P. 1
Biodinamicka poljoprivreda

Biodinamicka poljoprivreda

|Views: 95|Likes:
Published by Jednaana Vel

1

1

More info:

Categories:Types, Brochures
Published by: Jednaana Vel on Jan 22, 2013
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/17/2013

pdf

text

original

Biološko-dinamička poljoprivreda poljoprivreda budućnosti

prema predavanjima koja je

dr. C h r i s t i a n v o n W i s t i n g h a u s e n
održao u Donjem Kraljevcu 16. i 17. lipnja 2 0 0 1 .

uredila Renata Bakota

KAZALO
PRVO PREDAVANJE 7

Poljoprivredno gospodarstvo kao organizam
D R U G O PREDAVANJE 13

0 kompostiim pripravcima
TREĆE PREDAVANJE 18

Hranjive tvari i kozmičke snage
Č E T V R T O PREDAVANJE 28

Primjena biološko-dinamičkih pripravaka
PETO PREDAVANJE 32

Harmonizirajuća uloga krave u gospodarstvu
ŠESTO PREDAVANJE 39

Demeter, Bioland, Naturland, smjernice Europske unije
S E D M O PREDAVANJE 45

Organizacijska struktura D e m e t e r saveza
O S M O PREDAVANJE 48

Plodored
D E V E T O PREDAVANJE 54

O d g o v o r i na pitanja
DESETO PREDAVANJE 62

Kompostni pripravci
J E D A N A E S T O PREDAVANJE 78

Vrste komposta i njegova uloga
D V A N A E S T O PREDAVANJE 83

O d g o v o r i na pitanja
T R I N A E S T O PREDAVANJE 91

Uloga
POGOVOR

životinja

u biološko-dinamičkoj poljoprivredi
9 9

Poljoprivredno g o s p o d a r s t v o kao organizam
Danas ćemo se baviti biološko-dinamičkom poljo­ privredom. Gospodin saborski zastupnik* maloprije je rekao kako će u budućnosti na granicama vaše zemlje stajati ploča s natpisom da se ovdje proizvodi zdrava hrana, što on zaista mora i ostvariti. A da bi se to moglo ostvariti i vlada mora biti uvjerena da je to moguće, a zatim i građani vaše zemlje mora­ ju biti uvjereni da je to ispravno. Budući da ste me pozvali da d o đ e m ovdje i g o v o r i m o biološko-dinamičkoj poljoprivredi, i ja moram biti uvjeren da je to ispravan put. Danas je moja zadaća uvjeriti vas kako je biološko-dinamička poljoprivreda jedini ispravan put u budućnost, da je to poljoprivreda budućnosti. N o , ako se do sutra navečer i uvjerite da je to ispravan put, to još ni izdaleka neće biti dovoljno. Ni ono malo što ćete od mene naučiti još ni izdaleka neće biti dovoljno. 1 zato se obraćam gospodinu saborskom zastupniku s molbom da nade određeni broj ljudi koji su spremni učiti biološko-dinamičku metodu na mjestu njezina izvora. Mi vas u Njemačkoj možemo tome naučiti jer za to imamo škole. Mi vas m o ž e m o pozvati, ali to ne m o ž e m o financirati. Zato se pitam zna li gospodin saborski zastupnik što znači ako se na granici zemlje stave ploče s natpisom da se ovdje proizvodi zdrava hrana. Je li svjestan o b v e z e koju time preuzima? T o l i k o o politici, a sada prelazim na znanje. * Bolta Jalšovec

M o l i m v a s d a m i o d g o v o r i t e n a p i t a n j e : Što d o ­ b i v a t e h r a n o m , što v a m je p o t r e b n o iz hrane? Snagu, zdravlje, vitalnost, okus. Za vitalnost za zdravi život trebaju nam kalorije, treba­ ju nam snage. To su najbolji o d g o v o r i koje sam d o b i o u ž i v o t u . U N j e m a č k o j , u k o j o j je m a t e r i j a l i z a m j o š jači, č u j e m o d g o v o r e : T r e b a m o tvar, materiju, t r e b a m o v i t a m i n e , b j e l a n č e v i n e — dakle, o d r e đ e n e sastojke. 1 to je t o č a n o d g o v o r . N o , t v a r i koje u sebe p r i m a m o n a k o n n e k o g v r e m e n a i z l u č u j e m o , a š t o n a m j e i z t i h t v a r i zaista p o t r e b n o , t o č n o s u rekla o v a d v a g o s p o d i n a . T r e b a m o snagu, energiju, i to četiri vrste energije. Prva vrsta energije jest t o p l i n a . U o v o j prostoriji, p r i m j e r i c e , sjedi sto p e d e s e t p e ć i s t e m p e r a t u r o m od 37°C. Osim t o p l i n e t r e b a m o energiju za pokret, t r e b a m o e n e r g i j u k a k o b i s m o p r o b a v i l i h r a n u i , što j e najvažnije, t r e b a m o energiju d a b i s m o m o g l i misliti. Jer, z a s v e o n o š t o s e d o g a đ a u g l a v i , z a m i š l j e n j e , p o t r e b n a je velika količina energije. Sve te energije zajedno čine životne snage. U p r o š l o m su s t o l j e ć u ž i v j e l a tri č o v j e k a koja su dala n o v e poticaje p o l j o p r i v r e d i . P r v i je Albrecht Then za kojega poljoprivreda nije ništa d r u g o doli sredstvo kojim se zarađuje n o v a c . T i m e je, postavivši za o s n o v u p o l j o p r i v r e d e ekono­ miju, u t e m e l j i o e k o n o m s k u p o l j o p r i v r e d u . T a k v o j e u č e n j e u z r o k o v a l o rastakanje p o l j o p r i v r e d n e djelat­ nosti na njezine sastavne e l e m e n t e . O d v o j i l e su se p o j e d i n e p o l j o p r i v r e d n e g r a n e . Poslije se a n a l i z o m d o š l o d o zaključka k a k o n e k e g r a n e p o l j o p r i v r e d n e djelatnosti d o n o s e veću, a d r u g e manju dobit, što

je i m a l o za p o s l j e d i c u da su p o j e d i n e p o l j o p r i v r e d n e grane koje su d o n o s i l e manje p r i h o d e z a n e m a r e n e ili su se p o t p u n o u g a s i l e . Iz takvog je shvaćanja p r o i z i š a o pojam m o n o ­ k u l t u r e , i to ne s a m o na p o l j i m a v e ć i u š u m a m a i stajama. Ta je m o n o k u l t u r a u z r o k o v a l a ekološku kata­ s t r o f u z a t l o , d o v e l a j e d o e r o z i j e tla. N a t r ž i š t u j e uzrokovala velike oscilacije; j e d n o m je bilo ponu­ đ e n o p r e v i š e , a d r u g i put p r e m a l o r o b e . U stočar­ stvu j e m o n o k u l t u r a d o v e l a d o p o j a v e b o l e s t i m e d u životinjama, do epidemija. Primjerice, bolesti su se javljale uzgajanjem samo goveda, samo svinja ili s a m o z e č e v a , d o k je, s druge je strane, stvorila p r o ­ blem prevelike količine izmeta. N o , u v o đ e n j e m a t e r i j a l i z m a u p o l j o p r i v r e d u nije jedina zasluga Albrechta T h e a . O n nas j e naučio k a k o j e u z g o j d j e t e l i n e i z n i m n o v a ž a n . Još j e i da­ nas u z g o j d j e t e l i n e , z a p r a v o l e g u m i n o z a , t e m e l j n o sredstvo ekološke poljoprivrede. On je s p o z n a o Drugi je č o v j e k Justus von Liebig.

d a s e biljka h r a n i n a j m a n j i m č e s t i c a m a k o j e z o v e m o i o n i . N a i m e , u v i d j e l o s e d a d r v e ć e m n o g o b o l j e raste n a t l u u k o j e m u i m a kalija, d o k s t a b l a k o j a r a s t u n a t l u n a k o j e m j e kalij i s p r a n rastu s l a b i j e . T a k o je nastala znanost o h r a n j i v i m t v a r i m a . Najprije su p r o v e d e n a znanstvena istraživanja o t o m u koje su h r a n j i v e tvari biljci p o t r e b n e , a z a t i m se u l a b o ­ ratoriju počela p r o i z v o d i t i umjetna hrana za bilj­ ke. O v d j e je, dakle, riječ o načelu k a k v o i danas poljoprivredi, a prema bilja­ vrijedi u konvencionalnoj

k o j e m u j e z e m l j i p o t r e b n o n a d o k n a d i t i istu k o l i č i n u hranjivih tvari koju je tlo i z g u b i l o u z g o j e m zamisliti. ka. T o j e , m e đ u t i m , n a j v e ć a z a b l u d a k o j a s e m o ž e

K a k o g o d o k r e n e t e . a z a t i m i na p o l j o p r i v r e d n o g o s p o d a r s t v o . R u d o l f Steiner je. Osim toga. specijalna pedagogija. t r e b a m o z n a t i što valja učiniti. T l o je živi o r g a n i z a m j e d n o g p o l j o p r i v r e d n o g g o s p o d a r s t v a . z b o g ž e l j e d a s e š t o v i š e z a r a d i . Ako hoćete shvatiti što z n a č i d a j e t l o o r g a n i z a m . te na umjetnič­ k i m p o p u t e u r i t m i j e . što se d o g a đ a s p l o d n o š ć u naših životinja? Rudolf Steiner je na o s n o v i svojih p r i r o đ o z n a n s t v e n i h istraživanja u s t a n o v i o d a našem tlu n e š t o manjka i to je p o k u š a o objasniti. O n a z a p o č i n j e t l o m j e r j e v e ć i s a m o t l o o r g a ­ n i z a m . jer postoje biljke. U času k a d z e m l j i na u m j e t a n n a č i n d o d a m o dušik. istražio je o s o b n o . O n . m e t a b o l i z m a . ž i v o t i n j e i č o v j e k . M i i m a m o o r g a n koji u p r a v ­ lja z d r a v l j e m . z a m i s l i t e s l j e d e ć e : Čovjek je o r g a n i z a m . stoljeća upitali su Rudolfa Steinera: Što s e d o g a đ a s n a š i m t l o m . m e đ u t i m . a to je u p o l j o p r i v r e d i — k r a v a . pedagogija. V j e r o j a t n o v a m je p o z n a t o da je Rudolf Steiner bio znanstvenik koji se b a v i o d u h o v n o m z n a n o š ć u i sve što je istražio.Ipak je potkraj života i sam Liebig u p o z o r i o na štetnost d o d a v a n j a tlu sintetski p r o i z v o d e n o g leguminoze. slikarstva. t o s a m o p r o š i r i t e n a t l o . d a o n o v e p o t i c a j e i n a o s t a l i m z n a n s t v e ­ n i m p o d r u č j i m a k a o što s u m e d i c i n a . p o v e z u j u u s p o j e v e na prirodan način. Svaki o r g a n i ­ zam ima jedan centar iz kojega upravlja svim orga­ nima. U č i n i t e li. s n a š o m Z e m l j o m . čitava ta znanost da se zemlji mora dodavati o n o l i k o h r a n j i v i h t v a r i k o l i k o joj j e ž e t v o m o d u z e t o zapravo je velika zabluda. on se mora nadoknaditi. P o č e t k o m 20. u v u k l a u p o l j o p r i v r e d u . b i l j k e . Dakle. To je kod čovjeka glava. jed­ nog p o l j o p r i v r e d n o g p o g o n a . v e ć z n a n s t v e n i c i koji ne razumiju bit života. bakterije koje inače ž i v e u k o r i j e n j u l e p i r n j a č a g u b e svoju z a d a ć u i t i m e ili prestaju biti d j e l a t n e ili j e d n o s t a v n o nestaju. Mi ljudi i m a m o o r g a n e p r o b a v e . t o p l i n u . Taj se rak. ta p r e v e l i k a svinjska staja. p o j a m p o l j o p r i v r e d e s v e i sva p r i ­ p a d a p o l j o p r i v r e d i . i s t o j e k a o k a d b i s t e pustili da se u l j u d s k o m t i j e l u r a z v i j e rak. P o l j o p r i v r e d n o g o s p o d a r s t v o j e o r g a n i z a m čiji su o r g a n i t l o . na p o l j o p r i v r e d n o imanje isključivo z b o g materijalizma. kojega u zraku ima 70 p o s t o . d o š a o na svijet u p r a v o k o j e u s v o j e m k o r i j e n u imaju d o v o l j n o dušika i k o j e vanjski dušik. što se d o g a đ a s p l o d n o š ć u tla. L i e b i g o v a j e z a s l u g a s a m o š t o j e r e k a o : A k o biljci u z m a n j k a jedan hranjivi sastojak. O v u z a b l u d u d a j e t l u p o t r e b n o u m j e t n o d o d a v a t i dušik u p o l j o p r i v r e d u z a p r a v o nije u v e o sam Liebig. p r i m a k o z m i č k u e n e r g i j u . a u j e d n o j litri z e m l j e živi više ž i v i h bića negoli ima stanovnika na čitavoj Zemlji. a r h i t e k t u r e i t d . kao što z n a m o . U l j u d s k o se tijelo ušulja rak da ni sami ne z n a m o o d a k l e d o l a z i . I m o r a m r e ć i d a b i s t e t r e b a l i biti n e i z m j e r n o p o n o s n i š t o j e taj v e l i k i duh. K a k o b i s m o p o n o v n o o z d r a v i l i p o l j o p r i v r e d u . R u d o l f Steiner. Rekao je kako p o l j o p r i v r e d a nije s a m o "organizmu . n a r a v n o . n i j e b i o p o l j o p r i v r e d n i k več "pogon" n e g o je zapravo riječ o znanstveni višeg i s t r a ž i v a č . a na p o l j o p r i v r e d n o m d o b r u rak m o ž e biti i svinjska staja ako je p r e v e l i k a . Rudolf Steiner n a m je p o k a z a o put. z b o g zakona tržišta. dok je na poljopriv­ r e d n o m g o s p o d a r s t v u to — čovjek. lepirnjače dušika. On prima i izlučuje o d r e đ e n e supstancije. a u p o l j o p r i v r e d i je taj o r g a n p r e r a d e — t l o . svjet­ lost i sve to p r e r a đ u j e kako bi se razvijao. ali t o n i j e m i š l j e n o z a c i j e l i s p e k t a r h r a n j i v i h t v a r i . A k o u v i đ a t e d a ste i s a m i o r g a n i z a m . reda". p r e v e l i k i m b i l o koji o r g a n u p o l j o p r i v r e d i . p o l j o p r i v r e d a .

T a č i n j e n i c a n e m a m a t e r i j a l n u v e ć idejnu v r i j e d n o s t . a katkad n e uspijeva z a t o što p o g r e š n o r a d i m o . Da b i s m o znali i s p r a v n o p o s t u p a t i s g n o j n i c o m . n e m a m o iste u v j e t e kao u s l o b o d n o j . kultivirane b i b i l j k e t r e b a l e i m a t i v i š e ž i v o t n i h snaga o d biljaka k o j e rastu u s l o b o d n o j p r i r o d i . to su životne snage. . kozmosa.o v d j e u o v o m kraju. a seljak je nositelj te kulture. Postoje r a n o i kasno. čistom. M o r a m o postići 1 to da kultivirane biljke sadrže ž i v o t n e snage koje inače nalazimo u slobodnoj prirodi. p o l j o p r i v r e d a j e ustvari p o s t a l a n e p r i r o d n a . naučili smo raditi k o m post. s biljnim o t p a d o m . m o r a m o se kao poljoprivrednici brinuti 0 t o m e da u biljke zaista ude o n o što je č o v j e k u p o t r e b n o . a Justus v o n L i e b i g je s p o z n a o da se biljke hrane i o n i m a i time uveo dodavanja hranjivih sastojaka tlu. Te ću K o m p o s t n i pripravci U p o l j o p r i v r e d i . n a r a v n o . reći i to da onaj t k o misli kako će na temelju o v e činjenice i z m a m i t i n o v a c n e ć e u t o m e uspjeti j e r R u d o l f Steiner nije b i o materijalist. u p r i r o d i ne p o s t o j i m o n o ­ kultura. Budući da k o m p o s t katkad uspijeva. u p r i r o d i se n p r . Rudolf Steiner j e r e k a o d a j e p o l j o p r i v r e d n o g o s p o d a r s t v o ž i v i orga­ nizam i p o k a z a o nam kako m o ž e m o očuvati zdrav­ lje t o g o r g a n i z m a . Samo. danja. i z k o z m o s a n e d o b i v a m o s a m o s n a g e Sunca n e g o i r i t m i č k e snage koje u našem ž i v o t u imaju v e l i k u u l o g u . Ukratko ćemo ponoviti: Albrecht Thea u poljo­ p r i v r e d u j e u n i o m a t e r i j a l i z a m . S a ž e t o r e č e n o . Sve to m o r a m o imati na umu h o ć e m o li imitirati prirodu. P o g l e d a j t e svoje b i l o — to je r i t a m . s gnojem. u p r i r o d i ne p o s t o j i gnojište. kako biste to postigli. t r a v a ne skuplja k a o silaža u p l a s t o v e i ne k o n z e r v i r a se. m e đ u t i m . stoga što je p o l j o p r i v ­ reda kulturna djelatnost. Sami ste rekli što t r e b a m o d o b i t i h r a n o m . a da b i s m o ih p r o i z v o d i l i na način primje­ ren čovjeku. divljoj p r i r o d i . s l o b o d n o m p r i r o d o m . N o . M o r a m v a m . P o g l e d a j t e k a k o v a š susjed d i š e — i to je r i t a m . I m a m o d a n i n o ć k a o ritam. O d a k l e d o l a z e t e ž i v o t n e snage? Dolaze iz. T o j e t o č n o jer Sunce. O n o što i z t o g a m o ž e t e i z m a m i t i jest z d r a v l j e svojega naroda. Budući da mi kao p o l j o p r i v r e d n i c i u p r i r o d i g o t o v o s v e č i n i m o p o g r e š n o . R u d o l f S t e i n e r je d a o u p u t e o p r o i z v o d n j i p r i p r a v a k a koje d o d a j e m o kompostu kako b i s m o upravljali p r o c e s i m a raspa­ pripravke poslije t o č n o opisati. Sve su to r i t m o v i . p r i p a d a k o z m o s u . h o ć e m o li oblikovati poljoprivredu u skladu s p r a v o m . n a r a v n o . N o . morate i raditi. U p r i r o d i ni j e d n a ž i v o t i n j a nije z a t v o r e n a u uski p r o s t o r . U p o l j o p r i v r e d i p r o i z v o d i m o biljke k o j e prehranjuju čovjeka.

n e t a k n u t o j . M i s m o p o p u t p e ć i n s k i h ž i v o t i n j a i a k o n e n a đ e m o p e ć i n u sami ć e m o j e izgra­ diti. stavlja g a se u k r a v l j i r o g i p r e k o l j e t a u k a p a u t l o . poput izmeta kišne gliste. Njoj su d a n o n o ć n o p o t r e b n a djelovanja k o z m i č k i h snaga. n a r a v n o . ustvari. J e d a n je t z v . Č o v j e k ć e d o ć i n a M a r s . n e p r e ­ stano i d o g a đ a kroz procese asimilacije. a ako je g r a d i m o dobro. V e ć sam g o v o r i o o g n o j u iz r o g a koji se ne sasto­ ji ni od čega d r u g o g a n e g o iz čiste kravlje b a l e g e . uzimajući u o b z i r ljetne i z i m s k e r i t m o v e . Riječ je o s i l i c i j e v o m ć. ž i v o t i n j s k o g g n o j a i t d . Ona uvijek stoji u s p r a v n o u o d n o s u na središte Zemlje. uzima se kravlja balega. U t a k v o m k o m p o s t u p o s t o j i v i s o k s t u p a n j har­ m o n i j e i z m e đ u svih h r a n j i v i h t v a r i koja j e p r i m j e r e n a u p r a v o o d r e đ e n o m tlu. Z n a m o da se biljka svojim k o r i j e n o m uvijek usmjerava prema centru. p r e m a središtu Zemlje. K a k o b i s m o svjetlosnu energiju unijeli u uzgo­ j e n u b i l j k u u v e ć o j m j e r i o d o n e što j e i m a b i l j k a koja s l o b o d n o r a s t e u p r i r o d i . O n j e d n o s t a v n o nije u stanju d o i s t a proniknuti u procese stvaranja. m e đ u t i m . s t l o m . to nesvjesno p r i r o d n o umijeće biljke da u sebe ugradi k o z m i č k e r i t m o v e i energiju m o ž e m o kroz biološko-dinamičku poljo­ p r i v r e d u spoznati i primijeniti zahvaljujući d r u g o m pripravku koji se zove kremen iz roga. tu sposobnost. Dakle. fotosinteze. P o j a m harmonije o s o b i t o je v a ž a n . M i ljudi. M i k r o ­ o r g a n i z m i za koje sam r e k a o da ih u j e d n o j litri zemlje ima u g o l e m o m broju. S v o j i m se l i š ć e m o t v a r a p r e m a s v j e t l o s t i i u s e b e p r i m a s v e k o z m i č k e s n a g e . uvijek se p o v e z u j e sa Z e m l j o m . korijen. g r a d i m o je od betona. kako ih u sebe u g r a đ u j e . Biljka. harmonija predstavlja . u d i v l j o j p r i r o d i t o se. U s l o b o d n o j . P o z n a j e m o ritam Mjeseca od 28 dana. rastresiti k o m p o s t koji je. Jer. o d r e đ e n o m mjestu. Kada tu svoju nastambu g r a d i m o loše. k a d b i s m o d a n o n o ć n o boravili u prirodi. R u d o l f S t e i n e r n a m je na o s n o v i svojih p r i r o d o z n a n s t v e n i h istraživanja i z n a n j a d a o . Biljka raste u s p r a v n o u v i s . o d n o s n o o p i s a o d v a p r i p r a v k a koja s v a t k o o d v a s .jutro i večer. Zimi su d u h o v n i procesi intenzivniji u zemlji n e g o na njezinoj p o v r š i n i . M i ljudi n e m a m o p o j m a kako biljka u sebe p r i m a te k o z m i č k e e n e r g i j e . ali n e ć e z n a t i b i t f o t o s i n t e z e . tijekom z i m e u zemlji se događaju pojačani procesi i z m j e n e energija. A u p r a v o su r i t m o v i i sunčana e n e r g i j a o n o što ž e l i m o unijeti u biljku. n e g o o kravljoj balegi i o kravljem rogu. ta živa bića tijekom z i m e u humus prerađuju sve o t p a t k e korijenja. a d r u g i z i m i . Stoga. što znači da se u z e m l j i d o g a đ a j u p r o c e s i k o m p o s t i r a n j a svih energija. ti m i k r o o r g a n i z m i . N a i m e . ne bismo mogli pod­ nijeti t u k o z m i č k u e n e r g i j u . a k o d o b r o posluša. na o s n o v i uputa Rudolfa Steinera. Dakle. Oni tijekom z i m e stvaraju finiji. s l a m e . stoji v a n i . stavlja se u kravlji r o g i taj j e p r i p r a v a k p r e k o z i m e u k o p a n u t l o z a t o što p o m o ć u njega na raspolaganje snage koje djeluju iz kozmosa h o ć e m o utkati u zemlju kako b i s m o ih m o g l i staviti biljkama. v e ć v e č e r a s m o ž e proizvesti.ioksidu koji s e f i n o s a m e l j e . M a l o p r i j e s a m s p o m e n u o d a m o r a t e p o z o r n o slušati jer nije riječ o b i k o v o j niti t e l e ć o j b a l e g i . o k o j e m ću poslije iscrpno g o v o r i t i . g r a d i m o je od d r v e t a i d r u g i h sličnih materijala. Dakle. gnoj iz roga k o j i d j e l u j e t a k o da se biljka s v o j i m k o r i j e n o m čvršće p o v e ž e s t l o m . Koja ž e n a to ne p o z n a j e ? Svi ti r i t m o v i djeluju na ž i v o t n u o k o l i n u Zemlje. j e d a n p r i p r a v a k u z e m l j u u k a p a m o ljeti.

Dakle. T a k o će se f o t o s i n t e z o m . U njoj o s t a j u s a č u v a n e s n a g e m i n e r a l i z a c i j e . A k o s a m u stanju h r a n j i v e t v a r i u z e m l j i d o v e s t i u h a r m o n i č a n o d n o s . T o j e t v a r koja Ova knjiga sadrži d i j e l o v e p r e d a v a n j a koje je Rudolf Steiner o d r ž a o u K o b e r w i t z u 1924. što č i n i p o d l o g u za rast biljke. snage koje z i m i izgrađuju k o m p o s t l j e t i b i v a j u r a z g r a đ e n e . Biljka j e u stanju p o m o ć u v o d e k o j u i z tla p r i m a p r e k o korijena i p o m o ć u ugljičnog dioksida iz svoje o k o ­ line stvarati šećer. g o d i n e . o d n o s n o svjetla k o j e t a k o đ e r ž e l i m o unijeti u k o m p o s t . dakle. dakle. možete i h k u p i t i . U p r a v o sam g o v o r i o o k r a v l j e m r o g u i s p u n j e n o m b a l e g o m i k r e m e n o m . o č i t o i m j e r l j i v o p o v e ­ ćati k o l i č i n a š e ć e r a u b i l j c i . Christiana von Wistinghausena: Upute za pripremanje biološko-dinamičkih pripravaka i Upute za primjenu biološko-dinamičkih pripravaka. * Riječ je o knjigama dr.d i n a m i č k i h p r i p r a v a k a . a s i m i l a c i j a z a p r a v o nije ništa d r u g o n e g o p r o c e s stvaranja š e č e r a . d j e l o v a n j e m S u n č e v i h snaga.k v a l i t e t u . i to o n e u z g o j e n e . A snage koje se d o b i v a j u t i m e što se kravlja balega stavlja u r o g i p o h r a n j u j e u z e m l j u t i j e k o m z i m e ž e l i m o sačuvati za kompost kako bi o n e nastavile živjeti u kompostu.* se ne o t a p a u v o d i . d e s e t na n j e m a č k o m u p u t e z a primjenu t i h biološko-dinamičkih pripravaka. iz kojih je p o s e b n o i z d v o j e n d i o koji se o d n o s i na izradu b i o l o š k o . Cijena j e 1 0 d o l a r a 2 0 n j e m a č k i h m a r a k a . v i d i m o d a j e p o p u t d r a g u l j a . s i l i c i j . n e g o i snage čitavoga kozmosa. Jer. kultivirane biljke. Ako želite. T o s u simboli biološko-dinamičke p o l j o p r i v r e d e i oslikani su na našim knjigama. time sam u z n a t n o j mjeri p o j a č a o sposobnost biljke da u sebe primi Sunčeve ljetne k o z m i č k e snage. d o k k r i s t a l k r e m e n a z a s i g u r n o svi p o z n a j e t e . S sadrži d r u g e strane. Druga knjižica sadrži Imam deset primjeraka. Dvije su stvari. P o g l e d a m o li kravlji rog. K a d sam te snage Sunca u n i o u p r i p r a v a k silicija u k r a v l j e m r o g u i k a d ih na n a č i n koji ću o p i s a t i u n e s e m u biljku. time ću ujedno uspo­ staviti h a r m o n i j u kao o s n o v u za uzgoj biljaka. jeziku. ljeti u tlo u k a p a m o r o g koji s a m l j e v e n i k r e m e n . o d n o s n o 75 k u n a . i z g l e d a k a o ukrasni p r e d m e t . djelatne u s t v a r a n j u š e ć e r a : u g l j i č n i d i o k s i d iz z r a k a i Sun­ čeva energija. Ista je c i j e n a i c r v e n i h i z e l e n i h knjižica. deset na e n g l e s k o m . . n e s a m o snage Sunca.

One sve nastanjuju. Z a n i m l j i v o j e . Prije t o g a • G o v o r i l i s m o o t o m u d a biljka p o m o ć u klorof'ila i m a s p o s o b n o s t p r i m a n j a k o z m i č k i h utjecaja. Biljka n a v r š c i m a k o r i j e n j a i z l u č u j e o d r e đ e n e kiseline. a z a t i m i l i š ć e . To znači da biljka p r i m a više hrane n e g o što bi p r i r o d n o htjela p r i m i t i . Te korijenske kiseline imaju svojstvo da se u s v a k o m trenutku p r i l a g o d a v a j u stadiju rasta biljke.A biljka upravlja k o r i j e n s k i m kiselinama. r i j e č je o g e n e r a t i v n o m rastu. lužine 1 kiseline. I same izlučine bile su o d r e đ e n e tvari. T a k o i z g l e d a p r i r o d n i rast b i l j k e . p r e k i d a s e b e d e m koji o k o k o r i j e n a č i n e m i k r o o r g a ­ nizmi i biljka d o b i v a o n o što smo i z r a v n o d o d a l i zemlji. o d n o s n o stapku. Biljka p r v o i z g r a đ u j e s v o j u vlat. T a k o taj k o m a d i ć p o s t a j e sve manji i biva j e d n o s t a v n o progutan. I z m e đ u n j i h p o s t o j e b l a g i p r i ­ j e l a z i . o d n o s n o p r i m a u sebe hranjive soli. . a d r u g i m d j e l i ć e m o d u m i r e . A k o v o d i u tlu nešto d o d a m o i t l o p o s t a n e p r e k i s e l o . p o s t a j e m r t v o m o r g a n s k o m supstanci­ j o m . Svakim d a n o m korijen naraste za jedan m a l i k o m a d i ć . p r i r o d n i rast k o r i j e n a . To je v e g e t a t i v n i rast. Ovaj k o m a d postrance otpada i u trenutku k a d o d u m i r e . p r e m i n e r a l n o ili p r e s l a n o . Za­ t o ć e t e m o r a t i p o s l u š a t i o k o č e t v r t sata p o d u k e i z biologije. Ta životinjska bića prihvaćaju ovaj o d b a č e n i organski d i o i njime s e h r a n e . tla i o n o g a što s u i z l u č i v a l i m i k r o o r g a n i z m i bila j e h r a n a k o j o m se hranila biljka. da kiselina koju izlučuju vršci korijena ustvari upravlja ž i v o t o m životinjskih m i k r o o r g a n i z a m a u svojoj okolini. O v i s n o H r a n j i v e tvari i k o z m i č k e s n a g e 0 k o r i j e n s k o j k i s e l i n i r a z v i t ć e s e m a n j e ili v i š e o d ­ ređene vrste životinjskih mikroorganizama. P u t e m v o d e i z tla b i o j e h r a n j e n č i t a v o v a j ž i v o t i n j s k i svijet i i z l u č i v a o je o d r e đ e n e tvari. ali p r i r a s t u i s t o d o b n o j e d n i m d j e l i ­ ć e m na neki način o d u m i r e odbacujući svoj vrh. Sada. je p r o c e s o m ishrane u p r a v l j a l a sama biljka. to što d o d a j e m o ulazi u z e m l j u i p u t e m v o d e d o l a z i u p o d r u č j e k o r i j e n a . ako p r i đ e čovjek i dodaje hranjive tvari. o d n j e g a ž i v e .. Rast s e n e o d v i j a s k o k o v i t o . Stoga o k o korijena biljke živi mnoštvo životinja. U p r a v o ta mješavina v o d e . m e đ u t i m . v e ć p o s t u p n o . U tlu ž i v e milijuni ž i v o t i n j i c a . ta se v o d a o b o ­ gaćuje. n o s v e b i l j k e n a s v i j e t u r a s t u n a isti n a č i n . a g o v o r i t ću i o s p o s o b n o s t i b i l j k e da se p o v e ž e s t l o m . K a d p o s l i j e b i l j k a p r e l a z i u c v a t i o b l i k o v a n j e p l o d a . N a r a v n o . O v d j e je riječ o još netaknutoj d i v l j o j p r i r o d i . Ovako izgleda mikroskopom gledan vrh biljnog korijena. Ž i v a b i ć a o p s k r b l j u j u s e v o d o m i z tla koja stiže do korijenja j e r u tlu uvijek ima v o d e . J e d n i m d i j e l o m urasta u z e m l j u .

To su g o t o v i biljni p r o i z v o d i koji. prerađuju se u b i l j c i u g o t o v u s u p s t a n c i j u . s j e d n e strane h r a n a p r e k o korijena. Zahvaljujući k o z m i č k o j e n e r g i j i . u biljci zaostaju n i t r a t i . U p r i r o d i . i na kraju se m o r a m pitati koliko je v e l i k o i snažno bilo m o j e zdravlje da sam sve to m o g a o izdržati. B r z o k u p u j e m fun­ g i c i d e . Što se d o g a đ a ? U biljci d o l a z i do suviška h r a n e . a mi d o t i r a ­ n o m m i j e n j a m o funkciju kiselina koje izlučuje kori­ j e n . Budući da o d o z g o n e d o ­ staje e n e r g i j e . postoje živa bića. napravit će jednu . kupujem dušične preparate i u b a c u j e m ih u b i l j k u . narav­ n o . S v u d a ć e m e s v r b j e t i j e r s e č i t a v o t i j e l o b o r i p r o t i v t i h o t r o v a i u p r a v o se tada u poja­ čanoj m j e r i m o ž e r a z v i t i rak. N e k a i m a j u z a d a ć u d a m r t v u organsku supstanciju ponovno prerade u humus. k e m i j e . o n a p u t e m h r a n e koja d o l a z i i z k o r i j e n a n e m o ž e t e p r o i z v o d e d o kraja o b l i k o v a t i i p r e r a d i t i te će u biljci zaostati n e p r e r a d e n i . Ustvari. do kraja n e i z g r a đ e n i p r o d u k t i . U m l a d o j biljci i m a m n o g o b j e l a n č e v i n a . Umjetnim d o d a v a n j e m dušika u tlo biljkama o d u z i m a m o m o g u ć n o s t d a s a m e o d r e d e koju ć e k o l i ­ činu dušika na sebe vezati. n i j e h a r m o n i č n a i p o s l j e d i c a t o g a jest da biljka obolijeva. O p e t j u r i m kemijskoj i n d u s t r i j i i k u p u j e m l i j e k o v e . N a r a v n o . d o l a z i d o n e r a v n o ­ t e ž e . u g l j i č n i d i o k s i d i z z r a k a . uočit ć e m o sljedeće: O d l a z i m kemijskoj industriji. U b r z o ć e s e p o j a v i t i i n s e k t i koji v o l e s o k u p r a v o t a k v i h biljaka k o j e u sebi imaju n e p r e r a d e n e tvari. m e đ u t i m . One će time trošiti vi­ še nego im je stvarno potrebno. dakle. a supstancija u n u t a r b i l j k e n i j e d o ž i v j e l a d a d o z r i j e . A k o s e biljci d o d a j e p r e v i š e h r a n e . — T a k o izgledaju po­ sljedice gnojenja dušičnim g n o j i v i m a . imaju v e l i k u p o t r e b u z a e n e r g i j o m . Sljedeća je p o s l j e d i c a da ću o b o l j e t i o d r a z n i h alergija. gljivice se brinu da se b o l e s n e biljke j e d n o s t a v n o u k l o n e . b j e l a n č e v i n a . a i u g o t o v i m biljnim p r o i z v o d i m a ima m n o g o bjelančevina. A k o nadalje p r o m a ­ tramo tijek događaja.Što se p r i t o m d o g a đ a ? U biljci se mijenja sastav staničnih sokova. Pšenica obiluje g l u t e n o m i š k r o b o m . Biljka g u b i h a r m o n i č n o s t i p o d l i j e ž e g l j i v i č n i m b o l e s t i m a . Dolazi do p o r e m e ć a j a u p r o i z v o d n j i šećera. P o s l j e d i c a t o g a jest d a č e u biljku d o ć i p r e v i š e hrane i ona više neće m o ć i razlikovati v e g e t a t i v n i od g e n e r a t i v n o g rasta. Te gljivice zahvaćaju biljku z b o g t o g a j e r i m o n a n a n e k i č u d a n n a č i n z a u d a r a ili miriše i b r i n u se o t o m u da b o l e s n o j biljci o n e m o g u ć e daljnje r a z m n o ž a v a n j e . a svako od njih i m a s v o j u z a d a ć u . T a k o na gljivice i insekte m o ž e m o gledati kao na ekološku policiju. Jer. u z i m a j u m n o g o e n e r g i j e . S v e se o v e s u p s t a n c i j e t a l o ž e u b i l j c i i n e m o j t e misliti da o n o što prskate po bilju kao f u n g i c i d e i insekticide ne ulazi u biljku. u g o t o v u t v a r . m o r a m o i m a t i n a u m u d a h r a n j i v e t v a r i uvijek p r e k o korijena ulaze u biljku uz još. K a k o s e b j e l a n č e v i n e sastoje od s u m p o r a i nitrata. a zatim m o r a m juriti i po insekticide. Ona z a p r a v o p r o i z v o d i više h r a n e n e g o što b i j e p r o i z v e l a samo p o m o ć u Sunčeve energije. stanični se sokovi nalaze i u o n o m e š t o biljka i z l u č u j e u k o r i j e n u . Za p o ­ sljedicu ću imati biljku p u n u d i s h a r m o n i č n i h t v a r i — d a k l e . biljka će m o ć i prera­ diti nitrate u bjelančevine s a m o ako za to dobije d o v o l j n u količinu energije. Ne mislim na šampinjone n e g o na one gljivice koje ž i v e na biljci. a s d r u g e ugljični d i o k s i d iz zraka. n i j e sklad­ na. svoga o n o g a š t o biljka i n a č e p r o i z v o d i . To su gljivice. ta d v a e l e m e n t a .

o b r n u t o m smjeru sve d o k o p e t ne nastane duboki postupak z o v e m o Što t i m e z a p r a v o č i n i m o ? S t v a r a m o red. i ne b o j t e se. potjera korjenčić. Stavljamo sasvim m a l o same tvari i m i j e š a m o j e č i t a v sat. Sve se m o r a vladati p r e m a m e n i . A m i j e š a n j e m g n o j a iz r o g a ili k r e m e n a iz r o g a s v o d o m i m i t i r a m . u tlu. p r i č e m u ć e g n o j i z r o g a d j e l o v a t i na rast korijena. O v o j e s a d r ž a j u z e t i z č e t i r i roga koji su proteklu zimu p r o v e l i p o d z e m l j o m . a g d j e p o č i ­ nje b i o l o š k o . i z t o g s j e m e n a n e m o ž e n a s t a t i ništa d r u g o n e g o l i b i l j k a čija j e t o s j e m e n k a . a od svoje ž e n e uzimam metlu i to prskam po biljkama. O b i o l o š k o . D a k l e . Pažljivo! Taj gnoj iz r o g a r i t m i č k i m i j e š a m o j e d a n sat u v o d i . T a k o d o b i v a m o r i t a m koji s e s a s t o j i o d i z m j e n e r e d a i kaosa. a z a t i m o p e t i z t o g a s t v a r a m o n o v i r e d . B e z o b z i r a n a t o r a d i m l i u v i n o g r a d u ili v r t u . R a z u m i j e t e šalu? T a k o g o v o r i muškarac: Ja sam glava. j e d n u m i n u ­ tu u j e d n o m s m j e r u . Za 1 ha z e m l j e s t a v l j a m o u b a č v u 50 1 v o d e i s a d r ž a j iz četiri r o g a . T i m e k a o d a i m i t i r a m o p r o c e s rasta b i l j k e . T o . Sada j e sasvim j a s n o kako se upravlja m u š k a r c i m a . U njoj je s a d r ž a n a p o d l o g a z a č i t a v u b i l j k u .d i n a m i č k i n a č i n o b r a d e tla. Kaos završava t i m e što klica p r o b i j a u zemlju. b i l o m i n e r a l n o g n o j i v o . Imate li toliko mašte da medu m o j i m prstima v i d i t e j e d n o z r n o graha? U toj sjemenci v l a d a m a k s i m a l a n r e d . n a l e đ a u z i m a m p r s k a l i c u ili j e d n o s t a v n o u z i m a m kantu u kojoj sam sve to miješao. H t i o sam v a m p o k a z a t i j e d n u sjemenku g r a h a . A sada ć e m o g o v o r i t i o i z m j e n i r e d a i kaosa p r i rastu b i l j k e . p r o c e s o m b u b r e n j a nastaje klica. p r v o sam n a p r a v i o gnoj iz roga. U t o m j e z r n u s a d r ž a n a s n a g a koja upravlja t i m e d a i z s j e m e n k e nastane t o č n o o d r e đ e n a b i l j k a . najprije ć e m o uzeti g n o j iz r o g a i p o m i j e š a t i ga s v o d o m . a preko procesa rasta biljke. d a k l e . dolazi do takvog procesa. T a k o i z g l e d a godišnji r i t a m biljke. a d r u g u u d r u g o m . N a j v r j e d n i j e b i ć e j e ž e n a . Mijenjajući smjer z a p r a v o s t v a r a m o kaos. R a b i m o li o n a d v a p r i p r a v k a o k o j i m a s a m v a m g o v o r i o . u n u t a r t o g a j e d n o g sata stalno izmjenjujemo red s kaosom. o n d a sam ga u p r o l j e ć e p r i m i j e n i o na t l o . P r i m j e r i c e . D a k l e . s v e d o k s e u v o d i n e oblikuje v r t l o g p o p u t lijevka. Uvijek kada d o d a j e m o previše. a n a k o n t o g a p r o m i j e n i m o smjer. P r e m a t o m u . z a p r a v o . Dakle. A k o s j e m e p o l o ž i m u v l a ž n u z e m l j u . ali s a m je z a b o r a v i o donijeti. prskanje . p a ž l j i v o g a p o s r e d i n i p r e k i n i t e i p o m i r i š i t e . ljevkasti oblik. p r o c e s koji biljka p r o l a z i tijekom jedne godine. T a j k o m a d m o ž e t e raz­ m r v i t i k a k o b i s t e m o g l i z a g l e d a t i u kuglu. što je p o s l j e d i c a n e h a r m o n i č n o izgra­ đ e n e biljne strukture. To je r e d .o r g a n s k o m i e k o l o š k o m n a č i n u o b r a d e tla g o v o r i t ć e m o poslije. stvaranja cvijeta i p l o d a nastaje n o v a sjemenka u kojoj o p e t v l a d a p o t p u n i r e d . a n a s t a n k o m k l i c e u s j e m e n c i d o l a z i do kaosa. Žena o d g o v a r a : A ja sam vrat i v r l o d o b r o z n a m <ako o k r e t a t i g l a v u . p o t o m mije­ njajući s m j e r s t v a r a m o k a o s . Ovaj I tako miješamo u dinamiziranjem. kao što sam v e ć r e k a o . O v d j e sam v a m to nacrtao kako biste si d o b r o upisali u svijest gdje je p o ć e t a k štete koja nastaje k o n v e n c i o n a l n i m n a č i n o m o b r a d e tla. To će se d o g o d i t i r a b i m o li b i l o o r g a n s k o . m i j e š a m o j e d a n sat o n a k o kako n a m j e o s o b n o u g o d n o . N e smijete od toga napraviti špinat. Prskanje je naj­ b o l j e p o v e z a t i s o b r a d o m tla. k a k o n a m o d g o v a r a .takoreći luksuznu potrošnju koju m o ž e m o jasno vidje­ ti na p o v r š i n a m a na kojima žitarice j e d n o s t a v n o p o l e g n u na t l o .

T a k o u njoj d o l a z i do h a r m o n i j e . d a v e s e l i j e d j e l u j u n a rast b i l j k e . a da se p r i t o m sama snaga z a p r a v o n e troši. R i j e č je o t a k o m a l o j k o l i č i n i tvari raspršene u v o d i koju k e m i j s k i u o p ć e n e m o ž e t e d o k a z a t i . K r e m e n i z r o g a koji s m o p o h r a n i l i u z e m l j u t i j e k o m ljeta z a p r a v o je u s e b i s a k u p i o S u n č e v u e n e r g i j u . Poznato je kako kremen m o ž e primati i u sebi pohraniti o d r e đ e n e informacije i dalje ih predavati. Osim toga. Svatko o d nas t k o j e u r u k a m a i m a o č i p . n e m i s l i m n a č i p s o d k r u m p i r a n e g o n a č i p i z k o m p j u t o r a . V i niste o d n e k o g policajca d o b i l i b o m b o n č i ć da biste postali djelatni. M i s e n e m o ž e m o hraniti divljim biljkama v e ć ih m o r a m o kultivirati. o m o g u ć i t i d a s e ž i v o t i n j s k i m i k r o o r g a n i z m i koji ž i v o o k o k o r i j e n a biljke p o t a k n u n a t o d a b u d u r a d o s n i j i . p o b r i n u o s a m se za to da biljka. a k o sam mije­ šanjem i n f o r m i r a o v o d u i o n d a t u v o d u d a j e m z e m l j i . n a v o d u s e p r e n i j e l o n e š t o što z a t i m v o d o m i z n o s i m o na zemlju. pojedinih tvari m e đ u s o b n o i k o z m i č k i h snaga. Z a u s t a v i t e se. Vaš je auto tako koncipiran k a k o b i s t e n j i m e m o g l i u p r a v l j a t i d a i d e ili stane. u p o v e ć a n o j mjeri p r i m i o d r e đ e n e informacije i z k o z m o ­ sa. Supstancijalno. a niti š t o s m o g a p o m i j e š a l i s v o d o m . Cilj b i o l o š k o . d a k l e . u o v o m slučaju c r v e n o g ili z e l e n o g svjetla. a druga o d o z g o iz k o z m o s a . što se kemijskog sastava tiče. Primjerice većina vas zna v o z i t i auto. djelatnije. p r i o b r a d i tla. do ravnoteže između tvari općenito. nije se ništa b i t n o p r o m i j e n i l o t i m e što smo k r e m e n ukopali u z e m l j u .5 do 2 ha z e m l j e . m o ž e t e v o z i t i dalje. a p r e m a l o energije. a z a t i m z e l e n o . a vaš m o z a k je p r o g r a m i r a n t i m e što ste polazili v o z a č k u školu i i m a t e iskustvo. da k l o r o f i l biljke. p o b r i n u o sam se za to da one postanu marljivije. K o l i č i n a od 50 1 p r i p r a v k a na 1 ha z e m l j e n i k a k o n i j e k o l i č i n a koja b i m o g l a b i t i h r a n j i v a t v a r . n e g o n a o s n o v i iskustva i i n f o r m a ­ c i j e . A l i i tu će se j a v i t i s u v i š a k energije. a ne n e u r a v n o t e ž e n o . Ž i v i o r g a n i z m i koji p o s t o j e u z e m l j i su d j e l a t n i . Nije p r o g r a m i r a n da djeluje n a o s n o v i t v a r i .. Jedna preko korijena o d o z d o iz zemlje. G n o j i z r o g a t r e b a o bi.d i n a m i č k e o b r a d e tla jest p o v e ć a n j e t v a r i i stvaranje h a r m o n i j e i z m e đ u t v a r i i d j e l o v a n j a k o z m i č k i h snaga. m o r a m o p o v e č a t i i njezinu sposobnost da p r i m i više k o z m i č ­ kih snaga z a n j i h o v u p r e r a d u . Z n a m o da je v o d a nositelj snaga. Što o n d a o v d j e z a p r a v o d j e l u j e ? K a k o t o d j e l u j e ? J a sam s i o s o b n o s t v o r i o j e d n u usporedbu. susreću d v i j e djelatnosti. d o b i t i i v i š e k o z m i č k i h snaga. a ako . a t e s n a g e Sunca m i j e š a n j e m p r e n o s i m o n a v o d u . da biste v o z i l i dalje. U s v a k o m slučaju. N a k o n š t o s e m a f o r p o k a ž e ž u t o . A k o dobivaju previše tvari. Vjerojatno se d o g o d i l o nešto što u o p ć e n e m o ž e m o p o j m i t i . Vi u sebi i m a t e nešto što vas p o t i č e na to da v o z i t e dalje. T o p o s t i ž e m o p o m o ć u o v o g drugog pripravka — kremena iz roga. a u z g o j e n e biljke imaju i v e ć e p o t r e b e .p r i p r a v k o m gnoja iz roga t r e b a l o bi uslijediti prije s j e t v e . Za 1 ha z e m l j e u z i m a m o 4 g k r e m e n a iz r o g a . T i m e sam im pomogao da razviju sposobnosti prerade hranjivih tvari. ali u h a r m o n i č n o m stanju. dakle. T a k o će biljka koja je v e ć p r i m i l a v i š e t v a r i . V o z i t e s e d o s e m a f o r a koji p o k a z u j e c r v e ­ n o . O v d j e i m a m 6 g. zna d a s e o n sastoji o d k r e m e n e p r a š i n e koja p r i m a i n f o r m a c i j e . što je d o v o l j n o za 1. T a j e tvar netopljiva u v o d i . N o . U biljci se. ako sam ih o p s k r b i o g n o j e m iz roga. A k o biljci d o d a j e m o više hranjivih tvari. T o z n a č i . Oni p r o i z v o d e d i v l j e biljke. gnoj iz roga p o m a ž e da h r a n j i v e tvari ulaze u biljku na h a r m o n i č a n način. d o l a z e u neravnotežu.

Ili m o ž e t e u z e t i p u n u d v o r a n u ljudi. o n j e m a n j e ili v i š e n e t o č a n . Dakle. da se ne k v a r i i k a k o i z g l e d a . što z n a č i da je biljka kvalitetnija. n e g o t a k o da v o d a koja je u t l o d o s p j e l a k i š o m d i ž u ć i s e m o ž e ući u r o g i m o ž e isteći kad razina o p a d n e . Shvatili ste u č e m u se sastoji kvaliteta. Kako treba miješati pripravke? Za p o v r š i n u od 500 ha najbolje je miješati rukom. Koliko se dugo mora miješati pripravak? k a d a j e p r e m a l o ili p r e v i š e . Ljudi i m a manje ili više. d o b i v a m o najbolje o b l i k o v a n i biljni korijen. najsušu b a l e g u . ali n e t a k o d a s e u n j i m a z a d r ž a v a v o d a n i t i t a k o da v o d a ne m o ž e ući. neka ga i z v o l i postaviti. r a d o b i h o d g o v o r i o na pitanja koja se o d n o s e na r a z u m i j e v a n j e o v o g a što sam r e k a o . Znanost. T o j e sasvim j e d n o s t a v n o . R u d o l f Steiner j e rekao: M o r a t e miješati j e d a n sat. P o v e ć a v a se n j i h o v p o t e n c i j a l . mirisa i toga k o l i k o je biljka p o g o d n a za čovjeka. Od koje krave treba uzeti balegu? N a j b o l j a j e b r e đ a k r a v a koja j e h r a n j e n a sije­ n o m j e r o d nje d o b i v a m o n a j b o l j u . n e m o ž e z a h v a t i t i u o n o što j e ž i v o t z a t o što puki z b r o j pojedinih dijelova nikada ne čini cjelinu jer zbroju manjka d u h o v n a snaga koja ujedinjuje sve te d i j e l o v e . ali a k o i m a t e v e ć e g o s p o d a r s t v o m o ž e s e m i j e š a t i i strojno. a Rudolf Steiner bio je G o e t h e o v najveći učenik. Postoji u z r e č i c a : G l u p a n zna sve. p o v e ć a v a se n j i h o v a energija. a kvaliteta se u o č a v a p r e k o okusa. A k o želite. Listovi j e d n o g stabla su n e i z b r o j i v i . što se m o ž e v a g a t i . o n e s a d r ž e i v i š e snaga. k o l i k o je sposobna da se uskladišti. Sve s e t o z a p r a v o n e m o ž e izmjeriti z n a n s t v e n i m s r e d s t v i m a j e r o s n o v u z n a n o s t i č i n i o n o što j e mjer­ ljivo. na p o d r u č j u ž i v o t a n e m a ničega što se p o n a v l j a . N o .su tvari u biljci h a r m o n i č n o i z g r a đ e n e . u ž i v o t u ništa nije m j e r l j i v o ni p o n o v l j i v o . onda to čovjeka veseli i to j e z a p r a v o sat p r o v e d e n u m e d i t a c i j i . I z v o d i l i s m o p o k u s e i m j e r i l i korijenje biljaka koje s m o t r e t i r a l i na r a z l i č i t e načine te smo ustanovili da miješamo li pripravke j e d a n sat. brojiti i što se m o ž e p o n o v i t i e k s p e r i m e n t o m . N e m a n i j e d n o g č o v j e k a koji bi b i o isti k a o d r u g i . O t p r i l i k e u rujnu p u n i m o r o g o v e i o n d a b i k r a v a trebala imati konzistentnu. m e đ u t i m . ako n e t k o ima pitanje. N o . a p a m e t a n sve pita. D a k l e . M o ž e t e uzeti vlak pun pšenice. ako i m a t e manje g o s p o d a r s t v o za koje miješate samo j e d n o m . S v a k o j e n e p o n o v l j i v o . O b e ć a o sam kako ć u v a m dati v r e m e n a d a s a m n o m r a z g o v a r a t e . Niti j e d n o z r n o nije isto kao d r u g o . a č o v j e k n i j e u stanju i z b r o j i t i ljude koji ž i v e na Zemlji jer svaki put kad d o đ e do n e k o g b r o j a . T o j e ž i v o t . gustu balegu. To je već spoznao Goethe. Kako ukapamo rogove? Rogove ukapamo otprilike 30 do 35 cm duboko. — I z n i m n o je teško d o k a z a t i .

d i n a m i č k i način o b r a d e zemlje? Biološko-dinamička p o l j o p r i v r e d a u n a p r e đ u j e p r i r o d o m d a n e s p o s o b n o s t i biljaka. U z m e m o sadržaj č e t i r i kravlja roga.d i n a m i č k o j p o l j o p r i v ­ redi m o r a t e si prije svega postaviti pitanje: Zašto u p r a v o t o r a d i m ? A k o o d g o v o r glasi: S a m o d a z a r a ­ d i m n o v a c — o n d a je sve što činite b e s p r e d m e t n o . o d n o s n o n a k o n š t o j e i s p a š o m p o j e d e n a t r a v a . Primjena b i o l o š k o . D a k l e . biljka ć e p r i m i t i p o t r e b ­ ne i n f o r m a c i j e . u v e l i č i n i o v e k u g l e z a 1 h a z e m l j e . gnoj iz roga pomiješam s v o d o m n e p o s r e d n o prije n e g o ču o b r a đ i v a t i z e m l j u . a kako na voćnjak? Na l i v a d i ću ga p r i m i j e n i t i što je m o g u ć e ranije u p r o l j e ć e . T o j e d a n sat m i j e ­ š a m o u v o d i i p r s k a m o po zemlji koju ć e m o o d m a h n a k o n t o g a o b r a đ i v a t i . postavlja pitanje: K a k o ću p r i p r a v a k primijeniti na l i v a d u . M o g u uzeti biljke koje kanim posaditi. d o b r o j e u p o t r i j e b i t i g n o j iz r o g a .ČETVRTOPREDAVANJE u vrt. Znamo da se ritmički izmjenjuju p o j e d i n i d i j e l o v i dana. O d g o v o r na to pitanje m o r a uvijek biti: Da p r o i z v e d e n i zdravu hranu za svoju obitelj. Ja hoću da p r i p r a v a k djeluje u v r i j e m e udaha. a nakon toga ću posaditi sadnice jagoda. K a k o se primjenjuju p r i p r a v c i ? U p r o l j e ć e iz z e m l j e i z v a d i m o g n o j i z r o g a . Z n a t e li sada k a d a se p r i m j e n j u j e g n o j iz r o g a ? Znate li zašto? Znate li kako se on p r o i z v o d i ? A k o je vaš o d g o v o r : Da — z n a č i da sam danas uspješno radio. ili ako to nisam učinio prije početka vegetacije. To je najbolje učiniti u p r o l j e ć e . K r e m e n se mrvi. A što č i n i b i o l o š k o . i j e d n o s t a v n o i h p o p r s k a t i ili m o g u p r i p r a ­ vak poprskati po z e m l j i koju ću n e p o s r e d n o poslije obraditi. N a k o n t o g a se. Riječ je o i s t i m snaga­ ma koje su nama p o t r e b n e kao ž i v o t n e snage. a poslije i z b o g čega u p r a v o o v i p r i p r a v ­ ci. tada to č i n i m prije p r v o g otkosa. G o v o r i o sam o t o m e kako se p r o i z v o d e gnoj iz r o g a i k r e m e n iz r o g a . G o v o ­ r i o sam o t o m e što k o n v e n c i o n a l n a p o l j o p r i v r e d a čini biljkama z a t o što na p r v o mjesto stavlja tvari i ostaje u g r a n i c a m a t v a r n o s t i . Zato gnoj iz roga dajem zemlji poslije p o d n e . O n o l i k o k o l i k o sam vam p o k a z a o . Rekao s a m o kako postoje dvije m o g u ć n o s t i . P r a k t i č a n savjet k a k o se iz k r e m e n a d o b i v a b r a š n o p r o n a ć i ć e t e u m o j i m knji­ gama i n a d a m se kako će netko d o ć i na ideju da se te knjige p r e v e d u . što će d j e l o v a t i na o b l i k o v a n j e klice. Primijenim li pripra­ v a k n e p o s r e d n o prije sjetve. u v i j e k a k o ž e l i m o sijati. i to poslije podne. primjerice sadnice j a g o d a . Na o r a n i c u ću ga nanijeti neposredno prije obrađivanja zemlje. Za sve š t o č i n i t e u b i o l o š k o . a p o č e v š i od tri sata poslije p o d n e o n a p o č i n j e udisati. U z i m a m o u o b z i r da prije p o d n e zemlja izđiše. N e t k o je p i t a o m o ž e li se to učiniti i ljeti j e r bi rado posadio oko 15000 sadnica jagoda. č i m na njoj v i š e ne b u d e t o l i k o v l a g e . u g r a n i c a m a o n o g a što je na m a t e r i j a l i s t i č k o j r a z i n i . D a k l e . n a r a v n o . Postu­ pak m o g u p o n o v i t i kada se p r v i put pokosi livada. Sada bih v a m htio reći kako se navedeni p r i p r a v c i primjenjuju. za svoj narod. O n a u biljci u r e d u j e o d n o s e snaga. pa i ujesen u v r i j e m e sjetve z i m s k i h sorti žitarica. k a d a s a n o d l u č i o ići . i to u regiju u kojoj raste korijen biljke.d i n a m i č k i h p r i p r a v a k a S p o m e n u o sam u č e m u je razlika i z m e đ u biološko-dinamičke p o l j o p r i v r e d e i o n e k o n v e n c i o n a l n e . a zatim se prosijava. Moću d j e l o v a t i u tlo.

s e prskaju o v i m p r i p r a v k o m . a to je uvijek najbolje činiti što ranije u p r o l j e ć e . a rajčica o k u s rajčice. m e d i t i r a m o . D a k l e . a o n d a m o ž e m o još na v r i j e m e stići na d o r u č a k i o t i ć i na p o s a o . mislim da b i s m o ipak p r i j e s v e g a t r e b a l i v o d i t i r a č u n a o s v o j e ­ mu z d r a v l j u . i to sasvim r a n o ujutro. I g o t o v o . Inače se ovaj p r i p r a v a k upotrebljava tek u p r o ­ ljeće. d a k l e . r a ž ili j e č a m p o l j e r a j u p r v a l i i listića ili p r v e tri v l a t i . z a g r i z i t e z a t v o r e n i h očiju rajčicu i n e ć e t e z n a t i u š t o ste z a g r i z l i . k a d p a d n e n a z e m l j u . Z a t i m u m j e s t o t u š i r a n j a p o l a sata p r s k a m o . poslije p o d n e k a d Z e m l j a u d i š e . T o . Svaki će p l o d i m a t i s p e c i f i č a n okus s o b z i r o m na svoju vrstu. o v a k o tretirani.Što s e t i č e k r e m e n a i z r o g a . tu n e m a p r o b l e m a . uvijek t r e b a m o imati n a u m u p i t a n j e : Što z a p r a v o ž e l i m p o s t i ć i p r s k a n j e m p r i p r a v k o m od k r e m e n a iz roga? — i o d g o v o r : H o ć u d a biljka d o z r i j e . v e ć m o r a p o s t o j a t i . prskani p l o d b r ž e dozrijeva i bolje je kvalitete. J u č e r s a m b i o n a vašoj tržnici i uočio da je većina p r o i z v o d a uvezena. N e k i . List. T o z n a č i d a ć e j a g o d a zaista i m a t i okus j a g o d e . U m j e s t o d a s p a v a m o . d o k naše o r a n i c e . misle da nama p o l j o p r i v r e d a z a p r a v o i ne treba jer sve za malo novca m o ž e m o uvesti. p r e d a t i z e m l j i z a slje­ deću godinu. M n o g i m a je sigurno p o z n a t o ime Marije Thun koja je rekla kako je najbolje prskati r a n o ujutro. to m o g u n a p r a v i t i i ujesen kada žita­ r i c e k a o š t o s u p š e n i c a . m e đ u t i m . o d n o s n o d a b u d e u stanju p r i m i t i m n o g o energije kako bi m o g l a i z g r a d i t i biljnu t v a r i i m a t i s n a g u da ta t v a r u njoj d o z r i j e . Ovaj s e p r i ­ p r a v a k primjenjuje kada j e v e ć v i d l j i v z a m e t a k p l o d a . Postoji o n d a k a d se biljka o t v a r a Suncu. Primijetili smo da ako tim p r i p r a v k o m prskamo biljku koja v e ć i m a p l o d i a k o t o r a d i m o p o s l i j e p o d n e . umjesto da svi p l o d o v i i m a j u isti okus h o l a n d s k i h staklenika. prije p o d n e . s n a g e koje biljku v a b e iz zemlje. Čovjek t r e b a imati vlastiti osjećaj za d o g a đ a n j a i m o r a s e u v i j e k i z n o v a p i t a t i : Što ž e l i m p o s t i ć i p r s k a n j e m k r e m e n o m i z roga? O d g o v o r je: H o ć u d a biljka sakupi što v i š e S u n č e v e e n e r g i j e . J e d n o s t a v n o m o r a m o r a n i j e ustati. Ujesen je v a d i m o iz z e m l j e i p u š t a m o da se prašak u r o g u osuši. T o s e jako l i j e p o v i d i k o d l o z e . r e k l i s m o d a s e k r e m e n a p r a š i n a u k a p a u t l o p r e k o ljeta. . o z d r a v l j u s v o j e o b i t e l j i i o z d r a v l j u cijeloga naroda. e n e r g i j e koja d o l a z i o d o z g o p o s r e d o v a n j e m lista. Idite na tržnicu. z n a n s t v e n o . gdje s e i z cvijeta u b r z o m o ž e nazrijeti p l o d . K r e m e n iz r o g a p r i m j e n j u j e m ujesen. Svi s m o m i k r i v i š t o k u p u j e m o t e p r o i z v o d e . I s t o j e i p r i sijanju o z i m e p š e n i c e . A k o hoću pojačati djelovanje pripravka. tj. Nije d o v o l j n o ako se stvari t o č n o promatraju s a m o i z v a n j s k i . T o j e sve. d o k je još rosa. Dakle. t a k o mišljenje da c v j e t o v i ranije uvenu ako da m o ž e sakupiti više energije. naša tla l e ž e n e o b r a đ e n a . jer njime hoću potaknuti p r o c e s izdisanja Z e m l j e . N o . j e d a n sat se u d u b l j u j e m o u to što ć e m o č i n i t i . P l o d o v i uzgojeni na b i o l o š k o -dinamički način ne z o v u se bez razloga " D e m e t e r p r o i z v o d i — p r o i z v o d i s k a r a k t e r o m " j e r oni svaki za s e b e pokazuju o n o što je t i p i č n o za p o j e d i n u vrstu. m o g u p o n o v i t i postupak. v e ć se m o r a u z e t i u o b z i r i o n o što čovjek d o ž i v l j a v a u s v o j e m u osjećajnom ž i v o t u . I m a m n o g o biljaka k o j e c v a t u v r l o r a n o . nije t o č n o . N o . M o ž e m o j e sačuvati d o sljedećeg proljeća ili nakon što se p o b e r e v o ć e m o ž e m o poprskati lišće voćaka kako bi lišće p o k u p i l o kozmičku energiju k o j u ć e . nažalost.

s n a g e i s t a v i m li je u r o g . U z e o sam d v a r o g a i r e k a o m u n e k a z a t v o r i o č i . Njih. Uvijek m o r a m o uzimati u o b z i r cjelinu. j a č a m i h a r m o n i z i r a m biljku. m e đ u t i m . o d e p r e d z r c a l o . N a r a v n o . kako ih probavlja. R i j e č je z a p r a v o o e n e r g i j i . k r a v a j e j e d i n a ž i v o t i n j a koja pasući n e u p r o ­ p a š t a v a p a š n j a k . to se Ja ne m o ž e shvatiti u f i z i č k o m H a r m o n i z i r a j u ć a u l o g a k r a v e u s m i s l u . Prije t o g a o n o t o n e m o ž e . ne m o ž e m o sasvim identificirati jer ih ne m o ž e m o mjeriti. ondje. D a o s a m mu r o g i j o š j e d a n p u t isti r o g . t a k o đ e r . Č i t a v a masa b i l j n e h r a n e k o j u k r a v a p r i m a pa z a t i m i z l u č u j e u sebi s a d r ž i Ja-snage u z a m e t k u . Uzimajući u o b z i r snage koje su p r i t o m djelatne. U p r v o m r e d u . m o ž e m o se upitati: Zašto čovjek stoji uspravno? Čovjek stoji i s t o t a k o o k o m i t o n a Z e m l j u k a o i s t a b l o . kako zatim iz te hrane uzima bjelanče­ v i n e da bi t i m e i z g r a đ i v a l a vlastito tijelo i p r o i z v o d i l a m l i j e k o . G o v o r i o je. P r e d o č i m o si kako krava p r i m a veliku količinu biljnih sastojaka u s v o j g o l e m i p r o b a v n i aparat. a o v c a i koza. A n t r o p o z o f i . Što ć e g o s p o d a r s t v u Uvijek me i z n o v a pitaju: Zašto krava. isto kao i k o n j . o d n o s n o Ja-snaga. i u v i j e k je točno rekao komu pripada. Dakle. odnosno o k o m i t o na Zemlju p r e m a koz­ mosu. k a o m l a d i ć ja mu to nisam v j e r o ­ v a o .g o v o r e o t o m u da je sjedište Ja svih biljaka u središtu Z e m l j e . N o . U z m e m li k r a v l j u b a l e g u k o j a v e ć s a d r ž i Ja­ . o s n a z i . S v i n j a rujući uništava ondje gdje pase. To se d o g a đ a z b o g o d r e đ e n i h snaga koje djeluju u čovjeku — snaga svijesti. N a r a v n o . o d n o s n o d i j e t e tek k a d a se u s p r a v i u stanju j e sebi r e ć i Ja. srce iz kojeg ona raste. Č o v j e k . T a j z a č e t a k Ja-snaga k o d stabla l e ž i u p r a v o u n j e g o v u p o l o ž a j u o k o m i t o s t i na Zemlju i usmjerenosti p r e m a s v e m i r u . zašto baš m o r a m uzimati kravlji rog? Zašto kravlja balega? Pokušat ću o d g o v o r i t i na to pitanje. Zatim posredovanjem v o d e one dolaze do korijena i t i m e osnažuju biljku. z a n i m ­ l j i v o j e d a j e m o j o t a c m o g a o rašljama o t k r i t i v o d u . g d j e p a s u i š č u p a j u srž b i l j k e . kako m o ž e r a z l i k o v a t i kravlji o d b i k o v s k o g r o g a s a m o t i m e što j e d n o s t a v n o osjeća tu razliku. p o g l e d a s e i k a ž e : Ja. K o d nje se te snage z a d r ž a v a j u u k o ž i i rogu. Jednoznačno je m o g a o razlikovati kravlji rog od b i k o v s k o g jer je osjećao da u n j i m a p o s t o j e r a z l i č i t e s n a g e . v e ć g a u n a p r e đ u j e . d o d a v a ­ njem tih snaga o b o g a ć u j e m . One se očituju kroz njegov položaj prema Z e m l j i i p r e m a s v e m i r u . ali ne z n a m h o ć u li to uspjeti učiniti na pravi način. K a d d i j e t e p r o h o d a . s a m a k r a v a n e z n a n i š t a o z a m e t k u Ja-snaga p r i s u t n o m u biljkama. Jeste li g l e d a l i kako krava pase travu? Jeste l i v i d j e l i d a o n a t o r a d i s v o j i m j e z i k o m ? Jeste li p r i m i j e t i l i kako njezina balega z a p r a v o i nije do kraja probavljena? Svaka biljka pokušava s v o j i m k o r i j e n o m rasti p r e m a središtu Zemlje. š t o bi na neki način j e d n o s d r u g i m m o r a l o biti p o v e z a n o . Z n a m o d a s e m a g n e t sastoji o d p l u s i m i n u s p o l a . N o . pa s v e z a j e d n o u k o p a m u t l o k a k o bih t e snage o ž i v i o . One su ne­ mjerljive jer našoj današnjoj materijalističkoj znanosti takva vrsta e n e r g i j a i snaga nije p o z n a t a . a t a k o o s n a ž e n o j biljci ne m o g u škoditi gljivice niti insekti. a svojim gornjim dijelom uspravno. K o d s t a b l a k o j e n e m a s v i j e s t i te su Ja-snage u začetku. o m o g u ć i o sam n j i h o v o potenciranje.

Rog m o ž e biti o d zaklane ili u g i n u l e krave. zaključiti da gnoj iz kravljeg roga čini biljku osjetljivom. Samo je po sebi r a z u m l j i v o da s t i m e m o g u obavljati ekspe­ rimente. K a o što k o d nas p o s t o j e k r e m a t o r i j i za l j u d e . A k o s o k o v i biljke nisu u h a r m o n i j i . m o l i m vas da to nikada ne miješate. Ja ne p r s k a m biljku u c v i j e t u n e g o k a d o c v a t e . U p r i r o d i postoji h a r m o n i č a n o d n o s i z m e đ u svih tvari i snaga.. Najbolja bi bila kišnica.d i n a mičkoj m e t o d i i na o n i m a koje niste. Dakle. uvijek poslije p o d n e . Z n a m o d a je u Indiji krava sveta životinja. d a g a n e ć e m o o t k i n u t i ž i v o j krav:. m o r a j u d o ć i štet­ nici j e r j e n j i h o v a z a d a ć a d a u p r i r o d i o d s t r a n e o n o . M o ž e m o . Zašto dolaze štetnici? Pokušao sam v a m objasniti zašto d o l a z e štetnici. m o ­ žda nakon tjedan dana. T o l i k o o r o g o v i m a . krave umiru. N o . Kakvu vodu treba upotrijebiti za pripravke? k r e m e n iz roga i to. Dakle. u I n d i j i p o s t o j e k r e m a ­ toriji za krave. Kako čuvamo tlo? I z b j e g a v a n j e m m o n o k u l t u r e . a p o s l j e d n j a j e loša v o d a i z v o d o v o d a . na d r u g o m je mjestu i z v o r s k a v o d a ili stajaća v o d a i z b a r e . još j e d n o m primjenjujem Bio bih v a m v r l o z a h v a l a n kad biste radili ekspe­ r i m e n t e . Kad biste u s p o r e d i l i sadržaj šećera u v i n u n a p a r c e l a m a k o j e ste o b r a đ i v a l i p o b i o l o š k o . ne mogu napraviti glazbu jer više nema harmonije. I u p r a v o o d a n d e naši prijatelji dobivaju kravlje r o g o v e . N i k a k o nije d o b r o d a j e voda klorirana. u proljeće prskamo kravljom balegom iz roga. a u j u t r o list k a k o bi se i z g r a d i l a s u p s t a n c i j a b i l j k e i k a k o b i s e biljka m o g l a o t v o r i t i kozmičkim utjecajima. ali sasvim sigur­ no znam da i z u z m e m li jedan ton. Ja ne z n a m k o l i k o ljestvica ima t o n o v a . zatim p o č e t k o m dozrijevanja i o n d a n e p o s r e d n o prije p o t p u n o g dozrijevanja. g l a z b e n u ljestvicu. n e g o s a m o j e d a n š u m j e r g l a z b e n a l j e s t v i c a č i n i c j e l i n u koja nam je potrebna da bi se mogla napraviti k o m p o ­ zicija. O s t a t ć e n a m s a m o plus i m i n u s p o l — da i n e . U z m i m o npr. te kad biste mi mogli priopćiti rezultate. ali t o i m n i k a d a nije u s p j e l o . I z b j e g a v a m o na isto­ me mjestu saditi ili sijati istu vrstu biljaka. T a k o je i s p r i r o d o m . N a k o n č e t i r i ili o s a m tjedana r a n i m j u t r o m j o š j e d n o m prs­ kam k r e m e n o m iz roga. uzimali bivolje r o g o v e jer je i b i v o l b i l j o ž d e r i ima sličnu p r o b a v u kao krava. N a v e č e r m o ž e m o prskati g n o j e m i z kravljeg roga. U Brazilu smo npr. k r e m e n o m iz roga. A u zemljama u kojima nema krava m o r a m o se p r i l a g o d i t i . n a r a v n o . a kada se p o j a v e listovi. dakle. N o . Narav­ n o . N j e g u j e m o zdravi p l o d o r e d (o p l o d o r e d u ć e m o još g o v o r i t i ) . U z m e m li iz d ž e p a s a m o taj j e d a n t o n . a k r e m e n iz r o g a p o m a ž e da biljka te snage što d o l a z e iz k o z m o s a p r i m i u sebe. p o d o b n o m za primanje k o z m i č k i h snaga. a sljedećeg jutra p r i p r a v k o m od k r e m e n a iz roga. a d-a ne b i v a j u u p o t r i j e b l j e n e za h r a n u .s e d o g o d i t i p r e s j e č e m o l i m a g n e t p o sredini? T o v i š e n e ć e biti m a g n e t . N j i h o v a se m r t v a t i j e l a spaljuju ili p o k a p a j u . p o ­ p o d n e p r s k a j t e t l o . n i t o n i j e g l a z b a . a p r i m j e n o m o v i h dvaju maloprije spomenutih pripra­ v a k a š t i t i m o biljku i o j a č a v a m o n j e z i n u konstituciju. M n o g i su znanstvenici pokušali p o m o ć u e k s p e r i m e n t a o p o v r g n u t i s m j e r n i c e Rudolfa Steinera.

tako da je kora d r v e t a p o p u t z e m l j e . K a k o je g r a đ e n o stablo voćke? U sredini je drvena grada obavijena korom. humusni d i o . d o k j e o n a d r u g a m n o g o snažnija i k o m p a k t n i j a . u m j e s t o m i n e r a l ­ nog dijela u sredini i m a m o drvenu građu. U p r o l j e ć e o d l a z i m na polje d o k na njemu još n e m a z e l e n i h v l a t i i p r s k a m ga g n o j e m iz roga. Na vrtnoj zemlji. S t o g a a k o p r e s l i c o m h o ć u d j e l o v a t i na ž i v o t gljivica. V i n o g r a d i s e prskaju s v i m m o g u ć i m s r e d s t v i m a . k o j e ć e ujesen o t p a s t i . rastu j e d n o g o d i š n j e b i l j k e . M o ž e t e uzeti p o s u d u u kojoj je baka iskuhavala rublje.što ne valja. a iznad toga je zemlja. ali o n i za nas nisu p r o b l e m . Ne m o r a vas biti strah. V o ć k u m o ž e m o u s p o r e d i t i s t l o m . Z n a t e d a postoje dvije v r l o slične biljke. Prskati ne m o g u ujesen j e r tada s a m o d e b l o u sebe ne p r i m a mnogo. d o d u š e . r a z g r a n a t a poljska p r e s l i c a s a d r ž i m n o ­ g o k r e m e n a . Z a t i m s e r a z r j e d u j e v o d o m u o m j e r u 1:10. o d kraja l i p n j a d o s r e d i n e srpnja. ali n e rade takve p r o b l e m e na kakve inače nailazimo u k o n v e n c i o n a l n o j p o l j o p r i v r e d i . m o r a ostati z e l e n a . hoću da se ona upije u t l o i da p o m o ć u kiše njezini sastojci d o đ u do korijena. Preslicu biste trebali skupljati u o v o godišnje d o b a .'oze? na zraku i kako biljke ne bi l e ž a l e jedna na d r u g o j . riješiti problem gljivičnih bolesti . A k r e m e n u biljci najveći je neprijatelj gljivicama. kalcij i silicij. Pokušajte j a č a t i b i l j k e . k o j e imaju p l i ­ tak k o r i j e n . m e đ u t i m . O v a rastre­ sita. o n p r e k o k o l o i d n i h p r o c e s a ulazi u biljku i jača njezinu konstituciju. ali r i j e t k o tko primjenjuje m e t o d u d a t l o nakon b e r b e p r s k a č a j e m o d p r e s l i c e . K o d stabla. N a k o n b e r b e o d nje t r e b a s k u h a t i č a j . R a č u n a o sam s t i m e da č e t e me uhvatiti. o d n o s n o k r e m e n . Isto vrijedi i za v o ć k e . ali n e služim se njezinim sjetvenim kalendarom. Š t e t n i c i i b o l e s t i su p o t r e b n i i p r i p a d a j u g o s p o d a r s t v u k a o što loš u č e n i k pripada Kako razredu. Iz nje raste j e d n o g o d i š n j e lišće. Stablo p r s k a m g n o j e m i z r o g a d o k j o š n e m a lišća i n a taj n a č i n p o t i č e m rast lista. z a p r a v o na samoj p o v r š i n i . Oni p o s t o j e j e r s u j e d n o s t a v n o u t k a n i u ž i v o t p r i r o d e . n j e ž n a . Ja n i s a m v i n o g r a d a r . T o v a m zaista m o g u p r e p o r u č i t i . T i j e k o m sušenja m o r a b i t i l i j e p o r a š i r e n a k a k o b i s e sušila Kakav je utjecaj mjesečevih mijena na sjetvu? J a s a m . a lišće p r e d s t a v l j a biljke k o j e na n j o j rastu. T e k t o l i k o d a p o l a k o kuha. Preslicu m o ž e t e d o b r o osušiti na tavanu. Stavlja se 3 0 0 g s u h o g čaja na 10 1 v o d e . N e smije postati smeđa. U b i o l o š k o -dinamičkoj p o l j o p r i v r e d i i m a m o sve štetnike i sve v r s t e b o l e s t i . Stablo bismo m o g l i usporediti s dijelom zemlje koji se i z d i g n u o iznad svoje razine. Budući da se 88 p o s t o preslice sastoji o d ž i v o g k r e m e n a . Z n a m d a k o d trsja p o s t o j i g o l e m problem gljivičnih bolesti. kameni dio. Stablo je o b a v i j e n o k o r o m koja sadrži sustav kapilara. N a i m e Steiner je ukazao na p r i m j e n u p r e s l i c e ( E q u i s e t u m a r v e n s e ) . n e t r e b a k i p j e t i . Čaj se kuha j e d a n sat n a l a g a n o j v a t r i . ali još se uvijek p r e m a l o primjenjuje j e d n a uputa Rudolf'a Steinera. K o d tla u sredini i m a m o kamenje. p r i j a t e l j M a r i j e T h u n . a p o s l i j e p o d n e se n j i m e p r s k a t l o . D o p u š t e n a j e p r i m j e n a l a g a n i h sredstava k a o što su m o d r a galica ili b o r d o š k a juha. i p l o d o v i . Osnovno . Ova prava preslica ( E q u i s e t u m a r v e n s e ) m n o g o j e rastresitija. O s n o v u b i l j n e strukture č i n e kalij.

K o d rajčice ili b u č e č i n i t ć e m o to u d a n e p l o d a . J a s n o j e d a s a l a t u ili r o t k v i c u n e ć u p r s k a t i u d a n e c v i j e t a j e r će mi o t i ć i u cvat. Bubamara je. K a d a ć u g a s t o g a p r i m i j e n i t i ? U dane korijena. u h o l a ž e . N a d a l j e ću g o v o r i t i o p l o d o r e d u i o o r g a n i z a c i j i p o l j o p r i v r e d n o g a g o s p o d a r s t v a . G o s p o đ a T h u n je j e d n o ­ z n a č n o iskusila i d o k a z a l a da prskanjem lisnatog povrća u dane cvijeta o n o o d l a z i u cvat. N a t u r l a n d . o p o l j o p r i v r e d i u o d r e đ e n o m krajoliku.d i n a m i č k o m Postoje korisne životinje u poljoprivredi kao što s u b u b a m a r e .gradi k o r i j e n . o v i s i o t r ž i š t u i u p r a v o su se n e k e vrste p o l j o p r i v r e d e r a z v i l e na tržišnoj p o d l o z i . i m r k v a i m r k v i n a muha. M o j o t a c se i p r i j e r a t a i u v r i ­ j e m e rata i p o s l i j e r a t a b a v i o b i o l o š k o . P o b j e g l i s m o s a m o u k o š u l j i i h l a č a m a . A što ako mrkva nema muhe? T a d a p r e p o r u č u j e m sijanje u r e d o v i m a . ali se zlatica koja je vitalnija vraća. p o r i l u k a ili č e š n j a k a . a j e d a n r e d b i l o k o j e v r s t e luka. a v i o d m a h m o ž e t e o d l u č i t i h o ć e t e l i o s t a t i ili o t i ć i kući. m e đ u t i m . M o r a m o se uvijek iznova zapitati zašto ima t o l i k o m a l o bubamara. i te se dvije vrste muha m e đ u s o b n o ne p o d n o s e . Smatram v r l o smislenim u v o đ e n j e uzgoja korisnih životinja kao što su mravi. P o l j o p r i v r e d a . a ne o s o c i j a l i s t i č k o m ) . m r a v i . Zagreb. g o d i n e u Kobervvitzu u osam predavanja d a o d u h o v n o z n a n stvene osnove biološko-dinamičke poljoprivrede. unije s m j e r n i c e E u r o p s k e O v a sam p r e d a v a n j a z a p o č e o p r i k a z o m o t o m e g d j e p o č i n j e k v a l i t e t a i k a k v e su r a z l i k e i z m e đ u p o j e d i n i h načina o b r a d e zemlje. *Hrvatski p r i j e v o d o v e knjige objavljen je u izdanju Antropozofskog društva "Marija Sofija". N o . ŠESTO PREDAVANJE B i o l a n d .* Mi smo z a p r a v o 1945. J e d a n r e d m r k v e . g o d i n e bili p r o g n a n i iz poljskog dijela Istočne N j e m a č k e . o socijal­ nom redu u poljoprivredi (izrazito naglašavam — 0 s o c i j a l n o m r e d u . Rudolf Steiner je za D u h o v e 1924. g o t o v o ih se i ne m o ž e v i d j e t i . S t o g a m r k v u i luk t r e b a sijati z a j e d n o . 2001. kišne gliste. o b a puta n a p u s t i v š i sva z e m a l j s k a d o b r a . Kuko se obraniti od lukove muhe? M o g u samo p r e p o r u č i t i o n o što je već p o z n a t o . kemija uništava i j e d n e i d r u g e . a k r e m e n iz r o g a o n d a k a d h o ć u p o t a k n u t i rast s a s v i m o d r e đ e n o g d i j e l a b i l j k e . j e ž e v i . sutra ujutro o b i o l o š k o . .d i n a m i č k i m p r i p r a v c i m a za kompost. Kako zaštititi krumpir od zlatice? D e m e t e r . o p i t a n j i ­ ma i i d e j a m a za b u d u ć n o s t p o l j o p r i v r e d e — i to bi b i l o s v e . a bubamara ne. u h o l a ž e itd. d o b r o v o l j n o s m o p o b j e g l i i z I s t o č n e N j e m a č k e n a Z a p a d . a 1 9 5 1 . najveći neprijatelj k r u m p i r o v e zlatice. P o s t o j e l u k i l u k o v a m u h a . Moj b r a t Ekhart i j a s m o i m a l i s r e ć u što j e naš o t a c b i o n a j m l a đ i m s u d i o n i k o m t o g niza p r e d a v a n j a n a z v a n i h 1 objavljenih p o d naslovom "Poljoporivredni tečaj". n a r a v n o . Z a p r s k a n j e s a l a t e o d a b r a t ć e m o d a n e lista. O n o što n e b i h ž e l i o t o j e g o v o r i t i o t r ž i š t u .p i t a n j e k o j e si p o s t a v l j a m k a d a je r i j e č o g n o j u iz r o g a jest: Što ž e l i m t i m e p o s t i č i ? O d g o v o r j e : M o ć u d a s e i/. Gnoj iz roga g o t o v o se uvijek upo­ trebljava u d a n e korijena. T i m e b i sutrašnji d a n b i o i s p u n j e n .

d i n a m i č k e . Antropozofsko društvo iz Zagreba pobrinuti će se da se m o j e knjige " U p u t e za p r i p r e m a n j e b i o l o š k o d i n a m i č k i h pripravaka" i " U p u t e za primjenu biološko-dinamičkih pripravaka" p r e v e d u na hrvatski jezik i o n e će se p o j a v i t i u p r a v o u o v o m o b l i k u i o v o j boji. g o d i n e . I m e Demeter p o s t o j i u N j e m a č k o j j o š od n a c i z m a . 1954. Ono je bilo zabranjeno u vrijeme Hitlerova 1947. r a d i m o l i b i o l o š k o . M u l e r Rosch. o d n o s n o . N o . a o n a prestaje ondje gdje započinje d u h o v n a sloboda drugog čov­ j e k a . S a d r ž e s a m o t o l i k o uputa k o l i k o j e m i n i m a l n o p o t r e b n o . d u h o v n a sloboda uvijek prestaje s tržištem. Jedan o d učenika Rudolfa Steinera. Pisaći s t o l p o l j o ­ p r i v r e d n i k a i z g l e d a k a o k o m p o s t n i kup i k a d t r a ž i knjigu p o k o j o j b i r a d i o . Godine godine.d i n a m i č k i p r i p r a v c i . a što ne smije č i n i t i . p r e d ­ sjednikom. N a m a je v a ž n a d u h o v n a s l o b o d a .d i n a m i č k i r a d n i j e d o g m a . Nije d o v o l j n o držati se s a m o o s n o v n i h smjernica. J a n e m o g u r e ć i v a m a što v i t r e b a t e č i n i t i na s v o j e m imanju. u Švicarskoj je razvio organsko-biološku metodu. s a m o m a l o m o r a p r e k o p a t i kup i o d m a h je p r o n a đ e . Ipak. O n a m o r a stati u d ž e p od košulje. D e m e t e r smjernice prilagođavaju se vre­ m e n u . ali j e n a k o n s v r š e t k a rata. d o l a z i mi kupac i kaže: Ja bih htio b i o l o š k o . tek o n o najosnovnije što seljak smije. Dakle. k a o p o l i t i č a r i član š v i c a r s k o g p a r l a m e n t a . Hoću Demeter p r o i z v o d e . r a d i t i b i o l o š k o -dinamički znači m n o g o više od toga. što je d o v e l o do v e l i k e p o t r a ž n j e i o m o g u ć i l o da cijene takvih p r o i z v o d a budu m n o g o više od ostalih. T o j e zelena knjiga. N o .d i n a m i č k i ili n e r a d i m o . D e m e t e r p r o i z v o d e . P o t r e b n e su nam smjernice koje određuju o v u metodu. One se na p r v o m e mjestu sastoje u s l o b o d n o j djelatnosti p r o i z v o đ a č a . U p r a v o su te v i š e cijene p o b u d i l e interes i k o d d r u g i h proizvođača. O v a d r u g a knjiga o p r i m j e n i b i o l o š k o . seljaka. za biološko-dinamičku p o l j o p r i v r e d u po­ t r e b n e s u o d r e đ e n e s m j e r n i c e p o k o j i m a s e o n a raz­ likuje od ostalih načina p r o i z v o d n j e . Ona mu je dala temelj na kojemu je uvijek m o g a o zadržati svoju d u h o v n u slobodu. O p r i m j e n i tih s m j e r n i c a m a o v i s i dobivanje certifikata. obnovljeno. Zelenu ćete uvijek nositi u džepu. Jer. dok je on sam primjenjivao biološko-dinamičku me­ t o d u . m i n i m a l n i p r o p i s i su n u ž n i kako bi seljak i m a o p r a v o d e k l a r i r a t i svoje p r o i z v o d e kao b i o l o š k o . primijeniti ih o v i s n o o v a š e m imanju i z a t i m s l o b o d n o odlučiti kako ćete poslovati. j e r z e l e n a b o j a p r e d s t a v l j a s n a g e rasta.d i n a m i č k i h p r i p r a v a k a j e c r v e n e b o j e . a o v e današnje p r i m j e r e n e su n a š e m v r e m e n u .d i n a m i č k e p r o i z v o d e . 1928. M o j je otac d v a d e s e t pet g o d i n a b i o njegovim. koja je k o m p l e m e n t a r n a z e l e n o j . H o ć e m o li raditi i s p r a v n o m o r a m o u z e t i u o b z i r s e d a m d e s e t p e togodišnje iskustvo u b i o l o š k o . b i o l o š k o . R e c i m o . N o .d i n a m i č k o m gospo­ darenju kako ne b i s m o n e p o t r e b n o činili pogreške.p o l j o p r i v r e d o m . P o t r o š a č i su b i l i u p o z n a t i s č i n j e n i c a m a g d j e i k a k o nastaju D e m e t e r p r o i z v o d i i gdje se o n i m o g u kupiti. T a k o i svaki č o v j e k koji se bavi biološko-dinamičk o m p o l j o p r i v r e d o m m o ž e i z g r a d i t i i zadržati svoju d u h o v n u s l o b o d u . i boja je koja p r e d s t a v l j a cvat. o s n o v a n je Demeter savez. Prva je knjiga o t o m u k a k o se p r i p r e m a j u p o j e ­ d i n i b i o l o š k o . N a r a v n o da se p r i t o m m o ž e m o i m o r a m o služiti l i t e r a t u r o m . a crvena neka stoji n a v a š e m p i s a ć e m s t o l u . Vi sami m o r a t e shvatiti načela.

K o d t z v . R e c i m o 50 p f e n i g a . D e m e t e r p o l a z i s a stajališta k a k o j e p o l j o p r i v ­ redno gospodarstvo cjelovit organizam i da stoga cijelo m o r a biti u okviru z a d a n i h smjernica. čime je u zakonu počinjena velika pogreška jer zakonodavci uopće nisu shvatili bit p o j m a b i o l o š k o . d o k j e k o d b i o l o š k i h smjer­ nica Europske zajednice dovoljno da samo jedna p l o h a b u d e o b r a đ e n a na biološki način. Uputili su se našim p o t r o š a č i m a t v r d e ć i kako i oni imaju biološku r o b u i kako je i njihova r o b a isto t o l i k o d o b r a k a o i D e m e t e r p r o i z v o d i . dopuštaju i monokulturu. n e o b j a š n j i v i m . a za svaku p o j e d i n u od n a v e d e n i h metoda postoje i točno utvrđena pravila.d i n a m i č k e m e t o d e . S l i č n o j e i k o d B i o l a n d a . č i n i m o t o p o m o ć u organ­ skih t v a r i . Nije. Osim toga. a d r u g i M e r c e d e s e . N e k i su rekli k a k o i o n i mogu voziti Mercedes p r o i z v o d e ć i jednostavno samo biološki. T a k o su stalno nastajale n o v e m e t o d e i novi savezi. N a ž a l o s t . Demeter i Bioland.d i n a m i č k e p o l j o p r i v r e d e . N j e z i n i su p r o i z v o đ a č i p r i m i j e t i l i kako b i o l o š k o -dinamički p r o i z v o d i imaju v i s o k e cijene. što z a p r a v o n i j e b i l a i s t i n a . E. I nije p r o š l o m n o g o v r e m e n a kada su i drugi p r o i z v o đ a č i hrane počeli p r o i z v o d i t i na prirodan način.nije mom mogao pripadati kao što je nekakvoj skupini u poljopriv­ kojima je Europska j e unija 1 9 9 1 . n a r a v n o .d i n a m i č k a ili b i l o koja m e t o d a e k o l o š k e p o l j o p r i v r e d e . t a k o da o v d j e načelo jedinstvenog organizma više uopće ne postoji. 1 j a ć u . . i taj se p r o i z v o d smije n a z i v a t i e k o p r o d u k t o m . S t o g a s u j e o d l u č i l i p r o d a v a t i n e š t o jef­ t i n i j e . g o d i n e o d l u č i l a r a z g r a ­ ničiti p o j e d i n e načine biološke p r o i z v o d n j e hrane. Tako je n a s t a o t r e ć i s a v e z — Naturland — š t o z n a č i : p r i ­ rodna zemlja. Stoga je Miiier Rosch u svojoj m e t o d i izostavio biološko-dinamičke pri­ pravke. Smjernice EEG-a. N a t u r l a n d a samo p o l o v i c a imanja m o r a zadovolja­ v a t i o d r e đ e n e s m j e r n i c e . ali z a š t o b i h d a v a o d o p r i n o s n e k o m savezu kad m o g u uštedjeti novac koji bih m o r a o p o t r o š i t i n a p o t v r d u d a s a m D e m e t e r ili B i o l a n d . I t a k o su u N j e m a č k o j nastala d v a jaka saveza. Izašao je propis prema kojemu s v a t k o tko t v r d i da se b a v i b i o l o š k o m p o l j o p r i v r e d o m m o r a d o p u s t i t i d a b u d e k o n t r o l i r a n . U v i j e k s e n a d u ljudi koji k a ž u : I j a m o g u p r o ­ i z v o d i t i b i o l o š k i . dakle. dopuštaju d o d a v a n j e p o j e d i n i h tvari za p r i h r a n u biljaka za o n e koji se d r ž e načela da tlu m o r a m o n a d o k n a d i t i tvari koje smo mu u z g o j e m biljaka o d u z e l i . g d j e c i j e l o imanje m o r a biti u o k v i r u z a d a n i h smjernica. p o l j o p r i v r e d o m . smatrao cjelovitim or­ Tako je osnovana org a n i z m o m i p r o p o v i j e d a o je s v o j i m seljacima o poljoprivreda. Krugovima d j e l o v a o b i l o je s u m n j i v o što se b a v i n e č i m mi­ stičnim. o n d a se v i d j e l o kako ovi prvi v o z e Volksvvagene. I on je poljo­ privredno gospodarstvo tropoljnoj gansko-biološka poljoprivredi. p r o i z v o d i t i p r i r o d n i m p u t e m . a z a d r ž a o sve ostale osnovne postavke b i o l o š k o . što j e d o v e l o d o v e l i k o g z a o k r e t a g l e d e k o n t r o l e p o j e d i n i h p r o i z v o d a . Vi koji ste v e č e r a s o v d j e z n a t e v i š e o d b i l o k o j e g p o l i t i č a r a koji d o n o s i z a k o n e i koji d e f i n i r a š t o j e b i o l o š k o . primjerice. a k a k o t o n e s m i j e m o č i n i t i d o d a j u ć i b i l o kakve kemijske s p o j e v e . T a k o s u nastale EEG biopravne smjernice — striktni propisi kojih se moraju p r i d r ž a v a t i svi koji se bave biološkom rednika koja se služi j e d n i m n e o b j a š n j i v i m poj­ snaga. d o v o l j n o da samo jedan njegov dio z a d o v o ­ ljava p r o p i s e .

dopuštena konvencionalna se p o l j o p r i v r e d a raz­ kemijskih sredstava. Uz to postoje i radne zajednice p r o i z v o đ a č a . Rad n j e g o v i h znanstvenika temelji se na k o n v e n ­ c i o n a l n o j z n a n o s t i . Ja sam. . koji p o ­ stavlja d u h o v n i p l a n b i o l o š k o . da s druge strane imaju kontakte s a istraživačkim O r g a n i z a c i j s k a D e m e t e r struktura s a v e z a l i k u j e o d o v i h p r e t h o d n i h p o t o m u što j e u njoj primjena institutima.Ovakav pristup d o v o d i do p r o b l e m a na tržištu. S a v e z i Savjetovalište p r i p a d a j u d u h o v n o j r a z i n i sustava. N a r a v n o . U Njemačkoj i m a m o istraživački centar. nikako n e m o j t e svoj interes za b i o l o š k o . stoga što u o v o m trenutku m o ž e m o hraniti j e d v a dva p o s t o stanovništva. I m o l i m vas. N e m o j m o prije negoli nešto proiz­ v e d e m o misliti na tržište. H o ć e m o li doista primjenjivati biološko-dinamički n a č i n o b r a d e tla. ali i n a n a č e l i m a koja p r o i z l a z e iz samog života. seljaka v e z a n i h u z o r e đ e n o p o d r u č j e . o vašoj inicijativi o v i s i j e s t e l i s p o s o b n i sami p o s t a v i t i t e m e l j e z a p r o ­ i z v o d n j u kako bi se o p s k r b i l o vaše trežište. v e ć mislimo na vlastito zdravlje i zdravlje svojih bližnjih. R a d n e z a j e d n i c e su o k u p l j e n e u j e d a n p r s t e n . Osim toga.d i n a m i č k e p o l j o p r i v ­ r e d e . u j e d n u k r o v n u o r g a n i z a c i j u koja s u r a đ u j e s p o j e d i n i m i s t r a ž i v a č k i m t i m o v i m a . M e đ u t i m . m e đ u t i m . a to p o n a j p r i j e znači dvije. A k o nam preosta­ ne nešto p r o i z v o d a . I u o k v i r u tih r a d n i h zajednica djeluju savjetnici. Jedan p r o i z v o đ a č ljekovitog bilja p i t a o j e p o s t o j i l i u N j e m a č k o j z a t o t r ž i š t e .d i n a m i č k u p o l j o p r i v r e d u temeljiti n a p o j m u i z v o z a . I na kraju. O n d j e s e p o ­ l j o p r i v r e d n i c i sastaju k a k o b i s e u p o z n a l i . postoji Savjetovalište za biološko-dinamičku p o l j o p r i v r e d u . U o v o m j e času N j e m a č k o t r ž i š t e z a s i ć e n o l j e k o v i t i m b i l j e m p r o i z v e d e n i m u N j e m a č k o j . o d n o s n o Savez za b i o l o š k o . m e đ u s o b n o r a z m j e n j i v a l i is­ kustva. 0 vama. informirali se o proizvodnji pripravaka i n a taj s e n a č i n d a l j e i z o b r a ž a v a l i . čiji savjetnici zainteresira­ n i m p r o i z v o đ a č i m a p r e n o s e iskustva d r u g i h p o l j o p r i ­ v r e d n i k a koji r a d e b i o l o š k o . S v i z a j e d n o č i n e skupinu koja o b u h v a ć a čitavu zemlju. o p s k r b i m o njima krug svojih znanaca.d i n a r n i č k o m m e t o d o m . č v r s t o u v j e r e n kako svi i m a m o još j a k o m n o g o posla. P r o i z v o đ a č i s u p r e d s t a v ­ nici razine tržišta. k a k o b i stjecali n o v e s p o z n a j e . nosi­ telji s v e g a s u p r o i z v o đ a č i . Njemačka se dijeli n a p o j e d i n e z e m l j e k o j e imaju o d r e đ e n u s a m o ­ s t a l n o s t i te se s k u p i n e b r i n u da s j e d n e s t r a n e za­ stupaju z a j e d n i č k e i n t e r e s e p r e m a p o l i t i č a r i m a . T o j e iluzija. p o k u š a j m o t o i s p r a v n o č i n i t i u svakom p o g l e d u . k a o i r e z u l t a t e s v o j i h z n a n s t v e n i h istraživanja. tri ili četiri g o d i n e p r o i z v o d n j e po n o v i m načelima.d i n a m i č k u p o l j o p r i v r e d u . ljudi koji s a m o hoće zarađivati n o v a c prihva­ ćaju najlakše p r i m j e n j i v u m e t o d u te iz pukih egoistič­ nih razloga oštećuju i uništavaju biološko tržište proizvodima dobivenim na osnovi monokulture.

Moj brat i ja također v o d i m o svoje škole. T i j e k o m 25 g o d i n a b i o sam p o s l o v o đ a u z a d r u z i za p r o i z v o d n j u i p r o d a j u b i o l o š k o . U posljednjih 10 g o d i n a 50 posto njemačkih poljoprivrednika napustilo je poljopriv­ redu. Cijena m e t r i č k e c e n t e p š e n i c e j e 2 0 D M . a ponajpri­ je je namijenjena o n i m a koje zanima antropozofski aspekt b i o l o š k o .d i n a m i č k e m e t o d e .d i n a m i č k o m p o l j o p r i v r e d o m čine 1-4 p o s t o p o l j o p r i v r e d n o g stanovništva. m e đ u t i m .Usred l o g a prstena je Demeter savez k a o p r a v n a Sve o r g a n i z a c i j e u o k v i r u D e m e t e r saveza djeluju na d o b r o v o l j n o j bazi i na temelju donacija. A k o j e r i j e č s a m o o z e l e n o j p o v r š i n i koja n i j e p r s k a n a nikakvim otrovima. p r i j e l a z m o ž e potrajati tri d o četiri g o d i n e . Slična j e d n o g o d i š n j a škola postoji k o d Frankfurta na M e i n i . i m a m o s a v j e t o v a l i š t a koja d o 50 p o s t o financira d r ž a v a . t a z a j e d n i c a p r o i z v o đ a č a postoji i d a n a s . a na n j e z i n u je č e l u m l a d i i b o l j i stručnjak.d i n a m i č k i m na­ č e l i m a . Cilj t o g a j e d n o ­ g o d i š n j e g š k o l o v a n j a jest o s p o s o b i t i l j u d e z a uprav­ ljanje g o s p o d a r s t v o m p o b i o l o š k o . Prestar sam da bih s u d j e l o v a o na tržištu nestal­ n o m p o p u t ž i v e . Koliko traje prijelazno razdoblje s konvencionalne na biološko-dina m ičk u proiz vod nj u? T o ovisi. Država ne financira samu o r g a n i z a c i j u . Kad bi to potpo­ m a g a n j e seljaka d a n a s i z o s t a l o . za to su potrebne dvije godine. Osim Demeter saveza postoje i Demeter službe. U n j i h o v o j je n a d l e ž n o s t i p r e z e n t a c i j a D e m e t e r p r o i z ­ v o d a n a n j e m a č k o m tržištu kako s v a k o g o s p o d a r s t v o ne bi m o r a l o raditi vlastitu reklamu. zbog toga jer oni za svoje p r o i z v o d e na tržištu dobivaju preniske c i j e n e . On ima jednogodišnju školu z a ljude koji t r a ž e n o v i ž i v o t n i put. izložbi hrane ltd.d i n a m i ć k i h p r i p r a v a k a . T a k v o j suradnji s d r ž a v o m pristupili smo p o d jedinim i osnovnim uvjetom — d a s e l j u d i koji r a d e u našim s a v j e t o v a l i š t i m a ne moraju p r i d r ž a v a t i z a k o n a k o n v e n c i o n a l n e p o l j o p r i v ­ r e d e i d a smiju z a d r ž a t i d u h o v n u s l o b o d u .d i n a m i č k e p o l j o p r i v r e d e . . u o k v i r u a n t r o p o z o f i j e . o p o l j o p r i v r e d n o m g o s p o d a r s t v u . U p o j e d i n i m s a v e z n i m z e m l j a m a . N o . N o .d i n a m i ć k i h pri­ pravaka. a ako je riječ o č e s t o p r s k a n o j p o v r š i n i . T i j e k o m prije­ l a z n o g razdoblja na č i t a v o m se imanju moraju primje­ njivati načela b i o l o š k o . T o z o v e O s n o v n o m p o l j o p r i v r e d n o m g o d i n o m . sutra p o l j o p r i v r e d e više ne bi bilo. a sada se b a v i m s a m o n j i h o v o m p r o i z v o d ­ njom. Pojedine države Europske zajednice p o t o m a ž u i konvencionalne poljoprivrednike. a to se postiže v r l o j e d n o s t a v n i m n a č i n o m reklamiranja. Ja u s v o j o j kući d v a do tri puta na g o d i n u o d r ž a ­ v a m t e č a j e v e z a p r o i z v o d n j u b i o l o š k o . d o k s u n e k a d r u g a z a t v o r e n a i l i sasvim napuštena. od svih ekoloških p r o i z v o d a potrošači su najbolje upoznati s k v a l i t e t o m o n i h koji nose o z n a k u D e m e t e r . Pojedina su p o l j o p r i v r e d n a gospodarstva pos­ tala z n a t n o v e ć a . O p č e j e p o z n a t o d a u N j e m a č k o j ljudi k o j e s e bave b i o l o š k o . o r g a n i z a c i j a n a s u p r o t p o t r o š a č i m a i b r i n e se o t o m u da se p r o i z v o đ a č i pridržavaju biološko-dinamićkih smjernica. Uz n a v e d e n o b r i n e se i za organizaciju sajmova. Školovanje biološko-dinamićkih proizvođača u n a d l e ž n o s t i je istraživačkog centra. i a k o troškovi p r o i z v o d n j e iznose 40 D M .

što sam p o k a z a o na j e d n o m m a l o m primjeru g o v o r e ć i o n a i z m j e n i č n o m uzgoju m r k v e i luka kao uspješnom o b r a m b e n o m sredstvu p r o t i v lukove i mrkvine muhe. G o v o r i o sam o p r o b l e m u m o n o k u l t u r e . V i d i m o tako da su m n o g e biljke z a p r a v o p o k a z a t e l j i o n o g a što se zbiva u zemlji. i o m o g u ć a v a j u n o v i m b i l j k a m a d a rastu na t a k v o m prestrukturiranom tlu. To se lijepo m o ž e naučiti na primjeru divlje mrkve. i to u društvu s k a m i l i c o m .d i n a m i č k e n e g o b i o l o š k e . N o . m j e š o v i t i m u z g o j e m biljaka. n e g o u g l a v n o m k a o divlju biljku. To znači da mrkva r a d o raste o n d j e gdje ima m a l o humusa. dakle. m o ž e m o uzeti štihaču i p o g l e d a t i kako kamilica i z g l e d a p o d z e m l j o m . U p r i r o d i m o n o k u l t u r a ne p o s t o j i . A k o smo znatiželjni. dakle. Divlja se m r k v a npr. Sigurno i na vašem jeziku postoji neka knjižica o t o m e kako n a m p o j e d i n e biljke g o v o r e . Z a p r a v o t i m e što p r o l a z i kroza zemlju i što s e h r a n i o s t a c i m a k o r i j e n j a kišna g l i s t a p r o z r a č u j e zgusnutu ilovačastu zemlju. T a k o v i d i m o da mrkva z a p r a v o uopće ne v o l i humus te da je uvijek zdrava na v j e t r o v i t i m mjestima. 1 a k o se p r i s j e t i m o što se d o g a đ a s n j e z i n i m k o r i j e n o m kada u s v o j e m gornjem dijelu o d u m i r e . k o d primjene p l o d o r e d a ipak je v a ž n o znati koje je mjesto n a j p o v o l j n i j e za p o j e d i n u vrstu biljaka. spoznati i iz toga mora­ mo učiti. m o r a m o naučiti čitati iz biljaka. a m n o g o vjetra. sve se ne m o ž e naučiti u neko­ liko minuta. Ona je ustvari b u d e p o l o ž e n o tik n a p o v r š i n u . s v e m o ž e n a u č i t i o d d i v l j i h biljaka u p r i r o d i . K a d p a d a kiša. I z t o g a m o ž e m o iščitati n a k a k v o m tlu p o j e d i n a vrsta biljaka hoće rasti. vidjet ć e m o da u zemlji zaostaje masa m r t v o g korijenja koja ž i v o t i n j a m a i g l j i v i c a m a što o n d j e ž i v e s l u ž i z a h r a n u .svjetlosna biljka. gdje j e z e m l j a g o t o v o s a s v i m z b i j e n a z b o g k i š e i g d j e n a njoj m o ž d a l e ž i tek mali sloj pijeska. a mjesto na kojem se zadržava prekriva n e k o m sluzavom tvari i za s o b o m u o b l i k u svojega i z m e t a ostavlja grudičastu zemlju. na f i n o m tlu. ne b i o l o š k o . tj. u o s t a l o m . k a o š t o se. o v i m a l i k a n a l i ć i u k o j i m a se nalazi zrak p r i m a j u u s e b e v o d u . g o v o r e nam kako pojedina vrsta bira o d r e đ e n o tlo. U p r a v o i z m e t kišne gliste p r i v l a č i korijenje biljaka j e r o n o se m o ž e hraniti o n i m e što glista za s o b o m o s t a v l j a . Dakle. da n j e z i n o sjeme P l o d o r e d S a d a ć e m o p r i j e ć i n a j e d n o o d o s n o v n i h n a č e l a bio­ loške o b r a d e tla. Ona. o n d a s njom m o r a m izaći iz vrta na polje. p r o ž d i r e korijensku masu. O v o m o r a m o razumjeti. mijenjajući struk­ t u r u tla. N a r a v n o . V i d j e t ć e m o kako o n a s v o j i m r a z g r a n a t i m k o r i j e n j e m p r o ž i m a tešku i l o v a č a s t u z e m l j u . R e k a o s a m v a m d a s e kišna glista h r a n i m a s o m m r t v i h o r g a n s k i h ostataka i da iza sebe ostavlja i z m e t . stvara n o v e kanaliće i o m o g u ć a v a prozračivanje takvog teškog. D o v o l j n o j e . zbijenog tla. K a m i l i c u g o t o v o više i ne n a l a z i m o kao kultivi­ ranu. Pri r a z u m n o j o b r a d i tla monokultura se zamjenjuje p l o d o r e d o m . Biljke n a m n a n e š t o u k a z u j u . N a r a v n o . A k o sam p r i m i j e t i o d a m r k v a u m o j e m v r t u n e ć e rasti j e r i m a p r e v i š e h u m u s a i p r e m a l o vjetra. često pojavljuje n a t l u n a k o j e m u j e b a g e r u k l o n i o p o v r š i n s k i sloj z e m l j e . M o ž e m o uočiti da se kamilica i z r a z i t o širi p r e m a g o r e u o b l i k u v e l i k i h v r l o r a z g r a natih g r m o v a . M o n o k u l t u r a u p o l j o p r i v r e d i z a p r a v o je k o m p r o m i s nastao p o d utjecajem zakona t r ž i š t a i p r o b l e m a p o v e z a n i h s r a d n o m s n a g o m .

M o r a ­ m o . što. bolje je da to ne činim. To je granica i z m e đ u p r o i z v o đ a č a i potrošača humusa.o k v a l i t e t i i s t r u k t u r i tla. Isto je i s ljudima. o d n o s n o granica i z m e đ u biljaka koje izgrađuju. i m a m p o l j e j e č m a . a za deset godina naraste do četrdeset metara u dubinu. ako nakon pšenice p o s i j e m j e č a m . N e m a smisla da u n e p o s r e d n o j b l i z i n i ž i v e ne t r p e . Najbolji je krumpir. obogaćuju Te samu zemlju i onih koje je troše. Postoje b i l j k e k o j e s e m e đ u s o b n o p r i v l a č e ili k o j e s e d o b r o podnose te na neki način m e đ u s o b n o unapređuju s v o j rast i b i l j k e k o j e se ne t r p e . A sada bih krenuo redom od najboljih do najgo­ rih. zatim ništa i na kraju mrkva. a s l j e d e ć e g o d i n e h o ć u posijati p š e n i c u . ali z n a m o j a ž e n a . M e d u biljkama postoje raličiti odnosi. sve vrste kupusnjača (koraba. i sasvim g o r e lucerna. no ipak ć e m o m o ć i u s p j e š n o r a d i t i a k o s m o shvatili o s n o v n a plodoreda. Jasno n a m je da i o v d j e tržište načela donekle nameće svoju điktatutru. To su jednogodišnje trave. Ja n i s a m v r t l a r i z a p r a v o n e z n a m m n o g o o t o m e . U p a m t i t e o v u sliku kako biste j e p o n o v n o m o g l i nacrtati. onda dolazi šećerna repa. korijensko bilje. se kulture b r i n u da se h u m u s r a z g r a d i . t o b i još n e k a k o m o g l o uspjeti. da se p o t r o š i . 0 t i m o d n o s i m a m o r a m o v o d i t i r a č u n a j e r nije d o b r o da u n e p o s r e d n o susjedstvo s a d i m o biljke koje se ljudi k o j i s e m e đ u s o b n o ne p o d n o s e . paziti na to da z a j e d n o sadimo i sijemo biljke koje se m e đ u s o b n o p o d n o s e . dakle. j e d n o g o d i š n j e lepirnjače. Sada ćemo vidjeti koje biljke izgrađuju tlo. Lucerna je kraljica svih kultiviranih biljaka. pa salata. M o r a m o znati da sve korjenito bilje z a p r a v o razgrađuje zemlju. kelj. višegodišnje lepirnjače u koje se ubraja bijela djetelina. dakle sve o n e biljke koje m o r a m o ručno okopavati. Ovdje ć e m o upisati tzv. Ova crta r a z g r a n i č a v a biljke koje troše humus iz z e m l j e od o n i h koje ga izgrađuju. cvjetača). A k o n p r . višegodišnje trave. a č e g a ima p r e v i š e . Obratno. zatim slijedi cikla. T a k o je i s b i l j k a m a u p o l j u . m e đ u t i m . I k o d p l o d o reda m o r a m o nastojati da z a j e d n o stavljamo biljke koje se m e đ u s o b n o p o d n o s e . stočna repa. z b o g t r ž i š n i h r a z l o g a nije uvijek m o g u ć e . I t a k o p r o m a t r a j u ć i b i l j k e m o ž e m o u o č i t i što tlu n e d o s t a j e . kupus. Ona u jednoj godini naraste četiri metra duboko. .

p r i l i č n o n e u t r a l n a . uštihati i tada mi služi kao z e l e n a gnojidba za pšenicu. A k o bolje p o g l e d a t e . ona će potrošiti nešto humusa. K a d ta zelena masa pri košenju p a d n e na zemlju i o s t a n e l e ž a t i na tlu i l i se z e m l j a p r e o r e . m o ž e služiti kao hrana za životinje. u zemlji se z a d r ž a o o d r e đ e n i postotak vlage. ali j e n a p r v o m e mjestu riječ o h e l j d i . N a k o n t o g a ću posijati o z i m i j e č a m . bijela djetelina ili mješavina bijele i žute d j e t e l i n e . a p r v a m e d u njima je raž. P o g l e d a ­ mo li još j e d n o m biljke koje se nalaze i z n a d crte. A k o . Raž j e v r l o n e u t r a l n a biljka. primjerice. T o m o ž e b i t i i p r o s o . z a t i m o z i m a pšenica. Čovjek m o r a d o b r o znati počistiti biljke koje rastu o k o kuku­ ruza. Biljke k a o što s u p r o s o ili h e l j d a m o g u k o r i s t i t i n a t r o s t r u k i n a č i n . O n a s e p o d n o s i sama sa s o b o m . Kukuruz. rastu v r l o b r z o i t u d o l a z i d o k o n k u r e n c i j e medu biljkama. Za to služi k o p a č i c a . N o . Postoji mjesto gdje se 140 g o d i n a sije r a ž n a i s t o m t l u b e z i k a k v i h b o l e s t i ili p a d a k v a n t i t e t e . U s p i j e li. u z g a j a m raž. A k o . o n d a m o g u uzgajati s a m o r a ž . životinjska hrana. Organsko g n o j e n j e s k o m p o s t o m m a l o i z g r a đ u j e h u m u s n i sas­ tav tako da s k r u m p i r o m opet d o l a z i m u r a v n o t e ž u . N a k o n o z i m o g ječma d o l a z i ljetna pšenica. d o k sijanjem z o b i i medukultura p o s t i ž e m o p o v e ć a n j e h u m u s n o g sloja. t a ć e c r v e n a d j e t e l i n a narasti p r e v i ­ soko i stvarati nam p r o b l e m e pri žetvi. pa ljetni j e č a m i s a s v i m na kraju k u k u r u z . vidjet ć e m o da su o n e ustvari hrana za životinje. Z a t i m d o l a z i p š e n i c a koja troši relativno m n o g o hranjivih tvari. t a k o đ e r . Kukuruz treba okopavati. Budući d a j e n a tlu o s t a o l e ž a t i ostatak slame od ječma. a l i s a m o z a t o što ga se b r z o uklanja sa zemljišta i time o m o g u ­ ćuje sijanje n o v e kulture.Ž i t a r i c e s u b i l j k e k o j e nas h r a n e . m n o g o g n o j i v a i m n o g o v r e m e n a d a b i izašla i z gaća. pa zatim m o g u posijati heljdu. . n a p r o t i v . stvara korijensku masu. služi kao hrana m i k r o ­ organizmima u zemlji i životinjama pod zemljom. Treba mu jako m n o g o v r e m e n a da bi narastao samo deset c e n t i m e t a r a . A k o ne uspije. T o ć e m o još rastumačiti k a k o biste razumjeli o s n o v n o načelo. uočit ćete da su s v e biljke koje se n a l a z e i s p o d c r t e biljke za p r o d a ­ ju. biljke koje rastu uz njega. a i z n a d c r t e su o n e k o j e ostaju u n u t a r p o l j o p r i v ­ r e d n o g imanja. N a p j e s k o v i t o m t l u raž m o g u i z m j e n j i v a t i s k r u m p i r o m . d a k l e k a d o n a u d e u t l o ili p a d n e na t l o . S l i j e d e l j e t n a p š e n i c a i l j e t n i j e č a m u k o j i se e v e n t u a l n o m o ž e usijati. h e l j d a j e d i v n a h r a n a za ljude. J e d n o g o d i š n j e b i l j k e siju se k a o m e d u k u l t u r a i č i n e h r a n u za ž i v o t i n j s k e o r g a n i z m e koji ž i v e u zemlji. Ja b i h je k a s n o z i m i usijao u p š e n i c u z a t o što z i m s k a pšenica i crvena djetelina jednako narastu i ako j e v l a ž n a g o d i n a . Njoj je p o t r e b n o v e ć nešto gnoja i m o r a m o se p o b r i n u t i da u tlu i m a m o r e z e r v e . Hraniti ž i v o t i n j e koje ž i v e u zemlji znači zemlju o d r ž a ­ vati ž i v o m . Zato je smisleno da k a o međukulturu p o s i j e m j e d n o g o d i š n j e t r a v e i l e g u m i n o z e j e r ta m e d u k u l t u r a ujesen izraste i stvara z e l e n u masu. m o g u je ukopati. d a k l e k o j e nisu z a p r o d a j u . N a k o n nje d o l a z i o z i m i j e č a m . h o ć u l i i h u s v o j e m h u m u s n o m s a s t a v u samo održati. K r u m p i r zahtijeva nešto gnoja. s l u ž i k a o z e l e n a g n o j i d b a . m o r a m izmjenjivati jedne s drugima. Slijedi z o b koja j e . C r v e n u djetelinu ne bih miješao u uzgoj p š e n i c e j e r je ona. je lijena biljka koja treba m n o g o sunca. iza z o b i ostane z e l e n e gnojid­ be i ako ta zelena g n o j i d b a do listopada d o v o l j n o izraste. z a p r a v o . a ako j a k o s l a b o u s p i j e . N o . Ako zatim posijem zob. m e đ u t i m .

Stavljanje graha kao pretkulture pšenici bila je velika zabluda jer n a k o n njega u zemlji z a p r a v o n e z a o s t a j e n i k a k a v dušik. Kako svakodnevno zalijevanje djeluje na biljke u vrtu? K a d a z a l i j e v a m . v r l o p o g o d n o u z e l e n o m stanju u k o p a t i u z e m l j u . T a d a i m a m o i z v r s n u p r e t k u l t u r u z a p š e n i c u . A k o u kući i m a t e s a m o j e d a n p o d r u m . Tko je dobar susjed grašku? Što se podnosi s graškom? Grašak je i z n i m n o d o b a r kao prva kultura iza koje slijede d r u g e . Poslije. K o d svih lepirnjača m o r a m o misliti na to da o n e skupljaju dušik s a m o do kraja c v a t n j e . To se m o ž e . u z e m l j i će o s t a t i supstancija k o r i j e n j a . O d g o v a r a t ću na pitanja 0 t o m u koje se biljke m e đ u s o b n o najbolje p o d n o s e 1 na p i t a n j a o p l o d o r e d u . i m a s m i s l a n a p r a v i t i v e l i k e g r e d i c e z a g r a š a k ta­ ko da on n e m a m n o g o susjedstva koje njime biva m e đ u t i m . K a o s u s j e d u g r a š k u d o b r o j e p o s a d i t i salatu.ujedno uskladištiti krumpir i jabuke? Jabuke i k r u m p i r ne m o g u biti p o h r a n j e n i morate izvesti u istoj prostoriji. ali n e ć e s e z a d r ž a t i n i k a k a v d o d a t n i o r g a n s k i dušik. krumpir s krumpirom. Dakle. L u k nije d o b r o s a d i t i iza graška. ali t o treba učiniti u r a n o m stadiju n j e g o v a vegetiranja. k a o i grašak. Luk. Jer. Zbog toga će u z e m l j i z a o s t a t i s a s v i m mala k o l i č i n a dušika. Bob je. m o r a m s e p i t a t i što z a p r a v o ž e l i m . p r i j e n e g o s e f o r m i r a o p l o d . p o g o d n o saditi nakon graška. ali s a m o o n d a ako s m o r a n o uklonili ostatke m a h u n a r k i . neku vrstu socijalnog čina. k a d a d u š i k još nije p o t r o š e n n a f o r m i r a n j e p l o d a te ako smo pokosili d o v o l j n o visoko tako da zaostane još d o v o l j n o materijala.z a s j e n j e n o . Budući da grašak daje v r l o mali prinos. v r l o O d g o v o r i n a pitanja se b r z o uklanja n j e g o v a z e l e n a masa i n a k o n t o g a s e m o g u p o s a d i t i k a s n i j e v r s t e k u p u s a i kelja. što z n a č i a k o s m o n a p r a v i l i b e r b u u stanju p o l u z r e l o s t i . Onda je to d o b r o . t a j e z e m l j a i p a k j a k o d o b r a za pšenicu. N a ­ r a v n o . N o . D o b r o j e p o s i j a t i g r a š a k ili b o b i o n d a ih u p o l u z r e l o m stanju u k o p a t i u z e m ­ lju. k a d a s e o b l i k u j e p l o d . v i š e t o n e č i n e j e r pri o b l i k o ­ v a n j u p l o d a dušik s a d r ž a n u k v r ž i c a m a na k o r i j e n j u biva upotrijebljen za formiranje ploda. k a d a k o m u š k e g r a š k a i z r a s t u . a jabuke s jabukama. baš nije Grašak s e m o ž e j e d n o s t a v n o o d r e z a t i t a k o d a k o r i j e n j e s b a k t e r i j a m a k o j e p r o i z v o d e dušik o s t a n e u zemlji. d o k je za to i z r a z i t o p o g o d n a j a g o d a . jer m o r a m o v o d i t i računa o t o m u da grašak kad i z r a s t e p r a v i sjenu s a l a t i . n a i m e s v o j e j a b u k e p o h r a n i t e u s u s j e d o v u p o d r u m u . a nje­ g o v krumpir u svojem p o d r u m u . On je d o b a r p r e t h o d n i k za sve b i l j k e k o j e j a k o iscrpljuju t l o . Pri pobiranju graška nakon dozrijevanja treba li ga iščupati ili ga treba bakterijama ostane odrezati tako da korijenje s dušičnim u zemlji? Sada ć e m o i m a t i sat pitanja. Kasni kupus iza graška. Je li pogodno posaditi kupus zajedno s graškom? Ja ne b i h i s t o d o b n o i m a o g r a š a k u s u s j e d s t v u s k u p u s o m n e g o bih grašak p o s a d i o k a o p r e t k u l t u r u . S v a k o j d j e l a t n o s t i koju p r o v o d i m u v r t u m o r a . kao p r e t h o d n i k a kupusu. Mogu li se /.

z a što p o s t o j e p o s e b n e n a p r a v e . d o g o d i t će se da će z b o g natapanja biljka formirati plitki korijen j e r će postati lijena da svoj korijen pošalje u dubinu gdje ima vlage. ali o b i l n o . z e m l j a nastoji d a s j e m e n j e što p r i j e . d a n a t o p i m i onda z a t v o r i m slavinu.p r e t h o d i t i p i t a n j e : Što z a p r a v o h o ć u t i m e p o s t i ć i ? Nije m i namjera d a s a m o o t v o r i m slavinu. a za v e l i k e suše p o n o v n o ćete ih zaliti o d m a h sljedećeg dana. k a k o b i v o d a d o s p j e l a u d u b i n u . o n e će na sušnoj zemlji p r o p a s t i . ali d a s e n e ispari onaj dubinski sloj z e m l j e u koji urasta k o r i j e n . tek t o l i k o da zemlja na površini m o ž e disati. Ni tada. sijenom ili slamom? Z e m l j a se s v u d a g d j e je g o l a i g d j e na njoj ništa n e r a s t e n a s t o j i p o k r i t i . ne smijete dopustiti da v o d a d o đ e samo u p o v r š i n s k e s l o j e v e tla n e g o d a d o p r e i u d u b i n u . k o r i j e n ć e rasti p r e m a d u b i n i g d j e ima v o d e . V i d i t e k a k o se u t o m s u h o m r a z d o b l j u u z e m l j i stvaraju p u k o t i n e k o j e sižu v r l o d u b o k o . T a j se p o v r š i n s k i t a n k i sloj j o š j a č e suši i na taj način d o b i v a m o sloj koji zasjenjuje dubinske slojeve z e m l j e . Zašto nisu stvorile okrugli To znači da ih niste d o v o l j n o r a n o o k o p a l i . T o s u t z v . a nikada često i m a l o jer t i m e p o t i č e m o rast površinskog korijenja. T o m o ž e m o u o č i t i n a p r i m j e r u kukuruza koji će u r a z d o b l j u kad d o s e g n e na to da k o r i j e n ide u d u b i n u . biljke će još aktivnije rasti prema p o d z e m n i m v o d a m a i ne formirajući površin­ sko korijenje svu svoju e n e r g i j u usmjeravat će na formiranje dubinskog korijenja. k o p a t i s a m o površinski. m o r a m o n a t a p a t i rijet­ k o . K a o d a s e b o j i d a ć e kiša isprati t l o . dok su sve ostale imale dugačko korijenje. On služi k a o zaštita da u d u b i n s k i m s l o j e v i m a koji s a d r ž e v l a g u n e d o d e d o j a č e g i s p a r a v a n j a . a naše su biljke razvile samo površinsko korijenje. A k o tako radite. korijen? ubrao ih samo nekoliko. M o r a m o znati da u p r o l j e ć e p o s t o j i o d r e đ e n o r a z d o b l j e kad biljka kao d a z a s t a n e u rastu. P o s v u d a g d j e m i n e š t o r a d i m o . z a l i j e v a t ć e t e svaku p o j e d i n u salatu. k o p a m o i t d . 1 kad biste na takvu p u k o t i n u stavili k o m a d papira. d o k još nije j a k o t o p l o . A k o u m l a d o m razdoblju rasta b i l j k e n e n a t a p a m . p o v r š i n s k i m o b r a đ i v a n j e m tla kapilare se zatva­ raju. p r i m j e r i c e . nije d o b r o p o l i j e v a t i c i j e l u p o v r š i n u n e g o 18-20 cm v i s i n e zastati u rastu te će svu e n e r g i j i usmjeravati s a m o p o j e d i n u biljku j e r a k o j e n a p o v r š i n i m o k r o . doći će puževi. To t r e b a č i n i t i ranije. k a k o b i h p o t a k n u o klijanje. a m o ž d a ste t o u č i n i l i u p o g r e š n o v r i j e m e j e r z n a t e da ima dana koji su p o g o d n i za o b l i k o v a n j e k o r i j e n a . T i m e što površinski o b r a đ u j e m o z e m l j u p r e k i d a m o kapilarnost. m e đ u t i m . Možete li nam što reči o pokrivanju tla travom. I'osijao sam rotkvice. dakle. Hoćete li natapati vrt. dakle. Niste uzeli u o b z i r p r a v e dane za korijen. a da se p r i t o m ne p o t a k n e i s p a r a v a n j e tla. P r i m i j e n i m o l i sustav n a t a p a n j a i m i t i r a j u ć i kišu. ne dirajući korijen biljke. k a p i l a r e . A k o r e c i m o o d e m o na o d m o r . T r e b a . Sadite li u v r t u . vidjeli biste kako se on o v l a ž u j e . A k o z a l i ­ jevate. A p r i m i j e n i t e li k t o m u g n o j iz roga. o b r a đ u j e ­ m o . T i m p l i t k i m o k o p a v a n j e m p o s t i ž e m o d a j e p o v r š i n a p r o p u s n a . o s i m m o ž d a u i z r a z i t o suš­ n o m r a z d o b l j u . morate postupati slično n a t a p a n j u u v r i j e m e kiše i u z e t i š t i h a č u . Za v e l i k i h vrućina j a k o je d o b r o l a g a n o p r e k o p a t i p o v r š i n s k i sloj z e m l j e . m l a d e biljćice salate.

trajnog zelenila u p o l j o p r i v r e d i i u p r i r o d i o m o g u ć a v a m n o g o v e ć e iskorištavanje S u n č e v e e n e r g i j e i b o l j e o b l i k o v a n j e biljaka. Ruža v o l i d e b l j i p o k r o v i b i l o bi d o b r o da joj d a t e nasjeckanu koru od d r v e t a . jer o n e nemaju d u b o k o korijenje. N a r a v n o da je d o b r o ako zemlju uvijek d r ž i t e p o k r i v e n o m . Svaki biljni p o k r o v z n a č i o s j e n č a v a n j e z e m l j e j e r se isparavanjem p o d njime zemlja ovlažuje. m e đ u t i m . D o b r o je staviti suho sijeno ili suhu slamu. a na t i m k a r m i n a m a za njih ima k o l a č a . Sasvim j e s v e j e d n o koju o r g a n s k u supstanciju rabite. P r i t o m . Je li dobro usitnjeno granje? Kako se obraniti od puževa? Onaj tko se boji p u ž e v a i tko bi p u ž e v e najradije uništavao t o p o m . p u ž e v i su im p r e d a l i p o l o v i c u vrta. T i s u ć e se l j u d i p o k u š a l o o b r a č u n a t i s p u ž e v i m a na tisuću r a z l i č i t i h n a č i n a i d r ž a t i ih u šahu. k a k o j e r e č e n o . Zato nam je savjetovala da r i t m i č k i p r s k a m o t l o u v r t u i t o t a k o d a s e tri d a n a za r e d o m ujutro o k o osam sati zemlja prska p r i p r a v k o m k r e m e n a i z r o g a . P o k r o v postaje v l a ž a n o d o z d o . o sjeni koju na taj n a č i n s t v a r a m o z e m l j i . Iza s v a k e s m r t i p u ž e v i s e skupljaju k a o n a k a r m i n e . o d v l a č e taj p l j e s n j i v i d i o p o k r o v a u d u b i n u gdje im služi za hranu. uvijek postoji mala opasnost od razmnožavanja p u ž e v a . Ja k a ž e m : t o l i k o tanan sloj k o l i k o je m o g u ć e i isto t o l i k o d e b e l i sloj k o l i k o j e m o g u ć e . Č u o s a m od n e k i h ž e n a k a k o su d o š l e u v r t i r e k l e p u ž e v i m a : Dajte i m e n i k o m a d i ć v r t a . Pojava stalnog. koji s e m i j e š a o j e d a n sat. U p i l a n i kad se o g u l i d r v o ostaju ostaci k o r e . Kako visok mora biti taj sloj? O v i s i o t o m e što ž e l i t e . a d o b r a je i kora od d r v e t a iz p i l a n e . N o ć u d o l a z e kišne g l i s t e . svježu ili suhu travu? treba li na zemlju slaviti Možemo li primijeniti kremen tlo nismo poprskali gnojem iz roga? iz roga ako prije toga . k o d k a m i l i c e . A svaka biljka koja raste n a tlu h r a n a j e o n i m ž i v o t i n j i c a m a koje ž i v e u zemlji. Ali gospoda Maria Thun nam je preporučila da bi tlo trebali pokušati tretirati k r e m e n o m iz roga k a k o b i s m o m u p r i v e l i s n a g e svjetla. To je salata. U vrtu u kojem uzgajamo j e d n o g o d i š n j e biljke m o ž e m o staviti t a n k i s l o j k a k o b i s m o i m o m o g u ć i l i d a k r o z taj s l o j p r o d r e zrak. m o ž e t e n a n i j e t i t o l i k o s l a m e d a n e m a t e k o r o v a . Što treba primijeniti za prskanje protiv puževa? Za prskanje p r o t i v p u ž e v a Maria T h u n je pre­ p o r u č i l a da se p r i m i j e n i k r e m e n iz r o g a s m a l o v e ć i m zrncima. j e r postoje k a r m i n e . Tu se stvara plijesan i kad s e taj suhi materijal zapljesnivi. uvijek će ih imati m n o g o . stoga što je riječ o zaštiti. I zaista.proklija. i t o j e d o b r o . kako ne bi ostala gola. Riječ je o j e d n o j p o b o ž n o j želji. Č u l i s m o d a j e d n o g o d i š n j e b i l j k e t r e b a j u tanji s l o j . o d n o s n o što j e r a n i j e m o g u ć e . Kad je riječ o malčiranju. T o j e d o b r o činiti ujutro u o s a m sati. o v i s n o o v r s t i b i l j k e . Isto tako i p o d ribiz m o ž e t e staviti debeli sloj. M o r a t e z n a t i da će za s v a k o g u b i j e n o g p u ž a u v r t d o ć i cijela obitelj na p o g r e b svojega puža. Svi ostaci z e l e n i l a iz v r t a su d o b r i . površina zemlje ispod njega t a k o đ e r je vlažna. I m a t e l i m a l i n e . j e r z n a m o d a p u ž e v i ne trpe svjetlo. kao npr.

k a d a ć e t e t o u č i n i t i m o r a t e znati sami. Stoga m o ž e ­ mo prskati bez o b z i r a na to što je b i l o prije i što će biti poslije. d a k l e .i to se. Biljke. Može li se što učiniti za presadnice paprike i rajčice koje su odrasle u stakleniku i koje su zastale u svojemu rastu? Može li se flancima paprike ili rajčice koji su odrasli u plasteniku i zaostali u rastu pomoći da bolje rastu? M o r a t e d o d a t i g n o j iz roga. stabla. j e r bijela djetelina koja raste s k u k u r u z o m u svojoj kasnijoj fazi rasta kukuruzu daje potrebnu količinu duši­ ka. m e đ u t i m . S i j a n j e m b i j e l e d j e t e l i n e t a k o m o ž e t e p o s t i ć i d a kukuruz ne z a u z i m a o v o najdonje mjesto na slici. j a s i u j e s e n p r i p r e m a m n o v i g n o j i z r o g a koji u k a p a m u z e m l j u k a k o b i h ga u p r o l j e ć e o p e t m o g a o iskopati i u p o t r i j e b i t i . r a n o u j u t r o . jer vi najbolje znate što je bila pretkultura. O n s e p r i m j e n j u j e n a s v e š t o s e s a d i ujesen: j a g o d e . K r e m e n koji n a m p r e o s t a n e m o ž e m o p o n o v n o s t a v i t i u r o g p r e k o ljeta i u k o p a t i ga u z e m l j u kako b i s m o pojačali k o z m i č k o d j e l o v a n j e . Preporučujem v a m da s posljednjim oko­ p a v a n j e m kukuruza posijete bijelu djetelinu.A k o p r i m j e n j u j e m o taj p r i p r a v a k . N o . V a d e se u p r o l j e ć e i v e ć i n a ih se t a d a potroši. A za n e k o l i k o g o d i n a v i d j e t će se koliko ga t r e b a m o proizvesti. m o r a m o s i kao uvijek p o s t a v i t i pitanje: Zašto t o činimo? M o r a m o znati kako djeluje o n o što p r i m j e n j u j e m o . N o . prska tri d a n a z a r e d o m . Gnoj iz roga ne b i t r e b a l o držati dulje o d j e d n e . . 1 to ne samo d i o vrta n e g o cijeli vrt. Uvijek morate imati na u m u š t o z a p r a v o h o ć e t e p o s t i ć i s t i m p r i p r a v k o m . g r m l j e itd. m o ž e m o sačuvati d v i ­ j e . Treba li prskati izravno na tlo ili i po biljkama? 0 t o m e smo već g o v o r i l i . znati kada moram prihranjivati kukuruz? 2 0 0 0 m . g n o j iz r o g a d o b i v a se u p r o l j e ć e . A k o m i n e š t o o d njega p r e o s t a n e . što je d o v o l j n o za p o v r š i n u od 2 u suhi t r e s e t i o n e o n d j e o s t a j u p o h r a n j e n a d o k ih ne z a t r e b a m o . odnosno djelotvornost toga pripravka. P r i m j e r i c e . K r e m e n i z roga. M a l o ga i z m i j e s i m o i oblikujemo kuglu. o v i s n o o t o m e jesu li biljke j o š uvijek u p l a s t e n i k u . M o ž d a s v a š i m k o m p o s t o m n e š t o nije u r e d u j e r u k u p l j e n o m k o m p o s t u često ima m i n e r a l n o g g n o j i v a . m o g u p r i m i j e n i t i s l j e d e ć e g p r o l j e ć a . Sadržaj j e d n e v r e ć i c e od 15 g k r e m e n a d o v o l j a n je za prskanje 1 ha z e m l j e što z n a č i da se 1 g miješa u 10 litara v o d e . tri čak č e t i r i g o d i n e . Gube li s vremenom pripravci svoju vrijednost? Da. O v o j e sać. m o ž e t e napraviti biljnu gnojnicu. koja j e k o l i č i n a d u š i č n i h i o r g a n s k i h sastojaka p r e o s t a l a od p r e t k u l t u r e i k o l i k o ste stavili komposta. V i d j e l i ste o n u k u g l u . Te kugle v e l i č i n e teniske l o p t i c e stavljamo Kako ću A k o n e m a t e životinje. kako p r e p o r u č u j e M a r i a T h u n . n e g o da se p o d i g n e naviše. Pokušajte u prvoj g o d i n i napraviti o t o p i n u kako je r e č e n o i njome prskati biljke. treba p o p r s k a t i p r i p r a v k o m gnoja iz roga.ržaj u z e t i z četiriju r o g o v a . Zasluga bijele djeteline jest da u n o s i k u k u r u z u v i š u sferu m e d u b i l j k e k o j e su p r o i z v o đ a č i humusa. Stoga j e v a ž n o d a k o m ­ p o s t n a p r a v i t e sami. R o k n j i h o v a trajanja r a z l i č i t j e z a s v a k i p r i ­ p r a v a k . Mi sada v a d i m o g n o j iz roga kako b i s m o zaštitili r o g . najviše d v i j e g o d i n e . T o m biljnom gnojnicom možete postići o b o g a ć e n j e tla d u š i k o m . Gnoj iz roga m o g u upotrijebiti više puta jer ujesen ću ga o p e t p r i m i j e n i t i kako bih m o g a o s a d i t i i sijati.

Sada sam ih s a m o i m e n o v a o . T o s u g n o j i z r o g a i k r e m e n i z r o g a . p o s t a j e p r e v r u ć i i z g a r a . d r v o . o t p a c i p o v r ć a . Nadalje. od: cvijeta dioica). b i v a o v l a ž e n . Oba p r i p r a v k a p o m a ž u biljci u rastu g l e d e i z g r a d n j e t v a r i i kvalitete. p r o ž i m a se m i k r o o r g a n i z m i m a koji z a t i m bivaju uvučeni u zemlju. c r i j e v o g o v e d a . on se z a p l j e s n i v i . N i k a d a i h n e stavljajte u slojevima već uvijek izmiješane. Jučer sam v a m n a v e o d v a b i o l o š k o . T o su: m j e h u r j e l e n a . N a k o n što b i l j k u p o ž a n j e m o ili p o b e r e m o p r e ostaju biljni ostaci. što u b r z o m o ž e m o u o č i t i . Oba ta stanja su stanja b o l e s t i . T o z n a č i d a 1 0 d i j e l o v a m a s e k o j a s a d r ž i ugljik ( s l a m a . stvaraju se gljivice. K a k o ć e t o što j e n e p r i ­ r o d n o utjecati na našu ekologiju? Nije p r i r o d n o da lišće koje pada na zemlju bude p o b r a n o i stavljeno na hrpu. o n d j e se suše i s t v a r a j u na z e m l j i p o k r o v p o p u t k o ž e . M i k r o ­ o r g a n i z m i iz z e m l j e p r e l a z e u tu supstanciju i p o n o v n o Govorili smo o zaštitnim pripravcima u biološko-dinamičkoj p o l j o p r i v r e d i . cvijeta čitave je u v l a č e ć i u z e m l j u . Stoga. T a k v o j e stanje zapravo stanje b o l e s t i . Gljivice se u 98 p o s t o k o l i č i n e sastoje o d m o k r a ć e v i n e . Pripravci se rade uz primjenu o d r e đ e n i h životinjskih o v o j a . a k o j e o t p a d n i m a t e r i j a l p r e s u h . Rekao sam da poljopriv­ r e d n i k koji radi nešto što nije p r i r o d n o uvijek na neki način narušava harmoniju prirode. Ti se kompostni pripravci sastoje cvijeta koprive robur L acum nalis). da sve te o r g a n s k e tvari strunu i tako s t v o r e n o v u hranu za zemlju. p a d a j u na t l o . i stolisnika kore {Achillea millefolium). koja j e z a p r a v o dušični spoj. O n o ostaje ležati na zemlji. P o t r e b n o j e suhi m a t e r i j a l i z m i j e š a t i s mokrim.d i n a m i č k a p r i p r a v k a . m o r a m o v o d i t i računa o t o m u da u njemu s t v o r i m o o d r e đ e n e o d n o s e . Pritom m o r a m o postupiti t a k o d a u k o m p o s t n o m k u p u d o đ e d o stvaranja glji­ vica. Jer. Rudolf Steiner nam je d a o upute o tomu kako s e o d r e đ e n e l j e k o v i t e biljke u p o t r e b l j a v a j u z a i z r a d u kompostnih pripravaka. Pomiješaju s e slama. N a j b o l j i humus je i z m e t kišne gliste. biljke (Quercus (Tarax­ offici­ kamilice {Urtica syn {Chamomilla officinalis).masa na tlu K o m p o s t n i pripravci r a s p a d n e i da se p r i t o m stvori n o v a k o l i č i n a dušika. d r v o ) t r e b a i z m i j e š a t i s j e d n i m U s l o b o d n o j p r i r o d i ti ostaci hrasta lužnjaka maslačka Q. koji u s e b e p r i m a v l a g u š t o s e i s p a r a v a i z tla. a a k o je premokar. Za to nisu p o t r e b n a mjerenja. o d n o s m a s e koja s a d r ž i d u š i k i o n e s u g l j i k o m t r e b a b i t i 10-20 p r e m a 1 . pedunculata). g o v e d a p o t r b u š n i c a i l u b a n j a n e k e d o m a ć e ž i v o t i n j e . od nje stvaraju h u m u s . to se j e d n o s t a v n o m o ž e naučiti vidjeti i osjećati. O n o što glista čini u z e m l j i m i k a o p o l j o p r i v r e d n i c i h o ć e m o p o n o v i t i gra­ deći kompostne kupove. N j i h o v a je zadaća da se . ima p r e m a l o zraka pa istrune. a p o s l i j e ću o njima g o v o r i t i opširnije. ta kompostna hrpa u gospodarstvu p r i r o d e z a p r a v o j e n e š t o n e p r i r o d n o . cvijeta officinale) valerijane (Valeriana Oni čine kompoziciju i neizbježno suovise j e d n i s d r u g i m a p o p u t niza t o n o v a u tonskoj ljestvici. Na svakoj o r g a n s k o j supstanciji. kada se n a n o v o o v l a ž i . 2 5 p o s t o zračnog i 25 posto v o d e n o g elementa. N o . s l a ž e m o li k o m p o s t . P r i t o m imajte na umu da u j e d n o j k o m p o s t n o j h r p i m o r a biti 5 0 p o s t o s u h o g m a t e r i j a l a .

A kada dođem do tog mjesta. I njegova će masa biti natrula i potamnjela. dakle. ali se uzima kao pretežiti nositelj dušika. A k o . Za to postoje dvije mogućnosti. a ujesen ga skidamo i ukapamo u zemlju. U proljeće. mjehur vadimo iz zemlje. o tomu postoje različita mišljenja. započinjem s "arheološkim" radovima. Cvijetovi stolisnika beru se potkraj ljeta. Da bi se procesi pretvorbe u kompostu odvijali što harmoničnije. u vlagu. ali se prepiremo na znan­ stvenom području. Prvi se sastoji od cvijeta stolisnika. i čuvaju se sasušeni do proljeća. kompostne pripravke. prepušten djelovanju svih atmosferskih pojava. sačuvam li ga u suhom stanju. moram ga konzervirati. imam gotov pripravak. znam da sam došao do vreće. Ja sam čvrsto uvjeren kako je ispravno da se taj pripravak čuva u suhom stanju. Djelotvornost ovoga pripravka. on će istrunuti stvarajući male mrvice humusa. No. Kad izvadim tu masu. Mogu ga konzervirati u vlažnom stanju u kakvom sam ga iskopao iz zemlje ili tako da njegovu masu osušim u hladu.dijelom gnoja koji također ima sastojke ugljika. što p o s t i ž e m p o m o ć u grana b a z g e . zabosti kolac. ali u većini slučajeva on zadržava svoju srukturu. crnu strukturu poput humusne mase. Da bismo ga mogli naći. potrebne dvije godine razmišljanja. Nas smo dvojica prijatelji. Kako bih sačuvao g o t o v pripravak. bit će mi ga teško naći. miševi ga neće točno iznad njega. moram dobro zapamtiti mjesto na kojemu sam ga zakopao jer je malen i ako ga ukopam na 30 cm dubine. postupam poput apotekara koji svoje ljekovito bilje čuvaju u suhom stanju. Sačuvam li ga vlažnim. Budući da Rudolf Steiner nije decidirano rekao mora li se taj pripravak čuvati u suhom ili vlažnom stanju. ali će u zemlji ostaviti tamnu. Tako sam dobio pripravak koji će djelovati u humusu. ne postoje dogme. I vreća će istrunuti. Kada dođem do crne zemlje koja je preostala od vreće. . Za gotov su pripravak. Rudolf Steiner nam je poklonio tzv. dirati. No. U proljeće uzimamo mokraćni mjehur od crvenog jelena i u njega stavljamo cvjetove. Ostaje vani i po suncu i po kiši. Kako bih ga mogao pronaći. Zatim ga objesimo na sunce i ostavimo do polovice rujna. dakle. Moj prijatelj u Australiji čuva ga u vlažnom stanju te ga kao gotov pripravak stavlja u kompost. Tu. a imam i prste. neposredno nakon Uskrsa. među­ tim. oko mjehura s t a v i m o v r e ć e s granama b a z g e . Moram paziti da mi mjehur ne pojedu miševi. U pomoć uzimam žlicu. dakle. u njega unosimo i dio zemlje. već se i u tome nazire duhovna sloboda koja vlada i mora vladati na području biološko-dinamičke poljoprivrede. u zemlju ću truljenja. Mogu ga sušiti u suhoj sjeni. ukapamo ga u jutenu vreću. Kako vadeći masu ne bih presjekao mjehur. Budući da su u kompostu potrebni i mineralni sastojci. dok su u fazi ocvjetavanja. a iza nje se nalazi moj stolisnik. Prije punjenja moramo ga namočiti kako bi bio mekan i podatan. Miševi o č i t o ne podnose bazgine grane dok traje proces njihova raspadanja. započinje tek onda kad ga se stavi u kompost. a sam će mjehur dotad već potpuno istrunuti.

Moramo uzeti zračnu pumpu. zatvoriti crijevo s jedne strane. Na to stavljamo komadiće daščica i na njih sloj treseta debljine 10 cm. Zakopam li koprivu . U kutiju smo nakapali malo eteričnih ulja. To je dovelo do toga da više nigdje ne m o ž e m o nabaviti kravlja crijeva koja je inače vrlo lako dobiti — odete mesaru i zamolite ga sva tanka crijeva zaklanih krava. začu­ do. dakle. Kada su crijeva napunjena i nakon što su se osušila te postala malo kožnata. dok sam za stolisnik rekao da se bere u fazi ocvjetavanja. Nakon toga ih ukapam kao i stolisnik. To sam učinio zato što se i svi ostali kompostni pripravci pripremaju na sličan način. Kod iskapa­ nja će opet biti potrebno ono što zovem arheološkim radom jer sada imamo dragocjen proizvod. Navečer ih ostavljamo nešto dulje vani kako bi na sebe navukla malo vlage da ih možemo složiti. kamilicu sušimo u sjeni i spremamo je u spremište. napuniti ga zrakom i zatvoriti s druge strane. Ujesen se kamilicom pune kravlja crijeva. Ne treba ih prati ni izokretati. Sredinom rujna uzimam svježe crijevo ili ponov­ no navlažim ono koje sam osušio i jednu cjevčicu koja m o ž e biti plastična. Sljedeći je pripravak onaj od kamilice. Zatim isko­ pamo jamu koju o b l o ž i m o tresetom. Njemu. Navečer poluuvenulu koprivu stavljamo u jamu i pokrivamo je vrećom. prekrivamo ga slojem zemlje. Rudolf Steiner govo­ ri o koprivi kao o jednoj od najvažnijih biljaka u poljoprivredi. Tako dobivam crijeva punjena kamilicom.P o d r o b n o sam vam opisao kako se priprema pripravak od stolisnika. nije potreban nikakav ovoj. Treći je pripravak onaj od koprive. Ovako napuhana objesimo ih na konopac za rublje i ostavimo da se suše. Puštamo je da preko dana malo uvene. Otvaramo crijeva. Ovdje imam kravlja crijeva koja su konzervirana prije godinu dana jer sam već tada znao da će krave biti zabranjene. Sličan lijevak možete dobiti ako plastičnoj boci odrežete dno. Crijevo navučem na tu cjevčicu i čvrsto ga držeći u njega naguram kamilicu. Ostavljam ih nekoliko dana da se osu­ še dok crijeva ne poprime malo kožnatu strukturu. Takva crijeva ne smiju doći u doticaj s v o d o m . limena ili slično. a kako bi se on sačuvao. Za pripremanje veće količine imam lijevak koji se rabi u vinogradarstvu i jedan drveni bat kojim guram kamilicu u crijevo. Pripravak ćemo pohraniti u glinene posude ili vrčeve koje smo sa svih strana zaštitili tresetom. Kopriva se bere ranim jutrom u vrijeme cvatnje. U proljeće vadimo crijeva iz zemlje. Tre­ set sprečava da pripravci ne zrače van svoju energiju. skidam ih i ukapam u zemlju. Mi smo ih kao perfekcionisti vakumirali i zatim stavili u limenu kutiju kako ne bi došli moljci. jer ako ih slažemo suha. ona će puknuti. Moraju se potpuno osušiti. Stavljamo ih u plastične vrećice i pohranjujemo ondje gdje nema muha ni moljaca. Moraju. kako sam prije opisao. Zatim trebamo probušiti rupicu kako bismo iz njih istisnuli sav zrak. primiti nešto od večernje vlage. Za pripremanje sasvim male količine dovoljan mi je lijevak kakvim se koriste mesari. On se sastoji od cvijeta kamilice koja se bere ljeti u fazi kada prelazi u cvijet.

osim ako i m a m o malu djecu koja bi je igrajući se m o g l a iskopati. N a n j e z i n o d n o s t a v l j a m o i l o v a č u i p u š t a m o da u nju s k r o v a k r o z o l u k c u r i k i š n i c a .u slojevima. P u š t a m o da k i š n i c a c u r i u taj m u l j i p a z i m o lubanje njime b u d u potpuno prekrivene. S v j e ž o m h r a s t o v o m k o r o m i s p u n j a v a m o lubanju n e k e d o m a ć e ž i v o t i n j e . Pitat ć e m o š u m a r e koje će se d r v o rušiti i s m i j e m o li uzeti n j e g o v u k o r u . p o v r š i n s k o m d i j e l u k o r e o d 5 0 d o 100 g o d i n a s t a r o g a h r a s t a luž­ njaka. p u š t a m o d a i s t r u n u k a k o bi se s t v o r i o m u l j . o p e t doda­ m o n e š t o s v j e ž e g treseta. m a l o p o p r a v i m o jamu. Č i t a v u g o d i n u u nju u b a c u j e m o b i l j k e . Ako n e m a m o d o v o l j n o mulja. te ć e m o pukotine začepiti glinom. Za to n a m je p o g o d n a v o d a koja d u g o stoji. T a d a treba n a p r a v i t i p o k r o v . a i m a m o p r o b l e m a sa s u s j e d i m a ili sa p s i m a . nije Četvrti biološko-dinamički pripravak pripravlja se od hrastove kore. M o ž e m o u z e t i okruglu betonsku cijev dugačku otprilike l m koja i z g l e d a kao p r s t e n . P r i m i j e t i m o li da djelići k o r e n e g d j e i z l a z e van. svi p r i p r a v c i u g l i n e n i m p o s u d a m a stavljaju se u k u t i j e i s p u n j e n e Nakon toga ukapamo lubanju u mulj nastao t r u l j e n j e m bilja. b i l o kakvi biljni ostaci. M o r a m o p a z i t i d a sloj k o r e k o j i u z i m a m o n e b u d e p r e d e b e o kako ne b i s m o oštetili stablo. ali bitno od kojih se biljaka sastoji. Nagodinu p o n o v n o u vrijeme dok kopriva cvate p o k o s i m o n o v u k o p r i v u . U njega se m o ž e staviti sav k o r o v . i z nje i z v a d i m o h r a s t o v u k o r u i i m a m o g o t o v pripravak. n o m o r a b i t i šupljina u k o j o j s e n a l a z i o m o z a k n e k e d o m a ć e životinje. o s t a v l j a j u ć i onaj stari koji je i dalje u p o t r e b l j i v . p r e k o rupe m o ž e m o staviti p o k r o v o d s l a m e koja ć e s p r i j e č i t i d a s e n e s t v o r i p r e d e b e o treba ukopati lubanju? Lubanju u k a p a m o u p o l o ž a j u u k o j e m je bila . M o ž e ­ mo otići na kakvu baru ili p o t o k gdje ima v o d e n i h b i l j a k a i m u l j a i taj m u l j s t a v i t i u n a š u r u p u . Riječ je o v a n j s k o m . P o t r e b n o je napraviti i o d v o d . Nije n u ž n o d a t o b u d e g o v e d o . kao što sam o p i s a o . B i t n o j e d a m u l j b u d e b i l j n o g p o d r i j e t l a . Sve o t v o r e koji su e v e n t u a l n o nastali p u c n j e m treba z a t v o r i t i g l i n o m . R u p a u k o j o j se n a l a z i l u b a n j a ne m o r a se z a t v a r a t i . sljedeće ću g o d i n e (jer k o p r i v a treba ostati u z e m l j 365 d a n a ) d o b i t i s a m o v r l o t a n k i sloj g o t o v o g p r i p r a v k a . m o ž e m o s e p o s l u ž i t i d r v e n i m b a t i ć e m kako b i s m o koru d o b r o utisnuli u šupljinu. p r e p r e k u koja ć e s p r i j e č i t i d j e c u d a d o d u d o nje. Z a t i m n j o m e pu­ n i m o glinenu posudu i sve zajedno stavljamo u veću kutiju ispunjenu t r e s e t o m . a u taj m u l j z a t i m u k a p a m o lubanju. Da se voda ne bi z i m i smrznula. A k o n a m prsti nisu d o v o l j n o jaki. A k o to n e m a m o . tresetom. V a ž n o je da se u tu šupljinu u kojoj se n a l a z i o m o z a k d o b r o utisnu d i j e l i ć i k o r e k a k o b i bila d o kraja i s p u n j e n a . Onu koju s m o ukopali p r o š l e g o d i n e i z v a d i m o . a k o p r i v u koju smo i z v a d i l i s t a v l j a m o n a s u š e n j e . U p r o l j e ć e lubanju v a d i m o i z m u ­ lja. r u p u s b i l j n i m m u l j e m m o ž e ­ m o n a p r a v i t i p o k r a j k u ć e i l i staje. T u ć e m o k o r u usitniti n a v e l i č i n u zrna pšenice kako bi bila spremna za uporabu. U kojem položaju na živoj životinji. m o ž e m o g a d o n i j e t i još jer v a ž n o je da lubanje budu p o t p u n o p r e k r i v e n e . T a s e k o p r i v a suši nekoliko d a n a s v e d o k s e p o t p u n o n e osuši. da D a k l e . kako bi suvišak v o d e m o g a o slobodno otjecati.

1 silaža je p r i p r a v a k . a u j u t r o o p e t o t v a r a j u . m e đ u t i m . n e ć e m o . u rujnu osušene c v j e t n e g l a v i c e stavljamo u p o t r b u š n i c u g o v e d a . N a v l a ž e n u k r p i c u s t a v l j a m o n a stol. a o d laga­ n o n a v l a ž e n i h cvjetova n a p r a v i m o kuglu v e l i č i n e dječje g l a v e i u m o t a m o je u krpicu. Ujesen ć e m o kugle i z v a d i t i iz zemlje i osušiti ih u h l a d u . ali nije d o b a r . To je d i o mezenterija. Maslačak b e r e m o u s v i b n j u . Takvim cvjetovima samo o t k i n e m o glavice i nekoliko ih dana sušimo na suncu kako bi izgubili što više vlage. i to u s t a d i j u k a d n j e g o v i c v j e t i ć i j o š n i s u p o t p u n o o t v o r e n i . Z n a m o da se n a v e č e r cvjetovi maslačka zatva­ raju. P r i t o m se a to k o j i s e p r i p r e m a o d maslačka. P r i r a v a k z a ljudsku u p o t r e b u d o b i v a s e o d k o r i j e n a . p r e m a d o l j e . Valerijanu m o ž e m o kupiti kao kapi z a u m i r e n j e ili k a o s r e d s t v o z a s p a v a n j e . Uz p r i p r a v a k im je fino t o p l o i tu m o g u p r a v i t i gni­ j e z d o . Na suhim se cvjeto­ v i m a m o r a j u v i d j e t i ž u t e l a t i c e . C v j e t o v e b e r e m o u j u t r o kada se rascvatu. Preostali d i o m e z e n t e r i j a leži uz k r a l j e ž n i c u i d r ž i c r i j e v a u o d r e ­ đ e n o m položaju. Već nam se nekoliko puta d o g o d i l o da su nam se miševi ugnijezdili uz pripravak. Oni n e smiju p r i j e ć i u sjeme. Stoga ć e m o i ovaj p r i p r a v a k okružiti granama b a z g e . Sasušene c v j e t o v e maslačka i tu krpicu od p o t r b u š n i c e lagano n a v l a ž i m o č a j e m o d c v j e t o v a m a s l a č k a ili č a j e m od č i t a v o g maslačka. I n a č e . Dakle. a t o j e d a o p n e m o r a j u p o t p u n o istrunuti jer i sami o v o j i p r i p a d a j u p r i p r a v c i m a . Susreće se s v e l i k o m o p n o m p r e k r i v e n o m tzv. d a k l e . v o d a b i m o g l a k r o z r u p u ulaziti o n d j e gdje se nalazi maslačak. ali i m a m o p r o b l e m a s m i š e v i m a koji v o l e m a s n o i u ž i v a j u j e d u ć i c v j e t o v e m a s l a č k a . Sve z a j e d n o d o b r o o m o t a m o k o n c e m i u k o p a m o u tlo kao ostale . z a t o što f o s f o r n i p r o c e s i u n a m a p o d r ž a v a j u t o p l i n ­ ske p r o c e s e . k o d j a k e kiše. m a l o je mastan i m o ž e se d o b r o primijeniti. On je kod svih životinja malo p r o ž e t masnim t k i v o m . p a z e ć i p r i t o m d a rupa koja j e o s t a l a k a d s m o sastavili k r a j e v e p o t r b u š n i c e u v i j e k b u d e o k r e ­ nuta p r e m a d o l j e . Sada prelazimo na posljednji suhi pripravak p r i p r a v k e . Iz središnje potrbušnice i z r e ž e m o kvadrat koji ima stranice o t p r i l i k e 25 do 30 c m . O k r e n e m o li je. Taj d i o nalazi mesar k a d o t v o r i kravu. jer bazgine grane truleći p r o i z v o d e miris koji se miševima očito ne sviđa. na t o p l o k r v n a bića. p r i p r a v a k od valerijane. p o t i č e f o s f o r n e p r o c e s e i u z r o k u j u p o r a s t t e m p e r a t u r e krvi.sloj leda na p o v r š i n i . d o k se u sredini cvata nalazi još j e d a n s n o p i ć n e r a s c v a l i h c v j e t o v a koji i z g l e d a k a o krunica. Ne d a m o im priliku da dokraja procvatu jer u s u p r o t n o m i m a m o l a m p i o n e . Za s v e p r i p r a v k e k o j i se u m a t a j u o o d r e đ e n e o p n e v r i j e d i isto. Sok koji d o b i j e m o c i j e đ e n j e m c v j e t o v a v a l e r i j a n e d j e l u j e na ž i v o t i n j e u z e m l j i i na b i l j k e . U proljeće iskapamo kugle. ako se razina v o d e i d i g n e n a k o n što o n o p a d n e . U t o m se dijelu mezenterija nalaze limfni č v o r o v i . ali d o k j o š u s r e d i n i imaju krunicu. P r i p r a v c i o d k o r i j e n a d j e l u j u . m r e ž o m . lišća i c v j e t o v a . Tu n e m a m o arheo­ l o š k i h p r o b l e m a . Ujesen. I m a m o još j e d a n k o m p o s t n i p r i p r a v a k . Pri j a k o velikoj h l a d n o ć i m o ž e m o iz rupe izvaditi nešto v o d e . Z b o g z a o s t a l e v o d e d o š l o bi do kiselog vrenja pa b i s m o d o b i l i silažu. k a d a r a z i n a v o d e raste. v o d a ć e iscuriti.

o n ć e tu m a g l i c u raznijeti f i n o p o p u t mirisa i n j o m e p r e k r i t i biljke štiteći ih od mraza. j e r on se u b r z o p o č i n j e raspadati i s m r d j e t i . T a k a v je čep p o t r e b a n s t o g a što s e u b o c i d o g a đ a v r e n j e m l i j e č n e k i s e l i n e . 10 do 20 godina jer je p o p u t v i n a — to bolja što je starija. S t v a r a n j e topline kao zaštitnog ovoja u kompostu predstavlja određenu toplinsku zaštitu. U z i m a m o nešto z e m l j e ili m a l o k o m p o s t n o g m a t e r i j a l a i m a l o p r i ­ pravka. M o r a m o p a z i t i da n a m se t e k u ć i n a ne p o m i j e š a s t a l o g o m . T a l o g n e ć e m o baciti v e ć ć e m o ga p r v o g upo­ t r i j e b i t i . Pritom t r e b a m o paziti da se biljke ne smoče. Obilazimo k o m p o s t n i kup i k o l c e m u b a d a m o o t p r i l i k e d o sre­ dine da u njemu n a p r a v i m o rupu. A k o n e m a m o takav č e p . Ne z n a m postoji li kod vas opasnost od n o ć n i h m r a z e v a kada cvate loza. od valerijane. T a d a j e p o t r e b n o n a p r a v i t i sljedeću o t o p i n u : U 10 1 v o d e umiješa se 2 c m 3 p r i p r a v k a koji se p o m o ć u prskalice rasprši p o biljkama f i n o p o p u t m a g l i c e . p r e p a r i r a m o ga sa s v i m k o m p o s t n i n i p o p r a v c i m a koje sam s p o m e ­ n u o . o n e postaju otpornije na hladnoću.o s l o b a đ a t o p l i n a koja č i n i z a š t i t i n i o v o j . M o r a j u b i t i što j e m o g u č e s v j e ž i j i . K o d nas s e t o d o g a đ a u v r i j e m e k a d l o z a p o č i n j e p u p a t i . k o l i k o m o ž e m o zahvatiti s dva prsta. primjenjujemo t a k o da u v o d u s t a v i m o n e k o l i k o kapi v a l e r i j a n e . Sadržaj b o c e m o r a m o p r o c i j e d i t i . a k o j e s m o p o h r a n i l i u s u h o m stanju. A k o j e p r s k a m o p o biljkama. One prskanjem smiju p r i m i t i samo najfiniji dašak. Prskanje o v i m p r i p r a v k o m m o ž e p o m o ć i k o d h l a d n o ć e i d o -5°C. Biljke j e d o b r o p o p r s k a t i n a v e č e r p r i j e pojave mraza. b o c u m o ž e m o z a t v o r i t i p l a s t i č n o m v r e ć i c o m i učvrstiti je g u m i c o m . što z n a č i da b o c u ne smijemo mućkati prije n e g o l i smo tekućinu p r o c i j e d i l i kroz c j e d i l o za čaj. Na p o v r š i n i nastaje tanka k o ž i c a koju m o r a m o u k l o n i t i . Naj­ jeftinija prskalica je metla. N a k o n o t p r i l i k e šest tjedana p r o c e s stvaranja mliječne kiseline je završen. Obilazimo kompostni kup i p r s k a m o ga p r i p r a v k o m . U z i m a m o p r i p r a v k e i s t a v l j a m o ih u k o m p o s t . a na d n u o s t a j e t a l o g . p r o m i j e š a m o i t i m e prskamo kompostni kup. m o ž e m o Valerijana ima još j e d n o v r l o s i m p a t i č n o dje­ l o v a n j e . Kako ćemo rasporediti pripravke u kompostu? O v o je kompostni kup gledan o d o z g o . Ovaj posljednji. C v j e t o v e n a j b o l j e m o ž e m o usitniti s t r o j e m z a m l j e v e n j e mesa. a nju i z m e đ u d v i j u d a š č i c a koje o p t e r e t i m o tako da iz nje i s c u r i sok. N a r a v n o . T a k o nešto v r l o je v a ž n o znati z b o g jagoda i l o z e . N a k o n što s l o ž i m o k o m p o s t n i kup. Ne trebate ga kupovati jer ga već imate. Od . T a k o i s c i j e đ e n i s o k o d v a l e r i j a n e u l i j e v a m o u bocu koju z a t v a r a m o g u m e n i m č e p o m koji p o p u t k a p i c e o b a v i j a n j e z i n v r h . D o b a r seljak n a m i r i s a t ć e m r a z i p r i j e n o š t o p a d n e n o ć . p o k r i v a m o ga. Smjesu s t a v l j a m o u v r e ć u . Organska t v a r koju s m o stavili u k o m p o s t najvrjedniji j e m a t e r i j a l k o j i s a d r ž i s n a g e z a rast bilja. pa bi m o g l a e k s p l o d i r a t i . N a k o n što s m o p r i p r a v k e stavili u k o m p o s t i nakon što smo poslije toga k o m p o s t p o p r s k a l i val e r i j a n o m . V a l e r i j a n u b e r e m o u stadiju cvjetanja. T a k v u g o t o v u bistru tekućinu m o ž e m o sačuvati je i o d m a h u p o t r i j e b i t i . M o r a m o imati na umu da je kompost ž i v o biće. a ujutro se prskanje m o ž e p o n o v i t i . A k o t o č i n i m o p r i l a g a n o m v j e t r u . K o l a c je alat koji a u t o m a t s k i nastaje u p o l j o p r i v r e d i .

Dakle. m i s l i t e d a j e t o l i j e p i c v i j e t . a on o d j e d n o m o d l e t i . trava. ali n e m a t e p o j m a . o v i s n o o m a s i k o m p o s t a k o j u i m a m o n a r a s p o l a g a n j u . A k o i m a m o tisuću metara d u g a č a k k o m p o s t n i kup. ali ne z n a m o kako.toga n a p r a v i m o kuglicu v e l i č i n e m a l o krupnijeg zrna. znate kako se p r o i z v o d i . dok će na v e l i k o m poljo­ p r i v r e d n o m imanju biti naširoko rastegnuti. U z m e t e li m a g n e t s d v a pola. m o r a m o si u svojoj glavi p r e d o č i t i kako o n e djeluju. O v o j e p r i m j e r j e d n o g m a l o g k o m p o s t n o g kupa npr. R u p u l a g a n o z a t v o r i m o i taj p o s t u p a k p o n a v l j a m o z a svaki p o j e d i n i k o m p o s t n i p r i p r a v a k . I z v a d i m b a t i n u i p u š t a m o da k u g l i c a p a d n e u r u p u . Ljekovite su biljke z a p r a v o biljke višeg reda. V i d i t e djelovanje elektriciteta. stavite n a k o m a d p a p i r a p o k o j e m u ste p o s i p a l i sitne k o m a d i ć e ž e l j e z a i m a l o p r o t r e s e t e . Pitali su me kakav razmak m o r a biti i z m e đ u poje­ dinih kompostnih pripravaka. linearno i n e l i n e a r n o . K o l i č i n u ste r a z u m j e l i . u v e ć e m će biti udaljeniji. Uvježbajte se da d r ž i t e p r s t e u o b l i k u r a s p o r e d a k o m p o s t n i h p r i p r a v a k a u k o m p o s t n o m kupu. o n d a uvijek p o n a v ­ ljamo r a s p o r e d u o b l i k u o v o g k v a d r a t a o d pet p r i p r a ­ vaka. Postoji slika k o j e s e svi v j e r o j a t n o sjećate iz škole. Biološki z n a m o da ljekovite biljke koje su lepirnjače imaju slične c v j e t o v e . U p a l i t e s v j e t l o i o n o g o r i . A k o g o v o r i m o Prije svega m o r a m o v o d i t i računa o t o m u da svaki pripravak stavljamo u rupu pojedinačno. O v a j r e d o s l i j e d ima o d r e đ e n i s m i s a o . P r i b l i ž i t e s e n e k o j biljci. p r i p r a v k e ć e m o r a s p o r e d i t i n e š t o grublje. a ne zajedno. nastaje slika. a katkad s e n j i h o v cvijet n e m o ž e r a z l i k o v a t i o d leptira. jedna rupa za jedan pripravak. Svaki o d k o m postnih p r i p r a v a k a nosi o d r e đ e n i b r o j . z n a t e i b r z i n u k o j o m putuje svjetlo. Z n a m o d a o n e d j e l u j u . I s t o je i sa s v j e t l o m . Ti se k o m a d i ć i željeza nekako p o s l o ž e . To sam htio samo n a p o m e n u t i kako biste imali na umu da m e d u biljkama postoje o d r e đ e n e razlike s o b z i r o m n a stupanj n j i h o v a r a z v o j a . K o m p o s t n i kup m o ž e b i t i d u g a č a k i sto m e t a r a . U ma­ l o m e vrtu pripravci će biti b l i ž e jedan drugomu. A k o j e k o m p o s t n i kup dulji. ih j e d n o g za d r u g i m stavljati počevši od sredine kupa. Mi p r i p r a v c i m a pripisujemo sposobnost d j e l a t n o s t i s n a g a k o j e nastaju z b o g p r o c e s a koji s e odvijaju u ž i v o t i n j s k i m o v o j i m a . za vrt. I z b o g toga jer je riječ o l j e k o v i t i m b i l j k a m a k o j e v e ć p o s v o j o j p r i r o d i imaju o d r e đ e n e l j e k o v i t e snage t e s n a g e koje p o s t o j e u biljkama tijekom procesa dozrijevanja p r i p r a v k a bivaju pojačane p o m o ć u o v i h ovoja. T a d a ć e m o o djelatnosti snaga u p r i r p a v c i m a . Pripravci mogu biti m e đ u s o b n o udaljeni od 20 cm do 2 m. O n o l i k o k o l i k o s t a n e u d v a p r s t a . plus i minus. T o z n a č i d a s u o n e čiji c v j e t o v i imaju o b l i k ž i v o t i n j e razvijenije od npr. Riječ je o m a g n e t s k i m silama koje si t a k o m o ž e m o p r e d o č i t i .

.što je to z a p r a v o . Kada je Rudolf Steiner pre­ p o r u č i o p o r e d a k p r i p r a v a k a u k o m p o s t n o m kupu. znate. z n a m o da su oni u nekakvu m e đ u s o b n o m odnosu. A odakle d o l a z e snage? S n a g e su. kalcifikacije. Lubanja n e k e d o m a ć e ž i v o t i n j e ima najveću k o n c e n t r a c i j u kalci­ ja u životinjskom carstvu. n i j e r e k a o z a š t o . kora sastoji od 83 p o s t o kalcija Hrastova se s p r i p r a v k o m od koji je o ž i v l j e n b i l j k o m . a p r i p r a v c i imaju u l o g u da unutar njega stvaraju r e d . U k o m p o s t n o m kupu pri njegovoj p r e t v o r b i d o g a đ a j u s e p r o c e s i koji m e đ u s o b n o djeluju. S p r i p r a v k o m od hrasto­ v e kore z a p r a v o p o t i č e m o p r o c e s e koji d o v o d e d o Z n a m o d a k o z m o s ima o b l i k k u g l e . a n e j e d n o s t a v n o r a s i p a t i . n a i m e . č i t a v j e k o m p o s t n i k u p s a m p o sebi p r o ž e t o d r e đ e n i m l i n i j a m a snaga. Što je antena. I s k u s t v o j e p o k a z a l o d a k o m p o s t n i kup p r o ž e t p r i p r a v c i m a gnjije b r ž e . s m j e š t e n e u p r i p r a v c i m a . T a k o i ovdje m o r a m o nešto izmisliti da si p r e d o č i m o kako bi to m o g l o djelovati. Sve je teorija. I z s p o z n a j e da kod m a g n e t a postoje n e l i n e a r n e snage. Mi z a p r a v o r a d i m o s neznanjem. bolje i h a r m o n i č n i j e . to. da svaki p r i p r a v a k sa svakim d o l a z i u o d r e đ e n i o d n o s . Sada s i p o m o ć u m a š t e m o r a t e p r e d o č i t i d a s u o v e t o č k e u k o j e ste stavili p r i p r a v k e u n e k a k v o m o d r e đ e n o m m e đ u s o b ­ nom odnosu. To znači da je poticanje p r o c e s a u smjeru stvaranja biljke ili ž i v o t i n j e prisut­ no u k o r i h r a s t a i te p r o c e s e h r a s t o v a k o r a n e k a k o p r i v l a č i u k o m p o s t n i kup. nekakvom me­ đ u s o b n o m djelovanju. ali j e r e k a o d a se moraju rasporediti kao točke u o v o m obliku ( v i d i s l i k u ) . Znači da to o ž i v l j a v a n j e nastaje z a p r a v o z b o g d j e l o v a n j a biljke. o n o što se d o g a đ a u k o m p o s t n o m k u p u u koji s m o s t a v i l i p r i p r a v k e m o ž e t e si p r e d o č i t i na sljedeći način. d o d u š e . K a ž e m o da su pripravci u k o m p o s t n o m kupu p o p u t a n t e n a koje p r i v l a č e snage iz k o z m o s a . G o v o r e ć i o p o l o v i m a i s n a g a m a . Č i t a v j e o v a j naš p r o s t o r p u n r a z n i h v a l o v a i m o r a m o im?X\ s a m o o d r e đ e n u a n t e n u d a b i s m o t e v a l o v e m o g l i p r i m i t i i o n d a slušati g l a z b u ili v o ­ diti telefonski r a z g o v o r . o n n a m . N a v e s t ću kao p r i m j e r što se d o g a đ a hrastove kore. Stavljanjem pripravaka u k o m p o s t n i kup d o b i v a m o p r a v e antene. a s v e s n a g e na Z e m l j i imaju n e k u v e z u s k o z m o s o m . n a r a v n o . Oni p r e n o s e načela r e d a . naravno. D a k l e .

P r v i j e o n a j n a j l o š i j i . a t o j e t l o p r i p r e m ­ l j e n o z a rast biljaka p o m o ć u p r o c e s a truljenja k a k v i se d o g a đ a j u i u k o m p o s t u . T u masu z a t i m p r e r a đ u j u sitne ž i v o t i n j e i crvi u zrnati humus. vode. . W -50 cm gnojnica. D a k l e . To je i i tzv. Jučerašnje sam izlaganje z a p o č e o pitanjem što t r e b a m o iz hrane. vrtlarstvu slučaj i m a n j u n e m a n i k a k v i h ž i v o t i n j a . uvijek i h t r e b a m o stavljati i s t i m r e d o s l i j e d o m kao što ih stavljamo u k o m p o s t n i kup. Maria T h u n i Max Karl Schwarz r a z v i l i su p r i p r a v a k od kravlje balege — fladen. M o ž e se upotrijebiti i kao neka vrsta c j e p i v a z a staju.g o s p o d i n Schwarz ž i v i o je u p r e d j e l u gdje b r e z a raste V r s t e k o m p o s t a i n j e g o v a u l o g a kao k o r o v . Nakon š t o s m o j a m u tri m j e s e c a p u n i l i k r a v l j o m b a l e g o m . a s d r u g e strane stavljati u jamu novu balegu. Ovaj se p o s t u p a k p o n a v l j a n e k o l i k o puta. m e đ u t i m . Sve o v o vrijedi samo za b r e z o v u jamu. gnojnica. Druga Treće U je dakle mješavina izmeta. slame. Budući da h o ć e m o da snage koje d o v o d e kom­ p o s t n i p r i p r a v c i s t o j e n a r a s p o l a g a n j u cijeloj o r g a n ­ skoj s u p s t a n c i j i u kompostu i budući da je t e š k o pripravke raspodijeliti po cijeloj masi bez gnojnice. U z e o je b r e z o v e g r a n e i njima o b l o ž i o j a m u koju j e n a z v a o b r e z o v o m j a m o m .t r i t j e d n a se p r e v r n e i o p e t se p r e p a r i r a te se o p e t n a k o n dva-tri tjedna izmiješa i još se j e d a n p u t p r e p a r i r a . a nakon tri mjeseca tako pripravljeni kompost spreman je za uporabu. Biljke rastu n a ž i v o m e tlu. Taj pripravak potječe s početka o v e vrste poljo­ p r i v r e d e z a h v a l j u j u ć i M a x u K a r l u S c h w r z u koji j e izmislio jamu obloženu b r e z o v o m korom. površinskim kompostiranjem. je mješavina često raspadnutih da na biljaka i vode. T a d a m o ž e m o s j e d n e strane v a d i t i k o m p o s t . uvijek ć e m o v a d i t i z r e l i k o m p o s t . Naime. mokraće izmeta je v r s t a komposta mješavina U tu se j a m u s t a v l j a č i s t a k r a v l j a b a l e g a k o j a se u njoj p r e p a r i r a . O d g o v o r i l i ste da su to k o z m i č k e s n a g e . a njih u b i l j k e u n o s i m o p o m o ć u p r i p r a v a k a . Sada ć e m o g o v o r i t i o r a z n i m v r s t a m a k o m p o s t a . a n o v i stavljati na ispražnjeno mjesto. ali s e z b o g g o s p o d a r s k i h razloga najčešće upotrebljava u p o l j o p r i v r e d i . Č e t v r t a vrsta nastaje t z v . p o m o ć u k o m p o s t n i h p r i p r a v a k a u p r o c e s truljenja h o ć e m o unijeti k o z m i č k e snage. Svaki put sadržaj t r e b a m o preparirati p r i p r a v c i m a kao u k o m p o s t n o m k u p u . N a k o n d v a . M i . S t i m je p r i p r a v c i m a materijal u j a m i i n t e n z i v n o p r e p a r i r a n . N a k o n svake ž e t v e skupljaju se m r t v e o r g a n s k e tvari koje bivaju p r o b a v ljene o d tla. Maria T h u n nastavila je razvijati ovu m e t o d u . z a g n o j n i c u i z a d r u g e k o m p o s t n e kupove. S m a t r a l a je da u m a s u koja se n a l a z i u b r e z o v o j jami moraju ući a t m o s f e r s k i utjecaji. o n a ć e b i t i i s p u n j e n a d o 3/4. G o v o r i l i s m o o k o m p o s t n i m p r i p r a v c i m a i kako o n i djeluju.

uvijek s t i m p e t e r o s t r u k i m r a s p o r e d o m p r i p r a v a k a i s o t o p i n o m v a l e r i j a n e na p o v r š i n i . a l e d š i r e n j e m rasprskava k a m e n j e . T o j e j e d n a vrsta utjecaja atmosferskih prilika. m n o g o ljepše k a d a b i s e f l a d e n m o g a o u p o t r i j e b i t i u stanju u k a k v o m jest. Postoje i neki d r u g i utjecaji koji n a m a nisu b i t n i . s d v a p r s t a . T a j je postupak ponavljala tri-četiri puta.P o z n a t i su procesi atmosferskih utjecaja na staro kamenje koje je i z l o ž e n o atmosferskim p r o m j e n a m a i rastu biljaka. P r i r o d n o nastajanje humusa odvija se ujesen. o s i m ako n a p r a v i m o t o p i n u . r a z m o č i m o je u v o d i jer je to u g l a v n o m organska tvar koja s e t e š k o t o p i u v o d i . kakav r a d i m o na Mausdorfu* upotreb­ l j a v a m o tako da ga m i j e š a m o s v o d o m i o n d a ga p r s k a m o p o p o v r š i n i k a o p o v r š i n s k i p r i p r a v a k . p r o m i j e š a l a . N a s najviše z a n i m a utjecaj a t m o s f e r s k i h p r i l i k a na o r g a n s k e s u p s t a n c i j e k o j e t r u n u ili se raspadaju. P r i m j e r i c e . Marije Thun. Gospoda Thun je napola ukopala drvenu bačvu u koju je stavila g n o j s b a z a l t o m i i z m r v l j e n i m ljuska­ ma od jajeta i sve je to u samoj b a č v i p r e p a r i r a l a k o m p o s t n i r n p r i p r a v c i m a r a s p o r e đ e n i m k a o n a slici. n a r a v n o . Inače bi taj upravljač truljenja t r e b a l o p o s i p a v a t i o v a k o . s a m e l j e m o i h t a k o d a dobijemo brašno i zatim kompostu dodajemo nekoliko grama toga brašna. Fladen. m i s m o z a p r a v o k o m b i n i r a l i t a d v a n a č i n a stvaranja komposta tako da smo u b r e z o v u jamu stavili sve o n o š t o g o s p o d a T h u n s t a v l j a u b a č v u . u p u s t i n j i su to v j e t r o v i koji nanose pijesak na kamen i t i m e ga postupno mrve. a ti su p r o c e s i truljenja i s t o d o b n o o n i koji stvaraju humus. K a k o sam ja p r a k t i č a n p o l j o p r i v r e d n i k i z a p r a v o p o m a l o lijen. ali u sjeni k o j a je p r o z r a č n a . do početka z i m e i tada bi u njemu trebali biti pri­ p r a v c i . Nakon toga j e fladen. O n o što k a o o ž i v ­ ljeni kalcij m o ž e m o d o b i t i u n a š e m kućanstvu jesu ljuske o d j a j e t a . N a k o n mjesec d a n a s v e j e i z v a d i l a . U j u t r o t o p o m i j e š a m o s v o d o m i onda štrcaljkom nanosimo na zemlju. . Dakle. Stoga j e g o s p o d a T h u n p r e p o r u č i l a d a s e r a z m r v l j e n i b a z a l t s t a v l j a u k o n c e n t r i r a n u m a s u i da se u nju d o d a j e n e š t o o d o ž i v l j e n o g kalcija. N j i h s u š i m o . p r i p r a v a k p r e m a r e c e p t u r i bio dovršen. U Mausdorfu smo razmišljali kako bismo spo­ menuti pripravak m o g l i konzervirati. ali 1 0 0 g p r i p r a v k a ne m o g u r a z d i j e l i t i na 1 ha z e m l j e . Bilo bi. na sjetvenu površinu. nastaju k i s e l i n e k o j e i z g r i z a j u k a m e n j e . Druga je vrsta m r a z j e r se u k a m e n j u skuplja v o d a k o j a se l e d i . O n d a s m o g a samljeli. K a k o s u naši * Imanje dr. N o . N a z i v a m o g a "Miiusdorfski upravljač truljenja". Sada u toj jami m o ž e m o l o p a t o m p r e v r n u t i čitavu masu i ne m o r a m o se m u č i t i s b a č v o m . Ja s a m to u p o l j o p r i v ­ r e d n o m smislu p o j e d n o s t a v i o . Bio sam j a k o z a h v a l a n n a i z u m u b r e z o v e j a m e . N a v e č e r o d t e suhe tvari u z i m a m o 100 g . kao i u atmosferi. Osobi­ to je v a ž n o da ga ujesen n a n o s i m o na z e l e n u površinu. na livade. p i t a o sam se č e m u ta priča o bačvi. Christiana von Wistinghausena. T o j e o s t a v i l a o t p r i l i k e mjesec d a n a d a sagnjije. N i j e uvijek j e d n o s t a v n o p o s t i ć i d a p r i p r a v a k bude pripremljen u pravo vrijeme. u rastu biljaka. Stoga s m o ga o s u š i l i u sjeni. sta­ vila natrag u bačvu i opet preparirala kompostnirn p r i p r a v c i m a . V a ž n o je da to bude ujesen j e r s t i m p r i p r a v k o m ž e l i m o p o t i c a t i p r o c e s e truljenja.

t r e b a l i b i s m o u z e t i č i t a v u šaku da m o ž e m o vidjeti kako ga sijemo. u z a d n j i h d e s e t m i n u t a m i j e š a n j a k o j e tra­ j e j e d a n sat u m a s u t r e b a m s t a v i t i o v a j u p r a v l j a č truljenja što sam ga p r i p r e m i o dan prije. Možemo li lubanju te šaš? Uvijek treba p a z i t i na to da lubanja leži u mulju. D j e l o v a n j e m pripavka p r o c e s raspadanja bit će o d m a h od početka upravljan na primjereni način. O d g o v o r i n a pitanja taj sloj? P r v o ć u objasniti r a z l i k u i z m e đ u z e l e n e g n o j i d b e i malčiranja. ali v r l o p l i t k o . Može li se ista lubanja upotrijebiti više puta? Do sada s m o se lubanjama koristili s a m o j e d n o m . Ne z o v e m o ga samo fladen n e g o t o č n o . Mausdorf'ski u p r a v l j a č truljenja m o ž e t e p r i m i j e n i t i na svaku o r g a n ­ sku s u p s t a n c i j u koja se r a s p a d a .p r s t i p r e v i š e g r u b i . Z a t o j e p r i j e n e g o što g a u p o t r i j e b i m o u v r t u s m i s l e n o n a p r a v i t i v o d e n u o t o p i n u . upravljač truljenja. T a k o đ e r m o ž e t e iz kuhinje uzeti soljenku koja se v i š e ne upotrebljava i p o m o ć u nje p o s i p a t i k o m p o s t u kanti. a to bi bilo p r e v i š e . U d i v l j o j s e p r i r o d i n e u k o p a v a ništa što raste na p o v r š i n i . Morali primijeniti primijeniti na se pri malčiranju izravno na taj tlo sloj ili maknuti i onda mogu pripravci se pripravci A k o s a m s e ujesen o d l u č i o n a p o l j e i z n i j e t i g n o j i z r o g a . K o d zelene gnojidbe r a d i m o sa ž i v o m b i l j k o m koja j e z a p r a v o m e d u k u l t u r a . d o k j e k o d m a l č i r a n j a r i j e č o p o k r i v a n j u s u h o m b i l j k o m . Prije z a p r a v o n i s m o imali iskustva s višekrat­ n o m u p o r a b o m l u b a n j a . Ona m o ž e biti obraštena. ukopati na mjesto na kojem ras­ . Imajte na umu da razina v o d e m o ž e porasti i da nećete uvijek moći pronaći l u b a n j u k o j u ste u k o p a l i . Z a t o s m o taj p r i p r a v a k i n a z v a l i " u p r a v l j a č e m truljenja".d i n a m i č k o n a č e l o jest p r o m a ­ tranje d i v l j e p r i r o d e . ali i m a m o d o b r o i s k u s t v o s višekratnom uporabom rogova. J e d i n o kišne gliste u v l a č e u zemlju o n o što napadaju gljivice. ciljano. I na j e d n o i n a d r u g o m o g u s e p r i m i j e n i t i p r i p r a v c i . S o b z i r o m na p o t e š k o ć e nastale u p o s l j e d n j e v r i j e m e . O s n o v n o b i o l o š k o . da bi se s t v o r i o humus. Sloj ne treba micati. p r v i s m o p u t o v e g o d i n e isprali stare lubanje i p o n o v ­ no ć e m o ih upotrijebiti. t r e b a g a u k o p a t i . Ujesen.

N a d n o stavljamo u p o t r i ­ j e b l j e n e d a š č i c e . U v i j e k j e d o b r o d a taj pripravak.Može li se pripravak od koprive rudi ti s korijenjem? T r e b a ga raditi bez korijenja. T a d a nastaje utrka i z m e đ u sunca i muha. 0stavljamo na njoj sve ostatke tkiva i mesa j e r će to ž i v o t i n j e i o n a k o sve razgraditi. A k o u bačvu od 50 1 ulijem pola kante v r u ć e v o d e . Ja u z i m a m v o d u koja i m a v a n j s k u t e m p e r a t u r u . p o l o v i c u ću pripravka ukopati u svojem vrtu. ako lubanju d o b i j e m o u travnju. u d a l j e n i o d d r u g i h . Koliko vode treba za 50-60 litara. ili t u b a č v u i s p u n i m v o d o m d v a tri d a n a p r i j e i p o t o m u nju s t a v l j a m p r i p r a v k e j e r ć e o n a n a k o n d v a tri d a n a p o p r i m i t i v a n j s k u temperaturu. o n d a je m o ž e m o jednostavno objesiti vani jer će dva dana smrdjeti. Ako imam vrt. da se ne zadržava u jami. u gnoj? 100 g fladena? Mora li brezova jama biti pokrivena ili je treba ostaviti otvorenu? P r e k o nje p o s t a v l j a m o l a g a n i p o k r o v . koliko oni moraju biti udaljeni jedar. dinamiziramo pripravak? N e m o j m o k o m p l i c i r a t i . Do p o l o v i c e je ukopana u tlo. onda otprilike i m a m p o t r e b n u t e m p e r a t u r u . Kako očistiti svježu lubanju koju smo tek donijeli od mesara? A k o s m o je d o b i l i u rujnu. a g o r e n e š t o š t o j e š t i t i o d kiše i o m o g u ć a v a da v o d a otječe. Nema nikakvog propisa o tom razmaku. o n d a je u k a p a m o u tlo onakvu kakvu smo je d o b i l i od mesara. a i m a m o k o m p o s t n i kup. R e k a o s a m v a m d a j e p o l j o p r i v ­ r e d n o imanje jedan o r g a n i z a m . Kad ukapamo pripravke. A k o ne ž i v i m o sami. o n d a p r i p r a v k e stavljam na periferiju s v o j e g a imanja. Ja sam praktičan. jamu m o r a m o drenirati. To m o ž e t e u vrtu izmiješati u kanti. ali i h t r e b a p r i m i j e n i t i n a što s v j e ž i j i g n o j . M o r a ­ m o s a m o p a z i t i d a t l o nije p o d v o d n o . a stanu­ j e m o u kući udaljenoj od drugih. t r e b a m o je t e k u rujnu. N a k o n tri t j e d n a b i t ć e čista i m o ž e m o j e i z v a d i t i . a z a t i m g a p r s k a t i p o m o ć u k a n t e koja i m a r u ž u i l i pomoću grančice. o n d a i m a m p r o b l e m kako napraviti t o p l u v o d u . O n a j e duboka 40-50 c m . A k o taj o r g a n i z a m h o ć u p r o ž e t i d j e l o v a n j e m p r i p r a v a k a . n a j b o l j e i z b a č v e u k o j o j s e skuplja kišnica. a z a t i m je s t a v l j a m o n a k o m p o s t n i kup i p o k r i j e m o s l a m o m . o s t a v i t i je­ dan dan da o d l e ž i kako bi se posušila i onda v i l a m a p r e b a c i t i u jamu. . lubanju o s t a v l j a m o p o l a dana na s i m c u da m u h e po njoj snesu d o v o l j n o jajašaca. A k o i m a m o vlažno tlo. jedna cjelina. o d n o s n o m o r a m o s e p o b r i n u t i d a v o d a o t j e č e . gnoj iz roga miješamo rukom. N o . p o m o g u ć n o s t i u staji č i m ž i v o t i n j a izbaci i z m e t . Mora li se kopriva usitniti? K o p r i v u t r e b a j e d n o s t a v n o p o k o s i t i .i od drugoga? O n o što z a p r a v o ž e l i m p o s t i ć i jest d a p r i p r a v c i m e đ u s o b n o djeluju. a materijal koji s m o iskopali stavljamo na stranu. Kolika valerijanom i mora koliko biti dugo temperatura vode pri prskanju Mogu li se pripravci staviti izravno P r i p r a v k e m o ž e t e staviti i z r a v n o u gnojnicu i t a k o i h p r i m i j e n i t i . T r e b a je izgaziti da bude čvrsta. A a k o h o ć u d a t a o t o p i n a i m a 3 2 stupnja.

nego samo p o n j e m u nesu jaja. Te se snage skupljaju u životinji i d o v o d e do p o v e ć a n e k o l i č i n e uree koja ulazi u ž i v č a n i sustav. D a k l e . ona više ne m o ž e upotrijebiti snage za pretvaranje biljne b j e l a n č e v i n e u m e s n e . D o b r o je da c r i j e v o n e m a suviše masti na sebi. rekao da Rudolf Steiner je još godine a k o s e b i l j o ž d e r e hrani m e s o m . sluzokoža mora ostati s unutarnje strane. Z a p r a v o . l a v a n d i n o . T a j d i o koji s e nije p o s u š i o t r e b a o d r e z a t i . A k o je c r i j e v o o b j e š e n o "u" obliku slova u i na dnu u njemu ostane još sadržaja. a kadmij je o t r o v a n . a ako je ima. e u k a l i p t u s o v o ulje ili ulje od klinčića. n a p u h a o . Bilo koje m i r i s n o ulje. Kako se crijevo može osušiti a da se zaštiti od muha? O v o c r i j e v o sam d o n i o o d mesara. v e ć nam je p o t r e b n a samo opna. A k o i z zabave h o ć e t e ispitati postoje li u vašim n o v i n a m a neke kemijske supstancije odnesite ih na analizu. o n i m o r a j u p o l u d j e t i . T a k o n e m a t e čisti organski materijal n e g o materijal o n e č i š ć e n k e m i k a l i j a m a . Z a t i m ga s p r e m a m o u p l a s t i č n e v r e ć i c e ili u neku staklenu ili m e t a l n u p o s u d u koja se m o ž e d o b r o z a t v o r i t i . U nju s t a v l j a m o n e k o l i k o k a p i e t e r i č n o g ulja. Je komposta? K a r t o n je o r g a n s k i m a t e r i j a l i s n j i m e ne bi b i l o p r o b l e m a . bolje je da ga s p a l i m o n e g o da to u n e s e m o u svoj vrt. t r e b a o d r e z a t i s v e što j e n a k o n dva dana ostalo v l a ž n o . li karton pogodan za malćiranje ili pokrivanje Treba paziti da se crijevo ne izvrne. s v e z a o i objesio na sunce. Za deset minuta b i l o je ispunjeno muhama. a k o i m a m o k a r t o n u kujem su bila d e z i n f e k c i j s k a sredstva.a susjeda ću uvjeriti da r a d i m i s p r a v n o pa ću d r u g u p o l o v i c u ukopati u njegovu vrtu. izrezat ć e m o i taj d i o c r i j e v a i z a t v o r i t i ga. Ako životinji dajemo životinjske bjelančevine. K a t k a d kraj k o j i s a m z a v e z a o nije p o t p u n o suh. T r e b a biti tek toliko vlažno da se pri preklapanju ne lomi. Ne trebate se bojati ako na crijevu nađete muhe. . k o j u u v i j e k d o b i v a S u n c e . C r n i l o o d š t a m p e nije ništa d o l i Čada. V a ž n o je samo da o n o b u d e p o t p u n o s u h o . a t o n e m a što t r a ž i t i u n a š e m v r t u . T a k o se z a p r a v o p o v e ć a v a broj o n i h koji rade biološko-dinamički. Inače bi se k a r t o n ili p a p i r m o g l i u p o t r i j e b i t i u p r o c e s u k o m p o s t i r a n j a ili k a o materijal k o j i m se p r e k r i v a t l o . r a z a r a g a i ž i v o t i n j a u g i b a . Z n a m o da žuta boja sadrži m n o g o kadmija. N a r a v n o d a p o s t o j i i p r i r o d n a n e o t r o v n a žuta b o j a . m e đ u t i m t o c r n i l o m o ž e s a d r ž a v a t i o t r o v n e supstancije ili b o j e . Može obzirom na li se kompostu dodavati koštano brašno s kravlje ludilo? Kravlje l u d i l o je bolest koja je postojala i prije n e g o se p o j a v i l a u m e d i j i m a . T u z a p o č i n j e utrka i z m e đ u Sunca i r a z v o j a jajašaca m u h a . Ne treba ga ispirati v e ć s a m o istisnuti n j e g o v sadržaj. Ali muhe ga ne jedu. a postala je o p a s n a zahvaljujući pogrešnom hranjenju 1923. ali je p r o b l e m u t o m e što je isprva kemijski o b r a đ e n . Sve što n e m o ž e m o s a s i g u r n o š ć u i d e n t i f i c i r a t i b o l j e je da ne u p o t r e b l j a v a m o u vrtu. Životinja u sebi ima snage koje joj o m o g u ć u j u da b j e l a n č e v i n e iz biljke p r e t v a r a u m e s n e b j e l a n č e v i n e . N a k o n š t o se c r i j e v o p o t p u n o osušilo ipak na sebe treba n a v u ć i m a l o v l a g e iz zraka kako bi p o s t a l o p o d a t n o . životinja. pa je bolje da je ne u p o t r e b l j a v a m o . o n d a je p r e t h o d n o o č i s t i m o jer mast nam ne koristi.

Dušik iz k o m p o s t a ne m o ž e se i z g u b i t i jer je on organski v e z a n . uvijek ostaju m a l i d i j e l o v i koji nisu d o kraja i s t r u n u l i . a bakterije su samo j e d a n n j e g o v d i o . A k o i m a m l i v a d u n a k o j u stavljam p u n o komposta i ako d o d a j e m gnoj iz roga. Cijela je priča z a p r a v o n a p u h a n a u m e d i j i m a z b o g p a n i č n o g straha ljudi. . ali o s t a v l j a j u svoja jajašca. M r k v i ne treba stavljati n i k a k a v k o m p o s t . ali j a i h n e m o g u analizirati. Bakterije i crvi koji tu ž i v e nosi­ telji s u b j e l a n č e v i n a . Ja se ne b o j i m raditi sa ž i v o t i n j s k i m d i j e l o v i m a .D a k l e . N i t k o ne zna kako dolazi do zaraze. p o s t i ž e m to da na njoj raste bijela djetelina. A k o k o m p o s t r a s p r o s t r e t e p o p o v r š i n i . površini ili u dubini? treba To sam v e ć opisao. a druge k o m p o s t na p o č e t k u procesa raspadanja. međutim. i a k o n i o n i sami t o z a p r a v o t o č n o n e znaju. To morate pitati b i o l o g e . N e k a d a s e t o k o r i s t i l o kad s e n e k o imanje iz k o n v e n c i o n a l n e p r e v o d i l o na biološkodinamičku poljoprivredu. A k o ih i z d v o j i m o kako b i s m o ih istražili — više ne istražujemo o r g a n i z a m . uvuku ih u z e m l j u i o n d j e p r e r a d e . Rajčica. Lubanju bilo koje d o m a ć e Kad se kompost preparira. specijalno d j e l o v a n j e p o j e d i n i h bakterija na biljku ja kao p o l j o p r i v r e d n i k ne m o g u objasniti. u z r o k k r a v l j e m l u d i l u je u ljudima. I k o d k o m p o s t a je tako. D o b r o je od p r i r o d o z n a n s t v e n i k a saznati koje su b a k t e r i j e p r i s u t n e u k o m p o s t u i koja je n j i h o v a funkcija. Ali pitanje je bilo mogu li se u kompost dodavati kosti? N a r a v n o . pojedu grudice komposta. A k o je k o m p o s t postavljen na površini. ti se p r o c e s i nastavljaju. K a d p a d n e kiša i p o s t a n e t o p l o . U p r i r o ­ di supstancije s p o v r š i n e z e m l j e u v i j e k ostaju na površini. što možemo upotrijebiti? životinje. Debljina komposta ovisi o vrsti kulture. li ga preparirati po Dakle. po n j e m u sja Sunce i suši ga. Sve ž i v o t i n j i c e u k o m p o s t u o d u m i r u . T r e b a ga. z e l j e i s v e k u p u s n j a č e pune kante. Kosti d o n o s e kalcij. k u p u s t r a ž e k o m p o s t u p o č e t k u procesa raspadanja. a k o je m o g u ć e . Mi. e p i d e m i j e i prijenosa s j e d n e ž i v o t i n j e na drugu. N o . svi procesi kompostiranja zaustavljaju s e o n o g a časa k a d j e s u h o ili k a d j e s m r z n u t o . Od č e g a s e s a s t o j i k o m p o s t ? Sastoji s e n a j v i š e o d s u p ­ stancija koje se nalaze na p o v r š i n i z e m l j e . a l i v a d e i pašnjaci traže kom­ p o s t koji j e p o t p u n o t r u o . Mislite na p r i r o d u . N e k e biljke t r a ž e p o t p u n o r a s p a d n u t i k o m p o s t . Ima biljaka koje ne p o d n o s e k o m p o s t i o n i h koje v o l e v r l o d e b e l i sloj k o m p o s t a . p r e p a r i r a t i o d o z g o . Kod pretvorbe v o d i m o m n o g o v i š e računa o t o m e da s a d i m o biljke koje u t l u s t v a r a j u d u š i k i da b a k t e r i j e k o j e stvaraju dušik hranimo organskom supstancijom. a za k e l j . u biološko-dinamičkoj poljopriv­ r e d i n i s m o p r i j a t e l j i u p o r a b e p r i p r a v a k a i z k r v i ili k o š t a n o g b r a š n a . O n i štite tlo od isparavanja i p r i v l a č e kišne gliste da d o đ u na površinu. P r i t o m se oslobađaju tvari koje s kišom ulaze u zemlju. Ne m o r a t e se bojati da će ispariti. Ako nemamo kravlju lubanju. Možete li što reći o utjecaju bakterija u kompostu i u vašim pripravcima? N a r a v n o d a s u o n e p r i s u t n e . k r u m p i r . Z n a m da je k o m p o s t o r g a n i z a m .

Ovdje je riječ o ulozi životinja u poljoprivredi. Naravno da se to može činiti u biološkoj poljopriv­ redi kako bismo je poboljšali s ljekovitim biljkama. krava je u srednjoj Europi svojim iz­ metom donijela plodnost livadama. Nove spoznaje su nam pokazale da dodavanje pripravcima valerijane u zadnjih pet minuta mije­ šanja bilo gnoja. a po­ moću tih se kiselina iz minerala koji postoje u okolini izvlače rezerve fosfora. međutim. Ima nešto načelno s čime ja za­ počinjem svoja predavanja. vidjeti. Time se može ukloniti nedostatak fosfora. misliti. Sve to čini j e d n u cjelinu. također imaju svoju funkciju. Biološko-dinamičkom metodom može se u zemlji oslo­ boditi sadržaj fosfora. Samo na tome putu možemo shvatiti gradivo. postoji mogućnost da se pri­ pravci od ljekovitih biljaka dodaju izravno u kompost bez ovoja koji. njezin je izmet i z v o r humusa u Europi.Postoji li alternativna mogućnost za životinjske sastojke u pripravcima/ U biološko-dinamičkoj poljoprivredi ne postoje alternative. možemo li raditi kompost bez ži vo tin jski li sa s t oja ka? Zašto se kao vegetarijanac bojite životinjskih sastojaka? Svaki kompostni kup vrvi životinjama. osjetiti. htjeti. Ako smo vegetarijanci. o odnosu između životinja i bilja u poljoprivred­ nom organizmu. To je jedna sasvim dinamička osobina. U l o g a životinja u biološko-dinamičkoj poljoprivredi Čovjek mora postati samostalan. N o . može­ mo shvatiti smisao i međuovisnosti. biljke trebaju ž i v o t i n j e . Dakle. Osnova svega ži­ voga potječe od biljke preko životinje do čovjeka. uništavana je u Europi. U jednoj litri komposta živi više životinjica nego što ima ljudi na Zemlji. I sam je čovjek viši razvojni stupanj ž i v o t i n j e . Pedeset posto komposta sastoji se od životinja. humus je p r o i z v o d koji je astraliziran pomoću životinje. Nešto što treba otvoriti naša osjetila. kao što životinje trebaju biljke. Koje biljke treba koristiti kad u tlu ima premalo fosfora? Ima vrlo malo tla u kojima uopće nema fosfora. Jučer sam vam pokazao kako se s pripravkom gnoja iz roga pojačava djelatnost korijena biljke da izlučuje korijenske kiseline. a to je sedam riječi: ćuti. Bojite li se samih životinja ili njihove veličine? Krava koja je u Indiji sveta. . bilo kremena iz roga pozitivno dje­ luje na fosforne procese u tlu. Da bi m o g l e p r e ž i v j e t i . našu dušu za rad. ali to onda nije biološko-dinamička poljoprivreda. činiti i shvatiti. Međutim.

d i n a m i č k i o r g a n i z a m . a r a z v o j tih snaga je i smisao c j e l o k u p n o g r a z v o j a . Sve to zajedno čini j e d n u cjelinu. hoće li primjenom biološko-dinamičke metode u poljopriv­ redi prehrana doista postati bolja. Jučer sam v a m pokušao objasniti kako snage k o j e č i n e d a biljka r a s t e u s p r a v n o z a p r a v o p o m a ž u č o v j e k o v e Ja-snage.d i n a m i č k o j p o ­ ljoprivredi. T o j h a r m o n i j i p r i p a d a j u o d r e đ e n i r i t m o v i . a p l o d o v i koje h o ć e m o p r o d a v a t i zahtijevaju da u tlu postoji humus. Naravno.Jučer s a m v a m . h o ć e m o li p r o i z v o d i t i i prodavati plo­ d o v e . A k o t o z b o g tržišnih razloga ne m o ž e m o postići. Jer. T a j sklad p o d u p i r e u čovjeku snage jastva. T o z n a č i da. oni svi zajedno čine jedan organizam. A k o zajedno sagledam sve biološko-dinamičke pripravke. m o r a m o učiniti k o m p r o m i s tako da p o v e ć a m o broj životinja koje žive u zemlji. to više nije o r g a n i z a m . žrtvujući se. To je k a o u g l a z b e n o j ljestvici u kojoj ne m o ž e t e i z n i z a t o n o v a koji č i n e h a r m o n i č n u c j e l i n u i z u z e t i j e d a n t o n . To je o n o što ž i v e ž n i m n a m i r n i c a m a s o z n a k o m D e m e t e r daje osobitu kvalitetu oznaku "hrana s i z b o g čega ti p r o i z v o d i nose karakterom". j e d n u cjelinu koju ne m o ž e m o tek tako razbiti. t r a v e i biljke k o j e služe za p r e h r a n u životinja. O n o što j e e g z i stentno — to je čovjek. uka­ panje i v a đ e n j e p r i p r a v a k a u o d r e đ e n o godišnje doba. a s v e što se u v e z i s t i m e d o g a đ a i r a z v i j a dio je toga jedinstvenog procesa. Jedno od načela biološko. m o r a m o na njemu uzgajati biljke koje će ga p o n o v n o oživjeti i oboga­ titi. g o v o r e ć i o p r i j e l a z u s k o n v e n ­ c i o n a l n o g načina o b r a d e zemlje na biološko-dina­ mički. te snage stavlja č o v j e k u na raspolaganje. I z u z m e m li iz njega životinje. s v e s t v o r e n o z a p r a v o j e j e d a n m e đ u s o b n o p o v e z a n i o r g a n i z a m . Je li moguće ili hoće li bici moguće da se pripravci proizvode bez životinjskih dijelova? B u d u ć n o s t ne m o g u p r o r e c i . dakle mikroorganizama i različitih drugih životinja. Načela p l o d o r e d a o d r e đ u j u broj životinja koje m o r a m o imati na s v o j e m u i m a n j u ili b r o j koji b i s m o t r e b a l i i m a t i . ali u n e k o m o b l i k u o s n o v n a će načela ipak ostati. Ž i v o t i n j a koja u sebi n e m a utje­ l o v l j e n o Ja u p r a v o zato što to Ja ne treba. Ja ž i v i m u bu­ dućnosti z a t o što ž i v i m u b i o l o š k o . I z l o ž i o sam v a m o s n o v n u i d e j u . m o r a m o za to p r i r e d i t i tlo. 0 t o m u će o n d a o v i s i t i b r o j ž i v o t i n j a k o j e m o ž e m o imati n a s v o j e m u imanju. prskanje u o d r e đ e n i m r i t m o v i m a itđ. T o znači d a u p l o d o r e d u m o r a biti sadržano b a r e m 20-30 p o s t o k r m n o g bilja. . h o ć e m o l i o b n o v i t i t l o k o j e s m o i s c r p i l i uzgajajući p l o d o v e za prodaju. Naravno da ta poljoprivreda podliježe n e p r e k i d n o m e r a z v o j u . T o nije i z n a š a o č o v j e k naše današnje g e n e r a c i j e n e g o R u d o l f Steiner. Isto je i s p r i p r a v c i m a . prikazao načelo p l o d o r e d a . M i . U v e ć i n i slučajeva to su l e p i r n j a č e .d i n a m i č k e p o l j o p r i v r e d e jest d a s e n a č e l a n a o s n o ­ vi kojih se p r o i z v o d i hrana primjerena čovjeku podignu na jednu višu d u h o v n u razinu. U ž i v o t i n j i se d o g a đ a nešto p r i r o d n o što je čovjek p r e p o z n a o kao o n o što je p o t r e b n o da se kvaliteta h r a n e u z d i g n e n a v i š u r a z i n u . To su biljke koje će biti u p o t r i j e b l j e n e unutar g o s p o d a r s t v a i n e ć e biti za prodaju. naši r o d i t e l j i i naša d j e c a o v d j e s m o z a t o da e k s p e r i ­ m e n t a l n o istražimo je li tomu doista tako. Oni č i n e cjelinu u k o j o j z a j e d n o sudjeluju ž i v o t i n j e i biljke. a ta je cjelina b i o l o š k o .

Sva ta carstva čine jednu veliku cjelinu na čijem je vrhu čovjek s a s v o j i m i n d i v i d u a l n i m d u h o m . m e đ u t i m . b e z stresa. A k o ž i v o t i n j u z a k o l j e m o k o d sebe. K a o p o l j o p r i v r e d n i c i i m a m o z a d a ć u i z v r š i t i se­ lekciju m e đ u ž i v o t i n j a m a . ili ć e m o s e d a t i u k o p a t i p a ć e nas r a z l o ž i t i ž i v o t i n j e koje ž i v e u zemlji. i Životinje koje su tijekom tisućljeća postale d o m a ­ ć e ž i v o t i n j e v i š e nisu d i v l j e ž i v o t i n j e . a ljudi ć e g l a d o v a t i j e r v i š e n e ć e biti ž i v o t i n j s k e h r a n e . m e đ u t i m . m o r a m o s v i m ž i v o t i n j a m a o m o g u ­ ćiti postojanje. v e ć d a ž i v o t i n j e u z g a j a m o u skladu s njihovim bićem. Ja n i s a m z a s t u p n i k f a n a t i z m a ni u k o j e m o b l i k u s a s v i m s a m s p o r a z u m a n s t i m e da l j u d i k o j i su se za to o d l u č i l i ne j e d u m e s o . Ljudi k o j i s u koji s e v e g e t a r i j a n c i ne bi htjeli nanositi bol ž i v o t i n j a m a . On je n u ž n o z l o . v i d i m o kako p o d ­ loga te evolucije obuhvaća m i n e r a l n o . što nikako ne znači da ih t r e b a m o o d i j e l i t i ođ svjetla i zraka. To je neprekidna evolucija s jednim o d r e đ e n i m ciljem. Ž i v o ­ tinje se v o z e tisućama kilometara. jest ž i v o t i d u h . n o v a c . dakako. K a d v e ć ž i v o t i n j e uzgajamo na našim imanjima. N o .d i n a m i č k o g načina o b r a d e z e m l j e r a z v o j č o v j e k o v a d u h a . I m a v e g e t a r i j a n a c a k o j i p i j u m l i j k o .d i n a m i č k o g rada misli samo na n o v a c savjetovat ću da o d m a h prestane s r a d o m . a k o ih zaista p u s t i m o da ž i v e s l o b o d n o u p r i r o d i . z a t o što n e b i i m a l e d o v o l j n o hrane. P o s t o j i j e d n a lijepa n j e m a č k a m o l i t v a p r i b l a g o v a n j u koja kaže: " N e h r a n i nas k r u h . A k o . Kad b i s m o sve životinje pustili na slobodu.Tijekom toga procesa određeni se dijelovi gube jer postaju n e p o t r e b n i .d i n a m i č k o j p o l j o p r i v r e d i nema g o v o r a o t o m e da se životinjama nanosi bol. O n e s u p o s t a l e čovjekovi partneri i s njime ž i v e p o d istim k r o v o m . pusti se da krv isteče kad je ž i v o t i n j a m r t v a . Danas. i to tijekom čitave g o d i n e . Ali i sami k a d u m r e m o ili ć e m o se p r e d a t i da b u d e m o spaljeni s m o r e m energije. Jer. d a k l e . a stvaraju se neki n o v i . Svi mi n a s t o j i m o da sa što manje b o l i za b i l o koje biće d o đ e m o do z d r a v e hrane. A k o sve ž i v o t i n j e p u s t i m o u p r i r o d u . j e d u jaja i . a o n d a t a k v e ž i v o t i n j e m o ž e m o uvesti u niz biološko-dinamićkih pripra­ vaka. O n o m e tko u počecima svo­ jeg b i o l o š k o . da ih j e d n o ­ s t a v n o z a r o b i m o . N o v a c nema prioritet u ljudskom ž i v o t u . A o n o što p r i ­ t o m u s p u t nastaje p r o i z v o d i s u n a m i j e n j e n i t r ž i š t u i. b e z straha. T a k o čine i svi l o v c i s d i v l j i m ž i v o t i n j a m a . S a s v i m m i j e j a s n o d a r a s t e b r o j ljudi h r a n e v e g e t a r i j a n s k i . z n a t n o ću smanjiti p l o d n o s t tla. A k o se životinja usmrti j e d n i m j e d i n i m hicem. ali isto je t a k o j a s n o da p o s t o j i i m n o š t v o ljudi kojima je p o t r e b n a hrana životinj­ skog p o d r i j e t l a . U b i o l o š k o . jer z n a t e da k o d ljudi koji ne j e d u m e s o postoji slobodna energija koja nije iskorištena za p r o b a v u m e s a i k o j u t r e b a z a n e š t o u p o t r i j e b i t i . p r i r o d a će biti snaga selekcije t i m e što će d o ć i do r a z n i h e p i d e m i j a . o n e bi v e ć z i m i stradale. ne s m i j e m o ih ni hraniti. A k o t u e v o l u c i j u g l e d a m o u cjelini. na svojemu d o b r u neću držati ž i v o t i n j e . u s m r t i m o je j e d n i m j e d i n i m hicem i p r e t v o r i m o je u hranu. to bi z a n j i h b i l a silna m u k a . kad b i s m o pustili da sve ž i v o t i n j e ž i v e . " T a k o j e z a p r a v o cilj b i o l o š k o . O n o što se ubraja u n e h u m a n i p o s t u p a k p r e m a ž i v o t i n j a m a jesu t r a n s p o r t i ž i v o t i n j a na daljinu. morali bismo ih ondje i zaklati. O n o što nas u k r u h u h r a n i jest Božja vječna riječ. biljno i živ o t i n j s k o c a r s t v o te c a r s t v o č o v j e k a .

j e r o n o što mi r a d i m o s pripravcima nema nikakve veze s mistikom. v o n W i s t i n g h a u s e n r e k a o da se ne boji ni j e d n o g pitanja. što ja r a d i m sa stvorenim? Jednom sam raspravljao s dvanaest župnika.d i n a m i č k i n a č i n o b r a d e tla u p u n o j mjeri ispu­ njava smisao i ideju stvaranja t i m e što ne s a m o da o d r ž a v a p r i r o d u n e g o je i razvija u skladu s o s n o v n o m idejom evolucije. p r e m a r a z v o j u . ja p o z d r a v l j a m ta stabla. U s v o m sam ž i v o t u p o s a d i o m n o g o stabala. A ako se o d r e k n e m o e g o i z m a . J e d n a sada sjedi na v r h u . ti s u p r o t n i p o l o v i . A kada se pokraj njih v o z i m . Drugi opet imaju osjećaj da moraju svim Budete li radili b i o l o š k o . H t i o bih v a m s r d a č n o z a h v a l i t i što ste m e saslu­ šali. i i m a m osjećaj d a se stablo t o m e raduje. u e v o l u c i j i . s t a b l o . Naša je zadaća.d i n a m i č k o m o b r a đ i v a n j u tla. Pitanje glasi:) Znate li da se s biljkama može komunicirati:' N a r a v n o . g o r e i dolje.d i n a m i č k i p o l j o p r i v r e d n i k a k t i v n o su­ djeluje u stvaranju. . N e k i m ljudima u n j i h o v i m v r t o v i m a sve uspijeva. A k o djelujem u p o l j o p r i v r e d i . su­ p r o t n o s t i nas v o d e p r e m a n a p r e t k u . jin i jang. neka s l o b o d n o ž i v e j e d n i pokraj drugih i o n i k o j e ž i v e sa ž i v o t i n j a m a i od ž i v o t i n j a s o n i m a koji j e d u b i l j n u h r a n u . 1 u n a š e m s o c i j a l n o m ž i v o t u p o t r e b n e su n a m s u p r o t n o s t i . Ubijaju h e r b i c i d i m a o n e biljke koje k o j e ž e l e rasti. dakle. O s t a v i m o politiku i p o ­ s v e t i m o se b i o l o š k o . se u procesu ubijaju fungicidima gljivice za r e d . i to r u k o m . ali v o d i r a č u n a o s t v a r a n j u . j e r k r a v a d a j e m l i j e k o s a m o a k o svake g o d i n e ima j e d n o tele. s t a b l o se v e s e l i . te ga n j e g u j e i u n a p r e đ u j e . b i l j k e sasvim p o u z d a n o znaju da vi kao č o v j e k njima h o ć e t e p o m o ć i . da sve što je s t v o r e n o o d r ž i m o i dalje u n a p r e đ u j e m o i r a z v i j a m o . ubijaju stvaranja brinu i n s e k t i c i d i m a insekte koji se b r i n u da s j e t v e n o s j e m e ostane z d r a v o . n a t u d e p o s j e d e . jednim iznimno d o b r i m biološko-dinamičkim poljo­ p r i v r e d n i k o m i s j e d n i m m l i n a r o m . ( I m a p i t a n j e k o j e n i s a m p r e v e l a . T e m a je bila: M o ž e li se biološko-dinamički način p o l j o p r i v r e d e spojiti s p o j m o m stvaranja? N a k o n v r l o o š t r e r a s p r a v e o b j a s n i o sam d a b i o ­ l o š k o . Z a h v a l j u j e m M a r i j i M e i s e n koja m e j e o v a m o u v r t . Jer. T o j e k a o s p o j e d i n i m stran­ k a m a . o s j e ć a t ć e t e r a d o s t kad p o đ e t e u s v o j v r t . B i o l o š k o . Trebaju nam gnoj iz kravljeg r o g a i k r e m e n iz kravljeg roga. ali i m ništa n e p o l a z i z a r u k o m . Što je to? Ja se v e s e l i m . Nama su potrebne suprotnosti. već r a d i m o n e š t o š t o s e p r i r o d n o n e d o g a đ a . K a t k a d čak s t a n e m i p r i d e m s t a b l u i k a ž e m m u : D o b a r d a n . o n d a su one nešto što n a m svima i d e ukorist. M o j a s e ž e n a u v i j e k p o m a l o ljuti. A kao z a h v a l u biljke će v a m d a r o v a t i i z n i m n e kvalitete harmonije. A što j a z a p r a v o č i n i m k r a v i k o j a d a j e m l i j e k o ? Što ć u s t e l e t o m .sir. Dakle. d r u g a d e s n a . Jer. ali j e d r . a d r u g a će p o s l i j e . pa čak i na o n a mjesta koja mi nisu pripadala. Zar to n i j e k o m u n i k a c i j a s b i l j k a m a ? M n o g i od vas koji rade u v r t u poznaju p o j a m " z e l e n a ruka". A l j u d i su l u d i a k o se zbog njih međusobno ubijaju. Župnici u crkvi p r o p o v i j e d a j u : N e m o j ubijati! — a p o l j o p r i v r e d n i c i koji r a d e p r e m a k o n v e n c i o n a l n o j m e t o d i već se od ranog jutra d o g o v a r a j u o t o m e koji ć e o t r o v u p o t r i j e b i t i . j e d n a j e l i j e v a .d i n a m i č k i m n a č i n o m . taj da i n e .

I m o r a t e z a i s t a h t j e t i č i t a v u c j e l i n u . ne m o ž e m o zanemariti činjenicu da p o s t o j e i ljudi k o j i s h v a ć a j u k a k o t o n i j e d o v o l j n o . b i t ć e t e sami z a t o krivi. A k o ste d o š l i d o t o g a d a ste t o u č i n i l i .d i n a m i č k o m načinu o b r a d e z e m l j e . Antropozofija. m e đ u t i m .d o v a b i l a i bila moja d o m a ć i c a . n e m o j t e o t o m e ni misliti. Sr­ d a č n o hvala čovjeku s radija. POGOVOR B i o l o š k o . n j e g o v a d u h a . n a u č i t ć e t e shvaćati sveukupne v e z e i z m e đ u o n o g a o čemu sam govorio. a v e ć s a d a m o ž e t e osjetiti da u t o m e ima nečega ispravnoga. Blagostanje je u m n o g i m a koji su ga o s t v a r i l i . za koju je smisao č o v j e k o v a postojanja r a z v o j n j e g o v e Ja-svijesti. ali i u v i d u n a d o s j e t i l n i svijet. ali n j i h o v e i z r e k e što se n a r o d a t i č e o s t a j u iste. ali b i o l o š k o . Jučer smo imali sasvim kratki TV intervju o t o m e kako bi to i z g l e d a l o da o v d j e u Donjem Kraljevcu j e d n o m nastane b i o l o š k o . v r l o m a r l j i v o r a d i n a b i o l o š k o . o n d a to m o r a t e i učiniti.d i n a m i č k u p o l j o p r i v r e d u m o r a t e o v d j e sami razviti. A k o s e t o n e i s p u n i . j e d n o savjetova­ lište. o s m i s l i o j e i u t e m e l j i o a n t r o p o z o f i j u k a o duhovnu znanost. s t o l j e ć e R u d o l f S t e i n e r .d i n a m i č k i . 1 d o k j e d o s a d a p o t i c a j . g o s p o ­ dinu Balogu. čije postojanje materijalistička z n a n o s t n e m o ž e d o k a z a t i . k r o z svijet ć e t e ići b u d n i j i i n e š t o n a u č i t i i v i d j e t i . U s e b i o s j e ć a ž i v o t n e s n a g e . N a p r e g n u t ćete svoje mišljenje i pitati se kako ću d o ć i do informacija i kako ih m o g u primijeniti. Htio bih zahvaliti Bernardi O r e h o v e c koja. Vi to m o r a t e učiniti ako vi to h o ć e t e . k a k o o s j e ć a m i v i d i m . Mi time iz Njemačke n e ć e m o i ne m o ž e m o upravljati. ali i u m n o g i ­ m a k o j i nisu. p o m a ž e m u d a n a d i d e o k v i r e koje postavlja materijalni svijet. č o v j e k koji je stekao n a o b r a z b u na p o d r u č j u pri­ r o d n i h i d r u š t v e n i h z n a n o s t i . n i j e ar­ gument za njihovo poricanje. Na p r i j e l a z u iz 19. S r d a č n o b i h h t i o z a h v a l i t i i Dunji G o j k o v i ć za p r e v o đ e n j e te predsjedniku Antropozofskog društva prof. A ako to n e ć e t e činiti. Današnjem j e čovjeku s v e jasnije d a j e o n sam m n o g o v i š e o d f i z i č k o g a tijela. R a d o v a n u S u b o t i ć u na p r i p o m o ć i u o r g a n i z a c i j i . B u d e t e l i r a d i l i b i o l o š k o . Z a h v a l i o bih T o m i s l a v u Strniščaku za o r g a n i z a c i j u i g r a d o n a č e l n i k u .d i n a m i č k o središte. A a k o ste to promislili i ako to h o ć e t e . 1 v i ste o n i k o j i s e m o r a j u b r i n u t i da o v d j e nastane j e d a n d o b a r centar.d i n a m i č k a — više od p o l j o p r i v r e d a m e t o d e Intenzivan razvoj znanosti i znanstvena postignuća o m o g u ć i l i su v e l i k o m dijelu c i v i l i z i r a n o g a svijeta poboljšanje materijalnih uvjeta života. osjeća dušu i duh. u 20. š t o . i da se ispuni o n o što je g o s p o d i n saborski zastupnik j u č e r r e k a o o p l o č i o z d r a v o j hrani na g r a n i c a m a H r v a t s k e . prihvaćajući do­ tadašnja z n a n s t v e n a p o s t i g n u ć a ide korak dalje i obraćajući se ljudskim srcima p o m a ž e čovjeku da osvijesti p o t r e b u z a p o t p u n i j o m p e r c e p c i j o m svijeta o k o sebe. T e m e l j a n t r o p o z o f i j e čini znanost o inicijaciji. Uvijek m o r a t e imati na umu da se političari mijenjaju kao košulje. M i ć e m o r a d o p o m o ć i s a v j e t i m a i p r i p r a v c i m a . p o k r e n u l o p i t a n j e : Jesu l i o s i g u r a n j e materijalne egzistencije čovjekova postojanja? i život u b l a g o s t a n j u cilj U n a t o č t o m u što v e l i k i d i o č o v j e č a n s t v a usmje­ rava sve svoje snage p r e m a poboljšanju materijalnih uvjeta života. dr.

u današ­ nje d o b a .d i n a m i č k i h p r o i z v o đ a č a u z svijest o č o v j e k o v o j p o t r e b i z a z d r a ­ v o m h r a n o m i z d r a v i m ž i v o t o m uključuje i svijest o z d r a v l j u p l a n e t a Z e m l j e . sli­ karstvo. a n j e z i n i " D e m e t e r " p r o i z v o d i k a o " p r o i z v o d i s ka­ r a k t e r o m " p o z n a t i su d i l j e m svijeta. p r e d stotinjak intelek­ t u a l a c a i p o l j o p r i v r e d n i k a . Iz takvog je rada (uz waldorfsku pe­ d a g o g i j u . d a n j e g o v a djela m o r a j u p r o i z l a z i t i i z n j e g o v a duha. Jer. ( M e d u n a j m l a đ i m sluša­ teljima b i o je i o t a c dr. m o ž e b i t i a k t u a l n o n e š t o što j e n a s t a l o p r i j e g o t o v o j e d n o g stoljeća. b i o l o š k o . l i p n j a 1 9 2 4 . d o 16. u p r a v o klica a n t r o ­ p o z o f i j e p o l o ž e n a u č o v j e č a n s t v o prije stotinu g o d i n a danas bi trebala doživjeti svoj puni razvoj. K o d s v i h koji s e u s p j e š n o b a v e b i o l o š k o . Christiana v o n Wistingausena. svaki b i p o j e d i n a c t r e b a o biti svjestan da poticaj za d j e l o v a n j e treba p r o n a ć i u sebi s a m o m e . g o d i n e . koja č e s t o p o b i j a j u o n a d o s a d a š n j a . N o . a n t r o p o z o f s k u m e d i c i n u . Biološko-dinamička p o l j o p r i v r e d a j e način ž i v o t a koji č o v j e k u o m o g u ć u j e da r a d e ć i i p r i v r e đ u j u ć i isto­ dobno razvija svoju osobnost. a r h i t e k t u r u . Zanimljivo je da u današnje d o b a ubrzanog o d ­ vijanja ž i v o t n i h tokova. u skladu sa s v o j o m o s o b n o š ć u . n e p r e s t a n o g pronalaženja n o v i h z n a n s t v e n i h o t k r i ć a . često je to i želja za v e ć o m z a r a d o m z a t o što ekološki p r o i z v o d i na tržištu m o g u postići v e ć e cijene od o n i h k o n v e n c i o n a l n i h . iz n j e g o v o g a Ja. Osnovu biološko-dinamičkoga g o s p o d a r e n j a č i n e smjernice. te su uz njegovu p o m o ć nastavili rad na njihovu unapređivanju. N o . n a n j e g o v p o t i c a j .d i n a m i č k o m p o l j o p r i v r e d o m p o k r e t a č j e s a m o j e d a n : visok stupanj svijesti. K o b e r z y n i W r o c t a w ) o d 7 . a predstavljaju p r v i z a o k r u ž e n i p r i k a z n o v o g načina p o l j o p r i v r e d n o g gospodarenja. Za razliku od ostalih ekološ­ kih m e t o d a o v d j e nije d o v o l j n o d a s e č o v j e k u p o z n a s o d r e đ e n i m pravilima čijom će primjenom dobiti ekološke proizvode. euritmiju.za d j e l o v a n j e č o v j e k n a l a z i o u svojoj o k o l i n i . T e m e l j biološko-dinamičke p o l j o p r i v r e d e čini osam p r e d a v a n j a koja je R u d o l f Steiner o d r ž a o u K o b e r w i t z u k o d Breslaua ( p o l j . p r o c j e n j u j e n a koji ć e n a č i n g o s p o d a r i t i . Otada do našeg v r e m e n a biološko-dinamička p o l j o p r i v r e d a zaživjela je na svim kontinentima. . T a k v o gospodarenje zahtijeva od čovjeka da sve svoje snage i sposobnosti stavi u funkciju napretka čovječanstva. k o j e S t e i n e r n a z i v a r a z d o b l j e m r a z v o j a d u š e svijesti. R a z v i j e n a svijest b i o l o š k o . Z a t o j e b i o ­ loško-dinamička poljoprivreda više od metode.d i n a m i č k o g o s p o d a r e n j e nije usmjereno samo na održavanje n e g o i na p o n o v n o uspostavljanje n a r u š e n e e k o l o š k e ravnoteže. Te činjenice treba imati na umu svatko tko se po p r v i puta susreće s biološko-dinamičkom p o l j o p r i v r e d o m i razmišlja o njezinoj primjeni na svojemu gospodarstvu. T o b i svakako trebala b i t i r a z v i j e n a svijest o p o t r e b i z a z d r a v o m h r a n o m . Na temelju antropozofije kao d u h o v n e znanosti p r o i z i š l e s u m n o g e p r a k t i č n e g r a n e t a k o što s u sami stručnjaci z a m o l i l i Rudolfa Steinera da im d a d e smjer­ nice za p o j e d i n a z n a n s t v e n a ili u m j e t n i č k a p o d r u č j a .) Načela biološko-dinamičke p o l j o p r i v r e d e sadržana u tim predavanjima vrijede i danas. R a z l i č i t i s u m o t i v i koji p o k r e ć u č o v j e k a d a s e bavi e k o l o š k o m p o l j o p r i v r e d o m . On sam. a način na koji će se one provesti u djelo ovisi o svakom p o j e d i n o m pro­ i z v o đ a č u . umjetnost oblikovanja g o v o r a ) proizišla i biološko-dinamička poljoprivreda. u d v o r c u g r o f a K e y s e r l i n g a . nažalost.

Neka područja današnje znanosti već potvrđuju ono što je Rudolf Steiner nagovijestio. A duhovnost je ugrađena u temelje svih znanstvenih područja i praktičnih grana proizišlih iz antropozofije. . a to je da dolazi vrijeme u kojem će znanstvenici nalaziti duhov­ nost sve do u fizikalne i kemijske zakone.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->