.

UVOD U PSIHOPATOLOGIJU
Slajdovi, bilješke s predavanja i iz knjige

1

.

ŠTO JE PSIHOPATOLOGIJA
KARL JASPERS - Utemeljio psihopatologiju - deskriptivna psihologija 1912. - Paranoidnost → strah da nam netko želi nanijeti zlo, štetu - Panika → strah od smrti, traje 10 do 20 minuta - Agorafobija → strah od velikog prostora PSIHOPATOLOGIJA znanost o psihopatološkim fenomenima - znanost koja proučava psihičke simptome - grč. Psyche – duh, duša; pathos – bol, patnja; logos – riječ, znanost - proučavanje svakog psihičkog poremećaja polazi od proučavanja simptoma - temeljna disciplina u istraživanju duševnih bolesti te je poveznica sa drugim disciplinama koje se bave psihičkim poremećajima (psihijatrija i klinička psihologija). Razlika između psihologije i psihopatologije (psihijatrije): psihologija psihopatologija (psihijatrija)  za zdrave procese, normalne situacije koje u  ekstremnija odstupanja u jednom dijelu mogu odstupati psihopatološkom odstupanju  sve vrste tretmana osim propisivanja lijekova  80% tretmana lijekovima

psihijatrija (grč. Psyche – duša; iatrea – liječenje)

 disciplina koja proučava etiologiju, epidemiologiju, klasifikaciju, kliničku sliku, dijagnozu, diferencijalnu dijagnozu, terapiju i prognozu psihičkih poremećaja.

psihologija  općenito se bavi psihičkim funkcijama, procesima, (grč. Psyche – duša; logos – znanost) osobitostima. klinička psihologija  grana je primijenjene psihologije koja se bavi istraživanjem, prevencijom, dijagnostikom i tretmanom neprilagođenog ponašanja (onog koje odstupa od “normale”)  liječnik koji je nakon medicinskog studija završio i specijalizaciju iz psihijatrije.  bavi se dijagnostikom i terapijom psihičkih poremećaja.

psihijatar specijalist kliničke psihologije

2

. RAZLIKA PSIHIJATRA I KLINIČKOG PSIHOLOGA - posao je psihijatra i kliničkog psihologa sličan i donekle istovjetan (no ne i koeficijenti za plaću) - osnovna je razlika u tome što se psihijatar kao liječnik, u zdravstvenom sustavu, koristi različitim dijagnostičkim i terapijskim postupcima koju obavlja doktor medicine. - propisivanje lijekova je differentia specifica - psihijatar u okviru bolničke skrbi obavlja prijem, liječenje, otpust bolesnika iz bolnice; može učiniti prisilnu hospitalizaciju bolesnika - klinički psiholog opisuje i klasificira odstupajuće (aberantno) ponašanje, previđa i prati učinke liječenja, primjenjuje različite psihoterapijske tehnike i metode za koje je dodatno educiran. - specifičnost je psihologa da može primjenjivati i interpretirati psihologijske testove. TKO JE PSIHOPATOLOG? - osoba koja se bavi psihopatologijom jest psihopatolog - psihopatologija nije zanimanje već područje djelovanja onoga tko proučava psihičke simptome (poremećaje) - on može biti psihijatar, psiholog, ali i bilo koji drugi stručnjak srodnih disciplina koje se bave psihičkim poremećajima. KOJA JE ZADAĆA PSIHOPATOLOGIJE? - jedan od glavnih zadataka psihopatologije je objektivizacija odnosa prema psihičkoj tegobi - psihopatologija promatra, otkriva, opisuje, proučava i dovodi u međusobnu vezu simptome psihičkog poremećaja PREDMET (OBJEKT) PSIHOPATOLOGIJE - promijenjeno čovjekovo duševno stanje - ono se očituje promijenjenim ponašanjem, opažanjem, raspoloženjem, mišljenjem, htijenjem i djelovanjem SVRHA (CILJA PSIHOPATOLOGIJE) - otkrivanje psihičkog simptoma (ali i duševnog poremećaja ako on postoji) - praćenje simptoma radi postavljanja dijagnoze, odabira liječenja, davanja prognoze i procjene uspješnosti terapije PODJELE PSIHOPATOLOGIJE - najčešća je ona na opću i specijalnu psihopatologiju o opća psihopatologija proučava simptome psihičkih poremećaja o specijalna psihopatologija bavi se izdvojenim kliničkim entitetima, odnosno psihičkim (psihijatrijskim) poremećajima  ona proučava uzrok, klinička i druga obilježja te tijek psihičkog poremećaja, ali i utjecaj liječenja na kliničku sliku konkretnog poremećaja - podjela na psihopatologiju u užem i širem smislu o ta se podjela samo donekle razlikuje od prethodne o tako je psihopatologija u širem smislu znanost o simptomima psihičkih poremećaja  ona ih prepoznaje, opisuje, dovodi u međusobnu vezu, proučava njihov nastanak i razvitak - psihopatologija u užem smislu disciplina je primijenjena na određena područja o razdobljima psihičkog života (psihopatologija dječje i adolescentne dobi, psihopatologija starije životne dobi)

3

kognitivno i socijalno funkcioniranje Promjene bolesti  poboljšanje zdravstvenog stanja (remisija)  povratak bolesti. OSNOVNA TERMINOLOGIJA U PSIHOPATOLOGIJI primarni uzrok = za kojeg se pretpostavlja da je izazvao bolest predisponirajući faktori = pogoduju pojavi bolesti i čine sklonost za razvitak te bolesti percipitirajući faktori = trigger faktori koji se pojavljuju neposredno prije pojave poremećaja te omogućuju i olakšavaju nastup bolesti (tjelesni. procesna (proučava biološke. eksperimentalna psihopatologija. razvojna (proučava razvitak psihičkih smetnji).  skup više međusobno povezanih simptoma  pojavljuje se u obliku poremećaja ili bolesti  odstupanje je u jednoj ili u manjem broju psihičkih funkcija. u odnosu na bolest on manje oštećuje ukupno funkcioniranje osobe. opisuje i klasificira psihičke smetnje) 3. ne mora biti pogoršano (relaps ili recidiv)  pogoršanje u odnosu na prethodno stanje (egzacerbacija)  bolest ili stanje koja se pojavljuje naglo i kratko traje (akutni oblik)  perzistentna bolest ili stanje (kronični oblik)  neki simptomi mogu ostati trajno (rezidualni oblik). psihički poremećaj ili psihička bolest. vegetarijanstvo). psihopatologija osoba s intelektualnim teškoćama. poremećaju ili simptomu) predmet je interesa psihopatologije  zadatak psihopatologije je utvrditi kada je to odstupanje postalo patološko.) . npr.  prognostički je ishod bolesti nepovoljniji nego kod poremećaja  bolest može. vojna psihopatologija) o posebnim područjima (forenzička psihopatologija. psihopatologija seksualnosti i sl. simptom znak sindrom Psihički poremećaj Psihička bolest  obično subjektivna tegoba koju osjeća (doživljaj. opaža) pojedinac. ŠTO JE PSIHIČKI SIMPTOM? Odstupanje od uobičajenog duševnog stanja ili ponašanja pojavljuje se kao psihički simptom. ali ne mora biti povezana sa strukturnim promjena mozga. o nekim dijelovima populacije (psihopatologija koja proučava psihičke poremećaje specifične za žene.  psihičko odstupanje (bez obzira je li riječ o bolesti. 1. psihički i socijalni) podržavajući faktori = potpomažu održavanje bolesti (najviše vezani za okolinu) ponavljajući faktori = dovode do ponovne pojave simptoma komorbiditet = istovremeno pojavljivanje dvije ili više bolesti 4 .  dugotrajno narušeno emocionalno.  objektivna smetnja koju zamjećuje okolina.podjela po osobina psihopatologije deskriptivna (opisuje psihičke simptome) 2.. fenomenološka (otkrva. netko se boji otvorenih prostora ili se osjeća tužno. psihološke i socijalne procese koji uzrokuju i oblikuju psihopatološke fenomene) 4. odnosno kada je neko ponašanje iz normalnog prešlo u patološko (npr.

. jatrogeni = pod utjecajem lijekova 5 .

zatim su izjavili da su sve izmislili i ponašali se normalno o nitko nije pušten.. – 1973.Rosenhan (1972.pojam patološko ponašanje često se zamjenjuje jednim od ovih pojmova o abnormalno o nenormalno o iracionalno o bolesno o morbidno o odstupajuće o aberantno o promijenjeno .zajedničko svim definicijama je sposobnost vlastite prilagodbe na zahtjeve drugih osoba i na okolinu te sposobnost za djelovanje . NORMALNO I ABNORMALNO U PSIHIJATRIJI Što je normalno? .psihički normalno sastoji se od četiriju dijelova (Offer i Sabshin.Rosenhan najavio jednoj ustanovi dolazak „bolesnika“ iduća tri mjeseca o bolnica izjavila da je prepoznala 41 simulanta o Rosenhan uzvratio komentarom da nije nikoga poslao Otvara se pitanje validnosti dijagnostičkih kriterija 6 . 1 manično-depresivna psihoza) .važna značajka psihičke normalnosti jest subjektivni osjećaj koji ima pojedinac o sebi okolina o njemu .) provodi slavni eksperiment o diljem SAD-a uputio je dobrovoljce (i sam je bio uključen) u psihijatrijske ustanove o simulirali su slušne halucinacije o svi hospitalizirani.neke definicije spominju i osjećaj sreće (teško je definirati ovo stanje) Što nije normalno? . čak niti kada su tvrdili da je riječ o eksperimentu o prosjek hospitaliziranog vremena 19 dana o s njima osoblje malo razgovaralo o svima dijagnosticiran psihijatrijski poremećaj (11 shizofrenija.najčešća ponašanja koja određuju abnormalno ponašanje su o rijetko pojavljivanje o nepridržavanje normi o osobna patnja o pomanjkanje uvida o opasnost (za sebe ili druge) o poremećaj funkcioniranja o iznenadnost u pojavljivanju o nepostojanje izbora (hoće li se bolest pojaviti ili neće) ODREĐIVANJE POJMA ABNORMALNOSTI .kritika – bolnice se trebalo obavijestiti o dolasku lažnih bolesnika . 1984) o normalno kao zdravlje o normalno kao utopija o normalno kao prosjek o normalno kao proces .

problemi 7 .opasnost obično prolazi iz agresivnosti.. analogna tjelesnoj boli . hajde da se rukujemo. eliminirati ćemo glad…) o što je s patnjom okoline bolesnika? (shizofrenija) o subjektivnost – različitim ljudima razlikuju se stupnjevi patnje 4.) pokazuje abnormalno ponašanje .osoba s duševnom bolešću je opasna za sebe ili okolinu .svatko tko krši određene norme (društvene. Kriteriji psihičkog zdravlja i bolesti Različiti ljudi (društva. nepridržavanje normi . shizofreni) 5. Opasnost .abnormalno se mora rijetko pojavljivati . sada ću ti objasniti kako ćemo postati šefovi federacije europskih bolnica. Uvid .ispunjen ako bolesnik shvaća da je njegovo stanje promijenjeno. odstupajuće i patološko .problemi: o djelomičan uvid o disimulacija (svjesno prikrivanje – skrivanje i umanjivanje) simptoma o bez uvida (manični.u psihijatriji i psihologiji → moraju biti prisutna barem dva kriterija od više njih ODREDNICE ABNORMALNOSTI 1.u somatskoj medicini jasnija . agresivnog ponašanja.značajna odrednica. osobna patnja . a ono može biti autoagresivno ili heteroagresivno o autoagresivnost  suicidalnost (misli i/ili pokušaji)  samoozljeđivanje (mutiliranje)  može biti neovisna o poremećajima o heteroagresivnost  može biti rezultat psihičkog odstupanja  najčešće nije posljedica psihičkih problema . kulture.problemi: o rijetka ponašanja koja su normalna (nepijenje alkohola. celibati) o česta ponašanja koja su abnormalna (anksioznost.problemi: o kršenje normi ne predstavlja abnormalno ponašanje uvijek (inače bi adolescentska populacija bila trajno zatvorena) o sukob različitih normi unutar jednog društva 3.problemi: o neki poremećaji ne zahtijevaju osobnu patnju (maničan bolesnik će reći da je dobro.kritičnost bolesnika prema svojim tegobama i bolesti . tj. civilizacije) različito definiraju psihičku abnormalnost Razlika između normalnog i abnormalnog . vjerske i sl. vrlo dobro. depresivnost) 2. rijetko pojavljivanje .

ne može kontrolirati njegovu pojavu . prijelazna stanja.tako se odgovornost i „krivnja“ otklanjaju od samog bolesnika i njegove okoline o primjer prozivanje roditelja autistične djece NORMALNO – ABNORMALNO. postupna i bez većih oscilacija („sporošuljajući proces“) o povezano s težinom bolesti i lošijom prognozom o shizofrenija simplex 8. o odbacivanje svake odgovornosti pojedinca za stanje u kojem se našao.u shizofreniji pojava poremećaja katkad spora. stanja ili tjelesna oštećenja o simptomi se postupno i polagano poajvljuju .duševni poremećaj nije slobodno izabran. početak same bolesti o potpuno odbacivanje utjecaja okoline. ali i za borbu s tim stanjem. psihičko i socijalno blagostanje nedostaci: o kategorijalan pristup koji je u području mentalnog zdravlja nedovoljno osjetljiv. nepostojanje utjecaja na pojavljivanje bolesti . definicija mentalnog zdravlja putem negativne definicije je preuska 8 - .kriterij najvažniji u liječenju . o većina psihičkih bolesnika nije agresivna o pitanje eutanazije  dopustiti je psihijatrijskim bolesnicima? 6. iznenadnost .poremećaj funkcioniranja je obilježje abnormalnog ponašanja koje sve više služi kao i dijagnostički kriterij ..smanjeno funkcioniranje može se pojaviti u različitim područjima života i zahvatiti jedno ili više područja o razlike u intenzitetu – od oslabljenog funkcioniranja do potpune onesposobljenosti za funkcioniranje . nego potpuno fizičko.iznenadna promjena ponašanja („iz čistog mira“) .problemi: o smetnje ne moraju biti uzrokovane psihijatrijskim entitetima o poremećaji ne moraju uzrokovati smetnje funkcioniranja o ovisnici. ZDRAVO .određujući čimbenik za težinu i prognostičkih ishod samog poremećaja o najbolje se vidi po ponovnom funkcioniranju u području koje je bilo najviše zahvaćeno poremećajem . o atipični oblici bolesti.problemi: o nije znak psihopatološkog odstupanja već reakcija na situacije. poremećaj funkcioniranja .BOLESNO čovjek je bolestan ukoliko ima simptome psihičke bolesti koji zadovoljavaju određene dijagnostičke kriterije (klasifikacijske) somatska medicina govori o zdravom i bolesnom zdravlje nije samo odsustvo bolesti. podvojene ličnosti 7.

dijagnostičkim kategorija se gube razlike među pojedincima i ne opisuje se stvarnost 9 ..

oboljeli mogu pokazivati pomanjkanje uvida u svoje stanje ili ga disimulirati o psihotičnim bolesnicima disimulacija je ugrađena u kliničku sliku svoje bolesti o suicidalni bolesnici skrivaju misli o samoubojstvu .glavni zadatak psihopatologije je dogovoriti kriterije i granice psihički zdravog od abnormalnog o radi postavljanja točne dijagnoze (Rosenhanov eksperiment) H.. patološko se ne razlikuje od normalnog numeričkim kriterijima. preljub.veliki utjecaj ima i dinamika vremena o mnogoženstvo. korida. nošenje krzna. eutanazija.) . iza kojih slijede «bihevioralni poremećaji» (neuroze. karakterni poremećaji i sl. ono se opisuje i izdvaja 2.opisao kategorije normalno – abnormalno – patološko . homoseksualnost.individualne i interindividualne razlike o što je s ljudima koji čitav život spavaju manje od 6 sati o različite reakcije nakon konzumiranja alkohola . ponašanje kod histerije (fuga.) koji nemaju atribute bolesti te stoga ne spadaju u domenu medicine nego psihologije o bihevioralni poremećaji sasvim sigurno su abnormalno ponašanje o oštra granica (uz implicitnu pretpostavku o postojanju kvalitativnih razlika) postoji između psihičke bolesti i bihevioralnih poremećaja . hidžabi . znakovi i simptomi su rjeđi i manje uočljivi nego u somatskoj medicini 3. psihoorganski sindromi). Specifični problemi razlikovanja bolesnog i zdravog u psihijatriji 1. a za patološke promjene (bolesti) mjerodavna je psihijatrija S PREDAVANJA: → razlika disocirano/disocijativno: Disocirano Disocijativno Nepovezan tok asocijacija Neprepoznavanje. amnezija) Shizofrenija Somatoformni poremećaj 10 .«pravi» psihijatrijski poremećaji imaju karakteristike bolesti (endogene psihoze.za bihevioralne poremećaje trebala bi biti zadužena psihologija.ako su barem 2 kriterija zadovoljena. J. Eysenck (1975. možemo govoriti o psihopatološkom fenomenu .

socijalni kriterij .koliko ljudi smatra da je to ponašanje u redu u njihovoj populaciji MKB → međunarodna klasifikacija svih bolesti i poremećaja (dio isti kao u DSM.normalno je ono što pojedinac prema vlastitom sudu smatra kod sebe ili kod drugih da je normalno .nedostaci: o čestina ne znači normalnost  interindividualne razlike  odstupanje od prosjeka može biti dobro o nije univerzalan o pretjerano dimenzionalan (ne može se biti malo shizofren) o ne vodi računa o individualnim razlikama .koliko je u populaciji nekog poremećaja . medicinski kriterij . statistički kriterij . a dio različit) DSM → dijagnostičko statistički postupak.Nedostaci: o nije univerzalan ni opće prihvatljiv ▪ reakcije na životne događaje ▪ uzroci osim psihičkih bolesti o nestabilan u vremenu o ne uzima u obzir interindividualne razlike o etička opravdanost ovog kriterija u ekstremnim društvima ▪ ritualni kanibalizam (Papua Nova Gvineja). oslanja se na normalnu distribuciju . klasifikacija svih psihičkih poremećaja 2.važno u tretmanskom smislu i prognostičkom smislu o nedostaci: ▪ subjektivnost ▪ nema referentne skupine ▪ smanjeni uvid ▪ preuveličavanje postojećih simptoma . nego potpuno fizičko. obrezivanje djevojčica (Afrika) 3. psihičko i socijalno blagostanje (SZO) 11 .čovjek je bolestan ukoliko ima simptome psihičke bolesti koji zadovoljavaju određene dijagnostičke kriterije (klasifikacijske) . 1.vrlo često sama osoba primjeti odstupajuće ponašanje .zdravlje nije samo odsustvo bolesti.psihičko zdravlje podrazumijeva prilagodljivost osobe na zahtjeve okoline i prihvaćanje socijalnih normi .normalno je ono čega ima najviše..agravacija ▪ nema znanstvenu vrijednost 4. subjektivni kriterij .

2008) .abnormalno ponašanje je ono koje odstupa od statističkih i socijalnih normi.dinamska psihopatologija usmjerena je na biološke. nedostaci: o kategorijalan pristup koji je u području mentalnog zdravlja nedovoljno osjetljiv o potpuno odbacivanje utjecaja okoline. nepovjerljiv prema obitelji o kliničke manifestacije mogu biti iste u različitih entiteta ▪ depresija u tugovanja nakon smrti ▪ faza bipolarnog poremećaja ▪ postporođajna (postpartum) depresija ▪ shizoafektivni poremećaj 12 . ne razgovara s drugima. lako plane.problemi: o nisu globalni ni jedinstveni .veliki utjecaj ima i dinamika vremena . o definicija mentalnog zdravlja putem negativne definicije je preuska. psihološke i socijalne procese koji uzrokuju i oblikuju simptome koje treba korigirati prikaldnim terapijskim metodama . Ostali kriteriji . intelektualne poteškoće ili čak kao pretpostavka da je osoba jednostavno ima djetinjastu crtu ličnosti . objasniti (dinamska ili procesna psihopatologija) . o odbacivanje svake odgovornosti pojedinca za stanje u kojem se našao. anksioznost. ▪ učenik koji ne izvršava obveze..problemi o različiti simptomi istog entiteta ▪ depresivna osoba koja ne izlazi iz kreveta. te se u njemu doživljavaju jaki stres i uznemirenost što prati pogoršanje stanja (Davey. maladaptivno je. napustio je sve hobije. ali i za borbu s tim stanjem. osobna patnja. teškoće u funkcioniranju .psihopatološke simtpome treba otkriti.kršenje normi. možemo govoriti o psihopatološkom fenomenu .problem prepoznavanja duševnog poremećaja zbog njegovih različitih i brojnih kategorija o shizofrenija može biti krivo prepoznata i dijagnozirana kao depresija. nesanica. ne može razgovarati s drugima. opisati (deskriptivna psihopatologija). iscrpljenost.razliku treba shvatiti individualno i holistički (primjena svih kriterija na konkretnu osobu) .ne postoji jedan jedinstveni kriterij za razlikovanje psihički normalnog od abnormalnog . ne jede. zanemaruje higijenu ▪ iritabilni radnik koji ne može spavati. o dijagnostičkim kategorija se gube razlike među pojedincima i ne opisuje se stvarnost o zanemaruju se sva individualna obilježja ▪ stajalište antipsihijatrijskog pokreta 5.ako su barem 2 kriterija zadovoljena. neočekivanost u pojavljivanju.

Vjerovanja o postojanju stalnih sukoba između različitih duhova i bogova u međusobnom nadvladavanju o U konačnici ti sukobi dovode do psihičkih poremećaja . duh ili duša te da sve stvari imaju duh (dušu) i da u čovjeku postoje dobri i loši duhovi.  U duševnih bolesnika prevladavaju loši duhovi o Mitološka faza → sve je u životu prožeto božanskim silama i svaki simptom je uzrokovan njima  Ako se božanske sile omalovažavaju. nagla i nepromišljena strast – izvor zadovoljstva.Babilon → svakoj bolesti su pridružili određenog demona o Duševna bolest je uzrokovana zlim duhom Idta o Istjerivanje duhova obavljalo se lijekovima. ali i boli  Surova nezrelost i neznanje – temelj životinjskih nagona . POVIJEST PSIHOPATOLOGIJE PRAPOVIJESNO DOBA . primijenjen na ljudsko tijelo znači da je ono podijeljeno na pozitivne i negativne snage  One su međusobno sukladne i suprotstavljene  Njihova ravnoteža označuje tjelesno i psihičko zdravlje  Rezultat narušene ravnoteže je bolest  Zhang Zhongjing – smatrao da je organska patologija uzrok i tjelesnih i duševnih poremećaja .. i može se podijeliti na tri faze: o Animizam → vjerovanje da je život stvorila nematerijalna sila.Traje do 18. STAROEGIPATSKA I BABILONSKA MEDICINA . jin i jang. ako se zanemaruju ili im se izruguje nastupa bolest o Demonska faza → mitska božanstva zamijenjena formalnim teološkim dogmama  Postoje dvije sile: kreativna.Egipćani → duševnoj bolesti pridavali magijsko značenje o Terapeuti su bili svećenici koji se koriste obredima protiv magijskih sila o Postupno iz sfere religijskog ulaze u sferu realističnog  Vjerske rituale zamjenjuju proučavanjem astronomskih fenomena 13 .Drevna Kina → postrojbina prvih „liječnika“ koji se bave psihičkim bolesnicima o Najraniji opisi duševnih bolesti o Prirodne su sile važnije od natprirodnih u uzrokovanju duševnih bolesti o Koncept suprotstavljenih snaga.negativna (demon) • U bolesnika prevladavaju demoni i njih treba istjerati STAROKINESKA. ispovijedanjem i drugim metodama koje su kontrolirale i udobrovoljavale nadnaravne sile . STAROINDIJSKA.Hindusi → jake emocije mogu dovesti do slabosti i tjelesne bolesti. pozitivna (bog) i destruktivna. a njezinu liječenju treba pristupiti psihološki o Predvidjeli postojanje temperamenta i urođene naravi o Susruta – tri emocionalne značajke čovjeka  Mudra i prosvijećena dobrota  Žestoka.st. izgladnjivanje i kažnjavanje prva je „terapija“ psihički oboljelih pojedinaca .duševnoj se bolesti pridavalo magijsko i mitsko značenje o posljedica je duhovnih sila te je u oboljelog ušao „zao duh“ o mučenje.

postpartalnu psihozu. maniju. migrenu. depresiju. po slučajnoj kombinaciji.Tales → među prvima koji je proučavao duševnu bolest o Bolest prepoznaje kao prirodni događaj o Traži fizikalne zakonitosti u nastajanju bolesti i uvodi geometrijsku proporciju kao temelj zdravlja o Vanjske sile na psihu nemaju značajan utjecaj. paranoju.Alkmeon → utemeljitelj fiziologije o Središnji živčani sustav je izvot mentalne energije. kolerik. konvulzije. fobije. melankolik i flegmatik)  Izmjena tjelesnih tekućina dovodi do psihičkog pogoršanja o Opisao i klasificirao epilepsije. pojačanom pijenju i tjelesnoj bolesti . delirij. božanski je sveobuhvatan i vječan. slabjeti i umrijeti . prikladna i primjerena  Ako je ona problematična.Područje zdravlja i bolesti nastavlja se premještati od religijskog kulta prema filozofiji i medicini .Pitagora → mozak je središte ljudskog intelekta i izvorište duševnih proemećaja o Smatra da je svemir najvažnija kategorija.. U njima su vidjeli uzroke bolesti Prvobitno su pretpostavljali da je srce središte mentalne energije. a poslije su počeli proučavati mozak kao izvor mentalne aktivnosti i sijelo duševnih poremećaja STAROGRČKA MEDICINA . histeriju o Predlaže puštanje krvi. a veći dio patoloških zbivanja je urođen .Platon → dijeli dušu na tri dijela: racionalnu. ali i kirurško liječenje kod težih poremećaja .Demokrit → materija je stvorena od brojnih nevidljivih dijelova (atoma) o Ako su oni u svom međuodnosu promijenjeni. tada nastupa bolest . nagonsku i duhovnu o Duševna bolest nastaje kada racionalna duša gubi utjecaj nad nagonskom o Smatra kako su ideje jedina prava zbilja. a svađa za osobni slom ili socijalnu dezintegraciju o Začetnik evolucionističkog stajališta  Kaže da će neko biće preživjeti ako je mješavina u krvi.Herodotova pisma → duševna bolesti je pripisivana božjoj kazni.Empedoklo → navodi osnovne elemente života koji su u vezi s dva principa –ljubav i svađa o Ljubav je odgovorna za harmoniju i zdravlje. inteligencije i impulsa . a ljudska se duša treba osloboditi smrtnog tijela i ujediniti sa svemirom o Prihvatio teoriju o tjelesnim tekućinama i poremećaj njihove ravnoteže smatra odgovornim za nastanak duševne bolesti o Vjeruje u besmrtnost duše koja se može seliti  Sastavljena je od razuma. a osjeti su samo slika svijeta ideja   14 . osveti demona. biće će oboljeti. a metabolizam mozga se temelji na tokovima i strujanjima tjelesnih tekućina o Metaboličku harmoniju naziva isonomia i ona je znak zdravlja o Otkrio da senzorni živci ulaze u mozak .Hipokrat → predložio kliničku opservaciju i zaključivanje po metodi indukcije o Tvrdi da duševna bolest nije sveta nego da je uzrokovana promjenama mozga  Zagovornik somatogeneze – koncept koji smatra da se nešto događa s tijelom i to uzrokuje psihičke poremećaje o Stvorio podjelu temperamenata  Za osnovne tjelesne tekućine vezuje temperamente (sangvinik.

Prihvaćaju da je uzrok duševne bolesti smješten u mozgu. polaze od mehanicističkog stajališta da je širenje ili smanjivanje šupljina u mozgu uzrok duševnih smetnju . veselja.. brbljavost. strah i depresivno raspoloženje o Strictum čini ekscitirano.Dijele psihičke poremećaje na tri stanja o Laxum obuhvaća apatiju. hrabrosti. a spoznaja je tek sjećanje o Duševni poremećaj je rezultat iracionalnog praznovjerja i pogrešnih vjerovanja  Preteča kognitivne paradigme o Predlaže tretman koji uključuje razgovor s filozofom ili liječnikom o Prvi se zalagao za to da se obitelj brine o duševnom bolesniku. prostačenje  Oni odgovaraju današnjim crtama ličnosti Grci su shvaćali bolest uglavnom kao psihičku. fizičko utjelovljenje duše o Smatra se tvorcem psihogeneze – emocionalna stanja mogu utjecati na humoralni metabolizam i tjelesno stanje o Kao temelj razmatranja svkog poremećaja postavio je tijek bolesti i njezine posljedice . mrzovoljnost. agresivno i delirantno ponašanje o Mixtum sadržava elemente oba prethodna stanja . smatra kako je mišljenje nadređeno osjetnom području o San je odraz aktivnosti prethodnog dana i kao takav je bitan za zdravlje o Prvi opisao „poremećaje“ žudnje. ljutnje. upotrebljava termin insania ili paranoia o Njih dijeli na fremit parafreniae (današnji delirij). a po tijelu materiji. kao tjelesnu ili kao kombinaciju psihičkog i somatskog Razvili su tri specifična pristupa u liječenju: o Induciranje spavanja i sanjanja o Interpretacija sadržaja sna o Razgovor kojim se hrabri. a ne humoralnih uzroka o U peilepsiji je opisao auru koja prethosi epileptičnom napadaju o Uvodi pojam pneuma – prirodni ili životinjski duh.Galen →podijelio dušu na tri dijela: o Razum i intelekt o Hrabrost i ljutnja o Spolna žudnja i nagon o Tjelesne tekućine postoje u normalnom i abnormalnom obliku te njihove 4 kvalitete određuju ljudski temperament o Bolesti su uzrokovane vanjskim utjecajima ili nekim predispozicijama 15 . melankolije (depresije) i kronična stanja (odg. oštećenje izazvan oalkoholom i drugim otrovnim tvarima (današnju demenciju) o Za depresiju je tvrdio da nastaje zbog psihičkih razloga. duša postoji prije i poslije tijela. o Čovjek po duši pripada svijetu ideja.Aretej → opisao izmjenu maničnih i depresivnih stanja. mržnje i sažaljenja koje su ekvivalent današnjim poremećajima ličnosti Teofrastus → opisao različita psihička obilježja nazvavši ih karakterom o Laskavost. psihozama) . da ga čuva i njeguje Aristotel → utemeljio formalno mišljenje i od apstrakcije ide prema realističnom tumačenju o Zalaže se sa empiriju i indukciju. netaktičnost. tješi i stječe znanje o bolesti o Temelj današnjih psiholoških tretmana i psihoterapije - - - STARORIMSKA MEDICINA .Celsus → napisao prvi medicinsku enciklopediju o Za sve psihičke p. straha.

a psihički bolesnici manje vrijedni .Razdoblje u kojem su osobe s psihičkim p.. i Kairu 800. uzrokuju tjelesne p. tj. utopljavanje ili hlađenje. razuma i pamćenja i njegovo oštećenje uzrokuje psihičke simptome o Opisao katatoniju i katatoni stupor te depresiju o Za liječenje predlaže dobru njegu.Avicena → prikupio i sustavno obradio dotadašnja medicinska znanja o Uviđa vezu između intenzivnih emocija i tjelesnog stanja te potvrđuje postojanje tjelesnih tekućina o Pretpostavlja da je intelektualni deficit zapravo defekt mozga o Frontalni dio mozga povezuje s osjetnim sustavom i razumom o Preporučuje terapiju pjesmom. bile zlostavljane i proganjane .Martin Luther → ljudi mogu biti obuzeti od vraga na dva načina: tjelesno i spiritualno o Tjelesno obuzeti su mahniti i imaju Božje dopuštenje za srdito.g.Objašnjenje za promijenjeno ponašanje neke osobe je da je ona vještac/ica koja svojim čarolijama sotonizira okolinu o Inkvizicija – propisan postupak koji se primijenjuje za dobivanje priznanja. kaveze. o Uviđa da psihički p. uznemireno i uzbuđeno ponašanje o Duhovno obuzeti su oni od čarolija i vraga . a ono je značilo smrt o Vještice su žene koje pokazuju histerične ili psihotične simptome o Pojava masovnih histerija . razgovorom i radom SREDNJI VIJEK .U Europi osnovali psihijatrijsku bolnicu u Valenciji 1407. . kažnjavanje.Briga o duševnom bolesnik stagnira gotovo tisuću godina . vrag kojeg teba istjerati iz tijela o Fizičko zlostavljanje. sputavanje lancima – uobičajene terapijeske metode .g.Smatralo se da je psihička bolest kazna.Teofrastus Paracelsus → vjerovao da su bolest rezultat odnosa između svemira i čovjeka koji je svemir u malom 16 . zamišljanja. demon. . um . i obrnuto o Podijelio pneumu na dva dijela:  Jedan kontrolira senzornu percepciju i čije oštećenje uzrokuje neurološke simptome  Drugi ima funkcije koordinacije.Osnovali prve psihijatrijske ustanove – bolnice u Bagdadu 705. ona može zahvatiti i dušu.g.Praksa mučenja i ubijanja psihičkih bolesnika postupno nestaje pojavom reformacije i renesanse o U ovom razdobju se pojavljuju mislioci i liječnici koji drugačije promišljaju o duševnoj bolesti .Johan Weyer → postoje dvije vrste vještica: o One koje su to postale rado i svojom voljom o One koje nisu odgovorne za taj čin – njima treba pomoć liječnika .Uvodi se demonološki princip o U bolesnika je ušao zao duh.Pridonjeli poboljšanju skrbi za psihičke bolesnike . ali i puštanje krvi ARAPSKA MEDICINA .Tereza Avilska → tvrdila je da histerične žene nisu opsjednute nego da izgledaju kao da su bolesne o Kod histerije nije rijče samo o tjelesnoj bolesti – kao što zahvaća tijelo. zatvaranje u tamnice.

tijela ili utrobe o Izvore melankolije vidi u neumjerenoj ljubavi. zaokupljenosti religioznim temama i pretjeranoj umnoj aktivnosti o Odvaja ju od ludila o Psihičke p. klinički analizu melankolije o Ona može nastati iz glave. ali postoje dokazi da ga je prvi upotrijebio Marko Marulić .Bedlam → opća bolnica u Londonu koja se pretvorila u mjesto iživljavanja na psihičkim bolesnicima 17 . Vida  Smatra da postoji dinamična ravnoteža između nesvjesnog i svjesnog duha o Teoriji o četirima elementima dodaje peti  On je najvažniji za odnos između zdravlja i bolesti  Tu teoriju zamijenjuje teorijom o trima principima: sumpor. grimasama pa i glasu o Tvorac koncepta je Giambattista Porta .Paolo Zacchia → duševne bolesnike i njihove postupke treba prosuđivati liječnim. bol) o Uviđa da se ona pojavljuje i kod muškaraca o Smatra da uzroci bolesti mogu biti daleki. o Odnos između makro i mikrokozmosa temelj je razumijevanja svih bolesti o Upotrijebio pojam nesvjesno opisavši masovnu histeriju u pojavi plesa sv.Felix Platter → klasificira sve poznate psihičke bolesti i zalaže se za odvajanje psihološkog od fiziologije i teologije 17. tjelesnu dušu o Razlikuje simptome koji prate velike bolesti mozga i bolesti u kojima je mozak intaktan o Uočio razvitak rane demencije i odbacio ideju o putovanju maternice u histeriji . klasificira na bolesti koje izbijaju iz tijela.Tada nastaje pojam psihologija o Kao tvorac se navodi Rudolf Gockel.Girolamo Fracastoro → opisuje epidemiju odvratne i teške bolesti koja uzrokuje demenciju i dovodi do smrti o Zaključuje da se bolest prenosti spolnim kontaktom – nazvao ju sifilis ..Thomas Sydenham → opisao mnogobrojne simptome histerije (paraliza. neposredni i prethodni o Zalaže se za otkrivanje prethodnih emoc. a ne odvjetnik o Začetak forenzičke psihijatrije . živa i sol • Na osnovi njih nastaju i održavaju se bolesti o Kasnije uvodi nove principe:  Stvaralački – podržava zdravlje  Izopačeni – vodi u bolest 16. STOLJEĆE .Robert Burton → piše „Anatomiju melankolije“. bolesti glave te ludilo (maniju) i melankoliju . STOLJEĆE . dok psihologija istražuje tzv.Pojavljuje se fiziognomika o Učenje koje čivjekove psihološke značajke interpretira na temelju njegovih tjelesnih obilježja (prije svega lica) o Unutrašnji sjećaji pokazuju se u facijalnoj mimici.Thomas Willis → tvorac pojma neurologija o Za nju kaže da istražuje bolesti mozga. stanja koja mogu biti važna za razvitak poremećaja – današnji percipitirajući čimbenici o Uočio vezu između emocija i socijalnog pritiska .

neuravnotežena. zanesena. rodove. 18. zamišljena.Cullen → stvorio klasifikaciju psihičkih poremećaja o Začetnik neuropatologije – tvrdio da je većina patoloških psihičkih stanja povezana s bolestima mozga o Uvodi pojam neurosis – tu prije svega misli na neurološke p. žalosna i lutalačka . instinktivnu. STOLJEĆE . redove.Suvages → klasificirao sve bolesti u razrede. vrste i podveste o Organizirao duševne bolesti po uzroku o Demenciju dijeli na ekstracerebralnu. 18 . intelektualnu i iregularnu o Vrste melankolije su religiozna..

Maudsley → smatrao da su mentalni p. Haslam → prepoznao stanja uzbuđenja i depresivnosti koja se izmjenjuju u istog bolesnika i opisao oscilacije raspoloženja o Opisao bolesnike s psihotičnim simptomima te one s paranoidnim obilježjima 1773. pojam psihijatrija . melankoliju.Wernicke → opisao drugu vrstu afazije (senzornu) i povezao je s oštećenjima gornjeg temporalnog režnja dominantne moždane polutke 19 . samo su psihički simptomi dominantni o Upozorava na hereditarno opterećenje duševnih bolesnika te na djelovanje različitih etioloških čimbenika istodobno . ali i izgled lubanje odražava te funkcije o Mozak ima organe (njih 27) koji određuju psihičke funkcije o Promatrao lubanje zatvorenika i duševnih bolesnika i pronalazio zakonitosti u pjavljivanju određenih psihičkih smetnju – organologija ili kranioskopija Spurzheim → nastavlja Gallova mjerenja i ovu disciplinu naziva frenologija Mesmer → uvodi tezu o animalnom magnetizmu kao pokretaču duševnih bolesti o Istraživao hipnozu kao metodu liječenja Pinel → reformirao psihijatriju oslobodivši psihijatrijske bolesnike s lanaca 1792.Griesinger → shvaćao psihijatriju kao medicinsko-empirijsku znanost o Zalagao se za suradnju neuropatologije i psihologije o Zastupao tezu o jedinstvenoj psihozi – različiti uzroci dovode do istog poremećaja o Razne faze su samo faze u tijeku jednog procesa koji završav apatičnom demencijom . → prva psihijatrijska bolnica u Americi Lavatar → ravzija fiziognomiju i upozorava na povezanost tjelesnog izgleda i karaktera Gall → smatrao da su sve psihičke funkcije locirane u različitim dijelovima mozga o Topografija mozga. bude ravnopravna disciplina u medicinskoj nastavi te je ustrojio prve katedre psihijatrije na sveučilištima o S njim započinje ZNANSTVENO RAZDOBLJE U PSIHIJATRIJI - 19. STOLJEĆE .g.Dorotea Dix → započela pokret mentalne higijene o Zalagala se za humani pristup duševnim bolesnicima i utjecala na promjenu javnog mišljenja o duševnoj bolesti o Omogućila izgradnju novih azila u Sj. a poslije osiromaše) .Briquet → opisao p.g. idiotiju i demenciju povezujući ih s karakterističnim (patognomoničnim) simptomia o Detaljno opisao manično-depresivnu psihozu o Predlagao da psihijatrija. pri kojem postoje mnogobrojni tjelesni simptomi koji nemaju organsku podlogu .Esquirol → stvorio francusku psihijatrijsku školu o Zaslužan za usvajanje zakona koji štiti duševnog bolesnika i njihova prava  Prvi upotrijebio pojam halucinacije koje razlikuje od iluzija  Prepoznao OKP kao zaseban entitet  Opisao razliku između oligofrenije (rođeni sa siromašnim intelektom) i demencije (rođeni bogatim intelektom. Americi i drugim zemljama .Broca → opisao motornu afaziju i pripadajuću leziju u lijevom frontalnom režnju o Uveo naziv limbički sustav .Johann Christian Reil → uveo 1808.. u osnovi neurološki. kao medicinska struka o duševnim bolestima. o Klasificirao duševne bolesti u maniju.

žestokog reagiranja (katarze). Morel → opisao bolesnika s halucinacijama i sumanutim mislima koji već u mladosti intelektualno propada o Ovo stanje je nazvao demencija prekoks o Postavlja tezu o progresivnoj degeneraciji koja pokazuje kako se transgeneracijski pojavljuju sve teže bolesti Down → opisao posebnu vrstu mentalne retardacije Harlow → prvi opisao stanje nakon oštećenja frontalnog režnja – kasnije dobilo ime moria Hecker → opisao psihozu koju je nazvao hebefrenija Kahlbaum → opisao psihozu katatonog tipa o Umjesto dotadašnjeg naziva vesania katatonica uvodi pojam katatonija o Tvorac termina ciklotimija i distimija Lombroso → razvija teoriju o rođenom čivjeku zločincu o Misli da se kriminalno ponašanje može nasljeđivati i prepoznati po nekim tjelesnim značajkama Kraft-Ebing → prihvaća koncept degeneracije i smatra kako je ona uzrok duševnih p. ali i drugih neuroza o Neugodni doživljaji i psihotraume su pohranjeni u nesvjesno o Ta se neugodna iskustva ponovno javljaju. depresiju. a simptomi histerije se povlače Breuer → koristio se hipnozom i katarzom u liječenju histerije.. melankoliju. javljaju u različitim geografskim područjima i u svim rasama Tourette → opisao bolesnika s mnogobrojnim tikovima Charcot → dokazao da se u multiploj sklerozi pojavljuje demijelinizacijski proces Bernheim → utvrdio da se mogu hipnotizirati osobe s različitim poremećajima o Uočio da su sve hipnotizirane osobe sugestibilne te da se razlikuju u stupnju sugestibilnosti o Uveo pojam psihoneuroza Janet → razvio koncept psihastenije (slabost živč. dokazima i fiziologiji Kraepelin → eksperimentalnu i empirijsku psihologiju uveo u istraživanje duševnih bolesti o Stvorio klasifikaciju duševnih poremećaja koje dijeli na dvije velike skupine o Prva obuhvaća različite vrste manično-depresivne psihoze (cirkularna psihoza. današnji bipolarno afektivni poremećaj)  Ovamo svrstava maniju.. ciklotimiju (obuhvaća hipomaniju. sustava)u kojoj se može javiti disocijacija o Taj fenomen izazivaju misli i osjećaji koje osoba ne može podnijeti o Dolazi do odvajanja jednog dijela svijesti. zaobilazeći svjesno sjećanje. ali i seksualne patologije o Uveo pojmove mazohizam i sadizam za koje smatra da se pojavljuju i na psihičkoj razini o Začetnik seksologije Wundt → smatra se utemeljiteljem znanstvene psihologije o Stvorio psihologiju temeljenu na iskustvu. a nesvjesni procesi ostaju nepromijenjeni o U liječenje neuroza uveo katarzu  Smatrao da traumatska iskustva uzrokuju histeriju  Ako se u hipnozi sjećanja na njih ožive dolazi do burnog. katatonija i demencija paranoja o Parafreniju odvaja od ostalih psihoza. razdražljivi tip i emocionalnu labilnost) o Drugu skupinu čine psihoze koje naziva demencija prekoks  Tu spadaju heberenija. u obliku simptoma histerije 20 - - - - - - . kriminaliteta. odvaja ličnost od temepremaenta i opisuje autistični temperament o Stvorio poredbenu psihijatriju – utvrdio da se svi psihijatrijski p.

smetnjama afekta i konačnim propadanjem ličnosti o Uveo koncept „4 a“ simptoma koje mora imati shizofreni bolesnik:  Autizam  Ambivalencija 21 . falusnu fazu.Terman → razvio Stanford – Binet IQ test za ispitivanje inteligencije . fobije. interpretaciju i proradu  Jedan od puteva do nesvjesnog o Drugi put u nesvjesno jest analiza snova  Razliku manifestni i latentni sadržaj sna o Psihički aparat dijeli na ego. Bleuler → uvodi pojam shizofrenija za koju je smatrao da je čine skupina različitih p. fazu latencije i adolescenciju o Tvrdi da sve pokreću dva glavna nagona – Eros i Thanatos o Njegova se psihologija naziva dubinskom Witmer → smatra se ocem kliničke psihologije o Osnovao prvu psihološku klinku namijenjenu djeci i njihovim problemima u školi Korsakov → opisao simptome alkoholne psihoze koji se javljaju s degenerativnim živčanim promjenama (Korsakovljeva psihoza i sindrom) - 20.Heller → opisao dječji dezintegrativni poremećaj i nazvao ga dječja demencija . bez sumanutih misli i halucinacija. katatonui hebefrenu SH) opisao je i shizofreniju simplex  Ona označuje entitet koji postupno nastaje. uretralnu. fazu Edipova konflikta. klarifikaciju.Spearman → prvi primijenio faktorsku analizu u psihologiji te stvorio dvofaktorsku teoriju inteligencije . s povlačenjem.Binet → razvio testove za ispitivanje inteligencije i prvi upotrijebio pojam erotski fetišizam .Alzheimer → opisao bolesnicu s progresivnom demencijom i psihotičnim simptomima o Na obdukciji je pronašao degenerativne promjene mozga i specif. osamljivanjem.. IQ . o Uz dotad poznate oblike (paranoidnu.Stern → stvorio koncept kvocijenta inteligencije. plakove . Freud → otac psihoanalize koji je držao kako se hipnoza kože koristiti u dijagnostici i liječenju takvih stanja o Zajedno s Breuerom primjenjivao hipnozu i liječenju  Koriste se katarzom koju nazivaju psihokatarktičkim liječenjem o Uvodi metodu slobodnih asocijacija koju naziva psihoanalizom  Ona sadržava osnovne terapijske aktivnosti: konfrontaciju. STOLJEĆE .E. analnu. superego i id  Na temelju toga opisuje karaktere  Erotski tip – njegovim životom upravlja instinktivni id  Narcistički – određen dominantnim egom  Kompulzivni – određen strogošću superega o Neuroze dijeli na histeriju. prisilnu neurozu s karakterološkim promjenama o Proučava anksiozne fenomene koje razlikuje od straha  Postavio nekoliko teorija o anksioznosti  Teorija o transformaciji libida u strah  Signalna teorija straha – anksioznost se javlja kao odgovor ega na nesvjesne impulse iz ida o Individualni psihoseksualni razvitak dijeli na oralnu.

Bleuler →tvorac koncepta endokrini psihosindrom koji hormonalne promjene smatra odgovornima za nastanak duševnih poremećaja Meyer → duševna bolest je psihobiološka reakcija na promijenjene uvjete funkcioniranja koji su uzrokovani vanjskim ili tjelesnim promjenama o Smatra da se kod većine bolesti (osim neuroza) vidi organska podloga. neuroze te prenatalne i postnatalne defekte Kretschmer → povezao psihičke značajke s tjelesnom konstitucijom (astenički.. tj oštećenje mozga o Sva mentalna aktivnost ima patofiziološku podlogu i anatomski supstrat o Podijelio psihičke bolesti na p. djeluje samostalno. nego SH o Misli kako je pogrešna potraga za genima i karakterističnim endofenotipom u SH ili genima i patofiziologiji u mentalnoj retardaciji o opisao sve psihijatrijske fenomene i klasificirao ih Watson → smatra da je psihologija objektivna eksprimentalna disciplina.piknički tip) o Smatra da je ova biotipologija značajna i za prognostički ishod bolesti Jaspers → stvorio deskriptivnu/fenomenološku psihopatologiju o Smatra da je katatonija bliža afektivnim p. a introspekcija ne čini temelj njezinih metoda o Žarište interea s mišljenja premješta na učenje – osnova za biheviorizam Pavlov → otkrio zakonitosti klasičnog uvjetovanja o Tvorac teorije o uvjetnim refleksima Noguchi → otkrio uzročnik sifilisa (bakteriju) u mozgu bolesnika koji su umrli pod lsikom progresivne paralize Wagnet-Jauregg → liječio progresivnu paralizu unoseći uzročnika malarije u organizam Loewi → otkrio prvi neurotransmiter – acetilkolin Berger → uveo elektroencefalografiju u kliničku primjenu Schultz → započeo primjenu autogenog treninga – nove psihoterapijske metode Stroop → stvorio test kojim se promatra vrijeme reakcije pri gledanju riječi koje su napisane različitim bojama Papez → povezao limbički sustav s emocijama o Opisao neuronski sklop koji ide od hipokampusa preko forniksa do prednjeg talamusa zatim do cingularnog korteksa i natrag do hipokampusa (Papezov krug) o Taj krug određuje emocionalno doživljavanje i ponašanje Adler → stvorio individualnu psihologiju koja se temelji na fenomenologiji pojedinca o Za razvitak neuroza je važnija težnja za moći i superiornošću nego seksualnost o Smatra da svaki neurotski simptom ima neku svrhu o Utjecaj društva ns simptome Jung → stvorio analitičku psihologiju o Vjerovao da nesvjesno upravlja psihičkim životom.  Poremećaj afekta (kratkotrajnog raspoloženja)  Poremećaj asocijacija o Kanije uveo još 2a – anhormiju i poremećaj pozornosti o Mišljenje SH bolesnika je nazvao dereističkim o Stvoriopojam sinestezija o Opisao shizoidnu ličnost koja se može razviti u SH M. ima vlastiti oblik znanja i mišljenja o Uvodi pojmove kompleks i arhetip o Opisuje dva tipa ličnosti: ekstravert i introvert o Stvorio test asocijacija 22 - - - - - . funkcije moždanog tkiva.

Analiza) Erikson → razvio koncept psihosocijalnog razvitka koji se sastoji od osam faza o Uvodi pojam odraslog identiteta. razasutog i kriznog identiteta Winnicott → umjesto važnosti nagona isticao objektne veze 23 - - - - - . liječenju psihičkih smetnji. okolini i budućnosti – negativna kogntivina trijada Seligman → postavio teoriju naučene bespomoćnosti Frankl → tvorac egzistencijalnih terapija (logoterapija i egzist. osjećajem identiteta te nalaženjem mjesta u društvu o Potpuno ili djelomično zadovoljenje ovih potreba uzrokuje psihičke smetnje Moniz → razvija psihokirurgiju o Kod teških oblika OKP-a i kronične SH primijenjuje prefrontalnu leukotomiju ili lobotomiju Hathaway i McKinley → stvorili instrument MMPI radi procjenjivanja i dijagnosticiranja osoba s mentalnim poremećajima Skinner → zalagao se za primjenu pristupa operantnog uvjetovanja u obrazovajnu. ali i društvu u cjelini Cattell → proučava model integrativnog učenja.. koji sada postaje uvjetovani podražaj o Osoba s pomoću operantnog uvjetovanja nauči kako izbjeći taj uvjetovani podražaj Ellis → iznio teoriju kako objektivne događaje osoba opaža i tumači. izazivaju negativna vjerovanja o sebi. 16 izvornih osobina ličnosti Wolpe → razvio tehniku sustavne desenzibilizacije te uveo bihevioralnu terapiju kao metodu liječenja Eysenck → upotrebljava naziv bihevioralna terapija za sve psihoterapijske metode koje se temelje na suvremenoj teoriji učenja o Istraživao nasljeđivanje osobina ličnosti o Opisao 4 hijerarhijski orhanizirane razine ličnosti – pojedinačne reakcije. iskrivljenja odgovorni za nastanak psihičkih smetnji o Utvrdio da brojne depresivne p. koristeći se FA. uobičajena habitualna ponašanja. osobine ličnosti i tiovi ličnosti o Uveo model ličnosti koji se sastoji od triju dimenzija (ekstr. neurot. težnje i simptomi ne mogu promatrati bez shvaćanja interpersonalnih odnosa Fromm → smanjio ulogu nagona u psihodinamskom tumačenju poremećaja. ljudskim potrebama – potreba za udruživanjem. Karen Horney → smatra da je neuroza uzrokovana i društvenim utjecajima. uveo pojam osobine ličnosti te je opisao. nezainteresiran i agresivan Kanner → postavio temelj dječje psihijatrije o Opisao rani dječji autizam i nazvao ga infantilnim autizam Asperger → opisao posebnu vrstu autizma koju naziva autističnom psihopatijom Melanie Klein i Anna Freud → razvile različite koncepte primjene psihoanalize u dječjoj dobi o Klein – teorija objektnih odnosa. a važnost daje specif. bazična vjerovanja i kogn. koncept paranoidno-shizoidne i depresivne pozicije u vrlo male djece o Freud – proširila ego psihologiju objasnivši ego obrane Sullivan → stvorio interpersonalnu teoruju koja kaže da se impulsi. psihoticizam) Bandura → istraživao učenje modeliranjem Mowrer → uveo dvofaktorsku teoriju anksioznosti o Po njoj osoba klasičnim uvjetovanjem reagira na prethodno neutralni podražaj. a onda se kod nekih pojedinaca jave psihopatološke reakcije o Uveo ABC shemu Beck → smatra kako su negativne automatske misli. stvaralaštvom. a biološki i interpersonalni utjecaji imaju manje značenje o Opisala tri tipa karaktera: popustljiv.

i II. socijalno povlačenje. glasovi u dijalogu. NAMI Plutchik → u okviru teorije emocija stvara test ličnosti PIE (Indeks profila emocija) Crow → dije SH na sshizofreni sindrom tipa I i tipa II Andreasen → razrađuje koncept pozitivne i negativne SH 24 - - . Reda: ostali halucinatorni fenomeni. nametnuti ili kontrolirani osjećaji. Reda o Simptomi I. Erickson → razvija hipnoterapiju Perls → stvorio geštalt psihologiju o Aktivnim tehnikama kroz proces otkrivanja razjašnjava se proživljeno iskustvo Schneider → dijeli simptome SH na one I.g.g. nagoni i volja o Simptomi II. reda: ozvučenje vlastitih misli. oduzimanje ili nametanje misli. psiholoških te socijalnih utjecaja objašnjava nastanak psihičkih poremećaja 1979. hipobulija o Depresiju dijeli na endogenu i reaktivnu te ih razlikuje i fenomenološki o Opisuje deset tipova ličnosti Thomas. Era psihofarmakoterapije započinje primjenom klorpromazina Delay i Deniker → pokazali kako klorpromazin pomaže u smirivanju SH bolesnika o Za lijek ovakvog djelovanja je uveden naziv neuroleptik (današnji antipsihotik) Cade → koristio se litijem u liječenju maničnih bolesnika Alexander → jedan od utemeljitelja psihosomatske medicine o Navodi 7 bolesti koje su psihosomatskog karaktera te razvija psihoanalitičku kriminologiju Glasser → utemeljio realitetnu psihijatriju nazvavši je realitetnom terapijom Rett → opisao autistični poremećaj u djevojčica Holmes i Rahe → upozorili na važnost životnih događaja u nastanku i pogoršavanju psihičkih p. → prva udruga oboljelih od SH i članova njihovi obitelji. ali i šire zajednice na psihički promijenjenog pojedinca Maslow → začetnik humanističke psihologije koja zastupa postojanje slobodne volje.. o Opaža prijelazne fenomene i objekte o Objasnio važnost ranog odnosa između majke i djeteta Moreno → uvodi psihodramu kao novu terapijsku tehniku Berne → utemeljio transakcijsku analizu M. sumanuto opažanje. osjećaj afektivne praznine.g. organizam te vlastito i idealno ja kojima opisuje ličnost i nastanak psihičkih smetnji Razvitak klasifikacijskih sustava započinje 1948. anhedonija. te stvorili ljestvicu stresnih događaja Cooper i Laing → započeli antipsihijatrijski pokret u kojem su se suprotstavili tadašnjoj psihijatrijskoj doktrini. Chess i Birch → opisuju devet tipova temperamenta u djece te kako rane značajke ličnosti utječu na kasniji psihički razvitak Socijalna psihijatrija → razvija se kroz premisu o lječidbenom utjecaju grupe. samoaktualizaciju i odgovornost za vlastite postupke Rogers → stvorio psihoterapiju usmjerenu na klijenta o Uvodi pojam fenomenološko polje. kada nastaje MKB o Prvi DSM pod okriljem APA-e nastaje 1952. kritizirali proces postavljanja dijagnoze te mislili da je psihoza rezultat društvenih promjena Leighton → utvrdio veze između duševnih p. glasovi koji komentiraju bolesnikove postupke. cenestetičke halucinacije. doživljaj da drugi znaju bolesnikove misli. i sociokulturnih procesa Rosenhan → doveo u pitanje postojeće dijagnostičke postupke Engel → stvorio biopsihosocijalni model bolesti koji se odnosi i na duševnu bolest o Međuodnos bioloških.

STOLJEĆE Prozvano „stoljećem uma“ o Zamah u daljnjem razvitku neuroznanosti. istraživanja mozga. psihičkih p. Barker → počeo primjenjivati transkranijalnu magnetnu stimulaciju koja se danas koristi u liječenju anksioznih i depresivnih p. i novih metoda liječenja Otkriven genetski kod čovjeka što je osnova za pronalaženje gena i genskih promjena koji su odgovorni za bolesti Istražuje se učinkovitost psihoterapije i dokazuje da su promjene koje ona izaziva u mozgu istovjetne promjenama što ih izazivaju psihofarmaci Razvijaju se farmakogenetika (traži promjene u jednom genu koje utječu na metabolizam lijeka) i farmakogenomika (proučava kako genotip utječe na odgovor na neki lijek) 25 . psihičkih funkcija. Costa i McCrae → petodimenzionlni model ličnosti te stovrili NEO-PI inventar ličnosti Cloninger → tri dimenzije ličnosti koje su neurobiološki utemeljene i stvorio upitnik za njihovo mjerenje. TPQ Shapiro → razvila metodu EMDR koja se koristi u liječenju PTSP-a i svih drugih oblika psihotraume 21..

.

DIJAGNOZA I KLASIFIKACIJA PSIHIJATRIJSKIH POREMEĆAJA
DIJAGNOZA U PSIHIJATRIJI Postavljanje dijagnoze slijedi klasični medicinski model (najbliži biološkoj paradigmi) Sastoji se od nekoliko faza: o opis simptoma (anamneza, heteroanamneza) o razmatranje etiologije (mogućeg uzroka bolesti) o diferencijalnodijagnostičko razmišljanje o postavljanje dijagnoze (obično prema nekoj klasifikaciji) o izbor liječenja o procjena uspješnosti liječenja o predviđanje ishoda Upotrebljavaju se opisne dijagnoze ili one koje su kategorijalno postavljene Koriste se različite laboratorijske, elektrofiziološke, neuroradiološke metode i tehnike kako bi se potvrdile ili isključile organske podloge duševnim smetnjama o Također se utvrđuje stupanj organskog ili funkcionalnog oštećenja koje psihički poremećaj može uzrokovati ili koji ga prati Obrada bolesnika na kraju obično uključuje i psihologijsko testiranje o Za cilj utvrditi razinu intelektualnog funkcioniranja, postojanje organske podloge, značajke ličnosti, mogućnost prilagodbe, sposobnost za psihoterapijski angažman... Pouzdanost dijagnoze → stupanj u kojem dijagnostički sustav u svakoj primjeni daje uvijek isti rezultat (dijagnozu) Valjanost dijagnoze → obilježje dijagnostičkog instrumenta da odredi i mjeri ono za što je namijenjen o Etiološka – postoje isti etiološki čimbenici u svih bolesnika koji imaju određeni p. o Konsenzualna – kada se mišljenje dijagnostičara uspoređuje s nekim drugim o Kongruentna – označuje obilježje koje se može dokazati i na druge načine o Konkurentna – znači da poremećaj sadržava i druge simptome koji nisu karakteristični za njega o Prediktivna – znači da će se bolesnici s nekim p. slično ponašati u budućnosti ili da će bolest imati određeni tijek i ishod Diferencijalna dijagnoza → postupak razlikovanja poremećaja od njemu, više ili manje, sličnih o U tom se postupku međusobno razlikuju svi entiteti koji mogu doći u obzir kao moguća dijagnoza o Uključuje srodne entitete, međusobno udaljene poremećaje te pitanje organske podloge

-

-

-

Odnos psiha – soma - Komorbiditet → istodobno pojavljivanje dviju ili više bolesti - Psihosomatske bolesti → pojava tjelesnog oboljenja koje je nastalo zbog nekih karakteristika ličnosti (koronarne bolesti kod tipa A ličnosti, ulkusna i ulcerozna bolest, arterijska hipertenzija, šećerna bolest, psorijaza, srčane bolesti, astma…) - Somatopsihički koncept → psihička reakcija na ozbiljnu tjelesnu bolest (obrnuto od psihosomatike) - Tjelesne bolesti koje imitiraju sliku psihičkog poremećaja → riječ je o tjelesnim bolestima koje nekim (početnim) simptomima sliče psihičkim bolestima o npr. hiperfunkcije štitnjače i koronarne bolesti dovode do anksioznosti; hipofunkcija štitnjače dovodi do depresije 26

. o moria → simptom frontalnog režnja kod kojeg osoba postaje naglo sklona crnom humoru (dobro je raspoložena, ali na morbidan način)

27

. KLASIFIKACIJA DUŠEVNIH POREMEĆAJA Raspoređivanje predmeta, pojava i pojmova po klasama, odjelima, razredima s obzirom na njihove opće značajke o Taksonomija – znanost o ossnovama takvog raspoređivanja o Nozologija – općenito znanost o bolestima Temelji se na različitim disciplinama i uvijek je pokušaj sveobuhvatnog i sustavnog taksativnog nabrajanja onoga što je predmet klasifikacije Klasifikacija je primjena određenog dijagnostičkog sustava na patološka zbivanja Potrebna je da bismo znali o čemu govorimo, da bismo se međusobno sporazumijevali, mogli uspoređivati različite osobe s istom dijagnostičkom kategorijom i da bismo te kategorije učinili jednoznačnima i jedinstvenima

-

1. MKB – 10 (1992.g.) - Međunarodna klasifikacija bolesti i srodnih zdravstvenih problema klasifikacija je koja obuhvaća sve bolesti, srodna stanja, ozljede i uzroke smrti - Obuhvaća svu tjelesnu i psihijatrijsku psihopatologiju, a primjenjuje se u 90 % zemalja svijeta o Svaka skupina bolesti opisana je po karakterističnim simptomima - Kategorijalna klasifikacija: postoji li neki entitet ili ne (da – ne pristup) o Glavna mana ovog sustava o Poremećaji koji se javljaju dimenzionalno teško se mogu prikazati u potpunosti svoje pojave - Duševni (psihijatrijski) poremećaji su pod šifrom F 00 – 99 o o o o o o o o o o o F 00 – F 09 Organski duševni poremećaji F 10 – F 19 Uzrokovani psihoaktivnim tvarima F 20 – F 29 Shizofrenija, shizotipni i sumanuti poremećaji F 30 – F 39 Poremećaji raspoloženja (afekta) F 40 – F 48 Neurotski, vezani uz stres, somatoformni F 50 – F 59 Bihevioralni sindromi vezani uz fiziološke poremećaje i fizičke čimbenike F 60 – F 69 Poremećaji ličnosti F 70 – F 79 Duševna zaostalost F 80 – F 89 Poremećaji psihološkog razvoja F 90 – F 98 Poremećaji ponašanja i emocionalni poremećaji koji obično počinju u ranom djetinjstvu i adolescenciji F 99 Neoznačeni duševni poremećaj

-

Shizofrenija F-20 o F 20.0 Paranoidna o F 20.1 Hebefrena (Haeckel- naglo javljanje između 15. – 20. god., brzi raspad ličnosti) o F 20.2 Katatona o F 20.3 Nediferencirana o F 20.4 Postshizofrena depresija o F 20.5 Rezidualna o F 20.6 Shizofrenija simplex o F 20.8 Ostale shizofrenije o F 20.9 Shizofrenija, nespecificirana manje brojke kreću od najučestalijih, tipičnih oblika 28

29 ..

Obuhvaća većinu entiteta . amnestički i drugi kognitivni poremećaji . F 20. funkcioniranje na poslu.Seksualni poremećaji i poremećaji spolnog identiteta .Disocijativni poremećaji .) . kategorijalna je. socijalne odnose. bilo koje opće medicinsko stanje za koje se pretpostavlja da je važno za duševni poremećaj OS IV .. a u DSM-u nakon što kažemo šifru opisujemo bolesnika po svakoj osi) OS I . tj.. GAF) od 0 do 100 o 0 = neadekvatna informacija o funkcioniranju o 10 = trajna opasnost od ozbiljnog ozljeđivanja sebe ili drugih. demencija.Sadržava stupanj (ne)funkcioniranja . npr.Somatoformni poremećaji . manja ili veća depresivna epizoda) Višeosna klasifikacija: svaka se osoba procjenjuje na 5 odvojenih dimenzija ili osi (kad bi dijagnosticirali po MKB-u onda bi rekli npr.Delirij. ekonomske probleme i probleme sa zakonom OS V .Čine poremećaji koji se dijagnosticiraju u dojenačkoj dobi.Opisuje trenutačnu razinu adaptivnog funkcioniranja. spavanja. probleme stanovanja.Poremećaji spavanja .Poremećaji kontrole poriva . dok se u Europi rabi u istraživačke svrhe Odnosi se samo na duševne poremećaje.Poremećaji raspoloženja . poremećaj hranjenja.Obuhvaća i bihevioralne poremećaje koji imaju fiziološku podlogu (npr.Poremećaji prilagodbe OS II .Poremećaji hranjenja .. trajna nesposobnost održavanja minimalne osobne higijene o 20 = postoji opasnost od ozljeđivanja sebe ili drugih o 30 = ponašanje pod priličnim utjecajem sumanutosti ili halucinacija o 40 = teškoće u poimanju realiteta 30 . 2.Opisuje psihosocijalne probleme i probleme s fizičkom okolinom.Anksiozni poremećaji . DSM – IV (1994.Obuhvaća opće zdravstveno stanje.Umišljeni poremećaji .Poremećaji vezani uz psihoaktivne tvari . djetinjstvu ili adolescenciji . na poslu. ozbiljan pokušaj samoubojstva. tj. revidirana DSM-IV-TR 2004) Dijagnostički i statistički priručnik za duševne poremećaje APA-e o Primijenjuje se u SAD-u.Čine ju poremećaji ličnosti i duševna zaostalost (intelektualne teškoće) OS III .Shizofrenija i drugi psihotični poremećaji . korištenje slobodnog vremena .Ovo se izražava ljestvicom opće procjene funkcioniranja (Global Assessment of Functioning. probleme u obitelji. ali i značajnim dijelom dimenzionalna (manje ili više izraženi simptomi.

osoba zadnji novac daje na kokain) Slavna podjela životinja koju je Borges našao u starim kineskim spisima . umjerene teškoće u socijalnom funkcioniranju o 70 = blagi simptomi.preparirane .psi lutalice .ukroćene .koje su razbile vrč .nacrtane tankim kistom od devine dlake . dijabetes (upala gušterače koju često prati dijabetes) Os IV – žena ga izbacila iz kuće Os V – funkcionira vrlo loše 2. Os I – alkoholizam Os II – asocijalni poremećaj ličnosti (pravi alkoholičari najčešće piju sami. neke teškoće u socijalnom. ali češće okolina reagira jer npr. a najčešće ga se počinje uzimati za aktivaciju i relaksaciju kao npr. radnog ili funkcioniranja u školi o 60 = umjereni simptomi. Os I – zlouporaba kokaina (nije među prva tri ovisnička sredstva. shizofreniju i ostale poremećaje u odnosu na heteroseksualce. povremene svađe o 100 = odlično funkcioniranje na širokom području funkcioniranja Uspoređivanje sadašnjeg s prijašnjim funkcioniranjem (ako imamo kvalitetne informacije) - Primjeri: 1.koje iz daljine liče na muhe svaka klasifikacija je nedostatna u potpunom smislu (sadrži one poremećaje pod šifrom F 99 koji nisu uključeni u klasifikaciju) i slijedi ciljeve vlastitog autora homoseksualizam nije više klasificiran kao psihijatrijski poremećaj o sve veći broj ljudi u populaciji (manifestni i latentni homoseksualci) o veća društvena tolerancija o homoseksualci nemaju češće maniju. brige.one koje pripadaju Caru . radnom ili funkcioniranju u školi o 80 = simptomi su prolazni i očekivana su reakcija na psihosocijalne stresore o 90 = simptoma nema ili su minimalni. osim što pubertetski/adolescentni homoseksualci imaju 2 do 3 puta veću stopu pokušaja samoubojstava od heteroseksualaca 31 .čudovišta .et caetera .male svinje .bezbrojne . o 50 = ozbiljni simptomi. ali ne mora uvijek biti poremećaj ličnosti već je moguća i depresija) Os III – pankreatitis.one koje su uključene u ovu klasifikaciju .koje se tresu kao lude .sirene .. pisci) Os II – narcistički poremećaj ličnosti Os III – (nema tjelesnih poremećaja) Os IV – odlično Os V – 100 (počinje predstavljati problem ako netko postane kritičan i sam želi promijeniti ponašanje. prisutni samo svakodnevni problemi. depresiju. ozbiljno oštećenje socijalnog.

ali ne na profesionalnu) 3. a s današnjim atipičnim antipsihoticima učestalost ovog ishoda je 30-40 % 2. funkcioniranje te resocijalizaciju (funkcioniraju na bazi blokiranja dopaminergičkih receptora) 32 . ni profesionalnu ni socijalnu razinu (npr. razvoj alkoholizma radi antidepresivnog djelovanja alkohola 3. ali osoba nastavlja s tom prehranom (npr. omogućavaju bolju prognozu. osoba se povlači i izolira. vrati se na intimnu razinu. ali ne i na drugu (npr.imaju dobar učinak. negativna shizofrenija: sporo razvijanje bolesti. shizofrenija u sklopu koje se javlja depresija RAZLIČITE KLINIČKE SLIKE KOJE MOGU DOBITI ISTU DIJAGNOZU 1. pozitivna shizofrenija: vrlo heterogeni entiteti koji će se s vremenom zasebno dijagnosticirati i liječiti (danas nema antipsihotika za svaki entitet). depresija kao reakcija na nesretnu ljubavnu vezu 2. vegetarijanstvo je patologija u tri slučaja o osoba ne funkcionira. najlošiji ishod: kronični tok od samog početka gdje se osoba nakon prvog šuba ne vrati ni na emocionalnu. hebefrena shizofrenija).. postaje agresivna. ali nije depresivna i suicidalna. a učestalost je bitno smanjena na 10-15 % dok je prije ere atipičnih antipsihotika (zadnjih 10-ak godina) bila znatno veća kod prave shizofrenije sljedeći šub je neimenovan shizofrenija se uvijek liječi antipsihoticima. čak i u neadekvatnim situacijama o socijalno funkcioniranje ne valja o medicinsko stanje je loše. a kasnije se dijagnosticirala shizofrenija) LJUDI MOGU PATITI OD ISTIH SMETNJI I DOBITI RAZLIČITU DIJAGNOZU. muškarac koji je počeo s opsesivnim vegetarijanstvom. srednji ishod: osoba se nakon pogoršanja vrati na jednu razinu funkcioniranja. Nesretno zaljubljena plavuša alkoholičar shizofrena bolesnica .sve tri osobe pate od depresivnih simptoma.sličnija maniji -kako shizofrena osoba stari tako ima sve više depresivnih i maničnih simptoma -ishod shizofrenije je trojak: 1 potpuni oporavak: najbolji ishod nakon pogoršanja (šuba). samo o tome razgovara. ali imaju različitu dijagnozu: 1.sličnija depresivnom poremećaju 2.

razlučiti o kojem i kakvom. bez znatnog vremenskog ograničenja o Vidimo bolesnikovo viđenje problema i njegovo objašnjenje kako je on nastao o No klijent može prešutjeti određene informacije jer ih smatra nebitnim ili to čini namjerno Strukturirani → intervjuer postavlja niz pitanja kako bi dobio brojne i detaljne podatke o Nedostatak je gubitak spontanosti te mehanički pristup Polustrukturirani → usmjeren na određena specifična područja ili vezan na posebne zahtjeve koji se odnose na svrhu intervjua o Kombinacija nestrukturiranog i strukturiranog intervjua Ako bolesnik odbija razgovor s jednim intervjuerom. na način koji izabere. emocionalnom i svakom drugom okruženju važnom za stanje u kojem se on nalazi Ako ga obavlja psihijatar onda predstavlja prvi psihijatrijski pregled o Ima tri osnovne funkcije:  Određivanje prirode psihičkog problema  Uspostavljanje i razvijanje terapijskog odnosa  Komuniciranje koje će dovesti do uvođenja terapijskog plana Nestrukturirani → kada se bolesniku daje da govori spontano. primjena psihologijskih testova i primjena psihologijskih metoda pretraga KLINIČKI INTERVJU U širem smislu → najznačajniji dio psihopatološke procjene o Razgovor intervjuera i klijenta u koji mogu biti uključene i druge. njegovoj bolesti. mjesto održavanja intervjua. osobe koje o njemu daju informacije o Sastoji se od razgovora s bolesnikom (to je klinički intervju u užem smislu ili autoanamneza). motiviranost o Za uspješno zaključivanje znanje je važnije od iskustva 33 . razgovora s osobom iz bolesnikove okoline (heteroanamneza). možda će komunicirati s pismom Mutističan → onaj bolesnik koji ne želi govoriti Negativističan → onaj koji odbija komunikaciju Autističan → bolesnik se povlači iz okoline Čimbenici vezani za intervju → svrha provođenja kliničkog intervjua. predvidjeti mogući ishod poremećaja te predložiti odabir najboljega dostupnog tretmana za tu osobu Čini ju nekoliko postupaka: o Klinički intervju. tj postavljanjem dijagnoze psihičkog poremećaja U intervjuu se saznaju osnovni podaci o bolesniku. znanje. suradljivost Čimbenici vezani za intervjuera → njegovo iskustvo. raspoloživo vrijeme Čimbenici vezani za klijenta → psihopatološki fenomeni koje ima. kritičnost prema njima. klinička opservacija. bolesniku bliske. možda će prihvatiti razgovor s drugim Ako uopće ne želi razgovarati. paradigma kojoj pripada.. o čemu želi. PSIHOPATOLOŠKA PROCJENA Cilj je utvrditi je li u pojedinca riječ o psihičkom poremećaju. sastavljanja psihičkog profila i somatskog pregleda o Može završiti dijagnostičkim dojmom.

tegobama. navikama Slijedi pitanje o sadašnjoj bolesti. planovima za budućnost. tj o sadašnjim tegobama o Što detaljnije osoba treba opisati nastanak tih simptoma. mišljenja o Procjenjuju se kognitivno funkcioniranje. preko mogućih teškoća u razvoju. kako je liječio te tegobe i sl Važno je pitati o suicidalnosti. zadovoljstvu vlastitim životom) o Bitno je saznati kako je bolesnik reagirao u nekim prethodnim kriznim situacijama Pita ga se o sadašnjem tjelesnom stanju. jesu li se ti simptomi možda mijenjali s vremenom o Je li već bio u kontaktu s nekim doktorom. njihovu moguću povezanost s nekim situacijama. s prijateljima. ponašanje (behaviour) i posljedice (consequences) 34 .. je li netko psihijatrijski liječen. o suicidalnim mislima o Pita se za sadašnju situaciju. pamćenje o Saznaje se o nagonskom funkcioniranju o Promatra se njegov odnos prema simptomu i bolesti U procjeni kognitivnih sposobnosti se ne treba zadržati samo na podatku o obrazovnom statusu i dobi o Za pouzdaniju procjenu tih sposobnosti poslužit će testovi inteligencije Što se tiče funkcija pamćenja. sadašnjoj općoj situaciju. školi. treba procijeniti je li ono oštećeno te ako jest. djecom. o odnosima u obitelji. o radnom mjestu. treba se postaviti pitanje o postojanju halucinatornih doživljavanja o Može potvrditi postojanje psihotičnosti te odrediti vrstu psihotičnih simptoma Tijekom cijelog intervjua se procjenjuju sugovornikove različite psihičke funkcije i eventualna odstupanja te stanje njegove svijesti. ali i za prijašnje razdoblje o Na osnovu ovih odgovora ocjenjujemo suicidalni rizik i težinu poremećaja o Ovisno o tom riziku radimo trijažu bolesnika prema stupnju nužnosti i hitnosti psihijatrijske pomoći Ako se sumnja da psihotični proces. orijentiranosti i suradljivosti o Promatraju se emoc. radi li se o slabijem sjećanju starijih i/ili novijih informacija KLINIČKA OPSERVACIJA Nastavlja se na prvi kontakt i razgovor s klijentom i označuje izravno opažanje bolesnikova ponašanja Osim se postupkom skupljaju važne kliničke informacije o bolesniku ABC shema → obuhvaća događaje koji prethode sadašnjem stanju (antecedents). s partnerom. pažnja. funkcijama. Dijelovi kliničkog intervjua Sastoji se od više područja čiji redoslijed nije kruto određen Započinje se s predstavljanjem sugovorniku (preporučuje se i rukovanje) Upoznavanje uključuje identifikaciju bolesnika Na početku se pita o razlogu dolaska klijenta na razgovor – je li samostalno došao ili na nagovor drugih Zatim treba pitati o naslijeđu kako bi se saznalo o hereditarnoj opterećenosti o Pita se za konkretne bolesti u familiji. te je li itko od članova obitelji pokazivao iste ili slične simptome kao i bolesnik Pita se o dosadašnjoj životnoj anamnezi (od majčine trudnoće. ekspresija i rezonancija o Iz govora se traga za formalnim i sadržajnim p. studiju.

što objektivnija o Preporuča se da završi s nekom vrstom procjene samog davatelja podataka tako da se pokuša prepoznati mogućnost preuveličavanja ili smanjivanja bolesnikovih simptoma 2. doživljene psihičke traume. AUTOANAMNEZA (intervju ili psihički status) Razgovor s bolesnikom voditi elastično i fleksibilno. 3. HETEROANAMNEZA – dobivanje podataka o bolesniku od njemu bliske osobe o Uzimaju se prije ili nakon razgovora s bolesnikom o Što opširnija. . rani psihomotorni razvitak. nezrelost. nego više slobodan razgovor.dobivamo info od osoba koje su bliske pacijentu (obitelj. a zatim ih se pita o sadašnjem stanju pacijenta te o eventualnim prijašnjim terapijama i rezultatima 2. partus. AUTOANAMNEZA – intervju ili razgovor s osobom za koju postoji pretpostavka da ima neke psihičke smetnje (prenošenje njegovih izjava bez stručnog komentara. zatvor. prijatelji.)...) (za 1/5 pacijenata njihovi bliski ni ne pitaju za njih) . Prilagodba u predškolsko doba. sadašnja bolest: Najraniji. tetke. obitelji. menarche.. zvanju. alkoholizam.davatelje heteroanamneze se pita kako je pacijent reagirao na važne stresne životne događaje (npr. susjedi. razvitak bolesti. nestabilnost. osobna: Porod. kao i na intelektualnoj razini. stričevi) te i težim tjelesnim i psihičkim bolestima i stanjima Hereditet: Psihoze. prvi simptomi (važnost za terapiju i prognozu). ujaci. HETEROANAMNEZA 1. mentalna retardacija.bliski ga mogu i zdravijim prikazati (roditelji koji minoriziraju probleme djeteta) . porod. puerperij. menopauza).. djedi). vojsci. sa što više strana. unuci).. suicid. Razgovara se o istim pitanjima kao i u heteroanamnezi. remisije. na osnovi autoanamneze i heteroanamneze o sažetak svih dobivenih podataka prema posebnoj shemi oblikovan stručnom terminologijom o slika psihičkog funkcioniranja u tom trenutku. Treba osvijetliti sve elemente psihopatologije. tj upotrebljavanja stručnih naziva) 3. a već u sljedećem razgovoru on može biti drukčiji 4.želi riješiti ostavštinu. osiguranje. laktacija. samo manje usiljeno i shematski. sekundarna rentamirovinu. osobenjaci).izbjeći sud.. u školi. menstruacija. načini reagiranja na različite situacije. napadne ličnosti (čudaci. obiteljska – podaci o ascedentima (roditelji. SOMATSKI ILI SOMATONEUROLOŠKI PREGLED – obavlja se radi isključivanja organske podloge psihičkih smetnji i utvrđivanja mogućeg komorbiditeta 1. Kod žena posebno generativna životna faza (graviditet. tercijarna renta. odlazak u vojsku. PSIHIČKI PROFIL – opis bolesnikovih psihičkih funkcija.subjektivna procjena.) . Razlike herediteta i kongenitalnosti 2. bake. egzacerbacije.bliski ga znaju procijeniti bolesnijim ( primarna renta.razgovor s pacijentom o svim stvarima koje (ni)smo saznali u heteroanamnezi 35 . premorbidni profil: Introverzija. adaptirano prema stanju psihičkog poremećaja. ekstraverzija. gubitak djeteta. PSIHIJATRIJSKA POVIJEST BOLESTI (ambulantna ili bolnička) sastoji se od: 1. preboljele bolesti. eventualna prethodna psihička trauma kao uzročni ili percipitirajući faktor. kolateralnim srodnicima (braća i sestre. 4. . emocionalna labilnost. descedentima (djeca. kako bi se u psihičkom profilu moglo obuhvatiti cjelokupnu ličnost bolesnika. bratići.

spolnost.b) inkoherentni misaoni duktus: javlja se kod organskih poremećaja i poremećaja svijesti (dezorijentirane osobe koje ne prepoznaju okolinu). zbog trauma.. vrlo je teško razgovarati s njima jer nelogično preskaču teme (ali svijest je očuvana. kod psihoze se javljaju: a) depersonalizacija: osoba jedina 'vidi' promjene na sebi (npr.ponavljanje riječi/rečenica u disociranom misaonom duktusu (kod Sch) b) perseveracija.shizofreni (mogu biti kao prethodna dva) ako imaju a) disocirani misaoni duktus..viskozivni misaoni duktus. biti uporan u njegovu „otvaranju“ o Intervjuer treba pokazati da razumije da mu je teško i da je sputan o Treba slušati.kod oba duktusa se javljaju dva tipa ponavljanja riječi: a) verbigeracija. da im je majka rekla kako je APGAR bio uredan (APGAR je grubi indikator budućih psihosomatskih poremećaja) .anksiozni – potrebno uspostaviti empatijski odnos o Treba razumjeti njegov panični napadaj ili fobiju i shvatiti zašto zbog njih ne funkcionira o Treba pitati što više detalja o tim napadajima i/ili fobijama . razgovarati o važnim životnim događajima te pitati da li je pacijent došao sam na liječenje.prepoznaju okolinu) .) . treba vraćati na početne teme i usmjeravati o Intervjuer treba odslušati svaku priču. a on opet dođe do teme o sebi) .manične.hereditet određuje diferencijalnu dijagnostičku sliku . pitamo ga o obitelji.ponavljanje riječi/rečenica u inherentnom misaonom duktusu (kod psihoorganskih promjena. ako je čula za to. usporavati ga u razgovou.logorea. otkrivati ih u bolesnikovim odgovorima o Kada utvrdimo prisutnost sumanutih misli. * ovo nam pomaže u razlikovanju psihoza i neuroza.što god da se bolesnika pita.) jedino ako pacijent sam ne počne i tome pričati 36 .95 % prvo odgovori da su članovi obitelji zdravi da bi se potpitanjima ustanovilo da su neki umrli od ozbiljnih bolesti ili imaju povijest psihopatologije. ne treba im se suprotstavljati i konfrontirati .o tome ovisi trijaža b) negativni ili pozitivni simptomi (da li čuje glasove. nagovor. alkoholna. suosjećati i predložiti postupke koji će omogućiti da dođe do promjena . u ogledalu vidi da joj se dijelovi lica mijenjaju) b) derealizacija: osoba 'vidi' promjene na drugoj osobi ili predmetu .depresivne bolesnike treba više poticati na razgovor o Treba biti strpljiv i slušati ga pozorno. pričekati da završi jednu temu pa se vratiti na prije prekinutu temu .više od 150 riječi/min (jedan od pokazatelja manije) . a bolesnik je uporan i rigidan u njihovu tumačenju...pitati o ranom psihomotornom razvoju te prolasku kroz obrazovni sustav.osoba govori u delirantnoj epizodi (npr.pitati što pacijent zna o svom APGAR-u: većina će reći. na preporuku.. infekcija poput encefalitisa itd. prvo odgovara o svom stanju.duljina razgovora ovisi o karakteristikama bolesnika i entiteta (ako ga uopće ima) .ljudi mogu preopširno odgovarati na pitanja .delirantnih ili nekih drugih) o Treba ih pustiti da govore kako bi se otkrili formalni poremećaji mišljenja o Treba ciljano pitati za psihotične fenomene.treba biti pasivan i dopustiti pacijentu da govori. on logički dođe do osnovne (prve) teme (npr. ali da daje adekvatne informacije .indikator psihoze) . . čekati motoričke pokrete o Treba ga zamoliti da sjedne i da sasluša intervjuerovo pitanje.uvijek treba pitati 2 stvari: a) pitanje suicidalnosti.u prvom razgovoru se ne pita o intimnim stvarima (emocionalni odnosi. koji logično preskaču teme.

inkontinencija… 5. ubrzanje (otkočenje) misli. kritičnost. Shizofreni afekti: Udaljenost. histerija) . paranoidne sumanutosti (progonstvene. nametanje misli.. Obmane osjetila: Iluzije. derealizacija. ljepljivost. fobija. 9. otklonjivost). bogatstva. Afekti (emocije. Katalepsija. ciklotimija. anterogradna). pseudofilozofske. očaj. Impulzivne radnje. Smetnje svijesti na razni bistrine (budnosti): a) kvantitativne: Somnolencija. depresija. negativizam. depersonalizacija. Apatija. 10. nemogućnost moduliranja. oduzimanje misli. nijansiranja. Organski otkočeni (euforija. Apstraktnost. agitarnost): Katatono uzbuđenje. bljedoća. osjećajna stanja. 37 . doživljaji tuđeg utjecaja. patološko opito stanje. Sadržajni poremećaji: prisilne misli (opsesije) i prisilno ponašanje (kompulzije). prilagodba vanjskoj i bolničkoj sredini. disforija. paramimija). nedostatak afektivne rezonancije. psihomotorika: motorna aktivnost u najširem smislu. držanje i ponašanje: Svi elementi socijalnog ponašanja – kontakt. pseudohalucinacije. fleksibilitas cerea. abulia. Uzbuđenje (otkočenje. uzimanje hrane. psihomotorno povišenje. mahnitanje. žalost. mutiuzam. Ostali poremećaji: razdražljivost. 3. Značenje psihologijskih testova za ispitivanje inteligencije (osnovno o testovima). usredotočenost). depresivno i katatono kočenje. mimika i gestikulacija. zagonetke). PSIHIČKI PROFIL 1. ali svejedno treba nešto napisati 3. logorea. koma. ambivalencija. izrazi. Sintimne i katatimne sumanute misli. kongradna. ideje veličine. prema osobama i prema sebi. prostorna. Strah i svi stupnjevi (briga. hladnoća. Otkočeni (manični): svi stupnjevi hiperetimije. pamćenje. raspoloženje): Kočeni (depresivni): neraspoloženje. Distimija. labilnost. vigilitet (budnost. Mišljenje: Formalni poremećaji: Kočenje (usporenje). okolišavost. hipobulia. tjeskoba. 6. hipomnezija. pronalazaštva. generalizacija. San. halucinacije. panika). 11. Hipermnezija. rasuđivanje. Religiozne. Ideje odnosa. (EEG) b) kvalitativne: Delirantno zamućenje. amnezija (retrogradna. Precijenjene misli i granica prema normalnim odnosno sumanutim mislima. Pažnja: Tenacitet (usmjerenost. Hipnoza. 7. Emocionalna neadekvatnost (paratimija. Inteligencija: Shvaćanje. smetnje svijesti i orijentacije: Orijentacija vremenska. plašnja. proširenje misli. sjećanje. visokog porijekla. odijevanje. Smetnje ličnosti: Smetnje vlastitog identiteta. tuga.B. stanje sužene svijesti ili sumračno stanje (epilepsija. konkretnost.O : «bez osobitosti» → sve dobro. sopor. inkoherentno mišljenje. strah. stav prema radu. Depresivne sumanutosti. gipkost. shvaćanje uzročno posljedičnih veza…(narodne poslovice. Sumanutosti. Opširnost. Smetnje voljnih funkcija: Hiperbulia. 2. 8. uznemirenost. Kočenje (psihomotorno usporenje): Svi stupnjevi kočenja do stupora. erotomanske. Amnestički i Korsakovljev sindrom. Disocirano. 4. Smetnje pamćenja: Zapamćivanje. persekutorne). morija).

znači da je sve OK (u somatskoj medicini) . osobito pomno neurološki. reći da djeca 5 – 7 puta češće dižu ruku na sebe u adolescenciji ako znaju da im je roditelj pokušao sucid .osoba ne testira realitet (živi u svom svijetu) .nakon prvog susreta ju formiramo.. somatopsihika.možemo učiniti nekoliko stvari da spriječimo suicid: antisuicidalni ugovor.B. oproštajno pismo) . zbog mogućeg somatski uvjetovanog psihičkog poremećaja. Socijalni nagon.).mi trebamo odlučiti da li smjestiti osobu u ustanovu. kritičnost).. bez osjećaja bolesti (uvid. zatim ovisnost.intervju psihologa i psihijatra dosta se razlikuju .najčešće kod shizofrenih bolesnika . razgovarati… . pitanje suicidalnosti . Kompletno pregledati bolesnika. koliko traju. .bolesnik potpuno nekritičan (ne vidi svoje tegobe.znak neuroloških zbivanja (npr.je li osoba htjela ili trenutno hoće dignuti ruku na sebe (ima li oporuku.2 važna pitanja na intervjuu: 1.trebao bi završiti radnom dijagnozom. zatim neki poremećaj ličnosti.u psihijatriji je izraz psihomotorno neupadan (ali to ne znači da je zaista sve OK.okolina vidi bolest . somatski uvjetovani psihički poremećaj. ukršteno rukovanje kao pokazatelj problema s lateralizacijom) S PREDAVANJA: PRVI INTERVJU . halucinacije.O. grijeh je ubiti se» (vjernici se pokolebaju).sve što se javlja naglo i kratko traje (npr.diferencijalna dijagnoza se temelji na razmatranju različitih simptoma kroz vrijeme i zaključivanje o tome što je najvjerojatnije (npr. razuvjeravati . za sve krivi druge) .heteroanamneza → anamneza nekog drugog člana obitelji.dokaz za psihozu: pozitivni simptomi (sumanute misli.takvim pitanjima otvaramo mogućnost organskih problema i daljnjih testiranja. već trebamo čuti heteroanamnezu koja može ukazati na vrišteći problem) . koliko ih je osoba rješavala) . ali korigiramo kroz susrete s bolesnikom . prvo mislimo da je depresija. čuju zvukove iz nepoznatog izvora kad su sami u prostoriji – čak i 2 glasa koja ga vrijeđaju) 38 . Psihosomatika. .pitanje suicidalnosti treba odmah riješiti! 2. sumnja na psihozu . migrena..neka pitanja: kada su tegobe počele. SOMATSKI I NEUROLOŠKI NALAZ.možemo ga ventilirati → razgovarati. Smetnje nagona i socijalnog ponašanja: Osjećaj bolesti. prijatelja .. spavanje) i održanjem vrste (seksualni i roditeljski). 12.. Vitalni nagoni: za samoodržanjem (nagon za hranjenje. šum u uhu.treba sustano napisati psihopatološki profil .trijažiramo ga → svrstavamo ga po hitnosti (brzi oblik tretmana) .paroksizam.) 4. trnjenje dijela tijela. (= bez osobitosti).tentamen = pokušaj suicida .

stav prema radu. sklonosti prema bolestima .veća šansa za depresiju. shizofrenija.depresivni bolesnik: sputan. ljubim ruke. narcistički poremećaj ličnosti) . teatralan.netko se namješta u svakoj pozi (npr. kako pozdravlja.stepenica ozbiljnije od teatralnog . tjeskobno.izvitopereno (npr. održavanje higijene.spontano (neupadno)-prva vanjska manifestacija (može biti povezano s psihopatologijom) . pravi shizofreni bolesnici se distanciraju od njih dok s drugim pravim shizofrenima ugodno komuniciraju i surađuju na zadacima (makar naravno nisu emocionalno vezani uz njih) .ukočeno. sputan . neprimjereno situaciji (shizofrenija.sapeto. ali paranoidni jesu) . pratnjom. ukočen .drsko. napadno našminkan (manija) KONSTITUCIJA -skup prirođenih osobina ljudskog organizma.submisivno. obliku. DRŽANJE. osjeti se smrad.kontakt s ispitivačem.manični bolesnik nije bizaran kao shizofreni. VANJSKI IZGLED DRŽANJE I PONAŠANJE .katatonija = forma shizofrenije gdje je jedan dio muskulature ukočen .bipolarni poremećaj c) atletska d) displastička. on je teatralan (npr. uplašeno . s mnogo nepotrebnih detalja. namješteno.ako netko uspije prevariti liječnike da su shizofreni iz nekih rentnih razloga.) . neukusno obučen. nespontan. bolesti ovisnosti) (npr.zapušten (depresija. nadmeno. pije čaj i namješta ruku) .upadljivo.izuzetno dotjeran.. koje se očituju u građi.osoba stalno podilazi (stalno smatra da je liječnik u pravu i prihvaća sve prijedloge) .manični bolesnik: nesputan (nedistanciran).uzimanje hrane.shizofreni bolesnik: teatralan.prve dvije su povezane s psihijatrijskim poremećajima SOCIJALNO PONAŠANJE .obratiti pažnju na to kako bolesnik ulazi u sobu. kako sjeda… . važan . bizaran.. (ne)prihvaćanje liječenja 39 . neugodan zadah.) VANJSKI IZGLED . prilagodba vanjskoj i bolničkoj sredini. osoba s OKP-om mora lupiti s kišobranom određeni broj puta prije nego uđe u tramvaj).povezana s neuralnim poremećajima (anomalije u rastu i razvitku) . PONAŠANJE.. subolesnicima. načinu reagiranja. a dovršio Kretchner a) leptoastenička b) piknička.na temelju toga možemo posredno zaključivati o psihopatološkim entitetima: .teatralno..uredan (ne znači odsustvo psihičke bolesti) .PTSP-ovci prvi prepoznaju i budu agresivni prema lažnima . naklon.. agresivno (shizofreni nisu nužno agresivni.započeo Morel.bizarno.najteži slučaj je kad osoba ima karakteristike sva tri oblika (istovremeno ili se mijenjaju kroz vrijeme) .

Nesvijest – sinonim za komu.Sveukupno psihičko doživljavanje (sveukupno opažanje. ponovno se vraća u besvjesno stanje → Prisutna dezorijentacija → Nakon prestanka dolazi do amnezije za razdoblje provedeno u stanju sopora → Pojavljuje se u svim stanjima koja uzrokuju somnolenciju. kod intoksikacija. isključivo ljudska značajka POREMEĆAJI SVIJESTI 1. najdublji poremećaj svijesti. htijenje i djelovanje).Svjesno (budno) – znak normalnog funkcioniranja. osjećanje. ciklički se izmjenjuje sa spavanjem . tj gubitak svijesti . oštećenje bubrega koje dovodi do uremije. mišljenje. osštećenje jetrene funkcije (hepatalna koma). a ne nagonski i refleksno o Svijest može biti očuvana. ali ne i na blaže → Osobu možemo dozvati u budno stanje.Predsvjesno – bliže svjesti i lako ih je dovesti u svijest . a da je prisebnost smanjena ili odsutna. kraniocerebralne ozljede. Babinski) → Amnezija nakon → Uzroci su povećan intrakranijalni tlak. SMETNJE SVIJESTI I ORIJENTACIJE SVIJEST . refleksi odsutni. . šećerna bolest (hipo/hiperglikemička koma) 40 . pri trovanju ugljičnim monoksidom.. nepomućena svijest o Osoba djeluje racionalno i smisleno. pri ozljedama mozga te u stanjima koja dovode do povećanja intrakranijalnog tlaka c) Koma → najdublji poremećaj svijesti → Ne reagira na podražaje → Zjenice ukočene. u prisutnosti umora i nakon dugotrajne nesanice b) Sopor (= toror.Prisebnost – kvaliteta jasne svijesti.Neurobiološka podjela svijesti: o Temeljna svijest – osjet samog sebe u jednom trenutku i na jednom mjestu o Proširena – složeni i razrađeni osjetm tj. no učim podražaji nestanu. kvantitativni a) Somnolencija → Stanje blažeg poremećaja svijesti → Osoba reagira na vanjske podražaje i na sugestiju može učiniti neke radnje → Vremenska i prostorna dezorijentacija → Poremećena pažnja → Nastaje jatrogeno (nuspojave sedirajućih psihofarmaka). ali ne i obrnuto . ≠ stupor) → Stanje dubljeg poremećaja svijesti → Osoba reagira na intenzivne podražaje.Nesvjesno – duboko potisnuti sadržaji koji se teško mogu dovesti u svijest o Ne poznaje vremenska i prostorna ograničenja o Očuvana svijest . ali mogu biti prisutni patološki refleksi (npr. doživljaj samog sebe  Cjeloviti identitet osobe.

strah → Uzroci su organski promjene SŽS-a te teška psihotrauma b) Delirantno stanje (delirij) → praćeno inkoherentnim mišljenjem. ozljeda i tumora moozga. motoričkom hiperaktivnošću → traje od nekoliko sati do nekoliko dana.. prisutna sugestibilnost te nekritičnost c) Sumračno stanje → naglo nastaje.s. agresivni i impulzivni postupci → Amnezija nakon izlaska iz ovog stanja → javlja se kod epilepsije. strahom. vidne halucinacije. psihomotorno uzbuđenje d) Pijana stanja → Obično pijano stanje – prosječna rekacija na veću količinu alkohola • Euforija s motornim povišenjem. obmanama osjetila. kvalitativne (bitnije za psihijatriju) a) Oneroidno stanje → nesigurna orijentacija → Smetenost. afektivnim uzbuđenjem. buđenje otežano. intoksikacije) → Tipičan primjer je alkoholni delirij • Predelirij – lakša dezorijentacija. a zatim slabljenje motoričkih funkcija • Ovo je normalno pijano stanje 41 . obmane osjetila. zbunjenost → Često lutanje. – u bolesnika s epilepsijom • Agitirano – psihomotorni nemir i agresivnost • Sređeno – najčešće fuga → Sanovno bunilo – vrsta sumračnog stanja koje nastaje kod naglog prekida spavanja kad je osoba jako umorna. sugestibilnost → Ne može se jasno pojmiti stvarnost → Mogu se javiti ideje odnosa. traganje → Nesigurnost. upalne bolesti.s. kratko traje i naglo prestaje → Postoji sinteza psihičkih funkcija (opažanje. – prisutni dezorijentiranost. mišljenje. zatim izlazak iz stanja delirija i spavanje više od 24 sata (delirium tremens) → Amnezija nakon → Organski uzrokovano (ovisnosti. psihomotorna agitacija i agresivnost → Histerično s. 2. sumanutim idejama.s. strah. upalnih procesa SŽS-a. alkoholizirana ili ustrašena • Sužena svijest. halucinacije. djelovanje) za razliku od delirija → Postoji predmetna svijest (za razliku od delirija koji nema predmetnu svijest) • Osoba percipira predmete i može obavljati neke aktivnosti → Gubi se svijest o vlastitom ja → Prisutni su dezorijentiranost. dezorijentacija. poremećen ciklus budnost – spavanje • Delirantna epizoda – dezorijentacija. povišena psihomotorika s izraženim tremorom. – u osoba s disocijativnim poremećajima → Epileptično s. alkoholizma te disocijativnih stanja → Orijentirano sumračno stanje – očuvana orijentacija → Dezorijentirano ili delirantno s. labilni afekt. sumanute misli. poremećeno rasuđivanje.

. sumanosti. psihotičnih stanja. – psihomotorna povišenost i uzbuđenost zajedno s poremećenom svijesti • Sumračno p. u kojoj bolnici o Obično prati vremensku dezor. a motorika je „uključena“ kao u budnosti ORIJENTACIJA Snalaženje u vremenu. kod kroničnih psihoorg sindroma.a sada se doživljava kao novo 1) Poremećaji orijentacije prema vrsti .  Potpuna vremenska dezor. u disocijativnim stanjima . ali ne nužno! → Amnezija za to razdoblje → Histerična fuga • Može se preuzeti novi identitet.Dezorijentacija u vremenu o Osoba ne zna koje je doba dana i koji je dan u tjednu.Dezorijentacija prema sebi o Bolesnik ne zna tko je o Najteži poremećaj orijentacije i kronološki obično nastaje zadnji 42 . osnovni identitet f) Hodanje u spavanjeu ili somnabulizam → nepotpuno budno stanje kada je svijest kao u snu.s. o Najčešća i susreće se kod psihoorganskih promjena. prostoru.s. gdje je i koje je vrijeme Poremećaji orijentacije koji ne moraju biti znak psihopatološkog odstupanja o Deja vu → osjećaj da je nešto već viđeno o Deja vecu – osjećaj ranije doživljene situacije o Jamais vu i vecu → nešto je već viđeno ili doživljeno. SH. a zaboravlja se stari • Traje nekoliko dana. godina. disocijacije . o Kod psihoorg poremećaja. godišnje doba.s. poremećaja raspoloženja i disocijativnih fenomena . ne zna koji je mjesec. na kojem mjestu. poremećaj rasuđivanja. – oblik alkoholnog delirija e) Fuga (poriomanija) → neodoljivi nagon za putovanjem koje bolesnik poduzima bez cilja → javlja se kod epilepsije i histerije.Dezorijentacija u prostoru o Osoba ne zna gdje je. autopsihička i alopsihička orijentacija Normalna ako osoba zna tko je. nakon čega se vraća stari. agresivno ponašanje • Delirantno p. prema sebi i drugima Vremenska. griješi u datumu za nekoliko dana  Blaži oblik vremenske dezor. – dezorijentacija. prostorna. ne zna prepoznati sebi bliske osobe o U kvalitetnim poremećajima svijesti. tko su ljudi oko nje.  Može biti posljedica umora ili nezainteresiranosti o Osoba griješi u datumu za više dana. obmane osjetila. → Patološka p. koji su blagdani i sl.Dezorijentacija prema osobama o Osoba ne zna tko su ljudi u njezinom okruženju.

Dezorijentacija kod poremećene svijesti – kod svih kvantitativnih i kvalitativnih poremećaja svijesti . okolinu i ljude koji ju okružuju .Stendhalov sindrom . na postoji ni orijentacija prema sebi 3) Dezorijentacije prema povezanosti s psihičkim poremećajima .Prije svega prostorna dezorijentacija o Očituje se zbunjenošću.Poseban oblik dezor. vrloglavicom. nesvjesticom. prostornu i neorijentiranost prema osobama.Najteži oblik o Uz vremensku.. situaciju. podvojene ličnosti i disocijativnih fenomena 2) Prema intenzitetu . halucinatornim doživljavanjima .Apatična – u bolesnika s apatičnim i depresivnim poremećajima . o Kod poremećaja svijesti.Blaži oblici poremećene orijentacije o Vremenska (eventualno i prostorna) dezorijentacija . osoba ne prepoznaje prostor. .Amnestička – vezana uz psihičke poremećaje koje imaju smetnje zapamćivanja .Sumanuta – u psihotičnih bolesnika koji imaju sumanute misli .Pojavljuje se pri susretu s nekim umjetničkim djelom koje se intenzivno doživljava 43 .Srednje teški oblici o Uz vremensku dezor.

. 44 .

za razliku od konstrukta idealno ja o Ako postoji nesklad između organizma (iskustva) i vlastitog ja (pojma o sebi) mogu nastati psihički poremećaji FAKTORSKA TEORIJA LIČNOSTI Obuhvaća više različitih faktorsko-analitičkih teorija ličnosti Ljudska se ličnost u svojoj složenosti promatra i objašnjava kroz manji broj njezinih dijelova o To su ekstrahirane latentne dimenzije kojima se opisuje ličnost . a temelj njegova djelovanja je dobrota o Treba omogućiti da se razvija na temelju vlastitih urođenih mogućnosti Veće značenje pridaje svjesnom dijelu ličnosti Tri dijela ličnosti: o Organizam – sjedište iskustva pojedinca • Cjelokupno iskustvo jest sve ono što je dostupno svijesti. fenomenološka i faktorska teorija ličnosti FENOMENOLOŠKA TEORIJA LIČNOSTI . ali i da se sam mijenja Najznačajnije su psihoanalitička. izvornih osobina koje opisuju lič. a odigrava se unutar organizma o Fenomenološko ili pojavno polje – doživljavanje vanjske stvarnosti zajedno s doživljavanjem unutar organizma • Ima svjesni i nesvjesni dio o Vlastito ja – obuhvaća opažanja samog sebe. bihevioralna.Teoriju postavio C. mogućnost da na njih utječe. Ličnost se razvija međuodnosom naslijeđa i procesa učenja 45 - o o   o o o o o o . a oblikuje se i mijenja pod utjecajem te aktivnosti Ličnost pojedinca se izražava kroz njegovo ponašanje. odnos prema drugim ljudima. o samom sebi i odnosa samog sebe prema drugima • Značajni koncepti pojam o sebi: svijest o postojanju („ja jesam“) i svijest o funkciji („ja mogu“) • Sve to čini realno ja. i njezino ponašanje u budućnosti Okolinske – povezane sa okolinom i uvjetovane njome Konstitucijske – određene naslijeđem Dinamičke – potiču na aktivnost Osobine temperamenta – oblikuju emocionalne načine reagiranja Postoji 16 strukturnih sastavnica ličnosti.Čovjek je po svojoj prirodi pozitivno biće..R. POREMEĆAJI LIČNOSTI LIČNOST Dinamična organizacija psihofizičkih sustava unutar pojedinca koji određuju njegove jedinstvene prilagodbe okruženju u kojem se nalazi Integracija osobina pojedinca u relativno stabilnu i jedinstvenu organizaciju koja determinira njegovu aktivnost u promjenjivoj okolini. Izvorne – nisu povezane sa situacijom • Trajnije i bitne za određenje pojedine lič.Teorija ličnosti prema Cattellu Osnovne sastavnice ličnosti naziva osobinama ličnocsti Dvije vrste strukturnih osobina ličnosti Površinske – vezane uz specifično ponašanje u specif. tj. situacijama • Kako se mijenjaju ponašanja mijenjaju se i ove osobine lič. Rogers . kognitivna.

pojedinačne reakcije Uobičajena (habitualna) ponašanja – ponavljaju se u određenim situacijama Osobine ličnosti – interkorelacije između dvaju ili više habitualnih ponašanja Tipovi ličnosti – interkorelacije između osobina ličnosti o Tri dimenzije ličnosti Ekstraverzija – introverzija Neuroticizam – emoc. svoje tijelo Osoba vidi promjene koje ne postoje Bolesnik gubi svoj identitet jer sebe osjeća i doživljava kao drugu osobu Derealizacija → nestvarno doživljavanje okoline. čine temeljne dimenzije ličnosti. svoj izgled. nastati ima okolina  Važno mjesto imaju učenje i socijalizacija o . vlastite ličnosti nego doživljavanja okoline Obično je udružen s depersonalizacijom 46 -        o   • o    o o o  A. (rijetko u epilepsiji i SH) Depersonalizacija → osoba drugačije doživljava sebe. stvarnosti. otvorenost. o o  o o o o o ..Dimenzije ličnosti po Cloningeru Tri obilježja ličnosti koja su određena genetsko-neurobiološkom podlogom Traganje za novim – povezano s niskom dopaminergičkom aktivnošću Ovisnost o nagradi – povezano s niskom noradrenergičkom aktivnošću Izbjegavanje štete – povezano s povećanom serotoninergičkom aktivnošću Kombinacija ovih obilježja dovodi do specif.To su simptomi u sklopu nekog drugog poremećaja Podvojena ličnost → stanje u kojem postoji dvostruka svijest Izmijenjuju se svijest i identitet sa sviješću neke druge osobe Postoji osnovni (domaći) i drugi (alter) identitet Alter identitet može znati nešto o osnovnoj lič. naslijeđe je samo temelj.Petodimenzionalni model ličnosti Costa i McCrae – petofaktorski model za opis i procjenu ličnosti Tzv. suradnja i nadilaženje samoga sebe POREMEĆAJI LIČNOSTI . ekstraverzija. ličnosti u užem smislu Poremećaji doživljavanja vlastite ličnosti . a prisutne su u najvećem broju pojedinaca o Četiri razine ličnosti: Specif. Poremećaji lič. stabilnost Psihoticizam o U nastanku lič.Pojavljuju se kao p. a konačnu ulogu u tome koji će tip lič. doživljavanja vlastite ličnosti i kao p. Big five konstrukt Pet velikih faktora: Neuroticizam. svrstao u temperamente te je uveo tri dimenzije karaktera Samovođenje. poremećaja ličnosti Dodao i četvrtu dimenziju – upornost Obilježja lič. nastaju u naslijeđenim sklonostima za doživljavanje psihičkih trauma i sukoba Teorija ličnosti prema Eysencku o Pronalazi sastavnice ličnosti koje su općenitog karaktera. ugodnost i savjesnost o Na osnovi ovog koncepta je stvoren test ličnosti NEO-PI . ali ne i obrnuto Vrlo je rijetko i pojavljuje se kao disocijativni p. predmeta i ljudi Primarno nije p.

pojavljuju i u SH.Transformacija → depersonalizacija pri kojoj se osnovni identitet izgubio. se osim kod disocijativnih p. i dereal. Depers. a rjeđe u depresiji .. a osoba je poprimila novi Stalno se ponaša kao neka druga osoba o o 47 .

„sama je sebi dovoljna“ o Shizofreni simptom.) .. nagonskom.. ekscentrično ponašanje. otuđuju se od drugih o Zaokupljene vlastitim mislim. nezainteresirane za okolna zbivanja. šutljive o Emocionalno hladne i udaljenje. izbjegavajući p. doživljava se potpuno odvojeno od svijeta oko sebe. svojim intenzitetom i kvalitetom postala p. narcistički. stalno nešto nekomu zamjeraju o Može se javiti s drugim poremećajima (shizoidni.Tranzitivizam → pripisivanje svojih doživljaja nekom drugom Transf. i depresivnih p. ličnosti . shizotipni. zapostavljanje i zanemarivanje o Neopraštanje. nepovjerljivost o Tumačenje neutralnih ili prijateljskih postupaka kao neprijateljskih o Borbeno zastupanje svojih prava o Pretpostavljaju da će ih netko iskoristiti i nauditit im o Pronalaze skrivena značenja. ličnosti . ne može se zaustaviti Poremećaji ličnosti u užem smislu Ti p. se mogu dijagnosticirati kao zasebni entiteti Riječ je o dominaciji određenih crta ličnosti koje „prekrivaju“ ostale značajke te osobe Ovisno o dominirajućem simptomu p. lič. rezervirane u kontaktima. i vanjskog svijeta o Osoba se povlači u sebe.Ovdje se mogu svrstati i trajne promjene ličnosti 1.Shizotipni → čudno. o o o o - . i tranz. ličnosti o Veći dio osoba s ovim p.) . nezaboravljanje uvreda. maštanju o Žive u svom izoliranom svijetu o Minimalni raspon izražavanja emocija o Ne pokazuju odstupanja u percepciji. doživljavanja vlastite lič. graničnog p.Da bi neka značajka lič. radno funkcionira i može imati obitelj o U nekih osoba će se razviti SH.. ličnosti o Moguća pojava paranoidnog p. mišljenju i doživljavanju o Najčešće se pojavljuje zajedno s izbjegavajućim i shizotipnim p. opažajnom i kognitivnom smislu U SH – ne pomaže terapija. p.. strah i opasnost od drugih ljudi i situacija te njihovo izbjegavanje o Stalna anksioznost..Raspad ličnosti → potpuna disociranost u misaonom. Ekscentrični poremećaji ličnosti (Klaster A) . ličnosti trebaju biti zadovoljeni određeni uvjeti: Ponašanje treba biti patološko (odstupajuće od očekivanog) Perzistirajuće (često prisutno tijekom razdoblja od najmanje 5 godina) Pervazivno (jasno uočljivo u različitim situacijama Dijele se na anksiozne. osjetljivost na nepravdu. ekscentrične i dramatične p. dobivaju ime (anksiozni.Shizoidni → introvertiranost. sumnjičavost. no u blažem se obliku može pojaviti kod p. „čudaci“ o Socijalni i interpersonalni deficiti o Smanjen kapacitet za bliske osobe o Iskrivljeno perceptivno i kognitivno funkcioniranje o Najveći dio osoba s ovim p. povlačenje od uzbuđenja i distanciranost od društva o Osobe su povučene. afektivnom. . sanjarenju. ličnosti. neobično. suzdržane. a neki počine samoubojstvo o Najčešće se pojavljuje sa shizoidnim p. cijeli život pokazuje ovakvo ponašanje o U 30-40% njih se javlja SH .Paranoidni → nepovjerenje u okolinu. se pojavljuju u SH Autizam → p. 48 o - o B.

prebacuju krivnju na druge o Zahtjevni i manipulativni o Najranije se pojavljuje (prije 15 godine). bipolarni afektivni p. ima i bipolarni afektivni p.Disocijalni → odgovara antisocijalnom p. ali da bi se dijagnosticirao osoba mora imati 18 god. raspoloženja (velika depresivna epizoda. . osjećaj praznine. nestabilnost emoc. ličnosti iz DSM-a. nebriga o osjećajima drugih. splitting) o Impulzivno i autodestruktivno ponašanje (suicidalni) o Poteškoće u kontroli ljutnje (dominantna emocija) i drugih osjećaja o Najčešće neuspješna terapija o Uz ovaj p. a mogu se javiti i anksiozni te depresivni p. površna i labilna afektivnost. .Granični (borderline) → nestabilan osjećaj osobnog identiteta o Brze izmjene raspoloženja. . Dramatični poremećaji ličnosti (Klaster B) .. a od p. ličnosti uz borderline strukturu o Kod nekih bolesnika se javljaju i spolne disfunkcije. preuveličano izražavanje osjećaja. 2. emocionalan osjetljivost i traženje pažnje o Preokupirani spolnošću i seksualnošću o Manipulativno ponašanje o Nisu sposobni za dublje i dulje emocionalne veze o Nedosljedni. odgovornost za neuspjeh pripisuju drugima o Obično se pojavljuje uz somatizacijske p. tzv. impulzivnost.Histrionski → izrazita egocentričnost.Narcistički → pretjerani osjećaj važnosti i jedinstvenosti te traženje pažnje o Javlja se potreba za divljenjem od strane drugih. tj.)  44% ljudi s graničnim p. veza o Nepovjerenje (crno-bijelo gledanje. ali i potpuni gubitak razumijevanja za njih o Precjenjuju svoje sposobnosti i preuveličavaju svoja postignuća o Teško ostvaruju i održavaju emoc. prevaranti. neodgovornost o Nepošteni. starijem nazivu sociopatski ili psihopatski poremećaj o Zanemarivanje i nepoštivanje prava drugih ljudi o Nemaju grižnju savjest da su učinili nešto loše o Brze reakcije. nemaju empatiju za druge o Sklonost eksploatiranju u interpersonalnim odnosima o Mogu se žaliti na brojne somatske tegobe 49 . teatralnost i dramatičnost. ibolesti ovisnosti. odnose jer zanemaruju partnerove osjećaje i potrebe o Preosjetljivost na neuspjeh. se najčešće javljaju p.

provjeravanje.Anankastični ili opsesivno-kompulzivni poremećaj ličnosti → obilježavaju ga ekstremni perfekcionizam. redom i organizacijom do mjere da gube bit aktivnosti o Javljaj se s opsesivno-kompulzivnim poremećajem. niskog samopoštovanja. Anksiozni poremećaji ličnosti (Klaster C) . osjećaj sumnje. osjećaj bespomoćnosti i nesposobnosti. ličnosti. tvrdoglavost i neodlučnost o Zaokupljenost detaljima. ličnosti . 50 . nesigurnost. ne iskazuju neslaganje s drugima o Osjetljivost na kritiku. zaokupiranost detaljima.Izbjegavajući poremećaj ličnosti → napetost. oprez. 3. al pod uvjetom da su apsolutno prihvaćeni o Može doći do socijalne izolacije o Najčešće se javlja sa shizoidnim p. i p. ličnosti (oko 50% osoba) o Pojavljuje se i s drugim anksioznim p. shizotipnim te izbjegavajućim p. ne vole biti sami. strah i osjećaj manje vrijednosti o Nisko samopoštovanje. narcističkim) o U nekih osoba će se razviti SH ili depresivni p. neprihvaćanje i odbacivanje o Žele se družiti.. a velike odluke prepuštaju drugima o Pouzdaju se u tuđe odluke i nikada ne iskazuju neslaganje s njima o Ne vole biti sami. izbjegavajućim. ali i nekim anksioznim p. drugim anksioznim p. krutost u mišljenju. i p.Ovisna ličnost → nedostatak odlučnosti. graničnim. . strah od napuštanja o Od shizodinih se razlikuju po tome što ne vole svoju usamljenost o Može se javiti sa shizoidnim . ličnosti (paranoidnim. osjećaj nekompetentnosti. vjerovanje i pasivno prepuštanje drugima o Sve odluke se moraju savjetovati s drugima.

Povišena motorička aktivnost. . smetnjama o Poremećaj govora. ali on nije smislen jer bolesnik ne razumije ni svoj. ali i mišljenja Bradilalija – ekstremno spori govor 51 - - - . preko ubrzanih pokreta.Katalepsija i voštana savitljivost . Snižena (kočena) psihomotorika .Motorički izražaj psihičkog stanja. intoksikacija. delirij) .Negativizam . preko tromosti do potpunog gubitka aktivnog i spontanog kretanja – stupor.Mutizam . sindrom frontalnog režnja.Manirizam .Snižena motorička aktivnost. stvari i pojave Mutizam – prekid verbalne komunikacije o Bolesnik komunicira neverbalno o Shizofreni simptom Negativizam – potpuni prekid komunikacije s okolinom Logoreja – brzo govorenje o U maniji. eholalija) Povišena (otkočena) psihomotorika . obuhvaća sve prijelaze od lagano usporenih kretnji. pri intoksikaciji i psihoorg.Stupor . već su izraz poremećenog psihičkog stanja..Katatono uzbuđenje .Automatizam (ehomimija.Impulzivne radnje Wernickeova podjela psihomotoričkih poremećaja: 1) Poremećaji govora Disfazija – djelomični gubitak sposobnosti govora Afazija – potpuni gubitak govora o Motorna – oštećenje Brocine zone za govor  Bolesnik razumije govor. ehopraksija. .Poremećaji psihomotorike nisu posljedica organskog oštećenja. nemira i uznemirenosti do agitiranog stanja.Stereotipija . obuhvaća sve prijelaze od blago povišenih kretnji. mimika i gestikulacija.Motorička aktivnost u najširem smislu: pokreti tijela i ekstremiteta. .Psihomotorno uzbuđenje (manija. . ali sam teško i nerazumljivo govori ili uopće ne može govoriti o Senzorna – Oštećena Wernickeova područja za govor  Omogućuje govor. a ni tuđi govor  Moguća upotreba neologizama (novostvorenih riječi) o Senzomotorna – oštećeno razumijevanje govora i sam govor o Nominalna – izgubljeni su jezični simboli  Bolesnik ne može imenovati predmete. POREMEĆAJI PSIHOMOTORIKE PSIHOMOTORIKA .

oštećenjima 52 .. o U depresiji i psihoorg.

bez bolesnikova otpora. koji bolesnik dulje zadržava 53 - - - - . gestikulaciju. delirantnom stanju. maniji. sindromu ADHD. izvještačeni pokreti o Obuhvaćaju mimiku. tepanje - 2) Poremećaji pokreta Apraksija – nemogućnost izvođenja voljnih pokreta Akatizija – subjektivni osjećaj da se ne može biti na jednom mjestu o Može biti posljedica antipsihotične ili druge medikacije Akinezija – prestanak motoričke aktivnosti o U katatonoj SH i kao nuspojava antipsihotika Bradikinezija – spora motorička aktivnost sa smanjenim spontanim pokretima o U teškim depresivnim epizodama Hipokinezija – hipoaktivnost motoričke funkcije (siromaštvo pokreta) o U depresiji. intoksikacijama Hiperkinezija – povećanje motoričke aktivnosti (hiperaktivnost) o U dječjem autizmu. smetnje u artikulaciji riječi. Koprolalija – ponavljanje prostih i opscenih riječi ili fraza o Može biti i kompulzivni fenomen o U poremećajima ličnosti.. kod intelektualnih teškoća i Tourettovog sindroma Dislalija – neispravan izgovor glasova. sindromu frontalnog režnja. motoričke i bilo koje druge o Mutizam – ako osoba odbija verbalnu suradnju o Može biti aktivan (postupa suprotno od traženog) i pasivan (odbija postupiti po zahtjevu) Manirizam – bizarni i nepotrebni pokreti o Preuveličani. iskrivljeni. osoba s intelektualnim teškoćama. kompulzivnim poremećajima i shizofreniji Palilalija – ponavljanje vlastite zadnje riječi ili dijela rečenice o Povezana sa Tourettovim sindromom Eholalija – ponavljanje riječi ili rečenica koje su zadnje izgovorene o U SH. nategnuti o Kod SH Katapleksija – nagli. oštećenju mozga Parakinezija – kvalitativni poremećaj pokreta o Pokreti su abnormalni. Tourettovu sindromu Kopropraksija – ponavljanje opscenih pokreta Katatoni simptomi – napeti. glave i tijela. kratki gubitak mišićnog tonusa o Kod SH i narkolepsije Katalepsija – ukočeno držanje o Bolesnik zauzima neobičan položaj tijela i dugo ostaje u njemu Voštana savitljivost – postavljanje udova. u određeni položaj. kretnje o Vide se u SH Stereotipija – stalno ponavljanje besmislenih pokreta o U katatonoj SH Ehomimija – ponavljanje tuđih izraza lca Ehopraksija – ponavljanje tuđih pokreta o Kod SH. obilježeni gubitkom harmonije i lakoće pokreta  U katatonoj SH Automatska poslušnost – podrvgavanje tuđoj volji o Osoba ispunjava zahtjeve drugih o Ovaj poremećaj i njegova suprotnost (negativizam) pojavljuju se u SH Negativizam – odbijanje suradnje. organskim poremećajima.

delirija. nisu motivirane ni opravdane o U SH i disocijativnim stanjime Reaktivne – reakcije su na događanje o Osoba reagira promptno. pomama – silna. psihogeni – kod disocijativnih stanja Katatona uzbuđenja – stanja psihomotorne povišenosti u katatonoj SH o Katatoni nemir – oblik blaže uznemirenosti o K. provjeravanje. p. p. čišćenje o Osoba ima silnu potrebu da ih napravi. nagla uzbuđenost o Motorikom i stanjem svijesti slična sumračnom stanju Psihomotorna uzbuđenja – stanje izrazito povišene motoričke aktivnosti o Kod manije. ali katkad i besmisleno  Kod kompulzivnih poremećaja. obično u obrambenoj funkciji. ličnosti. SH Prisilne – to su prisile (kompulzije) o Obično su to brojanje. a nakon toga se ne osjeća zadovoljstvo. bez razmišljanja.. SH. nego se rađa potreba za novom prisilnom radnjom o Dovode do smanjenja anksioznosti o Mogu ih pratiti prisilne misli (opsesije) Nagonske – služe zadovoljenju osnovnih životnih nagona o Mogu se javiti kao jedan simptom (tada su to poremećaji nagona) ili jedan od simptopma (u p. svijesti. svijesti. raspoloženja) o Dipsomanija – nagon za povremenim pijenjem alkoholnih pića do opijanja o Piromanija – poriv za paljenjem vatre o Kleptomanija – poriv za krađom o Oniomanija – nagon za pretjeranim kupovanjem o Poriomanija – nagon za putovanjem (pojavljuje se u obliku fuga) - - - 54 . intoksikacije i sindroma frontalnog režnja - - 3) Poremećaji radnji (djelovanja) Impulzivne radnje – nagle promjene motoričkog ponašanja koje nisu u skladu s događanjem u okolini o U bolesnika rastu napetost i osjećaj unutarnjeg nemira koji se nakon impulzivne radnje povlače te osoba doživljava olakšanje i neku vrstu zadovoljstva Automatske – obavljaju se bez želje da se učine. Stupor – stanje bez imalo motoričke aktivnosti o Bolesnik ne izvodi pokrete i ne reagira na podražaje o Katatoni – izgleda kao da je osoba potpuno pomućene svijesti  No osoba kada izađe iz stupora može opisati što se oko njega u tom stanju događalo o Depresivni o Organski – kod organskh oštećenja mozga o Histerični.

. 55 .

impulsi i inicijativa o Pojavljuje se sputanost. volje se ubrajaju i autizam. ličnosti. ovisnici.U širem smislu u p. IT. bolesnika te u osoba s intelektualnim teškoćama).Diplobulija ili ambitendencija → dvostrukost voljnih ili nagonskih dinamizama o Bolesnik istodobno ima pobude različitih (često i suprotnih motiva) o On nešto želi i ne želi.Parabulija → potpuno blokiranje jednog voljnog impulsa i njegova zamjena suprotnim o U SH . ličnosti. pretjerano sugestibilna. hoće i neće o Razlikovati od ambivalencije – dvostrukost afekata (npr. anks. psihomotorno usporenje o Ekstremni oblik ovakvog stanja jest stupor o Hipobulija i abulija se javljaju u depresiji. maniformnoj psihozi .. p. ličnosti i stanjima psihofizičke iscrpljenosti . p. p.Najprije nastaje pobuda zatim se kroz incijativu i motivaciju oblikuje odluka o aktivnosti.To su samostalni poremećaji volje . POREMEĆAJI VOLJE VOLJA . mutizam. osobe s IT) ili patološka o Patološka sugestibilnost → bolesna sklonost za sugestivnu reakciju i povodljivo ponašanje  Inducirana psihoza – poseban oblik patološke sugestibilnosti • Nastaje kod osoba koje svakodnevno kontaktiraju s psihotičnim bolesnikom • Kod njih se mogu pojaviti isti ili slični simptomi koje ima i bolesnik • Najčešće paranoidnog tipa. povećana (u maniji. anksioznih p... maniji. istodobna ljubav i mržnja) o Javljaju se u SH . p.Sugestija → osobina pojedinca da prihvaća tuđe mišljenje ..Metabulija → nepostojana i promjenjiva volja koja se viđa u kolebljivih osoba o P. SH.Hipobulija → slabost volje o Voljni impulsi su sniženi u različitom intenzitetu .Svjesni i smišljeni izbor između više ciljeva i poriva . IT . koja se zatim planira. a može biti individualna i masovna POREMEĆAJI VOLJE . automatska poslušnost i zapovijedni mehanizmi (eho fenomeni) 56 .Pseudobulija → prividno jaka volja kod koje je osoba ipak povodljiva za drugom osobom o Kod depr.Hiperbulija → pojačana voljna aktivnost o Osoba je puna inicijative. ima volju za sve o U hipomaniji.Sugestibilnost → stupanj prihvaćanja tuđih sugestija o Ona može biti smanjena (u SH i depr.Abulija → nedostaju pobuda. a nakraju i učini . organskim oštećenjima SŽS-a. negativizam. bolesti ovisnosti .

veselje) i depresivni = sniženi (tjeskoba.ne zamjećuje ga okolina nego ga osjeća pojedinac(simptom) a) Osnovno Temeljno osjećajno stanje. bijes.Osjećajno stanje duljeg trajanja. mišljenje. pažnju. nagla. RASPOLOŽENJE . a javlja se dugo vremena nakon prestanka realne opasnosti ili kad opasnosti uopćce nema 1) OSJEĆAJ Subjektivno doživljavanje svijeta i sebe. radost. psihomotoriku. .Intenzivna. karakteristično za određenu b) Promjenjivo Pod utjecajem unutrašnjeg proživljavanja. briga). tjelesnih promjena. ljutnja. POREMEĆAJI AFEKTIVNOSTI (≠ raspoloženje) AFEKTIVNOST . žalost. svježina. obično reaktivno izazvana emocija praćena uzbuđenjem . bijes.. veselje. vremenskih mijena raspoloženje se mijenja 57 .Simptomi: subjektivni doživljaj («Ja sam tužan») ..Znak: Afekte zamjećuje okolina (objektivna situacija). srdžba. Osjećaji su (uz intelektualno i voljno područje) najvažniji dio našeg duševnog života. seksualna napetost. seksualna ugoda. mržnja. briga.. pamćenje. hladnoća. strah AFEKT . Oni prate naše opažanje.Složena psihička funkcija subjektivnog doživljavanja vlastite osobe i njezine okoline . a javljaju se kao osjećaji doživljavanja (vezani za vanjske doživljaje) i osjećaji vlastitog ja (vezani za unutrašnje doživljavanje)  Ljubav. tuga. strah. glad. umor.Ekscitirani = povišeni (mržnja. volju i nagone Mogu biti ugodni i neugodni a) Tjelesni osjećaj o Vezani za tjelesne podražaje  Bol. mučnina. vrućina. b) Duševni osjećaji o To su emocije. žalost. vanjskih zbivanja. kratkotrajna. svijest.Normalna afektivnost je eutimična o Adekvatna je situaciji i može se mijenjati u skladu s promjenama u njoj koje pred pojedinca postavljaju određene adaptivne zahtjeve .Osjećajna strana duševnog života .U afektivna stanja se svrstavaju i anksioznosti o Fiziološka anksioznost – u funkciji je podražaja i vezana je za opasnost  Rekacija borbe ili bijega o Patološka – remeti funkcioniranje osobe. žeđ.

. uznemirenost. umorna. psihoorg. depresivnim fazama bipolarnih afektivnih p. prilagodbe. osjećaj tuge i potištenosti o Ovo stanje se zove i hipotimija o Atimija – stanje „bez raspoloženja“ koje se javlja u teških oblika depresije o Osoba slabije emocionalno. ali nedostaje tuga Bespomoćnost → nastaje kada su osobe bez energije. malo pričaju i rijetko spontano o Može biti praćeno i psihotičnim simptomima  To su sumanute misli depresivnog karaktera. nereagiranje na uobičajene podražaje i neaktivnost o Slično osnovnom depresivnom raspoloženju. bolestima ovisnosti i tjelesnim kroničnim bolestima Apatija → to je bezosjećajnost o Obilježavaju ju ravnodušnost. anksioznim i p. izgubljenosti Osjećaj gubitka životne energije → smanjenje ili gubitak energije. različitim epizodama bolesti ovisnosti. napetost Prekrasna ravnodušnost →gubitak emocija vezan za postojeće simptome. na nivou ličnosti o Trajno sniženje raspoloženja o Osoba je stalno sniženog raspoloženja. nesposobne se brinuti o sebi. KVANTITATIVNI POREMEĆAJI AFEKTIVITETA Poremećaji sniženog (kočenog) ili povišenog (otkočenog) afektivnog stanja češći i benigniji Depresivno raspoloženje → Negativno obojeno afektivno stanje koje obilježava sniženo raspoloženje. a koji su protivni moralnim i religioznim načelima o osoba se želi vratiti u prošlost kako bi ispravno postupila Osjećaj osiromašenja → nesumanuto vjerovanje kako osba neće moći održati svoju egzistenciju i neće se moći izdržavatu Osjećaj unutrašnjeg nemira → osoba se žali na nemir. suicidalnost ne prati svaku depresiju o Težinu depresivnosti određuju:  Intenzitet i duljina simptoma  Stupanj disfunkcionalnosti bolesnika  Prisutnost psihotičnih simptoma i suicidalnih razmišljanja o Javlja se u depresivnim poremećajima. bezvoljna. živosti o Stalni umor. p. snage. oštećenjima.. niskog samopoštovanja i podčinjene u odnosu s drugima o Uvjet je za razvijanje PTSP-a Beznađe → depresivni osjećaj u kojem prevladava pesimizam glede budućnosti o Mogu se javiti ideje propasti. nezainteresirana - - 58 . slabost. shizoafektivnim psihozama i u SH o Može biti i endokrinološki uvjetovano  Uzrokuju ga fiziološke i patološke hormonalne oscilacije o Može bit u komorbiditetu s anksioznim p. besperspektivnosti.tj nebriga za njih Distimija → blaža forma depresivnog raspoloženja (subdepresija). socijalno i profesionalno funkcionira o Govor je usporen i tih. neodlučnosti. ličnosti. fenomeni depersonalizacije i halucinatorna doživljavanja o Tuga je dominirajući simptom. nespretnosti. mislima i željama.. tjelesna neugoda Osjećaj neadekvatnosti → praćen nepsihotičnom doživljajem vlastite nesposobnosti. neukosti Osjećaj krivnje → pretjerano sažaljenje nad prošlim ponašanjem.

ozbiljniji i teži. sumorno. veličine.Afektivna udaljenost → potpuni izostanak emoc. Ciklotimija → blaže odstupanje. i p. kod ljudi koji imaju nizak prag tolerancije o Ljutito i afresivno ponašanje naizgled mirne osobe Emocionalna labilnost → lakša promjena osnovnog raspoloženja o Održava se kratko vrijeme i mijenja se na beznačajne povode ili spontano Emocionalna inkontinencija → najteži oblik emocionalne labilnosti o Gubitak ili smanjenje emocionalne kontrole o Osoba ne može dulje zadržati jedno raspoloženje i na vanjske minimalne doživljaje (ali i bez njih) dolazi do brze promjene afekta o Rekacije poput plača ili smijeha - - - KVALITATIVNI POREMEĆAJI AFEKTIVITETA . zlovoljno. gubitak emoc. reakcije u svom nekadašnjem intenzitetu o Osoba na emocije drugih reagira „blijedo“ . ali i fizička reakcija (letting out). izmjena blažih depresivnih i blažih maničnih stanja o Nisu dnevne. p. radost. topline o Bolesnik nema emoc. znak dublje psihopatologije . psihoorg. bez ozbiljne mogućnosti planiranja. polet. sreće. s morbidnim i lascivnim šalama i komentarima o Osoba je bezrazložno vesela.Afektivna krutost → Smanjenje ili izostanak emocionalne mofulacije o Bolesnik ne može prenijeti svoje ni primiti tuđe osjećaje o Shizofrena osoba jedan afekt zadržava dulje vrijeme bez obzira na promjenu situacije (lice kao maska) .. osjećaj sreće o Emocije su intenzivnije nego u hipomaniji o Prisutni su poremećaji svih psihičkih funkcija:  Pojačana psihomotorika  Ubrzani govor  Hipervigilnost pažnje  Smetnje nagona  Simanute misli – zbog njih se manija svrstava u psihoze Morija → sindrom frontalnog režnja o Povišeno raspoloženje. tj. nezadovoljno. trajna osobina ličnosti o Oscilacija raspoloženja.Afektivna bljedoća → izostanak emoc.karakteristični kod većine shizofrenih bolesnika i nekih poremećaja ličnosti o mogu se javiti i kod bolesti ovisnosti. reakcije. može je se liječiti psihoterapijom ili lijekovima Hipomanija → blaže povišeno raspoloženje o Osoba je vesela. ali ako osoba osjeti da ju to smeta. vedra. već mjesečne u sklopu odstupanja o Nema nikakvog događaja koji to uzrokuje (proizlazi iz same osobe) o Izraženiji oblik je bipolarni poremećaj (izmjena snažnih epizoda depresije i manije) o Ljudi se uglavnom ne javljaju za pomoć. tvrdoglavo raspoloženje i ponašanje neugodno za okolinu Patološka razdražljivost → na mali povod se javlja burna psihološka. ushita i ekstaze Ekstaza → stanje intenzivnog zanosa i velike sreće Disforija → turobno. odgovor na okolinu 59 . raspoloženja . neozbiljnost. povišene psihomotorike Euforija → povišeno raspoloženje u kojem prevladavaju povišeni osjećaji blagostanja. poletna Manično raspoloženje → pretjerana veselost.

trajanje je dugo i često kronično o Osjećaj vezan za budućnost . tjelesnih funkcija. postoje smetnje u spolnom činu Lažna trudnoća → pojavljuju se neki znakovi kod trudnoće kod žene koja nije trudna o Kod SH. tj socijalnog izlaganja u kojem bi osoba mogla doživjeti neugodnost  Teškoće u socijalnom funkcioniranju o Specifične fobije – jednostavne (izolirane) fobije u kojima postoji vrlo jak strah od specifičnih situacija i objekata  Bolesnik prepoznaje da je strah pretjeran i nerazuman. ljubav i mržnja) o Simptom SH - FIZIOLOŠKE SMETNJE POVEZANE S POREMEĆAJEM RASPOLOŽENJA Uz poremećaj raspoloženja mogu se javiti i p. a sretan je) o Okolina to ne vidi (ne znam da se osoba tako osjeća dok im ne kaže) 2. a pri tome ne osjeća tugu nego radost  npr. događaja o Socijalna fobija – strah od ljudi i socijalnih situacija. a neadekvatno se osjeća) o Bolesnik razmišlja o tužnim događajima. želja. tužan izraz lica.Fobija → stanje vrlo intenzivnog straha od određene situacije. a tijek akutan o Strah je vezan za sadašnjost .al „on je jači od svega“ 60 . trajanje je kratko. vezani uz vegetativni živčani sustav o Vegetativni znakovi promijenjenog raspoloženja o Obično se javljaju uz depresivno raspoloženje Umor → javlja se s pospanošću i razdražljivošću. Patagonični poremećaji afektiviteta (javljaju se samo kod shizofrenih bolesnika) 1.Anksioznost → stanje u kojem je objekt nepoznat. Paraminija → raspoloženje prati misaoni sadržaj. Paratimija → raspoloženje ne odgovara misaonom sadržaju (adekvatno misli o situaciji. atipične depresije ili konverzivnog poremećaja o Ako se samostalno javlja → Couvade sindrom - OBLICI PATOLOŠKE ANKSIOZNOSTI . na sprovodu (ima primjeren. predmeta. ali uz prikladnu terapiju postaju kritičniji Anhedonija → nemogućnost da se doživi zadovoljnstvo Aleksitimija → nemogućnost prepoznavanja i opisivanja (izražavanja) vlastitih emocija Ambivalencija → dvostrukost emocija o Istodobno su prisutni različiti osjećaji (npr. opasnost i prijetnja dolaze iz okoline.. osjeća žalost. ali se smije → u akutnoj fazi shizofreni nisu toga svjesni. ali ne odgovara vanjskoj ekspresiji (mimici) o Bolesnik shvaća tužni događaj. spontano ili nakon tjelesne/psihičke aktivnosti Hiperfagija → pojačani unos hrane Konstipacija → poremećaj probave s teškim dugotrajnim zatvorom Insomnija → jedan od najčešćih simptoma depresivnog stanja Hipersomnija → pretjerana pospanost Poremećaji spolnog nagona → smanjenje libida o Smanjen spolni interes.Strah → situacija kad je objekt poznat. opasnost i prijetnja dolaze iz unutrašnjosti.

 Postoji i strah od fobija i strah od svega 61 ..

dovode do kriznih situacija kod nekih ljudi . dnevni događaji .niz dnevnih situacija koje kod normalne osobe ne izazivaju promjenu raspoloženja .kod shizofrenih bolesnika uzrokuju promjene raspoloženja 2.ponavljaju se više puta na dan . koji može biti s agorafobijom ili bez nje S PREDAVANJA: VRSTE DOGAĐAJA KOJI UZROKUJU PSIHIČKE POREMEĆAJE 1. životni događaji . Panika → napadaj intenzivnog straha o Počinje naglo. uz osjećaj užasa i nadolazeće opasnosti o Strah je obično jali kad se osoba nalazi na otvorenom prostoru te kad je prisutno mnoštvo ljudi o Panični napadaj javlja se samostalno ili u okviru paničnog poremećaja. traumatski događaji .) gubitak djeteta (ne nužno smrt) 2.kod nekih ljudi uzrokuju PTSP 62 .) vlastita bolest … 3.poredak po stresnosti (od najstresnijeg prema najmanje stresnom): 1.) bolest djeteta 3.ima ih preko 70 .ekstremni događaji u životu .) bolest bliske osobe 4..

simbola.Sjećanje – predodžba nepromijenjenog reproduciranog opažaja .Pojam – misao o općim i bitnim obilježjima neke skupine predmeta ili pojava sličnih osobina . depresiji 63 - - - .Misao – doživljajni aspekt o nečemu . sporom ili zaustavljenom procesu obrade misli o Intenzivni i dugotrajni pokušaji bolesnika da se inhibicija smanje ne dovode do uspjeha o Osoba sa strane ne uviđa promjenu u obilježjima mišljenja bolesnika o Najčešće simptom SH Usporeni misaoni tok → sporo odvijanje misaonog toka o Stalno kašnjenje u izražavanju misli o Osoba govori sporo o U depresivnim poremećajima i u početku psihoorg. ličnosti.Sud – konačno produkt mišljenja kojim se o nekom predmetu ili pojavi nešto tvrdi .Postoje: o Apstraktno mišljenje – temelji se na pojmovima o Konkretno – barata opažanjima i predodžbama o Kreativno – pronalazi nova rješenja i spoznaje o Imaginarno – kreativno mišljenje koje se koristi maštom za stvaranje planova i rješavanje problema o Logično – utemeljeno na razumno objašnjenim pojavama i događajima o Nelogično – zasniva se na nejasnim pojmovima. p.. smetnjama s oštećenim aprstraktnim načinom mišljenja Ljepljivo (viskozno) mišljenje → pretjerano vezano uz neku temu o Ruminiranje – osoba se teško odvaja od te teme i stalno se na nju vraća o Javlja se kou p.Predodžba – u svijesti reproduciran opažajni sadržaj . ali se mijenja u različitim psihičkim sindromima i bolestima POREMEĆAJI MIŠLJENJA FORMALNI POREMEĆAJI MIŠLJENJA → gubitak normalnog toka misli Inhibirano mišljenje → subjektivni doživljaj bolesnika o nepravilnom. opsesivnim stanjima.najsloženiji psihički proces koji obuhvaća obradu ideja. hipomaniji.otkriva veze i odnose između predmeta i pojava . Okolišno mišljenje → nemogućnost razlikovanja važnog od nevažnog u mišljenju te se bolesnik gubi u nevažnim detaljima o Kad govori teško ga se može slijediti u njegovoj ideji vodilji o Način govora kod kojeg osoba počne govoriti s puno detalja. psihoorg. slika i pojmova . a zaključci su pogrešni o Dereistično – potpuno odvojeno od realiteta .Mašta – kombiniranje postojećih predodžbi u nove . predodžbi.Normalno mišljenje odražava cilju usmjeren misaoni tok (duktus) o U tom protoku ideja izmjenjuju se i nadovezuju elementi mišljenja o Važno je stvaranje asocijacija koje slijede ideju vodilju koja povezuje asocijacije do konačnog cilja misaonog procesa o Misaoni tok se ne mijenja tijekom vermena. na dugačko i široko o U poremećajima ličnosti. epilepsiji. POREMEĆAJI MIŠLJENJA MIŠLJENJE .

ponekad potpuno neizgovorljive)  Ne postoji logična veza između riječi o Salata od riječi – krajnji oblik disociranog duktusa Potpuna zbrka misli i nerazumljivost riječi o U disociranom duktusu se mogu javiti i sljedeći fenomeni: 64 - .. o Ako je izolirano.. nema determinirajuće tendencije. fraza i rečenica do te mjere da oni gube svoje značenje o Perseveracija – eketremni oblik takvog besmislenog ponavljanja o Stalno ponavljanje riječi koju je bolesnik upravo čuo ili sam izgovorio o U psihoorg.Paralogija → blaži oblik inkoherentnog duktusa kada je sintaksa očuvana . a zatim napravi prijelaz na neko drugo područje o kojem opet razumljivo priča  Prijelazi između tema su nelogični i besmisleni o Srednji oblik (shizofrena paralogija) – izgovara jednu rečenicu. različitim intoksikacijama o Često povezan s logorejom i bijegom misli Logoreja → brzi misaoni duktrus i poremećaj govorne motorike o Osoba je govorljiva. tj. priča brzo i ponekad nerazumljivo o Kada se govori više od 150 riječi u minuti o U maniji Bijeg misli ili ideja → velik broj ideja se javljaju jedna za drugom o Dovodi do labavljenja veza između misli ili do nedostizanja konačnog cilja izlaganja o Mišljenje je stalno prekidano novim asocijacijama LOGOREA I USPORENI MISAONI DUCTUS o radi se o govoru kao reflektiranju misaonog sadržaja! (ne sama brzina govora) o Ukoliko ne postoji nikakva druga psihopatologija (npr. ali bolesnicima ima) o Javlja se kod SH kad je svijest potpuno očuvana i kod niti jednog drugog poremećaja → PATOGNOMONIČNO. p. uz inkoherentni misaoni duktus Ubrzano mišljenje → nenormalno povećana brzina misaonog duktusa o Bolesnik misli brže nego što je to činio prije o U maniji. hipoksija. hematom i sl.veze između riječi unutar jedne rečenice ne postoje. radi se o predznaku psihijatrijskih ili neuroloških poremećaja Stereotipno mišljenje → ponavljanje riječi.) . visoki intrakranijalni tlak. misli vodilje (nama.Paragramatizam → najteži oblik rascijepanog mišljenja kada su riječi besmislena mješavina slogova . visoka temperatura. poremećaj (npr. depresija. a podloga tome nije SH nego neki psihoorg. tada se ne radi o psihopatološkom fenomenu - - - -  Inkoherentno mišljenje → rascijepano je na dijelove koji sami po sebi još mogu imati neku smisao. a uz to stvaraju i neologizme (nove riječi. tj. ali u cjelini ju nemaju o Misli su općenito nerazumljive i narušena je logična i/ili gramatička struktura pa su rečenice fragmentirane o Svijest je poremećena (bilo kvantitativno bilo kvalitativno). SH). hipomaniji. pa drugu koja već nema veze s prvom  Struktura rečenice je očuvana o Najteži oblik .Disocirano mišljenje → slijed asocijacija je nelogičan o Potpuno nepovezano. specifično za SH o Najblaži oblik – bolesnik govori nekoliko rečenica potpuno povezano i logično.

autistično) mišljenje je oblik mišljenja u uznapredovaloj shizofreniji. kada okolina upozori. ona ga opsjeda i obuzima o Osoba shvaća da su te misli bezrazložne i nepotrebne. uspiju se vratiti. tj. magično. somatoformnih poremećaja o Kada se osoba izgubi (tzv. kada ih okolina upozori.ali se razlikuju od svih poznatih jezika o U SH. DEREISTIČKO = derealizacijsko. kada ekonomist gravitaciju objašnjava ekonomskim principima) o Radi se o zabludama koje su dostupne objašnjenju (npr. ali se tek trajanjem bolesti javi kao dominirajući simptom  1/3 bolesnika NIKAD nema disocirani ductus  ako se disocirani ductus javi.stalno ponavljanje specifičnih riječi ili fraza o SHIZOFRENIJA:  Neće svaki bolesnik imati disocirani ductus  1/3 bolesnika ima disocirani ductus od samog početka bolesti  1/3 bolesnika ima disocirani ductus na početku bolesti. arhajsko. prije ili kasnije. maniji i neurološkim oštećenjima SADRŽAJNI POREMEĆAJI MIŠLJENJA Pogrešna tumačenja značenja misaonog sadržaja Javljaju se neovisno o formalnim poremećajima Shizofreni bolesnici (SH) imaju očuvano apstraktno mišljenje. ali im se ne može oduprijeti o Ometaju uobičajeni tok drugih misli 65 - - .spajanje više različitih i nepovezanih ideja u jednu Supstitucija – zamjena poznatih pojmova neobičnim. Shizofreni bolesnici nakon duljeg trajanja bolesti odustaju od realitetne logike i preuzimaju sumanut način mišljenja PRELOGIČNO (primitivno. depersonizacijsko mišljenje → SH imaju osjećaj da se nešto mijenja u svijetu oko njega i na njemu samom Precijenjena misao → samostalna misao koja snažno angažira psihički život o Osoba na svoj način tumači neku pojavu ili događaj o Jedna se misao izvlači iz konteksta i daje joj se općenito i dominantno značenje o Obično je vezano za neke profesije (npr. disocijativna fuga) ili se ne sjeća (disocijativna amnezija) → zbog nekog vanjskog događaja osoba ulazi u to kratkotrajno stanje Blok misli → nagli prekid u toku misli bez očita razloga o Bolesnik zastane usred rečenice i ne može više nastaviti izlaganje na tom mjestu ni nakon podsjećanja iz okoline o Karakteristično za SH Neologizam → nova riječ koju bolesnik stvara obično kombinirajući slogove iz drugih riječi o U SH. kada se radi o prisilnim mislima. međutim to može biti i prisilna misao) o Kod precijenjenih misli osobe nisu svjesne da nešto rade. ali sličnim Verbigeracija . narušeno.     Kontaminacija – spajanje dvijeu ili više nepovezanih dijelova mišljenja Kondenzacija . ali i u stanjima senzorne afazije Glosolalija → upotreba zvukova koji su nalik na jezik. osobe se ne uspiju vratiti u normalu Prisilna misao → misao koja dolazi neovisno o volji pojedinca. dok je konkretno mišljenje. jedina dijagnoza je SH (patognomonično) Disocijativno mišljenje → javlja se kod neurotskih. ako idemo na ispit uvijek istim putem..

.  Izaziva anksioznost, a može i omesti funkcioniranje osobe o Kada osoba izvrši prisilnu radnju, nije joj lakše, već se ponovno generira prisila o Može se raditi o samo jednoj misli, ali io više njih → osoba stalno priča o njima o Prisilne misli su uvijek patologija, a mogu biti vezane za blažu psihopatologiju, ali se mogu javiti i kod SH o Najblaža psihopatologija - karakteristika ličnosti (npr. osoba dva puta provjeri je li zaključala vrata pri izlasku iz stana)  Osoba je svjesna toga – normalno dok okolina ne zapazi o čemu se radi o Ako prijeđe granicu (trajno je prisutno), radi se o poremećaju ličnosti  Opsesivno-kompulzivni poremećaj ličnosti - manji intenzitet, traje dugo razdoblje te okolina vidi da je to problem o Ako je ekstremno prisutno, toliko da i sama osoba vidi da to nije u redu  O-K poremećaj (osoba radi samo tu jednu stvar, npr. pere se) • Obično se naglo pojavljuje o Nekada prisilne misli mogu biti PRODROM (1. simptom) SH → postoji gradacija; sve spada u psihopatologiju osim osobina ličnosti Sumanute misli ili deluzije → zabluda je nastala na bolesnoj osnovi i nedostupna korekciji o Osoba čvrsto vjeruje u sumanutu misao i nikakvim razgovorima i logičnim objašnjenjima ne može se osobu razuvjeriti o Uvijek su znak patološkog doživljavanja o Primarne sumanute misli – javljaju se naglo, potpuno su oblikovane, bez prethodnih psihopatoloških odstupanja o Sekundarne – posljedica su drugih psihopatoloških zbivanja o Sintimne - izviru iz primarno promijenjenog afekta o Depresivne sumanute misli ili manične sumanute ideje veličine o Depresivne sumanutosti: osoba je odgovorna za sve loše što se događa na svijetu (ratovi, bolesti, nesreće i sl.) o Manične sumanutosti: osoba vjeruje da ima vezu s Templarima, kraljem Tomislavom, da je visokog podrijetla i sl. o Katatimne → neovisne su o afektu o Paranoidne sumanutosti: npr. osoba misli da mu netko želi nauditi o Persekutorne sumanutosti: npr. osoba misli da ga CIA prati o Sumanuto raspoloženje → specifičan doživljaj praćen izrazitim strahom, osjećajem tajanstvenosti, slutnjom kako će se nešto strašno dgoditit o Sumanuto sjećanje → lažno sjećanje pod utjecajem sumanutih misli o Sumanuto opažanje → bolesnik točno opaža određenu situaciju, ali joj daje neprimjereno sumanuto značenje VRSTE SUMANUTIH MISLI -

o Ideje odnosa i interpretacije → najčešće sumanutosti  U idejama odnosa bolesnik ima dojam da sve što se događa se odnosi na njega  Kod interpretativnih sumanosti dolazi do bolesne oterpretacije pojava i zbivanja u okolini  npr. SH misli da je sve oko njega povezano s njim, a to može biti i pozitivno i negativno → iz negativnih konotativnih ideja odnosa izlaze paranoidne sumanutosti koje imaju opasno značenje o Ideje veličine → fanatična uvjerenja o vlastitim sposobnostima, moćima i položaju 66

. o  Pojavljuju se samostalno ili su povezane s paranoidnim sumanutostima Religiozne sumanutosti → svrstavaju se u ideje veličine  Bolesnik iskrivljeno, na sumanuti način obrađuje uobičajena religiozna uvjerenja ili iznosi nova bizarna vjerovanja  Mesijanske – u svetoj je misji na Zemlji

67

. o Pseudofilozofske sumanutosti → podvrsta su ideja veličine  Preokupacije filozofskim temam, zdravim stilovima života, načinima rješavanja osobnih i globalnih problema  Bolesnik stvara svoju originalnu „filozofiju“ koju nudi drugima o Depresivne → ideje propasti, nihilističke, ideje krivice i samooptuživanja o Ideje propasti → misli o tome kako je sve izgubljeno, propalo o Nihilističke ideje → ništa nema smisla, svijet je ništavan, ne postoji, bliži se kraju  Cotardov sindrom – negira se vlastito ili tuđe postojanje o Ideje krivice → praćene osjećajem krivnje za situacije i događaje u kojima bolesnici nisu sudjelovali o Ideje samooptuživanja → bolesnici sami sebe optužuju za sve što su ranije učinili o Progonstvene (paranoidne, persekutorne) → misli da ga netko prati, progoni i želi mu nauditi o Nekad mogu započeti s idejama ljubomore (npr. osoba bez razloga vjeruje da je partner vara), ali nisu sastavni dio njih o Kod alkoholičara (muškaraca) se često javljaju ideje ljubomore. o Paranoidne sumanutosti su posebno potencijalno opasne o Ako se liječnik suprostavi (pokuša osobu razuvjeriti), osoba odmah postaje agresivna o Ako liječnik 'povjeruje' osobi, tada ona s vremenom liječnika počinje percipirati kao 'jednog od njih' i postane agresivna prema njemu o Kod paranoidne sumanutosti osoba je heteroagresivna, i potencijalno i manifestno; sklona je najtežim oblicima agresije (paranoidna psihoza) o Zato bi trebalo paranoidne slučajeve uvijek hospitalizirati, ako je moguće o Parnička deluzija → poseban oblik progonstvenih misli gdje se bolesnik bori za pravdu jer misli kako mu je nanesena pravna šteta o Počinje vjerovati da su se protiv njega urotili odvjetnici i sud o Sumanute ideje ljubomore → oblik progonstvenih misli u kojima je bolesnik uvjeren kako ga je partner emocionalno izdao ili seksualno prevario  Mogu biti usmjerene i na neku drugu blisku osobu, a ne na partnera  Ako se javlja zasebno – Othellov sindrom  U SH, shizoafektivnim i paranoidnim psihozama te alkoholizmu o Erotomanija → uvjerenje da je u bolesnika zaljubljena neka osoba, obično poznata i značajna o Češće se pojavljuje kod žena o Pojavljuje se u Sh, ali i kao zaseban p. (de Clerambaultov sindrom) o Ideje kontrole → vjerovanja kako su bolesnikove misli kontrolirani izvana od nekog drugog o Misli emitiranja → iskustva da neka misao nije isključivo vlastita, nego se dijeli s drugima  Bolesnik ima osjećaj da njegove misli čuju drugi ljudi o Misli ozvučenja → bolesnik svoje misli čuje kao da su izgovorene naglas  Ima osjećaj da netko izgovara njegove misli o Misli oduzimanja → iskustvo da se neka misao oduzima iz bolesnika  Ona se izdvaja iz bolesnikova uma protiv njegove volje  Osjećaj „krađe“ misli se kombinira s prekidom toka misli o Misli nametanja → vjerovanja da druga osoba svoje misli nameće bolesniku  On gubi svoje ja, a ima tuđe 68

o Folie a deux. psihotičnosti! o Psihoza se može javiti bez halucinacija. oni ne djeluju na sve bolesnike. antipsihotici/neuroleptici 3. tj. međutim.. ali UVIJEK mora biti prisutna sumanutost o psihoza-sumanutost su jednoznačni. folie a trois (inducirana psihoza) → proširivanje sumanutih misli na osobe koje su u bliskom kontaktu s bolesnikom o Fenomen dvojnika → uvjerenje da je osoba iz okoline zamijenjena dvojnikom Sumanutosti se uvijek liječe antipsihoticima (obavezna terapija!). anksiolitici Sumanutost je UVIJEK znak psihoze. a ne kao odnos SH-disocirani ductus - o 69 . bez depersonalizacije. antidepresivi 2. bez derealizacije. Postoji 3 tipa lijekova: 1.

nezainteresiranosti te poremećaja volje i pažnje Trajni → pri oštećenjima SŽS-a zbog upalnih procesa. zadržavanja zapamćenog materijala (retencija) i njihova ponovnog pronalaženja (reprodukcija) Podjela pamćenja po trajanju: 1. nema oštećenja perifernog živčanog sustava. mijenjaju lokalitet. za depresivna stanja i stanja s psihoorg.stanje demencije vidljivo kod dugogodišnjeg alkoholizma Razlika između Korsakovljeva sindroma i Korsakovljeve psihoze: KORSAKOVLJEVA PSIHOZA . a dijele se na kvantitativne i kvalitativne 1) POREMEĆAJI ZAPAMĆIVANJA: Poremećeno je pamćenje svježih informacija i utisaka Pamćenje starijih informacija i sadržaja je očuvano Prolazni → vezani za sva stanaj s poremećenom svijesti. tumora. nema pankreatitis i sl. vještina i ponašanja Sastoji se od pohranjivanja inf. za disocijativne fenomene. (registracija).demijelinizacijska bolest. tumorima i ozljedama mozga te poremećajima cerebralne cirkulacije 70 . za stanja umora i iscrpljenosti. Dugoročno – omogućuje pamćenje tijekom više desetaka godina. navika.psihotično . promjenama. pažnju. zadržavanja pamćenja i p.).U širem smisli dijele se na poremećaje zapamćivanja. degenerativnih promjena SŽS-a i demencija o Mogu se pojaviti kod bolesti ovisnosti.P.. pamćenja u užem smislu .ako nema ništa od tjelesnog propadanja (jetra je u redu. ozljeda. Neposredno – kratko zadržavanje zamapćenog (1-2 sekunde) 2. organsku skupinu KORSAKOV . a nekih inf i cijeli život POREMEĆAJI PAMĆENJA . inteligenciju i mišljenje). Složeni proces zadržavanja informacija stečenih iskustvom (sjećanje) ili aktivnim učenjem Učenje je proces stjecanja novih informacija. jedini vidljivi simptom je demencija KORSAKOVLJEV SINDROM -može i psihotično i nepsihotično -prisutna i demencija i tjelesno propadanje 2) POREMEĆAJI ZADRŽAVANJA PAMĆENJA Otežano zadržavanje zapamćenog materijala U podlozi ovih smetnji su organska oštećenja mozga Obično je riječ o lezijama medijalnih dijelova temporalnih režnjeva Ta oštećenja su najčešće uzrokovana dementnim sindromima. depresivnih i disocijativnih stanja MS . tj. simptomi se stalno javljaju i gube. nema tipične slike. p. znanja. kod amnestičkog sindroma. cerebrovaskularne bolesti. POREMEĆAJI PAMĆENJA Pamćenje je kognitivna funkcija (uz opažanje. Kratkotrajno (radno) – ograničena je kapaciteta i trajanja (nekoliko desetaka sekundi) 3. pamćenja u užem smislu su poremećaji sjećanja.

maniji. svaki ozbiljniji poremećaj svijesti. informacija. SH. intoksikacijama. intelektualnim teškoćama. a ne dijagnoza! o Može pratiti depresiju. disocijativne amnezije (kod neurotskih dekompenzacija) 71 . kada se osoba probudi iz kome • rijetko kada amnezija bude totalna (znači da ne zna tko je. POREMEĆAJI PAMĆENJA/SJEĆANJA a) Kvantitativni . kako se zove i sl. tj.npr.smanjena mogućnost prisjećanja za određeno razdoblje o Organski uvjetovana – u psihoorg.Hipomnezija → slabost sjećanja.) o S obzirom na duljinu trajanja:  Tranzitorne (prolazne)  Perzistentne (trajne) o S obzirom na vremenske odnose pojavljivanja amnezije i događaja koji ju je izazvao:  Kongradna – prisutna u vrijeme štetnog događaja • Ne sjećanje za razdoblje kada osoba nije bila pri svijesti ili intoksicirana • 100% prisutna kod sumračnih. ali i u umoru i iscrpljenosti bolestima o Postoji i psihogena hipomnezija . febrilnim stanjima.od par sati do par dana o Psihogena – disocijativni fenomen bez organske podloge o Disnomija – oblik amnezije u kojem postoje teškoće u prisjećanju imena o Točno se zna kad je počela i kad je završila → može biti oštro ograničena o Amnezija je samo simptom. sindromima. praznina oštro ograničena vremenskim odnosima  Totalna . gubitak svijesti. depresiji. tj. delirantnih i nesvjesnih stanja  Retrogradna – vezana za razdoblje prije djelovanja tog događaja • Osoba ne pamti sve ono prije traume (intoksikacija.Amnezija → gubitak sjećanja o Praznina u sjećanju koja se odnosi na određeni sadržaj ili češće na neko razdoblje  Sustavna – ograničena na sadržaj  Lokalizirana – vezana za razdoblje o S obzirom na obuhvatnost sadržaja:  Lakunarna (djelomična) • Rupa. PTSP. sadržaja vezanih za neko razdoblje o Javlja se fiziološki o Može biti simptom kada se javlja nakon završetka stanja sužene svijesti u stresogenim reakcijama. epileptičnoj auri o Može biti i individualna osobina koja prati idiot-savante  Ljudi s intelektualnim teškoćama koji iznadprosječno funkcioniraju u jednom intelektualnom području  sve pamte jer ne mogu klasificirati informacije po važnosti . anksioznim stanjima.Hipermnezija → pojačana sposobnost sjećanja određenih događaja. SH..između par sati i par dana  Anterogradna – nakon prestanka djelovanja štetnog događaja • Ne sjećanje za sve ono što se dogodilo poslije traume • Prisutna je kod 3-4% bolesnika • Obično zahvaća kratko razdoblje . udarac u glavu) • Prisutna je kod preko 90% bolesnika • Obično zahvaća kratko razdoblje .

.iluzija u kojoj se nešto čuje prvi put. situacija prije viđeni o Deja vecu – osjećaj da se nepoznata situacija doživljava kao već doživljena  Javljaju se češće od jamais vu i vecu o Deja entendu . demenciji. pretpostavku i kasnije ih se sjeća kao da su vlastite o Osoba usvaja tuđi misaoni sadržaj kao vlastiti nakon nekog vremena Ekmnezija → poremećaj dosjećanja vremenskog slijeda o Prošlost se doživljava kao sadašnjost o U disocijativnim stanjima. Kvalitativni Oni su ozbiljniji (osim iluzija) Vezani su uz veću patologiju i traju dulje vrijeme Ti se poremećaji zovu i paramnezije Alomnezija (iluzija) → iskrivljeno sjećanje o Pojavljuje se samostalno ili prati hipomneziju o Nalazi se u depresiji. izmišlja simptome različlitih bolesti sa željom da bude primljen u bolnicu o Bolnička zloupotreba – bolesnik simulira vlastitu ili bolest djeteta  Munchausenov sindrom by proxy – bolesnik laže i izaziva simptome bolesti u djeteta U paramnezije se svrstavaju i fenomeni: o Deja vu – osjećaj da su nova osoba. a osoba ga se „sjeća“ o osoba potpuno mijenja sjećanje. tj. a doživljava kao već slušano o Deja pense – iluzija u kojoj se nova misao doživljava kao poznata misao iz vlastita iskustva o Jamais vu – neprepoznavanje osobe koja je već viđena b) - - - - - - - 72 . primjedbu. intoksikacija. pod djelovanjem halucinogena i hipnozi Sumanuta sjećanja → falsificirana sjećanja pod utjecajem sumanutih misli o Bolesnik sjećanja iskrivljuje i izmišlja pod utjecajem umanutih misli Patološka lažljivost (pseudologija) → poremećaj pamćenja i mišljenja kada osoba govori neistine i vjeruje u njih o Mitomanija – sklonost pretjeranom opisivanju stvarnih događaja ili izmišljanju događaja pri čemu osobe sebe prikazuju u povoljnije smislu o U psihotičnim stanjima ili izolirano u Munchausenovu sindromu  Bolesnik lažući mijenja i uljepšava vlastitu prošlost. o Uzrokuju je nesvijest. stanje praćeno povišenom tjelesnom temperaturom.. maniji. intelektualnim teškoćama Konfabulacija → vrsta pseudoamnezije u kojoj se najprije pojavljuje praznina u sjećanju (amnezija) koja se ispunjava izmišljenim sadržajima o Nije isto što i halucinacija jer kod halucinacija ne postoje rupe u sjećanju. Kriptomnezija → stanje u kojem sjećanja izgledaju kao vlastite misaone tvorevine o Osoba čuje neku inf. izmišlja o Uvijek je psihopatološki fenomen o U epilepsiji.kada 2 osobe o istoj stvari ili događaju imaju različito sjećanje Pseudomnezija (halucinacija) → netočno sjećanje o Sjećanjima nedostaje realni događaj. stanje sužene svijesti. mjesto... SH. SH o Pseudoreminiscencija – kada je prisutna u psihički zdravih ljudi  Fiziološka . a za konfabulaciju su one nužne o Jedan od prvih znakova Korsakovljeve psihoze/sindroma. ozljeda glave.

ali može se raditi i o psihopatologiji o Nije psihopatologija ako se javljaju izolirano i ako ne ometa osobu u funkcioniranju o Javljaju se kod neurotskih poremećaja. multiple skleroze. o Ovo su normalne pojave. epileptičnih fenomena.situacija koja se prije dogodila se sada doživljava kao nova. o Jamais vecu . tj kao da se prvi put zbiva.. predznak su psihotičnog događanja kog SH 73 .

. lingvistička. samostalno jesti i štititi se od opasnosti o Potrebna stalna pomoć i nadzor drugih osoba 74 . intoksikacije. ali obrnuto ne vrijedi o To da IQ odgovara dobi i obrazovanju je dijagnostički termin koji je čista pogreška (npr. metabolički poremećaji o Do 4.Urođeni → genetski. duševna zaostalost. intoksikacije.Osobe s umjerenim (IQ 35-50) i teškim IT (IQ 20-35) o Imbecili . ekološka. interpersonalna i intrapersonalna.Osobe s dubokim stupnjem IT (IQ < 20) o Ne nauče govoriti. Retrov sindrom. kristalizirana i fluidna inteligencija. Godine . nuspojave lijekova). POREMEĆAJI INTELIGENCIJE INTELIGENCIJA .ne mogu samostalno funkcionirati. tjelesno kinestetička. radno i svako drugo funkcioniranje . sindrom fragilnog X. čovjek može biti nepismen. spacijalna..Rano stečeni → upale. ozljede mozga.Oblici mentalne zaostalosti. školsko.-5. emocionalna… . godine života .mogu samostalno skrbiti o sebi. manija) te za stanja koja određuju nagonska uzbuđenja i snažni afekti 1) TRAJNI POREMEĆAJI INTELIGENCIJE Urođeni – to su oligofrenije (intelektualne teškoće) Kasnije nastali – demencije a) Intelektualne teškoće ili oligofrenije ..Ima puno podjela . za psihijatrijske entitete (SH. postoje škole/edukacije za njih . a da mu je IQ preko 140). Tipovi i vrste inteligencije . traže trajnu brigu o Ne mogu se školovati .Vezani uz organske uzroke (upale SŽS-a. traume.Stanje smanjenih intelektualnih sposobnosti u toj mjeri da utječe na socijalno. upalni.Sposobnost samostalnog i svrsishodnog rješavanja životnih zadataka uz upotrebu znanja i iskustva .Složena mentalna aktivnost koja pripada kogniciji . logičko matematička.Osim kognitivnih oštećenja javljaju se i smetnje u adaptivnom ponašanju.O inteligenciji ovisi stupanj obrazovnih i profesionalnih postignuća. . POREMEĆAJI INTELIGENCIJE PROLAZNI POREMEĆAJI INTELIGENCIJE . priučiti se nekom poslu. traumatski.Osobe s lakim IT (IQ 50-70) → mogu završiti posebne školske programe i uključiti se u određene radne aktivnosti o Debili . porođajni o Genske anomalije su najčešći poznati uzroci IT o Downov sindrom. depresija.Npr: generalni i specifični faktor. mentalna retardacija. intelektualna defektnost .Skup osobina i predispozicija koje omogućuju uspješno prilagođavanje. a sve se to događa prije 18. muzička.

ekmnezija Dijele se na vaskularne demencije. uvodni period može trajati i do 10-tak godina o Brzi i spori oblik bolesti o Mislilo se da je poremećaj acetilkolina 75 - - . senzorna. tj neprepoznavanje postojanja tjelesnog oštećenja  Antonov sindrom – bolesnik nije svjestan svoje sljepoće  Prosopagnozija – nemogućnost prepoznavanja lica osobe koja je poznaje  Somatopagnozija – negiranje postojanja vlastitog tijela • Bolesnik ne prepoznaje dio tijela kao svoj o Agrafija – gubitak sposobnosti pisanja o Disgrafija – smanjena sposobnost pisanja o Akalkulija – gubitak sposobnosti računanja o Diskalkulija – smanjena sposobnost računjanja o Aleksija – nesposobnost čitanja o Disleksija – teškoća čitanja o Apraksija – gubitak sposobnosti izvođenja voljnih pokreta  Motorna – nesposobnost obavljanja uobičajenih radnji  Ideamotorna – poremećaj planiranja pokreta i njihova izvođenja pravilnim redoslijedom  Ideomotorna – teškoće u izvođenju složenih voljnih motoričkih radnji. a od poremećaja pamćenja najčešći su amnezija. slušnih. demencije tipa Alzheimerova tipa te demencije kod drugih neurodegenerativnih procesa Podjela s obzirom na lokalizaciju oštećenja o Kortikalne – Alzheimerova o Supkortikalne – Parkinsonova. Huntingtonova. imaju i niz drugih anomalija (srčane anomalije. godine. psihomotorno agitirani . zbog problema u odabiru i prostornoj orijentaciji pojedinačnih pokreta Alzheimerova demencija: o Faktori rizika: Ženski spol.imaju skraćeni životni vijek. neplodni su. srodstvo s oboljelim od ove demencije. taktilnih i drugih podražaja koji su bili prije poznati  Vidna – osoba gleda u predmet. Dolazi do nepovratnog pada intelektualnih sposobnosti.. povreda glave o Obično nakon 60.opasni su za okolinu i za sebe) b) Demencija ili kronični moždani sindrom Kasnije stečeni oblik intelektualnog deficita Progresivna i ireverzibilna bolest s degenerativnim promjenama SŽS-a. ali ne može reći o čemu je riječ sve dok ga ne dodirne  Slušna – osoba po glasu ne može prepoznati njoj poznatu osobu sve dok je ne vidi  Taktilna – bolesnik ne gledajći dodiruje predmet i ne zna što je  Asimbolija – potpuna agnozija u kojoj osoba ne prepoznaje vidne. konfabulacija. o Idioti . pseudoamnezija. slušne ni taktilne sadržaje o Anozognozija – negiranje. Wilsonova o Mješovite forme s kortikalno – supkortikalnim oštećenjima – vaskularna demencija Prisutni i specifični simptomi ovisno o lokalizaciji oštećenja SŽS-a o Afazija – potpuni gubitak sposobnosti govora  Motorna. senzomotorna i nominalna o Disfazija – djelomični gubitak sposobnosti govora o Agnozija – nesposobnost prepoznavanja i shvaćanja vidnih.

eventualno može usporiti te procese i to samo u početku bolesti i ako se ne radi o brzim oblicima bolesti 76 .  Ali primjena inhibitora kolinesteraze je neučinkovita ..

Vlažni CVI)→prekid dotoka kisika) Terapija – simptomatska o liječenje hipertenzije i hiperlipidemije Pseudodemencija stanje slično demenciji. o Terapija . ali bez organske podloge vidi se u depresiji te u disocijativnim i reaktivnim stanjima Ganserov sindrom – pseudodementno stanje koje se javlja u zatvorenika o Bolesnik se ponaša kao da je intelektualno trajno oštećen c) - 77 . pušenje. CVI-cerebrovaskularni insult (npr. a ako je depresivan antidepresiv  ne djelujemo etiološki jer lijek ne postoji  Inhibitori kolinesteraze i MAO. tz.. hipertenzija. godine Nastaje zbog vaskularne bolesti SŽS-a (infarkt mozga. vitamin E Vaskularna demencija Faktori rizika: muški spol. napuknuće žile. natopljeno krvlju. nekretanje. i 70. debljina → stil života Obično između 60.simptomatska  ciljanje psihofarmaka na simptom: ako je alzheimer pacijent anksiozan daje mu se anksiolitik.

sposobnost svjesnog i željenog usmjeravanja (tenacitet) mentalne energije na jednu aktivnost i mogućnost preusmjeravanja (vigilnost) na drugu . Kombinacija hipotenacitet-hipovigilitet može. shizofrenija. aktivnost o U hipomanij. POREMEĆAJI PAŽNJE PAŽNJA . anksioznost. Kombinacija hipertenacitet-hipervigilitet NE MOŽE biti prisutna istovremeno u jednoj osobi jer jedno isključuje drugo.Aspekti pažnje: o Selektivnost – selektivno usmjeravanje pažnje na sadržaje ili podražaje koji imaju određeno značenje za neku osobu o Spontana ili nenamjerna – pažnja potaknuta vanjskim podražajima o Aktivna ili namjerna – rezultat voljnog i namjernog usmjeravanja o Habitualna – određena trajnijom usmjerenošću prema određenim podražajima o Distribucija – istodobna usmjerenost pažnje prema različitim sadržajima o Fluktuacija – periodičke promjene vigilnosti i tenaciteta što se očituje u promijeni opažanja nekog podražaja o Opseg – broj odvojenih podražajnih elemenata koji se može zamijetiti tijekom kratkog vremena o Fokus – dio nekog kompleksnog opažajnog doživljaja ili onaj dio vanjske situacije ili naših unutarnjih doživaljavanja na koji smo posebno usmjereni ili koncentrirani POREMEĆAJI PAŽNJE Hipotenacitet → smanjena sposobnost usmjeravanja oažnje na određeni predmet. anksioznosti. - - - 78 . djelovanja o Manija. maniji. aktivnost .Vigilancija (pozornost) → visoki stupanj trajnije usmjerenosti osobe prema nekom izvoru očekivanog signala ili podražaja .. anksiozni poremećaji o Uz hipertenacitet. ali se javlja vrlo rijetko i to kod teških depresivnih pacijenata (teške endogene psihoze). s jedne aktivnosti na drugu o Kod depresije i psihoorg. sugovornika. intoksikacija Rasijanost (aproseksija) → može se očitovati kao pojačani tenacitet uz oslabljenu vigilnost ili kao pojačanu vigilnost uz smanjen tenacitet U jednom čovjeku je najčešće kombinacija hipotenacitet-hipervigilitet ili hipertenacitethipovigilitet. sugovornika. organskim promjenama SŽS-a Hipertenacitet → pretjerana usmjerenost pažnje na određenu aktivnost o Depresija. stanja Hipervigilnost → brza izmjena pažnje o Bolesnik prebrzo mijenja teme.Tenacitet (usredotočenost) → usmjerenost pažnje na jedan objekt. sugovornike. kod depresije i SH imamo i poremećaj mišljenja formalnog tipa (ljepljivi ili disocirani misaoni ductus) Hipovigilnost → nemogućnost brze promjene cilja pažnje o Osoba sporo prelazi s jednog sugovornika na drugi. aktivnost .Vigilnost (preusmjeravanje) → sposobnost premještanja pažnje na drugu temu.

psihoze. depresija. u nekim neurološkim p. smanjena ili odsutna osjetljivost određenog osjetnog područja o Promjene su psihološki uzrokovane 1) - .To nije samo doživljaj osjeta. a klinički se očituju kao agnozija Postoje p. nezainteresirani. opažanja pridruženi psihijatrijskim poremećajima o oni su vezani uz smetnje svijesti. a djelomično psihijatrijski razlozi (npr. stupora. uplašeni (tipfeleri)  Ako se događaju rijetko. već i doživljaj stvarnosti uopće POREMEĆAJI OPAŽANJA Uzrokovani oštećenjem osjetnih organa. iluzije i halucinacije) Iluzije → kriva prepoznavanja o Obmane osjetila u kojima podražaj postoji. epilepsiji o Hiperalgezija – povećana osjetljivost na bol . o Oštećenja su posljedica različitih neuroloških zbivanja. POREMEĆAJI OPAŽANJA OPAŽANJE . upala uha) o Dolazi u stanjima intenzivnog afekta.Odnosi se na percepciju. depresije. uzbuđenja i straha o Hipalgezija – smanjena osjetljivost na osjet boli . i depresiji 79 .Hipoestezija → psihološki smanjena osjetljivost na određeni podražaj o U podlozi nisu neurološki ili psihijatrijski razlozi.Proces pretvaranja fizičkih podražaja u psihološku informaciju .Hiperestezija → psihološki povećana osjetljivost na neki podražaj o U disocijativnim stanjima. psihoorg. poremećaji o Pareidolija – stanje realnih podražaja koji se iskrivljeno doživljavaju  U njemu razni ljudi „vide“ različite stvari (oblici oblaka) o Dizosmija – ulizija vezana uz osjet mirisa  Krivo prepoznavanje mirisa kada se obični mirisi doživljavaju kao neugodni  Kod bolesti gornjeg dišnog sustava. IT o dijele se na kvantitativne i kvalitativne Kvantitativni Povećana je. agnozija). SH. pažnje.. svijesti o Analgezija – potpuna neosjetljivost na bol 2) Kvalitativni Djelomično su osnovi neurološki razlozi (npr. SH. ali se doživljava na pogrešan način o Fiziološke – u zdravih ljudi kada su umorni. samostalno i ne ometaju funkcioniranje osobe  Ako se iluzija javlja izolirano. a ne na pažnju . već neki organitet (npr. SH. živčanih putova i središta za obradu osjetnih inf. gotovo sigurno je da nije psihopatološka o Patološke – kada remete ponašanje i funkcioniranje osobe o Javljaju se i u različitim psihijatrijskim entitetima  Stanja sužene svijesti. depresiji.Anestezija → potpuna neosjetljivost na podražaj o Kod disocijativnih stanja. organskih oštećenja mozga s p. afektivna i reaktivna stanja.

depresija) i pri poremećenoj svijesti (delirij. kada je generalno funkcioniranje osobe promijenjeno ili poremećeno 3. isti podražaj na leđima i prstu-postoji razlika) 2. PATOLOŠKA ILUZIJA 1. iluzija se ne javlja izolirano)→ovaj uvjet je najvažniji. ljudi koji su više vizualni ili slušni tipviše reagiraju na taj tip podražaja. stanjima sužene svijesti. ne skrivaju ih (priznaju da ih imaju)  Jedino ako su paranoidni prema drugima. sumraćno stanje) o Mogu biti osnovne i složene o Refleksne – podražaj jednog osjetnog područja izaziva doživljaj drugog područja  Nazivaju se i sinestezijama o Funkcionalne – dok je proces opažanja održan  Prestaju kada bolesnik spriječi opažanje (npr. situacija i događaja  U SH. one iluzije koje ovise o broju i kvaliteti receptora (najbolji primjer su taktilna osjetilna tjelešca-najviše ih je na jagodicama na prstima..halucinacije sebe samog pri čemu bolesnik ima osjećaj odvojenosti od vlastita tijela o Mikrohalucinacije – doživljaj malih ljudi. ljudi. tj ponaša se kao da ga nema o Slušne – najčešće halucinacije  Jednostavne (akoazmi) – halucinacije tona. šuma. može biti naredba da učini nešto zlo o Teleološke – glasovi koji daju savjete i upozorenje o Vidne  Jednostavne (fotomi) – u obliku iskre. glazbe. manija. a nije hiperestezija 3. svjetla. sam bolesnik nije kritičan prema iluzijama (ovaj uvjet nije ključan) Halucinacije → uvijek su patološki doživljaj o Varke ili obmane osjetila gdje podražaja nema. prije svega u deliriju i drugim akutnim moždanim sindromima o Eidetičke – bolesnik svoja sjećanja doživljava kao stvarnost o Ekstrakampine – bolesnik „vidi“ što se događa izvan njegova vidnog polja o Autoskopse . 4.kada postoje i neki drugi poremećaji opažanja ili neka druga ozbiljnija psihopatologija (tj. neprospavana noć) 80 . a bolesnik se ponaša kao da podražaj postoji o Imaju jasnoću i osjećaj konkretnosti o Pojavljuju se pri očuvanoj (SH. začepi uši) o Negativne – podražaj postoji. životinja kukaca  Mikropsija – predmeti se doživljavaju kao umanjeni  Makropsija – doživljaj da su predmeti povećani o Dismegalopsija – predmeti izgledaju promijenjenog oblika ili veličine FIZIOLOŠKE ILUZIJE 1. a osoba ga ne percipira. kada su učestale. 2. pucketanja  Složene (fonemi) – halucinacije glasa. fiziološke iluzije se javljaju i uslijed hipoksije ili umora (npr. boje  Složene (vizije) – pojavljuju se slike predmeta. zvuka. tada skrivaju da imaju halucinacije o Imperativne – naređuju bolesniku da nešto napravi  Može biti protivno bolesnikovoj želji. buke  Pacijenti koji imaju slušne halucinacije u akutnoj fazi. može se sukobljavati s normama.

oštećuje bolesnikove unutrašnje organe  Obično u SH Vestibularne – bolesnik ima osjećaj da se okreće on ili svijet oko njega  U SH i moždanim sindromima Halucinoza – javljaju se brojna halucinatorna doživljavanja koja straše bolesnika  Alkoholna – stanje u kojem prevladavaju većinom slušne halucinacije. formikacije i mikrohalucinacije. različitim tjelesnim bolestima Njušne ili halucinacije mirisa – doživljaji neugodnog ili ugodnog mirisa  Simptom epilepsije. SH. još i retrospektivno ublažavaju ili niječu (tj. a neovisno o volji osobe o Nisu patološki fenomen – lažne halucinacije o Nemaju osjećaj tjelesnosti i realnosti o Pojavljuju se pri umoru. jednoličnom radu i zamaranju jednog osjetila o Hipnagogne – javljaju se pred san o Hipnopompne – prije konačnog buđenja o Obje su psihogeno uvjetovane i povezuju se s događajima koji su osobu emocionalno okupirali Poremećaji opažanja koji se pojavljuju s kognitivnim i tjelesnim oštećenjima Agnozija → nesposobnost prepoznavanja i shvaćanja vidnih. premješta. bol. slušnih. i u paranoidnim stanjima Taktilne ili halucijnacije dodira – doživljaji različitih vrsta dodira: dodirivanje. a svijest je očuvana • Treba razlikovati od alkoholnog delirija o Prevladavaju vidne halucinacije. taktilnih ili drugih sadržaja o U osnovi neurološki fenomen 81 3) - . epilepsije. da na početku bolesti nisu imali halucinacije ili da su javljale vrlo rijetko) o Na osnovi halucinacija svrstavamo kliničku sliku psihoze u pozitivnu (produktivnu) ili negativnu sliku Pseudohalucinacije → živahne dvodimenzionalne predodžbe koje nastaju pri očuvanoj svijesti. paranoidnoj psihozi.. ne može se odrediti udaljenost od njega pri čemu se njegova veličina doživljava realno Okusne – doživljaji nekog okusa  U epilepsiji. tj. pritisak  Kod SH. a osim što skrivaju postojanje halucinacija. ubod. psihoorg. psihijatar traga za njima-postavlja bolesniku direktno pitanje o Pacijenti češće negiraju u subakutnoj (kasnija faza bolesti) ili kroničnoj fazi  Tada već shvate da ih drugi stigmatiziraju ili izbjegavaju zbog halucinacija. tumora mozga. trnci. stanja Formikacija – podvrsta taktilne halucinacije s osjećajem kako bube i pauci gmižu po koži i izazivaju trnce  Karakteristično za alkoholni delirij Cenestetičke – rijetka i zastrašujuća doživljavanja kao da netko dodiruje. svrbež. a svijest je sužena  o o o o o o o o o Pri postavljanju dijagnoze. Sindom Alise u zemlji čudesa – dismegalopsija promijenjene veličine predmeta i/ili dijelova vlastita tijela Poropsija – iluzija u kojoj je čini da se predmet udaljuje.

stvaranja glazbe o Akinetopsija – nemogućnost opažanja pokreta Sumanuta opažanja → opažanja događaja tako da im se pridaje abnormalno značenje koje oni ne posjeduju o Kombinacija su halucinacije i sumnutosti Aura → upozoravajuća senzacija koja prethodi epileptičnom ili napadaju migrene Palinakuzija → fenomen opažanja nekog slušnog podražaja nakon što je on prestao Palinopsija → trajanje vidnog doživljaja nakon što je podražaj koji ga je uzrokovao prestao Adiadohokinezija → nemogućnost izvođenja brzih i/ili izmjenjujućih pokreta o Posljedica poremećaja psihomotorike.. derealizacija. depersonalizacija. o Simultagnozija – nemogućnost shvaćanja više od jednog dijela neke vizualne scene istodobno ili povezivanja tih dijelova u cjellinu  Može se javiti samostalno ili u Balintovu sindromu o Amuzija – nemogućnost prepoznavanja. tj. ali i opažanja o Uz njega se može javiti i apraksija Poremećaji opažanja koji se pojavljuju u disocijativnim/konverzivnim stanjima Ovdje se svrstava disocijacija te mikropsija. fuga i histerična anestezija Disocijacija → nesvjesni obrambeni mehanizam koji uključuje izdvajanje nekih mentalnih i ponašajnih procesa iz cjelokupnog psihičkog života o Događa se zbog nemogućnosti da osoba neka traumatska sjećanja uključi u svoje iskustvo te ih pohranjuje „izdvojeno“ od drugih sjećanja 4) - 82 .

Pojačani nagon za samoodržavanjem se ne smatra psihijatrijskim entitetom o Stanje u kojem osoba preživljava ili opstaje u opasnim. međutim.Nema stroge definicije postaje li dijeta poremećajem i kada on nastupa o Vjerojatno onda kada osoba izgubi kontrolu nad dijetom. vodom. njaegovim pokušajima i izvršenom samoubojstvu o Suicidalnost → kod različitih psihijatrijskih entiteta (depr. kod anoreksije i bulimije se to javlja izolirano Anoreksija i bulimija su 2 različita poremećaja (oko toga se slaže većina autora. iako psihodinamsko gledište naglašava kako se radi o jednom poremećaju a različitim manifestacijama) Jedina sličnost između anoreksije i bulimije jest to da im nije poznata etiologija o postoje pokušaji objašnjenja etiologije anoreksije i bulimije poput otpora prema autoritetu..Dijele se na: o Vitalne (primarne) – nagon za samoodržanjem.Nagon je u najširem smislu energija ili sila koja organizam nagoni na neku aktivnost . NAGON ZA HRANJENJEM .Filogenetski i ontogenetski najstariji . stečene) 1. kada se pojavljuju druga tjelesna oštećenja i/ili psihičke smetnje kao posljedica dijete KVANTITATIVNI POREMEĆAJI: Jedenje manje ili više se javlja kod gotovo svakog psihijatrijskog entiteta (češće je jedenje manje). SH).Teže zadovoljenju što dovodi do ugode. teškim i na prvi pogled bezazlenim situacijama . kada nastaju brza i velika kolebanja u tjelesnoj težini.  To se javlja kod 2/3 oboljelih  1/3 oboljelih dolazi iz normalnih obiteljskih ili partnerskih okruženja Danas je sve češći oblik kombinacije anoreksije i bulimije TERAPIJA . roditeljima. neki problem.Smanjenje ovog nagona se očituje u razmišljanjima o samoubojstvu.Prirođena potreba organizma koja se temelji na naslijeđenim automatizmima .Dnevna potreba za hranom za zadovoljenje bazalnog metabolizma je oko 1500 kalorija za žene i 2300 kalorija za muškarce . spavanjem. hranom.vrlo složena i teška.Omogućuje življenje i zadovoljavanje svih drugih nagona i potreba . NAGON ZA SAMOODRŽANJEM . nekad neučinkovita čak i u bolničkim uvjetima 83 - . POREMEĆAJI NAGONA NAGONI . kod tjelesnih bolesti. partneru i sl. ali i u psihički zdravih ljudi koji se nalaze u kriznim situacijama  I kod ljudi koji ne pokazuju nikakve smetnje ili to okolina ne primjećuje o Demonstrativni pokušaj samoubojstva → ne sadržava želju da se osoba ubije nego da s tim činom skrene pažnju na sebe. a nezadovoljenje nagona izaziva zadovoljstvo. situaciju  Manje psihopatološki utemeljeni jer se obično ne radi o psihijatrijskoj bolesti 2. napetost i uznemirenost . izbjegavanjem boli i održavanjem vrste  Mogu biti kvantitativni (povećani i smanjeni) i kvalitativni o Socijalne (sekundarne. odrastanju.Kao mjera uhranjenosti rabi se indeks tjelesne mase (ITM ili BMI) o Omjer težine i kvadrata visine .

stakla. nekrofagija i antropofagija . u kojem je osoba u zastupanju vegetarijanstva agresivna prema okolini. Godine o U 80-90% slučajeva pogađa žene o Kad jednom završi anoreksična epizoda. bulimija u promilima (znači tisućinkama) Anoreksija → smanjenje uzimanja hrane i izbjegavanje neke hrane prije svega zbog želje da se bude mršav o Pri tome dolazi do pada tjelesne težine i različitih metaboličkih.Spavanje je fiziološka manifestacija u kojoj je motorička aktivnost snižena. godišnjem dobu. mesa leša (nekrofagija)  Kanibalizam (antropofagija) – ubojstvo nakon kojeg se jedu dijelovi tijela ubijenog  Koprofagija. psihoorganskim poremećajima. te kada postoje neki drugi psihički simptomi  Osoba može imati i sumanute misli o zdravom načinu života - - - 3.. SMRTNOST . i 25. škroba.uvijek se javljaju uz SH i predstavljaju teške poremećaje Vegetarijanstvo → nejedenje mesa i hrane životinjskog podrijetla o Samo vegetarijanstvo ako je izolirano nije psihopatološki poremećaj o Ekstremno – psihopatološki p. hormonalnih i drugih promjena o Obično je simptom nekog drugog poremećaja o Kad se javlja kao samostalni poremećaj – anorexia nervosa o Javlja se obično između 15. kose ili vune. a stanje svijesti promijenjeno pri čemu je opažanje vanjske situacije bitno smanjeno o Osnovno objašnjenje uloge spavanja je u oporavku organizma o Mišljenje o spavnju kao adaptivnom ponašanju .Ciklus budnost – spavanje – osnovni cirkadijurni ritam o Jezgra SC N usklađuje soavanje i budno stanje s noći i danom o Mijenja se tijekom života – spavanje se skraćuje . toj osobi o Fiziološka pika – javlja se u trudnica o Patološka – u duševnih bolesnika  Jedenje metala i mentalnih predmeta.Ortodoksno spavanje (non-REM) o Faze 1 i 2 – faze površnog i plitkog spavanja o Faze 3 i 4 – faze fubokog spavanja .Paradoksno spavanje je REM faza 84 . maniji. leda. kasnije osoba ima veću vjerojatnost razviti ponovno anoreksiju ili neki drugi poremećaj Bulimija → povećanje nagona za hranjenjem o Promjene u težini te niz metaboličkih promjena i oštećenja o U intelektualnim teškoćama. NAGON ZA SPAVANJEM .anoreksija 5% bolesnika umire. temporalnoj epilepsiji o Kao samostalni entitet – bulimia nervosa o Omjer oboljelih po spolu je Ž:M=2:1 o Prognoza je bolje nego kod anoreksije.) KVALITATIVNI POREMEĆAJI: Pika → jedenje nejestivih tvari ili one hrane koja nije primjerena podneblju. poremećaj se može javiti i u kasnijoj dobi kod žena (oko 40. fecesa (koprofagija). atipičnoj depresiji.

o Brzi očni pokreti. uz paralizu voljnih mišića i promjenu mišićnog tonusa o Ovdje se događa sanjanje 85 ..

uzbuđenje)  Situacijske – traju kratko. sa zahvaćenim anatomskim strukturama koje zatvaraju dišni put • ovo stanje prati i hrkanje  Sindrom nemirnih nogu – pojava malih pokreta nogu koji se javljaju portiv bolesnikove želje • Potreba se pojačava navešer što ometa usnivanje  Hipersomnija – pretjerana dnevna pospanost • Osoba spava dugo i ako je probudimo reći će da je umorna i da želi spavati i dalje • Može biti situacijska. spavanja  Apneja u spavanju – prestanak disanja u snu dulji od 10 sekundi • može biti sentralnog. p. prilagodbe.emoc. SH. nikotina ili alkohola o Nesanice koje se javljaju s drugim p. tremora. opsrtuktivnog ili mješovitog tipa • opstruktivni je najčešći i obično se javlja kod muškaraca. ovisnosti. glavobolje. psihijatrijske p. vezana za tjelesne bolesti. psihoorg sindromi.. OKP  Može biti uzrokovana lijekovima. pretilih.. nistagmusa Dugotrajna deprivacija može dovesti do smrtnog ishoda o To se vidi u fatalnoj obiteljskoj nesanici – rijetka. i 2. otežana koordinacija pokreta Deprivacija dubokih faza i REM faza spavanja se teže podnosi o Već nakon nekoliko dana dolazi do konfuznosti. Deprivacija plićih faza spavanja (1. slabija koncentracija. neorijentiranosti. a javljaju se prije ili nakon životnih događaja odnosno stresogenih situacija (kod smjenskog rada i jet laga)  Obiteljske – nastaju kao česti poremećaji usnivanja i/ili prosnivanja u nekim obiteljima  Idiopatske – nepoznatog uzroka. zlouporabom kofeina. može biti posljedica uzimanja različitih lijekova. anksiozna stanja. autosomno nasljedna prionska bolest gdje se javlja demencija koja završava smrću KVANTITATIVNI POREMEĆAJI ILI DIZSOMNIJE Insomnija → nesanica koja se može javiti kao smetnja usnivanja i/ili prosnivanja pri čemu je smanjena kvaliteta spavanja o Javlja se i dnevna pospanost o Jedna od najčešćih simptoma u medicini o Primarne – bez povezanosti s psihičkim/tjelesnim bolestima  Psihofiziološke – uzrokovane su uvjetnim podražajima (npr. psihotičnih fenomena te niza tjelesnih promjena poput povišenja krvnog tlaka. bolesti s oslabljenom cerebralnom cirkulacijom i metaboličke bolesti o Nesanica se javlja praktički kod svih psihijatrijskih bolesti  Depresija. a ne mogu se svrstati ni u jednu drugu skupinu nesanica o Sekundarne – u tjelesnim i psihijatrijskim poremećajima te zbog primjene određenih lijekova  Bolni sindromi. faze) se bolje podnosi o Na početku se ne vise značajne posljedice o Poslije se javljaju umor. obično psihofarmaka te se javlja u stanjima intoksiciranosti - - - 86 . manija.

reaktivnim stanjima. ako se budi više od 4 puta tijekom jedne noći. plač. se liječe melatoninom Rebound fenomen . raspoloženja Noćna mora → buđenje u drugoj polovini spavanja. drhtanje). a ne poremećaj KVALITATIVNI POREMEĆAJI ILI PARASOMNIJE Hodanje u spavanju → kratkotrajno djelomično buđenje s automatizmom motorike kao u budnom stanju o Svijest je pomućena. npr. ispitni rokovi) i nakon toga produlji vrijeme spavanja radi se o rebound fenomenu koji je normalan. osoba uobičajeno spava 6-8h i u jednom trenutku počinje spavati više od 10h • Nije poremećaj ako netko ima bioritam spavanja duljeg od 10h  Narkolepsija – (neurološka) bolest koju obilježava povećana potreba za spavanjem u obliku napadaja spavanja • Pospanost nastupa tijekom monotonih radnji. paraliza spavanja (osjećaj potpune oduzetosti tijekom noćnih buđenja) i hipnagogne halucinacije o Nesanice u užem smislu  3-4% nesanica  Radi se o nesanici ako osobi treba dulje od 45 minuta da zaspi. ako je duljina spavanja kraća od 4 sata i ako se sve to ponavlja barem 4 puta na tjedan i ukupno traje dulje od mjesec dana o TERAPIJA:  Jedino nesanice u užem smislu liječe lijekovima za spavanje (hipnotici)  Nesanica koja za podlogu ima somatske bolesti treba liječiti lijekom za tu somatsku bolest (tj. katapleksija (trenutačna slabost mišićnog tonusa). Primarna – produljenje noćnog sna uz dnevnu pospanost o Ovdje se ne javlja katapleksija • Periodična – pretjerana pospanost se javlja u epizodama koje traju od nekoliko dana do nekoliko tjedana te ih prati povećan apetit i povišen spolni nagon • Hipersomnija u užem smislu o Npr. osoba ustane i ushoda se o Svijest na početku nije potpuno bistra. liječi se somatska bolest.javlja se kod svake vrste deprivacije o Ukoliko osoba neko vrijeme ne spava (npr.. vrištanje. a ne nesanica)  Nesanica čija je podloga psihijatrijska treba liječiti odgovarajućim psihofarmakom (za onaj poremećaj koji je u podlozi)  Situacijske nesanice. a osoba poslije pokazuje amneziju za ovo razdoblje o Katkad se javlja nakon umora. neprospavane noći i češće u nekim obiteljima o Osim kao zaseban poremećaj. prilagodbe. vezano uz REM fazu o Osoba uz intenzivan strah ima neugodne sadržaje sna o Vegetativni simptomi su rjeđi 87 • - - - . zbog jet laga. p. može se javiti kao ssimptom epilepsije i fuge Noćni strah → naglo buđenje praćeno jakim strahom o Obično u prvoj polovini spavanja. ali vrlo brzo to postane o Obično je prisutna amnezija za ovo razdoblje – osoba se ujutro nejasno sjeća ili se ne sjeća ove epizode o Javlja se samostalno ili u p. ali i za vrijeme složenih • Karakteristična četiri simptoma: napadaji spavanja. ubrzano disanje. iz dubokih non-REM faza o Prisutni su vegetativni znakovi (lupanje srca. a mogu se javiti i krik.

SH 88 . p. ličnosti. a javlja se i u depresiji. o Može biti samostalni entitet. p.. prilagodbe.

anksioznosti ili depresivnosti Averzija prema spolnom činu → izbjegavanje spolnog kontakta o Osoba izbjegava genitalni kontakt sa spolnim partnerom - - - 89 . to je oblik kompulzivnog obavljanja spolne aktivnosti o Nimfomanija – seksualna ovisnost u žena o Satirijaza – seksualna ovisnost u muškaraca o Javlja se i u maniji. doživljavanja orgazma. SPOLNI NAGON Ostvaruje se kroz četiri faze: o Želja → obilježavaju ju seksualne fantazije i sama želja za seksualnim kontaktom o Uzbuđenje → subjektivni osjećaj seksualnog zadovoljstva. nakon što stekne kontrolu noćnog mokrenja. spolnog uzbuđenja i genitalnog odgovora u samom koitusu. sindrom gutanja. ali i u ostalim fazama se mogu pojaviti bolni sindromi (dispareunija.U četvrtoj fazi se ne pojavljuju karakteristični poremećaji spolnog nagona o Ovdje. a kao i posljedica kroničnog stresa.U prve tri faze javljaju se kvantitativni poremećaji spolnog nagona (specifične spolne disfunkcije) .kod muškaraca  U užem smislu – obuhvaća smetnje u postizanju i održanju erekcije o Javlja se u različitim oblicima – od p. povrata želučanog sadržaja i kardiološki simptomi povezani sa spavanjem - 4. kroničnim psihoorg. p. depresiji. želje za spolnim činom i averzije prema spolnom odnosu. kronična paroksizmalna glavobolja. p. doživljavanja boli pri spolnom odnosu i vaginizma Poremećaj spolne želje → prisutan kada je ta želja smanjena ili odsutna o Riječ je o trajnom ili povremenom smanjenju ili izostanku seksualnih fantazija i želje za seksualnom aktivnošću o Može se javiti samostalno (spolna disfunkcija). koji prate promjene na spolnim organima o Orgazam → vrhunac spolnog zadovoljstva o Smirenje → opće opuštanje.popuštanje mišićne napetosti i osjećaj općeg blagostanja . Noćno mokrenje ili enureza→ nastaje u vrijeme dubokih faza spavanja o Idiopatsku treba razlikovati od simptomatske kada je mokrenje posljedica nekog organskog zbivanja o Idiopatska može biti:  Primarna – kada dijete ne stekne kontrolu mokrenja (u dobi 2-4 godine)  Sekundarna – kada osoba. ličnosti ili kao samostalni entitet o Frigidnost . pod utjecajem različitih psihostimulansa o Terapija je psihoterapija Smanjenje spolnog nagona → javlja se u SH. ju privremeno gubi Bruksizam → škripanje zubima u spavanju Paraliza spavanja → iznenadna nesposobnost pomicanja nakon usnivanja ili buđenja Govorenje u snu.kod žena  U užem smislu – nemogućnost doživljavanja orgazma u žena o Impotencija . preko p. kimanje glavom u snu. vaginizam) KVANTITATIVNI POREMEĆAJI Povećanje spolnog nagona → kada je izolirani fenomen (najrjeđe). do p...

ali nedostaje spolni užitak 90 .. o Obično partneri emocioonalno uredno funkcioniraju. ali u jednog od njih približavanje spolnom odnosu izaziva uznemirenost i strah do te mjere da se odnos izbjegava ili osoba ulazi u spolni čin.

a može se javiti i u psihijatrijskim p. strah od trudnoće ili gubitka kontrole) Poremećaji doživljavanja orgazma u muškaraca → inhibirani orgazam. spolnog uzbuđenja u muškaraca – smetnje erekcije  Nemogućnost da se postigne ili održi erekcija za obavljanje spolnog čina  Može bit trajno. ekshibicionizam. zakašnjela ejakulacija i izostala ejakulacija o Stalni ili povremeni izostanak orgazma nakon primjerena spolnog uzbuđenja o Mogu biti trajni.. krivnja)  Mogu biti povezane s hormonalnim oscilacijama te s nuspojavama lijekova o P. ako su ta ponašanja snažna i prevladavajuća i ako osoba samo njihovim prakticiranjem ostvaruje spolno uzbuđenje i zadovoljstvo Perverziteti → blaži kvalitativni p. stečeno ili situacijsko stanje  Samostalni poremećaj ili prati tjelesne bolesti ili psihijatrijske entitete  Uzroci su psihološki. organski ili mješoviti • Te smetnje se javljaju i kao nuspojava niza lijekova Poremećaji doživljavanja orgazma u žena ili anorgazmija → inhibirani orgazam. transvestizam. depresivnost. anksiozni osjećaji i osjećaji krivnje. spolnog odgovora o P. Dispareunija → genitalna bol prije. uzbuđenja o Voajer najčešće ne ostvaruje seksualni kontakt s promatranom osobom o Masturbacija do orgazma prati čin promatranja ili ga neposredno slijedi o Češće se javlja u muškaraca 91 - - - - - . fetišizam. odrasle dobi) Prijevremena ejakulacija → prerana ejakulacija u odnosu na onu željenu o Stanje u kojem se stalno ili povremeno postižu orgazam i ejakulacija prije nego što bi to muškarac želio o Ejakuliranje koje se događa prije ili odmah nakon penetracije o Poneka uzrokovana organskim razlozima. stečene ili situacijske o Uzroci mogu biti organski. označuje povremeni ili stalni izostanak (ili kašnjenje) orgazma. spolnog nagon o Voajerizam. a može biti toliko izražena da osoba uzbjegava sp. Poremećaj spolnog uzbuđenja → nazivaju se i p. seksualni poremećaji ili parafilije Radi se o seksualnim p. spolnog uzbuđenja u žena – smetnje lubrikacije  Nemogućnost da se primjereno spolno uzbuđenje postigne ili održi do kraja spolne aktivnosti  Javljaju se kao spolna disfunkcija ili su vezane za psihičke smetnje (anksioznost. u koitusu ili masturbaciji o Mogu biti trajne. strah. OKP. frigidnost u užem smislu. kontakt o Organski je i psihološki uvjetovana Vaginizam → grč muskulature dna zdjelice o Nenamjerni spazam koji onemogućuje koitus ili je on bolan KVALITATIVNI POREMEĆAJI Poremećaji seksualne sklonosti. ali i različiti psihološki čimbenici (pshijatrijski p.. a nakon normalnog spolnog uzbuđenja. organa) o Može biti pvozeana sa smetnjama lubrikacije i vaginizmom o Bol ometa spolni odnos. za vrijeme ili nakon koitusa o Češća u žena i obično se javlja u obliku vulvodinije (bol vanjskih sp. stečeni ili situacijski o Uzroci su organski i psihički o Javljaju se i u psihijatrijskim entitetima (depresija. ADHD p. SH. froterizam Voajerizam → ponavljano zamišljanje ili promatranje drugih ljudi radi postizanja sp.

a može biti i simptom psihijatrijskih p. vješanje. SH. i biseks. genitalni kontakt o Može biti heteroseksualna. homoseks. zadovoljstvo o Obično se radi o predmetima kojima fetišist pridaje posebno značenje intimno ih povezujući s ljudskim tijelom Froterizam → trljanje penisa o stražnjicu ili neki drugi dio ženskog tijela kako bi se postigao orgazam o Događa se u prostorima gdje ima mnogo ljudi ili vozilima javnog prijevoza Perverzije → teži kvalitativni poremećaji spolnog nagona Spolni sadizam → izazivanje fizičke i/ili psihičke boli spolnom partneru. pri različitim psihijatrijskim p. bičevanje. vezivanje. ili neovisno o njima o NEMA U KNJIZI. a u još širem spolnu nastranost. funkcioniraju sa odraslim osobama o Javlja se u stanju intoksikacije. Ekshibicionizam → ponavljano izlaganje vlastita golog tijela obično nepoznatim osobama. mogu ga uzrokovati hormonalne smetnje. i bolesti (p. silovanje o Većinom kod muškaraca o Osim kao samostalni entitet. o Podjela na one koji ne mogu spolno općiti s odraslom osobom (funkcioniraju samo s djecom) i na one koji sp. parafiliju Nekrofilija → zadovoljenje spolnog nagona s mrtvim tijelom Akrotomofilija → seksualni je interes usmjeren prema partneru kojem nedostaje jedan ili više udova Koprofilija → zadovoljenje spolne želje pri defeciranju na partnera ili kada partner to čini osobi s ovim poremećajem o Koprofagija – jedenje fecesa o Klizmafilija – upotreba klizme kao dijela seksualne stimulacije Urofilija → postizanje spolnog uzbuđenja i zadovoljstva uriniranjem (na partnera ili kada to ovaj čini) o Kod oba spola - - - - 92 .. čak i situacije u kojoj joj je ugrožen život o Češće kod muškaraca o Javlja se kao izolirani fenomen ili u p. dodirivanje. ličnosti i SH) Spolni mazohizam → označuje doživljavanje psihičke i fizičke patnje radi postizanja spolnog uzbuđenja o Osoba pristaje na vlastito ponižavanje i podčinjavanje o Prihvaća udaranje. mučenje. a radi postizanja spolnog uzbuđenja o Orgazam se postiže masturbacijom za vrijeme ili nakon izlaganja Transvestizam → oblačenje u odjeću suprotnog spola da bi se postiglo spolno zadovoljstvo o Obično u muškaraca heteroseksualne orijentacije Fetišizam → upotreba predmeta da bi se ostvarilo sp. uzbuđenja o Dijagnosticira se ako traje najmanje 6mj i ako postoje jake seksualne fantazije i aktivnosti kojima se nanosi patnja žrtvi o Udaranje. depresiji Pedofilija → spolna aktivnost muškaraca s djecom pretpubertetske dobi s kojom ti muškarci obično nisu u srodstvu o Gledanje. PITAO NA USMENOM:  Gerontofilija → sklonost seksualnoj aktivnosti sa osobama starije životne dobi (najčešće mlađe žene sa stariji muškarcima) Zoofilija ili sodomija→ zadovoljenje spolne želje u sp. a u svrhu postizanja sp. vezivanje. izopačenost. općenju sa životinjama o U širem smislu označuje analni odnos. ličnosti.

a sve radi postizanja sp. upotrebi prostih i vulgarnih riječi. aktivnost.. opisu spolnog čina. uzbuđenja o Bolesnik se na ovaj način obraća najčešće nepoznatim ljudima - 93 . upotrebi zvukova koji podsjećaju na sp. o Može biti povezana s masturbacijom u kojoj se različiti predmeti guraju u otvor mokraćne cijevi Skatologija → sklonost opscenom i lascivnom izražavanju.

tvari ili gušenjem o Autoerotska asfiksija – osoba se pri masturbaciji na različite načine guši ili smanjuje udisanje zraka Višestruki poremećaj seksualne sklonosti → kada jedna osoba pokazuje dvije ili više parafilija. uzbuđenje  Silovanje je kazna. ali ovdje se uglavnom radi o urednoj genetici bez psihičkih poremećaja - - - - - 94 . a moguće su sve kombinacije partnera Infantilizam → stanje u kojem se osoba u spolnom činu ponaša kao dijete ili sebe zamišlja kao dijete Hipoksifilija → želja da se spolno uzbuđenje postigne ili pojača doživljavanje orgazma putem hipoksije (smanjene opskrbe mozga kisikom) o Ostvaruje se upotrebom nekih lijekova. aktivnosti usmjeri samo na jedan dio partnerova tijela o Obično se naziva i oralizam jer je najčešće radi o oralnom kontaktu s različitim dijelovima tijela o Obično usmjeren prema ženskom spolovilu. tada se radi o poremećaju spolnog nagona POREMEĆAJI SPOLNE ULOGE ILI IDENTITETA Transseksualnost → snažna i jaka spolna (rodna) identifikacija koja uključuje nelagodu prema svojem biološkom spolu i želju da se steknu tjelesna obilježja suprotnog bio. ne prihvaća ga. spola o Osoba se osjeća zarobljenom u bio. a zatim između oca i kćeri o Ako osoba sp.. ekshibicionizam/voajerizam i sadizam/mazohizam Silovanje → u širem smislu poremećaj spolnog nagona o Označuje nasilni spolni odnos. silovatelj najčešće ima neki p. osveta. a u širem smislu je silovanje svaki spolni kontakt nastao nadvladavanjem o Rjeđe se javlja kao p. i tada se ne smatra psihopatološkim odstupanjem o Rijetko se javlja sa SH o Za prihvaćanje u javnosti odgovorni plastični kirurzi o Prije je to bila kategorija podvojenog identiteta ili shizofrenije o Uzrok je u razini testosterona o Može se javiti zbog kromosomske aberacije. spolnog nagona povezan sa sadizmom  Tada silovatelj žrtvu prisiljava na sp. pokazivanje moći  Pri ovakvom silovanju. penisu ili anusu o Osoba spolno funkcionira samo na ovaj način Triolizam → varijanta seksualne aktivnosti u kojoj troje ljudi redovito spolno funkcionira o Svi partneri su emocionalno i seksulano povezani. odnos radi postizanja ili pojačanja spolne želje i uzbuđenosti o Češće je čin agresije u kojem silovatelj ne doživljava pojačano sp. odvojeno ili istodobno o Najčešće u kombinaciji fetišizam/transvestizam. želi njegovu promjenu u suprotni spol o Može se javiti neovisno o nekom psihijatrijskom p. Parcijalizam → kada se osoba u svojoj sp. ličnosti Incest → spolni odnos bliskih srodnika o Najčešće je između brata i sestre. uzbuđenje postiže ili ga pojačava samo sa svojim srodnikom. spolu.

orijentacije. a ne psihički p. ponašanje i identitet  Želju i ponašanje (izbor) treba odvojiti od seksualnog identiteta (osjećaj sebe kao spolnog subjekta) Homoseksualnost → erotska povezanost s partnerom istoga spola. osim u slučaju egodistone biseksualnosti Terapija: psihodinamska. orijentacije dovodi do raznih teškoća i osoba ju ne može prihvatiti i obično je želi promijeniti o Postoje latentna homoseksualnost (oko 50% populacije koja prihvaća homoseksualnost) i manifestna homoseksualnost (oni koji jesu homoseksualci) Biseksualnost → označuje prisutnost spolne orijentacije prema oba spola o Ni ova sp. želje i aktivnost. odgovor prema drugim osobama istog ili drugog spola  Čine ju želja. o Spolna orijentacija se odnosi na sp. ali dugo traje i daje slabe rezultate (lakše je preorijentirati biseksualca nego homoseksualca) - - 95 . POREMEĆAJI SEKSUALNE ORIJENTACIJE Homoseksualnost i biseksualnost su „poremećaji“ spolne orijentacije o Oblici sp. koja obuhvaća maštanje.. o Poremećaj samo ako je egodistona (neprihvaćena)  Tada sp. orijentacija se ne smatra psihijatrijskim poremećajem.

Ne zna se uzrok shizofrenije → SH je multifaktorijalno uzrokovana. autizam. simptomi dezorganiziranog mišljenja (disocirani misaoni duktus. ali je za bolesnika stvaran o Osnovna značajka SH – bolesnik „ne testira realitet“ (živi u svijetu koji je drugačiji od okolinskog)  Ovo nije patognomonično (strogo specifično) za SH  Odnosi se općenito na psihoze  Znak je psihotičnog funkcioniranja . Riječ je o podvojenoj ličnosti → podvojena ličnost je iznimno rijedak poremećaj koji se prije svega javlja u disocijativnim stanjima. Kronična (doživotna) i najteža duševna bolest → najčešće je kroničnog tijeka. p. psihotični poremećaji kojima je zajedničko obilježje pojava psihotičnih simptoma o Pozitivni simptomi: sumanute misli. afektivnosti. no nema svaki SH bolesnik sve simptome te bolesti te se praktički sve moguće promijenjene psihičke funkcije mogu javiti u SH  Ne postoje dvije iste SH o Najznačajniji simptomi: poremećeno mišljenje (i govor).Unatoč sumanuto-halucinatornim produkcijama bolesnik može zadržati značajne oblike svakodnevnog funkcioniranja a) Zablude vezane za SH 1. anhedonija i avolicija Ove osobe žive u „svojoj“ stvarnosti. socijalni i psihološki faktori koji se vežu za nastanak bolesti i oblikovanje kliničke slike 96 . sumanutosti. Za njezin nastanak odgovorna je okolina i sam bolesnik → bolesnik nije odgovoran niti kriv zato što je obolio. ali to ne uzrokuje shizofreniju jer bolesnici mogu imati normalne majke) 5. SHIZOFRENIJA I DRUGI SUMANUTI POREMEĆAJI Ovu skupinu čine psihoze. tj. volje i psihomotorike 2. promjene u ponašanju i međuljudskim odnosima.. poremećena afektivnost. blok misli) o Negativni: alogija. riječ je o višestrukim čimbenicima o Biološki. a težina bolesti određuje prognostički ishod koji ovisi o simptomima bolesti i nizu različitih čimbenika vezanih uz bolesnika i njegovu obitelj o Dio bolesnika ima lošu prognozu – SH tada ima kroničan tijek i to su najteži oblici o Ima i akutnih shizofrenih psihoza kod ljudi s dobrom prognozom jer nemaju svakodnevni kronicitet o Neki anksiozni poremećaji ili OKP mogu biti teži za okolinu 4. izmijenjenoj i drugačijoj od okolnog realiteta - SHIZOFRENIJA . verbigeracije. smetnje doživljavanja vlastite ličnosti (depersonalizacija i derealizacija) te poz. a ne u SH 3. halucinacije. p. tj. a nema ni dokaza da je SH nastala zbog „neadekvatnog“ odgoja o Okolina može biti suodgovorna kao trigger (ako je obitelj prehladna ili pretopla te u slučaju overprotektivne majke.Postoji ideoafektivna disocijacija → stanje u kojem su misli i osjećaji često neusklađeni o Oni nisu sukladni ni s vanjskim svijetom – zato su oni u nekom svojem svijetu  Taj svijet je izvan uobičajene stvarnosti. pažnje i opažanja. To je jedna bolest → nije jedna bolest već skupina različitih poremećaja koji imaju neka zajednička obilježja (glavno je psihotičnost) o Njezini su simptomi mnogobrojni.

g. deterioraciji (raspadu ličnosti) o Kod njih nije riječ o intelektualnom propadanju nego o rascjepu misli od osjećaja o Za ove psihoze uveo naziv grupa shizofrenija o Uveo koncept „4 a“ simptoma koje mora imati shizofreni bolesnik:  Autizam – povlačenje iz društva. opisao kombiniranu formu katatonije i hebefrenije .Hecker → 1871. relacijama o Smatrao je kako se ove bolesti ne pojavljuju samo u mladosti te kako ne trebaju završiti u demenciji. Shizofreni bolesnik opasan je za sebe i okolinu → suicidalnost i heteroagresivnost se ne pojavljuju u svih SH bolesnika.Kraepelin → 1896. opisao psihozu koju je nazvao hebefrenija . neuromodulatorna i druge terapije te socioterapijski i psihoterapijski pristup i psihoedukacija 7. katatonija i demencija paranoja • Zajednička obilježja su zakočeni misaoni tok. emocionalna tupost i gubitak energije o Shizofrene simptome podijelio na floridne i deficitarne ..g. prijateljskih./soc.E. Nema prave terapije (lijeka) → farmakoterapija je najvažnija u liječenju o Antipsihotici daju najbolje rezultate u tretmanu SH o Postoje lijekovi koji uzrokuju povlačenje ili bitno smanjenje simptoma SH i dovode do emoc.Morel → 1860. Bolesnik nije svjestan svojih postupaka i nije odgovoran za njih pa mu treba oduzeti poslovnu sposobnost i odrediti staratelja →osoba je svjesna svojih postupaka. postupno zakazuje u funkcioniranju i svim emoc.g. opisao psihozu katatonog tipa o Uvodi pojam katatonia . tj. opisao bolesnika koji je u mladosti počeo intelektualno propadati.g. rodbinskih odnosa  Ambivalencija – dvostrukost emocija 97 . stabilnosti te kognitivne i socijalne rehabilitacije o Još se koriste i elektrokonvulzivna terapija.Kahlbaum → 1874. sama je sebi dovoljna. stvorio klasifikaciju duševnih poremećaja o Podijelio ih je na dvije velike skupine  Manično. a kad se pojave obično nisu dugotrajan simptom o Suicidalna razmišljanja se obično jave izvan faze akutnog pogoršanja bolesti (oni koji su u remisiji i ne žele ponovno javljanje simptoma) o Opasnost za druge ugl.depresivne psihoze  Psihoze koje nazina demencija prekoks • Ovu skupinu čine: hebefrenija.g. kod paranoidne SH o Najbolja je prevencija tretman koji uključuje biopsihosocijalni pristup 8. imao je halucinacije i sumanute misli o Bolest nazvao demencija prekoks . neuroregenerativna. ali katkad nije prisebna o Uklanjanje odgovornosti za brigu o sebi i svojoj bolesti je za SH bolesnika loše i kontraučinkovito o Cilj liječenja je i rehabilitacija o No neki bolesnici se nisu sposobni brinuti o sebi u svim aspektima života pa im treba pomoć druge osobe u pravnom i ekonomskom smislu o Ali veliki broj bolesnika ne treba staratelja – prisebni su i mogu odlučivati o sebi i za sebe b) Povijest koncepta SH . partnerskih. 6. Bleuler → skupini SH pridodao još jednu psihozu – jednostavnu ili SH simplex o Ovdje nema produktivnih simptoma. osoba se povlači.Fink → 1881.

. • U jednom trenutku voli i mrzi 98 .

reda: drugi p. ima lošiju prognozu Andreasen – klasificirala SH razmatrajući njihov početak i tijek. depresivne i euforične promjene raspoloženja. Poremećaj afekta (kratkotrajnog raspoloženja) • Dolazi u obliku kvalitativno promijenjenog afekta • Bolesnik je emoc. život u svojem. anhedoniju. mišljenja. socijalnog osiromašenja Carpenter → uvodi pojam deficitarnih i nedeficitarnih simptoma SH o Deficitarni su simptomi primarni ili sekundarni (posljedica produktivnih simptoma) Strauss → smatra produktivne simptome direktnom posljedicom oštećenja SŽS-a. smetenost. uzbuđenost i depresivnost  99 - - - - - . simptoima. socijalno povlačenje. hladan. prognozu. deorganizirano ponašanje i „distorzija realiteta“ Četverodimenzionalni → uključuje poz. halucinatorna doživljavanja. s neg. ima pozitivne simtpome. udaljen.. opažanja (halucinacije) i sadržajni p. nametanje ili kontroliranje volje. SH Dvodimenzionalni model SH → pozitivna i negativna Trodimenzionalni → SH čine psihomotorne promjene. opažanja. osjećaj afektivne praznine. formalni p. izoliranom svijetu  Forma slična SH simpleks i u prosjeku ima lošiju prognozu od poz. za SH i bez njih se ona ne može dijagnosticirati o Simptomi II. neg. dobro reagira na farmakoterapiju i ima povoljnu prognozu o SH sindrom tip II – počinje postupno. fenomen oduzimanja ili nametanja misli. andehonija. simptome. a deficitarne (negativne) simptome odsutstvom normalnih funkcija Crow → SH podijelio na dva sindroma o SH sindrom tip I – naglo počinje. p. fenomeni depersonalizacije i deralizacije) o Negativna – odsutni su produktivni simptomi.. simptome. mišljenja (sumanute misli) o Opisao i shizoidnu ličnost koja se može razviti u SH o Mišljenje SH bolesnika je nazvao autističkim (njegov sin to nazvao dereističkim) Meyer → smatrao da nije riječ o bolesti nego o odgovoru na životne stresne situacije o Uveo pojam sindrom shizofrene reakcije o Nije inzistirao na postojanju specif. a prisutni negativni (deficitarni)  Socijalno ponašanje. anhormija. slabije reagira na terapiju.tj produktivne simptome (sumanute misli. simptoma. cenestetičke halucinacije  Specif. hipobuliju. niti na deterioraciji Kretschmer → povezao SH s asteničkom konstitucijom Schneider → podijelio simptome SH u one prvog i drugog reda o Simptomi I. tj. reda: slušne halucinacije. krut  Poremećaj asocijacija – formalni poremećaj mišljenja u kojem bolesnik ima svoj slijed asocijacija koji je neobičan i neshvatljiv okolini o Kanije uveo još „2a“ simptoma:  Poremećaj pažnje  Anhormija – odsutnost vitalnih i nagonskih dinamizama o Po njemu su „a“ simptomi primarni  Bez njih se ne mže postaviti dijagnoza SH o Postoje i akcesorni simptomi  Prije svega p. afekta. konstrukt SH kao proces ili reakciju o Stvorila koncept pozitivne i negativne SH o Pozitivna SH – ima poz.

uzbuđenost. afektivne simptome (depresivnost i/ili anksioznost) i kognitivne smetnje 100 . neg. simptome. simptome. Petodimenzionalni → integrira poz..

o U više od 50% bolesnika SH se javlja između 15. a incidencija (broj novooboljelih) 10 do 40 na 100 000 ljudi u jednoj godini . o U više od 80% između 15. a manje neg.g. i 35. Švedska) o Kod nas je češća u Istri i Primorju .g.Nema spolnih razlika. i 40. razvitku i oblikovanju kliničke slike sudjeluju biološki. simptoma . graničnih p.SH je bolest univerzalna u prostoru i vremenu . iz shizofrenog spektra (paranoidni. .U svijetu oko 24 milijuna SH bolesnika.Obično se javlja između 15. prosječni rizik za obolijevanje je 1%. no neka istraživanja pokazuju češću pojavu SH u muškaraca o Češće konzumiranje droga kod M (?) o Rijeđe kod Ž zbog upotrebe kontraceptivnih sredstava koja sadržavaju estrogenn koji ima dopamin blokirajući učinak (?) o Ranija pojava kod M – najčešće od 15-24.Postoje geografske razlike u učestalosti SH o U nekim zemljama je učestalija (Irska..Veća pojvanost u etnički manjinskim skupinama . godine života o Rijetko nastane prije 10.Genetika SH → naslijeđe kao mogući uzrok ove bolesti o Rizik za obolijevanje od SH se povećava s blizinom i brojem srodnika koji imaju SH o Bolesni brat ili sestra – u drugog brata ili sestre je rizik oko 7% o Jedan roditelj – rizik za dijete oko 6% o Bolesni brat ili sestra i jedan roditelj – rizik raste na 17% o Oba roditelja – rizik za dijete je oko 40% o Veća konkordantnost (zajedničko pojavljivanje) u jednojajčanih blizanaca (40-50%) nego kod dvojajčanih (10-15%) o Istraživanja s usvojenom djecom pokazuju veći utjecaj naslijeđa od okolinskih čimbenika o Opaženo da među srodnicima SH bolesnika ima više oboljelih ne samo od SH nego i od p. o Kod žena – 20. c) Epidemiologija .g. i nakon 50. o Žene u odnosu na M pokazuju bolje premorbidno funkcioniranje i imaju više afektivnih i pozitivnih.SH bolesnici su češće rođni zimi i u rano proljeće nego u druga doba godine o Povezuje se s virusnom teorijom o nastanku SH d) Etiologija . ličnosti). a u Hrvatskoj oko 19 tisuća .Češće obolijevaju osobe nižeg SES-a o Ne zna se je li niži SES uzrok ili posljedica SH .g.5 do 2%.Učestalija u gradovima nego u seoskim područjima o Oboljeli češće žive u središnjim zonama gradova  Tu su odvojeni od bliskog kontakta s drugima .Životna prevalencija se kreće od 0.g. psihološki i socijalni čimbenici u složenom međuodnosu .uzrok SH još uvijek nije poznat . shizoidni i shizotipni p. i 25. – poligenetski prijenos 101 .bolest uzrokovana multifaktorski o u njezinu nastanku.-29. ličnosti te neshizofrenih psihoza o Studije genske povezanosti otkrivaju genske lokuse koji se nasljeđuju kao i SH  SH spada u skupinu složenih genski p.

a povećanje u prefrontalnom i frontalnom korteksu o Noradrenalin → dulja primjena antipsihotika dovodi do smanjenja aktivnosti noradrenergičkog sustava o Glutamat → fenciklidin (antagonist glutamata) izaziva psihotilne simptome. promjenu visine amplitude  Ove promjene se nalaze u 5-80% SH bolesnika - - - 102 .. proširenje moždanih komora. paroksizmalna izbijanja. simptomima SH o Promjene temporalnog režnja i limbičkog područja povezane su s poz. slične onima u akutnoj SH o GABA → smanjena aktivnost GABA-e povezana sa SH Virusna teorija → polazi od spoznaje da su SH bolesnici češće rođeni zimi i u rano proljeće nego u druga doba godine o Pojedinci čije su majke u trudnoći preboljele gripu ili su oni sami preboljeli gripu u dobi do 6mj imaju veću vjerojatnost kasnijeg razvijanja SH o Objašnjenje se temelji na infekciji retrovirusom čiji se antigen inkorporira u genom zaražene osobe  Njegova promjena dovodi do kasnijeg javljanja SH o Drugo je objašnjenje da virus djeluje posredno  U osoba koje imaju genetsku predispoziciju za razvitak SH smanjene su imunološke obrambene mogućnosti pa će češće nastati virusne infekcije Endokrinološka hipoteza → promjene hormonalne funkcije u SH zabilježene su u svim sustavima – najčešće je riječ o hormonima nadbubrežne žlijezde i štitnjače Elektrofiziološka istraživanja o EEG pokazao dizritmičnost. atrofija korteksa o Promjene u limbičkom sustavu i u području bazalnih ganglija  Smanjenje hipokampusa i amigdala o Nađeno smanjenje regionalnog protoka krvi i usporenje metabolizma u prefrontalnom korteksu  Hipofrontalitet – smanjenje funkcija frontalnog režnja • Smanjena dopaminergička aktivnost u tom području • Ove promjene se smatraju specif. Strukturne i funkcionalne promjene mozga o Smanjenje volumena mozga. simptoima SH Neurotransmiteri u SH o Dopaminergička hipoteza → najznačajnija u objašnjenju nastanka SH  Smatra se da je aktivnost dopaminergičkog sustava povećana  Veći broj dopaminergičkih receptora i njihova veća osjetljivosti u mezolimbičkom području  Povećana koncentracija homovanilične kiseline (metabolit dopamina) u SŽSu i plazmi • Povezana s produktivnom simptomatikom SH i boljim odgovorom na farmakoterapiju  Smanjena dopaminergička aktivnost zabilježena u prefrontalnom korteksu se dovodi u vezu s negativnim simptomima o Serotonin → promjene serotoninergičkog sustava suprotnog su predznaka od dopamina u istim područjima SŽS-a  Smanjenje aktivnosti serotonina u mezolimbičkom sustavu. za SH te se povezuju s neg.

pažnje . procesi o Poremećaj konceptualnog mišljenja  uključuje sposobnost planiranja. fazu primarnog narcizma o Riječ je o prvih 6mj života kada se ego još nije odvojio od ida o Ta regresija je praćena povlačenjem iz stvarnog u psihotični svijet te predstavlja obranu od anksioznosti i osjećaja krivice  Njome bolesnik izbjegava svijest o neugodnim sadržajima. stavom i odgojem utječe na pojavljivanje SH. dolazi do posljedica za dijete pa i moguće pojave SH  Dovodi do nemogućnosti da dijete ostvari svoj identitet. skrbi o bolesniku ili je u bliskom kontaktu s njim • Što veći EE indeks. ali i teškoće usmjeravanja pažnje (pažnju im zaokupljaju nevažne stvari) Kognitivni model → promijenjeni kogn.. da prihvati seksualnost. a obično uključuju opasnost od značajne promjene zdravlja. o Predisponirajući – onaj koji se dogodio ranije u životu. prije dolazi do pogoršanja o Patogenost bračne zajednice – ako je bračna zajednica narušena. pretraživanja. da stvori povjerenje u sebe i druge Životni događaji → zbivanja koja pred pojedinca postavljaju zahtjev za promjenom u funkcioniranju i ponašanju o Događaji koji izazivaju emoc. statusa. a njegova jačina i obilježja ga čine važnima za pojedinca u kojem izaziva dugotrajne emoc. reakcije kod većine ljudi. reakcije o Prihvaćaju se kao percipitirajući ili trigger čimbenici u javljanju SH ili kao značajni etiološki čimbenici u predisponiranih osoba 103 - - - . načina života ili najavljuju te promjene o Percipitirajući životni događaj – ako se pojavio 12mj prije pojave psihičkog p. shvaćanja mentalnog stanja i nakana drugih – nemogućnost shvaćanja mišljenja drugih Socijalne teorije → upućuju na važnost obiteljskih i drugih okolinskih čimbenika te društveni i kulturološki utjecaj na nastanak bolesti o Koncept shizofrenogene majke – majka svojim osobinama ličnosti. događaje objašnjava vanjskim uzrocima o P. procesa atribucije – bolesnik je pristran i pridaje nerealna značenja i pretjeranu važnost nekom događaju  Najčešće prisutno u paranoidnim interpretacijama kada bolesnik neg. soc.nesposobnost povezivanja značajnih događaja i situacija te u stvaranju veza između nebitnih događaja  Pažnju odvraćaju potpuno nevažne stvari i događaji što otežava uspostavljanje i održavanje kontakta s drugima o P. Psihoanalitička paradigma → SH tumači regresijom na najraniju fazu psihoseksualnog razvitka. apstraktno mišljenje i korištenje povratnih inf u postizanju cilja svrsishodnog ponašanja) o P. a sumanute misli su oblik komunikacije s okolinom Bihevioralni model → u razvitku SH važnu ulogu imaju učenje i kondicioniranje o Uključuje poremećene obiteljske odnose. prije svega u sina (kontrolirajuća je) o Koncept dvostrukih poruka – označuje da je komunikacija u obitelji dvoznačna  Dijete je podvrgnuto proturječnim porukama od voljenih osoba o Izražavanje emocija – pretjerano iskazivanje emocija je povezano s pogoršanjem kliničke slike SH  Ovo izražavanje emocija se može izraziti kao EE indeks koji se određuje brojem sati kojim se član obitelji emoc.

 Oko 70% SH bolesnika izvještava o nekom životnom događaju u razdoblju do godine dana prije pojave bolesti 104 ..

ličnosti o Shizotipni p. potom vidne i cenestetičke o Pozitivni simptomi smetenosti ili dezorganiziranosti  Formalni p.Može započeti naglo. bez jasno vidljivih simptoma .Najčešće se javlja s depresijom. ličnosti . ovisnostima (80% njih je ovisno o nikotinu.. često prethodi SH  U njih 30-40% će se javiti SH  Oko 50-ć60% SH bolesnika je premorbidno imalo shizoidni p. ličnosti) o Shizoidni p. katatona uzbuđenost. a bolesnik se ponaša kao da postoji • Mogu biti vezane za bilo koji osjet. ličnosti . Dijateza-stres model → nadređen drugim modelima o Ujedinjuje različite modele i čimbenike o Polazi od pretpostavke da neki pojedinci pokazuju osjetljivost na nastanak SH  Ta osjetljivost (dijateza) može biti biološka. a najčešće su slušne. polagano. maligne. religiozne sumanutosti.Najčešće počinje u adolescenciji . stereotipija 105 . se rjeđe pojavljuje kao preteča SH. okolinska ili kombinirana o Na pojedinca potom djeluju stresni i drugi okolinski događaji o U njihovu međuodnosu s predisponiraom osobom javlja se SH o I sami događaji koji pridonose pojavi SH su biološke.  No on je više od shizoidnog genetski povezan sa SH  Više srodnika sa shizotipnim p. ličnosti iz shizofrenog spektra (shizoidni i shizotipni p. povlačenjem iz okoline.Pozitivni simptomi → u dvije skupine o Pozitivni psihotični simptomi  Deluzije – sadržajni p. zablude nastale na bolesnoj osnovi koje nisu dostupne razuvjeravanju • Najčešće ideje odnosa. 30-50% o alkoholu. manirizam. psihološka. ličnosti ima SH nego srodnici osobe sa shizoidnim o. psihološke i socijalne naravi e) Komorbiditet . se kasnije razvije SH. a i umanjeg broja ljudi s ovim p. katatoni negativizam. mišljenja. opažanja kod kojih ne postoji podražaj. upalne i kardiovaskularne bolesti o Više od 80% SH bolesnika ima tjelesnu bolest . ali i postupno.Poseban odnos SH i p. katatoni stupor. mišljenja – oblici smetenog mišljenja i govora • Najčešće je riječ o disociranom mišljenju kada ne postoji uobičajen slijed asocijacija • Svijest je u SH uvijek očuvana  Dezorganizirano ponašanje – može biti vrlo različito • Mogu se javiti katalepsija.U SH se javljaju i specif. mesijanske sumanutosti. odstupanja u nekih osobina ličnosti o Viši rezultat na dimenziji izbjegavanja štete i niži rezultati na dimenziji samovođenja f) Klinička slika .Pojavljuje se s mnogobrojnim bolestima o Najčešće su to metaboličke. a 5-10% o kokainu) i p. u odnosu na shizoidni p. 15-25% o kanabisu. proganjanja. brojnim i ozbiljnim simptomima. etotomanske sumanutosti  Halucinacije – kvalitativni p.

g. simptoma bolesti. nemogućnost da se doživi zadovoljstvo o Avolicija – nemogućnost započinjanja i održavanja cilju usmjerena ponašanja što rezultira gubitkom socijalne aktivnosti i inicijative o Ovo su primarni neg. deficiti od nižih razina procesiranja inf. odgovora na antipsihotičnu terapiju. simptomi. tj. tj. simptoma (bezvoljnost. hladni. zaravnjeni afekt  Paratimija – raspoloženje ne odgovara misaonu sadržaju.) o U neshizofrenoj psihozi paranoidni sindrom je mnogo bliže stvarnosti (npr. a smije se o Anhedonija – potpuni gubitak životnih interesa. partner ga vara. percepcija) do najviših razina i najsloženijih intelektualnih funkcija  Nemogućnost zadržavanja pažnje. o Najčešće se javlja u kasnim 20. špijuniraju ga i sl. volje i psihomot. izolacije i većinom neg. očito sumanute (oteli ga izvanzemaljci. simptomi posljedica poz. manirizma. govora. tj razdoblje do hospitalizacije je najkreće Nediferencirana SH → naziva se i atipičnom SH 106 - - - . a mišljenje dezorg. o Kasnije dolazi do soc. i ranim 30. opažanja o Ovdje ili ne postoje ili su prisutni u lakšem obliku p. fantastične.)  Ovdje obično nema halucinacija o U paranoidnoj SH mogu postojati slušne halucinacije i drugi p. apstraktnog mišljenja i opće inteligencije Mogu pokazivati i depresivne i/ili tjeskobne simptome Suicidalnost i nasilničko ponašanje također mogu pratiti SH SH mogu pratiti i neki neurološki i očni znakovi te znakovi podraženosti AŽS-a Oko 17% ih ima simptom polidipsije (pojačano pijenje vode) - - g) Podjela shizofrenije Paranoidna SH → najčešća SH koju obilježava trajna paranoidna sumanutost ili više njih o Paranoidni sindrom čine ideje odnosa. oslabljena koncentracija. izostanka socijalne potpore Kognitivni simptomi – dovode do privremene ili trajne ometenosti mentalnih procesa o Specif. bolesnik osjeća radost na tužnu vijest  Paramimija – mimika ne odgovara raspoloženju koje prati misaoni sadržaj. odgovaranje kratkim odgovorima o Poremećaj afektivnosti – udaljeni. djeca nisu njegova. oskudnost produkcije. udaljeni afekt) o Prognoza je nepovoljna Katatona SH → najrjeđi oblik bolesti s izraženim psihomotornim p. afekta. kogn. o Počinje naglo u obliku afektivnih promjena uz sumanute misli i halucinacije koje su prolazne i fragmentarne o Raspoloženje je neadekvatno. dok su sekundarni neg. rastresenost te oštećenje pamćenja. nezainteresiranost. učenja. Negativni simptomi o Alogija – siromaštvo govora koje obilježava usporeno mišljenje. nepovjerenja. voštane savitljivosti i negativizma o Mogu se javiti i oneiroidna stanja sa slikovitim halucinacijama o Ovi bolesnici dolaze na liječenje najranije. (pažnja.g. proganjanja koje su neobične.. kradu ga i sl. i 25. o Simptomi idu od stupora. života Hebefrena SH → naziva se i dezorganiziranom SH o Javlja se najranije od svih SH – obično između 15. bolesnik je tužan. preko hiperkinezije i katatone uzbuđenosti do stereotipije.

o Ima različite simptome koji ne zadovoljavaju kriterije ni za jedan drugi oblik SH ili ima obilježja više od jednog tipa SH 107 ..

tjeskobu. anksioznost. prisilnim i precijenjenim mislima. preosjetljivost o Ove crte ličnosti mogu trajati cijeli život. postavlja se dijagnoza SH o Ovakvo stanje koje se javi nakon primjene antipsihotika naziva se depresivnim pomakom Rezidualna SH → kronificirana forma obilježena odsutnošću izrazitih sumanutosti. traje 1-6mj o Ako traje dulje od 6mj. nedruštvenost. bezvoljnost. a osoba ne zna o čemu se radi i ne može to spriječiti o Javlja se i tvrdokorna nesanica koja dodatno povećava zabrinutost i anksioznost 108 . (odvojeno od SH) o Sliči SH. živi u svom svijetu ne vodeži brigu o sebi. nezainteresiranost. ali ne izrazito o Ako se potpuno izgube. obiteljo. svrstava se u skupinu SH o Jedna trećina ovih bolesnika izlazi iz psihotičnog stanja i ulazi remisiju. nesigurnost. kompulzije. higijeni o Negativni oblik bolesti Shizofreniformna psihoza → psihoza slična SH koja ne zadovoljava kriterije za neki od prethodnih oblika SH o U MKB-u svrstana u dvije zasebne kategorije: ostale SH i akutni psihotični poremećaj nalik na SH o U DSM-u je svrstana u skupinu drugih psihotičnih p. sramežljivost. društva. ali postoje neka obilježja ličnosti kao što su povlačenje. a u dvije trećine se razvije SH - - - h) Faze bolesti . ličnosti . simptoma o Osoba se povlači iz radne okoline. halucinacija ili dezorg. iluzije. afekta (bez depresije) o Nakon duljeg trajanja mogu se pojaviti i neki od poz. pokazuje ljutnju i bijes o Poslije se javljaju depresivnost. zaokupljena je neobičnim interpretacijam. submisivnost. Postshizofrena depresija → to je SH na koju se nastavlja različito duga depresivna epizoda o Simptomi SH su trajno prisutni. veze. ili SH o Mogu se pojaviti i shizoidni i rjeđe shizotipni ili paranoidni p. a ako su naglašeni i dominantni. Ponašanja o Obično je riječ o ireverzibilnim negativnim simptomima o Naziva se i kroničnom nediferenciranom SH Shizofrenija simpleks → jednostavna forma koja počinje neupadno.Shizofrena psihoza obično prolazi kroz nekoliko faza (četiri faze) koje nemaju uvijek jasne granice te imaju neke međufaze koje se teško mogu prepoznati . emoc. riječ je o depresiji. ekscentrično ponašanje o Prisutne smetnje nagona o Prijelaz iz ove u akutnu fazu može biti nagli ili traje nekoliko dana za koje se vrijeme javlja osjećaj straha od nečega strašnog što će se dogoditi. postupno i polagano se razvija o Prevladavaju deficitarni (neg. nepovjerljiva i sumnjičava.Prodromalna → razdoblje kada se javljaju nespecif.Premorbidna faza → razdoblje u kojem nema znakova bolesti.) simptomi i socijalno nefunkcioniranje o Najvažniji simptomi su bezvoljnost i p. a mogu se i razviti u neki od p ličn. prehrani.. simptomi i znakovi (prodromi). a prije psihotičnih fenomena o Ovo je faza postupne deterioracije o Može trajati nekoliko godina o U njoj osoba pokazuje povlačenje iz društva.

Najviše ovisi o obiteljskoj opterećenosti ovom bolešću. produljena farmakoterapija. trajne afektivne promjene. mišljenja. a toliko su izraženi da obično dovode do hospitalizacije o Može započeti i monosimptomatskom sumanutošću ili nekim impulzivnim činom (autoagresije ili heteroagresije) Kronična ili rezidualna → katkad se može javiti nakon prve akutne faze. ali i mnogim drugim čimbenicima Čimbenici koji utječu na povoljan ishod SH Vezani za bolesnika Okolinski čimbenici Ženski spol Percipitirajući čimbenici Bolje premorbidno Nagli početak bolesti Brak ili život s partnerom funkcioniranje Bolje intermitentno Kratko trajanje akutne faze Dobra obiteljska podrška funkcioniranje Razvijenije intelektualne Prisutni pozitivni simptomi Podrška okoline funkcije Prisutni simptomi poremećaja Odsutnost strukturnih promjena Viši SES raspoloženja SŽS-a Dobar odgovor na primijenjene Poremećaji raspoloženja u Odsutnost negativnih simptoma psihofarmake obitelji Odsutnost rezidualnih Aktivno sudjelovanje u Nema SH u obitelji simptoma psihoedukaciji Vezani za bolest Kasniji početak bolesti Što je više ovih čimbenika zadovoljeno to je prognoza bolja Smatra se kako je liječenje prve psihotične epizode jedan od presudnih čimbenika za konačni ishod SH Najveći dio bolesnika ima kronični tijek s izmjenama faza bolesti i poboljšanog stanja Najpovoljniji ishod → pojavljuje se u 20-30% ili u 7-41% SH bolesnika o Bolesnik se nakon akutne faze u potpunosti oporavlja o SH simptomi nestaju ili se smanjuju u tolikoj mjeri da osoba funkcionira na svim razinama o Bolesniku se i dalje preporučuje uzimanje lijekova tijekom duljeg vremena.Prognoza je različita jer ovisi o mnoštvu čimbenika. kognitivna deterioracija - i) Prognoza SH . Akutna ili floridna → naglo javljanje pozitivnih simptoma kada nastaju sumanute misli. dezorg. dobi i načinu kako bolest započinje. a postoje i brojne interindividualne razlike . jer je zamijećeno da njezino smanjivanje ili prekidanje dovodi do ponovne akutizacije shizofrene psihoze o Iz ove kategorije se najčešće javljaju pokušaji samoubojstva u SH  Počinju razmišljati na suicidalni način jer se boje novog pogoršanja i žele ga izbjeći 109 . formalni p. podvrsti SH. tzv. ponašanje. premorbidnim funkcioniranjem. kvalitativno promijenjeni afekt o Ti simptomi ometaju bolesnika u funkcioniranju. odgovoru na farmakoterapiju.. a ponekad nakon više godina pogoršanja i pobolšanja bolesti o Obilježavaju ju poremećaj funkcioniranja. halucinacije.Ne znamo što utječe na to koji će tijek i ishod poprimiti SH u određenog bolesnika .

lijekova . shizoafektivna psihoza . Srednje povoljan ishod → kada se SH bolesnik nakon izlaska iz akutne faze djelomično oporavi o U 20-30% bolesnika o Ostanu neki SH simptomi koji ometaju različite oblike funkcioniranja o Bolesnik uspijeva funkcionirati na jednoj razini. ali je sekundarna (lijek je primaran) . bihevioristički. tj. tj 50-75% bolesnika ima različite socijalne i psihološke posljedice kroničnog tijeka bolesti Prosječni životni vijek SH bolesnika je 10g kraći u usporedbi s općom populacijom o Oko 50% njih pokuša suicid. ali ne i na drugoj o Oni mogu u kasnijim fazama pogoršanja svoje bolesti proširiti područje slabijeg funkcioniranja.Socioterapija o koncept napravio Maxwell Jones kad je uvidio da se ljudi tretirani u grupi brže oporavljaju od tuberkuloze (shvatio lječidbeni utjecaj grupe) o održavaju se socioterapijski sastanci (grupa socioterapeuta radi s bolesnicima) o psihoterapijske grupe su manje (iste dijagnoze i simptomi) i traju vrlo dugo..Biološka terapija o zlatni standard za Sch (kao i za svaku psihozu) je farmakoterapija antipsihoticima o antipsihotici djeluju blokirajuće na dopaminske receptore.). a socioterapijske su puno veće te je veća fluktuacija (puno češće izlaze i ulaze u grupu) jer se sastoje od bolesnika koji su trenutačno na odjelu 110 .. geštalt. inducirana psihoza.SH treba razlikovati od triju skupina poremećaja .EKT (elektrokonvulzivna terapija) o vidjelo se da epileptički napadaji smanjuju simptome Sch pa se analogno tome išlo izazivati epileptičke napadaje pomoću električne struje . ali bez značajnih rezultata) o psihoterapija dolazi do izražaja u kroničnoj formi Sch o grupna i individualna terapija na bilo kojem modelu (psihoanalitiči.ciljno mjesto je D2 o osim antipsihotika se koriste i anksiolitici i antidepresivi o nemamo dovoljno dobrih antipsihotika da pokrijemo sve podskupine Sch (imamo svega par lijekova koji pokrivaju heterogeno područje Sch) .Ostali psihijatrijski poremećaji → p. akutni i prolazni psihotični p.Psihoterapija o ne može se koristiti u akutnoj formi Sch (terapeut bi morao 24h biti s bolesnikomterapeut je više support u smislu imitacije kako bi psihotični bolesnik kontrolirao neke oblike ponašanja.Organske psihoze → stanja u kojima se javlja psihotičnost u okviru tjelesnih bolesti ili nakon uzimanja određenih droga. tj... raspoloženja i p. mogu tijekom vremena sve slabije funkcionirati pa mogu ići prema kroničnim i rezidualnim oblicima SH Kronični oblik → neki bolesnici pokazuju ovaj oblik od prvih simptoma SH o Najteži oblik bolesti kada simptomi stalno i u velikoj mjeri ometaju bolesnike u svim područjima funkcioniranja o Oni se nikada ne vraćaju na početnu razinu funkcioniranja o Pojavljuje se u 40-60% bolesnika. a oko 10% ga učini - - j) Diferencijalna dijagnoza . reaktivna psihoza.svega par centara se time bavi. perzistirajući sumanuti p.Različiti psihotični sindromi → shizofreniformna psihoza. ličnosti te teški oblici OKP-a k) Liječenje .

kako mu se dijelovi tijela mijenjaju veličinom ili izgledom...S obzirom na to da su sumanutosti najčešće paranoidne.  On misli da je sve to znak tjelesne bolesti o Grandiozni – megalomanske sumanutosti (nadnaravne moći. sportske priredbe.Psihotični fenomeni prelaze s bolesnika na drugu.Obično traje od jednog dana do jednog mjeseca . demencije. kako smrdi i sl. ali nema specif.Psihotično stanje koje naglo počinje. o Nespecificirani – sadržava neku monosimptomatsku sumanutost koja potpuno određuje ponašanje oblika o Capgrasov sindrom – uvjerenje kako je osoba iz okoline zamijenjena dvojnikom o Cotardov sindrom – bolesnik misli da je sve izgubio.Halucinacije su rijetke .bitna uloga resocijalizacije (npr. emoc.S obzirom na karakter afektivnih simptoma radi se podjela na podtipove 111 .) o Mješoviti – dvije ili više skupina specif. o socioterapijske grupe imaju organiziran ritam koji imitira realan život.Simptomatika odgovara psihotičnom poremećaju primarnog bolesnika SHIZOAFEKTIVNA PSIHOZA . nego vezane za realitet . simptoma delirija. to se odnosi i na njegovo tijelo – misli da mu tijelo ne postoji AKUTNI I PROLAZNI PSIHOTIČNI POREMEČAJ . slušne halucinacije. zlouporabe psihoaktivnih tvari INDUCIRANA SUMANUTOST .. paranoidne. smanjeno zapamćivanje novih informacija.) ili afektivni simptomi . smetnje govora i psihom. ili seksualno o Erotomanski – označuje sumanutost tajne ljubavi o Somatski – sumanutosti koje upućuju na bolesno tjelesno zbivanje  Bolesnik misli kako je zaražen.Uključuje dugotrajne sumanute ideje.Tijek je poremećaj obično kroničan . a izostaju simptomi koji bi ovo stanje uvrstili u shizofreni. izumio stroj..S obzirom na dominirajuću sumanutost: o Paranoidni ili persekutorni oblik – obilježen sumanutim idejama proganjanja  Bolesnik ima dojam da ga netko prati i da mu želi nauditi  Izostaju drugi psihopatološki fenomeni o Ljubomorni oblik – sumanute ideje nevjere i ljubomore  Bolesnik je uvjeren da ga je partner prevario. erotomanske. .Mogu biti izraženiji SH (nametanje misli.Poremećaj u kojem su istodobno prisutni simptomi SH i afektivnog p. sumanutosti odnosa. parafrenija o Ove sumanutosti nisu bizarne i fantastiče.Glavni je simptom sumanuta misao o Najčešće sumanutosti ljubomore. radna terapija.) PERZISTIRAJUĆI SUMANUTI POREMEĆAJ . grandiozne. za ovaj se p.izložba radova. utjecaja i kontrole. raspoloženja.Od samog početka su prisutne sumanute misli i halucinacije .Dominiraju psihotični simptomi uz p. njemu blisku osobu .. kratko traje i najčešće završava potpunim oporavkom . simptoma pri čemu ni jedna nije prevladavajuća da bi se na temelju nje mogla postaviti dijagnoza od prethodnih p. oslabljena pažnja.Mogu se pojaviti konfuznjost. paranoja. somatske .Javlja se kod osobe koja živi s psihotičnim bolesnikom . afektivni ili organski poremećaj . . upotrebljavaju i nazivi paranoidna psihoza.

Melankolija → depresija koja se javlja u starijoj životnoj dobi S PREDAVANJA: KVANTITATIVNI POREMEĆAJI AFEKTIVITETA . tjelesne i kognitivne Bolesnik s p.Ciklotimija → označuje oscilacije raspoloženja. motivacijske.Bipolarni afektivni poremećaj → stanje u kojem se depresija izmjenjuje s manijom ili hipomanijom te stanje izmjenjivanja manije s normalnim raspoloženjem (eutimija) .. osiromašenja. osjećaj krivnje. gubitak volje. postojanja tjelesne bolesti (hipohondrijske sumanutosti). smetnje nagona o Mogu se javiti i suicidalna razmišljanja i pokušaji o Psihotična depresija – kada su prisutne sumanutosti i/ili halucinacije  Sumanutosti su obično ideje krivnje. koje traju najmanje dvije godine o Izraženije promjene pa je vidljivo i jasno i okolini .Apatija . ali koje ne zadovoljava kriterije za manični poremećaj .Emocionalna labilnost .Distimija . raspoloženja na neki način gubi kontrolu nad svojim emocijama - Depresija → osim sniženog raspoloženja (hipotimije). inicijative. . manični i bipolarni tip Bolesnici s prevladavajućim shiofrenim simptomima imaju lošiji ishod nego oni s izrazito afektivnim simptomima Ishod je sličniji ishodu SH bolesnika – zato se svrstana u shizofreni spektar poremećaja POREMEĆAJI RASPOLOŽENJA ILI AFEKTIVNI POREMEĆAJI Najčešći psihijatrijski entiteti Glavni simptom je promjena raspoloženja.Dvostruka depresija → istodobno javljanje distimije i velike depresivne epizode . osjećaj veličine i bezgranične energije o Mogu se javiti i sumanutosti (u dvije trećine svih manučnih bolesnika) i halucinacije o Manija je uvijek psihoza pa i kada se ne jave sumanute misli. energije i interesa. zbog svojeg funkcioniranja izvan realiteta  Manija bez sumanutosti – glavna terapija su antipsihotici o Unipolarna manija – stanje u kojem je prisutna samo manija  Izmjena jakih maničnih faza i normalnih raspoloženja  Po novim klasifikacijama se svrstava u bipolarni p. negiranja svega pa i svog postojanja o Unipolarna depresija – stanje koje je samo depresivno o Izmjena jakih depresivnih faza i normalnih raspoloženja . uključuje oskudnu emocionalnu reakciju. ponašajne.Patološka razdražljivost 112 .Depresivno raspoloženje . o Depresivni. ubrzano mišljenje. raspoloženja dijele se na emocionalne. između hipomanije i blaže depresije. .Hipomanija → stanje blažeg povišenog raspoloženja (i drugih maničnih simptoma).Distimija → depresivni poremećaj u kojem osoba najmanje dvije godine pokazuje pretežno depresivno raspoloženje o Lakši oblik depresivnog p.Ciklotimija .Manija → povišeno raspoloženje (hipertimija). a sekundarna obilježja su poremećaji nagona i kognicije o Simptomi depresivnog p. pojačanje nagonskih dinamizama.

Manično raspoloženje 113 ..

Gestalt . MANIČNO-DEPRESIVNI SPEKTAR M m d D Ciklotimna ličnost Normalne varijacije raspoloženja Bipolarni II Unipolarna manija Bipolarni I Ciklotimni poremećaj LIJEČENJE .Obiteljska .Smanjiti mogućnost recidiva FARMAKOTERAPIJA .Neselektivni inhibitori ponovne pohrane noradrenalina i serotonina .Ukloniti ili smanjiti simptome .Uspostaviti socijalno.Triciklički antidepresivi .Deprivacija spavanja .Suportivna .Selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina ..Inhibitori monoaminooksidaze (MAO) .Partnerska 114 .Stabilizatori raspoloženja OSTALE BIOLOŠKE METODE LIJEČENJA . radno.Grupna .Hormonalna terapija PSIHOTERAPIJA . partnersko.Kognitivno-bihevioralna .Terapija svjetlom .Elektrokonvulzivna terapija . obiteljsko funkcioniranje .Psihodinamska (psihoanalitička) .

Ž razmišljanje o vlastitim osjećajima i njihovim zrocima . a za M 5-12% o Različita objašnjenja za spolne razlike  Oscilacije spolnih hormona i smetnje u funkciji štitnjače  Žene pokazuju obrazac bespomoćnosti. teška bez psihotičnih simptoma. nema do puberteta.Spolnih razlika u pojavi depresivnog p.Velike etničke i geografske razlike u učestalosti depresije o Češće se javlja u seoskim nego u gradskim podrušjima . infektivne bolesti. a jačina i karakter simptoma određuju njezinu težinu o Može biti blaga. o Teška epizoda se naziva i velikom depresijom.Povratni depresivni poremećaj → ponavljanje depresivnih epizoda o Naziva se i ponavljajućim ili rekurentnim depresivnim poremećajem o Može bit blagi. javno zdravstveni problem (ispred nje su: 1.Biološka tumačenja depresije o Naslijeđe – najbliži srodnici depresivnog bolesnika imaju 1. teški bez psihotičnih simptoma. kardiovaskularne bolesti.Ne postoji veza između depresije i SES-a b) Etiologija . maligne bolesti.. a nakon njega se ovaj p. teški s psihotičnim simptomima o U oko 25% bolesnika relaps se javlja u prvih 6 mjeseci nakon oporavka od prve epizode depresije. velikom depresivnom epizodom. sklonije su pasivnom pristupu izlaska iz depresivnosti. a 58% bolesnika ima relaps unutar 5 godina a) Epidemiologija Depresivni poremećaj je najčešći od svih psihijatrijskih poremećaja općenito Depresija je danas 4. velikim depresivnim poremećajima.5 do 3 puta veći rizik za obolijevanje od depresije  Konkordantnost je u jednojajčanih blizanaca veća nego u dvojajčanih (40 nasuprot 11%)  Prenosi se poligenetski  Na naslijeđe otpada 30%. 3. dominiraju TBC i AIDS) Depresija se događa u svakoj životnoj dobi o Najčešće između adolescencije i 45. javlja češće u Ž nego u M o Rizik obolijevanja za Ž je 10-25%. srednje teški. a 2020.Depresivna epizoda → epizoda depresije koja se javlja jednom. major depresijom . srednje teška. razmišljanju o svojoj situaciji  Učenje spolnih uloga u djetinjstvu – M aktivnost i suočavanje s problemom. bit će 2. teška s psihotičnim simptomima. 2. DEPRESIVNI POREMEĆAJ Pojavljuje se u dva oblika: depresivna epizoda i povratni depresivni poremećaj o U njima nema faza povišenog raspoloženja te se za njih koristi naziv i unipolarna depresija . a preostali dio se može objasniti drugim čimbenicima o Istraživanja metabolizma i prokrvljenosti pojedinih područja mozga  Smanjenje metaboličke aktivnosti u prefrontalnom korteksui hipokampusu te povećanje aktivnosti u amigdalama i povećanje prokrvljenosti u prefrontalnom korteksu i amigdalama 115 . godine života o Prosječna dob javljanja je 27 godina .

pesimistični stavovi o sebi. • Teorija beznađa – beznađe je ključno u nastanku depresije jer je to osjećaj da se pozitivni i željeni ishod neće dogoditi. ličnosti koji prelaze u depresiju o S depresijom mogu biti povezani i ostali p. a to izaziva osamljivanje bolesnika i pogoršanje depresije Premorbidno funkcioniranje i osobine ličnosti o Važnu ulogu u nastanku depresivnog p. ličnosti (OKP. serotoninergički i dopaminergički  Smanjenje serotoninergičke i dopaminergičke funkcije dovodi se u vezi s pojavom depresije o Neuroendokrinološka podloga depresije – proizlazi iz hiperaktivnosti hipotalamopituitarno-adrenalne osi o Promjene u cirkadijurnom ritmu – ranije ili kasnije buđenje te drugačije oscilacije tjelesne temperature o Promjene u arhitektonici spavanja – skraćena REM latencija (REM faza počinje ranije nego kod nedepresivnih osoba).granični.. afekti. i 4.) u drugoj polovini spavanja Psihološke hipoteze depresije o Analitičke teorije – objašnjavaju depresiju fiksacijom na oralnu fazu  Dijete je u toj fazi doživjelo frustraciju pa ostaje trajno fiksirano za ovo razvojno razdoblje  Razlog za depresivnost je gubitak nečega (osobe)  Strah od separacije je osnova za razvitak depresivnog poremećaja o Kognitivni model – počiva na više teorije  Beck smatra da depresivne misli. povećana REM gustoća (veća zastupljenost REM faza) i povećanje sporovalnog spavanja (faze 3. budućnosti i svijetu  Seligmanov koncept naučene bespomoćnosti – izloženost neugodnim situacijama na koje se ne može utjecati. histrionski. ličnosti gdje su obilježja ličnosti čvrsta i nepromjenjiva. trijada – neg. životne događaje i neuspjehe pripisuje globalnim. iskrivljenja i negativna trijada (ovo dvoje u svim depr. shemu • Kogn..) o U osoba koje imaju teži p. stanjima) • Neg. ponašanje mogu nastati zbog pogrešnog mišljenja i procesiranja informacija • Negativna kognitivna shema (samo u endogenim depresijama) o Osoba zbog negativnih životnih događaja stječe negativna vjerovanja koja oblikuju neg. bolesnici imaju manjak socijalnih vještina  Imaju nisku razinu interpersonalnih odnosa u kojima ne nalaze zadovoljstvo i smatraju ih nepotrebnima i nepodupirućima  Svojim averzivnim ponašanjem dovode do odbijanja drugih ljudi. p. unutrašnjim i postojanim uzrocima. dovodi do osječaja bespomoćnosti • Proširen u atribucijsku teoriju naućene bespomoćnosti – osoba će biti depresivn(ij)a ako neg.. ishod depresije je nepovoljniji - - 116 . o Neurotransmitorski sustavi – najviše zahvaćeni noradrenergički. kogn. o Bihevioralne teorije depresije – pokazuju da depr. imaju crte ličnosti te poremećaji ličnosti o Najčešće je riječ o depr..

žalost.Depresija prati različite psihičke p. pažnje.. p. sporiji govor.Tjelesni simptomi – glavobolja. govor ubrzan. psihomotorike. sve do PTSP-a). bolesti ovisnosti. umor . neodržavanje higijene. usporena psihomotorika. .Kod starijih bolesnika u komobirditetu s tjelesnim bolestima i oštećenjima d) Klinička slika . ličnosti . metaboličkim i endokrinološkim bolestima. nagona. o Može se javiti psihomotorno povišenje.Trajanje je različito dugo. halucinacije . pažnja može biti hipervigilna. pamćenja ..Početak može biti akutan ili postupan . briga. bolestima dišnog sustava.Atipična depresija → ima neke od uobičajenih simptoma depresije (tuga je glavni sindrom). povećan tenacitet pažnje.Psihotična depresija → obilježena psihotičnim simptomima o Sumanute misli (ideje krivice. gubitak volje. Parkinsonovu. p. volje. oslabljen spolni nagon. a 10-15% bolesnika učini samoubojstvo . tuga. Stresni životni događaji o Pretpostavlja se da stresor izaziva prvu epizodu depresije. ponavljanjem epizoda depresije. nagoni promijenjeni u suprotnom smislu 117 . hipertenacitetna o Opažanje – rijetko halucinacije o Pamćenje – negativno o Nagoni – sniženi o Kritičnost – pretjerana o Vegetativne funkcije – srčani ritam. o Javljaju se i anksiozni fenomeni o Svijest – očuvana o Izgled – zapušten o Afekt – depresivan o Psihomotorika – zakočena ili agitirana o Mišljenje – usporeno. oslabljena koncentracija. zapušten vanjski izgled. a kod gubitaka na izgubljenu osobu (izazivaju reakciju tugovanja) c) Komorbiditet . smanjen tek. ideje krivice i propasti o Pažnja – hipovigilna. nesanica. ali i niz onih koji odudaraju od klasične slike depr. kroničnim tijekom. samoubojstvom . nagona. probavne smetnje. epilepsiju.: anksiozne p.Oko dvije trećine depresivnih bolesnika povremeno ima suicidalna razmišljanja. raspoloženja.Od tjelesnih bolesti depresija se pojavljuje sa srčanim bolestima. mišljenja. bolni sindromi. tumore mozga . slabije pamćenje novih sadržaja. p. opstipacija i bolovi . samooptuživanja. vrtoglavica. depresonalizacija. preuzimanje odgovornosti za globalna zbivanja). a ona dovodi do fiziološke osjetljivosti SŽS-a  U konačnici će izrazita osjetljivost SŽS-a rezultirat pojavom depresije i bez stresa o Drugo objašnjenje je da je riječ o osjetljivosti na stres SŽS-a koja će pri izlaganju sve manjim i manjim stresorima dovesti do novih depresivnih epizoda o Stresni događaji su različiti i individualno uvjetovani o Nakon traumatskih događaja sadržaj reakcije je usmjeren na mjesto (mogu dovesti do javljanja različitih simptoma. od nekoliko tjedana do nekoliko godina . zloćudnim bolestima.Najčešći simptomi: sniženo raspoloženje. zaboravljanje.Depresija može završiti s remisijom.Prati i cerebrovaskularnu bolest. derealizacija.Tipična slika uključuje p.

.U njezinu pojavljivanju nema spolnih razlika 118 .Seksualno i tjelesno zlostavljanje → veća šansa za depresiju i kod žrtve i kod zlostavljača Hormonalni tretman (kontracepcija. ali i raznih tjelesnih bolesti S PREDAVANJA: .Potom ju treba odvojiti od psihičkih. a ne ujutro Melankolija → depresija koja se javlja kod starijih osoba pa se naziva i involutivnom depr. u osnovi je tuga (u početku je neuočljiva) Rizični faktori za depresiju .Maskirana (larvirana) → stanje prikriveno nekim drugim simptomima (psihičkim ili čak više tjelesnim – sve pretrage dobre.Gubitak roditelja prije 10.Reaktivna i organska (uslijed hipotireoze.Psihotična i nepsihotična (većina depresija) . atrofije dijelova mozga) .Utvrditi je li riječ o unipolarnoj (prisutna samo depresivna faza) ili bipolarnoj depresiji (ako postoje faze povišenog raspoloženja) . o Raspoloženje i opće stanje obično pogoršani navečer. tumora. a osoba se osjeća loše).Poremećaji raspoloženja u obitelji .Unipolarna (velika depresija) i bipolarna depresija (bipolarni poremećaj) . a učestalost nije poznata .Major (velika) i minor (mala) epizoda . godine života → Gubitak jednog roditelja uz adekvatnog drugog roditelja ne dovodi do depresije → Gubitak oba roditelja u 99% slučajeva dovodi do depresije . a traje do proljeća o U ovih bolesnika je utvrđen porast sekrecije melatonina Sindrom kroničnog umora → oblik depresije s izraženim tjelesnim simptomima o Yuppie gripa – poseban oblik ove depresije koji se pojavljuje kod profesionalno uspješnih mladih ljudi vezano za stres na poslu - e) Diferencijalna dijagnoza . koje idu od vrtoglavice do ekstaze i od razdražljivosti do bijesa o Svrstava se u bipolarne poremećaje bez obzira je li riječ o maničnoj epizodi (unipolarna manija) ili o izmjeni manije i depresije (bipolarni afektivni poremećaj) a) Epidemiologija .Povratni depresivni poremećaj . hormonalna nadomjesna terapija. ciste. psihomotorika je ubrzana ili usporena o Mogu se javiti i psihotični fenomeni Sezonski afektivni poremećaj → obuhvaća depresiju koja se pojavljuje u zimskim mjesecima.Pojava same manije je rijetka. neuroloških. liječenje neplodnosti) . formalni i sadržajni poremećaji mišljenja. o Uz depr. smetnje nagona o Uključuje postojanje abnormalne emocionalne ekspresije s povećanjem ili promjenama jačine emocija. gubitak posla) .Endogena → dolazi «iz čistog mira» .Trajni životni stresori (npr.Tada je treba svrstati u kategoriju prve ili ponavljajuće depresivne epizode . raspoloženje.Gubitak društvene podrške MANIČNI POREMEĆAJ Manija je stanje povišenog raspoloženja u kojem se javlja i ubrzana psihomotorika.

Kognitivne smetnje → formalni i sadržajni poremećaji mišljenja o To su ubrzani misaoni tok i bijeg od ideja te sumanute ideje veličine. često nebitni o Mogu se javiti i halucinacije . bogatstva. distraktibilna o Pozornost mu privlače različiti podražaji i informacije. izbjegavaju pa i izoliraju . povišeno. tj. ličnosti.Pojavljuje se u komorbiditetu s p. moći. nagona d) Klinička slika . obveza i smanjenje osjećaja depresivnosti c) Komorbiditet . utjecaja. pronalazaštva. euforično. ne može biti na jednom mjestu i govori brzo o Bolesnik mijenja aktivnosti.Psihoanalitička objašnjenja → maniju smatraju negacijom ovisnosti o voljenom objektu o Poricanje (kao osnovni mehanizam obrane) omogućuje izbjegavanje odgovornosti. visokog podrijetla o Sumanutosti se javljaju u dvije trećine maničnih bolesnika .Emocionalni simptomi → povišeno.Da bi se postavila dijagnoza.Biološka tumačenja → manija je češća u nekim obiteljima o Nađeno smanjenje volumena prefrontalnog korteksa o Porast koncentracije noradrenalina o Razina serotonina je smanjena o Sniženje kortizola i povišenje hormona štitnjače o Nema specifičnih polisomnografskih promjena tijekom spavanja  No deprivacija spavanja može potaknuti maniju  Povećanje trajanja spavanja dovodi do ublažavanja simptoma manije . hipotenacitetna o Opažanje – rijetko halucinacije o Volja – hiperbulija o Nagoni – pojačani o Pamćenje – očuvano o Inteligencija – očuvana o Kritičnost – smanjena 119 . ekspanzivno ili razdražljivo raspoloženje treba biti prisutno najmanje tjedan dana o Bolesnik treba imati barem tri od navedenih simptoma: o Svijest – očuvana o Izgled – upadan o Afekt – egzaltiran. ali kako manija eskalira druge osobe ga napuštaju. b) Etiologija . bolestima ovisnosti i p. pažnje o Pažnje je lako otkloniva.Socijalni odnosi → bolesnik ih sam potiče. disforičan o Psihomotorika – hiperaktivna o Mišljenje – ubrzano i ideje veličine o Pažnja – hipervigilna. ciljeve .Suprotna kliničkoj slici depresije . razdražljivo raspoloženje o Javljaju se i emocionalna labilnost. brza izmjena raspoloženja te oscilacije između euforije i ljutnje .Ponašajne smetnje → ubrzani govor i psihomotorika o U stalnom je pokretu. interese.Opažajne smetnje → polaze od p. društven je i srdačan o U početku je prihvaćen..

raspoloženja o Ako roditelj boluje onda dijete u odrasloj dobi ima 25% vjerojatnosti da će oboljeti  Između 50 i 75% ako oba roditelja boluju Patoanatomske i metaboličke promjene → slične promjenama u depresivnih bolesnika o Smanjenje volumena prefrontalnog korteksa te promjene u amigdalama Neurotransmiterska podloga → smanjenje koncentracije serotonina i njegovih metabolita o Disregulacija noradrenergičke i dopaminergičke aktivnosti Endokrinološka istraživanja → povišena razina kortizola Polisomnografske promjene → slične promjenama u depresiji - c) Komorbiditet . o Spavanje – skraćeno o Vegetativne funkcije – hiperaktivne e) Diferencijalna dijagnoza Maniju treba razlikovati od hipomanije te odrediti radi li se o BAP-u ili unipolarnoj maniji Treba isključiti shizoafektivnu psihozu.Simptomatska (organska) → zbog tumora frontalnog režnja . smetnje nagona. bolesti ovisnosti Često se ne prepozna u adolescentnoj dobi pa se pogrešno dijagnosticira kao SH.Depresivni ili manični podtip bipolarnog poremećaja o Individualne varijacije za svakog bolesnika – kod nekih više depresivnih faza koje slijedi jedna manična ili obratno 120 . dobitak na lotu dovodi do manije.. granični ili disocijalni p. p.Pojavljuje se s anksioznim p. moriju. p. lijekovima. ličnosti d) Klinička slika . ličnosti. shizofreniju.. hormonima ni tjelesnim bolestima a) Epidemiologija Životna prevalencija 0. alkohol i amfetamini također uzroci BIPOLARNI AFEKTIVNI POREMEĆAJ Obuhvaća depresiju i epizode manije ili hipomanije Spomenuta stanja nisu uzrokovana psihoaktivnim tvarima. bolestima ovisnosti.6% Oko 1% odraslog stanovništva ima BAP Podjednako kod oba spola Češći u samaca i razvedenih osoba b) Etiologija Naslijeđe → rođaci oboljelog 8-18 puta češće obolijevaju od BAP-a i 2-10 puta češće od depresije (veća vjerojatnost obolijevanja od depresije nego što je imaju srodnici depresivnih bolesnika) o Oko 50% bolesnika ima barem jednog roditelja s p.Izmjena epizoda sniženog i povišenog raspoloženja i stanja eutimije (normalnog raspoloženja) .Unipolarna manija .Reaktivna → npr.4 – 1. ličnosti S PREDAVANJA: .

trajanje → manična epizoda traje par dana/tjedana..i 25. a depresivna par mjeseci (i do 6 mjeseci) PERZISTIRAJUĆI POREMEĆAJI RASPOLOŽENJA Označuju trajne promjene raspoloženja koje ne dosižu razinu depresije. godine o U trećine osoba s ciklotimijom se razvije veliki depresivni p. a kod nekih jedna faza prelazi u drugu Brzoizmjenjujući bipolarni afektivni poremećaj (BIBAP) → oblik s brzim izmjenama faza i s kratkim razdobljem remisije (ili bez nje) o Katkad nastaje kao posljedica intenzivne farmakoterapije o Vjerojatnije se radi o sprecifičnom tijeku BAP-a. tipa II o Oscilacije raspoloženja su brže i traju kraće nego u BAP-u 121 . a ne o zasebnom entitetu o Više se pojavljuje kod žena o Češće ppčinje depresivnom nego maničnom fazom o Depresivne faze nastaju postupno (obično imaju obilježja velike depresivne epizode) dok manična epizoda nastaje naglo S PREDAVANJA: . pa i onesposobljavanja Ciklotimija → perzistirajuća promjenjivost raspoloženja koja uključuje depresivna stanja i blaže povišeno raspoloženje o Da bi se postavila dijagnoza. anksiozno-depr. p.terapija održavanja → korištenje stabilizatora (lijekovi kojima se maksimalno produžava zadovoljavajuća razina raspoloženja) kojima smo maniju i depresiju pretvorili u blaže oblike → najpoznatiji i najstariji: litij + smanjenje doze antipsihoticima i antidepresivima .5 puta češće nego u M o Obično započinje između 15. manije ili hipomanije Traju veći dio odrasle dobi i mogu dovesti do smetnji funkcioniranja. ličnosti. samostalno ili u kombinaciji s epizodama hipomanije o Pojavljuje se s p. i bolestima ovisnosti o Simptomi slični kao kod bipolarnog p. Mješoviti podtip BAP-a → ako je broj depresivnih i maničnih epizoda podjednak Bipolarni poremećaj tip I → ako se depresivna faza izmjenjuje s maničnom Bipolarni poremećaj tip II → izmjena depresije s hipomanijom U nekih bolesnika između epizoda nastupa remisija. sve se više smanjuju faze između maničnih i depresivnih faza → jatrogeno (kad je terapija lijekovima neadekvatna) → manija odmah prelazi u depresiju (greška liječnika). nema neke prijelazne faze . promjene raspoloženja moraju biti prisutne dvije godine o Životna prevalencija 1% o U žena 1.BAP II može imati različite izmjene faza → ako se ne liječi ili je terapija prejaka ili neadekvatna.

tipa I. epizoda. ovisnostima. nesanica ili pospanost. raspoloženja. anksioznim p. raspoloženja. ličnosti te kod tjelesnih bolesti Premenstrualni disforični poremećaj → obuhvaća simptome promijenjenog raspoloženja... oslabljena koncentracija ili teškoće pri donođenju odluka. koje nije uzrokovano tjelesnim bolestima. a učestaliji je u mlađim dobnim skupinama o Pojavljuje se zajedno s drugim p.. Distimija → stanje kroničnog neraspoloženja (traje neprekidno najmanje dvije godine). p. somatoformnim p. ponašajne i tjelesne simptome o Javlja se u određeno vrijeme menstrualnog ciklusa. nisko samopoštovanje. ličnosti. a simptomi potpuno izostaju u tjednu nakon mesntruacije o 30-80% žena ima blaži oblik ovog poremećaja. ličnosti - - 122 . a 5-10% žena teži oblik o Dolazi s drugim depresivnim poremećajima.. bolestima ovisnosti.. koji po simptomima odgovara velikoj depresivnoj epizodi. lijekovima ili psihoaktivnim tvarima o Osim depresivnog raspoloženja trebaju biti prisutna barem tri od ovih simptoma: oslabljeni tek ili prejedanje. uz izostanak manije i hipomanije. Kratki depresivni poremećaj → ponavljajući depresivni p. p. umor. ali traje kraće od 2 tjedna o Nema spolnih razlika. tipa II. anksioznim i p. anksioznim p. ovisnostima. p. kod 15% bipolarni p. ličnosti o U oko 20% bolesnika se razvije velika depr. anksioznim p. a do 5% bipolarni p. ovisnostima. gubitak energije. osjećaj beznađa o Nema psihotičnih simptoma o Blaži oblik depresivnog poremećaja o U 5-6% odrasle populacije bez spolnih razlika o Dolazi u komorbiditetu s drugim p. raspoloženja. nezainteresiranost te smanjene nagonske funkcije o Učestalost oko 5% u općoj populaciji o Češće kod žena o Pojavljuje se s ostalim p. kojem odgovaraju po trajanju o Osnovni simptom je sniženo raspoloženje. povlači se početkom menstruacije. OSTALI DEPRESIVNI POREMEĆAJI Mali depresivni poremećaj →ima osnovne depresivne simptome samo su oni manje izraženi nego kod velikog depresivnog p. a prisutni su i bezvoljnost.

putovanja.Ona prati donošenje odluka. . nesreća.. (npr.Ona može svojim intenzitetom i kvalitetom prijeći u poremećaj Patološka anksioznost . omogućuje izbjegavanje ili suprotstavljanje opasnosti .. paranoidni p. agorafobija bez postojanja paničnog p. anksioznošću i strahom ŠTO JE ANKSIOZNOST? . H.Kod anksioznih p. panika. .Pojam anksioznost označava različite osjećaje koji svi imaju zajedničku karakteristiku – strah.Javlja se:  izvan ili mimo opasnosti  postoji dugo nakon stresa ili opasnosti  remeti funkcioniranje osobe . SH. strepnja. o Ona ima adaptivnu funkciju – čini nas opreznijim.Česti pratilac svakodnevnih situacija . predmetu). siromaštvo.Anksioznost je strah da će se u našim životima nešto loše dogoditi (bolest. tjera nas da promišljamo..Oni se javljaju kao nelagoda. . ispitne situacije. razmišljanje o budućnosti. ona je evolucijska datost. ali se može naučiti kako je kontrolirati .W.Nemoguće ju je u potpunosti ukloniti. prometna nesreća).-ako se strah javi mimo opasnosti ili dugo nakon što je opasnost prošla. .radi se o realnoj opasnosti koja objektivno postoji i kojoj smo svi izloženi (Ovo su sve neki pokušaji objašnjavanja zašto proporcija anksioznih poremećaja raste jer se još uvijek ne zna točan uzrok) Najznačajniji su: panični poremećaji ( s i bez agorafobije). Normalna anksioznost .Ako mi kontroliramo anksioznost tada je ona fiziološka .Ako ona kontrolira nas (ometa naše funkcioniranje) tada je patološka . ANKSIOZNI POREMEĆAJI Danas su. uznemirenost. socijalna fobija. specifične fobije. anksiozni poremećaji najčešći u psihijatriji ('era anksioznosti') jer smo daleko više i češće izloženi ispitnim situacijama (ispunjavanje normi različitog tipa) Sociološko objašnjenje → svijet više nije siguran . strah (difuzan ili fobičan – usmjeren prema nekoj situaciji. bez nje nema preživljavanja Kada fiziološka anksioznost prezlazi u patološku? . anksioznost prevladava kliničkom slikom. depresija) javlja kao sekundarni simptom Fiziološka anksioznost .Anksiozni fenomeni su međusobno različiti obzirom na karakter.Spontano se povlači nakon prestanka uznemirujuće situacije ili realne opasnosti . uz depresiju. također se radi o patološkoj anksioznosti 123 . opći anksiozni p. dok se kod ostalih p. patnja). planiramo. intenzitet i trajanje.javlja se zbog realne opasnosti (npr. plašnja.Kada osoba više ne može kontrolirati anksioznost. bol. tjeskoba. već anksioznost kontrolira pojednca . i OKP Anksioznost je jedini i glavni simptom o Riječ je o pretjeranom stanju pobuđenosti koje je obilježeno neizvjesnošću. Auden je rekao da živimo u „eri anksioznosti”. stresove.

Javlja se panični napadaj s uznemirenošću. interpretaciju (skloniji nejasne podražaje tumaćiti kao opasne) i pamćenje (skloniji bolje upamćivanju i lakžem dosjećanju anksioznih situacija) c) Komorbiditet .. .Prisutni su lupanje srca. vrtoglavica.Češći u žena (iznimka OKP kod kojeg nema spolnih razlika) .Kognitivne teorije → kognitivne distorzije zahvaćaju percepciju (iz mnoštva podražaja selekcioniraju one koji su moguća prijetnja).Učestalost svih AP u općoj populaciji kreće se od 5 do 10%.Anksioznost je multifaktorijalno uzrokovana . prisustva mnoštva ljudi. nadolazeće smrti. najčešće u ranim 20im i na prijelazu iz 30ih u 40e godine života .3 X češće u žena . mučnina.6% . kada se bolesnik ne može skloniti na sigurno mjesto . gušenje. i depresijom 1.Bihevioralni model → AP je uvjetovana reakcija na okolinske čimbenike . gubitka kontrole . ne samo biološki čimbenici • Naslijeđe – rizik od pojave AP kod bliskih rođaka oboljelog je od 16-17% • Hiperfunkcija autonomnog živčanog sustava • Preosjetljivost i hiperreaktivnost amigdala • Povećanje koncentracije metabolita noradrenalina • Promjene serotoninergičke ravnoteže . Panični poremećaj s agorafobijom . suhoća usta.AP se međusobno razlikuju po učestalosti.2 X češće u žena 124 . tako da je OKP najrjeđi. znojenje.Intenzivan strah od otvorenog prostora.Pojavljuju se u svim životnim razdobljima. drhtanje. neugodom. AP te OKP-om 2. a počinje naglo u obliku kratkotrajnih napadaja intenzivnog straha te osjećaja užasa i nadolazeće propasti – napadaji traju do desetak minuta . tjelesnim simptomima i senzacijama. nesvjesticom.Ozbiljna anksioznost (panika) koja nije ograničena na posebnu situaciju. vrtoglavicom.Biološke teorije → obično se govori o genetskoj predispoziciji za razvitak AP na koju se nadograđuju drugi.Pojavljuju se zajedno s nizom drugih psihijatrijskih i/ili tjelesnih bolesti i stanja . lupanjem srca.Godišnja prevalencija 3-4% . bol u prsima. a) Epidemiologija .Najčašće u komorbiditetu s drugim anksioznim p. javnih mjesta.Psihodinamske teorije → transformacija libida u strah • Signalna teorija straha – anksioznost se javlja kao odgovor ega na nesjesne impulse iz ida i ona je signal za buduću opasnost • Teorija o strahu od separacije . općom slabošću . a generalizirani AP i socijalna fobija su najčešći od svih AP b) Etiologija . nesvjestica. strah od gubitka kotnrole/od smrti . nepredvidiva je. Panični poremećaj bez agorafobije Uključuje napadaje paničnog straha koji nastaju spontano i nisu uvjetovani životno opasnom situacijom niti prisutnošću drugih prihijatrijskih i/ili somatskih p.Pojavljuje se s depresijom.Prisutan osjećaj užasa. životna prevalencija 16.

Strah od specifičnih situacija i objekata koji djeluju zastrašujuće pa ih bolesnik izbjegava i zbog toga postoji radna i socijalna disfunkcija . kako je pomoć na takvim mjestima teško dostupna . u gužvi. 3. iščekivanja da će se nešto loše dogoditi. voda. lupanje srca. znojenje. pauci).Kod osobe koja je sama izvan doma. u emocionalnoj vezi . katastrofična razmišljanja o Tri ili više od ovih simptoma: neimr.Prevalencija 10-12%. košarkaška dvorana) .Strah se javlja u određenim situacijama ili kad se one očekuju • Bolesnik izbjegava takve situacije ili zahtjeva stalnu prisutnost drugih ljudi • U najtežem obliku osoba ne izlazi iz kuće te joj je funkcioniranje smanjeno . a među psihijatrijskim bolesnicima nema razlike .Prati ju misao kako se s takvih mjesta neće moći brzo otići. glavobolja. spavanja . neodređena anksioznost. mučnina proljev . briga oko različitih situacija koja je praćena somatskim obilježjima anksioznosti o Mogu se javiti umor.2x češća kod žena . na putovanju.Osoba prepoznaje da je strah pretjeran i nerazuman .6% . suhoća usta.Učestalost kod odraslih 0.Pri izlaganju fobičnom podražaju nastaje neposredna anksiozna reakcije koja može poprimiti razinu paničnog napadaja .Može se javiti s drugim fobijama. lako umaranje.Najčešća u djetinjstvu i adolescenciji.Ovo stanje mora trajati barem 6 mjeseci . već o strahu od velikog prostora (npr.Strah od životinja (zmije. razdražljivost.Moraju biti zadovoljeni ovi kriteriji: o Pretjerana zabrinutost i anksioznost. prirodnog okoliša (visina.Životna prevalencija 10-13%. u redu .Strah od ljudi i socijalnih situacija u kojima bolesnik ima doživljaj evaluacije . ličnosti i depresijom 4. npr. osjećaj kao da je osoba na rubu živaca. p. psihomotorna napetost o Slobodnolebdeća anksioznost . p. OKP.Osjećaj strepnje.6 – 1.Učestalost do 5%. teškoće koncentracije. grom).Strah od mjesta i situacije (ili njihovo izbjegavanje) iz kojih bi bijeg bio otežan ili nemoguć .Osoba izbjegava takve situacije pa se javljaju poteškoće u socijalnom funkcioniranju. a obično započinje prije 18e 5. osoba teško kontrolira zabrinutost.Obilježava ga opća. dvostruko učestalije kod žena 6. vrtoglavica. crvenjenje. Socijalna fobija . 2 do 4 puta češće javlja kod žena (za tu spolnu razliku ne postoji objašnjenje. Specifična fobija . krvi. za depresiju postoji-hormoni) 125 . injekcije. uznemirenost. Opći anksiozni poremećaj .Bolesnici misle da ih druge osobe pozorno promatraju te da ih mogu poniziti i uvrijediti . tj. češća kod žena u općoj populaciji. tjeskobe.Ne radi se o strahu od otvorenog prostora. povrede . Agorafobija bez paničnog poremećaja .Osoba prepoznaje da je strah pretjeran i nerazuman ..Jednostavna ili izolirana fobija . na radnom mjestu.Poglavito kod javnog nastupa .

. ali se ne može njima oduprijeti . tj misli. ali i njegovu okolinu o Smetnje u radnom.Srednje teški oblici → veći problem za bolesnika. 7. ponavljajuće i nametajuće misli. bezvoljnost. pokreti tijela. nezainteresiranost. tuširanje. . .Nakon što učini prisilnu radnju bolesnik ne osjeća zadovoljstvo.. a prisutni su i zabrinutost. ali i osjećaji i doživljaji . i obiteljskom funkcioniranju o Nužna kombinirana primjena racionalne farmakoterapije i psihoterapije . – prevladavaju prisilne radnje i opsesivni rituali . napetost.Kompulzije su svjesna.Istodobno postoje umor. uznemirenost.Obično se javlja oko 20.Dovode do teškoća u svakodnevnom funkcioniranju .Prisilne se misli javljaju mimo volje oboljelog.Podjednaka spolna zastupljenost. stanje koje se sastoji od nespecifično potaknutih promjena u sklopu biološkog sustava o Psihofizička reakcija na različite uzroke.Blaži oblici → kraćeg trajanja.Opsesije su prisilne. poremećaja .Glavni simptom je disforija.50% bolesnik s OKP-om ima i depresivni p. on shvaća njihovu besmislenost. tjeskoba i strah .. ili depr. ali se u M javlja ranije (s prisilama provjeravanja).Najteži oblici → kronični i refrakterni na psihoterapiju i farmakoterapiju. dobro reagiraju na liječenje (lijek ili psihoterapiju) . i obiteljske veze. a ti su uzroci stresori o Predstavlja biološki i ponašajni odgovor organizma na djelovanje stresora. psihomotorna usporenost.Pojava anksioznosti i depresivnosti pri čemu ni jedna simptomatika ne prevladava pa nisu zadovoljeni kriteriji za postavljanje dijagnoze samostalnog anks. način hodanja.Prisustvo prisilnih misli (opsesija) i radnji (kompulzija) pri čemu bolesnik shvaća njihovu iracionalnost . prekida emoc. emoc. sniženo osnovno raspoloženje... PTSP i poremečaje prilagodbe o Uzrokovani su različitim traumatskim iskustvima (stresorima) Stres → specif. ruminacije i ideje o Kompulzivni p.Prisilne radnje: pranje ruku. . a pojavljuje se kada pojedinac procijeni da novonastala situacija premašuje njegove prilagodbene mogućnosti i sposobnosti Krizna situacija → situacija u kojoj je narušena individualna psihosocijalna ravnoteža o Osoba nije u mogućnosti ponovno ostvariti ovu ravnotežu 126 - . do iznemoglosti je opsjednuta mislima i radnjama o Slom kontrole mišljenja i ponašanja REAKCIJE NA TEŠKI STRES I POREMEĆAJI PRILAGODBE Uključuju akutnu reakciju na stres. godine. a može početi i u djetinjstvu te često nakon stresnih događaj .Smetnje trebaju biti prisutne barem mjesec dana za dijagnozu 8.ponavljajuća ponašanja i radnje koje bolesnik doživljava nametnutima . ne dovode do oštećenog funkcioniranja. ali je smireniji i anksioznost je manja . Mješoviti anksiozni i depresivni poremećaj . a u Ž kasnije (s prisilama čišćenja) ..Oko 80% bolesnika ima oba simptoma (i opsesije i kompulzije) zajedno o Opsesivni poremećaj – prisutne samo opsesije. socijalnom. čak i na neurokirurške uahvate o Osoba prestaje raditi. Opsesivno kompulzivni poremećaj ..

Može se javiti u bilo kojoj dobi.Simptomi pojačane pobuđenosti .Traje od nekoliko dana do 4 tjedna (ako je duže može se javiti PTSP) . Posttraumatski stresni poremećaj . Akutna reakcija na stres (akutni stresni poremećaj) -Prolazni psihički poremećaj koji se javlja kao reakcija na stresni događaj . otmica. ranijim zlostavljanjima i agresivnom ponašanju. smrti druge osobe ili je bio ugrožen sam bolesnik).8% . p. socioekonomskom statusu. . stanje o Nakon gubitka sadržaj reakcije je usmjeren na izgubljenu osobu (ili drugi objekt gubitka) o Osoba traži podršku drugih. smetnje orijentacije. ranjavanju. mučenje. u stanju teških bolesti. u vojnom smislu je više oboljelih muškaraca 127 . prisjeća se izgubljene osobe i želi razgovarati o njoj o Reakcije tugovanja - - 1. svijesti . javlja se poricanje osjećaja i izbjegavanje svega što podsjeća na događaj te neželjeno proživljavanje događaja (snovi. fizičko i spolno zlostavljanje). disocijativni fenomeni.Zatim dolazi do izbjegavanja svega onoga što podsjeća na traumatski stres . premorbidnom funkcioniranju.Klinička slika ovisi o intenzitetu i karakteru samog traumatskog događaja.Osoba je ustrašena s vegetativnim znakovima anksioznosti.Traumatski događaji mogu biti izazvani od drugih ljudi (rat. u prometu. materijalno ili soc. . kod prirodnih nepogoda (potres. .Poremećaji pažnje i koncentracije. „ ružni” snovi) . razdražljiva te brzo i žestoko reagira na najmanji povod 2. Krizno stanje → stanje poremećene prilagodbe koje nastaje kada se osoba ne može prilagoditi zahtjevima koje pred nju postavljaju životni događaji (stresori) o Poremećaj prilagodbe koji je „lakši“ i dulje traje o Naziva se psihičkom ili pshosocijalnom krizom Koncept životnih događaja → obuhvaća niz uobičajenih situacija koje se gotovo svakodnevno događaju te su manjeg intenziteta od tramuatskog događaja o Smatra se da svaki pojedinac u svakom trenutku doživljava neki životni događaj o Osnovno obilježje životnih događaja jest potreba za većom ili manjom prilagodbom na novonastalu situaciju Traumatski događaji → nakon njega sadržaj reakcije je usmjeren na mjesto. poplava). a najčešći je kod mlađih odraslih osoba U civilnoj domeni je podjednako zastupljen među spolovima.Životna prevalencija 1-3% pa sve do 6.Odgođen ili produljen odgovor na stresni događaj . flashback epizode) Gubitak → može biti predvidljiv i nepredvidljiv te vezan uz emoc. zarobljavanje.Ponovno proživljavanje traumatskog iskustva (flash back epizode. inteligenciji .Akutna reakcija na stres(or) koja se javlja u roku od nekoliko minuta do nekoliko dana .Osjećaj bespomoćnosti je ključan za razvitak PTSP-a..Osnovni preduvjet za pojavu PTSP-a je izlaganje ekstremnom traumatskom iskustvu (prisustvovanje zlostavljanju.

. Rizični faktori za razvitak PTSP-a: o Osobine stresora  Broj 1 je silovanje - preko 90-95% žrtva silovanja razvije PTSP  Broj 2 su specijalne (vojne) postrojbe - oko 70% pripadnika razvije PTSP  Broj 3 su obične ratne postrojbe ili civili u bombardiranju tj. sudionici općih ratnih događaja - do (manje od) 50% pripadnika razvije PTSP  Broj 4 su žrtve ekstremnih prirodnih nepogoda (tsunami i sl.) - do 20% žrtva  Broj 5 su žrtve teških prometnih nesreća - 10-15% sudionika razvije PTSP o Socijalni status (obrazovanje, prihodi) → niži SES je vulnerabilniji o Karakteristike ličnosti (načini nošenja, coping)  Ako postoji neki poremećaj ličnosti  Ako je osoba ranije imala neki psihijatrijski entitet  Ako je neki psihijatrijski entitet u početnoj fazi  Ako postoji heteroagresivno, asocijalno, antisocijalno ili autodestruktivno ponašanje o Intelektualni status – niži IQ (viši IQ je faktor zaštite) - MORAJU biti prisutni simptomi iz tri skupine simptoma za dijagnozu: o Ponovno proživljavanje traumatskog iskustva  Tijekom dana, javljaju se slike-tzv. intruzivni fenomen (žive slike)  Tijekom noći, javljaju se ružni snovi (obično u drugoj polovici spavanja u REM-u) o Izbjegavanje svega onoga što podsjeća (realno ili simbolično) na traumu o Simptomi pojačane pobuđenosti - imaju nizak prag tolerancije na frustraciju, na sitnice žestoko reagiraju (heteroagresivno ili autodestruktivno) o Simptomi moraju trajati više od mjesec dana, traju različito dugo, a mogu biti prisutni i 30 godina nakon traumatskog događaja Terapija PTSP-a: o Farmakoterapija (anksiolitici, antidepresivi, antipsihotici) o Psihoterapija (BK, suportivna, gestalt, psihoanalitički orijentirana; individualna, grupna, partnerska, obiteljska) o Socioterapija - Najbolji je prognostički ishod oporavak koji uslijedi u godinu dana nakon traumatskog događaja o Oko 30% ih doživi potpuni oporavak o 40% djelomični (imaju blaže simptome PTSP-a) o 20% ih ima srednje izražene simptome o 10% je nepromijenjenog ili pogoršanog stanja 3. Poremećaji prilagodbe - Krizna stanja u užem smislu - Posljedica nepovoljnih životnih događaja koji se mogu i kumulirati - Karakteristično je stanje jake uznemirenosti koje ometa funkcioniranje - Dva osnovna simptoma su anksioznost (zabrinutost, uznemirenost, napetost, tjeskoba, a mogu se javiti i fobični i panični strahovi) i depresivnost ( neraspoloženje, potištenost, socijalno povlačenje, pad nagonskih dinamizama) - Osoba se osjeća krivom zbog nemogućnosti rješavanja novonastalog stanja, ne može planirati budućnost, javljaju se depresivne interpretacije, ideje besperspektivnosti i nemoći - Sve to može pratiti i suicidalnost -

128

. DISOCIJATIVNI POREMEĆAJI Disocijacija → potpuni ili djelomični gubitak ujedinjavanja sjećanja, svijesti o sebi i/ili okolini, osjeta i kontrole pokreta o Obuhvaća nemogućnost integriranja sebe i vlastite svijesti s traumatskom situacijom o Javlja se kada osoba nije kadra traumatska iskustva prihvatiti i uključiti u vlastito iskustvo o Primarna disocijacija – kada traumatska iskustva nisu integrirana već su odvojena od ostalih sjećanja o Sekundarna – stanjem u kojem osoba „napušta“ svoje tijelo i traumatski događaj promatra „sa strane“ o Tercijarna – stvaranje odvojenih ego stanja pri čemu su neka svjesna traumatskog događaja, a neka to nisu Akutni oblik → simptomi se javljaju naglo, obično kao posljedica različitih traumatskih životnih događaja Kronični oblik → vezuje se uz nerješive probleme, međuljudske odnose, emoc. konflikte Pokazuju iznimno velike geografske i etničke razlike u učestalosti

-

1. Disocijativna amnezija - Stanje u kojem se javlja nagla amnezija, a pri tome ne postoji organska podloga u smislu oštećenja mozga o Traje od nekoliko sati do nekoliko tjedana o Kognitivne i druge funkcije su očuvane - Nastupa nakon stresnog događaja i reverzibilna je - Najčešći disocijativni p., učestalost 1,8% 2. Disocijativna fuga - Neuobičajeno ponašanje u kojem bolesnik neočekivano otputuje u druga mjesta te se ne može sjetiti svog identiteta (potpuno ili djelomično) o Osoba u drugom gradu može preuzeti novi identitet i započeti novi život - Traje nekoliko dana ili tjedana, a za to razdoblje se javlja amnezija 3. Disocijativni stupor - Stanje bez motoričke aktivnosti koje se javlja nakon nedavnog stresnog događaja, neriješenih emocionalnih ili drugih značajnih problema - Bolesnik ne izvodi voljne pokrete i ne reagira na podražaje, leži ili sjedi psihomotorno ukočen te ne govori, ne prati pogledom i potpuno je „odvojen“ od okoline 4. Stanje transa i opsjednutosti - Obilježava nagli, privremeni gubitak vlastitog identiteta - Riječ je o gubitku svijesti o sebi i okolini - Osoba je u promijenjenu stanju svijesti, ne reagira ili slabo reagira na vanjske podražaje - Ovo stanje se doživljava kao nametnutim izvana - Kada trans završi nastupa više ili manje izražena amnezija za to razdoblje 5. Višestruka ličnost (disocijativni poremećaj identiteta) - Riječ je o barem dvama odvojenim identitetima koji ne znaju jedan za drugoga - Dugotrajna stanja koja se ne mogu objasniti organskim uzrocima

129

. 6. Ganserov sindrom - Stanje u kojem se bolesnik ponaša kao da je intelektualno trajno oštećen - Nije riječ o svjesnom simuliranju bolesti, nego o nesvjesnom izbjegavanju neugodnih događaja 7. Konverzivni poremećaj - Uklučuje niz simptoma koji navode neurološku bolest, a medicinska obrada isključuje takvu mogućnost o Riječ je o motoričkim, senzornim i visceralnim simptomima - Često je vidljiv izostanak zabrinutosti koja bi trebala pratiti teške simptome o Prekrasna blažena ravnodušnost SOMATOFORMNI POREMEĆAJI Osoba se ponavljano žali na tjelesne simptome i traži medicinsku obradu Svrstavaju se u zasebnu skupinu s anksioznim i disocijativnim poremećajima (nekadašnje neuroze) jer imaju neka zajednička obilježja o Pojava je obično vezana uz neko stresno iskustvo, a anksioznost uvijek prati taj poremećaj

1. Somatizacijski poremećaj - Somatizacija kao glavni simptom - Bolesnik iznosi brojne, višestruke, ponavljajuće tjelesne simptome koji se ne mogu objasniti medicinskom obradom - Te simptome prati anksioznost, depresivnost, disforija, umor 2. Hipohondrijski poremećaj - Somatoformni poremećaj u kojem postoji neosnovana zaokupljenost tjelesnim funkcijama i strahom da se boluje od neke teške, ozbiljne bolesti - Pretjerano reagiraju na uobičajene tjelesne senzacije i promjene - Nikakva medicinska obrada ih ne može uvjeriti da nisu bolesni - Najčešće se razvije u kronični oblik ovo poremećaja 3. Dizmorfofobija - Poremećaj sheme vlastitog tijela - Osoba je zaokupljena vlastitim izgledom ili zamišljenim nedostatkom vlastita tijela - Bolesnik je zabrinut i traži pomoć kako bi promijenio svoj izgled - Ima dojam da je fizički neatraktivan, čak odbojan i ružan - Sve to ometa svakodnevno funkcioniranje o Dolazi do povlačenja iz društva, prekida emoc. veza, zatajivanja u aktivnostima 4. Bolni poremećaj - Stanje praćeno kroničnom, tvrdokornom, opterećujućom boli koja se javlja u različitim dijelovima tijela, nejasno je lokalizirana - Ona se ne može u potpunosti objasniti tjelesnim stanjem ili poremećajem, a povezana je sa stresnim događajem, emoc. poteškoćama i problemima - Bol mora trajati najmanje 6mj da bi se postavila dijagnoza - Bol dovodi do zabrinutosti, anksioznosti, depresivnosti, suicidalnih misli i pokušaja samoubojstva

130

Stabilizatori raspoloženja (litij.Psihofarmakoterapija .Lijekovi u tretmanu ovisnosti Elektrokonvulzivna terapija . generacije o II. olakšavaju usnivanje.Hormonalna terapija Psihofarmakoterapija . psihoza u sklopu drugih psihijatrijskih poremećaja (demencija. spavanja o Prvi su bili barbiturati koje su zamijenili bezodiazepini te najnoviji nebenzodiazepinski agonisti GABA-benzodiazepinskih receptora .Anksiolitici → smanjuju ili uklanjaju anksiozne fenomene u liječenju anksioznih p. te anksioznosti u drugim p. i bolestima o Smanjuju napetost.Fototerapija . o Nisu učinkoviti u djelovanju na depresivne i psihotične simptome. agitiranost. BAP-a koji ne reagira na uobičajenu terapiju te kod teških oblika OKP-a 131 . halucinacije. antiepileptici) → lijekovi koji onemogućuju izmjene raspoloženja te su indicirani kod BAP-a .) o Imaju antipsihotični efekt.. a pritom ne sediraju o Zbog izazivanja neuroleptičkog učinka (reduciraju psihomotornu aktivnost te dovode do emoc. PTSP). p. generacije koji djeluju na serotoninergičke receptore .. omogućuju prosnivanje.Danas se primijenjuje na potpuno drugačiji način i uz pristanak bolesnika . psihotična depresija i manija. tjeskobu. kod kojih postoji depresija . povećavaju kvalitetu spavanja i poboljšavaju jutarnju budnost o Kod nesanice i drugih p.Transkranijalna magnetna stimulacija . generacija su benzodiazepini koji djeluju preko GABA receptora te mogu izazvati ovisnot o Zato se koriste oni III.Može se primijeniti i kod kronificirane psihoze.Kod terapijski refrakterne depresije i katatone SH o Tek nakon što smo isprobali najmanje 2 lijeka koji ne djeluju .. uznemirenost.Hipnotici → izazivaju hipnotski učinak. BIOLOŠKE METODE LIJEČENJA BIOLOŠKA TERAPIJA .Antidepresivi → smanjuju ili uklanjaju depresivne simptome o Kod depresivnih poremećaja i svih ostali p. psihoze kod somatskih bolesti o Prvi antipsihotik .Antipsihotici → smanjuju ili uklanjuju psihotične simptome (sumanutosti.klorpromazin .Neurofeedback .Neuromodularna terapija .-afektivnog smirenja) nazivaju se i neurolepticima o SH.Regenerativna terapija . ličnosti. strah. ali se i kod njih koriste kao dodatna terapija o Najstariji su bromidi i barbiturati koji su imali najviše nuspojava i brzo su izazivali ovisnost te su zamijenjeni anksioliticima II.Kod SH i epilepsije uočeno povlačenje SH simptoma nakon epi atake . paniku o Ne oštećuju spoznaje i opažajne procese.Elektrokonvulzivna terapija .

. 132 .

/HISTERIČNIM P. halucinacije nisu patognomonične za SH (ako imaju. precijenjene misli. onda su slušne. kod obične depresije nisu prisutne sumanute misli depresivnog karaktera i osoba testira realnost . PSIHOZE Sve psihijatrijske termine možemo podijeliti na: 1. vidne vrlo rijetko. suicidalnost NIJE kriterij za određivanje stupnja depresije ili njene psihotičnosti 133 . poremećaj asocijacije). manija je UVIJEK psihoza 2. 2. s time da nije nužno da sva 4 simptoma budu prisutna kako bi se dijagnosticirala SH. PODJELA PSIHOZA: a) shizofrene psihoze-paranoidne SH. manične psihoze . 'vidi' promjene na sebi i drugima 1./ANKSIOZNIM POREMEĆAJIMA. depresivne psihoze . SH se javlja najčešće između 15 i 25 godina. svijest je UVIJEK očuvana (kod drugih psihoza ne mora biti očuvana). vrlo jasan često stvar počne na realitetu. prisilne misli. neorganizirani govor. PSIHOZE PSIHOZA Osoba ne testira realitet Generalna slika: dezorijentiranost. osoba misli da ju je oteo vanzemaljac i sl. nema šanse da će ga se razuvjeriti sustav je u realitetu.. a nadograđuju ga sumanutostima nema halucinacija - ekstremna nelogičnost. nije povezana s halucinacija.. ambivalencija. iracionalnost (npr.prisutne su megalomanske i erotomanske ideje. te promjene afekta. katatone SH. prisutne su kvalitativne promjene afekta.) prisutne su slušne halucinacije (naređuju osobi da nešto napravi) - NESHIZOFRENE PSIHOZE 1. SH imaju strogo specifične simptome. tj. sumanute misli.. poremećaj (kvalitativni) afektiviteta. rezidualne SH. RAZLIKE IZMEĐU PARANOIDNE PSIHOZE KOJA NIJE SH I PARANOIDNE SH PARANOIDNA PSIHOZA KOJA NIJE SH PARANOIDNA SHIZOFRENIJA - potpuno logični-počiva na realitetu. b) neshizofrene psihoze .SUICIDALNOST kod psihotične depresije može i ne mora biti prisutna. kod ostalih psihoza vidne halucinacije su vrlo česte).RAZLIKA: SH imaju 4 velika A (autizam. NEUROZE o NEUROZA je zastarjeli (opsoletan) pojam i odnosi se na lakše poremećaje o Danas govorimo o SOMATOFORMNIM POREMEĆAJIMA/HISTEROIDNIM P.prisutne su ruminacije. halucinacije.

MANIJA je uvijek psihoza . hipoksijom . TJ. radijacijom.Uzrokovane promjenom u funkcioniranju središnjeg živčanog sustava. ali ne dovoljno njih da bi bila prava SH→ ''mali a simptomi'' ANHEDONIJA-osoba ne može doživjeti zadovoljstvo u nečemu u čemu je prije uživala . tada se radi o shizoafektivnoj psihozi MANIČNO-DEPRESIVNA PSIHOZA . marihuana je čast uzrok SH (tj. a kod simptomatskih psihoza se.Uzrokovane izvana . tj. AKUTNI MOŽDANI SINDROM rezultira kliničkom slikom psihoze .Anhedonija nije nužan uvjet SH. neugodni događaji mogu biti trigger za SH. ali ne i njen uzrok! d. većina manija. osim terapije antipsihoticima.Izazvane su obično neugodnim traumatskim životnim događajem ili iskustvom (anksioznim ili depresivnim). često depresija b. ali ako je prisutna uz varijante simptoma maničnodepresivne psihoze.PODJELA PSIHOZA: PO ETIOLOGIJI. kombinacija lijekova i alkohola).Uzrokovane intoksikacijom (alkohol. taj rizičan stil života. kombinacija opijata.Podgrupa egzogenih-uzrokuju ih tumori.DEPRESIJA može i ne mora biti psihoza 2. REAKTIVNE PSIHOZE . SHIZOAFEKTIVNE PSIHOZE .Uzrokovana iznutra. EGZOGENE PSIHOZE . psihostimulansi. npr. ali NE i reaktivne SH. tzv.Egzogene psihoze imaju ograničeno trajanje i bez posljedica su (samo mali % završi u kronicitetu. dijabetes Psihoze se uvijek liječe antipsihoticima. organskog razloga.. pojavljuje se bez vanjskog.Osoba ima neke izolirane simptome.Postoje reaktivne manije i reaktivne depresije. SIMPTOMATSKE PSIHOZE . radi i na rješavanju pretpostavljenih uzroka organiteta koji je doveo do psihotičnog stanja 134 . ENDOGENE PSIHOZE (funkcionalne) . npr. a ne sama marihuana) . psihotična reakcija na takav događaj je u stvari psihička kompenzacija . SH. promjene u cirkulaciji mozga. ali oni bi ionako tamo završili) c.Uzrokovane visokom temperaturom. UZROKU a. trovanjem olovom.

ali i ne mora (tj. ambivalencija.. DEPERSONIZACIJA) ILI NEGATIVNIH SIMPTOMA (POVLAČENJE. 3. alkoholne psihoze. danas se sve više razvijaju antipsihotici za negativne simptome b. derealizacija.Zbog umanjivanja stigmatizacijskih efekata .Može biti uvod u SH.Danas se sve više razlikuje terapija antipsihoticima ovisno o prevladavajućoj kliničkoj slici (je li + ili – forma psihoze) . negativizam . DEREALIZACIJA. depersonizacija. POZITIVNE I NEGATIVNE PSIHOZE .Negativne psihoze ili neproduktivne psihoze ili – forma. AKUTNA PSIHOZA . ATIPIČNE .→ SUBKRONIČNA P. može proći bez posljedica) AKUTNA P. postpartalne psihoze (nakon poroda) 135 .Pozitivne psihoze ili produktivne psihoze ili + forme.Kada se radi o akutnoj psihozi ili čak SH . ADOLESCENTNA KRIZA je termin koji se koristi: . negativni simptomi: autizam.Kada nismo sigurni da li je SH (neznaje) c. AUTIZAM) a. → SUBAKUTNA P. TIPIČNE b. halucinacije . pozitivni simptomi: sumanutost. ALKOHOLNE PSIHOZE . PODJELA PSIHOZA: a.Javljaju se uslijed konzumacije alkohola ili kombiniranjem alkohola i lijekova 4. PODJELA PSIHOZA: S OBZIROM NA TO KOLIKO JE DOMINIRAJUĆA SIMPTOMATIKA ILI VELIKIH (SUMANUTOST.Stari antipsihotici su puno učinkovitiji za pozitivne simptome.Oznaka da je psihoza naglo počela i da traje kratko vrijeme .npr.→ KRONIČNA P.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful