P. 1
Anali Xxix Xxx

Anali Xxix Xxx

|Views: 497|Likes:
Published by Azra Kulenović

More info:

Published by: Azra Kulenović on Oct 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

05/14/2014

pdf

text

original

ANALI
Gazi Husrev-begove biblioteke Knjiga XXIX-XXX Izdavač: Gazi Husrev-begova biblioteka Glavni i odgovorni urednik: Mustafa Jahić Redaktor i korektor: Muhamed Mrahorović Lektor: Tarik Jakubović Tehnički urednik: Faruk Špilja Priprema: GHB Štampa: “Nedib” - Sarajevo

ANALI
Gazi Husrev-begove biblioteke Knjiga XXIX-XXX

Članovi redakcije: Enes PELIDIJA, Ismet BUŠATLIĆ, Mustafa JAHIĆ, Aladin HUSIĆ, Asim ZUBČEVIĆ, Haso POPARA, Osman LAVIĆ

Sarajevo, 2009.

Haso Popara

TRI NEOBJAVLJENA DOKUMENTA O BANJALUČKOM MUTESELLIMU I MUHAFIZU ALI-BEGU GROŠIĆU - PRILOG HISTORIJI BANJE LUKE 1738-1740.
UVOD Administrativno-policijsku službu za vrijeme turske vlasti u Bosni od 16. stoljeća do uvođenja reformi 1835. godine, pored vojvoda i kapetana vršili su i mutesellimi. Za razliku od kapetana, koji su pripadali vojnom staležu, vojvode i mutesellimi su bili civili. Do 18. stoljeća mutesellimi su službovali samo u većim mjestima kao što su: Sarajevo, Mostar, Banja Luka, Zvornik i Livno, a od 18. stoljeća i u nekim manjim mjestima kao što su: Foča, Nevesinje, Cernica i Blagaj. Za mutesellima ili po narodnom musellima, u 17. stoljeću je upotrebljavan i službeni naziv kajmekam (zastupnik). Kajmekamom se sve do reformi Mahmuda II nazivao i službenik koji je u odsustvu u glavnom gradu zamjenjivao vezira ili valiju. Mutesellimi su redovno birani iz uglednih trgovačkih i feudalnih porodica koje su uživale vezirovo povjernenje, a postavljani su bujuruldijama koje su (u Sarajevu) bile adresirane na kadiju, janjičarskog zapovjednika, ulemu i ugledne ljude. Vezir je u svako doba mogao smijeniti mutesellima s položaja i na njegovo mjesto imenovati drugog. Služba mutesellima prestajala je istoga časa kada i služba vezira. Mutesellimi su primali i izvršavali naloge dobijene od vezira, odnosno Divana ili od kadija. U djelokrug mutesellima spadali su poslovi oko: skupljanja daća, utjerivanja dugova, privođenja optuženika sudu, zatvaranja i puštanja uhapšenih, sprovođenja krivaca u Travnik, isljeđivanja i ispitivanja optuženih, ukoravanja i manjih kazni, progona iz grada, izvršavanja smrtne kazne, ćefileme, deložiranja, uvođenja u posjed, progona eškije, bračnih sporova, opskrbe, popravki javnih građevina, rasprodaje ostavina, izdavanja pasoša, pravne zaštite interesa esnafa itd.1 Koliko mi je poznato, do sada je bosanskohercegovačkoj javnosti nekoliko dragocjenih podataka o banjalučkom mutesellimu Ali-begu
1 Hamdija Kreševljaković, Mutesellimi i njihov djelokrug, Izabrana djela I /dalje: Kreševljaković, Mutesellimi.../, Sarajevo, 1991., str. 241-299.

6

Haso Popara

Grošiću prezentirao jedino Hamdija Kreševljaković2, i to, pozivajući se na dva objavljena rada3 i jedan originalni dokumenat.4 Kreševljaković piše: Alibeg Grošić. Iz jednog njegovog pisma što ga je pisao u Banjoj Luci 22. marta 1719. križevačkom generalu Heisteru vidi se da je Alibeg bio muteselim grada Banje Luke i veliki zapovjednik sve pokrajine do grada Bišća i da je to bio ”na misto gospodina paše Osmanpaše, vezira bosanskoga”. U pismu preporučuje Heisteru odobaše Mustafu i Jusufa. Izgleda da je Alibeg Grošić bio muteselim više bosanskih vezira i da je na tome mjestu ostao sve do smrti. Slučaj njegove pogibije poznat nam je iz drugog poglavlja ove radnje. Ne znam kada je prvi put postao muteselim. Iz gornjeg pisma vidi se da se vlast Alibega Grošića prostirala sve do Bišća, no ne znam da li je ta vlast proizilazila iz titule muteselimske ili je on uz to bio i neki vojni zapovjednik. Grošići su starinom hrvatski plemići. R. Lopašić piše 1890. godine: ”Plemića Jajčanića kasnije prozvanih Grošića, pređa današnje grofovske grane Jelačića po tankoj krvi bilo je u Turskoj oko Banjaluke i u Hrvatskoj oko Petrinje. Ima dokaza da se početkom osamnaestog vijeka Vladislav Grošić, tajnik patrijarha Arsenija Černojevića i pisac znamenitih spomenica za odbranu srpskih povlastica, dobro pazio sa svojim rođakom Alibegom Grošićem, muteselimom i zapovjednikom Bosanske krajine.” Kreševljaković na drugom mjestu5 o Ali-begu Grošiću piše: U Banjoj Luci ubilo je više Banjolučana muteselima Ali-bega Grošića, nešto poslije 28. srpnja 1740. godine. Ubojice su pobjegle, a njihove porodice stigla je dvostruka kazna: progon i rušenje kuća. Ta murasela nije upućena banjolučkom muteselimu, nego imamima mahala u kojima su ubojice stanovale. Kako je taj akt dosta zanimljivog sadržaja, donosim ga u doslovnom prijevodu kustosa Derviša Korkuta: ”Poslije pozdrava javlja se sadanjim efendijama mahala Stare carske, Arnaudije, Hadži Seferove, Senarije (ispr. Sitarije) i Osman-pašine u gradu Banjoj Luci. Povod pisanja ove murasele je sljedeći i na osnovu časne zapovijedi koju je izdao bosanski divan u pogledu egzemplarnog rušenja i razaranja kuća
2 3 Ibidem, str. 294. Dr. F. Rački, ”Dopisi između krajiških turskih i hrvatskih častnika”, Starine Jugoslavenske akademije XII, Zagreb, 1880., str. 38 i Radoslav Lopašić, Bihać i bihaćka krajina - mjestopisne i poviestne crtice, Matica hrvatska, Zagreb, 1890., str. 103. Original murasele banjalučkog kadije Muse koji se nalazio kod Kreševljakovića. Istorijski arhiv Sarajevo otkupio je Kreševljakovićevu zbirku dokumenata, i to dio lično od njega 1956., a dio od Razije Kreševljaković u periodu između 1960. i 1961. godine (v. Vodič kroz fondove i zbirke Istorijskog arhiva Sarajevo, Sarajevo, 2003., str. 36). Hamdija Kreševljaković, Mutesellimi...o. c., str. 265.

4

5

Tri neobjavljena dokumenta o banjalučkom mutesellimu i muhafizu ...

7

i stanova i progonu i internaciji u Belgraddžik (Konjic)6 porodica zlikovaca po imenu Mehmed Berdo, Handan, Alija, sin Ćejvana (Kejvan-oglu), Abdulah, sin Hadži Jusufov (Hadži Jusuf-oglu) i Kolarić, koji su poodavno ubili na pravdi Boga Ali-bega Groš-oglu (Grošića) pa pobjegli, napisana je i dostavlja se ova odluka s molbom da privedete i pohapsite njihove žene i čeljad. Treba da žene i kućnu čeljad spomenutih zlikovaca predvedete i pohapsite i da ste zdravi! 4. džumad-ul-evvela 1153. . Od siromašnog Muse, kadije u gradu Banjoj Luci.” Zanimljivo je da Ali-bega Grošića u svojim radovima, koji govore i o Banjalučkom boju iz 1737. godine, ne spominju ni njegovi savremenici7 ni kasniji historičari i istraživači.8 Gdje je te godine bio i na kome se položaju nalazio, nisam mogao utvrditi. Budući da se njegovo ime ne spominje ni među učesnicima Bitke pod Ozijom 1737. godine pod zapovjedništvom
6 Ovdje nije riječ o Konjicu nego o Glamoču, koji se u osmansko doba zvao Biograd ili Belgradčik (v. Kreševljaković, Izabrana djela I, Sarajevo 1991., str. 60 i 177). U osmanskim izvorima pod tim imenom Glamoč se spominje sve do 1833. godine, kao i u putopisima i špijunskim izvještajima toga doba. Omer Novljanin, Ahmed Hadžinesimović, Odbrana Bosne 1736-1739. (dvije neobjavljene hronike), preveli i priredili dr. Fehim Nametak i dr. Lamija Hadžiosmanović, Zenica 1994.; Lašvanin fra Nikola, Ljetopis, priredio, latinske italijanske dijelove preveo, uvod i bilješke napisao dr fra Ignacije Gavran, Sarajevo, 1981. Hadžihuseinović Salih Sidki - Muvekkit, Povijest Bosne, knjiga 1, Sarajevo, 1999.; Kapetanović-beg Ljubušak, Boj pod Banjom Lukom 1737., Sarajevo, 1888., reprint izdanje 1989.; Babić Bogoslav, ”Proglas cara Karla III (VI) na bosansko pučanstvo od g. 1737.”, Vjesnik Kraljevskog hrvatsko-slavonsko-dalmatinskog arkiva, god. II, Zagreb, 1900.; Bašagić-Redžepašić Safvet-beg, Znameniti Hrvati, Bošnjaci i Hercegovci u Turskoj carevini, Sarajevo, 1986.; Dr. Milan Prelog, Povijest Bosne u doba osmanlijske vlade, I dio (1463-1739), Sarajevo, 1910.; Hammer von Joseph, Historija Turskog (Osmanskog) carstva, 3, prijevod i stručna redakcija Nerkez Smailagić, Zagreb, 1979.; Hamdija Kreševljaković, ”Bitka pod Banjom Lukom 4. VIII 1737.”, Narodna uzdanica br. IV, Sarajevo 1936., str. 91-113; Adem Handžić, ”Bosanski namjesnik Hekim-oglu Ali-paša” Prilozi za orijentalnu filologiju jugoslovenskih naroda pod turskom vladavinom, knjiga V /dalje: Handžić, Bosanski namjesnik.../, Orijentalni institut u Sarajevu, 1954-1955., str. 135-180; Džaja Mato, Banja Luka u putopisima i zapisima, III izdanje, Banja Luka, 1973.; Munib Maglajlić, ”Narodna pjesma o boju pod Banjalukom 1737.”, Putevi, XXX, 5, Banja Luka, 1984.; Malkolm Noel, Povijest Bosne - kratak pregled, Zagreb-Sarajevo, 1995.; Imamović Mustafa, Historija Bošnjaka, Sarajevo, 1997.; Enes Pelidija, Banjalučki boj iz 1737- uzroci i posljedice, Sarajevo, El-Kalem, 2003.

7

8

Jasenovac i Dubicu (v. Hekim-oglu Ali-paša je ovoj vojsci pridružio i neke bosanske i hercegovačke čete i formirao vojsku od 6. Sačinio ga je spomenuti Mehmed. Sarajevo. treće izdanje. u cilju pobjede islamske vojske nad neprijateljem. Banjalučki boj iz 1737. a u trećem kao mutesellim grada Banje Luke. 168-169).000. Bosanski namjesnik. 463.. jula 1738. ALI-BEG GROŠIĆ KAO MUHAFIZ BANJE LUKE Pregledom dokumenata koje je prije dvije godine Gazi Husrevbegovoj biblioteci u Sarajevu poklonila porodica Đumišić iz Banje Luke. U Bosanskoj krajini i danas ima porodica koje svoje porijeklo vode od ovih tatarskih vojnika. str. Bosanska vojska pod zapovjedništvom Bećir-paše Čengića u ruskoturskom ratu 1737.. str.. Tome ide u prilog činjenica da je u ljeto sljedeće (1151/1738) godine bio na položaju muhafiza Banje Luke. 269. Handžić. pronašao sam tri originalna dokumenta koji se odnose na Ali-bega Grošića. 2003. Rad JAZU.‫ﺣﺮر ﰲ اﻟﻴﻮم اﻟﺴﺎﻳﻊ واﻟﻌﴩﻳﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ رﺑﻴﻊ اﻷول ﻟﺴﻨﺔ اﺣﺪى وﺧﻤﺴني وﻣﺎﺋﺔ وأﻟﻒ.. Ima indicija da su se neki od ovih tatarskih vojnika nastanili u Bosni.000 grla brava. a treći kadija Musa. Defter koji se u Đumišića zbirci u Gazi Husrev-begovoj biblioteci vodi pod privremenim brojem A-108 datiran je 27.. dakle. gdje su se poženili i zasnovali svoje porodice.uzroci i posljedice. vršilac dužnosti kadije u Banjoj Luci. zapovjednik većeg utvrđenog grada. 1940. dva deftera o skupljanju namirnica za opskrbu i smještaj vojske i jedan defter o popisu i podjeli ostavine nakon njegovog ubistva. Turcizmi u srpskohrvatskom-hrvatskosrpskom jeziku. a ponekad i cijele oblasti. Enes Pelidija.. brojčana snaga tatarske vojske iznosila je 6. Abdulah Škaljić. c. dok je prema Lašvaninu brojala svega 3.). Prva dva deftera sačinio je Mehmed. 11 12 . Zagreb. . 1973. knj. tatarskoj vojsci12 osigura 1. str. Muhafiz. kojom se u svome radu o mutesellimima služio Hamdija Kreševljaković. koji traži da se.o.000 vojnika. ﺣﺮر ﻫﺬا اﻟﺪﻓﱰ مبﻌﺮﻓﺔ اﻟﻸﻋﻴﺎن واﻷﻫﺎﱄ‬ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ‫منﻘﻪ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻔﻘري اﻟﻴﻪ ﻋﺰ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﳌﻮﱃ ﺧﻼﻓﺔ ﺑﺪار اﻟﺠﻬﺎد ﺑﻨﺎﻟﻮﻗﻪ اﳌﺤﺮوﺳﺔ‬ ّ Kao što se vidi tatarska vojska pod zapovjedništvom Mehmeda Giraj-hana stigla je dosta kasno. Prema Hameru.8 Haso Popara Bećir-paše Čengića9. (16. 9 10 Olesnicki Aleksije. kada je stvarni rat već bio završen. 469.000 boraca koja je upućena preko Une i opustošila mjesta Knezovu. rebiu-l-evvela 1151. a po nalogu (bujuruldiji) bosanskog valije Hekim-oglua Gazi Ali-paše. Sarajevo. U prva dva dokumenta Ali-beg se navodi kao muhafiz10.) godine. Bila je to niža funkcija od valije i odgovarala je rangu sandžakbega (v. u činu paše sa dva tuga. isti onaj kadija koji je izdao i gore spomenutu muraselu. u dogovoru s prvacima (ajanima) i stanovnicima (ehali) Banje Luke11. Zanimljivo bi bilo provesti jedno opširnije istraživanje i na tu temu napisati zaseban rad. El-Kalem. a ponekad i sa tri. možemo pretpostaviti da je bio sudionik Banjalučkog boja.

Defter se u Đumišića zbirci u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu vodi pod privremenim br.. Prilozi za orijentalnu filologiju i istoriju jugoslovenskih naroda pod turskom vladavinom. ”Džizja i harač”..5 groša. ﻋﲇ اﻏﺎ ﻗﻮﻟ ّﻠﺮي ﻣﺒﺎﴍﺗﻴﻠﻪ ﺑﻴﻮرﻟﺪي ﴍﻳﻒ ﺑﻨﺎﻟﻮﻗﻪ ﻣﺤﻜﻤﻪ ﺳﻨﻪ ورود‬ ّ ‫اﻳﺪوپ اﻋﻴﺎن وﻻﻳﺖ وﺳﭙﺎﻫﻲ وﻗﺮا ﻛﻨﺰﻟﺮي وﻣﺤﻠﻪ ﺑﺎﺷﻴﻠﺮﻳﻨﻚ ا ّﺗﻔﺎق وا ّﺗﺤﺎدﻟﺮ اﻳﻠﻪ ﻣﺮﻗﻮم ﺑﻴﻚ ﻗﻮﭺ وﻳﻮز رأس اﻛﻮز وﻳﻮز اﻟﲇ‬ . Ali-begu. novi kovani dukat (cedid eşrefi altın). u raznim krajevima razne težine. Godine 1744. mubaširu Osman-begu. zatim. vršilac dužnosti kadije u Banjoj Luci. 95-95.. 1952-1953.. Abdullah Škaljić. (2.. I on je sačinjen po nalogu (bujuruldiji) bosanskog valije Hekim-oglu Gazi Ali-paše. treće zdanje. 589-590). III-IV.Tri neobjavljena dokumenta o banjalučkom mutesellimu i muhafizu . ﺣﺮر ﻫﺬا اﻟﺪﻓﱰ مبﻌﺮﻓﺔ اﻟﻸﻋﻴﺎن واﻷﻫﺎﱄ. Hamid Hadžibegić.) godine. 1954-1955. 1952-1953. seoski knezovi i mahal-baše. augusta 1738. riječ o nabavci 300 grla goveda.‫اﻟﻴﻪ ﻋﺰ ﺷﺄﻧﻪ ﻣﺤﻤﺪ اﳌﻮﱃ ﺧﻼﻓﺔ ﺑﺪار اﻟﺠﻬﺎد ﺑﻨﺎﻟﻮﻗﻪ اﳌﺤﺮوﺳﺔ‬ ّ 14 15 16 17 18 .16 I drugi defter17.. samo što su ovdje količine veće. tahsilija (‫ )ﺗﺤﺼﻴﻠﻴﻪ‬je pristojba na inkasaciju. str. ‫ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﺮ دﻓﱰ ﺑﻮدرﻛﻪ: ﺣﺎﻻ ﺑﻮﺳﻨﻪ واﻟﻴﴘ وﻣﺤﺎﻓﻈﻲ دوﻟﺘﻠﻮ ﻋﻨﺎﻳﺘﻠﻮ وزﻳﺮ ﻣﻜﺮم ﻏﺎزي ﻋﲇ ﭘﺎﺷﺎ ﻳﴪ اﻟﻠﻪ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺨريات‬ ّ ّ ‫واﻟﺤﺴﻨﺎت ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ وﻣﺎ ﻳﺸﺎء ﺣﴬﺗﻠﺮﻳﻨﻚ ﺑﻴﻮرﻟﺪي ﴍﻳﻔﻠﺮ اﻳﻠﻪ ﻋﺴﺎﻛﺮ اﺳﻼم اﻧﺠﺎﻣﻴﭽﻮن ﻗﻀﺎﺳﻨﺪن ﻳﺎﻟﯖﺰ ﺑﻴﻚ ﻗﻮچ وﻳﻮز اوﻛﻮز‬ ّ ‫وﻳﻮز اﻟﲇ ﺷﻨﻚ ﺷﻌري وﺗﺎﺗﺎر ﻋﺴﻜﺮﻳﻨﻪ ﻗﻮﻧﺎق ﻣﺆﻧﺘﻲ. 9 100 grla goveda. 55-135 i V.14 U defteru se. str. 1973.15 Husejin-agi 60 groša na ime hardž-i raha. منﻘﻪ اﻟﻌﺒﺪ اﻟﻔﻘري‬ ّ ّ ّ ّ . što ukupno iznosi 969. ّ ‫ﺣﺮر ﰲ ٣١ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ رﺑﻴﻊ اﻵﺧﺮ ﻟﺴﻨﺔ اﺣﺪى وﺧﻤﺴني وﻣﺎﺋﺔ وأﻟﻒ. navodi da su preko mubašira Ali-age. 43-102). 150 šinika13 ječma i smještaj. Turcizmi u srpskohrvatskom-hrvatskosrpakom jeziku. Prilozi za orijentalnu filologiju i istoriju jugoslovenskih naroda pod turskom vladavinom.. Vidi: Hamid Hadžibegić. Godine 1108/1696. koji su se jednoglasno dogovorili da se nabavka spomenutih roba razreže na stanovnike kadiluka i da se mubaširu Ali-agi isplati 165 groša na ime hardž-i baba. koji se uzimao kao podloga za obračun džizje. rebiu-l-ahira 1151.. uzet je za osnovu dukat zvani zer-i mahbub. peksimeta i tjestenine 13 Šuplja mjera za žito.. datiran 13. zaduženom za osiguranje smještaja. A-101. spahije. pekarima po 6. čohadar Ibrahim-agi 80 groša na ime hardž-i raha. a kod nas je obično vagala 80 oka (v. na časni sud pozvani vilajetski ajani.‫ﺷﻨﻚ ﺷﻌري أﻫﺎﱃء ﻗﻀﺎﻳﻪ ﺗﻮزﻳﻊ‬ Hardž-i rah (‫ )ﺧﺮج راه‬i hardž-i bab (‫ )ﺧﺮج ﺑﺎب‬su putni troškovi mubašira ili džizjedara. Ovdje je. muhafizu Banje Luke.000 grla brava i dovoljne količine hljeba. 2. 25 groša. 30 groša na ime tahsilije. u ovome se defteru doslovno ne spominje tatarska vojska. imao je prometnu vrijednost od 300 akči ili 100 para (2 i 1/2 groša). III-IV. ”Džizja i harač”. koji je tada imao prometnu vrijednost od 110 para (2 i 3/4 groša). Sarajevo. hardž-i defter (‫ )ﺧﺮج دﻓﱰ‬je pristojba koja se plaćala kadiji za izradu deftera. naime. a katibija (‫ )ﻛﺎﺗﺒﻴﻪ‬pristojba koja se plaćala pisaru (v.5 groša i pisaru 20 groša na ime katibije. Za razliku od prvog. sačinio je spomenuti Mehmed..18 I u njemu se Ali-beg navodi kao muhafiz Banje Luke. kadi-efendiji 150 groša i naib-efendiji 125 groša na ime hardž-i deftera. str. posluzi 30 groša. str.

obavljeni četiri dana poslije njegove smrti.) godine.10 Haso Popara (humur). Hamdija Kreševljaković. godine navedeno.22 ovo ubistvo je moralo biti izvršeno znatno ranije. I. 30 para za bravče od 2 godine i 20 para za bravče od 1 godine. A-4.19 Na kraju oba deftera stoji da su uručena ”sadašnjem muhafizu Banje Luke Ali-begu.. više Banjalučana ubilo mutesellima Ali-bega Grošića. br. godine). 110-163. do 1740. gotovo tri mjeseca prije nego što je izdao muraselu. ”Dženetići . safera 1153. džumade-l-evvela 1153. (5. u Banjoj Luci je (prema Kreševljakoviću.. vjerskog i kulturnog života Banje Luke i šire Bosanske krajine od 1738..). 1954. 20 21 22 23 . jasno navodi da ga je sačinio kadija Musa 8. II/1954.”20 Nakon toga slijedi detaljan popis kako je po selima i mahalama razrezano ubiranje gore navedenih roba. i to: 10 groša za odraslo goveče. Sarajevo. svibnja 1777. godine i da bi mogao biti interesantan..ﺣﺎﻻ ﺑﻨﺎﻟﻮﻗﻪ ﻣﺤﺎﻓﻈﻲ ﺳﻌﺎدﺗﻠﻮ ﻋﲇ ﺑﻚ ﺣﴬﺗﻠﺮﻳﻨﻪ وﻳﺮﻳﻼن دﻓﱰدرﻛﻪ ﺑﺮ وﺟﻪ آيت ذﻛﺮ اوﻟﻨﻮر‬ Budući da bi integralni prijevod ova dva deftera zauzeo puno prostora. dakle. U njemu se. knj.23 Budući da je ovaj popis sličan inventaru jednog dobro snabdjevenog etnografskog muzeja i da sadrži mnoštvo značajnih imena iz vojnog.. Prema originalnom defteru o popisu i podjeli ostavine iza ubijenog Ali-bega Grošića. Možemo pretpostaviti da su popis i podjela ostavine izvršeni neposredno nakon njegova ubistva. godine. u ovome radu ćemo ga izostaviti. 25. Tako su.prilog proučavanju feudalizma u Bosni i Hercegovini”. zatim.ﳼ ﻣﺎﻟﻨﺪن ﺣﻮاﻟﻪ وﺗﻘﺎص اوﻟﻨﻤﻖ اوزره ﺟﻤﻠﻪ ﻧﻚ ا ّﺗﻔﺎﻗﻴﻠﻪ ﻗﻀﺎء ﻣﺰﺑﻮره ﺗﻮزﻳﻊ‬ ‫. jer se po starom islamskom običaju popisu i podjeli ostavine iza umrlog pristupalo što prije.21 POPIS I PODJELA OSTAVINE IZA UBIJENOG ALI-BEGA GROŠIĆA Kao što je u gore spomenutoj muraseli banjalučkog kadije Muse. srpnja 1740. 1 groš za bravče od 3 godine. maja 1740. U defteru se. aprila 1739. nešto prije 28. političkog. npr. str. ekonomskog. od 4. kako za histori19 ‫ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺤﺮﻳﺮ دﻓﱰ ﺑﻮدرﻛﻪ: ﺣﺎﻻ ﺑﻮﺳﻨﻪ واﻟﻴﴘ وﻣﺤﺎﻓﻈﻲ دوﻟﺘﻠﻮ ﻋﻨﺎﻳﺘﻠﻮ وزﻳﺮ ﻣﻜﺮم ﻏﺎزي ﻋﲇ ﭘﺎﺷﺎ ﻳﴪ اﻟﻠﻪ ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﺨريات‬ ّ ّ ‫واﻟﺤﺴﻨﺎت ﻣﺎ ﻳﺮﻳﺪ وﻣﺎ ﻳﺸﺎء ﺣﴬﺗﻠﺮﻳﻨﻚ ﺑﻴﻮرﻟﺮي ﴍﻳﻔﻠﺮ اﻳﻠﻪ ﻋﺴﺎﻛﺮ اﺳﻼم اﻧﺠﺎﻣﻴﭽﻮن ﺑﻨﺎﻟﻮﻗﻪ ﻗﻀﺎﺳﻨﺪن ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ اوﻟﻨﺎن اوﭺ‬ ‫ﻳﻮز ﺑﻘﺮ واﻳيك ﺑﻴﻚ ﻏﻨﻢ ﻳﻮز وﻗﻴﻪ ﻛﻠﻮر ﺑﻬﺮ ﺑﻘﺮ ﺑﴩ ﻏﺮوﺷﻪ واوﭺ ﻳﺎﺷﻨﺪه ﻏﻨﻤﻪ ﺑﺮ ﻏﺮوش واﻳيك ﻳﺎﺷﻨﺪه ﻏﻨﻤﻪ اوﺗﻮز ﭘﺎره وﺑﺮ‬ ّ ّ ‫ﻳﺎﺷﻨﺪه ﻏﻨﻤﻪ ﻳﻜﺮﻣﴩ ﭘﺎره ورﻳﻠﻤﻚ اوزره اﻗﺘﻀﺎ اﻳﺪن ﺑﻬﺎﱄ ى ﻗﻀﺎء ﻣﺰﺑﻮرك ﺑﻴﻚ ﻳﻮز اﻟﲇ اﻳيك ﺳﻨﻪ ﺳﻨﻪ ﻣﺤﺴﻮب ﻛﻔﺮه ﺟﺰﻳﻪ‬ ‫. Radovi Naučnog društva NR Bosne i Hercegovine. navodi da će se taj iznos namiriti iz džizje (glavarine) za 1152. naime.. Dokumenat se u Đumišića zbirci u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu vodi pod privremenim br.. hidžretsku godinu (od 10.. marta 1740. godine). s preciznim podacima o nabavnoj cijeni. do 29. popis i podjela ostavine iza umrlog sarajevskog mutesellima Smail-bega Dženetića (um..

Travnik. Napisano 8. Hamdija Kreševljaković. Rašid Hajdarović. knj. 1956-1957. str. postojbini gazija i mudžahida. Ostavina iza Smail-bega Dženetića po popisu od 21. Merjem i Hatidža te maloljetna kći Emina. istočnog porijekla. sa strane. 193-224. 193-258 i H. i Hatidža. V 1977. Kreševljaković i D. kao što je crvenim slovima naznačeno u originalu.. godine.Tri neobjavljena dokumenta o banjalučkom mutesellimu i muhafizu .-146.. ”Isprave spahijskih porodica iz nahije Neretva”. mutevelije i džabije Gazi Husrev-begova vakufa”. maja 1740.. .). kći Mustafe. Derviš Buturović. Anali Gazi Husrev-begove biblioteke. Ummi Kulsum. M. sin Dur-Alije. Njegovi jedini nasljednici su: žene Mevakadun. Popis je podijeljen na dva dijela. 361-368. U tom smislu sačinjen je sljedeći popis (defter). VI-VII. maloljetni sin Omer. Travnik u prošlosti. Izabrana djela I. str. po šerijatskim propisima. 1974. 1961. a u dijelu označenom sa (B-Pasiva) sa svim odbicima i dugovima prema drugim stranama (ukupno 57 pozicija). donosim ga u integralnom prijevodu na bosanskom jeziku. sina Abdulmennanova. ”Popis ostavine iza Hadži Hasenage Kolandži iz Travnika”. U prvom dijelu označenom sa (A-Aktiva) naveden je popis cjelokupne ostavine i potraživanja od drugih strana (ukupno 371 pozicija). a zbirnu vrijednost pozicija svakoga reda dao odvojeno. punoljetne kćeri: Aiša. Radi boljeg pregleda. /29. objavljene prijevode sličnih dokumenata (v..) godine. Nakon što su na ovaj časni šerijatski sud došli: staratelj dvoje maloljetnih. II 1191. dimenzija 54 cm x 79 cm. reb. Prilozi za orijentalnu filologiju i istoriju jugoslovenskih naroda pod turskom vladavinom. (5. 1464-1878. kći Murteze.24 Popis je sačinjen na kvalitetnom debljem papiru.)ﺛﻠﺚ وﺧﻤﺴﻴﻦ وﻣﺎﺋﺔ وأﻟﻒ‬ 24 Prijevod je urađen po uzoru na. Redove dokumenta sam dodatno označio brojevima od 1 do 64. tamnobijele boje. ”Zaostavština iza Munib-ef. u Novoj tvrđavi. 143. Glođe. kod nas. str. popiše i na javnoj dražbi na carskoj pijaci rasproda njegova ostavina te među nasljednicima podijele njima pripadajući dijelovi. 11 čare tako i za etnografe. On (Allah) Nedavno je ubijen hadži Ali-beg. safera 1153. zatražili su da se.. Sarajevo. u gradu Banjoj Luci. II-III. (‫ﻫﻮ.دار اﻟﻐﺰاة واﻟﻤﺠﺎﻫﺪﻳﻦ ﻣﺪﻳﻨﻪء ﺑﻨﺎﻟﻮﻗﻪ ده درون ﻗﻠﻌﻪء ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ده واﻗﻊ ﺣﻨﻜﺎرﻳﻪ ﻣﺤﻠﻪ ﺳﻲ ﺳﺎﻛﻨﻠﺮﻳﻨﺪن اﻳﻜﻦ ﺑﻮﻧﺪن اﻗﺪم ﻣﻘﺘﻮﻻً وﻓﺎت اﻳﺪن اﻟﺤﺎج ﻋﻠﻲ ﺑﻴﻚ ﺑﻦ دور ﻋﻠﻲ ﺑﻦ‬ ‫ﻋﺒﺪ اﻟﻤﻨّﺎﻧﻚ وراﺛﺘﻲ زوﺟﻪء ﻣﺘﺮوﻛﻪ ﻟﺮي ﻣﺄوى ﻗﺎدون ﺑﻨﺖ ﻣﺼﻄﻔﻰ وﺧﺪﻳﺠﻪ ﺑﻨﺖ ﻣﺮﺗﻀﻰ اﻳﻠﻪ ﺻﻠﺒﻲ ﺻﻐﻴﺮ اوﻏﻠﻲ‬ ‫ﻋﻤﺮ وﺻﻠﺒﻴﻪ ﻛﺒﻴﺮه ﻗﺰﻟﺮي ﻋﺎﻳﺸﻪ وام ﻛﻠﺜﻮم وﻣﺮﻳﻢ وﺧﺪﻳﺠﻪ وﺻﻠﺒﻴﻪ ﺻﻐﻴﺮ ﻗﺰي اﻣﻴﻨﻪ ﻳﻪ ﻣﻨﺤﺼﺮه اوﻟﺪﻳﻐﻲ ﻟﺪى‬ ّ ّ ّ ‫اﻟﺸﺮع اﻷﻧﻮر ﻇﺎﻫﺮ وﻣﺘﺤﻘﻖ اوﻟﺪوﻗﺪن ﺻﻜﺮه ﺻﻐﻴﺮان ﻣﺰﺑﻮراﻧﻚ وﺻﻴﻠﺮى وواﻟﺪه ﻟﺮى ﻣﺄوى ﻗﺎدون اﻳﻠﻪ ﺧﺪﻳﺠﻪ‬ ّ ‫اﻟﻤﺰﺑﻮره ﺗﺎن وﺳﺎﺋﺮ ورﺛﻪ اﻟﺘﻤﺎﺳﻴﻠﻪ ﺗﺤﺮﻳﺮ وﺳﻮق ﺳﻠﻄﺎﻧﻴﺪه ﺑﻴﻊ ﻣﻦ ﻳﺰﻳﺪ اوﻟﻨﻮپ وﺑﺎﻟﻔﺮﻳﻀﺔ اﻟﺸﺮﻋﻴﻪ ﺑﻴﻦ اﻟﻮرﺛﻪ‬ ّ ّ ‫ﺗﻘﺴﻴﻢ اوﻟﻨﺎن اﺷﻴﺎء وﻣﺨ ّﻠﻔﺎت دﻓﺘﺮﻳﺪر ﻛﻪ ﺑﺮ وﺟﻪ آﺗﻲ ذﻛﺮ اوﻟﻨﻮر ﺣﺮر ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺜﺎﻣﻦ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺻﻔﺮ اﻟﺨﻴﺮ ﻟﺴﻨﺔ‬ ّ ‫. spomenute majke Meva-kadun i Hatidža i ostali nasljednici. koji je bio nastanjen u Carevoj mahali. svaku stavku sam u zagradi označio rednim brojem i uz njega dao originalni tekst na osmanskom-turskom jeziku.. str. Korkut. sa vodenim znakom (tri polumjeseca u nizu).

....007.)ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﺎض اﻗﭽﻪ‬Crvena kesa sa zindžirli dukatima..)ﺑﻴﺎض ﻛ ّﻠﻪ ﭘﻮش‬ Ukupno 7-13: .040.)ﺑﻴﺎض ﻛﻴﺴﻪ اﻳﭽﻨﺪه ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﺎض اﻗﭽﻪ‬ Ukupno 1-6:. kunovine i sl.. 2 kom..)ﺻﻨﺪوق‬Top bijelog tulbenta (‫.......31 .....)دﻳﻜﺮ ﻣﻠﻚ اوده ﻟﺮ ﺧﺎرﺟﻴﻪ وداﺧﻠﻴﻪ در ﻗﻠﻌﻪ‬Bijela kesa s bijelim akčama (‫.017...................026 ..005.81 ..005.027 .......)ﺑﻴﺎض دوﻟﺒﻨﺪ ﻃﻮپ‬ Ukupno 14-21: ....)ﻧﺎﻓﻪ ﺗﺤﺘﻪ ﻋﺪد‬ ...)ﻟﺤﺎﻧﻲ ﭼﻮﻗﻪ دوﻻﻣﻪ‬Par pušaka ”Berše” (١ ‫ )71( .)ﺑﻘﭽﻪء ﻛﺒﻴﺮه در ﭘﻴﺶ ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺰﺑﻮره‬ Druge miljć kuće s konakom za goste i sobama za porodicu u Tvrđavi (‫ )6( .....12 Haso Popara (A .)62( ...)ﺑﻴﺎض اﺳﺘﺎر ﻃﻮپ‬Ćurak zelenkaste boje opšiven krznom od zerdava /kune-zlatice/ (‫ )42( ....)ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻨﻘﺶ ﺣﺸﻪ ﻋﺪد‬Srebreni pozlaćeni hajdari raht.........025.. (٢ ‫ )02( ..023.......53 ..84 ..... pomiješanim s akčama (‫........106...093.....288..084 .)دﻓﻌﻪ دﻳﻜﺮ ﺑﻴﺎض ﻛﻴﺴﻪ ده ﺑﻴﺎض اﻗﭽﻪ‬ 13... 23... komplet (‫)91( .000..)ﺳﻴﻢ ﻣﺬﻫّ ﺐ ﺣﻴﺪاري رﺧﺖ ﻃﺎﻗﻤﻴﻠﻪ‬ Bijele gaće....21 ......../ (‫.. 2 kom.612 3 (14) Ponovo rabljeni saruk (‫)51( ........185 . (٢ ‫...)اﻧﻌﺎم ﺷﺮﻳﻒ‬ 800...45 .1 .....063.....) ﺑﺮﺷﻪ ﺗﻔﻨﻚ ﭼﻔﺖ‬Rabljena vezena haša /lijepo vezeni pokrivač kojim se pokriva sedlo i sapi konja/.006....000.............002.................)ﻛﻼم اﻟﻠﻪ ﺷﺮﻳﻒ‬En‘am-i šerif (‫......)دﻓﻌﻪ دﻳﻜﺮ ﻛﻴﺴﻪ ده ﻣﻮﺟﻮد دﻳﻨﺎر‬ (11) Nov saruk (‫ )21( ..)ﻗﺮﻣﺰي ﻛﻴﺴﻪ اﻳﭽﻨﺪه ﻣﻮﺟﻮد زﻧﺠﻴﺮﻟﻮ وﻣﺠﺎري وﻓﻨﺪق اﻟﺘﻮﻧﻲ ﻣﺨﻠﻮط اﻗﭽﻪ‬ (10) Ponovo kesa s dinarima (‫.. 755.........1 ..3 . ّ 2 kom...41 ...113 ...1 .. (8) Ponovo kesa s bijelim akčama (‫دﻓﻌﻪ دﻳﻜﺮ ﺑﻴﺎض ﻛﻴﺴﻪ ده‬ ‫ )9( ..050 2 (7) Ponovo kesa s bijelim akčama (‫......)دﻓﻌﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺳﺎرق‬ Dolama od poljske čohe (‫ )61( ..104 .........2 .. (3) Miljć kuća s konakom za goste (haridžija) i sobama za porodicu (dahilija) sa malom baščom u mahali Arnaudija (‫ﻣﻠﻚ‬ ‫ )4( . 141....)ﻓﺴﺘﻜﻲ ﻣﺨﻠﻮط زرداوه ﻛﻮرك‬Ćurak maslinaste boje od nafe /potrbušine lisičine...3 ..1 ... madžarijama i findik alltuni dukatima....34 . 2 topa (٢ ‫ )32( .....862 4 (22) Bijele zavjese..)ﭼﻮﻗﻪ ﺻﻐﻴﺮ ﻳﺼﺪق ﭼﻔﺖ‬Bijeli ćulah (‫......501.)ﺑﻴﺎض دون ﻋﺪد‬Veliki sanduk (‫ﻛﺒﻴﺮ‬ ‫ )12( ........)اوده ﺧﺎرﺟﻴﻪ وداﺧﻠﻴﻪ ﻣﻊ ﺻﻐﻴﺮ ﺑﻘﭽﻪ در ﻣﺤﻠﻪ ارﻧﻮدﻳﻪ‬Velika bašča ispred spomenute kuće (‫)5( ...3 .Aktiva) Akči 1 (1) Mushaf-i šerif (‫ )2( .....086 .)ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺎرق‬Par malih jastuka od čohe (١ ‫ )31( .290.............)زﻳﺘﻮﻧﻲ ﻧﺎﻓﻪ ﻛﻮرك‬ (25) Krzno od potrbušine....... (٢ ‫ )81( ........

..........)ﺗﻴﻤﻮر ﭘﺎي ﺑﻨﺪ‬Jular sa konopcem za sapinjanje /konja/ (‫ )35( ...547 .)اﻟﺘﻮن ﺗﺮازﻳﺴﻲ‬ 480..009 ..)ﭘﻨﺒﻪ ﺷﻠﺘﻪ‬Jedek čoha (‫ﻳﺪك‬ ‫ )84( . Ukupno 49-57:..1 ........489 20........518 .. 18 kom... 7 (49) Crvena saja čoha.1 .)ﭼﻴﻨﻲ ﻛﺎﺳﻪ‬Ponovo porculanski bardak (‫ )54( ....662......177 ....)ﻳﻮﻻر ﻣﻊ ﻛﻮﺳﺘﻚ‬Jedek konjska oprema (‫ )45( ..201 ..105 24.18 ..4 ....)ﭼﻮﻗﻪ ﺧﺮدواﺗﻲ‬Komadi krzna od zerdava (‫ )82( .. 13 Sitni komadi čohe (‫ )72( ....2 . (٦ ‫ )75( ...)ﭼﻮﻗﻪ ﺳﻲ‬Zelena čoha............. 6 1/2 (39) Bakra..003...)ﺗﻮك اوزﻧﻜﻲ‬Rabljeni kauk otvoreno zelene boje (‫ )65( .4 ..15 ...... 5 (30) Štapići uda od po 1 drame......Tri neobjavljena dokumenta o banjalučkom mutesellimu i muhafizu ........... 8 (58) Ponovo vezena haša (‫ )95( ...)ﺳﺮﻛﻪ ﺑﺮداق‬ Porculanska ćasa (‫ )44( ..... 60....026....)زرداوه داﻧﻪ ﻟﺮي‬Rabljeni pojas (‫...161 .......201 ...000.001 ...504 ... azijskog dijela Turske/ (‫ )23( .021 .04 ......0477 .. (29) Komplet kašika za hošaf (١ ‫...08 ...)ﺳﻴﻢ ﻃﭙﻮز‬Stakleni bardak (‫)34( ....)اوﺗﻪ ﻳﺎﻗﻪ ﺳﺠﺎده ﺳﻲ‬Dva crvena makata /prekrivača minderluka/ (٢ ‫ )33( . 21 aršin x 1060 (٢١ ‫ﻗﺮﻣﺰي ﺳﺎﻳﻪ ﭼﻮﻗﻪ ذراﻋﻪ‬ ١٠٦٠ ‫ )05( . 6 kom...403 ..061 ....)ﻛﻬﻨﻪ ﻗﻮﺷﺎق‬ 141.... (31) Sedžada s one strane /tj.. 1...........)ﻓﻲ‬Terezija /vaga/ za zlato (‫...............106........ x 60 (‫ﻋﻮد درﻫﻢ ﻋﺪد ٨١ ﻓﻲ‬ ٦٠)...055 .)ﺳﺮﻛﻪ ﻓﺎﻧﻮس‬ Ukupno 30-38: ...)ﺟﺪﻳﺪ آت ﻛﻮﻣﻠﻜﻲ‬Kišna kabanica 23.....22 ..)ﻛﺒﻴﺮ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ﻛﻠﻴﻢ‬Bijeli čaršaf (‫)53( ....)ﺑﻘﺮ ﻗﻴﻪ ٢٠١ ﻓﻲ‬ ّ Ponovo par jastuka (١ ‫ )14( . 810...)دﻓﻌﻪ ﻳﺼﺪق ﭼﻔﺖ‬Srebreni topuz (‫ )24( ....626 . 211/2 aršina x 360 (‫ﻳﺸﻞ ﭼﻮﻗﻪ ذراﻋﻪ‬ ٣٦٠ ‫ ........)ﺧﻮﺷﺎب ﻗﺎﺷﻐﻲ دﺳﺘﻪ‬ Ukupno 22-29: .........)ﻗﺒﻪ ﭼﻮﻗﻪ ﻳﺼﺪق ﭼﻔﺖ‬Nov pokrovac za konja (‫ )16( ..509 ........238 23..062...)دﻓﻌﻪ ﻣﻨﻘﺶ ﺣﺸﻪ‬Dva para jastuka od kabaste čohe (٢ ‫ )06( .166 ........010.)ﻳﺪك ﭘﻮﺻﺎدي‬Uzengije od tuča /mjedi...)ﻗﺮﻣﺰي ﻣﻘﻌﺪ ﻋﺪد‬Veliki turkmenski ćilim (‫ )43( ......................)ﻛﻬﻨﻪ ﻳﺼﺪق‬Ponovo komad crvenog beza (‫دﻓﻌﻪ ﻗﺮﻣﺰي‬ ‫ )83( .1 .)ﻗﺮﻣﺰي ﺑﺰ ﭘﺎرﻛﻪ‬Rabljeni jastuk (‫ )73( ........ 10 oka x 440 (٤٤٠ ‫)04( ...273 ....080.)ﺑﻴﺎض ﭼﺎرﺷﺎف‬ Komad crvenog beza (‫ )63( .. mesinga/ (‫ )55( .114 .........)٢١٢ ﻓﻲ‬Ukupno 39-48: ..3 .)ﻣﻘﺮﻣﻪء دﺳﺖ ﻋﺪد‬Ponovo dva ćulaha (‫دﻓﻌﻪ ﻛ ّﻠﻪ ﭘﻮش ﻋﺪد‬ ٢)...)ﻓﺴﺘﻜﻲ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﻗﺎؤق‬Mahrama za ruke....)دﻓﻌﻪ ﭼﻴﻨﻲ ﺑﺮداق‬Ponovo par jastuka (‫دﻓﻌﻪ ﻳﺼﺪق ﭼﻔﺖ‬ ١)...248 8... (46) Ružičasto šilte (‫ )74( . (51) Željezni okov za noge (‫ )25( ..........021.)ﺑﺰ ﭘﺎرﻛﻪ‬Sırče fanus /stakleni fenjer/ (‫........

.....002..014.18 ...1 ..633 ...............1 .005 ..061 ...1 ...904 ...14 Haso Popara od saja čohe sa srebrom izvezenom dolamom (‫ﺳﺎﻳﻪ ﭼﻮﻗﻪ ﻳﻐﻤﻮرﻟﻖ‬ ‫ )26( . (82) Sedlo ukrašeno sedefom (‫.4 ........)اﺳﻼﻣﺒﻮل ﭼﺰﻣﻪ ﺳﻲ‬Nove mestve (‫.)وﺷﻨﻮي ﺳﻮف ﭼﺮاﻛﻪ‬Ponovo 3 topa bijelog platna (٣ ‫ )27( .)ﻣﻨﻮﻳﺶ ﭼﻮﻗﻪ ﻧﺎﻓﻪ ﻛﻮرك‬Rabljeni saruk (‫ )87( ..1 .21 ...)دﻓﻌﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺣﺸﻪ‬Sablja od crnog gvožđa (‫ )86( .101..060.08 .....571....)ﺻﺪﻓﻜﺎري اﻛﺮ‬ (83) Ponovo porculanska ćasa (‫ )48( .......37 ..01 ...)ﻛﻬﻨﻪ ﻳﻮرﻏﺎن‬ Ukupno 75-85: .............8 .........)ﻃﭙﻮز ﻣﻊ ﺳﻴﻢ ﻏﺪاره‬Srebrena kumkuma sa rabljenom mor kesmom (‫ )07( .....)ﻗﺮﻣﺰي ﻗﺒﻪ ﺳﻮف ﭼﺨﺸﻴﺮ‬Rabljena anterija od aladže /basme sa uzdužnim prugama/ (‫)56( .240.)ﻣﻮر ﺻﺎﻳﻪ ﭼﻮﻗﻪ ذراﻋﻪ‬Nove istanbulske čizme (‫ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ )98( ..)درﺑﻴﻦ‬Nafe ćurak od čohe modroljubičaste boje (‫ )77( ..... 315..... 35.......)ﺻﺎﺑﻮن ﻗﺎﻟﻮپ‬ Ukupno 66-74: ..04 ......012...)دﻓﻌﻪ ﺑﻴﺎض ﺧﺎﺻﻪ ﻃﻮپ‬Sedžada s devet izvezenih mihrabluka (‫......041 ...)ﺻﺎري دوﻧﻠﻚ ﻃﻮپ‬ (74) Tri komada peraćeg ”kalup sapuna”.)ﻛﻬﻨﻪ ﺳﺎرق‬Ponovo kauk (‫ )97( ..169....... (92) Komad jenišeherskog beza (‫)39( .......)ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ اﻻﺟﻪ اﻧﺘﺎري‬ Ponovo rabljena anterija od aladže (‫171......51 ..........)ﺑﻴﺎض ﻛﺎﻏﺪ‬Rabljeni jorgan (‫.... 12...........035 ...)ﻳﻜﻰ ﺷﻬﺮ ﺑﺰ ﭘﺎرﻛﻪ‬ .........)ﻣﻊ ﺳﻴﻢ دوﻟﻤﻪ‬Par malih jastuka od kabaste čohe (‫ﻗﺒﻪ‬ ١ ‫ )36( .)ﺗﻚ ﻳﺼﺪق‬Mor saja čoha.....052 .024.)دﻓﻌﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ اﻻﺟﻪ اﻧﺘﺎري‬ Ukupno 58-65: .....)ﺳﻴﻢ ﻗﻤﻘﻤﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﻣﻮر ﻛﺴﻤﻪ‬Čerage od sofa.)ﺟﺪﻳﺪ ﻣﺴﺖ ﭘﺎﭘﻮﭺ‬ (90) Bijelo rublje sa sitnim stvarima (‫...)دﻓﻌﻪ ﻗﺎؤق‬Dva pozlaćena tasa (٢ ‫ )08( .273 10 (75) Durbin (‫ )67( ..9 .....042 .)ﺑﻴﺎض دون ﻣﻊ ﺧﺮدوات‬ (91) Ponovo rabljeni pokrovac za konja (‫.....562 .004...005 .)ﺻﻐﻴﺮ اﻻﺟﻪ ﻛﻠﻴﻢ‬Ponovo par jastuka (‫دﻓﻌﻪ ﻳﺼﺪق ﭼﻔﺖ‬ ١)....000.....7 . 4 topa (٤ ‫....000............. 9 aršina (٩ ‫ )88( .......033 ...043 . (٣ ‫....)ﭼﻮﻗﻪ ﺻﻐﻴﺮ ﻳﺼﺪق ﭼﻔﺖ‬Čakšire od kabastog sofa crvene boje (‫ )46( ... višnjaste boje (‫ )17( ...........052 .)ﻣﺬﻫّ ﺐ ﻃﺎس‬Mali aladža ćilim (‫ )18( .... 13.)دﻓﻌﻪ ﭼﻴﻨﻲ ﻛﺎﺳﻪ‬Bijeli papir (‫ )58( .......)دﻓﻌﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ آت ﻛﻮﻣﻠﻜﻲ‬ 1.)ﻗﺮه ﺗﻴﻤﻮر ﻗﻴﻠﭻ‬Srebreni topuz sa srebrenom gadarom /sabljom s oštricom s obje strane/ (‫ﺳﻴﻢ‬ ‫ )96( ..131 9 (66) Ponovo rabljena haša (‫ )76( .493 11 (86) Jedan jastuk (‫ )78( ...4 .....502 ...)ﻃﻘﻮز ﻣﺤﺮاﺑﻠﻖ ﻣﻨﻘﺶ ﺳﺠﺎده‬ (73) Sari platno za donje rublje...024 ...

.)ﻣﻮر ﺳﻮف ﭼﺮاﻛﻪ‬ Tri gulabdana /bočiće za ružinu vodu/ (٣ ‫..........)ﻛﻴﺴﻲ ﺑﻮﺣﭽﻪ ﻋﺪد‬Kolan sa topuzlukom (‫ )701( .122 ......)ﺑﻴﺎض ﺻﻨﺪق‬Čerage od mor sofa /kostrijeti angorske koze/ (‫)301( .....150...)راﺣﺖ ﻛﻴﺴﻪ ﺳﻲ ﻣﻊ اﻧﺪازه‬Kalpak sa obodom od zerdava / kunovine/ (‫ )901( .)ﺗﻮك ﺷﻤﻌﺪان‬Bijela čekmedža (‫)221( ...Tri neobjavljena dokumenta o banjalučkom mutesellimu i muhafizu ...1 .....)ﭼﺎدر ﻳﺼﺪﻗﻠﺮي ﭼﻔﺖ‬Bijelo sade platno /tj...)ﭼﻮل رﻧﻜﻲ ﭼﻮﻗﻪ دوﻻﻣﻪ‬Ponovo rabljeni pokrovac za konja (‫)89( ..........012 ........ 13 (104) Ponovo dva pozlaćena tasa (٢ ‫.......12 ..............3 .......)ﺑﺮﺷﻪ ﻃﺒﺎﻧﺠﻪ ﺳﻲ‬Čapkun raht (....005 ....)دﻓﻌﻪ ﻣﺬﻫّ ﺐ ﻃﺎس ﻋﺪد‬ (105) Dva boščaluka (٢ ‫ )601( ....)ﻗﻮﻻن ﻣﻊ ﻃﭙﻮزﻟﻖ‬Raht kesa sa endazom (‫ )801( ...456 . bez grančica i šara/ (‫....)دﻓﻌﻪ ﺑﺮﺷﻪ ﺗﺒﺎﻧﻲ‬Dva fišekluka (٢ ‫ )021( ..014 .104 16.....)ﻛﻠﻴﺪ ﻋﺪد‬Kutija /posuda/ sa maslom (‫ )421( ...573 ..)ﺑﻴﺎض ﺳﺎده‬ Ukupno 86-94: .)دﻓﻌﻪ ﻗﺎﺷﻖ‬Ponovo ćurak od džilkave /krzna s vučijeg vrata/ zelenkaste boje (‫دﻓﻌﻪ ﻓﺴﺘﻜﻲ ﺟﻠﺪ ﻗﻔﺎ‬ ‫ )611( .)ﺳﻴﻢ ﻗﻠﻴﭻ ﻣﻊ ﺳﻴﻢ ﺑﻨﺪ‬ (99) Ponovo srebreni bijeli raht (‫...732 14.........)ﺻﺪﻓﻜﺎري ﺑﻮﻳﻠﻮ ﺗﻔﻨﻚ‬Ponovo taban /dio puške između kundaka i cijevi/ ”Breše” (‫ )911( ....)ﻗﻮﺗﻲ ﻣﻊ ﻳﺎغ‬Ponovo rabljena sedžada (‫.....3 .024 .... 14....002 .516.. (101) Bijeli sanduk (‫ )201( ...002 .....001...000.2 .................)ﺳﭙﺖ ﺻﻨﺪوﻏﻲ‬ Tabandža (pištolj) ”Breša”..2 ........‫ ........139 .......... Ukupno 114-124: .... 15 Tri para čador jastuka (٣ ‫ )49( .33 ...006.......051 ... 12 (95) Ponovo srebrena gadara (‫ )69( ...004.)ﺑﻴﺎض ﭼﻜﻤﺠﻪ‬ Dva katanca (٢ ‫ )321( .002....263..7 ...052.....01 ....)ﻓﺸﻘﻠﻖ ﻋﺪد‬Svijećnjak od tuči /mjedi-mesinga/ (‫ )121( ..024 ....)دﻓﻌﻪ ﻛﻬﻨﻪ ﺳﺠﺎده‬ 270.........)ﻛﻮرك‬Duga puška ukrašena sedefom (‫ﺻﺪﻓﻜﺎري ﺑﻮﻳﻠﻮ‬ ‫ )711( .....271 15.)ﻛﻞ آﺑﺪان ﻋﺪد‬ Ukupno 95-103: ..061 ..008...)دﻓﻌﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ آت ﻛﻮﻣﻠﻜﻲ‬ Srebrena sablja sa srebrenim bendom (‫.......)دﻓﻌﻪ ﺳﻴﻢ ﺑﻴﺎض راﺣﺖ‬ (100) Ponovo kabare /ženski pojas od kadife/ ukrašen srebrenom tokom sa crvenim kamenom (‫.1 ..... 14 (114) Ponovo kašika (‫ )511( ..)ﭼﺎﭘﻘﻮن راﺣﺖ‬Ukupno 104-113: ..026.07 .04 .2 ....722 31..)زرداوه ﻗﻠﭙﺎق‬Ponovo pozlaćeni srebreni raht (‫ )011( ..........03 ....)دﻓﻌﻪ ﻣﺬﻫّ ﺐ ﺳﻴﻢ راﺣﺖ‬Glava (grumen) šećera (‫ )111( ............8 .014.9 ... (‫ )311( ...)دﻓﻌﻪ ﺳﻴﻢ ﻗﺒﺎره ﻣﻊ ﻗﺮﻣﺰي ﻛﺴﻤﻪ‬ 5.)دﻓﻌﻪ ﺳﻴﻢ ﻏﺪاره‬Dolama od čohe boje pustinje (‫ )79( .....006 .)ﺗﻔﻨﻚ‬Ponovo duga puška ukrašena sedefom (‫دﻓﻌﻪ‬ ‫ )811( ..1 .008.)ﺑﺎش ﺷﻜﺮي‬Sepet-sanduk (‫)211( ......

.768.......)ﺑﻘﺮ ﻃﺒﺎق‬Bakrena tendžera sa tasovima...)دﻓﻌﻪ ﻳﺼﺪق ﭼﻔﺖ‬ (131) Ponovo dva bijela peštemalja (٢ ‫......)ﭘﺸﺘﻤﺎل‬Ponovo svijećnjak od tuči (‫.....)ﻣﺬﻫّ ﺐ ﺑﻘﺮ اﺑﺮﻳﻖ‬ Ukupno 125-134: ...)ورق ﺑﺰي ﭘﺎرﻛﻪ‬Aladža peškir (‫اﻻﺟﻪ‬ ‫ )431( .....502 . 12.141 ...006...)ﻗﻬﻮه ﻗﻴﻪ ٢٨ ﻓﻲ‬Ponovo željezni okov za noge ّ (‫ )061( .. boje ...02 ....522 ..)ﭼﻴﻨﻲ ﻛﻞ آﺑﺪان‬ 120.)دﻓﻌﻪ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ﻛﻠﻴﻢ‬Ukupno 145-155: ..)دﻓﻌﻪ ﺳﺮﻛﻪ ﻛﺎﺳﻪ‬Mali porculanski tabak (‫ﭼﻴﻨﻲ‬ ‫ )151( ..063 ......3 .)ﭘﺸﻜﻴﺮ‬Pozlaćeni bakreni ibrik (‫. (130) Ponovo dva para jastuka (٢ ‫...042...)ﺑﺨﻮرﻳﻪ ﻋﻮد‬Ponovo turkmenski ćilim (‫ ......)دﻓﻌﻪ ﺗﻚ ﻳﺼﺪق‬Tri buhurdara /kadionice za ud/ (٣ ‫ )551( .024 .)دﻓﻌﻪ اوﺗﻪ ﻳﺎﻗﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺠﺎده ﺳﻲ‬Ponovo bijela sedžada (‫ )821( ..)ﻳﺼﺪق‬Ukupno 135-144: .....141 .......)دﻓﻌﻪ ﺗﻴﻤﻮر ﭘﺎي ﺑﻨﺪ‬Ćurak od krzna s leđa zerdava.)ﻗﺮﻣﺰي ﭼﻮﻗﻪ ذراﻋﻪ ٢٥ ﻓﻲ‬ 7..16 Haso Popara 15 (125) Janboli ćebe (‫ )621( .800...... 5 oka x 400 (٤٠٠ ‫)241( ..452 ..)ﻳﺎﻧﺒﻮﻟﻲ ﻛﺒﻪ ﺳﻲ‬Ponovo nova sedžada s one strane (‫ )721( .............240.04 ...)اﺳﻜﺮﻟﺖ ﭼﻮﻗﻪ ذراﻋﻪ ٧٢ ﻓﻲ‬Kahva....1 ..246 17 (145) Ponovo sırča bardak (‫)641( ..)دﻓﻌﻪ ﺻﻐﻴﺮ ﺑﻘﺮ ﻓﺎﻧﻮس‬Pozlaćeni bakreni leđen (‫ )831( .061 ..001 . 3..)ﻣﺬﻫّ ﺐ ﺑﻘﺮ ﻟﺠﻦ‬Bakrena kumkuma (‫.522 .. 8 1/2 oka x 455 (٤٥٥ ‫ )951( ..1 .724 16 (135) Bakreni fenjer (‫ )631( ......)دﻓﻌﻪ ﺑﻴﺎض ﭘﺸﺘﻤﺎل ﻋﺪد‬ (132) Komad beza (‫ )331( .1 . 19 oka x 400 (٤٠٠ ‫...)دﻓﻌﻪ ﻳﻮرﻏﺎن‬ Mali jastuk za naslanjanje lica (‫)351( ..)دﻓﻌﻪ ﺑﻘﺮ ﻗﻴﻪ ٩١ ﻓﻲ‬ ّ (140) Bakreni tabak (‫ )141( .......)دﻓﻌﻪ ﺑﻴﺎض ﺳﺠﺎده‬Bijeli peštemalj (‫ﺑﻴﺎض‬ ‫ )921( .033 ...)دﻓﻌﻪ ﭼﻴﻨﻲ ﻛﺎﺳﻪ‬Ponovo sırča ćasa (‫ )051( ..... 52 aršina x 150 (١٥٠ ‫.04 ...086 ..03 ......)ﺑﻘﺮ ﻗﻤﻘﻤﻪ‬ (139) Ponovo bakra..)ﺻﻐﻴﺮ ﻃﺒﺎق‬Ponovo jorgan (‫)251( .21 .7 ..006...131 .002 .031 .)دﻓﻌﻪ ﻳﺼﺪق ﭼﻔﺖ‬Ponovo par jastuka (١ ‫ )441( .024.131 .)ﺻﻐﻴﺮ ﻳﻮز ﻳﺼﺪﻳﻐﻲ‬ Ponovo jedan jastuk (‫ )451( ..)ﺑﻘﺮ ﻓﺎﻧﻮس‬Ponovo mali bakreni fenjer (‫ )731( ......... 3.)دﻓﻌﻪ ﺗﻮك ﺷﻤﻌﺪان‬ 193..006 ..)دﻓﻌﻪ ﺳﺮﻛﻪ ﺑﺎرداق‬ Porculanski gulabdan /bočica za ružinu vodu/ (‫.. (147) Ponovo sırča bardak (‫)841( .101 ..... 27 aršina x 446 (‫ﻳﺸﻞ‬ ٤٤٦ ‫ )851( .... (157) Čoha od skerleta zelene boje...656 18 (156) Crvena čoha..004 .)دﻓﻌﻪ ﻳﺼﺪق ﭼﻔﺖ‬Još jedan jastuk (‫ﺗﻚ‬ ‫........2 .)ﺑﻘﺮ ﺗﻨﺠﺮه ﻣﻊ ﻃﺎﺳﻠﺮ ﻗﺒﻪ ٥ ﻓﻲ‬ ّ Ponovo dva para jastuka (٢ ‫ )341( ...000.171 .072 .)دﻓﻌﻪ ﺳﺮﻛﻪ ﺑﺎرداق‬ Ponovo porculanska ćasa (‫ )941( .......

(‫ )261( .)دﻓﻌﻪ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ﻛﻠﻴﻢ ﻋﺪد‬Ukupno 182-190:.)ﺑﻘﺮ ﻛﺒﻴﺮ ﺗﻨﺠﺮه ﻣﻊ ﻟﻨﺠﺮي ﻗﻴﻪ‬Opet ّ jedna bakarlija (١ ‫ )771( ....)دﻓﻌﻪ ﺷﺎم ﺳﺎرق‬ 340..102.031......... (192) Ponovo vezena haša (‫)391( ...103...02 .675...)ﭘﻨﺒﻪ اﻻﺟﻪ ﻃﻮپ‬ Komadi krzna od potrbušine i džilkave /kože sa vučijeg vrata/ (‫ )861( .)دﻓﻌﻪ ﻗﻬﻮه ﻗﻴﻪ ٩٢ ﻓﻲ‬Ponovo kahve...7 ..........)ﺳﻴﺎه دري ﻋﺪد‬ 321...)ﻗﻮﻻن‬ (184) Bijelo ćebe (‫ )581( .)ﻗﺎﻳﺸﻠﻲ ﭼﺎرﻳﻖ‬Velika bakrena tendžera sa lengerom. Ukupno 156-162: .007 .000........1 ......)ﻳﺸﻞ ﭼﻮﻗﻪ ﻧﺎﻓﻪ ﻛﻮرك‬ Top aladže....)دﻓﻌﻪ ﻣﻨﻘﺶ ﺧﺸﻪ‬ 40.9 .000.)ﻣﺸﻴﻦ ﻃﻮرﺑﻪ‬Ponovo veliki turkmenski ćilim (‫ )091( .......)دﻓﻌﻪ ﻛﺒﻴﺮ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ﻛﻠﻴﻢ‬Ponovo dva turkmanska ćilima (٢ ‫ .. 16 oka x 300 (٣٠٠ ‫.672 25..000....008..)ﻗﻴﻪ ٢٩ ﻓﻲ‬Ponovo mali turkmenski ćilim (‫دﻓﻌﻪ‬ ّ ‫ )181( .......)دﻓﻌﻪ ﺑﻘﺮ ﻗﻴﻪ ٦١ ﻓﻲ‬ ّ Ukupno 163-171: . 2 ّ oke x 455 (٤٥٥ ‫ )881( ....41 .. 740....)ﻧﺎﻓﻪ وﺟﻠﺪ ﻗﻔﺎ ﭘﺎرﻛﻪ ﻟﺮي‬Ponovo rabljena sedžada (‫ )961( ....)٢١ ﻓﻲ‬Bakreni kazan od 9 oka x 400 (‫ﺑﻘﺮ ﻗﺰﻏﺎن‬ ٤٠٠ ‫ )081( .007 ...008.31 ..2 .021 . 22 (191) Ponovo saruk od šama /šamske tkanine/ (‫..1 ....)دﻓﻌﻪ ﺗﻚ ﻳﺼﺪق‬ 131.5 .......... 19 (163) Kesme rabljene crne čohe (‫. (170) Par pozlaćenih uzengija (١ ‫......)ﺑﻴﺎض ﻛﺒﻪ‬Čoha plave boje.845 .)ﻗﺮﺷﻮن ﻗﻤﻘﻤﻪ‬ Ponovo par uzengija (١ ‫ )471( ................051 .......... pembe /ružičaste/ boje (١ ‫)761( .4.002. 17 višnje (‫ )161( .. 29 oka x 455 (٤٥٥ ‫ )781( .1 .)ﻣﺎﺋﻲ ﭼﻮﻗﻪ ذراﻋﻪ ١٤ ﻓﻲ‬Ponovo kahve...2 .3 ....)ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺳﻴﺎه ﭼﻮﻗﻪ ﻛﺴﻤﻪ‬ (164) Veliko ogledalo (‫ )561( ......... 5 oka (٥ ‫ )671( ... 41 aršin x 136 (١٣٦ ‫ )681( ..1 ......... 4 kom...015 . Ukupno 172-181: ...)ﻣﺬﻫّ ﺐ اوزﻧﻜﻲ ﭼﻔﺖ‬ (171) Ponovo bakra.)دﻓﻌﻪ ﻛﻬﻨﻪ ﺳﺠﺎده‬Crne kože....... 21 (182) Ponovo jorgan (‫ )381( .)دﻓﻌﻪ ﺑﻘﺮﻟﻴﻪ‬Veliki bakreni leđen (‫ )871( .)دﻓﻌﻪ اوزﻧﻜﻲ ﭼﻔﺖ‬Opanci sa kaiševima (‫ )571( ..1 .........)دﻓﻌﻪ ﻗﻬﻮه ﻗﻴﻪ ٢ ﻓﻲ‬Dvije torbe od štavّ ljene kože (٢ ‫ )981( ....... opšiven potrbušinom (‫)661( .)ﺻﻐﻴﺮ ﺗﺮﻛﻤﺎﻧﻲ ﻛﻠﻴﻢ‬Ponovo jedan jastuk (‫......843 25..003.090 17..019 .....)دﻓﻌﻪ ﻳﻮرﻏﺎن‬Kolan (‫.. 12 oka x 310 (‫دﻓﻌﻪ ﺑﻘﺮ ﻗﻴﻪ‬ ّ 1/2 ٣١٠ ‫ )971( .. (٤ ‫...216 ......754 16...2 .. 20 (172) Kuršun /olovna/ kumkuma (‫)371( ..002............)ﻛﺒﻴﺮ ﺑﻘﺮ ﻟﺠﻦ‬Ponovo bakra.1 ...591...)وﺷﻨﻮي ﺳﺮت زرداوه ﻛﻮرك‬Rabljeni biniš od šali sofa....005..Tri neobjavljena dokumenta o banjalučkom mutesellimu i muhafizu ..037 ....181 ...)ﻛﺒﻴﺮ آﻳﻨﻪ‬Ćurak od zelene čohe.003...)ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﺷﺎﻟﻲ ﺳﻮف ﺑﻨﻴﺶ‬Par kubura (‫ﻗﺒﻮر ﺗﻔﻨﻚ ﭼﻔﺖ‬ ١)..03 ...003 .100.15 .....

. 1 kom........05 ...)ﭼﺰﻣﻪ‬Ponovo jedne čizme (١ ‫.. (219) Bakrenih zarfova....)دﻓﻌﻪ ﭼﺎدر ﺑﺰ ذراﻋﻪ‬Rabljeni ćurak od krzna sa nogu (‫ )302( .091 ... (223) Ponovo novo.1 ...072 .... 1... 49 aršina (٤٩ ‫ )202( ...3 .067 ...)ﻣﻮر ﭼﻮﻗﻪ ﭘﺎرﻛﻪ ﺳﻲ‬ (212) Ponovo kolan (‫ )312( ..............)دﻓﻌﻪ آل ﺳﻮف ﭼﺨﺸﺮ‬Ponovo vezena haša-sedžada (‫ )791( .103 .......)ﻓﻠﺠﺎن ﻋﺪد‬ 100.)دﻓﻌﻪ ﻳﻮرﻏﺎن‬ Ukupno 215-224: ...013 ..003..001..... svijetle boje (‫ )402( .)دﻓﻌﻪ ﺳﻴﻢ ﻗﻠﻴﭻ‬Čerage od al-sofa (‫.)دﻓﻌﻪ ﻣﻨﻘﺶ ﺧﺸﺴﺠﺎده‬Ponovo srebrena sablja (‫ )891( .1 ......4 ..18 Haso Popara Al-čoha.... (١ ‫ )602( ....1 ......102 .)ﻃﻠﻜﻲ ﭘﺎﭼە ﭘﺎرﻛﻪ ﺳﻲ‬ (208) Ponovo dva komada crvenog makata (‫دﻓﻌﻪ ﻗﺮﻣﺰي ﻣﻘﻌﺪ ﻋﺪد‬ ٢).6 ....066.06 ...27 .1 .020......050......... 23 (200) Ponovo ogledalo (‫ )102( ..........418 16....... 2 1/2 aršina x 46 (٥٦ ‫)491( ....113 ..)آل ﺳﻮف ﭼﺮاﻛﻪ‬ 2. sedefom ukrašeno sedlo (‫دﻓﻌﻪ‬ ‫ )422( ...)زرداوه ﭘﺎﭼە ﭘﺎرﻛﻪ ﻟﺮي‬Krzno od lisice....)ﺑﻨﻴﺶ‬Ponovo sofra peškir od aladže (‫دﻓﻌﻪ اﻻﺟﻪ ﺳﻔﺮه‬ ‫ )112( ................. 25 (215) Kalup za mafiš /vrstu slatkiša/ (‫)612( ...)اﻛﺮ‬Rabljeni saja biniš crvene boje (‫ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﻗﺮﻣﺰي ﺳﺎﻳﻪ‬ ‫ )012( .1 .....)دﻓﻌﻪ ﻛﻠﻴﺪ‬Ponovo tas (‫......006 .)دﻓﻌﻪ ﺟﺪﻳﺪ ﭘﺎﭘﻮﭺ‬Ponovo čakšire od al-sofa (‫ )691( ...)دﻓﻌﻪ آﭽق اﻧﻐﻮري ﭼﻮﻗﻪ ﻧﺎﻓﻪ ﻛﻮرك‬Komadi krzna od nogu zerdava /kune/ (‫ )502( ...040.........2 ....)ﭘﺸﻜﻴﺮ‬Komad čohe..............271 5.)دﻓﻌﻪ زرداوه ﭘﺎﭼە ﺳﻨﺪن ﭘﺎرﻛﻪ‬ Ukupno 200-206: .000...)ﭼﺎدر ﺑﺰي ﭘﺎرﻛﻪ‬ Ukupno 191-199: ....17 ......145 .251 .... (٢ ‫)022( ...........030.684 .554 8....1 . (199) Komad čador-beza /botanije/ (‫........)ﻃﻠﻜﻲ داﻧﻪ ﻋﺪد‬Ponovo komad krzna od nogu zerdava /kune/ (‫..)دﻓﻌﻪ ﭼﺰﻣﻪ ﻋﺪد‬ Ukupno 207-214: .)دﻓﻌﻪ ﻃﺎس‬ 121. 12.)دﻓﻌﻪ آﻳﻨﻪ‬Ponovo čadorbez..)ﻣﺎﻓﻴﺶ ﻗﺎﻟﻮﭘﻲ‬ Ponovo sepet-sanduk (‫ )712( .....)آل ﭼﻮﻗﻪ ذراﻋﻪ ٢٢ ﻓﻲ‬ Ponovo nove papuče (‫ )591( ..............)دﻓﻌﻪ ﺳﭙﺖ ﺻﻨﺪﻳﻐﻲ‬Havan od tuči (‫ )812( ........ (209) Ponovo sedlo ukrašeno sedefom (‫دﻓﻌﻪ ﺻﺪﻓﻜﺎري‬ ‫ .................6 ..... (222) Ponovo sedefom ukrašeno sedlo (‫.......000.)دﻓﻌﻪ ﺻﺪﻓﻜﺎري اﻛﺮ‬ 4..120. 2 kom.......)ﺗﻮك ﺣﻮان‬Fildžana... 7 kom.. 24 (207) Komad krzna od nogu lisice (‫.....03 ...943.....)دﻓﻌﻪ ﻗﻮﻻن‬Ponovo čizme (‫دﻓﻌﻪ‬ ‫ )412( ..)ﺟﺪﻳﺪ ﺻﺪﻓﻜﺎري اﻛﺮ‬Ponovo jorgan (‫.......000....)ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﭘﺎﭼە ﻛﻮرك‬Ponovo ćurak od čohe angorske koze sa potrbušinom..001 ......052 ...........)ﺑﻘﺮ ﻇﺮف ﻋﺪد‬ Ponovo katanac (‫ )122( ..... mor boje (‫.027... (٧ ‫.......507..

001.181 .... 29 (249) Kulaš-bejgir (‫/.031.)ﺑﻐﺪاي ﺣﻤﻞ اوﻟﭽﻚ‬Kukuruza.... 2 kom...001....4 ....028.... 32 tovara x 1. 8 tovara x 1.000.)دﻓﻌﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﭼﺎدر‬Srebrena kopča (‫ )632( ...)رأس‬Harar sa vezama od flamura /ihlamura/ (‫ﻏﺮار‬ ‫ )452( ..)ﻏﻼم ﺻﻐﻴﺮ ﺗﻴﺮو‬ (240) Muznih ovaca...31 .......25 ..)دﻓﻌﻪ ﺗﻴﻤﻮر اوزﻧﻜﻲ‬a) Ponovo jedne uzengije (‫82 .)دﻓﻌﻪ ﺑﻴﺎض ﻛﺒﻪ‬ (228) Ponovo zelena čoha od skerleta.81 ...512 ..1 ...)ﺟﺎرﻳﻪ ﻣﻤﻠﻮﻛﻪ ﻳﻮاﻧﻪ‬Maloljetna robinja-sluškinja po imenu Aiša (‫.000..........008.897......)ﺷﻌﻴﺮ ﺣﻤﻞ ﻋﺪد ٢٤١ ﻓﻲ‬ Ponovo prosa. (٢ ‫ )152( ...1 .. 27 (233) Ponovo rabljeni čador (‫)432( ..51 .... 150 grla x 240 (‫ﺻﺎﻏﻤﻪ ﻗﻴﻮن رأس ﻋﺪد ٠٥١ ﻓﻲ‬ ٢٤٠)....)ﻳﻮﻻف ﺣﻤﻞ ﻋﺪد ٢٢٢٢ ﻓﻲ‬ Ječma..052..584.. 2221/2 tovara x 500 (٥٠٠ ‫)642( ..... 141/2 tovara x 960 (٩٦٠ ‫)742( .200 (١٢٠٠ ‫ )542( ...)دﻓﻌﻪ ﻳﻮرﻏﺎن‬Ponovo jorgan (‫ )722( .000 (١٠٠٠ ‫.....9 .......081 ..)ﻣﻊ ﻓﻼﻣﻮر اﭘﻲ‬Robinja-sluškinja po imenu Tuna (‫ﺟﺎرﻳﻪ‬ ‫ )552( .)ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﭼﺎدر‬Ukupno 225-232: .7 .311 .)ﺻﻐﻴﺮه ﺟﺎرﻳﻪ ﻣﻤﻠﻮﻛﻪ ﻋﺎﻳﺸﻪ‬ (239) Maloljetni dječak po imenu Tiro (‫.)ﻣﻤﻠﻮﻛﻪ ﺗﻮﻧﻪ‬Oronuli bejgir /tovarni konj/ (‫اۊرن‬ َ 20...471 183.7 ......275 196.5 ..... (٣ ‫ )252( .022.. (241) Dug raje u maslu (‫...)ﺳﻴﻢ ﭘﺎﻓﺘﻪ‬Robinja-sluškinja po imenu Jovana (‫ )832( ...006....4 ..)ﻗﻮﻗﻮرز ﺣﻤﻞ ﻋﺪد ٨ ﻓﻲ‬Ovasa..)اﺳﭽﻤﻠﻪ ﻋﺪد‬Tovarni konj /bejgir/ (‫ﻛﻴﻞ ﻃﻮﻳﻠﻮ ﺑﺎرﻛﻴﺮ‬ ‫ )352( ....)ﺳﻴﺎه ﺑﺎرﻛﻴﺮ رأس‬Rabljeni čador (‫ ..42 .2 .640 ..080.)ﻗﻴﺮ ﻃﻮﻳﻠﻮ ﺑﺎرﻛﻴﺮ رأس‬nepročitano/.....000...001.....23 ....070.. 3 kom.)ﺳﻴﻢ ﻗﻮﭘﺠﻪ‬Mala srebrena pafta /kopča na ženskom pojasu/ (‫ )732( ..Tri neobjavljena dokumenta o banjalučkom mutesellimu i muhafizu . a nije opravdao (‫....... 13 aršina x 446 (‫دﻓﻌﻪ‬ ٤٤٦ ‫ )922( ..)ﻳﺸﻞ اﺳﻜﺮﻟﺖ ﭼﻮﻗﻪ ذراﻋﻪ ٣١ ﻓﻲ‬Ponovo gvozdene uzengije (‫ )032( .029.....431 113.................1 ...)ﺗﻚ اوزﻧﻜﻲ‬ (231) Vranac-bejgir (‫ )232( .)دﻓﻌﻪ ارزن ﺣﻤﻞ‬Ostatak duga kod Omer-age od iznosa koji je odnio u Sarajevo..021 .... 28 1/2 (242) Prosa.........)ارزن ﺣﻤﻞ ﻋﺪد ٢٢٣ ﻓﻲ‬ (243) Pšenice.)دﻓﻌﻪ ﻣﺴﺘﻌﻤﻞ ﭼﺎدر‬ Ponovo rabljeni čador (‫ )532( ........105 . )052( ............)دﻓﻌﻪ ﺗﻴﻤﻮر اوزﻧﻜﻲ‬Ponovo gvozdene uzengije (‫032( ...)دﻓﻌﻪ ﻳﻮرﻏﺎن‬Ponovo bijelo ćebe (‫..000.....)ﻳﺎغ در ذﻣﺖ رﻋﺎﻳﺎ‬ ّ Ukupno 233-241: .. 36...51 ..007.....126 ..)ﭼﺸﺮﻧﻴﻖ ﻋﺪد‬Skemlija.8 ... 19 26 (225) Ponovo jorgan (‫ )622( ..)ﻋﻤﺮ اﻏﺎ ﺳﺮاﻳﻪ ﻛﺘﻮروپ ﻏﻴﺮ از ﺧﺮاخ ذﻣﺘﻨﺪه ﺑﺎﻗﻲ‬ ّ Ukupno 242-248: ... 1 tovar (‫ )442( ..005..005 ..15 .000. 5 tovara (٥ ‫ )842( ...21 .5 ..

936 6.....)ﺗﻚ ﭼﻮﻗﻪ ﻳﺼﺪق‬ 240.7 ..500.81 ....)زﻣﻴﻨﻲ ﻳﺸﻞ ﺟﺪﻳﺪ ﭼﺎدر‬ Vranac-bejgir za jahanje (‫ )162( ....)اوﻛﻮز رأس ﻋﺪد ٥ ﻓﻲ‬ Novi zemini čador zelene boje (‫)062( . )982( ..331 .....48 ....)ﺑﻮﻟﻐﻮرﭼﻪ ﻗﻴﻪ‬Ponovo dva hambara sa ّ pšenicom (‫.)اون ﻗﻴﻪ ﻋﺪد‬Ponovo 7 oka ّ brašna (٧ ‫ )572( ....4 .)ﺑﻘﺮ ﺗﭙﺴﻲ ﻣﻌﻪ ﻛﺎﺳﻪ ﻣﻌﻪ ﺣﻠﻘﻪ‬Ukupno 265-272: .063 ..21 . 30 (258) Volova.........001 .)اﻳﻨﻚ رأس ﻋﺪد‬ Ukupno 249-257: .)ﻏﺮار ﻋﺪد‬Jastuk od čohe (‫. 2..1 ......220.... (257) Dva grla krava (٢ ‫..705 .....)ﻗﺒﻪ ﺻﺎﺑﻮن ﻗﻴﻪ‬Mindera sa šiltetima 3 ّ kom....)ﻃﻮز ﻗﻴﻪ‬nečitّ ko)..... 2 kom.)ﭼﺎم ﻛﺮﻳﺶ ﻣﻊ ﺗﺨﺘﻪ‬Bakrena tepsija s ćasom i ِ halkom (‫ .....027.)ﻛﻮﭽك دوري ﺑﺎرﻛﻴﺮ رأس‬Rob-sluga po imenu Ibrahim (‫ )362( .044.102 ..)ﭼﻜﻤﺠﻪ‬Željezna mangala (‫)392( ... 5 grla x 2.81 .181 ......)ﻛﺒﻴﺮ ﻛﻬﻨﻪ ﻛﻠﻴﻢ‬Harara.2 ..102 ...... (283) Tarhana (‫ )482( .095...)ﻗﻨﻄﺎر‬Ukupno 273-284: .082 ..353 .)ﺟﺎدﻟﻖ ﺳﻴﺎه ﺑﺎرﻛﻴﺮ رأس‬Doratbejgir.4 ...)درون ﭘﻮدروﻣﺪه ﻗﻮﭼﻴﻠﺮ‬Ponovo tri mala hambara (٣ ‫ )072( ..034.... 120 oka (١٢٠ ‫( ..)ﺗﺎرﺧﺎﻧﻪ‬Željezna ćuskija (‫ﺗﻴﻤﻮر‬ ‫ ......001 .)ﻗﻮﭼﻲ اﻳﭽﻨﺪه ﺷﻌﻴﺮ‬Sitni komadi od lana /ćetena (‫ )762( .3 .)ﻛﻮﺳﻜﻲ‬Kantar (‫ .645 55...)ﻳﺎﻧﺒﻮﻟﻲ ﻛﺒﻪ ﺳﻲ‬Ponovo bijela čekmedža (‫دﻓﻌﻪ ﺑﻴﺎض‬ ‫ )292( ...004...1 .)دﻓﻌﻪ اون ﻗﻴﻪ‬Pirinča 50 oka x 50 (‫ﭘﺮﻧﭻ ﻗﻴﻪ ٠٥ ﻓﻲ‬ ّ ّ ٥٠)........004..006. 4.......000...... (276) Ćiler sa hošafom (‫)772( ....9 .....)ﻣﺴﻤﺎر ﻛﺒﻴﺮ وﺻﻐﻴﺮ‬ 642.....)دﻓﻌﻪ ﺑﺎغ ﺑﻮﻗﭽﻪ ﻋﺪد ٤٣١ ﻓﻲ‬ Hambari u podrumu (‫ )962( ....003 ..960 29...003 .064.084 ..)ﻛﺘﺎن ﺧﺮدواﺗﻲ‬Ponovo 134 boščaluka x 140 (١٤٠ ‫)862( ..)ﻣﻨﺪر ﻣﻌﻪ ﺳﺎﻋﻲ ﻋﺪد‬Sitni željezni predmeti (‫ )282( ...)ﭼﻠﺮ اﻳﭽﻨﺪه ﺧﻮﺷﺎب‬ Kabaš-sapuna 4 oke (٤ ‫ ... 1.2 . 17 oka (١٧ ‫ )092( ..1 . (٢ ‫ )782( .......... (288) Soli............ ždrijebac (‫ )262( .000.067......2 .6 ....992 ..007 .)ﺑﺎرﻛﻴﺮي رأس‬Otlaka /sijena/.1 .)ﺗﻴﻤﻮر ﻣﺎﻧﻐﻞ‬ 36...002.. 33 (285) Veliki rabljeni ćilim (‫ )682( ....)دﻓﻌﻪ ﺻﻐﻴﺮ ﻗﻮﭼﻲ ﻋﺪد‬Tri stotine tovara drva (٣٠٠ ‫ )172( ....)ﻋﺒﺪ ﻣﻤﻠﻮك اﺑﺮاﻫﻴﻢ‬Stupa za bulgur od 16 oka (١٦ ‫ )462( .000.001.....)اودن ﻳﻮك ﻋﺪد‬Borovi trupci sa tahtom (‫ )272( .. (٣ ‫ )182( .....051.). ﻗﻴﻪ‬Rabljeno janboli ćebe ّ (‫ )192( ....002 .20 Haso Popara ‫ )652( ..)دﻓﻌﻪ ﻗﻮﭼﻲ اﻳﭽﻨﺪه ودﻳﻜﺮ ﻗﻮﺟﻲ اﻳﭽﻨﺪه ﺑﻮﻏﺪاي‬ Ukupno 258-264: .....)ﺗﻴﻤﻮر ﺧﺮدواﺗﻲ‬Veliki i sitni ekseri (‫..000 oka (‫اوﺗﻠﻖ ﻗﻴﻪ‬ ّ ١٠٠٠)..006.. 32 (273) Brašna 25 oka (٢٥ ‫ )472( ....066 .400 (٢٤٠٠ ‫)952( .. 31 (265) Hambar sa ječmom (‫ )662( ..

027 .)ﭼﻗﻤﻖ ﻃﺎﺷﻲ‬ 6....... s jedne strane šiljasta za čačkanje zuba. 3 kom.)ﻧﻮﺑﺘﻠﺮي در ﻗﺮب ﺧﺎﻧﻪ‬Ukupno 305-313:.......7 . (٣ ‫ )403( ...008.......)رﻋﺎﻳﺎي راﻣﻴﻚ ﻋﻦ ﺑﻬﺎء ذﺧﻴﺮه‬Dvije volujske kože (‫اوﻛﻮز‬ ٢ ‫ )613( .....045 ..)ﺳﻴﻢ ﺑﭽﺎق‬ (325) Tri srebrena zarfa (٣‫ )623( ..08 ..087 .002.)ﻣﻊ ﺑﻘﭽﻪ در ﻣﺤﻠﻪ ﻓﺮﻫﺎدﻳﻪ‬Dva porodična dućana (‫دﻛﺎن‬ ٢ ‫ )213( ..)دﻓﻌﻪ دوري ﺑﺎرﻛﻴﺮ رأس‬ Ponovo jahaći dorat-bejgir (‫..122 .....2 .)ﺳﻴﻢ ﺳﺎﻋﺖ‬Prosovog brašna 100 oka (١٠٠ ‫ )992( ..)ﺳﻴﺎه ﻗﺘﺮ رأس‬Magarac (‫ﺣﻤﺎر‬ ‫ )792( ....)ﻛﻮزدان‬Kremen /Čakmak-taš/ (‫.2 ..115 14...028.1 ...080..21 .)ﺻﻐﻴﺮ ﻗﻤﺎش ﻛﺒﻪ‬Dva komada peraćeg ”kalup sapuna” (٢ ‫ )803( .897 12.. 21 Ponovo tovarni dorat-bejgir (‫)492( .... (310) Porodična kuća s baščom u mahali Ferhadiji (‫ﺧﺎﻧﻪ ﻳﻮردي‬ ‫ )113( ...051 .044.125 29.)ﻗﻮﻻن ﺧﺮدواﺗﻲ‬Ukupno 314-322: ..8 ...512 ..826..)اورﻏﺎن‬Srebreni nož (‫.005 .21 ..)دﻓﻌﻪ ﺷﻜﺮ ﭘﺎرﻛﻪ‬Malo ćebe od kumaša (‫ )703( ..04 ... /nije pročitano/...2 .002...)دﻓﻌﻪ ﺻﺎﺑﻮن ﻗﺎﻟﻮب‬Džuzdan /novčanik. 35 (305) Ponovo grumen šećera (‫ )603( .004..Tri neobjavljena dokumenta o banjalučkom mutesellimu i muhafizu .. 37 (323) Konopac (‫ )423( ............005.041 .1 ... a s druge strane u obliku lopatice za čišćenje ušne školjke/.2 ... 36 (314) Dug kod raje iz (sela) Ramića za vrijednost zahire (‫در ذﻣﺖ‬ ّ ‫ )513( .....1 .)ﺑﻮﻏﺪاي اوﻧﻲ ﻗﻴﻪ‬Misirskog lana /ćetena/ ّ 18 oka x 142 (١٤٢ ‫ )103( ..42 .....)دﻓﻌﻪ ﺑﻮﻟﻐﻮرﭼﻪ ﻗﻴﻪ‬Srebrena čelenka ّ (‫ )303( ..004...002.42 .1 ..08 ..206 5...)ﻣﺼﺮ ﻛﺘﺎﻧﻲ ﻗﻴﻪ ٨١ ﻓﻲ‬Ponovo bulّ gura 85 oka (٨٥ ‫ )203( .1 .)ﺳﻴﻢ ﭼﻠﻨﻚ‬Hilala /čačkalica od kosti...)دﻓﻌﻪ ﺟﺎدﻟﻖ دوري ﺑﺎرﻛﻴﺮ رأس‬ Ukupno 285-294: .....2 .)درﺳﻲ ﻋﺪد‬Suvlasnički dio od 1/2 u..12 .)ارزن اوﻧﻲ ﻗﻴﻪ‬Pšenišnog brašna ّ 60 oka (٦٠ ‫ )003( ..898 14......)ﺑﻴﺎض ﻛﻤﻠﺮ‬ Ponovo jular (‫ )023( ...)رأس‬Srebreni sat (‫ )892( .85 ..000.)ﻳﻮردي ﻋﺪد‬Nobet (turnus) mlin (‫. 34 (295) Mazga crne boje (‫ )692( ..... (‫ )513( .02 .....009...)ﻋﺪد‬Kajiš za ramena (‫ )223( ... kesa/ za novac (‫ )903( ..)ﺳﻴﻢ ﻇﺮف ﻋﺪد‬Dva alžir- 29...)ﺣﻼل ﻋﺪد‬Dvije glave /grumena/ šećera (٢ ‫ .....18 ..)ﺷﻜﺮ ﺑﺎش‬Ukupno 295-304: .)دﻓﻌﻪ ﻳﻮﻻر‬Ponovo dva julara (‫دﻓﻌﻪ ﻳﻮﻻر‬ ٢ ‫ )123( ....4 ..2 ...)ﺑﻨﺪ‬Đem /na uzdi koji se konju stavlja u usta iznad jezika/ (‫ )813( .61 .044..)آت ﻛﻤﻲ‬Bijeli đemovi (‫)913( .)ﭘﺘﺮه اﺳﻴﻪ ﻧﺼﻔﻲ‬Ponovo okov za noge (‫دﻓﻌﻪ ﭘﺎي‬ ‫ )713( ..)اوﻣﻮز ﻗﺎﻳﺸﻲ‬Sitni komadi kolana (‫ ...002...)آﺳﻴﺎب ﻧﻮﺑﻨﻲ‬ (313) Ponovo nobet (turnus) mlini u blizini kuće (‫دﻓﻌﻪ آﺳﻴﺎب‬ ‫ ....

008.781 38 (332) Dvije havale-mahrame (٢ ‫)333( .............12 ................. sa temesuk obveznicom (‫در ذﻣﺖ اﻟﺤﺎج‬ ّ ‫ )643( ..51 ....027 ..004...067.)اﺳﻤﺎﻋﻴﻞ اﻏﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﻚ‬Dug kod Spaho-oglu /Spahić/ Mehmed-age i Kralo-oglu /Kraljić/ Omer-age.... sa temesuk obveznicom (‫.......21 ..)در ذﻣﺖ ﺑﻌﺾ اﻏﻮات‬Dug ّ kod spahija nekih sela (‫ )633( ...42 ...)ﻏﺎﻏﻮﻟﻪ ﺣﺴﻴﻨﺪن اﻟﻨﻴﺎن ﻧﻘﺪًا اﻗﭽﻪ‬ Ukupno 332-337: .008 .....063...... sa temesuk obveznicom (‫)543( .)ﻗﺰازي اﻓﻨﺪﻳﻨﻚ ذﻣﺘﻨﺪه اوﻟﻮپ ﻳﺪﻧﺪن اﺧﺬ اوﻟﻨﺎن اﻗﭽﻪ‬ ّ (344) Dug kod Ibrahim-ege i Osman-age za džizju..)ﺟﺰاﺋﺮ اﺣﺮاﻣﻲ ﻋﺪد‬Srebreni muhur prsten (‫ )823( ...42 ....)در ذﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ اﻏﺎ ﻓﺎرﺳﺎن ﺛﺎﻣﻦ ﻋﻦ ﺧﺮج ﺑﺮات‬ ّ Ostatak duga za nedavnu nabavku roba i razrez na neka sela po sačinjenom defteru (‫ﺑﻮﻧﺪن اﻗﺪم ﻣﺒﺎﻳﻌﻪ اﻳﻠﻪ ﺗﻮزﻳﻊ اوﻟﻨﻮپ ﺑﻌﺾ ﻗﺮا اوزرﻧﺪه ﺑﺮ‬ ‫ )043( ..061.............4 ...51 ..15 .. sa temesuk obveznicom (‫در‬ ‫ )243( .400..000....000..431 .)در ذﻣﺖ ﺑﻌﺾ ﺳﭙﺎﻫﻴﺎ ﻗﺮا‬Dug ّ kod Mustafe subaše za ostatak džizje (‫در ذﻣﺖ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﺻﻮﺑﺎﺷﻲ ﻋﻦ ﺑﻘﺎﻳﺎي‬ ّ ‫ )733( ...080.........31 .)ﺟﺎرﻳﺔ ﻣﻤﻠﻮﻛﻪ ﻣﻔﺮح‬Ponovo dorat-bejgir (‫دﻓﻌﻪ دوري‬ ‫ )133( ..19 .1 ....)ﺑﺎرﻛﻴﺮ رأس‬Ponovo kulaš-bejgir (‫.....)در ذﻣﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻏﺎ وﻋﺜﻤﺎن اﻏﺎ ﻋﻦ ﺟﺰﻳﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﻚ‬ ّ Dug kod hadži Ismail-age...........41 ..... sa temesuk obveznicom (‫.......88 .006....... Ukupno 323-331: .....044....)ﻣﻤﻠﻮﻛﻪ ﺣﻮا‬Robinja-sluškinja po imenu Muferrih (‫ )033( .)دﻓﻌﻪ در ذﻣﺖ ﻣﻼ ﻋﻤﺮ ﻣﻊ ﺷﺮﻳﻜﻲ ﻣﺤﻤﻮد ﻛﺘﺨﺪا ﺑﺎ ﺗﻤﺴﻚ‬ ّ Ukupno 338-342: ....)ﺟﺰﻳﻪ‬Dug kod Gagule koji je uzeo od Husejina u gotovu novcu-akčama (‫....)ﻣﻮﺟﺐ دﻓﺘﺮ ﺑﺎﻗﻲ‬Dug kod raje iz sela Dobrinje...22 Haso Popara ska ihrama (٢ ‫ )723( . age osmog džemata farisa za hardž-i berat (‫)933( .. 80 grla stoke (‫ )143( ......320 39 (338) Dug kod Mehmeda......)ذﻣﺖ ﻣﺼﺮﻟﻲ ﻣﻼ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ ﺟﺰﻳﻪ ﺑﺎﺗﻤﺴﻚ‬Ponovo dug god ّ Mula Omera i njegovog ortaka ćehaje Mahmuda.. 276.000.... 41..000. 196.)در ذﻣﺖ رﻋﺎﻳﺎي ﻗﺮﻳﻪء دوﺑﺮﻳﻨﻪ ﻗﻴﻮن ٠٨ رأس‬Dug ّ kod Misirli Mula Omera za džizju..002.........21 ..........880 40 (343) Dug kod Kazaz-efendije u gotovini /akčama/ koji je uzeo svojom rukom (‫....000...)در ذﻣﺖ اﺳﭙﺎﻫﻮ اوﻏﻠﻲ ﻣﺤﻤﺪ اﻏﺎ وﻗﺮاﻟﻮ اوﻏﻠﻲ ﻋﻤﺮ اﻏﺎ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﻚ‬ ّ ..063 ..000....42 ....000..)ﺣﻮاﻟﻰ ﻣﻘﺮﻣﻪ ﻋﺪد‬ Timar od 560 groša u emanetu kod defterdara Mehmedefendije (٥٦٠ ‫.................)دﻓﻌﻪ ﻗﻴﺮ ﻃﻮﻳﻠﻮ ﺑﺎرﻛﻴﺮ‬ 2.........)ﺳﻴﻢ ﻣﻬﺮ ﻳﻮزك‬Robinja-sluškinja po imenu Hava (‫ﺟﺎرﻳﻪ‬ ‫ )923( ..)ﺗﻴﻤﺎر دﻓﺘﺮداري ﻣﺤﻤﺪ اﻓﻨﺪﻳﺪه ﺑﺮ وﺟﻪ اﻣﺎﻧﺖ ﻏﺮوش‬ (334) Dug kod nekih aga (‫ )533( ....

...004....06 ...6 ..)دزدارﻟﻖ‬Dug kod nefera prvog džemata farisa..)در ذﻣﺖ ﻣﺮاد اﻏﺎ دزدار ﻋﺘﻴﻖ‬ ّ 4..6 ..000... (367) Prihod sa timara za prošlu godinu (‫ﺗﻴﻤﺎر ﺣﺎﻟﻴﻨﻜﺪه ﺳﻨﻪ‬ ‫ )863( .....160 131.9 ..)ذﻣﺖ ﺻﺎﻟﺢ اﻏﺎ‬Dug kod hadži Ebu Bekra.1 .... 23 11..... age džemata martoloza (‫...004. (347) Dug kod Ahmeda Muslim-oglu /Muslimovića/ (‫ )843( .... sa temesuk obveznicom (‫...400... ّ 44 (366) Dug kod Šaškin Ibrahim-baše (‫. 42 (354) Dug kod odabaše Omera Fejzića (‫در ذﻣﺖ ﻋﻤﺮ اوده ﺑﺎﺷﻲ ﻓﻴﻀﻲ‬ ّ ‫ )553( ..)ﻋﻦ ﻗﺮض‬Dug kod Ibrahima..)در ذﻣﺖ أﺣﻤﺪ ﻣﺴﻠﻢ اوﻏﻠﻲ‬Dug kod nefera osmog atik ّ džemata (‫ ....080.)ﻋﻤﺮ اﻏﺎ‬Dug kod Salih-age..)اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻏﺎ ﻛﻮﻛﻠﻴﺎن وﻗﭙﻮدان ﺑﻨﺎﻟﻮﻗﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﻚ‬Dug kod Husejina..........800....880.... age džemata đonlija i kapetana Banje Luke.008.004.000.........)در ذﻣﺖ ﻣﺤﻤﺪ اﻏﺎ ﺑﻬﻜﻪ ﻟﻲ وﻗﺮه ﺑﻴﻚ اوﻏﻠﻲ‬ ّ Dug kod Murat-age. sa temesuk obveznicom (‫دﻓﻌﻪ در‬ ‫ )563( .....)در ذﻣﺖ ﻧﻔﺮات ﺟﻤﺎﻋﺔ ﺛﺎﻣﻦ ﻋﺘﻴﻖ‬Ukupno 343-348:.)زاده‬Dug kod Kraljića Omer-age (‫در ذﻣﺖ ﻗﺮاﻟﻮ اوﻏﻠﻲ‬ ّ ‫ )653( .......01 .)در ذﻣﺖ اﻟﺤﺎج اﺑﻮ ﺑﻜﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﺒﺎﻗﻲ‬Dug ّ kod debbaga /kožara/ Redžeb-baše (‫...)در ذﻣﺖ ﻧﻔﺮات ﻓﺎرﺳﺎن اول ﺑﺎ ﺗﻤﺴﻚ‬ ّ ّ Ukupno 349-353: ...‫ )753( . odabaše (‫.6 ... sina ّ Abdulbakija (‫ )853( ....)ﻣﺎﺿﻴﻪ ﻣﺤﺼﻮﻟﻲ‬Dug kod Abdullaha....046...1 .088..002.)ذﻣﺖ ﺣﺴﻴﻦ اﻏﺎ ﻣﺎرﺗﻠﻮﺳﺎن ﺑﺎ ﺗﻤﺴﻚ‬Dug kod Ibrahima...008..000. (362) Dug kod Dauda. sa temesuk obveznicom (‫در ذﻣﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻏﺎ ﻗﭙﻮدان ﻏﺮادﻳﺸﻘﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺴﻚ‬ ّ ‫ )053( .)دﻓﻌﻪ در ذﻣﺖ ﻗﭙﻮدان ﺑﻨﺎﻟﻮﻗﻪ‬Ponovo dug ّ kod Husejina...)در ذﻣﺖ ﻣﺼﻄﻔﻰ اوده ﺑﺎﺷﻲ‬ ّ Ukupno 354-359: ...000.440 .....)در ذﻣﺖ ﺷﺎﺷﻘﻴﻦ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺑﺸﻪ‬ ّ 2.Tri neobjavljena dokumenta o banjalučkom mutesellimu i muhafizu ..840 37............... starog dizdara (‫. ّ odabaše (‫ . age prvog džemata farisa...41 .000..4 .090...2 .)ذﻣﺖ داؤد اﻏﺎ ﻓﺎرﺳﺎن اول ﻋﺘﻴﻖ‬Ponovo dug kod kapetana ّ ّ Banje Luke (‫ )463( ..... age martoloza 59..044.)در ذﻣﺖ رﺟﺐ ﺑﺸﻪ د ّﺑﺎغ‬ ّ (359) Dug kod Mustafe.. (352) Dug kod nefera džemata dizdara (‫در ذﻣﺖ ﻧﻔﺮات ﺟﻤﺎﻋﺔ‬ ّ ‫ )353( . atik (‫در‬ ‫ )363( ........002.006...... ّ 41 (349) Dug za pozajmicu kod Ibrahim-age.......01 ...042. kapetana Gradiške...970 34.....31 ..)در ذﻣﺖ ﺣﺴﻴﻦ اﻏﺎ ﻣﺎرﺗﻠﻮﺳﺎن‬ ّ 3... age martoloza.2 . 43 (360) Dug kod Mehmed-age Bišćevića i Karabeg-oglua / Karabegovića/ (‫)163( ...1 ....06 ... (‫در‬ ..5 .2 .../nepročitano/..)در ذﻣﺖ اﺑﺮاﻫﻴﻢ اوده ﺑﺎﺷﻲ‬Ukupno 360-365: ....... sa temesuk obveznicom (‫در ذﻣﺖ‬ ّ ‫ )153( .

000..088.......)ﻗﻠﻤﻴﻪ ﻣﻊ ﭼوﻗﻪ دارﻳﻪ ﻣﻊ ﺧﺮج راه اﺳﻼﻣﺒﻮل‬ 24.8 ...046....)ﺑﻌﺾ ﻗﺮا وﭼﻓﻠﺘﻠﻜﻠﺮده اوﻻن اﻣﻼك وﺑﺎﻏﺎن واﺑﻨﻴﻪ وآﺳﻴﺎب ﺣﺼﻪ ﻟﺮي‬Iznos nije upisan).)ﻗﺴﺎﻣﻴﻪ‬Kalemija / pisarina/. ّ 48 (14) Utvrđeni dug siročadi hadži Mustafe koji je umro na putu ّ na hadž (‫........)ﻣﻬﺮ ﻣﺆﺟﻞ ﻟﻠﺰوﺟﻪ اﻟﺜﺎﻟﺜﻪ اﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﺨﺪﻳﺠﻪ‬ ّ ّ (5) Za kabur u haremu kod Arnaudije (‫. 47 (7) Kasamija /taksa za diobu/ (‫ )8( . (12) Utvrđeni dug majstoru hadži Mehmedu za vrijednost sedžade.000.................520......21 ... čohadarija /pristojba čohadara/ i harž-i rah /putni trošak/ do Istanbula i nazad (‫..67 ..)وﻣﺮاﺳﻼت‬Ukupno 1-6:..821 ..........086..)در ذﻣﺖ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ اﻏﺎ ﻣﺎرﺗﻠﻮﺳﺎن‬Preostali dug za taksit i ّ raspodjelu novca (akči) po popisnom defteru za pojedina sela (‫..214 .000.2 ..... (3) Mehr-i muedžel druge žene po imenu Meva (‫ﻣﻬﺮ‬ ‫ )4( ..81 .)ﻣﻬﺮ ﻣﺆﺟﻞ ﻣﺜﺒﺖ ﻟﻠﺰوﺟﻪ اﻟﻤﺘﻮﻓﻴﻪ‬ ّ ّ 20.....)ﺳﺠﺎده‬Utvrđeni dug Mula Omeru za imamsku plaću (‫ ...........476 182. četiri stotine i sedamdeset šest akči ..025.)اﻣﻴﻨﻴﻪ واﺣﻀﺎرﻳﻪ‬Telalija (‫. vinogradima................651 3..114........000.9 .......... Ukupno 366-371: ..... 45 Ukupan iznos aktive /po svim pozicijama od 1 do 371/: (Slovima) Samo: Trideset i jedan tovar..81 .)ﺗﻘﺴﻴﻂ وﺗﻮزﻳﻊ اﻗﭽﻪ ﺳﻨﺪن ﺑﺮ ﻣﻮﺟﺐ دﻓﺘﺮ ﺑﻌﺾ ﻗﺮا اوزرﻳﻨﺪه ﺑﺎﻗﻲ‬ (370) Dug od 319 groša kod stanovnika sela Brašice (‫در ذﻣﺖ‬ ّ ٣١٩ ‫ )173( . po zakletvi (‫دﻳﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﻟﺴﺠﺎده ﺣﺠﻰ اوﺳﺘﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻦ ﺑﻬﺎء‬ ّ ‫ )31( ...81 .711 . trinaest hiljada.)ﻣﺆﺟﻞ ﻟﻠﺰوﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﻪ اﻟﻤﺴﻤﻰ ﺑﻤﺄوى‬Mehr-i muedžel treće ّ ّ žene po imenu Hatidža (‫...)اﻫﺎﻟﻲ ﻗﺮﻳﻪ ﺑﺮاﺷﻴﭽﻪ ﻏﺮوش‬Sudijelovi u miljćevima...004........8 ....)دﻳﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﻷﻳﺘﺎم اﻟﺤﺎج ﻣﺼﻄﻔﻰ اﻟﻤﺘﻮﻓﻲ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺞ‬ ّ ّ (15) Utvrđeni dug hadži Ahmedu Baša-zade (Bašiću) za vrijed- 515.000.. objektima i mlinovima u nekim selima i čiftlucima (‫( ..........)ﺑﺮاى ﻗﺒﺮ در ﺣﺮم ارﻧﺆدﻳﻪ‬ 3..000..)دﻳﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﻟﻤﻼ ﻋﻤﺮ ﻋﻦ ﻋﻠﻮﻓﻪ اﻣﺎﻣﺖ‬Ukupno 7-13:...520 .048...)ﺗﺠﻬﻴﺰ وﺗﻜﻔﻴﻦ‬Utvrđeni dug ّ za mehr-i muedžel za umrlu ženu (‫..... (B Pasiva) 46 (1) Troškovi oko ukopa (‫ )2( .000..24 Haso Popara (‫ )963( ...113. (6) Uobičajena pristojba na hudžete i murasele po sudskim raspravama i pretresima (‫رﺳﻢ ﻋﺎدي ﻣﻊ ﻛﺸﻒ ودﻋﺎوي ﻳﻪ ﻣﺘﻌ ّﻠﻖ ﺣﺠﺢ‬ ‫ .01 .........)ﺧﺪاﻣﻴﻪ وﻛﺒﻠﻴﻪ‬ Eminija i ihzarija (‫ )11( .. (9) Hudamija i džebelija (‫)01( ..000...440 113................)دﻻﻟﻴﻪ‬ 24..133........

)اﻓﻨﺪي ﻋﻦ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ ﺑﻘﭽﻪ‬Ukupno 18-22: ...065....731 49 (18) Utvrđeni dug Husejinu odabaši za vrijednost eksera...086. sina ّ spomenutog Ali-bega (‫دﻳﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﻟﻴﺘﻴﻢ ﻣﺘﻮﻓﻲ أﺣﻤﺪ اﻏﺎ ﺑﻦ ﻣﺰﺑﻮر ﻋﻠﻲ ﺑﻴﻚ ﻋﻦ‬ ّ ‫ )42( ....... po zakletvi (‫دﻳﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﻟﺴﺮ ﻃﻮﭘﻲ دروﻳﺶ‬ ّ ‫.. /nepročitano/..063 ......... po zakletvi (‫)91( ..487...........)دﻳﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﻟﺒﻘﺎل ﺑﺎﺷﻲ ﻋﻦ ﺑﻬﺎء ﺷﻨﺪره ﺑﻌﺪ اﻟﺘّﺤﻠﻴﻒ‬ ّ ..... Ukupno 23-27:.................4 .7 .... po zakletvi (‫)03( .......)ﺑﻴﻚ ﻋﻦ ﻣﺆﻧﺖ ﻗﻮﻧﺎغ رﺟﺐ اﻏﺎ اﻟﻤﺄﻣﻮر ﻟﺘﻌﻤﻴﺮ ﭼارﺧﺎﻧﻪ ﻳﻮارﻟﻖ وأﻋﻤﺎل ﻛ ّﻠﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺘّﺤﻠﻴﻒ‬ 106.. 47...)دﻳﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﻟﻌﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﭼﻟﺒﻲ ﻋﻦ ﻣﺎل ﻏﻨﺎﺋﻢ اﻟﻤﺄﺧﻮذ ﻋﻦ‬ ّ Utvrđeni dug ženi hadži Ahmeda iz ostavine iza umrlog spomeّ nutog muža (‫..828.)دﻳﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﻟﺤﺎﺟﻲ أﺣﻤﺪ ﺑﺸﺎ زاده ﻋﻦ ﺑﻬﺎء ﺳﺠﺎده‬ ّ Utvrđeni dug ćehaji Aliji za vrijednost uzengija (‫دﻳﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﻟﻌﻠﻲ‬ ّ ‫ )71( .)دﻳﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﻟﻤﻼ ﺻﺎﻟﺢ ﻋﻦ اﺟﺮت ﻛﺘﺎﺑﺖ ﺟﺰﻳﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺘّﺤﻠﻴﻒ‬ ّ 36.403...)ﻛﺘﺨﺪا ﻋﻦ ﺑﻬﺎء اوزﻧﻜﻲ‬Utvrđeni dug Jusufu iz sela Blaško za kravu........)ﻟﻴﺘﻴﻢ اﻟﺤﺎج ﻋﻠﻲ اﻟﻤﺘﻮﻓﻲ ﻓﻲ ﻃﺮﻳﻖ اﻟﺤﺞ ﻋﻦ ﺗﺮﻛﻪء ﻣﺘﻮﻓ‬ ّ ‫ﺎى ﻣﺰﺑﻮر ﺑﻌﺪ اﻟﺘّﺤﻠﻴﻒ‬ (22) Utvrđeni dug Bešar-efendiji za zakup bašče (‫دﻳﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﻟﺒﺸﺎر‬ ّ ‫ ....)ﻟﭽﺎوﺷﺎن ﭼراﺣﻮر ﻋﻦ اﺟﺮت‬Utvrđeni dug maloljetnom Husejin-begu... (25) Utvrđeni dug mula Salihu za plaću oko popisa džizje. po zakletvi (‫دﻳﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﻟﻴﻮﺳﻒ ﻋﻦ ﻗﺮﻳﻪ ﭘﻠﺸﻘﻪ ﻋﻦ ﺑﻬﺎء اﻳﻨﻚ ﺑﻌﺪ‬ ّ ‫ ...000............. 127......)دﻳﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﻟﺼﻐﻴﺮ ﺣﺴﻴﻦ ﺑﻴﻚ اﺑﻦ ﺣﺴﻦ ﺑﻴﻚ ﻋﻦ ﻣﺎل ﻳﺘﻴﻢ ﺑﻌﺪ اﻟﺘّﺤﻠﻴﻒ‬ ّ 132.......)دﻳﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﻟﺤﺴﻴﻦ اوده ﺑﺎﺷﻲ ﻋﻦ ﺑﻬﺎء ﻣﺴﻤﺎر ﺑﻌﺪ اﻟﺘّﺤﻠﻴﻒ‬ ّ Utvrđeni dug Abdullahu Čelebiji za stoku uzetu. po zakletvi (‫.)دﻳﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﻟﺨﺪﻳﺠﻪ ﺑﻨﺖ اﻟﺤﺎج ﻋﻤﺮ ﻣﺘﺮوﻛﻪء ﻣﺘﻮﻓﺎي ﻣﺰﺑﻮر اﺣﻤﺪ اﻏﺎ ﻋﻦ ﺣﺼﻪ ارث‬ ّ 30.. sinu Hasan-begovom za jetimski imetak... (29) Utvrđeni dug bakal-baši za vrijednost šindre.. (......... po zakletvi (‫دﻳﻦ ﻣﺜﺒﺖ‬ ّ ّ‫.)دﻳﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﻟﺰوﺟﻪ اﻟﺤﺎج أﺣﻤﺪ ﻋﻦ ﺗﺮﻛﻪء زوج ﻣﺘﻮﻓﺎى ﻣﺰﺑﻮر‬ ّ (21) Utvrđeni dug siročetu hadži Alije..000...51 .......2 .368 50 (23) Utvrđeni dug iz ostavine jetimu umrlog Ahmed-age........004.. 25 nost sedžade (‫)61( ..... iz ostavine iza spomenutog umrlog.000..81 . 225..464 51 (28) Utvrđeni dug zapovjedniku tobdžija Derviš-begu za opskrbu konaka Redžep-age zaduženog za popravak okrugle čarhane i radova na kuli..084 ......000.. ostaloj iza spomenutog umrlog Ahmed-age ّ (‫..002.‫)02( ..... kćeri hadži Omerovoj. koji je umro na putu na hadž. (26) Utvrđeni dug čerahor-čaušima za plaću (‫دﻳﻦ ﻣﺜﺒﺖ‬ ّ ‫ )72( ...000..22 .1 .)اﻟﺘّﺤﻠﻴﻒ‬Ukupno 14-17: .3 ......Tri neobjavljena dokumenta o banjalučkom mutesellimu i muhafizu .)ﺗﺮﻛﻪ‬Utvrđeni dug za nasljedni dio Hatidži.068.11 ......... po zakletvi (‫.

....4 ...3 .. 128......042 ....)ﻣﺜﺒﺖ ﻟﻘﻮﻳﻤﺠﻲ اﻳﻮان ﻋﻦ اﻋﻤﺎل ﺳﻴﻢ ﻗﺒﺎره ﺑﺎﻋﺘﺮاف ورﺛﻪ ﺑﻌﺪه ﻣﺜﺒﺘﺪر‬ ّ ّ Utvrđeni dug tesaru zimiji Adu /?/ za tesarske nadnice.......)دﻳﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﻷﺳﺘﻪ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﻧﻌﻠﺒﻨﺪ ﻋﻦ ﺑﻬﺎء ﻧﻌﻞ ﺑﻌﺪ اﻟﺘّﺤﻠﻴﻒ‬Utvrđeni ّ dug hadži Mehmed-efendiji za zakup dućana (‫دﻳﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﻟﺤﺎﺟﻲ‬ ّ ‫ )34( ..000...)ﻟﻄﺎﺋﻔﻪ ﻛﻮرﻛﻠﻴﺎن ﻋﻦ ﺑﻬﺎء ﻛﻮرك‬Utvrđeni dug kujundžiji Ivanu za izradu srebrene kabare...)دﻳﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﻟﺤﺎﺟﻲ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻦ ﺑﻬﺎء ﺗﺨﺘﻪ ﺑﻌﺪ اﻟﺘّﺤﻠﻴﻒ‬ ّ Utvrđeni dug Ćato-zade (Ćatić) Mehmed-agi za hardži bujuruldi......)دﻓﻌﻪ دﻳﻦ ﻣﺜﺒﺘﺪر ﻟﺪروﻳﺶ ﺑﻴﻚ ﻋﻦ ﺑﻬﺎء اوﺗﻠﻖ وﻏﻴﺮه‬ ّ ..)دﻳﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﻟﻤﺤﻤﺪ اﻓﻨﺪي ﻋﻦ ﺑﻬﺎء ﻛﺒﻪ‬Utvrđeni ّ dug kazazu mula Jusufu za vrijednost jorgana (‫دﻳﻦ ﻣﺬ ّﺑﺖ ﻟﻘﺰازي ﻣﻼ‬ ‫ )83( ..........200... po zakletvi (‫)04( .)دﻳﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﻟﺘﻴﺮو ﻋﺒﺪ اﻟﺮﺣﻤﻦ ﻋﻦ اﺟﺮ ﻣﺜﻞ اﺟﺮت ﺑﻌﺪ اﻟﺘّﺤﻠﻴﻒ‬ ّ ّ 7...940.)دﻳﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﻷﺳﺘﻪ ﺣﺴﻴﻦ ﻋﻦ ﺳﻮر ﺧﺘﺎن ﻏﻠﻤﺎن‬Ukupno 39-44: .082... 16..962 . (44) Utvrđeni dug usta Husejinu za sunećenje dječaka (‫ .000.....000...043...8 ...)دﻳﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﻟﺘﺮزي اوﺳﺘﻪ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻦ ﻗﻄﻊ ﺛﻴﺎب‬ ّ Ukupno 33-38: ........044.....124 52 (33) Utvrđeni dug ćurčijama za vrijednost ćurka (‫دﻳﻦ ﻣﺜﺒﺖ‬ ّ ‫ )43( ...........4 ......)ﻣﺜﺒﺘﺪر‬Utvrđeni dug Mehmed-efendiji za vrijedّ nost ćebeta (‫ )73( ..........)ﻋﻦ ﺧﺮج ﺑﻴﻮرﻟﺪي ﺑﺪﺳﺖ ﻣﺤﻤﺪ اﻓﻨﺪي اﻟﺪﻓﺘﺮي‬Utvrđeni dug nalbantu usta Ibrahimu za vrijednost potkova (konja).........1 ............ 12.)دﻳﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﻟﺼﺎﻟﺢ ﻋﻦ اﺟﺮ ﻣﺜﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﺘّﺤﻠﻴﻒ‬ ّ 2.000.064 .000. po zakletvi (‫ )24( ...61 .... rukom Defteri Medmed-efendiji (‫دﻳﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﻟﻜﺎﺗﻮ زاده ﻣﺤﻤﺪ اﻏﺎ‬ ّ ‫ )14( ... po zakletvi (‫)13( ...026 ...066 .......... po zakletvi (‫.6 .7 ...... po priznanju nasljednika (‫دﻳﻦ ﻟﻨﺠﺎر ادو ذﻣﻲ ﻋﻦ اﺟﺮت ﻧﺠﺎرﻳﻪ ﺑﺎﻋﺘﺮاف ورﺛﻪ وﺑﻌﺪه‬ ّ ‫ )63( ......)دﻳﻦ ﻟﺼﺎﻟﺢ اﻏﺎ ﻋﻦ ﺑﻬﺎء ﺗﻨﺠﺮه ﺑﺎﻋﺘﺮاف ورﺛﻪ ﺑﻌﺪه ﻣﺜﺒﺘﺪر‬ ّ (46) Ponovo utvrđeni dug Derviš-begu za vrijednost pašnjaka i drugog (‫)74( ....469 53 (39) Utvrđeni dug hadži Mehmedu za vrijednost tahte.)ﻣﺤﻤﺪ اﻓﻨﺪي ﻋﻦ ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ دﻛﺎن‬Utvrđeni dug Salihu za plaću za službu.344 ّ 54 (45) Utvrđeni dug Salih-agi za vrijednost tendžere.26 Haso Popara Utvrđeni dug mumdžiji /voskaru/ Mustafi za vrijednost voska.069 .. Ukupno 28-32: .. po priznanju nasljednika (‫....)ﻋﻦ ﺑﻬﺎء ﻧﺎن ﻋﺰﻳﺰ‬Utvrđeni dug Tiro Abdurahmanu za plaću... po zakletvi (‫......)دﻳﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﻟﻤﻤﺠﻲ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻋﻦ ﺑﻬﺎء ﺷﻤﻊ ﺑﻌﺪ اﻟﺘّﺤﻠﻴﻒ‬ ّ Utvrđeni dug pekarima za vrijednost hljeba (‫دﻳﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﻟﻄﺎﺋﻔﻪ ﺧﺒﺎزان‬ ّ ‫ )23( ..486 ......)ﻳﻮﺳﻒ ﻋﻦ ﺑﻬﺎء ﻳﻮرﻏﺎن‬Utvrđeni dug terziji usta Mustafi za krojenje odjeće (‫. po priznanju nasljednika (‫دﻳﻦ‬ ‫)53( ..

...)اوﻟﻨﻮپ ﻣﺘﻮﻓﻲ اﻟﺤﺎج ﻋﻠﻲ ﺑﻴﻚ ﻳﺪﻳﻠﻪ ﺗﺤﺼﻴﻞ اوﻟﻨﺎن ﻣﺒﻠﻐﺪر ﻏﺮوش‬ (48) Ostatak utvrđenog duga od ranijeg duga Ibrahimu odabaši. Hasanu za vrijednost šindre (‫)15( ../nepročitano/....261 .740 56 (53) Maloljetna robinja-sluškinja Muferih.7 .... 189.. bespravno uzeo od plaća novih vojnika Gradiške. po zakletvi (‫دﻳﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﻻﺑﺮاﻫﻴﻢ اوده ﺑﺎﺷﻲ ﻋﻦ دﻳﻦ ﺳﺎﺑﻖ ذﻣﺘﻨﺪه ﺑﺎﻗﻲ ﺑﻌﺪ‬ ّ ّ ‫ .4 ..... /On je to mogao učiniti/ pošto su plaće novih vojnika Gradiške za 1151.)اﻟﺘّﺤﻠﻴﻒ‬Ukupno 45-48:.600....... Ali-beg) poklonio svojoj drugoj ženi Hatidži (‫دﻓﻌﻪ‬ ّ ‫ﺟﺎرﻳﻪء ﺻﻐﻴﺮه ﻋﺎﻳﺸﻪ ﻣﺘﻮﻓﺎى ﻣﺮﻗﻮم ﻃﺮﻓﻨﺪن زوﺟﻪ ﺛﺎﻧﻴﻪ ﺧﺪﻳﺠﻪ ﻳﻪ ﻣﻮﻫﻮب اوﻟﺪﻳﻐﻲ ﺑﻌﺪ‬ .. Ranije je na osnovu bujuruldije njegove ekselencije Ali-paše..)ﻣﺜﺒﺖ ﻟﻌﻤﺮ اﻏﺎ ﻋﻦ اﺟﺮ ﻣﺜﻞ ﺧﺪﻣﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﺘّﺤﻠﻴﻒ‬Utvrđeni dug ّ Sulejmanu za plaću za službu. 203.... (50) Utvrđeni dug .084... a uz jednoglasnu saglasnost ajana i stanovnika vilajeta.............Tri neobjavljena dokumenta o banjalučkom mutesellimu i muhafizu ... po zakletvi (‫دﻳﻦ‬ ‫ )25( . za koju se utvrdilo da ju je spomenuti umrli (tj...940 55 (49) Iznos od 790 groša za koje je iz izjava muslimana i sudskim putem utvrđeno da ih je spomenuti umrli.. za koju se utvrdilo i presudilo da ju je spomenuti umrli (tj....... godinu došle zajedno sa plaćama nove vojske Banje Luke i pošto je spomenuti umrli uz naslov dizdara sebi dodao i zapovjedništvo nad prvim džematom novih farisa (‫ﺑﻴﻚ ﻳﻮز اﻟ ّﻠﻲ‬ ‫ﺑﺮ ﺳﻨﻪ ﺳﻨﻪ ﻣﺤﺴﻮب اوﻟﻤﻖ اوزره ﻧﻔﺮات ﺟﺪﻳﺪ ﻏﺮادﺷﻘﻪ ﻣﻮاﺟﺒﻠﺮي ﻧﻔﺮات ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻨﺎﻟﻮﻗﻪ‬ ‫ﻣﻮاﺟﺒﻠﺮﻳﻠﻪ ﻣﻌﺎ ﻛﻠﻮپ ﻣﺘﻮﻓﺎى ﻣﺰﺑﻮرك ﻓﺎرﺳﺎن اول ﺟﺪﻳﺪ اﻏﺎﻟﻐﻲ دزدارﻟﻐﻪ ﺿﻢ وﺧﺰﻳﻨﻪ ﻣﺎﻧﺪه‬ ّ ً ً‫اوﻟﻤﺶ اﻳﻜﻦ ﻧﻔﺮات ﻏﺮادﺷﻘﻪ ﻣﻮاﺟﺒﻨﺪن ﻓﺎرﺳﺎن اول ﺟﺪﻳﺪ اﻏﺎﻟﻐﻲ اوزرﻳﻨﻪ ﻓﻀﻮﻻ‬ ‫اﻟﺪﻳﻜﻨﻲ‬ ّ ‫ﻣﺘﻮﻓﺎى ﻣﺮﻗﻮم ﻛﻨﺪي ﺣﺎل ﺣﻴﺎﺗﻨﺪه ﻣﺤﻀﺮ ﻣﺴﻠﻤﻴﻨﺪه اﻗﺮار وﺷﺮﻋًﺎ ﺛﺎﺑﺖ اوﻻن ﻣﺒﻠﻐﺪر ﻏﺮوش‬ ٧٩٠).004. 190. Umrli hadži Ali-beg je naplatio iznos od 677 groša (‫دﻳﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﻟﻜﻴﻮان زاده اﻟﺤﺎج ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻣﻘﺪّﻣﺎ ﺑﻮﻧﺪن اﻟﻨﻴﻮپ‬ ّ ‫ﺷﺘﺎﺋﻴﻪ ﺗﻮزﻳﻌﻲ دﻓﺘﺮﻧﺪه ﺑﺎ ﺑﻴﻮرﻟﺪي ﺣﻀﺮت ﻋﻠﻲ ﭘﺎﺷﺎ وﺑﺎ ّﺗﻔﺎق اﻷﻋﻴﺎن واﻷﻫﺎﻟﻲ وﻻﻳﺘﻨﻪ ﺗﻮزﻳﻊ‬ ّ ٦٧٧ ‫... po zakletvi (‫دﻳﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﻟﺴﻠﻴﻤﺎن ﻋﻦ اﺟﺮ‬ ّ ‫ ...)اوﻟﺪﻳﻐﻲ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﺒﻮت‬Ponovo maloljetna robinja-sluškinja Aiša......)ﻣﺜﻞ ﺧﺪﻣﺖ‬Ukupno 49-52: .21 .........)دﻳﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﻟﺤﻮرو ﺣﺴﻦ ﻋﻦ ﺑﻬﺎء ﺷﻨﺪره‬ ّ Utvrđeni dug Omer-agi za plaću za službu.. prema sačinjenom defteru nabavljena i razrezana zimnica...... a na ime zapovjedništva nad prvim džematom novih farisa.51 ...2 ............003.000.000...... 27 Utvrđeni dug Ćejvan-zade hadži Mustafi...044......... Ali-beg) poklonio svojoj ženi ّ Mevi-kaduni (‫ﺟﺎرﻳﻪء ﺻﻐﻴﺮه ﻣﻔﺮح ﻣﺘﻮﻓﺎى ﻣﺮﻗﻮﻣﺪن زوﺟﻪ ﺳﻲ ﻣﺄوى ﻗﺎدوﻧﻪ ﻣﻮﻫﻮﺑﻪ‬ ّ ‫ )45( .... dok je još bio živ........

...........431...340. Napisano 15. tri stotine i dvadeset pet akči .344 :)ﺣﺼﻪ اﻻﺑﻦ اﻟﻤﺴﻤﻰ ﻋﻤﺮ‬Prvoj kćeri pripada (‫ﺣﺼﻪ‬ ّ ‫ )5( .......765....)دﻳﻦ ﻣﺜﺒﺖ ﻟﻄﻮﭘﺠﻴﺎن اﺑﺮاﻫﻴﻢ اﻏﺎ ﻋﻦ ﺧﺮج راه ﺷﻬﺮ ﺳﺮاى‬ ّ Ukupno 53-57: .. sedamdeset dvije hiljade i pet stotina četrdeset jednu akču ..) godine (‫وﺑﻌﺪ اﻟﺘّﺤﺮﻳﺮ واﻟﺘّﻘﺴﻴﻢ ﻇﻬﻮر اﻳﺪن دﻳﻮن ﻣﻌﺘﺒﺮه وﻣﺜﺒﺘﻪ واﺧﺮاﺟﻲ ﻻزم ﻛﻼن ﻣﺒﻠﻐﺎت‬ ّ .... 1..9 ........ 1......011 :)ﺣﺼﻪ اﻟﺰوﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﻪ‬Sinu Omeru pripada (‫ )4( ....772.122 :)اﻟﺒﻨﺖ‬Drugoj kćeri pripada (‫............/minus/ pasiva) slovima: Samo sedamnaest tovara........122 :)ﺣﺼﻪ اﻟﺒﻨﺖ‬Petoj kćeri pripada (‫:)ﺣﺼﻪ اﻟﺒﻨﺖ‬ 221.. bilo mu prosto........122 :)ﺣﺼﻪ اﻟﺒﻨﺖ‬Četvrtoj kćeri pripada (‫ )8( ....)ﻣﺮﻗﻮﻣﻪ ﺗﺴﻠﻴﻢ اﻳﻠﺪﻳﻜﻲ ﺷﺮﻋًﺎ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﻌﺪ اﻟﺤﻜﻢ‬Utvrđeni dug Kapo Mehmedu za vrijednost pirinča i soli.765.. morali unijeti u defter....064.......765...7 . po zakletvi (‫دﻳﻦ ﻣﺜﺒﺖ‬ ّ ‫ )75( .......... (7....)اﻟﺜﺒﻮت واﻟﺤﻜﻢ‬Od gore spomenutog duga kod mula Omera sa temesuk obveznicom za 190 groša je utvrđeno i sudskim putem dokazano da ih je vratio i predao spomenutom ّ umrlom (‫ﺑﺎﻻده ﻣﺬﻛﻮر ﺑﺎ ﺗﻤﺴﻚ ﻣﻼ ﻋﻤﺮك دﻳﻨﻲ ﻣﺒﻠﻐﺪن ﻳﻮز ﻃﻘﺴﺎن ﻏﺮوش ﻣﺘﻮﻓﺎى‬ ‫ )65( .......000.387 .325 58 Čisti ostatak za podjelu među nasljednicima (aktiva ... (‫ﺣﺮر ﻫﺬا اﻟﺪﻓﺘﺮ ﺑﻤﻌﺮﻓﺔ اﻟﻮرﺛﺔ اﻟﻤﻌﺮوﻓﺔ ﻧﻤﻘﻪ‬ ّ ّ ّ ‫)اﻟﻔﻘﻴﺮ اﻟﻴﻪ ﺳﺒﺤﺎﻧﻪ وﺗﻌﺎﻟﻰ ﻣﻮﺳﻰ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺑﻤﺪﻳﻨﺔ ﺑﻨﺎﻟﻮﻗﻪ ﻏﻔﺮ ﻟﻪ‬ Pečat:(nečitljiv) 61 Poslije izvršenog popisa i podjele ostavine pojavili su se dodatni dugovi koji su se.006. augusta 1740................... 92......387...... kako sljedi.........51 .54 .............. četrdeset hiljada.....541 59 (1) Prvoj ženi pripada (‫ )2( ...................28 Haso Popara ّ ‫ )55( ... džumade-l-ahira 1153..............765..002... kao odbici........567. 60 Ovaj defter je uz znanje i saglasnost poznatih nasljednika sačinio i napisao Uzvišenom Bogu ponizni Musa...011 :)ﺣﺼﻪ اﻟﺰوﺟﻪ اﻟﻸوﻟﻰ‬Drugoj ženi pripada (‫ )3( ..122 :)ﺣﺼﻪ اﻟﺒﻨﺖ‬ (6) Trećoj kćeri pripada (‫ )7( .. kadija u gradu Banjoj Luci..)ﻟﻘﺄﭘﻮ ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻦ ﺑﻬﺎء ﭘﺮﻧﭻ ﻣﻊ ﻃﻮز ﺑﻌﺪ اﻟﺘّﺤﻠﻴﻒ‬Utvrđeni dug Ibrahim-aginim tobdžijama za hardž-i rah (putne troškove) u šeher Sarajevo (‫..................260 57 Svega odbitaka (pasive za sve pozicije od 1 do 57) slovima: Samo trinaest tovara..... (9) Nedjeljivo (٥ ‫ 5 :)ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ از ﺗﻘﺴﻴﻢ‬akči.

....101 :)ﺣﺼﻪ اﻟﺰوﺟﻪ اﻟﺜﺎﻧﻴﻪ‬Sinu pripada (‫ﺣﺼﻪ‬ ‫ )4( .000.. Pečat:(nečitljiv) ANALIZA DOKUMENATA I .. 144.302 :)ﺣﺼﻪ اﻟﺒﻨﺖ‬Četvrtoj kćeri pripada (‫ )8( ..287. čije je prezime navedeno jedino u spomenutoj muraseli kadije Muse.765.... 1...... Iz trećeg dokumenta se vidi da je Ali-begov otac bio Dur-Ali. (9) Nedjeljivo (٥ ‫ 5 :)ﻏﻴﺮ ﻗﺎﺑﻞ از ﺗﻘﺴﻴﻢ‬akči.. utvrđeno da je spomenuti umrli hadži Ali-beg. Iz ovakve formulacije pouzdano se može . kome nema ravnog..287.. sin Abdulmennanov. (10..431.567... njegove ekselencije.. godine) držali pod zakupom sela sa filuri mirijskom zemljom oko Kobaša (‫ﺑﻴﻚ ﻳﻮز اﻟ ّﻠﻲ اﻳﻜﻲ ﺳﻨﻪ ﺳﻨﻚ ﻗﺮاده اوﻻن أراﺿﻲ‬ ‫أﻣﻴﺮ ّﻳﻪ ﻓﻠﻮرﻳﺴﻲ ﻗﻮﺑﺎش ﻣﻘﺎﻃﻌﻪ ﺳﻲ أﻣﻨﺎﺳﻨﺪن ﻛﺎﺗﻮ زاده ﻣﺤﻤﺪ اﻏﺎ وﺳﺎﺋﺮ ﺷﺮﻛﺎﻟﺮﻳﻨﻪ ﻓﻠﻮري‬ ّ ‫ )ﻣﺬﻛﻮردن ذﻣﺘﻨﺪه اوﻟﺪﻳﻐﻲ ﺷﺮﻋﺎ ﺑﻌﺪ اﻟﺜﺒﻮت‬u iznosu od 48.... utvrdio sam da se radi o Ali-begu Grošiću..704 :)اﻻﺑﻦ اﻟﻤﺴﻤﻰ ﻋﻤﺮ‬Prvoj kćeri pripada (‫:)ﺣﺼﻪ اﻟﺒﻨﺖ‬ ّ 203. marta 1740. za vrijeme uprave Bosnom... 29 ‫دﻓﺘﺮﻳﺪر ﻛﻪ ﺑﺮ وﺟﻪ آﺗﻲ ذﻛﺮ اوﻟﻨﻮر ﺣﺮر ﻓﻲ اﻟﻴﻮم اﻟﺨﺎﻣﺲ ﻋﺸﺮ ﻣﻦ ﺷﻬﺮ ﺟﻤﺎدى اﻵﺧﺮ ﻟﺴﻨﺔ‬ ّ ‫)ﺛﻼث وﺧﻤﺴﻴﻦ وﻣﺎﺋﺔ وأﻟﻒ‬ 62 (1) Nedavno je.101 :)ﺣﺼﻪ اﻟﺰوﺟﻪ اﻟﻸوﻟﻰ‬Drugoj ženi pripada (‫ )3( .. njihovom analizom.Tri neobjavljena dokumenta o banjalučkom mutesellimu i muhafizu ...302 :)ﺣﺼﻪ اﻟﺒﻨﺖ‬Petoj kćeri pripada (‫:)ﺣﺼﻪ اﻟﺒﻨﺖ‬ 203.302 :)ﺣﺼﻪ اﻟﺒﻨﺖ‬ Trećoj kćeri pripada (‫ )7( . naplatio i ostao dužan dvije plaće za mutesellimluk koje mu nisu pripadale (‫ﺣﺎﻻ ﺑﻮﺳﻨﻪ واﻟﻴﺴﻲ وزﻳﺮ ﻋﺪﻳﻢ‬ ّ ‫اﻟﻨﻈﺮ ﻋﻨﺎﻳﺘﻠﻮ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﭘﺎﺷﺎ ﺣﻀﺮﺗﻠﺮي ﺑﻮﻧﺪن اﺳﺒﻖ ﺑﻮﺳﻨﻪ واﻟﻴﺴﻲ اﻳﻜﻦ ﻣﺘﻮﻓﺎي ﻣﺮﻗﻮم اﻟﺤﺎج‬ ‫ﻋﻠﻲ ﺑﻴﻚ ﻣﺘﺴ ّﻠﻤﻲ اوﻟﻮپ وذﻣﺘﻨﺪه اﻳﻜﻲ اﻳﻠﻖ ﻣﺘﺴ ّﻠﻤﻠﻚ ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺳﻨﺪن ﺑﺎﻗﻲ ووﻳﺮﻟﺪﻳﻜﻲ ﺑﻌﺪ‬ ّ ّ ‫ )اﻟﺜﺒﻮت‬u iznosu od 96.628.765.... 29.. aprila 1739.567.000 63 Čisti ostatak za podjelu među nasljednicima ... Ukupno ّ 1-2 (slovima): Samo stotinu četrdeset četiri hiljade akči .. (2) Sudskim putem je utvrđeno da je spomenuti (umrli Ali-beg) ostao dužan Kato-zade (Ćatić) Mehmed-agi i drugim ortacima koji su 1152. (5) Drugoj kćeri pripada (‫)6( .541 64 (1) Prvoj ženi pripada (‫ )2( .... dok je bio mutesellim. sadašnjeg valije i blagonaklonog vezira Abdullah-paše..O hadži Ali-begu Grošiću i njegovim potomcima Iako se ni u jednom od ova tri dokumenta doslovno ne navodi Alibegovo prezime Groš-oglu (Grošić)...000.765.

koja je na ime mehr-i muedžela dobila 12. redu. i Ali-begom Grošićem iz murasele kadije Muse. jasno se vidi da je hadži Ali-beg Grošić imao i sina Ahmed-agu. govori činjenica da na položaju mutesellima u Banjoj Luci. iste godine. Matica hrvatska. Sina Omera rodila mu je žena Meva-kadun.25 Da je mutesellim hadži Ali-beg. a svih pet kćeri žena Hatidža.480 akči) Ćejvan-zade hadži Mustafi.000 akči. Zagreb. A-4. najvjerovatnije. što se u potpunosti uklapa u Lopašićeve navode. te maloljetna kći Emina.. koji je u vrijeme podjele ostavine iza ubijenog mu oca. sina Abdulmennanova iz dokumenta o popisu i podjeli ostavine poslije njegova ubistva. godine bilo više.mjestopisne i poviestne crtice. maloljetni sin Omer. koji je kao dug odbijen iz njegove ostavine. 1890. sina Abdulmennana iz trećeg dokumenta (v. ona mu je. sin Dur-Alije. kći Murteze. Ummi Kulsum. Ali-beg Grošić je imao i treću ženu čije se ime ne navodi. br. Osim toga. U popisu direktnih nasljednika iza Ali-bega Grošića navode se dvije žene: Meva-kadun. Sudeći po visini mehr-i muedžela od 20. četiri punoljetne kćeri: Aiša. Iz pozicije pod br. bila mu je druga. najvjerovatnije u sastavu banjalučke utvrde. 25 26 Vidi: Radoslav Lopašić. a Hatidža sa mehrom od 8. kći Mustafe. Njegovom maloljetnom djetetu (jetimu). Moguće je da je ovakvih bujuruldija tokom 1737-1738. Sudeći po Ahmedovoj tituli aga. ali se uvidom u gore spomenute deftere sa sigurnošću može tvrditi da ih je u 1738. sinom Dur-Alije. oba dokumenta je sačinio isti kadija Musa. vidi se po tome što se u popisu njegovih dugova26 navodi i dug od 677 groša (162. Meva-kadun. A-4). . i Hatidža. Bihać i Bihaćka krajina . Da je muhafiz Ali-beg iz prva dva dokumenta (v.30 Haso Popara zaključiti da je Dur-Ali primio islam i da se pod imenom Abdulmennan krije njegovo nemuslimansko porijeklo. Iz popisa se ne vidi da li su punoljetne mu kćeri bile udate. Vidi dokumenat br. nisu mogle biti dvije različite osobe sa istim imenom i da još pri tome obje budu ubijene. pozicija br. bila prva žena. br. Merjem i Hatidža. a koja je navedena u odjeljku (B Pasiva).000 akči. možemo pretpostaviti da je po zanimanju bio vojno lice i zapovjednik nekog roda vojske. 23 u 50. Ona je u vrijeme popisa i podjele njegove ostavine bila među umrlima. red 54. 103. treća žena. str. A-101 i A-108) identičan sa mutesellimom hadži Ali-begom.000 akči. identičan sa mutesellimom Ali-begom Grošićem iz murasele kadije Muse iz iste (1153/1740) godine. u dijelu označenom kao (B-Pasiva). 47. bio među umrlima. a u vezi s osiguranjem zimnice za vojsku po nalogu (bujuruldiji) bosanskog valije Hekim-oglu Ali-paše. godini bilo najmanje dvije i da se u obje Ali-beg navodi kao muhafiz Banje Luke.

Na osnovu navedenog. njegovoj majci Hatidži. kćeri hadži Omera. Sarajevo. knjiga XXVII-XXVIII.000 akči.6. Prema poziciji br.. . muž Meve-kadun.. ”Tri banjalučka arzuhala . Anali GH biblioteke.Tri neobjavljena dokumenta o banjalučkom mutesellimu i muhafizu . str. na ime duga iz zaostavine djeda mu Ali-bega Grošića. februara . o precima i direktnim potomcima banjalučkog mutesellima i muhafiza Alibega Grošića mogao saznati.. 24 u istom redu. ženi Ahmed-aginoj i snahi hadži Ali-bega Grošića.28 To znači da se Meva-kadun poslije smrti prvog joj muža Ali-bega Grošića..‫اﻷﻧﻮر‬ O kadiji Sim-zade Omer-efendiji (Đumišiću) vidi opširnije u: Haso Popara. preudala za kadiju Sim-zade Omer-efendiju29 koji je. Banjoj Luci. kćeri Mustafine..787 akči. 2008. na ime duga iz zaostavine svekra joj Ali-bega Grošića. To je sve što sam. ﺑﻮﻧﺪن اﻗﺪم وﻓﺎت اﻳﺪن اﻟﺤﺎج ﻋﲇ ﺑﻴﻚ ﺑﻦ دور ﻋﲇ ﻧﺎم ﻣﻨﻮﻓﺎﻧﻚ ﺻﻠﺒﻲ ﺻﻐري اوﻏﲇ ﻋﻤﺮ ﺑﻴﻚ ﻗﺮاﻟﺮﻧﺪه ﺑﻴﻚ ﻳﻮز اﻟﲇ اوﭺ‬ ّ ‫ودرت وﺑﺶ ﺳﻨﻪ ﺳﻨﺪه ﺣﺎﺻﻞ اوﻻن ذﺧﺎﺋﺮ وﻣﺤﺼﻮﻻت واﻳﺮادات ﺳﺎﺋﺮه وﻣﺼﺎرﻓﺎت ﻣﻌﺘﱪه ﳼ ﻗﺒﻞ ﴍﻋﺪن وﴆء ﻣﻨﺼﻮﺑﻪ ﳼ‬ ّ ‫اوﻻن واﻟﺪه ﳼ ﻣﺄوى ﻗﺎدون ﺑﻨﺖ ﻣﺼﻄﻔﻰ ﻃﺮﻓﻨﺪن وﻛﻴﻞ ﻣﺴﺠﲇ زوﺟﻲ ﻋﻤﺮ اﻓﻨﺪي ﻣﻌﺮﻓﺘﻴﻠﻪ دﻓﱰ ﻣﻔﺮدات اوزره ﻟﺪى اﻟﴩع‬ ّ .prilog historiji Banje Luke”. ّ ّ ‫. zaračunato je 30.. 31 čije se ime ne navodi. Tešnju. prikaz njegovih predaka i direktnih potomaka izgledao bi kako slijedi: 27 28 29 Vidi dokumenat koji se u Đumišića zbirci u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu vodi pod privremenim brojem A-750. Kamengradu i Bihaću. (25. na osnovu ovih dokumenata. kao kadija službovao u više mjesta: Čelebi-Pazaru (Rogatici). koliko je meni poznato. marta 1743) vidi se da je zastupnik maloljetnog Omer-bega bio Omer-efendi. zaračunato je 22.. 72. Iz jednog drugog dokumenta27 iz prve dekade mjeseca muharrema 1156.

359 ” Vidi poziciju br. onda bar neki.36 Šaškin Ibrahimbaša.31 Husejin. koji je to sve proslijeđivao sultanu. ako ne svi. Budući da je popis nastao neposredno poslije Bitke pod Banjom Lukom iz 1737. političkog. aga džemata đonlija32. 350 ” Vidi poziciju br. odnosno Porti.32 Haso Popara II. vidi se da ta vlast nije proizlazila samo iz mutesellimske nego i iz muhafiske titule. navode: Ibrahim-aga. 349 (A-Aktiva) Vidi poziciju br. 362 ” Vidi poziciju br. 361 ” Vidi poziciju br. 351 ” Vidi poziciju br. a ovaj uputiti preporuku valiji. izgleda. sebi bio osigurao još dvije titule: dizdara banjalučke tvrđave i zapovjednika nad prvim džematom novih farisa. atik. Iz dokumenata koja smo gore predstavili. godine.37 Abdullah. stari dizdar.38 dok se kao njegovi povjerioci navode: Husejin.O hadži Ali-begovom djelokrugu djelovanja Iz uvodnog dijela ove radnje vidjeli smo da se vlast Ali-bega Grošića prostirala sve do Bišća.33 Mustafa. 354 ” Vidi poziciju br. morao je prethodno podnijeti molbu kapetanu.35 Daud. 368 ” Vidi poziciju br.30 Ibrahim. Iz popisa njegovih dužnika i povjerilaca vidi se da je Ali-beg Grošić imao tijesne veze sa svim slojevima vojnog. Naime. odabaša. aga martoloza. Budući da je to bilo ratno vrijeme i da je komunikacija sa Carigradom bila otežana. To se vidi iz pozicije br.34 Murataga. kapetan Gradiške. 18 (B-Pasiva) Vidi poziciju br. kao Ali-begovi dužnici. Omer Fejzi-zade (Fejzić). za nas su posebno interesantna imena vojnih zapovjednika od kojih su. U popisu se. aga džemata đonlija (gönüllü) i kapetan Banje Luke.39 Derviš-beg. odabaša. 49 u 55. administrativnog. Pored ove dvije službe. redu u odjeljku (B Pasiva). zapovjednik tobdžija40 i Ibrahim-aga. za aginsku službu. 366 ” Vidi poziciju br. odabaša. 28 ” . ekonomskog i vjerskog života. aga prvog džemata farisa. sigurno bili sudionici spomenutog boja. makar mu ona pripadala i po nasljedstvu. zapo30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 Vidi poziciju br. dok za njih ne dobije berate iz Carigrada. može se pretpostaviti da je ove dvije službe vršio na osnovu bujuruldija bosanskog valije. Ne znam da li je ove dvije posljednje službe (dizdara i age) bio uzurpirao ili je na njih bio privremeno postavljen bujuruldijama bosanskog valije Hekim-oglu Ali-paše. Ali-beg Grošić je.

628. i pet robinja i jednog roba.541 akču. u Oziji (Očakovu) u Rusiji izginula je gotovo sva bosanska .41 Činjenica da se kao njegovi dužnici za džizju navode: Misirli mula Omer. godine. 57 ” Vidi poziciju br. nakon odbijanja svih troškova i dugova. sušama i poplavama. u svome posjedu imao samo dvije knjige. 237. Iz nekoliko pozicija47 može se sa sigurnošću utvrditi da je tada 1 groš imao prometnu vrijednost od 240 akči i da se za 1 groš moglo kupiti trogodišnje bravče. godine otišli na Perziju. 46.44 Ibrahim-aga i Osman-aga45 govore da mu je od vezira ili defterdara bilo povjereno sakupljanje džizje. Vidi pozicije br. iz popisa imovine se da primijetiti da je i on imao mnogo dugova. 344 ” Vidi pozicije br. a možda i još neki. Ako se čisti ostatak za podjelu među nasljednicima pretvori u groše (1. dizdara i vojnog zapovijednika (age).965). Zato ne treba čuditi što je iza sebe ostavio ogromno bogatstvo. 262. 336 ” Vidi poziciju br. Pored ratnih stradanja na svim stranama48.42 Mahmud.Unutrašje prilike u Bosni u doba Ali-bega Grošića Slobodno se može reći da su u doba Ali-bega Grošića unutrašnje prilike u Bosni bile veoma teške. subaša. ratnim stradanjima. čisti ostatak za podjelu među nasljednicima. III-Vrijednost ostavine iza umrlog hadži Ali-bega Opće je poznato da su položaji mutesellima. taksita i drugih daća. 341 (A-Aktiva) Vidi poziciju br.. 254. 342 ” Vidi poziciju br. iznosio je 1.4 odraslih grla goveda. ćehaja. epidemijama kuge. 33 vjednik tobdžija. Deset godina kasnije. čak.Tri neobjavljena dokumenta o banjalučkom mutesellimu i muhafizu . IV. Prema popisu njegove ostavine.. vidjet ćemo da se za taj iznos moglo kupiti 6. 14.46 Isto tako. 238. Uzme li se u obzir činjenica da je to bilo vrijeme najcrnjih dana u povijesti Bosne.628.783. opće 41 42 43 44 45 46 47 48 Vidi poziciju br.000 plaćenika koji su 1727. a za 10 groša odraslo goveče. sljedeće godine se vratio samo mali broj bolesnih i osakaćenih. taj iznos se čini još većim. Zanimljivo je da je i pored ogromnog bogtastva.000 bosanskih spahija i 4. kako u nekretninama i gotovini tako i po dugu sa čvrstim temesuk obveznicama. muhafiza. Od 5. 49 i 55 u (B-Pasiva). jula 1737. 328 i 329 u (A-Aktiva).541 : 240 = 6. ekonomski bili veoma unosni. na kojima se Ali-beg Grošić nalazio.784 trogodišnja brava ili 678.43 Mustafa. U svome posjedu je imao. pritisnute svakojakim nedaćama: glađu. i to jedan Mushaf i jedan En‘am-i šerif.

pa je našom zemljom zavladala glad. ove je godine upravo u vrijeme žetve navalio neprijatelj. Handžić. koji u jednoj predstavci kaže: ”Naša je zemlja krševita i planinska. str. zadnjih četiri-pet godina usjevi donosili samo sjeme..49 U jednoj nedatiranoj bilješci.34 Haso Popara bijede i nestašice.”52 V-Umjesto zaključka Prosto je nevjerovatno s kojom je preciznošću i umijećem kadija Musa sačinio ovaj popis. stoji zapisano: ”Od hadži mula Saliha iz Vidina sam dobio pismo u kome on piše da u Bosni vlada velika epidemija kuge. pa je usjeve na Krajini posve uništio. Bosnom su se širile i epidemije raznih bolesti. Ako Vaša milost ne podari iz Rumelijskog ejaleta toliko hrane koliko bi za 6 mjeseci bilo potrebno. Lašvanin..000 Bošnjaka i da je isto toliko pomrlo od kuge. A kako smo bili u ratu sve do zime. Lašvanin navodi da je u svakom većem mjestu umiralo oko 300 osoba dnevno. godine (1736) na Lučindan. u Sarajevu i u kadilucima istočno od njega. 483. nadljudskim naporima branila od napada austrijske vojske i uspjela izvojevati pobjedu pod Banjom Lukom. a ovo nas što je ostalo pravi smo bijednici. c. koji se čuva u Istorijskom arhivu Sarajevo. Ljetopis. c. pod zapovjedništvom Hekim-oglu Ali-paše. Ispred Begove džamije obje sofe i dvorište sve do šadrvana su pune mrtvaca.. Dućani su zatvoreni. Iste godine.. Salih Sidki Hadžihuseinović.. Muvekkit bilježi: ”Početkom redžeba ili 18.” Stanje u Bosni tih godina. Tako se ne može ni po kakvu cijenu naći hrane. nije nam ni na um padalo da sredimo žito i ljetinu ni na drugim stranama.. 49a.000 ljudi pod zapovjedništvom Bećir-paše Čengića.000 vojnika. c. str. najbolje oslikava Muhlisija.. Porušila je i odnijela ćuprije u navedenoj kasabi i u kasabi Goražde. Ne obazirući se na ono što su nam. dućana i hanova oko nje. a kada se istopio mnoga je mjesta raznio i u crno zavio.. On samim svojim izgledom plijeni pažnju i izaziva divvojska od 8. Vidi rukopis br. oktobra 1149... Te godine napadao je veliki snijeg. U Sarajevu se svaki dan klanja po 800 dženaza.. Bosanski namjesnik. pa je neplodna. Vlada velika nestašica hrane.000 vojnika sa strane i još za 30. mi nismo ni na kakav način u stanju da se odupremo neprijatelju i da čuvamo carske granice.. Živi ne mogu stići da pokopaju umrle. o. fol. o. sve je srušila. i to: za 10. Povijest Bosne 1. Božijom odredbom. 49 50 51 52 .50 po svoj prilici iz toga vremena. za 10. pa je i ona još na zemlji propala.”51 Salih Sidki. sve su vode i rijeke nadošle. Računa se da je za samo 10 godina na bojnom polju izginulo 20. 128. o. namjesto kiše padao je snijeg u vidu crvene zemlje.000 vojnika koji se popisuju u ovom pašaluku. bosanska vojska se. str. U Saračima nema žive duše. Usljed velikih padavina. R-384. Rijeka Drina zaplavila je kasabu Foču i šta god je bilo kuća. 146.

8. prvo je dat popis svih nekretnina. koji sadrži ukupno 371 poziciju. kremen (čakmak-taš) čija je vrijednost bila samo 6 akči. a zatim oduzeti od gore navedene vrijednosti cjelokupne ostavine. Ako je meni trebalo dva dana da pomoću digitrona prekontrolišem tačnost navedenih iznosa. .134 203. br.782 101.567 203.541 5 53 54 Vidi poziciju br. U pojedinim pozicijama količine su izražene u raznim mjerama za težinu i dužinu. pored poznavanja šerijatskog prava.478 akči.567 203.Tri neobjavljena dokumenta o banjalučkom mutesellimu i muhafizu . i to kako slijedi: R. 309.567 203.53 Svaki redak sadrži 7-10 pozicija. a na margini crvenim mastilom zbirna vrijednost svih pozicija iz toga reda. tako da je. mogu samo zamisliti koliko je kadiji Musi trebalo vremena da to sve popiše. U prvom dijelu.782 407. 4. 1. Samo sam na nekolika mjesta našao sitnije pogreške koje sam u ovom prijevodu označio tako što sam iznad navedenog iznosa na margini. na javnoj dražbi procijeni vrijednost. popis je urađen krajnje korektno i pregledno. 6. sve sabere i izračuna. 3. kao što je. pisanih tako sitno da sam se u njihovom iščitavanju morao služiti lupom. 5. Potom su u 62 pozicije popisani svi troškovi.567 1.628.541 akču... 2.567 203. -Nasljednik Prvoj ženi Mevi-kadun pripalo je Drugoj ženi Hatidži pripalo je Maloljetnom sinu Omeru pripalo je Punoljetnoj kćeri Aiši pripalo je Punoljetnoj kćeri Ummi Kulsum pripalo je Punoljetnoj kćeri Merjem pripalo je Punoljetnoj kćeri Hatidži pripalo je Maloljetnoj kćeri Emini pripalo je Ukupno: Nedjeljivo: Alikvotni dio 1/16 1/16 4/16 2/16 2/16 2/16 2/16 2/16 16/16 Akči 101. Iako sadrži preko 430 pozicija. na kraju.. a onda po složenim šerijatskim propisima pravedno podijeli među nasljednicima?!54 Dokumnat je podijeljen na dva dijela. npr. U ovom popisu nije zanemarena ni najmanja sitnica. stavio novi iznos sa podvučenom crtom. dijeljenja i množenja. te konstatovano da je njihova ukupna vrijednost 3. za podjelu među nasljednicima ostalo 1. tako da je za izradu ovog popisa. pokretnina i potraživanja od drugih lica. 7. 35 ljenje čitaoca. bilo potrebno i solidno vladanje matematičkim operacijama: sabiranja. a vrijednost u pojedinačnim cijenama. odbici i dugovi prema drugim licima. pri čemu je ispod svake pozicije navedena pojedinačna vrijednost u akčama.113.628.

prema citiranom kur’anskom tekstu.”55 Budući da je Ali-beg Grošić imao djece. ostavina. onda . ženama je. bronza. tj. To our scholarly population up to now. onda će muškarcu pripasti dio jednak koliko dvjema ženskima.ﺗﻮك‬riječ ‫( ﴏت‬leđa) kao ‫ . In the collection of Turkish documents which were donated two years ago to the Gazi Husrev-bey Library in Sarajevo. pošto se izvrši oporuka koju ste ostavili.ص . prijevod Besim Korkut.ﴎﻛﻪ‬riječ ‫( ﺻﺎﻳﻪ‬vrsta debele čohe) kao ‫ . A njima . 176.”56 Rješenje je bilo tako da sinu pripadne 4/16. . s nedjeljivim ostatkom od 5 akči. nasljednici. it was only known that Ali-bey Grošić was a representative (mutesellim) from Banja Luka. mesing) kao ‫ .س‬i ‫ . aga.četvrtina onoga što su ostavile. Kur’an. a kćerima po 2/16. mjedovina. a pošto su ih bile dvije. ili podmiri dug. ako ne budete imali djeteta. there are three documents related to Ali-bey Grošić. mutesellim.چ‬tako da je riječ ‫( ﴏﭼﻪ‬staklo) pisana kao ‫ . Summary Three unpublished documents about Banjaluka’s Mutesellim and Muhafiz Ali-bey Grošić -contribution to the history of Banja Luka 1738-1740. ako ne budu imale djeteta. a kćerima po 2/16. Hekim-oglu. kadija. prijevod Besim Korkut. Dur-Ali. muhafiz.ﺳﺎﻳﻪ‬riječ ‫( ﺗﻮﻧﺞ .ﺗﻮج‬tuč.57 Ključne riječi: Ali-beg Grošić.36 Haso Popara Podjela je izvršena tako da je ženama pripalo po 1/16.osmina onoga što ste ostavili. Abdulmennan. po 1/16.polovina onoga što ostave žene vaše. who 55 56 57 Kur’an. Podlogu za ovakvu formulu podjele među nasljednicima kadija Musa je našao u tekstu Kur’an: ”A vama pripada . Sljedeće pravilo u podjeli preostalih 14/16 između sina i 5 kćeri je nalagalo da podjela bude izvršena tako da sinu pripadne koliko dvjema kćerima. an-Nisa’. pošto se izvrši oporuka koju su ostavile. an-Nisa’. dizdar. Što se tiče načina pisanja pojedinih riječi u ovom dokumentu. nezdrav) kao ‫ ﻛﻮروك‬itd. from the family Đumišić from Banja Luka.ﴎت‬riječ ‫( ﭼﻮروك‬čuruk. pripala 1/8. sinu 4/16. pripalo im je po 1/2 od 1/8. a ako budete imali dijete. Musa. posebno u zamjeni grafema ‫ ك . njima . on je dosta neujednačen. 12.četvrtina onoga što vi ostavite. defter. popis. Banja Luka. Ali-paša. a ako budu imale dijete. ili podmiri dug. opet na osnovu kur’anskog teksta: ”A ako su oni braća i sestre.

apart from being mutesellim and muhafiz of Banja Luka. rebiu-levvel 1151 /16. The fact that names such as Misirli mula Omer. adult doughters: Aiša. the second Ibrahim. talks about distribution of his inheritance among Ali-bey successors: wife Meve Kadun. In the first document (defter) which was written on 27. 37 was killed on duty in 1740. it is visible that Ali-bey’s father was Dur-Ali. džumade-l-evvel 1153 / 28. since he was in that time on duty of commander of fortress (muhafiz) of Banja Luka. aga of unit đonlija.000 sheep.Tri neobjavljena dokumenta o banjalučkom mutesellimu i muhafizu . aga martoloza. 100 cattle and 150 šinika of barley for the need of tatars solders who fight against enemy. aga the first unit of faris. In this document as his employee are mentioined: Ibrahim-aga. was also a military commander (dizdar and aga). Murat-aga. artilleryman. which refers to his Christian origin. capetein of Gradiška. Omer Fejzi-zade (Fejzić). Derviš-bey. one could predict that Ali-bey Grošić was directly participated or involved in that battle. Šašakin Ibrahim-basha. that his killers ran away and that in permission (murasela) of mufti od Banja Luka (4. july 1470) he was asked from the imam of mahala where family of the killers lived to be captured and expelled and their houses burned and destroyed. In the second document which was written by the same qadi on13 rebiu-l-evvel /16 july 1737. daughter Murtezine. daughter of Mustafa and Hatidža. is mentioned accomodation and 1. in order (buyuruldi) of Bosnian governor of a province (vali) Hekim-ogly Gazi Ali-pasha. odobaša. old dizdar. show . representative of vezir or high official (ćehaja).. From these three unpublished documents. Mehmed.. son of Abdulmenna. In the third document which was made by qadi Musa (same qadi who directed the already mentioned murasela) on 8 sefar 1153 /5 may 1740. Both of these documents were handed to Ali-bey Grošić to carry out executions. talks about acquisition of 300 cattle. Mustafa. janitor in a large establishment (odobaša). on directive of Hekim-ogly Gazi Ali-pasha.000 sheep and enough bread and hard biscuit (peksimet) and different pasta for needs of solders. Daud. superintendent (subaši). july 1737 by qadi of Banja Luka. From this document it could be seen that Ali-bey Grošić. Mustafa. Husejin. Since all this was happening within one year from the battle of Banja Luka in 1737. Mahmud. artilleryman. commander (aga) of unit – detachment đonlija and capetein of Banja Luka. odobaša. underage son Omer. Ibrahim-aga and Osman-aga. and whose complete translation are given in Bosnian language. Merjem and Hatidža and underage daughter Emina. was mentioned. and as his people of the trust is mentioned: Husejin. Husein odobaša. Umi Kulsum. Abdullah. 2. Ibrahimaga.

religious and cultural life of Banja Luka and wider Bosnian region from 1738 to 1740. The documents are held in the Gazi Husrev-bey Library in Đumišić collection under the temporary number: A-108.38 Haso Popara that his duty was also collection of poll tax and other duties from vezirs and defterdars. One could predict that all or mostly mentioned persons above in this work were directly involved in the battle of Banja Luka in 1737. political. A-101 and A-4. it could be interesting for historians as well as etnographs. Since all this record is similar to the inventary of one good well-stocked ethnographic museum and that has many important names from the military. Faksimil dokumenta br A-4 . economical.

Tri neobjavljena dokumenta o banjalučkom mutesellimu i muhafizu . 39 ...

40 Haso Popara .

1983. i 17. Anali GHb.-1878. Almir Fatić. Pri tome se uglavnom ukazivalo na različite vakufske nekretnine. IX-X. Premda su ta istraživanja bila fokusirana na vakufe Gazi Husrev-bega. Tešanj.. . Tešanj. posebno u 16. Mirza Hasan Ćeman. 1974. 38-41. Zavještanje gotovine posebno je važno za manje zadužbine čiji vakifi nisu mogli osigurati sredstva za neke funkcije za koje se vremenom ukazivala potreba ili pak podići objekte iz čijih prihoda bi se vakuf finansirao. 2005. . vrlo često ostajali su novčani vakufi. IRCICA. Sarajevo. Neke vakufe. . 161-174. Sarajevo. kao fundamentalna.Aladin Husić TEŠANJSKI VAKUFI (s posebnim osvrtom na novčane vakufe) Uloga vakufa u postanku i urbanom razvitku naših gradova. u drugim kontekstima. Istanbul 1996.. poslužila su kasnijim istraživačima da kroz različita pitanja. A Survey of Islamic Cultural Monuments Until the End of the 19th Century in Bosnia.2 Njegova istraživanja. Tešanjska oaza islamske duhovnosti: pregled islamske duhovnosti tešanjskog kraja. Iscrpne podatke o vakufskim dobrima na području Tešnja u više navrata dao je Adem Handžić. historijski prilozi iz osmansko-turskog perioda.. isti autor je obradio džamije i mesdžide u gradu Tešnju. 3-18. Isti. godine“. stoljeću... XV-XVI. Studije o Bosni..Gazi Husrev-begovi vakufi u Tešanjskoj nahiji u XVI stoljeću“. 2006. 161-205. koji su produžavali i održavali život i funkcije mnogih zadužbina.Husrevbegov vakuf na prelazu iz XVI u XVII stoljeće“. Isti. Sarajevo. bilo da su osigurani od utemeljitelja pojedinih zadužbina ili drugih lica koja su željela ojačati funkcije ili sam vakuf. 207-217. Navedeni radovi u: Adem Handžić. Anali Gazi Husrev-begove biblioteke. Urbana antropologija Tešnja 1461. Anali GHb. historijski izvori nude nove mogućnosti obogaćivanja spoznaja te vrste.3 I pored respektabilnih postignuća u istraživanju prošlosti toga kraja. već je u značajnoj mjeri aktuelizirana u literaturi. IRCICA. 1994. uprkos navedenim rezultatima.. U drugom planu. Istanbul 1994. II-III.1 U pregledu islamskih kulturno-historijskih spomenika u Bosni. u njima je prezentirano i mnogo drugih dragocjenih informacija o samom gradu ili širem podrčju. 2 3 .Dokumenat o prvom službenom popisu Husrev-begova vakufa iz 1604. historijska literatura još uvijek nije 1 Adem Handžić. 1990..... daju nove interpretacije i obogate ranije postignute rezultate nekim novim podacima. Istanbul. Adem Handžić.

I pretpostavka Đoke Mazalića ukazuje da je džamija. džamija sultana Selima I (1512-1520) koja se nalazila u samoj tvrđavi. osmanska vlast u Tešnju uspostavljena je relativno kasno. Kako je izvori. NS. STOLJEĆU 1. to se njeno postojanje ponekad dovodilo u pitanje. ni u Tešnju džamija nije morala biti od čvrstog materijala. MD. 1953. Posebno je važno ukazati na sredstva u gotovini. Džamija Selima I i njen vakuf U odnosu na mnoge gradove u Bosni.6 Kako u Tešnju. 1. ili 1520. nego često o adaptiranim objektima. Sarajevo. to nisu nužno objekti od čvrstih materijala koji bi bili dugotrajni. No. čije postojanje bi se arheološki moglo lahko potvrditi. dokumenti pokazuju da nije realizirana do 1566. barem koliko je to 4 O značaju vakufa kao kreditne ustanove opširnije u: Avdo Sućeska. Iako je bila donesena odluka i izdata naredba da se to finansira iz prihoda skele Šibenika i Skradina. 5 6 . čija veličina je ovisila o brojnom stanju posade. osigurana su sredstva za podmirivanje značajnog dijela rashoda vakufa. 343-378. Navest ćemo primjer tvrđave Skradin. ali i kasnijoj namjeni. 1954. Godišnjak Pravnog fakulteta u Sarejevu. kao i na ukupni značaj u društvenom životu. Brzo je dotrajala da se u njoj . 298-299.za vrijeme kiše“ nije mogla obavljati molitva. godine. Prvo. te je 1543.. Predračun za zidove iznosio je ne baš visokih 15000 akči. i to njenom središnjem dijelu. stoljeća. 1. Drugo. godine. posebno u drugoj polovini 16. Vakufski krediti u Sarajevu. stimulirana je gradska privreda i drugo.. morala je biti drvena. odnosno njihovo neometano funkcioniranje. VIII. Na osnovu novih izvornih pokazatelja moguće je preciznije definirati vrijeme nastanka pojedinih islamskih kulturno-historijskih spomenika i time poboljšati ili pak riješiti neke dileme još uvijek prisutne u literaturi. 139. vrlo važno. godine) 16... bez obzira što je riječ o carskoj džamiji. Sarajevo. ZADUŽBINE NASTALE U 16. stoljeća ne spominju. njihov značaj u održavanju tih zadužbina. Đoko Mazalić. 261-2. Odmah poslije toga podignuta je i prva džamija. ukoliko je u kompleksu tvrđave postojala. Međutim taj zahtjev nije realiziran sve do 1566. dakle više od dvije decenije od upućivanja molbe./66.4 Korištenjem gotovine vakufa postizan je dvojak efekat. II..Tešanj“ Glasnik Zemaljskog muzeja. tek prvih decenija (1512. u svjetlu sidžila sarajevskog kadije iz godina 1564.42 Aladin Husić registrirala. treba imati na umu da se u tvrđavama nije uvijek radilo o većim objektima građenim namjenski. čija džamija je bila sagrađena od drveta. godine upućena molba da se džamija gradi od kamena. .5 Dakle.

postojeća džamija mogla je u potpunosti zadovoljavati potrebe muslimanskog stanovništva grada. stoljeća. Dakle. Druga pretpostavka od koje je ovisio broj i veličina sakralnih objekata jeste određen broj muslimana koji bi se koristili tim dobrima. barem za osnovne potrebe. dok je spomenuta džamija u tvrđavi i dalje služila za bajrame i džume. mesdžid. nego iz državnih sredstava. Sredinom 16. 7 8 9 MAD.7 U Tešnju se. Dio potječe i iz drugih mjesta. nije bilo mnogo. Čini se izvjesnijim da bi Hasan-efendija mogao biti imam Sultan-Selimove džamije.8 Niti za jednog nije izričito naglašeno u kojoj džamiji obavlja dužnost. U Tešanj su naseljavani i muslimani i nemuslimani. Njena prvobitna funkcija bila je zadovoljiti potrebe posade i mjesnog stanovništva kojega. Izvori je izričito spominju kao . i to 5 akči dnevno (godišnje 1800). Iako se već od samog početka osmanske uprave Tešanj razvijao kao pretežno muslimanski grad. obavljanje pet dnevnih namaza..Tešanjski vakufi 43 izvorima dokumentirano. 15730. Bez obzira na povremene sumnje. Iz državnih sredstava finansirane su i njene službe tokom 16. 211. do sredine 16. kao. Tešanj je tada imao 152 muslimanska i 7 nemuslimanskih domaćinstava. iz Visokog. TD. stoljeća broj muslimana značajnije je porastao. dok je kasnije i imam te džamije dobio timar kao i ostali posadnici u tvrđavi. to i spomenuta džamija vjerovatno nije bila prostrana. postoji sasvim dovoljno dokaza koji svjedoče njeno postojanje i funkcioniranje. u prvoj polovini 16. npr. broj muslimanskih domaćinstava u prvim decenijama osmanske vladavine bio je veoma mali i nije dostizao četrdeset domova. posada u prvim decenijama osmanske uprave nije bila brojna. Tako da je i sa skromnijim gabaritima u potpunosti mogla udovoljiti vojnim i civilnim potrebama. Krajem toga stoljeća (u drugoj polovini augusta 1597. najviše do četrdeset posadnika. U početku imam je primao plaću iz centralne državne blagajne. godine) u Tešnju se spominju dva imama. Iz tog spomena već se vidi da joj je neophodna popravka krova.. MAD. barem u prvim godinama. pa i uže okolice. Kao carska džamija ona nije nastala kao vakufska zadužbina. stoljeća. dakle. nije radilo o većem objektu niti je za tim bilo potrebe. 15730. stoljeća podignut je još jedan manji sakralni objekat. stoljeća imamsku službu u SultanSelimovoj džamiji vršio je Mustafa uz nadoknadu od 1400 akči godišnje. Važno je istaći da je većina tog stanovništva doseljena s područja Zenice.9 Tek početkom druge polovine 16. . Hasan-efendija i šejh Mahmud-efendija.džamiju unutar tvrđave“ bez drugih pojedinosti. I pored toga.

stoljeća. tako ju je Mustafa naslijedio od svoga oca Jusuf efendije. Ćeman. Za sada doznajemo za još jednu ličnost koja je u 18. budućeg tešanjskog vakifa. Mesdžid i vakuf Sufi Oruča Prvi objekat nastao privatnom inicijativom kao zadužbina u Tešnju predstavlja jedan mesdžid podignut između 1530.Prosvjetne prilike u Novom Šeheru polovicom osamnaestog stoljeća“. 2. Budući da su mnoge službe. On izrijekom potvrđuje mjesto džamije: . do 1540. čija oporeziva suma iznosi 350 akči. 1. Ime vakifa kao i namjena novca nisu poznati. a služba u Sultan-Selimovoj džamiji to jeste. godine od strane Sufi Oruča. Sarajevo. god. VII. izvori iz 1540. Podaci o ovoj džamiji u kasnijem razdoblju još su rjeđi. sin Jusuf-efendije. sina Iskender-subaše. Ovakav vid vakufljenja u slučaju SultanMehmedove džamije u Travniku na sudu je osporen i vakufljenje proglašeno pravno neutemeljenim.12 Vrijeme života Sufi Oruča daje čvrst osnov za potvrdu da je sagrađen između 1530-1540. godine. stoljeću obavljala imamsku službu u toj džamiji. . (1943. međutim.. Do konkretnije potvrde nekim drugim izvorom to ostaje samo radna hipoteza koju treba čvršće argumentirati. Urbana antropologija Tešnja. 8-10.10 Budući da ga raniji izvori ne registriraju.. Deceniju ranije spomenuti Sufi Oruč imao je znatno manji čifluk čija je 10 11 12 Osman Sokolović. godine već je u posjedu Ferhad-bega.) br.. .44 Aladin Husić Kasniji izvori ukazuju da je. spominju veoma kasno. te poništeno. (1933. iako sultanska. godine. Alija Bejtić. 49-50.-34. 132. ali otvara i još neke druge mogućnosti. 1934. i ova džamija stekla neka vakufska sredstva u gotovini. Čifluk. vjerovatno je vakufljenje izvršeno negdje u prvoj polovini 17. tek 1604. M... navedeni nije bio samo imam džamije. nego i muderris neke od medresa u Tešnju.-1944.Kreditne prilike u Tešnju prije tri stoljeća“. Manja je vjerovatnoća da je mogao naslijediti položaj muderrisa jer je za dobijanje te pozicije ipak bilo nužno ispuniti znatno više pretpostavki.11 Iz konteksta u kojemu je spomenut. To je dalo povoda nekim novim interpretacijama i spekulacijama o vremenu podizanja ovoga mesdžida i životu njegovog osnivača. Vakuf Sultan Selimove džamije u Tešnju iznosio je skromnih 3400 akči. bio je to stanoviti Mustafa-efendija. Izvori ga. . Ovaj podatak vrlo je interesantan i vrijedan iz još jednog razloga. El-Hidaje VII. 126-127. bile nasljedne. Dakle. godine govore da njegov osnivač nije više među živima. Novi Behar. posebno one vojnog karaktera. . potvrđuje njen lokalitet.imam Sultan-Selimove džamije u tešanjskoj tvrđavi“.. Naime.. Godine 1755.). H. i 1540.

sin Nesuha.Tešanjski vakufi 45 oporezivost iznosila svega 140 akči. U narednim decenijama glavnica ovog vakufa porasla je za više od 50%. TD. Sarajevo. stoljeća. no nije poznato kojem.. godine.sufi“ ukazuje da je pripadao nekom derviškom redu. 212. 1941. Uobičajeni navodi o sumi koja pripada imamu i mujezinu. finansirane su iz vakufskih sredstava samog mesdžida. prefiks . a na njegovom mjestu podignuta je jedna od džamija. sin Mustafin. O spomenutom nema više podataka koji bi upotpunili njegov životopis i dali odgovor na pitanje ko je on bio. 2000. te je mogao podići spomenuti mesdžid. Obje ove službe. Isti: . Ništa manje nije zagonetna ni njegova kasnija sudbina.Kreditne prilike u Tešnju prije tri stoljeća“. a mujezin Muhjidin. Službu imama u spomenutom mesdžidu obavljao je Hasan.. Osim podatka. III. Vjerovatno je stradao u napadu Eugena Savojskog. 168. 13 14 15 16 17 MD. jer ga dostupni i poznati izvori posljednji put registriraju samo još 1640. godine iznosila je 31000 akči. Zanimljivo je da ovaj mesdžid izvori ne dokumentiraju do kraja 16.16 Formiranje nove mahale ne znači nužno i tek podignuti mesdžid. u ovom slučaju su izostali. prevela: Amina Kupusović. Ipak. Ćeman. godine. drugih pojedinosti nema. Iz kasnijih izvora vidi se da su tom čifluku pripadale Gornje Ularice.. . . H. koji se kretao oko 10-11%. vakuf bio stabilan i da je dobro poslovao. stoljeća. O. Finansiranje je vršeno iz prihoda ostvarenih davanjem glavnice pod murabehu. .. 362-363.15 On se prvi put spominje 1604. iz čega su proistjecale naprijed istaknute sumnje čak i kontradiktorna tumačenja. M.13 On je očito kasnije proširen kupovinom jer je riječ o imućnijem licu koje ima sredstva i za podizanje zadužbina. kao i to da li su iz tih sredstava finansirane još neke službe mesdžida. Narodna uzdanica. Urbana antropologija Tešnja. Gojakovac i Prusika(?). Iz tog izvora vidimo da se oko mesdžida formirala nova mahala nazvana po spomenutom mesdžidu. Godina X. U svakom slučaju govori da je.. Do tada se ne zna ništa ni o službenicima ove zadužbine. Opširni popis Bosanskog sandžaka iz 1604. Sokolović. Sarajevo. da glavnica vakufa iznosi 20000 akči. A. i do 1640. godine. Sivša.14 To pokazuje da je materijalni položaj spomenutog Oruča znatno popravljen.nova mahala mesdžida Sufi Oruča“. bez obzira na način tog povećanja. 49-50. Kalendar za 1942. imamska i mujezinska. 540.Tešanj prije tri stoljeća“.17 Nema indicija da li je ovo povećanje rezultat dobrog poslovanja vakufa ili novog uvakufljavanja.... krajem 17. 126-127.

168. mekteb. 18 19 20 21 TD.. 3. godine Ferhad-beg je dospio u red zaima. sestrić sultana Sulejmana i tetić Gazi Husrev-bega. tek jedan u nizu značajnih objekata što ih je podigao ovaj vakif. prepisivača vakufname . Od objekata uvakufio je: džamiju. 87. 1978.. V-VI.20 Rodbinska povezanost sa Gazi Husrev-begom sigurno ga je dovela u Tešanj u kojem je vjerovatno obavljao neku funkciju na Gazi Husrev-begovom vakufu. posebno što je prepisivan od strane lica zaduženog za praćenje zakonitosti. Džamija je.21 Bez obzira na to nema razloga sumnjati u originalnost i ispravnost teksta. Isto.“ Nažalost. NUBiH.. .. dva vrta. Ona je i dalje bila u usponu jer mu je omogućila da u Tešnju ostavi vakuf koji ga svrstava u najzaslužnije pojedince za urbani razvitak grada. RS.Ovaj prijepis prenesen je iz originala bez ikakvih dodavanja i ispuštanja. Pronalazak vakufname u jednoj medžmui. taj iznos značajno je povećan na 16039 akči. Na margini spomenute vakufname stajala je bilješka tešanjskog kadije. sa zeametom od 23199 akči. han (kuća za putnike). Bilo je poznato da je . Prepisao ga je siromah Abdulkerim. Bilo bi vrlo značajno da je spomenuti kadija naveo izvor iz kojega je prepisao spomenutu vakufnamu.bio je sin sestre Sulejmana Gazi-hana“. stoljeća navodi da je vakufnama prilikom napada Savojskog stradala. Džamija i vakuf Ferhad-bega Najzaslužnije ime za razvitak samoga Tešnja bez sumnje je Ferhadbeg. .Sultan-Sulejman Gâzi-hân – pâdişahın uhti oĝlu idi“. . a već 1530. značajno je obogatio saznanja o porijeklu Ferhad-bega i njegovim zadužbinama. godine. Uglavnom je bio poznat kao posjednik većeg broja čifluka u Bosanskom sandžaku.18 To je ono što se zna iz njegove vojne karijere. mlinove s dva žrvnja.19 Dakle.Ferhad beg sin Iskender-subaše“ kako se u izvorima moglo susresti njegovo ime. 157. Službu je započeo kao timarnik sa 6754 akče 1516. Muhamed Ždralović. 32 dućana. drugih potrebnih podataka nemamo. kadija u Tešnju (1)255 (1839/40). Gazi Ferhad-begov vakuf sastojao se od nekretnina..Medžmua Abdulkerima tešanjskog kadije iz XIX stoljeća“ Anali GHb. 56. 201. objekata i zemljišta te gotovine koju je dotični ostavio.46 Aladin Husić 1.. Očito je postojao prijepis jer se u nekim izvorima 18. Do 1540. 832. str. ličnost poznata prvenstveno po izgradnji džamije. Može se reći da je zahvaljujući njemu i zadužbinama koje je podigao Tešanj ispunio uvjete za stjecanje statusa kasabe. 168. međutim. bilo mu oprošteno. Važno je da je spomenuti kadija u prijepis vakufname unio i zabilješku: .

157. stoljeća predstavljala je . još rashoda... Glavnica je 1640. godine dostigla iznos od 127. što je činilo godišnji prihod vakufa od oko 13000 akči. prostirke i osvjetljenja. ali više nema ni prihoda od dućana. izdržavanje karavansaraja..23 Do upada Eugena Savojskog vakuf je dobro funkcionirao i uvećavao svoj gotovinski iznos. Ako je glavnica davana pod interes (murâbeha).Medžmua Abdulkerima.3. Ovih nekoliko stavki. Prva polovina 17. Od zakupa dućana ostvarivan je prihod od novih 1920. Pridodat uz glavnicu znači da je godišnja 22 23 24 . Kretanje sredstava Ferhad-begova vakufa Glavnicu vakufa činilo je 30000 dirhema (akči) koje su unajmljivanjem mogle donijeti najmanje 3000 akči godišnjeg prihoda. Prihode vakufa činili su: dobit od glavnice 18131 (14%). TD. zakup dućana 3800.. to znači da je mogla donijeti priliv 5600 akči. Ovome treba pridodati i prihode iz Čagljevića i Jablanice čiji porez je iznosio 996 akči. stoljeća iznosila je 56000 akči. zatim čifluk u Jablanici i Čagljevićima (kod Maglaja. već po samom osnivanju.000 dirhema gotovine. uvećana je za više od dva puta.24 To znači da je ovaj čifluk vakufu mogao donijeti solidan prihod.kuća za putnike.. koji su tokom okupacije stradali.Tešanjski vakufi 47 . Nije jasno kako je došlo do ovog ipak visokog porasta. zatim čifluci i zakup zemljišta oko 3500.kuću sa dva komada zemlje blizu Usore“.kuća sa dva komada zemlje u blizini Usore....“ u samom Tešnju i . Kada se sagledaju ukupni rashodi (10080) proistječe da su se oni uklapali u dokumentirane prihode. Dakle. uspješnim poslovanjem ili uvakufljavanjem gotovog novca drugih lica u korist ovoga vakufa. .obje kuće“ se nazivaju karavan-saraj.. između sela Ripna-Trepča-Kosovo). Od zemljišta uvakufio je jednu parcelu u selu Tugavići.. međutim.. i zakup zemljišta 1081 akču. zakup zemljišta 1081. .. i osim toga 30. Glavnica vakufa početkom 17.’’ 1604.811 akči. 1. vakufu je moglo donijeti prihod od 6000 akči i podmiriti dobar dio rashoda vakufa.zlatno doba“ Ferhad-begova vakufa. Ostalo je.1. tešanjskog kadije“.. zakupa dućana 3660. Većina tih sredstava išla je na rashode.. Vakuf je ostvarivao ukupan prihod od 22872 akče. M. a drugu pored hana na Usori. Glavnica vakufa značajno je umanjena.22 U kasnijim izvorima . 177. godine ubilježeni su kao karavan-saraji.. Tada je očigledno pretrpio veliku devastaciju od koje se nije mogao oporaviti.. Ždralović.

muallim. 1736-9) doprinosili su njenom ekonomskom slabljenu i propadanju vakufa. dok su najveći prihodi vakufa u to vrijeme ostvarivani od vakufskih dobara u selima Čagljevići i Jablanica. Svi dućani su stradali i nisu više donosili prihode vakufu. Navedenim rashodima treba pridodati i obaveze koje su sa vakufskog zemljišta po osnovu timarskog sistema pripadale spahiji (200) i porez državi (400 akči). Iz ostalih troškova koji. pobirač vakufskih prihoda. upad Eugena Savojskog.48 Aladin Husić vakufska bruto-gotovina iznosila 150. hatib. na službe u funkciji ibadeta i obreda. mujezin 5. vakufski prihodi iznosili su 17. prostirku džamije 90. koji je ostavio teške posljedice u cijelom ejaletu pa i na sam Tešanj. nadglednik. RS 832. popravak mekteba 114. administriranje (mutevelija. trošeno je (imam 10. eksere 33. Razloga za tako što je više. sallahan 2. Službe vezane uz samu džamiju i vakuf (imam. pobirač vakufskih prihoda) 2520. Prema tome.okupacija“ u kojoj su stradale mnoge zadužbine. kontrolor). Međutim vakufnama je prilikom opsjedanja tešanjske tvrđave. I pored spomenutih ulaganja vakuf je ostvario višak prihoda od 7260 akči.“25 Pokušaj poboljšanja stanja ovog vakufa vidljiv je kroz povećanje novčane sume zavještanjem drugih lica. .683 akče. hatib 4. Iznosila je sada već skoro skromnih 36840 akči. NUBiH. TS. lice zaduženo za prostirku 360 i 25 AP. hanski potok 10. kći Ibrahimova. Kasniji uvid u sredstva vakufa govori da je on u 18. Sumu od 2000 akči namijenjenu za osvjetljenje džamije uvakufila je Fatima. popravak džamijskog krova 300.. I nekretnine ovoga vakufa su u značajnoj mjeri devastirane. mutevelija. muallim 2 dnevno) 9360 akči. Dakle. Prije svega. popravak harema 29. nisu tako značajni (2232 akče) vidi se da su ta sredstva ulagana na održavanje vakufa. Osim toga i drugi ratovi u prvoj polovini 18. usljed jake vatre iz topova izgorjela i zbog toga je nestala. mujezin. 87. jedan u samom gradu i jedan kod rijeke Usore. administriranje 460.356 akči i u potpunosti su mogli pokrivati rashode u iznosu od 17040. 12821 akča. Dobit na novac donosila je 4535 akči prihoda. muarrif 3. Svemu treba pridodati i malo više nemara u odnosu na vakufsku imovinu usljed čega su češći zahtjevi za kontrolom vakufa. U mnogim slučajevima se apostrofira da je razlog nestanka vakufname . istina.Ovaj vakuf ima ovjeren Carski defter. stoljeća vođeni na tlu Bosne (1716-18. Odnos sredstava pokazuje mnoge zanimljivosti.. Iz kontrole vakufa izvršene sredinom tog stoljeća vidi se da je glavnica vakufa u odnosu na nešto više od jednog stoljeća umanjena za više od tri puta. svijeće (mukavve) 196. vakuf su stajale 13380 akči. Za vakufnamu se izričito kaže: . Ne spominju se više ni 2 karavan-saraja. druge metalne proizvode 400). 224. stoljeću značajno osiromašio.

Pored imamske i hatibske. sure Amme poslije ikindije. mujezinska.Tešanjski vakufi 49 osvjetljenje 180 akči. pobirač vakufskih prihoda i nadzornik. muallima te administratora vakufa. Očigledno su te funkcije preuzeli imam i hatib ili je ono bilo dobrovoljno. stoljeća džamija je dobila i neke nove profesionalne službe: učača sale. Godine 1640. Neke od njih su vjerovatno i dalje obavljane ali bez nadoknade. hatib. Tebareke. vakif je funciju vakufa postavio na znatno široj osnovi. Reduciranje nadoknada za navedene službe značajno je umanjilo izravne rashode džamije. To znači da su rashodi umanjeni za oko 36%. mujezin. tu su još muallimska. Dakle.2.3. dakle obavljanja molitvi. mujezin. odnosno ukinuto je njihovo finansiranje iz vakufskih sredstava. ašereta poslije podne-namaza. Vakufnamom je ustanovljeno još mnoštvo drugih aktivnosti pobožnog karaktera: učenje sure Jasin. sa 28 na 18 akči dnevno ili na godišnjem nivou sa 10080 na 6480 akči. 3. mujezina. muallim. 1. jedno lice učilo je Tebareke i Amme. nadzornik. 2. Suma u iznosu od 3000 akči izdvojena je i ovaj put za različite popravke. Osim već ustaljenih. stoljeća nalazimo dokumentirano 7 službi u okviru vakufa. koje su omogućavale efikasno funkcioniranje i ostvarivanje šire društvene uloge. imamsku i hatibsku službu obavljalo je jedno lice. ukinuta je naknada djelitelju. 4. Budući da je iznos vakufskih sredstava bio veći nego u vrijeme uvakufljenja. poslije sabah-namaza. ukinuto je učenje ašereta poslije podne-namaza (odnosno njegovo finansiranje). sredinom 18. od zakupa dućana i zemljišta. imam i hatib. mutevelija i 7. Zanimljivo je da se ovaj put u rashodima ne dokumentira učenje Kur’ana poslije namaza ( Jasin. nije jasno zašto je došlo do reduciranja. mutevelije. spominju se sljedeće službe: imam. stoljeća neke su reducirane ili potpuno ukinute. To su 1. Amme). učač Jasina. pobirača vakufskih prihoda. 5. imama. muarrifa i lice zaduženo za prostirku. Prvo. pobiraču vakufskih prihoda. nadglednika. Funkcije Ferhad-begove džamije Pored osnovne namjene i aktivnosti. Vakif je predvidio nadoknadu i za onoga ko brine o podjeli novca nakon obavljenih ibadeta (djelitelju). . zatim nadzorniku. početkom 17. zatim služba mutevelije i pobirača vakufskih prihoda. muallim. sure Mulk poslije jacijskog namaza. učač sura Tebareke i Amme. Ustanovio je brojne službe. 6. hatiba. sa prvobitno 12 vakufnamom ustanovljenih. što je razlog da se dalje ne spominju. mutevelija. Vjerovatno je to bilo uvjetovano prihodima koje je vakuf ostvarivao. Na osnovu dokumentiranih aktivnosti do kraja 16.

imama i hatiba. dnevno 5“. 178. pa i početka 17. To bi se moglo pravdati vjerovatno dodatnim angažmanom u medresi ili u nekoj drugoj službi. i to nakon plaćanja resuma za spomenuti čifluk kao i ono što se poveća od žetve“. Dakle. daju kao povećanje vazife spomenutom hatibu i spomenutom mudrom imamu vazifu u iznosu od trideset dirhema. 435. njegovoj djeci i djeci njegove djece.Medžmua Abdulkerima. Međutim drugi izvori 16. Budući da se kao imam i hatib spominje i 1565. stoljeća ne spominju imama i hatiba odvojeno.Vakif je uvjetovao spomenutom hatibu. Hatib je dnevno dobijao 6 akči (godišnje 2160 akči). onda je potpuno neočekivano da hatib ima plaću manju od mujezina za jednu akču (godišnje 360 akči). . to znači da je i tada bio na službi u ovoj džamiji. Ovo povećanje vjerovatno je rezultat dobrog poslovanja vakufa.Vakif je uvjetovao spomenutom hatibu. tešanjskog kadije“... godine ponovo je uvedena praksa odvojenih službi imama i hatiba. Izvor s početka 17.50 Aladin Husić 1. sin Turhana. Mula Mustafa prvi je imam Ferhad-begove džamije po njenom podizanju. ili pak da je plaća hatiba samo za jednu akču veća od plaće muarrifa. godine. Ždralović. godine Mustafa. Ako se uporedi sa drugim službama. njegovoj djeci i djeci njegove djece da kad god se što poveća od novca kao i prihoda od čifluka. Imami i hatibi Ferhad-begove džamije Vakufnamom je izričito određeno da džamija ima službu imama i hatiba i u tu svrhu vakif je odredio imamu 5 a hatibu 4 dirhema. plaća . Tako je imam u 18. što je pomalo neočekivano. . Zanimljivo je da je plaća hatiba ipak mala. Ta odredba glasi: . To znači da je u tom pogledu imam bio u znatno boljoj poziciji od hatiba. koje je evidentno u 17. TD. stoljeću. Izvori vrlo rijetko spominju imena imama.3. vjerovatno je šejh Mahmud-efendija bio imam Ferhadbegove džamije. To barem privremeno znači objedinjavanje te dvije službe. Vakif je takvu mogućnost ugradio u tekst vakufname. sedmičnih (džume) i godišnjih (bajrama). a hatib 4 (1800) akče.. jedno lice je obavljao predvođenje svih namaza.. ali se ipak može ukazati na nekoliko pojedinaca koji su u veoma širokom vremenskom okviru službovali u Ferhad-begovoj džamiji.26 Izgleda da su kasnije ipak pod utjecajem pogoršanja prilika.3. 26 27 M.“ Od dvojice naprijed spomenutih imama u Tešnju 1597. te plaće neznatno smanjene. što je ujedno i najprosperitetnije razdoblje vakufa.. .. stoljeću dnevno primao 10 (godišnje 3600). dok je stavka za imama iznosila 12 (godišnje 4320) akči.. dnevnih..27 Iz vakufname se naslućuje da je predviđeno da služba hatiba bude nasljedna. Do 1640. stoljeća je eksplicitan..

Tešanjski vakufi 51 Početkom 17. III. ipak se čini se da prvi ljudi vakufa nisu uvijek pravili dobre procjene. 85.3. najodgovornijih službenika vakufa. Kao hatibi navode se: Mehmed-čelebija. kada je u pitanju interes vakufa. Atribut . Naime. godine bio je Mula Hasan. 85. 89.29 Na samom početku 19. 85. godine sprečavao je obnovu izgorjelih dućana Ferhad-begova vakufa trojici Tešnjaka: Mustafi. g.munla“ ukazuje da je riječ o učenom čovjeku.) hatib Ferhad-begove džamije bio Mehmed. Džaferhodža. MD. 12. Omer-efendija. 12. što im zalaganjem mutevelije nije pošlo za rukom.4. 352. neki Tahir. sin Fejzullahov. Među spomenutima je i hatib Ferhad-begove džamije. . Aliji i Mahmudu. 1. katib bosanske defterhane. sinovima Ahmedovim. stoljeća imam ove džamije bio je Abdulkerim. 85. Nije. međutim. Mutevelije Ferhad-begova vakufa Moguće je ukazati na neka imena mutevelija. Njihov otac uživao je dućane. III. vršio je dužnost mutevelije Gazi Ferhad-brgovog vakufa (džamije). III. Sljedeći poznati podatak potječe iz 1765. stoljeća (1804. godine znamo da je mutevelija Ferhad-begova vakufa bio Hasan. i Ebu Bekir-čelebija.32 28 29 30 31 32 MD. Sredinom 17. pokušaje uzurpacije vakufske imovine. Jusuf -hodža. Kasniji podaci su rijetki i tek 1775. jedan od mutevelija 1786. VI. godine kada se kao imam Ferhad-begove džamije spominje Mustafa.. MD. navedeno ko u kojoj džamiji obavlja hatibsku dužnost. Dotični su dva puta gubili spor na sudu. Omer-hodža. Prvi mutevellija Gazi Ferhad-begovog vakufa 1559. MD. godine pokušali su otuđiti čak i neki visoko pozicionirani službenici pokrajinske administracije. koje prije smrti nije uspio obnoviti. stoljeća u Tešnju je djelovalo 6 hatiba i 12 imama. MD. VII. Iako takvi motivi mutevelije nisu detaljno objašnjeni. čini se da su ipak išli na štetu vakufa.31 Iako je u ovom slučaju mutevelija odigrao značajnu ulogu.) Osman. zatim Mustafa i Salih iz Travnika.30 Uz devastaciju u vrijeme ratova vakuf je prolazio i kroz druge poteškoće. kojega je vakif lično imenovao za upravitelja. 85. 211. vjerovatno naibu kadije Broda u Tešnju. Najzad su nastojali da visoke troškove mubašira prebace na teret vakufa.28 oznajemo da je nekoliko godina kasnije (1772. Jednu parcelu vakufa 1765.

pojavljuju se i novi objekti za koje njihovi osnivači. Hadži Omerovu i Hadži Nesuhovu te 2 mesdžida: Sufi Oruča i Hajdar-hana. Kadije Alaudin-efendije i Nesuhovoj. Omer-begovoj. sasvim pouzdano podignute najmanje još dvije džamije. Iz tog pregleda proistjecalo bi da su u prvoj polovini 17. sin Šabanov. 168. kao i Ali-begov od 43000. mogli bi službovati u sljedećih 6 džamija: Ferhad-begovoj. Iz toga pregleda nije sasvim jasno ko je i u koje svrhe tačno uvakufio. 241. Najveći sljedeći iznos za džamije predstavljao je hadži Nesuhov vakuf od 44000 akči. kadije Alaudin-efendije. Mostar. Sokolović. bio najveća uvakufljena 33 34 O. poslije Ferhad-begove bila najznačajnija. stoljeću. ali i drugi pojedinci. u korist mekteba.. Školstvo i obrazovanje u Bosanskom ejaletu za vrijeme Osmanske uprave. Treba istaći da je novčani iznos od 52000 akči što ga je uvakufio Mustafa.Kreditne prilike u Tešnju“.1. osim što je naglašeno da je riječ o džamijskim vakufima. STOLJEĆU 2. stoljeća spominju se vakufi: hadži Omerov. Ovaj Ali-beg osnivač je i medrese u Tešnju. A. Ali-begov.52 Aladin Husić 2. Tešanjska oaza islamske duhovnosti. Ostaje nejasno zašto ostale džamije nisu navedene ili ih izvor ne dokumentira. U to vrijeme Tešanj je imao četiri džamije: Sultan-Selimovu. hadži Nesuhov. Fatić. 52. VAKUFI NASTALI U 17.Tešanj prije tri stoljeća“. Po iznosu visine novčanih vakufa tih 6 hatiba. Pored toga što su neki od vakifa svoja novčana sredstva uvakufili i za objekte sagrađene u 16.. . stoljeću u Tešnju je utemeljen veći broj novih vakufa. . Ahmed-begov. Ono što se nameće kao prvi dojam i novina jeste pojava velikog broja novčanih vakufa. kao i jedan novi mesdžid koji je podigao Hajdar-han. Ferhad-begovu. Sudeći po iznosu glavnice vakufa od 92000 akči proistječe da je džamija hadži Omera. kadije Ali-efendije.. stoljeća U 17. A. O.efendije. stoljeću. 1999. Ali-begovoj. Sokolović. Osmana Apansuza.34 Još dva novčana vakufa imali su veće glavnice. motivirani činjenjem dobra određuju sredstva za pojedine funkcije tih objekata.33 To bi značilo da je u prvoj polovini 17. Pored već ranije spomenutih objekata i njihovih vakufa u prvoj polovini 17.. Džamija hadži Omera i Džamija hadži Nesuha. godine. . i to: kadije Ali-efendije i drugog kadije Alaudin-efendije. stoljeća. Ismet Kasumović. stoljeća moglo biti podignuto pet novih džamija u Tešnju. Prva polovina 17. Kadije Ali. za koju znamo da je postojala 1637. To govori da se Tešanj razvijao intenzivnije nego što je to slučaj u 16. što ne treba isključiti. 126-127.

stoljeća Ukupna novčana suma akumulirana u različitim vakufima iznosila je 614833 akče. Dobitak je uglavnom pokrivao troškove raznih službi. po ekonomskoj snazi. Naturalne i novčane obaveze 21 vakufskog sela u okolici Tešnja prosječne veličine 31 domaćinstva. prostirku. Ostatak vakufa su sitni vakufi. muslimanima i nemuslimanima. prostirku i svjetlo. Međutim. Kada se uvakufljena novčana suma sagleda u cjelini. Osim toga. hadži Aliefendije i hadži Šabana po 12000 te hadži Sulejmana 10000. dobijemo sredstava raspoređena na sljedeći način: najviše gotovine uvakufljeno je za džamije i mesdžide. popravke. Mnogo je manji interes uvakufljavanja vladao za mektebe. po osnovu poljoprivrede iznosile su 57467 akči. dobit se nije mogla kretati ispod 10%. To govori da je Tešanj bio razvijeno mjesto i grad bogatih pojedinaca. Treba imati na umu da su i troškovi . osvjetljenje. stoljeća po tom osnovu mogli da donesu prihod između 60000-90000 akči godišnje. To znači da su spomenuti vakufi sredinom 17. Tako je već prije polovine 17.2. poljoprivrednicima. Prema odredbama koje su vakifi ostavljali. stoljeća u Tešnju funkcioniralo ukupno 34 manja ili veća novčana vakufa. 2. Značaj ove sume moguće je realnije sagledati tek u komparaciji sa nekim drugim iznosima. nadzornike i sl. Ostali vakufi za mektebe znatno su manji. Njemu treba pridodati također iznos što ga je uvakufio hadži Hasan. ili 68% ukupne sume novčanih vakufa u Tešnju. poslije iznosa glavnice Ferhad-begovog i vakufa hadži Omerove džamije. Takvih vakufa bilo je deset. pod jednakim uvjetima davana je muškarcima i ženama. dakle ibadete ili na službenike koji brinu o vakufima (mutevelije. odnosno po namjeni. trgovcima. Iz proračuna se. 170068 akči ili 28%. što u predviđanju mnogih vakifa podrazumijeva i održavanje.) ili materijalne troškove održavanja tih objekata.Tešanjski vakufi 53 suma u tu svrhu. Struktura novčanih vakufa sredinom 17. To znači da bi se iznos vakufskih sredstava u gotovini mogao kretati približno u vrijednosti ukupnog brutoproizvoda tih sela. zanatlijama. najmanje koliko su iznosile novčane i naturalne obaveze stanovništva 21 vakufskog sela u okolici Tešnja početkom stoljeća. međutim. čija namjena je bila različito definirana od strane vakifa. Dakle. predstavljao je treći vakuf u Tešnju. bilo da je riječ o službama neposredno uz džamije. također za obrazovanje. vidi da je ponekad dostizala i 15%. treba naglasiti da se među vakifima pojavljuju i četiri žene o čemu će u nastavku biti posebno riječi. Ovisno od interesovanja. popravke i slično. Suma uvakufljena u tu svrhu iznosila je 419835 akči.

u odnosu na prethodne odnosila se na razne druge svrhe. A. kao i za održavanje i popravke. ali su i objekti biči lakši za održavanje. značilo bi da ona nije preživjela napad Eugena Savojskog.3 Hadži Omerova džamija Jedini spomen ove džamije nalazimo 1640. Urbana antropologija Tešnja. 24920 ili 4%.Kreditne prilike u Tešnju“. hana. održavanje infrastrukture. Pri sagledavanju ove strukture ne treba zaboraviti da su uz pojedine džamije djelovali mektebi te je dio sredstava iz cjeline velikih vakufa izdvajan za obrazovanje. . Ova struktura načinjena je na osnovu namjene definirane od strane vakifa.4. godine. 2. niti prvih godina 17. u literaturi se ne ukazuje na druge podatke. nastala je u prvoj polovini 17. Iz visine vakufa. Isti. iz čega je proistjecala potreba i većih sredstava. Zanimljivo je da je A. koja su ili hadži Omer ili drugi dobrotvori namjenili za njeno funkcioniranje. doduše gotovinski. posebno ne na vrijeme nastanka. 40. To govori da je obim njenih aktivnosti bio sadržajan. Handžić uopće ne spominje. Fatić. A. puteva. . M. proistječe da je po značaju to bila druga džamija u Tešnju.36 Najvjerovatnije da je poslije Džamije sultana Selima i Ferhad-begove. 73-74. i tih nekoliko podataka dragocjeni su za obogaćivanje spoznaja o 35 36 37 A. to znači da je mogla nastati u drugoj ili trećoj deceniji 17.. Vjerovatno da je kasnije na njenom mjestu sagrađena neka druga džamija. stoljeća. godine. dok drugi autori tek ukazuju na njeno postojanje. a nekad se taj broj kretao i do 7. A. Fatić. 2. nadilazio je sve druge (92000 akče) što znači da nije mnogo zaostajao ni za iznosom glavnice Ferhad-begovog vakufa. njen vakuf. 42.37 Izvori je spominju već 1640.Tešanj prije tri stoljeća“. džamije i rasvjete.H. Dakle. 75. 42. .. Skoro simbolična suma. Najveća stavka za mektebe predstavljala je plaća za muallima. H. Naime. stoljeća. Urbana antropologija Tešnja. stoljeću da se održao. 168. 127.54 Aladin Husić mekteba znatno manji u odnosu na džamije. Ćeman. M. Tešanjska oaza islamske duhovnosti. A Survey of Islamic Cultural Monuments. Kako kasniji izvori ne spominju ovu džamiju niti njen vakuf. koje su imale i po tri-četiri službe. Ćeman. Tešanjska oaza islamske duhovnosti. Kako se ista ne spominje u 16. treća džamija po redoslijedu nastanka u Tešnju. Handžić. Sokolović. Premda je spominju vrlo rijetko. Teško da tako značajan vakuf ne bi bio spomenut u 18.35 O njenom utemeljitelju nema nikakvih drugih pojedinosti.. česmi. Nesuhova ili Kapa džamija Osim konstatacije da je postojala. stoljeća.

A. godine. uvakufljena od strane osnivača džamije. Handžić. 38 39 40 41 42 43 H.H. Novac su koristili uglavnom posadnici tešanjske tvrđave. Ćeman. 7. Vakuf džamije Ishak-bega. Čar-Drnda. kitab. Ona se spominje još jedanput znatno kasnije 1773. Ayverdi. Izvori iz 19. Husejn Birlo uvakufio dodatnih 2400 akči. Ponekad se neosnovano poistovjećuje sa Nesuhovom džamijom. Posebno je zanimljivo da ga nema spomenutoga prilikom kontrole vakufa sredinom 18. Za istu je i drugi dobrotvor. Tešanjska oaza islamske duhovnosti. a kasnije je ipak obnovljena. i to azapi (konjanici) Mustafa-aga. H. Ekrem Hakki Ayverdi. A. M. Džamija spahije Mehmeda Džamija spahije Mehmeda podignuta je 1660/61. službovao kao imam. 2005. Sarajevo. 432. Urbana antropologija Tešnja. Avrupa’da Osmanli Mimari Eserleri. 2425. 40. A.43 Korištenje sredstava vakufa donosilo je godišnji prihod od 5040 akči. 42. 75. što sugerira da je ili preživjela napad Savojskog ili je i ona poslije toga bila obnovljena. Fatić. Avrupa’da Osmanli Mimari Eserleri.42 Također se spominje u dokumentu o medresi iz 18. 3. Vakufska gotovina iznosila je 44000 akči. br. Izvor daje zbir od 37000 premda navedene sume 33600 i 2400 daju nešto niži zbir.5. II. . stoljeća. stoljeća. II c. o džamiji kao i osnivaču ne zna se ništa drugo. 1981. br. sina Ali-begova Postojeća literatura uopće ne spominje ovu džamiju. 41. 18. Osim što se vidi da je osnivač Hasan-efendije bio imam i pročelnik nekog od derviških redova.41 2. namjenivši da se iz tih sredstava finansiraju potrebe osvjetljenja džamije.. Fatić.40 Izvori ne dokumentiraju postojanje vakufskih sredstava. godine istovremeno kada i džamija spahije Mehmeda. godine. Sidžil tešanjskog kadiluka 1740-1752.6. godine. E. Iz raspoloživog se vidi da je nastala u drugoj polovini 17. VUMA. Tešanjska oaza islamske duhovnosti. 67.39 2. stoljeća ipak potvrđuju njeno kasnije postojanje. Džamija šejha Hasan-efendije Podignuta je 1660/61. 433.38 Zanimljivo je da se nešto kasnije ne spominje niti džamija niti njen vakuf. A Survey of Islamic Cultural Monuments. u njoj je 1743. Kamil Kepeci Tasnifi deft. Porušio je Savojski. Ona je imala i svoj vakuf čija glavnica je prvobitno iznosila 33600 akči. Yugoslavya. Istanbul. BOA. BOA. Ali-efendija. 2.. Time je ukupna novčana suma vakufa iznosila 36000 akči. 2425. odnosno njenu obnovu. sin Šabanov. stoljeća. K K Tasnifi deft.Tešanjski vakufi 55 njoj.

Iz iznosa godišnjeg prirasta 3600 akči proistječe da je novac davan uz prirast od 15%. dakle prije opsade Tešnja u vrijeme Eugena Savojskog. mujezin 3. donjeg dijela grada. pretpostavljalo se da bi upravo tada mogla biti sagrađena i sahat-kula. 832. i iznosila je 10 akči. što je ipak pomalo neobično. godine.8. . bila je visoka. Iz činjenice da je imala imama i hatiba. 502. Izabrana djela. RS. 44 45 AP. Za rukovođenje vakufom. 26. za službu dobijao po 1080 akči. Iako veoma oskudni. Bio je namijenjen za održavanje sahat-kule u Tešnju.000 akči. Mustafa. Sarajevo. Svaki od njih je. Husein-beg i ostali. 87.45 Kako su nakon Karlovačkog mira poduzeti značajni napori na dogradnji tvrđave. vidi se da je riječ o značajnijoj džamiji. (1957). Smatralo se da je sahat-kula u Tešnju sagrađena 1703/1704. Dnevna plaća. Prema tome. i vrijeme podizanja sahat-kule treba tražiti u 17. Tešanj. stoljeće. H. stoljeću. Naše starine 4. nekoliko podataka dovoljno je za pomjeranje vremena nastanka u 17. Za vakufnamu ovoga vakufa se izričito kaže da je nestala za vrijeme okupacije. posebno imamsku ili hatibsku. Kao garanciju za navedena sredstva mutevelija je založio svoju bašču. Ne iznenađuje za imama i hatiba. Ovaj vakuf zanimljiv je iz još jednog razloga. 2.. II. podizanju tzv. 223. Kreševljaković. Zanimljivo je da su dnevnice za svu trojicu identične. odnosno on je cjelokupan vakuf koristio pod murabehu (prirast). ali je ovdje vakif u isti rang stavio i mujezina.44 Taj podatak potvrđuje da se ipak radilo o značajnijem vakufu.Sahat-kule u Bosni i Hercegovini“. Mazalić. I sam mutevelija bio je korisnik ovih sredstava. Glavnica zavještanog vakufa iznosila je 24. . Hamdija Kreševljaković. dakle godišnje 360 akči. a ne u 18. o kojemu je brinuo mutevelija.56 Aladin Husić Uvejs-ćehaja. Iz tih sredstava finansirane su sljedeće službe džamije: imam dnevno 3 akče. Iz prirasta vakufa finansirano je stručno lice za održavanje i opravku sahata na kuli. 1991. hatib 3. Đ. STK.. dakle. te mujezina. i još uvijek nedovoljno precizni. Vjerovatno je nastala na mjestu neke od prethodnih džamija ili mesdžida koji nisu očuvani. sin Ibrahima Hodžića. Iz titule se razaznaje da je vakif bio jedan od imama u Tešnju. 300. Vakuf umrlog Mehmed-efendije za sahat-kulu Nije preciznije poznato kada je ustanovljen ovaj vakuf. mutevelija hadži Hasan-efendije također je imao naknadu od jedne akče dnevno. u odnosu na druge službe. NUBiH. Iz rashoda se vidi da je uz džamiju postojao i mekteb za čijeg muallima je vakif odredio dnevno 4 akče ili 1440 godišnje.

Osim njega prisutni su još imam i hatib hadži Salih-efendije. taj mesdžid nastao je početkom 18.49 Dakle. godine spominje kao imam džamije u mahali Tabhana. pisao ju je tešanjski kadija Husein.hadži Alije. 3. godine. H. Mala je vjerovatnoća da su u toj fazi razvitka Tešnja u jednoj mahali postojala dva sakralna objekta. Na osnovu vakufske dokumentacije . sina Hasanova (Tabačka) O ovoj džamiji postoje malobrojni i uopćeni podaci sa dosta nedefiniranim vremenom nastanka. ali bez imena..47 Kako se iz navedenog. stoljeća i do 1741. imam džamije Tabhana“. Iz imo46 47 48 49 AP. 832. Handžić. Takva praksa je već poznata i u nekim drugim slučajevima. pretpostavljalo se . To je.Hasan-efendija.. jula 1753.iz 18. U stvari. stoljeća“ znalo se da je ovaj objekat prvobitno podignut kao mesdžid koji je utemeljio . Jedan od tih uglednika je hadži Hasan-efendija sin Husein-efendije. Naime.... . Čar-Drnda. ovaj objekat prvobitno je bio sagrađen kao mesdžid a kasnijom dogradnjom i adaptacijom pretvoren u džamiju. U prisustvu . VAKUFI NASTALI U 18.ponos imama“. tabak porijeklom iz Amasije. 130. inkasirao je 3600 akči godišnje. Rijetke su prilike da se imami tituliraju sa .48 Očigledno je ovaj imam bio učen i vrlo ugledna ličnost u lokalnoj sredini. 224-225. 53.. Sidžil Tešanjskog kadiluka. Čar-Drnda. Iz kasnijih podataka moguće je doći do nešto preciznijih datacija.Tešanjski vakufi 57 Dakle. sin hadži Mustafe i Ibrahim Behlilović. Sidžil Tešanjskog kadiluka.Amasyalu hadži Alija“.1 Džamija hadži Alije. Kao svjedok pojavljuje se muderris Mustafaefendija. TS. Vakif za džamiju ostavlja novčani vakuf u iznosu od 250 groša(?). NUBiH. dakle i mesdžid i džamija. sina Hasan-efendije“ 17. osim naziva mesdžida i imenovanja službenika u njemu ništa drugo nije moglo razaznati. 53. vjerovatno. To bi značilo da je bio imam neprekidno više od deset godina. Tada se izričito spominje kao džamija.. 39-40. spomenut je samo .uglednih ljudi“ koji su posvjedočili oporuku koju je vakif ostavio na samrti.46 Tolike plaće imali su samo imami Ferhad-begove džamije. A. i to sa istim imenima osnivača. H.da je sagrađen i znatno ranije“. Dileme oko ove džamije djelimično rasvjetljava vakufnama napisana prema oporuci . godine već je bio pretvoren u džamiju. A Survey of Islamic Cultural Monuments. imam koji se i 1741. STOLJEĆU 3.

86. A Survey of Islamic Cultural Monuments. utrošen je za prostirku. godine“. popravku i prostirku. 39. AP.. 23. 219-220. Rashodi su plaća imama i hatiba 6 akči dnevno (2160). stoljeću. nakon podjele plaća definiran je u druge svrhe. Te su stavke. MD. I to je uz hatiba Ferhad-begove džamije u to vrijeme jedini potpisnik iz reda hatiba. 181. Alije bajraktara i ostalih azapa (konjanika). da ih mutevelija preuzme i daje u zakup uz prirast od 11. NUBiH. godine vidi se da je glavnica vakufa iznosila 60000 akči. čak ga je u gotovinskom iznosu i nadilazio.51 Iz jedne predstavke upućene iz Tešnja 1772. NUBiH.Defterdarija“ 50 51 52 53 AP. i to Ahmed-age. RS. Defterdarova džamija Historijska literatura još uvijek nema iskristaliziran stav o ovoj džamiji. Godišnji prirast koji je donosio vakuf iznosio je 9000 akči (dakle davan je pod 15%).. 50-53. njegovog pomoćnika Ibrahima. I to dovoljno govori o njenom statusu.džamija Mustafa-paše. dakle. osvjetljenje. mutevelija 3 (1080). mujezina 3 (1080). prema volji vakifa. Ona se ne baš dovoljno uvjerljivo i argumentirano spominje kao . dakle zapovjednika tvrđave. Za muteveliju odredio je svoga bratića Osmana. mujezinu 3 (godišnje 1080). nastala prije 1640. Iz prirasta tih sredstava definirano je plaćanje imama džamije za obavljanje 5 vakata i džume. Višak novca određen je u dobrotvorne svrhe. Uz Ferhad-begov bio je to najznačajniji vakuf u Tešnju u 18. Samo uz ta dva uvjeta dopušteno je novac davati na korištenje. iznosile koliko i rashodi za finansiranje pojedinih službi vakufa.2. licu koje brine o prostirci 1 (360) i muteveliji 3 (1080) čuruk akče. uz siguran zalog i čvrste jemce. . Spomenuti Ahmed hatibsku dužnost obavljao je najmanje do 1780. osvjetljenje.52 3. Ostatak prihoda od 4320.53 Njen naziv . RS 832. lica koje brine o prostirci 1 (360). Upravljanje vakufom vakif je povjerio bližim srodnicima. TS. popravke i uređenje džamije. A. 85 VI. Ukupan rashod za službenike vakufa iznosio je 4680 akči.58 Aladin Husić vine izdvojeno je 250 esedi groša.50 U kontroli vakufa izvršenoj 1757. 832. Ostalim službenicima. Ostatak prihoda. godine.5%.TS. a nadzor nad vakufom i njegovim funkcioniranjem vršile su vakifove odrasle kćeri Sakina i Emina. godine. U trenutku kontrole 24000 bilo je na posudbi kod posadnika tvrđave u Tešnju. Handžić. kao jedan od prvih potpisnika spominje se hatib Hadži Alijine džamije po imenu Ahmed. sina hadži Hasana. dakle imamet i hitabet dnevno po 6 čuruk akči (godišnje 2160).

jer se u kontekstu vakufa spominje uvakufljenje za .Defterdarija“ činili su se dovoljnim za neka rješenja o njenom nazivu.Tešanjski vakufi 59 vezao se za atribute njenog obnovitelja Abdullah-paše Defterdarije-Sarajlije. nije zanemariva povezanost Defterdarove džamije sa porodicom Defterdarevića.5 (1260). iznosili 3960 akči. 832. Budući da je izvori iz 17. budući da je imala službu imama i hatiba. TS. posebno izostankom izvorne potvrde. Vakuf ove džamije bio je u gotovini u iznosu od 28800 akči što ga je uvakufila . bivši kadija Tešnja.5 (900). finansirane su službe imama 5 akči dnevno (godišnje 1800). 220. Sredstva su bila namijenjena uglavnom za izdržavanje spomenute džamije iz dobiti koja je ostvarivana iz navedenih sredstava. Sidžil Tešanjskog kadiluka. Godišnji troškovi službi su. dok je ostatak od 360 akči. vrlo indikativnim se čini da je veću sumu novca za ovu džamiju uvakufila . 20. U izvorima u koje je ostvaren uvid ona se spominje samo jedanput.Fatima.. dakle. kći Ahmedova“. bosanskog valije (1780-1785). godine.. stoljeće. moglo bi se pretpostaviti da je riječ o ne tako davno podignutoj džamiji. kako je vakufnamom bilo definirano.. koja je željela osigurati funkcioniranje zadužbine njenoga oca.54 Premda može biti koincidencija. što znači da je novac davan uz prirast od 15%. Iz zavještanih sredstava potpuno je jasno da je riječ o osobi koja je pripadala višem sloju društva.. Čar-Drnda. godine. hatiba 3. po izno54 55 H. . Sredstva ovakog vakufa na korištenje uzeo je poduzetnik Husein Karahodža. Ta se pretpostavka zasniva na činjenici da se navedeni kao kadija Tešnja spominje 1740-42. Nije poznato ni puno ime njenog osnivača. Iako još uvijek bez dovoljno jake argumentacije. RS. u različitim varijantama. ime Abdullah-paša. U svakom slučaju. njeno podizanje svakako treba pomjeriti u 18. NUBiH. kći Ahmedova“. Iz tog prirasta. to bi mogla biti kći bivšeg kadije. mujezina 2. Godišnja dobit iznosila je 4320 akči. ali punog imena Ahmed Seid Defterdarević. Po pretpostavci. i to 1757. 86. prema odredbi vakufname. 23.Fatima. Budući da je spomenuta džamija imala sredstva samo jednog vakifa. Ukupna novčana masa time bi dostigla 33120 akči.55 Osim toga. Godina (1781). čiji dio je i spomenuti kadija. trošen na osvjetljenje džamije.Deftedarovu džamiju“. mogla bi se postaviti hipoteza da je spomenutu džamiju podigao Ahmed. AP. Izvori daju dovoljno razloga usljed kojih u spomenutim postavkama ipak treba nešto korigirati. Nije poznato ime mutevelije ovoga vakufa. Očigledno da se radilo o značajnijoj džamiji. stoljeća pod imenom Mustafa-pašina ne registriraju. 33. u imenu oca. posebno atribut .

ujedno i korisnik spomenutih sredstava. Prema usmenoj tradiciji jedna je od najstarijih u Tešnju. Zanimljivo je da je svaka od spomenutih svoja sredstva uvakufila u obrazovanje. zavještala je džamiji u Lepenici 5000 akči. O ovoj džamiji zna se tek toliko da ju je sagradio . NUBiH.Aliju. RS. Ovdje ćemo posebno izdvojiti i naglasiti već spomenuti vakuf Fatime. osim uobičajene konstatacije da je postojala i mnogo ranije u odnosu na vrijeme obnove. imama džemata Harman“. A Survey of Islamic Cultural Monuments. Habiba-hatun i Kademšah. Ona je za Za Defterdarovu džamiju ona je uvakufila 28800 akči. Godišnji prirast bio je 750 akči.59 Imam te džamije bio je Hasan.57 U svakom slučaju. kći Velije.. 39-40. najveći iznos zavještala je Emina 4800 akči dok je najniži od 2000 uvakufila Kademšah. Ostale su imale identične sume od 2400 akči. džamijom šejha Hasan-efendije. 45. Emina. možda. njeno podizanje treba tražiti u prvoj polovini 18. imam. sin Hasanov. . stoljeća tek je nešto malo zaostajala za Ferhad-begovom džamijom. Iako je riječ o iznosima do visine jednoga osrednjega mehra. 4. Među spomenutima. neophodno ih je posebno istaći.56 Vrijeme gradnje džamije nije poznato. Umi Kulsum. prema tome ni njenog osnivača. AP.. Među dobrotvorima pojavljuju se: Selima. spominje . 85/III. nije poznato ime džamije. Handžić. kćeri Ahmedove. A. Guvanjska (Harman) ili Sejjid-Sulejmanova džamija Uglavnom je poznatija po imenu svoga obnovitelja. stoljeća. koji ju je obnovio 1863. sina Jusufova. hatib. godine.Hasan-hodža“. Ovaj vakuf se prvi puta spominje 1756. iako 56 57 58 59 A. ŽENE VAKIFI U TEŠNJU Prvi podaci o ženama vakifima datiraju iz 1640. Tešanjska oaza islamske duhovnosti. godine. TS. 3. godine. koja se spominje samo 1773.58 Nažalost.60 Aladin Husić su vakufa u gotovini sredinom 18. za mektebe. 20 MD. 43-44. mujezin i osvjetljenje džamije. zapravo. Fatić. Najranija vijest o džamiji u mahali Harman (Guvnu) potječe iz 1753. godine. Iz prihoda ovoga vakufa finansirani su osnovni rashodi spomenute džamije. 370. Dobit je u potpunosti mogla podmiriti rashode džamije.3. Hasna-hatun. Sejjida-Sulejmana. dakle murabeha je iznosila 15%. Jedini podatak. Čak se pretpostavlja da bi mogla biti identična sa džamijom spahije Mehmeda iz 1660-61 ili. godine.

1777. Dušanka Bojanić. TS. 60 61 62 63 64 65 66 AP. jer se 1775. br.63 Sredinom 18.65 Druga pretpostavka je da je musalla nastala kada je formiran Ferhad-begov vakuf.po najnižoj stopi od 11. 417). stoljeća Fatima. 1990. Otuda je u literaturi do sada 1537. Urbana antropologija Tešnja. 38. 85.Musale u balkanskom gradu“. izgleda. godine vidimo da u istoj ipak služe dva imama od kojih je kao drugi imam džamije Ahmed. M. RS. imama i hatiba. Tešanjska oaza islamske duhovnosti. to znači da je moguće odrediti i drugi međaš. 195). godine. tada već kao vakuf džamije Ferhat-bega. MD 69 (85/III. vjerovatno što u to vrijeme nije bila još ni ustanovljena.Tešanjski vakufi 61 se uvijek naglašava . kći Ibrahimova uvakufila je 2000 akči za Ferhad-begovu džamiju. Moglo ju je i neko drugo lice uvakufiti. godina postavljena kao jedan od mogućih povijesnih međaša njenog uspostavljanja. Iako su i u Lepenici postojale odvojene službe. H. godine. MD.imam i hatib džamije u selu Lepenica“.64 Razlog takvoj dataciji jeste činjenica da je Ebu Su’ud upravo te godine u praksu uveo obavezu traženja dozvole od sultana za postavljanje musalle. 138. i pridodati spomenutom vakufu. 221. NUBiH. 370)..60 Kasnije je i u ovoj džamiji. Nema je ni u rashodima vakufa.’’ Iz ovog vakufa se jasno vidi razlika u službi u gradskim i seoskim džamijama. 832. sin Alije.. . (85/III. Ćeman.. 152. Fatić. dok je hatib nije dobijao čak ni punu akču (godišnje 350). 87.62 Iste se godine kao imam džamije u Lepenici javlja i Derviš Hasan.61 Brzo potom. Ovo je bio novoustanovljeni vakuf jer 1756.66 Međutim vakufnamom uopće nije spomenuta. Sredstva tog vakufa na korištenje uzeo je odobaša Semiz Ahmed. Budući da je prvi put izvori registriraju tek 1604. 45-46. MUSALLA Nedostatak izvora ne dopušta definiranje užeg vremenskog okvira koji bi se mogao postaviti kao vrijeme ustanovljenja musalle (namazgah) u Tešnju. godine još nije imao napisanu vakufnamu.5%. barem privremeno reduciran broj službenika. imam je dobijao tek nešto više od jedne akču dnevno (godišnje 400). XII. Ta sredstva prema njenoj želji bila su namijenjena za osvjetljenje džamije. .. 5. Islamska misao. MD 6 (85/III. A. Salih spominje kao .

većinom muslimansko stanovništvo. Zenici. mesdžid Sufi Oruča. s obzirom na navedene okolnosti. Tvrđavska džamija što zbog svoga položaja što namjene teško da je mogla imati mekteb. kao što je to uspostavljeno i uz Ferhad-begovu džamiju. 67 M. onda se ponuđeno teško može prihvatiti kao vrijeme uspostavljanja. godine završena gradnja Ferhad-begove džamije. MEKTEBI Pretpostavka da su u Tešnju mektebi postojali uz džamiju Selimiju (tvrđavsku). Posebno što je Tešanj još 1565. vrijeme ustanovljenja trebalo tražiti na samom kraju 16.musalle“. godine. stoljeća. Iz istog vakufa.kuću koja je u blizini spomenute džamije (medresu) za ljude i djecu koji se žele podučavati Kuranu“. Kako se Tešanj krajem 16. Sadržaj vakufname jasno definira jednu obrazovnu ustanovu . izdvaja se nedefinirana suma za održavanje . stoljeća približio broju od 300 domaćinstava. Situacija nije bolja ni u okolici Tešnja. Ferhad-begova džamija sa džamijom u tvrđavi. bilo u okviru samih džamija a kasnije separatno.. stoljeća. godine u potpunosti su mogli zadovoljiti potrebe grada. Ako k tomu dodamo još i da u tim domaćinstvima ima 27 nemuslimanskih. Kako je već 1559. i to gotovine. Travniku i sl. sa 159 domaćinstava. veličine većeg sela. sa 65 domaćinstava.. te je musalla predstavljala veoma praktično rješenje.mnogobrojnost muslimanskog stanovništva“ onda bi njeno ustanovljenje trebalo pomjerati u drugu polovinu 16. Uz mesdžid Sufi Oruča već je moguće da je funkcionirao neki oblik obrazovanja. čak i kraj. Posebno što je već i u okolici Tešnja. niti po njenom osnivanju niti kasnije. a sakralni kapaciteti ostali na ranijem nivou. a nikako u sredinu. 91. kao zasebni objekti. Zato bi. Naime. .67 U to vrijeme medrese nisu funkcionirale ni u mnogo razvijenijim mjestima. Sakralni kapaciteti do 1565. ali se spominje 1604. ne spominje se u vakufnami 1559. Urbana antropologija Tešnja.H. Ćeman. te još jednim mesdžidom. čak i uže okolice. što bi moralo biti naglašeno.. posebno užoj. godine. Naime.62 Aladin Husić Budući da je jedan od uvjeta . 6. Prema tome nije riječ o medresi i o mektebu. očito da oni nisu mogli zadovoljiti navedene potrebe. stoljeća Tešanj je još uvijek maleno mjesto. godine relativno mala kasaba. treba doživjeti stanovitu korekciju. mogla je još uvijek zadovoljiti potrebe grada. do sredine 16. čini se da čak i nakon toga ona ne bi mogla biti brzo ustanovljena. kao i uz sve kasnije podignute džamije.

i to mekteb.68 Ovdje nalazimo dvije važne indikacije koje idu u prilog tome da je riječ samo o mektebu. Ibrahim i Husejn iz Piljužića. . Osman. godine. i to: Mustafa-hodža. istakli da je nastao u drugoj polovini 17. ali se spominje 1756.71 Ključne riječi: vakufi. AP.69 Broj mekteba nije nužno vezan za broj džamija. Sredstva u zakup uzeo je mutevellija vakufa. RS 832.70 U selu Komušina postojao je mekteb koji je podigao Ismail-ćehaja.dva dirhema za učitelja djece“. 220. RS. Već smo za ovaj vakuf. U ranije ustanovljene mektebe. . NUBiH. Da je riječ o dvije ustanove morala bi se pojaviti dva lica. Plaća muallima ovog mekteba iznosila je dnevno 4 akče (godišnje 1440). No pitanje obrazovanja u Tešnju treba promatrati. sakralni objekti. Ždralović.. hadži Sulejman 10000. Jedini koji je spominje imenom jeste mekteb Ferhad-bega. To znači da još uvijek funkcionira samo jedna ustanova. Ahmet-hodža iz Kaloševića.. Koliko je doista bilo mekteba teško je je decidirano reći. 68 69 70 71 M. i drugi. Tešanj. Nije poznato kada je podignut. tešanjskog kadije“. 86. Osim objekta. Ali-efendija 12000. godine također spominje samo muallima.Tešanj prije tri stoljeća“. AP. A. 168. Dalje. 87. jer su vakifi mogli osnivati mektebe neovisno od džamija ili mesdžida. Neki su se među njima ipak izdvajali i to: Mustafa. Šaban 12000. hadži Mehmed 10000. O. čije ime osnivača znamo. 177. stoljeća. barem u visini 4 dirhema. sina Ali-begova. i druga indikacija visina plaće predviđena za učitelja. Sokolović. ubraja se mekteb u kompleksu džamije Ishak-bega. novčani vakufi.Tešanjski vakufi 63 To je posebno teško opravdati ako u rashodima vakufa imamo samo stavku .Medžmua Abdulkerima. STK. h. dva dirhema. NUBiH.. Muderrisi bi morali biti bolje nagrađeni. vakufska sredstva za mektebe u Tešnju iznosila su 170068 akči. Čak 18 dobrotvora svoja novčana sredstva namijenilo je u te svrhe. i opet uz dvije akče nadoknade dnevno. Čini se ipak da bi najrealnija procjena broja mekteba bila broj učitelja (muallima ili hodža). TS 223. vakif je uvakufio 12000 akči iz čijeg prihoda će se finansirati muallim ovoga mekteba. prema tome i mekteb. Izvori ih rijetko dokumentiraju te su rijetki oni koje možemo poimenično navesti. ne samo kroz broj džamija nego i kroz jedan drugi aspekt. među kojima i četiri žene. dakle džamiju. . Njih je spomenuto 6. sin Šabana 52000. Hasan 27000. Naime. 832. specifikacija rashoda 1604. Abdulmumin. ne računajući već poznati Ferhad-begov mekteb.

Muslims and non Muslims. .64 Aladin Husić Summary Waqf of the town of Tešanj (With special emphasize on money based waqf ) The town of Tešanj belongs to the type of town which was developed in Oriental-Islamic style with recognizable elements of urban structure and sacral architecture thanks to the endowments (waqfs). Analysis of money amounts shows that they had very wide social importance in town. Special attention is given to the money. cash money from the endowment (waqf) in town of Tešanj was very respectable. In this work we have tried to follow functioning of some waqfs.based waqf. changes which appeared during their functioning. Despite very turbulent period through which town has passed. their role in up keeping of functioning of some endowments. First of all is. it has preserved many feature of those times. educational or other objects or money-based waqf. it was given under same conditions to men and women. regardless whether they were sacral. Based on newly discovered primary sources it is possible to prove a new time of establishment of these waqfs and also closely look at their functioning during centuries of the Ottoman reign. It has been proven that certain number of waqf was not yet recorded in literature. This work is an attempt to redefine already existing claims in literature about some well known endowers (waqfs) in town of Tešanj. its services. Our intention was to pay attention to a new waqf as well.

2002. Aličić.. bio je jedna od najznemenitijih historijskih ličnosti Bosne i Hercegovine u 19. BZK Preporod Gradačac. Mariborski tisak. Na tim osnovama gradila se njegova moralna. 1994.godine. 150-167.2 Nije poznato zašto se dosada zanemarivala ova važna dionica u Husein-kapetanovom djelovanju. rasprava i drama o Husein-kapetanu napisao je naš poznati bibliograf Mustafa Ćeman. godine. str. Prilog je objavljen u spomenutom zborniku radova Vijećanje bošnjačkih prvaka u Tuzli 1831 . odlučnost. stoljeću.2006. biografija .Uz dvjestotu godišnjicu rođenja -. Pokret za autonomiju Bosne od 1931. BZK “Preporod“ Gradačac. godine u kojem nije podrobnije tretirao historijat vakufa od njegova utemeljenja. dr. 2007. 1996. 3. drugo prošireno izdanje. do 1832 . Također.2. a još manje o njegovim vakufima koje je uvakufio za potrebe muslimanske zajednice.godine. vojnička i politička ličnost. zatim činjenju hajrata i uvakufljavanju svog imetaka u korist muslimanske zajednice. zbornik radova sa naućnog skupa „Značaj Pokreta Husein-kapetana Gradaščevića u brobi za autonomiju Bosne i Hercegovine“ (Tuzla. odnosno okitile su njegovu filozofiju života „odjećom bogobojaznosti“. Husnija Kamberović. 127-146. narodu i domovini.1 I pored toga što su rasvijetljene mnoge dionice njegovog života.godine. Bibliografiju studija. kao što su: samopouzdanje. njegova ljubav prema vjeri. 2 . Gradačac. str. malo se zna o njegovom duhovnom životu. Autor ovog rada napisao je prilog o oduzetim vakufima Husein-kapetana od 1945-1999. a objavljena je u djelu Sadika Šehića Zmaj od Bosne. Vjerski odgoj. Uvod Husein-kapetan Gradaščević. osmanisti. str. O njegovom liku i djelu pisali su mnogi historičari.Nusret Kujraković VAKUF HUSEIN-KAPETANA GRADAŠČEVIĆA 1.). Sarajevo. hrabrost i dobrota. koji će 1 Više o biografiji Husein-kapetana vidi: Ahmed S. Huseinkapetan Gradaščević (1802-1834. 140-142. književnici i umjetnici. kao što je slučaj u ovom radu. Upravljao je gradačačkom kapetanijom i bio na čelu Pokreta za autonomiju Bosne 1831/32.. . Zmaj od Bosne. Ovaj rad je prilog Husein-kapetanovoj biografiji. Maribor. Gradačac.). sažet prikaz onih koji su pisali o Huseinkapetanu vidi: Vijećanje bošnjačkih prvaka u Tuzli 1831 . naobrazba i prakticiranje islamske duhovnosti snažno su utjecali na karakterne osobine Husein-kapetanove ličnosti.

Džemal Ćehajić. 5 .. Prvi je predstavka koju su Bošnjaci uputili Porti iz Prištine. poštovan od svih. Vijećanje bošnjačkih prvaka. nav. a u kojoj traže da se za valiju Bosne postavi „. malih i velikih (bogatih i siromašnih)... porodična tradicija. Aličić. „ali se ne zna da li je sam Husein-beg pristupio nekom derviškom redu. 1986.dj. Husnija Kamberović. str.. Na temelju njegovog skromnog života moglo bi se pretpostaviti da je bio derviš“.. 382-391.3 Na to bi mogao upućivati i podatak da je Husein-kapetan i prije 1831. godine dolazio kod šejha Abdurahmana Sirije u njegovu tekiju na Oglavku kod Fojnice. pomagač sirotinje i raje. najpoznatiji šejh nakšibendijskog tarikata u Bosni. Prvak ovog ejaleta. U vrijeme Pokreta za autonomiju 1831.4 Može se reći da je postojala i da postoji neupitna narodna jednodušnost o Husein-kapetanovoj pobožnosti i odanosti vjeri. i 1832. pomagač sirotinje i raje. Husein-beg. str. po prirodi svojoj pobožan i ispravnog vladanja. 45-46. O Husein-kapetanu Gradaščeviću i njegovom duhovnom životu. kod nas svih poznat kao vjeran i pošten. uživao je veliki ugled kod svih muslimana Bosanskog ejaleta... u kojem stoji sljedeće: „Glava ove zemlje.66 Nusret Kujraković rasvijetliti i upotpuniti nedostajuće iz životnog mozaika Husein-kapetana Gradaščevića. Husein.neko iz ejaleta. U to vrijeme Abdurahman Sirija. niti je ostalo zabilježeno da je učestvovao u derviškim zikrovima. Ahmed S. ko poznaje državne poslove. koji se kod svih smatra vjeran i ispravan. Poznato je da je Husein-kapetan stekao temeljito islamsko obrazovanje i odgoj te da su među njegovim učiteljima bila i dva šejha nepoznatog derviškog pravca. Također. hrabar i pobožan... bio je na strani Husein-kapetana. 2. 56.“5 3 4 Dr. nav. kapetan Gradačca. Duhovni život Husein-kapetana Gradaščevića Opisi i izjave Husein-begovih savremenika o njemu..“ Drugi dokument je mahzar (molba.. u svakom je slučaju sposoban i u stanju da upravlja ejaletom. zahtjev) stanovništva na sudu u Sarajevu da se Husein-begu povjeri upravljanje Bosnom. kapetan Gradačca... Derviški redovi u jugoslovenskim zemljama. vakufi i sačuvani dokumenti i stvari su najrelevantniji i najistinitiji pokazatelji njegovog duhovnog života. ko je odan vjeri i državi i ko pomaže nemoćnu raju. Sarajevo.dj. Enes Pelidija. ima osobine koje odgovaraju onome što smo ranije iznijeli iz Kur’ana i hadisa. dobročinitelj vjere i države. 17.. str. Ovo općeprisutno uvjerenje može se potvrditi sa dva sačuvana dokumenta. str.

a što nije tačno. da se namazi klanjaju džematile i da se vjerski službenici redovno plaćaju. kombinacija ova dva ajeta vrlo je česta prilikom učenja tevhida i drugih zikrova. rob mu Husein . Maribor. jer se radi o kur’anskim ajetima.Uzdam se u velikog Stvoritelja. str. ajeta kur’anske sure Saff (navedeno prema prijevodu Kur’ana Besima Korkuta. str. Ove ajete potpunije je preveo Besim Korkut: „Dovoljan nam je Allah i divan je On Gospodar. a na str. ajeta sure El-Enfal. Prijevod sadržaja na Husein-kapetanovom pečatu glasi: „Uzdam se u velikog Stvoritelja.dj. objasnit ćemo porijeklo sadržaja pečata..Husnija Kamberović. Prva rečenica . na strani 99. a okolo u sedam polja pisalo je: „Pomoć je od Boga i pobjeda skora i obraduj vjernike! Bog nam je dosta i zaista je upravitelj i naš gospodar i zaštitnik.“ (Besim Korkut. U ulozi bosanskog vezira. Kur’an s prijevodom. oktobra 1831. Husein-kapetan je 29. 552).Vakuf Husein-kapetana Gradaščevića 67 Sadržaj natpisa na njegovom zlatnom muhuru. U knjizi Sadika Šehića. dž. drugo prošireno izdanje. rob mu Husein“. nav.sastavljena je od riječi kojim musliman izražava svoju predanost i pouzdanje u Allaha. i 181. 6 7 Dr. 115 pod znacima navoda neveden je i dio sadržaja pečata.. str. A divan je On zaštitnik i divan pomagač. a ispod ime Husein-kapetana. godine izdao bujruldiju kojom je naredio da se poprave sve džamije i mektebi. Nema snage osim Boga Velikog.š. što bi čitaoca moglo navesti na pogrešan zaključak da je Husein-kapetan autor tih riječi. ajeta sure Ali Imran i završnog dijela 40. U muslimanskoj tradiciji.72. 17. vjerno odslikava Husein-kapetanovu životnu filozofiju i odanost islamskim načelima. a prije dove. . Kada je riječ o sedam usklika Stvoritelju.dio je iz tesbiha poslije klanjanja namaza. radi se zapravo o sedam Allahovih lijepih imena.“ Ispod je bilo ugravirano sedam usklika Stvoritelju: „O Prijatelju! O Slavni! O Mogući! O Darežljivi! O Milostivi! O Pokrovitelju! O Oprosniče!“6 Budući da su to prethodni istraživači propustili učiniti. On je sastavljen od kur’anskih ajeta i određenih uobičajenih islamskih izreka i zikra. da se grade gdje ih nije bilo. Allahovim lijepim imenima i jednoj rečenici iz zikra (tesbiha) poslije namaza. godine izradio zlatar Ambro iz Gornjeg Vakufa. Mariborski tisak.). Rečenica: „Nema snage osim Boga velikog!“ . navedena je godina izrade pečata. 1994. Zmaj od Bosne.7 Rečenica: „Pomoć je od Boga i pobjeda skora i obraduj vjernike!“ – ustvari je završni dio 13. Husein-kapetan Gradaščević između legende i povijesti. koji je 1831. Bosanska riječ. Rečenica: „Bog nam je dosta i zaista je upravitelj i naš gospodar i zaštitnik“ – predstavlja kombinaciju završnog dijela 173.

Hamajlija je sadržavala ispisane pojedine kur’anske sure. zabranjenih zakonima islamizma. čitamo sljedeće upečatljivo prisjećanje: „Iskren i marljiv muslomanin. Čak su i na oružju bile ispisane razne dove za dobivanje pomoći od Allaha Uzvišenog. Vidi: Muhamed Garčević. koju je nosio kada bi išao u boj. između ostalog... direktora brodskog kontumaca. kur’anska sura Nasr. da . kada je morao napustiti Bosnu i preći u Austriju (Slavonski Brod). Po predanju u porodici Gradaščević.“8 Iz opisa Bartolomea Kuniberta. dok je još bio u Gradačcu. supruge banjalučkog posjednika Jusuf-bega Filipovića. Nošena je u svrhu zaštite od neprijatelja i priskrbljenja Allahove pomoći u borbi sa dušmanima. Izdanja Hrvatskog državnog muzeja u Banjoj Luci. on je brižljivo vršio spoljne obrede svoje vjere i pretpise Korana. sagradio džamiju i uva8 9 10 Dr. koji su učestvovali u Boju na Bedru 624. ni za šta na svetu on ne bi propustio onih pet molitava dnevno... šta više često su ga viđali kako za vreme razgovora okreće oči k nebu i ponavlja sa svim tiho poneku molitvu ili stihove iz Korana. Bilo je slučajeva u prošlosti da su pojedini ratnici nosili u ratu raznovrsne hamajlije sa kur’anskim izrekama ili brojnim dovama. u veoma teškom i neizvjesnom stanju.“ 9 U prilog posvjedočenja Husein-kapetanove odanosti vjeri može poslužiti i njegova hamajlija u obliku košulje. ovu hamajliju je nakada nosio u bojevima Husein-kapetan. Gradaščević).„.. 1901. str. izreke. u narodu poznat kao ćursi-dova. ajete. ajet sure El-Bekare-Ajetu-l-kursijj. Srpski ustanak i prva vladavina Miloša Obrenovića. str.. Na Husein-kapetanovoj košulja-hamajliji bila je ispisana 110. 1942. Hrvatska državna tiskara Zagreb -podružnica Sarajevo. Beograd. godine itd.10 Kao uzoran musliman Husein-kapetan je. 56. 255. nav. 312.dj. imena nekih ashaba Muhammeda.. Husnija Kamberović. i protivu opštega običaja svojih sunarodnika uzdržavaše se on brižljivo od raznih vinskih i alkoholnih pića. Otkupljena je od Hairije (rođ. jedan od živih potomaka čuvene porodice Gradaščević iz Gradačca. Bartol Kunibert. Ova hamajlija-košulja nabavljena je za vrijeme Drugog svjetskog rata za zbirku tadašnjeg Hrvatskog državnog muzeja u Banjoj Luci. koji je liječio Husein-kapetana nakon što je ovaj iz Zemuna prebačen u Beograd. oštro pretpisanih svakome muslomaninu i od čega ga ništa ne može osloboditi. a.s. Košulja-hamajlija Husein-kapetana Gradaščevića. . Pleyela. saobrazno svom dubokom vjerskom uvjerenju i tradiciji porodice Gradaščević. dove i brojne vefkove.kuću u kojoj bude stanovao može renovirati po muslimanskim propisima.68 Nusret Kujraković I nakon vojničkog poraza. svezak 2. tražio je od dr.. Ovo predanje potvrdio je autoru ovog rada i Muhamed Bego Gradaščević.

Husnija Kamberović. Postojanje gradačačkih vakufa veže se za porodicu Gradaščević. porodica Gradaščević je prva poznata. . Na temelju relevantne arhivske građe (gruntovni ulošci. a najraniji konkretni podaci za ličnosti Mehmed-kapetana i njegovog sina Osman-kapetana. u ovom radu bit će separatno obrađeni samo Huseinkapetanovi vakufi. tj. Zasigurno je i prije tog perioda bilo vakufa i uvakufljavanja u nekoj mjeri. koji je djelima i načinom života potvrđivao svoju istrajnost u vjerovanju i odlučnost za vjeru. Svi naprijed izneseni navodi svjedoče o Husein-kapetanu kao djelatnom vjerniku. nav. str. a nakon Mehmed-kapetana i Osman-kapetana. Vakuf Husein-kapetana Gradaščevića Sveukupni razvoj Gradačca – ekonomski. godine“. „na temelju dobra i čestitosti. npr. koji je na kapetanskoj dužnosti naslijedio svog oca „i to prije 1795. 11 Dr. godine. kao vakifi se javljaju Murat-kapetan. katoličke crkve u selima Dubrave i Garevac i pravoslavne crkve u Obudovcu. kasnije i sjedištem gradačačke kapetanije.Vakuf Husein-kapetana Gradaščevića 69 kufio značajan dio svoje imovine za šire potrebe muslimana i njihovih vjerskih i obrazovnih ustanova. do 1831. Na toj osnovi. kulturni i vjerskoprosvjetni vezuje se za vrijeme poslije Karlovačkog mira 1699. bilo od kršćanina! Za njega se slobodno može reći da mu zulmućar nije bio mio. a ne na temelju grijeha i neprijateljstva“. i prema kršćanima u Bosni.dj. 39. spiskovi i iskazi vakufa).. Husein-kapetanove odluke da bez sultanovog berata dopusti izgradnju velike katoličke crkve i župnog stana u Tolisi kod Gradačca. U razdoblju od 1820.11 3. politički. zgrade za prvu katoličku pučku školu. ma sa koje strane dolazili . Time se stječu bitne osnove za razumijevanje Pokreta za autonomiju Bosne ili. Husein-kapetan i hadži Bećir-beg. sinovi Osmankapetana. što bi moglo biti predmetom posebnog istraživanja u budućnosti. ma koje vjere da je bio! Na toj osnovi treba sagledavati njegov odnos i prema Osmanlijama. Modriči i Brčkom.. godine. bez obzira na vjeru i naciju. uređivao je svoje odnose sa drugima.bilo od muslimana. Njegovo utemeljenje može se vezati za njegovo stupanje na kapetansku dužnost 1820. Dizao je svoj glas protiv nepravde i nasilja. Njegovi vakufi nalazili su se u Gradačcu. Na osnovu ranije istražene historijske dokumentacije. a ujedno i najznačajnija vakifska porodica u Gradačcu. kada postaje graničnim gradom prema Austriji. godine Husein-kapetan Gradaščević utemeljio je svoj vakuf.

vakuf je imao i džabiju. kao što je bio slučaj sa vakufom Osman i Murat-kapetana. evidentirani su kao vakuf Husein-kapetana. sva vakufska dobra Husein-kapetana uknjižena su u gruntovnici na vakuf džamije Huseinkapetana u Gradačcu. Ne zna se da li su kapetani Murat i Husein bili i mutevelije ili su odredili svoje vekile. koji je od dužnika ubirao vakufske prihode. Početkom 20. Vakufska direkcija je dopisom broj 20. 12 Muhamed Bego Gradaščević. po uzoru na svog oca i braću. to onemogućava razvrstavanje prihoda po pojedinim vakufima. Ipak. Pored mutevelije. Poznato je da je Osman-kapetan odredio svog sina Murat-kapetana za muteveliju svog vakufa. to ne znači da ona nije postojala.1931. naizmjenično su upotrebljavana oba naziva. U kasnijim evidencijama vakufa. pozvala sva Vakufska povjerenstva da pristupe ujedinjavanju svih gradskih vakufa. Vakuf Husein-kapetana nije imao posebnu upravu. to je mogao biti i ženski član porodice.485/32 od 10. a koji se nalaze u arhivi Medžlisa IZ-e Gradačac. ali nema tragova o Husein-kapetanovoj vakufnami.12 U osmanskom periodu ovi vakufi. koje je vodilo Vakufsko povjerenstvo u Gradačcu za vlastite potrebe. Huseina-bega i hadži Bećirbega imali jedinstvenu upravu. Mutevelije su često određivale svoje zamjenike/vekile.Vakufsko-mearifsko vijeće u Sarajevu donijelo je 01. a ako ga nije bilo. U cilju racionalnijeg upravljanja vakufima i smanjenja troškova. a što se vidi iz njihovih vakufnama. dao sačiniti vakufnamu. živi potomak Gradaščevića koji ima dobar uvid u usmenu porodičnu predaju. U austrougarskom razdoblju.11. godine odluku o ujedinjavanju samostalnih vakufa. ima dostupne dokumente o Gradaščevćima. O tome svjedoče spiskovi ovog vakufa koji su rađeni na početku austrougarske vladavine u Bosni i Hercegovini.1932. godine. Budući da su vođeni zbirni/zajednički mutevelijski računi Osman. Tragom ove odluke. nego su vakufi gradačačkih kapetana Osman-bega. njihovim vakufima upravljao je najstariji muški član.04. . Prema nasljednoj porodičnoj tradiciji Gradaščevića. Murat i Husein-kapetanova vakufa. ne zna za Husein-kapetanovu vakufnamu. stoljeća mutevelije ovih vakufa često su bila lica izvan porodice Gradaščevića. tačnije od ustroja gruntovnice u Gradačcu 1887. Osnovano je pretpostaviti da je i Husein-kapetan.70 Nusret Kujraković U Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu čuvaju se vakufname Osman-kapetana i Murat-kapetana Gradaščevića. Murat-bega.

imam Husejnije.13 Vakuf Husein-kapetana sastojao se od zemljišnih dobara. Bećir-begov i Reuf-begov. Naime. vakuf ženskog mekteba. Sudeći prema dopisu Vakufske direkcije u Sarajevu br. bilo je predviđeno da se upravlja sa jednog mjesta i pravi jedan proračun. Prema zapisniku Vakufskog povjerenstva u Gradačcu od 22. Broj vakufskih koristonosnih objekata i godišnjih mukata (zakupnina) tijekom historije bio je varijabilan..1932. sigurno je vođena određena evidencija prihoda i rashoda vakufa. Ipak. počev od 1933. koji je i ranije bio mutevelija. Vakufska zemljišna dobra O vakufu Husein-kapetana u osmanskom razdoblju nisu dostupni dokumenti. imajući u vidu historijske okolnosti. Ova promjena podrazumijevala je da se dotadašnji pojedinačni vode kao ujedinjeni vakufi. a za muteveliju Ibrahim-ef.3. 13 Svi prethodno navedeni dokumenti nalaze se u Arhivi Medžlisa Islamske zajednice Gradačac. dok je u austrougarskom periodu. Njegova ukupna površina bila je daleko veća do 1878. Fond Vakufi. prethodno je imenovana Uprava ujedinjenog vakufa.1932.5499/32 od 24. 3. to zemljište prešlo u vlasništvo zakupaca. Osman. vakuf Vasfi-hanume i Biser-hanume Alajbegović (Bukva) i vakuf Hatidže-hanume Rešidbegović (većina vakufa je od begova i kapetana). a u gruntovnici su i dalje ostali odvojeni kao i dotada. uvakufljena su do Poketa za autonomiju Bosne 1831. tada su u Gradačcu ujedinjeni sljedeći gradski vakufi: vakuf Osman.. donošenjem Gruntovničkog zakona. Za džabiju Ujedinjenog vakufa izabran je Ismet-aga Sendić.. vakufsko zemljište izdato pod mukatu ostajalo je u vlasništvu Vakufa. vakuf H. objekata i vakufskih mukata (zakupnina). Hafizović u međuvremenu umro. godine.1. U tom periodu. godine. Također.Vakuf Husein-kapetana Gradaščevića 71 Ujedinjenje je bilo samo u upravnom i gospodarsko. jer je Nurija H. zatim naziva vakufa i sl. Murat i Husein-kapetanov. u osmanskom razdoblju. Sva zemljišna dobra ovog vakufa. . tj. na osnovu dokumenta iz perioda poslije 1878. godine.računovodstvenom pogledu. Murat i Husein-kapetanov vakuf u Modriči ujedinjen je sa gradačačkim. moguće je dati dosta validne podatke i za osmanski period vakufa gradačačkog kapetana Husein-bega Gradaščevića. Ovo ujedinjenje gradskih vakufa održalo se do šezdesetih godina dvadesetog stoljeća. Sendić.12. odnosno do donošenja zakonskih propisa na štetu vakufa između 1884-1886.

302. zgrada i hajrata u krunama.72 Nusret Kujraković koji su imali obavezu da vakufu plaćaju godišnju mukatu (zakupninu). Prve konkretne podatke o vakufima Husein-kapetana pruža nam spisak vakufa14. 989. 1219. 484. 412.775 i 725). Njegova veličina je oko 90x40 cm. o kojoj će detaljnije biti govora u nastavku. . godine. Na temelju podataka do kojih se došlo u periodu od 1878-1938. prometna vrijednost zemlje. budući da je na bosanskom jeziku i da su zakupnine obračunate u krunama i helerima. paušalu. Na njemu nema godine nastanka. 992. sigurno je nastao u periodu ustroja gruntovnica u BiH od 1884-1887. Navedeni su sljedeći podaci o vakufskoj imovini: katastarska općina. U tu svrhu poslužit će nekoliko dostupnih dokumenata. ukupna površina vakufa Husein-kapetana.365 m2 bilo pod godišnjom mukatom (zakupom) i 26. zemljarina. 386. godine. koji je bio izdat pod godišnju mukatu. 990. zemljarini i šumarini. 988. 776. u osmanskom razdobju iznosila je 188.265 m2 ostalog vakufa (gruntovni ulošci 1218. Vidi: Arhiva Medžlisa IZ-e Gradačac. od čega je 162. površina vakufa. koji je nastao u periodu od 1884-1886. U predmetnom gruntovnom ulošku nisu navedeni podaci o prometnoj vrijednosti.630 m2. Sastojao se od vlastovnice. broj katastarske čestice i gruntovnog uloška. Fond Vakufi. Detaljniji prikaz ovog vakufa moguće ja dati od perioda austrougarske vladavine. godine. posjedovnice i teretovnice. U njemu su navedeni sljedeći vakufi u Gradačcu i Modriči: 14 Obrazac ovog spiska štampan je na bosanskom jeziku. ali. paušal. šumarina i opaske. 478. godine. 490. To je ujedno značilo otimačinu i nestanak većih površina vakufa Husein-kapetana u razdoblju od 1886-1945.

14/89 uknjiženo je pravo zakupa u korist vlasnika na njoj stojeće kuće uz godišnju mukatu u korist vakufa od 12 kruna. 412. br. Jovana Popovića sa 7/40 i Pere Popović . 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Opis Katastarska Broj grunt.nova 490 Modriča Šić čaršija Gradilište pod pekarom u novoj Modriča 775 Šić čaršiji Broj kat. Izdavani su pod doživotni zakup drugim licima uz godišnju mukatu (zakupninu). čestice 14/89 14/2 10/26 10/16 10/29 10/27 14/1 10/17 14/74 10/3 14/77 9/87 6/183 8/21 6/162 Ukupno: 73 Površina u m2 25 50 35 30 320 90 65 50 20 270 75 1830 30 60 40 2. koja su.č. dvorišta i bašče. br. kućišta. 10/26 bila je kuća od ćerpiča br. uz dozvolu vakufske uprave. a u vlasništvu Maše Antonić. dućane. nekretnine općina uloška Kućište Gradačac 1218 Gradilište pod Gradačac 1219 dućanom Kućište sa kućom Gradačac 412 Gradilište pod Gradačac 988 dućanom Gradilište Gradačac 484 Gradilište pod Gradačac 989 magazom Kućište Gradačac 386 Kućište sa Gradačac 478 dvorištem Gradilište pod Gradačac 990 kovačnicom Kućište sa Gradačac 302 dvorištem Gradilište pod Gradačac 992 magazom Bašča kod kuće Gradačac 484 Gradilište pod mejhanom u novoj Modriča 776 Šić čaršiji Kućište . Na k. udove Popovića iz Gradačca sa 1/8.15 15 Nad nekretninom na k. magaze i druge objekte.990 m2 Tabela 1: Tabelarni prikaz vakufa Husein-kapetana Gradaščevića (1884-1886) Navedeni vakufi predstavljali su gradilišta.č. na zakupljenoj vakufskoj zemlji mogli graditi kuće. kao i Bože Popovića iz Gradačca sa 7/40.Vakuf Husein-kapetana Gradaščevića Red.

br. Ako se uračuna njegova površina od 23. br. Na k.č..730 m2.275 m2 iz 1887.č. Ukupna površina ovog vakufa bila je 25.295 m2 otpadalo je na gruntovne uloške broj 484. vidi: Iskaz o veličini i vrijednosti svih vakufskih posjeda i zgrada na području sreza gradačačkog. 775 i 776. 992 i 478. Neki od njih pojavit će se u kasnijim evidencijama (spiskovima). isti izvor. od čega je na mezarja otpadalo 20. a koji se striktno odnosi na džamiju Husejniju. Fond Vakufi. 990. Vjerovatno je zasebno evidentiran kao vakuf džamije Husein-kapetana (Husejnije) u Gradačcu. vlasništvo Abde i Sulje Užičanina iz Gradačca i bili su dužni plaćati vakufu godišnju mukatu od 20 kruna. 1219.09. Oni su bili dužni plaćati vakufu godišnju mukatu (kiriju) od 64 krune. 989. godine. 26/31 od 11. 14/1 i 14/2. Fond Vakufi. 10/16 stajao je drugom pripadajući dućan. Vidi: Vakuf Husein-kapetana Gradaščevića.210 m2. 21.10/3 stajala je prizemna kuća br. arhiva Medžlisa IZ-e Gradačac. 6/162 bio je dužan vakufu plaćati godišnju mukatu od 16 kruna. koji se od tog trenutka u gruntovnim zemljišnim knjigama vode kao vakufi džamije Husein-kapetana u Gradačcu.č.1933. onda bi ukupna površina iznosila 26. 14/74 bila je drugom pripadajuća drvena kovačnica. U spomenutom spisku vakufa nije naveden gruntovni uložak broj 725 sa više katastarskih čestica velike površine. Vakufsko povjerenstvo u Gradačcu. a 2.09.1933. Fond Vakufi.br. Na k. Vakufsko povjerenstvo u Gradačcu. godine17. arhiva Medžlisa IZ-e Gradačac. Svagdašnji vlasnik pekare u Modriči na k.265 m2. bio je dužan plaćati vakufu godišnju mukatu od 104 krune. Spisak vakufa Sreza Gradačac.16 Iz spiska svih vakufa Sreskog vakufsko-mearifskog povjerenstva u Gradačcu za područje sreza Gradačac od 21.302. arhiva Medžlisa IZ-e Gradačac. 16 17 . Iz prethodne tabele u ovoj evidenciji vakufa nisu ubilježeni gruntovni ulošci broj 1218. br. 412. sačinjena je evidencija svih vakufa Husein-kapetana.74 Nusret Kujraković Površina vakufske imovine u Gradačcu bila je 2. 10/27 bila je magaza u vlasništvu Maše Popović i drugih te su bili dužni plaćati vakufu godišnju mukatu od 96 kruna. Najveću površinu obuhvatao je gruntovni uložak 725 (23. a u Modriči 130 m2.č.č. Vakuf Husein-kapetana (džamije) Gradaščevića. Prilikom sastavljanja gruntovnice u Gradačcu 1887. a vlasnik te kovačnice bio je dužan vakufu plaćati godišnju mukatu od 480 kruna. a svagdašnji vlasnik dućana dužan je plaćati vakufu godišnju mukatu od 40 kruna.br.č..275 m2). godinu. Na k. 490. 988. saznaje se o sljedećim vakufskim dobrima u Gradačcu i Modriči: sa 7/40. br. godine i Spisak vakufa za 1938. malodobni Ismet Sarajlić. Na k.860. Također. marta 1931. Vlasnik kuće na k.

000 muhamedansko Groblje cigansko Gradačac 725 14/64 2950 500 Groblje Gradačac 725 15/1 1200 450 muhamedansko Groblje Gradačac 725 43 1670 500 Groblje Gradačac 725 15/22 1540 500 muhamedansko Gradilište Gradačac 725 15/60 40 20 Groblje Gradačac 725 18/77 400 150 Gradilište po Gradačac 990 14/74 20 1.000 Sahat kulom Groblje Gradačac 725 1/1 1370 600 muhamedansko Groblje Gradačac 725 9/88 1590 500 muhamedansko Groblje Gradačac 725 10/4 760 100 muhamedansko Groblje Gradačac 725 14/30 620 100 muhamedansko Groblje Gradačac 725 14/38 290 50 muhamedansko Groblje Gradačac 725 14/42 580 100 muhamedansko Groblje Gradačac 725 14/44 2520 1.000 Kućište Gradačac 386 14/1 65 3.000 Gradilište pod Gradačac 725 9/100 20 5. Površina Vrijednost općina uloška čestice u m2 u dinarima Kućište sa dvorištem Gradačac 302 10/3 270 1.000 kovačnicom Opis nekretnine .830 500 Gradilište pod Gradačac 725 10/23 100 100 dućanom Gradilište Gradačac 725 10/88 890 300 Bašča (šljivik) Rakia Gradačac 725 1133/33 500 150 Džamija sa haremom Gradačac 725 9/86 965 50.000 Kućište Gradačac 478 10/17 50 100 Bašča vrt kod kuće Gradačac 484 9/87 1. kat. Br.k.Vakuf Husein-kapetana Gradaščevića 75 Tabela 2: Tabelarni prikaz vakufa Husein-kapetana Gradaščevića u Gradačcu i Modriči (1933) Katastarska Broj z.

a katastarska čestica istog vakufa broj 8/81 ima površinu 96 umjesto ranijih 60 m2. arhiva Medžlisa IZ-e Gradačac. jer su. dok se kat.č. jer u historijatu ove čestice nema tragova o smanjenju njene površine prodajom jednog dijela. Fond Vakufi. ukupna površina vakufa Husein-kapetana iznosila je 20. otkupom mukate.1945. i 1938. godine. Uvidom u stanje zemjišne knjige na dan 9.520 m2.000 5.. Na osnovu ovog spiska. što je značilo gašenje tih vakufa i brisanje gruntovnih uložaka. . Praćenjem historijata razmatranog vakufa. spisak iz 1933. U svim kasnijima spiskovima vakufa njezina površina je 2.. čestice 14/14 za 3000 m2 u odnosu na njezinu površinu od 5.5. čestica 6/152 navodi kao 6/162.godini. 775 i 776 (ukupna površina 166 m2) u Modriči. do ovog smanjenja vakufa u odnosu na 1887. Kada se ukupna površina izbrisanih gruntovnih uložaka (501 m2) oduzme od prethodne površine 20. i u ovom spisku nedostaju vakufski gruntovni ulošci u Gradačcu broj 1218. Velika je vjerovatnoća da je njezina površina pogrešno navedena u 1887. i 6/153 kao 6/163.18 18 Stanje vakufa Husein-kapetana (džamije) u zemljišnim knjigama na dan 09. godine. Jedino se više ne spominju gruntovni ulošci 302 i 386 (ukupna površina 335 m2) u Gradačcu i gruntovni ulošci 490.76 Gradilište pod magazom Gradilište u Šić-čaršiji Gradilište pod pekaromu Šić-čaršiji Gradilište pod mejhanomu Šić-čaršiji Nusret Kujraković Gradačac Modriča Modriča Modriča 992 490 775 776 14/77 8/81 5/152 6/153 75 96 40 30 5. po svoj prilici.br.05.000 Ukupno: 20. kao što je bila 1933.000 30.481 m2. godinu došlo je prodajom. površina vakufa je ostala ista u gruntovnim ulošcima broj 484. Vakuf je. čija je vrijednost procijenjena na 125.481 m2. a najveće smanjenje prouzrokovano je umanjenjem povšine kat. 1219. prodao te mukate. 990. prešli u vlasništvo drugih lica.000 15. Također.000 jugoslavenskih dinara. 412. vakuf Husein-kapetana posjedovao je 1945. Isto stanje je i u spisku vakufa iz 1938.1945. godine. 775 i 776. a na koje su vlasnici postojećih objekata imali obavezu vakufu plaćati godišnju mukatu. 992 i 725. godine.020 m2 U odnosu na evidenciju iz 1887. Ponovo se javljaju gruntovni ulošci predmetnog vakufa u Modriči broj 490. 988. godine površinu od 19.481 125. 487. 10/29) i 989 sa pripadajućim katastarskim česticama ukupne površine 550 m2.980 m2. promjenama nekih parcela i manjom površinom. godine otkriva nam određene promjene. 484 (i to k. koji su brisani.520 m2 u 1887.

. Postupajući po Uredbi o sprovođenju nacionalizacije najamnih zgrada i građevinskog zemljišta (Sl.5 milona beglučke zemlje. danas. eksproprijacija i nacionalizacija.6.godine.. Te 1959. cjelokupnu vakufsku imovinu zadesila je teška sudbina. sutra. pored činjenice da su privatna lica otimala vakufe. od 1945.2000. Gruntovnički zakon i Mjere o agrarnoj reformi).5. koja je bila veoma važna za njihov rad. Za njih je Islamskoj zajednici isplaćivan samo manji dio zakupnine. u Stambenu zajednicu je uključeno 14 vakufskih zgrada. «.Vakuf Husein-kapetana Gradaščevića 77 Vrlo nepovoljna situacija po vakufe u BiH i početak njihovog sustavnog uništavanja i otimanja nastupio je od 1878. Na temelju Gruntovničkog zakona. jer je gotovo potpuno bila opljačkana.20 Budući da se nalazio u samom centru grada ili u prigradskom dijelu. Za vrijeme Ausro-Ugarske i Krajevine Jugoslavije.. a ostalo je išlo u kasu Stambene zajednice u Gradačcu. ul. koji je upućen Kraljevskom namjesniku Pavlu 27. 4-59). Po rješenju Narodnog odbora Gradske opštine br.). veliki posjedi vakufa u BiH postali su vasništvo dotadašnjih zakupaca/dužnika mukata.vakufi bivaju bukvalno dokrajčeni. gotovo svi vakufi Husein-kapetana (a i drugi) su nacionalizovani i postali društvena svojina.). U razdoblju SFR Jugoslavije. a pogotovo u prvih četrnaest godina (1945-1959.god. br. 100 m2 (gr.godine. godine gasi se Vakufska direkcija u Sarajevu kao ustanova koja nije više imala razloga za svoje postojanje. a Mjerama o agrarnoj reformi u periodu od 1918-1938 oduzeto je oko 4 miliona dunuma vakufske zemlje i 12. 19 20 Iz izaganja Nezima Halilovića Muderrisa na okruglom stolu u Gradačcu Vakuf.6% teritorije Bosne i Hecegovine (prema Memorandumu Udruženja bivših posjednika kmetsko-beglučkih zemalja u Sarajevu. groblje muhamedansko.1938. 725). do 1990. juče.1954. tadašnje vlasti donijele su niz zakonskih propisa koji su bili na štetu vakufa kao posebne kategorije vlasništva (npr. nacionalizovala i sljedeće katastarske čestice Husein-kapetanova vakufa: 9/88. Komisija za nacionalizaciju Narodnog odbora opštine Gradačac svojim je rješenjem br.list FNRJ.09.1960. i trajao je sve do devedesetih godina dvadesetog stoljeća. 122/59 od 29. što je ukupno iznosilo 27. 895/54 od 2.»19 Ista sudbina je zadesila sve vakufe na području Gradačca uključujući i Husein–kapetanov. upriličenom u Gradačcu 24.10. Uslijedile su uzurpacija. Na taj način država je postepeno uništavala ekonomsku osnovu vjerskih zajednica. godine. Jedan od načina obezvređivanja vakufa i uspostave kontrole nad njim bio je i uključivanje vakufskih objekata u Stambenu zajednicu. pored drugih vakufa. 1590 m2 i 10/23. gradilište pod dućanom. .

521 m2 od ukupne površine 2150 m2. Vakuf je postao društvena/državna svojina. 478). Gradačac.806 m2 od ukupne površine 15.845 m2 Prijavljeno 2005.1974. str. 14/64. kat.150 m2 iz gr .608 m2 gr. 725.ul. 15/1. Analizom stanja zemljišnih knjiga vakufa Husein-kapetana u 1999.ul.78 Nusret Kujraković kao i 14/77. 1-120.12. godine o utvrđivanju zemljišta koja se smatraju građevinskim zemljištem i postaju društvena svojina u gradu Gradačcu21. Jedan manji dio vakufa prodalo je tadašnje Vakufsko povjerenstvo u Gradačcu. zatim 1.377 m2 (5. 15/113 i 18/142 . 14/159. ul. godina VIII. Stanje vakufa Husein-kapetana (džamije) u zemljišnim knjigama u 1999. arhiva Medžlisa IZ-e Gradačac.9/244 i 10/29). a isto stanje je i u 2009. kao i 2.) Ukupna površina vakufa: 17. Ovim rješenjem oduzeto je ukupno 1. 05. gradilište pod magazom. 725. Navedenim Rješenjem i Odlukom ukupno je oduzeto 14. čestice: 9/86. ul.772 m2 21 22 Ova odluka objavljena je u službenom glasniku općine Gradačac.godini. gr .930 m2 iz gr. ali je zadržao pravo korištenja na pojedinim parcelama do preuzimanja. 484 i 50 m2 ukupne površine gr. 01/475-21/74 od 3. Nadležne općinske službe dodjeljivale su oduzetu (otetu) vakufsku imovinu ustanovama i pojedincima za gradnju poslovnih prostora i i privatnih kuća. od predmetnog vakufa oduzeto je i proglašeno društvenom svojinom ukupno 13. 10/4.080 m2 (od toga 10. 9/100. 15/60. 14/157. Fond Vakufi. 75 m2 (gr. 10/88. ul. 14. Tako je zauvijek nestao najveći broj starih mezarja. vakuf je zadržao samo pravo korištenja do preuzimanja i konačne namjene oduzetih vakufa (država je vlasnik) na površini od 7. Odlukom Skupštine opštine Gradačac br. kat. br. godine za restituciju 3. uglavnom za izgadnju privatnih stambenih prostora. godini. 14/44. 17.22 Tabela 3: Tabelarni prikaz vakufa Husein-kapetana u Gradačcu (1999. ul.845 m2 vakufa Husein-kapetana. 992). čestice: 9/87.728 m2 Naknadno Vakuf ima pravo oduzeto ili korištenja na oduzetim prodano dobrima 2.765 m2 Husein-kapetanova vakufa.377 m2 Oduzeto 1960-1974..883 m2 7. 484. 15/93. godine.1974. Čak je i sama džamija Husejnija sa haremom nacionalizovana.12. Arhiva Općinskog vijeća Gradačac. .

koji će biti predmet restitucije. koja će biti predmet restitucije. Shodno našem predmetu razmatranja. Polovinom 2005. godine komisija u sastavu Faruk Bukvarević. 1960 n.1235 29. od 10.1960. Nije obuhvatio ostalu oduzetu vakufsku imovinu. obuhvatila samo objekte i poslovne prostore. Medžlis je 2005. 725 br. akt br.2005.122/59.23 U podnesenoj prijavi nisu navedeni vakufi Husein-kapetana na kojima je vakuf zadržao pravo korištenja do preuzimanja te je naveden samo dio Husein-kapetanovih vakufa.1235 992 484 484 725 Isto rješenje Isto rješenje Odluka br. bila bi naknadno popisana i prijavljena. koje ilustrira sljedeća tabela: Tabela 4: Tabelarni prikaz oduzetih vakufa Husein-kapetana (1945-2005. arhiva za 2005. (vrsta m2 općina nekretnine) Broj uloška Rješenje o Godina Sadašnji nacionali.08. 01-475 21/ 74 ista odluka ista odluka 1960 UPI RO Trebava Putevi Gradačac Općina 1960 Gradačac 1974 1974 Napredak 1574 Gradačac 320 760 3772 Gradačac Gradačac dio park 1177/2 dvorište UKUPNO m2 : Općina Gradačac Općina 1974 Gradačac 23 Pregled oduzete vakufske imovine u BIH od 1945. godine. koja je. magaza zemljište kod Husejnije gadilište 1031 Gradačac 12 75 Gradačac Gradačac st. godine. 725 n.oduzikorisnik zaciji manja 9/88 10/23 14/77 (9/87) 9/295 10/29 10/4 1185 dio 2543 2312 1191 1192 - gradlište sa drv. 129/1/2005. .Vakuf Husein-kapetana Gradaščevića 79 U procesu priprema za restituciju. Medžlis Islamske zajednice Gradačac. Katastar.. ukupna površina svih oduzetih vakufa. ograničli smo se na navođenje oduzetih vakufa Husein-kapetana Gradaščevića. iznosila je 8. po uputstvima spomenute Komisije. izgrađeno i neizgrađeno građevinsko zemljište sa objektima ili infrastrukturom. Prema ovom pregledu.) Stari Novi premjer premjer Kultura Površ. do 2005. godine. godine podnio Komisiji za restituciju Savjeta ministara BiH prijavu o oduzetoj vakufskoj imovini od 1945. do 2005. sačinila je prikaz oduzete vakufske imovine na temelju gruntovnih knjiga i katastra Općine Gradačac. Ostala oduzeta vakufska imovima.5. st. Refik Šehić i Izet Mehmedović.503 m2. magazom dućan gradilište.

Najveći gubitak vakufskih dobara bio je u periodu od 1878-1945. vlasnik izgrađenog objekta na vakufu upisan je u gruntovnici (gruntovnoj vlastovnici B) kao vlasnik i objekta i pod njom nalazećeg se mukatali-vakufskog zemljišta.-1916. . Treba razlikovati pravnu narav ili status mukate u osmanskom i austrougarskom periodu bosanskohercegovačke historije. 1886. U austrougarskom periodu. Mukate Husein-kapetanova vakufa Prije ilustracije mukata Husein-kapetanova vakufa. 3. Vakufu je u gruntovnoj teretovnici C upisano samo pravo naplate neznatne godišnje mukate. Sarajevo. Isto u: Glasnik zakona i naredaba za BiH 1878. donošenjem Gruntovničkog zakona ovakva pravna narav mukata promijenjena je na štetu vakufa.2. čiji je bio i vlasnik. uz dozvolu vakufa. tog zakona. Takva zemljišta su postala tako što su još u osmanskom periodu izdata drugim licima na korištenje (u posjed) pod uvjetom plaćanja trajne godišnje mukate (zakupnine). u tom slučaju zemljište je ostaje u posjedu i vlasništvu vakufa. i II. a na tom zemljištu. Kada ti objekti prestanu postojati. Na ovaj način otuđeno je 162. Plaćanje godišnje mukate od strane posjednika mukatali-vakufskog zemljišta značilo je automatsko obnavljanje najamnog ugovora sa vakufom kao vlasnikom zemljišta. prilikom sastavljanja gruntovnica u BiH. godine. a prouzrokovan je Gruntovničkim zakonom iz 1884. Pravna narav mukate u osmanskom razdoblju imala je sljedeća obilježja: vakufsko zemljište izdato pod mukatu je i dalje bilo vlasništvo vakufa. Zemaljska štamparija. Ovim je vakuf izgubio svoja ranija vlasnička prava. Takvo zemljište zvalo se mukatei-kadima.365 m² vakufskih dobara Husein-kapetana u Gradačcu.80 Nusret Kujraković Na temelju iznesenog historijata Husein-kapetanova vakufa može se konstatirati da se njegova površina postupno smanjivala. Vlasnici izgrađenih objekata morali su vakufu plaćati dogovorenu godišnju mukatu sve dok sagrađeni objekti postoje na vakufskom zemljištu.24 24 Gruntovnički zakon za Bosnu i Hercegovinu sa pripadajućim naputcima I. Prema članu 24. nužno je pojasniti njihovu pravnu narav. Bilo je mnoga vakufa u BIH pod mukatom. To znači da je stekao i vlasnička prava. i sa naredbom o gruntovničkim povjerenstvima. Dakle. godine. dućan i druge objekte. a nikako nije mogao steći vlasnička prava na mukatali-vakufu. odnosno vakufskih dobara koja su izdata pod mukatu (zakup). koja ranije nije imao. u osmanskom periodu zakupac vakufa pod mukatu (mukatali.vakuf ) mogao je ostvariti posjedovno pravo samo dok postoji objekat koji je on izgradio na vakufu. zakupac kome je izdato zemljište mogao je sagraditi kuću. Modriči i Brčkom.

25 26 Vakufsko-mearifski saborski odbor.01. Za razliku od mukata. . utvrđivani su kriteriji prodaje/otkupa mukata u zavisnosti od veličine i vrijednosti objekata na mukatali-vakufu.možda ne bi došlo do čl.08. Fond Vakufi. najamninom) izdavana su pod najam na određeni broj godina. gruntovnog zakona. želja vlasnika da se riješe gruntovnog tereta (mukate) i neznatne visine mukata primorali su vakufsku upravu da pokrene akciju prodaje mukata i njihovog brisanja iz teretovnica.. Za mnoge dugove nastupila je zastara. Njihovi dugovi vakufu su se gomilali.1916. a u teretovnici bilo je uknjiženo pravo zakupa na privatnu osobu. Ovi akti nalaze se u fondovima spomenutih ustanova i u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu. g. i broj 4759 od 24. godine.01. Ozbiljnijoj naplati dugova pristupilo se oko 1893.26 Zahvaljujući sačuvanim evidencijama vakufskih dobara pod mukatom moguće je dati prikaz mukata Husein-kapetanova vakufa. Efekti ove akcije vakufske uprave nisu bili zadovoljavajući..“25 Pitanje vakufa pod mukatom predstavljalo je ozbiljan problem u funkcioniranju i boljem iskorištava-nju mnogobrojnih mukatali-vakufa u BiH. U razdoblju od 1878. Postojali su veliki problemi sa naplatom mukate. Arhiva Medžlisa Islamske zajednice Gradačac. Opširnije vidi: Zemaljsko vakufsko ravnateljstvo za BiH. akt broj 1 ex 1916 od 01. 10. 1 ex 1916 od 01. koji je upućen svim kotarskim vakufsko-mearifskim povjerenstvima izraženo je žaljenje zbog ovakve situacije: „Vakufsko pravo svojstvo mukate moglo se sačuvati samo prilikom sastavljanja gruntovnog zakona. do 1941. Da su onda pozvani mjerodavni islamski faktori ustali u obranu vakufskog prava. g.Vakuf Husein-kapetana Gradaščevića 81 U dopisu Vakufsko-merifskog saborskog odbora br.01. ako vakufu zatreba. opća akta. Osim mukate. g.1916.13926/34 od 27. odmah uklonuti svoju zgradu sa tog zemljišta.1936. godine. veliki troškovi pokrenutih sudskih sporova protiv dužnika.1933. Vakufska zemljišta pod idžarei.1916. Zaključeno je da ne postoje šerijatske zapreke za ovu akciju. 24.1903. godine.zeminom (kirijom. Vakufska direkcija u Sarajevu. opća akta. vakuf pod idžarei-zeminom u vlastovnici gruntovnog uloška bio je upisan kao vlasništvo dotičnog vakufa.09.. g. da su objasnili i dokazali što je u pravom smislu riječi «mukata» . Ugovorom je najamnik bio dužan da plaća redovitu najamninu te da. naročito poslije austrougarske okupacije. Fond Vakufi. akt br. Vakufsko-mearifski saborski odbor. akt broj 3999 ex 1889 iz 1899. godine. Arhiva Medžlisa Islamske zajednice Gradačac. Tokom navedenog razdoblja. zastara dugova. jer veliki broj zakupaca nije htio plaćati. Na temelju spiska svih vakufa pod mukatom Sreza Gradačac broj 107/33 od 21. jedan od načina izdavanja vakufa drugim licima bio je idžarei-zemin. akt broj1 ex 1916 od 01.

Hrvatski institut za povijest Zageb i Institut za istoriju . 341-353. U njima se mukate Murat i Husein-kapetana u Modriči navode zajedno.82 Nusret Kujraković godine27. godine. 2003. koji su ovim aktom o konfiskaciji smatrani državnim čiflucima. a vrlo rijetko poslovne prostore. Popis ovih mukata nastao je između 1889-1903. Ova zemljišta Husein-kapetan je uvakufio i izdao pod mukatu ili je svoje kompletne čifluke (kmetska selišta) uvakufio usmjeravajući njihove prihode u vakufsku blagajnu. kojima je obuhvaćena ukupna površina od 66. koje su navedene zajedno sa mukatama Murat-kapetana. godine navedene su zasebno i njihov broj je isti kao i 1933. Husein-kapetanov vakuf posjedovao je u Gradačcu 51 mukatu. Radilo se. navedeno je ukupno 69 dužnika mukata. U spisku iz 1917. str.09. Zagreb. godine.28 Zanimljiva je činjenica da se među dužnicima mukata u Gradačcu i Modriči nalazila Srpsko-pravoslavna crkvena (školska) općina. Čifluci Husein-kapetana Gradaščevića. u Kotarskom vakufskom povjerenstvu sačinjen je 28 29 . tako da se ne može utvrditi koliko je mukata pripadalo jednom ili drugom vakufu. a u spisku iz 1938. godine. a drugi iz 1938. 72. O begovskim zemljišnim posjedima i kmetskim selištima Gradaščevića od 1878-1918. godine. Iza gradačačkog kapetana Husein-bega ostalo je 1277 kmetskih selišta na prostoru kadiluka Gradačac. godne.. Fond Vakufi. godine.08. XIVXV/1964-1965. kućišta.-1918. Husnija Kamberović. Naredbom iz 1832. Iz ove evidencije je vidljivo da navedena zemljišta predstavlaju cjeline porodičnih imanja (kuće. postoje još dva spiska. o njegovm čiflucima. godne spomento je 60 istih dužnika. bašče.. koji je sačinilo Vakufsko povjerenstvo. godine vidi: Husnija Kamberović. uglavnom.Sarajevo. Jedan je iz 1917. Husein-kapetanov vakuf imao je mukate i u Brčkom. Osim u Gradačcu i Modriči. Pored ovog spiska sa najviše podataka o vakufskim mukatama. 1969..560 m² zemljišta. Maglaj i Brčko. Popis ne sadrži godinu nastanka. Nakon smrti dotadašnjeg mutevelije Osman. Sarajevo.1903. oranice). Husein-kapetanovi čifluci u Posavini prodati su 1863. Arhiva Medžlisa. Murat i Husein-kapetanova i hadži Bećir-begova vakufa Ahmed-bega Gradaščevića 23. str. nav. godine o proglašenju Husein-kapetana „odmetnikom i buntovnikom“ bilo je konfiskovano njegovo ogromno nepokretno imanje. i Ahmed Aličić. Fond Vakufi.754 m² zemljišta i u zajednici sa vakufom Murat-kapetana još jednu mukatu na površini od 4.29 Popis je sadržavao 27 Spisak vakufskih mukata koje pojedinci po gruntovnom stanju imadu vakufu plaćati za Srez Gradačac broj 107/33 od 21. dvorišta. šljivike.dj. vakufi Osman. Mukate Husein-kapetanova vakufa u Gradačcu u spisku iz 1917. u Modriči 43 mukate na površini od 58.1933. spiskovi mukata vakufa. Arhiva Medžlisa.600 m² zemljišta.. Begovski zemljišni posjedi u Bosni i Hercegovini 1878. Prilozi za orijentalnu filologiju. Murat i Husein-kapetana i hadži Bećir-bega. Vidi: dr..

spisak iz 1938. Ovaj popis je skoro identičan spisku Murat i Husein-kapetanovih mukata u Brčkom iz 1917.01. Za razliku od prvog. godine. Brčko od 04. godine). saznajemo da je zatraženo od Vakufske komisije u Brčkom da se saslušaju dužnici mukata Husein-kapetanova vakufa u Brčkom. 662. oznakama nekretnina.p. Zapisnik v. Zapisnik o primopredaji mutevelijske dužnosti privremenom muteveliji hafizu Mustafi-ef. Imamoviću. Došlo je do neznatnog broja promjena gruntovnih uložaka (u spisku iz 1938.Vakuf Husein-kapetana Gradaščevića 83 podatke o katastarskoj općini. 693 i 686. a ostale Murat-kapetanovom vakufu. sadrži samo imena dužnika.1898. 778.12. gruntovnim ulošcima i katastarskim česticama.451 m2 zemljišta. broj gruntovnog uloška. i 1938. Saslušanje je obavljeno 04. godine. koje su obuhvatale površinu od 32. I u Brčkom se radilo o zaokruženim porodičnim imanjima sa jednim brojem izgrađenih poslovnih prostora u samoj čaršiji. godine u prisustvu predstavnika Vakufskog povjerenstva u Brčkom i hafiza Mustafe Imamovića. mutevelije dotičnog vakufa. Saslušano je 22 dužnika i tom prilikom sačinjen je zapisnik koji je dostavljen u Gradačac. gdje su navedene samo dvije mukate manje (50). visinu dotadašnjeg duga i iznos godišnje mukate u dinarima. moguće je načiniti sljedeći zbirni tabelarni prikaz: 30 14. Iz akta Kotarske vakufske komisije u Gradačcu broj 135 ex 98 od 11. godine. 727. . a u popisu nije bilo brojeva 679 i 666 iz spiska iz 1938. Modriči i Brčkom. površini i visini godišnje mukate u krunama i helerima.30 Iz ovog bi se moglo zaključiti da je nešto manje od polovine mukata u Brčkom pripadalo vakufu Husein-kapetana.1904. Na osnovu iznesenog historijata mukata Husein-kapetanova vakufa u Gradačcu. godine nije bilo gruntovnih uložaka broj 177.1899. 1899. Nije bilo imena dužnika. kao što je bio slučaj u Gradačcu i Modriči. 1163. U omotu tog zapisnika nalazi se i ovaj popis mukata kapetanova vakufa u Brčkom. fond: Vakufi. Iz ovog spiska vidljivo je da je bilo 52 mukate.06. Arhiv medžlisa IZ-e Gradačac. 06.

Muratbega i Husein-bega u Gradačcu i Modriči. 6 magaza.84 Nusret Kujraković Tabela 5: Tabelarni prikaz mukata vakufa Husein-kapetana u Gradačcu i Modriči i Murat i Husein-kapetana u Brčkom (1878-1938) Mukate-vakufa Husein-kapetana Gradačac Broj Ukupna mukata površina m² 51 66.354 Mukate-vakufa Murata i Husein-kapetana Brčko Broj Ukupna mukata površina m² 52 32. 3. prihodi i trošenje sredstava S obzirom na način vođenja dokumentacije Gradaščevića vakufa. a u Modriči 18 dućana. . čime je vakuf izgubio preostalo realno pravo na ubiranje godišnje mukate/zakupnine od nekadašnjih vakufskih zemljišnih dobara. kuće i odaje. u finansijskom izvještajima Vakufskog povjerenstva u Gradačcu vodila kao jedinstven vakuf. kahvanu. vakuf gradačačkih kapetana u središtu kapetanije (Gradačcu) posjedovao je je 7 dućana.1889. U evidencijama vakufa Vakufskog povjerenstva u Gradačcu poslije 1945. Naime. berbernicu i pekaru. godine. godine. bio je prosječno od 200 do 300 forinti. Treba napomenuti da su se vakufska dobra Osman. Po zapisniku od 31. 3 odaje. Taj generalni prikaz obuhvatiće razdoblje od kraja 19.1903. Murat i Huseinkapetana.12. Izuzetak čine džamija Husejnija i Sahat-kula. Vakufski objekti. 1525 od 27. godine nema nikakvih podataka o nekadašnjim mukatama Husein-kapetanova vakufa. stoljeća pa do 1945.451 U Socijalističkoj Jugoslaviji ove mukate su izbrisane u gruntovnim knjigama. Prihod od tih vakufa do 1879. nije moguće odvojeno govoriti o vakufskim objektima i prihodima Husein-kapetanova vakufa. nije moguće utvrditi koji su vakufski objekti pripadali Husein-kapetanovu vakufu. godine saznajemo o slabom stanju vakufa Osman-bega. Te objekte sačinjavali su dućani. Medresa Muradija i 6 dućana pod njom počeli su se urušavati. Iz tog razloga potrebno je načiniti općeniti osvrt na vakufske objekte i prihode Gradaščevića vakufa.3.560 Mukate-vakufa Husein-kapetana Modriča Broj Ukupna mukata površina m² 44-60 63. iz dopisa Vakufskog povjerenstva br.3. Iz tih izvještaja. koje je sagradio Husein-kapetan. a na osnovu raspoložive arhivske građe Medžlisa Islamske zajdnice Gradačac. magaze. Ranije je već izgubio vlasnička prava. vjerovatno poslije austro-ugarske okupacije. Tijekom povijesti njihov broj bio je varijabilan.

kuće.. Godine 1913. za troškove popravki vakufskih zgrada.. 4 magaze i 1 plac.40 x 5.5.594. g.50 x 6.20 x 5 m 9x1m 9. starosti i ukupnoj vrijednosti vakufa gradačačkih kapetana: Tabela 6: Tabelarni prikaz osiguranih zgrada Osman.Vakuf je posjedovao 23 dućana u Gradačcu i Modriči. za muderrisa i muavvina Svirac-medrese.45 x 5 m 9.32 31 32 Arhiva Medžlisa IZ-e Gradačac za 1909. magaze. koji je sačinio tadašnji mutevelija Mustajbeg Gradaščević.45 x 5 m 12. str. Murat i Husein-kapetanov vakuf imao je 33 dućana u Gradačcu i Modriči.Vakuf Husein-kapetana Gradaščevića 85 Zapisnik o predaji računa i spisa vakufa gradačačkih kapetana u Gradačcu i Modriči od 14.13.1. Iz ovih izvora saznaje se da su dobra vakufa činili: dućani. 1 kuću. godine Naziv zgrade magaza dućan medresa i 3 magaze pod njom dućana 8 magaza magaza i kahvana kuća kuća kuća Franjo kuća Žiga kuća Figurić mjesto Gradačac-čaršija Gradačac-čaršija Gradačac-čaršija Gradačac-čaršija Gradačac-čaršija Gradačac-čaršija Svirac Čaršija Čaršija Grad Grad građeno od drvenica drvo cigla drvo kamen kamen cigla cigla cigla cigla cigla veličina 9. a rashod 2. a zatim za troškove preddžumanske mukabele. bašče. Gradačac. za vazove.70 m 13 x 19 m 22. Murat i Husein-kapetanova vakufa u Gradačcu 1909.. Osman. veličini.1909. 1 magazu. Iz vjerskog i vjersko-prosvjetnog života muslimana u Gradačcu. mjestu. mejhana i pekara. placevi.449. Odbor Islamske zajednice u Gradačcu.60 7 x 5.50 x 8 m 8x7m 12.000 2000 5000 5000 2000 2000 1000 1500 1000 Po proračunu za 1911.56. Opis osiguranih zgrada od 13. (U povodu 40-godišnjice smrti hafiza Ahmeda Hilmif. mevludske programe i sl. godinu. Mahmut Traljić. koji su raspoređivani na plaće imama i mujezina Husejnije. 1974. Fond Vakufi. 1 bašču i 3 mukate. prihod vakufa je iznosio 3. mujezina i muderrisa u Modriči. za održavanje Sahat-kule i usluge sahačije Ademovića-Ajdinovića. za plaćanje poreza. Muftića).5 m 9x6 m starost (godina) 10 30 16 25 24 12 24 16 25 25 24 vrijednost 1000 1000 25. godine31 čuva podatke o nazivu vakufa. za troškove rasvjete džamija. pruža niz podataka o načinu trošenja vakufskih prihoda.1904.36 forinti. god. imama Sviračke džamije te imama. .

godinu. a rashod 42. Iz tog izvora vidi se da je vakuf posjedovao kuće. Što se tiče stila njezine gradnje. Ovaj podatak prvi je objavio Muhamed Hadžijahić u svom djelu Gradačac i okolina.10. Husein-kapetanova (Husejnija) je iz više razloga najpoznatija gradačačka džamija. ne spomnje postojanje ove džamije. koja je izgorila kada je naredio da se kompletan dvorac zapali 1832.5 m).86 Nusret Kujraković Prema polisama osiguranja vakufa od 20. 404. dućan (22x4 m). nav. vakuf Osman. Iako nije najstarija. dućan (9x3 m) i magazu (12. novembra 2004. a Rješenjem Zavoda za zaštitu spomenika kulture NRBiH iz Sarajeva br. Ona u svojim memoarima detaljno opisuje kompleks dvorca u Čardaku blizu Gradačca. U Modriči je isti vakuf imao dućan (27x3 m). godine džamija je bila stavljena pod zaštitu države i upisana u Registar nepokretnih spomenika kulture.000 dinara. kod Sveopćeg osiguravajućeg dioničarskog društva „Nada“ u Sarajevu. januara 1951.. Od dolaska na čelo gradačačke kapetanije 1820. 02-881-3 od 18.33 Nacionalnim spomenikom Bosne i Hercegovine proglašena je 2004. godine objekat je bio stavljen pod zaštitu države.2-02-255/04-5 od 2. Murat i Husein-kapetana u Gradačcu imao je sljedeće neketnine: zgradu Medrese Svirac – (18x13. Ostali autori su preuzeli ovaj podatak od njega. Što se tiče sudbine dvorca Husein-kapetana u Čadaku. Iz prijedloga budžeta Ujedinjenih vakufa u Gradačcu i Modriči za 1944. Najznamenitiji vakufski objekat koji je izgradio Husein-kapetan je potkupolna džamija podno gradske tvrđave (40-50 metara od gradskih zidina).34 33 Ahmed S. god. Ona ne spominje postojanje džamije. godine.godine prilikom napuštanja Bosne.5x8. prema neobjavljenim memoarima Milice Dedijer-Babić koji su u posjedu Muhameda-Bege Gradaščevića.000 dinara. u literaturi se navodi da je Husein-kapetan sagradio jednu džamiju u blizini dvorca u Čardaku. ukupne vrijednosti od 81.1927. aprila 1962.5 m). Ovo 34 . do 1831. str. Zanimljivo je da Hamdija Kreševljaković u svom djelu Kapetanije u Bosni i Hercegovini. Sagrađena je 1826.680 dinara. odaje i lokale (ukupno 36). Odluka Komisije za očuvanje naconalnih spomenika BiH broj 07. Aličić u svojoj knjizi o Pokretu za autonomiju Bosne uočava da je ona „i posljednja u tursko-osmanskom stilu u Bosni“. A. prihod vakufa je iznosio 42. Rješenjem Zemaljskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirodnih rijetkosti NRBiH iz Sarajeva broj 88/51 od 20. Ukupna vrijednost bila je procijenjena na 145. Aličić.580. Također. koji je iznosio 236.5 m) i kovačnicu (8x5 m). magazu (9x8. godine. placevi oko Hadžiefendine vode i iznajmljeni prostori u zgradi bivše Murat-kapetanove medrese. Husein-kapetan se bavio izgradnjom raznih građevina u svojoj kapetaniji. dvorac nije spaljen nego ga je kupio Jovan Babić. S. saznaje se da su vakufska dobra gradačačkih kapetana činili 22 dućana. Prema Završnom računu Ujedinjenog vakufa za 1938/39.. godine. dj.254 dinara. godine. ne navodeći izvor ovog podatka.

ruhuna Murat-kaputan.34-37.prouči Fatihu!“ Džamija Husejnija bila je oduvijek glavna gradačačka džamija. kapetan gradačačke tvrrješenje je postalo pravosnažno 24. Osmana i Murata.godišnjice izgradnje džamije(1826-2006). ‘aziz. kuća Gradaščevića (1786) i tvrđava i kula Zmaja od Bosne. ‘alejhimus-salatu ves-selam. Povodom obilježavanja 180. kojim se džemat poziva da kapetanima prouči Fatihu: „Hadreti resuli ekrem ve nebijji mehterem. Opširnije o džamiji Husejniji vidi: Nusret ef.1810). nezif. godine i Sahat-kulu u gradskoj tvrđavi. Husnija Kamberović. mutahher. Gradačac.deredžati Husein-kaputan ibnu huna ve kaffeti ehlil .Vakuf Husein-kapetana Gradaščevića 87 Iz zahvalnosti za ono što su učinili za Gradačac. Predstavlja dio jedinstvenog gradačačkog kulturno-historijskog kompleksa. Rukopis ovog teksta dobio sam od hadži Raif ef. Husein-kapetan je dao sagraditi 1824. Medžlis Islamske zajednice Gradačac. a prije ezana i hutbe. čisti i ugledni.iman ve ehli islam – er(va)huna. nav... mujezin uči sljedeći tekst na turskom jeziku.15-19. kao i na ostale časne i plemenite pejgambere. Naime. Osman-kapetana. Džamija Husein-kapetana i džemat Husejnija u Gradačcu. godine ovo dobro je bilo evidentirano i svrstano u I (prvu) kategoriju kao kulturno-istorijsko dobro. godine. sallallahu te’ala ‘alejhi ve sellem. pred mubarek duše merhuma Mehmed-kapetana.“ 35 Prijevod ovog teksta glasi: „Salavat i selam na plemenitog i poštovanog Allahova Poslanika.dj. Sabira Husedžinović/Zahida Hećimović-Kamberović/Husnija Kamberović. sina ovdašnjeg i cijelog svijeta islamskog . To potvrđuje ploča uzidana u objekat. biblioteka Fadil-paša Šerifović (1839/40). str. U tarihu stoji: „Osnivač objekta je Husein-kapetan. Dr. a da bi se sačuvala uspomena na Husein-kapetana i gradačačke kapetane Mehmeda. nav.7-25. efendimiz hadretleri nur menevver. Prostornim planom Bosne i Hercegovine iz 1980. letif. str. oktobra 1962. šerif. ruhuna husus sahibu-l-hajrati vel-hasenati ve ragibul-dženneti ved .. koja je bila dio njegovih vakufskih dobara/ zadužbina. ruhuna Osmankaputan. cijenjeni. 2006. 36 Osim džamije. Murat-kapetana. u gradačakoj džamiji Husejniji sačuvala se višestoljetna tradicija. a on ga je naslijedio od svog oca Džemal efendije. mubarek ervahuna merhum Mehmed-kaputan. ruh se’adetlerina ve sairi pejgamberati ‘izam ve rusuli kiram. koji bijaše prosvijetljeni.dj. očišćeni. Kujraković. petkom poslije džumanskog sunneta. str. milostivi. koji čine sljedeći objekti: zgrada nekadašnje Murat-kapetanove medrese (sagr. sin Osman-kapetanov. Huskića.. 35 36 . Sahat-kula (1824). Husein-kapetana. a posebno pred dušu dobročinitelja i onoga koji želi Džennet i visoke položaje u njemu. Lillahi-l-fatiha.

37-39.15-16. kao vlasništvo i zadužbina/vakuf Husein-kapetana Gradaščevića. zapravo neprocjenjiv doprinos u razvoju obrazovnog. kulturnog. Dr. nav. postupno je slabio. . Husnija Kamberović. godine. Također. Sat je nakon 1878. a poslije 1878. Dobrima iz svoga vakufa Husein-kapetan Gradaščević je dao izuzetan. ovaj rad osvjetljava tu stranu njegovog životnog djelovanja. str. str. kao i stotine učenika u medresama.37 Nacionalnim spomenikom BiH proglašena je 2004. Kao značajan prilog Husein-begovoj biografiji.38 4. Zaključak Husein-kapetan Gradaščević kao djelatni musliman i vakif nije bio dovoljno poznat široj javnosti i akademskoj zajednici. ne samo u Gradačcu nego i šire. godine kupljen u Beču. vjerskog i vjersko-obrazovnog života.88 Nusret Kujraković đave.dj.godine. Pripadnici tih naraštaja bili su nosioci privrednog.. januara 1951. sa smanjivanjem površine vakufskih dobara ovog vakufa. U tom dugom vremenskom razdoblju od 189 godina (1820-2009). Predstavlja najmlađi objekat ove vrste koji je podignut u osmanskom periodu u Bosni i Hercegovini. Novi sat je postavljen 1923. Odluka Komisije za očuvanje naconalnih spomenika BiH od 2. godine. kao dio graditeljske cjeline Starog grada u Gradačcu. godine. objekat je stavljen pod zaštitu države. Rješenjem Zemaljskog zavoda za zaštitu spomenika kulture i prirodnih rijetkosti NRBiH iz Sarajeva broj 87/51 od 20. odgojene su i obrazovane u islamskom duhu na hiljade Bošnjaka u gradačačkim mektebima i džamijama. pa do današnjih dana. počev od 1820. godine. nav.dj. (1824)“. političkog. godine. Godina 1240. 37 38 Opširnije o Sahat-kuli vidi: Sabira Husedžinović/Zahida Hećimović-Kamberović/ Husnija Kamberović. koja nije ni pokazivala posebano zanimanje za ovu dionicu njegovog života.. naročito poslije 1945. Širina i intezitet ovog doprinosa bio je najveći u osmanskom radoblju bosanske povijesti. Prestao je raditi u II svjetskom ratu. kulturnog i vjersko-prosvjetnog života muslimana u Gradačcu i okolini. vakufska dobra Husein-kapetana dala su značajan doprinos u oblasti urbanog razvoja grada Gradačca. novembra 2004.

-1918. Gradačac i okolina. 1986. 1901. Čifluci Husein-kapetana Gradaščevića. Izdanja Hrvatskog državnog muzeja u Banjoj Luci. nauke. Gradačac. Prilozi za orijenalnu filologiju. Hrvatski institut za povijest-Zageb i Institut za istorijuSarajevo. Kujraković ef. 2002. Husein-kapetan Gradaščević (1802-1834). Husedžinović Sabira/Zahida Hećimović-Kamberović/Kamberović Husnija. Nacrt za monografiju. kulture i sporta/športa. Srpski ustanak i prva vladavina Miloša Obrenovića. bez godine izdanja. Gradačac. Sarajevo. Begovski zemljišni posjedi u Bosni i Hercegovini 1878. Glasnik zakona i naredaba za BiH 1878. i II. BZK Preporod Gradačac. XIV-XV/1964-1965.-1916. Kreševljaković Hamdija. Garčević Muhamed. Kamberović dr.godine. Hadžijahić Muhamed-Imamović Teufik. Medžlis Islamske zajednice Gradačac. biografija-Uz dvjestotu godišnjicu rođenja-. Pokret za autonomiju Bosne od 1931. Vrijednosti i stanje poslije rata 1992-1995. Ćehajić Džemal. Sarajevo. Federalno ministarstvo obazovanja. Svjetlost Sarajevo. 2003. . Džamija Husein-kapetana i džemat Husejnija u Gradačcu. 2006.. Arhiva Općinskog vijeća općine Gradačac. Hrvatska državna tiskara Zagreb-podružnica Sarajevo. Korkut Besim..godišnjice izgradnje(1826-2006). Gruntovnički zakon za Bosnu i Hercegovinu sa pripadajućim naputcima I. Zemaljska štamparija. 1999. 1942. Sarajevo.Vakuf Husein-kapetana Gradaščevića 89 IZVORI I LITERATURA Ahmed Aličić. Kula Husein-kapetana Gradaščevića. 1969 Aličić Ahmed. Nusret. Beograd. Kunibert Bartol. 1960. 1996. Prijevod Kur’ana. Košulja-hamajlija Husein-kapetana Gradaščevića. Sarajevo. Zagreb. Sarajevo. Sarajevo. Gradačac. do 1832. i sa naredbom o gruntovničkim povjerenstvima. Derviški redovi u jugoslovenskim zemljama. Arhiva Medžlisa Islamske zajednice Gradačac. 1886. Husnija. Kapetanije u Bosni i Hercegovini. Kamberović Husnija. svezak 2. Povodom obilježavanja 180. 1980. 2.drugo izdanje.

3. Gradačac. Gradačac. Vijećanje bošnjačkih prvaka u Tuzli 1831. The waqf of Hussein Kapetan Gradaščević by its property helped a lot or rather to say extraordinary contributed to urban development of the town of Gradačac and surrounding areas starting in the year 1820 and up to present days. . Maribor. 2007.). vakuf. The most important waqf of Hussein Kapetan Gradaščević in the town of Gradačac is Huseijnija mosque (1826) and Clock Tower (1824). the administer (muteveli) of these waqfs. originated from the period between 1820-1831. Zbornik radova sa naućnog skupa „Značaj Pokreta Husein-kapetana Gradaščevića u brobi za autonomiju Bosne i Hercegovine“ (Tuzla. Significant part of these waqf was taken away from the Islamic Community between the years 1878-1974. Preporod Gradačac. Murat–kapetan and Hadji Bećir-bey Gradaščević. (U povodu 40-godišnjice smrti hafiz Ahmed Hilmi ef. Ključne riječi: Husein-kapetan Gradaščević. and the only small part of that waqf remains today. The income from the waqf of Hussein Kapetan Gradaščević was devoted to the salary of imamas and muezzins in Husejnija and Svirač mosques in Gradačac and Osman-bey mosque in Modriča. buildings. vjerski objekti. Traljić Mahmut.2. and also for maintenance of the mentioned mosques and madrasahs. Iz vjerskog i vjersko-prosvjetnog života Muslimana u Gradačcu. Waqf of Hussein Kapetan Gradaščević had centralized administration within the waqf of Osman–kapetan. Through the history the number of waqf property varied.90 Nusret Kujraković Šehić Sadik. This waqf possessed land property. by family inherited tradition. founded by himself. džamija Husejnija. 1994. At the beginning. was chosen from the eldest male members of bey’s family and later on out of that family as well.2006. Gradačac. Muftića). Sahat-kula. drugo prošireno izdanje. 1974.godine.vjersko obrazovanje Summary Waqf of Husein Kapetan Gradaščević Waqf of Hussein Kapetan Gradaščević. Zmaj od Bosne. and yearly rental fee (mukate). Mariborski tisak. Odbor Islamske zajednice Gradačac. which were proclaimed as ‘’national monuments of Bosnia and Herzegovina’’ in year 2004. then to the salary for muderith of madrasa (high school) in Gradačac and Modriča.

750 200 1 320 200 580 320 400 220 434 86 1.100 2.650 sa avlijom u varoši Kuća kbr.800 1.300 570 130 380 150 0 80 2 88 1 60 60 0 64 Godišnja mukata (zakup) kruna helera 0 69 Opis nekretnine Bašča šljivik u varoši Gradilište u varoši Dvor sa zgradom u staroj varoši Bašča šljivik do stare varoši Bašča šljivik do Save u varoši Kuća kbr.480 1.778 sa avlijom u varoši Dvorište u varoši Bašča šljivik u varoši Bašča šljivik u varoši Kuća sa kućištem i dvorištem Gradilište u varoši Bašča šljivik kod kuće u varoši Bašča voćnjak kod kuće u varoši 2 Brčko 1144 2 88 7 Brčko 727 2 40 .180 330 1.Vakuf Husein-kapetana Gradaščevića 91 P R I L O Z I: Prilog 1: Tabelarni prikaz mukata vakufa Murat i Husein-kapetana u Brčkom (1889-1903) Red broj 1 Katast.k. općina Brčko Broj z. 1263 Broj kat. čestice 19/38 4/3 4/4 11/36 3 Brčko 1176 11/51 19/159 4 Brčko 1152 10/78 14/31 5 Brčko 779 14/34 14/35 14/33 6 Brčko 778 14/36 14/32 14/177 11/32 11/39 11/25 11/22 8 Brčko 726 11/21 11/23 Površina m2 1. ul.779 sa avlijom u varoši Bašča (vrt) Krušik u varoši Bašča (vrt) Krušik u varoši Bašča vrt kod kuće u varoši Bašča (vrt) Krušik u varoši Kuća kbr.1064 sa avlijom u varoši Kuća kbr.

725 sa avlijom u varoši Kuća kbr.712 sa avlijom u varoši Bašča vrt kod kuće u varoši Gradilište u varoši Kuća kbr.724 sa avlijom u varoši Dvorište u varoši Kuća kbr.707 sa avlijom u varoši Kuća kbr.710 sa avlijom u varoši Dvorište sa gradilištem i štalama u v Bašča vrt kod kuće u varoši Kuća kbr.703 sa avlijom u varoši 250 110 150 210 0 700 810 380 1 220 260 2 520 280 115 260 230 300 310 220 100 270 300 250 420 0 1 80 60 0 0 0 0 2 80 80 80 80 40 1 60 1 60 24 60 0 80 80 1 0 60 32 .705 sa avlijom u varoši Bašča šljivik kod kuće u varoši Gradilište u varoši Kuća kbr.708 sa avlijom u varoši Kuća kbr.709 sa avlijom u varoši Kuća kbr.713 sa avlijom u varoši Kuća kbr.92 9 10 Brčko Brčko 725 724 11/20 11/18 11/19 11/17 11 12 13 Brčko Brčko Brčko 723 11/33 714 713 10/170 10/57 14 15 Brčko Brčko 712 10/57 711 10/53 10/51 16 Brčko 710 10/50 10/52 17 18 19 20 Brčko Brčko Brčko Brčko 709 708 707 706 10/19 10/109 10/62 10/110 10/111 21 22 23 Brčko Brčko Brčko 705 10/47 704 703 10/112 10/46 10/35 10/56 Nusret Kujraković Kuća kbr.706 sa avlijom u varoši Kuća kbr.723 sa avlijom u varoši Bašča šljivik kod kuće u varoši Kuća sa dvorištem Kuća kbr.1299 sa avlijom u varoši Kuća kbr.

701 sa avlijom u varoši Bašča šljivik sa kućom u varoši Kuća kbr.1159 Kuća kbr. 696 sa avlijom u varoši Kuća i dvorište u varoši Kuća kbr. 699 sa avlijom u varoši Bašča šljivik bez kuće Dvorište sa gradilištem i štalama u v Dvorište sa kućom u varoši Kuća kbr. 693 sa avlijom u varoši Bašča vrt kod kuće 340 320 200 275 1 448 390 1 220 25 260 150 80 1 225 25 120 290 112 260 200 210 230 3 280 82 0 166 223 115 1 1 1 1 93 60 60 60 60 60 60 30 31 Brčko Brčko 697 696 1 1 60 60 20 80 60 . 694 sa avlijom u varoši Dvorište kod kuće u varoši Kuća kbr.700 sa avlijom u varoši Dvorište kod kuće u varoši Kuća kbr. 697 sa avlijom u varoši Kuća kbr. 119 sa avlijom u varoši Bašča vrt kod kuće u varoši Gospodarstvena zgrada Kuća kbr.Vakuf Husein-kapetana Gradaščevića 24 25 26 Brčko Brčko Brčko 702 701 700 10/61 10/59 27 Brčko 699 10/115 10/68 10/64 10/65 28 Brčko 698 10/66 10/67 10/166 10/86 29 Brčko 691 10/87 10/164 10/107 10/70 10/69 10/89 32 Brčko 694 10/88 10/72 33 Brčko 695 10/71 34 Brčko 693 10/73 10/74 10/114 10/63 10/113 10/60 Gradilište u varoši Gradilište u varoši Gradilište u varoši Kuća kbr. 698 sa avlijom u varoši Kuća kbr. 695 sa avlijom u varoši Dvorište kod kuće u varoši Kuća kbr.

94 10/75 35 Brčko 692 10/76 10/116 36 Brčko 690 10/77 10/117 37 Brčko 689 688 38 39 40 Brčko Brčko Brčko 687 686 10/79 10/118 10/80 10/48 10/43 10/45 10/120 41 Brčko 676 10/101 10/121 10/102 42 Brčko 675 10/96 10/100 10/98 10/89 44 45 Brčko Brčko 673 672 10/123 10/97 10/85 10/90 46 Brčko 671 10/92 10/91 10/169 Nusret Kujraković Kuća kbr. 674 sa avlijom u varoši Bašča šljivik kod kuće Kuća kbr. 673 sa avlijom u varoši Dvorište Kuća kbr. 692 sa avlijom u varoši Dvorište kod kuće u varoši Dvorište kod kuće u varoši Dvorište kod kuće u varoši Kuća kbr. 1306 sa avlijom u varoši 180 1 170 90 1 140 250 200 70 110 65 220 140 130 210 120 315 300 360 150 140 140 90 290 230 120 73 117 3 20 2 40 1 20 3 20 1 60 1 12 60 60 1 1 0 12 04 56 43 Brčko 674 1 20 . 676 sa avlijom u varoši Bašča šljivik kod kuće Dvorište kod kuće Kuća kbr. 671 sa avlijom u varoši Dvorište Dvorište Kuća kbr. 689 sa avlijom u varoši Kuća i dvorište u varoši Kuća i dvorište u varoši Bašča vrt kod kuće Kuća kbr. 675 sa avlijom u varoši Bašča šljivik kod kuće Bašča šljivik kod kuće Kuća kbr. 687 sa avlijom u varoši Dvorište kod kuće Kuća kbr. 672 sa avlijom u varoši Kuća kbr. 686 sa avlijom u varoši Kuća kbr.

670 sa avlijom u varoši 10/93 Dvorište 10/95 Bašča vrt kod kuće Kuća kbr. 1341 sa avlijom 10/103 u varoši Gradlište sa magazom u 8/18 čaršiji 1056/105 Kućište Gradilište sa magazom u 7/99 čaršiji Gradilište sa magazom u 7/197 čaršiji Gradilište sa magazom u 7/198 čaršiji 10/44 Šljivik kod kuće 10/165 Kuća broj 1151 11/37 Bašča kod agencije 10/94 180 100 250 400 1 40 40 46 47 3 47 194 46 800 0 1 95 47 Brčko 670 12 48 49 Brčko G.Rahić 669 177 60 80 50 Brčko 1163 20 51 52 Brčko Brčko 662 1159 3 20 .Vakuf Husein-kapetana Gradaščevića Kuća kbr.

365 25.377 129.godine (površine u kvadratnim metrima) 188.728 Mukate (zakupnine) vakufa Gradačac Brčko Modriča Broj do 1938 Broj do 1938 Mjesto Gradačac Gradačac Gradačac Gradačac Modriča Modriča Modriča Godina 1820-1884 1887 1933-1938 1945 Nusret Kujraković Prilog 2: Tabelarni prikaz vakufa Husein-kapetana Gradaščevića od 1820-1999.145 to 1960povrat pravo kozemljišta pod zemljišta pod 1974 rištenja mukatom mukatom 14.845 3.451 .772 7.96 Gradačac Godina 1999 17.210 20.914 32.481 (51+60) 111 52 Površina Površina Vakuf Oduzenekadašnjeg nekadašnjeg Zatražen ima samo vakufskog vakufskog 20.

Vakuf Husein-kapetana Gradaščevića 97 .

98 Nusret Kujraković .

. 45-85.. i 1936. Pír b. U radu su analizirane tri vrste osmanskih vasijjetnama: vasijjetnama kao duhovna oporuka. 1 2 Vidi. 981/1573). Vasijjetnama u diplomatičkom pa i pravnom smislu predstavlja poseban dokument. (popularno djelo o ehli sunetskom islamskom vjerovanju te vjerskim i moralnim obavezama muslimana: akaid i ibadat). Evidentno je. . Sarajevo. međutim. da se u dijelu naše orijentalističke literature pojam vakufnama identificira sa pojmom vasijjetnama. godine. Muõammad b.1 U radu je konstatovano da je vasijjetnama u diplomatičkom smislu poseban dokument u kojem se razrađuju osobite želje oporučitelja izražene u vidu jednog ili više raznih vasijjeta koji se odnose na još nerealizirane uvjete oporučitelja. uglavnom. ona predstavlja dokument sa osobenom diplomatičkom strukturom kojim se potvrđuje pravna valjanost oporučiteljevih uvjeta i objelodanjuje čin njihove realizacije. ‘Alí al-Birgiwí (um. posebno kada je u pitanju njihova kataloška i literarno-književna obrada. knjiga XXV-XXVI. str.Azra Gadžo-Kasumović REGESTE VASIJJETNAMA U ARHIVU GAZI HUSREV-BEGOVE BIBLIOTEKE U Gazi Husrev-begovoj biblioteci čuva se značajan broj originalnih osmanskih vasijjetnama kao i prepisa evidentiranih u sidžilima vakufnama koje se odnose. 2007. na period između 1762. osobito onima koji ne poznaju osmanski jezik. uobičajena vasijjetnama kao oporuka koja prethodi registraciji zvaničnog zasnivanja vakufske zadužbine te vasijjetnama namijenjena postupanju sa umirućim i mejjitom koja je nastala po uzoru na Birgivijinu Vasijjetnamu.2 U ovom radu donose se kratke regeste svih navedenih tipova vasijjetnama koje se čuvaju u Gazi Husrev-begovoj biblioteci uz detaljne bilješke koje mogu biti od pomoći raznim istraživačima. Stoga je autorica ovih regesti dala diplomatičku obradu vasijjetname i donijela kao prilog prevod dvije karakteristične osmanske vasijjetname u radu pod naslovom: Vasijjetname na osmanskom jeziku. Što se tiče vakufname.

datirana 05. datirana 1297/1879. Vasijjetnama sadrži vrlo opširan tekst u vezi sa svim detaljima opremanja mejjita i ukopa kao i opširno navođenje učenja dova u toj prilici. rebiu-l-evvela 1197. Mehmed-baša Jamak. godine. Vasi-muhtar je oporučiteljev zet Hadžihasan-oglu Mulla Abdullah. Ima dio koji se odnosi na davanje 100 groša pod interes za kurban. Fatime. sina Smail-baše iz mahale Mulla Arap. a žene Derviš-bega Sokolovića. 8 Oporučeno je 3500 groša. safera 1230. kćeri hadži Mustafe. šabana 1246. datirana 07. kćeri hadži Mehmed-agine iz Sarajeva. Ali-efendizade Mulla Mustafa. Umihane. sluškinje u kući Derviš Abdullah-bega. Vasijjjetnama ima dodatak/zejl u kome se određuje koje vrste nakita oporučiteljica dijeli svojim sinovima i kćerima. A-922/TO Opširna neovjerena vasijjetnama. rođenog 1173. džmade-l-ahira 1270. učenje tevhida i mevluda godišnje te za kurban. datiran 21. imam Careve džamije. 7 Navedena je samo godina. sin Mulla Jusufa. Mulla Ibrahima. 4 Oporučeno je 209520 groša. .6 A-1252/TO Neovjerena vasijjetnama. Vasi-muhtar je njegov sin Muhammed-beg. 6 Svjedok je Muhammed.100 Azra Gadžo-Kasumović A-521/TO Oporuka. godine7. 5 Oporučeno je 500 groša za potrebe opremanja mejjita. Odnosi se samo na troškove ukopa. godine3. pratilac Kaukči-zade Mulla Mehmeda. iz Sarajeva.4 A-956/TO Neovjerena vasijjetnama. godine. hafiz Mulla Salih. a ako on bude imao smetnji tada brat oporučiteljev Derviš-aga. godine. kći hadži Mehmed-age. svakom ponaosob. iz mahale Čokadži Sulejmana u Sarajevu. Husejin-baša Džino. Svjedoci su: Timuri hadži Ali. iz mahale Mulla Arab Atik u Sarajevu.8 3 Velikog je formata. iskati salata i kefareta. godine. Arife. Požegi-zade Mulla Muhammed. kćeri Mehmeda. hafiz Mulla Ibrahim. Vasi-muhtar je oporučiteljicin sin Abdullah-aga. napisana na debelom papiru na tri stranice teksta sa crvenim ukrasnim ispisima. Kemerli-zade Mulla Ibrahim. a nazir je njena kći Ismihana. Nisu ubilježeni svjedoci. nastanjene u mahali Miskin džamije. Salih-age Kaukčije.5 A-959/TO Testament. datirana 18. sin hadži Mehmeda Hafizoglu Mustafa.

11 A-1272/TO Neovjerena vasijjetnama. Mustajbega. godine. A ako ni njemu ne bude određeno tada njegov rođak Džennetić Ali-beg. sina Fejzullah-bega (Džennetića). Oporučeno je 450 groša. Svjedoci su: Dženneti-zade Lutfullah-beg. a ako ni njemu ne bude određeno tada neko od rodbine ko je ispravan i čuva emanet.Regeste vasijjetnama u arhivu Gazi Husrev-begove biblioteke 101 A-1253/TO Neovjerena vasijjetnama. Ćurči-baši Sulejman-aga. timurdžija Mulla Husejin. Svjedoci su: imam mahale Kalin hadži Ali. Svjedoci su: Jorgandžija hadži Mustafa. datirana krajem rebiu-l-ahira 1232. Vasi-muhtar je Moro-zade Ali-beg. Bukara Salih. sina Smail-bega (Džennetića) iz mahale Jagdži-zade Ahmeda u Sarajevu. Za drugog nazira oporučitelj je postavio svog drugog sina Fejzullaha. godine10. serdengečtije Ibrahim-age. sandžaktar. Salih Efendizade Mulla Sulejman. Ima određena i stavka za hadž od 2250 groša. datirana 23. Srednjeg je formata. Šahić Mulla Ibrahim. Abadžić Abdi-aga. rođenog 1159. a nazir njegov sin Sulejman. Višegradli Ali-efendija. Dženneti-zade Mustafa-beg. Vasi-muhtar je njegov punac Madenli hafiz Ibrahim-efendija. Efendi-zade Mulla Ismail. a što je ubilježeno i u defteru troškova. trgovac Kujumdžić Abdullah.13 9 10 11 12 13 Oporučeno je 3300 groša.efendija. Soko hadži Mustafa. a ako njemu ne bude određeno tada oporučiteljev brat Lutfullah. Nakkaš Mulla Salih i drugi. redžepa 1268. godine. napisana je na debelom papiru sa ukrasnim crvenim tačkama i linijama. Oporučeno je 18550 groša od tog za bedeli-hadž 5000. stanovnika mahale Jagdži-zade u Sarajevu. Havadže Derviš Ahmed. mujezin Abdullah iz mahale Havadže Kemaluddin. godine12. Hafiz Mulla Sulejman. Moro-zade Ali-beg. godine. Dženneti-zade Ali-beg. godine. Šišo-zade Mulla Ibrahim. . datirana 1197/1782. Navedena je samo godina. rođenog 1213. Vidinli-oglu Mulla Abdullah i drugi. Iskender-oglu Ali-baša. sina Mustafe iz Kečedži Sinanove mahale u Sarajevu. Jelko-oglu Ibrahim iz mahale Kalin hadži Ali. Vasijjetnama ima dodatak o novčanom vasijjetu od sto groša čija će dobit ići za potrebe mekteba u mahali Jagdži hadži Ahmeda. rođenog 1177. Derviša Mustafa-bega. Džennetizade Fejzullah-beg.9 A-1270/TO Neovjerena vasijjetnama. Džino-zade hadži Abdullah.

kćeri Halilbašić Mehmed-bega. a nazir je amidžić Abdi-aga. ukopa. Umi Kulsume Kumašin. Božijeg poslanika Muhammeda. iz mahale Pelteka Husamuddina u Sarajevu. njen sin Nazif. mjeseca zu-l-hidždžeta 1307. rebiu-l-ahira 1299. godine. upućena muslimanima. datirana 12. datirana 09. Na bedeli-hadž otpada 5000 groša. datirana 10.15 A-2204/TO Oporuka. godine. kefareta i bedeli-hadža. godine.17 14 15 16 17 Oporučeno je 12000 groša za potrebe opremanja. Za bedeli-hadž izdvojeno je 11400 groša. godine.14 A-1612/TO Oporuka.. drugi amidža hadži Mehmed-aga. Navedeni je bio djed po majci Fejzage Hadžišabanovića. Hadžihusejnović Akif-efendija i drugi.102 Azra Gadžo-Kasumović A-1306/TO Neovjerena vasijjetnama. Hašeme.s. džumade-l-ahira 1305. A-1870/TO Oporuka. a. kćeri hadži Ahmeda iz mahale Kebkebir u Sarajevu. godine. Ukupna oporuka iznosi 8365 groša. Preporuka sadrži pretjerane i zastrašujuće prijtenje i predviđanja. Hadžihusejnović Sejfullah-efendija. sastavljena prema snu njegovog turbedara šejha Mustafe.16 A-2205/TO Preporuka ili oporuka (turbedarovo pismo). sina Ibrahima. koja je umrla 26. kćeri Mujage Mašića. a supruge Ćurčić hadži Lutfage. . Ukupna ostavina iznosi 2500 groša. godine. datirana 1267. redžepa 1310. Fejzullah-age Klempe. Atife. Svjedoci su: Oporučiteljicin amidža Kumašin Mehmed-aga. godine. rođene 1287/1870. Na poleđini vasijjetname običnom olovkom je ispisan defter troškova za tedžhiz i tekfin povodom smrti navedene Umi Kulsume. iz Buzadži hadži Hasanove mahale (Logavin sokak) u Sarajevu. datirana 1265. Vasi-muhtar je oporučiteljicin muž Husejinefendija.

19 A-2207/TO Oporuka. Oporučeno je 1500 groša. te potvrdu vasijjeta svjedočenjem Mašića Ibrahim-age. Oporučeno je 500 groša. iz Bakir-babine mahale (At-Mejdan) u Sarajevu. Nije naveden mjesec. ševvala 1215. Svjedoci su: Šahi-zade Junus. sa nekim izmijenjenim stavkama vezanim za troškove oko ukopa. Ahmed-age Mašića. iz Kučuk Katibove mahale (Mlini) u Sarajevu. Mašić Ibrahim-aga i drugi. Oporučeno je 9000 groša. sina Mahmuda. hadži Mustafa-age. Merjeme. sina Sulejmana. sina hadži Mujage. a nazir Maši-zade Mustafa-aga. sina hadži Salih-age iz mahale Havadže Kemaluddin. iz Sagrakči hadži Mahmudove mahale u Sarajevu. Vasijjetnama na poleđini ima dodatak napisan 19. Abdi-aga. Vasi-muhtar je oporučiteljev sin Mehmed. redžepa 1283 godine18. sina Ahmed-age.Regeste vasijjetnama u arhivu Gazi Husrev-begove biblioteke 103 A-2206/TO Neovjerena vasijjetnama. kćeri Ibrahima. iz mahale Sagrakči hadži Mahmuda. Ispod mufredat-deftera sa pojedinačnim stavkama troškova stoji dodatak u kojem se detaljno izlaže vasijjet u vezi s bedeli-hadžom. iz mahale Sagrakči hadži Mahmuda. Mašić Mustafa-age. (Hariri) Hurejri-zade Mehmed-aga. datirana 24. majke hadži Mujage Tuzlića. Šahi-zade Ahmed-aga i njegov brat Mustafa-aga. džumade-l-ahira 1265. Oporučeno je 4016 groša.23 A-2285/TO Oporuka. sina Salih-age.21 A-2208/TO Nedatirana oporuka Šerife. Dalagi Hasan-aga. Subašić Salih-aga. safera 1293.22 A-2209/TO Oporuka. godine20. rođenog 1227. godine. datirana 25. od toga 6000 za bedeli-hadž. sin Husejin-age iz mahale Sagrakči hadži Mahmud. Potogi Ahmed-aga. godine. 18 19 Napisana je na tankom dvolisnom papiru. datirana 1225. sina Husejina i Mašića Mustafa-age. 20 21 22 23 . godine. datirana 27.

30 A-2662/TO Oporuka. godine24. Navedena je samo godina. datirana 15. 259). Navedeni je oporučio 100 groša. godine. hadži Saliha. Murathana-hatun. Fatime. Nefise. iz Džemaluddinove (vjerovatno Havadže Kemalove mahale) u Sarajevu. godine28. kćeri Mulla Muharrema. muharrema 1247. Navedena je oporučila 300 groša. godine. redžepa 1245. muharrema 1293. Ne navodi se mahala u kojoj je oporučitelj stanovao. Navedeni je oporučio 842 groša. Umihane. džumade-l-evvela 1246. sina hadži Hasana. 25 26 27 28 29 30 31 . Navedena je oporučila trećinu svoje imovine. datirana 11. datirana 03. godine. A-2464/TO Oporuka. datirana početkom muharrema 1250. Trećina iznosi 806 groša i 20 para. datirana 09. datirana 1263. kćeri Abdulaha Krbovića (ili Kurbovića?). Original se nalazi u Sidžilu 1 u GHB.31 24 Prevod ove oporuke nalazi se u knjizi šejha Sulejmana Kemure u knjizi Sarajevske džamije i druge javne zgrade turske dobi (str.29 A-2661/TO Oporuka. Oporučeno je 2000 groša. sina Ibrahima.104 Azra Gadžo-Kasumović A-2459/TO Fotografski snimak vasijjetname Kemal-bega iz 945/1538. kćeri Mustafe Hadžiabdića.27 A-2660/TO Oporuka. Spomenuta je oporučila 500 groša. godine. kćeri Ebu Bekira.25 A-2637/TO Vasijjetnama. godine.26 A-2659/TO Oporuka. Nesima Nikšića.

datirana 03. šerijatski vježbenik. Navedeni je oporučio 501 groš. sina Mustafe i Havve koji je rođen 1264. Visoko. koji je rođen 1207. Zlatke kćeri Derviša Šoše. datirana 01. hadži Mustafe Telalagića.35 A-2667/TO Oporuka. koji je rođen 1220. godine. kćeri Ibrahima a supruge Ibrahim-spahije. bez datuma Mulla Ibrahima. mjeseca zu-l-kadea 1315. sina Abdullahalemdara. Oporuku je ovjerio u kući oporučitelja Enver Refet Imamović. Oporuku je ovjerio Ahu Rasim Čohadžić.34 A-2666/TO Oporuka. sina Muharrema Mušanbegovića. a koji je oporučio 300 groša. XII 1912. Navedeni je oporučio je 410 groša. godine Safije. godine. datirana 25. sina Smajilova. iz mahale Haseki-hatun (Za banjom) u Sarajevu.37 32 33 34 35 36 37 Nije navedeno ni koliko je ni za šta je oporučio.36 A-2668/TO Oporuka. šabana 1261. iz Kasapović hadži Ibrahimove mahale (Carina) u Sarajevu..32 A-2664/TO Oporuka.Regeste vasijjetnama u arhivu Gazi Husrev-begove biblioteke 105 A-2663/TO Koncept oporuke. Mulla Ahmeda. šerijatski vježbenik. iz Monjara. redžepa 1250. godine.33 A-2665/TO Oporuka. datirana 01. godine. Navedeni je oporučio 3300 kruna. Navedeni je oporučio 600 groša. iz Debbag hadži Sulejmanove mahale (Hadži Kajmakova) u Sarajevu. bez datuma. iz Bali-zade (Sunbulove) mahale u Sarajevu. godine. Husejina. iz Topal Inehan (Lubina) mahale u Sarajevu. Na poleđini ove oporuke nalaze se stavke oporuke nekog Saliha. Oporuka iznosi 1066 (vjerovatno kruna). .

iz Hrasnice sa čifluka Prkosi i Kulen Vakufa. Mulla Hasana.41 A-2985/TO Oporuka.106 Azra Gadžo-Kasumović A-2669/TO Nacrt oporuke. godine40. datirana 1229. iz Džemaluddinove mahale u Sarajevu. bez datuma Safije Hankije. sina Abullaha iz Abdulhalifine mahale (Budakovići). godine. Haše. kćeri Salih-age Bekirovića.39 A-2814/TO Oporuka. Oporučeno je 6000 groša.43 38 39 40 41 42 43 Ne navodi se iz koje je mahale. koja je rođena 1224. koji je rođen 1200. sina hadži Hasana Tarakčića. Dokument je oštećen. datirana početkom mjeseca zu-l-hidždžeta 1271. iz Sagrdžija u Sarajevu. rođene 1208. koji je rođen 1227. godine. iz Hadim Ali-pašine mahale u Sarajevu. . iz Malina. godine.38 A-2717/TO Nečije nedatirane bilješke o oporukama Umihane. datirana mjeseca zu-l-kadeta 1310.42 A-3085/TO Oporuka. Mulla Ahmeda. Navedena je oporučila 842 groša. kćeri Mulla Muharrema. Spomenuti oporučuje za ukop 100 groša iz ostavine i 100 groša iz trećine njegovog imetka za potrebe kaldrmisanja puta u Malinama od njegove kuće do kuće Džerrahzadea. Travnik. Na početku oporuke ubilježeno je 1000 groša kao suma koja se oporučuje. Navedena je samo godina. Oporučeno je 1500 kruna. godine i Derviša Abdullaha. kćeri Sulejmanbega. A-2763/TO Nedatirana oporuka Murathane-hatun. kćeri hadži Ibrahima. godine. godine. a na kraju zbir navedenih stavki iznosi 1580 groša.

Zlatke.Regeste vasijjetnama u arhivu Gazi Husrev-begove biblioteke 107 A-3147/TO Neovjerena vasijjetnama. rođene 1264/1847. godine. sin Ibrahim-age iz Gornje mahale u Derventi. Svjedoci su: Malić Mehmed-aga.49 44 Oporučio je 1246 groša i 20 para za opremanje i propuštene obaveze. Ismail. godine. rođenog 1234/1819. Mulla Memiša Mehmedage. sin Husejina. safera 1287. godine. Srednjeg je formata i ispisana je na tanjem papiru sa crvenim linijama. Vasi-muhtar je Mullamemišević Muhammed-aga a nazir je oporučiteljev zet Malić Mustafa-aga. Svjedoci su: Muidović Mehmed-aga. iz Kučuk Katibove mahale (Mlini) u Sarajevu. Vatrenajk Vejsil-aga i drugi. datirana 13. Ispod mufredat-deftera stoji druga bilješka u kojoj je ostavljen neispunjen prostor za iznos dodatka na troškove navedene u mufredat-defteru koji bi trebalo da se doda na hartije fidje ukoliko bi oporučeni novac bio nedovoljan za namijenjene troškove.45 A-3173/TO Neovjerena vasijjetnama46. Vasi-muhtar je Halep-zadea Derviš Hasan-efendija. muftije u Derventi Muftića Hifzi-efendije Žepčaka.44 A-3172/TO Oporuka. datirana 15. Oporučeno je 5000 dinara samo za troškove opremanja i raznih kefareta. godine. Malić Ibrahim-aga. a nazir je Munla-agan. Kapuzović Mehmed-aga. Hasan-age. safera 1342 godine. muftije u Prači. datirana 04. sina Hasana.47 A-3174/TO Neovjerena vasijjetnama48 datirana krajem muharrema 1288. sina Mehmed-age Čajničanina. 45 46 47 48 49 . iz Davud Čelebijine mahale (Nateguša) u Sarajevu. kćeri Mujage Neretljaka a udove Osman-age Mullamemiševića. zu-l-kade 1282/1865. Svjedoci su: Omer-hodža Valjevac. sin Bege Husejin-ćehaje. Oporučeno je 11731 groš. iz mahale Kučuk Katib (Mlini) u Sarajevu. Hasanbajraktarević Hasan-aga. godine. sin Mulla Saliha Sahanije i drugi. Oporučeno je 1665 groša i 10 para. Jusuf. sina Mustafe Čajničanina. Srednjeg je formata i napisana je na tanjem papiru sa crvenim ukrasnim ispisima. Precizni iznosi pojedinih uobičajenih stavki nisu navedeni ni u dispoziciji ni u mufredatdefteru. Vatrenjak Ibrahim-aga. Ispod dispozicije i datacije. od tog 6500 za bedeli hadž i 750 za troškove odlaska i povratk bedela sa hadža te 500 groša pod interes za četiri oke svijeće u džamiji Kučuk Katib te 1000 groša da se da pod interes za nagradu vasi-muhtaru i klanje kurbana prve tri godine. telkina i datuma rođenja ubilježen je dodatak kojim se objašnjavaju uvjeti hadža. Hadžirustemagić Ahmed-aga.

sina Mehmed-agina. datirana 08. telkina i datuma rođenja ubilježen je dodatak kojim se objašnjavaju uvjeti hadža. Uzuni-zade Reuf-efendija. sina Mehmed-agina. Čajničanina Osman-age. ukopa i namirivanja propuštenih dužnosti. Hadžismailović Ibrahim-aga. Svrzo Husejin-efendija i njegov brat Husejin-aga. Svjedoci su: Muidović Mehmed. redžepa 1304. Jabučar Ibrahim. Hadžihusejnović Husejin-efendija. Svjedoci su hadži Husejnović Salihefendija. Velikog je formata i napisana je na debelom papiru sa ukrasnim crvenim ispisima.108 Azra Gadžo-Kasumović A-3175/TO Neovjerena vasijjetnama50. Mustafe Mujage. iz mahale Kučuk Katib (Mlini) u Sarajevu.55 50 51 Srednjeg je formata i ispisana je na tanjem papiru sa iscrtanim linijama. Hadžitahirefendić Ahmed-efendija. iz mahale Kučuk Katib (Mlini) u Sarajevu. Od tog za bedeli-hadž 8000 a 1000 za troškove oko njegovog 52 53 54 55 . Ispod dispozicije i datacije. Halvadžić hadži Mustafaaga. a nazir je Sulejman-efendija. godine. terzija Abd-aga. berber Sakić Mehmedaga i drugi. Ispod mufredat deftera stoji posebna bilješka da se za one troškove od navedenih stavki za koje će od oporučenog iznosa nedostajati doda sa druge stavke te ako od trećine oporučenog iznosa bude nešto preteklo da se odredi za vasi-muhtara. Oporučeno je 31514 groša od toga za bedeli hadž 6000 i 1000 za troškove odlaska i povratka bedela. od toga za bedeli-hadž 2751 i 660 za troškove odlaska i povratka bedela. telkina i datuma rođenja ubilježen je dodatak kojim se objašnjavaju uvjeti hadža. datirana 05. Vasi-muhtar je oporučiteljev brat Mustafa-aga. Oporučeno je 32. 024 groša za uobičajene troškove opremanja. trgovca. godine. iz mahale Kučuk Katib (Mlini) u Sarajevu. Novopazarlija Hafiz-efendija. Korjenikli Džano Arnavut Šaban-aga i drugi. te 120 groša da se da pod interes da se godišnje kolju dva kurbana za učenike medrese. Oporučeno je 6751 groš.53 A-3177/TO Neovjerena vasijjetnama54. Nuhić Mustafa-aga. berber Jusić Abd-aga. Ispod dispozicije i datacije.51 A-3176/TO Neovjerena vasijjetnama52. sina Mehmed-agina. džumade-l-ahira 1307. datirana krajem mjeseca zu-l-hidždže 1287. Ispod mufredat-deftera stoji druga bilješka u kojoj je ostavljen neispunjen prostor za iznos dodatka na troškove navedene u mufredat-defteru koji bi trebalo da se doda na hartije fidje ukoliko bi oporučeni novac bio nedovoljan za namijenjene troškove. godine.efendija. Hadži Šišević hadži Hasan. Velikog je formata i napisana je na debelom papiru sa ukrasnim crvenima ispisima. Muidović Seid-aga. Čajničanina Hasan-age. Pored uobičajenih troškova opremanja i kefareta oporučeno jei 500 groša za džamijski ćilim.

iz Armagandži Sinanove mahale (Armaganuša) u Sarajevu. datirana 03. godine. Paralić Munla Hasan-aga.58 A-3363/TO Oporuka. oporučiteljev punac. Vasi-muhtar je Sarić Muhammed-efendija. Oporučeno je 1564 groša. asupruge Hamza-age Arnauta.59 56 57 58 59 odlaska i povratka. godine. Oporučeno je 3000 groša. kćeri Osman. . džumade-l-ahira 1313. godine. iz Zenice. Ispod navedenog dodatka ubilježen je uobičajeni mufredat-defter ispod kojeg stoji još jedna bilješka kojom se oporučuje 500 groša koji će se u slučaju potrebe dodati na hartije fidje ukoliko bude nedostajalo za troškove određene vasijjetom.Regeste vasijjetnama u arhivu Gazi Husrev-begove biblioteke 109 A-3245/TO-1 Koncept oporuke. iz Buzadži hadži Hasanove (Logavina) mahale u Sarajevu.57 A-3271/TO Oporuka. Zubović Mehmed-efendija. datirane mjeseca džumade-l-evvela 1213. datirana mjeseca muharrema 1253. safera 1323. Oporučeno je od tog 12500 groša pod interes za mukave. datirana 18. Izmirlić Nezir-aga. iz Vekil-harč mahale (Toplik) u Sarajevu. Ispod osnovnog teksta dispozicije i datacije stoji dodatak koji počinje sa olsunki/ u kojem se detaljno izlaže oporuka za hadž. Gulsume. godine. kandilje i službu vasi-muhtara i kurban. kćeri hadži Mehmed-age Užičanina. A-3255/TO Oporuka. Svjedoci su: Rešidović Sulejman-efendija. Mulla Sadika Serdarevića. kćeri Osman-age. sina Emina. mjeseca zu-l-hidždže 1298. Šerife. Oporučeno je 2010 groša. Oporučeno je 2000 groša.56 A-3270/TO Oporuka. iz Žagrića u Sarajevu. sin hadži Ibrahima. Mašić Mehmed-aga. kćeri Isamuddina i Fatime. datirana 18. Nalić Ahmed-aga. godine. Hafife Bibić. Čomara Mustafa-aga. Vasfije.

Vasi-muhtar je bio Karačić Vejsil-aga. Oporučitelj navodi samo iznos od šest hiljada dinara duga njegovoj supruzi Elmas-hanumi. Oštećena. Odnosi se samo na opremanje i podmirivanje propuštenih obaveza. Dokument je poklon Šećerović Husejina iz Sarajeva. sina Šaćira. sina Halil-age. Svjedoci su: Sabri-zade hafiz Sejjid-efendija. godine. iz Havadže Sinan mahale u Sarajevu.65 60 61 62 63 64 65 Na poleđini se nalazi jedna lijepa bilješka o namazu prepisana iz Šerhu-l-hikema.63 A-3473/TO Neovjerena vasijjetnama64 Nukić Sulejman-age. Oporučeni iznos je 600 kruna za opremanje. Vasijjetnama je poklon Omerović Šahan-efendije iz Priluka. rođene 1275. godine. . Testament je ispisan na štampanom obrascu na osmanskom. imama iz Žagrića. Oporučeno je 80 osmanskih lira za bedeli-hadž. datirana 16. Vasi-muhtar je Šećerović Hasan-efendija. Vasijjet se odnosi na namirivanje propuštenih obaveza i bedeli-hadž. Oporučena je trećina imetka bez preciznog navođenja. ukop i kefarete. napisana je na tanjem žutom papiru i ukrašena sa crvenim ispisima. Ispod mufredat-deftera stoji bilješka kojom oporučitelj oporučuje da se njegovoj kćeri Almasi izdvoji iz ostavine 750 kruna na ime duga koji je imao prema njoj. godine. Tuzla. Velikog je formata i napisana je na tankom papiru. Šećerović Hasan-efendije. rođenog 1279. iz mahale Hajruddin u Novom Pazaru. Velikog je formata. Nema ubilježenih svjedoka. Svjedoci su: Muharremagić Hafiz i Mehmed-aga. kćerke Sulejmana Sarača a žene Puhalović Abdi-age.110 Azra Gadžo-Kasumović A-3383/TO Zapovijedi u vidu oporuke/vasijjet.60 A-3455/TO Neovjerena vasijjetnama61. Puhalović Sejde. nedostaje drugi list. hodže Abdulhalika Gadžduvanije na perzijskom jeziku. a nazir njegov drugi sin Redžep-aga. godine. Muharemagić hafiz Mehmed-efendija.62 A-3456/TO Neovjerena vasijjetnama velikog formata i lijepo ispisana. Vasi-muhtar je opoučiteljev sin Murad-aga. redžepa 1335. datirana 18. godine. rođenog 1234/1818. bez datuma. kćeri Abdi-age. rebiu-l-evvela 1355. a nazir je Čučak hafiz Sulejman. Sabri-zade hafiz Sejjid i drugi.

Vasijjetnama ima bilješku na bosanskom koju je sastavio Alija Željo kao upozorenje nasljednicima da se za njegov ukop utroši kako je napisano 3500 dinara. ima debeli papir i crvene ukrasne ispise. datirana 01.Regeste vasijjetnama u arhivu Gazi Husrev-begove biblioteke 111 A-3574/TO3 Vasijjetnama66. Ova bilješka nalazi se i na bosanskom na poleđini vasijjetname u vidu dodatka. . Bakardžić Mehmeda. marta 1939. Salih-aga Kazić. godine ubilježena je bilješka o promjeni vasi-muhtara Kamil-bega. Iz zbirke ljubuške porodice Ćerimović. godine. iz Kadi Ahmed-efendijine mahale. godine. berber. ima tanki papir i ukrašena je crvenim ispisima. datirana 28. Mujage Aščerića. Srednji format ima žut i debeo papir i ukrasne crvene ispise. šejh Šukri-efendija Arnabut-zade. Alije Želje. sina Jusufova. Srednjeg formata. Srednjeg formata. a Salih-aga Željo je vasi-nazir. Dokument je ovjerio kadija sreskog šerijatskog suda sa dodatkom bilješke na bosanskom ispisanog na poleđini dokumenta u vezi sa promjenom nazira i vasi-nazira Lihe Salih-age i postavljenjem Muharrema Kolara 11. 08. datirana 09. sina Muhammedovog. muharrema 1342. 11. ima debeli papir i ispisana je crvenim ukrasnim ispisima. maja 1925. 03. Sulejman-aga Fočak. rebiu-l-ahira 1359. sina Mehmed-age. Iz zbirke ljubuške porodice Ćerimović.67 A-3575/TO Vasijjetnama68. 66 67 68 69 70 71 72 Srednjeg formata. hatib Kasap-zade hadži Ibrahim. Iz arhivskog materijala ljubuške porodice Ćerimović.69 A-3576/TO Ovjerena vasijjetnama70. iz mahale Komatin u Sarajevu. kanuni evvela sačinjena je bilješka o preselenju na ahiret vasi-muhtara Pliske Abdi-age i postavljanju vasi-nazira Hamdi-efendije Prele. Sirćo hadži Hafiz je vasi-muhtar.71 A-3577/TO Vasijjetnama/uzorak72. godine. Mustafa-aga Sofić. Svjedoci: hafiz Ibrahim Smajiš. 1932. poklon Sejjida Strika. Iz arhivskog materijala ljubuške porodice Ćerimović. i vasi-nazira Subašića Ismail-age i postavljanje Nezir-age Karića. godine. sina Ahmeda Handžića.

godine. godine74. i ova oporuka. A-3616/TO Ovjerena vasijjetnama78. Testament ima ovjeru 24. a nazir Ekmić hadži 74 75 76 77 78 79 . kupoprodajni ugovor iz 1086/1675.73 A-3610/TO-2 Neovjerena vasijjetnama.77 A-3611/TO-8 Neovjerena vasijjetnama. Na jednom papiru ubilježena su tri dokumenta: tezkera iz 1091/1680. Naknadno je upisana bilješka kojom oporučitelj za svog vasi-nazira postavlja umjesto navedenog Berberović Nezir-agu. iz džemata Ričice u visočkom kadiluku. sina Mustafe. sina Saliha. redžepa 1316.75 A-3610/TO-1 Neovjerena vasijjetnama. Navedena je samo godina. Ćemerlića. Poklon M.112 Azra Gadžo-Kasumović A-3583/TO Oporuka bez datuma o podjeli ostavštine Jure Jurića po Božijem šerijatskom zakonu. iz sela Obre u visočkom kadiluku. Šehagić Muhammeda. datirana 1306/1888. Vasi-muhtar je bio njegov brat Bajrić Mehmed Numan-efendija. Vasi-muhtar je Bajrić Mehmed Numan-efendija a nazir je Ekmić hadži Mehmed-aga. Nije određen iznos za bedeli-hadž. Safije-hatun Sarajke. jula 1919. rođenog 1256. Kalo hadži Saliha. Ćemerlića. godine. rođenog 1242. godine76. datirana 1317/1899. iz Žepča. godine. sina Husejin-efendije. stanovnika mahale Sagrakči hadži Mahmud u Sarajevu Abdullah-efendije Bajrića. Samo je navedena godina..79 73 Fotokopije dokumenata porodice Jurić iz dalmatinskog primorja koje su autoru ovog rada donijeli radi prevođenja. Poklon M. rođenog 1271. A-3612/TO-6 Obrazac opće vasijjetname sastavljene bez navođenja konkretnih podataka. Velikog je formata i ima crvene ukrasne ispise. datirana 29. godine. godine Kotarskog šerijatskog suda u Žepču. zu-l-hidždžeta 1336. godine. datirana 21. Oporučeno je 3507 kruna.

Žuljević hadži Omer-efendija. Novo hadži Salih-aga. sin Ali-age. datirana 1330/1911. posjednika iz Mostara. i katib Spahija hadži Mehmed Muslim-beg.86 80 81 82 83 84 85 86 Mehmed-aga. sina Muhammeda Muslibegovića (Muslimbegovića).83 A-3681¸/TO-4 Vasijjetnama. Iz zbirke Muhammeda Emina Muslibegovića. . datirana 28. Nije naveden datum. datirana 1270/1853. posjednika iz Mostara. Vasijjetnama je oštećena. Oporučena je trećina imetka 6000 kruna za opremanje mejjita i kefaret za propuštene obaveze. Muslimbegović hadži Saliha sina hadži Muhammeda. Riđanović hadži Ahmed-efendija.82 A-3681/TO-3 Vasijjetnama/vesika. godine. Vasi. Oporučena je trećina imetka. iz mahale Hadži Veli u Mostaru. Nafije. Čelebić hadži Muharrem. Iz zbirke Muhammeda Emina Muslimbegovića.80 A-3681/TO-2 Neovjerena vasijjetnama81. kćeri Murat-bega Muslibegovića. Svjedoci: Riđanović hadži Ahmed-efendija.Regeste vasijjetnama u arhivu Gazi Husrev-begove biblioteke 113 A-3681/TO-1 Vasijjetnama. Tipičan primjer ovjerene vasijjetname koja se odnosi samo na opremanje i ukop/tedžhiz i tekfin. godine. posjednika iz Mostara. Muslimbegović hadži Ahmedefendija. posjednika iz Mostara. Svjedoci su: Dizdar Abdullah. posjednika iz Mostara. a nazir je drugi sin Mehmed. Muslimbegović hadži Saliha. Iz arhivske zbirke Muhammeda Emina Muslibegovića. Iz arhivske zbirke Muhammeda Emina Muslibegovića. Iz arhivske zbirke Muhammeda Emina Muslibegovića. džumade-l-evvela 1340. Vasi-muhtar je njegov brat Omer-efendija. sina Muhammeda. godine. sina hadži Muhammeda. Malog je formata. godine Muslibegovića (Muslimbegovića) hadži Saliha. datirana početkom ševvala 1330.muhtar je oporučiteljev sin Mehmed Emin. Svjedoci: Riđanović hadži Abdullah i njegov brat Riđanović hadži hafiz Muhammed-efendija. napisana je na tankom papiru i oštećena je.84 A-3681/TO-12 Kratka vasijjetnama85 Murat-bega.

sin Pašanića Omeraa spahije. o ukopu Muslimbegović Muhammeda. sina Muhammeda. Oporučeno je 600 groša. Ispisana je na tankom papiru. Vasi-muhtar je njen sin Salih. Jako je ošećena! . Oporuka se odnosi samo na kefaret propuštenih obaveza. kćerke Saliha Išerića. sin spahije Pašanića Omera. Iz arhivske zbirke Muhammeda Emina Muslimbegovića. redžepa 1304. Muslibegović Ahmedbajraktara. godine. godine Nefise. iz sela Kočevo (Kučevo). posjednika iz Mostara. Formata 16x24cm. kćeri Ali Hušema iz mahale Kočevo u Zenici. Svjedoci su: imam Bajgorić Munla Mehmed. Svjedoci su Ćiler Munla Ahmed i njegov brat Munla Hasan.91 A-3711/TO-3 Kratka vasijjetnama92.88 A-3681/TO-17 Vasijjetnama. Derviš Muharrem Pašalić. godine. bez datuma. a nazir je oporučiteljicin sin Sadik. Vasi-muhtar je Šestić hadži Ahmed. Salih. Iz arhivske zbirke Muslibegović (Muslimbegović). Salih. Oporučeno je 4000 groša. kasaba Zenica. Vasi-muhtar je Šestić hadži Ahmed.93 A-3711/TO-4 Vasijjetnama/koncept datirana 1304/1886.94 87 88 89 90 91 92 93 94 Navedena je samo godina. datirana krajem mjeseca zu-l-kadeta 1275. sin Salihov. godine. Nefise. Odnosi se samo na opremanje.114 Azra Gadžo-Kasumović A-3681/TO-14 Vasijjetnama87. njegov brat Salih-aga i Mehmed-baša Muhammed. bajraktara. kćeri Ali Hušema. Iz zbirke Muhammeda Emina Muslimbegovića.89 A-3688/TO-30 Neovjerena sasvim kratka vasijjetnama90. Pronađena je u rukopisima koje je poklonio GHB Čaršimamović Muhammed. troškove ukopa i kefareta. datirana 25. Derviš Muharrem Pašalić. Oporučeno je 600 groša. Umije. Svjedoci: Katib Čaršimam Mehmedefendija. posjednika iz Mostara. Svjedoci su: Pisar vasijjetname Čaršiimam Mehmed-efendija. Čelar-zade Mustafa-aga. sin Saliha iz Čaršijske mahale. sina Ahmeda. Jako oštećena. datirana 1255/1839. sina Murad-bega. Nalazi se među dokumentima koji su pronađeni u rukopisima koje je poklonio Muhammed Čaršimamović.

datirana 15. U defteru troškova nisu precizno određene stavke pojedinih troškova. Oporučeno je 2000 dinara za opremanje mejjita i namirivanje propuštenih dužnosti. Velikog je formata i lijepo je ispisana. a nazir muž Mahmudagić Mehmedaga. bašče i ostale svoje imovine oporučuje nakon smrti svojim unucima Hilmiji. godine. da se iznajmi i da se od 96 97 98 . kupi dućan ili magaza. Vasimuhtar je Jali-imam Munla Salih. rođene 1292. godine. iz mahale Sekban. Zejnebe Mulla-hanume. vasijjetname koji je izdala Islamska dionička štamparija u Sarajevu. A-3804/TO Ovjerena vasijjetnama97. Puhalović (Puhlović) Sulejman-aga.Regeste vasijjetnama u arhivu Gazi Husrev-begove biblioteke 115 A-3712/TO-1 Neovjerena kratka vasijjetnama/koncept bez datuma Čaršimama Muhammeda. mjeseca zu-l-kadeta 1281. godine. Sabura Ibrahim-aga i drugi. nakon što se potroši za opremanje i bedeli-hadž. rođenog 1256/1839. sin Abdullaha. datirana 24. Kurdić Abdullah. Troškovi ukopa iznose 1000 para.98 95 Ukupno je oporučeno 1182 groša za troškove opremanja ukopa i kefareta. Nalazi se u zbirci dokumenata koje je poklonio Muhammed Čaršimamović. Munla Salih Tullam (ili Talam). Mehmedu Aliji i Abdullahu. godine. a oporučiteljev sin Numan-efendija je nazir. godine. rebiu-l-evvela 1341. (Čiklijica) Čaklica Mulla Began. Sarajevo. Vasi-muhtar je njen brat Turhani Ibrahim-beg. iz Isa-begove mahale u Sarajevu. kćeri Mustafa-bega Turhanije a žene Mahmudagića Muhammed-age. (Džendž-agić) Cincagić Mulla Salih. A-3803/TO Štampani obrazac vasijjetname koji je štampala Islamska dionička štamparija.96 A-3745/TO Štampani obrazac. datiran 1347/1928. Na kraju vasijjetname iza spiska svjedoka stoji dodatak zabilješka da trećinu kuće.95 A-3730/TO Vasijjetnama/fotokopija. Svjedoci su: Hamamdžić Mulla Mehmed. stanovnika mahale Kočevo (Kučevo?) u Zenici. sina Abdullaha. Vasijjetnama ima dodatak u kome stoji da se od ostatka oporučene trećine. Oporučiteljev brat Salih. Mustafe hadži Mehmedova. iz mahale Sarač Ali. Munla Edhem Jaliimamzade. Svjedoci su: Atif Omeragić. Vasi-muhtar je abadžija Puhalović Abd-aga.

102 Oporučeno je petnaest hiljada groša. 99 Ima veliki format i ukrašena je crvenim ukrasnim ispisima. rođene 1306. . godine. datirana 01. rebiu-l-evvela 1326. sin Ali-age. Svjedoci su: Oporučiteljicin brat Muždedži-zade Mehmed-aga i Ibrahim-aga. godine o promjeni vasi-muhtara i nazira. 101 Ima veliki format sa ukrasnim crvenim ispisima i običnom olovkom ispisanim izmjenama. sin Husejin-age. Napisano je bilo da je vasi muhtar Novali-zade Ahmed-aga. Čučak hafiz Sulejman. datirana 05. Registracija je datirana 24. Nezirhodžić Mehmed-aga. Sudžuka Rasim-aga. Kao nazir određen je Mehaga Muzdedžija od strane (Mulla-hanuma) Mulije.102 toga pred dušu umrlog kolje svake godine kurban i uči hatma. ukop i namirivanje propuštenih obaveza. pa je precrtano i napisano Muždedži-zade Mehmed-aga. sin Mustafa-age. Na vasijjetnami su običnom olovkom vršene ispravke i dopisivanja. godine. preudate Mahmutagić umjesto njenog brata Ibrahim-bega Turhanije. kanuni-evvela 1922. Svjedoci su: Hadžibaščaušević Mustafa-aga. a kao nazir bio je upisan Muždedži-zade Mehmedaga. Na poleđini stoji pečat Kotarskog šerijatskog suda u Sarajevu kao ovjera na bosanskom napisane registracije 20. Saatči-zade Hilmi-aga. redžepa 1326. Ćesri-zade Ali-efendija. Šogolj-zade Mahmud-aga. Habibahanume. a supruge Šogolj-zadea Muhammeda Hamdi-efendije. Henda-zade Asim-aga. pa je precrtano i napisano Turalić-zade Mehmed-efendija. godine. samo stavka za hadž devet hiljada groša i naknada za vasi-muhtara 1200 groša za opremnaje. 100 Vasi-muhtar je oporučiteljicin muž Šogolj-zade Muhammed Hamdi-efendija a nazir njen brat Muždedži Mehmed-aga. iz mahale Abdi-halife u Sarajevu. godine. Hrvata i Slovenaca. iz mahale Abdul-halifa. ukopa i podmirivanja propuštenih obaveza. kćeri Mustaj-bega Turhanije. rođenog 1300. Troškovi pojedinih stavki nisu uneseni u defter. sina hadži Salih-efendije Šogolj-zadea. oktobra 1927. Henda-zade Asim-aga i drugi. Oporučeno je 5000 groša za troškove opremanja. kćeri Mustafa-age Muždedžije. godine. Muhammeda Hamdi-efendije. a za vasi-muhtara imenovan je njen brat Ibrahim-beg Turhanija.100 A-3806/TO Neovjerena vasijjetnama101. Ispod teksta vasijjetname stoji registracija koju je potpisao naib u Saraj Bosni i pečat Kotarskog šerijatskog suda te markica od 5 dinara sa natpisom Kraljevina Srba. sin Mustafa-age.116 Azra Gadžo-Kasumović A-3805/TO Neovjerena vasijjetnama99. a udovice Glođo.

datirana početkom džumade-l-evvela 1318. rebiu-l-ahira 1265. godine. 109 Manjeg je formata. rođenog 1230. 108 Oporučeno je 1700 groša za troškove ukopa i kefarete. a supruge Kazanferzadea Mehmed-age. Oporučeno je hiljadu dvjesto i jedan groš za opremanje mejjita i iskat. kćerke Uzuni-zadea Muhammed-age. . godine. Šećeragić Mustafa-beg. rođena 1201. datirana početkom džumade-l-evvela 1315. godine. a nazir muž Muhammed-aga. rođenog 1258. Nisu ubilježeni svjedoci. sin hadži Mustafe. iz mahale Sarač Ismaila. iz Ali-pašine mahale. Imamovića Saliha. 104 Oporučeno je 1500 groša za opremanje. Mehmeda Glođe. datirana mjeseca rebiu-l-evvela 1252. 105 Napisana je na tanjem papiru sa crvenim ispisima i srednjeg je formata. Telebećir Ibrahim-aga. Svjedoci su: Sarač Muharrem-aga i njegov brat sarač Mulla Abdullah. ispisana na debelom papiru i oštećena je. tufe(n)kči mujezin i drugi. 106 Vasi-muhtar je Potogi-zade hadži Salih-efendija a nazir je oporučiteljev stariji sin Mehmed-aga. sina Muhammeda. godine. godine. Vasi-muhtar je oporučiteljev brat Akif Behdžet Mustafa. 110 Vasi-muhtar je oporučiteljicin sin Mulla Ahmed. Merjem-hatun.104 A-3819/TO Neovjerena vasijjetnama105.108 A-3824/TO Neovjerena kratka vasijjetnama109. Nazir je drugi oporučiteljicin sin Mulla Sulejman. ukop i kefaret. Svjedoci su: Klančar hadži Salih-aga.Regeste vasijjetnama u arhivu Gazi Husrev-begove biblioteke 117 A-3807/TO Vasijjetnama103. ispisana na debelom papiru i oštećena je. Vasi-muhtar je oporučiteljicin brat Salih-aga. kćeri hadži Husejina. Nefise. Subašić Mehmed-aga. Svjedoci su: Kazanfer-zade Ibrahim-aga. Prepolić Hašim-aga. U dodatku na kraju stoji bilješka: 107 Srednjeg je formata. Taltović (Talatović) Hasan-aga. datirana 07. iz mahale Kulin Bali u Sarajevu. iz mahale Divan Katib u Sarajevu. Oporučena je trećina imetka od 1500 groša. godine. godine.106 A-3820/TO Neovjerena vasijjetnama107. a nazir je njegov drugi brat Hašim Hasan. oporučiteljicin brat Ismet i Abdi-aga te amidža Mustafa-aga.110 103 Napisana je na debelom dvolisnom papiru sa crvenim ispisima.

Odnosi se na troškove opremanja. godine. Oporučeno je 600 groša i još tri hiljade groša za bedeli-hadž. Oporučeno je da se prihodi dućana i bašče troše za učenje Kur’ana i mevlude. rođen 1175/1761. sina Mustafa-age. 117 Oporučeno 3000 dinara za opremanje mejjita. godine. sina Derviša. rođenog 1267/1850. Redžepbašić-zade Mehmed-efendija iz Gornjeg Vakufa i drugi. godine. Svjedoci su: Basara hadži Mustafa-efendija iz Donjeg Vakufa. 113 Nedostaje najveći dio vasijjetname. Oporuka je navedena u tekstu naracije. 118 Manjeg je formata i ispisana je na debelom papiru. ispisana je na tankom papiru i oštećena je. Vejsil-age Porče. rebiu-l-ahira 1350. Nazir je oporučiteljev brat Mustafa-aga. godine. Užičanin hadži Jusuf-aga. iz Konjica. datirane 21. redžepa 1313. Oporučeno je 400 groša. sina Sulejmanova. godine. godine. sina hadži Muhammed-zadea.115 A-3835/TO Prepis sasvim kratke vasijjetname116. 112 Vasi-muhtar je Džumhur Sabit-aga. Saraji Sabura Mustafe. sin Mehmed-age.119 111 Manjeg je formata. iz Sarajeva. Oporučeno je 200 kruna za opremanje. godine. sina Bajrama Gačanina. datirana 1176/1762. Ima samo uvodni dio. ukopa i bedeli hadža. sin Saliha. Nedostaje dio dokumenta gdje se bilježi datum i svjedoci. datirana 21. 115 Vasi-muhtar je hadži Ahmedović-zade Ismail-efendija.113 A-3834/TO Neovjerena kratka vasijjetnama/koncept114 . 114 Malog je formata i napisana je na dvolisnici od tankog papira.117 A-3841/TO Neovjerena vasijjetnama118. Kutijarefendi-zade Mulla Abdi Sabri i njegov . Nema posebno navedenog mufredat-deftera. 119 Vasi-muhtar je oporučiteljev zet Mustafa-alemdar. Vasijjetnama nema formu tipične Birgivijine Vasijjetname. rođenog 1289/1873. 116 Ispisana je na dvolisnici od običnog tankog papira. Gafić-zadea Derviš Naim-efendije.118 Azra Gadžo-Kasumović A-3828/TO Neovjerena vasijjetnama/koncept111 Tahira. Nakkaš-oglu Mustafa-aga. Svjedoci su: Slinić hadži Hasan i njegov brat hadži Salih. Hasana. datirana 1250/1834. Svjedoci su: Hrustemović Omer-aga i Mešanović Asim-aga.112 A-3831/TO Vasijjetnama. iz mahale Nalčadži hadži Osmana u Sarajevu.

sin hadži Sulejman-age. Oštećena.120 A-4046/TO Neovjerena vasijjetnama121 datirana 01. Džafo Ahmed-aga. . Mehmed-age. sin Mulla Ebu Bekira. kćeri kapetana hadži Sulejman-age.124 120 121 122 123 124 brat Mulla Muhammed. nedostaje dio dokumenta. godine. sina Mustafa-age. sina hadži Ahmeta. Srednjeg je formata i ispisana je na tanjem papiru. džumade-l-evvela 1308. Ali Kadi-zade Mulla Šakir. Osman Mulla Ahmed.Regeste vasijjetnama u arhivu Gazi Husrev-begove biblioteke 119 A-3999/TO Neovjerena vasijjetnama. rebiu-l-evvela 1306. Dokument je oštećen. Hakirzade Ibrahim-aga. ispisana je na tankom papiru i mjestimično je tekst podvučen crvenim linijama. rođenog 1253/1837. godine Kreševljaka Mulla Saliha. Srednjeg je formata. Nazir je Pamuk Mustafa-aga. godine. Svjedoci nisu registrirani. rođene 1285/1868. Svjedoci su: Kreševljak havadže Mulla Abdi. sadaku fukari. datirana 04. Karabdić Salih-efendija.122 A-4050/TO Neovjerena vasijjetnama123. napisana na tanjem papiru sa crvenim ukrasnim ispisima. redžepa 1269. Oporučeno je 3000 groša za troškove opremanja. 2000 groša oporučeno je da se da pod interes za klanje kurbana svake godine. djelom je oštećena. Svjedoci su: Imamović Hurrem-aga. učenje mevluda i tevhida i mukavvu u mahalskoj džamiji. a nazir je njen brat Ali-aga Hadžikapetanović. Vasijjetnama je posebno velikog formata (80x48). Džino-oglu Mulla Ahmed i drugi.muhtar je Pamuk Abdullah-aga. godine iz mahale Topal Ejnehan u Sarajevu. rođenog 1236/1820. Imamović Mehmed. Oporučeno je 12500 groša za troškove opremanja. Vasi-muhtar je njen muž Hasibović Ali-efendija. ukopa. ukopa i kefarete. kefarete i bedeli-hadž. ukop i kefarete. iz Hadži Jahja-pašine mahale. datirana 12. iz mahale Halač Davuda. sin Ali-efendije. Mašo-zade Mujaga. Odnosi se na opremanje. Novljanin hadži Mehmed-efendija. godine. Ćamile. Vasi. godine. Oporučeno je 400 groša. Za bedeli-hadž je izdvojeno 5000 groša i 500 za troškove bedela. Također je izdvojeno 2000 groša za dobrotvorne svrhe. Mulla Salih. Varešanović Mulla Salih. sin Ahmed-efendije. Dogramadži Mulla Abdi.

hafiz Hasan. Sabura Ibrahim-aga. U defteru pojedinačnih stavki troškova navode se iskati za propuštene a neučinjene obaveze koje su bile prava muža. Mustafe hadži Mehmedova. komšinice. moj amidža Salih-alemdar. Oporučeno je 12000 groša. godine. datirana 10. Muidović Sejjid-aga. i njegov sin Muhammed. Svjedoci su komšije oporučiteljice: Salih-baša. sin Jahjaa. godine. 129 Oporučeno je 1000 groša. napisana je na tankom papiru sa crvenim ukrasnim ispisima. Softić Junus-aga. napisana je na dvolisnici debelog papira sa žutim flekama. godine. . rođenog 1256/1840. datirana 15. rođene 1277/1860. rođene 1167/1753.129 A-4287/TO Neovjerena ponovo sastavljena. godine128. a vasi-nazir je njen brat Softić Mehmed-aga.126 A-4157/TO Neovjerena vasijjetnama127. 126 Oporučeno je 280 groša za troškove opremanja. Halilbašić Abdullah-aga i drugi. Oporučiteljica u glavnom dijelu vasijjeta ne navodi opis postupaka sa umirućim. 128 Oporučeno je 250 groša. džumade-l-evvela 1241. Hatidže. redžepa 1234. a stavke su vrlo opširno navedene. kćeri Husejina. Odnosi se na opremanje mejjita. Kara Abdi. Cincagić (Džendžagić) Mulla Salih. iz Isa-begove mahale u Sarajevu. iz mahale Tuti-bula. A-4262 (3730/TO Vasijjetnama/fotokopija. životinja i ostalih Božijih robova. Vasi-muhtar je abadžija Puhalović Abd-aga. stanovnika mahale Halač Davud u Sarajevu. sarač. šabana 1314. napisana je na debelom papiru. hadži Fejzullah-aga. Iznos pojedinih stavki nije naveden u mufredat-defteru. Kurdić Abdullah. papučar Ibrahim-aga.120 Azra Gadžo-Kasumović A-4156/TO Neovjerena vasijjetnama125. iz mahale Kebkebir hadži Ahmed u Sarajevu. nova vasijjetnama130. roditelja. Mustafe. tj. godine. Vasimuhtar je hadži Jusuf hafiz-efendija. datirana 29. 127 Manjeg formata. mjeseca zu-l-kadeta 1281. Svjedoci su: Kumašin Abdullah-aga. datirana 08. Svjedoci su: attar hadži Omer-alemdar. godine. Svjedoci su: Hamamdžić Mulla Mehmed. Čaklica Mulla Began. Ismail-baša i Mustafa-baša. Muvekkit-zade Husejinefendija. nego samo upućuje na izvršavanje iskati-salata i ostalog te navodi da se postupa po priloženom mufredat defteru pri opremanju i ukopu. godine Esma-hanume. Skopljak (Uskupjevi) Jahja. kćeri Softić Salih-age. ukop i kefarete.131 125 Srednjeg formata. 130 Velikog formata. Puhlović (Puhalović) Sulejman-aga. 131 Vasi-muhtar je njen muž Mustafa Asim-efendija. sina Osmana. ukopa te iskati-salat i kefaret.

133 A-4494/TO Neovjerena vasijjetnama134. datirana 09. bez datuma. a nazir je njegov sin Mustafa. napisana na debelom papiru sa ukrasnim crvenim ispisima. iz mahale Ćose Sinan. kefarete te kurban u godini kad bude oporučitelj umro. Velikog formata sa crvenim ukrasnim ispisima. Neretljaković Sejfullah i drugi. datirana 12. a nazir njen brat Abdullah-efendija. Cico Husejin-aga i oporučiteljicin brat Adem-aga. rođenog 1267/1850. Oporučeno je 2400 groša za opremanje. Neretljaković Muhammeda. napisana je na debelom papiru. godine. . iz mahale Debbag hadži Sulejmana. kćeri Ali-age Madžarevića a supruge umrlog Mehmed-age Brkića. vasi-muhtar i nazir izdvoje iz trećine imetka onoliko koliko je dovoljno te upozorenje: Išbu vasiyetname mucibince amel oluna. kćeri Hadži Jamak-zadea (Hadžijamaković) Muhammed-efendije. Hadžijamaković Mehmed-aga.135 A-4517/TO Neovjerena vasijjetnama136. Ispod potpisa svjedoka stoji dodatak kojim se napominje da ako ne bude dovoljno oporučenih 12000 groša. godine. Velikog formata. Vasi-muhtar je oporučiteljicin sin Salih Cico. Užičeli Abdullah-efendija i drugi. Fatime Cico.137 132 133 134 135 136 137 Ispod oporuke prije troškova stoji: . Vasi-muhtar je Spaho-zade Fehim-efendija a nazir je oporučiteljicin zet Bajraktarević Ahmed-aga. safera 1341. Vasijjetnama ima dodatak ispod mufredatdeftera. koje je svojstveno samo vakufnamama. Oporučeno je 1200 groša za opremanje mejjita i kefarete. Svjedoci su: Neretljaković Ahmed-aga. Madžarević Mehmed-aga. Srednjeg formata. džumade-l-evvela 1322. sina Mustafe. Svjedoci su: Zlatar Akif-aga. godine. rođene 1270/1853. u kojem oporučiteljica oporučuje da kuća u kojoj stanuje je njena za njenog života a da se poslije njene smri podijeli njenim kćerima da joj zajedno pred dušu svake godine kolju kurban. Oporučeno je 30000 kruna. Vasi-muhtar je oporučiteljev brat Mehmed-aga. koji sadrži troškove opremanja i namirivanja propuštenih vjerskih obaveza. iz mahale Souk Bunar. ukop. rođene 1293/1876. Svjedoci su: Madžarević Junus-aga. godine. godine.Regeste vasijjetnama u arhivu Gazi Husrev-begove biblioteke 121 A-4317/TO Neovjerena vasijjetnama132. Čizmić Mehmed-aga. Esmahanume. Potom stoji i drugi opširan dodatak u vezi s bedeli-hadžom. Za bedeli-hadž je određeno 2500 groša a za troškove pri odlasku i povratku bedela 800 groša.

139 A-4523/TO Neovjerena vasijjetnama. Oporučeno je 700 groša za troškove opremanja i kefareta. godine. Fišak-oglu kovač Abdi. Šamo Salih. Sirgi kazaz Mustafa i drugi . safera 1261. Svjedoci su: hadži Derviš. Fatime. iz Peltek Husamuddinove mahale u Sarajevu. sin hadži alemdara Duranovića. godine. 141 Vasi-muhtar je Mustafa-alemdar. oporučiteljicin brat Mulla Bajram. sin Mehmedov iz mahale Kemal-bega. godine. sin hadži Ibrahima. Svjedoci su: Kazzaz hadži Derviš. kćeri Numana. 142 Oporučeno je 600 groša. hadži Muhammeda. Vasi-muhtar je Islam-oglu kazaz Mulla Ibrahim iz mahale Pešiman hadži Ismaila. kazzaz Mulla Mehmed. godine140. Mulla kašif hadži Muhammed Efendi-zade. 140 Ubilježena je samo godina. hadži Jusuf-aga Užičevi. kazaz jamak Osman. Svjedoci su: Mehmed-aga. Debbag-oglu Munla Salih. sin hadži Ibrahima. Kutudžu-zade Munla Muhammed. ukop i kefarete. Umihane. iz mahale Debbag Sulejman. sina Saliha iz Peltek Husamuddinove mahale. godine Mustafe alemdara. Nakkaš-oglu Ibrahim-alemdar.138 A-4522/TO Neovjerena vasijjetnama.142 138 Oporučeno je 650 groša za opremanje. Mulla Salih-oglu Mulla Muhammed. hadži Husejin. Mufredat-defter sastavljen pa prekrižen. zu-l-kadeta 1244. Mehmed-aga Hikmetaga-zade. rođenog 1195/1780. datirana 15. Svjedoci su: Ismail Efo-zade Mulla Abdullah. iz Kemal-begove mahale u Sarajevu rođene 1220/1805. godine. datirana 1236/1820. a nazir je Salih. Mulla Abdullah Ćato. datirana 23. kazaz. Abdialemdar Hakir-zade.. Munla Sabir Hafiz-zade. Oporučeno je 700 groša za troškove ukopa i kefareta.141 A-4527/TO Neovjerena kraća vasijjetnama. Mulla Abdullah Ćato.. 139 Vasi-muhtar je oporučiteljicin muž Mustafa-alemdar a nazir njen brat Bajrami.122 Azra Gadžo-Kasumović A-4521/TO Neovjerana vasijjetnama datirana početkom mjeseca zu-l-hidždže 1244. kćeri Hasana.

Usp. Iz zbirke Osmana Sokolovića.Regeste vasijjetnama u arhivu Gazi Husrev-begove biblioteke 123 A-4528/TO Kratka neovjerena vasijjetnama143. 144 Vasi-muhtar je opunomoćiteljicin sin Uzejr. Paše. datirane 20. 147 Napisana je na dvolisnici od tankog papira. iz mahale Kulin Bali. Sinan-baša Duranović. Jusić Mehmed i njegov brat Emin. Oporučeno je 118 groša za opremanje. godine Osman Kavazović. Svjedoci su: Fejzullah Alibašić. kćeri Muhammeda Hunića. Pejgamberske vasijjetname na murad. godine. Svjedoci su: Hunić Ibrahim-aga. godinom do navodne pojave dedžala 1370/1950. 148 Vasi-muhtar je Ali-efendija Šarić. rebiu-l-evvela 1331. Mustafa-baša Duranović. sina Mustafe Kazića.148 143 Ima narandžaste. Mehmed-baša Numić. godine. Meve-hatun.144 A-4536/TO Neovjerena vasijjetnama. Svjedoci su: džemaatbaša Vejsil Pilak (ili Bilak) i Salih-aga Kanber.145 A-4565/TO Prepis nedatirane tzv. imam u džamiji Aziziji u Brezovom Polju. 146 Govori o snu nekog šejha Ahmeda kome je na san došao Pejgamber i na osnovu toga iznosi loša predviđanja o vremenu koje počinje sa 1330/1911. godine. Dokument je pronađen u Aziziji džamiji sa još nekoliko dokumenata koji su pripadali uživaocu zeameta u selu Ostrožac. Abdullah Mehmedi. datirana mjeseca džumade-l-ahira 1321. Nije naveden ukupan iznos oporuke a navedene su u mufredat-defteru stavke za uobičajene troškove čiji je iznos 100 forinti. iz sela Ferhatli. oporučiteljicin sin Abdullah i drugi. hadža i hakova. bez rasipanja obave devr iskati-salata. godine. ukop i namirivanje propuštenih dužnosti. rođene 1260/1844. Subašić Mehmed-aga. datirana mjeseca džumade-l-evvela 1224. posta. a nazir je oporučiteljicin muž Mehmedspahija. dokumente od broja 4559-4563 i broj 4565. . nahija Valjevo. Oporučeno je 1000 groša za troškove ukopa te iskati-salat i kefaret. a nazir njen muž Salih-aga Imamović. Silistra hadži Mustafa-aga. maslinaste i crvene ispise. Omer-beg Korić i drugi. a nazir Ramazan Midžić. Dokument je poklonio 2002. godine. Mehmeda.146 A-4573/TO-2 Koncept sasvim kratke vasijjetname147. kćeri Salih-baše. Pazarić. iz sela Trzanj u sarajevskom kadiluku. 145 Vasi-muhtar je Kramar-zade Mulla Mustafa. U tekstu oporuke stoji da vasi-muhtar i nazir na šerijatski način.

153 Napisana je na tankom dvolisnom papiru.150 A-4611/TO Vasijjetnama. Zec Asim-aga. Ispod teksta glavne i uobičajene oporuke/vasijjeta stoji dodatak o vasijjetu kojom oporučuje svoju polovinu kuće svom mužu ako umre prije oporučiteljice. Šarenkapa Ahmed-aga. kćeri Mustafe. rođenog 1223/1808. iz mahale Než-zade u Sarajevu. Svjedoci su: Sokollu Ibrahim-aga. kefareta. A-4612/TO Neovjerena vasijjetnama151. džumade-l-evvela 1317. godine. Svjedoci su Bujak Hasan i Bujak Mustafa i drugi. kćeri Abdi-age Brkanića. sina Adema. Sokollu Mehmed-aga. rođene 1265/1848. . Zadnji dio dokumenta nedostaje. godine. godine. godine. rođene 1284/1867. 151 Velikog formata. ukopa. Handžić Mehmed-aga. Hasne. Oštećena je. Seide.154 149 Napisana je na požutjelom debelom papiru sa ukrasnim crvenim ispisima. godine.. sin Ahmeda. datirana mjeseca džumade-l-ahira 1303. napisana je na dvolisnom smeđem papiru. iz Jeni mahale. Pored uobičajenih stvaki ispod mufredat-deftera stoji bilješka o vasijjetu serdžade za mahalsku džamiju.124 Azra Gadžo-Kasumović A-4610/TO Ovjerena vasijjetnama149. Saka (Sakić) Abdullaha. Šarenkapa Mujaga i drugi. Oporučeno je 600 groša. Sokollu Ejjub-aga. ukop i kefarete. godine. Fatime kćeri Mustafe. datirana 04. Salih Alibegić. Oporučeno je 1500 groša za troškove opremanja. Drugi tekst ovjere registriran je na poleđini dokumenta. a nazir je oporučiteljicin muž Abdullah-aga. Šarenkapa Mehmed-aga. 150 Vasi-muhtar je Mišoprež Abdi-aga.152 A-4613/TO Neovjerena vasijjetnama153. 152 Vasi-muhtar je njen muž Kasab-zade Sulejman-aga. godine ubilježen je ispod registriranih svjedoka i jedna markica je zalijepljena od 2 krune na zaglavlju iznad Bismillah. žene Rende Mulla Mustafe. Oporučeno je 3000 groša. Šahić Mehmedaga. U mufredat-defteru nisu navedeni iznosi pojedinih stavki. datirana mjeseca redžepa 1326. iz mahale Gazgani (Kara Ferhad). Vasijjetnama je ovjerena 23. a nazir je oporučiteljicin brat Brkanić Ibrahim-aga. Tekst ovjere sa dvije markice od 40 (kruna?) iz 1899. 154 Vasi-muhtar je Sarajlija Bekro-zade Muhammed. Krmarić) Nuri. septembra na Kotarskom šerijatskom sudu u Sarajevu. a nazir je Sarajlija Karmarić (ili Kramarić. datirana mjeseca džumade-l-evvela 1283. Odnosi se na opremanje mejjita.

datirana 07. 158 Vasi-muhtar je Handžić Mehmed-aga iz mahale Žagrići. ima ukrasne crvene ispise. a nazir je Zec Asim-aga iz mahale Havadže hadži Mustafa.156 A-4615/TO Neovjerena vasijjetnama/koncept157. godine. U vasijjetu ima stavka o izdvajanju 1500 groša da se da pod interes za mukavvu i kurban. džumade-l-evvela 1327.158 A-4616/TO-1 Ovjerena vasijjetnama159. Svjedoci su: Sarija Ibrahim-aga. Nakkaš-zade Salih-aga. rođenog 1271/1854. Brkanić Ibrahim-aga. iz mahale Arab Džedid u Sarajevu. Svjedoci su: Biraderim-zade Ibrahim-efendija. Odnosi se samo na troškove opremanja.160 155 Napisana je na običnom dvolisnom papiru. džumade-l-ahira 1283. 156 Oporučeno je 10000 groša. hadži kasapa Sulejmana. Hadžihalilović Mustafa i drugi. Oporučena je trećina imetka. kefareta i hadža. Kutijar-zade Osman-aga. Svjedoci su: Vatrenjak Hamza-aga. Kujumdži-zade Mustafa-aga i drugi. godine. Kantardžić Mehmed-aga i njegov brat Sadik-aga. Hadžić Muharrem-efendija. iz mahale Gazgani u Sarajevu. sina hadži Saliha. sina hadži Ahmeda. ševvala 1340. Odnosi se na troškove opremanja. godine. . rođenog 1261/1845. godine kod Kotarskog šerijatskog suda u Sarajevu i zalijepljene su dvije bosanskohercegovačke markice vrijednosti 1 kune. iz Šejh Muslihuddinove mahale u Sarajevu. godine.Regeste vasijjetnama u arhivu Gazi Husrev-begove biblioteke 125 A-4614/TO Neovjerena vasijjetnama155. Damadžić Mehmed-aga i drugi. Karač Mulla Abdu-l-Hamid. Muhammeda. Kundura Omer-age. Ispod spiska svjedoka ubilježena je potvrda i registracija vasi-muhtara i nazira iz 1909. Telalagić-zade Mehmed-aga. Džino-zade hadži Ahmed-aga i njegov sin Sulejman-aga. 160 Nije naveden iznos oporuke niti iznos pojedinih stavki u mufredat-defteru. rođenog 1252/1836. 159 Velikog formata. Vasi-muhtar je sarajevski trgovac Ćesri-zade Hamid-aga. Ketendži-zade (Ćetenija) Mehmed-aga. 157 Napisana je na običnom dvolisnom papiru. Zendžil hadži Ahmed-aga. sina Mehmed-age. Nije naveden iznos oporuke niti iznos pojedinačnih stavki u mufredat-defteru. ukopa i bedeli-hadž. godine. Toska Neziraga. datirana 14. Toko-zade Edhem-aga. godine. od toga za bedeli-hadž 6000 a 500 za troškove pri odlasku i dolasku bedela. datirana 24. a nazir je Čučak hafiz Sulejman-efendija. Baba hadži Mehmed-aga.

a supruge Jusuf-efendije Rašidagića. prvi nazir je njen sin Ibrahim Lulo. Handžić Mehmed-aga. rebiu-l-ahira 1315. sin Saliha. sin hadži Ahmeda. a nazir njen djever hadži Muhammed-efendija Saračević. Havve. Vasijjetnamom je oporučeno 3500 groša. a nazir je Hamdi-efendija Rašidagić. kćeri Mehmeda Šačića. njegova braća Salih i Ibrahim. ukopa i kefareta. Napisana je na običnom papiru. Vasi-muhtar je oporučiteljicin sin Mustafa Lulo.godine. godine. kćeri Ibrahima Kišlaka. datirana 29. rođene 1236/1820. godine Ajkune. redžepa 1296. Svjedoci su: Sadžak Ahmed-aga. Mullaosmanović Mulla Osman i drugi.165 A-4820/TO Vasijjetnama. Svjedoci su: Bibić Ahmed.162 A-4617/TO Kratka i neovjerena vasijjetnama163.166 A-4821/TO Vasijjetnama. godine Vasvijje. godine. 165 Vasi-muhtar je oporučiteljicin brat Mustafa. sin Ibrahima. Kopiju od svog prijatelja donio Muhammed Mušić.126 Azra Gadžo-Kasumović A-4616/TO-2 Mali dio vasijjetname161 Omera. oporučiteljicin brat Salih-aga i drugi. 161 162 163 164 . a nazir je njen stariji sin Abdullah. džumade-l-ahira 1336. datirana 05. Svjedoci su Osmanagić Abdusselam-efendija. datirana 24. 167 Uvasijetila je 1800 kruna. kćeri Mehmed-age Vatrenjaka. datirana 18. a supruge Tajjib-efendije Saračevića iz mahale Vekil-harč. Vasi-muhtar je njen muž Jusuf-efendija Rašidagić. godine. a drugi nazir je kasap Sulejman-aga. Pandža-zade hafiz Muhammed i drugi. sina Mehmeda-age Kundure. iz mahale Hadži Idriz-efendije. Sadžak Salih-aga. Vasi-muhtar je njen muž Tajjib-efendija Saračević. iz mahale Souk Bunar u Sarajevu. rođene 1235/1819. nastanjene u mahali Havadže-zade hadži Ahmeda. ševvala 1325.167 Ostatak vasijjetname je otkinut i izgubljen.164 A-4816/TO Neovjerena vasijjetnama/nepotpuna kopija. Oporučena je trećina imetka za troškove opremanja. 166 Ukupno je uvasijetila 2400 groša. Ašidehatun. kćeri Ibrahima.

rebiu-l-evvela 1337. a žene Aguši hadži Muhammed-age. rođene 1864. rebiu-l-evvela 1312. sina Osmanova. Svjedoci su: Munla Ahmed. 169 Vasi-muhtar je Šabić Muhammed-aga. derviš Ahmed. sin hadži Ibrahim-age. ubilježena na obrascu Mehmeda Handžića sa ovjerom Šerijatskog suda 1935. godine. es-sejjida hadži Abdullaha Mensura. muderris u medresi Merhemića u gradu Saraj Bosni. sin Husejina Bajrića. Također je u dodatku/zejl naznačen iznos za potrebe službenika Osman-kapetanove medrese. kćeri hadži Mehmed-age Hadžića. godine. a nazir njegov zet Janjica hafiz Šakir-efendija.171 VASIJJETNAME NA BOSANSKOM JEZIKU A-302/B-1 Ovjerena vasijjetnama na bosanskom Fatime Željo. Alijaga Željo i Mehaga Sirćo. Slinić. napisana je na običnom papiru malog formata. rođ.172 168 Navedeni izdvaja 3000 groša za opremanje kada umre. 170 Kratka vasijjetnama.177 Vasijjetnama170. godine. rođenog 1245. Svirac džamije i mekteba Vasi-muhtar je Mahmud-beg. džumade-l-ahira 1336. poznatog kao Sarač-zade. Atijje. Munla Mustafa. godine.168 A-4853/TO Vasijjetnama. godine. 171 Oporučeno je 1575 groša za ukop. . sin Mustafe i drugi. Vasijjetnama se odnosi samo na postupanje sa umirućim i opremanje umrlog. iskati salat te kefaret posta i jemina. Svjedoci su: Husejn-aga Slinić. Ovjera je datirana 16. sin Asima Abdullahefendije. godine. a nazir je Muharrem-aga Slinić Oporuka iznosi 6006 para.Regeste vasijjetnama u arhivu Gazi Husrev-begove biblioteke 127 A-4841/TO Vasijjetnama stanovnika mahale Vekil-harč u Sarajevu. sin Hasan-hodže. sina es-sejjida hadži hafiza Ibrahima. datirana 1263/1846. Vasijjetnama ima sudsku ovjeru datiranu 13. Vasi-muhtar je hadži hafiz Asim-efendija Sirćo. datirana 16. godine.169 V. sin hadži Salih-age. rođene 1291. Andelib-zade Mehmed Nedžati i drugi. godine. Registrirana je od ranije u zbirci sa vakufnamama. a nazir je Turković Muhammed-aga. Svjedoci su: Andelib-zade (Zečević) Alija. Vasi-muhtar je bio Svrzo-zade Ahmed-efendija. 172 Nedostaju dva lista. Gradaščević-Kapetanović Ebu Bekira.

175 Iz zbirke Fejzullah-efendije Hadžibajrića. str. Vasi. godine. Anali GHB. 177 Registrirana je kod Fajića kao vasijjetnama. hadži Mehmeda Hanjalića. a nazir Uzeir Hanjalić. o izvršenju oporuke Ibrahim-efendije Zafranije (umro 1934. a izdalo društvo Merhamet 1353/1934.. godine. urudžbena isprava i odluka o naplati pristojbe. Sarajevo.173 A-626/B Odluka šerijatskog suda u Sarajevu. redni broj 340 Vasijjetnama. datirana 1944. godine. rođenog 1878. str. REGESTE VASIJJETNAMA IZ SIDŽILA VAKUFNAMA SV I. sina Hamida i Murade. Oporučeno je 50000 kuna za opremanje mejjita. 245-302. iz Foče. godine u Novom Pazaru. datirana 1305/1888. Talirević Mulije-Aiše. 176 Popisane kao vakufname u radu Zejnil Fajić. očitovanje. 235 Vasijjetnama177 hadži Bisera-hanume iz Gradačca. 174 Uz odluku su priložena 4 priloga: tekst oporuke. 1978. Uzejir Hanjalić i Rašid Hanjalić. SV I. decembra 1934.muhtar je Asim Sirćo. III176 SV I redni broj 133. 173 Sastavljena je na obrascu Mehmeda Handžića. godine. I 1935. Svjedoci su: Selim-aga Hanjalić.128 Azra Gadžo-Kasumović A-302/B-2 Neovjerena vasijjetnama na bosanskom. . II. knjiga V-VI.)174 A-642/B (3883) Vasijjet Alije Pašaporta datiran 02. bez datuma. datirana 23. godine.175 A-691/B Obrazac vasijjetname na bosanskom koju je izradio Mehmed Handžić.

.. za mukavve svijeće. str. sačinjena u vidu izjave u prisustvu Hašim-bega. mukavvi za džamiju. Kzović (Krzović) hadži Saliha. 183 Odnosi se na uvakufljeni novac pod interes za potrebe učenja Kur’ana. sina hadži Ibrahimova. godine. a 1230 pod interes za potrebe mukavvi u Čaršijskoj džamiji. godine. 600 forinti je određeno za bedeli-hadž a 300 forinti je dato pod murabehu. sina Mustafa-bega Biščevića. a nazir njegov drugi sin Abdullah iz mahale Mulla Arab Atik. te da se u rebiu-l-evvelu uči mevlud i tevhid. te druga bilješka o vakufljenju dućana u Saračkoj čaršiji.Regeste vasijjetnama u arhivu Gazi Husrev-begove biblioteke 129 SV I . Hamdi Juzbašić. od toga 1575 za uobičajene stavke oko opremanja mejjita.181 SV I redni broj 272. 182 Evidentirana kao vakufnama kod Fajića. str.179 SV I. 70 Kratka oporuka/vasijjet182. Vasi-muhtar za izvršenje ovog vasijjeta je njegov brat Ibrahim-beg. 181 Oporučeno je 1500 groša. sina Mustafa-bega Biščevića hadži Hasan-bega. iz Čaršijske mahale u Fojnici. rođenog 1252. Rasim Rezzaković. Čaršijskoj. rođenog 1208. Turko Abdija. za klanje dva kurbana s tim da se meso podijeli siromasima. Papučar Ahmed-aga. 179 Oporučeno je 2800.183 178 Registrirana kod Fajića kao vakufnama. 37. Pored troškova za ukop oporučene su i nekretnine za mukavve u džamijama. Svjedoci su: Hajrullah Emin. datirana početka šabana godine 1311. iz Krupe. iz mahale Iplidžik u Sarajevu. godine. sina Abdullaha. 38-39. Ispod vasijjetname (sa defterom troškova za opremanje mejjita) stoji dodatak bilješka o vakufljenju dućana od čijeg će se prihoda kupovati mukavva za deset džamija u okviru sarajevske tvrđave. redni broj 310. Bjelobrk hadži Salih. za vaz u Iplidžik džamiji preko ramazana. Vasi-muhtar je oporučiteljev sin Asim. Potpisao naib Krupe Ali Hilmi. datirana 1307/1890. Vasi-muhtar je njegov sin Mustafa iz mahale Iplidžik. str. datirana 1287/1870. Rezzaković Mustafe. Vasijjetnama180. Svjedoci su: Hadžimustafić hadži Mustafa-aga. godine. Hadžimustafić Husejin i drugi. Saračević Munla Husejin. za imama i one koji uče Kur’an. Nazir je Juzbašić Ibrahim-aga. redni broj 309. Vasijjetnama178. 180 Registrirana kod Fajića kao vakufnama. Atik džamiji i Gornjoj džamiji te učenje mevluda.

iz Krupe. Muharrem Šarić i drugi. Ali-hodža Čaušević. 71 Kratka vasijjetnama188. Svjedoci su: imam u mahali Pazardžik Salihefendija Nukić i Mehmed i Osman Arnautović. 71 Kratka registracija vasijjetname186.130 Azra Gadžo-Kasumović SV I redni broj 273 Kratka registracija vasijjeta184. naib Zvornika. 28. iz kasabe Krupa. Arnautović Husejina. a od preostalog viška vasi-muhtaru Mehmed-begu. godine. Ahmeda Rešida. sin Ibrahima Ćehajića. a nazir je imam. str. 189 U prisustvu Mehmed-bega. . str.191 184 Nije evidentiraana kao vasijjetnama kod Fajića. 97 Kratka vasijjetnama190. 30 forinti za iskati-savm. 188 Nije registrirana kao vasijjetnama kod Fajića. muhtar Ibrahim Spahić. svijeće i prostirku za džamiju u mahali Cerin ? Svjedoci su: imam Cerin džamije hadži Munla Ibrahim Šabo. iz Pazardžik mahale. iz Ključa. Vasi-muhtar je mutevelija spomenute džamije Ahmed-beg. sina Miralem-bega dao je izjavu da se za njegovo opremanje izdvoji pet forinti iz trećine njegovog imetka. sina Mehmeda Šabo. Ovjeru je izvršio sejjid Hasan Sukeri. iz Krupe. sin Ahmed-bega Beširevića. Čajiru je uvakufio za džamiju u čaršiji Ključ. datirana 1307/1890. godine. datirana 1306/1889. sina Abdije Jugića. Svjedoci su: Salih-efendija Pašalić. sina Hasan. datirana 1301/1883.187 SV I redni broj 271. salat i kefaret. sin hadži Ahmed Proho. str. godine. 70 forinti da se da pod interes/murabeha i od tog da se daje svake godine za mukavvu u Pazardžik džamiji. 191 U prisustvu svjedoka Filipović Salih-bega i Kapetanović Jusuf-bega oporučuje da se izdvoji za opremanje 500 groša te određene iznose za ostale uobičajene troškove. datirana 1305/1887. Uvasijetio je i trošak za uobičajene stavke opremanja mejjita/tedžhiz i tekfin te 600 groša pod interes da se daje za imama i mujezina. terzija Osman Ćehajić. 190 Nije registrirana kao vasijjetnama kod Fajića. sina Paše.189 SV I redni broj 247. 5 forinti za nišane. Filipović Dautbega. Mustafa. Salka. godine. 186 Nije uopće registrirana kod Fajića ni kao vakufnama ni kao vasijjetnama. sin hadži Ibrahima Šabo i drugi.bega.185 SV I redni broj 270. 187 Vasi-muhtar je Mustafa. Ibrahim. 185 Izjavio je da se izdvoji iz njegovog imetka 300 forinti da se da nakon njegove smrti pod interes i da se od dobiti/ribh finansira učenje Kur’ana. februara 1290. Vasi-muhtar je hadži Idriz-beg Filipović. muhtar Mehmed Ramaš. Također je odredio da se uvakufi jedna čajira od čijih će se prihoda svake godine učiti mevlud. godine. paljenje svijeće u džamiji Gornje mahale.

Za vasi-muhtare je odredio svoj evlad. rabiu-l-evvela 1265. sina Ibrahima Tuce. 196 Oporučeno je 2000. iz Dervente. Berbić Salih i drugi. a ono što pretekne izdvojiti i potrošiti za imama Tvrđavske džamije/Kala džamii. datirana 1303/1885. Halil. redni broj 230. 195 Nije registrirana kao vasijjetnama kod Fajića. datirana 25. str. 105 Vasijjetnama192. Vasijjetnama195. str. Hasan-alemdar. 198 Vasi-muhtar je Ahmed-beg. bez uvodnog dijela i traktata o prolaznosti i potrebi vasijjeta. Šehjar Mahmudćehaja. Tahiraga Žujo. kćeri Mehmed-bega. datirana 13. pored deftera troškova u vezi sa opremanjem mejjita i oporuku o davanju 2000 groša pod interers od čega će se paliti po tri mukavva svijeće u mejsecu šabanu. muhtar Tvrđavske mahale. sin Mustafe Gondžića iz Tvrđavske mahale. Sulejman-aga Mahmudćehaja. rebiu-l-evvela 1303. Ibrahim Palić. a da se mulk kuća i bašča pripoji vakufu Nove džamije u mahali Kala. 194 Oporučeno je 8120 groša. A ako izumre tada je oporučio da vasi-muhtari i mutevelije budu od njegove rodbine Tuce Abdullah-aga. Skraćena. stoji druga bilješka kojom se za vasi-muhtara postavlja Imamović hafiz Mustafa-efendija iz mahale Kala umjesto umrlog Ahmed-bega.196 SV I redni broj 237. godine. oporučitelja i vakifa Ahmeda. kćeri Mehmed-bega. Mehmed-alemdar Šehić. godine. godine. Nema ubilježenih svjedoka. Mulla Salih Šarić (Šarač). Hodžić Salih-aga. sin Zulfikar Palića. str. str. . sin Ahmeda Besarevića ? i drugi. sin Derviš Hodžića. Hatidžahanume. Mustafa. sina Reuf-bega. redni broj 243. 105 Vasijjetnama197. Ćosić hadži Mustafa. ostali dio za iskati-salat i savm. 193 Nije registrirana kao vasijjetnama kod Fajića. Oporučio je da se uvakufi dućan i da se od njegove kirije troši za svijeće u džamiji u Uzunovića mahali. 197 Registrirana je kao vasijjetnama kod Fajića. sina Abdul-Fettahova. zakletvu/yemin i bedeli hadž i paljenje svijeće. rebiu-l-evvela 1302/ 1885.Regeste vasijjetnama u arhivu Gazi Husrev-begove biblioteke 131 SV I redni broj 237. Vasi-muhtar je Ahmed. Mulla Husejin Piri. SV I . Mahmudćehaja Mustafa-almedar. a nazir Hafiz-beg. Gandžić hadži Huseijin. a ostalo za vasi-muhtare i muteveliju. Svjedoci su: Tvrđavski imam Mehmed-efendija. iz Gradačca. iz kasabe Kala/ Gradačac. Svjedoci su: Mulla Abdi. 101. sin Aga-bega. sin Mehmed Reuf-bega. Arnaut Ibrahima. 85 Vasijjetnama193 (i vakufnama). stanovnice Kala mahale. Ispod navedene bilješke u kojoj se kaže da se oporučena suma novca troši za opremanje/ tedžhiz i tekfin.194 SV I. Vasijjetnama sadrži. datirana 07. Hatidža-hanume. godine.198 192 Registrirana je kod Fajića kao vasijjetnama.

Konjić (ili Kutić) Sejfullah-efendija. sin hadži Osmana. godine. 203 Oporučeno je 15000 groša. Tulić Mustafa-age. str. str. tutundžija Ebu Bekir-oglu Ali Mulla Kurd Salih-aga.199 SV I redni broj 91. Ibrahim-beg Džino.203 199 Oporučio je da se tri hiljade groša da pod interes te da se troši za popravku dvije česme. godine.201 SV I redni broj 52. Husejn Ismailefendić. sin Muhammed-bega. a nazir je njegov sin Ibrahim i sin mevlevijskog šejha Lutfulah-efendije derviš Vejsil hafiz-efendija. datirana 1271/1854. ramazana 1300. Turhanija Ahmed-beg. datirana 1266/1849. rođenog 1208. datirana 13. sin hadži Jusuf hafiz-efendije. te drugi brat Husejin-aga. sin Salihage. derviš Ali Hulusiefendija. Hadžiefendića Mehmeda Hašim-age. sina Ahmeda Baščauša. godine. str. Kaukčija hafiz Salih-efendija. Svjedoci su: hadži Jahja-efendi hafiz Hasan-efendija. kao i pet hiljada groša za medresu u selu… Ostalo za popravku Jalijske džamije a preostale dvije trećine da se podijele među nasljednicima.132 Azra Gadžo-Kasumović SV I redni broj 195. godine. Sočo Numan-aga. i njegov brat Muhammed-aga. sin Salih-age. 328 Vasijjetnama202. Svjedoci su: Mustafa Azapagić. Bajrić Mulla Hasan i Mullaga Gačinić. Pored uobičajenih troškova vezanih za opremanje i oko ukopa mejjita. za brojne sadake i bedeli-hadž oporučitelj je uvasijetio određene iznose za popravku česme u Čekrkči Muslihuddinovoj mahali. godine. za Havadže Durakovu džamiju te dao novac pod interes koji će se godišnje trošiti za mukavva svijeće za džamiju u Šejh Ferruhovoj mahali. 202 Nije evidentirana kao vasijjetnama kod Fajića. Svjedoci su: Kaukčija Abdi-aga. Vasi-muhtar je njegov zet Mulla Ibrahim Hakki. sin Salih-age. . 284 Opširna vasijjetnama200. Mulla Abdi Hodžić i drugi. Vasijjetnama sadrži uobičajene stavke vezane za opremanje/tedžhiz i tekfin i na kraju stavku da se od preostale svote novca (6000 groša) nabavi dućan ili stan na odgovarajućem mjestu te da se od njegove najamnine/idžare svake godine kolje kurban i vrši opravka (navedenog objekta). timurdžija Islamović/Islam-zade hadži Salih. Mašić Salih-aga i bistrički imam Mehmed-efendija. sin Ibrahim zaimbega. za održavanje mezaristana Jekovac i na Kovačima za održavanje mezara pojedinih osoba. Šamić Muhammed-aga. nazir je njegov brat Salih-aga. i drugi brat Mehmed-aga. Mulla Salih Bićo. Slinić/Slino-zade hadži Salih. sina Mehmed-age. 201 Oporučeno je 17000 groša. 200 Nije evidentirana kod Fajića. iz mahale Šejh Ferruh u Sarajevu. Tulić Ali. također. Vasi-muhtar je sin oporučiteljevog brata Bajram Abdullah-age. rođenog 1236. Abdi Obradić.i. Vasi-muhtaru je određeno 500 groša. timurdžija hadži Ismail. hadži Abdulaha. 156 Vasijjetnama.

Na kraju dokumenta stoji zabilješka da su ranije bile napisane dvije vasijjetname. datirana 1300/1882. Sahani (Sahanija) Ali-aga. Bakir i Mulla Husejin. 263 Vasijjetnama206. Ispod registracije svjedoka stoje još četiri vasijjeta koja počinju sa “I takođe moj vasijjet je sljedeći…” Kao specijalan vasijjet/zejl o vakufljenju/ oporučitelj određuje da se uvakufe tri sobe u Šejh Ferruhovoj mahali da ih mutevelija izdaje i da se troši svake godine za učenje hatme. za popravku džamije Duradžik hadži Ahmeda i slično. . Traljić Ali-aga. te da se u Uskudar mahali za mesdžid kupe svake godine po dvije svijeće. Svjedoci su: Lukaš (Lukašević) Sejfullah-efendija.muhtar je Čalurdžija (Kilerdžija) Salih-efendija. zatim je oporučen stanovit iznos za džamiju Kadi Bali-efendije. Telalagić Mustafa-aga. sina Saliha. za popravku česme u navedenoj mahali. Čoban Abdulah-age. Džuvić Abdulatif-aga. uči mevlud svake godine.207 204 Nije registrirana kod Fajića u navedenom radu.Regeste vasijjetnama u arhivu Gazi Husrev-begove biblioteke 133 SV I redni broj 37. datirana 1299/1881. godine. sina Ibrahim-age. 205 Oporučeno je 29526 groša. a nazir je Kzović Mustafa-aga iz mahale Kebkebir i drugi nazir oporučiteljev sin Salih. Jaralić (ili Paralić) Salih-aga i Jaralić Ahmed-aga i drugi. U četvrtom vasijjetu određuje da se da 300 groša njegovom bratu. U vasijjetnamu je unešena vakfija. Vasi. Mandže hadži Mustafe. Nukić Salih-aga.205 SV I redni broj 107. 206 Nije registrirana kao vasjjetnama kod Fajića. Hadžihalilović Mustafa-efendija. da se da vaizu za njegovu vazifu u toj džamiji. za Sagrakči hadži Mehmedovu džamiju. godine. iz mahale Uskudar Ahmed-čelebi Abdullah. rođenog 1246. Hadžihalilović Salih-aga. U trećem da se u Sarajevu prouči pet hatmi kad umre. zatim da mu se uče svaku noć Jasin i Fatihe itd. U drugom vasijjetu oporučuje da se u Medini prouči pet hatmi. a kad umre svom muškom evladu. ali da su poništene te da se po ovoj postupa. Odredio je tevlijet sebi. 6000 je dato pod interes da se svake godine uči hatma i kolje kurban. str. 207 Oporučeno je 6490 groša od toga 2000 za popravku česme u mahali Uskudar hadži Ahmed-čelebi. klanje kurbana koji će se podijeliti sirotinji. str. 340 Vasijjetnama204. iz mahale Čekrkči hadži Mehmed. a kad izumru onda onaj kog izaberu stanovnici mahale. da se svake godine kupi oka svijeća za džamiju u šejh Ferruhovoj mahali. godine.

za razliku od istovjetne ovjerene vasijjetname pod brojem V-86 ima detaljan defter stavki na koje se ima trošiti oporučeni novac.209 SV I redni broj 195. Muzaferija hadži Abdi-beg i njegov brat Derviš-beg te drugi hafiz Ahmed-efendija. iz Donje Tuzle/Kasaba-i zir. Vasijjetnama ima pečat Kotarskog šerijatskog suda u Tuzli i evidentirana je u Sidžilu vakufnama I. 213 Oporučeno je 4000 groša za opremanje i kefarete. Ibrahim-beg Džundija. Brkić Salihaga. str. Također je oporučeno 130 zlatnih madžarija ili 9750 groša za bedeli-hadž i 3000 groša na davanje pod interes i 5000 za razne hajrate. za kurban i paljenje svijeće. Bajrić Munla Husejin i Mulla-aga Jemindžić. . Hadžiefendića Hašim-age. rođenog 1260. Svjedoci su: Glođo Hašim-aga.213 godine. 156. 210 Evidentirana je kod Fajića kao vasijjetnama. Nazir je Osman hadži Abdullah-aga iz mahale Sarač Ali. godine. str. iz mahale Hadži Kemaluddin u Sarajevu. Vehid Ismailefendić. Ova vasijjetnama ima i još jedan uredno ispisan neovjeren prijepis koji se vodi pod brojem V-87. 208 Nije registrirana kao vasijjetnama kod Fajića. Svjedoci su: Hadžiefendić Hašim-age iz Donje Tuzle/Kasaba-i zir. datirana 1292/1875. godišnje mevlud. Brkić Muhammed-age. 209 Za bedeli-hadž oporučio je 7500 groša. str. datirana 1300/1883. godine. od toga da se troši i za iskati-salat i ostale farzove. Vasi-muhtar je stanovnik Havadže Kemaluddinove mahale Sarić hadži Salih-efendija. 156 Ovjerena vasijjetnama210.134 Azra Gadžo-Kasumović SV I redni broj 158. Bajrić Munla Husejin i Mulla-aga. šabanu i ramazanu prouči hatma. Abdi Dubravić. Vasi-muhtar je oporučiteljev brat Mujo-aga. Ova vasijjetnama. kujumdžija hadži Hamidović Mustafa-aga i drugi. Mustafa Azapagić. str. Vehid Ismailefendić. 211 Oporučeno je 4000 groša za opremanje i kefarete. 201 Vasijjetnama208. Također je oporučeno 130 zlatnih madžarija za bedeli hadž i 3000 groša na davanje pod interes i 5000 za razna hajrate. Evidentirana je kod Fajića kao vasijjetnama. napisana na običnom papiru malog formata. sin Ibrahim-age. Napisana na običnom dvolisnom papiru manjeg formata. sina hadži Abdi-age. Za opremanje/tedžhiz i tekfin oporučio je 6000 groša. Pet hiljada groša je dao pod interes da se od tog svake godine u redžepu. iz Donje Tuzle/Kasaba-i zir. datirana 1300/1883. Svjedoci su: Mustafa Azapagić. Abdi Dubravić. 212 Prepis je sravnjen s originalom.211 SV-I redni broj 195. Hadžiefendića Hašim-agea. redni broj 195. godine. Ibrahim-beg Džundija. Trebinjac/Trebinli Mustafa. Kratka. 156 Neovjerena vasijjetnama212. Vasi-muhtar je oporučiteljev brat Mustafa-aga.

sina Sulejmana (vjerovatno Dokara). 513. 143 Kratki vasijjet Alispahića Salih-bega. učenje mevluda. Vasi-muhtar je Dokara Mustafa-aga. Sadik i Sejdo. iz mahale Buzadži hadži Hasana. Ispod veoma kratke vasijjetname ubilježena je . Vasijjetnama214. 211. popravku džamije te stavku od 2500 groša za roditeljski hak i drugo. str. datirana 15. iz 1209. str. oko ukopa ubilježen ispod vakufname Subašića hadži Muhammed-age.218 214 Evidentirana je kao vasijjetnama kod Fajića. sina Saliha. godine. Mustafe. kefaret i propuštene obaveze u iznosu od 200 kruna. sastavljen na osnovu vasijjetname. a nazir Tufendžić Munla-aga. godine. stavku za zekat od 5000 groša te stavke za popravke česmi i kaldrme.217 SV II redni broj 428. 109 Vasijjetnama. 215 Oporučio je 5000 groša (1500 za opremanje. 1500 za popravku džamije a 2000 groša pod interes što će se trošiti za osvjetljavanje džamije). 140 Spisak troškova. godine. da se da 200 kruna pod interes za paljenje dvije mukavve u džamiji i učenje sehurske mukabele. sinovi Ibrahimović Ali-efendije: Šaćir. mujezina i popravke džamije. SV II. klanje kurbana svake godine. 216 Odnosi se na opremanje mejjita. str. godine. mekteb. šubata 1905. učenje hatmi. Svjedoci su: Alikadić Nezir Mehmed. iz Jajca/ Gol Hisar. Islamovića hafiza Husejin-Rakima. 218 Oporučeno je 700 kruna za učenje za džamiju.215 SV II. poslugu). sina hadži hafiza Ismaila Hatibovića. redni broj 458.Regeste vasijjetnama u arhivu Gazi Husrev-begove biblioteke 135 SV II redni broj 522. str. iz Sarajeva. redni broj 455. Abid Salihagić. iz Novog Šehera iz 1904. Ahmed-efendija Ćemerlić/Kemerli i Tufendžić Muhamed i Ibrahim. godine. Vasijjetnama. ukupno u iznosu od 19 408 groša i 20 para. datrana 1324/1906. kćeri Latifa a supruge Ismaila.216 SV II. Ispod vasijjetname ubilježen je ilmi haber da je Dokara Ahmed-aga uzeo pod interes na godinu dana 2000 groša iz vasijjetname koja se nalazi kod njega i da će vratiti za godinu te da su svjedoci Hodžić hafiz Mustafa i Pinjo Sulejman-aga. 217 Spisak sadrži stavke novčanih hedija za rodbinu (kćerke dajidža i amidža. 2oo kruna za imama. datirana 1325/1907. te oporuka da se od preostale trećine novca utroši za bedeli hadž. 203. rođenog 1252. godine. str. Hamurović Zehre.

95 Vasijjetnama220 Kapetanovića (Gradaščevića) hadži Ebu Bekir-bega. Svjedoci su: Džafer.223 219 220 221 222 223 registracija o vakufljenju navedenog novca i predaji u ruke muteveliji vakufa u Jajcu Sarajlić Derviš-efendiji. Svjedoci su: Mulla Ahmed. godine. datirana 1907. Ahmed-beg Filipović. Ispod navedene registracije svjedoka ubilježena je nova registracija vasijjeta da njegov stariji sin Mustafa pazi da se od viška od emlaka i zgrada u Gradačcu. Za opremanje je odredila 80 forinti. 95. datirana 1263/1846. sin Husejina. Svjedoci su: Munla Ahmed. napisana na običnom papiru malog formata. Fize. sin Hasana Havadže. 100 groša za mekteb njegovog oca u Modriči. Kratka. sin Hasana hodže. iz 1263/1846. Također je u dodatku/zejl naznačen iznos za potrebe službenika Osman-kapetanove medrese. sin Mustafe i drugi. str. Evidentirana je kao vasijjetnama kod Fajića.221 SV II redni broj 415. Oporučeno je 1575 groša za ukop i iskati salat i kefaret posta i jemina. sin Husejina Bajrića Derviš Ahmed. sin Kerim-bega. sina Osmanova. sin Husejina Bajrića. dio sinu. Vasijjetnama222.219 SV II redni broj 415. . Mustafa-beg Filipović. Vasi-muhtar je njegov brat Osmanpašić Mahmud-beg.136 Azra Gadžo-Kasumović SV II . Ukupno je oporučila 500 forinti. sin Mustafe i drugi. Derviš Ahmed. godine. GradaščevićKapetanovića Ebu Bekira. sina Osmana. a kćerke Zlatar Ferid-age. Gračanici i Modriči troši za medresu Osman-kapetana 250 groša. za bedeli hadž 200 forinti te 6o forini pod interes za imame i mujezine za tri džamije. sin Hasana Havadže/hodže. supruge Filipovića hafiza Džafer-bega. 108 Kratka vasijjetnama. sin Mustafe i drugi. Svjedoci su: Ismail Hatibović i Ibrahim-beg Aganović. Očitovanje vasijjeta je organizovano na medžlisu visokog šerijatskog suda u kući Filipović hafiz Džafer-bega u mahali u Glamoču Registrirana je kod Fajića kao vasijjetnama. Mulla Mustafa. godine. Mulla Mustafa. str. str. 250 groša za imama Svirac džamije. Derviš Ahmed. Original je pod brojem 113-415. Munla Mustafa. Svirac džamije i mekteba Vasi-muhtar je Mahmud-beg. dio kćerci. Vasi-muhtar je Filipović Ahmed-beg. sin Hasan-bega Filipovića. Svjedoci su: Mulla Ahmed. Navedena očituje dio svog imetka umrlom mužu.

nazir i drugi svjedoci. str. Jasika Ahmed-beg. str. Vasi-muhtar je njen sin Ismail-beg. ševval 1323. sin Hasana iz Terzi-bašine mahale. kanuni-evvela 1905. za klanje kurbana svake godine i učenje yetmiš bin Kelime-i tevhida te što preostane da se podijeli sirotinji. iz mahale Gazi Bali-beg datirana 24.226 SV II. 225 Temessuk se registrira stoga što je dokument izgubljen. Svjedoci su Kečo Abdi. str.225 SV II redni broj 400. Svjedoci su: Kasimagić Kasim-aga. Potogi Ahmed-aga.81-82 Vasijjetnama Čomara Ibrahim-age.224 (SV II str. Potogi Vejsil-aga. sina Saliha. Vasi-muhtar je Kanbari Hasan-aga.bega Kolunovića. učenju godišnje mevluda i hatme te nabavljnaju mukavvi za džamiju. Šišić Mulla Salih. 70: Šerijatski ilam vezan za vasijjet i vakufljenje Ekberi (Ečberi) Muradage SV II redni broj 397. Ubilježen je i ilam suda u vezi sa odustajanjem navedenog umrlog Čomare o čemu svjedoče vasi-muhtar. godine Oporučeno je 1200 groša. Vasi-muhtar i nazir je mujezin Hodžić Salih-efendija. 227 Registrirana je 25. kćeri hadži Omer.Regeste vasijjetnama u arhivu Gazi Husrev-begove biblioteke 137 SV II redni broj 405. 68-69 Vasijjetnama Ečberi (Ekberi) Murat-age. Potogi Fejzulah-aga i drugi. sin Ibrahim-bega. rođenog 1268. Prisutni su njeni rođaci Mustafa-beg i Ahmed-beg. kanuni sani 1905.. Uz to ima dodatak da se od onog što preostane od trećine imetka kupe nekretnine i daju pod interes i da se troši za popravku navedenih nekretnina. sin Mustafa-bega. godine. Agić Ibrahim-aga. Haše. str. sinovi Mehmed bega hadži Kadifovića. godine/11. sin Mustafe iz mahale Hitri Sulejmana i Hašim. . a nazir je oporučiteljicin bratić Kolunović Husejin-beg. 79: Registarcija temessuka u vezi s vakufom bašče Golubinjaka uvakufljene za mevlevijske šejhove. za klanje kurbana. 77 Vasijjetnama. godine. a nazir je Srmić Salih-efendija.227 224 Oporučeno je 5000 groša za opremanje i 10000 za bedeli-hadž. datirana 11. Vasijjetnama sadrži i oporuku o korištenju od strane unuka njegove kuće bašte. za vasi-muhtara i nazira. sina hadži Abdi-age. Mehuljić Murat-efendija i drugi. 226 Oporučeno je 1350 forinti da se izdvoji iz njenog imetka za opremanje i bedeli-hadž. redžepa 1321. Šahić Muhammed. Palavra Mehmed-aga.

str.230 228 Oporučeno je 7566 groša za potrebe opremanja i bedeli-hadža (6000 za bedeli hadž). sina hadži Mehmed-age Tiro. Osman-beg. iz mahale Jakub paše.138 Azra Gadžo-Kasumović SV II redni broj 393. 28-29 Vasijjetnama.228 SV II redni broj 390 str. da se svake godine za Lejle-i kadr drži vaz ženama tri mjeseca i da se plati imamu. a nazir njegov brat Ali-aga. sin hadži Omera Hadžiomerovića. sina hadži Mehmeda Mehanovića. Guremović hadži Ali. datirana 20. hadži Ibrahima. Ispod vasijjetname o opremanju mejjita ima dodatak o trošenju najamnine od oporučiteljevih nekretnina za učenje hatmi. Ibrahim-aga Hadžimehanović i drugi. sina Mehmeda Jamaka. a nazir je Tuzlo hadži Hafiz-efendija. Vasi-muhtar je njegov sin Šefkija. a po jedan dio ženskim potomcima. datirana mjeseca ramazana 1312. Oporučeno je 2000 groša. Henda hadži Mustafa. Pored uobičajenih stavki ove vrste vasijjetnama registrirane su i stavke za trošenje na održavanje džamija. za sadaku sirotinji. strana 63-64 Vasijjetnama. a nazir mahalski imam Ragib-efendija. Kaukčija Abdullah-aga. Registrirano 3. sin Omer-bega Moštro. 230 Oporučeno je 13500 groša. Šaro-zade (Šarić) Ibrahim-aga. preostalo za popravku dućana i za hedije naziru i vasi-muhtaru. Novac u iznosu od 1000 groša je dat pod interes da se tri godine kolje kurban. Ispod oporuke o opremanju stoji dodatak u kome se kaže da se za njegovo opremanje izdvoji trećina bilo od nekretnina bilo od pokretnih stvari i hajvana a za preostalo da se kupi jedan dućan te da se od njegove najamnine godišnje kolje po jedan kurban za njeg i za Pejgambera i da se meso podijeli sirotinji. godine. za imama Alauddin Šerefuddin džamije. godine. godine. godine. Svjedoci su: Pandžo Ali. godine. redžepa 1308. Osman-aga Sirćo. Mulla Ahmeda. 229 Vasi-muhtar je Voljevica hadži Mehmed-aga. rođenog 1246. a od najamnine od hana da se dva dijela daju muškim. Bolu Mustafa-age. za kurban svake godine. zatim za ulje za džamijske kandilje. iz mahale Kasab-zade. temmuza 1905.229 SV II redni broj 357. godine. Abdullah-aga Hadžiabdulahagić. Svjedoci su: hadži Mehmed Burić i njegov sin Mulla Salih. šadrvan. Filipović Jusuf-beg. napisana krajem džumade-l-ahira 1275. da se prouči mevlud. Kumašin Ahmed-aga. godine. tabak Abd-aga Hadžiahmedović. . za džamiju Rosulje. Vasi-muhtar je oporučiteljev brat Čajničali Mulla Memiš. Svjedoci su: hadži Pašo. Čajničali Mulla Memiš i drugi. nagrada za imama za učenje određenih sura i slično. rođenog 1252. 58-59 Vasijjetnama. Muhammed-aga Kaukčija. rođenog 1242. mekteba kao što je mukavva. oporučiteljev brat Ibrahim-aga.

284 Vasijjetnama. da se kolje kurban i kupuje mukavva svijeća za džamiju. godine. a dio testamenta koji se odnosi na zasnivanje vakufa vakufnama. iz Stoca.231 SV II redni broj 604. sin Ibrahim-bega. Nije naveden vasi-muhtar ni nazir niti datum ni svjedoci.. Vasi-muhtar je Mehmed-efendija. Hromo-zade (Hromić) Mehmed. kćeri Ibrahim-age Agića. sina Mujo-age Muratovića.Vasijjetnama sadrži stavku da se 10000 groša da za kupovinu dućana ili stana te da se od idžare kolje kurban i uči hatma. rođene 1225. Hodžić/Havadžezade Mehmed. sin Mehmed-efendije i njegov brat Ibrahim. ramazana 1330. Hromo-zade (Hromić) Hilmija. datirana 27. 16-17 Vasijjetnama.232 SV II redni broj 595. i njegov brat hadži Muharem. sin Ali-efendije.233 231 Oporučeno je 22000 groša. Delalić Mehmed-aga. To je ustvari ipak dio vasijjetname samo što je tekst koji se odnosi na opremanje nazvan vasijjetnama. iz mahale Hadži Isa. Ispod ovako kratko navedenog teksta stoji defter troškova ukopa koji iznosi 202 forinte. sin Mehmed-efendije. Za izvršenje oporuka postavio je amidžića Mehmed Salim-efendiju da bude mutevelija. Mullalić hadži Hanife. iz Maglaja. i Begu. sin Mustafe. a nazir je berber Salih-aga. 233 Dala je izjavu o vasijjetu pred svojim rođacima Ibrahimom. . Ispod vasijjetname stoji redni broj 605: Vakifname-i Šarić Ali bin Mustafa min kasaba-i Stolac. Bakalović hadži Mehmed. a za vasiju je postavila Ibrahima Muradbašića te za njegove pomoćnike Salih-agu. godine.Regeste vasijjetnama u arhivu Gazi Husrev-begove biblioteke 139 SV II redni broj 351 str. 292 Kratka vasijjetnama Šarić Alije. iskati-salat i kefaret te upozorava da se njegov vasijjet izvrši u skladu sa Šerijatom 232 Iznos oporuke za tedžhiz i tekfin bedeli-hadž je 13000. Svjedoci su: Turhanija Mehmed-beg. te drugi brat Abdi-aga. sina Mustafe. sin Mehmed-age. godine. Fatime. imam iz Mehmedbegove mahale. Ispod teksta vasijjetname uokvirena je u obliku trougla bilješka kojom vasija podcrtava da je vasijjet učinio svom vasi-muhtaru i naziru da od trećine imetka prema vasijjetnami obave tedžhiz i tekfin. str. str. sina Osmana Muradbašića. sinom Osmana Muradbašića da daje pod interes 750 forinti za vazife iamamu i mujezina u četiri džamije u Maglaju. sastavljena u mjesecu zu-l-hidždže 1293. Potom je u bilješkama sa strane još registriran trošak od 200 forinti za učenje mevluda godišnje. Kratka vakufnama je datirana početkom augusta 1912. sin Ali-efendije.

mjeseca zu-l-kade 1319. za imama i mujezina. A 8000 groša za bedelihadž. Širbegović Muhammed-aga. hadži Firuzbegović Muhamed-aga. str. Širbegović Mehmed-beg. Ispod teksta vasijjetname stoji potpis vasije i imena svjedoka. 246 Kratka vasijjetnama. Mulla Bego Ajanović i drugi. Ahmedagića hadži Šerifovog. iz Tešnja. U tekstu vasijjetname stoji: ‘’Nek se postupa po Risali Bergivije’’. sin hadži Ibrahim-age. sina hadži šejh Osman-age. Redni broj 552. . str.140 Azra Gadžo-Kasumović SV II redni broj 584. datirana 19. Određuje se novac pod interes za mukavvu u džamiji. Osmanefendića Fehim-efendije. Svjedoci su: Ismet-efendija Muftić. str. safera 1300. Nema posebno izdvojenih stavki. 236 Oporučeno je 1500 groša za iskati-salat. sina. kćeri Mostarevića Munla Emina 50 forinti. Vasi-muhtar je hadži Ismail Firuzbegović Ismail-aga iz Čaršijske mahale koji je to prihvatio i kome je u ruke predata vasijjetnama.236 SV II redni broj 550. datirana 25.237 234 Oporučeno je 3000 groša za iskati-salat i drugih dužnosti. 240 Vrlo kratka vasijjetnama. opremanje mejjita. a nazir je imam Ali-begove džamije. Turalić Hasan-aga. za mukavvu da se da pod interes 100 forinti i od tog za učenje hatmi za ramazan te da se da njegovoj vjenčanoj supruzi Hanumici. godine. katib u Tešnju Handžić Mustafa-efendija. str. sirotinju muslimansku. česme te vazife mujezina i imama u pojedinim džamijama kao i za paljenje kandilja. Hasan Tuzlić. 237 Vasijjetnama. Vasi-muhtar je njegov sin Hasan-aga. Mullalića Rustem-age. godine. sin Mulla Mehmeda Mullalića. kefaret. Kjašif-efendija Muftić.235 SV II. Ispod vasijjetname stoji potvrda naiba u Tešnju datirana u muharremu 1322/1906. datirana 05. iz mahale Abdi-paša u Tešnju. Ispod teksta vasijjetname ubilježene su stavke u vakufljenju prihoda od idžare uvakufljenih dućana za opće potrebe: popravke džamije. za učenje 40 dana na kaburu Jasina. Svjedoci su muftija u Tešnju Mahmud Mesud. rebiu-l-evela svjedoci: Ibrahim Mujagić. iz Srebrenice. Opširan uobičajen tekst vasijjetname (Birgivi). iz Žepča. Ibrahim Ismailbegović. od toga 50 forinti pod interes da se od ribha daje imamu i mujezinu Čaršijske džamije. 235 Oporučeno je 1050 forinti za iskat. godine. 272 Vasijjetnama hadži Sulejman-age. bedeli-hadž.234 SV II redni broj 558.Vasi-muhtar je njegov sin Ahmed. Drugu registraciju (čijeg teksta nema) potvrdili su 20. da su gornje navode potvrdili Dobojli Rustem-aga. Svjedoci su: Handžić Mustafa. 237 Vasi-muhtar je Munla Abdullah. dio za popravku bunara u Čaršijskoj mahali. rebiu-l-evvela 1291.

a nazir sin njegovog brata Ćazim hadži Abdullah. sin hadži Osmana te da su dužni od ukupnog imetka izdvojiti trećinu za opremanje mejjita.241 Ključne riječi: regeste. str.239 SV III redni broj 634. vasijjetnama. 1600 kruna za hadž.240 SV II redni broj 704. godine. 239 Sadrži samo kratku zahvalu Bogu. a nazir je Mlivić Mahmud-aga. 241 Oporučio je 660 kruna za opremanje i ostale troškove.Regeste vasijjetnama u arhivu Gazi Husrev-begove biblioteke 141 SV III redni broj 638. Ispod je ubilježena registracija visočkog naiba datirana 17. Pored troškova vezanih za ukop sadrži i vasijjet o vakufljenju novca u iznosu od 600 kruna što je oporučeno pod interes da se od tog pale dvije lampe u džamiji (Rosulje?). Ispod teksta na osmanskom stoji na bosanskom ovjera šerijatskog suca i registracija svjedoka Sejfi-bega Ćerimpašića i Ali-bega Omerbegovića. iskati. 238 Kratka. iskatisalat. iz Visokog. str. Kotarski šerijatski sud Banja Luka. 240 Oporučeno je 1375 kruna. osmanske vasijjetname. datirana 16. iz Donje mahale u Derventi. Nema datuma. redžepa 1337. . rođenog 1260. sina Mustafe. Oporučeno je 15000 kruna za opremanje mejita. godine u kojoj se navodi da je vasi-muhtar oporučiteljev brat Ćazim hadži Mustafa-aga iz Visokog. str.salat i ostale dužnosti. 118 Halebić/Halep-zade hadži Hifzi-aga. bedeli-hadž. sin Hasan-age. sa kratkom zahvalom na početku i konkretnim tekstom bez literarnih dijelova i bez dodataka. informacije o oporuci. godine. 29 Vasijjetnama. sin Alije Šerbića. 33 Vasijjetnama238 Devleta-hanume. godine. i pet hiljada kruna koje ostanu oporučeno je kao vakuf za džamiju u (Kučuk Maloj?) čaršiji te od novca od zakonske murabehe učenje Jasini šerifa četrdeset dana. Vasimuhtar je njegov rođak Ismail-efendija. udate Eminagić. svake godine zakolje kurban i podijeli sirotinji. rebiu-l-ahira 1323. datirana 28. Kazića hadži Salih-age. Ima dug uvodni tekst o svrsi vasijjeta te tekst o načinu trošenja. rebiu-l-ahira 1333. Vasi-muhtar je hafiz Mehmed. Nema svjedoka ni drugih podataka. rođene Ibrahimbegović. sidžili.

142 Azra Gadžo-Kasumović Summary Regesta of vasijjetnama in the Archive of Gazi Husrev-bey’s Library The Gazi Husrev-bey Library holds a significant number of original and copied Ottoman vasijjetnamas which were recorded in sidjils covering mainly the period between 1762 and 1936. Short regesta of all mentioned vasijjetnama were given with notes in detail which could be useful to different researchers and particularly to those who can not use Ottoman language. . However. In this work. usual vasijjetnama as testament which precede official registration of establishment of vakuf endowment and vasijjetnama devoted to treatment of dying and death person who were originate by following exemplary of Birgivijina vasijjetnama. In this work three types of Ottoman vasijjetnamas were analyzed: vasijjetnama as a spiritual testament. it is document with particular diplomatic structure with confirmation of legality of testator’s condition and discloses the act of their realization. translation of two very characteristic Ottoman vasijjetnamas is given under title: ‘’Vasijjetnama in Ottoman language’’. The vasijjetnama in diplomatic and legal sense represent a special document. Because of that. As far as vakufnama is concerned. which deal with still unrealized conditions of testator. as appendices to it. in this work we will give diplomatic elaboration of vasijjetnama and. definition of vasijjetnama is given in diplomatic sense and it is sad that it is a special document in which special will of testator is given in one or many vasijjet (will). in part of our oriental literature. the concept of vakufnama is often identified as vasijjetnama. especially when it comes to cataloging and literary elaboration.

inače. Bratislavi. 2005. shodno njegovom položaju i značaju. osnovano više od 150 javnih i privatnih biblioteka koje su posjedovale bar po nekoliko knjiga na orijentalnim jezicima. rahmetli Hivzija Hasandedić na kraju kaže: “Rezimirajući sve što smo naprijed iznijeli. bez sumnje najveći dobrotvor Mostara i Hercegovine. Mostar. Parizu svjedoče o bibliotekama Mostara. pretežno iz islamistike. godine nalaze se u Gazi Husrevbegovoj biblioteci u Sarajevu (Sidžil Vakufnama I. br. vrlo vrijedni rukopisi koji se ljubomorno čuvaju u orijentalnim zbirkama u Beču. za vrijeme turske vladavine. Osnovao ju je 977/1570. Knjižni fond većine ovih biblioteka je usljed raznih katastrofa na našim prostorima (ratovi.“1 Ono što je Gazi Husrev-begova biblioteka značila za Sarajevo. svakako.Osman Lavić RUKOPISI KARAĐOZ-BEGOVE BIBLIOTEKE U MOSTARU Na prostoru Bosne i Hercegovine u vremenu od početka XVI do kraja XIX stoljeća osnovano je približno stotinu medresa. to je za Mostar bila Karađoz-begova biblioteka. Prusca i drugih gradova u Bosni i Hercegovini. Islamski kulturni centar. sin Ebu Seadetov. Tri prepisa Karađoz-begove vakufname iz 977/1570. prosvjetni i kulturni centar Hercegovine pa su se. upropašten ili raznesen po svijetu. drugo dopunjeno izdanje. Mostar je. zauzimale vrlo važno mjesto. Nerijetko. godine hadži Muhamed-beg. . poznat po imenu Karađoz-beg. bio administrativni. 107. 178 i 179). str. Istanbulu. tekije i druge obrazovne ustanove imale priručne biblioteke. 141. požari) te nemara i pomanjkanja osjećaja o značaju i vrijednosti ovoga kulturnog blaga. možemo zaključiti da je u Mostaru. te br. U radu pod naslovom Muslimanske biblioteke u Mostaru.. Među tim ustanovama biblioteke su. Počitelja. u njemu osnivale i razvijale mnoge obrazovno-kulturno ustanove. Spomenici kulture turskog doba u Mostaru. Kada se uzme u obzir da su i veće džamije. str. onda dolazimo do mnogo većeg broja biblioteka koje su postojale u naznačenom periodu u Bosni i Hercegovini. Sarajeva. 226. Svaka medresa je u svome sastavu imala manju ili veću biblioteku.2 1 2 Hifzija Hasandedić.

3 Karađoz-beg je prvom vakufnamom. to je najstarija ustanova te vrste u Mostaru.4 PRVI FOND BIBLIOTEKE Nakon što je osnovana.000 dirhema za finansiranje medrese. Prestala je sa radom 1934. Kasnije su i drugi vakifi u Mostaru svojim vakufima pomagali rad Karađoz-begove medrese i biblioteke. onakvih kakvi se samo poželjeti mogu. njihovom inventarisanju itd. knjižni fond biblioteke smješten je u istoimenoj džamiji.. uvakufio i sedam naslova rukopisa. cit. u kožnom povezu. Orijentalni institut u Sarajevu. godine odredio da se iz sredstava njegovog vakufa plaća bibliotekaru Karađoz-begove biblioteke po 150 groša godišnje. Sarajevo.. Mushafi su uvezani po džuzevima. sin Ismail-agin. 100. Ćejvan-ćehajina. Spahić. U prvo vrijeme muderris medrese brinuo se i o samoj biblioteci.) Muhamed Ždralović. knj. postojale biblioteke Derviš-paše Bajezidagića. za Karađoz-begovu biblioteku u 4 5 6 . korišten prema: Vakufname iz Bosne i Hercegovine (XV i XVI vijek). 298. Ahmed-agina i Ali-paše Rizvanbegovića (Hasandedić. da bi kasnije bila dograđena posebna prostorija za tu namjenu koja se nalazila uz samu džamiju.6 3 Osim Karađoz-begove. biblioteka je postala njenom pridruženom ustanovom. vakufnamom iz 1848. Sidžil vakufnama GH biblioteke. Biblioteka je preživjela sve nedaće koje su pratile Mostar i održala se do prve polovine dvadesetog stoljeća. kaligrafski dotjeranih mushafa. 159-168. za vrijeme turske vladavine. uz neznatne stilske korekcije. godine. godine znamo da je vakif za svoju biblioteku uvakufio sljedeće naslove: . po svemu sudeći za normalno funkcionisanje džamije ili pak mekteba koji je istom vakufnamom osnovan. Sarajevo. str. postavljen bibliotekar koji je brinuo o knjižnom fondu. I. 49. 1985. str. 100-102.“sedam kompletnih. 1988. Tako je Mehmed Ćišić. kada je knjižni fond narastao. u Mostaru su. Jedan od njih je uvakufio gatački hanedan Derviš Salih-paša (Dedaga) Čengić. str. Prijevod vakufname. 56. Spomenici kulture.5 Posljednja dva bibliotekara u Karađoz-begovoj biblioteci bili su Bešir Čolaković i hadži Mehmed-ef. Iste godine.. Prepisivači djela u arabičkim rukopisima. str. Hifzija Hasandedić. pozajmljivanju i vraćanju knjiga. koji su napisani prema pravilima tedžvida. Na osnovu odredbe vakufname iz 977/1570. kojom je osnovao džamiju u Mostaru. Vakufnama Mehmeda Ćišića. broj. da bi kasnije. u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu čuvaju se ukupno dva mushafa iz Karađoz-begove biblioteke.. I. ali drugom vakufnamom uvakufio je 100. Nakon osnivanja medrese..144 Osman Lavić Prema do sada poznatim izvorima. op. Inače. str.

Anwār at-tanzīl wa asrār at-ta’wīl. Šamsuddín Aõmad al-Qaraêi¥ārí al-Aêtarí. Vidi više: Kasim Dobrača. 502-504. Sayyid ‘Alī ar-Rúmī al-Brusawī. safera 661/23. april 1144. str.. br. godine (R-10139). uz jak zalog i pouzdana jamca i da on ovlasti lice koje će se brinuti o njima. komentar djelu Šir‘a al-islām. komentar Kur’ana koji je napisao ‘Abdullāh b. Sarajevo. Osman Lavić. Muõammad b.. Arapsko-turski rječnik. perzijskih i bosanskih rukopisa. "Mushaf porodice Čengića iz Odžaka. U Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu čuva se ukupno 15 rukopisa Zamahšerijeva tefsira. . Činjenica da je prepisan 16 godina prije pisanja vakufname. Katalog arapskih.savršeno djelo u jednom svesku iz oblasti tumačenja Kur’ana /tefsir/ pod nazivom al-Kaššāf od Mu¥liõuddína al-Êawārizmíja. Smatramo vjerovatnim da je ovaj primjerak Karađoz-beg uvakufio za svoju džamiju. a potječe iz Karađoz-begove biblioteke. na turskom jeziku: 7 8 9 10 Mostaru. godine. odnosno biblioteku. U Gazi Husrev-begovoj biblioteci se nalazi više primjeraka rukopisa ovoga rječnika. odnosno za autorova života. al-Kaššāf ‘an õaqā’iq at-tanzīl. komentar Kur’ana poznat pod kraćim naslovom al-Kaššāf što ga je napisao znameniti učenjak mu‘tezilijske provenijencije Abū al-Qāsim Maõmūd ibn ‘Umar ibn Muõammad ibn ‘Umar el-Êawārizmī. godine..“ Na mnogim rukopisima nalazi se bilješka o uvakufljenju. Na l.drugo savršeno djelo u jednom svesku. 5. godine. decembra 1262. Foča". umro 931/1524. Rođen je u mjesecu redžebu 467/1075. sv. mjeseca ša‘bana 1287/ novembra 1870.djelo iz područja arapskog jezika od Šayê al-Aêtaríja10. Napisao Mu¥ãafā b.Rukopisi Karađoz-begove biblioteke u Mostaru 145 . XLI. turskih. 2006. Mafātīõ al-ğinān wa ma¥ābīõ al-ğanān. Jedan od njih (R-7562) prepisan je 962/1554. rodom iz kasabe al-Bayña kod Širaza u Perziji. umro u Tibrizu 685/1286. str. koje je napisao al-Qāñí al-Bayñāwí aš-Šāfi‘í8 kao i djelo Šarõ Šir‘a al-islām iz /područja/ islamske tradicije /hadis/ od mevlana Sayyid ‘Alíja al-Bursawíja. Najstariji među njima je prepisan 10. XV. az-Zamaõšarī. godine. Sarajevo. (1978). godine. 20-21. ‘Umar b. ‘Alī aš-Širāzī al-Bayñāwī. koji je napisao Ya‘qúb b. da potječe iz Mostara (poklon porodica Ridžanović i Velagić) te da se na njemu nalazi bilješka ‫( وﻗﻒ‬l. /Vakif je odredio/ da mutevelija čuva sva /navedena djela/ i da ih daje jedino licima koja su u stanju da se njima služe. 47b-48a) slična bilješkama na drugim rukopisima Karađoz-begove biblioteke. neka im svima Allah podari svoju milost. zul-hidždžeta (uoči Arefata) 538/12. Glasnik VIS-a.9 . 2a nalazi se namjerno brisana bilješka o uvakufljenju. poznat još i pod nadimkom Ğārullāh.7 . godine. govori u prilog ovoj pretpostavci. umro 968/1560. također iz /oblasti/ tumačenja Kur’ana. a umro 9.

Elči Ibrahim-pašinoj biblioteci u Travniku kao i Behrem-begovoj biblioteci u Tuzli.Biblioteka Ali-paše Stočanina i druge. da ne bi propao. . nego za njihovo postojanje i djelovanje znamo samo iz dokumenata.Biblioteka Ahmed-age.Biblioteka šejha Juje. sačuvano mnogo dragocjenih rukopisa manjih biblioteka ili biblioteka sa slabijim vakufom. Ovdje ćemo ukratko predstaviti nekoliko biblioteka koje su vremenom prestale sa radom a njihov knjižni fond pripojen Karađoz-begovoj biblitoeci u Mostaru. Sličnu ulogu imala je i Karađozbegova biblioteka ne samo u Mostaru nego i znatno šire. U njenim policama su sačuvani rukopisi brojnih manjih privatnih. školskih i drugih biblioteka Počitelja. pa je njen fond. nepridržavanjem izričite odredbe osnivača ili drugih razloga. prestajale sa radom a njihov fond bivao pripojen drugim većim bibliotekama.”11 Ni na jednom rukopisu nismo pronašli pečat vakifa kao ni pečat Biblioteke. Rukopisi ovih biblioteka bi doživjeli sudbinu sličnih biblioteka koje nisu imale takvu sreću da budu prenesene u jednu od navedenih biblioteka.Biblioteka Ibrahim-pašine medrese u Počitelju .Biblioteka Derviš-paše Bajezidagića . 11 ‫وﻗﻒ در ﻛﺘﺒﺨﺎﻧﻪء ﻗﺮه ﻛﻮز ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻚ در ﻣﻮﺳﺘﺎر . Mostara. premješten u Gazi Husrev-begovu biblioteku u Sarajevu. NAJZNAČAJNIJE KOLEKCIJE U SASTAVU KARAĐOZ-BEGOVE BIBLIOTEKE Tokom vremena u Karađoz-begovu biblioteku prispjele su mnoge kolekcije knjiga manjih biblioteka kao što su: . i Karađoz-begova biblioteka doživjela je sudbinu naprijed navedenih manjih biblioteka. Mnoge biblioteke u Bosni i Hercegovini su.وﻗﻒ ﻟﻠﻤﻮﺳﺘﺎر در ﻗﺮه ﻛﻮز ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻚ‬ . zahvaljujući Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu. . Stoca i drugih mjesta u Hercegovini. propadanjem vakufa iz kojeg su izdržavane. Tako je.146 Osman Lavić “Vakuf biblioteke Karađoz Muhamed-bega u Mostaru. Na kraju. zbog nedostatka sredstava. daru-s-seadeta.

Hifzija Hasandedić. Biblioteka je zatvorena zajedno sa medresom. fol. ﻣﻌﺮاج اﻷﻋامل. prije 1890. ﴍح اﳌﺼﺎﺑﻴﺢ.. jedna od najsvestranijih ličnosti Mostara s kraja XVI i pošetka XVII stoljeća. da se iz njega ne prepisuje. kalendar za 1940. ﺑﻬﺎرﺳﺘﺎن.14 Na rukopisima Derviš-pašine biblioteke nalazi se vakifov veći pečat ovalnog oblika i bilješka sljedeće sadržine: ‫وﻗﻒ دروﻳﺶ ﺑﺎﺷﺎ اﻟﻐﺎزي اﳌﻮﺳﺘﺎري ﻋﻔﻲ ﻋﻨﻪ اﻟﺒﺎري‬ „Vakuf Derviš-paše al-Gazija. ﴍح ﻗﺼﻴﺪة اﻟﱪدة‬ ‫ﴍح اﳌﺮاح. ﻣﻨﺎﺟﺎت ﺳﻨﺎن ﭘﺎﺷﺎ‬ 14 15 Jedan rukopis se nalazi u Arhivu Hercegovine (inv.. ﴍح اﳌﺨﻤﺴﺎت. 116-129. uglavnom akaidskih. te da je ovaj peti svezak autograf: . Sarajevo. Iz ovog spiska znamo da je Derviš-paša uvakufio 46 svezaka13. godine (Gazi Husrev-begova biblioteka. godine. Sarajevo. ﴍح اﻟﺸﺎﻓﻴﺔ ﻟݘﺎرﭘﺮدي. ﻧﺠﺎة اﻟﺬاﻛﺮﻳﻦ. R-559). državnik i dobrotvor12. br. str. ﺗﺬﻛﺮة اﻷوﻟﻴﺎء. ﺻﺪر اﻟﴩﻳﻌﺔ. ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻣﻨﻄﻖ اﻟﻄري. 1a. str. ﻣنت اﳌﻨﺎر واﻟﺘﻠﺨﻴﺺ. određujući da se iste “ne smiju nikome pokloniti. Na rukopisu br. ﻛﺘﺎب اﻟﻨﺼﺎﺋﺢ. nalazi se bilješka u kojoj se kaže da je vakif u svojoj vakufnami postavio posebne uvjete za korištenje ovoga djela navodeći da ga može koristiti samo muderris i njegov pomoćnik. Na kraju ove vakufname naveden je spisak knjiga koje je uvakufio. اﳌﻄﻮل. niti igdje iz Mostara iznositi”. اﻟﺮﺷﺤﺎت. neka mu Gospodar grijehe oprosti. 182): ‫ﻣنت اﳌﺜﻨﻮي. R-3769. 2008. pjesnik.. al-Mostarija. str.‫ﯕﻠﺴﺘﺎن. دﻗﺎﺋﻖ اﻟﺤﻘﺎﺋﻖ. 216 ) prepis br. اﻟﻨﻔﺤﺎت ﻟﺠﺎﻣﻲ. prodavati. u posjed uzimati.. šerijatskopravnih i djela iz oblasti tesavufa. drugom vakufnamom iz 1602. ﻣﺨﺘﺎر اﻟﺼﺤﺎح. 100-101. ﴍح اﳌﺸﺎرق. Popis djela donosimo onako kako su navedena u vakufnami od 15. ﴍح‬ ّ ّ . ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺼﻮل. godine i prenesena u Karađozbegovu biblioteku. اﻟﻜ ّﻠﻴﺎت اﻟﺴﻌﺪي. اﻟﺪرر واﻟﻐﺮر. br. str.”15 12 13 Više o Derviš-paši Bajezidagiću vidi: Hazim Šabanović. Spomenici kulture.Rukopisi Karađoz-begove biblioteke u Mostaru 147 BIBLIOTEKA DERVIŠ-PAŠE BAJEZIDAGIĆA Derviš-paša Bajezidagić. ﻣﺮﺻﺎد اﻟﻌﺒﺎد. ﴍح ﻣﺜﻨﻮي ﳌﻮﻻﻧﺎ ﴎوري ﺑﺎﻟﺘامم) اﻟﺠﻠﺪ اﻟﺜﺎﻟﺚ واﻟﺮاﺑﻊ‬ ّ ‫واﻟﺨﺎﻣﺲ واﻟﺴﺎدس ﺑﺨﻂ اﻟﺸﺎرح اﳌﻮﻣﻰ اﻟﻴﻪ واﻟﺠﻠﺪ اﻷول واﻟﺜﺎين ﺑﺨﻂ اﻻﺧﺮ(. pored ostalog osnovao je i Biblioteku. ﴍح اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ. Književnost Muslimana BiH na orijentalnim jezicima (bio-bibliografija). ramazana 1010/8. iz bojazni od oštećenja. Sidžil vakufnama I. "Vakufnama Dervišpaše Bajezidagića".‫اﻷدﻋﻴﺔ اﳌﺄﺛﻮرة. 1973.‫اﻟﻌﻘﺎﺋﺪ. دﻳﻮان ﺣﺎﻓﻆ. godinu.‫وﺳﻴﻠﺔ اﳌﻘﺎﺻﺪ. ﻛﺘﺎب اﻷﻋامل اﳌﺄﺟﻮرة ﰲ‬ ّ . ﻣﻨﺎﻗﺐ اﳌﻮﻟﻮي )ﻧﺎﻇﻢ اﳌﺜﻨﻮي ﻗﺪّس اﻟ ّﻠﻪ‬ ّ ‫ﴎه ﻟﻼﻓﻼيك(. Muradnama Dervišpaše Bajezidagića. ﴍح اﳌﺼﺒﺎح. اﻟﻜﺎﻣﻞ ﰲ ﺟﻠﺪ واﺣﺪ. 187-192. Adnan Kadrić. ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺘﺠﺮﻳﺪ. درج اﻟﻠﻐﺎت‬ ّ . 147. Nije poznato kakva ih je sudbina kasnije zadesila budući da se danas u Gazi Husrev-begovoj biblioteci čuva samo pet rukopisa koji su tu dospjeli u sklopu Karađoz-begove biblioteke. 41-52. ﺟﻮاﻫﺮ اﻟﻘﺮآن. ﴍح اﳌﻨﺎر ﻻﺑﻦ ﻓﺮﺷﺘﻪ. ﴍح اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﻟﻠﻬﻨﺪي. str. ﴍح اﻟﺤﺼﻦ اﻟﺤﺼني‬ . marta 1602. Narodna uzdanica. ﴍح اﻟﻌﺮوض ﻷﻧﺪﻟﴘ. Hasan Nametak. ﻣنت ﴍﻋﺔ اﻻﺳﻼم.

Osim medresu u Mostaru.‫واﻹﺳﺘﻔﺎدة . Iz ove katedre nastala je medresa a vjerovatno i biblioteka. Brzo je napredovao na Carskom dvoru...17 osnovao je medresu u Mostaru prije 1063/1652. moramo se zadovoljiti bilješkama na samim rukopisima da bi mogli prezentovati tabelu naslova dje‫ﴍط اﻟﻮاﻗﻒ ﰲ وﻗﻔﻴﺘﻪ اﳌﻌﻤﻮل ﺑﻬﺎ أن ﻻ ﻳﺴﺘﻌﻤﻞ وﻻ ﻳﺘﺪاول ﻫﺬا اﻟﴩح اﻟ ّﻠﻄﻴﻒ اﻟﻌﺰﻳﺰ ا ّﻟﺬي ﻻ ﺛﻨﻰ ﻟﻪ ﰲ اﻟﻮﺟﻮد وﻻ‬ ّ ‫ﻧﻈري ﻟﻪ ﰲ اﻟﻌﺎمل اﻻ اﳌﺪرس اﻟﻨﺎﻗﻞ اﳌﺬﻛﻮر ﻻ ﻳﺘﺠﺰى وﻻ ﻳﺴﺘﻨﺴﺦ ﻣﻨﻪ وﻻ ﻳﺴﺘﻜﺘﺐ ﻷ ّﻧﻪ ﻳﻨﺪرس وﻳﻀﻴﻊ وﻳﻔﻮت ﻻإﻓﺎدة‬ ّ ّ . prepisa tesavuf 936/1556 tesavuf -tesavuf 999/1590 hadis -književnost 1006/1597 Kao što se vidi.16 BIBLIOTEKA AHMED-AGE. Pokopan je na groblju na Hajdar-paši. za koju su rukopisi uvakufljeni 1064/1653. . još dok je bio dječak.148 Osman Lavić Tabela rukopisa Derviš-pašine biblioteke signatura 3769 3770 3779 3780 3800 tema ‫ﴍح ﻣﺜﻨﻮي‬ ‫ﴍح ﻣﺜﻨﻮي‬ ‫ﴍح ﻣﺜﻨﻮي‬ ‫ﴍح اﳌﺼﺎﺑﻴﺢ ﳌﺤﻤﺪ ﺑﻦ اﳌﻠﻚ اﻟﺮوﻣﻲ‬ ّ ‫ﴍح ﯕﻠﺴﺘﺎن ﺳﻌﺪي ﻟﺴﻮدي أﻓﻨﺪي‬ naslov djela god. Sarajevo. str. Pošto do sada nije pronađena vakufnama niti neki drugi dokument na osnovu kojeg bi mogli sa sigurnošću utvrditi koliko i koje rukopise je Ahmed-aga tom prilikom uvakufio. zbog nedostatka sredstava za izdržavanje. te godine je. str. Više o Ahmed-agi vidi: Mehmed Sureyya.. nije dugo radila. 1999. Mostar.. „Znameniti Hrvati. Bošnjaci i Hercegovci u Turskoj carevini“. budući da je on osnovao katedru za Mesneviju početkom XVII stoljeća. Sicilli Osmani. 331332. Školstvo i obrazovanje u bosanskom ejaletu za vrijeme osmanske uprave. 1986. 193-194. 217. ne ostavivši iza sebe značajniji vakuf za medresu u Mostaru. Bošnjak. godine. zatim kapu-aga i napokon. 1308-16/1890-98. Njenog osnivača Ahmed-agu iznenada je zadesila smrt u jednoj pobuni u Carigradu 1066/1655. Spomenici kulture. DARU-S-SEADETA Ahmed-aga. 93 i 101-102. sin Alijin. kao vakuf majke Kerime. Tako je već 1061/1650. str. dār as-sa‘āda. 1063/1652. uvakufio više rukopisa za svoju medresu. na Uskudaru je. daru-s-seade. godine imenovan kilerdžibašom a iduće godine postao je carski odobaša. Hifzija Hasandedić. odveden je u Istanbul. sagradio džamiju. III. godine. a drugu kao svoj vakuf u Čengel-köyu. Ahmed-aga. Safvet-beg Bašagić. Istanbul. najvjerovatnije. centralna tema djela Derviš-pašine biblioteke bila su djela iz tesavufa. وﻫﺬا اﻟﺠﻠﺪ اﻟﺨﺎﻣﺲ ﺑﺨﻂ ﺷﺎرﺣﻪ ﴎوري أﻓﻨﺪي رﺣﻤﻪ اﻟ ّﻠﻪ‬ 16 17 Ismet Kasumović. Naime. godine.. Zatvorena je. I. u Izabrana djela. Ahmed-agina medresa u Mostaru. kao nadzornik harema na carskom dvoru u Topkapi-saraju (dār as-sa‘āda). knj.

godine (R-3584. . Na rukopisima ovoga vakifa nalazi se bilješka sljedećeg sadržaja: Na šerijatski potpuno valjan i ispravan način. nadzornik harema u carskom dvoru za svoju medresu u gradu Mostaru 1064. 1a). ‫وﻗﻔﺖ ﻟ ّﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ وﻗﻔﺎ ﺻﺤﻴﺤﺎ ﴍﻋﻴﺎ ﺑﴩط ﻻ ﻳﺒﺎع وﻻ ﻳﺮﻫﻦ وﻻ ﻳﻨﻘﻞ ﻣﻦ ﻣﺪرﺳﺘﻲ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﺑﻘﺼﺒﻪء ﻣﻮﺳﺘﺎر ﻓﻤﻦ ﺑﺪّﻟﻪ‬ ّ ّ ّ ‫ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺳﻤﻌﻪ ﻓﺎمنﺎ امثﻪ ﻋﲆ ا ّﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺪّﻟﻮﻧﻪ إن اﻟ ّﻠﻪ ﺳﻤﻴﻊ ﻋﻠﻴﻢ‬ 19 ‫ﻗﺪ وﻗﻒ ﻫﺬا اﻟﻜﺘﺎب ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺨريات واﻟﺤﺴﻨﺎت أﺣﻤﺪ اﻏﺎء ﺑﺎب اﻟﺴﻌﺎدت مبﺪرﺳﺘﻪ اﻟﻮاﻗﻌﺔ ﰲ ﺑﻠﺪة ﻣﻮﺳﺘﺎر ﻟﺴﻨﺔ أرﺑﻊ‬ ‫.اوﻟﻨﻤﻤﴘ ﴍط امتﺸﺪر ﻓﻤﻦ ﺑﺪّﻟﻪ ﺑﻌﺪ ﻣﺎ ﺳﻤﻌﻪ ﻓﺎمنﺎ امثﻪ ﻋﲆ ا ّﻟﺬﻳﻦ ﻳﺒﺪّﻟﻮﻧﻪ إن اﻟ ّﻠﻪ ﺳﻤﻴﻊ ﻋﻠﻴﻢ‬ 18 21 Rukopis br. Ahmed ibn ‘Ali/. vjerovatno pisana prije ostalih. . kapu-agasi. fol. 1a) u mnogome se razlikuje od ostalih i navodi na zaključak da se radi o istom vakifu. lijepo i stručno uvezani.20 U prilog ovoj tvrdnji ide i vlasnička bilješka na R-3805.19 Bilješka o uvakufljenju kodeksa R-3844. uvakufljujem (ovu knjigu).18 Na sljedećoj stranici iste folije nalazi se utisnut vakifov pečat u kojem se čita: ‫/ﺑﻨﺪهء أﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﲇ‬Bende-i Ahmed ibn ‘Ali /Božiji rob. bilješka je na turskom jeziku. nakon prestanka rada medrese.a Allah. dok je vakif bio qapú-aÿā i prije nego je osnovao medresu jer je ovaj rukopis uvakufio za javna predavanja u Mostaru: Uvaženi Ahmed-aga. pod uvjetom da se ne može iznositi ni zamijeniti. a zna kako glasi – pa grijeh za to pada na one koji to mijenjaju. u sastavu Karađoz-begove biblioteke nalazilo se 35 rukopisa iz medrese Ahmed-age daru-s-seadeta.Rukopisi Karađoz-begove biblioteke u Mostaru 149 la koja je ovaj vakif uvakufio a koja su. davati u zalog niti iznositi iz moje medrese koja se nalazi u kasabi Mostar. zaista. sve čuje i zna. fol. a zna kako glasi – pa grijeh za to pada na one koji to mijenjaju.. R-2559. godine nalazimo bilješku: “Uvakufio ovu knjigu Aõmad-aÿā. vakuf medrese ovoga vakifa bio je u kolekciji biblioteke Elči Ibrahim-paše iz Travnika. uključena u Karađoz-begovu biblioteku i danas se čuvaju u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu. (fol. Onaj ko to izmijeni. 1a). Onaj ko to izmijeni.a Allah.21 Rukopisi su veoma lijepo likovno opremljeni. kojom Ahmad-aÿā kao daru-s-seade uvakufljuje rukopis za održavanje javnih predavanja u Mostaru. Na nekim drugim rukopisima nalazi se bilješka sa nešto različitim sadržajem što ukazuje da vakif nije istovremeno uvakufio sve rukopise. pozlaćenim tekstom. uvakufio je ovaj tefsir za održavanje javnih predavanja u Mostaru. fol. ali bez jasne potvrde za to. sa unvanima. sve čuje i zna (bilješka na R-3749. Prema ovim bilješkama. Naime. zaista. kaligrafski ispisani na kvalitetnom papiru. 1a. pod uvjetom da se ne može prodati. .وﺳﺘني وأﻟﻒ‬ 20 ‫ﺑﻮ ﺗﻔﺴري ﴍﻳﻔﻲ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺨري ﻗﭙﻮ اﻏﺎﳼ أﺣﻤﺪ اﻏﺎ ﺣﴬﺗﻠﺮي ﻣﻮﺳﺘﺎرده واﻗﻊ درس ﻋﺎﻣﻠﻐﻨﻪ وﻗﻒ اﻳﺪوپ ﻧﻘﻞ وﺗﺒﺪﻳﻞ‬ ّ ّ ‫. Tako na nekim rukopisima iz 1064/1652.

9473‬ ‫3.2663‬ ‫2604‬ ‫9693‬ ‫9404‬ ‫8683‬ ‫9504‬ ‫9493‬ ‫4853‬ ‫0473‬ ‫1473‬ ‫1.9473‬ ‫8.9473‬ ‫3573‬ ‫6873‬ ‫9873‬ ‫0973‬ ‫3183‬ ‫0383‬ ‫‪tema‬‬ ‫ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﻌﺼﺎم ﻋﲆ ﺗﻔﺴري اﻟﺒﻴﻀﺎوي‬ ‫ﻛﺘﺎب أﻟﻔﺎظ اﻟﻜﻔﺮ‬ ‫ﺟﺎﻣﻊ اﻟﻠﻄﺎﺋﻒ ﰲ اﻷﺧﻼق‬ ‫رﺳﺎﻟﺔ ﰲ اﻻﺳﺘﻨﺠﺎء‬ ‫ﴍح ﻣﺮاح اﻷرواح‬ ‫‪naslov djela‬‬ ‫‪tefsir‬‬ ‫‪fikh‬‬ ‫‪etika‬‬ ‫‪fikh‬‬ ‫‪jezik‬‬ ‫‪god. prepisa‬‬ ‫9661/0801‬ ‫6771/0911‬ ‫6771/0911‬ ‫7961/9011‬ ‫6771/0911‬ ‫0461/5101‬ ‫‪ biografija‬ﻟﻮاﻗﻊ اﻷﻧﻮار ﰲ ﻃﺒﻘﺎت اﻷﺧﺒﺎر ‪I-III‬‬ ‫اﻷﺧﱰي ﰲ اﻟﻠﻐﺔ‬ ‫ﻣﺨﺘﴫ ﺻﺤﺎح اﻟﺠﻮﻫﺮي‬ ‫ﻧﺴﺐ رﺳﻮل اﻟ ّﻠﻪ ﷺ‬ ‫ﻓﺘﺎوى اﺳﻜﻮيب‬ ‫ﻋﻤﺪة اﻟﻘﺎرى ﴍح ﺻﺤﻴﺢ اﻟﺒﺨﺎري‬ ‫اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﴍح اﻟﻬﺪاﻳﺔ‬ ‫اﻟﻄﺐ اﻟﻨﺒﻮي‬ ‫ﺑﻐﻴﺔ اﻟﺴﺎﺋﻞ ﰲ اﺧﺘﺼﺎر اﳌﺴﺎﺋﻞ‬ ‫اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﳌﺬﻫﺒﺔ‬ ‫رﺳﺎﻟﺔ ﰲ ﺣﻔﻆ اﻟﺼﺤﺔ‬ ‫ﻧﺒﺬة ﻣﻦ ﻛﺘﺎب اﻷدوﻳﺔ‬ ‫ﺑﺮء ﺳﺎﻋﺔ‬ ‫اﻟﻔﺮاﺳﺔ ﰲ اﻟﻌني اﳌﺤﻤﻮدة‬ ‫اﻟﻔﺮاﺳﺔ ﻷﺟﻞ اﻟﺴﻴﺎﺳﺔ‬ ‫ﻣﺠﺮﺑﺎت ﻻﺑﻦ ﺳﻴﻨﺎ‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺠﻤﻮع‬ ‫اﳌﻨﻈﻮﻣﺔ ﰲ اﻟﻄﺐ‬ ‫ﻓﺎﺋﺪة‬ ‫ﻓﺼﻮل اﻹﺣﻜﺎم ﻻﺻﻮل اﻷﺣﻜﺎم‬ ‫ّ‬ ‫اﳌﻔﻴﺪ )ﴍح ﭘﻨﺪ ﻋﻄﺎر(‬ ‫‪rječnik‬‬ ‫2951/0001‬ ‫‪rječnik‬‬ ‫4751/289‬ ‫‪biografija‬‬ ‫9621/766‬ ‫‪fetve‬‬ ‫‪XI/XVII‬‬ ‫‪hadis‬‬ ‫-‬‫‪fikh‬‬ ‫‪XVI‬‬ ‫‪medicina‬‬ ‫-‬‫‪medicina‬‬ ‫-‬‫‪medicina‬‬ ‫-‬‫‪medicina‬‬ ‫-‬‫‪medicina‬‬ ‫-‬‫‪medicina‬‬ ‫-‬‫‪fiziognomija‬‬ ‫-‬‫‪fiziognomija‬‬ ‫-‬‫‪farmacija‬‬ ‫-‬‫‪farmacija‬‬ ‫-‬‫‪medicina‬‬ ‫-‬‫‪medicina‬‬ ‫-‬‫‪fikh‬‬ ‫2951/1001‬ ‫‪etika‬‬ ‫3561/4601‬ ‫-‬‫5741/088‬ ‫0741/578‬ ‫‪ hadis‬ﻣﺼﺎﺑﻴﺢ اﻟﺴﻨّﺔ ‪I-II‬‬ ‫‪ hadis‬اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ‬ ‫اﻟﴪاج اﻟﻮﻫﺎب اﳌﻮﺿﻊ ﻟﻜﻞ ﻃﺎﻟﺐ‬ ‫‪fikh‬‬ ‫ﻣﺤﺘﺎج‬ .9473‬ ‫5.9473‬ ‫4.9473‬ ‫11.9473‬ ‫21.2663‬ ‫2.9473‬ ‫6.9473‬ ‫9.9473‬ ‫7.9473‬ ‫01.2663‬ ‫4.‫051‬ ‫‪Osman Lavić‬‬ ‫‪Tabela rukopisa Ahmed-agine medrese iz Mostara‬‬ ‫‪signatura‬‬ ‫7363‬ ‫1.2663‬ ‫3.9473‬ ‫2.

od toga 15 autografa a ostala je. Sarajevo. 219-300. XI-XII. Sarajevo. 29-35. jedan je od produktivnih pisaca na orijentalnim jezicima iz Bosne i Hercegovine. pod uvjetom da se nikome ne daje na upotrebu. logike. Anali GHB. 23 . Mostar 1968/69. leksikografije i propovjedništva. Živio je na prelazu iz XVII u XVIII stoljeće a slavu pisca stekao je zahvaljujući širokom opusu od najmanje 27 naslova iz raznih naučnih oblasti: usuli-fikha. zajedno sa ostalim djelima autora. Muhamed A. O rukopisima šejha Juje u Gazi Husrev-begovoj biblioteci više vidi: Mustafa Jahić. Zora. POF. str. sintakse arapskog jezika.23 Na nekim rukopisima nalazi se bilješka koju je ispisao njegov učenik i biograf Ibrahim Opijač da je rukopis autograf i da je uvakufljen u Mostaru. 390-400. počasni broj. "Šejh Jujo (1650-1707) u svjetlu književnoistorijskog materijala". 1985.ﺻﺪر اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ‬ ‫ﻣﻌﺎين اﻷﺧﺒﺎر اﳌﺴﻤﻰ ﺑﺤﺮ اﻟﻔﻮاﺋﺪ‬ ّ ‫اﻟﻘﺎﻣﻮس اﳌﺤﻴﻂ‬ književnost historija tedžvid inša fikh hadis rječnik -978/1573 791/1391 ---986/1578 --1041/1633 XIV st 921/1515 BIBLIOTEKA ŠEJHA JUJE Mustafa Ejubović...22 Najveći broj Šejh-Jujinih djela nalazi se u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu. 39-54. 1958-9. nasljednog prava. osim sa svjedokom i zalogom i da se pri tom odredi tačno vrijeme. disputacije. str.. "Rukopisi djela Šejh-Juje u Gazi Husrev-begovoj biblioteci". "Mustafa b... Yusuf al-Mostari. fikha. VIII-IX. str. Književnost Muslimana BiH na orijentalnim jezicima. stilistike. 22 O Šejhu Juji više vidi: Hazim Šabanović. str. Mujić. ili prepisao ili su bila u njegovom vlasništvu.. akaida. Za Karađoz-begovu biblioteku uvakufljena su 34 djela.Rukopisi Karađoz-begove biblioteke u Mostaru 151 3845 3833-4 3826-7 3844 3804 3805 3888 3892 3897 3920 3946 4017 4075 4094 7564 ‫ ﺣﻴﻮة اﻟﺤﻴﻮان‬veterina I-III ‫ اﻟﻠﺒﺎب ﻣﻦ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن‬tefsir ‫ ﺗﻔﺴري اﻟﻜﻮاﳾ‬tefsir ‫ ﺗﺤﻔﺔ اﻷﺑﺮار ﰲ ﴍح ﻣﺸﺎرق اﻷﻧﻮار‬hadis ‫ ﺗﻔﺴري اﻟﻘﺎﴈ اﻟﺒﻴﻀﺎوي‬tefsir ‫ﻟﻴﲆ وﻣﺠﻨﻮن‬ ‫ﻧﯖﺎرﺳﺘﺎن‬ ‫رﺳﺎﻟﺔ ﻣﻨﺠﻴﺔ‬ ‫ﻛﺘﺎب ﻗﻬﻮة اﻻﻧﺸﺎء‬ ‫ﺻﺪر اﻟﴩﻳﻌﺔ . poznatiji pod imenom Šejh Jujo.

2b) .1 3957 3974. Samo na nekim od njih nalazi se bilješka njegovog učenika Ibrahima Opijača o uvakufljenju. pravo šer. prepisao ili samo posjedovao drugim putevima dospjela u Karađoz-begovu biblioteku u Mostaru.kako bi se mogao i drugima dati na korištenje pod istim uvjetima.2 24 naslov djela ‫ﴍح اﻻﻳﺴﺎﻏﻮﺟﻲ‬ ‫ﺣﻮاﳾ ﻋﲆ ﺣﻮاﳾ ﴍح اﻵداب‬ ‫ﻣﻨﺘﺤﺐ اﻟﺤﺼﻮل ﰲ ﴍح ﻣﻨﺘﺤﺐ اﻷﺻﻮل‬ ‫ﴍح ﻟﺐ اﻟﻔﺮاﺋﺾ‬ ّ ‫ﴍخ ﻋﲆ رﺳﺎﻟﺔ اﻻﻣﺎم اﻟﻨﺴﻔﻲ ﰲ اﻟﻔﺮاﺋﺾ‬ ‫ﻣﻔﺘﺎح اﻟﺤﺼﻮل ﳌﺮآة اﻷﺻﻮل‬ ‫اﻟﻔﺮاﺋﺪ اﻟﻌﺒﺪﻳﺔ‬ ‫ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﲆ رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ ﰲ اﻵداب‬ ّ ‫ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﲆ ﴍح اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻀﺪﻳﺔ ﰲ اﻟﻮﺿﻊ‬ ‫ﴍح اﻻﻳﺴﺎﻏﻮﺟﻲ‬ ‫ﴍح ﻋﲆ ﺣﺎﺷﻴﺔ ﴍح اﻵداب اﳌﺴﻌﻮد‬ ‫ﻟﻠﻤﻮﺳﺘﺎري‬ ‫ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﲆ ﺣﺎﺷﻴﺔ ايب اﻟﻔﺘﺢ‬ ‫ﻓﺘﺢ اﻷﴎار .ﴍح اﳌﻐﻨﻲ‬ ‫ﻛﺘﺎب اﻟﻔﺮاﺋﺾ‬ ‫ﻓﺮاﺋﺾ اﻟﻌﺜامين‬ ‫اﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﰲ ﻛﺸﻒ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ‬ ‫اﻟﺤﻮاﳾ ﻟﻠﻤﻮﱃ اﻟﺨﻴﺎﱄ ﻋﲆ ﺣﺎﺷﻴﺔ اﳌﻄﻮل‬ tema logika disputacija usuli-fikh šer. a u kome se može prepisati .2 3871 3883 3915. dok su ostala djela koja je Šejh Jujo napisao. nas.152 Osman Lavić preko koga se rukopis ne smije zadržavati. prepisa 1155/1742 -1110/1698 1119/1707 1103/1691 1103/1691 --1102/1691 1093/1682 -1095/1684 1109/1697 1119/1707 1119/1707 1087/1676 1104/1692 ّ ّ ‫ﻫﺬه اﻟﻨﺴﺨﺔ اﻟﴩﻳﻔﺔ ﺑﺨﻂ اﳌﺼﻨّﻒ اﻟﻨﺤﺮﻳﺮ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﺘﻘﺮﻳﺮ واﻟﺘﺤﺮﻳﺮ اﳌﻮﱃ اﻟﻌﻼﻣﺔ ﻣﺼﻄﻔﻰ أﻓﻨﺪي اﺑﻦ ﻳﻮﺳﻒ أﻓﻨﺪي‬ ّ ّ ‫اﳌﻔﺘﻲ اﳌﻮﺳﺘﺎري أﻛﺮﻣﻬام ﺧﻼق اﻷﺳﺎﻓﻞ واﻷﻋﺎﱃ وﻗﻔﺖ ﻣﻊ ﺳﺎﺋﺮ ﻣﺼﻨّﻔﺎﺗﻪ ﰲ اﻟﺒﻠﺪة اﳌﺴامة مبﻮﺳﺘﺎر ﻟﺮوﺣﻪ اﻟﴩﻳﻒ‬ ّ ‫ﻏﻔﺮه اﻟ ّﻠﻪ اﻟﻠﻄﻴﻒ وﴍط أﻧﻪ ﻻ ﺗﺪﻓﻊ اﱃ أﺣﺪ ﻛﺎﺋﻨﺎ ﻣﻦ ﻛﺎن اﻻ ﺑﺸﺎﻫﺪ وان ﻳﻌني إﻣﺴﺎﻛﻬﺎ ﻓﻼ متﺴﻚ اﻛرث ﻣﻦ ﻣﺪّة ميﻜﻦ‬ ّ ّ ‫اﺳﺘﻨﺴﺎﺧﻪ ﺑﻞ ﺗﺆﺣﺨﺬ وﺗﺪﻓﻊ اﱃ آﺧﺮه ﻟﻴﻌﻢ اﻻﻧﺘﻔﺎع واﻻﻃﻼع واﻻﺟﺮ ﻋﲆ اﻟ ّﻠﻪ اﻟﻜﺮﻳﻢ ا ّﻧﻪ ﻏﻔﻮر رﺣﻴﻢ ﺳﻨﺔ ﺗﺴﻊ ﻋﴩ‬ ّ ‫( وﻣﺎﺋﺔ وأﻟﻒ ﻣﻦ ﻫﺠﺮة ﻣﻦ ﻟﻪ أﻋﲆ اﻟﴩف‬R-3860.1 3974.1 3855 3858 3860. nas. djela koja je prepisao ili bio njihov vlasnik) koja su u sklopu Karađoz-begove biblioteke uključena u fond Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu. nas. l. pravo šer. Tabela rukopisa Šejha Juje koji su bili u sastavu Karađoz-begove biblioteke u Mostaru signatura 3675.1 3860. pravo usuli-fikh gramatika etika disputacija logika disputacija disputacija usli-fikh šer. pravo usuli-fikh stilistika god.4 3870 3915.3 3860. nas.2 3987 4027 3860.24 U ovaj popis uvrstili smo djela (autografe.

Putopis: odlomci o jugoslovenskim zemljama.ﴍح اﳌﻔﺘﺎح‬ ‫ﺗﻌﻠﻴﻢ اﳌﺘﻌ ّﻠﻢ‬ stilistika logika logika hadis feraiz stilistika disputacija disputacija disputacija akaid fikh filozofija usuli-fikh gramatika hadis stilistika etika --1099/1688 ---------1096/1684 755/1354 -864/1460 -- BIBLIOTEKA IBRAHIM-PAŠINE MEDRESE U POČITELJU Jedan od dobrotvora Počitelja. preveo.3 3915. fol. III.5 4105. 1933.4 4071. Mehmed Mujezinović. 1a): ‫وﻗﻒ اﺑﺮاﻫﻴﻢ ۑﺎﺷﺎ وﻓﻘﻪ اﻟ ّﻠﻪ ﻟﻠﺨري در ﻣﺴﺠﺪ ﺧﻮد در ﻗﺼﺒﻪء ۑوﭼﺘﻞ‬ Samo na jednom rukopisu (R-661). Glasnik VIS-a. Evlija Čelebi.. Egipta (1669). Počitelj na Neretvi. njegovoj medresi i biblioteci vidi: Hamdija Kreševljaković. Školstvo i obrazovanje u bosanskom ejaletu.Rukopisi Karađoz-begove biblioteke u Mostaru 153 3915. 408. str. Više o Ibrahim-paši. Hifzija Hasandedić. str.1 4097 4105. 16 str. poznat kao Šišman Ibrahim-paša25.. 420.4 4105.8 4594 3638 3755 3847 4071. 461. Na svim rukopisima ovoga vakifa nalazi se bilješka na perzijskom jeziku u kojoj se navodi da je rukopis za džamiju u Počitelju uvakufio Ibrahim-paša (bilješka na R-3777.. str. uvod i komentar: Mehmed Mujezinović. a kasnije beglerbeg Halepa (1668). 10. "Počitelj na Neretvi u doba turske vladavine".7 4105... knj. Šama (1673) te serdar Bagdada sve do pred smrt (1676). 229. str.1 4105. uvakufio je značajan broj rukopisa za džamiju u Počitelju. Ibrahim-paša Počiteljac.. čime je udario temelje prvoj biblioteci u ovom gradu. Sarajevo.2 . br. Ismet Kasumović. ‫اﻟﺤﻮاﳾ ﻟﻠﻤﺤﻘﻖ‬ ‫ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﲆ ﴍح ﻣﻄﺎﻟﻊ اﻷﻧﻮار‬ ‫اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﻓﻴﺎﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ‬ ّ ّ ‫ﻣﻌﺎين اﻷﺧﺒﺎر اﳌﺴﻤﻰ ﺑﺤﺮ اﻟﻔﻮاﺋﺪ‬ ‫اﻟﻔﺮاﺋﺾ اﻟﴪاﺟﻴﺔ‬ ّ ‫ﺗﻠﺨﻴﺺ اﳌﻔﺘﺎح‬ ‫رﺳﺎﻟﺔ ﰲ اﳌﻨﺎﻇﺮة‬ ‫اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﺸﻤﺴﻴﺔ ﰲ اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﳌﻨﻄﻘﻴﺔ‬ ّ ّ ‫اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ اﻟﻌﻀﺪ ّﻳﺔ ﰲ اﻟﻮﺿﻊ‬ ‫اﻟﻌﻘﻴﺪة اﻟﻨﺴﻔﻴﺔ‬ ّ ‫رﺳﺎﻟﺔ ﰲ اﳌﺬاﻫﺐ‬ ‫ﴍح ﻫﺪاﻳﺔ اﻟﺤﻜﻤﺔ‬ ‫ﻧﺘﺎﺋﺞ اﻷﻓﻜﺎر‬ ‫ﴍخ اﻟﻠﺒﺎب ﰲ اﻟﻨﺤﻮ‬ ّ ‫ﺗﺤﻔﺔ اﻷﺑﺮار ﰲ ﴍح ﻣﺸﺎرق اﻷﻧﻮار‬ ‫اﳌﺼﺎح .3 4104.2 4105.6 4105. .. koji nije bio u sastavu Karađoz-begove biblioteke. bilješka 15. Islamska epigrafika Bosne i Hercegovine. Sarajevo.. 1979. 25 Šišman Ibrahim-paša bio je ćehaja Ahmed-paše Ćuprilića. nalazi se uz bilješku i podatak da je uvakufljen 1083/1672-1673. XXXV/1972. Sarajevo. godine.

Katalog arapskih. Neki od njih. str. Hasandedić. a danas se nalaze u Orijentalnom institutu u Sarajevu. knj. 408. Drugi su na razne načine dospjeli u Orijentalni institut u Sarajevu26. III. 541. "Nekoliko rukopisa iz te biblioteke. preko Karađoz-begove biblioteke u Mostaru.. 33..٥ ‫ﺟﺰء‬ ‫ﻣﺨﺘﴫ ﺟﺎﻣﻊ اﻷﺻﻮل ﰲ أﺣﺎدﻳﺚ اﻟﺮﺳﻮل‬ ‫ﻣﺼﺒﺎح اﻟﻠﻐﺔ‬ ‫ﻣﺮاح اﻷرواح‬ ‫ﴍح اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻌﻠﻮم‬ ّ ‫ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺴﻴﺪ ﻋﲆ اﻟﻜﺸﺎف‬ ّ ‫ﺿﻮء اﳌﺼﺒﺎﺣﻤﺨﺘﴫ اﳌﻔﺘﺎح‬ ‫اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﴍح اﻟﻬﺪﻟﻴﺔ‬ ‫اﻟﻜﺎﺷﻒ ﻋﻦ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺴﻨﻦ اﻟﻨﺒﻮ ّﻳﺔ‬ ‫اﳌﺒﺴﻮط ﻟﻠﴪﺧﴘ‬ ‫ﴍح اﻟﻘﺴﻢ اﻟﺜﺎﻟﺚ ﻣﻦ ﻣﻔﺎﺗﻴﺢ اﻟﻌﻠﻮم‬ ‫ﻣﺸﺎرق اﻷﻧﻮار اﻟﻨﺒﻮ ّﻳﺔ ﰲ ﺻﺤﺎح اﻷﺧﺒﺎر‬ ‫اﳌﺼﻄﻔﻮ ّﻳﺔ‬ tema Kur'an hadis rječnik morfologija jezik tefsir gramatika fikh hadis fikh jezik hadis god. U Provincijatu hercegovačkih franjevaca nalazi se jedan rukopis iz gramatike arapskog jezika (Hifzija Hasandedić.. turskih i perzijskih rukopisa. porijeklom su iz Egipta. Arhiv Hercegovine u Mostaru28. godine kada je izgorio kompletan rukopisni fond Instituta.154 Osman Lavić Više rukopisa iz ove biblioteke sačuvano je sve do danas. Islamska epigrafika. Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti u Zagrebu27. Provincijat hercegovačkih Franjevaca u Mostaru.30 Tabela rukopisa Ibrahim-pašine medrese iz Počitelja signatura 75 563 661 3617 3656 3695 3726 3758 3768 3777 3792 3796 26 27 naslov djela ٢٧ . turskih i perzijskih rukopisa. Nacionalnu i univerzitetsku biblioteku Bosne i Hercegovine29 i Provincijalat hercegovačkih franjevaca u Mostaru. iste provenijencije. posjeduje Orijentalna zbirka Jugoslovenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu." Mujezinović. . br.١٤ . Djelo je prepisao Õasan b.. ‘Alī al-‘Imādī u Mekki na vratima Darusselam 6. str. prepisa -691/1291 --816/1413 ---1043/1633 963/1555 809/1406 835/1431 28 29 30 Orijentalni institut je zapaljen 17. 209). maja 1992. maja 1530. Mostar. ramazana 936/4. godine (Rs 532). U zbirci rukopisa Nacionalne i univerzitetske biblioteke Bosne i Hercegovine nalazi se djelo al-Ğawåhir at-tafsír li tuõfa al-amír.٨ . dospjeli su u Gazi Husrev-begovu biblioteku u Sarajevu. a jedan krasan prepis Kur'ana. 1977. U Arhivu Hercegovine čuva se djelo iz gramatike arapskog jezika Šarõ al-mirāõ (Hifzija. Katalog arapskih. u rukopisu).

Ali-paša je podigao mnoge zadužbine s ciljem vjerskog i obrazovnog uzdizanja stanovnika Mostara. Sarajevo. godine. godine. Pogubio ga je Omer-paše Latasa u Banjoj Luci 1851. XXXIX(1976). 20-21. Glasnik VIS-a. Bošnjaci i Hercegovci u Turskoj carevini. "Vakufnama Ali-paše Rizvanbegovića" Glasnik VIS-a. str. godine više primjeraka rukopisa koji su. 201-296. str.. Dosta rano otišao je u svijet da bi se nakon očeve smrti (1805) vratio u Stolac. str. str. preko Karađoz-begove biblioteke. Gajret. isti. godine protiv Husein-kapetana Gradaščevića i dobrog poznavanja prilika u Hercegovini. str.Rukopisi Karađoz-begove biblioteke u Mostaru 155 3801 3989 3996 4064 4083 ‫ﴍح ﻋﲆ ﻣﺨﺘﴫ ﺻﺤﻴﺢ ﻣﺴﻠﻢ‬ ‫ﻣﻨﺎﻗﺐ اﻻﻣﺎم اﻷﻋﻈﻢ أيب ﺣﻨﻴﻔﺔ وﻣﺸﺎﻳﺨﻪ‬ ‫وأﺻﺤﺎﺑﻪ‬ ‫درة اﻟﻐﻮاص ﰲ أوﻫﺎم اﻟﺨﻮاص‬ ّ ‫اﳌﻨﺎﻫﺞ اﻟﻜﺎﻓﻴﺔ ﰲ ﴍح اﻟﺸﺎﻓﻴﺔ‬ ‫اﻟﺠﻮاﻫﺮ اﻟﺒﻬﻴﺔ ﰲ ﴍح أرﺑﻌني اﻟﻨﻮو ّﻳﺔ‬ ّ hadis biografija književnost morfologija hadis -1070/1659 ---- BIBLIOTEKA ALI-PAŠE RIZVANBEGOVIĆA STOČEVIĆA Galib Ali-paša Rizvanbegović Stočević. dospjeli u Gazi-Husrev-begovu biblioteku u Sarajevu. 88-92. Sarajevo. 343. Hamdija Kapidžić. Sarajevo 2004. Više o njegovom životu i djelovanju vidi: Safvet-beg Bašagić. V(1954). br. rođen je oko 1783. Sarajevo. januara 1833. br. i 1842. Isti. u: Izabrana djela. POF 52-53/2002-03. carskim fermanom od 14. Sarajevo. Izet Rizvanbegović.. uz svoj mekteb na Luci u Mostaru podigao je tekiju nakšibendijskog reda kojem je i sam pripadao. 2. počinje njegov javni i kulturni rad u Hercegovini. 295-328. Blagaja. "Šta je Ali-paša Rizvanbegović uvakufio u prosvjetne i dobrotvorne svrhe". XVIII (1937). 102. Ali-paša Rizvanbegović i njegovo doba. 18-23. br. Hifzija Hasandedić. str. 4-6. Zbog pomirljivog odnosa prema reformama u turskoj vojsci (tanzimat). hercegovački vezir". Glasnik VIS-a. Kasim Gujić. kada postaje kapetan stolačke kapetanije. str. "Husein Bračković o Ali-paši Rizvanbegoviću i njegovom vremenu". Sarajevo. "Vakufname i vasijetnama Alipaše Rizvanbegovića Stočevića". voćarstva i stočarstva u Hercegovini te pomagao unapređenje pčelarstva i stočarstva. XLVI. Godišnjica Nikole Ćupića. Ćurić Hajrudin. sin Zulfikar-kapetana.31 Za ovu tekiju uvakufio je 1841. str. III. 1986. godine. Između ostalog. Tokom svoje vladavine doprinio je unapređenju zemljoradnje. Ali-paša Rizvanbegović je imenovan hercegovačkim vezirom. Beograd. 1. . Foče i drugih hercegovačkih gradova. "Zadužbine Ali-paše Rizvanbegovića na Buni". III (1952). godine gdje je i ukopan. Od 1813. stavljanja na stranu turske vojske u bitki kod Sarajeva 1832. Ćurić Hajrudin. Sarajevo. 2001. Znameniti Hrvati.. Sam Alipaša bio je veoma pobožan čovjek. Spomenici kulture. "Ali-paša RizvanbegovićStočević. čime je Hercegovinu dobio na upravu. 1937. 47-53. knj. U njegovim vakufnamama ne nalazimo traga o uvaku31 O njegovoj mladosti ne zna se mnogo.

‘Alí‬ﻋﺒﺪه ﻏﺎﻟﺐ ﻋﲇ“ :‪pečat ovalnog oblika u kojem se čita‬‬ ‫23.‪stranici rukopisa u kojoj se kaže da je rukopis.ﴍح ﻣﺮﻗﺎت اﻟﻮﺻﻮل‬ ‫3983‬ ‫ﺗﻔﺴري اﻟﺠﻼﻟني‬ ‫1093‬ ‫اﻟﻮﺳﻴﻠﺔ اﻻﺣﻤﺪ ّﻳﺔ واﻟﺬرﻳﻌﺔ اﻟﴪﻣﺪ ّﻳﺔ‬ ‫0393‬ ‫اﳌﻄﻮل .‪Pečat je iz 1248/1833.ﴍح ﺗﻠﺨﻴﺺ اﳌﻔﺘﺎح‬ ‫5393‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﻄﺎﻟﻊ اﳌﴪات ﺑﺠﻼء دﻻﺋﻞ اﻟﺨريات‬ ‫7493‬ ‫23‬ ‫‪tema‬‬ ‫‪fikh‬‬ ‫‪gramatika‬‬ ‫‪filozofija‬‬ ‫‪fikh‬‬ ‫‪stilistika‬‬ ‫‪etika‬‬ ‫‪usuli-fikh‬‬ ‫‪hadis‬‬ ‫‪fikh‬‬ ‫‪tefsir‬‬ ‫‪usuli-fikh‬‬ ‫‪hadis‬‬ ‫‪hadis‬‬ ‫‪logika‬‬ ‫‪fikh‬‬ ‫‪usuli-fikh‬‬ ‫‪tefsir‬‬ ‫‪etika‬‬ ‫‪stilistika‬‬ ‫‪dove‬‬ ‫‪god.ﺣﻠﺒﻲ ﺻﻐري‬ ‫9853‬ ‫ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﲆ اﻟﻔﻮاﺋﺪ اﻟﻀﻴﺎﺋﻴﺔ‬ ‫6263‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺘﻌﺮﻳﻔﺎت ﻟﻠﺠﺮﺟﺎين‬ ‫6463‬ ‫ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﲆ ﴍح ﻗﺎﴈ ﻣري ﻋﲆ ﻫﺪاﻳﺔ اﻟﺤﻜﻤﺔ‬ ‫9663‬ ‫اﳌﻄﻮل . Iznad bilješke nalazi se veći‬‬ ‫”. godine‬‬ ‫‪Tabela rukopisa biblioteke Ali-pašine tekije u Mostaru‬‬ ‫‪signatura‬‬ ‫‪naslov djela‬‬ ‫ّ‬ ‫ﻣﺨﺘﴫ ﻏﻨﻴﺔ اﳌﺘﻤﲇ . Ÿālib.Njegov rob.‫651‬ ‫‪Osman Lavić‬‬ ‫‪fljenju ovih rukopisa. prepisa‬‬ ‫0161/9101‬ ‫-‬‫0571/3611‬ ‫8961/0111‬ ‫-‬‫0161/9101‬ ‫6251/339‬ ‫8381/3521‬ ‫1371/4411‬ ‫9661/0801‬ ‫2281/8321‬ ‫0171/2211‬ ‫-‬‫-‬‫-‬‫1281/7321‬ ‫0571/4611‬ ‫7081/2221‬ ‫1461/0501‬ ‫--‬ ‫ﻫﺬه اﻟﻮﻗﻒ اﻟﴩﻳﻔﺔ ﻣﺪﻳﻨﻪء ﻣﻮﺳﺘﺎرده اﻧﺸﺎﺳﻨﻪ ﻣﻮﻓﻖ اوﻟﺪﻳﻐﻤﺰ ﺗﻜﻪء ﻣﻨﻴﻔﻪ ﻛﺘﺒﺨﺎﻧﻪ ﺳﻨﺪه ﺣﻔﻆ اوﻟﻨﻤﻖ اوزره رﺿﺎء‬ ‫)‪ (R-4053. Bilješka o uvakfljenju obično se nalazi na prvoj‬‬ ‫. 1a‬ﻟ ّﻠﻪ ﺗﻌﺎﱃ اﺷﺒﻮ ﻛﺘﺐ وﻗﻒ ومتﻬري اوﻟﻨﺪي ﺳﻨﺔ 8521‬ . fol. nego za uvakufljenje znamo na osnovu bilježaka koji se‬‬ ‫‪nalaze na samim rukopisima. tražeći Božije zadovoljstvo‬‬ ‫‪uvakufio za biblioteku svoje tekije u Mostaru.ﴍح ﺗﻠﺨﻴﺺ اﳌﻔﺘﺎح‬ ‫0763‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﻄﺮﻳﻘﺔ اﳌﺤﻤﺪ ّﻳﺔ‬ ‫0863‬ ‫ّ‬ ‫اﻟﺘﻠﻮﻳﺢ ﰲ ﻛﺸﻒ ﺣﻘﺎﺋﻖ اﻟﺘﻨﻘﻴﺢ‬ ‫6173‬ ‫7373‬ ‫اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﺤﻴﺢ‬ ‫8373‬ ‫3473‬ ‫اﻟﺒﺤﺮ اﻟﺮاﺋﻖ ﰲ ﴍح ﻛﻨﺰ اﻟﺪﻗﺎﺋﻖ‬ ‫7473‬ ‫2573‬ ‫1873‬ ‫ﺗﻔﺴري اﻟﻘﺎﴈ اﻟﺒﻴﻀﺎوي‬ ‫3673‬ ‫ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻻزﻣريي ﻋﲆ ﻣﺮآة اﻻﺻﻮل‬ ‫3973‬ ‫ﻣﺒﺎرق اﻻزﻫﺎر ﰲ ﴍح ﻣﺸﺎرق اﻻﻧﻮار‬ ‫9973‬ ‫اﻟﺠﺎﻣﻊ اﻟﺼﻐري ﻣﻦ ﺣﺪﻳﺚ اﻟﺒﺸري اﻟﻨﺬﻳﺮ‬ ‫0483‬ ‫ﺟﻼء اﻻﻧﻈﺎر ﰲ ﺣﻞ ﻋﻮﻳﺼﺎت اﻻﻓﻜﺎر‬ ‫9783‬ ‫ﻣﺮﺷﺪ اﳌﺘﺄﻫّ ﻞ‬ ‫1983‬ ‫ﻣﺮآة اﻻﺻﻮل .‪ .

Popisani su prvo rukopisi. godine.). Ovom spisku nedostaju prva dva lista a čuva se u Arhivu Gazi Husrev-begove biblioteke (Arhiv Gazi Husrev-begove biblioteke.1 4092. koji. u Hadžijskoj džamiji u Sarajevu pronašao inventar knjiga Karađoz-begove biblioteke u Mostaru. od toga 526 rukopisa i 212 štampanih knjiga. U Zapisniku rada ove komisije konstatuje se. izvršen je popis njenog knjižnog fonda. Redni broj u ovom popisu odgovara starom inventarskom broju pod kojim je određena knjiga bila registrovana u Biblioteci. godine Karađoz-begova biblioteka je posjedovala 738 bibliografskih jedinica. nije popis o kojem je ovdje riječ (Fejzulah Hadžibajrić.Rukopisi Karađoz-begove biblioteke u Mostaru 157 3962. turskom i perzijskom jeziku. godine osnovala komisiju za pregled i popis fondova Gazi Husrev-begove biblioteke. iz 1950. str.34 Na osnovu baze podataka rukopisa Gazi Husrev-begove 33 Neposredno prije prenošenja Karađoz-begove biblioteke u Sarajevo.1 3962. sadržaj. 552 rukopisa i 272 štampana 34 . V-VI (1978. Ovaj popis sadrži šest kolona i to: redni broj. 1977. "O inventarima knjiga Gazi Husrev-begove biblioteke". godine. 62. rukopis ili štampa i primjedba. koja je u martu ove godine prenesena iz Mostara u Sarajevo.2 3983 4010 4053 4055 4065 4092. Popis je uradio Bešir Pintul u decembru 1949. dakle iste godine kada je Karađoz-begova biblioteka uključena u njen fond.2 4092. Anali GHB. nakon navođenja broja knjiga da „od gornjeg broja rukopisa i štampanih djela na istočnim jezicima navedenim pod 1 i 2 otpada na Karađoz-begovu biblioteku. naziv djela.) Vakufska direkcija u Sarajevu je 1950. a naslovljen je kao "Spisak knjiga Karađoz-begove biblioteke u Mostaru". godine. Hafiz Mahmud Traljić je. V/1-3). najvjerovatnije.33 Ovaj broj se ne slaže sa podacima Zapisnika o reviziji fonda Gazi Husrev-begove biblioteke. ime pisca. prema kojem je sadržavala 552 kodeksa rukopisa i 272 knjige štampane na arapskom. a zatim štampane knjige.3 7034 ‫ﴍح ﺗﻬﺬﻳﺐ اﳌﻨﻄﻖ واﻟﻜﻼم ﻟﻠﺪواين‬ ‫ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻋﲆ ﴍح ﺗﻬﺬﻳﺐ اﳌﻨﻄﻖ واﻟﻜﻼم ﳌري‬ ‫أيب اﻟﻔﺘﺦ‬ ‫ﴍح اﳌﻨﺎر ﻻﺑﻦ اﳌﻠﻚ‬ ‫ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺮﻫﺎوي ﻋﲆ ﴍح اﳌﻨﺎر ﻻﺑﻦ ﻣﻠﻚ‬ ‫ﺻﺪر اﻟﴩﻳﻌﺔ ﴍح اﻟﻮﻗﺎﻳﺔ‬ ‫ﻣﻨﻬﺞ اﳌﺴﺎﻟﻚ اﱃ أﻟﻔﻴﺔ ﻻﺑﻦ ﻣﺎﻟﻚ‬ ‫ﺣﺎﺷﻴﺔ ﻗﺮه ﻛامل ﻋﲆ ﺣﺎﺷﻴﻮ اﻟﺨﻴﺎﱄ‬ ‫ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺠﺮﺟﺎين ﻋﲆ ﴍح ﻣﺨﺘﴫ اﻟﻜﻨﺘﻬﻲ‬ ‫ﻟﻠﻌﻀﺪ‬ ‫ﴍح ﻣﺨﺘﴫ اﳌﻨﺘﻬﻲ ﻟﻠﻌﻀﺪ‬ ‫ﻣﺨﺘﴫ اﳌﻨﺘﻬﻲ ﻻﺑﻦ اﻟﺤﺎﺟﺐ‬ ‫ﺣﺎﺷﻴﺔ اﻟﺠﺮﺟﺎين ﻋﲆ اﳌﻄﻮل‬ ّ logika logika usuli-fikh usuli-fikh fikh gramatika akaid usuli-fikh usuli-fikh usuli-fikh sintaksa --1072/1661 -1091/1680 1183/1769 950/1543 ---814/1411 STRUKTURA KNJIŽNOG FONDA Prema popisu knjiga iz decembra 1949.

slijede: fikh (142). 3072. etika (64). „Islamske javne zgrade turskog perioda u Mostaru“. R-3956. nekim drugim načinom i putevima završio u drugim ustanovama. kur’anskih i hadiskih disciplina.3 Mustafa Hadžimulić. 3858. R-3638. R-3816. osnova šerijatskog prava. logika (41). najviše djela iz jezika (199). 3883. a da bi se sačuvao preostali fond. R-3819. Skoro svi rukopisi Karađoz-begove biblioteke su kataloški obrađeni i pohranjeni u depoima Gazi Husrev-begove biblioteke. Ova se biblioteka vodi odvojeno". R-3836. Tako. ali i medicine. usuli-fikh (29). djela napisana ili prepisana u Karađoz-begovoj medresi39 kao i drugim medresama Mostara40. Novi Behar. V-8-2. R-3949. 20-22. Nakon prestanka sa radom. (Arhiv Vakufske direkcije u Gazi Husrevbegovoj biblioteci br. u odnosu na temu. matematike i drugih naučnih disciplina. R-3854. R-3941. R-3855. Na rukopisima postoje stari brojevi sa oznakom (K). da su ovdje pohranjeni autografi bosanskih pisaca38. 274. 3858. R-3785. R-3999. 3855. bila je izložena opasnosti da je zadesi sudbina mnogih biblioteka i drugih kulturnih ustanova u Bosni i Hercegovini toga perioda. Smještena u neuvjetnim prostorijama. Dio rukopisa je. do sada je katalogizirano 520 rukopisa iz ove biblioteke u kojima se nalaze 856 djela. R-563. 3940. R-478. Pošto su neki naslovi u međuvremenu i otuđeni. godine. tefsir i njiževnost (po 47). Karađoz-begova biblioteka je radila do 1934. U fondu rukopisa zastupljena su djela iz enciklopedistike.. R-3982. U Karađoz-begovoj biblioteci je. u djela. disputacija (35). R-3873. str. biblioteka je bila u dosta lošem stanju. 3915. Biblioteka je početkom 1950. Kako smo naprijed spomenuli. tesavvuf (20) itd. X/19336-37.35 Detaljnijim uvidom u ovaj fond zaključujemo da je Biblioteka posjedovala djela prepisana u trinaestom36 i četrnaestom stoljeću37. Spahić43. Počitelja41. Sarajeva42 i drugih gradova. 3987. R-4006. godine prenesena i pripojena Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu.158 Osman Lavić biblioteke. rječnik (24). zbornika dova. fetve (32). R-3838. akaid (42). 35 36 37 38 39 40 41 42 43 . a biblioteka je zatvorena. br. Inventarisana je u knjizi stalnog inventara rukopisa Gazi Husrev-begove biblioteke pod brojevima 3569-4113. bez naročitog nadzora. Te godine umro je njen posljednji bibliotekar hadži Mehmedef. 3957. hadis (40). dogmatike.

br.. Ali-paša Rizvanbegović Stočević.Glasnik IVZ Kraljevine Jugolavije. perzijskih i bosanskih rukopisa iz zbirke Bošnjačkog instituta. „Nekoliko dragocjenih rukopisa u Krađozbegovoj bibioteci u Mostaru“. by their collection and number.Sarajevo. 82 Mehmed. The most important of these libraries. Zurich . Admed-aga daru-s-eade. str. Bošnjački institut. At the beginning of 1950 the collection of this Library were united with the collection of the Gazi Husrev-bey library in Sarajevo. turskih. were the library from the medresa of Ahmed son of Ali. He endowed eleven codices of manuscripts and with vakufnama he prescribed the way of using manuscripts from the Library. Summary Manuscripts of the Karadjoz-bey library in Mostar The founder of the Karadjoz-bey library in Mostar was hadji Muhammed-bey. kat. 46 . Ibrahim-paša Počiteljac.318. svezak II. R-319. Handžić. br. 2. Šišman Ibrahim-pasha’s from Počitelj. Mostar. Šejh Jujo’s. inv. The functioning of this library ended in the year 1934. 2003. Katalog arapskih. 259. Počitelj. 173 i R-369. godine i spomenuo ga u radu objavljenom u Glasniku Vrhovnog Starješistva IZ-e. br. 164. Šejh Jujo. str. inv.Rukopisi Karađoz-begove biblioteke u Mostaru 159 Arhivu Hercegovine se nalaze tri kodeksa rukopisa iz ove biblioteke44 a u Bošnjačkom institutu u Sarajevu45 poznato djelo Bošnjaka Hasana Imamovića ‫/دﻟﻴﻞ اﳌﺴﺎﻓﺮﻳﻦ اﱄ زﻳﺎرة ﺣﺒﻴﺐ رب اﻟﻌﺎﳌني‬Vodič onome ko želi posjetiti mezar miljenika Gospodara svjetova/ koje je Handžić našao u Karađoz-begovoj biblioteci 1932. son of Ebu Sead. II/1934. inv. Turkish and Persian languages) 44 45 R. Derviš-paša Bajezidagić. rukopisi. br.46 Ključne riječi: Karađoz-begova biblioteka. Salih Trako. (552 codices of manuscripts and 272 printed books on Arabic. then darus-seadet. Fehim Nametak. 734. Many other public and private libraries were added to this Library. br. Ali-pasha Rizvanbegović from the town of Stolac and other libraries. Based on his vakufnama from the 977/1570 we could say that he was the biggest endower of Mostar and Herzegovina. 635-636. known as Karadjoz-bey..

medicine. 1b. works on Qur’an and Hadith. principles of Shari‘a law. R-3777. R-3581. collection of dua. 1a. dogmatic. fol. fol. 1a.160 Osman Lavić In the collection of manuscripts of this library could be found encyclopedic works. mathematics and scientific discipline. Thanks to the Karadjoz-bey Library from Mostar many invaluable works were preserved from perishing. fol. . R-3770.

1b-2a. .Rukopisi Karađoz-begove biblioteke u Mostaru 161 R-3813. fol.

1a. fol. 1a.162 Osman Lavić R-3871. . fol. R-3799.

Na kraju.1 Mula Mustafa Bašeskija nije skrivao netrpeljivost prema jednoj vrsti ljudi. usta ima a jezika nema. To su müteassıblar – vjerski zanesenjaci. . kadizadelije. koji je dobrovoljno obavljao posao mujezina u Tabačkoj džamiji. uzneseni).Kerima Filan SUFIJE I KADIZADELIJE U OSMANSKOM SARAJEVU U svojoj medžmui (bilježnici) u koju je tokom pedesetak godina 18. Spomenuti šejh je jedan slabi starac. A taj vaiz je ustvari bio muteassıb (vjerski zanesenjak) i munkir (oholi. jaramazi. derviši kažu „hoćete“. fanatici ili. kako se kaže. (Ed. Eto tako je Uzvišeni Stvoritelj pokazao Svoju Snagu. inače. Muteassibi kažu „nećemo vam dozvoliti“. sarač po zanimanju. Leiden-Boston. Prepirka preraste u tuču u kojoj su jedni druge udarali pesnicama. Kad je umro mevlevijski šejh derviš Ahmed. onih odlučnijih i glasnijih među njima (yaramazlar) da spriječe održavanje zikra u spomenutoj džamiji. nego položaj šejha dodijeli starom dervišu Mustafi Mlivaru. 317-345. možda je imao više od stotinu deset godina. U džamiji dođe do prepirke. kako ih pisac još naziva. elhamdulillah. pobijede derviši. miran i tih. Kad je preuzeo naimenovanje. Jednoga dana dođe nekoliko muteassiba. šejh Mustafa počne održavati zikir u toj džamiji u kojoj je. imam bio brat najvećega muteassiba. a on i njegova strana su izašli pobjednici iz 1 Pregled sadržajâ o sarajevskoj svakodnevnici zapisanih u toj bilježnici ponudili smo u radu “Life in Sarajevo in the 18th Century (according to Mulla Mustafa’s mecmua)” u zborniku Living in the Ottoman Ecumenical Community: Essays in Honour of Suraiya Faroqhi. No mula ne udovolji njegovom zahtjevu. Nakon toga onaj imam bude smijenjen. a bio je jako star. munkiri prestanu dolaziti zapodijevati svađu. Ali je u džamiju došlo i nekoliko ljudi naklonjenih dervišima s namjerom da poslije ikindije-namaza sjednu u halku i sudjeluju u zikru. a derviši svaki dan nastave održavati zikir nakon ikindije-namaza. Evo kako u prevodu glasi najstariji zapis u medžmui iz kojega se čita Mula Mustafin animozitet prema muteassibima. stoljeća na osmanskom turskom jeziku zapisivao zbivanja i pojave iz svakodnevnog života Sarajeva. Brill. To se odvijalo u vrijeme kad su se muteassıbi [u našem gradu] bili najviše ponijeli. Vera Constantini and Markus Koller). vaiz ode kod mule i zatraži da mu se dodijeli to mjesto.

Ta veza postaje jasna u jednom drugom Mula Mustafinom zapisu. između ostalog.4 Vjerovatno je da Mula Mustafa Bašeskija izrazom zuhûr-ı muteassıb (pojavili se zanesenjaci) bilježi kako se u vjerskom životu Sarajeva počelo osjećati prisustvo ortodoksno nastrojenih vjernika.164 Kerima Filan ovoga sukoba koji se desio usred grada. Tada je Mula Mustafa zapisao kratko: Pojavili se vjerski zanesenjaci. to je 1180. Drugu su činili ortodoksno nastrojeni vjernici. zbog čega su optuživali sufije da se udaljavaju od izvornog islama. To je bio povod raznim pričama i smutnji u narodu. tj. događaj opisan u naprijed navedenoj bilješci zbio se u vrijeme kad su vjerski zanesenjaci bili uzeli velikog maha u Sarajevu (ve müte’assıbânun en büyük tugyânında). ili 1767. te vjernike naziva müte’assıblar – zanesenjacima. vaiza iz Amasije. uvod i komentar Mehmed Mujezinović). nagovještava određenu vezu između medrese i vaiza. godine (1184. čija nam je bilježnica poslužila kao izvor za ovaj članak. Novotarijama su. i to u vrijeme kad su se vjerski zanesenjaci bili najviše ponijeli. Preciznije. taj šejh prema zanesenjacima bio kao mušica prema Nemrudu.3 Prema zapisivačevim riječima. Tako je. List 9a1-2. Godine 1780. Jednu su činili derviši ili sufije. pisac 2 3 List 16b redovi 10 do 23 (16b10-23) u originalnom primjerku medžmue Mula Mustafe Bašeskije koja se čuva u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu. POJAVA VJERSKIH ZANESENJAKA U SARAJEVU Prva Mula Mustafina bilješka u kojoj spominje vjerske zanesenjake u Sarajevu potječe iz 1766. 4 . vjernici koji islam poimaju kroz učenje tesavufa (islamskog misticizma). godina po Hidžri. Razlog toj smutnji je vođa zanesenjaka. To što je pisac u istoj bilješci spomenuo otvaranje medrese Inadije i vođu zanesenjaka. po Hidžri) vidi se da su u to vrijeme u Sarajevu među muslimanskim vjernicima postojale dvije struje. Veselin Masleša. I sagrađena je medresa Inadija. Ljetopis (Preveo s turskog. Mišljenja smo da osmanskoj riječi müte’assıb odgovara naš izraz „zanesenjak“ koji je koristio Mujezinović u prevodu Bašeskijine bilježnice: Bašeskija. smatrali način na koji sufije očituju pobožnost. odredbom Uzvišenog Stvoritelja. Mula Mustafa Bašeskija.2 Iz ovoga opširnog zapisa koji je Mula Mustafa Bašeskija sačinio 1771. Sarajevo. 1968. Ovi su drugi neke vjerske prakse smatrali udaljavanjem od pravovjerja. vaiz iz Amasije. pa je njihovo djelovanje imalo za cilj očistiti islam od svih oblika novotarija (bid’at). godine.

glasno. on se [vaiz iz Amasije] nastojao što češće pojavljivati na propovjedaonicama [u gradskim džamijama] i držati propovijedi. . 1573. Takvo obraćanje vjernicima u džamiji. Kadizadeov duhovni uzor bio je Mehmed-efendija Birgivî (u. za koju je poznato da se nalazila na Bendbaši. Ovdje spomenuta kao obilježje sufija. Isto. derviške redove“. OSVRT NA KADIZADELIJE U CARSTVU Kadizadelije su taj naziv ponijeli po učenjaku Kadizade Mehmedefendiji (u. za kojega je Mula Mustafa trinaest godina ranije zapisao da je vođa zanesenjaka i glavni razlog podjele u narodu. 97. vičući i galameći. Ljetopis. derviše. usto praćeno „vikom i galamom“. List 36a8-10. tekije.7 U fermanu o njegovom imenovanju na dotično mjesto vidi se da se zvao „Amasjali Abdulah-efendi te da mu je od 1767. derviške redove. str. Kako je ta medresa na rubnom dijelu grada. podsjeća na one propovijedi što su ih tokom 17. U svakoj je svojoj propovijedi grdio šejhove. napomena 3.) kao sljedbenici njegovog učenja o tome da svi elementi u islamskoj vjerskoj praksi koji nisu postojali u vrijeme Poslanika i njegovih prvih sljedbenika predstavljaju novotarije (bid’at). obavljao dužnost muderisa u medresi Inadiji.6 Ova bilješka kazuje da je vaiz iz Amasije. derviše. obično bijela.) koji opet svoje stavove i promišljanja naslanja na učenje Ibni Tejmijje (1263-1328. godine dodijeljena plaća za dužnost koju je do tada obavljao dobrovoljno. ćulahe. stoljeća u istanbulskim džamijama držali vaizi koji su predvodili pokret vjerskih puritanaca – kadizadelija. februar 1767. kako navodi Mujezinović. Govorio je na turskom jeziku. To učenje Mehmedefendije Kadizadea nastavak je promišljanja o vjerskim pitanjima o kojima su islamski učenjaci diskutirali i u prethodnim stoljećima. i u tome je bio vrlo vješt. tekije.“8 Od kada je vaiz iz Amasije boravio u Sarajevu i čime se bavio do imenovanja na spomenutu dužnost? Na to pitanje možda i ne bi bilo nužno tražiti odgovor da Mula Mustafino svjedočenje o sadržaju vaizovih predavanja u džamiji ne pokazuje kako je bio jedan od onih govornika koji su s propovjedaonice otvoreno napadali „šejhove. Podatak da se Inadija nalazila na Bendbaši prenosimo od Mehmeda Mujezinovića: Bašeskija.) i njegovog učenika 5 6 7 8 Ćulah: vunena kapa.5 kadije.Sufije i Kadizadelije u Osmanskom Sarajevu 165 je na nekoliko stranica u svojoj medžmui opisao učene ljude (ulemu) grada Sarajeva među kojima spominje alima iz Amasije: On je muderis u medresi na Bendbaši. Ferman je datiran. 1635. u 2.

166 Kerima Filan Ibnu’l-Kajjuma el-Dževzijje (u. bez sumnje.12 Mehmed-efendija Kadizade je stekao visoku službu vaiza koji je držao propovijed petkom u najvećim istanbulskim džamijama uznapredovavši do propovjedaonice u Aja Sofiji. „Osmanlı Fikir Hayatında ‘Kadızâdeliler“.9 Među brojnim Birgivijevim djelima posebno su popularna bila dva. The Journal of Near Eastern Studies. a od nevaljalih odvraćaju. str. Tokom desetak godina on je opominjao vjernike kako islam treba osloboditi praksi koje su usvojene u godinama poslije Poslanika i koje su udaljile islam od njegovih izvora. 45. 147. zahvaljujući svojoj učenosti i govorničkom umijeću. str. Isto. Kemal Çiçek.).. Risâle-i Birgivî Mehmed i Tarîkat-i Muhamedijje. 9/71. „Osmanlı Fikir Hayatında ‘Kadızâdeliler“. Događaji koji su utjecali na državu i na cijelo društvo bili su povod da „svako preispita sebe i svoje stavove“. „The Kadizadelis: Discordant Revivalism in Seventeenth-Century Istanbul“. Birgivi je u tim.: Hasan Celal Güzel. „The Kadizadelis. . sljedbeniku Birgivijeva učenja. stoljeća pokrenuo vjerski život u prijestolnici na način koji će čak dovesti do intrakonfesionalnog razdora što će potrajati ne samo za njegova života nego i u narednim godinama. 11/116. Zilfi. tom 11. 146.. 253.13 Sedamnaesto stoljeće je vrijeme kad se i u političkom i u socijalnom i u ekonomskom životu Osmanskog carstva osjećala ozbiljnost krize. Zahvaljujući svome „daru za izražavanje i držanje propovijedi“. Mehmet Karagöz. str. ali sigurno i tome „što je slušateljima godilo ono što je govorio“. str. 260.. bio je taj što je Kadizade početkom 17. Salim Koca). Navest ćemo mjesta koja su nama poznata: 3/104.] traže da se čine dobra djela.14 Takve su okolnosti bile pogodne da se novotarije u vjerskom životu proglašavaju „krivcem“ za sve vrste neuspjeha15 te da promicatelj takvoga stava stekne ne samo slušatelje nego i sljedbenike. kao literatura koja sadrži Birgivijeva tumačenja islama. Tu je višegodišnju visoku poziciju u vjerskom životu prijestolnice Kadizade održavao.11 Razlog što su sljedbenici ortodoksnog islama u Osmanskoj državi dobili naziv po Mehmedu Kadizadeu. Madeline C. Isto. kao i nekih drugih islamskih učenjaka. Zilfi. 9 10 11 12 13 14 15 Mehmet Karagöz. 1350. kao i drugim svojim djelima predan obnovi Poslanikove sunne „putem zapovijedanja ispravnog i zabranjivanja pogrešnog“.. 9/112. Türkler (Ured.10 Taj princip djelovanja ortodoksno nastrojeni učenjaci i vjernici zasnivaju na kur’anskim riječima koje prolaze u više ajeta: [A vjernici i vjernice.. Madeline C. Yeni Türkiye Yayınları. 4.

str.. str. Naime. od državnika do običnih građana. te da „svaka kriza mijenja i svijest ljudi“. sufizam je bio veoma prisutan u vjerskom životu Carstva. i to u svim društvenim slojevima. Ustuvanija Mehmeda (u.“. „Osmanlı Fikir Hayatında ‘Kadızâdeliler“.“.. kao i u knjigama njegovog duhovnog vođe Birgivija. Karagöz. 256. među novotarijama koje se kritiziraju u učenju Kadizadea. S druge strane. Među vaizima-sljedbenicima vladalo je rivalstvo oko „zaposjedanja“ propovjedaonice u nekoj od značajnijih džamija u prijestolnici jer je „džamija više“ značila mogućnost da se svoj utjecaj prenese na što više vjernika. u raspravi između Kadizadelija i Sivasija. „Osmanlı Fikir Hayatında ‘Kadızâdeliler. Madeline C. 257-258.) i Sivasija (1639. str.). čak je na njegovo insistiranje šejhu-l-islam Bahaî-efendija izdao fetvu (zvanično pravno 16 17 18 Madeline C.19 Novi snažan val kadizadelijskog pokreta desio se pod vođstvom jednoga drugog uspješnog propovjednika. 19 . Zilfi. Pokret vjerskog purizma koji je započeo Kadizade Mehmed-efendija bio je izražen u Istanbulu sve vrijeme vladavine sultana Murata IV (1623-1640) i u prvim godinama vlasti sultana Mehmeda IV (1648-1687).. „The Kadizadelis. 149. uzajamnim kritiziranjem i diskreditiranjem s propovjedaonica istanbulskih džamija. Zilfi... u prvom redu muzika i ritmički pokreti kao sastavni dio manifestiranja pobožnosti. Zilfi.) njihove su pristalice nastavile s polemiziranjem. sigurno stavljali na stranu ovoga drugoga. rasprava među tom dvojicom učenjaka „prešla dug put dok nije dobila karakter ‘ortodoksno protiv sufijskog’16 i upravo taj pečat dala unutarvjerskom razdoru koji je njome iniciran. Imajući u vidu da su obojica govornika bili među najvećim učenjacima svoga vremena.17 nije teško zamisliti kako su i jedna i druga strana stjecala pristalice i simpatizere. Vjerovatno je. M. 146. str. „The Kadizadelis. da su vodili rasprave o temama vjerske naravi. Nakon smrti Kadizadea (1635. kako primjećuje M. Ustuvani je bio vješt u zadobivanju podrške u saraju. oko 1660. Pripadnici i simpatizeri sufijskih bratstava su se. na jakom je udaru praksa nekih sufijskih bratstava.. Također i: M. Karagöz. Tokom tridesetak godina koliko su rasprave potrajale prerastajući u pravi pokret puritanaca-kadizadelija18 država se u odnosu na obje struje držala „i dovoljno blizu i dovoljno daleko“ te se nijedna nije mogla osjetiti više zaštićenom od druge.Sufije i Kadizadelije u Osmanskom Sarajevu 167 Vjernici koji su u Kadizadeovim propovijedima prepoznavali kritiku svoje vjerske prakse suprotstavili su mu se kroz govore koje je također s propovjedaonica držao šejh halvetijskog reda Sivasî Abdulmedžid-efendija..

Po treći put su snažno obilježili vjerski. Stav je bio prognati na Kipar Ustuvanija i njegove najistaknutije pristalice (1656.) da ažurira savjetovanje s učenjacima o stavu koji treba zauzeti prema napadima kadizadelija i javnom proganjanju sufija. kad je postao veliki vezir (1661). Taj je učenjak stekao prijateljstvo Fazila Ahmeda Köprülija. . 258-259. Povod da kadizadelije budu prognani ne samo iz saraja nego i iz prijestolnice bilo je to što su zagovarali pohod na Beč 1683. Isto. “Tarikat-Devlet İlişkisi. str.22 Zanesenjaci nisu dugo čekali na novoga vođu. godine uvjeravajući sultana i velikog vezira kako je nastupilo vrijeme za tu pobjedu. uz još veći utjecaj na dvor. Zahvaljujući bliskom prijateljstvu s velikim vezirom i sa sultanom Mehmedom IV (1648-87). koji ga je.). Vani je uspio da „neke interese kadizadelija postavi u samo središte zbivanja u Carstvu.. Nakon poraza Osmanlija pod Bečom u prijestolnici se više nije dogodio veliki pokret kadizadelija. Vlast je to pokazala na vrijeme.“23 Poznati sufija tog vremena Nijazî-i Misrî (1618-1694) zapisao je čak u svojoj medžmui da je „Mehmed Vani-efendija svoju poziciju sultanova učitelja i svoje stalno prisustvo u saraju znao iskoristiti protiv sufija“. 1661. Isto. august-septembar 2009. izdavanje takve fetve nije značilo da je saraj na strani kadizadelija. asp?id=390. za što je bio zaslužan Mehmed-efendija Vanî. što su javno pozivale sufije na obnavljanje vjere (tedždid-i imân). pa čak i na smaknuće onih koji taj poziv ne prihvate. pozvao da iz Erzuruma dođe u Istanbul. Mustafa Aşkar. 258.20 Jer to što su kadizadelije otvoreno pozivale na uklanjanje svih vrsta novotarija (bid’ata).21 ponukalo je velikog vezira Mehmed-pašu Köprülija (u. 263. Kadızâdeli ve Meşâyıh Tartışmaları Açısından Niyazî-i Mısrî ve Döneme Etkileri”.24 No izgleda da je baš taj veliki utjecaj na dvor bio u određenom smislu uzrok kraha kadizadelijskog pokreta. 20 21 22 23 24 Madeline C. Ipak. str. „The Kadizadelis.“. str. Pokazat će se da njihova prognoza nije imala uporište. prije nego što je Mehmed Ustuvani sa svojim pristalicama ostvario nakanu da ruši tekije po Istanbulu. http://kurannesli. Iako je nakon tog događaja splasnuo intenzitet djelovanja kadizadelija.168 Kerima Filan rješenje) kojom se podržavao negativan stav kadizadelija prema određenim sufijskim praksama. Isto.info/bilgibankasi/yazi. socijalni i kulturni život u Istanbulu. Zilfi.. i dalje su s propovjedaonica bile osuđivane novotarije.

. Zilfi.28 bio povod da vezir poduzme mjere protiv kadizadelija i protjera Mehmeda Ustuvanija. str. str. godine. Madeline C.25 no pokret je već bio toliko razvijen da su njegovi nosioci zasigurno nastavili djelovati. bursanski i sarajevski slučaj povezuju neke sličnosti: tuča usred džamije među dvjema strujama vjernika..29 Autorica to zapažanje tumači činjenicom da je djelovanje kadizadelija bilo vezano za prostor džamije te je za njih „bilo iritirajuće da pred nosom imaju izvođenje sufijskih rituala. noći mjeseca ramazana 1692. 101. Ma kako se činilo nemogućim dovoditi u vezu zbivanja u središtu Carstva u jednom vremenu s onima na periferiji gotovo stoljeće kasnije. godine u Ulu džamiji u Bursi. „The Kadizadelis. to što se zbio u najznačajnijoj noći za muslimanske vjernike u najvećoj džamiji u Bursi pokazuje da je želja za nadmoći u raspravi nadvladala bogobojaznost. 28 29 . „Osmanlılar Dönemi Fıkıh-Tasavvuf İlişkisi: Fakılar ile Sofular Mücadelesinin Tarihi Serüveni“. Tada je jedna grupa kadizadelija fizički napala mujezine koji su počeli po melodiji učiti hvalospjev Poslaniku. 2002/I.. naprimjer u medresama i tekijama.. str.“. samo prisustvo sufija u džami25 26 27 Madeline C. Zilfi ukazuje na to da su se sukobi među kadizadelijama i sufijama događali u džamiji i oko nje a ne u drugim institucijama. „čistunstvo kadizadelija izgubilo je svoj imperativni glas“.Sufije i Kadizadelije u Osmanskom Sarajevu 169 S Vanijevim odlaskom i njegovom smrću 1685.“. „The Kadizadelis. Türkiye Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. Kadizadelije su čak prijetili oružjem onima koji su pokušali zaustaviti taj njihov napad te se sukob nastavio i narednog dana. str. M. Taj slučaj spominje Semiramis Çavuşoğlu u natuknici „Kadızâdeliler“.27 Upravo je taj događaj. XXIV. DJELOVANJE ZANESENJAKA U SARAJEVU Sukob u Tabačkoj džamiji u Sarajevu dogodio se otprilike 80 godina nakon onoga u Bursi. Ferhat Koca. što se zbio „osmog dana od dolaska Mehmed-paše Köprülija na mjesto velikog vezira“. S. „Kadızâdeliler“. kako smo naprijed već spomenuli. 107. O tome izravno svjedoče neki pojedinačni slučajevi poput sukoba među vjerskim zanesenjacima i pristalicama Nijâzî-i Misrîja.26 Ma šta da je bio povod sukoba. Zilfi. Gazi Üniversitesi Çorum İlahiyat Fakültesi Dergisi. koji se zbio u 27. str. Još je veće razmjere od oba spomenuta imao sukob u Fatihovoj džamiji u Istanbulu 1656. 102. 267. Çavuşoğlu. 265.

. Podsjetimo li se na Mula Mustafine riječi da su u vrijeme kad je pisao ovu bilješku zanesenjaci bili uzeli velikog maha u Sarajevu. O Mula Mustafi Bašeskiji kao sufiji vidjeti naš članak „Mula Mustafa Bašeskija: govor o sebi”. str. str.30 Taj komentar nastavlja R. 123. izabrao džamijski prostor za održavanje zikira zato što je taj doista bio najpogodniji ili je bio potaknut kakvim drugim razlozima? Jer džamije su i sufijama pružale mogućnost da steknu nove pristalice.. uznesen vladar Božijom odredbom nastrada od sitne mušice.33 Izraz radosti započet zahvalom Bogu Mula Mustafa je nastavio poređenjem kojim aludira na priču o vladaru Nemrudu iz vremena poslanika Ibrahima. Bilo kako bilo ovaj slučaj pokazuje da je u Sarajevu među zanesenjacima i sufijama bilo ne samo suprotstavljenosti u učenjima nego i nadmetanja za sveti prostor. Zbog te ga oholosti Bog kazni tako što na njega pošalje običnu mušicu koja bude uzrok Nemrudove smrti te jedan moćan. Madeline C.31 U slučaju Tabačke džamije u Sarajevu vjerovatno se nije radilo o prestižu oko propovjedaonice.“... Pregled – časopis za društvena pitanja (Sarajevo) 5-6. nego zato što su željeti zaštiti džamiju od novotarija“. Jer i on je islam promišljao kroz učenje tesavufa. proglasio božanstvom i zahtijevao od podanika da se prema njemu tako ophode. Kılıç mišljenjem da je „vrlo vjerovatno kako ortodoksno nastrojeni vaizi nisu dozvoljavali sufijama ritual u džamiji više zbog toga što su nastojali za sebe osigurati propovjedaonicu. u tome što ih on 30 31 32 33 Isto. Da li je mujezin te iste džamije.. 268. Mula Mustafa Bašeskija je svoj stav u povodu događaju u Tabačkoj džamiji izrazio pobožnim riječima elhamdulillah uz bilješku da su „na kraju pobijedili derviši“. Nemrud nije htio prihvatiti Ibrahimov poziv u vjeru u jednoga Boga nego je sebe. „The Kadizadelis. ohol. 268. Zilfi. str. Sarajevski zanesenjaci su vjerovatno polagali pravo na džamiju u kojoj je jedan od njih bio imam i u njoj nisu dopuštali održavanje sufijskog zikira. Kao što je u Istanbulu u prethodnom stoljeću prisustvo u jednoj džamiji (i tako što su držali vaaz i tako što su održavali zikir) sufijama „davalo dodatni status i legitimnost. uzdajući se u veliku moć kojom je raspolagao. Prema toj priči. kao što je i prljalo džamiju“. 117-143. „Sivas’tan İstanbul’a.“. kao i značajnu publiku“. ali jeste oko džamijskog prostora. nakon što je postao mevlevijski šejh.32 slični su razlozi mogli potaknuti i mevlevijsko bratstvo u Sarajevu da se okuplja u džamiji. a mevlevijski šejh poput mušice. str. U Bašeskijinom su poređenju zanesenjaci poput oholog Nemruda.170 Kerima Filan ji njima je oduzimalo priliku. Rüya Kılıç.

od kako je došao. U svakom slučaju. Zilfi. uhvati predvečer na ulici muteassiba vaiza i iste ga noći privede muteselimu. „stvari koje bi trebale pripadati akademskom domenu uspijevao preoblikovati u pitanja vezana za politiku Carstva“. ali je sigurno da je među njima bilo utjecajnih i bogatih ljudi koji su. Zato ga je snašla ta nesreća. Teško je znati koliko je vaiz imao sljedbenika 14 godina nakon dolaska u Sarajevo.. U Sarajevu je smijenjen imam Tabačke džamije. o dobrim ljudima koji su nekada prije živjeli. osim dobrovoljnog rada kao muderis.34 kad su vlasti preduzele prema njemu mjeru progona. o čemu Mula Mustafa piše ovako: [Godine 1775. sudeći po Mula Mustafinim zapisima.“. 34 35 36 Madeline C.Sufije i Kadizadelije u Osmanskom Sarajevu 171 uspoređuje s Nemrudom čitamo da je Mula Mustafa njihovo nametanje u vjerskom životu smatrao silnim. SLUČAJ VAIZA. šejhovima. o derviškim redovima. august. postavljen za muderisa u medresi Inadiji. Četiri godine nakon tog sukoba je vođa zanesenjaka protjeran iz Sarajeva u Amasiju. pašama. na tuču u Tabačkoj džamiji morale su reagirati vlasti. o šejhu-l-islamu. kao što je sukob u Fatihovoj džamiji u Istanbulu 120 godina ranije bio povod da vlast intervenira. nastavili djelovati u vjerskom životu grada. 36 Iz ovoga Mula Mustafinog zapisa se čita da je vaiz boravio u Sarajevu od 1760. kad je. str. . Bit će da je do te godine. O njegovoj zvaničnoj službi u gradu možemo govoriti tek od 1767. zanesenjaci su. U narodnom mjerenju vremena Aliđun pada na 2.] Na tri dana prije Aliđuna35 dođe teli-čauš. U petak u zoru povede ga u progonstvo u Amasiju. ulemi. godine. prema medžmui Mula Mustafe Bašeskije. „The Kadizadelis. Vaizova se krivica sastojala u tome što je punih 14 godina. List 24b15-20. oholim i grubim. preduzeli sve da svoga prvog čovjeka zaštite od progonstva. VOĐE KADIZADELIJA Iako su ostavili na miru derviše u Tabačkoj džamiji. ali Mula Mustafa kaže da „više nisu dolazili zapodijevati svađu i da su derviši nastavili svakodnevno održavati zikir“. kako smo naprijed vidjeli. kazaskeru. poput propovjednika kadizadelija u Istanbulu. Nije poznato je li vlast preduzela još kakve mjere protiv zanesenjakâ.. 256. djelovao kao vaiz te da je za neko vrijeme stekao pristalice koje Mula Mustafa u zapisu iz 1766-67. s propovjedaonice dok je držao vaz grdio i ružno govorio o svim građanima Sarajeva. Možda je i on. naziva muteassibima (zuhûr-ı muteassıb (pojavili se zanesenjaci)).

Zato su neki ljudi po džamijama i po raznim ćoškovima počeli tajno ostavljati pisma u kojima je stajalo: Ey müftî câhil ebter. Ali kako je ovaj bio jedan običan neznalica. inače ljudi neznalica. također inatčijâ podnese muli zahtjev da mu se dodijeli položaj muftije. i to mu imenovanje dođe na noge. No vaiz je morao računati s nekakvom podrškom u Sarajevu kad je kratko po povratku zatražio da mu se dodijeli položaj muftije i. oktobra Mula Mustafa je zapisao da je „u Sarajevo došao prognani muteassib vaiz“. nagovore kolćehaju da se sačini mahzar (predstavka). sigurno. ali se vratio za samo dva mjeseca. doista postao muftija. on dobije traženi položaj. imâna gel artuk yeter (Muftijo neznalico. Tako izgubljen izda nekoliko zbrda-zdola (yangur yungur) fetvi. Kadi-efendije odnesu paši u Travnik taj mahzar bez pečata.38 Pisac. Mula stavi pečat na njegov mahzar. Skupilo mu se puno upita. . u navedenoj bilješci čitamo o korumpiranosti predstavnika vlasti i isto tako o građanima koji svoje namjere žele ostvariti podmi37 38 39 List 25a1-6. a oni [vaiz i njegovi ljudi] dodijele mu za to puno novca (vâfir akçe) koji su prethodni bili skupili. prema Mula Mustafinim bilješkama. List 26a15-26b3. To je za njega obavio mulin čohadâr. nije znao ništa o okolnostima pod kojima se odvijao slučaj vaiza izvan Sarajeva jer o tome nije ništa zapisao. A to je bila očita neistina. Na to su kadizadelije. Konačno se vrati vjeri. a osim toga je veoma slabo pisao. Potaknu i neke prvake da interveniraju oko stavljanja pečata. paša ne pošalje svoga čovjeka nego samo pismo. rüsvây-ı ‘âlem oldun beter. godini 10.37 Vaiz je doista jedno vrijeme bio odsutan iz Sarajeva.)39 Ako su tačni svi Mula Mustafini navodi o okolnostima pod kojima je vaiz postao muftija. O tome Mula Mustafa piše ovako: Vaiz. posve se izgubi u muftijskom poslu. muteassib i munkir. U istoj 1775. Kad je primio mahzar. I doista nekoliko prvaka i vaizovih pristalica sačine mahzar u kojem napišu kako su navodno svi građani zadovoljni njim. List 25b18. no on nijedan nije znao riješiti. Na to podnosioci mahzara obećaju kolćehaji 20 oka kahve i muli 10 oka samo da stave pečat.172 Kerima Filan Ali jedan broj njegovih [vaizovih] pristalica. dosta! Sram te bilo od svijeta. iz inata i na poticaj nekih svojih pristalica. vaizove pristalice navodno dali 150 groša mulinom čohadaru da odnese mahzar u Istanbul. A kako i u Istanbulu ima ljudi pohlepnih za novcem.

spletkario i grdio. ali je njegovo neznanje tada postalo očigledno pa je smijenjen. ali je vremenom. Potom su ga proglasili muftijom. Pisac ovdje koristi još jednu poredbu. Derviše nije volio. o tome da su ljudi pristajali uz vaiza ne samo zato što su dijelili s njim mišljenje o vjerskim pitanjima nego i iz težnje za osiguranjem nekakvoga utjecaja. kako je postajao bogatiji. godine Mula Mustafa još jednom govori o tome kako je svijet prestao uvažavati vaiza nakon što se navodno pokazao slabim poznavaocem važne vjerske znanosti.41 Petnaestak godina je stalno izlazio na propovjedaonicu odakle je napadao sufije.42 Nakon povratka iz Istanbula u Sarajevo vaiza doista više ne vidimo na propovjedaonicama kao glasnog kritičara „šejhova. tekija. neznalica. Mula Mustafa je i na drugim mjestima u medžmui komentirao vaizovo navodno nepoznavanje Šerijata i izdavanje neosnovanih fetvi. iako nije poznato u kojem je to znanju on vješt. čitamo najzad i to da pisac pristalice vaiza izravno naziva kadizadelijama. Nakon nekoga vremena dođe vijest da je pristupio redu nakšibendija i da je primio zavjet. koji je sačino 1786-1787. Šerijata: Otišao je na hadž kao bedel gdje je i ostao jedno vrijeme. Godine 1780. i takav je stekao ugled. ali se on vratio.. Ali su mu fetve bile zbrda-zdola (yangur yungur) te bude smijenjen i ode u Istanbul. Na povratku je navratio u Amasiju i ondje je umro. Najzad su ga jednom protjerali. sve što je novo slatko je.. 40 41 List 36a11-14. Po povratku u Sarajevo skrivao se jer se stidio pred svijetom.“. Narod ga je uvažavao te je uspio skupiti novac i sagraditi novu medresu na Bendbaši. List 97b13-18. čitamo o vaizovoj smjelosti da traži muftijsku službu koju nije u stanju obavljati. običan svijet. nepouzdanih ljudi iz čaršije postao je muftija predstavljajući se kao da je učen. kako kažu. Ali običan svijet to nije znao kad je vaiz došao jer.40 U zapisu o vaizovoj smrti. Bio je potpuni neznalica i u nauci i u pisanju.. džahila. Tako je narod. zastranio i ponašao se kao nevjernik sve dok Božijom odredbom nije nastradao skupa sa svojim neizmjernim bogatstvom. kada piše o učenjacima u gradu Sarajevu on nije propustiti spomenuti kako je vaiz bio nesposoban muftija: Uz pomoć nekoliko bilmeza. derviša. Napravili su od njega pravoga Karuna. za što odgovornost snose ne samo lokalne vlasti nego i one u prijestolnici. On vaiza uspoređuje s Karunom koji je najprije primio poziv poslanika Musaa i povjerovao u jednoga Boga.Sufije i Kadizadelije u Osmanskom Sarajevu 173 ćivanjem. prestao da ga uvažava. o lahko postignutom naimenovanju na taj položaj. 42 . Eto je umro i njegovom je životu došao kraj.

iako je bio muteassib i munkir. treba primijetiti da se ovdje spominje nakšibendijski red „kojemu je strogi ortodoksni islam kroz historiju bio naklonjen. F.“44 Podsjetimo se najzad i na Mula Mustafine riječi u povodu sukoba u Tabačkoj džamiji kako je vaiz. Možda su i njegovom ugledu u narodu doprinijeli faktori koji su pogodovali razvijanju pokreta kadizadelija u prijestolnici stoljeće ranije – strah od krize koja je bila zahvatila sva područja života.“.. 268. Amasijali. Tih desetak godina. do 1774/1775.46 DVIJE VJERSKE STRUJE U GRADU Vaiz je u tih petnaestak godina. možda je vijest o vaizovoj „promjeni strane“ bila glasina. Koca. te da ga je „nakon smrti 1234. „Osmanlılar Dönemi Fıkıh-Tasavvuf İlişkisi. kao i to što je narod osjećao veću potrebu za vjerskom poukom od one koju je ulema pružala. i ustanovljena njegovim zalaganjem.. Mula Mustafa to više ne spominje... str.45 Pisac nije prokomentirao tu vaizovu želju. str. Ipak. 43 Govoreći o medresi Inadiji (ili Novoj medresi) u knjizi Školstvo i obrazovanje u Bosanskom ejaletu za vrijeme osmanske uprave (Islamski kulturni centar Mostar. Ovdje navedena godina smrti muderisa Abdulah-efendije iz Amasije ne podudara se s onom koju je zapisao Mula Mustafa Bašeskija. 183-184) Ismet Kasumović navodi da je „prvi muderris te medrese bio Abdullah-ef. 44 45 46 . Cevdet Tasnifi./1818. „The Kadizadelis. od vremena kad je navodno bio muftija pa do smrti. Vidjeti ovdje prvu navedenu bilješku. očito znao da se približi svijetu. napomena 81.). pa njegove stvarne nakane možemo samo nagađati. Dok iz Mula Mustafinih bilježaka o vaizu stječemo dojam da je više težio određenim životnim ciljevima nego stabilnom duhovnom putu. Kao izvori za ovaj podatak navode se arzuhal broj 4123 i berat broj 4123 u Başbakanlık Arşivi. Zilfi. kako smo vidjeli iz posljednje bilješke. pa bi bilo korisno provjeriti navedene podatke. Budući da je pisac i u nekrologiju zabilježio kako vaiz nije volio derviše.43 Što se tiče pristupanja vaiza nakšibendijskom sufijskom bratstvu. Madeline C. 99. Mehmed Birgivî više kritizirao ponašanje nekih sufija nego suštinu tesavufskog učenja. str. Amasijali“. ne treba smetnuti s uma da je duhovni vođa kadizadelija. 1999. godine naslijedio njegov brat Šerif Muhammed-ef. vaiz možda više nije imao isti utjecaj u vjerskom životu grada kao ranije.174 Kerima Filan Zapravo ga Mula Mustafa više uopće ne spominje u svojoj medžmui sve do vijesti o njegovoj smrti. Vjerovatno se nastavio baviti poslom muderisa u medresi Inadiji na Bentbaši koja je. zatražio od mule da mu dodijeli mjesto mevlevijskog šejha.“. koliko je djelovao u Sarajevu (od 1760.

sudeći barem po sačuvanim primjercima. a u samostanskim kolekcijama u Bosni i Hercegovini. Ždralović je u tri spomenute rukopisne zbirke utvrdio 88 primjeraka Birgivijeve Risale. str. Ove podatke vidjeti u M. 74. Ždralović.49 što svjedoči o važnosti tog Ilmihala u vjerskoj literaturi u Bosni. 221. No potrebno je napomenuti da je u novim svescima Kataloga arapskih. Faroqhi kako su “neki učenjaci. Ako se ovi podaci o prisutnosti Birgivijevih djela u Bosni usporede s navodima S. Muslimansko školstvo u Bosni i Hercegovini do 1918. 219. Târîkat-i Muhammedijje.Sufije i Kadizadelije u Osmanskom Sarajevu 175 Što se tiče vjerske prakse u Bosni. Trave od srca – Hrvatske Indije 2. Tarih Vakfı Yurt Yayınları. 49 50 51 . Isto.”51 vidjet će se da stanje u Bosni u tom pogledu u najmanju ruku nije bilo posebno. 207-229. do sredine 19. „Bergivi u Bosni i Hrvatskoj“. postojala su 64 primjerka u rukopisnoj zbirci Orijentalnog instituta u Sarajevu prije nego što je spaljen u ratu 1992. Suraiya Faroqhi. Iz datumâ prepisa sačinjenih u Bosni. stoljeća. Sekcija za orijentalistiku Hrvatskog filološkog društva i Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu. Sarajevo 1983. „Bergivi u Bosni i Hrvatskoj“. također prema Ždralovićevu navodu ima 16 prepisa. postoji 30 različitih Birgivijevih djela u 350 primjeraka. (Prev na turski: Elif Kılıç). Istanbul 2005. objavljenim posljednjih godina. 50-51. str. vidi se da u tri rukopisne zbirke – u sarajevskoj Gazi Husrev-begovoj biblioteci. 47 48 Prema M. Muhamed Ždralović. vidi se da se Târîkat-i Muhammedijje prepisivao od sredine 17. Ždralović i objavio u članku “Bergivi u Bosni i Hrvatskoj”. u Arhivu Hercegovine u Mostaru te u rukopisnoj zbirci Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. str. koji se inače nisu svrstavali u kadizadelije. Ždralović. turskih. djelo u čijem trećem poglavlju autor govori o “elementima i običajima za koje se pogrešno smatra da spadaju u bogobojaznost i pobožnost. Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam – Ortaçağdan Yirminci Yüzyıla. perzijskihi bosanskih rukopisa Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu. M. str. Stoga su ovdje navedene brojke samo jedan orijentir i nikako nisu konačne. a zapravo su novotarije koje slabe vjeru makar ih prakticirali i pobožni.”50 služilo je kao udžbenik u medresama. evidentirano još dosta primjeraka Birgivijeve Risale te da tog djela zasigurno ima i u rukopisnim zbirkama drugih biblioteka. 220: Hajrudin Ćurić.48 Dva njegova najpopularnija djela bila su Risâle-i Birgivî i Târîkat-i Muhammedijje u kojima su sadržani temeljni principi Birgivijeva učenja. podržavali njihov odnos prema sufijama te kako je među svima njima išao od ruke do ruku Ilmihal s tumačenjem Birgivijeva učenja.. str.“ 47 Prema listi koju je sačinio M. str. Zagreb 2000. „obavezna literatura u mektebima bio je Ilmihal Mehmeda Birgivija.

56 Mula Hasan abadžija. Poginuo je na Bukureštu. sin hadži Mustafin. vitkoga stasa. Tako je „hadži Mehmed Ćomara.57 Za mula Saliha Sakarata. Bio je pronicljiv. On je „slijepo slijedio zanesenjaka vaiza. . List 98a12. starac. Uvijek je nosio ćulah i hrku. možda je živ u zarobljeništvu. bogat.59 Mula Mustafa ne raspravlja o tome šta je mogao biti razlog te promjene kod Ćomare hadži Mehmeda. U dijelu medžmue u kojem je zapisivao umrle građane Mula Mustafa je znao uz ime umrloga zabilježiti da je bio kadızâdeli ili njihov ljubitelj. koji je bio imam u džamiji na Ploči. postao kadizadelija dok je prije toga redovno dolazio u tekiju i učestvovao u učenju evrâda“. kao što je upisivao ako je neko bio dervîş ili pak ljubitelj derviša. starac. ali ga život ne poštedi.53 Mustafa Gušo tabutčija. Bogat čovjek. List 135a16. Imao je puno dućana u Sarajevu. inače trgovac koji je puno putovao. pristupio redu kadizadelija. razumio se donekle u zvjezdoznanstvo. Volio je derviše. List 72b1. aščija u imaretskoj kuhinji. List 73b25. List 79b5. Dakako da su to mogle biti posebne životne okolnosti.52 Kabadaja od 90 godina. Mula Mustafa čak kaže kako je „sebe zamišljao kao da je hodža Birgivija“.58 Ponegdje se nailazi. kao što ne bilježi ni za druge ljude šta ih je opredjeljivalo za vjersku praksu koju su preporučivali kadizadelije ili za onu koju su primjenjivali sufije. kao u slučaju nekog abadžije.54 Kadija Osman-efendija. Evo nekoliko nasumično izabranih zapisa: Mladi Mostić.176 Kerima Filan U svakom slučaju. List 127b23.55 Derviš Ahmed. Volio je kadizadelije. često činio razne gluposti i toliko pretjerivao miješajući se ljudima u vjeru da se o tome 52 53 54 55 56 57 58 59 List 141b16. Tu je dervišku odjeću nosio sve do smrti. Božija milost neka je na njega. više od 40. Bio je moj dobar prijatelj. Volio je derviše. na bilješke iz kojih čitamo da je neki građanin promijenio stranu. List 71a9. Ali ne zna se. u Mula Mustafino doba je bilo izraženo prisustvo kadizadelija u vjerskom životu Sarajeva. Ponašao se kao kadizadelija. mada veoma rijetko. sina aščije Alija.

pokajao se. Njegov odgovor na napade bio je strpljivost i poučno kazivanje: Kadizadelije su ga puno napadali ružnim riječima. promicatelja purističkog tumačenja vjere. miješali ljudima u njihovu vjeru može se vidjeti iz slučaja što se zbio 1782. Takav je postupak posljedica njihove zanesenosti koja ide do fanatizma. Riječ je o sukobu koji je započeo fizičkim napadom jednog kadizadelije na sufiju nasred ulice. možda. Narod počne donositi salavate na Poslanika i nastavi sve do Baščaršije grditi kadizadelije nadvladavši ih tako. pročelnik Hadži Sinanove tekije bio je. Kebkebirova mahala je na Ploči na putu od Baščaršije prema Vratniku. sudeći po tome što je lahko zaustavljen. gdje se već bio pridružio veliki broj ljudi. Kažu da je radi lijeka poslao vodu u tekiju u koju je šejh proučio i puhnuo“. List 81a4. nego spontano reagiranje jednoga ili dvojice ljudi. izložen verbalnim napadima kadizadelija. Poznata je i kao Mišćina mahala. ti pristalico novotarija (ehl-i bid’at).62 Taj put je fizički sukob izašao izvan granica svetoga prostora i iznio na ulicu neslaganje oko jedne vjerske prakse. Srećom.. izgleda često. List 41b25-42a4. sigurno nije bio nekakvo unaprijed planirano djelovanje kadizadelija.Sufije i Kadizadelije u Osmanskom Sarajevu 177 pričalo. Kad se razbolio. začula se galama na čelu povorke. Evo tog Mula Mustafinog zapisa: Od kuge je umro Vejs. To je zanesenjak mula Omer Putimrak. Napad na dženazi. nije im uzvraćao grdnjom. taj put sukob nije prerastao u opću tuču. sin šejha Hadži Sinanove tekije. ali on to nije primao srcu. Kad je povorka stigla u Sarače. godine. Dok smo ga nosili pred džamiju. inače imam u Kebkebirovoj mahali61 nasrnuo na šejha Osmana vičući: „Šta se dereš. Šejh Mehmed. pristalica i. Ali je znao kroz kakvu priču. na čelu povorke je išao mevlevijski šejh Osman-dede učeći tevhîd. poput gore spomenutog abadžije.“ Šejh Osman ga u trenu uhvati za bradu i obori na zemlju i istodobno za bradu ščepa i Ali-bašu Skendera. u prenesenom smislu kazati kako ne voli nedolično ponašanje”.strasti su zavodljive’’.60 UTJECAJ KADIZADELIJA NA ŽIVOT U GRADU Kako su se neke kadizadelije. 63 60 61 62 63 List 96a1-3. vječito mrka lica i nesređene brade. nego bi samo govorio . .

Pehlivani odu u Visoko. i uostalom svi građani.68 64 65 Imam el-Gazali. Knjiga o znanju.. od svih nevaljalih pojava koje se mogu desiti u vođenju rasprave o vjerskim pitanjima „najgore one koje završavaju tučom. List 154a18-20.66 kadizadelije im nisu dopustili da nastupe. grdnjom. 66 67 68 . (prev. zabranjivali su kafu.. Oni što pehlivanima ne dadoše dozvolu toliki su narod (ibâdullah) namučili. Sarajevo. Madeline C. I prije su kadizadelije u Istanbulu bile uspješnije u zabranjivanju društvenih običaja nego sufijskih rituala. u ljeto 1798. str. duhan. I puno ljudi iz grada ode da ih gleda.65 U tom su smislu zanimljive dvije Mula Mustafine bilješke o stavu kadizadelija prema pehlivanima koji su stigli u grad s ciljem da zabave narod izvođenjem svojih vještina.67 Devetnaest godina kasnije. Evo kako je tu situaciju opisao Mula Mustafa Bašeskija: Došli su pehlivani. Zanesenost bukvalnim tumačenjem vjere znala je kadizadelije odvesti tako daleko da promicanjem svoga stava o zabrani nekih društvenih običaja određuju život svih ljudi u gradu. List 35a6-9. Sarajevo je takav grad u kojem ima kadizadelija koji Poslanika ne bi poslušali da nešto odobri nego bi nastavili sa svojim inadom.“. Libris. i govore kao pobožnjaci a u duši su pravi smutljivci. Pehlivani na kraju odu u Visoko i mnoge su Sarajlije otišli za njima da ih gledaju. Ali neki kadizadelije iz našega grada. Salih Čolaković). otišli su na mahkemu te pehlivani ne dobiju dozvolu. potvorom. takve su ispod dostojanstva čovjeka“. Pehlivani su inače bili omiljena zabava u cijelom Carstvu. ponovila se situacija s pehlivanima: Došli su pehlivani. godine „deset dana po Aliđunu“. List 35a9. cijepanjem odjeće.178 Kerima Filan Šejh se držao strpljivosti jer sufijama je poznato da su.. očito je da su kadizadelije protiv sufija djelovali tako da su njihovoga prisustva u gradu morali biti svjesni i vjernici koji nisu pripadali nekoj od struja. 188. potezanjem za bradu. ali kad je jedna njihova trupa stigla u Sarajevo 1779. 35a12-13. 2004. str.64 Sudeći po Bašeskijinim svjedočenjima o javnim napadima u Sarajevu. „The Kadizadelis. 257. Njihovo javno djelovanje nije bilo usmjereno samo protiv sufija. Zilfi. vino. što se pokazuju kao pobožnjaci. Od kadizadelija ne može doći olakšica nego samo poteškoća. ali su im posao pokvarili dvojica-trojica kadizadelija pa im nije dopušten nastup.

U bilješci o vaizovoj smrti dovoljno je pročitati da su ga “proglasili muftijom (odnosno. Može se pretpostaviti da bi u tom slučaju i Mula Mustafa nekim komentarom pokazao kako je za tu situaciju odgovorna vlast. Budući da su oba puta kad im je zabranjen nastup u Sarajevu pehlivani otišli u Visoko. Ta situacija makar izdaleka podsjeća na onu u središtu Carstva jedno stoljeće ranije. .69 Razlog za ovakve mjere moglo je biti. Faroqhi. Ipak. Za Anadoliju se samo spominje zapis Evlije Čelebije o nekom pristalici kadizadelija u Bitlisu u vrijeme kad je putopisac ondje boravio 1655.71 MULA MUSTAFA BAŠESKIJA I KADIZADELIJE U ovim posljednjim zapisima pažnju privlače Mula Mustafini oštri komentari kojima ulazi u pitanje vjerovanja kadizadelija. str. 102. XXIV.Sufije i Kadizadelije u Osmanskom Sarajevu 179 To što je u Sarajevu narodu bila onemogućena zabava nije jedinstven slučaj. U tom slučaju Mula Mustafini zapisi pokazuju da su kadizadelije uspijevali na jednak način djelovati na društveni i politički život u Sarajevu najmanje tih posljednjih 20 godina 18. očito je da kadizadelije nisu djelovali (barem na isti način) već u tom mjestu koje je Sarajevu dovoljno blizu da je narod mogao onamo otići na zabavu. oba njegova zapisa ostavljaju dojam da je slučaj s pehlivanima u Sarajevu rezultat interveniranja kod lokalnih vlasti jednog broja kadizadelija.70 Nije jasno je li u Sarajevu motiv za zabranu nastupa pehlivanima bio držati narod pod kontrolom. i 1656. Çavuşoğlu u članku o kadizadelijama navodi kako se “njihov pokret pojavio i proširio u prijestolnici Carstva. kako navodi S. O utjecaju kadizadelija na lokalnu vlast čitali smo i ranije u bilješkama o imenovanju vaiza za muftiju. učinili muftijom)” (müfti etdürdiler) iz čega se može shvatiti kako su vaizov dolazak na taj položaj pomogle okolnosti koliko i njegova vlastita volja. 199. str. ali i u kasnijim godinama. „Kadızâdeliler“. godine. Početkom 17. D A. dok se skoro ništa ne zna o takvim intrakonfesionalnim sukobima u Anadoliji“. Isto. Kao muslimanski 69 70 71 Suraiya Faroqhi. u Istanbulu. stoljeća. zabava na ljuljačkama. što je bio jedan od omiljenih načina zabavljanja na Bajram. Međutim. S. u Istanbulu se događalo da se “s motivom zaštite morala u narodu” zabrani. ne treba gubiti iz vida da su takvim postupkom neki sultani samo htjeli imati pod kontrolom narod u vrijeme proslave Bajrama. stoljeća. nastojanje sultana da usvajajući ortodoksna načela kadizadelija ojača svoju političku poziciju. kad su kadizadelije djelovali baš u središtu. naprimjer. Osmanlı Kültürü ve Gündelik Yaşam.

Sufijski put ljubavi (Rumijeva duhovna učenja). Možda ne bi ni ovu da se nije zbila u vrijeme odabranog mjeseca za muslimanske vjernike. str. svinjom. 72 73 74 List 23a5-7. Mula Mustafa je morao imati krupnog razloga da sudi o smutljivoj duši nekih kadizadelija. psom. 111. .74 Kroz svoju praksu zapisivanja koju sprovodi u osami. da ih jednom hipotetičkom rečenicom optuži kako ni Poslanika ne bi poslušali ili da ih nazove munkirima (oholima. Takvo je ponašanje u velikom raskoraku s disciplinom duha kakvu vjernik treba vježbati u mjesecu posta.. 2005.73 U danima časnoga mjeseca ramazana potukli se međusobno nekoliko munkira. npr: William C. posvećen promišljanju Mula Mustafa sebe distancira od postupaka munkira-kadizadelija.]72 O munkirima je riječ i u narednoj bilješci iz 1771. Munkiri na to da puknu od muke. Naučnoistraživački institut „Ibn Sina“.180 Kerima Filan vjernik koji Boga spoznaje kroz učenja tesavufa i koji je u svoju sufijsku praksu uveo opominjanje sebe sjećanjem na smrt. (prevod: Rešid Hafizović). U osnovi tog Mula Mustafinog odvajanja moglo bi biti razmimoilaženje oko interpretiranja nekih vjerskih pitanja. zapisanoj nepunu godinu nakon naprijed spominjane tuče u Tabačkoj džamiji: Ramazân-ı mübârek eyyâmında bir parça münkirler birbirine musallat şodend. Mevlana Dželaleddin Rumi ljude kojima vladaju strasti uspoređuje s raznim životnjama: magarcem. kao što se inače u sufijskim tekstovima poređenjem ljudi sa životinjama ukazuje na ljudsku prirodu koja se ne izdiže iznad nagona. Dao Bog da napadnu psi na svinje. Mula Mustafa je munkirom. pa je dugih 50 godina zapisivao imena svojih umrlih sugrađana. Vidjeti. poslao je hadži Mehmed-efendiji pismo i 500 groša za popravak Hadži Sinanove tekije.. koji obnaša dužnost bosanskog vezira. List 18b6. sallata’llâh el-kelb ale’l-hinzîr. Sarajevo. kravom. Chittick. uznesenima koji poriču istinu). Zato ih Mula Mustafa uspoređuje s psima i svinjama. Sâm sadržaj narednog zapisa ne ostavlja nimalo dileme oko toga da su munkiri u Mula Mustafinom jeziku kadizadelije: Mehmed-paša Muhsinzâde. U rebîu-l-evvelu 1188. jednako kao i muteassibom nazivao vaiza skoro svaki put kad ga je spomenuo. [1774. Mula Mustafa sigurno nije u svojoj bilježnici zapisao svaku tuču koja se dogodila na sarajevskim ulicama za njegova života. Ovi što su se potukli oholi su i poricatelji su istine jer su dopustili da im strasti nadvladaju duh.

Mula Mustafine riječi kako je vaiz potpuna neznalica nikako ne treba shvatati bukvalno. Ali ono što tom djelovanju mora prethoditi jest protumačiti šta po vjeri jest a šta nije ispravno. no nisu mogli zabraniti narodu da se zabavi. Tumačenje podrazumijeva promišljanje i preuzimanje odgovornosti. sebi nije dopustio da bude nezainteresiran prema pitanjima društvenog života. Mula Mustafa. Tako je djelovanje zabranom dalo slab rezultat jer se željena promjena desila samo “na površini”. pa i do fanatizma. dok se suštinski u postupcima građana ništa nije promijenilo.Sufije i Kadizadelije u Osmanskom Sarajevu 181 Dva slučaja zabrane nastupa pehlivanima u Sarajevu otkrivaju prirodu fanatičkog vjerskog djelovanja koje se sprovodi zabranom. Nije li to razlog što se Mula Mustafa u svojim komentarima usudio govoriti o stanju duše nekih kadizadelija? Mula Mustafa Bašeskija se (kao i svaki drugi muslimanski vjernik) morao pridržavati Kur’anskih riječi kojima se vjernicima preporučuje da jedni druge upućuju na ono što je ispravno i da jedni druge odvraćaju od neispravnog. Kadizadelije na tim ajetima zasnivaju svoje djelovanje kroz zabrane i naredbe. I o kadizadelijama je pisao zbog brige o društvenoj zajednici kojoj pripada. Prihvatajući jedan način poimanja vjere čovjek određuje kako svoj život tako i svoj odnos prema društvu. Kad ih kritizira. Mula Mustafa je svjestan da tumačenje vjere utječe i na odnos vjernikâ prema društvu u kojem žive. Mula Mustafa o tim ljudima ne govori kao o pojedincima. Mula Mustafa se u tom komentaru poziva na Poslanika koji je sâmo vrelo za “živu vjeru”. zato što je vjernik. svijet je otišao u Visoko gledati pehlivane. što je mnogo više od samoga izricanja zabrane ili naredbe. Kako to da su ipak imali podršku u narodu? NAROD I KADIZADELIJE Vaiz iz Amasije zasigurno je svoja javna obraćanja s propovjedaonice znao uskladiti s vrijednostima publike. Jer treba imati u vidu . Koliko se Mula Mustafa ne slaže s doslovnim interpretiranjem vjere pokazuje njegova odveć oštra primjedba da se kadizadelije svojih stavova drže “iz inada” i onda kad su pred njima dokazi da vjera nešto izričito ne zabranjuje. On im zamjera što “narodu otežavaju umjesto da olakšaju” uz tvrdnju da se tako žele približiti Bogu. Sufije drže da bukvalno poimanje vjere vodi do zanesenosti. nego ih spominje kao članove zajednice. on ih ne imenuje. Sarajevske kadizadelije doista su onemogućili zabavu u svom gradu.

Ali kako je bio iz unutrašnjosti. 17 u navedenom članku (Anali Gazi Husrev-begove biblioteke. fol. I u drugim naukama nije bio neznalica.77 Ipak. u poznavanju turskog i perzijskog jezika te poezije i nasljednog prava bio je kao vaiz. Imao je pri sebi tračak zanesenosti.182 Kerima Filan da je vaiz bio naimenovani muderis u jednoj medresi. Prije će biti da je vaizovo tumačenje vjere bilo drukčije od onoga koje je Mula Mustafa slijedio. Vidjeti na str.) List 36a15-20. Držao je propovijedi i časove običnom narodu. i to dvije kratke rasprave i jedno djelo iz logike. Rukopis je kataloški obrađen i njegova obrada će biti objavljena u 18. R-2516. bio je muderis u Đumišića medresi. Sarajevo 2007.76 Hadži Mehmed-efendija Čajničanin je morao biti učen čovjek dok je bio postavljen i za muderisa i za muftiju. nije imao građansko držanje. Istina. Birgivija i Kadizadea. O tome uostalom svjedoči i činjenica da je napisao neka djela na arapskom jeziku. XXV-XXVI. Al-Amasija iz racionalnih i tradicionalnih znanosti“ koju mu je u Istanbulu izdao as-Sayyid ‘Abdulwahhab ibn Husayn ibn Walijuddin al-Amidi s neraskidivim lancem prenosilaca. postaje nam jasnije da je Mula Mustafa Bašeskija pisca takvoga djela naziva neznalicom zato što on nije bio pristalica tumačenja vjerskih pitanja koja su nudili spomenuti učenjaci. 21a-22b i 23b-24a u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu. U jednoj medžmui u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu postoji prepis njegova tri djela na arapskom jeziku. počeo ga je hvaliti kao izvanrednoga učenjaka i pretpostavljati ga pravoj ulemi. ali ljudi su rado slušali njegova predavanja. želudac bi mu se okrenuo od zgražanja. ništa o tome nije znao. koji je u toku izrade. 76 77 . Kad pročitamo u kataloškom opisu da je Mehmed-efendija svoju raspravu o onome što se uči poslije pet obaveznih dnevnih namaza napisao na osnovu jednoga Ibn al-Humamova komentara te fikhskih djela Muhameda al-Halabija. stoljeću i faktora koji su tada doprinijeli popu75 U članku „Idžazetname u rukopisima Gazi Husrev-begove biblioteke – Prilog proučavanju historije obrazovanja u BiH“ autor Haso Popara navodi pod rednim brojem 16 „idžazetnamu Sayyida ‘Abdullah-ef. I Mula Mustafa mu je priznao da poznaje logiku. Sva se njegova priča svodila na to šta je vidio u Arabiji. na pamet pada tumačenje stanja u Istanbulu u 17. Da ga sluša obrazovan čovjek. kad se pročita ovaj Mula Mustafin zapis. Ipak. svesku Kataloga rukopisa Gazi Husrev-begove bilioteke. 13b-16b. Znao je logiku i proznu književnost (opisivanje). Vidjeti rukopis br.75 Pisac je oštro prokomentirao i propovijedi jednoga drugog sarajevskog učenjaka: Hadži Mehmed-efendija iz Čajniča. Kako narod nema razbora.

„Osmanlı Fikir Hayatında ‘Kadızâdeliler“.78 Kadizadelije su svojim propovijedima popunjavali tu prazninu u vrijeme društvene i ekonomske pometnje. i ako su Sarajlije Mehmeda-efendiju Čajničanina “pretpostavljale pravoj ulemi”. 253. str. indirektno govore o ulozi učenih ljudi u društvenoj zajednici.. 80 . bit će da je ulema zanemarivala svoju ulogu u društvu da putem propovijedi ili neke druge vjerske prakse pruža narodu potrebno vjersko obrazovanje i pomaže mu u duhovnom uzdizanju.“. str. učestvovali Bosanci – od rata na istočnom frontu s Rusijom. M. posjećivanjem džamija u kojima su propovijedi držali vaizi-kadizadelije. narod je „pokazivao potrebu javnosti za koherentnijom vjerskom poukom. Osmanska država je na više frontova vodila borbe u kojima su. kao što je rat u Crnoj Gori 1768. zabavljene najvišim slojevima društva. „The Kadizadelis. Zilfi. 261.79 U vrijeme napredovanja vjerskog fanatizma u Sarajevu kriza u Carstvu je već bila ozbiljna. Zilfi. po kojemu će se pristalice njegova učenja nazvati kadizadelijama. Karagöz u vezi s kadizadelijama u Istanbulu – brani stavove svojih istomišljenika možda i više nego svoj privatni svijet. I posljednja navedena Mula Mustafina bilješka.80 što je opet svojevrsna slika dotične društvene zajednice. Prema: Madeline C. postati muftija (onu müfti etdürdiler). Pokazali smo naprijed kako u imenovanju vaiza za muftiju ne treba gledati samo vaizovu želju za položajem. „The Kadizadelis. Karagöz. i prema svjedočenju Mula Mustafe Bašeskije. uz određenu podršku. a tada je ta potreba naroda svakako bila najviše izražena. “za ljude koji su odlazili slušati predavanja u džamiji postao način bijega od paklenih dubina neznanja“.. ZAKLJUČAK U članku smo analizirali bilješke iz medžmue Mula Mustafe Bašeskije u kojima se spominje prisustvo vjerskih zanesenjaka (muteassiba) u Sarajevu u 18. 149.. kako kaže Katib Čelebi. preko ratova s Austrijom do onih koje “velike historije” ne bilježe. nisu uspijevale odgovoriti. Osmanski učenjak Katib Čelebi je u svome djelu Fezleke-i Tarih zapisao da je Mehmed-efendija Kadizade.“. Ako su Stambolije slušali vaize zato što su. str. Naime. Prihvatanjem položaja u takvim uvjetima pojedinac – kako navodi M.“ na koju medrese. nego treba uočiti opće stanje u kojem je bilo moguće.Sufije i Kadizadelije u Osmanskom Sarajevu 183 larnosti kadizadelija u narodu. “bili u paklenim dubinama neznanja”. stoljeću. kao i neke druge u njegovoj medžmui. Povezujući sadržaj bilježaka upisanih na različitim mjestima 78 79 Madeline C..

Istanbul. U Mula Mustafinim bilješkama pratimo kadizadelije u Sarajevu do kraja 18. Mula Mustafina medžmua potvrđuje da su vjerski život u Osmanskoj državi obilježavala (najmanje) dva poimanja islamskog vjerovanja. povode za drugim knjigama i izvorima. Vaiza iz Amasije. On u svojim vazovima napada tekije. Po riječima Mula Mustafe Bašeskije. pričaju da su zidovi oko bosanskih džamija novotarija. to što je zaboravljen islam iz vremena Poslanika i što se vjernici. vikao je jedan promuklo i grubo. Svakoga petka bi svojim vazom tako ganuo slušatelje da bi se neki rasplakali. stoljeća. Tugra.. Njihovo djelovanje doista podsjeća na postupke kadizadelija u Istanbulu u 17. a neki bi čak pali u nesvjest od zanosa. vojni porazi. Još je važnije to što 81 82 Orhan Pamuk. str. racionalno i doslovno. Drugo izdanje. nailazi na tu karakteristiku osmanskog društva. koja su vremenski i prostorno smještena u Osmansku državu. . u ime islama. str. 18-20. 266. naročito u pogledu njihovog nastojanja da određuju vrijednosti cijele društvene zajednice. Islam se ne treba zaziđivati od života i svijeta. stoljeća kako svojim utjecajem na lokalnu vlast zabranjuju narodne običaje. Benim Adım Kırmızı.184 Kerima Filan u medžmui. stoljeću. I u savremenim se književno-umjetničkim djelima. epidemije kuge. kosati i bradati. stoljeću isprepleten odnosima između birgilija i derviša. u kojem je vjerski i društveni život Sarajeva u 16.82 Podsjetimo se na kraju na rečenicu kojom smo započeli ovaj članak: da Mula Mustafa u svojoj medžmui pokazuje otvorenu netrpeljivost prema vjerskim zanesenjacima-kadizadelijama.. Mula Mustafa Bašeskija izravno naziva kadizadelijama. 1998.81 Jedan drugi primjer iz savremene književnosti je roman Pjesme divljih ptica Enesa Karića. nek grade kuće. treba ih porušiti pa dati borcima taj gotov kamen. onda kad je život donosio to što je pisac odlučio zapisati. 2009. Orhan Pamuk je u roman Zovem se crvena uveo vaiza Husreta Hodžu. koristan. kao što su skupoća. Sarajevo. sufije i vjerske prakse koje su oni uveli. derviške redove. Pamukov vaiz govori da je jedini razlog nedaćama. vidjeli smo da su muteassibi bili prisutni u vjerskom životu Sarajeva od šezdesetih godina 18. kao i njegove pristalice što ih je stekao tokom petnaestak godina javnog djelovanja. koji je u prijestolnicu došao iz unutrašnjosti i zauzeo propovjedaonicu u jednoj od najvećih carskih džamija. Evo nekoliko nasumično odabranih rečenica: Onda naiđoše trojica bergilija. vjerski fanatizam je bio potaknut dolaskom jednog propovjednika (vaiza) iz Amasije. Riječima netrpeljivosti Mula Mustafa je jasno pokazao svoj lični stav prema njima. drska i prijeteća.

kako navodi Mustafa Aškar. Kadızâdeli ve Meşâyıh Tartışmaları Açısından Niyazî-i Mısrî ve Döneme Etkileri”.) nastupilo je doba primirja između nas i njih. Hiljadu osamdeset pete (1674. . 18. sufije..”83 Koliko su ovakve medžmue važne kao neposredan izvori za mnoga područja historije tema je kojoj savremena osmanistika posvećuje pažnju. u svojoj medžmui spominje kadizadelije još mnogo oštrijim riječima nego što to čini Mula Mustafa. način na koji je Mula Mustafa bilježio svakodnevnicu u svoj njenoj punini pokazuje kako jedan čovjek. Evo jedne bilješke iz medžmue Nijazî-i Misrîja: . te one koji će doći poslije njega promatra život oko sebe. Najzad. “Tarikat-Devlet İlişkisi. medžmua Mula Mustafe Bašeskije Summary Sufis and kadizadelis in Ottoman Sarajevo In this work we talk about presence of Islamic religious fanaticism (muteassiba) in town of Sarajevo in 18th century.. kao kulturno pamćenje.Sufije i Kadizadelije u Osmanskom Sarajevu 185 se oštrim komentarima o kadizadelijama Mula Mustafa stavio u red onih sufija koji su svojom obavezom smatrali reagirati na društvene pojave te su s tim ciljem održavali tradiciju zapisivanja svakodnevnog života u svoje medžmue. august-septembar 2009. http://kurannesli.Pred kraj hiljadu sedamdeset prve godine (1661. Ključne riječi: Sarajevo. Munkirima je cilj bio srušiti tekije i umjesto njih podignuti medrese. čuveni sufija iz 17. Ipak.. štujući sebe i svoju zajednicu.) bio sam prisiljen napustiti Ušak i odseliti se u Bursu. važne i za druge oblasti nauke. stoljeće. Za upoznavanje sufijske tradicije zapisivanja neobično je važno to što samo dvije-tri Misrîjeve bilješke koje su nam za sad dostupne pokazuju da su dvojica sufija zapisivali ne samo slične situacije nego i sličnim jezikom – kod obojice su kadizadelije munkiri.info/bilgibankasi/yazi. Istodobno su. kadizadelije. sve zapaža i o svemu promišlja. stoljeća Nijazî-i Misrî. The author’s discussion 83 Mustafa Aşkar. asp?id=390. koji je u historiji osmanskog vjerskog života ostao poznat po stalnim sukobima s kadizadelijama. Ta je osmanska tradicija još uvijek tako malo poznata da o njoj više pretpostavljamo nego što sa sigurnošću možemo govoriti.

religious fanaticism in Sarajevo was induced by one preacher (vaiz) who came from Amasi. In this work we have analyzed different situations from the life of town of Sarajevo which shows misunderstanding. Because of that fact. Mula Mustafa Bašeski in his notes refers to Sarajevo’s fanatics as kadizade.186 Kerima Filan is based on the notebook of muteassib which Mula Mustafa Bašeski. such attitude of Mula Mustafa Bašeski came from his understanding and explanation of Islam: he was Islamic mystic (sufi) and follower of rational explanation of religion. the author of this work has tried to show that. From the private notes of Mula Mustafa Bašeskija. it could be seen that he was intolerant towards religious fanaticism. The contents of notes show that Sarajevo fanatics wanted to influence religious life in town in same way as kadizade did in Istanbul in 17th century. . citizen of Sarajevo. And in fact. intolerance and even conflicts among religious fanatics and sufis. made in his notes (majmua) between 1760 to 1805. According to written observation of Mula Mustafa Bašeski who was contemporary of the event about which he made note.

a po drugima 1459. učestvovao sa Fatihom u pohodu na Skadar.. stoljeću. Ahmed-paša. kao i njegovi sinovi nose prezime Hercegović (Hersekzade). kao sin bosanskog srednjovjekovnog vladara Hercega Stjepana Kosače. Poezija na osmanskom prepuna je stihova i pjesama o njemu. godine već bio miralem. po svoj prilici. on ostaje na Dvoru obrazujući se kod najboljih učitelja svog vremena. 1466. kao i umijeće sastavljanja administrativnih spisa na osmanskom turskom jeziku. rođen je 1456. što je. savladao je čak i osnove orijentalno-islamske metrike i poetike. kao zalog odanosti caru i sigurnost da sultanova vojska neće pustošiti njegove krajeve. Pored usvojenih temelja maternjeg jezika kod kuće. a njegov otac. Godine 1463. Ahmed-paša u poetiziranim osmanskim hronikama Ahmed Hercegović. sultan Mehmed Fatih osvaja Bosnu. šalje ga na Dvor. i njihovu integraciju u dolazeću kulturu i civilizaciju. Hercegović . u to vrijeme omogućavalo dobar status njegovih zemljaka u Carstvu.Adnan Kadrić VELIKI VEZIR I PJESNIK AHMED-PAŠA HERCEGOVIĆ U POETIZIRANIM HRONIKAMA NA OSMANSKOM JEZIKU (Prilog književnoj historiografiji) Sluga je tvoj iskreni veliki vezir vremena tvoga. koje su priznavali svi na osmanskom dvoru. Svjestan svog plemićkog porijekla. uglavnom kroz formiranje nove vladajuće klase. poznat je kao jedan od prvih velikih vezira bosanskog porijekla u 15. . Dobija na upravu sandžak u 1 Tuhfe-i Nā’ili. šta će tada biti!? 1. sin Hercega Stjepana Kosače. Kao što se vidi kasnije iz nekih njegovih rukopisa. godine u Herceg-Novom (Kastel Nuovo) u porodici Kosača.1 Prema nekima autorima. godine. Bio je miljenik sultana Mehmeda Fatiha. Pošto je njegov otac umro tri godine poslije.koji život žrtvom čini Ako dušmanu piće smrti on pruži. Ahmed Hercegović je 1478. i svladava osnove perzijskog i arapskog jezika. na Dvoru ubrzo uči turski. a neki pisci tezkira (biografskih antologija pjesnika) uvrštavaju i njega u pjesnike na osmanskom turskom jeziku.

O ugroženosti istočnih granica Carstva obavještavaju Sultana Bajazida II. dok je još bio na toj funkciji. umjesto fitilja. prelazi preko Halepa i napada tri begluka koji su pod upravom Osmanlija. izdvojili smo sljedeći odlomak iz Hadidijeve Hronike: Odmah je naredbu izdao car uzvišeni te su čovjeka do Hercegovića poslali Reče: “Hitro dođi i pomozi ne dopusti da dušman utvrdu osvoji!” Hitro spahije tad prikupi paša uzjaha ata i u isti tren na put se zaputi odmaranja prekide i do zemalja tih stiže vojska boj otpoče i na tvrđavu napade u istom trenu kad se tug3 i bajrak ukazaše boj (neprijatelji) napustiše. Hazırlayan: Necdet Öztürk. pobjegoše na top. tako da sultan vrši hitnu mobilizaciju vojnih jedinica u Karamanu. vojnici navališe Čerkezi pobjegoše poputninu i čadore razbacaše 2 3 Hadîd. da bježe. odlučuje se za napad većih razmjera. iz kojih ćemo izdvojiti samo nekoliko kraćih odlomaka. Pošto je egipatski vladar preko svojih uhoda već znao za lošu pripremljenost osmanskih vojnika. i.-1523. İstanbul. 1991. samo im to preostade Ljudi u tvrđavi vrata otvoriše. ženi se 1484. Bio je također omiljen i kod sultana Bajazida II. kćerkom sultana Bajazida II. Tug se nosio na dugačkom koplju i spada u vladarske i vojne insignije. sina Hercegova (Hersek-zade). dok Ferhad-beg pada u ropstvo. godine biva postavljen u Hudavendigar sandžak. Adani i Varsagu. Tevârih-i Âl-i Osman (1299-1523). potom. godine mladom princezom Hundi hatunom. nakon smrti Fatiha. Historičar i pjesnik Hadidi u svojoj knjizi Tevārih-i Āl-i Osmān (1299-1523) / Hronike Osmanove porodice (1299.)2 u nekoliko poglavlja opisuje ratovanja Ahmed-paše Hercegovića i napredovanje u društvu. Postaje upravitelj (beglerbeg) Anadolije. Za opis «viteškog lika» Kosače Ahmed-paše. Sultan traži da se u to područje pošalje Ahmed-paša Hercegović kako bi pomogao odbranu ugroženih granica. poklopac staviše Onog trena kad dođe.188 Adnan Kadrić okrugu Hamidije. 1481. Hadidi prvo opisuje događaj kad egipatski vladar okuplja vojsku. U napadu stradaju osmanski begovi Musa-beg i Mustafa-beg. .

4660-4674)4 U nastavku je epizoda o ranjavanju Ahmed-paše. a u kojoj se pjesnik usuđuje toliko puno pažnje posvetiti jednom junaku. te ukoren postade zapovjednik Trabzona i zapovjednik Engurija obojica tad pobjegoše sa vojnicima svojima Kad je Paša uzjahao. . U ovom djelu Ahmed-paša Hercegović se opisuje kao iskusni diplomata u razgovoru sa egipatskim vladarom.. to rješenje bijaše i njihov zapovjednik pobježe.. (Hadidi. Prema hroniča4 Hemān emr eyledi Hünkār-ı a‘zam / Demiş ta‘cīlile var eyle yārī / Ale’ta‘cīl cem‘ idüb sipāhı / Menāzil kesdi irdi ol diyāra / Hemān-dem kim göründi tuğ u sancak / Hisārun halkı kapu açdı çıkdı / Olar geldügi dem hamle itdi leşger / Paşa baş kesene itdi siyāset / Bular kim konmağa meşgūl olurlar / Çerinün ba‘zı gelmekdeydi nā-gāh / Karaman leşgeri kaçdı selāmet / Trabuzan Begi Engüri Begi’le / Süvār olınca paşa ba‘zı begler / İki yüz Yeniçeriyle paşa / Nice merdān bulardan vü olardan / Ki Hersekzāde’ye saldılar adem Koma kim düşmen ala ol hisārı Sürüp Pāşā hemān-dem tutdı rāhı Çeri ceng idüb üşmişdi hisāra Kodılar cengi kaçmak kaldı ancak Fitil yerine topa mıh kakdı Kaçar Çerkes dökerdi raht ü çāder Ki kon diri tutub idem hakāret ‘Adu hāzır heman hamle kılurlar Görüb ol hāli kim oldılar āgāh Begi bile kaçub oldı melāmet İkisi bile kaçdı leşgerile Suya döküldi vü gark oldı çok er ‘Aceb ceng itdi dürüşdi savaşa Tenin topraga salub çıkdı serden. budući da se radi o tipičnoj osmanskoj hronici o sultanskim osvajanjima.. kad je u zanosu borbe otišao malo dalje ispred vojske.Veliki vezir i pjesnik Ahmed-paša Hercegović. (Hadidi. naprijed se usamljen pojavi ... Tad je Ahmed-paša pao u zarobljeništvo. i to u teškoj situaciji. te se utopili Paša sa još dvije stotine janjičara Začudno u boj kreće i oštro napada Koliko samo hrabrih i od jednih i drugih tamo bi Tijela im na zemlju obori. 4660-4674). Opis izgleda pomalo nestvaran. koja ga nije stigla dovoljno pratiti u jurišu.. neki zapovjednici tad u vodu su pali ratnici brojni. 189 prema onom koji je ranije glave sjekao Paša se ljubazno ponašao “Pusti da ga živog uhvatim i da ga ruglu izvrgnem tako” On gledaše kako su spuštanjem naniže zauzeti neprijatelji što odmah napadaju spremni Neki vojnici iznenada dolaze situaciju posmatraju i obavijesti pronose vojska karamanska pobježe.

pravde.190 Adnan Kadrić ru Hadidiju. pašine. osobito kad mu je sultan Bajazid II ukazao brojne počasti. oni je tako srušiše Preko tvrđave Uzbeci pređoše i odoše Hercegovića čak u Misir otpremiše Stigoše i visočanstvu se sultanskome približiše Njemu u službu Hercegovića predadoše . a sama njegova sudbina. časti i poštenja. kako se bespotrebno ne bi prolijevala krv i kako bi zadržao što više osvojenog teritorija i ratnog plijena. bila je neka vrsta jamstva egipatskom vladaru da i “osmanski” sultan drži do viteštva. Egipatski vladar pita Ahmed-pašu za Hercega (Stjepana Kosaču). pa ga kasnije čak i prihvatio za svoga zeta. vidar se za rane približi Ranu njegovu smiri i potom previ Poraženi. i da je. Kad je egipatski vladar saslušao Ahmed-pašu Hercegovića. dušmani Konju njegovu neki Čerkez zadnje noge polomi Konj mu se skrši i paša zarobljen bi Mnogo se borio al’ na kraju svladan bi Uhvatili su Hercegovića i onda priveli Egipatskome beglerbegu kao dar poklonili I vidje beg taj kako se na nj’ Čerkez sjati Dva prsta lijeve ruke njegove. a Ahmed mu odgovara da je njegov otac bio “vladar zemlje bezvjernika”. od roba do vezira. potom. on sam. bio zarobljen sa još brojnim predstavnicima bosanske vlastele. sina Hercegova. Naveo je kako je osmanski vladar pravedan i darežljiv. pade k zemlji Odmah naredi. Slijedi opis ranjavanja Ahmed-paše Hercegovića: Navališe na pašu i raniše ga oni. zatim kako mu je na Dvoru ukazana velika pažnja. raspršeni i poraženi vojnici Opet su se na utvrdu tad ustremili I posljednju su po zavjetu utvrdu uzeli Ljudi iz utvrde na milost su se (ranije) predali Ali ovi ne bijahu ispunjavanju obećanja vjerni Stanovnicima utvrde velik su zulum načinili Svu opskrbu naroda oni opljačkaše Stižući do mjesta tvrđave. egipatski vladar koji je pobijedio osmansku vojsku iz tri begovata u blizini Adane kaže kako i on “zna za porijeklo i porodicu” Ahmeda. odlučuje da zarobljavanje sultanova zeta (Ahmed-pašu Hercegovića) iskoristi kao sredstvo za privremeno primirje sa osmanskim vladarom. Ahmed Hercegović.

on je musliman. Herceg . a muslimani i mi Zašto bismo muslimansku krv prolijevali?” Odmah vladar egipatski naredi. Sa pašom pokrenuše se begovi i odoše Odmorišta prekidoše i opet do Rumelije stigoše Kao znak za okončanje rata paša iznese darove Darovi uspješno pomogoše da se oni izmire. stade pred njega Tako sultan Hercegovića gleda i pita: “Daj reci mi ti.Veliki vezir i pjesnik Ahmed-paša Hercegović.. a i oružje i poputnine Pomogao je da se tu ubilježe zapovjednici svi Naredio da se poredaju kaftani i zlatnici. 191 A on poštovanje pokaza. kad međusobne netrpeljivosti nestane” Reče – “Rumelijski sultan ne želi se inatiti Želja njegova je i sa vama prijateljem postati” Reče vladar egipatski – “Njemu vas mi i kanimo poslati Idite i sa njim pomirite me vi! Šta još treba. kako to da si ti uzeo hanovu kći Možda baš zato što želiš tome hanu sluga vjerni biti ti?” On odgovori – “Ja njemu već podosta bijah u službi Pažnju meni tad ukaza. 4675-4699)5 5 Üşüb paşayı da mecruh iderler / Yıkıldı atı vü paşa tutuldı / Tutarlar Hersekoğlunı varurlar / Görür ol beg kim ana Çerkes üşmiş / Hemân emr eyledi cerrah irdi / Kırıldı vü tağıldı sındı leşger / Alurlar ahdile âhir hisarı / Velîkin ahde itmeyüp vefayı / Kamunın rızkını yağma iderler / Hisar üstinden Özbek göçdi gitdi / Atını Çerkes’ün biri sinirler Çok oynadı veli sonra utuldı Mısır Beglerbegisi’ne virürler Sol elinün iki barmağı düşmiş Cirâhatını tîmâr itdi sardı Hisârun üstine yine düşerler Hisar ehli virürler ihtiyarî Hisar ehline iderler cefâyı Hisarı yire varınca yıkarlar Bile alup Hersek-oğlı’n Mısr’a iletdi .. svoju kćer dade mi” Reče (vladar Egipta) – “Sa vladarem iz Rumelije dobro ophođenje Bolje je. ata i kaftane Za put oni darivaše. uze nas i ode. (Hadidi.ko je čovjek taj Ja znam za tvoje porijeklo i rod tvoj!” On odgovori – “On (Herceg) bijaše vladar u Zemlji bezvjerničkoj Što htjede naštetiti zajednici Muhamedovoj Sabljom Mehmed-han našu zemlju osvoji Nas robljem učini. taj kraj napusti” A on upita – “Pa.

192 Adnan Kadrić Iz navedenog odlomka saznaje se i kako je Ahmed-paša bio ranjen. biz Müsilmân / Hemân emr itdi sultân at ü hil’at / Cemî’-i beglerün kaydın kayurdı / Göçüp pâşâyile begler ki gitdi / İdüp pâşâ halâs içün müdârâ / İletdı Hersek-oglı’n hizmetine Çü sultân Hersek-oğlı’n gördi sordı Bileyin aslun u neslün senün ben Muhammed ümettî bed-hvâhıyidi Esîr eyledi bizi aldı gitdi Ki sen kul olasın senün o hânun İdüp himmet kızını virdi bana Yegidi aradan gitse yavuzluk Sizünle dost olmakdur muradı Varup anunla ıslâh eyle bizi Müsilmândan niçün dökevüz kan Sefer çün virdiler esbâb ü âlet Müretteb hil’at ü altun buyurdı Menâzil kesdi yine Rûm’a yetdi Barışdurmağı idindi müdârâ. 4675-4699) . stihovima u mesnevi-rimi (Hadidi. na pomalo čudan način. čak i kako je ostao bez dva prsta lijeve ruke. prikazuje diplomatska sposobnost Ahmed-paše u izmirenju dvaju muslimanskih vladara: osmanskog vladara i vladara Egipta. Hadidi u poglavlju ‘Azm-i Sefer-Kerden-ı Be-Niyyet-i Gazā Sultān Bāyezid Hān be-Vilāyet-i Mora Be-Kasd-ı Eynebahtı Zi-Kılā‘-i Firengistān (Odluka o pohodu uz spremanje na vojnu Sultana Bajazida hana sa Vilajetom Mora i namjerom da se krene ka Ejnebahtu i utvrdama u Evropi) opisuje učešće Ahmed-paše Hercegovića sa sultanom Bajazidom II u borbi u Vilajetu Mora. (Hadidi. od kojih ćemo izdvojiti samo neke: Varup irişdi sultân hazretine / Idüp ta’zîm karşusına turdı / Ki Hersek ne kişidür di bana sen / Didi kim Kâfiristân şâhıyidi / Kılıcile iklîmümüz feth itdi / Didi yâ sen nice aldun kızın anun / Didi ben eyü kullug itdüm ana / Didi Rûm pâdişâhıyile uzluk / Didi sultân-ı Rûm itmez inadı / Didi irsal idelüm ana sizi / Ne lâzım ol Müsilmân. Također se. 5059-5090) a u formi hronike.

napuštaju krajeve zvijezde svake noći svijetle kandilje pridržavajući. 311-312) Prođe zima. str. iz Hadidijeve Hronike (Sül. stiže vrijeme jasmina opet pašnjaci počeše bujati. 193 O ratovanju Ahmed-paše Hercegovića.Veliki vezir i pjesnik Ahmed-paša Hercegović. Ktp.. neprestano jure i dolaze.. Esad Ef. sve se probudi ukrašeni u to doba postadoše bašče i pašnjaci uz travnjak i dijelovi pašnjaka vrijeme prostrije dušek od zelena atlasa kako bi tu stigla vojska Bajazida hana silne vode za napajanje brava od vojske. osvjetljavaju mjesto za odmaranje Padišah naredi da se vojske skupe one se tad pripremiše. 2081. lađe se popuniše odmah pisari pero u ruku uzeše pisma u razne krajeve odnesoše Njegovoj se naredbi pokoravajući begovi stigoše svi se vojnici zajedno u gomilama skupiše .

Pjesnik ranije spomenute historijske mesnevije ukazuje na lik Ahmed-paše Hercegovića. (Hadidi. odnosno osvajanja More (Moreje)7 i zauzimanja Ejnebahta / Inebahta (Lepanta)8 i povratka u Istanbul 905.. Ahmed Paşa İbn-i Hersek-rā Be-vezāret-i Dīvān” (Sultan Bajezid-hanovo postavljenje Ahmed-paše. sljedećim stihovima: 6 Gidüp kış geldi hengâm-i semenler / Müzeyyen oldı dehrün bâg u râgı / Yeşil atlas döşek döşedi devrân / Sular suvarmağa ceyşün tavarın / Kevâkib her gice nûrânî kandil / Şeh emr itdi ki cem‘ ola çeriler / Hemân küttâb eline aldı hâme / İdüp emre itâ‘at geldi begler / Karadan gendü deryâdan gemiler / Menâzil kesdi gâh Mora’ya yetdi / Gemi ehline Ahmed Pâşâ sâlâr / Çeri kira saldı deryâdan şehin-şâh / Yine neşv ü nemâ buldı çemenler Çerâ-gâhun çemenle çak çağı Huzur itmege ceyş-i Bâyezîd Hân Uçup uçup gelür koyup diyarın Tutup rûşen olur konduğı menzil Müheyya oldı tonandı gemiler Perakende itdiler etrafa nâme Derilüp cem‘ olurlar cümle leşger İçi pür yarag ti ehl âdemiler Gemiler yelken açdı. sina Hercegova. sjeverno od Moreje. 5059-5070) 7 8 Poluotok na samom jugu Grčke. h. Poluotok na jugu Grčke. Između Moreje i Lepanta nalazi se vrlo uzak zaliv.). zapovjednik glavni bijaše Vojnike sa mora padišah poslao je Čitavu Evropu (o tome) obavijestio je . a sa mora lađe unutrašnjost njihova oružjem i ljudima ispunjena je Padišah odmorišta prekide. g. / 1500. . (1499.. među vezire Porte) Hadidi opisuje i jedno od brojnih postavljenja Ahmed-paše Hercegovića na mjesto velikog vezira. do More stiže lađe jedra podigoše. (Hadidi.194 Adnan Kadrić on sam sa kopna. pojuriše i odoše onima na lađi Ahmed-paša rukom znak (za pokret) davaše To znači da Hercegović serdar. uçdı gitdi Ki ya‘nî Herkes-oglı’yidi serdâr Firengistân cemî‘i oldı âgâh. U poglavlju pod naslovom “Bāz-āverden-i Sultān Bāyezid Hān. 5059-5070)6 Slijedi vrlo detaljan opis bitke.

od vladara ostalih vladara dozvolu tražeći puno puta je dolazio da bi se vlasti odrekao Silnu ljubav prema vezirskoj službi u srce nije stavio! Za ovu priliku. među vezire Porte» Padišah je jednog vezira imao u državnim poslovima on je padišahov savjetnik bio oličenje darežljivosti.Veliki vezir i pjesnik Ahmed-paša Hercegović. Ktp. 319-320) «Sultan Bajezid-hanovo postavljenje Ahmed-paše.. str. Esad Ef. eto.. 2081. tako. Sina Hercegova. svijet treba da vidi što posrijedi je: . pravednosti i sklada očitovanje ponosa vezirskoga trona uz opis ovaj. tražeći da ga se od službe vezira oslobodi on. pametni bijahu i riječ i djela njegova njega su prihvatila tri padišaha slavna veziri i begovi njegovi vidješe da onaj što se ne pokorava na ovom svijetu nemira vatru podgrijava A on. 195 Opis postavljenja Ahmed-paše Hercegovića za vezira Porte u Hadidijevoj Hronici (Sül.

Naprosto se ne pridaje prevelika pažnja emotivnom doživljavanju (ili preživljavanju) određenih događaja. a nije bio opterećen vlašću (Silnu ljubav prema vezirskoj službi u srce nije stavio/Dile almadı sevdâ-i vezâret). pejsaža i sličnih pojava unutar različito stilski modificiranih dijatipoza najčešće se sreću na početku poglavlja. ili se osmanska vojska hrabro bori do poraza. Pri analizi navedenih Hadidijevih stihova o Ahmed-paši Hercegoviću uočavaju se neke opće osobitosti poetiziranih hronika pisanih u mesnevirimi. Katkad se sretne pokoja etopeja. 9 BÂZ-ÂVERDEN-İ SULTÂN BÂYEZÎD HÂN AHMED PÂŞÂ ÎBN-1 HERSEK-RÂ BE-VEZÂRET-Î DÎVÂN Varidi bir vezîri pâdişâhun / Müşîri memleket emrinde şâhun Sahâ vü adl ü âheng mazharidi / Vezâret tahtınun ol mefharidi Şu resmileydi kavli. ona je skoro po pravilu vrlo kratka i stereotipna: neprijatelj se skoro uvijek preplaši i pobjegne. fi‘li ma‘kûl / Üç ulu pâdişâha oldı makbûl Vezîr ü begleri görmiş ki serkeş / Serâser bu cihân âşûb-i âteş Vezâretden ferâgat isteyüp ol / Şehin-şâhdan icâzet isteyüp ol Nice müddet varup itdi ferâgat / Dile almadı sevdâ-i vezâret Bu resme göricek hâlî cihânı / Şeh andı ol vezîr-i kâr-dânı Yazup ikrâmile ta‘zîm ü izzet / Pes Ahmed Pâşâ’yı şah itdi da‘vet İta‘at idüp emr-i pâdişâha / Vezîr oldı yine dergâh-ı şâha. 5175-5183)9 U navedenom odlomku pridaje se pažnja Ahmed-paši Hercegoviću kao državniku koji je uživao veliki ugled kod trojice sultana.. hipotipoze opisa psiholoških stanja. ili ako se neprijatelj želi odobrovoljiti iz nekog drugog razloga. To je opća osobitost historijske epike na osmanskom jeziku unutar poetiziranih narativnih hronika. pak. Opisi atmosfere.koji je temeljni zadatak opisa u svakoj hronici. naredbi padišahovoj pokoravajući se na carskome dvoru opet vezir postade. (Hadidi.196 Adnan Kadrić padišah se prisjeti tog vezira što svoj posao odlično poznaje Pišući uz sve počasti. To je dominantna figura opisa u historijskim mesnevijama. uz poštovanje i snagu padišah pozva tada Ahmed-pašu on.. tiče patopeje. (Hadidi. 5175-5183) . Što se. kao što je slučaj sa opisom običaja slanja poklona vladarima sa kojima se želi sklopiti primirje. Od retoričkih stilskih figura opisa posebna pažnja se poklanja pragmatografiji .hipotipozi opisa radnje ili događaja. prilikom pokušaja da se napravi efektniji uvod u opis samog događaja .

dok je sinu hercegovačkog «kralja» Ahmed-begu dat sandžak. njegovu predstavu osmanskih osvajanja na Balkanu. koji na kraju preuzima brigu o Ahmed-pašinoj porodici budući da je njegova sestra bila udata za Ahmedpašu. U isto vrijeme dao je informacije o tome kako treba osvojiti tvrđavu. došao ispred Fatiha i primio islam. Božijom odredbom osvojena je tvrđava i mnoštvo ratnog plijena. Kod Hadidija. Za primjer uzimamo Hadidijevu hroniku. poezija i proza nisu glavni temelj na osnovu kojeg prosuđujemo istinitost određene predaje iz povijesti. središte «hercegovačkog kralja bosanskih zemalja». Ahmed-beg je. kako je kraljev sin konopom sišao vani. a za koje je teško naći povijene dokumente koji bi potvrdili određene tvrdnje. ipak ima više povijesne utemeljenosti nego u nekim podacima koje daje Evlija Čelebi.. dok je Evlija Čelebi živio oko stotinu godina poslije smrti Ahmed-pašine. Druga činjenica jeste ta što se Hadidi oslanja na pouzdane prozne carske hronike i dokumenta i svjedoke zbivanja u vrijeme Ahmed-paše Hercegovića. dok se Evlija Čelebi oslanja na predaje o Ahmed-paši Hercegoviću. .Veliki vezir i pjesnik Ahmed-paša Hercegović. kako dalje navodi. s jedne strane. Ahmed-paša Hercegović bio je vezir kod trojice sultana: sultana Fatiha. Naime. osvojio drugih 76 utvrda koje su ostale iza njegovog oca i priključio ih «zemljama muslimana».. s jedne strane. Razlog tome je činjenica da je Hadidi živio u vrijeme Ahmed-paše Hercegovića. 197 No. sultana Bajazida II i sultana Selima. Zbog velikih zasluga dobija zvanje vezira. i opis nekih događaja iz života Ahmed-paše Hercegovića koji nalazimo kod Evlije Čelebija. on piše kako je sultan Mehmed Fatih okružio utvrdu Blagaj. Zasada još nema izvora koji bi potvrdili navedeno kod Evlije Čelebija. Tako Evlija Čelebi iznosi neke neobične podatke koji ekspresionistički odslikavaju. kod koga se sreće čak i epskih motiva u opisu junaštva Ahmed-paše Hercegovića. a on sam je bio daidža djeci Ahmed-paše Hercegovića.

a na ulazu nalazi se uzdignuti okvir za ulazna vrata turbeta. godine traži da se ne uzurpira njena zemlja u okolici Dubrovnika koju je dobila u nasljedstvo od svoga oca. mlađeg brata Ali-bega. Mezar Ahmed-paše je prilično izdignut.10 Ahmed-paša Hercegović je imao kćerku Humu11 i sinove: Ali-bega./jula 1517. godine. sina Hercega Stjepana Kosače (Sa ostacima turbeta) Ahmed-paša je ukopan u turbe 923. fermanom iz 958. zatim Ahmed-bega i Mehmed-bega. poznatog pjesnika iz vremena sultana Selima I. uz koju se nalazi turbe. Radi se o nekoj vrsti poluotvorenog turbeta. a do njega se dolazi uz devet stepenica koje se nalaze uz turbe. Donji dio turbeta sagrađen je od rezanog kamena. na kojem visoki okvir za vrata ukazuje da je u prvobitnoj formi turbe moglo biti natkriveno sličnim materijalima kao što je natkrivena i džamija Ahmed-paše Hercegovića.198 Adnan Kadrić Mezar Hercegovića Ahmed-paše. Huma. kćerka Ahmed-paše Hercegovića. 11 . a mjesto oko mezara prekriveno je vrlo postojanim mermerom. 2. Mi u ovom radu želimo skrenuti pažnju i na to da je Ahmed-paša Hercegović bio ne samo veliki 10 Turbe se nalazi uz Ahmed-pašinu džamiju. i Sulejmana Veličanstvenog./1551. Ahmed-paša Hercegović kao pjesnik U dosadašnjoj literaturi Ahmed-paša Hercegović se spominje samo kao veliki vezir i državnik porijeklom iz Bosne. Mustafa-bega.

Kāmūsu’l-‘A‘lām. C.koji život žrtvom čini Ako dušmanu piće smrti on pruži. stoljeća. say. Lugāt-ı Tārīhçe ve Cogrāfyā.) od 15 slogova. podizanje bajraka je Tvoji podanici. 12 Usp. ‘Atā Tārīhi. dok život ovaj napuštaju. kaside u kojoj se Ahmedpaša ovako obraća sultanu Selimu Javuzu: ‫ﻳﺎوز ﺳﻠﻄﺎن ﺳﻠﻴﻤﻪ ﺗﻘﺪﻳﻢ اﻳﺘﺪﻛﻰ ﻗﺼﻴﺪه دن‬ ‫ﺣﻖ ﻣﻌﻴﻦ اوﻟﺴﻮن ﻣﺮادك ﻣﺤﻀﻪ اﻋﻼء ﻟﻮا‬ ‫ﻗﻮﻟﻠﺮك اوﻏﺮﻛﺪه ﺗﺮك اﻳﺘﻤﻜﻠﻪ ﻓﺨﺮ اﻳﻠﺮ ﺣﻴﺎت‬ ‫ﺻﺪر وﻗﺘﻚ ﻋﺒﺪ ﻣﺤﻀﻜﺪر ﻓﺪاى ﺟﺎن اﻳﺪن‬ 12 ‫ﻫﺮﺳﻚ اوﻏﻠﻰ دﺷﻤﻨﻪ ﺻﻮﻧﺴﻪ ﻧﻮﻟﻪ ﺷﺮب ﻣﻤﺎت‬ Hak mu‘īn olsun murāduñ mahża i‘lā-’i livā Kullaruñ ugruñda terk itmegle fahr eyler hayāt Sadr-ı vaktüñ ‘abd-ı mahżuñdur fedā-yı cān iden HERSEK-OGLU düşmene sunsa n’ola şürb-i memāt * Nek Bog Istiniti pomagač bude. sinu Hercega Stjepana Vukčića Kosače. Ankara 2001. No. C.* . ponosito odlaze Sluga je tvoj iskreni veliki vezir vremena tvoga. Bizim Büro Yayınları.... 1. stoljeća. a stil je uobičajen za kaside s kraja 15. Divan Şairlerinin Muhtasar Biyografileri (hazr. stoljeća. 110.: Hadīkat’ü-l-Vüzerā 16. sa paradigmatskim oblikom Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilātün Fā‘ilün (. u čast tebi... i početka 16. say. i početkom 16. Kurnaz. Detaljnije u: İnehan-zade Mehmet Nā’il Tuman. U radu navedeni stihovi o Ahmed-paši Hercegoviću tek su dio stihova o ovom znamenitom Bošnjaku. 1. i oni kao takvi mogu poslužiti kao početna osnova za proučavanje kako historijskog lika Ahmed-paše Hercegovića kroz poeziju na osmanskom turskom u 15.Veliki vezir i pjesnik Ahmed-paša Hercegović.* .* .. Tuhfe-i Nāilī... I. upućene sultanu Selimu I. Cilt.* . . Ahmed-paša je napisao kasidu u metričko-stilskom obrascu remel-i medžzuvv mahzuf (15). Cemal – Tatcı. Jezik mu nije težak. tvoja želja za čistotom. i početkom 16. 102. U istraživanju spomenute teme došli smo do jednog odlomka iz kaside Ahmed-paše Hercegovića (Hersek-zade). Hercegović . šta će tada biti!? Ovaj odlomak je dio veće kaside Ahmed-pašine. nego i kao mogući naputak pri traganju za poezijom koja bi detaljnije mogla prikazati i Ahmed-pašu Hercegovića kao jednog od prvih bošnjačkih pjesnika divanske poezije u drugoj polovici 15. 199 vezir i državnik već da je također bio i jedan od prvih bošnjačkih divanskih pjesnika. Mustafa).

i početkom 16. Yalova) 13 Pošto ovaj rad nije zamišljen da bude pregledni rad o vakufima i o životu Ahmed-paše Herecegovića. Ahmed-paša Hercegović gradi džamije i različite objekte po Carstvu. ali da se nalazilo na putu kojim su hadžije prolazile na hadž. Dimenzije glavnog dijela džamije (osnove) skoro su u formi pravilnog kvadrata 16. prostranom avlijom. Mjesto se zvalo Dil Iskelesi14. dakle. Piše da je to ranije bilo nenaseljeno mjesto. 14 . Kasaba je. mihrabom i minberom u starom stilu. Rimljani i Bizantinci su ovom mjestu davali različita imena kroz povijest. a u naselju je izgrađena džamija sa munarom. sina Hercega Stjepana Kosače (Selo Hersek. a) Džamija i ostali objekti Ahmed-paše Hercegovića u selu Hersek Stanovništvo Herseka je sa dobijanjem statusa kasabe oslobođeno poreza. stoljeća.13 Evlija Čelebi piše o kasabi Hersek u Anadoliji. a Ahmed-paša mu daje ime Hersek.20 m Džamija Ahmed-paše Hercegovića. tri velika kubeta na stupovima.25x16. nismo ulazili u detalje i iznošenje u literaturi već poznatih podataka o vakufnami Ahmed-paše Hercegovića i njegovim vakufima. krajem 15. četiri kružna kubeta. u blizini Carigrada. dobila ime po osnivaču Ahmed-paši Hercegoviću. Ahmed-paša Hercegović kao dobrotvor (vakif) U vrijeme dok je obnavljana mostarska utvrda sa mesdžidom i pratećim objektima i u vrijeme dok je Mostar postepeno prerastao u kasabu.200 Adnan Kadrić 3.

Već 1509. prije samog ulaza. prije stila Mimara Sinana. a opet ju je ‘oživio’ mutevelija vakufa Kemankeš Ismail-aga. Zgrade koje je podigao Ahmed-paša bile su prekrivene olovom. a koji glasi: Dād u efgān ki bu çerh-i felek minādan Atmada ‘ālemi dilbeste-i mū-yi fenā. česme i hamama. / 1742. / 25. nose četiri velika stupa. Ahmed-paša Hercegović je napravio kulliye (vakufski kompleks zgrada) koji se sastojao od sljedećih objekata: džamije.” “Džamija koju je u Dil Skeli dao podići Hercegović Ahmed-paša uništena je u zemljotresu 13. Tolika da je «i slavuja hvatala groznica od malarije». Prema nekim izvorima. Ahmedpaša je sagradio imaret za sirotinju i han za putnike. dok je turbe Ahmed-paše Hercegovića još uvijek razrušeno. Zanimljivo je da Evlija Čelebi navodi da je u kasabi Hersek bila velika vlaga. ali danas nema traga ni od hana ni od imareta. hana.Veliki vezir i pjesnik Ahmed-paša Hercegović. Sene 1187. godine sređeni su svi administrativni poslovi oko funkcioniranja vakufa. 201 Džamija je pravljena u ranijem stilu. Na ulazu u džamiju stoji natpis u formi hronograma (tariha) o obnovi. Lica ljudi su bila žuta. doživljavala je dosta popravki. Sene 1155 Krik i jecaj koji dolazi iz luke ovog točka sudbine Kad se pojavi. godine. vidi se da su džamija i hamam Ahmed-paše Hercegovića dati da se podignu 1508.” Nalazi se još jedan natpis o obnovi u kojem se hvali graditelj džamije. maja 1766. zu-l-hidžeta 1187. raščupa ovaj svijet kao vlas kose I datum dođe da i ja stavih datum hronograma svoga Krasna li povoda da se prouči dova za dušu onog čija su djela miomirisa puna! (1155. godine. Prednji dio. natpis za koji se ne zna kad je tačno napisan: “Maber-i Dil’de Hersekzade Ahmet paşa’nın bina eylediği camii şerifin bin yüz yetmiş dokuz senesi zilhiccenin on üçüncü günü hareket-i arzdan müheddim olup mütevellisi olan Kemankeş İsmail Ağa ihya eyledi. godine džamija je doživjela neka oštećenja u zemljotresu. Za održavanje vakufa korišteni su prihodi od 75 dućana. Godina 1187... Vaz‘-ı tārihime de düşdi hayfā tārīh Rūhuna oldı būy-ı āsār zīhi bādī-i du‘ā. godina) . Hercegović. a već 1511. Na osnovu vakufname Ahmed-paše Hercegovića. Zbog većih oštećenja zbog zemljotresa.

O sklonosti Ahmed-paše Hercegovića prema tesavvufu posredno govore i podaci iz njegove vakufname kojom on predviđa i plaću za šejha i 15 Osoba zadužena da u džamiji uči tekst u kojem se spominje ime sultana i vakifa koji je podigao dotičnu džamiju. po 2 akče dnevno za hasuru. Izvori tople vode postojali su od najstarijih vremena.202 Adnan Kadrić Unutrašnjost džamije Ahmed-paše Hercegovića u selu Hersek Kraj džamije se nalazi turbe Ahmed-paše Hercegovića. Prema obrađenoj vakufnami. Zemlja za vakuf je kupljena od sandžakbega Čirmena Husrev-bega. po 2 akče za 6 osoba koji će svakog dana proučiti po džuz i predati za dušu vakifa. dva hafiza po dvije akče (da svakog dana jedanput prouče suru En‘am i predaju za dušu umrlog). rashodi za džamiju u Dilu su sljedeći: imam (i hatib) dnevno 6 akči. na njegovoj granici Arnaut čiftluk. sina Ali-bega. Za imaret u Dilu (Herseku) Ahmed-paša je iskoristio prihod od sela u Džisri Ergenu. U vakufnami Ahmed-paše Hercegovića stoji da se za vakuf vežu selo Rus. Japldak. mujezin (i muarrif15) dnevno 4 akče. Kirimlu. čirak i ulje za kandilo. graditelja džamije. koje pripada Kešanu. Hindi-hatun. Džamija je također bila sa kubetima. Balilu i druga sela. Kajadžik. Sekillu. Hamam je imao kvadratnu osnovu kupole. Sgrlar. . sa odvojenim dijelovima za zagrijavanje i hlađenje vode. Jedno od tih mjesta (Sekillu) bilo je već u mulku Ahmed-pašine žene i kćerke sultana Bajazida II.

svaki hljeb treba biti težak po 100 drama18. Džamija Ahmed-paše Hercegovića u Kešanu (Edirne) rađena je od rezanog kamena.Veliki vezir i pjesnik Ahmed-paša Hercegović. za ubirača poreza sa prihoda vakufa20 u Rumeliji dnevno 3 akče a u Anadoliji 4 akče. luk i so. Džabija. a danas su podaci iz vakufname dostupni i na internetu.207 grama. kao i tri kamena mosta na putu kuda prolaze karavane za Kešan.5 kilograma pšenice. stoljeća. a u avliji se nalazi šadrvan. 3. Okka. Šef kuhinje i magacina za hranu. za upravnika vakufa (muteveliju) dnevno 10 akči. svaki dan se sprema po 1 kila pšenice. po 7.. za putnike po 1 vakijja19 meda. 203 one koji su imali funkcije u imaretu u Dilu (Herseku). Muhammed Ahmed Simsar je obradio 1940. po 2 akče dnevno za slani grah. . za nadglednika (nazira) 10 akči. oko 400 drama. Ima munaru sa jednim šerefetom. za onog koji pšenicu drobi i pere suđe po 1.21 b) Džamija Ahmed-paše Hercegovića u Kešanu (Edirne) Ahmed-paša je sagradio džamiju i južno od Edirne.. Prema vakufnami 16 17 18 19 20 21 Pomoćnik šejha u imaretu. kako slijedi: za šejha 4 akče. za pisara (nije precizirano). za kilerdara17 (nije precizirano). svakog dana se peče hljeb od 1. posebno plaćanje za one koji peku ovce. u oblasti Kešan.5 akča. Njegov rad koriste razni autori poslije njega. Dodatak ispred ulaza u džamiju je iz 19. godine vakufnamu Ahmed-paše Hercegovića. za nakiba16 dnevno 3 akče. po 6 akči dnevno za ogrjev.5 akči za zijafet uglednicima i učenjacima.

mujezin (koji je istodobno i muarrif ) po 1 akču. which deals with waging war and the career of the great vezir Ahmedpasha Hercegović. and then his successful career. Brojni su podaci u tahrir-defteru iz 1519. bez obzira na to što je Ahmed-paša Hercegović jedan od velikih vezira koji je nadugačko opjevan u poetiziranim hronikama na osmanskom u periodu u kojem je živio. poetske hronike. pa čak se ne zna ni mjesto gdje su. po 1 akču dnevno za hasuru i ulje za osvjetljenje. 15. Ahmed-pasha was known also as a legator (waqif). unfortunately still in ruins. His waqfname which is kept in America give us many details about the organization of his waqfs in the village Hersek and in Kešan. koji detaljno i precizno govore o svim prihodima za vakufe Ahmed-paše Hercegovića. Summary The Great vezir and poet Ahmed-pasha Hercegović In poeticized chronicle on Ottoman language (Contribution to the historiography of the literature) This work gives us the translation of the part of Hadidi’s poetized Ottoman chronicle from the end of the 15th and beginning of the 16th century. Some of the verses from his poem (kaside) devoted to Sultan Selim Javuz were given. his captivity and his liberation. stoljeće. te građevine postojale. Čelebi spominje Medresu Ahmed-paše Hercegovića. Neki autori spominju da je u Koprubašiju kod Kutahije postojao karavan-saraj Ahmed-pašin. In this work we want to point out on the fact that the Great vezir Ahmed-pasha. Turbe je još uvijek razrušeno. a ni sada se ne zna gdje je ona bila. veliki vezir. son of Herceg Stjepan Kosača. The shrine of the great vezir Ahmed-pasha Hercegović is. Trenutna situacija sa turbetom Ahmed-paše Hercegovića je takva. Apart being an army commander and high government official. možda. was a poet. Ključne riječi: Ahmed-paša Hercegović. Herceg Stjepan Kosača. Chronicler Hadid. in verses and in detail described even the wounding of Hercegović. . Slična je situacija i sa mektebom Ahmed-paše Hercegovića.204 Adnan Kadrić Ahmed-paše Hercegovića. rashodi za džamiju u selu Rus (Kešan) su sljedeći: imam (i hatib) dnevno 4 akče. za pročelje od 4 hafiza po 2 akče dnevno. danas nema ostataka od takvih građevina. a u Urli kod Izmira hamam koji je dao sagraditi Ahmed-paša. pjesnik. Nažalost.

njihovom značaju za proučavanje bosanskohercegovačke kulturne baštine. 1970-71. nalazi poezija nekih bosanskih autora o kojima malo. pisali su: Salih Trako. u formalnom pogledu. 183-198. iz astrologije na turskom jeziku. br. Vidi: Muhamed Ždralović. str. XXVI/1976.2 Medžmua je registrirana pod brojem R 1 O medžmuama rukopisa orijentalne zbirke Istorijskog arhiva. str. Sarajevo. kao i fenomenu medžmue.124. tako da o fenomenu medžmue u tom smislu ovdje nećemo posebno govoriti. Sarajevo. "Dvije medžmue iz prve polovine XIX stoljeća". Prilozi za orijentalnu filologiju (POF). Sarajevo. Prilozi za orijentalnu filologiju (POF).III. odnosno rukopise u obliku notesa. 28-29/1978-9. Prilozi za orijentalnu filologiju (POF). spada u tzv. str.191.. Sarajevo. raznovrsnosti sadržaja i drugim njihovim osobenostima. str. Sarajevo. br. 55/2005. Sarajevo. Knjiga X-XI. 187. 2006. 1974. "Medžmua Sarajlije Ahmeda Bosanca".. br. Salih Trako i Lejla Gazić. ili ništa ne znamo.1 O medžmuama općenito. str.. 147. 1978. medžmue sefine (džonke). br. 55/2005. br.123. 2006. Anali Gazi Husrev-begove biblioteke. br. te je ovom prilikom želimo predstaviti. 147 . 1976. "Dosadašnja proučavanja turskih medžmua i njihovo značenje za proučavanje naše istorije i istorije turske narodne književnosti kod nas i uopće". 1990. Prilozi za orijentalnu filologiju (POF). s hrbatom na kraćoj strani. 1980.. str. Sarajevo. i nekoliko posebno značajnih medžmua pisao je Rašid Hajdarović. 2 . Prilozi za orijentalnu filologiju (POF). "Medžmua pjesnika Šakira". Vidi: "Rukopisne medžmue". 38/1988.213. 97 . "Donjovakufska medžmua". Reći ćemo samo da medžmua koju ovom prilikom želimo predstaviti. Muhamed Ždralović.320. br. pojedinačnih stihova. kraćih zabilješki te nekoliko kraćih rasprava. 311 . str. Rukopis predstavlja zbirku više različitih vrsta pjesama. Prilozi za orijentalnu filologiju (POF). str. "Dvije mostarske medžmue". 183 . Hamdi Hasan. u našoj literaturi pisano je dosta.. Prilozi za orijentalnu filologiju (POF). "Donjovakufska medžmua". uglavnom. Glasnik arhivâ i Društva arhivskih radnika Bosne i Hercegovine. između ostalog. Godina X-XI. Knjiga II . Sarajevo. Ova nam se medžmua čini posebno važnom zato što se u njoj.Mustafa Jahić MEDŽMUA BAJRAMA I MEHMEDA KALABE IZ SARAJEVA Među većim brojem značajnih rukopisa orijentalne zbirke Istorijskog arhiva Sarajevo nalazi se medžmua (zbirka) koja nam se čini posebno važnom. 1989. uopće... 301 314. XXII-XXIII/1972-73. str. formalnim osobinama. O nekim medžmuama u drugim zbirkama orijentalnih rukopisa. "Medžmua Mulla Mustafe Firakija".. uopće. 39/1989. Sarajevo. 109 .176 i dr.

1997. rabī‘ al-āêira 1280/28. broji 101 list. br. godine. Sarajevo. pretpostavljamo da se imena Mehmed Šukri i Mehmed Nuri odnose na istu osobu.206 Mustafa Jahić 301. Murād ‘Ālamdār b. također. koji je rođen 7. nalazio u Orijentalnom institutu. godine ili 1276/1859.148) nalazi se rad pod naslovom "Hadži Sinanova tekija". Salih Trako i Lejla Gazić. april . aprila 1914. kćerke Fatime i Osmana Spahića (Nūriya-õānum bint Fāãima wa bint ‘Uïmān Spāhī). godine. različite dimenzije teksta i različit broj redaka na jednoj stranici. 492. Katalog rukopisa Orijentalnog instituta u Sarajevu. aprila 1858. godine. Povez je kožni a pismo arapski nasêī i ta‘līq. 8654 i drugog rukopisa 1311/1893-94. godine napisao pjesmu na turskom jeziku koju je posvetio sinovima Mehmedu Šukriji (Meõmed Šukrī) i Mustafi Hilmiji u povodu smrti njihove majke Nurije-hanum. Tako se u rukopisu R 299/1 na fol. godine a umro 1303/1885-86 ili 1301/1883-84. str. 143 . 1a nalazi se bilješka iz koje saznajemo da je Meõmed Nūrī b.3 O Mehmedu Nuriji nalazimo podatke u još dva rukopisa orijentalne zbirke Istorijskog arhiva. Vjerovatno se radi o spomeutom Mehmedu Nuriji Kalabi. R 298. U drugome rukopisu. Medžmua je nastala sredinom devetnaestog stoljeća a najvećim dijelom prepisali su je Bajram Salih Kalaba (Bayrām Ôāliõ b. koji je rođen 15. Prema podacima koji se navode u ovoj medžmui.. Bayrām Ôāliõ b. Otkupljena je za Istorijski arhiv od Bakšića Hasana iz Sarajeva. Bayrām Qalāba (Kalaba) došao je 1300/1882-83. Bajram Salih Kalaba rođen je 1248/1832-34. Meõmed Nūrī b. str. ramañāna 1274/20. Õusayn Qalāba) i njegov sin Mehmed Nuri Kalaba (Meõmed Nūrī Qalāba). koji se. i Mustafu Hilmiju (Mu¥ãafā Õilmī). godine a umro 1332/4. 1a nalazi bilješka u kojoj se navodi da je Meõmed Nūrī b. Murād ‘Ālamdār b. Posebna izdanja XX. godine. 249. Godina II. godine. na fol. Imao je dva sina: Mehmeda Nuriju. koja je umrla 1286/1869. 4 . septembra 1863.juni 1890.. Pošto se u svim drugim bilješkama kao sin Bajrama Saliha navodi Mehmed Nuri. Ôālih Bayrām Qalāba stanovao u Sarajevu u Hadži Isa mahali i da je u posjed ovoga rukopisa došao u mjesecu ramañānu 1314/februar 1897. Õusayn Qalāba (Kalaba) postao vlasnik ovoga rukopisa 1300/1882-83. sinu Bajrama Saliha Kalabe. godini. Papir je tamnobijel. godine. u svojoj 58. õāfië Meõmed Õusām b. godine. godine u posjed i rukopisa koji se nalazio u Orijentalnom institutu u Sarajevo. srednje debljine i glat. koji je napisao Mehmed-efendija Kalabić. ima dimenzije 220 x 110 mm. Sarajevo. Bajram Salih Kalaba je 1286/1869. Meõmed Õusām b. 3 U Glasniku Zemaljskog muzeja u Bosni i Hercegovini (Knjiga II.

a. S obzirom na to da se u dvije pjesme spominju Sarajevo i Bosna. u posljednjem ili pretposljednjem stihu kao autor navodi se Meõmed (Muõammad) Sa‘īd ili samo Meõmed. prepisivao uglavnom pjesme prožete alevijsko-bektašijskim vjerom i učenjem6. za razliku od starijeg mu brata Mehmeda Nurija. osim dvije. pogotovu što se u rukopisu Gazi Husrev-begove biblioteke. Na fol. definira se kao ahl-al-bayt "narod (porodica) kuće" a odnosi se na porodicu Muhammeda. Termin āl-i ‘abā. 1b . vjerovatno ni naročito obrazovan.s. Katalog rukopisa. ‫" )أﻫﻞ اﻟﻜﺴﺎء‬narod (porodica) ogrtača" odnosi se na posljednjeg poslanika Muhammeda. (ar. Zbog toga se često uz navedenu sintagmu koristi i riječ êāmis "pet". vjerovatno je da je autor bosanskog porijekla.al-bayta.)آل اﻟﻌﺒﺎء‬isto što i ahl al-kisā’ (ar. 28a. Jedno od temeljnih šiitskih učenja o imametu zasniva se na tome da potomcima poslanika Muhammeda. Drugi sin Bajrama Saliha.. koja se nalazi u ovome rukopisu na fol.5 Bajram Salih Kalaba i sin mu Mehmed Nuri Kalaba prepisali su veći dio ove medžmue. 7 .7 Sadržaj medžmue Na fol. Mustafa Hilmi. u odnosu na džamije i veoma je blizak bektašijsko-sufijskom učenju.. a. moglo bi se pretpostaviti da je upravo on autor ovih pjesama. na fol. možda.7a nalazi se više pjesama na turskom jeziku. S obzirom na to da je Mehmed Nuri. a.. 69b . preferira obavljanje zajedničkih molitvi u kućama uz muziku i ples. prepisao je samo jednu pjesmu iz čijeg se prepisa može zaključiti da. Izvor ovakvoga vjerovanja su poznata dva hadisa. moglo bi se pretpostaviti da je. nalaze 5 6 Salih Trako i Lejla Gazić. koja.73a.Medžmua Bajrama i Mehmeda Kalabe iz Sarajeva 207 br. 545. a. njegovu kćerku Fatimu. njegovog amidžića i zeta Aliju. ‫ . odnosno neke vrste šiijskog učenja. 2392. 1a nalazi se dvanaest stihova na turskom jeziku iz pjesme ‫ﻗﺼﻴﺪۀ‬ ‫( ﺟﻔﺮﻳﻪ‬Qa¥īde-i Ğifriyya). kao što ćemo vidjeti.s. poznat i kao Homarija (Êūmārī-zāde). između ostalog.. U svim pjesmama.s. bio pristalica ovoga učenja. odnosno Sa‘īd. str. i njegova dva unuka Hasana i Husejna. r. bez naslova.s.. Budući da nam je od bosanskih autora s istim imenom koji su pisali poeziju na turskom jeziku poznat samo Mehmed Seid Hajrić (Meõmed Sa‘īd Êayrī-zāde).a. prema šiijskom učenju. Potomstvo Muhammeda. Ovakvu pretpostavku podupire i činjenica da se na više mjesta u ovome rukopisu potpisuje kao bende-i ål-i ‘abā Meõmed Nūrī Qalāba (‫ﺑﻨﺪۀ آل ﻋﺒﺎ‬ ‫“ )ﻣﺤﻤﺪ ﻧﻮري ﻗﻼﺑﻪ‬sluga porodice ogrtača Mehmed Nuri Kalaba”. čime kao da želi istaći da je pristalica učenja ahl. U bilješci o vlasništvu ovoga rukopisa navodi se još i da je stanovao u mahali Hadži Isa u Sarajevu... 329. pripada duhovno vođstvo u muslimanskom društvu. nije bio posebno pismen. Alevizam predstavlja jednu od šiiskih sekti. R 2763.

prema hronogramu u ovoj medžmui. Knjiga I.. Naše starine.. umjesto 1226. koji je živio (bio muftija 1218/1803 . prema bilješci u rukopisu Gazi Husrev-begove biblioteke R 5390. muõarrama 1226/11. godine rođen sin. godina. na fol. Mehmed Seid Hajrić umro je 17.208 Mustafa Jahić dva stiha na turskom jeziku sa potpisom Muõammad (Meõmed) Sa‘īd a kao vlasnik istoga rukopisa na fol. dok je. na kraju. Mujezinović. str. redžeba 1247/20. Hatidža-hanume koja je umrla 16. godine i pokopana na groblju Alifakovac pored sinova Ibrahima Edhema (Ibrāhīm Adham) i Abdulaha Akifa (‘Abduhu ‘Åkif ). 110..2a. fol. do 1334. str. Vidi: Rukopis Gazi Husrev-begove biblioteke. godine. Islamska epigrafika Bosne i Hercegovine. . Vidi: M. 1334. Mehmed Mujezinović. 1519. 126) u kojoj Kadić bilježi smrt supruge umrlog Mehmeda Seida Hajrića (Êayrī-zāde). Mehmedu Seidu 1235/1819. 9 10 . Kemura šejh Sejfuddin Fehmi bini Ali. što znači da je najmanje godinu dana ranije bio živ. 1248/1832)8 kada je živio i navedeni Mehmed Seid. M. da je 1236.. glasi: ‫ﺳﻌﺪ اﴍاﻓﻨﺪه ﻗﻴﺪه ﻛﻠﺪى ﻣﺤﻤﺪ ﻋﻠﻤﻴﻠﻪ‬ 8 ‫ﻛﻔﺖ ﺳﻌﻴﺪ دﻧﻴﺎﻳﻪ اوﻏﻠﻢ ﻛﻠﺪى ﺣﻮش ﺗﺎرﻳﺨﻴﻠﻪ‬ Na fol. 1a navodi Muõammad (Meõmed) Sa‘īd Êūmārī-zāde (‫. znamo da je ime oca Mehmeda Seida bilo Ali-efendija (‘Alī-efendī). godine. VIII.10 Međutim. Mujezinović. odnosno poslije 1226/1811. Sarajevo. Tako se na fol. god. 1974. . 104a.1916. str. decembra 1831. 109-110. radi o sasvim drugoj osobi.1242/1826. hronogram o rođenju sina autora 1235/1819. Islamska epigrafika. Isti podatak nalazi se i na nišanu umrle. godine. “Stari Alifakovac”. um.1916.9 Zahvaljujući vakufnami kćerke Mehmeda Seida Homarije. zato što se brojke 2 i 3 u rukopisima slično pišu i zbog toga često prave greške u njihovoj identifikaciji) ili se.)ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ ﺧﻮﻣﺎري زاده‬ U prilog ovoj tezi ide i činjenica da su dvije pjesme u kojima se spominju Sarajevo i Bosna posvećene najvjerovatnije sarajevskom muftiji (Sejid Mehmed) Šakir-efendiji (Ćesriji). U ovome slučaju moguće je da je pogrešno naveden datum smrti Homarije. 1b ove medžmue nalazi pjesma od četiri stiha. str. Da je Mehmed Seid živio u vrijeme navedenog muftije može se zaključiti i iz bilješke koju navodi Kadić (XXI. T 2552. 2a nalazi se pjesma od četiri stiha i jednog polustiha. Prvi stih je zbog izlijevanja tinte teško čitljiv a posljednji glasi: ‫ﻓـﺎﻧــﻰ ﻛﻴﻢ ﻋـﺎﻗﺒﺔ اﻟﺒـﺎﻗﻴﺎت اﻟﺼـﺎﻟﺤﺎت‬ ‫اي ﺳﻌﻴﺪم اوﳌﻪ ﻣـﻐﺮور ﻧـﻮ ﻋﺮوس ﻋـﺎﳌﻪ‬ Na istoj stranici nalaze se još dva stiha od kojih posljednji. Sarajevske muftije od 926. 132. ili da je greška u ovome datumu (npr. februara 1811. Sarajevo. 20-21. Fatime Kanite (Fāãima Qānita).

‪Na fol. a u posljednjem distihu nalazi se ime pjesnika‬‬ ‫. 4a‬‬ ‫اﻳﻠﺴﻮنﺣﻖﺳﺎﯕﻪﺳﻠﻄﺎﻧﻢﻣﺆ ّﻳﺪﺻﺪراﻳﻦﻋﺎﱃرا]1[‬ ‫ﻣﺎﻳﮥ ﻋ ـﺰ وﴍف ﺑﺎﭘﺎﻳﮥ ﺑﺤﺖ واﻗــﺒــﺎل ]2[‬ ‫ّ‬ ‫ﻫﻤﺘﯖﻠﻪاوﻟﺪىﺑﻮﺳﻨﻪﴎاىﻳﻮقﻧﻈريىﰲاﻟﺒﻼد]9[‬ ‫ً‬ ‫ﭼﻮ ﻣﺎذوﻧﺎ ﴎاى اﻳﭽﺮه اﻓﻨﺪى ﺷﺎﻛﺮ اى ﻣﻔﺘﻰ ]51[‬ ‫ﺣﻤﺪ ﷲ ﭼﻮن ﻳﻨﻪ اﻳﺘﺪى ﻣﴩف ﻣﺴﻨﺪ ﻓﺘﻮى را‬ ‫داد ﺣﻖ را ﺟﺎه اﻋﻄﺎ اﻟﻮزﻳﺮ اﺻﻒ ﺟﻼل‬ ‫--------------------------------------‬‫ﻋـﺪﻟﻚ ا ّﻳﺎﻣﻨﺪه ﻋـﺎمل ﺧﻠﻘـﻰ ﻣـﴪور اﻟﻔﻮاد‬ ‫---------------------------------------‬‫ﻗـﻴﻠﻮﭘﺪر ﴎﻓﺮ وﻗﺪﻳﻨــﻪ اﻧﻚ ﺻﺪره وﻃﻮى‬ .‫‪Medžmua Bajrama i Mehmeda Kalabe iz Sarajeva‬‬ ‫902‬ ‫:‪Početak‬‬ ‫ﻛﺘﺪى ﻇﻠﻤﺖ ﻛﻠﺪى ﭘﺮﺗﻮ ﺑﻮ ﺟﻬﺎىن ﻃﻮﺗﺪى ﻧﺎب‬ ‫:‪Završetak‬‬ ‫ﺣﻤﺪ هلل ﭼﻮن ﻃﻠﻮع اﻳﺘﺪى ﺳﻌﺎدت اﻓﺘﺎب‬ ‫اي اﻓﻨﺪم ﻳﻮز ﺳــــﻮرم در ﺧـﺎﻛﭙﺎى ﺑﺎﻟــﺮﻛﺎب‬ ‫ّ‬ ‫‪Na fol.4b nalazi se pjesma od devetnaest stihova. 3a nalazi se pjesma od trinaest stihova‬‬ ‫:‪Početak‬‬ ‫ﺑــﻮ زﻣــﺎﻧــﺪه ﻏــريت دﻳــﻦ ﻣﺤﻤﺪ ﻳﻮﻗﻤﻴﺪر‬ ‫ّ‬ ‫:‪Seida‬‬ ‫اي ﻣﺤﻤﺪ اﻣﺘــﻰ ﴍﻋﻪ ﺑﺎﻗﺮ ﻫﻴﭻ ﻳﻮﻗﻤﻴﺪر‬ ‫ّ‬ ‫‪Na kraju pjesme je sljedeći distih sa imenom pjesnika Mehmeda‬‬ ‫ﺗﺎرﻳﺦﻣﻨﻨﺪﻣﻬﺪىﻛﺒﻰﻋﺪﻟﻠﻪرﺷﺪىﻣﺤﻤﺪاﻟﻮزﻳﺮ‬ ‫ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﻰ ﺷﻌﺮ ﻣﻮزون ﺑﺴﻨﺪﻳﺪ‬ ‫. od trinaest stihova‬‬ ‫:‪Početak‬‬ ‫ﭼـﻮ ﻧﺎ ﻣﺪارى ﻗـﺪﻳـﻤﻴﺪن ﻛﻮﻧﺶ ﻛﻴﺒـﻰ ورر اﻋﻴﺎن‬ ‫:‪Završetak‬‬ ‫ﺳــــﻌﺎدﺗﻠﻮ ﻋــﻄﻮﻓﺘﻠﻮ ﻣــﺮوﺗﻠﻮ ﺟﻠﻴﻞ اﻟﺸﺎن‬ ‫ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻮﻳﻠﺮ ﺑﻮ زﻳﺮ ﻣﴫﻋﻨﺪه اوﻟﺪى ﺗﺎرﻳﺦ دان‬ ‫ﺟﻤﻴﻊ اول را ﻣـﺼﺎﻟﺤﺪه ﺳﯖـﺎ ﻛﺎﻓـﻰ درر ﻳﺰ دان‬ ‫‪Na fol. Pjesma je‬‬ ‫‪posvećena (sarajevskom?) muftiji Šakiru (Mehmed-efendiji Ćesriji?.‪Na fol.‪tarāwīõ-namaza u mjesecu ramañānu‬‬ ‫‪Na fol. muftiji‬‬ ‫. također. Ova pjesma upućena‬‬ ‫‪je nekom Mu¥ãafā-āġi.‪Mehmeda‬‬ ‫:‪Početak‬‬ ‫ﻳﻌﻨﻲﻣﺼﻄﻔﻰاﻏﺎﴎدﻧﻜﭽﺪﻳﺎناﻳﭽﺮهﻋﺪﻳﻢاﻻﻗﺮان‬ ‫ﻫﺮ ﻛﻼﻣﻚ ﻣــﺮدۀ ﺻﺪ ﺳﺎﻟﻪ اﻳــﺎر ﺑﺨﺶ ﺟﺎن‬ ‫:‪Pjesma se završava distihom‬‬ ‫ﺳــﻌــﺎدﺗــﻠــﻮ ﺻــﺪاﻗــﺘــﻠــﻮ اﻏـــﺎى ذى ﺷــﺎن‬ ‫ﺑﺮﻛﺮﻣﻜﺎىن ﻣﺮوت ﺻﺎﺣﺒﻰ اﻳﭽﺮه ﺟﺎﻧﺎن ﻛﺎن‬ ‫ّ‬ ‫دﻳﺪى ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻜﺎ ﻛﻮﻳﻢ ﺑﺮدﻫﺎ ﺗﺎرﻳﺨﻰ ﺗﺎم‬ ‫اوﻟــــﻪ داﻳــــﻢ ﻫ ـﺮاﻳــﺸــﻚ ﺑــﺮ ﺷـــﺎد وﻛــﺎم‬ ‫. 2a nalazi se i dova (molitva) koja se uči (izgovara) poslije‬‬ ‫.3081/8121 ‪u periodu‬‬ ‫:)‪Početak (fol.)6281/2421 . 2b nalazi se pjesma od trinaest stihova. 3b nalazi se pjesma. 4a .

Pjesma je. 4b‬‬ ‫وﻳـﺮوب ﺳـﺎﯕﺎ ﻛﺮم ﷲ ﭼﻮ دارﻳﻨﺪه ﻣﻘﺎم ﻋـﺎﻟـﻰ‬ ‫ﺳﻌﻴﺪ ﺳﻮﻳﻠﺮدﻋﺎﺑﻴﺰدندﻳﺪىداﺧﻰﺑﻮﺗﺎرﻳﺨﻰ‬ ‫‪Na fol. 6b nalazi se pjesma. među njima i prvi stih.‫012‬ ‫‪Mustafa Jahić‬‬ ‫:)‪Završetak (fol. od jedanaest stihova‬‬ ‫:‪Početak‬‬ ‫ﻛﺘﺪى ﻇﻠﻤﺖ ﭼﻘﺪى ﭘﺮﺗﻮ ﻃﻮﺗﺪى ﻋﺎﳌﻰ ﺗﺎب‬ ‫:‪Završetak‬‬ ‫ﺣﻤﺪ ﭼــــﻮن ﻣﺒﺎرك ﻣﻄﻠﻊ ﺷﺪﻳﻨـــﻪ اﻓﺘـﺎب‬ ‫ﻃــﺎﻟﻊ اﻗﺒﺎﻟﻚ اوﻟﺴﻮن ﻓــﻲ ﻛـﻞ ﻳـــﻮم ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫ﻋﻤﺮﻳﯖــﻚ ا ّﻳﺎﻣﻨــﻰ ﻣﺰداد اﻳـــﺪه رب ﻣــﺠﻴﺪ‬ ‫ّ‬ ‫. 7b .‪Na fol.‪tilsumi (zapisi) i sl‬‬ ‫‪Na fol. 7a nalazi se pjesma od devet stihova‬‬ ‫:‪Početak‬‬ ‫روا ﻛﻮرﻣﻪ ﺑﻮ ﻣﻈﻠﻮﻣﻰ ﭼﻮﺳﻨﺪه وار وﻓﺎدارﻟﻚ‬ ‫:‪Završetak‬‬ ‫ﻓـﻀـﻴﻠﺘﻠﻮ وﺳﻠﻄﺎﻧﻢ ﺳﺨـــﻰ ﻃﺒﻌﻚ ﻣـﺮوﺗـﻠـﻚ‬ ‫ّ‬ ‫ﺳﻌﻴﺪﺳﻮﻳﻠﺮﺑﻬﻰﻣﺤﻤﺪﻛﻴﻤﻪاﻳﺘﺪكﻋﺠﺐﻛﻤﻠﻚ‬ ‫دﻳﺪم داﺧﻰ ﺑـﻮ ﺷــﻌﺮﻧﺪه دﻋﺎ ﻻزم وﺗـﺎرﻳﺦ ﻳـﻚ‬ ‫ﺑﻴﺰى اﺧﻮان ﻣﻴﺎﻧﻨﺪن ﻧﻴﭽﻮن اﺧﺮاج دﻛﻞ ارﻟﻚ‬ ‫دﻋﺎ دل ﺑــﻖ ﺑﻌﻮن ﺣﻖ اوﻟﻪ ﻣﺎﺑني ﺻـﺪاﻗﺘﻠﻚ‬ ‫. također. bez naslova od‬‬ ‫‪devet stihova i jednog polustiha.9a nalaze se stihovi na turskom jeziku.5b nalazi se pjesma od šesnaest stihova.3081/8121 ‪(Mehmed-efendiji Ćesriji?.‪Na fol. muftiji u periodu‬‬ ‫:)‪Završetak (fol. kako‬‬ ‫‪se vidi u pretposljednjem stihu. posvećena (sarajevskom?) muftiji Šakiru‬‬ ‫.‪Na fol. koju je. kraće dove (molitve‬‬ ‫. napisao‬‬ ‫8161/7201 ‪osmanski pjesnik Niyāzī Mi¥rī Meõmed b.)4961/5011 -‬ .)6281/2421 . 5a . ‘Alī al-Malāãī (živio‬‬ ‫. 9b – 10a nalazi se pjesma na turskom jeziku.)‪Na fol. prema posljednjem stihu. U ovoj pjesmi nalaze‬‬ ‫‪se i neki stihovi iz prethodne pjesme. 6a nalazi se pjesma od jedanaest stihova‬‬ ‫:‪Početak‬‬ ‫دﻳﺪه ﭘﺮﻧﻢ ﺳﻴﻨﻪ ﭘﺮﻏﻢ ﺟﺎن زﺑﻮن ﺗﻦ ﺑﻴﻤﺤﺎل‬ ‫ﺑﺮ ﻗﻮﻟﻖ ﻃﻮت دﯕﻠﻪ ﻧﻪ ﺳﻮﻳﻠﺮ ﺳﺤﺮﺑﺎد ﺷامل‬ ‫:‪Završetak‬‬ ‫ّ‬ ‫ﻛـﺮ ﺗﻔﺨﺺ)!( ﺑﻴﻮررﺳﻚ ﺑﻮ ﻣﺤﺒﺪن ﺑـﺮ ﺳــﺆال‬ ‫--------------------------------------‬‫ﺳﻌﺪ اﻛﱪ اوﻟﻪ ﺑﺨﺘﻢ ﻟﻪ ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ اﻻﺗﺼﺎل‬ ‫ﺣـﻤـﺪ هلل ﺷﺒــــﻪ ﻣــــﺰ ﻳـــﻮق رب اﻟﻌـﺎﻟﻤني‬ ‫ّ‬ ‫دﻓــــﱰ ﺟﺮﻣﻢ رﺳﻴﺪ اﻳﺪر ﻛﺮاﻣــــــًﺎ ﻛــﺎﺗﺒـني‬ ‫. 5b‬‬ ‫اوﻟـــﻪ داﻳـــﻢ ﻫــﺮ اﻳــﺸــﻚ ﺑــﺮ ﺷـــﺎد وﻛــﺎم‬ ‫داد ﺑــﺎﺣــﻰ ﺷــﺎﻛــﺮ ﻋـــﺎدل اوﻟـــﺪى ﻣﻔﺘﻰ‬ ‫ﻫﻢ ﻣﻮرخ ﺣﻮش ﺣﺴﺎىب اﺑﺠﺪى اول ﺷﺪ متﺎم‬ ‫ّ‬ ‫ﻛﻔﺖ ﺳﻌﻴﺪ ﺑﻮ ﻧﻈﻢ رﻋﻨﺎده دﻋﺎ ﺗﺎرﻳﺦ ﺗﺎم‬ ‫دﻳﻜﺮ راﻫــﻞ د ّﻟــﻠــﺮ دﻳﺪﻳﻠﺮ ﺗﺎرﻳﺨﻨـــﻰ‬ ‫ﺑــﻮ ﻗــﺼــﻴــﺪه ﺑــﻮﻟــﺪى روﻧـــﻖ وزن ﺗـﺎم‬ ‫ﻓــﺎﻋﻼﺗﻦ ﻓــﺎﻋﻼﺗﻦ ﻓــﺎﻋﻼت ﺳﻨﻪ ٧٣٢١‬ ‫.

‫ﺑني ﻳﻮﺳﻒ وزﻟﻴﺨﺎ‬ Na fol. perzijskih i bosanskih rukopisa. godine njegovog stupanja na sultansko prijestolje. Svezak I. 10b . napisanih povodom nastupanja nove godine u vrijeme sultana ‘Abdulõamīda II 1298/1880. 11b . rabī‘ al-āêira 1280/28. turskih. Na fol. 18a. London-Sarajevo. uglavnom o liječenju nekih bolesti. sastavio pjesnik Rušdī.11 Na fol. 1998. prema prijepisu pjesme na fol. 1963. Sarajevo. Svezak IV. . Početak (fol.. 147/6. među njima i imena nekih poznatih osoba (šejhova) poginulih i pokopanih u Sarajevu i Čajniču.1037/1627). Na fol. Katalog arapskih. 12a): ‫ﺑﺴﻢ ﻟﻪ)!( اﻳﻠﻪ ﺑﺪء اﻳﺪه مل او ﺷﻬﻨﺸﺎﻫﻚ وﺻﻔﻨﻪ‬ ‫ﻳـــﺮﻟﺮه دﺷـﻤﻨﻠﺮى ﺧـــﺎك اﻳـــﺪه ﷲ اﻟﺸﻬـﻴﺪ‬ ‫دﻳﺪﻳﻠﺮ ﺗـﺎرﻳﺦ اﻳﭽﻮﻧﺪر رﺷﺪي ﺑﻮ ﻧﻈﻢ ﺟﺪﻳﺪ‬ ‫داﻧــﻪ داﻧــﻪ ﻳﺎزﻳﻠﻦ ﺣﺮﻓﻠﺮ ﻛﻠﻮب ﺑﺰم ﻣﻴﻪ‬ Na fol. nalazi se i na fol. prema posljednjem stihu. U njoj se navodi da je spomenuti Mustafa rođen 10. koju je napisao pjesnik Waysī Uways b. septembra 1863. 12a . 3049 i 3050.14b nalazi se nekoliko bilježaka astrološkog sadržaja i kraćih dova.18a nalaze se sitnije bilješke na turskom jeziku. istom rukom prepisana. koja se uči radi uspostavljanja ljubavi i osvajanja srdaca. 17a nalazi se bilješka u kojoj Bajram Kalaba (Bayrām Qalāba) navodi da mu se sin Mu¥ãafā rodio u petak 15. Meõmed Ålāşehirī (živio 969/1561 . 11 Kasim Dobrača. Bilješka o rođenju sina Mustafe. 11b): ‫اﻳــﻠﺴﻮن ﺧــﻼق ﻋـﺎمل ﻋــﻤﺮ اﻗﺒــﺎﻟني ﻣـﺪﻳﺪ‬ Završetak (fol. 94b.11a nalaze se sitnije bilješke na turskom jeziku. 10a – 10b nalazi se pjesma ‫( اي اﺳﻼﻣﺒﻮل ﺧﻠﻘﻰ‬Ey Islāmbūl halkı) na turskom jeziku. godinu. napisao njegov sin Mu¥ãafā Õilmī. Na fol..Medžmua Bajrama i Mehmeda Kalabe iz Sarajeva 211 Na fol. turskih i perzijskih rukopisa. 15b . ‫اﻟﻠﻬﻢ ا ّﻟﻒ اﳌﺤﺒﺔ ﰲ ﻗﻠﻮب ﺑﻨﻲ آدم و ﺑﻨﺎت ﺣﻮاء ﺻﻐريﻫﻢ وﻛﺒريﻫﻢ. godine. upućena stanovnicima Istanbula. Katalog arapskih. Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu. Godina rođenja u ovoj bilješci naknadno je prepravljena na 1276/1859. 15a nalazi se dova (molitva) poznata kao ‫( دﻋﺎء ﴍﻳﻒ‬Du‘ā-i šarīf). decembra (kānūn awwal) 1280/1863.17a nalazi se šest dužih hronograma na turskom jeziku. اﻟﻠﻬﻢ أ ّﻟﻒ ﻛام أ ّﻟﻔﺖ اﳌﺤﺒﺔ‬ ّ ّ ّ . tj.. 17b . godine. godine.12a nalazi se pjesma na turskom jeziku (?)‫( دﻋﺎء ﺳﻠﻄﺎن‬Du‘ā-i sulãān) koju je.. Fehim Nametak. Bilješku je. Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu. ‫ﺳﺎل ﺟﺪﻳﺪ ﺣﻘﻨﻪ ﺳﻮﻳﻠﻪ ﻛﻠﺮى ﺗﺎرﻳﺨﻴﺪر‬ Nakon posljednjeg hronograma na fol.

kćerke Fatime i Osmana‬‬ ‫‪Spahića Bjelopoljca (Nūriyya-õānum bint Fāãima wa bint ‘Uïmān Spāhí‬‬ ‫‪Aqūwalı) 1286/1869.‬ ‫ﺑـــــﻮﻟـــــﻮن داﺋــــــــﻢ ﺣــﻘــﻴــﻘــﺘــﻪ‬ ‫ﻧـــﻈـــﺮ ﻗـــﻠـــﻴـــﻞ ﻫـــــﻰ وﺻــﻴــﺘــﻪ‬ ‫اﻳـــــﺪه ﺳــﻴــﺰ ﺳــﻌــﻰ واﻫـــﺘـــامم‬ ‫ﻋﻤﺮك ﺻـﺮف اﻳــﺖ ﭼـﺎﻟﻴﺸامﻗﺪه‬ ‫آدﻣــــــــﻪ ﺑـــﺎﻏـــﭽـــﻠـــﻖ ﺑــﺎﻏــﻠــﻖ‬ ‫ﺑــــــــﻮدر وﺻــــﻴــــﺘــــﻢ ﻣــﻄــﻠــﻖ‬ ‫ّ‬ ‫وﺟـــــﻮد ﺻــﺤــﺘــﻰ دﻳــــﺮ ﺳــﻠــﻄــﺎن‬ ‫ﺑـــﺪﻧـــﺪه وار اﻳـــﻜـــﻦ ﺻــﺎﻏــﻠــﻖ‬ ‫اﻳــﻠــﻤــني ﺑــــﺮدم ﺑــﻨــﺪه ﻧـــﻪ ﻛــﺪر‬ ‫ﻛــﻮش اﻳــﺪون اوﻻدﻟـــﺮ اﻳــﺪر ﭘــﺪردر‬ ‫ىب ﺣــﻮده ﺻﻮﻧﯖﺪه آوﻟﻨﻨﺪه ﭘﺸامن‬ ‫ﻋــﺰداﺋــﻴــﻞ ﻗــﻮﻧــﺎر ﺑــﺎﻏــريﻟــﺮ اذل‬ ‫ﺷــﻬــﺮىت ﺷــﺎﻧــﯔ دﻳــﻨــﻨــﻰ ﻳﻴﻘﻤﻪ‬ ‫ﻫـــﻮاى ﻧﻔﺴﻨﻪ ﺑــﺮ وﻗـــﺖ اوميــﻪ‬ ‫ﻛﻴﻨﺪﻳﻨﻰ ﺻــﺎﻗــني اوﳌـــﻪ ﺣـﺮاﻣــﻰ‬ ‫ﺷﺎﺷريﻣﻪ ﻳﻮﻟﻨﻰ دوذﺧـــﻪ ﻛريﻣﻪ‬ ‫ﻗـــــﺎﻟـــــﻪ ﺑـــــﻨـــــﺪن ﻳـــــﺎدﮔـــــﺎر‬ ‫ﺑــــﻮ وﺻـــﻴـــﺖ ﺳـــﻴـــﺰه ﻳـــﺎزدﻳـــﻢ‬ ‫اﺷﺒﻮ ﻣﺠﺮم ﭘﺪه رﻳﻨﻰ ﻗﻴﻞ دﻋﺎﻟﻪ ﻳﺎدﮔﺎر‬ ‫ﻗــﺎﳌــﺎزم ﺑــﻦ ﻗــﺎﻟــﻪ ﺣــﻄــﻢ رودﻛـــﺎر‬ ‫دﻟـــــــــــﺪه ﻓـــﺘـــﻮﺣـــﻢ‬ ‫راﺣــــــــــــﺖ روﺣــــــــﻢ‬ ‫ﺑـــــﻨـــــﻢ اوﻻدﻟـــــــــــــﺮم‬ ‫ﺑــــــﻌــــــﺪ اﺳــــــﻼﻣــــــﻰ‬ ‫ﻗـــﺮت ﻋﻴﻨﻰ ﻗـــﻮة ﻋﻴﻨﻰ‬ ‫ّ‬ ‫ّ‬ ‫ﻋــﻠــﻤــﻪ ﺣـــﺮﻳـــﺺ اول‬ ‫ﻗـــﺮآﻧـــــــﻰ دوام اول‬ ‫ﻋــﺰّة زﻳﻨﻰ دﻳﯖﻠﻪ ﻛﻼﻣﻰ‬ ‫ﻧــــﺒــــﺊ ﻣـــﻄـــﻴـــﻊ اول‬ ‫ﻛــــــﻮرﻣــــــﻪ ﻟـــﻴـــﺎﻣـــﻰ‬ . godine. 18a nalazi se bilješka u kojoj Bajram Kalaba navodi da mu je sin‬‬ ‫‪Mehmed (Meõmed) rođen u srijedu u vrijeme sabahskog namaza 7.‬ ‫ﴎاﻳﲆ ﺑﺎﻳﺮام اﻏﺎﻧﻚ دوﻛﺎىن اوﺳﺖ ﻃﺮﻓﻨﺪه ﺑﻮﻟﻨﺎن اوﻃﻪ ﺳﻨﻪ ﻧﻘﻞ اﻳﻠﺪﻳﻜﻤﻚ ﺗﺎرﻳﺨﻰ. Na margini rukopisa istom grafitnom olovkom‬‬ ‫‪latiničnim pismom napisano prezime Bujubašić. godini života‬‬ ‫‪Na fol. april 1914. vjerovatno rođeno prezime‬‬ ‫. aprila 1858. Na istoj stranici na turskom jeziku zabilježeno‬‬ ‫‪je da je Mehmed Kalaba umro 1332/1914..‪grafitnom olovkom 4. godina.. godine a na bosanskom jeziku‬‬ ‫.‫212‬ ‫‪Mustafa Jahić‬‬ ‫‪Na fol. godine.‪Nurija-hanume ili današnje prezime potomaka Osmana Spahića‬‬ ‫:‪Početak‬‬ ‫واﻟﺪه ﻟﺮى ﻧﻔﻴﺴﻪ ﻧﻮرﻳﻪ ﺣﺎﻧﻢ ﺑﻨﺖ ﻓﺎﻃﻤﻪ وﺑﻨﺖ ﻋﺜامن ﺳﭙﺎﻫﻰ اﻗﻮوه ﱃ وﻓﺎىت ﺑﻴﻚ اﻳﻜﻴﻮز ﺳﻜﺴﺎن‬ ‫اﻟﺘﻰ ﺳﻨﻪ ﳻ ﻣﺎه. u 58. ramañāna‬‬ ‫‪1274/20. ٥٨٢١‬ ‫اوﻻدﻟﺮم ﻣﺤﻤﺪ ﺷﻜﺮي وﻣﺼﻄﻔﻰ ﺣﻠﻤﻲ ﻳﺘﺎﻣﻰ ﻟﺮه ﺧﻄﺎﺑﺎ وﺻﻴﺘﻢ ﺑﻮدرر. 18b nalazi se pjesma koju je na turskom jeziku kao oporuku‬‬ ‫‪sinovima Mehmedu Šukriji (Meõmed Šukrí) i Mustafi Hilmiji (Mu¥ãafā‬‬ ‫)‪Õilmí) napisao njihov otac Salih Bajram Kalaba (Ôāliõ Bayrām Qalāba‬‬ ‫‪povodom smrti njihove majke Nurija-hanume.

‪Meõmeda Qalābe‬‬ ‫.)‪napisao Ibrāhīm Bahrām Būsnawī (Bosanac‬‬ ‫:)‪Početak (fol. 20b . također na turskom jeziku.22a.21a nalaze se stihovi na turskom jeziku čija je tinta‬‬ ‫‪izblijedjela toliko da se samo neke riječi mogu pročitati. 20a nalazi se šest stihova na turskom jeziku i molitva (dova) u‬‬ ‫. prema bilješci na kraju‬‬ ‫. 20a‬‬ ‫ﺷﻜﺮ اوﻟﺴﻮن ﺧﺪاﻳﻪ ﻫﺪاﻳﺘﻪ اﻳﺮدم اميﺎن ﺧﻠﻘﻨﻰ ﻣﺤﻘﻖ ﻛﻴﺪم‬ ‫رﺳـــﻮل ﺣــﻖ رﺳـــﻮل ﺑــﻠــﺪم اﻳــﻨــﺎﻧــﺪم اﺷﺘﺒﺎﻫﻢ ﻳﻮق‬ ‫:)‪Završetak (fol. koju je. 21b‬‬ ‫‪.‪stihu (Munāğāt). Isto je i na fol.‪liječenje nekih bolesti‬‬ . samo što su preko ovoga teksta na turskome jeziku ispisani recepti za‬‬ ‫. 20a‬‬ ‫ﻣﺬﻧﺐ إﺑﺮاﻫﻴـﻢ وﻣـﺠﺮم ﺑـﻬﺮام ﺑـﻮﺳﻨﻮي‬ ‫اﺣﺪ ﺻﻤﺪﺳﻨﻰ ﺑﻠﺪى ﴍﻳﻜﻚ ﻳﻮق ﻧﻈريك ﻳﻮق‬ ‫‪Na fol.‫‪Medžmua Bajrama i Mehmeda Kalabe iz Sarajeva‬‬ ‫312‬ ‫اﻳـــﻠـــﻤـــﻪ ﻫـــﻴـــﭻ ﻋـــﺎر‬ ‫ﺑــــﻴــــﻞ ﻋــــﻠــــﻢ متـــﺎﻣـــﻰ‬ ‫اﻫـــــﻠـــــﻚ آره ﺑــــﻮل‬ ‫ﻋــــــــــﺮىب ﻋــــﺠــــﺎﻣــــﻰ‬ ‫درﺳــــﻨــــﻰ ﻓـــﻜـــﺮ اﻳـــﺖ‬ ‫ﺣــــــــــﺎص ﻛـــــﺮاﻣـــــﻰ‬ ‫ﺣــــﻘــــﻪ ﻧـــــﻴـــــﺎز اﻳــــﺖ‬ ‫ﻛــــــﻮزﻟــــــﻪ اﻣــــﺎﻣــــﻰ‬ ‫ﻫـــﺮﻛـــﺴـــﻪ ﺧـــﻠـــﻖ اﻳـــﺖ‬ ‫اﻫـــــــــــﻞ ﻣــــــﺮاﻣــــــﻰ‬ ‫ﺑــﻴــﻠــﺪ ﻳــﻜــني ﺳـــﻦ ﻳــﺎز‬ ‫اوﳌـــــــﻴـــــــﻪ ﻋــــﺎﻣــــﻰ‬ ‫ﻛـــــﻮل اوﻟــــــــﻮر آﯕــﻠــﻪ‬ ‫ﻛـــــــﻮرﻣـــــــﻪ ﻣــــﻼﻣــــﻰ‬ ‫اﻳـــــﻮﻳـــــﻪ ﭼــــــﺎر اول‬ ‫ﺑـــــــﻮل اﻳـــــــﻮ ﻧـــﺎﻣـــﻰ‬ ‫اﻳــــــــﻠــــــــﻪ ﻣـــــﻘـــــﺮر‬ ‫ﺗــــــــــــــﻢ ﻛـــــــﻼﻣـــــــﻰ‬ ‫ﺻـــﻮرﻣـــﻘـــﺪه ﺑــــﻮل ﻳــﺎر‬ ‫اوﻛــــــــﺮك ﻧـــﻜـــﻴـــﻢ وار‬ ‫ﻓـــــــﺎرﳻ ﭼــــــﻮق ﺑــﻴــﻞ‬ ‫اﻓــــﺼــــﺢ ﻧــــــﺎس اول‬ ‫ﺑـــﻴـــﻠـــﺪﻳـــﻜـــني اوﻛــــــﺮة‬ ‫اﻳـــﻠـــﻤـــﻪ ﻫـــﻴـــﭻ درت‬ ‫وﻗـــــــﺖ منـــــــﺎز اﻳــــﺖ‬ ‫ﺧــﺎﻟــﻘــﻰ ﺗــﺴــﺒــﻴــﺢ اﻳــﺖ‬ ‫اﻛـــــﺮ دادى اﻛـــــﺮ ﺑــﺪ‬ ‫اﻳــــﻠــــﻤــــﻪ ﻫــــﻴــــﭻ رد‬ ‫اﻛـــــﺮ ﭼـــــﻮق اﻛـــــﺮ آز‬ ‫آﻟـــــﺪ ﻳـــﻜـــني دميـــــﻪ آز‬ ‫ﻃـــﻤـــﻠـــﻪ ﺑـــــﻪ ﻃــﻤــﻠــﻪ‬ ‫ﺳــــــﻮز ميـــــﻰ دﻳــﯖــﻠــﻪ‬ ‫ﺻـــﺎﻟـــﺤـــﻪ ﻳــــــﺎر اول‬ ‫دﻳـــﻨـــﻨـــﺪه وار اول‬ ‫ﻋـــــــﻠـــــــﻢ ﻣـــــﻜـــــﺮر‬ ‫ﺻــــــــﯖــــــــﺮه ﻣـــــﺤـــــﺮر‬ ‫ﺑــﻨــﺪۀﺻــﺎﻟــﺢ ﺑــــريام ﻗــﻼﺑــﻪ‬ ‫‪Potpis “Bende-i Ôāliõ Qalāba” je napisano rukom njegovog sina‬‬ ‫.)ﻗﺮﺑﺎ دﻋﺎ( ‪Na istoj stranici nalazi se i Kurban-dova‬‬ ‫‪Na fol.

27a – 29a nalazi se rasprava pod naslovom ‫أﺳامء ﷲ ﺗﻌﺎﱃ ﰲ دﻋﻮة‬ ‫( ﻛﺒرية‬Asmå’ Allåh fi Da‘wa kabīra). 26b – 27a nalazi se molitva (dova) ‫( اﻟﺘﺴﺨري اﻟﻌﻈﻴﻢ اﳌﺒﺎرك‬at-Tasêīr al‘aëīm al-mubārak) pomoću Božijih imena na arapskom jeziku. . bez naslova...‫ﻣﺴﺨﺮ اﻳﺪه ﺟﻚ ﻛﻤﺴﻨﻪ ﻧﻚ آدىن ﻛﻮره ﺳﻚ ﻗﺎچ ﺣﺮف واردر اول ﺣﺮوﻓﻠﺮى اﺳﻢ اﻋﻈﻤﺪه ﺑﻮﻟﻪ ﺳني‬ Završetak (fol. 1103/1691-92. Navedeni naslov nalazi se na početku rasprave. Meõmed b. 36b. Na fol. prema posljednjem stihu napisao pjesnik Riñā’ī. Na fol.25a nalaze se stihovi na turskom jeziku.26a nalazi se pjesma na turskom jeziku..ﻗﺼﻴﺪۀ ﺟﻔﺮﻳﻪ‬ Početak (fol. sa uputstvom na turskom jeziku. 198 . Murād Abū Qalāba. 24b . 22b): ‫اﻳﺜﺎر اﻳﺪﺳﻢ ﻧﻪ اوﻟﻪ ﺷــﺎﻫﻢ‬ ‫ﺑـﺮﺟﻮﻫﺮ درى اﮔــﻼ ﻣــــﺮام‬ Završetak (fol. godine. str. Početak (fol.‫.ﺑﺤﺮﻣﺔ ﻫﺬه اﻷﺳامء اﻟﴩﻳﻔﺔ وﺑﴪ اﺳﻤﻚ اﻷﻋﻈﻢ وﺑﺤﻖّ ﻣﺤﻤﺪ وآﻟﻪ أﺟﻤﻌني‬ ّ ّ Raspravu je prepisao Meõmed b. 22b – 24b nalazi se pjesma ‫( ﻗﺼﻴﺪۀ ﺟﻔﺮﻳﻪ‬Qa¥íde-i ğifriyya) na turskom jeziku. um. Prije početka rasprave napisano je: ‫ﻫﺬا ﻃﺮﻳﻖ اﺳامء ﷲ ﺗﻌﺎﱃ دﻋﻮة ﻛﺒريه ﺑﻮﻧﺪن اﻋﻼ ﻳﻮﻗﺪر‬ 12 Ova kasida nalazi se i u drugome rukopisu Istorijskog arhiva Sarajeva (R 802. koju je. 25b .214 Mustafa Jahić Na fol. Prije početka pjesme napisan je naslov: ‫21.. 25b): ‫ﴎﻳﺮ ﺳﻠﻄﻨﺖ ﺻﺎﺣﺐ اﻟﻘﺪﻳﻢ‬ Završetak (fol.199). na turskom jeziku. Bayrām b. od nama nepoznatog autora. 24b): ‫ﻛﻞ ﻃﻮن ﺳامﻋﻚ ﺟﻮﻫﺮ ﻛــﻼم‬ ّ ‫ﻋـــامن ﺑﺤﺮه داﻟﺪم ﺑﻮ ﻛــﺰﺑﻦ‬ ‫ﻃﺎ اﻳﻠــــﻪ ﻳــﺎده اﻳﻠـــﻪ ﻗﺮارى ﻣﻴﻢ اﻳﻠﻪ ﻣﻔﺘﻮح ﺟﻤﻠﻪ ﻛﻼﻣﻢ‬ ‫ﻛﻞ اي رﺿﺎىئ ﻗﻄﻊ اﻳﺖ ﻛﻼﻣﻰ ﻋــﺎرف اوﻻﻧﻪ ﭘﺲ ﺑﻮ ﻣـــﻘﺎمل‬ ٌ ٌ ‫ﻣﺴﺘﻔﻌﻼت ﻣﺴﺘﻔﻌﻼت ﻣﺴﺘﻔﻌﻼت‬ Na fol. 26a): ‫ﭘـﺎدﺷـﺎه ﻋـﺎمل ﻣـﻠﻮك ﻋـﻈﻴﻢ‬ ‫ﺣﻨﻜﺎرﻣﺰ داﺋﻢ ﻧﴫت ﺑﻮﻟري‬ ‫آل ﻋﺜامن دوﻟﺘﻰ اوﻟﺮ ﴍف ﺑﺎب‬ Na fol. prepisana grafitnom olovkom. 26b): ‫اﻛﺮ دﻳﻠﺮﺳﻚ اوﻟﻮ ﺑﻜﻠﺮى وﭘﺎدﺷﺎﻫﻠﺮ وﻫﻮاده اوﭼﺎن ﻗﻮﺷﻠﺮى وﺳﻮدﻳىك ﻛﻤﺴﻨﮥ ﺗﺴﺨري اﻳﺪه ﺳﻚ اول‬ ّ . Bilješka o prijepisu nalazi se na fol. 27a): . nakon Dīwāna Õasana Qā’imī-efendīje. u kojoj se tumači magična moć slova u velikim Božijim imenima (ism a‘ëam) i imenima meleka (anđela) kada se koriste u dovi (molitvi) koja se naziva: ‫( دﻋﻮة ﻛﺒرية‬Da‘wa kabīra). Početak (fol.

29b – 36b nalazi se rasprava ‫( رﺳﺎﻟﮥ ﻓﺮح ﻧﺎﻣﻪ‬Risale-i Feraõnåme) na turskom jeziku iz astrologije o magičnoj moći slova koja se nalaze u dvadeset Božijih imena. Murād Abū Qalāba 1301/1883-84. I prije početka pjesme spominje se ime ovoga derviša i grad Kalkandelen (‫ﻧﻔﴗ ﴎﺳﻢ‬ ‫ . Murād Abū Qalāba. Meõmed b.Sarajevo 1423/2003. Istanbul. Bilješka o prijepisu nalazi se na fol. Autor pjesme je derviš Sersem ‘Alī Bābā. fol. godine.. Istanbul 1333-1342/1914-1923. London 1888. II. Turbe ovoga derviša nalazi se u gradu Kalkandelenu (Qalqandalan) u Makedoniji. Istanbul.)ﻋﲇ ﺑﺎﺑﺎ ﺳﻠﻄﺎن ﻗﻠﻘﺎن دﻟﻦ‬Ime autora nalazi se i u posljednjem stihu pjesme. 1750. 337-38. Na fol. Bursalī Meõmed Ãāhir. 36b. Sadettin Nüzhet. Katalog arapskih. Prije početka pjesme nalazi se navedeni naslov. Cataloque of the Turkish Manuscripts in the Bristish Museum.3 ‫.. Persischen und Türkischen Handschriften der Kaiserlich-Königlichen Hofbibliothek zu Wien. Poznat je i pod imenom Êarabaãī Sulãān. I-III.13 Prepisao Meõmed b. sandžak Ôārūêān (Turska). Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu. Na fol. ‘Oïmanlı mü‘ellifleri. 1253.1362/1943. umro je 977/1569-70. 967/1559-60) iz Aqõi¥āra. Charles Rieu.‫وﺣﺮام ميﻴﻪ وﺣﻴﻮاﻧﺎﺗﺪن ﭘﺮﻫﻴﺰاﻳﺪه‬ Završetak (fol. 37b – 38a nalazi se pjesma ‫( ﻫﻮ دوﺳﺖ‬Hū dost) na turskom jeziku. 1865-67.14 U blizini turbeta 1538. godine podignuta je i tekija. 240. 36b. godine a prema drugim izvorima.15 13 Muôãafā b. 1253) 953/1546. Meõmed b. Kalkandelen je turski naziv za grad Tetovo u Makedoniji. 29a): . Bd. XII. 919/1513. Bektašī şairleri.. prema Õāğğī Êalīfi (ÕÊ II. godine. Devlet matbaası. str. Na fol. London . Mustafa Jahić.. Die Arabischen.37a nalazi se nekoliko wafqova. Svezak XII..ﺑﺤﻖ ﻳﺎ ﻣﺎﻟﻚ اﻓﻌﻞ ﻣﺎ أﻣﺮﺗﻚ ﺑﻪ وأوﻛﻠﻚ ﻋﻠﻴﻪ ﺑﻄﺮﻓﺔ اﻟﻌني، اﻟﻌﺠﻞ 3 اﻟﺴﺎﻋﺔ 3 اﻟﻮاﺣﺎ‬ ً Raspravu je prepisao Meõmed b. 1930. Bayrām b. odnosno kvadratića sa upisanim brojevima i slovima koji imaju čarobnu moć liječenja određenih bolesti. Wien. 27a): ّ ‫واﻻ ﺑﻮﻧﻚ ﴍاﺋﻄﻰ واردر ﺻﺎﺣﺐ دﻋﻮت اوﻻن ﻛﻤﺴﻨﻪ اول ﻏﺴﻞ اﻳﺪه وﭘﺎك ﻃﻮﻧﻠﺮﻛﻴﻪ وﺻﺎﻳﻢ اوﻟﻪ‬ . III. Bilješka o prijepisu nalazi se na kraju rasprave. 14 15 . 7433/3. 36b . Gustav Flügel. Djelo je poznato i pod nazivom ‫( اﻟﺘﺴﺨري اﻷﻛﱪ ﰲ ﻋﻠﻢ اﻟﺤﺮف‬at-Tasêīr alakbar fī ‘ilm al-õarf). godine napisao Šayê Mağduddīn b. perzijskih i bosanskih rukopisa. ‘Ísā Iliyās al-Aqõi¥ārī (um. I-III. prožeta alevijsko-bektašijskim učenjem. al-Muğallad I-II. Bayrām b. turskih. str. 18.Medžmua Bajrama i Mehmeda Kalabe iz Sarajeva 215 Početak (fol. 1360/1941 . ‘Abdullāh Kātib Čalabī Õāğğī Êalīfa. I. Djelo je. Kašf aë-ëunún ‘an asāmī al kutub wa al-funún.

Isto. Onuncu Basim. napisao Šāh İsmā‘īl ‘Abū al-Muëaffar b. Pjesmu je. Prije početka pjesme i u posljednjem stihu nalazi se ime autora pjesme. Cahit Öztelli. 38a -38b nalazi se pjesma ‫( ﻭﱄ ﻛﻮردوم‬Velí’yi gördüm) na turskom jeziku. koju je napisao Šāh İsmā‘īl Êaãā’ī (1487. Prije početka pjesme i u posljednjem stihu nalazi se ime autora pjesme. Prije početka pjesme i u posljednjem stihu nalazi se ime autora pjesme. Özgür Yayinlari. prožeta alevijsko-bektašijskim misticizmom. 191-92. 41a – 41b nalazi se pjesma ‫( ﻏريه ﻧﻈﺮ ﻗﻠﻤﻪ ﻛﻞ آدﻣﻪ ﺑﺎق‬Gayre nazar kılma gel Adem’e bak) na turskom jeziku. str. koju je napisao Kalender (Qalandar) ‘Abdal (živio najkasnije u XIX stoljeću). 40a – 40b nalazi se pjesma ‫( ﻗﺮﻗﻠﺮ ﻣﻴﺪاﻧﻨﻪ واردم‬Kırklar meydānına vardım) na turskom jeziku. osnivač safavidske države u Iranu. prožeta alevijsko-bektašijskim misticizmom. Na fol. pod čijim je vođstvom šiizam duodecimalijskog mezheba (dvanaest imama) postao zvanični mezheb u državi. Pjesma je poznata i pod imenom ‫( دون ﻛﺠﻪ‬Dün gece).19 Na fol.104-106.216 Mustafa Jahić Na fol. Međutim u literaturi se kao autor ove pjesme navodi i Pīr Sulãān ‘Abdal. str.. Sadettin Nüzhet. 134-35 i 163-64.1524). Agustos 2004.17 Na fol. Prije početka pjesme i u posljednjem stihu nalazi se ime autora pjesme. Bektašī şairleri. 38b . koju je napisao Pīr Sulãān ‘Abdal. 40b – 41a nalazi se pjesma ‫( اوﻳﻮر اﻳﻜﻦ اوﻳﺎردﻳﻠﺮ‬Uyur iken uyardılar) na turskom jeziku. poznat kao Šāh İsmā‘īl Êaãā’ī (1487. prožeta alevijsko-bektašijskim misticizmom (ta¥awwufom). Bektašī şairleri. Na fol. Ime autora pjesme nalazi se i prije početka pjesme.16 Na fol. Prije početka pjesme i u posljednjem stihu nalazi se ime autora pjesme. str. prema posljednjem stihu. prožeta alevijsko-bektašijskim misticizmom. 347-48. koju je također napisao pjesnik Dertlī. prožeta alevijsko-bektašijskim misticizmom. 39a – 39b nalazi se pjesma ‫( ﭼﻼن ﻣﺮﺗﴣ ﻋﻠﻴﺪر‬Çalān Murtezā ‘Alī’dir) na turskom jeziku. Šāh İsmā‘īl je.18 Na fol. Šayê Õaydar b. osnivača bektašijskog reda. koju je napisao pjesnik Šāhī. 16 17 18 19 Isto. Prije početka pjesme i u posljednjem stihu nalazi se ime autora pjesme. str. 41b nalazi se pjesma na turskom jeziku. narodni turski pjesnik iz šesnaestog stoljeća. narodni turski pjesnik iz šesnaestog stoljeća. str.1524). prožeta misticizmom. Sadettin Nüzhet. . prožeta alevijsko-bektašijskim misticizmom (ta¥awwufom) Hadži Bektaša Velije (Hacı Bektaş Veli). Pjesma se navodi i pod imenom ‫( درت ﻗﺎﭘﻮ‬Dört kapu). 158-59.39a nalazi se pjesma ‫( ﻗﺮﺑﺎن ﺑرياﻣﻰ‬Qurbān bayrāmı) na turskom jeziku. Šayê Ğunayd a¥-Ôafawī. Pir Sultan Abdal – Bütün Şiirleri. koju je napisao pjesnik Dertlī. inače. bez naslova.

koju je napisao turski narodni pjesnik Åhū Bābā (živio u sedamnaestom stoljeću). 46a nalazi se i kraća kasida na turskom jeziku od tri stiha posvećena Õiñru (‫. 48a je neispisana. str. Na fol. prožeta alevijsko-bektašijskim misticizmom (ta¥awwufom). 53a nalazi se pjesma ‫( ﻧﺴﻴﻤﻰ در ﻣﺪح ﺑﻜﺘﺎﺷﻴﻠﺮ‬Nesímí der medõ bektašíler) na turskom jeziku u kojoj se hvali sufijsko učenje bektašijskog derviškog reda.).s. 48b nalazi se nakšibendijska ilahija. 43b nalazi se pjesma na turskom jeziku ‫( در ﻣﻘﺎم ﻗﻠﻨﺪر ﻟﺰﻳﺰي‬Dermaqām-i qalandar Lazīzī). Navedeni naslov nalazi se prije početka pjesme. Na fol. Na fol. 44a -45a nalaze se kvadranti (wafqovi) sa upisanim magičnim brojevima i slovima. 46b nalazi se pjesma na turskom jeziku od sedam stihova. koju je napisao pjesnik ‘Ašiq Lazīzī..51a nalazi se na turskom jeziku hronološki ispisana historija svijeta prema značajnim godinama.s.46a nalazi se više pojedinačnih stihova i izreka na turskom jeziku. a. Isto. Navedeni naslov i ime autora nalaze se prije početka pjesme a ime autora i u posljednjem stihu. Navedeni naslov nalazi se prije početka pjesme a ime autora i u predzadnjem stihu. a. str. 11-13. 49a . 41. Na fol. u kojoj se hvali sufijsko učenje bektašijskog derviškog reda. Fol. Na fol. 51b .43a nalazi se pjesma ‫( دﺳﺘﺎن آﻫﻮ ﺑﺎﺑﺎ‬Dastān-i Åhū Bābā) na turskom jeziku prožeta alevijsko-bektašijskim učenjem.)ﻗﺼﻴﺪة ﻟﺤﴬ اﻟﻨﺒﻲ ﻋﻠﻴﻪ اﻟﺼﻠﻮة واﻟﺴﻼم‬ Na fol. 47b nalaze se krupnim slovima ispisane određene vrste ljudskih svojstava. Na fol. Autor pjesme je osmanski pjesnik Sayyid ‘Imåduddīn Nasīmī (pogubljen 820/1417.Medžmua Bajrama i Mehmeda Kalabe iz Sarajeva 217 Na fol. 47a nalazi se tekst na arapskom jeziku u kojemu se slavi vjerovjesnik Muhamed (a. do seobe poslanika Muhammeda. Među njima i ime “Bende-i āl-i ‘abā Meõmed Nūrī Qalāba”. 42a .21 20 21 Isto.20 Na fol.53b nalazi se pjesma pod naslovom ‫ﺑﻮﺳﻨﻪ وى ﻣﻴﻜﻮﻳﺪ در ﻣﺪح‬ ‫( ﺑﻜﺘﺎﺷﻴﻠﺮ‬Būsnawí míkūyed der madõ bektašíler) na turskom jeziku.s. Na fol. .. koju je napisao pjesnik koji se u svojim pjesmama predstavlja samo kao Būsnawī. od poslanika Adema. 53a . godine). Na fol. iz Meke u Medinu.52b nalazi se pjesma ‫( دﺳﺘﺎن آﻫﻮ ﺑﺎﺑﺎ‬Dastān-i Åhū Bābā) na turskom jeziku. 45b . Na fol. Na fol. koju je napisao turski narodni pjesnik Åhū Bābā (živio u sedamnaestom stoljeću).

Fol. 53b): ‫ﻛﻨﺖ ﻛﻨﺰ ﺣﺠﺘﻮ ﺑﺮﻫﺎﻧﻴﺪر ﺑﻜﺘﺎﺷﻴﻠﺮ‬ ّ ‫ﻣﺠﺮد ارواح ﻗﺪس رﻫﱪى ذات ﺻﻔﺎت‬ ‫واﻗﻒ اﴎار اﻳﻜﻦ ﻗﻴﻞ ﺑﻮﺳﻨﻪ وى ﺟﺎﻧﻚ ﻓﺪا‬ ‫ﭼﻮن ﺷﻬﻴﺪى ﻛﺮﺑﻼ ﻗﺮﺑﺎﻧﻴﺪر ﺑﻜﺘﺎﺷﻴﻠﺮ‬ Na fol.54a nalazi se pjesma ‫( دﻋﺎﳻ اﻣﺎم‬Du‘ās-i imām) na turskom jeziku.?). godine.54b nalazi se pjesma ‫( واﻋﻆ‬Vā‘ië) na turskom jeziku. 54b) potpisan je kao prepisivač Sarāy-Bosnali Meõmed Nūrī Qalāba. koju je napisao pjesnik Qazak ‘Abdal (um. živio 1821-1889). .60a nalazi se pjesma na turskom jeziku osmanskog pjesnika Kāëim-paše (vjerovatno Mūsā Kāzim-paša.١٢٤٨ ‫ذﻧﻮﺑﻪ وﺳﱰ ﻋﻴﻮﺑﻪ ﰲ اﻟﺪﻧﻴﺎ واﻵﺧﺮة ﻳﺎ ﻏﻔﻮر ﻳﺎ رﺣﻤﻦ، ﺑﺎمتﺎم ﺳﻨﻪ ٦٧٢١. 59b . Riñā’īja. ‫ﻛﺘﺒﻪ اﻟﻔﻘري اﻟﺤﻘري اﻟﻀﻌﻴﻒ اﻟﻘﻼﺑﻪ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﺎﻳﺮام اﺑﻦ ﻗﻼﺑﻪ اﻟﺤﺎج ﺣﺎﻓﻆ ﻣﺤﻤﺪ ﺣﺴﺎم)!(، ﻏﻔﺮ ﷲ‬ ّ . koji je pisao poeziju pod pseudonimom Muõibbī: ‫اوﳌﻴﻪ دوﻟﺖ ﺟﻬﺎﻧﺪه ﺑﺮ ﻧﻔﺲ ﺳﺤﺖ ﻛﺒﻰ‬ ‫اوﳌﻴﻪ وﺣﺪت ﻣﻘﺎﻣﻰ ﻛــﻮﺷﻨﻪ ﻋﺰﻟﺖ ﻛﺒﻰ‬ ‫ﺧﻠﻖ اﻳﭽﻨﺪه ﻣﻌﺘﱪ ﺑﺮ ﻧﺴﻨﻪ ﻳﻮق دوﻟﺖ ﻛﺒــﻰ‬ ‫ﻛﺮ ﺣﻀﻮر اﻳﺘﻤﻚ دﻳﻠﺮﺳﻚ ﻫﻲ ﻣﺤﺒﻰ ﻓﺎرغ اول‬ Ispod ove pjesme potpisan je kao prepisivač Meõmed Nūrī Qalāba. Na fol. 54b . 60b nalazi se bilješka krupnim slovima ispisana iz koje se razumije da je prepisivač prethodnih tekstova Qalāba Ôāliõ Bayrām b. Na fol. Turābīja i Šawqīja. 56b. nalaze se dva stiha sultana Sulejmana Veličanstvenog (Qānūnī).1105/1694). 59a je bez teksta. da bi neko precrtao navedenu godinu a dopisao 1301/1883-84. Qalāba al-õāğğ õāfië Meõmed Õusām i da je isti rođen 1248/1832-34.58a nalaze se stihovi pjesnika Šamsīja Tibrīzīja. Wīrānīja.218 Mustafa Jahić Početak (fol. ‘Alī al-Malāãī (živio 1027/1618 . koju je u formi gazela napisao Niyāzī Mi¥rī Meõmed b. među poezijom navedenih pjesnika. Būsnawīja. 53a): ‫ﴎ ﻣﻌﺮاج ﻣﻈﻬﺮى ﻋﺮﻓﺎﻧﻴﺪر ﺑﻜﺘﺎﺷﻴﻠﺮ‬ ّ ‫ﻓﻘﺮ ﻓﺨﺮى رﻣﺰﻳﻨﻚ درﺑﺎﻧﻴﺪر ﺑﻜﺘﺎﺷﻴﻠﺮ‬ Završetak (fol. Ime autora nalazi se u pretposljednjem stihu pjesme. Na fol. وﻻدمتﻚ ﺗﺎرﻳﺦ ﺳﻨﻪ‬ Na istome mjestu neko (vjerovatno sin Mu¥ãafā Õilmī) je naknadno napisao i godinu smrti Ôāliõa Bayrāma Qalābe: 1303/1885-86. Na kraju stihova Šamsīja Tibrīzīja (fol. Na fol. Na fol. Rif ‘ata. Rāhīja. prožeta alevijsko-bektašijskim misticizmom (ta¥awwufom). Na fol. 58b nalazi se prigodna dova. Êālida-efendīje.. Ğawābīja. 53b . bende-i āli ‘abā. 54a .

69b . 61a nalazi se prijepis pisma na turskom jezikuÃopūz-bābe. 73a): ‫ﺣﻠﻮﺗﻨﺪه ﺗﺎﻛﻴﺠﻪ اوﺗﻮرﺳﻪ ﻫﺠﺮان ﻣﻴﻢ‬ ‫ﻗﻨﺪه ﻋﺰم اﻳﺘﺴﻪ ﻗﻔﺎدار ﭼﻬﺎر ﻳﺎر اوﻟﻪ‬ ‫ﻫﻢ رﺟﺎل ﷲ اﻳﻠﻪ ﺣﴬ اوﻟﻪ داﺋﻢ رﻫﱪى‬ Na fol.73a nalazi se duža pjesma na turskom jeziku pod naslovom: ‫( ﻗﺼﻴﺪۀ ﺟﻔﺮﻳﻪ‬Qa¥īde-i Ğifriyya). godine. 63b .Medžmua Bajrama i Mehmeda Kalabe iz Sarajeva 219 Na fol. U pjesmi se. 63a): ‫اي ﻏــﺎزﻳــﺎن اي ﻏــﺎزﻳــﺎن‬ ‫ﺣﺸﻨﻮد اوﻟﻪ ﺳﻴﺰدن ﻫامن‬ ‫ﻓــﺘــﺢ ﻋﻠﻜﺴﻨﺎچ اﻳــﭽــﻮن‬ ‫ﻏـــﺎزﻳـــﻠـــﺮه ﺑـــــﺮ ﻟﻄﻔﻠﺮ‬ ١٢٩٢ ‫ﺳﻨــــــــﻪ‬ ‫ﺗﱪﻳﻜﻪ ﻛﻴﺖ)؟( وار اى ﺻﺒﺎ‬ ‫ﺗــﺎرﻳــﺨــﻨــﻰ ﻗــﻴــﻞ آرﻣــﻐــﺎن‬ Na fol. Oba djela napisao je na turskom jeziku jedan od posljednjih klasičnih turskih pjesnika i pionir u približavanju zapadne kulture turskom društvu ‘Abdulõamīd Ñiyā-pāšā (um. izmiješanih poglavlja tako da spjev počinje osmim poglavljem djela ‫ ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻨﺪ‬a završava prvim poglavljem spjeva ‫ .69a nalaze se djela ‫( ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻨﺪ‬Terkīb-i bend) i ‫ﺗﺮﺟﻴﻊ ﺑﻨﺪ‬ (Terğī‘-i bend). od nama nepoznatog autora. 61b nalazi se dvanaesto poglavlje spjeva ‫( ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻨﺪ‬Terkīb-i bend). napisao Aġağalı Muftī-zāde. 62a): ‫اي ﻟﺸﻜﺮى آﺗــﺶ ﻓﺸﺎن‬ ‫ﻣﺤﺒﻮب رب اﻧــﺲ وﺟــﺎن‬ Završetak (fol. Na fol. Na fol.ﺗﺮﺟﻴﻊ ﺑﻨﺪ‬Na fol. ‫ﺷﻌﺮاى ﺑﻨﺎﻣﺪن ﻗﺮق)!( اﻏﺎﺟﲆ ﻣﻔﺘﻰ زاده ﺻﺎﺣﺐ اﻣني اﻓﻨﺪﻳﻨﻚ ﻋﻠﻜﺴﻨﺎچ ﻓﺘﺤﻨﻪ داﺋﺮ ﺗﻨﻈﻴﻢ‬ (١٢٩٢ ‫اﻳﺘﺪﻳىك ﺗﺎرﻳﺦ ﻧﻔﻴﺴﺪر )ﺳﻨﺔ‬ Početak (fol. u kojoj se govori o osvojenju Aleksinca u Srbiji 1292/1876.74a nalaze se dvije dove (molitve) kojima se moli za pomoć muslimanima u borbi protiv neprijatelja i nevjernika. 1295/1878). govori o borbama bosanske i austrijske vojske. 61b nalazi se dvanaesto poglavlje spjeva ‫( ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﻨﺪ‬Terkīb-i bend). 1295/1878) 1859. 62a . 48b. 69b): ‫اﻧﺘﻬﺎ ﻗﻴﻠﻮب ﺟﻮر ﻣﺴﻜني اﻳﻠﺪى ﭘﺎﻳﺎن ﻣﻴﻢ‬ Završetak (fol. Pjesmu je. godine od strane turske vojske.63a nalazi se pjesma ‫( ﻋﻠﻜﺴﻨﺎچ ﻓﺘﺤﻰ‬Aleksinac fetõi). prema tekstu prije početka. između ostalog. 76a nalazi se ista sufijska nakšibendijska ilahija koja se nalazi i na fol. . koji je napisao jedan od posljednjih turskih klasičnih pjesnika ‘Abdulõamīd Ñiyā Pāšā (um. 74a .75a nalazi se dova na turskom jeziku ‫دﻋﺎء ﺟﻮﻟﺒﻨﺪ‬ Na fol. Početak (fol. 73a . Na fol. Na fol.

83a . Na fol. 86b . I. 90a): ‫ﺑﻮﺳﻨﻪ واﻟﻴﴗ ﻫﻜﻴﻢ)!( اﻏﲆ ﭘﺎﺷﺎﻧﻚ اﻳﭻ اﻏﺎﻟﺮى اﺗﺒﺎﺳﻨﺪن اﺑﺮاﻫﻴﻢ رﺿﺎﺋﻴﻨﻚ آﺛﺎر وﺑﻮﺳﻨﻪ اﻫﺎﻟﻴﻨﻚ‬ . Niyāzī Mi¥rī Meõmed b. Fihris maêãūãāt Dār al-kutub aë-Ëāhiriyya. Pjesmu je. 7686/7. perzijskih i bosanskih rukopisa. Katalog arapskih.Sarajevo. a. I-III. 593 i 769-72. šejh halvetijskog reda. pisaca i šehida. gazija. napisao Ibrāhīm Riñā’ī.220 Mustafa Jahić Na fol.‫وﺑﻌﻀﻠﺮﻳﻨﻚ ﻧﺎم وﺷﻬﺮﺗﻴﻠﻪ ﺑﺮاﺑﺮ اﺷﺒﻮ ﻣﺠﻤﻮﻋﺪه ﻋﺮض وﺑﻴﺎن اوﻟﻨﺪى‬ Na fol.82b nalazi se više hadisa poslanika Muhammeda. Stranice 87b i 88a su bez teksta. Na fol. . 1425/2004. ‘Alī al-Malāãī (1027/1618 1105/1694). šehida. at-Taôawwuf.80b nalazi se duža dova (molitva) sufijskog sadržaja ‫اﻟﺪور‬ ‫( اﻷﻋﲆ‬Ad-Dawr al-a‘lå) koju je na arapskom jeziku napisao aš-Šayê al-Akbar Muõyiddīn Abū ‘Abdullåh Muõammad b. Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu. 87a nalazi se ilahija koju je spjevao turski sufijski pjesnik.89b nalazi se spisak nekih poznatih bosanskih šejhova.‫ﺣﻘﻨﻪ ﻣﺪﺣﻴﮥ دﺳﺘﺎﻧﻴﺪر‬ 22 Muõammad Riyāñ al-Māliõ. Autor pjesme spominje da je više puta posjećivao Bosnu ističući da u Bosni ima mnogo dobrotvora. London . Õekimoğlu ‘Alī-pāšā bio je namjesnik u Bosni sa dva prekida u periodu 1735. učenih ljudi. jedan od bliskih aga Õekimoğlua ‘Alī-pāše. Dova je poznata i pod nazivom ‫( ﺣﺰب اﺑﻦ ﻋﺮيب‬Õizb Ibn ‘Arabī) i ‫( ﺣﺰب اﻟﻌﻨﺎﻳﺔ ﳌﻦ أراد اﻟﻮﻻﻳﺔ‬Õizb al-‘ināya li man yurīd al-wilāya). godine. 88b . uleme.85b nalazi se pjesma na turskom jeziku alevijskobektašijskog pjesnika Turābīja (‘Alī Dede. Svezak XIII. evlija. 86a nalazi se jedna fetva i tri stiha na turskom jeziku. godine). 80b . Muõammad aã-Ãå’ī alÕåtimī. Na fol. 1398/1978. Na fol. Ibn al-‘Arabī (živio 560/1166 . turskih. prema uvodnom tekstu.87a nalaze se deset stihova na turskom jeziku. 23 . 86b nalazi se nabožna pjesma (ilahija). 85a . u kojoj se hvale stanovnici Bosne.84b nalaze se izvodi iz nekih djela na turskom jeziku i kraće dove (molitve). 90a nalazi se pjesma medhija (madõiyya) na turskom jeziku ‫ﺑﻮﺳﻨﻪ‬ ‫( اﻫﺎﻟﻴﻨﻚ ﺣﻘﻨﻪ ﻣﺪﺣﻴﮥ دﺳﺘﺎين‬Bosna ehålinin haqqina medõiye-i deståni).22 Na fol. ‫ﺑﻮﺳﻨﻪ ﴎاﻳﻚ دورن ﻗﺼﺒﻪ ﺳﻨﺪه واﻃﺮاﻓﻠﺮﻧﺪه زﻳﺎرﺗﻜﺎﻫﻠﺮى ﻋﲆ ﻗﺪر اﻟﻄﺎﻗﺔ ﺗﺤﻘﻴﻖ اﻳﺘﻤﺶ اوﻟﺪﻳﻐﻢ‬ . um. Početak (fol.23 Pjesma se sastoji od šest stihova.s.1748. 77a . autora i dobrotvora. Na fol. Haso Popara. Na fol.638/1240). ‘Alī b. Dimašq. 1868. Na fol.

Rođen je u Sarajevu 1238/1823.60a. XI.94a nalazi se pjesma pjesnika Kāëima. Mezar mu se nalazi do ulaza kraj munare Gazi Husrev-begove džamije.Medžmua Bajrama i Mehmeda Kalabe iz Sarajeva 221 ّ ‫ﻫﻢ ﻣﺤﻘﻘﻪ اﯕﻼﻳﻮب دﻳﻨﻠﺪﻳﻐﻢ اوﺻﺎﻓﻠﺮى‬ ‫ﻃﺎﻗﺘﻢ ﻳﺘﺪﻳﻐــﻰ دﺧــﻰ اﻳـــﻠﺪم ﺑﻴﺎﻧﻨــﻰ‬ Završetak (fol. 302 . Sastoji od sedamnaest stihova i uglavnom svi se nalaze u pjesmi od trideset stihova. 273 . među kojima se posebno ističu učeni i vrijedni ljudi te grad Sarajevo sa objektima koji se u njemu nalaze i njegovi dobrotvori. Međutim pjesma koju zajedno sa prijevodom navodi Handžić mnogo je kraća od pjesme u ovoj medžmui. M.. 24 H. neki u nešto izmijenjenom obliku. Islamska epigrafika.. 92a . sin Meõmed Behdžet-efendīje a unuk Mu¥ãafā-efendīje. Između ostalog bio je i mutevelija Gazi Husrev-begova vakufa. Autor pjesme je Meõmed Riñā’ī Mutevelić. 59b . Ispod pjesme nalazi se bilješka koju je sačinio Meõmed Nūrī Abū Qalāba b. Mehmed Handžić. Sarajevo.prosinac 1943. 90a): ‫ذﻫﻨﻤﻰ ﴏف اﻳﻠﺪﻳﻢ اﻳﻮﺟﻪ اﻳﺘﺪم دﻳﻘﺘﻰ‬ ‫ﭼﻮق زﻳﺎرت اﻳﻠﺪم ﺑﻠﺪﻳﻢ دﺧﻰ ﺗﻌﺪادﻧـﻰ‬ ‫روح اﻃﻴﺒﻠﺮﻧﻪ ﺑﺮ ﻓﺎﺗﺤﮥ اوﻗﻮﻏﻞ وﺳﻼم‬ ‫ﻛﻮش اﻳـﺪن اﺣﺒـــﺎ اوﻟﺴﻮن ﺷــﺎدﻣـﺎن‬ ‫ﺳــﺮاﻳﻚ ﻣـﺪﺣﻨـــﻰ اﻳــــﻠﺪم ﺑﻴـــــﺎن‬ Na fol. donosi Mehmed Handžić. u kojoj slavi i hvali Mawlānā Meõmeda Êusrawa. Mujezinović. God. zajedno sa ovom pjesmom. 90a . 91b): ‫دﻳﻦ ودوﻟﺖ ﺻﺎدق اﻳﺪى دامئﺎ ﺧﺎﺻﻴﻠﻪ ﻋﺎم‬ ‫ﻣﺴﺘﺠﺎب اﻟﺪﻋﻮه اوﻟﺪى ﺑﻮﻳﻠﻪ در ﺧﻠﻘﻰ ﴎاى‬ ً ‫ﺻﻘﻼ دﺷـامﻧﺪن اﻟﻠﻬــــﻰ ﺟﻤﻠﺔ ﺑﻮﺳــﻨﻪ ﴎاى‬ ‫ﻋﻠﻤـﻴﻠﻪ ﻋـﺎﻣﻠﻠﺮ اﻳﻠﻪ دﺧــﻰ اﻫﻞ ﷲ اﻳــﻠﻪ‬ ‫ﺗﺎﻛﻴﺎﻣﺖ ﻛﻮﻧﻨﻪ دك ﺷﻦ وﻣﻌﻤﻮر اﻳـﺪه ﺣﻖ‬ Na fol.91b nalazi se pjesma na turskom jeziku ‫ﴎاى ﺑﻮﺳﻨﻪ اﻫﺎﻟﻴﻨﻚ‬ ‫( ﺣﻘﻨﻪ دﺳﺘﺎن‬Saråy Bosna ehålinin õaqqina deståni). studeni . septembra 1853. kao što su Gazi Skender-paša i Gazi Husrev-beg. zbog čega je i dobio ime Riñā’ī. str.276. 90a): ‫آل ﻋﺜامن اوﻟﻜﺎﺳــﻨﺪه ﺷﻬﺮ ﻳﻜﺘﺎ در ﺳـــﺮاى ﻣﻌﺪىن ﻋﻠﻢ وﻓﻀﺎﺋﻞ ﺷﻬﺮ ﺑــﻰ ﻫﻤـﺘــــﺎ ﴎاى‬ ‫وﻃــﻨــﻚ ﻣــﺤــﺎﻓــﻆ ﺳــﻦ ﻣﻠﻜﻚ اﺑﻘﺎﺳﻨﻪ‬ ‫داﺋــــــﻢ ﻓـــﻜـــﺮ اﻳــــــﺪر ﺧــﻠــﻘــﻰ ﴎاى‬ Završetak (fol. Glasnik Islamske vjerske zajednice. koja se nalazi u ovoj medžmui.304. str.. Bayrām. u kojoj se hvale stanovnici Sarajeva.93a nalaze se bilješke o načinima ostvarivanja želja i potreba. godine a umro 1269/20. ista kao i na fol. Opširnu biografiju ovoga skromnog asketskog derviša nakšibendijskog reda. . “Sarajevo u turskoj pjesmi”. godine.24 Početak (fol. 93b . Broj 11 i 12. Na fol.

Majmua originates from the middle of the ninetinth century. treba reći da je ova medžmua. The owners and copyists of majmua are Bayram Salih Qalaba and his son Mehmed Nuri Qalaba from Sarajevo. Na fol. 100b nalazi se pokušaj kaligrafskog izražavanja Qalābe. Bosna. prožetih misticizmom. Sarajevo. s obzirom na to da se u njoj nalazi poezija nekih manje poznatih bosanskih autora. 94b nalazi se pjesma ‫( آﺗﴙ ﻋﺸﻘﻪ‬Ateš-i ‘ašqa) na turskom jeziku prožeta alevijsko-bektašijskim učenjem. Značaju medžmue doprinosi i činjenica da se u njoj nalaze još i pjesme čije autorstvo nismo utvrdili. Among such manuscripts is majmua from the oriental collection of Historical Archive in Sarajevo registered under the number R 301. Mehmed Kalaba. kulturna baština. koju je napisao osmanski pjesnik i mistik Sayyid ‘Imåduddīn Nasīmī (pogubljen 820/1417). Pjesmu je prepisao Abū Qalāba Mu¥ãafa Õilmī (bilješka na kraju pjesme). single verses. od posebnog značaja za istraživanje bosanskohercegovačke kulture baštine i kulturne povijesti u cjelini. Ključne riječi: Bajram Kalaba. Na kraju. notes and some short treatises mainly from astrol- . Zbog toga ova medžmua predstavlja značajan izvor za dalja pročavanja bosanskohercegovačke kulturne baštine. ali je sasvim izvjesno da su ih napisali autori bosanskog porijekla. vlasnika ove medžmue.99 su bez teksta. 101b nalazi se nekoliko stihova na turskom jeziku. medžmua.222 Mustafa Jahić Na fol. Listovi 95 . alevijsko-bektašijsko učenje Summary Majmua of Bajram and Mehmed Kalaba from Sarajevo Majmua (mağmú’) as a specific type of manuscript exists in BosnianHerzegovinian cultural heritage in Oriental languages. Na fol. Posebna karakteristika ove medžmue je i u tome što značajnom zastupljenošću poezije alevijsko-bektašijskog učenja pokazuje i na postajanje pristalica takvoga učenja u Bosni i Hercegovini u navedeno vrijeme. The manuscripts of this majmua presents a collection of different types of poems.

of it content. An important part of the majmua contains poetry of Ottoman authors. Having in mind this and the fact that in a few places in his manuscript he himself signed as Bende-i al-i ‘aba Mehmed Nuri Qalaba ‘’ slave (the follower) of the people of robe Mehmed Nuri Kalaba’’. . or nothing. as well as note in which some well known personalities are mentioned.Herzegovinian cultural heritage. this majmua became very important for Bosnian-Herzegovinian cultural heritage.Medžmua Bajrama i Mehmeda Kalabe iz Sarajeva 223 ogy. this majmua as a source for future research. the followers of alevi-bektaši teachings. The songs of this type were mainly copied by Mehmed Nuri Qalaba. Since in this majmua we can find poem of some Bosnian-Herzegovinian authors about which we know very little. This majmua also contains one poem in which Bosnia is praised (Bosna ehålinin haqqina medõiye-i deståni) in Sarajevo (Saråy Bosna ehålinin õaqqina deståni) and mentioned the battle between Bosnian and Austrian solders (Qa¥īde-i Ğifriyya). which is in fact will (testament) to the sons Mehmed Šukri and Mustafa Hilmi written by their father Salih Bayram Qalaba after death of their mother Nuriyya-hanim. daughter Fatima and Utman Spahić in year 1286/1869. Because of that. we predict that he was the follower or sympathizer of such teachings. presents one of the crucial documents of Bosnian . written in Turkish language. For example in this madjmua we can find poems written in Turkish language. Among them is one of Bosnian author who identifies himself only as Bosnawi.

.

U banjalučko-sarajevske porodice spadaju i Đumišići. uvod i komentar Mehmed Mujezinović). ali su izostale njihove potpunije biografije. 1 2 U izvorima se nailazi na dva oblika ovog prezimena: Ûíno i Ûíno-zåde (Džinić). Handžića.. vakif. vakifi.Ahmed Mehmedović HADŽI HAFIZ MUHAMMED BAQI DŽINO-ZADE . Džine su uglavnom bili posjednici. po njima. aginskoj sarajevskoj porodici Džino (Džinić)1. Kreševljakovića. Spahe. 180. umjetnici. str. Spominjani su samo usputno u radovima gore navedenih i drugih istraživača. Šabanovića. godine u Sarajevu umro neki Džino. Takav je slučaj i sa kadijom. knjigovezac i knjigovezački ćehaja za koga kaže da “u knjigovezačkom zanatu bijaše pravi majstor” i da je “umro od iznemoglosti i starosti”. i danas nosi naziv Džinin sokak ili Džinina ulica. muftije. doselili iz Banje Luke. Džine su stanovali u mahali mesdžida Kebkebir hadži Ahmeda na Kovačima. ali su se bavili i trgovinom. sudskom strukom. čiji su preci. o kojem ovdje govorimo. . Bašeskija bilježi da je 1779. Husedžinovići i druge. alimi. 1987. Zahvaljujući radovima Bašagića. muderrisi. Ljetopis (Prevod s turskog. zanatstvom. O hafizu Bakiju do danas nije napisan zaseban tekst. Mula Mustafa Ševki Bašeskija. Unatoč tome mnogo je zaslužnih Bošnjaka i do danas ostalo nepoznato.2 Kao age bili su obavezni učestvovati u odbrani Bosne i Hercegovine i odazivati se na vojne obaveze. Ovo je pokušaj da se prezentira biografija hafiza Džine i da se valorizira njegov dopinos islamu i društvu u kojem je živio i djelovao te da se kaže nešto o njegovim precima i potomcima. Tek u novije vrijeme pokazuje se nešto više interesa za naše zaslužne ljude. a jedna ulica pri dnu te mahale. Hadži hafiz Muhammed-efendija Baki pripadao je uglednoj. prema porodičnoj tradiciji. Hasandedića. Traljića i drugih otrgnuti su od zaborava mnogi ugledni Bošnjaci: državnici. književnici.sarajevski kadija. kaligraf i bibliofil Mnoge ličnosti iz historije Bosne i Hercegovine i Bošnjaka ostale su do danas za širu javnost nepoznate. Vajzovići. Sarajevo. vakifom i kaligrafom hafizom Muhammedom Bakijem Džinom.

Sarajevo. Sarajevo 2000.3 Titula čelebi svjedoči o tome da je Ahmed-efendija Džino bio učen i uvažavan čovjek. što znači da je ranije služio kao pripadnik odabranog odreda vojske na dvoru. str. 31. bio zakupnik badž-pazara u Sarajevu. Vladislav Skarić.. prilog historiji grada Sarajeva. Sarajevo. Otac hafiza Muhammeda Bakija Džine. Bijaše pametan. rukopis.). U Beogradu je stekao imetak koji je iznosio 100 kesa. sin Abdullahov. . Hivzija Hasandedić. Oni su prihode od te zakupnine dijelili napola sa ženom princa.5 Zna se i za Abdi-agu Džinu (umro prije 1878. jednog od najuglednijih i najimućnijih ljudi iz sarajevske prošlosti. kćerkom Mustaj-bega Džennetića. novembra 1736. Turski je lijepo govorio.226 Ahmed Mehmedović Najraniji Džino za koga znamo je Ahmed-čelebi Džino. str. Mostar. Katalog arapskih. 1957. XXVII/1964. Prijepis je iz 1757. Džine se presabraše.. str. godine. 1977. Njegov sin ga imenuje hasećijom. koji je bio oženjen Ummi Gulsum-hanumom. 1985. Abdullah Škaljić.) i Ib7rahim-agu Džinu (u. pa joj poslaše 1. Islamska epigrafika Bosne i Hercegovine II. Turcizmi. Mehmed Mujezinović. 1961.. Za 32 godine braća Džine nisu u Istanbul slali sultaniji njen dio. godine. Sarajevske hadžije II polovine XVIII vijeka. Ummi Guslum je umrla 1878. bogati je sarajevski posjednik i trgovac. 1805..8 Bašeskija se o njemu u svom Ljetopisu lijepo izražava: „Hadži-Muhammed Džino. 186.6 Od ostalih Džina ukopanih na istom mjestu Mujezinović je evidentirao Munla Numana Džinu (u. 7-9. hadži Muhammed-aga Džino.). hasećija. 150. pa je 1817. Mehmed Mujezinović. godine sa još 3 4 5 6 7 8 Bakir Tanović. čime je stekao pravo na titulu age. godine pa nadalje. 331. godine stigla carska zapovijed da se to učini. str. a ukopana je u mezarju na Kovačima. Družio se s vezirima. godine.600 groša. vjerovatno amidža hafiza Bakija. Sarajevo. rukopis. . br. str. a treba Muhammed Baki-efendija). Na drugom listu rukopsa R-107 iz Zbirke orijentalnih rukopisa Provincijalata hercegovačkih franjevaca u Mostaru ispisana je jedna pjesma u kojoj se spominje Sarajevo i Salih-efendija Džino. 4 U izvorima se spominje i Muhammed Bekir-efendija (možda je krivo pročitano. Umro je kao putnik u Beogradu’’. str. Vidi bilješku u rukopisu R-3169 Gazi Husrev-begove biblioteke. 334. 1800. Ćurčića vakuf. popularan čovjek. od 1785. perzijskih i bosanskih rukopisa Provincijalata hercegovačkih franjevaca. Glasnik VIS-a. Na hadždž je putovao 1783. Izabrana djela I. 65. Bio je darežljiv.. a kasnije sultana Selima. koji je skupa s bratom Huseinagom. Tabi-Safom. koji je kao svjedok potpisan na vakufnami Salih-age Ćurčića od 29. turskih.

Iz Džininog je vakufa 1782. godine kao “jednog od prvijeh ljudi od šehera. Za njegovo izdržavanje hadži Muhammed-aga je uvakufio jedan han i jednu magazu te odredio da se prihodi troše za popravku vakufskih zgrada i za plaću mu‘allimu od 30 forinti. Iza 1848.Hadži-hafiz Muhammed Baqi Džino-zade 227 dvojicom Sarajlija.. Hamdija Kreševljaković. pa je. sv. hadži-Jahja Alijom Jabučarom.14 Hadži hafiz Muhammed Baki rođen je u Sarajevu oko polovine 18. Hamdija Kreševljaković. str. 1991. (11. . Katalog Gazi Husrev-begove biblioteke. (pravog) čovika” koji se kod munle redovno zauzimao za fratre. a od njegovog materijala napravljen je jedan han. 261. prema tome. 2003. 526-527. Prvi.12 U Ljetopisu sutješkog samostana Bono Bonić spominje hadži Džinu 1777. str. Sin je spomenutog hadži Muhammed-age Džine. a češće samo Muhammed Baki Džino ili Džinozade. Kasim Dobrača. godine. Sarajevo. 311. 1991. str. str.11 Ovaj jednostruki. Sarajevo. a zatim ga uvakufio. godine. 16. str. 56. Isto. pisarom u sarajevskoj Mehkemi. 291. sv.. a Džino ga je otkupio prije 1771. Vidi L. str. muški mekteb. safera 1185.10 Drugi se nalazio u Hubjaraginoj mahali. nalazio se u Čekrekči Muslihuddinovoj mahali. trgovcem. Haso Popara. Bono Benić.. poznat kao Mehmed-pašin hamam. koji se nalazi u Gazi Husrev-begovoj biblioteci. 2008. London-Sarajevo. hafiz Muhammed Baki Džino ostavio je zapis da je rukopis otkupio iz ostavine njegovog amidže Sali-efendije. Proračuni vakufa u Bosni i Hercegovini za godinu 1889. i hadži-Mustafom Misirlijom. Izabrana djela III. Na početku rukopisa komentara Šejh-Sadijevog Buståna. Original Džinine vakufname od 27.) godine nalazio se u arhivu Muhammeda Enverija Kadića. Sarajevo. koji se nalazio u Šejh Ferrah mahali.13 Hadži Muhammed-aga Džino imao je brata Salih-efendiju. ali o njemu nemamo podataka. godine. mogao je primiti 20 ljudi i 20 konja. 137. Izabrana djela IV. 1a rukopisa R-1509 Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu. Nekada se potpisivao kao Muhammed Abdulbaki (i sin mu se potpisivao kao Abdulbaki). lipnja 1771. Muhammed-aga Džino spada u red značajnih sarajevskih vakifa. 210. Muslimansko školstvo. godine izgrađen drveni most na Bendbaši u Sarajevu. 1963.9 Džinin han je bio na Kovačima... Sarajevo-Zagreb. Osnovao je dva mekteba. umro iza 1783. godine porušen je. a za njegovo izdržavanje Džino je uvakufio ženski hamam. stoljeća. 59. 1. str..15 9 10 11 12 13 14 15 Hajrudin Ćurić. potkupolni hamam izgrađen je prije 1554. str. Katalog GHB. Ljetopis sutješkog samostana.

šabana 1227. 2. “Iz prošlosti Dubice”. godine 16 17 18 19 Vidi bilješku na naslovnoj str. Muhammed Baki je imenovan kadijom kadiluka Kostajničke bekije sa sjedištem u Dubici. str. kojeg je optužio hafiz Džino. Da je u Nevesinju bio samo nekim poslom ili na proputovanju ne bi imao vremena prepisivati tako obiman rukopis kao što je zbornik fetvi. Tu je kupovao rukopise od knjižara kako sam bilježi na jednom rukopisu čiji je vlasnik bio. str. Dobrača. Ljetopisac spominje prijateljstvo između Džine i tadašnjeg sarajevskog mulle: “Mulla-efendija nije bio nikako susretljiv i obazriv prema kadijama. A-748/TO. a jedni se samo svađahu i prepirahu. Islamska epigrafika Bosne i Hercegovine II. 1979. ali se to podrazumijeva. Vidi prethodnu bilješku te zapise na kraju rukopisa R-530. godine spominje među sarajevskim kadijama koji čekaju namještenje. Katalog GHB. 810-811. a onda studirao u Istanbulu. Hašim Šerić. drugi isticahu njegove loše strane. 141. R-484 Gazi Husrevbegove biblioteke.. A-1127/TO. Arhiv GHB. 203. U bilješci. vjerovatno najstariji. godine vidi se da je naloženo da se pusti iz pritvora Židov Rafael. XVI/1944. ondašnjeg sudstva. R-484. ne piše da je u Nevesinju boravio u svojstvu kadije. Katalog GHB. augusta 1812. prenio je 1867.”17 Devet godina kasnije hafiz Džino se spominje u vezi sa jednom neutemeljenom optužbom. to protiv mulle počeše praviti mahzare i u gradu se stvoriše tri stranke: jedni praviše mahzar u kojem su isticali lijepe osobine i dobrotu Džine. Bašeskija ga već 1780. 20 21 22 . str. Bašeskija. Novi Behar.18 Ovo je dobar primjer pravičnosti. 2. 1977. Arhiv GHB.20 Bosanskoj Dubici. sv. Dobrača.19 Novom Pazaru. 3. Ljetopis.. Njegov sin Abdulbaki. Vidi bilješku na L. 139 rukopisa Gazi Husrev-begove biblioteke. tako često osporavane.. pa još kadija.16 Ne znamo koliko je godina proveo na naukovanju niti tačnu godinu kada se vratio. Sarajevo. Iz murasele sarajevskog kadije iz 1789. Vidi kraj rukopisa R-530 Gazi Husrev-begove biblioteke. doduše. rukopisa R-700 GHB. 770. str.228 Ahmed Mehmedović Mekteb i medresu završio je u Sarajevu. a s obzirom na to da prema Džini bijaše sasvim prijazan. Mehmed Mujezinović. gubi proces pred sarajevskim kadijom u sučeljavanju sa “nezaštićenim” Židovom! Kao kadija hafiz Džino je djelovao u Nevesinju. str. Sarajevo. a krivnja nije dokazana. a za mutevelliju odredio najstarijeg sina kojemu nije navedeno ime. sa berivom od 499 akči. sv.22 Posjedovao je značajnu zbirku orijentalnih rukopisa koju je kao evladijjet vakuf ostavio svome muškom potomstvu. Jedan ugledan sarajevski hafiz. Nakon završenog školovanja posvećuje se kadijskom pozivu. (24.) godine. br.21 Beratom od 15. 41.

1389.Hadži-hafiz Muhammed Baqi Džino-zade 229 rukopise u opći vakuf što se vidi iz bilježaka i otisaka njegovog velikog ovalnog pečata na mnogo mjesta u rukopisima te zbirke. Više je puta predočen našoj javnosti. ali je više njih i sam prepisao. 75-89. na perzijskom jeziku. rađenog u zlatu i bojama. godine otkupio zbirku fetvi Fatåwå ‘Aãå’ullåhefendi “iz ostavine umrlog Hajri-zade (Abdullah-efendije) za deset groša”.23 Drugi rukopis iz Džinića zbirke čini enciklopedijsko djelo Ma‘rifatnåma-i Õaqqí. grafikonima u boji koji objašnjavaju tekst. 24 25 . “Iluminirani rukopisi. autora šejha Ibråhím-a Õaqqí-ja al-Arñurúmí-ja al-Õanafí-ja. broji više od stotinu rukopisnih kodeksa. R-105 Gazi Husrev-begove biblioteke. služio je kadiji Džini u njegovoj sudskoj praksi. od kojih je neke i sam hafiz Muhammed Baki prepisao. Većinu rukopisa hafiz Muhammed Baki otkupio je od starih sarajevskih porodica.. međutim. rađene nasêí pismom. sv. Izdvojićemo samo dva rukopisa.25 Značajan dio rukopisa je iz šeri’atskog prava. R-412. 3/821. Tu je bilo iznimno vrijednih.) prepisan. Tako je 1792. Haso Popara. Rukopis Divana najvećeg lirskog perzijskog pjesnika Hafiza Širazija (u. Samo u katalogu br. str. februara 2006. str. rukopis je ukrašen brojnim i dopadljivim ilustracijama. na turskom jeziku. među kojima se ističu djela klasika islamske književnosti. Anali Gazi Husrev-begove biblioteke. Njihova zbirka. Osim vanredno lijepe kaligrafije rađene ta‘líq pismom i prelijepog floralnog ‘unvana na početku. prebačeni su u Gazi Husrev-begovu biblioteku gdje se i danas nalaze. 1. sa oko 130 djela. 43. 1972. zavrijedili bi istaknuto mjesto među vakifima neprocjenjivo vrijednih rukopisa Gazi Husrev-begove biblioteke. a kada je ta biblioteka srušena radi izgradnje Sarajevskog muftijstva. 11. Dobrača: Katalog GHB. o čemi ćemo niže 23 Ismet Rizvić. starih i neponovljivih rukopisa. uz zbornike Fatåwå šayê al-islåm Yaõyå Čalabí i Fatåwå Aõmadiyya našeg Ahmeda Mostarca. knj. posebno zbornici fetvi.”. Rukopis je veoma vrijedan i reprezentativan. vjerovatno. Do sada je katalogizirano 85 kodeksa sa oko 100 djela iz zbirke hafiza Džine i njegovog sina Abdulbakija. str. i 554. Sarajevo.24 Da su Džinići uvakufli samo ova dva rukopisa. R-1366. u rukopisu se nalazi pet veoma lijepih minijatura koje ilustriraju tekst. tabelama. iz različitih oblasti islamskih i općih nauka.. 1. stoljeću. “Iz rukopisnog blaga Gazi Husrevbegove biblioteke”. u 16. Osim prekrasne kaligrafije. Preporod br. pa ga ovdje ne treba ponovo predstavljati i šire opisivati.. To je jedan od rijektih rukopisa Gazi Husrev-begove biblioteke sa klasičnim perzijskim minijaturama. 1. 2 obrađen je 41 kodeks. Ovaj zbornik. Bakijevi rukopisi su bili pohranjeni u Osman Šehdijinoj biblioteci kraj Careve džamije u Sarajevu.. Danas se ovaj rukopis nalazi u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu.

Izabrana djela III. str. godine uvakufio za džamiju Kebkebir hadži-Ahmeda (Mišćina) u Sarajevu svoj konak i više objekata za popravak i održavanje ove poznate sarajevske džamije.30 Iz Sulejman-pašine bujuruldije iz 1816. Hajudin Ćurić. Sidžil sarajevskog kadije br. vidljivo je da je Baki Džino utemeljitelj jednog sarajevskog muškog mekteba koji se nalazio u mahali poznatoj kao Medrese. on je 1813. godine. te iz lijepih književnosti. Sarajevo. godine čuva se u turskom arhivu Gazi Husrev-begove biblioteke. jezikoslovlja.. 1983. Jedan hudždžet o vakufljenju hafiza Džine iz 1813.26 Trinaest godina ranije za istu je džamiju hadži Fatima. Sarajevo. On je ostavio i jedan evladijjet-vakuf. 56. 101. On je uvakufio dio svoga imetka za održavanje dvije česme u Kromolju i Nahorevu te dvije česme uz odžak u Slatini. Islamska epigrafika Bosne i Hercegovine I..230 Ahmed Mehmedović govoriti. 1969. POF.. a prihod namijenila za kandilje ove džamije. . koja i danas služi mještanima i putnicima namjernicima. medicine. Ova vrijedna zbirka treba da bude predmet posebnoga rada.. str. jedino je preostala česma u Nahorevu. Proračuni vakufa u Bosni i Hercegovini za godinu 1889. Hafiz Muhammed-efendi Baki Džino-zade sebi je osigurao mjesto i među značajnijim sarajevskim vakifima. Muslimansko školstvo u Bosni i Hercegovini do 1918. XIV-XV/1964-65.27 Brinuo se i za održavanje sarajevskih vodovoda i česama. str. 274. uvakufila jednu magazu na Varoši i nad njom dvije sobe. 179.28 Ove česme su porušene. Hamdija Kreševljaković. 192-193. 1991. Avdo Sućeska. Iz popisa sarajevskih mekteba koji se nalazi u Maûmú‘i Sejfullahefendije Hadžihusejnovića. Taj je mekteb tada već bio napušten i porušen. 1974. Primjerice. 139. kćerka hadži Ahmed-age Džine. Mehmed Mujezinović. str. filozofije. mlađeg Muvekkitovog brata. logike. str. godine. “Popis čifluka u rogatičkom kadiluku”..31 26 27 28 29 30 31 Arhiv GHB. Ima tu i rukopisa iz egzaktnih nauka. 54. Prema izdvojenoj svoti novca za rogatičku menzilhanu (200 groša) jasno je da je njegov čuftluk spadao među vrednije čiftluke toga kraja. Arhiv GHB. godine vidi se da je hafiz Džino imao čiftluk u rogatičkom kadiluku. O ovome je ostavio vakufnamu iz 1814. astronomije. A-1336/TO.29 Hafiz Džino je bio zakupnik mukate za vosak sve do smrti. A-1099/TO.. Sarajevo. Sarajevo. str. koja je pisana oko 1878.

34 32 33 34 Arhiv GHB. . Tu je i umro 1822. koja je umrla bez djece. na turskom jeziku. Nad mezarom su mu se do posljednjeg rata nalazili lijepi. Fatiha. godine i Muhammed-pašu-efendiju koji je umro 1828. A-1129/TO.. To jest Abdu-l-Baki hafiz Muhammed-efendija. koji je očevu zbirku rukopisa uvakufio 1867. ograđenim santračem. i danas se nalaze kameni nišani od kojih je uzglavni sa mušebek turbanom. Nad njegovim mezarom. Džinić spada u ešraf časnih kadija.32 Imao je imanje i kraj Nove Kasabe kod Zvornika. nemajući prava nasljedstva. uzeo na tapiju posjed u selu Biratići nakon smrti Mehzade. Sarajevo. (1828). Na jednoj strani nišana uklesan je tarih u prozi.. Mehmed Mujezinović. Abdu-l-Bakija. Za njegovu dušu. kćerke Husejnove. sin hadži-hafiza Baki-efendije.)”33 Džino je imao najmanje dvojicu sinova.Hadži-hafiz Muhammed Baqi Džino-zade 231 Sačuvan je i ferman iz 1812. Na jednoj strani nišana bio je uklesan stihovani tarih na turskom jeziku: “El-Fatiha. godine. Božijoj milosti i oprostu upućeni Džino Muhammed-paša-efendija. Njen muž hadži Osman i amidžići Hasan i Ibrahim. uzeli su silom ovu zemlju u posjed i ovim se fermanom odstranjuju. Mehmed Mujezinović. a uzglavni se završavao mušebek turbanom kako i dolikuje jednom alimu i istaknutom kadiji. str. Merhum. u sedam redova: O Ti Koji opraštaš grijehe. gdje je često odlazio i odmarao se. godine i ukopan u haremu Musa-pašine džamije. Islamska epigrafika Bosne i Hercegovine II. Neka mu njegova darežljivost bude svjetlom u kaburu. 141. u skladu sa tada važećim zakonom. Izađe mu lijep hronogram: Bakiju neka Stvoritelj nagradi. izdan na molbu kadije hafiza Muhammeda Bakija Džine koji je. str. 1974. godine i ukopan u mezarju na Kovačima u Sarajevu. klesani nišani od bijelog krečnjaka. Islamska epigrafika Bosne i Hercegovine I. Nišani su bili visoki oko jedan metar. Sarajevo. (1822. 145. djelo sarajevskih klesara. 1977. Napustio je Prolaznu i otišao u Vječnu kuću. Godina 1243. Godina 1238. Koji pripadaše bosanskom ešrafu i bijaše poznat kao darežljiv čovjek.

232 Ahmed Mehmedović I Muhammed je. što Mujezinoviću nije bilo poznato. 37 . a popularni Zbornik fetvi Ahmeda Mostarca prepisao je dva puta. čvrst. jer se ranije nije potpisivao sa titulom hadži. 19. odužiti za uloženi trud. Es‘adefendija Kulović i Es‘ad-efendija Mačković. urađeni ta’lik pismom. godine i također ukopana na Kovačima. Spočetka su bilješke iz 35 36 Isto. Riječ je o zborniku fetvi al-Fatåwå al-Aêmadiyya. Bio je toliko imućan da je mogao kupiti svaki rukopis koji poželi. Tekst na prve dvije stranice uokviren je širim zlatnim trakama i tanjim crnim linijama.37 Hafiz Muhammed Baki Džino spada među bolje sarajevske kaligrafe. Afifa-hanuma. Kćerka Muhammed-pašaefendije.36 Hafiz Džino je imao i kćerku Hatidžu Nuri-hanumu. Iz ovog tariha saznajemo da je njegov otac Muhammed Baki obavio hadž. autora Aõmada ibn Muõammada al-Moståríja (Mostarca). svi iz Sarajeva. godine i ukopana kraj oca u mezarju na Kovačima. Svi su njegovi rukopisi.Prvi njegov rukopis potječe iz 1790/91. Kod nas postoje čak četverica Es‘ada koji su pisali stihove na turskom jeziku i koje treba razlikovati: Es‘ad-efendija Muftić iz Travnika. Počeo ga je prepisivati u Nevesinju. Uglavnom je prepisivao djela iz šeriatskog prava. i kupovao je. na turskom jeziku. a linije koje označavaju istaknute riječi crvenom tintom. Mujezinović. na arapskom i na turskom jeziku. ali je ljubav prema nauci i lijepom pisanju bila jača. a na ostalim stranicama crvenim linijama. . odnosno prepisivače orijentalnih rukopisa. Na marginama ima komentara pisanih istom rukom. koji do danas nije uveden u naše pjesnike koji su pjevali na orijentalnim jezicima. a dovršio u Sarajevu. koliko-toliko. pa se često i sam prihvatao kalema i divita. godine.35 Njen uzglavni nišan je vrijedan i zbog toga što je na njemu sačuvan stihovani tarih pjesnika Es‘ada. Papir je bijel. Rukopis je ispisan na 176 stranica srednjeg formata. str. Tarih Afifi-hanumi spjevao je Es‘ad-efendija Mačković. Vjerujemo da je Džino imao još rukopisa koji su propadali u požarima koji su tako često pustošili Sarajevo i druge gradove po Bosni i Hercegovini. a svi su pohranjeni u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu. osim dva. dakle. lijepim. Islamska epigrafika I. Opisat ćemo sve do danas poznate Džinine rukopise i tako mu se. sitnijim i složenim ta‘líq pismom. a povez polukožni. pripadao ulemi. 147. Pretpostavljamo da se profesionalno nije bavio ulemanskim pozivom jer je materijalno bio posve neovisan. ramazana. ali je zbog nekih zasluga zaradio i titulu paše. koja je umrla 1844. str. Tekst je pisan crnom. 152. vjerovatno u poznim godinama. Sačuvalo nam se deset njegovih rukopisa sa više djela. umrla je 1841. Es‘ad-efendija Uzunić.

autora Abú Muõammada Ġånima ibn Muõammada al-Baÿdådíja. sadržaj pisan u poljima oblika baklave. Šamsuddín (u. godine: al-Qawl al-mutawåãí fi Šarõ Qa¥ída ad-Dimyåãí. sv. al-Qa¥ída ad-Dimyåãiyya fi at-tawassul bi asma’ Allåh al-õusnå. autor Šayê Ibråhím Haqqí ibn Darwíš al-Arñurúmí a¥-Ôúfí al-Õanafí (u. hafiz Muhammed Baki Džino prepisao je u Novom Pazaru 1800.Hadži-hafiz Muhammed Baqi Džino-zade 233 fikha i sadržaj. crnom i 38 39 Dobrača. Cio kodeks sastoji se od 210 stranica većeg formata. 1515. a uvez kartonski sa kožnim hrbatom. Rukopis se čuva u Gazi Husrevbegovoj biblioteci. 1726. 1780. Haso Popara. godine. a spočetka drugog djela nalazi se jednostavan unvan u vidu kubbeta.). Prepisivači djela u arabičkim rukopisima II..). str. crnom tintom. 1988. komentar poznatoj kasidi o Božijim lijepim imenima. Muhamed Ždralović. R-328. str. godine.530. Tekst je pisan crnom. na turskom jeziku. naslovi i tekst osnovnog djela crvenom. Uvakufio Abdulbaki Džino-zade..39 . Šamsuddín (u. sv. R. 225. a drugi nasêí pismom. osim prve dvije stranice prvog djela. . Tekst je uokviren crvenom linijom.Drugi po redu Džinin rukopis čini kodeks od tri djela iz 1799. str. R-484. autor Muõammad ibn Aõmad añ-Ñayrúãí ad-Dimyåãí al-Mi¥rí. Katalog GHB. a za mutevelliju određuje svoga najstarijeg sina. Na marginama prvog djela ima dosta komenatara i fetvi pisanih rukom prepisivača. na arapskom jeziku. 809-810. kasida o Božijim lijepim imenima i dovi pomoću njih. a sve je pisano sigurnom i uvježbanom rukom. 16. a na naslovnoj stranici bilješka vakifa i dva otiska njegovog pečata. Tekst je uokviren crvenim linijama.38 . Sarajevo. a drugi djelo Maldža’ al-quñåt ‘inda ta‘årud al-bayyinåt (kraće djelo o postupku šeri’atskih sudova u slučaju kontradiktornih dokaza).). na crnoj i smeđoj podlozi poprskanoj zlatom. ispisan lijepim nasêí pismom. na arapskom jeziku. Rukopis se čuva u Gazi Husrev-begovoj biblioteci. Prvi rukopis predstavlja ponovo Zbornik fetvi (al-Fatåwå al-Aõmadiyya) Ahmeda Mostarca. autor Muõammad ibn Aõmad al-Ûazå’irí. Prvi rukopis je prepisan nasta‘líq. London-Sarajevo. Na početku rukopisa: izvodi iz djela Aêlåq ‘Alå’í. a linije koje ističu pojedine riječi crvenom tintom. Na prvom listu postoji bilješka prepisivača da je ovaj rukopis uvakufio. 384-386. na arapskom jeziku i Ma‘rifat-nåma.Sljedeća dva djela koja su uvezana u jedan kodeks Gazi Husrevbegove biblioteke. 2008. enciklopedijsko djelo o tesavvufu i moralu. Na više mjesta u rukopisu nalaze se otisci pečata hafiza Džine i njegovog sina koji je očeve rukopise uvakufio 1867. Papir je žućkast. 2. Katalog GHB.

autora Mas‘úda ibn ‘Umara ibn ‘Abdullåha at-Taftåzåníja (u. Spočetka je bilješka u kojoj se kaže da je ovaj rukopis uvakufio svojoj djeci Muhammed Baki Džino-zade. Otisci pečata hafiza Bakija nalaze se i u drugim rukopisima GHB biblioteke.42 a na drugom: Vaqf ‘Abdulbåqíefendí Ğíno-zåde. naprimjer: R-1774. London-Sarajevo.Godine 1810. Crvenom su tintom pisani i naslovi poglavlja na rubovima listova te linije koje naglašavaju pojedine riječi.41 . 2000. str. Papir je žućkast. autora Aõmada al-Albuståníja (u. crvenom tintom. sv. a povez s klapnom kožni.). bilješke o prepisivaču. Rukopis se završava kolofonom i bilješkom da ga je prepisao Muhammed Baki ibn alhadži Muhammed. a naslovi i linije koje označavaju istaknute riječi crvenom tintom. Džino je. originalan. 225. vlasniku i vakifu. R-1561.234 Ahmed Mehmedović crvenom tintom. a rađen je lijepim. str.-14. 2000. na arapskom jeziku. Tekst je pisan crnom. R-3176. 1338.Iste godine Džino je prepisao djelo iz stilistike al-Muêta¥ar -Šarõ Talêí¥ al-Miftåõ. a uvez polukožni s klapnom. na 120 stranica srednje veličine. hrapav. glat. R-217. autora Muõammada ibn ‘Abdurraõmåna al-Qazwíníja. (1868. R-269. Rukopis zaprema 430 stranica srednje veličine. na arapskom jeziku. bilješ40 41 42 43 Dobrača. na arapskom jeziku. 1813. Katalog GHB. 7.. str. a povez kartonski sa kožnim hrbatom. 2. poznatoga kao Haãíb Dimašq (u. sv. Haso Popara-Zejnil Fajić. Katalog GHB. Na početku rukopisa je bilješka o prepisivačevom uvakufljenju djela. sv. Papir bijel i žućkast.Dvije godina kasnije Džino je prepisao djelo iz stilistike Talêí¥ al-Miftåõ (Kompendij popularnog as-Sakkåkíjevog djela Miftåõ al-‘ulúm). . (4. Katalog GHB. 1284. u prvoj dekadi rabí‘-u-l-awwala 1217. London-Sarajevo. Rukopis je sačinjen lijepim ta‘líq pismom na 168 stranica srednje veličine. ta‘líq pismom. Tekst je pisan crnom. sa utisnutim ornamentima. dobro očuvan. 50. a komentirani dio crvenom tintom. Rukopis je rađen lijepim i složenim ta‘líq pismom.. 1389. a naslovi i linije iznad komentiranog teksta. složenim. iz autografa. prepisao djelo o metodici nastave Is‘åf al-minna fi šarh itõåf al-ğanna.) godine. Prepisivači II. glat. pisanim tupim perom. Haso Popara-Zejnil Fajić.). 98-99. Rukopis se vodi pod brojem R-323.) godine. u Sarajevu. a ispod toga dva pečata ovalnog oblika. Ždralović. 811. Ovaj drugi pečat je njegovog sina koji je Džinin evladijjet vakuf pomenute godine učinio općim. Na početku su stihovi.40 . str. maja 1802. Tekst je pisan crnom. Na prvom piše: Hasbiyallåhu ‘abduhú Muõammad Båqí.43 . Rukopis se vodi pod brojem R-2363.). 7. Papir je bijel. godine. i otisak njegovog pečata iz 1811.

a povez kožni. 14. 2005. Rukopis pripada Gazi Husrev-begovoj biblioteci. autora Muõammada ibn Mu¥ãafe Õåğibzådea al-Istanbúlíja (u. Na početku su otisci pečata prepisivača i vlasnika rukopisa. ali nije naveo godinu i mjesto prijepisa. a ostale crvenim linijama. pozlaćenim ornamentima na sredini korica i na klapni. Papir bijel i žućkast. Rukopis se nalazi u Gazi Husrev-begovoj biblioteci. glat. oštećen. sv. 2. Na kraju je bilješka da je djelo prepisao kadija Muhammed Baki. Nije navedena godina prijepisa. (Zbirka sudskih formulara). na 206 stranica srednje veličine. Osman Lavić. Rukopis je urađen lijepim. Prepisivač se nije potpisao. 5. Dobrača. godine jer iz te godine potječe prepisivačeva bilješka na početku rukopisa. na turskom jeziku. tanji. str.. originalan. pripisuje Džini. Tekst je pisan crnom tintom.46 . na turskom jeziku. Na kraju rukopisa su dva stiha na perzijskom jeziku i podulja fetva o hilafetu. Tekst je pisan crnom.Bañåi‘ a¥-¥ukúk.. poznavajući njegov rukopis. Rukopis je sačinjen lijepim i krupnim ta‘líq pismom. a Dobrača ga. na turskom jeziku.Fatåwå šayê al-islåm Yaõyå Čalabí. str. pisanim širokim perom i vještom rukom. mjestimice bijel. London-Sarajevo. sv. sv. str. Katalog GHB. Isto. 969. koje je sakupio Muhammed Sadiq. a povez polukožni.45 . R-265. Na marginama ponegdje ima komentara. 1999. Na početku je sadržaj. a mnoge riječi nadvučene su crvenom linijom. R-615. složenim. Papir je žućkast. 280. a istaknute riječe označene crvenom linijom. pisan rukom prepisivača. R-534. sitnijim ta‘líq pismom na 574 stranice srednje veličine.47 44 45 46 47 Zejnil Fajić. sa krasnim.). Katalog GHB. str.Hadži-hafiz Muhammed Baqi Džino-zade 235 ke o uvakufljenju rukopisa i sadržaj djela.Ôakk Ibn Õåğib ili Biñå‘a al-õukkåm fí iõkåm al-aõkåm (Zbirka formulara raznih sudskih akata). bilješke o ranijim vlasnicima i uvakufljenju rukopisa te otisci pečata prepisivača i njegovog sina. Rukopis se nalazi u Gazi Husrevbegovoj biblioteci. Na početku je sadržaj pisan istom rukom. . pisanim tupim perom. a istaknute riječi i naslovi crvenom tintom. Osnovni tekst pisan je crnom tintom. 1688. 56. ali je to bilo svakako oko 1791. I ovaj je rukopis ispisan lijepim ta‘líq pismom. Prve dvije stranice uokvirene su zlatnom trakom i tanjim crnim. Rukopis se u Gazi Husrev-begovoj biblioteci vodi pod brojem R-1729.44 Sljedeća tri Džinina rukopisa su bez godine prijepisa: . a povez polukožni sa prijeklopom. Papir bijel. zbornik fetvi šejhu-l-islama Jahja-a Čelebija. London-Sarajevo. Katalog GHB. 788.

He gave his rest-house (konak) for the mosque of Kebkebir hadji Ahmed (Mišćina) in Sarajevo and founded one mekteb for males and he maintained four running water in surrounding areas of Sarajevo. Gazi Husrev-begova biblioteka. čifluk. artisanship and judicial profession. wakif. He belonged to the wealthy Sarajevo’s family. He had a valuable collection of oriental manuscripts.236 Ahmed Mehmedović Ključne riječi: Hadži hafiz Muhammed Baki Džino-zade. vakif. Bosanska Dubica. Sarajevo. His father hadji Muhammed-aga was a vakif too and founder of one mekteb. Novi Pazar. One street in a part of Sarajevo -Kovači was named by their family name –Džino as ‘’Džinin sokak’’. also well decorated manuscript. mekteb. Thanks to notes written on his manuscripts it becomes known to us that hafiz Džino as a qadi worked in Nevesinje. Rogatica. Ma‘rifatnåme Ibrahima Hakkija Arzurumija. and his son Abdul-Baki handed over to the Osman Šehdi Library in Sarajevo. kadija. more than 100 codices among which is a well known and very valuable manuscript of hafiz’s Divan with decoration of classical Persian miniature (one of the most beautiful manuscripts in the Gazi Husrev-bey library) and Ma’rifetname of Ibrahim Hakkija Arzarumija. prepisivač rukopisa. Divan Hafiza Širazija. kaligraf. utemeljitelj mekteba. OsmanŠehdijina biblioteka. whose family member was involved in farm estate. Džino made evladijet vakuf out of his collection. The things which made hafiz Džino well known were his calligraphic and copying activities. Nova Kasaba. Hafiz Džino belongs to the rank of well known vakif from Sarajevo. trade. calligrapher and bibliophileHadji hafiz Muhammed Baqi Džino-zade is our prominent vakif. He copied nine valuable manuscripts in period . Summary Hadji hafiz Muhammed Baqi Džino-zade -a qadi of Sarajevo. Tesalija. The first person from the family Džino known to us is Ahmed Čelebi who signed vakufname of Salihaga Čurčić from the year 1736. calligrapher and Islamic judge (qadi) from the period between end of 18th and the first half of 19th centuries. Today that library is part of Gazi Husrec-bey library collection.

out of which three were collection of fetwa. and was buried in the harem of the Musa-pasha mosque in Nova Kasaba near town of Zvornik.Hadži-hafiz Muhammed Baqi Džino-zade 237 between 1790 to 1810. Hadji hafiz Muhamed baqi Džino-zade died in 1822/23. All of them today are kept in the Gazi Husrev-bey Library. R-265 – Džinin prijepis Zbornika fetvi šejhu-l-islama Jahjaa Čelebija .

Muhammed Baqi – Njegov rob.1561 – Otisak Džininog pečata u kojem stoji: ‘Abduhu.). . Muhammed Baqi iz godine 1207.238 Ahmed Mehmedović R. Tu je i bilješka da je rukopis otkupljen na rasprodaji (muhallefat) iza Hajri-zade. (1792.

14-15. Sarajevo. 15. maj 1932. 1973. Mahmut Traljić.3 Osim toga. pregalac. Vidi: Mehmed Handžić. pored sarajevskog. stoljeća sve do svoje smrti 1883. 2008. Veliki entuzijasta.. Dr..dj. Protkan istinskom i čvrstom vjerom u Allaha.. Nacrt za monografiju. osmanskoturskog i perzijskog jezika.. naučnik. komentator Kur’ana. god. Gradačac. mostarskog i travničkog muftije. Hazim Šabanović. Isticao se naročito u vjerskim znanostima.. 1960.1 Spadao je u red istaknutih intelektualaca svoga vremena. Sarajevo. svjestan primjera Resulullaha i njegovih ashaba. bio je ugledan i uspješan domaćin i privrednik. 2 3 . Esad Tihić. Gradačac. Gradačac od 1941.. godine. Husein-kapetan Gradaščević (1802-1834). str. Dževdet-pašina pisma o Bosni iz 1864. Husnija Kamberović. str.. te je stekao zavidno bogatstvo. godine. 589. Književnost muslimana BiH na orijentalnim jezicima.š. On je rodočelnik znamenite porodice Muftić. Uvršten je u red pisaca i stvaralaca na orijentalnim jezicima. biografija. dio svog imetka trošio je na kupovi1 Više o historiji Gradačca vidi: Muhamed Hadžijahić-Teufik Imamović. 2008. prosvjetitelj i reformator. hatib i imam. jedna od značajnijih ličnosti Bosanskog ejaleta.. str. gradačački muftija. Gradačac i okolina. 289. Gradačac. br.do 1945. 1933. na turskom jeziku čime se pridružio mnogobrojnim bosankohercegovačkim piscima na turskom jeziku. do 1991. Novi Behar... i Gradačac od 1945. Po ugledu i znanju. dž. Mulaibrahimoviću (Svircu) Uvod Gradačački muftija hadži hafiz Ahmed-ef. istinski poliglota dobar poznavalac arapskog. Gradačac sa okolinom u prošlosti. koja je odigrala značajnu ulogu u vjeskoprosvjetnom i kulturnom životu muslimana Gradačca i okolice. Mulaibrahimović (Svirac) bio je jedna od najutjecajnijih i najuglednijih ličnosti u Bosni i Hercegovini od 30-ih godina 19. Esad Sarajlić. 2002.Nusret Kujraković DOKUMENTI O GRADAČAČKOM MUFTIJI hadži hafizu Ahmed-ef.. 2003.erkjani ejalet Bosne“ uvrstio je i gradačačkog muftiju Ahmed-ef.1974. Gradačac. 21 i 22. među . muderris. Veoma obrazovan. 2 Svoj talenat okušao je i u književnosti napisavši Putopis na hadž. odnosno „erkjani ejalet Bosne“ u koje Dževdet-paša 1864. nav.. Mahmut Traljić. Gradačac. Gradačac. Iz vjerskog i vjersko-prosvjetnog života Muslimana u Gradačcu. Hamdija Kreševljaković.. 51-52. i dr.str. Književni rad bosansko-hercegovačkih muslimana.

29. godine Mehmed Mujezinović. Predmet ovog rada su berati i dokumenti iz dva izvora: prvi je Zapisnik sačinjen u Gradačcu 15. imenovanjima i drugim crticama iz života gradačačkog muftije i prošlosti Gradačca. Sarajevo. septembra 1974. jer pružaju relevantne. pouzdane informacije o statusu i položajima. Rukopisne zbirke i biblioteke na području Gradačca. ako su uopće sačuvani od zuba vremena i nemirnih bosankohercegovačkih vremena.000 dinara. 169-175. 31. izjave). septembar 2007. koji se odnose na gradačačkog muftiju hadži hafiza Ahmed-ef. Detaljnije o ovoj ulemanskoj (učenoj. tadašnji viši bibliotekar i načelnik odjeljenja za rijetke knjige i rukopise Narodne i univerzitetske biblioteke BiH u Sarajevu.4 Naprijed rečeno je nužno. Novčana vrijednost knjiga je 5. imama) većina ovih dokumenata i berata je zagubljena i nije poznato. koja je neprekidno djelovala oko 110 godina (od oko 1834. obrazovanju. Utemeljitelj je vlastite porodične biblioteke. Autor ovog rada napisao je opširniji rad o privatnoj/porodičnoj biblioteci Muftića koji bi se trebao objaviti u jednom od časopisa u BiH u 2009. 1999. 5 6 . tadašnji stručni savjetnik-orijentalista Zavoda za zaštitu spomenika kulture BiH. tadašnjeg predsjednika Izvršnog odbora Zajednice za kulturu Skupštine općine Gradačac. časopis za odgoj i obrazovanje. historiografa. knj. intelektualnoj) porodici vidi: Ahmed Mehmedović. a neke i u privatnom posjedu pojedinaca. Alimske porodice: Mulaibrahimović-Muftić (Svirac). i Mahmut Traljić. 17-18. Novi Muallim.240 Nusret Kujraković nu knjiga ili ga uvakufljavao. biografa. pregled materijala (knjige i dokumenti) koji se nalazio u posjedu Asima Muftića izvršili su 14. Uz prisustvo Sadika Šehića.VIII. historičara. Na žalost svih znanstvenika različite orijentacije i profila (književnika. 88-93. manje poznatih berata i drugih dokumenata (idžazetname. ali sa kraćim osvrtom na 3-4 knjige vidi: Adem Hadžić. čiji cilj nije biografija ovog znamenitog intelektualca i alima. vakufname. br. Pregledana su 4 rukopisna kodeksa. do kraja Drugog svjetskog rata). već ilustracija. gdje bi se mogli nalaziti.5 Dokumenti imaju izuzetnu historiografsku i kulturološku vrijednost. god. Mulaibrahimovića (Svirca). godine 6. str. Knjige iz njegove biblioteke danas se nalaze u zbirkama Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu. akademskoj zajednici i široj javnosti. 47 štampanih knjiga i 20 raznih dokumenata. izunname. str. i 15. Anali Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu.. teologa. Sarajevo.. Oni su predložili da se pregledani materijal treba sačuvati kao cjelina i da ga treba zadržati u Gradačcu kao kulturnu i historijsku vrijednost. Nacionalne i univerzitetske biblioteke u Sarajevu i Zavičajnog muzeja u Gradačcu. ali i dovoljno da se kaže u ovom radu. zatim nekadašnje biblioteke Svirac-medrese u Gradačcu. i tako stekao časnu titulu vakifa. godini. a drugi izvor 4 Općenito o bibliotekama na području Gradačca bez navođenja naslova knjiga i rukopisa. novembra 1974.

muderris h. Berat izdat u Carigradu 1274/1857-58.Dokumenti o gradačačkom muftiji 241 je Arhiv Tuzlanskog kantona. za vršenje muftijske dužnosti u Gradačcu. vidi: Nermana Hodžić. Izet Šabotić. Vidi: Zapisnik o stručnom pregledu starih rukopisa i knjiga. 291.8 2. 1. Berati i dokumenti po Zapisniku iz 1974. hfz. muderris i muftija Ahmed-ef. godine Ovim beratom hadži hafiz Ahmed-ef.9 Na tu inicijativu Zavičajni muzej u Gradačcu otkupio je navedeni materijal i formirao orijentalnu muzejsku zbirku. Ahmed-ef. a ustupio ju je Sadik Šehić. uzdigao je ugled Gradačca i gradačačkih muslimana Bošnjaka širom ondašnjeg Osmanskog carstva. Gradačac. godine u članku S. ali niti jedan dokumenat nije sačuvan. Svi ovi dokumenti. zagubljeni su. šejhu-l-islama. do smrti 1883. Imamovića . Pedeset godina Arhiva u Tuzli 1954-2004. rebiu-levvela 1275/1858. godine. Ostaje obaveza da se istraži da li se. Na ovaj način. U dosadašnjoj literaturi ne postoji niti jedna informacija o postojanju tekije i organiziranog nakšibendijskog derviškog reda na području šire gradačačke regije. a ovdje prikazujemo samo one koji se tiču gradačačkog muftije Ahmed-ef. Tuzla. Kopija ovog Zapisnika nalazi se u Arhivi Medžlisa IZ-e Gradačac. 7 8 9 . nalaze u drugim bibliotekama i institucijama u Bosni i Hercegovini. priznanje i odlikovanje muftijskim zvanjem. Muhammed Saduddin. Izunnama Muhammeda Saduddina.7 U nastavku slijedi prikaz berata i dokumenata evidentiranih u spomenutom Zapisniku iz 1974. određuje se za vršenje dužnosti šejha nakšibendijskog reda. urednik mr. muderris u Gradačcu. Muftijsku dužnost vršio je punih 25 godina. Skoro sve štampane knjige i danas se nalaze u Zavičajnom muzeju.11. 15.1974. O ovom pregledu izviješteno je i u Oslobođenju od 27. Ovu čast. šejhu-l-islam sa sjedištem u Carigradu. treba utvrditi da li se među postojećim rukopisima nalaze i ova 4 rukopisna kodeksa.Rukopisi stari 214 godina. kao i jedne muftijine idžazetname. koji se navode u spomenutom Zapisniku i koji su se nekada čuvali u Zavičajnom muzeju u Gradačcu. Mulaibrahimović. Također. izdao je dozvolu hadži hafiz Ahmed-ef. Tuzla. godine Dokumenti reguliraju statusne i druge odnose pojedinih članova porodice Muftić. Više o samom Arhivu. eventualno. Evidentirano je 20 raznih dokumenata. novembar 1974. str. Navedeni berati čuvaju se u Arhivu Tuzlanskog kantona u Tuzli. preciznije od 1858. godine i Arhivu Tuzlanskog kantona u Tuzli. JU Arhiv Tuzlanskog kantona. Mulaibrahimovića (Svirca). kao i djela koje se nalaze u vlasništvu Asima Muftića. 1990. Orijentalna zbirka Arhiva Tuzlanskog kantona. od 05. zaslužio je isključivo svojim ugledom i nadaleko poznatoj i priznatoj učenosti.. analitički inventar. 2005.

12 6. Muftića. njezinom obrazovanju i napretku. od 15. godine Jednom potpisanom izjavom h. za skrbnika malodobnoj braći. hfz. Vakufnama hadži hafiz Ahmed-ef. zu-l-hidždžea 1296/1879. Vakufnama sadrži popis uvakufljenih knjiga po naslovima i autorima. odobrio je vjenčanje Hatidže. kao i naprijed navedena. Izjava hadži hafiz Ahmed-ef. pohvalan čin brige za narodni prosperitet i boljitak. Izunnama regulira zaključenje braka i posvjedočuje o izuzetno dobrim porodičnim odnosima.14 Također. Izunnama od rebiu-s-sani 1292/1875. utemeljenim na međusobnom poštivanju roditelja i djece. od od 07. muftija i muderris. hfz. uvakufio je za potrebe Svirac džamije jednu kuću u mahali Svirac i dva dućana u Modriči. Uvakufljenje i snabdijevanje knjigama jedne medresanske biblioteke predstavlja prvorazredan čin dobrote i altruizma. godine Hadži hafiz Ahmed-ef. Samo najsposobniji su tada mogli vršiti hatibsku dužnost za vrijeme džuma-namaza. Interesi zajednice/džemata muslimana bili su iznad vlastitih interesa. Kao vakif. Izjava regulira porodične odnose. je odredio sina hafiza Ahmeda Hilmi ef. godine Hadži hafiz Ahmed-ef. safera 1286/1869. Berat od 14.11 5.10 4. godine Sve svoje knjige h. nema ni jedne narodne predaje niti je u narodu bio poznat i raširen bilo koji derviški red. za svog sina hafiza Ahmeda Hilmi ef. Bajrama i drugih vjerskih manifestacija. On je bio jedan od onih 10 11 12 13 14 . Ahmed uvakufio je za Svirac medresu u Gradačcu.13 7. Mulaibrahimović (Muftić. svojim vakufskim dobrima materijalno je potpomogao muslimansku zajednicu. godine Gradačački muftija hadži hafiz Ahmed-ef. vodio brigu o široj zajednici muslimana. redžeba 1270/1854. govori o muftijinoj brizi o stvarima muslimana. od 15. Ova vakufnama je evidentan dokaz da je hadži hafiz Ahmed-ef. Možda je tu dužnost povremeno ili počasno vršio u drugim mjestima Bosne gdje je tradicija sufizma imala duboke korijene. Kako i gdje je ovu dužnost derviškog šejha mogao vršiti danas nije poznato. Ova vakufnama. ramazana. zu-l-hidždžea 1283/1867. kćerke hafiza Osmana iz Gradačca. posebno o funkcioniranju vjerskih objekata.. Ostali vjerski službenici (imami i muallimi) nisu držali vazove. Prihodi od ovih vakufskih dobara imaju se trošiti za popravke i osvjetljenje džamije te plaćanje mujezina. Svirac) imenuje se za hatiba u Svirac džamiji u Gradačcu. Vakufnama hadži hafiza Ahmed-ef.242 Nusret Kujraković 3.

a to je turbedar „Revdai mutahhere“ u gradu Medini. godine po Hidžri. Zbog manjkavosti dokumenta nije moguće utvrditi o kakvoj se visini primanja radi i za koje dužnosti je bio namijenjen. Ahmed-ef. umro 1883. 1. Navodi da je pred njim medresu završio njegov sin hafiz Ahmed Hilmi-ef. Upornost. hfz. Tri berata su starija od berata i dokumenata iz Zapisnika. hfz. Berat potječe iz mjeseca rebiu-lahira 1299/1814. 10. Berati u Arhivu Tuzlanskog kantona u Tuzli U orijentalnoj zbirci Arhiva Tuzlanskog kantona u Tuzli danas se nalaze četiri berata.Dokumenti o gradačačkom muftiji 243 8. njihova djela su bile njihove riječi. Muslimovićem. a jedan je iz nešto kasnijeg perioda. odnosno 1814. Muftić. marljiv rad i ljubav prema znanju i nauci mogu otkloniti nedostatke malih sredina. godine Berat je veoma zanimljiv iz dva razloga: prvi. Berat iz 1229/1814. a za četvrti nema prijevoda ili je prijevod izgubljen. radi se o najstarijem poznatom beratu o gradačačkom muftiji hadži hafizu Ahmed-ef. Oko 50 godina obavljao je muderrisku dužnost u gradačačkoj Svirac medresi. Dokument iz 1276/1859-60.. Tri berata odnose se na gradačačkog muftiju. od 1296/1879. što im daje posebnu vrijednost. godine U ovoj izjavi gradačački muftija izjavljuje da je učio u Muradiji medresi u Gradačcu pred muderrisom šejh hadži Hasan-ef. koji su svoje riječi potvrđivali djelima. Najstariji berat datira iz 1229. godine U dokumentu su navedne prinadležnosti/primanja muftije h. Ahmed-ef.15 9. Time bi godina njegovog rođenja. godine sastavljen je popis ostavštine porodice Muftić. Ovim beratom on je postavljen na tu dužnost. On je podučio na stotine učenika medrese i dao im idžazet za službe. Tri berata na bosanski je preveo orijentalista Šaban Hodžić. a jedan na njegovog sina hafiza Ahmeda Hilmi-ef.16 ulemanskih intelektualaca i vjerskih praktičara. Popis ostavštine Muftića od 1883. Nakon svršetka nauka i dobivanja idžazeta od muderrisa hadži Hasan-ef. predavao je u Svirac medresi. Muftića. Zapravo. a drugi razlog je to što nam otkriva nepoznatu činjenicu o još jednoj prestižnoj i časnoj službi koju je vršio. Zbog oštećenosti dokumenta ne mogu se podastrijeti detaljniji podaci. godine. kao što je bio slučaj sa učenim gradačačkim muftijom. koja se može samo pret- 15 16 . Izjava hadži hafiz Ahmed-ef. Obiluju veoma korisnim historijskim podacima. godine. godine Nakon što je muftija h.

godine. rebiu-l-ahira 1253.244 Nusret Kujraković 2. . niko protivno ovom mom beratu ne smije dotičnog ometati u vršenju. “19 U Bogom čuvanom Carigradu. te je gračanički kadija Mevlana Ibrahim Hilmi.07.. u slučaju da navedeni bude vršio propuste i zanemarivao svoju dužnost. upražnjenih dviju dužnosti. Berat iz 1253/1837. U pogledu toga ima se poštovati moj uzvišeni carski znak. ponos velikana i plemenitih. 1809-1839). 16. 07. 17 18 19 postaviti. godine. Orijentalna zbirka Arhiva Tuzlanskog kantona. godine Ovim carskim beratom regulira se vršenje imamske i hatibske službe u carskoj Sultan-Fatih Mehmed-hanovoj džamiji u gradačačkoj tvrđavi.1837.s potrebnim napomenama i uvjetima da isti vrši te dužnosti po postojećim propisima lično i bez nedostataka i da se iste. Bog mu znanje povećao. Izvršavajući moje uzvišeno carsko naređenje da se navedenom izda moj carski berat. jer je nezamislivo da bi sa 14 godina života mogao vršiti turbedarsku službu. već je ranije obnašao tu dužnost i izgubio je. sina Omerova. raniji ministar vakufa. odnosno 21. i iste bude kako reba obavljao. Kancelarija vakufskih džiheta. 1837. koja se nalazi u mahali Svirac. a nosilac uzvišenog carskog znaka hafiz Ahmed. kad navedeni preuzme te iza umrlog upražnjene dvije dužnosti. radi upoznavanja sa formom i stilom pisanja carskih berata ove vrste. predložio da se navedenom izda carski berat za preuzimanje tih. analitički inventar. Musa Safvet. u ime Boga. Kako je vršio ovu službu i u kom vremenskom periodu zasad je nepoznanica. niti oduzimati mu te dužnosti. iza navedenog merhuma. 6. iako je moj visoki službenik. to bio ograničio samo na hitabet. a mjesto tih dvaju dužnosti sada je ponovo upražnjeno. godine. u gračačničkom kadiluku. str. a prema propisima moje carske kancelarije i u saglasnosti s mojim carskim ru’usom. ostalo upražnjeno mjesto imama i hatiba u džamiji mojih carskih vakufa u mahali Svirac u gradačačkoj tvrđavi.18 godine i naređujem da. ovdje ga prezentiramo u njegovom integralnom prijevodu kako slijedi.17 „Naredba uzvišenog visokodostojnog carskog znaka i svijetle carske tugre je ovo: kako je smrću Husejna. godine Nermana Hodžić. Bog mu stepen povećao. nakon što je to u svojim knjigama proveo. sin hadži Osmanov. Preveo ga je Šaban Hodžić i. morala biti prije 1800. izdajem ovaj carski berat datiran sa 11. Tuzla. Berat je izdao sultan Mahmud-han (Mahmud II. navedenog imameta i hitabeta. rebiu-l-ahir 1253. . od njega oduzmu i predaju drugom. 1990. 16.

Beratom su imenovanom/postavljenom imamu i hatibu zagarantovane ove dužnosti sve dok ih bude vršio u skladu sa propisima i savjesno. koji je sretno došao na osmanski prijesto. Kancelarija vakufskih džiheta. odnosno 01. nav. dužnosti imama i hatiba u džamiji mojih carskih vakufa u Svirac mahali. 7. Razlog ostavke je. 4. određene dužnosti pojedinim vjerskim službenicima. najvjerovatnije.Dokumenti o gradačačkom muftiji 245 3.dj. zu-l-hidždže 1264/29.. u gradačačkoj tvrđavi. Berat iz 1264/1848. vršena je obnova svih starih berata. Muftić. nav. godine obnovljen je njegov stari berat sa istim dužnostima. promjenom sultana na osmanskom prijestolju. Berat je izdao sultan Abdulmedžid (1839-1861). te se nakon uspješno položene ispitne provjere sposobnosti „postavlja za besplatno vršenje imameta u toj džamiji. pristao je da vrši imamsku dužnost. godine. 6. duboka starost i želja da ga na tim dužnostima naslijedi njegov sin hafiz Ahmed Hilmi-ef.1848. jer iz njega saznajemo da je podnio ostavku na vršenje imamske dužnosti u tvrđavskoj Carskoj džamiji. Nadalje. Nermana Hodžić.10. za imama i hatiba gore spomenute Carske džamije u gradačačkoj tvrđavi. kako stoji u beratu. u ime Boga... str. Berat je napisan u Bogom čuvanom Carigradu. koji je ovim beratom i postavljen na tu dužnost. sina hadži Osmanova. „podnio mom carskom prijestolju na obnovu svoj stari berat koji se odnosi na vršenje. a gračaničkom kadiluku. rebiu-l-ahira 1255. između ostalog. u mahali Svirac. Hafiz Hilmi-ef. godine Ovaj berat posredno se odnosi na muftiju hadži hafiza Ahmed-ef. u gračaničkom kadiluku.07. s tim da tu dužnost vršli lično i savjesno i da u tom ne čini nikakve propuste.. Berat iz 1290/1873. u beratu se navodi da je hafiz Ahmed Halifa. . godine po Hidžri. te su svi pozvani da poštuju ovu carsku naredbu i ne ometaju vršenje ovih dužnosti. godine Po uobičajenoj praksi. 19. zadržao hatibsku dužnost koju je vršio zajedno sa imamskom. sin hadži Osmanov.dj.1839. godine.“ 20 Nakon što je utvrđeno da imenovani obavlja ove dužnosti od sredine rebiu-l-ahira 1253/sredine jula 1837. 02. koje je izdao prethodni sultan tako što su izdavani novi berati kojima se potvrđuju. str. Beratom o kome je ovdje riječ obnavlja se postavljenje hafiza Ahmeda.“ 21 20 21 Nermana Hodžić... Iz ovog se može zaključiti da je gradačački muftija hadži hafiz Ahmedef.

krupniji. iz 1299/1881. Azra je prevela vakufname Osmana i Murat-kapetana Gradaščevića. papir žućkast. hfz. Na inicijativu i za potrebe Medžlisa IZ-e Gradačac prof.1873. Na početku se nalazi uobičajena invokacija (ovdje se izostavlja). redžeba 1290. što potvrđuju medrese te učeni i znameniti ljudi. Prevela Azra Gadžo. 14. redžeba 1290/ 06. odnosno 30. Gradačac je imao dvije medrese Svirac i Muradiju koje su omogućavale stjecanje kvalitetnog obazovanja. Kancelarija vakufskih džiheta. 1873. ukoričenih u tvrde korice. Po tadašnjem običaju. Hadži hafizov pečat nalazi se na zadnjoj stranici. rukopis čitak. podučio je i osposobio veliki broj imama. na tim jezicima je pisala bez poteškoća. Ahmed-ef. a nakon toga slijedi: 22 Arhiv turskih dokumenata Gazi Husrev-begove biblioteke. a kao dodatak ustupila je i prijevod ove idžazetname. jer sadrži važne informacije o Gradačcu i njegovim građanima. . mogu samostalno podučavati ljude islamu.246 Nusret Kujraković Berat je izdat na prijedlog carskog Ministarstva vakufa dana 07. godine. Muftijina idžazetnama sinu hafizu Ahmedu Hilmi-ef.08. dajući mu dozvolu da može druge podučavati. Idžazetnama ima osobito značajnu historiografsku vrijednost. Napisan je u Carigradu. što svjedoči i ova idžazetnama na arapskom jeziku. Ulema je dobro poznavala orijentalne jezike. deblji. Iz nje se izvode potvrđene i naučno utemeljene sljedeće činjenice: socijalni.Kasumović. iza svake rečenice crvena tačka. s obzirom na stečeno znanje. hatiba i muallima i dao im idžazet (dozvolu) da. To je osnovni razlog zbog kojega želimo dati integralan prijevod ove idžazetname uz neznatna izostavljanja arapskih termina i pojašnjenja u zagradi.22 Sastoji se od šest stranica. idžazet se dobivao nakon što učenik ovlada znanjem iz neke islamske naučne discipline. na kojoj je i godina nastanka ove idžazetname. Medžlis posjeduje i kopiju originala predmetne idžazetname. obrubljen crvenim mastilom. kao što su bili muderris šejh hadži Hasan-efendija i gradačački muftija hadži hafiz Ahmed-ef.. godine. kulturni i vjerski život u Gradačcu bio je na zavidnom nivou. godine U svojoj višedecenijskoj medresanskoj muderriskoj službi u gradačačkoj Svirac-medresi muftija h. Idžazetnama A-4520/ TO. koju je napisao svom sinu hafizu Ahmedu Hilmi-ef. U Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu sačuvana je jedna muftijina idžazetnama. On je značio muderisovu verifikaciju stručnosti i obučenosti nekog učenika/studenta u određenoj naučnoj oblasti.09. te nije bilo nužno da se po nauku ide u Carigrad.

– 21. Allah ga učinio savršenim alimom. logici. sin hadži Osmana. 1-2. godine 1299. i omogućio mu sve želje. dokumenti. Mulaibrahimović (Svirac). a na Njegova Resula najvredniji salavat i najsavršeniji selam. iskrenim djelatnikom i uzdigao mu deredžu do stepena duhovnih osvjedočenja i učinio da dospije do stepena preciznog izučavanja i sačuvao od nevolja i pošasti. 01. 1882. fikhu i usuli-fikhu. siromašni koji ima potrebu za milošću svog Moćnog Gospodara hadži Hafiz Ahmed. Potpisao je idžazet mjeseca safera. knjige 23 24 23. Uzvišeni. . prosvijetlio mu Allah mjesto prebivališta i očistio od grijeha njegovu nutrinu. Pa je od mene zatražio idžazet da bude znano onima koji traže (učenicima) kakve je istine i činjenice dobio od mene. Mislim na mog veleda hafiza Ahmeda Hilmiju. kao što je mene opunomoćio. Premilostivi: Bavio sam se stjecanjem znanja i raznih disciplina nauke u mjestu Gradačac u medresi Muradiji i prisustvovao sam predavanjima alima izvanrednog. 12. dao mu idžazet) da podučava. te da bude objašnjeno onima koji traže uputu do kakvih je suptilnih stvari dospio. muftija u Gradačcu. “ 24 Ključne riječi: h. Azra Gadžo-Kasumović. Ahmed ef. Pa sam od njega dobio znanje i razne discipline znanosti i dao mi je idžazet (opunomoćio me) i dopustio da podučavam i saopćavam (znanje i informacije) onoliko koliko je u ljudskoj moći. askete savršenog hadži šejha Hasan-efendije. neka im oprosti Onaj Koji mnogo prašta. Idžazetnama A-4520/TO. godine. 1881. A ustrajao je na mom podučavanju između učenika onaj koga sam podučio morfologiji i sintaksi. Hvala Alahu u potpunosti. islamskoj skolastičkoj teologiji (kelam) i mudrosti (hikmetu) dok nije postigao iskustvo i važnost. str. Zatim sam se bavio podučavanjem u spomenutom mjestu u medresi Svirac. Pa sam ga opunomoćio (tj. Arhiva Medžlisa IZ-e Gradačac. Gradačac. prijevod sa arapskog na bosanski. obasuo ga Allah svojim oprostom i dodijelio mu ugodnosti svojih džennetskih bašči. pobožnog.23 po Hidžri. potvrdio i dao mi dozvolu moj učitelj/ustaz. hfz.Dokumenti o gradačačkom muftiji 247 „Izjavljuje rob slabašni. retorici.

The documents have extraordinary historiographical and cultural value. idjazetnama. iznama. a significant number of presented documents. He belongs to the well known Gradačac’s family Muftić. Mulaibrahimović (Svirac). education. especially Gradačac’s history. Unfortunately. because they give relevant and reliable information about status and position.248 Nusret Kujraković Summary Documents about mufti of Gradačac hajji hafiz Ahmed ef. which were recorded in literature. which played very important role in the religious educational as well as cultural life of Muslims of Gradačac and surrounding areas. Mufi of Gradačac was one of the most influential and the most respectful figures in Bosnia and Herzegovina from the thirties of the 19th century and up to 1883 when he died. . have not been preserved. Mulaibrahimović (Svirac) The topic of this work is the presentation of documents (berat. vakufnama. Mulaibrahimović (Svirac) and the study of cultural history of Bosnia and Herzegovina. These documents present an important contribution to the biography of Gradačac’s mufti hajji hafiz Ahmed ef. statesment) which are related to the mufti of Gradačac hajji hafiz Ahmed ef. appointments and other feature from the life of Gradačac’s mufti and history of Gradačac.

S tim u vezi vrijedi zapaziti nekoliko interesantnih pojedinosti koje otvaraju mogućnost različitih interpretacija i tumačenja s obzirom na dataciju. osim transliteracije pjesme. nominaciju i autorizaciju teksta pjesme te određena zapažanja u vezi sa filološko-lingvističkim podacima do kojih se došlo u analizi. godine. godine.) Uvodna razmatranja Pjesma Hirvat(i) türkisi do danas ima status najstarije sačuvane bosanske alhamijado pjesme.. / 1589. već je najstariji dotada poznati autor. njemačkom jeziku. Flügel. u kratkom pogovoru/komentaru dao i određeni broj historiografskih i filoloških podataka. a u širem smislu od važnosti je za različite kultorološke studije u proučavanju različitih balkanskih naroda. Jahrhundert najstariji alhamijado pjesnik nije naveden kao Mehmed (Erdeljac). 613-615) u časopisu Archiv für slavische Philologie. Taj se komentar na ovome mjestu daje u cijelosti na izvornom. XVIII. Pjesama Hirvat türkisi zanimljiva je za historiografsko. und XIX. Kraelitz je. Muhamed Hevai(ja) Uskufi(ja). prema informacijama do kojih su bili došli ova dva historiografa. koju je prvi objavio Friedrich von Kraelitz (1911. godine upoznala se prvi put sa ovom pjesmom. Die . Hofbibliothek in Wien (G. dakle godinu nakon Kraelitzeva objavljivanje pjesme Hirvat(i) türkisi. 613). lingvističko i filološko istraživanje. Zahvaljujući Friedrichu von Kraelitzu (1911. Iako je kod nas prvi značajan i sistematičan korak u prikupljanju i predstavljanju bosanskog alhamijado stvaralaštva obavio autorski dvojac Sejfudin Kemura i Vladimir Ćorović 1912. naučna slavistička javnost još 1911. Važnost ovoga teksta uvjetovala i slobodan prijevod na bosanski jezik – budući da do danas u bosnističkim studijama nema cjelovita prijevoda ovoga njegova komentara: Das obige kroatische Lied befindet sich in einer türkicshen Sammelhandschrift der k. u njihovoj (i ujedno prvoj) zbirci alhamijado pjesništva Das Serbokroatische Dichtunger bosnischer Moslims aus dem XVII. lokalizaciju.Alen Kalajdžija ELEMENTI KNJIŽEVNOJEZIČKE KOINE U NAJSTARIJOJ ALHAMIJADO PJESMI “HIRVAT TÜRKISI” (1588/1589. iz 1588. književnohistorijsko. k.

) stammt sie wahrscheinlich aus diesem Jahre. 2008. III. 78 v.na njemackom jeziku.). Hofbibliothek. pored gore navedene hrvatske pjesme. pers. br. 68). pa vjerovatno i ovaj rukopis potječe iz te godine. on je za vrijeme vladavine sultana Murada III (1574-1595) napisan i sakupljen.. Handschriften der k. 2008.wikipedia. Diese Behauptung stützt sich auf den Umstand. reicht. Flügel: Arapski. Ona sadrži. 2 . 2006.na njemackom jeziku. njemačke i mađarske pjesme). Die Handschrift befand sich bereits im Besitze Sebastian Tangnagels (gest. ehemaligen Bibliothekars und Präfekten der k. 1636). Nr. Chr. von ihm also nur das Jahr seines Regierungsantrittes (982 der Hidschra = 1574.. [«Gore navedena hrvatska pjesma nalazi se u jednoj turskoj zbirci rukopisa Bečke hofbiblioteke1 (G. befindet. 1574–1595) verfaßt. 11. III.wikipedia. Verfasser war. Wien 1865–67. nach dem ausgesprochen europäishen Duktus der türk. što je slučaj i sa Bečkom Hofbibliotekom (www. Vrlo vjerovat1 Hofbiblioteka je biblioteka u užem sklopu prinčevskih rezidencija. k. fol. 2006. dessen Heimat das südwestliche Ungarn oder Kroatien gewesen sein dürfte. 68). n. fol. daß eine chronologische Übersicht der osmanischen Sultane. Ova tvrdnja podupire se time da se u zbirci na fol.) U rukopisima se ova riječ odnosi na pokrete ruke kojom se piše i time se misli na njegov stil karakteristike ličnog pisanja (www. 11. kategorija: Stilistika. odnosno sakupljač porijeklom nije bio Turčin. u.) verzeihnet ist. isto tako. Bd. 69 v. Vrlo vjerovatno. gewiß kein Türke. Chr. Sprache. auch noch mehrere deutsche und ungarische Lieder. 70 r. pezijski i turski rukopisi Biblioteke u Beču. Bd. 69 i 70 dolazi samo do sultana Murada III tako što su rukopisi hronološki poredani do godine njegova dolaska na vlast (982 po H = 1574). datum: 24. k. Nakon Prvog svjetskog rata hofbiblioteke pretvorene su u državne ili pokrajinske biblioteke. godina po H. Höchstwahescheinlich war er ein Dolmetsch der türk. 78) nalazi se 997. Schrift zu schließen. die sich in der Handschrift auf fol. (reg. Der Schreiber bezw.250 Alen Kalajdžija arab. sicherlich wurde sie während der Regierung Sultan Murads III. Sie enthält unter anderem außer dem erwähnten kroat. U tekstu rukopisa (fol. und türk. Hofbibliothek in Wien. Nach der in dem Texte der Handschrift (fol. datum: 24.org .org . može se zaključiti da ovaj pisac.) vorkommenden Jahreszahl 997 der Hidschra (=1588/89 n. Na osnovu evropskog diktusa2 turskog jezika. nur biz Sultan Murad III. 1865-1867.

nekadašnjeg bibliotekara i prefektora3 Hofbiblioteke u Beču. 2005). u nauci se.»] Imenovanje pjesme Naslov pjesme u skoro svim nama poznatim zbirkama alhamijado pjesništva nosi naslov Hirvat türkisi (Nametak. voditelja. ili pjevanja «solo». naslov pjesme trebao bi glasiti Hirvat türćisi. premda ju je Kraelitz (1911. 57) ili Hirvati türkisi. 1997). Naime. načelnika. prema (pod)naslovu datom na turskom jeziku na samome početku rukopisa pjesme. ukoliko bi se ona čitala bosanskim arebičkim pravopisom. Naziv türćisi u vezi je sa turskom leksemom türkü. bez preciziranja da pridjev türkü u turskom jeziku znači narodna pjesma. međutim. još jedna mogućnost tumačenja ovoga pojma. (1997). dat prema početnim stihovima pjesme. u našoj starijoj književnosti pojavljuje se i naziv turćija. onda je pjesma Hirvat türkisi pjevana kao usmena pjesma. što je ujedno bila praksa manje-više preovlađujuća u bosanskoj alhamijado književnosti. 1997. pojavio i naslov Ah nevista. prema uzoru na turski jezik. usmena pjesma. Prema tome. što čak ne isključuje i upotrebu nekih muzičkih instrumenata. 251 no bio je prevodilac turskog jezika.). onda.. a to je da leksem türkü označava narodnu pjesmu koja se pjeva (up.. kako je to već bio uradio i Kraelitz (1911. Rukopisi su se već bili nalazili u posjedstvu Sebastiana Tengnagelsa (umro 1636. Ako je to tačno u ovome slučaju. šefa. 613). duša moja (Huković. slušajući je u izvedbi pjevača. ali sa oblikom turčija. navodeći u fusnoti da turska sintagma chirvat türkisi doslovno znači hrvatska pjesma. Jahrhunderts. Imajući u vidu činjenicu da sami autor pjesme bosanski glas ć bilježi arapskim grafemom kef. što znači narodni. 613) naslovio bez posebnoga konkretnog imenovanja kao “Kleine Mitteilungen” – Ein kroatisches Lied in türkischer Transkription aus dem Ende des XVI. 30). što znači narodna. 1981. neslaven zabilježio.Elementi književnojezičke koine u najstarijoj alhamijado pjesmi. . međutim. folklorni (up. turćija je narodna pjesma (pisanog ili usmenog karaktera). čije je porijeklo iz jugozapadne Mađarske ili iz Hrvatske. U novije vrijeme. pa bi modificirani prijevod naslova pjesme trebao glasiti hrvatska narodna pjesma. odnosno Hrvatska turćija. kako je dosljedno sproveden u ostatku pjesme. kao što navodi i Đinđić i dr. Tuna. Postoji. bez ikakva posebnog i valjanog razloga. pa se njezino zapisivanje može odnositi na određenu situaciju u kojoj ju je. Da bi to uistinu moglo biti istinito. Đinđić i dr. potvrđuje metrički 3 Naziv za administrativnu službu u značenju upravnika.

tzv. mogla nasloviti kao Hrvatska turćija. o i u pisani su vavom. cezura: Ah nevista || duša moja / Daj mi se da || obveselim. kao ir. . bilježi se grafemom ha.. što se posebno vidi u riječima svagde/svagda i obden/ 4 Pisanje vokalnog r u sekvenci sa i. Pisac ortografski distancira kef od kafa tako što kef ima funkciju glasa ć. prepisivač razlikuje afrikate. za što. može čitati sa ć.moglo bi se uzeti kao potvrda mišljenju da je zapisivač pjesme bio neslavenskog porijekla. otkuda dolazi čitanje i samoga naslova Hirvat. a kaf glasa k. Ako se pjesma daje prema bosanskom arebičkom pravopisu. sirdit.252 Alen Kalajdžija osnov pjesme koji je dat u epskom osmercu. Prema tome. što se nije često dešavalo u alhamijado stvaralaštvu. girlim. Također. otvoreno je pitanje u datom slučaju da li se grafem kef. zato što je njen naslov dat zapravo na turskom jeziku.. dakle. što na neki način može izazavati nedoumice i dovesti do pogrešnih zaključaka. za ž. gdje se iza četvrtog sloga pojavljuje stanka. c. p. nema opravdanosti budući da je po gramatičkom nastavku –si vidljivo da je naslov napisan na turskom jeziku. tako da. kao i činjenica da je Kraelitz u svojoj transliteraciji naveo u pretposljednjem stihu glagol zagudjeti: Ovu Pesmu Mehmed zagudi. Problem je u ovom slučaju što se na dva mjesta zbog nekonzistentnosti pisanja vokala a riječi mogu čitati različito. Tako je a pisano elifom ili grafemom he. koji se pišu na sljedeći način: ž kao re sa dvjema tačkama iznad. č piše kao ha sa dvjema tačkama ispod. jasna je upotreba grafema za glasove kojih nema u arapskom jeziku..4 Vokali su pisani kombinacijom hareketa i pisanjem pojedinačnih vokala posebnim slovima. p se bilježi grafemom ba sa dvjema tačkama ispod. koji se piše dvojako. Ortografija Pravopis kojim je pjesma pisana uglavnom je dosljedan i konzistentan. e je pisano sa he. č. čita se Hirvat türćisi. npr. međutim. posebno onome starijem. pošto se često za č i ć upotrebljavao arapski grafem džim ili kef za ova dva glasa. Vidljiva je nekonzistentnost u pisanju vokala a. bez sumnje. treba čitati kao Hirvat türkisi. U prijevodu na bosanski jezik pjesma bi se. autor redovno vokalno r piše u sekvenci sa vokalom i. npr. odnosno leksema sirce. a i grafemom ja. ali je takav stav problematičan zbog toga što se u brojnim starijim arebičkim rukopisima pisanje vokalnog r bilježi identično. onda se pjesma. ako se drži kriterija izvornosti jezika. Pored toga. kakav je bio rjeđi slučaj u alhamijado pjesništvu. c isto kao grafem č.. ali sa trima tačkama ispod. koji je upotrijebljen u označavanju riječi u naslovu türkisi. pa na samom početku a na kraju riječi u sintagmi duša moja jednu piše sa elifom a drugu sa grafemom he. Pored toga.

U obama slučajevima različito čitanje može dovesti do različitih lingvističkih interpretacija: u leksemi svagde – e se može tumačiti kao ekavski refleks jata. što se može tumačiti kao signal za takvo čitanje vokala e. 253 obdan. Ipak. iako do danas najstarija sačuvana alhamijado pjesma. a obden – kao tipično kajkavski oblik u kojem je e nastalo od poluglasa prednjeg reda Ь. pojavljuje se i grafijska oznaka ili elifa ili nekada grafema he (premda ova druga upotreba nije dosljedna pošto se nekada e čita pomoću upotrebe fethe i grafema he). koja je najuočljiviji element onoga što karakterizira . ta činjenica u konkretnom slučaju može upućivati na to da pjesma Hirvat türkisi. što je općenita osobina grafije alhamijado književnosti.. kasnijim – sačuvanim spomenicima bosanske alhamijado književnosti.Elementi književnojezičke koine u najstarijoj alhamijado pjesmi. vjerovatno nije najstarija pošto je moguće da neke starije pjesme nisu uopće sačuvane ili da do danas nisu pronađene. onda nema dvojbe u smislu starosti ovoga književnog izraza pošto je ključna činjenica ove književnosti umjetnička intencija. Postoji još jedna bitna karakteristika pisma. Pored toga.. pojavljuje svojevrsna književnojezička koine. primjetno je vezivanje akcenatskih cjelina. što može upućivati na razvijen kulturni stepen grafije. posmatrajući ostale primjere pisanja vokala e i a. I jedna i druga riječ zapisane se pomoću fethe. Ovaj poetski izraz treba se posmatrati u sklopu specifičnih okolnosti nastanka ovoga jezičkog stvaralaštva. To istovremeno znači da tokom konstituiranja književnojezičkog izraza postoji ustaljena jezička praksa koja će omogućiti valjano funkcioniranje takvoga književnojezičkog izraza. Također. Također. moglo bi se zaključiti da se spomenuti primjeri čitaju kao vokal e. Ključni kriterij izdvajanja alhamijado književnojezičkog izraza jeste njegova arebička grafija. u kojoj je posebno mjesto imala upravo poezija. Rukopis pjesme dobro je čitljiv. Književnojezička koine predstavlja predstandardni idiom u određenom formalno-poetičkom smislu – kakav je poetski diskurs alhamijado književnosti. hareketa koji dolazi iznad konsonanta d. nastalo prvenstveno po uzoru na usmeni diskurs. ali i bosanske ćirilice – bosančice. Književnojezička koine i predstandardni idiom Lingvistički karakter ove pjesme potvrđuje činjenicu da se već u prvim – i svakako mlađim. pošto u drugim primjerima. a to je da autor upotrebljava interpunkcijske znakove za obilježavanje strofa. pored obilježavanja vokala a fethom. a ne vokala a. ako se alhamijado pjesništvo posmatra kao narodno stvaralaštvo. a ne grafija na kojoj je zabilježena. s obzirom na to da je najstariji alhamijado tekst.

Dodir ovih dvaju organskih koncepata omogućit će nastanak svojevrsne književnojezičke koine. l. . Kao specifične ekstralingvističke osobine. jezičke osobine koje se međusobno polariziraju s obzirom na njihovo dijalekatsko porijeklo a istovremeno pokazuju proces međusobnih jezičkih interferencija zabilježenih na fonetsko-fonološkoj. morfološkoj. Posebno dominantan element književnojezičke koine bio je specifičan refleks jata. koji se u alhamijado izrazu pojavio u vidu ikavskoga manira i mješovitog ikavsko-ijekavskog refleksa kao posljedica dodira dvaju dijalekatskih organskih idioma zapadnog i južnog tipa. = može/more i sl. jd. 3. kakvo je. i u manjoj mjeri leksičkoj i sintaksičkoj razini. oblik glagola moći za. sa upotrebom nekih od dominantnijih oblika i osobina jedne ili druge organske provenijencije. strogo lingvističke integrirajuće faktore koji su se realizirali na svim jezičkim nivoima. Međutim takvo savremeno bilježenje ne odgovora kategoriji književnojezičke koine. npr. Drugim riječima kazano. ponajprije začet u zapadnoštokavskoj dijalekatskoj osnovici.5 Također. a druga progresivnija i dinamičnija. Međutim taj kriterij nije lingvistički relevantan kada je u pitanju konstituiranje jezičke koine. može se pratiti proces jezičkih interferencija u bosanskoj alhamijado književnosti koje se sa dijalekatskog stanovišta polariziraju kao novoštokavske jezičke osobine zapadnog i južnog tipa. u prvom redu treba naglasiti vremenski kontinuitet. To što postoje konkretni primjeri gdje se čak u jednoj pjesmi ili nekom drugom spomeniku događa nekonzinstentnost jezičkog izraza. što će vremenom označiti i proces nastanka anorganskih osobina koje će konačno oblikovati književnojezičku koine. od kojih je prva arhaičnija i statičnija. potvrđuju prirodan proces prodiranja i miješanja različitih jezičkih osobina koje se vremenom neutraliziraju. koja će se širiti i sužavati u skladu sa brojnim ekstralingvističkim faktorima. npr. U okviru prostornoga kontinuiteta.. postojanje grafijskog sistema jedne pismenosti potvrđuje formalni karakter predstandardnog idioma.254 Alen Kalajdžija ovaj jezički izraz. ovaj književnojezički izraz ima i prostorni kontinuitet. miješanje jata.. do početka XX st. a preko vremenske vertikale. samo potvrđuju „normalan“ jezički proces predstandardnog idioma koji 5 Treba napomenuti da do danas pisanje bosanskog jezika na arebici nije prekidano. koja posjeduje specifične ekstralingvističke osobine i jezičke zakonomjernosti koje sudjeluju u njezinoj specifičnoj fizionomijii. koja je primarno predstandardnog tipa. Formiranje književnojezičke koine imalo je svoje unutarnje zakonomjernosti i specifične. koji se može pratiti od kraja XVI st. Na taj način. očuvanje ili neutralizacija među parovima afrikata. uza spomenuti arebički grafijski sistem.

. što predstavlja «normalan». 1971.Elementi književnojezičke koine u najstarijoj alhamijado pjesmi. ali ne i standardan jezički kontekst. te u skladu s time i u slučaju predstandardnih idioma. To se može dešavati u slučajevima kada u piščevu ili prepisivačevu idiolektu izbijajaju njegove organske i novonastale. Kuna. jezika i specifičnoga izraza starobosanskoga jezika. a recenzija produkt svjesnog. U alhamijado književnosti njeguje se specifičan ikavski manir. najčešće u razgovornom diskursu. Fenomen nesvjesnog i svjesnog prodora jezičkih osobina u predstandardnom idiomu alhamijado književnosti može se uporediti sa srednjovjekovnom književnojezičkom praksom koja poznaje pojam redakcije i recenzije. 7 . kontakata sa predstavnicima drugačijega govornog tipa. gdje je redakcija produkt nesvesnog jezičkog utjecaja pisara. te kasnije u osmanskom dobu to je slučaj sa franjevačkom književnosti (up. kakva je. zapisivača... kako potvrđuje građa u alhamijado pjesništvu. kao direktna posljedica 6 I danas se u jednom govornom činu kod savremenih govornika može uočiti viševarijantna upotreba određenih leksema sa specifičnim fonetskim ili morfološkim izrazom.6 To što je ovakvom tipu predstandardnog idioma potrebna odgovarajuća jezička politika ne govori o njegovoj nerazvijenosti već ga se potvrđuje za predstandardni idiom koji će usljed unutarnjih jezičkih zakonomjernosti formirati specifičan razvojni put što će bitno obilježiti književnojezička koine koja je opet u znatnoj mjeri ovisna od brojnih ekstralingvističkih faktora. nastali kao posljedica dodira predstavnika različitih organskih idioma. 1993)..7 Nesvjesni ekstralingvistički uvjetovani elementi koji se integriraju u predstandardni idiom i sudjeluju u formiranju koine alhamijado pjesništva jesu oni koji su na terenu. novoprimljene osobine koji dolaze usljed preseljavanja. 255 treba zadovoljiti jezičke potrebe i imati vrlo konkretnu primjenu u ne uvijek kompaktnim dijalekatskim/govornim zajednicama. učenjem i prevođenjem i sl. i u konkretnom slučaju u najstarijoj sačuvanoj pjesmi Hirvat türkisi. Svjesni ekstralingvistički uvjetovani jezički elementi koji sudjeluju u formiranju književnojezičke koine najprije se mogu pojaviti kao posljedica njegovanja jezičkog manira. boravak izvan svoga jezičkog prostora ili odlazak u vojne pohode na drugo govorno i dijalekatsko područje. koji će sudjelovati u formiranju bosanske redakcije stsl. prepisivača. Ti ekstralingvistički faktori pojavljuju se kao nesvjesna i svjesna pojava u procesu konstituiranja predstandardnog idioma i njegove jezičke koine. Moguš. npr. a u Hrvatskoj. odnosno Dalmaciji ta se koine javlja u čakavskom književnom krugu (up. Kuna. Kuna. 2008). u Bosni je to slučaj sa bosanskom srednjovjekovnom književnošću religijskoga i svjetovnog tipa (up. što je bila tipična osobina naše starije književnosti. kao i u živim dijalekatskim sredinama bosanskoga jezika. npr. npr. kafa i kahva i sl. 1972).

osobine koje potječu usljed različitog čitanja i nekonzistentnosti ortografije u nekim slučajevima. odnosno za bosanski jezik relevantnijim južnim. budući da se jezikom alhamijado književosti kod nas slabo bavilo. To upravo potvrđuje jezička građa u samo jednoj pjesmi. onda se oba ova fenomena trebaju i mogu smatrati kajkavskim osobinama. koje je prvi zapazio Muhamed Huković (1997. gdje se u drugom 8 O ovome fenomenu nešto više bit će kazano u okviru problema netipičnih jezičkih konstrukcija tipa izišlo duša i sl. U prvom redu to su: 1.256 Alen Kalajdžija vremenskog i prostornog kontinuiteta ovoga bosanskog predstandardnog idioma. na jezičkoj razini ona se prati kroz dominantni ikavski refleks jata od književnojezičkoga bosanskog srednjovjekovlja do XIX st. koja će se vremenom povlačiti pred istočnim. to ne znači da u alhamijado književnosti ne postoje još neki oblici manira koji će sudjelovati u procesima formiranja književnojezičke koine. a kao posljedica prostornoga kontinuiteta. osobine bliske kajkavštini“. To se u prvom redu odnosi na fenomen kajkavizama u pjesmi. prosim tebe. hercegovačkim novoštokavskim progresivnim tipom.. Problem je što je prepisivač ovaj oblik – kako je već ranije kazano – zabilježio „fethom“. On. 3. osobine koje potječu od različitih i dijalekatski prepoznatljivih elemenata.ali i glagolski oblik izgubil sam te. može biti posljedica formiranja različitih zaključaka u vezi sa prisustvom jezičkih osobina.. naime. osobine koje su netipične za izvornoga govornika datoga jezika8. Iako je već nešto kazano o problemu grafije i različitom čitanju usljed nekonzistentnosti pravopisa. Tipologija jezičkih osobina u kontekstu književnojezičke koine U pjesmi Hirvat türkisi može se uočiti nekoliko različitih tipova jezičkih osobina. Kao posljedica vremenskog kontinuiteta. kako je glasila promjena u širem kajkavskom narječju. ovaj fenomen zaslužuje posebnu pažnju u istraživanju jezičkog izraza ove pjesme. u prilog tvrdnji da se radi o tipičnoj kajkavskoj osobini još bi prije mogla upućivati činjenica da je autor zabilježio oblik obden. Ako su uistinu po porijeklu izvorni oblici priloga obden i svagde.. u kojem je došlo do vokalizacije mehkog poluglasa u e. 2. 30). što bi donekle uistinu moglo biti neobično i bez presedana u alhamijado stvaralaštvu. kakva je i najstarija Hirvat türkisi. Međutim problem ovoga tumačenja nije u tome što su u pjesmi primijećeni kajkavski elementi. kao što je to učinio i u primjeru riječi svagde. Dalje. Pored toga. ona se pojavljuje u zapadnoj štokavštini. . ustanovljujući da se u pjesmi prepliću „čudne“ jezičke osobine „.

. godine.. Ovako. pošto bi on isto tako mogao uključivati književnojezičku koine koja integrira štokavske i kajkavske osobine. navedeni primjeri ne moraju strogo biti kajkavski. posebno stoga što je ključna riječ koja direktno upućuje na kajkavsko porijeklo leksema obden. Ako bi bilo prihvatljivo čitanje u kojem se u dvama primjerima (obden i svagde) „fetha“ iznad d čita kao e (kako je inače uobičajeno u našim arebičkim tekstovima). da je u pitanju kajkavska osobina. u pjesmi je zabilježen enklitički oblik sa vokalizacijom mehkog poluglasa u a. kako potvrđuju primjeri iz «Latinskotalijansko-njemačko-dalamtinsko-mađarskog rječnika» (Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum) Fausta Vrančića iz 1595. Osim toga. moglo bi se pretpostaviti da će uz glagolski pridjev radni biti upotrijebljen i oblik enklitičkoga glagola biti: jesam kao sem (očekivano bi bilo: izgubil sem). a u pjesmi je ona štokavska: obnoć. kako odgovara stanju u štokavskim govorima (sam). Vrančić pojam dalmatinskog jezika podrazumijeva po geografskoj oblasti koja obuhvaća srednjojužnoslavenski/zapadnobalkanski slavenski prostor koji je danas pokriven četirima standardnim jezicima. . kao i primjer upotrebe ekavske zamjene jata u riječi pesma. uza sve spomenute probleme.Elementi književnojezičke koine u najstarijoj alhamijado pjesmi. u kojem nije došlo do vokalizacije finalnoga -l u glagolskom pridjevu radnom: izgubil.9 Na osnovu datih zapažanja. Zbog izraženih sumnji i nesigurnosti. Ovaj metodološki model ne narušava lingvistički utemeljen koncept. kako je opet svojstveno širem kajkavskom narječju. obnoć molim tebe. 9 Ova činjenica ne mora ići u prilog činjenici da oblik «izgubil» nije kajkavski zbog toga što je i u starijoj hrvatskoj literaturi predstandardnog tipa bilo primjera kombiniranja kajkavsko-štokavskih osobina. kajkavska bi upotreba leksema obnoć trebala glasiti obnoč. svela bi se na sljedeće primjere: svagde. onda bi se moglo kazati da je pjesma u sebi integrirala štokavske i kajkavske osobine. pesma. U tom kontekstu i konstrukcije izgubil sam. tumačenje jezičkih osobina pjesme može se pratiti i na drugi način: preko književnojezičke koine koja u sebi integrira osobine dvaju osnova novoštokavštine: zapadne i istočne. evidencija kajkavskih osobina. Inače. 257 primjeru pojavljuje ekavska zamjena jata. prosim tebe. Međutim u takvom zaključku treba biti vrlo oprezan. ostaje otvoreno pitanje da li se ova leksema treba čitati kao obden ili kao obdan. prosim tebe mogle bi ući u repertoar kajkavskih obilježja. koji je nastao upravo nekoliko godina nakon pjesme Hirvati türkisi. No. Isto tako. U protivnom. izgubil. obden. a konstrukcija prosim tebe može biti kajkavska ako u upotrijebljenom primjeru ima značenje glagola moliti. od kojih prvi može biti zapadnoštokavski oblik. kako je zabilježeno u trećem stihu iste strofe u kojoj se pojavljuje glagol prositi: obden.

uočavaju i po svom dijalekatskom porijeklu specifični oblici i konstrukcije koje pripadaju fondu tipičnih zapadnoštokavskih osobina. Od zapadnoštokavskih osobina pojavljuje se oblik izgubil. zapadnog i istočnog tipa. koja se pojavljuje kao općeštokavska čestica. značenje i upotreba gramatičkih nastavaka). što bi moglo biti i uopće štokavske i srednjojužnoslavenske provenijencije. ukoliko se one kao takve prihvaćaju. enklitika glagola jesam: sam. koji bi mogao upućivati na kajkavsko ili zapadnoštokavsko porijeklo. ili se upotreba datoga glagola može tumačiti značenjem „zaprositi“. pošto u rukopisu ima nečitko zabilježen znak iznad grafema „mim“. koja dolazi uz prilog dokle–. oblici glagola htjeti. ako je obdan. ovaj se oblik uzima uvjetno i u transliteraciji treba biti dosljedan i konsekventan. Ako se odluči za drugačije čitanje. U tom slučaju najfrekventniji i najdominantniji jeste ikavski refleks jata. međutim. Pjesma. obnoć. One kao takve nisu problematične. Ovo –m najvjerovatnije je nastalo od partikule –n. Pojavljuju se i ekavizmi: svagde11 i pesma. 11 . oblik imperativa: daj. Kao opće štokavske osobine uočavaju se oblici kao što su. koji se pojavljuje u primjerima leksema: nevista. Budući da je već nešto kazano o kajkavskim osobinama pjesme. književna koine koja integrira kajkavsko-štokavske osobine i 2. a koji bi mogao upućivati na „dammu“. Dakle.. morfonologiji. koje je ipak teško tumačiti štokavskim. iako broj slogova ne ide kao prilog ovoj mogućnosti.10 U pjesmi se. Među općeštokavskim treba shvatiti i česticu –m. svit. Zapadnoštokavski je upotrijebljen glagol ljubiti. kako je već kazano u vezi sa ovim oblikom.258 Alen Kalajdžija Dakle. generalno. treba obratiti pažnju na mogućnost prisustva različitih štokavskih osobina.: oči. cvit i živit. književna koine koja integrira zapadnoštokavske i istočnoštokavske osobine. zbog poetičko-metričkih razloga sintaksa je u pojedinim slučajevima izložena određenim devijacijama. književnojezička koine u pjesmi može se posmatrati sa dva stanovišta: 1. koji se u pjesmi 10 Ovdje bi se ovo –m eventualno moglo čitati i kao enklitika mu. leksici (koja je u cijelosti slavenska i štokavska. sintaksi (istina. nego je diskutabilno otkuda dolaze ako su istočnoštokavskog tipa. izuzev jednog orijentalnog antroponima – Mehmed) i glagola prositi u značenju „moliti“. npr. tj. osim ako nije u pitanju trag istočnoštokavskih ekavskih govornih zona. onda je svagda. flektivnoj morfologiji (tvorba. Oblik svagde prihvata se ako se čita i prihvata oblik obden. za što nema konkretnijeg povoda za prihvatanje takvog stava. posjeduje opće štokavske osobine: u fonetici (inventar fonema). prozodiji (raspodjela klitika). oblici ličnih i prisvojnih zamjenica i dr. što se može kazati i za oblike). koji ne mora biti tipično kajkavski.

ponuda braka upućena djevojci od strane muškarca. što bi moglo dodatno usložiti problem jezičkog izraza pjesme. Oblik upitne zamjenice za neživo u pjesmi je zapadnoštokavske provenijencije: što. Prvo je značenje najšire. U pjesmi se ovaj glagol može tumačiti na sva tri načina: 1. odnosno da pojedina značenja leksema prenese na neke druge lekseme. Međutim kako nema drugih jezičkih osobina koje bi mogle ići u prilog čakavskom adstratu – izuzimajući pri tome ikavsku zamjena jata – mišljenja sam da se radi o zapadnoštokavskoj prevenijenciji ovoga oblika. Tipičnija osobina istočnoštokavske provenijencije jeste upotreba leksema jošt (< jošte). Pjesma posjeduje ponavljajući stih: Daj mi se da obveselim/poveselim. 259 bilježi kao: jubim (Iz srca ja tebe jubim)12. momka. istočnoštokavska (južnoštokavska) osobina jeste razlikovanje afrikata č i ć. gdje bi se upravo glagol «dati se» trebao vezati za glagol «udati se». Drugo je značenje sa kajkavskom prepozicijom. ova pjesma predstavlja tipičan primjer spomenika predstandardnog idioma koji je objedinio različite jezički markirane jedinice koje pripadaju različitim registrima i organskim idiomima koji su koegzistirali u određenom vremenskom periodu i na nekompaktnom teritoriju jednoga jezika podijeljenog dijalekatski. Međutim ovaj glagol. kako je uobičajeno. pošto ona omogućuje specifično tumačenje cjelokupne pjesme. Glagol «prositi» kao specifičan kajkavski leksem uključuje značenje glagola moliti. Prema tome.. 4). značenjem predlaganja braka – zaprositi. . koja bi u zapadnoštokavskoj oblasti glasila jošć < jošće (up. 2004. tumačiti i kao čakavski relikt. ali ne mora biti apsolutno tačno i neopozivo. primjer semantike glagola «prositi» ovdje je od posebne važnosti. Također. pa čak i po narječjima. pored njegova drugog značenja – značenja traženja pomoći. HER. koje znači neživo i općeupitno. knj. za razliku od istočno-/ južnoštokavskog šta.. 367. Nekoliko je dodatnih razloga za povod ovakvom tumačenju. pak. Posrijedi bi. ali kao takvo ne može biti kajkavski specificirano.Elementi književnojezičke koine u najstarijoj alhamijado pjesmi. izgleda.. ima i značenje predlaganja braka. U pjesmi ova zamjenica ima općeupitno značenje i funkciju veznika: (Od žalosti ne znam što činim). značenjem traženja milosti. budući da je ovaj oblik u vezi sa glagolom «dati se» (u + 12 Ovaj bi se oblik mogao. Osnovno značenje sadržaja teksta pjesme Primjer umjetničkog literarnog stvaralaštva vidljiv je i u ovoj najstarijoj alhamijado pjesmi. milostinje i sl. koji su u pjesmi jasno razgraničeni. moglo upravo biti upotrijebljeno ovo posljednje značenje – značenje ponude braka. zahvaljujući upravo pjesnikovom sposobnošću da pokrije. Tako. i to. 2 značenjem glagola moliti i 3.

između ostalog. / zdrav mi budi» . Prema tome. naveo u samom podnaslovu objavljenog teksta pjesme). nakićena (za svadbu). što se vidi i iz pjesnikovih komentara da oni neće dugo živjeti i da mu je želja grliti je.on veli . pošto u patrijarhalnom društvu seksualni osjećaj i erotski senzibilitet svoju puninu dobijaju tek u braku. kako su to učinili neki naši istraživači i historiografi alhamijado književnosti. udajem se za tebe – sa optativnim: zdrav mi (i živ) bio. HER. na osnovu čijega su podatka saglasni. odnosno utvrđivanja mjesta njezina nastanka. s time da je pjesma nastala najvjerovatnije 1588. sredi. naizgled nedorečena. 30) pjesmu preuzimaju od Friedricha von Kraelitza. 130. Huković. 8. u historiografskom smislu relevantno je poznavanje određenih elemenata na osnovu kojih je ovaj autor pokušao precizirati ne samo širi historijski okvir (što je.260 Alen Kalajdžija dati se). budući da je godinu nastanka pretpostavio prema upisanoj hidžretskoj godini na jednoj stranici medžmue u kojoj je zabilježena i ova pjesma. mogla bi se protumačiti i kao dijalog među mladima: «Gizdava si» . 59. godine. Još jedna leksema ide u prilog ovome mišljenju: «nevista»./1589.u značenju lijepo si sređena. međutim. 1997. Hronologija. leksema čije je prvo značenje «ona koja se udaje» (up. a ona njemu odgovara: «gizdav budi» – i ti se dotjeraj. uljepšana. U slučaju da Kraelitz nije tačno datirao pjesmu s obzirom na godinu njezina nastanka ili zapisivanja. analizirajući . da postanem. 2004. nakiti (za svadbu) te ona dodaje «što ću istom. pa spomenuti stih refren znači: udaj se za mene pa da se razveselim. 1981. odnosno pokušaja vremenske lokalizacije njena zapisivanja. 1973. Sa stanovišta proučavanja historije bosanske alhamijado književnosti relevantno je da je ustanovljen period nastanka rukopisne medžmue. nego i pokušao ustanoviti godinu njezina nastanka. koji je. dotjerana. ova pjesma predstavlja najstariji rukopisni primjerak bosanske alhamijado književnosti. ukrašena. lokalizacija i autorstvo Među prvim problemima u vezi sa ovom pjesmom ističe se pitanje hronologije. koji se smješta u posljednji kvartal XVI st. Sljedeća zanimljivost u vezi sa pjesmom tiče se njene ubikacije. pjesmu nije lokalizirao na prostoru Erdelja. Nametak. budem veseo. Relevantni istraživači alhamijado književnosti (Balić. 20). koji. Opet je relevantni naučni izvor Friedrich von Kraelitz. Među njima je i Smail Balić (1973.šta sada mogu. 130). cijela pjesma treba se razumjeti kao poziv djevojci za sklapanje braka. knjiga 7. Posljednja strofa u pjesmi. Prema tome.

261 ovaj problem i.13 Činjenica jeste da je historijski prostor Erdelja ono što je Balić (1973. nazvavši autora pjesme Mehmedom Erdeljcem. s druge strane. Bjelorusije (up. usljed čega je došlo do nacionalno-romantičke mistifikacije i političke naturalizacije same zbirke i pjesama koje su zabilježene u njoj. odnosno zapisivač pjesme iz Erdelja. Današnji prostor Erdelja obuhvaća dio rumunske državne teritorije. Iz datih podataka proizlazi zaključak da je Balić nastanak pjesme (i zbirke uopće) locirao u Erdelj. od kojih je prvi autorstvo zbirke pripisao određenome Mehmedu. rasprostranjen princip pisanja arebicom u evropskim jezicima. 1981. Međutim problem Balićeve lokalizacije pjesme tiče se činjenice da on ne navodi otkuda preuzima podatak da je pisac. Jedina činjenica koja bi mogla upućivati na porijeklo Balićeva zaključka o mjestu nastanka pjesme jeste ta da on u fusnoti navodi mišljenja dvaju mađarskih znanstvenika – Antona von Gevaya i Ferenca Toldyija. kako prema historijskim izvorima tako ni prema samome karakteru teksta rukopisne medžmue u kojoj se nalazi ova pjesma. Albanije. kako se on naziva na njemačkom jeziku. 2004) vidljivo je da je nekadašnji Erdelj. ova oblast. odnosno Sedmograđa. nikada nije bila dio Osmanskog carstva. Ihsanoğlu. Pogleda li se sa određene vremenske distance. smatrajući tačnim Gevayevo mišljenje.. . Uvidom u historijske karte (npr. pored pojave zabilježene i u drugim dijelovima srednje i jugoistočne Evrope – Grčke. Osim toga. 1959. predstavljao prostor na tromeđi između Vlaške. Nametak. već je bila manje-više 13 Ova činjenica potvrđuje. Mađarske i Rumunije. a posebno onaj krajem XVI st. spomenutom u pjesmi Hirvat(i) türkisi. 8). 446). kako pokazuju podaci. poznat pod imenom Transilvanija (Mala enciklopedija. kako glasi njegov naziv u našem prijevodu.. Poljske. autora pjesme (i medžmue) imenovao Mehmedom Devenyijem. vjerovatno u pokušaju neutraliziranja hungarizacije date pjesme i zbirke. među kojima je zabilježeno i nekoliko mađarskih i njemačkih pjesama. 130) precizirao kao prostor Siebenburga. Međutim upitan je pokušaj utvrđivanja geografskog porijekla zbirke u Erdelju. ne naglašavajući u ovom slučaju među evropskim jezicima najrasprostranjeniju pojavu pisanja arebicom posredstvom Osmanlija na bosanskom jeziku. dok je drugi. pored toga što je bila zanimljiva po izrazito jakom prisustvu pristalica protestantskoga kršćanskoga učenja. Balić je – kako to barem potvrđuje bosnistička praksa – uspio inaugurirati bosanski naziv za autora pjesme Hirvat(i) türkisi. kakvi su u datom slučaju još njemački i mađarski. prvi u bosnistici pokušao dati odgovor na neka pitanja koja se postavljaju u vezi sa još preciznijim pokušajem ubikacije i autorstva pjesme u odnosu na podatke koje je dao još Friedrich von Kraelitz (1911: 613-615).Elementi književnojezičke koine u najstarijoj alhamijado pjesmi.

(U skladu sa ovim stavom i znanstvenim 14 U prilog takvoj pretpostavci mogli bi ući i morfo-sintaksički oblici koji bi se mogli opravdano smatrati neslavenskim. zabilježenog u zbirci. 615) pretpostavio da pisac medžmue nije Turčin. Autorstvo pjesme. koji je već duži vremenski period bio podređen i kao takav poznat Mađarima. bez obzira na druge mogućnosti imenovanja jezika u tome periodu. jasno je da postoje zanimljive i istovremeno kontradiktorne činjenice u vezi sa lokalizacijom ove pjesme. predstavljala uži geografski. Već je Friedrich von Kraelitz (1911. Dodaju li se tome činjenice da se u pjesmi – prema nekim pokazateljima – upotrebljavaju kajkavski elementi te da je nazvana hrvatskom pjesmom. a na osnovu eksplikacije autorova imena u posljednjoj strofi. U nauci još uvijek nije poznato da li je pisac. 2004. u ovom slučaju vjerovatno je u pitanju regionalni karakter imenovanja. koja bi mogla biti nejužnoslavenskoga porijekla. tj. tj. da je nastala na mađarskom prostoru ili da je eventualno njezin autor Mađar14 – kako su to tvrdili Gevay i Toldy – jeste činjenica da je stara. povijesna Hrvatska. mada je neobičan razlog zašto je autor tako naziva. To bi moglo značiti da pjesma nije nastala u Erdelju. . i druga. koji ju zapisuje. Pored toga. ili se naprosto radi o slučaju zabilješke nečije. neki drugi oblici upravo potvrđuju specifikum bosanskog jezičkog koine pretežnog štokavskog tipa objedinjenog u jednoj relativno kratkoj narodnoj pjesmi ljubavne provenijencije. Postoje dvije mogućnosti u vezi s time.262 Alen Kalajdžija nezavisna ili u vazalnom položaju od Osmanlija ili Mađara (Ihsanoğlu. već da je porijeklom iz mađarskog ili hrvatskog prostora. ono što bi eventualno moglo ići u prilog činjenici da je pjesma na neki način bliska Mađarskoj. pripisano je nekome Mehmedu. da je zapisivač ili prepisivač pjesme neka druga osoba. prema Balićevu tumačenju zasnovanom na opreci mišljenju spomenutim mađarskim znanstvenicima. budući da nema bitnije veze između hrvatskog i erdeljskog prostora. ukoliko se radi o prepisivaču pjesme koji je neslavenskog porijekla. dok s druge strane. Jedna je da je isti njezin autor Mehmed. 43-44). odnosno zapisivač pjesme istovremeno bio i njezin autor. vlastitog stila i načina pisanju u vlastitom rukopisu. S druge strane. već postojeće pjesme u medžmui. Što se tiče samoga imenovanja i kvalifikacije pjesme hrvatskim atributom. neki jezički elementi upućuju upravo na tipično hrvatske osobine kajkavske provenijencije koje se mogu okarakterizirati kao tipične hrvatske regionalne i dijalekatske karakteristike. Također. dajući taj zaključak na osnovu diktusa. moguće je da je pjesmu naslovio po jeziku koji mu je bio poznat kao hrvatski jezik. pa može se kazati i kajkavski prostor sa Zagrebom kao kulturno-političkim centrom toga prostora.

. Uvažavajući Kraelitzev stav o geografskom porijeklu pisca. 263 pristupom. Nijemac ili (uvjetno kazano) etnički Rumun. Like. Pjesma je najvjerovatnije nastala kao posljedica pristizanja bošnjačkih vojnih odreda na mađarsko područje. 1998. te. koji je svojevremeno bio krajnji domet Osmanske države ka srednjoj Evropi iz pravca Balkana. bili angažirani u brojnim pograničnim vojnim akcijama na strani Osmanlija. sve dok se tačno ne ustanovi da li je pisac ili prepisivač Erdeljac.. jasno je da on nije implicirao prostor Erdelja. oslanjajući se u tom slučaju i na određene kodikološke zakonomjernosti.. diktus bi u bosnističkim istraživanjima rukopisnog naslijeđa koje pripada korpusu predstandardnih idioma. odnosno zapisivača. Oni su. inače. Dalmacije dolaze nakon 1580. To bi se posebno trebalo izvršiti u poprilično bogatom rukopisnom arebičkom naslijeđu. npr. Slavonije. činjenica da se autora ili prepisivača pjesme pokušalo locirati u Erdelju.. gdje je bio angažiran nemali broj bošnjačkoga vojnog korpusa. odnosno Vlah. kako je kod nas u literaturi navedeno. Vlaške.. mogao i trebao znatnije doprinijeti paleografskom proučavanju pisanih spomenika na bosanskoj arebici i bosanskoj ćirilici. Sedmograđanin. treba uzimati u strogo konvencionalnom i pseudonimskom smislu. kao i pokušaju očuvanja svoje krajnje zapadne oblasti Krajine. Osim toga. Kontradiktornosti u vezi sa ovom pjesmom tiču se više pojedinosti: činjenica da je ovo najstarija alhamijado pjesma i da je njezin rukopis izuzetno čitak. 130-131). Imamović. npr.Elementi književnojezičke koine u najstarijoj alhamijado pjesmi. pa tako i u proučavanju ove pjesme). kako je to uradio Smail Balić (1973. odnosno Bosanski ejalet postaje krajina i glavno vojno-logističko područje Osmanske carevine u njezinim kretanjima ka zapadu i sjeveru. ep «Ženidba Smailagić Meha» Avde Međedovića). godine (up. sa budimsko-kanjiškom oblašću. prelazeći u prekosavski teritorij – kako to potvrđuju historiografski podaci (up. Sućeska... 130). pogibija jednog od najznačajnijh vojno-političkih i vjerskih bošnjačkih predstavnika iz XVI i XVII st. 1996 i dr. zato što je indikativno to da je eventualno nije mogao napisati Mađar. – Derviš-paše Bajezidagića) i književnojezički dokumenti koji svjedoče o prisustvu bošnjačkog političkovojnog elementa na prostoru današnje Mađarske (up.. npr. Erdeljac. Sućeska. činjenica da je pjesma nazvana hrvatskom iako nema očitije veze sa . koji na šire područje današnje Mađarske. Prema tome. pjesma je (i zbirka uopće) najvjerovatnije nastala na današnjem mađarskom prostoru (kako je to već bio naglasio i Kraelitz!). nakon što Bosna. 1998. Transilvanac (pa bismo ga mogli slobodno nazvati i Mehmedom Sedmograđaninom ili Mehmedom Transilvancem).

Muhamed Huković (1997. Zaključak Na osnovu sprovedene lingvističko-filološke i historiografske analize pjesme Hirvat(i) türkisi (Hrvatska turćija) mogu se izvesti određeni zaključci. činjenica da s obzirom na elementarno poznavanje vlastitog jezika postoje nepodudaranja u kongruenciji sa drugim morfološkim oblicima. 130) ustanovio da je pisac „. činjenica da je pjesma pisana u popriličnoj mjeri konzistentnim pravopisom. tj. činjenica da su u pjesmi integrirane zanimljive jezičke konstrukcije i oblici koji su po svom dijalekatskom porijeklu heterogeni. dok je Balić (1973. 54) bio je prvi koji je upozorio na kajkavske elemente u pjesmi. lice množine: [nićemo]. bez obzira na njegovo etničko porijeklo. te da je njezin općeniti naslov napisan na turskom jeziku Hirvat(i) türkisi. koji je bio prešao na islam“. Balić ne navodi preciznije otkuda dolazi do ovoga zaključka. . što je protumačio očitim utjecajem mađarske fonetike. do danas su među najznačajnijim istraživačima bili Smail Balić (1973).264 Alen Kalajdžija mjestom nastanka i autorom.neki Mađar njemačkog porijekla. 15 U datome slučaju pod pojmom balkanskoga Slavena misli se na osobu koja se služi nekim slavenskim jezikom kao svojim maternjim.. Hrvatska turćija (hrvatska narodna pjesma) da bi poslije prešao na pisanje te pjesme na njezinu izvornom jeziku. Ono što u ovome tumačenju ima osnova jeste najprije činjenica da je moguće da prepisivač nije bio Slaven15 i da je stoga pjesmu naslovio na turskom jeziku kao Hirvat(i) türkisi. činjenica da je naslov pjesme dat na turskom jeziku.. Iako su radovi o ovoj pjesmi oskudni i sadrže minimalan broj historiografskih podataka. 1997). izišlo duša] te piše morfološki oblik negiranoga glagola htjeti za 3. za koju je von Kraelitz smatrao da njezin prepisivač nije Turčin. ali se iz nastavka njegova tumačenja može razumjeti da je do njega došao na osnovu rukopisa i nerazlikovanja vokala o i a. S tim u vezi vrijedi zapaziti još nekoliko fakata koji se tiču dosadašnjeg istraživanja i analize ove pjesme. To se posebno uklapa u historiografski kontekst budući da je pjesma zapisana u turskoj rukopisnoj medžmui. U prilog mogućnosti neslavenskog porijekla prepisivača moglo bi upućivati to što autor u nekim supstantivnim i verbalnim sintagmama ne bilježi kongruenciju: [ovo svit. Abdurahman Nametak (1981) i Muhamed Huković (1987.

godinu po Hidžri.Elementi književnojezičke koine u najstarijoj alhamijado pjesmi. Jednostavno kazano.. ali mu je poznato ime – Mehmed. pokušaj preciznije datacije temelji se na osnovu Kraelitzova zaključka da se bilježenje pjesme odnosi na 997./1589. usljed čega dolazi do relativizacije imenovanja stanovitoga Mehmeda kao zapisivača ove pjesme i cjelokupne medžmue u kojoj je pjesma sačuvana. Problem lokalizacije pjesme implicira nekoliko pitanja. 3. 265 1. ovo pitanje i dalje ostaje otvoreno. U pjesmi je ustanovljeno postojanje specifičnih jezičkih osobina koje se posmatraju kao produkt interferencije različitih narječja – kajkavskog i štokavskog. Problem imena autora pjesme nazvanog i danas poznatog pod pseudonimom Mehmed Erdeljac također je upitan. . te je ustanovljeno da se mjesto nastanka pjesme i same zbirke treba tražiti na prostoru današnjeg mađarskog prostora. ali kako se ne zna da li je taj isti Mehmed samo autor ili je samo zapisivač pjesme. U radu je apostrofirana problematičnost takvog stava. kako zbog odbacivanja neosnovanosti mjesta nastanka zbirke. ovaj problem dodatno se usložnjava ako se prihvati mišljenje da je u pitanju zabilježena pjesma koja je otpjevana u određenoj prilici. koji je nekada bio u granicama Osmanskog carstva – na što je još prvi skrenuo pažnju Friedrich von Kraelitz. što odgovara 1588. Pjesma je nesumnjivo najstariji sačuvani tekst bosanske alhamijado književnosti. 5.. tako i zbog mistifikacija u vezi sa autorstvom cjelokupne zbirke. 4. 2. u Erdelj. godini. u skladu s time ukazano je na konkretne primjere koji potvrđuju prisustvo kultiviranoga izraza koji nastoji minimizirati i neutralizirati specifične lokalne i dijalekatske osobine u cilju njegove ekspanzije i stvaranja takvog idioma koji će odgovarati jezičkim potrebama na širem srednjojužnoslavenskom prostoru. od kojih je najznačajnije pitanje smještanja autora pjesme kao i nastanak cjelokupne zbirke u kojoj je ova pjesma pronađena. odnosno kao posljedica književnojezičke koine predstandardnog tipa koja je neutralizirala i polarizirala utjecaj različitih dijalekatskih štokavskih osobina zapadne i južne provenijencije. autor je pjesme nepoznat. Na osnovu analize sadržaja pojedinih leksema zaključeno je da se osnovno značenje cijelog vezanog teksta pjesme treba razumijevati kao ponuda braka i prošnja djevojke. Pored toga. za što je uočeno da je zapisana u posljednjoj četvrtini XVI st.. pa i same pjesme.

266 Alen Kalajdžija PRILOG transkripcije i transliteracije pjesme Chirvat türkisi Ah nevista duša moja Daj mi se da obveselim Doklam ne izišlo duša Daj mi se da poveselim Kad te vidi oči moje Veseli se sirče moje Ja sam tvoje ti si moje Daj mi se da obveselim Ovo svit je kako noču bit Nikamo dugo mi živ bit Ne bud svagde tako sirdit Daj mi se da poveselim Ne mori me. gizdav budi. Što ko istom zdrav mi budi Ovu pesmu Mehmed zagudi Daj mi se da obveselim (Transkripcija Friedricha von Kraelitza. prosim tebe Izgubil sam ja sam sebe Ob den ob nok molim tebe Daj mi se da obveselim Iz sirče ja tebe ljubim Hok li bit. 1911. 613–614) . jošt da te girlim Od žalost ne znam što činim Daj mi se da poveselim Gizdava si.

.) . 267 Hirvat türkisi (Hrvatska turćija) Ah nevista duša moja Dajmise da obveselim Doklem ne izišlo duša Dajmise da poveselim Kad te vidi..Elementi književnojezičke koine u najstarijoj alhamijado pjesmi. oči moje. Veselise sirce moje Jasam tvoje tisi moje Dajmise da obveselim Ovo svitje kakono cvit Nićemo dugomi živibit Nebud svagde tako sirdit Dajmise da poveselim Nemorime prosim tebe Izgubilsam ja sam sebe Obden obnoć molim tebe Dajmise da obveselim Iz sirca ja tebe jubim Hoćli bit jošt da te girlim Od žalosti neznam što činim Dajmise da poveselim Gizdavasi gizdav budi Što ću istom zdravmi budi Ovu pesmu Mehmed zgodi Dajmise da obveselim (Doslovna transliteracija: A. K.

268 Alen Kalajdžija Hirvat türkisi (Hrvatska turćija) Ah nevista. K. zdrav mi budi Ovu pesmu Mehmed zgodi Daj mi se da obveselim (Djelimično prilagođena transliteracija: A. prosim tebe Izgubil sam ja sam sebe Obden obnoć molim tebe Daj mi se da obveselim Iz sirca ja tebe jubim Hoć’ li bit jošt da te girlim Od žalosti ne znam što činim Daj mi se da poveselim Gizdava si. Veseli se sirce moje Ja sam tvoje. gizdav budi Što ću istom.) . ti si moje Daj mi se da obveselim Ovo svit je kako no cvit Nićemo dugo mi živi bit Ne bud’ svagde tako sirdit Daj mi se da poveselim Ne mori me. duša moja Daj mi se da obveselim Doklem ne izišlo duša Daj mi se da poveselim Kad te vidi. oči moje.

Muhamed (1997): Zbornik alhamijado književnosti. Archiv für slavische Philologie. Kraelitz. Jahrhundert. band XXXII. XVIII. Zbornik za filologiju. von Friedrich (1911): «Kleine Mitteilungen». Ihsanoğlu. 269 BIBLIOGRAFIJA Izvor: Nametak. Teodosijević. Đinđić. Kultura Bošnjaka . Svjetlost. knj. Novi Sad . Zagreb 4. Tanasković. Mirjana. Mustafa (1996): Historija Bošnjaka. Novi liber. Ekmeludin (2004): Historija Osmanske države i civilizacije.. Sarajevo 9. Bošnjačka književnost u 100 knjiga. Zur Kunde der Balkanhalbinsel. Berlin 10. Darko (1997): Türkce-sirpca sözlük. Sarajevo (faksimil rukopisa – 6. band XXXII. Vladimir (1912): Das Serbokroatische Dichtunger bosnischer Moslims aus dem XVII.Elementi književnojezičke koine u najstarijoj alhamijado pjesmi.) Kraelitz. Imamović. Ataturk kültür. Preporod. Türk Dil Kürümü. Ankara 3. Sejfudin – Ćorović.. knj. Svjetlost. Ircica Istanbul i Orijentalni institut u Sarajevu 7. Smail (1973).Muslimanska komponeneta. Slavoljub. Wien 2. str. von Friedrich (1911): «Kleine Mitteilungen». Berlin Literatura: 1. Archiv für slavische Philologie. Preporod. HER (2004) – Hrvatski enciklopedijski rječnik. Herta (1971): «Jezik bosanske književnosti XVII i XVIII vijeka u svjetlosti književničkog manira». II. Sarajevo 8. Kemura. Muhamed (1986): Alhamijado književnost i njeni stvaraoci. Balić. Huković. und XIX. Sarajevo 6. Dil ve Tarih Yüksek Kürümü. Kuna. Abdurahman (1981): Hrestomatija alhamijado književnost. Sarajevo 5. Biblioteka Kulturno naslijeđe Bosne i Hecegovine. 11.. Huković. Quellen und Forschungen. XIV/1.

Izdavačko preduzeće Prosveta. urednici: Josip Raos. Bošnjačka zajednica kulture Preporod. Zagreb Nametak. Erdelj. Podgorica. 15. diktus. Mostar www. Bošnjaci i islam. Beograd Međedović. Sarajevo Sućeska. Hrestomatija alhamijado književnost. 12. Svjetlost. Abdurahman (1981).org . datacija i lokalizacija pjesme . 17. imenovanje. 2008.270 Alen Kalajdžija 11.wikipedia. Jasen Vrančić. Književni jezik 1-2. predstandardni idiom. Avdo (1998): „Historijski korijeni genocida“. 45/08. 14. koine. Sarajevo. oktobra 2003. Avdo (2007): Ženidba Smailagić Meha. Jagoda Jurić-Kapell i Elma Hašimbegović Kuna. 11. 21. 13. Ključne riječi: alhamijado pjesma. Forum Bosna. 20. Opšta enciklopedija (1959). Herta (1972): «Štokavski u funkciji literarnog i standardnog jezika na kajkavskoj jezičkoj teritoriji».24. Milan (1993): Povijest hrvatskoga književnog jezika. priređivač: Zlatan Čolaković Moguš. Kuna. Zagreb Život. Novi liber. Herta (2008): Srednjovjekovna bosanska književnost. Visoki saudijski komitet. Mala enciklopedija Prosveta. Faust (1595): Dictionarium quinque nobilissimarum Europae linguarum. Sarajevo Tuna. Sarajevo. 18. i 11. 1972. 16. Almanah. Globus. djelo i vrijeme Derviš-paše Bajezidagića (2005): Naučni skup u Mostaru 10. 19. Reprint izdanje: (1992). Enes (2005): Tursko-srpski srpsko-turski rečnik.

time and origination of the name of poem and to that paleographic. Based on analysis of the poem Hirvat turkisi we shall offer concrete material which proves the origin and continuation of existence of cultural-linguistic phenomenon of Alhamiado literature.Elementi književnojezičke koine u najstarijoj alhamijado pjesmi. Apart from that. 271 Summary The elements of literary–linguistic koine in the oldest Alhamiado poem Hirvat turkisi (1588/1589) In this work we will explain the principle of the functioning of literary-linguistic koine in Bosnian pre standardized idioms. . as it was literary -linguistic expression of Bosnian Alhamiado literature. in the article some problems are revealed in connection with existing explanation of origin of the author and his name than place... philological-linguistic and brief literary-semantic explanations of poem are added.

.

a. i općenito u vremenu prije Jakobsona nije ni izbliza pripadalo. Prosveta. Ne možemo čak kazati ni da ih je razumijevao kao karakteristike koje se tiču tropa općenito. 2 . s. to je diktirano prirodom jezika koja nalazi metaforu mnogo operativnijim sredstvom od metonimije. Kaže se: Još uvijek smo na nebu..1 metonimija je uzdignuta na mjesto koje joj u klasičnim retorikama.. tom 1. metonimija je bila uočena. Abū ‘Ubayda. No. Mağāz al-Qur’an. “O lingvističkoj tipologiji afazičnih oboljenja”. i: Roman Jakobson.) prvi među arapskim autorima koji je ukazao na neke karakteristike što odgovaraju metonimiji. ovaj autor nije pokazao da te karakteristike razumijeva kao karakteristike koje pripadaju zasebnom tropu. str.2 1 Vidi: Roman Jakobson. 211-235. Na kraju. on kaže: “Riječ nebo na ovom mjestu znači kiša.Munir Mujić METONIMIJA U ARAPSKOJ STILISTICI Poslije Jakobsonove teorije o dvije ključne osi u jeziku: selekcijske i kombinacijske.. Smatra se da je Abū ‘Ubayda (u. Tako. konstitutivnim elementom jezika. Beograd. pogledamo li u povijest metonimije. 1966. u značenju: Još uvijek pada kiša. ali u okviru razmatranja karaktera tropa uopće. pri čemu selekcijska odgovara metafori a kombinacijska metonimiji. ili: Još uvijek gazamo po nebu. vidjet ćemo da se ona ni izbliza ne može smatrati dostojnim takmacem metafori.. No. Beograd. 186. 195-215. str. Lingvistika i poetika. Zalud je tragati za tim terminom u bilo kojem od djela što prethode alQazwīnījevu (u. primjerice. koji se ne može zaobići. Radi se o tome da je on pripadao onim autorima iz formativnog perioda arapske stilistike – uglavnom su to bili autori koji su pisali djela iz oblasti nadnaravnosti Kur’ana – a koji kada su koristili termin al-mağāz nisu mislili na metaforičko značenje. odnosno trop. str. kada tumači ajet: ‫ ﻣﺪرارا ﻋﻠﻴﻬﻢ اﻟﺴامء أرﺳﻠﻨﺎ و‬I nebo [kišu] smo im u obilju slali. al-Qāhira. što će reći da ju se nije imenovalo zasebnim terminom. odnosi koji je karakteriziraju su analizirani. u: ur.. Za metonimiju se u arapskoj stilistici koristi termin al-mağāz al-mursal. metafora je privlačila daleko više pažnje nego metonimija. Da ne bude zabune. 1338) djelu Talhī¥ al-Miftāõ. već na tumačenje riječi (al-tafsīr). Leon Kojen. 1986. u značenju: Još uvijek gazamo po pokisloj zemlji. Nolit. 824.. Metonimija je prikazana jednim od dva pola jezika. Metafora figure i značenja. Maktaba al-Hanğī. Sličnost je cijelo vrijeme držala u sjeni susjednost.

1995. str. misleći pritom kazati: On nema snage. Relacija koja vlada između prenesenog i doslovnog u metonimiji može imati različit karakter. po: Teufik Muftić. Neki autori nabrojali su čak dvadeset i pet vrsta takvih relacija.274 Munir Mujić Metonimijske relacije čak su opisivane kao metafora. Ubrajam se u jednu od njih. koja je pritom posmatrana kao supstitucija. Tropološki karakter metonimije.”3 Shvatanja metonimije u duhu supstitucije nije zaživjelo u arapskoj stilistici. uvjet je da se ne radi o sličnosti.. jer ono pomoću vlage raste.4 Metonimijski je upotrijebljena riječ ruke koja označava blagodati. Klasična arapska stilistika. a za bilje kažu vlaga. str. Dār al-Turāt. Tako za kišu kažu nebo. a ja ih izbrojati ne mogu. 2.Kalem.‫ﻟﻪ أﻳﺎد ٍﻋﲇ ﺳﺎﺑﻐﺔ أﻋﺪ ﻣﻨﻬﺎ و ﻻ أﻋﺪدﻫﺎ‬ Njegove su blagodati prema meni mnogobrojne. a druga posljedicu. Al-Mutanabbī. ili za nekoga kažu: On nema sala. kao i metafore. 1973. i to je ključna razlika između metafore i metonimije. 889) tumačio je kako Arapi “pozajmljuju određenu riječ i uoptrebljavaju je na mjestu druge riječi zbog bliskosti koja postoji među tim riječima ili zbog toga što jedna od njih označava uzrok. odnosno posljedicu neke radnje može se upotrijebiti riječ koja označava uzrok te radnje: . Ibn Qutayba (u. Metonimija i metafora u arapskoj stilistici jedina su dva tropa kojima je status tropa bezuvjetno priznat. 96. . Sarajevo.. 302. jer se ruke uzimaju kao uzrok blagodati. posljedica – uzrok (al-musabbabiyya) Umjesto riječi koja označava uzrok upotrijebi se riječ koja označava posljedicu: 3 4 Ibn Qutayba. što je s obzirom na kategorijalno-pojmovnu različitost koja postoji između metafore i metonimije bilo nužno. jer kiša pada sa neba. uzrok – posljedica (al-sababiyya) Umjesto riječi koja u doslovnom smislu označava rezultat. Ta‘wīl muškil al-Qur’an. podrazumijeva da se ona realizira na upotrebi prenesenog umjesto doslovnog značenja. Status metonimije poslije je jasno izdifrenciran u odnosu prema metafori. cit. Na ovome mjestu bit će dovoljno da spomenemo određeni broj njih: 1. El. al-Qāhira.

Bayrūt. str. Abdul-Raof.‫ﴍﺑﺖ ﻣﺎء دﺟﻠﺔ‬ Pio sam vodu Tigrisa [tj. 1989. Routledge. Dār al-‘ulūm al-‘arabiyya. 226.. ‘Ilm al-bayān. 227. 2006. Arabic Rhetoric: A Pragmatic Analysis. str.7 Riječ voda ne označava svu vodu iz Tigrisa već dio koji je neko popio. ono što je bilo – ono što je uslijedilo poslije (al-māñawiyya) Pod ovom metonimijskom relacijom podrazumijeva se to da se umjesto riječi koja označava sadašnje stanje neke stvari upotrijebi riječ koja označava stanje te stvari u prošlosti: . Pio sam vode iz Tigrisa]. str. godina]. špijuna]. Muõammad Mu¥ãafā Haddāra. dio – cjelina (al-ğuz’iyya) Ova metonimijska relacija podrazumijeva da se dio upotrijebi u značenju cjeline: .Metonimija u arapskoj stilistici 275 ‫. 3.رﻗﺒﺔ ﺗﺤﺮﻳﺮ‬oslobađanje vrata [tj.‫ﻧﻠﺒﺲ ﺻﻮﻓﺎ ﰱ اﻟﺸﺘﺎء و ﻗﻄﻨﺎ ﰱ اﻟﺼﻴﻒ‬ Zimi oblačimo vunu a ljeti pamuk. 229. 4. ‫ . oslobađanje roba]6. Isto. str.دﻋﺎ زﻳﺪ ﺻﺪﻳﻘﻪ إﱃ اﻟﺴﺠﻦ‬ Zejd je pozvao svoga prijatelja u zatvor. 5..5 Riječ zatvor upotrijebljena je metonimijski u značenju prijestup na osnovu veze posljedica-uzrok. Riječ proljeće upotrijebljena je u prenesenom značenju.8 5 6 7 8 Abdul-Raof Hussein. London. Riječ oko metaforički je upotrijebljena u značenju špijun.‫أرﺳﻞ اﻟﻌﺪو ﻋﻴﻨﺎ ﻟﻪ‬ Neprijatelj je poslao svoje oko [tj.. op. a znači godina.‫ﻟﻪ ﻣﻦ اﻟﻌﻤﺮ ﻋﴩﻳﻦ رﺑﻴﻌﺎ‬ On ima dvadeset proljeća [tj. . jer se odlazak u zatvor dešava kao posljedica činjenja nekoga prijestupa. . cit. 60. cjelina – dio (al-kulliyya) Riječ koja označava cjelinu može biti upotrijebljena tako da u metaforičkom smislu označava samo određeni dio koji pripada toj cjelini: .

Muftić.9 Riječ vino upotrijebljena je kao metonimijska zamjena za riječ grožđe. str. Dār al-Fikr al-‘Arabī.. Kur’an: 26: 84. mjesto – ono što se u njemu nalazi (al-maõalliyya) Česta upotreba metonimije ogleda se u tome da se riječ što označava mjesto upotrijebi kao zamjena za riječ koja označava ono što se nalazi u tome mjestu: . cit.‫إِىن أَرأىن أَﻋﴫ ﺧﻤﺮا‬ Usnio sam kako cijedim vino. al-’Īñāõ fī ‘ulūm al-balāġa. Al-Qazwīnī. Bayrūt.276 Munir Mujić Riječi vuna i pamuk upotrijebljene su kao metonimijska zamjena za označavnje odjeće od vune i pamuka. odriješeni trop. 209. str. Termin za označavanje metonimije koji se poslije al-Qazwīnija ustalio u arapskoj stilistici jeste al-mağāz al-mursal (dosl.10 8. 7.‫ﺣﻜﻤﺖ اﳌﺤﻜﻤﺖ ﻋﲆ اﳌﺠﺮم ﺑﺎﻟﺴﺠﻦ اﳌﺆﺑﺪ‬ Sud je osudio zločinca na doživotnu robiju.‫اﴍب ﻛﻮﺑﺎ أو ﻛﻮﺑني ﻓﺴﺘﻄﻔﺊ ﻋﻄﺸﻚ ﻣﻦ ﻓﻮره‬ Popij čašu ili dvije i odmah ćeš ugasiti žeđ. َ‫واﺟﻌﻞ ﱃ ﻟِﺴﺎن ﺻﺪْقٍ ﰱ اﻵﺧﺮﻳﻦ‬ ِ ِ ْ ِ ِ َ َ ِ َْ ْ َ I učini da potonji po istini spominju me. 6. 11 Umjesto riječi spomen upotrijebljena je riječ jezik koja označava sredstvo spominjanja. ne cijedi. 2000. poznato je. već se cijedi grožđe da bi se od njega napravilo vino. 97. . ono što će biti – ono što je bilo (al-mustaqbaliyya) Riječ koja označava buduće stanje neke stvari može se na osnovu metonimijske zamjene upotrijebiti umjesto riječi koja označava stvar onakvom kakva je u trenutnom stanju: ْ َ ُِْ ِ َ ‫ﱢ‬ ً. sredstvo – rezultat (al-āliyya) Pod ovom metonimijskom relacijom podrazumijeva se to da se umjesto riječi koja u doslovnom smislu označava neku radnju upotrijebi riječ koja označava sredstvo kojim se ta radnja vrši: . Vino se. op. Bejrut. . razaslani trop)12 a podrazumijeva to da metonimija nije vezana za relaciju sličnosti iz9 10 11 12 Kur’an: 12: 36.

Praktično bi to izgledalo ovako: riječ grožđe uzela je ruho riječi vino. i to u partikularnom smislu. Tako Ciceron za metonimiju. Tako ćemo naći da al-Qazwīnī metonimiju definira na sljedeći način: . al-Hağīb al-Qazwīnī. Leiden. Bayrūt. 209. za razliku od one što usmjerava razumijevanje metafore. Objedinjujući termin koji se 13 14 Heinrich Lausberg. Literary Rhetoric: A foundation for Literary Study. sličnost a u metonimiji neka od brojnih mogućih stvarnih relacija. kontigvitet). te je rečeno: cijedim vino. U metafori je to. Do razlaza dolazi kada se u obzir uzme relacija (al-‘alāqa) između doslovnog i prenesenog značenja riječi. umjesto cijedim grožđe. Kontekstualna veza koja pomaže pri razumijevanju metonimije.‫و ﻫﻮ ﻣﺎ ﻛﺎﻧﺖ اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑني ﻣﺎ اﺳﺘﻌﻤﻞ ﻓﻴﻪ و ﻣﺎ وﺿﻊ ﻟﻪ ﻣﻼﺑﺴﺔ ﻏري اﻟﺘﺸﺒﻴﻪ‬ Metonimija se ogleda u tome da veza između značenja u kojem je riječ upotrijebljena i njenog konvencionalnog značenja počiva na asocijativnosti. a ne na sličnosti. Brill. tako da se metafora i metonimija ne razilaze prije ovoga mjesta. a ne da stoje u poredbenom odnosu”. kakva vlada u metafori. ona zaprečava put doslovnom značenju. str.14 Metonimijski proces ne opisuje se kao zamjena imena na osnovu susjednosti. Uglavnom je riječ o bliskom. po svome je karakteru restriktivna (al-qarīna al-māni‘a). već kao semantičko prerušavanje . klasični arapski autori opažaju asocijativnost (al-mulābasa). za koju upotrebljava termin denominatio.13 Umjesto susjednosti ili kontigviteta između pojmova koje objedinjuje metonimija. kaže da se “sastoji u zamjeni pravog izraza (verbum proprium) drugom riječju čije aktualno značenje stoji u stvarnoj vezi sa namjeravanim značenjem. ekspliciranom kontekstu koji delegitimira doslovno razumijevanje značenja. već je “razaslata” prema različitim relacijama koje mogu da postoje u metonimiji. Dār al-Fikr al-‘Arabī.Metonimija u arapskoj stilistici 277 među metaforičkog i doslovnog značenja. Al-’Īñāõ fī ‘ulūm al-balāġa. str. odnosno logičkoj povezanosti među pojmovima. . kada govore o odnosu između doslovnog i prenesenog značenja u metonimiji. pored spomenutog termina al-mulābasa koriste i termin al-muğāwara (susjednost. To je generalna karakteristika tropa. 2000... kako smo već kazali. Ta činjenica eksplicitnije je naglašena kod latinskih autora. Noviji arapski autori.kako bi bio doslovniji prijevod termina al-mulābasa. 1998. Eliminiranje relacije sličnosti između doslovnog i figurativnog značenja u metonimiji ima za cilj pokazati da relacije koje metonimija podrazumijeva počivaju na stvarnoj. 256-257.

. al-’Īñāõ. Al-Qazwīnī dopušta da metonimiju ne mora uvijek pratiti bliski. str. Ovakav pristup u tumačenju metonimije možemo naći u: Beatrice Warren. eksplicirani kontekst koji će ukazivati da se radi o prenesenom značenju. budući da počiva na stvarnom odnosu. pri čemu je upravna riječ neeksplicirana. str. nije temeljni trop metafora. pri čemu treba imati na umu da taj nadređeni pojam po pravilu nije ekspliciran. u:.. Termin al-mawlā teško da ćemo sresti izvan ovoga konteksta.metonimijski upotrijebljena riječ nije ništa drugo nego pokušaj da se. U slučaju kada ne postoji eksplicirani bliski kontekst.. metonimija prikaže kao sintagmatska konstrukcija. ( Josip Užarević.اﻟﺸﺘﺎء ﰱ ﺻﻮﻓﺎ ﻧﻠﺒﺲ‬Zimi oblačimo vunu. ustvari kombinacija tipa upravna riječ – modifikator. bliski kontekst ono što se od vune pravi vuna oblačiti ono što se nalazi u čaši čaša ili dvije piti 15 16 17 “Gledano iz logičkosemantičke perspektive. ur.‫ . “Tropi i jezik. nego metonimija. Od korigirajuće relacije koja prati metonimiju očekuje se prije svega da odvrati od traganja za sličnošću između metonimijski upotrijebljene riječi i onoga na šta se ta riječ odnosi. Zavod za znanost o književnosti.pdf . Tropi i figure. Odnos nadređeni pojam . www. kazano terminima savremene jezičke znanosti. “An Alternative Account of the Interpretation of Referential Metonymy and Metaphory. Metaphoric. Zagreb. Predstavit ćemo ovo sljedećim primjerom: .17 Semantički signal koji usmjerava razumijevanje metonimije u željenom pravcu obično je neka riječ koja se nalazi u neposrednom kontekstu. što je i razumljivo jer je tropološki karakter metonimije mnogo uočljiviji nego tropološki karakter metafore. Živa Benčić i Dunja Fališevac.išāra) koji upućuje na pojam nadređen metonimijski upotrijebljenoj riječi (mawlā lahā)16. upotrijebljena metonimija “mora sadržavati signal (al.‫ . Na taj način metonimija se osigurava da ju se ne shvati kao metaforu.اﴍب ﻛﻮﺑﺎ أو ﻛﻮﺑني‬Popij čašu ili dvije neeksplicirana upravna riječ eksplicirani modifikator eksplicirani.. 108. u smislu da samo ona istinski podrazumijeva zamjenu jedne riječi drugom. Nije bez razloga to što se metonimija ponegdje ocjenjuje kao jedini pravi trop15.278 Munir Mujić koristi za sve relacije jeste korigirajuća relacija (al-‘alāqa al-mu¥aõõiõa).de/07/warren. 1995. 209.) al-Qazwīnī.

op. ona dodatno specificira značenje riječi osmatrač.cjelina i cjelina ..dio i dio . te recimo kazati: Neprijatelj je poslao svoj vrat ili svoju glavu i sl. nazvala je tu operaciju konzerviranje esencijalnog sema. 2003. te da je odnos cjelina umjesto dijela ustvari sinegdoha totum pro parte. Naime. koja je kao polazište koristila semantičko razlaganje riječi kao princip na kojem počiva odnos između dijela i cjeline.21 Ovo objašnjenje na koje nailazimo kod velikog broja arapskih autora podrazumijeva to da dio koji označava cjelinu ustvari predstavlja neku vrstu analogona cjeline. Vidi: Ġāzī Yamūt.cjelina.. koji se opet nameće zahvaljujući prirodno-logičkim odnosima. Jasno je da nešto takvo ne bi bilo uopće smisleno. (Vidi: Muftić.) Heinrich Lausberg. ali kada se govori o metonimiji uočavaju se odnosi koji su karakteristični za sinegdohu: upotreba riječi koja označava dio u značenju cjeline i obrnuto. str. Prilikom upotrebe dijela u značenju cjeline riječ koja označava neki dio “mora dodatno specificirati značenje riječi koja znači cjelinu”. cit. ne možemo uzimati samo kao odnose koji počivaju isključivo na kategoriji kvantitativnosti. 260. 330. koje u tome ni jedan organ ne može zamijeniti. odnose cjelina . 19 20 21 .20 Kada se za osmatrača u izvidnici upotrijebi riječ oko. u kojoj je u prenesenom smislu riječ oko upotrijebljena u značenju špijun. kada se tiču metonimije. napominje da je odnos dio umjesto cjeline ustvari sinegdoha pars pro toto. Kada bi kvantitativnost bila neupitna odlika odnosa dio .Metonimija u arapskoj stilistici 279 Sinegdoha kao podvrsta metonimije Sinegdoha u arapskoj stilistici nije izdvojena kao zaseban trop. ‘Ilm ‘asālīb al-bayān. kada nabraja odnose između osnovnog i prenesenog značenja riječi vezano za metonimiju. str. Ako uzmemo za primjer rečenicu: Neprijatelj je poslao svog špijuna. 222. a kamoli figurativno. i 97. op. Sa‘ad al-Dīn al-Taftāzānī. ali kao i svaki drugi termin ne odslikava u potpunosti ono za šta se upotrebljava. 1983. 96. Ove odnose Lausberg naziva jednim imenom kvantitativni odnosi19. cit. Muhta¥ar al-Sa‘ad. onda bi to značilo da je bilo moguće upotrijebiti i bilo koju drugu riječ koja znači neki organ.18 Primjere za tu vrstu odnosa naveli smo naprijed. Ne postoji ni termin koji označava sinegohu. tako da se “oko pojavljuje kao da je riječ o samoj osobi”. što je vrlo dobro odabran termin. Bayrūt. al-Maktaba al-‘a¥riyya. str. Grupa iz Liježa. niti neko može biti u izvidnici ako nema oči. Bayrūt.. Pod esencijalnim semovima 18 Muftić.dio onda bi to praktično značilo da svaki dio nekoga entiteta može u prenesenom smislu odslikavati cjelinu. jer se osmatrač prilikom uhođenja služi okom. odnosno sinegdohe. str. Dār al-‘Aôāla.

ali je evidentirana samo na način da se o dodatnom specificiranju govori jedino kada je u pitanju odnos dio-cjelina. Dasher. odnosno pitanju. 1981. sadrži određenu ideju ‘cjeline’ ali ‘cjelina’ ne uključuje predstavu o ‘dijelu’. Ova činjenica primijećena je u arapskoj stilistici. Međutim kada tumačimo bilo koji trop. Da se primjetiti kako dodatno specificiranje koje je karakteristično za relaciju dio-cjelina (al-‘alāqa al-ğuz’iyya) nije karakteristično i za relaciju cjelina-dio (al-‘alāqa al-kulliyya). Ovo tumačenje obično će nam se činiti dovoljnim. kojega značenje ne bi bilo održivo. Kažemo da je riječ o nezapaženom mjestu. jer su rijetki autori koji se njime bave. vjerovatno zbog toga što su ga smatrali nedovoljno bitnim. Baltimore. Upravo na ovu činjenicu skreću pažnju Traugott i Dasher. The Johns Hopkins University Press.280 Munir Mujić podrazumijevaju se oni semovi koji su “nezaobilazni u diskursu i čije bi potiskivanje činilo diskurs nemogućim. dok obrnut slučaj ne vrijedi. Cambridge. Uzmimo za primjer metonimiju u sljedećem ajetu: ًِْ ِ ‫َ َ ُ ُ ْ ِ ﱠ‬ ‫ و ُﻳﻨﺰﱢل ﻟَﻜﻢ ﻣﻦَ اﻟﺴآمء رزﻗﺎ‬i s neba vam opskrbu dariva. po definiciji. Konačno. str. to od nas zahti22 23 24 J. Elisabeth Closs Traugott. više relacija koje uključuju isto toliko stvarnih i prenesenih značenja. .”23 Metonimija metonimije (al-mağāz ‘an al-mağāz) U arapskoj stilistici može se naići na jedno prilično nezapaženo mjesto vezano za tumačenje metonimije. Da bi razumljivost poruke bila održiva. a aktualiziranje esencijalnog sema bez.. 104. Cambridge University press. 40:13. Richard B. a koje je veoma korisno za tumačenje karaktera metonimije. Ovo dvoje autora potcrtavaju da je upotreba dijela u značenju cjeline karakteristična kao vrsta semantičke promjene po tome što se često može naići na to da riječ koja označava dio označava ujedno i cjelinu kojoj taj dio pripada. moraju biti održivi esencijalni semovi”.24 Metonimijski je upotrijebljena riječ opskrba umjesto riječi kiša. kada govore o metonimiji kao mehanizmu semantičke promjene u jeziku. To znači da sinegdoha nosi sa sobom određenu vrstu “unidirekcionalnosti karakterističnih obilježja u relaciji dio-cjelina: dio .-103.. str. odvija se posredstvom konteksta.22 Esencijalni sem koji povezuje oko i izvidnika jeste gledanje. riječ je tumačenju po kojem metonimija ponekada može počivati ne samo na jednoj relaciji između stvarnog i prenesenog značenja već na dvije ili eventualno. Regularity in semantic Change. Kur’an. General Rhetoric. A Dubois. 2002. 29.

Te relacije nužno podrazumijevaju i dinamičnost. 85-87.Metonimija u arapskoj stilistici 281 jeva da dosegnemo do doslovnog. metonimijske relacije nisu statične. možda. Među tropima sa pravom na vlastito ime ostale su metafora i metonimija. ma koje vrste da je. ono je naglasilo određene vrlo važne osobine metonimije. naići na to da se kao skoro isključiva diferencijacija uzima to da li upotreba riječi u prenesenom značenju počiva na sličnosti ili na nekoj drugoj vezi. jer se pritom zaboravlja – kako pojašnjava Handāwī – veza između kiše i opskrbe. Prije svega. odnosno na drugu metonimiju koja se nalazi na mjestu stvarnog značenja. al-Turkī.usjevi . Nadalje. s obzirom na teoretsko naslijeđe koje prati svaku od njih. odnosno metonimija metonimije. Metonimijski upotrijebljena riječ nije statični dogovoreni simbol ili kruti indeksički znak. Već smo kazali da je arapska tropologija zarana otišla u smjeru sužavanja.. kako se obično tumači prirodna veza između pojmova koji tvore metonimiju. 1970. Vidi: Angus Fletcher. odnosno stvarnog značenja (al-õaqīqa) – što nismo učinili kada kažemo da je umjesto kiša upotrijebljeno opskrba. Ãanãā. str. Cornell University Press. Ona je u stanju pokazati generički karakter svoje prošlosti (kiša . već na drugo preneseno značenje. Allegory: The Theory of a Symbolic Mode. str. Ova jasna distinkcija između dva glavna tropa održavana je zahvaljujući neupitnoj razlici između sličnosti i susjednosti .. tj. 135-139. Upravo se to najbolje vidi na primjeru metonimije koja je strukturirana kao stupnjevita. u pravom smislu riječi.25 Mada je tumačenje metonimje kakvo smo vidjeli u prethodnom pasusu pomalo nategnuto. Ithaca and London. . al-Mağāz al-mursal fī Lisān al-‘Arab li Ibn al-Manëūr. Ispostavlja se da metonimija (opskrba) nije direktno naslonjena na stvarno značenje. Metafora vs. Ovu vrstu kompozicijske metonimije neki su nazvali mağāz al-marātib (stupnjevita metonimija). jasnije na površinu isplivava činjenica da je metonimija “teleološki kontrolirani trop”26.barem se to da razaznati kao najjasnije iz svih definicija i rasprava koje možemo naći. Pristanemo li bezuvjetno na to. pa. da opskrba nastaje tek kao rezultat sijanja usjeva koji uspijevaju uz pomoć kiše.opskrba). Najčešće ćemo tamo gdje se govori o tropima u arapskoj stilistici. 1994. a onda i o odnosu između metafore i metonimije. metonimija Uporedno razmatranje metafore i metonimije. otežano je zbog činjenice što je. najizvjesniji zaključak do kojega 25 26 Vidi: Aõmad Handāwī. a ona se vidi tek onda kada se krene u teleološki motiviranu potragu za smislom metonimije. motivirano i određenim izvanlingvističkim razlozima. metonimija u daleko nepovoljnijem položaju.

odnosno razumijevanja. pri čemu su im neki tropi pridodati kao podvrste. U suštini je suprotno: sličnost je takva vrsta odnosa čiji modaliteti su invarijantni. uočiti dva bitna distinktivna obilježja. Izgleda da sa metonimijom arapski autori nisu imali mnogo problema: definirana je posve kratko i jednostavno. koji bi se – okoristimo se novijim pojmovljem – mogli opisati kao semantički.irãibāã). Za utemeljenost ovoga stava svakako će biti bolje ako pokušamo na konkretniji način proanalizirati odnos između metafore i metonimije. tako da smo u prilici o metafori čitati mnogo opširnija i intrigantnija teoretska razmatranja. U polaznim definicijama metafore i metonimije mogu se. Sličnost se u metafori proizvodi a cilj je podizanje intenziteta pojašnjavanja. može se doći do veoma interesantnih zaključaka. metafora im je zadala prilične glavobolje. to nije jedino slučaj u arapskoj tradiciji. kognitivni. Nećemo pretjerati ako kažemo da ove činjenice pokazuju kako su klasični arapski autori o metafori i metonimiji mislili kao o dvije vrste procesa u jednom širem smislu.. s druge strane. Prvo što pada u oči jeste da su metafora i metonimija u arapskoj stilistici zadržale status tropa “s pravom na ime”. Naravno. . za metonimiju karakteristični logični i prirodni odnosi.. Na prvi pogled čini se kako je metonimija sposobna dovesti dva pojma u više varijanti odnosa nego što je slučaj sa metaforom koja poznaje samo odnos sličnosti između dva pojma. na kraju ipak svedivi na određeni broj. Pažljivijim čitanjem.otuda je karakter metonimije prije svega referencijalni. Sljedeće što se da primijetiti u vezi sa odnosom između metafore i metonimije u arapskoj stilistici tiče se samoga objašnjavanja mehanizama po kojima se realizira svaki od ovih tropa.282 Munir Mujić možemo stići bio bi da su metafora i metonimija razumijevane kao dva simetrična retorička postupka. pak. Same definicije metafore i metonimije otkrivaju jednu od ključnih razlika među njima: metafora je moguća ako među pojmovima vlada sličnost (al-mušābaha) a metonimija ako među njima vlada asocijativna veza (almulābasa) i prirodna i logička povezanost (al. teoretski diskurs o metonimiji više je nego siromašan. dok je u metonimiji riječ o različitim logičkim i stvarnim odnosima. Metafora je bila i ostala tropom koji je najinspirativniji za opisivanje. Pođimo od razlike u karakteru odnosa koji vlada između prenesenog i doslovnog značenja riječi: taj odnos (sličnost) u metafori je posve invarijabilan. dok se prirodna i logička povezanost u metonimiji pronalazi . a neki su svrstani u figure. uglavnom. psihološki. dok su.

pa prema tome njezina upotreba ima svoju prošlost. kako navodi Ricoeur. op. dok metonimija kroz prirodne i logičke sadržaje promjenom označitelja imenuje isti označeni. Time bi se metonimijski upotrijebljenoj riječi pružila prilika da se “opire”29 prihvatiti novo 27 28 Paul Ricouer. Živa metafora.28 Odgovor je potvrdan.. kao mehanizme kojima su. ali je posve logičan: metonimija – da parafraziramo Ricoeura – ne igra na registru predikacije.Metonimija u arapskoj stilistici 283 Pokazalo se da je realiziranje tropa na osnovu sličnosti mnogo kompliciranije predstaviti. jer metafora kroz sličnost nastoji dovesti u vezu dva označena pojma pod jednim označiteljem. primjerice.. kao Pikaso za Pikasova djela. 78. pa na kraju i kontraproduktivno za ispravno poimanje karaktera metonimije.). rekosmo neobično pridavanje nekom novom predmetu koji u početku pruža otpor. Možda i nije posve slučajno to što metonimija u arapskoj stilistici u svome imenu (almağāz al-mursal) sadrži termin koji označava trop (al-mağāz). ustvari. Bijela kuća za predsjednika Sjedinjenih Američkih Država) ili eliptičku upotrebu. ustvari predikacija gdje je eksterni referent voda prirečen čaši. ona jednostavno zamijeni jedan označeni drugim. to jest primjena etikete s kojom smo familijarizirani. Metonimijskom zamjenom označitelja označenom se ne pririče ništa izvana. 1981.. 226. Nelson Goodman je. kazao da je metafora “neobično pridavanje. Ona se ne muči time da se jedan označeni prikaže u ruhu drugoga. i kazati.27 Sada treba kazati da nigdje kod arapskih autora nećemo naći da govoreći o metonimiji spominju jednu od stvari koja predstavlja ključnu karakteristiku za metaforu: priricanje svojstva (itbāt al-¥ifa). str. niti aserciju (al-iddiā ). Takav postupak nije posebno obrazložen. (op. str. između ostaloga. a zatim malo – pomalo popušta.. Metafora se..) 29 . cit. str. već mu se daje ime nečega što mu po logici prirodnih odnosa pripada. razlikuje od metonimije po tome što igra na dva registra: na registru predikacije i na registru denominacije”. u tome smislu samo ona udovoljava teoriji supstitucije. cit. Da li bi se u krajnjem moglo kazati da je metonimija predikacija koja podrazumijeva priricanje neekspliciranog eksternog referenta metonimijski upotrijebljenoj riječi. dok sa metaforom to nije slučaj jer “samo se metonimija” – kako zaključuje Ricoeur – “može potpuno tretirati kao fenomen denominacije: jedna riječ na mjestu druge riječi. Danas možemo naći ocjene kako klasični pristup proučavanju metonimije počiva uglavnom na tome da metonimija podrazumijeva idiosinkratičku upotrebu riječi sa vanjskim referentom (npr. Grafički zavod Hrvatske. 152. (Vidi: Regularity in Semantic Change. da je metonimija (čaša) u primjeru Popij čašu ili dvije. Zagreb. nastojali pokazati da metafora ne počiva na supstituciji niti na predikaciji. Ali to bi bi bilo suvišno.

kao što ima i mnogo metonimija koje predstavljaju signifikaciju. Lexical Semantics: The Problem of Polisemy. u: ur. koliko god se trudili izvesti na čistac razliku između metafore i metonimije. ostaje važiti da pored svega metafora i metonimija uvijek stupaju u interakcijske odnose. jezik je uvijek spreman proizvoditi nove metonimije. govoreći da je. 131. str. . tako da je uloga metafore signifikacijska. Ustvari. onakvog kako ga definira semiotika. Ako pogledamo kako se u semiotici opisuje indeksički način odnosa između označitelja i označenog bit će nam jasno da je metonimija upravo tipični indeksički znak: “stvarna povezanost”.31 Naposljetku. Clarendon Press. ad hoc metonimije. Boguraev. 2002. (Vidi: Nunberg. London. ali istovremeno teži i tome da iznova aktivira iste metonimije (npr.) Ovakav stav kritikovao je Nunberg. stav može se prihvatiti da metonimija identifikuje stvari. ali posve generalan. to su tzv.284 Munir Mujić značenje. neodrživ jer ima mnogo metafora koje predstavljaju identifikaciju. uključuje “aktualnu modifikaciju”. tako da je Goossens čak skovao i termin metaphtonomy da njime obilježi neraskidivu povezanost metafore i metonimije. odnosno uređuje “stare stvari”. Kao generalan.. “Transfer of Meaning”.30 Indeksičnost metonimije za posljedicu ima njenu težnju ka leksikalizaciji... Naime. 41-43.32 30 31 32 Ovo su neke od karakteristika ikoničkog znaka koje je uočio Peirce. Semiotics: The Basics. str. principijelno posmatrano. 1996. U današnje vrijeme takvo opisivanje metonimije posve je uobičajeno.) Vidi: Traugott. Za karakter metonimije može se kazati da odgovara karakteru indeksičkog znaka. isto kao što je uobičajeno da se za karakter metafore kaže kako je ikonički. za razliku od metafore čijem ikoničkom karakteru to odgovara. bolje je kazati da je metonimija indeksički znak par exellance. Pustejiovsky and B. cit. Oxford. ili čaša u značenju piće koje ona sadrži). što indeksički karakter ovoga tropa ne dopušta. metafora uvodi nove stvari. str. (Vidi: Daniel Chandler. 131. dok metonimija objašnjava stvari. upotreba riječi oko u značenju špijun. Routledge. Ta konvencionalizacija metonimije ovaj trop udaljava od semantičke promjene i priližava ga metonimijskoj polisemiji. te da se može kazati kako je njena uloga identifikacijska. op. J. “direktna fizička povezanost” “nedvosmisleno označava ovu ili onu egzistirajuću stvar”. Dasher.

1970. Sa‘ad al-Dīn. Tropi i figure. Nunberg. Warren. J. 1973. Arabic Rhetoric: A Pragmatic Analysis. Živa metafora. Beograd. Daniel. 1989. Semiotics: The Basics. Bayrūt. 2002. Ibn Qutayba. 1981. Lingvistika i poetika. Routledge. Geoffrey. Maktaba al-Hanğī.de/07/warren. Oxford. al-Qazwīnī. al-Mağāz al-mursal fī Lisān al-‘Arab li Ibn al-Manëūr. Mağāz al-Qur’an. Klasična arapska stilistika. Teufik Muftić. Cornell University Press. Clarendon Press. Paul. Ġāzī. El Kalem. Fletcher.pdf Yamūt. 2002. Dubois. al-Maktaba al-‘a¥riyya. The Johns Hopkins University Press. Nolit. Zagreb. 2003. Lausberg. Ãanãā.. s. and Boguraev. ur. Closs Richard B. u:. Sarajevo. Elisabeth and Dasher. Regularity in semantic Change. 1981. Chandler. Beatrice “An Alternative Account of the Interpretation of Referential Metonymy and Metaphory. Pustejovsky. Muõammad Mu¥ãafā. Heinrich. Bayrūt. Routledge.. al-’Īñāõ fī ‘ulūm al-balāġa. Zagreb. Dār al-Turāt. London. Zavod za znanost o književnosti. Aõmad. “Transfer of Meaning”. Ricouer. 1994. ‘Ilm al-bayān.. Živa Benčić i Dunja Fališevac. Bayrūt. General Rhetoric. Jakobson. al-Taftāzānī. Hussein. Angus. Jakobson. Bayrūt. Literary Rhetoric: A foundation for Literary Study. Prosveta. 1995. Ta’wīl muškil al-Qur’an. . Dār al-‘ulūm al‘arabiyya. 2006. Leon Kojen. Baltimore. 1998. 1966. Lexical Semantics: The Problem of Polisemy. J. 1995. Allegory: The Theory of a Symbolic Mode. al-Qāhira. Metafora figure i značenja. Haddāra. al-Haûīb. Josip. www.Metonimija u arapskoj stilistici 285 LITERATURA: Abū ‘Ubayda. u: ur. Ithaca and London. al-Turkī. Abdul-Raof . 1986. Traugott. Beograd. al-Qāhira. 2000. B. Muhta¥ar al-Sa‘ad. 1996. Cambridge. Leiden. Roman. ‘Ilm ‘asālīb al-bayān. Grafički zavod Hrvatske. London. Brill. Dār al-Fikr al‘Arabī.metaphoric. Užarević. u: ur.a. Handāwī. “Tropi i jezik. Dār al-Sa‘āla. Cambridge University press. tom 1. 1983. Roman “O lingvističkoj tiplogiji afazičnih oboljenja”. A.

sinegdoha. Dealing with metonymy in Arabic stylistics is very much restricted by its referral character. asocijativnost. which is based on associations. By discussing the concept of metonymy Arabic authors derived that metonymy is ‘’teleology controlled trop. . kontigvitet. metonimija metonimije Summary Metonymy in Arabic stylistics Arabic authors define metonymy as the use of word in figurative sense. while synecdoche itself does not separate as trop. Within the framework of dealing with metonymy in Arabic stylistics relationships which are characteristic for synecdoche are noticeable.286 Munir Mujić Ključne riječi: metonimija.

Azra Kantardžić

FOND KNJIGA NA EVROPSKIM JEZICIMA U GAZI HUSREV-BEGOVOJ BIBLIOTECI
O prvobitnom knjižnom fondu Gazi Husrev-begove biblioteke postoji malo podataka. Tako na rukopisu iz oblasti islamskog prava ili fikha Gunyat al-fatawa stoji zapis da je rukopis uvakufio sam Gazi Husrev-beg za svoju medresu u Sarajevu.1 Gazi Husrev-begova biblioteka posjeduje i nekoliko rukopisa na kojima stoji bilješka „Vakuf Gazi Husrev-beg“.2 I ova biblioteka je, tokom vremena, stradala na razne načine (požari, poplave, ratovi) i gubila svoj knjižni fond.3 U isto vrijeme Biblioteka se obnavljala i bogatila putem mnogobrojnih poklona i legata od samog početka njenog postojanja do danas. Sve do 19. stoljeća imamo malo pisanih podataka o tome kako se razvijao knjižni fond Gazi Husrev-begove biblioteke. U najstarijoj sačuvanoj inventarskoj knjizi, koju je sačinio nekadašnji bibliotekar Salih Sidki Hadžihuseinović Muvekit (postavljen za bibliotekara 1864. godine), postoji i rubrika o vakifima gdje se može pročitati porijeklo svake knjige koja se u to vrijeme nalazila u Biblioteci.4 Rukopisni fond Gazi Husrev-begove biblioteke naročito je obogaćen krajem 19. i u prvoj polovini 20. stoljeća kada je došlo do premještanja mnogih vakufskih i privatnih biblioteka iz Bosne i Hercegovine u ovu biblioteku. Tako su u Gazi Husrev-begovu biblioteku iz Sarajeva prenesene Kantamirijina i Šehdijina biblioteka te biblioteke Misrijine (Atmejdan)
1 2 Kasim Dobrača, Katalog arapskih, turskih i perzijskih rukopisa, II, br. 1680. str. 734-735. Dobrača, Katalog…, II, br. 819, str. 21; Fehim Nametak, Katalog…, IV, br. 2694, str. 82; Haso Popara, Katalog…, IX, br. 5451, str. 184-185; Mushaf iz turbeta GaziHusrev-bega koji se čuva u Gazi Husrev-begovoj biblioteci (registriran pod red. br. 10.389) na pojedinim marginama također ima bilješku “Vakuf Gazi Husrev-beg”. Poznato je da je Biblioteka naročito opustošena prilikom provale Eugena Savojskog u Sarajevo 1697. godine kada je uništen veliki dio njenog knjižnog fonda. Mahmud Traljić, “Hafizi kutubi Gazi Husrev-begove biblioteke”, Anali GHB, V-VI, str. 45-54; Fejzulah Hadžibajrić, “O inventarima knjiga Gazi Husrev-begove biblioteke”, Anali GHB, V-VI, str. 55-64.

3 4

288

Azra Kantardžić

medrese i Đumišića medrese. Pred Drugi svjetski rat pripojene su biblioteke hadži Halil-ef. iz Gračanice i Elči Ibrahim-pašine (Fejzija) medrese iz Travnika dok je 1950. godine iz Mostara prenesena Karađoz-begova biblioteka.5 Dugo vremena se knjižni fond Gazi Husrev-begove biblioteke sastojao isključivo od rukopisa na arapskom, turskom i perzijskom jeziku i arhivske građe.6 Štampane knjige na orijentalnim jezicima u Biblioteci se pojavljuju kasnije jer se i same štamparije u islamskom svijetu kasno osnivaju7. O štampanim knjigama na orijentalnim jezicima postoji evidencija u već spomenutoj inventarskoj knjizi Gazi Husrev-begove biblioteke, gdje su, osim rukopisa, i ove knjige popisane.8 Periodične publikacije i knjige na evropskim jezicima pojavljuju se u Biblioteci krajem 19. stoljeća.9 Priliv knjiga na evropskim jezicima naročito
5 Objavljeno je mnogo radova u kojima se govori o ovim bibliotekama kao i o mnogobrojnim vakifima rukopisa za Gazi Husrev-begovu biblioteku. Neki od radova su: K. Dobrača, Katalog…, I, Uvod; Muhamed Ždralović, Prepisivači djela u arabičkim rukopisima, I, Sarajevo, 1988. str. 54-61; Nijaz Šukrić, “Prinove rukopisa u GHB”, Anali GHB, VII-VIII, str. 265-271; Fehim Nametak, “Važniji legati u rukopisnom fondu GHB”, Anali GHB, XIII-XIV, str. 7-14; Zejnil Fajić, “Biblioteka Abdulah-efendije Kantamirije”, Anali GHB, XIII-XIV, str. 15-36. U značajnije radove o rukopisnom i arhivskom materijalu Gazi Husrev-begove biblioteke mogli bi se uvrstiti slijedeći radovi iz Anala Gazi Husrev-begove biblioteke: Ismet Rizvić, „Iluminirani rukopisi u Gazi Husrev-begovoj biblioteci“, Anali GHB, I, str. 75-90; Kasim Dobrača, „Vakufname u GHB“, Anali GHB, IV, str. 41-47; Zejnil Fajić, „Popis vakufnama iz Bosne i Hercegovine koje se nalaze u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu“, Anali GHB, V-VI, str. 245-302; Fejzulah Hadžibajrić, „O arhivu GHB“, Anali GHB, VII-VIII, str. 255-263; Mustafa Jahić, „Rukopisi djela Šejh Juje u Gazi Husrev-begovoj biblioteci“, Anali GHB, XI-XII, str. 39-54; Hatidža Čar-Drnda, „Zbirka sidžila GHB“, Anali GHB, XIII-XIV, str. 53-67; Haso Popara, „Idžazetname u rukopisima Gazi Husrev-begove biblioteke“, Anali GHB, XXVXXVI, str. 5-44; Azra Gadžo-Kasumović, „Vasijjetname na osmanskom jeziku“, Anali GHB, XXV-XXVI, str. 45-85. Prva štamparija u Otomaskom carstvu bila je štamparija Ibrahima Muteferrike, osnovana 1727. godine. Biblioteka posjeduje nekoliko knjiga koje su među prvima štampane u ovoj štampariji. Ova inventarska knjiga nalazi se u zbirci kodeksa Gazi Husrev-begove biblioteke pod br. 189. Biblioteka posjeduje komplete prvih listova štampanih u BiH kao i sve značajnije bosanskohercegovačke listove i časopise prošlog vremena: Bosanski vjestnik, Bosna, Sarajevski cvijetnik - Gulšeni Saraj, Bosansko-hercegovačke novine, Sarajevski list,

6

7

8 9

Fond knjiga na evropskim jezicima u Gazi husrev-begovoj biblioteci

289

je intenziviran dolaskom Austro-Ugarske u Bosnu i Hercegovinu. Domaći pisci počinju pisati na maternjem jeziku dok pisanje na orijentalnim jezicima potpuno nestaje. U poklonjenim i otkupljenim privatnim zbirkama i bibliotekama sve je više knjiga na bosanskom i drugim evropskim jezicima. Na taj način knjižni fond Gazi Husrev-begove biblioteke postaje sve raznovrsniji i osim rukopisa uključuje i štampane knjige na arapskom, turskom i perzijskom jeziku, periodiku i knjige na evropskim jezicima.10 Kolekcija knjiga na evropskim jezicima Kolekcija štampanih knjiga na evropskim jezicima Gazi Husrevbegove biblioteke sadrži monografske publikacije napisane na bosanskom i drugim evropskim jezicima kao što su: njemački, engleski, francuski, ruski, italijanski, mađarski i dr. Prvi bibliotekar koji je počeo da katalogizira građu na evropskim jezicima bio je hadži Mehmed-ef. Handžić, zaposlen u Biblioteci u periodu 1937.-1944. godine.11 Iako najmlađi, fond knjiga na evropskim jezicima je ubrzo brojčano premašio ostale fondove Gazi Husrev-begove biblioteke i, ujedno, postao najviše korišteni knjižni fond. Prema inventarskim knjigama, fond sadrži preko 30.000 knjiga štampanih na bosanskom i drugim evropskim jezicima. Tokom vremena dopunjavao se, obogaćivao i obnavljao kupovinom, poklonom, razmjenom i zavještanjima. Inače, u njemu se prvenstveno, sakupljaju djela bosanskohercegovačkih autora, zatim djela napisana o Bosni i Hercegovini i njenom stanovništvu i djela štampana u BiH. Ova djela čine osnovu fonda. U skladu sa karakterom ove ustanove kao specijalne biblioteke u sastavu Islamske zajednice u BiH, u evropskom knjižnom fondu se sakupljaju i djela islamskog sadržaja uopće, zatim djela iz filozofije, religije, opće historije, orijentalistike, umjetnosti itd. Bogata referentna zbirka uključuje razne rječnike, enciklopedije, bibliografije, leksikone, statističke priručnike i dr. Zastupljena je i najnovija beletristika kao i klasična djela svjetske književnosti napisana na evropskim jezicima te popularno-naučna
Vatan, Bosanska vila, Glasnik Zemaljskog muzeja za BiH, Bošnjak, Wissenschaftliche mittheilungen aus Bosnien u. Hercegovina, Biser, Gajret, Nada, Behar, Novi Behar i dr. Ova podjela knjižnog fonda Gazi Husrev-begove biblioteke ustvari datira iz vremena kada je prof. Mehmed Handžić bio bibliotekar (1937-1944). Prof. M. Handžić je pored rada na izradi kataloga rukopisa uradio i popis štampanih knjige na orijentalnim i evropskim jezicima. Vidi: M. Traljić, „Hafizi kutubi Gazi Husrev-begove biblioteke“, Anali GHB, V-VI. str. 45-54.

10 11

290

Azra Kantardžić

literatura iz svih područja, lektira za sve razrede osnovne i srednje škole, diplomski radovi, magistarski radovi i doktorske disertacije. Pošto je najveći broj knjiga ove kolekcije dobijen kao poklon putem raznih privatnih zbirki i legata, nije se mogla praviti selekcija pri odabiru knjiga tako da ovaj knjižni fond sadrži i ostale publikacije različite tematike uključujući i one strogo stručne prirode koje, također, u ovoj biblioteci imaju svoje korisnike. Širok je raspon djela koja se uklapaju u strukturu ovog knjižnog fonda jer, u širem smislu, ovdje su zastupljena sva vrijedna i značajna djela domaće i svjetske baštine napisana na evropskim jezicima, iako jezgro fonda i dalje čine djela bosanskohercegovačkih autora i djela o Bosni i Hercegovini. Tokom vremena, ovaj fond se razvijao i obogaćivao uglavnom putem poklona i privatnih zbirki koje su pojedinci poklanjali ili zavještali Biblioteci. O poklonjenim knjigama na evropskim jezicima možemo čitati i u knjigama protokola GHB.12 Listajući navedene knjige možemo zapaziti koliko su ljudi poklanjali knjige ovoj biblioteci. Ti pokloni su se sastojali od nekoliko knjiga pa do cijelih zbirki od preko stotinu primjeraka. Upisano je mnogo vakifa i bilo bi nemoguće sve njih nabrojati. Također čitamo kako su mnogi naučni radnici kao, npr., Hamdija Kreševljaković, Alija Bejtić, Osman Asaf Sokolović, Hazim Šabanović, Šaćir Sikirić, Muhamed Hadžijahić i drugi redovno donosili svoje objavljene radove i knjige na poklon. Poklone su davale i različite naučne ustanove, strane ambasade i dr. Već smo spomenuli kako je ovaj fond novijeg datuma jer se počeo formirati krajem 19. i početkom 20. stoljeća, tj. dolaskom Austro-Ugarske u Bosnu i Hercegovinu kada se u većoj mjeri lokalno stanovništvo obrazuje i piše na domaćem jeziku uz upotrebu latiničnog pisma. Početak pisanja bosanskih muslimana na maternjem jeziku datira još iz kraja 16. stoljeća kada se pojavljuje literatura na bosanskom jeziku pisana arapskim pismom ili arebicom, tzv. alhamijado literatura13. Smatra se da je objavljeno preko 40 naslova ovakvih djela i većinu njih Biblioteka posjeduje.14 Kolekcija alhamijado literature je veoma značajna zbirka u okviru evropskog fonda Gazi Husrev-begove biblioteke. Ova zbirka se ubraja u raritete. Ona je svjedoče12 13 U Biblioteci postoje knjige protokola vođene od 1950. godine pa do danas. Prema pisanju dr. Abdurahmana Nametka, prva poznata pjesma pisana arebicom je Hrvat turkisi od Mehmeda Erdeljca (1588/89.). Vidi: dr. Abdurahman Nametak, „Muhamed Rušdi“, Anali GHB, VII-VIII, str. 209. Fatima Omerdić, „Bibliografija štampanih djela arapskim pismom bosanskohercegovačkih autora u Gazi Husrev-begovoj biblioteci“, Anali GHB, XXV-XXVI, str. 309-372.

14

Fond knjiga na evropskim jezicima u Gazi husrev-begovoj biblioteci

291

nje o prošlim vremenima i pisana povijest bosanskomuslimanskog naroda, njegovog nacionalnog i kulturnog identiteta. Iz ove zbirke u GHB značajno je istaći vjersku poeziju Muharema Dizdarevića poznatijeg po imenu Muhamed Rušdi, poznatog bosanskog alhamijado pjesnika. U alhamijado zbirci Gazi Husrev-begove biblioteke nalaze se, uglavnom, djela vjerskog i didaktičkog sadržaja, dok su u manjoj mjeri zastupljena djela iz lijepe književnosti, odnosno ljubavne lirike koja su štampana i objavljivana kao prilozi u nekim knjigama i časopisima.15 O alhamijado književnosti napisano je dosta radova i studija. Nekoliko radova o ovoj literaturi objavljeno je u Analima GHB.16 Osim alhamijado literature od posebnog značaja u kolekciji knjiga na evropskim jezicima su prve knjige štampane latinicom u BiH, knjige o BiH iz austrougarskog perioda, prva izdanja bosanskohercegovačkih književnika iz vremena stare Jugoslavije, ratna izdanja 1992-1995 i dr. Kao što smo spomenuli, temelj ovog fonda čine djela bosanskohercegovačkih autora, djela o BiH i njenom stanovništvu i djela šampana u BiH. Hronološki, i u skladu sa historijskom i političkom situacijom u BiH, ova građa bi se mogla posmatrati u okviru sljedećih vremenskih perioda: - period do 1878. godine - period od 1878. - 1918. godine - period od 1918. - 1941. - 1945. godine - period od 1945. - 1992. godine - period od 1992. godine do danas U 19. stoljeću nastaje procvat u pogledu štampanja i objavljivanja knjiga u Bosni i Hercegovini. Biblioteka posjeduje prvu knjigu štampanu
15 Dr. Otto Blau, Bosnisch-turkische Sprachdenkmaler, Leipzig, 1868; Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak, Istočno blago, II, Sarajevo, 1897; Glasnik Zemaljskog muzeja za BiH, god. 1889; Sejfudin Kemura – Vladimir Ćorović, Serbokroatische Dichtungen bosnischer Moslims, Sarajevo, 1912. Aziz Kadribegović, „Neke opaske o našem alhamijado pjesništvu“, Anali GHB, IV, str. 143-154; Alija Nametak, „Jedan bosansko-turski alhamijado rukopis“, Anali GHB, VII-VIII, str. 177-189; Abdurahman Nametak, „Muhamed Rušdi“, Anali GHB, VIIVIII, str. 209-217; Jasna Šamić, „Čija je pjesma ‘Ti besposlen nemoj hodat’“?, Anali GHB, XI-XII, str. 175-179; J. Šamić, „Rukopisi poezije Hasana Kaimi babe“, Anali GHB, 201-209; Muhamed Hadžijamaković, „Medžmua Abdul-Vehaba Karahodže (Karahodža-zade)“, Anali GHB, XI-XII, str. 211-228; Omer Nakičević, „Hafiz Seid Zenunović i njegov prijevod Kur’ana“, Anali GHB, XII-XIII, str. 7-30; Muhamed Huković, „Napori za uvođenje narodnog jezika u početne vjerske škole muslimana“, Anali GHB, XVII-XVIII, str. 241-251.

16

292

Azra Kantardžić

latinicom na bosanskom jeziku Risalei ahlak – pouka o lijepom i ružnom ponašanju, koju je priredio Mehmed-beg Kapetanović Ljubušak kao i vrijednu i, za današnje vrijeme, raritetnu zbirku knjiga i periodičnih publikacija štampanih u Vilajetskoj štampariji u Sarajevu.17 U austrougarskom periodu štampano je mnogo knjiga bosanskohercegovačkih autora i, posebno, knjiga o BiH i njenim narodima. Biblioteka posjeduje skoro sva djela iz ovog perioda, čiji su autori bosanskohercegovački muslimani. Među značajnija djela ovog perioda možemo izdvojiti knjige: Mehmed-bega Kapetanovića Ljubušaka, Antuna Hangija, Koste Hormana, Safvet-bega Bašagića, Muse Ćazima Ćatića, Edhema Mulabdića i dr. Iz kasnijih perioda značajno je spomenuti prva izdanja djela: Hamdije Kreševljakovića, Vladislava Skarića, A. Hifzi Bjelevca, Osman-Aziza, Hamze Hume, Ahmeda Muradbegovića, Alije Nametka, Hamida Dizdara i dr. Biblioteka posjeduje većinu djela objavljenih u ratnom periodu, 1992-1995, a poslijeratna izdanja bosanskohercegovačkih autora i djela o BiH redovno nabavlja. Najveći broj knjiga evropskog fonda Gazi Husrev-begove biblioteke nastao je putem otkupljenih ili poklonjenih privatnih biblioteka. Hronološki gledano, prve ovakve biblioteke koje su, osim rukopisa, sadržavale i štampane knjige na evropskim jezicima bile su biblioteke Enveri-ef. Kadića i prof. Mehmeda Handžića.18 Nakon toga mnogo je privatnih zbirki knjiga i biblioteka otkupljeno ili dobiveno na poklon. Među ostalima možemo navesti sljedeće biblioteke uglednih bošnjačkih intelektualaca: Osmana Asafa Sokolovića, Asima Sirće, Šefket-ef. Kurta, Smaila Balića, kadije Ahmed-ef. Selimovića, Muhameda Hadžijahića, prof. Šabana Hodžića, prof. Džemala Čehajića, Sinanudina Sokolovića, Alije Delića, Muje Mirvića, Muhamed-bega Đumišića i dr. Neke od ovih biblioteka posebno su obogatile evropski knjižni fond Gazi Husrevbegove biblioteke i o svakoj od njih bi se mogao napisati zaseban rad. Ovdje ćemo ukratko predstaviti tri najznačajnije privatne biblioteke, od kojih su dvije otkupljene a jedna poklonjena Gazi Husrev-begovoj biblioteci, kojima je zajednička crta ta što su najkompletniije u pogledu djela bosanskohercegovačkih autora i djela o BiH.
17 18 Zbirka knjiga iz ove štamparije (1866-1878) u Gazi Husrev-begovoj biblioteci uključuje, uglavnom, udžbenike i državne zakone. Biblioteka Enveri-ef. Kadića je otkupljena je 1931. a prof. Mehmeda Handžića 1944. godine. Vidi: Dobrača, Katalog …, I, Uvod.

Fond knjiga na evropskim jezicima u Gazi husrev-begovoj biblioteci

293

Biblioteka Osmana Asafa Sokolovića Osman A. Sokolović, društveni i kulturni radnik, rođen je u Sarajevu 1882. godine. Školovao se u Sarajevu, Istanbulu, Brusi, Zagrebu, Pragu i Lozani. U Sarajevu je bio zaposlen u Trgovačkoj i obrtničkoj komori za BiH. U okviru društva Hurijet radio je na unapređenju zanatstva u Bosni i Hercegovini. Objavio je preko 50 radova među kojima ima dosta prijevoda sa turskog i francuskog jezika. Biblioteka Pokopnog društva Bakije je 1972. godine objavila publikaciju u kojoj je dat prikaz života i rada Osmana Asafa Sokolovića.19 U spomenutoj publikaciji napisana je i bibliografija njegovih radova. Osman A. Sokolović je decenijama marljivo sakupljao knjige, rukopise, dokumente, periodične publikacije i stvorio bogatu i raznovrsnu zbirku od velikog značaja za kulturu Bosne i Hercegovine. Nekrolog povodom njegove smrti 1972. godine objavljen je u prvom svesku Anala Gazi Husrev-begove biblioteke.20 Biblioteka Osmana A. Sokolovića je otkupljivana za Gazi Husrevbegovu biblioteku u dva navrata 1963. i 1975. godine. Glavni dio biblioteke otkupljen je od samog vlasnika biblioteke 1963. godine. Međutim Osman A. Sokolović je zadržao za sebe jedan dio fonda koji je i dalje koristio i dopunjavao do kraja svog života. Njegovi nasljednici su predali ostatak biblioteke 1973. godine. Ova zbirka sastoji se od orijentalnih rukopisa, historijskih dokumenata, periodičnih i monografskih publikacija na orijentalnim i evropskim jezicima. U objavljenim katalozima rukopisa registrovano je preko 600 kodeksa rukopisa ove biblioteke. Ovi rukopisi su različite tematike. Među njima ima unikata i djela domaćih pisaca koji su pisali na arapskom, turskom i perzijskom jeziku. Knjige na evropskim jezicima biblioteke O. A. Sokolovića broje preko sedam hiljada štampanih monografskih publikacija. Poštujući želju vlasnika Biblioteke one su u okviru evropskog fonda obrađene kao zasebna cjelina. Iako je ova zbirka raznovrsna po sadržaju, ipak preovladava jedna tematika kojoj je dat najveći značaj: to su djela muslimanskih pisaca Bosne i Hercegovine, zatim djela o historiji BiH i djela islamskog sadržaja uopće. Bibliografija radova muslimana Bosne i Hercegovine koju je O. A. Sokolović objavio uglavnom je bazirana na djelima iz njegove biblio19 20 Alija Bejtić, Osman Asaf Sokolović i njegov prinos društvu i kulturi Bosne i Hercegovine, Sarajevo, 1972. Muhamed Hadžijahić, „In memoriam: Osman Asaf Sokolović“, Anali GHB, I, str. 139-143.

Osnovno i srednje obrazovanje je završio u Sarajevu a Pravni fakultet na Sveučilištu u Zagrebu. Pregled štampanih djela na srpsko-hrvatskom jeziku muslimana Bosne i Hercegovine od 1878 – 1948 godine. godine23. O. godine) sastoji se od preostalog knjižnog fonda. pravilnici. Sastoji se od knjiga na evropskim jezicima. Levy. Jahrhundert. Tu su i vrijedna. vezana za našu nacionalnu historiju i kulturu. Kao rijetko djelo možemo spomenuti i Levijevu disertaciju o njemačkoj kolonizaciji u Bosni: Moric J. Umro je u Sarajevu 1986. Sarajevo. Das Deutschtum Bosniens in 19. A. stara štampana djela na evropskim jezicima čiji se originali rijetko mogu naći na drugim mjestima. do 1945. Dio na evropskim jezicima broji preko 4. Wien. Sokolovića sa obilnom dokumentacijom i ostale kulturno-historijske građe sa dokumentima različite tematike. propisi. (Neobjavljen tekst) 23 24 . u Sarajevu pod nasl. Gradačcu. str. 1936. Jedan dio građe je literatura dokumentacionog karaktera: razni izvještaji. Od tada pa do smrti objavio je nekoliko stotina članaka. završenih ili nezavršenih. 6. Njegovi prvi radovi objavljivani su u časopisu Novi Behar. 1957. Biblioteka Muhameda Hadžijahića otkupljena je 1969. “Prilog bibliografiji Muhameda Hadžijahića“. 251-256. gdje je i doktorirao. zatim naučnih i prevodilačkih radova. U njoj se nalazi veliki broj raritetnih primjeraka koji se teško mogu naći u drugim bibliotekama BiH pa i regiona24. Sokolović. koji je izlazio od 1927. XIII-XIV. Muhamed Hadžijahić rođen je u Sarajevu 1918. 1996. Biblioteka Muhameda Hadžijahića Dr. Mahmud Traljić. Radio je u Sarajevu. U mirovinu je otišao kao naučni savjetnik pri Akademiji nauka i umjetnosti BiH. Ova izdanja predstavljaju izvornu građu za proučavanje naše kulturne i političke historije. rasprava i studija.294 Azra Kantardžić teke. godine. Drugi dio otkupljene građe (1973. pravila. 202 str. Značajno je spomenuti statističke priručnike o popisu stanovništva 21 22 Osman A. Anali GHB.21 Alhamijado književnost zauzima značajno mjesto u ovoj zbirci. Zagrebu.22 Bio je jedan od inicijatora za pokretanje Anala Gazi Husrev-begove biblioteke i redovan saradnik ovog časopisa. Mostaru. koji se ipak najviše odnose na muslimane BiH. godine. godine. „In memoriam – dr Muhamed Hadžijahić“. uglavnom.000 knjiga. To je veoma bogata zbirka koja je. periodičnih publikacija i kolekcije fotografija. Čas sjećanja: Muhamed Hadžijahić (1918-1986). objavljen je u zborniku priloga sa skupa održanog 22.

Gajret.). godine u Priboju na Limu. U spisku koji je sa knjigama donesen u Gazi Husrevbegovu biblioteku popisane su knjige na evropskim jezicima. 9104. Poslije Drugog svjetskog rata radio je kao pravni savjetnik u preduzeću „Šik“.26 Biblioteka je posebno bogata kada je u pitanju islamska literatura i sve što je napisano o islamu i muslimanima uopće. Poslije završetka Šerijatske gimnazije upisao se na Šerijatsku sudačku školu. Kao šerijatski sudija službovao u Visokom i Travniku. Wissenschaftliche Mitteilungen. god. zatim Stenografske bilješke Bosanskohercegovačkog sabora i Narodne skupštine Kraljevine Jugoslavije. godine ostavivši iza sebe veoma bogatu i vrijednu biblioteku koju su njegovi potomci predali Gazi Husrev-begovoj biblioteci kao legat.. Katalog. 11-12. komplet lista Pravda (1935-1941). br. Umro je u Sarajevu 1973. Kreševljakovića. Truhelke. Vege i drugih... . postavljen je za profesora u Gazi Husrevbegovoj medresi. 9037. Biblioteka Sinanudina Sokolovića Sinanuddin-ef. Glasnik Arhiva i društva arhivista BiH. Istočno blago Kapetanovića Ljubušaka i dr. jedna Salnama iz 1284.. godine. 1910. 1885. različite enciklopedije. Skarića. te kalendari Narodna uzdanica. novine i kalendare. Ova zbirka posjeduje većinu onoga što su bosanski muslimani štampali ili što je o njima napisano. među kojima se ističu: Glasnik Zemaljskog muzeja. Ćorovića. 568-572. XVI. 9377. Godine 1960. Jugoslovenski istorijski časopis. kalendar Musa Ćazim Ćatić i dr. XXXVI. Od djela opće i nacionalne historije ističu se djela Jirečeka. 2002. Periodične publikacije ove biblioteke uključuju časopise. U etnološkoj zbirci zastupljena su izdanja narodnog stvaralaštva (rijetke zbirke narodnih pjesama. Prema spomenutom spisku. Naša domovina. zbirka na evropskim jezicima podijeljena je na oblasti: 25 26 Nekrolog povodom smrti hfz Sinanudina Sokolovića objavljen je u Glasniku Vrhovnog Islamskog starješinstva u SFRJ. Sokolović rođen je 1911. periodične publikacije i četiri rukopisa. str. novine i časopisi dok štampana orijentalna djela i rukopisi nisu zabilježeni... godine. koju je završio 1936. leksikone itd. Veliki broj ovih knjiga je napisan na stranim jezicima i štampan izvan Bosne i Hercegovine. Godišnjak istorijskog društva BiH. Napisao je nekoliko bibliografija i publikacija islamskog sadržaja. 9313. br. po Hidžri. god. V. izvještaje nekih škola (Prva gimnazija) u Sarajevu.25 Ova biblioteka sadrži štampane knjige na evropskim i orijentalnim jezicima. Popara.Fond knjiga na evropskim jezicima u Gazi husrev-begovoj biblioteci 295 1880.

godine kada je osnovana i ide putem koji je zacrtao njen osnivač Gazi Husrev-beg. stara izdanja narodnih pjesama. i sl. biblioteka Muhameda Hadžijahića. kultura BiH i slično. historija. npr. Danas Gazi Husrev-begova biblioteka nabavlja sva za ovu ustanovu značajna djela. narodne pjesme muslimana. rječnici itd.: prijevod Kur’ana iz 1895. biblioteka Osmana Asafa Sokolovića.. biblioteka Sinanudina Sokolovića. Muhamed. As is the case of other 27 Prijepis Gazi Husrev-begove vakufname čuva se u Biblioteci u dokumentima br.s. Knjige na evropskim jezicima ove biblioteke broje oko 1500 knjiga dok je štampanih knjiga na orijentalnim jezicima evidentirano oko pet stotina. Poseban dio uključuje periodiku.296 Azra Kantardžić Kur’an. U spomenutim oblastima zastupljena su stara i vrijedna djela kao. evropski knjižni fond. Summary The Collection of books in European languages in the Gazi Husrev-bey’s Library In this work the collection of books in European languages were introduced and presented. This book collection originated from the end of the 19th century and beginning of the 20th century with the coming of Austro-Hungary in Bosnia and Herzegovina. privatne biblioteke. šerijatski akti i knjige. Pojedinci i različite naučne ustanove i biblioteke poklanjaju zbirke knjiga i cijele biblioteke. It consists of monographic publications on Bosnian and other European languages. leksikoni. pogotovo ako su se služili fondovima Biblioteke.27 Ključne riječi: Gazi Husrev-begova biblioteka. Domaći i strani pisci i dalje donose svoje radove na poklon. . 1303. The core of this collection presented works of Bosnian-Hercegovinian authors. knjižni fondovi. koji u svojoj vakufnami ističe da su ove knjige namijenjene svim čitaocima željnim znanja i nauke. te beletristika. Biblioteka tako nastavlja tradiciju započetu 1537. islam. Medželle i Ahkjami šerije iz 1906. The important collection within this book stock is collection of alhamiado literature which deals with works written in Arabic alphabet in Bosnian language.. godine. a. works on Bosnia and Herzegovina and its population. prve štampane knjige u BiH itd..

Among such private collections it is important to mention the libraries of Osman Asaf Sokolović. Sinanudin Sokolović and others. Muhamed Hadžijahić. Today this collection is being expanded by purchasing of all publications relevant to this library. this collection has also been extended by acquisition of books by donation of private libraries of prominent Muslim scholars. .Fond knjiga na evropskim jezicima u Gazi husrev-begovoj biblioteci 297 collections in the Library.

298 Azra Kantardžić .

Darovatelj sigurnosti. Ġazālī je u Maq¥adu genijalno spojio savremene rasprave u filozofiji religije sa onim koje se odnose na praktičnu (tj. Gordi. po samoj vrsti problematike koja se tretira kao i po razinama interesnih sfera koje se odnose na raspravu o Imenima. Onaj Koji nad svačim bdije. Presveti.”1 U Kur’ānu se spominju mnoga Allahova imena (asmā’) i atributi (¥ifāt). ne samo njih devedeset devet utvrđenih tradicionalnim izvorima islama. Onaj Koji je bez nedostatka. Silni. Univerzum i čovjeka. LIX:23-24. Kur’an znakovito ukazuje na takvu konstantu ljudskog bića: “I pouči On Adema nazivima svih stvari. a ta konstanta je posljedica činjenice da su i sami stvoreni na sliku Sveobujmljujućeg imena Allāh (al-Ism al-Ğāmi’). Tvrdi se da je Ġazālījev utjecaj na tu vrstu djela srazmjeran njegovu općem utjecaju u historiji islamske misli. 1 2 Kur’an. Općenito. Teolozi su napisali brojna djela u kojima tretiraju Allāhova imena razviđajući njihovu bitnost u odnosu na Boga. Njega hvali ono što je na nebesima i ono što je na Zemlji. Tvorac. Uzvišeni. ostaje najkompletnije i najbolje izbalansirano djelo koje najsistematičnijom metodom tretira pitanje Allāhovih imena. On je Silni i Mudri. vjekovima nakon njegove smrti. koje je izvor svih ostalih Božijih imena. II:31 . Specifična karakteristika ljudskih bića izvire iz njihove sposobnosti da imenuju stvari. Sazdavatelj iz ničega. Ġazālījev Maq¥ad.Indira Hadžić-Bogdanović AL-ĠAZĀLĪJEVO TRETIRANJE ALLĀHOVIH IMENA U DJELU AL-MAQÔAD AL-ASNĀ FI ŠARÕ MA‘ĀNĪ ASMĀ’ I-LLĀH AL-ÕUSNĀ “On je Allah – nema drugog boga osim Njega. Slavljen neka je Allah – (za razliku) od onih koje Njemu smatraju ravnim! On je Allah. kao i na logičke posljedice nemogućnosti spoznavanja Boga kao problema atribucije.”2 Razmišljanje o Allāhovim Imenima je veoma zanimljiva i bitna tema. Vladar. On ima najljepša imena. Ibid. na narav mističnog cilja. Oblikovatelj svega. moralnu) dimenziju teologije i religijskog jezika.

od strane Sa’ādah Pressa i označen je kao Drugo izdanje. iako nijedno od njih nije u znanstveno-kritičkoj obradi. na kojem je potonje izdanje bilo zasnovano. čije publiciranje nije datirano. kao i sam stil. Journal of the American Oriental Society. Također vidjeti W. 15.. /1906. Izgleda da je to izdanje zapravo reprint teksta iz 1322. Osim tog. s tim da je izostavljena bilješka o porijeklu rukopisa. Zapravo. Naprotiv. Egipat. o datiranju Iõya’a i o tome da je Maq¥ad Gazalijevo poznije djelo.300 Indira Hadžić-Bogdanović O tekstu Po svemu sudeći nema nikakvog razloga sumnjati da je Maq¥ad autentično Ġazālījevo djelo. sva su izdanja reprodukcije i reprint jednog istog teksta. The chronology of Ghazali’s Writings. postoji još jedno izdanje štampano u Kairu i distribuirano od strane al-Maktaba al-’Alamiyya. napisano tokom deset posljednjih godina Ġazālījeva života. Isto izdanje je reproducirano u Kairu 1961.M.). str. 4 . Huğğa al-Islām al-Imām Abu Õāmid al-Ġazālī. The Authenticity of Works Attributed to al-Ġazālī. u štampi Taqaddum Pressa i označeno je kao Prvo izdanje. Štampa teksta Postoji nekoliko štampanih izdanja Maq¥ada. U Gazi Husrev-begovoj biblioteci registriran je štampani primjerak Maq¥ada pod nazivom Al-Maq¥ad al-asnā šarõ asmā’ Allāh al-õusnā. Pojedine doktrine. 79.. Watt. svi argumenti idu u prilog tvrdnji da je djelo njegovo. Journal of the Royal Asiatic Society./1905. h. str. kog je uredio Badruddīn al-Õalabī. h. Prvo se pojavilo u Kairu 1322 h. h. Prvo izdanje. godine. Također ni rukopisi ne nose identifikacijske bilješke izuzev datuma. ša’bān 872. g./1906. naveden je datum četvrtak. 225-233. veoma su gazalijevski.3 Djelo spada među ona kasna. u djelu se više nego jedanput spominje Iõya’.. Prvi tekst knjige je ponovno štampan u Kairu 1324 h. Upisana je i zabilješka da je glavni rukopis provjeren u odnosu na tri ostala. 1959. 44.4 3 Vidjeti Hourani G. 1323. Na kraju ovog teksta. (1904. godine. Šayê al-Islām Zakariyā al-An¥ārī al-Šāfī. Međuti knjiga sadrži reproducirani tekst bez fusnota koje bi ukazale na tekstualne manjkavosti. Čineći jednu knjigu ovaj primjerak Maq¥ada štampan je zajedno sa djelom pod nazivom Al-Añwā’ al-bahğah fī ibrāz daqāiq al-munfariğah.. po svemu sudeći. kao vrijeme nastanka/prijepisa glavnog rukopisa. Šāfījevo djelo zauzima prve 44 stranice ove knjige. 1952. najvjerovatnije u zadnjih šest godina. i 1324. 1324. označeno kao Prvo izdanje štampano u Egiptu. Nadalje. /1467.

as yet unpublished The Garrett Collection. vjerovatno oko 700 h. 7357 (L) Ahlwardt. 30939 (P1) Yahuda. Arabic Text. No. 16. 5470. Fadlou A.10 (G) iz Princetona. tj. Shehadijevo tretiranje rukopisa Maq¥ada je glavni izvor našeg teksta kao i prijevoda djela. loc.. Šezdeset pet lunarnih godina nakon Ġazālījeve smrti 505. 9 Ahlwardt. redžepa 570. U svakom slučaju.. jer se upravo on posvetio istraživanju rukopisa Maq¥ada i njihovom prezentiranju. 301 Za pripremu ovog analitičkog rada o Gazalijevom Maqsadu. Al-Maq¥ad al-asnā fī sharõ ma’ānī asmā’ Allāh al-õusnā. 1891. /1174. Universitätsbibliothek Thübingen. 8.. Na kraju rukopisa ‘T’. str. što pretpostavlja da je prepisan četrdeset šest godina nakon Ġazālījeve smrti. rukopis ‘T’ se pokazao kao veoma koristan primjerak. No. ili devedeset godina nakon smrti njegova autora. No. (P3) Također su korištena i dva nekompletna rukopisa: Garrett. 5 Vidi: Abū Õāmid al-Ghazālī. Vjerovatno je to najčitljiviji i najurednije napisani/prepisani rukopis jer u njemu postoji najmanji broj manjkavosti. Depot der cherm. 562 A. i mikrofilm iz Michigena11 (M). Dr. Edited with Introduction by Fadlou A. vol. Shehadi. No. ‘B’ je završen u četvrtak. h.Al-Ġazālījevo tretiranje Allāhovih imena u djelu. 22208 (T) Yahuda./ 1111. No. Međutim Ahlwardt naglašava činjenicu da postoji manja nepodudarnost među rukopisima: onog u kojem je obilježeno ime prepisivača i onog koji je datiran./1300. Dar el-Machreq. 6 7 8 9 10 11 . str. Staatsbibliothek. korišćena su sljedeća štampana djela i rukopisi: 5 Ahlwardt. A Descriptive Catalogue of Arabic Manuscripts at Princeton. No. Od šest glavnih gore navedenih rukopisa ‘B i L’ su bili oslonci u većini slučajeva. kog sam s neizrecivim ushućenjem prevela. 247. Or. A Descriptive List of Arabic Manuscripts at the British Museum. Worrell. No. navedeno kod Ahlwardta. H. h. Catalogue of Oriental Manuscripts University of Michigen. 1982. dok je ‘B’ odabran kao primarni tekst i ova dva teksta su najstariji nađeni rukopisi. h. Preuss. No. Prepisivanje rukopisa L je upotpunjeno pred kraj èī al-hiğğa. kao datum prijepisa zabilježen je rabi’ al-awwal 551. Beyrouth. cit. Mach Rudolph. 501 Ellis and Edwards. Ahlwardt vjeruje da rukopis kojim je pisan glavni tekst pripada kasnijem periodu. str. 2907 (P2) Yahuda. 22196 (B) 7 British Museum../1156.

U većini rukopisa nekih drugih Ġazālījevih djela.krajnji cilj’’ (al-maq¥ad al-aq¥ā): “Razboritog dva razloga spašavaju da ne potone u vodeni bezdan poput ovog. 56). premda nijedan od njih ne sadrži datum prepisivanja. U ‘L’ rukopisnom primjerku evidentirano je više manjkavosti.12 I u samom tekstu rečenog djela. u trećoj alineji uvodne stranice. Otkud ljudskim moćima smjelost da metodom znanstvenog traganja i opservacija pokušaju shvatiti Božije atribute? Da li su ikada osjetila vida šišmiša mogla podnijeti svijetlost Sunca? Drugi razlog: raskrivanje esencijalne biti Allāhovih imena i atributa skoro bi u cijelosti proturječilo ranijim iskustvima umnih znalaca. U ‘B’ se nalazi manje grešaka negoli u ‘L’ rukopisu. Naslov Kada je riječ o naslovu Maq¥ada pojavljuje se nesklad u naslovima među rukopisima i štampanim izdanjima djela kao i u interpretativnim tekstovima ili studijama o njemu. 107. H. ‘P1’ je vjerovatno prepisan u 10 st. i 12. predstavlja najkompletniji i najpouzdaniji rukopisni primjerak. H. to je istovremeno i najpouzdaniji rukopisni primjerak djela. iako u njemu postoji nekoliko brisanja hemijskim sredstvom. čitljivi rukopisi.” Pregled rukopisa i štampanih izdanja spomenutih u našem radu te rukopisa i publici-ranih izdanja koja ovdje nisu navedena. (15. evidentno je preferiranje termina al-aq¥ā. Rukopisi koje posjeduje Princeton svi su iz kasnijeg perioda. st. Jedna od razlika pojavljuje se u elativnim oblicima riječi najuzvišeniji (al-asnā) i krajnji (al-aqsā) u kontekstu naslova. dok se čini da je ‘P2’ prepisan u 11. st. vjerovatno oko 11. međutim ne toliko problematičnih da bi se tekst rukopisa smatrao nepotpunim. Pored činjenice da je ‘B’ rukopis smatran najstarijim. ipak. H. čak relativno ozbiljnijih. u kojima se spominje Maq¥ad. st. st.). Prvi: tema je sama po sebi vrlo poželjna. Ġazālī ističe da je tumačenje Allāhovih imena izuzetno težak zadatak koji je.. međutim oni u fusnotama ukazuju da je u rukopisima koje su koristili naveden termin al-aq¥ā. ‘P3’ je najkasnije nastao među rukopisima iz grupe ‘P’. . upotrebljavaju riječ al-asnā. Iako je taj rukopis najnečitljiviji. (16..).302 Indira Hadžić-Bogdanović ‘B i L’ su. ali teško dosezljiva i neizvjesno spoznatljiva. st.). Njihova promjena naziva rukovođena je frekventnijim naslovom djela Al-Maq¥ad al-asnā. kao i ‘Afīfī u svom izdanju Miškāta (str. Locirana je na najvišem stupnju konačnih pitanja i krajnjih namisli pred kojim srca zastaju nepomična a recepcije umova splahnu ostavši bez ishodišnih načela usljed beskonačnosti teme kao takve. njegov .. unatoč tome. također.). ukazuje na češću 12 Ôaliba i ‘Ayyādi u svom izdanju Munqièa (str. ili 17. (16.

i 1300. a umjesto al-aq¥ā upotrebljena je riječ al-asnā. Svakako. 303 upotrebu termina al-asnā. 2002..13 Taj cilj može biti i krajnja nakana kojom se zaključuje tumačenje svakog imena pojedinačno. sinonimi po vrsti i značenju.. apostrofirajući činjenicu da je njegov primarni cilj tumačenje pitanja.. a preuzimali ih neki kasniji pisci.. 14 . koji je vodič vjerniku posredovanjem značenja Božijih imena. 507 . Budući da je Hummu’i preminuo 650/1253.naputak’’ (hidaya). a koji glasi Al-Maq¥ad al-asnā šarõ asmā’ Allāh al-õusnā. Umro je u Abarkuhu. Naime. 294-332. Vidi: N.14 koji piše o traganju za Bogom na sufijskom putovanju i stadijima uzdizanja na tom putu. koje citira Charles Rieu. O Nasafīju praktično ništa nije poznato izuzev natuknica autora djela Mağlis al-’uššāq (Sastajanje zaljubljenih). gdje mu se obraća kao onome koji više nije među živima. ‘Aziz ibn Muõammad Nasafī.Al-Ġazālījevo tretiranje Allāhovih imena u djelu. uključujući djelo Kašf al-haqāiq.. budući da je razviđanje predmetnog pitanja najuzvišeniji i konačni cilj.2002.. također je svoje djelo nazvao al-Maq¥ad al-Aq¥a (Krajnji cilj). str. New Delhi. dok je u nekim čestica izostavljena. Sam Ġazālī je u prednje spominjanoj trećoj alineji uvodne stranice Maq¥ada upotrijebio konstrukciju Al-Maq¥ad al-aq¥ā fi šarõi. Godina njegove smrti može biti bilo koja između 1281. Hanif. Čini se zanimljivom i upotreba čestice fī u kontekstu nekih varijanti naslova djela. str.. Spominje se da je živio u Buhari. Istovjetan naslov je korišten zarad upućivanja na nešto drukčiji cilj. ISBN 81-7625-266-2. Šta je konačni cilj rasprave? Da li je to znanje o Bogu ili sjedinjenje s Njim i nestanak ljudskog duhovnog ega u Njegovu apsolutnom Bitku? U Ġazālījevim medijacijama to nisu alternativne forme. Nasafī citira Hummu’ija u svom djelu Al-Maq¥ad al-aq¥ā. uočavamo izostanak riječi fī i ma’ānī. moguće je da je rečeno djelo napisano negdje između 1253-1263. međutim ne može se sa sigurnošću tvrditi koje godine. Central Asia And Middle East. što predstavlja krajnje stanište tra13 Iz naslova primjerka Maq¥ada. što se tiče samog značenja u naslovu spomenutih termina oba su adekvatna. sažetak djela Nağmuddīn Kubrāovog učenika Sa’duddīna Hummu’ija. Biographical encyclopaedia of Sufis. smještenom između Istahra i Jezda. godine. Za naslov Maq¥ada u našem radu prihvaćena je puna varijanta naslova Al-Maq¥ad al-asnā fī šarõi ma’ānī asmā’ Allāh al-õusnā. Konačni cilj ljudskog bića je dvojak: spoznati Boga i zaogrnuti se Njegovim transcendentnim i imanentnim Naličjem.. Sarup. koji se nalazi u Gazi Hurev-begovoj biblioteci. Međutim ono što je bitno jeste činjenica da je sadržaj djela istovjetan rukopisima i ostalim štampanim primjercima koje smo naveli. . jer je najeksplicitnija. da je iz nje izbjegao usljed invazije Džingis-Kana na grad. Napisao je nekoliko veoma poznatih djela o sufizmu.

predstavlja krucijalni plan razmatranja tog pitanja kojim se krajnji cilj ostvaruje. zatim pitanjem nepodvojene i bezuvjetne jedinosne jednote Boga. a njezino prvo poglavlje koje raspravlja o predikaciji ima neposredan značaj i za savremene filozofske provenijencije. Nakon tumačenja svakog božanskog imena ponaosob. sukladno filozofskim i mutezilijskim interpretacijama. h. ili Al-Ğabr. premda su evidentna određena mimoilaženja oko podcjelina. Na engleskom jeziku djelo je poznato pod nazivom Oriental Mysticism. Striktno je analitički koncipirana. astronom i geograf.). koja je i najobimnija. . godine. Cambridge. što je tema treće cjeline. Ta cjelina.). zapravo. čini bit djela i sadrži razlaganje o značenju svakog od devedeset devet imena kao i razjašnjenje etičko-religijske svrhe rasprave. iz čega je derivirana riječ algebra.304 Indira Hadžić-Bogdanović ganja sufije. nalazi se u Gazi Husrev-begovoj biblioteci (13. što je. U kontekstu rasprave problemi nastaju pri postavljanju pitanja: a) kako se.16 On je 1867. u skladu sa učenjem Ahl al-Sunna. Edward Henry Palmer. godine. 546-7. Poglavlja Svi rukopisni i publicirani tekstovi ovog Ġazālījevog djela sadrže tri glavne cjeline (dijelove). ne tradicionalnim vrelima ustanovljenim brojem. ili funūn. a samo djelo predstavlja osnovu iz koje se razvila moderna algebra. zapravo. Katalog rukopisa. perzijski matematičar. Oriental Mysticism. 1867. koje je uredio Edward Henry Palmer (1840-1882.naputak’’ o imenu i objašnjava ideju . godine objavio raspravu o Orijentalnom misticizmu zasnovanu na Nasafījevom Maq¥adu. str.udio čovjeka’’ u svakom imenu... Ġazālī nudi . Njegovo kapitalno djelo je Al-Kitāb al-muêta¥ar fī õisāb al-ğabr wa al-muqābala. Na završetku tog centralnog dijela knjige Ġazālī se nakratko bavi i pitanjima brojnosti imena. Prijepis al-Êawārizmījevog15 prijevoda ovog djela na perzijski jezik nastao 873. broj djela R 7780) u obradi Hase Popare iz 2004. verzija pažljivo odabranih odlomaka iz originala. Prva cjelina je uvodna i tretira aspekt semantičko-logičkih relacija imenovanja ili označavanja. imena i atributi svode na jednu jedinosnu Bit i sedam svojstava i b) kako se. imena i atributi reduciraju na jednu Bit? 15 16 Muõammad bin Mūsā Abū Ğa’far al-Êawārizmī (u. Druga cjelina. 845/1441.

U Drugom poglavlju se razmatraju odlike svođenja imena na specifičan broj. sam. zaista je On jedan i voli nepar. a koji glasi: . jedan. na mjestu gdje Ġazālī daje sinopsis. ili da njihov broj može biti proširen na osnovu razumskih kriterija. sukladno hadisima. u svim tekstovima se spominje da to poglavlje (fa¥l) čini dio treće cjeline.Al-Ġazālījevo tretiranje Allāhovih imena u djelu. 305 Na samom početku Maq¥ada.Svemogući i Svevišnji Allāh ima devedeset i devet imena. Kroz hadise je protkana veza između teološkog tumačenja i cilja vjerovanja.Allāhov poslanik. Prvo poglavlje treće cjeline sadrži raspravu o ustanovljenosti božanskih imena i njihovu svođenju na devdeset devet Vjerozako-nom (Šerijat). a kao odgovor na njegov zahtjev nastalo je ovo djelo... O tome svjedoči sadržaj hadisa koji prenosi Abū Hurayra. Predmeti rasprave Svrha Maq¥ada fokusirana je na tumačenje Allāhovih lijepih imena. Sljedećim dijagramom biće objašnjeno kako je došlo do prometanja poglavlja: Druga cjelina ( fann) fa¥l 1 fa¥l 2 fa¥l 3 ( fa¥l 3) Treća cjelina ( fann) fa¥l 1 fa¥l 2 Treća cjelina zahvata teološka i filozofska pitanja. a potom slijedi prometnuto treće poglavlje koje upotpunjava raspravu postavljanjem pitanja o dopustivosti normiranja Allāhovih imena vjerskom Tradicijom – Vjerozakonom. neka je Allāh zadovoljan njim. iako je početni zadatak njegova tumačenja teološko-gnostički. kazao je: . čiji je broj..17 a onaj ko ih potpuno 17 Riječi jedan i nepar u originalnom tekstu su predstavljene riječju witr. Allāh ga blagoslovio i spasio. . što u prijevodu znači jedini. stotinu manje jedno. Međutim. neparan. zaokružen na devedeset devet. ipak je krajnji cilj njegova napora etičko-religijski. Jedan vjernik je zatražio od Ġazālīja da mu objasni božanska imena.

Al-Zuhd al-kabīr (Velika knjiga o odricanjima). izdavač Furqān al-Qur’ān al-’Azzāmīyya. Svakako da je i Ġazālī bio svjestan šireg broja Imena spomenutih u Kur’ānu. U prijevodima ovog hadisa na naš jezik najčešće možemo susresti riječ nabrojati. Hadisku nauku je učio kod Õakima al-Nišabūrīja i bio njegov najistaknutiji učenik. Zaštitnik (al-Na¥īr). rođen je 384. Njegovo puno ime je Abu Bakr Aõmad Ibn al-Õusayn Ibn ‘Alī Ibn Mūsā al-Êusruğirdī.18 ući će u Džennet’. (994. H. prebrojati. Oprostitelj grijeha. te je tom pitanju posvetio tekst u prvom poglavlju treće cjeline Maq¥ada. međutim želeći napraviti distinkciju između nabrajanja i razumijevanja. Pobjednik (al-Ġālib). dok sam glagol implicira i nabrajanje i pamćenje i razumijevanje. shvatiti. a ne osvrtati se isključivo na njegov značaj kvantitativnosti. Gospodar (al-Rabb) i Pomagatelj (al-Nā¥ir). također poznat kao Imam al-Bayhaqī. 19 20 . Dalā’il al-nubuwwa (Znaci poslanstva). poput imena Prijatelj (al-Mawlā). nisu se ograničavali na brojnost iz predanja Abū Hurayre. u 18 Za prijevod glagola ‘aõ¥ā odabran je termin potpuno shvatiti. Al-Da’awat al-kabīr (Velika knjiga o dovama). među ostalima. potrebno je naglasiti kvalitativnu vrijednost broja. Ma’arifa al-sunnan wa al-aïār. Osim toga. kao što je navedeno u riječima Najuzvišenijeg: Svjedok zasluženoj kazni. Za vrijeme svog života postao je poznati učenjak hadisa kao i šafijske škole fikha. Bayān êata’i man aêta’a ‘ala al-Šāfi’ī (Objašnjenje greške onih koji su grešku pripisali al-Šāfi’ī). Muslim. Među njegova ostala djela spadaju: Al-Sunnan al-kubrā (koje je poznato i kao Al-Sunnan al-Bayhaqī). Èikr.20 a vjerovatno je on i zabilježio najširu grupu Božijih imena. ovdje je preovladao smisao koji upućuje na pamćenje. Bliski (al-Qarīb). zapamtiti. a i sam Qur’ān ukazuje na značaj broja koji kroz Plemenitu Knjigu pulsira ovlaš ističući naznake o višedimenzionalnim vrijednostima u našim spoznajama. Al-I‘tiqad ‘alā maèhab al-salaf ahl al-sunna wa al-ğama’a. Al-Bayhaqījev učitelj fikha je. Al-Mab¥ūt (djelo o Šāfijevom zakonu). na što nam svekoliko ukazuje činjenica o numeričkim vrijednostima harfova arapskog pisma. Također postoje i složenice imena. Darovatelj života iz smrti i Preobražavatelj života u smrt. godina. 6. postoje imena spomenuta u Kur’ānu koja nisu izrečena ni jednim od dva zbirna spomena (kur’ansko zbirno spominjanje i hadiska predaja Abū Hurayre). Kairo. znati. dok glagol ima sljedeća značenja: nabrojati. popisati. U pogledu značaja specifičnosti u slučaju ovog glagola u navedenom hadisu. Šu‘ab al-iman (Ogranci vjere).”19 Međutim mnogi islamski znalci. Naziv njegova djela o kojem je gore riječ je: Kitāb al-asmā’ wa al-¥ifāt. već su uključivali i ona koja su spomenuta u Kur’ānu. koji glasi: “Štaviše.306 Indira Hadžić-Bogdanović shvati. 1939. Prvi mislilac koji je napisao tekst na tu temu obima knjige bio je al-Bayhaqī. Abu Bakr Aõmad ibn Husayn al-Bayhaqī. koji su se bavili pitanjem Imena i Atributa. Primatelj pokajanja. Preobrazitelj noći u dan. Al-Bayhaqī je umro 1066. godine.) u malom gradu Êusruğird u blizini Bayhaqa. Êorāsān. bio Abu al-Fatõ Nāsir ibn al-Õusayn ibn Muõammad al-Nišabūrī. moći.

Evidentne su tradicijske predaje o posebnim elementima. Ġazālī je raspravljao o toj temi i u drugim svojim djelima. međutim Iõyā’ se odnosi na opću i osnovnu islamsku teologiju. Nakon šarõa svakog Imena. To predstavlja tumačenje (šarõ). kao i u četvrtom poglavlju prve cjeline.” Slijedeći trag Ġazālījeve misli u Maq¥adu nailazimo na preplitanja teologije i religijskog iskustva. način na koji je odabrao to činiti u Maq¥adu predstavlja jedinstven pristup.Al-Ġazālījevo tretiranje Allāhovih imena u djelu. takva imena u Kur’ānu su mnogobrojna na što ćemo se kasnije osvrnuti.. Ġazālī tom promišljanju nije pristupio odmah. uslijedilo je razviđanje relacija između opće teologije i religijskog iskustva. Božanska imena i atributi su svojom reprezentativnošću i obujmljivošću pružila šansu teologiji da se metodološki iskaže. a put koji vodi do nje ostvaruje se stjecanjem različitih vrlina koje će čovjeka učiniti naličjem Njegovim. akcenat na religijsko-etičkom aspektu javlja se u dvije forme: u . i .napomeni’’. Krajnja čežnja u sufizmu je qurb . a naročito u četvrtoj knjizi Iõyā’a. Uvodna rečenica ovog poglavlja glasi: “Tumačenje kako se potpunost i sreća čovjekova ostvaruju u obziru samopriskrbljivanja savršenstva Svevišnjeg Boga te kroz svijest da sam sebe ukrašava značenjima Njegovih svojstava i imena u razmjeri intenziteu koji su čovjeku pojmljivi.naputku’’ koje prate tumačenje svakog pojedinačnog Imena. Smještanjem tih predanja u ravan općeg teološkog diskursa. Odlikovatelj i Određivatelj. Štaviše. 307 Kur’ānu se ističu mnogobrojna djela koja se vežu za Svevišneg Boga i o Njemu je rečeno: On otklanja zlo (XXVII:62). Tu možemo podvući paralelu između Maq¥ada i Iõyā’a u kojoj Ġazālī također prezentira metod kojim teologija može biti vodič kroz religijsku ortopraksu. Ova nit je jedna od brojnih sinteza misticizma i teologije u islamu.. Ni u . Stoga ako je dopušteno izvođenje imena iz djelovanja. Gledano s aspekta teologije Imena kao takva ne predstavljaju teološki dokumenat u smislu određenog teksta ili kreda. Učinit će da se oni razlikuju (XXXII:25) i‘Dali smo naredbu sinovima Izraela (XVII:4). onda bi se mogla izvesti i Njegova sljedeća imena: Otklonitelj zla. On osnažuje istinu (XXXIV:48). Kada je riječ o razmatranju odnosa između opće teologije i religijskog iskustva.. koje čini prvu karakteristiku Ġazālījeva tretiranja Imena. U samom Maq¥adu..blizina Svevišnjemu. u principu ašarijsku.” Iako je Ġazālī u mnogim svojim djelima tretirao direktnu primjenjivost teologije u religijskom iskustvu. Ġazālī je svoju duhovnu recepciju početno morao usredsrijediti na skupinu Imena tradicijskim vrelima ustanovljenu. Osnažitelj istine. kojima Svevišnji Bog može biti zazivan u spomenu Njega (hadisi o Najljepšim Allāhovim Imenima). imenima i atributima.

Iako se teološki sadržaj Maq¥ada bitno ne razlikuje od teološkog diskursa u ostalim Ġazālījevim djelima.). ukazuju mu kako se uspješno suočavati sa ukupnim životnim manifestacijama. kako da se brine o svojim bližnjima. Fadlou A.21 Ta činjenica. već je bitno to što stjecanjem razuđenih dimenzija božanskih imena i svojstava čovjek-salik ispunjava mistički cilj metafizičkog sjedinjenja s Bogom. zaokružuju prvi kurs kog Ġazālī zahvata u svom Maq¥adu. Ġazālī pribjegava logičkoj konceptualizaciji imena i imenovanja u želji da čitaocu ukaže na 21 Ovo je vjerovatno posljedica utjecaja al-Qušayrīja (u. str. naravno. o sebi. ali ovdje predstavlja sumarum unaprijed postavljenog skupa imena Svevišnjeg Gospodara. Michel. 1074. uputno je ukazati na jedan drugi interesantan aspekt ovog djela.. Shedadi. U svakom slučaju.izbavljenja’’ Božanskih imena i svojstava iz tradicionalnog molitvenog čina.) i njegove knjige o Imenima Al-Taõbīr fī al-taèkīr (uredio Ibrāhīm Basyūnī. Ġazālījevom tumačenju Imena prethodi logičko-semantička rasprava o imenima i imenovanju koja predstavlja logički uvod u središnji plan Maq¥ada. 1968.308 Indira Hadžić-Bogdanović Maq¥adu teologija u svojoj biti nije drukčija. Bejrut. Prethodno smo već kazali da je krajnji cilj teološkog tumačenja Božanskih imena i atributa iskustveni. a zapravo sve vrijeme uzimajući u obzir naumljeni cilj kojem se hodi. drugima i svom okruženju. pouzdan su smjerokaz čovjeku kako da se odnosi prema životu i pronalazi sebi olakšice u brojnim životnim iskušenjima. Sam konceptualni obzir brige Svevišnjeg Boga o Njegovim bićima predmet je opće teološke misli. Treba napomenuti da je Qušajrī bio dobar prijatelj al-Ğuwaynīja. tih devedeset devet puteva. ona je ista opća i osnovna teologija. Druga karakteristika Ġazālījeva tretiranja Imena reflektira se u dimenziji njegova . njen akcenat na vođenju vjernika kroz život jeste evidentan. Tako taj mnogoliki okvir pravaca. 359). nalazi da je ovaj element mnogo manje istaknut kod Bayhaqīja (vidi: Allard. Le problem des attributs divins. al-Ġazālījevog učitelja. dok u ovom slučaju Ġazālījev umski promišljaj raste kroz prizmu blještavila skupa božanskih imena i svojstava. smještajući ih tako u širi religijsko-sufijski sadržajni okvir. 1965. ali moguće ga je osloviti i kao teološkoteorijski diskurs predmetnog pitanja. Kairo. još jednom potvrđuje Ġazālījevu predanost stajalištu da nijedan vid religijskog života ne biva potpunim bez čiste duhovne dimenzije. Naime. . za Ġazālīja nije bitno samo dati potrebniku ono za čim traga stoga što je Bog nazvan Darovateljem. za razliku od Allarda. To osebujno mnoštvo profinjenih puteva o kojima je ljudsko biće potanko obaviješteno. Iako Qušayrījeva knjiga ne sadrži mnogo od teološke i filozofske sofistikacije ili sistematičnog karaktera Ġazālījeve rasprave..

ukoliko postoji mnogo imena koja se odnose na jedan podmet: . . 1914. a neko bi potom mogao ustvrditi da je Bog stvorivši čovjeka u njega usadio eho ovih imena. osvrnuti se na jednu ili više teza o odnosu imena. davati tumačenja značenja Imena objašnjavajući njihovo značenje u jeziku (fī al-luġa).imenovanja (al-tasmiya).22 Ġazālījevu logičko-semantičku raspravu je moguće prikazati kroz sljedeća pitanja: . Arapska riječ ism.). Također nije neuobičajeno. i navodi: “Mnogi mislioci upustili su se u rasprave o značenju imena i imenovanog krećući se u različitim pravcima i. 1209. može biti prevedena sintaksički kao imenica ili semantički kao ime. što nalazimo i u njegovim djelima. U najvećem broju slučajeva mi ćemo ism radije prevoditi kao ime a ne kao imenica. 309 semantičku i logičku povezanost pitanja imena. Ovo stanovište je zauzimao al-’Aš‘arī želeći izbjeći mogućnost tvrdnje da ukoliko ime nije isto što i imenovano moglo bi se reći da je stvoreno. kakvu je primijenio Ġazālī.) Kitāb al-tamhīd.šta je ime?. Time ćemo proizvesti vezu između imena (al-ism) . Također u kasnije nastalom djelu Muõammad Taqī al-Dīn al-I¥fahānīja (u. prati iste tri sistematski povezane podcjeline Ġazālījeva Maq¥ada. imenovanog i imenovanja.. pod nazivom Kāšif al-Asmā’.kakva je veza tih imena u odnosu jednih na druge? Ġazālī je rečena pitanja raspravio u obliku tri teze koje bi se mogle ponuditi kao odgovori na postavljena pitanja. str. Kao primjer poslužiće nam djelo Abú Bakra al-Bāqillānīya (950-1013. možemo naći i kod Faêruddina Rāzīja (u. unutar njih. većina skupina se udaljila od istine.Al-Ġazālījevo tretiranje Allāhovih imena u djelu. što je u skladu sa njenom logičko-semantičkom funkcijom imenovanja. 225-236. Ġazālī ističe stav da Imena kao riječi ne moraju biti oduvijek sve dok to njihova značenja jesu. Među njima su se izdvojili oni: a) koji tvrde da je ime istovjetno njime imenovanom s tim što ime ne predstavlja čin imenovanja. uredio R. dok to ne bismo mogli postići upotrebljavajući riječ imenica.). što zapravo ne predstavlja ništa drugo do izbor doslovno prenesenih odlomaka iz Ġazālījeva Maq¥ada. poput latinske nomen. koji u svom djelu Šarõ asmā’ Allāh al-õusna.. dato je nešto kraće tretiranje pitanja logike imena i imenovanja. u zavisnosti od konteksta. McCarrthy.imenovanog (al-musammā) . i prije i nakon Ġazālīja. 23 24 .koja je njegova veza sa onim što ono imenuje?. smatrajući da se primjerenije može posvetiti pojašnjavanju ‘imena’ nakon što razjasni relacije imenovanja. prije tumačenja samih Imena.24 22 Bilo je uobičajeno.23 . Narav sistematičnog karaktera rasprave.koja je priroda veze tih brojnih imena sa jednim bitkom koji se imenuje?. imenovanog i imenovanja.

imenovanog i imenovanja. ukazuje na vršioca kretnje. a ta dva pridjevka jesu nešto drugo a ne On. dok se ‘pokretanje’ odnosi na izvođenje čina kretanja. pak. koja ukazuje na čin stvaranja (êalq) i održavanje u egzistenciji (rizq). za razliku od ‘pokrenutog’ koji upućuje samo na prostor u kojem se kretnja odvija.310 Indira Hadžić-Bogdanović b) koji tvrde da ime nije isto što i imenovano. te tvrdnjom da ime nije istovjetno njim imenovanom. kao i Kur’ān. samo povremeno uvodi u raspravu. Za dvije postavke treće teze (ime je istovjetno imenovanom i ime nije isto što i imenovano) tvrdi se da i jedna i druga postavka u određenim slučajevima mogu biti ispravne. ‘Kretnja’ upućuje na prijenos s mjesta na mjesto. ali ne u svim slučajevima. Također je jasan i zaključak treće tvrdnje kojom se upozorava na slučajeve u kojima nisu ispravne niti prva niti druga tvrdnja (ime nije isto što i imenovano a niti je nešto drugo). ali iskazuje značenje imenovanja. To su četiri međusobno oprečna naziva koji upućuju na različita značenja (pojamnine). a ne i na vršioca radnje. barem djelomično. dok ‘pokrenuto’ upućuje na objekt koji trpi kretnju. sadrži suštinske razlike. premda je kretnja kao takva produkt činitelja radnje. Ġazālījeva analiza logičkog sukusa ovog pitanja praćena je problematiziranjem nekih teološko-filozofijskih pitanja u pogledu odnosa imena. dok odnos sa ime-novanjem. Njima se pririče i teza kojom se tvrdi da ime nije isto što i imenovano a niti je nešto drugovjetno njemu. Ġazālī objašnjava: “Postoji analogija obrasca ‘ime. imenovanje i imenovano’ sa obrascem ‘kretnja.25 i c) koji su se afirmirali u oblasti dijalektičke filozofije i kelama26 tvrdnjom da ime može biti istovjetno imenovanom kao kad kažemo za Boga da je Bitak i Biće. doista. kao u primjeru naše konstatacije: Bog je. ta dva pojma upućuju na znanje (‘ilm) i moć (qudra). kao kada kažemo Znalac (al-Alīm) i Moćni (al-Qādir). stvorena a ne vječna. pokretanje. Prema Ġazālīju. posebice odnosa imena i imenovanog. kao sporednim aspektom.” Jednostavno je primijetiti da je prva teza protuslovna drugoj. dočim za Božija svojstva se ne kaže da su istovjetna Njemu a niti da su nešto suprotno Njemu. Da bi ukazao na činjenicu da nijedna navedena teza nije ispravna budući da svaka. ove tvrdnje su branili određeni mutekelimuni. imenovanog i imenovanja. Stvaratelj (al-Êāliq) i Sveodržavatelj (al-Razzāq).” 25 26 Ovaj stav su branili mutezilije da bi omogućili izjavu da su Imena. dok treća teza u biti ispituje samo jednu vrstu odnosa između imena. . ‘pokretač’. pokretač i pokrenuto’.

” U odnosu na ontološku klasifikaciju. gdje je označavanje (dalālat) u funkciji uspostave odnosa između. ime je drugovjetnije od dvije stvari: konceptualne pojamnine i stvarnog objekta... Putem riječi se ukazuje na značenje i već se tu jasno očituje Ġazālījeva konceptualistička teorija značenja prema kojoj se za riječ može reći da imenuje ili simbolizira njezinu pojamninu u umu na način predodžbe njezine objektivne stvarnosti. Dakle. To predstavlja ontološku klasifikaciju u vidu tri različita obzira: nebo iznad. bitak u jeziku iskazuje se pojmovnim kategorijama demonstrativnog znakovlja. Oboje i nebo i imenica predstavljaju lingvističke entitete od kojih se jedno može odnositi na drugo.. neba kao riječi i samog egzistirajućeg neba (al-madlūlu ‘alayhi) kao konkretiziranog realiteta. glagoli i čestice pozicionirani da ukazuju na vrste riječi. i dalje gradacijom nivoa imena ili klasificiranjem na neki drugi način. Sa tog gledišta. On to čini tako što riječ pomjera po vertikali smještajući je na različite nivoe pojašnjavanjem kako su riječi prvobitno postavljene da bi nešto označavale. dok se za 27 Ovakvim konceptom definiranja Ġazālī razrađuje široko polje klasifikacije unutar lingvističkih entiteta.27 Ġazālī ističe da ime nije što i imenovano ukoliko oboje predstavljaju lingvistički entitet. a kao njegova oprečnost pojavljuje se pojamnina ili njegovo značenje koje egzistira u umu. U Maq¥adu je kazano: “Bitak u formama ostvarenih realiteta predstavlja temeljno zbiljsko bivanje. onda se ne može reći da označenom ime pripada. dok je postojanje u umu iskustveno jer čini forme apstraktnih bića i. . glagol. pridjev. tako da se imena dijele na vrste.. također. dakle može se tvrditi da je ime jednako imenovanom. čime zaslužuju da se na njih ukaže jezičkim pojmovljem. značenje neba je ono što je tim nazivom imenovano. nakon čega su imenice. drugi nivo je karakterizacija riječi kojom postaje rod: imenica. naposljetku. npr. a koje se razlikuje od realiziranog bitka u stvarnom svijetu. Kao takvo ono postoji u jeziku. Iz rečenog može se izvesti zaključak: da je pojamnina <značenje> istovjetno imenovanom. jer nakon takvog pozicioniranja.. 311 Ime kao riječ je lingvistički entitet. imenica se može odnositi na nebo. i riječi postaju egzistentne individue a njihove forme bivaju pojamnine u razumu. Ġazālī kaže: “.” U toj hijerarhiji.cilj svega toga je shvatiti da se ime. Ime ili imenica (ism) nebo u značenju riječi nebo zapravo označava stvarno nebo. Jer ako se iz imena ne shvataća njim imenovano. riječ je smještena na treći nivo.Al-Ġazālījevo tretiranje Allāhovih imena u djelu. prvi nivo u jeziku jeste sama riječ koja je egzistentni individualitet. koje natkriljuje. nebo kao riječ koja se može zapisati ili izgovoriti. a može se ići i dalje pa da se imenica pozicionira na treći ili četvrti nivo. Za ime se tvrdi da ga odlikuje konceptualno značenje. koja kreće od osnovne kategorije stvarnog i objektivnog. <naziv> svodi na riječ koja je pozicionirana na treći stepen. na neodređena ili određena. i nebo kao pojamnina.

opći . uz glagole <za razliku od čestica> (õurūf)28. koje ne samo da se pozicionira u ravan vlastitog imena već mu se pridodaju i druge priročne funkcije: “A kako i ne bi bili jezičkim nazivljem ostvareni egzistenti međusobno kontradiktorni kada svakog od njih karakteriziraju konkretni elementi koji kod onog drugog nisu prisutni? Tako.. Dalje. dok ga s aspekta njegova bitka u umu specifiziraju pridjevci poput: subjekat . s aspekta ostvarenog konkretiziranog bitka. Ġazālī u tom smislu kaže: “Izraz imenovanje se odnosi na spominjanje već datog imena. pak. čime se sugerira činjenica da su čestice dijelovi rečenica kao što su slova dijelovi riječi. bitak čovjeka u jezičkom pojmovlju odlikuju predikacije kao što su: Arap. glagol ili čestica i sl. Što se.. primjerice.. Međutim glagol se razlikuje od imenice po tome što . i bitka u imaginativnim kategorijama uma. stoji – kreće se . Imenica je lišena svake vremenske odrednice. nelingvističke realitete. pridjevci: imenica. koja označava zbiljske.312 Indira Hadžić-Bogdanović imenicu ne može reći da je nebo. univerzalan . Unutar lingvističke hijerarhije imenica..odnosno’’. . zatim pojam od više ili manje slovnih elemenata ili. njih ne specifiziraju predikacije: vremenita divergentnost niti različita kulturna slojevitost jezičkog iskustva. Ġazālījeva ontološka klasifikacija bitka u Maq¥adu usmjerava ka njegovoj esencijalnoj teoriji vertikalne gradacije imena. kao kada neko doziva neku osobu imenom Zejde!” 28 Ġazālī je upotrijebio riječ . nadimak.” Ġazālījevo tumačenje imena i imenovanog dodjeljuje imenovanju dvojaku ulogu čiji je primarni smisao u funkciji iskazivanja značenja. koja ima isto značenje kao i riječ . ..sjedi. Njihov smisao je u relaciji koja se ostvaruje upotrebom s drugim vrstama riječi (imenice. i tsl. napokon.već što samo po sebi posjeduje značenje’’.. specifiziraju pridjevci kao što su: spava budan.konkretan. Perzijanac. živ . glagoli. koje označavaju relacije koje. propozicija <sastavni element suda> itd. Također je prisutna i manje bitna uloga kao kada se imenovanjem <nekog ili nečeg> upotrijebi navlastito ime ili prezime ili.predikat. pak. tj.same po sebi nemaju značenje’’ označavaju ono što nije . Turčin. odnosno nebo kao konkretizirana individuacija se ne može odnositi na imenicu kao jezički entitet. pak.označava vrijeme trajanja tog značenja’’.slovo’’. Bitak u jezičkom pojmovlju dopustivo je diferencirati s aspekta vremenite razlikovnosti i s aspekta regionalne slojevitosti jezičkog iskustva. kako kaže Ġazālī .čestica’’ (õarf). pridjevi).individualan.mrtav. njihovu relaciju koja nije refleksivna. što čini suštinu odnosa dviju rečenih kategorija. I.. tiče bitka u formama ostvarenih realiteta (bića) u pojavnom svijetu. čovjeka.

posjeduje specifičnu odliku pojamnine i doslovce znači .snijeg je bijel hladan’’..je’’ iskazuje istovjetnost identiteta. tako da pridjevci bijelo i hladno označavaju istovjetnu pojamninu.. ali ne i obrnuto. Ôārim je naziv za istu vrstu predmeta koji.. Prvi modus prijemčiv je egzemplarnom obrascu: . tj. a kako je to Indija.. U drugom modusu odnosa Ġazālī upotrebljava riječ sayf koja uglavnom označava pojamninu sablje. Ġazālī rečene postavke pojašnjava rječima: “To pitanje neće biti shvaćeno bez prethodnog spoznanja pojamnina . Takve riječi su nazvane . Prirocima označene pojamnine sablje jesu sablja sa posebnim odlikama. bijelo je istostoznačno hladnom”...lav (layï) jeste lav (asad)’’.istost/jestost’’ i . Naš iskaz: . tj... ipak.. Time se ono što je općenitije (sayf ) identificira s onim što je specifičnije (¥ārim. onda je nazvana sablja muhannad..on jeste on’’ (huwa huwa) koja svoj smisao pronalazi u negaciji istovjetnosti..sablja od indijskog čelika (muhannad) jeste sablja (sayf )’’.X je drugovjetno Y’’ (huwa ġayruhu). tako da pridjevci bijel i hladan upućuju na istovjetno značenje.lav (layï) jeste lav (asad)’’. Treći modus odnosa Ġazālī iskazuje obrascem ..tuđicama’’ (mutadāêilāt) <prodor pojedinih riječi iz jezika u jezik kao jezičko međuprožimanje>... budući da značenje jednog izraza . ili .. muhannad).drugost’’.snijeg je bijel i hladan’’.” U prvom modusu odnosa kao u navođenom primjeru: .Al-Ġazālījevo tretiranje Allāhovih imena u djelu.britka sablja (¥ārim) jeste sablja (sayf )’’.bijel’ razli- . ili . U primjerima odnosa sinonimnih izraza odnosna kopula . Značenje riječi <pridjeva> . prisutna je jednakost imena i označenog i jedina prisutna razlika očituje se u formi dviju riječi. potom. U primjeru je naziv .. Ukazao je i na još jednu odliku sablje koja je u sprezi s metalom od kog je napravljena i područjem u kojem se izrađuje. općenitije značenje sablje interpolira se u ostala dva sa posebnim odlikama. Interpoliranje (tadāêul ) riječi sayf u značenje druge dvije pojamnine opravdano je faktorom interferencije jezika.. Priroci ¥ārim i muhannad označavaju sablju (sayf ). ispoljen je tvrdnjom izricatelja: .ulazi’’ u smisao drugog – tj. gdje se i smisao negacije posvjedočuje u afirmaciji. pak. ukazuje na središnju poziciju i logičku evaluaciju tvrdnje ... Takve riječi–imena nazivaju se sinonimi (mutarādifat). tj.snijeg’’ kao zasebita pojamnina opisan pridjevcima bijel i hladan.vino (êamr) jeste vino (‘iqār)’’. bijelo je isto što i hladno. u drugosti . U rečenom primjeru odnosa primjenjiv je koncept označavanja kroz saopćavanje općenitijeg roda uz priricanje posebnosti podroda.on jeste on’’ (huwa huwa) primjenjiv je u tri modusa. Treći modus.. Drugi modus izražen je propozicijom: . 313 Ġazālī.britka sablja’’.

opisan kao bijel i kao hladan. sinonimnosti. Tvrdnji da se iskazom . da je podmetni realitet.snijeg je hladan’’ želi izraziti identitet između snijega i bjeline te snijega i hladnoće.imenovano’’ posjeduju. tj. a ne o identitetu podmeta.imenovanje’’ i . Ġazālī se usmjerava ka centralnom pitanju prve cjeline: ka odnosu imena. o odnosu među samim svojstvima. Njegova rasprava se može sumirati u sljedećem obrascu: a. situiraju se na razinu odnosa predikata jednih s drugima.sablje’’. Stoga se može kazati .. da li su Božija imena identična s Njim ili ne. riječi nisu sinonimi i kod njih ne postoji jednakost identiteta. tj.. jedinstvo biti bitka. Moglo bi se reći da je u ovom primjeru prisutan i dvostruki obrazac odnosa. a niti se može govoriti o istovjetnosti odnosa između tri pojamnine. kakav je slučaj u drugom primjeru . imenovanja i imenovanog.ime’’. npr. Za razliku od prvog slučaja. kao lokus u kom se sjedinjuju priročne oznake. različita su jedna od drugih... ali samo u slučaju ako se podrazumijeva jedinstvo bitka podmeta. kao. .. Nakon što je ponudio tri modusa interpretacije . a to je pitanje koje se situira u ravan odnosa između priroka i podmeta. imenovanja i imenovanog.bijelo je hladno’’. imenovanom realitetu zbog toga što postoji ontološka razlika između lingvističkog i nelingvističkog identiteta <štostva>. Značenja koja . Veoma je bitno razgraničiti dva aspekta priricanja: odnos stvari <podmeta> sa njenim svojstvima <prirocima> i odnos među samim svojstvima. Dakle.bijelo i hladno’’ jeste činjenica da oba priroka pripadaju istoj supstanci <suštastvu>.. To što povezuje . primjera . prihvaćen je u slučaju odnosa Svevišnjeg Boga i Njegovih imena i atributa. Prilikom razmatranja trećeg modusa predikacije u primjeru snijega..lav (layï) jeste lav (asad)’’. a iz tih odlika izvode se vrste odnosa..je’’ samo se dotiče lokusa i nije u funkciji identificiranja s podmetom. Kada je riječ o drugom aspektu predikacije.hladan’’ i oba izražavaju različitu odliku jednog podmeta. Ġazālī odbacuje mogućnost povezanosti <odnosa> imena.huwa huwa’’.. u toj ravni problematiziraju se neka teološka pitanja. odnosno između podmeta i njegovih priroka moglo bi se uzvratiti drugom postavkom da se tu zapravo radi o odnosu priroka. tj. npr.nebo’’.lava’’.. Ostala pitanja poput: izvođenje. .hladno’’ ne iskazuju identitet na način kakav je iskazan u prvom primjeru odnosa sinonimija . Premda su sva tri .. priroci .314 Indira Hadžić-Bogdanović kuje se od značenja pridjeva . nije istovjetan nebu. Podmet poput snijega može posjedovati više odlika.snijeg je bijel’’ i . b. dvoznačnosti i reduciranja broja atributa.. Pojam. Međutim modus predikacije kojom se ukazuje da podmet posjeduje odlike koje su mu svojstvene i njemu pripadaju..bijelo’’ i ... Priročna kopula ..

Al-Ġazālījevo tretiranje Allāhovih imena u djelu...

315

naziva za sablju izvedena iz iste osnove, imenovanje i imenovano nisu <priročne> pojamnine po sebi zasebite, dok pridjevci ¥ārim i muhannad po odlikama jesu sablja (sayf ). c. I kako je već rečeno o trećem modusu, odnos imena, imenovanja i imenovanog nije odnos više predikata – imena i imenovanja sa imenovanim. Da ime može biti drugovjetnije od imenovanog za Ġazālīja je prihvatljiv sud ukoliko se ime odnosi na lingvistički entitet, budući da je drugovjetnije od dvije pojamnine koje bi se imenom moglo označiti, tj. od konceptualnog značenja i stvarnog podmeta. A da li ime, s obzirom na njegovo značenje, može biti drugovjetno imenovanom? Mutekelimi smatraju da može, što je teza koja je po njima održiva kroz sljedeća dva stava. Prvo, oni su razmatrali da su božanska imena izvedena iz atributa, primjerice ,,znalac’’ iz znanja, a ne da su imenska vrsta kakva je, npr., imenica čovjek. Nazvati čovjeka znalcem znači pripisati mu znanje. U tom slučaju znalac je u odnosu sa znanjem, za razliku od ,,čovjeka’’ koji se odnosi na individuu, odnosno na samu njezinu suštinu. Ako se izvedena imena ne odnose na suštinu bića, onda je njihov smisao neupitno drukčiji od onog koji pripada biću, a ime nije u jednakosti sa imenovanim. Drugo stajalište koje su, prema Ġazālīju, slijedili mutekelimuni u pogledu teze ,,da ime može biti drugovjetnije od imenovanog’’, sadržano je u njihovu razmatranju odnosnih atributa kao pripadnih svojstava29 <čiste biti> - substantiae koje Ġazālī smatra besmislenim budući da se odnosni atributi mogu pridjevati ili poreći u odnosu na podmet, jednako kao i neodnosni koji također pružaju informaciju. Za treće gledište da ,,ime može biti neistovjetno imenovanom a niti drugovjetnije njemu’’, Ġazālī nudi primjer pridjevka ,,znalac’’ i imenice ,,čo29 Upotreba pripadnog svojstva ili akcidencije problematizirana je kroz cijelu povjest filozofije u različitim filozofijskim kontekstima. Po Aristotelu akcidencija podrazumijeva prirok (perceptivnu kakvoću kakva je, npr., boja, težina nečega što ipak ostaje ono što jeste i ako njegova perceptivna kakvoća bude izmijenjena) koji može i ne mora pripadati određenom podmetu, a koji nema utjecaja na suštinu podmeta kao takvog. Mu’tezilije su tvrdili da je ništavilo stvar (šay’), bit (èāt) i pozitivna stvar (ïābit). Prema njihovom učenju, prije postojanja svijeta Bog je znao stvari koje će stvoriti, i samo to Božije znanje imalo je stanovitu zbiljnost. Stvarajući svijet, Bog je tim bitima (èawāt) dao svojstvo postojanja. To shvatanje bitka kao pripadnog svojstva, akcidencije, dijelili su i al-Fārābī i Ibn Sīnā, dok je za eš’arije i Ibn Rušda bitak uvijek bivstvo, supstancija.“ Tarik Haverić, Srednjovjekovno filosofijsko nazivlje..., str. 69-70.

316

Indira Hadžić-Bogdanović

vjek’’. Razlika se ustanovljava činjenicom da ,,znalac’’ i ,,čovjek’’ upućuju na drugovjetnija značenja, u smislu jednog obzira odnosa, dok se istovjetnost među pojamninama uprisutnjuje činjenicom da je određeni označeni znalcem, također označen i čovjekom, u smislu drugog obzira odnosa. Dakle, u rečenom modusu odnosa ime-imenovano pojavljuju se istovjetnost – s jednog obzira, i drugovjetnost – s drugog obzira. Također, postoje i modusi u kojima, u cjelini, nisu prisutne niti istovjetnost niti drugovjetnost. Ranije smo se već dotakli pitanja o dva aspekta atribucije: odnos između priroka i njihova lokusa <podmeta> i odnos među samim prirocima. Prvi aspekt osigurava logički obzir unutar kojeg Božija jednoća može odoljeti raznovrsnosti atributa. Međutim ovaj historijski <teloško-filozofski> problem nije u centru razviđanja Maq¥ada. Ġazālī se više usredsredio na aspekt odnosa među atributima ili odnosa imena jednih s drugima. Tri prednje rečena promišljanja postavke ,,huwa huwa’’ upravo se bave odnosom atributa jednih s drugima: prvi egzemplar – odnos dva naziva za lava ili za vino, drugi - odnos među tri naziva za sablju, i treći - odnos između pridjevaka bijelo i hladno. U prvom obrascu riječ je o čistoj sinonimiji, koju Ġazālī odbacuje budući da nijedno od Božijih imena ne izražava odnos sinonimnosti koji bi, potom, proizveo reduciranje zbira devedeset devet Njegovih imena, a što je u izričitoj suprotnosti s tradicionalnim predajama u kojima se izrijekom navodi zbir od devedeset devet Imena različitih značenja (ma’ānī mutabāyināt). Drugi obrazac tretira vrstu odnosa među mnogim grupama atributa ,,bliskih značenja’’ (mutaqāriban fī al-ma’nā). Tim pitanjem Ġazālī se bavi u drugom dijelu prve cjeline, gdje nudi objašnjenja međusobno bliskih značenja imena Uzvišenog Allāha, kao što su Veličanstveni (al-’Aëīm) - Svevišnji (al-Ğalīl) - Veliki (al-Kabīr), potom Stvaratelj (al-Êāliq) - Sazdavatelj (alBāri’) - Oblikovatelj (al-Mu¥awwir). Ġazālījevo tumačenje tog pitanja glasi: “Također, On je odredio da riječi kojim se uvodi u molitvu-namaz budu ‘Allāh je najveći’ (Allāhu akbar). Čak ni oni koji su obdareni velikom umnošću ne bi umjesto tih riječi upotrijebili srodnu složenicu ‘Allāh je najveličanstveniji’ (Allāhu a’ëam). Sukladno prednje rečenom obrascu, Arapi pri upotrebi ova dva priročna izraza prave jasnu distinkciju jer izraz kabīr upotrebljavaju tamo gdje se ne upotrebljava izraz ‘aëīm. Da su ta dva pridjeva istovjetnih značenja koristili bi se ravnomjerno u svakoj situaciji. Arapi kažu: ,,taj i taj je veći <stariji> po godinama’’, a ne: ,,veličanstveniji po godinama’’. U tom smislu i Svevišnji (al-Ğalīl) se razlikuje od Velikog (al-Kabīr) i Veličanstvenog (al-’Aëīm), budući da se ,,uzvišenost’’ (ğalāl) odnosi na svojstvo odličnosti,

Al-Ġazālījevo tretiranje Allāhovih imena u djelu...

317

što je i razlog da se ne koristi izrijek ,,taj i taj je uzvišeniji po godinama od tog i tog’’, nego će se kazati ,,veći/stariji’’. Slično tome reći će se ,,Prijestolje (‘arš)30 je veličanstvenije od ljudskog bića’’, a ne ,,uzvišenije od ljudskog bića’’.” Zbog toga imena razvrstana po grupama srodnih značenja poput navedenih, unatoč međusobnoj značenjskoj bliskosti, ipak nisu sinonimna.” Potom, slijedeći logiku takvog interpretiranja znaka i označenog, potrebno je dodatno pojašnjenje već navođenog obrasca – sablje. To što tri imena za sablju čini jednim grupnim obrascem jeste činjenica da to nazivlje izražava imeničku vrstu podmeta, gdje su al-¥arīm i al-muhannad podvrsta sablje – sayf. Na sličan način možemo govoriti o Imenima al-Kabīr i al-’Aëīm, kojima se Bog oslovljava određenim prirocima ,,veličine’’ i ,,veličanstvenosti’’. Međutim rečena imena nisu oznake kategorije ni potkategorije <rod ili vrsta> koje se pririču Bogu. Stoga, odnos između imena Allāh i naziva al-Kabīr ne odgovara vrsti odnosa između sayf i al-¥arīm i al-muhannad. Ime Allāh <kao oznaka Njegova apsolutnog Bitka> ne sintetizira se u značenje pojedinačnih imena/atributa al-Kabīr i al-’Aëīm; ne može se reći Allāh je ime Znalca, Samilosnog, Stvaratelja itd., dočim, dopustivo je kazati da su to imena Allāhova. Također, ne može se tvrditi da ta dva imena, al-Kabīr i al-’Aëīm, u sebi uosobljuju značenje glavnog božanskog imena Allāh, unatoč prirečenim posebnostima koja su im svojstvena. Analogija između dva modusa odnosa u prednje navođenim primjerima biće pobliže razjašnjena interpretacijom koja će tek uslijediti, dočim se razlika otkriva činjenicom da su pojamnine sablje, iskazane riječima kojim su označene vrste. Dakle, nazivi koji označavaju vrste mogu dati odgovor na pitanje ,,Šta je to?’’. To znači da nazivi mogu biti prošireni odlikama u funkciji opisa njihove suštine. Dočim, Allāh nema jedno takvo ime koje bi iskazivalo Njegovu Bit sukladno Ġazālījevu navodu: “Allāh ne pripada nikakvoj vrsti i nema imena kojim bi se oslovila Njegova Bit.” To će reći da Allāh nema neko drugo ime kao takvo, koje bi u sebi sintetiziralo značenja svih ostalih Njegovih imena. Allāh je vlastito ime i uistinu najposebnije od svih drugih Njegovih imena. Za ime Allāh Ġazālī još kaže:,,...i sve što je navedeno o njegovoj etimologiji i definiranju predstavlja čin nepromišljenosti i tlapnje.“ Dakle, čovjeku o tom Imenu ništa nije poznato. Imena Biti, kojim je Ona dovedena do ,,drugog’’ obzira <ili: vida> Svog Načela kao suodnos sa Očitovanjem, jesu Njezini atributi kao deskriptivni nazivi za Bit (èāt) <koji djelomično spadaju na Bitak Apsoluta>, ali ne i za Njezino štostvo (māhiyyat al-èāt). Ime Istina (al-Õaqq) može biti shvaćeno kao ideja
30 Pod ,,Prijestoljem’’ (‘arš) se misli na Božije Prijestolje koje je višedimenzionalni simbol u islamskoj religijskoj misli.

318

Indira Hadžić-Bogdanović

o Nužnom Bitku kao najuzvišenijem i najskrovitijem obziru imena Allāh, Koji je onkraj svake uzročnosti, dok Presveti (al-Quddūs) oslovljava Svetost Allāha, koja je onkraj svakog opisa, neprireciva. Čak ni imena koja se odnose na Njegovu Bit nisu opće deskriptivno nazivlje Njegove Biti kao takve, već obziri kojim Bog oslovljava Sebe, tj. označava posvemašnjim navlastitim odlikama Svoju Bit. Za sva Božija imena, osim imena Allāh, može se kazati da označavaju Boga Njemu primjerljivim odlikama. Kada su usljed bliske smisaonosti neka Imena svrstana u grupe, poput al-Kabīr i al- ‘Aëīm, za njihova značenja se može kazati da se prelamaju <preklapaju>, stoga što im je zajedničko označavanje Boga kroz Njegovu odliku ,,Veličanstvenosti’’, odnosno to su dva značenja kojima Bog kao Veličanstvo može biti oslovljen. Prednjim razviđanjima moguće je priključiti i jedan oblik semantičke klasifikacije koji se ne odnosi izravno na odrazac pojamnine ,,huwa huwa’’. Taj oblik je iskazan jezičkom konstrukcijom ,,al-’ism al-muštarak’’, koja upućuje na ,,riječi sa dva ili više značenja’’ ili, pak, u doslovnom značenju na arapskom jeziku ,,na dva ili više značenja koja dijele jedan naziv’’. Prvi oblik takvog imenskog modusa sadržan je u Aristotelovoj kategoriji dvoznačnog. U kontekstu božanskih imena i atributa taj modus je prisutan u imenu al-Mu’min, s dvoznačnom oznakom: ,,onaj koji vjeruje’’ i ,,Onaj koji pruža sigurnost’’. Kao što smo već zamijetili, Ġazālī se opredjeljuje za stav da svakom Božijem imenu mora pripadati samo jedno značenje, što nas podsjeća na njegov stav da svako Njegovo ime posjeduje jedno distinktivno značenje kojim se otklanja sinonimija. Među značenjima imena al-mu’min, kojim se oslovljava Svevišnji Bog, ispravno je prihvatiti značenje ,,Darovatelj sigurnosti’’. Drugi smisao modusa al-’ism al-muštarak privodi nas u jedan veoma poseban kontekst. Većina Imena koja se koriste kada se govori o Bogu, istovremeno su riječi koje se upotrebljavaju u odnosu na ljudsko biće. Ali, ako ništa nije kao Svevišnji Bog, istovjetnost nazivlja za Boga i čovjeka ne bi mogla dopustiti i istovjetnost značenja. I dalje se može govoriti o jednoj riječi koju dijele dva značenja, međutim ne u kontekstu dvovalentnosti. Pojam ,,Znalac’’, prijemčiv u odnosu na Boga po formi i značenju, jeste riječ koja se odnosi i na čovjeka. Ali zarad Božije jednotne jedinosti Ġazālī tvrdi da, budući da se istom oslovljava i On, pojam mora iskazivati značenje31
31 Na mnogim drugim mjestima se može naći ovaj Ġazālījev stav. Npr., vidi Fadlou Shehadi, Ghazali’s Unique Unknowable God, str. 18

Al-Ġazālījevo tretiranje Allāhovih imena u djelu...

319

apsolutnog intenziteta. Značaj upotrebe jedne riječi u dva konteksta potvrđuje se u činjeci da čovjeku omogućava shvaćanje riječi upotrijebljene u izricanju Božanske apsolutnosti analogijom njezina značenja u kontekstu ljudske relativnosti. Ipak, značenja dviju riječi u primjeru: Bog Znalac i čovjek znalac nisu istovjetna, već se prelamaju, budući da su Bog i čovjek suštinski dva različita identiteta. Božije znanje je apsolutno i savršeno sukladno Njegovoj Samobitnosti. Semantika riječi doživljava preobražaj kojim se iskazuje sveukupnost božanskog savršenstva. Jedna riječ sa dvije različite denotacije, ljudskom i Božanskom, odnosno u dva različita konteksta. Na drugoj strani, riječ ,,Svemilosni’’ (ar-Raõmān), isključivo se odnosi na Boga i konceptualizira plan savršenog i jedinstvenog obzira kojim On svjedoči Svoj raõmet. U kontekstu svekolikih razviđanja pitanja Božanskih imena izdvajala su se tri otvorena pitanja. Prvo i centralno pitanje, bilo je predmetom dugotrajnih rasprava između mutezilija i filozofa s jedne, i među samim teolozima s druge strane. To je ,,pitanje naravi odnosa između Božijih svojstava i samog Boga’’. Konkretnije, da li je taj odnos takav da se njim načelo Božije jednoće (tawhīd) razgrađuje brojnošću Božijih svojstava koja mu se pririču? Ukratko, mutezilije i filozofi odbijaju ideju o metafizičkom obziru svojstava i njihovu drugovjetnost od Boga, ali ne i njihovu logičku različitost od Njega ili jednog svojstva od drugog. Njihova bojazan se odnosila na priricanje Bogu metafizički drugovjetnijih svojstava, budući da bi to predstavljalo uspostavu ,,antropomorfne strukture’’ u Božansku Narav. Za Ġazālīja i ortodoksne teologe to predstavlja način pronalaženja logičkog modusa kojim, ne samo da bi se očuvala Božija jednoća već bi se očuvalo i tradicionalno islamsko vjerovanje u jednog Boga Koji je oslovljen sa mnogo imena i atributa. Aš‘arī u djelima Ibānat i Maqālāt, kao i Ġazālī u Tahāfutu, a u manjoj mjeri i u Iqti¥ādu, bespoštedno su kritizirali pokušaje anihilacije svojstava u Božijoj Biti na razini Njegova Jedinstva. Njihov logički modus kao osnov je činio Bit i priroke koji o Njoj mogu biti rečeni. Obzir Biti oduvijek i zauvijek je jedan neovisno o broju priricanih atributivnih odlika. Svojstva su drugovjetnija od Boga iz perspektive njihove neidentičnosti sa Njegovom Biti, dok se u isto vrijeme može reći da su istovjetna Njemu iz perspektive njihove neprirecivosti ikom/ičem drugom osim Njemu. Ukratko, Ġazālījeva teloška vizija kombinira apofatičan i katafatičan pristup.32 Drugo pitanje, mada je vezano za prethodno, u logičkoj perspektivi svrstava se pod pitanja drugog reda, raspravlja vidove značenja atributa i na32 Katafatična teologija je pozitivna teologija koja opisuje šta Bog jeste za razliku od apofatičke teologije koja je negativna i opisuje šta Bog nije.

320

Indira Hadžić-Bogdanović

rav odnosa jednih s drugim. Naprimjer vid, koji se odnosi na Boga, redukcionisti su sveli na Njegovo znanje o vizuelnom, ono što On čuje, na znanje o čujnom itd. Mnoštvo je različitih pridjevaka koji su pojmljeni unutar atributa znanje. Potom je uslijedio plan svođenja tog svojstva na Bit, što je domen prethodnog pitanja. Za teologe osnovno pitanje nije bilo fokusiranje na iznalaženje modusa svođenja Božanskih svojstava, dva ili više njih, na Božiju Bit, već odbacivanje svođenja kao takvog, ali bi se složili sa svojim oponentima o dopustivosti svođenja više svojstava na jedno, kao u primjeru svojstva znanje. Kao jedan primjer Imena, kojim se na najprikladniji način iskazuje Načelo i Očitovanje Zbilje, te obujmljuju sve Njezine nazivne odlike u jednom Imenu, jeste kategorija ,,Svjetla’’ (al-Nūr), koja čini temeljnu metaforu za Božiju Bit jer “Allāh je Izvor Svjetlosti Nebesa i Zemlje! - Allāhu nūru al-samāwāti wa al-’arñi”.33 Imenovati Allāha Svjetlom znači imenovati Ga Bićem, kako to lijepo kaže Qūnawī34: “Istinsko Svjetlo uzrokuje percepciju, ali ono nije opaženo”, na način kako Biće Zbilje odražava očitovanje i raskrivanje, ali Ono nikada nije očitovano niti raskriveno. Da nije Svjetla ništa ne bi moglo biti shvaćeno (idrāk) niti spoznato, osjećano niti zamišljeno. Sve što je spoznato povezano je sa Zbiljom, a Zbilja je Svjetlo. U islamskoj teologiji uobičajena je gradacija Imena na ona koja pripadaju Božijoj Biti i Njegovim svojstvima - neodnosna, i ona koja iskazuju Njegove činidbe - odnosna, što je često korištena osnova za utvrđivanje hijerarhije ili gradacije Bitka. Nepriličnost u govoru o odlikama Njegovih svojstava naziđena je na dva načina: prvo - realnošću Božijih neodnosnih svojstva, tj. sedam Božanskih svojstava u izravnom su odnosu sa Bogom, premda su drugovjetnija od Njegove Biti; i drugo - razlikom koja se ponekad pravi između ¥ifat, zbiljski nevlastitog svojstva ili priroka, i wasf, opisne riječi koju čovjek upotrebljava za označavanje priročne odlike, <tj. podmeta>.35 Međutim teolozi nisu težili ka svođenju atributa i reduciranju njihova zbira zbog toga što njihov obrazac odnosa između brojnih atributa i jednog lokusa ne uvjetuje mnoštvo samog Lokusa, tj. Biti. Teolozi su utvrdili poseban položaj za sedam Božanskih atributa, ali ne u smislu obaveznog reintegriranja svih ostalih svojstava u osnovnih sedam. Krajnja nakana mutezilija
33 Kur’ān, XXIV:35 34 Ôadruddin al-Qūnawī (u. 1274.), učenik i pastorak Ibn ‘Arabīja, živio je u Konji u isto vrijeme kada i Mawlānā Dželāluddīn Rūmī. 35 Vidi fusnotu pod br. 35

Al-Ġazālījevo tretiranje Allāhovih imena u djelu...

321

bila je usredotočena ka utemeljivanju Božije jednoće (tawõīd), budući da su sedam rečenih svojstava svodili na jedno ,,znanje’’ koje bi konačno trebalo prireći jednoj Biti. Ġazālī nije želio u Maq¥adu podrobnije tretirati pitanje historijskih rasprava o mnoštvu imena i atributa te o njihovu svođenju na sedam prirečenih Božijoj Biti ili reduciranju svih na Božiju Bit. On je pitanju multipliciranja atributa ili, u obrnutom smislu, pitanju njihova reduciranja, posvetio dio teksta drugog i trećeg poglavlja druge cjeline. Ġazālī se, zapravo, jasno određuje o tome i kaže da se rasprava o učenjima mutezilija i filozofa komotno može isključiti iz Maq¥ada, budući da ne prinosi značaju ovog djela, zaključkom: “Da bi moj stav bio shvaćen ili opovrgnut, trebalo bi mnogo vremena, zbog toga mi dopustite da uputim na ono što sam o tome napisao u Kitābu at-tahāfut, budući da je <pitanje njihovih učenja> jako daleko od koncepta ove knjige, a Allāh zna najbolje.” Osim dva prednje rečena pitanja postoji još jedan filozofski problem uobličen u formi upita: “Na osnovu čega se mogu priricati određeni pridjevci Bogu, Koji je oslovljen nepri-recivim i nespoznatljivim?” Ġazālī je oprezno i umski ingeniozno promišljao problem na razini filozofije religijskog jezika. U toj ravni se više ne postavlja pitanje odnosa semantike imenovanja i atributa, već između poimanja naravi i funkcije religijskog jezika u čijem kontekstu se zadržava aktualnim problem odnosa Božanskih atributa i Boga, te pitanje mogućnosti atribucije, kao problem logike i epistemologije o postulatu ,,Niko nije kao On!’’ 36 Problem se pokazao posvemašnje kompleksnim i s aspekta slojevitosti promišljanja o mogućim odgovorima na pitanje ,,da li je o Bogu kao jedinoj Zbilji uopće moguć ikakav konkretan govor’’?! Unatoč mnoštvu različitih interpretacija, nastajalih unutar višestrukih provenijencija muslimanskog mišljenja, rečeni kur’anski kredo ,,Laysa ka-miïlihi šay’un’’ ne prestaje pobuđivati mističku napetost znanja čežnjivog muslimanskog genija. Takvom ozbiljnošću i duhovnim senzibilitetom tretirao ga je Ġazālī u Maq¥adu (četvrto poglavlje prvog dijela): “Božanska Zbilja po Svojoj temeljnoj naravi je Nužnobivajući Bitak, po Sebi opstojeći, iz Kojeg se izvijaju egzistencijalne forme savršenog sklada i čudesnog poretka, a čije bivanje je moguće po Njemu. Teško je pojmljiv modus ljudskog sudjelovanja u Božanskoj Naravi, iščeznuće stvorenog u Vječnom, sličnost jedne naravi sa drugom. Ako odlike ljudskog moralnog bića kakve su: milosno, vrlo strpljivo, veoma zahvalno, ne uvjetuju prisustvo sličnosti između Apsolutne Naravi i relativ36 Kur’ān, XLII:11

pa ga potom saopćio: “Hvali ime Gospodara svoga Svevišnjeg”. 1986). poznato nam je da negacija i afirmacija jednovremeno ne mogu činiti istinu. premda je dopustivo Boga oslovljavati imenima i atributima izvan zbirno spominjanih. str. istina je pojmljiva s obje strane.bilo bi ispravno. ako je istina negacija. uz uvjet da islamska Norma izrijekom ne zabranjuje oslovljavati Ga izvedenim imenom.) otkrio Ime koje bijaše zadržao skritim. niko drugi do Allāh ne poznaje Allāha. str.ostajanje’’ (baqā’) u Bogu. LXXXVII:1 38 . a da je tvrdio: ‘ne poznajem Boga’. Naznake o mogućem kriteriju temeljem kojeg se ustanovljuju atributi nalaze se u trećoj cjelini u poglavlju pod naslovom: “O tumačenju da imena Uzvišenog Allāha nisu Božanskim normama ograničena na zbir devedeset devet”. Kur’ān. ali. 910). tako se ponašaju i oblici: čuje.C. također . Anawati. Gardet.’’ To je razlog zašto je samo najčasnijem od Svojih bića (Muõammedu. transvijest je ta kojom se potvrđuje .37 Allāh mu se smilovao. Louis. Ipak. vidi. Isticao se svojom ravnotežom i trezvenošću. zacijelo. tj. Tu se. Ġazālī nije direktno rasvjetljavao problem načela atribucije kao takve. 34-35. A. a. hoće kazati da devedeset devet Božanskih imena kojim Ga oslovljavamo ne impliciraju u sebi nikakve negativne poricajuće kontekste već. Pod tim mnijem da je Božanska Narav bezuvjetni navlastiti pripadak Allāhu. G.” 37 Ğunayd. naprotiv. Sukladno tome je Ğunayd. Iako je priznavao da odgovarajuće .M. tada afirmacija izriče neistinu i obrnuto.I.322 Indira Hadžić-Bogdanović ne naravi. živi. zna.Allāha poznaje samo Allāh.” Kako se dá zamijetiti iz prednjih citata. po tome je i znanje o Njegovoj Biti u privilegiji samog Allāha.. Uzvišenom i Svetom. Mystique Musulmane (Paris: Vrin. Schimmel. Međutim kada je pristup govoru različit. Njegove Biti osim znanja u Njemu o Njoj te budući da ne postoji niko/ništa sličan ili ravan Njemu. Priznaju mu se zasluge za podučavanje mnogih ranosufijskih učitelja.s. te u tom smislu. jer je nemislivo znanje o odlikama Naravi Boga.iščezavanje ljudskog ega’’ (fanā’) može zahtijevati ekstatičko iskustvo. prijemčivo je i dozvoljeno ga je upotrebljavati u oslovljavanju Boga. među kojima je bio i Õallāğ. može. tako mi Allāha. kako će reći Ġazālī. na rečeni brojčani zbir imena ukazuje se tradicionalnim vjerskim izvorima.. 57-59.. (u. Ġazālī će rasvijetliti predmetni problem pitanjem . bilo u ovom ili onom svijetu”. kako Ġazālī kaže: “Koje god ime ne sugerira nedostatak i izražava veličanje. djeluje. jer se istina u biti razlikuje od neistine. svako ime je u funkciji slavljenja Njega.38 Zato.bio bi u pravu. imao pravo kada je kazao: . o Kojoj znanje posjeduje samo On.kako je jednovremeno dopustiva antinomija <suprostavljenost teze i antiteze> o mogućnosti i nemogućnosti spoznaje Boga? “Ako neko kaže: ‘znam samo za Boga’ .

I tako imena. da li to podrazumijeva identifikaciju između Boga i čovjeka? Naime. Ġazālī u Maq¥adu kaže: «Zabilježeno je da je Allāhov Poslanik. a također tim imenima i čovjek može biti nazvan. al-Raõmān. u mnoštvu puteva kojim nas Ġazālī usmjerava. onda je moguće za čovjeka odabrati idealnu narav Boga putem imena koja su mu poznata. svjetlom mojih najskrivenijih misli. ne mogu biti obziri jedinstva Bog – čovjek niti ostvariti njihovu supstancijalnu identifikaciju. Susret (ištirāk) u Imenima ljudskog ja/stva (nasut) i božanskog On/ stva (lahut). kojeg također zauzima i u Iõyā’u. neka kaže: “Allāhu moj. čini sržni plan u interpretaciji Božijih lijepih Imena.Al-Ġazālījevo tretiranje Allāhovih imena u djelu. I tako. a niti mističko znanje raskriljeno u tawõidu. A u slučaju Imena. Arba’īnu i Miškātu. zaokružuje ukupna historijska teološko-gnostička razmatranja Božanskih imena.sličnosti s Bogom’’. ako su imena atributivna. sin Tvoga roba i sin robinje Tvoje. Ako Svevišnji Bog može biti nazvan utvrđenim imenima. učini Kur’ān obnovom srca mog. Prosto nas plijeni ovaj gazalijevski pristup u kojem titra njegova sufijska narav i. na devedeset devet načina. Veliki i Slavljeni. ja sam Tvoj rob.koje si iz Svog znanja o skrivenom za Sebe odabrao’’ ukazuju da Imena nisu ograničena na ona koja su spomenuta u dobro poznatim verzijama predaja. smjenjujući se iz jedne biti u drugu. 323 O pitanju broja Imena izvan zbira devedeset devet kojim Bog oslovljava Sebe. Svakako... Ono što je u odnosu na Imena čovjeku dovoljno za njegov vjerski aspekt života jeste da ih razumije putem nazivlja koje mu je poznato. qurb je konačna težnja. kakva su al-Õaqq. otkloniće svaku njegovu nevolju i tugu i zamijeniće ih srećom. Potom je čovjeku naređeno da se suobražava sa tom naravi. Zaklinjem te svakim Imenom kojim si Sebe oslovio ili kojeg si u Svojoj Knjizi otkrio ili o kojem si ijedno Svoje stvorenje podučio ili koje si iz Svog znanja o skrivenom za Sebe odabrao. alQuddūs. čovjeku se može približiti metaforički smisao kojim će ostvariti narav kakvu ta Imena izražavaju. to je jedini način na koji čovjek može zazbiljiti Božanska imena u svom životu. Zapravo. Takve refleksije primijećujemo i u Ġazālijevom raskazivanju postulata o . da ni qurb niti fanā’. postaju vodič smjernom vjerniku raskazujući mu šta za sebe preuzeti iz svakog Imena kojim je Gospodar Sebe nazvao.. moj perčin kose je u Tvojim rukama. hodeći .. poglavito. a Tvoj sud o meni je konačan. iz jednog obzira u drugi i na horizontu Jednoga.” Riječi . u Drugoj cjelini Ġazālī ističe stav. vodiljom u nedaći i raskrili veo moje nevolje! Allāh. Allāh mu se smilovao i spasio ga. koja su isključivo prijemčiva u odnosu na Svevišnjeg Boga. kazao: “Kakva god nevolja i tuga zadesi neku osobu.

kao jedna forma priručnika suptilnih raznolikosti koje smireno trebamo usvajati. njegova riječ stiče narav posvemašnje upute.324 Indira Hadžić-Bogdanović jednim po jednim. .

preveo I priredio: Nakamura Hardcover. 1324. 5. 1937. 1312/1894. U ovom tekstu je primjenjivan sistem DMG transkripcije. uredio Badruddīn alÕalabī. Ahlwardt. 4. The Islamic Texts Society 1995. Maq¥ad u Katalozima rukopisa: W. Arabic Text. Al-Ghazalī on the Ninety-Nine Beautiful Names of God. ti nazivi su ostavljeni kao takvi bez intervencija. 6. Geschichte der Arabischen Litteratur. Egipat. 8). Beyrouth. Islamic Text Society.. Što se tiče podataka o literaturi koja se odnosi na razmatranu tematiku. fi šarõ ma’ānī asmā’ Allāh al-õusnā. õyā’ ‘ulūm al-dīn.. 7.. Kairo. Dar el-Machreq. 1928. Shehadi. Al-Ghazali on the Ninety-Nine Beautiful Names of God: al-Maq¥ad alasnā. međutim tamo gdje su navedeni originalni nazivi djela pojedinih autora koji su slijedili druge transkripcijske modele.. 2. prijevod. 1. 1. Navedeni sistem je također slijeđen u prilogu koji slijedi. al-Maq¥ad al-asnā. Verzeichniss der Arabischen Handschriften der Königlichen Bibliothek zu Berlin. (Supplementband I). Al-Maq¥ad al-asnā. Berlin. Al-Maq¥ad al-asnā. 1322/ 1904. fi šarõ ma’ānī Asmā’ Allāh al-õusnā. edited with introduction by Fadlou A. 1. Prvo izdanje. 2. ISBN 0946621314. (1906. 39 . Kairo: Taqaddum Press.). 1993. Leiden. prijevod David B. Al-Ghazali. The Ninety-Nine Beautiful Names of God: Al-Ghazali on the Ninetynine Beautiful Names of God. uključivani su svi raspoloživi podaci do kojih smo mogli doći.. (vol. 1982. IV toma. fi šarõ ma’ānī asmā’ Allāh al-õusnā. abū Õāmid Muõammad ibn Muõammad al-Ãusī (1058-1111. Brockelmann. 1899. Burrell and Nazih Daher. March 1993.)... 3.. Al-Maq¥ad al-asnā šarõ asmā’ Allāh al-õusnā. Iõyā’ ulūm al-dīn . fi šarõ ma’ānī asmā’ Allāh al-õusnā. Islamic Text Society. 325 IZVORI I SELEKTIVNA BIBLIOGRAFIJA 39 I/ Izvori Al-Qur’an al-Karīm. ISBN 0946621314. prijevod David Burrell and Nazih Daher. Besim Korkut II/ Primarna bibliografija Al-Ġazālī.Al-Ġazālījevo tretiranje Allāhovih imena u djelu.. C.. Cairo. H.

Ann Arbor...H. 7. 19.. 8. 2002. University of Melbou-rne. The Garrett Collection. A Descriptive Catalogue of Arabic Manuscripts at Princeton.): 17-27. 8. A Descriptive List of Arabic Manuscripts at the British Museum.6. 6. Fadlou Shehadi. 1. Derenbourg.. LazarusYafeh H. 1899. Nu’man.. ch. Imam Ghazali’s Cosmology Reconsidered with Special Reference to the Concept of “Jabarut”.326 Indira Hadžić-Bogdanović 3. . (vol. Faris Hiti and ‘Abd al-Malik. 4. 1925. Leiden: Brill. 71-132. 2. Studies in al-Ghazali. Paris. D. as yet unpublished. Studia Islamica. 1938..). Asian Philosophy. ‘Abdullāh. 5.. I.. 1884. Kojiro Nakamura. 1994.A. 1964. 1417/1997. B. Beyrouth. Thesis (M. Leaman. I). 1985.. 29-46. Princeton University Press. An Introduction to Medieval Islamic Philosophy. p. 9... Catalogue of Oriental Manuscripts in the Library of the University of Michigan. H. London: Routledge. in S. 1975. Asmā’ Allāh al-õusnā / ta’līf ‘Abd al-Allāh ibn Ôāliõ ibn ‘Abd al-’Azīz al-Ġu¥nal-Riyāñ: Dār al-Waãan... 6 (1) (1996. (Typescript). 258-74. Macdonald. Les manuscriptes arabes de l’ Escurial. 1965. Sekundarna referentna literatura Allard Michel. 1993/1994. 10. Tauris. 160 str. Jerusalem: The Magnes Press. with Especial Reference to His Religious Experiences and Opinions.. 1996. 3. B.H. Campanini. A Debate on Reason and Authority in Medieval Islam. Worrell. A. Le problem des attributs divins. 1912. Ellis and Edwards. Al-Ghazzali. M. Farouk Mitha. 11.. London. Al-Ghazali and the Ismailis. 80. Cambridge: Cambridge University Press. Ghazali and the Ash’arites. Nasr and O. The Life of al-Ghazzali. Leaman (eds) History of Islamic Philosophy. An analytical study of the theological debate on the Muslim concept of God and his attributes from Õasan al-Ba¥rī to Abū Õāmid al-Ġazālī. 5. ‘Abd al-Allāh ibn Ôāliõ ibn ‘Abd al-’Azīz al-Ġu¥n. Journal of the American Oriental Society 20. 4. 160 str. Ghazali’s Unique Unknowable God: A Philosophical Critical Analysis of Some of the Problems Raised by Ghazali’s View of God as Utterly Unique and Unknowable. O. Mach Rudolph.. No. 7.

New edition. 4. F. Mağma’ al-bayān fī tafsīr al-Qur’ān... II . 79.A. 13. Gardet. Beirut: 1380/1961. Beyrouth. . W. Kairo Bayrūt: Dār al-Kutub al-’Ilmiyya. 1.. M. Brill-Luzac.Tafsīr asmā’i Allāh al-õusnā. The Chronology of Ghazali’s Writings. III/ Sekundarna bibliografija Abū ‘Alī al-Ãabarsī (1093-1153. Sherif. uvod Muõsin al-Amīn al-Õusaynī al-’Āmilī. uredio: Muõammad Muõyi al-Din ‘Abd alÕamid. G. 18. Halkin. Essai de chronologie des oeuvres de al-Ghazālī. Albany. pp.). Montgomery Watt. Exposition of the Most Exalted Meanings of the Most Beautiful Names of Allah. 714-717. uz napomene sa arapskog na engleski jezik preveo Abraham S... Hartford Seminary Foundation. May. NY: State University of New York Press. The Authenticity of the Works Attributed to al-Ghāzalī. Edinburgh: Edinburgh University Press. Hourani.. 2.. 6. 1943. 17. The Faith and Practice of al-Ghazālī (alMunqidh min al-Dalāl). Encyclopedia of Islam. 16. Journal of the Royal Asiatic Society.. 259 str. Muslim Intellectual: A Study of al-Ghazali. 1952. u 6.. Melkie Selma. 327 12.... Bouyges. Al-asmā’ al-õusnā. Thesis submitted to the Faculty of the Kennedy School of Missions.. Abū Man¥ūr ‘Abd al-Qāhir al-Baġdādī (u. 1960. M. 5 tom. London: George Allen and Unwin. Al-Farq bayn al-firāq. 5. Libanon): Maãba’at al-’Irfān. Maãba’at Saydā’ (Sidon. 1959. ISBN: 1333-56/1914-37. 1963.. Ghazali’s Theory of Virtue. Vol. W. Lib. 1953. 1403/1982. XVIII.. 30 tom. Tel Aviv. Or.. 15.. 1975.. 30 tom. 24-25. 1935. 19. Modern cloth. L. 3. pp. 7547.. London: Brit.). 7. 14.Ed. pp. 429/1037. 6 tom. ca. 1959. Kom: Maktab’Ayat Allāh Uzmā al-Mar’ašī al-Nağafī. Journal of the American Oriental Society.Al-Ġazālījevo tretiranje Allāhovih imena u djelu. u 6. M. Muslem schisms and sects (al-Farq bayn al-firāq). Beirut: 1415/1995. Montgomery Watt. 225-33.

328

Indira Hadžić-Bogdanović

8.

9.

10. 11.

12.

13.

14. 15. 16.

17.

18. 19.

20.

Muslim Schisms and Sects, ‘Abd al-Qāhir Ibn Ãahir Abū Man¥ūr alBaġdādī, Philadelphia: Porcupine Press; facsim. of 1935. edition Sep. 1977., ISBN-10: 0879914505, ISBN-13: 978-0879914509., Dio pod nazivom: „Usul al-dīn“, uključuje materijal o Allahu i Njegovim atributima; Aõmad ibn ‘Alī al-Būnī (Muõyī al-Dīn) (u. 622/1225.), Vidi: Brockelmann, GAL I/2:655f., Skoro sav njegov opus je neobjavljen i nije prošao uređivačke procese; Kitāb šams al-ma’ārif, Beirut: Maktabat al-Ïaqāfiyya (576 str.+16 index), 4 toma; Šarõ ism Allāh al-a’ëam fī al-ruõānī wa yalayyhi kitāb al-lama’at fī fawā’id al-ruõānīyya ‘aëīëat al-sama’at, Cairo: al-Maktabat alMaõmūdiyya al-Tijāriyya bi’l-Azhar, 1358/1939., 119 + index ; Al-’Arabī, Šayê al-Akbar Muõyī al-Dīn, ‘Abū ‘Abdullāh Muõammad ibn ‘Alī ibn Muõammad ibn al-’Arabī al-Hāãimī al-Ãā’ī (1165-1240.), Al-Futūõāt al-Makkiyya, Beirut: Dār Ôadir n.d., 1968, i Cairo Ed. 1911.), IV toma; Kašf al-ma’nā ‘an sirr’asma’ Allāh al-õusnā, ed. and introd. Pablo Beneito and Õasan al-Mamdūõī, al-Lubnān, Mu’assassat al-’Urwat alWuïqā, 1429. (2008.), 200 str.; Al-’Aš’arī, abū al-Õasan Alī ibn Ismā’īl (874-936.), Maqālāt alislāmīyyīn, Kairo, 1950-1954.; Al-Ibānah ‘an U¥ūl al-dīyānah, Kairo, 1929.; Allard, Michel, Le problème des attributs divins dans la doctrine d’AlAs’ari et de ses premiers grands disciples,Beyrouth Impr. Catholique 1965. Grd. in-8 br. XXII-450 pp; index.Très bonne condition ex. non coupé. (Thèse pour le Doctorat ès Lettres présentée à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Paris); Bahā’ al-Dīn Muõammad ibn ‘Izz al-Dīn Õusayn ibn ‘Abd al-Ôamad, (1547-1621.), Dar rumūz-i ism a’ëam, Jawahiri, 93-99, prijevod Stephen N. Lambden, 2006.; Al-Bāqillānī, abu Bakr (950-1013.), Kitāb al-tamhīd, uredio R. McCarrthy; Al-Bayhaqī, abu Bakr Aõmad ibn al-Õusayn (994-1066.), Kitāb alasmā’ wa al-¥ifāt / lil-Bayhaqī, Bayrūt: Dār al-Kutub al-’Ilmiyya, 1984. i 2001., 664 str.; Kairo: Furqān al-Qur’ān al-’Azzāmīyya, 1939.;

Al-Ġazālījevo tretiranje Allāhovih imena u djelu...

329

21. 22. 23. 24.

25. 26.

27.

28.

29.

30.

31.

32. 33. 34.

Kairo: Dar al-Hadiï, 2002.; Ğa’far al-Ôādiq (u. 148/765.), Al-Tafsīr al-sūfī li’l-Qur’ān ‘ind al-Ôādiq, Beirut: Dār al-Andalus, 1979., 272 str.; Kāmil al-tafsīr al-sūfī al-’irfāni li’l-Qur’ān, uredio Dr. ‘Ali Za`ur, Pariz: Dar al-Bouraq, 272 str.; Kitāb al-taqsīm fi ta’bir al-õulm (Tafsīr al-nafsi al-ğasadi wa’l-sūfī alaêlaqi lil-õulm wa’l-ramz wa al-muqaddas),uredio Dr. ‘Ali Za’ur. Paris: Dar al-Bouraq, 2004., 497 str.; Nwyia, Paul, Le Tafsīr mystique attibué a Ga`far Sadiq, Melanges de’lUniversitie Saint-Joseph, 1967.; Recherches (Université Saint-Joseph - Beirut, Lebanon, Institut de lettres orientales); vol. 49. Beyrouth: Dār el-Machreq, 1970., i vol. 43:4, Beirut, 1968.; Ğalāl al-Dīn ‘Abd al-Raõmān al-Suyūãī (u. 911/1505.), Al-Durr almuntaëim fī al-’ism al-a’ëam, Rukopis u biblioteci ‘al-Ëahiriyya’ u Damasku koji se sastoji iz 831 stranice; Al-Durr al-munaëëam fī al-’ism al-’a’ëam, (Rasa’il al-Suyuti No. 17), uredio Sa’īd Muõam-mad al-Liõām, Beirut: ‘Ālam al-Kitab, 1417/1996.; Õağği Hādī Sabzavārī (ca. 1797-1872.), Šarõ al-asmā’ al-õusnā, Kom: Bi-Nafaqat Maktabat Ba¥īratī, 197?, 288, 113 str, faksimil rukopisa, Rağab 1281. (1864.); Ibn al-Ğawzi, ‘Abd al-Raõmān ibn ‘Ali ibn Muõammad Abū Farağ (1126-1200.), The Attributes of God (Daf ’Shubah al-Tashbih bi-Akaff al-Tanzih), introduction Khalid Yahya Blankinship, translation, notes and appendices by ‘Abdullah bin Hamid ‘Ali, original Notes by Imam Zahid al-Kawthari, Bristol, England: Amal Press, 2006., 169 pp.; Al-Muntaëam fī ãarīq al-’umam wa al-muluk, uredili Muõammad and Mu¥tafā ‘Abd al-Qādir ‘Aãā , 17+1 vol., Beirut: Dar al-Kutub al’Ilmiyya, 1315/1995., 6934 str.; Uredio Suhayl Zakkār, XX toma u 13, Beirut, 1995.; Nuzhat al-a’yun al-nawāzir fī ‘ilm al-wuğūh wa al-nazā’ir, uredio Muõammad ‘Abd al-Karīm Kāëim al-Rāñī, Beirut, 1404/1984.; Ziğd al-masir fī’um al-tafsīr, uvod Muõammad Zuhayr al-Šāwīš, 8 tom., Damask, 1384-5/1964-5., bilješke: Aõmad Šams al-Dīn, 8 tom., Beirut 1414/1994.;

330

Indira Hadžić-Bogdanović

35. 36. 37. 38.

39. 40.

41.

42. 43.

44. 45.

46. 47.

48.

Zād al-masīr fi ‘ilm al-tafsīr, Beirut (1384/1964.).; Funūn al-afnan fi al-’ağa’ib ‘ulūm al-Qur’ān, uredio Rašīd ‘Abd alRaõmān al-’Ubaydī, Bagdad 1408/1988.; Ibn ‘Aãā’ullāh (1259-1309.), Traité sur le nom Allah, les Deux Océans, Paris, 1981., prijevod M. Gloton; Nwyia, Paul, Ibn ‘Ata’ Allah (m. 709/1309.) et la naissance de la confrérie sadilite. Edition critique et traduction des Hikam précédées d’une introduction sur le soufisme et suivies de notes sur le vocabulaire mystique, Beyrouth Dar el-Machreq, 1986.; Ibn Barrağān (u. 536/1121.), Šarõ al-asmā’ al-õusnā, Ms. Paris, Bib. Nat. Arabe 2642; Šarõ al-asmā’ al-õusnā, Comentario Sobre Los Nombres Mas Bellos De Dios Ibn Bar-rajan, ‘Abd al-Salām ibn ‘Abd al-Raõmān ibn Muõammad, Madrid, 2000., 571 pp., ISBN 10: 8400079760, ISBN 13: 9788400079765; Al-Išbīlī, abū Bakr Muõammad ibn ‘Abd-Allāh ibn al-’Arabī al-Ma’āfirī (1076-1148.), Andaluzijski malikijski pravnik koji je bio qañī (sudija) u rodnoj Sevilji. Putovao je u Siriju, Irak i Egipat, a jedno vrijeme je bio učenik al-Ġazālīja. Vidi: J. Robson III:707; McAuliffe, 2006., str. 194-196.; Al-Amad al-aq¥ā, Djelo o Allahovim Imenima u formi rukopisa u Rabatu i Istanbulu; Al-Kulaynī, abū Ğa’far Muõammad ibn Ya’qūb (u. 329/941.), AlU¥ul min al Kāfī, (vol. 1-2)., uredio ‘Ali Akbar al-Ġaffārī. Beirut: Dār al Añwā, 1405/1985.; Al-Furū’ min al Kāfī,(vol. 3-7), uredio ‘Ali Akbar al-Ġaffārī, Beirut: Dār al Añwā, 1405/1985.; Muõammad al-Bāqir (u. 57/676.) i Dža’far al-Ôādiq (u. 148/765.), Du’a’ al-simāt, Tradi- cionalno prenošena preko imama Muõammad al-Bāqira (u. 57/676.) i Ğa’far al-Ôādiqa (u. 148/765.), Stephen Lambden, prijevod i uvod; Muõammad Taqī al-Dīn al-I¥fahānī (u. 1914.), Kāšif al-asmā’I; Al-Nasā’ī, Aõmad ibn Šu’ayb ibn ‘Alī ibn Sīnān Abū ‘Abd al-Raõmān (ca. 829-915.), Kitāb al-Nu’ūt: al-asmā’ wa-al-¥ifāt, uredio ‘Abd al-’Azīz ibn Ibrāhīm al-Šahwān, al-Riyāñ: Maktaba al-’Ubaykān, 1419/1998.; Al-Qāsim ibn Ibrāhīm (785-860.), Kitāb al-Mustaršid fī al-tawõīd;

Al-Ġazālījevo tretiranje Allāhovih imena u djelu...

331

49.

50. 51. 52.

53. 54. 55. 56. 57.

58. 59.

60.

61.

62.

Binyamin Abrahamov, Anthropomorphism and interpretation of the Qur’ān in the theo-logy of al-Qāsim ibn Ibrāhīm: Kitāb al-Mustarshid. New York: E. J. Brill, 1996.; Al-Qušayrī, ‘Abd al-Karīm ibn Hawāzin (986-1074.), al-Taõbīr fī l-taèkīr, uredio Ibrāhīm Basyūnī, Kairo, 1968.; Šarõ al-Qušayrī li’l-asma’ Allāh al-õusna, uredio ‘Ā¥im Ibrāhīm alKayālī, Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyya, 2006., 280 str.; Al-Rāzī, Faêr al-Dīn (1149/1209.), G. C. Anawati, Fakhr al-Dīn al-Rāzī, vol. 2:751-5, Tafsīr mafātīõ al-ġayb (Tafsīr al-kabīr), Kairo, 1286/1869.; Al-Tafsīr al-kabīr, Bulaq, 8 tom., 1279-1289/ 1862-1872. Al-Tafsīr al-kabir, Beirut: Dār al-iõya al-turaï al-’arabi, III izd., 32 toma u 16; Aõkām al-basmalat wa mā yata’allaq bihā min al-aõkām wa al-ma’ānī wa-iêtilaāf al-’ulamā’, Bulaq, Kairo: Maktabāt al-Qur’ān, 1988.; Lawām’i al-bayyināt, uredio Badr al-Dīn al-Õalabī, Kairo, 1905.; Šarõ asma’ Allāh al-õusnā (lil-Rāzī: wa-huwa al-kitāb al-musammā lawām’i al-bayyināt šarõ asma’ Allāh ta’ālā wa al-¥ifāt), uredio Sa’d, Ãaha ‘Abd al-Ra’ūf, Kairo: Maktabāt al-Kulliyyāt al-Azhariyya, 1999.; Traité sur les Noms Divins, prijevod i komentar M. Gloton, 2 toma, Paris: Devy, 1986.; Rañī al-dīn ‘Alī ibn Mūsā ibn Ãāwūs al-Õasānī al-Õillī (u. 664/1226.),Muhağ al-du’awāt wa manhağ al-’Abadāt, uredio Šayê Õusayn al-A’lami, Beirut: Mu’assasat al-A’lamī, 1414/1993., 480 str.; Sayyid Kāëim al-Õusaynī al-Raštī (u. 1259/1843.), Šarh du’a al-simāt wa õadīï al-qadr; Sayyid Kāëim al-Õusaynī al-Raštī (u.1259/1843.) napisao je Komentar na Molitvu znakova (1350 stihova i preko 300 stranica) u otomanskoj Kufi (današnji Irak) 15. šabana 1238. (27.4.1823.). Napisan je u formi odgovora na pitanja nekog Mullā ‘Alija Asġara Nīšāpūrīja o jednom dijelu dobro poznate molitve. Ona sadrži opsežan komentar o konceptu Najuzvišenijeg Imena (al-Ism alA’ëam); Al-Ãabaranī, abū al-Qāsim Sulaymān ibn ‘Ayyub ibn Muãayyir Laõmī (873-971.), Kitāb al-Du’ā, uredio i dao uvod Mustafa ‘Abd al-Qādir ‘Aãa, Beirut: Dar al-Kutub al-’Ilmiyya, 1421/2000., 624 str.; Al-Ãabarī, abū Ğa’far Muõammad ibn Ğarīr (838-923.), Ğāmi’ albayān fī ta’wīl al-Qur’ān, 15 vols. Beirut: Dār al-Fikr, 1988., 12 vols.

332

Indira Hadžić-Bogdanović

63.

64.

65.

66.

67.

68.

Beirut: Dār al-Kutub al-’Ilmīyah, 1992., Dār al-Iõyā al-Turāï al-’Arabī, Beirut, Lebanon, 2001.; Tumačenje Qurāna od Abū Ğa’far Muõammad b. Ğarīr al-Ãabarīja; skraćeni prijevod Ğāmi’ al-bayān fī ta’wīl al-Qur’ān, sa uvodom i napomenama J. Coopera; urednici, W. F. Madelung, A. Jones. London; New York: Oxford University Press, 1987.; Taqī al-Dīn Aõmad ibn Taymiyya (u.728/1328.), Kitāb al-asmā’ wa al-¥ifāt, ure-dio Mu¥ãafā ‘Abd al-Qādir ‘Aãā, Beirut: Dār al-Kutub al’Ilmīyah, 1408/1988.; Al-Risālat al-tadmurīyat fī taõqīq al-iïbāt li-asmā’ Allāh wa ¥ifātuh wabayān õaqīqat al-ğam’ bayna al-šar’ wa al-qada , Kairo: Qa¥ī Muõib alDīn al-Êaãīb, 1405/1984., 68 str.; Risalat al-fatwā al-õamawīyah al-kubrā wa yaliha al-risalat al-Madinat fi tahqiq al-mağaz wa al-õaqiqat fi ¥ifat Allah ta’ala; ta¥õiõiha bi-qadr al-imkan wa ta’liq õawašiyaha Muõammad ‘Abd al-Razaq Õamzah, Kairo: Maãba’at al-Madanī,ca. 1967.; Taqrīb al-Tadmurīya: taõqīq al-iïbāt lil-asmā’ wa al-¥ifāt wa-õaqīqat al-jam’ bayna al-qadar wa al-šar’, uredio Muõammad ibn Ôāliõ ibn ‘Uïaymīn; i’tanā bi al-kitāb wa-êarraya aõādīïahu Sayyid ibn ‘Abbās ibn ‘Alī al-Ğalīmī, Kairo: Maktabat al-Sunnat, 1413/1992.; Al-Ãurãūšī, abū Bakr Muõammad ibn Walid al-Andalusī (1059-1126.), Al-Du’ā’ al-māïūr wa ādābah, II izdanje. Beirut: Dar al-Fikr, 1423/2003., ISBN 1-57547-742-4, 344 str., Šesto poglavlje ovog djela, koje se sastoji iz petnaest stranica, nosi naziv: Fī ma’rifat ism Allāh al-a’ëam (O spoznaji najuzvišenijeg Allahovog Imena). IV/ Moderna djela i studije Abd Allāh ibn Ôāliõ ibn ‘Abd al-’Azīz al-Ġusn, Asmā’ Allāh al-õusnā, al-Riyāñ: Dār al-Waãan, 1417/1996-7., 407 str., Originalno predstavljena kao odbrana magistarskog rada. Uključuje bibliografske reference (str. 365-399) i indeks.; Allard Michel, Le problème des attributs divins dans la doctrine d’AlAs’Ari et de ses premiers grands disciples, Beyrouth Impr. Catholique 1965. Grd. in-8 br. XXII-450 pp; index.Très bonne condition ex. non coupé. Thèse pour le Doctorat ès Lettres présentée à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines de l’Université de Paris.;

1.

2.

Al-Ġazālījevo tretiranje Allāhovih imena u djelu...

333

3. 4. 5.

6. 7. 8. 9.

10. 11. 12. 13. 14.

Annemarie Schimmel, Islamic Names, Edinburgh: Edinburgh University Press, 1989.; Mystical Dimensions of Islam, University of North Carolina Press, 1975.; Asqar ‘Umar Sulaymān, Asmā’ Allāh wa ¥ifātah fī mu’taqad ahl alsunnat wa al-ğamā’ah, Jordan: Dār al-Nafā’is lil-Nashr wa al-Tawzī, 1418/1997.; Bediuzaman Said Nursi, Odsjaji, Trideseti odsjaj str. 593-698, Sarajevo, Rejhan, 2007.; Daniel Gimaret, Les Noms divins en Islam, Exégèse lexicographique et théologique, Paris: Les Editions du Cerf, 1988., 448 str.; Arkūnov pregled, M. in Arabica, Tom 37, Broj 2, 1990., str. 244-245(2) Pregled Roger Deladrièrea, D. Gimaret, Les noms divins en Islam. Exégèse lexicogra-phique et théologique», in Revue de l’histoire des religions, 1/1990., [En ligne], mis en ligne le 6 octobre 2004. Muõammad ‘Abd al-’Azīz, Al-Du’ā’ bi’l ism al-’a’ëam, Dar al-`Ulum, 2006., 112 str.; Muõammad Sāliõ Al-’Uïaymin, Al-Qawā’id al-muthlā fi ¥ifāt Allāh wa asmā’ al-õusnā, Saudijska Arabija, 1404/1984.; Qarīb Allāh, Ustaè Dr. Õasan al-Šayê al-Fātiõ, Al-Ism al-’A’ëam li’lMawlā, Beirut: Dar al-Ğil, II izdanje 2002., 112 str.; Tarik Haverić, Srednjovjekovno filosofijsko nazivlje u arapskom jeziku, El-Kalem, Sarajevo, 1991.; Y. Moubarac, Le noms, titres et attributs de Dieu dans le Coran et leurs correspondants en épigraphie sud-sémitique, Louvain 1955., u Le Museon 68 (1955.), 93-135 + 325-368.;

Ključne riječi: Al-Gazali, lijepa Božija imena, svojstva, korpus 99 imena, maqsad, interpretiranje, značenja.

334

Indira Hadžić-Bogdanović

Summary Al-Gazalis treatment of Allah’s name in work of Al-Maqôad al-asnā fi šarõ ma‘ānī asmā’i-llāh al-õusnā The question of Allah’s beautiful names was equally presented in theological and philosophical debates, especially of those of gnostical perception-cognition. Gazali’s work Al-Maq¥ad al-asnā fi šarõ ma‘ānī asmā’i-llāh al-õusnā, moved a number of classical thinkers towards dealing with such topics as well as modern thinkers towards interpretation of his work. The works were commenting, critically examined or contested by Islamic and non - Islamic thinkers. Because of that, the result was a number of works, commentaries, tractates and studies. Almost all classical thinkers, relied on Gazali’s interpretation of certain topics in question or they use it as methodological direction and guideline – towards dealing with such sensitive abstract problems. Gazali, known as merciless criticizer of Farabi’s and Avicena’s works and their interpretation of Islamic sciences about primordial pillars, about which he wrote his last work where he used linguistic and logic category, or methodology of perception which he has criticized, in order to make closer to reader the core of Sufi gnoseological debate about Allah’s beautiful names. That fact gives as a new space for new and different informal reading of Abu Hamid Al-Gazali’s work.

Osman Lavić 200?. 2002. turskom. Kataloškoj obradi rukopisa prethode: „Uvodna riječ“ direktora Fondacije. šesnaesti svezak. Osman Lavić. London – Sarajevo. a potom na turskom. Mustafa Jahić 2000. Al-Furqan. pred čitaoce i naučnu javnost izlazi po jedan novi svezak Kataloga. perzijskom i bosanskom jeziku.. raznovrsnu i zanimljivu grupu čine rukopisi iz leksikografije obrađeni na stranama 251-340. Svezak šesnaesti. U odjeljku rukopisa iz gramatike (strane 3-215) obrađeni su kodeksi pod rednim brojevima 8840-8979. Haso Popara . a smjenjuju se samo oni koji su rukopise obradili: Fehim Nametak 1998. Po ustaljenoj dinamici . ali i iz brojnih drugih disciplina (iz kojih imamo djela u istome povezu). Bogatu.. Haso Popara 2008. Haso Popara 2004.... perzijskom i bosanskom jeziku u Gazi Husrev-begovoj biblioteci u Sarajevu postepeno se privodi kraju. Zejnil Fajić 2003.. „Uvod“ autora kataloga – dati dvojezički (bosanski/engleski). stilistike. iz stilistike (strane 219-240) pod rednim brojevima 8980-9004 i metrike (strane 243-248) pod rednim brojevima 9005-9008.. unutar disciplina. KATALOG ARAPSKIH. XXXI + 784 + 13 faksimila + 12 strana arapskih prijevoda. TURSKIH.GAZI HUSREV-BEGOVA BIBLIOTEKA U SARAJEVU. od broja 8840 do broja 9381. 1429/2008. Obradio Haso Popara. Fondacija za islamsko naslijeđe – Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini. Osman Lavić 2005. Haso Popara 2001. pa su tako prvo obrađeni rukopisi na arapskom. Zejnil Fajić 1999.Zejnil Fajić 2000. djela su razvrstana po jezicima. „Predgovor“ direktora Biblioteke. U ovom svesku obrađena su 542 rukopisna kodeksa.. leksikografije i književnosti (oblasti kojima pripada prvo djelo u kodeksu). metrike..godina i katalog ili dva – već deset godina zaredom.. među . Mustafa Jahić 2003.. pod rednim brojevima 9009-9089.. Projekat katalogizacije rukopisa na arapskom. dok je arapski prijevod uvodnikâ dat na kraju sveska. Mustafa Jahić 1999. i posljednji. u kojima su sadržana 954 djela iz gramatike. Po dosadašnjoj praksi obrade rukopisa u Gazi Husrev-begovoj biblioteci i u ovom svesku. “Izvori i literatura“ i primijenjena „Transkripcija“. PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA.

729-742). godine na arapskom jeziku. pod rednim brojevima 9373-9381. stoljeća. arapsko-perzijski. Katalog je urađen prema uobičajenim standardima. prije više decenija usvojenom metodom i iskustvima autora sličnih kataloga drugih rukopisnih kolekcija u zemlji i svijetu. naslova u transkripciji (str. u prepoznavanju materijala i određivanju porijekla papira te kod dešifriranja marginalnih zabilježaka. U književnost kojoj je autor kataloga pridružio i epistolografska djela (munša’at) svrstani su kodeksi obrađeni na stranama 341-699. 777-780) i kataloški indeks (str. pod rednim brojevima 9090-9381. Zahvaljujući tome. 765-769) i mjesta (str. ličnosti. Indeksi: (originalnih) naslova (str. rik’a). pojmova i institucija. stručno i sa puno korisnih detalja. arapsko-bosanski. prepisivača (str. te dva manja anonimna tursko-bosanska rječnika (redni broj 9084 i 9085) također iz 18. tursko-bosanski. Mada skoro polovinu čine arapsko-turski rječnici. tursko-bosansko-arapski i bosanskotursko-bosanski rječnici od kojih je najstariji kodeks sa četiri arapsko-perzijska rukopisa prepisan u mjesecu zu-l-hidždžetu 608. autora (str. perzijsko-bosanski. . ta’liq. stoljeća. odnosno u maju 1212. godine. perzijsko-turski. Pri obradi rukopisa autor se služio. 759-763). Među takvima ističu se dva prijepisa popularnog Potur Šahidije – Maqbul-i ‘arifa Muhameda Hevaije Uskufije iz 18. Među njima je i zaboravljeni komentar Mehmeda Handžića na poznato djelo Hasana Kafije Pruščaka Usul al-hikam fi nizam al-’alam. kod navođnja likovnih ukrasa.781-784) olakšavaju pronalaženje traženih djela. za Gazi Husrev-begovu biblioteku u Sarajevu već tradicionalnom. i mada se radi o mlađim prijepisima anonimnih radova i poema Muhameda Ruždije i ovi rukopisi imaju određenu kulturološku i historijsku vrijednost. napisan u Kairu 1346/1927. 701-727). 743-758). 771-775). bivših vlasnika i vakifa (str. našu posebnu pažnju privukli su rječnici u kojima je jedan od jezika bosanski. njih je čak 38. pri uspješnom odgonetanju arapskih grafema pisanih rukom više desetina kaligrafa. arapsko-tursko-bosanski. jer je svaki obrađeni kodeks (često i svako djelo u njemu) prepisalo drugo pero i druga ruka i prepoznavanju raznih duktusa arapskoga pisma (nesh. arapsko-turski. Književnosti na bosanskom jeziku pripadaju kodeksi obrađeni na stranama 683-699. arapsko-perzijsko-turski. signaturni (str. i 19. To je naročito vidljivo kod obrade rukopisa bez navedenog imena autora i naslova ili varijanti naslova. hidžretske.336 Ocjene i prikazi kojima su arapsko-arapski. kod nekompletnih rukopisa kojima nedostaju početak i kraj.

Sabita. perzijskih i bosanskih rukopisa. godine sačinjenog u Banjoj Luci. Hasan u Ibrahim-hanovom saraju u Banjoj Luci. turskih. muderisi. treba odati priznanje za uloženi trud i umijeće u istraživačkom radu i na ostvarenim rezultatima. Kufi. Safije. ljudima i institucijama. izlazi pred domaću i svjetsku javnost sa još jednim značajnim djelom koje će posebno obradovati onaj dio istraži- . Derviš Mustafa u Roznamedžijinom hanikahu). koji nam je od prije poznat kao prevodilac na turski jednog djela o tesavufu iz 1038/1627-28. Gazi Husrev-begova biblioteka u Sarajevu. Zikrije). Hasana Kafije. Qurtubi) nastalih u višestoljetnom razdoblju. godine na turskom jeziku napisao Abdussamed Ibrahim b. Kao bivši vlasnici opisanih rukopisa susreću se brojne institucije i pojedninci (džamije. perzijskih i bosanskih rukopisa. po šesnaesti put. Salih-efendije i dr. muftije. a to opet daje sliku teritorijalne rasprostranjenosti knjige. Ibrahim. Posebno raduje i poseban značaj ima identifikacija autora medžmu’a (šejha Ahmeda Gore. Akbarabadi. zadnji dan mjeseca safera 1058/1648. Ahmed iz Tripolisa. a Gazi Husrev-begovoj biblioteci na vrijednom izdanju.) i novih kopija djela ranije poznatih autora sa naših prostora (Adnija. Mustafe Ševkije Užičanina. valije). šejhovi. Davlatabadi. tekije. medrese. Džafer iz Travnika. imami. Abdulah-efendije Maglajlića. godine i komentar na popularnu kasidu „Munferidžu“ koji je u srijedu. Andalusi. Ilhamije. autoru šesnaestog sveska Kataloga arapskih. kadija u Visokom. Vrijedno je istaći. Zbog svega navedenog. mula Mustafe Biogradlije. Nesuha Duvnjaka. kapetani. Isbeije.Ocjene i prikazi 337 Obrađeni rukopisi sadrže djela autora sa širokog prostora islamskoga svijeta (Širazi. bogatstva knjižnog fonda pojedinih kolekcija i društvene pripadnosti vlasnika (softe. Šejh-Juje. Kao prepisivači susreću se osobe iz raznih mjesta koje su živjele u različitim vremenima od trinaestog do početka dvadesetog stoljeća (Nesuh u nahiji Kladanj. Alija iz Varcara. Azhari. da se autor Kataloga osvrtao i na marginalne i druge bilješke na rukopisima iz kojih se crpe vrijedni podaci o pojavama. turskih. hadži Halil iz Bagdada). također. Muhamed Pruščak. Alidedea. dizdari. koji je pripremio hafiz Haso Popara. Alija u Jildirim Bajezidovoj medresi. Ovim novim sveskom Kataloga arapskih. To su jedina dva do sada pronađena djela ovoga Pruščaka koji je jedno vrijeme služio kao muftija u Budimu. kadija u Egiptu. Aga-dedea. kadije. mula Numana Fočaka. Ishak. Tome treba dodati jedini do sada poznati primjerak putopisa na hadž hadži Mustafe Novljanina iz 1180/1766-67. hafizu Hasi Popari.

na arapskom. književnosti. umjetnosti i kulture uopće koji se bave islamom i onim što o njemu baštini Bosna i Hercegovina. znanosti. Ismet Bušatlić . turskom. perzijskom i bosanskom jeziku.338 Ocjene i prikazi vača povijesti. pismenosti.

nije potrebno predstavljati ni bosanskohercegovačkoj ni našoj balkanskoj ili južnoevropskoj naučnoj javnosti. u Mostaru).LJUBOVIĆEVO AFIRMIRANJE KLASIČNE BOSANSKE NAUČNE SLAVE Amir Ljubović. gramatičkim. Leiden and Boston. Amir Ljubović je istraživač koji je strogo usredsređen na svoj predmet. Brillovo izdanje Ljubovićeve disertacije Kao što ne treba posebno predstavljati Amira Ljubovića. The Works in Logic by Bosnian Authors in Arabic. U našoj naučnoj javnosti Amir Ljubović je zasluženo (i s pokrićem u objavljenim djelima) u samom vrhu najzaslužnijih bosanskohercegovačkih naučnika za naučnu valorizaciju i predstavljanje djela Hasana Kafija Pruščaka (um. poetike i sl. dugogodišnjeg profesora Filozofskog fakulteta Univerziteta u Sarajevu. specijalistu za predmete i područja orijentalnoislamske civilizacije na Odsjeku za Orijentalnu filologiju. Mustafe Ejubovića (um. u Carigradu). 1707. Brill. logike. preciznost i metodološka strogoća jesu opća obilježja njegovih knjiga i studija. u Pruscu). u Sarajevu) te mnogih drugih bošnjačkih autora koji su se bavili arapsko-islamskim filozofskim. izdavača Ljubovićeva djela The Works in Logic by Bosniac Authors in . Amir Ljubović – autor naučne strogoće i jasnoće Amira Ljubovića. 2. U vezi sa studijama i knjigama Amira Ljubovića potrebno je ukazati na važnu činjenicu koja obilježava njihova autora. Profesor dr. izd. 1792. Ljubović se i prije odbrane svoje doktorske disertacije iz filozofskih nauka (1988. isto vrijedi i za Brill. logičkim. Nakon odbrane doktorske disertacije Amir Ljubović je i formalno dobio i zaimao priznanja kao meritoran istraživač naše rukopisne baštine s područja filozofije. Muhameda Muse Allameka (um. koja je bila posvećena djelima bosanskih muslimanskih autora iz područja logike na arapskom jeziku. afirmirao kao strogo profiliran istraživač s područja kompleksnih historijskih tema i rukopisnog naslijeđa orijentalno-islamske civilizacije kod nas. 1636. 1615. sintaksičkim. godine na Filozofskom fakultetu u Sarajevu). Muhameda Čajničanina (um. semantike. Akribičnost. semantičkim disciplinama. (252 pages) 1. 2008.

III. u Evropi je već desetljećima najafirmiraniji izdavač mnogobrojnih djela o islamu. I dok je bilo epoha kad je Brill bio orijentiran na orijentalistička djela ekstremne retorike o islamu i afirmirao djela koja na nekim svojim stranicama ili poglavljima poriču civilizacijske i kulturne vrijednosti islama. Index of English Logical Terms (Indeks logičkih termina na engleskom). 25) (Bošnjački autori i njihovi radovi iz logike). Slijedi potom pet glavnih dijelova ove knjige: I. Brill je svojom izdavačkom politikom sve više okrenut i prema autentičnom muslimanskom diskursu o islamu. muslimanima. 57) (Karakteristike spisa/radova iz područja logike). I sama pojava Ljubovićeva djela The Works in Logic by Bosniac Authors in Arabic svjedoči da se Brill davno odrekao ekstremnog orijentalističkog tretiranja islama i njegova naslijeđa. IV. ovdje treba kazati da već odavno to nije slučaj.340 Ocjene i prikazi Arabic. a potom se daje Introduction (Uvod). V. Logic in the Classical System of Islamic Sciences (str. II. Index of Personal Names (Indeks osobnih imena). Comparison: Bosniac Logicians and Logicians of Western Europe (str. - . Index of Arabic Logical Terms (Indeks logičkih termina na arapskom). Brill. Potom od stranice 193 – 247 slijedi: Conclusion (Zaključak). islamskim naukovnim područjima i disciplinama. 169) (Logika u klasičnom sistemu islamskih nauka). Development of Arabic Logic by the 16th Century (str. Djelo počinje sa Transcription Table (tabela transckripcije) i List of Abbreviations (popisom skraćenica). holandski izdavač sa sjedištem u Leidenu. islamskom istoku. 9) (Razvoj arapske logike do XVI stoljeća). Glossary of Logical Terminology (Rječnik logičkih termina). Characteristics of Works in the Field of Logic – Issues in the Field of Logic (str. 143) (Usporedba bošnjačkih logičara sa zapadno-evropskim logičarima). Bosniac Authors and Their Works (str. Formalni sadržaj djela The Works in Logic by Bosniac Authors in Arabic uređen je i opremljen po najstrožijim metodološkim propozicijama velikih izdavača.

Ocjene i prikazi

341

3. Hvale vrijedno predstavljanje naše klasične logičke i filozofske baštine Kad listamo i čitamo Ljubovićevo djelo The Works in Logic by Bosniac Authors in Arabic pokušavamo se za trenutak staviti u poziciju stranih čitatelja i istraživača koji će ovu izvanrednu knjigu čitati u ovom Brillovom izdanju. Smatramo da su dvije konstante ovog Ljubovićeva djela najvažnije i pretpostavljamo da će ih i drugi znatiželjni čitatelji također otkriti. Prvo, najuočljivije što će čitatelji i istraživači naći na stranicama djela The Works in Logic by Bosniac Authors in Arabic je činjenica da profesor Ljubović dokumentirano pokazuje viševjekovno bosanskohercegovačko muslimansko nasljedovanje i izučavanje logike iz, poglavito, grčke i arapske tradicije izučavanja logike. Tu su veliki i važni razlozi koji svjedoče da je Ljubović objavljivanjem ovog djela na engleskom ponudio nesvakidašnje vrijedno afirmiranje naše kulture i obrazovanja. Danas je engleski najprestižniji svjetski jezik, onaj nezaobilazni naučni koine ili lingua franca svjetskoga znanja i naukovnoga iskustva. Profesor Ljubović je objavljivanjem djela The Works in Logic by Bosniac Authors in Arabic predstavio ne samo ono što je stručno filozofsko i logičko na stranicama desetina arapskih rukopisa koje je pomno izučio i konsultirao, već je na najbolji način pokazao da je Bosna (i Hercegovina) odavno korespondirala sa poznatim i priznatim naukovnim tradicijama islamske klasične epohe, a preko nje i sa naukovnim tradicijama drevne Grčke, Perzije itd. Drugo, objavljivanjem djela The Works in Logic by Bosniac Authors in Arabic profesor dr. Amir Ljubović je na sustavan način ponudio pregledan enciklopedijski priručnik klasične arapske logičke terminologije sa adekvatnim i općeprihvaćenim standardnim i naučno akceptiranim prijevodom na engleski jezik. Na ovom mjestu važno je preporučiti ovo Ljubovićevo djelo svima nama koji s arapskog ili, pak, s engleskog prevodimo studije i djela filozofskih, teoloških i logičkih tema i sadržaja. Izraslost i stasalost neke nauke (ili naučne discipline) najbolje se vidi kroz stasalost i razraslost njene terminologije. To pokazuje i Ljubovićeva knjiga The Works in Logic by Bosniac Authors in Arabic. ...

342

Ocjene i prikazi

Ima lijepih stvari u ovoj našoj tmurnoj i učmaloj bosanskoj stvarnosti. Jedna od lijepih stvari, jedan od lijepih događaja, jeste ovo djelo prof. Dr. Amira Ljubovića. Objavljivanjem The Works in Logic by Bosniac Authors in Arabic u izdanju renomiranog Brilla profesor Ljubović je podigao ugled i naših islamskih i naših orijentalističkih studija. Na tome mu treba odati priznanje i iskazati zahvalu, te tom zahvalom i priznanjem podstaći i sve druge da se predstave na svjetskim jezicima. Enes Karić

PRILOZI ZA ORIJENTALNU FILOLOGIJU 57/2007., Orijentalni intitut u Sarajevu, Sarajevo, 2008., str. 318.
Nastavljajući uspješan rad, Orijentalni institut je protekle godine izdao 57. broj Priloga za orijentalnu filologiju (POF) čime je za korak bliže značajnom jubileju 60. broju ovog godišnjaka. Ono što se već na samom početku nameće kao prvi dojam i što skreće pozornost, jeste internacionalni karakter časopisa. On nije samo formalan nego i stvaran. Osim na bosanskom radovi su pisani na engleskom i turskom, to znači da u njemu sarađuju i autori izvan naše regije. U eri opće globalizacije to i nije neka novina ili iznenađenje. No, mora se priznati da je to za jedan časopis ove vrste u Bosni i Hercegovini u ovom trenutku ipak nešto na što treba skrenuti pažnju. Potvrda je to da je POF kao časopis i dalje poznat i priznat, uprkos svim nedaćama što su ga pratile. Mnogi časopisi tog ranga izgubili su bitke za svoj opstanak ili kontinuirani izlazak, a vrlo su značajni za bosanskohercegovačku nauku. Ja ću navesti dva vrlo važna: GDI, GZM (i dr.), od kojih se prvi potpuno ugasio a drugi tek povremeno izlazi. To je veliki gubitak, posebno s aspekta rezultata koje su ti časopisi postigli u našoj historijskoj nauci. U tom kontekstu naprijed navedena činjenica potvrda je da se POF još uvijek prati u svijetu struke i nauke, da objavljivanje u njemu predstavlja prestiž, i nadasve to je priznanje samom časopisu. Naravno, želim podsjetiti da se u POF-u i ranije objavljivalo na raznim jezicima: engleskom, njemačkom, ruskom, francuskom, turskom. To znači da on samo nastavlja svoju staru tradiciju. POF je prepoznatljiv i jedinstven časopis na našim, ali i u regionalnim prostorima. On je profiliran kao časopis koji se bavi pitanjima kulturne baštine i povijesti naših krajeva u razdoblju osmanske vladavine. To donekle determinira njegovu sadržajnu koncepciju koja je postala tradicionalna. Prema tome, i ovaj broj je u tom duhu i želim ukazati na to da se i novi broj bavi sljedećim oblastima: 1. filologijom (dakle jezikom i književnošću), 2. historijom i diplomatikom, 3. islamskom umjetnošću, 4. kulturnom (arhitektonskom) baštinom. Naravno, ne treba zaboraviti ni neke druge sadržaje časopisa, uvjetovane različitim događajima ili pojavom publikacija POF-u bliske tematske i problemske naravi. Prema tome, pored navedenog ovaj broj ima još: in memoriam, prijevodi, osvrti (polemike), izvještaje sa skupova i kongresa i, naravno, prikaze.

344

Ocjene i prikazi

Praksa je da sjećanja na istaknute ličnosti u oblasti kojom se časopis bavi donosi na prvim stranicama. Ovaj put naše čitatelje upoznajemo sa životom i djelom saradnika POF-a rahmetli prof. dr. Bećira Džake, poznatog iraniste, profesora na Filozofskom fakultetu u Sarajevu i Muhameda Ždralovića, dugogodišnjeg rukovoditelja Orijentalne zbirke Arhiva Hrvatske akademije znanosti i umjetosti i profesora Islamske civilizacije na Filozofskom fakultetu Zagrebačkog sveučilišta. Ove priloge donose profesori Namir Karahalilović i Fehim Nametak. Ostatak predstavljanja podijelit ćemo u dva bloka, književno-jezički i historijski. Radove iz oblasti jezika i književnosti potpisuju univerzitetski profesori: dr. Ekrem Čaušević, ,,Upitne rečenice u turskom jeziku“, dr. Kerima Filan, ,,Osobitosti osmanskog jezika Mula Mustafe Bašeskije“, dr. Sabina Bakšić, ,,Pragmalingvistički aspekt nekih osmanskih dokumenata“. Ovi autori, kao i naslovi radova pokazuju slojevitost problematike u oblasti jezika, različite mogućnosti proučavanja određenih pitanja. Oni otvaraju one probleme kojima se ranije nije poklanjala pažnja i na taj način popunjavaju znanstvene praznine u nauci, bilo u oblasti lingvistike modernog ili osmansko-turskog jezika. Sama tematska šarolikost reflektira povijesnu evoluciju turskoga jezika, dinamičnost razvitka, ali i društvene i povijesne tokove, kao i samo društvo i njegovu slojevitost. Zato analiza jezika, bilo onoga kojim se služi Bašeskija bilo jezika osmanske diplomatičke građe, kako autori zaključuju, zorno pokazuje da je i kroz jezik moguće prepoznavati društvene slojeve, odnosno pripadnost pojedinim društvenim slojevima osmanskog društva. Dva su rada iz oblasti književnosti, jedan književno-historijske drugi književne naravi. Dr. Adnan Kadrić u svome radu „Ka narativnoj skici djela Povijest osvajanja Egipta 1517. godine bosanskog pjesnika Ali-bega Hercegovića Širija“ uvodi u ,,svijet bosanskog“ autora i potomka bosanske plemićke porodice Kosača, sina Ahmed-paše Hercegovića i unuka Stjepana Kosače. On je ujedno i potomak osmanskih sultana po ženskoj liniji. Kadrić daje temeljne informacije o obilježjima Širijeva jezika i stila, fabuli ovoga djela posvećenoga njegovom dajdži Selimu I. U naslovu „Kruženje čaše od Walida ibn Yazida do Zijaije Mostarca“ dr. Namir Karahalilović tretira pitanje širenja motiva iz jedne u druge književne tradicije kao i mogućnosti značenjskih transpozicija toga motiva. Radove historijske i kulturno-historijske naravi u ovom broju potpisuju: Hatidža Čar-Drnda, Mehmed Demiryurek, Rustem Bozer, Machiel Kiel, Alma Omanović-Veladžić, Tihomira Mršić.

Ocjene i prikazi

345

U tematskom pogledu tri su rada historijske naravi, jedan iz oblasti islamske umjetnosti, dva iz kulturne baštine. Vremenski okvir koji pokrivaju teme, također je veoma širok, i on u potpunosti, istina sa različitim stepenom zastupljenosti, pokriva cjelokupno osmansko razdoblje, od prvih godina do kraja osmanske uprave. Ohrabruje činjenica da nakon stanovite pauze u ovom broju ponovo imamo radove koji se odnose na kasno razdoblje osmanske vladavine. Moglo bi se reći da ovaj put oni dominiraju. Prvo je važno zbog činjenice da je taj period (19. stoljeće) barem kada se tiče osmanistike nekako danas zapostavljen. Drugo, da se određena pitanja iz 19. stoljeća aktueliziraju i na temelju osmanske arhivske građe, dakle da im se ne pristupa samo iz perspektive vanjskoga promatrača, nego i iznutra. Samo je tako moguće doći do cjelovitog suda o pojedinim događajima i procesima. Vrijeme ne dopušta elaboriranje svakog rada ponaosob, i stoga ćemo na neke samo informativno ukazati kao: ,,Kritobulov opis osmanske opsade Jajca 1464. godine’’, koji s grčkog izvornika preko francuskog dospijava i na naše jezičko podneblje u prijevodu Tihomire Mršić iz Zagreba, i drugi rad naslovljen ,,Kalaun Jusuf-pašina džamija u Maglaju, datum izgradanje i karakteristike“ iz pera Machiela Kiela. Jedan dio svakodnevnog života Sarajeva odslikava nam Alma Omanović-Veladžić u naslovu ,,Iz Sarajevske svakodnevice početkom 19. stoljeća (bračni ugovori 1800.-1810. godine)“. On je vrijedan pažnje ne samo po svojoj tematskoj suštini nego i po tome što je rađen na temelju voluminoznog djela Tarih-i Enveri (kod nas poznatijeg kao Kadićeva hronika) pisanog na osmanskoturskom jeziku. ,,Popis prihoda i rashoda vakufa u Foči od 1865. do 1874. godine“ rad je Hatidže Čar-Drnda, rad je rađen na prvorazrednom historijskom izvoru, sidžilu fočanskog kadiluka iz druge polovine 19. stoljeća. Takvih izvora, nažalost, do danas je sačuvan veoma mali broj. Važan je i stoga što se odnosi upravo na grad u kojemu je vakufska imovina doživjela u svojoj povijesti nezapamćenu devastaciju. On je jedan od rijetkih tragova o mnogim vakufima, o čijem nekadašnjem postojanju danas spoznaje možemo stjecati samo na temelju pisanih tragova o njima, istovremeno je i pečat protiv zaborava tih vakufa. Želim skrenuti posebnu pažnju na rad Mehmeda Demiryureka, pod naslovom Bosna Halkinin Istirhamati. Radi se jednoj predstavci, zamolbi, nekoj vrsti pritužbe ili žalbe Bošnjaka upućenoj sadriazamu 1875., dakle

346

Ocjene i prikazi

posljednjih godina osmanske uprave u Bosni. Riječ je o dokumentu, ponuđenom u tri varijante, rezimirani prijevod predstavke na turskom jeziku, transkribiranoj latiničnoj varijanti na osmanskoturskom i faksimilima samog izvornika. Prva zanimljivost na koju želim ukazati jeste da se originalan tekst ovoga dokumenta čuva u grčkom dijelu Kipra, (u Nikoziji), u Biblioteci rukopisa na turskom jeziku. Predstavka je osim uvoda podjeljena u 13 odjeljaka koji govore o problemima u zemljoradnji, teškim uvjetima privređivanja, nametima, stočarstvu, trgovini, ubiranju desetine, eksploataciji šuma, gradovima i njihovoj zapuštenosti, nenamjenskom trošenju gradskih prihoda, nepoštivanju propisa koji se odnose na uređenje gradova, zamjenskim porezima na nekadašnje timare, nepravilnostima kod izbora, putevima i mostovima, poteškoćama proisteklim iz nametanja poreza na ime nesluženja vojske za nemuslimane, potrebe njegovog prilagođavanja platežnim mogućnostima i sudstvu. Nema skoro ni jedan segment društvenog života koji ovim nije obuhvaćen. Želim podsjetiti da se u uvodnom dijelu predstavke, koju potpisuje preko 300 osoba, naglašava lojalnost državi, ali isto tako da se želi ukazati na realnost, probleme s kojima se stanovništvo susreće, potrebu otklanjanja slabosti, nezakonitosti i sl. Ustvari, predstavka nije ništa drugo nego dijagnoza slabosti sistema, korumpiranos činovnika. I to, naravno, kao što se iz samog teksta predstavke vidi, nije prva, što upućuje na ignorantski odnos državnog vrha prema zahtjevima. Ovaj dokument zorno pokazuje da je osmansko društvo klasno društvo, te da u interpretacijama treba polaziti od tih pretpostavki, da teškoće dijele svi podjednako, bili oni muslimani ili ne, ovisno o tome kom društvenom sloju pripadaju. To nameće potrebu da se napuste predrasude u kojima je konfesionalna pripadnost osnovni kriterij određivanja položaja, odnosno osnovni uzrok podređenog položaja, izvor diskrimina-cije, eksploatacije i sl. Naprosto, nije moguće generalizirati i stavljati znak jednakosti, raja – obespravljeni, tj. nemuslimani, a bogataši – privilegirani, tj. muslimani. Paradoks je u tome što su barem u Bosni većinu rajinskog sloja činili muslimani, ali se uvijek upravo tu naglašavala spomenuta formula. Svi naprijed istaknututi problemi podjednako su, dakle, pogađali i jedne i druge. Predstavkom se iskazuje solidarnost sa siromašnijim nemuslimanima, pokazuje briga o njima. Ovakva pitanja nužnim nameću potrebu većeg poklanjanja pažnje izučavanju pojedinih događaja i procesa iz osmanske perspektive, posebno

Ocjene i prikazi

347

burnog 19. stoljeća, koje u našoj historiografiji osmanske provenijencije mora dobiti više prostora. Aladin Husić

.

prepisivač je napisao samo 28. treći dio. Dokumenti su podijeljeni u četiri cjeline. (4. Vođa ovog opsežnog projekta je direktor Državnog arhiva Republike Turske doc. Sadrži fotokopije originalnih dokumenata koji dokazuju da je osmanska vlast bila sposobna da pravedno i tolerantno upravlja društvom koje je živjelo na tri različita kontinenta.4. koji se odnosi na zemlje Zapada i sadrži 17 dokumenata. te četvrti dio pod nazivom “Islamske zemlje”. odnosno društvom sa različitim vjerskim. maj.) spojio sa tekstom dokumenta što može stvoriti grešku.-1481. nepovredivost imetka i života te slobodno kretanje i udruživanje. Gökkubbe Altında Birlikte Yaşamak . Što se tiče datuma nastanka Ahdname. Başbakanlık Devlet Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivı Daire Başkanlığı. i to: prvi dio pod nazivom “Tolerancija”. mezhebskim i kulturnim identitetom. nacionalnim. Prvi dokument u knjizi je Ahdnama sultana Mehmeda Fatiha (vladao 1444. ali nije .belgelerin diliyle osmanlı hoşgörüsü (Živjeti zajedno pod istim nebeskim svodom – osmanska tolerancija dokazana dokumentima).T. 2006. i povukao se sa prijestolja iste godine. sloboda ličnosti. Djelo sadrži 367 stranica. drugi dio pod nazivom “Azilanti”. koji sadrži 35 dokumenata. koji sadrži 28 dokumenata.C. Yusuf Sarınay. Radi opsežnosti i važnosti ovog projekta.belgelerin diliyle osmanlı hoşgörüsü (Živjeti zajedno pod istim nebeskim svodom – osmanska tolerancija dokazana dokumentima).1478. koji sadrži 10 dokumenata. godine. vladao drugi put od 1451. U knjizi je dat faksimil kopije Ahdname.) kojom se 28. pored slobodnog ispovijedanja njihove vjere. djelo je uređeno tako da je data fotokopija dokumenta na osmanskom jeziku. dr. Djelo je izdato u Ankari 2006. a nakon toga izložen je smisao i sadržaj teksta na turskom i engleskom jeziku.05. a prepisivač je datum prepisa muharrem 883. potom njegova transkripcija. godine Franjevcima u Bosni osigurava i garantira. ISNB: 975-19-3842-2 Tim stručnjaka zaposlenih u Arhivu za dokumente na osmanskom jeziku koji djeluje u okviru Državnog arhiva Republike Turske izdao je djelo Gökkubbe Altında Birlikte Yaşamak . Ankara.1463.

te je on zatražio utočište u Osmanskom carstvu. Drugi dokument je pismo pravoslavnih stanovnika sa područja Tuzle u Bosni kojim se zahvaljuju sultanu Abdulmedžidu (vladao 1839. U jednom pismu koje je poslao nadbiskup katolika iz Bosne zahvaljuje se sultanu Abdulmedžidu (vladao 1839. Pošto ga je država ocijenila kao uspješnog diplomatu. Dvojici članova srbijanskog senata koji nisu mogli izdržati ponašanje Knjaza Miloša (vladao od 1815.350 Ocjene i prikazi napisao godinu. a 500 groša osmerici visokih uglednika iz Srbije koji su došli kasnije. koji je dobivao mjesečnu plaću od 5000 groša na toj poziciji.. Savjetnik iranskog ambasadora u Istanbulu Mulkum-han. Edmiju Stanojeviću i Aleksandru Nadoviću2 određena je mjesečna plaća od 2500 groša. septembar 1566. 14/2_1-.-1839.) zbog slobode ispoljavanja vjerskih osjećanja. U drugom dijelu knjige dokumentovani su zahtjevi za azil u Osmansku državu. (maju 1560. zatražio je osmansko državljanstvo.) izdao je ferman (naredbu) u mjesecu šabanu 967. april 1520.-1861. kao i mjesečna plaća. U pismu se navodi da su katolici ovu vijest dočekali sa suzama radosnicama. Düvel-i Ecnebiye Defteri. koji nije teško naći. te da su privilegije koje je dao sultan Mehmed Fatih crkvama i manastrima skoro nestale. Sultan Sulejman Veličanstveni (vladao 27.) što je dopustio izgradnju 9 crkvi u Bosni. navest ćemo primjer koliko se vodilo računa da se ne čini ništa što je na štetu podanika Osmanskog carstva.1 Budući da se prvi dokumenat odnosi na naše prostore. Međutim izdavaču možemo zamjeriti što nije dao faksimil originala.-1861. ali da su ponovo uspostavljene naredbama sultana Abdulmedžida. Naređeno je da se na dostojanstven način dočeka Muhamed-han kojeg je iranska država protjerala u Tabriz.) jermenskoj patrijarhiji. sa oduševljenjem smo prišli ovom djelu. te je i nazvan “Azilanti”. 1 2 BOA. Još jedan dokument u ovoj cjelini odnosi se na pomoć sultana Abdulhamida II (vladao 1876-1909. dodijeljena mu je plaća od 6000 groša i čin drugog stepena.6. Vjerovatno se misli na uglednu srbijansku porodicu Nedić.) prema njima dodijeljen je azil u Osmansko carstvo. Sedam dokumenata od ukupno 35 koliko sadrži dio o toleranciji odnosi se na Bosnu. .) da se od stanovnika Smedreva ne uzima veći porez od onoga koliko je zakonom propisano. Pored ovih nekoliko primjera koje smo naveli kao dokaz vjerske tolerancije.

mi nećemo uzmicati od službe Osmanskoj vlasti. Budući da je dugi niz godina vladala diplomatska netrpeljivost između Turske i Jermenije zbog optužbi da je Osmanska država počinila genocid nad Jermenima. pripadnici Jermena. U pismu se navodi: “Mi. a koji su se nastanili u Edirnama. Ustvari. Unatoč riječima pojedinih buntovnika. ali da je ovaj humani gest osmanskog sultana primjer za sve evropske zemlje. pismo predstavnika Jermena u kojem se izvinjavaju zbog zlodjela nekih pripadnika svog naroda predstavlja nesumnjivo važan dokument u ovom djelu.-6. U ovom dijelu navodi se još jedan zanimljiv dokument o pomoći stradalnicima od požara u Americi. Amrički izaslanik se zahvalio na ovoj pomoći u ime svoje zemlje. Između pripadnika islama i Jermena su oduvijek postojali prijateljski odnosi. kao i prema drugim sultanovim podanicima. U posljednjem dijelu koji dokumentuje odnose sa islamskim svijetom posebno mjesto zauzima kopija sporazuma između Irana i Osmanske države o međusobnoj saradnji u vezi s pitanjem hadžija. trgovine i mezheba. za nas je čast da budemo državljani Osmanske države. te da je ovo djelo izašlo upravo u to vrijeme.-1909.). U ovom dijelu se nalaze pisma osmanskih sultana upućena vladarima Zapadnih zemalja. U ovom dijelu se navodi i pismo sultana Sulejmana Veličanstvenog (vladao 27.) upućeno francuskom kralju Franji II (vladao 1559. Nakon ovog dokumenta navodi se i pismo stanovnika Irske i uglednika te zemlje u kojem se zahvaljuju sultanu Selimu II (vladao 1566. U jednom od tih pisama sultan Sulejman Veličanstveni izražava svoje zadovoljstvo vladaru Francuske zbog poboljšanja odnosa između Francuske i Engleske. septembar 1566. Ferman je izdao sultan Abdulahamid II (vladao 1876.) za materijalnu pomoć u vrijeme velike gladi i oskudice. svjedoci smo sultanove dobrote prema nama.Ocjene i prikazi 351 U ovom djelu nalazi se kopija nekoliko listova iz popisa stanovništva sa imenima Jevreja koji su protjerani iz Španije i Portugala.) na molbu kraljeve majke da im pruži pomoć. U sporazumu koji je zaključen između Abdulbaki-hana. april 1520. a pomoć je iznosila 300 lira. Oni navode da su se za pomoć obraćali i drugim zemljama. zarobljenika. a ovu vijest su prenijele sve američke novine.” Posebnu pažnju privlači treći dio knjige koji govori o odnosu Osmanske države sa Zapadnim zemljama.-1574. Sultan navodi da će im pružiti pomoć pod uvjetom da budu iskreni i dobronamjerni prema njemu kao što su to bili njihovi preci. izasla- .-1560.

jer ga mogu koristiti i oni koji ne znaju turski jezik.7. pravednosti i humanosti osmanske vlasti. Neka se zabrani kupoprodaja iranskih zarobljenika u Istanbulu i neka se daju olakšice onim robovima koji se žele vratiti u svoju domovinu. vrijedno je spomenuti da može biti od koristi svima onima koji uče čitati osmanske dokumente. preporučuje se svim istraživačima historije. Neka iransko stanovništvo slijedi put Ehli-sunneta.3.1737-22.4. Pored toga.” Ovo djelo koje obiluje dokazima o toleranciji.352 Ocjene i prikazi nika iranskog šaha Nadira Bahadira.1739. jer je pored kopije originala navedena i transkripcija. Bez sumnje da prijevod na engleski jezik daje ovom djelu poseban značaj. iranskih poslanika Mirze Ebulkasima i mule Alija Ekbera sa turskim vezirom Mehmed-pašom3 i šejhu-l-islamom Sejjidom Mustafa-efendijom4 koji je zaključen 4. Neka se oslobode turski zarobljenici u Iranu. trgovine i turizma.1745 . Neka se tolerantno postupa prema muslimanima koji u Iran dolaze i prolaze radi hadža. iako je mogao prikazati faksimile barem nekih poznatih originala. Samira Osmanbegović-Bakšić 3 4 Yeğen Mehmed-paša je veliki vezir u vrijeme sultana Mahmuda I u periodu 19. jer u prepisima uvijek postoji mogućnost da nastanu greške. godine navodi se: “Neka Iran osigura pristojnu nadoknadu iz državne blagajne za one koji idu na hadž i neka izda naredbu namjesnicima i sudijama na putu od Bagdada do Damaska da održavaju sigurnost puta. Neka ih niko ne uznemirava zbog njihove nošnje. novembra 1736.3. Jedina zamjerka izdavaču ovog vrijednog djela je to što je u većini slučajeva koristio faksimile prepisa koje je posjedovao u svom arhivu.1736-4. Neka se od robe kojom trguju trgovci iz ove dvije države ne uzima ništa više osim carine koja je zakonom određena. Šejhu-l-islam Fejzullah Efendizade Mustafa-efendi bio je na ovoj dužnosti u vrijeme sultana Mahmuda I u periodu 13.

.............. ........................................................................With special emphasize on money based waqf .90 Azra Gadžo-Kasumović: REGESTE VASIJJETNAMA U ARHIVU GAZI HUSREV-BEGOVE BIBLIOTEKE .....................................................................163 Sufis and kadizadelis in Ottoman Sarajevo ....................................................................65 Waqf of Husein Kapetan Gradaščević .................... ................36 Aladin Husić: TEŠANJSKI VAKUFI .............................................................................................................. 5 Three unpublished documents about Banjaluka’s Mutesellim and Muhafiz Ali-bey Grošić -contribution to the history of Banja Luka 1738-1740.........99 Regesta of vasijjetnama in the Archive of Gazi Husrev-bey’s Library ...142 Osman Lavić: RUKOPISI KARAĐOZ-BEGOVE BIBLIOTEKE U MOSTARU .....................Prilog historiji Banje Luke 1738-1740............64 Nusret Kujraković: VAKUF HUSEIN-KAPETANA GRADAŠČEVIĆA ....185 ......................... ...............41 Waqf of the town of Tešanj ......................................................SADRŽAJ Haso Popara: TRI NEOBJAVLJENA DOKUMENTA O BANJALUČKOM MUTESELLIMU I MUHAFIZU ALI-BEGU GROŠIĆU .........................143 Manuscripts of the Karadjoz-bey library in Mostar ................................s posebnim osvrtom na novčane vakufe ..............................159 Kerima Filan: SUFIJE I KADIZADELIJE U OTOMANSKOM SARAJEVU .......

.................................................a qadi of Sarajevo...............................222 Ahmed Mehmedović: HADŽI HAFIZ MUHAMMED BAQI DŽINO-ZADE .....................................248 Alen Kalajdžija: ELEMENTI KNJIŽEVNOJEZIČKE KOINE U NAJSTARIJOJ ALHAMIJADO PJESMI “HIRVAT TÜRKISI” (1588/1589...............................................236 Nusret Kujraković: DOKUMENTI O GRADAČAČKOM MUFTIJI hadži hafizu Ahmed-ef...... vakif..204 Mustafa Jahić: MEDŽMUA BAJRAMA I MEHMEDA KALABE IZ SARAJEVA ...........................................249 The elements of literary–linguistic koine in the oldest Alhamiado poem Hirvat turkisi (1588/1589) .....................................................................................239 Documents about mufti of Gradačac hajji hafiz Ahmed ef............... Mulaibrahimović (Svirac) ....225 Hadji hafiz Muhammed Baqi Džino-zade ........ vakif.........187 The Great vezir and poet Ahmed-pasha Hercegović in poeticized chronicle on Ottoman language (Contribution to the historiography of the literature) ..271 Munir Mujić: METONIMIJA U ARAPSKOJ STILISTICI ....................................................... Mulaibrahimoviću (Svircu) ................................................................................................ kaligraf i bibliofil ............205 Medjmua of Bajram and Mehmed Kalaba from Sarajevo .....sarajevski kadija..................273 Metonymy in Arabic stylistics .......). calligrapher and bibliophile...........................Adnan Kadrić: VELIKI VEZIR I PJESNIK AHMED-PAŠA HERCEGOVIĆ U POETIZIRANIM HRONIKAMA NA OSMANSKOM JEZIKU (Prilog književnoj historiografiji) ......................286 .........

...................... London – Sarajevo................... 252 str.... str. 2006..... Fondacija za islamsko naslijeđe – Rijaset Islamske zajednice u Bosni i Hercegovini... Al-Furqan. 349 . 2008.. The Works in Logic by Bosnian Authors in Arabic..................................... (Aladin Husić) . Obradio Haso Popara. (Ismet Bušatlić) .........C..........296 Indira Hadžić-Bogdanović: AL-ĠAZĀLĪJEVO TRETIRANJE ALLĀHOVIH IMENA U DJELU AL-MAQÔAD AL-ASNĀ FI ŠARÕ MA‘ĀNĪ ASMĀ’ I-LLĀH AL-ÕUSNĀ. izd......... Ankara.......... Orijentalni intitut u Sarajevu......... 318..............299 Al-Gazalis treatment of Allah’s name in work of Al-Maq¥ad al-asnā fi šarõ ma‘ānī asmā’i-llāh al-õusnā ........287 The Collection of books in European languages in the Gazi Husrev-bey’s Library .. PERZIJSKIH I BOSANSKIH RUKOPISA Svezak šesnaesti...........334 Ocjene i prikazi GAZI HUSREV-BEGOVA BIBLIOTEKA U SARAJEVU................................. 335 LJUBOVIĆEVO AFIRMIRANJE KLASIČNE BOSANSKE NAUČNE SLAVE Amir Ljubović.. 1429/2008..Azra Kantardžić: FOND KNJIGA NA EVROPSKIM JEZICIMA U GAZI HUSREV-BEGOVOJ BIBLIOTECI ... Sarajevo..... KATALOG ARAPSKIH...... 2008....................... 339 PRILOZI ZA ORIJENTALNU FILOLOGIJU 57/2007... Başbakanlık Devlet Genel Müdürlüğü Osmanlı Arşivı Daire Başkanlığı......... TURSKIH.............. XXXI + 784 + 13 faksimila + 12 strana arapskih prijevoda.......... Brill................ Gökkubbe Altında Birlikte Yaşamak .................................... (Enes Karić) ................................... Leiden and Boston.. ISNB: 975-19-3842-2 (Samira Osmanbegović-Bakšić) . 343 T..........belgelerin diliyle osmanlı hoşgörüsü (Živjeti zajedno pod istim nebeskim svodom – osmanska tolerancija dokazana dokumentima)...........

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->