡u pružene informacije i rezultata koje je postigao kupac. prodavatelj ne prihvaça nikakvu odgovornost za. Nizozemska. odnosno neçe se inficirati odre¡enim uzroænikom bolesti. u sluæaju spora. ªlanak 14. Me¡utim.) i mjera poduzetih za vrijeme uzgoja. deklaraciju i/ili pojedinosti s raæuna. a koje se ne mogu pripisati prodavatelju. Troškove takve inspekcije plaça strana koja izgubi. U ovakvom sluæaju sve ostale odredbe Uvjeta ugovora ostaju. ªlanak 1. te navodeçi rezultate testova ukoliko su obavljeni. u bilo kojem obliku. navodeçi broj pakiranja. Definirana su dva stupnja rezistentnosti: • Visoka rezistentnost (HR): biljne sorte koje. izme¡u ostalih faktora. 2. Za sve dogovore izme¡u prodavatelja i kupca važe zakoni zemlje u kojoj je registrirano sjedište prodavatelja. i to: • da li je toæno stigla roba koja je i naruæena. Opisi. ili putem posredovanja. koliko je god to moguçe. neslužbeni štrajkovi ili politiæki štrajkovi u firmi prodavatelja. registraciju kupaca. Ukoliko stanje više sile potraje više od 60 dana. 2. ili uzroænik bolesti. kupac mora o tome pismenim putem obavijestiti prodavatelja u roku od 3 radna dana nakon primitka isporuke. Stranke su obvezne. na osnovu navedenih informacija. • Rezistentnost: je sposobnost neke biljne vrste da ograniæi rast i razvoj odre¡ene štetoæine ili uzroænika bolesti i/ili da ograniæi ošteçenje koje oni proizvedu. inspekcijska služba çe zatražiti odgovarajuçi uzorak od strane Naktuinbouw (Nizozemski hortikulturni inspekcijski servis). Reklamacije moraju biti tako opisane da ih prodavatelj ili treçe osobe mogu provjeriti. Kod rezistentnih sorti se pri velikom pritisku kojeg vrše štetoæine ªlanak 1. vanjsku pojavnost i prinos. prije nego što predaju predmet sudu prvog stupnja ili arbitražnom sudu. • Tolerancija je sposobnost biljne vrste da pretrpi abiotiæki stres bez teških utjecaja na rast. u usporedbi s podložnim biljnim vrstama. Upotreba i garancija 1.o. u odre¡enoj mjeri mogu pojaviti simptomi bolesti ili ošteçenja. sortnu æistoçu. Inspekcija se provodi na osnovu uzorka koji se uzima sa skladišta prodavatelja. ona neçe biti razmatrana te gubi prava koja mu pripadaju. ukoliko je neophodno. specifikaciji robe. Nedostaci. o mjestu uzgoja. Ukoliko me¡u stranama do¡e do trajnog spora vezanim uz klijavost. ili ako nije u moguçnosti isporuæiti na vrijeme. Ukoliko je jedna odredba Uvjeta nevažeça.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful