ANALI

Gazi Husrev-begove biblioteke

ANALI
Gazi Husrev-begove biblioteke Knjiga XIX-XX
Urednik: Enes Kari} ^lanovi redakcije: Fehim NAMETAK, Lamija HAD@IOSMANOVI], Behija ZLATAR, Zejnil FAJI], Enes KUJUND@I], Muhamed MRAHOROVI], Mustafa JAHI], Osman LAVI]

Sarajevo, 2001.

ANALI Gazi Husrev-begove biblioteke Knjiga XIX-XX * Izdava~: Gazi Husrev-begova biblioteka * Odgovorni urednik: Mustafa Jahi} * Lektor: Tarik Jakubovi} * Tehni~ki urednik: Faruk [pilja * Priprema: GHB * [tampa: El-Bejan

RIJE^ GLAVNOG UREDNIKA Izra`avamo nesvakida{nje zadovoljstvo i radost {to se Anali Gazi Husrevbegove boblioteke broj XIX-XX., drugi po redu nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu (1992.-1995.), nalaze u rukama svoga ~itateljstva. Tekstovi koje objavljujemo u ovom broju Anala u cijelosti su prezentirani ili pro~itani na simpozuju posve}enom "dobu bosansko-muslimanskog književnog i kulturnog preporoda" i Beharu, ~asopisu koji je na po~etku XX stolje}a odigrao krupnu kulturnu i knji`evnu ulogu u Bosni i Hercegovini. S posebnom sjetom napominjemo da je na{ velikan, rahmetli profesor Muhsin Rizvi} bio glavni inicijator odr`avanja ovog simpozija. Po{tovanje prema profesoru Muhsinu Rizvi}u opredijelilo je Ure|iva~ki odbor Anala da ustraje u odluci da se svi radovi publiciraju bez nekih posebnih uredni~kih, a pogotovo bez cenzorskih, zahvata i intervencija, unato~ velikim promjenama do kojih je do{lo od vremena kad su ovi tekstovi pisani i kad je odr`an sam simpozij. Ograni~ili smo se samo na najnu`nije lektorske zahvate i tako sa~uvali integritet i autonomnost svakog teksta i autorskog stava. Od odr`avanja ovog simpozija 1991. godine mnogo se {ta u Bosni i Hercegovini i na Balkanu op}enito promijenilo, te stoga svra}amo pozornost na{im ~itateljima da su ove rasprave pisane prije svih ratnih potresa i krupnih promjena do kojih je do{lo tokom proteklog desetlje}a. Nadamo se da }e se ovi tekstovi, ba{ usljed ~injenice da se objavljuju u novom dru{tvenom i politi~kom kontekstu Bosne i Balkana, sada ~itati s posebnim interesovanjem. I sama Gazi Husrevbegova biblioteka i njeni ljudi pro{li su kroz te{ko desetlje}e. Ali, kako ka`e Knjiga, uz tegobu ide i olak{anje, te se s punim pravom mo`e kazati da je Gazi Husrevbegova biblioteka u svome radu postigla krupne rezultate. Po na{em mi{ljenju, najva`nije je da je osoblje Gazi Husrevbegove biblioteke, na ~elu sa direktorom Mr Mustafom Jahi}em, sa~uvalo rukopisne i knji`ne fondove GH biblioteke tokom dugotrajnih bombardovanja i granatiranja Sarajeva. Arapski, perzijski, turski, bosanski… rukopisi su u cijelosti sa~uvani i neo{te}eni do~ekali slobodu. To kulturno blago, najve}e takve vrste na Balkanu i u Evropi, ostalo je, hvala Bogu, sa~uvano i pravovaljano urizni~eno. Iznova je dobro prisjetiti se da je direktor Jahi} sa vrijednim ljudima ove biblioteke u nekoliko mahova tokom agresije 1992-1995. godine premje{tao rukopise, u potrazi za {to sigurnijim mjestom. Tako je fond od blizu deset hiljada 5

rukopisa nastavio svoj `ivot, pobijediv{i sve prijetnje granata, topovske salve i drugih u`asa rata koji je sre}om iza nas. Gazi Husrevbegova biblioteka je u poratnom periodu obnovila svoje prostorije zahvaljuju}i svojim vlastitim inicijativama, kao i inicijativama Islamske zajednice. Napomenimo da su direktor Mustafa Jahi} i reisu lulema prof. Dr Mustafa Ceri} upoznali brojne institucije u svijetu o radu Gazi Husrevbegove biblioteke i rukopisnom blagu koje sadr`ava. Ostvareni su brojni kontakti, do{lo je do zajedni~kih poslova naro~ito sa ISTAC-om u Kuala Lumpuru (~iji je direktor-osniva~ prof. dr. Syed Muhammad Naquib al-Attas) i, jo{ intenzivnije, sa fondacijom za islamsko naslije|e Al-Furqan u Londonu (~iji je osniva~ i predsjednik [ejh Ahmed Zeki Yamani). Gazi Husrevbegova biblioteka je krenula krupnim koracima naprijed, nabavila je najsavremeniju tehniku i kompjutere, objavila je pet novih kataloga rukopisa, reprintirala prvi tom kataloga, a u procesu je mikrofilmovanje i kompjuterska obrada cjelokupnog rukopisnog fonda. Nema sumnje da se tim uspjesima Gazi Husrevbegove biblioteke na{a nau~na javnost treba radovati, a pro{logodi{nja {estoaprilska nagrada grada Sarajeva koja je uru~ena Gazi Husrevbegovoj biblioteci, kao i nedavna nagrada fondacije Al-Furqan direktoru Mustafi Jahi}u, potvr|uje da nau~na javnost, na{a i inozemna, prati i vidi uspjehe ove na{e va`ne kulturne institucije. Objavljivanjem ovog broja Anala Gazi Husrevbegova biblioteka najavljuje da }e se njenim Analima posvetiti ve}a pa`nja i da }e redovitije izlaziti. Glavni urednik Enes Kari}

6

Dragi uèesnici i gosti, dragi prijatelji, Nije, evo, prošlo ni puna godina dana a Gazi Husrev-begova biblioteka se pojavljuje kao organizator još jednoga nauènog skupa. Iz kruga naših intelektualaca koji su osjetili potrebu da se obilježi devedeset godina od pokretanja prvog bosnasko-muslimanskog èasopisa Behar, a pošto je taj èasopis predstavljao uz Gajret i Biser glasilo bosansko-muslimanskog književnog i kulturnog preporoda, potekla je inicijativa da se iskoristi ova èinjenica i da se tim povodom organizira ovaj nauèni skup kojemu mi danas prisustvujemo. U naredna tri dana slušaæemo više od èetrdeset saopæenja iz isto toliko podnesenih referata o bosansko-muslimanskom preporodu s poèetka ovoga stoljeæa. Ne navodimo to kao tek puki statistièki podatak, veæ kao èinjenicu da je Biblioteka, u okviru ukupnih akcija Islamske zajednice i zajedno sa drugim znanstvenim ustanovama u Gradu i Republici na putu svestranijeg ukljuèivanja u širi protok nauènih informacija i primjerenije valorizacije bogatoga kulturnog nasljeða. Svojedobno je oko èasopisa Behar, pokrenutog maja 1900. godine, grupa darovitih i ambicioznih bosansko-muslimanskih intelektualaca pokušala naæi, lakša, vlastita, svrhovitija rješenja za mnoge savremene izazove, mijene i zagonetke sa kojima se naš èovjek susretao u izravnoj suèeljenosti s evropskom mišlju, kompleksima, traumama i strahovima. Ako smo prethodni skup veæ samim naslovom pokušali okarakterizirati kao otvaranje zabravljenih i zaboravljenih kapija našega zajednièkog pamæenja, ovim skupom bacamo svjetlo na jednu znaèajnu, prekretnu epohu u povijesti Bosanskih Muslimana i Bosne i Hercegovine u cjelini. Veæ iz priloženoga programa mogli ste se uvjeriti da smo na ovaj nauèni skup pozvali sva znaèajnija imena iz naše nauke i kulture èija se znanstvena otkriæa dotièu sa ovom epohom ili se s njom granièe. Ovo je, inaèe, treæi nauèni skup koji u našem vremenu organizira Gazi Husrevbegova biblioteka. Godine 1982. bila je domaæin nauènog skupa posveæenog instituciji vakufa u Bosni i Hercegovini. U januaru ove godine okupila je više nauènika iz zemlje i inostranstva pod okvirnu temu "Islamske znanosti i ulema u Bosni i Hercegovini". Vjerujemo da æe ovaj skup "Doba bosansko-muslimanskog književno-kulturrnog preporoda" doprinijeti daljem otkrivanju mnogih povijesnih i drugih nepoznanica iz ovoga našega najsvjetlijeg nam vilajeta. I za organizaciju ovoga skupa imamo blagodariti Mešihatu Islamske zajednice u Sarajevu, koji je i njegov pokrovitelj, kao i mnogim našim 7

Biblioteka æe. Ispred Organizacionog odbora ovoga nauènog skupa želim da se prijatno osjeæate u našoj sredini i doprinesete razjašnjenju svih pitanja iz okvira naslovne teme našeg nauènog skupa. nauèno problematiziraju i suglase s novim spoznajama i otkriæima. profesora dr. vršioca dužnosti predsjednika Mešihata Islamske Zajednice u Bosni i Hercegovini. kulturnih društava i politièkih stranaka. mnoge studije. Bristriæa. biti na najboljem putu da ostvari veliku želju svoga vakifa da. teološke misli. kraæeg seminara. Nije ni potrebno ovdje isticati koliko je ovo podruèje naše povijesti nedovoljno istraženo. Želio bih. u èijim prostorijama upravo i održavamo ovaj skup. te cijenjene prisutne predstavnike nauènih ustanova. tako. sva ta pitanja iznova aktueliziraju. umjetnosti i svih drugih oblasti koje bi u svoj istraživaèki aparat mogle ukljuèiti ovaj dio naše historije. direktor Gazi Husrev-begove biblioteke i predsjednik Organizacionog odbora nauènog skupa 8 . u okviru jednoga. hrestomatije koje se tièu ove epohe. da pozdravim sve naše drage goste koji su odvojili dio svojega dragocjenog vremena da studijski pripreme svoja izlaganja. Tako æemo slušati saopæenja iz prava. politike. objavljene knjige. Ali. na kraju. Posebno želim da pozdravim Senahid ef. Postoje.nauènim radnicima koji ne žališe vremena i truda kako bi ovaj skup i popratne manifestacije koje idu uz njega protekle na zavidnoj visini i u najboljem redu. zajedno sa svojom družbenicom Gazi Husrev-begovom mederesom. Mustafa Jahiæ. Organizacioni odbor se potrudio da ne proðe ni jedan aspekt života Bosanskih Muslimana u periodu preporoda. Jusufa Ramiæa. bude istinsko stjecište znanja i uèenih. književnosti. dekana Islamskog teološkog fakulteta. mogli bismo reæi. ovo je jedinstvena prilika da se na jednom mjestu. nadamo se. Knjiga koja æe uslijediti iza ovoga skupa i u kojoj æe biti štampani ovdje podneseni referati biæe krupan doprinos u meritornoj prezentaciji povijesti bosnasko-muslimanske duhovnosti i kulture ne samo u bosanskim nego i u daleko širim znanstveno-istraživaèkim relacijama. èlanci. doduše.

najavio pokret narodnog buðenja i bosansko-muslimanskog slavenskog duha. sa blagim i pouènim tonom u izlaganju. sa listom Sarajevski cvijetnik . Uvodnici i komentari iz Kurtæehajiæeva pera. i ideje Kurtæe9 . Ova štiva su se držala bitnih kulturno-demokratskih naèela iskazanih u njegovu "uvodu u prvi broj". što je bilo sukladno povijesnoj i folklornoj djelatnosti Saliha Hadžihuseinoviæa Muvekita u službenom Bosanskom vjesniku. pisani su èistim narodnim jezikom. i kasnijim otvaranjem èitaonica. ispunjenom neimaštinom i sjetom zbog neostvarene intimne želje za Evropom. trezveno i odreðeno. "da nauèim francuski jezik. A tada se. i prizvuk moralno-sentimentalnog traktata. na prijelazu šezdesetih i sedamdesetih godina XIX stoljeæa. uz pozdrav "novom vremenu" i "novim uredbama" koje ono donosi. go-vori o prodoru narodnjaèkih shvatanja u informativno tkivo ovog prvog muslimanskog lista u Bosni. uz osvrt od Istoka prema Zapadu. nakon društveno-politièkog prevrata koji se zbio sa austrougarskom okupacijom Bosne i Hercegovine. poèela je da se stvara prva èitalaèka i kulturna publika u ovom narodu. i poslije stanja psihièke letargije i zatvorenosti za sve novine i vanjske utjecaje. uz romantièarsko-podsticajne akcente. kojim se na Zapadu najviše govori"." Tako je Sarajevski cvjetnik. èemu je dodao ispovijednu napomenu: "Samo slovenski znam jer se ovdje najviše govori tijem jezikom. Naime. o patriotizmu. obuhvatiti cio narod i trajati puna tri desetljeæa. o književnom radu u novinama. došla je. ispunjavan Kurtæehajiæevim èlancima. kako kaže Bašagiæ. javlja i prva generacija bosansko-muslimanskih pisaca na narodnom jeziku i latinièkom i æirilièkom pismu. o zastoju domaæeg kulturnog života. ostvarujuæi. na narodnom jeziku æirilicom i na turskom jeziku arebicom. dobivajuæi ponekad. koji æe kroz ovako otvorena vrata nezaustavno krenuti petnaest godina kasnije. pored ostalog.Gulseni Saraj Mehmeda Šakira Kurtæehajiæa i nizom njegovih uvodnika u njemu. Veæ sama èinjenica da su èlanci štampani naporedo i istovjetno u dvije verzije. tek sa organiziranjem opæeg i posebnog muslimanskog školstva.Muhsin Rizviæ DOBA PREPORODA KAO PRELOMNO U BOSANSKO-MUSLIMANSKOJ KNJIŽEVNOSTI I KULTURI "Prva lastavica koja je navijestila duševni preporod u Bosni i Hercegovini". Ove preporoditeljske postavke Kurtæehajiæ je dosljedno sprovodio u svome kratkom radu i životu. krajem osamdesetih i poèetkom devedesetih godina.

jezika. takoðer. te narodnih zavièajnih vrijednosti. U doba preporoda. A u odrednici našeg naroda jaèa vjersko ime Musliman kao narodno i duhovno istovjeæenje i diferentia specifica. koja se tada poèela stvarati u vlastitim listovima i èasopisima. i izražavajuæi misli i osjeæanja ovog naroda. koncentrira kulturnopovijesne sadržaje i sjedinjuje društvene i politièke interese postajuæi nacionalna oznaka u okviru bosanskohercegovaèkog regiona. nastavljala taj prirodan put emancipacije duha i etnosa. od 1900. prirodnog ambijenta. èak sa istim saradnicima. o vezanosti za ostale narode istoga jezika u Bosni i Hercegovini i drugim zemljama Slavenskog juga. I. U duhovnom srodstvu sa tim ukupnim naslijeðem nastajala je i moderna pisana književnost na narodnim osnovama: dvadesetak pisaca koji su. koja je bila ispunjena sviješæu o historijskoj sudbini Bosne i Bosanskih Muslimana. razvio pokret književno-kulturnog preporoda Bosanskih Muslimana na osnovi narodnog jezika i stvaralaštva. tradicionalnim oblicima orijentalske književnosti i alhamijado-literature te feudalnim znamenjima njegovih nosilaca. i preobražaj narodnog imena. književnost bosansko-muslimanskog preporoda stvarala se na izvorima još uvijek živog narodnog. sve do srednjovjekovnih korijena. do 1910. Ali se nije prekidala starenièka veza. stekli književno ime i znaèaj kod muslimanske èitalaèke publike u tome vremenu. niti se gubio do kraja estetski. U tom smislu je i književnost. zapravo. èemu doprinosi i stvaranje opozicije austrougarskoj vlasti i politici. kao odgovor na tuðinsku vladavinu i germansku civilizaciju. usmenog stvaralaštva. u knjigama i kalendarima. i duhovno otimanje od nje. godine osnovali drugi. Tako se. stilskoduhovnih osobenosti orijentalske književnosti i alhamijado-spisa. o svome slavenskom biæu i južnoslavenskoj bosanskoj domovini. vrši se. Iako su èitavu deceniju. kao i kod drugih naroda na južnoslavenskom prostoru. izlazili naporedo list Bošnjak i èasopis Behar. zajedno sa odumiranjem rukopisne bosanèice. sa izvorima duha. na kraju XIX i na poèetku XX stoljeæa. saèinjenog od slavenskih i istoènjaèkih tradicija. koje je osebujno proizlazilo iz gradske i seoske sredine. istovremeno sa književnim i kulturnim preobražajem. naziv Bošnjak se u tome razdoblju u javnom i kulturnom životu postepeno gasi. što je najvažnije. idejni i etièki kontinuitet tradicionalnog književnog naslijeða. Do austrougarskih vremena to uže diferenciranje nije bilo potrebno zato što su 10 . sticanja i razvijanja svijesti o sebi.hajiæeva racionalnog prosvjetiteljstva naroda i evropeiziranja pomoæu modernih sredstava kulturno-književnog djelovanja. pišuæi o životu Bosanskih Muslimana. koji su zapoèeli u književnom prostoru prvog lista da bi 1900.

traje svijest i znanje o starenièkoj tradiciji pretapajuæi se stvaralaèki u suvremenu književno-kulturnu praksu. nemaju razumijevanja za druge nacionalne opcije. A da je ovo ime zaista tada dobilo osoben kulturni i društveni sadržaj svjedoèi èinjenica da je upravo u tome vremenu. Jer su znali da oni. koji neposredno i bitno spadaju u ove dvije razvojne epohe i dva sloja u biæu Bosanskih Muslimana. povuèeni pred asimilacijom u svoje izvorno narodno povijesno-kulturno i duhovno biæe u stavu odbrane i afirmacije. dokazujuæi da su Bosanski Muslimani postali i politièki narod u modernom smislu rijeèi. Muslimanska samostalna stranka. Biser i informativnih glasila. koji su tekli paralelno. Pored jezika i usmene književnosti. poistovijeæeno u potpunosti sa narodom. postalo je integrativno za cio kulturni. Stoga i bosansko-muslimanska književnost preporoda. Sa nacionalnim identifikacijama i narastanjem svijesti katolika i pravoslavnih. društvena i politièka potreba. to je postalo narodnosna. Pod istim imenom organizira se i druga. nego su pisali djela iz muslimanskog života. Ujedno i naporedo gledano. preporoda Bosanskih Muslimana na prijelazu XIX i XX stoljeæa. i dvije razine. istaknuta deviza o novom oružju. objavljivali ih u istim listovima i usmjeravali ih kao muslimanski pisci muslimanskim èitaocima. njihovo stvaranje ostalo bez publike. u skladu sa dobom graðanskog formiranja. listova kao što su Behar. koji æe se svesti u pravu muslimansku nacionalno-politièku stranku pod imenom Muslimanska narodna organizacija. i Kalajevom unitarno-politièkom zloupotrebom integralnog bošnjaštva. te edicija "Muslimanska biblioteka". meðutim. iz aus11 . društveni i politièki život. A da se. mada polarno u smislu simpatija prema hrvatskoj i srpskoj strani i odnosa prema austrougarskoj upravi. to su bila dva vida. produžila politièka borba protiv Austro-Ugarske. književno-kulturni i društveno-politièki. te da bi. u protivnom. A uz to se osniva i èitav niz prosvjetnih i društvenih graðanskih institucija. pokazuje opozicioni pokret za vjersko-prosvjetnu autonomiju.Bosanski Muslimani kao državno-politièki narod podrazumijevani pod nazivom Bošnjaci ili Turci. Ali se mora istaknuti kao karakteristièno da ni u vremenu književno-politièke polarizacije pisci nisu iskazivali liène nacionalne pristranosti u svome književnom radu. Odatle i pokret afirmacije humanih vrijednosti bosansko-muslimanskog svijeta i žestoke reakcije na sve napade sa strane na islam. od 1899. Muslimane. peru i knjizi umjesto sablje i mejdana. kao nastavak oružanog otpora iz vremena Bosanskog pašaluka i okupacije Bosne i Hercegovine. kao povijesno-kulturna veza i dalje. njihov život i obièaje. na drugoj strani. A ime Musliman.

meðutim. Bez svrhe. Èak su inicijatori preporoda vidjeli svoju književnu i kulturnu ulogu u spajanju Istoka sa Zapadom. Gledano kroz društvenu optiku. realizma Mulabdiæeva i naturalizma Osmana-Aziza. te proces evropeiziranja ovog naroda. jasno odvajala od književnosti drugih južnoslavenskih naroda. i do Bjelevèeva psihološkog proziranja otuðenièkih stanja "pod drugim suncem". Ali treba napomenuti i to da od poèetka preporoda. ali i za višesmjerna komparativna istraživanja. i èitav tok razmicanja južnoslavenskih vidika. pored maštovne samobitnosti i osebujnosti ima i bitan socijalni zasnov u rasponu od èitalaca preko djela do publike. te zaèinjanja. osjeæajnosti. do 1918. a èini. težio je istovremeno. Taj proces približavanja duhu i estetici evropskih i južnoslavenskih književnosti nije. kada je djelovalo i društvo Gajret. zadržavajuæi ih tek u arhetipsko-genetskom tragu književnih prauzora duha. za etnièkom osobenošæu i nezavisnošæu Bosanskih Muslimana kao južnoslavenskog naroda izmeðu Srba i Hrvata. poèevši od prosvjetiteljstva i romantizma Kapetanoviæa-Ljubušaka i Safvet-bega Bašagiæa. uz njihove metafore opstanka. I upravo u tome duhovno-civilizacijskom integralu zaèinje se i onaj "sudbonosni diferencijal estetike svijesti koji dijeli Zapad od Istoka". karakteristièna za književno stvaranje islamiziranih evropskih naroda. otkako se stala evropeizirati. iskazujuæi politièki i izvijestan antiturski (neantiorijentalni) a kasnije i antiaustrijski (ne protuzapadni) stav i odreðenje. zapravo.trougarskog vremena. koje su od njih preuzele i naše jugoslavenske. ovaj pokret se razvio kao prirodan izraz zamjene feudalnih odnosa kapitalistièkim oblicima privreðivanja. Bosansko-muslimanski književno-kulturni. I dok se književnost Bosanskih Muslimana do 1878. koji se može ogranièiti u razdoblju od 1887. preko epohe Behara. slika i ljepote. i Narodnog blaga Mehmedbega Kapetanoviæa. od tada kritiènu liniju poetike bosansko-muslimanske književnosti sve do danas. posljednjeg godišta Bisera. pa ona tako predstavlja zanimljivu pojavu za studije ove sredine i njena književnog stvaranja. i nacionalni. ona sada prolazi razvojnim etapama i stilskim formacijama svojstvenim evropskim književnostima. preporod. zasnovan na podlozi materinskog jezika i narodnih vrijednosti. do kraja potiskivao tematskoidejnu i emocionalno-estetsku liniju razvojnih tokova dotadašnje bosansko-muslimanske tradicije. pa do impresionizma i simbolizma Æatiæeva i drugih pjesnika. bosansko-muslimanska književnost napušta pojavna stilskoestetska obilježja orijentalske književnosti i alhamijado-literature. pesimizma u naslovima djela Zeleno busenje. i prirodno. razvijanja i narastanja muslimanskog 12 . tragike. njeno poetièko težište. Bez nade.

idejnu i poetièku te osobito jezièno-grafijsku raznovrsnot ove književnosti iz doba osmanlijske vladavine zamjenjuje narodna izrazitost ove književnosti u vremenu preporoda. koje se sada institucionalno afirmiralo osnivanjem banaka. njena potpuna i iskljuèiva usmjerenost narodu. onda u spomenima jezika. Postoji nekoliko bitnih svojstava i strukturnih znaèajki koje treba istaknuti u uvodu ili rezimirati u zakljuèku svakog izlaganja o bosanskomuslimanskoj književnosti na prijelazu u eru ovog preporoda. dok usmeno stvarlaštvo ne samo da ulazi u osnovu poetike nove književnosti nego postaje sama podloga narodnosti.u svojevrsnom reciprocitetu. a kad se uzme u obzir i orijentalska književnost. izmeðu krajišnièkih pisama i alhamijado-literature postojale jaèe. idejnih opredjeljenja i emocionalnih doživljaja. On ima sliènosti i kulturne analogije sa hrvatskim književnim preporodom. te novu ulogu i položaj ovog slavenskog elementa izmeðu Istoka i Zapada. razmatranja. jezika na osnovi ijekavskog izgovora. i sa djelatnošæu Vuka Karadžiæa i njegovih pristalica u srpskom narodu.graðanstva. ali sa razlikama u refleksima jata od autora do autora. od vremena preporoda i jedinstvene književnosti. edicije i periodiku. angažiranost osobito u prozi. 13 . Dok su. jedinstvenog izraza. uz to. politièkih stranaka. karakteristièan je sekularni identitet novih stvaralaca. Pored narodnosnog i narodnjaèkog zasnova vidljiva su u njemu i druga bitna obilježja. novim književnim oblicima ovog preobražajnog razdoblja. izrazita svjetovnost sadržaja. upravo radi izrazitosti stilsko-estetskih. trgovaèkih i zanatlijskih udruženja. sve pod muslimanskim imenom. te. odnosno ilirskim pokretom. Nasuprot uglavnom nabožnoj prirodi dotadašnjeg pisanog književnog stvaranja. mada kasni za njima èitavih èetrdeset do pedeset godina. zatim u refleksima narodnih pjesama i njihova izraza . èak izvjestan antiklerikalizam. motiva. Ali je bosansko-muslimanski preporod u odnosu prema njima sadržavao i specifiène idejne znaèajke: evropeizaciju uz antiturstvo. uz štamparije. Veliku i znaèajnu stilsku. svim njegovim slojevima. naprimjer. samo sa onom mjerom religioznog koja je obilježje stvarnosti života i mentaliteta ovog naroda. kulturno-prosvjetna društva. osobito u prozi i drami. ili pak slabije dodirne taèke ili poveznice samo je jeziku novoštokavskog narjeèja. može se uoèiti zbližavanje tradicijskih stvaralaèkih pojava i skupno uzimanje prethodnih književnih epoha kao bosansko-muslimanske estetsko-duhovne inspiracije i književne baštine. duhovno-etièkih i tematsko-idejnih promjena koje su se tada dogodile. stilsko-idejni preplet Istoka s Evropom u izvornoj poeziji. tematike.

Bašagiæ piše stihove "u slatkom majèinskom 14 . slike i neki oblici ostaju kao jedna naslijeðena komponenta osobito bosansko-muslimanske romantièarske poetike. živ utjecaj narodne poezije u pisanoj književnosti. Tome je bitno doprinijela. Orijentalni jezici se književno gase tako da i orijentalska literatura postaje anahronizam. koja je kod starijih izražavana više u refleksijama. i èinjenica o kojoj ne treba dvojiti jer predstavlja samu osnovu biæa i bitka preporoda. a knjiženost ulazi u porodice. Ono što je u ovom diferenciranju najvažnije istaknuti jeste da se u naponu preporoda postiže narodno jedinstvo pod muslimanskim imenom. dok se ova nova sastoji iz tiskanih djela. Jer novu epohu preporoda narodna poezija i proza ispunjava i svojim štampanim tekstovima. graðanske inteligencije. mada bosansko-muslimanski narodni preporod zakašnjava za sliènim preobražajima kod Srba i Hrvata. Tu je. bitno odreðujuæi nacionalnu književno-kulturnu svijest. ponajviše iz redova vjerske inteligencije. pa tako i neposredno ulazi u samu osnovu osobito romantièarske. u dalekim refleksima njena duha i poetike.Drugo što treba istaknuti jeste bitna razlika u duhovnom i profesionalnom identitetu književnih stvaralaca: dok su književnici do preporoda. dok je prema starijem više ravnodušna. Zatim. Najzad. ulazi i sama misao o narodnom bosanskom jeziku. ili u rijetkim spomenima i zapisnicima narodnih pjesama i prièa. sad èitalac postaje svaki onaj ko nauèi latinicu i æirilicu. izuzev ostvarenja u vidu bosansko-turskih rjeènika .od vremena književno-kulturnog preporoda pisci potjeèu. a arebièku pismenost zamjenjuje latinica i nešto manje æirilica. U ta bitna obilježja koja se u bosansko-muslimanskom narodnom preporodu javljaju u poveæanoj kolièini i pojaèanom intenzitetu u odnosu na književnost osmanlijskog razdoblja. pa bili sveæenièkog zanimanja ili pripadnici derviških redova . U starijem razdoblju ona dolazi samo sporadièno jer se podrazumijeva kao govor svakodnevnog života. iako istoènjaèki duh. književnost do preporoda sva je u rukopisima. najprije. ali i realistièke poetike njena stvaranja. pored paša i upravnih velikodostojnika. i gleda na njega kao na predmet književne arheologije. I sama književnost se i po karakteru mijenja: što se vidi i po èitalaèkoj publici koja se zanima samo za novije stvaranje. osobito orijentalske književnosti. dok je èitalaèka publika. zatim. duboko u narod. uleme. narodna svijest preporodnih pisaca o sebi i svome stvaranju. iz krugova svjetovne. èije se prisustvo u osmanlijskom razdoblju osjeæa samo u nesvjesnim stilskim prodorima deseteraèkog stiha. bez izuzetka.dok je u novom preporodnom dobu narodni jezik jedini književni izraz. laièke. dok novija pisce ispunjava u potpunosti. bila svedena na uzak krug inteligencije.

saznanja i ostvarenja u jedinstvenu nacionalnu instituciju. narodnih obièaja i tradicionalne historije u ukljuèivanje u stilsku formaciju romantizma kao oblasti neobuzdane mašte i egzaltiranih emocija . kao obnova i procvat slobodnog i stvaralaèkog narodnog duha. pod utjecajem preporodnih pisaca. "gdjeno tuðim jezikom se zbori". tako u sferi odnosa izmeðu Evrope i islamskog svijeta. pjesmu i um". i kulturnih tekovina preporoda. a isticanje i potvrðivanje materinskog jezika i usmene književnosti. èijem se osnivanju pristupilo u martu 1918. "Matica ilirska" 1839. sljedstveno kulturnoj simpatiji. Ovo historijsko zaostajanje za tokovima jugoslavenskih književnosti. "Matica muslimanska". u "Maticu hrvatsku". te "Matica slovenska" 1864. ali i prema evropskoj književnosti. proširujuæi tako do kraja teorijske granice ovog pojma i termina u historiji književnosti i kulture. književnim i društvenim interesom. Dok je u hrvatskoj i srpskoj kulturi prve polovine XIX stoljeæa nacionalno-književni preporod. i estetske karakteristike realizma.zboru" i. u vremenu preporoda je izjednaèena i sjedinjena upravo jezikom. uza sve te razvojne znaèajke koje je sa zakašnjenjem proživio. preimenovana 1874. i nepovoljne politièke prilike poslije njega. pismom. omeo ostvarenje te koncepcije.preporod u književnosti Bosanskih Muslimana.. Istovremeno se ta èitalaèka publika. smatra da njegova "jezika šum/ može da goji. naturalizma i simbolizma. predstavljao napuštanje stranih i nenarodnih književnih izraza. /može da spoji/ Istok i Zapad/. pored refleksa prosvjetiteljstva kao "nauke o lijepom i mudrom ponašanju" i manifestacija folklornog i umjetnièkog romantizma. na samom kraju preporodnog razdoblja u formiranju bosansko-muslimanske narodne svijesti. Èitalaèka publika. kao što su to ranije na južnoslavenskim prostorima uèinile "Matica srpska" 1826. nacionalno dozrela za djela koja za nju njeni pisci stvaraju. otvara i prema drugim književnostima pisanim na jeziku kojim i ona govori. te odvajanje od prosvjetiteljstva kao stilske formacije racionalne idejnosti i sentimentalistièkih moraliteta. godine. ali je prvi svjetski rat. trebalo je da koncentrira. sažme i organizaciono artikulira sva književna. 15 . odaje još jednu osobenost bosansko-muslimanske književnosti i kulture austrougarskog razdoblja. kulturna. i ubrzo pristizanje pojedinih književnih etapa u kratkom vremenskom roku. sažeo je u tridesetak godina trajnja. znanstvena i izdavaèka dostignuæa. ispunjavajuæi se sviješæu o historijskom položaju i književno-kulturnoj ulozi Bosanskih Muslimana izmeðu Istoka i Zapada. svede. intelektualno i staleški raslojena u osmanlijskom dobu. A Æatiæ se raduje svome zavièaju. kako u horizontu Slavenskog juga. ponovnom vraæanju svome biæu i svome jeziku nakon izbivanja u Turskoj.

and on patriotism. This movement would later become the first national and political party of the Moslem people under the name Muslimanska narodna organizacija (The Moslem National Organization). the Bosnian Moslem literary and cultural revival movement gradually matured having been founded on the people's creative accomplishments. The name Bosniak gradually faded away in the period. The Bosnian Moslem literary and cultural revival can be limited to the period starting in 1887 and the emergence of Narodno blago /People's Treasury/ by Mehmed beg Kapetanoviæ. Besides. organizations and magazines. having written on a literary work in the newspapers. A number of educational. wrote a salute to "the new age" and "the new constitutions" that this age was going to bring forward with it. This movement was based on the backdrop of mother tongue and national values with the aspiration to express the ethnic specificity and independence of Bosnian Moslems as the Southern Slavic nation between the Serbs and the Croats. social and civic institutions. Mehmed Šaæir Kurtæehajiæ in a series of editorials in this newspapers. such as Behar. societies. which had been printed simultaneously and concurrently in two versions.The Age of Revival as a Crossroad in Bosnian Moslem Literature and Culture Towards the end of Sixties and in the early Seventies in 19th Century. In the course of Eighties and Nineties in the last century. on the halt of domestic cultural affairs and life. and when the Gajret Society was also active. and the religious name "Moslem" became much stronger. and it ended in 1918. Simultaneously with the literary and cultural transformation. and others have been established. when the last issue of Biser was published. This fact speaks enough about the Bosnian Moslems as a political nation in the modern sense of the word. the emergence of the newspapers Sarajevski cvjetnik /The Flower Garden from Sarajevo/ announced the movement of people's awakening of Bosnian Moslem national/ethnic spirit that would last in the course of the next three decades. 16 . in the local language in Cyrillic alphabet and in Turkish in a special type of Bosnian script arebica. an opposition movement for religious and educational autonomy emerged as an expression of resistance and political struggle against the Austro-Hungarian occupation. It continued during the era of Behar. the transformation of the national name was also taking place. Biser.

which had been kept in manuscripts. literary and social interest. This literature consisted of printed works. 17 . All these elements brought the reading public together. and the mature literary works in the sense of national awareness that the authors from the period wrote for it. particularly through language.The second characteristic worth mentioning is that the writers of revival period. This was the reason for this literature to find its ways into families and people in general. Bosnian language as the means of literary expression was also pronounced. The new literature was available to anyone ready to learn both Latin and Cyrillic Alphabets. without exception. had come from the circles of secular. as opposed to the previous ones. laic and civic intelligentsia. The strong presence and influence of national oral poetry in the written forms of literature was quite evident.

18 .

1. onaj skromni i gotovo anonimni kulturni radnik. Dakle. 19 . ostala bi najveæim dijelom u uskim nacionalnim granicama da nije onih koji je prenose na druge jezike. Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu. Tim putem i na taj naèin je uspostavljena tradicija èitanja. prevoðenja i tumaèenja poezije perzijskih klasika. a nerijetko i na još manje vidnom mjestu knjige/. Strana književnost u bosanskohercegovaèkim èasopisima krajem XIX i poèetkom XX stoljeæa. Prevodilaèka aktivnost i prevodna književnost znaèile su prenošenje i nastavljanje orijentalne tradicije meðu pripadnicima islamske vjere u našim krajevima. Da li je baš uvijek tako? ".u našim krajevima poèinje uglavnom uspostavom turske vlasti na Balkanu.arapskog.Književnost koja se služi jezikom kao izražajnim sredstvom." 1 U doba turske vladavine veliku ulogu u prevoðenju i interpretiranju orijentalno-islamske književne tradicije kod nas odigrali su mnogi poklonici književne tradicije na tri orijentalna jezika koji su se školovali po turskim metropolama ili u domaæim tradicionalnim vjerskim školama medresama. 1965. turskog i perzijskog . na posebnim skupovima koji su nazivani katedrama sufijske poezije i katedrama mesnevije Dželaludina Rumija. taj koji služi kao posrednik izmeðu dviju književnosti i kultura.Beæir Džaka: KNJIŽEVNI PREVODI SA PERZIJSKOG JEZIKA U BEHARU. Dr Midhat Šamiæ. a vezana je uglavnom za entuzijazam i djelatnost derviških i sufijskih redova kod nas. prevodilac.. kao "uvoditelj" /introducteur/ neke strane književnosti u neku zemlju. Prema tome . svojim prevodima on omoguæava mnogobrojnim èitaocima koji ne poznaju jezik na kome je dotièna književnost pisana da èitaju proizvode strane književnosti na svome roðenom jeziku. posebno sufijske orijentacije.. Uobièajeno je da se kaže kako su prave umjetnosti univerzalnog karaktera i kao takve razumljive svim pravim poklonicima umjetnosti. èije ime je ispisano ne uvijek mnogo vidljivim slovima i ne baš na tako istaknutom mjestu/nalazimo ga u najboljem sluèaju na unutrašnjoj naslovnoj strani. GAJRETU I BISERU Tradicija prevoðenja i tumaèenja književnih i drugih djela sa islamsko-orijentalnih jezika . Posebno se tu istièu i zaljubljenici u sufijsku književnost koji su i sami djelovali kroz razne sufijske redove. 261. a u novije vrijeme i veèerima zvanim Šeb-i Arus. prevodilac je dakle. str.znaèajni su instrumenti saradnje meðu narodima. Ta tradicija trajala je i èuvana kroz vijekove da bi se održala sve do danas..

muslimanske književne snage koncentrišu se u okvirima vlastitog književnog života unutar Bosne i Hercegovine. To su dr Safvet-beg Bašagiæ. tj.. koje su pokretali muslimanski književnici i drugi intelektualci."2 U vezi sa znaèajem pokretanja ovih èasopisa za okupljanje muslimanskih književnih snaga i za buðenje sopstvenog nacionalnog biæa i etnièko-vjerskog identiteta. a tako je i naslovljena. pokretanjem Behara te Gajreta i Bisera. jer su sadržajno 2. dio I. u br. pokrenut je sa tim ciljem list Behar i osnovano društvo Gajret. Ali poènimo redom. 110. na str. str. sa jedinom željom za afirmacijom muslimanskim slojevima. Gajret i Biser. štampan je prevod jedne rubaije od Hafiza koja poèinje. 20 . 3. i poèetkom 20. javlja se i prevodna književnost. za koje je i jedno i drugo ime kao oznaka narodne pripadnosti bilo tuðe i nepoznato. Poznajuæi sva tri ova jezika.. U Beharu iz 1900/901. Citirano djelo M. U Beharu Bašagiæ se ne javlja sa veæim brojem prevoda sa perzijskog jezika. koji nakon njega slijede. vijeka. 221. Musa Æazim Æatiæ. Sarajevo 1972. 7. str. uglavnom Beharu i Gajretu. Ne bi se reklo da su to dvije rubaije. Glavni doprinos prevodnoj literaturi sa ova tri jezika dali su tadanji poznavaoci turskog. koje im omoguæavaju književno izražavanje bez kompromisa i nacionalno-politièkog etiketiranja izvan vlastitog etnosa.Druga jedna tradicija prevodilaèke djelatnosti kod nas poèinje u vrijeme bosansko-muslimanskog kulturnog i književnog preporoda u tada pokrenutim èasopisima. za školovanje i da na taj naèin doprinesu društvenom napretku Muslimana. Za muslimanske èitaoce i prevodioce bile su tada vrlo omiljene tri strane književnosti: arapska. "Bez hrvatskih ili srpskih nacionalnih oznaka. zatim Muhamed Šemsudin Sarajliæ. Izmeðu ostalih. u svojim sopstvenim publikacijama. Dr Muhsin Rizviæ. to su Behar. krajem 19. turska i perzijska. Na istoj strani je i prevod dvije strofe Hajjamove poezije. 221. Bašagiæ je imao najširi dijapazon prevodilaèke djelatnosti. arapskog i perzijskog jezika u Bosni i Hercegovini.. citiraæemo pisanje dr Muhsina Rizviæa: "Nakon razdoblja sporadiènih pokušaja u podliscima zvaniènih i informativnih listova te nakon gostovanja muslimanskih književnika srednje generacije u domaæim srpskim i hrvatskim èasopisima i publikacijama na strani. Rizviæa. Osman Asaf Sokoloviæ i drugi sa manjim prilozima. rijeèima Nije vrijedna. turkolog Fehim Spaho. Književno stvaranje muslimanskih pisaca u Bosni i Hercegovini u doba austrougarske vladavine."3 Pored izvorne književnosti u ovim èasopisima. Muslimanski književnici su za vrijeme austrougarske okupacije nastojali da meðu muslimanskim masama probude zanimanje za knjige.

Tu je i prevod sa perzijskog jezika jedne strofe od èetiri stiha koju je napisao Sultan Togrul Seldžukoviæ. I kod Slovena mineral so. i u svim sljedeæim sluèajevima nigdje ne navodi nikakvih bibliografskih podataka o izvorima tekstova koje prevodi. Na 113. u br. 116. str. dakako. èvrste rijeèi. Prevodilac je Mirza Safvet. što kod rubaija nije sluèaj. 5. godine. Bašagiæev prevod "A dušmanu pruži slanu ruku" je vrlo vješto izveden i. gostoprimstva. poèinje Bašagiæev komentar 101 hadisa. S prijateljem vladaj se iskreno A dušmanu pruži slanu ruku. uz hljeb. U nastavku komentara na str. str. Arapa i Židova so simbol prijateljstva. upravo zbog toga što je ukus soli stalan i neuništiv. gostoprimstva i prijateljskog doèeka. 114. Ovaj stih se javlja i kasnije na jednom mjestu uz više drugih stihova. Komentarišuæi jedan hadis koji govori o domovini. asocira na èinjenicu da je u predanjima Grka.1. 8. kao ni o Hafizu i Hajjamu. niti kakvih podataka o Togrulu Seldžukoviæu kao pjesniku. simbol je prijateljstva. Bašagiæ. koji su doduše poznata imena i tadanjim èitaocima. a naslovljena je Pri sastanku juèe toliko veselja. Oèito je da se radi o nekom seldžuèkom vladaru o kome nam prevodilac ne daje nikakvih podataka uz prevod. istog godišta Bašagiæ govori o prijateljstvu i uz hadise citira sljedeæi stih kao uputu za život: Da ti reèem ukratko nauku: Koja vr'jedi na obadva svjeta. simbol zadane rijeèi. U Beharu iz 1905/906. u br. potpisan kao prevodilac sa Mirza Safvet..meðusobno povezane. a s neprijateljima ljubazno ophodi. O izboru prevoda u sva tri sluèaja nema nikakvih referenci. strani Behara iz 1903/4. Bašagiæ citira stihove velikih imena svjetske poezije. Pomalo je neoèekivano da se u Beharu nalazi dosta stihova skoro nepoznatog iranskog pjesnika Ibni Jemina Ferjumedija ili u nekim broje21 . Pjesma u prevodu je naslovljena S mahom sablje svjetodršca. izmeðu ostalog i sljedeæa dva stiha od pjesnika Hafiza: U tugjini svakome tugjincu Tužno srce s domom je skopèano. nalazi se prevod pjesme sa perzijskog jezika od 12 stihova. Autor je Sultan M. a uzet je iz petog gazela Kazvinijeva izdanja Hafizova Divana filološki prevedeno znaèi: Mir na oba svijeta je u shvatanju ove dvije poruke: S prijateljima se humano.Seldžukoviæ što je u perzijskoj književnosti nepoznato ime.

svakako više nego što su pokretaèi Behara oèekivali. lako bi se moglo. a kada to bude moguæe. i to stihova Ibni Jemina. tri strofe sa po 6 stihova. Umro 1368. prevodna književnost sa ova tri jezika je relativno dosta zastupljena. manja zbirka. 1. 9 iz 1903/904. na str. da je porijeklom iz Horosana.vima lista Perjumedija. prevod sa perzijskog: Mirza Safvet. na str. iz grada Ferjumeda na istoku Irana. 147. Hafiza." Zatim sljedeæe èetiri strofe od po èetiri stiha u kojima se govori o osobinama pravog prijatelja. a pjesma nosi naslov Svijet. U Beharu br. i to poezije Ibni Jemina. godine austrijski orijentalista Veshard Šlehta /Wesshard Schlechta/ napravio i objavio izbor sa prevodom 164 epigrama /kit'a/ iz poezije Ibni Jemina. upravo zbog nepostojanja poznavalaca perzijskog jezika. i to najviše sa turskog.. u komentaru 101 hadisa. perzijski spjevao Ibni Jemin. govoreæi o prijateljstvu. godine." U šestom godištu Behara iz 1905/906 g.380. Prevodilac je Bašagiæ. U broju 11 istog godišta. Za Irance Ferjumedi je osrednji pjesnik. nalazi se pjesma od sedam strofa od po 4 stiha. uporedbom originala i prevoda. Nažalost u Sarajevu do sada nisam uspio doæi do ovog izdanja. 22 . donosi prevod jedne strofe uz obraæanje èitaocu: "Evo kako pjeva Ibni Jemin. 162. Mada su pokretaèi Behara u svom proglasu. stoji i prevod sa perzijskog jezika. a prevodi ih Safvet-beg Bašagiæ. Arapa i Perzijanaca biti jedan od izvora buduæe graðe Behara. godine. u nastavku rasprave o prijateljstvu. 4-5. Ono što je interesantno ovdje spomenuti i što je možda bilo odluèujuæe kod Bašagiæa za ovoliki izbor i prevod stihova osrednjeg perzijskog pjesnika u listu Behar jeste podatak da je u Beèu 1852. Kasnije sakupljen jedan broj pjesama koje su se nalazile kod prijatelja i nastala je nova. èime se mogao koristiti i Bašagiæ pri prevoðenju. i Sultana Togrula. najviše iz razloga izbijanja argumenata iz ruku konzervativnih protivnika Behara. na str. Bašagiæ se u Beharu javlja kao jedini prevodilac sa perzijskog jezika. u br. Tako u broju 24 iz 1900/901. Imao zbirku-divan poezije koja je u jednom ratnom sukobu izgubljena. isticali da æe književnost Turaka. u rodnom mjestu Ferjumedu. Sultana M. na str. vijeka èije puno ime glasi Emir Fahr al-haqq ve al-din Mahmud Ibni Jemin al-Mustoufi al-Ferjumedi. uz prevode sa arapskog i turskog. Bašagiæ upuæuje na stihove Ibni Jemina: "A sada èujte šta pjeva glasoviti perzijski knez pjesnik Ibni Jemin Ferjumedi. Hajama i dvojice Seldžukoviæa. utvrditi da li je to više "prevod prevoda" ili prevod sa originala. zatim arapskog i ponajmanje sa perzijskog jezika. pod naslovom Alkemija. Službovao je na dvorovima dinastije Serbedaran. Ko je bio Ibni Jemin? Iz iranskih izvora vidi se da je to pjesnik iz 14.

1913/14. Prevode je naslovio. u broju 15-16. str. Ja æu u jednom od iduæih brojeva Gajreta iznijeti kratki prikaz književnog rada ovog velikog cara-pjesnika. Gajret. 233. U V godištu Gajreta iz 1912. godina 1925. Prevoda sa perzijskog jezika u Gajretu ima više nego u Beharu. U originalu gazel ima 11 distihona.. Pjevao je na turskom i perzijskom jeziku i ostavio iza sebe dva divana. kojeg je napisao Husejin Ðogo. godine u pet brojeva objavljuje prevode više pjesama.g. kojeg zbog njegovih velikih državnièkih sposobnosti i vojnièkih vrlina smatraju najveæim vladarem što ga je dala Osmanova dinastija. Iako nijedna pjesma nema nikakvih referenci." Prevodna književnost u èasopisu Biser." 4 Šemsudin Muhamed Sarajliæ u II godištu Gajreta iz 1911. kako veli. ne navodeæi izbor niti vrstu pjesama koje prevodi. Pored Bašagiæa. uzgred se citiraju neki stihovi iz tog Pregleda u I godištu Bisera iz 1912. str. bez navoðenja izvora odakle su gazeli uzeti.. Uz studiju o pjesniku Hafizu pod naslovom Hafiz . bijaše u svoje vrijeme najveæi osmanlijski pjesnik. zvani Javuz. O prevodu i originalu biæe kasnije više reèeno. 201. u broju 9/10 na str. od kojih je prevedeno samo devet. i 1918. ima vrlo malo prevoda sa perzijskog jezika. str. Bašagiæ objavljuje i prevode više Hafizovih gazela sa 190 distihona. godine. sa Ljubljenom biæu. zatim 41 distihon iz Hafizove ode krèmarici. 7. br. Prva pjesma u prevodu poèinje stihom "Kad od Kafa do Kafa" i ima 7 strofa od po 4 stiha. koju je pjesnik posvetio Šahu Mansuru. koji je izlazio 1912/13. 23 . Sakiname. U napomeni Æatiæ piše: "Sultan Selim I.102. u broju 13-14. Musa Æazim Æatiæ i Fehim Nedžati /po svoj prilici Fehim Bajraktareviæ/. 140 Musa Æazim Æatiæ objavljuje prevod dvije pjesme sa perzijskog jezika koje je napisao turski sultan Selim Prvi. To je jedan gazel iz skupine gazela pod zajednièkim imenom Tajjibat. u brojevima 17 i 18 na stranama 152-253 i 273-274 objavljuje šest prevedenih cjelina sa 51 što dužim što kraæim pasusom pod zajednièkim naslovom S mojom ljubavi.g. kod Sa'dija sam u sabranim djelima pronašao original prevedene pjesme.I Gajret je nastavio prevodilaèku tradiciju Behara. Šejhi Sa'dija.njegov život i djelo u IX godištu Gajreta iz 1925. I najzad u broju 19 na stranama 287-288 prevod je naslovio sa Kod zadnjeg oproštaja. U prikazu Pregleda perzijske književnosti. sa Pred olujom. u èetiri broja. 4. Na kraju prevoda stihova iz Sakiname Bašagiæ napominje: "To i još mnogo ispuštenih distihona saèinjava uvod u kasidu. u Gajretu se kao prevodioci sa perzijskog jezika javljaju još i Muhamed Šemsudin Sarajliæ.

To je. Ko je taj ko na susret sa Tobom ne misli. Razmotriæemo prevod jedne pjesme Sa'dija objavljen u br. i to na str. godine Šemsudin Muhamed Sarajliæ objavio u pet brojeva više prevoda pjesama od Sa'dija Širazija. a mi æemo ih navoditi prema prevodu.11. smatramo potrebnim da se osvrnemo na neke prevode i naèin prevoðenja. str. Teheran 1337/1958. str. takvog zadovoljstva nema. Nije halal ni da svako lice Tvoje vidi. godine na 201.. na str. 13-14 iz 1911. U radu ima diskutabilnih stavova što bi zahtijevalo poseban osvrt. str. str. istog broja njegov prevod dvije strofe Hafizovih stihova od po èetiri retka. 246 i 272. Odmah treba reæi da ovi prevodi u književnom pogledu daleko zaostaju iza prevoda dr Safvet-bega Bašagiæa. 208. i 10. Jer. koji u originalu ima 11 distihona /bejt/. 87-95. Prva poèinje sa "Nek se klone sve mantije". godine dat je Bašagiæev prevod Firdusijeve poruke šahu Mahmudu od Gazne. daæemo izvorni tekst na perzijskom. koji je kasnije preštampan u Sabranim djelima II. a druga sa "Dajder èašu što se smije". koja je naslovljena sa Ljubljenom biæu.godine. sopstveni filološki prevod i prevod Šemsudina Sarajliæa. ustvari jedan Sa'dijev gazel bez naslova. 551. Možda onaj koji Te vidjeti ne može ili onaj koji svoga vida nema. 24 . a na 249. u Tešnju 1968. Posebno na neke prevode Muhameda Šemsudina Sarajliæa i dr Safvet-bega Bašagiæa. dodajuæi u originalu i u sopstvenom filološkom prevodu i dva neprevedena distiha. distih nisu prevedeni. od kojih je Sarajliæ preveo devet. a èiji sam original pronašao u Sabranim djelima Sa'dija /Kullijjat-i Sa'di/.g. Naprijed je veæ iznesen podatak da je u II godištu Gajreta iz 1911. ono što ja vidim to drugome vidljivo nije. 5 i 75-76 objavljen je rad Muse Æazima Æatiæa pod naslovom Misticizam i uticaj Perzijanaca na tursko pjesništvo. Poredak distihona daæemo prema Sarajliæevom prevodu. odstupanje od originala i slobodniji prepjevi ili pridržavanje originala. Ni poredak distihona nije kao u originalu. kao što ja. Na str. U istom broju. 247/8 u br. dok 9. koji imaju najviše prevedenih priloga u ovim èasopisima. Prevodilac istièe da je prevod sa perzijskog jezika. I godišta iz 1912. Nakon ovog pregleda objavljenih prevoda sa perzijskog jezika u ova tri èasopisa. A haram je onom koji pošten pogled nema. Radi onih koji poznaju perzijski jezik i koji mogu uporeðivati prevod sa tekstom originala.. Niko možda. Distihoni u prevodu više lièe na opširne prozne pasuse od kojih neki sa mnogo više teksta nego što ga ima u originalu.

da joj ja jedini budem motriocem. pa makar dotièni bio i pod teretom. Ni dlaèicu jednu ne znam koja tebe ne spominje. vikne tada: Nije èudno kada neko u toj šaci smrtno strada. onda ili si Ti umakla njegovu pogledu. kada jadnik ni strpljenja više nema?! Ko god tvoju oknivenu šaku vidi. Stihovi u zagradama ne nalaze se u Sarajliæevom prevodu. Dan ukida noæ sa zemlje i svega nestaje. U kosu mi ti pogledaj. ako me sav svijet nekad zaboravi. ali naša ljubav ne poznaje zadnjeg èasa. Noæ moga sastanka sa Voljenim Biæem. 9. 2.Svaka noæ danom prestaje. rekao bi: za ovom rukom umrtvljeni. da je za nesretnog ljubavnika strpljenje jedini lijek. Koji bi vidio Tvoju oknivenu ruku. ima li na svijetu èovjeka kojemu uzvišeni ljubavni sastanak ne bi zatitrao strunama njegove pameti? Ako ima. okrenuvši glavu od svega svijeta. ili mu se na oèi navukao zastor zaslijepljenosti. Ljubljena. opijen je ljubavlju. jer od tebe odbaèenom. I kad se preda mnom ukazuje veliènstvena ljubav. ne treba da je pohlepan. a naroèito neèisti ne usuðuju se i haram im je pogledati Tvoje svijetlo lice. Šta da kažem tebi sada. Svako znade. 5. Svako. 3. ali šta æe biti. 4. ja na cijelom tijelu svome. Ti me pazi. Sarajliæ 1. 7. samo Tebi svoj pogled 25 . nek mi svi atomi njegovi odišu sjeæanjem na Tvoju velièinu. /Bijah rekoæ nešto tuge iz svog srca kazaæu ti. kraja svoga nema. ako taj nesretnik ne mogne više trpjeti ljubavnih muka? 8. u taj èasak mi se porodi želja. koji glasi: Šejhi Sa'di: Ljubljenom biæu Preveo s perzijskog: Muhamed Š. Na kom god se žestoki pogled ljepotica zaustavi. niko pomoæi ne može. Pažnja tebi posveæena od svih mana slobodna je./ Sa'di na te više misli nego na sav svijet ostali. zaljubljenom lijek jedini strpljenje je. Koga god resi proziran pogled. kada srca više nemam! Nije teško. 6. ako žig pogleda izdržati ne može. a svaki dan kraj svoj ima. Propao je. Prožeži mi tijelo pogledom. Sav svijet zna. Šta da radi. Sa'dija.

gdje ima i odstupanja od originala. dakle. karakteristièni su 1. izuzev onih koji te ne mogu vidjeti jer nemaju priliku da te vide. kao i u originalu. Jer. Time se može prijeæi i na sufijski plan interpretacije. tjelesnog voðenja ljubavi. distiha: Ko je taj ko na susret sa Tobom ne misli. Naime. onih koji nemaju priliku za to ili nemaju tako èulo vida kojim bi mogli vidjeti Voljeno Biæe iskazano zamjenicom ti. a ne sa perzijskog. više bi se reklo da je ovo prevod prevoda sa nekog drugog jezika. i 9. distihon je dugo i naširoko prokomentarisan. nemaju tu šansu. krut i razvuèen. nego susret. Sarajliæ pravi nepotrebno dug prozni pasus. tj. ili pak oni koji su slijepi. jer ima znaèenje konkretnog. što se ovim stihom ne želi reæi. tj. a kod Sarajliæa 1. Po nepotrebno dugom deskriptivnom prevodu. Možda onaj koji Te vidjeti ne može. Pjesnik saopštava da svu svoju pažnju posveæuje Voljenom Biæu. I 11. želio sastanak. koji nemaju takav organ viðenja kojim bi te mogli vidjeti. Od jedinstvenog znaèenja 1. kao i udaljivanje od smisla originala. I u originalu ne stoji ljubavni sastanak. Smisao originala je jasan. Svu pažnju Tebi posveæuje i nema ništa što bi Ti uskratio. iako je prevod nepoetièan. Uporeðujuæi original i ovako opširan prevod-komentar. U prevodu Sarajliæa samo prvi dio distiha ima veze sa originalom. distihon. stoji zamjenica ti sa prijedlogom sa. kad rob ništa i nema. i 11. stih se može uzeti kao konkretna slika u smislu da bi svak za tobom. dragim ili dragom. takvi nisu duhovno usavršeni i uzdignuti da bi Ga mogli vidjeti. uz dodavanje znaèenja kojih u originalu nema. Pažnja Tebi posveæena od svih mana slobodna je. Pri tome pravi odreðene greške. pažnju koja nema nikakvih mana i nedostataka: Sa'di na Te više misli nego na sav svijet ostali. ili onaj koji svoga vida nema. veza sa tobom /pejvend-i tu/. pod uslovom da u prevodu. Znaèi. A ne može ni uskratiti. izuzev. postoji moguænost da se ti odnosi i na predmet sufijske ljubavi. I sintagma ljubavni sastanak odbacuje sufijsku interpretaciju stiha. Drugi dio distiha nije taèno ni 26 .obraæa. original je jednostavan i može se jednostavnije prevesti bez ovako dugih i pogrešnih deskripcija. na Boga i svaki pravi vjernik i zaljubljenik u Njega želio bi susret sa Njim. Tako zamjenicu iz originala "Sa Tobom" prevodi sa "Ljubljena" èime predmet ljubavi iskazan zamjenicom Ti stavlja u ženski rod i na taj naèin ogranièava i reducira višestojnost znaèenja originala koji daje moguænost konkretnog i sufijskog znaèenja distiha.

jer bi se o tome mogao organizovati poseban nauèni skup. Stihovi se kreæu èudnovatom umiljatošæu. Svoju studiju o Hafizu Bašagiæ završava Šerovom ocjenom o Hafizu.preveden. ljepotu i ljubavne dražesti.njegov životopis i djelo. Prosvjeta. godine. on je kao veliki pjesnik bio mnogo uspješniji od ostalih. A ne može ni uskratiti." Taènost ili netaènost prevoda ostalih distihona može uoèiti èitalac uporeðujuæi original ili filološki prevod sa Sarajliæevim prevodom. vjeèiti oponent islamskim propisima i islamskom sveštenstvu i slièno. ditirambskim usklicima slave . Odmah se mora reæi da Bašagiæ stoji pod neposrednim uticajem zapadnoevropskih poimanja i ocjena o Hafizu i kojih se stièe utisak da je Hafiz vinski pjesnik.. 27 . U tom godištu na str. mada je opširno prokomentarisan. Ovom prilikom osvrnuæemo se na Bašagiæeve interpretacije Hafiza i na prevode Hafizovih stihova. godine objavio je drugu studiju o Hafizu pod naslovom Hafiz . Cijeli Divan je preliven vinom. Zato je i ortodoksno sveštenstvo. kad rob ništa i nema. Što se tièe dr Safvet-bega Bašagiæa. a prosipaju ognjene strijele na drveno i pokvareno sveštenstvo. Sudbina je mnogih velikih pjesnika da ne budu shvaæeni u svoje vrijeme. što bi trebalo shvatiti da je ta ocjena za njega meritorna i prihvatljiva. i kao prevodilac. Èak i tamo gdje se udaljavao od originala.. u Gajretu iz 1925. bez sumnje meðu najsjajnija lirska djela cijele svjetske književnosti. Istina i u svoje vrijeme Hafiz je od jednog dijela sveštenstva proglašavan nevjernikom i kao takav anatemisan. svud po njemu se èuju poljupci. nastupao je njegov pjesnièki genije i dopunjavao ono što je iz originala izostavljeno. 343-344 Bašagiæ je objavio životopis Hafizov pod naslovom Hafiz-životopis. a èesto ni kasnije sa veæe vremenske distance. okiæeni velièanstvenim slikama. prihvatilo Hafiza i poèelo ga predstavljati kao tumaèa ortodoksnog islama kroz poeziju. izlaže i neke svoje stavove o njemu. Zagreb. gdje u legende iz života Hafizova. Hafizov simbolièki i alegorijski jezik sveštenstvo proglašava jezikom bogobojaznog sufije i nazivaju ga doslovno 5. O naèinu kako je poimao i interpretirao Hafiza.pripovijedaju prirodu. str. Prihvaæena je od strane svih èitalaca. "Svu pažnju Tebi posveæuje i nema ništa što bi ti uskratio. može se dosta razabrati iz naèina pisanja o njemu.. koji je svojim poetskim talentom pravio izuzetno dobre prevode i prepjeve. A ta ocjena glasi:"Hafizov Divan pripada. O prevodu rubaija Omera Hajama ovom prilikom neæemo govoriti. Ali Hafizova poezija uèinila je svoje. Bašagiæ je o Hafizu prvi put pisao u zagrebaèkoj Prosvjeti iz 1894. Kasnije. zadojeni radostima èovjeèijega života.380."5 Ovakva ocjena o Hafizu ne može se prihvatiti kao konaèna. 2/1894. uvijek podozrivo.

Hafiz nije bio neko koga se moglo tek tako proglasiti nevjernikom i anatemisati. ljubavi. ali nedovoljno argumentovan. U svjetlu ovih napomena. arapsku književnost. kao i neke druge nauke svoga vremena.. davali su moguænost razlièitog shvaæanja i tumaèenja a time i višeslojnosti znaèenja jednih te istih gazela. Hafiza su proglasili bogobojaznim i svetim èovjekom u punom znaèenju te rijeèi. Samo je malo odstupio od originala kada je u pitanju Saqî. vre6. sufijskog velikana Dželaludina Rumija. 100. dvosmislenost i nedoreèenost misli izraženih uvijenim aluzijama. nego da i ljubljen bude i u ljubavi uživa. pa da ga zovu pjesnikom. Gazel ima 7 distihona i Bašagiæ je preveo svih sedam. ljubav se u poèetku jednostavnom uèini.sad me goni do zla Boga.dîvân poezije. na str. i to pripadnika zoroastrovske vjere. a nekada njegovu zbirku . sin èuvenog valije Damaska i osnivaèa umejadske dinastije Muavije. on nije pio da se opije."6 Ovakav Bašagiæev sud o Hafizu. naime: u prirodi. što inaèe nije sluèaj kod drugih gazela koje je prevodio. No Bašagiæ je to posmatrao iz svog. vjersku dogmatiku. nego da utješi sebe i drugoga. a ponekad i igrom rijeèi. 28 . u broju 7. on nije ljubio da ima dragu. Posebno treba istaæi da je dobro poznavao tesavvuf i bio dosljedni sljedbenik uèenja i filozofije svog velikog prethodnika i uzora.380. ne može se bez rezerve prihvatiti ni sljedeæi stav o Hafizu koji iznosi Bašagiæ: "Hafiz uživa u èetiri stvari. Meðu gazelima pjesnika Hafiza koje je preveo Bašagiæ nalazi se prvi gazel iz Divana. koja je muškog roda i primarno oznaèava nekoga ko daje vodu i napaja žedne. On nije pjevao da nešto spjeva. naroèito beèkog. nego da kroz èašu rumenike boje posmatra svijet. Prevod ovog gazela Bašagiæ je objavio u Gajretu iz 1925. daj da èaša obilazi okolo i svima je daj. Bašagiæ je ovaj distih prepjevao na sljedeæi naèin: Krèmarice. Nekada tako nazivaju i samog pjesnika. pjesnièki razigran. a u terminologiji krème oznaèava osobu koja puni èaše vinom i daje ih posjetiocima krème."jezikom tajni" /lisan al-gajb/. Prosvjeta. pjesmi i vinu. Èitav distih u filološkom prijevodu znaèi: O krèmaru.negda tako mila . Zagreb. Jer. To je vrlo vješto i uspjelo prepjevano. 2/1894. nego ga je uzeo iz jednog epigrama /qit'a/ koji je spjevao Jezid. uopšten je poetièan. str. On je znao Kur'an napamet. ali nastaše teškoæe. Jer. poznavao je filozofiju. natoèi mi èašu vina rumenoga Ljubav . što je u Hafizovo doba u Iranu bio posao iskljuèivo muškaraca. Prvi dio prvog distiha ovog gazela je na arapskom jeziku i nije ga Hafiz spjevao.

protiv proli7. meðutim. Drugi polustih svjedoèi o Hafizovom suoèenju sa problemom i tajnama ljubavi. odnosno prvak magova. što mu je kao drugo znaèenje. Divan. Hafiz priznaje. tj. zaljubljeni su nestrpljivi i srca im od nestrpljenja i drugog išèekivanja krvare. što dalje znaèi da su magi. npr.7 Smatrajuæi tajne ljubavi nerješivim. veæ u I gazelu. u sljedeæem: Teškoæa ljubavi je izvan dometa našeg znanja. posebno ne pomoæu razuma i naše nesavršene misli. Hafiz i ne pokušava da ih razriješi i odgonetne. Drugi distih u filološkom prevodu znaèi: Zbog mirisa koji jutarnji povjetarac donosi iz onog uvojka. Bašagiæev prevod-prepjev glasi: Proli vino po serdžadi iako ti magi zbore. koje su njemu ostale nerješive. Prepjev izuzetno poetièan. Bašagiæ je. svojim prepjevom sveo znaèenje distiha na konkretnu dimenziju. Znaèi u oèekivanju toga povjetarca. da prava ljubav nije tako jednostavna stvar kako mu je izgledala na poèetku. gazel br.a. Ali. onda bi stih znaèio. Da ne može bez njih niko u nebeske doæi dvore. kao. jer saba u jeziku pjesnika znaèi povjetarac koji dolazi iz ulice Voljenog Biæa ili jednostavno iz ulice voljenih osoba. 29 . razigran i jednostavan. a posebno u poeziji. Treæi distih ovog gazela glasi: Proli vino po serdžadi. Sufija bi u traganju za svojom tematikom i porukama rijeè bu sa primarnim znaèenjem miris.mena i tako prevodio. O teškoæama poimanja ljubavi Hafiz se osvræe još u mnogim gazelima. ako ti tako prvak magova kaže. to je prepjev vrhunske umjetnièke vrijednosti. Tu delikatnost ne rješava naša nesavršena misao. lagan.136. uzeo da ovdje znaèi nada. a ne prolijevanjem vina po serdžadi. u nadi da jutarnji vjetar donese neki glas od Voljenog. na poèetku svoga javljanja i nastanka. s. Jer putnik na Putu poznaje Put i obièaje na konaèištima. Hafiz. mada magi govore da se samo sa njima može vinuti u nebeske dvore. Zaljubljeni sufija bi rekao da je lakše pomoæu srca i ovom stihu on bi pronašao sufijsku tematiku. I zbog lokni njenih crnih. koliko srca prokrvari! I ovdje je u Bašagiæevom prepjevu znaèenje distiha svedeno na realnu sliku: Taj mošusov mio miris ona kosa jutrom dava Koje saluf skovrèani moje srce obasjava.. šta iz njega razumijemo? Kao da se savjetuje èitaocu da prolije vino po serdžadi.. izdanje Kazvinija Teheran.

a strah od valova i vrtloga tako velik. nego. I ne samo da tako prevodi. Ovo znaèi da se putnik veæ nalazi kod drage i da je nezadovoljan i neveseo. U Bašagiæevom prepjevu ovo se ne može shvatiti: Zadovoljstva i veselja kod dragane svoje nemam.jevanja vina po serdžadi. a na to nas mnogo štošta na ovom svijetu opominje i upozorava. nego na jednom mjestu. putnik na Putu sufijskog usavršavanja i stizanja do Uzvišenog Biæa. kod Hafiza glasi: Noæ je mraèna. jer ove stanke na ovom svijetu vrlo brzo prolaze. jer mu zvono odmah zvoni da je brzo mora napustiti. lišeni svih briga i razmišljanja. vrhovnog maga i prosuti vino po serdžadi na kojoj se obavlja namaz. U izvrsnom prepjevu Bašagiæa sugeriše se drugi smisao ili u najmanju ruku sužava se i ogranièava višeslojnost znaèenja Hafizova stiha. što stvara opasnost i smetnje da možda ne stignemo do željenog cilja . ne razumiju nas. dobro zna kako se treba na tom Putu ponašati i kako se tamo stiže. a koji se u drugom polustihu naziva salik tj. koja je simbol sufijskog hrama. govoreæi o Hafizu. Inaèe zvona uvijek nekom ili za nekim zvone. za besposlice. rekao da smo mi na ovom svijetu kao u vrtlogu nemirnih valova koji nas u mrkloj noæi ovog života bacaju tamo-amo. Eno slušaj zvono zvoni. sjede bezbrižno na obalama. zato i ne shvataju naše stanje. peti distih.do Voljenog Biæa. u originalu. jer stihu daje socijalni karakter. Hafiz upravo govori obrnuto: treba poslušati rijeèi starine prvaka magova. što je simbolizovano zvukom zvona. po strani izvan svega. što je samo realna slika i opis konkretne ljubavi i odnosa zaljubljenih. vrhovni mag u krèmi. to potvrðuje svojim komentarom: "Hafiz 30 . za put stvari pripremite. Gdje da znaju naše stanje oni bezbrižni na obalama?! U ovom distihu sufijska tematika izbija u prvi plan. Toga pak nisu svjesni mnogi koji ni o èemu mnogo ne razmišljaju. mada ima moguænosti i za realnu sliku. Sljedeæi. Sufija bi objašnjavajuæi ovaj stih. Meðutim. Sufijska tematika se nastavlja i u sljedeæem distihonu Hafizovog gazela gdje se kaže: U konaèištima do Voljenog Biæa za mene odmora nema. Zvona stalno upozoravaju. da se odmah na put sprema/m/. jer. To znaèi da sufija koji se usmjerio i uputio prema Voljenom Biæu nema vremena za duge stanke i odmore. uz koji je dat i doslovni prevod. A iz doslovnog prevoda vidjeli smo da Hafizov distih nije ogranièen samo na realnu sliku i opis. tj.

i ne prvenstveno. ne zaboravi sljedeæe: Želiš li postiæi ono što voliš. Bašagiæ je i ovo virtuozno preveo i prepjevao: U javnost æe najposlije izaæi i moja djela. Gdje da ostane skrivena tajna o kojoj se drže sijela." 8. I najzad. ne smije da bude sebièan.. i to se više ne može sakriti. U tome komešanju odjeknule su mnoge pjesme koje karakterišu ondašnje stanje u Perziji. ali ne samo. sufijska interpretacija. završni distih u kome je i pjesnièki nadimak. bijesni se vali nose. Gdje da znaju naše jade. o èemu se veæ prièa po skupovima.380. sebe i svoj ego treba da zaboravi i da misli na predmet svoje sufijske ljubavi. 9. 31 . Zagreb. U prvom dijelu distiha Bašagiæ je u svom prepjevu izostavio o kakvim se to djelima radi koja se ne mogu sakriti što je vrlo važno za taèno razumijevanje stiha. takoðer je dosta slobodno prepjevan. Iz prepjeva Bašagiæa ovo se ne vidi. Ibidem. pri èemu je dosta izgubljeno od Hafizovih misli i poruka. jer to mu daje priliku da se približi svome Cilju. 2/1894. kad je perzijski duh tonuo u moru krvi prolivene od vlastitih sinova. Ali. mogla bi se u ovom distihu Hafizovom naæi i neka uvijena aluzija i na stanje u Perziji. ako želiš svoj mir. str. Šesti distih ovog gazela u filološkom prevodu znaèi: Svi moji postupci. Zato i ovaj èitav prepjev prestaje biti Hafizov i postaje razigrani Bašagiæev stih sa jednostavnim i logièkim porukama i zakljuècima iz realnog života. aludira na to da sufija nikada ne smije da misli samo na sebe. to. pozdravi se s ovim svijetom i zaboravi ga. najzad završiše blamažom. koji breme žalom nose. zbog sebiènosti. naime. "Ti stihovi najbolje nam kažu kako je bilo stanje u Perziji u to doba. more strašno. jer su neki dijelovi Hafizova stiha zanemareni i smisao je usmjeren u drugom pravcu. tj. Kako æe se sakrit tajna o kojoj se drže sijela. a Hafiz je to u jednom trenutku bio zaboravio. kad je izbilo na površinu raskolništvo islama.se javio u ono burno doba."9 U traženju višeslojnosti znaèenja. mislio je samo na sebe i tako postupajuæi osramoæen je."8 Kao potvrdu za takvo svoje mišljenje navodi prepjev upravo ovog distiha: Noæ je mraèna. Prosvjeta. bio je sebièan. kaže: "O hafize. doživio je blamažu. koja ovdje izbija u prvi plan. Hafiz.

Iz pisanja o Hafizu može se uoèiti da je Bašagiæ tokom vremena razlièito pisao o nekim Hafizovim problemima. koji glasi: Ako želiš mir. u smislu da svako ko želi svoj unutarnji mir i spokojstvo.ti svijetu zbogom reci. u br. 5. Bašagiæev prevod jedne Hafizove rubaije koji je objavljen u Beharu iz 1900/901. da nikada i nikako ne misle o dobrima i uživanjima na ovom svijetu. nego da se pozdrave sa svim tim i usmjere se prema uzvišenoj Ljubavi. U veæ citiranom radu o Hafizu u zagrebaèkoj Prosvjeti iz 1894. ali ne nudi sve one poruke koje nudi original. 66. jeste poetièan. niti se može dokazati. 110 i u Gajretu iz 1925. u Gajretu. na jednom mjestu Bašagiæ piše: "Neki tvrde da je Hafiz u siromaštvu životario. Prepjev je otišao u nekom drugom pravcu i sa originalom se dodiruje samo na poèetku distiha gdje se pjesnik obraæa sam sebi: "Ako želiš mir. sa mejdana ne uteci Kad ti ljudi ljubav shvate . što im osigurava spokojstvo i unutarnji mir dok su na ovom svijetu.". gdje se pjesnik tuži na siromaštvo. sa malim razlikama u prevodu. smatramo za potrebno da istaknemo Bašagiæevo mišljenje o povodu nastanka stihova ove rubaije. str. 343-344. Hafize. U tim danima mogli su nastati sljedeæi stihovi: Ne vrijedi jada ovog svijeta sreæa Ne vrijedi muke ovog svijeta hrana. o istoj temi Bašagiæ piše sljedeæe: "Iz njegovih pjesama znamo da nije znao èuvati bijele pare za crne dane.. Prevod u Gajretu je noviji i jezièki dotjeraniji. pa i sebe samog. dosta kasnije. str. u br. 32 .. ali ta vijest nije vjerovatna.I ovdje je tematika sufijskog karaktera. U starijoj verziji prevoda ove rubaije u Beharu iz 1900/901. jer sufijama je za stizanje pred Voljeno Biæe. kao da znaèenje originala nije shvaæeno. Ali prije nego citiramo prevod i original. uslov da zaborave uživanja ovog svijeta. treba da zaboraviš ovaj svijet i uživanje na njemu. str. Hafize.. u br. Užitak od sedam hiljada godina Ne vrijedi patnje sedam dana.7. 1925. a dalje skoro da nema nikakve sadržajne veze sa originalom. godine. "Meðutim. ne treba da zaboravi sljedeæu poruku koja je izreèena u drugom dijelu distihona reèenicom na arapskom jeziku koja deskriptivno saopštena znaèi: ako želiš da dospiješ do onoga koga voliš.5. uèinio mi se nejasan. str. Bašagiæev prevod. navodeæi neka mjesta iz Divana. jezik je stariji i danjašnjim èitaocima arhaièan: Nije vr'jedna kobi ovog sv'jeta sreæa. Odgovor Timur-Lenku jasno nam kaže da je veæ tada loše materijalno stajao. 66.

ne zavreðuju podnošenje patnje i tuge u ovom kratkom životu od sedam dana. Zato sam potražio original rubaije i u mnoštvu Hafizovih stihova. a najèešæe sedam dana. sjajem vina osvijetli èašu moju. godine u br. zbog udaljavanja naše prave egzistencije od svog Praizvora. da bi se shvatio pravi smisao ovog katrena. S druge strane. 33 . stajaæi broj. Slast njegovog postojanja ne vrijedi njegovog bola.Nije vr'jedna muke sva slast uživana. Imajuæi to u vidu druga dva stiha znaèe da ni sedam hiljada godina. treba se podsjetiti da su stari narodi. U originalu prvi distih glasi: O krèmaru. Ne zavreðuje patnju tugovanja od ovo sedam dana. a to zatvaranje. život je od sedam dana. Kako god da se prevede ova rubaija. Naime. 100. Sedam hiljada godina radosti na ovom svijetu. od Boga i zbog zatvaranja naše božanske iskre u mraène okove tjelesnosti na ovom svijetu. Interesantan je naèin kako je Bašagiæ odabrao i preveo samo tri distiha iz 11. Užitak od sedam hiljada godina Nije vr'jedan patnje: samo sedam dana. gazela Hafizovog Divana. pa makar one bile i radosne. uzimajuæi taj broj kao sveti. sadržaj i smisao rubaije ostaju dosta nejasni. Svojim pisanjem i stavom o Hafizu i o povodu nastanka ovog katrena nameæe se pomisao kao da je Bašagiæ kroz projekciju svog života i svojih životnih prilika i neprilika posmatrao i ocjenjivao i Hafiza. u zamršenim konkretnim i simbolièkim slikama. koliko traje ovaj svijet. A kada je u pitanju prevod. pa i za one koji poznaju perzijski jezik. pronašao sam ovu rubaiju koja glasi: Filološki prevedena rubaija znaèi: Sreæa ovog svijeta ne vrijedi nasilja na ovom svijetu. zatim sa vremenom od pet. Od tri Hafizova distiha Bašagiæ je napravio èetiri distiha svoga prepjeva. pravi smisao i poruka sadržaja ostaju nejasni i teško shvatljivi. To pokazuje koliko je teško i riskantno prevoditi dijelove poezije izdvojene iz šireg konteksta i izvan odreðenog civilizacijskog miljea. šest. za èitaoce prevoda. simbolièki iskazano. Ako bi prešli na plan sufijske interpretacije. onda bi se moglo reæi da patnje i tuga u vremenu od sedam dana boravka i života na ovom svijetu dolaze zbog našeg odvajanja. Prevod je objavljen u Gajretu 1925. stare nauke i stare knjige tvrdili da ovaj svijet traje sedam hiljada godina. a posebno je teško prihvatljiva Bašagiæeva premisa da je to ilustracija i aluzija na slabo materijalno stanje Hafizovo. pa i najtaènije. naš život na ovom svijetu se uporeðuje sa vrlo kratkim vremenom: od poreðenja sa vremenom od jednog treptaja oènih kapaka. na str.7.

U knjizi o ovom svijetu naše trajanje je zapisano. koji u filološkom prevodu glasi: Ne umire nikad onaj ko oživje u ljubavi. zapjevaj mi! Ja postigoh želju svoju. opijenost. dakle. èaša. opojnost naziva nebeskim nadahnuæem: Èujte. naravno u prenesenom sufijskom tumaèenju tih pojmova. da je vjeèan onaj koji stekne život u takvoj ljubavi. æeifu pjesnika. Bez imalo dvojbe. mogu biti interpretirani i u drugom. kad oživi u ljubavi Taj Hafizu nek se hvali. a osnove za drugi dio distiha u originalu uopšte nema. veli pjesnik. O ti koji ne poznaješ slast pijanstva vjeèitoga. svijet se krenu po mojoj želji. samo ovaj spomen neæe. Bašagiæevog distiha. rujnim vinom daj posveti èašu moju. alegorijskom znaèenju. drugim rijeèima: ko stigne do Voljenog i utopi se u Njemu. Kako vidimo. A ti svirèe. lirske. I ovaj distih Bašagiæ je na svoj naèin divno prepjevao. nastavlja se i u ovom distihu. a sve to je zapisano. da je i on junak pravi. Original ova tri distriha. prvi dio ovog novog. zapjevaj. Zanesenost i opijenost ljubavlju prema Božijem Biæu za iskrenog sufiju znaèi vrhunac uživanja i slasti i ko ne može da doživi takvu ljubav ne zna ni za slast opijenosti takvom ljubavlju. tj. pri èemu vjeèito pijanstvo. Bašagiæev prepjev glasi: O krèmare. Tematikom o vinu i ljubavi. U originalu je prvi distihon sadržajem i smislom povezan sa drugim distihom koji glasi: U èaši ja lice vidim Voljenoga Biæa svoga. u knjizi 34 . Èetvrti i posljednji distih u Bašagiæevom prevodu glasi: Ko ne umre onog èasa. Bašagiæ je izvrsno prepjevao ovaj prvi stih. vratio se svome Praizvoru. naime da se sve kreæe po želji. a on je "dopjevao" svoj distih. sufijsku interpretaciju: Pojmovi: vino. tj. nudi i drugu. No sljedeæeg njegovog distiha u originalu nema. postaje vjeèan kao što je vjeèan i Voljeni do koga je stigao i u Njemu kao jedinka nestao. pored površne. izgleda kao na drugi naèin prepjevan i ponovljen jedan dio prvog distiha. U treæem distihu Hafiz poruèuje da nikad ne umire. koji ne poznate nadahnuæa nebeskoga Ja sam danas u peharu viðo lice zlata svoga. iz koga je i potekao.A ti svirèe. dublju. koji po sadržaju ima veze sa prvim distihom pa kao Bašagiæev distih glasi: Ta danas se cio svijet po æeifu mome kreæe Što je bilo sve æe proæi.

ali bez prethodnog poznavanja sufijskog uèenja o oživljavanju posredstvom ljubavi u trenutku završetka ovosvjetskog života. èesto u svojim virtuoznim prevodima i prepjevima kao da nije imao mira i strpljenja da prati i traga za svim moguæim sadržajima i porukama originala. nego je. or who pursued their education in the traditional religious schools at home-madrasahs. The major role in translating and interpreting of the oriental and Islamic traditions among our people was played by a number of true lovers of literary traditions in three oriental languages who had gone to schools in larger Ottoman cities. sigurno je i to da su ova dva velikana umjetnosti rijeèi ponekada i u poneèemu vrlo srodni i da se nimalo ne razlikuju. iz njega progovorio njegov sopstveni poetski talenat i iz njega provrele njegove sopstvene misli i poruke. èesto nadmašivao prevoðene pjesnike. u ovom sluèaju Hafiz. ne samo one slabije nego i one najveæe. a šta Bašagiæevo. Turkish and Persian-began in our parts mostly with the establishment of the Ottoman rule in the Balkans. nemajuæi pred sobom original koji se prevodi ili pak ne poznajuæi jezik originala. Sarajevo. Dakako. The other line of translating tradition activities in our parts began at the time of Bosnian Moslem cultural and literary revival in the newly founded periodicals towards the end of 19th and in early decades of 20th 35 . a gdje poèinje Bašagiæ. bez ikakve sumnje. and who were also the members of various Sufi orders. Na kraju da zakljuèimo. èime je. njegov eruptivni poetizam nije mu dozvoljavao da se smiri i razmišlja šta je sadržano u Hafizovim stihovima. One should mention in particular those who fell in love with the Sufi thought.o životu na ovom svijetu. Gajret and Biser A tradition of translating and interpreting of literary and other works from Islamic and oriental languages-Arabic. Bašagiæev pjesnièki genije. Literary translations from Persian in Behar. uoèivši prvu ideju ili poruku. šta je Hafizovo. za èitaoca je teško razumljiv. i original i prepjev. 20. U takvim sluèajevima.1990. The translating activities and translation as such meant a transfer and a continuation of oriental tradition among the members of Islam in our parts. toliko razigran i maštovit. Bašagiæev prepjev na neki naèin prati znaèenje originala. èitaocu je vrlo teško znati i odrediti granicu gdje prestaje.12.

century. The Bosnian Moslem writers and other intellectuals founded, among others, the journals such as Behar, Gajret and Biser, respectively. During the Austro-Hungarian occupation, the Moslem writers endeavored to incite the interest among the Moslem masses for books, education and, in this way, to give their own contribution towards the social progress of the Moslem people. Next to the original works from literature, notably in Behar and Gajret, there were a number of works published as translated literature. The Moslem readership and translators were very fond of three foreign literatures: the Arabic, Turkish and Persian ones. The main contribution to the translated literature from these three languages came from the people who knew Turkish, Arabic and Persian well in the contemporary Bosnia and Herzegovina. They were Dr. Safvet beg Bašagiæ, Musa Æazim Æatiæ, a specialist in Turkish studies Fehim Spaho, Mehmed Šemsudin Sarajliæ, Osman Asaf Sokoloviæ, and the others whose contribution was lesser from those aforementioned. Having known all three languages, Bašagiæ had the largest scope of his translation activities. The poetical genius of Bašagiæ was quite playful and imaginative. Very often he had no patience and ease to follow and search all kinds of subject matters and poetic messages in the original, but, in his masterly translations and poetical translations, having spotted the first idea or the message, his original poetical talent would burst out. His own thoughts and messages would then freely flow. In this way, he would, no doubt, surpass the poets translated, and not only the minor ones, but also the greatest ones among them.

36

Munib Maglajliæ LIRSKA PJESMA I BALADA U BEHARU Muslimanske lirske pjesme i balade, prije pojave Behara, bilježio je èitav niz sakupljaèa, a objavljivane su - nakon zbirki Vuka Karadžiæa - na stranicama èasopisa i listova kao što su: Bosanski prijatelj, Bosanski vjestnik ili Bosanska vila, ali i zasebnih zbirki, na primjer, sakupljaèa kao što su iz srpske sredine: Bogoljub Petranoviæ, Kosta H. Ristiæ, Marko S., Popoviæ Rodoljub, Stevan N., Davidoviæ i drugi, a iz hrvatske Nikola Tordinac, Kamilo Blagajiæ, Dragutin Hofbauer i drugi. Što se tièe sakupljaèa iz muslimanske sredine koji su u vremenu prije pojave Behara uoblièili zasebne (rukopisne) zbirke, treba spomenuti imena Osmana Ði-kiæa i Safvet-bega Bašagiæa, a u prvim godinama izlaženja ovog èasopisa (1902.) mostarski sakupljaè Mehmed Dželaluddin Kurt objavljuje zbirku lirskih pjesama i balada iz mostarske sredine. Konaèno, èitav niz sakupljaèa u ovom vremenu, iz sva tri naroda u Bosni onoga doba, ostavio je iza sebe rukopisne zbirke u kojima su zabilježene brojne lirske pjesme i balade. Tu su imena Jovana P. Mutiæa, Save Miladinoviæa, Ivana Zovke, Mihovila Pavlinoviæa, Vinka Vice Palunka, Muhameda Fejzi-bega Kulinoviæa i drugih. 1 Od lirskih pjesama koje su otisnute na stranicama Behara, najveæi je broj ljubavnih, sevdalinki. Privlaèi takoðer pažnju i nekoliko šaljivih pjesama. Kada je rijeè o baladama, na stranicama Behara nalazimo primjere iz svih tematskih skupina, tj. pjesme o djevojci zle sreæe, o smræu rastavljenim zaljubljenicima, o zlosretnoj nevjesti, o nesretnim supružnicima, o ojaðenim roditeljima, te o sukobima u porodici. U rukovjeti antologijskih balada objavljenih na stranicama Behara, dvije pripadaju skupini koju objedinjuje zajednièka tema smræu rastavljenih zaljubljenika. Stradanje smræu rastavljenih zaljubljenika jedna je od najomiljenijih tema u muslimanskoj baladi. Brojnošæu zabilježenih pjesnièkih uoblièenja izrazito se iz ovog korpusa u prvoj skupini izdvajaju pjesme o nesretnim dragim koje u smrt tjera naglo razdvajanje, kao posljedica protivljenja majke sinovljevu izboru i nametanja vlastitog.
1. Podrobnije o historijatu bilježenja muslimanskih lirskih pjesama i balada pisao sam u tekstovima: Historijat bilježenja i zanimanja za sevdalinku (Od zbilje do pjesme. Ogledi o usmenom pjesništvu, Banja Luka, 1983., 23-36) i Historijat bilježenja i zanimanja za muslimansku baladu (Muslimanska usmena balada, Sarajevo 1985., 22-32).

37

Zabilježen je velik broj pjesnièkih uoblièenja ove teme, poèevši od Erlangenskog rukopisa pa do najnovijeg vremena. Pjesme o nesretno zaljubljenim u kojima suprotstavljanje mladiæeve majke sinovljevu izboru dovodi do tragiènog kraja razlikuju se s obzirom na imena protagonista i dužinu, ali im je zajednièko da imaju dosta èvrst baladni model, sa više motiva koji predstavljaju njegova jaka mjesta. Razlièito rješavanje ovih postojanih segmenata baladnog modela, uz moguænost unošenja novih pojedinosti izmeðu njih, jeste prostor u kojem su se okušavali bezbrojni pjesnici, koji su iz naraštaja u naraštaj, sa razlièitim darom i umijeæem, baštineæi pjesnièku graðu, pristupali oblikovanju ove privlaène teme. Brojnost zabilježenih inaèica, u vrlo širokom vremenskom rasponu, svjedoèi da su usmeni pjesnici vrlo rado preuzimali naslijeðenu graðu koja im je davala moguænost da se i sami oprobaju u oblikovanju pjesme o nesretnim zaljubljenicima. Po svemu sudeæi, i motivski niz koji èini okosnicu ove balade sam po sebi bio je lahko pamtljiv i podoban za usmeno prenošenje: mladiæu koji veæ ima dragu majka nameæe drugu djevojku za nevjestu; sin se protivi majkinoj odluci i odbija da ostavi dragu ili da uðe u ložnicu dovedenoj; majka ili druga svojom zakletvom primoravaju nevoljnog mladoženju da ode skinuti mladu s konja ili da uðe u ložnicu dovedenoj; nevoljni mladoženja u ložnici ne prilazi nevjesti, nego se s pjesmom uz pratnju tambure oprašta s dragom, zaklinjuæi joj se na vjernost; tražeæi od dovedene da otkrije lice, a onda joj priznaje ljepotu znatniju od one koju vidi u svoje drage; usmeno ili pismeno poruèuje majci kako da ga opremi, kuda da se kreæe posmrtna povorka i slièno; ubija se ili umire, nalažuæi prethodno dovedenoj da zataji njegovu smrt, kako bi se zvanice na piru što dulje veselile, posebno njegovi najbliži; ujutro majka dolazi buditi mladence i otkriva sinovljevu smrt; umrlog mladoženju opremaju i ispraæaju prema njegovoj želji; draga, koja ne zna za smrt svog nesuðenika, na razlièite naèine otkriva njegovu posmrtnu povorku; ubija se ili umire od ljubavnog jada; povorka sa umrlim dragim zastaje i èeka dok opreme umrlu dragu te ih zajedno ispraæaju i sahranjuju; iz groba nièe raslinje koje simbolizira veliku ljubav sahranjenih. Prva od dvije antologijske balade iz Behara sa temom smræu rastavljenih dragih jeste razvijena pjesma koja sadrži sve relevantne motive baladnog modela skupine o kojoj je rijeè. U odnosu na zabilježene varijante ove balade, inaèica objavljena u Beharu istièe se razvijenom slikom obraæanja nevoljnog mladoženje majci, kojoj upuæuje pismo iz ložnice, te njegovih priprema za èin samoubojstva:

38

Podiže se Omerica mali, podiže se na noge lagahne, pa se fati divit i kalema, i hartije, knjige bez jazije, pa on piše pismo žalovito, baš u ruke ostarjeloj majki: "Èuješ li me, moja mila majko, potraži mi dva majstora nova, nek posijeku orah u livadi, od oraha da tenešir prave. Ti otidi u Novu èaršiju, pa sazivaj hodže i hadžije, kupajte me studenom vodicom, i utrite rumenom ružicom, niz tenešir pustite mi perèin, što mi ga je Hasna odgojila, na prozoru, pri na mjeseèini. Poneste me poljem zelenijem, a kraj dvora Hasnije djevojke, ne bi l' joj se mladoj sažalilo, ne bi l' mene mlada oplakala. Halali mi, moja mila majko!" 2 Druga antologijska balada iz Behara o nesretnim dragim pripada skupini pjesama u kojima tragièan zaplet izaziva bolest i smrt jednog od voljenih, koja u nekim pjesnièkim uoblièenjima dovodi do smrti drugog zaljubljenika. I u ovom sluèaju, dakle, smrt konaèno razdvaja zaljubljenike, ali joj ne prethodi naglo razdvajanje još za života, nevoljenom i nasilnom ženidbom dragoga, kao u prvoj skupini pjesama sa ovom temom. Pošto u svim zabilježenim pjesnièkim uoblièenjima ove teme jedan ili oba zaljubljenika umiru od kuge, može se zakljuèiti da su pjesme iz ove skupine odjek zbivanja prouzrokovanih pomorima kuge, koji u prošlosti Bosne nisu bili rijetki. Neke inaèice sadrže i lokalna obilježja u imenima likova i mjesta za koje je baladièno zbivanje vezano. U varijanti iz Behara baladièno zbivanje odvija se "na Zagorju, u Èengiæa dvoru", a junaci su Ajka Seferova, jauklija Bahtijareviæa. Pjesma iz Behara, koju je priopæio suradnik potpisan pseudonimom Osman Sabrija, izdvaja se skladnom žalopojkom zaruènika nad grobom drage:
2. Behar, 9/1908-09, 18/19, 293-294.

39

"Hej, jagluèe, i uza te grane! Truhnu ruke koje su te vezale, crne oèi, koje su gledale, medna usta, koja su brojila, b'jeli zubi konce otkidali!" 3 Od dvije antologijske balade iz Behara o zlosretnoj nevjesti, prva koja je objavljena pod naslovom Ljepotica Fata, a priopæio ju je Ibrahim Dautoviæ - pripada skupini pjesama o stradanju isprošene u roditeljskom domu, koje je izazvano urocima. U ovom sluèaju tragièka krivnja junakinje balade sadržana je u njezinoj nesvakidašnjoj ljepoti. Ljepota postaje kobna jer je dovoljno da se naðe na pogledu zlih oèiju ili da se povodom nje zaène misao ili izrekne rijeè. Bezbroj je moguænosti da osoba èija ljepota izaziva pažnju okoline bude ureèena, da postane žrtva uroka i tako strada. U ovoj baladi svijest o izuzetnoj ljepoti vlastite kæeri navodi majku isprošene da je krije od pogleda svatova koji bi ju mogli ureæi. Ali to je veæ zakašnjela predostrožnost: zlosretna nevjesta bila je predodreðena za stradanje onoga èasa kada se u glavi njezine nesuðene jetrve zaèela misao da ju isprosi za svoga djevera. Tiho izreèeni usklik ljepoti djevojke koja je zaèinila kolo bio je dovoljan da je uèini žrtvom zle kobi. U trenutku kada svatovi dolaze po zlosretnu nevjestu ona više ne pripada ovome svijetu i odlazi, odazivajuæi se zovu rajskih hurija: Kolo igra na sred Sarajeva, u tom kolu Fata ljepotica, sve je kolo glavom nadvisila, a ljepotom kolo zaèinila. Gledala je Hasanaginica, gledajuæi tiho govorila: "Mili Bože, èuda velikoga! Ja kakva je ljepotica Fata, za moga bi Muhameda bila, Muhameda, mojega djevera!" Ona ide ljepotici Fati, pa od majke isprosi djevojku. Pokupila kitu i svatove, pa odoše po lijepu Fatu. Tu ih oni lijepo doèekali: sve svatove u nove konake, a atove u nove ahare,
3. Behar, 6/1905-06, 6, 93.

40

jenðibule na gornje èardake. Veèeraše i akšam klanjaše, tad govori Hasanaginica: "Prijo moja, Alibegovice, izvedi nam Fatu ljepoticu, da je vidim i da krnu metnem." Progovara Alibegovica: "Prijo moja, Hasanaginice, ne mogu ti Fatu izvoditi, moja Fata odviše je lijepa, ovdje ima premnogo svijeta, veæ ti idi i krnu joj metni! Otlen ode Hasanaginica, ona ode u gornje èardake. Kad je prva vrata otvorila, obasja je sjajna mjeseèina; kad je druga vrata otvorila, nju obasja jarko sunašce; kad je treæa vrata otvorila, ali Fata na dušeku spava, dva joj nura na obrazu gore. Skoèi Fata na noge lagahne, pa govori Hasanaginici: "Hodi, hodi, moja jetrvice, èuješ sada šta hurije zbore: ‘Sad æe nama naša Fata doæi!’" To izusti, pa dušicu pusti, i umrije, žalosna joj majka! 4 Temu zlosretne nevjeste uoblièava još jedna pjesma koju je za Behar zabilježio Ibrahim Dautoviæ iz Bijeljine. Pjesma zapravo predstavlja razvijenu metaforu o hladnoæi novoga doma i okrutnosti novih ukuæana prema dovedenoj. Hasanaginici, koja tri dana u mukama raða, neæe prinijeti vode ni svekar, ni svekrva, ni zaova, a kad najzad Hasanaga prispije i ode po vodu, bude to prekasno da se ugasi žeð i spasi život.5 Prva od dvije pjesme sa temom nesretnih supružnika kazuje o pogubnom pohodu materi. Balada o pogubnom pohodu materi ljube koju na putu za roditeljski dom sustižu crne vijesti o smrti djece i vojna na
4. Behar, 4/1903-04, 14, 220 5 Behar, 1/1900-01, 9, 142.

41

uvjerljiv naèin kazuje o stalno prisutnoj èežnji dovedene za majkom i roditeljskim domom, ali je snagom ovoga zova mjerena zapravo ljubav prema vojnu, èija se snaga - u doživljaju života pjesnika koji su uoblièavali ovu temu - stavlja ispred ljubavi prema djeci. Jer, sa dugo priželjkivanog pohoda majci, zlosretnu ljubu æe vratiti tek vijest o smrti voljenog vojna. Najveæe moguænosti za pokazivanje pjesnièke inventivnosti pri oblikovanju ove teme pružao je motiv povratka u dvore zlosretne ljube i majke, koja od varijante do varijante zatièe svaki put drugaèiji, ali uvijek jeziv i poguban prizor u dvorima koje je u oèajanju i neoprezno proklela. Ukupno stradanje u baladi ostvaruje se kao ispunjenje kletve koju ljuba izvija u èežnji za majkom i roditeljskim domom, što je u varijanti koju je Beharu priopæio gimnazijalac Mustafa Kurtagiæ uoblièena na pjesnièki upeèatljiv naèin: Dvore mela Alibegovica, dvore mela, svoje dvore klela: "Dvori moji, ostali mi pusti, otkad sam ja mlada dovedena, ja nijesam svoje majke vid'la!" To mumljaše, da niko ne èuje, al' to sluša beže Ali-beže, pa govori svojoj vjernoj ljubi: "Ti pokuhaj medene kolaèe, pa ti hajde majci u pohode." To je ona jedva doèekala, pa pokuha medene kolaèe, ona ode majci u pohode. Kad je bila na prvom konaku, haber stiže i siæahna knjiga: "Vrat’ se natrag, Alibegovice, kuga ti se u dvor uselila, obje ti se kæeri razboljele." "Ne vratih se dok ne vidim majke, da su vala i obadva sina." Kad je bila na drugom konaku, haber stiže i siæahna knjiga: "Vrat' se natrag, Alibegovice, kuga ti se u dvor uselila, oba ti se sina razbolila!" "Ne vratih se dok ne vidim majke, 42

meðutim. Kad je bila blizu b'jela dvora. Pjesnik ove balade ostvario je jasno modeliran lik umiruæeg junaka. Nepoznati pjesnik uspio je. al' mi odmah za goricu zaðe. i umrije. mogu odnositi na bezbrojne situacije. sestrama te. Poèetna situacija u baladi o na smrt bolesnom Havaliæu Begi slièna je poèetnoj situaciji u Fortisovoj Žalosnoj pjesanci: ranjenog ratnika obilaze mati i sestrica. o kojoj umiruæi vojno govori sa puno obzira. Dok se druge balade iz ove skupine. gledajuæi je kroz odnose prema majci. s obzirom na širinu zahvatanja u sferi opæeljudskog.da s' Alibeg glavom razbolio!" Kad je bila na treæem konaku. dvije kæeri u raku spustiše. što naravno ne umanjuje univerzalno znaèenje ove pjesme. dvije košutice. u ovoj kratkoj baladi ostvariti. konaèno. kuga ti se u dvor uselila. Alibegu vodu nastaviše. žalosna joj majka. a ljubovca od stida ne 6. 1. Ona sjela jade jadovati: "Dvije kæeri. u svega èetiri stiha. i u široj porodici opæenito. 5/1904-05. a dva sina raci donesoše. dva siva sokola! Alibeže. pod crnu zemljicu!" U njojzi je živoj srce puklo. pjesma o na smrt bolesnom Havaliæu Begi odnosi se na posve odreðenu situaciju u kojoj se jedna porodica našla. i lik ljube. 12. sunce iza gore. Alibeg se glavom razbolio!" Kad to èula Alibegovica. uoblièivši predstavu o njegovoj ukupnoj liènosti. 6 Druga antologijska balada o nesretnim supružnicima. haber stiže i siæahna knjiga: "Vrat' se natrag. ona ga je za šest preletila. a dva sina. objavljena na stranicama Behara. Alibegovice. èije spominjanje vojna uvjerljivo posvjedoèuje da se tu radilo o jednom vrlo skladnom odnosu meðu supružnicima. što je polje od dvanaest sahata. Behar. prema ljubi. kazuje o umiruæem vojnu koji se sa životom dijeli zazivajuæi ljubu i šaljuæi joj predsmrtnu poruku. za goricu. 43 . ali ti me bješe obasjalo.

Tebi. moja mila majko. Mojoj ljubi ðogo od niæaha. selam ti je ljuba uèinila. za vrata se krije: "Mila majko. Havaliæ Bego. mlaðoj seki Èojluk selo ravno. Meðutim. po njoj pase hiljadu ovaca. kao u Hasanaginici. a najprije za vjernu ljubu: "Mila majko." Onda veli Havaliæu Bego: "A Boga ti. a zatim i u svojoj predsmrtnoj poruci. Selam šalje Havaliæu Begi. selam šalje. zeæir prsten sa desnice ruke. odnos naravi izmeðu Havaliæa Bege i njegove ljube bitno je drugaèiji nego li izmeðu Hasan-age i njegove ljube te ovaj nedolazak ne izaziva tragièni nesporazum meðu supružnicima. mila majko moja. majko. Oblazi ga majka i sestrica. što æe tebe do smrti hraniti. veæ u Nišu straže èuvajuæi. zdravo ti je ljuba. 44 . ni u Carigradu. za sve pita Havaliæu Bego. i bijela kula. u kojoj je. a ja imam do dv'je seke svoje: star'joj seki timar Tihorica. suðen danak i umrli sahat. selam æeš mi Begi!" Otle ode majka i sestrica. oko kule hiljadu dimova. najprije u razgovoru s majkom i sestrom. vjerna ljuba od stida ne može. Kad su došle Havaliæa Begi. kula na Zagorju.mogne i samo mu šalje pozdrav. ni u putu. kako mi je ljuba?" Havaliæu majka govorila: "Drago d'jete. što æe tebe. ako meni suðen danak doðe. Balada je u cijelosti skladna tvorevina nepoznatog pjesnika: Razbolje se Havaliæu Bego. koja je ujedno i njegov usmeni testament. pokazuje puno nježnosti i brige za ljubu koju ostavlja. i pod kulom zelena livada.

naglo se ukazuje sva èudovišnost naruèenog bratoumorstva. Sporan dio nasljedstva oko kojeg se braæa zavaðaju jeste jedan èitluk i "Bijela na Zagorju kula". 8 Ovaj kratki osvrt na lirsko i baladno pjesništvo u Beharu ukazao je samo na vrhunske pjesnièke domete. Za to vrijeme Hasan-agi. Lyrical Song and Ballad in Behar There have been many persons who collected the Moslem lyrical songs and ballads before the emergence in the Behar journal. èime se skladno zaokružuje ova usmena tvorevina nepoznatog pjesnika. Hasan-aga nalaže ljubi da otruje njegova brata Muhameda. Dirnut ovim nevjestinim velikodušnim èinom. 8. 320. Mojoj ljubi i od Boga krivo. svoju dušu pusti. 45 .i pod njima hiljadu janjaca. Plemenita nevjesta. u zebnji za bratom. te on hrli dvoru u posve promijenjenom raspoloženju. a on odlazi u lov. 6/1905-06. Rijeè je o prastaroj temi o braæi u zavadi oko nasljedstva. tematskoj skupini pjesama o sukobima u porodici pripada samo jedna antologijska balada objavljena na stranicama Behara. for instance by the gatherers from the Ser7. U pjesmi koja je pod naslovom Dva brata objavljena u Beharu. a za potpuniji uvid u motivsko-tematsku raznovrsnost te u raznolikost pjesnièkih zahvata na nivou pojedinih segmenata usmenih tvorevina. Behar. There were also the separate collections published. nalazi izlaz iz muke u kojoj se našla tako što iz svoga ruha uzima zlatnu maštrafu i poklanja je djeveru Muhamedu. u planinu. razmutivši od meda šerbe u njoj. djever joj kao uzdarje daje sporni èitluk i kulu na Zagorju. They were published-after the collections by Vuk Karadžiæ-in the newspapers and journals such as Bosanski prijatelj/Bosnian Friend/.susreæe se s njim i halali. Behar. koje miri plemenita snaha. gdje se dijeli Hasan-aga s bratom Muhamedom. 7.7 Konaèno. Bosanski vjesnik /Bosnian Herald/. to izusti. neophodan je sustavan i širok zahvat u graðu. koji lovi u planini. 108. or Bosanska vila/Bosnian Fairy/. koji nam tek predstoji. radnja je lokalizirana u Zagorje. 20. Kada od ljube saznaje da je brat živ i zdrav . èime prestaje uzrok zavade meðu braæom. ona nema od srca evlada!" To izusti Havaliæu Bego. pritisnuta teškim nalogom muža. 1/1900-01.

S. The majority of lyrical songs published on the Behar pages belonged to the love songs. the songs of an unhappy girl. Blagajiæ. This short paper about the lyrical and ballad poetry in the Behar pointed out only to the loftiest poetical accomplishments.N. i. and the conflicts within the family. The more complete insight into the variety of motives and topics. require the more systematic and wider insight into the available documents. whereas from the Croatian circles the gatherers were N. Ristiæ. Petranoviæ. Hofbauer and others. 46 . about the unhappy bride. This is the task that still lies ahead of us. D.e. K. M. bereaved parents. Popoviæ Rodoljub. The ballads printed in the Behar contained examples of all thematic groups. K. as well as a divergence of poetical creations on the level of some segments in oral poetry. about the lovers parted by death.S.bian circles such as B.H. Davidoviæ and others. Tordinac. unhappy married couple.

1-2/. Anonimni autor kritièki se osvræe na raspravu Islam Milana Nedeljkoviæa u izdanju Letopisa Matice srpske. a svoj prikaz autor završava pitanjem: "Može li se nazvati sijanjem kulture u narodu navala na tuðe svetinje?" Povodom pojavljivanja navedene rasprave Osman Nuri Hadžiæ je pisao. U toj prièi. Ovaj èasopis je svoje èitaoce upoznavao s predislamskim arapskim pjesništvom. U prilozima koji su slijedili u Bošnjaku.. a Ibrahim-ef. ali i sa savremenom arapskom književnošæu.. Istaknimo. Anonimni autor tiska pripovijetku Harune-el-Rašid i njegov veliki vezir Džafer Bermeæi /6/1896. arhaiènu.Džemaludin Latiæ ARAPSKA KNJIŽEVNOST U PREPORODNIM ÈASOPISIMA Arapska književnost prisutna je veæ u prvom godištu Bošnjaka /1891/. Safvet Bašagiæ u 17. Mehmed-beg Kapetanoviæ Ljubušak objavljuje dijelove svoga Istoènog blaga i najavljuje skoro izlaženje svoje knjige. Osvrnimo se na one prve. što zbog dužeg izlaženja.1. Razumije se.42. s romantièarskim stilskim crtama miješaju se prosvjetiteljske i racionalistièke ideje o naobrazbi. Repovac prevodi narodnu pripovijetku Nevjera /2/1892. ili to prijevodi iz arapske književnosti ili tematiziranje Arapa.4.iæ/.17. Jedan kratki prikaz iz godine 1894. knjigu Islam i kultura. 43. Nedeljkoviæ je. Behar je. u 14. finu. pored ostalog. što zbog širine preporodnog zamaha. a dobrim dijelom i u èitavoj bosanskomuslimanskoj književnosti tog perioda. stilematsku leksiku ovog našeg prevodioca. susreæemo dvije karakteristiène romantièarske teme ne samo prevoðene arapske literature u našim preporodnim èasopisima veæ i u Bašagiæevoj. Tako Bašagiæ objavljuje dužu pjesmu Memun kod Noširevanova groba /1/1891. broju objavljuje Nesretnu ljubav . Ta tema je: strast i slava predaka. 47 . usput. Nedeljkoviæeva rasprava se ocjenjuje kao navala na islam. broju Bošnjaka zavreðuje posebnu pažnju.Historièku crticu iz arapskog života.12/ u kojoj se Arabija javlja u svom poznatom koloritu. èija je radnja situirana u vremenski okvir kraja džahilijjeta i dolaska islama na Arabijskom poluotoku. U godinama 1896-1897. æudoreðu i podsjeæanju na kulturno-prosvjetni zamah islamske kulture u prošlosti kao zalogu povijesnog sjaja velikih islamiziranih naroda. 44. mnogo bogatiji prevodima s arapskog jezika.1. naime. tvrdio da se "samo u hrišæanstvu može razvijati kultura pa stoga napada našu".1-2.

.st. ali poezije je u njojzi tako malo". bez posebnih prevodilaèkih pretenzija. usljed èega ga je Premilostivi povratio opet i u njegovu bisernu koru". U plamenu vrele krvi rodila je majka mene. Bašagiæ je preveo odlomke iz El-Mearrijeve zbirke Luzumijjat /9/1908-1909. "Vlasnik ove grobnice. u Siriji/. zaslužio svojom pjesnièkom i politièkom slobodoumnošæu./. po Isau/..Moja slava uzdiže se iznad sunca i plejada. Pored djece. "uz Chajjama . gdje se srokuju dva sloga". Sijao je. El-Mearri je ovo poštovanje. Rijeè je o Antarovoj fahriji. (Odlomak iz El-Abzijeve Fahrije u Æatiæevom prijevodu)." /Fahrija je naroèito zastupljena u predislamskoj arapskoj književnosti.155/. 970/363. velikane ili sama sebe. istièe ovog pjesnika koji se protivio apsolutizmu i anarhiji. Npr. vrsti lirske pjesme "u kojoj pjesnik slavi svoje pleme. Za njegovu pjesmu Bašagiæ kaže da je "ljepša od svake muallake".najslobodoumniji islamski pjesnik svih vremena"/Bašagiæ/ te "želitelj slobode i narodnog napretka" /Muhamed-Seid Serdareviæ/. Tako Bašagiæ objašnjava da je luzumijjat /"Luzumu ma la jelzemu"/ "vrsta pjesme. seoba iz doma. On se slavi kao "najveæi pjesnik filozof arapskog naroda". Pred njezinom velièinom svaka slava u prah pada. Uz prevod naši prevodioci obièno donose bilješku o pjesniku te objašnjenje o vrsti njegove pjesme. a mogli bismo reæi i tematsko-sadržajno usvajanje." prevodi Serdareviæ epitaf na El-Mearrijevom grobu. U prosvjetiteljskom duhu Bašagiæ dalje nalazi da je ta pjesma "puna filozofije. Odista se radi o misaonoj pjesmi. Æatiæ prevodi "jednog od najveæih pjesnika prije islama" Antaru ibn Šedaba el-Abzija /polovina 6. koji o El-Mearriju piše jednu obimniju biografsku bilješku.Bašagiæ u prvom godištu Behara prevodi odlomak iz Lamijjetu-laraba predislamskog pjesnika Šanfare el-Azdija /510.10. I povratak ljudskog biæa u stanje atoma. Muhamed Seid Serdareviæ. smrt staraca. ali mu vrijeme nije poznavalo vrijednosti.."bio je jedan pokriveni dragulj. Svjesni da Bosanski Muslimani dobrim dijelom dijele sudbinu 48 ./ U plamenu vjeènog rata grudi su mi prekaljene. .g. kog je Premilostivi od visosti stvorio. Arapski pjesnik kojim su se najviše oduševili naši pjesnici prevodioci Bašagiæ i Æatiæ te islamski pisac Muhamed Seid Serdareviæ bio je Ebul-Ala el-Mearri/ r..

Šejh Muhamed Abduhu je pjesma koju je ’Allame-i’asr ispjevao neposredno pred preseljenje na ahiret.274-275/ anonimnih autora. naši prosvjetitelji prevode one pjesnike i reformatore koji s gorèinom govore o jednom stanju i propasti islamskog Istoka i s nadom najavljuju njegovo buðenje. Odgojno-moralnim stihovima prošarana je veæina proznih tvorevina. arapske pripovijetke. moli Allaha. godišta do 5. Naroèito se na tom polju istièe A. 17. u kojoj do izražaja dolazi "igrarija rijeèi". U jeziku ovog prevoda osjeæa se bogatstvo naše narodne leksike. st. Æatiæ. Navešæemo jedan primjer u kome se vidi kako se Buliæ 49 . A. H.23. Od 13.21. a preveo ju je Æatiæ. da Ummetu pošalje jakog rukovoðu i kritikuje ulemu koja tavori u taklidu /oponašanju/. prièe i basne naglašeno savjetodavnog karaktera. Smrtnu mi je ranu dao Grijeh i prestup mog naroda Što je tako nisko pao to je jedna kitica iz Glasa iz smrtne postelje Ibn Ebi Hukaika /preveo Mirza Safvet. koji polazi na put /7/1906-1907.15. Buliæ. H. godišta Osman Nuri Hadžiæ i Fehim Spaho prevode Hiljadu i jednu noæ / od broja 13/1902-1903 Spaho to èini sam. u to vrijeme koloniziranog i zaostalog.242/ i Druga mekama: El-hulvanijjetu /7/1906-1907.islamskog svijeta. meðu kojima je svakako bio i Æatiæ.243/.18.4. koji donosi i original Abuhuove pjesme. život pripovijedanja i šarolikost Šeherzadinih svjetova.197-200/ anonimnog autora. broja 2. Buliæ upoznaje èitaoce Behara s ovom specifièno arapskom proznom formom i s njezinim najpoznatijim piscem Muhammedom Haririjem iz XI./. Mali uvid u naše preporodne èasopise otkriæe nam didaktièku i moralistièku notu pjesništva i ostale literature koju oni donose. pa "uèeni svijet ne drži puno do sadržaja mekama". Buliæ donosi Prevod prve Haririjeve mekame /6/19051906. U toj pjesmi Abduhu žali zbog propasti muslimana. koji je s arapskog preveo Oèev savjet sinu. Naš prevodilac mekamu naziva "umjetnom prozom".279-380/. Meni više dozlogrdi. 6/1905-1906. Od proznih formi Behar donosi odlomak romana iz arapske povijesti Harun er-Rešid /7/1906-1907. odlomak iz djela Mešahiru-n-nisa /Glasovite žene/ u prevodu Mirze Safveta /1/1900/1901. "Govor ponosne Arapke". specifièni historijski kolorit. komparira stanje muslimana i lijenost hodža u Bosni i Misiru i uvjerava našu ulemu da isto misle veliki reformator Abduhu i naši napadani pisci. dželle šanuhu. broja 9.1.

U književnoj kritici koja se odnosi na arapsku književnost Behar pozdravlja pokretanje novih listova u islamskom svijetu. Hafiz-ef. Nedžati preveo je dijelove iz Imrul-Kajsova divana. drugi iz Bisera. Ko za onih noæi kad ti otkri sjajne zube. za koga anonimni autor tvrdi da je "narodni misirski pjesnik" i "prvi pjesnik savremene arapske poezije". Osvrnuæemo se na dva prevoda. ukratko: to je prevod uoèljive prevodilaèke discipline. Bajraktareviæev ritam je bez pjevljivosti. ko bude i umine?! Dobro se æuti samo sretnik i vjeèno mladi. Divni vrat s nakitom i èari antilopine. /47 predstavljen je savremeni Pjesnik Nila. 3. I vidiš još uv'jek u Selmi mlado gazelèe I nojevo jaje nasred pješèane pržine. F.170/ F. U Gajretu /6/1913.8 i 9. donosi preglede arapske književnosti /Spaho Mehmed i Dizdar Muhamed. Gajret i Biser nastavljaju Beharovo interesiranje za arapskom književnošæu. Ibrahim. od èijeg zadnjeg sastanka Proðoše tol'ki mjeseci i tol'ke godine? Nesta traga od Selmina stana u Zulhalu. Prevode se arapske prièe pouène sadržine te poezija predislamskog i islamskog perioda. a u godištu 9/1908/1909 br. Hod je sasvim isti. spontanu rimu. Bajraktareviæev prevod izdvaja se u èitavoj arapskoj prevedenoj poeziji po novom. vi stare ruševine! A zar je dobro onom.igra rijeèima prevodeæi Haririjevu umjetnost proze: Potucao sam se od kamen-srca do još tvrðeg tvrdca te tužne slike. Drugi prijevod je Saliha Bakamoviæa. Njegov prevod ima svježu leksiku i novu. Što ne spava u strahu i nièim se ne brine. 153-155/. Na nj se izli svaki crni oblak iz visine. Dobro jutro želim vam. koji je u Biseru /2/1913. 5-7 do 10.1. Nedžati je pseudonim Fehima Bajraktareviæa. jedan iz Gajreta. originalnom ritmu bez stereotipne inercije koju susreæemo èak i kod Æatiæa. koji za Imru-l-Kajsa kaže da je "najveæi arapski pjesnik predislamske periode". a kod Bašagiæa ona je èak napadna. Književna kritika je opæenito biografska.50 . kao žedna ptica obilazeæi oko zdenca. A kako je onom. A ti držiš: Selma je ista ko za sastanaka Na Rassuev'alu il kod Huzama-doline. 2/1901-1902. tražeæ vode studenca.

mekame. i pored ukljuèivanja u evropske tokove obrazovanja i razvoja. Veza s tim jezikom. zalazaše za ladanjem. I ti doðe. Zato smo ovdje susreli fahrije i luzmijjate te hikaje. Æ. Ovo bijaše ugovoreni èas.104/ objavljuje Hazreti Muhammeda /s. Na zalasku naše islamske renesanse. crvenije od cvijeta ohkuana. U Gajretu 1911. u drugom zlatnom dobu naše kulturne povijesti. podsticajna.4 i 5. samobitnost i posebitost. Æatiæ objavljuje svoje Religiozne sonete s motivima iz arapsko-islamske povijesti. ostala je neraskidiva.. moja draga! Mene je tada obuzela velika jeza. èija sjena obilazi Kerbelske sokake. Djela koja su prevoðena s arapskog jezika naglašeno su moralnoodgojna.1914. i pored novonastalih i katastrofalnih prilika. kao spavaèa. M.v.125/ s francuskog preveo nekoliko ljubavnih pjesama arapskih pjesnika. kojima odluèni ton daje islam. a naroèito preko arapskog pisma. naši pisci (i) na poetièkom raskršæu goje poetiku istoènjaèkih književnosti i oploðuju mozaik ukupne literature jugoslavenskih naroda. Sunce. kojeg iznenadi zora. Ja bijah privezao svoga konja i sio. Osman Ðikiæ u Gajretu /6/1913.g. prevoðena zato što je arapski lingua sacra naše bosanskomuslimanske kulture. arapske basne i maštovite prièe.a. mi smo ušli u krug velike islamske kulture i civilizacije. uvijek s islamskom misaonom i etièkom pozadinom ili podlogom. na kraju: Arapska književnost je.110. hurufata. Prevoðena literatura je u funkciji preporodnih ciljeva. a na poèetku novog doba. preporod se ipak nije mogao zamisliti. a bez tog jezika. meðu njima i èuvenog Ibn Zejduna.s.8. Te književne vrste. jal svojom formom. a u Biseru ciklus O ženi u kojem velièa i èuvene Arapkinje Zulejhu i Merjem i u kojem je ona antologijska pjesma o Fatimi ez-Zehra. Preko tog jezika. jal svojim motivima /ovo drugo je naglašenije/. 51 . Zakljuèimo./. kreativno æe biti usvojene u poèecima naše moderne književnosti. 7. Naši prosvjetitelji su znali da na ovom prostoru mogu i moraju opstati samo ako saèuvaju autohtonu kulturnu srèiku i nacionalnu samosvojnost.

4.".m: /Dopis povodom èlanka Mehmeda Teufika "Arapski jezik u našim gimnazijama" u Beharu/. prip. U godinama 1896.8.1-2.Arapski spjevao-ž Preveo M.1-2/.Bašagiæ/. Historièka crtica iz arapskog života.121/ -Šanfara el-Azdi: Odlomak iz "Lamijjetu-l-areb".242/ -Antar bin Šedad el-Absi: Fahrija.362-363...Bašagiæ/.1.14. Repovac /2/1892.-vet/S.1908.2.. 24..1/1900-1901. /Preveo M.Bašagiæ/ /6/1905-1906.34. . 43.17. /S arapskog preveo 52 .. S arapskoga preveo Mirza Safvet/S.21./9/1909.42.. Pripovijetka./6/1906.-/12/1902. Preveo s arapskog Ibrahim-ef. .BIBLIOGRAFIJA Književnost s arapskog jezika Bošnjak Poezija . ”.1.H. 1.Bašagiæ. -Anonim: Islam/4/1894.iæ.Buliæ. S arapskoga preveo Mirza Safvet /S.1-1/ Behar Poezija -Anonim: Oèev savjet sinu.381-382/ -Ibni Ebi Hukaik: Glasi iz smrtne postelje./ Preveo: Æazim M./7/1906-1907l12l124-135/ -Ebu-Ala el-Mearri/: Odlomak iz jedne Mearrine kaside. Preveo Mir.Bašagiæ/. Safvet: Nesretna ljubav.iæ/ Proza -Anonim: Nevjera. koji polazi na put.4/ -Šejh Muhamed Abduhu: xxx.Bašagiæ.Bašagiæ.1/1891.155/ -Ebu Firas: Ponosna pjesma.Æatiæ.1-2./Prijevod s arapskoga/.10. 35./8/1907.1-2/.-1897. Safvet: Memun kod Noširevanova groba /1/1891.. S arapskog preveo Mirza Safvet /S.17... -. dijelovi iz knjige Mehmed-bega Kapetanoviæa Ljubušaka "Istoèno blago"./7/1906-1907.202-203/ Proza -Anonim: Govor ponosne Arapke. /Preveo/ A. Nar. Æatiæ /8/1908191135-136/.. -Anonim: Harun-el-Rešid i njegov veliki vezir Džafer Bermeæi /6/1896. /1/1900-1901.1-2/./S.13. Æatiæ/.23. S arapskoga preveo Mirza Safvet.19/ -Hazreti Alija kalifa IV: Iskrice-.

-Anonim:El-Muejjed.A.5.: Sabur.13.78-79/ Kritika o arapskoj književnosti -Anonim: Ajal-ul-iber /Èudotvorni znaci/.17. Arapska basna. Arapska pripovijetka.Arapska basna./1/1901-1902.-62 do 9/1909-1909.363/ -Muftiæ.Hadže zade. -Anonim: Enisul-Dželis /Prijatan drug/.17.190/ x Najava ovog prevoda u Beharu. Murat: Zavidnost./M.5. Napisao Bursum.15.23.82/ -Mehmed: Sultan-ul-heva ve terbujet-ul-benat.39/ -Anonim: Harun el-Rešid.Hazim: Prije smrti pokaj se. /1/1900-1901.Bašagiæ/. /Istoèna pripovijetka/.13.162/ x Bilješka o listu.12.10.9.15/ 53 . /5/19041905.23./1/1900-1901. S originala preveli: Osman Nuri Hadžiæ i Fehim Spaho. Preveo-. Iz Hadisi-erbeina preveo .4.200-202. /6/1905-1906.Anonim: Ženidba./1/1900-1901.205.243. naæi æeš uz vodu.Iz djela "Mešahirun-nisa"/Glasovite žene/. Ahmed:Carski saraj./1/11900-1901. /6/1905/1906. -Dukatar.363/ -Mahiniæ. Po arapskom Šemsuddin /Sarajliæ/. /1/19001901. Roman iz arapske povijesti./8/1907-1908.10.: Teveæel./7/1906-1907./5/19041905.7./1/1900-1901./S.:Darežljivost Džaferi Bermekije. Salih:Maèka i miš.efBasili.60.10. do 9/1908-1909.197-200/ Arapske narodne pripovijetke -Deronja Hasan: Vuk i lisica.12./1/1900-1901.S.135-136/ -Hajroviæ.5.4. /2/1901-1902./1/1900-1901. hafiz M. .158/ -Repovac Nasihudin: Baci niz vodu.Arapska pripovijetka .83/ x O dva arapska romana.Prijevod s arapskog. /Istoèna prièa/.61/64/ -Anonim: Hiljadu i jedna noæ. ./6/1905-1906.9. /4/19031904.3. Arapska prièa. -Anonim: Novi list zabavno-pouèni u Misiru.186-187/ -Kazazoviæ. /2/1901-1902. Arapska prièa.267-268/ -Hajroviæ M. Arapska pripovijetka.162/ -Anonim: Hiljadu i jedna noæ.109// -Hajroviæ M./3/19021903. /Odlomak/.1.139ž140/ -Anonim: Hatemi Tai.

Fehim: Iz novije arapske književnosti. Merjem. Fitnet. -Anonim: Pjesnik Nila.-Hidžret.Æatiæ: iz ciklusa "O ženi": Zulejha. /5/19041905.110. 104/ -Iz Umru-l-Kajsova divana.s.Nedžati /Fehim Bajraktareviæ/.4.".53/ -Salih/ Bakamoviæ: Iz arapske lirike.279380/. .12.3.7.Osman Ðikiæ: Hazreti Muhamed s. /9/1908-1909.Isa-pejgamber a. -Serdareviæ. hurufat.5-7 .18. /1/1912-1913.4 i 5.-Anonim: Hiljadu i jedna noæ.7. /3/1918.. .s.8 i 9.Æatiæ: Religiozni soneti: Ibrahim-pejgamber. The link with that language.99-100/ Arabic Literature in our Revival Periodicals The Arabic literature was translated in the second Golden Age of our cultural history because Arabic was lingua sacra of our Bosnian Moslem culture.7./6/1913.H./6/1913.Æ.170/ Biser Proza -Sloga i nesloga.287/ -Spaho Mehmed i Dizdar Muhamed: Pregled arapske književnosti.Æ.Æatiæ: Teubei-nesuh. /3/1918.215/ Poezija -M. and especially through the Arabic script. We entered into a circle of this great Islamic culture and civilization through the medium of this language.13 i 14. /2/1913-1914. Napisali-.1.9. 8.7.s./4/1911. even under the newly cre54 . Muhamed Seid: Ebul-Alai-Mearri./2/1901-1902.Musapejgamber.do 10. x Obavijest. /7/1906-1907.18.s. a.1.153-155/ Gajret Proza -Faik /po arapskom/: Dvije arapske prièe. /2/1914. Po arapskom Hazim Muftiæ.v.105-106/ Poezija -M.131/ -M.-Zemzem vrelo. /2/19011902. /6/1905-1906./4/1911.a.7 i 8..: Prevod prve Haririjeve mekame. Fatima ez-Zehra.179-181/ -Spaho. a.9899/ .47/ -Buliæ A.125/ -Hiæmo: El-islamu jalu ve la jula alejhi. Preveo F.

cherish the poetics of Eastern literatures and fructify the mosaic of overall literature of Southern Slavic nations. either in their form or in their motives. 55 . The translated literature was in the function of Revival goals. because they knew that they could and had to remain in these parts only if they preserved their autochthonous cultural essence and national self-awareness. Towards the sunset of our Islamic Renaissance. Without Arabic. on the poetical crossroad. Our writers tried to enlighten their readers. hikayas (short stories).ated and catastrophic circumstances. For this reason. maqamas (stories told in a special manner that complies with the particular vocal interpretation of Qur'an). These literary types. The works that had been translated from Arabic had an underlined moral and educational character. and at the beginning of a new age. (the latter one was more pronounced) would be accepted in a creative way at the beginnings of our Modernist literature. our involvement into the European currents of education and development and the Revival could not be even imagined. remained unbreakable. Arabic fairy tales and imaginative stories. our writers. Islam gave the most decisive mark to these qualities. we saw here fahriyas (stories of praise) and loosmiyates (didactic stories). They were meant to incite readers' response and they always had the Islamic thinking and ethical background or backdrop. originality and particularity.

56 .

pour apprecier son caractere et son instruction. Anatol Frans. Nauèio je francuski u Parizu i voli Francusku. j'an assez connu le directeur de cette ecole Mustaffa-Effendi. /prevod sa francuskog. Tako æe francuski putnik. Šopenhauer. to jest poslije okupacije Bosne i Hercegovine od strane austrougarskih trupa. advokat u pariškom sudu i èovjek koji je znao naš jezik i zanimao se za našu prošlost Henri Massieu de Clerval proputovati Bosnom i govoriti o izvjesnom Mustafa-efendiji . godine. U drugoj polovici devetnaestog stoljeæa u Bosni i Hercegovini æe uvijek biti ljudi koji æe znati i voljeti francuski jezik. II a appris le francais a Paris et il aime la France. Istina. najstariji uèitelj Sara1. 1979.koji je predavao u nekoj sarajevskoj školi o kojoj vrlo malo znamo jer o njoj ne govore naši suvremeni istraživaèi a koja je prema ovom svjedoèenju francuskog putnika postojala na devet godina prije osnivanja sarajevske ruždije. Èehov. Muhamed Neziroviæ.” Interes bosanskohercegovaèkih Muslimana za sve ono što se dešavalo na Zapadu pa tako i za teèevine francuske kulture kao i dostignuæa njene književnosti nije bilo nešto što se naglo pojavilo tek poslije 1878. Sarajevo. Sarajevo..Muhamed Neziroviæ PRIJEVODI SA FRANCUSKOG I DRUGIH ROMANSKIH JEZIKA U MUSLIMANSKIM ÈASOPISIMA U DOBA PREPORODA I zar da se posumnja u vrijednost lista u kome susreæemo ova velika imena. godine u Život 5." 1 Možda je to onaj isti Mustafa Izet-efendija. Uitmen. koju je 1864. Francuski putnik veli za Mustafa-efendiju: "J'ai bien vu a Sarajevo une ecole du Gouvernement. Dobro sam upoznao direktora te škole Mustafa-efendiju. Henri Massieu de Clerval./ 57 . Birbaum i druga? “Sarajevski list 252. str. da bih mogao èiniti o njegovom karakteru i njegovoj naobrazbi.. ocjenjujuæi djelovanje èasopisa Gajret. Krapotkin. 1913. 607. godine osnovao bosanski valija Topal Osman-paša. vidio sam u Sarajevu jednu vladinu školu. Bodler. Putovanje u Bosnu 1855.

prema Bosni. Arif-efendija. od 13. odgovarao: “Kako je u našim krajevima nauka potpuno zanemarena. koji se. Mi ovdje donosimo njen poèetak i kraj. str.. ne znam je li to uroðeno svojstvo naroda. odgovaralo opæoj klimi koja je postojala u odreðenim kulturnim krugovima glavnog grada bosanskog vilajeta jer je Sarajevski cvjetnik u svom broju 2. Imao sam želju.3 Zanimljivo je. Školske prilike Muslimana u Bosni i Hercegovini /1800. da se obrazujem u nekoj tuðoj zemlji na tuðem jeziku. na osnovi sultanovog odobrenja. Cijela ova atmosfera.. "što vidi da je broj uèeæe se u ruždiji djece. jer mi nije dao priliku silnik po imenu nemoæ”. otpoène predavati francuski jezik.147. 58 . Sarajevo. Æuriæ Hajrudin././. "drži za opšti evropski jezik". za kojega je tadašnji sarajevski Službeni list podvlaèio da u svakoj prilici svoje nezadovoljstvo izjavljuje. prema množini žiteljstva ove varoši vrlo mali. ona se tamo mnogo njeguje.-1878. zasigurno.. zu-l-hidžeta 1285 /30. vojni lijeènik sarajevskog garnizona. urednika Sarajevskog cvjetnika.jevske ruždije iz godine 1869. svibnja 1869. 2. meðutim. nezadovoljstvo tadašnjim stanjem školstva ali i svijest o potrebi da domaæi sinovi upoznaju jedan veliki strani jezik našla je odjeka i kod Šakira Mehmeda Kurtæehajiæa. a u Evropi. 3. On je u pismu poslanom u Carigrad Rešad-begu koji ga je. ali nisam bio u moguænosti.Od svih mojih želja jedna od najveæih je da nauèim jedan strani jezik. ožujka 1869. da se upravo te iste godine u ovom istom listu pojavio i prijevod jedne druge pjesme francuskog pjesnika Alphonsea de Lamartinea i to upravo u povodu njegove smrti. Mehmed Šakir Kurtæehajiæ u Sarajevskom cvjetniku od 29. impresioniran njegovim darom upitao gdje se školovao. ili kako list navodi: "Sadržaj jedne pjesme iz djela prije nekog vremena umrlog francuskog pjesnika La Martina." Pjesma je izvrsno prevedena i donesena jezikom kojim se i danas skoro ne bi imalo što ni dodati ni oduzeti. 1987. ožujka 1869. od 3. tadašnjem zvaniènom organu Bosanskog vilajeta. koji je inaèe mnogo u upotrebi. godine donio jednu bilješku u kojoj je izražavao nadu da æe se i u Sarajevsoj ruždiji "naskoro postaviti i jedan uèitelj za francuski jezik" što se uskoro i ostvarilo jer je bosanski valija samo mjesec i pol dana kasnije odluèio da u ruždiji. na primjer francuski. i neprestano se trudi da savjetima i opomenama uèenike ove škole što više umnoži". pa makar tu bilo i hiljadu sramota.2 Njegovo nezadovoljstvo je svakako urodilo nekim plodom jer je ono.

Glasnik Zemaljskog muzeja 241. neprekinuto tekla od veoma starih dana. U Sarajevu je u sami osvit dvadesetog stoljeæa pokrenut Behar nešto kasnije Gajret i 1911. nit njihovog narodnoga jezika. od 12. Dr Æiro Truhelka. pa je stoga i pisao ovako lijepim jezikom kakav se osjeæa i u ovom prijevodu ove pjesme. u zajednièkoj sirotinjskoj raci.. Naravno na ovaj veæ pripremljeni teren nova austrougarska vlast æe uvoditi i nove oblike. na primjer. znao. koja li je svrha ovoga svijeta. Sarajevo. (Sarajevski cvjetnik 24. taènije 1902. Ako si ti svijetu poèetak i svršetak kako je dug put njegov! Koliko su èudne stvari. 59 . kako kaže u svom pismu Rešad-begu. godine Zeman. koji je umro u Beèu. Još jednom se tako potvrdilo da je meðu Muslimanima. po navodima Hamdije Kreševljakoviæa. kojem nije bila potrebna nikakva reforma. osnivajuæi. gdje je zakopan. snažno napajati i na zapadnim izvorima i uzorima. poèele su u Sarajevu stizati prve francuske novine a sigurno i prvi èasopisi. slavenski i da ga je dobro nauèio od svog oca Mehmeda Emin-efendije Kurtæehajiæa. koji æe nas izbaviti iz ovoga mora i po našoj nas volji na jednom mjestu sabrati i umiriti. koje se u ovom putu viðaju! Oh! Da li æe se u dubljine mora ovoga vremena roditi jedan dan. pojedine gimnazije koje æe se otvarati poèev od studenog 1879. do konca devetnaestog stoljeæa u kojima æe se predavati i francuski jezik koji ipak neæe nikada imati onaj status i onu premoæ koju je uživao njemaèki.O Bože! Šta je poèetak. Godinu dana kasnije bit æe pokrenut 4. Svakako su ove dvije prve decenije našeg stoljeæa predstavljale i doba snažnog poleta i aktivnosti bosanskohercegovaèke muslimanske inteligencije koja se poèela. Na samom poèetku dvadesetog vijeka. kao i Mozart. èuvajuæi pritom snažne zasade orijentalne kulture i poznavajuæi dobro velike istoènjaèke književnosti. 1914.477-494. nažalost. Od onih pisama hercegovaèke muslimanske gospode koja je donio dr. godine. nepoznatog prevodioca. bjelopoljskog kadije. Æiro Truhelka 4 do ovoga teksta koji se pojavio u listu Mehmeda Šakira Kurtæehajiæa. svibnja 1869. Nekoliko mlaðih pisama hercegovaèke gospode pisanih bosanicom iz dubrovaèke arhive.) Oèito da je Mehmed Šakir Kurtæehajiæ.

12. s vremena na vrijeme æe se pojavljivati prevedeni prozni i poetski tekstovi sa ovog jezika. pojavio i prikaz neke francuske knjige ili neke strane knjige napisane na francuskom. Safvet-beg Bašagiæ i Osman Nuri Hadžiæ.u Mostaru i èasopis Biser. F.5 A. godine. pokrenuli Edhem Mulabdiæ.7 Prvi èasopis koji je najavio poèetak muslimanskog kulturnog preporoda bio je Behar. koji su prvog svibnja 1900. Džemaluddin je hadži Mehmed Džemaluddin Èauševiæ. str. i to iskljuèivo 5. Meðu prvima citiramo Salih-bega Bakamoviæa. Prema navodima dr Muhsina Rizviæa. 362. Zeman. M. ako se izuzme Zeman. ali koja nije bila lišena i vlastitog vrijednosnog suda. On to radi sjajno prevodeæi sa starofrancuskog. 342. Nosioci drugih pseudonima i inicijala kao što su Asaf. meðutim.). Faik. Sa francuskog su. 7. One koji su se potpisivali svojim imenima danas takoðer poznajemo. u kojem nije bilo prijevoda sa francuskog. ostaju nama za sada nepoznati. Hifzi. Mehmed Tevfik je Mehmed Teufik Azabagiæ. 1971. S. 6. taènije sve do prvog veljaèe 1911. dok su treæi upotrebljavali samo pseudonime ili inicijale svoga imena i prezimena ili samo prezimena. U svim ovim èasopisima. Behar Književnoistorijska monografija (Sarajevo. koji je znao francuski i volio francusku kulturu pa je i jednu svoju pjesmu napisanu na našem jeziku i objavljenu 1912. 60 . Salih Emin je Salih Emin Aliæehiæ. septrembar 1912.) U posljednja dva godišta Behara pojavljuju se kao prevodioci i Andro Petranoviæ /pseudonim Frank) i Ela Kranèeviæ. M. 1900. Aburezak Hifzi Bjelevac.. Esad-efendiju Kuloviæa i Ismeta Sariæa. latinskog i talijanskog. Bajramski prilog Zemana. Nešto rjeðe su se u njima pojavljivali i prikazi koji su se odnosili na francusku književnost. Slièno se dešavalo i sa knjigama napisanim na drugim romanskim jezicima. N. Nedžati je Fehim Bajraktareviæ. Jedino Osman Nuri Hadžiæ prevodi i pod vlastitim imenom i pseudonimom Vamik i Muharrem. godine u Zemanu naslovio francuskim rijeèima Chanson de coeur /Pjesma srca/. izlazio je skoro cijelu jednu deceniju.6 Svojim prikazima iz francuske književnosti javljao se povremeno i pjesnik Mustafa Èeriæ-Garanfer. F. Sabri. U Beharu su se povremeno pojavljivali i prijevodi sa francuskog jezika. drugi jedino svojim imenom. Ponekada bi se u vidu kratke bilješke. Neki meðu njima su se potpisivali svojim punim imenom i prezimenom. u ovim èasopisima prevodili brojni muslimanski intelektualci tako da se slobodno može reæi da je njihov broj impozantan. ali opæenito uzev prilozi i prijevodi sa drugih romanskih jezika u ovim èasopisima su odista rijetki. Sadik. (Behar.

godine preveo tekst nekog D. nije bio sluèaj sa prevoðenjem poezije sa talijanskog jezika o èemu æe svakako kasnije biti još rijeèi. Jedna od njih je i Ela Kranèeviæ. Les Etoiles /Zvijezde/.francuske proze. koji je naslovio Topalasto šæene. Još jedan prevodilac se pojavio u Beharu u osobi Esadefendije Kuloviæa. Josephe Arthur Gobineau i Catulle Mendes. Jedni potjeèu iz pera danas potpuno nepoznatih ljudi. na primjer. i 1908. La legende de l'or /Legenda o èovjeku zlatna mozga/. kasno poèinju suraðivati prevodioci nemuslimani i njihova imena nalazimo samo u dva posljednja godišta ovog èasopisa. To vjerojatno dolazi zbog toga što su se prva dvojica školovala vani. privatno u Sarajevu./. dok prijevoda poezije nije bilo. Drugi pak pripadaju poznatim imenima francuske književnosti kao što su Alphonse Daudet. godine u Beharu æe se pojaviti i nekoliko prijevoda pripovijedaka Alphonsea Daudeta iz njegove poznate zbirke Lettres de mon moulin. U Beharu. onaj veliki zalogaj. a danas nešto zaboravljenog pisca Catullea Mendesa. tada poznatog. koja prevodi novelu Lea (1909. Le secret de maître Cornille /Tajna jednog mlinara/8. naime. Izmeðu 1906. Svi ovi prijevodi potjeèu iz pera nepoznata prevodioca.). èiji su se tekstovi najvjerovatnije pojavili u nekom francuskom èasopisu koji je stizao i u Sarajevo pa su odatle ti tekstovi i preuzeti jer su mogli predstavljati stanovitu zanimljivost za tadašnjeg èitaoca. 61 . što. koji je u ovom èasopisu objavio dva svoja prijevoda tekstova danas potpuno nepoznatih pisaca. Kandaharske ljubavnike prevode Salih Emin Aliæehiæ i Mehmed Teufik Azabagiæ. da tako kažemo. kako je veæ primijeæeno. veæ 1900. Francuski prevedeni tekstovi u Beharu nisu brojni i oni predstavljaju. Le portfeuille de Bixiou /Biksijeva lisnica/. Veæ u nekoliko brojeva prvog godišta Behara pojavit æe se Gobineaovi Kandaharski ljubavnici /Les Amants de Kandahar/. S obzirom na znaèaj ove pripovijetke i njenog prijevoda na naš jezik o njoj æe biti kasnije još rijeèi. dva razlièita sloja.dok je Esad-efendija Kuloviæ uèio francuski. kraæe tekstove Esad-efendija Kuloviæ. duga pripovijest koju æe prevoditi izvrsni prevodioci Salih Emin Aliæehiæ i Mehmed Teufik Azabagiæ./ Pri analizi ove prevodilaèke djelatnosti u Beharu zapaža se jedna zanimljivost. Znaèajan poduhvat. u Beèu i Carigradu . On je. Langata. Ona je takoðer prevela i jednu crticu Harry Miriam Pod Galadskim balzamima /1908. a mnogo kasnije i jedan tekst pod naslovom Gospoða Maintenont svojoj neæakinji /1908. .Prièe iz mog mlina. To su bile: La chevre de Monsieur Seguin /Koza gospodina Segena/.

godine njegove Les Nouvelles asiatiques . govorio je da je musliman. Ovaj francuski pisac. inicijatora terora za vrijeme Francuske revolucije. Kako smo veæ rekli veæ u prvim brojevima Behara pojavio se prijevod ove obimne pripovijetke velikog francuskog pisca grofa Josepha Arthurea Gobineaua (1818. zbirka od šest pripovijedaka od kojih je jedna bila i Kandaharski ljubavnici. kako smo to veæ ranije naglasili. svi prevedeni tekstovi. Pisac je putovao Istokom i kao diplomatski službenik imao je priliku da dobro upozna Iran i susjedne zemlje.Azijske novele.).Sanjao je samo o džamijama i munarama. i to modernije književnosti. francuski diplomata koji je dobar dio života proveo na Srednjem istoku bio je opèinjen Orijentom: II ne rìvait que mosquees et minarets. 62 .pisat æe kasnije njegova nekadašnja prijateljica iz mladih dana barunica de Saint Martin. Gobineau je jedan od francuskih pisaca devetnaestog stoljeæa koji je bio jedno vrijeme optuživan da je svojim djelima dao duhovnu osnovicu za raðanje njemaèkog nacizma i njegovih rasnih teorija na isti onaj naèin na koji su i Jeana Jacques Rousseasa optuživali da je za uèenika imao jednog Robespierrea. ako ne i najznaèajnijem prevedenom tekstu objavljenom uopæe u sva tri muslimanska èasopisa ovog doba. Kandaharskim ljubavnicima. Nikola Ostojiæ prevodi 1908. Ali vratimo se sada najznaèajnijem prijevodu koji se pojavio u Beharu.Što se tièe prijevoda poezije. prìt á faire son pelerinage á La Mesque . Ludwig Schemman preveo je èetiri Gobineauove pripovijetke meðu kojima i Kandaharske ljubavnike na njemaèki. Godine 1893. Stjepko Ilijiæ godinu dana kasnije objavljuje prijevod poeme Ruit hora Giosue Carduccija koja se nalazi u pjesnikovoj zbirci Odi Barbare /Barbarske ode/. poemu Gabrielea d'Annuzija iz njegove zbirke Canto Novo. slijedili su drugi. spreman da obavi hadž u Meki . uznositelj individualne energije i moæi je odista snažno utjecao na Wagnera. Prijevod je imao ogromnog uspjeha. Gobineau. godine Pšenicu danas nepoznatog Campaninija Naborrea i Prezrene. i on u ovo vrijeme ide u red onih francuskih pisaca koji mogu stati uz bok samom Stendhalu. Nietzchea i Spenglera ali je danas u Francuskoj sa njega skinuta ona neslavna hipoteka o kojoj smo upravo govorili. koja je donosila scene iz života avganistanskih gorštaka. i do 1935. Kao plod njegova boravka u ovim krajevima pojavile su se 1876.-1882. se disait musulman. godine u Njemaèkoj je prodano više od stotinu tisuæa primjeraka ovog djela. dolaze iz talijanske.

višesmjerni Gobineauov 8./ koja je pod istoimenim naslovom Die Libebenden von Kandahar premijerno izvedena u mjesecu studenom 1907. Journal IV/1881-1883/.9 Zbog njegovog školovanja u Beèu bili smo dugo u dilemi pitajuæi se da li je on Gobineauov tekst prevodio sa njemaèkog ili sa francuskog jezika.-1883. Prijevoda ove novele u Beharu prihvatila su se. zasigurno. Što se tièe Aliæehiæevog prijevoda mora se reæi da u njemu ima nekog starinskog šarma i u njegovim izrazima i obrtima osjeæa se utjecaj èitanja muslimanske epske pjesme tako da nas on znade ugodno iznenaditi svojim prevodilaèkim umijeæem i svježinom svoga izraza. puis nous lisons avec grand plaisir la nouvelle du comte Les Amants de Kandahar. dvojica ljudi. Salih Emin Aliæehiæ završio je višu pedagošku školu u Beèu /Pedagogium/ i bio je upravitelj Druge narodne škole /ruždije/ a kasnije. ako se tako može reæi. Meðutim. 29. kako smo vidjeli. i pjesmu Georgesa Rollina U sumrak. Hamdija Muliæ. Sarajevo.. Rihard je sasvim oèaran ovim drugim èitanjem i smatra èarobnim prvu ljubavnu scenu. /Gajret 5-6. il trouve merveilleuse la premiere scene d'amour. potom èitamo sa velikim zadovoljstvom grofovu prièu Kandaharski ljubavnici. O tome na kakav je primjer ona naišla kod velikog njemaèkog kompozitora govori Cosima Wagner u Dnevniku IV /1881./ Uskoro je došlo i do scenske adaptacije ove prièe te se na osnovi libreta Otta Novaka pojavila i opera Leopolda Reicweina /1846. 1977. str. 63 ./: Le soir diverses novelles sur l'agitation antisemite. 1917. Gobineau je na sam božiæ 1880. str.8 /Naveèer razne vijesti o antisemitskim neredima. 1912. godine poklonio jedan primjerak svoje knjige Richardu Wagneru. 9./ naklonjeni smo da mislimo da je ovaj prijevod vršen sa ovog jezika. preveo u Gajretu sa francuskog. On dosta vjerno prenosi dosta slojeviti i. u Breslavi. Richard est tout a fait seduit a cette seconde lecture. Cosima Wagner. Uèiteljska zora 1-2.Uspjeh pripovijetke koja se pojavila u Beharu bio je takoðer znatan i tome postoje svjedoèanstva iz tog vremena.. pošto je prevoðenje nastavio adži Mehmed Teufik Azabagiæ koji se školovao u Carigradu i koji je.-1945. Prvih osam nastavaka potjeèu iz pera Saliha Emina Aliæehiæa a posljednja tri iz pera Mehmeda Teufika Azabagiæa. prema navodima Hamdije Muliæa i Dar-ul-mualimina. Vjerojatno bi samo detaljna analiza pokazala sa kojeg je od ova dva jezika ovaj tekst preveden. Povijest naše poèetne nastave. Paris. 15.

bistro oko èasom bi zablistalo kao munja. Ses cheveux noirs bouclaient.11 Drugi prevodilac posljednjeg dijela ove novele Mehmed Teufik Azabagiæ takoðer odlièno prevodi i rijetko mu se desi da ne pogodi pravi izraz ili napravi neku veæu grešku. 241. koji biješe išaran crvenim prugama. mobile. non de cette teinte sombre. u pleæima širok. Gobineau. Paris. nettement coupee. ona kada prevodi reèenicu Le turban blanc faisait valoir le teint un peu olivatre sa Bijeli saruk èinjaše mu maslinastu boju lica lijepom. kad poène da zrije. la passion. sur les plis serres de son turban bleu raye de rouge. umjesto Kandaharski emir nije bio ni zloban ni okrutan. fiere.1900. en profusion d'anneaux. dapaèe okrutan. respirant la vie. a u pasu tanak. etroit des hanches. Slièno je i sa reèenicom Le prince de Kandahar n'etait ni meehant ni tyranique sa Emir od Kandahara biješe zloban. vigoureux.10 Vi pitate: je li bio lijep? Lijep kao anðeo. Desi mu se gdjekad i da pogriješi jer ne nalazi pravu rijeè ili ne shvata tešku konstrukciju koju nazivamo galicizmom. Gallimard 1987.. Krasni valoviti dugi brkovi savijahu se po nježnom porubu njegove. 28. 11. umjesto bijeli turban naglašavao je maslinastu boju njegova lica. Njegovo blago. terreuse. large des epaules. kao voæka što zarudi na sunèanoj žegi. mince. na primjer. visoka boja. strast. Njegova crna kosa kovrèila se u bujnim pramovima po gustim naborima plavog mu turbana. ne one mutne zemljane masti. 64 . kao parom prorezane gornje usne. rien ne se montre qui 10. str. koja udisavaše život. Ponekad mu se èak i desi da preskoèi neku reèenicu koja mu se èini preteškom kao što je ova: Alors tout absorberit. po kojoj se pouzdano raspoznaje pomiješana krv: on biješe više zarudjela lica. une moustache fine. visoka stasa. Jedna od njih je. caressait le contour delicatede sa levre superieure. On biješe snažan. Zagasita lica. ondee. rien ne passe inapercu. str. resultat centain d'une origine metisse. Oeuvres III. Ses yeux et profonds s'allumainet facilement d'eclairs./.tekst i samo se nekada upusti u mala preudešavanja izazvana više drugaèijim poimanjem kulturnih relacija nego neèim drugim. Behar 2 /Sarajevo. Il etait grand. un peu longue. Za ilustraciju njegove prevodilaèke vještine ovdje dajemo poèetak Kandaharskih ljubavnika na francuskom i njegov prijevod na naš jezik iz kojeg æe èitalac zakljuèiti sa kakvom je vrsnošæu prevodilac obavljao svoj zadatak: Vus demandez s il etait beau? Beau comme un ange! Le teint un peu basane. il etait chaudement basane comme un fruit mžri au soleil.

pritom odmah naglasiti da se književni prilozi pa prema tome i prijevodi javljaju u ovom èasopisu od 1909. Lista prevedenih pisaca završila se imenima Guy de Maupassanta i Anatola Francea. Sabri. i 1923. Pariz 1987.Nedžati /Fehim Bajraktareviæ/ preko Alexandrea Dumasa. dans la memoire.. i Tristesse . i 1921. Oeuvres III.1911./. Nešto kasnije Fehim Nedžati /Fehim Bajraktareviæ/ je objavio 65 . od 1907. str. Gallimard. drugi list muslimanskog preporodnog perioda izlazio je vrlo dugo. par lui. 1914. et. èije tekstove prevodi F. Ove pjesme su dosta dobro prevedene ali se. To je bio poèetak jedne nove ere. Catulle Mendesa. nažalost. 282. Julesa Vernea./. njihov prevodilac nije potpisao. /Gajret 10-11.1913. novembar 1914. godine. èiju crticu Smrznuti nos prevodi Salih-beg Bakamoviæ. Na koncu ovog razmatranja o ovom prijevodu treba naglasiti da je Gobineau kod nas rijetko prevoðen te da se ovaj prijevod relativno rano pojavio na našem jeziku. str. iako su pojedinci i u ovom èasopisu zastupljeni u mnogo manjem broju. u njemu se pojavljuju kraæe pripovijesti i crtice mnogih velikih francuskih pisaca poèev od Jeana Jacquesa Rousseaua i Voltairea. èiju pripovijetku Sreæa prevodi F. Bez obzira na ove omaške prijevodi ovih kulturnih poslenika mogu se ipak visoko ocijeniti. parnasista sa devizom "l'art pour l'art".. Kronološki gledano prvo se pojavila jedna Voltaireova pjesma Radost i tuga /Gajret 19./. ona koja ide od njegova osnutka do poèetka prvog svjetskog rata./. koji su na ruševinama stare romantièke škole Viktora Igoa i Alfreda de Misea osnovali pod vodstvom Teofila Gotjea novu školu tzv./. u kolovozu te godine skupština ovog ðaèkog potpornog društva Gajret odluèila je da se njen list istog imena koji je do tada samo donosio jedino društvene izvještaje preobrati i pretvori u književni èasopis. godine. Treba. Od godine 1910.Tuga /Gajret 4-5. Nas naravno zanima samo prva faza njegova izlaženja. èiju pripovijest Poslije sveèanosti prevodi Ismet Sariæ upozoravajuæi ptitom èitaoca u jednoj bilješci da je Catulle Mendes jedan od najmarkantnijih predstavnika one grupe francuskih pjesnika. Naime. Romantièki pjesnik Alfred de Musset zastupljen je sa dvije pjesme La Chanson Šansona /Gajret 8-9. do 1941. /Gobineau. Gajret.ne laisse trace sur le coeur. Ono što se samo nagovještavalo u Beharu sada se ostvarivalo punom svojom snagom u ovom èasopisu. godine. meðutim. sa prekidima izmeðu 1914.1913. 204. pa do 1914. Ovaj put ni pjesništvo nije zanemareno.

u Gajretu 6-7. Tako. Kako smo veæ naglasili Charles Baudalaire je.Male poeme u prozi koja je prvi put objavljena u Le Figarou 1884. kao i u Beharu tako i u Gajretu nalazimo na prijevode crtica i kraæih prièa danas potpuno nepoznatih autora. pjesmu u prozi koju je napisao Philippe Despotte /Gajret 7-8. da je Jelena Æoroviæ prevela u Beogradu Chamfortove Maksime i misli a Milutin Uskokoviæ /Gajret 4. s jedne strane prostorna skuèenost 66 . na primjer./. objavljena i jedna kraæa pripovijetka Vila brodarica Mihaela Sadoveanua /1880. To je Baudelaireova pjesma Obsession iz njegove zbirke Cvijeæe zla. Mustafa Èeliæ Garafer i sam pjesnik i novinar koji je svoje stihove objavljivao u Gajretu posvetio je ovom pjesniku jedan rad pod naslovom Les Fleurs du mal /Gajret 8-9. pa je tako i u Gajretu 13-14 iz 1911.1913. Ti prijevodi su svakako nastajali kao plod èitanja francuskih èasopisa. Prva se pojavila pod naslovom Mugjenje. Pripovijetku je preveo Ismet Sariæ. godine objavio prijevod impresije M. takoðer. To je Budelairova pjesma Enivrez-vous preuzeta iz njegove zbirke Petits poemes en prose . sa dvije pjesme. Tako je on. što je pseudonim Andre Petranoviæa.1914. Naravno./ pojavila se pod naslovom Opijajte se. izazivao interes meðu mladim bosanskim intelektualcima. Njen prevodilac se potpisao pseudonimom Frank./ Maksime drugog velikog francuskog mislioca La Rochefoucaulda. Gajret je uz to pratio i ono što se dogaðalo i u kulturnim sredinama drugih jugoslavenskih zemalja. Mislimo da se ovdje radi o jednom prijevodu sa francuskog. jer pretpostavljamo da ovaj Mostarac nije znao rumunjski. Meðutim. koji je u to doba sigurno poznat u Bosni.1912. Charles Baudelaire. Levela U balonu. Zanimljivo je da je u Gajretu 11-12 iz godine 1912. zastupljen je u ovom èasopisu./.1961.1913. Moramo reæi da njegov prijevod predstavlja pravi mali promašaj.Hifzi Bjelevac prevodi Ikara. A. godine a u spomenutoj zbirci se pojavljuje pod brojem 33. njihova najveæa dostignuæa nisu tu zaustavljena jer. na primjer. I sam reisu-l-ulema hadži Mehmed Džemaluddin-efendija Èauševiæ se ogledao u prevodilaštvu. obavijestio svoje èitaoce u broju 1. jednog od najveæih i najplodnijih rumunjskih pisaca uopæe. sigurno. iz godine 1914. onda se zaista može reæi da se radi o znaèajnom broju prijevoda i zbiru velikih imena./ u kojem je raspravljao o duhu i vrijednosti ove zbirke velikog francuskog pjesnika./. Kada se pogleda sve ovo.jednu pjesmu Victora Hugoa pod nazivom Djetinjstvu /Gajret 2. Druga pjesma /njen prijevod je potpisan inicijalom F.1914.

Hifzi Bjelevac je upoznao èitaoce Bisera s knjigom Georgesa Remonda Avec les vaincus La Campagne de Thrace. ureðivao je Musa Æazim Æatiæ /prva dva godišta/ a zatim. treæe./. 1913. Zanimljivo je svakako i podvuæi da je isti prevodilac prevodio i španjolsko-arapsku poeziju ali sa francuskog jezika. On je isto tako preveo sa turskog jednu pjesmu Teufika Fikreta posveæenu Alfredu de Mussetu /Behar .svibnja 1912. preveo (Biser. koji je izlazio u Mostaru. ali je napor bio tu. bar do godine 1913. trebao da popuni prazninu koja je nastala "prestankom izlaženja našeg prvog zabavnog list Behara pa privremenom obustavom Gajreta. Ovaj èasopis koji je izlazio dva puta mjeseèno od svibnja 1912. godine pojavila duga rasprava nepoznatog pisca Panislamizam i panturcizam koju je Salih-beg Bakamoviæ preveo sa francuskog u više brojeva ovog èasopisa. u broju 252 od 1. kako je njegovo uredništvo naglašavalo. Tako je.) jednu pjesmu kordovskog pjesnika Ibn Zajduna /1003. 1913. str.. Stoga mislimo da je kritièar Sarajevskog lista. ali i rezultat.svibanj 1913/ .15. koju je francuski orijentalista Francois Toussaint pronašao u sudanskom gradu Tombuktuu a potom objavio u poznatom èasopisu Mercure de France. /octobre 1912 . Recimo prvo. da se sam Musa Æazim Æatiæ upoznao sa francuskom poezijom za svoga boravka u Carigradu a kasnije to poznavanje i produbio u Zagrebu. Prvi njegov broj pojavio se 1. shodno njegovom zacrtanom programu. Uredništvo je dalje podvlaèilo da æe list donositi "zatim prijevode iz turske. prosinca 1913. Stoga u Æatiæevom ciklusu O ženi nalazimo i pjesmu posveæenu Jeanne d'Arc kao i drugu posveæenu George Sand.u kojoj je francuski vojni dopisnik opisivao dogaðaje i ratna zbi67 . i on je. U Biseru se.. dosta strogo zakljuèivao kada je ovako karakterzirao djelovanje Gajreta na ovom polju: Što se tièe prevodilaèke književnosti ona nije tako èesto zastupljena kao što treba.Sa pobijeðenima Rat u Trakiji /rujan 1912 . Muhamed Bekir Kalajdžiæ donosio bi ponekada i tekstove prevedene sa francuskog. od Evropljana ovamo zaluta katkada Mjesnicki.. Turska lirika je ipak tu. na primjer.mai 1913/ . to nije dozvoljavala. Ovo bi bio i prvi sluèaj objavljivanja jedne hispanoarapske kaside u našim krajevima. Tven. arapske i stare literature /kod potonje koliko se ne bi kosilo s programom lista/". gdje je drugovao sa Antonom Gustavom Matošem. 228.-1170/. 7.1908. Alfred de Mise i gdjekoji drugi. do mjeseca svibnja 1914. Kao posljednji meðu muslimanskim èasopisima preporodnog perioda pojavio se /Biser.èasopisa i obimnost pišèevog djela. Iste godine A.

Ovo je izazvalo izvjesno razoèarenje pjesnikovo i neku vrst zlovolje jer se uredništvo istog èasopisa žali /Biser. Jedan od osnivaèa i pokretaèa Gajreta. suviše oštrim i neprimjernim komentarom: M. objavio je na samom poèetku godine 1914.1913. opis prevodilaèke djelatnosti sa romanskih jezika u muslimanskim èasopisima u doba preporoda ali bi on bio nepotpun ako se bar kratko ne bismo osvrnuli na liènosti samih prevodilaca koje. da ga pogleda. 9. Preuredio Sufaru hadži Ahmed efendije Ribiæa.mi se bojimo. u S./. 15-16. tada veæ reisu-lulema.-1970. Školovao se u svom rodnom gradu Tuzli a zatim i u Carigradu gdje je nauèio francuski. Potjeèe iz 68 . Ovaj pjesnik je naime ponudio ovom èasopisu svoj rad o stvaralaštvu Charlesa Baudelairea. Matošu.G.ne poznavajuæi francuski jezik . Studirao istoène jezike i književnosti u Beèu gdje je i doktorirao/. Vjerskoprosvjetni radnik. Bakamoviæ Salih-beg /Mostar 1885 . èini nam se./. Alžiru i Londonu. 1914.A. Prvo što upada u oèi je njihov broj koji je znatan za jednu zemlju koja nije pripadala krugu zemalja u kojoj je francuska rijeè bila osobito zastupljena. / Sarajevo 1889. /Biser 14-16/ prijevod jedne duže pripovijesti Jim-Jim.. Njegovi prijevodi sa francuskog u Beharu i Gajretu potièu iz njegovog ðaèkog perioda. Nedžati/. /Biser. To bi bio. Meðu njima treba izdvojiti: Aliæehiæ Salih Emin. svog prethodnika na mjestu ravnatelja Dar-ul-mualimina u Sarajevu. Zanimljivo je da je upravo jedna francuska tema izazvala zlu krv izmeðu pjesnika Mustafe Èeliæa Garanfera i uredništva Bisera.vanja iz drugog balkanskog rata koja su sa znatnim zanimanjem praæena u Bosni i Hercegovini. da je M. da taj prikaz nije jednostavno otkle izvaðen i preraðen na naš jezik. u nakraæim crtama. Biser je rad poslao na mišljenje u Zagreb popravivši ga jednim. jer . francuskog i engleskog. nažalost. Orijentalist. I hadži Mehmed Džemaluddin-efendija Èauševiæ.È. naši leksikoni prevodilaca ne spominju.Èeliæ poveo meðu ðacima kampanju protiv Bisera.Breza 1940/. Prevodio sa istoènih jezika. Azabagiæ hadži Mehmed Teufik-beg /1838-1918/. Završio više pedagoške studije u poznatom zavodu Pedagogium u Beèu. djelo danas nepoznatog pisca . drugi po redu reis-ul-ulema Bosne i Hercegovine. Bio direktor II osnovne škole /ruždije/ u Sarajevu i Dar-ul-mualimina. Vaš prikaz Charlesa Baudelairea postali smo g. Bajraktareviæ Fehim /F. Delcampa.

koje je uèio u tadašnjim školama. Bilo kako bilo. Sariæ Ismet roðen u Mostaru. Beograd../. privatno je nauèio i francuski ili kako kaže Bosnische Post 165 od 24.Muèenièka smrt Sulejmana Halebije za koji neki misle da je poslužila Ivi Andriæu kao osnovica za onu poznatu scenu nabijanja na kolac opisanu u romanu Na Drini æuprija. U ovo doba muslimanskog kul12. Kuloviæ Esad-efendija (Sarajevo. SKZ 470. erlernte er privat franzšsich und befasste sich mit der Literatur aller dieser Sprachen. Preveo je u broju 127. arabischen und serbischen Sprache. srpnja 1917. svibnja 1915. ./."12 Bjelevac Abdurezak Hivzi /Mostar 1886. Tako smo stigli do konca ovog rada.ugledne i stare mostarske obitelji Bakamoviæa. Sa Ivom Andriæem. i onaj tekst koji je nosio naslov Primjer francuskog divljaštva . Zbog svoje prosrpske orijentacije prelazi godine 1911. gdje je uz vjersko školovanje na Mekteb-inuvvabu završio i pravni fakultet . u jednom èlanku povodom njegove smrti: Ausser der turkischer. možda i rumunjskog. Prema svjedoèenju njegovih roðaka ostavio je jedan obimni èetverojezièki rjeènik srpskohrvatsko-persijsko-tursko-francuski. Prevodio je sa francuskog i turskog. Hadžiæ Osman Nuri: (1869-1937). Ljubo Jandriæ.Sarajevo 1972. Uz turski i arapski. Suradnik Gajreta.Mekteb-ihukuk. die er gut kannte. iz Mostara u Sarajevo gdje nastavlja školovanje. i Petranoviæ Andro Frank kao i Ela Kranjèeviæ. Autor zbirke pjesama Iz zveke sindžira. Tako je i Salih-beg uèio gimnaziju i pravne nauke u Carigradu a orijentalnu filologiju u Budimpešti. str. die in den damaligen Schulen gelehrt wurde. 69 . Uz njih su u Beharu prevodili sa francuskog. Poslije završene medrese u Bihaæu otišao na školovanje u Carigrad. Èauševiæ hadži Mehmed Džemaluddin-efendija /Arapuša 1870. èetvrti reisu-l-ulema muslimana BiH. Sarajevo 1938. sarajevskog kadije. Prevodio sa francuskog. Njegov otac hadži Jusu-beg školovao je svoja tri sina u Carigradu. Pjesnik. Sin Sulejmana Ruždi-efendije. kako smo to veæ podvukli. 1854.-1918. 1987. Trgovaèku akademiju završio u Mostaru i licej u Sarajevu. Sarajevskog lista od 17. Za boravka u Istanbulu nauèio francuski u dobrim carigradskim školama. koji je danas izgubljen i za koji oni misle da se sada nalazi u Skoplju.). 89. Ivo Andriæ je poznavao taj prijevod jer je posvjedoèio da ga je èitao dodajuæi pri tom lakonski: "A o uticajima nikada ne treba raspitivati kod pisca. Prevodio sa francuskog pod vlastitim imenom i pseudonimom Muharremi Vamin. književnik i publicist studirao prava u Beèu i Zagrebu. gdje je nauèio francuski.

po broju prijevoda.230/. meðutim. Sarajevo. Gajret je veæ bio jedan dalji korak unaprijed.turnog preporoda djelovala su tri èasopisa i u sva tri pojavljivali su se prijevodi sa francuskog i rjeðe sa talijanskog jezika. nego i onim koje su se ticale neposredne aktualnosti vezane za islam i muslimane.. reklo bi se ne toliko samo književnim. ma kako to na prvi pogled paradoksalno izgledalo. arapske i persijske. da se uz zadržavanje prisustva duha i tekstova tri velike islamske orijentalne književnosti./13 zakljuèuje da je "srazmjerno malo uèenika ovaj jezik uèilo i nauèilo./. moglo bi se reæi da je predstavljao utjelovljenje nekih težnji. ANUBiH. koju je ipak trebalo dopuniti ili pak ublažiti konstatacijom da je ipak meðu Muslimanima bilo ljudi i koji su ga dobro 13. i on bi bio. turske. Midhat Šamiæ. i posebno malo obrazovanih ljudi u Bosni i Hercegovini ga je poznavalo i znalo. Tako Midhat Šamiæ u svom obimnom radu Francuska književnost na stranicama književnog èasopisa Bosanska vila /1885. ponekad samo fakultativno-obligativan predmet. kako smo veæ vidjeli. oni se ne spominju ili se malo spominju. Dušan Tamindžiæ iz Mostara. Muslimani koji su prevodili sa francuskog. Ova èinjenica je. str. Meðutim." U osnovi taèna tvrdnja... Biser.1914.-1914. oslušnu i odjeci koji su dolazili sa Zapada. tako da ih možemo nabrojati na prste jedne ruke: Jelena Æoroviæ. Stoga je i malo prevodilaca sa ovog jezika iz redova ostalih Bosanaca. str. nego su ovaj jezik uèili u domaæim gimnazijama gdje je on bio samo jedan od predmeta. kolovoza 1918. Kratkoæa njegova izlaženja ne dozvoljava da se kaže kakav bi bio njegov dalji profil ali bi svakako francuska književnost bila zastupljena kao što pokazuje i prijevod jedne pjesme pjesnika de Bayea koju je pod naslovom Ja te ne ljubim objavio A. neki njen muslimanski pandan. Odatle i Bakamoviæev prijevod Panislamizam i panturcizam ili Bjelavèev osvrt na knjigu Georgesa Remonda koja je govorila o borbama u Traciji za vrijeme drugog balkanskog rata. Francuska književnost. Hifzi Bjelevac u drugoj seriji ovog èasopisa /Biser od 1-15. shodno svom programu njegovao je islamske teme ali je bio otvoren i europskim. Ostali domaæi sinovi bili su lišeni te moguænosti. koja je doduše mnogo duže izlazila /1885.. laho objašnjiva. Najveæi broj njih se školovao u Carigradu. gdje je pohaðao dobre zavode u kojima je francuski bio veoma zastupljen pa su oni tamo imali i priliku da ga dobro nauèe. 46. Za Behar koji je kronološki bio i prvi. Po broju prevedenih pisaca i njihovoj književnoj vrijednosti on bi mogao da se poredi sa Bosanskom vilom. 1975. Radovi LVI Odjeljenja za književnost i umjetnost knjiga 2. bilo je više. bolje prevode sa francuskog od ostalih. Prevodilaca meðu Muslimanima. buduæi pisac prve francuske gramatike iz pera jednog domaæeg sina i Risto Džepina iz Banje Luke. 70 .

Abdurezzak Hivzi Bjelevac. Esad effendi Kuloviæ and Ismeta Sariæ. seen in this light. for the fruits of the French culture and the achievements of its literature. Mehmed Džemaludin Èauševiæ. From that time on. Mehmed Šaæir Kurtæehajiæ complained in the Sarajevski Cvjetnik for not having had the opportunity to learn. among other things. In the end. a teacher in one of the secondary schools in Sarajevo (ruždija). ipak je doprinos muslimanskih prevodilaca sa francuskog bio znatan jer su oni publici jednog malog europskog naroda širom otvarali vrata ove velike zapadnoeuropske književnosti. respectively. One should mention here as the most diligent translators: Salih Emin Aliæehajiæ. a certain Arif effendi would start to teach French in the ruždija after having obtained the legal permission from the Sultan. the contribution 71 . a certain lawyer Henri Massieu de Clerval would travel through Bosnia. The majority of these translators learned French during their school years in Istanbul. and since there was no certain will that would channel these translating efforts towards the directions desired. During the period of the Bosnian Moslem cultural revival. Many years before the event. one should also mention that although the translation from the French in these Moslem journals was not a systematic activity. there were three periodicals that published the translations of literary texts from French.znali i sa njega dobro prevodili. Signe du temps! Mada u prevoðenju sa francuskog u ovim muslimanskim èasopisima nije bilo nekog sistema ili neke volje koja bi usmjeravala ove prevodilaèke napore u nekom željenom pravcu. and. He spoke with zest about a certain Mustafa effendi. who has learned to speak French in Paris. Translations from French and Other Romance Languages in the Bosnian Moslem Journals in the Time of Revival The interest of the Bosnian-Herzegovinian Moslems for everything that have been taking place in the West. These journals were Behar. Hajji Mehmed Tevfik beg Azapagiæ. French would signify "a common European language". Salih beg Bakamoviæ. Gajret and Biser. was not a sudden thing that occurred only after the Austro-Hungarian troops occupied Bosnia and Herzegovina in 1878. French. which was the language mostly spoken at the time. as a true lover and connoisseur of French literature. In 1869.

They managed to have the gates of this great Western European literature wide open to the readership of a small European nation. 72 .of these Moslem translators could be seen as considerable.

-1918. Naše stoljeæe poèelo je burnim i po mnogo èemu radikalnim promjenama koje su bile izraz buðenja svijesti..Redžep Jahoviæ. koje su Englezi vodili protiv Bura u Africi. Ona se posebno manifestirala kod naroda još uvijek pritisnutih poznim feudalizam Austro-ugarske monarhije. U njima su se naroèito budile intelektualne snage protiv postojeæeg društvenog stanja. Pod austro-ugarskom i turskom okupacijom u tom razdoblju budila se muslimanska inteligencija. Dok se razmah kapitalizma na Zapadu oèitovao u formi širenja kolonijalizma. Utoliko je njena specifiènost bila u tome što je imala podjednako razumijevanje i osjeæanja za kulturne tekovine orijenta i okcidenta. Ona je preko tih glasila nastojala povezati najrazvijenije kulturne tekovine Zapada i Istoka. od burskih ratova 1900. pokreèuæi listove i èasopise. nastojeæi na razlièite naèine da izazovu promjene tipa onih koje su bile izvršene u zapadno-evropskim zemljama. japansko-ruskog rata 1905. Pod uticajem industrijske revolucije u tim zapadno-evropskim zemljama sa poletom kapitalistièkog razvitka u njima budila se nacionalna svijest naroda koji su èeznuli za nacionalnim osloboðenjem i nacionalnim ujedinjenjem bez kojih je bio nezamisliv kapitalistièki razvitak. dotle su ti narodi stenjali stagnirajuæi povijesno pod okovima poznog feudalizma Austro-Ugarske. Sarajevo NJEMAÈKA KNJIŽEVNOST U MUSLIMANSKIM PREPORODNIM ÈASOPISIMA 1900. èime se ne mogu pohvaliti ostale naše nacionalne inteligencije kako zbog svog robovanja hrišæanskom duhu tako i zbog neprijateljskog raspoloženja prema orijentalnim 73 . god. što se sa zakašnjenjem budila na prostorima evro-azijskog kontinenta. Utoliko prije što su svi ratovi na zapadu i istoku znaèili uvod u prvi svjetski rat. U tu svrhu one su pokretanjem razlièitih publikacija i na drugi naèin budile nacionalnu svijest. godine i balkanskih ratova 1912. Naime. preko kojih je djelovala na svijest i osjeæanje svojih pripadnika u pravcu njihovog nacionalnog buðenja. godine došlo je do prvog svjetskog rata 1914. Turske i Rusije. koja je bila sve izrazitiji pokretaè lokalnih nacionalno-oslobodilaèkih pobuna i ratova u sjenci velikih sila. što je poèetak našeg stoljeæa obilježilo ratnièkim. i 1913. Tako su razvijenije kapitalistièke zemlje izazivale imperijalistièke ratove radi kolonijalnog porobljavanja kolonijalno još nepotèinjenih naroda kada su ti narodi poduzimali nacionalno-oslobodilaèke ratove. Osmanske imperije i ruskog carizma koji su ih stezali poput željeznog oklopa u vrijeme uspona kapitalizma ka imperijalizmu u zapadnoj Evropi.

Sa svojim slovensko-orijentalnim nasljeðem. novele. U tom njihovom nedostatku moguæe je prepoznati izvor za njihovo nedopustivo zapostavljanje i nipodaštavanje svega što je muslimanska inteligencija uèinila na povezivanju Istoka i Zapada u ovim našim prostorima. premda u ovom posljednjem nešto manjeg intenziteta. ruskog i engleskog jezika nastavlja se i u Gajretu. tradicijom i obièajima. Naravno. Ako se osnivanjem Behara. BiH se nastoji ograditi u ovim èasopisima prema negativnim sadržajima 74 . a što nije bilo u suprotnosti sa politièkim i drugim interesima austrougarske vlasti. proza. Gajret i Biser bez pretenzije da u tome budem iscrpan s obzirom da nisam raspolagao njemaèkim izdanjima iz kojih su raðeni prevodi na naš jezik. ta posebno prevodilaèka aktivnost sa njemaèkog. Na to sugeriraju i prevedeni tekstovi iz razlièitih književnih rodova (lirika. Naroèito je izrazit cilj èasopisa Behar da se izmeðu ostalog približi muslimanski živalj BiH Zapadu i da se u njegovoj narodnoj bitnosti pokaže specifiènost kao spona izmeðu istoka i zapada. Ako se tome doda tendencija prije svega velikosrpske. onda je razumljivo potcjenjivanje i negiranje svega što su Muslimani stvarali. Ipak. preko tih èasopisa se takoðe željelo približiti Zapad ne samo Muslimanima veæ i drugim jugoslovenskim narodima i Muslimane posebno ovim posljednjim upravo posredstvom literarnog stvaralaštva muslimanskog naroda.kulturama koje nisu poznavale. na ove prostore. koji se nije mogao oblikovati u kulturnom i prosvjetnom pogledu nezavisno od evropskih književnosti i njihova uticaja ne samo na intelektualne krugove nego i na muslimanske mase na ovim prostorima i šire. posebno njemaèke. 1900. drama) sa njemaèkog na naš jezik. muslimanskog èasopisa za pouku i zabavu. 1912. društvenim i historijskim prilikama toga perioda. epigrama i dr. i Biseru. zajednièki im je cilj književno-publicistièko prikazivanje muslimanskog narodnog života. god. god. i uprkos spoznaji da su ti evropisi svojevrsno ogledalo svog vremena. što je uslovljeno politièkim. drame. otvara snažan književni pokret Muslimana u BiH u vrijeme austougarske vladavine. želim ovdje ukazati na sadržaj i karakter njemaèke književnosti u èasopisima Behar. ne ulazeæi u tu dimenziju tematizirane problematike. poznatih i manje znaèajnih autora iz književnosti i narodnog stvaralaštva evropskih i azijskih naroda. osnovanom 1907. što svjedoèi o prodiranju evropskih književnosti. No. ali i hrvatske buržoazije da asimilira Muslimane u svoje nacionalno biæe.. francuskog. ukljuèujuæi i prevoðenje gotovo svih književnih vrsta i rodova: lirike. god.

romantièarske. br. Slièan sadržaj i formu ima i pjesma Pozdrav. Nivo prijevoda je takve umjetnièke i pjesnièke vještine da se. na tradiciju. 22-23. 1. 20. Povratak. Kad proðem pored tvoje kuæe5. Da bi se èitalaèkoj publici Behara makar djelimièno doèarala Heineova Knjiga pjesama. Friadricha Ruckerta i Augusta Grafa von Platena. Ove dvije pjesme nisu sadržane u Knjizi pjesama (Buch der Lieder) 4. Pjesme sadrže. njegov uticaj na naš jezik bio je veoma veliki. èitajuæi ih. jer je on najznaèajniji njemaèki lirièar izmeðu romantizma i realizma. a istovremeno nastoji udovoljiti zahtjevima novog i savremenog. ljubav. 326-327. Sarajevo. Taj dojam se potvrðuje prilikom poreðenja prijevoda sa originalom. 20 i 21. posebno njemaèkih. 2. Behar. stièe dojam da se ne radi o prijevodu. želeæi da suzbije strani uticaj i oèisti naš jezik od stranih izraza. Meðutim.zapadne civilizacije. s obzirom na svoju orijentaciju. osim malog izuzetka. br. od kojih èetiri iz poznate Zbirke pjesama ("Buch der Lieder") i po jedna pjesma od Petera Roseggera. kao ponovno otkriæe njemaèke narodne poezije. Leipzig. o èemu svjedoèe prevodi razlièitih literarnih vrsta u ovim èasopisima. premda je brojne metafore èine alegoriènom u prenošenju pozdrava voljenoj dragoj. èiji je sadržaj tradicionalan.-1908. 4.3 koju je preveo Munib Osmanagiæ pod pseudonimom Narcis. Svjetlost. Istina. Verlag der Literaturwerke. Muhsin Rizviæ. Mladalaèke patnje (junge Leiden) Heinricha Heinea (1797-1856) mogu se uzeti. Minerva. ali i vjeèno u lirskoj pjesmi obraðivane motive: priroda. koja se javlja sa romantizmom.-1910. prevoðenje èetiri pjesme povjereno je pjesniku Silviju Strahimiru Kranjèeviæu: Èemu usamljena suza. 5. str. Behar 8/1907. Buduæi da je njemaèki jezik ulazio u program srednjoškolskih predmeta. 1908/1909. èemu se suprotstavio Behar svojim produktima. želeæi pri tome da prilagodi i adaptira produkte zapadne kulture svojim potrebama i dovede u sklad sa domaæom etikom. Pjesmin pozdrav2 je njegova prva u Beharu prevedena pjesma. str. Behar 9. Tamo je prevedeno devet pjesama i to: šest Heineovih. išlo se i u izboru lirike sa njemaèkog bez plana i programa zbog èega je izostao "pregled oblika duhovnih i poetskih vrijednosti"1 date književnosti. inaèe. Behar 10/1909. kod prevoda sa drugih jezika. 75 . br. Primjer za to su prijevodi njemaèke lirike u Beharu. Buch der Lieder. Odsjaj mora prostirao se daleko. to nije išlo na štetu prezentiranja književnih radova na hrvatskosrpskom jeziku. 1971.92. kako se to osjeæa u nekim prevodima. 3.

Meðutim. 20. Teško bi bilo zamisliti takvog poznavaoca orijentalnih jezika i lirike. U svojem stvalaèkom književnom radu Ruckert se oslanja na rokoko i klasiku. Poslije objave ciklusa soneta u osjeæajno-romantièarskoj tradiciji i patriotskih pjesama protiv Napoleona sa puno retorskog poleta poveæava se njegova pjesnièka slava objavom Istoènih ruža (…stliche Rosen) 1822.(. u prijevodu Fihma Nedžati. majstorskih balada i satiriène epike.mjestu-Einleitung-uvod). što se istièe u predgovoru pomenutog izdanja. 8. što je dokaz da je Heine autor pjesama i u narodnom tonu.1907/1908.n. te je poznata njegova zbirka te tematike Proljeæe ljubavi (Liebesfruhling). pisanim u duhu narodnog jezika i tematski vezan za zavièajnu idilu. što je upravo prepoznatljivo i u navedenoj pjesmi. pjesama slobodnog ritma. br. Sinovlji dug8 Friedricha Ruckerta (1788. stoljeæa poredili sa Goetheom.i makam .. on je osim toga i pjesnik soneta.sjeæanje na nju i njenu prolaznost. Otuda nije sluèajno što su ga u svoje vrijeme neki znaèajni teoretièari 19. Behar 8.1907/1908.). ako se izuzmu neke satiriène i podrugljive pjesme sa izrazito ciniènim tonom. vjerovatno Fehima Bajraktareviæa. Pored pjesama Rosegger je poznat i po manjim prièama.6 Pjesma Naše srce7 Petra Roseggera (1843. prošlost. godine u Berlinu. U njoj je vjeèita dijalektika života svojevrsna poruka ljudima da život shvate kao borbu i neminovno smjenjivanje dobra i zla. pohvala skromnosti i èednosti kao i davanje prednosti orijentalnim motivima i formama u odnosu na antièke.-1866.. Sve ove konvencionalne motive sa simbolikom ljubavi nalazimo i u našim narodnim pjesmama. U svjetskoj književnosti Heine je poznat izmeðu ostalog i po pjesmama nepomuæenog odsjaja.. ali posebno na romantiku (ton narodne pjesme. U svijetu po Roseggeru ima dosta niskosti i podlosti. ima neprolazne vrijednosti moralnog nazora na svijet u odnosu djeteta prema roditelju. a osim toga njegova Knjiga pjesama spada u "najljepše bisere svjetske književnosti". Buch der Lieder.forme orijentalne lirike u njemaèkoj književnosti i zagovornik èiste rime. a 1841. str. za koju je pjesnik bio intimno vezan i èiji opisi ljudi odišu umjetnièkom snagom i humorom. veselog i tužnog. Približavanjem ori6. br. koje je i Goethe pohvalio.. str.n. Behar 8. 20. 7. a da i sam nije bio autor ljubavnih pjesama. ali i bogatstva raznih vrijednosti i velièine. metaforièki slika životnu realnost. Nije beznaèajno napomenuti da je Friedrich Ruckert bio profesor za orijentalne jezike na Univerzitetu u Erlangenu 1826. 313. 76 . pjesnika borbenih soneta (Geharnischte Sonette).) iz Štajerske. Inicijator je gazela .-1918. 313.. višestrukog njegovatelja forme. svijetle i mraène strane života.

u tuðini na obali kod Buzeta. gazela). to "staro". S obzirom na najjaèu vezanost Behara za orijentalne prevode s jedne i malog broja Nijemaca. Historijska balada Grob u Buzentu (Das Grab im Busento)9 Augusta Grafa von Platena (1796-1835). objavljena 1822. god.365-366. što se može smatrati uticajem orijentalne književnosti i islamskog nazora na svijet. majstorski vladajuæi strogom antièkom. i ima za predmet sahranu Alarika. To je ono staro. Iz gore navedenih razloga Ruckert je morao biti dobro poznat ne samo prevodiocima veæ i tadašnjem uredništvu Behara. koje je zajednièko svim narodima i svim vremenima. hebrejskog. hrabrog mladog vojnika. Pored lirike prevoðenje i objavljivanje novela obrazloženo je u drugom dijelu programskog èlanka Behara: "No koliko je pjesma sapeta svojom formom i silnim pravilima poetike. Podstaknut svojim istraživanjem orijentalnih jezika i lirike Ruckert se istinski bavio slobodnom pjesnièkom preradom i prevoðenjem orijentalne lirike. što Ruckert hoæe da ovjekovjeèi.jentalne lirike njemaèkom govornom podruèju stekao je velike zasluge za prosvjetu svoje zemlje. Fehim Bajraktareviæ vjerovatno. Kao i Friedrich Ruckert Platen njeguje orijentalne forme lirike predromantièarske i postromantièarske tradicije. veæ na neèemu iznad toga. 23 i 24. niti bilo koja religija ne bi suprotstavili. bude pouka i opomena nemoralnim ili bezobzirnim u ovim vremenima sa veoma niskim moralom. uprkos njegovim odama klasike i dilemama. romanskom i orijentalnom metrikom (oda. prevod Fehim Nedžmati. Prevodio je sa Sanskrita. Kao aristokrata i duhovnik usmjerio je svoju liriku ne samo ka graðansko-ljudskom. 9. Patetiènost i èežnja prožimaju liriku ovog subjektivistièkog elegièara.. a èemu se nijedan nazor na svijet. Tematika i sadržaj pjesme se slažu sa tim oblicima u Kur'anu. perzijskog i arapskog. Svojom preradom i prevodima sa orijentalnih jezika htio je do starog ovekovjeèiti ono istinsko.1907/1908. što se može porediti sa slobodnim letom orla u nebeske visine. u pripovijetki su takorekuæ slobodne ruke. neèemu uzvišenom. Neka i ti stihovi iz davnih vremena. Njegove pjesme Hafizovo ogledao (Der Spiegel des Hafis) objavljene su 1822. u kojoj je tradicionalan motiv obaveze. pažnje i uzvraæanje ljubavi sina roditeljima. Dobar pripovijedaè isprièa nam dogaðaj ili istinit ili izmišljen. radi èega mu je objavljen prevod pjesme Sinovlji dug. a Nove gasele (Die neuen Ghaselen 1823. str. 77 . sonet. Platenove historijske balade krasi bogatstvo formi i snažna lirska izražajnost. Inaèe. Behar 8. god. poznavalaca orijentalnih jezika i književnosti s druge strane to poetsko stvaranje nepobitno dokazuje da su se i neki veliki Nijemci interesovali u to vrijeme za orijentalnu književnost. br.

razumije se . zbog èega je izvrgnuta izrugivanju od drugih ptica. pa to nas zanese. ako ne može biti krunisana itd. Ovaki se dogaðaji. koja se po spoljašnosti razlikuje od ostalih ptica. jednom rijeèi bez ikakva troška. 263. žrtvovanje èovjekove buduænosti. Lijepoj je pripovijetki i romanu zadaæa osim toga još i to: da mahane ljudske prikaže da su zle kao i što jesu. Behar. didaktièki karakter: human biti i prema najneobiènijim u poreðenju sa ostalim.str. Novela ima.. možda prepatio nešto itd. a sve to proglašava amoralnim zbog suprotstavljenosti interesima vladajuæe klase. ukoliko misli da opstane. Behar 2. osvoji. 78 . Muhsin Rizviæ. Tradicionalni motivi ljubavi i prijateljstva. prevod Sulejman Mursel. a mi to njegovo usvojimo. br. Kineska novela Punac13. Borba za pravdu i pozitivne karakterne osobine malog."14 Glavni motiv je predo10. pouku za onog koji je to doživio. vrline da pohvali. anonimnog autora i prevodioca na njemaèki jezik pokazuje pozitivni etièki rezultat: ona je "u službi etièkih ideala sreænog porodiènog života. To je novela u kojoj se istupa protiv zakona i istovremeno suprotstavlja njihovim donosiocima. Hiljadu srebrnjaka12 od anonimnog autora preveo je Hajdar Fazlagiæ. Plava ptica11 (prevod Hajdar Fazlagiæ) od anonimnog autora predstavlja simbolièko-alegorièku prièu o ptici. ali uprkos tome njena pjesma ostaje da živi kao djelo trajne vrijednosti. u kojem muž i žena èine skladnu radnu i emocionalnu cjelinu. 6. Behar. Behar 2. koji takoðe u sebi kriju neku nauku. uspomene iz ratova itd. 1901/1902. Ako mu to dozvoljava priroda biæa.1901/1902. da se onako dogodilo. Pa i s druge strane. str. što se punim pravom od nas može tražiti. 17.. n. 359. ali humanog èovjeka provlaèi se kroz cio sadržaj novele. str. neuzvraæanje ljubavi. u potpunosti se uklapaju u programska naèela Behara. 13. jer æemo i sami tako biti zaštiæeni i nagraðeni. ispravan odnos prema starom i bolesnom roditelju. mogu i u drami obraditi.ali je na dlaku sve moguæe. inaèe. br. a nenaklonost prema škrtima i ucjenjivaèima. svakom je narodu mila njegova prošlost. 23.nosi u sebi i neko iskustvo. 11. mjetu str. što važi èak i za našu sredinu u ovom teškom vremenu materijalne i duhovne krize. 27.n. osjeæaj za pravdu i humanost prema èovjeku u nevolji. a tim sam dvjema èinjenicama navraæaju se èitatelji na pravi put."10 Od proze objavljene u Beharu prevoðene su iskljuèivo novele i crtice sa njemaèkog na naš jezik. i to èetiri od anonimnih autora. 12. èovjek se mora prilagoditi sredini i životnim okolnostima. nagraðivanje dobrih djela. 38.1905/1906. a svaki dogaðaj .

pravednost i nježnost. Behar 1910-1911. Behar 1910-1911. didaktièka strana novele posebno dolazi do izražaja u odgoju djece. mjetu. Iz tog razloga svi ljudski pokušaji su nekorisni i uzaludni. Crtica Amnestija17 od M. str. 28 (Lavina) 17. Lavina15 je alegorièna prièa anonimnog autora. br. Behar 6. Behar 6. pri èemu zlo uzima manje žrtve da bi se pokazala pobjeda dobra. èak i onda kada se radi o ljubavi. 361. 79 . superiornost muškarca postoji. Brea. sa kojima dolazi novi život. s.325. 15. novela sadrži elemente didaktièkog karaktera: strpljivost i mudrost uèenja na tuðem iskustvu olakšavaju èovjeku život. 18. godine shvata aktuelnim. Smjena ova dva godišnja doba je uništavanje i obnavljanje prirode.sunce i proljeæe . 1905-1906. Novela Pretraga18 (prevodilac Sulejman Mursel) Felixa Hollaendera (1867-1931). Behar. ona živi. br. br. br. slièno šarenom cvijeæu. ako to nije predodreðeno sudbinom. ali ni proljeæa."16 Borba dobra . Djela naturalistièkih pisaca obrazovano graðanstvo od 1900. ima za glavnu liènost osuðenika.dreðenost ljudske sreæe. a porodica mu tragièno završava. na što se i u ovom sluèaju želi skrenuti pažnja èitalaèkoj publici bez obzira na svu tragediju i povratak osuðenika na zatvorski naèin života.i zla . odmjerenost u zahtjevima. n. koji pripada naturalistièkim pripovjedaèima ranog perioda veoma je karakteristièna za kraj 19. To je dijalektika prirode i društva sa nužnim preokretima. te stalna kontrola igraju bitnu ulogu po napredak porodice. 21. 14. Pozitivne konvencionalne osobine oba supružnika u harmoniènom braku posebno su istaknute.1905-1906. a posebno o onoj izmeðu srodnika (jer je takva ljubav moralni prekršaj). 27. vijeka. Kao naturalistièki pripovjedaè Hollaender je poèeo prikazivanjem nemoralnog stanja berlinskog društva. s. jer bez dolaska lavina nema žrtava. kojem amnestija ništa ne znaèi: on je u zatvoru fizièki i psihièki skrhan. koja se mora prihvatiti i njeno postojanje priznati. u kojoj smjena zime proljeæem simbolizira buduæe revolucionarne preobraženje. bori se i umire sa njom. Postavlja se pitanje kakva je velièina èovjek u toj prirodi i daje stvarni odgovor: "Èovjeèja je duša samo jedan atom ove prirode.s. s njemaèkog je preveo Idrisi Sabri. Autor crtice je želio pokazati nehumanost rukovodeæeg osoblja u zatvoru s jedne i posljedice koje snosi osuðenik s druge strane.n. Osim teškog i oskudnog života. 2. 16. prevod sa njemaèkog jezika Muharem Dubraviæ. nezavisno od toga da li èovjek to hoæe ili pak ne. 2.zima i snijeg .str. ali se ona ne osjeæa. odnosno njena podvrgnutost sudbini. Rizviæ.simbolièna je pobjeda nad zlim. siromaštva itd. i oboje su u neprekidnom lancu smjenjivanja. 23 i 24. 245.

br. Leonarda Meericka (London) ima za predmet biografiju siromašnog pisca. Behar 6.s. Novela Život ili smrt19. koju je sa francuskog na njemaèki preveo Otto Randolf. pa je logièno da to vodi porodicu u materijalnu bijedu i konaèno propast. 2.odgojne sadržine. 11-14. Oni su bili više zainteresovani za motive (ideje) i sadržaj skoro svih literarnih vrsta s njemaèkog na naš jezik. 22. objavljena je u dva prizora. duhovitog i zabavnog karaktera. 21. Da bi se bolje uklopili u idejni program Behara prevoðena proza je etièko. jer im je bio cilj da se èitalaèka publika kroz zabavu pouèi. Tema radnje su odnosi u braku sa naglašavanjem ljubavnog tona na muškarcu i zalaganjem za tradicionalnu superiornost muža nad ženom. u kojima je izuèavan njemaèki jezik. podmuklost. naivnost. lakovjernost odudaraju od tradicionalnog kodeksa o harmoniènom braènom životu. br. Prekinuta drama Selim III u pet èinova. 1905-1906. Poslije okupacije od strane austrougarske vlasti otvoren je veliki broj srednjih škola u BiH. èiji je autor Murad Efendi. 23 i 24.20 Prijevodi drame u Beharu manje su zastupljeni u odnosu na ostale literarne vrste. a s njemaèkog na naš jezik Sulejman Mursel. Behar 11. naglašava19. br. s njemaèkog preveo Muharem Dubraviæ. Behar 6. Vrijeme ranije je 1807. te su birane ozbiljnije pouène teme. a prevodilac je S.Superiornost žene u braku. a prevodioci u muslimanskim preporodnim èasopisima BiH bili su Muslimani sa dva izuzetka. èime se naglašava didaktièki element novele. Put kroz prozor22 je komedija jednoèinka francuskog autora Skriba i Lemoana.21 Tema je otpor u janjièarskim redovima iz vremena reformisanja vojske i administracije u turskoj carevini pod sultanom Muradom III. uloga sudbine.361. 80 . 20. Književni prijevodi s njemaèkog u zavisnosti su od obrazovanja i kvalifikacije prevodilaca. odnosno upozori na neke elemente neodgovarajuæeg morala i pogleda na svijet. 1905-1906. koji od honorarnog rada ne može da preživi sa ženom i djetetom. koji bi ga otjerali u smrt. strpljivo i stoièko podnošenje svih mraènih strana života pa i prirodnih pojava ukomponovani su u sadržaj novele. Prevedena proza s njemaèkog jezika u Beharu nema dovoljno izoštrenog kriterija izbora. Nasljedni faktor. Anonimnost autora novele i neraspolaganje odreðenim izdanjima onemoguæili su mi da se ovog puta pozabavim lingvistièkom analizom prijevoda. Ljubav i odgovornost prema djetetu su jaèi od svih drugih motiva. Komedija ima pouèni karakter za tadašnju èitalaèku publiku. njena kratkovidnost. godina u vremenskom periodu od dva dana. Konjhodžiæ. èime se da objasniti da je pretežan dio prijevoda s evropskih jezika bio s njemaèkog. 1910-1911.

miješanje starijih u brak mladih. klasièno-romantièarska pjesma vazila je kao idealna pjesnièka forma. raskorak izmeðu želje i realnosti. U njima se izmeðu ostalog istièu: bezvrijednost laži i važnost istine. mržnja. Od toga je trinaest sakupio izvjesni Selim. oslobaðanje od svojih negativnih osobina. slabost pred ženskom ljepotom. negativan uticaj lošeg. sebiènost tvrdice. ljubavi. potvrda teorije u praksi. Oni su. jeseni. objavljena bez navoda prevodioca. godine u Gajretu su prevedene èetiri umjetnièke pjesme. bio epigon i pisao je prigodne pjesme. prirodnim naukama. raðanje gluposti i genijalnosti. znaèaj obrazovanosti. dobro upoznavanje žene prije braka.-1905. godine uskraæena moguænost razvoja politièkoj lirici. nepoštovanje braènog druga (muža). siromaštvo. udovoljavanje željama žene i poslušnost prema njoj. neophodnost postojanja obostrane ljubavi. nepretjerivanje u odijevanju. svjesnost donošenja sudova o drugima. podnošenje teškoæa. 1913. Praktièna strana života.23 pjesnika koji je pripadao minhenskom pjesnièkom krugu. 155. godine u Beharu je objavljeno ukupno 168 sa njemaèkog prevedenih aforizama i izreka. Lingg je. Povratak pjesnika klasicizmu znaèio je njihovo bježanje od politièke i socijalne aktuelnosti. 81 . umišljenost. politici istorije i civilizacije. otmjenost. izreke i aforizme. osuda rata. žena kao zagonetka. njena taktiènost itd. malograðansko ponašanje sredine prema mladim braènim parovima. Da bi se upotpunio sadržaj Behara folklorni program se prostirao i na poslovice.). dobijanje koristi i sticanje autoriteta radom. 4 i 5. bezvrijednost znanja bez razuma.Sulejman Mursel. nekorisnost pomoæi neznalici.juæi znaèaj životnog iskustva i presudnu ulogu razboritih starijih osoba u trasiranju životnog puta mlaðima. Radi zadovoljenja rastuæih graðanskih potreba za obrazovanjem minhenski s pobrinuli su se za njihovo zadovoljenje i tako su njihovi proizvodi preplavili literarno tržište. od kojih je jedna Pjesma Hermanna Lingga (1820. skromnost. pjevali melanholiène pjesme o veèeri. èiji su èlanovi oponašali mnoge literarne pravce i strujanja. opreznost u izjavama u društvu. moæ novca. suprotstavljajuæi se tehnici.-1911. nemoguænost udovoljavanja zahtjeva svima. Od 1910. Pošto je nakon 1848. Gajret 6. tolerantan stav prema novom.-1914. sreæa. uobraženost žene. br. i starom. prilagoðavanje novom vremenu i uslovima. nespretnost. patrijarhalna shvatanja o braku zloupotreba ispoljene ljubavi od strane žene. važnost iskustva itd. Od 1900. a Poslanik . inaèe. kratki vijek zaljubljenosti. jesu elementi koji upuæuju èitaoca na negativne ili pozitivne odnose i postupke u životu. neblagovremeni stav u postavljanju zahtjeva supruzi i istrajnost u njima. stihove oproštaja i èeznuli za pri23.

dvije novele i dvije crtice. draga zemljo. ananekreontike biedermajera i narodne pjesme kao i svih umjetnosti i cijelog života. ljubav i mir26 biæe udruženi. 12. premda izražava tugu za voljenom dragom i sugerira da od ostvarene ljubavi zavisi cijeli napredak i rad pa èak i ljepota prirode i draži proljeæa.vatnim i autonomnim životom. Istina. 12. str. god. 26. ništa ne znaèi u odnosu na vjeènost. pozivajuæi na uživanje i poštovanje svega što èovjeku priroda pruža. 27. br. predstavljajuæi time najljepšu sintezu impresionistièkog nijansiranja sa tradicionalnim formama i temama ljubavne i lirike o prirodi. na život poslije smrti. br..-1914. Izvan tih okvira pjesnièkog stvaralaštva nije izlazio ni Lingg. ali i da kao takav ima duševni mir. U tom duhu je i njegova gore navedena pjesma po sadržaju i formi. Od poznatih tekstova u Gajretu je od 1900. te je interesantna bila za èitalaèku publiku. objavljen jedan prozni tekst. Prozni tekst Hermanna Hessea (1877-1962) Oproštaj s prašumom29 je priznanje usamljenosti kada je èovjek odgurnut od drugih. jer æe svakog prekinuti smrt èekajuæi ga. 1.. smrti i vremena". u želji da ugleda renesansu rokokoa. br. 82 .) u pjesmi Znak pitanja28 (prevod anonimnog prevodioca) postavlja pitanje na koje èovjeèanstvo nije dalo odgovor: otkuda je došao èovjek. Gajret 6. Gajret 6.24 Otta Juliusa Bierbauma (1865-1910) koji kao spretan autor. Smræu æe se èovjek uzdiæi. 25. 28. ali ne i šire. br. mogao bi se dati odgovor. br. èija Pjesma tradicionalnog sadržaja nema naroèite umjetnièke vrijednosti. Prolaznost realnog svijeta. prevedena pod pseudonimom Faik (Jovan Palavestra). Gajret 6. U šestom godištu Gajreta objavljena je pjesma Zemljo. 12.27 Ova Schopenhauerova pjesma Vremenu jasno pokazuje sliènost njegovog pogleda na svijest sa islamskim poimanjem života i smrti. jer na zemlji ili nisu postojali ili su bili privremeni. str. 11. Gajret. 1913. Friedrich Schiller (1759. redaktor i novinar spada meðu najagilnije figure na prekretnici iz 19. 1913. 1-3. stoljeæe. Gajret 7. tj. Pjesma Arthura Schopenhauera (1788-1860) Vremenu25. Da li je to traženje za èovjekom grèkog filozofa Diogena. Skoro da je bio izmeðu naturalizma i impresionizma. 17. 222. 1913. 1913.-1805. 1914. u 20. šta znaèi èovjek i kuda ide. 24. koji vrijeme guta i time ga lijeèi. ostavljajuæi duboko ispod sebe sve što je zemaljsko i poèivaæe meðu zvijezdama "visoko iznad sreæe. kada se tek pojavljuje istinsko dobro. str. 222. tipièna je za njegov nihilizam i metafizièki pogled na svijet. s.

novela je socijalnog karaktera i prikazuje materijalne nevolje jedne porodice. napisao Wiener. Didaktièki elemenat crtice je i u naglašavanju prolaznosti svega. s. ako je naša. Ljubav kao glavni motiv za sklapanje braka na jednoj i bogatstvo na drugoj ("Kako se prostre. 31. lakom ili teškom ishodu ljudskog života.-1914. Pregalaštvo i ambicije mladih ljudi iz siromašnih slojeva društva." Motiv alkohola i njegov uticaj na nesvjesno ili polusvjesno ponašanje èovjeka i tragièan kraj novele elementi su koji ukazuju na naturalistièke motive. Sariæ. stradanja nevinih u malograðanskoj sredini. Sarajevo. Gajret 5. Da bi se pokazao uzoran moral i plemenitost bogatih. jer stoièki podnosi bolest koja ga je skrhala i raduje se sreæi drugih. onako se spava") razlièiti su nazori na svijet glavnih liènosti. a posebno nesigurnosti u dobrom ili lošem.30 Moto novele je: "Volja je apsolutna. Gajret. 1914. prijevod Zahir 33. 64-65. jer se nikada ne zna kako æemo završiti. U razdoblju 1913. br. 11 i 12.glavni su motivi ovog kratkog proznog teksta. 30. Sariæ. br. O jednom junaku33 je crtica Hansa Landa. koje su jasno izdiferencirane.Posebno naglašen jak doživljaj prirode i duševno zadovoljstvo koje èovjek nalazi u toj neokrnjenoj prirodi daleko od ljudi . s. 4. želeæi se izvuæi iz socijalne bijede. s. 5. Autor novele Ja ne znam je anoniman. I ona je didaktièkog sadržaja: pažnja i osjeæaj ljubavi sina prema roditelju. Crtica U balonu32 ima didaktièki karakter: oklijevanje ne vodi uspjehu ni u ljubavi. Sarajevo. 1912. odnosno zbog nemoguænosti rasuðivanja i kontrolisanja svojih postupaka u pripitom stanju uzrok su gašenja jednog života i gonjenja drugog èovjeka u propast. U noveli je takoðe uperena kritika protiv vlasti. 1912. 1. 7 i 8. 77-78. Hotner-Grefe nedovoljno je poznat u njemaèkoj književnosti. 1914. Gajret 5. Glavna liènost se uporeðuje sa junakom. jer ne traga za motivima koji navode ljude na ovakva djela. Autor novele "Novac"31 (prevodilac anoniman) A. kojeg je bolest prikovala za postelju. Ona je za èitalaèku publiku bila ne samo veoma interesantna nego i izrazito znaèajna za upoznavanje makar jedne 29. 11. koju je s njemaèkog preveo S. Kristina Ler (bogata tetka glavne liènosti Norberta) prikazana je kao darežljiva osoba. 32. br. godine u Gajretu je anonimni prevodilac u nekoliko nastavaka prevodio s njemaèkog komediju u tri èina Kuæa lutaka (Puppenheim) Henrika Ibsena. br. neznalica i neprosvijeæenih prožimaju novelu. 83 . Gajret. No èitalac treba i nešto da zakljuèi: štetnost alkohola po ljudsko zdravlje i netrezveno ponašanje. 1910. iako je njeno ostvarenje opet sudbinski predodreðeno. Gajret 7. a prevodilac s njemaèkog je I.

4.od drama tako markantne i individualne pojave u svjetskoj književnosti kakav je bio Henrik Ibson. a da bi se približila stvarnosti. jer se rušenje tradicije kosi sa njenim pogledom na svijet. dakle. U tom periodu bio je jedan od najmarkantnijih pisaca. S obzirom da je u to doba Ibsenova komedija Nora bila prevedena skoro na sve moderne jezike. prevodilac ostalih tekstova s njemaèkog na naš jezik za ovaj èasopis bio je Sulejman Mursel. mada radije ostaje pri oèuvanju starog. I sam Ibsoen je bio u dilemi da li ostati kod starih. inaèe.) je prièa. Ibsen je. rasipništva skorojeviæa. blisko uèiniti dalekim. osjeæaj i iskustvo autora. u kojoj se radnja ne iznosi prema logiènom redoslijedu koji èitalac oèekuje. laž itd. br. Nesreænik uoèi nove godine34 Jeana Paula (1763. remeæenje duševnog mira itd. Kritika slabih karaktera. stoljeæu pod uticajem aktuelnog pitanja ravnopravnosti žene i muškarca. prepuštajuæi svakom da se snalazi u tom lavirintu. posebno su u drami naglašeni. Biser 1912. slobodni prijevod Sulejmana Mursela. èije su se drame izvodile sa nesmanjenim intenzitetom na svjetskim pozornicama i poèetkom 20. iako ostaje idealista i ne predlaže rješenje teške socijalne krize i konflikata. Izuzimajuæi novelu Maèka mladog mornara. tradicionalnih vrijednosti i biti miran.-1914. ili se pak pobuniti i rušiti pod plaštom skrivene licemjerne tradicije i težiti novim vrijednostima. uživajuæi postojeæe blagostanje. god. stoljeæa. Ibsenove drame Per Gint i Brand po dubini misli uporeðuju se sa Goetheovim Faustom. bio je jedan od povoda za objavljivanje na našem jeziku. Kao najveæi dramatièar Skandinavije istovrermeno je i jedan od najjaèih pisaca u oblasti drame 19. Izmeðu ova dva pitanja se nalazila tadašnja inteligencija. predmet pripovijedanja je san. licemjerstvo. nastala u 19. stoljeæa bio je najèitaniji pisac. Iz proze prevedeno je tri novele i jedan prozni tekst korisnih pouka. iz njemaèke lirike nisu objavljeni prevodi u Biseru. koliko i sposobnost pisca da duboko pronikne u ljudsku dušu i njeno bogatstvo. Od 1912. socijalni pisac. koju je preveo N. Da bi se prikazala tmurna strana iskustva. neiskrenost. Devedesetih godina 19. prièa u kojoj dolaze do izražaja fantaziranja. èak i kada bi se saznala neistina koja bi donijela brojne negativnosti: gubljenje ugleda. a daleko 34./1913. i to je ono romantièarsko.-1815. glavna liènost se budi iz sna i izvlaèi pouku iz njega. 84 . stoljeæa. Takoðe je prevedeno 59 epigrama. Treba takoðe reæi da je ova komedija po svojim književnim i teatralnim kvalitetima dobila vremenski neogranièenu vrijednost. veæ je višestruko ispreturana. izazivajuæi buru dopadanja ne samo kod gledalaca na pozornici veæ i èitalaca. nastoji se. Resuloviæ.

upuæuju na važnost škole za život.-1914. 36. Korisne pouke36 Johanna Petera Habela (1760. nesreæe. plodan put. "zatrovan zmijskim otrovom". zasaðen najraznovrsnijim cvijeæem. ima pouèni i zabavni karakter sa motivima koristoljublja i požude za vlašæu. Guša37 . put davljenja i gušenja.-1826. Sadržaj je veoma razlièit: nemoguænost mijenjanja prirode èovjeka. važnost strpljivost i odluènosti. Veæ je reèeno da je u Biseru objavljeno 59 aforizama u periodu od 1912. 37. Biser 1912. W.tako bliskim da ih naša osjeæanja mogu obuhvatiti oboje. 4. Biser 1912. Pokušaj povratka na pravi put je put povratka u mladost. prozrivost licemjerstva i lukavstva. štetnost nerada i oklijevanja pri zapoèinjanju planiranog posla itd. 85 . na pravi i put dostojan pravog života. U njima nisu sadržane samo izreke njemaèkog veæ i drugih naroda. a prevodilac le N. Resuloviæ. koji sanja da je postao oronuli starac uoèi nove godine. br. u slobodnom prijevodu Sulejmana Mursela. negativna 35. neiskorištenog vremena. cijenjenje èovjeka po duhu i znanju. kao i podlijeganje uticaju neukih ne mogu voditi željenom cilju i uspjehu. cijelu noæ bdi nesretan "opustjele duše". Crtica Maèka mladog mornara35 anonimnog autora. a cilj je da pokaže da na izboru ima pravi. odnosno oklijevanje. u prevodu Sulejmana Mursela. 15 i 15. i postojanje humanih ljudi u svijetu glavni su akcenti u crtici. te crtica ima i didaktièki karakter. Poslanik. pravo tiranina. kao takva nije mogla odudarati od programa redakcije èasopisa.)./1913. Nagrada ljudske dobrote.). važnost i prolaznost ljepote. upornost. bitnost nasljednog faktora./ 1913. duševni nemir zaljubljenih. godine. Neposlušnost prema roditeljima rezultat je odlaska na pogrešan put. ima didaktièki karakter. br. na put njegove nesreæe. Ova pouèna crtica obraðuje san i stvarnost raskršæa života za mladog èovjeka. Biser 1912.crtica anonimnog autora (H. blagovremenost poèetka rada. glavna liènost. uloga novca. korisnost štednje i posljedice rasipništva. mudrost primjene nauènog. èak kada se èovjek nalazi i u najnezavidnijem položaju./1913. Johann Peter Habel je poznat kao majstor anegdote sa puno humora i pjesnik o prirodi i njenim živopisnim prikazivanjem. život kao uèitelj. skrhan i noseæi sa sobom bolest i grijeh srca puna "otrova a starosti teškog kajanja". Neodluènost. Suprotan tom putu je put tame. Mladi èovjek. a prevodilac s njemaèkog je Sulejman Mursel. br. 5. sreæan.

ne zanemarujuæi pri tome ni zabavni karakter. shvatanje života itd. koji su udovoljavali programskim zahtjevima redakcije pomenutih èasopisa. Kod prevoda sa ovog na naš jezik u izboru se polazilo bez odreðenog plana i programa. ne zapostavljajuæi pri tome ni prevoðenje razlièitih književnih rodova i vrsta orijentalne i zapadno-evropske književnosti kako bi se uspostavila jaèa spona izmeðu istoka i zapada.) sa didaktièkim elementima. Prevedena proza sa njemaèkog ima etièko-odgojnu sadržinu. Želeæi istaæi zabavni karakter drama je predstavljena komedijom sa tradicionalnom temom odnosa muškarca i žene u braku i pokretanja pitanja ravnopravnosti žene. koji su bili dobri poznavaoci i prevodioci orijentalnih jezika i književnosti kao i nekih èiji je pogled na svijet bio slièan ili se slagao sa islamskim shvatanjem života i smrti. te time nisu zastupljeni literarni pravci i struje u njemaèkoj književnosti niti se vodilo raèuna (sa malim izuzecima) o prezentiranju karakteristiènih djela ili njihovih dijelova èitalaèkoj publici. nastojeæi pri tome udovoljiti zahtjevima izazova novog vremena. Prevoðena literatura sa njemaèkog jezika odgovara programskim naèelima èasopisa.. Muslimanska glasila žele se pri tome ograditi od negativnih sadržaja zapadne civilizacije s jedne i prilagoditi i odabrati literarne produkte sa zapada u skladu sa svojom tradicijom i etikom s druge strane. god. Radi interesantnih sadržaja. Intelektualne snage se bune protiv postojeæeg stanja. Zakljuèak Na prekretnici stoljeæa sa poletom kapitalizma dolazi do radikalnih promjena koje su izraz buðenja nacionalne svijesti i nacionalnog ujedinjenja na prostorima evro-azijskog kontinenta. prevoðeni literarni produkti nekih 86 . U želji da prevodi imaju tradicionalne sadržaje u pomenutim èasopisima su prezentirani literarni produkti nekih njemaèkih predstavnika epigonalne književnosti. posebno njemaèkog. Svojim literarnim produktima i prevodima pomenuti èasopisi žele smanjiti strani uticaj i oèistiti naš jezik od stranih izraza. lijenost kao uzrok siromaštva itd.strana duga. ljubav i njena prolaznost. nastojeæi da izmeðu ostalog i pokretanjem razlièitih listova i èasopisa izvrše promjene sliène zapadnoevropskim. Pokretanjem Behara 1900. Prijevodi lirike su uglavnom prezentirani tradicionalno obraðivanim motivima (priroda. a kasnije Gajreta i Bisera stvara se jak književni pokret Muslimana u BiH za vrijeme austro-ugarske vladavine sa ciljem književno-publicistièkog prikazivanja života ovog naroda.

stranih autora na njemaèki jezik prevedeni su i na naš. and later on Gajret and Biser a strong literary movement of Moslems in Bosnia and Herzegovina under the Austro-Hungarian rule came to surface. The major literary currents in the German literature could not be found in the translations. the Moslem journals and newspapers wanted to put a barrier against the negative influences from the Western civilization. attention was not paid to present the most characteristic works or their segments to the general readership. With the emergence of Behar in 1900. The intellectual forces rebelled against the current situation having tried. with the impetus of capitalism. The literature translated from German corresponded to the journals' programmatic principles. German Literature in the Moslem Journals in the Revival Period On the crossroad of centuries. different literary genres and types of Oriental and Western European literatures were not neglected. they tried to select and adjust the literary products from the West in accordance with their own tradition and ethics. among other things. On the other hand. When having translated into our language. They were the expression of national awakening and national unity achieved on the vast territories of Eurasian continent. With a very few exceptions. S obzirom da su mnogi naši studenti studirali na Beèkom univerzitetu i da je njemaèki jezik kao jezik vlasti na ovim prostorima bio spona izmeðu Evrope i Istoka upravo preko kulture bosanskih Muslimana. to establish different newspapers and journals that would correspond to the changes in the Western European countries. On one hand. the selection was made without the previously agreed plan and program. The journals wanted to reduce the foreign influence in the form of their own literary products and trans87 . Prevedeni aforizmi i izreke njemaèkog i drugih naroda imaju pouèni karakter. some radical changes took place. logièno je da su prevodioci njemaèke književnosti na naš jezik bili skoro iskljuèivo Muslimani. Its primary goal was to present various works of Moslem nation in the fields of literature and journalism. At the same time. They also tried to respond to the needs and requests in their own time. They were widely translated in order to establish stronger ties between the East and the West.

the editors sometimes translated into our language the works of some foreign authors which had already been translated into German. understanding of life. love and its transient quality. as well as those whose worldview was similar or it coincided with the Islamic understanding of life and death.) with some didactic elements. In order to have a variety of interesting pieces in their journals. drama was presented through comedy with the traditional topic of a marital relationship between a man and woman. They also tried to purify our language from the foreign expressions.lations from the foreign languages. some literary products were translated. but who had known well and translated from oriental languages and literatures. Having wanted to emphasize its amusing character. They presented some German writers who could be labeled as epigones or imitators. 88 . Such plays also brought forward the issue of woman's equality. notably from German. Translations from lyrical poetry were presented. In their wish to have traditional topics in the journals aforementioned. but its amusing features were not neglected. in general. etc. The aphorisms and proverbs from the German and other nations are usually didactic in nature. through the traditional motives (nature. The fiction translated from German was mostly oriented towards ethical principles. and had a strong educational undertone.

Zašto je to tako teško je preciznije reæi. U Gajretu br. Baljmonta. nedostataka prevodilaca i tome sl. napose onim modelima umjetnièke fikcije èiji izbor odgovara.. Drama je. 1909. 3 od 1. njemaèke i amerièke lirike naæi æe se rubrika iz ruske lirike u kojoj je zastupljen pjesnik A.. Andrejeva.. vrijeme simbolizma i velikih simbolistièkih pjesnika Bloka. a to je vrijeme Èehova." u redoslijedu iz: francuske. što je razumljivo. g. Pored domaæih tekstova tu je i jedan Ibzen (Nora).. u redoslijedu s rubrikom iz engleske. njemaèke. Gorkog.. nije se mogla uklapati u skromne koncepcije ovih èasopisa u sferi lirike u kojoj je paradigma narodne lirske poezije još uvijek imala svoj uèinak. turske.? Jedno je sigurno: složena poetika ruskih simbolista. vrijeme zaèetaka futurizma i avangardne poezije. pored ostalih. i ovoj intenciji èasopisa. perzijske. 2. Njen izbor uglavnom odgovara društvenoj (pouènoj) funkciji èasopisa i njihovoj literarnoj utemeljenosti. Bijelog. Pa ipak. nešto se našlo. koja je ne samo probila veæ i izmijenila tradicionalne okvire ruske poezije XIX vijeka. zatim francuske. Ni traga od svega toga. Anjenskog.Nazif Kusturica RUSKA KNJIŽEVNOST U BEHARU I GAJRETU Behar za 1908. U ovom izboru suvereno vlada proza i. èak japanske i kineske lirike. Ruske drame uopæe nema. ona je kolièinski iza japanske i kineske. i 1910. Sologuba. (zakljuèno s majem) Nema bitne razlike ni u koncepciji zastupljenosti ni kvantitativno u prisutnosti ruske književnosti u èasopisima Behar i Gajret. koja je nužno povezana s pomenutom funkcijom principom neophodne jasnosti i razumljivosti. i 1914. a odmah zatim vrijeme akmeista: Gumiljova. (zakljuèno s avgustom) Gajret za 1912. III 1913. A to vrijeme u ruskoj književnosti je u veæoj mjeri vrijeme poezije nego proze. 1. pripovijetka s obzirom na prostorne moguænosti èasopisa. za razliku od proze.. Ahmatove. zatim: arapske. engleske. Koliki je udio u tome nedostatak kulturnih veza u uslovima austrougarske okupacije. Što se ruske lirike tièe. inaèe. U odreðenim intervalima u oba èasopisa pojavljuje se rubrika "Iz svjetske lirike. što je logièno.. Brjusova. pripremila tlo ruskoj avangardnoj poeziji rušeæi temeljne principe realistièke umjetnosti. Hirjakov (nema ga u književnoj 89 . slabije zastupljena. 1913. Mandeljštama.

objavljena je veoma kratka parabolièna 90 . pak. a koja je "štampala niz novela". ali rijeè za nju to ja ne poznajem. istina dobrom pjesmim Bio je èudan. U Gajretu broj 5/1912. što neosporno potvrðuje spisak ruskih pisaca. meðutim. dok umjetnièkih tekstova Dostojevskog uopæe nema. U Gajretu. Izuzetak èine. g. bile su da. tako: poznam nju. prate i savremenu stranu književnost. predstavljene su dvije pjesnikinje: Tatjana L. meðutim. Postoje. uobièajen u ruskih simbolista. istinu. oktobra 1913.g. tada veæ klasiènoj. Za prvu se u fusnoti kaže da je "danas dobro poznata pjesnikinja" sada pak poznatija kao prevodilac.enciklopediji) jednom. što pjesmu svrstava u simbolistièki tematski krug apokaliptièkih predviðanja. kojega je na nekim mjestima uspješno dopunila. A da i ne govorimo o ruskoj. što se tièe ruske poezije u pomenutim èasopisima. 12 od 5. U pjesmi bez naslova Kupernikov pejzaž vlastitog raspoloženja. Tolstoj i Èehov. prije svega Rostanovog "Sirana". odnosno bosansko-hercegovaèke književnosti. Tolstoj jednom prièom. Èehov je predstavljen s nekolike pripovijetke. Pjesma kao umjetnièko obrazloženje inklinira onoj programskoj taèki iz poetike ruskih simbolista koju je pjesnik jednostavno izrazio stihom: "O kad bi se mogla bez rijeèi kazati pjesma. kao što je to i danas uobièajeno. koji se opet transponuje u filozofski problem života kao obmane i zablude. Razumije se da je period od nekoliko godina. Turgenjev Intencije oba èasopisa. da kažemo. koliko iznosi vrijeme èasopisa u našem tretmanu. suviše kratak za potpunije predstavljanje tako obimne savremene literature kakva je bila ruska. To je jedan od najbitnijih razloga njihove prisutnosti u èasopisima. Tu se. našao jedan jedini put možda najveæi prozni lirik u ruskoj književnosti XIX vijeka Ivan Turgenjev. s kojim æe kasnije i emigrirati. Šèepkina-Kupernik i Zinaida Hipius. br. književnosti XIX vijeka. dvojica. I kao što: željna sam ljubavi a voljeti ne mogu." I to je sve. suprugu ruskog pisca Dmitrija Mereškovskog. obimni kritièki napisi s obilježjem studija i intencijom da se ovi pisci i njihovo djelo promoviraju kao moguæi. ovdje Sinajda. uzor-modeli za buduæi razvoj muslimanske. ponosan hram u kojoj hram simbolizira kulturu a pjesma tematizira njeno rušenje. Pjesma Nemoæ Zinaide Hipius je o psihološkom problemu stvaralaštva u potrazi za rijeèju. koliko je to moguæe. za drugu pak inaèe dobro poznatu rusku pjesnikinju iz kruga simbolista. odnosno trojica ruskih pisaca: Dostojevski.

Tolstoj Ime Lava Tolstoja. 9. informacija.Dvornikoviæa L. divi mu se.Turgenjevljeva prièa Dva bogataša. U Gajretu br. makar bila i pozajmljena. Prièa je oèigledno napisana prema žanrovskom modelu kratke narodne prièe s elementima bajkovitosti. ima razloga za pretpostavku da su ovako opširni. što je moralo biti blisko intencijama ureðivaèke politike našeg èasopisa. uputa i preporuka djela èitaocu. s njegovom funkcionalnošæu u sferi Tolstojevih pedagoških nazora i poduhvata. zbirni radovi. koji se prije svega tièu Tolstoja i Dostojevskog. 139). S obzirom na prostorne moguænosti ova dva èasopisa u koje je reprezentativno teško bilo smjestiti Tolstojevu epsku razuðenost." . èetiri godine ranije. Na samom poèetku svoga teksta Dvornikoviæ kaže da ga (Tolstoja NK) "svijet ipak slavi. ispali podjednako mudri. prije svega onom obrazovanom. partneri u razgovoru i sluèajnom susretu. po svojim prièama i protestima kao mironosac. Tolstoj. Istorijski je zaista tako i bilo: uslijedili su revolucionarni dogaðaji van okvira Tolstojevog apsolutnog humanizma. N. U prièi su car Petar i seljak. Urednika je vjerovatno privukla njena genetski i žanrovski folklorna kratkoæa a iznad svega u njoj poetizirana apsolutna etiènost junaka datog u kontrapunktu. još za Tolstojeva života. januara 1912. s jedne. prisluškuje njegovim rijeèima kao glasovima proroka (padeška rusifikacija reèenice što upuæuje na direktnu pozajmicu NK). èak s izvjesnom nadmoæi seljaka. bili svojevrsna zamjena za neposredno predstavljanje njihova djela. u Beharu br. ali danas ipak prisustvujemo nekom povratku. "Ako je primimo kaže žena . u periodu izlaženja ova dva èasopisa koje slijedimo. I druga tvrdnja koja slijedi u Dvornikoviæevom tekstu. uglavnom je taèna: "Koliko god se prièinio po svojim reèenicama i propovijedima. pojaviæe se više puta. godinu pojaviæe se veoma informativan esej Lj.neæemo imati za što soli kupiti. èija je mudrost kondenzovano folklorno iskustvo kroz vijekove. Meðutim. Izbor ovog žanra povezan je u Tolstoja s njegovom ocjenom narodne umjetnosti kao vrhunske. 1 od 15. ali samo jedanput kad je u pitanju neposredno prezentiranje njegovih djela. godine naæi æe se njegova prièa Car Petar i seljak. za 1908. makar i neæe da za njim ide" (str. obnovi meðu inteligencijom i u nas. bolesne i uopæe uboge."Srkaæemo neposoljeno" kaže muž. Na jednoj strani je magnat Rotšild koji pomaže siromašne. na drugoj siromašni seljak koji prima u svoju kuæu sirotu roðaku. s druge strane. Tol91 .

koje ne spadaju u onaj. Rakoša).g. poèinje raskol izmeðu umjetnika i filozofa: Tolstoj je "na putu da prestaje biti pripovjedaè a poèinje biti filozof" (str. u Èehova je lakše naæi dobru nego lošu pripovijetku. a takvog antologijskog izbora u to vrijeme teško da je u nas moglo biti kad se radi o stranom piscu s obzirom na vremenski raspon i uslove neophodne za to. on se je oslobodio. Uostalom. prije svega Rusiju. februara 1909. pseudonim Pavla S. A. U nastojanju da objasni ovu protivurjeènost Dvornikoviæ kaže: "Životna snaga mladosti i muževnosti smetala je Tolstoju da zastupa potpuno u teoriji i praksi svoje asketske težnje glede smisla života. starac Tolstoj riješen je toga balasta. (Èehov je umro 1904. Revolucionarac je ne manje od njegovog antipoda Nietschea razlikuju se samo u tome što smo jednome premehki a drugome pretvrdi" (str. 92 . vrijednosno možda slabije i iz razloga koje Dvornikoviæ navodi.139). njihovu otpornost proti istorijskoj kulturi i vapaj za povratkom prirodi i primitivnom naèinu života nalazimo u Rusoa" (str. kulturu i umjetnosti koja se stvara za dokone. zvaniènoj crkvi.. Èehov U ova dva èasopisa. društvenim podjelama. Nakon što je s pravom istakao da Rat i mir i Ana Karenjina spadaju meðu prva djela svjetske književnosti. u razdoblju o kome je rijeè. nisu podnosili ni "tvrdi" ni "mehki" svijet. 139). revolucionar je po temeljnim kritièkim stavovima prema sistemu. Dvornikoviæ zatim kaže da Tolstojeva filozofija nije originalna: "Njegovo gušenje životnih instikata i zatajivanje života nalazimo veæ davno prije u indijskih mudraca. Tolstoj je revolucionar jer je htio da mijenja svijet. 140) S useljenjem teorijskih. u nas uobièajeni.140). Valja reæi da ni Tolstoj ni Nièe. prije svega etièkih principa u njegovo djelo Tolstoj je poèeo pisati drukèije. 18 i 19 od 1. Dvornikoviæ kaže da s Anom. Vrijednost pripovijetke." (str. ali gotovo da imaju tu vrijednost. Èehov je zastupljen sa tri pripovijetke.. antologijski izbor. P. izašla je Èehovljeva pripovijetka Istražni sudac (preveo Selim Rakošev. Prema tome taj izbor i njegov kvalitet spadaju u zasluge urednika i prevodioca. onoj nauci koja æe po njemu uništiti svijet. ali u okviru svojih naèela samousavršavanja i apsolutnog huma-nizma. ali je pod starost napisao Hadži Murata u okvirima poetike Rata i mira i herojskoj smrti svoga junaka podario pjesmu slavuja kao vlastitu lirsku ocjenu.) na strani 228. svaki na svoj naèin. U Beharu br.stoj je zapravo revolucionarac za cijelog svog života i cijelim svojim radom.

sam istražni sudija. stasita žena. pojavila se Èehovljeva pripovijetka To je bila ona. pa je pukovnik na njihovo insistiranje morao kazati ko je bila ta žena. Ona to tajno saznaje i predskazuje javno taèan dan svoje smrti. 1913. Isluženi Francuz živi kod bogatog Rusa.). naknadnom epiloškom razrješenju. Tako je prièa dobila i drugu i drukèiju ljubavnu poentu pukovnikovim priznanjem da je to bila žena upravnika imanja. Tek tada su djevojke povjerovale u istinitost naratorove prièe. 93 . pa ni muž. mnogo kasnijem razgovoru. a za uzvrat podnosi do boli uvredljive opaske svoga dobrotvora (Kamišev) na raèun Francuza. ostale su razoèarane i tražile pravi nastavak prièe. pa njegov narator u prièi kaže: "Kamišev jede i kao obièno brblja koješta. iznevjerio je suprugu. u vremenu o kome je rijeè. Niko. koja se pokazala taènom. Negdje iza ponoæi u sobu u kojoj je zanoæio ušla je mlada. sigurno. godine. Taj odnos postaje cio život ovog tandema. Èehov je mrzio glupost. Pukovnik Petar Ivanoviè prièa djevojkama okupljenim oko sebe o vlastitoj ljubavnoj dogodovštini. dok u jednom. umire u onaj dan koji je prorekla. istražni sudija. koji opet ne može bez njega. nije iznio pretpostavku o samotrovanju." Ružne konotacije tog brbljanja imale su. U Gajretu iz iste. ljekar-poznanik njenom mužu kojega je pekla zagonetna smrt. Svaki put do suza uvrijeðeni Francuz pokušava da otputuje. Sasvim druge naravi je socijalnopsihološka prièa U tuðoj zemlji (Gajret br. ali svaki put ne nalazi u sebi snaga da odoli svojim navikama i nagovorima Rusa.njena umjetnièka snaga i poenta kumulirana je u neoèekivanom. Pri dolasku je zapazio lijepu pojavu upravnikove žene. u br. Ljepotom i karakterom dostojna svakog uvaženja. koja neèim korespondira s tipom tragièkog lirizma muslimanske besmrtne balade o Hasanaginici bila je možda glavni. njegova neraskidiva veza. možda podsvjesni razlog što je dospjela u èasopis pogaðajuæi njegovu estetsko-etièku koncepciju. 8 i 9 od 1. Taènije: anegdota pretvorena u prièu zahvata samo prvu poentu. Muž. Ali kada su èule da je to bila njegova žena (dotle pripovijetka predstavlja razraðenu anegdotu). nakon što je rodila lijepo i zdravo dijete. Djevojke su vrlo pažljivo slušale. oèigledno zasnovana na anegdoti sa dvije poente. a i danas. pozitivan uèinak u našoj višenacionalnoj sredini pa je Èehovljeva prièa odgovarala koncepciji èasopisa. kada je zbog meæave morao dvije noæi provesti na nekom plemiækom imanju. nije dokuèio uzroke tajanstvene smrti. avgusta 1913. drugu je dopisao autor.g. Etièki besprijekorna poruka ovog tragiènog raspleta. 10 i 11 za oktobar i novembar.

Meðutim. koji su po našem mišljenju svojstveniji Èehovljevnoj drami nego pripovijeci. Tvrdnja nije baš prihvatljiva. 211). s aspekta koji Kropotkin navodi ova trojka nije baš tako homogena kako on kaže. jer Èehovljev smijeh a priori sadrži elemente optimistièkog naèela. Kropotkin æe nazvati. èime objašnjava društvene okolnosti Èehovljevog pesimizma. prema savremenoj ruskoj kritici. novembra 1913. mi bismo rekli veoma kritièan. Izbor jedne lijevo ideologizirane kritike potvrda je liberalizma politike èasopisa (Kropotkin je predstavnik ruskog i meðunarodnog anarhizma i èlan bakunjinskog krila I internacionale. u Gajretu br. koja je kao olovo tištala obrazovani dio ruskog društva" (str. 211). a kasnija ruska sovjetska kritika adekvatom onoga što predstavlja sudbina u klasiènoj grèkoj drami.. Kropotkin istièe da je Èehovu prema vlastitom priznanju. Kropotkin zatim istièe jednostavnost pišèevog stila lišenog stilskih efekata. Tu je i poznata teza o "bankrotstvu intelektualaca. koristilo bavljenje prirodnim naukama i da "množina sitnica izvaðenih detalja (prevod? ." (str. Èehovljev odnos prema seljaštvu i seljaèkoj psihologiji bio je. izašao je prevod napisa Petra Kropotkina pod naslovom "A. "Maglovite ocrte". žele da imaju vjerne supruge. a zatim. za razliku od 94 . za Tolstojem.. a kad prièa potvrðuje takvu vjernost. a koja se prije može pogaðati nego vidjeti" (str. 211).i u maglovitim ocrtima slike koja se gubi oko jako osvijetljene taèke. Izbor govori i o fleksibilnosti programske orijentacije èasopisa. Èehov". na èudnovat naèin èine vanredno dobar utisak. negativan. sigurno. 10/11 od 1. 212). Turgenjevom i Tolstojem. jer Èehov pripada onoj liniji ruske realistièke književnosti koja. impresionizam.Èehovljeva komika usmjerena je prema djevojkama koje. U rubrici Književne i kulturne bilješke. što je prilièno taèno ali ne samo zato. Tu je uobièajena usporedba izmeðu Èehova i Mopasana.. kao što je sluèaj s Puškinom. 212). Kropotkin zatim tvrdi da Èehov postiže slabiji uspjeh u slikanju seoskog života.g. Kropotkin misli da Èehov nije bio pesimista u pravom smislu rijeèi jer je vjerovao u napredak.. darovito kaže: ". nauènik i pisac).NK). "njegova prava oblast je svijet intelektualaca" (str. Vrijeme u kome je poèeo pisati Èehov prema Kropotkinu je bilo "najsumornija perioda koju je Rusija preživjela pošljednjih sto godina" (str. g. smatraju da prièa nije istinita. Prevod je potpisan inicijalom H. P. mora se reæi. a u fusnoti je naznaèeno da je rad uzet iz knjige Petra Kropotkina pod naslovom Stvarnost u ruskoj književnosti za koju se kaže da je izašla iz štampe 1906. Dualizam ljudske prirode koji je meta Èehovljeve komike u ovoj izvanrednoj psihološkoj umjetnini urednik je vidio kao efikasnu kritièku poruku.

kako se uobièajeno danas prevodi u nas. Za drame pak kaže da su suviše "ruske" i da na Zapadu ne mogu biti shvaæene. 1907. Misao pak da je "prostota koju Èehov opisuje mnogo dublja od one koju je Èehov poznavao" (str. Vladimir Koroljenko Pripovijetka Vladimira Koroljenka Šuma šušti ili. danas manje poznatu spisateljicu." Ovo vrijednosno poreðenje izgleda nam gotovo neprimjereno. Èehovljeve drame: Ivanov. Na ovim dramama Kropotkin pokazuje evoluciju Èehovljevog pesimizma jer ( ) Èehovljevi junaci nalaze izlaz u radu. godine prevedena na ruski. na kome se višnja kaže kisela trešnja). zadržavaju i danas svoju vrijednost. S druge strane tik uz Èehova Kropotkin vrijednosno stavlja Krestovsku (pseudonim). mada se ono najmanje odnosi na Èehova jer on spada u red pisaca koji su vrlo svjesni smisla svog djela. rijeè je u stvari o prevodu s engleskog. što je rezultat zbrke u prevoðenju s engleskog jezika a i pokazatelj koliko je tada Èehov u nas bio malo poznat) i Bašèa s trešnjama (radi se o Višnjiku koji u originalu glasi "Vyšnëvyj sad". Èehov kao fenomen koji je iz istih razloga "prerastao" u zlo. što Kropotkin vidi kao umjetnièku slabost. Kropotkin tek pominje.druge (Turgenjev-Tolstoj-narodnjaci) prema selu ima rigorozan kritièki stav. Prema Kropotkinu Tolstojevo predviðanje da æe uticaj Èehova trajati i neæe se ogranièiti samo na Rusiju zaista se potvrdilo. u stvari Hvošinsku (str. prije svega istorijskih socijalnih okolnosti. 212). Izbor Kropotkinovog teksta u funkciji informacije o jednom od najveæih ruskih pisaca svih vremena nije bio pogrešan jer se radi o nauèniku i piscu visoke kulture i znanja èije ocjene. što se opet nije obistinilo. nastala je po svoj prilici kao rezultat njegovog predavaèkog rada u Americi. opæe je. tako da je naš èovjek teško da mogao pogriješiti i prevesti višnju kao trešnju.i to samo tri. koje je ušlo u izbor ova dva èasopisa u vremenskom 95 . koje nisu samo njegove. 212). što predstavlja èist promašaj. Gogolj je prikazao "malog èovjeka" kao žrtvu. Rijeè je o dva sasvim razlièita umjetnièka idioma koji ne mogu stajati jedan umjesto drugoga. Šuma šumi jedno je antologijski poznato djelo iz ruske književnosti. svevažeæe mjesto. Kropotkin èak istièe nadmoæ Èehova nad Gogoljem koji je obradio "poglavito spoljašnju pokvarenost. Ujak Vanja (u prevodu piše Vonja. Kropotkinova knjiga Ideali i stvarnost u ruskoj literaturi koja je izašla u Londonu na engleskom jeziku a zatim. Na planu teme o "malom èovjeku" Èehov je nastavljaè Gogolja.

Fehim. kao što je to uèinjeno u sluèaju Garšina. V. Priroda nije samo pozornica dogaðaja veæ lajtmotiv s nepogodom koja se ponavlja i svaki put vraæa prièu u svijet naratora i život. ali je zato nastojala da s vremena na vrijeme.. Ma u kojoj mjeri okolnosti koje opisuje bile dramatiène i dramske. g. 191. poznat je po obimnom djelu Istorija moga savremenika u kome su sjedinjeni umjetnik i publicista. od kojih je u prvi plan stavljena pripovijest Èetiri dana i pripovijetka Crveni cvijet.-136. na str. emotivno i sauèesnik u fabuli u kojoj se kmet ubistvom sveti spahiji za skrnavljenje braène veze. publicista i istorièar. 135. u kome je Gorki objavio svoju prvu pripovijetku. 10 od 1. Narator je svjedok dramatiènog dogaðanja. Prièu je s ruskog jezika preveo Sadik. pisac. 6 i 7 od 1.Garšin Vsevolod Garšin. Tako se forma pripovijetke skaza pretvara u legendu.). U istom broju ovog èasopisa. na str. 12 i br. koji se ponekad potpisuje i kao F. predstavi neke znaèajnije ruske pisce. zastupljen je u Gajretu br. 151.razdoblju na koje se odnosi naš prikaz. 11. pisac posljednje èetvrti XIX vijeka i èuvene pripovijesti Èetiri dana. Za prièu Šuma šušti (Behar br. Uravnotežen pisac s postupnošæu kazivanja. zatim br. jedan žanr evoluira u drugi na naše oèi.) karakteristièan je romantièki lirizam izvorno povezan s doživljajem prirode i besprijekornom moralnom stamenošæu glavnog junaka kao dijelom koncepcije jedne literature. godine. i 206. oktobra 1908.. str. str. Snažno lirizirana moralna poruka pripovijetke izvrsno se uklapala u programske i estetske intencije èasopisa. 172. njenoj spoznajnoj i društvenoj funkciji. kako inaèe shvatiti upornost urednika da je objavi u nekoliko nastavaka. pripovijetkom Jedan vrlo kratak roman. Redakcija èasopisa nije imala moguænosti da redovno prati rusku kao ni ostale evropske književnosti. narodnjak koji je veliki dio života proveo u progonstvu. makar i oskudno. U vrijeme pojave modernizma i njegove prevage u ruskoj književnosti ostao vjeran tradicijama realistièke umjetnosti. Sadik. a èlanak s njemaèkog jezika . Koroljenko ostaje pripovjedaè. str. i dat kratak životopis pisca s tragièkim osjeæanjem života i tragiènom samopresudom. odatle bio-bibliografska informacija o njemu u istom broju èasopisa i selekcija onog najboljeg što vrijedi proèitati upuæena èitaocu. 13.. autor èuvene pripovijetke Slijepi muzièar. objavljen je kratak pregled Garšinovog stvaralaštva s ocjenom pojedinih djela.. 96 . 145. juna 1913. br. urednik èasopisa Rusko bogatstvo.M. Koroljenko (1853.-1921. Petnaest godina nakon smrti Garšin je oèigledno u Bosni bio malo ili nimalo poznat pisac.

Djevojka sugeriše svome momku. Leonid Andrejev Leonid Andrejev. Obje pripovijetke preveo je Pavle Rakoš pod pseudonimom Selim Rakoš. koji se tekstualno svojim istorizmom danas doima kao strano tijelo u tkivu teksta. g. Život je završen. Mada ona sadrži tragizam tipološki prepoznatljiv kao garšinovski. Majka nosa sinèiæa koji umire i pokušava da 97 . koji je i narator u pripovijeci. štampane su dvije kratke prièe dvojice "znanjevaca" Maksima Gorkog i u nas manje poznatog Evgenija Èirikova. izašla je Andrejevljeva bajkovita crtica Div. realizacija njene vrijednosno izvanredne fabule uzeta iz života. 302). ispod nivoa je umjetnièki gusto realizovane pacifistièke ideje "ne ubij" iz Èetiri dana utemeljene na autorovom neposrednom doživljaju i svjedoèenju o ratnim strahotama. Gorki Èirikov U Beharu br. Gorki uvodi istorijski pojam radnika i radništva kao njegovog nešto grubog ali pravednog kritièara. u Beharu br. Ostatak njegovog života protièe pod opsesijom strašne prevare i njenog tragiènog preživljavanja. bogatim. godine (str. pisac prve i druge dekade XX vijeka. razoblièava se socijalni smisao nagrade kao prevare koja proizlazi iz hijerarhije èinovnièkog rada utemeljenog na eksploataciji. našao ju je s drugim. vjerovatno nastaloj pod uticajem Gorkog. U periodu Selima Rakoševa (Pavao M. Kada se je vratio bez noge. 20 i 21 od 1. U svoju parabolièku. u periodu Znanja veoma bliskog Gorkom.Izbor pripovijetke Jedan vrlo kratak roman povezan je s vrijednošæu poruke ali i s kratkoæom. što je bio uslov za ocjenu njene reprezentativnosti na temelju koje je dospjela u èasopis. pripovjedaè i dramski pisac. a ona æe se poslije njegovog povratka udati za njega. kasnije simbolist i ekspresionist. U prièi se prepoznaje pišèeva filozofsko-ideološka pozicija koju urednik nije prikrio. a mogao je to uèiniti nekim drugim izborom. marta 1909. vanvremensku i svevremensku prièu Mudrac u kojoj je dat vjeèni tip mudraca-pesimiste s ironiènim podtekstom usmjerenim na njegov pesimizam. i 15. februara 1909. kasnije emigranta i njegovog ljutog protivnika. predstavnik realistièke grupacije ruskih pisaca iz edicije Znanje. da se dobrovoljno javi u rat i hrabrošæu istakne. a zatim bio i vjenèani kum. 18 i 19 od 1. koja inklinira grupi Andrejevljevih pripovijedaka sentimentalnog (božiænog) karaktera. U Èirikovljevoj socijalnoj prièi Nagrade. Rakoš).

N.. juna 1909. Ne sluteæi ništa.). nema snage da saopšti majci o sinovljevoj smrti veæ bježi iz kuæe obliven suzama. i 15. ovoga puta u Gajretu br. dinamièki opis požara. Prevodioca i urednika je oèigledno impresionirao ekspresivni. 1 i 2 od 1. g. èiji su uèesnici. (str. Telješov Jedan od osnivaèa veoma poznatog kružoka Srijeda (kružok se sastajao srijedom). godine.. Stepenast siže. Andrejev je razvijao psihologizam Dostojevskog uklanjajuæi pri tome istorijske i socijalne okolnosti. D. kao uvijek i svuda moguæe zbilje. Gorki. svojim podtekstom vrlo karakteristièna za pišæev pacifistièki humanizam: laž se ne može iskorijeniti ni ubiti smrtnom presudom. N. tragizam zbivanja pred kojim je nemoæna ljudska snaga i pamet. Nijesam li možda rada i sama da je poznam?" . 2 i 3 od 1. Tipologijom fabule i sižejnim motivacijama pripovijetka podsjeæa na vrijeme i prozu Puškina i Ljermontova. o lijepom životu koji ga èeka kad odraste. Telješov kako to pogrešno stoji u Beharu) bili èlanovi književnog udruženja Znanje. pritisnut detaljima majèine prièe i tragikom okolnosti u kojima i sam ima udjela. U istom èasopisu br. nezgrapnom Divu koji je pao. U pripovijeci doživljava poraz dogmatsko shvatanje istine i laži glavnog junaka: "Hoæeš da saznaš istinu . sjeæanjima koja se odnose prije svega na književna zbivanja i njihove uèesnike s kraja XIX i poèetka XX vijeka. U veoma zanimljivoj pripovijeci je junakova ljubav dovedena do tragizma usljed dvojnog ponašanja junakinje.. njegova unutarnja strašna slika.a da li je znadem i sama?. Sažetak fabule izgleda ovako: prijatelja i sekundanta na dvoboju ubijenog mladiæa zapalo je da saopšti majci o smrti sina jedinca koji je pred ženidbom. g. ne sluèajno. Pored snažnog estetskog dojma kojim je predstavljen autor. Andrejev je predstavljen i treæom prièom. opis požara. Golubjenko se tako. kojim je rukovodio M. opet u prevodu Rakoša. tiskana je Andrejevljeva pripovijetka Laž. majka koja priprema ženidbu sina prièa o vlastitoj sreæi koju doživljava. zove prijatelj i sekundant na Voloðinom dvoboju.12/13 od 1. pod naslovom Zvono na uzbunu. što se završava ubistvom. Telješov. a ne R. 200. III 1913.ga povrati u život prièom o smiješnom.) je u Beharu br. (str. imao je za èitaoca i edukativnu. Telješov (1967.kaže djevojka. 1. 9 i 10) predstavljen pripovijetkom Poštena rijeè u prevodu Pavla Rakoša. decembra 1909. (a meðu njima i N. svjesno nabijen dogaðanjima i emocijama prelazi 98 . Telješov je poznat po djelu Poèetak kraja i Pišèevim zapisima. a u drugoj sobi otac plaèe. pouènu funkciju.-1957.

. "kralj feljtona". Taj pisac je Dmitrij Mereškovski (1865. 3 od 1. na strani 48. pozorišni kritièar. poput Dostojevskog.Doroševiæ (a ne V. ovaj put u Gajretu br.) ruski novinar.rubikon èistog tragizma i stièe sentimentalne znaèajke.). D. 48). u smislu oèajno neodreðenom. 1 od 1. publicista.marta 1914. u smislu na koji ga je uputio Nièe. kako su ga nazivali u svoje vrijeme. pjesnik i prozaist. kad je prodro simbolizam u njegovo djelo . drugi Leonardo da Vinèi i treæi Petar i Aleksej NK) svoje trilogije.M. i ako ne neodreðenom.s tim ishodom da je mladi autor pokraj svojih sposobnosti pravce jurio u susret jednom beznadežnom misticizmu u koji i Gogolj bijaše zapao posljednjih godina svoga života (str. i èlankom Jedan savremeni ruski pisac. I drugi: "Na žalost. Snaga sjevernih U Beharu u pet nastavaka (osam glava) poèevši s br. tek izvjesnu simpatiju ili bar izvjesno poštovanje. zastupljen je alegorijskom pripovijetkom Savjest o porijeklu nejednakosti i njenom zakonskom sankcionisanju koje predstavlja likvidaciju savjesti. a ono uskom (str. Mereškovskovo obožavanje antièkog naturizma nije bilo od kolikog trajanja.". g. Našao je da oni ne bijahu od nikakve koristi i poèeo je da sve više i više govori o suvremenom pravu individue.. On još ne bijaše napisao treæi roman (prvi roman trilogije Ulijan apostit. Mereškovski Petar Kropotkin æe se još jednom naæi na stranicama èasopisa. 49).-1941. Doroševiè V. ali pokazuju i smjer i naèela Kropotkinove kritike: ". Sredini s razvijenim kultom majke i sina u sferi folklornih tradicija morala se dopadati ovakva pripovijetka što je vjerovatno odluèilo o njenom izboru.. kasnije emigrant. Pisac joj je odredio žanr kao "kineska bajka". Dva citata koja æemo navesti iz Kropotkinovog èlanka daju sažeto idejnofilozofsku i književnu evoluciju pisca. malo po malo poèeo je da sumnja u te ideale i najzad dospio dotle da ih prezire. Tako je Mereškovski. predstavljen samo ocjenom njegovog kritièara. jedan od utemeljivaèa ruskog simbolizma.-1924.pošto je imao za one pisce preðašnje generacije koji su bili nadahnuti željom da svoja djela stvaraju za više socijalne ideale. Doroševiè kako stoji u prevodu Selima Rakoševa) (1864. januara 99 ..

zavreðuje to mjesto. Ali zašto Èehov prije Dostojevskog kad je istorijski redoslijed obrnut? Vjerovatno zato što je od Èehovljeve male epske forme kao žanra lakše iæi prema psihološkim vrtlozima romana Dostojevskog. njenu unutrašnjost. norveških i danskih pisaca. jan. 3.avgusta 1913. jer "Èehov bez svih moguæih efektivnih sredstava (jer on ne traži efekte) crta samo ljudsku dušu.. Meðutim. oèigledna je autorova orijentacija. 1914. Dostojevski je pisac svih moguæih društvenih staleža i njihova velika.. pak. nevjerovatno tajanstvene i komplikovane dubine èovjeèje duše" (str.) beznadno kasna jer je evropska književnost upravo u XX vijeku doživjela najveæi uticaj Dostojevskog i Èehova. njene najtanahnije i najnevjerovatnije kutove" (str. i. Redukcija Èehovljeve tematske osnove na uže sredine jednostavno nije taèna. Znaèaj èlanka za redakciju odreðuje njegovo drugo mjesto po redoslijedu u broju. Rijeè je prije svega o ruskoj ali i o nordijskoj književnosti. opet s potpisom H. 3). koji se više puta ponavlja u èasopisu.. Ali zbog. To pak nikako ne znaèi da je orijentacija na "rusku književnost koja ima za glavnu temu unutarnje nalièje duše i švedsku i norvesku književnost s temom o spoljnjem nalièju duše" (Gajret br." (str. 1. kaže se: "Da svaka nacija nema svoje naroèite duše. str."(Gajret br. g. U proèelju ovog èlanka studije stoji: "Rusi su najprije iznijeli zapjenušane. o romanskoj duši koja je sintetièan izraz najširih kulturnih sposobnosti romanske duše.. ili o sjevernoj duši švedskih. 1. Dakle. Informativni. najzad. upravo u to vrijeme je ruski avangardni futurizam objavio rat "psiheji" nudeæi umjesto nje "književnu èinjenicu" i "rijeè kao takvu". 100 . 34). koji su za autora èlanaka "izvor jedne moderne i realne literature sa sasvim novim predmetom" (Ibidem. a najvjerovatnije i èasopisa. str. tipološki karakteristiènoj za vremena preporoda. topla i humana ljubav. str. a u èlanku. 1. tražimo tu dušu muslimanske sredine jer æe nam predstavljati u književnosti novu stranicu. njegov izoblièitelj.. Kao uzrok psihološke proze autor je uzeo Èehova i njegovu Èinovnikovu smrt. 2). 18). kako su se u prvo vrijeme nazivali nihilisti (kao Bazarov iz Turgenjevljevih Otaca i djece). godine izašao je èlanak Snaga sjevernih s potpisom H. 8 i 9 od 1. ne bi se danas govorilo o bijeloj ruskoj duši koja je altruistièna. saznajni i uopæe intelektualni nivo èlanka u potpisu H. koja proistièe iz doze pristrasnosti prema slovenstvu i njegovoj kulturi. dakle oko èetiri mjeseca ranije. 3. ili prije svega zbog ovog:"Ako je Èehov pisac užih sredina. objavljenom u Gajretu br. na psihološki realizam ruske književnosti tipa Dostojevskog i Èehova i sjevernih uopæe. 158) Unatoè romantici kvalifikacija sumnjive mjere.1914.. mart 1914..

"(str..NK) nije rigorozni moralist s jasnom tendencijom kao Tolstoj posljednjih dana svoga djelovanja. str. febr.. ni u jednom svom djelu. uèinilo je da su oni stvorili novu književnost koja ima i tu dobru stranu da djeluje u pozitivnom moralnom smislu na èovjeka" (Gajret br. meðutim. da da svoj kredo. i pokraj svog principa po kome se moralno može oèistiti jedino dragovoljnim stradanjem. Interesantan je i odnos prema Leonidu Andrejevu u kome ima nerazumijevanja: "I uopšte kad se susretnete s jednim ruskim piscem. 20). Osjeæajuæi da svako suvišno i naroèito tendenciozno moralisanje kvari opæi utisak jednog umjetnièkog djela.. A uslov je da se realizuje uloga Rusije u buduænosti. febr. zaboravlja da je Gogolju kao umjetniku bilo svojstveno naèelo komike kao dominantno obilježje njegova dara.. predstavlja osnovu Dostojevskijeve polemike s Gogoljem od prvog djela Dostojevskog Bijedni ljudi pa do parodiranja (Selo Stepanèikovo i Foma Opiskin). Zanimljiva je i jedna poredba s Gogoljem koja je opet u korist Dostojevskog: "Mjesto brutalnih satira nad kojim je Gogolj. protivno. njihovog unutarnjeg nalièja.. Andrejev je jedan od 101 . 1. vjeruje u Rusiju i traži da èovjek uvijek bude spreman da se žrtvuje za nju. proizašao iz Gogolja.. 2. 2. kao da izravnava dug prema Tolstoju. a to i jeste ono što on traži od književnosti:"I to što ruski pisci ispituju vrtoglave dubine unutrašnjosti duša. plakao. izloži osnove i principe svoje religije. Ovdje se. Na planu morala kao teme i trajne orijentacije ruske književnosti pisac daje prednost Dostojevskom nad Tolstojem: "On (Dostojevski . str. Romani Dostojevskog uporeðeni su s grèkom tragedijom. kao što se zna.Pisac èlanka kaže da je unutarnje proèišæenje (katarsis) nešto što se neminovno doživljava prilikom èitanja Rusa. a Dostojevski je. on ih gotovo ignoriše i vidi u društvenoj organizaciji kakvom je postala država smetnju liènom usavršavanju. onom što je živo u njemu. u istom radu. 70) I jedno i drugo je taèno s tim što umjetnièka misao u obojice autora nije odvojena od publicistièke.. pišuæi ih. str... 1. Kvalifikativ Gogoljevih djela. koji prije svega pogaða njegov odnos prema živom èovjeku. on je propovijedao najhumaniju ljubav prema cijelom èovjeèanstvu koje je poniženo i koje pati (Ibidem. napisaæe: Tolstoj "u propagiranju svog moralnog principa ne vidi državnih granica. od 1. a rijeè je o drugoj strani medalje odnosa Dostojevski-Tolstoj. izuzevši simbolistu Andrejeva. on ga je izbjegavao" (Gajret br.. 1914. 5. vi æete èitati istoriju duša onih liènosti koje pisac predstavlja" (Gajret br. 18). 34) U Gajretu pak br. 1914. mart 1914. Dostojevski. 34).maja 1914. On nigdje nije ni pokušao. propaguje nacionalnu surevnjivost. 1. str. 3.

Èirikov i njima bliski: Èehov. U svom ekspresionistièkom i simbolistièkom periodu Andrejev svoj "èisti psihologizam" djela pušta u razne socijalne i istorijske okolnosti da ga potvrde. i u isto vrijeme i najzrelije djelo (Gajret br. Andrejev.. Drugim rijeèima prednost Dostojevskog svodi se na srce. Izdavaèka družina Znanje imala je na poèetku prosvetiteljski karakter (osnivaè K. i. Gorki. u Znanje stupa M. da ne idemo daleko. Ali niko nije imao toliko srca koliko Dostojevski" (Gajret br. jeste veliki roman Zloèin i kazna. Telješov. marta 1914. taènije gotovo iscrpnoj analizi sluèaja Raskoljnikov. mahom proznih pisaca realistièke orijentacije s društvenom problematikom. biti genijalan psiholog a ne biti umjetnik. Najviše prostora u èlanku posveæeno je Dostojevskom. Zato je i za kritièara o kome je rijeè Turgenjev bio i veæi umjetnik i književnik. ali mu je. jedini ruski pisac kojega su kritièari i pisci vrijednosno uporeðivali sa Šekspirom bio je Dostojevski. Ali postoji i Andrejevljev period "znanjevaca". Tako je bilo sve do Bahtinova otkriæa polifonije u Dostojevskog s njenim temeljnim principom neovisnosti junakove svijesti od svijesti njenog autora. To je izvjesno i njegovo najsavršenije i najbolje i najdublje pisano. onostranog carstva ideja i tajni povezano je od Andrejevljevo: treba slikati rijeku uopæe. i kao pisca i kao moraliste. uskraæivao socijalne motivacije. ljubav uopæe.. Sljedeæa paralela tièe se odnosa Turgenjev-Dostojevski: "Ima pisaca koji su bili veæi umjetnici u književnosti. od 102 . S ambicijama simbolista da se putem uklanjanja istorijskih i socijalnih "kulisa" domognu vjeène umjetnosti.pisaca koji je dosljedno razvijao psihologizam Dostojevskog. Godine 1910. 3 od 1. tu je Turgenjev koji je napisao besprijekorna umjetnièka djela davši im vanrednu formu. i sve što traže rigorozni estetièari. za razliku od Dostojevskog i Èehova. "Najkarakteristiènije djelo Dostojevskog. koje inaèe naš autor èlanka ne pominje kad istièe dubine i znaèaj psihološkog tretmana junaka u ove dvojice pisaca. str. 3.. Meðutim. èovjeka uopæe. Genijalni umjetnik tražio je genijalnog kritièara. kod drugih na psihološke dubine njegovog djela. Doroševiè sa socijalnim i psihološkim temama uokvirenim u istoriju. 35).. A èovjek može imati i veliko i toplo srce. odnosno Zloèinu i kazni. P. Koroljenko. Pod redakcijom Gorkog izlazili su zbornici sabranih i izabranih djela èlanova društva. S obzirom na ureðivaèke intencije èasopisa Behar i Gajret nije èudo što su na njihovim stranicama najbrojniji upravo "znanjevci": Gorki. Pjatnicki).. koji ga reorganizuje u izdavaèko društvo umjetnièke književnosti namijenjene širokoj èitalaèkoj publici. grad uopæe. nasuprot vladajuæoj simbolistièkoj i dekadentnoj poeziji.

Raskoljnikovu. naturalistièke pak scene u njih nisu do pisca veæ do života.marta 1914. ukazao na jedno socijalno zlo koje se provodi pod sankcijom zakona. svoju èast..1. on je. religioznog zanešenjaka" . pisac èlanka naglašava da se u ocjeni i izvršenju kazne razilaze. 4 od 1. aprila 1914...NK). Raskoljnikov je bio u nesvjesnoj službi jedne nesreæne ideje. autor èlanka æe. ali se ta savršenost u strukturi estetskog dojma više osjeæa kao tehnièka nego estetska.. To djelo. Zanimljivo je da u prisustvu skepse i naturalizma u prvim djelima Dostojevskog autor èlanka vidi Gogoljev uticaj ne videæi. maja 1914.. 56) Nakon što je podsjetio da je Dostojevski uticao na stvaranje Nièeovog Zaratustre. valja progledati kroz prste.. 5 od 1. Nakon što je uspješno proslijedio poznate fabularne tokove djela i njihove sižejne motivacije na zavidnom intelektualnom nivou.. da prvo djelo Dostojevskog Bijedni ljudi predstavlja temeljitu polemiku s Gogoljevom ocjenom "malog èovjeka" u Šinjelu (Dostojevskijev Djevuškin pravi je duhovni i duševni džin u poreðenju s Gogoljevim Bašmaèkinom)... konstatuje da se na tom pitanju Dostojevski i Nièe razilaze. Jedan od primarnih zahvata u oba pisca je zahvat u socijalne okolnosti. g. Odmah zatim sli103 . da je njegov "cijeli instinkt na ratnoj nozi prema cijelom ureðenju. uz pomoæ literature o djelu. "probudio iz drijemeža". jedno korito u koje je sveden sav socijalni život. on nas je.. muž hrabrosti". ili ne znajuæi. kako bi Nièe rekao. da li je smio da se ne revoltuje ako je u sebi osjeæao imalo snage za protest.. Od svih nabrojanih kvalifikativa onaj o savršenosti možda najmanje podliježe sumnji. 35). svoju slobodu. On osjeæa uskost društva i željeznu silu zakona.. organizovati svojevrsnu filozofsko-socijalnu odbranu Raskoljnikova: "Raskoljnikov nije prost zloèinac. (Vidi na istom mjestu fusnotu uz 56 stranu). meðutim. Nijedno djelo Dostojevskog ne može se uzeti kao životno kao što je sluèaj s mnogim drugim piscima.. str. Recite mi da li je mogao. Jer on je svoj zloèin uèinio u dobroj namjeri.. jer zloèinac je svakako neki èovjek koji je rizikovao svoj život. Dostojevski se nakon robije "pretvara u vjerskog fanatika u juridiva (treba: jurodivog-ovdje: suludog proroka .. za jedan trenutak. 70).kaže autor èlanka Gajret br. str. str. Kaznu onako kako je prihvata Raskoljnikov pod Sonjinim uticajem autor èlanka vidi kao rješenje samog pisca. a zatim uz navod iz Nièea da se "kaznom ne može izraziti ono preziranje (koje je zloèinac iskalio na izvjesnom pojedincu). može se smatrati kao prost simptom: ne znaèi to što je Raskoljnikov uèinio zlo djelo na jednom pojedincu." (Gajret br.

u potpisu H. 104 .. because of the space available in the journals.. Gorki and Andreyev. Generally speaking. tromi kao i svi kolosi. and. daju svoju nezgrapnu. Nije bez razloga Bahtion vidio vezu izmeðu sokratovskog dijaloga i dijaloga u Dostojevskog. the number of works from the Russian literature is rather small in comparison to others. a short story. predstavljao je u svoje vrijeme pouzdanu informaciju u kojoj se prelamaju dostignuæe ruske kritike i nauke o književnosti druge polovine XIX i poèetka XX vijeka.jedi objašnjenje koje bitno ublažuje kvalifikaciju: "Ali njegov misticizam i religiozni fanatizam ne treba shvatiti u bukvalnom smislu. kao Turgenjev i Gonèarov. i da se u njegovim djelima èuje šum mnoštva.(str. klasiène mirnoæe epskog izlaganja dogaðaja." (str. èlanak odiše zadovoljstvom što je upravo jedna slovenska književnost postala to što jeste: "Sjeverni kolosi.." Russian Literature in Behar and Gajret A selection of Russian literature in the journals from the Revival period that we deal with here neither has an essential difference in terms of the conception of their presence. On se mnogo ne brine ni za spoljne karakteristike svojih tipova. particularly to the French and German ones.. isprepliæe sukobe i zamršava fabulu. nepreraðenu velièinu. on dovodi svaki èas nepoznata lica. On je da religiju ispovijedaju i cjelina i pojedinci. Èlanak Snaga sjevernih. i vlastiti studiozni prilaz temi.. Its selection mostly corresponded to the public function of these journals and their literary foundations.. punu još svježih i originalnih struja koja kucaju velikom ruskom državom. There is no Russian drama whatsoever and one should remember that this was the time of Chekhov. Fiction is the dominant genre in this selection.. 70) Epsku mirnoæu izlaganja u Dostojevskog zamjenjuje takoreæi epska postupnost dijaloga ili monologa kojom se predmet iscrpljuje do totaliteta. Skabièevski tvrdi da je to uticaj grada u kome se razvijao. mada iziskuje preispitivanje i dopune i "definitivna" poredbena ocjena: "Dostojevski nema. iz razloga da bi oèvrsla ruska socijalna zajednica. prevashodno lijeve orijentacije. i da bi Rusija mogla da izvrši svoj veliki zadatak koji joj je predestinovan u buduænosti. Njegove su intrige komplikovane i zamršene. 70) Zanimljiva je i u mnogoèemu prihvatljiva. nor in their overall number. what can be easily understood. Ona nije samo to veæ i pokušaj da se podstakne i usmjeri razvoj književnosti vlastitog naroda pa i šire.

It is not easy to ascertain why was it so. Perhaps the absence of cultural ties under the conditions of Austro-Hungarian occupation, the lack of translators, or similar reasons can be given as an explanation. One thing is certain: the complex poetics of Russian symbols that had not only broken but also changed the traditional frames of the Russian poetry in 19th century could not be fitted into the modest conceptions of these journals in the sphere of lyrical poetry. Nevertheless, one can find here and there some short stories translated, rarely poems, and almost no plays. Among others, one can find the translated works of Dostoevsky, Tolstoy, Chekhov, Turgenev, Vladimir Koronenko, V. M. Garshyn, Gorki, Telyeshov and others.

105

106

Enes Pelidija RADOVI HAMDIJE KREŠEVLJAKOVIÆA I DRUGIH HISTORIÈARA U BEHARU Austrougarskom okupacijom Bosne i Hercegovine Muslimani su se našli u neizvjesnoj situaciji. Još su bili tradicionalno vezani za Carigrad, a istovremeno izloženi pritisku novih vlasti da prihvataju tadašnje evropske civilizacijske tekovine. U takvim prilikama se još više povlaèe u sebe i ne prihvataju ništa što dolazi iz Beèa i Budimpešte, èak ni školovanje, koje im je bilo najneophodnije. Statistièki podaci pokazuju da su u osnovne i srednje škole Muslimani najmanje slali svoju djecu. Rezultat takvog nepovjerenja bio je da tek u zadnjoj deceniji XIX stoljeæa maturira prva generacija uèenika, a prvi diplomirani studenti javljaju se tek dvadeset godina po austrougarskoj okupaciji.1 Muslimanska inteligencija, koja je svoju naobrazbu stekla u Beèu, Budimpešti i drugim evropskim centrima, bila je malobrojna. Godine 1900. svega deset ljudi je bilo evropski fakultetski obrazovano. Osam na Pravnom, a po jedan na Filozofskom i Veterinarskom fakultetu.2 To je u dobroj mjeri onemoguæavalo da širi narodni slojevi nešto više saznaju o svojoj kulturnoj, historijskoj i duhovnoj baštini. Uviðajuæi taj nedostatak, nekoliko mladih evropski obrazovanih ljudi smatralo je neophodnim pokretanje lista u kome bi se književno i publicistièki prikazao narodni život i obièaji, te se uticalo na šire muslimanske mase u pravcu prosjetnog i kulturnog preporoda. Meðu najaktivnijim zagovornicima takve orijentacije bili su: Safvet-beg Bašagiæ, Osman Nuri Hadžiæ, Edhem Mulabdiæ, Fehim Spaho, te mnogi drugi. Prvo ostvarenje njihove zamisli bilo je pokretanje Behara. U maju 1900. godine izlazi prvi broj. U podnaslovu prve stranice je pisalo da je to list za pouku i zabavu.3 Objavljenim književnim radovima i pjesmama Behar je uticao na èitalaèku publiku u pravcu njene evropeizacije koja se odvijala u znaku "simbioze sa Istoka".4 To je utoliko interesantnije kada se zna da je najveæi dio Muslimana bio nepismen, barem što se tièe latiniènog i æiriliènog pisma.
1. Nusret Šehiæ, Autonomni pokret Muslimana za vrijeme austrougarske uprave u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 1980., 380. 2. Ibrahim Kemura, Uloga "Gajreta" u društvenom životu Muslimana Bosne i Hercegovine (1903.-1941.), Sarajevo, 1986. 22 (dalje: I. Kemura, Uloga "Gajreta") 3. Muhsin Rizviæ, Behar, književnoistorijska monografija, Sarajevo, 1971. 9 (dalje: M. Rizviæ, Behar) 4. I. Kemura, Uloga Gajreta, 27

107

U nepunih jedanaest godina, koliko je Behar izlazio, objavljeno je na desetine književnih radova, te radova iz historije, islamske civilizacije, kulture, tradicije, prava i savremenog života.5 Pažnju su privlaèile i mnoge drame, prièe i pjesme sa historijskom tematikom kao: dr Safvet-bega Bašagiæa drama Abdulah-paša, Knez Ivo od Semberije Branislava Nušiæa, Smrt Sulejmana II Sjajnog Branislava Klariæa i drugo.6 Svoj nemali doprinos u sakupljanju narodnih umotvorina i objavljivanju u Beharu imali su mlaði ljudi, uèenici srednjih škola, medresa i daru-l-muslimana.7 U tome su ih podržavali Edhem Mulabdiæ i drugi stariji saradnici lista. To daje i odgovor na pitanje: otkuda da se veæ 1904. godine kao saradnik Behara javlja i šesnaestogodišnji Hamdija Kreševljakoviæ. On se baš na stranicama Behara prvi put predstavlja široj èitalaèkoj publici sa prvom od ukupno 343 bibliografske jedinice. U petom godištu lista štampana mu je pouèna pripovijetka Halal para u kojoj se govori o poštenom odnosu prema radu.8 Tu prièu je èuo i zabilježio od svog rahmetli oca Mehage. Izgleda da je ta prièa bila životna vodilja ovog kasnije cijenjenog uèenjaka i plodnog historièara, jer se tokom cijelog života vodio tom idejom marljivog, upornog i poštenog rada. Od svojih ukuæana èuo je i zabilježio još 15 narodnih lirskih pjesama koje je objavio na stranicama ovog lista.9 Saradnici Behara su donosili prevode sa više stranih jezika od kojih su se neki odnosili i na historijsku problematiku. Najveæi broj prevoda je bio sa turskog i njemaèkog jezika.10 Zahvaljujuæi entuzijazmu osnivaèa i saradnika Behar je veæ od prve godine svog izlaska okupio veæinu muslimanskih intelektualnih snaga. Zbog toga je i odigrao znaèajnu ulogu u formiranju jedne generacije književnih stvaralaca koja je u ovom listu i stasala.11 Pored navedene književno-publicistièke djelatnosti objavljivani su i radovi sa èisto historijskom tematikom. Neki od tih radova su korisni i za današnje generacije historièara. No, veæina njih može da posluži samo kao primjer kako i u kakvim uslovima poèinje ozbiljniji nauèni rad na pisanju prošlosti kod muslimanskih povjesnièara na novim nauènim osnovama.
5. M. Rizviæ, Behar, 191 6. isto, 103/4 7. isto, 105 8. Behar br. 4, god. V, 15.VI 1904., 58/9 9. Behar br.11, god. VIII, 1.X 1907., 175/6; br. 16, god. VIII, 15.XII 1907, 256; br. 17, god. VIII, 31. XII 1907, 271; br. 1, god. IX, 15.V 1908. 13; br. 8, god. IX, 1.IX 1908. 128/9; br. 18-19, god. IX, 1.II 1909. 292/3; br. 3, god. X, 15.VII 1909. 43/4 10. M. Rizviæ, Behar, 255 11. I. Kemura, Uloga Gajreta, 27

108

Nesumnjivo, u to vrijeme najveæi ugled i najznaèajnije historijske èlanke objavljuje dr Safvet-beg Bašagiæ. U svojim radovima, on želi da podigne splasnulu samosvijest naroda kome pripada, posebno istièuæi muslimansko slavensko porijeklo i staru slavu.12 To naroèito dolazi do izražaja u njegovoj njizi Kratka uputa u prošlost Bosne i Hercegovine (od g. 1463. 1850.), koju je objavio u Sarajevu 1900. godine u vlastitoj nakladi. Ta knjiga je bila prvo objavljeno domaæe djelo o ovim zemljama. Pisano na jeziku svakom razumljivom, muslimanskim masama je na popularan naèin otvorilo poglede u prošlosti, te pokušalo da im da odgovore o porijeklu, historiji i junaèkoj slavi.13 Zbog takvog naèina pisanja ova knjiga nije bila po volji tadašnjoj bosanskoj Zemaljskoj vladi. Veæ u drugom broju prvog godišta Behara èitaoci su od autora potpisanim inicijalima n. n. obaviješteni o izlasku navedene knjige.14 Prikaz je objavljen u rubrici Listak. Osam godina kasnije u istoj rubrici o ovoj knjizi piše i dr Milan Prelog. On kritikuje muslimansku inteligenciju što niko meðu njima nije našao za shodno da prikaže Kratku uputu u prošlost Bosne i Hercegovine. Interesantno je primijetiti da na navedenu primjedbu nije niko iz tadašnje redakcije reagovao jer izreèena primjedba ne odgovara istini. U daljem osvrtu dr Milan Prelog ukazuje na manje primjedbe i nedostatke knjige koji se odnose na nedovoljno korištenje zapadne graðe. Inaèe, u cjelini sa puno uvažavanja i pohvalno piše o knjizi i njenom autoru. S pravom upuæuje kritiku svim obrazovanijim ljudima što im djelo dr. Safvet-bega Bašagiæa nije bilo podsticaj da i sami nešto više napišu i time sebe i svoje sunarodnike obogate veæim saznanjem o svojoj daljoj i bližoj prošlosti. Na stranicama Behara, prije svega u rubrici Listak, ukupno æe biti objavljeno još 11 prikaza i obavještenja o knjigama iz èisto historijske tematike.15 I pored brojnih prigovora na ureðivaèku politiku, te povremenih odstupanja od ranije postavljenog cilja Behar je u svom nepunom jedanaestogodišnjem izlaženju imao znatnog uspjeha. U mnogome je ostvario ciljeve muslimanskog kulturnog preporoda. Zahvaljujuæi saradnicima lista formirana je moderna muslimanska književnost, ali održana i duhovna veza sa Orijentom.16 Pored književnih djela na stranicama Behara objavljivani su veæi i manji radovi i crtice iz historije, od kojih su
12. M. Rizviæ, Behar, 18 13. isto, 10 14. Behar br. 2, god. I, 15.V 1900. 32/3 15. Behar, br. 2, god. I, 15.V 1900. 32/3; br. 20, god. I, 15.II 1901, 322/3; br. 8, god. II, 15. VIII 1901, 124/5; br. 1, god. V, 1.V 1904. 13; br. 14, god. V, 15.XI 1904. 222; br. 1, god. IX, 15.V 1908. 13/4; isto, 16; br. 7, god. IX, 15. VIII 1908. 116; br. 8, god. IX 1908. 130/1; br. 14, god. IX, 1 XII 1908. 228; br. 1, god. XI, 15.X 1910, 13

109

poneki interesantni i za današnje historièare. Tako su radovi Alije Kadiæa Glavni dogaðaji iz islamske prošlosti,17 Muhameda Seida Serdareviæa Kratka povijest Islama,18 Abdulaha Bušatliæa O Hasanagi Peækom,19 Fehima Spahe Panislamska ideja,20 Mehmeda Spahe Gazi Husrev-beg slika iz bosanske prošlosti,21 Osmana Nurija Hadžiæa (Abdulhak) Saferska naredba22 dr Milana Preloga Slovenci u prošlosti i sadašnjosti23 Josipa Milakoviæa Jedno zaboravljeno pleme, Kašubi,24 Mirze Safveta Istorièar Aali,25 i Rustem-paša Skradinac,26 i drugi interesantni i za današnje povjesnièare da vide kako se o pojedinim liènostima, odlukama i dogaðajima mislilo i pisalo poèetkom XX stoljeæa. Veæina navedenih radova su objavljivani u više nastavaka. U kraæim crticama, èesto redakcijskim, èitaoci Behara su bili u prilici da se u osnovnim crtama upoznaju i sa historijatom pojedinih derviških redova (senusi i rufaije),27 te ponešto saznaju i o izumitelju štamparije Gutembergu28, i jednoj od najpoznatijih antièkih liènosti Aleksandru Makedonskom.29 Uredništvo lista je cijenilo ljude koji su pokazivali dužnu pažnju prema prošlosti. To se vidi i iz obavještenja èitaocima kada je dr. Talozi Zemaljskom muzeju u Sarajevu poklonio 20 pisama (dokumenata) koji datiraju iz XVI, XVII i XVIII stoljeæa.30 U pisanju historijskih radova, crtica, osvrta i prikaza javilo se ukupno jedanaest saradnika. Neki od njih su objavili po jedan do dva rada, a drugi znatno više. Oni su, iako daleko skromnije, slièno kao i književnici poèeli formirati kritièko pisanje prošlosti zasnovano na novom nauènom
16. Mustafa Imamoviæ, Studija o "kulturnom preporodu" kod Muslimana, Gledišta, XII/1971., 11-12, 1463 17. Rad je objavljen u 12 nastavaka sa povremenim prekidima u vremenskom periodu od 15.VI 1901. - 15. III 1902. 18. Rad je objavljen u 26 nastavaka tokom VI i VII godišta u vremenskom periodu od 1.V 1905. - 15. IV 1906. 19. Behar br. 7, god. IV, 1. VIII 1903., 103/4 20. Rad je objavljen u XXI nastavku tokom cijelog VII godišta, sa kraæim prekidima u vremenskom periodu od 1.V 1906. - 15. IV 1907. 21. Rad je objavljen u V nastavaka u VII godištu Behara u vremenskom periodu od 1. IX - 15. XI 1906. 22. Behar br. 1, god. VII, 1. V 1906. 7 - 8 23. Behar br. 3, god. IX, 15. VI 1908. 48 24. Rad je objavljen u dva nastavka u IX godištu lista, br. 10 i 11, 1. X - 15. X 1908.,153 i 174-176 25. Behar br. 1, god. IX, 15.V 1908., 15 26. Behar br. 10, god. IX, 1. X 1908. ,161/2 27. Behar br. 2, god. I, 15. V 1900., 33-35 28. Behar br. 5, god. I, 1.VII 1900., 83 29. Behar br. 18, god. VI, 15. I 1906., 278/9 30. Behar br. 4, god. VII 15. VI 1906., 46

110

poimanju historije. U narednim godinama i decenijama XX stoljeæa meðu saradnicima ovog lista mnogi su objavili brojne studije i radove iz historijske tematike, a neke je prerana smrt sprijeèila u tome. Takoðe su se pojedini saradnici Behara udaljili od pisanja povijesnih radova zbog profesionalnog okretanja prema politici. Gledajuæi u cjelini Behar je dao svoj doprinos ne samo na književnom, nego i na historijskom i kulturnohistorijskom polju. The works of Hamdija Kresevljakovic and ather historians in Behar In addition to the literary works, the Behar journal also published the works with topics from history in its eleven years of publication. These works included the papers by Alija Kadiæ The Main Events from the Islamic past, Muhamed Seid Serdareviæ The Short History of Islam, Abdulah Bušatliæ About Hasanaga Peæki, Fehim Spaho Panislamic Idea, Mehmed Spaho Gazi Husrevbeg-A Picture from the Bosnian Past, Osman Nuri Hadžiæ Safer's order, Milan Prelog The Slovenians in the Past and in the Present Time, Mirza Safvet Historian Anali and Rustem Pasha Skradinac, and many others. The Behar journal had altogether eleven authors who published their works on historical topics. Some of the works published there have continued to be of some interest for the historians as the example how certain event had been looked upon from that particular time. Their contribution to the Behar journal represented the beginning of critical thinking in the writing about the past and based on the new understanding of history. One of the Behar's contributors was the famous historian Hamdija Kreševljakoviæ. He appeared for the first time on the journal's pages but not as a historian but as a collector of popular lyrical songs (15) and one short story. His interest in history and its topics grew in the years and decades to come. He published hundreds of articles and many studies about the history of Bosnia and Herzegovina under the Ottoman rule. Due to his scholarly results and the esteem he had among the scientists, Hamdija Kreševljakoviæ was elected a corresponding member to the Yugoslav Academy of Arts and Sciences /JAZU/ in Zagreb in 1939. This was a great honor because he was the first of Moslem intellectuals ever to be elected into the JAZU.

111

112 .

Plan i program Darul-muallimina predviðao je da naukovanje u njemu traje tri godine. 72-89. Pedeset godina vakufske uprave u Bosni i Hercegovini. maja iste godine s jednom primjedbom: U nastavni plan treba unijeti i predmet metodika. godinu. da nadzire njihovu upravu i da izradi nove propise za upravu vakufima.Mahmud Traljiæ PRVI SVRŠENICI DARU-L-MUALLIMINA SURADNICI BEHARA Nepunih pet godina otkako je Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine osnovala Šerijatsku sudaèku školu 1887. Odluka sa obrazloženjem i molbom za odobrenje upuæena je Zemaljskoj vladi. 113 . vjeronauka. U Daru-l-muallimin æe se moæi upisati uèenici medresa. jer se smatra da su oni sposobni toliko da mogu nastaviti školovanje u Darul-mualliminu. 2. koji su završili arapsku gramatiku do Izhara i fikh do Multeke. Spomenica Šerijatske sudaèke škole u Sarajevu izdana prilikom pedesetogodišnjice ovoga zavoda (1887. raèun. u drugu 8 i u treæu 7 uèenika. edebijjat. jer bez toga nema govora o dobroj i uspješnoj nastavi. kalendar za 1933. str. inša. maternji jezik. odnosno Zemaljsko vakufsko ravnateljstvo. odnosno 13 sati. jer ni jedan zakljuèak nije mogao biti proveden bez suglasnosti Zemaljske vlade. Vid. godine1 za izobrazbu kandidata za zvanje Šerijatskih sudaca /kadija/. Odluka je donesena na sjednici Komisije u mjesecu martu 1891. koji su bili potrebni za novootvorene mektebi-ibtidaijje. tako da u sva tri razreda bude ukupno trideset uèenika.) 370 apsolvenata od kojih su 223 bili šerijatski suci. geometrija i gospodarstvo. godine je imenovala Privremeno vakufsko povjerenstvo. Vid. povijest. Prednost imaju uèenici Kuršumlije medrese i Hanikaha. imla. Sarajevo. . godine. neku vrstu uèiteljske škole za izobrazbu muallima. 1937. nego su živjeli kao privatnici (posjednici). koje je Zemaljska vakufska komisija poèela otvarati u pojedinim mjestima Bosne i Hercegovine. sa zadatkom da ustanovi i popiše sve vakufe u Bosni i Hercegovini.). i to iz razloga što je nas1. Zemaljska vakufska komisija2. Na suglasnost nije trebalo dugo èekati. prirodopis. a predavaæe se sljedeæi predmeti: nauka o Kur'anu. odnosno Zemaljsko vakufsko ravnateljstvo. dok 21 nije uopæe bilo u službi. Fehim Spaho. zemljopis. marta 1883. Šerijatsku sudaèku školu završilo je za njenih pedeset godina postojanja (1887. fizika. jer je Zemaljska vlada pozitivno odgovorila veæ 16. nauka o odgoju /ahlak/. donosi odluku da u Sarajevu otvori Daru-l-muallimin. kasnije nazvano Zemaljska vakufska komisija.-1937. rikæa. Raspored sati je udešen tako da nastava poèinje u 9 sati i traje do 12. a ostalih 147 bili su u drugim službama.-1937.Narodna uzdanica. Predviðeno je takoðer da se u prvu godinu primi 15. Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine 15.

oktobra do 1. nego je prvotno bilo odreðeno.4 Sveèano otvaranje prvog razreda i poèetak nastave obavljeni su 28. gdje su veæ u poèetku pokazali zavidan uspjeh. koji je bio otvoren u Sarajevu godine 1869. Uspjeh je iz godine u godinu bio bolji. jer do pokretanja Behara. godinu. na završni ispit izišlo ih je osam i svi su uspješno položili potrebne ispite. Naðene su prostorije u ruždijji na Bentbaši. kraæe prijevode s orijentalnih jezika i dr. Neki od njih su odmah u prvoj godini èasopisa poèeli u njemu objavljivati makar i sitnije priloge /narodne umotvorine: pjesme i pripovijetke/. pa je i broj uèenika u prvi razred priman u veæem broju. kalendar za 1942. Njih nije ipak bio mali broj. godine. 146. naroèito onim školovanim. U ovoj prilici spom3. Kad su prvi upisani uèenici na kraju svoje treæe i ujedno završne godine izašli na ispit. Edhem Mulabdiæ. Primljeno je njih 18. . Ibid. 5. Daru-l-muallimin (o pedesetogodišnjici osnivanja). u zgradi gdje je bio smješten i prvi Daru-l-muallimin. pa æe uèenici moæi pratiti i jednu i drugu nastavu. Ibid. 4. Postavljeno je i potrebno nastavno i drugo osoblje.-92. godine vršene su pripreme za otvaranje škole./. Bilo je i originalnih radova.5 Pojava Behara primljena je sa radošæu i ushiæenjem meðu muslimanima Bosne i Hercegovine. Interes za Daru-l-muallimin bio je iz godine u godinu veæi. godine. a treæe 42 uèenika. pa nije okonèao i ovo školovanje. str. koji su završili Daru-l-muallimin. godine. str. 144-145. ali mu je u meðuvremenu umro muderis. januara 1892. godina trajala je do mjeseca jula i bila je kraæa. Tako je veæ druge školske godine u prvi razred primljeno 34. kada je zatvoren. Prva školska 1891. U istoj zgradi radila je i novoosnovana Uèiteljska škola sve do 1890.3 U drugoj polovini 1891. narodnu frazeologiju. kao što je nabavljen i potreban inventar. Meðu te su spadali i mualimi.Narodna uzdanica. 143. Upisani su i uèenici u prvi razred. odmah po završetku Daru-l-muallimina njih sedam je bilo postavljeno za mualime na mektebi-ibtidaijjama. makar i u manjem broju. koliko se upisalo u prvi razred. Od njih 18. i radio do 1878. uspjeh je bio više nego zadovoljavajuæi. Jedan od njih je produžio školovanje u Šerijatskoj sudaèkoj školi. mjesto 15. str. 114 . koliko je planom bilo predviðeno. drugi je bio došao do idžazeta. jula. jedan je kasnije položio ispit za vjerouèitelja vjeronauke na srednjim školama. Meðutim.tava u medresama bila dvokratna: odmah po sabahu i iza ikindije. dok je normalno nastava trajala od 1. Treæe školske godine honorarno su veæ predavali pedagoške predmete profesori Uèiteljske škole u Sarajevu. veæ je šest generacija završilo ovu školu.

maja 1900. 2.Traljiæ.) štampao je Sufaru za prvi razred mektebi-ibtidaijja u Bosni i Hercegovini i èlanak Dvije-tri o sufari. kada je umro. Predavao je pored vjeronauke i arapski jezik na prvoj gimnaziji /ranije velikoj gimnaziji/ u Sarajevu. Glasniku Islamske vjerske zajednice.-1907. koji su završili školu do 1900. IV/1935. godine. godine. /Alija Nametak/. U rubrici Narodne umotvorine objavio je u V godini 2 i u VI 1 narodnu pripovijetku. Dopunska izdanja. br. 115 . U rubrici Narodne umotvorine u prvoj godini Behara objavio je u dva broja rad Iz narodne frazeologije. zatim u kalendaru Mekteb. Dukatar. a od 1914. istoèna pripovijetka. godine. II 1 i u VI 2 pripovijetke.7 3.5. istoèna narodna pripovijetka. Nametak je suraðivao još u mostarskim listovima Osvit i Zora. Prvo izdanje je izašlo 1906. godine. Kao posebne knjige Hajroviæ je štampao Male prièe i dosjetke za muslimansku mladež. Bio mualim do 1910. str. Služio prvo kao mualim. 1957. U prvoj godini kalendara Mekteb (1906. 144. str.. kalendaru Narodna uzdanica i 6.6 U prvom godištu Behara objavio je tri originalna èlanka /Nešto o postu. God. Bibliografija folklorne graðe u deset godišta Behara s indeksom motiva.Bilten Instituta za prouèavanje folklora u Sarajevu. zbog èega je biran za prvog predsjednika ovog Udruženja. I ovo djelo je doživjelo dva izdanja. O kurbanu/ i jednu arapsku narodnu pripovijetku /Darežljivost Džaferi Bermekije/.profesora vjeronauke na srednjim školama. Hafiz Mehmed Ali Dukatar. igrao je zapaženu ulogu. Druga posebno štampana knjiga je bila Glavna naèela islama /arebicom/. U drugoj godini ovog kalendara objavio je èlanak Zašto neka djeca neæe da idu u mekteb. U istom godištu štampao je i èlanak pod naslovom Aforizmi. 129. Seid M. Pod naslovom Narodna arapska pripovijetka objavio je u I godini 3. Osim Behara Hajroviæ je suraðivao u Tariku i Muallimu te kalendaru Mekteb. Sadekai-fitr i bajram. 1. Bio prvo mualim. u III 5.. Ove pripovijetke imale su i druge podnaslove /arapska narodna pripovijetka. Murat Hajroviæ.Islamski svijet.. tajnik muftijstva u Mostaru. Merhum hafiz Mehmed Ali-ef. 7. u IV 6 i u V 2/. istoènjaèka narodna pripovijetka/. pa u Novom Beharu. U Beharu je objavio u rubrici Male prièe i dosjetke dvadeset kraæih prièa /u I godini 7. godine. Umro je u Sarajevu 1935..injemo one svršenike Daru-l-muallimina. Kasnije položio pred komisijom u Ulema-medžlisu u Sarajevu posebni ispit za vjerouèitelja . godine. Prilikom osnivanja Udruženja imama i mualima Bosne i Hercegovine 1910. Sarajevo. a drugo 1913. to jest do pojave prvog broja Behara 1. Hasan Nametak. radio je u Sarajevu u Vakufskoj direkciji kao referent za mektebe. Od te godine pa do 1918.

aprila 1945. Ibid. Sarajevo. svaka posebno.. èetiri pod naslovom Narodna pripovijetka /u II godištu./1325. 132-133. godine. 10.10 6.Zborniku za narodni život i obièaje Južnih Slavena. po Hidžri/ objavio svoj Ilmihal na bosanskom jeziku. str. 116 . tri i III godištu jedna/. mart 1973. U Muslimanskoj biblioteci Muhameda Bekira Kalajdžiæa u Mostaru štampane su dvije knjige Hazima Muftiæa: Stambolski softa i Sadri-Azamova kæi i Pet velikih poklonstava. a drugi o poslovanju. što ih je izdala Matica Hrvatska. Merhum Hasan-ef. koji ima dva dijela.8 4. 9. Novi Behar. dva sa podnaslovom Islamska legenda mitologija /u VI godištu/. Svoj radni vijek je proveo u svojstvu šerijatskog suca.str. godine.-07. te kalendarima Mekteb. što ga izdaje Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti /Zagreb/. Muallim. godine. vjeronauèno djelo. koju je završio 1905. koje je kod nas duže vrijeme bilo udžbenik. Alija Nametak. koju je završio 1904. dok je jednu našu narodnu pripovijetku štampao u III godini lista. godine do 1930. pod naslovom Pripovijetka-proza dvije pripovijetke. Godine 1927. Umro je u Sarajevu 29. 35. a onda prešao u Vakufsku 8. Nametak. Gajret i Narodna uzdanica. /Mahmud Traljiæ/. bio tajnik Ulema-medžlisa u Sarajevu. Mahiniæ je u kalendaru Mekteb za godinu 1906. Alija Nametak. latinicom i æirilicom. Biser.. a treæe i èetvrto izdanje samo na bosanskom. Prijevod je doživio više izdanja. Obje knjige doživjele su po dva izdanja. koje je Nametak zapisao veæinom od svoje majke ustupio je svojevremeno Matici Hrvatskoj u Zagrebu. Po završetku Daru-l-muallimina i on se upisao u Šerijatsku sudaèku školu.M. arebicom. decembra 1957. Ibid. U Beharu je objavio 12 priloga: U rubrici Male prièe i dosjetke štampane su dvije prièe (u godištu I i VI).. u rubrici Narodne umotvorine objavljeno je šest priloga. Narodne pjesme.T. Prvo i drugo izdanje ima tekst uporedo na turskom i bosanskom jeziku.. godine. U Beharu. Od 1914. Hazim Muftiæ. str. Poslije završetka Daru-l-muallimina upisao se u Šerijatsku sudaèku školu. štampana je Mahiniæeva Arapska poèetnica. Umro je u Žepèu 15. Preveo je s turskog jezika Tuhfetu-l-ihvan.9 5. 132. a u II godištu dvije narodne pjesme. u godinama IV i V objavio u rubrici Narodne umotvorine dvije pripovijetke.Zemzem. odnosno priruènik u mektebima.M. Mustafa Islamoviæ. koje imaju podnaslove Arapska narodna pripovijetka i Narodna istoèna pripovijetka. Kratko vrijeme radio u šerijatskom sudu u Sarajevu. Ahmed Mahiniæ. Muftiæ je suraðivao još u listovima Gajret. prvi o vjerovanju. Neke od tih pjesama su objavljene u IX i X knjizi narodnih pjesama.

XXXIV/1971. 14. godine. Alija Nametak. Islamoviæ. objavio je nekoliko prièa u rubrici Male prièe i dosjetke. godine uprilièen jedan sastanak u cilju nastojanja da se nastavi sa izlaženjem Behara u obliku i sa sadržajem kakav je list imao u prvih šest godina njegova izlaženja.12 U vezi suradnje u Beharu spominjemo još dvojicu svršenika Darul-muallimina iz prve generacije njenih svršenika: Mustajbega Halilbašiæa i Abdul-fetaha Sadikoviæa. došlo je meðu prisutnim do razilaženja. Ibid. marta 1934. Književnoistorijska monografija. Ali kad je na red došao sadržaj lista. jedan izmeðu osam prvih svršenika Daru-l-muallimina.11 7. bio je pokrenuo ponovno izdavanje lista. tajnik Vakufske direkcije u Sarajevu. I on je po završetku Daru-l-muallimina nastavio školovanje u Šerijatskoj sudaèkoj školi. Tako je u toku 1912. Behar je polovinom 1910. Ibid. A to je period kad je urednik lista bio Edhem Mulabdiæ. U Beharu je objavio èetiri priloga: dvije prièe u rubrici Male prièe i dosjetke /III godište/ i dvije pripovijetke u rubrici Narodne umotvorine /V godište/.13 Kao što je poznato. Gradaècu i Foèi. Bilo je i dalje pokušaja da se list oživi. kakav bi trebao biti. šerijatskog suca u Bihaæu. Šefkija Karabdiæ. Jedan od zakljuèaka bi bio da su svi ovi suradnici odobravali dotadašnji naèin ureðivanja lista. Urednik Behara Edhem Mulabdiæ je pri kraju drugog godišta organizirao anketu meðu èitaocima i suradnicima Behara sa pitanjem: Treba li nam Behar? U odgovoru na ovo pitanje. kao i mnogi drugi. To je bio razlog da se list više ne pojavi. 1971.14 Interesantno je napomenuti da su svi navedeni suradnici Behara objavili svoje priloge u prvih šest godišta lista. Umro je u Sarajevu 2. zatim kao tajnik i konaèno kao pomoænik direktora. vatreno se zalaže da Behar nastavi izlaženje u redakciji Edhema Mulabdiæa i sa tematikom kakvu je i do sad imao. Prnjavoru. 549-551. Na tom sastanku je bio i Mustajbeg Halilbašiæ. godine prestao izlaziti. advokat i pisac.. str. nalazi se i pismo Abdul-fetaha Sadikoviæa. 117 . Umro je u Sarajevu 25. godine. br. Dr. 131. 446. I on. Fejzulah Hadžibajriæ. Sarajevo. Zakljuèak sastanka je bio jedinstven: Behar treba ponovo izdavati. a bilo ih je oko trideset. God. 9-10. str.direkciju u svojstvu kanceliste. 13. Ali poslije treæeg broja. 11. godine. ali bez uspjeha. Merhum Mustafa-ef. godina V. Behar. koju je završio 1905. U Beharu. Kao šerijatski sudac službovao je u Vlasenici. 12.aprila 1971. Behar definitivno prestaje izlaziti. a da kasnije naèin ureðivanja Behara i njegov smjer nisu odobravali. po navršetku svoje desete godine izlaženja.. Hamid Šahinoviæ. str.Glasnik VIS-a. 127. Muhsin Rizviæ. str.

Hasan Nametak and others/. which had been appointed by the Provincial Government of Bosnia and Herzegovina in 1883 with the task to register all the endowments /vakufs/. 118 . Mekteb calendar. godine u kojoj je i Behar poèeo izlaziti. godine. koji su završili ovu školu do 1900. established Darul-muallimin in 1891. Kako je u poèetku reèeno. Misbah. Muhamed Seid Serdareviæ. short stories. The school had three classes. In addition to the Behar journal.Meðu suradnicima Behara bilo je još svršenika Daru-l-muallimina / npr. Most of them became prominent in collecting and publishing of popular oral forms /songs. The Darul-muallimin graduates were later appointed to work as teachers in mektebi-ibtiadije. The Darul-muallimin graduates greeted the appearance of the Behar journal in 1900. and others. Murat Hajroviæ. Students from madrasahs were admitted into it. They were supposed to have already studied certain curricula in Arabic and other related Islamic disciplines. Some of them continued their education in the Sharia Law School in Sarajevo. Meðutim. The first graduates of Darul-Muallimin contributors to Behar The Provincial Endowment Commission for Bosnian and Herzegovina. This was the school meant to educate candidates for teachers /muallims/ in the newly opened schools /mektebi-ibtiadije/ which the Provincial Endowment Commission had also begun to open in some towns and settlements. referat obuhvata samo one. to oversee their administration and to propose new set of rules for their governance. as well as in translating from the Oriental languages. Some of them gave their contributions in the first year of the journal's appearance /Hafiz Mehmed Ali Dukatar. such as Muallim. They also published their original articles in the journal. Šemsudin Sarajliæ i dr. oni su završili Daru-l-muallimin poslije 1900. Tarik. they also contributed in other Moslem newspapers and journals. idiomatic expressions/. where they showed a success in their teaching.

koristio graðu iz Rajiæeve Istorije. horacijevski. on je u osnovi imao na umu "polzu" naroda srpskog.etiènost èovekovog življenja. velièajuæi staru srpsku državu i njene vladare. Sterija je nastojao da i na taj naèin prosveti i uèi svoje sunarodnike.kada sam autor reèe u predgovoru.. U sporednijim elementima Sterija se i stvaralaèki odnosi prema preuzetoj graði. narodne istorije i poezije. koja je po opštim svojstvima više melodrama nego tragedija. Popoviæa na drami polarizovao se u dva smera: prema prošlosti i prema savremenosti. Dok je za prvu. Bilo da je pisao komedije ili tragedije. kao i prezir prema nosiocima negativnih strasti: zlih intriga.. 1827. Oživljavajuæi u "žalosnim pozorjima" nacionalnu prošlost. kobne zablude i drugo/. a što je takoðe znaèajno.kako ih je nazivao. dakle. patriotske inspiracije Sterijine istorijske drame budile su u gledaocima i smisao za poštivanje ljudskih vrlina. Birao je veoma pogodne motive iz nacionalne istorije za dramsku obradu. pouku i "poleznu zabavu"../ imaju za temu kosovsku istoriju i mitologiju. pa i dramski elementi bili veæ unapred fiksirani i uoblièeni.. Umeo je da u ljudskom trajanju uoèi ono što vreme ne može da pohaba . koristio se graðom iz nacionalne prošlosti. 119 . kako je veæ priodavno utvrðeno u istoriji književnosti. "podražavajuæi gdigdi i slavnom g. odnosno prema tragediji i prema komediji. S. pomalo patetièno reèeno. S. Prve Sterijine drame /Nevinost ili Svetislav i Mileva. istièuæi kosovski mit i njegovu moralnu velièinu. Pored. one prelomne trenutke kada su padale krune i rušila se carstva. izdaje. sebiènosti i drugih poroka. ponešto menjajuæi i unoseæi neke detalje iz drugih pesama. Prikazujuæi obilato i razlièite negativnosti i sukobe u prošlim vremenima /borbe za vlast. vlastoljublja. sukobe zbog žena. naime.Vaso Milinèeviæ PROSVETITELJSKO-PREPORODNE DRAME J. 1828. Otuda su dramatièni.. BANA /POSEBNO MEJRIMA I HAJDUCI/ Rad J. Florijanu" . ugledao se i na Šekspirovog Magbeta. spajajuæi. spletke oko vladara. za Miloša Obiliæa Sterija se prvenstveno nadahnjivao narodnom poezijom i narodnom tradicijom. POPOVIÆA I M. i Miloš Obiliæ. takoreæi gotovi preuzeti iz kosovskih narodnih pesama. Sterija je budio utrnulu nacionalnu svest i u svojim sunarodnicima jaèao veru u bolju buduænost srpskog naroda i obnovljene srpske države upravo u ime te slavne prošlosti. Za tragedije ili "žalosna pozorja" .

jer je kneginja Milica morala dati najmlaðu æerku Milevu u Bajazitov harem/. moralistièko-didaktièki pasaži.. preuzet iz narodne poezije /u kojoj inaèe ima i svetlih izuzetaka objektivnog slikanja/. preko neke vrste danka u krvi Turcima. veæ je to proizilazilo iz dobro odabranog dramskog motiva koji je posebno "vozbuždavao" dušu pišèevih suvremenika. Takav model prikazivanja Turaka. u Beogradu. posebno prvo: melodramska sentimentalnost. Sterija se nakon desetogodišnje pauze ispunjene uspješnim komediografskim radom pono120 . vezana je za njene posledice. svi pozitivno i idealizovano prikazani. /Radnja Svetislava i Mileve više se posredno dotièe kosovske tragedije. iako su otuda proizašle i neke omaške upravo zbog nedovoljnog poznavanja te sredine. zajednièke su i mnoge slabosti kojima su optereæena ova poèetnièka dela. Zanimljivo je da je Sterija od dve verzije narodne pesme iz Vukove zbirke kao osnov za dramu odabrao onu èija se radnja dogaða u muslimanskoj sredini u gradu Janji /u drugoj verziji grad Budim se pominje kao središte dogaðaja prikazanih u pesmi/. biæe više-manje dominantan u svim literarnim delima u kojima je prikazivana tematika "gde su Turci pomešani". i gdi sveæa hristijanstva ne sija" (podvukao V. nagla i nedovoljno motivisana rešenja i dr. što nikako nije bio izraz njihove umetnièke vrednosti. uslovljene i nacionalnom pripadnošæu junaka. takoðe je nastala po motivu iz narodne pesme. Èini se da je mladi autor namerno u muslimansku sredinu smestio radnju svoje drame.. zajednièko je za obe drame da se u njima kao dramski junaci pojavljuju i Turci. a Srbi opet. Stvaranjem Teatra na Ðumruku 1841. I treæa Sterijina drama iz prvog perioda: Nesreæno supružestvo ili Nahod Simeun.Oba ova dela svojevremeno su imala veliki uspeh kod èitalaèke publike i pozorišnih gledalaca. po kojoj su Turci svi bez razlike negativno. obraðen edipovski motiv rodoskvrnuæa. Hteo je da poštedi hrišæansku. Nahoda. Inaèe. Naime. s tim što su najèešæe poistoveæivani Turci i Muslimani u pojedinim delima sve do našeg vremena. bez prave životne ubedljivosti i umetnièke punoæe koja bi odgovarala dramskom delu.). S obzirom na tematiku. napisana 1830. osim Vuka i njegovog posinka Negode iz Miloša Obiliæa. osim one globalne crno-bele karakterizacije. Pisac to doduše ne iskazuje direktno. veæ preko svoga junaka. M. I likovi su psihološki mahom jednostrano osvetljeni. Pretežno su nedovoljno izdiferencirani. odnosno srpsku sredinu od tako teškog greha kakav je rodoskvrnuæe. U drami je kao i u pesmi.. iz jedne njegove replike proizilazi da je upravo muslimanstvo uzrok neprirodnog greha i razlièitog varvarstva koji se sreæu u drami: "Svirepi ljudi i varvarski obièaji. gdi prosveštenija nema.

to je bio razlog da Sterija preradi ovo delo. Za osnovu drame poslužio mu je motiv poznate balade Predrag i Nenad. u kojima je pored motiva iz srpske istorije obraðivao i one iz bugarske i albanske. a ona mu uzvraæa ljubav. Pozorjem u pet dejstvija Ajduci. Turkinje. Èini se da stilska neujednaèenost u delu dolazi usled pišèevog kolebanja oko osnovne koncepcije u prikazivanju hajduka. junaci mahom o njima prièaju. Ono po èemu se Ajduci bitno razlikuju od prethodnih drama u kojima su se pojavljivali Turci... ponešto izmenio da bi ojaèao i opravdao dramski sukob. Otuda su s istom objektivnošæu prikazivani dramski likovi bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost.vo latio pisanja tragedija. Lahan. odnosno Muslimani. Ponešto je dodao. Zato za njega. Sterija se ponovo vratio narodnoj pesmi kao inspiraciji. harambaša Mileta ne haje za to veæ želi Zelidu za sebe po pravu jaèega. S obzirom da njegove poglede nisu delili onovremeni gledaoci i kritièari /drama je prikazana 1842. Štaviše glavna negativna liènost u delu je harambaša Mileta. Obrad gine od Miletine (bra121 . moralistu i prosvetitelja. /Prva verzija u rukopisu otkrivena je tek u naše dane/ Koncepcijska nedoslednost u gledanju na hajduke ogleda se i u ovoj preraðenoj verziji. Kao vaspitanik druge tradicije. a interesovao se i za rumunski jezik i prouèavao njegove veze sa slovenskim jezicima. hajduci nisu bili samo plemeniti vitezovi bez straha i mane. u Beogradu/. predstavljajuæi se kao pravi balkanski pisac.. Ajduci. Dok je Obrad zaljubljen u Zelidu. prikazan kao slavoljubiv. kao dramski junaci jeste to što je u njima izražena ideja o nacionalnoj i verskoj toleranciji izmeðu hrišæanstva i muslimanstva u ime viših humanistièkih vrednosti. To svakako umanjuje umetnièki domet ovoga pozorja. U tom cilju upliæe u dramsku radnju i jednu romantiènu ljubav izmeðu hajduka Obrada i pašine æerke Zelide. Vladislav. kadri "stiæi i uteæi i na strašnom mestu postojati". s obzirom da je pisao i o Grcima i njihovoj oslobodilaèkoj borbi. To potvrðuje i èinjenica da postoje dve verzije drame Ajduci. Sterija je instinktivno zazirao od narušavanja ustaljenog reda stvari /kako se vidi i u Lahanu/. veæ i ljudi koji krše ustaljene civilizacijske i društvene norme. U tom periodu nastala su njegova najzrelija dela: Smrt Stefana Deèanskog.. kako su obièno predstavljani u narodnoj poeziji i tradiciji u epskim krajevima. ljude izvan zakona. Skender-beg. Ni ovim obogaæenjem fabule nije mnogo pojaèan dramski sukob. a ne kao osvetnike Turcima i zatoèenike nacionalno-oslobodilaèke borbe. jer umesto radnje i akcije koji bi se odvijali na sceni... I ovde se meša i poistoveæuje termin Turèin i Musliman. U prvoj verziji pisac je na hajduke gledao više kao na razbojnike i pljaèkaše. razmetljiv i surov despot.

i svojom smræu na odreðen naèin moralno iskupljuje hajduke. obraza i vere?" Poštujuæi zadatu reè i obeæanje Obradu i hajduk Nenad æe spasti Zelidu od harambaše i vratiti je ocu. Andrija: Imaš li ti pameti. Da ovakav Sterijin odnos prema pripadnicima drugih naroda i vera nije bio sluèajan potvrðuje i njegova pesma Turci. objavljena 1855. možeš se sakriti.. Šuma je gusta. no ne pogodi ga. Harambašinoj amoralnosti pisac suprotstavlja razlog hajduka Stanka: "Šta je ajduk bez poštenja.tovljeve) ruke . tako se ne ajdukuje! Zbog svoga postupka Vitomir je bio osuðen na smrt od harambaše. milosrðe i dr. ili može biti za dušu. Andrija: Šta mi je do tvoje majke. Andrija: Ej. Hajduk Vitomir i po cenu sukoba s drugim hajducima zaštiæuje jednog Turèina koji ga u nevolji bratimi: Jedan Turèin beži.. /Hoæe da se otme/. Preko one glavice je selo. ima staru majku! Andrija: Zar nas nije rodila mati? /Oæe da se otrgne/. Kao i u nekim drugim delima Sterija nastoji da i u ovome afirmiše osveštane ljudske vrednosti kao što su poštenje. Vitomire? Vitomir: Ovo je mojoj majci za zdravlje. hajduci zajedno s harambašom poslušati Obradov apel izreèen na samrti. junaèe. I u njoj 122 . Nisu prihvatili harambašin razlog da "u ajduka nema ni brata ni sestre". kad se psine ubijaju. Andrija /dotrèi i zamane handžarom/: Šta stojiš.tek tada su otkrili da su braæa. dok æe prema pomalo didaktièkom završetku drame. nemoj mi glavu uzimati! Vitomir: Imaš li staru majku? Turèin: Imam. niti ikakvih obzira bilo prema kome. kao što svedoèi primer iz šeste pojave drugog èina. Vitomir: Pre æu ja poginuti nego on! Andrija: Je l' to lepo? Kome opraštaš? Turèinu! Vitomir: Pa i Turèin je èovek. da si mi triput po bogu brat. odreæi æe se hajduèije i vratiti se meðu ljude u normalan život. zadata reè. moj Vitomire. za njim trèi Andrija i izdaleka opali na njega. te ne ubijaš psa! Vitomir /uvati ga za ruku/: Nemoj. vera. slepa je od dve godine. koje su iznad verskih i nacionalnih razlika.. Vitomir: Beži onamo! /Pokazuje mu rukom/. ali ga njegovi drugovi ne htedoše ubiti. Vitomire! Turèin /pade pred njim/: A man. Andrija /iza pozorišta/: Drži ga.

II 123 . veæ su ona podjednako bila prisutna u prošlosti i sadašnjosti u svim sredinama i nije se moralo prikrivati ih: "Turèin što tovari. otima decu. Jer kad bi znali umno promatrati drevnost videli bi "Da srpskom krivicom srpska rasu se slava. Nit' porod. Ne zaboravimo ni to da je Sterija u svojim Rodoljupcima ispoljio izuzetnu kritiènost prema svojim sunarodnicima. Turaka. nit' gaðaj Turèina jedna. život huda od mravka huði.. pleni imanje. bez èuvstva dave i plene. Bezbožnik on je i zver. Pizaro bolji što je Evropljanin. nit' odelo razliku deli Zlotvorstvu svakojem srce je izvor i dom.." U završnim stihovima Sterija sažima svoje iskustvo preèišæeno i dogaðajima iz 1848/49. Španac obilno vraæa.. Tuð im je. zverma. Radine Mavre goni. Kad ti za posao kupuješ Crnce Sreæe otvaraš im dver. iznaæi zemlju. Oba po svetu seju jade.. nit' jezik. možda. pa nastavlja: Spusti strele. hvata. pesno. Pisac osuðuje i uobièajeni manir da se drugi okrivljuju za vlastitu zlu sudbinu i nedaæe koje su ih pratile u prošlosti. S njim zala kletiæ neæeš otrebiti èkalj. kad Turèin srodne ti guli? Isto Granada oku grozno pozorje nosi. pita Sterija ironièno. gde no izvire porok? Predel i narodi svi gipæu zloèinstvima svud. Uz èitavu galeriju negativnih likova iz njegove narodnosti. peku. Pisac zna i to da "I" varvar blagotom èesto trogava svojom" i buni se protiv toga što "Prosveta vešto ide zlosti ulepšat svoje". Polemièki istièe da zlodela nisu bila svojstvo samo jedne religije ili pojedinih naroda.. Nad živim ognjem žive kukavne peèe. npr.. On ne vidi nikakve razlike izmeðu Turèina Bajazita i Španca Pizara. Da li je. s tim što je taj Maðar i jedini lik maðarske narodnosti koji se javlja u Rodoljupcima." Istu misao još æe jednom istaæi i precizirati: "Strah li te. da su strasti ljudske izvor svih zala: Zašto se moriš. bez obzira na to gde se dešava.ovaj humanista strasno osuðuje svako varvarstvo. dok je Bajazit èedo Azije: Kad Turèin roblje prodaje na trgu. Jednako seku. Slièan motiv Sterija je obradio i u pesmi Izobraženiku. dao je i dva pozitivna: jednog Srbina i jednog Maðara. Srbe.

"pozorišno djelo u pet razdjela". Ban ide u red najplodnijih srpskih dramatièara starije epohe. Poreðen je èak i sa Šekspirom (što i nije bez osnova. Dodajemo da je Ban obavljao posebno važne politièke misije u burnim godinama 1848/49. na njega je budno motrila austrijska tajna policija. Car Lazar. Ostavio je zanimljivo svedoèanstvo o Njegošu kao liènosti i o njegovim politièkim pogledima u revoluciji. Mejrima se može okarakterisati kao nacionalno-romantièarska drama sa oslobodilaèkim akcentima. na Cetinje kod Njegoša. s motivom sliènim onome u Romeu i 124 . Posmatran iz današnje perspektive Ban se kao pisac gotovo ni u èemu ne može porediti sa svojim starijim savremenikom Sterijom. smatrajuæi ga "egzaltiranim Slovenom" i doslednim protivnikom Austrije. u ovom delu složene strukture više dominiraju emocionalni nego društveno-politièki akcenti. paradoksalno. Napisana 1849. godine i odjeci drugih društvenih i politièkih pokreta u južnoslovenskim pokrajinama. Knez Nikola Zrinski i dr. U njoj se prepoznaju i odjeci revolucionarnih dogaðaja iz 1848. Iako je zakoraèio u dvadeseti vek.). u nekim delima ga je plagirao i "popravljao". Ona je imala svoje centre u Istanbulu i Parizu. a objavljena 1851. Ipak. meðutim. u prvoj svojoj drami . kako je sam isticao). Ban je uživao glas znaèajnog dramatièara.-1903. Kralj Vukašin.I Matija Ban (1818. zahvaljujuæi prvenstveno svom politièkom.. Tokom pedesetih godina Ban je putovao po politièkom poslu i u Istanbul i u Pariz. delimièno na francuski i nemaèki. s tim što on podjednako pripada i hrvatskoj književnosti. Za to bi se moglo reæi da je Mejrima ponajpre tragedija ljubavi. melodrama Mejrima ili Bošnjaci. kada je kao emisar srpske Vlade putovao u više navrata u Sremske Karlovce kod patrijarha Rajaèiæa i drugih liènosti. poljski. Milijenko i Dobrila.Mejrima. u Zagreb kod bana Jelaèiæa. kao pisac nije se oslobodio klasicistièkoprosvetiteljskih manira i samo povremeno je dosezao do pravog romantièarskog iskaza i to.. Karakteristièno je za Banovo stvaralaštvo da najtrajnije književne kvalitete poseduje upravo njegov prvi dramski rad. radu. a ne književnom.. u kojoj preovlaðuju melodramski elementi. Sa svojih 13 drama i tragedija u stihu. Prevoðen je za života (i jedino tada) na strane jezike: ruski. U svom vremenu. kao i svojim vezama s èlanovima tajnog panslavistièkodemokratskog kluba poljske emigracije. što iznosi oko 40 hiljada stihova. kako se vidi iz arhivske graðe. i jedan punkt u Beogradu.) je pisao pesme i drame koje su za predmet obrade imale dogaðaje iz srpske. Na svim putovanjima. Smrt kneza Dobrosava. èeški. Jan Hus. hrvatske ili slovenske istorije (Mejrima.

politièke. inaèe prijatelj sa hrišæanskim prvakom Novakom. Oseæajuæi te promene neki od prvaka. Možemo reæi da je upravo ta objektivnost izrazita vrlina Banovog dela. i hrišæanina Živana. Ban je dobro uoèio da su bosanski muslimanski feudalci polovinom 19. Meðutim. kao i razlièita ogranièenja i predrasude kojima su optereæeni. Mejrima je dijelom i socijalna drama. veka oseæali da su u procepu izmeðu centralne turske (osmanske) vlasti i hrišæanske raje koja je poèinjala oslobodilaèke akcije i socijalne bune. Predstavlja objektivno njihove junaèke i etièke osobine. bez one karakteristiène primese crno-belog predstavljanja junaka uslovljenog njihovom nacionalnom pripadnošæu. da bi na kraju istovremeno dobili jedan epilog. prerušena. U uzroèno-poslediènoj vezi oni se vešto protkivaju. Impulsivna Mejrima. ubija. da bi predupredili dogaðaje. veæ žive liènosti. pod istim zvezdama. Nesumnjivo da je to bio jedan od razloga popularnosti ove drame kod suvremenika. misleæi da je Živan izneverio svoje obeæanje da æe doæi po nju i oteti je sa hajducima iz Osmanovih svatova. U koncipiranju njegovog lika èini se da se Ban oslanjao na Višnjiæevu pesmu Poèetak bune na dahije. Živanovim ocem. imajuæi na umu one proroèke reèi Starca Foèe Turcima. Publika je oseæala da likovi u drami nisu samo glasnogovornici i propagatori odreðenih ideja. ljudi koji iskreno pate i vole. Zapravo. koje Ban veoma objektivno slika. u njoj se prilièno spretno prepliæu dva toka: ljubavni i socijalno-politièki. èija je radnja lokalizovana u Visoko i okolinu. (Živanova zaruènica Ljubica je jedina nevina žrtva u drami koja strada bez ikakve svoje krivice) Najzad. ne mogavši da se pomiri s tim da Živan pripadne drugoj. Mejrima se sama otruje i umire u oèevom i Živanovom naruèju. vera je stavila nož izmeðu dva srca. smatrajuæi se izdanom u svojoj beskompromisnoj ljubavi. Mejrime. Takve poglede naroèito je zastupao Ali-paša. Mejrimin otac. Živanovu verenicu Ljubicu. Pod jednim podnebljem. pašine kæerke. Nacionalne. a potom spasava okrivljenog Živana za Ljubièinu smrt iz oèeve tamnice. socijalne i liène prilike takve su da do ostvarenja ljubavi i braka nikako ne može doæi. nastojali su da se raji popuste stege i nameti. ali su spremni i na liènu žrtvu za svoja ljubavna oseæanja. Tako Rustan-beg na savjetovanju kod Ali-paše kaže: 125 . zalažu se za svoj rod i veru.. Samosvest bosanskih muslimanskih prvaka iskazana je u drami u više replika. Suprotnosti izmeðu centralne osmanske vlasti i domaæih muslimanskih prvaka dolaze do izražaja u više scena i replika pojedinih liènosti. To bi bio osnovni siže drame.Juliji. jer on bez verskih i nacionalnih predrasuda slika muslimanske i hrišæanske likove..

Prije nego i glasa je bilo Tim osmanskim carima u svijetu. No od davnih imamo djedova. Više naša nego i careva. preko njih Ban slavi slobodu nacionalnu. slikama i poreðenjima i u metaforistiènijem. junaci drame. I Ban je smatrao Srbiju kao buduæi Pijemont osloboðenih i ujedinjenih južnoslovenskih naroda. odnosno zgusnutijem i aforistièkijem izražavanju. Svi pucaju od žestoke želje: Da bi tužnoj olakšali raji. Koj' god doðe. Naime. ovo prvo Banovo dramsko delo bilo je više od ostalih njegovih drama inspirisano narodnom poezijom. On se neposredno ruga carskim nizamlijama kao junacima i kao fizièki neuglednim pojavama. A ostave gole kosti nama. Banovi hajduci. Ban je pojedine misli. Valja istaæi da je Ban ujedno u drami hteo i da se Srbija afirmiše kao ustanièko jezgro južnoslovenskih pokrajina. Što imamo nije nam on dao. u duhu ideja iz Garšaninovog Naèertanija. A još više dod'jaše veziri. mi djelom.. ali i Njegoševim Gorskim vijencem. stavio u drukèi126 . al' i naša Bosna. èiji je plan inaèe bio poznat Banu kao aktivnom pristalici i saradniku Garšaninovom. odsjaji uticaja Gorskog vijenca oseæaju se u pojedinim reminiscencijama. Slièno je rezonovanje i jednog drugog prvaka. Svi promjene nekakve hoæe.. Durata. S ponosom istièe: Careva je. odnosno izreke iz Gorskog vijenca parafrazirao ili razvio. Al' sveca mi i pokusat æe ga. Da izjedu sami oni meso. romatiènije su i herojskije prikazani.. U slikanju te ustanièke atmosfere nacionalnog pokreta u krajevima pod turskom vlašæu. Veæ nam mnogo ti fermani carski. èime je inaèe oskudno i ovo Banovo delo.. ali i prirodnu (u Milutinovoj pesmi slavi se slobodan život u prirodi). A onamo sva im briga pusta. On gospodar imenom.Bog ubio travnièkog vezira! On je nama zameo to maslo. Inaèe. Zanimljivo je da su njegovi hajduci bliži onima iz narodne pesme nego što su to bili Sterijini.. Ban æe prikazati i hajduke. gori od preðašnjeg.. a pogotovo druge njegove drame.

. U drami je ipak malo mesta uzdignutih na nivo pravog dramatskog usijanja. Iako je oboma nam gorka: Ljubav srcu jest najdraža. na to što æe misliti i reæi njegova okolina. te savetuje Mejrimu da se kao i on pokori sudbini. 42-46) rezonuje o ljubavi i o Banovim junacima navijaèki pristrasno u korist "kršæana". Do nje vlada pravda i poštenje. rodbinu. I onda kada je piscu polazilo za rukom da ukreše pravu varnicu. roditelji i slièno: Živan: Istinu ti moram reæi. motivacijom postupka. umesto mirenja sa sudbom. ipak Sama ona ne vlada životom. do najtežeg zloèina. veru i poštenje"). ali bez dovoljno osnova u tekstu za takvu tvrdnju istièe. Živan se u svakom trenutku patetièno poziva na svoju veru.. Mejrima je. 1852. Mejrima. br. upravo hoæe da prkosi i sudbini i nebu. zanemariti sva druga etièka oseæanja (navodno æe "žrtvovati i oca. 127 . možda. ali to je posebna tema i ne bismo se više na tome zadržavali. odnosno njena ljubav. pokretaè je dramske radnje. Veber Tkalèeviæ u svojoj kritici o Mejrimi (Neven. smatra.. navodno prikazana kao posebno senzualna muslimanka koja æe radi zadovoljenja svoje èulne strasti. postizao je to više spoljašnjim elementima nego kontrastiranjem unutrašnjih. s èestim preokretima i iznenaðenjima. Živan se nevoljno veæ pomiri s nemilom stvarnošæu. da u njen lik utka celokupno ljudsko biæe sa svim njegovim protivreènostima od prave vrline i plemenitosti. ako ovo delo ubrojimo u romantièarski korpus. naprotiv. Odlikuje se dinamiènom radnjom. ne može nièim preokrenuti. kako se u nekim kritikama.. Razlika izmeðu Živana i Mejrime nije u tom što je ona. Mejro. ne uvek najbolje motivisanim. odnosno. kao prava romantièarska herojina. To se naroèito oèituje u nekim scenama u kojima bi Živan trebalo da dominira (Živan s Mejrimom u njenom vrtu ili s mrtvom Ljubicom na rukama). Uz Jakšiæevu Jelisavetu. Po Tkalèeviæu. Mejrima je po više osnova zanimljivo dramsko delo. Mejrima uopšte odskaèe od ostalih liènosti punijom karakterizacijom i realizmom delanja..ju situaciju. Tako A. najkompleksniji ženski lik u srpskoj romantièarskoj drami. koja se. Pisac je nastojao. odnosno psiholoških nužnosti. Ona. Pa to troje kad u sukob doðu Jaoh onom koji sukob snosi!. u dobroj meri je i uspeo u tome. Kod ovog Banovog junaka kao ljubavnika razum i celomudreno rezonovanje neprirodno potiskuju emocije i strast.

Poput Živana koncipiran je i Milijenko iz drame Dobrila i Milijenko. naravno. Dok Živan rezonuje i pametuje onda kada treba srce da zbori. da su Jovan Sterija Popoviæ i Matija Ban u ovim svojim komadima dali nov pravac istorijskim dramama u prikazivanju Turaka.. odnosno muslimana u srpskoj književnosti. Zbog toga je ova drama nailazila na otpor kod pozorišne publike. kritièar dopušta da je i krišæaninu Živanu sveta i ljubav. Nesumnjivo je. držeæi se više autentiènih istorijskih èinjenica nego narodne poezije i tradicije. ona je neke vrste istorijska melodrama. Tako je i Laza Kostiæ u polemici s Banom oko ove drame. poredeæi je s Romeom i Julijom. Otuda proistièu glavne razlike meðu njima.kaže ironièno Kostiæ. dakle. ovde nije reè o razlièitom shvatanju vere i ljubavi kod junaka razlièite vere nego o tome da je Živanov lik koncipiran u klasicistièko-prosvetiteljskom maniru. i kada se ne radi o liènostima razlièite nacionalnosti ili vere kao u Mejrimi.. Kostiæa književno-kritièkog žanra.). Za fenomen prikazivanja Turaka i muslimana u literaturi relevantni su i neki drugi tekstovi L. Na slièan naèin Ban je prikazivao Turke i u tragediji Car Lazar. ali "ljubav koja nije slijepa.buduæi da je Mejrimina ljubav "slepa".. koji se više cijeni nego zlatan pas". a Mejrimin u romantièarskom. To æe reæi da ne stradaju samo tragièni junaci nego i naèelo za koje se bore (ovde je to ljubav). "slepo je i sve. što se oko nje vrti (. zabacuje ju kad se ne slaže s poštenjem i dobrim glasom. s obzirom na isti motiv. U prvoj tragediji je. dok je po Tkalèeviæu "kršæaninu vjera najveæa svetinja. ta se devojka može zaista samo Dobrilom zvati" . Slièan je zapravo odnos i izmeðu Mejrime i Živana. po ukupnim osobenostima Banova Mejrima je više melodrama nego tragedija. Inaèe. Doduše. Jer Ban je i u drugim delima davao junake sliène Živanu. obratno: u njoj ginu nosioci tragiène krivice i odreðene strasti da bi naèelo u ime kojega stradaju postalo još blistavije i uzvišenije." I dalje: "Takvog šmokljana toliko ljubiti. zapazio i istakao da su Banovi muški ljubavnici smušeni i celomudreni: "U Bana se ljubavnici kaluðere. a i veæeg dela književne kritike iz ranijih vremena. preciznije. M.) Ljubav je njezina i osveta naizmjerna". a u Šekspira i kaluðeri ljubavnièe. Imam na 128 . Meðutim. Kritièar upravo tu navodnu slepoæu vidi kao glavne crte turske æudi (Podvukao V. Mejrima neæe da pretpostavi bilo koji drugi razlog svojoj strasnoj ljubavi i zato æe dragovoljno poæi u smrt. Kostiæ je dobro zapazio i to da "u Bana ne ginu samo ljubavnici. za koju æe sve žrtvovati". u njega gine i sama ljubav"..

Al' ti 129 . o tome niko ne sumnja. da Turèina i prezre i omrzne? On prikazuje Turèina kao nejunaka. koje bi preko sporenja došao do potpunije istine: -"Književni pesnik treba da izvadi iz narodne duše ono što je lepše. nego više iz prkosa.. ima lepša. "nosi zelene dolame". ne samo da nije tako žestoko kao u Zmajeve. kao i u svakog plemena. . da ga nikakav potonji književni pesnik nije lepše ožalio. Da u Turaka imaju i lepe crte. ali ne iz kakve "naèelne" mržnje. opet prema njemu. inaèe ne bi mogli osnovati veliko carstvo." Nastavljajuæi dalje raspravu o ovom problemu. Iako je Turèin u srpskoj narodnoj svesti poistoveæen sa prakrvnikom koji je razorio srpsku državu na Kosovu. "igra kolom uz kadune". da iznese srpskom narodu. ugodnija i ružnija strana.umu njegovu èuvenu monografiju o Jovanu Jovanoviæu Zmaju (objavljenu 1902. nego gotovo nikakva. mada je ujedno Kostiæ neke vidove Zmajeva pesništva veoma visoko vrednovao. Kraljeviæ Marko još je najosorniji na Turke. poredeæi ga afirmativno s najveæim svetskim pesnicima. I ko nije živeo s njima zna ih po èuvenju. I u Turèina. Pa ipak iz narodnih pesama ne izbija velika mržnja na Turke. "sve uz prkos. Kostiæ to èini u dijaloškoj formi. "Ore drumove". istièe Kostiæ. a ne ono što slabi narodni otpor prema krvniku.). a to se ne može samo kukanjem. a naporedo s tim baca drvlje i kamenje na njegovu muhamedovsku veru! Dakle. . Turci su junaci. suoèavajuæi argumente i kontraargumente izmeðu prièaoca i zamišljenog oponenta sagovornika. . Zmajeva mrzi Turèina najviše zbog njegove vere. Pa šta je našao Zmajeva da iznese svojim èitaocima. koja je inaèe bila doèekana s velikom odbojnošæu od srpske društvene i kulturne javnosti zbog Kostiæevog kritièkog odnosa prema Zmajevom stvaralaštvu. osvojiti Carigrad i doæi pod Beè. ima lice i nalièje. "pije uz ramazan vino".Ima ih dosta. Kostiæ zamera svom pesnièkom sadrugu što u pesmama ispoljava prekomernu i žestoku mržnju prema Turcima.. Svakom je svoja najlepša. a hoæe i da Srbin gleda na njega sa neke visine svoga mnogo veæeg junaštva. Analizirajuæi Zmajevu poznu zbirku Snohvatice iz aspekta pesnièkog i jezièkog ukusa i mere. nema ni u narodnoj poeziji takve mržnje kakva se sreæe u nekim Zmajevim pesmama: "Zaista je narodna pesma oplakala Kosovo. Recimo da je tako. a srpskom narodu ne možeš tako lako omrznuti junaka.A ne spominješ nedostatke u turskom plemenu. nego razigravanjem sve žešæe mržnje. Pesnikova želja treba da je .osvetiti Kosovo. Turska je vera muhamedovska.Lepo. O tome ne može biti reèi koja je vera lepša.

I u taj siromašni. da bi ukazao i na drugu vrstu preterivanja u istoj pesmi. "zaista ne suštastvenoj osobini". To je valjda jedini narod koji je osnovao veliko carstvo pa ga i sad još drži u tri sveta. iznose se i argumenti da i u narodnim pesmama ima dosta turskih reèi. srpskom. The Enlightenment and Revival Plays of Jovan Sterija Popoviæ and Matija Ban (Particularly Mejrima and Hajduci) Jovan Sterija Popoviæ polarized his work on drama into two directions: towards the past and towards the contemporary time." Slièno Kostiæu. and Ajduci /Outlaws/. ružni jezik bez književnosti. preko dijaloga. Zmajeva se upravo uljubio. to je turski jezik. Kostiæ se ironièno osvræe i na Zmajevu pesmu Marko i ðenðiviš derviš. i Vojislav Iliæ je u svojim polemièko-satiriènim pesmama ismejavao i ironizirao primitivnu turkofobiju u poeziji zakasnelih romantièara." Varirajuæi i dalje. na što dolazi odgovor da ne treba podržavati narodne pesme u toj sluèajnoj. Ni najveæi prijatelji turski nisu nikad mogli hvaliti turskog jezika.nedostaci. te mane. U njoj "Marko pogubi nekih sedamdeset po izboru Turaka. Samo je jedna njihova osobina koja se nametnula srpskom narodu. prepunu turskih reèi kojih nema ni u Vukovom reèniku. Uz tako mesto. Nesreæno supružestvo /Unhappy Marriage/. He glorified in them the old Serbian State and its rulers having emphasized the Kosovo Myth and its moral grandeur. s glavom u Jevropi. bezrazložno jezik. as he called them. trebalo bi zaista pridenuti zapis: "Ovo je šala! Ali tolika turkolalija ne pik ni u šali. nezgrapni. a voli im. nisu nametljive. Miloš Obiliæ. te tamnije strane. a Šarac mu dopadne rana". Sterija appears in his works as a humanist who condemns any barbarism wherever it may take place. or towards a tragedy and comedy. a zaista nije ni lepa ni udesna. dok je njegov otac Jovan Iliæ poetski afirmisao neke turske i istoènjaèke vrednosti. a njegov jezik nema gotovo nikakve književnosti. He points out that misdeeds are not the feature of one 130 . a "ni u Sarajevu nije ni jedna poznata". istièe Kostiæ. da mrzi Turke. He used the background from the national (ethnic) past for his tragedies or "sad theatrical pieces". uoèene protivreènosti u Zmajevoj poeziji. Sterija's most famous plays are Nevinost ili Svetislav i Milena //Innocence or Svetislav and Milena/. His goal was to incite the dormant national awareness and to strengthen the belief into better and brighter future among his compatriots. kao i svakom arijskom uhu sasvim nemili.

in the Serbian literature. who also exposed to ridicule the primitive Turkophobia. The best literary qualities can be found in his melodrama Mejrema or Bošnjaci /Meyrem or The Bosniaks/. Ban is one of the most prolific Serbian playwrights in the older period. These two authors criticized heavily the works of Jovan Jovanoviæ Zmaj. but he has earned his place equally in the Croatian literature. the motives of which have not always been dealt with in the best way available. One can find the similar standpoints in the works of Vojislav Iliæ and Laza Kostiæ. in this case the Ottoman Turks. There is no doubt that both Jovan Sterija Popoviæ and Matija Ban have given a brand new direction to the historical plays having presented the Turks. Matija Ban (1818-1903) also wrote poems and plays that had for its topics certain events from the Serbian. with frequent turns and surprises. and the total number of about 40.000 verses. "a work for theatre subdivided into five parts".people or religion only. but they are equally present in the past and current times in all countries. or the Moslems for that matter. Croatian or Slovenian history. 131 . It is a nationalist and romantic play with strong accents on the liberation. Its action is dynamic. With his 13 plays and tragedies.

132 .

još uvijek se nalazio u punoj životnoj snazi. uznose dostojanstvo pera. Samardžiæ R. od filologije do politièke publicistike. Bio je muzejski radnik. Podruèja ispitivanja. ipak. i simpatisao. koji je. Broj poslova koje je ovaj historièar obavio. sreæom.. Vrebala je opasnost osakaæene misli. profesor univerziteta i akademik. daleko više sklonosti i simpatija pokazivali za pero. na kojima se ogledao. Kad je 1941. prisutan gotovo u svakom znatnijem znanstvenom i književnom poduhvatu. Uza sve to. usprkos surovoj onovremenoj 1. da bi samo to za nekog drugog historièara znaèilo dobar životni bilans. od srednjovjekovne i tradicionalne književnosti do moderne literature. bliže sredini nego kraju svog stvaralaèkog puta. iako ni njeno historijski zadobijeno i potvrðeno mjesto nikako nije za potcjenjivanje.Boris Nileviæ O POGLEDIMA VLADIMIRA ÆOROVIÆA NA KNJIŽEVNO-KULTURNO I UMJETNIÈKO STVARANJE MUSLIMANA U BOSNI I HERCEGOVINI O VLADIMIRU ÆOROVIÆU (1885. Pisao je historijske rasprave zasnovane na podrobnoj analizi. Bilo kur'anski ajeti. veæinom objavljenih (Sveta Gora i Hilandar do šesnaestog veka. Pisao je stalno. a tokom historije islamske civilizacije mnogobrojni su spisatelji pišuæi naporedo o peru i sablji. gotovo je nesaglediv. arhivsku graðu i anonimno književno naslijeðe. Nekad je i previše brzo donosio suverene sudove o još dobro neistraženim mrtvim predjelima ljudskog djelovanja. prostrane sintetièke preglede i èlanke namijenjene najširoj publici. Beograd. na neki. dobrim dijelom veæ pripremljenih za štampu i posthumno. 246. bilo najstarija predanja. Prva knjiga. strasnik u radu. To se odnosi i na njegovo nepotpuno viðenje muslimanskog civilizacijskog kruga.. Æoroviæ je ostavio u rukopisu toliko spisa. iscrpne monografije. po nekoliko èasova dnevno. Objavljivao je stare pisce. Šantiæev naèin.) Vladimir Æoroviæ je bio nenarušive energije.-1941. godine nesreæno poginuo. nacionalni revolucionar. urednik èasopisa. kreæu se od prahistorijskih vremena do najnovije historije. austrijski sužanj.1 Današnji historièari znaju prebaciti Æoroviæu da je usljed velikog posla i stalne užurbanosti bio nedovoljno pažljiv i taèan u kritici izvora i èinjenica. Pisci srpske istorije. 1976. 133 .). Istorija Srba u tri knjige itd. Pogotovo je morao biti svjestan uloge pera koje je u islamu starije i uglednije od sablje.

po svojim ambicijama. Bosanci su predstavljali potpuni ostatak Srednjeg vijeka. Bogata izdavaèka djelatnost Islamske zajednice Jugoslavije. Beograd. bosanski Muslimani u stalnoj borbi sa centralnom vladom. kiæeno tako da izgleda kao da vrijedi tri careva grada. zaista. 12. Povrh toga. Imajuæi dobar dio svog prostora ispunjen ljudima koji su morali da napuštaju Slavoniju. Tanaskoviæ D. sa debelim zidovima kao kod starih zamkova i sa širokim i visokim ogradama. prvim reformatorom. jedan od najkonzervativnijih elemenata Turskog carstva. zlatom vezena odijela. Malo je tradicionalnih kultura u kojima je pisanoj rijeèi i uèenim ljudima narod sve do našeg vremena iskazivao i iskazuje tako iskreno i duboko poštovanje kao u islamskoj.2 O BOSANSKIM MUSLIMANIMA Bosanski Muslimani bili su. Hrvatsku. u èemu je bilo dosta feudalnih atavistièkih tradicija srednjeg vijeka. sve je to kazivalo koliko su oni živjeli u naslijeðu starih shvatanja i kako njih nije nimalo doticao 2. Bosanci nisu bili zadovoljni ni sultanom Selimom III. Stoga su od onoga dana. sa oružjem koje je. subota.sabljarskoj atmosferi što ih je okruživala. bili su usljed toga ozlovoljeni i uvijek spremni da se bore protiv svega hrišæanskog i tuðinskog.. oktobra 1990. bili su van sebe kad su vidjeli carigradske težnje da se popušta hrišæanima. Dalmaciju i najposlije Srbiju. Pero pre sablje. po svojim nepromijenjenim feudalnim tradicijama. otkako je pitanje reformi u Turskoj bilo stavljeno na dnevni red. u velikim borbama navikli su da se sa hrišæanima bore za pobjedu dina i turske stvari. 134 . po Æoroviæevom mišljenju.. dobili su u XIX stoljeæu kao neki naèelni i programski oblik. U akcijama i životu bosanskih Muslimana bilo je neèeg epskog i dosta viteškog. Liku. Nalazeæi se na krajnjoj zapadnoj granici ove imperije. Muslimanske kule i èardaci. 27. Politika. Povreðuje ih i to što je u Stambolu davno prošlo vrijeme u kojem su Bosanci vodili glavnu rijeè (znamenito XVI stoljeæe). Turski neuspjesi na raznim stranama tumaèeni su nesposobnošæu i pokvarenošæu stambolskih prvaka. i Bosanci su se opirali tome da ti nesposobni ljudi izdaju obavezne naredbe i za njihovu zemlju. Svojom smetenom politikom Turska je izgubila Srbiju i Grèku. njihova bogata. Njihova svojevoljnost i teško privikavanje na svaku disciplinu i ulaženje u suru. Oni vjeruju da vide opasnost bolje od Stambola. jer su hrišæanima bliži nego prijestonica. kao ni reformama novog sultana Mahmuta II. Njihova ponosita æud buni se protiv odredaba o èijoj umjesnosti niko ne pita i njih. po svojoj opštoj kulturi. Na primjer. od teške èohe i svile. pa se ne bi smjelo dozvoliti da izgubi i Bosnu.

godine. to ne osjeæamo potrebu za daljim stavljanjem napomena. unosio u svoje tvorevine i elemente nove kulture. Æoroviæ V. što su Bosna i Hercegovina jedine naše pokrajine.3 KNJIŽEVNOST U BOSNI I HERCEGOVINI I Književnost u Bosni i Hercegovini nikad nije bila izvan zajednice sa književnošæu Srba i Hrvata. to su Muslimani. sve je to bilo u zavisnosti od susjeda bilo na Istoku bilo na Zapadu. a svoje pjesme bilježe turskom azbukom. 135 . ilahija i kasida.4 II Kod srpsko-pravoslavnog naroda u Bosni i Hercegovini umjetnièke književnosti nije bilo. Beograd 1989. 85 (Kako je veæinu svojih pogleda o muslimanskom civilizacijskom krugu Vladimir Æoroviæ izložio u ovoj knjizi. Bosna i Hercegovina.. njene veze. koju je primio".onaj veliki duhovni preobražaj cijelog evropskog društva koji se vršio krajem XVIII i poèetkom XIX stoljeæa. 457458. jer èitatelj sve to može provjeriti u ovom djelu). reprint izdanje iz 1925. kazuje Æoroviæ. Veliki broj bosanskih 3.. Ali ta osobenost dolazi otud.. Istorija Jugoslavije. u kojima je ceo muslimanski elemenat naš i gde je on. na našem jeziku. njeni obrasci. Njeno pismo. ne napuštajuæi maternjeg jezika i veza sa ostalim delovima saplemenika. za to se javlja èitav niz bosanskih Muslimana koji pjevaju. Meðutim. koji su u "umetnoj poeziji stvorili nekoliko suvih pouènih pesama. a njihovi obrasci pobožne ilahije i pouène kaside. osjeæala se meðu bosanskim Muslimanima odavno. Svako ko je dolazio da mijenja taj utvrðeni tok historije. Èak ni jedan jedini pokret književni ne javlja se u Bosni samostalno. Mržnja na Osmanlije ili na Turkuše. Jedina osobenost bosanske književnosti.. njena opšta kultura. a u narodnoj èitav jedan tip zanimljivih epskih pesama i one slavne i po svojoj lirskoj intenzivnosti jedinstvene sevdalinke sa silinom pravog karasevdaha. Bosna je živjela svojim životom i htjela je pri tome da ostane. "da je tako nazovemo". U svojim umjetnièkim pjesmama oni nemaju dodira sa ostalom našom poezijom toga vremena kao što je imaju u narodnoj poeziji. Njegovi uèitelji su istoènjaèki pjesnici. bilo vlastodržac iz Stambola ili rajetin iz neke oblasti ispod Majevice ili Veleža smatran je kao neprijatelj. Beograd 1989. èak ni u tom obliku kao kod franjevaca. 4. godine. a poslije pokušaja nasilnog uvoðenja reformi pojaèala se u velikoj mjeri. Æoroviæ V. fototipsko izdanje iz 1933. kako su ih u Bosni zvali s osjetnim podsmijehom.

preraðuju i dopunjuju. pesnièko oseæanje gotovo potpuno nerazvijeno. a jedan dio je sa uspjehom ušao u tursku književnost.Muslimana obrazovao se na Istoku. najstariji od svih. radi dobitka Kandije) onda su im usklici primitivni. Jer æemo se paski klati? Hasan Kaimija. u kojoj ima ovo zanimljivo mesto: I mi smo ga pili. nego za istoène. Safvet-beg Bašagiæ pišuæi 136 . gdje je na vezirovu zapovijed udavljen. predstavnici te poezije kod nas nisu "ljudi veæe pesnièke vrednosti. Otud je onda sasvim razumljiv ovaj uticaj Istoka na bosansku muslimansku književnost. moramo napomenuti da su i neki od alhamijado pisaca. stih vrlo nesiguran. a u prvom redu za tursku književnost. kad daju oduška svom patriotskom oduševljenju (npr. Ostante se tutuna! Sejid Vehab Ilhamija iz Žepèa bio je buntovan duh protiv nesposobnosti i nesavjesnosti turskih pokrajinskih vlasti. iz XVII stoljeæa. Njih èitaju. Meðutim. opažanja naivna. iz prve polovine XVII stoljeæa. znalac istoènih jezika. uèe na pamet. On vidi propadanje i neminovni slom te ogorèeno klièe: Turèin nema amela. Sarajlija. Ali im je ipak popularnost velika. socijalnih i politièkih klonulosti u svom vremenu iskusili oštricu surove vlasti i ostali u uspomeni naroda kao plebejski tribuni. vrlo obrazovan. godine u Travniku. jedna mati Prvo bi nam valja znati. Meðutim. I u smradu bili Kao bogomili. istina ne za srpsku i hrvatsku književnost.. obraæa se svojim hrišæanskim sunarodnicima ovim svesnim i u ono doba rijetkim rijeèima: Otac jedan. Muhamed Hevaji iz Tuzle. ima dve politièko-patriotske pesme i jednu kasidu protiv duvana. Njegova stvaralaèka snaga vrlo je oskudna. ali je dobro znao istoène jezike-turski." Ono što su te poete kazivale nije uvijek samo od historijskog interesa. Kad daju pouke one su suve. da je u Bosni i Hercegovini kod Muslimana bilo dosta književnog interesa. a perspektive gotovo detinjaste. Æoroviæ navodi ovaj primjer. zbog svog liènog i pjesnièkog stava spram moralnih. narodni tribun.. Na 3000 raznih orijentalnih rukopisa ima danas u samom Sarajevu. Krivda pravdu zamela! Svoju veliku iskrenost ovaj poeta je platio glavom 1821. Treba naroèito istaæi. suviše neposredne i odveæ uèiteljske. ali "loš pesnik. arapski i perzijski.

nije bilo nikakvih tješnjih dodira. govori o nekima kao o talentima rjeðe vrste. da nisu èitali ni pratili rad svojih hrišæanskih susjeda. kao dva tragièna Moriæa. Njihove kuæe i njihove duše bile su zatvorene za one. Mnogo njegovih lica ušlo je u pesmu i oèuvalo tu o sebi ma po èemu zasluženi glas. apsolutno su samo jedan ogranak naše junaèke južnoslavenske poezije. kao Hadži Lojo ili kao toliko popularna Pembe Ajša". Kao što su se mnogi ljudi porijeklom iz Bosne vinuli do najviših vojnopolitièkih èasti i položaja. svojih elemenata. Takoðer. III Ipak. upada u oèi. koji su djelovali u istoj zemlji i meðu istim narodom. U suštini biæe dosta njihovog u onoj èistoj istoènjaèkoj senzualnosti izvesnih bosanskih pesama. za katolike je vrlo malo vjerovatno da su èitali srpske pisce. tako su se mnogi probili i u onovremenu intelektualnu elitu. Bogato i uvek raspoloženo Sarajevo ne samo da je volelo i negovalo pesmu. Èak se ne može utvrditi. Sva lirika èulnog sevdaha nosi i suviše obeležje sredina.o desetinama pisaca iz Bosne i Hercegovine u turskoj književnosti. nego je i stvaralo. gde strast govori na neobièno reèit naèin i gde je uzdržanost izvesnih naših pesama zamenjena obešæu posloviènih sarajevskih sumbul-udovica i beæara iz Novog Hana. lirska i epska. Epske muslimanske pjesme. meðutim. Kad se danas èitaju ili slušaju muslimanske narodne pjesme vidi se jasno da im je "fond èisto naš. to je neobièna 137 . Jedino što kod njih "odmah. Muslimanski elemenat je unošen i iz njihovih religijskih obièaja ili iz njihovih društvenih navika ili prema izvjesnim èiniocima njihove materijalne kulture. Vjerski strogo odijeljeni Bosanci su živjeli jedni pored drugih u uzajamnom dodiru samo pri poslu i na ulici. koji nisu njihove vjere i zakona. Samo od tog uticaja nisu mimoiðeni ni imuæniji onovremeni Srbi. u klasniènom trohejskom desetercu. studirajuæi i djelujuæi u velikim centrima islamskog svijeta. da li je pravoslavni svijet uopšte èitao Divkoviæa ili Margitiæa. a neki postali i vrhunski mislioci svoga vremena. Izmeðu ovih pisaca. To je narodna poezija. ima jedna vrsta književnosti. pogotovo vranjansko-èorbaðžijski svijet Bore Stankoviæa. na prvi pogled. gdje je oèigledno bilo uzajamnog doticaja izmeðu hrišæana i muslimana. sasvim sigurno. a da su muslimani u izvesnom pravcu pravili varijacije i unosili jedan deo. u kojima su se slagali novac i bogatstvo i s njima razbluda i neèista krv. Za Muslimane je. ponekad dosta primetan.

Junaèke pjesme kako hrišæanske. Otac kralja Nikole. da su držali posebne pjevaèe. mjesto oružja nosi drenovu batinu. Znameniti hercegovaèki vojvoda Bogdan Zimonjiæ lijepo je i sa uživanjem pjevao uz gusle.sa velikim natrpavanjem detalja i bez ogranièenja na izlaganje jednog dogaðaja ili jedne situacije". rado je pjevao o junacima svoga vremena i ostavio je iza sebe èitavu jednu zbirku epskih pjesama narodskog tipa. koja karakteriše dobar dio naše epske poezije. kao stari franaèki junaci. Najpopularniji je svakako Ðerðelez Alija. i Ilirskog pokreta s druge strane. naravno. Hrnjice i onog klasiènog Budaline Tala. osobito Muslimani sa Krajine i iz oblasti gdje su borbe sa ðaurima hrišæanima stalno na dnevnom redu.dužina pesama . sina Smail-age. Mandušiæem i Vukom Miæunoviæem. za koga se pretpostavlja da predstavlja smederevskog sandžaka Alibega.dosta èesto sa preko hiljadu stihova . nego da i sami postanu predmet njenog opjevavanja. Za neke begove u Hercegovini i u Bosni zna se. U muslimanskoj epskoj poeziji glavni su junaci. kad se haraju kule. koji. muslimanski pjevaèi Krajine pjevali su svoje epske pjesme uz gusle sa po dvije strune ili èak uz tamburu sa po dvije metalne žice. IV U XIX stoljeæu javljaju se kod bosanskih i hercegovaèkih književnih radnika neposredni uticaji djelovanja Vuka Karadžiæa i njegove škole s jedne. èije se ime i junaštvo mnogo spominje u drugoj polovini XV stoljeæa. Senjanina Tadije. Mejdansko doba Jankoviæa. presreæu svatovi. U Karadžiæevim tradicijama poèela je književnost i kod nekih Muslimana. Na književnost uputio je Mehmed-bega poznati Vukov sljedbenik Vuk 138 . Tu je oèita namjera da pjesma bude što punija i slikovitija. Smiljaniæa na jednoj strani. a na drugoj Mustaj-bega Lièkog. tako i muslimanske. Slièno je stanje i u Hercegovini i Crnoj Gori sa Bajom Pivljaninom. vojvoda Mirko Petroviæ. Za Dedagu Èengiæa. Za razliku od hercegovaèkih i crnogorskih gusala sa po jednom strunom. govori se da je uvijek iza veèere tražio od svog pjevaèa po neku junaèku pjesmu. turski èinovnik po Hercegovini i kasnije dugo vremena naèelnik sarajev-ski. Poznato je da su uz gusle osim pjevaèa od zanata i slijepaca pjevali vrlo èesto i najugledniji junaci i tadašnji aristokratski sloj. odvodi roblje. nesumnjivo iz osjeæanja potrebe ne samo da uživaju u pjesmi. Ovaj tip muslimanske epske pjesme naroèito je karakteristièan za Bosansku krajinu. Muslimani. Prvi književnik tog pravca bio je Mehmed-beg Kapetanoviæ. Krug junaka muslimanske epske pjesme dosta je velik. s uživanjem opisuju tu hajduèiju na granici. bez obzira na onu smišljenu sažetost.

do 1914. veliku zbirku poslovica. Èini nam se da je Æoroviæ ipak potcijenio Kapetanoviæev skupljaèki posao. godine. M. Mehmed-beg je objavio 1887. Š. kad su uslovi za rad postali nešto lakši i opšta bezbjednost bolja i kad su se razvile neposredne i vrlo žive stalne veze sa književnim pokretima iz Beograda i Novog Sada s jedne. Dalmacije i Vojvodine. Hadžiomerspahiæ i drugi. .1876. a sedamdesetih godina osnovana je mala franjevaèka štamparija. a od 1896. objavljeno je Istoèno blago. prvo pravo književno središte u zemlji nije postalo Sarajevo nego Mostar. U njoj razvija svoj talenat Aleksa Šantiæ. a Zagreba s druge strane. da tek izazove širi književni interes u Bosni i Hercegovini. "da se jugoslovenski svijet bar u nekoliko upozna sa istoènom književnosti". koji su stvorili i uèvrstili nove veze i znatno doprinjeli da se proširi dotadašnji vidokrug bosanske književnosti. ali sa malo razumijevanja za poslove ove vrste. Nekoliko godina kasnije. a Jovan Duèiæ saopštava jednu kratku narodnu prièu. Iza Okupacije književni rad kod Muslimana stade za izvjesno vrijeme. Austrijska okupacija Bosne i Hercegovine dovela je u ove zemlje velik broj èinovnika iz Hrvatske. koji je do tada jedva postojao. E. List je pokrenut oèigledno s namjerom. Dž. godine svoje Narodno blago.Vrèeviæ. Tu je nizao svoje pouène stihove Musliman Omer Humo. Prvi književni list koji se pokrenuo u Bosni sa veæim znaèajem bila je Bosanska Vila u Sarajevu. sa velikom graðom. kao na primjer S. Ugljen. koja je izlazila gotovo tri decenije: od 1885. 1896. godine javlja se u Mostaru èitav niz novih lica koji 139 . kad je Kapetanoviæ bio tamo kajmekam (1874. Slovenije. radili su taj skupljaèki posao uzgred i u manjoj mjeri nego Mehmed-beg Kapetanoviæ. Sarajliæ. Od 1890. Osman Ðikiæ i Avdo Karabegoviæ Hasanbegov. U ovom èasopisu je poèeo da pjeva i ulazi u književnost i Petar Koèiæ.1900. U Mostaru je šezdesetih godina bio pokrenut tursko-srpski list Neretva. Ona se pojavila kao organ sarajevskog srpskog uèiteljskog zbora. pored pravoslavnih. Meðutim.). M. . Vilin saradnik je i Svetozar Æoroviæ. . V Prava književnost javila se u Bosni i Hercegovini tek koncem XIX stoljeæa. Oko Vile se brzo okupio i èitav krug mladih pisaca iz Bosne i Hercegovine. Kurt. koji su poèeli slièan rad. izbor iz istoènjaèkih spisa. Kulinoviæ. koji je bio austrijski konzularni èinovnik u Trebinju u vremenu. U njemu su. E. djelovali i muslimani i franjevci. dok katolièki svijet dobi novog maha. Ostali Muslimani. anegdota i nekoliko popularnijih pjesama.

Interesanto je da je najveæi dio ovih pisaca svoje književne obrasce našao kod srpskih i hrvatskih pisaca XIX stoljeæa. ovom literatnom krugu prilaze i Muslimani i mladi Osman Ðikiæ je meðu njima jedno od najmilijih i najèasnijih imena. javila su se u Mostaru dva opoziciona lista: muslimanski Musavat (1906. napustio Mostar i otišao na studije u Ženevu. Po Æoroviæevom. gonjen od vlasti. Skender Kulenoviæ i drugi. da su ti književnici bili bez talenta. Najposlije. Riza-bega Kapetanoviæa. Od 1900. poèela borba za èisto politièke i graðanske slobode. U samoj Šantiæevoj familiji pored Alekse pjesništvom su se zanimala i njegova dva brata. Zanimljivo je. koji je štampan 140 .kušaju sreæu u književnosti. èak. pokazuje ipak drugu sliku ovog muslimanskog književnog stvaralaštva. Mushina Rizviæa. sem Stake Skenderove u Sarajevu. za razliku od svojih prethodnika. da mnogi od njih nisu uneli ni mnogo novih motiva. poèev od prof. mada su neki od njih poznavali i naroèito studirali arapsku. Avdo Karabegoviæ Hasanbegov ostavlja svoje pjesme u amanet mostarskim prijateljima. Ipak.). Mak Dizdar. Kraj XIX i poèetak XX stoljeæa donio je srpskoj i hrvatskoj književnosti èitav jedan niz muslimanskih pisaca iz Bosne i Hercegovine: Safvet-bega Bašagiæa. godine. Æoroviæ ih je nabrojao na èetrdeset. književni interes javlja se i kod žena. ni novih problema iz svoje muslimanske književno dotle malo poznato i gotovo nimalo iskorišæavane sredine. bile potpuno van tih zanimanja. Behar. dvojicu Avda Karabegoviæa. Musu Æazima Æatiæa. ni novih tipova. Osmana Hadžiæa. Kad je. kada je rad ove grupe u naponu i kad daju djela od nesumnjive vrijednosti. poslije okonèanja borbe za crkveno-školsku autonomiju. Edhema Mulabdiæa. taj mu se niz još i poveæava. Štaviše. Osmana Ðikiæa. Na samrti. Hivzija Bjelevca i još neke.) i srpski Narod (1907. Modrièanin. koji je još 1899. U oba su živo sudjelovali i mostarski književnici osim Jovana Duèiæa. a da ni jedan od njih nema nekih jaèih istoènjaèkih uticaja. do 1914. Bliži dodir sa književnim svijetom materinske rijeèi i vaspitanje u narodnoj školi uèinili su da ovi muslimanski pisci. jaèeg književnog talenta nije imao nijedan "od njih i njihov rad ima više književno-historijski nego umjetnièki znaèaj. sumnjamo da bi se kasnije svakako i pod njihovim uplivom pojavili i Meša Selimoviæ. njihova književna shvatanja i sredstva književnog izraza suviše pokazuju uticaj škole iz koje su izašla". perzijsku i tursku književnost. koje su do tada. godine. sud kasnijih književnih historièara. I Muslimani su imali svoje književne listove. ostadoše u krugu svojih sunarodnika i svoje prirodne sredine. Meðutim.

Srpski pisci nisu u njemu saraðivali. Oživio je i sistem kapetanija duž svih granica ovog ejaleta. služio dosta otvoreno antisrpskoj propagandi i u mnogom je kriv za trovanje uzajamnih odnošaja u zemlji". Na pomolu je provincijalizacija psihe i mentaliteta u posvemašnjem nepovjerenju i oprezu. Poðimo od ishoda Beèkog rata (1683. To æe ujedno znaèiti i sve jaèe evropsko-hrišæansko i orijentalno-islamsko civilizacijsko zaoštravanje nakon dva stoljeæa prilièno tolerantnog života. kao pograniène provincije evropskog dijela Turskog carstva. važnost Bosanskog pašaluka. a drugi. Èini nam se da je ovdje Æoroviæ trebao dublje sagledati dramu jednog naroda èiji je jedan dio postao dijasporan.pašaluk prema Austriji i Mletaèkoj republici. jer æe se preko nje braniti oronula anakrono-feudalna Imperija od sve jaèeg nadiranja evropskog kapitalizma. Bosanskom pašaluku. Istanbul je namijenio ulogu osmanlijske Sparte na ovim prostorima.1699.) sjeverne i sjeverozapadne granice Bosanskog ejaleta postale su ujedno i granice Osmanskog carstva prema sve agresivnijim evropskim hrišæanskim rivalskim državama Austriji i Mlecima. kontemplativnosti i statiènosti. Buduæi da je ovaj pašaluk postao bedem . pokušavao sebe naæi u totalno promijenjenim uslovima. Kao zemlja prenaseljena vojskom.samo latinicom. Odlukom Sremsko . Bosna je poèela dobijati onu fizionomiju sa kojom je ušla u novije doba svoje historije. Porta je u ovim vremenima posebno raèunala na pomoæ muslimanskog stanovništva. Za Bosnu i Hercegovinu on je znaèio poèetak historijske faze za koju se u njenoj povijesti može kazati da je najkomplikovanija sa stanovišta globalnih meðunarodnih odnosa u èijem se središtu našla i u pogledu unutrašnjih zbivanja. izlazio je u Sarajevu od 1900. Meðutim. do 1910. a anarhiène privredne i vojno-politièke prilike u Pašaluku optereæene su masovnim dolaskom muslimanskog svijeta iz krajeva koje je Austrija osvojila u ovom ratu. A putu do sebe trebalo je vremena. sve do utvrðenog koridora na rijeci Savi. naglašenom ksenofobijom i snažnim inatom. U pitanju je tragizam koji traje dva stoljeæa. . godine i imao je uz "izvesne panislamske tendencije uglavnom hrvatski karakter. zapala u tragizam sljedeæih dvjesta godina. ureðujuæi puteve i podižuæi mnogobrojne tvrðave od granice prema Boki Kotorskoj i Dubrovniku. kako-tako. turska uprava mu je posvetila mnogo pažnje. ovim je Bosna kao granièni dio jednog Carstva u dekadansi. Zbog svega toga Bosnu su 141 . po ureðivanju dosta slièan Bosanskoj Vili. kao najisturenijoj provinciji Turskog carstva. List je. Poslije Karlovaèkog mira. postala je još veæa.karlovaèkog mira (1699.

potpuno u staroj tradiciji XVII . Vrijedi napomenuti kao dosta neobiènu stvar. jedan još 1912. U martu 1918. a nastava je trajala po dvije-tri godine. Æ. Nešto su djela pojedinih domaæih muslimanskih pisaca E. U njima je prevladavala vjerska nastava. U školama je bilo vrlo malo pomoænih sredstava za izvoðenje nastave. mektebi. koje djeca nisu nimalo razumijevala. Škole su bile pripravne. naroèito malo za predmete šireg kulturnog znaèaja: historiju. Muslimanska žena. KULTURNE PRILIKE I Muslimanske škole u Bosni bile su i ostale. književnost. H. Muliæa i drugih. uglavnom. koji je štampan u oba pisma. zemljopis. da su u Sarajevu izlazila dva lista. èesto sa mahinalnim uèenjem napamet èitavih arapskih sura iz Kur'ana. bili pisani srpskohrvatskim. gdje su djeca pretežno uèila o vjeri. mali interes Muslimana za knjigu i velike promjene te posljednje ratne godine. Uèitelji. dosta primitivne i loše. godine raspisalo je uredništvo Bisera poziv i za osnivanje jedne "Matice muslimanske". godine. U Gajretu se to naroèito osjetilo nakon smrti Osmana Ðikiæa. ali su štampani arapskim slovima. Osnovnim 142 . Æatiæa. Bjelevca. Da se opet vratimo Æoroviæu. kad je. niti su uvijek odgovarali kulturnom nivou i potrebama bosanskih Muslimana. kojoj bi bila dužnost da. Tarik i Mualim. krenuo je Osman Ðikiæ Gajret. list ostao da donosi rðav prijevod Ibzenove Nore i naivne odjeke Nièeova Zaratustre kod sarajevskih književnih poèetaka. U ovoj biblioteci objavljeno je na 20 raznih knjiga. M. H. koji su. Protiv Behara. nedovoljno spremni za svoj posao. izdaje knjige za narod u islamskom duhu.XVIII stoljeæa. nisu dali da se ta namjera provede u djelo. pored školskog rada i drugim. bez imalo razmišljanja. bili su bijedno plaæeni i bavili su se.zaobišle moderne ideje toga vremena poèev od prosvjeæenog apsolutizma Josipa II pa do novog duha svjetovne kulture koju je nosila Napoleonova Francuska. Mulabdiæa." Književni prilozi i u Beharu i u Gajretu nisu bili od veæe vrijednosti. istina. po uzoru Matice srpske i hrvatske. Malo prije Prvog svjetskog rata pokrenut je u Mostaru panislamski Biser i s njim u vezi Muslimanska biblioteka. Meðutim. i slièno. da mu suzbije "štetni uticaj. Panislamizam i Evropa (prevod s arapskog). èesto ponižavajuæim poslovima. a glavni je fond èitav niz prijevoda s turskog jezika kao Borba polumjeseca i krsta.

koja se istakla svojim talentom. a umro je kao èinovnik u Bosni (1650. koji je živio u XVI stoljeæu. Ne samo da nije bilo nauènih zavoda koji bi pomagali i tražili prouèavanje. II Znanstvenog rada u Bosni bilo je relativno malo. asketu i junaka. Kao jedno od najboljih Prušèakovih djela smatra se spis o turskoj državi. "najpopularniji Bošnjak meðu turskim piscima". živio je nešto preko petnaest godina u Carigradu. napisan na arapskom jeziku.) hvaljeni turski hronièar Peèevi (Ibrahim-paša Alajbegoviæ) koji je napisao historiju Turske od poèetka vladanja Sulejmana Velièanstvenog do kraja Murata IV (1520.školama odgovarale su ruždije. "Strogi asketa nije trpio svirke ni pjesme bojeæi se da mu ne razdraži živce". uèenog bogoslovskog pisca i komentatora. on je. koji su u tom smislu èinjeni.). Nedostajala je prije svega potpuna lièna bezbjednost. bilo u književnosti bilo u znanosti. a manji broj ostajao je u zemlji osuðen na sve tegobe. kazuje Bašagiæ.1707. napadajuæi derviške opsenare. koji su djelovali u zemlji. po izrièitoj želji sultana Muhameda III. gdje je postao nastavnik i vrlo cijenjen komentator. djelovala je ponajviše u Stambolu. Veæina Bosanaca Muslimana.-1640. razne istoènjaèke tekstove. da je Turcima dala najboljeg i najvještijeg komentatora i tumaèa perzijskih klasika.). Na njegova predavanja "jatomice su dolazili" slušatelji i izvan njegove škole. U medresama uèile su softe (bogoslovi). u srcu Turskog carstva. nego nije bilo pravih moguænosti ni za privatni znanstveni rad. držeæi postove. bio živi primjer svojih teorija. Noseæi mjesto košulje kostrijet. u tradiciji levantinskih vjerskih radnika." Meðu drugim. Po roditeljima je porijeklom Bosanac. osobito na putovanjima. Muslimani spominju Hasana Kafiju iz Prusca (umro 1616. jer je znao priroðenom vještinom 143 .). a u daru-l-mualiminu mualimi (uèitelji). Sve do austrijske okupacije 1878. Mostarac Mustafa Ejuboviæ poznat pod imenom Šeh Jujo (1650. rodom iz sarajevske okoline. On je. sav se predao svojim vjerskim razmatranjima. ponajviše na turskom jeziku. a potom i potrebni interes sredine za takve stvari. Meðu prvima Muslimani hvale naroèito nekog Sudiju. "Bosna se može ponositi. a èineæi dobro objema rukama. Jedini pokušaji. to je historiografski rad male braæe u XVIII stoljeæu i nastojanje uleme kod Muslimana da tumaèe i prouèavaju. godine nedostajali su osnovni uslovi za to. Temelji mudrosti o ureðenju svijeta. a preraðen na turski. koje nedovoljno razvijene pokrajinske sredine stvaraju ljudima željnim rada na širim osnovama.

pouèno-politièki list sa dosta zanimljivim sadržajem. Mostar. UMJETNOST U BOSNI I Dolazak Osmanlija u Bosnu i Hercegovinu donio je zemlji nov graðevinski polet.). Rekli bismo da je ova misao i Hercegovca Æoroviæa do smrti držala. godine i obratio je na sebe. nisu uspjela da svojim radom oèuvaju neki naroèito dostojan pomen. pokrenuo je Mehmed Šaæir Kurtæehajiæ. Banja Luka. Nakon dvije godine. U XIX stoljeæu od "izvesne je važnosti" Sarajlija Salih Muvekit. koje je pokrenuo. maja 1866. Glavna mjesta Bosne i Hercegovine: Sarajevo. na neki svoj naèin. sa jakim zamahom i plodnom stvaralaèkom energijom. Prvi broj ovog lista izašao je 16. 1868.djelo osmanlijske komunikacione tehnike. Kraj svog života Mustafa je proveo kao mostarski muftija. Turska XV i XVI stoljeæa je bila država u naponu svoje snage. "da vjetar Svemilostivoga dolazi od Hercegovine". kojih. jeste malo remek. godine. Travnik u najboljem svom djelu njihova su tvorevina. sasvim prirodno. Cvjetnik. podignuta 1566. prve u èitavoj Bosni i Hercegovini poslije starih srpskih kaluðerskih štamparija u Goraždu i Mileševu iz prve polovine XVI stoljeæa. III Vezirstvo Topal Osman-paše donijelo je Bosni osjetan napredak.i govornièkim darom razložiti najteža temata". bijaše i kupovina vilajetske štamparije u Sarajevu 1866. Uz štampariju pokrenut je i službeni nedeljni list Bosna. Osmanlije podižu iz malih ili davno zapuštenih sredina èitave nove i jake gradove. On je nastavio Isa-begovo podizanje Sarajeva i stvorio ubrzo od njega jedan od najljepših gradova èitave zemlje i cijelog 144 . sa arapskim i æirilskim slovima. opštu pažnju. U narodu je ovaj list zbog svoje boje nazvan žutim. na turskom i srpskom. Meðu ostalim stvarima. sa jednim jedinim smjelim i visokim lukom iznad Neretve. To je bio prvi list takve vrste u Bosni i zanimljiv znak nekih novih pokušaja. godine. Druga lica. koji je dao podiæi Mehmed-paša Sokoloviæ 1571. po Æoroviæevom mišljenju nema mnogo. autor jedne hronièarske historije Bosne od dolaska Turaka. Tako je od interesa i znameniti most preko Drine u Višegradu. godine. na žuækastom papiru u Sarajevu. Najvažnija liènost u lokalnoj historiji Sarajeva jeste Gazi Husrevbeg (umro 1541. Mostarska kamena æuprija. nalazeæi.

Karakteristièno je. U njoj se pribira sumnja. koje su pobožni Muslimani. Kasnije. a mnogo drveta èesto vrlo vještog drvoreza po tavanicama. na oèitu štetu znanosti. sa naroèitim razumijevanjem za potrebe svojih zemljaka. èitava Bosna i Hercegovina pune su dosta lijepo izraðenih èesama. Što se više išlo novijem vremenu prilike su po Tursku postajale sve nepovoljnije i otud je onda potpuno razumljivo što je umjetnièki interes bivao iz dana u dan sve slabiji. kada Osmanska carevina poèinje da opada. Velike zamisli su sve rjeðe. da su ostale nepopravljene i mnoge od džamija. vrlo trezvena. 145 . podizali sebi za dušu. Bosna je èesto napadana i kao sve ugrožene pograniène oblasti. musandarama unutra. karakteristièni tip visokog šimlom pokrivenog krova s polja. na primjer. Bosna nije više polazna taèka za dalja osvajanja. Šta li bi tek danas kazao? Dobar dio tipa bosanske begovske kuæe je orijentalnog porijekla.zapadnog dijela Osmanskog carstva. Zraène divanhane sa mnogo svjetlosti i prozora. Musliman je volio kuæu. Husrev-beg je dao sazidati onu impozantnu Begovu džamiju. Ne samo da kasnija stoljeæa ne stvaraju ni jedan novi grad. Te graðevine pomalo ali "osetno išèezavaju i kroz koju godinu nove studije doæi æe možda prekasno i na nedovoljan materijal". igde. daju tim begovskim kuæama nešto osobeno i otmjeno i lijepo u isto vrijeme. nego u njima oèevidno propadaju i stari. on veæ nosi obilježje dekadencije. veli Æoroviæ. puno namještenih æoškova i izboèina. da je podizanje èesama veæa zadužbina od podizanja samih bogomolja. Otud svuda bašæe sa mnogo zelenila. bademi). Osobito to važi za muslimansku ženu koja nije uèestvovala u javnom životu. Postoji èak tvrdnja kod Muslimana. Pored toga. a stvorena djela sve trošnija. Ona postaje utoèište potisnutih. najljepšu sve do danas u cijeloj Bosni i Hercegovini. ozlojeðenost i uzajamno nepovjerenje. ukoliko nije jedan veliki logor. koje je popalio u svom pustošenju Sarajeva princ Eugen Savojski. nosi u svom djelanju osobine privremenosti i nesigurnosti. Stoga su i željeli da kuæu naprave što prijatnijom. haremluci sa gustim mušebcima. Ukoliko ga i ima. tog graðevinskog poleta pomalo nestaje. Prouèavanje arhitekture muslimanskih kuæa po varošima i èardaka po selima nije. Podizanjem mnogih graðevina digao je Husrev-beg Sarajevo mimo sva druga mjesta svog upravnog podruèja i obezbijedio mu glavno mjesto za èitav niz stoljeæa. na žalost. od XVI stoljeæa. Ponegdje su kuæe nad samom vodom ili bar sa malim vodenim kanalima kroz avliju. struèno utvrðivano kako treba. cvijeæa i naroèito njegovanog drveæa (sevlije.

Da je meðu tim glumcima bilo i naših ljudi jasno pokazuju njihova imena. glumaèki zanat osjetno propada i sve više dolazi u redove Cigana. from philology to the political journalism. Dana 12. ali da ne izvode svojih igara. da predstavljaèima pokloni 300 aspri. decembra 1522. Poslije pada moæne bosanske vlastele. piše:"Oto poslah moje glumce Radoja Vukosaliæa z družbom na vaše svetce. u èemu se sastojao cio njihov rad. ko je saèinjavao njihovu publiku i kakav je ukus bio u ove. He worked in museums. Meðutim. Zanimljivo je da je Republika tom prilikom odluèila. U XV stoljeæu. danas nam nije ništa bliže poznato.II Æoroviæ je dotakao i pozorišni život osmansko-turske Bosne. He published old authors. His areas of academic and scholarly research varied from the prehistoric times to the most recent history. U Srednjem vijeku. On the Views of Vladimir Æoroviæ about the Literary and Cultural and Artistic Work by the Moslems in Bosnia and Herzegovina Vladimir Æoroviæ (1885-1941) had an enormous amount of energy. neka nam ste veseli. do pada Bosne pod Osmanlije. gdje su sve nalazili uzore." Od XVI stoljeæa javljaju se i turski glumci sa svojim Karaðozom. he served his sentence in the Austro-Hungarian prisons. gdje uskoro postaje jedno od najpogrdnijih zanimanja. he was a nationalist revolutionary. Na žalost. godine rješavalo se u Dubrovniku da se daruje Turèin Zembaša i njegovi drugovi. koje im je preporuèio susjedni hercegovaèki sandžakbeg. large synthetic reviews and articles intended for the wide general public. he was University professor and academi146 . to je èinjenica da su ti glumci imali kao pravu svoju dužnost da služe za uveseljavanje svojih gospodara. Jedino što se može s prilièno sigurnosti reæi. postojala je umjetnost pojedinih vještaka i njihovih manjih ili veæih grupa. Ali-beg. The number of activities that this historian has undertaken cannot even be listed. ako nije bilo prave pozorišne umjetnosti. He wrote historical disputes based on the laborious analysis. archival records and anonymous literary heritage. šta su predstavljali ti glumci. naroèito poslije XVI stoljeæa. šaljuæi svoje glumce u Dubrovnik. rich and detailed monographs. Pavloviæa zemlji gospodar. pozorišne umjetnosti nije bilo ni u daleko razvijenijim kulturnim sredinama nego što je Bosna. He was a passionate person in his work. from the medieval and traditional to the most modern literatures.

There are not so many traditional cultures where people have paid such a sincere and deep respect to the written word and the learned people as it had happened in the Islamic culture.cian. in the manner of Aleksa Šantiæ. which is considered to be older and more prominent than a sword. His thought was in danger of becoming crippled. He must have been aware of the role of pen in Islam. In the course of the Islamic civilization. This can also refer to his incomplete view of the Moslem civilization circle. although the role of the sword should not be underestimated once it had gained and confirmed its importance in history. Sometimes he reached sovereign conclusions about dead areas of human activities that have not been thoroughly or sufficiently examined. Either the Qur'anic verses /ayets/or the oldest traditions had given the dignity of pen the highest place. Despite the cruel atmosphere of sword prevailing they used to live in. and was present in almost any scientific or literary undertaking of considerable proportions. 147 . They attribute it to his large amount of work and constant haste. Current historians can criticize Æoroviæ that he had not always been careful and correct enough in his criticism of sources and facts. the editor of journals. he showed some sympathies towards it. many writers have written simultaneously about the pen and the sword. these writers showed more sympathies and inclination to the pen than to the sword. Nevertheless.

148 .

u njihovu se istinitost vjeruje. nego naprotiv vjerovanjem u Božja i svetaèka èuda nastoje. Posmatrana sa književno-teorijskog stanovišta usmena predanja o šehitima149 . uspostaviti red i harmoniju. Stil im je drukèiji od stila predanja" (M. èetiri glavne vrste su: etiološka. koja. Kako su predmet ovog referata vjerska predanja o šehitima. ali folklorizirane usmenim prenošenjem. zadržaæu se za trenutak na definiciji vjerskih predanja: "To su prièanja nastala prema apokrifima ili srednjovjekovnim svetaèkim hagiografijama. donijeti skrušeno smirenje.Vlajko Palavestra USMENA PREDANJA O ŠEHITIMA I NJIHOVIM GROBOVIMA Na našem skupu je veæ bilo. kao jednog od prvih muslimanskih kulturnih èasopisa. Zagreb 1975. historijska. posebno Behara. èiji se doprinos u predstavljanju muslimanskog usmenog stvaralaštva u Bosni i Hercegovini ne može zaobiæi. u toku vremena može mijenjati. mitološka ili demonološka predanja. definisanje koje je uvijek u zavisnosti od konkretnih historijskih i kulturnih sredina. na žalost. uz pomoæ svojih fantastiènih iluzija (. vezanim uz crkve i svetišta. Prema Propovoj podjeli. te legende ili vjerska predanja. knjiške. Osnovna inspiracija predanja je ljudsko susretanje sa izvanrednim i neobiènim. 131-132).. Boškoviæ-Stulli. riješiti nadnaravnim putem životne nesklade i nepravde. gotovo ne nalazimo na objavljenim stranicama Behara. a nadam se da æe još biti govora o dobu preporoda u bosansko-muslimanskoj književnosti i kulturi. ali je njihov unutrašnji iskaz razlièit od predaje. Ovaj referat posveæujem usmenim narodnim predanjima. po porijeklu. dok se vjerovanje u istinitost i saznajni karakter predanja.. Poput mitoloških predanja sadrže i legende element èudesnoga. znaèajnog književno-preporodnog èasopisa Muslimana u Bosni i Hercegovini s poèetka XX vijeka. str. Usmena predanja su svojevrsna hibridna forma s umjetnièkim i životnim funkcijama i javljaju se u tri osnovna naèina iskazivanja (kratko saopštenje. uloga i znaèaj tadašnjih èasopisa i listova. Usmena književnost kao umjetnost rijeèi. dakle.). Ona odgovaraju stanovitim èovjekovim psihièkim funkcijama. Usmena predanja se mogu razdvajati po tematskim. memorat. Rasvijetljeni su odreðeni aspekti tog kulturnog procesa. èesto su lokalno vezane. one ne izazivaju jezu i ne unose disharmoniju u život. Njihove nadnaravne pojave nisu magijski-straviène. funkcionalnim i drugim mjerilima. ali te funkcije same nisu dovoljne za definisanje usmenih predanja. kao kriterij za njihovo definisanje. fabulat).

1927. 1982. pored ostalih. B. U Bosni i Hercegovini gotovo da nema starijeg muslimanskog groblja za koje usmeno predanje ne tvrdi da su tu. i 1928. Poznato je da su ova predanja uobièajena i vrlo rasprostranjena u Turskoj i na Bliskom istoku. I. novinari i drugi: od Fejze Èavkiæa (Banja Luka 1903. nauènici. Tu pretpostavku potvrðuju zapisi i zabilješke te objavljena folklorna graða od kraja XIX vijeka. Ova usmena predanja su redovno ukrašena natprirodnim motivom o kefaloforiji. junaèki se neko vrijeme borio i sa odsjeèenom glavom došao na ovo mjesto. sahranjeni i turski ratnici . bosanskohercegovaèki sakupljaèi su postepeno bogatili fond graðe o usmenim predanjima u Bosni i Hercegovini i svojim 150 . èiji je grob na Obhoði takoðe mjesto hodoèašæa Sarajlija. koji je "pao kao šehit u službi carskog pješaka. ovo je turbe poèivalište muèenika (šehid). šehit iz doba Fetha".). keramete. Sejfudin-ef.. Da je u muslimanskoj usmenoj tradiciji Bosne i Hercegovine motiv odavno bio poznat svjedoèi jedinstven kronogram u turbetu na groblju u Kozarcu iz XVIII vijeka: "Bože. Godina 1125 (1713)". Dobrotvor ovog djela je plemeniti kapetan Kozarca Mehmed-beg. gospodaru svjetova. 1908. kada se u sakupljanje i objavljivanje usmenih predanja ukljuèuju obrazovani pojedinci. Bejtiæa i drugih do danas.) do S. Èajkanoviæa i M. stilski uglavnom nerazvijene i šture informacije. U popisu se doduše ne navodi motiv kefaloforije.0. Varatanoviæa. Neka se za njega zauzme Božiji vjerovjesnik (Muhammed). tzv. inaèe veoma èest. H. studenti. Filipoviæa (Beograd.kefaloforima su kratke.1951. Sarajevo. POF XXXI/1981. Kreševljakoviæa (Sarajevo 1927. osvajanja Bosne 1463. godine u popisu sarajevskih evlija i njihovih grobova kao kultnih mjesta (A. Bože. a grob mu je mjesto hodoèašæa". U popisu su spomenuti Kizil Veli-Dede. "Man carries his head under his arm".Bejtiæ. godine. kao i u šehite-kefalofore u bosanskohercegovaèkom muslimanskom stvaralaštvu registrovana su i oko 1832.).4. M. Allah ga je uèinio znakom svoje moæi. Traljiæa. Islamska epigrafija III. pokopan kraj Musale. kao i "glasoviti Mustafa-aga Èorbadžija. str. poznata su u Irskoj i Italiji. njihove nadnaravne moæi ili èuda. (M. R.šehiti koji su izginuli u vrijeme Fetha. Hadžijahiæa. Neka je svaka hvala Allahu. a nose meðunarodnu oznaku F 511. Kemure (Sarajevo. primi od nas ovo dobro djelo u ime svih muèenika (šehida) i našeg vjerovjesnika Muhammeda. str. Prema objavljenoj graði i meðunarodnom indeksu motiva.). M. što nikako ne mora znaèiti da Sarajlijama i anonimnom sastavljaèu popisa ovaj motiv nije bio poznat. 111-121). ðaci. uèitelji. 42-43) Islamska religijska vjerovanja u evlije. Mujezinoviæ. èija je funkcija da saopštavaju sadržaje iz religijskih uvjerenja naroda. Kadiæa i A.

. te stavio na kamen koji se istog èasa pretvorio u sarkofag u kome poèiva sveèevo mrtvo tijelo. osobito varoške. Susreæemo ga u starijim životopisima svetitelja . 5159). Sv. ratnicima .muèenika (Ursus i Viktor. Elisiju je. banjaluèka balada o potopnici Bisernazi.kefaloforima. npr. po legendi koja je zabilježena u njegovu životopisu. str. sahranjeni po starim muslimanskim seoskim grobljima. Regula i Regulus Elifius iz Tula. Maglajliæ (Prilozi prouèavanju usmene književnosti na stranicama èasopisa Novi behar. balada o vješanju hodže Kusture i o pogibiji Hifzi-bega -umišiæa). nakon èega je svetac-muèenik uzeo glavu u obje ruke i praæen anðelima odnio je na brdo. Veæina gazija i šehita. 151 . Muslimanska historijsko-religijska predanja o bogougodnicima i muèenicima .. variraju u rasponu od prièanja o stvarnim historijskim liènostima do predanja o anonimnim pojedincima sa natprirodnim osobinama. Kršæanska legenda o svetom Domniusu (splitskom sv.sakupljanjem i istraživanjem stvarali osnovu za savremena zakljuèivanja. kako tradicija kaže. Pored poznatih usmenih predanja o šehitima. koje su primili Božjom voljom ili nekom drugom natprirodnom mistiènom silom.kefaloroforima i evlijama. legendarni Krk bin Kul-aga. 196) i M. Justinijan je svoju odsjeèenu glavu nosio do morske obale i dalje preko mora sve do luke. osobito onih što su. kao žrtve ljubomore i spletke (npr. braæa šehiti sa Šehitluka u Banjoj Luci i mnogi drugi. u Bosni i Hercegovini su poznate i poetske forme istog i sliènog sadržaja: "Obeležavanje šehita kao muèenika koji naknadno dobija oprost od Boga javlja se u nekoliko izrazito uspelih balada". trojica braæe šehita iz okoline Vranduka. a na što su skrenuli pažnju H. šejh Jujo (Mustafa Ejuboviæ) iz Mostara i brojni drugi pravednici koje spominje muslimanska religijska tradicija u Bosni i Hercegovini. brojne lokalne sredine. str. anonimni su i nepoznati pojedinci. takvi su nekolicina sarajevskih šehita i evlija. šehita i gazija za koje se ponekad mogu naæi potvrde u historijskoj graði. Sv. Karakteristièan motiv nošenja vlastite odsjeèene glave poznat je ranokršæanskoj tradiciji zapadne Evrope. prozna i poetska. S druge strane. takoðe odsjeèena glava. u osnovi istog sižejnog tipa u kojima se govori na jednoj strani o šehitima. pamte imena svojih evlija. šehit kefalofor iz istoène Bosne. Gemulus iz Gana i drugi). Banja Luka 1989. U usmenoj muslimanskoj tradici poznate su dakle i registrovane dvije književne kategorije. Krnjeviæ (Usmene balade. Takvi su. a na drugoj (poetskoj) o muèenicima koji su život izgubili nevini. sve do groblja u kome je sahranjen. Dujmu) kaže da je on nakon pogubljenja nosio svoju odsjeèenu glavu preko rijeke. Putevi 6. stolaèka balada o Mehmed-agi Šehiæu.

: Psychologie der Legende. nakon propasti Bosne 1463. itd. èasopis Behar propustio priliku da nas prije devedeset godina.koja od tada nosi njegovo ime. godine. poznata je Krajivskom. ali se veæ sada može pretpostaviti da su religijska prièanja o muèenicima. u èemu je znaèajnu ulogu nesumnjivo odigrala islamska ulema po novoosnovanim varošima. u okolini Bara. njihove tekije i zavije po gradovima i selima Bosne i Hercegovine (upor. ostaje zamagljeno u tami vremena. Æehajiæ: Derviški redovi u jugoslovenskim zemljama. je prema legendi je stajao bez glave još èitav sat. koga su kod Bajona posijekli Mauri 900. pri èemu se ne smije iskljuèiti moguæi uticaj ranijih kršæanskih vjerskih kazivanja. Na crnogorskom podruèju. 122123).). Bez opsežnih i detaljnih istraživanja teško je zakljuèiti odakle se mogu širiti motiv o muèenicima koji u ruci nose svoje odsjeèene glave do mjesta vjeènog poèivališta. H. kršæanstvo i islam. a posebno brojni derviši. godine. koji je takoðe nosio svoju odsjeèenu glavu. sv. Freiburg. Podruèje koje se za sada može naslutiti je oblast drevnog Bliskog istoka. kao da je živ. Placidus iz Disentisa je nosio svoju glavu do manastira u marami koju je isprosio od neke pralje. pogotovo o onima koja su vjerskog karaktera. Dž. Sv.. u kojoj su roðene dvije velike svjetske religije. 152 . sv. nastala iz zajednièkog ljudskog sna o Božijoj pravdi za sve nedužne žrtve i pravednike. obogati višeznaènim sadržajima brojnih usmenih predanja. kakva su prièanja o šehitima kefaloforima i njihovim grobovima u Bosni i Hercegovini. u nekom naselju glavu odsijekli razbojnici (Vandali) i on je glavu nosio u rukama stotinu koraka daleko. str. Hilarianus je oprao svoju odsjeèenu glavu u izvoru koji je provrio na mjestu njegova smaknuæa. njegove kulture i tumaèenju njegove suštine. Sarajevo. palim za vjeru i svoja vjerska ubjeðenja. 1986. nadbiskup Ruana Leo. koje su u doba bosanske samostalnosti u narod mogli unositi franjevaèki misionari i drugi propovjednici te s druge strane. u širenju islama. a zatim je u pratnji anðela odnio svoju glavu do mjesta na kome je pokopan. (upor. Gunter. 1949. Postojanje motiva o kefaloforiji u muslimanskim vjerskim predanjima Bosne i Hercegovine može se objasniti dvojako: masovnim prihvatanjem islama od strane kršæanskih starosjedilaca. te vojnici i trgovci. Heleriusu su na ostrvu Jersey. Da li su neki stariji religijski slojevi odigrali ulogu u njegovom nastanku. Sa žaljenjem moram konstatovati da je i pored svoje nesumnjivo znaèajne uloge u književno-kulturnom preporodu Muslimana Bosne i Hercegovine.

or medieval biographies of saints (hagiographies). historical. They were the shahids who lost their lives in the time of Sultan Mehmed el-Fatih (the Conqueror) during his conquest of Bosnia in 1463. They are often bound to local situations. but they assumed certain folklore features in the process of oral transmission from one generation to another. a memort and a fabulat). There are four fundamental types of tradition: etiological. This does not mean that has no been such tales in the traditions of other people. cephalophori and their tombs in Bosnia and Herzegovina. mythological. whereas the belief in truthfulness and the cognitive character of tradition. such as the stories of shahids. particularly those of religious character. he has fought bravely for a while and he has come with his head cut off to this place". It appears in three basic manners of narration (a short summary. in addition to the others. as a criterion for their determination. can be changed in the course of time..The Oral Tradition about Shahids and their Graves Behar. the Ottoman Turkish warriors had been buried.) Numerous local communities remember the names of their "good men" (evliyas).. and we are going to speak about them in this paper. The basic inspiration of tradition can be seen in a human meeting with extraordinary and unusual. We give as an illustration here a chronogram from a tombstone (tourbet) from the cemetery at Kozarac from 18th century: "Dear Lord. their origin came from books. An oral tradition is a peculiar hybrid form with artistic and living functions. The religious traditions are tales that have been made after apocrypha. this is the cemetery where the martyrs found their final rest. and legends or religious traditions. but their internal expression differs from the tradition. as well as the other journals from the revival period failed. They contain the elements of miraculous. to enrich us ninety years ago with the multiple meaning articles about numerous oral traditions. People tend to believe in their truth. fallen warriors for the faith (shahids) and the brave ones (gaziyas). In Bosnia and Herzegovina one can hardly find an older Moslem cemetery without the oral tradition attached to it that claimed that in that place. They were connected to churches and the places of worship. May Allah make him the sign of its power. One can find some confirmations about them in the historical 153 . unfortunately. Therefore.

sources. 154 .

ova je pjesma. L knjiga. epska pjesma prelazi i spaja prostore. Naprimjer.-1932. i sandžaèkog prostora dospjela do Istanbula i Izmira. Muslimanska epika pratila je èesta selenja stanovništva. knj.30-52. ili posebno sa muslimanskom epskom pjesmom. i vrijeme. nošena kao blago duhovnog biæa. stoljeæa. Zagreb.1 Tada epski život biješe još jedinstven sa realnim. I Epska pjesma duhovna je tvorevina koja se ne zaustavlja u lokalitetu prvog oblikovanja. do poèetka 20. O migracionom kretanju u južnoslavenskoj epici. trajnije i složenije od historijskog. od kojih je meðu najstarijim zbi-rka Erlangenskog rukopisa. nacionalno-otrežnjavalaèku i prosvjetiteljsku zadaæu i snagu. razraðen je u nizu muslimanskih epskih pjesama. putovanja u godinama 1930. Neodoljivom snagom usmenog trajanja.. 1951. odisejski motiv povratka muža iz višegodišnjeg sužanjstva na svadbu žene. Migracija stanovništva povezana je sa migracijom epskih motiva i trajanjem epske pjesme. posebno muslimanskoj. 41. 1. ETIÈKA I STRUKTURNA SVOJSTVA MUSLIMANSKIH EPSKIH PJESAMA OBJAVLJENIH U BEHARU 1900. meðu kojima je pozamašan broj muslimanskih umotvorina. One su imale snažnu ideju. Epskom pjesmom duhovno je oblikovana èitateljska publika na maternjem jeziku. prononsirajuæi i spajajuæi nacionalna sa univerzalnim kulturnim vrijednostima. 155 . preko bh.. posebno na 53. Takvu simbiozu možemo pratiti kroz proces nastajanja i trajanja prvih zbirki. zaustavi se u dalekom Anadolu. na kojoj je zasnovano njeno nastajanje i oblikovanje. Kroz sav period postojanja èasopisa (izuzev u sedmom godištu) objavljivane su usmene umotvorine. meðu njima i epske pjesme. od kojih su neke objavljene u èasopisu Behar. Djela JAZU. vrijeme i generacije.-1912. gdje Murko navodi da su muslimanske epske pjesme dospjele èak do Bagdada. Tragom srpsko-hrvatske narodne epike.Rašid Duriæ ESTETSKA. U jednom od zadnjih veæih egzodusa u postaneksionom austrougarskom periodu. Takva strukturalna svojstva epske poetike možemo dokazivati komparacijom epova svjetske književnosti uopæe. opširnije vidi u: Matija Murko. Komentirane epske migracije svojstvene su i muslimanskim epskim pje-smama objavljenim u èasopisu Behar. nošenoj od muhadžira iz Bosne i Hercegovine i Sandžaka. Usmenom poetskom nužnošæu. iz krajiškog. naroèito od 17. str. prvi zbornik južnoslavenske usmene lirike i epske pjesme. epska pjesma prolazi kroz prostor širi od našeg.

Strukturne osobitosti tih pjesama posebno je izdvojila i djelomice obradila dr. Više je objavljeno kraæih pjesama u jednom broju èasopisa. srg. 3.izražavanje kritike prema junaku koji je zapostavio isprošenu djevojku: Ti zakupi zelenu livadu ti zakupi. U vremenskoj komparaciji sa objavljivanjem prvih srpskh epskih pjesama... slavensko-islamske simbioze i samobitnosti. u Beharu bismo našli bogatiju i strukturalno raznolikiju epsku pjesmu. Niz opæih mjesta i epskih formula navodi na tezu da su pjesme objavljene u Beharu produkt jedne epske škole. Dženana Buturoviæ u Studiji o muslimanskim epskim pjesmama Hermanove zbirke. 1976. objekcija o marginalnoj ulozi epike u Beharu je opravdanija. Navodimo neka opæa.. i one su dragocjene u prouèavanju i u sagledavanju posebnih i zajednièkih estetskih i strukturnih svojstava muslimanske epike. Vukovom Pjesnaricom 1814.. jedne socijalne sredine.ponavljanje provincijalizma: sebeka. muslimanska se epika obznjanjuje javnosti zakašnjenjem od jedne generacije.. a sahati kolik mjesecovi. smatramo da je zastupljenost epike u jedanaest godišta Behara preskromno. Ranije od muslimanskih epskih pjesama objavljenih u Beharu objavljene su samo èetiri knjige ovih pjesama. itd. uglavnom južno-hercegovaèkog tipa. Dodamo li kritièkoj ocjeni tadašnje postojanje žive epske pjesme ne samo širom BiH veæ i u njenom centru Sarajevu. ponavljajuæa mjesta koja navode na tezu da su pjesme djelo jednoga pjevaèa: . jednostavnog sižea. Svjetlost. Sve epske pjesme objavljene u Beharu upuæuju na južni hercegovaèki tip. Neke od njih moguæe je koristiti za komparativna samjeravanja sa srpskom i sa hrvatskom epikom. Ipak. èak možda istog pjevaèa. prosvjetarski i nacionalni osvještavaèki karakter èasopisa Behar je vjerovatno utjecao da su u njemu objavljivane uglavnom kraæe epske pjesme južnog hercegovaèkog tipa. . . Objavljivanje dužih epskih pjesama u nastavcima (zapoèeta npr. èiji su sakupljaèi i redaktori bili poznati Herman i Marjanoviæ.3 2. Sarajevo.izražavanje dramatièkog protoka vremena: Dani su joj kao godinice. Da su urednici imali više smisla i organizacionih sakupljaèkih sposobnosti. al je ne pokosi. . a dekike. Uvažavajuæi navedeni praktièni rezon.2 Ovako. pjesmama Ženidba Nakiæ Husejina i pjesmom Sestra i brat u sužanjstvu) nije nažalost imalo kontinuirani karakter.redovitom upotrebom broja devet u odmjeravanju broja godina provedenih u sužanjstvu. Praktièni. iz Behara baštinimo pregršt od svega desetak epskih pjesama.upuæivanjem na višestoljetne starenièke korijene i kontinuitet bosanske. rjeðe dužih pjesama u nastavcima. 156 . sjerotica. dan i noæca crna..

èesta i presudna uloga djevojke u oblikovanju i u rasplitanju epskog sadržaja. a bez njih je epski dogaðaj neizvediv. etièku i kulturnu misiju. uzimanje abdesta neposredno pred ratnièki okršaj itd. Pjesme objavljene u Beharu znatno odudaraju od tipiène agonalnosti. . . Nuko bajraaktar. I u njima su sukobi neminovni.jednosmjerno i pravolinijsko oblikovanje radnje. Hermanovim i Marjanoviæevim zbirkama muslimanske epike. pameæu i dobrotom. u bosanskom muslimanskom duhu oživljeni su atmosfera i ambijent južnoslavensko-orijentalnoga amalgama življenja. .najèešæi motiv je ženidba sa preprekama junaku. i epske pjesme u Beharu imaju historijski okvir.znatan udio islama u oèuvanju muslimanske narodnosne tradicije: redovito uzdanje u Allaha. Uz hercegovaèke imenovane junake. njeno etièko i emocionalno prevlaviðavanje nad muškarcem. . pjesme objavljene u Beharu imaju svoje stilska i etièka obilježja. i u pjesmama objavljenim u Beharu. Tale Lièanin.pjevaè se služi uglavnom ikavskim idiomom. zbog èega je za razumijevanje i doživljavanje pjesama nužan preduvjet njihovo prethodno tumaèenje. Uz tolerantan odnos protivnika.. i drugi. . . muslimanske epske pjesme u Beharu su saèuvale sjeæanje na minule. no ne 157 . po narod bitne dogaðaje i pojedince.likovi brane i zastupaju humane vrijednosti življenja. turcizama i persijizama u maternji izraz. . no nisu razraðeni veæ usputno zahvaæeni. u ovim su pjesmama opjevani i najèuveniji Džerzelez. dokazujuæi da se ona socijalno uspostavlja ne samo borbom i snagom veæ i snalažljivošæu. Peèat pjevaèeva stvaralaèkog individualiteta prepoznatljiv je u sljedeæim zajednièkim obilježjima: . sa osobenom etikom viteštva. . Kao i druge. potom braæa Hrnjice.sažetost epskog pripovijedanja.isticanje sjaja muslimanske tradicije življenja. Stvaralac ovih epskih pjesama kao da šire poima etiku junaštva. Kroz njihovu srèanost i odvažnost oèuvana je ne samo uspomena veæ uzor i ideal kojemu valja težiti. katkad i ijekavizmima.Kao i drugim. Time su i ove epske pjesme vršile prvorazrednu nacionalnu. U komparaciji sa najpoznatijim. II Sadržajna os tipiène epske pjesme jest ratnièki dogaðaj ili sukob likova.snažan stilski upliv arabizama.

na zbilji utemeljen pjesnièki poèetak. ne dojmljuje se tragièno. i veæ narednog dana. Dojam trenutne dramatiènosti ostvaren je èetverostrukim ponavljanjem aorista: Kad kauri Duvno porobiše I Gabele malo zahvatiše Džafer-bega dvore porobiše I dvoje mu djece odvedoše Mehmeda u svili povjena Ismihanu od sedam godina. koji je iz kolijevke dospio u sužanjstvo. veæ onih koji su imali znaèenje za lokalitet nastajanja. tipiènim in media res postupkom pjevaè nas prvim prizorom suoèava sa dramatiènim prizorom posljedica pljaèkanja na osmansko-mletaèkoj granici. iz koje æe 158 . dospio u tamnicu. Da bi ispunio umjetnièku spoznaju svijeta. na epsku pozornicu dolazi banova kæer Ruža. U životno presudnom trenutku. Ona æe od majke izmoliti zajednièku šetnju. preko mora. uz molitve ženidbe sa preprekama. Nakon devet godina sužanjstva.u smislu konkretnih dogaðaja. Motiv sužanjstva varijantno je inoviran u pjesmama baladiènog tona Brat i sestra u sužnjstvu i Sužanj Ali-beže. prostoru. izrasta plemeniti lik sestrinske beskrajne ljubavi do samozaborava. baladeskni tonus i dramatièan. prikazom nesigurnog življenja uz granicu. Ruža je sve uèinila za njihovu slobodu. Tek oženjeni vojno "jednu je noæcu sa ljubom noæio". Odgaðanje pjesnik razvija ne tipiènim sukobima uèesnika (kojih nema nakon citiranog prizora) veæ oblikovanjem sadržaja bezgraniène ljubavi sestre Ismihane prema malešnom bratu. likovima i njihovim postupcima. nakon ratnog okršaja. s razlogom zabrinute za moguæi tragièni ishod bratove sudbine: Ciknu Isma kao zmija ljuta Mehmede brate od matere Ja sebeka ni malo ne žalim Nego žalim tebe sjeroticu Kako æeš mi njemski govoriti? U trenucima neizvjesnosti. baladièan završetak pjesme (susretom djece sa roditeljima). Sužanj Ali-beže kao i komentirana pjesma ima isti. u toku koje æe Ruža Ismu uputiti kako da pobjegne u svoj zavièaj. koja æe se sažaliti nad tužnom sudbinom vršnjaka. pjesnik razvija poèetni motiv u vremenu. unoseæi u glavni tok zbivanja niz dogaðanja koji odgaðaju zapoèeti tok radnje. njihova sudbina namjerava se riješiti razdvajanjem: udadbom Ismihane i djeèakovim slanjem u Nijemce. Stoga upotrebljava digresiju. iako majka od silne sreæe umire. Stoga su u njima najuèestaliji motivi sužanjstva. Konaèan.

Svati. Rasplet nema karakteristiènu snagu odisejskog alegorièkog prepoznavanja. Iz ove sadržajne osi oblikovana je radnja o nesretnom junaku. Iz ovog motivskog kruga originalnom obradom izdvaja se pjesma Begemina i Mustaj-beg. kao ni ostali svatovi. kojoj se niti spajaju u cjelovito obraðen odisejski motiv vraæanja rasužnjenog (nakon višegodišnjeg ropstva) u dom na svadbu. U epskom svijetu to je 159 . no Ali-begovoj pjesmi (uz "siæahnu tamburu") kojom želi otkriti identitet. spontano utkanim u cjelovitu izvedbu pjesme. Ja nijesam ni svoj izderao! Tu se niko sjetit ne mogaše.." Pjesma je ispjevana jedinstvenim misaono-emotivnim zamahom. odreda daruju nevoljnika. ne mogu prepoznati). nemajuæi pri sebi ništa prigodnije. želeæi da tim ukaže na njegovu zlu sudbinu pre dvadeset godina: Evo tebi bošèaluk haljina. Ali-beg bošèaluk vraæa. a nevjesta. Izvedba motiva protkana je detaljima muslimanske ženidbene tradicije. po drevnom obièaju. daruje svoje "bošèaluk haljine". mostarskog lokaliteta i sižea. Što me mlaðan poznat ne mogaše Nije mene ni oèim vidio. otkrivši negdašnjeg gospodara: Sitno kuca jasno popijeva Uza svaku žicu popijeva: "Ne èudim se svome milom sinu. a nizom detalja epske uvjerljivosti (u koje spada i motiv prepoznavanja gospodara Ali-bega od negdašnjeg mu konja dorata.. Draž pjesme nastaje u dostojanstvenom i nenametljivom držanju rasužnjenog Ali-bega u porodiènom gnijezdu. Odisejski motiv oblikovan je na naèin da rasužnjeni dohodi na svadbu sina (koji ga. u pravilu najodanijeg èovjekova prijatelja)."procviliti za dvadeset godina". na èijoj æe psihološkoj osnovi sasvim neoèekivano reagirati "robinja Kumrija". Nit se èudim vjerenici ljubi Što me ona poznat ne mogaše Nije sa mnom veæ noæ prenoæila Veæ se èudim ostarjeloj majci Što me ona poznat ne mogaše Kad me pozna dorat od mejdana. ne može se poreæi sugestivna snaga. U objema pjesmama osobenim postupkom razraðen je motiv nadmetanja junaka radi zanosne ljepotice. Epske pjesme u Beharu motivike ženidbe sa preprekama etièki su uzor i naèin kojim mladiæi postaju ljudi.

U pjesmi je originalno oblikovan: prvo u susretu majke Begeminine i momka. Etika motivirana u strukturi pjesme sadrži nekoliko osobenih epsko psiholoških rješenja: . itd. i obraz djevojke. momak upozna djevojku. Psihološko pregnuæe na žrtvu u Mustaj-begu æe nastati tek neposrednim susretom sa ljepoticom Begeminom. Otud oba junaka imaju jednako etièko pravo i obavezu da se izbore za svoju èast. koja je razvila niz psiholoških i dekorativnoraskošnih svojstava feudalnog srednjovjekovnog poimanja viteštva. Istog viteškosuparnièkog osnova jest i pjesma Ženidba Nakiæ Husejina. no ne u liku kršæanskog protivnika (što je uobièajeno u muslimanskoj epici) veæ u liku istovjernika ale harambaše. s tim da je ovdje modeliran sukob nastao radi ljepotice..beže pravo da ti kažem: Ja bi volila tvoja ljuba biti Neg ièija na ovome svitu. Ljubav svijet pokreæe i njime vlada.. izrazima poštovanja muškarca i mladiæa od djevojke. koju je isprosio Ivan Senjanin. da bi sebe uvjerio "ima li rašta glavu izgubiti". pred odluèni sukob. Epska etika nalaže da u ovakvim sluèajevima. Osjeæanjem gorèine mati rezonira da bi bilo bolje da joj je Begemina "slipa. kojeg ona odvraæa sa žrtvenièkog puta. Ali . i radi ljubavi život i smrt imaju smisao. ne znajuæi da je ona "jauklija" Husejina Nakiæa. nego što je odveæ tako lipa".snažan poticaj viteškom nadmetanju. naroèito bogato variran i etièki razvijen u muslimanskoj epici. U širi etièki motiv zaštite djevojke "pod manom" (ovdje preprekom harambaše Ale) originalno je utkan ašik motiv neskrivene obostrane ljubavi. Pjesma Begemina i Mustaj-beg originalno je oblikovala prepreku sreæi djevojaèkoj. Al mi te je žao Mustaj-beže Što š poginut od hajduèke ruke. npr. doèekivanjem musafira u posebnoj prostoriji. Susret momka i djevojke prelomni je moment njihova života. Svoju ljubav Begemina otkriva poštivanjem junaka i osnovanim strahom zbog moguæe njegove pogibije: Beg Mustaj-beg živ ti bio majci Stid je mene u te pogledati A kamo li s tobom govoriti.uzorno etièko držanje Nakiæa (èuvenog bajraktar junaka u drugim muslimansim pjesmama) koji bajrak smatra alemom svog i narodnog dostojanstva. Pjesma je osobena i po jasnim obilježjima muslimanske kulture porodiènog življenja. 160 . klanjanjem namaza.

Usljed straha. koja samo vanjskim oznakama . Ona æe u Atlagiæu izazvati takav zort. Njih je u Beharu najmanje objavljeno. Doznavši od braæe da se. nakon tri godine pod prstenom. vješto oponaša "carskog kapidžiju". zanimljivija je pjesma Seka Šestokriloviæa. Izmeðu ostalog. Pjesma je rudimentaran iskaz tradicije pobratimstva. Njena osobenost je u stvaranju zabavno-komiènog utiska. preodjevena u muškarca. koja je 161 . klasiènim zbirkama muslimanske epike. kulu porobila Milostiva sužnje ispustila. vratara na ulazu u grad ili kulu.izraz toplog gostoprimstva kršæana. Od klasiène muslimanske epske pjesme motiva junak djevojke. djevojka se slavodobitno sklanja u kulu braæe Šestokriloviæa. èiji efektan završetak pjesnièki zgušnjava odvažnost i pamet izuzetne djevojke: Junak bila sina ti ubila Mudra bila. što je rijetka estetska osobina epike uopæe. Pjesme objavljene u Beharu u kojim je siže graðen na prevladavanju ženske nad muškom etikom i pameti. preodjevene u mušku odjeæu. Djevojke u navedenim. Vjerojatno najkraæa pjesma. lirskoepske forme. ova pjesma preuzela je predijevanje u mušku odjeæu. iznenaðenog i etièki neodgovornog Atlagiæa na sokaku. èine zaseban motivski krug. potom cijelu noæ presjedi uz upaljenu svijeæu pored kreveta svoje djevojke. Pravedno ga kaznivši. izazvanog zadivljujuæom pojavom Alije Ðerðeleza. Ovakav epilog navodi na tezu da je stvaralac ove pjesme žena ili djevojka koja površno poznaje muslimansku porodiènu tradiciju (poistovjeæivanjem zaruka i niæaha). a èetiri pod niæahom nje odrièe mladiæ joj Zuko Atlagiæ. prema nadmenom držanju muslimanskih svatova. Pjesma zavreðuje komentar zbog komiènog utiska. Zuko dvori "kapidžiju" uz veèeru. sestra Šestokriloviæa. ostvaruju podvige koje nisu u stanju muškarci uèiniti.imenima poznatih junaka upuæuje na epski predložak (objavljena u Beharu) jest Ðerzelez Alija i Kraljeviæ Marko. koji joj prekasno spazi pletenice ispod kalpaka. Graðena je dijalogom majke i sina. Od komentirane. i uvelièava pravno-socijalnu ulogu "carskog kapidžije". struktura kompozicije im je jednosmjerna i jednostavna.. sa svega 67 stihova. Slièan podvig obraðen je u pjesmi Senjanin Ivan. umjesto moguæeg sukoba pjesma završava emotivno motiviranim pobratimstvom dvojice poznatih junaka. tj. ostavivši posramljenog. a u komparaciji sa klasiènim pjesmama iz Hermanovih i Marjanoviæevih zbirki. i oponašanje muškarca. zasnovana na obrani djevojaèkoj dostojanstva. na motiv straha Marka Kraljeviæa. da æe on biti doveden u niz komiènih situacija.

i obratno. Epski pjevaèi pjesama iz Behara su južnog. Mehmed Kolakoviæ. i to u slici poraza bosansko-muslimanskih ratnika. i njihova pjevaèa sa ranije objavljenim pjesmama i pjevaèima klasièna Hermanova i Marjanoviæeva zbornika i navedenih sandžaèkih rapsoda. U muslimanskoj epici takvih je poznato desetine. iz kojih su proizišli nesumnjivi procesi epske retardacije. epskim vrelima. Komparirajuæi komentirane epske pjesme u našem radu (a koje je objavio èasopis Behar).razraðena etièka forma u muslimanskoj epici. U etapama života epske pjesme (u kojima razlikujemo faze od nastajanja i oblikovanja. Oblikovana je na konfrontaciji dviju vjera. Više je prosjeènih dobrih prenosilaca baštine. Pjesma je salba epska obrada historijski znaèajne vojnièke pobjede Ferhad-paše Sokoloviæ vid Kršæanskom vojskom u Sloveniji u zbilji rezultiranom znaèajnim materijalnim dobitkom (u koji svakako spada i otkup kršæanskog prvaka). Salko Vojnikoviæ. idealizacijom milostive "turske vire". najviše loših improvizatora. I pjesma Kako je sagraðena Ferhadija je rudimentarne epske strukture. ova pjesma kratkom formom i etikom zbližavanja protivnika svjedoèi prenošenje motiva iz hrišæanske u muslimansku epiku. èiju je snagu pjevaè utkao u vojnu pobjedu. ocjenjujemo da je pjevaè pjesama iz Behara relativno niskog epskog kvaliteta. Murat Kurtagiæ i drugi. razvijenom versifikacijom i složenom 162 . kao pretpostavci ostvarivanja junaèkog podviga. strukturno slabo oblikovanoj pjesmi vrijedno je istaæi samo nekoliko realistièkih svojstava. III Svaka usmena tvorevina rezultat je umnog rada jednog èovjeka koji može biti vanredno darovit. Beæir Islamoviæ. hercegovaèkog izvora. naprijed navedenih. Pašo Guta. do tipiziranja i bilježenja) ocjenjujemo da su epske pjesme iz Behara nastajale kontaminacijskim procesima spajanja. njenom zaokruženom motivikom. veæ i urbana Banja Luka. Osim toga. i u materijalnom motivu. preko gubljenja. a meðu najveæim jesu Avdo Meðedoviæ. Njegovim kasnijim otkupom bit æe sagraðena ne samo džamija pobjednika Ferhad-paše Sokoloviæa. u kojoj æe biti zaslušan poznati i bogati kršæanski junak. U ovoj. propadanja i varijanata. i zauzima znaèajnu ulogu u strukturi ove epike. Epska pjesma Ferman iz kaurske zemlje veæ od naslova (koji je epski razraðen na poèetku pjesme) dokazuje nepoznavanje uobièajenog procesa komunciranja. Oni su se samo inspirirali bogatim bh. izmeðu prosjeènog i lošeg improvizatora. najmanje je. Istinskih stvaralaca.

epskom strukturom (dvostrukom, èak i trostrukom radnjom u istoj pjesmi). Od visoko razvijenog stupnja književno-usmene kulture, sa desetinom likova u jednom epskom tekstu-pjesmom u pjesmi, pjesme objavljene u Beharu od svega toga su malo šta zadržale. Pjevaèi pjesama objavljenih u Beharu nisu bili umno volumeniozni da nastave, èak ni da oponašaju visoki dostignuti kompozicijski i stilski stupanj, u znanstvenim svjetskim relacijama, èuvene muslimanske epske pjesme, koja je u svojem najrazvijenijem stadiju dospjela do epa i epopeje, postavši time kompozicijski kuriozum i homerski izazov. Pjevaèi epskih pjesama iz Behara lokalnog su obilježja stila i kompozicije. Od desetak pjesama samo je u nekolicini na momente progovorilo istinsko stvaralaèko nadahnuæe. Ipak, pjevaèima pjesama iz Behara ne može se poreæi mjestimièna jezgrovitost oblikovanja epskog sadržaja, zatim bogata zapažanja socijalnog i obièajnog života Muslimana iako katkad površno, èak i pogrešno prikazana), soènost lokalnog južnohercegovaèkog kolorita, te mjestimièna dramaturška svojstva epskih scena. Lingvistièki aspekt epskih pjesama objavljenih u Beharu zavreðuje posebna istraživanja, od orijentalizama (koji oblikuju osoben bosansko-islamski ugoðaj tekstu), zatim iznalaženje i komentar stilematskih svojstava provincijalizama i neizvršenog jotovanja, svojstvenog za širi prostor bosanskomuslimanskih govora. Esthetic, Ethical and Structural Features of Moslem Epic Songs in Behar 1900-1912 Every oral creation has been the result of a cognitive labor by a single human being that can be extremely talented. There have been tens of them in the Moslem epics. The greatest among them have been: Avdo Meðedoviæ, Mehmed Kolakoviæ, Salko Vojnikoviæ, Beæir Islamoviæ, Pašo Guta, Murat Kurtoviæ and the others. Among the names aforementioned there have been the minimal number of those who were true authors. There have been more of them who could be described as average in the way they transmitted the epic heritage. Most of them were poor improvisers. When comparing the epic poems commented upon in our paper (and that had been published in the Behar journal), and their chanting with the poems that had been previously published in the classical collections by Hörmann and Marjanoviæ, as well as the mentioned Sanjak Schedules, it is our judgment that the singer of the songs in the Behar journal was of a relatively low quality, somewhere between an average and bad improviser. In the 163

epic song's stages (where one can distinguish certain stages from a very act of creation and shaping, through a process of losing, declining and their variants, to the stage of grouping them under typical labels, and, finally, to their recording), it is our judgment that the songs from the Behar have emerged in the contamination processes of linking each other. The definite process of epic retardation followed. The epic singers of songs from the Behar came form the southern source, from Herzegovina. The abundant Bosnian and Herzegovinian epic sources, their encompassing motives, developed versification and the complex epic structure (a double and even triple action in the same song) have just inspired them. The poems published in the Behar retained little from the highly developed level of oral literary culture, and with the tens of characters contained in the single epic text. The singers of songs published in the Behar did not have enough cognitive potentials to continue, and let alone imitate, the highly achieved level of the Moslem epic song in terms of style and composition. That song had reached the heights of epic having become a curious feature in composition and the Homeric challenge. It displayed the local style and composition. Out of ten songs, only the few of them succeeded to reach the true creative inspiration. Nevertheless, the Behar epic songs' singers cannot be denied a personal succinctness in shaping the epic contents, the rich observations of Moslem social and customary life, although at places it appeared as superficial and even shown incorrectly, a succulence of local South Herzegovinian color, and, at places, some dramatic qualities of epic scenes. The linguistics aspect of the epic songs published in the Behar is worth a further research. One can find in them many orientalisms, a commentary of stylematic features of provincialisms and the unfinished process of jotovanje (palatalization), that had been characteristic for the wider area of Bosnian and Herzegovinian speeches.

164

Muhamed Hukoviæ MUSLIMANSKI KNJIŽEVNICI U GAJRETU Glavna skupština društva Gajret, godine 1909. odluèila je da se list Gajret, koji je dotada donosio gotovo samo društvene vijesti, pretvori u književni list, što je on poèetkom 1910. godine i postao. Oèekivanja da æe se u listu pojaviti i dotada poznata imena: S. Bašagiæ, E. Mulabdiæ, O. N. Hadžiæ i drugi nisu se ispunila što pisac osvrta u Biseru pod naslovom Trogodišnji književni rad Gajreta, potpisan inicijalima H. J. objašnjava posljedicom politièkih i stranaèkih trzavica, rušenjem starog odbora i unošenjem æiriliènog pisma u list. S pohvalom se istièu neki književni radnici kod kojih su prevladali opæi interesi naroda pred stranaèkim, èesto liènim interesima pojedinaca. Opravdano se u ovom osvrtu istièe da su to razlozi zbog kojih list nije mogao dostiæi literarni domet koji je imao list Behar. Gajretovu prozu predstavili su svojim prilozima Hamdija Muliæ /Ata Ner'es/, Hazim Muftiæ, Hafiz R./ pod kojim imenom se, vjerojatno, krije Šemsudin Sarajliæ/, Hifzi Bjelevac, Mustafa Èeliæ Gazanfer. Zajednièka tema veæine priloga je buðenje svijesti muslimanskog naroda, osuda negativnih pojava koje su ozbiljno zaprijetile moralnom, materijalnom i obiteljskom padu društva. I u prozi kao i nekim pjesnièkim tvorevinama osuðuje se nekritièko povoðenje za tuðim obièajima; stilom života, stranim natruhama u jeziku i govoru, slijepo podržavanje tradicijama Muslimana stranog naèina života. Problem iseljavanja tretiran je iz više aspekata, ali s posebno oštrom osudom neodgovornog odnosa prema ise-ljavanju, na ravnodušan mir, fatalistièko ponašanje, a u nekim sluèajevima i neozbiljan odnos prema tako vitalnim pitanjima sudbine ovog naroda. U socijalnoj sferi ukazuje se na pogubno, razarajuæe djelovanje nekih asocijalnih pojava kao što su alkoholizam, pojava prostitucije, kocka, bezdušno trošenje novca. Fatalan uticaj u maloj bosanskoj kasabi bilo je otvaranje birtije s pjevaèicom "iz prijeka" pa je i to èesta tema u proznim književnim prilozima svih listova koji su izlazili u doba austrougarske vladavine. Prilozi s pouènim sadržajima nalaze se meðu najbrojnijim prilozima - zahtjevi za reformom nastave, obrazovanjem ženske djece, pa ta didaktièko-prosvjetiteljska komponenta, koja nekada ostaje na razini publicistike, veoma rijetko ima elemente literarnog ostvarenja. Ima u nekim crticama i najave prvih klasnih nesporazuma, pojava industrijske tehnologije 165

u procesu rada, zateèenost radnika s ruènom proizvodnjom pri uvoðenju tehnièkih sredstava i mašina itd. HAZIM MUFTIÆ spisateljski rad zapoèeo je u Beharu kratkim crticama, a bogatu aktivnost u listu Gajret, posebno u godinama 1910. i 1911. da bi naglo poslije dva priloga u 1912.g. prekinuo sa suradnjom. Ukupno je objavio osamnaest tematski raznovrsnih priloga od kojih prevladavaju teme s pouènim sadržajima. Pouka je nenametljiva, iako je nekada izravno saopæena ili u obliku pišèeva komentara, ili je izrièe jedna od liènosti, ili se ona sama èitaocu nameæe slijedom toka radnje. Te male prièe /crtice/ s tezom odraz su tadašnjih aktualnih zbivanja od kojih su neka imala izuzetan znaèaj za vjerski i društveni život Muslimana. Jedna pojava morala je ozbiljno zabrinjavati - problem otuðivanja muslimanske školske omladine koji su, boraveæi u tuðini, stvorili kod sebe kompleks stida, osjeæaj manje vrijednosti svoga nacionalnog biæa i njegovih znaèajki u odnosu na evropske vrijednosne sudove. Po povratku u rodni kraj ustruèavaju se ispoljavati svoja nacionalna obilježja, pripadnost svome narodu /Podivljala ovca/. Kritika pasivnog odnosa muslimanskog življa prema vitalnim pitanjima života izražena je u prièici Spavanje hodajuæi, a u crtici Zakljuèak u kahvi pisac iznosi jednu negativnu osobinu svojih sugraðana - da bi se trgli iz letargije potreban im je vanjski poticaj. Uspjela je poredba znanosti s plemenitim metalima /dževahirom/ s porukom da treba prevladati svoje vjerske razlike, ako æe znanje biti u službi prosvjeæivanja i kulturnog preporoda /Nauka-dževahir/. Primjereno je izražen kontrast idiliène slike prirode i sela i siromaštva ljudi /Sestra/, a u prièi Komljenje kukuruza govori se o prvoj pojavi tehnièkih sredstava u obradi zemlje. Kritika zapuštenosti poèetnih vjerskih škola, loš utjecaj takvog stanja na odgoj djece, težak materijalni položaj vjerouèitelja slikovito je prikazan u crtici Sibjan mekteb. Izravna pouka izreèena je u prièi Dvije hiæaje s osnovnom tezom da sve što nije u skladu s Božijim uputama ima negativan odraz u svakodnevnom životu. I ostale crtice /Lafunger, Svoj svome, Ženidba Hifzi-bega Ðumišiæa, Baba Hajdar, Muharemagino brvno, Dva druga, Stara Hata, Èudan uèenjak/ sadrže poruke koje se odnose na aktualne dogaðaje. Meðu prilozima se izdvaja crtica Medenijjet, u kojoj se iznosi težak položaj turske manjine i ostalih graðana muslimanske vjeroispovijesti u Bugarskoj. HAMDIJA MULIÆ - ATA NERÈES u nizu crtica pod naslovom Slièice sa Neretve objavljenih u nastavcima u godištima 1910. i 1911. osvræe se na mnoga aktualna pitanja vjerskog i nacionalnog života Musli166

mana. Prvi prilog objavljen pod tim naslovom doima se upozoravajuæom porukom pisca muslimanskoj inteligenciji školovanoj na Zapadu zbog njenog snishodljivog odnosa prema vanjskim manifestacijama te èeste kvazikulture. Pokušaji nakalemljivanja evropskih obièaja, uzusa ponašanja na patrijarhalnu sredinu èine se smiješnim, pa se u mahalama mladiæi pozdravljaju sa "servus", "klanjam se" i slièno. Jedan od rijetkih mladiæa, obrazovanih na evropskim školama, ukazuje svojoj djevojci na svu besmislenost napuštanja obièaja svoga zavièaja, posebno izbjegavanja upotrebe izvornog maternjeg jezika. Njegovo upozorenje djevojci da èuva materinsku rijeè ganutljivo djeluje na èitaoca: "Nemoj, Ašida, duše ti, više zboriti onako kako ne èuješ da ti tvoja majka zbori, vidi samo kako mi nakazno govoriš. Ne stidi se svoga roda, niti svoje sudbine, meni je sve naše milo i sveto. U ponašanju i u životu budi onako mirna i èestita kao tvoja majka." Divna pouka nama, današnjim generacijama koji ne imadoše dovoljno sluha za ovaj kao i za apel Omera Hume, koji na kraju 19. stoljeæa uskliknu: Brez šubhe je babin jezik najlašnji, Svatko njime vama vikom besidi. Drugi prilozi pod ovim naslovom pisani su s pouènom tezom da se Muslimani treba da prilagoðavaju duhu vremena, da prihvataju nove oblike privrednog i trgovaèkog poduzetništva, da se obrazuju i samoobrazuju, da posvete pažnju obrazovanju ženske mladeži/ prilog pod naslovom Mehmed/. "Radi u vremenu kako prilike tog vremena iziskuju", poruèuje muderis prisutnima. Nema muslimanskog pisca iz perioda austrijske okupacije Bosne i Hercegovine koji nije opisao razarajuæi uèinak prodiranja alkoholizma sa svim njegovim posljedicama: materijalni kolaps cijelih porodica, fizièko, psihološko i moralno propadanje pojedinaca i tragiène sudbine liènosti. Mnogi takvi moralno posrnuli pojedinci, iako kasne, vraæaju se normalnom životu i nerijetko postaju propovjednici trezvenjaèkih ideja. Muliæeva crtica Ovdje ti je, Haso, razgovor podsjeæa na pripovijetku Prvi put s ocem na jutrenje Laze Lazareviæa, jer je Huso kao i Mitar, doživio moralni preporod - dolazi na njivu i ukljuèuje se u obavljanje svakodnevnih poslova. Veoma slièan sadržaj je opisan i u crtici pod naslovom Pokraj Drine autora HAFIZA R /vjerojatno se pod tim imenom krije Šemsudin Sarajliæ/ gdje se "zalutali" pojedinac - sin nekadašnjeg uglednog i bogatog sugraðanina - vraæa rodnoj kuæi i postaje gorljivi zagovornik borbe protiv alkoholizma. U crtici Slièice s Trèivode prilièno uspjelo je istaknuta poredba razmišljanja i ponašanja naših izleta na obližnje izletište kod Sarajeva. 167

Dok evropski èovjek zna koristiti sve blagodati kraja u kojem privremeno živi, dotle naši ljudi uz rakiju, potpuno i fizièki i psihièki opušteni, lažno se predstavljajuæi kao vjernici i domoljupci, kriju prave motive napuštanja svoje rodne grude. U crtici Oko Drine i Lima sukob starog i novog manifestira se prilikom gradnje objekta na gradskom groblju. Pisac je i ovdje, kao i u crtici Dva pisma, na strani nosilaca naprednih shvatanja koji se bore protiv zaostalosti, sujevjerja, nesnalaženja, ali i protiv ropskog i nekritièkog prihvatanja tuðih i muslimanskom duhu i mentalitetu stranih shvatanja. Meðu piscima proznih sastava svakako je najznaèajniji HIFZI BJELEVAC, koji æe literarno najuspješnije iskazati svu dramatiènost života muslimanskog naroda koji se, zateèen okupacijom jedne evropske sile, ne može ukljuèiti u nove tokove života, pa doživljava traume pogibeljne za lièni i obiteljski život Muslimana. U njegovim kraæim proznim radovima prisutne su i pojave prvih klasnih razvrstavanja, prvo poèetne oblike industrijskog naèina proizvodnje, uvoðenje strojeva u tehnološke procese. Naivne su reakcije radnika koji ruèno obavlja fizièki naporne poslove, na prve nagovore sindikalnih funkcionera da bi štrajkom popravio svoj težak položaj. Tako radnik, koji ruèno tuca kamen za posipanje ceste, naziva takve æernimetima /neblagodarnim ljudima/ koji su se najeli pa uzeli fursat", a kada je prvi put ugledao mašinu za mljevenje kamena, on èekiæem udara po toèku. H. Bjelevac je autor najuspješnijeg proznog priloga u ovom periodu izlaženja Gajreta. To je prièa u nastavcima pod naslovom Na kraju. U njoj je opisana tragièna sudbina troje mladih ljudi i tek roðenog djeteta u maniru naturalistièkih opisa najtamnijih strana ljudskog života. Zaèudo da ova Bjelevèeva proza nije skrenula pažnju literarnih poslenika, posebno filmskih radnika, buduæi da je veoma pogodna za dramsku i filmsku obradu. Tekst je pun neoèekivanih obrta, sa dosta uspjelim i minucioznim psihološkim analizama pojedinih situacija. Jedan nepromišljen gest jednog od uèesnika zbivanja izaziva tragediju ostalih liènosti koje su u vrtlogu dogaðaja bez svoje krivice postale žrtve posljedica obmane neiskusne mlade djevojke. Pisac osuðuje inteligenciju koja nema sluha za istinske probleme života i zna više o dogaðajima van svoje zemlje, nego što zna o onome što se pred njenim oèima dešava. Isti društveni tretman imaju i oni koji se iskreno zalažu za narodne potrebe i oni koji pasivno posmatraju što se oko njih dešava, pa Salko, jedna liènost iz prièe, kaže: "Svi su jednaci, i oni koji se za sve brinu i o svemu vode raèuna kao i oni koji bi mogli pomoæi, 168

a ne pomažu." MUSA ÆAZIM ÆATIÆ æe ciklusom religioznih soneta /Ibrahimpejgamber, Musa, Isa, a.s., Zemzem vrelo, Hidžret/ obogatiti ovu tematiku koja æe takoðer biti predmet interesiranja i pjesnika Osmana -ikiæa. Dok se -ikiæ zadržava na opisu spremnosti Ibrahima, a.s., da žrtvuje sina, dotle Æatiæ sa dosta pjesnièke vještine iznosi preobraæanje Ibrahima sa mnogobožaèke vjere u islam. U ostalim pjesmama ovog ciklusa u alegorijskim slikama opisuje se poslanstvo Musaa i Isaa, a.s., te èudotvorna pojava vrela Zemzem u pustinji, kao i spasonosno preseljenje muslimana iz Meke u Medinu. Druge pjesme iz ovog ciklusa objavljene su u Pjesmama od 1900.-1908. /Muhammed, a.s, Islam, Kur'an, a.š., Sveta špilja, Hazreti Omer, r.a. i Bedr /. U pjesmi Jesenski plaè prenaglašeno se slika tamna jesenska noæ koja svojim tmurnim raspoloženjem razbuktava pjesnikovu bol. A i vasiona i svi njeni mrtvi i živi dijelovi su "zvuci jedne pjesme bone". U pjesmi Moja ljubav, posveæenoj Atifi, pjesnik s tugom iznosi da sve njegove želje, nade, èežnje i snovi plove na trošnoj laði i da æe ih divlja bura rastrgati i u more baciti. Na zavidno literarnom iskazu jedre stihove soneta posveæuje Osmanu Ðikiæu. Soneti su, posebno pri sonetima prirodi, ljubavi, suncu kao simbolima i izvorištima radosti i sreæe. Hej, c'jela Narav zapeta je struna, Na kojoj sunce velièajno sklada Himnu ljubavi: veselja i nada Prvi sonet I tako tokom sljedeæih soneta sve je u znaku vedrih i optimistièkih tonova: Poðimo tamo na one vrhunce, Usnom i okom srkaæemo sunce Drugi sonet "Poðimo, ja æu tam te nosit sada, Na svome krilu kao vihor jaki" Treæi sonet Vidiš li njene bokove i grudi, Vidiš li, kakva on je vedra stasa, Krv im i zdravlje licem se talasa Na svemirskim, lunarnim prostorima šeæe se pjesnikova djeva Venus, u plaštu od etira i prosiplje s mlijeènog tijela svoga pelud koji pjesnika opija, razdražuje nerve. Venus 169

Kao što ljubice cvatu.. oganj. silnim žarom. od mirisa miris duše voljene. srna. zefir. Osim ovih spomenutih Æatiæ je u listu Gajret objavio i pjesme Iz ljubavnih melodija.da li æe ona: okvasit grudu mojih pradjedova i 170 . nazdravièarske je naravi. Pjesnikove izljeve sreæe i radosti pojaèavaju u svakom ponovljenom stihu rijeèi: dušo moja. a pjesnik postao "vjerni rob ljepote". Jesenje sivilo suprotstavljeno je pjesnikovu zažarenom srcu: Samo moje srce vruæe. pa se pjesnik pita: . U tvom krilu prva krila steko: S majèinih usni slušao sam prièe Tople i slatke ko i njeno mlijeko. a od svih zvukova pjesniku najviše gode kristalni akordi dragog smijeha svoje drage. a kovrdžasta kosa najviše oduševljava pjesnika. vrelo. U sonetima Boje i mirisi posveæenim Šemsi H. svoj doživljaj pojava u prirodi i svijetu. s gradacijama i nade i malodušnosti. pripada budnièarskoj poeziji. Tako saznajemo da su od cvijeæa pjesniku najdraže plave ljubice. 1911. milovalo. Dan jeseni skrhat neæe Kad u netrag sve bi djen'o Pjesma Probudila se. I leksika je primjerena pjesnikoj razdraganosti: izvor. ja sam nekad ko maleno ptièe. Moje pjesme te nekoliko prijevoda ili prepjeva sa turskog i perzijskog jezika. i 1912. lahor. èarno oko.. pramenje kose. skladnih akorda. razuzdano. pjesma se probudila.Dirljivim stihovima i potresnim slikama opisao je pjesnik svoj susret s oèinskim razrušenim domom koji ga je nadahnuo prvim zvucima "bogodane pjesme": Ah. hasbašta i još velik broj iskaza koji asociraju na ustreptalost pjesnikove duše. po hazbašèi u sonetima pod naslovom Tri gazela posveæenih Mirzi Safvetu. U pjesmi Ja sam vjerni rob ljepote sudbinski je pjesnikova duša veæ od roðenja "plovila u muzici šumnih sfera". sabah zora. sjetnim i vedrim tonovima. hurija. Sa ljubavi zažareno. poljubac. pjesnik na metaforièan naèin saopæava èitaocu svoje raspoloženje. opijale. lista pjesama romantièarsko-ljubavnog zanosa s izmiješanim sumornim. amber cvijeæe. ŠEMSUDIN SARAJLIÆ æe se javiti u godištima 1910. Iako uspavan.

. Srce moje tugom otvoreno Srce moje u sol zakopano Ali u pjesnikovom srcu bar u tragovima živi sjeæanje na nekadašnji zanos: Tek u srcu nešto osta Što na zanos katkad sjeæa...... vjera u život je ona pod naslovom Na busu ljubavi ... koji ne shvaæaju 171 ..posveæenoj Zumreti... dok se u pjesmi Piano sva priroda saosjeæa s ustreptalim srcem pjesnika: Dršæe zemlja dršæu vali... Kad sam svoju mladost provodio Kad sam pjevo i kad sam ljubio Jesenskim tonovima prožeta je i pjesma O.... Jedna od rijetkih pjesama u kojoj se pjesniku vraæa nada. izražena je oštra kritika ponašanja Muslimana Bosne i Hercegovine...... ali i sa naizmjeniènim vedrim raspoloženjem. kako je tužan jesenski dan. što se ponavlja i u strofama u kojima se uz pridjev tužan pojavljuje i pridjev lijep.. trenuci malodušnosti zbog iznevjerenih mladenaèkih ideala izraženi su i u pjesmama Ko harfa sam i Slomljeno srce: Ko harfa sam razbijena . stare tople noæi. pa u bolnom kriku.. ne žali krvi.. nezadovoljstvo i razoèarenje stvarnošæu. kao u magnovenju.... Da zlobno srce tirana smiri U pjesmi Veèe dogaðaji i zbivanja u prirodi povezani su s ljudskim sudbinama.neæe li procvast pomlaðenom snagom neæe li sunce sreænijeg života zasjat nad mojom domajom mi dragom Sumorni tonovi... ruža malih drhte srca otkucaji! U proznom sastavu Danica je èekala mjeseca. Stari dani.... dršæe lišæe. Da prevladava ipak nesalomljiv duh svjedoèe završni stihovi: O robe gladni. što nije beznaèajno. koji se. nalazi u posljednjoj strofi. priželjkuje ostvarenja mladenaèkih snova: Èekajuæi kad æe opet doæi.. u inaèe ljubavnoj fabuli s neobiènim i iznenadnim zapletima i raspletom.

a tek misao o apstraktnoj ženi unosi bar za tren ravnotežu izmeðu radosti i boli: Sumorna raspoloženja u velikom broju pjesama ostavljaju na èitaoca težak dojam zbog pjesnikova uvjerenja da su uzaludni svi pokušaji da bi tamne slutnje išèezle iz pjesnikove duše. ispunjena je simbolièkim znamenjima. Taj asketizam.. anðele mili. kratke forme. a. troše nemilice novac i nastoje održati staleški ponos. odnosno saznanjima da mladalaèki ideali nestaju. Davno je zaštita utjeha moja Za gore tamne" Anðeo utjehe Neka neobjašnjiva sudbina: "Asketski tada je gušila Dušu mi i vjerovanje" Ja snatrih lamentira pjesnik. U onoj koja se odnosi na Ibrahima. da se gase pokopane nade. Badava se i anðeo trudi: Nemoj se truditi. kako kaže prof. iluzija i nada. Poezija FADILA KURTAGIÆA. neka nepostojeæa u pjesnièkim stihovima zamišljena žena æe darivati pjesniku": lijere iz mistièkih veza Posjet ili æe zajedno s pjesnikom: ploviti po puèini mlijeènoj lijerova snenih Margit ili æe poslije radosnog posjeta gospoji /zamišljenoj ženi/ pjesnik ipak išèeznuti: smijuæi se s plaèem. Rizviæ. U tim. M. spremni i na velike materijalne žrtve.s. samoæa budi u pjesniku vapaj za danima mladosti: Silheuette A u pjesmi simbolièkoga naslova Ilusia ustreptala duša èuje davne akorde mladosti. i plaèuæi u osmijehu U pjesnièkom opusu OSMANA ÐIKIÆA religiozne pjesme posveæene poslanstvu nekoliko vjerovjesnika zauzimaju posebno mjesto. neobjašnjivim slutnjama. pod naslovom Hazreti Ibrahim 172 .ozbiljnost položaja u kojem se nalaze. odaju se provodima. "kobnim nemirima.

s. uèinio je da se maè nije mogao nadnijeti nad glavu Ismaila. oèi su im se zaslijepile i Muhammed.spremnost Ibrahima.. koja je pomogla i ovom dervišu da savlada trenutke fizièke klonulosti. Bog je zbog odanosti oca i sina njegovoj volji. kakvu sumnju izražava autor prikaza književnog rada lista Gajret u listu Biser. a u pjesmi Hubul vatani minel imani dovodi u vezu islamske obaveze s dužnostima vjernika prema domovini. a.š.iznesen je poznati dogaðaj iz povijesti objava . Šefike Nesterin Bjelevac.s. a umjesto njega iznenada se pojavi ovan koji kao kurban ostade simbolom prinošenja žrtve velikom Stvoritelju. ali i prema svome narodu. nema nikakve sumnje da je i ovoj pjesmi autor Ðikiæ. U ovoj drugoj opisane su pripreme ubistva Muhammeda.. nigdje zvijezda. S obzirom na tematiku u drugim pjesmama. nego je zasjekao kamen. kad su zavjerenici upali u kuæu. od onog kobnog èasa Dušu ljuti tišti bol. da zasije" 173 . i Muhammeda. Meðutim. da mogu samo èasak prošloj sreæi da se vratim Ja bolujem Vapaj pjesnikinje zbog bešæutnosti svijeta: Tamo niko èuti neæe moga srca uzdisaje Moje misli jer "svugdje je tama..s. K. a. U pjesmi Derviš izražena je vjera u Allahovu pomoæ i pouka da nikada ne treba izgubiti nadu u Božiju podršku. s puno toplih izljeva ljubavi prema bratu. Fatme najobimniji je pjesnièki opus Hatidže Ðikiæeve. a.s. Od èetiriju Gajretovih pjesnikinja: Vahide. Oštroj kritici izvrgnuo je licemjerje strogih pobožnjaka u pjesmi Muraija. iziðe neopažen iz kuæe. dž.s. a. vidio istinsku spremnost oèevu da žrtvuje sina. da žrtvuje sina Ismaila. Druge dvije pjesme odnose se na vjerovjesnike Isaa. Kada je Bog. spasio Ibrahimova sina. od onog kobnog èasa Bol pjesnikinje ne može ništa izlijeèiti osim: Ah. koji se i danas nalazi u selu Mini kod Meke rasjeèen. P. Ali i prije bratovljeve smrti pjesnikinji je neki tužni èas zagorèio život: Ah.. ko ubodi od handžara Ah. posebno je dirljiv nekrolog bratu Osmanu. a. I kod Ðikiæeve prevladavaju tužni tonovi. na èelu kojih stoji Ebu Džehl.

.K. Važnim životom ja živio istim I sve bih druge želje. svjetlosti. S ljubavlju žarkom vama bijednim prišo. tako i Muftiæ klièe: I u suzi svakoj iskrenoj dubokoj.Opet jesen Zbog toga što okolina nema sluha za njen nespokoj. al ne kloni radi sudbe.pjesnika pritišæe neka teška mora: Veæ tupi bol mi i osmijeh gorak hladnoæom teškom stalno dušu muèe Kob A zla sudbina prati i proganja pjesnika: Opet bih gonjen osjeæajem èistim. veæ ko sjajna zvijezda da u zvijezde plane". želi se diæi u vanzemaljske sfere: O sunce svemoæno. jer svako pojedinaèno srce ljudsko je "svijet za se.dijete plaèa. pa kao što Kranjèeviæ pjeva: Nije ljudska suza da se po njoj gazi. Vjekovi lice ogledaju svoje Miris zemlje pjesnika guši. što u duši svojoj skrivah nigda niko neæe znati Bolovi A u pjesmi Ne ostavljaj izražen je protest zbog olahkog napuštanja rodne grude: Ti si dijete zemlje bola. 174 . mora skrivati duboko u srcu svoja osjeæanja: Što mi mlado srce pati. on se obraæa izvoru snage.zvone neustrašivi poklici: Nek me nose bijesni vali.Muftiæ ne vidi neku svijetlu buduænost za svoj narod .. strasti stišo Odbaèenim A u pjesmi Svijet na Kranjèeviæev naèin uzdiže ljudske boli. dijete tuge . U krilo im rado hrlim Boni akordi U vrtlogu tadašnjih zbivanja i pjesnik B. borba tvoja nek je jaèa Pjesnikinja se ipak ne predaje .

Zlokobno i suro meðu pute naše Pomirenje The Moslem Writers in the Gajret In accordance to the decision passed by the Main Assembly of the Gajret Society. education 175 . iskrena vjera. and gambling. such as Safvet-beg Bašagiæ. In their works one can usually find the same. Warnings were issued against asocial behavior. spending larger sums of money. i carstvima vjeènim neprestano hrlim Èovjek Iako je pjesnik svjestan da: Znamo avaj da se nešto prijeèi. common theme. Il osjeæanje kobno novih zala Duša Utjehu. A fiction in the Gajret journal was represented by Hamdija Muliæ. A considerable portion of texts dealt with the reform of schools. Edhem Mulabdiæ and Osman Nuri Hadžiæ. foreign words and expressions in language and speech. a blind support of the old ways of life. However. Šemsudin Sarajliæ under the pen name of Hafiz R. Awakening the Bosniak people's minds -criticism of negative tendencies and events. prostitution. na vjeènoj vatri tvojoj i zemlji blatnoj da ne dam nijedan dio sebe Molitva Upitanost pjesnika koji neodluèan stoji pred saznanjem da u svijetu ipak prevladava tamna strana života: Ne znam je li krik to uvreðena srca.daj mi da izgovorim. Mustafa Èeliæ-Gazanfer. Hazim Muftiæ. a blind imitation of foreign customs and habits. mir i zadovoljstvo donosi duboka. etc. the journal with the same name began to publish literary pieces in the beginning of 1910. Ili je to jecaj roba koji grca. it did not manage to attract the famous names. who did not agree with the new political orientation of the Gajret Society. pa se pjesnik obraæa Bogu rijeèima: I ja pružam srce vjeèitom Bogu. Hifzi Bjelevac. such as alcoholism. Il pobožne duše nebu topla hvala. The problem of immigration to Turkey was treated in particular.

176 . K. Hifzi Bjelevac was the author of an interesting short story Na kraju /In the End/. and the poet B.of female children. whereas Hamdija Muliæ mostly discussed the issues of religious and ethnic life in Bosniak people. Muftiæ did not see a bright future for his people. whereas Musa Æazim Æatiæ published a cycle of religious sonnets. Šemsudin Sarajliæ published a number of songs full of romantic and love themes where he mixed sad and grave with serene tones. Osman Ðikiæ dedicated his literary work to the activities of several prophets. as well as the application of new technologies in economy. Hamdija Muftiæ usually wrote on topics with didactic undertones.

odnos1. vijeka.4 I u svjetskoj nauci o muslimanskoj epici danas je prisutno mišljenje o njenom naslanjanju na srednjovjekovnu bosansku.1 Iz ovog perioda datiraju jedinstveni podaci o Grz Ilyasu. èuvenog turskog pisca i hronièara. godine. Ibn Kemala (1468. X Megunaroden simpozium za balkanski folklor. I mnoge druge dragocjene vijesti o muslimanskoj bosanskoj. Academie serbe des sciences et es arts..Vidi: Ðenana Buturoviæ: Osnovna pitanja u prouèavanju epskih narodnih pjesama jugoslovenskih naroda. Benedict Curipeschitz von Obernburg: Itinerarium Wegrayss Kun. 3 Bujnost muslimanskih historijskih predanja veæ krajem 15. May posshaiftt (gen Constantinopel) zudem Keizer Soleyman. za širu nauènu javnost. str. Svi sakupljaèi ovog perioda veæ su tokom sakupljanja imali izgraðen odnos prema njoj. Anno XXX-MDXXXI. Poseban otisak iz Godišnjaka Odjeljenja za književnost Instituta za jezik i književnost u Sarajevu. vijeka zabilježen je znaèajan broj južnoslovenskih muslimanskih epskih pjesama. uoèavajuæi njene specifiènosti u odnosu na epiku ostalih južnoslovenskih naroda zajednièkog jezika. Institut des etudes balkaniques. Ohrid 7-8. Prva poznata svjedoèanstva o muslimanskoj jugoslovenskoj epici vezuju se veæ za kraj 15. \enana Buturoviæ: Les chroniqueurs turcs et Gu rz Ilyas . vijeka (pjesme o Alibegu Mihal-oglu i Bali-begu Malkoè-oglu). koja æe se. kao i na široj teritoriji na prostoru bivše evropske Turske. uvijek kao cjelovitoj i bogatoj južnoslovenskoj poeziji.-1534. Meðutim. str. uz normalne izmjene prenositi sve do sredine i kraja 19. Isto. Makedonski folklor.Ðerzelez heros de la chanson epique balkanique. 3. VIJEKU U prvim decenijama 18. Skopje 1989.2 Utvrdili smo da oni nose peèat žive epske tradicije. Postoje brojna svjedoèanstva o starini i rasprostranjenju muslimanske epike u Bosni osmanskog perioda. broj 43. vijeku.). Balcanica XVI-XVII. . 177 . \enana Buturoviæ: Žanrovske karakteristike rane južnoslovenske muslimanske narodne tradicije turskog perioda. muslimanima i hrišæanima. kao i za ostale južnoslovenske epike. epskom Ðerðelezu. U stvaranju i prenošenju ove epike istaknutu ulogu su imali bosanski ratnici. godina XXII. i za muslimansku epiku. 1977. vijeka posvjedoèuje njihovu utemeljenost na bogatoj i srodnoj tradiciji srednjeg vijeka. 122 i 123. juli 1988. otkrivena tek u 19. 2. djelimièno i Albancima. Belgrade 1985-1986. meðu Južnim Slovenima. Sarajevo. 4. Datiramo ih u period (najkasnije) do kraja 1492. možemo da kažemo da je..\enana Buturovi}: OTKRIÆE MUSLIMANSKE EPIKE U 19. 267-275.

str. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. 1.. 178 .no južnoslovenskoj muslimanskoj epskoj tradiciji. od poèetka 16. . str. 1554. Ðenana Buturoviæ: Epska narodna tradicija Muslimana Bosne i Hercegovine od poèetka 16. vijeka do pojave zbirke Koste Hörmanna (1888. Harvard University Press. U historiji bilježenja muslimanske epske tradicije znaèajno mjesto zauzimaju bugarštice i deseteraèke pjesme s kraja 17. Lord: Pevaè prièa. u naše dane. vijeka snažno èuvaju odjeke rane bosanskomusli5. sv. vijeka. 26-20.u stvari pjesme iz prvih i najstarijih zbirki jugoslovenske narodne poezije èije je porijeklo u svome vremenu nedvojbeno. kao i to da su se pjevale u razlièitim sredinama (vojnièkoj. 1985. Cambridge. 237.). III izdanje. n. Ibrahim Peèevi. Etnologija. u Zagrebu 1877. vijeka pa do prvih zbirki muslimanske epike iz 19. Putopis. 1867. (Biblioteka XX vek)..5 Govore nam o sadržini. Branko Vodnik: O junaèkim narodnim pjesmama (uz knjigu).. 8-9.7 Podacima o uticajima razlièitih konfesionalnih i etnièkih sredina u njegovanju i prenošenju muslimanske epske tradicije. aristokratskoj. str. Preveo.. Prevela s engleskog Slobodanka Glišiæ.. s poèetka i sredine 18. knj. knjiga deseta. str. Beograd. I. i 2. god. 144. Glasnik Srpskog uèenog društva..). 1878. Stefanoviæ: Nekoji podaci iz madžarske literature za datiranje naše narodne poezije. XL. kakvi su Hörmannov i Marjanoviæev. knjiga LVIII. vijeka pjevali èitavi ciklusi pjesama o Krajišnicima. Svet. knjiga IV. 1990.. Tako su se veæ od prve polovine 16. 27-35. uvod i komentar napisao Hazim Šabanoviæ. Primena.6 Sasvim je evidentno da i na ovim historijskim vijestima o muslimanskoj epskoj tradiciji Lordova teorija multiformnosti tradicije potvrðuje svoju utemeljenost. broj 9-10. 8-9.okt.. Sebastian Tinodi: Cronica. 8. od perioda njenih poèetaka do prvih zbirki . Miletich: Muslimanska usmena epika i srednjovjekovna epika. vijeka . u Zagrebu 1918. Tarihi Peèevi. sept. 2. Massachusetts. Šime Ljubiæ: Prilog Jagiæevoj raspravi "o graði za slovinsku poeziju". Odlomci o jugoslavenskim zemljama.zaokružuju se sve njene najbitnije pomenute odrednice. XXIX. Fragmenti ove knjige kod nas su prevoðeni od 1962. Sarajevo.s. 1967.8 Bugarštice zabilježene krajem 17. govore o kontinuitetu i vitalnosti ove tradicije. John S. Buturoviæ: Epska narodna tradicija Muslimana. Beograd. da su pjesme o pojedinim junacima bile veoma brojne. uglavnom veæ od one koju predoèava Pjevanija Sime Milutinoviæa Sarajlije. obavještavaju nas da su neke pjesme posjedovale razvijene tematske obrade. 1972.Prilozi prouèavanju narodne poezije. Teorija. sv. Istanbul. Albert B. ruralnoj itd. Ð. tematici i junacima ove epike.. 4a. str. vidi. Golosvarba. 6. 1960. preko poezije velikih zbornika. One potvrðuju da su se pjesme o dogaðajima za koje se vezuju pjevale odmah nakon tih dogaðaja. Èelebi Evlija. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu. 11. Lord: The Singer of Tales. godine. str./1973. Narodne pjesme hrvatsko-srpske. 1. 7. Valtazar Bogišiæ: Narodne pjesme iz starijih. Prepoznaju se odmah potom u epici zbirki. 63-179. Sarajevo. drugo odeljenje. XXVII/XXVIII. Idea. Izraz. Prevod u cjelini publikovan ove godine: Albert B. str. pa do zapisa snimanih na magnetofonsku vrpcu. najviše primorskih zapisa.

uz to zastupljenu veæim brojem primjera. vijeka. Karlovci 1925. Zagreb. Andrija Kaèiæ Miošiæ.11 Andrija Kaèiæ Miošiæ je znaèajan po podacima koje donosi o junacima muslimanske epike a koji potvrðuju njihovu povijesnu istinitost. Muslimana i Makedonaca. 179 . Djela.1801. Razgovor ugodni naroda slovinskoga (1759. Pjesme o krajinskim junacima o kojima pripovijeda Bašeskija upuæuju na veoma razvijenu epsku poeziju. vijeka.manske tradicije. i kako otkri careviæu Muju. 11.prvi donosi Erlangenski rukopis. a koji je nastao sredinom 18. Prevod s turskog. Stoga zbornik više govori o sadržini. a mnogo manje o njenoj pouzdanoj formi i obimu.-1804. kæi Dizdar-age. izmijeni oca iduæ na carevu vojsku. 10. Hrvata i Crnogoraca. Znaèajnu dopunu onome što znamo o muslimanskoj poeziji 18. s evidentnim aspektom muslimanske sredine u odnosu na epske dogaðaje . o njenom preplitanju sa narodnom epikom Srba. Obojica su talentirani i kreativni. pa i epiku iz prvih decenija 18.-1760. Rukopisa Male braæe iz Dubrovnika. Stari pisci hrvatski.). knjiga prva. Ipak njegovo postojanje obezbjeðuje izvjestan ugao gledanja na muslimansku epiku 18. vijeka. vijeka. Sarajevo. a bezimeni Nijemac njegovim zapisivaèem. 1942. 1968. Pjesme iz ovog zbornika Alija pripijevanjem opet zadobi preprošenu djevojku i Kako Peimana. ne prezentiraju zapise cjelovitih pjesama. Po mom mišljenju tekstovi pjesama ovoga zbornika su neadekvatno bilježeni. a Bašeskija. 12 Za Šukriæa znamo 9. Hrvata.) u svom Ljetopisu.) u svom Razgovoru ugodnom naroda slovinskog10 i sarajevski hronièar Mula Mustafa Bašeskija (1731.pouzdano su nastale u muslimanskoj sredini i predstavljaju najranije cjelovite zabilježene muslimanske epske pjesme. Autentiènije dijelove iz sadržaja muslimanske narodne tradicije èuvaju deseteraèke pjesme iz tzv. i uglavnom. Od Bašeskije doznajemo imena prvih poznatih muslimanskih epskih pjevaèa: Baba-Alije i Jašara Šukriæa iz Sarajeva. i iz prvih decenija 18. vijeka pružaju podaci koje donosi Andrija Kaèiæ-Miošiæ (1704. zato što nadopunjuje sadržinu onog što pružaju same pjesme Erlangenskog rukopisa i nesumnjivo upuæuje na složeniju formu muslimanske epike iz vremena kada su bilježene pjesme ovog Zbornika.9 Erlangenski rukopis se u nauci smatra prvim mješovitim zbornikom narodnih pjesama Srba. i za njim otide u Novome gradu (Pjesme 94 i 96 u Bogišiæevom publikovanom zborniku) . Zbornik nudi obilje podataka o južnoslovenskoj epici s kraja 17. kakve su se tada pjevale. Gerhard Gezeman: Erlangenski rukopis starih srpskohrvatskih narodnih pesama. tematici i motivima muslimanske epske poezije. uvod i komentar Mehmed Mujezinoviæ.). Autentiènu muslimansku poeziju. Sr. Mula Mustafa Ševki Bašeskija: Ljetopis (1746. kada je rijeè o muslimanskoj epici.

Karadžiæ uistinu nije imao priliku . sabrana Èubrom Èojkoviæem Cernogorcem pa i njim izdana istim . Karadžiæ.biæe nezaobilaziva i u prvim nacionalnim zbornicima južnoslovenske epike Srba i Hrvata u 19. Uporedi: Narodne srpske pjesme. godine)14 pruža mnogo više podataka o musli12.(objavljena u Budimu 1833. Sva ova epika svjedoèi o intenzivnom miješanju epskih sredina razlièitih konfesija . str. Karadžiæu su muslimanske pjesme bile poznate. Ivan Jukiæ. tematike i motivike pjesama ovih zbirki govori o kontinuitetu epske tradicije u Bosni i Hercegovini. Knjiga èetvrta u kojoj su razlièite junaèke pjesme. 268 i 429. poèevši veæ od dvadesetih godina (Sima Milutinoviæ). šarolik fond epske graðe koja predstavlja presjek kroz tadašnje epsko pjevanje. XXVIII.zabilježili su u Bosni osmanskog perioda. 13. 180 . Skupio i na svijet izdao Vuk Stef. str. Predgovor uz Narodne epske pjesme. Koliko znam. ali prema onom što danas znamo.ili pak one koje su slušali od muslimanskih pjevaèa. sasvim je izvjesno da su Vukovi najbolji kazivaèi u svojim oblikovanjima epskih pjesama koristili kao izvor i one pjesme koje su sami saopštavali muslimanskoj publici kao muslimanske . Meðutim. oko 1795.da posjeti Bosnu i Hercegovinu i u njoj bilježi pjesme. Karadžiæ. Šarenilo sadržaja.da je umro veoma star. vijeka. Èak je i Vukov otac Stefan bio prenosilac muslimanske epike. on nije pokazivao znatnijeg interesovanja za njih.vijek otkriæa južnoslovenske epike. u kojoj su pjesme junaèke novijih vremena o vojevanju za slobodu. u prvoj polovini 19. Skupio i na svijet izdao Vuk Stef. Grga Martiæ i Marijan Šunjiæ . Ipak je tek 19. prisutna u zbornicima nastalim do 19. vijeka.. Južnoslovenski Muslimani toga vremena bili su pripadnici osmanske državne i vjerske organizacije. Knjiga èetvrta. Baba-Alija je kao pjevaè nastupao u Dubrovniku i tamo je portretiran.. Vuku Stef. Pjevanija cernogorska i hercegovaèka. pa je svako šire interesovanje svjetske javnosti za njihovu etnièku povijest i narodnu kulturu bilo više sluèajno.13 Ono što Vuk Stef. vijek . i Leipzigu 1837.. Isto.i Vuk Stef. 24 . Sima Milutinoviæ Sarajlija. sve do šezdesetih godina 19. U Beèu 1862. str. vijeku. Muslimanska epika. što znaèi da je prenosio narodne pjesme koje su se pjevale upravo u vrijeme kada je nepoznati zapisivaè pjesama Erlangenskog rukopisa bilježio poeziju ovoga Zbornika. Karadžiæ. taj do sada nepronaðeni portret je prvi portret jednog jugoslovenskog pjevaèa.hrišæanskih i islamske. U Beèu 1833. na naèin kao i epika drugih južnoslovenskih naroda . vijeka muslimanska sredina kao nosilac narodne poezije nije privukla vidljivu pažnju sakupljaèa narodne poezije. Meðutim. biæe dostupno drugima.

Smatram da su neke stilske i sadržajne osobenosti muslimanskih pjesama koje su saopštili kazivaèi hrišæani ovog podruèja pomenutim sakupljaèima . 16. koji je opet pjesmu nauèio od Ibre Posavljaka. 22. potvrðuje ono što te pjesme analizom pokazuju . u to vrijeme. vijeka po jugozapadnim krajevima Bosne. Pjesme junaèke. Pjesme koje su sakupili Jukiæ. Bosanski prijatelj. br. krajiškog muslimanskog svijeta. gdje su. U Osieku 1858. O razumijevanju koje je Šunjiæ pokazao za narodni život. godine).manskoj epskoj tradiciji prve polovine 19. Zbirka pokazuje da je hrišæanska sredina u Crnoj Gori i Hercegovini usvojila iz muslimanske epike odreðenu tematiku. 15. Drugo izdanje 1925. te o njegovom sakupljanju govori dosta zanimljivo Aleksandar Giljferding. Veoma je karakteristièno da se islamski svijet u ovim pjesmama. putopisac i ruski konzul u Sarajevu. pj.poreðene s pjesmom muslimanskih pjevaèa. Ovo je najranija zbirka balkanske epike koja je u tako impozantnom broju predstavila obilje najznaèajnijih likova tzv. str. koji èesto navodi imena kazivaèa pjesama. premda politièki protivnik. . poznatih ili pretpostavljenih. str. ali i o razlikama u stilu. I. godine pojavila se njegova zbirka narodnih pjesama kao rezultat saradnje sa Grgom Martiæem . Bosni i staroj Srbiji. Sarajevo. epici èetrdesetih godina 19.316. Nikšiæ 1990. pri èemu posebno mjesto pripada Hrnjicama. 23. br. o njegovoj ljubavi prema narodnim umotvorinama.16 Po verziranosti u sakupljaèkom poslu treba istaæi Marijana Šuljiæa. Biblioteka Kulturno naslijeðe. motive i junake.15 Bez obzira na moguæu intervenciju nekog od zapisivaèa. vijeka nego što to èine pjesme Vukovih zbornika.Narodne junaèke pjesme iz Bosne i Hercegovine. 39. br. svezak II. 102. Nastala je sasvim neposredno prije objavljivanja u periodu izmeðu 1827. Martiæ i Šunjiæ svjedoèe o jednako bujnoj. Podatak da je pjesmu o Viliæu Huseinu kazivao Jakov Vukadin.Narodne piesme bosanske i hercegovaèke. 315 . Izdao Zbor franjevaèkih bogoslova "Jukiæ". Narodne pjesme bosanske i hercegovaèke. pjes. 106. sv.Jukiæ-Martiæ. 24. str. v. Istièe se desetorica pjevaèa upravo ovakvih pjesama. str.da je hrišæan14. 97. br. pjesme ovih zbirki zabilježene. Skupio fra Marijan Šunjiæ. 1972. pjesme svjedoèe o uzajamnom prožimanju epskih stilova. Svezak prvi. priznaje i kao prijatelj i kao pobratim. str. str. Tek poslije Jukiæeve smrti 1858. Priredio: Dobrilo Aranitoviæ. 100. uglavnom. . a i publikovane verzije. 7.. od kojih su trojica i kazivaèi autentiène muslimanske pjesme. do 1829. Bosanski prijatelj. ovdje èešæe pojave profesionalizma kod hrišæanskih nego muslimanskih pjevaèa. rezultirale iz. II. Nakon 153 godine Pjevanija je konaèno publikovana ove godine: Sima Milutinoviæ Sarajlija: Pjevanija crnogorska i hercegovaèka. 181 . Mostar 1892. sv. Jukiæ je zabilježio i publikovao neke muslimanske pjesme koje æe ostati kao njihove jedine poznate. Prvo izdanje 1915.Aleksandar Giljferding: Putovanje po Hercegovini. muslimanskoj kao i hrišæanskoj. . Pjesme pjevaju o prilikama u Bosni u prvoj polovini 19. i nastale su kao refleks tih dogaðaja. 25.

smatrajuæi da je ono zavisilo od interesovanja javnosti za sam narod kome pripada ta poezija. Šunjiæ. na obredu. 18. obièaju. jednostavnom. iz èega nesumnjivo sljeduje i sakupljaèki rad. prisutan. u Dalmaciji. str. Zašto muslimanskobosanski uèeni svijet nije ranije bilježio usmenu tradiciju? Previše je vidan udio viših obrazovanih slojeva u njegovanju i prenošenju muslimanskog tradicionalnog pjesništva da bi se prezir prema narodnom. Isto. Nije iskljuèeno da æe se jednog dana pronaæi nama nepoznati rukopisi muslimanskih narodnih pjesama (bilo da su pisani bosanèicom ili arebicom). potrebno je. Stoga je možda i relativan pojam kulturnog buðenja kada ga dovodimo. prenosi hrišæansku pjesmu (Moskovska kraljica i car Tatarin). prema usmenoj tradicionalnoj poeziji. Turèin (musliman) od Mostara. str. Po mom mišljenju prvu fazu ovog rada èini period do austrougarske okupacije (1878. Samo postojanje usmenog stvaralaštva temelji se na dalekom mitskom nasljieðu.ski pjevaè (pjevaè Hrvat) prenosilac muslimanske tradicije. u vezu sa interesovanjem javnosti i istraživaèa za usmenu poeziju.18 Intenzivniji rad na sakupljanju muslimanskih narodnih pjesama poèinje šezdesetih godina 19. vijeka. uz to inspiriran djelovanjem Vuka Stef. drukèiji od umjetnosti individualnog.17 Tome odgovara podatak da Šaban. Na to upuæuje i poja17. Potrebno je bez žurbe ukazati na sve ono što može biti relevantno za kasniji zakljuèak. 84. Ne vjerujem da bi slaba zainteresiranost muslimanskih utjecajnih kulturnih slojeva za narodni jezik i za narodnu kulturu bio pravi odgovor. Obje faze karakteriše jaèe interesovanje samih Muslimana Bosanaca za vlastitu nacionalnu kulturu. Karadžiæa i ilirskim pokretom. danas je historija sakupljanja i bilježenja. do kraja vijeka. Usmeno stvaralaštvo je drugi vid umjetnosti. Meðutim. na primjer. sagledati na kakav su se naèin odnosili intelektualci u drugim sredinama. M. zato ovaj problem traži kompleksniji tretman. Narodne junaèke pjesme. kako muslimanske epike tako ni drugih tradicionalnih pjesama bosanskohercegovaèkih Muslimana. kao i prouèavanje narodne poezije bilo koga naroda nedjeljiv od izuèavanja povijesti toga naroda. Nemamo dovoljno podataka na osnovu kojih bismo mogli da pouzdanije zakljuèujemo o odnosu samih Muslimana prema bilježenju i izuèavanju vlastite narodne poezije sve do 19. npr. a tokom historije na njega su uticali socijalni i duhovni faktori. 207. vijeka. zajednica i pojedinac. 182 . po mišljenju Šakira Kurtæehajiæa u sadašnjem naraštaju i kod uglednih begova i efendija mogao prihvatiti kao razlog zašto nemamo ni rukopisnih ni štampanih zbirki.). u svim kulturnim grupama na isti naèin. dok drugu fazu èini period nakon okupacije.

ratove i èetovanja.) Kurtæehajiæ ne iskljuèuje Muvekita kao sakupljaèa.19 Uticaj "razumnih patriota i spisatelja. 22.). posebno u njihovom radu na sakupljanju narodnih pjesama. XIV-XV (1964. Sarajevo. poznat je ogroman udio muslimanskih intelektualaca u 19. Ðenana Buturoviæ: Epska narodna tradicija Muslimana Bosne i Hercegovine. Zagreb (Izdanje Matice hrvatske). Sva traganja kasnijih prouèavalaca da se uðe u trag ovom rukopisu ostala su uzaludna. Sakupljanje vlastitoga narodnog blaga.. XXX. kasnije... Tako je svakako znaèajan poticaj na Vrèeviæev zaokret prema muslimanskoj epici imao Mehmed-beg Kapetanoviæ (èime se ne negira i Vrèeviæev uticaj na Kapetanoviæa). Njena je knjiga. proistekle iz druge faze rada na njenom sakupljanju. Kalendar za god. knjiga treæa. Uredio dr Luka Marjanoviæ. tj. 20. Mehmed Šakir Kurtæehajiæ (1824. Ne zna se pouzdano ni šta se sa njom dogodilo.. 1969. 221-222: Mehmed Hadži Handžiæ: Dva važna izvora za historiju Bosne i Hercegovine za vrijeme osmanlijskog gospodarstva. i onda kada nisu nastale kao rezultat rada sakupljaèa Muslimana. III godište. Luka Marjanoviæ: (Predgovor) uz Junaèke pjesme (muhamedovske).. Prièalo se da je Ajka bilježila sve kavge. Muris Idrizoviæ: Mehmed Šakir Kurtæehajiæ. Sarajevo.. 74-76. Muvekit.. str. S druge strane treba imati u vidu i jedno drugaèije mišljenje .22 Niz dostupnih podataka upuæuje na Muvekita kao sakupljaèa i prireðivaèa ove zbirke. koji se zanimaju opisivanjem raznih naroda i njihovih obièaja" uoèljiv je veæ u prvoj pomenutoj fazi kulturnog preporoda Muslimana. 1871. vijeka vezuju za ideju narodnog "bošnjaèkog" jezika. 1898. str.)20 i historièar Salih Sidki Hadžihuseinoviæ Muvekit (1825. Sarajevo. a zatim je bila odnesena u Peæ. pjesme se sakupljaju i štampaæe se na bošnjaèkom jeziku. zbirka nije publikovana. posebno medžmuama (zbirkama). To što je zbirku najavio u Sarajevskom cvjetniku (1871.va permanentnog otkrivanja alhamijado rukopisa u saèuvanim orijentalnim rukopisima. Novi Behar. 1939. Zbirke muslimanske narodne epike. nov.. str.1872. došla u vlasništvo ostrožaèkog kapetana Murata Bešireviæa. 20. odreðenje vlastite narodne pjesme muslimanski intelektualci druge polovine 19. 38 broj. XXVII.1888. 21. 81-86.-1965. Muhamed Hadžijahiæ: Salih ef. Na žalost.). po predaji. 353-358.21 U tom vremenu najavljeno je publikovanje prve zbirke muslimanske epike "na bošnjaèkom jeziku turskim slovima". marta 1936.da bilježenje pjesama meðu Muslimanima ima tradiciju u dalekoj prošlosti. str.. Gajret. XXXVI. IX. Sarajevski cvjetnik. Prilozi za orijentalnu filologiju. Usmena predaja spominje "blidoliku" Ajku iz Udbine kao prvog sabiraèa narodnih muslimanskih pjesama.1938. rezultat su saradnje sa Muslimanima intelektualcima. Nosioci ovih tendencija su novinar i urednik Sarajevskog cvjetnika. 183 . str.

1967. Kosta Hörmann. Naime. visoki austrougarski èinovnik u vladi Bosne i Hercegovine. prije svega. vijeka. Vuk Vrèeviæ poèinje da bilježi muslimanske epske pjesme negdje oko 1866. Danas je u nauci poznata "anonimna" pismena podrška Mehmed-bega Kapetanoviæa. naime.25 Vrèeviæ se ovom zbirkom predstavio kao znaèajan informator o osobito bujnoj muslimanskoj epici u Hercegovini u sedmoj deceniji 19. lijepe i brojne. . Beograd. veoma interesantne. 1912. Stojan Novakoviæ i Panta Sreækoviæ su Vrèeviæu ukazali na potrebu sakupljanja muslimanskih epskih pjesama. knjiga šesta.23 U svakom sluèaju Vrèeviæevo poznanstvo sa Stojanom Novakoviæem i Pantom Sreækoviæem bilo je presudno u Vrèeviæevom sakupljaèkom radu na muslimanskoj epici. Vukova prepiska. 648. 25. objavljena u Dubrovniku 1989. u izvjesnom smislu.24 Vrèeviæeva zbirka muslimanskih epskih pjesama sadrži 37 pjesama "koje samo Srbi turskog zakona pjevaju". Knjiga prva. Arhiv SANU. Etnografska zbirka br. premda su pjesme koje sadrži u nju uvršene bez posebnog odabira.. Zbirka se pojavila pod nazivom Narodne pjesme Muhamedovaca u Bosni i Hercegovini26 Dio tradicionalnih epskih pjesama iz Hörmannove 23. Nemamo podataka kako je i da li je Vuk Stef. Karadžiæ odgovorio na Vrèeviæev upit Karadžiæu da li da sakuplja i muslimanske pjesme u Hercegovini koje su. nije htio zamjeriti Kosti Hörmannu. Rezultat je pojava male zbirke pod naslovom Hercegovaèke narodne pjesme koje samo Srbi Muhamedove vjere pjevaju. godine. rivalski. Arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti. Skupio ih i na svijet iznio Vuk Vrèeviæ. Zbirka nikada nije publikovana i pohranjena je u Arhivu SANU u Beogradu. i 1889. Vrèeviæ je pripremljenu zbirku oznaèio kao prvu i uputio Srpskom uèenom društvu za publikovanje. Etnografska zbirka 62. a èiji su odnosi sa Marjanoviæem bili. Znaèaj Vrèeviæeve rukopisne zbirke muslimanskih pjesama je.pružanju svesrdne pomoæi Hörmannu u vezi sa njegovim radom na sakupljanju i izdavanju prvog veæeg publikovanog zbornika muslimanske epike. str. upuæena Luki Marjanoviæu. Junaèke hercegovaèke pjesme (koje samo Srbi turskoga zakona pjevaju). Kapetanoviæ se. 184 . u vezi sa njegovim radom na izdavanju muslimanskih pjesama. Vrèeviæevo interesovanje za muslimansku epiku i dalje ostaje. Muslimani su pružali pomoæ i Luki Marjanoviæu. 24. Popis kazivaèa uz ovu zbirku takoðer je od znaèaja. Antologijskog je karaktera. Iako ne u mjeri koju je najavio. Godine 1888.O Vuku Vrèeviæu i ovoj zbirci vidi: Radmila Pešiæ. Beograd. po njemu. u tom što je to prva saèuvana zbirka ove epike s uže teritorije i same Hercegovine. Monografije. Vuk Vrèeviæ. koga je javno pomagao i podržavao. (Filolški fakultet Beogradskog univerziteta. 9058/57. knjiga XIV). publikuje dvije knjige muslimanske epike. Vuk Vrèeviæ.

185 . Na prepise posebno upuæuju sluèajevi dvostrukih zapisa zapisi latinicom. u ediciji Kulturno naslijeðe. uz Hörmannove izuzetne radne i organizacione sposobnosti i njegov entuzijazam za sve istraživaèke poslove . Sabrao Kosta Hörmann 1888.originali. Izdavaèi su Alija Kurtoviæ i Jakša Kušan. Ðenana Buturoviæ: Studija o Hörmannovoj zbirci muslimanskih narodnih pjesama. . Izašlo ih je svega šest.28 Neosporne su Hörmannove zasluge u sakupljanju muslimanskih pjesama u periodu od 1884. Kritièko izdanje ove knjige pripremio je autor ovog priloga i publikovao 1976. godine.27 Obraðujuæi u više studija problematiku pojave ove zbirke i njena sporadièna osporavanja. praktikovao da vrši prepise iz postojeæih rukopisnih zbirki poznatih znalaca muslimanske usmene epike. ocem i sinom. Mehmed-begom i Riza-begom Kapetanoviæem. i što su to za njega èinili neki njegovi sakupljaèi. izdanje bez konsultovanja prireðivaèa (Narodne pjesme Muslimana u Bosni i Hercegovini. Izdanje je popraæeno treæom knjigom. 2 izd. Znatan broj tekstova pjesama na kojima je oznaèeno Hörmannovim rukopisom da potièu od ovih zapisivaèa ispisao je sam Hörmann. I. Izet Pertef je pokušao da pripremi popularno izdanje Hörmannove zbirke. 1966. Obje knjige novog izdanja pojavile su se pod naslovom Narodne pjesme Muslimana u Bosni i Hercegovini. njene visoke vrijednosti i zaèaj.-1889. i na naslovnoj stranici obilježeno kao 2. i zapisi bosanèicom . Saèuvana dokumetacija svjedoèi o historiji nastajanja zbirke. studijom o zbirci. Redakcija.ostavšitne publikovan je u naše dane.1990.bili su bitni preduslovi u raðanju ove kapitalne zbirke muslimanske epike. 28. Podrška i pomoæ koju Hörmannu obezbjeðuju mnogobrojni saradnici. Postoje izvjesni elementi na temelju kojih bi se moglo govoriti o rukopisnim zbirkama uglednih Sarajlija. ostalo je otvoreno pitanje koliki je obim fonda epskih pjesama koje je Hörmann 26. na žalost.1976. indeksima i prilozima (vidi napomenu 28). Narodne pjesme Muslimana u Bosni i Hercegovini. u stvari Hörmannovi prepisi. i 1931.Sarajevo. meðu kojima i oni najkompetentniji. osim što je i sam bilježio pjesme. Na to upuæuju njegovi saradnièki odnosi sa književnicima. Drugo izdanje izlazi 1933. Iz rukopisne ostavštine Koste Hörmanna. utvrdila sam okolnosti njena nastanka. Svjetlost . s tekstološkim analizama. uvod i komentari Ðenana Buturoviæ. stavljenim na raspolganje Höromannu. Ima dosta osnova da se pretpostavi da je Hörmann. iz tehnièkih i finansijskih razloga izašlo iz štampe tek 1990. . do 1914. sa književnikom Ibrahimbegom Bašagiæem i posjednikom Lutfi-begom Bašagiæem. Oba izdanja su brzo rasprodata. 27. Sarajevo. A.-1889. Predvidio je da pjesme obje knjige objavi u dvadeset svezaka. koje je. te sa saradnicima iz Nevesinja. Sabrao Kosta Hörmann 1888.Godine 1930. godine. Meðutim. Autor ovog priloga pripremio je i novo izdanje povodom stogodišnjice publikovanja zbirke.). priredila i predgovor napisala Ðenana Buturoviæ. Halilbašiæa Suljage i Mehmeda Kalabiæa. Svjetlost. što nesumnjivo upuæuje na prepise.

svjedoèanstvo razlièitih stupnjeva razvoja pojedinih tipova i oblika. i Muslimani uopšte. Broj imena . odnosno narodnosna oznaka. Hörmann je sa svojim saradnicima sagledao veoma široko znaèaj zbirke a i njenu preporoditeljsku kulturnu ulogu ne samo meðu Muslimanima Bosne i Hercegovine. . Pomoæ koju muslimani intelektualci. etnièka. kojima se mogao da posluži. Pjesme zbornika su svjedoèanstvo regionalnih diferenciranja ove poezije. dok se. sve analize ranije graðe. i nije ih nazvao ni srpskim ni hrvatskim imenom. u suštini. Meðutim. bilo uobièajeno. zatim Friedrichu Kraussu i drugim sakupljaèima pokazuje intenzitet narodnog buðenja kod Muslimana u drugoj polovini i krajem 19. Zato se on i odluèuje za naslov Narodne pjesme Muhamedovaca u Bosni i Hercegovini. Da iza konfesionalne oznake stoji. pitanje veze pjesama Hörmannove zbirke s pjesmama èije je publikovanje najavila novosadska Zastava 1866. Oblikovnom i sadržajnom posebnošæu izdvojiv je crnogorsko-hercegovaèki tip. a godine 1888. publikuje narodnu pjesmu Boj pod Banjom Lukom godine 1737. grupacijska. Znaèaj Hörmannovom zbirke. pa time i svjedoèanstvo šarolike slojevitosti ove epike. Stoga je u povijesti Muslimana od historijskog znaèaja oznaka muslimanskih umotovorina imenom koje oznaèava njihovu posebnost.jeste u tome što su primjeri pjesama toga fonda uistinu jedini poznati presjek kroz fiksiranu muslimansku epiku u periodu nekoliko decenija 19. godine i Sarajevski cvjetnik 1871. Hörmannovog vremena. ostala bosanskohercegovaèka poezija pojavlju186 . kao i cjelokupnog fonda pjesama koje su skupljene Hörmannove zaslugom.na bošnjaèkom jeziku a "turskim slovima". pružaju i Luki Marjanoviæu. Znaèajno je da je Kapetanoviæ u toj svojoj orijentaciji išao za afirmacijom muslimanske posebnosti i da je vanredno dobro uoèio da je temelj te posebnosti narodna tradicija. ni po vrstama. a zatim. kao i kasnijeg.. kako je to tada. vijeka. iz aspekta povijesti usmene tradicionalne epike . potvrðuju žestoke reakcije kritike upuæene Kosti Hörmannu upravo stoga što je muslimanske pjesme izdvojio iz fonda narodnih pjesama Srba i Hrvata. vijeka. ni po tipovima. Snažan zaokret u kulturnoj i književnoj historiji Muslimana toga vremena uèinio je Mehmed-beg Kapetanoviæ Ljubušak. U tom smislu on publikuje na narodnom jeziku i evropskim pismom zbirku narodnih umotvorina pod naslovom Narodno blago 1887. veæ meðu južnoslovenskim muslimanima opæenito. sudeæi po ovoj zbirci kao cjelini.zatekao u dostupnim rukopisima. a primjeri drugih zbirki ne obaraju ovakav zakljuèak. upuæuju na zakljuèak da granice epskih zona u Bosni i Hercegovini nikada nisu bile oštro omeðene. iz ideološko-politièkih razloga.znalaca muslimanske tradicije u tom vremenu je ogromno velik.

student prava Pavle Majstoroviæ i Martin Pilar.imala je ambiciozan plan . u fazi pune zrelosti. radeæi na projektu Rad Luke Marjanoviæa na sakupljanju i izdavanju narodnih pjesama iz Bosne i Hercegovine (uz struènu saradnju pisca ovog priloga) izvršila prebrojavanje i utvrdila da je Marjanoviæ sakupio 272 pjesme (217. do 1863. meðu kojima sam istièe mladog studenta prava Petra Starèeviæa. Pjesme sakuplja i bilježi sa izvanrednom ekipom saradnika. tadašnjeg sekretara Matice hrvatske. drugi na terenu . uz ostale zbirke muslimanske epike s kraja 19. Godine 1898. Cjelokupni fond ove graðe.je u nizu varijacija. Višestruka je i ogromna vrijednost Marjanoviæevog rukopisnog zbornika. u ediciji "Hrvatske narodne pjesme" u redakciji Luke Marjanoviæa publikovane su Junaèke pjesme (muhamedovske). a da je posredno dobio još 48 pjesama od èetiri pjevaèa (38. Marjanoviæ je lièno bilježio mnogo. tada veæ s titulom profesora crkvenog prava na zagrebaèkom sveuèilištu. Posebno je znaèajno što je èitava akcija na sakupljanju musli29. od èega 290 epskih. njegov posao. još kao ðak poèinje da sakuplja narodne pjesme. Njegov je rad inspirisan svakako tadašnjom opštom atmosferom u hrvatskoj kulturi i nauci. Milivoj Šrepel.000 stihova. koju je karakterisala otvorenost u prouèavanju narodnog života i obièaja. Tako je nastao najobimniji fond muslimanske epike iz 19. rodom iz Zavalja kod Bihaæa. zagrebaèka škola koja je radila na sakupljanju i izdavanju narodnih pjesama . vijeka ima Luka Marjanoviæ. Stjepan Bobinac.000 stihova) od devet odabranih muslimanskih epskih pjevaèa. uèitelj i književnik Janko Leskovar.29 Prema jednoj informaciji koju je donio sarajevski èasopis Nada za godinu 1898. i nastojao je da samo bilježenje pjesama bude. zavedeni su pod dvadesetak inventarnih brojeva Matice hrvatske i nalaze se u Arhivu Odbora za narodni život i obièaje JAZU u Zagrebu. 187 .jedni u Zagrebu. a potom Ivana Kostrenèiæa. uz spomenutu dvojicu . vijeka zbornik muslimanskih tradicionalnih pjesama .). vjerovatno od hrišæanskih kazivaèa (period 1859. v.Hugo Badaliæ. U bilježenju pjesama pomagali su mu. knjiga III i IV. bez obzira na pomoæ koju je imao. Iskljuèivo muslimanskoj epici Marjanoviæ se okreæe 1886.da publikuje desetak knjiga muslimanskih narodnih pjesama. te najzad da on lièno kontrolira sva zapisivanja. ili da se odvija u njegovom prisustvu. U obje knjige zajedno objavljeno je 50 pjesama. Mile Findrik. Mladi Marjanoviæ. pjesnik August Harambašiæ. Neprocjenjive zasluge u historiji bilježenja i publikovanja muslimanske epike u dvije posljednje decenije 19. Posao koji je uradio Marjanoviæ je ogroman. prije svega. Tako je zbir ukupnih muslimanskih pjesama 320.000 stihova). i 1899.oko 300 junaèkih pjesama sa oko 250. Ðurðica Muèibabiæ je. kao i narodnog stvaralaštva uopšte.

kada je rijeè o ukupnom Marjanoviæevom radu na sabiranju i izdavanju muslimanske epike. pa su i pjesme u rukopisnom Marjanoviæevom zborniku predoèene po pojedinim kazivaèima. Nastala je kao rezultat književnoestetskih kriterija vrednovanja usmene tradicionalne književnosti koji su bili karakteristièni za 19. nego i po svojoj ukupnoj opremljenosti. Meðutim.manske epike bila usmjerena na bilježenje pjevaèkog repertoara najboljih znalaca muslimanske epike iz zapadne Bosne. kao i sve ostale zbirke južnoslovenskih epskih pjesama publikovane u 19. posmatrana iz književno-historijskog aspekta. napose redigovanje narodnih pjesama literarna operacija i to od velikog zamašaja". pa ni tradicionalno. Tako su književnoestetski kriteriji rukovodili i Luku Marjanoviæa u odabiranju primjera za publikovanje. vijek. Marjanoviæ je zadržao i u publikovanom dijelu zbornika. Za nauèna prouèavanja muslimanske epike. izbacivao stihove i èitave stihove cjeline (od dvadesetak do oko 700 stihova). ili kako je on sam isticao. èime je uticao na strukturu pjesme i na njen kvalitet. i publikovana Marjanoviæeva zbirka.ušla je u historiju usmene književnosti. a i prvi kritièari. zanimljiva je. vijeku . drugu zbirku po znaèaju u historiji prouèavanja bosanskomuslimanske usmene književnosti. odnosno pjevaèima. Pri svemu ovome treba imati u vidu da je Luka Marjanoviæ imao i posebnu namjeru da prezentuje primjere koji æe biti razlièiti od onih koji su veæ publikovani u Hörmannovoj zbirci. prenosioca u svojstvu nosioca epske tradicije. Doèim. U odnosu na Hörmanna Marjanoviæ je nedopustivo više intervenisao u tekstovima pjesama. što je uoèio i Marjanoviæev recenzent (Ðuro Šurmin). Marjanoviæeva zbirka muslimanske epike. Zanemario je manir i umijeæe pjevaèa koji. U cjelini gledajuæi zbirka je daleko više od Hörmannove rezultat literarno-antologijskog pristupa epici. a posebno po predgovoru koji predstavlja zanimljivu i modernu studiju o muslimanskoj epici. njihovim prenosiocima i tvorcima. Za Marjanoviæa je "sabiranje i izdavanje. u stvari ih ponovo komponuju. posebno prouèavanja tipa i oblika epskih pjesama kao i tehnike stvaranja i pronošenja usmenih pjesama. vijeku. nezaobilaziv je rukopisni fond. saopštavajuæi pjesme. Ovaj princip prisutnosti kazivaèa. ona predstavlja nakon Hörmannove. I pored danas nedopustivih manjkavosti koje su uslijedile nakon Marjanoviæevih 188 . pa i folkloristièkog. i bez obzira na uticaj koji je ona imala ponovo u narodu. da donese bolje i interesantnije. onda treba razlikovati znaèaj rukopisnog fonda od znaèaja publikovanih zbirki. izbor ne predstavlja vjerodostojno èitav fond. Meðutim. pri èemu se kategorija usmeno. ne samo po prezentiranju poezije koju donosi. unosio je nove stihove. nije uvažavala na naèin na koji æe se to èiniti u 20.

nastavljaèu Parryjevog djela. 1951. str. do 1934. vijeka nužan je uvid u ostale brojne rukopisne zbirke Matice hrvatske koje se nalaze u arhivu Odbora za narodni život i obièaje Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. vijeku. uz pomoæ svoga saradnika Davide Bynuma. U tom periodu oni æe mikrofilmovati i dostupne arhive narodnih pjesama u Jugoslaviji. pjesme u ovom izboru. opet pretežno muslimansku. Sandžaka i Crne Gore) u periodu od 1932.30 A Discovery of the Moslem Epic in 19th Century 30. najveæeg znalca jugoslovenske epike. vijeka. i 1965. ne samo dotad poznati fond muslimanske veæ i same južnoslovenske epike. uvrštavaju zbirku u red najmodernijih zbirki južnoslovenske epike iz 19. Pod Murkovim uticajem Parry pravi zaokret u svojim prouèavanjima Homera pa Homerov formularni stil poèinje da naziva usmenim tradicionalnim. po Lordu najboljem nakon Homera. kao što je s druge strane. koliko im poznajemo epsku pesmu. /"Meðu pevaèima modernih vremena nijedan nije ravan Homeru. mladi i talentovani amerièki nauènik. Teorija. klasièni filolog . Otkrivanje muslimanske epike nije završeno njenim otkriæem u 19." . u vrijeme odbrane doktorske disertacije u Parizu.. vijeku. nužan uvid u rukopisne zbirke muslimanskih epskih pjesama iz 19. 1. klasièaru. Lord æe se istom poslu vraæati u Jugoslaviju. Idea. najbliži velikom majstoru jeste Avdo Meðedoviæ iz Bijelog Polja u Jugoslaviji. Ono najznaèajnije iz susreta Murko-Parry jeste da Parry pod Murkovim uticajem organizuje moderna terenska prouèavanja usmene epike u Jugoslaviji (u dijelovima Bosne i Hercegovine. sve istovrermeno.. Pevaè prièa. s obzirom na predgovor i dodatke s pregledom varijanata. 1950. u pjevaèu Avdi Meðedoviæu. 189 . samo je djelimièno do sada korišten. kasnije harvardskom profesoru. vijeka koje su pohranjene u Arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu.). Beograd. Za sagledavanje i prouèavanje muslimanske epike 19. Nakon Parryjeve smrti Albert Lord je nastavio da skuplja južnoslovensku poeziju (1935.. Èini se da su najveæa otkriæa u muslimanskoj epici Parry i Lord pronašli u tradicionalnim repertoarima sandžaèkih pjevaèa. A kvalitet izdanja.homerolog. Lordu. 1937. u periodu izmeðu 1960. Milman Parry. ne samo istražena nego ona još uvijek nije ni zabilježena. vanredno saèuvan i dostupan.Lord.. u više navrata. homerologu i slavisti. u odreðenim regijama i oazama. krajem treæe decenije 20. arhaièna i nova. ali onaj koji je. dragocjeno su dopunile.Albert B. 1990. vijeka. On je naš savremeni balkanski Pevaè prièa. u svojoj usmenoj formi još uvijek jednaka tradicionalna i živa. K. 5 (Pišèev predgovor)/. Oni su utvrdili da je ona. njegovom studentu. upoznaje Slovenca Matiju Murka. Upravo ova prva prouèavanja i snimanja žive usmene tradicionalne epike prije svega muslimanske obuhvataju graðu koja æe biti temelj za teoriju o usmenom pjesništvu Albertu B. Hörmann i Matija Murko su poèetkom 20. Marjanoviæev rukopisni fond. u umijeæu njihovog usmenog rekreiranja tradicionalnih epskih povijesti. vijeka jasno istakli da muslimanska epika još uvijek nije.redaktorskih intervencija. Milan Parry i Albert Lord izvršili su to novo otkriæe muslimanske epike u 20. a pruža bogatu graðu za izuèavanje brojnih pitanja iz historije muslimanske epike.

aristocratic. then in the poetry of great collections such as those published by Hörmann and Marjanoviæ. These songs also spoke about the topics and heroes of this epic. and until the recordings on tape in our time. have been discovered for the wider academic and scholarly community only in 19th century. The first known documents about the Southern Slavic Moslem epic can be traced to the end of 15th century. as well as in the wider region on the larger area of European Turkey.A great number of Southern Slavic Moslem epic songs have been recorded in the first few decades in 18th century. They always saw it as the overall and rich Southern Slavic poetry having observed its specific features in relation to the epic poetry of other Southern Slavic nations with whom they shared a common life. etc. All the person that gathered the oral poetry in this period had had a defined relation towards it. 190 . There are numerous records about the antiquity and widespread territory of the Moslem epics in the Ottoman Bosnia. However. Many other precious pieces of news about the Bosnian Moslem epic tradition from the beginning of 16th and until the first collections of Moslem epic in 19th century affirm a continuity and vitality of this tradition. The Bosnian warriors played a prominent role in creating and spreading of this epic. one can say that the Moslem epic songs.). One can recognize them immediately in the collections that had been presented in Pjevanija /Songs/ by Simo Milutinoviæ Sarajlija. We know that the songs about certain heroes from different places were quite numerous. The most important determining factors can be made complete by adding the data on the influences by various confessional and ethnic environments in the process of cherishing and transmitting the Moslem epic tradition from the period of its early beginnings to the appearance of the first collections. as well as the other Southern Slavic epic songs. The songs about events they related to were sung immediately after these events had taken place and in different environments (military. The rich Moslem historical accounts towards the end of 15th century testify about their foundations in the abundant and similar tradition of the Middle Ages. rural.

Ibrahim Kemura okvirno govorio o osnivanju i radu nekih muslimanskih kulturnoprosvjetnih društava na prijelazu iz XIX u XX stoljeæe ja bih želio nešto reæi o filantropskim ciljevima nekih bosansko-muslimanskih društava koja su formirana na poèetku XX stoljeæa uzimajuæi pri tome u razmatranje i neke odrednice o amerièkoj filantropiji istog perioda. tekija. Po definiciji vakuf predstavlja imovinu zaštiæenu od propadanja. darovanu u nabožnodobrotvorne svrhe putem korištenja njenih plodova (Vidi: S. troškovi te vrste predstavljali bi ogroman teret za državnu blagajnu. ) Poznato je da i pored veoma bliske veze izmeðu države i vjerske organizacije u povijesti islama. ali glavnina tih sredstava. Mašoviæ. otuðivanja ili drugih oblika razvlašæivanja. medresa. odnosno dobrotvornog rada. sticala su se iz privatnih ruku. turbeta. Takve zaklade .vakufe osnivali su. posebno za religijske institucije. pored visokih državnih službenika i vjerskih dostojanstvenika. Ustvari. Anali GHB. Istraživanje filantropije. 191 . i teorijski trebali su služiti svojoj prvobitnoj namjeni u beskonaènost. u povijesti Bosanskih Muslimana upravo je neodvojivo da istraživanja uloge vakufa u ekonomsko-socijalnoj i kulturno-obrazovnoj sferi toga naroda. Istina je da je veæ zarana u islamu bila praksa suverena da dio sredstava iz državne hazne odvaja za održavanje i podizanje novih vjerskih i drugih ustanova. Otuda je njihovo osnivanje i održavanje padalo u prvom redu na ramena onih kojima su te ustanove služile. Pri tome smatram amerièku filantropiju reprezentativnom za zajednièki tip ove vrste aktivnosti. uglavnom u vidu permanentnih zaklada zemlje i drugih nekretnina putem dokumenata darovnice (vakufname).Enes KUJUNDŽIÆ FILANTROPIJA KOD BOSANSKIH MUSLIMANA SA OSOBITIM OSVRTOM NA PRAVILA DOBROTVORNIH DRUŠTAVA NA POÈETKU XX STOLJEÆA Napomena Pošto je dr. hanikaha. osobito u Osmanskom carstvu. i to u korist džamije. nikada se nije uzimalo zdravo za gotovo da je država obavezna da osigurava sredstva za održavanje religioznih ustanova i službi. i privatne liènosti od najranijeg doba islama.

svetionici ukljuèujuæi i filantropske ustanove u užem smislu kao što su: bolnice. godine sa naslovnom temom "Institucija vakufa i njegova uloga u vjerskom i kulturnom životu Muslimana i Institucija Gazi Husrev-begova vakufa" što je objavljeno u Analima GHB. Pa ipak to je i svijet moguænosti da se èovjek putem velikih dobroèinstava približi uzvišenom Allahu. Pošto je o vakufima u BiH opširno govoreno na simpoziju koji je održan u Sarajevu 22. knjiga IX-X (1983. IX-X (1983. str. novembra 1982. pa èak i osiguranje pšenice i pirinèa za ishranu ptica i osiguranje hrane i vode za nezbrinute životinje.). Islamska dion.. putevi.neka ljudi trajno imaju u vidu njegovu dobrotu . Zadatak Drušva: Paragraf 3: 192 . Sarajevo. imareta i tome slièno. mostovi. 21. Tako u vakufnami Derviš paše Bajezidagiæa iz 1593. Anali GHB. Ovo nije bilo sve. a ne kuæa postojanosti i mira. Iz ovog nije teško zakljuèiti da je motivacija za dobrotvorno djelovanje utemeljena u nabožno-etièkom idealu i odgovarajuæoj pripremi za zagrobni život. kuæe za nezbrinute hudovice. vodenice.. prosvjetnog i kulturnog društva Muslimana u Bosni i Hercegovini. 1911. štamparija (tiskara). Mujiæ. i 23. vakufi su osnivani i za druge potrebe kao što su biblioteke. i to u saglasnosti sa Vjerovjesnikom rijeèima "Ovaj svijet (dunjaluk) je njiva za onaj drugi svijet (ahiret)" zato ne treba odgaðati dobra djela za sutra jer može se desiti da te sutra ne bude" M.Pored specifièno vjerskih ustanova kakve smo naviše pobrojali. imamo sluèajeva da se osnivaju vakufi da bi se osigurala sredstva za kauciju u cilju oslobaðanja siromaših zatvorenika. siroèad.svojom pronicljivošæu spoznao je da je ovaj svijet kuæa prolaznosti i iskušenja.) ja o tome ne bih želio posebno govoriti. hamami. zatim plaæanja ruha za sirote djevojke prispjele za udaju. svratišta za putnike (hanove). Ali bih ukazao na èinjenicu da se sa pojavom kulturno-prosvjetnih društava u bosansko-muslimanskoj sredini na prijelazu iz XIX u XX stoljeæe javlja i jedno drugaèije shvatanje filantropije od onoga koje je karakteriziralo vjekovima isticane motive prilikom osnivanja vakufa. II. Pravila Gajreta. rezervoari za vodu. godine stoji i sljedeæe (Parafraziram): Spomenuti opunomoæitelj .

da samostalno ili u sporazumu sa drugim humanitarnim islamskim inštitucijama namješta nezaposlenu muslimansku mladež. iskljuèivši pri tom svaku politiku.a. te kulturno i gospodarsko unapreðivanje interesa bos. b) da daje materijalne pomoæi mladiæima Muslimanima iz Bosne i Hercegovine. f) da pomaže osnivanje antialkoholistièkih i gimnastièkih društava. 4. muslimana. u kojem æe naæi utoèišta oni starci i stare muslimanske žene koje su neopskrbljene i za svaki rad nesposobne. 193 .) Paragraf 2: Društvu je svrha: društveni odgoj svojih èlanova. koji uèe u srednjim. da traži zarade muslimanima i muslimankama i da ih namješta u razne radnje i time im pruža priliku boljeg i èasnijeg naèina života nego li je to od samog prosjaèenja. c) da širi pismenost u narodu davanjem analfabetskih teèajeva. uopæe sve èiniti da bi se prosjaèenje meðu muslimanima ukinulo i da bi se to i u zakonskoj formi današnjih prosjaèkih zakona sprovelo analogno onim kakovi u drugim kulturnim državama postoje. Pravila "Kluba Muslimana akademièara iz Bosne i Hercegovine u Beèu". e) da pomaže osnivanje knjižnice. 5. herc. u Austro-Ugarskoj monarhiji ili u inozemstvu. 3.) Paragraf 2: Svrha je udruženja da ukine prosjaèenje. (s. na razne zanate i trgovinu. 2. te æe u tu svrhu društvo nastojati: 1. prije nego li bi se na prosjaèenje dala. da pruži materijalnu pomoæ neopskrbljenim i za rad nesposobnim muslimanima i muslimankama kao i nejakoj djeci islamske vjere. 1913. Filantropski ideal je najpotpunije izražen Pravilima Muslimanskog dobrotvornog društva "Merhamet" za spreèavanje prosjaèenja i potpomaganje sirotinje u Sarajevu (Sarajevo: Islamska dionièka štamparija (tiskara). Mostar: Štamparija Biser. zanatlijskim i višim školama u Bosni i Hercegovini.Istièu da mu je zadatak: a) da daje materijalne pomoæi Muslimanima iz Bosne i Hercegovine. da po vremenu i materijalnoj svojoj snazi osnuje jedan sirotinjski dom. koji se odaju valjanim zanatima ili žele da se u zanatu usavrše u Bosni i Hercegovini. meðu muslimanskom sirotinjom u gradu Sarajevu. u Austro-Ugarskoj monarhiji i u višim vjersko-prosvjetnim školama u Kairu i u Turskoj. d) da podupire domaæu muslimansku književnost.

Rasel Sage fondacija (osnovana 1907. (Na primjer.). Rijeè je. na primjer.(Ovdje se pod kulturnom državom vjerovatno misli na socijalnu državu kakve su. samo od ranih 70-tih 194 . koji se u prvoj polovini 18. Na poèetku dvadesetog stoljeæa pristalice ideja pokreta "Progresivna era" kao što je Jane Adams insistirali su. Kao što se iz citiranih ulomaka vidi u nabrajanju motiva dobrotvornog djelovanja nema invokacije koja bi sadržavala duh pobožno usmjerenih poruka kojima se podstièe dobroèinstvo i skrb za one kojima je ona potrebna što je izrazito prisutno u parafraziranom odjeljku Bajezidagiæeve vakufname. U Japanu. Carnegie (osnovana 1911. Danska i Švedska danas). Carnegie upozoravao svoje kolege milionere da svoja dobroèinstva usmjeravaju ka onima koji su spremniji da pomognu sami sebi. u veæoj mjeri opredijelila za ideje njegovog suvremenika Bendžamina Franklina. Veoma poznata Fordova fondacija osnovana je 1936. stoljeæa zalagao da svako treba da igra ulogu u pomaganju sirotinje i doprinosi društvu u ime religije. koja se u dilemi izmeðu Cotton Marhera. Rokefelerova (osnovana 1913. primjerice.). o jednom sekulariziranom i ako hoæete evropeiziranom shvatnju koje provihava kroz paragrafe ovih pravila. na tome da cilj moderne filantropije treba da bude širok font lijeèenja socijalnih bolesti prije nego tretiranje problema na individualnom nivou.to je period koji se donekle poklapa sa onim vremenom kojim se mi ovdje bavimo . èiji je osnivaè bila Josephina Shaw Lowell i industrijalac Andrew Carnegie. dotle je A. koji je bio uvjerenja da svaki graðanin treba da pomaže svojim sugraðanima putem mudrog investiranja i liènih sredstava bez spominjanja religije. tj. Krajem devetnaestog stoljeæa . Institucionalni okvir kroz koji je oticala filantropska pomoæ u niže društvene slojeve predstavljale su socijalna starateljstva i fondacije kakve poznajemo i danas. trenutno najproduktivnijem centru filantropije u modernom svijetu. godine. oboje su se zalagali za pružanje one vrste pomoæi koja naglašava oslonac na sopstvene snage. Njihov pandan u Evropi danas èine najveæa Gulbenkijan fondacija u Portugalu i Volskvagenova fondacija u Zapadnoj Njemaèkoj.u Njujorku se pojavljuje Društvo dobrotvorne organizacije. I dok se na jednoj strani gospoða Lowel zalagala za ideju da je siromašnima bolje osigurati posao nego kratkotrajnu radost povremenim poklonima u odjeæi i hrani. godine). samopomoæ. dakle. Slièno tome sekularistièki duh prožima i filantropsko nastojanja u Americi.

Pa i pored ovako velikog broja filantropsko usmjerenih organizacija lièna davanja u filantropske svrhe u SAD èine 90% svih dobrotvornih davanja i 1982. posebno u pomaganju i stipendiranju ðaka i studenata. Philantropist Work among the Bosnian Moslems with a Particular review of the Humanitarian Societie's Rules at the Beginning of 195 . vakuf suoèen sa svojom zastarjelom organizacijom i izuzetno nepovoljnim objektivnim okolnostima nije mogao na adekvatan naèin odgovoriti zadaæi koju je tokom prethodnih vijekova tako uspješno rješavao ispunjavajuæi svoju ulogu na najbolji naèin upravo u periodima kada je rigorozno provodio želje svojih utemeljivaèa ovjekovjeèene u vakufnamama. ali su im rezultati barem po onome kakvo je stanje danas potpuno razlièiti. .Potpunija slika o stanju bosansko-muslimanske filantropije na poèetku ovog stoljeæa može se steæi naravno jednim mnogo kompleksnijim i dugotrajnijim istraživanjem nego što je to moguæe uvidom u pravila pomenutih društava jer svjesni smo èestog raskoraka izmeðu onog što se proklamuje i onog što se ostvari.000 fondacija. godine bilo oko 22.godina osnovano je više od 2. .rijeè je samo o ovlaš odabranim uzorcima .u osnovi su zapadnjaèkog tipa i ne vode mnogo raèuna o bogatoj tradiciji dobrotvornog djelovanja i davanja utemeljenih u institucijama vakufa i zekata.Ideali koji su vodili amerièke filantrope poèetkom ovog stoljeæa ne razlikuju se mnogo od koncepta sadašnjih u pravilima kulturno-prosvjetnih i humanitarnih društava Bosanskih Muslimana na prijelazu ovog stoljeæa.Prezentirana onako kako su formulirana Pravila društvenih organizacija i kulturno-prosvjetnih i dobrotvornih društava Bosanskih Muslimana . dostigla su iznos od cca. U Americi je 1982.I pored znaèajnih rezultata koji su putem dobrotvornih i kulturnoobrazovnih društava postignuti u prvim decenijama XX stoljeæa u bosansko-muslimanskoj sredini. 54 milijarde dolara. Zakljuèci: . mora se skrenuti pažnja da je kao nusprodukt sekularizacije i evropeizacije osnova na kojima su ova društva utemeljena došlo do kulturnohistorijskog diskontinuiteta i izvjesnog išèašenja u odnosu na sredinu kojoj su ona pripadala i trebala da im služe. .000 razlièitih fondacijskih ustanova. pak. Sa svoje strane.

20th Century The issue of charity work in a community cannot be separated from the level of overall organization of that same community. at least in the past. The social and historical circumstances. but also in finding the new modalities of philanthropic work that is characteristic for the more developed societies in Western Europe and USA. These principles were the leading idea for the majority of members of this nation. but also the domineering ideas that have motivated and oriented its members usually condition it. the development level. The contemporary answer to the grown needs of the Bosniak people for the social solidarity can be found in leaning on its own tradition that had been founded largely in the institution of legacies /vakufs/. The charity work in Bosniaks in the based was based both on the understandable social solidarity and also on the religious imperative that had sprung out from the basic principles of Islam. 196 .

podijele sirotinji izvjesne svote novca na ime propuštenih farzova. razne vrste voæa: limune. i u ovim ustanovama sticalo se sve znanje. a mnogi su se primali. nezrova i jemina. i to sve iskljuèivo radi sevapa. posebno žene. grožðe. godine kroz džamije. Sav humano-socijalni rad kod muslimana . I oporuke /vasijetname/ su ranije igrale znaèajnu ulogu u rješavanju socijalnih problema muslimana i pomaganju siromašnih i nezbrinutih osoba. One su bile dupkom pune prilikom ramazana. iz njihove ostavine. Zato su mnogi èuvali. dva bajrama. obavljali vjerski obredi. Posebno se vodila briga o bolesnicima i svako je se trudio da na neki naèin pomogne bolesniku. Na ovaj naèin oni su mnogo pomagali u rješavanju raznih socijalnih problema. odvijao sav kulturni život i proslavljali svi vjerski pa i državni praznici.bajram i dijeljenje raznih sadaka /milostinja/ sirotinji koje je ranije bilo mnogo. kefareta. vaizi i drugi uèeni ljudi /ulema/ držali su prigodom svih ovih sveèanosti prisutnim predavanja iz islamistike i uèili prigodne dove. Kod Ali-hodžine džamije na Raljevini i na Mazoljicama sve do zadnjeg rata uèene su kišne dove na koje su dovoðena i djeca iz mekteba. uèenja dova za dug i sreæan život novog sultana i novoroðenog princa na dvoru sultana. medrese i tekije. pipunove. Svi iole imuæniji muslimani su ranije za života pisali oporuke i odreðivali da se poslije njihove smrti. mektebe. i nosili ih bolesnicima. smokve. lubenice. makar on ne bio ni u kakvoj rodbinskoj vezi s njim. Imami. Džamije su bile noæu osvijetljene kandiljima i svijeæama /mum/. šipke i drugo voæe. Sve oporuke legalizovao je i u sidžil upisao kadija gdje je detaljno navedeno šta je i u koju svrhu oporuèitelj ostavio i koga je odredio za izvršioca i kontrolora svoje oporuke. poklanjanja hatmi za duše umrlih. hatibi. klanja kurbana na Kurban. do truhljenja. i da njeguju bolesnike. vadžiba. prtokale /naranèe/. proslavljanja odabranih /mubarek/ noæi. Sav kulturno-povijesni rad kod muslimana u Mostaru odvijao se je do 1898.odvijao se do konca prošlog stoljeæa iskljuèivo kroz davanje zekata. Veæina bogatih muslimana su sve ove dužnosti striktno izvršavali jer su bili ubijeðeni muslimani. mevluda. 197 . džume petkom u podne.Hivzija Hasandediæ MUSLIMANSKA DRUŠTVA U MOSTARU Do konca prošlog stoljeæa u Mostaru nije djelovalo ni jedno muslimansko društvo. sadakai-fitre.

godine ovaj ispraæaj i doèek prireðivani su kod Hadžinske sofe u najjužnijem dijelu Mostara. tu im je svijet donosio dvopek /peksimet/. na pritužbu nekih graðana. Od 1918. roðendan /mevlud/. U ove dane top je s tabije pucao i oglašavao poèetak /sehur/ i završetak posta /iftar/. na Muhammedov. roðenja princa na dvoru. zatim kod stupanja na prijesto novog sultana. U ovoj ceremoniji su glavni uèesnici bili mektebska djeca a koja su od kuæe išla s hodoèasnikom u povroci kroz grad do zbornog mjesta. ratnici su odavde zajednièki polazili u boj a hodoèasnici u Meku.Posebno su bili lijepi bajramski i ramazanski obièaji i meðusobno posjeæivanje rodbine i komšija u tim danima. ondašnja vojna komanda je. Ovom prilikom su ponekad prireðivane u hadžijinoj kuæi i bogate gozbe. Nakon obavljanja kratke molitve i opraštanja sa svima. Top je još pucao petkom u podne. Svaki esnaf imao je svog starješinu /æehaju/.s. U Mostaru je posebno bilo sveèano prilikom ispraæaja hodoèasnika na hadž u Meku i doèeka hadžija na povratku otuda. Postojao je ustaljen obièaj da se prilikom proizvoðenja zanatlija u više zanatske rangove. godine. U Mostaru je za turske uprave radilo više od pedeset vrsta raznih zanatlija koji su bili udruženi u posebne organizacije zvane esnafi ili cehovi. do 1941. a. Oni bi se ovdje pod bajrak skupljali. Ali pošto je jaka detonacija uznemirivala okolne stanovnike i kuæe im potresala.. godine top je pucao s Mazoljica i samo oglašavao završetak posta /iftar/. a ostala djeca su ga pratila sa "amin". a od 1884. kalfe i majstore. prenijela top na Hum odakle je pucao sve od 1918. Ove su sveèanosti bile poznate pod imenom "kušanme" ili opasivanje majstorske pregaèe kao simbola kvalifikacije u 198 . za tri dana Ramazanskog i èetiri dana Kurban-bajrama. svoj statut i bajrak kao vanjski znak esnafa. Do prolaska željeznice kroz Mostar 1884. Kod Hadžinske sofe je za turske uprave prireðivan i ispraæaj ratnika kad su polazili u boj. kod stare željeznièke stanice u Rièini. kada je u Mostar dolazio novi mutesarif /okružni predstojnik/ i prilikom svake pobjede i poraza turske vojske. organizira sveèanost i veselje u okviru jednog esnafa i o trošku pripadnika dotiènog esnafa. Najveæi i najgrlatiji izmeðu njih išao je na èelu povorke i glasno izgovarao tekst jedne dosta duge i rimovane dove koja se prigodom ovih ispraæaja samo u Mostaru uèila. Na isti naèin prireðivan je i doèek hadžiji koga bi djeca od Hadžinske sofe ili stare željeznièke stanice do kuæe u povorci s glasnim uèenjem dove dopratila. svoju upravu zvanu londža. Tada su djeca u hadžijinoj kuæi dobivala somune napunjene halvom i nešto novaca. èarape i drugo što je za put i borbu bilo potrebno. godine. S tabije je jedno vrijeme top pucao i poslije 1878.

str. br. do 1634. . 33-34. Glasnik VIS-a. Save. godine u Mostaru je. humano-socijalna. godine osnovana je u Mostaru Muslimanska èitaonica /Kireaethana/ i za prvog predsjednika izabran je poznati mostarski gradonaèelnik Mujaga Komadina /1839. Hadžijska dova u Mostaru. 2. str. U pravilima društva piše da je ono imalo zadatak da "širi društveni napredak.. 1939. Hasan Nametak. osnovano 29 muslimanskih društava koji su se prema svojoj namjeni dijelila na: kulturno-prosvjetna. godine i kojima smo našli spomen u pristupaènim izvorima. MUHAMEDANSKO ÈITAONIÈKO I DOBROTVORNO DRUŠTVO /KIRAETHANA/ Na osnivaèkoj skupštini koja je održana u velikoj sali Kalhane na Velikoj Tepi poèetkom 1898. Za neka društva nemamo nikakvih podataka pa ih samo poimenièno navodimo. godine pa bi se mogao dati potpun broj i pregled rada svih ovih društava. nauku i izobrazuje èlanove. da pomaže siromašne muslimanske familije. Jugoslovenski list (JL).. 1933. 1938. list 18. Nekoliko novih podataka o oporukama. 122. Ljubljana. prema podacima s kojima raspolažemo. ruždiji. obrtnika i trgovaèkih poduzeæa.-1925. broj 173 i 252. Sidžil mostarskog kadije /SMK/ broj 3. Tada su zanatlije dotiènog esnafa išle kroz grad u povorkama i izvodile razne šale i šeretluke. do 1945. a u kuæama promovisanih kalfi i majstore prireðivane su bogate gozbe sa brojnim zvanicama. Bilo je. Mujiæ. H. 71-75. politièka. 1987. 43. U periodu od 1898. nakon izlaska iz džamije na Bajram ujutro.. Hasandediæ. Zanimljivi su bili i ženidbeni obièaji kao i obièaji prilikom obrezivanja djece /sunetluka/. ali ovim vrstama takmièenja nema spomena u poznatim izvorima./. trkama i slièno. sportska i pogrebna. IZVORI: Sidžil mostarskog kadije 1632. 1. Beograd. 1989. hanovima. Bratstvo. hrvanju. gradskoj opæini i broju muslimanskih kuæa u Mostaru. Sarajevo. Ovdje kronološkim redom donosimo spisak muslimanskih društava koja su u Mostaru djelovala od konca prošlog stoljeæa do 1945. Potrebno bi bilo pregledati svu periodiènu štampu koja je izlazila u Mostaru i Sarajevu do 1945. da ustroji 199 . i drugih sportskih tamièenja kao u: skoku u dalj.svom zanatu. preveo Muhamed A. staleška. broj 1. Društvo Sv. Sarajevo. XXVIII. 88-90..str.. sigurno. U sidžilima mostarskih kadija ima spomena natjecanju u bacanju kamena s ramena. Sarajevo. Glasnik IVZ. pa podiže materijalno stanje poljodjelaca. Sve spomenuto je u prošlo doba bilo jedan vid kulturnog uzdizanja i sportskog takmièenja. str. knjiga. Uspomene Riste Ivaniševiæa Mostarca.

broj 7 . novembra 1914. broj 22./5. maja 1899. poznati javni i kulturni radnik Mostara. èetvrtu 12. treæu 31. Sarajevo. oktobra 1905.. broj 11. avgusta 1904. Prvu zabranu dali su 3. 1905. Sarajevo.. godine održan protestni zbor u mostarskoj Kiraethani. Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu "raspustila je" i zabranila daljnji rad Kiraethane. 175 i broj 14.12.. godine. Borba muslimana Bosne i Hercegovine za vjersku i vjersko-prosvjetnu autonomiju. Sutradan po njenom nestanku prosuo se glas po Mostaru da je Fata prošle noæi pobjegla s nekim inovjercem u Dalmaciju. Èitaonica je radila na kulturno-prosvjetnom uzdizanju muslimana i èesto je prireðivala zabave u Hrvoju. drugu 12. godine nestalo je Fate Omanoviæ. ova je Kiraethana bila odmah od strane austrougarskih vlasti zatvorena i sav inventar i knjige bili su konfiskovani. broj 4 i broj 83. Sarajevo. novembra 1905. Od 1908. motivišuæi to time da je "iz nje potekla sva agitacija". i broj 23. 89 i 327. Puziæ. petu 4. Kad je poèeo prvi svjetski rat 1914. maja 1899. Noæu uoèi 3. MUSLIMANSKA ÈITAONICA /KIRAETHANA/ Na osnivaèkoj skupštini održanoj 19. marta 1906. jer je posjedovala velik broj vrijednih i rijetkih knjiga. 1967. Muslimanska vjersko-prosvjetna autonomija u Bosni i Hercegovini. 1904. Osman Nuri Hadžiæ. Biblioteka Kiraethane nalazila se do 1914. str. Znaèaj ove èitaonice je bio još i u tome što su njeni èlanovi kroz nju potajno vodili politièku borbu protiv onovremene austrougarske uprave. 366. 2. 1925.. godine u Mostaru osnovana je Muslimanska èitaonica /Kiraethana/ koja je djelimièno nastavila rad prve Kiraethane.èitaonicu. str. godine. IZVORI: Behar.. 223. da dijeli stipendije i da nema nikakav politièki znaèaj". godine. Husaga Æišiæ. što je sve bez traga nestalo. Ova je Kiraethana bila nadaleko èuvena. Temim. str. marta 1905. Sara200 . Mostar. U Arhivu Hercegovine èuva se jedna bilježnica ove Kiraethane u koju su bila upisivana lica koja su iz ove biblioteke uzimala knjige na èitanje. str. Gajret.. Ferdo Hauptman. Osvit. malodobne kæerke Osmanove iz Kuti Livèa u Bijelom Polju kod Mostara. Sarajevski list. bio je jedno vrijeme bibliotekar ove biblioteke. djelovala je pod imenom Muslimanska èitaonica sa dobrotvornim društvom /Mostarda me'a džem'ijjeti hajrijje islam kiraethanesi/. Za prvog predsjednika izabran je hafiz Husein-ef.. Ovaj dogaðaj je uzbudio sve muslimane u Bosni i Hercegovini pa je 6. a za potpredsjednika Ali Riza-ef. IZVORI: Bošnjak 1899. koje je dobivala èak iz inostranstva. godine u jednoj zgradi na poèetku Brkiæa i Temimove ulice u Brankovcu.

Hasandediæ. broj 9. Sarajevo.. 1932. Sarajevo.. str. naše najstarije zanatsko društvo. god. a Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine odobrila je njegova pravila 4. Behar. godine. Društvo je dalje svake godine besplatno obrezivalo /sunetilo/ svu siromašnu muslimansku djecu u gradu.. str. Sarajevo. broj 13. H. kalendar Gajret. Mehmed Hadžiæ. str. priredilo zabavu u korist muhadžira. i to obrezivanje vršio je niz godina dr Muhamed Riðanoviæ.. 1914. Hasan-aga Alikalfiæ. 303313. Krpo. Glasnik VIS-a. god. Glavni zadatak društva bio je da pomaže i unapreðuje sve vrste zanatstva u gradu i okolini.. Ibraga Mahiniæ. godine.. naroèito poslije rješenja agrarnog pitanja kod nas kada su mnoge muslimanske porodice preko noæi došle na prosjaèki štap. U osnivaèki odbor izabrani su: Ahmed-aga Tuce. 286-289. Sarajevo. Društvo je prireðivalo razne humano-socijalne akcije i na razne naèine pomagalo sirotinju. god. 1930. Sarajevo. osnovana je pri ovom društvu muzièka. 1935. broj 7-8. Abdurahman Nametak. 1933. 1912. Mujaga Turko. god. broj 13. Sarajevski list. Društvo je 1912. Novi Behar. broj 1-2. str. broj 261 i 270. broj 8 i 42 i 1939. na stranici 50. 3. Æišiæ. 138-141.. str. 207. 192. Sarajevo. 1906. str. Društvo je prestalo s radom 1941. Besim Korkut i dr.. 1934.. 1932. Osim navedenog èlanovi društva su održavali analfabetske teèajeve u gradu i okolini i uz ramazan prireðivali predavanja koja su držali profesori mostarskih srednjih škola: Salih Baljiæ. Dr Safvet-beg Bašagiæ spjevao je himnu društvu koja je objavljena u listu Gajret iz 1926.. Glasnik VISa. broj 1-2. Hasandediæ.. 103. Mustafa Alikalfiæ. Muhamed Ðukiæ i Sulejman S. broj 103. god. 1940. 1907. Ittihad. broj 29. 1957. broj 21 i 196. pjevaèka i diletantska sekcija i ovo je bilo jedino muslimansko muzièko društvo u Mostaru. Mostar. 1913. Èlanovi društva su èesto prireðivali dobrotvorne zabave i svakog Bajrama dijelili pomoæ sirotinji. Merhum Husaga Æišiæ. Mujaga Komadina.. Vehbija Imamoviæ. 26. str. a poslije njega na ovom položaju su se više godina nalazili: Mustafa O. oktobra 1906. broj 26. god. Vehbija Imamoviæ. Ahmed-aga Tuce bio je prvi predsjednik društva. njegov život i djelo. Ovo je bilo najstarije zanatsko društvo u Bosni i Hercegovini. Mustafa Topuzoviæ i dr Muhamed Riðanoviæ. u broju 4.. broj 34.jevo.. H. JL. 201 . Fuad Slipièeviæ. IZVORI: Osvit. 1974. Ševkija Baliæ. MUSLIMANSKO ZANATSKO UDRUŽENJE ITTIHAD Ovo je društvo osnovano u julu 1906. broj 102 i 288. Godine 1936.

ing. koji je radio sve do poèetka drugog svjetskog rata 1914. Hatidža Æišiæ. godine. Radilo je i 1910. IZVORI: Bošnjak. Mukelefa Ugljen. godine. MJESNI ODBOR KULTURNO-PROSVJETNOG DRUŠTVA GAJRET Mjesni odbor kulturno-prosvjetnog društva Gajret u Mostaru osnovan je 1911. Šemsa Kajtaz. Æamila Nožiæ. Hajro Treboviæ. str. broj 4. /X/. Fejiæ. broj 34. Fahra Milaviæ. 1907. otvoren je u Mostaru Gajretov muški konvikt. godine 32 stipendije. u kome su radile: Muruveta Alajbegoviæ. Omer Ugljen. godine osnovan je u Mostaru ženski odbor Gajreta. Ne zna se kada je društvo osnovano i kada je prestalo raditi. godine. ing. Šefika Hadžiæ. hadži Ibrahim Slipièeviæ. Sarajevo. Šaæir Bijediæ. Mustafa M. 1909. Posebna je zasluga Gajreta što je od prvih dana svoga djelovanja davao stipendije uèenicima muslimanima iz cijele Hercegovine koji su pohaðali trgovaèke i zanatske škole. a 1912. Arhiva Vakufskog povjerenstva u Mostaru / AVPM /. Šerifa Koluder. Hakija Æišiæ. godine i cilj mu je bio da pomaže promicanje trgovine u gradu. aprila 1907. 6. 1908. broj 35. ovo društvo je dalo 51. IZVORI: Behar.4. MUSLIMANSKO TRGOVAÈKO UDRUŽENJE Osnovano je 1908. Salko Džikiæ i drugi. Alija Veliæ. Æišiæ. Fikreta i Enesa Behliloviæ. Ferida Jahiæ. Sarajevo. priredilo je zabavu u Hrvoju i davali komad Abdulah-paša od dr Safvetbega Bašagiæa. Kajdafa Efica. Na 1. akt broj 991/1910.. Mustafa Alikalfiæ. PRIVREMENI ODBOR ISLAMSKOG SIROTIŠTA Ovaj je odbor djelovao u Mostaru 1909. od njegova osnivanja do prestanka djelovanja. Godine 1920. 7. Azema Mrkonjiæ. 79. Salih Èišiæ. Šaæir Konjhodžiæ. IZVORI: Osvit. Smajil Brkiæ. Zejna Draèe. Husnija Kurt. Godine 1911. Rahma Vrgora. Hasan Æišiæ. MUSLIMANSKO POZORIŠNO DRUŠTVO Ovo je društvo djelovalo u Mostaru 1907./10.Krpo. godine. U odboru ovog društva radili su. Atifa Kurt. Sulejman S. 202 . Šefika Ševa i druge. Æazim Ugljen. Sidika Omeragiæ. sljedeæi: Ahmed Džikiæ. Vehbija Imamoviæ. Ziba Kapetanoviæ. Poèetkom 1919. Ulfeta i Hašmeta Arpaðiæ. Ibrahim-ef. 5. Mostar.

hadži hafiz Ibrahim-ef. Ðorðe Pejanoviæ. 1932. 1934. god. god... broj 5-6... 45 pitomaca.. 1932. Kasumoviæ i Ali-ef. 531. bilo 47. 1912.. god. broj 1 i 22. 103-104. IZVORI: Gajret. 92. 1911. U Mostaru je radio i ženski konvikt u kome je 1924. god. 1930. Gajret je dalje vršio i razne humano-socijalne akcije s ciljem potpomaganja muslimanske sirotinje. 18 i 20. god. god.. broj 74.. Alajbegoviæ. Godine 1919. god.. 1931.. uèitelj i književnik. 48. koja je svake godine držala petomjeseène teèajeve iz domaæinstva.. Gajret je imao i svoj pjevaèki hor koji je na Bajrame a i prigodom nekih drugih sveèanosti prireðivao koncerte. 55 i 1934. 1930. Mujaga Komadina. broj 212. god. Blagaju i Bijelom Polju. Bio je smješten u Kajtazovoj kuæi blizu Male Tepe u kojoj je za turske uprave stanovao mutesarif /okružni predstojnik/. a vaspitaèi su bili: hadži Muhamed-ef. vlastitim sredstvima je za ovaj klub kupio potrebne rekvizite koji su nabavljeni u Pragu u Èehoslovaèkoj.. 1933. broj 6. 8. JL. Sarajevo. 1930. broj 13. broj 135. Sefiæ. str. Vehbija Imamoviæ. vršio je niz godina dužnosti upravnika ovog konvikta. Sarajevo.. god. god. broj 25 i 49. aprila 1912. i 1939. Ahmed Džikiæ. 1912. Behliloviæ.godine. 1933. broj 32 i 255. 1929. broj 69. AVPM.. godine i za prvog predsjednika je izabran Husein Dubraviæ Ðogo. MUSLIMANSKI "SOKO" Ovo je društvo osnovano 8. U ovom konviktu je 1924. broj 16. Kulturno-prosvjetne ustanove u Bosni i Hercegovini. broj 141 i 147. èajanke i zabave u Mostaru.. god. broj 7-8. 1935. 1925. 8. Ove teèajeve pohaðalo je i završavalo svake godine 25-30 muslimanskih djevojaka. broj 1. broj 3. god. uèitelj. 1937. str. Inicijativom Gajreta otvorena je u Mostaru Domaæinska škola. godine bilo 47 i 1925. dr Hasan Mahiæ i drugi. 1931. U Mostaru je više godina radila Gajretova kreditna zadruga. god. god. 1934. koja je posjedovala velik broj vrijednih knjiga i èiji su èlanovi držali predavanja u svojim prostorijama spram Karaðoz-begove džamije. gradonaèelnik Mostara. Mustafa Alikalfiæ. 13-14.. 13 i 21. IZVORI: Sarajevski list.. Omer-ef. Riðanoviæ. hafiz Ahmed-ef. Ova predavanja su držali profesori srednjih škola: Salih Æišiæ. Pri Gajretu je više godina djelovao odbor za pomaganje siromašne školske djece. god. koja je pojedincima a i raznim organizacijama davala novac na kredit. broj 5. god. akt broj 203 .. broj 13-16. 103 i 282. osnovana je u Mostaru Gajretova narodna biblioteka. god. godine 43 pitomca.. 1924. god. god. 1931.

104. i 651/1933. godine. godine. a za tajnika Abdurezak Hifzi Bjelevac. Posljednji njegov predsjednik bio je Smail-aga Æemaloviæ.. MUSLIMANSKI OMLADINSKI ODBOR ZA PODUÈAVANJE ÐAKA Za ovaj odbor samo znamo da je djelovao u Mostaru 1920. IZBORI: Sarajevski list. broj 59. JL. MUSLIMANSKI KLUB Osnovan je na osnivaèkoj skupštini održanoj 9. IZVORI: AVPM. IZVORI: AVPM. Za prvog predsjednika izabran je hafiz Muhamed Hilmi-ef. 12. godine. u kojoj su muslimanske djevojke uèile šivanje. marta 1922. MUSLIMANSKO ANTIALKOHOLNO DRUŠTVO "SVIJEST" Ovo je društvo osnovano oko 1922. nd. 10. 11. Od osnutka do završetka prvog svjetskog rata imao je kancelariju u "Kafe . godine sagradio Mujaga Komadina na ruševinama hadži Baline medrese. MUSLIMANSKI ÐAÈKI SPORTSKI KLUB Ovaj je klub imao 1916. IZVORI: AVPM. 9. MUSLIMANSKA ŽENSKA ZADRUGA Osnovana je 1919. koju je 1912. akti broj 25/1919. 1935. str. god. akt broj 42/1916. Od 1929. godine i imalo za cilj da se bori protiv alkoholizma. djelovao je pod nazivom Muslimanski jugoslovenski klub i imao kancelariju u vakufskom dvoru spram Karaðoz-begove džamije.Evropi" kod ulaza s Male Tepe u Kujundžiluk. 204 . koji je 1944. godine s ciljem struènog obrazovanja i potpomaganja muslimanki.425/1913. Butum. i 205/1936. godine odveden u logor u Jasenovac i tamo ubijen. radila do 1933. Klub je postojao i djelovao i 1912. poznati politièar i publicist iz predratne Jugoslavije. akt broj 484/1913. AVPM. godine èitaonicu koja je bila smještena u jednoj sobi Koski Mehmed-pašine medrese na Maloj Tepi.. Pejanoviæ. broj 48. Ð. 13.marta 1913. godine. Prvu zabavu priredili su 11. akt broj 209/1920. Radila je u zgradi ženske mektebi. i 209/1920. godine. Ova je zadruga. ibtidaije u Brankovcu. 1913. Ne zna se kada je prestalo djelovati.

Hadži Husaga Kajtaz poklonio je dio imetka humanim ustanovama. Rahmet je više puta pomagoao opravku džamija: Baba Beširove na 205 . Ali.. Mièijeviæ iz Turske bio je utemeljivaè Rahmeta i poslao mu je 1937. Šaæir Muratoviæ. godine predsjednik ovog fonda. broj 10 14. Omer H. do danas i drugi. Ali-ef. Avdaga Bajgodiæ i Nurija Šaæiroviæ. bio je predsjednik. a Omer-ef. Pomoæ u novcu dali su 1933. Rahmet je vršio i razne humano-socijalne akcije i prikupljao priloge od graðana koje je pred Bajrame dijelio mjesnoj sirotinji. i Ahmed Sefiæ. Neki NN dao je 1937. Puziæ. J. Alaga Hadžimusiæ. poznati mostarski tržni inspektor /èarši-æehaja/. dr Ševkija i Omer Baliæ. dr. godine zakljuèeno je da se pri ovom društvu osnuje socijalni fond za dijeljenje pomoæi siromašnim uèenicima i davanje stipendija šegrtima. Mustafa Alikalfiæ. godine 500 dinara. od njegovog osnivanja do danas. Suljaga i Muhamed Æišiæ. Salih Baljiæ. devet umrlih i èetiri živa utemeljivaèa: Smail-aga Æemaloviæ. Ahmed Mušiæ. Muhamed Muslibegoviæ i Husein ef. godine sljedeæi: Ranko Semiz. 1922.ef. Muhamed Mahiniæ. bio je predsjednik. Muhamed Hadžiosmanoviæ. Hamdija Taslaman. Salih-aga Popovac. Ugljen dva odijela. Koen. Ševa. hljebove mektebskoj djeci i davao priloge u novcu i odjeæi. Rahmet je 1937. Ugljen . hafiz Salih-ef. hadži Ibraga Slipièeviæ. Alaga Seferoviæ. Ibrahim Tikvina.èija se velika uramljena slika i danas nalazi na zidu u kancelariji Rahmeta. Mostar. dijelio je godinama. godine imao jednog dobrotvora. Mustafa Beèeviæ. predsjednik od 1968. Glavni inicijator osnivanja ovog društva bio je Omer-ef. Salih Baljiæ bio je 1939. Tahir Jašarbegoviæ dijelio je èesto hljebove sirotinji. Rahmet je dalje besplatno sahranjivao sve siromašne muslimane što i danas èini. godine i zadatak mu je opremanje i sahranjivanje umrlih muslimana. U prvi odbor ovog društva izabrani su bili: Omer-ef. Tahir Kosoviæ. gostionièar. pola vagona brašna da se podijeli sirotinji. Prof. prof. Zadik Danon dao je 1934. Muhamed Omeragiæ. Hasan Šiširak. Ugljen. Suljaga Krpo. Salih Efica. Blaško Sliškoviæ. Avdaga Skikiæ. Estera Danon bila je velika dobrotvorka i mnogo je pomogla svu sirotinju bez razlike vjere. Mujiæ. MUSLIMANSKO POKOPNO DRUŠVO "RAHMET" Ovo je društvo osnovano 1924. Šaæir Konjhodžiæ. Mujaga Popovac. Na sjednici Rahmeta održanoj 1935. Salih-ef. Sefiæ. U odbor ovog društva. Muhamed Riðanoviæ. bili su birani i sljedeæi: Selim Kolukèija. Avdija Simit.IZVORI: Narodna sloboda. Isidor Maestro. preko Rahmeta. deset odijela da se podijele djeci. Osman Kukrica. Muhamed-aga Deronja. prof. Mustafa. bio je jedno vrijeme predsjednik.

dvije džamije u selima Podveležja. Društvo je imalo diletantsku sekciju i prireðivalo koncerte i javne zabave u Mostaru. godine i prvi njegov predsjednik bio je Omer S. Društvo je djelovalo i 1930.. godne. god. Dalje je pomagao i davao novèane priloge za izgradnju gusulhane. Gornjem Vakufu. broj 4. Nevesinju. 53. Omera Sefiæa. izgradnju gusluhane u Travniku. 13. broj 28 i 48. u džamijama: Æejvan Æehajinoj. broj 4. broj 160. 16. 206 . 15.. 59. MUSLIMANSKO KULTURNO DRUŠTVO "OMLADINA" Ovo je društvo osnovano oko 1926. prireðivao uèenje hatmi svojim umrlim èlanovima. Sarajevo. 1932. O radu ove zadruge nemamo nikakvih podataka. IZVORI: JL.. broj 26. 164. Ovo je jedino muslimansko društvo iz predratne Jugoslavije koje i danas djeluje u Mostaru./.-1932. godi. Dusini kod Fojnice i drugdje. IZVORI: Novi Behar. izgradnju gusulhane u Ljubuškom. Sarajevo. izgradnju gusulhane u Nevesinju. Derviš-paše Bajezidagiæa u Podhumu i Zirai Ahmed-age u Donjoj mahali u Mostaru i izgradnju džamija u: Potocima kod Mostara. god. noæ ramazana uoèi Lejleikadra. Rahmet je dalje dao prilog za izgradnju spomenika na Rotimlji gdje su Nijemci 1943.. 1932. Hatme su se poklanjale 27../ oko 1927. 1939. Sefiæ /1903. Pravda. Za sve ove brojne pomoæi društvo je od daroprimalaca dobilo više pismenih priznanja i zahvalnica koje èuvaju u svojoj arhivi a neke su uramili i objesili po zidovima prijemne kancelarije. i za ograðivanje Šariæa harema i harema u Šoinovcu u Mostaru. god. a tajnik Ahmed Hadžiomeroviæ. u Žabljaku. 73. 276 i 304. godine ubili 63 muslimana.. god.-1986. 1936. 1935. 63. 1935. akt broj 67/1930.. Rahmet je. od svoga osnutka do danas. broj 4-5. 16.. 1933. god. 29. 8. 284 i 316. 1934. 26. MUSLIMANSKA ZANATSKA ZADRUGA Osnovao ju je Omer Baliæ /1894. broj 53. Tabaèici. Donjim Vranjeviæima više Blagaja. 168 i 181. 15. IZVORI: Ove podatke sam dobio od rahm. 110 i 284. Koski Mehmed-pašinoj i Karaðoz-begovoj. i za bojadisanje pravoslavne crkve u Mostaru.Balinovcu. opravku mekteba i ograðivanje harema u Potocima. AVPM. u Ljubuškom. Ovo društvo je više puta slalo jednokratne pomoæi Crvenom krstu i nekim licima iz Bosne i Hercegovine za koje se saznalo da su teško i neizljeèivo bolesni. broj 11. str.

Mostar. Umica Æišiæ. Muhamed i Omer Hadžiosmanoviæ. Glavni cilj i zadatak društva bio je da radi na kulturno-prosvjetnom uzdizanju muslimana i u tu svrhu su oba odbora prireðivali u gradu i okolini mevlude. Sarajevo. predavanja. AVPM. Hiba Baliæ. 1932. Alija Kajtaz. broj 4-5. Mustafa Lakišiæ. 63. Sulejman Demiroviæ. 63. Munira Hamziæ. Mahmud Šemiæ. Društvo je svojim sredstvima ogradilo harem oko hadži Ali-bega Lafe džamije u Zahumu na Raskršæu. Sarajevo. godine bili su sljedeæi: hadži Mehmed-aga Bošnjiæ. dr Ševkija Baliæ. Hasan Šiširak. 20. priredbe. Hasan Æišiæ. broj 4-5. Fehma Bašagiæ. /Alibegovica/. Mustafa i Omer Kalajdžiæ. ODBOR NARODNE UZDANICE Mjesni odbor Narodne uzdanice u Mostaru osnovan je na konstituirajuæoj skupštini održanoj u augustu 1929. a prestala s radom 20. Ahmed i Avdo Raljeviæ i drugi. akt broj 220/1942. Enisa Efica. Predsjednici. MUSLIMANSKO ANTIALKOHOLNO DRUŠTVO "BUDUÆNOST" Ovo je društvo osnovao Omer Baliæ oko 1927. do prestanka njegovog djelovanja koncem 1944. aprila 1941. Salih-aga Efica. Halil Blagajac. Munira Rizviæ i druge. zabave. OGRAÐIVANJE I ÆIŠÆENJE GROBALJA Ovo društvo osnovao je Omer Baliæ oko 1927. Polovinom 1933. Hamdija Hasanefendiæ. godine. IZVORI: Novi Behar. 18. MUSLIMANSKA NARODNA BIBLIOTEKA Osnovana je u ljeto 1928. IZVORI: Novi Behar. godne. Mustafa Ramiæ. odbornici i razni funkcioneri ovog društva od 1929. str. godine osnovan je u Mostaru i ženski odbor Narodne uzdanice u kome su kao odbornice i funkcionerke radile: Uzejfa Hadžiomeroviæ. 19. Opširnije o njenom radu vidi: Fazlija Alikalfiæ. akt broj 354/1936. "HAREM" DRUŠTVO ZA UREÐENJE. Abdurahman Nametak. sijela 207 . str. Husein i Salem Metiljeviæ. Ahmed Sefiæ. Sabit Milaviæ. Hajrudin Treboviæ. godine. AVPM. Memnuna i Ilduza Hadžiosmanoviæ. Mirza Baliæ. Stasanje jedne mladosti /sjeæanje na rad Muslimanske narodne biblioteke u Mostaru/. O njegovom radu nemamo nikakvih podataka. 1932. Smail Dadiæ..17. godine. Muhamed Hadroviæ.

Od osnutka do konca 1936. broj 4. god. str. 30 i 93. broj 7. 1932. do njegovog zatvaranja koncem 1944. str. 21. koji je poèeo s radom 6. god./41. do konca ove godine u zgradi mekteba u Brankovcu koji je 1912. broj 28... god. Ejub Kabil i posljednji Hivzija Hasandediæ. broj 28 i 31. recitacije. škol. broj 26. radio Gajretov konvikt. str. Husein Metiljeviæ. 1936. broj 32 i 1940. godne. 1933. 162. str. 187-188./42. broj 9. Društvo se izdržavalo iz prihoda ubranih od èlanarina raznih priredbi i jednokratnih pomoæi./38. godine 48 pitomaca-stipendista.i teferièe./43. 113. Za školske godine 1940. god. 223. godine bilo 16 pitomaca. god. i 1941. str. 19 i 1942. AVPM. 32. i 532/1936.. 12. akti broj 547/1935. godine dala ovom društvu 2000 dinara.. Konvikt je radio u zgradi Hasan-bega Lakišiæa vakufa kod Karaðozbegove džamije /sada je na tom mjetu dvokatnica u èijem prizemlju radi prodavnica. god. 165... Narodna sloboda. god. god. 50. broj 187. 208 . broj 37. IZVORI: Novi Behar. god. god. str. 150 i broj 10... iako se zna da je konvikt i u ovim godinama radio. 1930. za 1943. 1939. kalendar Narodne uzdanice za 1936. god. od 1940. broj 232. 1929. god. Muhamed Æišiæ. broj 4. povremeno. god. škol../37. 1935. januara 1944. Društvo je otvorilo svoj Muški konvikt u Mostaru. 241 i 256. prireðivali u konviktu: predavanja. broj 46. službenik. 43.. str. broj 33. nastavnik. god. 197. str. Od poèetka rada konvikta 1935. god. škol. broj 3. 191 i 197. 1934. 176. od 1936./39. 173 i 208. broj 32.. vjerouèitelji. god. Mostarska gradska opæina je 1936. a na spratu su kancelarije raznih ustanova/. godine sagradio Mujaga Komadina /sada su ovdje privatni stanovi/. 187 i 237. 1936.. god. nemamo podataka o broju pitomaca. monologe i razne priredbe. u staroj Kajtazovoj kuæi nedaleko od Male Tepe. za 1938. broj 17-18. 1929. 1932.. Hasan Haæam. Sarajevo. prilikom raznih vjerskih blagdana i državnih praznika.. god.. 188../36. 159. 278. 1933. za 1939. za 1937. god. 1935. god. 1937. Muhamed Hamidoviæ. gdje je do 1940. oktobra 1935. god. u zgradi Muftijstva na Bašèinama /sada ovdje radi Gradski orkestar/. str. januara 1944.. 31. Pravda. hafiz Salih Puziæ. imam. 1937. 60. broj 709. god. 124. /sada se na tom mjestu nalazi Djeèije obdanište/. str. Pitomci su.. 18. U konviktu je 1935. i od 14. Mostar. vjerouèitelj. do bombardovanja Mostara 14. god. uèitelj. 1936. godine. 1938. 135. JL. upravnici i vaspitaèi /prefekti/ u njemu bili su: Alija Ahmiæ. Tada je u Konviktu prireðen mevlud i održana akademija. 1937.. deklamacije. do 1940. škol. god.

. broj 205. godine.. oktobra iste godine kada mu je zabranjen daljnji rad. godine. 24. 22. U Mostaru je u predratno doba živjelo mnogo muslimanske sirotinje što je sve bilo 209 . 67. 25. imam i mualim. 1936. ODBOR ZA SAKUPLJANJE PRILOGA ZA MUSLIMANSKU SIROÈAD IZ MEKTEBA Ovaj odbor je 1932.. god. broj 252 i 288. 1932. i za prvog predsjednika izabran je bio Ahmed Alajbegoviæ. Društvo je kratko vrijeme radilo i ukinuto je naredne. DRUŠTVO "ISLAHAT" Ne zna se kada je i s kakvim ciljem ovo društvo osnovano a prestalo je s radom prije 1933.. god. a hafiz Salih-ef.. preko imama i mualima u gradu. 26. god. broj 245. godine. godine i na osnivaèkoj skupštini izabralo Ibragu Èelebiæa za predsjednika. 1932. JL. Mehmed Ribica je 1932. Konjhodžiæ /Mostar 1902.. god. IZVORI: AVPM. Vakufsko povjerenstvo je 1939. Sefiæ. godine. IZVORI: Islamski glas. broj 4-5. UDRUŽENJE IMAMA MATIÈARA Ne zna se kada je ovo društvo osnovano a djelovalo je 1932. Klub je ukinut 20.Sarajevo 1983.. On je bio ne samo osnivaè društva nego i stalni predsjednik od osnutka do njegove likvidacije 1941. Puzica za blagajnika. Sarajevo. 1932. 1932. septembra 1932. MUSLIMANSKO POKOPNO DRUŠTVO "MERHUM" Grupa èlanova pokopnog društva Rahmet osnovala je ovo društvo u aprilu 1935.21. MUSLIMANSKI GRAÐANSKI SPORTSKI KLUB Osnovan je na osnivaèkoj skupštini 13. kupio knjige za 18 djece.. došao za sudiju Sreskog suda u Mostaru.. broj 213 i 281. 1939. akt broj 95/1933. Društvo je djelovalo u dva vida: humano-socijalnom i religiozno-propagandnom. skupilo priloge od graðana i obuklo 200 djece. IZVORI: JL. godine obukao 180 djece iz mekteba. RELIGIOZNO SOCIJALNO DRUŠTVO "IHVAN" Ovo je društvo osnovao rahmetli hadži Šaæir-ef. broj 233 i 1933. i tada mu je bio predsjednik Ali-ef. 1936. broj 20 i 22./. IZVORI: JL. godine. IZVORI: Novi Behar. str. kada je 1934. 23.

jer su se ta naèela osnivaèu najviše sviðala. Omer-ef. muderis. Društvo je preko svojih povjerenika koje je imalo po svim èetvrtima grada. Salih-ef. odobrena od vlasti. profesora vjeronauke u mostarskoj gimnaziji. Društvo je jednog ramazana oko 1935.s. Njegovi povjerenici su ovu dužnost savjesno vršili i nikad upravi društva nije ni od koga došla pritužba da su nešto nepravilno podijelili ili da su napravili kakvu malverzaciju.posljedica nehumanog i nesocijalnog rješenja agrarnog pitanja u Bosni i Hercegovini 1919. sudija. U ovoj godini njegovi organizatori su održali 78 predavanja u gradu. koji im je vakufsko povjerenstvo u Mostaru u ovu svrhu besplatno ustupalo. Kasim ef. Æamila Avdiæa. hadži Šaæir i. Nazif-ef. godine. Društvo je imalo svoja pravila. poslije klanjanja teravih-namaza. Sva njegova predavanja bila su veoma aktualna pa je sala u kojoj su ona održavana bila uvijek dupkom puna. IZVORI: Podatke o društvu Ihvan dobio sam od rahm. Šaæira za sve vrijeme rada i djelovanja društva bili su: hadži Ahmed-ef. Šaæira Konjhodžiæa u pismu od 24. dva na selu i stipendirali dvoje djece na izuèavanju zanata. ali se do danas nisu saèuvala. Halilhodžiæ. maja 1982. imam. Puziæ. hafiz Salih Puziæ. morao ga je još jednom ponoviti. 210 . Dobraèu. Za stalnog predavaèa društva je angažirao rahm. pošto se ono prisutnima dopalo. Prostorije društva nalazile su se u dershani Karaðoz-begove medrese. Karabeg. Salih Baljiæ držao je ovdje predavanja prigodom raznih vjerskih praznika: roðenja Muhammeda. Kojiæ i Omer-ef. govorio prisutnima o raznim temama iz islamistike. jer je vjerski život u ono doba u Mostaru bio pao na niske grane i džamije su bile skoro prazne. Društvo je prestalo s radom koncem 1941. Udovièiæ. koji je svaku veèer. Kalajdžiæ. godine. AVPM. godine imalo 466 èlanova. godine i omladinska sekcija. /mevluda/ i Nove hidžretske godine. U pravila su bila unesena neka naèela senusijskog pokreta. U svrhu vjerskog pouèavanja i moralnog uzdizanja èlanova društva održavana su predavanja u Karaðoz-begovom mektebu. I prof. godine pozvalo u Mostar mog kolegu rahm. Ismet Terzimehiæ. kadija. Društvo je 1937. i 220/1941. akti broj 266/1937. a. Drugi vid djelovanja društva bio je da propovijeda najèistije i najortodoksnije uèenje o islamu. Pri ovom društvu radila je 1941. Prvo predavanje održao je rahm. Glavni saradnici rahm. Hamza-ef. godine. dijelilo redovito brašno i druge živežne namirnice muslimanskoj sirotinji. muderis.

godine u Mostar je stigao veliki transport djece od èetiri do dvanaest godina života koja su od željeznièke stanice 211 . Udovièiæ. Osim toga organizacija je držala seminare za poduèavanje uèenika nižih razreda srednjih škola koji su se održavali u prostoriji iznad ulaza u dvorište Koski Mehmed-pašine džamije na Maloj Tepi. hadži Salih-ef. PODODBOR MERHAMETA Bivše muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet u Sarajevu osnovalo je u ljeto 1943. ODOBOR EL-HIDAJE ORGANIZACIJE ILMIJE KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Ovaj odbor je osnovan koncem 1936. U tu vrhu prireðivana su predavanja po džamijama koje su držali imami i vjerouèitelji mostarskih škola. Puziæ. IZVORI: El-Hidaje. oktobra 1943. organizacija koja nije imala nikakav politièki karakter.27. godine ogranak Mladih muslimana. predsjednik. Odavde su djeca otpremana u razna mjesta Bosne i Hercegovine i povjeravana na izdržavanje muslimanskim porodicama. Sarajevo. Mehmed-ef. godine svoj pododbor u Mostaru. 1936. dopremana na Ali-pašin Most kod Sarajeva i ovdje smještena u poseban dom. Ogranak je prireðivao predavanja prigodom svih vjerskih blagdana po džamijama i u sali Vakufskog povjerenstva na Maloj Tepi a ta su predavanja držali imami i vjerouèitelji srednjih škola. Ejub Kabil. Džudža i Osman Šehiæ. Fejiæ. Džabiæ. u ovom odboru su bili: Ibrahim-ef. i za prvog predsjednika bio je izbran hadži Ahmed-ef. tajnik Ragib Balta. Dana 31. 28. zatvorena i potpuno likvidirana. Godine 1943. Za cijelo vrijeme djelovanja ovog ogranka predsjednik je bio Hivzija Hasandediæ. do 1944. Merhametove prostorije nalazile su se na Mejdanu kod Male Tepe a inventar je naslijedio od Muslimanske narodne biblioteke u Mostaru. blagajnik i odbornici: hafiz Omer-ef. Predavanja iz raznih predmeta na ovom seminaru držali su bolji uèenici viših razreda. Smail-ef. Društvo je imalo zadatak da širi islamsku prosvjetu meðu muslimanima na svome podruèju. koja je 1941. U toku prošlog rata stradale su hiljade muslimana u istoènoj Bosni i drugim pograniènim mjestima Bosne i Hercegovine iza kojih je ostalo mnogo nezbrinute djece. Udovièiæ. potpredsjednik. Karabeg a za tajnika hafiz Salih-ef. Ova djeca su sakupljana po popaljenim selima. godine. ORGANIZACIJA MLADIH MUSLIMANA U okviru Odbora El-Hidaje djelovao je u periodu od 1941. 29. do 1943.

Blagaja. 212 . madrasahs and monasteries /tekke/.br. Asim Opijaè. The Moslem Societies in Mostar Until the end of the last century there have not been a single Moslem society in Mostar.džamije i odmah razdijeljena porodicama. Djeca su imala i zdravstvenu zaštitu jer su se neki mostarski ljekari obavezali da æe ih besplatno lijeèiti. Svaki staratelj morao je potpisati dva formulara i obavezati se da æe primljeno dijete ne samo izdržavati nego i u vjerskom pogledu odgajati. 1986. Ševkija Baliæ. dr. dr.. Hajrudin Treboviæ i drugi. Bijelog Polja i drugih okolnih mjesta uzeli su djecu na izdržavanje i brinuli se o njima sve do završetka rata 1945. ing. offering charity /sadakai fitre/. and all forms of cultural life. schools /mektebs/. one could not find any Moslem society in Mostar until the end of 19th century. The first such society was established in 1898. br. All the cultural and educational activities among the Moslems in Mostar were taking place in the mosques. where the testator gave a full account what he/she left behind. or because of some other reasons. 1. One should also mention testaments /vassiyetnamas/ that also played an important role in solving the social problems among the Moslems and in supporting the poor and persons not catered for. Više od 200 muslimanskih porodica iz Mostara. All the humanitarian and social work among the Moslems was conducted until the end of 19th century in the form of giving zekjat. even the celebration of religious and state holidays. 88 i 89. Sarajevo. for what purpose. Preporod. Ragib Kolakoviæ. and who was nominated as the executor and controller of his/her will. Perhaps the reasons aforementioned. slaughtering a sacrifice /kurban/on Bayram holidays..prevezena u sabirne centre . Na dopremi djece s Ali-pašinog mosta i njihovom zbrinjavanju mnogo su radili sljedeæi: Mustafa Alikalfiæ. Vehbija Imamoviæ. These institutions offered learning. The majority of wealthy Moslems performed these duties out of sheer conviction since they were truly observing Moslems. and in distributing charities to the poor who had been quite numerous in these times. All the testaments left behind the rich Moslems were made legal by the judge and registered in the local register /sigil/. religious rites. godine. 1943. Merhamet je po unaprijed izraðenim formularima popisao svu djecu i ustrojio taènu evidenciju. IZVORI: Osvit.

sports and burial societies. Some of them did not leave any concrete data. and had been mentioned in the sources available. so we mentioned their names only. They can be discerned as: cultural and educational. humanitarian and social. 213 . political trade union or belonging to certain guilds. The chronological lists of Moslem societies that were active in Mostar towards the end of 19th century until 1945. 29 different Moslem societies were set up in Mostar between 1898 and 1945. were presented in the paper.According to our data.

214 .

i Bosna. biografija. Vidljiva granièna linija postupnog otvaranja prema Zapadu zbiva se s pojavom štampe i izdavaèke djelatnosti. Tako u ovim novinama Muslimani prvi put štampaju na zapadnom pismu i narodnom jeziku. nat. u poeziji: kaside. prakticira u literaturi gotovo sve istoènjaèke žanrove. tarih. one su moguænost da se istupi iz zatvorenih konfesionalno-nacionalnih okvira i objavi taj jezik i pismo. rubaije. bogat korpus narodne poezije kod svih ovdašnjih naroda. Istina. arzuhal. neki i na narodnom u okviru alhamijado literature. na narodnom. odnosno graðenja novog izraza koji u sebi sadrži i nešto od onoga napuštenog i nešto od onoga uzetog. Neki od ovih žanrova ispisuju se iskljuèivo na orijentalnim jezicima (ovdje se podrazumijevaju turski. godine. To je sredina XIX stoljeæa. Muslimansko stanovništvo Bosne i Hercegovine za vrijeme osmanske uprave. šehrengiz. dakle i u XIX vijeku. Preplitanje ova dva kruga zbiva se tek s našim vremenom. Do tog stepena prožimanja. korespondencija. Pjesme iz prvog broja Bosne: Pozdrav gospodina hodže Mehmmeda Emin-efendije. ilahije. spisateljska djelatnost kod svih pa i Muslimana o èemu svjedoèi alhamijado literatura. komentar. Pozdrav naèelnika pravosuða mufetiši-huæamefendije i Pozdrav kajmekama Munib-efendije sultanu jesu prvi tekstovi 215 .Minka Memija ŠTAMPA I PRETPREPORODNI PERIOD BOSANSKO-MUSLIMANSKE KNJIŽEVNOSTI Vrijeme koje æemo oznaèiti kao pretpreporodni period moglo bi se karakterizirati kao ponovni susret Istoka i Zapada. medhija. arapski i perzijski jezik). putopis.. munadžat. memoarska i historiografska proza. Tako se ovdje njeguju i traju.. krajiška pisma. osmanska vlast za sve vrijeme svog trajanja iskazivala je visok stepen jezièke tolerancije što je omoguæilo rad na narodnom jeziku koji je bio apsolutno dominantan (svakodnevni govor. Te godine poèinju dva lista: Bosanski vjestnik. mersija. risala. trajaæe decenije postupnog napuštanja i prihvaæanja.. kada se postupno uspostavljaju ponovo veze izmeðu istoènjaèkih i zapadnih žanrova u literaturi. bilingualno. gazel. kada se zaèinje ostvarivanje sinteze tih dviju kulturno-književnih paradigmi. uslovljenih osnivanjem prve štamparije u Sarajevu 1866. i na turskom jeziku. Bitni faktori koji omoguæuju ovu prekretnicu i razlikovanje u odnosu na dotadašnje vrijeme jesu jezik i pismo. a u prozi: hikaja. A s pojavom prvih novina taj jezik i pismo vide se u novom mediju.

te u znaku nacionalno-preporoditeljskih pokreta. Razgovaraju dvojica. Dijalog je pun polemièkih tonova. i 1872. duh prosvjetiteljstva ovdje se javlja gotovo stoljeæe kasnije i ostvaruje se u specifiènim modifikacijama: prvenstveno u znaku snažnih inicijativa za kulturno samoosvješæenje i emancipacije. o savremenoj situaciji. Na Zapadu se ovaj žanr obnavlja u vrijeme prosvjetiteljstva. Dvije rubrike potpisane su sa: Jedan patriot. Teme ovih dijaloga su uzete iz života. u obrazovanju. 216 . U skladu s politièkim stanjem i stepenom historijskog razvoja ove zemlje u to vrijeme. godine. izlazio na turskom i narodnom jeziku od decembra 1868. Iz jedne od tih rubrika daæemo fragment da se vidi njena priroda: Prvi: Šta ima novo? Drugi: U rijeèima svašta a u poslu ništa. godine. i u vezi s tim iznosi se na vidjelo korupcija. To su prilozi u dijalogu koji po formi i po sadržaju podsjeæaju na grèki mim. Prvi: Šta æe to reæi? Drugi: Tako je zaista. do jula 1872. što su neodvojive dimenzije jednog jedinstvenog procesa. kršæanin prigovara muslimanu sve ono što bi valjda zamjerio predstavnicima vlasti.Gulseni-sarayu. a razlikuju se kao prvi i drugi.najprije u Sarajevskom cvjetniku . i u Bosni. zbrinjavanju sirotinje i slièno. Jedan od bitnih prigovora je i to da se narod meðusobno slabo druži. æirilicom. Prvu dijalošku rubriku donosi Sarajevski cvjetnik u aprilu 1869. godine. ostale rubrike. "Musliman i Hristjanin". U još dva priloga sudionici ovog razgovora su imenovani kao "dvojica Hercegovaca" i "Mostarac i Trebinjac". potkradanje državnog novca i drugo. godine i traje do ljeta 1878. možda bi se mogli smjestiti izmeðu satiriènog koji se u helenskoj književnosti vezuje za Menipa i pouèno-filozofskog sadržaja kakav je pisao Platon. uglavnom su to kritike zbog neostvarenih projekata u komunalnoj djelatnosti. kasnije i u zvaniènoj Bosni2.ovdašnjih Muslimana objavljeni na narodnom jeziku i nearapskim pismom. godini. angažirane pristupe zadatoj temi. nemar. listu prvog muslimanskog novinara Mehmeda Šaæira Kurtæehajiæa1. 2) Bosna poèinje u maju 1866. prilozi su nastavljeni kao Razgovor dvojice. jer da je sve uèinjeno šta je govoreno šta bi 1) Sarajevski cvjetnik. ne donose nikakve podatke o njima. što ove priloge kvalificira kao dobronamjerne. Rubrika se u ovom listu nastavlja u 1890. nebriga. Prva drugaèija literarna forma javlja se takoðer u novinama .

14 od 3. Ova rubrika bila je dosta èitana što se kaže i u jednom Razgovoru dvojice.4 Nijedan od njih nije potpisao imenom. br. 9 od 29. Put. 4. od 27. Tako se. uklapaju u generalnu ideju ovih novina . 15 od 1. Prvi: Kad si ih èitao morao si u njima naæi da je taj put naèinjen tako da po njemu kola kao po ledu lete i da su željezni mostovi iz Engleske. i veæ se po svijem vilajetskim novinama bijahu raznijeli èlanci u pohvalu toga djela kojega nema. no što svijet naš govor odobrava o tome da ne govorimo. po mišljenju jednoga od njih. Prvi: Èemu su te tvoje rijeèi namijenjene. Bosna je objavila dvije rubrike: u broju 197 od 17/29. marta 1870. i br. to hoæu da im razjasniš. Ovi se prilozi. aprila 1869. bog zna s koliko troška donešeni i namješteni. Bosna i Sarajevski cvjetnik objavile su ukupno osam priloga ovoga žanra. Uloge dvojice koji razgovaraju nisu u svim rubrikama razgranièene do kraja. nego da vidimo ima li kakve koristi od našega govora i pisanja". aprila 1870.. iako su utrošena velika sredstva..koješta bilo..oktobra /8. U Sarajevskom cvjetniku rubrike su objavljene u: br. ti svojim pitanjem pokazuješ da nijesi èitao dosadašnje novine ovoga vilajeta. iznosi èinjenice koje takoðer optužuju. u jednom razgovoru.. Tereki. po svojoj namjeni. a osobito mi je žao rijeèi kojima je "Tereki"3 pohvalio ovu stvar i preporuèio i ostalijem vladama vilajetskim. 217 . zato što njihov dijalog "ne pokazuje nikakve privatne mržnje. br. 15. aprila 1872. no nas se tièe samo ono što se u našoj Bosni radi. niti potvaranja. Možda nije presmjelo veza3.. Prvi: Ima li u Bosni stvari o kojima se govorilo a nije ništa svršeno? Drugi: Šta pitaš kad znaš. 14 od 4. aprila 1870. list koji je izlazio u Istanbulu.da se bude koristan. aprila 1870. 229. O tome je javljeno tako kao da je stvar veæ svršena. jedan kritikuje a drugi.novembra iste godine. od 11.. no to bih ja rad bio zanati šta bi od konjièkog puta koji je jedini put vežuæi Bosnu i Hercegovinu i o kome se tako mnogo govorilo. naravno. pa i on tako postaje kritièar. Drugi: E moj brate. Drugi: Ovo se odnosi na skoro sve. obojica slažu u tome da mnogi planovi ostaju na nivou obeæanja te da nije vakufa Gazi Husrev-bega ne bi bilo nijedne zgrade koja "zahtjevima vremena odgovara". oni nisu uvijek oponenti. br. braneæi nešto. 17 od 25. br. nije dovršen. Prije dvije godine ovdje se je poveo govor da æe se ustanoviti daru-šefeka (sirotinjska škola). svejedno naèinila se-ne naèinila. Toliki trošak zaèuðuje sagovornike pogotovo zato što su u gradnji puta besplatno radili radnici iz Travnièkog i Hercegovaèkog sandžaka te vojska. i br. A èita se. jula 1872. pa što bi od toga? Prvi: Pa zar je ta škola nešto.

što bi takoðer moglo da govori o vezanosti ovog autora i rubrike. Ove novine objavljuju i prve prevode iz zapadne literature. te školovanjem Muslimana u zapadnim centrima. na primjer. nju mogu potkrijepiti i oni primarni zahtjevi Kurtæehajiæa. razvojem svjetovnih škola. Tako se èitalac u Bosni upoznaje i sa kulturnim i književnim tokovima izvan Osmanskog carstva. za napretkom u svakom pogledu i za aktivitetom. U dramskom žanru zapravo ne može biti rijeèi o preporodu nego o nastanku nove književne vrste. Mada nije beznaèajna "ureðivaèka ruka" kao èinjenica koja govori u prilog ovoj pretpostavci. U salnamama. A austrougarskim vremenom jaèaju procesi približavanja evropskom kulturnom krugu. što æe 218 . kalendarima koji su na turskom jeziku izlazili na prelazu osmanskog i austrougarskog perioda. Ibrahim-beg Bašagiæ objavljuje u njima 22 teksta o znamenitim liènostima iz bosanskohercegovaèke historije. Razgovor dvojice nikad se više nije pojavio. koji on takoðer ureðuje. O tome svjedoèe. a tehnièki su preuzeti iz zapadne tradicije. te u Cvjetniku. jer se javljaju u Bosni kad je on na èelu toga lista. pokretom za afirmaciju narodnog jezika i latinice i æirilice. i u okviru toga o èetrnaest pisaca. reformom obrazovanja. zbog odsustva dramske tradicije u islamskoj kulturi.ti ih za Kurtæehajiæa. Iako u prvim djelima koja oznaèavaju uvoðenje novih žanrova u literaturi nema izuzetne književno-estetske vrijednosti. njihov kulturnohistorijski znaèaj je golem. Sarajevski cvjetnik sredinom 1869. drame Pod Ozijom Safvet-bega Bašagiæa i Hadžun Rizabega Kapetanoviæa. nalazimo zaèetke istraživaèko-kritièkih radova. On u više nastavaka donosi fragmente iz Dnevnika Dobroga Rišara uz informaciju o izuzetnoj popularnosti ovoga djela. Listovi ovoga osmanskog perioda donose èesto informacije i o kulturnom životu u Evropi i svijetu. te da je u cijelosti prevedeno i objavljeno na turskom jeziku. godine objavljuje informaciju da je umro francuski pjesnik Lamartin a nešto kasnije i prevod jedne njegove elegije. Vjerovatno su zato prvi dramski tekstovi samo tematski oslonjeni na kulturnu tradiciju islamskog kruga. Iako je Bosna izlazila još šest godina nakon Kurtæehajiæeve smrti. novinara i urednika: žeð za naukom. Oni su omoguæeni intenziviranjem izdavaèke djelatnosti. U dramskom žanru stvari su nešto složenije. Prevedeni prilozi. Ta djela predstavljaju neophodnu književnu i civilizacijsku pripremu osvajanja zapadnih oblika književnog umijeæa. takoðer poznati turski publicista i pjesnik Ebu Zije Teufik.

Hoze. or mother tongue and the Western scripts-Latin and Cyrillic.u razdoblju s kraja vijeka omoguæiti pojavu profiliranih autorskih figura i književno-umjetnièki relevantnih ostvarenja.. in terms of language and alphabet. Hasanefendiæa. Æatiæa. Kondžiæa. Stvaranje na tri orijentalna jezika i na arapskom pismu postupno uzmièe pred narodnim jezikom i zapadnim pismima . Ramiæa. Berbera. Horozoviæa (u literaturi) te Behaudina Selmanoviæa. The Press and the Period of Bosnian Moslem Literature before the Revival An emergence of press in Bosnia and Herzegovina in 1866 can be seen as a border mark that can be called the Period before the Revival in the literary life of the local Moslems. Karahasana. (u likovnoj umjetnosti). Proces sinteze kulturno-književnih tradicija Istoka i Zapada traje kao bitno obilježje bosanskohercegovaèke umjetnosti novoga doba. Obraliæa. To vrijeme razlikuje se od dotadašnjeg prije svega po jeziku i pismu. U tim novinama javljaju se i nove literarne forme koje se mogu kvalificirati kao ponovni susret Istoka i Zapada. REZIME Pojava štampe u Bosni i Hercegovini 1866. Writing in three oriental languages and in Arabic gradually retreated when confronted with the people's. above all. These newspapers also presented 219 . Sušiæa. To je posebno vidljivo u književnosti i u likovnoj umjetnosti. godine predstavlja onu graniènu liniju koja se može nazvati pretpreporodnim periodom u književnom životu ovdašnjih Muslimana. Ibrišimoviæa. poput Safvet-bega Bašagiæa. Skendera Kulenoviæa. The Moslems printed their works in the first Bosnian-Herzegovinian newspapers in their own mother tongue and in a non-Arabic alphabet. na primjerima djela Selimoviæa. Dragulja. Procesi približavanja zapadnom kulturnom krugu iæi æe uzlaznom linijom u narednim decenijama da bi se okonèali s našim vijekom. U prvim bosanskohercegovaèkim novinama Muslimani prvi put štampaju svoje radove na narodnom jeziku i nearapskim pismom.æirilicom i latinicom. Te novine objavljuju i prve prevode iz zapadne literature. Bjelevca i drugih. Numankadiæa.. This time is different from the present one.

The process of getting closer to the Western cultural circle would be in ascending line in the decades that followed. These newspapers also published the first translations from the Western literature. It ended in our century.some literary forms that can be qualified as another meeting of the East and the West. 220 .

Avdaga Šahinagiæ. novembra 1. 16 i 17. sada veæ kao stvarnost.-1918. u 20. godine završene su gotovo sve pripreme za osnivanje štamparije. Iako je bila plod veæe grupe istaknutih ljudi koje je povezala i udružila ista ideja i potreba za napretkom bosansko-hercegovaèkih Muslimana. br. za pokretanje i osnivanje Islamske dionièke štamparije najzaslužniji su Ademaga Mešiæ.) uklapa se u kulturni i prosvjetni zamah koji je pratio pojavu bosanskomuslimanskog preporoda na prelazu iz 19. Abdurahman Mešiæ: Islamska štamparija. septembra 1904.). Tragove ideje o osnivanju takve ustanove možemo pratiti još od kraja osmanskog doba u idejama bosansko-muslimanskog novinara Mehmeda Šaæira Kurtæehajiæa. a tokom 1904. osim na domaæem bosanskom i na orijentalnim jezicima.-1948.Amra Rešidbegoviæ Narodna i univerzitetska biblioteka BiH OSNIVANJE I RAD ISLAMSKE DIONIÈKE ŠTAMPARIJE (TISKARE) U SARAJEVU OD 1905. prilikom osnivanja lista za pouku i zabavu Behar (1900. 1930. stoljeæe.-1930. GODINE Osnivanje Islamske dionièke štamparije u Sarajevu (1905. godine Islamska dionièka štamparija je i osnovana. kulturni poslenici i druge istaknute liènosti. Dr Halilbeg Hrasnica. kada je ustanovljen upravni i nadzorni odbor. Mahmudbeg Fadilpašiæ-Šerifoviæ. Tada zamišljena islamska štamparija trebalo je da bude temeljna islamska ustanova. Hamdija Kreševljakoviæ1 i drugi. Džemaluddin Èauševiæ. Veæ do 1903. koja æe omoguæiti opšti kulturni preporod Muslimana kao i štampanje publikacija.-1910. U nadzorni odbor izabrani su Ademaga Mešiæ. 1905. a za podravnatelje Seida Alibega Filipoviæa i Zija Rizaefendiæa. Ajni Bušatliæ i Mustafa Mujagiæ. Tada su uraðena i pravila štamparije koja je Zemaljska vlada odobrila veæ 25. godine. Fehim Spaho. Predsjedavajuæi Skupštine Ademaga Mešiæ proglasio je za ravnatelja upravnog odbora Mahmudbega Fadilpašiæa. Avdaga Šahinagiæ. Ideja o osnivanju štamparije kao prvenstveno kulturne ustanove ponovno se javlja. O ostalim liènostima vidi: Novi Behar. 221 . Na glavnoj skupštini dionièara 16. godine sazrijeva i vizija o organizaciji štamparije kao dionièarskog društva. na ostvarenju ove zamisli intenzivno rade muslimanski intelektualci. što se ne da ni zamisliti bez štamparije u to vrijeme. koji je ukazivao na potrebu prosvjeæivanja i školovanja muslimanskog naroda. Od tada pa do ustanovljenja štamparije 1905. Sejid Alibeg Filipoviæ..

"Štamparija" . znaèilo je mnogo više od jednog privrednog poduhvata.. 1905. kada je njenom osnivaèu Topal Osman-paši iskazana pjesma prigodnica (najvjerovatnije od strane fra Grge Martiæa).5 Osnivanje Islamske dionièke štamparije.. Otvorenje Islamske dionièke štamparije obavljeno je 10.. 84-85.. godine svih 1.. 23.2 Po upisu Društva u trgovaèki registar. br. Behar. èemu æe doprinijeti štamparija kao ". Krasan simbol prosvjete . 6. "Štamparija". br..3 8. osjeæali su se tada poput pjesnika Æatiæa. 192. Pojava Islamske dionièke štamparije znaèila je zajednièku težnju istaknutih predstavnika muslimanskog naroda da se ukljuèi u savremene tokove života. 12. 368. Islamska štamparija (E.tvoj je novi dokaz. Mulabdiæ). uspješna oglasna kampanja o potrebi islamske štamparije i poziv na uèešæe u njenom osnivanju u vidu kupovine dionica.". u 2 sahata poslije podne u prostorijama ovdašnje kiraethane na Bendbaši. 1905.slobode! "Štamparija" . godine: ". ravnateljstvo odluèilo u interesu samog preduzeæa raspisati upis još drugih 1. 5.4 Svi koji su na bilo koji naèin uèestvovali u osnivanju ove ustanove. to je zapravo bio više kulturno-civilizacijski èin. str. Veæ do septembra 1904. sredstvo za razvoj prosvjete narodne koja nam je potrebna kao komad hljeba. Behar. godine na veæ tradicionalno sveèan naèin. 222 .. tako je i za ovu znaèajnu priliku pjesnik Musa Æazim Æatiæ spjevao pjesmu i posvetio je Islamskoj štampariji. Djelatnost Srazmjerno svom štamparskom postrojenju koje spada u postrojenja veæeg kapaciteta.to ti je putokaz Bajnoj stazi. str. Behar. pa je: ". Islamska dionièka štamparija po obimu svoje produkcije ubraja se u najplodnije. 6. Behar. Da si udio kulturnog svijeta. str. gdje buduænost cvjeta. Za prvih 14 godina svoga djelovanja od osni2. U ovom periodu poduzeta je. godine. br. moj premili rode! Kolika li za te teèevina. aprila 1090.1904. oj koraka divna U napredak.. 3.000 dionica"... br. 4.. 1905.. 1904." održana je prva glavna skupština dionièara na kojoj se veæ raspravljalo o nabavci štamparskog postrojenja.000 izdatih dionica bilo je rasprodato. Kao i prilikom otvaranja Vilajetske štamparije u Sarajevu 1866. kako se kasnije pokazalo. stoga. jula 1905. godine.

.. a iz istog razloga najvjerovatnije nije došlo ni do programom zacrtanog osnivanja sopstvenog lista i knjižare. izdvajamo poznatije autore èija su djela štampana u Islamskoj dionièkoj štampariji. Svetozar Æoroviæ. Saviæa u vrijeme dok još nije poèela djelovati i kao štamparsko preduzeæe. Sejfuddin Kemura. 1906. 1908. godine).. Islamska dionièka štamparija je izdala oko 14 publikacija. Sejfullah Proho sa djelom Zubdat-ul-faraæid.. 1906. Iz najzastupljenije oblasti . 1914. i 1913. Preostali dio štamparske produkcije (oko 31%) èine razni pravilnici. To su Pravila Islamske dionièke štamparije (tiskare) u Sarajevu. Josip Milakoviæ i drugi. zapisnici i zakoni. Uzgredne bilješke i prièe i dosjetke. èiji je neko vrijeme bila i vlasnik (do 23. Od 21 naslova periodike koji je štampala Islamska dionièka štamparija je i izdavala Muslimansku slogu: glasilo bosansko-hercegovaèkih muslimana (1910.književnosti. i 1906. 223 . U pogledu sadržaja monografske štamparske produkcije.). Gazi Husrev-beg. koji se javlja kao sakupljaè i autor dva izdanja knjge Male prièe i dosjetke za muslimansku mladež. Autori èijim je radovima bila i izdavaè ova štamparija. kao i nastojanje da u dogovorenom roku i što bolje realizira sve ugovorene poslove. 1908. i Životopis znamenitih Sarajlija. 1911. jesu Ekrem Šahinoviæ sa dramatskim spjevom Hivzibeg. Aleksa Popoviæ Sarajlija.. najvjerovatnije je opredijelilo Islamsku dionièku štampariju da svoju djelatnost usmjeri pretežno na štamparstvo. 1910. štampan 1907. Svoj izdavaèki prvenac štampala je veæ 1904. Veliki broj štamparskih porudžbina i pretrpanost poslom od samog poèetka. najbrojniji su književni i historijski radovi. izvještaji.. Šemsudin Sarajliæ. Štamparija je proizvela preko 120 publikacija.vanja do 1918. Salih Kazazoviæ.. 1905. Ipak.. To su Safvet-beg Bašagiæ Redžepašiæ. 1914. od èega oko 100 monografskih i preko 20 naslova periodike. Ekrem Šahinoviæ. i drugi.... i Prvi srpski ustanak pod Karaðorðem. Sejfuddin Kemura.. Murat Hajroviæ. Ipak. Izdavaštvo je stoga bilo manje zastupljeno.. godine... a potom politièki i religijski. avgusta 1911. Svetozar Æoroviæ: Komšije. dok najmanji broj (oko 7%) jesu radovi iz oblasti prirodnih i primijenjenih nauka. 1905. Aleksa PopoviæSarajlija: Osuda mušira Sulejman-paše. što ukupno èini 62% produkcije. Njegove Misli i èuvstva su meðu prvim knjigama štampanim u Islamskoj dionièkoj štampariji (u dva izdanja.) i Trgovaèki kalendar za prostu godinu 1907. Hifzi Bjelevac. Najveæi broj svojih radova Safvet-beg Bašagiæ je štampao u ovoj štampariji u sopstvenom ili izdanju Knjižare braæe Bašagiæ.-1912. ova štamparija je nastojala da obuhvati mnoge oblasti ljudskog znanja. godine u Štampariji Riste J. Ilustrovana povijest sarajevskih zadužbina.

Tarik: list za pouku i zabavu štampaæe se ovdje sve do 1911. moguæe je spoznati kulturni i prosvjetni program i usmjerenje Islamske dionièke štamparije. sve do 1910. èiji je broj 28. godini štampa se svih 13 brojeva Bašagiæevog Ogledala. izišao veæ 13. 1905. zatim Gajret: glasilo Gajreta Društva za potpomaganje ðaka Muslimana na srednjim i višim školama koji æe se ovdje štampati sve do 1914./7.. ili kao autor nekad pod pseudonimom Pertev-efendija.1907. godine u Islamskoj dionièkoj štampariji štampaju se èetiri nova naslova periodike. list za pouku i islam od broja 6. Petru Koèiæu Sudaniju. Šemsudinu Sarajliæu pripovijest Razija. Aleksa Popoviæ-Sarajlija se ovdje javlja kao prevodilac sa turskog i maðarskog jezika. 1913. i Izabrane pjesme. godine. jula 1905. jula 1905. godine. Hifzi Bjelevcu Aprilske kiše. godine i Kalendar Gajret za 1907. Ekremu Šahinoviæu Islamska dionièka štamparija 1907. Prvi list štampan u ovoj štampariji bio je Bošnjak: list za politiku. godine./8. Bosanska vila: list za zabavu. koji je zahvaljujuæi vanrednom poznavanju orijentalnih jezika i povijesti bio u moguænosti da koristi turske i druge izvore. Josipu Milakoviæu Knjiga i pismo u našoj narodnoj pjesmi 1911. godine i ovdje æe se štampati do kraja. a Sofiji Pletikosiæ pod pseudonimom Safija-hanum Pisma u obranu muslimanskog ženskinja 1911. o prošlosti bosanskih katolika i njihovih bogomolja i drugi... 15. do 1910. i Vjetar 1917. iz njihovih sadržaja. godine. Tu je i ništa manji broj djela Sejfuddina Kemure. ekonomiju i književnost. godine i Muslimanska svijest: neovisni organ Muslimanske napredne stranke za Bosnu i Herce224 . U 1907. itd. Tri nova naslova u 1908. godini štampana u Islamskoj dionièkoj štampariji su Bosansko-hercegovaèki težak: organ centralnog pèelarskog društva i podružnica u Bosni i Hercegovini sve do 1915. pouku i zabavu. sve do 1913. na osnovu kojih je nastala veæina njegovih djela. Uz veæ spomenute dodajemo i rad o tridestogodišnjici vladanja Sultana Abdul-Hamida II. pouku i književnost. Salihu Kazazoviæu šalu u tri èina Oba gluha. 1911.. 1911. godine u Islamskoj dionièkoj štampariji izlazi iz štampe Behar. Pored veæ spomenutih u izdanju Štamparije. u njegovom vlastitom izdanju ovdje su štampani i njegovi radovi o sarajevskim muftijama. Samo dva dana poslije. To su Bosansko-hercegovaèki glasnik: list za politiku. a èesto i samih naslova. 1908. godine. i Trgovaèki kalendar: za prostu godinu 1907. Iako je uglavnom pružala samo štamparske usluge za periodiène publikacije (izuzev dva veæ pomenuta naslova).. te kalendari Kalendar Gajret za 1906. Naredne 1906. godine štampa komediju Dva naèelnika.

a 1918. godine.1912. To su Muslimanska sloga: glasilo bosansko-hercegovaèkih Muslimana koji se sve vrijeme svog izlaženja štampa u ovoj štampariji do 1911. èiji podnaslov u potpunosti odgovara i èitavom programskom opredjeljenju Štamparije u proteklom periodu. a u 1915. glasilo Saveza uèiteljskih društava Bosne i Hercegovine (1911. dok se 1913. Uèiteljska zora: list za narodno školstvo. Islamska dionièka štamparija je uvažavala multikulturni karakter bosanskohercegovaèkog stanovništva i nacionalne i historijske specifiènosti ove sredine. This idea gained in importance when 225 .1918.. takoðer djelomièno štampan je Novi musavat. I 1911. èesto i uporedo ovim pismima. Štampajuæi djela latinicom. godine ne štampaju se novi naslovi./14. The Establishment and Work of Islamic Printing Shop Ltd. Misbah: organ udruženja bosansko-hercegovaèke ilmijje je jedini novi naslov štampan u 1912. i 1917.. U 1914. godine ne štampa ni jedan novi naslov periodike. godini štampaju se dva nova naslova u Islamskoj dionièkoj štampariji. In Sarajevo Between 1905 and 1918 The idea on the establishment of Islamic Printing Shop as an institution could be traced from the end of the Ottoman period and the emergence of Mehmed Šaæir Kurtæehajiæ. godini. U 1910. godinu. Drugi naslov je Muallim: glasnik muslimanskog muallimskog i imamskog društva za Bosnu i Hercegovinu sve do 1913. 1911. godine. godine javljaju se dva nova naslova. godini od novih naslova štapa se jedino Jenjimisbah kao nastavak Misbaha. èemu su vjerovano razlog ratne prilike.govinu do 1910. Tokom 1916. samo Kalendar Gajret: za 1915. godine u Islamskoj dionièkoj štampariji štampa se Biser: list za širenje prosvjete meðu Muslimanima u Bosni i Hercegovini. godini sve do 1913. æirilicom i arabicom./12. djelomièno i 1916. Imajuæi u vidu nedovoljno visok obrazovni stupanj bosanskohercegovaèkog stanovništva i znatan procenat nepismenih. Islamska dionièka štamparija je svoju kulturno-civilizacijsku misiju obavila na najbolji moguæi naèin. Glas slobode: organ socijalno-demokratske stranke Bosne i Hercegovine jedini je novi periodièni naslov štampan u 1909. Štamparija je pored monografskih i periodiènih publikacija štampala i sve vrste tiskanica (pogotovo trgovaèkih) i vrlo uspješno obavljala sve knjigovezaèke poslove zahvaljujuæi sopstvenoj savremeno opremljenoj knjigoveznici. èime je ostvarila nade i ciljeve svojih pokretaèa i osnivaèa.

1904 as a stockholding company. The Islamic Printing Shop was supposed to become an institution that would enable a general cultural revival of /Bosnian/ Moslems. During the first 14 years of its activities. 1905. Having taken into account the low educational level among the population of Bosnia and Herzegovina and the high percentage of the illiterate people. The Islamic Printing Shop was established on September 16. such as Safvet-beg Bašagiæ. The Moslem intellectuals. Bosanska vila /Bosnian Fairy/. which happens to be the topic of this paper. One should mention Bosansko-hercegovaèki glasnik /Bosnian and Herzegovinian Herald/. In this way. it fulfilled the hopes and goals of its instigators and founders. the Printing Shop produced 120 publications. Tarik /TariqChronogram/. Muslimanska svijest /Moslem Awareness/ etc.the Behar magazine was founded (1900-1910). cultural and other prominent public figures gathered around this idea. The eminent Bosniak names. Hifzi Bjelevac and others printed their works in this printing shop. Šemsudin Sarajliæ. out of which number 100 were monographs and more than 20 periodical ones. as well as to print publications in Bosnian and in oriental languages. The official opening ceremony took place on July 10. 226 . the Islamic Printing Shop did its cultural and civilization mission in the best way possible. Gajret. Sejfudin Kemura. Its activity was exclusively directed towards printing business although it has had publishing as a part of its program orientation. with Adem-aga Mešiæ as the Chairman of the Company's Assembly.

zahvaæeni svi slojevi bosanskohercegovaèkog stanovništva.g. Tim procesima bili su. vezivali za orijentalno-islamsku civilizaciju. koji su tokom stoljeæa osmanske vladavine živjeli u duhovnim. navika i shvatanja. Nagli prodor savremenog naèina proizvodnje i uspostavljanja kapitalistièkih društvenih odnosa izazvalo je osjetne i korjenite promjene u svim oblastima života. prvenstveno putem religije. Prilagoðavanje pojedinih socijalnih grupa i èitavih naroda novonastalim uslovima teklo je . godine nastupa svojevrstan preobražaj cjelokupne zateèene civilizacije u Bosni i Hercegovini. èime su Muslimani sami sebe lišavali moguænosti aktivnog ukljuèivanja u savremene tokove. koja je i dalje.osobenim putevima i neravnomjerno. a prodori uticaja i tekovina zapadnoevropske civilizacije naglo pojaèani. materijalnim i politièkim sferama koje su ih èvrstim nitima. koje su osporavale i rušile dotadašnji ustaljeni sistem društvenog života. To je rezultiralo sve dubljim povlaèenjem u sebe. više ili manje. odvijao se u muslimanskoj sre227 . Austrougarskom okupacijom te veze su oslabljene. Proces udruživanja kao novi i viši oblik društvenog života koji je nametao novi duh vremena poslije 1879. To se posebno odnosilo na Muslimane. bili nepovjerljivi i vrlo rezervisani. godine bila pod nominalnim suverenitetom sultana. pa je stoga i njihov put prilagoðavanja bio spor i skopèan s velikim teškoæama. sve do 1908. izražavanjem prezira prema novoj vlasti i odbojnosti prema sistemu koji je ta vlast donosila. Na sve novine koje se javljaju kao posljedica modernog evropskog naèina života gledano je kao na ustupak zapadnim obièajima i odbacivane su kao nespojive sa islamom kao religijom i viševjekovnom tradicijom. godine predstavljala je prelomni dogaðaj sa dalekosežnim posljedicama na njen dalji historijski razvitak.s obzirom na neujednaèenost njihovih tradicija i drugih historijskih naslijeða . odnosno predstavljala. To je pothranjivalo iluzije o privremenom karakteru nove vlasti i povratku na stanje prije 1878. štoviše i pokidane.Ibrahim Kemura MUSLIMANSKA KULTURNO-PROSVJETNA DRUŠTVA Austrougarska okupacija Bosne i Hercegovine 1878. tako da poslije 1878. godine. Optereæenje koje je u znatnoj mjeri uticalo da se proces prilagoðavanja novim prilikama usporava ležao je i u državnopravnom položaju Bosne i Hercegovine. Muslimani su prema ovim neoèekivanim krupnim promjenama.

Kruševac. Ðorðe Pejanoviæ.). 1973.4 Sa osnivanjem ove èitaonice kao posebne muslimanske institucije otpoèinje proces kulturno-prosvjetnog pa donekle i politièkog udruživanja Muslimana.VII 1888. 4. kao prvo društvo ove namjene. godine. 2.) i drugim.. trgovaèka.77. na inicijativu oportunistièki raspoloženih intelektualaca. te æe do 1911. godine osnovano je 13 èitaonica. Koristeæi afinitet Muslimana prema èitaonicama. Izdanje Muzeja grada Sarajeva. Muhamedovska èitaonica. Knjiga I. str. Èitaonica je otvorena 19. Muhsin Rizviæ. Sarajevo. dobrotvorna i ina društva) ispunjavale su programom svoga djelovanja. Sarajevo 1930. Kulturno-prosvjetna i socijalna društva u Bosni i Hercegovini za vreme austrijske vladavine. 36. str. a u cilju njihovog bržeg prilagoðavanja novostvorenim uslovima. 1960... Prozoru (1898.1 Èitaonica je imala 140 èlanova i priruènu biblioteku. 2-3. 5. a kasnije æe njihov broj znatno porasti.). U periodu do 1903.. Sarajevo pod austrougarskom upravom 1878. XI/1888. U tom pogledu znaèajnu ulogu odigrale su èitaonice (kiraethane) s obzirom na njihovu tradiciju meðu muslimanskim stanovništvom i kao takve predstavljale su najpodesniju formu okupljanja i razvijanja društvenog života.5 Djelatnost èitaonica dopunjuje se i proširuje osnivanjem društava i udruženja socijalno-humanog i drugog karaktera. Todor Kruševac. Tu svoju obrazovnu i kulturnoprosvjetnu funkciju èitaonice i srodne joj ustanove (kao što su: klubovi. omladinska. biti osnovano 116 ovakvih ustanova. T. Brèkom (1898. predstavljala. osnovana je u Sarajevu.3 Ova èitaonica je kao prvi oblik modernog udruživanja Muslimana. podignutoj specijalno za tu svrhu. Sarajevski list. Tuzli (1891. koja su sve do 1903.X 1888. godine u novoj zgradi na Bendbaši. str. jedine kulturno-prosvjetne ustanove Muslimana. 122. 277. koji je pored osnovnog. 17. odigrala i znaèajnu ulogu u propagiranju obrazovanja na osnovama koegzistencije orijentalistièke tradicije i novog zapadnjaèkog smjera. Sliène institucije osnivaju se kasnije i u drugim mjestima Bosne i Hercegovine: Banjaluci (1890). 415. uslovno reèeno. do osnivanja Gajreta.2 Ona je postala stjecište i centar okupljanja muslimanske inteligencije i istaknutih muslimanskih javnih i politièkih liènosti.-1918. Isto. U èitaonici su držana predavanja iz kulturne i politièke historije Bosne i voðeni razgovori o znaèajnim pitanjima politièke prirode kojima su pored uglednih Muslimana prisustvovali kao gosti i predstavnici vlasti. str. 1. Muslimaska èitaonica. Književno stvaranje muslimanskih pisaca u Bosnii Hercegovini u doba austrougarske vladavine. Sarajevo. a sagraðena je u orijentalnom stilu o trošku mearif -sanduka. ANUBiH. kasina. pored uticaja na formiranje njihovog kulturnog i politièkog mnijenja.dini postupno. 3. zanatlijska. 228 . str.

6 I nakon osnivanja Gajreta. Zemaljska vlada. .Arhiv Bosne i Hercegovine. koji su se sastojali u podizanju prosvjetnog i kulturnog nivoa èlanova. Sarajevo. a koji su ostvarivani putem zabava.7 U tim nastojanjima djelatnost inteligencije odvijala se sopstvenim putem. doprinosilo je i vodilo izolovanju i otuðenju inteligencije od širokih muslimanskih slojeva. Osim toga zadatak èitaonice se ogledao i u "pripravljanju nepismenih èlanova za pisanje i èitanje. 1978. Posljednja decenija 19. preuzela je na sebe težak zadatak da muslimanski narod upozna i približi toj civilizaciji i njenim vrednotama i utièe na njeno prihvatanje i usvajanje uz istovremeno oèuvanje slavenskoislamskih životnih shvatanja. rad na suzbijanju nepismenosti. Meðutim. po moguænosti da ih upuæuje i u druge lijepe nauke raznim predavanjima i daje zabave u èitaonièke i razlièite dobrotvorne svrhe". godine. 7. Bez obzira na to koliko realno bilo 6. odobrenim 1906. ekonomskom i privrednom podizanju Muslimana i njihovom bržem integrisanju u tokove savremene zapadne civilizacije. Ta malobrojna muslimanska inteligencija koja je svoja znanja sticala u školama modernog tipa i koja je imala prilike da se upozna sa zapadnom civilizacijom i njenim moguænostima. èitaonice i druga društva su davali i ustupanjem jednog dijela svojih prihoda Gajretu. Maximilian Braun o poèecima evropeizacije u književnosti bosanskih Muslimana. èitaonice i slièna društva djelomièno su dopunjavali njegov rad i na taj naèin èinili organsku cjelinu s njim u pogledu obrazovanja i kulturnog uzdizanja Muslimana. prireðivanje zabava i slièno. stoljeæa obilježena je pojavom prve generacije muslimanske inteligencije školovane u evropskom duhu. Njihovim istupanjem na politièku i kulturnu pozornicu otvaraju se znaèajni procesi društveno-kulturnog preobražaja Muslimana u Bosni i Hercegovini. stavljajuæi kao svoj prvenstveni zadatak rad na kulturnom. ANUBiH.. To se postizalo èitanjem pouènih i politièkih dnevnih listova kao i popularnih i struènih djela. 104. 229 . Tako se u Pravilima Muslimanske èitaonice u Tešnju. Podršku programskom djelovanju Gajreta u njegovim naporima na planu školovanja omladine. str. 5214/23. prvog kulturno-prosvjetnog društva Muslimana. Präs. jasno preciziraju njeni ciljevi. prihvatanje austrougarske okupacije kao trajnog rješenja i u tim okvirima traženje moguænosti za djelatnost koja je imala za cilj evropeiziranje Muslimana putem školovanja na osnovama zapadne pismenosti. Mustafa Imamoviæ.obuhvatao i držanje popularnih predavanja. Pri tome je inteligencija isticala da Muslimani imaju sve uslove za svoj svestrani društveno-politièki i kulturni razvitak u okvirima Monarhije. sakupljanja dobrovoljnih priloga i na druge naèine. koji su odbijali da prihvate takva rješenja.

377-384. preziru i nepovjerenju prema svemu što je poticalo od okupatora. koje su bile rezultat nastojanja i djelovanja te prve generacije muslimanskih intelektualaca obrazovanih u evropskom duhu. Osman Nuri 8. To je. koji se izražavao u njegovoj politièkoj strategiji. Safvet-beg Bašagiæ. a time približavanja i ukljuèivanja Muslimana u savremene tokove nisu ostali bez rezultata. Autonomni pokret Muslimana za vrijeme austrougarske uprave u Bosni i Hercegovini. Nusret Šehiæ. Najistaknutiji predstavnici te generacije bili su dr. godine i na to koliko se èinilo racionalno rješenje koje je inteligencija zagovarala i nudila. što je u datim okolnostima bila neminovnost opstanaka Muslimana. koja je u veæini bila prohrvatski orijentisana.. koja je polazila od toga da je stanje stvoreno okupacijom provizorij i iluzijama o konstruktivnoj ulozi Turske i ponovnoj uspostavi njene vlasti u Bosni i Hercegovini. Svjetlost. Preorijentacija i usmjeravanje ka zapadnoj kulturi i civilizaciji. djelovala je odbojno na muslimansku inteligenciju. Svakako da je takvom raspoloženju prema inteligenciji doprinosio i sam njen stav prema autonomnom pokretu. a u tom pravcu je bila jednim dijelom usmjerena djelatnost inteligencije.sagledavanje situacije u kojoj su se Muslimani našli nakon okupacije 1878. To je svakako bitno uticalo da se takvo neraspoloženje i nepovjerenje prenese i na zagovornike takve politike i usmjeravanja. napori inteligencije na planu prosvjeæivanja i obrazovanja. Vidniji uspjesi oznaèeni su pokretanjem lista Behar. djelovanje inteligencije u toj poèetnoj fazi biti ogranièeno na prilièno uzak krug. koji je naroèito u poèetku bio izrazito neprijateljski raspoložen prema prihvatanju tekovina modernog evropskog razvitka i svakog približavanja Muslimana novim tekovinama. 1980. 230 . osnivanjem Gajreta i nizom drugih akcija. znatan dio muslimanske inteligencije svojom egzistencijalnom zavisnošæu od režima u èijem je aparatu nalazila zaposlenje rezultiralo je i njenim lojalnim odnosom i saradnjom sa režimom. iako bez šire podrške. uz koga je pristajao najveæi dio Muslimana.8 Meðutim. što æe u krajnjoj liniji i pored postignutih rezultata. inteligencija je bila nezadovoljna i programom autonomnog pokreta. Edhem Muladbiæ. A opšte raspoloženje naroda upravo se ispoljavalo u mržnji. srpsko-muslimanska politièka saradnja ostvarena u toku autonomne borbe. str. bila su krajnje nepopularna. Više razloga je uticalo na takav njen stav: konzervativizam voðstva muslimanskog autonomnog pokreta. Sarajevo. a kome se inteligencija gotovo u potpunosti suprotstavila. prije svega. njen rad nailazio je u svakom sluèaju na velike otpore i s poteškoæama je prihvatan od najširih slojeva. podrazumijevalo mirenje i prihvatanje okupatora koji se identifikovao sa nosiocem te civilizacije.

Muhsin Rizviæ. 12. Te zadatke na formiranju graðanske inteligencije Gajret je ostvarivao putem stipendiranja srednjoškolske i univerzitetske omladine. 231 . str. on je ipak pomagao i školovanje teološkog kadra dodjeljivanjem stipendija uèenicima Šer9. Veselin Masleša. Sarajevo 1971. Uloga "Gajreta" u društvenom životu Muslimana Bosne i Hercegovine (1903. Stoga je u mnogostrukoj aktivnosti Gajreta prioritet nesumnjivo pripadao ispunjavanju zadataka u pravcu modernog školovanja Muslimana na svim stepenima obrazovnih institucija ukljuèujuæi i Univerzitete. Tako je i prvi predsjednik Gajreta bio dr Safvet-beg Bašagiæ.9 I osnivanje Gajreta. str.). a pripadale su istom krugu kulturnih radnika pokretaèa Behara. imalo je za cilj da taj proces prilagoðavanja i prihvatanja novih vrednota pospješi i uèini bezbolnijim. Pozitivno izjašnjavanje u korist osnivanja Gajreta 1903. prevladavanje konzervativnih shvatanja i jedno perspektivnije sagledavanje buduænosti. Sarajevo. godine društvo Gajret potpuno ili djelomièno omoguæilo školovanje preko 500 uèenika na srednjim školama i fakultetima. . ali uz oèuvanje vrijednosti muslimanske kulture kao bitne odrednice njihove posebnosti.-1941. Behar. književno-historijska monografija.. može se smatrati nastavkom Beharove akcije s obzirom na njegove programske stavove koje je zastupao o potrebi obrazovanja. jednnog od najrazvijenijih muslimanskih kulturno-prosvjetnih organizacija u Bosni i Hercegovini. 103-121.Hadžiæ i drugi.i osnivanje Gajreta. 1986. U skladu sa naèelima koje je zastupala ova muslimanska inteligencija . društva za pomoganje siromašnih uèenika na srednjim i višim školama. èime zapravo poèinje kulturni pokret bosanskohercegovaèih Muslimana. izuèavanje modernih zanata i slièno. Prvo znaèajno ostvarenje koje je realizovao Bašagiæev intelektualni krug bilo je pokretanje èasopisa Behar. 10. Ibrahim Kemura. godine predstavljalo je trajnije opredjeljenje Muslimana u smislu orijentacije prema usvajanju tekovina zapadnoevropske kulture i civilizacije. kao i na liènosti koje su se angažovale u osnivanju Gajreta. u kojoj se imperativno nametalo prihvatanje savremenog obrazovanja omladine. uz prihvatanje i prožimanje sa tekovinama zapadne civilizacije. Svjetlost. Rezultat takve orijentacije društva sadržan je u èinjenici da je u prvoj fazi ovoga djelovanja do 1914.o neophodnosti ukljuèivanja Muslimana u zapadnoevropski civilizacijski krug . koji se temeljio i razvijao u nastojanjima oko buðenja njihove svijesti o slavenskom porijeklu.10 Iako je Gajret i po svom programu i ciljevima bio prvenstveno zainteresovan za formiranje inteligencije evropskog profila.

U kulturnom i prosvjetnom obrazovanju Muslimana istaknutu funkciju vršila su "Gajretova" izdanja.11 I na privrednom planu društvo Gajret je. Isto 13. str. Osnivanje Gajreta podsticajno je djelovalo na dalji proces kulturnoprosvjetnog udruživanja Muslimana. 232 . èitaonice. U toj funkciji pored navedenog.ijatske sudaèke škole i studentima na teološkim fakultetima u Carigradu i Kairu. Isto. godine doprinosio i formiranju muslimanske èitalaèke publike. U tom periodu èasopis su ureðivali Edhem Mulabdiæ. èasopis Gajret se svojom programskom orijentacijom naslanjanja na vlastite tradicionalne duhovne vrijednosti i uz istovremeno akceptiranje pozitivnih tekovina zapadne kulture i civilizacije. "Prosvjeta" i "Napredak". zabave i drugi oblici rada. Mustajbeg Halilbašiæ. svrstavao u red istaknutih književnih listova toga doba. što se konkretizovalo pojavom novih kulturnih i prosvjetnih društava kao što su: društvo Muslimana 11. Angažovanje Gajreta na pomaganju teološkog pravca bilo je motivisano neophodnim potrebama za stvaranjem savremenog vjerskog kadra. prije svega njegov èasopis i kalendari. Uz zadržavanje muslimanskog obilježja kao osnovne odrednice.-1914. dr Murat Sariæ i Avdo Sumbul. Osman Ðikiæ. 122-130. Ostvarivanje šireg uticaja izvan okvira svoje organizacije Gajret je postizao razvijanjem aktivnosti putem kojih su se propagirale i širile njihove ideje prosvjetiteljskog i kulturnog preporoda.13 I ostale višestruke aktivnosti Gajreta potvrðuju da se uticaj ovog društva nije ogranièavao samo na njegovo èlanstvo. rad na širenju pismenosti. Isto 12. u znatnoj mjeri doprinosilo bržem ukljuèivanju Muslimana u savremene procese kapitalistièkog naèina proizvodnje. iako u manjem obimu. što je u krajnjoj liniji olakšavalo i "Gajretovu" misiju kulturnog i prosvjetnog rada u širim slojevima. bila su njegova predavanja. Posebno znaèajnu ulogu na tom planu odigrao je èasopis Gajret. nego je imao širi dijapazon što se izražavalo kako konceptom njegovog programa tako i brojnošæu uèesnika u njegovom sprovoðenju. programska orijentacija i kulturna potencija Gajreta tokom prve faze njegovog izlaženja.12 Kao i druga tadašnja vodeæa kulturno-prosvjetna društva u Bosni i Hercegovini. usmjeravanjem i forsiranjem izuèavanja i pohaðanja za ono vrijeme perspektivnih i modernih zanata. i Gajret je razvijao izdavaèku djelatnost u kojoj se oèitovala socijalna priroda. koji je tokom svoje prve serije izlaženja 1907.

XIII/1977. Bièakèiæ.19 Kulturno-sportsko društvo "El-Kamer" osnovano je u junu 1904. br. Šuærija Alagiæ. društva napredne islamske mladeži "Svijest". a u prvi odbor ušli su: Atif Hadžikadiæ. 59-60. 1908. Ovo društvo nastalo je istupom iz "Zvijezde" dijela akademièara koji se nisu slagali sa njenom politièko-nacionalnom orijentacijom. godine.1907.. 6. Prilozi Instituta za historiju u Sarajevu. 233 . Ejub Mujezinoviæ. Pravila "Zvijezde". Ibrahim Kemura. Bošnjak. XVII/1907.20 Bliskost ovih društava sa "Gajretom".18 Aktivnost "Svijesti" ispoljavala se. str.14 U pravilima "Zvijeze" je naglašeno da je zadatak društva "podizanje duševnog obrazovanja" njenih èlanova. br.-5. Behar. potpretsjednika Abdurezak Dizdareviæ. Bošnjak. Prvi predsjednik bio je dr Safvet-beg Bašagiæ. februara 1904. godine kao protuteža "Zvijezdi". 17. blagajnik Mustafa-ef.. koji je radio na osnivanju omladinskog društva pod istim imenom i sa sliènom svrhom. XIV/1904. 7. Mustafa Denišliæ. Našem narodu. Proglas Muslimanske akademske omladine u Beèu od 1907. 10. iznešen je historijat nastanka te pobude i svrha osnivanja. Svoje programe i stavove društvo "Svijest" iznijelo je u nizu èlanaka štampanih u brošuri "Našem narodu". 19. 17.XI 1907. Heæimoviæ. kulturno-sportskog društva "El-Kamer". potpredsjednik Husein Biser. XIV/1904. Društvo beèkih akademièara "Zvijezda" osnovano je 20. 10. prije svega. Alija Bubiæ. 20.-5. Davanjem novostvorenom društvu ime "Zvijezda" željela se obilježiti usmena na zaslužnog kulturnog radnika Ibrahima Repovca. 19.oktobra 1907. Bošnjak. Za pretsjednika društva izabran je Abdulah-beg Bukvica.17 Pravilima društva projicirana je njegova programska i društveno-kulturna uloga.. 5/1904. 16. III 1904. tajnik Sulejman-ef. 5/1904. 18. 16.15 Prvi predsjednik društva bio je Muhamed-beg Dubravèiæ. 15. 4. 15. XVII/1907. 18. "Muslimanskog kluba".akademièara "Zvijezda". Behar. godine. 1. Sarajevo. godine. Omer Cepiæ. pored programske orijentaci14. Osman Dusinoviæ. Hamdija Karamehmedoviæ i hfz. Muhamed Bajraktareviæ i Abdurahman Reizoviæ. na društvenim sastancima na kojima su èlanovi držali predavanja iz aktuelne ili struène tematike. Abdulah-beg Bukvica. "Imamskomualimsko društvo BiH" i drugih. Bošnjak. 49-50.12. predavanja i tsl. 336.16 Društvo napredne islamske omladine "Svijest" u Beèu osnovano je 31. Nakladom Muhamed-age Bajraktareviæa. Omer Ibrahimbegoviæ.VI 1904. èlanovi: Mehmed Spaho. a odbornici bez funkcije Edhem Mulabdiæ i Mustajbeg Halilbašiæ. 45. U pozivu Muslimanima BiH povodom osnivanja društva. što se postiže održavanjem sastanaka..

Osman Nuri Hadžiæ and others. ili kod "El-Kamera". The most prominent representatives of this generation were Dr. uz žarke zrake našeg Gajreta i naše "Zvijezde" zasja na našem obzorju"21. Isto. Sva ova društva sa "Gajretom" u središtu sastavni su dio jedinstvenog kulturno-prosvjetnog pokreta Muslimana prvih decenija 20. which was established in 1903 in Sarajevo. The first beginnings of the modern alliance of Moslems took form of reading rooms as the most suitable and most acceptable ways for the Moslems. The establishment of the Gajret Society came as a result of activities and endeavors by the first generation of Moslem intellectuals who have been educated in the European spirit. They were instigators and promoters of all cultural activities at the beginning of 20th century. stoljeæa koji je u svojim osnovnim smjernicama ispunjavao zadatke na kulturno prosvjetnom i društvenom preobražaju Muslimana. they were forced to adjust and become involved into the contemporary trends and currents of the Western European civilization. Ta povezanost je vidno naglašena. Under the new conditions. a još više potvrðena Pravilima kojima je predviðeno da imovina društva po njihovom raspuštanju pripada Gajretu. This history was all in transformation and alteration from the Oriental and Islamic civilization to the Western 21. Edhem Mulabdiæ. primjerice kod osnivanja "Zvijezde" 20.je. bilo kao inicijatora ili indikrektno kao onih koji su omoguæili uslove za njihovo formiranje. The Moslems were particularly exposed to these processes. For quite some time these were the only institutions of cultural and educational character in Bosnia and Herzegovina until the emergence of the Gajret Society. februara na godišnjicu osnutka Gajreta. The establishment of the Gajret Society meant an exceptional trial of the Moslem awareness and one of the most notable crossroads in the more recent history of the Moslems. The Muslim cultural and educational associations The alteration of social and political relations having been caused by the Austro-Hungarian occupation of Bosnia and Herzegovina in 1878 led to a number of important changes in all areas of life. Safvet-beg Bašagiæ. vidljiva je i po direktnoj angažovanosti kruga oko Bašagiæa. 234 .

This function was attained through the number of activities. such as "Gajret's" publishing activities (a journal and calendars). 235 . Although its basic function was to create the Moslem intelligentsia through the process of education of young people in secondary schools and at University levels. reading rooms. the new cultural and educational societies emerged. All these societies. In addition to the "Gajret's" activities. social gatherings and outings. the Moslem Club. respectively. These societies were: The Moslem Society of University Students "Zvijezda" /The Star/. The Imams Muallimin Society of Bosnia and Herzegovina and others. the Gajret Society had a wide influence in the larger Moslem environment. It developed activities that were meant to achieve the cultural and educational transformation of the Moslem people.European one. These societies were somehow organically linked to the Gajret Society. They followed and complemented its activity because their program goals were similar. its popular public lectures. with the Gajret in the center made a unique cultural and educational movement of the Moslems in the first decades of 20th century. The movement fulfilled the tasks on the cultural and educational transformation of the Moslems. Cultural and Sports Club "El-Kamer". and a work to spread literacy (various types of literacy courses).

236 .

pa i 237 . èasopis. Husein Ðogo. Baliæ. iz njih se stvara jedna specifièna kulturna tekovina koja nije ni istoèna ni zapadna. jesu segmenti koji æe zajedno graditi ono što zovemo preporodom u kulturi bosanskohercegovaèkih Muslimana. Osnovna intencija lista naznaèena je u podnaslovu "List za širenje prosvjete meðu Muslimanima". Biser zato ima i zadatak da animira i stvaraoce i èitaoce.. Jedan dio toga procesa ponio je na sebi i èasopis Biser. Omer A. 1913. nova štamparija. Salih Bakamoviæ. Grupa savremenih mostarskih intelektualaca: Muhamed Behliloviæ. okupljaju se oko Muhameda Bekira Kalajdžiæa u namjeri da pokrenu jedan list koji bi bio okrenut književnom i kulturnom stvaranju Muslimana Bosne i Hercegovine. Uredništvo naglašava da æe Biser biti "pouèno-zabavni list" koji æe iæi za tim da širi prosvjetu meðu Muslimanima.austrougarske. i 1918.-14. Biser se javlja kao èetvrti po redu muslimanski èasopis od poèetka preporodnog perioda i razvija svoju djelatnost u vrijeme kad prestaje da izlazi Behar. dakle u jednom kulturnom vakuumu. ali je nesumnjivo i on dao odreðeni doprinos.). kloneæi se politike. ali je isto tako bio naklonjen panislamizmu. odnosno zapadnog kulturno-civilizacijskog toka. koji je djelovao svega tri godine. Veæ je navedeno da se ovaj list javlja u vremenu kada nastaje zatišje u kulturnom i književnom životu. nego susret tih dviju kultura. Slijedeæi takvu orijentaciju Biser postaje jedino glasilo iz koga se nije moglo ni nazrijeti da je rat na pomolu.-13. Abdurrezak Hivzi Bjelevac. list.dr Lamija Hadžiosmanoviæ ULOGA BISERA U KULTURNO-PROSVJETNOM UZDIZANJU MUSLIMANA Preporodni period u kulturi bosanskohercegovaèkih Muslimana uvjetovan je nizom vanjskih faktora. On zapravo poèinje s dolaskom jedne nove politièke uprave . Mihrab Šukri Karišikoviæ. s jedne strane bio je vrlo angažiran u isticanju autohtonosti bosanskohercegovaèkih Muslimana. Svaka nova svjetovna škola. (1912. ipak se on svojom programskom orijentacijom svrstao na dvoznaèan put. Ovi procesi nisu jednoznaèni i brzi. To je period kraja prošloga stoljeæa kada se u kulturi zbivaju krupne promjene: postupno se napušta viševjekovna okrenutost istoènjaèkim formama i sižeima i prihvata se zapadni kulturni krug. Iako se Biser distancirao od politike u onom klasiènom smislu.

dvije o pokrenuæu Bisera. ipak je vidljiva Æatiæeva invencija u ureðivanju. pravde. u njemu je objavio i dosta svojih pjesama. 3. M. Hivzi Muftiæ piše tekst pod naslovom: "Šta je naš cilj?" U odgovoru na ovo pitanje on navodi širenje vjere.13."3 U svakom sluèaju to je najzanimljiviji i najuspješniji period Bisera. I. List Biser štampaæe se latinicom. 1."2 Biser ima dva karakteristièna perioda svoga djelovanja: jedan. da se veæ jednom maknemo sa naše dosadašnje mrtve taèke gdje se je mnogo pero slomilo.1915. Uprava Bisera: Našim prijateljima. 1912. kao i prikaze iz stranih literatura. Meðu njima su posebno karakteristièni soneti kao forma koju Æatiæ prvi uvodi u muslimansku književnost. mnogo veliko i plemenito djelo propalo. Tako Biseru pripada èast da na svojim stranicama objavi jednu pjesnièku vrstu koju do tada nije poznavala muslimanska književnost. Mostar. 1.) i kada su u njegovom izdavaèkom odboru sjedili poznati i savremeni poslenici. Biser.-13. Uredništvo Bisera: Rijeè . razne pripovijesti iz našeg svakidašnjeg života. Hivzi Muftiæ: Šta je naš cilj? Biser. Mostar. Panislamistièka njegova orijentacija bila je zapravo slijeðenje ideja koje su ustvari veæ tada bile u nestajanju. 238 . I. str. arapske i strane literature (kod potonje. Æatiæ je preuzeo uredništvo lista od osmog broja i taj Kalajdžiæev izbor ocijenjen je visoko. 168. imenuje Bošnjacima. kao i razne dogaðaje iz islamske povijesti i islamskog svijeta. pa bili oni pouènog ili zabavnog sadržaja. te æe donositi izabrane radove naših književnika u pjesmi i prozi. uglavnom diktirao pravac. mnoga lijepa i plemenita ideja ugasila. Za dvije godine koliko je Æatiæ ureðivao ovaj èasopis.panturcizmu. ali i afirmaciju bosansko-muslimanske narodnosti. str. 1912. "Da æe Biser i nadalje ostati na visini lijepo ureðivanog pouèno-zabavnog lista. neki su iz Æatiæevog pera. donosiæe rasprave koje zasijecaju u islam i u naša životna pitanja i potrebe. U prvom broju ovog èasopisa M. svjedoèi sam književnièki glas našeg Æazima. onaj poznatiji i bolji jeste vrijeme kad ga je ureðivao Musa Æazim Æatiæ (1878. reda. 1. ukoliko se ne bude kosilo s programom lista).1 Svoju programsku orijentaciju Biser je odredio ovako: "Biser æe gledati da probudi našu svijest. I. Zanimljivo je da bosanske Muslimane u nacionalnom smislu. 1912. kao vlasnik i izdavaè. Mostar.-3. napretka i tolerancije. 8. 2. Iako Æatiæ nije do kraja bio samostalan jer mu je Muhamed Bekir Kalajdžiæ. zatim prijevode iz turske. suradnicima i pretplatnicima. sakupljanjem narodnog blaga. 1. itd. Biser. Æatiæ. U listu je bilo mnogo zanimljivih prevoda. koji je sa svojih radova svuda u našoj domovni poznat i priznat.

Narušenog zdravlja Æatiæ uskoro napušta i Biser i Mostar da se više nikada ne vrati u njega. njegov utjecaj osjetio se još neko vrijeme u Biseru. Æatiæ je u èestom sukobu sa vlasnikom Kalajdžiæem. da ga "kulturno i prosvjetno podigne i ojaèa".. Kalajdžiæ pokušava da se miješa u redakcijske poslove i daje direktive u pisanju. insistirao je na èasopisu koji bi bio progresivan u najširem znaèanju tog pojma. Osloboðenje. Zato se ovaj list zalagao za okupljanje svih muslimanskih intelektualacapisaca na jednom zajednièkom poslu . Husein Ðogo. 28. koji se direktno miješa u ureðivaèku politiku. Tako se na ovim stranicama susreæu imena: Safvet-beg Bašagiæ. "zbog tobože svoje vjerske indiferentnosti i rada na nacionalnom osvješæivanju muslimana". Tada su iz redakcije istupili Husein Ðogo i Hivzi Bjelevac. pa bi vrlo lahko moglo doæi do neizlaženja lista. Meðutim. Šemsudin Sarajliæ. Hivzi Bjelevac. Fehim Spaho. ali je Æatiæ i dalje ostao kao urednik. Fejzulah Èavkiæ i drugi predstavnici mlade književne generacije. Izmeðu mene i redakcijskog odbora Bisera s jedne strane. u kojima se napadaju muslimanski akademièari." Intencija èasopisa Biser bila je za muslimanski svijet postupno dovedena "kulturnom i prosvjetnom napretku". nastojeæi da realizira svoje dosta uske. Po Kalajdžiæevom nalogu u drugom godištu Biser se okreæe religijsko-islamskom duhu. pa i konzervativne poglede. Sulejman Mursel.širenju prosvjete i kulture meðu Muslimanima. Osman Nuri Hadžiæ. Mirhab Šukri Kariškoviæ. što ja svaki put kategorièki odbijam. Ovi odnosi daju se naslutiti i iz Æatiæevog pisma Avdi Karabegoviæu gdje veli: "Moram ti se izjadati. Biser je i dalje nastojao da njeguje one glavne književne i kulturno-prosvjetne tekovine Muslimana iz razdoblja njihovog osvajanja zapadne pismenosti. X 1990. i Kalajdžiæa s druge. Hamdija Muliæ. te prijevodima prvenstveno iz turske i arapske literature. Zato je on posebnu pažnju posvetio èlancima pouèno-zabavnog obilježja. Edhem Mulabdiæ. pripovijestima iz svakodnevnog života."4 Jedan od drastiènijih sukoba izmeðu redakcije i vlasnika Bisera dogodio se kada je Kalajdžiæ insistirao da njegov list prenese iz Misbaha polemièke tekstove Sakiba Korkuta.jedan pjesnik i jedno vrijeme. nastale su nesuglasice povodom ureðivanja i pravca lista.talentirani stvaralac i èovjek bogatog duha i širokih vidika. Omer Zorabdiæ: Musa Æazim Æatiæ . 239 . Hazim Muftiæ. 15210. XLVII. pa se to kaže i u novom podnaslovu: "List za širenje islamske prosvjete. i izvuèe "iz onog mrtvila u kome se je nalazio". Uz to ovdje su našle mjesta narodne 4. Zbog takvih svojih ideja i nastojanja.

Tako je objavio i jedan cijeli roman. kao što je to i Æatiæeva poezija. Meðu proznim piscima. te rasprave koje "zasijecaju u islam i u naša životna pitanja i potrebe" i obavještavaju o raznim dogaðajima "iz islamske povijesti i islamskog svijeta". Šemsudin Sarajliæ. Æatiæ je objavio oko pedeset svojih pjesama i upravo u ovoj poeziji najvidljivija je spona orijentalno-islamskog civilizacijskog kruga i utjecaja savremenog jugoslavenskog i evropskog pjesništva. ovdje je Husein Ðogo objavio farsu "Doktor Lacmanin". Biser je prije svega bio književni èasopis. Abdurezak Hivzi Bjelevac i niz mlaðih neafirmiranih pisaca. Kratka komedija "Lukavi opanèar" nije predstavila Bjelevca uspješnim piscem kao što je to sluèaj sa njegovim romanima. Pored Bjelevca. tako je u prozi Bjelevac najmarkantniji pisac. I ovaj roman.umotvorine. odnosno prožimanju istoènjaèkog i zapadnog. On posebno insistira na turskoj poeziji i njegovi prijevodi 240 . Najveæu zaslugu za dobre prijevode u Biseru ima Æatiæ. na stranciama ovog lista javljaju se: Hamdija Muliæ. naravno. oznaèava onu prekretnicu ka novoj književnoj orijentaciji. Na njegovim stranicama javilo se tridesetak pjesnièkih imena meðu kojima su najznaèajnija: Musa Æazim Æatiæ. Kao što je Æatiæ obilježio pjesnièki opus Bisera. Hazim Muftiæ. mada raznovrsni po žanru ne predstavljaju najviše domete muslimanske dramske književnosti. ponajviše turskoj literaturi. Biser je praktikovao objavljivanje obimnih djela i pripovijesti u nastavcima. Na njegovoj poeziji najbolje se vidi onaj preporodni karakter koji nastupa u našoj književnosti. Biser nalazi probitaènijim za svoga èitaoca literaturu islamskog duha. Uz navedeni roman Bjelavac je u Biseru objavio i "Hadžermeresov dnevnik". Kroz dva godišta provlaèi se njegov roman "Pod drugim suncem". Šemsudin Sarajliæ i Fadil Kurtagiæ. najznaèajniji trag ostavlja Nafija Sarajliæ. Mada je to vlasnik èasopisa negirao i insistirao na neutralnosti svoga lista. samo po sebi nije znaèilo i panislamizam. on se prirodom svoje koncepcije ipak svrstao na stranu pretežno islamske problemtike. Meðu dosad nepoznatim piscima. Ovakav tematski okvir davao je za pravo onima koji su na stranicama Bisera našli panislamistièke ideje. Nedžip Èardžiæ adaptaciju prièa o Ali-babi iz Hiljadu i jedne noæi i Nazif Resuloviæ dramu "Sloga". I inaèe dramski tekstovi u Biseru. što. Dok su njegovi prethodnici Behar i Gajret insistirali na književnosti Zapada. Što se tièe proznih tekstova. Svoju saradnju u Biseru opæenito Æatiæ završava pjesmom "Krvavi stihovi" objavljenoj u èetrnaestom broju drugog godišta. U odabiru prevedenih djela Biser je uglavnom okrenut Istoku.

Æatiæ je prevodio i prozne tekstove. no skupna rada. Karakteristike Bisera koje smo naveli odnose se uglavnom na prva dva godišta. Druga linija vrijednosti Bisera ostvarivala se mimo želje i koncep5. Vlasnik ovog lista Muhamed Bekir Kalajdžiæ od poèetka do kraja izlaženja lista se trudio da ga izluèi iz tekuæe politike i da se usredsredi na kulturni i prosvjetni angažman. iako je djelovao u procesu posebnosti Muslimana. Kalajdžiæ je preferirao islam kao uzor. On je èak izbjegavao ukljuèivanje u tada vrlo aktuelne rasprave o nacionalnom identitetu. Sulejman Mursel. Biserova je ambicija da prekine ovu pogubnu stagnaciju i okupi sve naše kulturne radnike: feslije i saruklije. Njegova primarna ideja bila je da se muslimansko stanovništvo probudi iz letargije i okrene napretku. 1. 241 . meðutim. nije u tome uspio vjerovatno i zbog objektivnih okolnosti. Hajdar Fazlagiæ. Hamdija Muliæ. To je vrijeme kada se rješava sudbina južnoslovenskih naroda. Hivzi Bjelevac. u teškim vremenima. I dalje u njemu saraðuju renomirana savremena imena: Šemsudin Sarajliæ. str. a Biser se izdiže iznad toga i razumljivo je da gubi èitaoce i dah. Hazim Muftiæ. 16.prepjevi su ono naljepše što je Biser objavio u prijevodnoj književnosti. nesumnjivo je da bi se moralo dati odreðeno mjesto u Biseru. To je uglavnom savremena poezija socijalne tematike. Jusuf Tanoviæ i drugi i taj dio u kome se oni javljaju može se ocijeniti uspješnim. stranice lista koje su posveæene životnoj tematici gube na svojoj vrijednosti jer se Kalajdžiæ i dalje kloni da u Biseru tematizira složene društveno-politièke procese. III. Nafija Sarajliæ. 1918. zajednièke inicijative nije bilo niti je moglo biti iz jednostavnog razloga što nije bilo organa u kojem bi se izmjenjivale misli i okupljale sile. Tako se on postupno gasi da bi skonèao s èetverobrojem koji nosi datum 1-15. "Tu i tamo bilo je pojedinaènih glasova i poduzeæa. Nekoliko prijevoda iz evropskih književnosti pripada manje poznatim autorima. Biser. U posmatranju njegovog znaèaja zanimljive su dvije linije. Anonim: S Urednièkog stola. U tim idejama. decembar. Kalajdžiæ pokušava da ponovo ispuni prazninu koja je nastupila u muslimanskoj novinskoèasopisnoj djelatnosti za vrijeme rata."5 Iako je Kalajdžiæ nastojao da produži onu uspješnu liniju iz prva dva godišta. Meðutim. neposredno nakon završetka rata. Sarajevo. Pored njega kao prevodilac iz istoènih književnosti javlja se jedino Salih Bakamoviæ. Treæe se javlja 1918. Ako bi se htjelo izdvojiti mjesto èasopisa u ukupnim kulturnim i društvenim procesima prvih decenija ovog vijeka. mlaðe i starije. gladnim duhovnosti. godine.

His primary idea was to awaken the Moslem population from the lethargy and to turn it towards progress. tried to get his newspapers out of politics from the very beginning of its publication and to focus on the cultural and educational matters. meðu kojima posebno istièemo Æatiæa i Bjelevca uèinili su da se u ovom listu osjeti jaèe duh vremena i onaj prelazni period. 242 . among whom one should mention Æatiæ and Bjelevac in particular. Muhamed Bekir Kalajdžiæ. the Biser would. without any doubt. The Role of Biser in the Cultural and Educational Ascension of the Moslem People If one should single out the place of periodicals in the overall cultural and social processes in the first decades of this century. The prominent contributors to Biser. This line of interchangeable intertwining did not end until our time. Kalajdžiæ preferred Islam in his notions as his ideal or model. However. To je onaj period kada se i Istok i Zapad susreæu dajuæi novi kvalitet i novi izraz. koji Muslimane Bosne i Hercegovine definitivno odvaja od istoènjaèkog duha u umjetnosti kao jedinog izvorišta i oslonca. It was the period when the East and the West met having given the new quality and the new expression.cije Kalajdžiæa. The other line of Biser's value took place even without the wish and concept of Kalajdžiæ himself. Two lines can be seen when observing its importance: the owner of this journal. He even avoided becoming involved in the contemporary quarrels about the national identity although he did work towards the process of seeing Moslems as a separate national entity. earn a rather high place. Eminentni saradnici Bisera. Ta linija prožimanja i preplitanja nije prestala do današnjih dana. made this journal to feel more strongly the spirit of the time and the interim period during which the Moslems of Bosnia and Herzegovina finally became detached for the oriental spirit in arts as the only source of inspiration and its principal support.

Naravno. neko kasnije. na ovim prostorima primili neku od vjera u kojoj se danas nalaze: neko ranije. Mjesto Muslimana u srpskohrvatskoj. èine sastavni dio srpskohrvatske jezièke zajednice . nikome nije oduzimao njegovo iskonsko porijeklo. ni u savremenom vremenu. dosta se pisalo. Ovaj èin. negdje. Upravo. drugaèije reèeno. dio slovenskog biæa na ovim balkanskim prostorima. Svi su i dalje ostali èlanovi i južnoslovenske i sveslovenske zajednice. a nikako. iskonski. opet. ja sam znatno ranije. oni su. To su ovi problemi: 1. Ja o tome ovdje ne bih želio da govorim. Svi su. kada su naši daleki preci stizali na Balkan. na našem tlu. Jeste. znaèi. O tome problemu. dolazak Turaka na Balkan uslovio je masovniju islamizaciju u našim krajevima. niko nije imao vjersko obilježje koje danas ima. napisao da islamizacija nikako ne znaèi i deslovenizaciju isto onako kao što primanje hrišæanstva/kršæanstva nije za sobom povlaèilo takvu pojavu. 2. ali je èinjenica da taj èin nikako nije izdvojio te islamizirane Slovene iz kruga svoje iskonske jezièke zajednice. Za mene je sada bitno da utvrdim kao historijsku istinu da su Muslimani srpskohrvatskog jezièkog podruèja sastavni dio južnoslovenske jezièke zajednice. u posljednje vrijeme. Drugo je pitanje zašto se to ponekada negira.Asim Peco MUSLIMANSKI NARODNI GOVORI I STANDARDIZACIJA NAŠEGA JEZIKA Ja æu ovom prilikom govoriti o dva problema iz naše historije i historije našega standardnog jezika. a o njima je ovdje rijeè. Mislim da danas nema nijednoga slaviste koji to ne prihvata kao historijsku èinjenicu. a koji su 243 .od svoga postanka do danas. ne èine dio nekog drugog naroda koji je tu. To isto vrijedi i za onaj dio našega jezièkog biæa koji je primio islam. ni historijski. Muslimani bosanskohercegovaèkog govornog podruèja. za naše Muslimane. ovim se nikako ne želi reæi da i meðu našim Muslimanima nema i onih koji po svome porijeklu nisu Sloveni. A. 1. Znaèaj muslimanskih govora za standardizaciju srpskohrvatskog jezika. I jezièki i inaèe. To jest. kao što nam je svima poznato. a samim tim i u južnoslovenskoj jezièkoj zajednici. imao svoju upravnu vlast u nekoliko prošlih vjekova. nije kidao niti sa širom genetskom zajednicom.

Firdus. uklopili u naše Muslimane. A takav odgovor proisticao je iz saznanja da su. a pošto je tu odluèujuæi bio religiozni momenat. Zbog svega tog smatram da je krajnje vrijeme da se napuste takvi nazivi i takva obilježja kada je rijeè o našim Muslimanima. èak. Oni nikada. nije postao Rimljanin. da vjerska pripadnost odreðuje i nacionalnu pripadnost. sasvim drugaèija. to nije sluèaj samo sa Muslimanima. isturèiti se i sl. Svakako. pripadnici islamske vjeroispovijesti nikako se nisu mogli identifikovati sa tim dvjema vjerama. ako onaj ko je primio vjeru od Grka. a da i ne govorimo šire. i shvatanja. nažalost. postali sastavni njihov dio. Bitno je da su se oni uklopili u našu društvenu zajednicu. postao Turèin. zašto bi onaj koji je primio vjeru posredstvom Turaka. prate naše Muslimane. nije postao Grk. bio je "neopredijeljen". i koji bi morali znati da nije vjerska pripadnost osnovni i glavni elemenat nacionalnog biæa. To. zadržali mnoge obièaje svojih pradjedova i.Srbi. bar kada je u pitanju najšira muslimanska populacija. Arapoviæ. iznad svega. nisu postajali ono što 244 . Takvih sluèajeva nalazimo u svim našim narodima. ni kod nas. Pogotovo tamo gdje su i jedan i drugi i treæi ostali na matiènoj zemlji. može se sresti i danas na našem jezièkom podruèju. a prije svega primili njen jezik kao svoj. a proces islamizacije obilježava se sa: turèiti se. svi ovi nazivi plod su vjerskih razlika. pogotovo znak jednakosti. tokom dužeg življenja u našoj sredini. bar kada su u pitanju Muslimani. A onoga èasa kada je i pripadnicima islamske vjere priznata nacionalna posebnost. ponavljam. Arnautoviæ. Bilal. Jer ako onaj ko je primio vjeru od Rimljana. Taj momenat jasno govori da je vrijeme uèinilo svoje. svi pravoslavci . primili njene obièaje. odnosno . To su: Turèin. pa i tu se èesto javlja naše patronimsko obilježje .nacijama. Ova terminologija. Istina. makar to bilo i u vrijeme kada je religija bila marginalna komponenta. Izmeðu vjerske i nacionalne pripadnosti ne moraju postojati nikakve veze. poturica. bez obzira na vjeru. Arnaut. nerijetko. meðutim. Ali.tvorbeni morfem-iæ: Firdusoviæ. po pravilu. Istina je. kada su u pitanju naši Muslimani. Arapoviæ i sl. najveæi dio pripadnika islamske vjeroispovijesti izjasnio se kao Musliman. poturèiti se. ostao u krugu jezièke zajednice kojoj su pripadali i njegovi preci. Nije rijedak sluèaj da i njima naš jezik postaje maternji. Èak i iz pera onih koji bi morali luèiti Turke i Slovene. nikada. poturèenjak.se. svi katolici .Hrvati.). Ja ovdje još ukazujem na neke nazive koji. a na nekadašnje njihovo porijeklo još može da upuæuje njihovo prezime (Arap. sve do naših dana èesto su se lomila koplja oko pitanja: ko su naši Muslimani i kome oni pripadaju: da li Srbima ili Hrvatima? Odgovor na ovo pitanje.

im se pripisuje. znaèajno. Reklo bi se do naših dana. dao jedan kamen i jedan busen naše zemlje za sav onaj bursanski sultanski mermer i sevlije! Volio bih tamo èuti svakoga kera. kao društvena zajednica. Neka Mevlud Pejgamberu prouèi . Nauka mora polaziti od nauènih èinjenica a ne od legendi ili subjektivnih mišljenja pojedinaca. niti su ikada prestajali biti ono što su im bili i preci. spadao meðu odliène poznavaoce našega jezika. Koliko je naš èovjek. dobro je poznavao život naših Muslimana. pa im nije teško slijediti i na turskom. èinjenica je da su naši ljudi i strancima nametali upravo naš jezik za meðusobno sporazumijevanje. Za to nam lijepih podataka nudi Skenderova Ponornica. ni poslije dužeg boravka van rodne grude. Pogotovo kasnije.i nastavlja: ". makar bio i iz turskog tabora. bosanski prevod ionako svi znaju napamet." 245 . koji je živio u Carigradu. Nauèna knjiga. i u sluèajevima kada su se naši ljudi nalazili na tuðim jezièkim prostorima. o tome kod mene: Iz jezièke teorije i prakse. ili bar prièu pjesme. osim Muftije. mi. jer to djeluje uzvišenije. sinovi ovih prostora. 1987.. Svuda je SH jezik bio i ostao jedino sredstvo za meðuljudsku komunikaciju. oèevidno u nekoj svojoj misli . oni nisu. a unuk Ali-paše Rizvanbegoviæa. Uz to on kaže da je njegov narod.. b) Skender Kulenoviæ. naši Muslimani. Ne bih. pa i u samoj Turskoj. mene i strica Kunstmalera. visoko je cijenio jezik svojih predaka koji je.. A kada su se naši ljudi našli u tuðini. ovi negdanji patareni govorili bi bosanski "(Podvukao A. govore i ovi podaci: a) Arif-beg Rizvanbegoviæ. Uz to. nudi u svojoj Ponornici neka razmišljanja o ovim problemima. bez sumnje.odgovara stric Selimbeg -. pa ni svoj jezik. u poeziji poznat kao Hikmet. ostajao vjeran svome porijeklu i svojoj zemlji. nikada nisu stavljali znak jednakosti izmeðu sebe i Turaka. èak. Ovo. nego ovdje najglasnijeg mujezina. zaboravljali svoj rodni kraj. a Muhamed-efendija uèi na turskom originalu. još pet stotina godina turska vlast ovdje da je ostala. Beograd. uz to. što je. sposoban za svaku vrst pjesme.tako poèinje prevod na bosanski. Up. takoðe. ispod teksta) . str. bez obzira na sve okolnosti koje su pratile njihov život na ovim prostorima i u doba turske vladavine ovim krajevima.. to jest. To jest.. 14. koji je. Tu èitamo: .Patr. to vrijedi za sve pripadnike islamske vjere na ovim našim prostorima.155) To su èinjenice koje potvrðuju svako ozbiljnije prodiranje u historiju i Bosne. I.:"Taj naš Husrefbeg.Od Allaha ko traži pomoæi. najveæi pjesnik (isp. i Muslimana na ovim prostorima. drugaèije reèeno. veli. koji niko ovdje ne zna.

dodati i èinjenicu da se naši Muslimani nisu nikada osjeæali Turcima.. snahesnaje.. govor Dubrovnika i govor Muslimana na cijelom našem jezièkom podruèju. što može biti uslovljeno i pozicijom rijeèi (snahe=snaje. naziv Turkuša za one koji su iz Turske. Otuda na našem tlu. A taj naziv nosi u sebi i dozu pejorativnosti. a to je za nas ovdje bitno. pa da im je kuæa sva od alema! Daæu je Jermeninu. Vrijedno je. Znaèaj muslimanskih govora za standardizaciju sh jezika a) Jedna od zajednièkih osobina govora naših Muslimana jeste i postojanost foneme h u njihovom konsonantizmu. svakako. mišljah-mišljag i sl."Turkuša" . i svih drugih kontinenata. stotinu sam puta to èuo u obitelji: to je kod nas izraz krajnjeg gaðenja prema predstavnicima carevine koja je otišla. da se h èuva u razlièitim predjelima štokavskog narjeèja. beli. nek ovo dobro upamte!.. Iz historije sh jezika se zna da je ovaj zadnjonepèani konstriktiv èinio sastavni dio našega glasovnog sistema do XVI vijeka kada se. govori Husrefbeg. Èak i našeg èovjeka. i to prvenstveno kod naših Muslimana. doðoh-doðok. sa Turkušom mi. Ðurðijancu. ako je raèundžija ili ako je spužvast. sudbina foneme h nije ista u svim narjeèjima sh jezika niti. Na sudbinu ovoga suglasnika u sh jeziku.. neæe leæi u dušek. Od ranije se zna da se ovaj glas èuva u kajkavskim i æakavskim govorima. 115) Bilo kakav komentar svemu ovome bio bi suvišan. imala je znatnog uticaja na njegovu sudbinu u našem jezièkom stan246 .da im je naših ljepotica! Ne dam.To je iskonska ljubav za rodni kraj. a to se osjeæanje najbolje izražava u tome što se takvog èovjeka gade i žene" (str. nazivaju ovdje Turkušom. To je ona ljubav koju nam i danas potvrðuju naši iseljenici diljem Evrope. uz ovo. pisac nam prièa u sljedeæim redovima: .:"Turkuše. muha-muva. Up. To je ljubav za zemlju koju ništa ne može da zamijeni." A šta se podrazumijevalo pod nazivom Turkuša. pihtijast. Ali. Od štokavskih govora za njega znanju neki govori Crne Gore. Za to nalazimo potvrdu i u Ponornici. Izuzeci su neznatni (Mrkoviæi u Crnoj Gori i Drežnica u Hercegovini). u svim govorima štokovskog narjeèja. u najveæem dijelu štokovskih govora ili gubi ili se na njegovu mjestu javljaju neki drugi suglasnici (up. Vjerska spona nije mogla da otkloni mnoge druge razlike: od jezika do obièaja. Oblijeæu mi oko kæeri . Ova èinjenica. mene iz mog išèupaše. imala je uticaja i njegova fonetska priroda: zadnjonepèani i uz to konstriktiv. I leæi æu im u zemlju kao u otrov. a ovdje me umuhadžeriše. muha=muva) kao i prirodom samoga govora.).znam dobro šta to znaèi. pak. 2. upihtijaše se.

u Dubrovniku i po varošima Bosne. pisao: ðevojka. Upravo u to vrijeme. ako ne i presudni uticaj. dolazio je sa strane. Uz ovo vrijedno je ukazati i na sljedeæe: mada naša standardna norma iziskuje èuvanje foneme h u govornom i pisanom izrazu. To obrazlaže èinjenicom da se taj glas èuva u nekim govorima Crne Gore. oèuvali su ovaj suglasnik u svome glasovnom sistemu. sve je to posljedica postojanosti ovoga glasa u muslimanskim govorima kao cjelini na sh jezièkom podruèju. masovnije. Ali. znatnog uticaja. Na sudbinu foneme h u govoru naših Muslimana. Vuk Karadžiæ napušta pisanje ovoga suglasnika u svojim gramatièkim radovima od 1818. de. ako su izgovarali Allah. Te molitve obiluju fonemom h. jer ga oni. Bez sumnje. mogli su da izgovaraju i orah. Tamo gdje je islamizacija došla nešto kasnije. doðoh i sl. Od tada do danas fonema h se piše u sh jeziku.-1936. valah. tj. fonema h je poèela da se gubi iz našega jezika. Dovoljno se prisjetiti samo one molitve kojom poèinje svaki dobar posao (bismille: Bismilahi-r-Rahmani-r-Rahim) koja se bezbroj puta dnevno ponavlja. prihvatao je oblike sa izvršenim ijekavskim jotovanjem u sekv. Historijski podaci nam govore da se islam poèeo. i subina fonema h je nešto drugaèija. on napušta oblike sa ijekavskim jotovanjem i priklanja se oblicima sa oèuvanim skupinama tje>te. XVI vijek. 247 . To vrijedi kako za crnogorske govore tako i za dubrovaèki govor. b) Vuk je sve do 1839. bilah. Naime. Govorna rijeè tu ne poštuje jezièke normative. odoh. Beograd. Dakle. U tome su najdosljedniji Muslimani. Jer. on vraæa ovaj suglasnik u svoju pisanu rijeè. A upravo je takve oblike slušao u Dubrovniku. ali ne uvijek tamo gdje mu je po etimologiji mjesto. Uz nju i mnoge druge u kojima se h èesto javlja. U jednom sluèaju èuvanje ovoga glasa u govoru u skladu je sa arhaiènošæu govora kao cjeline. koje je izdao na Cetinju.. po mome mišljenju. III. zbog navedenih razloga. dje>de. Od 1839. tu je h bio postojan glas. Evo na osnovu èega ja tako mislim. Istina. æerati. prirodno. te. Razlièiti su uzroènici koji su uticali na oèuvanje foneme h u govornoj rijeèi navedenih oblasti. naroèito u govoru onih koji su turskoga zakona (Skupljeni gramatièki i politièki spisi. Svima nam je poznato da su sve molitve kod Muslimana na arapskom jeziku. i tu se govor Muslimana odlikuje postojanošæu foneme h. najdosljednije i èuvaju u svome govoru. Èak ni visokoobrazovnih ljudi. To vrijedi kako za naše urbane sredine tako i za govor našega sela. U Poslovicama. I. širiti na sh jezièkom tlu od XVI vijeka. na dubrovaèku govornu situaciju imala je uticaja i pisana rijeè koja je u Dubrovniku cvjetala kroz vjekove. taj se glas obièno èuva u pisanoj rijeèi.dardu. oni koji su primili islam. sve do danas. 3-8). 1896.

gen.). voðe. O tome kod Vuka èitamo sljedeæe: ". ðe. djelo. svakako. Dakle. 248 . ðed. naravno. gdjekoje. P. Tu je i: barjam. c) Govor Muslimana. A. on je prihvaæen za književni. postati i osobina književnog jezika ijekavskog izgovora. htjelo). isti izvori kao i za h. U Rjeèniku Vuka Karadžiæa iz 1852. vræeti. vidjeli smo. viðeti. das Bairamsfest.gospodski . hadžijnski barjam.) d u ð.osobito po varošima” u kojima se ova (se) dva slova ne pretvaraju.govor južnoga narjeèja". ðekoja su velika slova i sl. gdje. ondje. nego se govori: djed. a t u æ. skupine . viðeo. barjaka. vrtjeti. Naime. leæeti. npr. tu je i: barjamovanje. barjamovati. To su govori dubrovaèki i u “Bosni . Svetiæa. vidjeti.. nekakav drugi svetac osim pravoga barjama (pred kojim se posti) koji osobito praznuju hadžije". izgovor sekvence. barjaktarski. Vuk omdah dodaje da ima govora u kojima nije došlo do ove glasovne promjene. u Vukovom Prvom srpskom bukvaru. ovdje." A pošto je to osobina govora varoši. vexillum. pl. ðekojim mjestima. ðevojka. koji je štampan u Beèu 1827. der Fahnenträger. ali. Razlozi za to nalaze se i u èinjenici da je ta osobina znaèila mnogo za stvaranje zajednièke sh jezièke norme. J. festum bairam apud Turcas. koji je objavljen u Beèu 1839. iljade ðece. po mnogijem mjestima (kao npr. godine) veæ piše skupine tje i dje (up. Od tada ova osobina postaje jedna od odlika Vukove pisane rijeèi. uticao je na našu standardnu jezièku normu i kada je u pitanju sudbina sugl. gðe (ðe). saèuvana skupina tje i dje u navedenim primjerima. onðe. daju oblik kakav je mogao da ima svaki ijekavski govor do jotovanja. barjaktar. tj.u rijeèima orijentalnog porijekla. Pa. barjaèiæ (sve s. Naravno. æerati itd. ima govora u kojima se èuvaju neizmijenjene suglasnièke skupine dje i tje. Vuk pisao sve ove rijeèi sa jotovanim plozivima t i d (up.a bili su mu potvrðeni i iz govora varošana Bosne.jr . Vuk u ovome radu (a to je: Odgovor na Sitnice jezikoslovne G. djevojka. tjerati itd. ovdje. nije nikakav gospodski govor. Vuk primjeæuje da bi se za ovaj govor moglo reæi "da je varoški . To su primjeri tipa Bajram i bajrak. da i to istaknem. Crnoj Gori i Boki) (pretvara se. djeca.). tje i dje u primjerima tipa tjerati i djeca. To je osobina koja se javlja u onim ijekavskim govorima Bosne u kojima nailazimo na još neke arhaizme.v. ". u Hercegovini. iako je taj oblik stariji od onoga sa izmijenjenim suglasnièkim skupinama tje. signifer. tako i sve izvedene rijeèi: barjaktarev/barjaktarov. svakako. signum. dje u æe i ðe. ðeca. stidjeli. Hadžiæa.. ðekoje rijeèi. M. Die Fahne. što æe. ovðe. njegova ðeca. nalazimo: bajrak. Do tada je. vidjeti. Istina.

barjaktar. Njihova rijeè nije se mogla mimoiæi kada su u pitanju ovi problemi. Sarajevo. bajraktar.v.jr -. . za sve ovo bilo je presudno saznanje da su naši Muslimani sinovi ovoga tla i ovoga jezika. stanje koje nalazimo danas 249 . Tako u Pravopisu srpskohrvatskog književnog jezika od A. 1967. barjaèiæ. onda je bilo sasvim prirodno što se osluškivala i njihova govorna rijeè i što je upravo ta rijeè mogla imati odluèujuæu ulogu pri normiranju nekih fonetskih problema. Beograd. Tu je. uz napomenu "nije isto prezime kao Barjaktareviæ". A uz oblik Barjam stoji "ne nego Bajram". Svakako. a jeste. barjaèe (sve s.) nalazimo: Bajram. Barjam nalazi se "v. èiji su autori: Sv. 1951.) imamo: Bajram. U zajednièkom pravopisu našega jezika (Matica hrvatska . oni su nudili. znaèi. a oni su tu upravo nudili one oblike koje nalazimo u govoru sredine iz koje su oni. U Pravopisnom priruèniku. nalazimo: Bajram. da su se javili i istaknuti pisci iz tih redova. i tu je samo barjak. uz: bajrak i barjak. a s.stavljen kao ispravan obli. barjaktar i bajraktar. to jest. sa sekv. barjam (bajram). izvorna forma. U Beliæevom Pravopisu iz 1950. Beograd. Markoviæ. Beliæa (Gece Kona. i Boraniæ ima barjaèiæ. Jeste. kada je u pitanju naziv muslimanskog praznika. kao neknjiževni oblik. Tu je i bajrak. Dakle. Tu imamo i: Bajraktareviæ. ovdje se mislilo na situaciju koju nalazimo u ekavskim govorima.). -rj.). tu se prihvata realno stanje ovoga glasovnog sklopa kako živi u govoru onih koji slave taj praznik. Istina.stavljen je meðu zagrade. uz napomenu i (obiènije) barjak. bajramski uz: barjak i bajrak. tu je izvorni oblik sa sekv. Zagreb.Matica srpska. bajraktarev. Bajram-namaz. U Pravopisu hrvatskoga ili srpskoga jezika od D. Boraniæa (deseto izdanje. Dikliæ (Svjetlost. Dakle: bajram (barjam). Istina.Od Vuka je ovakav fonetski sklop prihvaæen kao književna norma.v. Kurban-bajram (ne barjam). èinjenica je da su u novije vrijeme stasali i brojni kulturni poslanici iz redova naših Muslimana.) imamo: barjak. stavljena u zagradu. -jr. 1960. Svakako. I ovo nekoliko primjera jasno nam pokazuje koliko je živa rijeè naših Muslimana bila znaèajna za stabilizaciju srpskohrvatske jezièke norme. a onaj sa sekv. M. To jest. ali: barjaèe. 1972. Bajram". 1923. da oni nemaju ni domovine ni otadžbine van ovih geografskih prostora i da je njihov maternji jezik bio i ostao samo ovaj kojim mi ovdje govorimo. U Informatoru o savremenom književnom jeziku sa reènikom. èiji su autori dr Asim Peco i dr Mitar Pešikan (Mlado pokolenje. po pravilu. A kada je tako. imamo upravo obrnuto stanje kada je u pitanju ovaj muslimanski praznik. Zagreb-Novi Sad. Ajanoviæ i Zv. barjaèiæ.) imamo samo: Bajram.

Sarajevo. 1976. SDZb XIV. str. god. Beograd. 1960.. za dj. III. 9. Novi Sad-Zagreb. 3. LXIV. Odjeljenje za jezik. 1975. Peco: Ikavskošæakavski govori zapadne Bosne. Literatura: 1. XVIII. g. Radovi Instituta za jezik i književnost u Sarajevu. IV. 5. Sarajevo. 3-10. knj. Odjeljenje za jezik. A. str. Sarajevo. Svjetlost. 10. The first is the place of Moslems in the Serbo-Croat and with it in the Southern Slavic language community.kao ispravno i u našem jezièkom standardu. knj. Fonetika. Beliæ: Osnovi istorije srpskohrvatskog jezika. and the importance of the Moslem speeches for the standardization of Serbo-Croat language. A.. Radovi Instituta za jezik i književnost. Beograd. Naš jezik. Ostali pravopisi i jezièki priruènici navode se u tekstu. 1971. 37. Beograd. Karadžiæ: Skupljeni gramatièki i polemièki spisi. A. Vuk Stef. 8. knj. Pregled. 1896. Peco: Govor istoène Hercegovine. v. tj. str. 1960. The Moslem People's Speeches and the Standardization of Our Language This paper deals with two important issues from our history and the history of our language. knj. Sarajevo 1981. Dr Muhamed Hadžijahiæ: Od tradicije do identiteta (Geneza nacionalnog pitanja bosanskih Muslimana). Peco: Jedan aktuelan problem naše fonetike (izgovor i pisanje foneme h). I. Èasopis za društvena pitanja. 6. 7.III. za h v. 1964. str. BHDZb I. 2. 483-509. maj 1974. 4. Sarajevo. Matica srpska Matica hrvatska. Avdo Suæeska: Položaj bosanskih Muslimana u Osmanskoj državi. 1974. 90-95. Beograd. 250 . Hanka Glibanoviæ-Vajzoviæ: Glas h u rijeèima orijentalnog porijekla u savremenom standardnom srpskohrvatskom jeziku. Ismet Smailoviæ: Glas h i njegove zamjene u savremenom srpskohrvatskom standardnom jeziku (prilog raspravi). Pravopis srpskohrvatskoga književnog jezika. A.

It found its proper place later on in the standardization of Serbo-Croat language. they are the primeval part of the Slavic being in these Balkan's lands. of course. they never renounced their origin and language. Our Moslems are sons and daughters of this soil and this language. A question has been posed for a long time: who are our Moslems and to whom they belong to: whether to the Serbs or Croats? Different answers have been given. A science should begin from the scientific facts and not from the legends. 251 . as the social community. Therefore. have never put the mark of equalization between themselves and the Ottoman Turks. One of the characteristic features in the speech of Moslems is a persistence of phoneme h in their consonantism. but the members of Islamic faith could never identified themselves with the other two confessions. This sound was a constituent segment of our vocal system until 16th century when it started to disappear. from their beginning to the present day. Our Moslems. or nations. and it comes as no surprise that their word has had a decisive role in the process of establishing norms of certain phonetic problems. but they often offered with success their own language and culture to the others. Even when they moved into other countries.The Moslems of Bosnian and Herzegovinian speaking area comprise the constituent part of the Serbo-Croat language community. or subjective individual opinions. It is obvious that the living word of Moslems was important for the stabilization of Serbo-Croat language norm. They also happen to be the constituent part of the Southern Slavic language community. This constrictive was kept intact in the speech of the Moslems. The contribution of Moslems to the standardization of Serbo-Croat language was both great and considerable.

252 .

2) Kao i svaki jezik i svaki narod tako i bosanskohercegovaèki Muslimani i njihov jezik imaju svoju historiju. ali ono što je veæ sada sasvim sigurno moglo bi se sažeti u tri cjeline: 1) Jezik bosanskohercegovaèkih Muslimana neophodno je zasebno istražiti u kontekstu sveukupnog kulturnog i drugog bitka Muslimana. kao jezika muslimanskih književnih stvaralaca. Povijest hrvatskog i srpskog jezika znatno je istražena. najveæi dio tih istraživanja ne iznose sve èinjenice. ali tu nemamo gotovo nikakav znaèajniji osvrt na udio Muslimana u formiranju i razvoju srpskohrvatskog jezika. a za pojedine segmente možemo reæi da uopšte nisu istraženi. ostaje nam da vidimo. Ovakva istraživanja bilo bi dobro uraditi i kod drugih naroda u BiH. u korist istraživanja muslimanskih govornih izoglosa. pri tome ostavljajuæi po strani dijalektološka istraživanja zasnovana na konfiguraciono-geografskim elementima.Bosanski jezik 253 . hungarologa i drugih. pored pripadnosti nekolicini drugih naroda u Jugoslaviji i jezik Muslimana Jugoslavije. Istina. jezièka i etnološka povijest naših Muslimana nije dovoljno istražena. Kao i kod svih istraživanja kad su u pitanju drugi narodi. Što æe pokazati rezultati takvih istraživanja.* Meðutim. folklorista. 3) Aktuelni jezièki portret bosanskohercegovaèkih Muslimana daje nam znatan broj èinjenica koje ukazuju da se muslimanskim jezièkim doprinosima ne poklanja adekvatna pažnja. arheologa. Neophodni su nam rezultati njihovih pojedinaènih i zajednièkih studija. ili se ti doprinosi minimizira* .Ahmet Kasumoviæ Slobodana Principa 20 75000 TUZLA BOSANSKOHERCEGOVAÈKI MUSLIMANI I NJIHOV JEZIK Dosadašnja nauèna istraživanja nedvojbeno pokazuju da je srpskohrvatski jezik. tako je i ovdje nužna znanstvena saradnja. area i sl. pored lingvista i istorièara. i niza drugih nauènika a prije svih: etnologa. ili ih samo fragmentarno pominju: koliki su udjeli muslimanistike (u najširem smislu ove rijeèi) u baš tom srpskohrvatskom jeziku. Bez obzira kojoj cjelini ona pripadala i od kada je evidentna. to se i ne negira. ali se baš zbog toga danas u jezièkoj nauci osjeæaju potrebe za studijama o razvoju hrvatskosrpskog jezika kod Muslimana. orijentalista.

Dosad je istražen jezik samo nekoliko muslimanskih pisaca: Ljubušak. Bikodže. b) utvrðivanje jezièkog identiteta materijala u kontekstu jezièkog blaga naroda kome pisac pripada. dominantno naseljenih Muslimanima. nikada nije bio niti jedan jezièki istraživaè (sela: Devetak. godine. a nerijetko se i asimiliraju i prezentiraju kao neèije tuðe blago.). 365. te njihovo dovoðenje u jedinstvenu ravan sa samim sobom. rahatluk. Vidi: Propis punktova bih. ali je nedopustivo javnosti davati odgovore kao na kvizu: ima-nema. ganjak. kao i u odnos prema govorima drugih naroda a prije svih susjednim govorima. jednostavno je argumentiran. dulehati.). te na osnovu tako dobijenih rezultata utvrðivati jezièki portret užeg ili šireg lokaliteta (a posebno naroda). hudovica.1 Ono što je na jednom terenu kod jednog naroda sasvim uoèljivo. U vezi s ovim posebno je vrijedno istaæi dosadašnje oblike snimanja terena: u gotovo èetrdeset sela sjeveroistoène i centralne Bosne.Nedopustivo je malo pisaca-Muslimana iz èijih je književnih djela ekscerpirana leksikografska graða za sve nauci dosad poznate rjeènike sh/hs. pa se i sve što je u vezi s njim èinjenicama može pokazati. Ovome treba dodati i istraživanje jezika muslimanskih pisaca. 1979. kao i drugi 1. Za nas je znaèajno i to da kvestionare pravimo prema modelima srpskohrvatskog jezika na svim razinama. 254 . u obzir se mogu uzeti i sva druga geografska parcelisanja za istraživanje graðe. svjetskoj lingvistièkoj nauci odavno je jasno da je poželjno. Sušiæ. èak i nužno.3 S obzirom da Muslimani. planina. Naravno. Kikiæ. ili je procesom tihe asimilacije proces upotrebe paralelan. Kad je rijeè o prvoj tematskoj cjelini. 3. klisura. polja i sl. ostavljajuæi po strani konfiguraciju. ne može kod drugog naroda u istom tom trenutku jednostavno odsustvovati. kao i jezik drugih naroda.. ne bi se "izgubile" rijeèi: hanuma.. Kad je rijeè o govorima Muslimana u BiH.). nužno je istraživati govor od sela do sela. ili se kao jezièka jedinica potralo u korist neèega drugoga. Pitamo se kako se onda uopšte može generalizirati jezièka situacija. Prokosoviæi. Tabaci. jezika u Jugoslaviji.2 èime æe se postiæi dva cilja: a) utvrðivanje jezièkog identiteta pisca.. 2. jestnije i sl. muhalebija. Muslimana. i tek kad se geografski istraži teren prema toponimima. umjesto da stvaramo fotografiju narodnih govora i na osnovu nje mozaik (kvestionari u po mnogo èemu monolitnim sredinama u svijetu nikako ne mogu imati istu funkciju i kod nas). meðusobno. Da se dosad tako radilo.. razlozima: ili toga nikada nije bilo. kastile. Poljice. Sarajevo. dijalektološka terenska istraživanja obavljati interdisciplinarno (mikrodijalekatski). str. dijalekatskog kompleksa (BiH dijalektološki zbornik. Jedan od uvjeta za to je snimanje muslimanskih govora (a ne govora: kotlina. moguæe su i druge forme.ju. Jezik BiH.

jezièke realizacije produkuju iz svoga naèina življenja.). dobit æe se i odgovor èiji je to jezik. Oèekivati je da æe ovi putokazi jasno pokazati da je jezik bosanskohercegovaèkih Muslimana* jedinstven jezik akumuliran stoljeæima. svoje kulture. nego je ono i po prirodi stvari neodvojiv dio terenskih istraživanja muslimanskih govora. Kalajev režim u BiH (1882. ono što se manifestovalo u svakodnevnom životu apliciralo se i na jezik. objektivna fotografija stanja na terenu i u muslimanskoj književnosti javnosti æe ponuditi èinjenice koje govore o posebnostima jezika bosanskohercegovaèkih Muslimana.narodi. U tome i jest jedan od najveæih problema jezika bosanskohercegovaèkih Muslimana. tradicije. godine. Tek kad se istraže govori Muslimana i jezik književnih djela muslimanskih pisaca.. neophodno je svesrdno se prihvatiti nauke i nauèno-istraživaèkim radom rasvijetliti mnoge tamne kutke iz jezièke prošlosti. Kraljaèiæ.-1903. sasvim je prirodno da se i bosanskohercegovaèki Muslimani kao narod objektiviziraju u svom jeziku. jezik bosanskohercegovaèkih Muslimana ni po kakvom osnovu nije neka stilistièka varijanta. S kritièkim pristupom kalajevštini4 i bez pretpostavki da ime nacije mora da zamijeni regionalno (ili neko drugo) ime jezika. dobit æe se nauèna fotografija jezika a ne kvazidruštvena (politièka) želja. zbog èega je i izuèavanje jezika književnoumjetnièkih djela muslimanskih pisaca ne samo znanstvena nužnost. a drugo je pitanje što su te jezièke osobine godinama neutralizirane i "neopredjeljivane". T.. 1987. potvrðen sopstvenim manifestacijama u kontekstu nejedinstvenog sistema srpskohrvatskog standardnog jezika s više jezièko-književnih izraza.Bosanski jezik 4. Muslimana. Da bi se sva zastarivanja što više otklonila. Sarajevo. To istovremeno ne znaèi da se i jezik Srba. kako ga imenovati kakvi treba da su mu pravopis i gramatika itd. više varijanata . Hrvata. Crnogoraca i drugih ne može pojaviti i u funkciji varijante. jer se u takvoj funkciji mogu pojaviti svi jezici svijeta. Jedna od najviših faza takvog produktivnog samopotvrðivanja je proces nastanka književno-umjetnièkog djela. Druga tematska cjelina (ona može pružiti obilje podataka o jeziku bosanskohercegovaèkih Muslimana) podrazumijeva opsežna historijska * . a posebno onog koje je zasnovano na poetici usmenog narodnog stvaralaštva Muslimana. mnoge od njih su iz najstarije prošlosti ovoga naroda. Te posebnosti nisu od juèe ili od danas. Tražeæi odgovore na pitanja kakav je srpskohrvatski jezik u muslimanskim govorima.ali. 255 . O èemu je zapravo rijeè evidento je u drugoj tematskoj cjelini ovoga rada. zapravo opredmeæuju svoj entitet i materijaliziraju svoj osoben bitak.

te šta se to moglo desiti da doskorašnji vazali (Slaveni) najveæim dijelom asimiliraju svoje gospodare (Avare)? Sva ova pitanja itekako su znaèajna za historiju jezika bosanskohercegovaèkih Muslimana.narod/zonu prema Vizantiji u podruèjima Balkana (ako je ovo i djelimièno moguæa solucija. i svakako. Uz to dobijamo i podatak o postojanju/nepostojanju islamiziranih plemena na Balkanu prije dolaska Slavena. a Slavene su prihvatili u vazalsku službu . ovlaš doticana ili im se poklanjala fragmentarna pažnja.Misli se na vrijeme poslije sukoba sa Turcima i turskog razbijanja velike avarske države od Koreje do S. nego i niz uopšte povijesnih èinjenica za islamizaciju na balkanskim prostorima.nije li to mogao biti prirodan ali i prinudni postupak. meðutim. ishrana i sl. s prethodnim napomenama o pojavi islama. godina (Savez u Sremu) ** . veæinom. 256 . Nekoliko je pravaca kojima bi trebalo usmjeriti ovaj nauènoistraživaèki rad: a) Dosad je o seobama stanovništva napisan znatan broj radova. onda se neosporno nameæe i znatan broj argumenata koji upuæuju na avariziranje Slavena).istraživanja koja su dosad. 4) da li je konaèna nauèna tvrdnja da se Avari nisu upuštali dalje od Save. ali i niz drugih argumenata relevantnih za osobine današnjeg jezika i svakako standard. tj. barem sekundarno. nije teško uoèiti da sva takva literatura ne daje dovoljno podataka o kontaktu.582. Samo po sebi nameæe se pitanje da li je bilo muslimana na Balkanu prije dolaska Turaka * . poslije dolaska Slavena a prije dolaska Osmanlija na Balkan. Nejasnoæe u vezi s tim proizvode niz pretpostavki: 1) da li su Salveni još u najranijoj fazi dolaska na Balkan barem periferno "islamizirani" (ako su Avari bili dominantno islamski narod**. Azije. i obredni njihov život: rat. 3) da li su Slaveni prešli Panonsku niziju i upustili se u vrleti Balkana zahvaljujuæi avarskom zaštitnièkom okruženju i moæi avarskih ratnika (ukoliko bi se ovo moglo prihvatiti kao èinjenica. a neuspjeh i poraz svako na svoj naèin.). vazalskim odnosima. onda se može pretpostaviti da su svi vazali prihvatajuæi avarske kaganate prihvatili. da nisu išli dalje od panonskih ravnièarskih prostranstava (da li je u pitanju njihovo konjanièko ratništvo. 2) da li su Avari Slavene upotrebljavali kao tampon . povjerenje u Slavene koje su "posvojili" ili nešto drugo). 5) zašto su napad na Carigrad i Avari i Slaveni podjednako doživljavali. jer se odgovorima na njih (naravno i odgovorima na druga pitanja rasvjetljava ne samo niz jezièko-povijesnih èinjenica. sahrana. Od ovih istraživanja prirodno je oèekivati i najviše podataka o povijesti jezika bosanskohercegovaèkih Muslimana. razlazu i asimilaciji Avara* i Slavena.

iz Harezma i okolnih teritorija.6 nastanjivao je Ugarsku. ili je to otpoèelo dolaskom Osmanlija pred naukom je da da posljednju rijeè. a veæ u 9.na Balkan. Dalju povijesnu komponentu koja je ostavila vidnog traga u jeziku bosanskohercegovaèkih Muslimana obilježit æe i osmanlijska islamizacija Balkana. Predosmanlijski muslimanski narod. Tuzla. Da li je to bio poèetak islama i islamizacije u našim krajevima. te bogumilstvo koje se u mnogim segmentima može uporedo istraživati sa islamizacijom. logikom ime naroda . Ovo nije jedini sluèaj.Kalisije 8. te da su se najviše zadržali u podruèjima današnje Panonske nizije. Beograd. Ovdje su evidentna prezimena: Kalesiæ. pa nije svejedno što su predosmanlijski muslimanski narodi7 imali moguænost da žive i na ovim podruèjima: Modrièa. Ipak. po podacima na osnovu dosadašnjih istraživanja. Za Muslimane BiH bitno je pitanje kontinu5. itd. 9. Kalesijiæ.9 u kome je muslimanski elemenat kao periferan. Ismailije . A. Gradaèac. 1987. Stazama našega jezika. Graèanica. br. Smatra se da su došli iz oblasti oko Kaspijskog jezera. 1985. g. Zvornik i naravno ka unutrašnjosti Ugarske. Zagreb. 6. a šta je sve podrazumijevala oblast tadašnje Ugarske i koliko je ona bila prisutna u Bosni. Sikiriæ. Handžiæ. ili je to otpoèelo dolaskom Osmanlija. vidi: D. èuvajuæi svoj jezièki koine10 bio nužno upuæen da prihvati svaku majorizaciju. U toponimiji. Halusiæ. godine. jer olakšava niz tumaèenja iz povijesti jezika (od onomastike i strukture do standarda).. Srebrenik. 257 . Peco. Izmeðu Tuzle i Zvornika je grad Kalesija. u arheologiji itd.8 Nije li se upravo u to vrijeme i zaèela ideja oko "svog" ili "zajednièkog" jezika Slavena i "Slavena" na razini plemenske samobitnosti i prepoznatljivosti. Sesar. 10. kao namjeran ili iznuðen. O jednom primjeru jeziène politike.5 Da li je to bio poèetak islama (i islamizacije) u našim krajevima. i 10. Za jezik bosanskohercegovaèkih Muslimana to je vrlo bitan podatak. historija dovoljno zna. Baliæ i drugi 7. sigurno je da se može reæi niz potvrda za to. stoljeæa oni su tu bili znaèajno prisutni. u usmenom narodnom stvaralaštvu. nauka još nije definitivno utvrdila. a naroèito od 11. sluèajan postupak. Jonaš. Mnoge stare porodice u sjeveroistoènoj Bosni i danas su zadržale predanja da su njihovi preci iz Unðurovine od plemena Halisija.ime jezika.Halisije . u njenoj blizini je selo Haj(b)vazi(je). Jezik. Iz više nauènih izvora saznajemo da su muslimani nastanjivali Balkan i prije Osmanlija. A. èak je zabilježeno i muslimansko muško ime Halusija. Halisija. treba istaæi èinjenicu da je velik dio sjeveroistoène Bosne bio pod tadašnjom Ugarskom. Halusija. te udio katolièkopravoslavnog elementa s obzirom da su šerijatski propisi islama decidno priznavali i poštivali svaku monoteistièku vjeru i suživot s njom na svakom planu pa i jezièkom. a posebno BiH. 2.

I nešto kasnije.) i bogumilska i katolièka naselja ustupit æe mjesto pravoslavlju. a to je moglo trajati najmanje dva stoljeæa koliko je trajala i avarska vlast koju su srušili Franci. veliki avarski kagan). svojim prisustvom na ovim podruèjima. Historija o tome ima znatan broj podataka. koja takoðe kao pretpostavka može pomoæi pri osvjetljavanju mnogih istina. Beograd.13 O ovome za jezik Muslimana BiH vrlo znaèajnom periodu. Da li je predosmanlijski islamski elemenat na Balkanu15 olakšao islamizaciju u vrijeme nadiranja Turaka i da li su elementi orijentalnih jezika veæ imali korijenje i bili dobra podloga orijentalizmima što su se poèeli inkorporirati u sve naše dijalekatske zone turskom najezdom. U tom pogledu znaèajne su prilike i kod Srba i kod Hrvata. a Sirmijum su opsjedali veæ u 579. 47-50) 13. a ne samo da su izostala leksikografska istraživanja nego i šira historijska. Istorija Srba. Zagreb. svakako je i podatak da su bogumilska naselja najbrojnija bila upravo u priobalnim kontakt-podruèjima Ugarske i Bosne. Gluhak. Kakav je bio njihov jezik. 258 . 5. godine ugarski kralj Geza Srbima u pomoæ šalje svoju vojsku koju je. 12. godine 14. Vidi: N. Ipak.iteta islamskog elementa na Balkanu.11 ali oni nisu potpuno istraženi.. (Slaveno-iranski kontakti. Za jezik bosanskohercegovaèkih Muslimana ni ovo nije beznaèajan period. 1149. Vidi: A. kaduna/katun. godini (Jirièek. èak prije dolaska Slavena na Balkan. a kasnije (prisilom. Ipak. 1988. kako su se nacionalno i na druge naèine saživljavali s Ugarima. pokrštavanjem. porobljavanjem. 1989. seobama itd. a neki ih nazivaju i Kazarima iz plemena K(v)alisija. ali i poslije. Konstantin Jireèek. kao nepotpuna èinjenica. naroèito do dolaska Turaka na Balkan. 1988. za muslimanski narod takoðe znaèajan historijski period (9-12 stoljeæe) ostao je nedovoljno istražen i rasvijetljen. jer recimo. za sada su sve to samo pretpostavke. a naroèito u vrijeme Osmanlija koji su to. Kalisije su živjele u (S) Mitrovici i oko nje.14 Kakvu su sudbinu imale Kalisije poslije poraza Ugara.12 Veæ u jezièkom fondu tih naroda imamo rijeèi harem. Turski (mongolski) nomandski narod Avari (Obri) poslije Huna zaposjeli su njihove posjede. ali one nikako ne smiju (što je u mnogo èemu veæ postalo obaveza) predstavljati 11. nedvojbena je èinjenica da su muslimani naseljavali Balkan i prije Turaka. Srednjovjekovna Bosna. inicirali. župan. kagan/voð haziz/prijatelj topor-sjekira. ban/bajan (Bajan. Zagreb. Beograd. Istorija Srba. horna-hrana itd. Jireèek. Usp. g. Jezik. 15. godine). 142. Slavenima i drugim narodima. str. Klaiæ. g. Podrijetlo imena Hrvat. posebno kad je rijeè o avarskom (i slavenskom) pohodu na Bosnu (oko 610. Maðari/Turci). saèinjavao i njegov narod Muslimani (Kalisije). kan. 1990. pored ostalih. nauka još nije istražila.

jer se ono meðu jezicima ispoljava kao asimilacija. da je njihov jezik neèiji a ne njihov. o balkansko-muslimanskim jezièkim izoglosama. folkloristike. vrijednosti su u istinama o razlikama a ne identiènostima po potrebi. Praksa je pokazala da jugoslavenski narodi jedni o drugima ne znaju dovoljno (posebno hrišæani/kršæani o muslimanima). o boravku arapskih moreplovaca u našim krajevima. Istražiti razlike znaèi onemoguæiti 16. mnogo je bitnija èinjenica što do danas nije reèeno kakav i koliki je doprinos Muslimana srpskohrvatskom jeziku.. Ako ni zbog èega drugoga onda zato što je duhovna. o prodoru i boravku Avara na Balkanu. 259 . pred nauku se stavlja hitna obaveza da o tom jeziku kaže barem onoliko i sve ono što je i o drugim jezicima i narodima u Jugoslaviji reèeno. Meðutim.). kontaktu Maura u Španiji s našim ljudima. Ali poslije toga vremena mnogo toga se pouzdano zna i može se reæi šta je èija baština i kakva.16 Kad je u pitanju jezik kojim oni govore. Zbog svih ovih nauèno-istraživaèkih nedostataka najmanje je bitno kojim jezikom govore bosanskohercegovaèki Muslimani.17 Krajnje je vrijeme da se prestanu istraživati srodnosti i da se pažnja usmjeri na specifiènosti.. ali ne snagom fikcija nego: izradom historije muslimanske umjetnosti. zatim izradom studija o predosmanskoj islamizaciji Balkana. Da li je to jedan u znaèenju isti ili po jedan i kojim onda jezikom govore Muslimani. onda se ne zna ni za koga. te koje su karakteristike muslimanskih govora i jezika muslimanskih pisaca. etnologije i arheologije. pa i jezièka tradicija. Vrijednosti u istinama o pojedinim narodima. Istina je upravo obratna.g. kao i svaka druga. više stoljeæa je pokazalo da oni znaju da imaju svoj jezièki izraz. Kad se o tome oglasi nauka. ipak specifièna za svaki narod pa i Muslimane. Kvazilogikom: patriot .nikakav kliše ili standard za vrednovanje Muslimana. o krstjanima/kršæanima/hrišæanima i muslimanima.nasilnik (agresor) javnosti su obratnih kvaliteta predstavljeni Mujo Hrnjica (kao zulumæar i pljaèkaš) i Bajo Pivljanin (kao narodni junak). ona æe definitivno osporiti zablude da su bosanskohercegovaèki Muslimani azijati/Osmanlije. Ako se za prvih 650 godina od doseljavanja Slavena na Balkan gotovo ništa pouzdano ne zna. ni za Srbe i Hrvate. U jezièkoj nauci nemio je termin (fiktivnog) zajedništva. Suviše je ispolitizirana i lingvistièki nedovoljna tvrdnja da su srpski jezik i hrvatski jezik jedan jezik. kao i o drugim istinama o islamu i islamskim narodima za koje je bila dosad uskraæena naša i svjetska nauèna javnost. Pravna istina (praktièna) i propisana nisu identiène. meðu kojima je jedna od najizraženijih istina o jeziku. o vardarskim Turcima iz vremena cara Teofila (oko 830. Èinjenica je da Muslimani svoj jezik zovu bosanskim jezikom. poništavanje. 17. neutralizacija. vrlo dobro znaju šta je u tom jeziku njihovo a šta nije. gubljenje i sl.

Prvim tipom služe se u administraciji. te time i konkretan otpor unificiranju (i pored esperanta Evropa njeguje mnoge jezike).. S obzirom da su bili okruženi i pozitivnim.. školstvu itd. 20.20 Ovo se prije svega uoèava u leksici i frazemima21. trgovini.: Aman jarabi /Veselatu.18 Èak i kada su u nauci identiènosti cilj. Ferhatoviæ.. brojnijem i sl. meðusobno. 21.). Bez istraživanja specifiènosti apsurd je istaživati i sliènosti.u prezimenima tipa: Dervišbegoviæ. u vrijeme obreda (dova. kulturu i naravno jezièke osobine . najveæi dio jezièkog (meðujezièkog) posla su ipak razlike. 2) tradicionalno-obièajni tip komunikacije. recimo. nego uèi. tvorbi. 19. Jusufoviæ. Muslimani su razvili dva jezièka standarda. a ne 18. jaèem. a u nekim segmentima i generalno. 260 . Pored ostalog i ovo je jedno od sredstava kojim su se štitili da.i obratno. ali znatno više i negativnim okolnostima što su uticale na njihov jezièki izraz.u prezimenima tipa: Omeroviæ. Kako drugaèije objasniti nekome da hodža ne pjeva. a drugim tipom služe se u svojim kuæama... ne dožive jezièko-nacionalnu sudbinu moldovskih Gadauza ili drugih naroda. te nema nikakvog osnova smatrati ih lingvostilistièkim tipovima (stilovima). dvije jezièke strukture svoga svakodnevnorazgovornog (kolokvijalnog) komuniciranja: 1) savremeno-situacijski tip komunikacije (režimsko-administrativni).teorije o veæem. Ferhatoviæ. Jusufoviæ..19 Èuvajuæi svoje cjelovito nacionalno biæe Muslimani su saèuvali i svoju tradiciju. paremiološkim konstrukcijama itd. Usp. jer je postojanje jezika i naroda u stvari postojanje korisnih opozicija. okuiše / ili muslimanske paremiološke modele tipa: Veæi stomak .veæa hasta itd. jer je za savremenu komunikaciju uzeto ono što je njihov obièajno-tradicijski tip). . Uz to bosanskohercegovaèke muslimanske govore.. pa u tom kontekstu treba gledati i na Muslimane i jezik kojim oni govore. pojedinaèno i regionalno. a ne Omeroviæ. veselamu/ Tobe jarabi. Jusufagiæ.veæi gazda Veæi stomak . Obje ove komunikacije meðusobno se razlikuju na gotovo svim jezièkim nivoima (kod drugih naroda to nije sluèaj. U jeziku se samo pomoæu istraženih razlika (a ne zajedništva) gradi skupni mozaik u kome je evidentno i ono što je zajednièko. Hasanbegoviæ. džuma. danas karakteriše: 1) akcenat rijeèi . ne vièe. Tobe estagfirulah/ Gluho bilo i æoravo. sunet. to je samo pola posla. Nije to samo naša specifiènost: Jezièka antianglizacija (antiamerikanizacija) Evrope je insistiranje na razlikama. jer je to u nauci sekundarno. mevlud.

.. . dijete. tuðe zlo i sl. hajli.upotreba predakcenatskih dužina u toponimiji: jedne dužine (Hasiæi pored Hasiæi) dvije dužine (Kuloviæi pored Kuloviæi). hibre. hunjerli..svaka pojedinaèna vulgarnost je ona stvar. na glavu pod ruku.. ..Dervišbegoviæ. iæi na dvor. . a ne Merima. iæi napolje. Rahima.obrazli. taksirata. ali i uzdržavanje od svih oblika tzv. 2) Sve je izraženija upotreba jezièkih tabuizama kod Muslimana usljed tradicionalno-kulturno-obièajnog otpora svim oblicima vulgarizma. . kanapa-kanafa. to je iæi pored sebe. trožiæ.u imenima tipa: Merima.nedosljednost glasovne alternacije u orijentalizmima tipa: sapunsafun.. mlijeko pored vrijeme.upotreba predakcentske dužine u hipokoristicima i deminutivima tipa: pilkica curica.nevina. .moralno-karakterni razvratni je zagondžija a takva žena je funjara (kuja). kastile.božiæ je bozgun.sve što je prostaèko. na glavu. haman. te tvorbe sa sufiksom -li: doèekli. vaktile itd. tj. . ono najgore i sl. imati stolicu.famelija (rodbina). psovke). vratica. mlijeko.svaka psovka je sastaviti je i be. Fatima. zatim priloga umjesto prijedloga i imenice tipa: s obrazom . . . neka stvar. te tendencija eliminiranja jezièkih oblika vulgarnosti (usp.upotreba predakcenatske dužine u ostalim imenima kad su oblik i znaèenje razlikovani: žutica. . . .: .. belajli. s vodom (u smislu teèno) . .hujali. mamica. tri dužine (Avdibašiæi pored Avdibašiæi). u smislu nedeflorirana djevojka je hemza. . .prenošenje akcenta na proklitiku: u nos.. galameli. tamo ona i sl.upotreba dugouzlaznog akcenta na drugom slogu dužeg oblika ijekavskog jata kod rijeèi tipa: vrijeme. kalajli. . s hujom ..iæi u zahod. dijete..vrlo je razvijena upotreba priloga tipa: otoiè. 261 . Fatima. Rahima. vratica pored pilkica. vesveseli (rastresen). Jusufagiæ..upotreba akcenta kao razlikovnog obilježja kod rijeèi tipa: famelija (porodica) . usp. pod ruku a ne u nos.èorbali itd.karcinom ili rak kao bolest je paskoviæ.. Hasanbegoviæ. prozuk. je anamo on/ona. kalup-kaluf. curica. . travica.

. enaki. stanja i sl. kao oznaka prisutnosti objekta ili biæa. praz-prazna. 10) u nekim sluèajevima komparacija se obavlja samo semantikom: kiselo-naokis-mahoš. osim sluèajeva kad se te titule osjeæaju kao dijelovi polusloženica ili složenica i upotrebljavaju se iza imena i/ili prezimena: Ferid-paša.5) upotreba boja u govorima Muslimana ima naturalno-materijalnu oznaku: zejtin-zejtuni (zelenkasto žuta). goz-gola. boz-bosa. etakav. žegnuti-žegni-žeg itd. bezi. evaj .èista boja (bilo koja). evaki. pravac-uspraviti-uciprati itd. lijep-naoèitglavit itd. smeða). ljudi). sade .. turundžaturundži (narandžasta). 9) od postojeæih deminutiva evidentan je i jedan stepen više deminutivnosti: kokoš-pile-piliæ. vrani. lagahno-polajnak-polajnhale. mavi-plava. enakav. brzo-hitro(m)-bolje. 13) upotreba titula ispred imena i prezimena tipa: beg Kulenoviæ. (bejazi). ljut-ljuta. pa višnjevi.: Sevep èega si došao.. mršav-suh-škicav. kupus-kupusi (svijetlozelena). huja (ljutnja) . zatim pembe-ružièasta. Ibrahim-efendija. ali pilence i pilehce..eno oni (usp. sopstveni ja ( njem. kadija Habul. Derviš-æehaja. des eigenen ich). 12) upotreba pokaznih zamjenica sa znaèenjem: baš taj. eno ono . enaj . haznadar Muhamed itd. 262 . koèiti-zašlajfati (zabremzati).. te taène pokazivaèke markiranosti: eni . meso-mesara-mesnica ali mesnica i mesnièica. šeæer-šeæeri (krem.evo ovaj. šornuti-šorni-šor.etaj. 11) upotreba domaæih oblika nesvršenih glagola i tuðih glagola svršenih oblika (prijedlog + glagol) identiène semantike. 14) genitiv množine imenica ženskog roda nema nepostojano A. 7) Èesto je pojaèavanje neke osobine. crno-garavo-mrko. golub-golubi (siva). èadži itd. gutnuti-gutni-gut.. etaki / evakav. dlakav-èupav-rutav.hujica ali hujica i hujièica. 8) srpskohrvatski prijedlozi radi i zbog neutraliziraju namjeru i uzrok prijedloga sevep (Usp. èak i u sluèajevima tipa: Evaj ja svojim oèima sam vidio . 6) Èesto je pokraæivanje zapovjednog naèina kod glagola tipa: marnuti-marni-mar. gnjiz-gnjila. peèeni šeæer).eno onaj. lièno. upravo taj. zatim paralelnih oblika tipa: krug-okružiti-ošestariti.tj. kahva-kahvaji (smeða).. džab-džabe. tipa: trèati-zalaufati. bubnuti-bubni-bub. glaz-gladna. srknuti-srkni-srk. upirati-podšprcati. Sevep smrti mu je bila svaða). limuni-svijetložuta. med-medeni (tamnožuta. sam-sama. muftija Kurt. radi isticanja karakteristiènih formi totaliteta (maksimalnosti): mok-mokra. poštar Kasim. led-leden. osobno. noz-novo suh-suha. Jusuf-kapetan.. Kasim-beg itd. vruæ-vruæa.

ljuska-ljuski (pored ljusaka) itd. Sve ove osobine. kao i mnoge druge. c) upotrebljava se njihov hipokoristik kao alternativ (Šefik-Šefko. elhamdulillah. neuzubillah. neophodno je temeljito istražiti i u što skorijoj buduænosti dovesti ih u vezu s muslimanskom 263 . eeh. Enver-Henver.. kod Muslimana je Hrankoviæ (selo kod Tesliæa).. Šefik. sjemenka-sjemenki (pored sjemenaka). nisu nacionalno markirani glasovi.. mehbo itd. 15) evidentna je upotreba geminata u tuðicama ali i u domaæim rijeèima: temenna. garnituri.. ali imamo i sluèajeva markiranja etnika u odnosu na toponim: pored TuzlaTuzlak-Tuzlanka-Tuzlaci (misli se na tzv.. Rankoviæ kod katolika. hooj. ševval (mjesec) itd. 17) upravo muslimanski govori pokazuju da: è. naprotiv markira ih govorna praksa sela i grada. Nesuhe). 22) pored rijeèi za oznaèavanje singulara i plurala evidentne su i rijeèi koje istu materiju u kompletu. polla (polila). trojako se realiziraju: a) identièni su nominativima uz duženje zadnjeg sloga (Abdulah. Donju Tuzlu) imamo: Gornja Tuzla-Gornjotuzlan-Gornjotuzlani itd. hedek. mušebak-mušepci ali mušebake.. 18) upotreba suglasnika H kod vlastitih imena ljudi èesto je u protetièkoj funkciji: Asim-Hasim. pored Rankoviæ kod pravoslavaca. dž. æ.tipa: motka-motki (pored motaka). Aljo-Haljo. 21) zanimljivo je da su Muslimani i u toponomastici ostavili obilježja svojih govora: pored Ajvazi i Ajvazi kod nemuslimana.. inšallah. imenuju zasebno: basamak-basamaci ali basamake. viljuška-viljuški (pored viljušaka). onomatopeja i onomatopejskih uzvika: uj. tufa. džennet. ho-ja. ð. parmakparmaci ali parmake i sl.H. Abdulah-Avdo). Dovoljno je reæi da u ovim govorima dominira proha a nikako proja. Faruk-Fako. puc itd. Salihe.G.. kod muslimana su Hajvazi (selo kod Kalesije). ejvalah. 16) vrlo je izražena upotreba karakteristiènih uzvika. haljinka-haljinki (pored haljinaka). estakfirullah. kalafaæ-kalafaæi ali kalafake (garnitura zidarskih èekiæa). Namik). ponne (podne).. 19) suglasnik H u muslimanskim govorima zaslužuje zasebnu pažnju. sille. 20) vokativi vlastitih imena ljudi na suglasnike K. cjelinu i sl. zatim. b) imaju vokativni oblik na e ali bez glasovnih promjena (Malike. Muhamedda mi. guska-guski (pored gusaka).. Ilijaz-Hiljaz.. kao stroj.

pa æe se pomoæu èinjenica jasno i nedvojbeno moæi reæi mnogo toga o jeziku bosanskohercegovaèkih Muslimana . Ne postoje nikakve civilizacijskokulturološke prepreke za to. This linguistic and ethnological history has also not been investigated enough. euforiènu samodopadljivost. Dosadašnja književno-praktièna saznanja pokazuju da Muslimani svoj jezik nazivaju bosanskim jezikom. Muslimanski književno-jezièki izraz sa svojim elementima i svojom strukturom jasno æe pokazati šta je muslimanski jezièki standard. te ostalih oblasti etnolingvistièke prirode. ali time ne negiraju drugim narodima u Bosni i Hercegovini da isti taj jezik zovu srpskim. pseudovrijednosti i sl.svoj jezik nazove svojim imenom. Podrazumijeva se da ovdje treba iskljuèiti svako nacional-kulturno samozadovoljenje. izradu rjeènika frazema.o èemu danas uglavnom govorimo na osnovu nedovoljnog istraživaèkog rada. It is essential to examine the language of the Bosnian-Herzegovinian Moslems within the context of overall cultural and other existence of Moslems. bogatiti dobri pisci i govori muslimanskog stanovništva. niti da se ospori èinjenica da je rijeè o jednom jeziku.normirati struènjaci. a njega æe kasnije . As any other nation. Bosnian-Herzegovinian Moslems and Their Language The language of Bosnian Moslems has not been examined properly and into depth up to now. "Istina nema potrebe za kiæenjem!" Meðutim. I nemuslimanu i Muslimanu treba omoguæiti da isti jezik (jedan jezik) .kao što je to i svugdje u svijetu . hrvatskim ili kako to oni veæ žele. Za Muslimane BiH taj jezik je bosanski jezik. ta istina svoju nauènu misiju meðu Muslimanima zapoèinje od imena jezika. Even the rare research was limited to a fragmented mentioning only. Tome treba dodati izradu terminološkog rjeènika narodnog jezika Muslimana. pravopisnog priruènika (iskljuèivo kao fotografiju stvarnog stanja pa tek onda pristupiti konvencijama). the Bosnian Moslems and their language has had their own history. The appropriate attention has not been paid to the Moslem linguis264 . onako kako ga osjeæa i kako je taj jezik živio u njegovoj tradiciji.dijalekatskom bazom i jezièkim blagom muslimanskih pisaca.

The careful studies will show clearly that the language of the Bosnian Moslems is a single language.their own language with their own name the way he/she feels it. but they do not want to deny the other nations in Bosnia and Herzegovina to call that same language Serbian. There are neither civilization nor cultural barriers for it. 265 .tics contributions. the scientific photograph of that language will emerge. It is more than obvious that the language of Bosnian Moslems have its own specific features. Croatian. Sometimes these contributions are minimized. or whatever name they choose to have. Both non-Moslems and Moslems should be allowed to call the same language (the single language) . The literary and practical facts up to now show that the Moslems call their own language Bosnian. confirmed with its own manifestations within the context of a non-unified system. Only when the speeches of the Bosnian Moslems and the language of literary works by Moslem authors are investigated. which can only help to the process of its assimilation. These specific features have been neutralized for years now. nor one can deny the fact that it is the one and the same language. For the Moslems in Bosnia and Herzegovina that language is the Bosnian language. and not a pseudo-social (political) wish. and cannot be taken as the thing that happened yesterday or today. or they are presented as the treasure of other nations. having been accumulated for centuries. Their language cannot be understood as a stylistic variant. and in the way that language has lived in his/her tradition. These features belong to the oldest history of this nation.

266 .

267 . 8-1/37. koji su se kolebali izmeðu simpatija za južnoslovenske balkanske saveznike i tradicionalne vjernosti Monarhiji./13.Dževad Juzbašiæ REFLEKSIJE RATOVA NA BALKANU 1912. Buduæi da su pri tome bili tangirani vitalni interesi AustroUgarske. javljali kao vezujuæi elemenat izmeðu srpskog i muslimanskog politièkog tabora.1913. a meðu inteligencijom hvatala maha misao o prikljuèenju jugoslovenskoj zajednici. kao što je to bio posebno sluèaj u Bosni i Hercegovini. (prepis) Kriegsarchiv Wien (dalje KA) MiltŠrkanzlei Franz Ferdinands (MKFF) 1565. Pojedini vladini funkcioneri u Sarajevu ocjenjivali su poèetkom 1913. GODINE NA DRŽANJE MUSLIMANA U BOSNI I HERCEGOVINI Balkanski ratovi predstavljaju jedan od prelomnih dogaðaja novije istorije. Ibidem.2 Iako je meðu bosanskohercegovaèkim Hrvatima za vrijeme balkanskih ratova došlo do ispoljavanja simpatija za Srbiju. šire slojeve Hrvata u Bosni i Hercegovini još nije bila zahvatila ideja slovenske solidarnosti kako je to bio sluèaj u Dalmaciji.1 Pri tome su posebno Muslimani i Srbi bili poneseni zbivanjima. 2. koje je. Collas Zemaljskoj vladi. pa su se. njeni mjerodavni faktori nastojali su nizom mjera i reformnih planova parirati novim izazovima.2./1913. prema zapažanju vladinog komesara za grad Sarajevo barona Collasa. ali i zaoštravanju nacionalnokonfesionalnih odnosa. Za razliku od srpskog seljaštva. koji su odluèujuæe uticali na oblikovanje politièke karte savremene Evrope i sudbinu naroda u ovom njenom dijelu. držanje i djelatnost stanovništva nalazi pod uticajem hipnoze uzrokovane velikim dogaðajima na Balkanu. napustilo ranije inertno držanje i nestrpljivo oèekivalo da se ukine davanje haka. Nakon izbijanja balkanskog rata produbio se jaz izmeðu srpske i muslimanske politike u Bosni i Hercegovini. kao što je 1. da se cjelokupno mišljenje. Uticaj ovih ratova na meðunarodne odnose i unutrašnjopolitièku situaciju u jugoslovenskim zemljama daleko je prevazilazio njihove neposredne rezultate. Situationsbericht 14. Promjene na Balkanu dale su snažan podsticaj daljoj konvergenciji nacionalnih pokreta kod Južnih Slavena na jednoj strani. što se neminovno odrazilo i na odnose izmeðu njihovih politièkih predstavnika. bosanskohercegovaèki Hrvati. zahvaæeno nacionalnim oduševljenjem.

zagrebaèka muslimanska akademska omladina zastupala mišljenje da bi upravo Muslimani.). Zanimljivo je da je poèetkom 1913. izražavajuæi najdublje simpatije prema Turcima najoštrije osuðivao kao islamske Efijalte.-1941. Beograd 1985../1912. Collas Zemaljskoj vladi 15./1913. . one pojedince meðu Muslimanima u Mostaru i Sarajevu koji su svojim telegramima pozdravili "srpsku vojsku. Od tradicije do identiteta. Marksistièka misao 4. mogli bitno doprinijeti srpskohrvatskom jedinstvu. 268 . Meðutim. Sarajevo 1974. kao i uèesnici u sarajevskom atentatu. 1968.2. Vidi: Milorad Ekmeèiæ. I baron Collas ukazuje na evoluciju nacionalne svijesti kod širokih srpskih masa od uvoðenja ustavnosti. odnosno njegovim malobrojno obrazovanim dijelom osjeæao se odreðeni politièki uticaj iz susjednih jugoslovenskih zemalja u prilog balkanskim saveznicima. 15. a posebno od politike muslimanskih predstavnika u Saboru. kada jednom oslabi uticaj vjerskog separatizma.12.to bio sluèaj u krajevima zaposjednutim od Srbije. 1251.."6 Meðutim. Ibrahim Kemura. Mirjana Gross.3 hrvatsko seosko stanovništvo ostalo je potpuno pasivno. Osuðivan je i list Dervišbega Miralema Novi Musavat. Reg. naroèito nakon aneksije.12. Ove politièke tendencije meðu muslimanskom inteligencijom bitno su se razlikovale od raspoloženja koje je vladalo u širim muslimanskim slojevima. 6.) 1252.. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. 8-1/45. Priv.61. koji povodom izbijanja balkanskog rata nije donio "ni rijeèi osude pasjaluka balkanskih naroda.1913. Tome je posebno doprinosilo i prohrvatsko držanje Srba u Hrvatskoj za vrijeme komesarijata kao i intenzivno propagiranje sloge Hrvata i Srba od strane zagrebaèkih listova. 55-77../1912. i Besaroviæa od 19. Tako je po izbijanju balkanskog rata organ Ujedinjene muslimanske organizacije Zeman od 15. 4.1912. te njen enormni napredak pod uticajem pobjeda Kraljevine Srbije.5 Iz njenih redova regrutovali su se dobrovoljci u srpskoj i crnogorskoj vojsci za vrijeme balkanskih ratova i u prvom svjetskom ratu. meðu hrvatskim gradskim stanovništvom. Hrvatska politika u Bosni i Hercegovini od 1878. Uloga Gajreta u društvenom životu Muslimana Bosne i Hercegovine (1903. saborski 3.1912. Muhamed Hadžijahiæ. Reg./1913. Prepis izvještaja generala žandarmerije Šnjariæa Zemaljskoj vladi od 15. osloboditeljicu potlaèene braæe u Turskoj". Sarajevo. do 1914. Prepisi izvještaja okružnih predstojnika Rukavine od 16. .1912. Arhiv Bosne i Hercegovine u Sarajevu (dalje ABH). 1986. oktobra 1912. On konstatuje da se nekada indiferentna narodna masa sada nalazi u drugaèijem psihièkom stanju nego što je to bila za vrijeme aneksione krize u zimu 1908. sve više u njenom opredjeljivanju za borbeni srpski nacionalizam i jugoslovensku orijentaciju.1913. 5.2. Historijski zbornik XIX-XX. na društvo u Bosni i Hercegovini.10.4 Poznato je da se opoziciono i antiaustrijsko raspoloženje dijela muslimanske srednjoškolske i akademske omladine izražavalo. KA MKFF 1831. Uticaj balkanskih ratova 1912. Zemaljskoj vladi. i 1909.. Zbirka Adalberta Sheka.179-184. "Rat pravoslavlja proti islamu!" Zeman. Privatregistratur (Priv.

godine. onda je u prvom redu došlo do daljeg pojaèanja muslimansko-srpskog politièkog antagonizma i još veæeg približavanja muslimanskog politièkog voðstva austrougarskim vlastima. u srpsku i crnogorsku..9 Kada je rijeè o nacionalno-konfesionalnim odnosima. sistiranje ustava i zavoðenje izuzetnih mjera u maju 1913. i 10. koja su otomanske trupe ponovo zaposjele u drugom balkanskom ratu. ostale pod Turskom. 9. 8. ovaj put zajedno.klub muslimanskih disidenata nije u svom proturskom stavu zaostao iza saborskog kluba Ujedinjene muslimanske organizacije kad su se odmah po izbijanju tripolitanskog rata. godine u Sarajevu. zaoštravanje unutrašnjih politièkih i socijalnih odnosa. (prepis) KA Nachlass Potioreks (dalje N1 Pot. ratna atmosfera stvorena velikom koncentracijom austrougarskih trupa (na vrhuncu krize u zemlji je bilo do 190 hiljada vojnika). dalo je povoda za ocjenu da je Bosna i Hercegovina doživjela ratove na Balkanu kao zaraæena strana.. Zemaljska vlada Zajednièkom ministarstvu finansija.7 Nepunih dvije godine dana docnije. Uticaj balkaskih ratova 269 . Muslimani su bili duboko deprimirani i zbunjeni zbog sloma Turske. krajem jula 1913. a pripadnici sve tri vjere. Ekmeèiæ. koji su praæeni i javnim manifestacijama kakva je bila masovni ispraæaj turskih vojnih obveznika u oktobru 1912. u muslimanskom javnom mnijenju naglašeno su preovladavali izrazi solidarnosti sa Turskom. a u srpskoj i crnogorskoj bile su èitave grupe koje su došle iz Sjedinjenih Država (Amerikanci). srpsku vojsku i dr.1913. Uprkos zabrani skupljanja dobrovoljaca. U Muslimanima on je vidio vrijednu protivtežu 7. (dalje citiram samo signature istog fonda). Baron Collas je u svom povjerljivom izvještaju uporeðivao položaj u kome su se našli Muslimani sa ovcama koje je vuk natjerao u tor Monarhije. U turskoj vojsci je postojao bosanski bašibozuk.) A/3 Fasz 1. godine. ABH Zajednièko ministarstvo finansija (ZMF). Odjek spoljnopolitièkih zbivanja.8 Nasuprot oduševljenju s kojim su Srbi pozdravljali pobjede sunarodnika i angažovali se na skupljanju pomoæi za srpski crveni krst. oba kluba u ime Muslimana Bosne i Hercegovine posebnim telegramima obratila austrougarskom ministru vanjskih poslova Aehrenthalu sa molbom da on interveniše u korist Osmanskog carstva. 339. poèetkom oktobra 1911. Potiorek Bilinskom 30. prenosili želje bosanskohercegovaèkih Muslimana zemaljskom poglavaru da se Monarhija zauzme kako bi Jedrene i ostala podruèja. oni su ilegalno prelazili granicu. Rifat-beg Sulejmanpašiæ i Derviš-beg Miralem ponovo su.7. u prvom redu pravoslavni Srbi. oktobra 1911. Pr BH 1301 i 1305 iz 1911. telegrami od 5. formiran od iseljenika iz Bosne. Muslimanski dobrovoljci stupali su u tursku vojsku.

od kojih su neke. u Tuzli 5. Za razliku od mirnog držanja srpskog gradskog stanovništva. 270 . koje su organizovali Srbi u novembru 1912. Uzroci stvorenog stanja traženi su u jakom kmetskom pokretu. kao i za vrijeme seljaèkog štrajka 1910. Okružni predstojnik Baron Zemaljskoj vladi 22. navodno fanatizovanim od popova.10a U tuzlanskom okrugu su gradska zastupstva. 134. svugdje gdje su Muslimani imali veæinu.držanju Srba kao i uopšte Jugoslovena./1913. i u datim okolnostima bio realno moguæi korak ka nacionalnom osloboðenju jugoslovenskih naroda. U Bijeljini 3. odnosno priloge za porodice pozvanih rezervista.11. okružni predstojnik Deftedareviæ Zemaljskoj vladi 27. prireðene su muslimanske protudemonstracije koje su dale punu podršku politici Monarhije u albanskom pitanju.10 Kao odgovor na poznatu deklaraciju srpskih poslanika Bosanskohercegovaèkog sabora povodom izbijanja srpske vojske na Jadran i omladinskih demonstracija u Sarajevu. Richard Riedl. Petrovca i Drvara širile su se vijesti meðu seljacima.. Sarajevo..000 k. 12. (prepis). izrazito srpskom karakteru ovog podruèja i odsustvu vojnih garnizona.13 Oèito je da su se i u ovom sluèaju socijalne suprotnosti izmeðu age i kmeta znatno šire transponovale kao suprotnosti izmeðu Srba i Muslimana. 13. rat na Balkanu bio je praæen nizom negativnih pojava. Vidi. Kao napomena 1.1912./1913. Vlasti su u pomenutim mjestima pribjegle najvišim policijskim kaznama. 10a. protiv balkanske politike Austro-Ugarske. (prepis) KA MKFF 1843. 8-1/45.11 Dok su podruène vlasti u pretežnom dijelu zemlje ocjenjivale da. I pored toga što je znaèio likvidaciju èifluèkog sistema u zemljama koje su se do tada nalazile pod turskom vlašæu. a na javnim mjestima bilo je zabranjeno voditi politièke razgovore. 8-1/44 i kao napomena 4. 1913. izglasala novèane priloge za austrougarske trupe. Ranije su zatvarane gradske pijace. Hamdija Kapidžiæ.30 h naveèe. ali i nekim vanrednim sredstvima izvan zakonskih okvira. i pored velike promjene u stanju duhova pod uticajem ratnih zbivanja.12 izvještaji iz Bosanske krajine ukazivali su da je tamo bila stvorena ozbiljnija politièka situacija nego u drugim krajevima.1913. 10. Na podruèju Kljuèa. da bi se seljaci odstranili iz grada.000 k. koje su boravile u Bosni i Hercegovini. gostionice su zatvorene veæ u 6.1. Bosna i Hercegovina pod austrougarskom upravom (èlanci i rasprave). 11. Ibidem. pravoslavni seljaci i seoski sveštenici pokazivali su u Krajini vidne znakove svoga nezadovoljstva. KA MKFF 1831. 1968. u Zvorniku 800 k. itd. KA MKFF Mb/11-1912.2. Bila je stvorena takva atmosfera u kojoj su se ponavljale masovne tuèe izmeðu Srba i Muslimana. izvještaj iz Oštrelja 9. 119-129. da æe umarširati srpska vojska i osloboditi ih plaæanja rente zemljoposjednicima. ipak najveæi dio stanovništva gleda svoga posla u borbi za život. godine.

O korektnom držanju srpske vojske prema muslimanskom stanovništvu Novog Pazara u oktobru 1912. izd.. J.. Posebno nije moglo ostati bez krajnje nepovoljnog odjeka u Bosni i Hercegovini masovno pokrštavanje stanovništva islamske vjere. Pomenuti postupci. kada je rijeè o Albancima i Makedoncima. Tara. paljenjem sela i drugim represalijama. Istorijski zapisi 1-2/1986. Taj priliv je smanjen kada je došlo do izmjene držanja crnogorskih vlasti prema stanovništvu islamske vjere. Meðutim. i to oznaèava kao razlog bjekstva stanovništva. Deftedareviæ iz Uvca javljao o izmjeni situacije i vraæanju kuæama izbjeglica sa granice. Glibaèe./13. ipak su u zbivanjima na Balkamu 1912. Mali Kolašin i Vitina. 67-93. O uspostavljanju crnogorske uprave u Novopazarskom sandžaku vidi: Žarko Šæepanoviæ. vidi Ejup Mušoviæ. Maoèa. od ranije srpski nacionalno orijentisan.. godine i organizacija vlasti. gdje je na èelu civilne uprave postavljen Omerbeg Bajroviæ. 152. Orulja. vodi u ime modernog naèela narodnosti. 44 i 105-106. Deftedaroviæ donosi i podatak da su Crnogorci palili kuæe i pojedinih Srba da bi pokrenuli sandžaèke Srbe u borbu. te o "upadno dobrom postupanju sa Muslimanima" od strane kako srpskih vlasti u Prijepolju tako i crnogorskih u Pljevljima. Etnièki procesi i etnièka struktura stanovništva Novog Pazara. 128-130. koja je u ranijim razdobljima voðena na religioznoj ideološkoj osnovi (geslo za krst èasni i slobodu zlatnu nasuprot geslu za din devlet). 1912. KA N1 Pot.dodatno potencirane antisrpskom propagandom štampe bliske režimu. Ono je vršeno uz upotrebu drastiènih nasilnih metoda i bilo je praæeno ubistvima. (tj. 199-213..14 bili su jedan od uzroka priliva u Bosnu muslimanskih izbjeglica iz podruèja zahvaæenih ratnim zbivanjima. Okružni predstojnik Deftedareviæ u izvještaju od 14. primjedba Dž. 15.. na koje su se. JIÈ 3 . Nasilno prevoðenje u pravoslavlje izvršeno je u Beranama. SANU Etnografski institut.1912.4/1973. pljaèkama. grubo ignorisano za raèun državnih interesa saveznika. bilo je. Ratni ciljevi Srbije. Politika Crne Gore u novoosloboðenim krajevima 1912. 271 . a kuæe paljene.10. navodi da su spaljena muslimanska sela Nefer.-1914. Beograd 1989. uskoro je 30.10.. jer im se oni u poèetku nisu htjeli prikljuèiti. inaèe. Stanèane. u mnogom uticale i na politièku klimu u Bosni i Hercegovini. Migracije u novoosloboðenim krajevima Crne Gore. u prvo vrijeme prvenstveno iz graniènih podruèja susjednog Sandžaka. koji su naišli i na osudu srpske vlade. A/3 Fasz 1. a dijelom i prekrštavanje katolika u prvim mjesecima po izbijanju rata na teritoriji koja je pripala Crnoj Gori. Ðurðeviæa Tara. Osloboðenje Bijelog Polja 1912. Cetinje 1984.15 Iako su austrougarske vlasti ubrzo zatvorile 14. Po ulasku crnogorskih snaga u pojedinim mjestima bilo je sluèajeva da su domaæini ubijani ispred svojih kuæa naoèigled ukuæana. Mustafa Memiæ. Branko Babiæ. up. došli vidno do izražaja i elementi vjerskog rata. Beograd 1979. 133 a. Mada je u srpskoj graðanskoj politici još u XIX vijeku preovladalo nastojanje da se borba protiv Turske. Albansko stanovništvo muslimanske vjere bježalo je zbog nasilnog pokrštavanja sa crnogorske na srpsku teritoriju. isti. Plav i Gusinje u prošlosti. 163-170. Tara. Milorad Ekmeèiæ. koji je poslao sa granice na Metaljci. pozivali balkanski saveznici. I samo naèelo narodnosti. Beograd 1973. u Plavu i Gusinju i u okolini Peæi.).. Lever.

Ovim pravcem se vratilo oko 5. Nacionalni pokreti u Bosni i Hercegovini. 1 tom. koji je trebalo da uskoro usvoji zakon o izgradnji novih željeznièkih pruga od vojno-strateškog znaèaja za Monarhiju. 140. kao npr. general Oskar Potiorek. Ekmeèiæ. Povratnici su naseljavani na erarnom zemljištu uz finansijsku potporu vlasti. jer je smatrao da bi to zaoštrilo odnose sa srpskim poslanicima i onemoguæilo rad Sabora.000 osoba u razdoblju od polovine novembra 1912. kao i Novopazarski sandžak.19 Pomenuta ideja mogla je biti potaknuta i jaèanjem panislamskih tendencija u dijelu 17. problematiènim tipovima i sankilotima. 19. 18.granicu prema Sandžaku. Ekmeèiæ. Beograd 1983. str. zalažuæi se i poslije sloma Turske za dobre odnose sa Muslimanima u Bosni i Hercegovini.17 Muslimanski prvaci Savfet-beg Bašagiæ i Rifat-beg Sulejmanpašiæ pokrenuli su sredinom novembra 1912. Isti. 272 . Uticaj balkanskih ratova. u: Istorija srpskog naroda. pitanje da se erarno zemljište dodjeljuje po konfesionalnom kljuèu i u tom su smislu namjeravali podnijeti rezoluciju u Saboru. Ibidem.. vraæaju se dijelom u Bosnu i Hercegovinu a dijelom uèestvuju u masovnoj seobi muslimanskog stanovništva u druge krajeve Turske. do sredine maja 1913. str. a u njihovom zbrinjavanju uèestvovalo je i muslimansko stanovništvo. Ibidem.18 Paralelno sa nastojanjem austrougarskih politièkih funkcionera da muslimanski faktor iskoriste kao protutežu jugoslavenskom okupljanju na osnovu principa nacionalnosti kao zajednice jezika. kada je bosanska uprava obustavila masovni povratak o zemaljskom trošku. Solun i Bitolj. austrijska publicistika je pred prvi svjetski rat zagovarala ideju o muslimanskoj naciji na Balkanu koja ne priznaje nikakve jezièke razlike. Narod. 151-162. 6. Glavni uzrok ovog pokreta bile su nevolje kojima su bili izloženi bosanski naseljenici u toku rata i neizvjesnost u pogledu njihovog buduæeg položaja pod vlašæu pobjednièkih hrišæanskih država. Nasuprot tome Srpska rijeè se ograðivala od takvog pisanja. I neki srpski listovi. Snažan otpor naseljavanju pružala su sela iz kojih porijeklom nisu bili povratnici.16 Bosanski Muslimani ranije iseljeni u vilajete Skoplje. Tome se usprotivio zemaljski poglavar. odluèno je istupao protiv povratnika nazivajuæi ih nepouzdanim elementima. 647. Naseljavanje repatriraca dodatno je zaoštravalo politièke odnose u zemlji. Repatrijacija se odvijala brodovima iz Soluna u Trst. kao i nemuslimanska sela. Ratni ciljevi Srbije. a odatle željeznicom u Bosnu. 144-145. ipak je preko nje neposredno poslije izbijanja rata prebjeglo u Bosnu oko 1000 lica. Uporište za to ona je nalazila u staroj praksi na Orijentu da se nacija i religija poistovjeæuju. knj. 158-160.

Književno stvaranje muslimanskih pisaca u Bosni i Hercegovini u doba austrougarske vladavine. 1976. Savfet-beg Bašagiæ. plan srpskog kulturnog društva Prosvjeta da u cijeloj zemlji osnuje specijalne konvikte za siromašne muslimanske ðake kao "eminentnu opasnost po opstanak Muslimana i nacionalnu propagandu Hrvata". kao novo glasilo Ujedinjene muslimanske organizacije.1913. Za nacionalizovanje Muslimana u srpskom smislu zalagali su se oni muslimanski intelektualci koji su bili aktivni i srpskom nacionalnom pokretu. da Muslimani moraju da izvuku konsekvence iz sloma Turske i da se u njima mora razviti svijest da su jedno sa narodom s kojim žive. kao i od srpskog i hrvatskog nacionalizma. up.23 kojoj je on.22 Takoðer. koje je usmjeravao Šerif Arnautoviæ. I pored toga što su.20 To je bilo suprotno austrijskoj ideji muslimanske nacije koja ne priznaje jezièke razlike. videæi u njima skrivenu tendenicju da se srbiziraju Muslimani. sezala od ispoljavanja osjeæaja muslimanske narodno-vjerske posebnosti do propagiranja povezanosti sa drugim islamskim narodima. do 1914. A/3 Fasz 2. 273 . Sarajevo. List se izjasnio i za "narodno jedinstvo Srba i Hrvata". kojoj pripadaju i Srbi i Hrvati.bosanskohercegovaèke muslimanske inteligencije. Gollas Potioreku. pisao je u ljeto 1913. Mustafa Imamoviæ.21 Inaèe. ali dva plemena". Ibidem. izd. 23. KA N1 Pot.. "po jeziku pripadaju onoj slavenskoj grupi od desetak milijuna duša". da svi oni zajedno predstavljaju jedan narod .. osobito od 1913. pokazao više simpatija prema hrvatskoj literaturi.10. ocijenio je u jesen 1913. èlan sabornog Predsjedništva. i bile su još više prisutne u izdavaèkoj djelatnosti Muslimanske biblioteke. nasuprot Gajretu. Pri tome je u Biseru bilo ispoljeno i shvatanje da bosanskohercegovaèki Muslimani. Te tendencije došle su do izražaja u èasopisu Biser. 21."samo sa tri imena i tri vjere". 7. Sarajevo. Ona je. ANUBiH 2/1. 540. Gross. Meðutim. pa je samo taj nacionalizam trebalo 20. Meðutim. i pored nastojanja da se distancira od dnevne politike. Novi vakat. 1973. Hrvatska politika u Bosni i Hercegovini. uz obrazloženje da bi se u protivnom Muslimani morali pocijepati u dva nacionalno-politièka tabora. koji se imenuju Bošnjacima. 22. isticali tezu: "Srbi i Hrvati su jedan narod. kako je to ukazao Muhsin Rizviæ. oni su smatrali da je samo srpski nacionalizam èisti nacionalizam. kao Šukrija Kurtoviæ. Pravni položaj i unutrašnji politièki razvitak Bosne i Hercegovine od 1878. Muhsin Rizviæ. inaèe. bio naklonjen. Novi vakat je izražavao rezervu prema lozinkama o srpskohrvatskom jedinstvu koje su dolazile iz srpskih redova. 64. Biser je. nacionalno-politièka platforma Bisera nije bila jedinstvena. Iako je u svojoj osnovi imala religiozni duhovni supstrat.. 258. 286-289.

24 Pri tome je politièki angažman srpski orijentisanih muslimanskih intelektualaca u ovom razdoblju podrazumijevao ne samo protuaustrougarski nego i protuturski i antifeudalni stav. kao i veliki dio muslimanske inteligencije. Široko rasprostranjenu ideju da jezièko jedinstvo znaèi i narodno jedinstvo deklarativno su prihvatili u drugoj polovini 1913. Istovremeno je konstatovano "da u Bosni i Hercegovini Srbi i Hrvati i Muslimani. odnosno hrvatskom smislu. doprinosila je prevazilaženju zatvorenosti muslimanske zajednice u Bosni i Hercegovini i odigrala je odreðenu ulogu u prihvatanju tekovina evropske kulture od strane Muslimana. who took a rather passive position in the events. koji je nastao krajem ljeta 1913. ostali su po strani od kretanja koja su vodila jugoslovenskom ujedinjenju. 50-52.25 Meðutim. U daljem toku istorijskih zbivanja vodeæi akteri muslimanske politike u Saboru.davati Muslimanima. Sarajevo 1914. Mada je politika nacionalnog opredjeljivanja Muslimana pretrpjela istorijski neuspjeh. U uvodu programa radne veæine (autor dr Milan Srškiæ). u programu saborske radne veæine koja je trebalo da se obrazuje. Ovaj programski stav ostao je neizmijenjen i nakon što je u provladinoj saborskoj veæini grupu oko Srpske rijeèi zamijenila Srpska narodna stranka sa dr Danilom Dimoviæem na èelu. 25. 274 . Wien 1914. imaju jedan zvanièni jezik a to je srpskohrvatski" (Bericht uber die Verwaltung von Bosnien und der Hercegovina 1913. the Wars on the Balkans 1912-1913 would have had far reaching consequences than it could have been expected.. Šukrija Kurtoviæ. kao i njihovi srpski i hrvatski partneri. These wars led to the strengthening of the idea of Southern 24. and to the lesser extent towards the Croats. In our parts they would primarily mean the further rift and deepening of quarrel between the Moslems and the Serbs. koja se zalagala za nacionalizovanje Muslimana u srpskom. ta ideja imala je razlièito znaèenje u politici razlièitih snaga na bosanskohercegovaèkoj politièkoj sceni. O nacionalizovanju muslimana. koji potièu od iste krvi. Hrvatski i Muslimanski saborski klub i grupa poslanika oko Srpske rijeèi prihvatili su gledište "da su Srbi i Hrvati jedan narod sa dva ravnopravna imena". XXVII-XXVIII). i vodeæi muslimanski saborski politièari. The Balkans Wars and their results would throw the Moslems of Bosnia and Herzegovina into the arms of Austro-Hungarian Monarchy. Reflections about the Wars on the Balkans 1912-1913 in the Light of Behavior of the Moslems in Bosnia and Herzegovina Apart from the territories where they took place. muslimanska inteligencija....

For the first time one could hear the notion uttered about one nation. nationalities etc. and the Moslem one the struggle for the Faith and Empire (din and devlet).Slavic unity (Yugoslavianism or Yugoslavhood). In the previous period the Serbian side emphasized the struggle for the Cross-and-Honor. and that would mean the increased level of aggressive behavior. One could conclude that the Bosnian-Herzegovinian Moslems had taken very little part in the Balkans Wars (having sent only a small number of volunteers). only with three names and religions. b) showed only a few signs of enthusiasm for the idea of Southern Slavic unity (Yugoslavianism). the Moslem population: a) opted mostly for the protection under the Austro-Hungarian leadership. In this period people were asked to declare their ethnic affiliation although this issue was more popular and less real. 275 . For this reason. In the sources from the period one could find more and more terms that spoke about the notions that had not been that unknown but used not so often before. The wars would give rise to the feeling in the Moslem population that the Ottoman Turkey was no longer relevant. particularly against the Moslems. such as nations. especially among the Serbs. but they felt much more the consequences and results of these wars.

276 .

slijedi situiranje teksta u èitanku. utvrdila je da je rijeè o piscu relevantnom za sliku bosanskohercegovaèke. Prvim dvama upravljaju interne potrebe književno-jezièkog odgoja i obrazovanja. Znanost o književnosti. odnosno muslimanske književnosti. U tome se procesu nerijetko javljaju poteškoæe kod usklaðivanja književnoteorijskog i književnopovijesnog s pedagoško-psihološkim kriterijem. Iz autorovog opusa valjalo je odabrati djelo koje æe biti u stanju ponijeti teret reprezentativnosti te. Kad književna krititka ocijeni neko djelo umjetnièki vrijednim.Zdenka Gudelj -Velaga Pedagoški fakultet u Rijeci Rijeka MUSA ÆAZIM ÆATIÆ KAO ŠKOLSKI PISAC Uvod Tri su temeljne grupe razloga uvrštavanju nekoga književnoumjetnièkog djela u nastavni program. Pregledom nastavnih programa i èitanki ustanovili smo da nije predviðeno da se uèenici u Hrvatskoj susreæu u nastavi s djelom Muse Æazima Æatiæa. u odnosu na jezièko-civilizacijsko oruž277 . a povijest ga književnosti uvrsti u spisak znaèajnih za epohu ili pojavu. ako je djelo predviðeno za samostalnu lektiru uèenika. književno-povijesni razlozi na razini konkretizacije mogu izazvati poteškoæe. Te poslove obavlja metodièka znanost. 3) književnopovijesni razlozi. 2) tematsko-motivski razlozi. izdavanje posebnih naklada. a poglavito muslimanske književnosti s poèetka XX stoljeæa. i to: 1) jezièko-stilski razlozi. Te poteškoæe metodièka znanost rješava naèelno i na razini konkretnoga. otvara se potreba ukljuèivanja toga djela /ili opusa pisca/ u nastavni program književno-jezièkog odgoja i obrazovanja. Treæi. a to su u našim uvjetima izdanja s najveæim brojem primjeraka u podruèju umjetnièke književnosti. izrada popratnog metodièkoga instrumentarija te. pak. te da je njegovo djelo neprijeporno znaèajan èinilac ukupnosti korpusa bosanskohercegovaèke.

Zavod za izdavanje udžbenika. Sarajevo. ali ne prva. Starješinstvo Islamske zajednice u SR Bosni i Hercegovini. Sarajevo. 2. mada uvijek suptilno odabrane simbolike u motivskoj graði. tako. Pobožne pjesme bosansko-hercegovaèkih Muslimana. priredio R. na primjer. Kadiæ uvrstio u zbirku Pobožne pjesme bosanskohercegovaèkih Muslimana1 jer bi za poèetno razumijevanje njihove motivike u ovome /rijeèkome/ kraju trebale brojne prethodne obavijesti. Opredijelili smo se za varijantu s bilježenjem apostrofa u rijeèi "nijesam" i drugdje prema verziji u knjizi Branka Milanoviæa Bosanskohercegovaèka književna hrestomatija. 1980. Ispitanici su najprije upoznati s pjesmom Muse Æazima Æatiæa Ja n'jesam sanjar. a onda su im bila postavljena ova tri pitanja: 1. Hrvatskoj i Sloveniji. skreæe pozornost prema brizi pjesnikovoj za što èišæim ritmièkim ustrojstvom pjesme.je. Kadiæ. Taj grafièki znak. Za koji bi razred osnovne ili srednje škole ova pjesma bila prikladna? 1. Neka bi od tih izvanrednih pjesama mogla biti sljedeæa s kojom se uèenici susreæu. 278 . moæi biti dostupno recepciji uèenika. Isto tako bi bilo neprimjereno svrsi organizirati prvotni susret s pjesnikom u okružju neke od njihovih ljubavnih pjesama. Stoga u daljnje istraživanje nisu mogli biti uvršteni. Knjiga III. 1971. S tim dvjema poèetnim hipotezama provedeno je istraživanje. Anketa Anketirali smo studente III i IV godine studijske grupe hrvatski ili srpski jezik i književnost Pedagoškog fakulteta u Rijeci i profesore rijeèkih srednjih škola. soneti visoke poetske vrijednosti kao što su oni koje je R. i to zbog pretpostavljenih teškoæa u recepciji ne samo motivike veæ i idejnog sloja te ponegdje vrlo složene. za pjesmu Ja n'jesam sanjar2 iz ova dva temeljna razloga: 1) svojom ukupnošæu ova pjesma može biti reprezentantom poezije Muse Æazima Æatiæa i otvoriti komunikacijski kanal prema njegovom opusu. koje ima dva temeljna dijela. Opredijelili smo se. i to: 1) anketiranje studenata jezika i književnosti i profesora srednjih škola i 2) metodièki eksperiment. držimo. 2) prikladnim metodièkim instrumentarijem uèenici se mogu voditi u procesu komunikacije s pjesmom tako da se postignu relativno povoljni recepcijski uèinci. 2.

jedanaesterac. referencijalnost iskaza. stih. jednostavnost izraza. Stoga æemo ovdje prikazati skupno odgovore studenata. egzistencija. emocionalni svijet pjesme. ritmièno-melodijska sredstva. prepoznati rijeèi koje znaèe arhaièno. bilo bi možda još važnije uputiti uèenike da traže motiv i naèin na koji ga pjesnik razvija. složenost izraza. ponavljanje strofe. arhaiène rijeèi. Tri su temeljna podruèja na kojima bi studenti gradili svoju interpretaciju ove pjesme. struktura pjesme. Rangovi su ogledalo redoslijeda podataka. ali i sa snagom koju ispoljava. funkcija osobne zamjenice. po mom mišljenju. poredba. izvanjezièni sadržaji. Studentske odgovore na drugo pitanje ilustriramo ovim primjerima: "U ovoj autoprezentacijskoj pjesmi važno bi bilo na planu izraza ukazati na stih i rimu. ugoðaj. suprotnost: san-java/realnost.patnja ili slièno/ interpretaciju utemeljiti na osnovnoj 279 . A. sugestivnost. ponavljanje izrazom. metrika. pjesnièka slika. zadati motivacijsku rijeè /dubina . misao. vezano s pjesnikovim egzistencijalnim problemima. nabrajanje. i to s pjesmom Pjesnici su èuðenje u svijetu. Što biste željeli da vaši uèenici ponesu iz susreta s ovom pjesmom? Kvantificiranje podataka iz odgovora ispitanika držimo neprimjerenim cilju istraživanja. apostrof. a onda posebno odgovore profesora srednjih škola. intonacija. Studenti procjenjuju da bi pjesma Ja n'jesam sanjar bila primjerena VIII razredu osnovne škole i svim razredima srednje škole. epitet. B. misaonost. no. da pokušaju osjetiti raspoloženje koje pjesma izaziva. Meðutim. i to: jezik i stil. Jedan je student ovako napisao: bizarnost / sklonost naraciji u poeziji je netipièna." "Ovo je spoznajnootkrivaèka pjesma sliènog ugoðaja kao dio Kolajne? Ove su rijeèi crne od dubine?. pjesnièka figura. U podruèju izvanjezièkih sadržaja studenti navode: dojam. raspoloženje. Prednost daju I i III razredu srednje škole. opreka: sanjar-pjesnik. motiv.život . korelacija s drugim pjesmama. leksik. cezura. rima.2. strofa. U podruèju jezika i stila studenti navode ovaj jezièki i poetski rekvizitarij: ritam. stilska sredstva." Studenti su uspostavili korelativne veze ove pjesme s dvije druge. doživljaj. uoèavaju se razlike u odgovorima prema grupama ispitanika. metrièko ustrojstvo. Na kojim biste sastavnica ustrojstva temeljili interpretaciju ove pjesme? 3. Šimiæa i s pjesmom Ovo su rijeèi crne od dubine iz Kolajne Tina Ujeviæa. metafora.

te o životu samome. koje se slike. Ispovijedajuæi svoje brige i stradanja. spoznaja biti pjesnièkoga stvaranja u odnosu na životnu stvarnost i maštu. "da ne misle da pjesma nastaje u trenucima razbibrige". ali i da uvide kako se i iz najgorih patnji može roditi jedno suptilno i iskreno umjetnièko djelo . Takvi su iskazi: spoznaja o umjetnièkome radu. ruka koja traži prijatelja i nalazi ga u nama.. olakšao dušu.. oèitovanje èovjekove stvaralaèke aktivnosti. Profesori su se razlièito oèitovali o tome na kojim bi sastavnicama ustrojstva utemeljili interpretaciju ove pjesme." Studentski odgovori na treæe pitanje oèituju ova temeljna podruèja pretpostavljene /poželjne/ uèenikove recepcije zadane pjesme: odnos prema pjesmi." Na ista pitanja profesori srednjih škola odgovorili su ovako: Pjesmu Ja n'jesam sanjar profesori drže primjerenom za sva èetiri razreda srednje škole. brigama /pjesnikovim i svojim/. misli. pa iako je u tom trenutku bio osamljen i tužan. a dožive pjesmu na svoj naèin i njen poetski smisao. ". pjesnik si je. Iz ovoga treæega podruèja dominiraju iskazi o umjetnosti i životu. da dožive ljepotu koja uznosi duh. Statistièka obrada njihove odgovore prema frekvenciji rangira ovako: 1) tematsko-idejni sloj. da spoznaju bit pjesnièkog stvaranja. odnos prema pjesniku i odnos prema životu. Evo primjer cjelovitog studentskog odgovora na treæe pitanje: "Željela bih da uèenici pokušaju shvatiti probleme s kojima se èovjek u životu susreæe. Studenti su željeli da uèenici dožive pjesnikovu liènost. emocije koje pjesnik izražava u pjesmi. težina stvaralaèkoga poziva. veza emocija s umjetnièkim stvaranjem. naèin i trenutak u kome nastaje pjesma.da negativnu energiju ne zadržavaju u sebi". ova je pjesma poslužila kao most. melankolija. pjesnikova istina. istinski doživljaj poezije. njegove osjeæaje i strepnje. Prednost daju III razredu. možda. Ni jedan profesor ne primjeruje ovu pjesmu uèenicima osnovne škole.lirska pjesma. osjeæaji javljaju u pjesmi i onda u nama. 280 . pjesnikovo razoèarenje. Oni navode: osjeæaj tuge. U podruèju uspostavljanja odnosa uèenika prema pjesmi dominira njihova želju da ostvare estetski doživljaj. nevoljama. pjesnièka duša koja se otvara onima koji su to spremni prihvatiti. da razmišljaju o patnjama. Iznijeli su i ove opaske: "da /uèenici/ razmišljaju o brigama na produktivan naèin". vrijednost umjetnièkog stvaranja za život.suprotnosti san-java/zbilja.

Zrinki Frkoviæ za suradnju. Jedan se profesor oèitovao ovako: "Suprotnost dvaju svjetova. 3) objavljivanje dojma.4 Ostvaren je ovaj slijed nastavnih situacija: 1) motivacija. u zb. str. 1985. paralela pjesnik-patnik. optimistièkije? Zar treba mladome èovjeku tuge i žalosti? On æe veæ tokom godina otkriti kakav je život. takoðer. žal za prošlošæu. Beograd. Mariji Šneperger i prof.2) jezièko-stilske osobitosti. Zagreb. Jedan je profesor iskazao ovo gledište: "Osjeæaj samoæe koja prati umjetnika. 6) obilježje književne vrste. pesimistièkih djela. kakav je svijet. poredbe su konvencionalne. razlièito oèitovali i o tome što bi željeli da njihovi uèenici ponesu iz susreta s ovom pjesmom. O ogranièenjima u: Zdenka Gudelj-Velaga. 3. Ali. Zahvaljujem prof. 1986. 6) fatalizam. Metodièki eksperiment izveden u Graðevinskoj školi u Rijeci. 4." Profesori su se. Zar ne bi trebalo potražiti i prezentirati nešto vedrije. 5) misaono ustrojstvo. jednostavnost jezika." Metodièki eksperiment Metodièki eksperiment3 izveden je prema metodologiji metodièke znanosti. 281 . Dometi eksperimentalnog istraživanja u podruèju stvaralaèke upotrebe jezika kod uèenika osnovne škole. 4) spoznaje o odnosu prema drugima. Dajmo mu nešto primjerenije njegovim godinama. 2) upoznavanje s pjesmom. listajuæi ove èitanke za srednju školu. 3) estetske vrednote. u ovom sluèaju pjesnika. tragika života kojim živimo. nemoguænost da svojim zanatom /pjesništvom/ osigura sebi dostojan život. Institut za pedagoška istraživanja. 5) estetski doživljaj. 2) spoznaje o odnosu prema radu. 4) interpretacija. 3) spoznaje o odnosu prema sebi. ovozemaljskog i onog ljepšeg. metaforika. 4) kontrastiranje. 259. vidim da je previše ovakvih tužnih. ružnog. Potanje obavijesti u zborniku Metodika u sustavu znanosti i obrazovanja. Školske novine. Zbornik 18.. Prema uèestalosti odgovori se rangiraju ovako: 1) spoznaje o odnosu prema životu. urednik Ante Bežen.

pjesnik je sagledao realnost života -. 4) razoèaran / rijetko: razoèaranje/. 282 . Opatija. 1990. S izrazitom uèestalošæu javljaju se ovi skupovi rijeèi: okrutan život.denotiraju /uglavnom/ s . što je to pjesnièki razumio drugaèije. nesretan/ najnesretniji èovjek. antologija muslimanske književnosti.pjesnik je rano ostao bez ikoga /pa je siroèe/. 3) gorèina / s pridjevom .. Inventarizacija izvanjezièkih sadržaja tih iskaza pokazala je njihova dva težišta. Skoro svi uèenici navode najmanje jedan od ovih podataka: . nelagodan. 5) osamljen / s imenicama . tegoban.i prilogom .i . onda je ta prepona savladana. izgubljen. nastavnoj situaciji. možda i èitavo objašnjenje najgore tragedije.tužan-/. pesimist. Na frekvencijskoj listi prve rangove zauzimaju ove rijeèi: 1) tuga / s pridjevom . ili ljude spaja samo muk?"5 Uèenici su dojam objavili pisanim iskazom. priredio Alija Isakoviæ. sirot. No. Otokar Keršovani. nesretan.gorak. Je li u životu sve saopæivo. str. Æazima sam najprije shvatio kao jednu opreku. a to nije dovoljno /pa ga ne èeka ni dobra buduænost/. Prema: Biserje. Motivacija uèenika provedena je tako što je uz pitanje: .gorko-/. U uèenièkim iskazima javljaju se varijacije pjesnikova motiva 5.pjesnik radom /pjesništvom/ zaraðuje za život. Jedno težište obrazuju uèenièki iskazi o pjesnikovom opæem emotivnom i duhovnom stanju.. tmuran. i on je bio samo drug. teška prošlost.ja n'jesam sanjar . jer ni književnik. morao sam osjetiti žaljenje i ljudsku bol. patiti. Pored njega. i 4. u ovoj tuzi koja rastvara i razara. kao nalièje osjeæaja goleme životne radosti. Iz njega je izlazio osjeæaj Tuge.i prilogom . .osamljenost . nije htio biti. Raspravljanje ovdje utemeljujemo na 1. što je nešto odreðeno. znaèilo je da hoæe da pjesnièki živi. ako je bio pjesnik. kakva je temeljna intonacija pjesama Muse Æazima Æatiæa ako Tin Ujeviæ o njemu kaže ovo: "Svakoga sam gledao kao tuðeg. 305.pjesniku otac nije ostavio ništa / pa je siromašan/. No.Što oèekujete.samoæa-/ S nešto nižom frekvencijom slijede rijeèi: patnik/patnja. Tu su poèeci. . 2) bol / s pridjevom . svejedno. Ili.5) pisani iskaz o recepciji pjesme. sjetan. bez ogranièenja.bolno-/. Pjesnikov izrièaj . pesimistièan stav.bolan . 3. duša /pre/puna bola/patnje/jeda/gorèine. Drugo težište obrazuju iskazi o pjesnikovoj životnoj stvarnosti. Samo èovjek.

Jedan tip može prezentirati ova reèenica: "Kao što sam veæ napisala. osjeæaj žaljenja i nemoæi. On je poput mrtve knjige kojoj su slova nevolje i brige. te nešto manje . utemeljujemo i na mišljenjima kao što je ovo akademika A. Ostao je bez ièega u životu i mora sam sebi stvarati život i to radi pišuæi pjesme.Kraæim zapisom iskaži što si ponio u sebi iz susreta s pjesmom Muse Æazima Æatiæa Ja n'jesam sanjar. formiranje njegovog pogleda na svijet. Rijeka. Kao i njegov život i ova je pjesma bolna i puna tuge i gorèine. 641-650. Uz . V.svehli listak -. Njega je jednostavno ovilo crnilo i nad njim se nadvila tama otkad ga je smrt odvojila od njegovih najmilijih. Zato on nije sanjar veæ je život prikazao na jedan pesimistièan naèin. po sastavcima se može pratiti razvitak uèenika. suosjeæam s pjesnikom. 7." Tim jeziènim izborom uèenica uspostavlja vezu s prethodnim iskazom. 283 . Djeèje pisano stvaralaštvo s ishodištem u pjesmama Drage Gervaisa. Ja. što indicira autoriènu potrebu da zaokruži. Metodika ruskoga jezika v srednej škole. 1987. ova je pjesma na mene ostavila dojam tuge i patnje." Cjelovitu uèenièku recepciju nekog književnog djela moguæe je istražiti na više naèina. finalizira."7 U našem sluèaju sastavak je realiziran kao finalno ispitivanje. Uèenici su bili dobili ovaj zadatak: .lice mrtva knjiga. Dva su temeljna tipa inkoativnih reèenica u uèenièkim sastavcima. str. 7-9. str. Evo jednog uèenièkog iskaza u cijelosti: "Ova je pjesma na mene ostavila dubok i snažan dojam. opredjeljenje da sastavak koristimo kao sredstvo procjene uèenièke recepcije nekog književnoumjetnièkoga djela. Zdenka Gudelj-Velaga. odnosno njegovom dušom koja pati i koju razdiru bol i tuga. Moskva.Tekuèev. odnos prema knjizi. 1980. Tekuèeva: "U njima /sastavcima/ se najsnažnije i najizrazitije odražava unutrašnji svijet uèenika.6 Uèenièki zapis oblikovan kao vezani tekst. zapravo..babo -. Plodonosnom se pokazala analiza uèenièkih zapisa. On živi u sadašnjosti i ne nada se boljoj buduænosti. Osim u osobnome iskustvu.javlja se i leksem . Prosvešèenie. Drugi tip može predoèiti ova reèenica: "Ponijela sam u sebi tugu pjesnikovu. Dometi.otac . cjelokupni proces komunikacije s pjesmom. A. a nastao u odgojnoobrazovnome procesu naziva se sastavak.331." Opetovanjem predikata upitne reèenice ovaj odgovor ukazuje na govornika koji je još vrlo intenzivno 6.V.

zaokupljen procesom koji se u njemu odvija. nagoni nas da shvatimo smisao života i pripremimo odreðeni stav prema životu. životu koji izgleda dug. Tome je uistinu samo "naizgled" tako. s njime nisu ni sreli. poglavito pak s gledišta koje bi suponiralo pjesnikovu autorsku intenciju. Mislim da sve nije tako važno i da za to ne smijemo sve sitnice uvelièati te si time ogorèavati taj život koji je ustvari tako kratak. ali se prema njegovim "rješenjima" razlièito odnose." Ni jedan uèenik nije ostao ravnodušan prema pjesnikovom životu. svojoj buduænosti. tip: "S ovom pjesmom shvatio sam nekoliko veoma bitnih stvari koje su potrebne za ostvarenje normalnog i uspješnog života. poetskog sloja pjesme kao da se." Uèenièki sastavci nedvojbeno pokazuju ovo: Evidentna je akvizicija idejno-tematskog sloja pjesme i napor u razumijevanju i tumaèenju toga sloja. svoju bol i unutrašnju patnju a da do danas ja lièno nisam èula da to ime postoji. Isto je tako evidentno da su uèenici u svojim pisanim iskazima /sastavcima/ jednostavno prešli preko stilsko-jezièkog.Otkud to da uèenici u dojmu iznose onoliko fabulativnih elemenata." "Ponio sam autorovu poruku o viðenju svijeta iz njegovog ugla gledanja. a zapravo je drukèije. Drugotnim se ovdje èini procjena o cijelosnosti ili necijelosnosti toga razumijevanja." "Pjesma me potakla da i ja sama razmislim o svojim tegobama. Znatno je manje uèenika sastavak poèelo komunikacijski relativno neutralnom reèenicom. dakle izrièaja na kojim nijedan interpretator ne bi pokušao graditi sliku o bogat284 . a da je nekad postojao èovjek s tim imenom i životom. naizgled. nego da je primim onakvom kakva je suðena. Pjesma nas tjera da razmislimo o sebi. te da je tek onda. ali smatram da se ne treba povoditi za takvim naèinom razmišljanja jer ono vodi u depresiju. a da se iz vrlo složene i bogate motivske graðe laæaju skoro iskljuèivo svehlog listka i mrtve knjige. Nije mi svejedno to priznati jer to dokazuje moju malenost. makar nas danas okolina tjera na prizemljenje. jer život bez ideala nije nikakav život. a ustvari je veoma kratak. pokušam promijeniti nabolje. Evo primjera: "Ono što ostaje u nama nakon interpretacije ove pjesme je neizmjerna tuga prema nekom tko je za sobom ostavio takav dokument jednog vremena. Zakljuèna razmatranja Najprije valja odgovoriti na pitanje: . Zašto na svoju stvarnost ne bi gledali ljepše i sanjarili o sretnijoj buduænosti. ako mogu. Da ne bježim od stvarnosti.

Zvonimir Dikliæ.. sreæi i ljubavi -. Školske novine. 3. 285 .10 Kad je autorica ponudila uèenicima srednje škole da rangiraju svoj interes za tri sastavnice ustrojstva dramskoga teksta.pjesnièku sliku . 11. 13. 73. 12.9 Zanimanje za emocionalne sadržaje u pjesmama uèenici su iskazali ovako: na prvom su mjestu . 41. on poèinje da misli na buduænost. a ."12 Isti autor navodi kako "u III i IV razredu srednjeg usmjerenog obrazovanja opada zanimanje za fabulu. str.uèenici se opredjeljuju za . 71.radosne -. jezik i dr.muzikom stiha . a na kraju liste su . opisi.su im na posljednjem. Isto.podrugljive i smiješne. 66. 121. Zagreb.šaljive .pred . tj. oni su ponuðene varijable rangirali ovako: 1. Književni interesi djece i omladine. Lik u književnoj. scenskoj i filmskoj umjetnosti. ovdje nam je još potrebno ukljuèiti skicu psihologijskoga portreta adolescenta.ozbiljne pjesme . 40. Školska knjiga. onda. Isto."13 Za utvrðivanje recepcijskog praga. Mira Kermek-Sredanoviæ utvrdila je interes uèenika VIII razreda osnovne škole iskaziv omjerom 80:20 u korist proze. str. str. zatim . Zagreb. str.. Isto. i postoji ideja njime uspostavljena i kazana? Iz metodièke je literature poznato da uèenici za tzv. 10. odnosno strukturne elemente /likovi. nadovezujuæi na 8.pjesme o domovini-. Birajuæi izmeðu dva ponuðena . što je svakako rezultat ne samo psihièke zrelosti uèenika nego i njihove opæe kulture i književnog obrazovanja. 2. razreda srednje škole "da ispitanike u pripovijednome djelu najviše privlaèi uzbudljiva fabula.s omjerom 75:25. 9. dijalog. pa .. Isto. i II.elementa lirske strukture .8 Birajuæi izmeðu 9 ponuðenih vrsta lirskih pjesama. onda . str.11 Baveæi se interpretacijom književnoga lika u nastavi. tok dogaðaja. ideje.pjesme o radosti. na svoje sadašnje ili buduæe zanimanje i posao u okviru toga društva. koji u njoj realno postoji i po kojemu ona jeste upravo to odreðeno i neponovljivo umjetnièko djelo po kojemu.pjesme o smrti. str./ u drugome planu.stvu i blještavosti pjesnièkoga rekvizitarija ove pjesme. Mira Kermek-Sredanoviæ. Zvonimir Dikliæ navodi rezultate istraživanja s uèenicima VII i VIII osnovne te I. a da je njegov interes za druge kompozicijske.tužne -. devetom mjestu. 1989. slijede . a ne poeziju. ti uèenici biraju . bolu i stradanjima . 1985. Držimo dostatnim navesti kako taj portret ocrtavaju Inhalder i Piaget: "Mada razvoj adolescenta još uvek traje. slobodno èitanje u pravilu biraju prozu.. likovi.

svoje sadašnje aktivnosti životni program u koji su ukljuèene potonje ili odrasle aktivnosti. Najzad, nastojeæi da uklopi sebe i svoj sadašnji ili buduæi posao u društvo, adolescent takoðer namerava /a, po njegovom mišljenju, samim tim/ da reformiše to društvo u nekom ogranièenom podruèju ili u celini / bez sumnje, ovo važi za gotovo sve adolescente u savremenim civilizovanim društvima/."14 Nešto kasnije, autori dodaju i ovo: "Ako se zadovoljimo sa sasvim globalnim i naivnim promatranjem, ne pokušavajuæi da razlikujemo po osobenim socijalnim reakcijama uèenika srednje škole, šegrte, mlade radnike i mlade seljake, zapažamo da se adolescent razlikuje od deteta, pre svega refleksijom koja premaša sadašnjost. /Potcrtava ZGV/ Adolescent se upuæuje u pravcu neaktuelnih razmišljanja koja su, ipak, u vezi sa doživljenim i aktuelnim situacijama. Drugaèije reèeno, adolescent, za razliku od deteta, poèinje da gradi sisteme i teorije, ako reèima "teorija" i "sistem" pridamo najšire znaèenje."15 Držimo da i bez širenja teorijske podloge možemo prihvatiti zakljuèak da je recepcija uèenika III razreda srednje škole pjesme Ja n'jesam sanjar Muse Æazima Æatiæa upravo izvanredna i u velikoj mjeri udovoljava kriterijima koje uspostavlja metodièka teorija. Naime: Moglo se oèekivati da æe se uèenici zadržati na onome što bismo iz motivike pjesme mogli oznaèiti fabulativnim. Da njihov obzor, meðutim, nije sužen iskljuèivo na dogaðajnost, govore u prvom redu tematske rijeèi iz frekvencijskoga rjeènika koji je dobiven potanjom leksièkom analizom njihovih iskaza o dojmu. Bez snažnog doživljaja upravo prvoga dijela pjesme, a koji kasnije ne navode, odnosno navode samo u citatu svehli listak i mrtva knjiga /uz sporadièno javljanje neba i bure, što ovdje nije relevantno jer u primorju predstavlja motiviku svakodnevnice pa je teško procijeniti porijeklo tih leksema u tekstu/, taj leksièki niz izvjesno ne bi bio takav. Ovdje je rijeè o ekstrapolaciji estetskog, mada neosviještenog, doživljaja u ideju, tj. o izvjesnoj sinkreziji emotivnoga i racionalnoga. Leksièka analiza pjesme kazuje da se samo rijeè tužan /koja se u uèenièkome frekvencijskome nizu nalazi uz imenicu tuga/ nalazi u pjesmi, i to u sintagmi tužni pjesnik, a ta se sintagma ni jednom ne javlja u uèenièkim zapisima. Ostale leksièke jedinice s prvih rangova frekvencijskoga niza /bol, gorèina, razoèaran, osamljen/ dokumentiraju unutrašnju preobliku poèetnog /ulaznog/ poticaja. Pjesma je, dakle, motivirala eksteritorizaciju leksika iz emotivne sfere. Držimo da uopæe nisu realna oèekivanja da bi uèenici u
14. Ž. Pijaže - B. Inhelder /J. Piaget/, Intelektualni razvoj deteta, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1978., str. 48. 15. Isto, str. 49.

286

zaista slobodnom iskazu o dojmu, govorili o ljepoti pjesnièkoga jezika i navodili njegov instrumentarij. Njihov, pak, iskaz izrazito je individualiziran, on je lièan u sadržaju i izrazu, te ga, stoga, cijenimo - stvaralaèkim.16 Uz to, uèenici su na pjesmu reagirali razmišljanjem! Prema unutrašnjoj stvarnosti pjesme oni su se ponijeli kao prema punoj stvarnosti, što kazuje da su osjetili taj svijet pjesme kao zaseban i u sebi stvaran. Ne mogu se od srednjoškolaca oèekivati Katièiæeve spoznaje o odnosu zbilje književnoga djela prema zbiljskome svijetu.17 Oni su, jednostavno, ušli u taj svijet kao da je stvaran. Kako je taj svijet književnog djela jezikom sazdan svijet, to je jedini put da se do njega doðe - jezik. Stoga s punom izvjesnošæu možemo reæi da su uèenici osjetili Æatiæev pjesnièki jezik, da ih je on dvojako motivirao: na njegov pjesnièki rekvizitarij reagirali su jezièkim stvaralaštvom, a na motiviku fabulativne provenijencije razmišljanjem. To držimo dostatnim za uvrštenje ove pjesme u programe nastave književnosti, i to upravo u III razred srednje škole. Time bi se, dijelom, popunila programska praznina, odnosno pridonijelo bi se upotpunjavanju slike bosanskohercegovaèke književnosti s poèetka stoljeæa, koja bez programske zastupljenosti pisaca muslimanskoga kruga ne može biti valjana. Ovaj zakljuèak, jasno, ne iskljuèuje i druge izbore. Uz potvrdu poèetne teze da je pjesma Ja n'jesam sanjar Muse Æazima Æatiæa, uz odgovarajuæu metodièku aparaturu, dostupna recepcijskim moguænostima uèenika III razreda srednje škole izvan bosanskohercegovaèkog kulturno-povijesnoga prostora, ovo je istraživanje, držimo, ukazalo na potrebu za sljedeæim koje bi, s ambicioznijim ciljem i njemu primjerenom metodologijom, bilo usmjereno prema utvrðivanju korpusa muslimanske bosanskohercegovaèke književnosti sukladnog potrebama i moguænostima književno-jezièkog odgoja i obrazovanja u ovim prostorima. Još nešto: Za ulazak u svijet poezije svakako je važna i potrebna civilizacijska pripravljenost, odnosno gotovost. Otvara se pitanje: Može li put biti obrnut, tj. može li se zamijeniti toèka polaska s toèkom dolaska? Povijest književne recepcije i književno-jezièkog odgoja i obrazovanja pokazuje da to može biti. Poezija otvara recepijentu civilizacijske obzore i razvija u njemu potrebu da to njih dosegne. Stoga se ovdje presudno važnim
16. Zdenka Gudelj-Velaga. Nastava stvaralaèke pismenosti, Školska knjiga, Zagreb, 1990., str. 27. 17. Radoslav Katièiæ, Jezikoslovni ogledi, Školska knjiga, Zagreb, 1971., str. 224.

287

èini sljedeæi podatak: Na kraju nastave u svakome od eksperimentalnih odjeljenja profesor je pitao uèenike: "Biste li željeli saznati nešto više o pjesnikovom duhovnom i civilizacijskom obzorju?" Uèenièki je odgovor bio potvrdan, uz realan, statistièki zanemariv, onih koji su se izjasnili da im je svejedno. Onoga trenutka kad nastava književnosti svojom kvalitetom prestaje biti uèeniku samo radna obaveza, veæ kad je on doživio kao komunikacijski proces s osobnim interesom za sudjelovanje u njemu, uèionica se pretvara u književnu tribinu, a uèenik od prinudnoga recepcijenta postaje potencijalnim diseminatorom književne kulture. Upravo stoga nastavni programi imaju vrlo važno socio-kulturno znaèenje, pa je isplativ trud oko situiranja pisca u nastavni program. The paper examines a possibility ofincluding the poem by Musa Æazim Æatiæ The paper examines a possibility of including the poem by Musa Æazim Æatiæ Ja n'jesam sanjar /I' not a Dreamer/ into the curriculum. The survey among students and teachers, as well as students' texts, are being examined. The author concludes that the inclusion into the curriculum will fill in the gap and contribute to the overall introduction of students into the area of Moslem literature at the beginning of 20th century. The paper advocates the use of poetry in the process of establishment of inter-civilization relations.

288

Ismet Smailoviæ POGLED NA PISMO I JEZIK LISTA GAJRET U 1913. GODINI Jezièka analiza jednog književnog djela, a pogotovu cijeloga godišta jednog lista u kojem se nalaze svakovrsni prilozi raznih suradnika, nije nimalo lahak zadatak. Da bi se takav posao uredio pravom znanstvenom metodologijom, tj. analitièki i detaljno, potrebna je prije svega iscrpna fonetska analiza, zatim morfološka, sintaktièka, a osobito leksièka, pa analiza tvorbe rijeèi, analiza stila, analiza stranih jezièkih elemenata itd. Za ovu priliku to bi bilo veoma opširno struèno izlaganje i izlazilo bi iz okvira teme i ciljeva ovoga skupa. No da bismo ipak imali neki uvid u jezik i pismo lista Gajret iz 1913. godine i informaciju kako je tada govorila i pisala bosanskohercegovaèka, uglavnom muslimanska inteligencija okupljena oko Gajreta, ja sam ovome svom izlaganju dao naslov Pogled na pismo i jezik lista Gajret u 1913. godini, što znaèi da se neæu upuštati u opširnu jezièku analizu, veæ æu samo pogledom obuhvatiti osnovne i relevantne znaèajke pisma i jezika toga lista u godini koja je prethodila 1. svjetskom ratu. Ali prije nego što poènem svoje izlaganje o tome, želim napomenuti dvije stvari: 1) Nisam odabrao list Gajret iz 1913. godine iz nekih posebnih razloga, jer takvih razloga nema. Mogao sam tražiti bilo koje godište iz perioda austrougarske vladavine u Bosni i Hercegovini, ali sam uzeo ovo iz 1913. g. jer mi se ono jedino našlo pri ruci u mojoj biblioteci, a do drugih godišta nisam mogao u Banjaluci doæi. 2) Pogled na jezik u ovom godištu lista Gajret usmjerio sam samo na redakcijske tekstove lista i na priloge u prozi. Poeziju nisam uzimao u obzir jer autori takvih priloga radi ritma, rime, poetskog izraza, pjesnièke slobode i još iz drugih razloga ponekad namjerno stvaraju posebne rijeèi, izraze i oblike, služe se arhaizmima, provincijalizmima, nešto skraæuju, nešto proširuju, a sve to ne daje pravu sliku ondašnjeg svakodnevnog govora, odnosno književnoga jezika. U ovom izlaganju najprije æu govoriti o pismu, odnosno o pismima kojima je štampan list Gajret u 1913. godini. Naslov lista svih brojeva u ovom godištu, mjesto izlaženja, datum i godina štampani su na 3 pisma: latinicom, æirilicom i arabicom. Ime i prezime urednika, cijena lista, visina pretplate i adresa uredništva štampani su samo latinicom i æirilicom, i to naporedo. Èlanci, rasprave, književni radovi, prijevodi i ostali prilozi 289

štampani su i latinicom i æirilicom, ali ne naporedo veæ po želji autora ili po nahoðenju urednika. Kad sam izbrojio u cijelom godištu sve priloge, ustanovio sam da ih je 140 štampano latinicom, a 94 æirilicom. Sve redakcijske rubrike, kao, npr. Gajretov glasnik, Poruke uredništva, Iz uredništva lista, zapisnici skupštine, izvještaji, razni oglasi i obavještenja, štampani su pretežno latinicom, ali ima i æirilièkih tekstova. Kada je rijeè o pismima kojima je štampan list Gajret, valja naglasiti da je u to doba bilo nekih Muslimana koji su zahtijevali da se Gajret ne štampa æirilicom veæ samo latinicom. U vezi s tim u trobroju Gajreta br. 1, 2 i 3 od 1. marta 1913. izlazi bez potpisa redakcijski èlanak pod naslovom Æirilica i muslimani, koji poèinje ovako: "Dok se kod ostalih prosvijeæenih nacija rješavaju zamašna pitanja, koja potresaju svojim velièanstvenim pojavama i rezultatima, dotle su kod nas izbile neke neozbiljne i dosadne zaðevice radi toga što se list Gajret štampa osim latinicom i æirilicom. Te zamjerice idu za separatizmom, idu za tim da se u ovo prosvjetno društvo uruèe politièki intransigentizam, da se iz njega iskljuèe svi oni koji imaju drugo mišljenje o pismu æirilici i zadatku društva Gajret. I to bi neminovno slijedilo da se redakcija lista ne drži jedne odluke glavne skupštine, a to je da se list ima ureðivati i æirilicom i latinicom, tj. onako kako ko želi da mu se radovi štampaju." Poslije toga pisac èlanka, poput nekadašnjeg Crnorisca Hrabara, koji je u 10. stoljeæu branio staroslovenski jezik i Æirilovo pismo, dokazuje zašto bosanskohercegovaèki Muslimani treba da se uz latinicu služe i æirilicom i da nema nikakva razloga da je odbacuju. Evo nekoliko reèenica iz takvog dokazivanja: "... Svakom je slobodno da ima neko svoje mišljenje, ali se nikad ne smije dopustiti da on to svoje mišljenje drugom na silu nameæe. Zato je najpravednije da se svakom dopusti na volju da piše onim slovima koje on za umjesno naðe." "Ljudi mogu biti hrðavi koliko god hoæete, ali je svako pismo dobro. Meðu protivnicima æirilice ima i taj razlog (!), jer vele da je æirilica pismo pravoslavne crkve. Peke, a zar nije latinica pogotovo pismo katolièke crkve. Pa ne samo ta dva pisma, veæ su uopæe sva pisma bila u službi raznih vjera..." "A da to nije pismo preko noæi meðu nama izbilo, najbolje govori ta èinjenica da su za vrijeme otomanske vlade svi listovi izlazili arapskim hurufatom i æirilicom! Gjulšen Saraj, Bosna, Neretva u Mostaru, zatim Saferska naredba, službeni oglasi itd. Još i danas ima tih listova, a još i danas ima svijeta koji to pamti. 290

Što se tada niko ne podiže pa da rekne: latinica je pismo muslimana u Bosni i Hercegovini. Što onda nikom nije palo na um da ide na upravu na Musalu da protestira što se za muslimane upotrebljava æirilica?" Navodeæi još niz razloga i dokaza u korist æirilice pisac èlanka zakljuèuje svoje izlaganje ovako: "Ovo nije mišljenje samo pisca ovih redaka, veæ to mišljenje zastupaju svi uviðavni radnici na kulturnom polju. A kad bi se dopustilo da takve nauène probleme rješavaju onakvi mentaliteti kao što su oni koji su protiv æirilice, onda iz temelja to ne bi bio kulturni problem, veæ stvar vašarskih cirkusa. Danas kada ima 80 postotaka analfabeta u našem narodu, možda i više, naša je glavna dužnost da taj svijet dovedemo do pismenosti, pa neka se služi kakvim god hoæe pismom. Mi æemo kako do sada tako i od sada svaki lijep i koristonosan rad štampati onako kako suradnici budu zahtijevali. Slažuæi se i pokoravajuæi se zakljuèku glavne skupštine da se list Gajret mora štampati i jednim i drugim pismom, mi æemo se toga i držati." Meðutim, ovaj èlanak nije jedini kojim list Gajret brani æirilicu. Odmah sljedeæeg mjeseca u dvobroju br. 4 i 5 od 1. aprila 1913. na prvoj, drugoj i treæoj stranici izlazi opet nepotpisani redakcijski èlanak s naslovom Muslimani i æirilica. U tom èlanku nepoznati autor historijskim èinjenicama i dokumentima dokazuje da je æirilica stoljeæima bila tradicionalno pismo bosanskohercegovaèkih Muslimana i da su se njome dugo vremena služili i turski sultani, turski namjesnici u Bosni i mnogi bosanskohercegovaèki domaæi begovi. Pri tome navodi kako su turski sultani: Murat II, Mehmed II, Bajazid II, Selim I, Sulejman I, Selim II i Sulejman II pisali više svojih pisama našim jezikom i æiriliènim pismom, a po ugledu na njih æirilicom su pisale i neke turske paše, turski namjesnici i ostali turski dostojanstvenici, kao npr. Mehmed-paša, Mehmed-beg Minetzade, Mahmut-paša Abogoviæ, Skender-beg gospodar bosanski, Ajas-paša hercegovaèki, Mustafa-paša - sultanov namjesnik u Misiru, Gazi Husrevbeg - sultanov namjesnik u Bosni, Mehmed-paša, gospodar Budima, i još mnogi drugi. Evo nekoliko i doslovnih izvoda iz tog èlanka: "U Bosni i Hercegovini æirilica je bila jedino pismo narodno, i to ne samo za pravoslavne i muslimane nego i za katolike. Naše takozvano begovsko pismo razvilo se iz kurzivne æirilice i nije ništa drugo nego samo jedna grana njezina... Koliko je æirilica bila ušla u naš elemenat, vidi se najbolje po tome što su neki naši begovi njom pisali sve što su znali, dok su za turska pisma uzimali naroèite pisare. Takav sluèaj bio je u èuvenoj porodici Èengiæa. I ne samo to: ima sluèajeva gdje su naši stari na svojim 291

bašlucima upotrebljavali æirilicu. Jedan takav natpis nalazi se u Èaðevini kod Rogatice, a drugi na grobu Mahmuta Brankoviæa u Brankoviæima, isto u Rogatièkom kotaru. Katolièki sveæenici i sav njihov puk pisali su isto sve od XVIII stoljeæa samo æirilicom; još 1737. izrièno je zabranjivao fra Luka Karagiæ upotrebu latinice..." "Ali proðimo svu tu daleku prošlost. Nijesu li naši svi stariji ljudi još i iza okupacije pisali samo svojim starim begovskim pismom, vrstom æirilice? Nije li turska uprava uz turski jezik i pismo priznavala i upotrebljavala samo æirilicu? Treba uzeti sva tri naša lista iz zadnjih godina turske vlade u Bosni i Hercegovini, Bosnu, Cvjetnik i Neretvu, pa æe se vidjeti da u tim zvaniènim i poluzvaniènim listovima stoji samo æirilica pored turskog pisma. Treba li poslije toga veæih, jaèih i neposrednijih dokaza?" I na kraju autor èlanka završava svoje izlaganje ovako: "...Iako se ovako oèevidno može pokazati tolikogodišnja tradicija æirilice, poèevši od turskog dvora pa do obiènih kajmekama provincijskih... mi ipak ne tražimo njezinu bezuslovnu upotrebu. Širokogrudi liberalizam naš je prvi i glavni princip u životu... Njegovati i uèiniti oba pisma i služiti se njima i preko njih za sve što vodi pravoj kulturi i svjesnom napretku, to je dužnost svih onih koji ozbiljno žele da budu uistinu prosvijeæeni i napredni elementi i koji to žele svome narodu uopæe." Kad danas èitamo ovakve èlanke i misli, izreèene i napisane u aneksiranoj Bosni i Hercegovini prije 80 godina, moramo biti ponosni na širokogrudost, objektivnost i toleranciju tih naših prethodnika i ne smijemo se zavaravati i sebi u zasluge pripisivati da smo samo mi u posljednih 20 godina pravi borci za jezièku ravnopravnost i ravnopravnost naših pisama. A sad da bacimo pogled na jezièku stranu lista Gajret u 1913. godini. Meðutim, prije toga potrebno je nešto reæi o autorima priloga èiji jezik promatramo i o glavnom uredniku tadašnjeg lista Gajret. Glavni urednik svih brojeva Gajreta u 1913. godini bio je Avdo Sumbul, koji je zbog svoga antiaustrijskog djelovanja i simpatija prema Srbima bio 1914. interniran u Arad, gdje je u tamošnjem zatvoru ubrzo umro. Svoje prozne priloge objavljivali su u tadašnjem Gajretu sljedeæi autori: Hadži Hamid Svrzo, dr Mehmed Spaho, Hasan Hodžiæ, Hamdija Muliæ, Osman Nuri Hadžiæ, Nazif Resuloviæ, Fejzulah Èavkiæ, Mustafa Spaho, Hifzi Bjelevac, Beæir Novo, Ahmed Rašidkadiæ, Hasan Nurkiæ, Derviš Tafro, Hasan Midžiæ, Fadil Kurtagiæ, Muhamed Zahiroviæ, Mustafa Èeliæ Gazanfer i Muhamed Hadžiæ. Velik je broj autora koji svoje priloge nisu potpisivali punim imenom i prezimenom veæ samo imenom ili inicijalima imena i 292

pola sahata (43). 51. shrvana (137). suhe šljive (64. Glas h gotovo dosljedno èuva se u svim rijeèima gdje mu je po etimologiji mjesto. 52. str. pa tako imamo primjere: suhim plaèem (37). 152). mahrama (73). gdje mu po etimologiji nije mjesto: sahat (43. sveopæi znaèaj (154) sveopæa prosvjeta (154). kahvu (50. Samo sam na 3 mjesta našao ovu rijeè bez h. 123). suhe pustare (95). Umjesto h imamo v samo u 3 primjera. hrðavih (137). navodeæi primjere s oznakom stranice na kojoj se nalaze. duhanom (198). istoriju (95) i mana (95). Bez etimološkog h postoje takoðer samo 3 primjera. suhim ubrusima (139). i to opet u èlanku Nazifa Resuloviæa Umišljenost i hvalisanje. U ovom pogledu na jezik najprije æemo promatrati ono što ide u oblast fonetike. kuharica (177). opæim interesima (14). 71. halku (46). a najviše u rijeèi sahat. duhan (64). suhe naredbe (153). 101. Prije svega želim da naglasim da su svi prilozi u ovom godištu. muha (47. vehnula (137). opæeg napretka (162). a to su: kafu (198). sveopæa ljubav (173). bez obzira jesu li objavljeni latinicom ili æirilicom. gluh (46). nijesmo. sedam sahata (151).152). koji nemaju nikakva potpisa mogu se smatrati redakcijskim. duhana (64). lahku (10). 65. shrvana (137). tj. shrvana (137). hrðavom (11). kahvedžije (152). kahvene kašièice (73). 35. te u redakcijskom oglasu za Gajretovu skupštinu. 11. mahramom (73). npr. Svi tekstovi. historijsku (92. gdje uz primjer 7 sahata stoji i u 2 sata (151). uopæe (6. historijskoj (85). vrhnula (137). mahane (7). opæe èovjeèanstvo (42). 156. izuzev lirskih pjesama. vehnula (165). Na 2 mjesta. štampani dosljedno ijekavskim izgovorom. lahko (94.69). suha šljiva (64). vehnula (165).prezimena. jedna kratka ocjena Mustafe Èeliæa Gazanfera o pjesmama M. i to: suvo zlato (58) u èlanku nepoznata autora i zatim suvobisernim oblicima (197) u prevedenom èlanku Filozof Anatola Fransa. kuha (73). nijesu. sat. historiju (15. kahva (51). Galas h se nalazi i u ovim primjerima: lahka (74). 159). 139. hrðavom (94. 127). nijeste. 41. nijesi. sahat-dva (51). i to u jednoèinki Siroèe Nazifa Resuloviæa 2 puta. Rijeèi opæi i njezine izvedenice pisane su gotovo dosljedno samo sa æ. u cijelom godištu uvijek su: nijesam. 84. opæeg stanja (16). Jedino je na 180. oblika jesam. a zatim ono što ide u druge jezièke oblasti. mahanu (38). historièara (120). gluhi (46).69. Prezentski oblici s negacijom pomoænog glagola biti. 127). Svare štampana ekavski. kuhati (73). postoje primjeri bez h: rðavog moralnog odgoja (96) i rðavih zabluda (96). Samo na 3 mjesta 293 . 142). lahak (10).156). lahak (4). opæem dobru (65). (177). pa ne znamo o kojem se autoru radi. opæeg dizanja (185) opæih uslova (71).

pošljednji naèin (5). Broj milion mnogo èešæe se piše milijun nego milion. na dijeljenje štipendija (3). nesvjesno bi tumarao po bašèi (36). pošljednjih 100 godina (4). kako si postala sretna 294 . uprkos mojih milijuna (54). ima na milijune gljivica (176). nekoliko milijuna kruna (64). uzdržavanje bašèe (41). na one sretne èasove (36). s pošljednjim dahom (55). opæine Bihaæ i Mostar (68). te su študije (6). naših opæina (40). sretne duše (36). razvijala se u bašèi ðul-ružica (100). npr. Upadljivi su mnogi primjeri u kojima je glas s ispred suglasnika lj palatariziran u š. Što se tièe pridjeva sretan s njegovim oblicima i izvedenicama. pošljednju mrvu (31). nalazimo ga i sa glasom t i sa glasom æ gotovo u istom brojnom odnosu. najpogubnijih pošljedica (95). 25 milijuna kruna (67). mladom milijunerskom paru (52). opæinskim silama (39). opšti propisi (73) i opšteg buðenja (185). opæina u Bileæi (146). banjaluèka opæina (146). napošljetku (65.94). Gajretovu štipendiju (41). opæinski bilježnik iz Goražda (15). od pošljednjih mjesta (16). u našoj opæini (147). u pošljednje vrijeme (5). preko pola milijuna (20). pošljedica toga jest (40). npr. zasad manjka uz sirotište bašèa (41).: milijune i milijune potrošiæe i jedni i drugi (14). Evo nekoliko takvih: dijeli ðacima štipendije (2). Ima takoðer primjera gdje se u stranim rijeèima sekvenca st piše kao št. u pošljednjim brojevima (17). od svoje opæine (183). koje dijete èine sretnim (36). njihovih našljednika (95). za opæinsku bolnicu u Tuzli (116). molio opæinu (123). da nastavim svoje študije (31). kad bašèovan njeguje (7). pa nalazimo 11 puta milijun a 4 puta milion. Gajret dijeli štipendije (8). I rijeèi bašèa i bašèovan nalazimo samo sa šè uz jedan izuzetak sa št. rijeèi opæina i opæinski pisane su dosljedno samo sa æ. njegova se pjesma razli zelenom bašèom (35). snijege nanio milione štete (64). u bašèi (51). opæinski oci (40). postaše višestruki milijunari (15). Sa t ima 15 primjera: niko nije bio tako sretan (35). u pošljednje doba (158). opæinsku štipendiju (41). Meðutim. po avliji ili bašèi (51). a danas toga u standardnom jeziku nema. ali u èlanku Ahmeda Rašidkadiæa nalazimo ovaj primjer: radili su u svojim baštama (95). ovaka inštitucija (42). kuæa s bašèom (50). bez ijednog primjera sa št: opæine (5). npr. i milijune kruna narodnog novca (70). nove inštitucije (42). ali: i èetvrt miliona kruna (2). 15 milijuna kruna (67). dvije stotine miliona ljudi (155) i milion ljudi (199). svih opæina (147).nalazimo tu rijeè pisanu sa št: opštu pozornost (60). sa svim svojim pošljedicama (58). vaše bašèe (56).

uèinila je od njeg jednog nesreænika (60). Vi me vidjeste tako nesreæna i htjedoste me uèiniti sreænim (22). mnogi su se živo interesovali (150). najbolje nam garantuje (147). da budete sretni (105). 38.: da poduzetnik daje posao radnicima (4). koje su štampane samo u takvom tvorbenom obliku. 63. a upitno-odnosna zamjenica ko pojavljuje se 5 puta bez t. kad su bili sreæni ili nesreæni (59). sretan u svome životu (113). da opravdate Vašu 295 . 126). minuta i sekunda. Ostale važnije fonetske karakteristike uoèavaju se u sljedeæim primjerima: kaluf (14). za posao se mora angažovati (71). æirilicom je ratificirao ugovor (86). defenziva (117). Morfološke karakteristike ne zaslužuju nikakvu posebnu pažnju jer su svi oblici i u deklinaciji i u konjugaciji i u komparaciji u granicama današnje jezièke norme. ja sam te ubio. Neka je svima sretno i hajirli! (147). ilustrirati (116). pažnju zaslužuju: poduzetnik. Što se tièe imenica. ja nesreænik (54). njega je uèinilo nesreænim (90). a nesreæniji od babe (200). 126) i 4 puta sa t kao tko (10. koliko li sam sretan (37). nitko (155). Pa i oni rijetki sreænici (45). kemièar (6). suradnik. 50. a sa æ ima 12 primjera: da æu biti nesreæan (22). znam da sam sreæniji od majke. dakle ko (44. svako (64. dok konstatujemo (147). 156). s nastavkom -irati ima 5 primjera: organiziraju se (9). -irati i -isati i o nekim imenicama. koji obustaviše svoju suradnju (116). demokratizovati (2). kako æe otkazati svoju suradnju (116). Odmah da kažem da takvih glagola nema mnogo i da se njihovi oblici nalaze sa sva tri takva nastavka samo u nejednakom brojnom odnosu. konstatujemo žalosnu èinjenicu (116). 89. iko (21). otkazao je svoju suradnju (116). svako ovo poduzeæe (16). ali je ova godina bila sretna (65). reformiranog Gajreta (219). da se sretniji opet podigneš (62). kako æu i ja biti sretan (123). lijeènik je konstatovao dijagnozu (200). nesreæni graðanin atenski (90). s fabrièkim poduzeæima (5). i to: regenerisane (3) i reformisane (3). kemijskim (109). naroèito o glagolima s infinitivnim nastavcima . safun (68). S nastavkom -ovati ima 12 primjera: organizovan rad (1). prekalufljen (14). npr. kroniènu (176).ovati. kemijski (139). otkaze za suradnju (151). koliko bih se sretnijim osjeæao (100). 98. 91). Madžari (69). radi toga apelujemo (214). nikoga ne interesira (96). ali bi se moglo nešto ukratko reæi o tvorbi rijeèi. suradnja. kemijska (68). niko (6. najnesretniji u braku (99). mnoga su naša društvena poduzeæa propala (16). prema poduzeæima sa slabim kapitalom (140). 91. nego je još konkretizovao (2). a s nastavkom -isati postoje samo 2 primjera. poduzeæe. kristalizovan i stilizovan (214). ofenziva (117). madžarskom (6). 34. naša nesretna partajiènost (18).(37).

Rijeèi stroj i mašina stoje u brojnom odnosu gotovo naporedo (pa imamo: u parnom stroju (7). lijeènik u Bosanskom Petrovcu (148). ali: valja se odmah obratiti ljekaru (27).suradnju u Gajretu (151). Ovdje mogu reæi da je Gajret imao tajnika i za vrijeme Kraljevine Jugoslavije. od našeg suradnika (116). ali: južno voæe. stajala je jednu minutu (55). a umjesto tjedan nalazimo samo sedmica ili hefta. 1 i 12). Jusuf Zija ef. Spahe. nauèen i lijepo odgojen (163). i nema ni jednog primjera koji bi potvrðivao slavenski naziv mjeseca. Izet ef. Upadljivo je da se sekretar uvijek i bez izuzetka naziva samo tajnik. bivšem vakufskom tajniku (82). mašine i 296 . opet se treba prvo obratiti ljekaru (83). 2). npr. žito posijano sijaæim strojem (83). februar. tajnièko izvješæe (prilog Gajretu. str. šeriatski sudac (114). Evo kakva je situacija u tom pogledu: Prije svega. da se uèenice odgoje u duhu koji prija (156). Lijeènik je konstatovao dijagnozu (200). još minutu (84). A sada da pogledamo upotrebu leksike. Umjesto tisuæa uvijek je hiljada. dotle uz rijeè odgoj i odgojiti postoji vaspitanje i vaspitati.: pošljedice rðavog moralnog odgoja (96). npr. preporuèuju i ljekari (83). npr. surednik svih ozbiljnih listova (178). razni strojevi (109). Pertevu. strojevi koji proizvode snagu (109). npr. Kad sam se povratio sa lijeènikom (200). imena svih mjeseci nisu slavenska veæ latinska. Mehmed ef. april itd. dobar uspjeh u društvenom vaspitanju (74). vaspitanje duha (154). Muftiæ. Dok za svjedodžbu ne nalazimo nigdje sinonim svjedoèanstvo veæ samo svjedodžba. jer pored veæeg broja primjera za lijeènik nalazimo i 3 primjera u kojima se to struèno zanimanje naziva ljekar. na mjesto tajnika Mustafe Islamoviæa (prilog Gajretu. Gradskom poglavarstvu u Tuzli potrebna su dva lijeènika (116). izvještaj tajnika (prilog Gajretu. str. Midžiæ. našem bivšem suradniku (116). januar. 1 i 12). moæ duševnog vaspitanja (154). ali rijeè lijeènik nije. tajnika Trgovaèke komore (116) itd. strogom disciplinom se vaspitavaju èlanovi (47). Rijeè sudac takoðer je dominantna. lijeènièka svjedodžba (183). tj. jedan šeriatski sudac (118). još sekundu (84). koja u ovom izlaganju zaslužuje posebnu pažnju ne samo u odnosu na jezik lista Gajret u 1913. 1 i 12). lijepog i èestitog odgoja (96). str. tajnik Fehim Kafadareviæ (prilog Gajretu str. šeriatski sudac (183). Hazim ef. Hadžiegriæ. ali: da se èlanovi jednog društva vaspitaju (73). Salih ef. primio se funkcije tajnika (prilog Gajretu str. Takoðer nema ni jednog primjera da bi se hiljada nazivala tisuæa a sedmica tjedan. 1). mart. Obukao se i otišao po lijeènika (200). godini veæ i na jezik tadašnjeg bosanskohercegovaèkog javnog komuniciranja i književnog stvaralaštva. šeriatski sudac u Tuzli (150).

sudac. npr. tvornica i fabrika. npr. vazduh i zrak. Još desetak dana.) koliko i najjaèi fizièki rad (142). Bez odgovarajuæih sinonima našao sam ove rijeèi: voz. knjižnica. a rijeèi gospodarstvo i gospodarski èešæe su nego privreda i privredni. I na kraju bit æe zanimljivo ukazati na neke neobiène rijeèi koje se danas ne mogu èuti u Bosni i Hercegovini. npr. položivši odmah cijelu utemeljaèinu (146)..: Èim se uðe u hodnik s vana. tajnik. stoljeæe i vijek.. zemljopis. hiljada i latinske nazive mjeseci... npr. Blagovalište je samo jedna velika soba (4). kuhinja. lumpaèenje i utemeljaèina. Rijeèju utemeljaèima oznaèavao se prilog utemeljaèa nekog društva. izvještaj i izvješæe. str. Rijeè kamatnjak upotrijebljena je sa znaèenjem kamata. a rijeè lumpaèenje ima isto znaèenje kao i lumpovanje. 5). npr. zanat i obrt i još neke druge. ili: Muslimanska štedionica upisala se za èlana utemeljitelja našeg Gajreta i odmah uplatila 297 . odnosno univerza. Baš ni u jednog elementa u našoj zemlji nema tako primjetljivih staleških razlika kao kod nas (74).. rijeè elemenat gotovo uvijek znaèi narod.: jer smo mi elemenat zapušten (18). etnièka zajednica. val i talas.šibice (69). Iznenaðuje rijeè vatrenjaèa u znaèenju voz ili vlak. U opisu Vakufskog sirotišta u Sarajevu na 3 mjesta nalazimo rijeè blagovalište sa znaèenjem blagovaonica. Koliko je æirilica bila ušla u naš elemenat (87). a zatim blagovalište (40). npr. a neobiène su i rijeèi: kamatnjak. ovo je naš muslimanski list koji širi kulturu i prosvjetu meðu našim elementom (prilog Gajretu. znanost i nauka. brzojavni. i mi se kao prosvjetni organ našeg elementa osjeæamo moralno zaduženim (153). na desnoj se strani nalaze prostorije za upravu sirotišta. ili ako se èuju.: Prostitucija i lumpaèenje mora biti apsolutno iskljuèeno (142). kukci. znaèenje im je drukèije nego 1913. ili: prostitucija i lumpaèenje iziskuju isto toliko hrane (. omladina i mladež.: Radi ovog stanja sve su banke zadržale s poèetka svoj kamatnjak. prema industrijskim mašinama (109). nove vrste alata i mašina (5). odnosno trpezarija. koji je veæ bio velik (66). a to se može najviše da primijeti kod muslimanskog elementa (68). upotrebu raznih mašina (109). uslov i uvjet.. muzika. sveuèilište i univerzitet. Tako npr. godine.: U prošlom broju smo javili da se banjaluèka opæina upisala za Gajretova utemeljaèa. kat. pa æe uz prvi zvižduk vatrenjaèe ostaviti Sarajevo (32).. i nekoliko sati. svjedožba. ili: Na lijevoj se strani ulaza nalazi isto velika soba kao i blagovalište (40). Naporednu upotrebu u približno jednakom brojnom odnosu imaju i sljedeæe rijeèi: domovina i otadžbina.

ekonomski udar našeg elementa. but. on the other hand. natražnjaštvo i partizanstvo naših muslimanskih politikana iz Bosne onemoguæuju Gajretu materijalno da svoju delatnost razvije što jaèe. stoljeæa u Bosni i Hercegovini. such as Murat II. nadam se. In a large number of issues in this year one could follow a dispute about the reasons for writing in Cyrillic or Latin script. Najinteresantnija je rijeè partajiènost sa znaèenjem pripadnost nekoj politièkoj stranci. strani umjesto nje nalazimo rijeè partizanstvo u ovoj reèenici tadašnjeg predsjednika Gajreta dr Avde Hasanbegoviæa: "Poratne prilike. staležu. Selim I. ili: tu je opet naša nesretna politièka partajiènost (18). i što se u današnjem zvaniènom jeziku i jeziku javnog obavještavanja èuva i njeguje. g. and it is almost impossible to do an analysis of language and script of one journal only. avgusta 1925. odnosno ne èuva i ne njeguje kao bosanskohercegovaèki autohtoni i autentièni jezièki izraz. it might be the interesting reason for it. particularly under conditions such as ours.èitavu utemeljaèinu (184)." Eto. There is no particular motive why should one analyze the Gajret in 1913. In a number of articles one could see the statements that a considerable number of Ottoman Sultans.. dovoljno da se vidi kako se govorilo i pisalo u prvim decenijama 20. An Outlook on the Language and Alphabet of the Gajret Journal in 1913 In 1913 several journals were published in our parts. mogao obuhvatiti. npr. Selim II and Suleiman II. No i ovo je.: Gajret je nas svih: malih i velikih. Many arguments were offered in favor of Cyrillic script. bez razlike u rodu. a opširnija jezièka analiza sigurno bi ukazala na više detalja i pojedinosti. šta više i u partajiènosti (18). za ovu priliku ovo bi bilo najvažnije što je moj pogled na jezik lista Gajret iz 1913. pa tako u Gajretu od 1. wrote many letters in our language and in Cyrillic script. and that is the Gajret in 1913. na 234. Bit æe da je i tada ova rijeè bila neobièna pa se tražila neka bolja. odnosno partiji. što je od takvog jezika do danas ostalo a što nije. Mehmed II. Suleiman I.. That is why we chose to offer an outlook on the language and alphabet of only one journal. a što je najglavnije i najžalosnije zaslepljenost. ili: U interesu je Gajreta da se u pododbor biraju lica bez razlike na partajiènost (18). Their example was followed by a great deal of Ottoman Turkish digni298 . Bayazid II.

It is also interesting to note that all the contributions but the one on page 180 about the poems of M. Svara had been published in iyekavian dialect. In this year. 299 . One can conclude that the Gajret was the product of 20th century and that it contributed to the Bosnian-Herzegovinian autochthonous and authentic linguistic expression. He was famous for his sympathies towards the Serbs and his anti Austro-Hungarian position and activities. The editor-in-chief in 1913 was Avdo Sumbul. Mustafa Èengiæ-Gazanfer and others. Hamdija Muliæ. but only in initials. Hasan Hodžiæ. A great deal of authors did not give their full name and surname. among others. The sound h was meant and attempted to be retained in all its rightful places. Mehmed Spaho. Hifzi Bjelevac. Osman Nuri Hadžiæ. so we do not know who they were. by: Hajji Hamid Svrzo. It is interesting to note that all the three newspapers from the last years of the Ottoman rule in Bosnia used only the Cyrillic script alongside the Turkish language. Having examined the Gajret in 1913 meant also to see what was the way and style it had been written in it eighty or so years ago.taries. Dr. one can find the contributions from. Fadil Kurtagiæ.

300 .

da bi se lakše iseljavala. što milom što silom. a Narodna uzdanica prohrvatska. Pa ih onda dovesti na metrum. Kako stvari idu od 1918. u pogledu jezika jeste jer smo prepušteni njegovoj jednostranosti . * da se mogu sricati. To se može lahko utvrditi poreðenjem leksike u meðunarodnoj i poratnoj bh. politièki opredjeljivala i asimilirala. Da budem precizan.u obrazovanju. Naravno. u toj i takvoj praksi bio je snošljiviji meðuratni period. do danas. održavanih u viševjekovnoj tradiciji govorenja i pisanja. te je Gajret bio prosrpski. ali je u novim državnopolitièkim prilikama sve bilo oficijelno instrumentalizirano. ekonomski upropašæena i prepuštena politièkoj nesigurnosti. Prvo su se.prihvatili su hrvatstvo. i saobrazno tome poèeli svoj jezik nazivati srpskim.Alija Isakoviæ VID BOSANSKOG JEZIKA Leksika bosanskomuslimanskih pisaca preporodnog perioda i naši pravopisi Kako su Bošnjaci krupna stasa. dijelom se sve ovo dogaðalo i prije 1918. a oni drugi. 1631. 301 . Ako u pogledu nacionalnog statusa nije više tako. dijelom i fizièkoj nesigurnosti. odrièuæi se svojih jezièkih osobenosti. Znaj da su im tako i rijeèi krupne. Oni muslimanski intelektualci koji su imali politièkih ambicija opredjeljivali su se kao Srbi. bez obzira na poslijeratne slatkorjeèive zakljuèke o književnojezièkoj toleranciji. odricali imena bosanski jezik. ulazeæi u Kraljevinu SHS kao neizdiferencirana narodna masa s pretežno opredjeljenskom inteligencijom. zapravo veæi dio .* To je gvozden luk koji nije moguæe nategnuti. u administraciji. još u doba Austro-Ugarske. Osnovna narodnosna masa bila je nepismena. i poèeli se priklanjati hrvatskom književnom jeziku i upotrebljavati to ime. èak i muslimanska kulturno-prosvjetna društva. Hevai. u masovnim medijima. Bosanski Muslimani su na dobrom putu da izgube svoj jezik. Tu se ništa nije promijenilo nabolje od 1918.

i valja ih mijenjati. iskazivanja i dogovora Muslimana. imali su u svome pamæenju. Sreæom. godine. od teksta Nervoza u našem književnom jeziku objavljenom u Odjeku. Dakle. u prosvjeti i administraciji. standardnojezièki prostor popunio je tanjugovski jezik uèinivši ga. u pisanim tragovima i u imenovanju bosanski jezik. u sto pedeset djela. Potpuno uprazno. Od 1945. praktièno. Lektori obièno promijene samo jednu rijeè iz Tanjugovog ekavskog teksta. lani. danas ga nemaju. niti je dovoljan da se u to povjeruje. S tom namjerom radio sam na leksici u bosanskomuslimanskih pisaca uzimajuæi karakteristiène primjere od 1550. Mula Mustafa Bašeskija. Naizgled. objavljujuæi djela današnjim pismom. Ljudski vijek nije dovoljan da se to dogodi. godine ne pružaju Muslimanima ni minimum jezièkog poštovanja. Srba i Hrvata. autor prve u nas štampane knjige arebicom i Bosanskog 302 . autor èuvenog Ljetopisa. prevodilac s arapskog. Kako je u medijima tako je i u obrazovnom sistemu. Mostarac Omer Humo. Niti je ko javno pobijao moje tvrdnje. to je stvar zajednièkog prosuðivanja. 1965. Meðutim. ijekavskim oblikom istoène varijante. Ovdje o tome nije rijeè. Što se. godine. to je nemoguæe. Spomenut æu ovdje neke starije autore i djela koja izravno govore u pohvalu bosanskome jeziku: Na prvom mjestu je Muhamed Hevai Uskufi. autor tursko-bosanskog rjeènika. premda važeæi Pravopis iz 1960. a porodièna tradicija se gasila. godine do 1985. Kada su Bosanski Muslimani prije stotinu godina poèeli s evropeizacijom. Ja pratim leksiku u Osloboðenju ravno 25 godina. i pravo je èudo kako još poneki pisac potegne staru dobru bosansku rijeè. Ovo su fragmenti te cjeline i teško je o tome govoriti kratko i konzistentno. Stoèanin Hrle. veæ sada ima takvih i meðu onima koji jedva da su bili roðeni u vrijeme održavanja tzv. Zato preporuèujem pokretanje struène publikacije o bosanskom jeziku da bi naše nove generacije što nauèile i starije se podsjetile.štampi. Mostarskog savjetovanja o jezièkoj toleranciji. latinicom i æirilicom. Ja sam o ovome govorio i pisao u više navrata. i njegova bosanskohercegovaèka depandansa zvana Pravopisni priruènik iz 1972. i nominalno. rijeè lane. pak. tièe zajednièkog bosansko-srpsko-hrvatskog jezièkog standarda u našim zajednièkim masmedijima. 1631. do danas bh. govorim ovdje o bosanskom jeziku u okvirima bosanskomuslimanskoga kulturnopovijesnog kruga. niti je bilo koja tvrdnja išta izmijenila u praksi.

ni kao jedinstvena norma. zalagali se za usvajanje bosanskog govora kao opæeg književnog jezika. što se vidi iz 1. ni kao narodni. u svome hrvatsko-italijansko-latinskom rjeèniku tvrdio da je bosanski jezik najljepši meðu našim dijalektima (la lingua Bosnese la piu bella). u tekstu Bosanski jezik i stil. bio bih potpuno indiferentan prema neèijoj tvrdnji da bosanski jezik ne postoji. Isto tako. srpskohrvatski. godine tvrdi da Bosanci i Hercegovci "kažu uopæe da govore bosanski ili naški." Tako jezik imenuje i Matija Divkoviæ. Friedrich Krauss u pogovoru epu Smailagiæ Meho 1886. zapisuje: "Narod se u ovim krajevima u puèkom govoru zove Bošnjaci. Katanèiæ. Muhamed Hadžijahiæ. u postojanje starih bosanskih tekstova. a Andrija Kaèiæ-Miošiæ "u bosanski jezik" prevodi svoju Korabljicu s latinskog i italijanskoga. govor i stil. prije Beèkog književnog dogovora. zakljuèuje: "Nema nikakve sumnje da je bosanski jezik. Kada je u Sarajevo došao Evlija Èelebi. dakle. i toliki drugi. alhamijado tekstova. pod naslovom Bosanski jezik. kao što bih bio izlišan kad bih nekoga uvjeravao u postojanje Bosanaca. Sve dok postoji srpski jezik. 1660. Muslimani nisu njeni potpisnici. 1937. Akademik Aleksandar Beliæ. bosanskog kuhara. Tzv." Ovdje je mjesto i poznatoj Isidorinoj reèenici: "Svi Bosanci sobom lože onu tamnu vatru koja u njihovu jeziku i stilu nikada ne dogoreva. tzv. autor popularnog spjeva o Muhammedu (Moliše me kolašinski prviši. Samo. dok postoji hrvatski jezik. još mnogo prije manifesta iz 1850". Kao što je èitav njihov jezik.. u postojanje bivših Bošnjana. Jezik im je blizak latinskom. vijeka.. Ne bude li tako." I. zaista. to je jedna kolektivna umetnost èiste genialnosti. godine. postoji samo kao konvencija. u knjizi Od tradicije do identiteta istièe kako su Kanižliæ. narodna osnovica našeg književnog jezika. Bošnjaka. "u nastojanju za književnim jedinstvom Južnih Slavena. Žepèak Ilhamija. bosansko-turskih rjeènika. ali koja nije samo èudo prošlosti. Tako neæu nikoga uvjeravati da postoji bosanski jezik. kao što su se do juèer nacionalno opredjeljivali. Popoviæ. Tako je i Jakov Mikalja. od ranga narodnih umotvorina. zajedno s Vukovim hercegovaèkim i Danièiæevim vojvoðanskim.. pisma bosanèica. Jezik i stil Bosne. Mevlud nami daj bosanski napiši). Dok je ta konvencija primjenjivana u praksi. draže im je kad se kaže Bosanci. Appendini i I. postojat æe i bosanski.rjeènika (Lugati bosnevi). postojanje bosanskog brdskog konja. taèke zakljuèaka. Sekuliæ objavila je ovo 1941. Nikšiæanin Salih Gašoviæ. a to se dogaða i 303 . i oni sami bistri ljudi koji sve ispravno prosuðuju. tako su. s poèetka 17. nego i èudo sadašnjosti.. Muslimani æe se jezièki opredjeljivati. hrvatskosrpski praktièno ne postoji.

m. ili je pak svako svakome. "Ja u pisanju Rjeènika nijesam gledao ko šta vjeruje. malo ko je poštovao njihova jezièka svojstva.. ali ne i baštinici.1): "Naš èestiti starina (. mora postojati i u Bosanskih Muslimana. školski je èas. Ovo možemo rezimirati nimalo pretjeranom tvrdnjom: Kakvi su meðunacionalni i meðukulturni odnosi bili u vrijeme Hvalovog zbornika. Vremenom okolica ostaje kao geografski pojam. sedam godina kasnije: "Ovo godišæe pasalo ukrcano je dvi tisuæe karih". a kršæanin katolik. i tako dalje. a tisuæu imam. a okolina sociološki.. u vrijeme Muhameda Hevaije..danas. i nova leksièka bogaæenja. godine: "Ne bi mi uzdarje. i u Hevaije iz 1651. Od Vuka naovamo. Proèitajte njegov roman Ponornica i poemu o majci Hanifi. . takvi su i danas. veæ prema analogiji. II/1912. Vuk je postupio korektnije od svih kasnijih pravopisaca..82. hrišæanin je pravoslavac. Osnovna leksièka karakteristika bosanskomuslimanskih pisaca preporodnog perioda: ne zazirati od jezièkih bogaæenja iz ostalih istojezièkih kulturnih centara. njihove leksièke osobenosti. 1404. Ni jedan od ovih naroda nije nedonošèe na ovom prostoru. šire se danas i na ostale bh... Zato se dogaða da ti pisci poštuju pravopise u onoj mjeri u kojoj pravopisi poštuju njihove jezièke osobenosti. 304 .. u vrijeme dopisivanja Ali-paše Rizvanbegoviæa sa Njegošem. takoðer u krajišnièkom pismu. Srbi i Crnogorci njeguju u svome duhovnom krilu. piše on Sreznjevskom 1852. jedno je sveæenik a drugo sveštenik. ali im se i ne priklanjati. pisce. Muslimani imaju privilegij da budu samo korisnici. Dakle. premda ni on nije usvojio sve oblike sa h. 1631. nego kako ko govori. i niko nikome nije dužan. isto ili srodno. razvijenije ili manje razvijeno. da mi èinite poslati moe knige ili hiljadu groša". Poèet æu ovo citatom najveæeg proznog pisca toga perioda Edhema Mulabdiæa iz teksta Jezièko iverje (Zeman. ali pet sati. a buduæi da je glavna namjera mojega posla bila da se pozna jezik po svemu narodu.) darovao je u dobrotvorne svrhe dvanaest tisuæa. autora prvog bosansko-turskog rjeènika. iste godine kada je finalno oblikovao svoje jezièke norme. sve što naša braæa Hrvati. zato sam u Rjeènik uzeo rijeèi po svim ovim narjeèjima". zato pišem v. Moglo je biti samo plodotvornog prožimanja i bogaæenja. jedinog Muslimana koji je bio pridruženi potpisnik Novosadskog dogovora. Hiljadili se ovaki!" U mojoj ekscerptiranoj graði za rjeènik karakteristiène leksike imam prvo bilježenje hiljade u krajišnièkim pismima iz 1636. Ove leksièke dvojnosti. To se najlakše vidi u djelima Skendera Kulenoviæa.. èistota stila i èistoæa ulice.

bez obzira na prohrvatske i prosrpske politièke struje meðu njima. nije moguæno utvrditi. a ne ðubre. kut mjesto budžak. Generalno gledano. posebno. bez ikakvih novih i tuðih rijeèi. vijeka. o jeziku svoga naroda. svitnjak mjesto uèkur. ognjilo mjesto èakmak. Ovaj leksièko-pravopisni nesklad u štampanim djelima naših pisaca èesto je otklanjan nasilnim zahvatima u njihov jezik. Veæina naših trajnih svojstava tretirana je pravopisno kao neknjiževni oblici. Zadržat æu se na dva primjera. puce mjesto dugme. dakle 1. ili je izostavljena. godine. otac mnogih kovanica u hrvatskom književnom jeziku od kojih su neke sada dio našeg svakodnevnog rjeènika." To je bilo vrijeme prepuno jezièkih i. Mulabdiæ je gajio èist. Njegova djela štampana u nakladi Knjižare Lav Hartman. Matici hrvatskoj i èasopisima u Zagrebu pretrpjela su jezièka prilagoðavanja nekim tadašnjim hirovima književnojezièke politike u Hrvatskoj. Prireðujuæi knjižicu Rukovijet šale.I pored ovakvog pravopisnog stanja mogu slobodno reæi da do 1918. daiža u ujak. lubenica mjesto karpuza. Edhem Mulabdiæ je objavio pripovijetke Na obali Bosne 1900. žlijeb mjesto oluk. koji je gajio najrafiniraniji jezièki osjeæaj.8 odsto. govedar mjesto èoban. I danas bi mnogi pisci mogli pozavidjeti Hevaijinoj narodnoj leksici iz njegovog tursko-bosanskog rjeènika s poèetka 17. stupac mjesto direk. ko u tko. lahko u lako. Veæ sam ranije navodio kako je meðu 608 izvora za šestotomni Rjeènik Matica samo 11 muslimanskih izvora (meðu listovima nema Behara. "Nastojao sam da ovu zbirèicu izdam na èistom našem jeziku. Ne samo Skender Kulenoviæ. Autorov jat izmijenjen je u korijensko ie. Gajreta. nosilo mjesto tabut. Leksika u objavljenim djelima bosanskomuslimanskih pisaca tradicionalna je s viševjekovnim kontinuitetom. zrak u vazduh i tako dalje. graða mjesto japija. u Zagrebu. Meðu305 . ð u gj. koji se još radi. meðu bosanskomuslimanskim piscima ima malo leksièkih razlika. leksièkih previranja poslije objavljivanja Hrvatsko-njemaèko-talijanskoga rjeènika znanstvenog nazivlja èiji je autor Bogoslav Šulek. veæ i brojni drugi iz mnogih generacija. zdrav bosanski jezik i prirodno je što nije mogao ostati indiferentan prema svim novotarijama i svim jezièkim anomalijama. mora se reæi da muslimanski pisci s pravom nisu poštovali postojeæe pravopise. U kojoj je to mjeri raðeno sa znanjem autora. takva u takova. koji je okonèan 1976. nisu nikada sudjelovali u njihovim izradama. Tako je postupano i prema jeziku Osman-Aziza (Osmana Nuri Hadžiæa i Ivana Miliæeviæa). i za Rjeènik JAZU. Nešto je slabije u uzetoj graði za Reènik SANU. 1893. Mulabdiæ se jasno izrazio o svome jeziku. Valja proèitati njegov roman Zeleno busenje iz 1898. o jeziku svoje generacije. Bisera). U njega je gnoj.

" Tako. kao da je radio neki današnji lektor. "jer su ove tuðe rijeèi mnogo starije od kovanica. 1934. autor nedavnog poljsko-hrvatskog rjeènika.bašta. Mulabdiæa povodom Ljubušakove smrti. proha. moram reæi da su izdavaèi. Autor je morao štampati napomenu na kraju knjige Štamparske pogriješke. Kako je. piše Pavle Iviæ u Dijalektologiji sh. Iz ovih ispravki vidi se da su prilikom štampanja knjige neke rijeèi zamijenjene: nena u neva. sevdahluk u sevdaluk. aždaja=aždaha. 1950. a kovanice opet nijesu postale u duhu narodnog govora. munara . bilo je aždaha (aždaja). naroèito centralnohercegovaèkom. sedmerica . "Muslimani po pravilu èuvaju h". Da li iz veæeg uvažavanja autora ili zbog nedostatka jezikoispravljivaèa.toèka. èesto sretamo pojavu sekundarnog h ispred sonanta r. Navest æu ovdje primjer Mehmeda Dželaluddina Kurta i njegove knjige Hrvatske narodne ženske pjesme (muslimanske). Divkoviæ. u tekstovima ovih autora objavljenim u Sarajevu (u Nadi i Beharu) jezik je autorski. Šulek. i vremenski i prostorno. Kur'an . To potvrðuje i Šantiæeva pisana rijeè. sa žaljenjem. taèka .minaret.sedmorica. što se vidi u bilješci E. I. ne znam.sat. i Pravopis 1960. bašèa . 1902.èerek. dakle ." kaže Mulabdiæ. Mulabdiæ je bio i protiv olahkog uvoðenja zamjena za strane odomaæene rijeèi. Njegoš.: aždaha. lahko . vremenom." Beliæ u Pravopisu iz 1923.lišce. safun u sapun. godine. 1902.tim. O govoru i pisanju glasa h u bosanskih Muslimana mogla bi se napisati pozamašna knjiga. èak i Julije Benešiæ.) pravilno h èine uslugu doslednosti našeg pravopisa. lice ." Ono h koje je protjerano iz današnjeg Pravopisa imaju: Gunduliæ.: "Odranije je poznato da na hercegovaèkom podruèju. takvi . "Svako æe zaista radije reæi tunel nego prorov. upotrebljavaju i tu (gdje još nije odomaæeno. Evo nekoliko primjera tih nasilnih zahvata: ko je postalo tko. još podržava h: "Oni pisci koji. marva. Jukiæ u Bosanskom prijatelju ima duhan. A. ne nego aždaja! Nevjerovatno! 306 ./69. Ljubušak je smatrao ispravnim oblike lahko i mehko. Oni su u tome dosljedni. èak marha.bosanski. vulkan mjesto žegara. èejrek . Kaèiæ. uèiti (knjigu uèi) u èitati. štampane u Hrvatskoj dionièkoj tiskari u Mostaru.kuran. aždaha=aždaja. uho. Sve je to pedantno uraðeno. 1968. Sarajevski vjesnik. pobiže u pobježe. sahat . aždaha.lako. Reljkoviæ. I tako dalje. jezika. Takoðer Asim Peco u poèasnom broju Zore. Hanibal Luciæ.takovi. glas h gubio pravo graðanstva pokazat æu na primjerima rijeèi aždaha u raznim izdanjima Beliæevog Pravopisa: 1923. povodeæi se za svojim narodnim govorom. pivaše u pjevaše. urednici i redaktori vrlo rano poèeli mijenjati jezik u muslimanskih pisaca.

umro 1650. Sretni smo što je ovih dana ponovo štampan u tuzlanskom Univerzalu. Dakle je gramatièki pravilnije pisati ga nego ne pisati. (Hevaijin rjeènik Potur-šahidija zaslužuje posebnu pažnju. dakle tumaè s poèetka bosanskomuslimanskog književnog preporoda u kojem stoji: Alah. izbirljiviji Hevai ne prihvaæa rijeè makaze veæ nožice". perèin. Ahmed. vjerovatno prema analogiji: drktati . lijepo opremljen i. itd. meðutim. Ahmet.) Maretiæ u svojoj Gramatici piše: "Vuk je h uveo u književnost držeæi se govora manjine naroda. vijeka Derviš Korkut jasno istièe kako autor "nije smatrao neèim stranim turcizme koji su se veæ bili ukorijenili u našem jeziku.. dostojno prireðen. Što taj glas govore Dubrovèani. soluf. koja glasi: "Našli smo za dobro i za potrebno. i ovaj autor kao i mnogo. da bi i književnici istoènoga vjerozakona pisali h svuda gdje mu je po etimologiji mjesto. aždaja.. aždaha. menðuha. Zulejha. v. èerek. bašèovan. mejdan. munara. i kao što narod naš obadva vjerozakona na mnogo mjesta po južnijem krajevima govori. kandža. Nije predmet ove teme da govorim kako je danas. èejrek. a spomenuti Pravopis Ahmed. i Pravopisa koji je sada na snazi i preporuèuje malo Alah. umj. Popoviæ u svome Reèniku iz 1884. tu je i Ethem. zijafet. jer oni inaèe ne govore središnjim govorom. "ima oblike sa sekundarnim h: 307 . kao što oni vjerozakona zapadnoga pišu h. v. barjak. Na pisanje slova h nagnala je Vuka velika potreba jer bez njega bi nam jezik bio podosta raspojas i aljkav. minaret (?). K tome se slovo h opravdava i prošlošæu našega jezika i poreðenjem s drugima slavenskim. umj. bajrak. i to osobito muhamedovci. bašèa. Ne moram posebno isticati da su prvospomenuti oblici jedini u naših pisaca toga vremena. pa se nije trudio da im naðe zamjenu: fesliðan. drhtati. bašta. Drugi primjer eklatantnog nepoštovanja bosanskomuslimanske jezièke tradicije otkrivamo poreðenjem djela iz 1895. U Pravopisu je i Zulejka. megdan. izgovaraju ga ovdje-ondje po Bosni i Hercegovini.umj. pandža i pehlivan.Do koje mjere Pravopis Matica iz 1960. godine nije poštovao bosanskomuslimansku jezièku tradiciju vidjet æemo na primjeru pravopisnog normiranja muslimanskih vlastitih imena. nadam se. pelivan (?). izdatog u Sarajevu a zove se Tumaè turskim. Svi ti razlozi zajedno uzeti pretežniji su od èinjenice što veæi dio naroda h ne izgovara." U prilog upotrebi glasa h služi i treæa taèka Književnog dogovora u Beèu 1850. Bokelji i Crnogorci. Komentirajuæi Tursko-bosanski rjeènik nepoznatog autora iz 17. arapskim i perzijskim rijeèima." Veæ stari Bartol Kašiæ. Edhem. to valjda ne bi navelo Vuka da ga uvede u književnost. baštovan. piše: Ahmet.

ko. i danas. lahko. Biser i Nafija Sarajliæ 1916. odnos ko. lahko. Æatiæ. tanahno. èerek. U uzorcima koje imam. Oblik mehak ima u Ljubušaka. dakle. urednik. Razumije se. èejrek. u Mulabdiæa. Za ove forme Kašiæ je poticaj mogao dobiti iz djela bosanskih franjevaca. vidjet æemo da su oni i u tim prilikama ujednaèeni. redaktor. piše Ljubušak u zbirci iz 1889.. Oman-Aziz. Oblik ko je veæ u krajišnièkim pismima s poèetka 17. piše Bašagiæ. lahkouman. aždaha. piše Ljubušak. Svi ovi autori pišu turcizme u oblicima koji su bliži izvornom. a u Bosanaca je steklo sva graðanska prava jer nikada nije nestajalo. ima izvjesnog kolebanja u pojedinih autora. a "mesto tih glasova u zapadnijem krajevima našeg 308 . niko prema tko. piše Bašagiæ u djelu Bošnjaci i Hercegovci i Behar. za koje potvrdu nalazimo i kod M. koji su u Bosni uobièajeniji. a taèka i taèno prema toèka i toèno 11:6. Gajret. lagahno. niko. u oblicima koji su u postojeæem Pravopisu svi proglašeni neknjiževnim! Pišu bajrak. 1631. Poznato je da je št (sveštenik. Evo nekoliko primjera karakteristiène leksike s glasom h u rijeèima koje nisu turcizmi. primarno jer je životno: lagahan. u Hörmannovoj zbirci. te jedanput samo ziehnu. mejdan. list Bošnjak. lahkovjernost. piše Bašagiæevo Ogledalo. lahak. U Vuka je kao u bosanskih pisaca tko. kao izrazite markacije meðuvarijantskih podjela. lahko. Biser. malahno. gdje na primjer kod Divkoviæa imamo mehko. hendek. lahkoæa. Behar. v. megdan. Ako u ovih preporodnih pisaca promotrimo neke oblike. Ogledalo. Gašoviæ. opšti) ušlo u naš jezik iz crkvenoslavenskog. Bjelevac i Kulender u svojem Tursko-bosanskom rjeèniku objavljenom 1912. s obzirom na današnje meðuvarijantske podjele. Behar. dok posebno stoje primjeri primehkano. mehkoput. takoðer Ljubušak. ili neposredno iz bosanskih govora". jendek. aždaja.. nitko. Držiæa. taèno. oblici tko. piše Ðikiæ i Biser. Evo kako izgleda odnos opæi / opšti.liepahno. koje imaju i neki drugi Slaveni. taèka. nitko jeste 41:11. piše Ljubušak. Mulabdiæ u Zelenom busenju. a ne bajrak. lahka. veæ prema tome ko je njihov izdavaè. tzv. lahkoumnost. a neki objavljivali i u Zagrebu. toèka i toèno nisu prevladali nad oblicima ko. što je stari dubrovèanizam. (Darija Gabriæ-Bagariæ: Jezik Ivana Bandulaviæa).. vijeka i u Hevaije. sekundarno h. Premda su ovi autori bili više prohrvatski naklonjeni.

Lovriæ: Bilješke o putu po Dalmaciji Zagreb. S obzirom da je na ovim balkanskim prostorima politika mjera stvari. piše alah!. (Vasilija Radojièiæ pjeva na Radio-Beogradu. veæ se oslanjao na govor Muslimana koji arapske rijeèi izgovaraju mnogo taènije nego ostali". npr. Allah. Bh. opæina i njihove izvedenice stoje prema opšti.naroda upotrebljava se i izvornije sveæenik.) Kao što u primjerima nuzzarada. povodom jezika Kikiæa. takva težnja postoji i u sluèajevima spomenutih turcizama.. 1948.. (Pravopis. preddržavni. l i m u bosanskomuslimanskim govorima i u pisanoj rijeèi: Svi dosadašnji naši pravopisi su to odbacivali èemu se ne treba osobito èuditi ako znamo da u pravopisnim komisijama nije bilo Muslimana. jasna prevaga oblika koji su karakteristièni za zapadne krajeve. Aleksandar Beliæ. javna jezièka praksa ignorira ovu èinjenicu. zatim Muhammed (jer nema toga neodnaroðenog. Nesumnjivo je da su hrvatska varijanta i srpska varijanta današnjeg zajednièkog jezika. Dakle. to je neimenovanje i (ne)priznavanje bosanskog jezika bilo u korelaciji s politièkim (ne)imenovanjem bosanske nacije. najjeftiniji i sl. Muslimana ni muslimana koji æe reæi Muhamed). i koji . u svim oblicima fizièkog i duhovnog života. razlozi su politièke. taj odnos je 105:58. koji je stariji od Vuka Karadžiæa. do 1985. džehennem i džennet. postoji "težnja da se ne krnji znaèenje" (Asim Peco). s odreðenim èlanom!). i to æirilicom!. opština i njihovim izvedenicama u omjeru 30:0! U periodu od 1918. èiji propisi nisu sasvim u skladu s izgovorom arapskih rijeèi. Tomo Maretiæ ima rijeè osammjeseèni (osammjeseèni boravak. Ako se držimo principa piši kao što govoriš. septembra 1981: Nit sam džennet nit džennetska hurija. pogovor knjizi I. a ne lingvistièke naravi. piše Ismet Smailoviæ. prema kome danas uèe naša djeca i lektori sreðuju knjige i novine. Dakle. Zakljuèak Bosanski jezik postoji u narodu i u literaturi koliko hrvatski i srpski jezik. tada se moraju poštovati udvojeni suglasnici. "Pišuæi takve rijeèi s udvostruèenim suglasnikom Kikiæ se nije obazirao na naše tadašnje pravopise.s izvjesnom mjerom valja i ubuduæe primjenjivati. stvarno i nominalno. što je èista smisaona i lingvistièka besmislica jer je Allah vlastito ime. dva sistema u funkciji posebnih 309 . Ako je to manje poznato široj javnosti.. opæi". posebno Bosanskih Muslimana (Bošnjaka).. zatim Allah piše Ðikiæ u Ašiklijama 103. 222. U preporodnom periodu rijeèi opæi.

ispada da smo mi sretni baštinici tuðeg jezika. ("Bosanski da vam besidim. bez obzira u kom smislu se to (tada) podrazumijevalo. a posljednji Ahmed Kulender Mali tursko-bosanski rjeènik 1912. Neæe biti èudno ako se uskoro pojave meðusobni (meðujezièki) rjeènici razlika i. I. M. što se razumije. (Ova varijantska razlaganja objašnjavao sam tekstom "Varijante na popravnom ispitu". dodane razmaknutim slovima normalne hrvatske rijeèi" (potcrtao A. bez sumnje. bratani. ne može stajati tvrdnja da na ukupnost tzv. u èasopisu Život. iza znaka > . god. Bez obzira što je naš zajednièki jezik. Bosanski jezik i danas imenuju svojim jezikom znatne skupine Muslimana izvan BiH (Sandžak. dovoljan je da utvrdi razlike izmeðu ova dva i bosanskog jezika. tako i u književnosti i u brojnim lingvistièkim djelima. u osnovi. nije identièan ni s hrvatskom ni srpskom varijantom. Makedonija). a našu jezièku politiku odreðujemo našom novom društvenom zbiljom. bosanski jezik. u kojoj mjeri i do kada.). Crna Gora. te u iseljeništvu u Turskoj i drugdje. a ne idu u sustav hrvatskoga književnog jezika oznaèeni su zvjezdicom. a uz njih su. godine. 310 . gdje na prvoj str. godine.) Ovo sve može se odnositi na crnogorski jezik. Moskovljeviæa. s istom razložnošæu. Ostane li tako. a u nekim sluèajevima: u èuvanju glasa h u domaæim rijeèima i turcizmima. jedan jezik. 1966. Muslimanski narod.. Jezièki pluralizam je društvena stvarnost i njena uzajamnost.. kako u narodnom govoru. Kosovo. Naime. 1970. Hoæu reæi. uvijek je svoj jezik imenovao bosanskim. kao poseban varijantski sistem zajednièkog jezika. koji æe. Termin bosanski jezik upotrebljavali su i drugi koji su se smatrali Bošnjacima (Bosancima). on nije jedinstven jezik. god.jezika te bosansku varijantu takoðer smatram bosanskim jezikom. Sam sistem razlika izmeðu srpskoga i hrvatskog jezika. Upravo je bliže istini ako bismo rekli obratno. srpskohrvatskog/hrvatskosrpskog jezika Srbi i Hrvati imaju veæa prava nego Bosanski Muslimani (Bošnjaci) i Crnogorci.. svakako. S nevjerovatnim udaljavanjima. Sliènih nakana veæ je bilo ispoljeno u Reèniku savremenog srpskohrvatskog književnog jezika s jezièkim savetnikom dr. razlièiti pravopisi."). uvoda stoji: "Rijeèi i oblici koje je zbog pravopisnih razloga bilo potrebno navesti. Jedan od prvih tursko-bosanskih rjeènika (drugi naš rjeènik po starini uopæe) saèinio je Hevaija iz Donje Tuzle 1631. bez obzira kako se nazivao u razlièitim historijskim okolnostima. Tako bosanski jezik smatram konstitutivnom komponentom bosanskomuslimanskog nacionalnog biæa. i u Hrvatskom pravopisu iz 1971. još biti razraðen.

hrišæanin (pravoslavac). the reasons have been of political and not of linguistics nature. toèno.) spol. The Aspect of Bosnian Language The Bosnian language has existed in people and in literature at least as long as the Croatian and Serbian language. a metalski (radnik). imaju svuda h mjesto zamjena v i j. kao i Hrvati. uticale su u svakodnevnom jezièkom prožimanju na znaèenjsko razluèivanje sinonima i pridonijele bogaæenju bosanskoga jezika koji je tako došao u povoljan. ali neæe moæi usvajati hrvatske arhaizme i kovanice. imaju opæi i opæina prema opšti i opština. sokol). u nekim morfološkim oblicima. Pisali su bosanèicom i arebicom. ne mogu srpski jezik pratiti u èitavom nizu akcenata. meðuvarijantski položaj. a non-nam311 . nisu zadržali l na kraju rijeèi (vol. s Hrvatima imaju pretežnu leksiku. neæe pisati zajednièke (strane) rijeèi izvorno. i ž. provoðenje (zadataka). metalni (ekser). uglavnom. (sjeverni) pol. Bosanski Muslimani (ili Bošnjaci) danas su ijekavci u književnom jeziku. razlikuje se i od srpskoga i od hrvatskoga u mjeri u kojoj se ti jezici razlikuju meðu sobom. a èistoæa (ulice). osim vlastitih imena. a kršæanin (katolik). itd. okolica (geogr. svatako.u udvojenim suglasnicima nekih turcizama. a sprovoðenje (uhapšenika). ima najmanje razlike izmeðu narodnog i književnog jezika. napustili su oblike zamjenica tko. èistota (stila). a okolina (sociol.identiène s hrvatskim jezikom. imaju i brojne druge leksièke razlike . a (m. Since politics happen to be the measure of all things in these Balkans parts. kako su i govorili. nisu nikada prihvatili oblike toèka. izmeðu dijalekatskog i književnog i ima .izvanredan kontinuitet. and omnipresent in all the forms of physical and spiritual life. a sat (vremenski). Ovdje nije mjesto da se to sve objasni. kako je bilo i u prošlosti. Bosanski jezik. If it is less known to the general public. prema književnom hrvatskom i srpskom jeziku. Piši kao što govoriš nije nièija deviza. pretežno ekavskom. to je inicijalni poriv pismenog èovjeka. ove duboko ukorijenjene razlike. a prema srpskom. itd.).). bez diskontinuiteta koji su imali srpski i hrvatski književni jezik do poèetka Vukovih i Gajevih reformi sredinom prošlog vijeka.za južnoslavenske prilike . To što u okviru bosanskog jezika nije bilo jezièkih i pravopisnih reformi nije teško razumjeti. tzv. jezièku ustaljenost i homogenost na cijelom prostoru. Tako je veæ uveliko prihvaæeno da je èas (školski). Ove razlièitosti.

Regardless to the fact that our language is. to what extent and when. regardless how it has been called under the different historical circumstances. one language. There is no doubt that the Croatian and Serbian versions of the current common language are. particularly. I consider the Bosnian language to be the constituent component of Bosnian Moslem national being. it is not the single and unique language that can be understood. and. had always called its language the Bosnian. separate languages. of Bosnian Moslems (Bosniaks). 312 . two systems in the function of distinct. basically. The term Bosnian language has been used by the others who had considered themselves to be Bosnians (Bosniaks) without taking into account what it meant (then). both nominally and really. The Moslem people. I consider the Bosnian variant as the Bosnian language having applied the same reasoning. The linguistic pluralism is its social reality and its mutual feature. and it is us who determine our language policy with our own view about the new circumstances in our society.ing and the absence of acknowledgement of Bosnian language was in a corelation with the political (non) naming of Bosnian nations. and also in literature and numerous linguistics works. both in a common people's speech.

Društveno-povijesni kontekst Na poèetku 19. Antun Barac kaže: "Svi hrvatski i jugoslavenski pokreti 19. Egzistirala je na rubu Beèke monarhije kao jedna od najslabije razvijenih austrijskih zemalja. stoljeæa. Prema Barèevim rijeèima. Obrazovni sistem u doba Metternicha služio je odnaroðivanju i pripremanju poslušnih èinovnika i odanih podanika. a na Zagrebaèkoj kraljevskoj akademiji za nastavnike su u pravilu birani Madžari. iako je bilo i kvalificiranih Hrvata. ali se teško može dokazati bez obzira na sliènosti u genezi tih dvaju pokreta. koji su išli za zbližavanjem jugoslavenskih naroda. Takva teza u prvi mah djeluje uvjerljivo. Iz ove njegove ocjene proizlazi da je ilirizam utjecao i na bosansko-muslimanski preporodni pokret za vrijeme austrougarske vladavine. i 20. Hrvatska se nalazila u veoma teškoj situaciji.Vasilije Èekliæ PEDAGOŠKI FAKULTET RIJEKA ILIRSKI POKRET I BOSANSKO-MUSLIMANSKI KNJIŽEVNO-KULTURNI PREPOROD Moguænosti poreðenja Govoreæi o politièkom i narodnom znaèaju ilirskog preporoda.zakljuèuje Barac svoju ocjenu. Zagreb. Stoga æe u ovom radu biti govora o valjanosti Barèeve tvrdnje na osnovi usporeðivanja bitnih odrednica hrvatskih i muslimanskih preporodnih gibanja. Suprot1. tada je svedena na politièki i geografski pojam graniène pokrajine "s nekim karakteristiènim povijesnim. kada je zapoèeo proces nacionalne integracije. Austrijsko školstvo uoèi preporoda bilo je anacionalno. str. Bila je teritorijalno i politièki razdijeljena na nekoliko razlièitih podruèja (Hrvatska. Dalmacija. Književnost ilirizma. gledali su u ilirizmu ishodište i uzor. U to doba nije postojala nijedna hrvatska srednja škola. niti se u gimnazijama uèio hrvatski jezik. vijeka."1 Samo u razdobljima nacionalne iskljuèivosti pojedinaca i nekih stranaka prešuæivali su ga ili proglašavali štetnim . djelovao je na buduæe ilirce kontraproduktivno. 1954. 36-37. folklornim i etnografskim obilježjima". Knjiga I. Hrvatska književnost od preporoda do stvaranja Jugoslavije. a ne zemlju s posebnim narodnim svojstvima. Vojna krajina). No buduæi da se temeljio na klasiènim principima naobrazbe.. Slavonija. 313 . a jedan dio hrvatskog naroda nalazio se pod turskom vlašæu.

Mažuraniæeva kroatizacija bitno æe utjecati na preobrazbu funkcije jugoslavenstva u potonjim vremenima.1880. koji je èvrsto vjerovao da Hrvati potjeèu od starih Ilira. Ilirizam. Njegovi prethodnici potjecali su najveæim dijelom iz redova nižeg sveæenstva. U takvoj društvenoj situaciji. P. Analogne pojave mogu se pratiti i u genezi bosansko-muslimanskog književnog i kulturnog preporoda za vrijeme austrougarske okupacije. u vrijeme njegova najveæeg uspona. graðanstva i sitnih plemiæa. A. željeli su ilirci u ime bratske sloge i nacionalne snošljivosti okupiti zajedno sve naše narode. Ideja je potekla od Gaja. pokret su nazvali ilirskim kao oznaku za južne Slavene. sa stalnom tendencijom opadanja intenziteta. Vraz. Rakovac. nego se razvijao iz vlastitih unutarnjih snaga koje su mu još od 17. Za hrvatski narodni preporod. oni su stjecali svijest o slobodoumlju. Izvana su je ugrožavali pretendenti na njezin 314 . nije nastao ni iz èega. Lj. a prihvatili su je i njegovi sljedbenici. Ta æe faza potrajati do banovanja Ivana Mažuraniæa (1873.). Ovaj zanesenjak okupio je oko sebe kreativne. Prema imenu starosjedilaèkog stanovništva na Balkanu. Tim mrtvim imenom. mržnju protiv tiranije i kritièki odnos prema feudalnoj Austriji. I. Mada su još u doba ilirskog pokreta opstojali pojmovi ilirizam i kroatizam (prvi u književnom a drugi u politièkom smislu). uspješna organizatora književnog života.no odgojnim zadacima školskog sistema. Tako je zapoèela ilirsko-jugoslavenska faza hrvatske nacionalne integracije. usporedo s preporodnim kretanjima u Evropi i prodiranjem romantizma u književnost. Demetar.-1878. kao izraz narodnog buðenja. kako je tvrdio Vuk Karadžiæ. ilirskim pokretom i hrvatskim narodnim preporodom. Mažuraniæ. D. Demetar). D. stoljeæu bila više no ikad u svojoj povijesti izložena razlièitim pritiscima. Istoèna kriza i ustanak u Bosni i Hercegovini (1875. mada su neki sumnjali u vjerodostojnost ove teze (D. Bili su to veæinom mladi ljudi. Bosna i Hercegovina je u 19. vatreni rodoljubi. Nemèiæ. Osim rijetkih izuzetaka.). a ne hrvatski narod. Vukotinoviæ. pouzdane i duhovno profilirane istomišljenike. koje je èvrsto ujedinio. sazrijevala je ideja o kulturnom i politièkom jedinstvu koje se u povijesti književnosti naziva ilirizmom.-1872.) sve æe više optereæivati odnose Hrvata i Srba zbog obostranih pretenzija na ove pokrajine i pitanja nacionalne pripadnosti Muslimana. domaæi feudalci živjeli su tada u zatvorenom krugu klasnih povlastica i branili državnopravni položaj svoje zemlje. stoljeæa utirale put. sposobni i obrazovani intelektualci (S. Preradoviæ i drugi). nerazluèivo je vezano ime Ljudevita Gaja (1809.

Zbog toga je u zemlji pri kraju turske uprave zavladalo kaotièno stanje. Radije trpe tursko barbarstvo nego da prihvate austrijsku kvazicivilizaciju. a zemlja teško osiromašena. 3. Žestoke borbe protiv invazionih trupa iznenadile su Beèku vladu i glavnog komandanta generala Josipa Filipoviæa. pa se pripremaju na oružani otpor.3 Zbog toga je veæina Muslimana doživjela prevrat tragièno. 253..."ne žele se prikljuèiti Austriji. Postojanje takve averzije potvrðuje i Georgina Mackenzie (Džordžina Mekenzi) u svojim zapisima s putovanja po Bosni poèetkom šezdesetih godina prošlog stoljeæa. Usprkos svemu tome.teritorij. Narod je ostao napušten i obezglavljen. mnogi Muslimani ne prihvataju odluke Berlinskog kongresa 1878. Poslije toga sve više dolazi do izražaja shvatanje o nužnosti prilagoðavan2. koji predstavlja uvod u razdoblje Kallayeve vladavine. Oèito je bilo potcijenjeno nepovjerenje i averzija bosanskohercegovaèkog stanovništva prema susjednoj Austriji. Regularne carske jedinice oštro interveniraju protiv jednih i drugih ostavljajuæi pustoš za sobom. bili su voljni prihvatiti austrougarsku okupaciju radije nego da padnu pod barbarsku vlast Srbije i Crne Gore. ipak je višestoljetna islamska tradicija ostavila duboke tragove u svijesti ljudi i u navikama i obièajima svakodnevnog života. i sultanov pristanak na okupaciju Bosne i Hercegovine. Naglim presijecanjem organskog dodira s Turskom oni su se našli u zrakopraznom prostoru i zatvarali se u sebe negodujuæi protiv sultana i preziruæi okupacijsku vlast. Oportunistièki domaæi feudalci. 1981.." Južni Slaveni pod osmanlijskom vlasti" . tako da jednako strada i kršæansko i muslimansko stanovništvo. do 20. Osjeæaj ugroženosti pojaèao se i zbog oštrih represalija protiv muslimanskog stanovništva za koje kronièar invazionoga korpusa Zdekauer tvrdi "da se s ovim ljudima može iziæi nakraj jedino pomoæu tjelesnih kazni. Kršæani su èak spremni da se s oružjem pridruže Muslimanima radi spreèavanja prelaska bijelim mundirima preko granice. Omer Hadžiselimoviæ: Na vratima Istoka. str. Opæa društvena klonulost traje do hercegovaèkog ustanka Muslimana i Srba 1882. Iako se oni primanjem islama nisu deslavenizirali i zaboravili svoj jezik.2 Austrougarska okupacija najteže je pogodila Muslimane. 1989. kao tešku nesreæu koja je duboko potresla njihovo psihièko i društveno biæe. Midhat Šamiæ: Francuski putnici u Bosni i u Hercegovini u XIX stoljeæu 1836. batina ili vješanja". Sarajevo. a iznutra potresale bune kršæanske raje protiv feudalnog sistema i domaæih feudalaca protiv centralne turske vlasti. privuèeni materijalnim obeæanjima. 315 . 348.-1878. Engleski putnici o Bosni i Hercegovini od 16. Sarajevo.piše ona . vijeka. str..

u kojima je nacionalna svijest veæ bila snažno razvijena. Oslanjajuæi se na umjerenu muslimansku struju. Kako je bošnjaštvo najdulje živjelo u svijesti Muslimana. niti Hrvati isto što i Dalmatinci. u kojoj Srbi nisu isto što i Srbijanci. Kallay je uz njihovu pomoæ pokušao kod cjelokupnog stanovništva razviti osjeæaj bosanske posebnosti i narodnosti. Pomirljivija struja realnije prihvata novu stvarnost nasluæujuæi veæe moguænosti ekonomskog. Meðutim. obièaji. njegovi pokušaji nisu mogli uspjeti zbog nepovjerenja veæine Muslimana i žestokih protivljenja vodeæih slojeva srpskog i hrvatskog graðanstva. Oni koji nisu mogli prekinuti tradicionalne veze s carigradskom maticom iseljavaju u Tursku (premda su uzroci migracija bili složeniji od privrženosti Carigradu). Jedni otvoreno propagiraju zapadnjaèke obrasce života vjerujuæi da æe njihovim uvoðenjem brzo uslijediti znaèajne civilizacijske promjene.ja novoj stvarnosti. usporedo s osjeæajem islamske pripadnosti. Podržavajuæi takve težnje. da bi ih odvojila od pravoslavaca i približila katolicima. u èijoj se heterogenoj ali nedjeljivoj tradiciji prepliæu kulture. Slavonci ili Zagorci. ili svoje nezadovoljstvo novim poretkom iskazuju prkosnim turkofilstvom. oni kritiziraju pasivnost i tromost Muslimana kao posljedice naslijeða orijentalne uèmalosti (Osman-Aziz. 316 . s naglašenim kultom tradicije i bosanskog domoljublja (Safvet-beg Bašagiæ). religije. Ni u jednoj etnièkoj skupini pod osmanlijskom vlasti nikad nije zamro osjeæaj pripadnosti zemlji Bosni. Povijesno gledano. odnosno Osman Nuri Hadžiæ i Ivan Miliæeviæ). Buduæi da su procesi samoidentifikacije triju bosanskohercegovaèkih naroda veæ bili u toku. Kallay je želio realizirati austrijsku varijantu nacionalnog bošnjaštva. politièkim opozicionarstvom. Zemaljska vlada poèinje mijenjati odnos prema Muslimanima. on je nastojao zaustaviti te procese i ugušiti svaki pokušaj nacionalne afirmacije koji bi mogao ugroziti poziciju Habsburške monarhije na ovim prostorima. jezik i svakodnevni život. vjerskim fanatizmom i drugim oblicima otpora. Drugi se zalažu za plodno duhovno spajanje Istoka i Zapada. ta je ideja bila psihološki prihvatljiva s obzirom na èinjenicu da je Bosna i Hercegovina predstavljala specifiènu društvenu zajednicu. kulturnog i prosvjetnog razvoja Muslimana. Misao o integralnom bošnjaštvu formulirana je još u doba autonomaškog pokreta Husein-kapetana Gradašèeviæa i u književno-publicistièkoj djelatnosti za vrijeme reformskih nastojanja Šerif Osman-paše Topala šezdesetih godina. U stalnom raskoraku s muslimanskim klerom. pa se nastoji prilagoditi izmijenjenoj politièkoj situaciji. Prema orijentalnom kulturnom naslijeðu pripadnici ove struje odnose se dvojako. Tada zapoèinje i proces raslojavanja u muslimanskim redovima.

Meðutim.4 "Mladi carigradski Turci nazivaju ih barbarima" kaže de Clerval . Optuživali su ilirce i njihove malobrojne srpske sljedbenike da namjeravaju Srbima uzeti jezik. Još žešæi otpor izazvale su ilirske ideje kod Srba. okupljeno oko pravoslavne crkvene hijerarhije. pravopis. Henri Massieu de Clerval. izvještava da "domaæi Muslimani žive u žalosnoj izoliranosti izmeðu svojih katolièkih i pravoslavnih zemljaka. Dr Muhamed Hadžijahiæ: Od tradicije do identiteta. koji u njima vide samo nekakve nesavršene Turke". koja Hrvate želi iskoristiti kao trojanskog konja da bi ugrozila nacionalnu i politièku individualnost Srba u austrijskim nasljednim zemljama. ilirske su ideje imale mnogo protivnika i meðu Hrvatima. kada jasno dolazi do izražaja težnja za zbližavanjem i prevladavanjem dotadašnje napetosti. osobito u današnjoj Vojvodini gdje se veæ razvio osjeæaj nacionalne posebnosti kao u Srbiji. pokrenulo je èetrdesetih godina propagandnu hajku protiv ilirskog pokreta. 83. Najviše su se ilircima suprotstavljali srpski književnici tradicionalisti u austrijskim pokrajinama. Pobornici kajkavskog horvatstva (stari latinci) prigovarali su im da svojim zabludama i težnjama zatiru antikni duh hrvatske tradicije i stvaraju uvjete da se èitava Hrvatska povlaši. str. U ilirskim težnjama za ostvarivanje duhovnog i kulturnog jedinstva oni su vidjeli zakulisnu igru Austrije.. Konzervativno srpsko graðanstvo." 4. Ilirci su se nadali da æe svojom južnoslavenskom orijentacijom privuæi Srbe u svoje redove. ne znajuæi kome zapravo pripadaju. Antagonistièka napetost poèela je na prijelazu iz 18. Poznato je da se antagonizam Hrvata i Srba nakon doseljavanja na podruèja Hrvatske i Ugarske pojaèavao ne samo zbog razlièite konfesionalne pripadnosti nego i zbog klasno-povijesnih uzroka. u 19. stoljeæe sve više dobivati politièke dimenzije do ilirskog pokreta. godine. narodnost i pravoslavlje. i Osmanlija.Vjersko-nacionalni sindrom Slom ilirskog pokreta nisu izazvale samo utopijske projekcije njegovih sljedbenika veæ i nerazumijevanje najbližih susjednih zemalja Srbije i Slovenije. Sarajevo. koji dolazi u Bosnu 1855. 317 .stari Osmanlije iz Azije rugaju im se što ne znaju turski. 1974. a kamoli meðu Srbima. Još u Turskoj Carevini neke je muslimanske umove muèilo pitanje vlastitog identiteta. Književno-kulturni preporod bosanskih Muslimana razvijao se u složenoj vjersko-nacionalnoj situaciji od ilirskog pokreta. a Slavofili ih prikazuju kao èudovišta. Geneza nacionalnog pitanja bosanskih Muslimana. Stoga su se zalagali za njihovu vjersku i politièku ravnopravnost u banskom dijelu Hrvatske. koji ih gledaju kao otpadnike.

predsjednik Demokratske zajednice Muslimana Hrvatske. u kojoj autor osporava pravo Hrvatima na narodnost tvrdeæi da od Pešte do Jadranskog mora ne postoji drugi narod osim Srba. Tada se na njih gleda kao nacionalno neformiranu masu srpskog ili hrvatskog naroda islamske vjeroispovijesti. str. 1990. 318 .. Vjesnik.6 U okviru pravaške koncepcije on iznosi vlastitu viziju protusrpske i proturuske države na prostoru od zapadnih ogranaka slovenskih Alpi do rijeke Drine.. zaoštrile su se razmirice meðu Srbima i Hrvatima oko pitanja kome ova zemlja treba pripasti. Takva bojazan nije se pojavila bez razloga uzmemo li u obzir izjavu generala Filipoviæa francuskom konzulu "da je islam neminovno osuðen da išèezne. LI. 1964. Zagreb. U vezi s tim pitanjem. tvrdi da je nacionalna kategorija muslimana s velikim M osmišljen proizvod boljševièko-marksistièke provenijencije s osnovnim ciljem da se najveæi dio "neopredijeljenih" diferencira od Hrvatske. ni drugi jezik osim onoga kojim se Srbi služe u Ugarskoj.). Miodrag Popoviæ: Vuk Stefanoviæ Karadžiæ 1787. sukobile su se dvije politièke koncepcije: srpska . Josipa Ljubiæa i drugih rodoljuba. Pitanje identiteta Muslimana osobito se zaoštrava poslije okupacije.Muslimani su veæ sedamdesetih godina poèeli osjeæati snažne pritiske velikosrpske i velikohrvatske ideologije.).) pretendirala na spajanje obje pokrajine sa Srbijom. Ekstremistièko zastranjivanje dobija takve razmjere da izaziva oštre reakcije Ante Kneževiæa. 15051.-1864. Svojatanje Muslimana nastavlja se i u staroj Jugoslaviji. i na žalost. koja je osnovana potkraj oktobra 1990.. 6. 333. u razlièitim oblicima traje do danas. i hrvatska . Knjiga je izišla anonimo u Parizu.8 Kasnija nastojanja sarajevskog nadbiskupa Josipa 5. 12. jer je autor bio u emigraciji.5 Posve suprotne politièke ciljeve izrièe Eugen Kvaternik u svojoj knjizi Hrvatska i talijanska federacija (1860. Buduæi da se tada poèelo govoriti o moguænostima austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine. Zbog toga zapoèinje meðu srpskim i hrvatskim ekstremistima nadmetanje u pridobijanju i svojatanju Muslimana.koja ih je željela sebi pripojiti unutar Habsburške monarhije. Buduæi da su tradicije i autohtono porijeklo oko 300000 muslimana sudbinski utemeljene u hrvatskim prostorima. kroz koje æe teæi zajednièka krv". koju (sada) bolje zastupaju i propovijedaju obrazovaniji i vještiji misionari nego što su bili jadni franjevci". Beograd. XI. a neki muslimanski prvaci u znak protesta demonstrativno se izjašnjavaju za bosansku nacionalnu ideologiju. u Osijeku. niti pismo osim stare srpske æirilice.7 Muslimani su nakon okupacije bili zabrinuti i za sudbinu islama u Bosni i Hercegovini. 13. 7. Bekir Krupiæ. nije im potreban nikakav "M" pejsmeker nego "zdrave hrvatske vene. u dodiru s katolièkom vjerom.koja je još od Garašaninova Naèertanija (1844. Koncepcija velike Srbije bila je veæ razraðena u knjizi Justina Mihailoviæa Iliri i Srbi (1843. str.

OKO. Zagreb. str. 319 . kada je sumnjièava austrijska cenzura shvatila da se ilirskim programom u biti promovira zamaskirano hrvatstvo. III. 28. Neki pomjeraju razdoblje ilirizma do šezdesetih godina. O trajanju preporodnog razdoblja postoje uglavnom dva razlièita mišljenja. 338. a zatim ujedinjenje svih južnih Slavena od Trsta do Varne.. Ukidanjem ilirskog imena poèinju se gasiti i maglovite ideje maksimalnog programa.Štadlera za pokatolièavanje Muslimana. 293. 1985. str. 17. Sljedbenici ilirskog pokreta traže tada utoèište u austroslavizmu.II . Midhat Šamiæ: Isto. Vremenske granice i programi Veæina književnih historièara smatra da hrvatski narodni preporod zapoèinje tridesetih godina pojavom Gajeve knjižice o pravopisu. odnosno u ideji federacije slavenskog življa u okviru Habsburške monarhije.9 U poèetku je ilirizam zamišljen kao književni pokret s minimalnim programom da na osnovi zajednièkog pravopisa i književnog jezika razvije jedinstven narodni osjeæaj i jedinstvenu književnost kod svih južnih Slavena. jer se tada veæina povlaèi iz javnosti. 9. kada je pokrenut književni list Danica. Ta je zabrana teško pogodila vodeæe ilirske liènosti. Usprkos megalomanskim strateškim ciljevima iliraca. C. godine o zajednièkom radu i buduæem ureðenju zemlje. Strah od katolièkog prozelitizma potvrðuje i tajni sporazum prvaka Muslimanske i Srpske narodne organizacije 1902. Takvim utopijskim idejama zanosili su se ilirci punih sedam godina sve do zabrane ilirskog imena i simbola 1843. da bi postali pravi Hrvati. Kasnije nadrasta prvotne težnje i postaje društveni i politièki pokret s maksimalnim programom da ostvari teritorijalnu cjelovitost Hrvatske. Milanja i drugi). koji nisu 8. zastava. odnosno do osnivanja JAZU 1867. titula i kiæenog nazdravièarstva) nego korisnim društvenim akcijama. Ilirizam i kroatizam. (I. XIII.14. kojim se u jednom èlanu predviða protjerivanje svih duhovnih redova osim franjevaca s teritorija Bosne i Hercegovine nakon osnivanja željene autonomije. Antun Barac kaže da intenzivna djelatnost iliraca traje po prilici do 1849. amblema. Po shvatanju Milorada Živanèeviæa "jedan pokret traje dok žive njegove ideje i dok služe transmisije koje ih prenose".. samo su pojaèavala njihove strepnje. mnogo više no njihove suputnike koji su svoje ilirstvo èešæe manifestirali vinskim rodoljubljem (u znaku romantièarskog paradiranja. a romantièarski zanos gotovo sasvim nestaje nakon uvoðenja Bachova apsolutizma. a kao osmišljen i organiziran pokret 1835. Frangeš. godine.

Politièki akteri Muslimana. humoristièka i satirièka prièa. poluknjiževni list Zora dalmatinska (1844. slavonska i dalmatinska. jedno vrijeme štampan u Beogradu zbog pooštrene cenzure. Osnovana je sa svrhom da podstièe i razvija nacionalnu svijest. izašle su 1835. književne listove i zbornike.).imali ni uvjeta ni moæi da ih ostvare. Muslimanski književno-kulturni preporod razvijao se u drugaèijem povijesnom kontekstu i politièkoj situaciji. nisu bili još svjesni ni svojega identiteta. kulturno prosvjeæivanje naroda i èuvanje narodne baštine. Premda je po sadržaju rada trebala biti apolitièna. koje godinu dana kasnije dobivaju ilirski naziv. Ilirci su znatno proširili i obogatili literarnu produkciju (lirska i epska poezija. društvo za izdavanje knjiga i druge). granice Bosne i Hercegovine nisu se poklapale s kulturno-etnièkim identitetom muslimanskog stanovništva. Najpoznatija meðu tim ustanovama bila je Matica ilirska (kasnije Matica hrvatska). u prijelomnim povijesnim trenucima ponekad je iskoraèivala iz naznaèenih programskih okvira ali nikad nije postala institucija politike. godine. ilirci su probudili hrvatsku nacionalnu svijest. Uporedo s izdavanjem listova. Nešto kasnije pokrenuli su zbornik Kolo (1842. novela. pokretali su novine.). kalendara i života svetaca. ukoliko se o njihovoj djelotvornosti može govoriti. Njihova je glavna zasluga u tome što se Gajev narod bez narodnosti probio kroz razlièite društveno-ekonomske krize i postupno ali sigurno formirao u hrvatski politièki narod. tiskaru. Pored toga. feljton. preporodni pisci osnivali su i razlièite institucije (èitaonicu. Za relativno kratko vrijeme svojega djelovanja preporodni pisci izmijenili su kulturni pejzaž hrvatskog prostora kakav se nije mogao zamisliti tridesetih godina. Iskra (1844. èasopisa i zbornika. Da bi ubrzali razvoj pomlaðene hrvatske književnosti. oni su ipak u okviru minimalnog programa postigli znaèajne uspjehe. Muslimani su nasilno privedeni zapadnjaèkoj civilizaciji i baèeni u 320 . Pored toga. Stoljeæima naviknuti da u ratovima služe sultana a u miru da se bune protiv centralne vlasti. epigram i književna kritika). Do poèetka ilirskog pokreta nije bilo drugih knjiga osim molitvenika. povezali preporodnu književnost u organsku cjelinu i postavili temelje moderne hrvatske nacije. drama. u prvim godinama okupacije.). ilirci su mnoge prigodne pjesme i kraæe tekstove objavljivali u lecima.) i tjednik Branislav (1844. Novine horvatske i književni list Danica horvatska. osnovana 1839. Nekadašnji teritorij Bosanskog pašaluka bio je smanjen okupacijom. koja se s kraæim prekidom u novije vrijeme održala do danas. Buduæi da je Sandžak i dalje ostao pod turskom upravom. Usprkos protivljenju madžarskih vlastodržaca.

medrese). Oko nje se formirala prva generacija muslimanskih pisaca i èitateljska publika književnih djela na narodnom jeziku. Mehmed Šakir Kurtæehajiæ. a zatim osniva obrazovne ustanove kombiniranog tipa (Sarajevska ruždija. Na taj naèin željela je stvoriti privid da se u duhovnoj sferi Muslimana ništa bitno nije izmijenilo. ruždije. U težnji da se politièki i kulturno približi Muslimanima.) zapoèeo književno-žurnalistièku djelatnost koju æe nakon okupacije. oni su zbunjeno zastali na raskršæu svoje povijesti ne znajuæi kojom pravcem krenuti. koji je bio namijenjen užem krugu muslimanske inteligencije. U procesu njihova buðenja iz apatije izazvane okupacijom znaèajnu ulogu imala je Muslimanska èitaonica. u tim školama izuèavaju se u veæoj mjeri i svjetovni predmeti. nastaviti prvi 321 . godine. Najprije proširuje nastavne programe konfesionalnih škola novim sadržajima. Uèiteljska škola). Takvi ciljevi nisu mogli biti ostvareni u konfesionalnom obrazovnom sistemu kakav je do okupacije postojao u Bosni i Hercegovini (mektebi. a lektira odabire selektivno u skladu s idejno-politièkim ciljevima novog režima. u prvom redu vjerske. nova uprava otvara i državne škole (Velika gimnazija. Zbog toga je austrougarska vlast nastojala reorganizirati muslimansko školstvo prema suvremenijim prosvjetno-pedagoškim naèelima i podvrgnuti ga diskretnom nadzoru.vrtlog proturjeènih interesa i nacionalnih egoizama. u kojima se nastava književnosti i narodnog jezika prilagoðava višenacionalnoj i vjerski podijeljenoj sredini. Usporedo s organizacijom opæeg i posebnog muslimanskog školstva. On je u Sarajevskom cvjetniku (1868. Zemaljska vlada nastavlja izdavanje turskog kalendara Salname (godišnji almanah) i odobrava pokretanje lista Vatan (domovina) na turskom jeziku. prema Bašagiæevim rijeèima. Za vrijeme turske uprave država se nije brinula za škole niti je propisivala nastavne planove i programe. u fazi prilagoðavanja novim uvjetima. Prva lastavica koja je navijestila duševni preporod u Bosni i Hercegovini bio je. Muslimanski preporodni pokret formalno zapoèinje pojavom lista Bošnjak 1891. Trebalo je proteæi nekoliko godina da se trgnu iz letargije i shvate da je škola i prosvjeta jedini izlaz iz zaèahurenosti i jedina moguænost formiranja vlastite inteligencije koja æe se odupirati tuðinskoj supremaciji. Pored teoloških predmeta i orijentalnih jezika. Taj prijelomni dogaðaj prekinuo je kulturnu i književnu aktivnost koja je zapoèela pri kraju turske vladavine u listovima na narodnom jeziku i æirilièkom pismu. I dok su se pripadnici drugih konfesija brže snalazili pod novom vlasti i poèeli koristiti njene tekovine.-1872. ali je imao i svoju prethistoriju. Šerijatska sudaèka škola).

Mehmed-beg Repovac i drugi).. Pjesme Riza-bega Kapetanoviæa Ljubušaka od 1889. knj. Bosanska vila.pa ne znaju kome æe se privoljeti carstvu". 174..1902.). a druga negativna jer je pod zajednièkim bosanskim nazivnikom poricala opstojanje srpskog i hrvatskog naroda.) bio je tjednik s književnim podlistkom. nakon kolebanja izmeðu orijentalne tradicije i austrijskih simpatija. suprotstavljajuæi se nabujalim tokovima srpske i hrvatske ideologije.muslimanski pisci na narodnom jeziku književnom suradnjom iz nužde u domaæim službenim glasilima. Pored Mehmed-bega Kapetanoviæa i drugih pisaca iz narodnjaèke grupe oko Muslimanske èitaonice (Safvet-beg Bašagiæ. Riza-beg Kapetanoviæ. Središnja liènost i rodonaèelnik muslimanskoga književnog i kulturnog preporoda bio je Mehmed-beg Kapetanoviæ Ljubušak (1839. Iz njegova ranijeg djela Pouka o lijepom ponašanju (1883. Podsticao je njihovu narodnosnu svijest u duhu integralnog bošnjaštva. U redakcijskoj politici slijedio je dvije linije. Moji saputnici. premda je ovaj zbornik imao i politièku namjenu približavanja austrougarske uprave Muslimanima.-1910. List Bošnjak (1891. 1969. Meðu kritièarima oglasio se i Jovan Duèiæ. opredijelio se za emancipaciju od Turske. Pobratim i drugi). ali se u svome književnom radu obilato koristio bogatstvom duhovne riznice Istoka. jedan od najuglednijih i najobrazovanijih Muslimana onoga vremena. pokretaè i glavni urednik lista Bošnjak. okupljao je i muslimanske književne poèetnike. vijeka dosegnuti svoj vrhunac. 322 . 10 10. namijenjen širim muslimanskim slojevima koji su nauèili èitati latinicu. bilježio ih i podsticao druge na sakupljanje. Njegovi podsticaji rezultirali su pojavom zbornika Koste Hörmanna Narodne pjesme Muhamedanaca u Bosni i Hercegovini (1888.1889. Kritièkim usporeðivanjem dekadencije istoènjaèkog svijeta i razvojnog zamaha zapadnjaèkog. Poklanjao je veliku pažnju narodnim umotvorinama. U prvim brojevima Bošnjaka izložio je osnove svoje teorije o bosanskoj naciji i bosanskom jeziku. IV. str.). koji je prigovorio Muslimanima što su se zbog bosanskog naziva jezika i napuštanja æirilice našli "izmeðu dvije vatre . Prva je bila pozitivna jer se zalagala za svestranu afirmaciju Muslimana.) razvio se književni pokret koji æe u prvom desetljeæu 20. koja se zasnivala na shvatanju da sve tri konfesije u Bosni i Hercegovini predstavljaju jedan jedini isti bosanski narod. osobito izvan njenih granica. Sarajevo. Sabrana djela.-1893. Zbog takvih shvatanja i prorežimske orijentacije uslijedile su oštre kritike u srpskoj i hrvatskoj štampi Bosne i Hercegovine. listovima i èasopisima (Bosanskohercegovaèke novine.

) i Biser (1912.. 1973. pjevaèka društva. veliko M). Muslimanski intelektualci uèvrstili su vlastiti identitet i stekli povjerenje u svoje stvaralaèke snage. Abdurezak Hifzi Bjelevac). u preporodnom razdoblju bosanskih Muslimana postignuti su znaèajni rezultati u kulturnom i književnom radu.). I. 114. jer neki poznati muslimanski intelektualci nisu zadovoljni krhkim pravopisnim razlikovanjem svoje vjere i nacije (malo m. Muhsin Rizviæ: Književno stvaranje muslimanskih pisaca u Bosni i Hercegovini u doba austrougarske vladavine. inicijativu i za osnivanje matice muslimanske sa zadatkom da izdaje korisne knjige za narod. 323 . Bez obzira na razne devijacije i lutanja. str. Muslimanski klub. Musa Æazim Æatiæ) i dramatièara (Safvet-beg Bašagiæ. Muslimanska biblioteka u Mostaru). Osobito je znaèajno osnivanje kulturno-prosvjetnog društva Gajret (1903.-1911. s realnijim ciljevima od ilirskoga. lirskih pjesnika (Osman Ðikiæ. objavljeno je dosta književnih djela. na koncu se reduciralo na muslimanstvo. Ipak je ta ideja i danas prisutna u raspravama o problemu imenovanja nacionalne pripadnosti Muslimana. Gajret (1907. I napokon. a kamoli za katolièke i pravoslavne kmetove.neutralizacija srpske i hrvatske nacionalne propagande na osnovi široke vjerske tolerancije i stvaranje uvjeta "za formiranje integralne bosanske narodnosti kao nominalnog politièkog rješenja meðuvjerskog i meðunacionalnog partikularizma u Bosni i Hercegovini". Uspješno su djelovale i razlièite institucije (èitaonice.). Husein Ðogo). u preporodnom razdoblju afirmiralo se nekoliko proznih pisaca (Osman-Aziz. Pored veæ spomenutog lista Bošnjak. Mostarski kulturni krug pokrenuo je 1918. Hamid Šahinoviæ Ekrem. pomagalo domaæu književnost i osnivalo narodne knjižnice. knj. stasale su nekolike generacije pisaca i formirana je nova èitateljska publika. Edhem Mulabdiæ.).-1918. organiziralo analfabetske teèajeve. Avdo Hasanbegov Karabegoviæ. koje je pomagalo uèenike raznih škola u zemlji i izvan granica Bosne i Hercegovine. Književni jezik i publika Ilirskim piscima velike teškoæe zadavao je problem književnojez11.11 Buduæi da integralno bosanstvo nije imalo nužnih uvjeta za prerastanje u nacionalnu kategoriju. ali taj projekt nije ostvaren zbog velikih društveno-politièkih promjena u posljednjoj godini rata. I za njega se može reæi da je imao minimalni i maksimalni program. Muhamed Hadžijahiæ kaže da bez demokratske platforme begovska ideja bosanstva nije bila atraktivna ni za muslimanske široke slojeve.-1918. a drugoga . Sarajevo.Muslimanski preporodni pokret trajao je do svršetka prvog svjetskog rata. Zadaci su prvoga bili prilagoðivanje Muslimana novim uvjetima života i kulturno-prosvjetno uzdizanje na narodnom jeziku.. izlazili su i književni èasopisi Behar (1900.

Zagreb. Sjeæanja iz mojih profesorskih godina u Hrvatskoj 1853. Stoga je trebalo uložiti goleme napore za promociju novog ilirskog jezika u književnosti.ièkog izraza. veæ da takav jezik tek treba stvarati na širokim temeljima narodnoga govora. Venecija). u kojemu su potpisnici zakljuèili da jedan narod mora imati jednu književnost i jedan jezik. i 18. U literarnom stvaranju hrvatskih pisaca prevladalo je shvatanje Ivana Mažuraniæa. takoðer jednog od potpisnika. Njegov izbor bio je logièan s obzirom na štokavsku prodornost i književnu supremaciju. 1980. Njihove težnje bile su donekle ostvarene Književnim dogovorom u Beèu 1850. prije pobjede Vukove reforme. utemeljenu još u dubrovaèkoj književnosti i crkvenom govorništvu 17. Na taj naèin stvarani su preduvjeti za pobjedu štokavštine na svim prostorima gdje žive Hrvati pod tuðinskom vlasti (Turska. str.-1867. da "nijedno naše puèko narjeèje nije samo po sebi dostojno da postane književni jezik. Gaj je proklamirao štokavsko narjeèje za osnovu hrvatskoga književnog jezika. oplemenjujuæi ga patinom starine". Ali kako je taj zakljuèak naišao na slab odziv u Hrvatskoj. 324 . ilirci su težili jezièkom strategijom konstituirati hrvatsku naciju i ostvariti sveslavensku sintezu u višem. a u primorskim oblastima èakavska. pjevali hrvatske davorije èesto su sa svojim roðacima i poznanicima razgovarali njemaèki. narodnom smislu zanemarujuæi druge relevantne komponente u formiranju nacionalnog biæa. U težnji za ostvarivanjem zajednièke književnojezièke komunikacije. Polazeæi od shvatanja da su jezik. Bachovi husari i ilirci. 40. Veæ je Janez Trdina zapazio da su se ilirci žestoko opirali madžarskim nasrtajima na hrvatski narod i jezik. Èak su i prve pokušaje štokavske poezije pisali kajkavci (Antun Nemèiæ) ili èakavci (Matija Mažuraniæ)..13 U tom svjetlu postaje jasnije zašto je dubrovaèka književnost služila ilircima kao uzor i zbog èega su 12. Do proglašenja štokavskog narjeèja književnim jezikom postojala je u sjevernom dijelu Hrvatske još od Antuna Vramca prilièno razvijena kajkavska književna tradicija. obièaji i naèin života glavna obilježja naroda. stoljeæa. Izbor književnojezièkog standarda otežavala je u ono vrijeme i poplava njemèarenja u javnom i privatnom životu. ali su se mlako borili protiv još opasnije germanizacije: "Rodoljubi koji su 1848. odrièuæi se kajkavske jezièke tradicije. Austrija."12 U takvoj situaciji. mnogi liturgijski tekstovi i barokne propovijedi izdavani su u štokavskoj postavi narodnog jezika. (preveo Tone Potokar). s Vukom Karadžiæem i Ðurom Danièiæem. Beèki dogovor imao je više deklarativno nego stvarno znaèenje i zato je ostao bez praktiènih posljedica.

veæ su bile stvorene osnove za formiranje zajednièkog ali nejedinstvenog književnog jezika koji æe se konstituirati poèetkom 20. izobražene strane svijeta žitelju. Barac takoðer navodi podatke koji ukazuju na velike nesrazmjere izmeðu hrvatskih i njemaèkih izdanja u Zagrebu. a na hrvatskom jeziku samo oko 70 molitvenika i drugih vrsta nabožnog štiva. koje je u ovo vrijeme bilo nedovoljno razvijen društveni sloj da bi mogao jaèe utjecati na oživljavanje književne atmosfere. Kako je Bosna i Hercegovina baza našega književnojezièkog standarda. isto kao i èitatelji koji su je podržavali iskljuèivo pretplatom. Hrvatska èitateljska publika u doba ilirskog pokreta bila je ne samo malobrojna veæ i prilièno nezainteresirana za razvoj nacionalne književnosti. U izgraðivanju književnojezièke komunikacije oni su se koristili izvorištima usmene književnosti. 17. Malobrojna graðanska publika nije mogla služiti kao potpora hrvatskoj književnosti. a u poeziji Stanko Vraz.). Kada je zapoèeo muslimanski književni preporod. muslimanski preporodni pisci imali su manje problema s jezikom nego ilirci.kako tvrdi Adolf Veber Tkalèeviæ "prosti èovjek više poludivljaku. Najviše èitatelja pretplatilo se tada na Vrazovu knjigu Gusle i tambure (600). Barac istièe da su tvorci te književnosti veæinom bili siromašni. Ivan Mažuraniæ i Petar Preradoviæ. slièan bio" (Razmatranja domorodna). Milorad Živanèeviæ: Isto. Zbog toga se pojavljuju lamentacije o hladnom odnosu hrvatskog èitateljstva prema ilirskoj književnosti. Prema podacima Nikše Stanièiæa u knjizi Hrvatska nacionalna ideologija preporodnog pokreta u Dalmaciji (1980. Najšire je bila rasprostranjena narodna poezija koja se na štokavskoj osnovi razvijala 13. a seljaštvo je bilo nepismeno i toliko zaostalo da je .toliko cijenili jezik i narodnu poeziju. str.) objavljeno je oko 500 razlièitih italijanskih izdanja. do pojave Zore dalmatinske (1844. U tom razdoblju uzdigli su se iznad prosjeka hrvatske literarne produkcije jedino prozni pisci Matija Mažuraniæ i Antun Nemèiæ. zbog kulturnog dvojstva (graðanstvo se iskljuèivo služilo talijanskim jezikom) od 1814. Književna publika formirala se pretežno iz redova mladoga hrvatskog graðanstva. Iz književnosti su štampana jedino djela Ivana Gunduliæa u Dubrovniku. Dalmatinska publika bila je još malobrojnija. alhamijado literature i krajišnièkih pisama. Stoga nije mogla pozitivno utjecati na domaæe pisce u smislu izbora pouzdanijih vrednosnih kriterija i obogaæivanja literarne tematike. 325 . godine štampano je na hrvatskom jeziku dvostruko manje primjeraka Ilirskih novina i Danice od njemaèkih listova i èasopisa. stoljeæa. Najplodnije 1843. nerijetko visoke književne i nauène vrijednosti.

U krajišnièkim pismima bosanèicom dominirao je èisti narodni govor blizak književnojezièkom izrazu muslimanske epske poezije. tako je jaèao i otpor u svim konfesijama protiv nadnacionalnog oznaèavanja jezika. O muslimanskoj književnoj publici na narodnom jeziku u prvim godinama okupacije ne može se mnogo govoriti. štamparije i listovi. Meðutim.sukladno s jezièkim izrazom usmene predaje Srba. Buduæi da nisu postojale državne škole. Po svojim pogledima na èistotu jezika bili su bliski Vukovu odnosu prema turcizmima. maternji ili materinski jezik). Stoga je novu publiku trebalo iz poèetka razvijati. U 19. arapskom i perzijskom jeziku. odbijao jezièke novotvorbe i slavenske naslage. kada se naredbom Vlade službeno uvodi naziv srpskohrvatski. 326 . ali zbog skromnije literarne vrijednosti i ogranièenog broja rukopisa nisu mogli bitno utjecati na formiranje publike. Takvo imenovanje odgovaralo je Kallayevoj projekciji bošnjaštva. jer se pod tim nazivom sredinom prošlog stoljeæa slušao i kao nastavni predmet u vjerskim školama. posve suprotno ilircima koji su bili protiv svih neslavenskih tuðica i internacionalizama. a otvoreni slavenskim jezicima i moguænostima graðenja novih leksièkih tvorbi. pjevaju o njegovoj ljepoti i izražajnosti. umjesto službenih naziva zemaljski jezik i bosanski jezik èesto se upotrebljavaju evazivne oznake (naš jezik. ali kako se njegovom politikom poveæavala netrpeljivost meðu etnièkim skupinama. internacionalizmima i neologizmima. Alhamijado tekstovi. Hrvata i Crnogoraca. Kao izraz toga otpora. Muslimanski pisci preporodnog razdoblja èesto iskazuju romantièarsko-rodoljubni zanos prema maternjem jeziku. bili su vrlo popularni. Alhamijado literatura. naime. u kojima se više osjeæa utjecaj narodne poezije nego alhamijado literature. Preporodni pisci okupljeni oko Mehmed-bega Kapetanoviæa pisali su uglavnom po ugledu na Kurtæehajiæeve tekstove iz Sarajevskog cvjetnika. a prihvatao turcizme i internacionalizme. pisani narodnim (bosanskim) jezikom. Pri tome pažljivo otklanjaju uvriježene predrasude da se u islamskom duhu može pisati samo na orijentalnim jezicima. Takvo stanje trajalo je do 1907. bremenita stranim jezièkim naslagama. uzdižu ga kao najveæu vrijednost i zalažu se za njegovu afirmaciju istièuæi prednost nad drugim jezicima. ta je književnost bila pristupaèna uskom krugu orijentalno-filološki obrazovane inteligencije. godine. Vuk je. takoðer je egzistirala u okrilju novoštokavskog folklornog koinea kao jedan od predstandardnih tokova zajednièkoga književnog jezika. stoljeæe Muslimani su ušli s bogatim naslijeðem pismenosti i književnosti na turskom. Po tradiciji su svoj jezik nazivali bosanskim.

Govoreæi o prirodnoj nadarenosti domaæih ljudi. Kod iliraca je ta tendencija izražena još u prvim pjesmama Ivana Mažuraniæa. pokretanja nekoliko listova na narodnom jeziku (æirilicom) i prvih štampanih izdanja školskih udžbenika. I hrvatski i bosansko-muslimanski preporodni pokret imali su izrazito etièko obilježje. a glavni grad. a najviše Sarajevska ruždija i Šerijatska sudaèka škola. uvoðenjem zapadnog pisma poslije austrougarske okupacije i mnogi pismeni ljudi postali su nepismenima jer nisu znali èitati latinicu. 362. niti jedan èovjek od stotinu ne zna èitati. nema ni jednu knjižaru. Mulabdiæevo Zeleno busenje. Hadžiæeva knjiga Islam i kultura i dr. Etièke tendencije muslimanske književnosti nasluæuju se veæ u novinarsko-publicistièkim teksovima Mehmeda Šakira Kurtæehajiæa.14 Uvjeti za razvoj pisane rijeèi postali su nešto povoljniji nakon osnivanja Vilajetske štamparije (1866. 327 . koje su postale izvorišta novih književnih naraštaja. Dragutin Rakovac (Pjesma književnikom) i drugi ilirski pisci. u kojima se daje prednost kulturnom radu nad ratnièkom slavom (Vjekovi Ilirije). a jasno dolazi do izražaja kod Mehmed-bega Kapetanoviæa i nekih pripadnika 14. ipak je Behar 1906. a Gajret je pri kraju 1911. koja je poèetkom sedamedesetih godina putovala u Bosnu nekoliko puta. Buduæi da je u poèetku postojala odbojnost jednog dijela Muslimana prema tuðinskom pismu. ima izmeðu èetrdeset i pedeset hiljada stanovnika. godine dosegao tiraž od 800 primjeraka. kalendara i drugih knjiga. Meðutim. Omer Hadžiselimoviæ: Isto. pisaca i èitatelja.). koji. ona sa žaljenjem konstatira da je "bosansko stanovništvo neuko. Abdurezak Hifzi Bjelevac jada se u treæem godištu Gajreta na težak položaj lijepe knjige i splašnjavanje interesa èitatelja. str. U tome su znaèajnu ulogu odigrale neke reorganizirane školske ustanove. trebalo je uložiti mnogo napora za prevladavanje atavistièkih zasada i prihvatanje zapadnjaèkog obrazovanja. Sarajevo.). Do sliènog zakljuèka dolazi i Hamdija Muliæ na temelju nekoliko izdanja koja nerasprodana leže u skladištima (Bašagiæeve zbirke. imao 2. svoje publike.veæina muslimanskog stanovništva bila je nepismena. Gotovo svi pisci isticali su moralnu osnovu svoje književno-kulturne djelatnosti i potrebu tolerancije prema drugim narodima. na èemu bi mu i danas mnoge redakcije èasopisa pozavidjele. Muslimanski pisci takoðer se žale na malobrojnost i nehaj. O razmjerama tadašnje nepismenosti ostavila je znaèajan podatak Pulina Irby (Polina Irbi).000 pretplatnika. Usprkos takvim lamentacijama. Etièku orijentaciju još odluènije su naglašavali Pavao Štoos (Poziv u ilirsko kolo).

Sliènu orijentaciju slijedila je i veæina muslimanskih pisaca u preporodnom razdoblju.. Prema tome. ne može se uopæe govoriti o cirkuliranju ilirskih ideja u bosansko-muslimanskoj sredini. postoje i neke znaèajne razlike koje iskljuèuju moguænost cirkulacije takvih utjecaja.). Takva pragmatistièka poetika odgovarala je prosjeènim piscima. isticao da je osnovna svrha književnosti "silaziti k narodu. Meðutim." (Cit.mlaðih književnih generacija. to ne znaèi da su sliènosti nastale pod utjecajem ilirizma na muslimanske preporodne pisce. ozbiljnim i suhim umovima. Drugo. prosvjeti i nauci. odnosno Austro-Ugarske. I jedni i drugi više su gledali na politièku i nacionalnu korist nego na umjetnièku snagu i ljepotu literarnih tvorevina. danas je došlo vrijeme da to branimo naukom. Neke Preradoviæeve strofe . iskopati ga iz blata sirovosti i uzdiæi na svijetli vrh izobraženosti i prosvjetiti ga" (Misli o književstvu). Usprkos navedenim sliènostima.kaže Antun Barac . Da je Bosna predstavljala tamni vilajet za Hrvate. Kritizirajuæi nemaran odnos prema kulturi. ‚ak je i Stanko Vraz. Edhem Mulabdiæ upozorava èitatelje u Bošnjaku rijeèima jednoga svog literarnog junaka na glavni problem društvenog trenutka. "Prošla su vremena kad smo mi svoj imetak. kako bi rekao Barac. Prvi dodiri sa Zagrebom. hrvatskom kulturom i književnošæu ostvareni su tek sredinom dvadesetih godina i djelovali su na muslimanske pisce zbunjujuæe. Rizviæu. svoj šuhret. moæ i sve svoje branili maèem (. Uostalom i poèeci evropeizacije Bosne i Hercegovine šezdesetih godina inicirani su preko carigradskoga kulturnog kruga a ne preko susjedne Hrvatske. Zakljuèno razmatranje Iz današenje retrospektive vidi se da ilirski pokret i muslimanski književno-kulturni preporod u doba austrougarske vladavine imaju dosta zajednièkih crta. prema M. jedan od najrigoroznijih kritièara ilirske literarne osrednjosti. u vrijeme ilirskog preporoda nisu postojale nikakve kulturne veze izmeðu Hrvatske i Bosne osim s bosanskim franjevcima. potvrðuje i poznati ilirac Ivan Kukuljeviæ Sakcinski u 328 . 13) Iz etièke osnove proizlazila je moralno-didaktièka orijentacija hrvatske i muslimanske preporodne književnosti. muslimanski preporodni pokret zapoèeo je organizirano djelovanje skoro èetiri desetljeæa kasnije od završetka hrvatskog narodnog preporoda.kao da su bile iskljuèivo napisane za odgojne svrhe školskog sistema. ugled. Prije svega. koje su ilirci podsticali na otpor osmanlijskoj upravi.. nadarene je ogranièavala u stvaralaèkom zamahu.

Stoga su svoje djelovanje usmjerili na pronalaženje najkraæih puteva za izlazak iz tamnog vilajeta i prevladavanje naslijeðene zaostalosti. Buduæi da je muslimansko stanovnštvo bilo privrženo orijentalnoj tradiciji. Na toj osnovi razvijao je Bašagiæ u svojim dramama i povjesnicama kult zavièajnog ponosa. godine i uvoðenja Bachova apsolutizma Hrvatska se oslobodila iluzija toga programa. Osnove te ideologije razradio je sredinom 17. u širim muslimanskim slojevima smatrali su ih otpadnicima. stoljeæa Juraj Križaniæ (1618. godine ovim rijeèima: ". Putovanje po Bosni. str. dalja i stranija od Rima i Pariza. Bez obzira na razloge nji15. Pripadnike te grupe pokretali su isti motivi i jedinstveni politièki ciljevi. generacijskoj pripadnosti. 1858. Mada se svi nisu opredjeljivali iz unutarnjeg uvjerenja za jednu ili drugu nacionalnu ideologiju.. duhovnom obzorju i politièkim opredjeljenjima. poradi razliène vlade i upravljanja. tražili su u domaæoj povijesti podsticanje u aktualnoj borbi za politièko osvješæivanje i kulturno-prosvjetno uzdizanje bosanskih Muslimana. Poslije revolucije 1848. gdie se govori isti jezik kao i u nas.svome putopisu 1858. U svojim strateškim ciljevima vezali su se protagonisti hrvatskog narodnog preporoda pod ilirskim imenom za nadnacionalnu ideologiju o južnoslavenskoj i sveslavenskoj uzajamnosti.-1683. nosioci ilirskog pokreta s Gajem na èelu predstavljali su homogenu grupu mladih i evropski obrazovanih intelektualaca veæinom seljaèkog i graðanskog porijekla.. 329 . predaèkog junaštva i bosanskog rodoljublja. Muslimanska skupina preporodnih pisaca i kulturnih djelatnika bila je heterogena po socijalnoj strukturi. ali je ostala èvrsto usaðena u kolektivnoj svijesti svojega naroda. Zagreb. 5-6. politièki program iliraca i muslimanskih preporodnih djelatnika u biti se znatno razlikovao. Muslimanski preporodni djelatnici bili su u odreðivanju strateških ciljeva realniji od iliraca. oni su polazili od spoznaje da se Bosna i Hercegovina nakon okupacije našla na okrajcima zapadne civilizacije. bez obzira na stanovita unutarnja razilaženja u nekim pitanjima. Èetvrto. Najveæi problem u preporodnom razdoblju Muslimana predstavljali su pisci srpske i hrvatske nacionalne orijentacije.Veæ odavna bijaše tajna moja želja zaviriti u susiednu Bosnu. odkuda su došli pradiedovi moji i toliko inijeh porodicah hervatskieh. Zbog toga se relativno brzo poèela raslojavati na nekoliko razlièitih struja. Bila je to povijesna lekcija koja je stimulativno djelovala na proces ubrzanja nacionalne integracije." 15 Treæe.) svojim konceptom o jeziènom i etnièkom jedinstvu našeg naroda slavenskog. i koja nam je ipak. Apstrahiramo li koncept integralnog bošnjaštva..

Zato je ilirizam brzo zahvatio bosanske franjevce (I. Njegova razvojna linija traje od moralno-didaktièke proze. Taj romantizam razvijao se od rodoljubnog prigodnièarstva. ilirski pokret nastao je u doba specifiènog hrvatskog romantizma. koji je izrastao iz drugaèijeg povijesno-duhovnog svijeta. M. Zbog toga se i muslimanska književna publika razlikovala od ilirske po svojim sklonostima. nije znao za putopise spomenutih iliraca niti za hajduèko-tursku novelu pedesetih godina koja je tematizirala negativne odnose prema muslimanskom svijetu prikazujuæi ga crno330 . u fazi hrvatsko-starèeviæanske orijentacije. do Mažuraniæeve romantièarsko-simbolièke apstrakcije. U širem vremenskom rasponu evoluirao je od narodnjaèko-folkloristièkih shvatanja Mehmed-bega Kapetanoviæa do Osman-Azizove društveno-aktivistièke poetike. hrvatske moderne i suvremenih turskih pjesnika. a ne po konvencionalnim romantièarskim idejama o osloboðenju i ujedinjenju koje su tada bile raširene kod svih slavenskih naroda pod tuðinskom vlašæu. za koji je Krleža rekao da je najoriginalniji po tome što su se ilirci odluèno i smjelo odrekli svojega narodnog imena i jezika. Za razliku od hrvatskog romantizma. bosansko-muslimanski preporod razvijao se na zasadama tradicionalne i univerzalne epske etike. ali oni nisu mogli imati nikakav utjecaj na tadašnju prilièno veliku grupu alhamijado pisaca koja je nastavljala pjesnièki opus Mula Mustafe Bašeskije i Seida Abdulvehaba Ilhamije. Ivana Kukuljeviæa Sakcinskog i Mihovila Pavlinoviæa u razdoblju od 1840. Martiæ). godine. Èak ni Bašagiæ. a neki èak šikaniranjem (osobito nakon Kallayeve izjave da je srpstvo neprijatelj Austrije) i interniranjem u Arad (poslije sarajevskog atentata 1914. preko konkretnog realizma narodne pripovijetke i romantièno-simbolièkog naturalizma sa socijalnim konotacijama. svi su oni morali platiti manji ili veæi danak za renegatstvo prezirom i porugom svojih sunarodnika. zanesenjaèkim uzletima i pokajnièkim uzmacima. F. osim turske vlasti i policije kojima je i biskup Rafo Barišiæ optuživao bosanske ilirce da kuju zavjeru. Peto. interesima i razini književne kulture. G. ponekad mucavog zbog toga što su kajkavski ilirci morali uèiti novi književni jezik.hova opredjeljivanja. sve do poezije Muse Æazima Æatiæa pod utjecajem srpskog simbolizma. Nacionalna polarizacija izazivala je brojne prizemne polemike u kojima se rasipala stvaralaèka energija muslimanskih pisaca. Ti muslimanski pisci nisu ni znali za ilirski pokret. Šesto. Nediæ. Jukiæ. do 1875. što se vidi iz informativno-politièkih putovanja Matije Mažuraniæa. ilirci su bili veoma zainteresirani za Bosnu. jalovim srbovanjem i hrvatovanjem.). u vrijeme realistièko-naturalistièke faze hrvatske književnosti.

Nikoliæ i drugi).bijelom tehnikom (M. J. Tombor. ne postoji nijedan pouzdan argument koji bi mogao potvrditi pretpostavku Antuna Barca o moguæem utjecaju ilirizma na bosansko-muslimanski književno-kulturni pokret. The Illyrian Movement and the Bosnian-Muslim literary and cultural renaissance In his paper professor Æekliæ compares the Illyrian Movement with the Bosnian Moslem literary and cultural revival under the Austro-Hungarian Rule. 331 . Kao što se iz dosadašnjeg izlaganja vidi. jer autor kao široko obrazovan pisac koristi citate iz svoje lektire iskljuèivo u funkciji kulturno-politièkih ciljeva integralnog bošnjaštva. Kao što prema poligenetskom tumaèenju u sliènim klimatskim i geografskim uvjetima rastu jednake biljke. mada nisam siguran u njegovu valjanost. Vol. Na osnovi toga nameæe se zakljuèak da ovaj pokret nije imao gotovo nikakve veze s ilirskim preporodom. Bogoviæ. Having compared these two movements in their most essential facts and determining factors. isto bi se tako moglo reæi da u sliènim povijesnim i društvenim uvjetima nastaju slièni pokreti. a ja bih se odluèio na jedno objašnjenje analogijom. the author examines the validity of statement that had been uttered by Antun Barac in 1954 in his book Croatian Literature from the Revival to the Establishment of Yugoslavia. I. I Kapetanoviæevo citiranje stihova Petra Preradoviæa ne može se uzimati kao dokaz Barèeve teze o utjecaju ilirizma. Professor Æekliæ mentions many similarities. respectively. but also some considerable differences. have had their model and source in the Illyrian Movement. Barac proposed the idea that all the Yugoslav movements of the similar kind in 19 and 20th century. U vezi s takvim zakljuèkom može se postaviti pitanje: otkuda toliko sliènosti u genezi jednoga i drugoga pokreta. Na to pitanje moguæe je razlièito odgovoriti. V.

332 .

U vrijeme svog kanoniziranja i teologiziranja u pitanje se dovodi i ono što ne bi moglo biti predmetom upitnosti. Ovo je teza koja umnogome može da da upute za propitivanje. što implicite znaèi i priznavanje njegova subjektiviteta. njihova samorefleksija vlastitog odnosa sa Evropom i Evrope sa njima. ali daje moguænosti višestrukog promatranja te time doprinosi obogaæenju spoznaje. STOLJEÆA Za ili protiv Evrope. Pitanje o odnosu Bosanskih Muslimana i Evrope povlaèi se od samog nastanka i Muslimana i Evrope. Tako su u pitanju odnosa s Evropom Bosanski Muslimani ravnopravno egzistirali i u svojoj svijesti i u svijesti svojih susjeda kao zaseban entitet u nizu jugoistoènoevropskih naroda. I pored toga. Susret Evrope i Istoka. Islam je kršæanstvo podrazumijevao tako da se prema njemu nije odnosio u formi pitanja veæ dileme. Samo zahvaljujuæi Kur'anu za muslimane ovaj susret nije zadobio izraz odbijanja. èuðenja. logikom samog pitanja. pitanje je dobro poznato cijelom islamskom pa time i bosanskomuslimanskom svijetu. niti straha. a ne rješavanje. nagnalo ga na samopropitivanje i reformiranje. ali je legitimno s obzirom na forme razvijanja i diskrepancije ideja nosilja ovih dvaju kulturnih i civilizacijskih krugova.Šaæir Filandra MUSLIMANI I EVROPA S KRAJA 19. tako da se i odnos spram hrišæanstva i njegove civilizacije postavlja u novu ravan. ovom narodu je davala znaèenjski dignitet partnera. ono što je za Bosanske Muslimane u ovom odnosu dobro. svojim kulturnim i civilizacijskim tekovinama je i obilježavao svoju supremaciju i otvorenost. Naime. subjekta s kojim treba razgovarati. islama i kršæanstva je star. U pitanom odnosu. Dok se nadahnjivao vjerom primordijalnog jedinstva Objave. autorskog iskaza koji ne pretendira na istinosnu cjelovitost. ovaj odnos je u teorijskoj ravni najprimjerenije analizirati u formi eseja. Muslimani ili Evropa. jedno od ovog dvoga je upitno. sadržano je u èinjenici postojanja samog pitanja. I POÈETKA 20. Kao pitanje koje po sebi to nije. Nije teško uoèiti da su u ovoj relaciji po pravilu Muslimani imali negativan saldo. Muslimani i Evropa su isto godište. Ono je latentno obilježilo dva posljednje stoljeæa islama. Pitanje o odnosu islama i Evrope po sebi je fiktivno. s obzirom na istjecište njihovih kultura. Kad se ovo pitanje prvi put postavilo teško je danas razaznati kao što je još teže pratiti tragove njegova odgovora. pitanja sadržanog u 333 .

Nikada islam i Evropa nisu bili udaljeniji kao kod Hegela. a sam Luter piše Poziv na molitvu protiv Turèina (Ž. st. tih godina se zahvaljujuæi Beconu. veæ u ontološkom znaèenju. održavajuæi katolièanstvo i pravoslavlje. skladane su pobjednièke pjesme nad Turcima u jezuitskim koledžima.). Istina od tada u Evropi postaje transparentna. što pada u doba etabliranja islama u Bosni. Tekovine tog pobjednièkog pohoda uma na raskrivanju svih velova tajstva Istine. vrhuni u Hegelovom panlogistièkom sistemu. u Evropi utemeljuje kult znanstveno-tehnièkog mišljenja. Antiislamska kao antiturska propaganda 16. Uostalom. str. u 16. U Evropi se tad odvija dvostruki proces samokonstitucije. i 20. dominantno hrišæanskog. nego što omoguæava njegovo validno adaktiranje. bez velikih pretenzija bih napomeno da ona može i danas da posluži pri sagledavanju ovog pitanja na prelazu 20. stoljeæe u cijeloj Evropi. u Evropi je išla do te mjere da je èin proklinjanja Turèina/muslimana išao dotle da su stvarane mise contra Turcos. To konstituiranje na antiislamskom principu. S druge strane. u sferi duhovnog. Dok Bosna. Leibenzu i Galileju. pa i Svetog. supremacije uma i obogotvorenja subjekta. stoljeæa. dotle Evropa svoj nastanak duguje uništenju svih od nje razlièitih vjera i svjetonazora. Ovo mišljenje. preovlaðujuæe islamska. a raspoloživost svega. Sukladno u hrišæanstvu legitimiranom stvaranju svetog i profanog te gubljenju pretpostavki za razumijevanje primordijalnog jedinstva vjera. udaljava Evropu od habitusa Bosanskih Muslimana. sadržano u pretvaranju subjekta 334 . ne u konfensionalnom. U mediju duhovnog vladajuæi princip postaje princip iskljuèivosti svega drugog i drugaèijeg. i 17. prima Jevreje pod svoje skute. njeno osnovno obilježje. u stvorenom mediju profanog. stoljeæe. Ona je jedan hermeneutièki sklop koji omoguæava prije sagledavanje pretpostavki postojanja pitanog odnosa. 375.samom naslovu. paradigmi ne antiislamskog veæ aislamskog mišljenja. Tih godina se naše pitanje postavlja kroz razmatranje odnosa islama i hrišæanstva. To da su Bosanski Muslimani i Evropa isto godište udaljava Evropu od Muslimana više no Muslimane od Evrope. posebno izraženog u doba muslimanskog kulturnog preporoda na prelomu 19. inaèe fundamentalne relacije za razumijevanje ovog pitanja od tog doba do danas. Pretvaranje Španije u jezgro katolièanstva protjerivanjem islama i judaizma. Evropa u mediju duha poèinje svoje konstituiranje. Strah na Zapadu. Decartesu. Delimo. u 21. Istražujuæi pretpostavke ovog odnosa dolazimo do bitnih duhovnih lomova na prelazu 15. dolazi do cijepanja jedinstva Istine na dva od tada pa skoro do danas suprotstavljena polja njenog ispoljavanja.

Nasuprot takvoj Evropi. Ostajuæi u mediju supstancijalne analize duha a analizirajuæi pomenuti odnos s kraja 19. Ta karakteristika Bosnu èini Bosnom. Šta je sve Evropa njima znaèila na jednom mjestu teško je reæi. u razmatranom odnosu ne s Evropom. Samo su dvije èinjenice izvjesne: jedna da je želja za imperativnim prikljuèenjem evropskim kulturnim tokovima i civilizacijskim dostignuæima bila upravo proporcionalna sagledavanju neevropskog stanja Muslimana. Evropu je uzela za paradigmu razvoja muslimanskog naroda. polifona i multilateralna. Ona svojom širinom i toplinom dva puta postiðuje Evropu. Bosna èitavo vrijeme jeste heretièna. specifiènom i samosvojnom. st. školovanih u Evropi. svog institucionalnog islamskog habitusa a ispušteni iz ruke uvehlog Osmanskog carstva. Po toj osobini Bosna nije Evropa nikada bila a Evropa danas ima šansu da bude Bosna.) Nije pretjerano reæi da je jedan broj bosansko-muslimanske inteligencije bio opèinjen Evropom. Balkanu i Evropi. u sudaru sa novim naèinom života i novim vrijednostima oni su doživljavali emocionalno buran sudar. ova kategorija intelektualaca. Tu novu situaciju Osman Nuri Hadžiæ opisuje rijeèima: "A mi? Mi smo parèe Istoka. niti da bježi ispred njih. i poèetka 20. stvar je ontološkog a ne historijskopolitièkog znaèenja i proizlazi iz analize noseæih koordinata ovih dvaju kulturno-povijesnih entiteta. Polazno stanje pri razmatranju odnosa Bosanskih Muslimana i Evrope sa aspekta evropskih kriterija bilo je za Muslimane porazno. nije teško uoèiti vladavinu paradigme Evrope kod mnogih muslimanskih intelektualaca. Nastala na osnovi cijepanja veæ prirodnog sinkretizma Istoka i Zapada na ovim prostorima te radikaliziranjem njihova podvajanja. koje mora nastojati da ne ugine pod toplim i jakim zrakama Zapada. veæ da pod njima napreduje. Našavši se otrgnuti od Istoka. èuva335 . Samo iz medija razlièitosti moglo je i nastati pitanje o njihovu odnosu. da se kompleks evropskog uzimao za željenu vrijednost bez mnogo zadrške. cvijeta. Prvi put kad postaje centar heterodoksnih kršæanskih pokreta u ranom srednjem vijeku i drugi put kad prima Jevreje sebi u goste. zabranjivanju ili zarobljavanju svega razlièitog od samog sebe.u supstancu. te tako ne upadajuæi u makaze objektivnog uma koji svojim kauzalitetom stvara eshatološki determinizam. Promjene pozicije u korist Bosne. ali joj omoguæava i konstituciju. (Ne ulazeæi u razmatranje složenosti politièke situacije tog doba u Bosni. svoje tekovine i svoju moæ duguje zaboravljanju. i druga. zadržat æemo se samo na analizi kategorijalnog aparata nosilaca ovih stremljenja.

svoju misao oprobavali na goruæim pitanjima objektivnog i povijesnog karaktera. 1902. materijalna osnova zanatske i sitne privrede. u osnovne tokove evropskih duhovnih gibanja. Što je i postojalo kadrova tog profila po pravilu je pravilo otklon od svog ishodišta i nerijetko služilo kao loš primjer cilju koga su srèano i dobronamjerno zagovarali. i èinjenice da je Evropa kod nas poèesto kasnila i èitavo stoljeæe. sadržano je u razmatranju problema susreta Istoka i Zapada u biæu jednog naroda i na prostorima njegova tla. okrenuti više svijetu vlastitosti i subjektivnosti. Dok je književnost. Teorijska ostvarenja ovih intelektualaca znatnih su filozofskih pretenzija i po samom refleksivnom biæu teorijskog mišljenja dokaz su stupnja razvoja jedne kulture. I usprkos takva stanja. Brzo oprobavanje romantizma. Edhema Balbuloviæa. Ono što je zajednièko svim duhovnim nastojanjima tog doba a što se u ovom mediju duhovnog stvaralaštva naroèito osjeæa. Zagreb. Šakira Kurtæehajiæa. Ono se prihvata samo pod uslovom oèuvanja svoje samobitnosti. Negativni saldo Muslimana u odnosu na Evropu ogleda se i u èitavom nizu njihovih manjkavosti glede takva ogledala. uticala je na imperativ bržeg prozapadnog razvoja. svoj izraz je našla u liku ovih intelektualaca. u doba preporoda u liku nekolicine autora. obrazovnoj i socijalnoj sferi. Ono što je i jednima i drugima zajednièko jeste relativno brzo ukljuèivanje. Mehmeda Begoviæa Kurtagiæa i dr. dotle su publicisti i teoretièari. Mehmed-bega Kapetanoviæa Ljubušaka. nedostatak zapadnoobrazovnih kadrova u privrednoj. teško se oteti utisku da nas ovaj problem i danas posebno ne intrigira. Dok su književnici i umjetnici. 4. shodno prirodi vlastitog biæa. Rizviæa i M. Dževada Sulejmanpašiæa. opet shodno karakteru vlastitog djela. produkt imaginacije. Èinjenica da teorijsko mišljenje pretpostavlja postojanje jednog društvenog biæa. Muslimani dobijaju prve Evropi suvremene teorijske mislioce. mala zastupljenost latinske pismenosti i štampe.). za teorijsku i publicistièku misao moglo bi se reæi da je noseæi problem pojam susreta. Ahmeda Muradbegoviæa. Prije svega.. Begiæa od tog doba poetski preokupirao pojam raskršæa. Ove rijeèi su paradigmatiène za odnos naših intelektualaca prema novom. ekspresionizma i impresionizma od strane naših umjetnika 336 . Osmana Nuri Hadžiæa.juæi trajno svoju osebujnost" (Muslimansko pitanje u Bosni i Hercegovini. Uza svu simplificiranost i hipotetiènost ovako naznaèenog sukusa mišljenja. str. po svjedoèenju M. s obzirom na polazište. Safvet-bega Bašagiæa. njegovu koherentnost i problematsku izdiferenciranost.

Kritiku suvremenog stanja ove relacije intelektualci su po pravilu temeljili na iskustvima prvih stoljeæa islama kad su u okviru tog religijskog sustava vjera i nauka predstavljali jedinstvo. iz sasvim specifiènog sinkretiènog narodnog biæa i njegova tla Bosne. svjetovna inteligencija kao i manji dio teološke. teologiziranost. racionalistièkom europskom znaèenju veæ su njenu paradigmu izvodili iz islama. Recepcija islama od strane islamskog sveæenstva. dogaðanje u sferi fizike i kritièke filozofije nagovještavaju puteve premoštavanja shizofrenije i jedinstvo vjere i uma. Svjesni èinjenice da je u veæini aspekata muslimansko društvo islamsko. društvenog i kulturnog razvoja. filozofije. islama i nauke. N.komplementarno je zaèinjanju sociologije. islam i slavenstvo. zapovijeda ili zabran337 . Da je svijest o moguænosti mišljenja iz Jedinstva. Hadžiæ djelom Islam i prosvjeta. svijest o svom vlastitom i pojedinaènom mjestu i ulozi u odnosu na ta dva velika duhovna koridora. sazrela je svijest o vlastitosti. osnove duhovne i kulturne raspoluæenosti na Istok i Zapad. iz analize njihovih djela je neosporno. U toj kritici je za cjelinu paradigmatièan O. koje je samo u takvoj formi islama moglo i nastati te islam privatizirati. Za sve autore koji su se ovim pitanjem bavili karakteristièno je da pojam nauke nisu uzimali u njenom suhoparnom. Samokritika evropskog racionalizma kod nas je u to doba bila komplementarna inzistiranju na jedinstvu vjere i uma. Pretpostavka ponovnog zadobijanja takvog odnosa bila je sadržana u kritici suvremene recepcije islama. kulturne antropologije i socijalne psihologije kod teoretièara. kod naših intelektualaca tog doba bila prisutna i da se ona kao alternativa svoj raspoluæenosti nudila. Istièuæi racionalni karakter islama on naglašava da "sve što vjera uèi. uèahurenost. nauènog. u odnosu na razmeða evropskih kao dolazeæih i orijentalnoislamskih kao izmièuæih duhovnih gibanja. Pitanje odnosa islama i nauke najviše je zaokupljalo pažnju muslimanske intelektualne javnosti. Mada poèetak dvadesetog vijeka u Evropi kulminira u znaku trijumfa znanstveno-tehnièkog racia. stalno je naglašavala racionalnu jezgru islama i njegovu kompatibilnost nauci. njegovu izvitoperenost. stalno naglašavali nesuvremeni karakter islama u Bosni. Pri tome se polazeæi od suvremene diskrepancije islama i nauke njihovo jedinstvo naglašavalo u prošlosti. Krajnji rezultat svih tih napora bilo je osvjedoèenje o nužnosti primicaja Evrope sebi i sebe Evropi. Tzv. Odnosno. kanoniziranost i neprijemèivost za nove forme nacionalnog. po mišljenju inteligencije je bila glavna koènica razvoju muslimanskog društva. oni su polazeæi od poraznog stanja razumijevanja islama i negativnih efekata koje takva svijest proizvodi u socijalnoj i obrazovnoj sferi.

Koliko je inzistiranje na jedinstvu uma i vjere bilo motivirano potrebom èuvanja vlastitosti pred izazovima jednog kulturnog trenda neosjetljivog na razlike. Njihovo istrajavanje na pomenutom jedinstvu ovu misao je iz sasvim jednog drugog duhovnog horizonta èinilo komplementarnom tadanjim evropskim gibanjima. ništa što se ne slaže sa zdravim razumom ne spada u vjerske doktrine" (str. Obrnuto.3) Da bi legitimirao svoje zalaganje za ukljuèivanje Muslimana u moderne evropske tokove on poseže za nizom stavova doktrinarnog islama o pozitivnom odnosu islama i nauke. Prijemèivost formi zapadnog življenja kroz naglašavanja racionalnosti islama i pored toga što je u veæini sluèajeva rezultiralo sekularizmom u formi nesvojstvenoj kulturi koja za svoju srž ima islam. Pored inzistiranja na ovakvoj suštini islama a svjestan èinjenice da je u jednom društvu kakvo je tad bosansko-muslimansko jedna akcija nemoæna bez njene religijske potpore i pobude. danas ponovo legitimirano u svojevrsnoj renesansi njegova mišljenja. te prisutnost tog jedinstva u drugim kulturama. Zaklanjajuæi se za Kantov autoritet. Od svih filozofa zapadnog duha Kantova misao je kod muslimanskih intelektualaca bila najprisutnija. svoje 338 . Ovim rijeèima je Sulejmanpašiæ ne samo nastojao da pobudi nadu kod Muslimana u moguænost jedinstva uma i vjere. toliko je ono proizlazilo i iz same suštine islama i islamske projekcije problema od strane naših intelektualaca. O istrajnosti na rješavanju ovog problema svjedoèi i posezanje za dostignuæima Kantove filozofije.juje. jedne drugaèije paradigme ustrojstva i promišljanja svijeta. mora biti razumno. Kantovo postavljanje odnosa razuma i vjere. Dževad Sulejmanpašiæ svoj polemos sa nosiocima dogmatskog poimanja islama utemeljuje na premisama ove filozofije. i to definitivno. veæ je èinio i jasno distanciranje od vladajuæe logike zapadnoevropskog mišljenja. promovirajuæi moguænost. on istièe i nadmoæ islamskog pojma i iskustva društva nad evropskim glede njegove prijemèivosti za multikonfesionalnu situaciju. formi njene demokracije i oblicima socijalnog organiziranja/djelovanja. u nešto kasnijem dobu. kao i od onih koji se ubuduæe mogu da izvrše oslanjajuæi se na èovjeèiji um i razum" (str. odbranjuje vjerovanje u Boga i besmrtnost duše svih izvršnih filozofskih napada. našim autorima je davalo kako uputu tako i ohrabrenje u vlastitim nastojanjima. 10. Naglašavajuæi da se "filozofska strana knjige (Slobodna misao i hikmetovština) temelji na Kantovoj filozofiji" on javnosti prenosi da "Kant ipak. predstavlja danas najaktuelniji segment mišljenja ovog vremena.). Odnos Muslimana prema politièkim gibanjima Evrope. a za Muslimane i nužnost.

Takva situacija duha se najkonzistentnije izrazila u tzv. zadobijanja identiteta preko Drugog. francusku revoluciju. prvi promotor novog duha na ovim prostorima. Shodno svijesti o neophodnosti ukljuèivanja u savremene evropske tokove naši teoretièari su najviše zaokupljeni iznalaženjem forme društvenog identiteta komplementarne evropskim mjerilima. Afgani u hrišæanskoj kao zapadnoevropskoj kulturi i njenoj kategoriji svetog trojstva nalazi osnov jaza islama i hrišæanstva i ishodište kategorije posredovanja. I naši intelektualci tog vremena. trajna je odrednica kulturno-politièkog biæa Bosanskih Muslimana. medijativnog modusa samoodnošenja islamske naravi i pervertiranog solpsizma. intimnog i javnog. Šakir Kurtæehajiæ. meditativnog modusa samoodnošenja islamske naravi i pervertiranog nagona za evropeiziranim socijalnim identitetom. Posljednja rijeè Islama Jevropi. godine. tekst Džemaludina Afganije od nepoznatog prevodioca izašao u Novom Sadu 1905. Naglašavajuæi islamski princip neposrednosti. Mehmed-beg Kapetanoviæ Ljubušak svojom liènošæu i djelom enciklopedijsko-prosvjetiteljskog karaktera u jednoj osobi spaja plemiæko porijeklo.ishodište ima u fundamentalnim rješenjima islamske ontologije društva. opredjeljivanju intelektualaca u srpskom. u svom žalu za nenauèenim francuskim jezikom. a posebno se ispoljava u osobenom stilu življenja gdje kuæa zadobiva specifièan karakter svetosti i politièkom organiziranju koje zbog nesvojstvenosti mita islamu nikada ne zadobiva karakter monolitnosti. jednakosti i racionalnosti. Shodno samospoznaji takvog karaktera svoje vlastitosti i svijesti o nužnosti zadobijanja isprofilirane forme kolektivnog življenja kao uslova preživljavanja u suvremenom institucionaliziranom društvu. Ta raspoluæenost izmeðu individualnog i opæeg. proglašava vjerom sveopæeg razuma. koji je vršio i znatan uticaj na naša domaæa islamska kretanja. pozdravljaju francusku revoluciju i prihvataju njene politièke implikacije. privatnog i društvenog. pravednosti. ne Boga veæ crkve kao njegova institucionalnog otjelovljenja. nužnosti institucionaliziranja. paradigmatièan je za razumijevanje odnosa islama i objektivnog uma u jednom od najjaèih islamskih reformatorskih pokreta s kraja 19. ovaj velikan savremenog islama. st. nacionalnoromantièarski duh i tip savremenog evropskog intelektualnog pregaoca. odražava stanje tog duha. apostola novog svijeta. hrvatskom ili jugoslavenskom nacional339 . evropeizirani muslimanski intelektualci svoje napore su bili usredsredili na izgraðivanje vlastitih formi socijalnog identiteta. Njihov tadašnji intelektualni život se odvija u napetom luku izmeðu individualnointrovertiranog solpsizma. posebno Bašagiæ.

pitanje je koje obilježava današnji muslimanski kulturni preporod). oni su imali dobru namjeru. Ovakvo nekritièko instrumentaliziranje pojma nacije i slijepo vjerovanje u njegovu iscjeliteljsku moæ po sebi. te tako oduprijeti nametanju azijatskog kompleksa od strane drugih. bilo mitsko-romantièarski od strane Muslimana ili prozelitistièko-imperijalni od strane Evrope. 340 . opravdano se pitati može li nam poslužiti ovo prvo trajnije iskustvo susreta sa Evropom. Muslimani i Evropa u novom liku danas imaju šansu da u situaciji izborne multilateralnosti kao savremenog povijesnog trenda. korespondentno je takoðe uvjerenju tog kruga intelektualaca da æe skidanje zara/feredže samo od sebe naše žene uèiniti slobodnim i prosvjeæenim. vodi kataklizmi i degradaciji oba entiteta te provociranju kotaèa povijesti na hod unazad. svjedoèi da je kompleks evropskog kao imperijalnog na izdisaju. gdje smo mi danas u evropskom nacionalnom. skoro stoljeæe poslije. (Danas. Samo jedna porazna slika o njoj danas. Svaki drugi pokušaj. ovi intelektualci nisu prednost davali ovoj ili onoj naciji veæ samoj naciji kao takvoj. tad neizdiferenciranog narodnog biæa. U propagiranju nacionaliziranja vlastitog. Nemoguæe je prenapregnuti èinjenicu da se zagovaranjem nacionalnog identificiranja željelo izvršiti distingviranje od balasta tursko-orijentalnog kompleksa uspostavljanjem vertikale etnogenetsko-duhovne prisutnosti na prostoru vlastitog življenja. jer ishodišta svoje nepromišljenosti nisu uvijek bili svijesni. suegzistiraju samo na naèin samosvojnosti i autohtonosti.nom smislu. bez obzira na golgote totalitarnosti kroz koje on prolazi. Nacija je za njih bila instrument naše evropeizacije. politièkom i kulturnom prostoru. kakvu daje Edgar Moren u djelu Kako misliti Evropu. S druge strane to iskustvo uèi o nemoguænosti asimiliranja jednog nacionalno-kulturnog entiteta. I onda kad su kao Šukrija Kurtoviæ u djelu O nacionaliziranju muslimana negirali vlastitu nacionalnu samosvojnost i apstrahirali znaèaj islama za kulturni identitet Muslimana. Iskustvo posljednjeg stoljeæa uèi da Evropa prevazilazi samu sebe. Šta danas Evropa nama znaèi a šta mi njoj. greški i pozitivnih iskustava iz ovog vremena. Po tome što bi se nacionalno odredili oni bi bili moderni i progresivni. Što je ostalo u našoj svijesti od prvotnih lutanja i nesnalaženja. modernizacije i socijalne homogenizacije.

Jamaluddin Afghani played an important role in this process. The Moslems managed to retain their identity because they relied mostly to Qur'an. Europe will offer to Islam and Moslems both the heritage of the French Revolution and the ideas of the most prominent spokesman of Europe. and the establishment of Imperial spiritual thinking on the achievements of Christian ideology. but with the mutual respect of both sides and without some well-known examples of European exclusiveness that had been present in the past. We do hope that this encounter between Islam and Europe at the end of 19th and the beginning of 20th century will continue to happen in the future in the form of getting closer to each other. Immanuel Kant. They will try to resolve the meeting between the Moslem and Europe in this way. They have tried to find a common ground with Europe on such foundations.Moslems and Europe towards the End of 19th and at the Beginning of 20th Century An encounter between Islam and Europe towards the end of 19th and at the beginning of 20th century takes place after Islam and Judaism have been removed from Europe (Spain). On behalf of Moslems. During the entire period. the encounter will be defined by these positions. The Moslems entered into this encounter mostly with their oriental and romantic heritage and a strong and rather stable Qur'anic fundament. One part of Islamic intellectuals has been charmed by the aforementioned. 341 .

342 .

Fahrudin Rizvanbegoviæ LIRIZAM KAO OBILJEŽJE KNJIŽEVNOSTI U BISERU Kriza Behara nakon poznatog razlaza. Opširnije vodjeti u: M. ali a dobrom mjerom proklamirane didaktiènosti. Biser je zaista nastojao da ide za tom orijentacijom. bila je da se Biser vrati na pozicije narodnosnog utjecaja na Bosanske Muslimane što ga je nekada imao Behar. odlukom vlasnika Adem-age Mešiæa. Sarajevo 1971. 1. nego li prazna politika koja . str.-1918.. str. u Beharu i drugdje. "Ono što je za prvo godište predstavljala književno impozantna i stimulativna liènost Safvet-bega Bašagiæa. Muhsiæ Rizviæ. Meðutim. reæi æe Muhsin Rizviæ u svojoj historiji ovog perioda 1. Sarajevo 1990. tretirala kao pouènozabavni. godinu bila je kriza društvene i politièke provenijencije. 1 / 1912. u 1908. na prelaz 1907. S tim magnetizmom.unaprijed budi reèeno neæe u našem listu mjesto imati".-1913. to je za osmo godište bila stvaralaèka liènost Muse Æazima Æatiæa. osjeæajuæi da mu je uloga i u književnosti da vrati jedinstvo poljuljano i u Beharu i Gajretu ovaj list æe biti otvoren za sve 1. u uvodnom tekstu Rijeè-dvije o pokrenuæu Bisera2. 2. s karakteristiènim naslovom Pjesme od godine 1900-08 kod agilnog i poduzetnog Muhameda Bekira Kalajdžiæa. Æatiæ je došao u Mostar za urednika Bisera. a poslije smjenjivanja i nominalnog urednika Šemsi-bega Salihbegoviæa i faktiènog Muse Æazima Æatiæa. za omladinu boemski romantièna i poetski magièna i privlaèiva". kniževo-istorijska monografija. Bosansko-muslimanska književost u doba preporoda 1887. najveæa je ona koja je na idejnim i strukturalnim stvaralaèkim osnovama bila potpuno profilirana.. koji æe ponajprije prosvjeæivati jer je "našem narodu preède duševno prosvjetljenje i usavršenje. 196. 321 . 1. ali i dubinska kriza stvaralaštva. Generacija pisaca što je napustila Behar još u šestoj i sedmoj godini njegova izlaženja. koji je oko lista okupio grupu poletnih muslimanskih pisaca.359. Uspon i obnova što je Æatiæ napravio u godištu svoga urednikovanja ponajprije æe biti rezultat liènog zraèenja pjesnikova i najava jednog novog senzibiliteta naše književnosti. a s veæ objavljenim pjesmama. kulturnih radnika i prosvjetitelja. dajuæi mu ton i peèat i izvjesnu poetsku rezonancu svojom obilnom i kvalitetnom saradnjom. str.. a vjerovatno je to bio i jedan od prelomnih momenata u razvoju bosanskomuslimanske književnosti. 2 izd.. što æe se kao zbirka pojaviti tek 1914. Biser. Rizviæ: Behar. 343 . Ambicija vlasnika. Redakcija je list.

Tuzla 1987. uredio više nego za sve godine ovoga stvaranja. Fadila Kurtagiæa i Muniba Osmanagiæa . lièna i pjesnièka kriza u kojoj ga je zatekao poduzetni Bekir Kalajdžiæ kad je po njega potegao u Tešanj i doveo ga za urednika Bisera. str. Karabegoviæ i Š. a poslije Skendera Kulenoviæa i Maka Dizdara. Iz tog kruga posebno treba istaknuti Jusufa Tankoviæa. kako svjedoèi književna povijest. Tako je list bio otvoren i u njemu saraðivali pisci razlièitih orijentacija i profila. Sama èinjenica da je Kalajdžiæ za urednika Bisera postavio Musu Æazim Æatiæa od prvorazrednog je znaèaja ne samo za profiliranje lista. izvanredna je èinjenica u književnosti i kulturi Bosanskih Muslimana. 3. nego i za okonèanje perioda što ga zovemo književnim preporodom.književne generacije. Rizviæ. i generacije. nestankom Æatiæa. èiji æe se književni putevi. Ta otvorenost omoguæila je da Biser u književnoj povijesti odigra izuzetnu ulogu mosta. i iznad svega. na kome æe biti Æatiæ. Midhat Begiæ i. Begiæ. ali.. a kao urednik sada.Narcisa. Isakoviæ. da ga tako nazovem. a naroèito od devetog broja iz februara 1913. u: Neminovnost. što je zapoèela s Hamzom Humom. Taj Æatiæev krug lirizma što je nastao na liniji njegova simbolistièkog otklona od starije romantiène poezije najavio je pripremao jednu novu stilematiku i poetiku što æe se oglasiti prvom zbirkom Nutarnji život Hamze Hume. književna kritika. 1. Iako je Æatiæ bio veæ afirmiran pisac. otkad se pojavljuje Æatiæ kao urednik. Nepostojeæa zbirka.8. koji bi se svakako mogao zvati njegovim imenom. M.izmeðu erotike i mistike. a na èijem je Æatiæ vrhuncu. 344 . Prenapregnuta èulnost kao opsesija izraza. oznaèit æe prevladavajuæi novost u našoj bosansko muslimanskoj književnosti i biti sastavnica starije romantiène književne generacije èiji su reprezantanti Bašagiæ. M. Biser ima onu lirsku orijentaciju koja karakterizira ovog pjesnika. s druge strane. (Karakteristièna je èinjenica da u njemu ipak nisu saraðivali ni Bašagiæ ni OsmanAziz). djela 5. Sarajevo 1976. Prevodilaèki rad. te strogost kojom ga je tjerao da radi4. izmeðu generacije Bašagiæa i Mulabdiæa. 235. u: Ispod i iznad teksta. A. 1969. Ta lirska nota što je donosi Æatiæev krug. kvalitet pjesnièkog stvaranja u razdoblju Bisera (oko 50 objavljenih pjesama. Enes Durakoviæ"3. Sarajliæ prema generaciji Hamze Hume. s jedne. 4. Sarajevo 1988. predgovor Sabranim djelima Hamze Hume 1-6. str. Musa Æazim Æatiæ u Mostaru. od kojih su sve najbolje nastale ovdje) osigurava mu ono mjesto u bosanskomuslimanskoj književnosti koje danas s pravom zauzima. u najnovijem predgovoru ontologoje Muslimanska poezija XX vijeka. Sarajevo. kao pjesnik još ranije. o èemu su pisali Muhsin Rizviæ. ipak.. Musa Æazim Æatiæ . Æatiæ je za tu godinu i po. Ðikiæ. knj. Æatiæeva uloga u mostarskom razdoblju od znaèaja je i iz još jednog razloga: stvorio je krug.

izolovan. Musa Æazim Æatiæ. 46-50. Biser. 4 / 5. a imala u sebi neèeg realistièkog". str. Ujeviæ je to sasvim jasno iskazao: "Æatiæ je u ono vrijeme meðu matoševcima s kojim se družio bio potpuno usamljen. str. Æatiæ u fazi Bisera. nadahnuto Ujeviæevo svjedoèenje5. kod nekih možda i podsvjesno bila je simbolistièka. poput Kurtagiæeva. u što nas uvjerava poznato. ako hoæemo da budemo iskreni nije bio ni jedno ni drugo. Demon što æe sve sanje pjesnikove rastjerati na kraju pjesme vidriæevske je inspiracije. pa i u ranijoj fazi.6 Ovaj Ujeviæev uvid oznaèio je problem koji dominira bosanskomuslimanskom literaturom. Tešanj.. osobito isprva. ali leksika. U njegovoj poeziji. ili æe ih progutati politièki angažman poratnog razdoblja. Biser. uzeta približno. M. osim vala impresionizma i simbolizma što je ovog. Taj predosjeæaj mladog Tanoviæa samo je kolebanje izmeðu sluæenih iskoraka i ostvarenja. 251. posebno morfema. nagovještaj onoga što æe Humo uspjeti iskazati. 8-13. kao u Pjesmi momenta10 5. Meðutim. Jer. iskoraèuje u evropski krug lirike. str. II.zapravo ugasiti poput Tanoviæeva. filozofija Æatiæa bila je filozofija Orijenta filozofija arapske poezije i kulture koja je došla do procvata.. pa u Akordu bola8 prepoznajemo leksik i formalnu dotjeranost æatiæevskog (i posredno matoševskog) daha. 37 345 . Filozofija njihova. matoševci ili nematoševci (kako hoæete) oni su bili u tome èasu artiste i dekadenti a Æatiæ. . str. nalazi se i ona osobina bosanskomuslimanskih pisaca koja èvrsto stoji na poziciji svoje orijentalno-islamske civilizacije podloge i istovremeno. u zreloj fazi Preporoda. str. istina artificijelan i u dalekom predosjeæanju. II.muslimanska književnost. 11 9. 6. str. Jusuf Tanoviæ je odmah krenuo artizmom impresionizma i simbolizma i veæ u prvom broju lista u pjesmi u prozi Najljepša stranica neispisana7 traži izraza kojim bi iskazao svoj lirski program. 10 / 1936. Sabrana djela. a karakteristièan je i za Æatiæev krug oko "Bisra". ali i onaj oslon na realnost što je kod njegova mantora otkriva Ujeviæ. 9 8.. Tin Ujeviæ. Biser. 7. jer je bio kudikamo od njih bliži tipu narodnoga pjesnika i prirodnoga èovjeka. I.9 Tanoviæevi pokušaji da se otrgne i napravi odluèan iskorak. Bosansko ..-1937. 244-266. str. Tanoviæevo traganje kroz pjesme u Biseru se nastavlja. I. Novi Behar. ali ne i nadahnuæa. nikad nije do kraja i bez rezerve pripada simbolistièkom i kraja impresionistièkom pokretu. pojavljuje se i kod njega jedan. a to važi i za njegov književni krug mladih saradnika. Biser. 1968. Rizviæ. osim Æatiæa najagilnijeg pjesnika Bisera. 1 / 3. I. str. 268-269 10. još èvrsto drži ovog mladog pjesnika i uz bašagiæevski iskaz.

Plaè robinje. stvaranje koje je promicalo bosanskomuslimansku književnost u periodu Bisera porodilo je najbolja ostvarenja Muse Æazima Æatiæa i njegova kruga i uèvrstilo proces oslobaðanja izraza i strukture od pojednostavljenog sevdahlijskog i baladiènog tona predhodnog perioda. i strukture.11 O prijedlogu Mustafe Èeliæa Gazanfera da napiše ogled o Baudelaireu. Kad se 1919 pojavila zbirka Hamze Hume Nutarnji život. In memoriam tirano. Na razboju. Baš ovaj senzibilitet sigurno æe biti uticati i na obznanje Skendera Kulenoviæa desetak godina kasnije. bez obzira na suzdržanost redakcije prema demonijaèkom i tragiènom doživljaju svijeta. naglo za krenula tok ove književnosti. pseudosentimentalnog žala za prošlim vremenima. Svakako da je najznaèajnija Nafija Sarajliæ sa proznim medaljonima nazvanim Teme. 346 . i ideje. Pa i u onim Tanoviæevim pjesmama koje imaju rodoljubni ili socijalni podtekst nasljeðen od Kranjèeviæa (U krvavoj noæi. str. Faiku u T. 256 12. Osim Tanoviæa. a èinjenica je da je nastojanje da se u list probije lirika koja nosi jedan novi senzibilitet (o èemu svjedoèi odgovor redakcije Faiku u T. ta je poezija otvarala jedan novi senzibilitet. Biser . 1926. ali u oblasti stiha javljaju se Šefika Nesterin-Bjelovac. Biser. svojim ekspresionistièkim vizijama i slobodnim stihom. Vjetar) probija se u leksici naroèito taj novi izraz koji æe omoguæiti pojavu Hamze Hume i prisiliti nas da govorimo o velièini malenih i u ovom sluèaju. piše cijeli niz stihotvoraca u tradiciji veæ dosegnutog i izraza. a to je isto uredništvo Èeliæu odgovorilo. II. pa i Mirhaba Karišikoviæa. Sve to samo je dokumenat o stanju previranja u lirici i meðu pjesnicima što su saraðivali u Biseru. žena Hifzije Bjelevca i Zilkida Tuzlanka. da je njegov prikaz Charlesa Bauarea poslalo na pregled Matošu).12 Meðutim. matoševske inspiracije. Poruke i odgovori uredništva. i Muniba Osmanagiæa sa 7. II. s onim malim sonetnim vijencem Ocvale primule. posredno.ostali su samo želja. baš te æatiæevske. Je li te pokušaje sputavao sam Biser možemo nasluæivati. 280-281. što je mogla biti mala zbirka) i poslije Fadila Kurtagiæa. koje pišu u duhu sentimentalne pozije ašiklija i sevdalija iz minulog perioda ili. str. No. (kao u pjesmi Na razvalinama dvora Ali-paše Rizvanbegoviæa). istina sa svega 4 pjesme. Paralelno sa spominjanim pjesnicima èija je uloga zaista promicateljna. koji broj ranije. moglo je nakratko izgledati da æe baš jedan Mostarac prekinuti evoluciju te litera11. biserovske. pa žestoko. Nepravedno bi bilo ne spomenuti i saradnju žena pisaca stihova u Biseru. ipak se novi lirski senzibilitet probija. poput Bjelevèeve. kao najplodnijeg saradnika (sa 23 pjesme u Biseru.

He also created something new in our parts that can be understood as. zapravo je nesumnjiva. with some reservations. Povratak je bio samo zalet. bez obzira što se danas ispod skrame dominirajuæeg ekspresionistièkog izraza nazire i tradicija. pojavila zbirka Grad rima i ritmova. zapravo je bila pomak na liniji što je sebi preporodni val zacrtao. such as Hifzi Bjelevac. 347 . This lyrical type leaned on Matoš. emerging generation with Hamza Humo as its leader. kad se išlo samo na jednu osnovu bio je to zapravo rukavac što æe se vratiti matici. Tin Ujeviæ would point out the lyrical style of Musa Æazim Æatiæ. He was also the link between the older generation of authors such as Edhem Mulabdiæ and Safvet-beg Bašagiæ and the new. who did not hide that he had been inspired on the Biser source. Æatiæ would do more than he had ever done in his entire creative period. Æatiæ had already proved himself as the editor of Behar. In addition to the lyrical poets from the Biser Circle. Hamza Humo. During the period of one and a half years as the editor of Biser. Ontogeneza što ju je morao proæi Æatiæ. This act would gain in importance somewhat later on. Lyric Features as the Characteristic of Literature in the Biser Perhaps the owner of the Behar Ademaga Mešiæ was not even aware what he did when he fired the nominal editor of Behar Šemsibeg Salihoviæ and the real editor Musa Æazim Æatiæ. It also gave birth to one of our greatest poets Skender Kulenoviæ. pokazalo se da cjelokupna stilematika iz perioda Bisera sa lirizmom kao glavnim obilježjem sada bogatijim za onu avanturu što karakterizira zbirku Nutarnji život. kad se 1924. The lyrical features as one of the main characteristic of Biser would be particularly visible in the poetical collection Ocvale primule /The Shed Primroses Blossoms/. ali i Humo i Kulenoviæ u svom razvoju. Musa Æazim Æatiæ as a peculiar person of his times and his poetical expression would foster the lyrical features of our type in Bosnia and Herzegovina. Nijedan od spominjanih pjesnika. baš kao što je proslov S. naroèito jasna na podruèju morfemskog i sintagmatskog. i nije bila bez ozbiljnijeg traga. Kulenoviæa Ocvale primule zapravo baštinjanje faze Biserove lirike Æatiæeva kruga. The entrepreneurial and agile Muhamed Bekir Kalajdžiæ went as far as to Tešanj in order to bring to Mostar Musa Æazim Æatiæ as the new editor for Biser.ture. a ni kasnijih nije mogao a da se ne utemelji na civilizacijsku vezanost za islamsko-orijentalnu osnovu i evrpska lirika dostignuæa. Biserova uloga u toj matici razvoja bosanskomuslimanske lirike nije mala. the so-called Circle of Musa Æazim Æatiæ. Kad god je taj dvostruki temelj iznevjeren. Ipak.

Fadil Kurtagiæ and others. several poetesses would also emerge. 348 . The most renowned among them were Nafija Sarajliæ. Nevertheless. Šefika Nesterin Bjelevac and others. the lyrical qualities of Musa Æazim Æatiæ's type and circle would reach its culmination in the person and work of Hamza Humo.

Po istoj metodologiji je izra|ena i ova bibliografija za posljednjih deset knjiga koje su iza{le u {est svezaka. Zbirka sid`ila Gazi Husrev-begove biblioteke. 141-155. XV-XVI/1990. Otkri}e muslimanske epike u 19. Interes za sufijsku poeziju kod bosanske uleme. Do sada je iza{lo dvadeset knjiga u 11 svezaka. Knjiga XI-XII je {tampana 1985.. pisano vjerovatno u Bosni. Azapagi}. XVII-XVIII/1996. XV-XVI/1990. 369-372. Za prvih 10 knjiga hafiz Mahmud ef. 175-178. 349 .XIX-XX) Anali Gazi Husrev-begove biblioteke su po~eli izlaziti 1972. XV-XVI/1990. Knji`evni prevodi sa perzijskog jezika u Beharu. Prijevod i bilje{ke: Osman Lavi}. Jedno medicinsko djelo. 335-341. 75-78. i XIX-XX/2001. XIII-XIV/1987. 153-162. Ilirski pokret i bosansko-muslimanski knji`evno-kulturni preporod. D`aka Be}ir: 9.. Duri} Ra{id: 8. godine. XIX-XX/2001. str. XIX-XX/2001. Salih: 1. Ali} H. Buturovi} D`enana: 3. eti~ka i strukturna svojstva muslimanskih epskih pjesama objavljenih u Beharu. a radovi hronolo{kim redom. 53-67. godine. vijeku. Autori su poredani abecednim. Nida'i. XV-XVI/1990. 243-252. ^ar-Drnda Hatid`a: 5. XIII-XIV/1987. menafí en-nas (Ljekarske koristi svijetu). ]ekli} Vasilije: 7. XIX-XX/2001. Gajretu i Biseru. O Gazi Husrev-begovom vakufu u Slavonskoj Po`egi. XVIIXVIII/1996. 311-329. Risala o hid`ri. godine. Estetska.197-222. Mehmed Teufik: 2. 6. 10.Osman Lavi} Bibliografija Anala (XI-XII . 17-34. Tralji} je izradio prigodnu bibliografiju koja je objavljena u knjizi IX-X. Neki legati Osman-Šehdijine biblioteke. XIXII/1985. Cviko Fazileta: 4. XIX-XX/2001.

237-242. In Memoriam (Seid M. 83-90. sure Kur'ana u Gazi Husrev-begovoj biblioteci. Muslimani i Evropa s kraja 19. Gra|a o posljednjim ostacima bosan~ice u nas. Musa ]azim ]ati} kao {kolski pisac. Faji} Zejnil: 13. Najstariji orijentalni rukopisi iz privremenog inventara Gazi Husrev-begove biblioteke. 20. XVIIXVIII/1996. 55-68. i po~etka 20. XIII-XIV/1987. XI-XII/1985. Rukopisi enciklopedija u Gazi Husrev-begovoj biblioteci. 105-130. 103-111. stolje}a. 1536. XIXXX/2001. Analiza rukopisnog teksta iz astronomije koji se nalazi u Gazi Husrev-begovoj biblioteci. Gazi} Lejla-Trako Salih: 17. Prilog istoriji bibliotekarstva BiH u XVIII i XIX stolje}u. 336-339. XVII-XVIII/1996. Had`i} Mehmedalija: 23. 15. Filandra Ša}ir: 16. Osvrt na dva rukopisa na turskom jeziku. O arhivalija Gazi Husrev-begove biblioteke. Had`ibajri} Fejzulah: 19. 69-74. Osvrt na traktat Hasana Duvnjaka. Gudelj Zdenka: 18. XV-XVI/1990. Biblioteka Abdulah-efendije Kantamirije. XI-XII/1985. 113123.31-40. D`ilo Hasan: 12. Had`ijahi} Muhamed: 24. XIII-XIV/1987. 21. 25. 131-145. 2275-286. Rukopis Ibn Sinaova komentara 113. 283-286. XIX-XX/2001. Had`ijamakovi} Muhamed: 350 . Abdurrahman Mufti} . Tralji}). Med`mua sarajevskog pjesnika Mehmeda Mejlije Guranije. Rasprava o pet pravnih pitanja o kojima postoji pet razli~itih mi{ljenja. 331-339. Had`ibegovi} Zalkida: 22. Biblioteka Šejha Abdurrahmana Sirije za Oglavka. XI-XII/1985. XI-XII/1985. 101-111. XVII-XVIII/1996. 14. XVXVI/1990. XV-XVI/1990. XIII-XIV/1987.novo ime u knji`evnosti Bosansko-hercegova~kih Muslimana na orijentalnim jezicima.D`ananovi} Ibrahim: 11.

235-240. Uloga Bisera u kulturno-prosvjetnom uzdizanju Muslimana. 253-256. 32. 163-174. Biblioteka i ulema. Muslimanski knji`evnici u Gajretu. 191-194. Mustafa Ejubovi} . 295-301. Hasandedi} Hifzija: 39. Had`i Ahmed Asim-beg Muteveli}.Šejh Jujo i njegova summa theologica. 41. 51-72. XVXVI/1990.321. Jedan perzijski gazel Husejna Lamekanija. Med`mua Saliha Emina. 38. 19-24. 30. Rukopisne zbirke i biblioteke na podru~ju Grada~ca. XIXII/1985. Muslimanske privatne biblioteke na orijentalnim jezicima u Mostaru. godine. 33. 42. Dubrova~ke i mleta~ke pripreme pred razgrani~enje 1699. 257-266. Hafizovi} Fazileta: 34. 44. 195-211. Porijeklo mud`ellitskog obrta u Bosni i Hercegovini. XV-XVI/1990. 79-86. 211-227. Hukovi} Muhamed: 43. 313. XI-XII/1985. 93351 . u~eni ljudi (ulema) njihov rad i djela. 289-329. Dokumenat o prvom slu`benom popisu Husrev-begova vakufa iz 1604. 131-139. Had`iosmanovi} Lamija: 31. XVII-XVIII/1996. Hajdarhod`i} Hamdija: 36. O nekim vakufima u Slavoniji iz XVI stolje}a. XV-XVI/1990. 85-92. godine. 169-175. XVII-XVIII/1996. 3-18. XIX-XX/2001. 29. 27. Karabezi. XIII-XIV/1987. XIX-XX/2001. Ili} Slobodan: 45. Jedan rukopis Muhameda Prozorca. XV-XVI/1990. Nekoliko pjesama iz Ilhamijina divana.26. XIX-XX/2001. XIII-XIV/1987. XVIIXVIII/1996. XI-XII/1985. 28. XVIIXVIII/1996. Muslimanska dru{tva u Mostaru. XVII-XVIII/1996. 40. 259-265. Napori za uvo|enje narodnog jezika u po~etne vjerske {kole Muslimana. XVII-XVIII/1996. 241-250. XV-XVI/1990. Porodica Had`ijamakovi}a. Med`mua Abdul-Vehhaba Karahod`e (Karahod`a zade). Hafizovi} Re{id: 35. Hand`i} Adem: 37. XV-XVI/1990.

Zamah{erijev komentar Kur'ana -Glavna determinanta Korkutovog prijevoda. Kar~i} Fikret: 54. Isakovi} Alija: 47. Pitanje javnopravnog priznanja islama u jugoslovenskim krajevima nakon prestanka osmanlijske vlasti. XVII-XVIII/1996. XIX-XX/2001. 3-4. XV-XVI/1990. Pozdravni govor na otvaranju nau~nog skupa "Doba Bosanskomuslimanskog preporoda". Bu{atli}. 5-6. 135-151. 55. Refleksije ratova na Balkanu 1912/13. XIX-XX/2001. 169-189. 62. XIX-XX/2001. 49. 39-54.153178. 57. XVXVI/1990. XIII-XIV/1987. Apozitivi u arapskoj re~enici . Rukopis Mehmeda Hand`i}a Magma'a al-bihar fi tarih al-ulum wa asfar. 59-70. XVII-XVIII/1996. Bosanskohercegova~ki Muslimani i njihov jezik. Kasumovi} Azra: 60. 46. 58. XIX-XX/2001. Vid bosanskog jezika. Dvije verzije hronike o Mekam-i Ibrahimu. Rukopisi djela Šejh Juje u Gazi Husrev-begovoj biblioteci. godine na dr`anje Muslimana u Bosni i Hercegovini. 223-235. Rije~ glavnog urednika. Kasida Ahmeda Vahdetija iz njegovog sarajevskog divana. 51. 299-310. Hafiz Abdullah Ajni ef. 251-263. Kasumovi} Ismet: 61. Mulazemet defteri kao izvor za prou~avanje na{e uleme. 265-273. Ima li nearapskih rije~i u Kur'anu.95. Kari} Enes: 56. Odnos bosanske uleme prema reformama u Osmanskoj carevini u XIX vijeku. Kasumovi} Ahmet: 59. XIII-XIV/1987. XIXII/1985.prema poglavlju "Apozititvi" u djelu al-Fawaid al-Abdijja Šejha Juje. 113-120. 221-231. 147-160. 323-333. XI-XII/1985. XV-XVI/1990. Njema~ka knji`evnost u muslimanskim preporodnim ~asopisima. Jahovi} Red`ep: 52. XVII352 . XIX-XX/2001. 71-86. Jahi} Mustafa: 48. XIXXX/2001. Juzba{i} D`evad: 53. XVII-XVIII/1996. 50.

XIX-XX/2001. 35-44. Korkut Halima: 65. 353 . Arhivska gra|a Gazi Husrev-begove biblioteke. Zna~enje "Iluma" s posebnim osvrtom na Isto~no blago Mehmed-bega Kapetana Ljubu{aka. 69. Arapska knji`evnost u preporodnim ~asopisima. Filantropija kod Bosanskih Muslimana sa osobitim osvrtom na pravila dobrotvornih dru{tava na po~etku XX stolje}a. XIII-XIV/1987. 87-103. 125-133. 45-53. XI-XII/1985. 68. Mahmut}ehaji} Rusmir. XVXVI/1990. 74. 225233. Lavi} Osman: 73. 121-139. (druga knjiga). Mujezinovi} Mehmed. Kemura Ibrahim: 63. Islamska pou~no-prosvjetiteljska linija u djelu Mehmed-bega Kapetana Ljubu{~aka. XVII-XVIII/1996. XVII-XVIII/1996.XVIII/1996. 70. 123-129. 389-396. XIX-XX/2001. 76. Krasni~i Ajten: 66. XIII-XIV/1987. Polo`aj i uloga Islamske vjerske zajednice i Gajreta u dru{tveno-politi~kom `ivotu Muslimana po~etkom 30-ih godina ovog stolje}a. Iseljavanje Bo{njaka muslimana iz Bosne i Hercegovine za vrijeme Austro-ugarske vladavine i risala Mehmeda Tevfika Azapagi}a. Lirska pjesma i balada u Beharu. 217-220. 189-194. XVII-XVIII/1996. Merhemi}. Klasifikacija knji`evne gra|e na arapskom jeziku za bibliote~ke potrebe. 64. Muslimanska kulturno-prosvjetna dru{tva. 211-219. Lati} D`emaluddin: 72. XIII-XIV/1987. Osnova za katalogizaciju rukopisa na arapskom jeziku. 179-185. Kusturica Nazif: 71. Maglajli} Munib: 75. XIII-XIV/1987. 73-102. 37-51. Rukopisi Mehmeda Hand`i}a u Gazi Husrev-begovoj biblioteci. Ruska knji`evnost u Beharu i Gajretu. Sokolovi}a zdravstvenoj istoriji Sarajeva. XIX-XX/2001. Doprinos Osmana A. XIX-XX/2001. XIX-XX/2001. Kujund`i} Enes: 67. 241-249.

Memija Minka: 82. Prosvetiteljsko-preporodne drame J. 163-167. Red`ovi}a. 141-164. @ivotni put Osmana ef. 267-280. XI-XII/1985. Štampa i predpreporodni period Bosansko-muslimanske knji`evnosti. Milin~evi} Vaso: 84. 117-129.e). 227-239. Mehti} Halil: 81. Mrahorovi} Muhamed: 85. Mustafa Ejubovi}-Šejh Jujo.n. XVII-XVIII/1996. Mehdiu Feti: 80. XI-XII/1985. 3-17.XI-XII/1985. Na marginama verbalnog ranog su~eljavanja sunizma (ortodoksije) i sufizma(misticizma u islamu) u Bosni i Hercegovini. 369371. Muhamed. XIX-XX/2001. XVII-XVIII/1996./1875-1962. Mahmutovi} Mirsad: 78.Osman: 77. 229-258. muvekkiti i mjerenje vremena. Naki~evi} Omer: 90. Pojam mudrosti i slika mudraca u alhamijado knji`evnosti. Muhaddis Mustafa Pru{~ak. Bana /posebno Mejrima i hajduci/. (Prilog istoriji astronomije u BiH). XV-XVI/1990. XI-XII/1985. XIX-XX/2001. Mulahalilovi} Enver: 86. (Sulejman Had`iefendi}-Imamovi}): (1292-1382. 91. Mustafa b. . XIII-XIV/1987. Ma{i} Ahmed: 79. Dvije rasprave {ejh Mustafe Sarajli}a. XVII-XVIII/1996. 347-355. XVII-XVIII/1996. Risala fi adab el-bahs. Bosanac.H. 97-105. 303-311. (Traktat o disputaciji ili o metodi postupka u raspravi). Hadim Ali-pa{ina medresa u Kladnju. XIII354 . Sulejman Fikri Erten. Pru{~anin. XVII-XVIII/1996. 267-272. Porodica Serdarevi} sa posebnim osvrtom na Muhameda Seida i Abdullaha Serdarevi}a. 89. Nekoliko arapskih rukopisa bosanskog porijekla u Pri{tini. Kvadranti u Bosni i Hercegovini. Nekoliko klasi~nih astronomskih pomorskih instrumenata u Gazi Husrev-begovoj muvekkithani u Sarajevu. Mulaomerovi} Jasminko: 87. Muvekkithane. 88. 213-218. Popovi}a i M. S. XVII-XVIII/1996. 87-97. 83.

96. Rukopisna zbirka Habibe Mehmedba{i} iz Stoca. Nilevi} Boris: 99. XIXXX/2001. 181-200. XV-XVI/1990. Traktat o vrlinama d`emata had`i Mustafe Pru{~aka. 101. XI-XII/1985. 103. Traktat o u~enju islamskih frakcija od Muhameda Ibn Pira 'Ali El-Bergilija. 7-28. 131-145. 163-168. O uticaju islamske umjetnosti na pravoslavnu u Bosni i Hercegovini. XVIIXVIII/1996. XVII-XVIII/1996. 277-287. XIX-XX/2001. Palavestra Vlajko: 106. Usmena predaja o {ehitima i njihovim grobovima. Nezirovi} Muhamed: 98. XIIIXIV/1987. 355 . 104. 92. Ahmed Bejazi} i njegovo djelo 'I{arat al-maram min 'ibarat alimam. 19-37. XIX-XX/2001. 100. Omerdi} Muharem: 102. 179-190. godine. Nametak Alija: 93. Nametak Fehim: 94. Peco Asim: 107. O pogledima Vladimira ]orovi}a na knji`evno-kulturno i umjetni~ko stvaranje muslimana u BiH. XI-XII/1985. (1579-1632). 105. Turcizmi u Dervi{u pjesnika Stijepa \ur|evi}a. 27-56. motivi i simboli u pjesmama divanskih pjesnika iz Bosne i Hercegovine. Va`niji legati u rukopisnom fondu Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu. Hafiz Sejjid Zenunovi} i njegov prijevod Kur'ana. Institucija "nekibul-e{rafa" u Bosni i Hercegovni. 7-14. 147-152. Iz historijske geografije Srpske pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini 1463-1557. 187-194. XVII-XVIII/1996. 68-84. 209-214. Teme. Prijevodi sa francuskog i drugih romanskih jezika u muslimanskim ~asopisima u doba preporoda.XIV/1987. 253-257. XIII-XIV/1987. 95. 55-70. XVIIXVIII/1996. XV-XVI/1990. XI-XII/1985. 41-49. Traktak o postu {est dana mjeseca {evvala Had`i Mustafe Pru{~aka. Muslimanski narodni govori i standardizacja na{ega jezika. XIII-XIV/1987. 97.

109. XVII-XVIII/1996. 219-224. XVII-XVIII/1996. XVII-XVIII/1996. 356 . Pelidija Enes: 108. XIX-XX/2001. 241-249. 120. XIXXX/2001. 7-15. Smaji} Husein: 118. Rizvi} Muhsin: 112. XVII-XVIII/1996. godine. Doba preporoda kao prelomno u Bosansko-muslimanskoj knji`evnosti i kulturi. Rasprava o Muaviji Ibn Ebi Sufjanu. XIX-XX/2001. Osnivanje i rad islamske dioni~ke {tamparije (tiskare) u Sarajevu od 1905-1918. 175179. 113121. Alija: 115. Prilog kulturnoj istoriji pljevaljskog kraja o nau~noj. Silajd`i} Adnan: 116. 201-210. 75-81. 287-297. Ali Fehmi D`abi}. Had`i-bad`e Kadun medresa u Tuzli. Rukopisi poezije Hasana Kaimi Babe. XI-XII/1985. Lirizam kao obilje`je knji`enosti u Biseru. 113. 385-387. XVII-XVIII/1996. XVII-XVIII/1996. Sadak Bekir: 114. XVII-XVIII/1996. ]ehaji}eva studija o Ba{agi}evoj disertaciji. 233-238. 121. 289-294. XIX-XX/2001. Sadikovi} A.XIX-XX/2001. Hand`i}a. Šami} Jasna: 119. ^ija je pjesma "Ti besposlen nemoj hodat"?. Bitna znakovitost drugog Isaovog dolaska u rukopisu Mehmed ef. 341346. kulturnoj i prepisiva~koj djelatnosti Pljevljaka na orijentalnim jezicima u vrijeme osmanske uprave. Re{idbegovi} Amra: 110. godini. Rizvanbegovi} Fahrudin: 111. Smailovi} Ismet: 117. 91-95. XIX-XX/2001. Rad je {tampan na francuskom jeziku. Radovi Hamdije Kre{evljakovi}a i drugih histori~ara u Beharu. 105-109. Pogled na pismo i jezik lista Gajret u 1913. Šta je na{a ba{tina? Posebno o jednom rukopisu koji se ~uva u jevrejskoj op}ini u Sarajevu. XI-XII/1985. 357368.

Prvi svr{enici Darul-muallimina suradnici Behara. vazovi i vaizi u Bosni i Hercegovini. 157-161. Jedan doma}i farmakolo{ki rukopis iz zbirke manuskripata Orijentalnog instituta u Sarajevu. Jedan autograf Muhameda Hilmije Gore iz Sarajeva. dr Muhamed Had`ijahi}. dr Had`i Abdurahman Nametak. 331-336. 132.knjiga savjeta Ibrahima Zikrije U`i~anina. 135. 273-278. 165-173. XVII-XVIII/1996. Muhamed A. Op}i kriterij za izbor u zvanje vjersko-prosvjetne uleme u Bosni i Hercegovni. had`i Fejzulah ef. Prof. Projekat biografskog leksikona uleme "perifernog islama ". Predavanja Mesnevije i mesnevihani u Sarajevu. 335-345. 281-286. XVIIXVIII/1996. 107-111. 129. In Memoriam. In Memoriam. komentator Sulejman ^ejebijina djela Vesilet en-Ned`at. In memoriam. Pendnama . 261-265. 133. XVXVI/1990. Prof dr Ahmed Tuzli}. 251256. Muji}. Uz 450-godi{njicu Gazi Husrev-begove biblioteke. 221-226. XIII357 . 287-291. XIIIXIV/1987. Uredni{tvo: 136. XI-XII/1985. Had`i Mujaga Mehremi} 1877-1959. had`i Ali ef. Vaz. -XIII-XIV/1987. Ibrahim Zikrija iz U`ica. 126. . 131. Tanaskovi} Darko: 124. XVXVI/1990. XIIIXIV/1987. XI-XII/1985. 128. 134. `ivot i djelo: Porijeklo porodice Merhemi}. Prof. 3-6. 127.Šeta Ferhat: 122. Trako Salih: 125. Šukri} Nijaz: 123. Tralji} Mahmud: 130. Nametak. XIXXX/2001. Ahmed Selimovi}. 195-208. 293-299. Ze~i} D`evad: 137. XVII-XVIII/1996. XV-XVI/1990.. 111-116. Prof. In Memoriam. Abdulah Polimac. Opis rukopisa matematskog djela "Hulasa al-hisab". XVII-XVIII/1996. Had`ibajri}. XVII-XVIII/1996.XI-XII/1985.

Podizanje i odr`avanje objekata islamske arhitekture u Sarajevu u XVI vijeku.XIV/1987. Zlatar Behija: 138. 358 . 193-207. 97-102. XIII-XIV/1987.

.. 37 Džemaludin Latiæ: ARAPSKA KNJIŽEVNOST U PREPORODNIM ÈASOPISIMA Arabic Literature in our Revival Periodicals............. GAJRETU I BISERU Literary translations from Persian in Behar...................................................................................... 47 Muhamed Neziroviæ: PRIJEVODI SA FRANCUSKOG I DRUGIH ROMANSKIH JEZIKA U MUSLIMANSKIM ÈASOPISIMA U DOBA PREPORODA Translations from French and Other Romance Languages in the Bosnian Moslem Journals in the Time of Revival............................................ 57 Redžep Jahoviæ: NJEMAÈKA KNJIŽEVNOST U MUSLIMANSKIM PREPORODNIM ÈASOPISIMA 1900.............................107 ........ 19 Munib Maglajliæ: LIRSKA PJESMA I BALADA U BEHARU Lyrical Song and Ballad in Behar..... 73 Nazif Kusturica: RUSKA KNJIŽEVNOST U BEHARU I GAJRETU Russian Literature in Behar and Gajret.... 89 Enes Pelidija: RADOVI HAMDIJE KREŠEVLJAKOVIÆA I DRUGIH HISTORIÈARA U BEHARU The works of Hamdija Kresevljakovic and ather historians in Behar.................................................................... Gajret and Biser................................SADŽAJ Muhsin Rizviæ: DOBA PREPORODA KAO PRELOMNO U BOSANSKO-MUSLIMANSKOJ KNJIŽEVNOSTI I KULTURI The Age of Revival as a Crossroad in Bosnian Moslem Literature and Culture..... 9 Beæir Džaka: KNJIŽEVNI PREVODI SA PERZIJSKOG JEZIKA U BEHARU........ German Literature in the Moslem Journals in the Revival Period....-1918............

.................... VIJEKU A Discovery of the Moslem Epic in 19th Century........................ Esthetic................. 155 Muhamed Hukoviæ: MUSLIMANSKI KNJIŽEVNICI U GAJRETU The Moslem Writers in the Gajret.............. 177 Enes KUJUNDŽIÆ: FILANTROPIJA KOD BOSANSKIH MUSLIMANA SA OSOBITIM OSVRTOM NA PRAVILA DOBROTVORNIH DRUŠTAVA NA POÈETKU XX STOLJEÆA ........... 165 \enana Buturovi}: OTKRIÆE MUSLIMANSKE EPIKE U 19.................................. S...... POPOVIÆA I M........................................-1912....... 113 Vaso Milinèeviæ: PROSVETITELJSKO-PREPORODNE DRAME J...........................Mahmud Traljiæ: PRVI SVRŠENICI DARU-L-MUALLIMINA SURADNICI BEHARA The first graduates of Darul-Muallimin contributors to Behar.... 149 Rašid Duriæ: ESTETSKA....................................... 133 Vlajko Palavestra: USMENA PREDANJA O ŠEHITIMA I NJIHOVIM GROBOVIMA The Oral Tradition about Shahids and their Graves.... 119 Boris Nileviæ: O POGLEDIMA VLADIMIRA ÆOROVIÆA NA KNJIŽEVNOKULTURNO I UMJETNIÈKO STVARANJE MUSLIMANA U BOSNI I HERCEGOVINI On the Views of Vladimir Æoroviæ about the Literary and Cultural and Artistic Work by the Moslems in Bosnia and Herzegovina................. Ethical and Structural Features of Moslem Epic Songs in Behar 1900-1912. ETIÈKA I STRUKTURNA SVOJSTVA MUSLIMANSKIH EPSKIH PJESAMA OBJAVLJENIH U BEHARU 1900..... BANA (POSEBNO MEJRIMA I HAJDUCI) The Enlightenment and Revival Plays of Jovan Sterija Popoviæ and Matija Ban (Particularly Mejrima and Hajduci).

.............................. 227 Lamija Hadžiosmanoviæ: ULOGA BISERA U KULTURNO-PROSVJETNOM UZDIZANJU MUSLIMANA The Role of Biser in the Cultural and Educational Ascension of the Moslem People................ 191 Hivzija Hasandediæ: MUSLIMANSKA DRUŠTVA U MOSTARU The Moslem Societies in Mostar.......................... 215 Amra Rešidbegoviæ: OSNIVANJE I RAD ISLAMSKE DIONIÈKE ŠTAMPARIJE (TISKARE) U SARAJEVU OD 1905.................................................................................................................................................. 221 Ibrahim Kemura: MUSLIMANSKA KULTURNO-PROSVJETNA DRUŠTVA The Muslim cultural and educational associations................................................................................................................................................................. GODINE The Establishment and Work of Islamic Printing Shop Ltd........................................................Philantropist Work among the Bosnian Moslems with a Particular review of the Humanitarian Societie's Rules at the Beginning of 20th Century..... 237 Asim Peco: MUSLIMANSKI NARODNI GOVORI I STANDARDIZACIJA NAŠEGA JEZIKA The Moslem People's Speeches and the Standardization of Our Language...................... 243 Ahmet Kasumoviæ: BOSANSKOHERCEGOVAÈKI MUSLIMANI I NJIHOV JEZIK Bosnian-Herzegovinian Moslems and Their Language....-1918......... 197 Minka Memija: ŠTAMPA I PRETPREPORODNI PERIOD BOSANSKOMUSLIMANSKE KNJIŽEVNOSTI The Press and the Period of Bosnian Moslem Literature before the Revival......................... 253 ......... In Sarajevo Between 1905 and 1918................

...... I POÈETKA 20...................... 343 Osman Lavi}: Bibliografija Anala (XI-XII ......... GODINI An Outlook on the Language and Alphabet of the Gajret Journal in 1913...................................... 289 Alija Isakoviæ: VID BOSANSKOG JEZIKA The Aspect of Bosnian Language....................................................................................... 333 Fahrudin Rizvanbegoviæ: LIRIZAM KAO OBILJEŽJE KNJIŽEVNOSTI U BISERU Lyric Features as the Characteristic of Literature in the Biser......Dževad Juzbašiæ: REFLEKSIJE RATOVA NA BALKANU 1912......XIX-XX)...... 301 Vasilije Èekliæ: ILIRSKI POKRET I BOSANSKO-MUSLIMANSKI KNJIŽEVNO-KULTURNI PREPOROD The Illyrian Movement and the Bosnian-Muslim literary and cultural renaissance......... 277 Ismet Smailoviæ: POGLED NA PISMO I JEZIK LISTA GAJRET U 1913... 267 Zdenka Gudelj -Velaga: MUSA ÆAZIM ÆATIÆ KAO ŠKOLSKI PISAC The paper examines a possibility ofincluding the poem by Musa Æazim Æatiæ......................./13. 349 ............................................................................. 313 Šaæir Filandra: MUSLIMANI I EVROPA S KRAJA 19......................................................................................................................................... GODINE NA DRŽANJE MUSLIMANA U BOSNI I HERCEGOVINI Reflections about the Wars on the Balkans 1912-1913 in the Light of Behavior of the Moslems in Bosnia and Herzegovina................................. STOLJEÆA Moslems and Europe towards the End of 19th and at the Beginning of 20th Century......

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful