SVEUČILIŠNI STUDIJSKI CENTAR ZA STRUČNE STUDIJE

ELEKTRIČNE INSTALACIJE
NIKOLA BARANOVIĆ, dipl. ing LENA GRGIĆ, dipl. ing

PROGRAM PREDAVANJA

A. B. C. D. E.

UVOD INSTALACIJE JAKE STRUJE I GROMOBRANA INSTALACIJE SLABE STRUJE INSTALACIJE ELEKTROMOTORNI POGONI, REGULACIJA I DDC NADZOR PROJEKTIRANJE

SPLIT, 02.01.2008

STR: 1

A. 1.

UVOD OPĆENITO - GRAĐENJE OBJEKATA - INSTALACIJE U OBJEKTIMA - IZRADA PROJEKTNE DOKUMENTACIJE ZAKON O GRAĐENJU TEHNIČKI PROPISI ZA ELEKTROINSTALACIJE ZAKON ZAŠTITE OD POŽARA ZAKON ZAŠTITE NA RADU

2. 3. 4. 5. B. 1.

2.

3.

4.

5

INSTALACIJE JAKE STRUJE I GROMOBRANA IZVORI ELEKTRIČNE ENERGIJE - GLAVNI IZVORI NAPAJANJA - V.N. MREŽE 10(20)Kv ; - TRAFO STANICA 10(20)/0,4Kv - POMOĆNI IZVORI NAPAJANJA - ELEKTRO AGREGAT - UPS - AKU BATERIJE KABELSKE MREŽE - TIPOVI KABELSKIH MREŽA - PRORAĆUNI - IZBOR TIPOVA KABELA - NAČINI POLAGANJA KABELA RAZVODNE PLOČE - RAZVODNE PLOČE U OBJEKTU - OPREMA U RAZVODNIN PLOČAMA - MJERENJE POTROŠNJE EL ENERGIJE - IZRADA ŠHEMA RAZVODNIH PLOČA ZAŠTITNE MJERE - STUPANJ EL ZAŠTITE OPREME OSTVAREN POMOĆU ZAŠTITNIH KUČIŠTA - TIPOVI RAZDJELNIH SUSTAVA U POGLEDU UZEMLJENJA TN, TT I IT - ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA - MALI NAPONI - ZAŠTITA OD DIREKTNOG DODIRA - ZAŠTITA OD INDIREKTNOG DODIRA - PROSTORI S EKSPLOZIVNIM PLINOVIMA I SMJESAMA “S” IZVEDBA RASVJETA IZVORI SVJETLOSTI - TIPOVI RASVJETE U OBJEKTU - TIPOVI VANJSKE RASVJETE - PRORAČUN RASVJETE - PANIČNA RASVJETA

STR: 2

6

GROMOBRAN I UZEMLJENJA - HVATALKE - ODVODI - UZEMLJIVAČI TRAKASTI ŠTAPNI PLOČASTI - ELEMENTI GROMOBRANSKE INSTALACIJE - IZJEDNAČENJE POTENCIJALA

C. 1.

INSTALACIJE SLABE STRUJE TELEFONSKA INSTALACIJA I INFORMATIČKA MREŽA PRIKLJUČAK NA VANJSKE INSTALACIJE TELEFONSKE KUČNE CENTRALE TELEFONSKI RAZVODNI ORMARIĆI RACK 19” ZA KOMPJUTERSKE MREŽE RAZVOD INSTALACIJE TELEFONA I KOMP. MREŽE TELEFONSKE UTIČNICE

2.

VATRODOJAVNA INSTALACIJA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I PROJEKT VATRODOJAVNE CENTRALE VRSTE VATRODOJAVNIH JAVLJAĆA VATRODOJAVNE FUNKCIJE

3.

ZAU , CATV I SATV PRIKLJUČCI NA GRADSKU MREŽU ANTENE PRIJEMNICI RAZVOD S ODCJEPNICIMA I UTIČNICAMA

4.

PARLAFONI , VIDEO PARLAFONI I EL ZVONO PARLAFONSKI UREĐAJI RAZVOD INSTALACIJE

5.

PROTUPROVALNA INSTALACIJA PROTUPROVALNE CENTRALE PROTUPROVILNI SIGNALIZATORI CCTV INSTALACIJA RAZVOD INSTALACIJE

STR: 3

6.

DETEKCIJA CO FUNKCIJA DETEKCIJE VEZANA UZ VENTILACIJU SONDE ZA DETEKCIJU CENTRALE DETEKCIJE RAZVOD INSTALACIJE

7. INSTALACIJA HOTELSKE I BOLNIČKE SIGNALIZACIJE - FUNKCIE - ELEMENTI - CENTRALE - RAZVOD INSTALACIJE 8. INSTALACIJA EL. SATOVA - MATIČNI SAT - SATOVI - RAZVOD

9. INSTALACIJA RAZGLASA - RAZGLASNI UREĐAJ - ZVUČNICI - MOKROVONI - RAZVOD INSTALACIJE - PRORAČUN OZVUĆENJA 10. OSTALE INSTALACIJE SLABE STRUJE - KONTROLA ULAZA - RADIO VEZE ( KOLA HITNE PONOĆI) - SIGNALIZACIJA MEDICINSKIH PLINOVA - TRAŽIOC OSOBA - POZIV PACJENATA - SPORTSKI I NIFORMACIJSKI SEMAFORI

STR: 4

D.

ELEKTROMOTORNI POGON, REGULACIJA I DDC NADZOR 1. TEHNOLOŠKE SHEME - KOTLOVNICA I DIZALICA TOPLINE - GRIJANJE - POTROŠNA TOPLA VODA - KLIMATIZACIJA 2. REGULACIJA - ANALOGNA - DIGITALNA 3. SHEME PLOČA EMP - ZAŠTITA MOTORA - MOTROR ZVJEZDA TROKUT - SHEME REGULACIJE 4. DDC CENTRALNI NADZORNI SUSTAV - PRIMJENA - KONSTRUKCIJA SUSTAVA - TIPOVI TAČAKA AI, AO, DI I DO PODSTANICE CENTAR - SOFTWARE

C. PROJEKTIRANJE 1 PRIMJENA INSTALACIJA PO OBJEKTINA - STAMBENI OBJEKTI - POSLOVNI OBJEKTI - POGONI ZA PROIZVODNJU - BOLNICE - SPORTSKI OBJEKTI - JAVNI OBJEKT ( POŠTE, AERODROMI, KAZALIŠTA I SL) 2 FAZE PROJEKTIRANJA - IDEJNI PROJEKT - GLAVNI PROJEKT - IZVEDBENI PROJEKT 3 SADRŽAJ PROJEKTA - POTREBNI DOKUMENTI - OPISI - TROŠKOVNIK MATERIJALA I RADOVA - PRORAČUNI - NACRTI - SHEME - DETALJI 4 KORIŠTENJE KOMPJUTERA U PROJEKTIRANJU - IZRADA TEKSTOVA (MICROSOFT WORD ILI EXCEL) - IZRADA NACRTA I SHEMA (AUTOCAD) LITERATURA:

STR: 5

1. ZBIRKA PROPISA ZA POLAGANJE STRUČNOG ISPITA IZ ELEKTROTEHNIČKE STRUKE ZBIRKA PROPISA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE NISKOG NAPONA ZLATKO KOSEK I IVO VLAČIĆ 5. 4. ZAKON O GRADNJI STR: 6 . ELEKTROTEHNIČKI PRIRUČNIK DRAGUTIN KAISER 6. ELEKTRIČNE INSTALACIJE I NISKONAPONSKE MREŽE VJEKOSLAV SRB 3. MILJENKO MARIČEVIĆ I VJEKOSLAV SRB 2. ELEKTRO MONTERSKI PRIRUČNIK DRAGO KELER.

stambeno-poslovni objekti . rashladni sustavi ELEKTROINSTALACIJE . ušteda energije i toplinska zaštita Građevna dozvola Građevnu dozvolu izdaje županijski ured nadležan za poslove graditeljstva ili Ministarstvo graditeljstva za objekte šireg značaja predviđene ovim zakonom. industrijski objekti . Za manje objekte nije potrebna građevna dozvola. N. . ostali projekti ( tehnološki projekt . kabelski razvod . nadzorni inženjer Idejni projekt Skup međusobno usklađenih nacrta i dokumenata . projekt instalacija . vanjski razvodi ( n. nadzora i inspekcija . restorani . sportski objekti . poslovni objekti .Investitor . revident .n. projekt ugradnje opreme . projektant . instalacija razvoda tehnološke pare . nadzorom i izvođenjem instalacija u objektima . kojima se daju osnovna oblikovno funkcionalna i tehnička riješenja Glavni projekt Skup međusobno usklađenih projekata kojima se daje tehničko rješenje građevine i to : arhitektonski projekt . marine i sl. koje mora biti u skladu sa glavnim projektom Kontrola projekata Kontrola projekata mora se obaviti za: mehanička otpornost i stabilnost . zračno grijanje i klimatizacija . kafići . instalacija gromobrana . lokacijsku dozvolu ili izvod iz detaljnog plana uređenja ) . zaštita od buke . bolnice .Vrste objekata : stambeni objekti . kotlovnice . izvješće o kontroli glavnog projekta Načelna dozvola Građevna dozvola za pripremne radove i privremene građevine STR: 7 . Sudionici u gradnji . instalacija slabe struje . Zahtjevu za izdavanje građevne dozvole Investitor prilaže : dokaz da ima pravo graditi na određenoj nekretnini ( vlasnički list . hoteli .Instalacija DDC regulacije i centralnog nadzora ZAKON O GRADNJI ( N.UVOD .Tvrtke koje se bave projektiranjem . izvođač .Instalacija jake struje . instalacija potrošne tople vode . trafostanice . građevni projekt . 175/03 i 100/04 ) Uređuje obavljanje poslova projektiranja . . mehanička ventilacija . četiri primjerka glavnog projekta . instalacija razvoda plinova . gradnje . vanjska rasvjeta isl. ) Izvedbeni projekt Razrađeno tehničko rješenje građevine . projekt uređenja okoliša i sl.instalacija vodovoda i kanalizacije . instalacija centralnog grijanja . prostorije korištene u medicinske svrhe . ugostiteljski objekti . ) Instalacije u objektima STROJARSKE INSTALACIJE .

Gradilište Uređenje gradilišta . 59/96 ) TEHNIČKI PROPISI ZA ELEKTROINSTALACIJE Najvažniji za ovo područje : 1. list 68/88 ) 3. list 53/88 ) 2. list 4/74 i 13/78 ) STR: 8 . Pravilnik o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona ( Sl. 58/93 ) ZAKON O ZAŠTITI NA RADU ( N. Pravilnik o tehničkim normativima za elektroenergetska postrojenja nazivnog napona iznad 1 kV ( Sl. N. Pravilnik o tehničkim normativima za zaštitu niskonaponskih mreža i pripadajućih transformatorskih stanica ( Sl. list 13/68 ) 4. list 13/78 ) 5. Pravilnik o standardima za električne instalacije u zgradama ( Sl. dokumentacija na gradilištu Uporabna dozvola Zahtijev za izdavanje uporabne dozvole Investitor podnosi nadležnom državnom tijelu koje je izdalo dozvolu Tehnički pregled obavlja povjerenstvo koje osniva tijelo koje je izdalo dozvolu Dozvola za uklanjanje Inspecijski nadzor ZAKON O ZAŠTITI OD POŽARA ( N. N. Pravilnik o tehničkim propisima o gromobranima ( Sl.

Provjera pregledom 2. Sklopni blokovi 10.5 mm ² .5 mm ² . Sigurnosni sistemi III. 5 Ohma ) 5. instalacija napajanja iz trafostanice 5% za strujni krug rasvjete 8% za strujni krug ostalih trošila .presjeci zaštitnog vodiča može biti manji presjeku faznog vodiča . oprema i uređaji koji troše el.min. instalacija 3. Transformatori 6.zaštita od indirektnog dodira ( automatsko isključenje napajanja . Pretvarači 8.zahtijevima za postavlajnje el. presjek aluminijskog vodiča 2. Tehničke zaštitne mjere od električnog udara . ) .zaštita od direktnog dodira ( ugradnja u kučišta . Opći uvjeti ( vanjski utjecaji ) 2. Uređaji za isključenje električne instalacije 5. POSTUPAK I NAČIN KONTROLIRANJA I VERIFIKACIJE EL. Isključenje u slučaju hitnosti 10. Razdvajanje strujnog kruga 8. Ispitivanja STR: 9 .el. El.n. Tehničke zaštitne mjere od pada i nestanka napona 6.PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE NISKOG NAPONA I .el.dozvoljeni padovi napona . INSTALACIJA 1. Tehničke zaštitne mjere od nadstruje ( zaštita od struja preopterećenja ) 4. mreže 3% za strujni krug rasvjete 5% za strujni krug ostalih trošila . Tehničke zaštitne mjere od prenapona ( odvodnici prenapona . TEHNIČKE ZAŠTITNE MJERE 1. ostale mjere ) 2. Električna razdioba . Sklopni uređaji 4. Isključivanje strujnih krugova radi mehaničkog održavanja 9. Funkcionalno uključenje i isključenje IV.presjeci neutralnog vodiča mora biti jednak presjeku faznog vodiča . otpor uzemljivača otpornika prenapona max. instalacija napajanja iz n. energiju 11. Tehničke zaštitne mjere od požara 3. Akumulatori 9. pregrađivanje i sl. Tehničke zaštitne mjere razdvajanjem i isključenjem 7. Rotacijski strojevi 7.min. OSNOVNE ODREDBE II. presjek bakrenog vodiča 1. UREĐAJI I OPREMA ZA IZVEDBU ELEKTRIČNIH INSTALACIJA 1.

aluminijske trake Hvataljke . mreži primjenjuje se : izjednačenje potencijala .= -------Ii kx In STR: 10 . zaštitno uzemljenje .ukopani metalni dijelovi Uzemljenje . zvonici . bakrene žice ili trake . ZAŠTITNE MJERE U N. OPĆE ODREDBE II.spaja hvataljke sa zemljovodom i dalje sa uzemljivačem Uzemljivači . Zaštita od previsokog napona dodira ( 125 V u TS i 65V izvan TS ) Izjednačenje potencijala Zaštitne mjere od previsokog napona dodira u n. zaštitna strujna sklopka . n. metalni tornjevi i dimnjaci Žičare Pogonske prostroije i skladišta ugrožena eksplozijom Pogonske prostroije i skladišta eksploziva TEHNIČKA DOKUMENTACIJA ZA IZRADU GROMOBRANSKE INSTALACIJE PREGLED I ISPITIVANJE GROMOBRANSKE INSTALACIJE PRAVILNIK O TEHNIČKIM NORMATIVIMA ZA ZAŠTITU NISKONAPONSKIH MREŽA I PRIPADAJUĆIH TRANSFORMATORSKIH STANICA I.PRAVILNIK O STANDARDIMA ZA ELEKTRIČNE INSTALACIJE NISKOG NAPONA U ZGRADAMA Stupnjevi zaštite el opreme ostvarene pomoću kučišta ( stupnjevi zaštite IP XX) Opće karakteristike i klasifikacije ( tipovi razdjelnih sistema u pogledu uzemljenja ) Zaštita od el. N. MREŽI I PRIPADAJUĆIM T S 1. mreži Osnovni uvjet : Ik > Ii .skup uzemljivača spojenih međusobno Udarni otpor rasprostiranja smije iznositi najviše 20 Ohma za specifični otpor zemlje 250 Ohmm . nemetalni tornjevi . nulovanje . Opći uvjet za nulovanje u n. n. zaštitno izoliranje . tvornički dimnjaci Crkve . koji prihvataju grom Odvodi . zaštitna naponska sklopka 2. POSEBNE ODREDBE O GROMOBRANIMA NA SPECIFIČNIM OBJEKTIMA Silosi .metalni vodljivi dijelovi na krovu . Uf Uf Zk < -----. udara Nadstrujna zaštita Trajno dopuštene struje Uzemljenje i zaštitni vodiči PRAVILNIK O TEHNIČKIM PROPISIMA O GROMOBRANIMA OPĆE ODREDBE O GROMOBRANIMA Materijali za vodove : pocinčane čelične trake ili žice FeZn .

mreže sa izoliranom neutralnom točkom ili sa kompenziranom strujom zemljospoja 11. Zaštita od mehaničkih i dinamičkih naprezanja STR: 11 .zaštitno uzemljenje . Primjena zaštitnog uzemljenja u n. mreže uzemljena preko malog otpora Ud Ud Rezdr = ----------. n.Sf i So presjeci faznog i nul vodiča .= ---------Iz rxIk Gdje je Ud – dozvoljeni napon dodira Iz .5 za osigurače Granična dužina n. n. Dimenzioniranje uzemljenja TS ako je neutralna točka v. Zaštita niskonaponskih vodova od strujnog preopterećenja 15.10³ KxIn A/Sf+A/So+B Gdje je .25 za elektromagnetske okidače 2.In nominalna struja osigurača ili okidača .redukcioni faktor Ik . Zaštita transformatora snage od strujnog preopterećenja 14. n. Primjena zaštitnih mjera u TS . Uvjeti primjene nulovanja i zaštitnog uzemljenja u istoj n.dio struje dozemnog kratkog spoja R . n.Zk impendancija petlje kvara .A i B parametri za kabelske vodove sa Cu vodičima A= 19 za kabelske vodove sa Al vodičima A= 32 za kabelske vodove B=0. n. Zaštita od požara 16. n. voda do koje je zaštita nulovanjem efikasna .Uf fazni napon . mreži 4. Posebni uvjeti za nulovanje u nadzemnoj n. radno uzemljenje 9. n. Uf L < -----------------------------. mreži 6.Ii = kxIn struja isključenja .01 3.k= 1.u pravilu se izvodi združeno uzemljenje . mreži 5. mreži 8. Zaštita od dodira dijelova uređaja i vodova pod naponom u TS 12.ukupna struja dozemnog kratkog spoja 10.Gdje je : . Primjena ostalih zaštitnih mjera 7. Dimenzioniranje uzemljenja TS ako je v. Posebni uvjeti za nulovanje u kabelskoj n. Zaštita od strujnog preopterećenja 13.

Trasa kabela mora biti najekonomičnijeg i najsvrsihodnijeg pravca . te SN i NN postrojenje . Postrojenje NN smješteno je uvijek do trafo komore . Za korišteni kabel koriste se toploskupljajuće KB spojnice. 1x1000 kVA) . Kroz jednokrilna vrata moguć jr pristup SN i NN postrojenju . Polaganje kabela u rov vrši se ručno ili strojno. cca .4 kV . U građevinskom smislu TS je armiranobetonska građevina dimenzije cca.Energetski transformator snage smješten je u jednoj strani objekta TS ( trafo komora ).srednjenaponska ( visokonaponska ) mreža 20(10) kV 2. ) Kompletan visokonaponski kabelski razvod izvodi se kabelima položenim dijelom u zemljani rov i dijelom u krute PVC cijevi . Trafostanica mora biti tako smještena da je moguć kamionski pristup. SREDNJENAPONSKA ( VISOKONAPONSKA ) MREŽA 20(10) kV Spajanje nove TS na postojeću 20(10)kV mrežu . Ima dvoja metalna vrata i to jedna dvokrilna i jedna jednokrilna . Najčešće su sa transformatorom snage 1x630 kVA ( 1x400 kVA . Uže za uzemljenje polaže se duž cijele KB trase i spaja se sa ostalim uzemljivačkim sustavima .niskonaponska mreža 0. U energetskom smislu TS čine energetski transformator snage .uređaji sa akumulatorskim baterijama GLAVNI IZVORI NAPAJANJA 1.elektroagragatska postrojenja . Kabelske veze ostvaruju se prema standardima HEP-a jednožilnim kabelom 20 kV sa aluminijskim vodičem tipa XHE 49 A ( 1x150 mm²) . Investitor je dužan ishoditi prethodnu e. HRVATSKE CESTE i sl.Vrata su opremljena žaluzinama za ventilaciju . SN postrojenje sastoji se od metalnog slobodnostojećeg ormara dim. Spajanje kabela izvodi se odgovarajućim kabelskim spojnicama . STR: 12 . IZVORI ELEKTRIČNE ENERGIJE 1.4 kV Tipske gradske distributivne TS 20(10 ) / 0.4 kV .distributivna elektroenergetska mreža . Plin služi za izolaciju i medij za gašenje luka . 1000 mm ( širina ) i 700 mm ( dubina ) . VODOVOD I KANALIZACIJE . suglasnost pri ishođenju lokacijske dozvole ili izvoditi prema detaljnom planu uređenja prostora. Koristi se prema standardu HEP-a bakreno uže Cu 50 mm².e. sa sklopnim blokovima punjenim plinom.transformatorska stanica 20(10)/0.1. i mora biti usklađena s postojećim i planiranim stanjem infrastrukturnih postrojenja ( suglasnosti HEP . HPT . koje je odijeljeno NN blokom od ostalog dijela TS .4 kV . TRANSFORMATORSKE STANICE ( POSTAJE ) 20(10) / 0. 2. 1800 mm ( visina ) . i u prostor trafo komore moguć je pristup kroz dvokrilna vrata . Glavni izvori napajanja .interpolacija nove TS u postojeću srednjenaponsku mrežu izvodi se prema prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti koju izdaje HEP . Sigurnosni ( pomoćni ) izvori napajanja . 1x 630 ( 400 ili 1000 kVA ) Projektiraju se i izvode u skladu s tipizacijom HEP-a i prema prethodnoj elektroenergetskoj suglasnosti koju izdaje HEP . 220x450 cm izvedena kao samostalni objekt ili u sklopu većeg objekta .

Visokonaponsko postrojenje 10(20) kV sastoji se od tri vodna polja . položenih preko otvora u podu koji služi za hlađenje transformatora. mjernog polja i dva trafo polja. Transformacija napona izvodi se uljnim transformatorom snage 630 kVA . Mehanizam za ručno upravljanje nalazi se s prednje strane. n. spoj Dyn 5 . Osnovni podaci transformatora: nazivna snaga 630 kVA . kako je prikazano u jednopolnoj shemi trafopostaje . asinhroni motori. potpuno je blindirano. Sabirnice su vertikalnog rasporeda izrađene od plosnatog bakra dim. Reaktivna energija energetskih transformatora kompenzira se stalno priključenim kondenzatorima snage 50 kVAr . S prednje strane zatvoreno je vratima.95 . obojene bojama koje odgovaraju bojama trofaznih vodiča.Transformator se nalazi u istoj ravnini sa rasklopnim postrojenjem na posebnim nosačima od čeličnih profila . N. priključenih na n. napon sekundara 400/231 V . a mjerna garnitura za trosistemsko indirektno mjerenje smještena je u mjernom ormariću. napon kratkog spoja 4% . 1 kom polje vanjske rasvjete . Niskonaponska strana transformatora spojena je na NN postrojenje bakrenim sabirnicama 3x(50x10 mm) + (50x5 mm). smještenim u trafokomori. 4 kom razvodna polja Kompenzacija jalove energije Većina električnih uređaja kao što su transformatori.kojim je omogućen popravak faktora snage 0. cca. Transformatoru je osigurana prirodna cirkulacija zraka u svrhu hlađenja istog. napon primara 10 (20) kV . 2x(40x10 mm). Mjerni strujni i naponski transformatori smješteni su u mjernom polju 10 (20) kV. 2x630 kVA ) Transformatorska postaja smještena je u sklopu tehničkog bloka bolnice zajedno sa elektroagregatskim postrojenjem. Mjerenje potrošnje električne energije vrši se na visokonaponskoj strani. 2000x 1200x400 mm sastavljen od transformatorskog dovodnog polja i odvodnih polja . osiguračima s udarnom iglom . fluorescentne svjetiljke i mnogi drugi trebaju za rad i reaktivnu energiju. Tlocrtno rješenje ( prilog ) Jednopolna shema ( prilog ) SN blok – izgled ( prilog ) NN blok – izgled ( prilog ) TS ostale namjene ( TS bolnica Nova Bila 20(10) / 0.NN postrojenje sastoji se od metalnog slobodnostojećeg ormara dim. U transformatorskom polju ugrađen je rastavljač snage sa prigrađenim v. stezaljki transformatora sa VN postrojenjem 10(20) kV izvedeno je 20 kV jednožilnim energetskim kabelom XHP 48 presjeka 3x(1x50mm²).Reaktivna energija ostalih potrošaća kompenzira se uređajima namijenjenim za grupnu kompenzaciju sa automatskim uređajem za regulaciju jalove energije snage 105 kVAr .Izrađeno je od limenih "U" profila i dekapiranog lima . što za posljedicu ima dodatni trošak za isporuku energije. U vodnom polju ugrađen je rastavljač snage sa noževima za uzemljenje. koji prilikom pregaranja pokreću mehanizam za tropolno isklapanje.Stanje poboljšavamo kompenzacijom reaktivne energije tako da potrošačima paralelno priključimo kondenzatore. Ispod transformatora nalazi se uljna jama pokrivena reštkom. Niskonaponsko razvodno postrojenje sastavljeno je iz niza tipskih polja dim. 2000x620x450 mm i 2000x550x450 mm. strani. Zaštita transformatora STR: 13 .5% i 5% Spoj V.85 na željeni faktor 0.4 kV . n. ručna regulacija napona 2. Niskonaponska ploča sastoji se od slijedećih polja: 2 kom trafo polje . 1 kom spojno polje .

Spoj ove šine na temeljni uzemljivač izveden je pomoču FeZn 25x4mm preko rastavno mijernog spoja .u kojoj je smještena trafopostaja ima izveden temeljni uzemljivač. ali u slučaju kvara mogu doći pod opasni napon dodira Tlo oko trafopostaje je betonirano pa je i to jedna od zaštitnih mijera. -mjerenje napona na NN strani direktno voltmetrom 0-500 V i voltmetarskom preklopkom. uzemljenje visokonaponskih namotaja jednopolno izoliranih naponskih transformatora . nul” točka dizel električnog agregata . koji se nalazi na bočnom zidu NN čelije. nulti vodič niskonaponske mreže . Izjednačenje potencijala Da ne bi došlo do naponskih razlika između pojedinih metalnih dijelova. Na uzemljivač zaštitnog uzemljenja u trafopostaji spajaju se: svi metalni dijelovi visokonaponskih i niskonaponskih uređaja i kučišta transformatora snage . ostali uzemljivači .Mjere se svi fazni i linijski napon. Unutar trafopostaje ispod VN i NN postrojenja postaviti će se gumeni tepih. metalna konstrukcija transformatora . metalni plaštevi i ekrani energetskih kablova . Navedeni strujni transformatori imaju niski mprekostrujni broj da ne bi došlo do pregaranja bimetalnog releja.81 A.Ampermetri su priključeni preko strujnih mjernih transformatora nazivne sekundarne struje 5A. koji ima nazivnu struju In=4. Uzemljenje U trafopostaji se izvodi združeno ( zaštitno) uzemljenje . osigurači u bilo kom NN izvodu moraju pregoriti prije prorade bimetalnog releja i prije VV osigurača. to se navedeni uzemljivač koristi i za zaštitno ( združeno uzemljenje) trafopostaje. Uvjet za uspješno djelovanje opisane zaštite je u njenoj selektivnosti. zaštitno uzemljenje NN postrojenja u TS . sekundarni strujni krugovi mjernih transformatora . Na ovu sabirnicu spajaju se : “nul” točka transformatora preko sabirnice . koji utječu na smanjenje ukupne vrijednosti otpora zaštitnog uzemljenja (uzemljenje vanjske rasvjete. Zaštita energetskog transformatora od preopterećenja ostvarena je pomoću dvostepenog ( 85°C i 95°C) kontaktnog termometra koji je ugrađen u transformator u području najtoplijeg ulja.ostale metalne mase koje ne pripadaju pogonskim strujnim krugovima .Energetski transformator štiti se od kratkog spoja uvijek na strani visokog napona sa VV osiguračima sa udarnom iglom. koji imaju prenosni omjer izabran zavisno od snage ugrađenog transformatora.Sve tri spomenute zaštite djeluju na isklop rastavne sklopke transformatora na VN strani. zaštitno uzemljenje NN postrojenja u DA . Sekundarni bimetalni relej napaja se preko NN strujnih transformatora. Bucholz rele pruža zaštitu od unutarnjih kvarova transformatora. Standardno mjerenje je: -mjerenje opterećenja transformatora na NN strani sa tri bimetalna ampermetra skale 0-6A. tj.Kao sabirni vodič koristi se željezno-pocinčana traka FeZn 25x4 mm Praktički se izvodi na slijedeći naćin: Sabirni zemljovod ili sabirnica za izjednačenje potencijala “IP” izvedena je u vidu bakrene šine dimenzija kao nulta sabirnica i montirana na izolator pri dnu NN čelija u cijeloj dužini. odvodnici prenapona . uzemljivač za oblikovanje potencijala) Tlocrtno rješenje ( prilog ) Jednopolna shema ( prilog ) Tehnički proračuni ( prilog ) STR: 14 . a pošto građevina bolnice . s pokazivačem maksimalne struje. iste je potrebno međusobno povezati sa sabirnim vodičem za izjednačenje potencijala.

5 = 36.= ----------------= 36 A 3 x Un 1.8 x 0.2 kA Nominalna struja transformatora iznosi : Pn 630 In = ------------. na 10 kV strani Pk= 250 MVA.95² = 13. iznosi Z=Zm+Zt .s.5 kA 3 x Um 1.44 x ( -----)² = 0.1 x 10 Zm= ------------= ------------= 0. gdje je Zm otpor 10kV mreže .s.41 x 14.0107 Ω Efektivna vrijednost izmjenične komponente struje k.01 = 0. s.1²+ 0.5 = 13 kA Efektivna srednja vrijednost struje k. jer min. 1.8 kA 3 xZ 1.0007 Ω U1 10 Un² x uk 0.s.s. iznosi : Ief = Ik x m² + n² = 14. presjek za proračunate struje iznosi : Smin = Ikef x C1 x t = 13 x 8.s.1 x 0.73 x 0. iznosi : Itr =μ x Ik = 0.44 x ( -----.s. iznosi : 1.= ----------------= 0.1 x Un 1.s.8 x 1. Struja k.44 Ω ( na 10 kV strani ) Pk 250 U2 0.73 x 10 Spoj transformatora i trafo polja na 10 kV strani izveden je kabelom 10kV presjeka vodiča 50 mm ² .63 Z = 0.s.Tehnički proračuni 1. Proračun struje k.9 kA Trajna struja k.9 x 14.)² = 0. Proračun struje k. na 0.s.0007 + 0.1 x Un 1.5 x 0.s.73 x 10 Udarna struja k. iznosi : Pk 250 Ik = ----------------=-----------------= 14.01 = 12 mm² 2.4 kV ( niskonaponskoj ) strani Prividni otpor petlje k.4 Ik” = ----------------=-----------------= 23.0107 STR: 15 . uzima se podatak distribucije da je tropolna snaga k. na 10 kV ( visokonaponskoj ) strani Kao osnova za proračun struje k.4² x 4 Zt=-------------. iznosi : Iku = κ x 2 x Ik = 1. koji zadovoljava obzirom na zagrijavanje za vrijeme k. .01 Ω 100 x Pn 100 x 0.4 Zm=0. a Zt je otpor transformatora .

iznosi : S = 7.5 x 21. STR: 16 .6 kA Snaga k. mora zadovoljiti uvjet: Ud Ud Rezdr < ----. 50x10 mm . Ukoliko je visokonaponski dalekovod izveden sa zaštitnim užetom r<1 . kritični razmak uporišnih točaka iznosi 1.dozvoljeni napon dodira (V) . uz pretpostavljeni nepovoljniji slučaj da je visokonaponski dalekovod izveden bez zaštitnog užeta ( r=1 ) . Važno je napomenuti da za odabrani profil i i razmak osi vodiča i za kritično frekventno područje .= ----------------= 910 A 3 x Un 1. Ukoliko ograničenje struje jednopolnog kvara u visokonaponskoj mreži iznosi 150 A .8 = 16.25 do 1. Spoj transformatora i trafo polja na 0. računajući utjecaj svih uzemljivača koji su spojeni sa nulti vodič niskonaponske mreže .12 m i razmak uporišta 1. a dozvoljeni napon dodira u trafopostaji iznosi 80 V to . otpor rasprostiranja združenog uzemljenja mora biti : 80 Rezdr = ----. koje treba izbjegavati.dio struje dozemnog kratkog spoja koji ide kroz uzemljenje trafopostaje u zemlju (A) .s. koji se može opteretiti strujom 1025 A.ukupna struja dozemnog kratkog spoja Za nadzemne visokonaponske dalekovode bez zaštitnog užeta redukcioni faktor iznosi r=1 .4 kA Efektivna srednja vrijednost struje k.86² = 20.364 Ohma .redukcioni faktor . iznosi : Ief = Ik” x m² + n² = 23.4 kV izveden je od golog profilnog bakrenog vodiča dim.73 x 0.533 Ohma 150 Ukupni otpor rasprostiranja uzemljivačkog sustava bolničkog kompleksa iznosi 0.s.4 kV na termička naprezanja Najmanji dozvoljeni presjek bakrenog vodiča za vrijeme trajanja k.8 = 21. iznosi : Pk = 3 x Un x Ik” = 1.08²+ 0.4 Na izračunate vrijednosti kontroliramo opremu na 0. Kako se iz rezultata vidi ( Ruk < Rezdr ) .Udarna struja k.8 = 50 kA Trajna struja k.5 MVA Nominalna struja transformatora iznosi : Pn 630 In = ------------.5 x 1.5 x It x t = 7.Proračun otpora rasprostiranja i dimenzioniranje uzemljivača Ukupan otpor združenog uzemljenja ( Rezdr ) .73 x 0.s. s.45 m . Ik .4 kV na mehanička naprezanja za razmak osi vodiča 0. r . 3.41 x 23.= ----Iz rxIk gdje je: Ud .= 0. Tada se točna vrijednost redukcionog faktora određuje mjerenjem.4 kV strani . Iz .9 x 23.4 x 2 = 226 mm² Odabrani presjek od 500 mm² zadovoljava Kontrola spoja transformatora i trafo polja 0.1 m . Kontrola spoja transformatora i trafo polja 0.4 x 23. iznosi : Iku = κ x 2 x Ik” = 1. obzirom na uvjete bezopasnosti propisane važećim propisima može priključiti na visokonaponsku mrežu. ova trafostra s pripadajućim razvodom 10 (20) kV i 1 kV . iznosi : Itr =μ x Ik” = 0.s.8 x 0.

ELEKTROAGREGATSKA POSTROJENJA Koriste se kao glavni sigurnosni izvor napajanja u bolnicama .8 Izbor snage elektroagregata Prvi uvjet kod izbora snage elektroagregata je vršna snaga priključenih potrošača P = 3 x U x In x cos Øn gdje je In vršna struja . visine 3. 6x4 m . koju čine pogonski motor (motor sa unutrašnjim sagorijevanjem ) i električni generator.faktor snage za koji se projektiraju generatori cos Øg = 0. kontejnerski . a cos Øn faktor snage priključenih potrošača Drugi uvjet kod izbora snage elektroagregata su prelazne struje Ip koje nastaju pri uključenju potrošača. Proračun hlađenja transformatora Hlađenje transformatora ostvaruje se prirodnim strujanjem kroz predviđene otvore . Ukupni gubici transformatora snage 630 kVA mjerodavne za dimenzioniranje otvora iznose : Pg = 1. U slučaju ispada distributivne mreže preuzima napajanje potrošaća za 10-15 sekunda. po mogućnosti blizu TS .58 kW . SIGURNOSNI ( POMOĆNI ) IZVORI NAPAJANJA . strojarnici . aku baterijom . gdje su : PFe gubici u željezu .elektroagragatska postrojenja .5 m .mjerenje otpora rasprostiranja uzemljivačkog sustava 4.. Osnovni sklop je motor-generatorska grupa . hotelima i sl. sa integralnim dnevnim spremnikom goriva .1 x ( PFe + PCu ) 1.vrijeme trajanja jednostrukog zemljospoja .provjera vrijednosti ograničenja struje dozemnog kratkog spoja .radna snaga P= Pm x g . Kompaktno .uređaji sa akumulatorskim baterijama 1. ovisno o snazi i izvedbi elektroagragata ).5 ) = 8. a PCu gubici u bakru . Strojarnica se izvodi u sastavu objekta . potpuno opremljeno elektroagregatsko postrojenje sa motorgeneratorom montiranim na postolje preko gumenih amortizera .prividna snaga P= Pm x g / cos Øg . prevozni .Prije uključivanja trafopostaje u postojeći elektroenergetski sustav obavezno treba izvršiti slijedeće provjere i mjerenja : . cca. Automatsko stacionarno postrojenje ( prilog blok shema ) Standardno stacionarno postrojenje ( prilog ) Standardno akustički izolirano stacionarno postrojenje ( prilog ) Nazivna snaga elektroagregata . stacionarni Stacionarno elektroagregatsko postrojenje montira se u posebnoj prostoriji (dim.1 x ( 1.2xIg STR: 17 . komandnim ormarom za automatsko upravljanje. Samostalni izvori električne energije . Pri tome se uzima u obzir da je elektroagregat može biti kratkotrajno strujno preopterećen do 2. Konstruktivne izvedbe : prenosni .3 + 6.

izmjenjivača . by – pass sklopke Koriste se za napajanje sigurnosne i panične rasvjete . statičke bypass sklopke . uređaja za održavanje vitalnih funkcija pacijenata i sl. STR: 18 .Ip = kxIn = 2. Sastojr se od : ispravljača i punjača baterija . UREĐAJI SA AKUMULATORSKIM BATERIJAMA Najrašireniji uređaji su uređaji za bezprekidno napajanje . baterija . kod kojih vrijeme uključenja iznosi 0.2xIg = 2.2 xP / 3 x U Vrijednosti k kod elektromotora koji se uklapaju direktno iznosi cca 5-7 . ručne by-pass sklopke Koriste se za sigurnosno napajanje kompjutera .5-3.5 2.5 sek. izmjenjivača . baterija . Blok shema UPS ( prilog ) Uređaji sa akumulatorskim baterijama . napajanje operacione svjetiljke u operacionim salama. a kod elektromotora koji se uklapaju uputnikom zvijezda – trokut cca 2. poznatiji kao UPS Sastojr se od : ispravljača i punjača baterija .

PRORAČUNI 1. ako se električna instalacija napaja iz niskonaponske mreže. Opterećenje. kabel ne smije biti opasan za okolinu . Vrijednosti vršnog opterećenja u W/m² kreću se u vrijednosti od 40 do 150 W/m² 2. u ovisnosti o stvarnim pogonskim prilikama. a računa se prema: Pv = i x Pi gdje je: Pv . Poznavajući instalirane snage razdjelnika kao i stvarne pogonske prilike. uzimajući u obzir ograničavajuće faktore zaštitnih mjera . Faktori istovremenosti u praksi se kreću između 0.vršno opterećenje (u kW) i . a za strujni krug ostalih trošila 8%. proračunavamo vršnu snagu ( u KW). karakteristike uređaja za zaštitu od kratkog spoja i preopterećenja .2 do 0.2. Dozvoljeni pad napona između napojne tačke el. petljasti tip mreže .suma nazivnih instaliranih snaga svih trošila Iznos faktora istovremenosti kreće se u intervalu od 0. zamkasti tip mreže RADIJALNE NISKONAPONSKE KABELSKE MREŽE . Za strujni krug rasvjete 5%. snabdijevanje se mora vršiti uz minimalne troškove Tipovi kabelskih mreža : radijalni tip mreže .5%. pouzdano snabdijevanje .005% po dužinskom metru iznad 100 m. STR: 19 . određuje se faktor istovremenosti i vršna snaga pojedinog kraka radijalne mreže. 2. 20 Pravilnika o tehničkim nomativima za električne instalacije niskog napona ( Sl. koje se javlja kao stvarno najveće opterećenje je vršno opterećenje. Izbor presjeka kabela Presjek i tip izoliranih kabela i vodiča određuje se prema trajno dozvoljenoj struji. vanjski utjecaj temperature okoline i dozvoljenom padu napona. Za električne instalacije čija je duljina veća od 100 m dopušteni pad napona povećava se za 0.Isto tako poznavajući instalirane snage svih razdjelnika i određujući s obzirom na stvarne pogonske prilike faktor istovremenosti čitavog objekta.faktor istovremenosti Pi . Vršna opterećenja i faktori istovremenosti Za odabiranje kabela osnovni podatak s kojim moramo raspolagati je snaga trošile (u kW) koje se mora napajati kabelom. a za strujni krug ostalih trošila 5%. Iznos faktora istovremenosti grupe stanova prikazan je u tablici u prilogu . ako se električna instalacija napaja neposredno iz trafostanice koja je priključena na visoki napon.Pri svakom proračunu valja uzeti u obzir stvarne pogonske prilike .05 do 1 . instalacije i bilo koje druge tačke ne smije biti veći od vrijednosti prema čl. Za strujni krug rasvjete 3%. list 53/88 ) 1.8 . NISKONAPONSKE KABELSKE MREŽE Osnovni zahtijevi : osigurati potrošaču dobavu kvalitetne električne energije . ali ne više od 0.

ukupni pad napona STR: 20 . za Al iznosi 34 Sm/mm²) U nazivni napon (V) Za kabele sa bakrenim vodičem presjeka iznad 25 mm² i cosØ=0.752 .Primjer proračuna prema shemi iz priloga dat je u tablici Oznake simbola u tablicama: K .Proračun pada napona računamo prema: .pad napona dionice uuk .trajno dopuštena struja ud . Dozvoljena strujna opterećenja Struja opterećenja trofazni strujni krug : Pv I = -------------1. te pad napona iznosi: 100x1xPv u% = ---------gxSxU² .za jednofaznu struju uz zanemarivi induktivni otpor kabela pad napona iznosi: 200x1xPv u% = ---------gxSxU² gdje je: u% pad napona u % Px1 moment opterećenja (KWm) S presjek faznog vodiča (mm²) g vodljivost (za Cu iznosi 56 Sm/mm² . struje kojima možemo opteretiti kabel.za trofaznu struju: 100xlxPv u% = ---------.85 povećanje pada napona zbog induktivnog otpora kabela u % iznosi 10% za kabele presjeka vodiča 35 mm² . U praksi vršimo proračun najnepovoljnijih slučajeva i prikazujemo u tablicama .(R1cosØ+X1sinØ) gxSxU² Za presjek do 25 mm² induktivni otpor možemo zanemariti za bilo koji cosØ. do 40% za kabele presjeka vodiča 150 mm² .korekcioni faktor polaganja kabela It . Očito je da se dozvoljene struje opterećenja prema navedenom standardu razlikuju od struja opterećenja koje je naveo proizvođač kabela kao max.B2.73 x Ux cosØ Struja opterećenja jednofazni strujni krug : Pv I = -------------Ux cosØ Najveća struja kojom možemo trajno opteretiti izolirane vodiče i kabele i vanjski utjecaji utvrđeni su standardom N.

S. U praksi se koriste izolirani vodovi i kabeli sa izolacijom i plaštem od PVC mase . jednožilni i višežilni . . na mjestima gdje može doći do mehaničkih naprezanja . PP41 4x50mm². Zaštitni sloj kabela ima zadatak da vodič kabela zajedno sa njegovom izolacijom zaštiti od djelovanja okoline .5 mm² do 6 mm² . Izolirani vodovi se u praksi koriste za razvod el. a boje za označavanje i sistem obilježavanja žila kabela i izoliranih vodova za nazivne napone do 1 kV standardom N.Koriste se sa Cu . Koriste se za gradske razvodne mreže .C0. Izolirani vodovi tipa P ( NYA ) – obični jednožilni vodovi prevučeni slojem PVCmase . Vodiči su žice od 1. na mjestima gdje nije izložen mehaničkom oštećenju .5 1 5 25 1. jednožilni i višežilni . Primjer označavanja PP00 3x1.47 4. tako da između žila postojim staza .GRP1 65 110 40 95 1 138 1.EO4 39 66 30 35 1 103 0.23 4.4 i 5 ) vodovi s izolacijom i plaštem od PVC-mase .4 2 13 15 2.88 EO4 . U suhim i vlažnim prostorijama .5 mm² Izolirani vodovi tipa PP/R ( NYIFY ) –dvožilni ili trožilni vodovi s razmaknutim žilama .010. ali i sa Al vodičima . PP00 4x50mm² PP00 1x150mm². Samo u suhim prostorijama.5 mm²+ PY1.05 2. Kabel tipa PP00 ( NYY) je kabel sa izolacijom i plaštem od PVC-mase i ispunom od gume ili PVC-mase . Koriste se za gradske razvodne mreže .3 IZBOR TIPOVA KABELA I IZOLIRANIH VODOVA Tipove kabele i izoliranih vodova odabiremo prema načinu polaganja .5 mm² do 35 mm². PGP ) –višežilni ( 2. Primjer označavanja PP/R 3x1.43 GRP1.38 KRO1. tako i za vanjske razvode u zemlji ili energetskim kanalima .5 mm² do 16 mm² .54 RS .5 1 22 1.45 2.5mm². Primjer označavanja PPY 5x1. PP41 -A 4x50mm². Kabel tipa PP41 (NYBY) je kabel sa izolacijom i plaštem od PVC-mase .5mm² Kabeli se koriste za razvod el. instalacija kako u zatvorenim objektima . suhim prostorijama .006. Koriste se za polaganje u izolacionim cijevima ispod ili iznad žbuke . s izolacijom i plaštem od PVC-mase .K. industrijska postrojenja i sl.Najčešće se koriste sa Cu vodičima .38 1. energetske razvode . Koriste se za polaganje pod žbuku ili iznad žbuke ( na obujmice ili slobodno na kabelske trase ) .RS 10 18 15 10 1 52 0.Označavanje izoliranih vodova i kabela određene su standardom N.Dionica P(kW) I(A) l(m) S(mm²) K It(A) ud uuk TS .KRO1 178 290 110 2X150 0. energetske razvode .07 RS . PP00 -A 4x50mm². ispunom od gume ili PVC-mase i mehaničkim pojačanjem od čelične trake .90 320 1.S. industrijska postrojenja i sl. Primjer označavanja 4x P1.5 1 29 1.19 3. a ne smiju se polagati u zemlji . Samo u suhim prostorijama. za napajanje potrošaća manjih snaga .K. Primjer označavanja . ili uže od 10 mm² do 400 mm². STR: 21 .5mm² Izolirani vodovi tipa PP ( NYM . instalacije u zatvorenim .3. Vodiči su žice od 1. Vodiči su žice od 1.C0.Koriste se za polaganje u žbuku ili ispod žbuke .

. Uzemljivačko uže štiti kabel od direktnog udara groma . koje se pričvršćuju metalnim tiplovima o strop ili zid prostorija ( prilog) Vanjski niskonaponski kabelski razvodi izvode se kabelima tipa PP00 ili PP41 položenim dijelom u zemljani rov i dijelom u krute PVC ili ACC cijevi ( gdje kabeli prolaze ispod betoniranih ili asfaltiranih površina). STR: 22 . u plastične parapetne kanale i sl. U rovu kabeli se polažu na posteljicu od pijeska debljine 10 cm. na perforirane metalne kabelske trase . Ukoliko se polažu u kolniku treba povećati dubinu kanala.5 m za magistralni cjevovod (prilog ) Kao uzemljivač duž cijele KB trase koristi se Cu uže 50 mm² ( ili traka FeZn25x4 mm ). ) Nastavljanje i spajanje kabela u zemlji vrši se kabelskim spojnicama. ili pomoću mehanizacije . ( prilog ) . Kabeli koji se polažu u zemljanom rovu polažu se na dubini od 80 cm.771. a mogu se polagati i nadžbukno na odstojne obujmice . Sva spajanja moraju se izvoditi u razvodnim kutijama Kabeli Energetski kabeli u objektima polažu se na metalnim perforiranim ili ljestvičastim kabelskim nosačima (policama ) ili pojedinačno na odstojnim obujmicama ili u PVC cijevima . Kabeli se polažu ručno . instalacije u prostorijama s kadom ili tušem određeno je standardom N. priključke u nivou poda .(prilog) Minimalna horizontalna udaljenost pri paralelnom polaganju KB 1 kV i vodovoda iznosi min 0. (prilog ) Pri paralelnom polaganju energetskih i telefonskih kabela minimalni razmak iznosi 50 cm.B2. Izolirani vodovi tipa PP/R polažu se isključivo pod žbuku ili u žbuku i to samo u suhim prostorijama .U pravilu kabeli se polažu izvan kolnika . (prilog ) Ispod ceste i prolaza kabeli se polažu u krute PVC ili ACC cijevi u prethodno iskopani rov na dubini od min 1.1 m. a potom se pokriju drugim slojem pijeska debljine 30 cm iznad kojeg se postavljaju plastišni štitnici i traka za upozorenje. Potom se rov zatrpava zemljom u slojevima od 10 cm.RAZVODI KABELA I IZOLIRANIH VODOVA Izolirani vodovi Izolirani vodovi tipa P polažu se isključivo u instalacijskim PVC-cijevima ( crvene rebraste cijevi proizvod TICINO ili sl.Police se pričvršćuju na konzole .5 m odnosno 1. Polaganje el. ) . koji u normalnom pogonu nisu pod naponom .zaštitne metalne cijevi ( telefonskih kabela i vodovodnih cijevi i sl. koje se polažu na oplatu prije betoniranja i to samo u suhim prostorijama . Pravilnikom o tehničkim normativima za električne instalacije niskog napona određeno je instalacijsko područje za polaganje kabela i izoliranih vodova na zidovima prostorija ( prilog ) . u metalne kanale za el. Pri paralelnom polaganju kabela i cjevovoda potrebno je ostvariti min. Prijelaz kabela se vrši okomito na os prometnice. a na dubini od 20 cm postavlja se traka za upozorenje.metalni plašt kabela i svi metalni dijelovi KB završetka . razmak od 50 cm. Izolirani vodovi tipa PP polažu se pod žbuku ili u žbuku . Na uže za uzemljenje spaja se : .

Shema EO ( prilog ) Stanski razdjelnici RS Koriste se tipski razdjelnici . GRP se u pravilu montira u ulaznom dijelu građevine . energije . u ovisnosti o broju stanova i glavni osigurači za svaki stan . Kućni priključni-mjerni ormarić ( KPMO ) . međusobno odvojenih . Shema RS ( prilog ) Ostali objekti ( poslovni objekti . Koriste se tipski ormari . energije ( sekcija “ distribucije “) . Koriste se tipski ormari . razvoda javne rasvjete i sl. razvod el. distributivnu elektroenergetsku mrežu . svaka sekcija je opremljena vratima sa bravicom . Kućni priključni ormarić ( KPO ) . Održavanje ormara nije potrebno . hoteli i ugostiteljski objekti . gradilišta i sl.dovodna sekcija sa dovodnim kabelom i mjernom garniturom za mjerenje potrošnje el. bolnice . svaka sekcija je opremljena vratima sa bravicom . GRP se sastoji iz više sekcija . RAZVODNE PLOČE VANJSKI RAZVODI Kabelski razvodni ormari ( KRO ) koriste se za razvod el. a mjerenje se ostvaruje ugradnjom brojila potrošnje el. energije ostvaruje se osiguračima 100 A . međusobno odvojenih .3. n. industrijskim postrojenjima . Ukoliko ima više ulaza svaki ulaz ima svoju GRP . plastične izvedbe . koji se montiraju u niše iznad ulaza u stan. razvod el. koriste se za priključak obiteljskih kuća i manjih građevina na n. tako da još 300 mm ostaje iznad nivoa zemlje. GRP se u pravilu montira u ulaznom dijelu građevine . ) Glavna razvodna ploča GRP ( ili glavni razvodni ormar GRO ) Priključak se izvodi ( prema prethodnoj elekreoenergetskoj suglasnosti ) od KRO ili TS do glavne razvodne ploče GRP. HEP koristi navedene ormare za razvod niskonaponske mreže po naseljima . sekcija “ agregat” i sl. Shema GRP ( prilog ) Etažni razdjelnici ER ( ili etažni ormari EO ) U etažnim razdjelnicima smještena su brojila el. koriste se za priključak obiteljskih kuća i manjih građevina na n. mrežama .betonske temelje pomoću vijaka. Betonski temelj se ukopava u zemlju do 900 mm . n.Montiraju se na tipizirane armirano . GRP se sastoji iz više sekcija .Veći objekti priključuju se direktno na KRO .sekcija korisnika ( sekcija “mreža “ . energije ostvaruje se osiguračima 100 A . energije . Osim osigurača u RS montiraju se i limitatori i zaštitne strujne sklopke . Razvod električne energije ostvaruje se putem rastavljačkih slogova osigurača 400 A s odgovarajućim sistemom sabirnica . Ugrađuje se na ogradnom zidu parcele ili na pročelju građevine . RAZVODNE PLOČE U OBJEKTIMA Višekatni stambeni objekti Glavna razvodna ploča GRP ( ili glavni razvodni ormar GRO ) Priključak se izvodi ( prema prethodnoj elekreoenergetskoj suglasnosti ) od KRO ili TS do glavne razvodne ploče GRP. energije u distributivnim . Ukoliko na katu ima više od četiri stana koriste se dva EO-a . Ugrađuje se na pročelju građevine . po mogućnosti u sredini da bi razvodi bili što kraći ( ili u blizini najvećih potrošača ) . Koriste se tipski kabelski ormari izrađeni od armiranog poliestera (to garantira trajnu otpornost prema atmosferskim utjecajima ) . distributivnu elektroenergetsku mrežu . ) STR: 23 . .

35 .40.200.73 x Ux cosØ Struja opterećenja jednofazni strujni krug : Pv I = -------------Ux cosØ Struja kratkog spoja : 1. s. ojačani L profilima . restoran . Koriste se u kombinaciji sa osiguračima Za veće struje koriste se polužni rastavljači Niskonaponski prekidači Služe za isklapanje i zaštitu u n. 50 kA STR: 24 .100. Izvedba : ugradni ( ugrađuju se u za to predviđene niše u zidu ) . garaža .požarne zone KONSTRUKCIJA RAZVODNIH PLOČA Materijal .nominalne struje od 100 . kotlovnica . Prekidači mogu imati prigrađene i elektromotorne pogone za daljinsko uklapanje i isklapanje . 250 .struje kratkog spoja Ik” Struja opterećenja trofazni strujni krug : Pv I = -------------1. rashlad i sl.tehnološke cijeline ( kuhinja . Izrađuju se za standardne : . 160 .5 – 2.Razvodne ploče u objektima izrađuju se uglavnom od pocinčanog čeličnog lima debljine 1. samostojeći ormari OPREMA U RAZVODNIM PLOČAMA Veličine mjerodavne za dimenzioniranje i odabir opreme u razvodnoj ploči su .1 U Ik” = -------------1. n. često plastificirani . 1000 .struje k. Nadstrujne okidače čine toplinski preopteretni ( bimetalni ) i magnetski kratkospojni okidači ( termomagnetni okidači ). 400 . praonica . .Razvodne ploče izrađuju se i od plastičnih materijala i od nehrđajučeg čelika .73 x Zuk Grebenaste sklopke Služe za isklapanje pomoćnih i glavnih strujnih krugova za struje od 16. koji omogućuje daljinsko okidanje . 10 .400. Toplinski okidači su podesivi .63. ) .katnost objekta ( u pravilu svaki kat ima najmanje jednu RP ) .struje opterećenja I .25. Prekidači mogu imati prigrađen isklopni okidač . strujnim krugovima .5 mm .630 i 1200 A. 2500 A .Shema GRP ( prilog ) Ostale razvodne ploče ( RP ) Ostale razvodne ploče raspodjeljuju se po objektu po: . nadgradni ( montiraju se na zid ) .

što je vrlo povoljno za mrežu.160.400. Struje k.16.32.400. 1250 A. ( ili preopterećenja ) .250. 120 kA Selektivnost je postignuta ako djeljuje samo osigurač najbliži uzroku kvara .8.25.10. 1000. “nožasti “) Koriste se za prekidanje velikih struja k. s. Instalacioni osigurači Koriste se za prekidanje struja k. Struje k. Upotrebljavaju se svuda gdje su zaštitni i nulti vodič odvojeni Nazivne struje : 25.3-0. 0.630A Upravljački napon : 24.20. Nazivne struje : 6. (termomagnetski okidač )i struja preopterećenja ( bimetalni okidač) sa karakteristikama isklapanja B.355.32.4.5 A Sklopnici Oblik sklopke .80.500.63. magnetski svitak i komora za gašenje luka .36. dvopolni . C i D ( H.200.50.10 (15. 50 kA Instalacioni automatski prekidači ( “automatski osigurači “) Sve više u uporabi za prekidanje struja k.80.20. 1250 A Nazivne struje topljivog umetka : 2. 300-500 A isl. ) STR: 25 .315.50.63.s.380 AC DC Termički releji ( bimetalni releji ) U kombinaciji sa sklopnikom štite elektromotore od preopterećenja . Sastoje se od podnožja ( osnove ) i topljivog umetka .16.Osigurači velike prekidne moći ( visokoučinski osigurači . Sastoje se od podnožja ( osnove ) i topljivog umetka .4. . 0. 630 . K ).s.03 .160. Nazivne struje podnožja : 25 .s.5 A .63. četveropolni .100 A Vrijeme isključenja odnosno karakteristikama isklapanja B. Nazivne struje : 14. Svaki termički rele odabire se prema nominalnoj struji elektromotora . 3-5 A 35-50 A .Sklopnik se sastoji od glavnih strujni kontakti . pomoćni kontakti .25.125. s.110. Proizvode se za razna područja struje i svaki se može podešavati unutar područja (na pr. 6.60.225. ( ili preopterećenja ) .50 ) kA Zaštitne strujne sklopke ( FID sklopke ) Zaštita od indirektnog dodira i za spriječavanje trajnog napona na uzemljenim metalnim dijelovima .Sklopnikom se upravlja pomoću tipkala ili pomoću sklopke.10.16. L.100A Vrijeme isključenja : brzi i tromi topljivi umeci Selektivnost je postignuta ako djeljuje samo osigurač najbliži uzroku kvara .8.48. L.50.90.80.40.25. Struje k.32. 400 . 0.40. Nazivne struje podnožja : 100 . 40. 0.500. koji zadovoljava zahtijeve daljinskog upravljanja i automatizacije.110. 250 .25.10.16. K ). s. 100 A Nazivne struje topljivog umetka : 2.100. tropolni .25. 63 . 220.1 . Jednopolni . kao i za ograničavanje struja k.s.63.630.3 . C i D ( H.250.40.80 A Nazivna struja greške : 0.40.20.

trotarifna . 36 i sl. 24.Stanje poboljšavamo tako da paralelno priključimo kondenzatore .Releji Uređaji koji se aktiviraju pod djelovanjem jedne ili više električkih veličina ( struja . energije kVAr . voltmetri .62 . uređaja ( induktivni potrošači ) trebaju za rad pored radne i jalovu energiju .priključak na mrežu izravno za potrošače do 60 A ili poluizravno za veće potrošače preko strujnih mjernih transformatora xxx/ 5A Ampermetri . cosØ-metar UREĐAJI ZA KOMPENZACIJU JALOVE ENERGIJE Večina el.tg Ø2 ) Proračunski faktor snage cos Ø1 iznosi 0. vremenski releji .5 do 960 kVAr. dvotarifna . grupna i centralna kompenzacija .9. Postoji pojedinačna .Rade se od 3 do 6 i više stupnjeva regulacije . energije : . energije kW sa pokazivačem maksimuma .Kontakti releja su mirni . Proizvode se u spektru od 17. trofazna .jednotarifna . tako da se kompenzacioni uređaji automatski uključuju po potrebi kako se mijenja jalova snaga .za mjerenje radne ( djelatne ) el. Automatski kompenzacioni uređaji namijenjeni su za grupnu i centralnu kompenzaciju jalove energije . ili za zaštitu od dodirnog napona 220/220 V. a željeni faktor snage iznosi cosØ2 = 0.jednofazna .85 . zaštitni releji . Stubišni automat Odvodnici prenapona Za zaštitu trošila od indirektnih udara groma Transformatori Za snižavanje napona sa 220 V na 12.Osim toga HEP traži da cosØ bude najniže 0. napon. radni . Mjerni uređaji Brojila potrošnje el.za mjerenje jalove el. Pored troškova za isporuku . Potrebna snaga kompenzacionog uređaja za kompenzaciju jalove energije iznosi : Q = Pv ( tgØ1 . STR: 26 . Stalni kompenzacioni uređaji namijenjeni su za pojedinačnu kompenzaciju elektromotora i transformatora . reaktivna energija dodatno opterećuje prijenosne linje .0. snaga ) da bi preko svojih kontakata i pomoćnih strujnih krugova djelovali na druge aparate .95 Q = Pv ( 0.prijeklopni i trenutni Pomoćni releji . odnosno izvršimo kompenzaciju jalove energije .329 ) kVAr .

kanalizacije . Kao dopunska mjera koristi se zaštitna strujna sklopka Zaštita od indirektnog dodira Zaštita automatskim isključenjem napajanja što znači da u slučaju kvara dolazi do automatskog isključenja napajanja. klimatizacije .n. u kojem su neutralni i zaštitni vodič objedinjeni u jednom vodiču samo u jednom dijelu sistema . mrežama dozvoljeni su slijedeći sistemi napajanja : a) TN-sistem ima jednu direktno uzemljenu točku a mase su spojene sa ovom točkom pomoću zaštitnih vodiča U praksi najčešće se koristi TN-sistem i razlikuju se tri tipa TN-sistema i to . instalacije plina i sl.TN-C-S –sistem . centralnog grijanja . Izloženi vodljivi dijelovi ( mase ) moraju se spojiti sa zaštitnim vodičem za svaki tip razvodnog sistema .4. zaštita postavljanjem izvan dohvata ruke . Zaštita od direktnog dodira Zaštita pregradama ili kučištima .A5. U svakoj zgradi vodič glavnog izjednačenja potencijala povezuje međusobno slijedeće vodljive dijelove : glavni zaštitni vodič . ) . ) Zaštita sigurnosnim malim naponom ( istovremena zaštita od direktnog i indirektnog dodira ) Nazivni napon ne prekoraćuje 50 V. PEN vodič .TN-C –sistem . metalne konstrukcije zgrade .) Stupanj zaštite ostvaren pomoću zaštitnog kučišta označava se sa dva karakteristična slova i dva broja na pr.B2.730.070. IP 4 4 Prvi karakteristični broj ( od 0 do 6 ) označava stupanj zaštite od prodora stranih tijela i prašine Drugi karakteristični broj ( od 0 do 8 ) označava stupanj zaštite od prodora vode ( prilog ) ZAŠTITA OD ELEKTRIČNOG UDARA (utvrđena standardom N. metalne konstrukcije unutar zgrade . gromobransku instalaciju STR: 27 . u kojem su neutralni i zaštitni vodič objedinjeni u jednom vodiču kroz cijeli sistem b) TN-sistem ima jednu direktno uzemljenu točku a mase su spojene sa zemljom preko uzemljenja koje je električni nezavisno od uzemljenja sistema napajanja c) IT-sistem nema ni jednu direktno uzemljenu točku a mase su uzemljene ( prilog ) STUPNJEVI ZAŠTITE ELEKTRIČNE OPREME OSTVARENE POMOĆU ZAŠTITNIH KUČIŠTA (utvrđeni standardom N. ZAŠTITNE MJERE TIPOVI RAZDJELNIH SISTEMA U POGLEDU UZEMLJENJA (utvrđeni standardom N. metalne dijelove instalacija ( cijevi vodovoda .) U n.TN-S –sistem .741. zaprekama . koji kroz cijeli sistem ima razdvojeni neutralni i zaštitni vodič .B2. glavni zemljovod ( temeljni uzemljivač ) .

23x0. za 220 V iznosi 0. Zaštitni uređaj u slučaju greške u strujnom krugu mora automatski isklopiti napajanje strujnog kruga u utvrđenom vremenu . ) STR: 28 .nazivni napon prema zemlji Dozvoljena vremena isključenja u ovisnosti o karakteristikama strujnog kruga propisana su u standardu N. Mora biti ispunjen uvjet : RA x Ia < 50 V gdje je : RA .04+2x0.2 u RS-1 Petlja kvara TS --------------KRO1--------GRP1-----------EO4----------RS-1--------st.012+2x8.B2.TN – sistem Kao zaštitna mjera od previsokog napona dodira u TN sustavu napajanja koristi se izjednačenje potencijala i isklapanje napajanja u slučaju greške.588x0.533 x 80 = 42.025 + 0.struja koja osigurava djelovanje zaštitnog uređaja odnosno nazivna diferencijalna struja ( 30 mA .588Ω/km Ro= 2.533 Ω ZsxIa = 0.231 Ω/km Ro .06Ω/km Ro=8.specifičan otpor kabela (Ω/km) . t = 0. tj.PRORAČUN EFIKASNOSTI ZAŠTITE KOD KORIŠTENJA INSTALACIONOG AUTOMATSKOG PREKIDAČA Strujni krug br.06x0.struja koja osigurava djelovanje zaštitnog uređaja u propisanom vremenu Uo .6 V < Uo=220 V TT – sistem Kao zaštitna mjera od previsokog napona dodira u TT sustavu napajanja koristi se zaštitni uređaj diferencijalne struje ( zaštitna strujna sklopka ) izjednačenje potencijala i isklapanje napajanja u slučaju greške.Niskonaponski prekidači sa nadstrujnim okidačima .412 = 0. Ia = 80A ( proradna struja osigurača 16 A ) Zs=2x0.impendancija petlje kvara Ia .zbroj otpora uzemljivača i zaštitnog vodiča Ia .Instalacioni automatski prekidači i kombinirani zaštitni prekidači .025= = 0.2 l = 110 m l = 25m l= 12m l = 25m s =2x150mm² s = 35 mm² s= 10mm² s = 2. Za prekidanje strujnih krugova u slučaju greške koriste se : .( termomagnetni okidač ) .231/2x0.018 + 0.029 + 0.231x0.049 + 0.025+2x2.Zaštitno strujne sklopke PRILOG .4 sekunde.4 s .23 Ω/km l = 40m s = 150 mm² Ro=0.krug br. Nadstrujne okidače čine toplinski ( bimetalni ) preopteretni i magnetni kratkospojni okidač.231Ω/km Ro= 0.741 i na pr.110+2x0. zaštitni uređaj treba imati takovu karakteristiku da je ispunjen uvjet : ZsxIa < Uo gdje je : Zs . 500 mA i sl.5 mm² Ro=0.

Presjeci dodatnih vodiča za izjednačenje potencijala ne smiju biti manji od 2.27 V < 50 V IT – sistem U IT-sistemu instalacija mora biti izolirana od zemlje . odnosno na mjestima gdje se smanjuje trajno dopuštena struja vodiča i kabela i na mjestima gdje se smanjuje dozvoljena struja kratkog spoja . a u trofaznom napajanju bez nul-vodiča četvrti odnosno peti u trofaznom napajanju sa nul-vodičem . Zaštita upotrebom uređaja klase II ili odgovarajućom izolacijom Oprema sa dvostrukom ili pojačanom izolacijom Zaštita električnim odvajanjem Elekrično odvajanje jednog strujnog kruga ( napajanje utičnica za priključak brijačeg aparata preko odvojnog transformatora ) NADSTRUJNA ZAŠTITA ( utvrđena standardom N.5 mm² Ru=8. Za presjeke faznog vodiča iznad 16 mm² presjeci zaštitnog vodiča mogu biti upola manji .14x0. Presjeci glavnih vodiča za izjednačenje potencijala ne smiju biti manji od 6 mm² .2 iz RS UZEMLJIVAČ ----KPMO----------------RS-------------st.743 ) Uređaji za zaštitu od nadstruje ( struja preopterećenja i struja kratkog spoja ) postavljeni su na početku strujnog kruga . već kontrolnik izolacije daje zvučni i vizuelni signal.60 + 2x2.5 mm² .B2.1 l = 20 m l = 25m s = 10 mm² s = 2. STR: 29 .03 = 0. jer u slučaju kvara ne dolazi do isključenja .14 Ohm/km Ro . Kao vodiči za izjednačenje potencijala u pogonima koristi se uže Cu presjeka vodiča 50 mm² .Strujni krug br.15 x 0.60 Ohm Ro= 2.025 = 9.B2.15 Ohm RaxIa = 9. koji se polažu na izolatore po pogonu.specifičan otpor kabela ( Ohm/km ) Ru . Za presjeke vodiča do 16 mm² zaštitni vodiči moraju biti istog presjeka . Ovaj sistem u kombinaciji sa kontrolnikom izolacije u praksi se koristi za napajanje potrošača u operacionim dvoranama i prostorijama za intenzivnu njegu . ili traka FeZn 25x4 mm.06x0. PRESJECI ZAŠTITNIH VODIČA Presjeci zaštitnih vodiča i vodiča izjednačenja potencijala određena su standardom N.020 + 2x7. Mase ( vodljivi dijelovi moraju se uzemljiti .krug br. a u praksi se koriste sa presjekom 16 mm².otpor uzemljivača Ia = 30 mA Ra = 8.06 Ohm/km Ro = 7.754 U praksi zaštitni vodiči su u jednofaznom napajanju treći . a u praksi koriste se vodiči presjeka 4 mm² .

struja za koju je strujni krug projektiran Iz . ELEKTRIČNA POSTROJENJA NA NADZEMNIM MJESTIMA UGROŽENIM OD EKSPLOZIVNIH SMJESA U praksi se susrećemo sa objektima i prostorima kod kojih je moguće nastajanje eksplozivnih smjesa kao : proizvodnja i razvođenje plinova . instalacije provjerimo u Pravilniku o el. i na ta mjesta ne postavljamo nikakove el.prekidna moć je veća od očekivane kratkospojne struje na mjestu postavljanja . postrojenjima na mjestima ugroženim od eksplozivnih smjesa ( SL.Zaštita od struje preopterećenja Odabrani zaštitni uređaji prekidaju struje preopterećenja prije nego što struja preopterećenja uzrokuje štetno povišenje temperature. proizvodnja i prerada umjetnih masa . instalacije . a način izvođenja el. 18/67) . instalacije . izrađuju se u vrsti zaštite “povećane sigurnosti “ ili “neprodoran oklop “ . 93/98 ) . Zaštita od kratkospojnih struja Odabrani zaštitni uređaji osiguravaju prekidanje kratkospojne struje prije nego takva struja prouzrokuje opasnost od toplinskih i mehaničkih djelovanja u vodičima i spojevima . STR: 30 . oko otvora tankova i oko odušaka odredimo prema Pravilniku o postajama za opskrbu prijevoznih sredstava gorivom ( N. Protueksplozijski zaštićeni el. garaže za motorna vozila .struja koja osigurava pouzdano djelovanje zaštitnog uređaja Kontrola u pogledu zadovoljavanja navedenih uvjeta provodi se za sve strujne krugove. ) . ) . Svaki odabrani zaštitni uređaj zadovoljava slijedeće uvjete: . U praksi u takove prostorije postavljamo najnužnije el. razvodne kutije i sl. skladište i pretakanje goriva .N.nazivna struja zaštitnog uređaja I2 .svaka kratkospojna struja koja se pojavi u bilo kojoj točki strujnog kruga odabrani zaštitni uređaj prekida unutar vremena koje dovodi vodiče do dopuštene granice temperature. proizvodnja i upotreba lakova . obrada i uskladištenje sa nastajanjem prašine ( šećerane . uređaji ( svjetiljke . Kod benzinskih crpnih stanica zone opasnosti oko crpki . …. poznati kao “S” uređaji . proizvodnja i razvođenje sagorivih tekućina .trajno podnosiva struja kabela In . benzinske crpke. uglavnom samo rasvjetu . skladištenje žitarica i sl. akumulatorske stanice . Radne karakteristike uređaja koji štite električni kabel od preopterećenja zadovoljavaju ovim uvjetima : 1) Ib < In < Iz 2) I2 < 1. sklopni uređaji .45xIz gdje su: Ib .

najčešće su za napon 12V snage 20 . a osnovna mana je slaba iskoristivost i kratak životni vjek . E27 . kojima je potrošnja 5 puta manja . a produži trajnost . baterijske . imaju dobreu reprodukciju boje . auto žarulje itd ) Prednost im je niska cijena . E14 ) ili s bajunetom ( B22 ) i lako ih jezamjeniti umjesto žarulja sa žarnom niti . jedinica za svjetlosnu jačinu je cendela ( cd ) . Halogene žarulje na mrežni napon i halogene cijevaste žarulje na mrežni napon manje su u upotrebi . 23 W STR: 31 . energije i zagrijavnje . oblika svijeće itd ) . 20 . te što daju svjetlost najbliža prirodnoj svjetlosti . i da se na jednostavan način zamjene žarulje sa žarnom niti . jedinicu za osvjetljenost je lux ( lx ) . To se postiglo navedenim fluokompaktnim žaruljama . Φ svjetlosna jačina je vrijednost svjetlostikoja zrači u određenim smjeru . 35 . a osnovna mana je slaba iskoristivost . 15 .Sve standardne žarulje imaju dno sa navojom ( E40 . reflekta žarulje za usmjerenu rasvjetu . Standardna žarulja izrađuje se od 25 do 1000W .RASVJETA OSNOVNE SVJETLOTEHNIČKE VELIČINE svjetlosni tok je cjelokupna emitirana snaga zračenja izvora svjetlosti . I osvjetljenost predstavlja mjerilo za intenzitet svjetloszi koje pada na određenu površinu . Izrađuje se snage 5 . kriptonske . a životni vijek 10 puta veći . jedinica za svjetlosni tok je lumen ( lm ) . imaju dobru reprodukciju boje . ili 50W . metalizirane . E IZVORI SVJETLOSTI Žarulje sa žarnom niti Nit se grije do bijelog usijanja el. Fluokompaktne žarulje sa ugrađenim predspojnim napravama imaju dno s navojem ( E27 . 11 . strujom u staklenom balunu ( vakumom ili kombinacijom inertnog plina ) . B15 ). Niskonaponske halogene žarulje su u velikoj upotrebi kod dekorativnih svjetiljki . Osim standardnih proizvode se i kao ukrasne žaruljice ( oblika gljive . 7 . (do 1000 sati ) Halogene žarulje Nastale su iz potrebe za indirektnom rasvjetom velikih prostora s reflektorima i svjetiljkama za dekorativnu rasjetu . specijalne žarulje ( signalne . E14 ) ili sabajunetom ( B22 . Prednost im je što daju svjetlost blizu prirodne svjetlosti . ( životni vijek oko 4000 sati ) Fluokompaktne žarulje ( štedne fluo žarulje ) Nastale su iz potrebe da se smanji potruošnja el.

vrijeme ponovnog propaljivanja cca. ) . velesajamski paviljoni . BB ( bijela boja 4500 K ) . skladišnih prostora i sl. rasvjetu visokih industrijskih hala i okoliša . vrijeme ponovnog propaljivanja cca. Da bi funkcionirale fluorescentna cijevi moraju imati predspojne naprave : startere za paljenje . filtere za uklanjanje smetnji ( na zahtijev ) . DS ( danje svjetlo 6500 K ) Standardne fluorescentne cijevi nemaju dobru reprodukciju boja . 150 W . 125. boje TB ( toplo bijela boja . 8 min. s refleksnim slojem . Visokotlačne metal-halogene žarulje ( HQI . vijek trajanja 12000 do 24000 sati. Standardne su snage 50. 36 . vrijeme ponovnog propaljivanja cca. . Klasične predspojne naprave zamijenjuju se elektronskim predspojnim napravama. 100. za dezinfekciju zraka ( baktericidne ) . 6 min . 6 min. 2000 i 3500 W . skijaške staze . 3 min . 1000 . 250. Vrijeme propaljivanja cca. SB ( svjetlo bijela boja .3500 K ) . vijek trajanja 10000 do 15000 sati. 6 min. Fluorescentne cijevi s “luksuznim bojama “ svjetlosti ( TBX . za niske temperature . Kompaktne za profesionalnu dekorativnu rasvjetu standardne su snage 35. sportske palače . 400. Osim standardnih fluorescentnih cijevi proizvode se i fluorescentne cijevi za specijalne namijene : za visoke temperature . vrijeme ponovnog propaljivanja cca. 58 W . Vijek trajanja oko 10000 sati . 6 min. Žarulje na izboj ( visokotlačne žarulje ) Nastale iz potrebe za veoma mnogo svjetla da bi se osvjetlile ulice gradova . stadioni i sl. 600 i 1000 W . 3 min . velike i visoke industrijske hale . 80. prigušnice koje održavaju električno pražnjenje . vijek trajanja 16000 do 24000 sati. promjera Ø 38 ili Ø26 mm .Fluorescentne cijevi Ekonomične u osvjetljavanju prostora . . parkirališta i sl. 250. 1500 mm . bojane . reklamni panoi . 1200. skladišnih prostora i sl. Vrijeme propaljivanja cca. vijek trajanja 6000 do 9000 sati. VTFE ) koriste se za vanjsku rasvjetu ulica . STR: 32 . kondenzator . Vrijeme propaljivanja cca. čuvaju naboj i stabiliziraju struju. VTN ) su najekonomičnije visokotlačne žarulje i koriste se za vanjsku rasvjetu ulica . HPI . Vrijeme propaljivanja cca. Standardne fluorescentne cijevi su : snage 18. dokovi kolodvori teniski i golf tereni . . rasvjetu visokih industrijskih hala i okoliša . 75. . Imaju svjetlosnu iskoristivost 5 puta veću od žarulja sa žarnom niti i 2 puta veću iskoristivost od halogenih žarulja . Visokotlačne živine žarulje ( HQL . 700 i 1000 W . Cijevaste su snage 250. pročelja .150. za osvjetljenje akvarija i cvijeća .2900 K ) . za regulaciju svjetlosnog toka . dužine 600 . Visokotlačne natrijeve žarulje ( NAV . VTHF ) koriste se za profesionalnu dekorativnu rasvjetu i rasvjetu velikih prostora ( stadioni . za kopirne aparate . Standardne su snage 50. BBX ) odlikuju se dobrom reprodukcijom boja . 2 min . 400. za rapid – start . 70. povijesni spomenici .

raspodjela svjetlosnog toka u prostoru : direktna .svjetlotehnički elementi : reflector . starteri . sa zračenjem na sve strane . jednostavan I siguran priključak .elektrotehnički elementi :grla . svjetiljke sa kosim zračenjem . pretežno indirektna .mehanički elementi : kučišta . jednostavna konstrukcija u cilju lakše montaže I održavanja . montažni pribor .iskoristivost podataka daju proizvođači STR: 33 . pretežno direktna .raspodjela sjajnosti : prikazuje se u vidu dijagrama .oblikovne : estetski izgled oblika i završne obrade . zagrijavanju . kodenzatori I sl.mehaničke : dovoljna mehanička čvrstoča . osiguranje protiv vlage I vode . ogračiničenje blještanja . prema raspodjeli svjetlosne jačine svjetiljke se djele u uskosnopne .SVJETILJKE Svjetiljke moraju zadovoljiti slijedeće zahtijeve : . na gore .raspodjela svjetlosne jačine : prikazuje se u vidu dijagrama . raster . Svjetlotehničke karakteristike svjetiljki : . priključne stezaljke . indirektna . na gore i dolje .elektromehaničke : pogonska sigurnost . kapa . vodiči za unutrašnje ožičenje . zaštita od smetnji . prigušnice .svjetlotehničke : odgovarajuća raspodjela svjetlosnog toka i svjetlosne jačine . uklapanje u ambijent Elementi svjetiljaka : .širokosnopne . otpornost prema koroziji . jednolika . povoljna iskoristivost . zaštita od napona dodira .

fluorescentne cijevi toplo bijele boje .5 za srednje zahtjeve . visokotlačne metal-halogene žarulje . a kako je naš standard relativno star . Preporučena skala osvjetljenosti : .topple boje ( temperatura boje manja od 3300 K ) . Standardima je određena minimalno srednja osvjetljenost .100-150 lux . a visoki bijele boje .UNUTARNJE OSVJETLJENJE Faktori kvalitete unutarnjeg osvjetljenja su : Nivo osvjetljenosti Nivo osvjetljenosti određuje se prema važećim standardima .srednji zahtjevi 200-300 lux . fluorescentne cijevi dnevne svjetlosti . visokotlačne natrijeve žarulje . u praksi se koriste preporuke CEI ili njemačke norm DIN .veliki i vrlo veliki zahtjevi 500-750-1500-2000-3000-5000 lux (prilog – nivo osvjetljenosti prema preporukama CEI ) Ravnomjernosti Ravnomjernost je odnos najslabije osvjetljenog mjesta u prostoriji i srednje osvjetljenosti iznosi : . visokotlačne metal-halogene žarulje Niski nivo osvjetljenosti zahtjevaju topple boje .1:3 za vrlo male i male zahtjeve . Nivo osvjetljenosti po preporukama je nazivna srednja osvjetljenost .1:2. Reprodukcija boja Opći indeks reprodukcije boja “Ra” kreće se u granicama od 40 do 90 STR: 34 . visokotlačne živine žarulje .bijele boje ( temperatura boje od 3300 K ) . žarulje sa žarnom niti .5 za velike i vrlo velike zahtjeve Boja svjetlosti Izvori su u pogledu temperature boje podjeljeni na : .boje dnevne svjetlosti ( tempetatura boje veća od 5000 K ). fluorescentne cijevi bijele boje. halogene žarulje .vrlo mali zahtjevi 20-30-50 lux .1:1.mali zahtjevi 75. koju je potrebno postići u prostorijama .

Tridonic. ( slika 1a i 1b) DALI kontrolni sistem upravlajnja Digital Addrssable Lighting Interface ( D A L I ) DALI kontrolni sistem upravlajnja rasvjetom sastoji se iz dvije komponente ( slika 2 ) : regulacijski uređaj ( controller ) adresibilni element u svjetiljci ( lamp interface unit – LIU ) Oba uređaja su inteligentna i elektronički krugovi upravljani su mikroprocesorima . osjetnici prisutnosti PIR prijemnici . osjetnici svjetla . stanica za tehničke preglede . Trilux ) Funkcija regulacijskog uređaja ( controller-a ) je da regulacijske komponente ( tipkala . ali je zonalno osvjetljenje isto opće osvjetljenje. stupanj zaštite IP55. DALI kontrolni sistem upravlajnja rasvjetom razvijen je kroz zajedničku suradnju proizvođača elektronskih predspojnih uređaja za fluorescentne cijevi ( Phillips . garaže i sl. Orjentacija svjetlosnih traka ovisi o radnim stolovima ili strijevima . Povezani su kabelom kojim se prenose podaci . ( DALI kontrolni signali ) . ( prilog ) Rasvjeta industrijskih pogona visine prostorija iznad 5m rješava se svjetiljkama sa sjajnim reflektprom i visokotlačnom žaruljom ( živine .Opće osvjetljenje Osim općeg osvjetljenja postoji još i lokalno . daljinski upravljači i sl. a u praksi se najčeščće izvodi opće osvjetljenje . ) pretvara u digitalne poruke i da ih putem DALI kontrolnog kabela prenese do adresibilnog elementa u svjetiljci ( lamp interface unit – LIU ) STR: 35 . biroi ) Osvjetljavaju se ugradnim ili nadgradnim UPRAVLJANJE RASVJETOM Konvencionalno upravljanje Konvencionalno upravljanje rasvjetom radi na način da direktno upravljamo sa naponom kojim napajamo svjetiljku . Industrija Rasvjeta industrijskih pogona ( kao i radionica . ) visine prostorija do 5m rješava se svjetiljkama s fluorescentnimcijevima . kada su zahtjevi osvjetljenosti po zonama različiti . natrijeve ). IR prijemnici . najčešće montiranim direktno na plafon u vidu svjetlosnih traka . U velikim prostorima može se rješavati i zonalno opće osvjetljenje . koje imaju prednost pred svjetiljkama sa . Osram . metal-halogene . Upotrebljavaju se svjetiljke s reflektorima ili kapama . ( prilog ) Poslovni prostori ( uredi . kao i dodatno osvjetljenje radnog mjesta .

ušteda energije ( do 70% ) regulacijom rasvjetnog toka u ovisnosti o danjem svjetlu . etažni razvodi spojeni su sa sabirnicom za izjednačenje potencijala u etažnoj razvodnoj ploči preko odvodnika prenapona . te prenaponi koji nastaju pri zemljospoju ili pri kratkom spoju . koji mogu kontrolirati srednje energije “ Čista “ soba ZAŠTITA U NISKONAPONSKIM 0. elektromotora i vodova . koji putuju vodovima i prodiru u uređaje . pojednostavnjeno rečeno oni direktno upravljaju svjetiljkama na način sličan konvencionalnom upravljanju ( slika 3) Sa DALI kontrolnim sistemom upravlajnja rasvjetom postiže se slijedeće : . . odnosno prenaponi koji nastaju uklapanjem i isklapanjem transformatora .unutarnji prenaponi su povišenje napona mreže . i da u skladu sa komandnom porukom promijene napon kojim napajamo svjetiljke .fleksibilnost da svaka svjetiljka ili grupa svjetiljki može biti kontrolirana i upravljana neovisno jedna o drugoj i neovisno o napajanju . Po porijeklu prenaponi mogu biti unutarnji i vanjski .vanjski prenaponi koji nastaju prvenstveno atmosferskim pražnjenjem ( vidi sliku 1 ) . induktivnim djelovanjem magnetskog polja ( indukcija napona u petlji ) ili kapacitivnim djelovanjem električkog polja ( izbijanjem napona iz jednog vodiča na drugi u slučaju velike potencijalne razlike ) ZAŠTITNE ZONE ( slika 2 i slika 3 ) ZONA 0 ZONA 1 ZONA 2 ZONA 3 Prostor štićen gromobranskom instalacijom od direktnog udara Prostor unutar građevine . koji mogu kontrolirati velike energije Prostor unutar građevine .adresibilni element u svjetiljci ( lamp interface unit – LIU ) Svrha adresibilnog element u svjetiljci ( lamp interface unit – LIU ) je da pročita poruku poslatu iz regulacijskog uređaja ( controller-a ) . a nastaju direktnim udarom groma .sustav može biti povezan sa centralnim nadzornim sustavom građevine PRENAPONSKA ZAŠTITA OPĆENITO Prenaponi se ispoljavaju kao naponski valovi . glavni razvodi spojeni su sa glavnom sabirnicom za izjednačenje potencijala preko odvodnika prenapona .4 kV INSTALACIJAMA Koordinacija izolacije je mjera zaštite u niskonaponskim 0.4 kV mrežama ( slika 4 ) STR: 36 .

Telefonske i informatičke mreže .Video kabeli . kao funkcija srednje zaštite .Prvi stupanj selektivnosti prenaponske zaštite zahtijeva odvodnike prenapona koji mogu kontrolirati vrlo velike energije ( ZONA 1 – odvodnici prenapona klase B ) Drugi stupanj selektivnosti prenaponske zaštite . zahtijeva instaliranje odvodnika prenapona u etažnim razvodnim pločama koji mogu kontrolirati srednje energije ( ZONA 2 – odvodnici prenapona klase C ) Treći stupanj selektivnosti prenaponske zaštite zahtijeva odvodnike prenapona koji mogu biti ugrađeni u utičnici ( ZONA 3 – odvodnici prenapona klase D ) ZAŠTITA U INSTALACIJAMA SLABE STRUJE .Signalni kabeli Navedene instalacije moraju biti integrirane u sustav izjednačenja potencijala i sustav prenaponske zaštite u svrhu zaštite uređaja koji su spojeni na mrežu ( slika 5 ) STR: 37 .

preuzimanje poziva . 1. Te ormare razmještamo po objektu prema potrebama mreže. Pregledom tehničkih zahtjeva pojedinog objekta definira se potrebni broj telefonskih parica za svaki objekt.bilježenje troškova telefonskih razgovora svakog pojedinog priključka .TELEFONSKI RAZVODNI ORMARIĆI Telefonski razvodni ormarići koriste se u razvodu telefonske instalacije kao tačke koncentracije. Razvod vanjske telefonske instalacije može biti zračni ili kabelski ( u zemlji ). Izrađuju se kao ugradni ili nadgradni ormarići različitih kapaciteta. Najsuvremenija tehnologija i upravljanje pomoću računala daje sadašnjim centralama mnoštvo mogućnosti kao što su: .RAZVOD INSTALACIJE TELEFONA I KOMP. Telefonska instalacija objekata koncentrirana je u glavnom razdjelniku ili direktno na telefonsku centralu. Proizvode se centrale različitih kapaciteta . .i sl. U urmariće su montirane letvice 10x2mm tzv.TELEFONSKE KUĆNE CENTRALE Kućne telefonske centrale koriste se u poslovnim objektima.mogućnost upotrebe telefonskih aparata sa tonskim i dekadskim biranjem .konferencijske veze . . INSTALACIJE SLABE STRUJE TELEFONSKA INSTALACIJA I INFORMATIČKA MREŽA (INSTALACIJA STRUKTURNOG KABLIRANJA) .PRIKLJUČAK NA VANJSKE INSTALACIJE Vanjski priključak se izvodi iz HT (Hrvatske Telekomunikacije) telefonske mreže prema HT suglasnosti. Utičnice se vodičima spajaju na najbliže telefonske ormariće. i nazivano ih 19”(inč) Rack (600x600mm visine 600. U objektu se definira mjesto glavnog priključka prema tehničkim zahtjevima objekta te prema položaju vanjskih instalacija. Prednosti ovakove koncentracije su u tome da se prespajanjem u ovim ormarima lako promjeni telefonski u kompjuterski priključak. Kapacitet razvodnog ormara ovisi o broju regleta ugrađenih u ormarić. Napajaju se iz NN mreže. Priklučak više inija za poslovne objekte uglavnom se rješava podzemnim optičkim kabelima. U ovaj ormar slažu se telefonski ormarići s regletama i komunikacijski moduli kompjuterskih mreža ( habovi i patch paneli ) . “reglete” na kojima se spajaju kabeli i vodići. Veličinu ormara određujemo prema opremi koju je u njega potrebno ugraditi. Moderne kućne telefonske centrale izvode se u zatvorenim kućištima i jednostavno se postavljaju u objektima. . dok se u stambenim objektima predviđaju telefonski priključci u dnevnim boravcima. . MREŽE Telefonska instalacija završava ugradnim telefonskim utičnicama na koje se priključuju telefonski aparati.mogućnosti produženog biranja . 1000. Na to mjesto se postavlja telefonski ormarić koji još zovemo ““Glavni ili Uvodni telefonski ormarić” Kabel iz vanjske mreže ulazi u taj ormarić i spaja se na letvice 10X2 mm ili takozvane “reglete”.prebacivanje poziva . Vanjske instalacije planira. U bolnicama se predviđaju na bolesničkim kanalima u svakoj bolesničkoj sobi. Brojne funkcije i mogućnosti same centrale korisnik programira po volji i konfiguraciji mreže.C.RACK 19” ZA KOMPJUTERSKE MREŽE Telefonski razvod vodi se paralelno s kompjuterskom mrežom te se vodići razvoda svode na iste ormare. Analogne centrale danas su prešle u digitalne centrale koje prosljeđuju digitalne i analogne ( glas ) signale. 1600 ili 2000mm). te osiguravaju brze i jednostavne komunikacije. projektira i izvodi HT prema zahtjevima prostornog uređenja. Posredničko mjesto služi za usmjeravanje vanjskih poziva unutar centrale. U objektu se predviđaju telefonski priključci u svim radnim prostorima pored radnih stolova . Spoj između glavne koncentracije ( glavnog odnosno uvodnog razdjelnika ili STR: 38 .

Razvod u prostorima. Razvod od ormara do utičnica izveden je kabelima UTP CAT 5 položenim u PVC cijevi 23 mm. Svi telefonski ormarići se uzemljuju vodićem PY 4mm. Postoje tropolne. Telefonski kabelski priključak će se izvesti iz javne HPT mreže kabelom odgovarajućeg broja parica prema HT suglasnosti .telefonske centrale ) i ostalih razvodnih telefonskih ormarića izvodi se višeparičnim telefonskim kabelima.TELEFONSKE UTIČNICE Telefonske utičnice se montiraju u objektu na mjestima gdje je potreban priključak telefonskog aparata ili kompjutera. Zajedničko razvođenje instalacije telefona i prijenosa podataka (kompjuterske mreže) izvedeno je takozvanom tehnikom strukturnog kabliranja u skladu sa ISO/IEC 11801 . dvopolne telefonske utičnice klasičnog tipa. Telefonski rasplet po zgradi počinje od priključnog telefonskog ormarića koji je smješten u prizemlju objekta. Na svim radnim mjestima predviđena je jedna dvostruka priključnica RJ45 na koju se može priključiti telefonski aparat ili kompjuter. Način ugradnje ( podžbukni. U svakom stanu predviđa se telefonska utičnica koja se montira u dnevnom boravku. koje se polažu direktno u beton. Uvođenje telefonskog kabela u objekt izvodi se kroz plastične cijevi objekta od telefonskih ormarića u zgradi. Telefonska instalacija u stambenim objektima izvodi se u skladu sa uputama za izvođenje telefonskih preplatničkih instalacija u zgradama. Razvod od telefonskih utičnica izvodi se dvoparičnim vodičima koje se polažu u plastičnim cijevima ili na PK trasama slabe struje. Kod razvoda kompjuterske mreže ni jedna linija od 19” racka do utičnice ne smije biti duža od 100 m. podne i parapetne kanale ) također definra odabir telefonske utičnice . Telefonska instalacija u zgradi izvodi se u plastičnim cijevima vodičima tipa Ti20 ili Ti44. Usponske telefonske kolone plažu se vertikalno kroz stubište.² Horizontalni razvod u hodnicima i glavnim komunikacijama polaže se uvijek na suprotnoj strani od trasa polaganja jake struje. koji nemaju spuštene stropove te u pregradnim zidovima izvodi se u plastičnim cijevima. STR: 39 . nadžbukni i ugradnja u pulteve . Završetci UTP kabela u GKO izvedeni su na patch panelima ili na telefonskim regletama te na drugom kraju na RJ45 utičnicama. Također se predviđen izvod za priključak sa dvije parice telefonske instalacije za svaki poslovni prostor. U slučaju prelaska iz jedne požarne zone u drugu kabelske trase se polijevaju protupožarnim sredstvom. Sa ove koncentracije radijalno se razvodi po dvije parice telefonske instalacije za svaki stan. . U zadnje vrijeme se koriste višepolne telefonske utičnice tipa RJ. Ovi višeparični kabeli polažu se na perforirane kabelske trase slabe struje koji se nalaze u spuštenom stropu ili u cijevima u betonskim zidovima.

instalacija šprinkler uređaja . protupožarna vrata. Na prednjoj ploči centrale obično su predviđene sve komande za programiranje.instalacija autonmatskog sustava za gašenje požara halonom ili CO plinom . Centrala ima određeni broj linija koje se dijele na linije automatskih ili linije ručnih javljača požara.linijska . Svaki javljač se programira te u svom kodu nosi vlastitu adresu i stanje . Instalacijski projekti trabaju poštovati sve požarne zone te osiguravati što manje proboja iz jedne zone u drugu.2. Sve proboje treba zatvoriti protupožarnim sredstvima ili protupožarnim klapnama. U zadnje vrijeme instaliraju se uglavnom vatrodojavne instalacije adresibilnog tipa. testiranje i rad same centrale. Sama centrala spaja se na printer radi evidentiranja svih informacija. Sama centrala prepoznaje svaki javljač posebno te se unosom programa definira i položaj i stanje svakog javljača .instalacija vatrodojave .vatrodojavne centrale . protupožarne zidove. VATRODOJAVNA INSTALACIJA PROTUPOŽARNA ZAŠTITA I PROJEKT Pri projektiranju objekata projektant mora poštovati sve požarne propise koji se odnose na vrstu objekta koji projektira. U nekim slučajevima vezana je i na instalaciju za automatsko gašenje požara ( halonom ili sa CO ). dvije i četiri petlje. Svaka vatrodojavna centrala ima i relejni slog. puteve evakuacije u slučaju požara te načine i mjere zaštite od požara. Uz arhitektonsko građevinski objekt izrađuje se i takozvani protupožarni projekt koji definira požarne zone objekta. Adresibilne vatrodojavne instalacije su instalacije s opremom digitalnog tipa. alarmiranje. Ove centrale se proizvode sa jednom. Svaka linija može sadržavati do 20-ak javljača ( što zavisi o tipu centrale i proizvođaču centrale). STR: 40 . okidanje požarnih klapni na klima sustavima .ručnih javljača požara . . požarne liftove . kontrolu i ispitivanje instalacije i opreme. Centrala se napaja iz niskonaponske mreže objekta.ulazno izlaznih elemenata razvoda Vatrodojavna instalacija može biti : .hidrantska mreža Ovaj projekt je jedan od ulaznih podataka za izradu projekata instalacija kako elektroinstalacija tako i strojarskih instalacija. zatvaranje protupožarnih vrata.adresibilna Linijska vatrodojavna instalacija je analognog tipa i sve je manje u proizvodnji. Obično svaka petlja sadržava do 124 elementa . Javljači se slažu u petlju po redu prema dispoziciji u samom objektu.alarmnih truba ili sirena . Beznaponski kontakti proslijeđuju se izvršnim vatrodojavnim elementima kao što je sklopka za automatsko isključenje napajanja.automatskih javljača požara . sustavu centralnog nadzora i sl. Ovaj projekt rješava evakuaciju ljudi iz objekta u slučaju požara te spriječava brzo širenje požara iz jedne zone u drugu ( protupožarni zidovi se projektiraju na granicama zona). Vatrodojavna instalacija služi za brzu detekciju požara u objektu. Vatrodojavna centrala ima sve potrebne module za dojavu. Također definira i instalacije koje je potrebno ugraditi u objekt radi bolje zaštite objekta od požara. te displej za očitavanje svih potrebnih informacija i alarma. Instalacije koje služe za zaštitu objekta od požara su: .instalacija odimljavanja . a opremljena je NiCa baterijama za besprekidno napajanje.Relejni slog vatrodojavne centrale osigurava od 4 do 12 programibilnih relea to jest 4 do 12 beznaponskih kontakata pripadajućih relea.VATRODOJAVNE CENTRALE Instalacija vatrodojave sastoji se od: .

8mm ili negorivim vodičima .termodiferencijalni javljač požara .ručne vatrodojavne javljače požara .adresibilne ili digitalne Prema namjeni javljače požara u objektu dijelimo na: . Razbijanjem stakla ovog javljača mijenjamo položaj kontakta te dajemo informaciju vatrodojavnoj centrali da je aktiviran ručni javljač požara. Prema potrebama u neke centrale ( zavisi o proizvođaču opreme ) mogu se ugraditi slogovi za automatsko gašenje požara . grananje instalacije i sl. Uzoračne komore koriste se kao javljači požara koji se montiraju u kanale klimatizacije i ventilacije. termodiferencijalni i kombinirani javljači upotrebljeni su u prostorima gdje se očekuje dim ili prašina i u normalnim uvjetima rada ( kuhinja . alarmira i aktivira halonske spremnike ili spremnike ugljičnog monoksida. Vodiči instalacije vatrodojave polažu se trasama slabe struje ili u PVC cijevima uvijek na propisanim udaljenostima od instalacije jake struje.2m. Sama centrala montira se u prostor kao što su portirnice ili dežurni vatrogasci.VRSTE VATRODOJAVNIH JAVLJAČA Zavisno o vrsti vatrodojavne instalacije javljače dijelimo na : . uključenje ventilatora odsisa dima.optički javljači požara . . zatvaranje požarnih klapni na klima kanalima i sl.automatske vatrodojavne javljače požara Ručni javljači montiraju se na svim izlazima (evakuacijskim putevima ) pored izlaznih vrata na visini 1. Razvod instalacije vatrodojave izvodi se oklopljenim vodičima tipa kao Iy(St)y 2x2x0. VATRODOJAVNE FUNKCIJE Funkcija vatrodojavne instalacije je neprestana kontrola stanja u objektu u smislu požara. To je elektronski slog centrale koji nadzire. velike konferencijske sale i sl.ionizacioni javljač požara . Automatske javljače požara dijelimo na : . Ulazno izlazne jedinice s aktivnim slogom koriste se u velikim prostorima s visokim plafonima kao što su sportske dvorane. U slučaju kvara bilo kojeg javljača signalizira stanje kvara i daje informaciju o kojem se javljaču odnosno liniji radi. Ovi javljači montiraju se na stropovima u odgovarajuća podnožja.ulazno izlazne jedinice za aktivni slog . spajanje analognih linija postojećih dijelova objekta . STR: 41 .5m jedan automatski javljač kontrolira cca 50m² površine.termički javljač požara . Ove ulazno izlazne jedinice koriste se i za druge svrhe. U objektima gdje visina plafona ne prelazi 3. Ovi javljači obično su crvene boje radi lakšeg uočavanja. U slučaju požara dim prekida snop te se tako detektira požar.) Optički i ionizacioni javljači požara primjenjuju se u svim ostalim prostorima. Programiranje i puštanje u pogon centrale vrši isporučioc opreme.kombinirani javljač požara . a onda postaju radioaktivni otpad ). Ako je predviđen telefonski automat automatski se bira telefonski broj dežurne vatrogasne postrojbe i daje obavijest o požaru i mjestu požara. Prednja strana ručnog javljača požara zatvorena je staklom na kojemu je natpis “ U SLUČAJU POŽARA RAZBIJ STAKLO” . Termički. strojarnica i sl. praonica. Ulazno izlazna jedinica prima od prijemnika informaciju te je prosljeđuje vatrodojavnoj centrali. U slučaju požara centrala aktivira alarmne trube te na relejni slog ( prema programu ) aktivira požarne funkcije kao što je isključenje napajanja.obične ili analogne . Ona može poslužiti za spajanje alarmnih sirena ili za zatvaranje protupožarnih klapni. Centrala kontrolira stanje mreže i ispravan rad svih javljača i mreži.U samu centralu obično se ugrađuje i telefonski automat za automatsko alarmiranje vatrogasnih postrojbi. Ovi javljači sastoje se od sloga predajnika i prijemnika infracrvenog snopa. a ponekad i vodičima koje preporučuje proizvođač opreme. ( Ionizaciski javljači rijeđe se koriste jer rade na bazi radioaktivnog elementa te nakon upotrebe od 7 godina treba ih mijenjati .

Antene za VHF i UHF ( zemaljske programe ) postavljaju se na anteski stup. Nosač satelitske antene vezuje se na instalaciju IP. U stanu kabel se dovodi do razvodne kutije 60 mm . Cijevi se polažu direktno u beton. Planira se vanjski razvod u skladu s planom prostornog uređenja i tehničkim potrebama. 3 ili 4 grane ( što zavisi o broju stanova na etaži ). gdje god je to moguće.razvoda TV signala iz satelitskog prijema .razvoda TV signala iz kabelske TV . što zavisi o konfiguraciji mreže. ZAU . 2. zahtjevima investitora te broju potrebnih TV utičnica u objektu. Kod većih razvoda na granama se postavljaju širokopojasna pojačala signala. Na svakoj etaži postavljaju se tzv. Stanice se napajaju NN naponom 220V .razvoda TV signala iz zajedničkog antenskog uređaja . Antenski stup je čelični stup visine cca 3 m koji se sidri za krovište čeličnim užetom i sidrenim vijcima . Iz stanice razvodi se jedan ili više kabela (75Ω koaksijalni niskogušeći ) po objektu. Stup je potrebno povezati na instalaciju IP pomoću vodiča PY 6mm². CATV I SATV Ovi nazivi za instalaciju prijema i razvoda TV signala po objektu znače: .ANTENE Antenski sustavi sa antenama za prijem TV signala postavlja se na krovištu objekta. Ovi elektronički uređaji montiraju se u zatvorena kućišta te se najčešće ugrađuju na zadnjoj etaži objekta ( u blizini samih antena). Kod razvoda zemaljskih programa i kod razvoda CATV obično se ( u stambenim objektima ) kroz stubište polaže glavni koaksijalni niskogušeči kabeli u PVC cijevi ( npr: niskogušećim koaksijalnim kabelima tipa KEL 75-7-420 i KEL 75/5/173. STR: 42 . Na svakoj etaži postavljaju se tzv. odcjepnici TV signala ( feritni odcjepnici ) za 1. Satelitska antena se bira prema satelitu kojeg hvata te prema potrebnoj jakosti satelitskog signala. a kućište se povezuje na IP sabirnicu vodičem PY6mm². Odabir ovih odcjepnika vrši se prema proračunu gušenja signala te potrebnom nivou signala na samoj utičnici (80-65dB/μV). Odabir ovih otcjepnika vrši se prema proračunu gušenja signala te portebnom nivou signala na samoj utičnici (80-65dB/μV). pretvarači i pojačala postavljaju se u objektu što je bliže moguće antenama. Odabir antena radi se prema prijemnim kanalima područja na kojem se nalazi objekt. pretvaranje i pojačanje signala primljenog na antenama. paralelno s telefonskom instalacijom . .PRIJEMNICI Prijemne stanice za zemaljske i satelitske TV signale služe za prijem. Satelitska antena s dipolima također se montira na krovištu objekta na pripadajuće nosače satelitske antene.3. . Kod razvoda satelitskih programa koriste se SAT DIGITAL kabeli u PVC cijevi . RAZVOD S ODCJEPNICIMA I UTIČNICAMA Postoji više načina razvođenja instalacije TV. Razvod satelitskih programa moguće je izvesti i direktno iz same prijemne stanice koaksijalnim kabelima koji se uvlače u plastične cijevi do svakog pojedinog stana. multiswitch odcjepnici za 4 grane. Prijemnici TV signala .PRIKLJUČCI NA GRADSKU MREŽU Razvod kabelske televizije u gradovima provodi se.). od koje se dovodi do TV utičnice. Izlazni nivo signala na izlazima iz prijemnika obično je cca 100dB/μV što normalno zavisi o proizvođačima opreme i potrebama same instalacije. Kabeli se na kraju zaključuju otpornikom 75Ω.

.4. Kod video parlafona ugrađena je i mini kamera za snimanje posjetitelja. Kompletna instalacija se sastoji od: . Kod video parlafona uz ove kabele polaže se i kabel za prenos video signala. Izrađen je u modularnoj izvedbi. Modularna izvedba omogućava slaganje tabloa u proizvoljnoj veličini. .jedinica za napajanje i pojačavanje tona i slike koja se ugrađuje u ugradni ormarić na prizemlju ili direktno u glavnu razvodnu ploču.govornog aparata u svakom stanu sastavljenog od dinamičkog mikrifon-zvučnika. . . . VIDEO PARLAFONI I EL. ZVONO PARLAFONSKI UREĐAJI Kućni govorni uređaji služe za uspostavljanje govorne veza između posjetitelja na ulaznim vratima i osobe u pojedinačnom stanu u zgradi. Video parlafoni osim govorne veze prenose sliku posjetitelja ispred ulaznih vrata. STR: 43 . PARLAFONI .RAZVOD INSTALACIJE Razvod instalacije kućnog govornog uređaja izvodi se u PVC cijevima u koje se provlači vodič tipa Ti20 ili oklopljenim kabelima Iy(St)y 2x2x0. el zvona ili pozivnika (zujalice ) . Razgovor teče izmjenično.6mm ( ili kabelima koje preporuča proizvođač opreme ). releja i dugmadi za govor i otvaranje vrata. U velikim stambenom objektima glavni razvod instalacije izvodi se kroz stubište.tipkala koje se montira pored ulaza u stan. Kod video parlafona ugrađuje se i ekran za sliku.električne brave koja se ugrađuje na ulazna vrata ulaza.pozivnog tabloa smještenog na vanjskom zidu pored ulaza u zgradu.

kabelskog razvoda PROTUPROVALNE CENTRALE Protuprovalne centrale su elektronički slogovi koji primaju signale iz provalnih javljača . monitora te videomultipleksera. Centrala u slučaju detekcije provale automatski aktivira alarmne sirene i poziva telefonom programirani broj službe za zaštitu. - PROTUPROVILNI SIGNALIZATORI Protuprovalni signalizatori koji se najčešće koriste su: infracrveni detektor provale – ovi detektori registriraju pomicanje toplog tijela u prostoru koji pokrivaju mikrokontakt signalizacije otvaranja varata. Šifratori odnosno elektronske brave koriste se za aktiviranje odnosno deaktiviranje centrale provale. brave . te akumulatorske baterije i telefonski automati za automatsku daljinsku dojavu provale. RAZVOD INSTALACIJE Razvod instalacije izvodi se oklopljenim kabelima tipa kao Iy(St)y ili kabelima koje predlaže proizvođač opreme i polažu se trasama slabe struje ili podžbukno u PVC cijevima.5. odnosno deaktiviranje zaštite. PROTUPROVALNA INSTALACIJA Instalacija protuprovale služi za zaštitu prostorija objekta od provale. te otuđenja imovine. Centrala se postavlja na mjesto koje definira služba za projektiranje protuprovalnih instalacija.šifratora . Kod većih sustava koristi se elektronska brava ili šifrator koji se montira ispred štićene zone i služi za aktiviranje.sirene . Ova instalacija se sastoji od kamera koje kontroliraju prostor.el.protuprovalne centrale . Proizvode se različitih kapaciteta tj za različiti broj provalnih zona.montiraju se u okvir vrata te se aktiviraju kod otvaranja varata vibracioni detektor provale – ovi detektori se postavljaju na kase te detektiraju svaku vibraciju u slučaju razbijanja kase detektori razbijanja stakla koji se montiraju na prozorima nagazni tasteri koji se postavljau ispod pulteva šaltera u bankama CCTV INSTALACIJA CCTV instalacija ili tzv instalacija TV zatvorenog kruga je instalacija koja se također postavlja u objektima za zaštitu objekata od provale.protuprovalnih signalizatora . Instalacija se sastoji od: . STR: 44 . video rekordera. U centralu se ugrađuju relejni slogovi za aktiviranje sirena i sl.

STR: 45 . Paljenje ovih elemenata vrši se automatski s relejnog sloga centrale. Postoje analogne i adresibilne sonde za detekciju.2m na udaljenosti od 7-12m. Kod prvog alarma samo se pali ventilacija garaže dok se kod drugog alarma uključuje svijetlosno obavještenje te se pale alarmne trube. CENTRALE DETEKCIJE Centrale za detekciju CO pojavljuju se na tržištu kao linijske ili kao adresibilne. DETEKCIJA CO FUNKCIJA DETEKCIJE VEZANA UZ VENTILACIJU Detekcija koncentracije ugljičnog monoksida vrši se u zatvorenim garažama da ne bi došlo do trovanja ljudi u garaži. a kroz otvore garaže ulazi svježi zrak te se na taj način smanjuje opasna koncentracija ugljičnog monoksida. RAZVOD INSTALACIJE Razvod instalacije zavisi o opremi koja je odabrana u objektu. Kod linijskih centrala sonde se vezuju u liniju . SONDE ZA DETEKCIJU Sonde za detekciji ugljičnog monoksida postavljaju se na visini h=1.6. Kod povećane koncentracije pale se odsisni ventilatori koji izbacuju zrak s povećanom koncentracijom CO. Ove sonde spajaju se na centralu detekcije CO. Na centrali se programiraju nivo prvog alarma i drugog alarma . Kod adresibilnih centrala sonde se vezuju u petlju. Broj sondi u liniji definira proizvođač opreme . Sonde su ugrađene u kućišta dimenzije cca 130x200x120mm i mogu se podešavati za različite koncentracije CO. Instalacija se izvodi višeparičnim oklopljenim vodičima.

Signalizacija – gost u sobi . Ovi vodiči se polažu trasama slabe struje ili se provlače u PVC cijevima položenim u betonu. Na ručnom handsetu.Signalna svjetla .Pozivne kombinacije . tasteri za resetiranje i sl. Biranje i atenuacija programa predviđena je na handsetu. Pojavom digitalnih centrala normalno da se proširuju i mogućnosti samih instalacija signalizacije. .Razvod Pozivna kombinacija za bolničku signalizaciju postavlja se pored pacijenta ili se montira u bolnički kanal poviše svakog kreveta. RAZVOD INSTALACIJE 7. Glavni razvod instalacije bolničke signalizacije ili hotelske signalizacije polaže se po hodnicima oklopljenim kabelima tipa IY(St)Y presjeka 0. . Tada se svi pozivi proslijeđuju na zujalicu u sobi u kojoj je registriran signal prisutnosti sestre.noću je omogućeno isključenje zvučnog signala (tihi poziv). kada joj je neophodna pomoć u vezi s bolesnikom . Omogućene su slijedeće vrste poziva: . Instalacija bolničke signalizacije često se povezuje na troprogramski razglas preko transformatora 100/10V. blagovaonica i sl.Signalizacija – ne ometaj Sustav bolničke signalizacije za bolnicu omogućuje poziv osoblja iz soba pacijenata.normalan poziv .Signalizacija – soba pospremljena .8mm. Donedavno su se proizvodile relejne centrale signalizacije .Poziv sobarice . Na razriješnoj kombinaciji u prostoriji omogućeno je aktiviranje signala prisutnosti sestre.INSTALACIJA HOTELSKE I BOLNIČKE SIGNALIZACIJE . Broj žila za spajanje instalacije zavisi o tipovima elemenata i o proizvođačima opreme. Ove instalacije osiguravaju jednostavnije penošenje hotelskih odnosno bolničkih informacija.ELEMENTI Instalacije hotelske odnosno bolničke signalizacije sastoji se od slijedećih elemenata: . Uglavnom se postavljaju na recepcijske pulteve ili na sestrinske pulteve u bolnicama. dok se u zadnje vrijeme sve više na tržištu pojavljuju digitalne centrale.FUNKCIJE Sustav hotelske signalizacije ugrađuje se kao što samo ime kaže u hotelima i ima niz funkcija kao što su: . sanitarnih prostora. display . U bolničkom kanalu instalacija se razvodi u sekciji predviđenoj za razvod slabe struje. Svi signali se razlikuju i uključuju po prioritetu.bolesnik poziva iz sobe . Poviše ulaznih vrata u prostorije montirane su signalne sijalice za indentifikaciju prostora iz kojeg je upućen poziv ili u kojem se nalazi dežurna sestra. Sam izgled i tehničke kerakteristike ovih centrala ovise o proizvođaču opreme. STR: 46 .uključuje ga sestra iz bolesničke sobe.CENTRALE Centrale su izvedene tako da se na prednjoj ploči ugrađuju svi potrebni elementi za signalizaciju kao što su signalne sijalice. Potezno tipkalo koje se montira u kupatilu također je jedna od pozivnih kombinacija i služi da se u slučaju pada može pozvati poziv “SOS”-a. Pozivi iz ovih soba manifestiraju se vizuelno i akustički. ordinacija.Centrale . zujalice .Razriješne kombinacije . osim pozivnog tastera za poziv sestre predviđen je i prekidač lokalne rasvjete kreveta (instalacije jake struje predviđaju bolničke kanale i fluo lampe lokalne rasvjete iznad kreveta).poziv iz kupaonice . Za svaki krevet u bolesničkoj sobi predviđena je slušalica za slušanje radio programa.Poziv SOS iz kupatila .hitan poziv .

SATOVI Električni satovi postavljaju se na hodnicima. zvona u određenom vremenu.RAZVOD Razvod instalacije električnih satova izvodi se kabelima tipa PP .8. sportkim dvoranama i opreacijskim dvoranama i sl. Zavisno o položaju sata u prostoru odabiru se dvostrani ili jednostrani satovi ili čak četverostrani. štopanje vremena. ulaznim holovima. korekcije pokazivanja nakon ispada mreže. bolnice. Matični satovi imaju akumulatore koji osiguravaju 24h rad bez napajanja što zavisi o tipu matičnog sata i proizvođaču opreme. sportski objekti i sl. Proizvode se satovi sa sekundaljkom i bez te satovi koji se mogu koristiti kao štoperice koje se naprimjer ugrađuju u operacijske dvorane. Osim funkcije mjerenja vremena ima i neke dodatne funkcije kao što je aktiviranje el. zdravstvene poliklinike. INSTALACIJA EL. koji se polažu trasama slabe struje ili u PVC cijevima. . kao što su škole. SATOVA Ova instalacija predviđa se u svim objektima gdje je nužna točna orjentacija u vremenu. MATIČNI SAT Matični sat je u stvari kvalitetni elektronički kvarcni sat spojen na gradsku mrežu 220V. Veličina sata i dizajn također se odabire prema polažaju u prostoru i načinu montaže.. STR: 47 .50Hz.

na visini 1.30W . STR: 48 . INSTALACIJA RAZGLASA Instalacija razglasa sastoji se od : razglasne centrale mikrofona zvučnika . Ove složene proračune rade firme proizvođača opreme. Mikrofoni se montiraju na stolna postolja ili su slobodni te s postavljaju na tzv. obliku i zvučnim karakteristikama obrade prostora. i 3W. Izlazna pojačala snage 200W/100V i 100W/100V odabiru se prema ukupnoj instaliranoj snazi ozvučenja. poslovni objekti. hoteli i sl. Kod složenijih zahtjeva ( velike sportske dvorane. Zvučnici viših snaga proizvode se od 10. Atenuatori i birači programa montiraju se pored ulaznih vrata u prostoru gdje se nalazi zvučnik. želježničke postaje . konferencijske sale i sl. U 19” rack slažu se: napojni modul ulazni modul potreban broj izlaznih pojačala digitalni tuner dvostruki autorevers programibilni kazetofon kompakt disk reproduktor linijski modul modul gonga i sl Predviđeni ispravljač napojnog modula spaja se na niskonaponsku mrežu.9. Prema načinu montaže proizvode se nadgradni ( za montažu na zid) te ugradni ( za montažu u spušteni plafon).4m od poda. MIKROFONI Mikrofoni su elementi instalacije za davanje potrebnih obavijesti tj za prenos govora . RAZGLASNI UREĐAJ Centralni razglasni uređaj slaže se od modula 19” rack. Dizajn zvučnika je različit kod raznih proizvođača opreme. 4. 20. Za vanjske montaže proizvode se zvučne trube ( često ih zovemo hornovi ). Linijski modul osigurava razvod zvučnih signala po potrebnim linijama razglasa. atenuatora i birača programa razvoda Ova instalacija primjenjuje se u objektima kao što su aerodromi. Mali zvučnici namjenjeni za ozvučenje jedne prostorije cca 20m² obično se proizvode sa transformatorom izlazne snage 6 W s tim da ih se može prespajati i na snage 5. Komponente razglasnog uređaja složene su prema potrebama funkcije razglasa te prema potrebama razvoda instalacije razglasa objekta. Odabir zvučnika po prostorima vršimo prema proračunu ozvučenja. kazališta. Mikrofoni se spajaju mikrofonskim kabelima na mikrofonske ulaze ulazne jedinice razglasnog sustava. kino dvorane i kazališne dvorane. žirafe. ZVUČNICI Zvučnici se proizvode u različitim izvedbama prema izlaznoj snazi te prema načinu ugradnje.) zvučnosti proračun se izrađuje prema karakteristikama zračenja zvučnika. a često se proizvode kao zvučni stupovi ( još ih zovemo i zvučne kolone ) sa više tipova zvučnika. sportske dvorane.

volumen prostora 1.3 m³ Potrebna snaga zvučnika za ozvučenje: P = 0. potrebno je osigurati u svim prostorima potreban nivo zvuka.4 m c = 2.ukupna snaga potrebna za ozvućenje prostora V.- RAZVOD INSTALACIJE Razvod instalacije ozvučenja izvodi se trasama slabe struje vodičima tipa PP 2x1. STR: 49 . .9 m V = 49.9 m V = 188 m³ Potrebna snaga zvučnika za ozvučenje: P = 2. Radi toga je potrebno izvršiti proračun snage zvučnika u prostorijama.PRORAČUN OZVUČENJA Radi postizavanja zadovoljavajuće razumljivosti razglasnog sustava .5mm².3 m b = 15 m c = 2. Potrebni nivo zvuka za prostore : očekivani nivi buke dB hodnici 68-72 radni prostori 60-68 kuhinje.1W Zbog dobre reprodukcije zvuka odabrana su 4 zvučnika od 3W. ili oklopljenim kabelima koji dozvoljavaju napone od 100V. Prostorija ulazni hol Volumen prostora: a = 4.9W Zbog dobre reprodukcije zvuka odabran je 1 zvučnik od 3W. Prostorija administracije Volumen prostora: a=5m b = 3. praonica 72-78 strojarnice 76-82 potreban nivo razglasa dB 82 88 90 92 Proračun ozvučenja vrši se prema formuli: V²/3 P = --------32 gdje je: P. 2.

primopredajnika smještenog u kolima hitne pomoći .čitača kartica . Stanice se predviđaju u kolima hitne pomoći i helihopterima. te napaje sve ostale elemente sustava.nitro-oksidul . STR: 50 .komprimirani zrak . U svaku od štićenih prostorija može se ući jedino pomoću kartice za indentifikaciju. između službe hitne medicinske pomoći i kola hitne pomoći ili helihoptera.napojni moduli Na primopredajniku koji se nalazi u objektu bira se radna frekvencija za vezu sa pojedinim vozilom. U operacionim salama signalizatori se montiraju na panelima u samoj sali.antene na krovu objekta .Osim kartica za indentifikaciju postoje riješenja sa tipkovnicama gdje se ulaz oslobađa utipkavanjem šifre ili sustav koji oslobađa ulaz pritiskom prsta na određeno mjesto na ulaznoj jedinici. U bolnici se koriste slijedeći medicinski plinovi: .koji se polažu po kabelskim trasama slabe struje i u PVC cijevima. OSTALE INSTALACIJE SLABE STRUJE . Prema potrebi korisnika izlistavaju se memorirane akcije na sustavu. u dupleks vezi. Iz primopredajnika se signal vodi na linearni izlazni stupanj koji je smješten u neposrednoj blizini antene. Svi čitači povezuju se komunikacijskom linijom na centralnu jedinicu. .KONTROLA ULAZA Instalacija kontrole ulaska je instalacija kojom se kontrolira ulaz u prostor. dok se el brava montira u dovratniku. Linearni izlazni stupanj sadrži izlazne stupnjeve snage za oba frekventna područja .konektora .SIGNALIZACIJA MEDICINSKIH PLINOVA Instalacija se predviđa u bolnicama u operacionim salama i intenzivnoj njezi. Centrala kontrole ulaska vezana je na PC . Signalizatori su elementi za optičku i akustičku signalizaciju i montirani su u prostoriji dežurnog tehničara. Sustav se sastoji od: . Najčešće se koriste sustavi s magnetskim karticama. Konfiguracija sustava zavisi o zahtjevima korisnika te o proizvođaču opreme.primopredajnika smještenog u objektu .centralne jedinice . Sve greške u instalaciji sekundarne cijevne mreže detektira se i proslijeđuje na daljinske signalizatore.RADIO VEZE ( KOLA HITNE POMOĆI) Sustav radiorelejnih veza osigurava dvostranu komunikaciju.PC kompjutera sa printerom .vakuum Zadatak ove instalacije je praćenje ispravnosti rada stanica i cijevne mreže instalacije medicinskih plinova te signalizacija neispravnog rada ili nestanak plina. duplekser za prilagođenje na kombiniranu ili odvojenu VHF i UHF antenu. . Mobilna stanica predviđa se u objektu na mjestu administracije hitne pomoći.2m. Kolinearna štapna antena predviđena je na krovu objekta. Kartica se prinosi čitaču te se kod točne indentifikacije aktivira električna brava i vrata se mogu otvoriti. Instalacija se sastoji od: . Čitači kartica se montiaju pored štićenih vrata na visini 1. te malošumno prijemno predpojačalo koje kompenzira gubitak prijemnog signala u koaksijalnom kabelu između primopredajnika i linearnog izlaznog stupnja.kisik . Instalacija signalizacije rada medicinskih plinova izvodi se višežilnim kabelima tipa PPOO.razvoda Centralna jedinica se priključuje se na 220V niskonaponsku mrežu.električne brave . Oprema sustava radioveze napaja se iz niskonaponske mreže 220V. zajedno sa elementima instalacija jake i slabe struje U intenzivnoj njezi i na odijelima signalizatori se montiraju u pultevima sestara. Svaka aktivnost sustava automatski se ispisuje na printeru.10. Sve greške u instalaciji svake pojedine stanice medicinskih plinova detektira se i proslijeđuje na daljinski signalizator.

"slobodno" i "odsutan" .POZIV PACJENATA Ova instalacija predviđa se u bolnicama u općim ordinacijama gdje je predviđeno čekanje pacijenata.konzola za upravljanje . Sam predajnik sa napaja naponom 220V i montira u blizini antene.centrale .. tvornicama. Priključuje se na 220V niskonaponsku mrežu i služi za transformaciju i razvod napajanja.. slična instalacija su informacijski semafori u aerodromskim zgradama ili željezničkim i autobusnim kolodvorima. Malih su dimenzija . Antena je postavljena na krovu objekta pomoću pribora za sidrenje.TRAŽIOC OSOBA Sustav tražioca osoba ili tzv "Paging" sustav koristi se u bolnicama. Razvod ove instalacije obično se izvodi višežilnim oklopljenim kabelima. Signal poziva se u digitalnom obliku dovodi na predajnik UHF odnosno na antenu.glavnih i pomoćnih semafora na zidu . Pomoću konzola upravljamo semaforima i na njima ispisujemo potrebne informacije. poslovnim objektima i sl. Stolna kombinacija sa tasterima postavlja se na stolu doktora ili osobe koja poziva pacijente. "čekaj".SPORTSKI INIFORMACIJSKI SEMAFORI Instalacija sportskih semafora predviđa se u sportskim dvoranama. Instalacija zauzeća je lokalna i izvodi se za svaku ordinaciju ili dijagnostiku posebno.antene . Instalacija se sastoji od : .priključne kutije sa napojnim elementima . . Instalacija zauzeća se sastoji od: . Modul se montira u blizini same centrale i modula za punjenje te služi za napajanje ovih uređaja. lagani i otporni na udare. STR: 51 .stolne kombinacije sa tasterima . Postoje sustavi gdje se antena ugrađuje u betonsku konstrukciju samog objekta kao petlja. Prijemnici se čuvaju se u modulu za čuvanje i punjenje. Poviše ulaza u prostor ordinacije ili dijagnostike montira se informacijska svijetiljka sa obavijestima "zauzeto". Montiraju se na zid na visini od cca 3 m. Konzole mogu biti i PC –ovi. S tipkovnice se može uputiti selektivni ( samo jedan prijemnik ) .modula za punjenje . Predajnik UHF modulira digitalni signal na UHF val nositelj i s prikladnom snagom dovodi na antenu. Osobni prijemnici se proizvode sa zvučnim pozivom ( beeper ) i sa zvučnim pozivom i displejom. Centrala je potpuno digitalna i programira se po želji.informacijske svijetiljke .razvoda Priključna kutija montira se u zidu na visini 0.napojnog modula . Sustav tražioca osoblja ili paging sustav sastoji se od : . grupni ( više unaprijed programiranih prijemnika ) ili opći poziv ( svi prijemnici ).osobni prijemnici Napojni modul je transformatorsko-ispravljački modul 220AC/12DC. Ovi moduli se postavljaju na zid na mjesta glavnih ulaza.predajnika UHF .3m.razvoda Semafori su digitalni displeji velikih dimenzija za ispis potrebnih informacija.

D. Željena vrijednost temperature prostora postiže se upravljanjem sa ventilom grijača odnosno hladnjaka. Zaprljanost filtera U slučaju zaprljanosti filtera diferencijalni presostat dojaviti će “ servisni alarm “ na regulatoru . a žaluzina svježeg zraka se zatvori. Elektromotorni pogon je elektroinstalacija koja napaja potrošače ovih instalacija kao što su motori crpki. regulator zaustavlja tlačni ventilator i zatvara žaluzinu svježeg zraka. Regulacija sustava obično u sebi sadrži i automatiku sustava i služi za upravljanje sustavom. Tehnološke sheme su simbolički shematski prikaz strojarske instalacije. plamenici kotlova. mora i sl. STR: 52 . Strojarske instalacije grijanja i hlađenja upravljaju se i reguliraju pomoću elektro instalacija. Regulacija temperature Regulator pomoću osjetnika smještenog u odsisnom kanalu održava konstantnu temperaturu prostora. uređaje za prepumpavanje kanalizacije. Također kod instalacija vodovoda i kanalizacije nailazimo na potrebe za postavljanjem uređaja za podizanje pritiska vode. te javlja alarm. osim elektroinstalacija jake i slabe struje. Prilikom zaustavljanja sustava ventilator stane. Zamrzavanje U slučaju pada temperature iza grijača protusmrzavajući osjetnik daje signal regulatoru koji daje nalog da se otvara ventil grijača i uključuje pumpu. ELEKTROMOTORNI POGON. diferencijalni presostat na tlačnom i odsisnom ventilatoru dojavit će alarm na regulator koji automatski isključuje sustav iz rada. vode . U slučaju nestanka napajanja. uređaje za pročišćavanje ili neutralizaciju otpadnih voda i sl. elektrogrijači bojlera isl. REGULACIJA I DDC NADZOR 1. Ako nema protoka zraka. Protok zraka Za ispravan rad sustava mora postojati zadovoljavajući protok zraka. žaluzina svježeg zraka zatvorit će se povratnom oprugom.. Kroz tehnološku shemu očitava se postupak funkcioniranja instalacije koju tehnološka shema prikazuje. Naime ona vodi potrebnu logiku rada sustava. Svi se ti uređaji napajaju i kontroliraju pomoću električnih instalacija. postoje i instalacije vodovoda i kanalizacije. dizalice topline. rashladni sustavi. TEHNOLOŠKE SHEME U svakom objektu. Logika rada strojarskih sustava prikazue se tehnološkim shemama. instalacije grijanja i hlađenja te vrlo često i plinske instalacije. motori ventilatora. Elementi sheme su simboli povezani crtama koje označavaju puteve prolaza medija ( zraka . freona . glikola.) KOTLOVNICA I DIZALICA TOPLINE GRIJANJE POTROŠNA TOPLA VODA KLIMATIZACIJA OPIS RADA SHEME KLIMATIZACIJE Prilikom starta sustava uključuje se tlačni ventilator pri čemu se otvara žaluzina svježeg zraka. Ukoliko temperatura i dalje nastavlja padati.

kazališne zgrade . regulaciju i upravljanje svim tehničkim sustavima instalacija u objektu. Svaka DDC podstanica ima i mogućnost autonomnog djelovanja u slučaju prekida komunikacije sa središnjim računalom. Podstanice lokalnog nadzora i upravljanja (DDC podstanice) funkcioniraju na principu direktne digitalne kontrole (DDC) prema programima načinjenim u posebnom programskom jeziku razvijenom za potrebe automatskog upravljanja i nadzora nad navedenim instalacijama. podešavati postavne vrijednosti reguliranih veličina.ANALOGNA Analogna regulacija je reguluranje preko analognih signala ( nema pretvaranja u digitalne vrijednosti ) . Osjetnik na polaznom vodu prati dali je ta temperatuta zadovoljena. . koja sadrži: . definiranjem lozinki formira se nekoliko razina pristupa. koje očitava temperaturu osjetnika u polaznom vodu. ograničen na prikaze STR: 53 . pripreme potrošne tople vode. velike sportske dvorane. te elementima u polju kao što su osjetnici temperature. upravljanje i kontrolu rasvjete prostora te rasvjete garaže.SHEME REGULACIJE 4. kontrolu rada sustava odimljavanja i upravljanje radom ventilacije garaže preko detekcije CO . alarmi. motorni ventili .). a u zadnje vrijeme se sve više koristi digitalna regulacija . velke poslovne zgrade.) U ovim pločama ugrađena je oprema za napajanje i zaštitu motora ( sklopnici . ventilatora. Operater iz centra može komunicirati sa svakom DDC podstanicom. signalne sijalice isl. žaluzina isl.PRIMJENA Centralni nadzorni sustav je formiran tako da osigura centralni nadzor i kontrolu nad tehničkim sustavima kao što su energane s kotlovima i dizalicama topline. kontrola vršnih opterećenja i slične instalacije koje se mogu električki kontrolirati. kod niže temperature vanjskog zraka polazna voda za radijatore je toplija da bi osigurala dovoljno grijanje prostora. Normalno da se ovako slošeni sustavi koriste samo u velikim objektima sa složenim sustavima instalacija koa što su bolnice. DDC CENTRALNI NADZORNI SUSTAV DDC sustav ( direct digital control ) je sustav za kontrolu. Pod pojmom regulacije podrazumjevamo npr: vođenje temperature polazne tople vode centralnog grijanja prema temperaturi vanjskog zraka . U ove ploče ugrađuju se svi potrebni elementi automatskog rada sustava te se često ugrađuju i regulacijska pojačala za regulaciju sustava. motorne zračne žaluzine i sl. mjerenjem utroška hladne i tople vode . kontrolu tj paralelnu signalizaciju sa protuprovalne i vatrodojavne centrale . te uključivati/isključivati sustave prema potrebi. Kada se svaki sustav regulira posebnim regulacijskim pojačalom tada to nazivamo lokalna regulacije. bimetalni relei ) . hoteli.napojne kabele i vodiče elektromotornog pogona Razvodne ploče elektromotornog pogona napajaju potrošače ( motore crpki. potrebni relei . mjerenja i sl. Ovaj tip regulacije nalazimo na starijim instalacijama .razvodne ploče elektromotornog pogona . klimatizacijom poslovnih prostora . 3 SHEME PLOČA EMP EMP je izraz koji se koristi za instalaciju elektromotornog pogona.2. . U slučaju da temperatura u polaznom vodu pada regulacijako pojačalo. termostati. U takovim instalacijama obično svaki sustav ima u svojoj ploči EMP svoje regulacijsko pojačalo. Na najnižoj razini moguć je samo indirektan pristup.ZAŠTITA MOTORA . U svrhu osiguranja sustava od neovlaštenog korištenja. sklopke . Naime. aerodromi i sl. REGULACIJA Regulacija sustava vrši se elektroničkim sklopovima –“regulacionim pojačalima “ .DIGITALNA Digitalna regulacija je reguliranje sustava tako da se analogne veličine pretvaraju u digitalne te se programima definiraju izlazni rezultati zahtjevane regulacije. na centralnom računalu dobiti prikaz željenih veličina (statusi.UPUTNIK “ZVJEZDA – TROKUT” . daje izlaz na motor ventila da se ventil više otvori i propusti više tople vode te poveća temperaturu u polazu. . .

Iz jedne podstanice ostvaruje se nadzor i upravljanje većeg broja instalacija.3. Računalo se montira tako da omogućava jednostavan servis ili zamjenu štampanih pločica bez potrebe za promjenama u ožičenju.software . mogu se očitati na centralnom računalu te ispisivati na printer. STR: 54 .DDC podstanica . stanja otvorenosti ventila i regulacijskih žaluzina i sl. pumpi. tako što za svaku pojedinu instalaciju postoji zaseban program . mjerenja temperatura. . vrijednosti pojedinih varijabli i sl. To se prvenstveno odnosi na uključivanja i isključivanja svakog pojedinog sistema i podsistema.glavnih veličina. relativnih vlažnosti. Na centralnom računalu su dostupna očitanja i/ili ispisi statusi svih DDC podstanica. . pri čemu je izvršavanje svih programa simultano i sinkronizirano. Za svaku kontroliranu točku definirana je tehnička adresa putem koje DDC regulator komunicira s mjernim i izvršnim elementima instalacije.Opreme u polju . primarne i sekundarne mreže . Veza između DDC regulatora i opreme u polju ostvarena je preko ulazno-izlaznih modula jednoznačno definiranih pomoću adresa. To je osigurano pozivanjem potrebnih adresa i unošenjem naredbi putem tastature .CPU matična ploča s PENTIUM procesorom i hard diskom 2GB.Rarvoda .tastatura .CD ROM drive. 1. Sadržaj memorije također je zaštićen od neovlaštenog pristupa i promjena. Na drugoj razini moguće je dobiti i grafičke prikaze vremenskih promjena pojedinih varijabli (npr. DDC PODSTANICE Podstanice lokalnog nadzora i upravljanja (DDC podstanice) funkcioniraju na principu direktne digitalne kontrole prema programima načinjenim u posebnom programskom jeziku. . Svaka DDC podstanica ima mogućnost autonomnog upravljanja pripadajućim sustavima..printer U hardverski sustav uključena je memorijska zaštita za slučaj gubitka napajanja. ručnog uključivanja/isključivanja pojedinih elemenata u polju itd. Programski kontrolirana automatska regulacija Sustav je kreiran tako da se određene unaprijed programirane radnje odvijaju u točno određena vremena. Pristup nekoj višoj razini omogućava se samo osposobljenom osoblju koje će imati mogućnost promjene postavnih vrijednosti. statusi električnih motora. Unos.5” floppy drive.kolor monitor . Obično se sastoji od regulatora i ulazno-izlaznih modula. temperatura). iz centra je moguće pojedine instalacije po potrebi pokretati odnosno zaustavljati i ručno. Ručni režim rada Osim automatski provođenih dnevnih i tjednih programa rada.KONSTRUKCIJA SUSTAVA Sustav se sastoji od: . postojeći alarmi. prekoračenja graničnih vrijednosti. npr.. odnosno izmjena programa moguća je preko prijenosnog računala spojenog na DDC regulator. poput stanja instalacije. . . Sve važne informacije o instalacijama. . razvijenom za potrebe automatskog upravljanja i nadzora nad instalacijama objekta.32MB memorije. ventilatora. Postoji mogućnost definiranja dnevnih i tjednih programa rada te programa rada za specijalne dane (praznike) koji se mogu automatski pokretati i provoditi. U sustavu centralnog nadzora instaliran je printer za ispis alarma.CENTAR Centralno računalo je PC koji se sastoji od : .centra.44MB. centralne jedinice .miš.

. pohranjuju u memoriji i/ili ispisuju na printeru.SOFTWARE Sustav CN opremljena je operativnim sustavom i programskom podrškom koja omogućava jasan i jednostavan nadzor nad instalacijama. tekstualna poruka na ekranu i ispis na printeru.AI. DI I DO PODSTANICE Ulazno-izlazni moduli omogućavaju povezivanje DDC regulatora i opreme u polju putem sljedećih vrsta signala: 1.. Automatska regulacija instalacija provodi se pomoću DDC regulatora smještenih u DDC podstanicama prema algoritmima kreiranim programskim posebnom jezikom. razvijenim i prilagođenim za potrebe regulacije. elementi koji se montiraju na sustavu. bimetala koji se nalaze u razvodnim pločama EMP-a. alarmi) 2. Ring je organiziran tako da pri eventualnom prekidu komunikacije između centralne stanice i jednog DDC regulatora neće doći do prekida cijelog ringa već će DDC podstanice u ringu nastaviti normalno komunicirati s centrom. Centralni nadzorni sustav radi na principu multitaskinga istovremenog praćenja većeg broja procesa i automatskog ažuriranja svih promjena koje se odvijaju u instalacijama. Ring još nazivamo i primarnom mrežom. U to spadaju i kontakti sklopnika. otvaranje/zatvaranje žaluzina. termostati .) 4. .. Ovaj ring se često zove i bus ili primarna mreža Sekundarna mreža su vodiči koji spajaju opremu u polju i module DDC podstanice. diferencijalni tlak. OPREMA U POLJU . automatski je vidljiva signalizacija na grafičkom prikazu. Digitalni ulazi DI .beznaponski kontakti (statusi. relea. a iz jedne podstanice moguće je kontrolirati veći broj instalacija simultanim i sinkroniziranim izvođenjem svih taskova. pri čemu se sve promjene koje registriraju DDC podstanice šalju preko ringa do centralne stanice gdje se podaci dalje obrađuju.mjerenje utroška rashladne . toplinske energije sa kalorimetara I utroška hladne odnosno tople vode sa vodomjera . U slučaju nastanka kvara nekog elementa u instalaciji. Digitalni izlazi DO . prikazuju na ekranu.odgovor.PRIMARNA I SEKUNDARNA MREŽA Komunikacija između centra i pojedinih DDC podstanica ostvarena je putem ringa ( prstena ) po principu pitanje . Za svaku instalaciju zadužen je poseban program (task). start/stop ventilatora.) 5... motori žaluzina i sl.regulacijske komande (ventili. brzine strujanja zraka. Za ulaz na određenu razinu djelovanja operater treba znati lozinku za tu razinu. Analogni ulazi AI .Modul za brojanje impumlsa CO . AO. regulacijske žaluzine.TIPOVI TOČAKA : Oprema u polju su osjetnici .mjerenja (temperature. Analogni izlazi AO . presostati... relativne vlažnosti. pumpi.) 3...start/stop komande (npr. STR: 55 . ventili. Radi onemogućavanja neovlaštenog ulaženja u sustav i obavljanja određenih akcija osigurano je nekoliko razina djelovanja različitih stupnjeva ovlaštenja.

SPORTSKI OBJEKTI instalacija jake struje instalacija gromobrana elektromotorni pogon i regulacija telefonska instalacija i razvod kompjuterske mreže instalacija razglasa instalacija vatrodojave STR: 56 .BOLNICE instalacija jake struje instalacija gromobrana elektromotorni pogon i regulacija telefonska instalacija i razvod kompjuterske mreže instalacija razglasa instalacija vatrodojave instalacija bolničke signalizacije instalacija kontrole ulaska instalacija razvoda TV signala instalacija signalizasije medicinskih plinova instalacija pozivanja osoblja instalacija zauzeća instalacija el satova instalacija protuprovale .D.STAMBENI OBJEKTI instalacija jake struje instalacija gromobrana telefonska instalacija razvod TV signala instalacija kućnog govornog uređaja ( parlafon ) instalacija detekcije CO u garažama .POSLOVNI OBJEKTI instalacija jake struje instalacija gromobrana elektromotorni pogon i regulacija telefonska instalacija i razvod kompjuterske mreže instalacija razglasa instalacija vatrodojave instalacija protuprovale instalacija kontrole radnog vremena instalacija el satova razvod TV signala instalacija detekcije CO u garažama instalacija detekcije plina u kuhinji i pl. kotlovnici .POGONI ZA PROIZVODNJU instalacija jake struje instalacija gromobrana elektromotorni pogon i regulacija telefonska instalacija i razvod kompjuterske mreže instalacija razglasa instalacija vatrodojave instalacija kontrole radnog vremena instalacija el satova . PROJEKTIRANJE 1 PRIMJENA INSTALACIJA PO OBJEKTINA .

JAVNI OBJEKT ( POŠTE.IZVEDBENI PROJEKT Potrebni dokumenti Tehnički opis Tehnički proračuni Tlocrti s detaljnim rasporedom opreme i ožičenjima Sheme Detalji Troškovnici idejnog projekta 6 SADRŽAJ PROJEKTA 7 POTREBNI DOKUMENTI TEHNIČKI PODACI TEHNIČKI OPISI TEHNIČKI PRORAČUNI NACRTI SHEME DETALJI ISKAZ TROŠKOVA KORIŠTENJE KOMPJUTERA U PROJEKTIRANJU . AERODROMI. KAZALIŠTA I SL) instalacija jake struje instalacija gromobrana elektromotorni pogon i regulacija telefonska instalacija i razvod kompjuterske mreže instalacija razglasa instalacija vatrodojave instalacija semafora za obavjesti instalacija el. satova instalacija protuprovale instalacija TV zatvorenog kruga 5 FAZE PROJEKTIRANJA .instalacija sportskih semafora instalacija el.IDEJNI PROJEKT Potrebni dokumenti Tehnički opis Tlocrti s idejnim rasporedom opreme Principjelne sheme Troškovnici GLAVNI PROJEKT Potrebni dokumenti Tehnički opis Tehnički proračuni Tlocrti detaljnim rasporedom opreme i glavnim trasama Sheme Troškovnici glavnog projekta .IZRADA NACRTA I SHEMA (AUTOCAD) STR: 57 .IZRADA TEKSTOVA (MICROSOFT WORD ILI EXCEL) . satova .

STR: 58 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful