P. 1
Anali Xix Xx

Anali Xix Xx

|Views: 26|Likes:
Published by Azra Kulenović

More info:

Published by: Azra Kulenović on Oct 30, 2012
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/04/2012

pdf

text

original

ANALI

Gazi Husrev-begove biblioteke

ANALI
Gazi Husrev-begove biblioteke Knjiga XIX-XX
Urednik: Enes Kari} ^lanovi redakcije: Fehim NAMETAK, Lamija HAD@IOSMANOVI], Behija ZLATAR, Zejnil FAJI], Enes KUJUND@I], Muhamed MRAHOROVI], Mustafa JAHI], Osman LAVI]

Sarajevo, 2001.

ANALI Gazi Husrev-begove biblioteke Knjiga XIX-XX * Izdava~: Gazi Husrev-begova biblioteka * Odgovorni urednik: Mustafa Jahi} * Lektor: Tarik Jakubovi} * Tehni~ki urednik: Faruk [pilja * Priprema: GHB * [tampa: El-Bejan

RIJE^ GLAVNOG UREDNIKA Izra`avamo nesvakida{nje zadovoljstvo i radost {to se Anali Gazi Husrevbegove boblioteke broj XIX-XX., drugi po redu nakon agresije na Bosnu i Hercegovinu (1992.-1995.), nalaze u rukama svoga ~itateljstva. Tekstovi koje objavljujemo u ovom broju Anala u cijelosti su prezentirani ili pro~itani na simpozuju posve}enom "dobu bosansko-muslimanskog književnog i kulturnog preporoda" i Beharu, ~asopisu koji je na po~etku XX stolje}a odigrao krupnu kulturnu i knji`evnu ulogu u Bosni i Hercegovini. S posebnom sjetom napominjemo da je na{ velikan, rahmetli profesor Muhsin Rizvi} bio glavni inicijator odr`avanja ovog simpozija. Po{tovanje prema profesoru Muhsinu Rizvi}u opredijelilo je Ure|iva~ki odbor Anala da ustraje u odluci da se svi radovi publiciraju bez nekih posebnih uredni~kih, a pogotovo bez cenzorskih, zahvata i intervencija, unato~ velikim promjenama do kojih je do{lo od vremena kad su ovi tekstovi pisani i kad je odr`an sam simpozij. Ograni~ili smo se samo na najnu`nije lektorske zahvate i tako sa~uvali integritet i autonomnost svakog teksta i autorskog stava. Od odr`avanja ovog simpozija 1991. godine mnogo se {ta u Bosni i Hercegovini i na Balkanu op}enito promijenilo, te stoga svra}amo pozornost na{im ~itateljima da su ove rasprave pisane prije svih ratnih potresa i krupnih promjena do kojih je do{lo tokom proteklog desetlje}a. Nadamo se da }e se ovi tekstovi, ba{ usljed ~injenice da se objavljuju u novom dru{tvenom i politi~kom kontekstu Bosne i Balkana, sada ~itati s posebnim interesovanjem. I sama Gazi Husrevbegova biblioteka i njeni ljudi pro{li su kroz te{ko desetlje}e. Ali, kako ka`e Knjiga, uz tegobu ide i olak{anje, te se s punim pravom mo`e kazati da je Gazi Husrevbegova biblioteka u svome radu postigla krupne rezultate. Po na{em mi{ljenju, najva`nije je da je osoblje Gazi Husrevbegove biblioteke, na ~elu sa direktorom Mr Mustafom Jahi}em, sa~uvalo rukopisne i knji`ne fondove GH biblioteke tokom dugotrajnih bombardovanja i granatiranja Sarajeva. Arapski, perzijski, turski, bosanski… rukopisi su u cijelosti sa~uvani i neo{te}eni do~ekali slobodu. To kulturno blago, najve}e takve vrste na Balkanu i u Evropi, ostalo je, hvala Bogu, sa~uvano i pravovaljano urizni~eno. Iznova je dobro prisjetiti se da je direktor Jahi} sa vrijednim ljudima ove biblioteke u nekoliko mahova tokom agresije 1992-1995. godine premje{tao rukopise, u potrazi za {to sigurnijim mjestom. Tako je fond od blizu deset hiljada 5

rukopisa nastavio svoj `ivot, pobijediv{i sve prijetnje granata, topovske salve i drugih u`asa rata koji je sre}om iza nas. Gazi Husrevbegova biblioteka je u poratnom periodu obnovila svoje prostorije zahvaljuju}i svojim vlastitim inicijativama, kao i inicijativama Islamske zajednice. Napomenimo da su direktor Mustafa Jahi} i reisu lulema prof. Dr Mustafa Ceri} upoznali brojne institucije u svijetu o radu Gazi Husrevbegove biblioteke i rukopisnom blagu koje sadr`ava. Ostvareni su brojni kontakti, do{lo je do zajedni~kih poslova naro~ito sa ISTAC-om u Kuala Lumpuru (~iji je direktor-osniva~ prof. dr. Syed Muhammad Naquib al-Attas) i, jo{ intenzivnije, sa fondacijom za islamsko naslije|e Al-Furqan u Londonu (~iji je osniva~ i predsjednik [ejh Ahmed Zeki Yamani). Gazi Husrevbegova biblioteka je krenula krupnim koracima naprijed, nabavila je najsavremeniju tehniku i kompjutere, objavila je pet novih kataloga rukopisa, reprintirala prvi tom kataloga, a u procesu je mikrofilmovanje i kompjuterska obrada cjelokupnog rukopisnog fonda. Nema sumnje da se tim uspjesima Gazi Husrevbegove biblioteke na{a nau~na javnost treba radovati, a pro{logodi{nja {estoaprilska nagrada grada Sarajeva koja je uru~ena Gazi Husrevbegovoj biblioteci, kao i nedavna nagrada fondacije Al-Furqan direktoru Mustafi Jahi}u, potvr|uje da nau~na javnost, na{a i inozemna, prati i vidi uspjehe ove na{e va`ne kulturne institucije. Objavljivanjem ovog broja Anala Gazi Husrevbegova biblioteka najavljuje da }e se njenim Analima posvetiti ve}a pa`nja i da }e redovitije izlaziti. Glavni urednik Enes Kari}

6

Dragi uèesnici i gosti, dragi prijatelji, Nije, evo, prošlo ni puna godina dana a Gazi Husrev-begova biblioteka se pojavljuje kao organizator još jednoga nauènog skupa. Iz kruga naših intelektualaca koji su osjetili potrebu da se obilježi devedeset godina od pokretanja prvog bosnasko-muslimanskog èasopisa Behar, a pošto je taj èasopis predstavljao uz Gajret i Biser glasilo bosansko-muslimanskog književnog i kulturnog preporoda, potekla je inicijativa da se iskoristi ova èinjenica i da se tim povodom organizira ovaj nauèni skup kojemu mi danas prisustvujemo. U naredna tri dana slušaæemo više od èetrdeset saopæenja iz isto toliko podnesenih referata o bosansko-muslimanskom preporodu s poèetka ovoga stoljeæa. Ne navodimo to kao tek puki statistièki podatak, veæ kao èinjenicu da je Biblioteka, u okviru ukupnih akcija Islamske zajednice i zajedno sa drugim znanstvenim ustanovama u Gradu i Republici na putu svestranijeg ukljuèivanja u širi protok nauènih informacija i primjerenije valorizacije bogatoga kulturnog nasljeða. Svojedobno je oko èasopisa Behar, pokrenutog maja 1900. godine, grupa darovitih i ambicioznih bosansko-muslimanskih intelektualaca pokušala naæi, lakša, vlastita, svrhovitija rješenja za mnoge savremene izazove, mijene i zagonetke sa kojima se naš èovjek susretao u izravnoj suèeljenosti s evropskom mišlju, kompleksima, traumama i strahovima. Ako smo prethodni skup veæ samim naslovom pokušali okarakterizirati kao otvaranje zabravljenih i zaboravljenih kapija našega zajednièkog pamæenja, ovim skupom bacamo svjetlo na jednu znaèajnu, prekretnu epohu u povijesti Bosanskih Muslimana i Bosne i Hercegovine u cjelini. Veæ iz priloženoga programa mogli ste se uvjeriti da smo na ovaj nauèni skup pozvali sva znaèajnija imena iz naše nauke i kulture èija se znanstvena otkriæa dotièu sa ovom epohom ili se s njom granièe. Ovo je, inaèe, treæi nauèni skup koji u našem vremenu organizira Gazi Husrevbegova biblioteka. Godine 1982. bila je domaæin nauènog skupa posveæenog instituciji vakufa u Bosni i Hercegovini. U januaru ove godine okupila je više nauènika iz zemlje i inostranstva pod okvirnu temu "Islamske znanosti i ulema u Bosni i Hercegovini". Vjerujemo da æe ovaj skup "Doba bosansko-muslimanskog književno-kulturrnog preporoda" doprinijeti daljem otkrivanju mnogih povijesnih i drugih nepoznanica iz ovoga našega najsvjetlijeg nam vilajeta. I za organizaciju ovoga skupa imamo blagodariti Mešihatu Islamske zajednice u Sarajevu, koji je i njegov pokrovitelj, kao i mnogim našim 7

umjetnosti i svih drugih oblasti koje bi u svoj istraživaèki aparat mogle ukljuèiti ovaj dio naše historije. Posebno želim da pozdravim Senahid ef. dekana Islamskog teološkog fakulteta. Postoje. Tako æemo slušati saopæenja iz prava. Organizacioni odbor se potrudio da ne proðe ni jedan aspekt života Bosanskih Muslimana u periodu preporoda. na kraju. Ispred Organizacionog odbora ovoga nauènog skupa želim da se prijatno osjeæate u našoj sredini i doprinesete razjašnjenju svih pitanja iz okvira naslovne teme našeg nauènog skupa. književnosti. u èijim prostorijama upravo i održavamo ovaj skup. èlanci. sva ta pitanja iznova aktueliziraju. Bristriæa. teološke misli. ovo je jedinstvena prilika da se na jednom mjestu. te cijenjene prisutne predstavnike nauènih ustanova.nauènim radnicima koji ne žališe vremena i truda kako bi ovaj skup i popratne manifestacije koje idu uz njega protekle na zavidnoj visini i u najboljem redu. mnoge studije. Nije ni potrebno ovdje isticati koliko je ovo podruèje naše povijesti nedovoljno istraženo. tako. Mustafa Jahiæ. Biblioteka æe. Knjiga koja æe uslijediti iza ovoga skupa i u kojoj æe biti štampani ovdje podneseni referati biæe krupan doprinos u meritornoj prezentaciji povijesti bosnasko-muslimanske duhovnosti i kulture ne samo u bosanskim nego i u daleko širim znanstveno-istraživaèkim relacijama. Želio bih. direktor Gazi Husrev-begove biblioteke i predsjednik Organizacionog odbora nauènog skupa 8 . vršioca dužnosti predsjednika Mešihata Islamske Zajednice u Bosni i Hercegovini. Jusufa Ramiæa. objavljene knjige. bude istinsko stjecište znanja i uèenih. Ali. politike. zajedno sa svojom družbenicom Gazi Husrev-begovom mederesom. kulturnih društava i politièkih stranaka. u okviru jednoga. kraæeg seminara. profesora dr. mogli bismo reæi. hrestomatije koje se tièu ove epohe. da pozdravim sve naše drage goste koji su odvojili dio svojega dragocjenog vremena da studijski pripreme svoja izlaganja. nadamo se. doduše. biti na najboljem putu da ostvari veliku želju svoga vakifa da. nauèno problematiziraju i suglase s novim spoznajama i otkriæima.

Ova štiva su se držala bitnih kulturno-demokratskih naèela iskazanih u njegovu "uvodu u prvi broj". najavio pokret narodnog buðenja i bosansko-muslimanskog slavenskog duha. trezveno i odreðeno. nakon društveno-politièkog prevrata koji se zbio sa austrougarskom okupacijom Bosne i Hercegovine. dobivajuæi ponekad. go-vori o prodoru narodnjaèkih shvatanja u informativno tkivo ovog prvog muslimanskog lista u Bosni. krajem osamdesetih i poèetkom devedesetih godina. o zastoju domaæeg kulturnog života. èemu je dodao ispovijednu napomenu: "Samo slovenski znam jer se ovdje najviše govori tijem jezikom. pored ostalog.Muhsin Rizviæ DOBA PREPORODA KAO PRELOMNO U BOSANSKO-MUSLIMANSKOJ KNJIŽEVNOSTI I KULTURI "Prva lastavica koja je navijestila duševni preporod u Bosni i Hercegovini". A tada se. Uvodnici i komentari iz Kurtæehajiæeva pera. obuhvatiti cio narod i trajati puna tri desetljeæa. "da nauèim francuski jezik. koji æe kroz ovako otvorena vrata nezaustavno krenuti petnaest godina kasnije. javlja i prva generacija bosansko-muslimanskih pisaca na narodnom jeziku i latinièkom i æirilièkom pismu. ispunjavan Kurtæehajiæevim èlancima. kako kaže Bašagiæ. uz romantièarsko-podsticajne akcente." Tako je Sarajevski cvjetnik.Gulseni Saraj Mehmeda Šakira Kurtæehajiæa i nizom njegovih uvodnika u njemu. tek sa organiziranjem opæeg i posebnog muslimanskog školstva. Naime. pisani su èistim narodnim jezikom. i poslije stanja psihièke letargije i zatvorenosti za sve novine i vanjske utjecaje. ostvarujuæi. i ideje Kurtæe9 . na prijelazu šezdesetih i sedamdesetih godina XIX stoljeæa. uz pozdrav "novom vremenu" i "novim uredbama" koje ono donosi. uz osvrt od Istoka prema Zapadu. i prizvuk moralno-sentimentalnog traktata. Veæ sama èinjenica da su èlanci štampani naporedo i istovjetno u dvije verzije. na narodnom jeziku æirilicom i na turskom jeziku arebicom. sa listom Sarajevski cvijetnik . poèela je da se stvara prva èitalaèka i kulturna publika u ovom narodu. što je bilo sukladno povijesnoj i folklornoj djelatnosti Saliha Hadžihuseinoviæa Muvekita u službenom Bosanskom vjesniku. došla je. Ove preporoditeljske postavke Kurtæehajiæ je dosljedno sprovodio u svome kratkom radu i životu. sa blagim i pouènim tonom u izlaganju. o književnom radu u novinama. ispunjenom neimaštinom i sjetom zbog neostvarene intimne želje za Evropom. o patriotizmu. i kasnijim otvaranjem èitaonica. kojim se na Zapadu najviše govori".

o svome slavenskom biæu i južnoslavenskoj bosanskoj domovini. i izražavajuæi misli i osjeæanja ovog naroda. zapravo. nastavljala taj prirodan put emancipacije duha i etnosa. A u odrednici našeg naroda jaèa vjersko ime Musliman kao narodno i duhovno istovjeæenje i diferentia specifica. Ali se nije prekidala starenièka veza. sa izvorima duha. saèinjenog od slavenskih i istoènjaèkih tradicija. koji su zapoèeli u književnom prostoru prvog lista da bi 1900. takoðer. vrši se. razvio pokret književno-kulturnog preporoda Bosanskih Muslimana na osnovi narodnog jezika i stvaralaštva. do 1910.hajiæeva racionalnog prosvjetiteljstva naroda i evropeiziranja pomoæu modernih sredstava kulturno-književnog djelovanja. i preobražaj narodnog imena. na kraju XIX i na poèetku XX stoljeæa. izlazili naporedo list Bošnjak i èasopis Behar. Do austrougarskih vremena to uže diferenciranje nije bilo potrebno zato što su 10 . U duhovnom srodstvu sa tim ukupnim naslijeðem nastajala je i moderna pisana književnost na narodnim osnovama: dvadesetak pisaca koji su. naziv Bošnjak se u tome razdoblju u javnom i kulturnom životu postepeno gasi. koncentrira kulturnopovijesne sadržaje i sjedinjuje društvene i politièke interese postajuæi nacionalna oznaka u okviru bosanskohercegovaèkog regiona. I. od 1900. kao i kod drugih naroda na južnoslavenskom prostoru. niti se gubio do kraja estetski. stilskoduhovnih osobenosti orijentalske književnosti i alhamijado-spisa. koja je bila ispunjena sviješæu o historijskoj sudbini Bosne i Bosanskih Muslimana. istovremeno sa književnim i kulturnim preobražajem. koja se tada poèela stvarati u vlastitim listovima i èasopisima. idejni i etièki kontinuitet tradicionalnog književnog naslijeða. pišuæi o životu Bosanskih Muslimana. i duhovno otimanje od nje. U doba preporoda. o vezanosti za ostale narode istoga jezika u Bosni i Hercegovini i drugim zemljama Slavenskog juga. kao odgovor na tuðinsku vladavinu i germansku civilizaciju. koje je osebujno proizlazilo iz gradske i seoske sredine. sticanja i razvijanja svijesti o sebi. književnost bosansko-muslimanskog preporoda stvarala se na izvorima još uvijek živog narodnog. èemu doprinosi i stvaranje opozicije austrougarskoj vlasti i politici. jezika. Tako se. prirodnog ambijenta. stekli književno ime i znaèaj kod muslimanske èitalaèke publike u tome vremenu. što je najvažnije. usmenog stvaralaštva. zajedno sa odumiranjem rukopisne bosanèice. sve do srednjovjekovnih korijena. Iako su èitavu deceniju. godine osnovali drugi. U tom smislu je i književnost. te narodnih zavièajnih vrijednosti. èak sa istim saradnicima. u knjigama i kalendarima. tradicionalnim oblicima orijentalske književnosti i alhamijado-literature te feudalnim znamenjima njegovih nosilaca.

njihovo stvaranje ostalo bez publike. povuèeni pred asimilacijom u svoje izvorno narodno povijesno-kulturno i duhovno biæe u stavu odbrane i afirmacije. A da je ovo ime zaista tada dobilo osoben kulturni i društveni sadržaj svjedoèi èinjenica da je upravo u tome vremenu. te edicija "Muslimanska biblioteka". A uz to se osniva i èitav niz prosvjetnih i društvenih graðanskih institucija. dokazujuæi da su Bosanski Muslimani postali i politièki narod u modernom smislu rijeèi. književno-kulturni i društveno-politièki. nemaju razumijevanja za druge nacionalne opcije. to je postalo narodnosna. društveni i politièki život. koji su tekli paralelno. kao nastavak oružanog otpora iz vremena Bosanskog pašaluka i okupacije Bosne i Hercegovine. koji neposredno i bitno spadaju u ove dvije razvojne epohe i dva sloja u biæu Bosanskih Muslimana. istaknuta deviza o novom oružju. peru i knjizi umjesto sablje i mejdana.Bosanski Muslimani kao državno-politièki narod podrazumijevani pod nazivom Bošnjaci ili Turci. Pored jezika i usmene književnosti. Stoga i bosansko-muslimanska književnost preporoda. kao povijesno-kulturna veza i dalje. u protivnom. preporoda Bosanskih Muslimana na prijelazu XIX i XX stoljeæa. produžila politièka borba protiv Austro-Ugarske. te da bi. traje svijest i znanje o starenièkoj tradiciji pretapajuæi se stvaralaèki u suvremenu književno-kulturnu praksu. Muslimane. mada polarno u smislu simpatija prema hrvatskoj i srpskoj strani i odnosa prema austrougarskoj upravi. Ali se mora istaknuti kao karakteristièno da ni u vremenu književno-politièke polarizacije pisci nisu iskazivali liène nacionalne pristranosti u svome književnom radu. i Kalajevom unitarno-politièkom zloupotrebom integralnog bošnjaštva. meðutim. iz aus11 . Odatle i pokret afirmacije humanih vrijednosti bosansko-muslimanskog svijeta i žestoke reakcije na sve napade sa strane na islam. na drugoj strani. koji æe se svesti u pravu muslimansku nacionalno-politièku stranku pod imenom Muslimanska narodna organizacija. to su bila dva vida. pokazuje opozicioni pokret za vjersko-prosvjetnu autonomiju. Ujedno i naporedo gledano. Jer su znali da oni. A ime Musliman. Pod istim imenom organizira se i druga. A da se. i dvije razine. Muslimanska samostalna stranka. njihov život i obièaje. objavljivali ih u istim listovima i usmjeravali ih kao muslimanski pisci muslimanskim èitaocima. listova kao što su Behar. nego su pisali djela iz muslimanskog života. postalo je integrativno za cio kulturni. od 1899. u skladu sa dobom graðanskog formiranja. Sa nacionalnim identifikacijama i narastanjem svijesti katolika i pravoslavnih. društvena i politièka potreba. poistovijeæeno u potpunosti sa narodom. Biser i informativnih glasila.

uz njihove metafore opstanka. pesimizma u naslovima djela Zeleno busenje. preko epohe Behara. njeno poetièko težište. Ali treba napomenuti i to da od poèetka preporoda. bosansko-muslimanska književnost napušta pojavna stilskoestetska obilježja orijentalske književnosti i alhamijado-literature. I dok se književnost Bosanskih Muslimana do 1878. tragike. realizma Mulabdiæeva i naturalizma Osmana-Aziza. slika i ljepote. koji se može ogranièiti u razdoblju od 1887. razvijanja i narastanja muslimanskog 12 . ali i za višesmjerna komparativna istraživanja. i do Bjelevèeva psihološkog proziranja otuðenièkih stanja "pod drugim suncem". a èini. te proces evropeiziranja ovog naroda. ovaj pokret se razvio kao prirodan izraz zamjene feudalnih odnosa kapitalistièkim oblicima privreðivanja. za etnièkom osobenošæu i nezavisnošæu Bosanskih Muslimana kao južnoslavenskog naroda izmeðu Srba i Hrvata. pored maštovne samobitnosti i osebujnosti ima i bitan socijalni zasnov u rasponu od èitalaca preko djela do publike. Taj proces približavanja duhu i estetici evropskih i južnoslavenskih književnosti nije. karakteristièna za književno stvaranje islamiziranih evropskih naroda. osjeæajnosti. i nacionalni. težio je istovremeno. do kraja potiskivao tematskoidejnu i emocionalno-estetsku liniju razvojnih tokova dotadašnje bosansko-muslimanske tradicije. posljednjeg godišta Bisera. Bosansko-muslimanski književno-kulturni. meðutim. pa do impresionizma i simbolizma Æatiæeva i drugih pjesnika. zadržavajuæi ih tek u arhetipsko-genetskom tragu književnih prauzora duha. iskazujuæi politièki i izvijestan antiturski (neantiorijentalni) a kasnije i antiaustrijski (ne protuzapadni) stav i odreðenje. koje su od njih preuzele i naše jugoslavenske. kada je djelovalo i društvo Gajret. ona sada prolazi razvojnim etapama i stilskim formacijama svojstvenim evropskim književnostima. preporod. do 1918. i prirodno.trougarskog vremena. zapravo. Bez nade. jasno odvajala od književnosti drugih južnoslavenskih naroda. te zaèinjanja. Èak su inicijatori preporoda vidjeli svoju književnu i kulturnu ulogu u spajanju Istoka sa Zapadom. Bez svrhe. i èitav tok razmicanja južnoslavenskih vidika. Gledano kroz društvenu optiku. poèevši od prosvjetiteljstva i romantizma Kapetanoviæa-Ljubušaka i Safvet-bega Bašagiæa. pa ona tako predstavlja zanimljivu pojavu za studije ove sredine i njena književnog stvaranja. i Narodnog blaga Mehmedbega Kapetanoviæa. I upravo u tome duhovno-civilizacijskom integralu zaèinje se i onaj "sudbonosni diferencijal estetike svijesti koji dijeli Zapad od Istoka". zasnovan na podlozi materinskog jezika i narodnih vrijednosti. od tada kritiènu liniju poetike bosansko-muslimanske književnosti sve do danas. otkako se stala evropeizirati.

ali sa razlikama u refleksima jata od autora do autora. 13 . jezika na osnovi ijekavskog izgovora. koje se sada institucionalno afirmiralo osnivanjem banaka. samo sa onom mjerom religioznog koja je obilježje stvarnosti života i mentaliteta ovog naroda. i sa djelatnošæu Vuka Karadžiæa i njegovih pristalica u srpskom narodu. kulturno-prosvjetna društva. politièkih stranaka. tematike. jedinstvenog izraza. te novu ulogu i položaj ovog slavenskog elementa izmeðu Istoka i Zapada. uz štamparije.u svojevrsnom reciprocitetu. Dok su. te. upravo radi izrazitosti stilsko-estetskih. Postoji nekoliko bitnih svojstava i strukturnih znaèajki koje treba istaknuti u uvodu ili rezimirati u zakljuèku svakog izlaganja o bosanskomuslimanskoj književnosti na prijelazu u eru ovog preporoda. Veliku i znaèajnu stilsku. On ima sliènosti i kulturne analogije sa hrvatskim književnim preporodom. novim književnim oblicima ovog preobražajnog razdoblja. uz to. idejnih opredjeljenja i emocionalnih doživljaja. dok usmeno stvarlaštvo ne samo da ulazi u osnovu poetike nove književnosti nego postaje sama podloga narodnosti. ili pak slabije dodirne taèke ili poveznice samo je jeziku novoštokavskog narjeèja. trgovaèkih i zanatlijskih udruženja. onda u spomenima jezika. èak izvjestan antiklerikalizam. od vremena preporoda i jedinstvene književnosti. Pored narodnosnog i narodnjaèkog zasnova vidljiva su u njemu i druga bitna obilježja. izrazita svjetovnost sadržaja. edicije i periodiku. izmeðu krajišnièkih pisama i alhamijado-literature postojale jaèe. svim njegovim slojevima. idejnu i poetièku te osobito jezièno-grafijsku raznovrsnot ove književnosti iz doba osmanlijske vladavine zamjenjuje narodna izrazitost ove književnosti u vremenu preporoda. može se uoèiti zbližavanje tradicijskih stvaralaèkih pojava i skupno uzimanje prethodnih književnih epoha kao bosansko-muslimanske estetsko-duhovne inspiracije i književne baštine. zatim u refleksima narodnih pjesama i njihova izraza . odnosno ilirskim pokretom. osobito u prozi i drami.graðanstva. karakteristièan je sekularni identitet novih stvaralaca. angažiranost osobito u prozi. sve pod muslimanskim imenom. stilsko-idejni preplet Istoka s Evropom u izvornoj poeziji. razmatranja. Nasuprot uglavnom nabožnoj prirodi dotadašnjeg pisanog književnog stvaranja. mada kasni za njima èitavih èetrdeset do pedeset godina. njena potpuna i iskljuèiva usmjerenost narodu. naprimjer. a kad se uzme u obzir i orijentalska književnost. motiva. duhovno-etièkih i tematsko-idejnih promjena koje su se tada dogodile. Ali je bosansko-muslimanski preporod u odnosu prema njima sadržavao i specifiène idejne znaèajke: evropeizaciju uz antiturstvo.

I sama književnost se i po karakteru mijenja: što se vidi i po èitalaèkoj publici koja se zanima samo za novije stvaranje.od vremena književno-kulturnog preporoda pisci potjeèu. najprije. dok je prema starijem više ravnodušna. dok se ova nova sastoji iz tiskanih djela. bitno odreðujuæi nacionalnu književno-kulturnu svijest. Tome je bitno doprinijela. bez izuzetka. graðanske inteligencije. pa bili sveæenièkog zanimanja ili pripadnici derviških redova . èije se prisustvo u osmanlijskom razdoblju osjeæa samo u nesvjesnim stilskim prodorima deseteraèkog stiha. Orijentalni jezici se književno gase tako da i orijentalska literatura postaje anahronizam. Zatim. ulazi i sama misao o narodnom bosanskom jeziku. živ utjecaj narodne poezije u pisanoj književnosti. U starijem razdoblju ona dolazi samo sporadièno jer se podrazumijeva kao govor svakodnevnog života. i gleda na njega kao na predmet književne arheologije. ali i realistièke poetike njena stvaranja. Najzad. Jer novu epohu preporoda narodna poezija i proza ispunjava i svojim štampanim tekstovima. iako istoènjaèki duh. iz krugova svjetovne. laièke. književnost do preporoda sva je u rukopisima. uleme. sad èitalac postaje svaki onaj ko nauèi latinicu i æirilicu. izuzev ostvarenja u vidu bosansko-turskih rjeènika . dok je èitalaèka publika. zatim. ili u rijetkim spomenima i zapisnicima narodnih pjesama i prièa.Drugo što treba istaknuti jeste bitna razlika u duhovnom i profesionalnom identitetu književnih stvaralaca: dok su književnici do preporoda. Ono što je u ovom diferenciranju najvažnije istaknuti jeste da se u naponu preporoda postiže narodno jedinstvo pod muslimanskim imenom. Tu je. u dalekim refleksima njena duha i poetike. Bašagiæ piše stihove "u slatkom majèinskom 14 . pa tako i neposredno ulazi u samu osnovu osobito romantièarske. i èinjenica o kojoj ne treba dvojiti jer predstavlja samu osnovu biæa i bitka preporoda. koja je kod starijih izražavana više u refleksijama. duboko u narod. a arebièku pismenost zamjenjuje latinica i nešto manje æirilica. osobito orijentalske književnosti. U ta bitna obilježja koja se u bosansko-muslimanskom narodnom preporodu javljaju u poveæanoj kolièini i pojaèanom intenzitetu u odnosu na književnost osmanlijskog razdoblja. slike i neki oblici ostaju kao jedna naslijeðena komponenta osobito bosansko-muslimanske romantièarske poetike. a knjiženost ulazi u porodice. dok novija pisce ispunjava u potpunosti.dok je u novom preporodnom dobu narodni jezik jedini književni izraz. narodna svijest preporodnih pisaca o sebi i svome stvaranju. pored paša i upravnih velikodostojnika. ponajviše iz redova vjerske inteligencije. mada bosansko-muslimanski narodni preporod zakašnjava za sliènim preobražajima kod Srba i Hrvata. bila svedena na uzak krug inteligencije.

Dok je u hrvatskoj i srpskoj kulturi prve polovine XIX stoljeæa nacionalno-književni preporod. književnim i društvenim interesom. a isticanje i potvrðivanje materinskog jezika i usmene književnosti. saznanja i ostvarenja u jedinstvenu nacionalnu instituciju.zboru" i. i kulturnih tekovina preporoda. uza sve te razvojne znaèajke koje je sa zakašnjenjem proživio. sažeo je u tridesetak godina trajnja. godine. te "Matica slovenska" 1864. nacionalno dozrela za djela koja za nju njeni pisci stvaraju. znanstvena i izdavaèka dostignuæa. pod utjecajem preporodnih pisaca. u vremenu preporoda je izjednaèena i sjedinjena upravo jezikom. na samom kraju preporodnog razdoblja u formiranju bosansko-muslimanske narodne svijesti. proširujuæi tako do kraja teorijske granice ovog pojma i termina u historiji književnosti i kulture. /može da spoji/ Istok i Zapad/. èijem se osnivanju pristupilo u martu 1918. Istovremeno se ta èitalaèka publika. pismom. tako u sferi odnosa izmeðu Evrope i islamskog svijeta. omeo ostvarenje te koncepcije.preporod u književnosti Bosanskih Muslimana. Ovo historijsko zaostajanje za tokovima jugoslavenskih književnosti. 15 . ispunjavajuæi se sviješæu o historijskom položaju i književno-kulturnoj ulozi Bosanskih Muslimana izmeðu Istoka i Zapada. i nepovoljne politièke prilike poslije njega. predstavljao napuštanje stranih i nenarodnih književnih izraza. kulturna. otvara i prema drugim književnostima pisanim na jeziku kojim i ona govori. odaje još jednu osobenost bosansko-muslimanske književnosti i kulture austrougarskog razdoblja. narodnih obièaja i tradicionalne historije u ukljuèivanje u stilsku formaciju romantizma kao oblasti neobuzdane mašte i egzaltiranih emocija . ponovnom vraæanju svome biæu i svome jeziku nakon izbivanja u Turskoj. smatra da njegova "jezika šum/ može da goji. intelektualno i staleški raslojena u osmanlijskom dobu. sažme i organizaciono artikulira sva književna. A Æatiæ se raduje svome zavièaju. trebalo je da koncentrira.. "Matica muslimanska". te odvajanje od prosvjetiteljstva kao stilske formacije racionalne idejnosti i sentimentalistièkih moraliteta. ali i prema evropskoj književnosti. svede. kao obnova i procvat slobodnog i stvaralaèkog narodnog duha. kao što su to ranije na južnoslavenskim prostorima uèinile "Matica srpska" 1826. pjesmu i um". sljedstveno kulturnoj simpatiji. preimenovana 1874. i estetske karakteristike realizma. pored refleksa prosvjetiteljstva kao "nauke o lijepom i mudrom ponašanju" i manifestacija folklornog i umjetnièkog romantizma. ali je prvi svjetski rat. u "Maticu hrvatsku". naturalizma i simbolizma. "Matica ilirska" 1839. i ubrzo pristizanje pojedinih književnih etapa u kratkom vremenskom roku. kako u horizontu Slavenskog juga. "gdjeno tuðim jezikom se zbori". Èitalaèka publika.

This movement was based on the backdrop of mother tongue and national values with the aspiration to express the ethnic specificity and independence of Bosnian Moslems as the Southern Slavic nation between the Serbs and the Croats. on the halt of domestic cultural affairs and life. and it ended in 1918. In the course of Eighties and Nineties in the last century. when the last issue of Biser was published. an opposition movement for religious and educational autonomy emerged as an expression of resistance and political struggle against the Austro-Hungarian occupation. having written on a literary work in the newspapers. social and civic institutions. Simultaneously with the literary and cultural transformation. It continued during the era of Behar. and others have been established. and on patriotism. organizations and magazines. and the religious name "Moslem" became much stronger. A number of educational. This movement would later become the first national and political party of the Moslem people under the name Muslimanska narodna organizacija (The Moslem National Organization). the transformation of the national name was also taking place. such as Behar. societies. Besides. which had been printed simultaneously and concurrently in two versions. Biser. Mehmed Šaæir Kurtæehajiæ in a series of editorials in this newspapers. The name Bosniak gradually faded away in the period.The Age of Revival as a Crossroad in Bosnian Moslem Literature and Culture Towards the end of Sixties and in the early Seventies in 19th Century. This fact speaks enough about the Bosnian Moslems as a political nation in the modern sense of the word. wrote a salute to "the new age" and "the new constitutions" that this age was going to bring forward with it. the emergence of the newspapers Sarajevski cvjetnik /The Flower Garden from Sarajevo/ announced the movement of people's awakening of Bosnian Moslem national/ethnic spirit that would last in the course of the next three decades. 16 . and when the Gajret Society was also active. The Bosnian Moslem literary and cultural revival can be limited to the period starting in 1887 and the emergence of Narodno blago /People's Treasury/ by Mehmed beg Kapetanoviæ. in the local language in Cyrillic alphabet and in Turkish in a special type of Bosnian script arebica. the Bosnian Moslem literary and cultural revival movement gradually matured having been founded on the people's creative accomplishments.

and the mature literary works in the sense of national awareness that the authors from the period wrote for it. Bosnian language as the means of literary expression was also pronounced. literary and social interest. had come from the circles of secular. laic and civic intelligentsia. as opposed to the previous ones. The new literature was available to anyone ready to learn both Latin and Cyrillic Alphabets. without exception. This literature consisted of printed works. The strong presence and influence of national oral poetry in the written forms of literature was quite evident. which had been kept in manuscripts. particularly through language. This was the reason for this literature to find its ways into families and people in general.The second characteristic worth mentioning is that the writers of revival period. 17 . All these elements brought the reading public together.

18 .

a nerijetko i na još manje vidnom mjestu knjige/. kao "uvoditelj" /introducteur/ neke strane književnosti u neku zemlju. 1. posebno sufijske orijentacije. GAJRETU I BISERU Tradicija prevoðenja i tumaèenja književnih i drugih djela sa islamsko-orijentalnih jezika . 261. Da li je baš uvijek tako? ". svojim prevodima on omoguæava mnogobrojnim èitaocima koji ne poznaju jezik na kome je dotièna književnost pisana da èitaju proizvode strane književnosti na svome roðenom jeziku. Radovi Filozofskog fakulteta u Sarajevu. ostala bi najveæim dijelom u uskim nacionalnim granicama da nije onih koji je prenose na druge jezike. Strana književnost u bosanskohercegovaèkim èasopisima krajem XIX i poèetkom XX stoljeæa. Prevodilaèka aktivnost i prevodna književnost znaèile su prenošenje i nastavljanje orijentalne tradicije meðu pripadnicima islamske vjere u našim krajevima.arapskog.. Posebno se tu istièu i zaljubljenici u sufijsku književnost koji su i sami djelovali kroz razne sufijske redove. prevodilac je dakle. na posebnim skupovima koji su nazivani katedrama sufijske poezije i katedrama mesnevije Dželaludina Rumija. Uobièajeno je da se kaže kako su prave umjetnosti univerzalnog karaktera i kao takve razumljive svim pravim poklonicima umjetnosti. turskog i perzijskog . Dr Midhat Šamiæ. 1965. prevoðenja i tumaèenja poezije perzijskih klasika. a vezana je uglavnom za entuzijazam i djelatnost derviških i sufijskih redova kod nas. taj koji služi kao posrednik izmeðu dviju književnosti i kultura.Beæir Džaka: KNJIŽEVNI PREVODI SA PERZIJSKOG JEZIKA U BEHARU. prevodilac. str.u našim krajevima poèinje uglavnom uspostavom turske vlasti na Balkanu.Književnost koja se služi jezikom kao izražajnim sredstvom... Prema tome . Dakle." 1 U doba turske vladavine veliku ulogu u prevoðenju i interpretiranju orijentalno-islamske književne tradicije kod nas odigrali su mnogi poklonici književne tradicije na tri orijentalna jezika koji su se školovali po turskim metropolama ili u domaæim tradicionalnim vjerskim školama medresama. a u novije vrijeme i veèerima zvanim Šeb-i Arus. Tim putem i na taj naèin je uspostavljena tradicija èitanja. èije ime je ispisano ne uvijek mnogo vidljivim slovima i ne baš na tako istaknutom mjestu/nalazimo ga u najboljem sluèaju na unutrašnjoj naslovnoj strani. Ta tradicija trajala je i èuvana kroz vijekove da bi se održala sve do danas. onaj skromni i gotovo anonimni kulturni radnik. 19 .znaèajni su instrumenti saradnje meðu narodima.

tj. u br. Ne bi se reklo da su to dvije rubaije. jer su sadržajno 2. 20 . javlja se i prevodna književnost. To su dr Safvet-beg Bašagiæ. Muslimanski književnici su za vrijeme austrougarske okupacije nastojali da meðu muslimanskim masama probude zanimanje za knjige. pokretanjem Behara te Gajreta i Bisera. turska i perzijska. arapskog i perzijskog jezika u Bosni i Hercegovini. Glavni doprinos prevodnoj literaturi sa ova tri jezika dali su tadanji poznavaoci turskog.."2 U vezi sa znaèajem pokretanja ovih èasopisa za okupljanje muslimanskih književnih snaga i za buðenje sopstvenog nacionalnog biæa i etnièko-vjerskog identiteta. Rizviæa. 3. Na istoj strani je i prevod dvije strofe Hajjamove poezije. 110. U Beharu iz 1900/901. štampan je prevod jedne rubaije od Hafiza koja poèinje.. Citirano djelo M. Sarajevo 1972. Osman Asaf Sokoloviæ i drugi sa manjim prilozima. sa jedinom željom za afirmacijom muslimanskim slojevima. na str.. za koje je i jedno i drugo ime kao oznaka narodne pripadnosti bilo tuðe i nepoznato. zatim Muhamed Šemsudin Sarajliæ. U Beharu Bašagiæ se ne javlja sa veæim brojem prevoda sa perzijskog jezika. turkolog Fehim Spaho. Gajret i Biser. vijeka. Dr Muhsin Rizviæ. koji nakon njega slijede. Za muslimanske èitaoce i prevodioce bile su tada vrlo omiljene tri strane književnosti: arapska.Druga jedna tradicija prevodilaèke djelatnosti kod nas poèinje u vrijeme bosansko-muslimanskog kulturnog i književnog preporoda u tada pokrenutim èasopisima. citiraæemo pisanje dr Muhsina Rizviæa: "Nakon razdoblja sporadiènih pokušaja u podliscima zvaniènih i informativnih listova te nakon gostovanja muslimanskih književnika srednje generacije u domaæim srpskim i hrvatskim èasopisima i publikacijama na strani. str. Bašagiæ je imao najširi dijapazon prevodilaèke djelatnosti. muslimanske književne snage koncentrišu se u okvirima vlastitog književnog života unutar Bosne i Hercegovine. Ali poènimo redom. za školovanje i da na taj naèin doprinesu društvenom napretku Muslimana. Književno stvaranje muslimanskih pisaca u Bosni i Hercegovini u doba austrougarske vladavine. Poznajuæi sva tri ova jezika. dio I. Izmeðu ostalih. koje su pokretali muslimanski književnici i drugi intelektualci. "Bez hrvatskih ili srpskih nacionalnih oznaka."3 Pored izvorne književnosti u ovim èasopisima. krajem 19. 221. to su Behar. koje im omoguæavaju književno izražavanje bez kompromisa i nacionalno-politièkog etiketiranja izvan vlastitog etnosa. str. pokrenut je sa tim ciljem list Behar i osnovano društvo Gajret. uglavnom Beharu i Gajretu. Musa Æazim Æatiæ. 7. i poèetkom 20. 221. u svojim sopstvenim publikacijama. rijeèima Nije vrijedna. a tako je i naslovljena.

u br. 5. Oèito je da se radi o nekom seldžuèkom vladaru o kome nam prevodilac ne daje nikakvih podataka uz prevod. potpisan kao prevodilac sa Mirza Safvet. a uzet je iz petog gazela Kazvinijeva izdanja Hafizova Divana filološki prevedeno znaèi: Mir na oba svijeta je u shvatanju ove dvije poruke: S prijateljima se humano. Arapa i Židova so simbol prijateljstva. U nastavku komentara na str. Autor je Sultan M. simbol je prijateljstva. Tu je i prevod sa perzijskog jezika jedne strofe od èetiri stiha koju je napisao Sultan Togrul Seldžukoviæ. upravo zbog toga što je ukus soli stalan i neuništiv. što kod rubaija nije sluèaj. istog godišta Bašagiæ govori o prijateljstvu i uz hadise citira sljedeæi stih kao uputu za život: Da ti reèem ukratko nauku: Koja vr'jedi na obadva svjeta. dakako. Pomalo je neoèekivano da se u Beharu nalazi dosta stihova skoro nepoznatog iranskog pjesnika Ibni Jemina Ferjumedija ili u nekim broje21 . str. 8. Na 113. izmeðu ostalog i sljedeæa dva stiha od pjesnika Hafiza: U tugjini svakome tugjincu Tužno srce s domom je skopèano. u br. a s neprijateljima ljubazno ophodi. 114. simbol zadane rijeèi. O izboru prevoda u sva tri sluèaja nema nikakvih referenci. èvrste rijeèi. nalazi se prevod pjesme sa perzijskog jezika od 12 stihova. a naslovljena je Pri sastanku juèe toliko veselja. strani Behara iz 1903/4. gostoprimstva. U Beharu iz 1905/906. poèinje Bašagiæev komentar 101 hadisa. koji su doduše poznata imena i tadanjim èitaocima. i u svim sljedeæim sluèajevima nigdje ne navodi nikakvih bibliografskih podataka o izvorima tekstova koje prevodi. str. I kod Slovena mineral so. Bašagiæev prevod "A dušmanu pruži slanu ruku" je vrlo vješto izveden i. S prijateljem vladaj se iskreno A dušmanu pruži slanu ruku. asocira na èinjenicu da je u predanjima Grka.. Komentarišuæi jedan hadis koji govori o domovini. kao ni o Hafizu i Hajjamu. 116.1.meðusobno povezane. godine. gostoprimstva i prijateljskog doèeka. uz hljeb. niti kakvih podataka o Togrulu Seldžukoviæu kao pjesniku. Ovaj stih se javlja i kasnije na jednom mjestu uz više drugih stihova. Pjesma u prevodu je naslovljena S mahom sablje svjetodršca.Seldžukoviæ što je u perzijskoj književnosti nepoznato ime. Bašagiæ citira stihove velikih imena svjetske poezije. Bašagiæ. Prevodilac je Mirza Safvet.

tri strofe sa po 6 stihova. 162. na str. Ono što je interesantno ovdje spomenuti i što je možda bilo odluèujuæe kod Bašagiæa za ovoliki izbor i prevod stihova osrednjeg perzijskog pjesnika u listu Behar jeste podatak da je u Beèu 1852. i to stihova Ibni Jemina. nalazi se pjesma od sedam strofa od po 4 stiha. lako bi se moglo. 147. utvrditi da li je to više "prevod prevoda" ili prevod sa originala. i Sultana Togrula. 1. a prevodi ih Safvet-beg Bašagiæ. najviše iz razloga izbijanja argumenata iz ruku konzervativnih protivnika Behara. isticali da æe književnost Turaka.. iz grada Ferjumeda na istoku Irana. U Beharu br. i to poezije Ibni Jemina. na str. godine.380. manja zbirka. pod naslovom Alkemija. i to najviše sa turskog. Za Irance Ferjumedi je osrednji pjesnik. stoji i prevod sa perzijskog jezika.vima lista Perjumedija. èime se mogao koristiti i Bašagiæ pri prevoðenju. u komentaru 101 hadisa. Tako u broju 24 iz 1900/901. vijeka èije puno ime glasi Emir Fahr al-haqq ve al-din Mahmud Ibni Jemin al-Mustoufi al-Ferjumedi." Zatim sljedeæe èetiri strofe od po èetiri stiha u kojima se govori o osobinama pravog prijatelja. 4-5. godine austrijski orijentalista Veshard Šlehta /Wesshard Schlechta/ napravio i objavio izbor sa prevodom 164 epigrama /kit'a/ iz poezije Ibni Jemina. Umro 1368. 22 . prevodna književnost sa ova tri jezika je relativno dosta zastupljena. 9 iz 1903/904. Prevodilac je Bašagiæ. Imao zbirku-divan poezije koja je u jednom ratnom sukobu izgubljena. u nastavku rasprave o prijateljstvu. Bašagiæ se u Beharu javlja kao jedini prevodilac sa perzijskog jezika. svakako više nego što su pokretaèi Behara oèekivali. Ko je bio Ibni Jemin? Iz iranskih izvora vidi se da je to pjesnik iz 14. Hajama i dvojice Seldžukoviæa. Bašagiæ upuæuje na stihove Ibni Jemina: "A sada èujte šta pjeva glasoviti perzijski knez pjesnik Ibni Jemin Ferjumedi." U šestom godištu Behara iz 1905/906 g. upravo zbog nepostojanja poznavalaca perzijskog jezika. Službovao je na dvorovima dinastije Serbedaran. na str. Nažalost u Sarajevu do sada nisam uspio doæi do ovog izdanja. uporedbom originala i prevoda. Mada su pokretaèi Behara u svom proglasu. zatim arapskog i ponajmanje sa perzijskog jezika. na str. Hafiza. govoreæi o prijateljstvu. u br. a pjesma nosi naslov Svijet. prevod sa perzijskog: Mirza Safvet. u rodnom mjestu Ferjumedu. Kasnije sakupljen jedan broj pjesama koje su se nalazile kod prijatelja i nastala je nova. Arapa i Perzijanaca biti jedan od izvora buduæe graðe Behara. uz prevode sa arapskog i turskog. a kada to bude moguæe. donosi prevod jedne strofe uz obraæanje èitaocu: "Evo kako pjeva Ibni Jemin. U broju 11 istog godišta. perzijski spjevao Ibni Jemin. Sultana M. godine. da je porijeklom iz Horosana.

Uz studiju o pjesniku Hafizu pod naslovom Hafiz . zatim 41 distihon iz Hafizove ode krèmarici. kojeg je napisao Husejin Ðogo. Sakiname. uzgred se citiraju neki stihovi iz tog Pregleda u I godištu Bisera iz 1912. I najzad u broju 19 na stranama 287-288 prevod je naslovio sa Kod zadnjeg oproštaja. 233." Prevodna književnost u èasopisu Biser. koju je pjesnik posvetio Šahu Mansuru. Gajret. u broju 13-14. 201. 4. str.102. Prevoda sa perzijskog jezika u Gajretu ima više nego u Beharu. koji je izlazio 1912/13. str. u brojevima 17 i 18 na stranama 152-253 i 273-274 objavljuje šest prevedenih cjelina sa 51 što dužim što kraæim pasusom pod zajednièkim naslovom S mojom ljubavi. Prva pjesma u prevodu poèinje stihom "Kad od Kafa do Kafa" i ima 7 strofa od po 4 stiha. 7.g. U originalu gazel ima 11 distihona. sa Ljubljenom biæu. Šejhi Sa'dija." 4 Šemsudin Muhamed Sarajliæ u II godištu Gajreta iz 1911. Bašagiæ objavljuje i prevode više Hafizovih gazela sa 190 distihona. u broju 9/10 na str.g. Prevode je naslovio. u èetiri broja. O prevodu i originalu biæe kasnije više reèeno.I Gajret je nastavio prevodilaèku tradiciju Behara. U prikazu Pregleda perzijske književnosti. Pored Bašagiæa. godine u pet brojeva objavljuje prevode više pjesama. Pjevao je na turskom i perzijskom jeziku i ostavio iza sebe dva divana. godina 1925.. ne navodeæi izbor niti vrstu pjesama koje prevodi. 140 Musa Æazim Æatiæ objavljuje prevod dvije pjesme sa perzijskog jezika koje je napisao turski sultan Selim Prvi. bez navoðenja izvora odakle su gazeli uzeti. U napomeni Æatiæ piše: "Sultan Selim I. u broju 15-16. br. U V godištu Gajreta iz 1912. Ja æu u jednom od iduæih brojeva Gajreta iznijeti kratki prikaz književnog rada ovog velikog cara-pjesnika.njegov život i djelo u IX godištu Gajreta iz 1925. i 1918. Musa Æazim Æatiæ i Fehim Nedžati /po svoj prilici Fehim Bajraktareviæ/. 1913/14. kako veli. u Gajretu se kao prevodioci sa perzijskog jezika javljaju još i Muhamed Šemsudin Sarajliæ. Na kraju prevoda stihova iz Sakiname Bašagiæ napominje: "To i još mnogo ispuštenih distihona saèinjava uvod u kasidu. 23 . kod Sa'dija sam u sabranim djelima pronašao original prevedene pjesme. sa Pred olujom. Iako nijedna pjesma nema nikakvih referenci. To je jedan gazel iz skupine gazela pod zajednièkim imenom Tajjibat. bijaše u svoje vrijeme najveæi osmanlijski pjesnik. godine. str.. kojeg zbog njegovih velikih državnièkih sposobnosti i vojnièkih vrlina smatraju najveæim vladarem što ga je dala Osmanova dinastija. ima vrlo malo prevoda sa perzijskog jezika. zvani Javuz. od kojih je prevedeno samo devet.

Jer. Nije halal ni da svako lice Tvoje vidi. a mi æemo ih navoditi prema prevodu. istog broja njegov prevod dvije strofe Hafizovih stihova od po èetiri retka. 247/8 u br. koji imaju najviše prevedenih priloga u ovim èasopisima. Na str. dok 9. kao što ja. takvog zadovoljstva nema. Posebno na neke prevode Muhameda Šemsudina Sarajliæa i dr Safvet-bega Bašagiæa. Niko možda.. Razmotriæemo prevod jedne pjesme Sa'dija objavljen u br. 246 i 272. 13-14 iz 1911. a na 249. To je. 24 . Ni poredak distihona nije kao u originalu. sopstveni filološki prevod i prevod Šemsudina Sarajliæa. od kojih je Sarajliæ preveo devet. 208. Prva poèinje sa "Nek se klone sve mantije". koja je naslovljena sa Ljubljenom biæu. I godišta iz 1912. godine Šemsudin Muhamed Sarajliæ objavio u pet brojeva više prevoda pjesama od Sa'dija Širazija. 5 i 75-76 objavljen je rad Muse Æazima Æatiæa pod naslovom Misticizam i uticaj Perzijanaca na tursko pjesništvo. Teheran 1337/1958.g. odstupanje od originala i slobodniji prepjevi ili pridržavanje originala. na str. str. i to na str. Poredak distihona daæemo prema Sarajliæevom prevodu.11. daæemo izvorni tekst na perzijskom. Naprijed je veæ iznesen podatak da je u II godištu Gajreta iz 1911. Odmah treba reæi da ovi prevodi u književnom pogledu daleko zaostaju iza prevoda dr Safvet-bega Bašagiæa. Ko je taj ko na susret sa Tobom ne misli. U radu ima diskutabilnih stavova što bi zahtijevalo poseban osvrt. u Tešnju 1968. godine dat je Bašagiæev prevod Firdusijeve poruke šahu Mahmudu od Gazne. smatramo potrebnim da se osvrnemo na neke prevode i naèin prevoðenja.godine. str. a druga sa "Dajder èašu što se smije". U istom broju. ono što ja vidim to drugome vidljivo nije. 551. Distihoni u prevodu više lièe na opširne prozne pasuse od kojih neki sa mnogo više teksta nego što ga ima u originalu. Možda onaj koji Te vidjeti ne može ili onaj koji svoga vida nema. koji je kasnije preštampan u Sabranim djelima II.. 87-95. ustvari jedan Sa'dijev gazel bez naslova. dodajuæi u originalu i u sopstvenom filološkom prevodu i dva neprevedena distiha. str. a èiji sam original pronašao u Sabranim djelima Sa'dija /Kullijjat-i Sa'di/. Nakon ovog pregleda objavljenih prevoda sa perzijskog jezika u ova tri èasopisa. koji u originalu ima 11 distihona /bejt/. str. Prevodilac istièe da je prevod sa perzijskog jezika. distih nisu prevedeni. A haram je onom koji pošten pogled nema. Radi onih koji poznaju perzijski jezik i koji mogu uporeðivati prevod sa tekstom originala. i 10. godine na 201.

u taj èasak mi se porodi želja. okrenuvši glavu od svega svijeta. zaljubljenom lijek jedini strpljenje je. 3. kraja svoga nema. ima li na svijetu èovjeka kojemu uzvišeni ljubavni sastanak ne bi zatitrao strunama njegove pameti? Ako ima. Ti me pazi. ja na cijelom tijelu svome. onda ili si Ti umakla njegovu pogledu. Šta da kažem tebi sada./ Sa'di na te više misli nego na sav svijet ostali. Ni dlaèicu jednu ne znam koja tebe ne spominje. 5. Sarajliæ 1. rekao bi: za ovom rukom umrtvljeni. kada srca više nemam! Nije teško. I kad se preda mnom ukazuje veliènstvena ljubav. ako taj nesretnik ne mogne više trpjeti ljubavnih muka? 8. Svako znade. nek mi svi atomi njegovi odišu sjeæanjem na Tvoju velièinu. ne treba da je pohlepan. Sa'dija. da je za nesretnog ljubavnika strpljenje jedini lijek. da joj ja jedini budem motriocem. Šta da radi. 4. koji glasi: Šejhi Sa'di: Ljubljenom biæu Preveo s perzijskog: Muhamed Š. Propao je. /Bijah rekoæ nešto tuge iz svog srca kazaæu ti. Sav svijet zna. U kosu mi ti pogledaj. ili mu se na oèi navukao zastor zaslijepljenosti. ako žig pogleda izdržati ne može. ako me sav svijet nekad zaboravi. 2. ali naša ljubav ne poznaje zadnjeg èasa. kada jadnik ni strpljenja više nema?! Ko god tvoju oknivenu šaku vidi. vikne tada: Nije èudno kada neko u toj šaci smrtno strada. jer od tebe odbaèenom. Svako.Svaka noæ danom prestaje. Koji bi vidio Tvoju oknivenu ruku. Prožeži mi tijelo pogledom. a svaki dan kraj svoj ima. Noæ moga sastanka sa Voljenim Biæem. samo Tebi svoj pogled 25 . Koga god resi proziran pogled. Dan ukida noæ sa zemlje i svega nestaje. Ljubljena. 6. ali šta æe biti. Na kom god se žestoki pogled ljepotica zaustavi. Pažnja tebi posveæena od svih mana slobodna je. a naroèito neèisti ne usuðuju se i haram im je pogledati Tvoje svijetlo lice. pa makar dotièni bio i pod teretom. niko pomoæi ne može. 9. opijen je ljubavlju. 7. Stihovi u zagradama ne nalaze se u Sarajliæevom prevodu.

a ne sa perzijskog. Time se može prijeæi i na sufijski plan interpretacije. na Boga i svaki pravi vjernik i zaljubljenik u Njega želio bi susret sa Njim. distihon je dugo i naširoko prokomentarisan. Znaèi. kad rob ništa i nema. Svu pažnju Tebi posveæuje i nema ništa što bi Ti uskratio. a kod Sarajliæa 1. Drugi dio distiha nije taèno ni 26 . jer ima znaèenje konkretnog. veza sa tobom /pejvend-i tu/.obraæa. dragim ili dragom. I sintagma ljubavni sastanak odbacuje sufijsku interpretaciju stiha. pod uslovom da u prevodu. iako je prevod nepoetièan. ili onaj koji svoga vida nema. Pažnja Tebi posveæena od svih mana slobodna je. izuzev. A ne može ni uskratiti. Jer. Pri tome pravi odreðene greške. onih koji nemaju priliku za to ili nemaju tako èulo vida kojim bi mogli vidjeti Voljeno Biæe iskazano zamjenicom ti. izuzev onih koji te ne mogu vidjeti jer nemaju priliku da te vide. gdje ima i odstupanja od originala. tj. Uporeðujuæi original i ovako opširan prevod-komentar. želio sastanak. Možda onaj koji Te vidjeti ne može. uz dodavanje znaèenja kojih u originalu nema. pažnju koja nema nikakvih mana i nedostataka: Sa'di na Te više misli nego na sav svijet ostali. tjelesnog voðenja ljubavi. distihon. I u originalu ne stoji ljubavni sastanak. stih se može uzeti kao konkretna slika u smislu da bi svak za tobom. distiha: Ko je taj ko na susret sa Tobom ne misli. krut i razvuèen. Naime. Smisao originala je jasan. postoji moguænost da se ti odnosi i na predmet sufijske ljubavi. kao i udaljivanje od smisla originala. original je jednostavan i može se jednostavnije prevesti bez ovako dugih i pogrešnih deskripcija. Tako zamjenicu iz originala "Sa Tobom" prevodi sa "Ljubljena" èime predmet ljubavi iskazan zamjenicom Ti stavlja u ženski rod i na taj naèin ogranièava i reducira višestojnost znaèenja originala koji daje moguænost konkretnog i sufijskog znaèenja distiha. takvi nisu duhovno usavršeni i uzdignuti da bi Ga mogli vidjeti. Od jedinstvenog znaèenja 1. Sarajliæ pravi nepotrebno dug prozni pasus. tj. nego susret. i 9. što se ovim stihom ne želi reæi. I 11. ili pak oni koji su slijepi. stoji zamjenica ti sa prijedlogom sa. više bi se reklo da je ovo prevod prevoda sa nekog drugog jezika. i 11. dakle. U prevodu Sarajliæa samo prvi dio distiha ima veze sa originalom. Pjesnik saopštava da svu svoju pažnju posveæuje Voljenom Biæu. Po nepotrebno dugom deskriptivnom prevodu. kao i u originalu. karakteristièni su 1. nemaju tu šansu. koji nemaju takav organ viðenja kojim bi te mogli vidjeti.

A ne može ni uskratiti. u Gajretu iz 1925. može se dosta razabrati iz naèina pisanja o njemu.. A ta ocjena glasi:"Hafizov Divan pripada.preveden. jer bi se o tome mogao organizovati poseban nauèni skup. kad rob ništa i nema.380."5 Ovakva ocjena o Hafizu ne može se prihvatiti kao konaèna. vjeèiti oponent islamskim propisima i islamskom sveštenstvu i slièno. okiæeni velièanstvenim slikama. koji je svojim poetskim talentom pravio izuzetno dobre prevode i prepjeve. Zagreb. Prihvaæena je od strane svih èitalaca. a èesto ni kasnije sa veæe vremenske distance. zadojeni radostima èovjeèijega života. Stihovi se kreæu èudnovatom umiljatošæu. izlaže i neke svoje stavove o njemu. 343-344 Bašagiæ je objavio životopis Hafizov pod naslovom Hafiz-životopis. Odmah se mora reæi da Bašagiæ stoji pod neposrednim uticajem zapadnoevropskih poimanja i ocjena o Hafizu i kojih se stièe utisak da je Hafiz vinski pjesnik. Kasnije. gdje u legende iz života Hafizova. Sudbina je mnogih velikih pjesnika da ne budu shvaæeni u svoje vrijeme.pripovijedaju prirodu. Bašagiæ je o Hafizu prvi put pisao u zagrebaèkoj Prosvjeti iz 1894. Èak i tamo gdje se udaljavao od originala. ditirambskim usklicima slave . str. on je kao veliki pjesnik bio mnogo uspješniji od ostalih. a prosipaju ognjene strijele na drveno i pokvareno sveštenstvo. godine objavio je drugu studiju o Hafizu pod naslovom Hafiz . nastupao je njegov pjesnièki genije i dopunjavao ono što je iz originala izostavljeno. godine. Prosvjeta. Hafizov simbolièki i alegorijski jezik sveštenstvo proglašava jezikom bogobojaznog sufije i nazivaju ga doslovno 5. 27 . Što se tièe dr Safvet-bega Bašagiæa. Istina i u svoje vrijeme Hafiz je od jednog dijela sveštenstva proglašavan nevjernikom i kao takav anatemisan. Svoju studiju o Hafizu Bašagiæ završava Šerovom ocjenom o Hafizu. prihvatilo Hafiza i poèelo ga predstavljati kao tumaèa ortodoksnog islama kroz poeziju." Taènost ili netaènost prevoda ostalih distihona može uoèiti èitalac uporeðujuæi original ili filološki prevod sa Sarajliæevim prevodom. O prevodu rubaija Omera Hajama ovom prilikom neæemo govoriti. 2/1894. Ovom prilikom osvrnuæemo se na Bašagiæeve interpretacije Hafiza i na prevode Hafizovih stihova. bez sumnje meðu najsjajnija lirska djela cijele svjetske književnosti. svud po njemu se èuju poljupci. što bi trebalo shvatiti da je ta ocjena za njega meritorna i prihvatljiva. Cijeli Divan je preliven vinom. mada je opširno prokomentarisan.. "Svu pažnju Tebi posveæuje i nema ništa što bi ti uskratio.njegov životopis i djelo. Zato je i ortodoksno sveštenstvo. U tom godištu na str. uvijek podozrivo.. Ali Hafizova poezija uèinila je svoje. ljepotu i ljubavne dražesti. i kao prevodilac. O naèinu kako je poimao i interpretirao Hafiza.

nego da utješi sebe i drugoga. što inaèe nije sluèaj kod drugih gazela koje je prevodio. Hafiz nije bio neko koga se moglo tek tako proglasiti nevjernikom i anatemisati. naime: u prirodi. vjersku dogmatiku. i to pripadnika zoroastrovske vjere.dîvân poezije. kao i neke druge nauke svoga vremena. Èitav distih u filološkom prijevodu znaèi: O krèmaru.380. dvosmislenost i nedoreèenost misli izraženih uvijenim aluzijama. poznavao je filozofiju. Zagreb. a ponekad i igrom rijeèi.. nego da i ljubljen bude i u ljubavi uživa. arapsku književnost. naroèito beèkog. natoèi mi èašu vina rumenoga Ljubav . Hafiza su proglasili bogobojaznim i svetim èovjekom u punom znaèenju te rijeèi. on nije ljubio da ima dragu. Posebno treba istaæi da je dobro poznavao tesavvuf i bio dosljedni sljedbenik uèenja i filozofije svog velikog prethodnika i uzora. ali nedovoljno argumentovan. sufijskog velikana Dželaludina Rumija. a u terminologiji krème oznaèava osobu koja puni èaše vinom i daje ih posjetiocima krème. Prevod ovog gazela Bašagiæ je objavio u Gajretu iz 1925. ljubav se u poèetku jednostavnom uèini. ali nastaše teškoæe. On je znao Kur'an napamet. 2/1894. No Bašagiæ je to posmatrao iz svog. davali su moguænost razlièitog shvaæanja i tumaèenja a time i višeslojnosti znaèenja jednih te istih gazela.sad me goni do zla Boga. on nije pio da se opije. nego da kroz èašu rumenike boje posmatra svijet.negda tako mila . Gazel ima 7 distihona i Bašagiæ je preveo svih sedam. Meðu gazelima pjesnika Hafiza koje je preveo Bašagiæ nalazi se prvi gazel iz Divana. Samo je malo odstupio od originala kada je u pitanju Saqî. u broju 7. pa da ga zovu pjesnikom. ljubavi. str. na str. On nije pjevao da nešto spjeva. Nekada tako nazivaju i samog pjesnika. pjesnièki razigran. Bašagiæ je ovaj distih prepjevao na sljedeæi naèin: Krèmarice. Jer."6 Ovakav Bašagiæev sud o Hafizu. vre6. 28 . pjesmi i vinu. uopšten je poetièan. Prosvjeta. To je vrlo vješto i uspjelo prepjevano. što je u Hafizovo doba u Iranu bio posao iskljuèivo muškaraca. U svjetlu ovih napomena. Prvi dio prvog distiha ovog gazela je na arapskom jeziku i nije ga Hafiz spjevao. ne može se bez rezerve prihvatiti ni sljedeæi stav o Hafizu koji iznosi Bašagiæ: "Hafiz uživa u èetiri stvari. Jer. daj da èaša obilazi okolo i svima je daj. nego ga je uzeo iz jednog epigrama /qit'a/ koji je spjevao Jezid. a nekada njegovu zbirku . sin èuvenog valije Damaska i osnivaèa umejadske dinastije Muavije."jezikom tajni" /lisan al-gajb/. 100. koja je muškog roda i primarno oznaèava nekoga ko daje vodu i napaja žedne.

a.7 Smatrajuæi tajne ljubavi nerješivim. što mu je kao drugo znaèenje. Jer putnik na Putu poznaje Put i obièaje na konaèištima.mena i tako prevodio. koliko srca prokrvari! I ovdje je u Bašagiæevom prepjevu znaèenje distiha svedeno na realnu sliku: Taj mošusov mio miris ona kosa jutrom dava Koje saluf skovrèani moje srce obasjava. što dalje znaèi da su magi. Divan. a posebno u poeziji. u nadi da jutarnji vjetar donese neki glas od Voljenog. uzeo da ovdje znaèi nada. s. na poèetku svoga javljanja i nastanka. mada magi govore da se samo sa njima može vinuti u nebeske dvore. Bašagiæev prevod-prepjev glasi: Proli vino po serdžadi iako ti magi zbore. meðutim. Hafiz i ne pokušava da ih razriješi i odgonetne. Hafiz priznaje. lagan. gazel br. izdanje Kazvinija Teheran. ako ti tako prvak magova kaže. 29 . razigran i jednostavan. Da ne može bez njih niko u nebeske doæi dvore.. koje su njemu ostale nerješive. Ali. jer saba u jeziku pjesnika znaèi povjetarac koji dolazi iz ulice Voljenog Biæa ili jednostavno iz ulice voljenih osoba. šta iz njega razumijemo? Kao da se savjetuje èitaocu da prolije vino po serdžadi. Bašagiæ je. zaljubljeni su nestrpljivi i srca im od nestrpljenja i drugog išèekivanja krvare. npr. Hafiz. Znaèi u oèekivanju toga povjetarca. Prepjev izuzetno poetièan. Drugi distih u filološkom prevodu znaèi: Zbog mirisa koji jutarnji povjetarac donosi iz onog uvojka. svojim prepjevom sveo znaèenje distiha na konkretnu dimenziju. protiv proli7. odnosno prvak magova. a ne prolijevanjem vina po serdžadi. tj. veæ u I gazelu.. Drugi polustih svjedoèi o Hafizovom suoèenju sa problemom i tajnama ljubavi.136. to je prepjev vrhunske umjetnièke vrijednosti. u sljedeæem: Teškoæa ljubavi je izvan dometa našeg znanja. Tu delikatnost ne rješava naša nesavršena misao. onda bi stih znaèio. kao. O teškoæama poimanja ljubavi Hafiz se osvræe još u mnogim gazelima. Zaljubljeni sufija bi rekao da je lakše pomoæu srca i ovom stihu on bi pronašao sufijsku tematiku. I zbog lokni njenih crnih. Sufija bi u traganju za svojom tematikom i porukama rijeè bu sa primarnim znaèenjem miris. Treæi distih ovog gazela glasi: Proli vino po serdžadi. posebno ne pomoæu razuma i naše nesavršene misli. da prava ljubav nije tako jednostavna stvar kako mu je izgledala na poèetku.

Hafiz upravo govori obrnuto: treba poslušati rijeèi starine prvaka magova. vrhovnog maga i prosuti vino po serdžadi na kojoj se obavlja namaz. a koji se u drugom polustihu naziva salik tj. sjede bezbrižno na obalama. Meðutim. Eno slušaj zvono zvoni. lišeni svih briga i razmišljanja. jer. U Bašagiæevom prepjevu ovo se ne može shvatiti: Zadovoljstva i veselja kod dragane svoje nemam. tj. peti distih. kod Hafiza glasi: Noæ je mraèna. Sljedeæi. Inaèe zvona uvijek nekom ili za nekim zvone. jer ove stanke na ovom svijetu vrlo brzo prolaze. A iz doslovnog prevoda vidjeli smo da Hafizov distih nije ogranièen samo na realnu sliku i opis. rekao da smo mi na ovom svijetu kao u vrtlogu nemirnih valova koji nas u mrkloj noæi ovog života bacaju tamo-amo. mada ima moguænosti i za realnu sliku.do Voljenog Biæa. Sufijska tematika se nastavlja i u sljedeæem distihonu Hafizovog gazela gdje se kaže: U konaèištima do Voljenog Biæa za mene odmora nema. vrhovni mag u krèmi. što je simbolizovano zvukom zvona. govoreæi o Hafizu. Sufija bi objašnjavajuæi ovaj stih. I ne samo da tako prevodi. da se odmah na put sprema/m/. ne razumiju nas. Ovo znaèi da se putnik veæ nalazi kod drage i da je nezadovoljan i neveseo. što je samo realna slika i opis konkretne ljubavi i odnosa zaljubljenih. dobro zna kako se treba na tom Putu ponašati i kako se tamo stiže. koja je simbol sufijskog hrama. Toga pak nisu svjesni mnogi koji ni o èemu mnogo ne razmišljaju. jer mu zvono odmah zvoni da je brzo mora napustiti. U izvrsnom prepjevu Bašagiæa sugeriše se drugi smisao ili u najmanju ruku sužava se i ogranièava višeslojnost znaèenja Hafizova stiha. putnik na Putu sufijskog usavršavanja i stizanja do Uzvišenog Biæa. u originalu. a strah od valova i vrtloga tako velik. to potvrðuje svojim komentarom: "Hafiz 30 . za put stvari pripremite. a na to nas mnogo štošta na ovom svijetu opominje i upozorava. jer stihu daje socijalni karakter. što stvara opasnost i smetnje da možda ne stignemo do željenog cilja . po strani izvan svega. Zvona stalno upozoravaju. nego na jednom mjestu. nego. zato i ne shvataju naše stanje. za besposlice. Gdje da znaju naše stanje oni bezbrižni na obalama?! U ovom distihu sufijska tematika izbija u prvi plan.jevanja vina po serdžadi. uz koji je dat i doslovni prevod. To znaèi da sufija koji se usmjerio i uputio prema Voljenom Biæu nema vremena za duge stanke i odmore.

Zato i ovaj èitav prepjev prestaje biti Hafizov i postaje razigrani Bašagiæev stih sa jednostavnim i logièkim porukama i zakljuècima iz realnog života. bijesni se vali nose. zbog sebiènosti. a Hafiz je to u jednom trenutku bio zaboravio. o èemu se veæ prièa po skupovima. tj. Gdje da znaju naše jade. str. 9.se javio u ono burno doba. Iz prepjeva Bašagiæa ovo se ne vidi. Gdje da ostane skrivena tajna o kojoj se drže sijela. U prvom dijelu distiha Bašagiæ je u svom prepjevu izostavio o kakvim se to djelima radi koja se ne mogu sakriti što je vrlo važno za taèno razumijevanje stiha."8 Kao potvrdu za takvo svoje mišljenje navodi prepjev upravo ovog distiha: Noæ je mraèna. kaže: "O hafize. "Ti stihovi najbolje nam kažu kako je bilo stanje u Perziji u to doba.380. mogla bi se u ovom distihu Hafizovom naæi i neka uvijena aluzija i na stanje u Perziji. 31 ."9 U traženju višeslojnosti znaèenja. jer to mu daje priliku da se približi svome Cilju. i to se više ne može sakriti. završni distih u kome je i pjesnièki nadimak. kad je perzijski duh tonuo u moru krvi prolivene od vlastitih sinova. mislio je samo na sebe i tako postupajuæi osramoæen je. ako želiš svoj mir.. najzad završiše blamažom. sufijska interpretacija. ne zaboravi sljedeæe: Želiš li postiæi ono što voliš. Zagreb. aludira na to da sufija nikada ne smije da misli samo na sebe. koja ovdje izbija u prvi plan. Hafiz. to. naime. Ali. takoðer je dosta slobodno prepjevan. Bašagiæ je i ovo virtuozno preveo i prepjevao: U javnost æe najposlije izaæi i moja djela. pri èemu je dosta izgubljeno od Hafizovih misli i poruka. Ibidem. doživio je blamažu. I najzad. ali ne samo. Šesti distih ovog gazela u filološkom prevodu znaèi: Svi moji postupci. more strašno. bio je sebièan. i ne prvenstveno. kad je izbilo na površinu raskolništvo islama. Prosvjeta. ne smije da bude sebièan. 2/1894. jer su neki dijelovi Hafizova stiha zanemareni i smisao je usmjeren u drugom pravcu. Kako æe se sakrit tajna o kojoj se drže sijela. sebe i svoj ego treba da zaboravi i da misli na predmet svoje sufijske ljubavi. U tome komešanju odjeknule su mnoge pjesme koje karakterišu ondašnje stanje u Perziji." 8. koji breme žalom nose. pozdravi se s ovim svijetom i zaboravi ga.

U starijoj verziji prevoda ove rubaije u Beharu iz 1900/901.". jeste poetièan. nego da se pozdrave sa svim tim i usmjere se prema uzvišenoj Ljubavi. koji glasi: Ako želiš mir. 1925. str. Prevod u Gajretu je noviji i jezièki dotjeraniji. 110 i u Gajretu iz 1925. Užitak od sedam hiljada godina Ne vrijedi patnje sedam dana. Prepjev je otišao u nekom drugom pravcu i sa originalom se dodiruje samo na poèetku distiha gdje se pjesnik obraæa sam sebi: "Ako želiš mir. U tim danima mogli su nastati sljedeæi stihovi: Ne vrijedi jada ovog svijeta sreæa Ne vrijedi muke ovog svijeta hrana. Bašagiæev prevod. što im osigurava spokojstvo i unutarnji mir dok su na ovom svijetu. 343-344.5. gdje se pjesnik tuži na siromaštvo.ti svijetu zbogom reci. treba da zaboraviš ovaj svijet i uživanje na njemu. godine. str. 66. 32 .. kao da znaèenje originala nije shvaæeno. Hafize. na jednom mjestu Bašagiæ piše: "Neki tvrde da je Hafiz u siromaštvu životario. str. Hafize.7. sa malim razlikama u prevodu. o istoj temi Bašagiæ piše sljedeæe: "Iz njegovih pjesama znamo da nije znao èuvati bijele pare za crne dane. da nikada i nikako ne misle o dobrima i uživanjima na ovom svijetu. smatramo za potrebno da istaknemo Bašagiæevo mišljenje o povodu nastanka stihova ove rubaije. U veæ citiranom radu o Hafizu u zagrebaèkoj Prosvjeti iz 1894. Bašagiæev prevod jedne Hafizove rubaije koji je objavljen u Beharu iz 1900/901. a dalje skoro da nema nikakve sadržajne veze sa originalom. navodeæi neka mjesta iz Divana. uèinio mi se nejasan..I ovdje je tematika sufijskog karaktera. uslov da zaborave uživanja ovog svijeta. Odgovor Timur-Lenku jasno nam kaže da je veæ tada loše materijalno stajao. ne treba da zaboravi sljedeæu poruku koja je izreèena u drugom dijelu distihona reèenicom na arapskom jeziku koja deskriptivno saopštena znaèi: ako želiš da dospiješ do onoga koga voliš. "Meðutim. sa mejdana ne uteci Kad ti ljudi ljubav shvate . u br. 5. ali ta vijest nije vjerovatna. Iz pisanja o Hafizu može se uoèiti da je Bašagiæ tokom vremena razlièito pisao o nekim Hafizovim problemima. ali ne nudi sve one poruke koje nudi original. str. 66. Ali prije nego citiramo prevod i original. dosta kasnije. u smislu da svako ko želi svoj unutarnji mir i spokojstvo. u Gajretu. niti se može dokazati. u br. pa i sebe samog. u br. jezik je stariji i danjašnjim èitaocima arhaièan: Nije vr'jedna kobi ovog sv'jeta sreæa.. jer sufijama je za stizanje pred Voljeno Biæe.

život je od sedam dana. pa i za one koji poznaju perzijski jezik. treba se podsjetiti da su stari narodi. Kako god da se prevede ova rubaija. Ne zavreðuje patnju tugovanja od ovo sedam dana. pa makar one bile i radosne. S druge strane.7. sadržaj i smisao rubaije ostaju dosta nejasni. stajaæi broj. 100. zatim sa vremenom od pet. stare nauke i stare knjige tvrdili da ovaj svijet traje sedam hiljada godina. sjajem vina osvijetli èašu moju. zbog udaljavanja naše prave egzistencije od svog Praizvora. šest. Prevod je objavljen u Gajretu 1925. simbolièki iskazano. od Boga i zbog zatvaranja naše božanske iskre u mraène okove tjelesnosti na ovom svijetu. Ako bi prešli na plan sufijske interpretacije. Svojim pisanjem i stavom o Hafizu i o povodu nastanka ovog katrena nameæe se pomisao kao da je Bašagiæ kroz projekciju svog života i svojih životnih prilika i neprilika posmatrao i ocjenjivao i Hafiza. U originalu prvi distih glasi: O krèmaru. Slast njegovog postojanja ne vrijedi njegovog bola. u zamršenim konkretnim i simbolièkim slikama. za èitaoce prevoda. da bi se shvatio pravi smisao ovog katrena. godine u br. Sedam hiljada godina radosti na ovom svijetu. Zato sam potražio original rubaije i u mnoštvu Hafizovih stihova. Interesantan je naèin kako je Bašagiæ odabrao i preveo samo tri distiha iz 11. onda bi se moglo reæi da patnje i tuga u vremenu od sedam dana boravka i života na ovom svijetu dolaze zbog našeg odvajanja. To pokazuje koliko je teško i riskantno prevoditi dijelove poezije izdvojene iz šireg konteksta i izvan odreðenog civilizacijskog miljea.Nije vr'jedna muke sva slast uživana. na str. naš život na ovom svijetu se uporeðuje sa vrlo kratkim vremenom: od poreðenja sa vremenom od jednog treptaja oènih kapaka. A kada je u pitanju prevod. pronašao sam ovu rubaiju koja glasi: Filološki prevedena rubaija znaèi: Sreæa ovog svijeta ne vrijedi nasilja na ovom svijetu. pravi smisao i poruka sadržaja ostaju nejasni i teško shvatljivi. Od tri Hafizova distiha Bašagiæ je napravio èetiri distiha svoga prepjeva. uzimajuæi taj broj kao sveti. ne zavreðuju podnošenje patnje i tuge u ovom kratkom životu od sedam dana. Naime. a to zatvaranje. pa i najtaènije. Užitak od sedam hiljada godina Nije vr'jedan patnje: samo sedam dana. gazela Hafizovog Divana. a najèešæe sedam dana. 33 . Imajuæi to u vidu druga dva stiha znaèe da ni sedam hiljada godina. a posebno je teško prihvatljiva Bašagiæeva premisa da je to ilustracija i aluzija na slabo materijalno stanje Hafizovo. koliko traje ovaj svijet.

zapjevaj. prvi dio ovog novog. a sve to je zapisano. Bašagiæevog distiha.A ti svirèe. dublju. koji ne poznate nadahnuæa nebeskoga Ja sam danas u peharu viðo lice zlata svoga. U originalu je prvi distihon sadržajem i smislom povezan sa drugim distihom koji glasi: U èaši ja lice vidim Voljenoga Biæa svoga. postaje vjeèan kao što je vjeèan i Voljeni do koga je stigao i u Njemu kao jedinka nestao. da je i on junak pravi. naime da se sve kreæe po želji. koji u filološkom prevodu glasi: Ne umire nikad onaj ko oživje u ljubavi. drugim rijeèima: ko stigne do Voljenog i utopi se u Njemu. rujnim vinom daj posveti èašu moju. Zanesenost i opijenost ljubavlju prema Božijem Biæu za iskrenog sufiju znaèi vrhunac uživanja i slasti i ko ne može da doživi takvu ljubav ne zna ni za slast opijenosti takvom ljubavlju. a on je "dopjevao" svoj distih. nastavlja se i u ovom distihu. No sljedeæeg njegovog distiha u originalu nema. izgleda kao na drugi naèin prepjevan i ponovljen jedan dio prvog distiha. opojnost naziva nebeskim nadahnuæem: Èujte. lirske. tj. Bašagiæev prepjev glasi: O krèmare. Bez imalo dvojbe. Bašagiæ je izvrsno prepjevao ovaj prvi stih. Tematikom o vinu i ljubavi. pri èemu vjeèito pijanstvo. alegorijskom znaèenju. a osnove za drugi dio distiha u originalu uopšte nema. da je vjeèan onaj koji stekne život u takvoj ljubavi. U treæem distihu Hafiz poruèuje da nikad ne umire. veli pjesnik. pored površne. tj. U knjizi o ovom svijetu naše trajanje je zapisano. Original ova tri distriha. samo ovaj spomen neæe. u knjizi 34 . mogu biti interpretirani i u drugom. iz koga je i potekao. naravno u prenesenom sufijskom tumaèenju tih pojmova. sufijsku interpretaciju: Pojmovi: vino. I ovaj distih Bašagiæ je na svoj naèin divno prepjevao. O ti koji ne poznaješ slast pijanstva vjeèitoga. æeifu pjesnika. vratio se svome Praizvoru. kad oživi u ljubavi Taj Hafizu nek se hvali. A ti svirèe. Èetvrti i posljednji distih u Bašagiæevom prevodu glasi: Ko ne umre onog èasa. koji po sadržaju ima veze sa prvim distihom pa kao Bašagiæev distih glasi: Ta danas se cio svijet po æeifu mome kreæe Što je bilo sve æe proæi. opijenost. nudi i drugu. zapjevaj mi! Ja postigoh želju svoju. svijet se krenu po mojoj želji. èaša. Kako vidimo. dakle.

a šta Bašagiæevo.o životu na ovom svijetu. nemajuæi pred sobom original koji se prevodi ili pak ne poznajuæi jezik originala. The translating activities and translation as such meant a transfer and a continuation of oriental tradition among the members of Islam in our parts. The other line of translating tradition activities in our parts began at the time of Bosnian Moslem cultural and literary revival in the newly founded periodicals towards the end of 19th and in early decades of 20th 35 . toliko razigran i maštovit. za èitaoca je teško razumljiv. èime je. Bašagiæev prepjev na neki naèin prati znaèenje originala. i original i prepjev. Bašagiæev pjesnièki genije. èitaocu je vrlo teško znati i odrediti granicu gdje prestaje. Turkish and Persian-began in our parts mostly with the establishment of the Ottoman rule in the Balkans. Literary translations from Persian in Behar. njegov eruptivni poetizam nije mu dozvoljavao da se smiri i razmišlja šta je sadržano u Hafizovim stihovima. nego je. a gdje poèinje Bašagiæ. bez ikakve sumnje. Na kraju da zakljuèimo. èesto nadmašivao prevoðene pjesnike. One should mention in particular those who fell in love with the Sufi thought. iz njega progovorio njegov sopstveni poetski talenat i iz njega provrele njegove sopstvene misli i poruke. Sarajevo. èesto u svojim virtuoznim prevodima i prepjevima kao da nije imao mira i strpljenja da prati i traga za svim moguæim sadržajima i porukama originala. Dakako. 20. ali bez prethodnog poznavanja sufijskog uèenja o oživljavanju posredstvom ljubavi u trenutku završetka ovosvjetskog života.12. or who pursued their education in the traditional religious schools at home-madrasahs. u ovom sluèaju Hafiz. šta je Hafizovo. sigurno je i to da su ova dva velikana umjetnosti rijeèi ponekada i u poneèemu vrlo srodni i da se nimalo ne razlikuju. U takvim sluèajevima. Gajret and Biser A tradition of translating and interpreting of literary and other works from Islamic and oriental languages-Arabic. The major role in translating and interpreting of the oriental and Islamic traditions among our people was played by a number of true lovers of literary traditions in three oriental languages who had gone to schools in larger Ottoman cities. ne samo one slabije nego i one najveæe.1990. and who were also the members of various Sufi orders. uoèivši prvu ideju ili poruku.

century. The Bosnian Moslem writers and other intellectuals founded, among others, the journals such as Behar, Gajret and Biser, respectively. During the Austro-Hungarian occupation, the Moslem writers endeavored to incite the interest among the Moslem masses for books, education and, in this way, to give their own contribution towards the social progress of the Moslem people. Next to the original works from literature, notably in Behar and Gajret, there were a number of works published as translated literature. The Moslem readership and translators were very fond of three foreign literatures: the Arabic, Turkish and Persian ones. The main contribution to the translated literature from these three languages came from the people who knew Turkish, Arabic and Persian well in the contemporary Bosnia and Herzegovina. They were Dr. Safvet beg Bašagiæ, Musa Æazim Æatiæ, a specialist in Turkish studies Fehim Spaho, Mehmed Šemsudin Sarajliæ, Osman Asaf Sokoloviæ, and the others whose contribution was lesser from those aforementioned. Having known all three languages, Bašagiæ had the largest scope of his translation activities. The poetical genius of Bašagiæ was quite playful and imaginative. Very often he had no patience and ease to follow and search all kinds of subject matters and poetic messages in the original, but, in his masterly translations and poetical translations, having spotted the first idea or the message, his original poetical talent would burst out. His own thoughts and messages would then freely flow. In this way, he would, no doubt, surpass the poets translated, and not only the minor ones, but also the greatest ones among them.

36

Munib Maglajliæ LIRSKA PJESMA I BALADA U BEHARU Muslimanske lirske pjesme i balade, prije pojave Behara, bilježio je èitav niz sakupljaèa, a objavljivane su - nakon zbirki Vuka Karadžiæa - na stranicama èasopisa i listova kao što su: Bosanski prijatelj, Bosanski vjestnik ili Bosanska vila, ali i zasebnih zbirki, na primjer, sakupljaèa kao što su iz srpske sredine: Bogoljub Petranoviæ, Kosta H. Ristiæ, Marko S., Popoviæ Rodoljub, Stevan N., Davidoviæ i drugi, a iz hrvatske Nikola Tordinac, Kamilo Blagajiæ, Dragutin Hofbauer i drugi. Što se tièe sakupljaèa iz muslimanske sredine koji su u vremenu prije pojave Behara uoblièili zasebne (rukopisne) zbirke, treba spomenuti imena Osmana Ði-kiæa i Safvet-bega Bašagiæa, a u prvim godinama izlaženja ovog èasopisa (1902.) mostarski sakupljaè Mehmed Dželaluddin Kurt objavljuje zbirku lirskih pjesama i balada iz mostarske sredine. Konaèno, èitav niz sakupljaèa u ovom vremenu, iz sva tri naroda u Bosni onoga doba, ostavio je iza sebe rukopisne zbirke u kojima su zabilježene brojne lirske pjesme i balade. Tu su imena Jovana P. Mutiæa, Save Miladinoviæa, Ivana Zovke, Mihovila Pavlinoviæa, Vinka Vice Palunka, Muhameda Fejzi-bega Kulinoviæa i drugih. 1 Od lirskih pjesama koje su otisnute na stranicama Behara, najveæi je broj ljubavnih, sevdalinki. Privlaèi takoðer pažnju i nekoliko šaljivih pjesama. Kada je rijeè o baladama, na stranicama Behara nalazimo primjere iz svih tematskih skupina, tj. pjesme o djevojci zle sreæe, o smræu rastavljenim zaljubljenicima, o zlosretnoj nevjesti, o nesretnim supružnicima, o ojaðenim roditeljima, te o sukobima u porodici. U rukovjeti antologijskih balada objavljenih na stranicama Behara, dvije pripadaju skupini koju objedinjuje zajednièka tema smræu rastavljenih zaljubljenika. Stradanje smræu rastavljenih zaljubljenika jedna je od najomiljenijih tema u muslimanskoj baladi. Brojnošæu zabilježenih pjesnièkih uoblièenja izrazito se iz ovog korpusa u prvoj skupini izdvajaju pjesme o nesretnim dragim koje u smrt tjera naglo razdvajanje, kao posljedica protivljenja majke sinovljevu izboru i nametanja vlastitog.
1. Podrobnije o historijatu bilježenja muslimanskih lirskih pjesama i balada pisao sam u tekstovima: Historijat bilježenja i zanimanja za sevdalinku (Od zbilje do pjesme. Ogledi o usmenom pjesništvu, Banja Luka, 1983., 23-36) i Historijat bilježenja i zanimanja za muslimansku baladu (Muslimanska usmena balada, Sarajevo 1985., 22-32).

37

Zabilježen je velik broj pjesnièkih uoblièenja ove teme, poèevši od Erlangenskog rukopisa pa do najnovijeg vremena. Pjesme o nesretno zaljubljenim u kojima suprotstavljanje mladiæeve majke sinovljevu izboru dovodi do tragiènog kraja razlikuju se s obzirom na imena protagonista i dužinu, ali im je zajednièko da imaju dosta èvrst baladni model, sa više motiva koji predstavljaju njegova jaka mjesta. Razlièito rješavanje ovih postojanih segmenata baladnog modela, uz moguænost unošenja novih pojedinosti izmeðu njih, jeste prostor u kojem su se okušavali bezbrojni pjesnici, koji su iz naraštaja u naraštaj, sa razlièitim darom i umijeæem, baštineæi pjesnièku graðu, pristupali oblikovanju ove privlaène teme. Brojnost zabilježenih inaèica, u vrlo širokom vremenskom rasponu, svjedoèi da su usmeni pjesnici vrlo rado preuzimali naslijeðenu graðu koja im je davala moguænost da se i sami oprobaju u oblikovanju pjesme o nesretnim zaljubljenicima. Po svemu sudeæi, i motivski niz koji èini okosnicu ove balade sam po sebi bio je lahko pamtljiv i podoban za usmeno prenošenje: mladiæu koji veæ ima dragu majka nameæe drugu djevojku za nevjestu; sin se protivi majkinoj odluci i odbija da ostavi dragu ili da uðe u ložnicu dovedenoj; majka ili druga svojom zakletvom primoravaju nevoljnog mladoženju da ode skinuti mladu s konja ili da uðe u ložnicu dovedenoj; nevoljni mladoženja u ložnici ne prilazi nevjesti, nego se s pjesmom uz pratnju tambure oprašta s dragom, zaklinjuæi joj se na vjernost; tražeæi od dovedene da otkrije lice, a onda joj priznaje ljepotu znatniju od one koju vidi u svoje drage; usmeno ili pismeno poruèuje majci kako da ga opremi, kuda da se kreæe posmrtna povorka i slièno; ubija se ili umire, nalažuæi prethodno dovedenoj da zataji njegovu smrt, kako bi se zvanice na piru što dulje veselile, posebno njegovi najbliži; ujutro majka dolazi buditi mladence i otkriva sinovljevu smrt; umrlog mladoženju opremaju i ispraæaju prema njegovoj želji; draga, koja ne zna za smrt svog nesuðenika, na razlièite naèine otkriva njegovu posmrtnu povorku; ubija se ili umire od ljubavnog jada; povorka sa umrlim dragim zastaje i èeka dok opreme umrlu dragu te ih zajedno ispraæaju i sahranjuju; iz groba nièe raslinje koje simbolizira veliku ljubav sahranjenih. Prva od dvije antologijske balade iz Behara sa temom smræu rastavljenih dragih jeste razvijena pjesma koja sadrži sve relevantne motive baladnog modela skupine o kojoj je rijeè. U odnosu na zabilježene varijante ove balade, inaèica objavljena u Beharu istièe se razvijenom slikom obraæanja nevoljnog mladoženje majci, kojoj upuæuje pismo iz ložnice, te njegovih priprema za èin samoubojstva:

38

Podiže se Omerica mali, podiže se na noge lagahne, pa se fati divit i kalema, i hartije, knjige bez jazije, pa on piše pismo žalovito, baš u ruke ostarjeloj majki: "Èuješ li me, moja mila majko, potraži mi dva majstora nova, nek posijeku orah u livadi, od oraha da tenešir prave. Ti otidi u Novu èaršiju, pa sazivaj hodže i hadžije, kupajte me studenom vodicom, i utrite rumenom ružicom, niz tenešir pustite mi perèin, što mi ga je Hasna odgojila, na prozoru, pri na mjeseèini. Poneste me poljem zelenijem, a kraj dvora Hasnije djevojke, ne bi l' joj se mladoj sažalilo, ne bi l' mene mlada oplakala. Halali mi, moja mila majko!" 2 Druga antologijska balada iz Behara o nesretnim dragim pripada skupini pjesama u kojima tragièan zaplet izaziva bolest i smrt jednog od voljenih, koja u nekim pjesnièkim uoblièenjima dovodi do smrti drugog zaljubljenika. I u ovom sluèaju, dakle, smrt konaèno razdvaja zaljubljenike, ali joj ne prethodi naglo razdvajanje još za života, nevoljenom i nasilnom ženidbom dragoga, kao u prvoj skupini pjesama sa ovom temom. Pošto u svim zabilježenim pjesnièkim uoblièenjima ove teme jedan ili oba zaljubljenika umiru od kuge, može se zakljuèiti da su pjesme iz ove skupine odjek zbivanja prouzrokovanih pomorima kuge, koji u prošlosti Bosne nisu bili rijetki. Neke inaèice sadrže i lokalna obilježja u imenima likova i mjesta za koje je baladièno zbivanje vezano. U varijanti iz Behara baladièno zbivanje odvija se "na Zagorju, u Èengiæa dvoru", a junaci su Ajka Seferova, jauklija Bahtijareviæa. Pjesma iz Behara, koju je priopæio suradnik potpisan pseudonimom Osman Sabrija, izdvaja se skladnom žalopojkom zaruènika nad grobom drage:
2. Behar, 9/1908-09, 18/19, 293-294.

39

"Hej, jagluèe, i uza te grane! Truhnu ruke koje su te vezale, crne oèi, koje su gledale, medna usta, koja su brojila, b'jeli zubi konce otkidali!" 3 Od dvije antologijske balade iz Behara o zlosretnoj nevjesti, prva koja je objavljena pod naslovom Ljepotica Fata, a priopæio ju je Ibrahim Dautoviæ - pripada skupini pjesama o stradanju isprošene u roditeljskom domu, koje je izazvano urocima. U ovom sluèaju tragièka krivnja junakinje balade sadržana je u njezinoj nesvakidašnjoj ljepoti. Ljepota postaje kobna jer je dovoljno da se naðe na pogledu zlih oèiju ili da se povodom nje zaène misao ili izrekne rijeè. Bezbroj je moguænosti da osoba èija ljepota izaziva pažnju okoline bude ureèena, da postane žrtva uroka i tako strada. U ovoj baladi svijest o izuzetnoj ljepoti vlastite kæeri navodi majku isprošene da je krije od pogleda svatova koji bi ju mogli ureæi. Ali to je veæ zakašnjela predostrožnost: zlosretna nevjesta bila je predodreðena za stradanje onoga èasa kada se u glavi njezine nesuðene jetrve zaèela misao da ju isprosi za svoga djevera. Tiho izreèeni usklik ljepoti djevojke koja je zaèinila kolo bio je dovoljan da je uèini žrtvom zle kobi. U trenutku kada svatovi dolaze po zlosretnu nevjestu ona više ne pripada ovome svijetu i odlazi, odazivajuæi se zovu rajskih hurija: Kolo igra na sred Sarajeva, u tom kolu Fata ljepotica, sve je kolo glavom nadvisila, a ljepotom kolo zaèinila. Gledala je Hasanaginica, gledajuæi tiho govorila: "Mili Bože, èuda velikoga! Ja kakva je ljepotica Fata, za moga bi Muhameda bila, Muhameda, mojega djevera!" Ona ide ljepotici Fati, pa od majke isprosi djevojku. Pokupila kitu i svatove, pa odoše po lijepu Fatu. Tu ih oni lijepo doèekali: sve svatove u nove konake, a atove u nove ahare,
3. Behar, 6/1905-06, 6, 93.

40

jenðibule na gornje èardake. Veèeraše i akšam klanjaše, tad govori Hasanaginica: "Prijo moja, Alibegovice, izvedi nam Fatu ljepoticu, da je vidim i da krnu metnem." Progovara Alibegovica: "Prijo moja, Hasanaginice, ne mogu ti Fatu izvoditi, moja Fata odviše je lijepa, ovdje ima premnogo svijeta, veæ ti idi i krnu joj metni! Otlen ode Hasanaginica, ona ode u gornje èardake. Kad je prva vrata otvorila, obasja je sjajna mjeseèina; kad je druga vrata otvorila, nju obasja jarko sunašce; kad je treæa vrata otvorila, ali Fata na dušeku spava, dva joj nura na obrazu gore. Skoèi Fata na noge lagahne, pa govori Hasanaginici: "Hodi, hodi, moja jetrvice, èuješ sada šta hurije zbore: ‘Sad æe nama naša Fata doæi!’" To izusti, pa dušicu pusti, i umrije, žalosna joj majka! 4 Temu zlosretne nevjeste uoblièava još jedna pjesma koju je za Behar zabilježio Ibrahim Dautoviæ iz Bijeljine. Pjesma zapravo predstavlja razvijenu metaforu o hladnoæi novoga doma i okrutnosti novih ukuæana prema dovedenoj. Hasanaginici, koja tri dana u mukama raða, neæe prinijeti vode ni svekar, ni svekrva, ni zaova, a kad najzad Hasanaga prispije i ode po vodu, bude to prekasno da se ugasi žeð i spasi život.5 Prva od dvije pjesme sa temom nesretnih supružnika kazuje o pogubnom pohodu materi. Balada o pogubnom pohodu materi ljube koju na putu za roditeljski dom sustižu crne vijesti o smrti djece i vojna na
4. Behar, 4/1903-04, 14, 220 5 Behar, 1/1900-01, 9, 142.

41

uvjerljiv naèin kazuje o stalno prisutnoj èežnji dovedene za majkom i roditeljskim domom, ali je snagom ovoga zova mjerena zapravo ljubav prema vojnu, èija se snaga - u doživljaju života pjesnika koji su uoblièavali ovu temu - stavlja ispred ljubavi prema djeci. Jer, sa dugo priželjkivanog pohoda majci, zlosretnu ljubu æe vratiti tek vijest o smrti voljenog vojna. Najveæe moguænosti za pokazivanje pjesnièke inventivnosti pri oblikovanju ove teme pružao je motiv povratka u dvore zlosretne ljube i majke, koja od varijante do varijante zatièe svaki put drugaèiji, ali uvijek jeziv i poguban prizor u dvorima koje je u oèajanju i neoprezno proklela. Ukupno stradanje u baladi ostvaruje se kao ispunjenje kletve koju ljuba izvija u èežnji za majkom i roditeljskim domom, što je u varijanti koju je Beharu priopæio gimnazijalac Mustafa Kurtagiæ uoblièena na pjesnièki upeèatljiv naèin: Dvore mela Alibegovica, dvore mela, svoje dvore klela: "Dvori moji, ostali mi pusti, otkad sam ja mlada dovedena, ja nijesam svoje majke vid'la!" To mumljaše, da niko ne èuje, al' to sluša beže Ali-beže, pa govori svojoj vjernoj ljubi: "Ti pokuhaj medene kolaèe, pa ti hajde majci u pohode." To je ona jedva doèekala, pa pokuha medene kolaèe, ona ode majci u pohode. Kad je bila na prvom konaku, haber stiže i siæahna knjiga: "Vrat’ se natrag, Alibegovice, kuga ti se u dvor uselila, obje ti se kæeri razboljele." "Ne vratih se dok ne vidim majke, da su vala i obadva sina." Kad je bila na drugom konaku, haber stiže i siæahna knjiga: "Vrat' se natrag, Alibegovice, kuga ti se u dvor uselila, oba ti se sina razbolila!" "Ne vratih se dok ne vidim majke, 42

objavljena na stranicama Behara. mogu odnositi na bezbrojne situacije. meðutim. gledajuæi je kroz odnose prema majci. kuga ti se u dvor uselila. al' mi odmah za goricu zaðe. s obzirom na širinu zahvatanja u sferi opæeljudskog. Pjesnik ove balade ostvario je jasno modeliran lik umiruæeg junaka. konaèno. 1. ona ga je za šest preletila. o kojoj umiruæi vojno govori sa puno obzira. Ona sjela jade jadovati: "Dvije kæeri. 12. dvije košutice. Dok se druge balade iz ove skupine. Behar.da s' Alibeg glavom razbolio!" Kad je bila na treæem konaku. žalosna joj majka. a ljubovca od stida ne 6. sunce iza gore. sestrama te. u svega èetiri stiha. 6 Druga antologijska balada o nesretnim supružnicima. pod crnu zemljicu!" U njojzi je živoj srce puklo. haber stiže i siæahna knjiga: "Vrat' se natrag. kazuje o umiruæem vojnu koji se sa životom dijeli zazivajuæi ljubu i šaljuæi joj predsmrtnu poruku. Alibegu vodu nastaviše. a dva sina raci donesoše. i u široj porodici opæenito. za goricu. 43 . dva siva sokola! Alibeže. Kad je bila blizu b'jela dvora. što je polje od dvanaest sahata. uoblièivši predstavu o njegovoj ukupnoj liènosti. što naravno ne umanjuje univerzalno znaèenje ove pjesme. 5/1904-05. Alibeg se glavom razbolio!" Kad to èula Alibegovica. i umrije. dvije kæeri u raku spustiše. Poèetna situacija u baladi o na smrt bolesnom Havaliæu Begi slièna je poèetnoj situaciji u Fortisovoj Žalosnoj pjesanci: ranjenog ratnika obilaze mati i sestrica. i lik ljube. Alibegovice. ali ti me bješe obasjalo. a dva sina. èije spominjanje vojna uvjerljivo posvjedoèuje da se tu radilo o jednom vrlo skladnom odnosu meðu supružnicima. Nepoznati pjesnik uspio je. prema ljubi. u ovoj kratkoj baladi ostvariti. pjesma o na smrt bolesnom Havaliæu Begi odnosi se na posve odreðenu situaciju u kojoj se jedna porodica našla.

kula na Zagorju. kao u Hasanaginici. oko kule hiljadu dimova. u kojoj je. za vrata se krije: "Mila majko.mogne i samo mu šalje pozdrav. veæ u Nišu straže èuvajuæi. najprije u razgovoru s majkom i sestrom. a zatim i u svojoj predsmrtnoj poruci. a najprije za vjernu ljubu: "Mila majko. ako meni suðen danak doðe. Havaliæ Bego. ni u putu. mlaðoj seki Èojluk selo ravno. Kad su došle Havaliæa Begi. Selam šalje Havaliæu Begi. i pod kulom zelena livada. što æe tebe. majko. za sve pita Havaliæu Bego. selam ti je ljuba uèinila. Tebi. mila majko moja. moja mila majko. ni u Carigradu." Onda veli Havaliæu Bego: "A Boga ti. Meðutim. odnos naravi izmeðu Havaliæa Bege i njegove ljube bitno je drugaèiji nego li izmeðu Hasan-age i njegove ljube te ovaj nedolazak ne izaziva tragièni nesporazum meðu supružnicima. selam æeš mi Begi!" Otle ode majka i sestrica. Mojoj ljubi ðogo od niæaha. suðen danak i umrli sahat. selam šalje. i bijela kula. koja je ujedno i njegov usmeni testament. a ja imam do dv'je seke svoje: star'joj seki timar Tihorica. 44 . Oblazi ga majka i sestrica. što æe tebe do smrti hraniti. vjerna ljuba od stida ne može. kako mi je ljuba?" Havaliæu majka govorila: "Drago d'jete. zeæir prsten sa desnice ruke. Balada je u cijelosti skladna tvorevina nepoznatog pjesnika: Razbolje se Havaliæu Bego. po njoj pase hiljadu ovaca. zdravo ti je ljuba. pokazuje puno nježnosti i brige za ljubu koju ostavlja.

a on odlazi u lov. a za potpuniji uvid u motivsko-tematsku raznovrsnost te u raznolikost pjesnièkih zahvata na nivou pojedinih segmenata usmenih tvorevina. Behar. Behar. koje miri plemenita snaha. 7. for instance by the gatherers from the Ser7. u zebnji za bratom. Hasan-aga nalaže ljubi da otruje njegova brata Muhameda. ona nema od srca evlada!" To izusti Havaliæu Bego. razmutivši od meda šerbe u njoj. Kada od ljube saznaje da je brat živ i zdrav . naglo se ukazuje sva èudovišnost naruèenog bratoumorstva. pritisnuta teškim nalogom muža. Rijeè je o prastaroj temi o braæi u zavadi oko nasljedstva. U pjesmi koja je pod naslovom Dva brata objavljena u Beharu. nalazi izlaz iz muke u kojoj se našla tako što iz svoga ruha uzima zlatnu maštrafu i poklanja je djeveru Muhamedu. 20. te on hrli dvoru u posve promijenjenom raspoloženju. neophodan je sustavan i širok zahvat u graðu. to izusti. 45 . èime se skladno zaokružuje ova usmena tvorevina nepoznatog pjesnika. or Bosanska vila/Bosnian Fairy/. Mojoj ljubi i od Boga krivo. 320. u planinu. Plemenita nevjesta.7 Konaèno. koji lovi u planini. Bosanski vjesnik /Bosnian Herald/. 1/1900-01. Za to vrijeme Hasan-agi.susreæe se s njim i halali. Dirnut ovim nevjestinim velikodušnim èinom. They were published-after the collections by Vuk Karadžiæ-in the newspapers and journals such as Bosanski prijatelj/Bosnian Friend/. 8 Ovaj kratki osvrt na lirsko i baladno pjesništvo u Beharu ukazao je samo na vrhunske pjesnièke domete. svoju dušu pusti. There were also the separate collections published. Lyrical Song and Ballad in Behar There have been many persons who collected the Moslem lyrical songs and ballads before the emergence in the Behar journal. 108. tematskoj skupini pjesama o sukobima u porodici pripada samo jedna antologijska balada objavljena na stranicama Behara. Sporan dio nasljedstva oko kojeg se braæa zavaðaju jeste jedan èitluk i "Bijela na Zagorju kula".i pod njima hiljadu janjaca. 6/1905-06. 8. èime prestaje uzrok zavade meðu braæom. djever joj kao uzdarje daje sporni èitluk i kulu na Zagorju. gdje se dijeli Hasan-aga s bratom Muhamedom. koji nam tek predstoji. radnja je lokalizirana u Zagorje.

bereaved parents. as well as a divergence of poetical creations on the level of some segments in oral poetry. about the unhappy bride. K. Ristiæ. whereas from the Croatian circles the gatherers were N. M. S. Hofbauer and others. i.bian circles such as B. about the lovers parted by death. The more complete insight into the variety of motives and topics.S. This short paper about the lyrical and ballad poetry in the Behar pointed out only to the loftiest poetical accomplishments. This is the task that still lies ahead of us.N. the songs of an unhappy girl. Tordinac. The ballads printed in the Behar contained examples of all thematic groups. 46 .H. unhappy married couple. Popoviæ Rodoljub. Davidoviæ and others.e. K. D. Blagajiæ. The majority of lyrical songs published on the Behar pages belonged to the love songs. Petranoviæ. require the more systematic and wider insight into the available documents. and the conflicts within the family.

Mehmed-beg Kapetanoviæ Ljubušak objavljuje dijelove svoga Istoènog blaga i najavljuje skoro izlaženje svoje knjige.12/ u kojoj se Arabija javlja u svom poznatom koloritu. mnogo bogatiji prevodima s arapskog jezika. u 14. s romantièarskim stilskim crtama miješaju se prosvjetiteljske i racionalistièke ideje o naobrazbi. Tako Bašagiæ objavljuje dužu pjesmu Memun kod Noširevanova groba /1/1891. Behar je.. U prilozima koji su slijedili u Bošnjaku. Anonimni autor tiska pripovijetku Harune-el-Rašid i njegov veliki vezir Džafer Bermeæi /6/1896. èija je radnja situirana u vremenski okvir kraja džahilijjeta i dolaska islama na Arabijskom poluotoku. 47 . Razumije se. finu. Anonimni autor kritièki se osvræe na raspravu Islam Milana Nedeljkoviæa u izdanju Letopisa Matice srpske. što zbog dužeg izlaženja.17. Ovaj èasopis je svoje èitaoce upoznavao s predislamskim arapskim pjesništvom. tvrdio da se "samo u hrišæanstvu može razvijati kultura pa stoga napada našu". što zbog širine preporodnog zamaha. naime. knjigu Islam i kultura. a Ibrahim-ef. a svoj prikaz autor završava pitanjem: "Može li se nazvati sijanjem kulture u narodu navala na tuðe svetinje?" Povodom pojavljivanja navedene rasprave Osman Nuri Hadžiæ je pisao. Istaknimo.4.1-2/.1. arhaiènu. pored ostalog. Nedeljkoviæeva rasprava se ocjenjuje kao navala na islam. Osvrnimo se na one prve.42. 43. Ta tema je: strast i slava predaka.Džemaludin Latiæ ARAPSKA KNJIŽEVNOST U PREPORODNIM ÈASOPISIMA Arapska književnost prisutna je veæ u prvom godištu Bošnjaka /1891/.1. susreæemo dvije karakteristiène romantièarske teme ne samo prevoðene arapske literature u našim preporodnim èasopisima veæ i u Bašagiæevoj. æudoreðu i podsjeæanju na kulturno-prosvjetni zamah islamske kulture u prošlosti kao zalogu povijesnog sjaja velikih islamiziranih naroda.. Jedan kratki prikaz iz godine 1894. Repovac prevodi narodnu pripovijetku Nevjera /2/1892.1-2. Nedeljkoviæ je. ili to prijevodi iz arapske književnosti ili tematiziranje Arapa. broju objavljuje Nesretnu ljubav .Historièku crticu iz arapskog života. U toj prièi. a dobrim dijelom i u èitavoj bosanskomuslimanskoj književnosti tog perioda. U godinama 1896-1897. ali i sa savremenom arapskom književnošæu. stilematsku leksiku ovog našeg prevodioca. broju Bošnjaka zavreðuje posebnu pažnju. Safvet Bašagiæ u 17. 44. usput.iæ/.

155/."bio je jedan pokriveni dragulj.st. Svjesni da Bosanski Muslimani dobrim dijelom dijele sudbinu 48 . Arapski pjesnik kojim su se najviše oduševili naši pjesnici prevodioci Bašagiæ i Æatiæ te islamski pisac Muhamed Seid Serdareviæ bio je Ebul-Ala el-Mearri/ r. istièe ovog pjesnika koji se protivio apsolutizmu i anarhiji./. koji o El-Mearriju piše jednu obimniju biografsku bilješku." /Fahrija je naroèito zastupljena u predislamskoj arapskoj književnosti. Pored djece.. Tako Bašagiæ objašnjava da je luzumijjat /"Luzumu ma la jelzemu"/ "vrsta pjesme.najslobodoumniji islamski pjesnik svih vremena"/Bašagiæ/ te "želitelj slobode i narodnog napretka" /Muhamed-Seid Serdareviæ/. El-Mearri je ovo poštovanje. Pred njezinom velièinom svaka slava u prah pada. Npr./ U plamenu vjeènog rata grudi su mi prekaljene. a mogli bismo reæi i tematsko-sadržajno usvajanje. ali poezije je u njojzi tako malo"." prevodi Serdareviæ epitaf na El-Mearrijevom grobu. usljed èega ga je Premilostivi povratio opet i u njegovu bisernu koru". u Siriji/.g. Bašagiæ je preveo odlomke iz El-Mearrijeve zbirke Luzumijjat /9/1908-1909. (Odlomak iz El-Abzijeve Fahrije u Æatiæevom prijevodu). I povratak ljudskog biæa u stanje atoma. Æatiæ prevodi "jednog od najveæih pjesnika prije islama" Antaru ibn Šedaba el-Abzija /polovina 6. seoba iz doma. gdje se srokuju dva sloga". Rijeè je o Antarovoj fahriji. zaslužio svojom pjesnièkom i politièkom slobodoumnošæu. On se slavi kao "najveæi pjesnik filozof arapskog naroda".Bašagiæ u prvom godištu Behara prevodi odlomak iz Lamijjetu-laraba predislamskog pjesnika Šanfare el-Azdija /510. vrsti lirske pjesme "u kojoj pjesnik slavi svoje pleme.. "Vlasnik ove grobnice. Za njegovu pjesmu Bašagiæ kaže da je "ljepša od svake muallake". U plamenu vrele krvi rodila je majka mene. Uz prevod naši prevodioci obièno donose bilješku o pjesniku te objašnjenje o vrsti njegove pjesme. velikane ili sama sebe.. ali mu vrijeme nije poznavalo vrijednosti. smrt staraca. Odista se radi o misaonoj pjesmi. "uz Chajjama . 970/363.Moja slava uzdiže se iznad sunca i plejada.10. kog je Premilostivi od visosti stvorio. bez posebnih prevodilaèkih pretenzija.. po Isau/. Muhamed Seid Serdareviæ. U prosvjetiteljskom duhu Bašagiæ dalje nalazi da je ta pjesma "puna filozofije. . Sijao je.

18.279-380/. Buliæ upoznaje èitaoce Behara s ovom specifièno arapskom proznom formom i s njezinim najpoznatijim piscem Muhammedom Haririjem iz XI.21. Navešæemo jedan primjer u kome se vidi kako se Buliæ 49 .15. broja 9. odlomak iz djela Mešahiru-n-nisa /Glasovite žene/ u prevodu Mirze Safveta /1/1900/1901.197-200/ anonimnog autora. H. arapske pripovijetke. 6/1905-1906. moli Allaha. Od proznih formi Behar donosi odlomak romana iz arapske povijesti Harun er-Rešid /7/1906-1907./. 17. A. naši prosvjetitelji prevode one pjesnike i reformatore koji s gorèinom govore o jednom stanju i propasti islamskog Istoka i s nadom najavljuju njegovo buðenje. pa "uèeni svijet ne drži puno do sadržaja mekama". koji je s arapskog preveo Oèev savjet sinu. Buliæ. Naroèito se na tom polju istièe A.islamskog svijeta. Odgojno-moralnim stihovima prošarana je veæina proznih tvorevina.4. Æatiæ. komparira stanje muslimana i lijenost hodža u Bosni i Misiru i uvjerava našu ulemu da isto misle veliki reformator Abduhu i naši napadani pisci. Naš prevodilac mekamu naziva "umjetnom prozom".1. specifièni historijski kolorit. "Govor ponosne Arapke". a preveo ju je Æatiæ.242/ i Druga mekama: El-hulvanijjetu /7/1906-1907. dželle šanuhu.243/. Meni više dozlogrdi. da Ummetu pošalje jakog rukovoðu i kritikuje ulemu koja tavori u taklidu /oponašanju/. Buliæ donosi Prevod prve Haririjeve mekame /6/19051906.23. H. Od 13. u kojoj do izražaja dolazi "igrarija rijeèi". U jeziku ovog prevoda osjeæa se bogatstvo naše narodne leksike. U toj pjesmi Abduhu žali zbog propasti muslimana. koji donosi i original Abuhuove pjesme. prièe i basne naglašeno savjetodavnog karaktera. st. Mali uvid u naše preporodne èasopise otkriæe nam didaktièku i moralistièku notu pjesništva i ostale literature koju oni donose. meðu kojima je svakako bio i Æatiæ. broja 2. Šejh Muhamed Abduhu je pjesma koju je ’Allame-i’asr ispjevao neposredno pred preseljenje na ahiret. godišta do 5. Smrtnu mi je ranu dao Grijeh i prestup mog naroda Što je tako nisko pao to je jedna kitica iz Glasa iz smrtne postelje Ibn Ebi Hukaika /preveo Mirza Safvet. u to vrijeme koloniziranog i zaostalog. život pripovijedanja i šarolikost Šeherzadinih svjetova. godišta Osman Nuri Hadžiæ i Fehim Spaho prevode Hiljadu i jednu noæ / od broja 13/1902-1903 Spaho to èini sam.274-275/ anonimnih autora. koji polazi na put /7/1906-1907.

od èijeg zadnjeg sastanka Proðoše tol'ki mjeseci i tol'ke godine? Nesta traga od Selmina stana u Zulhalu.1. Bajraktareviæev prevod izdvaja se u èitavoj arapskoj prevedenoj poeziji po novom.50 .igra rijeèima prevodeæi Haririjevu umjetnost proze: Potucao sam se od kamen-srca do još tvrðeg tvrdca te tužne slike. Divni vrat s nakitom i èari antilopine. 5-7 do 10. donosi preglede arapske književnosti /Spaho Mehmed i Dizdar Muhamed. Dobro jutro želim vam. Drugi prijevod je Saliha Bakamoviæa. Hafiz-ef.170/ F. F. Prevode se arapske prièe pouène sadržine te poezija predislamskog i islamskog perioda. Osvrnuæemo se na dva prevoda. Na nj se izli svaki crni oblak iz visine. U Gajretu /6/1913. 3. vi stare ruševine! A zar je dobro onom. Ko za onih noæi kad ti otkri sjajne zube. kao žedna ptica obilazeæi oko zdenca. a u godištu 9/1908/1909 br. ko bude i umine?! Dobro se æuti samo sretnik i vjeèno mladi. jedan iz Gajreta. U književnoj kritici koja se odnosi na arapsku književnost Behar pozdravlja pokretanje novih listova u islamskom svijetu. Bajraktareviæev ritam je bez pjevljivosti. drugi iz Bisera. Nedžati preveo je dijelove iz Imrul-Kajsova divana. originalnom ritmu bez stereotipne inercije koju susreæemo èak i kod Æatiæa. za koga anonimni autor tvrdi da je "narodni misirski pjesnik" i "prvi pjesnik savremene arapske poezije". I vidiš još uv'jek u Selmi mlado gazelèe I nojevo jaje nasred pješèane pržine. Hod je sasvim isti. Gajret i Biser nastavljaju Beharovo interesiranje za arapskom književnošæu. 153-155/. A ti držiš: Selma je ista ko za sastanaka Na Rassuev'alu il kod Huzama-doline. spontanu rimu. Njegov prevod ima svježu leksiku i novu. 2/1901-1902. Nedžati je pseudonim Fehima Bajraktareviæa. Ibrahim. ukratko: to je prevod uoèljive prevodilaèke discipline. tražeæ vode studenca. Što ne spava u strahu i nièim se ne brine. koji za Imru-l-Kajsa kaže da je "najveæi arapski pjesnik predislamske periode". a kod Bašagiæa ona je èak napadna. koji je u Biseru /2/1913. A kako je onom. /47 predstavljen je savremeni Pjesnik Nila. Književna kritika je opæenito biografska.8 i 9.

Æatiæ objavljuje svoje Religiozne sonete s motivima iz arapsko-islamske povijesti. hurufata. M. u drugom zlatnom dobu naše kulturne povijesti. Te književne vrste. jal svojom formom. jal svojim motivima /ovo drugo je naglašenije/. Na zalasku naše islamske renesanse. 7.4 i 5.125/ s francuskog preveo nekoliko ljubavnih pjesama arapskih pjesnika. i pored ukljuèivanja u evropske tokove obrazovanja i razvoja. samobitnost i posebitost.s. uvijek s islamskom misaonom i etièkom pozadinom ili podlogom. crvenije od cvijeta ohkuana. Sunce.a. na kraju: Arapska književnost je. prevoðena zato što je arapski lingua sacra naše bosanskomuslimanske kulture. Osman Ðikiæ u Gajretu /6/1913.1914.8. a bez tog jezika. kojeg iznenadi zora. moja draga! Mene je tada obuzela velika jeza. Æ. Preko tog jezika. Djela koja su prevoðena s arapskog jezika naglašeno su moralnoodgojna. 51 . kreativno æe biti usvojene u poèecima naše moderne književnosti. I ti doðe./. i pored novonastalih i katastrofalnih prilika. kao spavaèa.104/ objavljuje Hazreti Muhammeda /s. èija sjena obilazi Kerbelske sokake. preporod se ipak nije mogao zamisliti. a naroèito preko arapskog pisma. Ovo bijaše ugovoreni èas. Naši prosvjetitelji su znali da na ovom prostoru mogu i moraju opstati samo ako saèuvaju autohtonu kulturnu srèiku i nacionalnu samosvojnost. ostala je neraskidiva.g. meðu njima i èuvenog Ibn Zejduna. arapske basne i maštovite prièe. podsticajna. Zato smo ovdje susreli fahrije i luzmijjate te hikaje. Veza s tim jezikom. zalazaše za ladanjem. kojima odluèni ton daje islam. a u Biseru ciklus O ženi u kojem velièa i èuvene Arapkinje Zulejhu i Merjem i u kojem je ona antologijska pjesma o Fatimi ez-Zehra. Prevoðena literatura je u funkciji preporodnih ciljeva. naši pisci (i) na poetièkom raskršæu goje poetiku istoènjaèkih književnosti i oploðuju mozaik ukupne literature jugoslavenskih naroda. U Gajretu 1911. Zakljuèimo. a na poèetku novog doba. mi smo ušli u krug velike islamske kulture i civilizacije.v..110. mekame. Ja bijah privezao svoga konja i sio.

. U godinama 1896..1-1/ Behar Poezija -Anonim: Oèev savjet sinu. Preveo s arapskog Ibrahim-ef.Bašagiæ.Bašagiæ/.Bašagiæ/ /6/1905-1906. Historièka crtica iz arapskog života.1-2/./7/1906-1907l12l124-135/ -Ebu-Ala el-Mearri/: Odlomak iz jedne Mearrine kaside.202-203/ Proza -Anonim: Govor ponosne Arapke. S arapskoga preveo Mirza Safvet.21. ”. prip. Preveo Mir.".17.1-2. 43../6/1906.242/ -Antar bin Šedad el-Absi: Fahrija. dijelovi iz knjige Mehmed-bega Kapetanoviæa Ljubušaka "Istoèno blago".Arapski spjevao-ž Preveo M.4.Bašagiæ.iæ/ Proza -Anonim: Nevjera.121/ -Šanfara el-Azdi: Odlomak iz "Lamijjetu-l-areb".4/ -Šejh Muhamed Abduhu: xxx. /Preveo/ A.13./S.-vet/S. Safvet: Nesretna ljubav.17.23.1/1891./Prijevod s arapskoga/.10. 1.155/ -Ebu Firas: Ponosna pjesma.Buliæ. -Anonim: Islam/4/1894.2. S arapskoga preveo Mirza Safvet /S.Bašagiæ.381-382/ -Ibni Ebi Hukaik: Glasi iz smrtne postelje.1.19/ -Hazreti Alija kalifa IV: Iskrice-..1/1900-1901.1-2.BIBLIOGRAFIJA Književnost s arapskog jezika Bošnjak Poezija . S arapskoga preveo Mirza Safvet/S. 24. /S arapskog preveo 52 ./ Preveo: Æazim M. 35.Bašagiæ/. S arapskog preveo Mirza Safvet /S.8.1-2/. Repovac /2/1892. ...H.m: /Dopis povodom èlanka Mehmeda Teufika "Arapski jezik u našim gimnazijama" u Beharu/.iæ.42. Æatiæ /8/1908191135-136/. -.Æatiæ. /Preveo M.1-2/...1908. /1/1900-1901./7/1906-1907. koji polazi na put..34. Æatiæ/. -Anonim: Harun-el-Rešid i njegov veliki vezir Džafer Bermeæi /6/1896.-/12/1902..362-363.Bašagiæ/. Nar.14. Pripovijetka.1./8/1907. ./9/1909. Safvet: Memun kod Noširevanova groba /1/1891.-1897.

.267-268/ -Hajroviæ M.5. do 9/1908-1909.Bašagiæ/.190/ x Najava ovog prevoda u Beharu.Arapska pripovijetka .17./5/19041905.363/ -Muftiæ. /4/19031904.197-200/ Arapske narodne pripovijetke -Deronja Hasan: Vuk i lisica.13.162/ -Anonim: Hiljadu i jedna noæ.S.83/ x O dva arapska romana.15.Hadže zade./6/1905-1906. Arapska basna.5. Salih:Maèka i miš.7.60. /6/1905-1906. ./1/1900-1901.363/ -Mahiniæ.15/ 53 . /5/19041905. Ahmed:Carski saraj.9. /6/1905/1906.82/ -Mehmed: Sultan-ul-heva ve terbujet-ul-benat. /2/1901-1902.Prijevod s arapskog. naæi æeš uz vodu. S originala preveli: Osman Nuri Hadžiæ i Fehim Spaho. /2/1901-1902. Po arapskom Šemsuddin /Sarajliæ/.139ž140/ -Anonim: Hatemi Tai./1/1900-1901.5./7/1906-1907.-62 do 9/1909-1909./1/1900-1901. /1/19001901.162/ x Bilješka o listu. Napisao Bursum.12. hafiz M. /1/1900-1901.135-136/ -Hajroviæ. Preveo-. Arapska pripovijetka.10.10. /Odlomak/.10.: Teveæel.9.109// -Hajroviæ M./1/1901-1902.3.61/64/ -Anonim: Hiljadu i jedna noæ. /Istoèna prièa/.186-187/ -Kazazoviæ.:Darežljivost Džaferi Bermekije.Hazim: Prije smrti pokaj se.1./1/1900-1901. -Dukatar./1/1900-1901.: Sabur.A./8/1907-1908.13.Iz djela "Mešahirun-nisa"/Glasovite žene/.158/ -Repovac Nasihudin: Baci niz vodu. Arapska prièa.78-79/ Kritika o arapskoj književnosti -Anonim: Ajal-ul-iber /Èudotvorni znaci/. Arapska pripovijetka./M. -Anonim: Enisul-Dželis /Prijatan drug/./3/19021903. Arapska prièa. /Istoèna pripovijetka/.4. Roman iz arapske povijesti. Iz Hadisi-erbeina preveo . Murat: Zavidnost. -Anonim: Novi list zabavno-pouèni u Misiru. -Anonim:El-Muejjed./S.200-202.23./1/11900-1901.205.17.4.243.Arapska basna.23.efBasili.39/ -Anonim: Harun el-Rešid.Anonim: Ženidba.12.

131/ -M.7 i 8. Napisali-..4. 104/ -Iz Umru-l-Kajsova divana.153-155/ Gajret Proza -Faik /po arapskom/: Dvije arapske prièe.1.125/ -Hiæmo: El-islamu jalu ve la jula alejhi. -Anonim: Pjesnik Nila./6/1913.8 i 9./6/1913.Musapejgamber.110./2/1901-1902.4 i 5. /6/1905-1906.279380/. Po arapskom Hazim Muftiæ.".Æ.H. hurufat.. Fehim: Iz novije arapske književnosti.-Anonim: Hiljadu i jedna noæ. and especially through the Arabic script.-Zemzem vrelo.13 i 14.179-181/ -Spaho. Muhamed Seid: Ebul-Alai-Mearri.105-106/ Poezija -M. Preveo F.47/ -Buliæ A.s.Æatiæ: Teubei-nesuh. -Serdareviæ.s.Isa-pejgamber a.7.3. /2/19011902.53/ -Salih/ Bakamoviæ: Iz arapske lirike./4/1911. We entered into a circle of this great Islamic culture and civilization through the medium of this language. . /9/1908-1909.1. /2/1913-1914.9899/ . a.a. .9. even under the newly cre54 .18. /2/1914. Fitnet.Æatiæ: Religiozni soneti: Ibrahim-pejgamber.99-100/ Arabic Literature in our Revival Periodicals The Arabic literature was translated in the second Golden Age of our cultural history because Arabic was lingua sacra of our Bosnian Moslem culture. /1/1912-1913. /3/1918.7.7.s. Merjem.287/ -Spaho Mehmed i Dizdar Muhamed: Pregled arapske književnosti.7.18.Nedžati /Fehim Bajraktareviæ/.5-7 .215/ Poezija -M. /5/19041905.v. Fatima ez-Zehra.s. The link with that language.170/ Biser Proza -Sloga i nesloga./4/1911.do 10. /3/1918.-Hidžret.Æ.: Prevod prve Haririjeve mekame. a. /7/1906-1907.Æatiæ: iz ciklusa "O ženi": Zulejha.Osman Ðikiæ: Hazreti Muhamed s. 8. x Obavijest.12.

For this reason. These literary types. (the latter one was more pronounced) would be accepted in a creative way at the beginnings of our Modernist literature. The works that had been translated from Arabic had an underlined moral and educational character. Arabic fairy tales and imaginative stories. cherish the poetics of Eastern literatures and fructify the mosaic of overall literature of Southern Slavic nations. because they knew that they could and had to remain in these parts only if they preserved their autochthonous cultural essence and national self-awareness. remained unbreakable. They were meant to incite readers' response and they always had the Islamic thinking and ethical background or backdrop. The translated literature was in the function of Revival goals. originality and particularity. either in their form or in their motives. Our writers tried to enlighten their readers. 55 . our involvement into the European currents of education and development and the Revival could not be even imagined. Towards the sunset of our Islamic Renaissance. and at the beginning of a new age. hikayas (short stories). our writers.ated and catastrophic circumstances. on the poetical crossroad. Without Arabic. we saw here fahriyas (stories of praise) and loosmiyates (didactic stories). Islam gave the most decisive mark to these qualities. maqamas (stories told in a special manner that complies with the particular vocal interpretation of Qur'an).

56 .

Uitmen. koju je 1864.. Putovanje u Bosnu 1855. Èehov. j'an assez connu le directeur de cette ecole Mustaffa-Effendi. Muhamed Neziroviæ. Henri Massieu de Clerval. to jest poslije okupacije Bosne i Hercegovine od strane austrougarskih trupa. najstariji uèitelj Sara1. II a appris le francais a Paris et il aime la France.." 1 Možda je to onaj isti Mustafa Izet-efendija. Tako æe francuski putnik. Krapotkin./ 57 . 1979. /prevod sa francuskog. godine u Život 5. Birbaum i druga? “Sarajevski list 252. pour apprecier son caractere et son instruction. U drugoj polovici devetnaestog stoljeæa u Bosni i Hercegovini æe uvijek biti ljudi koji æe znati i voljeti francuski jezik.koji je predavao u nekoj sarajevskoj školi o kojoj vrlo malo znamo jer o njoj ne govore naši suvremeni istraživaèi a koja je prema ovom svjedoèenju francuskog putnika postojala na devet godina prije osnivanja sarajevske ruždije. Bodler. advokat u pariškom sudu i èovjek koji je znao naš jezik i zanimao se za našu prošlost Henri Massieu de Clerval proputovati Bosnom i govoriti o izvjesnom Mustafa-efendiji . Anatol Frans.Muhamed Neziroviæ PRIJEVODI SA FRANCUSKOG I DRUGIH ROMANSKIH JEZIKA U MUSLIMANSKIM ÈASOPISIMA U DOBA PREPORODA I zar da se posumnja u vrijednost lista u kome susreæemo ova velika imena. Francuski putnik veli za Mustafa-efendiju: "J'ai bien vu a Sarajevo une ecole du Gouvernement. vidio sam u Sarajevu jednu vladinu školu. ocjenjujuæi djelovanje èasopisa Gajret. 607.” Interes bosanskohercegovaèkih Muslimana za sve ono što se dešavalo na Zapadu pa tako i za teèevine francuske kulture kao i dostignuæa njene književnosti nije bilo nešto što se naglo pojavilo tek poslije 1878. Dobro sam upoznao direktora te škole Mustafa-efendiju. Sarajevo. Istina. Nauèio je francuski u Parizu i voli Francusku. str. Šopenhauer. godine. godine osnovao bosanski valija Topal Osman-paša. 1913. da bih mogao èiniti o njegovom karakteru i njegovoj naobrazbi. Sarajevo.

tadašnjem zvaniènom organu Bosanskog vilajeta. Arif-efendija. "što vidi da je broj uèeæe se u ruždiji djece. 2./. a u Evropi.. On je u pismu poslanom u Carigrad Rešad-begu koji ga je. koji se. Imao sam želju.-1878./. odgovarao: “Kako je u našim krajevima nauka potpuno zanemarena. od 13. ili kako list navodi: "Sadržaj jedne pjesme iz djela prije nekog vremena umrlog francuskog pjesnika La Martina. str. 1987. pa makar tu bilo i hiljadu sramota. Sarajevo. godine donio jednu bilješku u kojoj je izražavao nadu da æe se i u Sarajevsoj ruždiji "naskoro postaviti i jedan uèitelj za francuski jezik" što se uskoro i ostvarilo jer je bosanski valija samo mjesec i pol dana kasnije odluèio da u ruždiji. jer mi nije dao priliku silnik po imenu nemoæ”. koji je inaèe mnogo u upotrebi. "drži za opšti evropski jezik". Mehmed Šakir Kurtæehajiæ u Sarajevskom cvjetniku od 29.147. svibnja 1869." Pjesma je izvrsno prevedena i donesena jezikom kojim se i danas skoro ne bi imalo što ni dodati ni oduzeti.Od svih mojih želja jedna od najveæih je da nauèim jedan strani jezik. ožujka 1869. ožujka 1869. otpoène predavati francuski jezik. Školske prilike Muslimana u Bosni i Hercegovini /1800. ne znam je li to uroðeno svojstvo naroda. zu-l-hidžeta 1285 /30. meðutim. Æuriæ Hajrudin. ali nisam bio u moguænosti. da se obrazujem u nekoj tuðoj zemlji na tuðem jeziku. i neprestano se trudi da savjetima i opomenama uèenike ove škole što više umnoži".3 Zanimljivo je. urednika Sarajevskog cvjetnika. od 3. na primjer francuski.jevske ruždije iz godine 1869. nezadovoljstvo tadašnjim stanjem školstva ali i svijest o potrebi da domaæi sinovi upoznaju jedan veliki strani jezik našla je odjeka i kod Šakira Mehmeda Kurtæehajiæa. 58 .. Cijela ova atmosfera. odgovaralo opæoj klimi koja je postojala u odreðenim kulturnim krugovima glavnog grada bosanskog vilajeta jer je Sarajevski cvjetnik u svom broju 2. zasigurno. prema množini žiteljstva ove varoši vrlo mali. Mi ovdje donosimo njen poèetak i kraj. 3. prema Bosni. ona se tamo mnogo njeguje. za kojega je tadašnji sarajevski Službeni list podvlaèio da u svakoj prilici svoje nezadovoljstvo izjavljuje.. vojni lijeènik sarajevskog garnizona. da se upravo te iste godine u ovom istom listu pojavio i prijevod jedne druge pjesme francuskog pjesnika Alphonsea de Lamartinea i to upravo u povodu njegove smrti. impresioniran njegovim darom upitao gdje se školovao. na osnovi sultanovog odobrenja.2 Njegovo nezadovoljstvo je svakako urodilo nekim plodom jer je ono.

bjelopoljskog kadije. Glasnik Zemaljskog muzeja 241. svibnja 1869. do konca devetnaestog stoljeæa u kojima æe se predavati i francuski jezik koji ipak neæe nikada imati onaj status i onu premoæ koju je uživao njemaèki. koja li je svrha ovoga svijeta. nepoznatog prevodioca. po navodima Hamdije Kreševljakoviæa. Nekoliko mlaðih pisama hercegovaèke gospode pisanih bosanicom iz dubrovaèke arhive. èuvajuæi pritom snažne zasade orijentalne kulture i poznavajuæi dobro velike istoènjaèke književnosti. kao i Mozart. nit njihovog narodnoga jezika. Godinu dana kasnije bit æe pokrenut 4. osnivajuæi. kojem nije bila potrebna nikakva reforma. od 12. godine Zeman. kako kaže u svom pismu Rešad-begu. 59 .) Oèito da je Mehmed Šakir Kurtæehajiæ. neprekinuto tekla od veoma starih dana.477-494. godine. gdje je zakopan. u zajednièkoj sirotinjskoj raci. koje se u ovom putu viðaju! Oh! Da li æe se u dubljine mora ovoga vremena roditi jedan dan. 1914. Na samom poèetku dvadesetog vijeka. pa je stoga i pisao ovako lijepim jezikom kakav se osjeæa i u ovom prijevodu ove pjesme. Naravno na ovaj veæ pripremljeni teren nova austrougarska vlast æe uvoditi i nove oblike. Dr Æiro Truhelka. Ako si ti svijetu poèetak i svršetak kako je dug put njegov! Koliko su èudne stvari. Svakako su ove dvije prve decenije našeg stoljeæa predstavljale i doba snažnog poleta i aktivnosti bosanskohercegovaèke muslimanske inteligencije koja se poèela. koji je umro u Beèu. taènije 1902. snažno napajati i na zapadnim izvorima i uzorima. Æiro Truhelka 4 do ovoga teksta koji se pojavio u listu Mehmeda Šakira Kurtæehajiæa. pojedine gimnazije koje æe se otvarati poèev od studenog 1879. na primjer. poèele su u Sarajevu stizati prve francuske novine a sigurno i prvi èasopisi.O Bože! Šta je poèetak. U Sarajevu je u sami osvit dvadesetog stoljeæa pokrenut Behar nešto kasnije Gajret i 1911. Od onih pisama hercegovaèke muslimanske gospode koja je donio dr. (Sarajevski cvjetnik 24. slavenski i da ga je dobro nauèio od svog oca Mehmeda Emin-efendije Kurtæehajiæa. Sarajevo. Još jednom se tako potvrdilo da je meðu Muslimanima.. nažalost. koji æe nas izbaviti iz ovoga mora i po našoj nas volji na jednom mjestu sabrati i umiriti. znao.

Safvet-beg Bašagiæ i Osman Nuri Hadžiæ. Sabri. ali opæenito uzev prilozi i prijevodi sa drugih romanskih jezika u ovim èasopisima su odista rijetki.6 Svojim prikazima iz francuske književnosti javljao se povremeno i pjesnik Mustafa Èeriæ-Garanfer.. M. Esad-efendiju Kuloviæa i Ismeta Sariæa. Meðu prvima citiramo Salih-bega Bakamoviæa. Zeman. Neki meðu njima su se potpisivali svojim punim imenom i prezimenom. 1971. Mehmed Tevfik je Mehmed Teufik Azabagiæ. izlazio je skoro cijelu jednu deceniju. N. F. taènije sve do prvog veljaèe 1911. Bajramski prilog Zemana. Salih Emin je Salih Emin Aliæehiæ. 342. 1900. pokrenuli Edhem Mulabdiæ. Jedino Osman Nuri Hadžiæ prevodi i pod vlastitim imenom i pseudonimom Vamik i Muharrem.) U posljednja dva godišta Behara pojavljuju se kao prevodioci i Andro Petranoviæ /pseudonim Frank) i Ela Kranèeviæ. godine. Sadik. 12.7 Prvi èasopis koji je najavio poèetak muslimanskog kulturnog preporoda bio je Behar. 7. dok su treæi upotrebljavali samo pseudonime ili inicijale svoga imena i prezimena ili samo prezimena. One koji su se potpisivali svojim imenima danas takoðer poznajemo. Nedžati je Fehim Bajraktareviæ. U svim ovim èasopisima. str. drugi jedino svojim imenom. godine u Zemanu naslovio francuskim rijeèima Chanson de coeur /Pjesma srca/.u Mostaru i èasopis Biser. i to iskljuèivo 5. u ovim èasopisima prevodili brojni muslimanski intelektualci tako da se slobodno može reæi da je njihov broj impozantan. U Beharu su se povremeno pojavljivali i prijevodi sa francuskog jezika.5 A. ostaju nama za sada nepoznati. Prema navodima dr Muhsina Rizviæa. latinskog i talijanskog. Sa francuskog su. ako se izuzme Zeman. koji su prvog svibnja 1900. Nešto rjeðe su se u njima pojavljivali i prikazi koji su se odnosili na francusku književnost. M. koji je znao francuski i volio francusku kulturu pa je i jednu svoju pjesmu napisanu na našem jeziku i objavljenu 1912. Džemaluddin je hadži Mehmed Džemaluddin Èauševiæ. Ponekada bi se u vidu kratke bilješke. (Behar. 362. Hifzi. Behar Književnoistorijska monografija (Sarajevo. Faik. F. meðutim. pojavio i prikaz neke francuske knjige ili neke strane knjige napisane na francuskom. 60 . ali koja nije bila lišena i vlastitog vrijednosnog suda. 6. septrembar 1912. u kojem nije bilo prijevoda sa francuskog. S. Aburezak Hifzi Bjelevac. Nosioci drugih pseudonima i inicijala kao što su Asaf. Slièno se dešavalo i sa knjigama napisanim na drugim romanskim jezicima.). s vremena na vrijeme æe se pojavljivati prevedeni prozni i poetski tekstovi sa ovog jezika. On to radi sjajno prevodeæi sa starofrancuskog.

što.francuske proze. koja prevodi novelu Lea (1909. naime. privatno u Sarajevu. Langata. To su bile: La chevre de Monsieur Seguin /Koza gospodina Segena/. kasno poèinju suraðivati prevodioci nemuslimani i njihova imena nalazimo samo u dva posljednja godišta ovog èasopisa. kraæe tekstove Esad-efendija Kuloviæ. Le portfeuille de Bixiou /Biksijeva lisnica/. Jedni potjeèu iz pera danas potpuno nepoznatih ljudi. To vjerojatno dolazi zbog toga što su se prva dvojica školovala vani. duga pripovijest koju æe prevoditi izvrsni prevodioci Salih Emin Aliæehiæ i Mehmed Teufik Azabagiæ. tada poznatog. koji je u ovom èasopisu objavio dva svoja prijevoda tekstova danas potpuno nepoznatih pisaca. na primjer. nije bio sluèaj sa prevoðenjem poezije sa talijanskog jezika o èemu æe svakako kasnije biti još rijeèi. onaj veliki zalogaj. Francuski prevedeni tekstovi u Beharu nisu brojni i oni predstavljaju. u Beèu i Carigradu . Izmeðu 1906. Još jedan prevodilac se pojavio u Beharu u osobi Esadefendije Kuloviæa./ Pri analizi ove prevodilaèke djelatnosti u Beharu zapaža se jedna zanimljivost. Ona je takoðer prevela i jednu crticu Harry Miriam Pod Galadskim balzamima /1908. 61 . godine u Beharu æe se pojaviti i nekoliko prijevoda pripovijedaka Alphonsea Daudeta iz njegove poznate zbirke Lettres de mon moulin./. veæ 1900. da tako kažemo. La legende de l'or /Legenda o èovjeku zlatna mozga/. dok prijevoda poezije nije bilo. . Veæ u nekoliko brojeva prvog godišta Behara pojavit æe se Gobineaovi Kandaharski ljubavnici /Les Amants de Kandahar/.dok je Esad-efendija Kuloviæ uèio francuski. kako je veæ primijeæeno. i 1908. koji je naslovio Topalasto šæene. Les Etoiles /Zvijezde/. Drugi pak pripadaju poznatim imenima francuske književnosti kao što su Alphonse Daudet. S obzirom na znaèaj ove pripovijetke i njenog prijevoda na naš jezik o njoj æe biti kasnije još rijeèi. godine preveo tekst nekog D. Znaèajan poduhvat. dva razlièita sloja. U Beharu.). Kandaharske ljubavnike prevode Salih Emin Aliæehiæ i Mehmed Teufik Azabagiæ. èiji su se tekstovi najvjerovatnije pojavili u nekom francuskom èasopisu koji je stizao i u Sarajevo pa su odatle ti tekstovi i preuzeti jer su mogli predstavljati stanovitu zanimljivost za tadašnjeg èitaoca. On je. a mnogo kasnije i jedan tekst pod naslovom Gospoða Maintenont svojoj neæakinji /1908. a danas nešto zaboravljenog pisca Catullea Mendesa. Le secret de maître Cornille /Tajna jednog mlinara/8. Jedna od njih je i Ela Kranèeviæ. Josephe Arthur Gobineau i Catulle Mendes. Svi ovi prijevodi potjeèu iz pera nepoznata prevodioca.Prièe iz mog mlina.

Pisac je putovao Istokom i kao diplomatski službenik imao je priliku da dobro upozna Iran i susjedne zemlje. Gobineau je jedan od francuskih pisaca devetnaestog stoljeæa koji je bio jedno vrijeme optuživan da je svojim djelima dao duhovnu osnovicu za raðanje njemaèkog nacizma i njegovih rasnih teorija na isti onaj naèin na koji su i Jeana Jacques Rousseasa optuživali da je za uèenika imao jednog Robespierrea. Gobineau. se disait musulman. dolaze iz talijanske. Godine 1893. slijedili su drugi. godine Pšenicu danas nepoznatog Campaninija Naborrea i Prezrene. poemu Gabrielea d'Annuzija iz njegove zbirke Canto Novo. spreman da obavi hadž u Meki . Kao plod njegova boravka u ovim krajevima pojavile su se 1876. govorio je da je musliman. zbirka od šest pripovijedaka od kojih je jedna bila i Kandaharski ljubavnici.Što se tièe prijevoda poezije. kako smo to veæ ranije naglasili. ako ne i najznaèajnijem prevedenom tekstu objavljenom uopæe u sva tri muslimanska èasopisa ovog doba. Nikola Ostojiæ prevodi 1908. Ali vratimo se sada najznaèajnijem prijevodu koji se pojavio u Beharu. i on u ovo vrijeme ide u red onih francuskih pisaca koji mogu stati uz bok samom Stendhalu.pisat æe kasnije njegova nekadašnja prijateljica iz mladih dana barunica de Saint Martin. prìt á faire son pelerinage á La Mesque . uznositelj individualne energije i moæi je odista snažno utjecao na Wagnera. i to modernije književnosti. Kako smo veæ rekli veæ u prvim brojevima Behara pojavio se prijevod ove obimne pripovijetke velikog francuskog pisca grofa Josepha Arthurea Gobineaua (1818.-1882. i do 1935.). godine u Njemaèkoj je prodano više od stotinu tisuæa primjeraka ovog djela. svi prevedeni tekstovi. Stjepko Ilijiæ godinu dana kasnije objavljuje prijevod poeme Ruit hora Giosue Carduccija koja se nalazi u pjesnikovoj zbirci Odi Barbare /Barbarske ode/. inicijatora terora za vrijeme Francuske revolucije. Nietzchea i Spenglera ali je danas u Francuskoj sa njega skinuta ona neslavna hipoteka o kojoj smo upravo govorili.Sanjao je samo o džamijama i munarama. francuski diplomata koji je dobar dio života proveo na Srednjem istoku bio je opèinjen Orijentom: II ne rìvait que mosquees et minarets. Prijevod je imao ogromnog uspjeha. 62 . Ludwig Schemman preveo je èetiri Gobineauove pripovijetke meðu kojima i Kandaharske ljubavnike na njemaèki. Ovaj francuski pisac. Kandaharskim ljubavnicima. godine njegove Les Nouvelles asiatiques .Azijske novele. koja je donosila scene iz života avganistanskih gorštaka.

9..Uspjeh pripovijetke koja se pojavila u Beharu bio je takoðer znatan i tome postoje svjedoèanstva iz tog vremena. il trouve merveilleuse la premiere scene d'amour. /Gajret 5-6. On dosta vjerno prenosi dosta slojeviti i. Journal IV/1881-1883/.9 Zbog njegovog školovanja u Beèu bili smo dugo u dilemi pitajuæi se da li je on Gobineauov tekst prevodio sa njemaèkog ili sa francuskog jezika.-1883. u Breslavi./ koja je pod istoimenim naslovom Die Libebenden von Kandahar premijerno izvedena u mjesecu studenom 1907. potom èitamo sa velikim zadovoljstvom grofovu prièu Kandaharski ljubavnici.. Prvih osam nastavaka potjeèu iz pera Saliha Emina Aliæehiæa a posljednja tri iz pera Mehmeda Teufika Azabagiæa. i pjesmu Georgesa Rollina U sumrak. O tome na kakav je primjer ona naišla kod velikog njemaèkog kompozitora govori Cosima Wagner u Dnevniku IV /1881. Vjerojatno bi samo detaljna analiza pokazala sa kojeg je od ova dva jezika ovaj tekst preveden./: Le soir diverses novelles sur l'agitation antisemite. preveo u Gajretu sa francuskog. pošto je prevoðenje nastavio adži Mehmed Teufik Azabagiæ koji se školovao u Carigradu i koji je. zasigurno. višesmjerni Gobineauov 8. 1917. Hamdija Muliæ. 1912./ Uskoro je došlo i do scenske adaptacije ove prièe te se na osnovi libreta Otta Novaka pojavila i opera Leopolda Reicweina /1846. puis nous lisons avec grand plaisir la nouvelle du comte Les Amants de Kandahar. dvojica ljudi. Povijest naše poèetne nastave. 63 . Uèiteljska zora 1-2.8 /Naveèer razne vijesti o antisemitskim neredima. ako se tako može reæi. 29. prema navodima Hamdije Muliæa i Dar-ul-mualimina. Sarajevo. Paris. str. Gobineau je na sam božiæ 1880. kako smo vidjeli. 1977. Što se tièe Aliæehiæevog prijevoda mora se reæi da u njemu ima nekog starinskog šarma i u njegovim izrazima i obrtima osjeæa se utjecaj èitanja muslimanske epske pjesme tako da nas on znade ugodno iznenaditi svojim prevodilaèkim umijeæem i svježinom svoga izraza. Cosima Wagner. Prijevoda ove novele u Beharu prihvatila su se. godine poklonio jedan primjerak svoje knjige Richardu Wagneru. 15. Rihard je sasvim oèaran ovim drugim èitanjem i smatra èarobnim prvu ljubavnu scenu./ naklonjeni smo da mislimo da je ovaj prijevod vršen sa ovog jezika. Meðutim.-1945. Salih Emin Aliæehiæ završio je višu pedagošku školu u Beèu /Pedagogium/ i bio je upravitelj Druge narodne škole /ruždije/ a kasnije. str. Richard est tout a fait seduit a cette seconde lecture.

resultat centain d'une origine metisse. ne one mutne zemljane masti.10 Vi pitate: je li bio lijep? Lijep kao anðeo. 28.tekst i samo se nekada upusti u mala preudešavanja izazvana više drugaèijim poimanjem kulturnih relacija nego neèim drugim. rien ne passe inapercu. Ses cheveux noirs bouclaient. Ponekad mu se èak i desi da preskoèi neku reèenicu koja mu se èini preteškom kao što je ova: Alors tout absorberit. en profusion d'anneaux. kao voæka što zarudi na sunèanoj žegi. ondee. Paris. un peu longue. Ses yeux et profonds s'allumainet facilement d'eclairs. po kojoj se pouzdano raspoznaje pomiješana krv: on biješe više zarudjela lica. etroit des hanches. ona kada prevodi reèenicu Le turban blanc faisait valoir le teint un peu olivatre sa Bijeli saruk èinjaše mu maslinastu boju lica lijepom. rien ne se montre qui 10. 11. Njegova crna kosa kovrèila se u bujnim pramovima po gustim naborima plavog mu turbana. a u pasu tanak.1900. nettement coupee. Gallimard 1987. 241. u pleæima širok. Gobineau. une moustache fine. fiere. respirant la vie. Za ilustraciju njegove prevodilaèke vještine ovdje dajemo poèetak Kandaharskih ljubavnika na francuskom i njegov prijevod na naš jezik iz kojeg æe èitalac zakljuèiti sa kakvom je vrsnošæu prevodilac obavljao svoj zadatak: Vus demandez s il etait beau? Beau comme un ange! Le teint un peu basane. bistro oko èasom bi zablistalo kao munja.11 Drugi prevodilac posljednjeg dijela ove novele Mehmed Teufik Azabagiæ takoðer odlièno prevodi i rijetko mu se desi da ne pogodi pravi izraz ili napravi neku veæu grešku. Il etait grand. koja udisavaše život. sur les plis serres de son turban bleu raye de rouge. strast. str. str. Slièno je i sa reèenicom Le prince de Kandahar n'etait ni meehant ni tyranique sa Emir od Kandahara biješe zloban. kad poène da zrije. On biješe snažan. koji biješe išaran crvenim prugama. umjesto bijeli turban naglašavao je maslinastu boju njegova lica. 64 . non de cette teinte sombre. dapaèe okrutan. kao parom prorezane gornje usne. il etait chaudement basane comme un fruit mžri au soleil. terreuse.. vigoureux. Njegovo blago. na primjer. visoka stasa. Jedna od njih je. la passion. Krasni valoviti dugi brkovi savijahu se po nježnom porubu njegove. umjesto Kandaharski emir nije bio ni zloban ni okrutan. Oeuvres III. caressait le contour delicatede sa levre superieure./. Zagasita lica. mince. large des epaules. visoka boja. Desi mu se gdjekad i da pogriješi jer ne nalazi pravu rijeè ili ne shvata tešku konstrukciju koju nazivamo galicizmom. mobile. Behar 2 /Sarajevo.

godine. To je bio poèetak jedne nove ere./. dans la memoire. par lui. ona koja ide od njegova osnutka do poèetka prvog svjetskog rata./. Bez obzira na ove omaške prijevodi ovih kulturnih poslenika mogu se ipak visoko ocijeniti. drugi list muslimanskog preporodnog perioda izlazio je vrlo dugo. pa do 1914. iako su pojedinci i u ovom èasopisu zastupljeni u mnogo manjem broju. i Tristesse . nažalost./. Nešto kasnije Fehim Nedžati /Fehim Bajraktareviæ/ je objavio 65 . Ovaj put ni pjesništvo nije zanemareno. èije tekstove prevodi F. Gajret. Naime. èiju pripovijetku Sreæa prevodi F. Pariz 1987. u kolovozu te godine skupština ovog ðaèkog potpornog društva Gajret odluèila je da se njen list istog imena koji je do tada samo donosio jedino društvene izvještaje preobrati i pretvori u književni èasopis. Od godine 1910. parnasista sa devizom "l'art pour l'art". sa prekidima izmeðu 1914. et. Ono što se samo nagovještavalo u Beharu sada se ostvarivalo punom svojom snagom u ovom èasopisu. èiju crticu Smrznuti nos prevodi Salih-beg Bakamoviæ. njihov prevodilac nije potpisao. Gallimard. str. Na koncu ovog razmatranja o ovom prijevodu treba naglasiti da je Gobineau kod nas rijetko prevoðen te da se ovaj prijevod relativno rano pojavio na našem jeziku. Catulle Mendesa. Treba. meðutim. Nas naravno zanima samo prva faza njegova izlaženja.. godine. i 1921. godine. /Gajret 10-11. Julesa Vernea. i 1923. /Gobineau.1913. str.ne laisse trace sur le coeur.. 1914. koji su na ruševinama stare romantièke škole Viktora Igoa i Alfreda de Misea osnovali pod vodstvom Teofila Gotjea novu školu tzv. u njemu se pojavljuju kraæe pripovijesti i crtice mnogih velikih francuskih pisaca poèev od Jeana Jacquesa Rousseaua i Voltairea.Nedžati /Fehim Bajraktareviæ/ preko Alexandrea Dumasa. Sabri. Ove pjesme su dosta dobro prevedene ali se. Oeuvres III. do 1941. novembar 1914. 204. Romantièki pjesnik Alfred de Musset zastupljen je sa dvije pjesme La Chanson Šansona /Gajret 8-9./. Lista prevedenih pisaca završila se imenima Guy de Maupassanta i Anatola Francea. pritom odmah naglasiti da se književni prilozi pa prema tome i prijevodi javljaju u ovom èasopisu od 1909. èiju pripovijest Poslije sveèanosti prevodi Ismet Sariæ upozoravajuæi ptitom èitaoca u jednoj bilješci da je Catulle Mendes jedan od najmarkantnijih predstavnika one grupe francuskih pjesnika. Kronološki gledano prvo se pojavila jedna Voltaireova pjesma Radost i tuga /Gajret 19. od 1907.Tuga /Gajret 4-5.1913./.1911. 282.

I sam reisu-l-ulema hadži Mehmed Džemaluddin-efendija Èauševiæ se ogledao u prevodilaštvu. Prva se pojavila pod naslovom Mugjenje. na primjer./. Druga pjesma /njen prijevod je potpisan inicijalom F. takoðer. s jedne strane prostorna skuèenost 66 .1914. Ti prijevodi su svakako nastajali kao plod èitanja francuskih èasopisa. Mislimo da se ovdje radi o jednom prijevodu sa francuskog. Njen prevodilac se potpisao pseudonimom Frank. kao i u Beharu tako i u Gajretu nalazimo na prijevode crtica i kraæih prièa danas potpuno nepoznatih autora. sa dvije pjesme. To je Baudelaireova pjesma Obsession iz njegove zbirke Cvijeæe zla.1913. godine objavio prijevod impresije M. Tako. Gajret je uz to pratio i ono što se dogaðalo i u kulturnim sredinama drugih jugoslavenskih zemalja. obavijestio svoje èitaoce u broju 1. u Gajretu 6-7./ Maksime drugog velikog francuskog mislioca La Rochefoucaulda. njihova najveæa dostignuæa nisu tu zaustavljena jer.jednu pjesmu Victora Hugoa pod nazivom Djetinjstvu /Gajret 2. jednog od najveæih i najplodnijih rumunjskih pisaca uopæe.1914. Pripovijetku je preveo Ismet Sariæ. To je Budelairova pjesma Enivrez-vous preuzeta iz njegove zbirke Petits poemes en prose .1912. onda se zaista može reæi da se radi o znaèajnom broju prijevoda i zbiru velikih imena. koji je u to doba sigurno poznat u Bosni. Zanimljivo je da je u Gajretu 11-12 iz godine 1912. objavljena i jedna kraæa pripovijetka Vila brodarica Mihaela Sadoveanua /1880.1913. Mustafa Èeliæ Garafer i sam pjesnik i novinar koji je svoje stihove objavljivao u Gajretu posvetio je ovom pjesniku jedan rad pod naslovom Les Fleurs du mal /Gajret 8-9. Tako je on./. Moramo reæi da njegov prijevod predstavlja pravi mali promašaj. pa je tako i u Gajretu 13-14 iz 1911./ pojavila se pod naslovom Opijajte se. Meðutim.Male poeme u prozi koja je prvi put objavljena u Le Figarou 1884. iz godine 1914. da je Jelena Æoroviæ prevela u Beogradu Chamfortove Maksime i misli a Milutin Uskokoviæ /Gajret 4.Hifzi Bjelevac prevodi Ikara. izazivao interes meðu mladim bosanskim intelektualcima./ u kojem je raspravljao o duhu i vrijednosti ove zbirke velikog francuskog pjesnika.1961. sigurno. godine a u spomenutoj zbirci se pojavljuje pod brojem 33. Charles Baudelaire. Kada se pogleda sve ovo. na primjer. što je pseudonim Andre Petranoviæa. Naravno. zastupljen je u ovom èasopisu. pjesmu u prozi koju je napisao Philippe Despotte /Gajret 7-8. jer pretpostavljamo da ovaj Mostarac nije znao rumunjski. Levela U balonu. Kako smo veæ naglasili Charles Baudalaire je./. A.

arapske i stare literature /kod potonje koliko se ne bi kosilo s programom lista/". Stoga u Æatiæevom ciklusu O ženi nalazimo i pjesmu posveæenu Jeanne d'Arc kao i drugu posveæenu George Sand. gdje je drugovao sa Antonom Gustavom Matošem.svibnja 1912.-1170/. do mjeseca svibnja 1914. od Evropljana ovamo zaluta katkada Mjesnicki. da se sam Musa Æazim Æatiæ upoznao sa francuskom poezijom za svoga boravka u Carigradu a kasnije to poznavanje i produbio u Zagrebu. u broju 252 od 1. Muhamed Bekir Kalajdžiæ donosio bi ponekada i tekstove prevedene sa francuskog. bar do godine 1913./. Tven.mai 1913/ ..1908.svibanj 1913/ .. Turska lirika je ipak tu. shodno njegovom zacrtanom programu.èasopisa i obimnost pišèevog djela. Kao posljednji meðu muslimanskim èasopisima preporodnog perioda pojavio se /Biser. trebao da popuni prazninu koja je nastala "prestankom izlaženja našeg prvog zabavnog list Behara pa privremenom obustavom Gajreta. ali i rezultat. /octobre 1912 .Sa pobijeðenima Rat u Trakiji /rujan 1912 .) jednu pjesmu kordovskog pjesnika Ibn Zajduna /1003. godine pojavila duga rasprava nepoznatog pisca Panislamizam i panturcizam koju je Salih-beg Bakamoviæ preveo sa francuskog u više brojeva ovog èasopisa. Prvi njegov broj pojavio se 1. U Biseru se.15. str.. Ovaj èasopis koji je izlazio dva puta mjeseèno od svibnja 1912. 228. preveo (Biser. dosta strogo zakljuèivao kada je ovako karakterzirao djelovanje Gajreta na ovom polju: Što se tièe prevodilaèke književnosti ona nije tako èesto zastupljena kao što treba. 1913. i on je. ali je napor bio tu. Ovo bi bio i prvi sluèaj objavljivanja jedne hispanoarapske kaside u našim krajevima. koji je izlazio u Mostaru.u kojoj je francuski vojni dopisnik opisivao dogaðaje i ratna zbi67 . na primjer. Tako je. 1913. Iste godine A. to nije dozvoljavala. koju je francuski orijentalista Francois Toussaint pronašao u sudanskom gradu Tombuktuu a potom objavio u poznatom èasopisu Mercure de France. Uredništvo je dalje podvlaèilo da æe list donositi "zatim prijevode iz turske. treæe. On je isto tako preveo sa turskog jednu pjesmu Teufika Fikreta posveæenu Alfredu de Mussetu /Behar . 7. Stoga mislimo da je kritièar Sarajevskog lista. ureðivao je Musa Æazim Æatiæ /prva dva godišta/ a zatim. Hifzi Bjelevac je upoznao èitaoce Bisera s knjigom Georgesa Remonda Avec les vaincus La Campagne de Thrace. Alfred de Mise i gdjekoji drugi. Recimo prvo. Zanimljivo je svakako i podvuæi da je isti prevodilac prevodio i španjolsko-arapsku poeziju ali sa francuskog jezika. prosinca 1913. kako je njegovo uredništvo naglašavalo.

Školovao se u svom rodnom gradu Tuzli a zatim i u Carigradu gdje je nauèio francuski. To bi bio.vanja iz drugog balkanskog rata koja su sa znatnim zanimanjem praæena u Bosni i Hercegovini. / Sarajevo 1889. 15-16. Azabagiæ hadži Mehmed Teufik-beg /1838-1918/. Ovo je izazvalo izvjesno razoèarenje pjesnikovo i neku vrst zlovolje jer se uredništvo istog èasopisa žali /Biser.È. Jedan od osnivaèa i pokretaèa Gajreta.ne poznavajuæi francuski jezik ./. Vjerskoprosvjetni radnik. u nakraæim crtama. Bakamoviæ Salih-beg /Mostar 1885 . u S. 9. Nedžati/. Završio više pedagoške studije u poznatom zavodu Pedagogium u Beèu. Delcampa. Preuredio Sufaru hadži Ahmed efendije Ribiæa.Breza 1940/.mi se bojimo. da ga pogleda. Bio direktor II osnovne škole /ruždije/ u Sarajevu i Dar-ul-mualimina.-1970. 1914.Èeliæ poveo meðu ðacima kampanju protiv Bisera. Orijentalist. naši leksikoni prevodilaca ne spominju. /Biser 14-16/ prijevod jedne duže pripovijesti Jim-Jim. /Biser. Bajraktareviæ Fehim /F. tada veæ reisu-lulema. da je M. suviše oštrim i neprimjernim komentarom: M. Njegovi prijevodi sa francuskog u Beharu i Gajretu potièu iz njegovog ðaèkog perioda. svog prethodnika na mjestu ravnatelja Dar-ul-mualimina u Sarajevu. djelo danas nepoznatog pisca . I hadži Mehmed Džemaluddin-efendija Èauševiæ. nažalost. Zanimljivo je da je upravo jedna francuska tema izazvala zlu krv izmeðu pjesnika Mustafe Èeliæa Garanfera i uredništva Bisera. Studirao istoène jezike i književnosti u Beèu gdje je i doktorirao/.A. èini nam se. jer . Prevodio sa istoènih jezika. Matošu. Vaš prikaz Charlesa Baudelairea postali smo g. Ovaj pjesnik je naime ponudio ovom èasopisu svoj rad o stvaralaštvu Charlesa Baudelairea. Prvo što upada u oèi je njihov broj koji je znatan za jednu zemlju koja nije pripadala krugu zemalja u kojoj je francuska rijeè bila osobito zastupljena.G. Biser je rad poslao na mišljenje u Zagreb popravivši ga jednim./. drugi po redu reis-ul-ulema Bosne i Hercegovine. da taj prikaz nije jednostavno otkle izvaðen i preraðen na naš jezik. Potjeèe iz 68 .1913. Alžiru i Londonu. opis prevodilaèke djelatnosti sa romanskih jezika u muslimanskim èasopisima u doba preporoda ali bi on bio nepotpun ako se bar kratko ne bismo osvrnuli na liènosti samih prevodilaca koje. Meðu njima treba izdvojiti: Aliæehiæ Salih Emin.. francuskog i engleskog. objavio je na samom poèetku godine 1914.

Kuloviæ Esad-efendija (Sarajevo. koje je uèio u tadašnjim školama. èetvrti reisu-l-ulema muslimana BiH. Èauševiæ hadži Mehmed Džemaluddin-efendija /Arapuša 1870. Prevodio je sa francuskog i turskog. Bilo kako bilo. SKZ 470. iz Mostara u Sarajevo gdje nastavlja školovanje. Hadžiæ Osman Nuri: (1869-1937). Ljubo Jandriæ.Muèenièka smrt Sulejmana Halebije za koji neki misle da je poslužila Ivi Andriæu kao osnovica za onu poznatu scenu nabijanja na kolac opisanu u romanu Na Drini æuprija. str. arabischen und serbischen Sprache. privatno je nauèio i francuski ili kako kaže Bosnische Post 165 od 24. Uz njih su u Beharu prevodili sa francuskog. Prevodio sa francuskog. Beograd. Zbog svoje prosrpske orijentacije prelazi godine 1911."12 Bjelevac Abdurezak Hivzi /Mostar 1886. Ivo Andriæ je poznavao taj prijevod jer je posvjedoèio da ga je èitao dodajuæi pri tom lakonski: "A o uticajima nikada ne treba raspitivati kod pisca.Mekteb-ihukuk. Sa Ivom Andriæem. Poslije završene medrese u Bihaæu otišao na školovanje u Carigrad. Sarajevo 1938. Autor zbirke pjesama Iz zveke sindžira./. Sin Sulejmana Ruždi-efendije. die in den damaligen Schulen gelehrt wurde. koji je danas izgubljen i za koji oni misle da se sada nalazi u Skoplju./. . Pjesnik.Sarajevo 1972. i onaj tekst koji je nosio naslov Primjer francuskog divljaštva .ugledne i stare mostarske obitelji Bakamoviæa. svibnja 1915. 1854. Tako je i Salih-beg uèio gimnaziju i pravne nauke u Carigradu a orijentalnu filologiju u Budimpešti. Prevodio sa francuskog pod vlastitim imenom i pseudonimom Muharremi Vamin. Tako smo stigli do konca ovog rada. gdje je nauèio francuski. Sarajevskog lista od 17. Trgovaèku akademiju završio u Mostaru i licej u Sarajevu. Prema svjedoèenju njegovih roðaka ostavio je jedan obimni èetverojezièki rjeènik srpskohrvatsko-persijsko-tursko-francuski. u jednom èlanku povodom njegove smrti: Ausser der turkischer. možda i rumunjskog. i Petranoviæ Andro Frank kao i Ela Kranjèeviæ.-1918. Suradnik Gajreta. srpnja 1917. književnik i publicist studirao prava u Beèu i Zagrebu. Sariæ Ismet roðen u Mostaru. Uz turski i arapski. 1987. sarajevskog kadije. Preveo je u broju 127. 69 . kako smo to veæ podvukli. erlernte er privat franzšsich und befasste sich mit der Literatur aller dieser Sprachen. gdje je uz vjersko školovanje na Mekteb-inuvvabu završio i pravni fakultet .. 89.). U ovo doba muslimanskog kul12. Njegov otac hadži Jusu-beg školovao je svoja tri sina u Carigradu. Za boravka u Istanbulu nauèio francuski u dobrim carigradskim školama. die er gut kannte.

shodno svom programu njegovao je islamske teme ali je bio otvoren i europskim. Prevodilaca meðu Muslimanima. Odatle i Bakamoviæev prijevod Panislamizam i panturcizam ili Bjelavèev osvrt na knjigu Georgesa Remonda koja je govorila o borbama u Traciji za vrijeme drugog balkanskog rata. 70 .. da se uz zadržavanje prisustva duha i tekstova tri velike islamske orijentalne književnosti. bolje prevode sa francuskog od ostalih. Gajret je veæ bio jedan dalji korak unaprijed. 46. kolovoza 1918. turske. ma kako to na prvi pogled paradoksalno izgledalo. Ova èinjenica je./13 zakljuèuje da je "srazmjerno malo uèenika ovaj jezik uèilo i nauèilo. oni se ne spominju ili se malo spominju. koja je doduše mnogo duže izlazila /1885. 1975. str. Dušan Tamindžiæ iz Mostara. Midhat Šamiæ. i posebno malo obrazovanih ljudi u Bosni i Hercegovini ga je poznavalo i znalo. Sarajevo.. i on bi bio. kako smo veæ vidjeli. Hifzi Bjelevac u drugoj seriji ovog èasopisa /Biser od 1-15. moglo bi se reæi da je predstavljao utjelovljenje nekih težnji. nego i onim koje su se ticale neposredne aktualnosti vezane za islam i muslimane./. Biser. Kratkoæa njegova izlaženja ne dozvoljava da se kaže kakav bi bio njegov dalji profil ali bi svakako francuska književnost bila zastupljena kao što pokazuje i prijevod jedne pjesme pjesnika de Bayea koju je pod naslovom Ja te ne ljubim objavio A. neki njen muslimanski pandan. Tako Midhat Šamiæ u svom obimnom radu Francuska književnost na stranicama književnog èasopisa Bosanska vila /1885. meðutim. str. Francuska književnost. Stoga je i malo prevodilaca sa ovog jezika iz redova ostalih Bosanaca. ANUBiH. buduæi pisac prve francuske gramatike iz pera jednog domaæeg sina i Risto Džepina iz Banje Luke. koju je ipak trebalo dopuniti ili pak ublažiti konstatacijom da je ipak meðu Muslimanima bilo ljudi i koji su ga dobro 13. gdje je pohaðao dobre zavode u kojima je francuski bio veoma zastupljen pa su oni tamo imali i priliku da ga dobro nauèe.turnog preporoda djelovala su tri èasopisa i u sva tri pojavljivali su se prijevodi sa francuskog i rjeðe sa talijanskog jezika. arapske i persijske..-1914.1914. laho objašnjiva. ponekad samo fakultativno-obligativan predmet. Po broju prevedenih pisaca i njihovoj književnoj vrijednosti on bi mogao da se poredi sa Bosanskom vilom. nego su ovaj jezik uèili u domaæim gimnazijama gdje je on bio samo jedan od predmeta." U osnovi taèna tvrdnja.. tako da ih možemo nabrojati na prste jedne ruke: Jelena Æoroviæ. Najveæi broj njih se školovao u Carigradu. Ostali domaæi sinovi bili su lišeni te moguænosti. oslušnu i odjeci koji su dolazili sa Zapada.230/. bilo je više. Meðutim. Radovi LVI Odjeljenja za književnost i umjetnost knjiga 2. reklo bi se ne toliko samo književnim. Muslimani koji su prevodili sa francuskog. Za Behar koji je kronološki bio i prvi. po broju prijevoda.

a certain Arif effendi would start to teach French in the ruždija after having obtained the legal permission from the Sultan. the contribution 71 . Mehmed Džemaludin Èauševiæ. These journals were Behar. French. among other things. Abdurezzak Hivzi Bjelevac. Salih beg Bakamoviæ. and since there was no certain will that would channel these translating efforts towards the directions desired. a teacher in one of the secondary schools in Sarajevo (ruždija). and. In the end. French would signify "a common European language". who has learned to speak French in Paris. one should also mention that although the translation from the French in these Moslem journals was not a systematic activity.znali i sa njega dobro prevodili. ipak je doprinos muslimanskih prevodilaca sa francuskog bio znatan jer su oni publici jednog malog europskog naroda širom otvarali vrata ove velike zapadnoeuropske književnosti. One should mention here as the most diligent translators: Salih Emin Aliæehajiæ. seen in this light. Gajret and Biser. During the period of the Bosnian Moslem cultural revival. In 1869. Many years before the event. which was the language mostly spoken at the time. there were three periodicals that published the translations of literary texts from French. He spoke with zest about a certain Mustafa effendi. Esad effendi Kuloviæ and Ismeta Sariæ. a certain lawyer Henri Massieu de Clerval would travel through Bosnia. for the fruits of the French culture and the achievements of its literature. Translations from French and Other Romance Languages in the Bosnian Moslem Journals in the Time of Revival The interest of the Bosnian-Herzegovinian Moslems for everything that have been taking place in the West. Hajji Mehmed Tevfik beg Azapagiæ. The majority of these translators learned French during their school years in Istanbul. From that time on. respectively. as a true lover and connoisseur of French literature. was not a sudden thing that occurred only after the Austro-Hungarian troops occupied Bosnia and Herzegovina in 1878. Signe du temps! Mada u prevoðenju sa francuskog u ovim muslimanskim èasopisima nije bilo nekog sistema ili neke volje koja bi usmjeravala ove prevodilaèke napore u nekom željenom pravcu. Mehmed Šaæir Kurtæehajiæ complained in the Sarajevski Cvjetnik for not having had the opportunity to learn.

They managed to have the gates of this great Western European literature wide open to the readership of a small European nation. 72 .of these Moslem translators could be seen as considerable.

Ona je preko tih glasila nastojala povezati najrazvijenije kulturne tekovine Zapada i Istoka.. preko kojih je djelovala na svijest i osjeæanje svojih pripadnika u pravcu njihovog nacionalnog buðenja. koje su Englezi vodili protiv Bura u Africi. Turske i Rusije. Pod uticajem industrijske revolucije u tim zapadno-evropskim zemljama sa poletom kapitalistièkog razvitka u njima budila se nacionalna svijest naroda koji su èeznuli za nacionalnim osloboðenjem i nacionalnim ujedinjenjem bez kojih je bio nezamisliv kapitalistièki razvitak. Utoliko prije što su svi ratovi na zapadu i istoku znaèili uvod u prvi svjetski rat. Ona se posebno manifestirala kod naroda još uvijek pritisnutih poznim feudalizam Austro-ugarske monarhije. japansko-ruskog rata 1905. Utoliko je njena specifiènost bila u tome što je imala podjednako razumijevanje i osjeæanja za kulturne tekovine orijenta i okcidenta. U tu svrhu one su pokretanjem razlièitih publikacija i na drugi naèin budile nacionalnu svijest. god. nastojeæi na razlièite naèine da izazovu promjene tipa onih koje su bile izvršene u zapadno-evropskim zemljama. od burskih ratova 1900. Tako su razvijenije kapitalistièke zemlje izazivale imperijalistièke ratove radi kolonijalnog porobljavanja kolonijalno još nepotèinjenih naroda kada su ti narodi poduzimali nacionalno-oslobodilaèke ratove. Osmanske imperije i ruskog carizma koji su ih stezali poput željeznog oklopa u vrijeme uspona kapitalizma ka imperijalizmu u zapadnoj Evropi. koja je bila sve izrazitiji pokretaè lokalnih nacionalno-oslobodilaèkih pobuna i ratova u sjenci velikih sila. Dok se razmah kapitalizma na Zapadu oèitovao u formi širenja kolonijalizma. U njima su se naroèito budile intelektualne snage protiv postojeæeg društvenog stanja. èime se ne mogu pohvaliti ostale naše nacionalne inteligencije kako zbog svog robovanja hrišæanskom duhu tako i zbog neprijateljskog raspoloženja prema orijentalnim 73 . pokreèuæi listove i èasopise. Sarajevo NJEMAÈKA KNJIŽEVNOST U MUSLIMANSKIM PREPORODNIM ÈASOPISIMA 1900. Pod austro-ugarskom i turskom okupacijom u tom razdoblju budila se muslimanska inteligencija. što je poèetak našeg stoljeæa obilježilo ratnièkim. i 1913. Naime. Naše stoljeæe poèelo je burnim i po mnogo èemu radikalnim promjenama koje su bile izraz buðenja svijesti. dotle su ti narodi stenjali stagnirajuæi povijesno pod okovima poznog feudalizma Austro-Ugarske. što se sa zakašnjenjem budila na prostorima evro-azijskog kontinenta. godine došlo je do prvog svjetskog rata 1914. godine i balkanskih ratova 1912.Redžep Jahoviæ.-1918.

poznatih i manje znaèajnih autora iz književnosti i narodnog stvaralaštva evropskih i azijskih naroda. BiH se nastoji ograditi u ovim èasopisima prema negativnim sadržajima 74 . 1912. ukljuèujuæi i prevoðenje gotovo svih književnih vrsta i rodova: lirike. Na to sugeriraju i prevedeni tekstovi iz razlièitih književnih rodova (lirika. ali i hrvatske buržoazije da asimilira Muslimane u svoje nacionalno biæe. što je uslovljeno politièkim. ne ulazeæi u tu dimenziju tematizirane problematike. novele. muslimanskog èasopisa za pouku i zabavu. Naravno. Ako se osnivanjem Behara. koji se nije mogao oblikovati u kulturnom i prosvjetnom pogledu nezavisno od evropskih književnosti i njihova uticaja ne samo na intelektualne krugove nego i na muslimanske mase na ovim prostorima i šire. i Biseru. U tom njihovom nedostatku moguæe je prepoznati izvor za njihovo nedopustivo zapostavljanje i nipodaštavanje svega što je muslimanska inteligencija uèinila na povezivanju Istoka i Zapada u ovim našim prostorima. otvara snažan književni pokret Muslimana u BiH u vrijeme austougarske vladavine. god..kulturama koje nisu poznavale. god. premda u ovom posljednjem nešto manjeg intenziteta. Naroèito je izrazit cilj èasopisa Behar da se izmeðu ostalog približi muslimanski živalj BiH Zapadu i da se u njegovoj narodnoj bitnosti pokaže specifiènost kao spona izmeðu istoka i zapada. drama) sa njemaèkog na naš jezik. ruskog i engleskog jezika nastavlja se i u Gajretu. osnovanom 1907. Ipak. što svjedoèi o prodiranju evropskih književnosti. drame. Gajret i Biser bez pretenzije da u tome budem iscrpan s obzirom da nisam raspolagao njemaèkim izdanjima iz kojih su raðeni prevodi na naš jezik. tradicijom i obièajima. želim ovdje ukazati na sadržaj i karakter njemaèke književnosti u èasopisima Behar. zajednièki im je cilj književno-publicistièko prikazivanje muslimanskog narodnog života. i uprkos spoznaji da su ti evropisi svojevrsno ogledalo svog vremena. posebno njemaèke. proza. epigrama i dr. ta posebno prevodilaèka aktivnost sa njemaèkog. 1900. na ove prostore. društvenim i historijskim prilikama toga perioda. Sa svojim slovensko-orijentalnim nasljeðem. a što nije bilo u suprotnosti sa politièkim i drugim interesima austrougarske vlasti. Ako se tome doda tendencija prije svega velikosrpske. preko tih èasopisa se takoðe željelo približiti Zapad ne samo Muslimanima veæ i drugim jugoslovenskim narodima i Muslimane posebno ovim posljednjim upravo posredstvom literarnog stvaralaštva muslimanskog naroda. francuskog. onda je razumljivo potcjenjivanje i negiranje svega što su Muslimani stvarali. god. No.

na tradiciju. Da bi se èitalaèkoj publici Behara makar djelimièno doèarala Heineova Knjiga pjesama. Behar 10/1909. Leipzig. Slièan sadržaj i formu ima i pjesma Pozdrav. inaèe. Primjer za to su prijevodi njemaèke lirike u Beharu. str. 20 i 21. Svjetlost. a istovremeno nastoji udovoljiti zahtjevima novog i savremenog. želeæi da suzbije strani uticaj i oèisti naš jezik od stranih izraza. posebno njemaèkih. br.-1910. 20. želeæi pri tome da prilagodi i adaptira produkte zapadne kulture svojim potrebama i dovede u sklad sa domaæom etikom. Verlag der Literaturwerke. kao ponovno otkriæe njemaèke narodne poezije. Tamo je prevedeno devet pjesama i to: šest Heineovih. 2. Buduæi da je njemaèki jezik ulazio u program srednjoškolskih predmeta. Muhsin Rizviæ. 1908/1909.-1908. njegov uticaj na naš jezik bio je veoma veliki. to nije išlo na štetu prezentiranja književnih radova na hrvatskosrpskom jeziku. od kojih èetiri iz poznate Zbirke pjesama ("Buch der Lieder") i po jedna pjesma od Petera Roseggera. Ove dvije pjesme nisu sadržane u Knjizi pjesama (Buch der Lieder) 4. Friadricha Ruckerta i Augusta Grafa von Platena. s obzirom na svoju orijentaciju. èitajuæi ih. osim malog izuzetka.3 koju je preveo Munib Osmanagiæ pod pseudonimom Narcis. Mladalaèke patnje (junge Leiden) Heinricha Heinea (1797-1856) mogu se uzeti. 5.zapadne civilizacije. jer je on najznaèajniji njemaèki lirièar izmeðu romantizma i realizma. 22-23. Nivo prijevoda je takve umjetnièke i pjesnièke vještine da se. ali i vjeèno u lirskoj pjesmi obraðivane motive: priroda. koja se javlja sa romantizmom. kako se to osjeæa u nekim prevodima. Pjesme sadrže. str. èiji je sadržaj tradicionalan. Pjesmin pozdrav2 je njegova prva u Beharu prevedena pjesma. 1. Odsjaj mora prostirao se daleko. br. Istina. Behar. o èemu svjedoèe prevodi razlièitih literarnih vrsta u ovim èasopisima.92. Meðutim. 3. premda je brojne metafore èine alegoriènom u prenošenju pozdrava voljenoj dragoj. ljubav. stièe dojam da se ne radi o prijevodu. Kad proðem pored tvoje kuæe5. prevoðenje èetiri pjesme povjereno je pjesniku Silviju Strahimiru Kranjèeviæu: Èemu usamljena suza. èemu se suprotstavio Behar svojim produktima. išlo se i u izboru lirike sa njemaèkog bez plana i programa zbog èega je izostao "pregled oblika duhovnih i poetskih vrijednosti"1 date književnosti. Povratak. Minerva. 75 . Taj dojam se potvrðuje prilikom poreðenja prijevoda sa originalom. romantièarske. Sarajevo. Behar 9. Behar 8/1907. 1971. Buch der Lieder. kod prevoda sa drugih jezika. 326-327. br. 4.

str. u prijevodu Fihma Nedžati. Behar 8..forme orijentalne lirike u njemaèkoj književnosti i zagovornik èiste rime. pjesama slobodnog ritma. te je poznata njegova zbirka te tematike Proljeæe ljubavi (Liebesfruhling). Meðutim.-1866. a osim toga njegova Knjiga pjesama spada u "najljepše bisere svjetske književnosti". Nije beznaèajno napomenuti da je Friedrich Ruckert bio profesor za orijentalne jezike na Univerzitetu u Erlangenu 1826. svijetle i mraène strane života. U njoj je vjeèita dijalektika života svojevrsna poruka ljudima da život shvate kao borbu i neminovno smjenjivanje dobra i zla. Približavanjem ori6.mjestu-Einleitung-uvod). ali posebno na romantiku (ton narodne pjesme. pohvala skromnosti i èednosti kao i davanje prednosti orijentalnim motivima i formama u odnosu na antièke.. ako se izuzmu neke satiriène i podrugljive pjesme sa izrazito ciniènim tonom. 7.. 313. vjerovatno Fehima Bajraktareviæa.(. Teško bi bilo zamisliti takvog poznavaoca orijentalnih jezika i lirike. ima neprolazne vrijednosti moralnog nazora na svijet u odnosu djeteta prema roditelju. 313. Pored pjesama Rosegger je poznat i po manjim prièama.1907/1908. pjesnika borbenih soneta (Geharnischte Sonette). metaforièki slika životnu realnost. Otuda nije sluèajno što su ga u svoje vrijeme neki znaèajni teoretièari 19. br. on je osim toga i pjesnik soneta.sjeæanje na nju i njenu prolaznost. Sve ove konvencionalne motive sa simbolikom ljubavi nalazimo i u našim narodnim pjesmama. koje je i Goethe pohvalio. što je dokaz da je Heine autor pjesama i u narodnom tonu. U svojem stvalaèkom književnom radu Ruckert se oslanja na rokoko i klasiku. 20. pisanim u duhu narodnog jezika i tematski vezan za zavièajnu idilu. što je upravo prepoznatljivo i u navedenoj pjesmi. što se istièe u predgovoru pomenutog izdanja. a da i sam nije bio autor ljubavnih pjesama.)..) iz Štajerske. ali i bogatstva raznih vrijednosti i velièine.n. godine u Berlinu. višestrukog njegovatelja forme.n. 20. veselog i tužnog.. a 1841. U svjetskoj književnosti Heine je poznat izmeðu ostalog i po pjesmama nepomuæenog odsjaja. 76 .-1918. Behar 8.1907/1908. U svijetu po Roseggeru ima dosta niskosti i podlosti. 8. stoljeæa poredili sa Goetheom. majstorskih balada i satiriène epike. Inicijator je gazela . prošlost. Sinovlji dug8 Friedricha Ruckerta (1788.6 Pjesma Naše srce7 Petra Roseggera (1843. Buch der Lieder. str. za koju je pjesnik bio intimno vezan i èiji opisi ljudi odišu umjetnièkom snagom i humorom. Poslije objave ciklusa soneta u osjeæajno-romantièarskoj tradiciji i patriotskih pjesama protiv Napoleona sa puno retorskog poleta poveæava se njegova pjesnièka slava objavom Istoènih ruža (…stliche Rosen) 1822.i makam . br.

to "staro". Njegove pjesme Hafizovo ogledao (Der Spiegel des Hafis) objavljene su 1822. To je ono staro. što se može smatrati uticajem orijentalne književnosti i islamskog nazora na svijet. Prevodio je sa Sanskrita. sonet. Historijska balada Grob u Buzentu (Das Grab im Busento)9 Augusta Grafa von Platena (1796-1835). što Ruckert hoæe da ovjekovjeèi. i ima za predmet sahranu Alarika. Kao i Friedrich Ruckert Platen njeguje orijentalne forme lirike predromantièarske i postromantièarske tradicije. što se može porediti sa slobodnim letom orla u nebeske visine. Inaèe. Dobar pripovijedaè isprièa nam dogaðaj ili istinit ili izmišljen.365-366. 77 . koje je zajednièko svim narodima i svim vremenima. 9. Kao aristokrata i duhovnik usmjerio je svoju liriku ne samo ka graðansko-ljudskom. hebrejskog. Tematika i sadržaj pjesme se slažu sa tim oblicima u Kur'anu. pažnje i uzvraæanje ljubavi sina roditeljima. Fehim Bajraktareviæ vjerovatno. str. god. veæ na neèemu iznad toga. niti bilo koja religija ne bi suprotstavili. u tuðini na obali kod Buzeta. S obzirom na najjaèu vezanost Behara za orijentalne prevode s jedne i malog broja Nijemaca. a Nove gasele (Die neuen Ghaselen 1823. objavljena 1822. Patetiènost i èežnja prožimaju liriku ovog subjektivistièkog elegièara. uprkos njegovim odama klasike i dilemama. romanskom i orijentalnom metrikom (oda. Podstaknut svojim istraživanjem orijentalnih jezika i lirike Ruckert se istinski bavio slobodnom pjesnièkom preradom i prevoðenjem orijentalne lirike. br. 23 i 24. Platenove historijske balade krasi bogatstvo formi i snažna lirska izražajnost. prevod Fehim Nedžmati. Behar 8. bude pouka i opomena nemoralnim ili bezobzirnim u ovim vremenima sa veoma niskim moralom. Pored lirike prevoðenje i objavljivanje novela obrazloženo je u drugom dijelu programskog èlanka Behara: "No koliko je pjesma sapeta svojom formom i silnim pravilima poetike. Svojom preradom i prevodima sa orijentalnih jezika htio je do starog ovekovjeèiti ono istinsko. perzijskog i arapskog.1907/1908. u pripovijetki su takorekuæ slobodne ruke. a èemu se nijedan nazor na svijet. neèemu uzvišenom. poznavalaca orijentalnih jezika i književnosti s druge strane to poetsko stvaranje nepobitno dokazuje da su se i neki veliki Nijemci interesovali u to vrijeme za orijentalnu književnost. hrabrog mladog vojnika..jentalne lirike njemaèkom govornom podruèju stekao je velike zasluge za prosvjetu svoje zemlje. radi èega mu je objavljen prevod pjesme Sinovlji dug. Iz gore navedenih razloga Ruckert je morao biti dobro poznat ne samo prevodiocima veæ i tadašnjem uredništvu Behara. Neka i ti stihovi iz davnih vremena. gazela). god. u kojoj je tradicionalan motiv obaveze. majstorski vladajuæi strogom antièkom.

jer æemo i sami tako biti zaštiæeni i nagraðeni. koji takoðe u sebi kriju neku nauku. a svaki dogaðaj . a sve to proglašava amoralnim zbog suprotstavljenosti interesima vladajuæe klase. 78 . str. inaèe. pouku za onog koji je to doživio. svakom je narodu mila njegova prošlost. 23. 1901/1902.1905/1906. Plava ptica11 (prevod Hajdar Fazlagiæ) od anonimnog autora predstavlja simbolièko-alegorièku prièu o ptici.n.razumije se . uspomene iz ratova itd. Muhsin Rizviæ.nosi u sebi i neko iskustvo. Behar. ali humanog èovjeka provlaèi se kroz cio sadržaj novele. br. 38. možda prepatio nešto itd. a tim sam dvjema èinjenicama navraæaju se èitatelji na pravi put. br."10 Od proze objavljene u Beharu prevoðene su iskljuèivo novele i crtice sa njemaèkog na naš jezik. mogu i u drami obraditi. žrtvovanje èovjekove buduænosti. Behar 2. u potpunosti se uklapaju u programska naèela Behara. 12. 27. Lijepoj je pripovijetki i romanu zadaæa osim toga još i to: da mahane ljudske prikaže da su zle kao i što jesu. koja se po spoljašnosti razlikuje od ostalih ptica. 13. osjeæaj za pravdu i humanost prema èovjeku u nevolji. osvoji. što se punim pravom od nas može tražiti. neuzvraæanje ljubavi. pa to nas zanese. Tradicionalni motivi ljubavi i prijateljstva. anonimnog autora i prevodioca na njemaèki jezik pokazuje pozitivni etièki rezultat: ona je "u službi etièkih ideala sreænog porodiènog života. ako ne može biti krunisana itd. ali uprkos tome njena pjesma ostaje da živi kao djelo trajne vrijednosti. jednom rijeèi bez ikakva troška. u kojem muž i žena èine skladnu radnu i emocionalnu cjelinu. a nenaklonost prema škrtima i ucjenjivaèima. a mi to njegovo usvojimo..1901/1902. Behar 2. 6. 359. To je novela u kojoj se istupa protiv zakona i istovremeno suprotstavlja njihovim donosiocima."14 Glavni motiv je predo10. str. ukoliko misli da opstane. n. Borba za pravdu i pozitivne karakterne osobine malog. da se onako dogodilo. Hiljadu srebrnjaka12 od anonimnog autora preveo je Hajdar Fazlagiæ. didaktièki karakter: human biti i prema najneobiènijim u poreðenju sa ostalim. Pa i s druge strane. Ovaki se dogaðaji. 11. prevod Sulejman Mursel. vrline da pohvali. Kineska novela Punac13.str. nagraðivanje dobrih djela. zbog èega je izvrgnuta izrugivanju od drugih ptica. što važi èak i za našu sredinu u ovom teškom vremenu materijalne i duhovne krize. ispravan odnos prema starom i bolesnom roditelju. Ako mu to dozvoljava priroda biæa. mjetu str. i to èetiri od anonimnih autora. 263. Novela ima. èovjek se mora prilagoditi sredini i životnim okolnostima.. Behar. 17.ali je na dlaku sve moguæe.

bori se i umire sa njom.simbolièna je pobjeda nad zlim.s. slièno šarenom cvijeæu. br. Djela naturalistièkih pisaca obrazovano graðanstvo od 1900. jer bez dolaska lavina nema žrtava. n. br. Crtica Amnestija17 od M. mjetu. didaktièka strana novele posebno dolazi do izražaja u odgoju djece. 16. 2. Rizviæ."16 Borba dobra . novela sadrži elemente didaktièkog karaktera: strpljivost i mudrost uèenja na tuðem iskustvu olakšavaju èovjeku život.str.dreðenost ljudske sreæe. s njemaèkog je preveo Idrisi Sabri. Behar 6. br.i zla . br. prevod sa njemaèkog jezika Muharem Dubraviæ. pravednost i nježnost. ali se ona ne osjeæa. u kojoj smjena zime proljeæem simbolizira buduæe revolucionarne preobraženje. te stalna kontrola igraju bitnu ulogu po napredak porodice. odmjerenost u zahtjevima. 79 . 21. koja se mora prihvatiti i njeno postojanje priznati. ako to nije predodreðeno sudbinom. 27. sa kojima dolazi novi život. kojem amnestija ništa ne znaèi: on je u zatvoru fizièki i psihièki skrhan. ona živi. Behar 1910-1911. koji pripada naturalistièkim pripovjedaèima ranog perioda veoma je karakteristièna za kraj 19. ali ni proljeæa. Smjena ova dva godišnja doba je uništavanje i obnavljanje prirode. Lavina15 je alegorièna prièa anonimnog autora. i oboje su u neprekidnom lancu smjenjivanja.1905-1906. Iz tog razloga svi ljudski pokušaji su nekorisni i uzaludni. Behar 1910-1911. Novela Pretraga18 (prevodilac Sulejman Mursel) Felixa Hollaendera (1867-1931). Postavlja se pitanje kakva je velièina èovjek u toj prirodi i daje stvarni odgovor: "Èovjeèja je duša samo jedan atom ove prirode. ima za glavnu liènost osuðenika. Osim teškog i oskudnog života. 28 (Lavina) 17. 1905-1906. vijeka. na što se i u ovom sluèaju želi skrenuti pažnja èitalaèkoj publici bez obzira na svu tragediju i povratak osuðenika na zatvorski naèin života. Behar 6. 361. Kao naturalistièki pripovjedaè Hollaender je poèeo prikazivanjem nemoralnog stanja berlinskog društva. godine shvata aktuelnim.325. a porodica mu tragièno završava. Autor crtice je želio pokazati nehumanost rukovodeæeg osoblja u zatvoru s jedne i posljedice koje snosi osuðenik s druge strane.sunce i proljeæe . 245. 23 i 24.n. 18. 15. siromaštva itd. s. a posebno o onoj izmeðu srodnika (jer je takva ljubav moralni prekršaj). nezavisno od toga da li èovjek to hoæe ili pak ne. odnosno njena podvrgnutost sudbini. 2. èak i onda kada se radi o ljubavi. str. pri èemu zlo uzima manje žrtve da bi se pokazala pobjeda dobra. Behar. To je dijalektika prirode i društva sa nužnim preokretima. Pozitivne konvencionalne osobine oba supružnika u harmoniènom braku posebno su istaknute. superiornost muškarca postoji. s.zima i snijeg . 14. Brea.

odgojne sadržine.Superiornost žene u braku. a s njemaèkog na naš jezik Sulejman Mursel. Ljubav i odgovornost prema djetetu su jaèi od svih drugih motiva. naglašava19. 21. Novela Život ili smrt19. koju je sa francuskog na njemaèki preveo Otto Randolf. 2. objavljena je u dva prizora. s njemaèkog preveo Muharem Dubraviæ. Komedija ima pouèni karakter za tadašnju èitalaèku publiku. èime se naglašava didaktièki element novele. Književni prijevodi s njemaèkog u zavisnosti su od obrazovanja i kvalifikacije prevodilaca. Behar 6. koji od honorarnog rada ne može da preživi sa ženom i djetetom. a prevodioci u muslimanskim preporodnim èasopisima BiH bili su Muslimani sa dva izuzetka. u kojima je izuèavan njemaèki jezik. Prevedena proza s njemaèkog jezika u Beharu nema dovoljno izoštrenog kriterija izbora. 20. Oni su bili više zainteresovani za motive (ideje) i sadržaj skoro svih literarnih vrsta s njemaèkog na naš jezik. Nasljedni faktor. jer im je bio cilj da se èitalaèka publika kroz zabavu pouèi. duhovitog i zabavnog karaktera. 22. koji bi ga otjerali u smrt.21 Tema je otpor u janjièarskim redovima iz vremena reformisanja vojske i administracije u turskoj carevini pod sultanom Muradom III. Prekinuta drama Selim III u pet èinova. odnosno upozori na neke elemente neodgovarajuæeg morala i pogleda na svijet. Konjhodžiæ. Tema radnje su odnosi u braku sa naglašavanjem ljubavnog tona na muškarcu i zalaganjem za tradicionalnu superiornost muža nad ženom. 1910-1911. br. 23 i 24. br. èiji je autor Murad Efendi. strpljivo i stoièko podnošenje svih mraènih strana života pa i prirodnih pojava ukomponovani su u sadržaj novele. Leonarda Meericka (London) ima za predmet biografiju siromašnog pisca.361.s. Behar 6. lakovjernost odudaraju od tradicionalnog kodeksa o harmoniènom braènom životu.20 Prijevodi drame u Beharu manje su zastupljeni u odnosu na ostale literarne vrste. njena kratkovidnost. podmuklost. uloga sudbine. Anonimnost autora novele i neraspolaganje odreðenim izdanjima onemoguæili su mi da se ovog puta pozabavim lingvistièkom analizom prijevoda. pa je logièno da to vodi porodicu u materijalnu bijedu i konaèno propast. 11-14. Da bi se bolje uklopili u idejni program Behara prevoðena proza je etièko. br. 1905-1906. 1905-1906. 80 . èime se da objasniti da je pretežan dio prijevoda s evropskih jezika bio s njemaèkog. Vrijeme ranije je 1807. a prevodilac je S. naivnost. Behar 11. te su birane ozbiljnije pouène teme. Put kroz prozor22 je komedija jednoèinka francuskog autora Skriba i Lemoana. godina u vremenskom periodu od dva dana. Poslije okupacije od strane austrougarske vlasti otvoren je veliki broj srednjih škola u BiH.

politici istorije i civilizacije. objavljena bez navoda prevodioca. dobro upoznavanje žene prije braka. uobraženost žene. prilagoðavanje novom vremenu i uslovima. ljubavi. svjesnost donošenja sudova o drugima. Radi zadovoljenja rastuæih graðanskih potreba za obrazovanjem minhenski s pobrinuli su se za njihovo zadovoljenje i tako su njihovi proizvodi preplavili literarno tržište. 155.23 pjesnika koji je pripadao minhenskom pjesnièkom krugu. èiji su èlanovi oponašali mnoge literarne pravce i strujanja. inaèe. nekorisnost pomoæi neznalici. nemoguænost udovoljavanja zahtjeva svima. pjevali melanholiène pjesme o veèeri. godine u Gajretu su prevedene èetiri umjetnièke pjesme. skromnost. umišljenost. oslobaðanje od svojih negativnih osobina. nepoštovanje braènog druga (muža). Lingg je. žena kao zagonetka. raskorak izmeðu želje i realnosti. raðanje gluposti i genijalnosti. tolerantan stav prema novom.-1905.-1914. i starom. Gajret 6. 4 i 5. Povratak pjesnika klasicizmu znaèio je njihovo bježanje od politièke i socijalne aktuelnosti. nespretnost. klasièno-romantièarska pjesma vazila je kao idealna pjesnièka forma. patrijarhalna shvatanja o braku zloupotreba ispoljene ljubavi od strane žene. potvrda teorije u praksi. U njima se izmeðu ostalog istièu: bezvrijednost laži i važnost istine. br. bezvrijednost znanja bez razuma. neblagovremeni stav u postavljanju zahtjeva supruzi i istrajnost u njima. jeseni.-1911. siromaštvo. udovoljavanje željama žene i poslušnost prema njoj. miješanje starijih u brak mladih. znaèaj obrazovanosti. Pošto je nakon 1848. izreke i aforizme. negativan uticaj lošeg. neophodnost postojanja obostrane ljubavi. sreæa. jesu elementi koji upuæuju èitaoca na negativne ili pozitivne odnose i postupke u životu. godine uskraæena moguænost razvoja politièkoj lirici. 1913. godine u Beharu je objavljeno ukupno 168 sa njemaèkog prevedenih aforizama i izreka. od kojih je jedna Pjesma Hermanna Lingga (1820. moæ novca. važnost iskustva itd. Da bi se upotpunio sadržaj Behara folklorni program se prostirao i na poslovice.). Praktièna strana života. Oni su. podnošenje teškoæa. stihove oproštaja i èeznuli za pri23. Od 1900. mržnja. bio epigon i pisao je prigodne pjesme.Sulejman Mursel.juæi znaèaj životnog iskustva i presudnu ulogu razboritih starijih osoba u trasiranju životnog puta mlaðima. Od toga je trinaest sakupio izvjesni Selim. osuda rata. otmjenost. Od 1910. dobijanje koristi i sticanje autoriteta radom. njena taktiènost itd. prirodnim naukama. 81 . sebiènost tvrdice. opreznost u izjavama u društvu. suprotstavljajuæi se tehnici. slabost pred ženskom ljepotom. malograðansko ponašanje sredine prema mladim braènim parovima. nepretjerivanje u odijevanju. a Poslanik . kratki vijek zaljubljenosti.

premda izražava tugu za voljenom dragom i sugerira da od ostvarene ljubavi zavisi cijeli napredak i rad pa èak i ljepota prirode i draži proljeæa. 12. 26. mogao bi se dati odgovor. 11. dvije novele i dvije crtice. Smræu æe se èovjek uzdiæi. str. 12. 27. objavljen jedan prozni tekst. br. Prozni tekst Hermanna Hessea (1877-1962) Oproštaj s prašumom29 je priznanje usamljenosti kada je èovjek odgurnut od drugih. Gajret 6. tipièna je za njegov nihilizam i metafizièki pogled na svijet. Pjesma Arthura Schopenhauera (1788-1860) Vremenu25. tj. èija Pjesma tradicionalnog sadržaja nema naroèite umjetnièke vrijednosti. 28. 1913. god. U tom duhu je i njegova gore navedena pjesma po sadržaju i formi.-1914. Izvan tih okvira pjesnièkog stvaralaštva nije izlazio ni Lingg. Gajret. ali ne i šire.. draga zemljo. Da li je to traženje za èovjekom grèkog filozofa Diogena. 1914. Friedrich Schiller (1759. 25.vatnim i autonomnim životom. na život poslije smrti. br. Gajret 6. 222. kada se tek pojavljuje istinsko dobro. 12. str. u želji da ugleda renesansu rokokoa. ljubav i mir26 biæe udruženi. s. Prolaznost realnog svijeta. Gajret 6. str. 82 . koji vrijeme guta i time ga lijeèi. U šestom godištu Gajreta objavljena je pjesma Zemljo. 1-3. ali i da kao takav ima duševni mir.24 Otta Juliusa Bierbauma (1865-1910) koji kao spretan autor. Istina. te je interesantna bila za èitalaèku publiku. predstavljajuæi time najljepšu sintezu impresionistièkog nijansiranja sa tradicionalnim formama i temama ljubavne i lirike o prirodi. 24. Od poznatih tekstova u Gajretu je od 1900. ništa ne znaèi u odnosu na vjeènost. br. 17. prevedena pod pseudonimom Faik (Jovan Palavestra).) u pjesmi Znak pitanja28 (prevod anonimnog prevodioca) postavlja pitanje na koje èovjeèanstvo nije dalo odgovor: otkuda je došao èovjek. br. ostavljajuæi duboko ispod sebe sve što je zemaljsko i poèivaæe meðu zvijezdama "visoko iznad sreæe. ananekreontike biedermajera i narodne pjesme kao i svih umjetnosti i cijelog života. u 20. 1913. Skoro da je bio izmeðu naturalizma i impresionizma.-1805. 222. Gajret 7. pozivajuæi na uživanje i poštovanje svega što èovjeku priroda pruža. 1913. redaktor i novinar spada meðu najagilnije figure na prekretnici iz 19. šta znaèi èovjek i kuda ide. smrti i vremena". 1.27 Ova Schopenhauerova pjesma Vremenu jasno pokazuje sliènost njegovog pogleda na svijest sa islamskim poimanjem života i smrti. br.. stoljeæe. jer æe svakog prekinuti smrt èekajuæi ga. 1913. jer na zemlji ili nisu postojali ili su bili privremeni.

77-78. Sarajevo. s. jer stoièki podnosi bolest koja ga je skrhala i raduje se sreæi drugih. 83 . kojeg je bolest prikovala za postelju. iako je njeno ostvarenje opet sudbinski predodreðeno. Crtica U balonu32 ima didaktièki karakter: oklijevanje ne vodi uspjehu ni u ljubavi. 7 i 8. odnosno zbog nemoguænosti rasuðivanja i kontrolisanja svojih postupaka u pripitom stanju uzrok su gašenja jednog života i gonjenja drugog èovjeka u propast. 64-65. 4. a prevodilac s njemaèkog je I. Sariæ. stradanja nevinih u malograðanskoj sredini. Sariæ. 11. Didaktièki elemenat crtice je i u naglašavanju prolaznosti svega. ako je naša. lakom ili teškom ishodu ljudskog života. Gajret. No èitalac treba i nešto da zakljuèi: štetnost alkohola po ljudsko zdravlje i netrezveno ponašanje. s.-1914. novela je socijalnog karaktera i prikazuje materijalne nevolje jedne porodice. prijevod Zahir 33. želeæi se izvuæi iz socijalne bijede. 30. 31.30 Moto novele je: "Volja je apsolutna. 1914. Ljubav kao glavni motiv za sklapanje braka na jednoj i bogatstvo na drugoj ("Kako se prostre. 11 i 12. Sarajevo. Da bi se pokazao uzoran moral i plemenitost bogatih. O jednom junaku33 je crtica Hansa Landa. onako se spava") razlièiti su nazori na svijet glavnih liènosti. br. 1912. jer ne traga za motivima koji navode ljude na ovakva djela. Glavna liènost se uporeðuje sa junakom. Gajret 7. jer se nikada ne zna kako æemo završiti. a posebno nesigurnosti u dobrom ili lošem. s. Ona je za èitalaèku publiku bila ne samo veoma interesantna nego i izrazito znaèajna za upoznavanje makar jedne 29. neznalica i neprosvijeæenih prožimaju novelu. Autor novele "Novac"31 (prevodilac anoniman) A. Autor novele Ja ne znam je anoniman. 1912. Hotner-Grefe nedovoljno je poznat u njemaèkoj književnosti. 1910. napisao Wiener. br. I ona je didaktièkog sadržaja: pažnja i osjeæaj ljubavi sina prema roditelju. U razdoblju 1913. Gajret. Gajret 5. koje su jasno izdiferencirane." Motiv alkohola i njegov uticaj na nesvjesno ili polusvjesno ponašanje èovjeka i tragièan kraj novele elementi su koji ukazuju na naturalistièke motive. koju je s njemaèkog preveo S. Pregalaštvo i ambicije mladih ljudi iz siromašnih slojeva društva. godine u Gajretu je anonimni prevodilac u nekoliko nastavaka prevodio s njemaèkog komediju u tri èina Kuæa lutaka (Puppenheim) Henrika Ibsena.glavni su motivi ovog kratkog proznog teksta.Posebno naglašen jak doživljaj prirode i duševno zadovoljstvo koje èovjek nalazi u toj neokrnjenoj prirodi daleko od ljudi . 5. br. 32. Gajret 5. br. Kristina Ler (bogata tetka glavne liènosti Norberta) prikazana je kao darežljiva osoba. U noveli je takoðe uperena kritika protiv vlasti. 1. 1914.

iako ostaje idealista i ne predlaže rješenje teške socijalne krize i konflikata. Iz proze prevedeno je tri novele i jedan prozni tekst korisnih pouka. Treba takoðe reæi da je ova komedija po svojim književnim i teatralnim kvalitetima dobila vremenski neogranièenu vrijednost. ili se pak pobuniti i rušiti pod plaštom skrivene licemjerne tradicije i težiti novim vrijednostima. stoljeæu pod uticajem aktuelnog pitanja ravnopravnosti žene i muškarca. laž itd.-1914. Resuloviæ. I sam Ibsoen je bio u dilemi da li ostati kod starih. neiskrenost. 84 . Takoðe je prevedeno 59 epigrama. a daleko 34. èak i kada bi se saznala neistina koja bi donijela brojne negativnosti: gubljenje ugleda. nastoji se. posebno su u drami naglašeni. prièa u kojoj dolaze do izražaja fantaziranja. dakle. Od 1912. Izmeðu ova dva pitanja se nalazila tadašnja inteligencija. stoljeæa. Biser 1912. rasipništva skorojeviæa. iz njemaèke lirike nisu objavljeni prevodi u Biseru. god. prepuštajuæi svakom da se snalazi u tom lavirintu. jer se rušenje tradicije kosi sa njenim pogledom na svijet. uživajuæi postojeæe blagostanje. Kritika slabih karaktera. blisko uèiniti dalekim. Ibsenove drame Per Gint i Brand po dubini misli uporeðuju se sa Goetheovim Faustom. koju je preveo N. predmet pripovijedanja je san. stoljeæa. Nesreænik uoèi nove godine34 Jeana Paula (1763.4. nastala u 19. remeæenje duševnog mira itd. i to je ono romantièarsko. bio je jedan od povoda za objavljivanje na našem jeziku./1913. U tom periodu bio je jedan od najmarkantnijih pisaca.-1815. stoljeæa bio je najèitaniji pisac. Izuzimajuæi novelu Maèka mladog mornara. Da bi se prikazala tmurna strana iskustva. socijalni pisac. Ibsen je. S obzirom da je u to doba Ibsenova komedija Nora bila prevedena skoro na sve moderne jezike. Devedesetih godina 19. slobodni prijevod Sulejmana Mursela. veæ je višestruko ispreturana. mada radije ostaje pri oèuvanju starog. èije su se drame izvodile sa nesmanjenim intenzitetom na svjetskim pozornicama i poèetkom 20. osjeæaj i iskustvo autora.) je prièa. inaèe. Kao najveæi dramatièar Skandinavije istovrermeno je i jedan od najjaèih pisaca u oblasti drame 19. tradicionalnih vrijednosti i biti miran. a da bi se približila stvarnosti. br. koliko i sposobnost pisca da duboko pronikne u ljudsku dušu i njeno bogatstvo.od drama tako markantne i individualne pojave u svjetskoj književnosti kakav je bio Henrik Ibson. glavna liènost se budi iz sna i izvlaèi pouku iz njega. prevodilac ostalih tekstova s njemaèkog na naš jezik za ovaj èasopis bio je Sulejman Mursel. u kojoj se radnja ne iznosi prema logiènom redoslijedu koji èitalac oèekuje. izazivajuæi buru dopadanja ne samo kod gledalaca na pozornici veæ i èitalaca. licemjerstvo.

život kao uèitelj. Ova pouèna crtica obraðuje san i stvarnost raskršæa života za mladog èovjeka. uloga novca./1913.-1914. na pravi i put dostojan pravog života.-1826. cijenjenje èovjeka po duhu i znanju.crtica anonimnog autora (H. 37. 15 i 15. prozrivost licemjerstva i lukavstva. ima didaktièki karakter. a cilj je da pokaže da na izboru ima pravi. cijelu noæ bdi nesretan "opustjele duše". negativna 35. kao takva nije mogla odudarati od programa redakcije èasopisa. 4. Biser 1912. kao i podlijeganje uticaju neukih ne mogu voditi željenom cilju i uspjehu. ima pouèni i zabavni karakter sa motivima koristoljublja i požude za vlašæu. bitnost nasljednog faktora. pravo tiranina. sreæan. Poslanik. Resuloviæ. 5./1913. glavna liènost.). Johann Peter Habel je poznat kao majstor anegdote sa puno humora i pjesnik o prirodi i njenim živopisnim prikazivanjem. koji sanja da je postao oronuli starac uoèi nove godine. br. Mladi èovjek. 85 . zasaðen najraznovrsnijim cvijeæem. godine. na put njegove nesreæe. te crtica ima i didaktièki karakter. i postojanje humanih ljudi u svijetu glavni su akcenti u crtici. nesreæe. upuæuju na važnost škole za život. plodan put. Crtica Maèka mladog mornara35 anonimnog autora. "zatrovan zmijskim otrovom". br. Nagrada ljudske dobrote. Neposlušnost prema roditeljima rezultat je odlaska na pogrešan put. važnost i prolaznost ljepote.tako bliskim da ih naša osjeæanja mogu obuhvatiti oboje. 36. put davljenja i gušenja. mudrost primjene nauènog. korisnost štednje i posljedice rasipništva. skrhan i noseæi sa sobom bolest i grijeh srca puna "otrova a starosti teškog kajanja"./ 1913. èak kada se èovjek nalazi i u najnezavidnijem položaju. a prevodilac le N. blagovremenost poèetka rada.). Veæ je reèeno da je u Biseru objavljeno 59 aforizama u periodu od 1912. Korisne pouke36 Johanna Petera Habela (1760. Sadržaj je veoma razlièit: nemoguænost mijenjanja prirode èovjeka. važnost strpljivost i odluènosti. U njima nisu sadržane samo izreke njemaèkog veæ i drugih naroda. u slobodnom prijevodu Sulejmana Mursela. a prevodilac s njemaèkog je Sulejman Mursel. u prevodu Sulejmana Mursela. Pokušaj povratka na pravi put je put povratka u mladost. W. br. štetnost nerada i oklijevanja pri zapoèinjanju planiranog posla itd. Guša37 . Suprotan tom putu je put tame. neiskorištenog vremena. Biser 1912. odnosno oklijevanje. Biser 1912. duševni nemir zaljubljenih. Neodluènost. upornost.

. nastojeæi pri tome udovoljiti zahtjevima izazova novog vremena. Radi interesantnih sadržaja. koji su bili dobri poznavaoci i prevodioci orijentalnih jezika i književnosti kao i nekih èiji je pogled na svijet bio slièan ili se slagao sa islamskim shvatanjem života i smrti. Pokretanjem Behara 1900. te time nisu zastupljeni literarni pravci i struje u njemaèkoj književnosti niti se vodilo raèuna (sa malim izuzecima) o prezentiranju karakteristiènih djela ili njihovih dijelova èitalaèkoj publici. ne zanemarujuæi pri tome ni zabavni karakter. a kasnije Gajreta i Bisera stvara se jak književni pokret Muslimana u BiH za vrijeme austro-ugarske vladavine sa ciljem književno-publicistièkog prikazivanja života ovog naroda. posebno njemaèkog. Muslimanska glasila žele se pri tome ograditi od negativnih sadržaja zapadne civilizacije s jedne i prilagoditi i odabrati literarne produkte sa zapada u skladu sa svojom tradicijom i etikom s druge strane. Želeæi istaæi zabavni karakter drama je predstavljena komedijom sa tradicionalnom temom odnosa muškarca i žene u braku i pokretanja pitanja ravnopravnosti žene. ljubav i njena prolaznost. nastojeæi da izmeðu ostalog i pokretanjem razlièitih listova i èasopisa izvrše promjene sliène zapadnoevropskim.) sa didaktièkim elementima. lijenost kao uzrok siromaštva itd. Zakljuèak Na prekretnici stoljeæa sa poletom kapitalizma dolazi do radikalnih promjena koje su izraz buðenja nacionalne svijesti i nacionalnog ujedinjenja na prostorima evro-azijskog kontinenta. Prijevodi lirike su uglavnom prezentirani tradicionalno obraðivanim motivima (priroda. Kod prevoda sa ovog na naš jezik u izboru se polazilo bez odreðenog plana i programa. U želji da prevodi imaju tradicionalne sadržaje u pomenutim èasopisima su prezentirani literarni produkti nekih njemaèkih predstavnika epigonalne književnosti. shvatanje života itd.strana duga. Prevoðena literatura sa njemaèkog jezika odgovara programskim naèelima èasopisa. Intelektualne snage se bune protiv postojeæeg stanja. koji su udovoljavali programskim zahtjevima redakcije pomenutih èasopisa. god. prevoðeni literarni produkti nekih 86 . ne zapostavljajuæi pri tome ni prevoðenje razlièitih književnih rodova i vrsta orijentalne i zapadno-evropske književnosti kako bi se uspostavila jaèa spona izmeðu istoka i zapada. Svojim literarnim produktima i prevodima pomenuti èasopisi žele smanjiti strani uticaj i oèistiti naš jezik od stranih izraza. Prevedena proza sa njemaèkog ima etièko-odgojnu sadržinu.

With the emergence of Behar in 1900. the Moslem journals and newspapers wanted to put a barrier against the negative influences from the Western civilization. They were widely translated in order to establish stronger ties between the East and the West. Prevedeni aforizmi i izreke njemaèkog i drugih naroda imaju pouèni karakter. they tried to select and adjust the literary products from the West in accordance with their own tradition and ethics. They were the expression of national awakening and national unity achieved on the vast territories of Eurasian continent. Its primary goal was to present various works of Moslem nation in the fields of literature and journalism. The intellectual forces rebelled against the current situation having tried. The journals wanted to reduce the foreign influence in the form of their own literary products and trans87 . When having translated into our language. At the same time. among other things. different literary genres and types of Oriental and Western European literatures were not neglected. with the impetus of capitalism. On one hand. German Literature in the Moslem Journals in the Revival Period On the crossroad of centuries. With a very few exceptions. logièno je da su prevodioci njemaèke književnosti na naš jezik bili skoro iskljuèivo Muslimani. to establish different newspapers and journals that would correspond to the changes in the Western European countries. The literature translated from German corresponded to the journals' programmatic principles. the selection was made without the previously agreed plan and program. some radical changes took place. S obzirom da su mnogi naši studenti studirali na Beèkom univerzitetu i da je njemaèki jezik kao jezik vlasti na ovim prostorima bio spona izmeðu Evrope i Istoka upravo preko kulture bosanskih Muslimana. On the other hand.stranih autora na njemaèki jezik prevedeni su i na naš. and later on Gajret and Biser a strong literary movement of Moslems in Bosnia and Herzegovina under the Austro-Hungarian rule came to surface. The major literary currents in the German literature could not be found in the translations. They also tried to respond to the needs and requests in their own time. attention was not paid to present the most characteristic works or their segments to the general readership.

In order to have a variety of interesting pieces in their journals. They also tried to purify our language from the foreign expressions. the editors sometimes translated into our language the works of some foreign authors which had already been translated into German. The aphorisms and proverbs from the German and other nations are usually didactic in nature. some literary products were translated. love and its transient quality. Translations from lyrical poetry were presented. They presented some German writers who could be labeled as epigones or imitators. in general. through the traditional motives (nature.lations from the foreign languages. Such plays also brought forward the issue of woman's equality. but who had known well and translated from oriental languages and literatures. notably from German. Having wanted to emphasize its amusing character. In their wish to have traditional topics in the journals aforementioned.) with some didactic elements. 88 . drama was presented through comedy with the traditional topic of a marital relationship between a man and woman. etc. The fiction translated from German was mostly oriented towards ethical principles. and had a strong educational undertone. understanding of life. as well as those whose worldview was similar or it coincided with the Islamic understanding of life and death. but its amusing features were not neglected.

" u redoslijedu iz: francuske. Anjenskog... U Gajretu br.. Što se ruske lirike tièe. Njen izbor uglavnom odgovara društvenoj (pouènoj) funkciji èasopisa i njihovoj literarnoj utemeljenosti. slabije zastupljena. pripremila tlo ruskoj avangardnoj poeziji rušeæi temeljne principe realistièke umjetnosti. 3 od 1. a odmah zatim vrijeme akmeista: Gumiljova. i ovoj intenciji èasopisa. Pa ipak. 1. Zašto je to tako teško je preciznije reæi. što je razumljivo. Hirjakov (nema ga u književnoj 89 . što je logièno. koja je nužno povezana s pomenutom funkcijom principom neophodne jasnosti i razumljivosti. Koliki je udio u tome nedostatak kulturnih veza u uslovima austrougarske okupacije. 2. Baljmonta.. Andrejeva. Pored domaæih tekstova tu je i jedan Ibzen (Nora). nije se mogla uklapati u skromne koncepcije ovih èasopisa u sferi lirike u kojoj je paradigma narodne lirske poezije još uvijek imala svoj uèinak. u redoslijedu s rubrikom iz engleske. inaèe. pored ostalih. Ruske drame uopæe nema. vrijeme simbolizma i velikih simbolistièkih pjesnika Bloka. U ovom izboru suvereno vlada proza i. vrijeme zaèetaka futurizma i avangardne poezije. U odreðenim intervalima u oba èasopisa pojavljuje se rubrika "Iz svjetske lirike. ona je kolièinski iza japanske i kineske. Drama je. (zakljuèno s avgustom) Gajret za 1912. i 1910. zatim: arapske.. (zakljuèno s majem) Nema bitne razlike ni u koncepciji zastupljenosti ni kvantitativno u prisutnosti ruske književnosti u èasopisima Behar i Gajret.? Jedno je sigurno: složena poetika ruskih simbolista. nešto se našlo. III 1913. nedostataka prevodilaca i tome sl. zatim francuske. pripovijetka s obzirom na prostorne moguænosti èasopisa. napose onim modelima umjetnièke fikcije èiji izbor odgovara. engleske. 1909. a to je vrijeme Èehova. 1913. Brjusova.. èak japanske i kineske lirike. perzijske.Nazif Kusturica RUSKA KNJIŽEVNOST U BEHARU I GAJRETU Behar za 1908. Ni traga od svega toga. Gorkog. i 1914. A to vrijeme u ruskoj književnosti je u veæoj mjeri vrijeme poezije nego proze. njemaèke. Mandeljštama. Bijelog. za razliku od proze.. koja je ne samo probila veæ i izmijenila tradicionalne okvire ruske poezije XIX vijeka. Sologuba. turske. Ahmatove. njemaèke i amerièke lirike naæi æe se rubrika iz ruske lirike u kojoj je zastupljen pjesnik A. g.

koliko iznosi vrijeme èasopisa u našem tretmanu. uzor-modeli za buduæi razvoj muslimanske. I kao što: željna sam ljubavi a voljeti ne mogu. istinu. Pjesma kao umjetnièko obrazloženje inklinira onoj programskoj taèki iz poetike ruskih simbolista koju je pjesnik jednostavno izrazio stihom: "O kad bi se mogla bez rijeèi kazati pjesma. suviše kratak za potpunije predstavljanje tako obimne savremene literature kakva je bila ruska. suprugu ruskog pisca Dmitrija Mereškovskog. dok umjetnièkih tekstova Dostojevskog uopæe nema. koji se opet transponuje u filozofski problem života kao obmane i zablude. tako: poznam nju. bile su da. Šèepkina-Kupernik i Zinaida Hipius.g. što neosporno potvrðuje spisak ruskih pisaca. pak. Izuzetak èine. oktobra 1913. Tolstoj jednom prièom. g. književnosti XIX vijeka. Tolstoj i Èehov. Za prvu se u fusnoti kaže da je "danas dobro poznata pjesnikinja" sada pak poznatija kao prevodilac. Tu se. kao što je to i danas uobièajeno. a koja je "štampala niz novela". našao jedan jedini put možda najveæi prozni lirik u ruskoj književnosti XIX vijeka Ivan Turgenjev. br. To je jedan od najbitnijih razloga njihove prisutnosti u èasopisima. Razumije se da je period od nekoliko godina. obimni kritièki napisi s obilježjem studija i intencijom da se ovi pisci i njihovo djelo promoviraju kao moguæi. Pjesma Nemoæ Zinaide Hipius je o psihološkom problemu stvaralaštva u potrazi za rijeèju.enciklopediji) jednom. što se tièe ruske poezije u pomenutim èasopisima." I to je sve. ali rijeè za nju to ja ne poznajem. U pjesmi bez naslova Kupernikov pejzaž vlastitog raspoloženja. što pjesmu svrstava u simbolistièki tematski krug apokaliptièkih predviðanja. A da i ne govorimo o ruskoj. tada veæ klasiènoj. prije svega Rostanovog "Sirana". istina dobrom pjesmim Bio je èudan. Turgenjev Intencije oba èasopisa. za drugu pak inaèe dobro poznatu rusku pjesnikinju iz kruga simbolista. Èehov je predstavljen s nekolike pripovijetke. 12 od 5. meðutim. koliko je to moguæe. objavljena je veoma kratka parabolièna 90 . uobièajen u ruskih simbolista. da kažemo. ponosan hram u kojoj hram simbolizira kulturu a pjesma tematizira njeno rušenje. U Gajretu. U Gajretu broj 5/1912. meðutim. Postoje. odnosno trojica ruskih pisaca: Dostojevski. prate i savremenu stranu književnost. predstavljene su dvije pjesnikinje: Tatjana L. s kojim æe kasnije i emigrirati. odnosno bosansko-hercegovaèke književnosti. kojega je na nekim mjestima uspješno dopunila. dvojica. ovdje Sinajda.

informacija.Turgenjevljeva prièa Dva bogataša. po svojim prièama i protestima kao mironosac. zbirni radovi. na drugoj siromašni seljak koji prima u svoju kuæu sirotu roðaku. "Ako je primimo kaže žena . obnovi meðu inteligencijom i u nas. èija je mudrost kondenzovano folklorno iskustvo kroz vijekove. uputa i preporuka djela èitaocu. Prièa je oèigledno napisana prema žanrovskom modelu kratke narodne prièe s elementima bajkovitosti. Istorijski je zaista tako i bilo: uslijedili su revolucionarni dogaðaji van okvira Tolstojevog apsolutnog humanizma. pojaviæe se više puta. U prièi su car Petar i seljak. ispali podjednako mudri. bolesne i uopæe uboge."Srkaæemo neposoljeno" kaže muž. Tolstoj Ime Lava Tolstoja. partneri u razgovoru i sluèajnom susretu. Urednika je vjerovatno privukla njena genetski i žanrovski folklorna kratkoæa a iznad svega u njoj poetizirana apsolutna etiènost junaka datog u kontrapunktu.Dvornikoviæa L. 9. U Gajretu br. što je moralo biti blisko intencijama ureðivaèke politike našeg èasopisa. za 1908. Meðutim. makar i neæe da za njim ide" (str. s njegovom funkcionalnošæu u sferi Tolstojevih pedagoških nazora i poduhvata. prije svega onom obrazovanom. uglavnom je taèna: "Koliko god se prièinio po svojim reèenicama i propovijedima. koji se prije svega tièu Tolstoja i Dostojevskog. makar bila i pozajmljena. Tolstoj. s jedne. ali danas ipak prisustvujemo nekom povratku." . Na samom poèetku svoga teksta Dvornikoviæ kaže da ga (Tolstoja NK) "svijet ipak slavi. u periodu izlaženja ova dva èasopisa koje slijedimo. èak s izvjesnom nadmoæi seljaka. S obzirom na prostorne moguænosti ova dva èasopisa u koje je reprezentativno teško bilo smjestiti Tolstojevu epsku razuðenost. 1 od 15. prisluškuje njegovim rijeèima kao glasovima proroka (padeška rusifikacija reèenice što upuæuje na direktnu pozajmicu NK). N. I druga tvrdnja koja slijedi u Dvornikoviæevom tekstu. Tol91 . Izbor ovog žanra povezan je u Tolstoja s njegovom ocjenom narodne umjetnosti kao vrhunske. ima razloga za pretpostavku da su ovako opširni. s druge strane.neæemo imati za što soli kupiti. još za Tolstojeva života. januara 1912. Na jednoj strani je magnat Rotšild koji pomaže siromašne. èetiri godine ranije. divi mu se. 139). u Beharu br. ali samo jedanput kad je u pitanju neposredno prezentiranje njegovih djela. bili svojevrsna zamjena za neposredno predstavljanje njihova djela. godine naæi æe se njegova prièa Car Petar i seljak. godinu pojaviæe se veoma informativan esej Lj.

Prema tome taj izbor i njegov kvalitet spadaju u zasluge urednika i prevodioca. Èehov je zastupljen sa tri pripovijetke. Dvornikoviæ kaže da s Anom. 18 i 19 od 1. U nastojanju da objasni ovu protivurjeènost Dvornikoviæ kaže: "Životna snaga mladosti i muževnosti smetala je Tolstoju da zastupa potpuno u teoriji i praksi svoje asketske težnje glede smisla života. Vrijednost pripovijetke. kulturu i umjetnosti koja se stvara za dokone. 139). poèinje raskol izmeðu umjetnika i filozofa: Tolstoj je "na putu da prestaje biti pripovjedaè a poèinje biti filozof" (str.stoj je zapravo revolucionarac za cijelog svog života i cijelim svojim radom.g. A. u nas uobièajeni. 140) S useljenjem teorijskih. Èehov U ova dva èasopisa. ali je pod starost napisao Hadži Murata u okvirima poetike Rata i mira i herojskoj smrti svoga junaka podario pjesmu slavuja kao vlastitu lirsku ocjenu.140).) na strani 228. a takvog antologijskog izbora u to vrijeme teško da je u nas moglo biti kad se radi o stranom piscu s obzirom na vremenski raspon i uslove neophodne za to.139). onoj nauci koja æe po njemu uništiti svijet." (str.. zvaniènoj crkvi. Uostalom. u Èehova je lakše naæi dobru nego lošu pripovijetku. njihovu otpornost proti istorijskoj kulturi i vapaj za povratkom prirodi i primitivnom naèinu života nalazimo u Rusoa" (str. koje ne spadaju u onaj. (Èehov je umro 1904. revolucionar je po temeljnim kritièkim stavovima prema sistemu.. Dvornikoviæ zatim kaže da Tolstojeva filozofija nije originalna: "Njegovo gušenje životnih instikata i zatajivanje života nalazimo veæ davno prije u indijskih mudraca. društvenim podjelama. on se je oslobodio. 92 . starac Tolstoj riješen je toga balasta. Revolucionarac je ne manje od njegovog antipoda Nietschea razlikuju se samo u tome što smo jednome premehki a drugome pretvrdi" (str. ali gotovo da imaju tu vrijednost. U Beharu br. vrijednosno možda slabije i iz razloga koje Dvornikoviæ navodi. Nakon što je s pravom istakao da Rat i mir i Ana Karenjina spadaju meðu prva djela svjetske književnosti. Rakoša). februara 1909. izašla je Èehovljeva pripovijetka Istražni sudac (preveo Selim Rakošev. Valja reæi da ni Tolstoj ni Nièe. u razdoblju o kome je rijeè. nisu podnosili ni "tvrdi" ni "mehki" svijet. svaki na svoj naèin. ali u okviru svojih naèela samousavršavanja i apsolutnog huma-nizma. prije svega Rusiju. pseudonim Pavla S. Tolstoj je revolucionar jer je htio da mijenja svijet. prije svega etièkih principa u njegovo djelo Tolstoj je poèeo pisati drukèije. P. antologijski izbor.

avgusta 1913. Muž. Tako je prièa dobila i drugu i drukèiju ljubavnu poentu pukovnikovim priznanjem da je to bila žena upravnika imanja. Ali kada su èule da je to bila njegova žena (dotle pripovijetka predstavlja razraðenu anegdotu). koja neèim korespondira s tipom tragièkog lirizma muslimanske besmrtne balade o Hasanaginici bila je možda glavni. Tek tada su djevojke povjerovale u istinitost naratorove prièe. nije dokuèio uzroke tajanstvene smrti. ostale su razoèarane i tražile pravi nastavak prièe. a za uzvrat podnosi do boli uvredljive opaske svoga dobrotvora (Kamišev) na raèun Francuza. kada je zbog meæave morao dvije noæi provesti na nekom plemiækom imanju.njena umjetnièka snaga i poenta kumulirana je u neoèekivanom. nakon što je rodila lijepo i zdravo dijete. sam istražni sudija. u br. Svaki put do suza uvrijeðeni Francuz pokušava da otputuje.g. ali svaki put ne nalazi u sebi snaga da odoli svojim navikama i nagovorima Rusa. pojavila se Èehovljeva pripovijetka To je bila ona. dok u jednom. iznevjerio je suprugu. ljekar-poznanik njenom mužu kojega je pekla zagonetna smrt." Ružne konotacije tog brbljanja imale su. nije iznio pretpostavku o samotrovanju. u vremenu o kome je rijeè. drugu je dopisao autor. Taj odnos postaje cio život ovog tandema. možda podsvjesni razlog što je dospjela u èasopis pogaðajuæi njegovu estetsko-etièku koncepciju. stasita žena. Èehov je mrzio glupost. naknadnom epiloškom razrješenju. Ona to tajno saznaje i predskazuje javno taèan dan svoje smrti.). a i danas. sigurno. Isluženi Francuz živi kod bogatog Rusa. oèigledno zasnovana na anegdoti sa dvije poente. Djevojke su vrlo pažljivo slušale. Pukovnik Petar Ivanoviè prièa djevojkama okupljenim oko sebe o vlastitoj ljubavnoj dogodovštini. pa je pukovnik na njihovo insistiranje morao kazati ko je bila ta žena. 93 . Ljepotom i karakterom dostojna svakog uvaženja. Pri dolasku je zapazio lijepu pojavu upravnikove žene. koja se pokazala taènom. istražni sudija. pa ni muž. mnogo kasnijem razgovoru. Taènije: anegdota pretvorena u prièu zahvata samo prvu poentu. Sasvim druge naravi je socijalnopsihološka prièa U tuðoj zemlji (Gajret br. godine. pozitivan uèinak u našoj višenacionalnoj sredini pa je Èehovljeva prièa odgovarala koncepciji èasopisa. pa njegov narator u prièi kaže: "Kamišev jede i kao obièno brblja koješta. 1913. U Gajretu iz iste. umire u onaj dan koji je prorekla. 10 i 11 za oktobar i novembar. Niko. 8 i 9 od 1. Negdje iza ponoæi u sobu u kojoj je zanoæio ušla je mlada. Etièki besprijekorna poruka ovog tragiènog raspleta. koji opet ne može bez njega. njegova neraskidiva veza.

"Maglovite ocrte". jer Èehovljev smijeh a priori sadrži elemente optimistièkog naèela. sigurno. na èudnovat naèin èine vanredno dobar utisak. što je prilièno taèno ali ne samo zato. Turgenjevom i Tolstojem. 211). impresionizam. smatraju da prièa nije istinita. darovito kaže: ".. P. za Tolstojem. Tu je i poznata teza o "bankrotstvu intelektualaca. Tvrdnja nije baš prihvatljiva. jer Èehov pripada onoj liniji ruske realistièke književnosti koja. 212). žele da imaju vjerne supruge. u Gajretu br. a u fusnoti je naznaèeno da je rad uzet iz knjige Petra Kropotkina pod naslovom Stvarnost u ruskoj književnosti za koju se kaže da je izašla iz štampe 1906.NK).. Kropotkin zatim tvrdi da Èehov postiže slabiji uspjeh u slikanju seoskog života. 10/11 od 1. a koja se prije može pogaðati nego vidjeti" (str. koristilo bavljenje prirodnim naukama i da "množina sitnica izvaðenih detalja (prevod? . èime objašnjava društvene okolnosti Èehovljevog pesimizma. a zatim. Kropotkin zatim istièe jednostavnost pišèevog stila lišenog stilskih efekata. Dualizam ljudske prirode koji je meta Èehovljeve komike u ovoj izvanrednoj psihološkoj umjetnini urednik je vidio kao efikasnu kritièku poruku. 211). mi bismo rekli veoma kritièan. Tu je uobièajena usporedba izmeðu Èehova i Mopasana. Èehov". prema savremenoj ruskoj kritici. Prevod je potpisan inicijalom H. Meðutim. Kropotkin istièe da je Èehovu prema vlastitom priznanju. 212)... novembra 1913. nauènik i pisac).Èehovljeva komika usmjerena je prema djevojkama koje. Izbor jedne lijevo ideologizirane kritike potvrda je liberalizma politike èasopisa (Kropotkin je predstavnik ruskog i meðunarodnog anarhizma i èlan bakunjinskog krila I internacionale.g. 211). g. "njegova prava oblast je svijet intelektualaca" (str. koji su po našem mišljenju svojstveniji Èehovljevnoj drami nego pripovijeci. Kropotkin misli da Èehov nije bio pesimista u pravom smislu rijeèi jer je vjerovao u napredak. Kropotkin æe nazvati. s aspekta koji Kropotkin navodi ova trojka nije baš tako homogena kako on kaže.i u maglovitim ocrtima slike koja se gubi oko jako osvijetljene taèke. a kasnija ruska sovjetska kritika adekvatom onoga što predstavlja sudbina u klasiènoj grèkoj drami. mora se reæi. U rubrici Književne i kulturne bilješke. negativan. Izbor govori i o fleksibilnosti programske orijentacije èasopisa. izašao je prevod napisa Petra Kropotkina pod naslovom "A. Èehovljev odnos prema seljaštvu i seljaèkoj psihologiji bio je. kao što je sluèaj s Puškinom. a kad prièa potvrðuje takvu vjernost. za razliku od 94 ." (str. koja je kao olovo tištala obrazovani dio ruskog društva" (str. Vrijeme u kome je poèeo pisati Èehov prema Kropotkinu je bilo "najsumornija perioda koju je Rusija preživjela pošljednjih sto godina" (str.

Kropotkin tek pominje. kako se uobièajeno danas prevodi u nas. Šuma šumi jedno je antologijski poznato djelo iz ruske književnosti. 212). Kropotkin èak istièe nadmoæ Èehova nad Gogoljem koji je obradio "poglavito spoljašnju pokvarenost. Prema Kropotkinu Tolstojevo predviðanje da æe uticaj Èehova trajati i neæe se ogranièiti samo na Rusiju zaista se potvrdilo. što se opet nije obistinilo. opæe je. Na ovim dramama Kropotkin pokazuje evoluciju Èehovljevog pesimizma jer ( ) Èehovljevi junaci nalaze izlaz u radu. danas manje poznatu spisateljicu. Izbor Kropotkinovog teksta u funkciji informacije o jednom od najveæih ruskih pisaca svih vremena nije bio pogrešan jer se radi o nauèniku i piscu visoke kulture i znanja èije ocjene.druge (Turgenjev-Tolstoj-narodnjaci) prema selu ima rigorozan kritièki stav. Misao pak da je "prostota koju Èehov opisuje mnogo dublja od one koju je Èehov poznavao" (str. Rijeè je o dva sasvim razlièita umjetnièka idioma koji ne mogu stajati jedan umjesto drugoga. što predstavlja èist promašaj." Ovo vrijednosno poreðenje izgleda nam gotovo neprimjereno. 212). nastala je po svoj prilici kao rezultat njegovog predavaèkog rada u Americi. godine prevedena na ruski. 1907. prije svega istorijskih socijalnih okolnosti. na kome se višnja kaže kisela trešnja). svevažeæe mjesto. tako da je naš èovjek teško da mogao pogriješiti i prevesti višnju kao trešnju. mada se ono najmanje odnosi na Èehova jer on spada u red pisaca koji su vrlo svjesni smisla svog djela. Na planu teme o "malom èovjeku" Èehov je nastavljaè Gogolja. što Kropotkin vidi kao umjetnièku slabost. u stvari Hvošinsku (str. koje nisu samo njegove. zadržavaju i danas svoju vrijednost.i to samo tri. što je rezultat zbrke u prevoðenju s engleskog jezika a i pokazatelj koliko je tada Èehov u nas bio malo poznat) i Bašèa s trešnjama (radi se o Višnjiku koji u originalu glasi "Vyšnëvyj sad". Za drame pak kaže da su suviše "ruske" i da na Zapadu ne mogu biti shvaæene. Vladimir Koroljenko Pripovijetka Vladimira Koroljenka Šuma šušti ili. koje je ušlo u izbor ova dva èasopisa u vremenskom 95 . Gogolj je prikazao "malog èovjeka" kao žrtvu. Kropotkinova knjiga Ideali i stvarnost u ruskoj literaturi koja je izašla u Londonu na engleskom jeziku a zatim. rijeè je u stvari o prevodu s engleskog. Èehovljeve drame: Ivanov. Ujak Vanja (u prevodu piše Vonja. S druge strane tik uz Èehova Kropotkin vrijednosno stavlja Krestovsku (pseudonim). Èehov kao fenomen koji je iz istih razloga "prerastao" u zlo.

urednik èasopisa Rusko bogatstvo. narodnjak koji je veliki dio života proveo u progonstvu. Priroda nije samo pozornica dogaðaja veæ lajtmotiv s nepogodom koja se ponavlja i svaki put vraæa prièu u svijet naratora i život. predstavi neke znaèajnije ruske pisce.. jedan žanr evoluira u drugi na naše oèi.). U istom broju ovog èasopisa. 13. koji se ponekad potpisuje i kao F. Za prièu Šuma šušti (Behar br. pripovijetkom Jedan vrlo kratak roman. zatim br..Garšin Vsevolod Garšin. zastupljen je u Gajretu br. 10 od 1. makar i oskudno. 11. Koroljenko (1853. njenoj spoznajnoj i društvenoj funkciji. 145. 12 i br. U vrijeme pojave modernizma i njegove prevage u ruskoj književnosti ostao vjeran tradicijama realistièke umjetnosti. Prièu je s ruskog jezika preveo Sadik.razdoblju na koje se odnosi naš prikaz. poznat je po obimnom djelu Istorija moga savremenika u kome su sjedinjeni umjetnik i publicista. Uravnotežen pisac s postupnošæu kazivanja.-136. oktobra 1908. pisac. Koroljenko ostaje pripovjedaè. publicista i istorièar.M. 135. a èlanak s njemaèkog jezika . ali je zato nastojala da s vremena na vrijeme. Narator je svjedok dramatiènog dogaðanja. Sadik. odatle bio-bibliografska informacija o njemu u istom broju èasopisa i selekcija onog najboljeg što vrijedi proèitati upuæena èitaocu. emotivno i sauèesnik u fabuli u kojoj se kmet ubistvom sveti spahiji za skrnavljenje braène veze. str.Fehim. V. str. str. 151. na str. Snažno lirizirana moralna poruka pripovijetke izvrsno se uklapala u programske i estetske intencije èasopisa.-1921. godine. i 206. od kojih je u prvi plan stavljena pripovijest Èetiri dana i pripovijetka Crveni cvijet. g. i dat kratak životopis pisca s tragièkim osjeæanjem života i tragiènom samopresudom. 172. 6 i 7 od 1. 96 . Ma u kojoj mjeri okolnosti koje opisuje bile dramatiène i dramske. kako inaèe shvatiti upornost urednika da je objavi u nekoliko nastavaka. Tako se forma pripovijetke skaza pretvara u legendu. na str. u kome je Gorki objavio svoju prvu pripovijetku. Petnaest godina nakon smrti Garšin je oèigledno u Bosni bio malo ili nimalo poznat pisac. br. juna 1913. kao što je to uèinjeno u sluèaju Garšina. 191.. pisac posljednje èetvrti XIX vijeka i èuvene pripovijesti Èetiri dana. objavljen je kratak pregled Garšinovog stvaralaštva s ocjenom pojedinih djela. autor èuvene pripovijetke Slijepi muzièar.) karakteristièan je romantièki lirizam izvorno povezan s doživljajem prirode i besprijekornom moralnom stamenošæu glavnog junaka kao dijelom koncepcije jedne literature. Redakcija èasopisa nije imala moguænosti da redovno prati rusku kao ni ostale evropske književnosti..

a mogao je to uèiniti nekim drugim izborom. kasnije emigranta i njegovog ljutog protivnika.Izbor pripovijetke Jedan vrlo kratak roman povezan je s vrijednošæu poruke ali i s kratkoæom. U periodu Selima Rakoševa (Pavao M. a zatim bio i vjenèani kum. u periodu Znanja veoma bliskog Gorkom. Rakoš). 20 i 21 od 1. bogatim. kasnije simbolist i ekspresionist. Obje pripovijetke preveo je Pavle Rakoš pod pseudonimom Selim Rakoš. februara 1909. Gorki uvodi istorijski pojam radnika i radništva kao njegovog nešto grubog ali pravednog kritièara. 18 i 19 od 1. i 15. Djevojka sugeriše svome momku. Mada ona sadrži tragizam tipološki prepoznatljiv kao garšinovski. pisac prve i druge dekade XX vijeka. koji se tekstualno svojim istorizmom danas doima kao strano tijelo u tkivu teksta. g. predstavnik realistièke grupacije ruskih pisaca iz edicije Znanje. Ostatak njegovog života protièe pod opsesijom strašne prevare i njenog tragiènog preživljavanja. izašla je Andrejevljeva bajkovita crtica Div. marta 1909. koja inklinira grupi Andrejevljevih pripovijedaka sentimentalnog (božiænog) karaktera. U prièi se prepoznaje pišèeva filozofsko-ideološka pozicija koju urednik nije prikrio. 302). Majka nosa sinèiæa koji umire i pokušava da 97 . vjerovatno nastaloj pod uticajem Gorkog. Gorki Èirikov U Beharu br. U svoju parabolièku. ispod nivoa je umjetnièki gusto realizovane pacifistièke ideje "ne ubij" iz Èetiri dana utemeljene na autorovom neposrednom doživljaju i svjedoèenju o ratnim strahotama. a ona æe se poslije njegovog povratka udati za njega. koji je i narator u pripovijeci. pripovjedaè i dramski pisac. štampane su dvije kratke prièe dvojice "znanjevaca" Maksima Gorkog i u nas manje poznatog Evgenija Èirikova. Kada se je vratio bez noge. u Beharu br. realizacija njene vrijednosno izvanredne fabule uzeta iz života. našao ju je s drugim. da se dobrovoljno javi u rat i hrabrošæu istakne. U Èirikovljevoj socijalnoj prièi Nagrade. što je bio uslov za ocjenu njene reprezentativnosti na temelju koje je dospjela u èasopis. Život je završen. razoblièava se socijalni smisao nagrade kao prevare koja proizlazi iz hijerarhije èinovnièkog rada utemeljenog na eksploataciji. Leonid Andrejev Leonid Andrejev. godine (str. vanvremensku i svevremensku prièu Mudrac u kojoj je dat vjeèni tip mudraca-pesimiste s ironiènim podtekstom usmjerenim na njegov pesimizam.

Stepenast siže. Tipologijom fabule i sižejnim motivacijama pripovijetka podsjeæa na vrijeme i prozu Puškina i Ljermontova. 9 i 10) predstavljen pripovijetkom Poštena rijeè u prevodu Pavla Rakoša. pod naslovom Zvono na uzbunu. njegova unutarnja strašna slika. N. U pripovijeci doživljava poraz dogmatsko shvatanje istine i laži glavnog junaka: "Hoæeš da saznaš istinu . pouènu funkciju.. èiji su uèesnici. D. ne sluèajno. opet u prevodu Rakoša. ovoga puta u Gajretu br. Telješov je poznat po djelu Poèetak kraja i Pišèevim zapisima.kaže djevojka. Andrejev je predstavljen i treæom prièom.ga povrati u život prièom o smiješnom. i 15. (a meðu njima i N. N. Andrejev je razvijao psihologizam Dostojevskog uklanjajuæi pri tome istorijske i socijalne okolnosti.). kao uvijek i svuda moguæe zbilje. 1. (str. III 1913.) je u Beharu br. 200. majka koja priprema ženidbu sina prièa o vlastitoj sreæi koju doživljava. Golubjenko se tako. tiskana je Andrejevljeva pripovijetka Laž. Telješov (1967. a u drugoj sobi otac plaèe. što se završava ubistvom. nezgrapnom Divu koji je pao. godine. pritisnut detaljima majèine prièe i tragikom okolnosti u kojima i sam ima udjela. imao je za èitaoca i edukativnu. Sažetak fabule izgleda ovako: prijatelja i sekundanta na dvoboju ubijenog mladiæa zapalo je da saopšti majci o smrti sina jedinca koji je pred ženidbom. decembra 1909. svjesno nabijen dogaðanjima i emocijama prelazi 98 . 1 i 2 od 1. opis požara. dinamièki opis požara.. Ne sluteæi ništa. tragizam zbivanja pred kojim je nemoæna ljudska snaga i pamet. nema snage da saopšti majci o sinovljevoj smrti veæ bježi iz kuæe obliven suzama.. 2 i 3 od 1. Gorki.12/13 od 1. Telješov. zove prijatelj i sekundant na Voloðinom dvoboju. o lijepom životu koji ga èeka kad odraste. Telješov Jedan od osnivaèa veoma poznatog kružoka Srijeda (kružok se sastajao srijedom). Prevodioca i urednika je oèigledno impresionirao ekspresivni. Pored snažnog estetskog dojma kojim je predstavljen autor. (str. g.a da li je znadem i sama?. kojim je rukovodio M. U istom èasopisu br. sjeæanjima koja se odnose prije svega na književna zbivanja i njihove uèesnike s kraja XIX i poèetka XX vijeka. Nijesam li možda rada i sama da je poznam?" . a ne R. U veoma zanimljivoj pripovijeci je junakova ljubav dovedena do tragizma usljed dvojnog ponašanja junakinje. Telješov kako to pogrešno stoji u Beharu) bili èlanovi književnog udruženja Znanje.-1957. svojim podtekstom vrlo karakteristièna za pišæev pacifistièki humanizam: laž se ne može iskorijeniti ni ubiti smrtnom presudom. g. juna 1909.

kad je prodro simbolizam u njegovo djelo . Taj pisac je Dmitrij Mereškovski (1865. i èlankom Jedan savremeni ruski pisac.M. Dva citata koja æemo navesti iz Kropotkinovog èlanka daju sažeto idejnofilozofsku i književnu evoluciju pisca. Pisac joj je odredio žanr kao "kineska bajka".". zastupljen je alegorijskom pripovijetkom Savjest o porijeklu nejednakosti i njenom zakonskom sankcionisanju koje predstavlja likvidaciju savjesti. 48). kako su ga nazivali u svoje vrijeme. 1 od 1. pjesnik i prozaist...-1924. publicista. ali pokazuju i smjer i naèela Kropotkinove kritike: ". Tako je Mereškovski. 3 od 1. D. tek izvjesnu simpatiju ili bar izvjesno poštovanje. kasnije emigrant. pozorišni kritièar. a ono uskom (str. Doroševiè kako stoji u prevodu Selima Rakoševa) (1864. "kralj feljtona". On još ne bijaše napisao treæi roman (prvi roman trilogije Ulijan apostit. drugi Leonardo da Vinèi i treæi Petar i Aleksej NK) svoje trilogije.Doroševiæ (a ne V. ovaj put u Gajretu br. u smislu oèajno neodreðenom.. Našao je da oni ne bijahu od nikakve koristi i poèeo je da sve više i više govori o suvremenom pravu individue. Snaga sjevernih U Beharu u pet nastavaka (osam glava) poèevši s br. i ako ne neodreðenom.. na strani 48.) ruski novinar. malo po malo poèeo je da sumnja u te ideale i najzad dospio dotle da ih prezire. Sredini s razvijenim kultom majke i sina u sferi folklornih tradicija morala se dopadati ovakva pripovijetka što je vjerovatno odluèilo o njenom izboru. poput Dostojevskog.-1941.marta 1914.).s tim ishodom da je mladi autor pokraj svojih sposobnosti pravce jurio u susret jednom beznadežnom misticizmu u koji i Gogolj bijaše zapao posljednjih godina svoga života (str. I drugi: "Na žalost. jedan od utemeljivaèa ruskog simbolizma. Mereškovski Petar Kropotkin æe se još jednom naæi na stranicama èasopisa. 49). Doroševiè V.rubikon èistog tragizma i stièe sentimentalne znaèajke. predstavljen samo ocjenom njegovog kritièara. Mereškovskovo obožavanje antièkog naturizma nije bilo od kolikog trajanja.pošto je imao za one pisce preðašnje generacije koji su bili nadahnuti željom da svoja djela stvaraju za više socijalne ideale. u smislu na koji ga je uputio Nièe. g. januara 99 .

jer "Èehov bez svih moguæih efektivnih sredstava (jer on ne traži efekte) crta samo ljudsku dušu. Dakle. 1914. dakle oko èetiri mjeseca ranije.. 1. Kao uzrok psihološke proze autor je uzeo Èehova i njegovu Èinovnikovu smrt. najzad. na psihološki realizam ruske književnosti tipa Dostojevskog i Èehova i sjevernih uopæe. ne bi se danas govorilo o bijeloj ruskoj duši koja je altruistièna. str.. norveških i danskih pisaca. 18). Rijeè je prije svega o ruskoj ali i o nordijskoj književnosti. a najvjerovatnije i èasopisa. a u èlanku. njenu unutrašnjost. 158) Unatoè romantici kvalifikacija sumnjive mjere. koji se više puta ponavlja u èasopisu. Informativni.." (str. str. jan. Dostojevski je pisac svih moguæih društvenih staleža i njihova velika. objavljenom u Gajretu br. U proèelju ovog èlanka studije stoji: "Rusi su najprije iznijeli zapjenušane. 1. zavreðuje to mjesto. 2). opet s potpisom H. upravo u to vrijeme je ruski avangardni futurizam objavio rat "psiheji" nudeæi umjesto nje "književnu èinjenicu" i "rijeè kao takvu". o romanskoj duši koja je sintetièan izraz najširih kulturnih sposobnosti romanske duše. Ali zbog... tipološki karakteristiènoj za vremena preporoda. g. Redukcija Èehovljeve tematske osnove na uže sredine jednostavno nije taèna. Ali zašto Èehov prije Dostojevskog kad je istorijski redoslijed obrnut? Vjerovatno zato što je od Èehovljeve male epske forme kao žanra lakše iæi prema psihološkim vrtlozima romana Dostojevskog. ili prije svega zbog ovog:"Ako je Èehov pisac užih sredina.. tražimo tu dušu muslimanske sredine jer æe nam predstavljati u književnosti novu stranicu. kaže se: "Da svaka nacija nema svoje naroèite duše. koji su za autora èlanaka "izvor jedne moderne i realne literature sa sasvim novim predmetom" (Ibidem. 1. ili o sjevernoj duši švedskih. mart 1914. saznajni i uopæe intelektualni nivo èlanka u potpisu H. njene najtanahnije i najnevjerovatnije kutove" (str. oèigledna je autorova orijentacija. koja proistièe iz doze pristrasnosti prema slovenstvu i njegovoj kulturi.1914. godine izašao je èlanak Snaga sjevernih s potpisom H. 3."(Gajret br.avgusta 1913. njegov izoblièitelj. 100 .) beznadno kasna jer je evropska književnost upravo u XX vijeku doživjela najveæi uticaj Dostojevskog i Èehova. To pak nikako ne znaèi da je orijentacija na "rusku književnost koja ima za glavnu temu unutarnje nalièje duše i švedsku i norvesku književnost s temom o spoljnjem nalièju duše" (Gajret br.. nevjerovatno tajanstvene i komplikovane dubine èovjeèje duše" (str. 3. kako su se u prvo vrijeme nazivali nihilisti (kao Bazarov iz Turgenjevljevih Otaca i djece). Meðutim. i. 8 i 9 od 1. pak. Znaèaj èlanka za redakciju odreðuje njegovo drugo mjesto po redoslijedu u broju. 34). topla i humana ljubav. 3). str.

pišuæi ih. vi æete èitati istoriju duša onih liènosti koje pisac predstavlja" (Gajret br. koji prije svega pogaða njegov odnos prema živom èovjeku. str. Andrejev je jedan od 101 . Na planu morala kao teme i trajne orijentacije ruske književnosti pisac daje prednost Dostojevskom nad Tolstojem: "On (Dostojevski .. zaboravlja da je Gogolju kao umjetniku bilo svojstveno naèelo komike kao dominantno obilježje njegova dara... 20).. izuzevši simbolistu Andrejeva. 3. izloži osnove i principe svoje religije.. on je propovijedao najhumaniju ljubav prema cijelom èovjeèanstvu koje je poniženo i koje pati (Ibidem. vjeruje u Rusiju i traži da èovjek uvijek bude spreman da se žrtvuje za nju. onom što je živo u njemu. Dostojevski. str. od 1. mart 1914. meðutim. njihovog unutarnjeg nalièja. Kvalifikativ Gogoljevih djela.. Romani Dostojevskog uporeðeni su s grèkom tragedijom. u istom radu. 34). kao da izravnava dug prema Tolstoju. napisaæe: Tolstoj "u propagiranju svog moralnog principa ne vidi državnih granica. 2. str.NK) nije rigorozni moralist s jasnom tendencijom kao Tolstoj posljednjih dana svoga djelovanja.Pisac èlanka kaže da je unutarnje proèišæenje (katarsis) nešto što se neminovno doživljava prilikom èitanja Rusa.. kao što se zna. da da svoj kredo. uèinilo je da su oni stvorili novu književnost koja ima i tu dobru stranu da djeluje u pozitivnom moralnom smislu na èovjeka" (Gajret br. Osjeæajuæi da svako suvišno i naroèito tendenciozno moralisanje kvari opæi utisak jednog umjetnièkog djela. 34) U Gajretu pak br. a rijeè je o drugoj strani medalje odnosa Dostojevski-Tolstoj."(str. a Dostojevski je. on ga je izbjegavao" (Gajret br. Interesantan je i odnos prema Leonidu Andrejevu u kome ima nerazumijevanja: "I uopšte kad se susretnete s jednim ruskim piscem. plakao. Ovdje se. a to i jeste ono što on traži od književnosti:"I to što ruski pisci ispituju vrtoglave dubine unutrašnjosti duša. proizašao iz Gogolja. On nigdje nije ni pokušao. ni u jednom svom djelu. Zanimljiva je i jedna poredba s Gogoljem koja je opet u korist Dostojevskog: "Mjesto brutalnih satira nad kojim je Gogolj.. on ih gotovo ignoriše i vidi u društvenoj organizaciji kakvom je postala država smetnju liènom usavršavanju. predstavlja osnovu Dostojevskijeve polemike s Gogoljem od prvog djela Dostojevskog Bijedni ljudi pa do parodiranja (Selo Stepanèikovo i Foma Opiskin). 1. febr. 70) I jedno i drugo je taèno s tim što umjetnièka misao u obojice autora nije odvojena od publicistièke. 1.. i pokraj svog principa po kome se moralno može oèistiti jedino dragovoljnim stradanjem. febr. 1914.maja 1914. A uslov je da se realizuje uloga Rusije u buduænosti. 5. 2. propaguje nacionalnu surevnjivost. 1914. 18).. 1. str. protivno.

Sljedeæa paralela tièe se odnosa Turgenjev-Dostojevski: "Ima pisaca koji su bili veæi umjetnici u književnosti. uskraæivao socijalne motivacije. i sve što traže rigorozni estetièari. jedini ruski pisac kojega su kritièari i pisci vrijednosno uporeðivali sa Šekspirom bio je Dostojevski. koji ga reorganizuje u izdavaèko društvo umjetnièke književnosti namijenjene širokoj èitalaèkoj publici. Izdavaèka družina Znanje imala je na poèetku prosvetiteljski karakter (osnivaè K. u Znanje stupa M. Pjatnicki). koje inaèe naš autor èlanka ne pominje kad istièe dubine i znaèaj psihološkog tretmana junaka u ove dvojice pisaca. odnosno Zloèinu i kazni. Ali niko nije imao toliko srca koliko Dostojevski" (Gajret br. S ambicijama simbolista da se putem uklanjanja istorijskih i socijalnih "kulisa" domognu vjeène umjetnosti.. 3. marta 1914. Genijalni umjetnik tražio je genijalnog kritièara. nasuprot vladajuæoj simbolistièkoj i dekadentnoj poeziji. Ali postoji i Andrejevljev period "znanjevaca". onostranog carstva ideja i tajni povezano je od Andrejevljevo: treba slikati rijeku uopæe.. i kao pisca i kao moraliste. 3 od 1.. za razliku od Dostojevskog i Èehova. taènije gotovo iscrpnoj analizi sluèaja Raskoljnikov. Tako je bilo sve do Bahtinova otkriæa polifonije u Dostojevskog s njenim temeljnim principom neovisnosti junakove svijesti od svijesti njenog autora.. grad uopæe. str. Gorki. Zato je i za kritièara o kome je rijeè Turgenjev bio i veæi umjetnik i književnik. od 102 . Meðutim. 35). tu je Turgenjev koji je napisao besprijekorna umjetnièka djela davši im vanrednu formu. "Najkarakteristiènije djelo Dostojevskog. i. jeste veliki roman Zloèin i kazna. èovjeka uopæe. Andrejev. Telješov. A èovjek može imati i veliko i toplo srce. Najviše prostora u èlanku posveæeno je Dostojevskom. da ne idemo daleko. Pod redakcijom Gorkog izlazili su zbornici sabranih i izabranih djela èlanova društva. i u isto vrijeme i najzrelije djelo (Gajret br. biti genijalan psiholog a ne biti umjetnik. P. Koroljenko. kod drugih na psihološke dubine njegovog djela. S obzirom na ureðivaèke intencije èasopisa Behar i Gajret nije èudo što su na njihovim stranicama najbrojniji upravo "znanjevci": Gorki. mahom proznih pisaca realistièke orijentacije s društvenom problematikom. ali mu je. Godine 1910. U svom ekspresionistièkom i simbolistièkom periodu Andrejev svoj "èisti psihologizam" djela pušta u razne socijalne i istorijske okolnosti da ga potvrde. ljubav uopæe. Drugim rijeèima prednost Dostojevskog svodi se na srce..pisaca koji je dosljedno razvijao psihologizam Dostojevskog. Doroševiè sa socijalnim i psihološkim temama uokvirenim u istoriju. Èirikov i njima bliski: Èehov. To je izvjesno i njegovo najsavršenije i najbolje i najdublje pisano.

str. da prvo djelo Dostojevskog Bijedni ljudi predstavlja temeljitu polemiku s Gogoljevom ocjenom "malog èovjeka" u Šinjelu (Dostojevskijev Djevuškin pravi je duhovni i duševni džin u poreðenju s Gogoljevim Bašmaèkinom). uz pomoæ literature o djelu. Od svih nabrojanih kvalifikativa onaj o savršenosti možda najmanje podliježe sumnji.marta 1914. maja 1914. str.. valja progledati kroz prste. 5 od 1. svoju slobodu.. Recite mi da li je mogao.. muž hrabrosti". str. 56) Nakon što je podsjetio da je Dostojevski uticao na stvaranje Nièeovog Zaratustre. jer zloèinac je svakako neki èovjek koji je rizikovao svoj život. To djelo.. aprila 1914.. ili ne znajuæi. Raskoljnikovu. za jedan trenutak. Zanimljivo je da u prisustvu skepse i naturalizma u prvim djelima Dostojevskog autor èlanka vidi Gogoljev uticaj ne videæi. pisac èlanka naglašava da se u ocjeni i izvršenju kazne razilaze. religioznog zanešenjaka" . g.. naturalistièke pak scene u njih nisu do pisca veæ do života. autor èlanka æe. 70). Dostojevski se nakon robije "pretvara u vjerskog fanatika u juridiva (treba: jurodivog-ovdje: suludog proroka . 4 od 1. kako bi Nièe rekao. on je. On osjeæa uskost društva i željeznu silu zakona. Raskoljnikov je bio u nesvjesnoj službi jedne nesreæne ideje. da li je smio da se ne revoltuje ako je u sebi osjeæao imalo snage za protest. konstatuje da se na tom pitanju Dostojevski i Nièe razilaze.. "probudio iz drijemeža". organizovati svojevrsnu filozofsko-socijalnu odbranu Raskoljnikova: "Raskoljnikov nije prost zloèinac. meðutim. on nas je. može se smatrati kao prost simptom: ne znaèi to što je Raskoljnikov uèinio zlo djelo na jednom pojedincu.. a zatim uz navod iz Nièea da se "kaznom ne može izraziti ono preziranje (koje je zloèinac iskalio na izvjesnom pojedincu). Odmah zatim sli103 .. svoju èast. da je njegov "cijeli instinkt na ratnoj nozi prema cijelom ureðenju.. 35)." (Gajret br. ali se ta savršenost u strukturi estetskog dojma više osjeæa kao tehnièka nego estetska. Jedan od primarnih zahvata u oba pisca je zahvat u socijalne okolnosti.. Nakon što je uspješno proslijedio poznate fabularne tokove djela i njihove sižejne motivacije na zavidnom intelektualnom nivou..kaže autor èlanka Gajret br.. (Vidi na istom mjestu fusnotu uz 56 stranu). jedno korito u koje je sveden sav socijalni život. ukazao na jedno socijalno zlo koje se provodi pod sankcijom zakona. Kaznu onako kako je prihvata Raskoljnikov pod Sonjinim uticajem autor èlanka vidi kao rješenje samog pisca.NK). Nijedno djelo Dostojevskog ne može se uzeti kao životno kao što je sluèaj s mnogim drugim piscima.. Jer on je svoj zloèin uèinio u dobroj namjeri.1..

There is no Russian drama whatsoever and one should remember that this was the time of Chekhov. punu još svježih i originalnih struja koja kucaju velikom ruskom državom. Njegove su intrige komplikovane i zamršene.(str. a short story. i vlastiti studiozni prilaz temi. Ona nije samo to veæ i pokušaj da se podstakne i usmjeri razvoj književnosti vlastitog naroda pa i šire. u potpisu H. i da bi Rusija mogla da izvrši svoj veliki zadatak koji joj je predestinovan u buduænosti. what can be easily understood... kao Turgenjev i Gonèarov. 104 .. on dovodi svaki èas nepoznata lica. Gorki and Andreyev." Russian Literature in Behar and Gajret A selection of Russian literature in the journals from the Revival period that we deal with here neither has an essential difference in terms of the conception of their presence. Èlanak Snaga sjevernih. nepreraðenu velièinu. Generally speaking. Fiction is the dominant genre in this selection. and. klasiène mirnoæe epskog izlaganja dogaðaja. 70) Zanimljiva je i u mnogoèemu prihvatljiva..jedi objašnjenje koje bitno ublažuje kvalifikaciju: "Ali njegov misticizam i religiozni fanatizam ne treba shvatiti u bukvalnom smislu." (str. mada iziskuje preispitivanje i dopune i "definitivna" poredbena ocjena: "Dostojevski nema.. i da se u njegovim djelima èuje šum mnoštva. 70) Epsku mirnoæu izlaganja u Dostojevskog zamjenjuje takoreæi epska postupnost dijaloga ili monologa kojom se predmet iscrpljuje do totaliteta. iz razloga da bi oèvrsla ruska socijalna zajednica. particularly to the French and German ones. the number of works from the Russian literature is rather small in comparison to others. On se mnogo ne brine ni za spoljne karakteristike svojih tipova. because of the space available in the journals.. prevashodno lijeve orijentacije. èlanak odiše zadovoljstvom što je upravo jedna slovenska književnost postala to što jeste: "Sjeverni kolosi. Skabièevski tvrdi da je to uticaj grada u kome se razvijao.. nor in their overall number. Nije bez razloga Bahtion vidio vezu izmeðu sokratovskog dijaloga i dijaloga u Dostojevskog. predstavljao je u svoje vrijeme pouzdanu informaciju u kojoj se prelamaju dostignuæe ruske kritike i nauke o književnosti druge polovine XIX i poèetka XX vijeka. tromi kao i svi kolosi. Its selection mostly corresponded to the public function of these journals and their literary foundations. isprepliæe sukobe i zamršava fabulu. On je da religiju ispovijedaju i cjelina i pojedinci. daju svoju nezgrapnu.

It is not easy to ascertain why was it so. Perhaps the absence of cultural ties under the conditions of Austro-Hungarian occupation, the lack of translators, or similar reasons can be given as an explanation. One thing is certain: the complex poetics of Russian symbols that had not only broken but also changed the traditional frames of the Russian poetry in 19th century could not be fitted into the modest conceptions of these journals in the sphere of lyrical poetry. Nevertheless, one can find here and there some short stories translated, rarely poems, and almost no plays. Among others, one can find the translated works of Dostoevsky, Tolstoy, Chekhov, Turgenev, Vladimir Koronenko, V. M. Garshyn, Gorki, Telyeshov and others.

105

106

Enes Pelidija RADOVI HAMDIJE KREŠEVLJAKOVIÆA I DRUGIH HISTORIÈARA U BEHARU Austrougarskom okupacijom Bosne i Hercegovine Muslimani su se našli u neizvjesnoj situaciji. Još su bili tradicionalno vezani za Carigrad, a istovremeno izloženi pritisku novih vlasti da prihvataju tadašnje evropske civilizacijske tekovine. U takvim prilikama se još više povlaèe u sebe i ne prihvataju ništa što dolazi iz Beèa i Budimpešte, èak ni školovanje, koje im je bilo najneophodnije. Statistièki podaci pokazuju da su u osnovne i srednje škole Muslimani najmanje slali svoju djecu. Rezultat takvog nepovjerenja bio je da tek u zadnjoj deceniji XIX stoljeæa maturira prva generacija uèenika, a prvi diplomirani studenti javljaju se tek dvadeset godina po austrougarskoj okupaciji.1 Muslimanska inteligencija, koja je svoju naobrazbu stekla u Beèu, Budimpešti i drugim evropskim centrima, bila je malobrojna. Godine 1900. svega deset ljudi je bilo evropski fakultetski obrazovano. Osam na Pravnom, a po jedan na Filozofskom i Veterinarskom fakultetu.2 To je u dobroj mjeri onemoguæavalo da širi narodni slojevi nešto više saznaju o svojoj kulturnoj, historijskoj i duhovnoj baštini. Uviðajuæi taj nedostatak, nekoliko mladih evropski obrazovanih ljudi smatralo je neophodnim pokretanje lista u kome bi se književno i publicistièki prikazao narodni život i obièaji, te se uticalo na šire muslimanske mase u pravcu prosjetnog i kulturnog preporoda. Meðu najaktivnijim zagovornicima takve orijentacije bili su: Safvet-beg Bašagiæ, Osman Nuri Hadžiæ, Edhem Mulabdiæ, Fehim Spaho, te mnogi drugi. Prvo ostvarenje njihove zamisli bilo je pokretanje Behara. U maju 1900. godine izlazi prvi broj. U podnaslovu prve stranice je pisalo da je to list za pouku i zabavu.3 Objavljenim književnim radovima i pjesmama Behar je uticao na èitalaèku publiku u pravcu njene evropeizacije koja se odvijala u znaku "simbioze sa Istoka".4 To je utoliko interesantnije kada se zna da je najveæi dio Muslimana bio nepismen, barem što se tièe latiniènog i æiriliènog pisma.
1. Nusret Šehiæ, Autonomni pokret Muslimana za vrijeme austrougarske uprave u Bosni i Hercegovini, Sarajevo, 1980., 380. 2. Ibrahim Kemura, Uloga "Gajreta" u društvenom životu Muslimana Bosne i Hercegovine (1903.-1941.), Sarajevo, 1986. 22 (dalje: I. Kemura, Uloga "Gajreta") 3. Muhsin Rizviæ, Behar, književnoistorijska monografija, Sarajevo, 1971. 9 (dalje: M. Rizviæ, Behar) 4. I. Kemura, Uloga Gajreta, 27

107

U nepunih jedanaest godina, koliko je Behar izlazio, objavljeno je na desetine književnih radova, te radova iz historije, islamske civilizacije, kulture, tradicije, prava i savremenog života.5 Pažnju su privlaèile i mnoge drame, prièe i pjesme sa historijskom tematikom kao: dr Safvet-bega Bašagiæa drama Abdulah-paša, Knez Ivo od Semberije Branislava Nušiæa, Smrt Sulejmana II Sjajnog Branislava Klariæa i drugo.6 Svoj nemali doprinos u sakupljanju narodnih umotvorina i objavljivanju u Beharu imali su mlaði ljudi, uèenici srednjih škola, medresa i daru-l-muslimana.7 U tome su ih podržavali Edhem Mulabdiæ i drugi stariji saradnici lista. To daje i odgovor na pitanje: otkuda da se veæ 1904. godine kao saradnik Behara javlja i šesnaestogodišnji Hamdija Kreševljakoviæ. On se baš na stranicama Behara prvi put predstavlja široj èitalaèkoj publici sa prvom od ukupno 343 bibliografske jedinice. U petom godištu lista štampana mu je pouèna pripovijetka Halal para u kojoj se govori o poštenom odnosu prema radu.8 Tu prièu je èuo i zabilježio od svog rahmetli oca Mehage. Izgleda da je ta prièa bila životna vodilja ovog kasnije cijenjenog uèenjaka i plodnog historièara, jer se tokom cijelog života vodio tom idejom marljivog, upornog i poštenog rada. Od svojih ukuæana èuo je i zabilježio još 15 narodnih lirskih pjesama koje je objavio na stranicama ovog lista.9 Saradnici Behara su donosili prevode sa više stranih jezika od kojih su se neki odnosili i na historijsku problematiku. Najveæi broj prevoda je bio sa turskog i njemaèkog jezika.10 Zahvaljujuæi entuzijazmu osnivaèa i saradnika Behar je veæ od prve godine svog izlaska okupio veæinu muslimanskih intelektualnih snaga. Zbog toga je i odigrao znaèajnu ulogu u formiranju jedne generacije književnih stvaralaca koja je u ovom listu i stasala.11 Pored navedene književno-publicistièke djelatnosti objavljivani su i radovi sa èisto historijskom tematikom. Neki od tih radova su korisni i za današnje generacije historièara. No, veæina njih može da posluži samo kao primjer kako i u kakvim uslovima poèinje ozbiljniji nauèni rad na pisanju prošlosti kod muslimanskih povjesnièara na novim nauènim osnovama.
5. M. Rizviæ, Behar, 191 6. isto, 103/4 7. isto, 105 8. Behar br. 4, god. V, 15.VI 1904., 58/9 9. Behar br.11, god. VIII, 1.X 1907., 175/6; br. 16, god. VIII, 15.XII 1907, 256; br. 17, god. VIII, 31. XII 1907, 271; br. 1, god. IX, 15.V 1908. 13; br. 8, god. IX, 1.IX 1908. 128/9; br. 18-19, god. IX, 1.II 1909. 292/3; br. 3, god. X, 15.VII 1909. 43/4 10. M. Rizviæ, Behar, 255 11. I. Kemura, Uloga Gajreta, 27

108

Nesumnjivo, u to vrijeme najveæi ugled i najznaèajnije historijske èlanke objavljuje dr Safvet-beg Bašagiæ. U svojim radovima, on želi da podigne splasnulu samosvijest naroda kome pripada, posebno istièuæi muslimansko slavensko porijeklo i staru slavu.12 To naroèito dolazi do izražaja u njegovoj njizi Kratka uputa u prošlost Bosne i Hercegovine (od g. 1463. 1850.), koju je objavio u Sarajevu 1900. godine u vlastitoj nakladi. Ta knjiga je bila prvo objavljeno domaæe djelo o ovim zemljama. Pisano na jeziku svakom razumljivom, muslimanskim masama je na popularan naèin otvorilo poglede u prošlosti, te pokušalo da im da odgovore o porijeklu, historiji i junaèkoj slavi.13 Zbog takvog naèina pisanja ova knjiga nije bila po volji tadašnjoj bosanskoj Zemaljskoj vladi. Veæ u drugom broju prvog godišta Behara èitaoci su od autora potpisanim inicijalima n. n. obaviješteni o izlasku navedene knjige.14 Prikaz je objavljen u rubrici Listak. Osam godina kasnije u istoj rubrici o ovoj knjizi piše i dr Milan Prelog. On kritikuje muslimansku inteligenciju što niko meðu njima nije našao za shodno da prikaže Kratku uputu u prošlost Bosne i Hercegovine. Interesantno je primijetiti da na navedenu primjedbu nije niko iz tadašnje redakcije reagovao jer izreèena primjedba ne odgovara istini. U daljem osvrtu dr Milan Prelog ukazuje na manje primjedbe i nedostatke knjige koji se odnose na nedovoljno korištenje zapadne graðe. Inaèe, u cjelini sa puno uvažavanja i pohvalno piše o knjizi i njenom autoru. S pravom upuæuje kritiku svim obrazovanijim ljudima što im djelo dr. Safvet-bega Bašagiæa nije bilo podsticaj da i sami nešto više napišu i time sebe i svoje sunarodnike obogate veæim saznanjem o svojoj daljoj i bližoj prošlosti. Na stranicama Behara, prije svega u rubrici Listak, ukupno æe biti objavljeno još 11 prikaza i obavještenja o knjigama iz èisto historijske tematike.15 I pored brojnih prigovora na ureðivaèku politiku, te povremenih odstupanja od ranije postavljenog cilja Behar je u svom nepunom jedanaestogodišnjem izlaženju imao znatnog uspjeha. U mnogome je ostvario ciljeve muslimanskog kulturnog preporoda. Zahvaljujuæi saradnicima lista formirana je moderna muslimanska književnost, ali održana i duhovna veza sa Orijentom.16 Pored književnih djela na stranicama Behara objavljivani su veæi i manji radovi i crtice iz historije, od kojih su
12. M. Rizviæ, Behar, 18 13. isto, 10 14. Behar br. 2, god. I, 15.V 1900. 32/3 15. Behar, br. 2, god. I, 15.V 1900. 32/3; br. 20, god. I, 15.II 1901, 322/3; br. 8, god. II, 15. VIII 1901, 124/5; br. 1, god. V, 1.V 1904. 13; br. 14, god. V, 15.XI 1904. 222; br. 1, god. IX, 15.V 1908. 13/4; isto, 16; br. 7, god. IX, 15. VIII 1908. 116; br. 8, god. IX 1908. 130/1; br. 14, god. IX, 1 XII 1908. 228; br. 1, god. XI, 15.X 1910, 13

109

poneki interesantni i za današnje historièare. Tako su radovi Alije Kadiæa Glavni dogaðaji iz islamske prošlosti,17 Muhameda Seida Serdareviæa Kratka povijest Islama,18 Abdulaha Bušatliæa O Hasanagi Peækom,19 Fehima Spahe Panislamska ideja,20 Mehmeda Spahe Gazi Husrev-beg slika iz bosanske prošlosti,21 Osmana Nurija Hadžiæa (Abdulhak) Saferska naredba22 dr Milana Preloga Slovenci u prošlosti i sadašnjosti23 Josipa Milakoviæa Jedno zaboravljeno pleme, Kašubi,24 Mirze Safveta Istorièar Aali,25 i Rustem-paša Skradinac,26 i drugi interesantni i za današnje povjesnièare da vide kako se o pojedinim liènostima, odlukama i dogaðajima mislilo i pisalo poèetkom XX stoljeæa. Veæina navedenih radova su objavljivani u više nastavaka. U kraæim crticama, èesto redakcijskim, èitaoci Behara su bili u prilici da se u osnovnim crtama upoznaju i sa historijatom pojedinih derviških redova (senusi i rufaije),27 te ponešto saznaju i o izumitelju štamparije Gutembergu28, i jednoj od najpoznatijih antièkih liènosti Aleksandru Makedonskom.29 Uredništvo lista je cijenilo ljude koji su pokazivali dužnu pažnju prema prošlosti. To se vidi i iz obavještenja èitaocima kada je dr. Talozi Zemaljskom muzeju u Sarajevu poklonio 20 pisama (dokumenata) koji datiraju iz XVI, XVII i XVIII stoljeæa.30 U pisanju historijskih radova, crtica, osvrta i prikaza javilo se ukupno jedanaest saradnika. Neki od njih su objavili po jedan do dva rada, a drugi znatno više. Oni su, iako daleko skromnije, slièno kao i književnici poèeli formirati kritièko pisanje prošlosti zasnovano na novom nauènom
16. Mustafa Imamoviæ, Studija o "kulturnom preporodu" kod Muslimana, Gledišta, XII/1971., 11-12, 1463 17. Rad je objavljen u 12 nastavaka sa povremenim prekidima u vremenskom periodu od 15.VI 1901. - 15. III 1902. 18. Rad je objavljen u 26 nastavaka tokom VI i VII godišta u vremenskom periodu od 1.V 1905. - 15. IV 1906. 19. Behar br. 7, god. IV, 1. VIII 1903., 103/4 20. Rad je objavljen u XXI nastavku tokom cijelog VII godišta, sa kraæim prekidima u vremenskom periodu od 1.V 1906. - 15. IV 1907. 21. Rad je objavljen u V nastavaka u VII godištu Behara u vremenskom periodu od 1. IX - 15. XI 1906. 22. Behar br. 1, god. VII, 1. V 1906. 7 - 8 23. Behar br. 3, god. IX, 15. VI 1908. 48 24. Rad je objavljen u dva nastavka u IX godištu lista, br. 10 i 11, 1. X - 15. X 1908.,153 i 174-176 25. Behar br. 1, god. IX, 15.V 1908., 15 26. Behar br. 10, god. IX, 1. X 1908. ,161/2 27. Behar br. 2, god. I, 15. V 1900., 33-35 28. Behar br. 5, god. I, 1.VII 1900., 83 29. Behar br. 18, god. VI, 15. I 1906., 278/9 30. Behar br. 4, god. VII 15. VI 1906., 46

110

poimanju historije. U narednim godinama i decenijama XX stoljeæa meðu saradnicima ovog lista mnogi su objavili brojne studije i radove iz historijske tematike, a neke je prerana smrt sprijeèila u tome. Takoðe su se pojedini saradnici Behara udaljili od pisanja povijesnih radova zbog profesionalnog okretanja prema politici. Gledajuæi u cjelini Behar je dao svoj doprinos ne samo na književnom, nego i na historijskom i kulturnohistorijskom polju. The works of Hamdija Kresevljakovic and ather historians in Behar In addition to the literary works, the Behar journal also published the works with topics from history in its eleven years of publication. These works included the papers by Alija Kadiæ The Main Events from the Islamic past, Muhamed Seid Serdareviæ The Short History of Islam, Abdulah Bušatliæ About Hasanaga Peæki, Fehim Spaho Panislamic Idea, Mehmed Spaho Gazi Husrevbeg-A Picture from the Bosnian Past, Osman Nuri Hadžiæ Safer's order, Milan Prelog The Slovenians in the Past and in the Present Time, Mirza Safvet Historian Anali and Rustem Pasha Skradinac, and many others. The Behar journal had altogether eleven authors who published their works on historical topics. Some of the works published there have continued to be of some interest for the historians as the example how certain event had been looked upon from that particular time. Their contribution to the Behar journal represented the beginning of critical thinking in the writing about the past and based on the new understanding of history. One of the Behar's contributors was the famous historian Hamdija Kreševljakoviæ. He appeared for the first time on the journal's pages but not as a historian but as a collector of popular lyrical songs (15) and one short story. His interest in history and its topics grew in the years and decades to come. He published hundreds of articles and many studies about the history of Bosnia and Herzegovina under the Ottoman rule. Due to his scholarly results and the esteem he had among the scientists, Hamdija Kreševljakoviæ was elected a corresponding member to the Yugoslav Academy of Arts and Sciences /JAZU/ in Zagreb in 1939. This was a great honor because he was the first of Moslem intellectuals ever to be elected into the JAZU.

111

112 .

tako da u sva tri razreda bude ukupno trideset uèenika. Prednost imaju uèenici Kuršumlije medrese i Hanikaha. odnosno Zemaljsko vakufsko ravnateljstvo. kasnije nazvano Zemaljska vakufska komisija. neku vrstu uèiteljske škole za izobrazbu muallima. dok 21 nije uopæe bilo u službi. 1937. Zemaljska vakufska komisija2. prirodopis.-1937. imla. rikæa. Odluka sa obrazloženjem i molbom za odobrenje upuæena je Zemaljskoj vladi. koji su završili arapsku gramatiku do Izhara i fikh do Multeke. i to iz razloga što je nas1. jer bez toga nema govora o dobroj i uspješnoj nastavi. edebijjat. koje je Zemaljska vakufska komisija poèela otvarati u pojedinim mjestima Bosne i Hercegovine. 113 .Mahmud Traljiæ PRVI SVRŠENICI DARU-L-MUALLIMINA SURADNICI BEHARA Nepunih pet godina otkako je Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine osnovala Šerijatsku sudaèku školu 1887. donosi odluku da u Sarajevu otvori Daru-l-muallimin. nego su živjeli kao privatnici (posjednici). fizika. Odluka je donesena na sjednici Komisije u mjesecu martu 1891. Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine 15. Raspored sati je udešen tako da nastava poèinje u 9 sati i traje do 12. Vid. str. 72-89. 2. odnosno Zemaljsko vakufsko ravnateljstvo. maja iste godine s jednom primjedbom: U nastavni plan treba unijeti i predmet metodika. zemljopis. vjeronauka. Fehim Spaho. Spomenica Šerijatske sudaèke škole u Sarajevu izdana prilikom pedesetogodišnjice ovoga zavoda (1887. Na suglasnost nije trebalo dugo èekati. da nadzire njihovu upravu i da izradi nove propise za upravu vakufima. godine. geometrija i gospodarstvo. sa zadatkom da ustanovi i popiše sve vakufe u Bosni i Hercegovini.). jer je Zemaljska vlada pozitivno odgovorila veæ 16. marta 1883. maternji jezik. inša.-1937. Predviðeno je takoðer da se u prvu godinu primi 15. kalendar za 1933. povijest. godine1 za izobrazbu kandidata za zvanje Šerijatskih sudaca /kadija/. godine je imenovala Privremeno vakufsko povjerenstvo. jer ni jedan zakljuèak nije mogao biti proveden bez suglasnosti Zemaljske vlade. a ostalih 147 bili su u drugim službama. Pedeset godina vakufske uprave u Bosni i Hercegovini. nauka o odgoju /ahlak/.Narodna uzdanica. odnosno 13 sati. u drugu 8 i u treæu 7 uèenika. godinu. Šerijatsku sudaèku školu završilo je za njenih pedeset godina postojanja (1887. Plan i program Darul-muallimina predviðao je da naukovanje u njemu traje tri godine. U Daru-l-muallimin æe se moæi upisati uèenici medresa. raèun. a predavaæe se sljedeæi predmeti: nauka o Kur'anu. jer se smatra da su oni sposobni toliko da mogu nastaviti školovanje u Darul-mualliminu.) 370 apsolvenata od kojih su 223 bili šerijatski suci. Vid. koji su bili potrebni za novootvorene mektebi-ibtidaijje. Sarajevo. .

Od njih 18.4 Sveèano otvaranje prvog razreda i poèetak nastave obavljeni su 28. Kad su prvi upisani uèenici na kraju svoje treæe i ujedno završne godine izašli na ispit. Tako je veæ druge školske godine u prvi razred primljeno 34. jer do pokretanja Behara. mjesto 15. Njih nije ipak bio mali broj. koji je bio otvoren u Sarajevu godine 1869.Narodna uzdanica. str. godine. nego je prvotno bilo odreðeno. Meðu te su spadali i mualimi. 144-145. koliko je planom bilo predviðeno. Jedan od njih je produžio školovanje u Šerijatskoj sudaèkoj školi. dok je normalno nastava trajala od 1. U ovoj prilici spom3. narodnu frazeologiju. kao što je nabavljen i potreban inventar. uspjeh je bio više nego zadovoljavajuæi.5 Pojava Behara primljena je sa radošæu i ushiæenjem meðu muslimanima Bosne i Hercegovine. Upisani su i uèenici u prvi razred. veæ je šest generacija završilo ovu školu. Ibid. Edhem Mulabdiæ. Uspjeh je iz godine u godinu bio bolji. ali mu je u meðuvremenu umro muderis. januara 1892. 143. Prva školska 1891. jedan je kasnije položio ispit za vjerouèitelja vjeronauke na srednjim školama. str. Meðutim. str. na završni ispit izišlo ih je osam i svi su uspješno položili potrebne ispite./. 4. pa æe uèenici moæi pratiti i jednu i drugu nastavu. 5. i radio do 1878. 146. godinu. godine vršene su pripreme za otvaranje škole. Daru-l-muallimin (o pedesetogodišnjici osnivanja). makar i u manjem broju. pa nije okonèao i ovo školovanje. pa je i broj uèenika u prvi razred priman u veæem broju. godine. Postavljeno je i potrebno nastavno i drugo osoblje. . koji su završili Daru-l-muallimin. 114 . kraæe prijevode s orijentalnih jezika i dr.-92. odmah po završetku Daru-l-muallimina njih sedam je bilo postavljeno za mualime na mektebi-ibtidaijjama. u zgradi gdje je bio smješten i prvi Daru-l-muallimin.tava u medresama bila dvokratna: odmah po sabahu i iza ikindije. koliko se upisalo u prvi razred. godina trajala je do mjeseca jula i bila je kraæa. Naðene su prostorije u ruždijji na Bentbaši. kada je zatvoren. Interes za Daru-l-muallimin bio je iz godine u godinu veæi. Neki od njih su odmah u prvoj godini èasopisa poèeli u njemu objavljivati makar i sitnije priloge /narodne umotvorine: pjesme i pripovijetke/. godine. drugi je bio došao do idžazeta.3 U drugoj polovini 1891. gdje su veæ u poèetku pokazali zavidan uspjeh. a treæe 42 uèenika. jula. U istoj zgradi radila je i novoosnovana Uèiteljska škola sve do 1890. naroèito onim školovanim. Treæe školske godine honorarno su veæ predavali pedagoške predmete profesori Uèiteljske škole u Sarajevu. Primljeno je njih 18. kalendar za 1942. Bilo je i originalnih radova. oktobra do 1. Ibid.

str. godine. Merhum hafiz Mehmed Ali-ef. u IV 6 i u V 2/.6 U prvom godištu Behara objavio je tri originalna èlanka /Nešto o postu. Sarajevo. Bio mualim do 1910. Od te godine pa do 1918. Kasnije položio pred komisijom u Ulema-medžlisu u Sarajevu posebni ispit za vjerouèitelja . u III 5. Pod naslovom Narodna arapska pripovijetka objavio je u I godini 3. Dukatar.. 7. U istom godištu štampao je i èlanak pod naslovom Aforizmi. Bio prvo mualim.Islamski svijet. igrao je zapaženu ulogu. zatim u kalendaru Mekteb.-1907. 129. tajnik muftijstva u Mostaru. /Alija Nametak/. U Beharu je objavio u rubrici Male prièe i dosjetke dvadeset kraæih prièa /u I godini 7. a od 1914. Prilikom osnivanja Udruženja imama i mualima Bosne i Hercegovine 1910. O kurbanu/ i jednu arapsku narodnu pripovijetku /Darežljivost Džaferi Bermekije/. istoèna pripovijetka. Osim Behara Hajroviæ je suraðivao u Tariku i Muallimu te kalendaru Mekteb. str..Traljiæ.maja 1900. godine. Hasan Nametak. br. Prvo izdanje je izašlo 1906.) štampao je Sufaru za prvi razred mektebi-ibtidaijja u Bosni i Hercegovini i èlanak Dvije-tri o sufari. U prvoj godini kalendara Mekteb (1906..Bilten Instituta za prouèavanje folklora u Sarajevu. God. radio je u Sarajevu u Vakufskoj direkciji kao referent za mektebe. Glasniku Islamske vjerske zajednice. Ove pripovijetke imale su i druge podnaslove /arapska narodna pripovijetka.profesora vjeronauke na srednjim školama.injemo one svršenike Daru-l-muallimina. a drugo 1913. U rubrici Narodne umotvorine objavio je u V godini 2 i u VI 1 narodnu pripovijetku. godine. Sadekai-fitr i bajram. Umro je u Sarajevu 1935. I ovo djelo je doživjelo dva izdanja.7 3. godine. kalendaru Narodna uzdanica i 6. Seid M. koji su završili školu do 1900. 1. Kao posebne knjige Hajroviæ je štampao Male prièe i dosjetke za muslimansku mladež. 2. Murat Hajroviæ. U rubrici Narodne umotvorine u prvoj godini Behara objavio je u dva broja rad Iz narodne frazeologije. Hafiz Mehmed Ali Dukatar. Bibliografija folklorne graðe u deset godišta Behara s indeksom motiva. Predavao je pored vjeronauke i arapski jezik na prvoj gimnaziji /ranije velikoj gimnaziji/ u Sarajevu. Dopunska izdanja. II 1 i u VI 2 pripovijetke.. pa u Novom Beharu. 1957. Nametak je suraðivao još u mostarskim listovima Osvit i Zora. Služio prvo kao mualim. godine. 115 .5. kada je umro. godine. Druga posebno štampana knjiga je bila Glavna naèela islama /arebicom/. 144. to jest do pojave prvog broja Behara 1. zbog èega je biran za prvog predsjednika ovog Udruženja. U drugoj godini ovog kalendara objavio je èlanak Zašto neka djeca neæe da idu u mekteb. IV/1935. istoènjaèka narodna pripovijetka/. istoèna narodna pripovijetka.

Mahiniæ je u kalendaru Mekteb za godinu 1906. godine.M. 132-133. koji ima dva dijela. po Hidžri/ objavio svoj Ilmihal na bosanskom jeziku. koju je završio 1904. svaka posebno. što ga izdaje Jugoslavenska akademija znanosti i umjetnosti /Zagreb/. Po završetku Daru-l-muallimina i on se upisao u Šerijatsku sudaèku školu. godine do 1930.Zborniku za narodni život i obièaje Južnih Slavena. Merhum Hasan-ef. Alija Nametak. /Mahmud Traljiæ/. latinicom i æirilicom.Zemzem. te kalendarima Mekteb. aprila 1945. 132. Od 1914. Gajret i Narodna uzdanica. mart 1973.T. Ibid.9 5. prvi o vjerovanju. Sarajevo.. Novi Behar. str. bio tajnik Ulema-medžlisa u Sarajevu. koje je kod nas duže vrijeme bilo udžbenik. a onda prešao u Vakufsku 8. U Muslimanskoj biblioteci Muhameda Bekira Kalajdžiæa u Mostaru štampane su dvije knjige Hazima Muftiæa: Stambolski softa i Sadri-Azamova kæi i Pet velikih poklonstava. Prijevod je doživio više izdanja. koje je Nametak zapisao veæinom od svoje majke ustupio je svojevremeno Matici Hrvatskoj u Zagrebu. Narodne pjesme. U Beharu. Nametak./1325. a treæe i èetvrto izdanje samo na bosanskom. što ih je izdala Matica Hrvatska.str. Muallim. Umro je u Sarajevu 29.. Mustafa Islamoviæ. 9. godine. Preveo je s turskog jezika Tuhfetu-l-ihvan. koju je završio 1905. u godinama IV i V objavio u rubrici Narodne umotvorine dvije pripovijetke. U Beharu je objavio 12 priloga: U rubrici Male prièe i dosjetke štampane su dvije prièe (u godištu I i VI). godine. Hazim Muftiæ. dva sa podnaslovom Islamska legenda mitologija /u VI godištu/. pod naslovom Pripovijetka-proza dvije pripovijetke. u rubrici Narodne umotvorine objavljeno je šest priloga. Alija Nametak.-07. Biser. odnosno priruènik u mektebima. Kratko vrijeme radio u šerijatskom sudu u Sarajevu. a u II godištu dvije narodne pjesme. koje imaju podnaslove Arapska narodna pripovijetka i Narodna istoèna pripovijetka. 10.. decembra 1957.. štampana je Mahiniæeva Arapska poèetnica.10 6. èetiri pod naslovom Narodna pripovijetka /u II godištu. str. Godine 1927. Umro je u Žepèu 15. Prvo i drugo izdanje ima tekst uporedo na turskom i bosanskom jeziku. 116 . arebicom.M. 35. Muftiæ je suraðivao još u listovima Gajret. Ibid. godine. dok je jednu našu narodnu pripovijetku štampao u III godini lista. Obje knjige doživjele su po dva izdanja. tri i III godištu jedna/. Svoj radni vijek je proveo u svojstvu šerijatskog suca. a drugi o poslovanju. Neke od tih pjesama su objavljene u IX i X knjizi narodnih pjesama. Poslije završetka Daru-l-muallimina upisao se u Šerijatsku sudaèku školu. vjeronauèno djelo. Ahmed Mahiniæ.8 4.

a da kasnije naèin ureðivanja Behara i njegov smjer nisu odobravali. Tako je u toku 1912. godine. advokat i pisac. God. U Beharu je objavio èetiri priloga: dvije prièe u rubrici Male prièe i dosjetke /III godište/ i dvije pripovijetke u rubrici Narodne umotvorine /V godište/. godine. Zakljuèak sastanka je bio jedinstven: Behar treba ponovo izdavati. Šefkija Karabdiæ. Islamoviæ. Ibid.12 U vezi suradnje u Beharu spominjemo još dvojicu svršenika Darul-muallimina iz prve generacije njenih svršenika: Mustajbega Halilbašiæa i Abdul-fetaha Sadikoviæa. Sarajevo. Behar je polovinom 1910. 446. Merhum Mustafa-ef. str. Književnoistorijska monografija. 131.13 Kao što je poznato. 9-10. Behar. 127. 12. Gradaècu i Foèi. To je bio razlog da se list više ne pojavi. nalazi se i pismo Abdul-fetaha Sadikoviæa. Dr. Ali kad je na red došao sadržaj lista. šerijatskog suca u Bihaæu.aprila 1971. kakav bi trebao biti. Fejzulah Hadžibajriæ. XXXIV/1971. str. U Beharu. I on je po završetku Daru-l-muallimina nastavio školovanje u Šerijatskoj sudaèkoj školi. po navršetku svoje desete godine izlaženja. Jedan od zakljuèaka bi bio da su svi ovi suradnici odobravali dotadašnji naèin ureðivanja lista. I on. ali bez uspjeha. Prnjavoru. Behar definitivno prestaje izlaziti.direkciju u svojstvu kanceliste. str. bio je pokrenuo ponovno izdavanje lista.14 Interesantno je napomenuti da su svi navedeni suradnici Behara objavili svoje priloge u prvih šest godišta lista. 549-551. marta 1934. Ali poslije treæeg broja. Urednik Behara Edhem Mulabdiæ je pri kraju drugog godišta organizirao anketu meðu èitaocima i suradnicima Behara sa pitanjem: Treba li nam Behar? U odgovoru na ovo pitanje. 1971. godine. godina V. objavio je nekoliko prièa u rubrici Male prièe i dosjetke. Alija Nametak. 11. kao i mnogi drugi. Hamid Šahinoviæ. A to je period kad je urednik lista bio Edhem Mulabdiæ. došlo je meðu prisutnim do razilaženja. Kao šerijatski sudac službovao je u Vlasenici. jedan izmeðu osam prvih svršenika Daru-l-muallimina. tajnik Vakufske direkcije u Sarajevu. Umro je u Sarajevu 25. koju je završio 1905. a bilo ih je oko trideset. str. 117 . Ibid. Na tom sastanku je bio i Mustajbeg Halilbašiæ. godine prestao izlaziti.11 7. vatreno se zalaže da Behar nastavi izlaženje u redakciji Edhema Mulabdiæa i sa tematikom kakvu je i do sad imao. 14... godine uprilièen jedan sastanak u cilju nastojanja da se nastavi sa izlaženjem Behara u obliku i sa sadržajem kakav je list imao u prvih šest godina njegova izlaženja. 13.Glasnik VIS-a. Muhsin Rizviæ. Umro je u Sarajevu 2. Bilo je i dalje pokušaja da se list oživi. zatim kao tajnik i konaèno kao pomoænik direktora. br.

The first graduates of Darul-Muallimin contributors to Behar The Provincial Endowment Commission for Bosnian and Herzegovina. They also published their original articles in the journal. Mekteb calendar. Some of them gave their contributions in the first year of the journal's appearance /Hafiz Mehmed Ali Dukatar. They were supposed to have already studied certain curricula in Arabic and other related Islamic disciplines. This was the school meant to educate candidates for teachers /muallims/ in the newly opened schools /mektebi-ibtiadije/ which the Provincial Endowment Commission had also begun to open in some towns and settlements. godine. Tarik. short stories. where they showed a success in their teaching. godine u kojoj je i Behar poèeo izlaziti. In addition to the Behar journal. Students from madrasahs were admitted into it. Most of them became prominent in collecting and publishing of popular oral forms /songs. to oversee their administration and to propose new set of rules for their governance. such as Muallim. Some of them continued their education in the Sharia Law School in Sarajevo. as well as in translating from the Oriental languages. Misbah. referat obuhvata samo one. Muhamed Seid Serdareviæ. 118 .Meðu suradnicima Behara bilo je još svršenika Daru-l-muallimina / npr. The Darul-muallimin graduates greeted the appearance of the Behar journal in 1900. The school had three classes. The Darul-muallimin graduates were later appointed to work as teachers in mektebi-ibtiadije. Meðutim. Kako je u poèetku reèeno. which had been appointed by the Provincial Government of Bosnia and Herzegovina in 1883 with the task to register all the endowments /vakufs/. established Darul-muallimin in 1891. koji su završili ovu školu do 1900. oni su završili Daru-l-muallimin poslije 1900. Hasan Nametak and others/. idiomatic expressions/. and others. they also contributed in other Moslem newspapers and journals. Murat Hajroviæ. Šemsudin Sarajliæ i dr.

i Miloš Obiliæ./ imaju za temu kosovsku istoriju i mitologiju. Popoviæa na drami polarizovao se u dva smera: prema prošlosti i prema savremenosti. dakle.kada sam autor reèe u predgovoru. kako je veæ priodavno utvrðeno u istoriji književnosti. "podražavajuæi gdigdi i slavnom g. odnosno prema tragediji i prema komediji. pa i dramski elementi bili veæ unapred fiksirani i uoblièeni. Sterija je nastojao da i na taj naèin prosveti i uèi svoje sunarodnike. 1827.. kobne zablude i drugo/. 1828. pomalo patetièno reèeno. naime... Sterija je budio utrnulu nacionalnu svest i u svojim sunarodnicima jaèao veru u bolju buduænost srpskog naroda i obnovljene srpske države upravo u ime te slavne prošlosti. Prve Sterijine drame /Nevinost ili Svetislav i Mileva. narodne istorije i poezije. Dok je za prvu.kako ih je nazivao. koristio se graðom iz nacionalne prošlosti. S. on je u osnovi imao na umu "polzu" naroda srpskog.Vaso Milinèeviæ PROSVETITELJSKO-PREPORODNE DRAME J. izdaje. spajajuæi. spletke oko vladara. Pored. Florijanu" . vlastoljublja.. sukobe zbog žena. Bilo da je pisao komedije ili tragedije.. one prelomne trenutke kada su padale krune i rušila se carstva. za Miloša Obiliæa Sterija se prvenstveno nadahnjivao narodnom poezijom i narodnom tradicijom. patriotske inspiracije Sterijine istorijske drame budile su u gledaocima i smisao za poštivanje ljudskih vrlina. 119 . koristio graðu iz Rajiæeve Istorije. ugledao se i na Šekspirovog Magbeta. Prikazujuæi obilato i razlièite negativnosti i sukobe u prošlim vremenima /borbe za vlast. horacijevski. Oživljavajuæi u "žalosnim pozorjima" nacionalnu prošlost. POPOVIÆA I M. takoreæi gotovi preuzeti iz kosovskih narodnih pesama. velièajuæi staru srpsku državu i njene vladare. Birao je veoma pogodne motive iz nacionalne istorije za dramsku obradu. U sporednijim elementima Sterija se i stvaralaèki odnosi prema preuzetoj graði. Za tragedije ili "žalosna pozorja" . sebiènosti i drugih poroka. kao i prezir prema nosiocima negativnih strasti: zlih intriga. istièuæi kosovski mit i njegovu moralnu velièinu. Umeo je da u ljudskom trajanju uoèi ono što vreme ne može da pohaba . koja je po opštim svojstvima više melodrama nego tragedija. a što je takoðe znaèajno. ponešto menjajuæi i unoseæi neke detalje iz drugih pesama. BANA /POSEBNO MEJRIMA I HAJDUCI/ Rad J. S.etiènost èovekovog življenja. pouku i "poleznu zabavu". Otuda su dramatièni.

obraðen edipovski motiv rodoskvrnuæa. Nahoda. I likovi su psihološki mahom jednostrano osvetljeni. Zanimljivo je da je Sterija od dve verzije narodne pesme iz Vukove zbirke kao osnov za dramu odabrao onu èija se radnja dogaða u muslimanskoj sredini u gradu Janji /u drugoj verziji grad Budim se pominje kao središte dogaðaja prikazanih u pesmi/. Naime. što nikako nije bio izraz njihove umetnièke vrednosti. Pretežno su nedovoljno izdiferencirani. preuzet iz narodne poezije /u kojoj inaèe ima i svetlih izuzetaka objektivnog slikanja/. Pisac to doduše ne iskazuje direktno. veæ preko svoga junaka. zajednièke su i mnoge slabosti kojima su optereæena ova poèetnièka dela. /Radnja Svetislava i Mileve više se posredno dotièe kosovske tragedije.. po kojoj su Turci svi bez razlike negativno. posebno prvo: melodramska sentimentalnost. Stvaranjem Teatra na Ðumruku 1841. napisana 1830. svi pozitivno i idealizovano prikazani. nagla i nedovoljno motivisana rešenja i dr.. veæ je to proizilazilo iz dobro odabranog dramskog motiva koji je posebno "vozbuždavao" dušu pišèevih suvremenika.. preko neke vrste danka u krvi Turcima. i gdi sveæa hristijanstva ne sija" (podvukao V. uslovljene i nacionalnom pripadnošæu junaka. U drami je kao i u pesmi. jer je kneginja Milica morala dati najmlaðu æerku Milevu u Bajazitov harem/. bez prave životne ubedljivosti i umetnièke punoæe koja bi odgovarala dramskom delu. gdi prosveštenija nema. a Srbi opet. takoðe je nastala po motivu iz narodne pesme.). Takav model prikazivanja Turaka. osim one globalne crno-bele karakterizacije. S obzirom na tematiku. iz jedne njegove replike proizilazi da je upravo muslimanstvo uzrok neprirodnog greha i razlièitog varvarstva koji se sreæu u drami: "Svirepi ljudi i varvarski obièaji. moralistièko-didaktièki pasaži. biæe više-manje dominantan u svim literarnim delima u kojima je prikazivana tematika "gde su Turci pomešani". zajednièko je za obe drame da se u njima kao dramski junaci pojavljuju i Turci.Oba ova dela svojevremeno su imala veliki uspeh kod èitalaèke publike i pozorišnih gledalaca. Sterija se nakon desetogodišnje pauze ispunjene uspješnim komediografskim radom pono120 . Inaèe. s tim što su najèešæe poistoveæivani Turci i Muslimani u pojedinim delima sve do našeg vremena. iako su otuda proizašle i neke omaške upravo zbog nedovoljnog poznavanja te sredine. u Beogradu. osim Vuka i njegovog posinka Negode iz Miloša Obiliæa. vezana je za njene posledice. I treæa Sterijina drama iz prvog perioda: Nesreæno supružestvo ili Nahod Simeun. M. Èini se da je mladi autor namerno u muslimansku sredinu smestio radnju svoje drame. Hteo je da poštedi hrišæansku. odnosno srpsku sredinu od tako teškog greha kakav je rodoskvrnuæe.

prikazan kao slavoljubiv.. Kao vaspitanik druge tradicije. Èini se da stilska neujednaèenost u delu dolazi usled pišèevog kolebanja oko osnovne koncepcije u prikazivanju hajduka.vo latio pisanja tragedija. predstavljajuæi se kao pravi balkanski pisac. Vladislav. S obzirom da njegove poglede nisu delili onovremeni gledaoci i kritièari /drama je prikazana 1842. jer umesto radnje i akcije koji bi se odvijali na sceni. s obzirom da je pisao i o Grcima i njihovoj oslobodilaèkoj borbi.. kao dramski junaci jeste to što je u njima izražena ideja o nacionalnoj i verskoj toleranciji izmeðu hrišæanstva i muslimanstva u ime viših humanistièkih vrednosti. Ono po èemu se Ajduci bitno razlikuju od prethodnih drama u kojima su se pojavljivali Turci. Ajduci. Ni ovim obogaæenjem fabule nije mnogo pojaèan dramski sukob. Dok je Obrad zaljubljen u Zelidu. a interesovao se i za rumunski jezik i prouèavao njegove veze sa slovenskim jezicima. Štaviše glavna negativna liènost u delu je harambaša Mileta. ponešto izmenio da bi ojaèao i opravdao dramski sukob. u Beogradu/.. U tom periodu nastala su njegova najzrelija dela: Smrt Stefana Deèanskog. junaci mahom o njima prièaju.. /Prva verzija u rukopisu otkrivena je tek u naše dane/ Koncepcijska nedoslednost u gledanju na hajduke ogleda se i u ovoj preraðenoj verziji. U tom cilju upliæe u dramsku radnju i jednu romantiènu ljubav izmeðu hajduka Obrada i pašine æerke Zelide. Zato za njega. Skender-beg. kadri "stiæi i uteæi i na strašnom mestu postojati". a ona mu uzvraæa ljubav. Lahan. Pozorjem u pet dejstvija Ajduci. harambaša Mileta ne haje za to veæ želi Zelidu za sebe po pravu jaèega. ljude izvan zakona. Za osnovu drame poslužio mu je motiv poznate balade Predrag i Nenad. a ne kao osvetnike Turcima i zatoèenike nacionalno-oslobodilaèke borbe. I ovde se meša i poistoveæuje termin Turèin i Musliman. Sterija je instinktivno zazirao od narušavanja ustaljenog reda stvari /kako se vidi i u Lahanu/. odnosno Muslimani. u kojima je pored motiva iz srpske istorije obraðivao i one iz bugarske i albanske. veæ i ljudi koji krše ustaljene civilizacijske i društvene norme. to je bio razlog da Sterija preradi ovo delo. Obrad gine od Miletine (bra121 . U prvoj verziji pisac je na hajduke gledao više kao na razbojnike i pljaèkaše. Turkinje. kako su obièno predstavljani u narodnoj poeziji i tradiciji u epskim krajevima. razmetljiv i surov despot.. Sterija se ponovo vratio narodnoj pesmi kao inspiraciji. Ponešto je dodao.. hajduci nisu bili samo plemeniti vitezovi bez straha i mane. To svakako umanjuje umetnièki domet ovoga pozorja. moralistu i prosvetitelja. To potvrðuje i èinjenica da postoje dve verzije drame Ajduci. Otuda su s istom objektivnošæu prikazivani dramski likovi bez obzira na nacionalnu i versku pripadnost.

te ne ubijaš psa! Vitomir /uvati ga za ruku/: Nemoj. ima staru majku! Andrija: Zar nas nije rodila mati? /Oæe da se otrgne/.. nemoj mi glavu uzimati! Vitomir: Imaš li staru majku? Turèin: Imam.. obraza i vere?" Poštujuæi zadatu reè i obeæanje Obradu i hajduk Nenad æe spasti Zelidu od harambaše i vratiti je ocu.. da si mi triput po bogu brat. Harambašinoj amoralnosti pisac suprotstavlja razlog hajduka Stanka: "Šta je ajduk bez poštenja. ali ga njegovi drugovi ne htedoše ubiti. I u njoj 122 . junaèe. Nisu prihvatili harambašin razlog da "u ajduka nema ni brata ni sestre". milosrðe i dr. Vitomire! Turèin /pade pred njim/: A man. kad se psine ubijaju. slepa je od dve godine. no ne pogodi ga. moj Vitomire. Preko one glavice je selo. Da ovakav Sterijin odnos prema pripadnicima drugih naroda i vera nije bio sluèajan potvrðuje i njegova pesma Turci. niti ikakvih obzira bilo prema kome.tek tada su otkrili da su braæa. ili može biti za dušu. tako se ne ajdukuje! Zbog svoga postupka Vitomir je bio osuðen na smrt od harambaše. Kao i u nekim drugim delima Sterija nastoji da i u ovome afirmiše osveštane ljudske vrednosti kao što su poštenje. za njim trèi Andrija i izdaleka opali na njega. vera. Vitomir: Pre æu ja poginuti nego on! Andrija: Je l' to lepo? Kome opraštaš? Turèinu! Vitomir: Pa i Turèin je èovek. hajduci zajedno s harambašom poslušati Obradov apel izreèen na samrti. Vitomir: Beži onamo! /Pokazuje mu rukom/. koje su iznad verskih i nacionalnih razlika. Andrija: Imaš li ti pameti. Andrija: Ej.tovljeve) ruke . Šuma je gusta. zadata reè. objavljena 1855. Vitomire? Vitomir: Ovo je mojoj majci za zdravlje. i svojom smræu na odreðen naèin moralno iskupljuje hajduke. dok æe prema pomalo didaktièkom završetku drame. Hajduk Vitomir i po cenu sukoba s drugim hajducima zaštiæuje jednog Turèina koji ga u nevolji bratimi: Jedan Turèin beži. kao što svedoèi primer iz šeste pojave drugog èina. možeš se sakriti. /Hoæe da se otme/. Andrija /dotrèi i zamane handžarom/: Šta stojiš. Andrija /iza pozorišta/: Drži ga. Andrija: Šta mi je do tvoje majke. odreæi æe se hajduèije i vratiti se meðu ljude u normalan život.

" Istu misao još æe jednom istaæi i precizirati: "Strah li te. otima decu. s tim što je taj Maðar i jedini lik maðarske narodnosti koji se javlja u Rodoljupcima. pa nastavlja: Spusti strele. veæ su ona podjednako bila prisutna u prošlosti i sadašnjosti u svim sredinama i nije se moralo prikrivati ih: "Turèin što tovari. II 123 .. Slièan motiv Sterija je obradio i u pesmi Izobraženiku.. Nad živim ognjem žive kukavne peèe. Jednako seku. pesno. Radine Mavre goni.. možda. S njim zala kletiæ neæeš otrebiti èkalj. Da li je. Jer kad bi znali umno promatrati drevnost videli bi "Da srpskom krivicom srpska rasu se slava. bez obzira na to gde se dešava. zverma. Uz èitavu galeriju negativnih likova iz njegove narodnosti. Pisac osuðuje i uobièajeni manir da se drugi okrivljuju za vlastitu zlu sudbinu i nedaæe koje su ih pratile u prošlosti. Polemièki istièe da zlodela nisu bila svojstvo samo jedne religije ili pojedinih naroda. pita Sterija ironièno. Nit' porod. dao je i dva pozitivna: jednog Srbina i jednog Maðara. hvata. kad Turèin srodne ti guli? Isto Granada oku grozno pozorje nosi. Kad ti za posao kupuješ Crnce Sreæe otvaraš im dver. nit' jezik. nit' odelo razliku deli Zlotvorstvu svakojem srce je izvor i dom...." U završnim stihovima Sterija sažima svoje iskustvo preèišæeno i dogaðajima iz 1848/49. Ne zaboravimo ni to da je Sterija u svojim Rodoljupcima ispoljio izuzetnu kritiènost prema svojim sunarodnicima. bez èuvstva dave i plene. Tuð im je. život huda od mravka huði. Španac obilno vraæa.ovaj humanista strasno osuðuje svako varvarstvo. nit' gaðaj Turèina jedna. Turaka. dok je Bajazit èedo Azije: Kad Turèin roblje prodaje na trgu. Bezbožnik on je i zver. Pisac zna i to da "I" varvar blagotom èesto trogava svojom" i buni se protiv toga što "Prosveta vešto ide zlosti ulepšat svoje". peku. pleni imanje. On ne vidi nikakve razlike izmeðu Turèina Bajazita i Španca Pizara. gde no izvire porok? Predel i narodi svi gipæu zloèinstvima svud. da su strasti ljudske izvor svih zala: Zašto se moriš. npr. iznaæi zemlju. Oba po svetu seju jade. Srbe. Pizaro bolji što je Evropljanin.

što iznosi oko 40 hiljada stihova. u kojoj preovlaðuju melodramski elementi.. radu.I Matija Ban (1818. kako je sam isticao). kao i svojim vezama s èlanovima tajnog panslavistièkodemokratskog kluba poljske emigracije. smatrajuæi ga "egzaltiranim Slovenom" i doslednim protivnikom Austrije. Milijenko i Dobrila. kada je kao emisar srpske Vlade putovao u više navrata u Sremske Karlovce kod patrijarha Rajaèiæa i drugih liènosti. hrvatske ili slovenske istorije (Mejrima. Poreðen je èak i sa Šekspirom (što i nije bez osnova. Kralj Vukašin. godine i odjeci drugih društvenih i politièkih pokreta u južnoslovenskim pokrajinama. na Cetinje kod Njegoša. Tokom pedesetih godina Ban je putovao po politièkom poslu i u Istanbul i u Pariz. melodrama Mejrima ili Bošnjaci. zahvaljujuæi prvenstveno svom politièkom. Ipak. kako se vidi iz arhivske graðe. Za to bi se moglo reæi da je Mejrima ponajpre tragedija ljubavi. Knez Nikola Zrinski i dr. Sa svojih 13 drama i tragedija u stihu. Ona je imala svoje centre u Istanbulu i Parizu. i jedan punkt u Beogradu. u nekim delima ga je plagirao i "popravljao". Iako je zakoraèio u dvadeseti vek. kao pisac nije se oslobodio klasicistièkoprosvetiteljskih manira i samo povremeno je dosezao do pravog romantièarskog iskaza i to. Prevoðen je za života (i jedino tada) na strane jezike: ruski. paradoksalno. Dodajemo da je Ban obavljao posebno važne politièke misije u burnim godinama 1848/49. Jan Hus.. "pozorišno djelo u pet razdjela". poljski. Ostavio je zanimljivo svedoèanstvo o Njegošu kao liènosti i o njegovim politièkim pogledima u revoluciji. Smrt kneza Dobrosava. u Zagreb kod bana Jelaèiæa. a ne književnom.) je pisao pesme i drame koje su za predmet obrade imale dogaðaje iz srpske.-1903. U svom vremenu. èeški. U njoj se prepoznaju i odjeci revolucionarnih dogaðaja iz 1848. a objavljena 1851.). s tim što on podjednako pripada i hrvatskoj književnosti. Car Lazar. Na svim putovanjima. s motivom sliènim onome u Romeu i 124 . na njega je budno motrila austrijska tajna policija.Mejrima. u prvoj svojoj drami . u ovom delu složene strukture više dominiraju emocionalni nego društveno-politièki akcenti. Mejrima se može okarakterisati kao nacionalno-romantièarska drama sa oslobodilaèkim akcentima. Ban je uživao glas znaèajnog dramatièara.. Karakteristièno je za Banovo stvaralaštvo da najtrajnije književne kvalitete poseduje upravo njegov prvi dramski rad. Posmatran iz današnje perspektive Ban se kao pisac gotovo ni u èemu ne može porediti sa svojim starijim savremenikom Sterijom. Ban ide u red najplodnijih srpskih dramatièara starije epohe. meðutim. Napisana 1849. delimièno na francuski i nemaèki.

veæ žive liènosti. Zapravo. da bi predupredili dogaðaje. a potom spasava okrivljenog Živana za Ljubièinu smrt iz oèeve tamnice.Juliji. Ban je dobro uoèio da su bosanski muslimanski feudalci polovinom 19. ubija. Živanovim ocem. Predstavlja objektivno njihove junaèke i etièke osobine. misleæi da je Živan izneverio svoje obeæanje da æe doæi po nju i oteti je sa hajducima iz Osmanovih svatova. zalažu se za svoj rod i veru. Mejrimin otac. imajuæi na umu one proroèke reèi Starca Foèe Turcima. Nacionalne.. socijalne i liène prilike takve su da do ostvarenja ljubavi i braka nikako ne može doæi. U uzroèno-poslediènoj vezi oni se vešto protkivaju. smatrajuæi se izdanom u svojoj beskompromisnoj ljubavi. Takve poglede naroèito je zastupao Ali-paša. i hrišæanina Živana. pod istim zvezdama. To bi bio osnovni siže drame. u njoj se prilièno spretno prepliæu dva toka: ljubavni i socijalno-politièki. politièke. kao i razlièita ogranièenja i predrasude kojima su optereæeni. jer on bez verskih i nacionalnih predrasuda slika muslimanske i hrišæanske likove. Možemo reæi da je upravo ta objektivnost izrazita vrlina Banovog dela. Mejrima je dijelom i socijalna drama. vera je stavila nož izmeðu dva srca. nastojali su da se raji popuste stege i nameti. Mejrime. Oseæajuæi te promene neki od prvaka. prerušena. inaèe prijatelj sa hrišæanskim prvakom Novakom. Nesumnjivo da je to bio jedan od razloga popularnosti ove drame kod suvremenika. pašine kæerke. Impulsivna Mejrima. Suprotnosti izmeðu centralne osmanske vlasti i domaæih muslimanskih prvaka dolaze do izražaja u više scena i replika pojedinih liènosti. Meðutim. veka oseæali da su u procepu izmeðu centralne turske (osmanske) vlasti i hrišæanske raje koja je poèinjala oslobodilaèke akcije i socijalne bune. (Živanova zaruènica Ljubica je jedina nevina žrtva u drami koja strada bez ikakve svoje krivice) Najzad. Publika je oseæala da likovi u drami nisu samo glasnogovornici i propagatori odreðenih ideja. ljudi koji iskreno pate i vole. Pod jednim podnebljem. Živanovu verenicu Ljubicu. U koncipiranju njegovog lika èini se da se Ban oslanjao na Višnjiæevu pesmu Poèetak bune na dahije. Samosvest bosanskih muslimanskih prvaka iskazana je u drami u više replika. ali su spremni i na liènu žrtvu za svoja ljubavna oseæanja. bez one karakteristiène primese crno-belog predstavljanja junaka uslovljenog njihovom nacionalnom pripadnošæu. koje Ban veoma objektivno slika.. Tako Rustan-beg na savjetovanju kod Ali-paše kaže: 125 . èija je radnja lokalizovana u Visoko i okolinu. ne mogavši da se pomiri s tim da Živan pripadne drugoj. Mejrima se sama otruje i umire u oèevom i Živanovom naruèju. da bi na kraju istovremeno dobili jedan epilog.

al' i naša Bosna. Svi promjene nekakve hoæe.Bog ubio travnièkog vezira! On je nama zameo to maslo. junaci drame. stavio u drukèi126 . No od davnih imamo djedova. Naime. preko njih Ban slavi slobodu nacionalnu. odsjaji uticaja Gorskog vijenca oseæaju se u pojedinim reminiscencijama. odnosno zgusnutijem i aforistièkijem izražavanju. ali i Njegoševim Gorskim vijencem. U slikanju te ustanièke atmosfere nacionalnog pokreta u krajevima pod turskom vlašæu. mi djelom. Da izjedu sami oni meso.. Zanimljivo je da su njegovi hajduci bliži onima iz narodne pesme nego što su to bili Sterijini. Što imamo nije nam on dao. A ostave gole kosti nama. I Ban je smatrao Srbiju kao buduæi Pijemont osloboðenih i ujedinjenih južnoslovenskih naroda. Svi pucaju od žestoke želje: Da bi tužnoj olakšali raji. Banovi hajduci. Više naša nego i careva.. odnosno izreke iz Gorskog vijenca parafrazirao ili razvio. u duhu ideja iz Garšaninovog Naèertanija. èiji je plan inaèe bio poznat Banu kao aktivnom pristalici i saradniku Garšaninovom. ali i prirodnu (u Milutinovoj pesmi slavi se slobodan život u prirodi). Prije nego i glasa je bilo Tim osmanskim carima u svijetu. gori od preðašnjeg.. On gospodar imenom. Ban je pojedine misli. romatiènije su i herojskije prikazani. On se neposredno ruga carskim nizamlijama kao junacima i kao fizièki neuglednim pojavama. A još više dod'jaše veziri.. slikama i poreðenjima i u metaforistiènijem. èime je inaèe oskudno i ovo Banovo delo. Koj' god doðe. Slièno je rezonovanje i jednog drugog prvaka.. ovo prvo Banovo dramsko delo bilo je više od ostalih njegovih drama inspirisano narodnom poezijom. Veæ nam mnogo ti fermani carski. Al' sveca mi i pokusat æe ga. Durata. S ponosom istièe: Careva je. Ban æe prikazati i hajduke. a pogotovo druge njegove drame. A onamo sva im briga pusta.. Inaèe. Valja istaæi da je Ban ujedno u drami hteo i da se Srbija afirmiše kao ustanièko jezgro južnoslovenskih pokrajina.

To se naroèito oèituje u nekim scenama u kojima bi Živan trebalo da dominira (Živan s Mejrimom u njenom vrtu ili s mrtvom Ljubicom na rukama).. do najtežeg zloèina. ako ovo delo ubrojimo u romantièarski korpus. ali to je posebna tema i ne bismo se više na tome zadržavali. Pa to troje kad u sukob doðu Jaoh onom koji sukob snosi!. Kod ovog Banovog junaka kao ljubavnika razum i celomudreno rezonovanje neprirodno potiskuju emocije i strast. U drami je ipak malo mesta uzdignutih na nivo pravog dramatskog usijanja. rodbinu. s èestim preokretima i iznenaðenjima. I onda kada je piscu polazilo za rukom da ukreše pravu varnicu. odnosno. Mejrima je. Do nje vlada pravda i poštenje. Ona. Tako A. ne uvek najbolje motivisanim. 42-46) rezonuje o ljubavi i o Banovim junacima navijaèki pristrasno u korist "kršæana". Odlikuje se dinamiènom radnjom. Mejrima uopšte odskaèe od ostalih liènosti punijom karakterizacijom i realizmom delanja. Razlika izmeðu Živana i Mejrime nije u tom što je ona. Živan se nevoljno veæ pomiri s nemilom stvarnošæu. te savetuje Mejrimu da se kao i on pokori sudbini. umesto mirenja sa sudbom. Veber Tkalèeviæ u svojoj kritici o Mejrimi (Neven. zanemariti sva druga etièka oseæanja (navodno æe "žrtvovati i oca. motivacijom postupka. najkompleksniji ženski lik u srpskoj romantièarskoj drami.. postizao je to više spoljašnjim elementima nego kontrastiranjem unutrašnjih. da u njen lik utka celokupno ljudsko biæe sa svim njegovim protivreènostima od prave vrline i plemenitosti.ju situaciju. Pisac je nastojao. koja se. ne može nièim preokrenuti. u dobroj meri je i uspeo u tome. roditelji i slièno: Živan: Istinu ti moram reæi. Po Tkalèeviæu. na to što æe misliti i reæi njegova okolina. 127 . veru i poštenje"). Mejrima je po više osnova zanimljivo dramsko delo. naprotiv. odnosno psiholoških nužnosti. pokretaè je dramske radnje. Uz Jakšiæevu Jelisavetu. upravo hoæe da prkosi i sudbini i nebu.. Živan se u svakom trenutku patetièno poziva na svoju veru. Mejro. smatra. Mejrima. Iako je oboma nam gorka: Ljubav srcu jest najdraža. ali bez dovoljno osnova u tekstu za takvu tvrdnju istièe. odnosno njena ljubav. kako se u nekim kritikama. kao prava romantièarska herojina. br.. navodno prikazana kao posebno senzualna muslimanka koja æe radi zadovoljenja svoje èulne strasti.. 1852. možda. ipak Sama ona ne vlada životom.

Jer Ban je i u drugim delima davao junake sliène Živanu. Mejrima neæe da pretpostavi bilo koji drugi razlog svojoj strasnoj ljubavi i zato æe dragovoljno poæi u smrt. obratno: u njoj ginu nosioci tragiène krivice i odreðene strasti da bi naèelo u ime kojega stradaju postalo još blistavije i uzvišenije. Na slièan naèin Ban je prikazivao Turke i u tragediji Car Lazar.. Tako je i Laza Kostiæ u polemici s Banom oko ove drame. da su Jovan Sterija Popoviæ i Matija Ban u ovim svojim komadima dali nov pravac istorijskim dramama u prikazivanju Turaka. M. po ukupnim osobenostima Banova Mejrima je više melodrama nego tragedija. naravno. poredeæi je s Romeom i Julijom.kaže ironièno Kostiæ. dakle. zabacuje ju kad se ne slaže s poštenjem i dobrim glasom. Kostiæa književno-kritièkog žanra. Slièan je zapravo odnos i izmeðu Mejrime i Živana. i kada se ne radi o liènostima razlièite nacionalnosti ili vere kao u Mejrimi. što se oko nje vrti (. To æe reæi da ne stradaju samo tragièni junaci nego i naèelo za koje se bore (ovde je to ljubav). ali "ljubav koja nije slijepa. kritièar dopušta da je i krišæaninu Živanu sveta i ljubav. a Mejrimin u romantièarskom." I dalje: "Takvog šmokljana toliko ljubiti..) Ljubav je njezina i osveta naizmjerna". Doduše. u njega gine i sama ljubav". za koju æe sve žrtvovati". a i veæeg dela književne kritike iz ranijih vremena. "slepo je i sve.buduæi da je Mejrimina ljubav "slepa". Kostiæ je dobro zapazio i to da "u Bana ne ginu samo ljubavnici. ta se devojka može zaista samo Dobrilom zvati" . ona je neke vrste istorijska melodrama. dok je po Tkalèeviæu "kršæaninu vjera najveæa svetinja. Zbog toga je ova drama nailazila na otpor kod pozorišne publike. Za fenomen prikazivanja Turaka i muslimana u literaturi relevantni su i neki drugi tekstovi L. Meðutim. Kritièar upravo tu navodnu slepoæu vidi kao glavne crte turske æudi (Podvukao V. Inaèe. Otuda proistièu glavne razlike meðu njima.). držeæi se više autentiènih istorijskih èinjenica nego narodne poezije i tradicije. U prvoj tragediji je. preciznije. Nesumnjivo je. Poput Živana koncipiran je i Milijenko iz drame Dobrila i Milijenko. koji se više cijeni nego zlatan pas". Dok Živan rezonuje i pametuje onda kada treba srce da zbori. s obzirom na isti motiv... ovde nije reè o razlièitom shvatanju vere i ljubavi kod junaka razlièite vere nego o tome da je Živanov lik koncipiran u klasicistièko-prosvetiteljskom maniru. zapazio i istakao da su Banovi muški ljubavnici smušeni i celomudreni: "U Bana se ljubavnici kaluðere. a u Šekspira i kaluðeri ljubavnièe. Imam na 128 . odnosno muslimana u srpskoj književnosti.

Pa ipak iz narodnih pesama ne izbija velika mržnja na Turke. koje bi preko sporenja došao do potpunije istine: -"Književni pesnik treba da izvadi iz narodne duše ono što je lepše. . nego gotovo nikakva.. "igra kolom uz kadune". Pesnikova želja treba da je . ima lice i nalièje. da ga nikakav potonji književni pesnik nije lepše ožalio. istièe Kostiæ. ne samo da nije tako žestoko kao u Zmajeve. Kraljeviæ Marko još je najosorniji na Turke. da Turèina i prezre i omrzne? On prikazuje Turèina kao nejunaka. ali ne iz kakve "naèelne" mržnje. ugodnija i ružnija strana. Analizirajuæi Zmajevu poznu zbirku Snohvatice iz aspekta pesnièkog i jezièkog ukusa i mere. a srpskom narodu ne možeš tako lako omrznuti junaka. Zmajeva mrzi Turèina najviše zbog njegove vere. a naporedo s tim baca drvlje i kamenje na njegovu muhamedovsku veru! Dakle.. I ko nije živeo s njima zna ih po èuvenju. Pa šta je našao Zmajeva da iznese svojim èitaocima. Iako je Turèin u srpskoj narodnoj svesti poistoveæen sa prakrvnikom koji je razorio srpsku državu na Kosovu.A ne spominješ nedostatke u turskom plemenu. a ne ono što slabi narodni otpor prema krvniku. "pije uz ramazan vino". a to se ne može samo kukanjem. koja je inaèe bila doèekana s velikom odbojnošæu od srpske društvene i kulturne javnosti zbog Kostiæevog kritièkog odnosa prema Zmajevom stvaralaštvu.Ima ih dosta. osvojiti Carigrad i doæi pod Beè. "sve uz prkos. poredeæi ga afirmativno s najveæim svetskim pesnicima. Turci su junaci. "nosi zelene dolame". "Ore drumove". Kostiæ zamera svom pesnièkom sadrugu što u pesmama ispoljava prekomernu i žestoku mržnju prema Turcima. inaèe ne bi mogli osnovati veliko carstvo. Da u Turaka imaju i lepe crte. ima lepša. opet prema njemu. Turska je vera muhamedovska. suoèavajuæi argumente i kontraargumente izmeðu prièaoca i zamišljenog oponenta sagovornika." Nastavljajuæi dalje raspravu o ovom problemu. nego razigravanjem sve žešæe mržnje. o tome niko ne sumnja. .osvetiti Kosovo. O tome ne može biti reèi koja je vera lepša.umu njegovu èuvenu monografiju o Jovanu Jovanoviæu Zmaju (objavljenu 1902. Svakom je svoja najlepša. I u Turèina. da iznese srpskom narodu. Recimo da je tako.). nego više iz prkosa. mada je ujedno Kostiæ neke vidove Zmajeva pesništva veoma visoko vrednovao. nema ni u narodnoj poeziji takve mržnje kakva se sreæe u nekim Zmajevim pesmama: "Zaista je narodna pesma oplakala Kosovo. Kostiæ to èini u dijaloškoj formi. kao i u svakog plemena. a hoæe i da Srbin gleda na njega sa neke visine svoga mnogo veæeg junaštva. . Al' ti 129 .Lepo.

iznose se i argumenti da i u narodnim pesmama ima dosta turskih reèi. as he called them." Slièno Kostiæu. He points out that misdeeds are not the feature of one 130 . a Šarac mu dopadne rana". His goal was to incite the dormant national awareness and to strengthen the belief into better and brighter future among his compatriots. srpskom. preko dijaloga. The Enlightenment and Revival Plays of Jovan Sterija Popoviæ and Matija Ban (Particularly Mejrima and Hajduci) Jovan Sterija Popoviæ polarized his work on drama into two directions: towards the past and towards the contemporary time. te mane. trebalo bi zaista pridenuti zapis: "Ovo je šala! Ali tolika turkolalija ne pik ni u šali. "zaista ne suštastvenoj osobini". na što dolazi odgovor da ne treba podržavati narodne pesme u toj sluèajnoj. dok je njegov otac Jovan Iliæ poetski afirmisao neke turske i istoènjaèke vrednosti. to je turski jezik. a zaista nije ni lepa ni udesna. uoèene protivreènosti u Zmajevoj poeziji. da bi ukazao i na drugu vrstu preterivanja u istoj pesmi. or towards a tragedy and comedy. i Vojislav Iliæ je u svojim polemièko-satiriènim pesmama ismejavao i ironizirao primitivnu turkofobiju u poeziji zakasnelih romantièara. kao i svakom arijskom uhu sasvim nemili. Sterija's most famous plays are Nevinost ili Svetislav i Milena //Innocence or Svetislav and Milena/. He glorified in them the old Serbian State and its rulers having emphasized the Kosovo Myth and its moral grandeur. ružni jezik bez književnosti. Ni najveæi prijatelji turski nisu nikad mogli hvaliti turskog jezika. te tamnije strane. Samo je jedna njihova osobina koja se nametnula srpskom narodu. nisu nametljive. nezgrapni. s glavom u Jevropi. a voli im. Miloš Obiliæ. a njegov jezik nema gotovo nikakve književnosti. Uz tako mesto.nedostaci. istièe Kostiæ. Zmajeva se upravo uljubio. a "ni u Sarajevu nije ni jedna poznata". bezrazložno jezik. Sterija appears in his works as a humanist who condemns any barbarism wherever it may take place. da mrzi Turke. He used the background from the national (ethnic) past for his tragedies or "sad theatrical pieces". Nesreæno supružestvo /Unhappy Marriage/. Kostiæ se ironièno osvræe i na Zmajevu pesmu Marko i ðenðiviš derviš. and Ajduci /Outlaws/. U njoj "Marko pogubi nekih sedamdeset po izboru Turaka. To je valjda jedini narod koji je osnovao veliko carstvo pa ga i sad još drži u tri sveta." Varirajuæi i dalje. I u taj siromašni. prepunu turskih reèi kojih nema ni u Vukovom reèniku.

in the Serbian literature. with frequent turns and surprises. Its action is dynamic. It is a nationalist and romantic play with strong accents on the liberation. "a work for theatre subdivided into five parts". One can find the similar standpoints in the works of Vojislav Iliæ and Laza Kostiæ. but he has earned his place equally in the Croatian literature. the motives of which have not always been dealt with in the best way available.000 verses. There is no doubt that both Jovan Sterija Popoviæ and Matija Ban have given a brand new direction to the historical plays having presented the Turks. in this case the Ottoman Turks. With his 13 plays and tragedies.people or religion only. These two authors criticized heavily the works of Jovan Jovanoviæ Zmaj. 131 . and the total number of about 40. or the Moslems for that matter. Croatian or Slovenian history. but they are equally present in the past and current times in all countries. Ban is one of the most prolific Serbian playwrights in the older period. Matija Ban (1818-1903) also wrote poems and plays that had for its topics certain events from the Serbian. who also exposed to ridicule the primitive Turkophobia. The best literary qualities can be found in his melodrama Mejrema or Bošnjaci /Meyrem or The Bosniaks/.

132 .

Pisci srpske istorije. Pogotovo je morao biti svjestan uloge pera koje je u islamu starije i uglednije od sablje.. Samardžiæ R.). Uza sve to. gotovo je nesaglediv. od srednjovjekovne i tradicionalne književnosti do moderne literature. 246. iako ni njeno historijski zadobijeno i potvrðeno mjesto nikako nije za potcjenjivanje. iscrpne monografije. da bi samo to za nekog drugog historièara znaèilo dobar životni bilans. prisutan gotovo u svakom znatnijem znanstvenom i književnom poduhvatu. veæinom objavljenih (Sveta Gora i Hilandar do šesnaestog veka.1 Današnji historièari znaju prebaciti Æoroviæu da je usljed velikog posla i stalne užurbanosti bio nedovoljno pažljiv i taèan u kritici izvora i èinjenica. Objavljivao je stare pisce. Æoroviæ je ostavio u rukopisu toliko spisa.-1941. Bilo kur'anski ajeti. na kojima se ogledao. koji je. arhivsku graðu i anonimno književno naslijeðe. strasnik u radu. Vrebala je opasnost osakaæene misli. To se odnosi i na njegovo nepotpuno viðenje muslimanskog civilizacijskog kruga. po nekoliko èasova dnevno. Pisao je historijske rasprave zasnovane na podrobnoj analizi. Nekad je i previše brzo donosio suverene sudove o još dobro neistraženim mrtvim predjelima ljudskog djelovanja. Podruèja ispitivanja. ipak. Kad je 1941. bliže sredini nego kraju svog stvaralaèkog puta. kreæu se od prahistorijskih vremena do najnovije historije. uznose dostojanstvo pera. daleko više sklonosti i simpatija pokazivali za pero. Broj poslova koje je ovaj historièar obavio.Boris Nileviæ O POGLEDIMA VLADIMIRA ÆOROVIÆA NA KNJIŽEVNO-KULTURNO I UMJETNIÈKO STVARANJE MUSLIMANA U BOSNI I HERCEGOVINI O VLADIMIRU ÆOROVIÆU (1885. prostrane sintetièke preglede i èlanke namijenjene najširoj publici. Prva knjiga.. 133 . Bio je muzejski radnik. profesor univerziteta i akademik. a tokom historije islamske civilizacije mnogobrojni su spisatelji pišuæi naporedo o peru i sablji. usprkos surovoj onovremenoj 1. i simpatisao. dobrim dijelom veæ pripremljenih za štampu i posthumno. Šantiæev naèin. godine nesreæno poginuo. sreæom. bilo najstarija predanja. Istorija Srba u tri knjige itd. od filologije do politièke publicistike. urednik èasopisa. Pisao je stalno. na neki. 1976. Beograd. nacionalni revolucionar. austrijski sužanj. još uvijek se nalazio u punoj životnoj snazi.) Vladimir Æoroviæ je bio nenarušive energije.

Beograd. Muslimanske kule i èardaci. otkako je pitanje reformi u Turskoj bilo stavljeno na dnevni red. Bosanci su predstavljali potpuni ostatak Srednjeg vijeka. Njihova ponosita æud buni se protiv odredaba o èijoj umjesnosti niko ne pita i njih. Pero pre sablje. po Æoroviæevom mišljenju. po svojoj opštoj kulturi. 27. Oni vjeruju da vide opasnost bolje od Stambola. Nalazeæi se na krajnjoj zapadnoj granici ove imperije. bili su usljed toga ozlovoljeni i uvijek spremni da se bore protiv svega hrišæanskog i tuðinskog. U akcijama i životu bosanskih Muslimana bilo je neèeg epskog i dosta viteškog. Imajuæi dobar dio svog prostora ispunjen ljudima koji su morali da napuštaju Slavoniju. pa se ne bi smjelo dozvoliti da izgubi i Bosnu. oktobra 1990.. od teške èohe i svile.sabljarskoj atmosferi što ih je okruživala. Dalmaciju i najposlije Srbiju. Bogata izdavaèka djelatnost Islamske zajednice Jugoslavije. 12. bili su van sebe kad su vidjeli carigradske težnje da se popušta hrišæanima.. sve je to kazivalo koliko su oni živjeli u naslijeðu starih shvatanja i kako njih nije nimalo doticao 2. sa debelim zidovima kao kod starih zamkova i sa širokim i visokim ogradama. zaista. Svojom smetenom politikom Turska je izgubila Srbiju i Grèku. zlatom vezena odijela. Politika. Malo je tradicionalnih kultura u kojima je pisanoj rijeèi i uèenim ljudima narod sve do našeg vremena iskazivao i iskazuje tako iskreno i duboko poštovanje kao u islamskoj. i Bosanci su se opirali tome da ti nesposobni ljudi izdaju obavezne naredbe i za njihovu zemlju. sa oružjem koje je.2 O BOSANSKIM MUSLIMANIMA Bosanski Muslimani bili su. 134 . Turski neuspjesi na raznim stranama tumaèeni su nesposobnošæu i pokvarenošæu stambolskih prvaka. Povreðuje ih i to što je u Stambolu davno prošlo vrijeme u kojem su Bosanci vodili glavnu rijeè (znamenito XVI stoljeæe). Stoga su od onoga dana. subota. Tanaskoviæ D. prvim reformatorom. Povrh toga. kiæeno tako da izgleda kao da vrijedi tri careva grada. dobili su u XIX stoljeæu kao neki naèelni i programski oblik. u èemu je bilo dosta feudalnih atavistièkih tradicija srednjeg vijeka. po svojim nepromijenjenim feudalnim tradicijama. Na primjer. bosanski Muslimani u stalnoj borbi sa centralnom vladom. po svojim ambicijama. Liku. Bosanci nisu bili zadovoljni ni sultanom Selimom III. njihova bogata. u velikim borbama navikli su da se sa hrišæanima bore za pobjedu dina i turske stvari. kao ni reformama novog sultana Mahmuta II. jedan od najkonzervativnijih elemenata Turskog carstva. jer su hrišæanima bliži nego prijestonica. Njihova svojevoljnost i teško privikavanje na svaku disciplinu i ulaženje u suru. Hrvatsku.

a u narodnoj èitav jedan tip zanimljivih epskih pesama i one slavne i po svojoj lirskoj intenzivnosti jedinstvene sevdalinke sa silinom pravog karasevdaha. godine.3 KNJIŽEVNOST U BOSNI I HERCEGOVINI I Književnost u Bosni i Hercegovini nikad nije bila izvan zajednice sa književnošæu Srba i Hrvata. Beograd 1989. Mržnja na Osmanlije ili na Turkuše. njena opšta kultura. što su Bosna i Hercegovina jedine naše pokrajine. jer èitatelj sve to može provjeriti u ovom djelu). to su Muslimani. a svoje pjesme bilježe turskom azbukom. sve je to bilo u zavisnosti od susjeda bilo na Istoku bilo na Zapadu.. koju je primio". u kojima je ceo muslimanski elemenat naš i gde je on. za to se javlja èitav niz bosanskih Muslimana koji pjevaju. godine. 457458. Æoroviæ V. koji su u "umetnoj poeziji stvorili nekoliko suvih pouènih pesama. kako su ih u Bosni zvali s osjetnim podsmijehom.. unosio u svoje tvorevine i elemente nove kulture.onaj veliki duhovni preobražaj cijelog evropskog društva koji se vršio krajem XVIII i poèetkom XIX stoljeæa. osjeæala se meðu bosanskim Muslimanima odavno. Svako ko je dolazio da mijenja taj utvrðeni tok historije. 85 (Kako je veæinu svojih pogleda o muslimanskom civilizacijskom krugu Vladimir Æoroviæ izložio u ovoj knjizi. Njeno pismo.. fototipsko izdanje iz 1933. kazuje Æoroviæ. èak ni u tom obliku kao kod franjevaca. ilahija i kasida. njene veze.. bilo vlastodržac iz Stambola ili rajetin iz neke oblasti ispod Majevice ili Veleža smatran je kao neprijatelj. Æoroviæ V.4 II Kod srpsko-pravoslavnog naroda u Bosni i Hercegovini umjetnièke književnosti nije bilo. U svojim umjetnièkim pjesmama oni nemaju dodira sa ostalom našom poezijom toga vremena kao što je imaju u narodnoj poeziji. 4. Bosna i Hercegovina. Jedina osobenost bosanske književnosti. na našem jeziku. a njihovi obrasci pobožne ilahije i pouène kaside. to ne osjeæamo potrebu za daljim stavljanjem napomena. Njegovi uèitelji su istoènjaèki pjesnici. Beograd 1989. a poslije pokušaja nasilnog uvoðenja reformi pojaèala se u velikoj mjeri. 135 . reprint izdanje iz 1925. njeni obrasci. Veliki broj bosanskih 3. Istorija Jugoslavije. ne napuštajuæi maternjeg jezika i veza sa ostalim delovima saplemenika. Èak ni jedan jedini pokret književni ne javlja se u Bosni samostalno. Meðutim. Bosna je živjela svojim životom i htjela je pri tome da ostane. "da je tako nazovemo". Ali ta osobenost dolazi otud.

socijalnih i politièkih klonulosti u svom vremenu iskusili oštricu surove vlasti i ostali u uspomeni naroda kao plebejski tribuni. Ali im je ipak popularnost velika. obraæa se svojim hrišæanskim sunarodnicima ovim svesnim i u ono doba rijetkim rijeèima: Otac jedan. Jer æemo se paski klati? Hasan Kaimija. iz XVII stoljeæa. Treba naroèito istaæi. Meðutim. Njegova stvaralaèka snaga vrlo je oskudna. suviše neposredne i odveæ uèiteljske. ali je dobro znao istoène jezike-turski. uèe na pamet. moramo napomenuti da su i neki od alhamijado pisaca. a u prvom redu za tursku književnost. Krivda pravdu zamela! Svoju veliku iskrenost ovaj poeta je platio glavom 1821.Muslimana obrazovao se na Istoku. istina ne za srpsku i hrvatsku književnost. kad daju oduška svom patriotskom oduševljenju (npr. gdje je na vezirovu zapovijed udavljen. Æoroviæ navodi ovaj primjer.. godine u Travniku. najstariji od svih. arapski i perzijski. opažanja naivna. preraðuju i dopunjuju. ima dve politièko-patriotske pesme i jednu kasidu protiv duvana. Safvet-beg Bašagiæ pišuæi 136 . da je u Bosni i Hercegovini kod Muslimana bilo dosta književnog interesa. vrlo obrazovan. ali "loš pesnik. On vidi propadanje i neminovni slom te ogorèeno klièe: Turèin nema amela. jedna mati Prvo bi nam valja znati. iz prve polovine XVII stoljeæa." Ono što su te poete kazivale nije uvijek samo od historijskog interesa. a jedan dio je sa uspjehom ušao u tursku književnost. u kojoj ima ovo zanimljivo mesto: I mi smo ga pili. narodni tribun. Ostante se tutuna! Sejid Vehab Ilhamija iz Žepèa bio je buntovan duh protiv nesposobnosti i nesavjesnosti turskih pokrajinskih vlasti. pesnièko oseæanje gotovo potpuno nerazvijeno. Otud je onda sasvim razumljiv ovaj uticaj Istoka na bosansku muslimansku književnost. Kad daju pouke one su suve. predstavnici te poezije kod nas nisu "ljudi veæe pesnièke vrednosti. a perspektive gotovo detinjaste. stih vrlo nesiguran. znalac istoènih jezika. Muhamed Hevaji iz Tuzle. zbog svog liènog i pjesnièkog stava spram moralnih. I u smradu bili Kao bogomili. nego za istoène. Meðutim. Na 3000 raznih orijentalnih rukopisa ima danas u samom Sarajevu. radi dobitka Kandije) onda su im usklici primitivni. Sarajlija. Njih èitaju..

To je narodna poezija.o desetinama pisaca iz Bosne i Hercegovine u turskoj književnosti. koji nisu njihove vjere i zakona. Jedino što kod njih "odmah. gde strast govori na neobièno reèit naèin i gde je uzdržanost izvesnih naših pesama zamenjena obešæu posloviènih sarajevskih sumbul-udovica i beæara iz Novog Hana. tako su se mnogi probili i u onovremenu intelektualnu elitu. to je neobièna 137 . Mnogo njegovih lica ušlo je u pesmu i oèuvalo tu o sebi ma po èemu zasluženi glas. studirajuæi i djelujuæi u velikim centrima islamskog svijeta. nego je i stvaralo. apsolutno su samo jedan ogranak naše junaèke južnoslavenske poezije. meðutim. Muslimanski elemenat je unošen i iz njihovih religijskih obièaja ili iz njihovih društvenih navika ili prema izvjesnim èiniocima njihove materijalne kulture. govori o nekima kao o talentima rjeðe vrste. da li je pravoslavni svijet uopšte èitao Divkoviæa ili Margitiæa. Kao što su se mnogi ljudi porijeklom iz Bosne vinuli do najviših vojnopolitièkih èasti i položaja. Vjerski strogo odijeljeni Bosanci su živjeli jedni pored drugih u uzajamnom dodiru samo pri poslu i na ulici. upada u oèi. Bogato i uvek raspoloženo Sarajevo ne samo da je volelo i negovalo pesmu. nije bilo nikakvih tješnjih dodira. a neki postali i vrhunski mislioci svoga vremena. III Ipak. u kojima su se slagali novac i bogatstvo i s njima razbluda i neèista krv. Za Muslimane je. kao Hadži Lojo ili kao toliko popularna Pembe Ajša". da nisu èitali ni pratili rad svojih hrišæanskih susjeda. Èak se ne može utvrditi. za katolike je vrlo malo vjerovatno da su èitali srpske pisce. ponekad dosta primetan. Epske muslimanske pjesme. Samo od tog uticaja nisu mimoiðeni ni imuæniji onovremeni Srbi. koji su djelovali u istoj zemlji i meðu istim narodom. na prvi pogled. Kad se danas èitaju ili slušaju muslimanske narodne pjesme vidi se jasno da im je "fond èisto naš. lirska i epska. Njihove kuæe i njihove duše bile su zatvorene za one. Sva lirika èulnog sevdaha nosi i suviše obeležje sredina. svojih elemenata. Izmeðu ovih pisaca. a da su muslimani u izvesnom pravcu pravili varijacije i unosili jedan deo. U suštini biæe dosta njihovog u onoj èistoj istoènjaèkoj senzualnosti izvesnih bosanskih pesama. pogotovo vranjansko-èorbaðžijski svijet Bore Stankoviæa. ima jedna vrsta književnosti. kao dva tragièna Moriæa. Takoðer. gdje je oèigledno bilo uzajamnog doticaja izmeðu hrišæana i muslimana. sasvim sigurno. u klasniènom trohejskom desetercu.

naravno. presreæu svatovi. nesumnjivo iz osjeæanja potrebe ne samo da uživaju u pjesmi. Ovaj tip muslimanske epske pjesme naroèito je karakteristièan za Bosansku krajinu. da su držali posebne pjevaèe.dužina pesama . govori se da je uvijek iza veèere tražio od svog pjevaèa po neku junaèku pjesmu. Slièno je stanje i u Hercegovini i Crnoj Gori sa Bajom Pivljaninom. vojvoda Mirko Petroviæ. U muslimanskoj epskoj poeziji glavni su junaci. Prvi književnik tog pravca bio je Mehmed-beg Kapetanoviæ. tako i muslimanske. rado je pjevao o junacima svoga vremena i ostavio je iza sebe èitavu jednu zbirku epskih pjesama narodskog tipa. odvodi roblje.dosta èesto sa preko hiljadu stihova . Smiljaniæa na jednoj strani. Poznato je da su uz gusle osim pjevaèa od zanata i slijepaca pjevali vrlo èesto i najugledniji junaci i tadašnji aristokratski sloj. Senjanina Tadije. mjesto oružja nosi drenovu batinu. nego da i sami postanu predmet njenog opjevavanja. U Karadžiæevim tradicijama poèela je književnost i kod nekih Muslimana. Muslimani.sa velikim natrpavanjem detalja i bez ogranièenja na izlaganje jednog dogaðaja ili jedne situacije". za koga se pretpostavlja da predstavlja smederevskog sandžaka Alibega. sina Smail-age. Za neke begove u Hercegovini i u Bosni zna se. a na drugoj Mustaj-bega Lièkog. Na književnost uputio je Mehmed-bega poznati Vukov sljedbenik Vuk 138 . Tu je oèita namjera da pjesma bude što punija i slikovitija. kad se haraju kule. Znameniti hercegovaèki vojvoda Bogdan Zimonjiæ lijepo je i sa uživanjem pjevao uz gusle. èije se ime i junaštvo mnogo spominje u drugoj polovini XV stoljeæa. Za Dedagu Èengiæa. Mejdansko doba Jankoviæa. Hrnjice i onog klasiènog Budaline Tala. s uživanjem opisuju tu hajduèiju na granici. Otac kralja Nikole. Najpopularniji je svakako Ðerðelez Alija. Junaèke pjesme kako hrišæanske. kao stari franaèki junaci. osobito Muslimani sa Krajine i iz oblasti gdje su borbe sa ðaurima hrišæanima stalno na dnevnom redu. turski èinovnik po Hercegovini i kasnije dugo vremena naèelnik sarajev-ski. Za razliku od hercegovaèkih i crnogorskih gusala sa po jednom strunom. Mandušiæem i Vukom Miæunoviæem. Krug junaka muslimanske epske pjesme dosta je velik. i Ilirskog pokreta s druge strane. koja karakteriše dobar dio naše epske poezije. muslimanski pjevaèi Krajine pjevali su svoje epske pjesme uz gusle sa po dvije strune ili èak uz tamburu sa po dvije metalne žice. bez obzira na onu smišljenu sažetost. koji. IV U XIX stoljeæu javljaju se kod bosanskih i hercegovaèkih književnih radnika neposredni uticaji djelovanja Vuka Karadžiæa i njegove škole s jedne.

U njoj razvija svoj talenat Aleksa Šantiæ. Austrijska okupacija Bosne i Hercegovine dovela je u ove zemlje velik broj èinovnika iz Hrvatske. M. koji su poèeli slièan rad.). E. Sarajliæ. a sedamdesetih godina osnovana je mala franjevaèka štamparija. godine svoje Narodno blago. Nekoliko godina kasnije. ali sa malo razumijevanja za poslove ove vrste.1900. Vilin saradnik je i Svetozar Æoroviæ. prvo pravo književno središte u zemlji nije postalo Sarajevo nego Mostar. Iza Okupacije književni rad kod Muslimana stade za izvjesno vrijeme. Dalmacije i Vojvodine. kao na primjer S. Tu je nizao svoje pouène stihove Musliman Omer Humo.Vrèeviæ. U ovom èasopisu je poèeo da pjeva i ulazi u književnost i Petar Koèiæ. sa velikom graðom. Osman Ðikiæ i Avdo Karabegoviæ Hasanbegov. . Kulinoviæ. Kurt. radili su taj skupljaèki posao uzgred i u manjoj mjeri nego Mehmed-beg Kapetanoviæ. kad su uslovi za rad postali nešto lakši i opšta bezbjednost bolja i kad su se razvile neposredne i vrlo žive stalne veze sa književnim pokretima iz Beograda i Novog Sada s jedne. godine. koja je izlazila gotovo tri decenije: od 1885. E. izbor iz istoènjaèkih spisa.1876. Hadžiomerspahiæ i drugi. anegdota i nekoliko popularnijih pjesama. a od 1896. Š. a Zagreba s druge strane. Dž. pored pravoslavnih. objavljeno je Istoèno blago. a Jovan Duèiæ saopštava jednu kratku narodnu prièu. Oko Vile se brzo okupio i èitav krug mladih pisaca iz Bosne i Hercegovine. Ugljen. kad je Kapetanoviæ bio tamo kajmekam (1874. List je pokrenut oèigledno s namjerom. koji je bio austrijski konzularni èinovnik u Trebinju u vremenu. do 1914. Mehmed-beg je objavio 1887. veliku zbirku poslovica. 1896. koji je do tada jedva postojao. Ostali Muslimani. "da se jugoslovenski svijet bar u nekoliko upozna sa istoènom književnosti". koji su stvorili i uèvrstili nove veze i znatno doprinjeli da se proširi dotadašnji vidokrug bosanske književnosti. dok katolièki svijet dobi novog maha. Meðutim. . Ona se pojavila kao organ sarajevskog srpskog uèiteljskog zbora. godine javlja se u Mostaru èitav niz novih lica koji 139 . U njemu su. V Prava književnost javila se u Bosni i Hercegovini tek koncem XIX stoljeæa. Od 1890. Prvi književni list koji se pokrenuo u Bosni sa veæim znaèajem bila je Bosanska Vila u Sarajevu. . djelovali i muslimani i franjevci. Èini nam se da je Æoroviæ ipak potcijenio Kapetanoviæev skupljaèki posao. U Mostaru je šezdesetih godina bio pokrenut tursko-srpski list Neretva. M. da tek izazove širi književni interes u Bosni i Hercegovini. Slovenije.

) i srpski Narod (1907. Mushina Rizviæa. Na samrti. poèev od prof. Interesanto je da je najveæi dio ovih pisaca svoje književne obrasce našao kod srpskih i hrvatskih pisaca XIX stoljeæa. književni interes javlja se i kod žena. ni novih problema iz svoje muslimanske književno dotle malo poznato i gotovo nimalo iskorišæavane sredine. da mnogi od njih nisu uneli ni mnogo novih motiva. Æoroviæ ih je nabrojao na èetrdeset. da su ti književnici bili bez talenta. sumnjamo da bi se kasnije svakako i pod njihovim uplivom pojavili i Meša Selimoviæ. pokazuje ipak drugu sliku ovog muslimanskog književnog stvaralaštva. godine. Štaviše. Hivzija Bjelevca i još neke. Musu Æazima Æatiæa. Avdo Karabegoviæ Hasanbegov ostavlja svoje pjesme u amanet mostarskim prijateljima. koji je štampan 140 . Najposlije. napustio Mostar i otišao na studije u Ženevu. ostadoše u krugu svojih sunarodnika i svoje prirodne sredine. U oba su živo sudjelovali i mostarski književnici osim Jovana Duèiæa. I Muslimani su imali svoje književne listove.kušaju sreæu u književnosti. njihova književna shvatanja i sredstva književnog izraza suviše pokazuju uticaj škole iz koje su izašla". Riza-bega Kapetanoviæa. koji je još 1899. Kad je. Zanimljivo je. Od 1900. poslije okonèanja borbe za crkveno-školsku autonomiju. taj mu se niz još i poveæava. Osmana Hadžiæa. poèela borba za èisto politièke i graðanske slobode. Edhema Mulabdiæa. Osmana Ðikiæa. sud kasnijih književnih historièara. gonjen od vlasti. do 1914. ni novih tipova. Ipak. godine. U samoj Šantiæevoj familiji pored Alekse pjesništvom su se zanimala i njegova dva brata. koje su do tada. kada je rad ove grupe u naponu i kad daju djela od nesumnjive vrijednosti. bile potpuno van tih zanimanja. Skender Kulenoviæ i drugi. Modrièanin. dvojicu Avda Karabegoviæa. za razliku od svojih prethodnika. Meðutim. javila su se u Mostaru dva opoziciona lista: muslimanski Musavat (1906. jaèeg književnog talenta nije imao nijedan "od njih i njihov rad ima više književno-historijski nego umjetnièki znaèaj. sem Stake Skenderove u Sarajevu. Bliži dodir sa književnim svijetom materinske rijeèi i vaspitanje u narodnoj školi uèinili su da ovi muslimanski pisci. ovom literatnom krugu prilaze i Muslimani i mladi Osman Ðikiæ je meðu njima jedno od najmilijih i najèasnijih imena. Behar. a da ni jedan od njih nema nekih jaèih istoènjaèkih uticaja. Kraj XIX i poèetak XX stoljeæa donio je srpskoj i hrvatskoj književnosti èitav jedan niz muslimanskih pisaca iz Bosne i Hercegovine: Safvet-bega Bašagiæa. mada su neki od njih poznavali i naroèito studirali arapsku. èak. Po Æoroviæevom. perzijsku i tursku književnost.). Mak Dizdar.

Srpski pisci nisu u njemu saraðivali. A putu do sebe trebalo je vremena. pokušavao sebe naæi u totalno promijenjenim uslovima. sve do utvrðenog koridora na rijeci Savi. Porta je u ovim vremenima posebno raèunala na pomoæ muslimanskog stanovništva. a drugi. naglašenom ksenofobijom i snažnim inatom. kontemplativnosti i statiènosti.karlovaèkog mira (1699. Oživio je i sistem kapetanija duž svih granica ovog ejaleta. U pitanju je tragizam koji traje dva stoljeæa. Poslije Karlovaèkog mira. Bosna je poèela dobijati onu fizionomiju sa kojom je ušla u novije doba svoje historije. . postala je još veæa. a anarhiène privredne i vojno-politièke prilike u Pašaluku optereæene su masovnim dolaskom muslimanskog svijeta iz krajeva koje je Austrija osvojila u ovom ratu. važnost Bosanskog pašaluka. Èini nam se da je ovdje Æoroviæ trebao dublje sagledati dramu jednog naroda èiji je jedan dio postao dijasporan. Na pomolu je provincijalizacija psihe i mentaliteta u posvemašnjem nepovjerenju i oprezu. Buduæi da je ovaj pašaluk postao bedem . godine i imao je uz "izvesne panislamske tendencije uglavnom hrvatski karakter. List je. Odlukom Sremsko . ovim je Bosna kao granièni dio jednog Carstva u dekadansi.pašaluk prema Austriji i Mletaèkoj republici. po ureðivanju dosta slièan Bosanskoj Vili. Zbog svega toga Bosnu su 141 . jer æe se preko nje braniti oronula anakrono-feudalna Imperija od sve jaèeg nadiranja evropskog kapitalizma. Za Bosnu i Hercegovinu on je znaèio poèetak historijske faze za koju se u njenoj povijesti može kazati da je najkomplikovanija sa stanovišta globalnih meðunarodnih odnosa u èijem se središtu našla i u pogledu unutrašnjih zbivanja. turska uprava mu je posvetila mnogo pažnje. zapala u tragizam sljedeæih dvjesta godina. ureðujuæi puteve i podižuæi mnogobrojne tvrðave od granice prema Boki Kotorskoj i Dubrovniku.samo latinicom. To æe ujedno znaèiti i sve jaèe evropsko-hrišæansko i orijentalno-islamsko civilizacijsko zaoštravanje nakon dva stoljeæa prilièno tolerantnog života. kao najisturenijoj provinciji Turskog carstva. Istanbul je namijenio ulogu osmanlijske Sparte na ovim prostorima. Meðutim. do 1910. izlazio je u Sarajevu od 1900. kako-tako. kao pograniène provincije evropskog dijela Turskog carstva. Kao zemlja prenaseljena vojskom. služio dosta otvoreno antisrpskoj propagandi i u mnogom je kriv za trovanje uzajamnih odnošaja u zemlji".1699. Poðimo od ishoda Beèkog rata (1683.) sjeverne i sjeverozapadne granice Bosanskog ejaleta postale su ujedno i granice Osmanskog carstva prema sve agresivnijim evropskim hrišæanskim rivalskim državama Austriji i Mlecima. Bosanskom pašaluku.

kojoj bi bila dužnost da.XVIII stoljeæa. KULTURNE PRILIKE I Muslimanske škole u Bosni bile su i ostale. U martu 1918. a nastava je trajala po dvije-tri godine. Tarik i Mualim. da su u Sarajevu izlazila dva lista. list ostao da donosi rðav prijevod Ibzenove Nore i naivne odjeke Nièeova Zaratustre kod sarajevskih književnih poèetaka. Osnovnim 142 . èesto sa mahinalnim uèenjem napamet èitavih arapskih sura iz Kur'ana. U Gajretu se to naroèito osjetilo nakon smrti Osmana Ðikiæa. ali su štampani arapskim slovima. Škole su bile pripravne.zaobišle moderne ideje toga vremena poèev od prosvjeæenog apsolutizma Josipa II pa do novog duha svjetovne kulture koju je nosila Napoleonova Francuska. Protiv Behara. da mu suzbije "štetni uticaj. U njima je prevladavala vjerska nastava. Æ. Uèitelji. potpuno u staroj tradiciji XVII ." Književni prilozi i u Beharu i u Gajretu nisu bili od veæe vrijednosti. književnost. godine raspisalo je uredništvo Bisera poziv i za osnivanje jedne "Matice muslimanske". Mulabdiæa. kad je. Da se opet vratimo Æoroviæu. bez imalo razmišljanja. zemljopis. izdaje knjige za narod u islamskom duhu. Bjelevca. bili su bijedno plaæeni i bavili su se. gdje su djeca pretežno uèila o vjeri. koji je štampan u oba pisma. Panislamizam i Evropa (prevod s arapskog). U ovoj biblioteci objavljeno je na 20 raznih knjiga. Malo prije Prvog svjetskog rata pokrenut je u Mostaru panislamski Biser i s njim u vezi Muslimanska biblioteka. U školama je bilo vrlo malo pomoænih sredstava za izvoðenje nastave. mektebi. Muslimanska žena. nisu dali da se ta namjera provede u djelo. bili pisani srpskohrvatskim. Nešto su djela pojedinih domaæih muslimanskih pisaca E. krenuo je Osman Ðikiæ Gajret. H. H. i slièno. niti su uvijek odgovarali kulturnom nivou i potrebama bosanskih Muslimana. godine. naroèito malo za predmete šireg kulturnog znaèaja: historiju. Meðutim. pored školskog rada i drugim. nedovoljno spremni za svoj posao. koji su. a glavni je fond èitav niz prijevoda s turskog jezika kao Borba polumjeseca i krsta. koje djeca nisu nimalo razumijevala. Vrijedi napomenuti kao dosta neobiènu stvar. Æatiæa. uglavnom. dosta primitivne i loše. jedan još 1912. Muliæa i drugih. po uzoru Matice srpske i hrvatske. mali interes Muslimana za knjigu i velike promjene te posljednje ratne godine. istina. èesto ponižavajuæim poslovima. M.

rodom iz sarajevske okoline. koji je živio u XVI stoljeæu. držeæi postove. Ne samo da nije bilo nauènih zavoda koji bi pomagali i tražili prouèavanje. osobito na putovanjima. koje nedovoljno razvijene pokrajinske sredine stvaraju ljudima željnim rada na širim osnovama.). "Bosna se može ponositi. Na njegova predavanja "jatomice su dolazili" slušatelji i izvan njegove škole. godine nedostajali su osnovni uslovi za to. koja se istakla svojim talentom. djelovala je ponajviše u Stambolu. Kao jedno od najboljih Prušèakovih djela smatra se spis o turskoj državi. da je Turcima dala najboljeg i najvještijeg komentatora i tumaèa perzijskih klasika.1707. napadajuæi derviške opsenare. on je. napisan na arapskom jeziku. a èineæi dobro objema rukama. Jedini pokušaji.-1640. gdje je postao nastavnik i vrlo cijenjen komentator. Veæina Bosanaca Muslimana. "Strogi asketa nije trpio svirke ni pjesme bojeæi se da mu ne razdraži živce". razne istoènjaèke tekstove. Sve do austrijske okupacije 1878. Mostarac Mustafa Ejuboviæ poznat pod imenom Šeh Jujo (1650. "najpopularniji Bošnjak meðu turskim piscima". Temelji mudrosti o ureðenju svijeta. a u daru-l-mualiminu mualimi (uèitelji). po izrièitoj želji sultana Muhameda III. bio živi primjer svojih teorija. kazuje Bašagiæ.). uèenog bogoslovskog pisca i komentatora. Nedostajala je prije svega potpuna lièna bezbjednost. Noseæi mjesto košulje kostrijet. a potom i potrebni interes sredine za takve stvari. On je." Meðu drugim. asketu i junaka. Meðu prvima Muslimani hvale naroèito nekog Sudiju. u srcu Turskog carstva. koji su u tom smislu èinjeni. a preraðen na turski. a manji broj ostajao je u zemlji osuðen na sve tegobe. u tradiciji levantinskih vjerskih radnika. koji su djelovali u zemlji. ponajviše na turskom jeziku. a umro je kao èinovnik u Bosni (1650.). sav se predao svojim vjerskim razmatranjima. jer je znao priroðenom vještinom 143 . živio je nešto preko petnaest godina u Carigradu.) hvaljeni turski hronièar Peèevi (Ibrahim-paša Alajbegoviæ) koji je napisao historiju Turske od poèetka vladanja Sulejmana Velièanstvenog do kraja Murata IV (1520. Po roditeljima je porijeklom Bosanac. II Znanstvenog rada u Bosni bilo je relativno malo. nego nije bilo pravih moguænosti ni za privatni znanstveni rad. bilo u književnosti bilo u znanosti. U medresama uèile su softe (bogoslovi). to je historiografski rad male braæe u XVIII stoljeæu i nastojanje uleme kod Muslimana da tumaèe i prouèavaju. Muslimani spominju Hasana Kafiju iz Prusca (umro 1616.školama odgovarale su ruždije.

jeste malo remek. na neki svoj naèin. Tako je od interesa i znameniti most preko Drine u Višegradu. bijaše i kupovina vilajetske štamparije u Sarajevu 1866. koje je pokrenuo. To je bio prvi list takve vrste u Bosni i zanimljiv znak nekih novih pokušaja. III Vezirstvo Topal Osman-paše donijelo je Bosni osjetan napredak. Druga lica. nisu uspjela da svojim radom oèuvaju neki naroèito dostojan pomen. sa jakim zamahom i plodnom stvaralaèkom energijom. UMJETNOST U BOSNI I Dolazak Osmanlija u Bosnu i Hercegovinu donio je zemlji nov graðevinski polet. opštu pažnju. "da vjetar Svemilostivoga dolazi od Hercegovine". Meðu ostalim stvarima. U XIX stoljeæu od "izvesne je važnosti" Sarajlija Salih Muvekit. U narodu je ovaj list zbog svoje boje nazvan žutim. On je nastavio Isa-begovo podizanje Sarajeva i stvorio ubrzo od njega jedan od najljepših gradova èitave zemlje i cijelog 144 . na žuækastom papiru u Sarajevu. autor jedne hronièarske historije Bosne od dolaska Turaka. sasvim prirodno. Mostar. Najvažnija liènost u lokalnoj historiji Sarajeva jeste Gazi Husrevbeg (umro 1541.). podignuta 1566.i govornièkim darom razložiti najteža temata". sa arapskim i æirilskim slovima. Prvi broj ovog lista izašao je 16. 1868. Nakon dvije godine. Uz štampariju pokrenut je i službeni nedeljni list Bosna. godine. Glavna mjesta Bosne i Hercegovine: Sarajevo. pouèno-politièki list sa dosta zanimljivim sadržajem. Travnik u najboljem svom djelu njihova su tvorevina. prve u èitavoj Bosni i Hercegovini poslije starih srpskih kaluðerskih štamparija u Goraždu i Mileševu iz prve polovine XVI stoljeæa. maja 1866. godine. Kraj svog života Mustafa je proveo kao mostarski muftija. koji je dao podiæi Mehmed-paša Sokoloviæ 1571. Osmanlije podižu iz malih ili davno zapuštenih sredina èitave nove i jake gradove. godine i obratio je na sebe. nalazeæi. Turska XV i XVI stoljeæa je bila država u naponu svoje snage. sa jednim jedinim smjelim i visokim lukom iznad Neretve. Mostarska kamena æuprija. Rekli bismo da je ova misao i Hercegovca Æoroviæa do smrti držala. kojih. pokrenuo je Mehmed Šaæir Kurtæehajiæ. na turskom i srpskom.djelo osmanlijske komunikacione tehnike. godine. Cvjetnik. po Æoroviæevom mišljenju nema mnogo. Banja Luka.

Bosna je èesto napadana i kao sve ugrožene pograniène oblasti. Podizanjem mnogih graðevina digao je Husrev-beg Sarajevo mimo sva druga mjesta svog upravnog podruèja i obezbijedio mu glavno mjesto za èitav niz stoljeæa. podizali sebi za dušu. da je podizanje èesama veæa zadužbina od podizanja samih bogomolja. kada Osmanska carevina poèinje da opada. ozlojeðenost i uzajamno nepovjerenje. Prouèavanje arhitekture muslimanskih kuæa po varošima i èardaka po selima nije. Karakteristièno je. sa naroèitim razumijevanjem za potrebe svojih zemljaka. a mnogo drveta èesto vrlo vještog drvoreza po tavanicama. Kasnije. Zraène divanhane sa mnogo svjetlosti i prozora. vrlo trezvena. Velike zamisli su sve rjeðe. koje su pobožni Muslimani. Otud svuda bašæe sa mnogo zelenila. cvijeæa i naroèito njegovanog drveæa (sevlije. Postoji èak tvrdnja kod Muslimana. musandarama unutra. Što se više išlo novijem vremenu prilike su po Tursku postajale sve nepovoljnije i otud je onda potpuno razumljivo što je umjetnièki interes bivao iz dana u dan sve slabiji. koje je popalio u svom pustošenju Sarajeva princ Eugen Savojski. haremluci sa gustim mušebcima.zapadnog dijela Osmanskog carstva. puno namještenih æoškova i izboèina. a stvorena djela sve trošnija. od XVI stoljeæa. Bosna nije više polazna taèka za dalja osvajanja. U njoj se pribira sumnja. Ukoliko ga i ima. Te graðevine pomalo ali "osetno išèezavaju i kroz koju godinu nove studije doæi æe možda prekasno i na nedovoljan materijal". Osobito to važi za muslimansku ženu koja nije uèestvovala u javnom životu. daju tim begovskim kuæama nešto osobeno i otmjeno i lijepo u isto vrijeme. Pored toga. karakteristièni tip visokog šimlom pokrivenog krova s polja. na oèitu štetu znanosti. 145 . bademi). Musliman je volio kuæu. veli Æoroviæ. na primjer. èitava Bosna i Hercegovina pune su dosta lijepo izraðenih èesama. Šta li bi tek danas kazao? Dobar dio tipa bosanske begovske kuæe je orijentalnog porijekla. ukoliko nije jedan veliki logor. na žalost. igde. Ponegdje su kuæe nad samom vodom ili bar sa malim vodenim kanalima kroz avliju. Husrev-beg je dao sazidati onu impozantnu Begovu džamiju. Ne samo da kasnija stoljeæa ne stvaraju ni jedan novi grad. Ona postaje utoèište potisnutih. nosi u svom djelanju osobine privremenosti i nesigurnosti. da su ostale nepopravljene i mnoge od džamija. nego u njima oèevidno propadaju i stari. on veæ nosi obilježje dekadencije. tog graðevinskog poleta pomalo nestaje. Stoga su i željeli da kuæu naprave što prijatnijom. struèno utvrðivano kako treba. najljepšu sve do danas u cijeloj Bosni i Hercegovini.

ako nije bilo prave pozorišne umjetnosti. glumaèki zanat osjetno propada i sve više dolazi u redove Cigana. naroèito poslije XVI stoljeæa. šta su predstavljali ti glumci. u èemu se sastojao cio njihov rad. Zanimljivo je da je Republika tom prilikom odluèila. archival records and anonymous literary heritage. The number of activities that this historian has undertaken cannot even be listed. Poslije pada moæne bosanske vlastele. piše:"Oto poslah moje glumce Radoja Vukosaliæa z družbom na vaše svetce. He was a passionate person in his work. to je èinjenica da su ti glumci imali kao pravu svoju dužnost da služe za uveseljavanje svojih gospodara. danas nam nije ništa bliže poznato. ko je saèinjavao njihovu publiku i kakav je ukus bio u ove. He wrote historical disputes based on the laborious analysis. he was University professor and academi146 . he was a nationalist revolutionary. decembra 1522. from the medieval and traditional to the most modern literatures. rich and detailed monographs. He worked in museums. He published old authors. do pada Bosne pod Osmanlije. U Srednjem vijeku. Pavloviæa zemlji gospodar." Od XVI stoljeæa javljaju se i turski glumci sa svojim Karaðozom. he served his sentence in the Austro-Hungarian prisons. koje im je preporuèio susjedni hercegovaèki sandžakbeg. postojala je umjetnost pojedinih vještaka i njihovih manjih ili veæih grupa. Jedino što se može s prilièno sigurnosti reæi. šaljuæi svoje glumce u Dubrovnik. Meðutim. Ali-beg. godine rješavalo se u Dubrovniku da se daruje Turèin Zembaša i njegovi drugovi. His areas of academic and scholarly research varied from the prehistoric times to the most recent history. Na žalost. from philology to the political journalism. Dana 12. da predstavljaèima pokloni 300 aspri. large synthetic reviews and articles intended for the wide general public. ali da ne izvode svojih igara. gdje su sve nalazili uzore. neka nam ste veseli. On the Views of Vladimir Æoroviæ about the Literary and Cultural and Artistic Work by the Moslems in Bosnia and Herzegovina Vladimir Æoroviæ (1885-1941) had an enormous amount of energy. gdje uskoro postaje jedno od najpogrdnijih zanimanja. Da je meðu tim glumcima bilo i naših ljudi jasno pokazuju njihova imena.II Æoroviæ je dotakao i pozorišni život osmansko-turske Bosne. pozorišne umjetnosti nije bilo ni u daleko razvijenijim kulturnim sredinama nego što je Bosna. U XV stoljeæu.

although the role of the sword should not be underestimated once it had gained and confirmed its importance in history. They attribute it to his large amount of work and constant haste. There are not so many traditional cultures where people have paid such a sincere and deep respect to the written word and the learned people as it had happened in the Islamic culture. in the manner of Aleksa Šantiæ. Nevertheless. which is considered to be older and more prominent than a sword. His thought was in danger of becoming crippled. and was present in almost any scientific or literary undertaking of considerable proportions. the editor of journals. many writers have written simultaneously about the pen and the sword. Despite the cruel atmosphere of sword prevailing they used to live in.cian. In the course of the Islamic civilization. He must have been aware of the role of pen in Islam. This can also refer to his incomplete view of the Moslem civilization circle. these writers showed more sympathies and inclination to the pen than to the sword. he showed some sympathies towards it. Either the Qur'anic verses /ayets/or the oldest traditions had given the dignity of pen the highest place. 147 . Current historians can criticize Æoroviæ that he had not always been careful and correct enough in his criticism of sources and facts. Sometimes he reached sovereign conclusions about dead areas of human activities that have not been thoroughly or sufficiently examined.

148 .

u toku vremena može mijenjati. uloga i znaèaj tadašnjih èasopisa i listova. Ona odgovaraju stanovitim èovjekovim psihièkim funkcijama. fabulat). Zagreb 1975. Boškoviæ-Stulli. a nadam se da æe još biti govora o dobu preporoda u bosansko-muslimanskoj književnosti i kulturi. Usmena predanja su svojevrsna hibridna forma s umjetnièkim i životnim funkcijama i javljaju se u tri osnovna naèina iskazivanja (kratko saopštenje. donijeti skrušeno smirenje. historijska. znaèajnog književno-preporodnog èasopisa Muslimana u Bosni i Hercegovini s poèetka XX vijeka. kao jednog od prvih muslimanskih kulturnih èasopisa.. vezanim uz crkve i svetišta. Rasvijetljeni su odreðeni aspekti tog kulturnog procesa. dok se vjerovanje u istinitost i saznajni karakter predanja. uz pomoæ svojih fantastiènih iluzija (.Vlajko Palavestra USMENA PREDANJA O ŠEHITIMA I NJIHOVIM GROBOVIMA Na našem skupu je veæ bilo.). funkcionalnim i drugim mjerilima. Osnovna inspiracija predanja je ljudsko susretanje sa izvanrednim i neobiènim. ali te funkcije same nisu dovoljne za definisanje usmenih predanja. one ne izazivaju jezu i ne unose disharmoniju u život. zadržaæu se za trenutak na definiciji vjerskih predanja: "To su prièanja nastala prema apokrifima ili srednjovjekovnim svetaèkim hagiografijama. nego naprotiv vjerovanjem u Božja i svetaèka èuda nastoje. mitološka ili demonološka predanja. Stil im je drukèiji od stila predanja" (M.. definisanje koje je uvijek u zavisnosti od konkretnih historijskih i kulturnih sredina. Posmatrana sa književno-teorijskog stanovišta usmena predanja o šehitima149 . koja. uspostaviti red i harmoniju. memorat. 131-132). Usmena književnost kao umjetnost rijeèi. Njihove nadnaravne pojave nisu magijski-straviène. u njihovu se istinitost vjeruje. Prema Propovoj podjeli. po porijeklu. kao kriterij za njihovo definisanje. na žalost. posebno Behara. èesto su lokalno vezane. ali folklorizirane usmenim prenošenjem. Poput mitoloških predanja sadrže i legende element èudesnoga. riješiti nadnaravnim putem životne nesklade i nepravde. Kako su predmet ovog referata vjerska predanja o šehitima. dakle. èetiri glavne vrste su: etiološka. Usmena predanja se mogu razdvajati po tematskim. te legende ili vjerska predanja. ali je njihov unutrašnji iskaz razlièit od predaje. Ovaj referat posveæujem usmenim narodnim predanjima. str. gotovo ne nalazimo na objavljenim stranicama Behara. èiji se doprinos u predstavljanju muslimanskog usmenog stvaralaštva u Bosni i Hercegovini ne može zaobiæi. knjiške.

POF XXXI/1981. keramete. M. str.). koji je "pao kao šehit u službi carskog pješaka.) do S. inaèe veoma èest. Kreševljakoviæa (Sarajevo 1927. sahranjeni i turski ratnici . 1908. novinari i drugi: od Fejze Èavkiæa (Banja Luka 1903. (M. 1927. poznata su u Irskoj i Italiji. uèitelji.. U Bosni i Hercegovini gotovo da nema starijeg muslimanskog groblja za koje usmeno predanje ne tvrdi da su tu.1951. Bejtiæa i drugih do danas. èiji je grob na Obhoði takoðe mjesto hodoèašæa Sarajlija. ðaci. i 1928. 42-43) Islamska religijska vjerovanja u evlije. Neka je svaka hvala Allahu. U popisu su spomenuti Kizil Veli-Dede. a grob mu je mjesto hodoèašæa". Filipoviæa (Beograd. bosanskohercegovaèki sakupljaèi su postepeno bogatili fond graðe o usmenim predanjima u Bosni i Hercegovini i svojim 150 . 111-121). Dobrotvor ovog djela je plemeniti kapetan Kozarca Mehmed-beg. Tu pretpostavku potvrðuju zapisi i zabilješke te objavljena folklorna graða od kraja XIX vijeka. Traljiæa. primi od nas ovo dobro djelo u ime svih muèenika (šehida) i našeg vjerovjesnika Muhammeda. šehit iz doba Fetha". godine. kao i u šehite-kefalofore u bosanskohercegovaèkom muslimanskom stvaralaštvu registrovana su i oko 1832. M. Ova usmena predanja su redovno ukrašena natprirodnim motivom o kefaloforiji. Kemure (Sarajevo.kefaloforima su kratke. Kadiæa i A. junaèki se neko vrijeme borio i sa odsjeèenom glavom došao na ovo mjesto. Islamska epigrafija III. što nikako ne mora znaèiti da Sarajlijama i anonimnom sastavljaèu popisa ovaj motiv nije bio poznat. tzv. Bože. Sarajevo. pokopan kraj Musale.0. gospodaru svjetova. nauènici. kao i "glasoviti Mustafa-aga Èorbadžija. kada se u sakupljanje i objavljivanje usmenih predanja ukljuèuju obrazovani pojedinci. I. pored ostalih. Hadžijahiæa. Da je u muslimanskoj usmenoj tradiciji Bosne i Hercegovine motiv odavno bio poznat svjedoèi jedinstven kronogram u turbetu na groblju u Kozarcu iz XVIII vijeka: "Bože. Mujezinoviæ.). Allah ga je uèinio znakom svoje moæi. Prema objavljenoj graði i meðunarodnom indeksu motiva. a nose meðunarodnu oznaku F 511. U popisu se doduše ne navodi motiv kefaloforije. èija je funkcija da saopštavaju sadržaje iz religijskih uvjerenja naroda. njihove nadnaravne moæi ili èuda. Èajkanoviæa i M.).4. B. R. stilski uglavnom nerazvijene i šture informacije. ovo je turbe poèivalište muèenika (šehid). Godina 1125 (1713)". studenti. osvajanja Bosne 1463.šehiti koji su izginuli u vrijeme Fetha. Neka se za njega zauzme Božiji vjerovjesnik (Muhammed). Poznato je da su ova predanja uobièajena i vrlo rasprostranjena u Turskoj i na Bliskom istoku. Varatanoviæa.Bejtiæ. Sejfudin-ef. 1982. H. "Man carries his head under his arm". godine u popisu sarajevskih evlija i njihovih grobova kao kultnih mjesta (A. str.

Kršæanska legenda o svetom Domniusu (splitskom sv. Gemulus iz Gana i drugi).sakupljanjem i istraživanjem stvarali osnovu za savremena zakljuèivanja. Veæina gazija i šehita. Elisiju je. šejh Jujo (Mustafa Ejuboviæ) iz Mostara i brojni drugi pravednici koje spominje muslimanska religijska tradicija u Bosni i Hercegovini.kefaloforima. stolaèka balada o Mehmed-agi Šehiæu. npr. str. kako tradicija kaže. Putevi 6. nakon èega je svetac-muèenik uzeo glavu u obje ruke i praæen anðelima odnio je na brdo. u Bosni i Hercegovini su poznate i poetske forme istog i sliènog sadržaja: "Obeležavanje šehita kao muèenika koji naknadno dobija oprost od Boga javlja se u nekoliko izrazito uspelih balada". str. brojne lokalne sredine. 151 . šehita i gazija za koje se ponekad mogu naæi potvrde u historijskoj graði. legendarni Krk bin Kul-aga. S druge strane. po legendi koja je zabilježena u njegovu životopisu. kao žrtve ljubomore i spletke (npr. takvi su nekolicina sarajevskih šehita i evlija. Karakteristièan motiv nošenja vlastite odsjeèene glave poznat je ranokršæanskoj tradiciji zapadne Evrope. Regula i Regulus Elifius iz Tula. variraju u rasponu od prièanja o stvarnim historijskim liènostima do predanja o anonimnim pojedincima sa natprirodnim osobinama. Dujmu) kaže da je on nakon pogubljenja nosio svoju odsjeèenu glavu preko rijeke. Sv.kefaloroforima i evlijama. ratnicima . osobito varoške. te stavio na kamen koji se istog èasa pretvorio u sarkofag u kome poèiva sveèevo mrtvo tijelo. prozna i poetska. Krnjeviæ (Usmene balade. 5159). 196) i M. banjaluèka balada o potopnici Bisernazi. Justinijan je svoju odsjeèenu glavu nosio do morske obale i dalje preko mora sve do luke.muèenika (Ursus i Viktor. a na što su skrenuli pažnju H. braæa šehiti sa Šehitluka u Banjoj Luci i mnogi drugi. sve do groblja u kome je sahranjen.. Banja Luka 1989. sahranjeni po starim muslimanskim seoskim grobljima. u osnovi istog sižejnog tipa u kojima se govori na jednoj strani o šehitima. Sv. osobito onih što su. šehit kefalofor iz istoène Bosne. trojica braæe šehita iz okoline Vranduka. Takvi su.. pamte imena svojih evlija. Muslimanska historijsko-religijska predanja o bogougodnicima i muèenicima . balada o vješanju hodže Kusture i o pogibiji Hifzi-bega -umišiæa). Maglajliæ (Prilozi prouèavanju usmene književnosti na stranicama èasopisa Novi behar. Susreæemo ga u starijim životopisima svetitelja . takoðe odsjeèena glava. Pored poznatih usmenih predanja o šehitima. anonimni su i nepoznati pojedinci. a na drugoj (poetskoj) o muèenicima koji su život izgubili nevini. U usmenoj muslimanskoj tradici poznate su dakle i registrovane dvije književne kategorije. koje su primili Božjom voljom ili nekom drugom natprirodnom mistiènom silom.

godine. u kojoj su roðene dvije velike svjetske religije.). èasopis Behar propustio priliku da nas prije devedeset godina. njegove kulture i tumaèenju njegove suštine. Gunter. u nekom naselju glavu odsijekli razbojnici (Vandali) i on je glavu nosio u rukama stotinu koraka daleko. itd. pri èemu se ne smije iskljuèiti moguæi uticaj ranijih kršæanskih vjerskih kazivanja. nastala iz zajednièkog ljudskog sna o Božijoj pravdi za sve nedužne žrtve i pravednike. ali se veæ sada može pretpostaviti da su religijska prièanja o muèenicima. nadbiskup Ruana Leo. sv. u širenju islama. kakva su prièanja o šehitima kefaloforima i njihovim grobovima u Bosni i Hercegovini. ostaje zamagljeno u tami vremena. kao da je živ. 122123). Hilarianus je oprao svoju odsjeèenu glavu u izvoru koji je provrio na mjestu njegova smaknuæa. Heleriusu su na ostrvu Jersey. Dž. Bez opsežnih i detaljnih istraživanja teško je zakljuèiti odakle se mogu širiti motiv o muèenicima koji u ruci nose svoje odsjeèene glave do mjesta vjeènog poèivališta. koje su u doba bosanske samostalnosti u narod mogli unositi franjevaèki misionari i drugi propovjednici te s druge strane. Placidus iz Disentisa je nosio svoju glavu do manastira u marami koju je isprosio od neke pralje. njihove tekije i zavije po gradovima i selima Bosne i Hercegovine (upor. 1949. H. Sarajevo. nakon propasti Bosne 1463. koga su kod Bajona posijekli Mauri 900. 1986. obogati višeznaènim sadržajima brojnih usmenih predanja. a posebno brojni derviši. Postojanje motiva o kefaloforiji u muslimanskim vjerskim predanjima Bosne i Hercegovine može se objasniti dvojako: masovnim prihvatanjem islama od strane kršæanskih starosjedilaca. a zatim je u pratnji anðela odnio svoju glavu do mjesta na kome je pokopan. u okolini Bara. Sa žaljenjem moram konstatovati da je i pored svoje nesumnjivo znaèajne uloge u književno-kulturnom preporodu Muslimana Bosne i Hercegovine. Na crnogorskom podruèju. Da li su neki stariji religijski slojevi odigrali ulogu u njegovom nastanku. palim za vjeru i svoja vjerska ubjeðenja.koja od tada nosi njegovo ime..: Psychologie der Legende. sv. Æehajiæ: Derviški redovi u jugoslovenskim zemljama. koji je takoðe nosio svoju odsjeèenu glavu. poznata je Krajivskom. godine. str. pogotovo o onima koja su vjerskog karaktera. u èemu je znaèajnu ulogu nesumnjivo odigrala islamska ulema po novoosnovanim varošima. Sv. Podruèje koje se za sada može naslutiti je oblast drevnog Bliskog istoka. 152 . (upor. te vojnici i trgovci. je prema legendi je stajao bez glave još èitav sat. kršæanstvo i islam. Freiburg.

.The Oral Tradition about Shahids and their Graves Behar. a memort and a fabulat). whereas the belief in truthfulness and the cognitive character of tradition. such as the stories of shahids. An oral tradition is a peculiar hybrid form with artistic and living functions. They were connected to churches and the places of worship. and legends or religious traditions. The basic inspiration of tradition can be seen in a human meeting with extraordinary and unusual. the Ottoman Turkish warriors had been buried. One can find some confirmations about them in the historical 153 . this is the cemetery where the martyrs found their final rest. to enrich us ninety years ago with the multiple meaning articles about numerous oral traditions. can be changed in the course of time. They are often bound to local situations. unfortunately. There are four fundamental types of tradition: etiological. as a criterion for their determination. and we are going to speak about them in this paper. They were the shahids who lost their lives in the time of Sultan Mehmed el-Fatih (the Conqueror) during his conquest of Bosnia in 1463. as well as the other journals from the revival period failed.) Numerous local communities remember the names of their "good men" (evliyas).. or medieval biographies of saints (hagiographies). particularly those of religious character. This does not mean that has no been such tales in the traditions of other people. It appears in three basic manners of narration (a short summary. in addition to the others. The religious traditions are tales that have been made after apocrypha. Therefore. but their internal expression differs from the tradition. In Bosnia and Herzegovina one can hardly find an older Moslem cemetery without the oral tradition attached to it that claimed that in that place. cephalophori and their tombs in Bosnia and Herzegovina. We give as an illustration here a chronogram from a tombstone (tourbet) from the cemetery at Kozarac from 18th century: "Dear Lord. mythological. People tend to believe in their truth. their origin came from books. May Allah make him the sign of its power. historical. he has fought bravely for a while and he has come with his head cut off to this place". but they assumed certain folklore features in the process of oral transmission from one generation to another. They contain the elements of miraculous. fallen warriors for the faith (shahids) and the brave ones (gaziyas).

154 .sources.

preko bh. vrijeme i generacije. i vrijeme. One su imale snažnu ideju. Naprimjer. Komentirane epske migracije svojstvene su i muslimanskim epskim pje-smama objavljenim u èasopisu Behar. od kojih su neke objavljene u èasopisu Behar. Djela JAZU. epska pjesma prolazi kroz prostor širi od našeg. meðu njima i epske pjesme.. L knjiga. na kojoj je zasnovano njeno nastajanje i oblikovanje. iz krajiškog. do poèetka 20. ili posebno sa muslimanskom epskom pjesmom.30-52. Takvu simbiozu možemo pratiti kroz proces nastajanja i trajanja prvih zbirki. od kojih je meðu najstarijim zbi-rka Erlangenskog rukopisa. meðu kojima je pozamašan broj muslimanskih umotvorina. gdje Murko navodi da su muslimanske epske pjesme dospjele èak do Bagdada. U jednom od zadnjih veæih egzodusa u postaneksionom austrougarskom periodu. ova je pjesma. 1951. str. epska pjesma prelazi i spaja prostore. Takva strukturalna svojstva epske poetike možemo dokazivati komparacijom epova svjetske književnosti uopæe. Tragom srpsko-hrvatske narodne epike. trajnije i složenije od historijskog.-1932. 155 . Neodoljivom snagom usmenog trajanja.Rašid Duriæ ESTETSKA. nacionalno-otrežnjavalaèku i prosvjetiteljsku zadaæu i snagu. Usmenom poetskom nužnošæu. prvi zbornik južnoslavenske usmene lirike i epske pjesme. Zagreb. nošena kao blago duhovnog biæa. prononsirajuæi i spajajuæi nacionalna sa univerzalnim kulturnim vrijednostima. Muslimanska epika pratila je èesta selenja stanovništva. posebno na 53. Epskom pjesmom duhovno je oblikovana èitateljska publika na maternjem jeziku. O migracionom kretanju u južnoslavenskoj epici. nošenoj od muhadžira iz Bosne i Hercegovine i Sandžaka. Migracija stanovništva povezana je sa migracijom epskih motiva i trajanjem epske pjesme.1 Tada epski život biješe još jedinstven sa realnim. 41. ETIÈKA I STRUKTURNA SVOJSTVA MUSLIMANSKIH EPSKIH PJESAMA OBJAVLJENIH U BEHARU 1900. posebno muslimanskoj.-1912. razraðen je u nizu muslimanskih epskih pjesama. stoljeæa. opširnije vidi u: Matija Murko. zaustavi se u dalekom Anadolu. putovanja u godinama 1930. knj. naroèito od 17. 1. odisejski motiv povratka muža iz višegodišnjeg sužanjstva na svadbu žene. i sandžaèkog prostora dospjela do Istanbula i Izmira. Kroz sav period postojanja èasopisa (izuzev u sedmom godištu) objavljivane su usmene umotvorine. I Epska pjesma duhovna je tvorevina koja se ne zaustavlja u lokalitetu prvog oblikovanja..

ponavljajuæa mjesta koja navode na tezu da su pjesme djelo jednoga pjevaèa: ... jednostavnog sižea. U vremenskoj komparaciji sa objavljivanjem prvih srpskh epskih pjesama. smatramo da je zastupljenost epike u jedanaest godišta Behara preskromno. muslimanska se epika obznjanjuje javnosti zakašnjenjem od jedne generacije. Sarajevo.izražavanje dramatièkog protoka vremena: Dani su joj kao godinice. uglavnom južno-hercegovaèkog tipa.2 Ovako. Objavljivanje dužih epskih pjesama u nastavcima (zapoèeta npr. a sahati kolik mjesecovi. 1976. rjeðe dužih pjesama u nastavcima. Vukovom Pjesnaricom 1814. Dodamo li kritièkoj ocjeni tadašnje postojanje žive epske pjesme ne samo širom BiH veæ i u njenom centru Sarajevu.3 2.. i one su dragocjene u prouèavanju i u sagledavanju posebnih i zajednièkih estetskih i strukturnih svojstava muslimanske epike. objekcija o marginalnoj ulozi epike u Beharu je opravdanija. itd.upuæivanjem na višestoljetne starenièke korijene i kontinuitet bosanske. Ranije od muslimanskih epskih pjesama objavljenih u Beharu objavljene su samo èetiri knjige ovih pjesama. u Beharu bismo našli bogatiju i strukturalno raznolikiju epsku pjesmu. a dekike. Više je objavljeno kraæih pjesama u jednom broju èasopisa.redovitom upotrebom broja devet u odmjeravanju broja godina provedenih u sužanjstvu. jedne socijalne sredine. Navodimo neka opæa. Niz opæih mjesta i epskih formula navodi na tezu da su pjesme objavljene u Beharu produkt jedne epske škole. prosvjetarski i nacionalni osvještavaèki karakter èasopisa Behar je vjerovatno utjecao da su u njemu objavljivane uglavnom kraæe epske pjesme južnog hercegovaèkog tipa. Ipak.ponavljanje provincijalizma: sebeka. Neke od njih moguæe je koristiti za komparativna samjeravanja sa srpskom i sa hrvatskom epikom. . Uvažavajuæi navedeni praktièni rezon. . èak možda istog pjevaèa. srg. 3. slavensko-islamske simbioze i samobitnosti. Sve epske pjesme objavljene u Beharu upuæuju na južni hercegovaèki tip. pjesmama Ženidba Nakiæ Husejina i pjesmom Sestra i brat u sužanjstvu) nije nažalost imalo kontinuirani karakter. dan i noæca crna.. Dženana Buturoviæ u Studiji o muslimanskim epskim pjesmama Hermanove zbirke. èiji su sakupljaèi i redaktori bili poznati Herman i Marjanoviæ. 156 . sjerotica. iz Behara baštinimo pregršt od svega desetak epskih pjesama. ..izražavanje kritike prema junaku koji je zapostavio isprošenu djevojku: Ti zakupi zelenu livadu ti zakupi. al je ne pokosi. Praktièni. Svjetlost.. Strukturne osobitosti tih pjesama posebno je izdvojila i djelomice obradila dr. Da su urednici imali više smisla i organizacionih sakupljaèkih sposobnosti.

etièku i kulturnu misiju.snažan stilski upliv arabizama. u bosanskom muslimanskom duhu oživljeni su atmosfera i ambijent južnoslavensko-orijentalnoga amalgama življenja. Nuko bajraaktar.sažetost epskog pripovijedanja. muslimanske epske pjesme u Beharu su saèuvale sjeæanje na minule. Kao i druge. sa osobenom etikom viteštva. . uzimanje abdesta neposredno pred ratnièki okršaj itd. i drugi.najèešæi motiv je ženidba sa preprekama junaku.znatan udio islama u oèuvanju muslimanske narodnosne tradicije: redovito uzdanje u Allaha. Tale Lièanin. pjesme objavljene u Beharu imaju svoje stilska i etièka obilježja. i u pjesmama objavljenim u Beharu. a bez njih je epski dogaðaj neizvediv. Kroz njihovu srèanost i odvažnost oèuvana je ne samo uspomena veæ uzor i ideal kojemu valja težiti. .pjevaè se služi uglavnom ikavskim idiomom. po narod bitne dogaðaje i pojedince. katkad i ijekavizmima. i epske pjesme u Beharu imaju historijski okvir. u ovim su pjesmama opjevani i najèuveniji Džerzelez. Hermanovim i Marjanoviæevim zbirkama muslimanske epike.èesta i presudna uloga djevojke u oblikovanju i u rasplitanju epskog sadržaja. Stvaralac ovih epskih pjesama kao da šire poima etiku junaštva. Time su i ove epske pjesme vršile prvorazrednu nacionalnu. njeno etièko i emocionalno prevlaviðavanje nad muškarcem.. Uz hercegovaèke imenovane junake. . no nisu razraðeni veæ usputno zahvaæeni.Kao i drugim.isticanje sjaja muslimanske tradicije življenja. pameæu i dobrotom. . . .likovi brane i zastupaju humane vrijednosti življenja. turcizama i persijizama u maternji izraz. . I u njima su sukobi neminovni. U komparaciji sa najpoznatijim. Pjesme objavljene u Beharu znatno odudaraju od tipiène agonalnosti. dokazujuæi da se ona socijalno uspostavlja ne samo borbom i snagom veæ i snalažljivošæu.jednosmjerno i pravolinijsko oblikovanje radnje. zbog èega je za razumijevanje i doživljavanje pjesama nužan preduvjet njihovo prethodno tumaèenje. Uz tolerantan odnos protivnika. . no ne 157 . II Sadržajna os tipiène epske pjesme jest ratnièki dogaðaj ili sukob likova. Peèat pjevaèeva stvaralaèkog individualiteta prepoznatljiv je u sljedeæim zajednièkim obilježjima: . potom braæa Hrnjice.

Sužanj Ali-beže kao i komentirana pjesma ima isti. prostoru. Stoga su u njima najuèestaliji motivi sužanjstva. Tek oženjeni vojno "jednu je noæcu sa ljubom noæio". s razlogom zabrinute za moguæi tragièni ishod bratove sudbine: Ciknu Isma kao zmija ljuta Mehmede brate od matere Ja sebeka ni malo ne žalim Nego žalim tebe sjeroticu Kako æeš mi njemski govoriti? U trenucima neizvjesnosti. uz molitve ženidbe sa preprekama. pjesnik razvija poèetni motiv u vremenu. iz koje æe 158 . ne dojmljuje se tragièno. na zbilji utemeljen pjesnièki poèetak. preko mora. koji je iz kolijevke dospio u sužanjstvo. na epsku pozornicu dolazi banova kæer Ruža. tipiènim in media res postupkom pjevaè nas prvim prizorom suoèava sa dramatiènim prizorom posljedica pljaèkanja na osmansko-mletaèkoj granici. i veæ narednog dana. Dojam trenutne dramatiènosti ostvaren je èetverostrukim ponavljanjem aorista: Kad kauri Duvno porobiše I Gabele malo zahvatiše Džafer-bega dvore porobiše I dvoje mu djece odvedoše Mehmeda u svili povjena Ismihanu od sedam godina.u smislu konkretnih dogaðaja. nakon ratnog okršaja. izrasta plemeniti lik sestrinske beskrajne ljubavi do samozaborava. Stoga upotrebljava digresiju. Odgaðanje pjesnik razvija ne tipiènim sukobima uèesnika (kojih nema nakon citiranog prizora) veæ oblikovanjem sadržaja bezgraniène ljubavi sestre Ismihane prema malešnom bratu. U životno presudnom trenutku. njihova sudbina namjerava se riješiti razdvajanjem: udadbom Ismihane i djeèakovim slanjem u Nijemce. koja æe se sažaliti nad tužnom sudbinom vršnjaka. Ruža je sve uèinila za njihovu slobodu. dospio u tamnicu. Da bi ispunio umjetnièku spoznaju svijeta. iako majka od silne sreæe umire. likovima i njihovim postupcima. u toku koje æe Ruža Ismu uputiti kako da pobjegne u svoj zavièaj. unoseæi u glavni tok zbivanja niz dogaðanja koji odgaðaju zapoèeti tok radnje. Motiv sužanjstva varijantno je inoviran u pjesmama baladiènog tona Brat i sestra u sužnjstvu i Sužanj Ali-beže. baladièan završetak pjesme (susretom djece sa roditeljima). Konaèan. Ona æe od majke izmoliti zajednièku šetnju. prikazom nesigurnog življenja uz granicu. Nakon devet godina sužanjstva. veæ onih koji su imali znaèenje za lokalitet nastajanja. baladeskni tonus i dramatièan.

. Ja nijesam ni svoj izderao! Tu se niko sjetit ne mogaše. Izvedba motiva protkana je detaljima muslimanske ženidbene tradicije. a nizom detalja epske uvjerljivosti (u koje spada i motiv prepoznavanja gospodara Ali-bega od negdašnjeg mu konja dorata. no Ali-begovoj pjesmi (uz "siæahnu tamburu") kojom želi otkriti identitet. Epske pjesme u Beharu motivike ženidbe sa preprekama etièki su uzor i naèin kojim mladiæi postaju ljudi. Nit se èudim vjerenici ljubi Što me ona poznat ne mogaše Nije sa mnom veæ noæ prenoæila Veæ se èudim ostarjeloj majci Što me ona poznat ne mogaše Kad me pozna dorat od mejdana." Pjesma je ispjevana jedinstvenim misaono-emotivnim zamahom. Svati. po drevnom obièaju. Što me mlaðan poznat ne mogaše Nije mene ni oèim vidio. Rasplet nema karakteristiènu snagu odisejskog alegorièkog prepoznavanja. U objema pjesmama osobenim postupkom razraðen je motiv nadmetanja junaka radi zanosne ljepotice. kao ni ostali svatovi."procviliti za dvadeset godina".. ne mogu prepoznati). daruje svoje "bošèaluk haljine". spontano utkanim u cjelovitu izvedbu pjesme. Iz ove sadržajne osi oblikovana je radnja o nesretnom junaku. Iz ovog motivskog kruga originalnom obradom izdvaja se pjesma Begemina i Mustaj-beg. nemajuæi pri sebi ništa prigodnije. na èijoj æe psihološkoj osnovi sasvim neoèekivano reagirati "robinja Kumrija". ne može se poreæi sugestivna snaga. a nevjesta. u pravilu najodanijeg èovjekova prijatelja). Odisejski motiv oblikovan je na naèin da rasužnjeni dohodi na svadbu sina (koji ga. U epskom svijetu to je 159 . odreda daruju nevoljnika. otkrivši negdašnjeg gospodara: Sitno kuca jasno popijeva Uza svaku žicu popijeva: "Ne èudim se svome milom sinu. mostarskog lokaliteta i sižea. želeæi da tim ukaže na njegovu zlu sudbinu pre dvadeset godina: Evo tebi bošèaluk haljina. kojoj se niti spajaju u cjelovito obraðen odisejski motiv vraæanja rasužnjenog (nakon višegodišnjeg ropstva) u dom na svadbu. Draž pjesme nastaje u dostojanstvenom i nenametljivom držanju rasužnjenog Ali-bega u porodiènom gnijezdu. Ali-beg bošèaluk vraæa.

160 . ne znajuæi da je ona "jauklija" Husejina Nakiæa. Svoju ljubav Begemina otkriva poštivanjem junaka i osnovanim strahom zbog moguæe njegove pogibije: Beg Mustaj-beg živ ti bio majci Stid je mene u te pogledati A kamo li s tobom govoriti. Pjesma je osobena i po jasnim obilježjima muslimanske kulture porodiènog življenja. koja je razvila niz psiholoških i dekorativnoraskošnih svojstava feudalnog srednjovjekovnog poimanja viteštva. naroèito bogato variran i etièki razvijen u muslimanskoj epici. Otud oba junaka imaju jednako etièko pravo i obavezu da se izbore za svoju èast. npr. nego što je odveæ tako lipa".snažan poticaj viteškom nadmetanju. izrazima poštovanja muškarca i mladiæa od djevojke. doèekivanjem musafira u posebnoj prostoriji. U širi etièki motiv zaštite djevojke "pod manom" (ovdje preprekom harambaše Ale) originalno je utkan ašik motiv neskrivene obostrane ljubavi..beže pravo da ti kažem: Ja bi volila tvoja ljuba biti Neg ièija na ovome svitu. itd. Ali . da bi sebe uvjerio "ima li rašta glavu izgubiti". koju je isprosio Ivan Senjanin. Psihološko pregnuæe na žrtvu u Mustaj-begu æe nastati tek neposrednim susretom sa ljepoticom Begeminom.. kojeg ona odvraæa sa žrtvenièkog puta. Osjeæanjem gorèine mati rezonira da bi bilo bolje da joj je Begemina "slipa. s tim da je ovdje modeliran sukob nastao radi ljepotice. Pjesma Begemina i Mustaj-beg originalno je oblikovala prepreku sreæi djevojaèkoj. i obraz djevojke. pred odluèni sukob. Al mi te je žao Mustaj-beže Što š poginut od hajduèke ruke. U pjesmi je originalno oblikovan: prvo u susretu majke Begeminine i momka.uzorno etièko držanje Nakiæa (èuvenog bajraktar junaka u drugim muslimansim pjesmama) koji bajrak smatra alemom svog i narodnog dostojanstva. i radi ljubavi život i smrt imaju smisao. momak upozna djevojku. Susret momka i djevojke prelomni je moment njihova života. Etika motivirana u strukturi pjesme sadrži nekoliko osobenih epsko psiholoških rješenja: . klanjanjem namaza. Epska etika nalaže da u ovakvim sluèajevima. no ne u liku kršæanskog protivnika (što je uobièajeno u muslimanskoj epici) veæ u liku istovjernika ale harambaše. Ljubav svijet pokreæe i njime vlada. Istog viteškosuparnièkog osnova jest i pjesma Ženidba Nakiæ Husejina.

preodjevena u muškarca. èiji efektan završetak pjesnièki zgušnjava odvažnost i pamet izuzetne djevojke: Junak bila sina ti ubila Mudra bila. zanimljivija je pjesma Seka Šestokriloviæa. Od komentirane. Vjerojatno najkraæa pjesma. i uvelièava pravno-socijalnu ulogu "carskog kapidžije". iznenaðenog i etièki neodgovornog Atlagiæa na sokaku. na motiv straha Marka Kraljeviæa. umjesto moguæeg sukoba pjesma završava emotivno motiviranim pobratimstvom dvojice poznatih junaka. klasiènim zbirkama muslimanske epike. a u komparaciji sa klasiènim pjesmama iz Hermanovih i Marjanoviæevih zbirki. Djevojke u navedenim. Pjesma je rudimentaran iskaz tradicije pobratimstva. struktura kompozicije im je jednosmjerna i jednostavna. Usljed straha. Pjesme objavljene u Beharu u kojim je siže graðen na prevladavanju ženske nad muškom etikom i pameti.izraz toplog gostoprimstva kršæana. ostvaruju podvige koje nisu u stanju muškarci uèiniti. Zuko dvori "kapidžiju" uz veèeru. preodjevene u mušku odjeæu. Njih je u Beharu najmanje objavljeno. lirskoepske forme. i oponašanje muškarca. Od klasiène muslimanske epske pjesme motiva junak djevojke. prema nadmenom držanju muslimanskih svatova. Doznavši od braæe da se. djevojka se slavodobitno sklanja u kulu braæe Šestokriloviæa. Slièan podvig obraðen je u pjesmi Senjanin Ivan. Ona æe u Atlagiæu izazvati takav zort. vješto oponaša "carskog kapidžiju". sestra Šestokriloviæa. koja samo vanjskim oznakama . a èetiri pod niæahom nje odrièe mladiæ joj Zuko Atlagiæ.. tj. Ovakav epilog navodi na tezu da je stvaralac ove pjesme žena ili djevojka koja površno poznaje muslimansku porodiènu tradiciju (poistovjeæivanjem zaruka i niæaha). koja je 161 .imenima poznatih junaka upuæuje na epski predložak (objavljena u Beharu) jest Ðerzelez Alija i Kraljeviæ Marko. ova pjesma preuzela je predijevanje u mušku odjeæu. da æe on biti doveden u niz komiènih situacija. ostavivši posramljenog. što je rijetka estetska osobina epike uopæe. vratara na ulazu u grad ili kulu. nakon tri godine pod prstenom. potom cijelu noæ presjedi uz upaljenu svijeæu pored kreveta svoje djevojke. kulu porobila Milostiva sužnje ispustila. sa svega 67 stihova. Pjesma zavreðuje komentar zbog komiènog utiska. Pravedno ga kaznivši. Njena osobenost je u stvaranju zabavno-komiènog utiska. izazvanog zadivljujuæom pojavom Alije Ðerðeleza. Graðena je dijalogom majke i sina. zasnovana na obrani djevojaèkoj dostojanstva. koji joj prekasno spazi pletenice ispod kalpaka. èine zaseban motivski krug. Izmeðu ostalog.

Više je prosjeènih dobrih prenosilaca baštine. propadanja i varijanata. najviše loših improvizatora. i u materijalnom motivu. Pašo Guta. a meðu najveæim jesu Avdo Meðedoviæ. Pjesma je salba epska obrada historijski znaèajne vojnièke pobjede Ferhad-paše Sokoloviæ vid Kršæanskom vojskom u Sloveniji u zbilji rezultiranom znaèajnim materijalnim dobitkom (u koji svakako spada i otkup kršæanskog prvaka). ova pjesma kratkom formom i etikom zbližavanja protivnika svjedoèi prenošenje motiva iz hrišæanske u muslimansku epiku. U etapama života epske pjesme (u kojima razlikujemo faze od nastajanja i oblikovanja. hercegovaèkog izvora. Mehmed Kolakoviæ. Epska pjesma Ferman iz kaurske zemlje veæ od naslova (koji je epski razraðen na poèetku pjesme) dokazuje nepoznavanje uobièajenog procesa komunciranja. Komparirajuæi komentirane epske pjesme u našem radu (a koje je objavio èasopis Behar). njenom zaokruženom motivikom. I pjesma Kako je sagraðena Ferhadija je rudimentarne epske strukture. veæ i urbana Banja Luka. èiju je snagu pjevaè utkao u vojnu pobjedu.razraðena etièka forma u muslimanskoj epici. III Svaka usmena tvorevina rezultat je umnog rada jednog èovjeka koji može biti vanredno darovit. iz kojih su proizišli nesumnjivi procesi epske retardacije. idealizacijom milostive "turske vire". i obratno. epskim vrelima. u kojoj æe biti zaslušan poznati i bogati kršæanski junak. ocjenjujemo da je pjevaè pjesama iz Behara relativno niskog epskog kvaliteta. i zauzima znaèajnu ulogu u strukturi ove epike. Oni su se samo inspirirali bogatim bh. U ovoj. Murat Kurtagiæ i drugi. Salko Vojnikoviæ. i to u slici poraza bosansko-muslimanskih ratnika. Epski pjevaèi pjesama iz Behara su južnog. Istinskih stvaralaca. izmeðu prosjeènog i lošeg improvizatora. Oblikovana je na konfrontaciji dviju vjera. najmanje je. preko gubljenja. do tipiziranja i bilježenja) ocjenjujemo da su epske pjesme iz Behara nastajale kontaminacijskim procesima spajanja. Njegovim kasnijim otkupom bit æe sagraðena ne samo džamija pobjednika Ferhad-paše Sokoloviæa. razvijenom versifikacijom i složenom 162 . U muslimanskoj epici takvih je poznato desetine. naprijed navedenih. Osim toga. i njihova pjevaèa sa ranije objavljenim pjesmama i pjevaèima klasièna Hermanova i Marjanoviæeva zbornika i navedenih sandžaèkih rapsoda. Beæir Islamoviæ. strukturno slabo oblikovanoj pjesmi vrijedno je istaæi samo nekoliko realistièkih svojstava. kao pretpostavci ostvarivanja junaèkog podviga.

epskom strukturom (dvostrukom, èak i trostrukom radnjom u istoj pjesmi). Od visoko razvijenog stupnja književno-usmene kulture, sa desetinom likova u jednom epskom tekstu-pjesmom u pjesmi, pjesme objavljene u Beharu od svega toga su malo šta zadržale. Pjevaèi pjesama objavljenih u Beharu nisu bili umno volumeniozni da nastave, èak ni da oponašaju visoki dostignuti kompozicijski i stilski stupanj, u znanstvenim svjetskim relacijama, èuvene muslimanske epske pjesme, koja je u svojem najrazvijenijem stadiju dospjela do epa i epopeje, postavši time kompozicijski kuriozum i homerski izazov. Pjevaèi epskih pjesama iz Behara lokalnog su obilježja stila i kompozicije. Od desetak pjesama samo je u nekolicini na momente progovorilo istinsko stvaralaèko nadahnuæe. Ipak, pjevaèima pjesama iz Behara ne može se poreæi mjestimièna jezgrovitost oblikovanja epskog sadržaja, zatim bogata zapažanja socijalnog i obièajnog života Muslimana iako katkad površno, èak i pogrešno prikazana), soènost lokalnog južnohercegovaèkog kolorita, te mjestimièna dramaturška svojstva epskih scena. Lingvistièki aspekt epskih pjesama objavljenih u Beharu zavreðuje posebna istraživanja, od orijentalizama (koji oblikuju osoben bosansko-islamski ugoðaj tekstu), zatim iznalaženje i komentar stilematskih svojstava provincijalizama i neizvršenog jotovanja, svojstvenog za širi prostor bosanskomuslimanskih govora. Esthetic, Ethical and Structural Features of Moslem Epic Songs in Behar 1900-1912 Every oral creation has been the result of a cognitive labor by a single human being that can be extremely talented. There have been tens of them in the Moslem epics. The greatest among them have been: Avdo Meðedoviæ, Mehmed Kolakoviæ, Salko Vojnikoviæ, Beæir Islamoviæ, Pašo Guta, Murat Kurtoviæ and the others. Among the names aforementioned there have been the minimal number of those who were true authors. There have been more of them who could be described as average in the way they transmitted the epic heritage. Most of them were poor improvisers. When comparing the epic poems commented upon in our paper (and that had been published in the Behar journal), and their chanting with the poems that had been previously published in the classical collections by Hörmann and Marjanoviæ, as well as the mentioned Sanjak Schedules, it is our judgment that the singer of the songs in the Behar journal was of a relatively low quality, somewhere between an average and bad improviser. In the 163

epic song's stages (where one can distinguish certain stages from a very act of creation and shaping, through a process of losing, declining and their variants, to the stage of grouping them under typical labels, and, finally, to their recording), it is our judgment that the songs from the Behar have emerged in the contamination processes of linking each other. The definite process of epic retardation followed. The epic singers of songs from the Behar came form the southern source, from Herzegovina. The abundant Bosnian and Herzegovinian epic sources, their encompassing motives, developed versification and the complex epic structure (a double and even triple action in the same song) have just inspired them. The poems published in the Behar retained little from the highly developed level of oral literary culture, and with the tens of characters contained in the single epic text. The singers of songs published in the Behar did not have enough cognitive potentials to continue, and let alone imitate, the highly achieved level of the Moslem epic song in terms of style and composition. That song had reached the heights of epic having become a curious feature in composition and the Homeric challenge. It displayed the local style and composition. Out of ten songs, only the few of them succeeded to reach the true creative inspiration. Nevertheless, the Behar epic songs' singers cannot be denied a personal succinctness in shaping the epic contents, the rich observations of Moslem social and customary life, although at places it appeared as superficial and even shown incorrectly, a succulence of local South Herzegovinian color, and, at places, some dramatic qualities of epic scenes. The linguistics aspect of the epic songs published in the Behar is worth a further research. One can find in them many orientalisms, a commentary of stylematic features of provincialisms and the unfinished process of jotovanje (palatalization), that had been characteristic for the wider area of Bosnian and Herzegovinian speeches.

164

Muhamed Hukoviæ MUSLIMANSKI KNJIŽEVNICI U GAJRETU Glavna skupština društva Gajret, godine 1909. odluèila je da se list Gajret, koji je dotada donosio gotovo samo društvene vijesti, pretvori u književni list, što je on poèetkom 1910. godine i postao. Oèekivanja da æe se u listu pojaviti i dotada poznata imena: S. Bašagiæ, E. Mulabdiæ, O. N. Hadžiæ i drugi nisu se ispunila što pisac osvrta u Biseru pod naslovom Trogodišnji književni rad Gajreta, potpisan inicijalima H. J. objašnjava posljedicom politièkih i stranaèkih trzavica, rušenjem starog odbora i unošenjem æiriliènog pisma u list. S pohvalom se istièu neki književni radnici kod kojih su prevladali opæi interesi naroda pred stranaèkim, èesto liènim interesima pojedinaca. Opravdano se u ovom osvrtu istièe da su to razlozi zbog kojih list nije mogao dostiæi literarni domet koji je imao list Behar. Gajretovu prozu predstavili su svojim prilozima Hamdija Muliæ /Ata Ner'es/, Hazim Muftiæ, Hafiz R./ pod kojim imenom se, vjerojatno, krije Šemsudin Sarajliæ/, Hifzi Bjelevac, Mustafa Èeliæ Gazanfer. Zajednièka tema veæine priloga je buðenje svijesti muslimanskog naroda, osuda negativnih pojava koje su ozbiljno zaprijetile moralnom, materijalnom i obiteljskom padu društva. I u prozi kao i nekim pjesnièkim tvorevinama osuðuje se nekritièko povoðenje za tuðim obièajima; stilom života, stranim natruhama u jeziku i govoru, slijepo podržavanje tradicijama Muslimana stranog naèina života. Problem iseljavanja tretiran je iz više aspekata, ali s posebno oštrom osudom neodgovornog odnosa prema ise-ljavanju, na ravnodušan mir, fatalistièko ponašanje, a u nekim sluèajevima i neozbiljan odnos prema tako vitalnim pitanjima sudbine ovog naroda. U socijalnoj sferi ukazuje se na pogubno, razarajuæe djelovanje nekih asocijalnih pojava kao što su alkoholizam, pojava prostitucije, kocka, bezdušno trošenje novca. Fatalan uticaj u maloj bosanskoj kasabi bilo je otvaranje birtije s pjevaèicom "iz prijeka" pa je i to èesta tema u proznim književnim prilozima svih listova koji su izlazili u doba austrougarske vladavine. Prilozi s pouènim sadržajima nalaze se meðu najbrojnijim prilozima - zahtjevi za reformom nastave, obrazovanjem ženske djece, pa ta didaktièko-prosvjetiteljska komponenta, koja nekada ostaje na razini publicistike, veoma rijetko ima elemente literarnog ostvarenja. Ima u nekim crticama i najave prvih klasnih nesporazuma, pojava industrijske tehnologije 165

u procesu rada, zateèenost radnika s ruènom proizvodnjom pri uvoðenju tehnièkih sredstava i mašina itd. HAZIM MUFTIÆ spisateljski rad zapoèeo je u Beharu kratkim crticama, a bogatu aktivnost u listu Gajret, posebno u godinama 1910. i 1911. da bi naglo poslije dva priloga u 1912.g. prekinuo sa suradnjom. Ukupno je objavio osamnaest tematski raznovrsnih priloga od kojih prevladavaju teme s pouènim sadržajima. Pouka je nenametljiva, iako je nekada izravno saopæena ili u obliku pišèeva komentara, ili je izrièe jedna od liènosti, ili se ona sama èitaocu nameæe slijedom toka radnje. Te male prièe /crtice/ s tezom odraz su tadašnjih aktualnih zbivanja od kojih su neka imala izuzetan znaèaj za vjerski i društveni život Muslimana. Jedna pojava morala je ozbiljno zabrinjavati - problem otuðivanja muslimanske školske omladine koji su, boraveæi u tuðini, stvorili kod sebe kompleks stida, osjeæaj manje vrijednosti svoga nacionalnog biæa i njegovih znaèajki u odnosu na evropske vrijednosne sudove. Po povratku u rodni kraj ustruèavaju se ispoljavati svoja nacionalna obilježja, pripadnost svome narodu /Podivljala ovca/. Kritika pasivnog odnosa muslimanskog življa prema vitalnim pitanjima života izražena je u prièici Spavanje hodajuæi, a u crtici Zakljuèak u kahvi pisac iznosi jednu negativnu osobinu svojih sugraðana - da bi se trgli iz letargije potreban im je vanjski poticaj. Uspjela je poredba znanosti s plemenitim metalima /dževahirom/ s porukom da treba prevladati svoje vjerske razlike, ako æe znanje biti u službi prosvjeæivanja i kulturnog preporoda /Nauka-dževahir/. Primjereno je izražen kontrast idiliène slike prirode i sela i siromaštva ljudi /Sestra/, a u prièi Komljenje kukuruza govori se o prvoj pojavi tehnièkih sredstava u obradi zemlje. Kritika zapuštenosti poèetnih vjerskih škola, loš utjecaj takvog stanja na odgoj djece, težak materijalni položaj vjerouèitelja slikovito je prikazan u crtici Sibjan mekteb. Izravna pouka izreèena je u prièi Dvije hiæaje s osnovnom tezom da sve što nije u skladu s Božijim uputama ima negativan odraz u svakodnevnom životu. I ostale crtice /Lafunger, Svoj svome, Ženidba Hifzi-bega Ðumišiæa, Baba Hajdar, Muharemagino brvno, Dva druga, Stara Hata, Èudan uèenjak/ sadrže poruke koje se odnose na aktualne dogaðaje. Meðu prilozima se izdvaja crtica Medenijjet, u kojoj se iznosi težak položaj turske manjine i ostalih graðana muslimanske vjeroispovijesti u Bugarskoj. HAMDIJA MULIÆ - ATA NERÈES u nizu crtica pod naslovom Slièice sa Neretve objavljenih u nastavcima u godištima 1910. i 1911. osvræe se na mnoga aktualna pitanja vjerskog i nacionalnog života Musli166

mana. Prvi prilog objavljen pod tim naslovom doima se upozoravajuæom porukom pisca muslimanskoj inteligenciji školovanoj na Zapadu zbog njenog snishodljivog odnosa prema vanjskim manifestacijama te èeste kvazikulture. Pokušaji nakalemljivanja evropskih obièaja, uzusa ponašanja na patrijarhalnu sredinu èine se smiješnim, pa se u mahalama mladiæi pozdravljaju sa "servus", "klanjam se" i slièno. Jedan od rijetkih mladiæa, obrazovanih na evropskim školama, ukazuje svojoj djevojci na svu besmislenost napuštanja obièaja svoga zavièaja, posebno izbjegavanja upotrebe izvornog maternjeg jezika. Njegovo upozorenje djevojci da èuva materinsku rijeè ganutljivo djeluje na èitaoca: "Nemoj, Ašida, duše ti, više zboriti onako kako ne èuješ da ti tvoja majka zbori, vidi samo kako mi nakazno govoriš. Ne stidi se svoga roda, niti svoje sudbine, meni je sve naše milo i sveto. U ponašanju i u životu budi onako mirna i èestita kao tvoja majka." Divna pouka nama, današnjim generacijama koji ne imadoše dovoljno sluha za ovaj kao i za apel Omera Hume, koji na kraju 19. stoljeæa uskliknu: Brez šubhe je babin jezik najlašnji, Svatko njime vama vikom besidi. Drugi prilozi pod ovim naslovom pisani su s pouènom tezom da se Muslimani treba da prilagoðavaju duhu vremena, da prihvataju nove oblike privrednog i trgovaèkog poduzetništva, da se obrazuju i samoobrazuju, da posvete pažnju obrazovanju ženske mladeži/ prilog pod naslovom Mehmed/. "Radi u vremenu kako prilike tog vremena iziskuju", poruèuje muderis prisutnima. Nema muslimanskog pisca iz perioda austrijske okupacije Bosne i Hercegovine koji nije opisao razarajuæi uèinak prodiranja alkoholizma sa svim njegovim posljedicama: materijalni kolaps cijelih porodica, fizièko, psihološko i moralno propadanje pojedinaca i tragiène sudbine liènosti. Mnogi takvi moralno posrnuli pojedinci, iako kasne, vraæaju se normalnom životu i nerijetko postaju propovjednici trezvenjaèkih ideja. Muliæeva crtica Ovdje ti je, Haso, razgovor podsjeæa na pripovijetku Prvi put s ocem na jutrenje Laze Lazareviæa, jer je Huso kao i Mitar, doživio moralni preporod - dolazi na njivu i ukljuèuje se u obavljanje svakodnevnih poslova. Veoma slièan sadržaj je opisan i u crtici pod naslovom Pokraj Drine autora HAFIZA R /vjerojatno se pod tim imenom krije Šemsudin Sarajliæ/ gdje se "zalutali" pojedinac - sin nekadašnjeg uglednog i bogatog sugraðanina - vraæa rodnoj kuæi i postaje gorljivi zagovornik borbe protiv alkoholizma. U crtici Slièice s Trèivode prilièno uspjelo je istaknuta poredba razmišljanja i ponašanja naših izleta na obližnje izletište kod Sarajeva. 167

Dok evropski èovjek zna koristiti sve blagodati kraja u kojem privremeno živi, dotle naši ljudi uz rakiju, potpuno i fizièki i psihièki opušteni, lažno se predstavljajuæi kao vjernici i domoljupci, kriju prave motive napuštanja svoje rodne grude. U crtici Oko Drine i Lima sukob starog i novog manifestira se prilikom gradnje objekta na gradskom groblju. Pisac je i ovdje, kao i u crtici Dva pisma, na strani nosilaca naprednih shvatanja koji se bore protiv zaostalosti, sujevjerja, nesnalaženja, ali i protiv ropskog i nekritièkog prihvatanja tuðih i muslimanskom duhu i mentalitetu stranih shvatanja. Meðu piscima proznih sastava svakako je najznaèajniji HIFZI BJELEVAC, koji æe literarno najuspješnije iskazati svu dramatiènost života muslimanskog naroda koji se, zateèen okupacijom jedne evropske sile, ne može ukljuèiti u nove tokove života, pa doživljava traume pogibeljne za lièni i obiteljski život Muslimana. U njegovim kraæim proznim radovima prisutne su i pojave prvih klasnih razvrstavanja, prvo poèetne oblike industrijskog naèina proizvodnje, uvoðenje strojeva u tehnološke procese. Naivne su reakcije radnika koji ruèno obavlja fizièki naporne poslove, na prve nagovore sindikalnih funkcionera da bi štrajkom popravio svoj težak položaj. Tako radnik, koji ruèno tuca kamen za posipanje ceste, naziva takve æernimetima /neblagodarnim ljudima/ koji su se najeli pa uzeli fursat", a kada je prvi put ugledao mašinu za mljevenje kamena, on èekiæem udara po toèku. H. Bjelevac je autor najuspješnijeg proznog priloga u ovom periodu izlaženja Gajreta. To je prièa u nastavcima pod naslovom Na kraju. U njoj je opisana tragièna sudbina troje mladih ljudi i tek roðenog djeteta u maniru naturalistièkih opisa najtamnijih strana ljudskog života. Zaèudo da ova Bjelevèeva proza nije skrenula pažnju literarnih poslenika, posebno filmskih radnika, buduæi da je veoma pogodna za dramsku i filmsku obradu. Tekst je pun neoèekivanih obrta, sa dosta uspjelim i minucioznim psihološkim analizama pojedinih situacija. Jedan nepromišljen gest jednog od uèesnika zbivanja izaziva tragediju ostalih liènosti koje su u vrtlogu dogaðaja bez svoje krivice postale žrtve posljedica obmane neiskusne mlade djevojke. Pisac osuðuje inteligenciju koja nema sluha za istinske probleme života i zna više o dogaðajima van svoje zemlje, nego što zna o onome što se pred njenim oèima dešava. Isti društveni tretman imaju i oni koji se iskreno zalažu za narodne potrebe i oni koji pasivno posmatraju što se oko njih dešava, pa Salko, jedna liènost iz prièe, kaže: "Svi su jednaci, i oni koji se za sve brinu i o svemu vode raèuna kao i oni koji bi mogli pomoæi, 168

a ne pomažu." MUSA ÆAZIM ÆATIÆ æe ciklusom religioznih soneta /Ibrahimpejgamber, Musa, Isa, a.s., Zemzem vrelo, Hidžret/ obogatiti ovu tematiku koja æe takoðer biti predmet interesiranja i pjesnika Osmana -ikiæa. Dok se -ikiæ zadržava na opisu spremnosti Ibrahima, a.s., da žrtvuje sina, dotle Æatiæ sa dosta pjesnièke vještine iznosi preobraæanje Ibrahima sa mnogobožaèke vjere u islam. U ostalim pjesmama ovog ciklusa u alegorijskim slikama opisuje se poslanstvo Musaa i Isaa, a.s., te èudotvorna pojava vrela Zemzem u pustinji, kao i spasonosno preseljenje muslimana iz Meke u Medinu. Druge pjesme iz ovog ciklusa objavljene su u Pjesmama od 1900.-1908. /Muhammed, a.s, Islam, Kur'an, a.š., Sveta špilja, Hazreti Omer, r.a. i Bedr /. U pjesmi Jesenski plaè prenaglašeno se slika tamna jesenska noæ koja svojim tmurnim raspoloženjem razbuktava pjesnikovu bol. A i vasiona i svi njeni mrtvi i živi dijelovi su "zvuci jedne pjesme bone". U pjesmi Moja ljubav, posveæenoj Atifi, pjesnik s tugom iznosi da sve njegove želje, nade, èežnje i snovi plove na trošnoj laði i da æe ih divlja bura rastrgati i u more baciti. Na zavidno literarnom iskazu jedre stihove soneta posveæuje Osmanu Ðikiæu. Soneti su, posebno pri sonetima prirodi, ljubavi, suncu kao simbolima i izvorištima radosti i sreæe. Hej, c'jela Narav zapeta je struna, Na kojoj sunce velièajno sklada Himnu ljubavi: veselja i nada Prvi sonet I tako tokom sljedeæih soneta sve je u znaku vedrih i optimistièkih tonova: Poðimo tamo na one vrhunce, Usnom i okom srkaæemo sunce Drugi sonet "Poðimo, ja æu tam te nosit sada, Na svome krilu kao vihor jaki" Treæi sonet Vidiš li njene bokove i grudi, Vidiš li, kakva on je vedra stasa, Krv im i zdravlje licem se talasa Na svemirskim, lunarnim prostorima šeæe se pjesnikova djeva Venus, u plaštu od etira i prosiplje s mlijeènog tijela svoga pelud koji pjesnika opija, razdražuje nerve. Venus 169

Sa ljubavi zažareno. pjesma se probudila. Kao što ljubice cvatu. hasbašta i još velik broj iskaza koji asociraju na ustreptalost pjesnikove duše. Tako saznajemo da su od cvijeæa pjesniku najdraže plave ljubice. oganj. a kovrdžasta kosa najviše oduševljava pjesnika. amber cvijeæe.da li æe ona: okvasit grudu mojih pradjedova i 170 . I leksika je primjerena pjesnikoj razdraganosti: izvor. sjetnim i vedrim tonovima. Pjesnikove izljeve sreæe i radosti pojaèavaju u svakom ponovljenom stihu rijeèi: dušo moja. 1911. pramenje kose. U sonetima Boje i mirisi posveæenim Šemsi H. U pjesmi Ja sam vjerni rob ljepote sudbinski je pjesnikova duša veæ od roðenja "plovila u muzici šumnih sfera". lista pjesama romantièarsko-ljubavnog zanosa s izmiješanim sumornim. a pjesnik postao "vjerni rob ljepote". milovalo. Moje pjesme te nekoliko prijevoda ili prepjeva sa turskog i perzijskog jezika.. lahor. èarno oko. skladnih akorda. razuzdano. od mirisa miris duše voljene. hurija. Jesenje sivilo suprotstavljeno je pjesnikovu zažarenom srcu: Samo moje srce vruæe.Dirljivim stihovima i potresnim slikama opisao je pjesnik svoj susret s oèinskim razrušenim domom koji ga je nadahnuo prvim zvucima "bogodane pjesme": Ah. sabah zora. Iako uspavan. U tvom krilu prva krila steko: S majèinih usni slušao sam prièe Tople i slatke ko i njeno mlijeko. nazdravièarske je naravi. silnim žarom. s gradacijama i nade i malodušnosti. zefir. pjesnik na metaforièan naèin saopæava èitaocu svoje raspoloženje. pa se pjesnik pita: . Dan jeseni skrhat neæe Kad u netrag sve bi djen'o Pjesma Probudila se. ŠEMSUDIN SARAJLIÆ æe se javiti u godištima 1910. Osim ovih spomenutih Æatiæ je u listu Gajret objavio i pjesme Iz ljubavnih melodija. vrelo. srna. pripada budnièarskoj poeziji. po hazbašèi u sonetima pod naslovom Tri gazela posveæenih Mirzi Safvetu. i 1912. opijale.. a od svih zvukova pjesniku najviše gode kristalni akordi dragog smijeha svoje drage. ja sam nekad ko maleno ptièe. svoj doživljaj pojava u prirodi i svijetu. poljubac.

Kad sam svoju mladost provodio Kad sam pjevo i kad sam ljubio Jesenskim tonovima prožeta je i pjesma O.. stare tople noæi.... Srce moje tugom otvoreno Srce moje u sol zakopano Ali u pjesnikovom srcu bar u tragovima živi sjeæanje na nekadašnji zanos: Tek u srcu nešto osta Što na zanos katkad sjeæa.posveæenoj Zumreti..... Stari dani. Jedna od rijetkih pjesama u kojoj se pjesniku vraæa nada. Da zlobno srce tirana smiri U pjesmi Veèe dogaðaji i zbivanja u prirodi povezani su s ljudskim sudbinama. ne žali krvi..... kao u magnovenju...... što se ponavlja i u strofama u kojima se uz pridjev tužan pojavljuje i pridjev lijep. izražena je oštra kritika ponašanja Muslimana Bosne i Hercegovine. ruža malih drhte srca otkucaji! U proznom sastavu Danica je èekala mjeseca.... u inaèe ljubavnoj fabuli s neobiènim i iznenadnim zapletima i raspletom. koji se.. Da prevladava ipak nesalomljiv duh svjedoèe završni stihovi: O robe gladni... koji ne shvaæaju 171 . trenuci malodušnosti zbog iznevjerenih mladenaèkih ideala izraženi su i u pjesmama Ko harfa sam i Slomljeno srce: Ko harfa sam razbijena .. pa u bolnom kriku.... ali i sa naizmjeniènim vedrim raspoloženjem. dok se u pjesmi Piano sva priroda saosjeæa s ustreptalim srcem pjesnika: Dršæe zemlja dršæu vali... nalazi u posljednjoj strofi. što nije beznaèajno.neæe li procvast pomlaðenom snagom neæe li sunce sreænijeg života zasjat nad mojom domajom mi dragom Sumorni tonovi... kako je tužan jesenski dan. vjera u život je ona pod naslovom Na busu ljubavi . priželjkuje ostvarenja mladenaèkih snova: Èekajuæi kad æe opet doæi. dršæe lišæe.. nezadovoljstvo i razoèarenje stvarnošæu..

anðele mili. ispunjena je simbolièkim znamenjima. kratke forme. "kobnim nemirima. Badava se i anðeo trudi: Nemoj se truditi. U tim.ozbiljnost položaja u kojem se nalaze. kako kaže prof. troše nemilice novac i nastoje održati staleški ponos. Poezija FADILA KURTAGIÆA.. samoæa budi u pjesniku vapaj za danima mladosti: Silheuette A u pjesmi simbolièkoga naslova Ilusia ustreptala duša èuje davne akorde mladosti. neobjašnjivim slutnjama. Taj asketizam. da se gase pokopane nade. odaju se provodima. i plaèuæi u osmijehu U pjesnièkom opusu OSMANA ÐIKIÆA religiozne pjesme posveæene poslanstvu nekoliko vjerovjesnika zauzimaju posebno mjesto. pod naslovom Hazreti Ibrahim 172 . Rizviæ. M. odnosno saznanjima da mladalaèki ideali nestaju.s. U onoj koja se odnosi na Ibrahima. iluzija i nada. a tek misao o apstraktnoj ženi unosi bar za tren ravnotežu izmeðu radosti i boli: Sumorna raspoloženja u velikom broju pjesama ostavljaju na èitaoca težak dojam zbog pjesnikova uvjerenja da su uzaludni svi pokušaji da bi tamne slutnje išèezle iz pjesnikove duše. spremni i na velike materijalne žrtve. Davno je zaštita utjeha moja Za gore tamne" Anðeo utjehe Neka neobjašnjiva sudbina: "Asketski tada je gušila Dušu mi i vjerovanje" Ja snatrih lamentira pjesnik. a. neka nepostojeæa u pjesnièkim stihovima zamišljena žena æe darivati pjesniku": lijere iz mistièkih veza Posjet ili æe zajedno s pjesnikom: ploviti po puèini mlijeènoj lijerova snenih Margit ili æe poslije radosnog posjeta gospoji /zamišljenoj ženi/ pjesnik ipak išèeznuti: smijuæi se s plaèem.

od onog kobnog èasa Dušu ljuti tišti bol. Kada je Bog. spasio Ibrahimova sina.s. i Muhammeda. na èelu kojih stoji Ebu Džehl. da žrtvuje sina Ismaila.s. K.iznesen je poznati dogaðaj iz povijesti objava . a. kad su zavjerenici upali u kuæu. s puno toplih izljeva ljubavi prema bratu. Ali i prije bratovljeve smrti pjesnikinji je neki tužni èas zagorèio život: Ah. vidio istinsku spremnost oèevu da žrtvuje sina. da zasije" 173 . I kod Ðikiæeve prevladavaju tužni tonovi. Šefike Nesterin Bjelevac. kakvu sumnju izražava autor prikaza književnog rada lista Gajret u listu Biser. Bog je zbog odanosti oca i sina njegovoj volji. a umjesto njega iznenada se pojavi ovan koji kao kurban ostade simbolom prinošenja žrtve velikom Stvoritelju. Od èetiriju Gajretovih pjesnikinja: Vahide. posebno je dirljiv nekrolog bratu Osmanu. U pjesmi Derviš izražena je vjera u Allahovu pomoæ i pouka da nikada ne treba izgubiti nadu u Božiju podršku. Oštroj kritici izvrgnuo je licemjerje strogih pobožnjaka u pjesmi Muraija. koji se i danas nalazi u selu Mini kod Meke rasjeèen.s.. da mogu samo èasak prošloj sreæi da se vratim Ja bolujem Vapaj pjesnikinje zbog bešæutnosti svijeta: Tamo niko èuti neæe moga srca uzdisaje Moje misli jer "svugdje je tama. a. a.. Fatme najobimniji je pjesnièki opus Hatidže Ðikiæeve.spremnost Ibrahima. dž. P. a. oèi su im se zaslijepile i Muhammed. nigdje zvijezda.. uèinio je da se maè nije mogao nadnijeti nad glavu Ismaila.. U ovoj drugoj opisane su pripreme ubistva Muhammeda. a u pjesmi Hubul vatani minel imani dovodi u vezu islamske obaveze s dužnostima vjernika prema domovini.s. ko ubodi od handžara Ah. Druge dvije pjesme odnose se na vjerovjesnike Isaa. iziðe neopažen iz kuæe. ali i prema svome narodu.š. nego je zasjekao kamen. nema nikakve sumnje da je i ovoj pjesmi autor Ðikiæ.s. Meðutim. a. koja je pomogla i ovom dervišu da savlada trenutke fizièke klonulosti. S obzirom na tematiku u drugim pjesmama. od onog kobnog èasa Bol pjesnikinje ne može ništa izlijeèiti osim: Ah.

Muftiæ ne vidi neku svijetlu buduænost za svoj narod .pjesnika pritišæe neka teška mora: Veæ tupi bol mi i osmijeh gorak hladnoæom teškom stalno dušu muèe Kob A zla sudbina prati i proganja pjesnika: Opet bih gonjen osjeæajem èistim. što u duši svojoj skrivah nigda niko neæe znati Bolovi A u pjesmi Ne ostavljaj izražen je protest zbog olahkog napuštanja rodne grude: Ti si dijete zemlje bola.. svjetlosti. U krilo im rado hrlim Boni akordi U vrtlogu tadašnjih zbivanja i pjesnik B. tako i Muftiæ klièe: I u suzi svakoj iskrenoj dubokoj. želi se diæi u vanzemaljske sfere: O sunce svemoæno. S ljubavlju žarkom vama bijednim prišo. Vjekovi lice ogledaju svoje Miris zemlje pjesnika guši. 174 . mora skrivati duboko u srcu svoja osjeæanja: Što mi mlado srce pati. pa kao što Kranjèeviæ pjeva: Nije ljudska suza da se po njoj gazi.zvone neustrašivi poklici: Nek me nose bijesni vali.K. strasti stišo Odbaèenim A u pjesmi Svijet na Kranjèeviæev naèin uzdiže ljudske boli. Važnim životom ja živio istim I sve bih druge želje. borba tvoja nek je jaèa Pjesnikinja se ipak ne predaje .Opet jesen Zbog toga što okolina nema sluha za njen nespokoj. jer svako pojedinaèno srce ljudsko je "svijet za se.. on se obraæa izvoru snage. dijete tuge . al ne kloni radi sudbe. veæ ko sjajna zvijezda da u zvijezde plane".dijete plaèa.

pa se pjesnik obraæa Bogu rijeèima: I ja pružam srce vjeèitom Bogu. i carstvima vjeènim neprestano hrlim Èovjek Iako je pjesnik svjestan da: Znamo avaj da se nešto prijeèi. In their works one can usually find the same. Il osjeæanje kobno novih zala Duša Utjehu. who did not agree with the new political orientation of the Gajret Society. it did not manage to attract the famous names. The problem of immigration to Turkey was treated in particular. Mustafa Èeliæ-Gazanfer. A fiction in the Gajret journal was represented by Hamdija Muliæ. education 175 . Il pobožne duše nebu topla hvala. etc. a blind imitation of foreign customs and habits. Hifzi Bjelevac. Zlokobno i suro meðu pute naše Pomirenje The Moslem Writers in the Gajret In accordance to the decision passed by the Main Assembly of the Gajret Society. A considerable portion of texts dealt with the reform of schools. the journal with the same name began to publish literary pieces in the beginning of 1910. spending larger sums of money. and gambling. However. mir i zadovoljstvo donosi duboka. na vjeènoj vatri tvojoj i zemlji blatnoj da ne dam nijedan dio sebe Molitva Upitanost pjesnika koji neodluèan stoji pred saznanjem da u svijetu ipak prevladava tamna strana života: Ne znam je li krik to uvreðena srca. Edhem Mulabdiæ and Osman Nuri Hadžiæ. foreign words and expressions in language and speech. Ili je to jecaj roba koji grca.daj mi da izgovorim. prostitution. iskrena vjera. Šemsudin Sarajliæ under the pen name of Hafiz R. a blind support of the old ways of life. such as alcoholism. such as Safvet-beg Bašagiæ. Hazim Muftiæ. common theme. Warnings were issued against asocial behavior. Awakening the Bosniak people's minds -criticism of negative tendencies and events.

Šemsudin Sarajliæ published a number of songs full of romantic and love themes where he mixed sad and grave with serene tones.of female children. 176 . K. Hifzi Bjelevac was the author of an interesting short story Na kraju /In the End/. whereas Musa Æazim Æatiæ published a cycle of religious sonnets. Hamdija Muftiæ usually wrote on topics with didactic undertones. Osman Ðikiæ dedicated his literary work to the activities of several prophets. as well as the application of new technologies in economy. Muftiæ did not see a bright future for his people. whereas Hamdija Muliæ mostly discussed the issues of religious and ethnic life in Bosniak people. and the poet B.

1977. Institut des etudes balkaniques. koja æe se. vijeka. Datiramo ih u period (najkasnije) do kraja 1492. kao i na široj teritoriji na prostoru bivše evropske Turske. djelimièno i Albancima. May posshaiftt (gen Constantinopel) zudem Keizer Soleyman. i za muslimansku epiku.2 Utvrdili smo da oni nose peèat žive epske tradicije. Belgrade 1985-1986. str. Poseban otisak iz Godišnjaka Odjeljenja za književnost Instituta za jezik i književnost u Sarajevu.Vidi: Ðenana Buturoviæ: Osnovna pitanja u prouèavanju epskih narodnih pjesama jugoslovenskih naroda. Svi sakupljaèi ovog perioda veæ su tokom sakupljanja imali izgraðen odnos prema njoj. broj 43. VIJEKU U prvim decenijama 18. Prva poznata svjedoèanstva o muslimanskoj jugoslovenskoj epici vezuju se veæ za kraj 15.). 122 i 123.Ðerzelez heros de la chanson epique balkanique. I mnoge druge dragocjene vijesti o muslimanskoj bosanskoj. epskom Ðerðelezu. muslimanima i hrišæanima. Postoje brojna svjedoèanstva o starini i rasprostranjenju muslimanske epike u Bosni osmanskog perioda. godina XXII. 4. \enana Buturoviæ: Žanrovske karakteristike rane južnoslovenske muslimanske narodne tradicije turskog perioda.. odnos1.. X Megunaroden simpozium za balkanski folklor. Makedonski folklor. juli 1988. za širu nauènu javnost. kao i za ostale južnoslovenske epike. godine.-1534. Ohrid 7-8. Academie serbe des sciences et es arts. Skopje 1989. U stvaranju i prenošenju ove epike istaknutu ulogu su imali bosanski ratnici. uz normalne izmjene prenositi sve do sredine i kraja 19. vijeku. vijeka posvjedoèuje njihovu utemeljenost na bogatoj i srodnoj tradiciji srednjeg vijeka. uoèavajuæi njene specifiènosti u odnosu na epiku ostalih južnoslovenskih naroda zajednièkog jezika. možemo da kažemo da je. vijeka (pjesme o Alibegu Mihal-oglu i Bali-begu Malkoè-oglu).\enana Buturovi}: OTKRIÆE MUSLIMANSKE EPIKE U 19. meðu Južnim Slovenima. . 267-275. 3. 177 . 3 Bujnost muslimanskih historijskih predanja veæ krajem 15. Ibn Kemala (1468. \enana Buturoviæ: Les chroniqueurs turcs et Gu rz Ilyas . str. Isto. vijeka zabilježen je znaèajan broj južnoslovenskih muslimanskih epskih pjesama.1 Iz ovog perioda datiraju jedinstveni podaci o Grz Ilyasu. otkrivena tek u 19. 2. Anno XXX-MDXXXI. Meðutim. Balcanica XVI-XVII. Sarajevo.4 I u svjetskoj nauci o muslimanskoj epici danas je prisutno mišljenje o njenom naslanjanju na srednjovjekovnu bosansku. uvijek kao cjelovitoj i bogatoj južnoslovenskoj poeziji. Benedict Curipeschitz von Obernburg: Itinerarium Wegrayss Kun. èuvenog turskog pisca i hronièara.

drugo odeljenje. Šime Ljubiæ: Prilog Jagiæevoj raspravi "o graði za slovinsku poeziju".). vijeka pjevali èitavi ciklusi pjesama o Krajišnicima. sv. 144. Prepoznaju se odmah potom u epici zbirki. Cambridge. Izraz. kao i to da su se pjevale u razlièitim sredinama (vojnièkoj. 1554.6 Sasvim je evidentno da i na ovim historijskim vijestima o muslimanskoj epskoj tradiciji Lordova teorija multiformnosti tradicije potvrðuje svoju utemeljenost. od perioda njenih poèetaka do prvih zbirki . 178 . preko poezije velikih zbornika.. Preveo. Sarajevo.u stvari pjesme iz prvih i najstarijih zbirki jugoslovenske narodne poezije èije je porijeklo u svome vremenu nedvojbeno. Glasnik Srpskog uèenog društva. Fragmenti ove knjige kod nas su prevoðeni od 1962. Ibrahim Peèevi. Stefanoviæ: Nekoji podaci iz madžarske literature za datiranje naše narodne poezije. str. knjiga LVIII. Ðenana Buturoviæ: Epska narodna tradicija Muslimana Bosne i Hercegovine od poèetka 16. vijeka. 237. 2. 1. str. 11.no južnoslovenskoj muslimanskoj epskoj tradiciji. One potvrðuju da su se pjesme o dogaðajima za koje se vezuju pjevale odmah nakon tih dogaðaja. i 2. 6. 7.5 Govore nam o sadržini. knjiga IV. III izdanje. Putopis. . 4a. Rad Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti. Sebastian Tinodi: Cronica. Èelebi Evlija. Istanbul. 1990. Tarihi Peèevi. Albert B. vidi. sv. Glasnik Zemaljskog muzeja Bosne i Hercegovine u Sarajevu. u naše dane. str. vijeka snažno èuvaju odjeke rane bosanskomusli5. aristokratskoj..s. Svet. 26-20. (Biblioteka XX vek). Buturoviæ: Epska narodna tradicija Muslimana. Massachusetts. 1. ruralnoj itd. knjiga deseta. vijeka pa do prvih zbirki muslimanske epike iz 19. Teorija. XXVII/XXVIII. u Zagrebu 1918. vijeka do pojave zbirke Koste Hörmanna (1888.. Lord: Pevaè prièa.. 27-35./1973. Odlomci o jugoslavenskim zemljama. Lord: The Singer of Tales. XL. Sarajevo. s poèetka i sredine 18. Beograd. najviše primorskih zapisa. 1967. tematici i junacima ove epike. Branko Vodnik: O junaèkim narodnim pjesmama (uz knjigu). str. sept. John S. broj 9-10. 1985.okt. Ð. obavještavaju nas da su neke pjesme posjedovale razvijene tematske obrade.. od poèetka 16. Prevod u cjelini publikovan ove godine: Albert B.. str. Beograd. pa do zapisa snimanih na magnetofonsku vrpcu. Etnologija. god. godine. Miletich: Muslimanska usmena epika i srednjovjekovna epika.. u Zagrebu 1877. 8-9. Harvard University Press.Prilozi prouèavanju narodne poezije. XXIX. str. uvod i komentar napisao Hazim Šabanoviæ. I. Primena. 1960. Prevela s engleskog Slobodanka Glišiæ. Golosvarba. Narodne pjesme hrvatsko-srpske. U historiji bilježenja muslimanske epske tradicije znaèajno mjesto zauzimaju bugarštice i deseteraèke pjesme s kraja 17. vijeka . kakvi su Hörmannov i Marjanoviæev. 63-179. 1972. govore o kontinuitetu i vitalnosti ove tradicije. knj. Tako su se veæ od prve polovine 16. Valtazar Bogišiæ: Narodne pjesme iz starijih. 1878. 8-9.. 1867. uglavnom veæ od one koju predoèava Pjevanija Sime Milutinoviæa Sarajlije. da su pjesme o pojedinim junacima bile veoma brojne.). 8.8 Bugarštice zabilježene krajem 17.zaokružuju se sve njene najbitnije pomenute odrednice. str. Idea.7 Podacima o uticajima razlièitih konfesionalnih i etnièkih sredina u njegovanju i prenošenju muslimanske epske tradicije.. n.

vijeka.). a mnogo manje o njenoj pouzdanoj formi i obimu. a Bašeskija. 1968. Gerhard Gezeman: Erlangenski rukopis starih srpskohrvatskih narodnih pesama. i uglavnom. 179 . Autentiènije dijelove iz sadržaja muslimanske narodne tradicije èuvaju deseteraèke pjesme iz tzv. zato što nadopunjuje sadržinu onog što pružaju same pjesme Erlangenskog rukopisa i nesumnjivo upuæuje na složeniju formu muslimanske epike iz vremena kada su bilježene pjesme ovog Zbornika. vijeka.11 Andrija Kaèiæ Miošiæ je znaèajan po podacima koje donosi o junacima muslimanske epike a koji potvrðuju njihovu povijesnu istinitost.pouzdano su nastale u muslimanskoj sredini i predstavljaju najranije cjelovite zabilježene muslimanske epske pjesme. Prevod s turskog. Znaèajnu dopunu onome što znamo o muslimanskoj poeziji 18. Sr. i kako otkri careviæu Muju. vijeka. o njenom preplitanju sa narodnom epikom Srba. Razgovor ugodni naroda slovinskoga (1759.prvi donosi Erlangenski rukopis. 1942. Rukopisa Male braæe iz Dubrovnika. Po mom mišljenju tekstovi pjesama ovoga zbornika su neadekvatno bilježeni. s evidentnim aspektom muslimanske sredine u odnosu na epske dogaðaje . Zbornik nudi obilje podataka o južnoslovenskoj epici s kraja 17. izmijeni oca iduæ na carevu vojsku. 10. Ipak njegovo postojanje obezbjeðuje izvjestan ugao gledanja na muslimansku epiku 18. vijeka. Stari pisci hrvatski. a bezimeni Nijemac njegovim zapisivaèem. Muslimana i Makedonaca. 12 Za Šukriæa znamo 9. i iz prvih decenija 18. knjiga prva. Pjesme iz ovog zbornika Alija pripijevanjem opet zadobi preprošenu djevojku i Kako Peimana. Stoga zbornik više govori o sadržini. Zagreb.) u svom Ljetopisu.1801. Andrija Kaèiæ Miošiæ.9 Erlangenski rukopis se u nauci smatra prvim mješovitim zbornikom narodnih pjesama Srba. Pjesme o krajinskim junacima o kojima pripovijeda Bašeskija upuæuju na veoma razvijenu epsku poeziju.-1760. i za njim otide u Novome gradu (Pjesme 94 i 96 u Bogišiæevom publikovanom zborniku) . Sarajevo.) u svom Razgovoru ugodnom naroda slovinskog10 i sarajevski hronièar Mula Mustafa Bašeskija (1731. ne prezentiraju zapise cjelovitih pjesama. tematici i motivima muslimanske epske poezije. Mula Mustafa Ševki Bašeskija: Ljetopis (1746.manske tradicije. Hrvata. Djela. kakve su se tada pjevale. Autentiènu muslimansku poeziju. kada je rijeè o muslimanskoj epici. Obojica su talentirani i kreativni. kæi Dizdar-age. 11. uz to zastupljenu veæim brojem primjera. a koji je nastao sredinom 18. uvod i komentar Mehmed Mujezinoviæ. Hrvata i Crnogoraca. Karlovci 1925. vijeka pružaju podaci koje donosi Andrija Kaèiæ-Miošiæ (1704. Od Bašeskije doznajemo imena prvih poznatih muslimanskih epskih pjevaèa: Baba-Alije i Jašara Šukriæa iz Sarajeva.-1804. pa i epiku iz prvih decenija 18.).

Grga Martiæ i Marijan Šunjiæ . Ipak je tek 19. što znaèi da je prenosio narodne pjesme koje su se pjevale upravo u vrijeme kada je nepoznati zapisivaè pjesama Erlangenskog rukopisa bilježio poeziju ovoga Zbornika. Sima Milutinoviæ Sarajlija. 24 . Èak je i Vukov otac Stefan bio prenosilac muslimanske epike. i Leipzigu 1837. Pjevanija cernogorska i hercegovaèka. Meðutim. Meðutim. ali prema onom što danas znamo. Južnoslovenski Muslimani toga vremena bili su pripadnici osmanske državne i vjerske organizacije. Skupio i na svijet izdao Vuk Stef. Muslimanska epika. 180 . U Beèu 1833. Baba-Alija je kao pjevaè nastupao u Dubrovniku i tamo je portretiran.(objavljena u Budimu 1833. Šarenilo sadržaja.13 Ono što Vuk Stef. Knjiga èetvrta u kojoj su razlièite junaèke pjesme. u kojoj su pjesme junaèke novijih vremena o vojevanju za slobodu. Sva ova epika svjedoèi o intenzivnom miješanju epskih sredina razlièitih konfesija . taj do sada nepronaðeni portret je prvi portret jednog jugoslovenskog pjevaèa. Isto. pa je svako šire interesovanje svjetske javnosti za njihovu etnièku povijest i narodnu kulturu bilo više sluèajno. str. on nije pokazivao znatnijeg interesovanja za njih.da posjeti Bosnu i Hercegovinu i u njoj bilježi pjesme. vijeka. na naèin kao i epika drugih južnoslovenskih naroda . U Beèu 1862.zabilježili su u Bosni osmanskog perioda. sve do šezdesetih godina 19. Ivan Jukiæ.ili pak one koje su slušali od muslimanskih pjevaèa.i Vuk Stef. Koliko znam. Karadžiæ. Vuku Stef. vijeka muslimanska sredina kao nosilac narodne poezije nije privukla vidljivu pažnju sakupljaèa narodne poezije. 268 i 429. sasvim je izvjesno da su Vukovi najbolji kazivaèi u svojim oblikovanjima epskih pjesama koristili kao izvor i one pjesme koje su sami saopštavali muslimanskoj publici kao muslimanske . poèevši veæ od dvadesetih godina (Sima Milutinoviæ). Karadžiæ.. prisutna u zbornicima nastalim do 19. godine)14 pruža mnogo više podataka o musli12. biæe dostupno drugima. u prvoj polovini 19. Karadžiæ uistinu nije imao priliku . 13. šarolik fond epske graðe koja predstavlja presjek kroz tadašnje epsko pjevanje. XXVIII. str. Karadžiæu su muslimanske pjesme bile poznate. vijeku. str. vijeka. sabrana Èubrom Èojkoviæem Cernogorcem pa i njim izdana istim .da je umro veoma star. Skupio i na svijet izdao Vuk Stef. vijek . Predgovor uz Narodne epske pjesme.. Karadžiæ.biæe nezaobilaziva i u prvim nacionalnim zbornicima južnoslovenske epike Srba i Hrvata u 19. Knjiga èetvrta. oko 1795.. Uporedi: Narodne srpske pjesme. tematike i motivike pjesama ovih zbirki govori o kontinuitetu epske tradicije u Bosni i Hercegovini.vijek otkriæa južnoslovenske epike.hrišæanskih i islamske.

br. br. Martiæ i Šunjiæ svjedoèe o jednako bujnoj. te o njegovom sakupljanju govori dosta zanimljivo Aleksandar Giljferding. Jukiæ je zabilježio i publikovao neke muslimanske pjesme koje æe ostati kao njihove jedine poznate. 39.Narodne piesme bosanske i hercegovaèke. epici èetrdesetih godina 19. Bosni i staroj Srbiji.Narodne junaèke pjesme iz Bosne i Hercegovine. Zbirka pokazuje da je hrišæanska sredina u Crnoj Gori i Hercegovini usvojila iz muslimanske epike odreðenu tematiku. Istièe se desetorica pjevaèa upravo ovakvih pjesama. 23. od kojih su trojica i kazivaèi autentiène muslimanske pjesme. poznatih ili pretpostavljenih. II. str. vijeka po jugozapadnim krajevima Bosne. svezak II. Pjesme koje su sakupili Jukiæ. Pjesme junaèke. sv. 97. I. Nastala je sasvim neposredno prije objavljivanja u periodu izmeðu 1827. rezultirale iz. str. Mostar 1892. Tek poslije Jukiæeve smrti 1858. 16. ali i o razlikama u stilu. koji èesto navodi imena kazivaèa pjesama. pri èemu posebno mjesto pripada Hrnjicama. uglavnom. br. Izdao Zbor franjevaèkih bogoslova "Jukiæ". a i publikovane verzije. Nikšiæ 1990. Bosanski prijatelj. Drugo izdanje 1925. krajiškog muslimanskog svijeta. Skupio fra Marijan Šunjiæ. 1972. koji je opet pjesmu nauèio od Ibre Posavljaka. pjesme svjedoèe o uzajamnom prožimanju epskih stilova. 15.15 Bez obzira na moguæu intervenciju nekog od zapisivaèa. Prvo izdanje 1915. godine).da je hrišæan14. . i nastale su kao refleks tih dogaðaja.Jukiæ-Martiæ. . o njegovoj ljubavi prema narodnim umotvorinama. Narodne pjesme bosanske i hercegovaèke. 315 . 22. Smatram da su neke stilske i sadržajne osobenosti muslimanskih pjesama koje su saopštili kazivaèi hrišæani ovog podruèja pomenutim sakupljaèima . str. vijeka nego što to èine pjesme Vukovih zbornika.. u to vrijeme. U Osieku 1858. O razumijevanju koje je Šunjiæ pokazao za narodni život. priznaje i kao prijatelj i kao pobratim. godine pojavila se njegova zbirka narodnih pjesama kao rezultat saradnje sa Grgom Martiæem . Veoma je karakteristièno da se islamski svijet u ovim pjesmama. 24. premda politièki protivnik. str. Biblioteka Kulturno naslijeðe. pjesme ovih zbirki zabilježene. 25. Nakon 153 godine Pjevanija je konaèno publikovana ove godine: Sima Milutinoviæ Sarajlija: Pjevanija crnogorska i hercegovaèka. Podatak da je pjesmu o Viliæu Huseinu kazivao Jakov Vukadin. putopisac i ruski konzul u Sarajevu. pjes. Svezak prvi. Pjesme pjevaju o prilikama u Bosni u prvoj polovini 19. 7. br. sv. 181 . Priredio: Dobrilo Aranitoviæ. Sarajevo. 102.Aleksandar Giljferding: Putovanje po Hercegovini.316. pj. 106. v.manskoj epskoj tradiciji prve polovine 19. muslimanskoj kao i hrišæanskoj. . 100. motive i junake. do 1829. Ovo je najranija zbirka balkanske epike koja je u tako impozantnom broju predstavila obilje najznaèajnijih likova tzv. ovdje èešæe pojave profesionalizma kod hrišæanskih nego muslimanskih pjevaèa. Bosanski prijatelj. gdje su. str.poreðene s pjesmom muslimanskih pjevaèa. str. potvrðuje ono što te pjesme analizom pokazuju .16 Po verziranosti u sakupljaèkom poslu treba istaæi Marijana Šuljiæa.

Turèin (musliman) od Mostara. drukèiji od umjetnosti individualnog. 18. potrebno je.). obièaju. u vezu sa interesovanjem javnosti i istraživaèa za usmenu poeziju. sagledati na kakav su se naèin odnosili intelektualci u drugim sredinama. Karadžiæa i ilirskim pokretom. iz èega nesumnjivo sljeduje i sakupljaèki rad. smatrajuæi da je ono zavisilo od interesovanja javnosti za sam narod kome pripada ta poezija. Narodne junaèke pjesme. Po mom mišljenju prvu fazu ovog rada èini period do austrougarske okupacije (1878.17 Tome odgovara podatak da Šaban. prema usmenoj tradicionalnoj poeziji. Šunjiæ. Zašto muslimanskobosanski uèeni svijet nije ranije bilježio usmenu tradiciju? Previše je vidan udio viših obrazovanih slojeva u njegovanju i prenošenju muslimanskog tradicionalnog pjesništva da bi se prezir prema narodnom. zajednica i pojedinac. Obje faze karakteriše jaèe interesovanje samih Muslimana Bosanaca za vlastitu nacionalnu kulturu. 207. npr. prisutan. na primjer. uz to inspiriran djelovanjem Vuka Stef. a tokom historije na njega su uticali socijalni i duhovni faktori. po mišljenju Šakira Kurtæehajiæa u sadašnjem naraštaju i kod uglednih begova i efendija mogao prihvatiti kao razlog zašto nemamo ni rukopisnih ni štampanih zbirki. 182 . prenosi hrišæansku pjesmu (Moskovska kraljica i car Tatarin). Nemamo dovoljno podataka na osnovu kojih bismo mogli da pouzdanije zakljuèujemo o odnosu samih Muslimana prema bilježenju i izuèavanju vlastite narodne poezije sve do 19. str. vijeka. zato ovaj problem traži kompleksniji tretman. Na to upuæuje i poja17. Stoga je možda i relativan pojam kulturnog buðenja kada ga dovodimo. Usmeno stvaralaštvo je drugi vid umjetnosti. vijeka.18 Intenzivniji rad na sakupljanju muslimanskih narodnih pjesama poèinje šezdesetih godina 19. kao i prouèavanje narodne poezije bilo koga naroda nedjeljiv od izuèavanja povijesti toga naroda. na obredu. Nije iskljuèeno da æe se jednog dana pronaæi nama nepoznati rukopisi muslimanskih narodnih pjesama (bilo da su pisani bosanèicom ili arebicom). do kraja vijeka. u Dalmaciji. Potrebno je bez žurbe ukazati na sve ono što može biti relevantno za kasniji zakljuèak. kako muslimanske epike tako ni drugih tradicionalnih pjesama bosanskohercegovaèkih Muslimana. Isto. Ne vjerujem da bi slaba zainteresiranost muslimanskih utjecajnih kulturnih slojeva za narodni jezik i za narodnu kulturu bio pravi odgovor. dok drugu fazu èini period nakon okupacije. str. M. u svim kulturnim grupama na isti naèin. 84.ski pjevaè (pjevaè Hrvat) prenosilac muslimanske tradicije. jednostavnom. Samo postojanje usmenog stvaralaštva temelji se na dalekom mitskom nasljieðu. Meðutim. danas je historija sakupljanja i bilježenja.

rezultat su saradnje sa Muslimanima intelektualcima. tj. Muris Idrizoviæ: Mehmed Šakir Kurtæehajiæ.21 U tom vremenu najavljeno je publikovanje prve zbirke muslimanske epike "na bošnjaèkom jeziku turskim slovima".. 20.. str.1872.. poznat je ogroman udio muslimanskih intelektualaca u 19. Uredio dr Luka Marjanoviæ. Tako je svakako znaèajan poticaj na Vrèeviæev zaokret prema muslimanskoj epici imao Mehmed-beg Kapetanoviæ (èime se ne negira i Vrèeviæev uticaj na Kapetanoviæa)... Nosioci ovih tendencija su novinar i urednik Sarajevskog cvjetnika. Njena je knjiga. 1898. Sva traganja kasnijih prouèavalaca da se uðe u trag ovom rukopisu ostala su uzaludna. 353-358. Usmena predaja spominje "blidoliku" Ajku iz Udbine kao prvog sabiraèa narodnih muslimanskih pjesama. marta 1936. 74-76. knjiga treæa. S druge strane treba imati u vidu i jedno drugaèije mišljenje . XXVII. 1939. str. III godište.1888. To što je zbirku najavio u Sarajevskom cvjetniku (1871. Ðenana Buturoviæ: Epska narodna tradicija Muslimana Bosne i Hercegovine.-1965. Luka Marjanoviæ: (Predgovor) uz Junaèke pjesme (muhamedovske). zbirka nije publikovana.1938. 81-86. pjesme se sakupljaju i štampaæe se na bošnjaèkom jeziku.).19 Uticaj "razumnih patriota i spisatelja. posebno medžmuama (zbirkama).) Kurtæehajiæ ne iskljuèuje Muvekita kao sakupljaèa. 183 . Sakupljanje vlastitoga narodnog blaga. po predaji. Mehmed Šakir Kurtæehajiæ (1824. došla u vlasništvo ostrožaèkog kapetana Murata Bešireviæa. Sarajevski cvjetnik. Muhamed Hadžijahiæ: Salih ef. odreðenje vlastite narodne pjesme muslimanski intelektualci druge polovine 19. Sarajevo. Prièalo se da je Ajka bilježila sve kavge. 38 broj. Ne zna se pouzdano ni šta se sa njom dogodilo. str. Sarajevo. Zbirke muslimanske narodne epike.. Kalendar za god. Na žalost. XIV-XV (1964. i onda kada nisu nastale kao rezultat rada sakupljaèa Muslimana. XXXVI.. 221-222: Mehmed Hadži Handžiæ: Dva važna izvora za historiju Bosne i Hercegovine za vrijeme osmanlijskog gospodarstva. 21. 22. IX. Prilozi za orijentalnu filologiju. proistekle iz druge faze rada na njenom sakupljanju. nov.)20 i historièar Salih Sidki Hadžihuseinoviæ Muvekit (1825. kasnije.va permanentnog otkrivanja alhamijado rukopisa u saèuvanim orijentalnim rukopisima. 1969. Gajret. vijeka vezuju za ideju narodnog "bošnjaèkog" jezika. koji se zanimaju opisivanjem raznih naroda i njihovih obièaja" uoèljiv je veæ u prvoj pomenutoj fazi kulturnog preporoda Muslimana. Muvekit. 20. 1871. str.22 Niz dostupnih podataka upuæuje na Muvekita kao sakupljaèa i prireðivaèa ove zbirke. a zatim je bila odnesena u Peæ. XXX. str. Zagreb (Izdanje Matice hrvatske). ratove i èetovanja. posebno u njihovom radu na sakupljanju narodnih pjesama... Sarajevo.da bilježenje pjesama meðu Muslimanima ima tradiciju u dalekoj prošlosti.). Novi Behar.

u vezi sa njegovim radom na izdavanju muslimanskih pjesama. Zbirka nikada nije publikovana i pohranjena je u Arhivu SANU u Beogradu. po njemu. Junaèke hercegovaèke pjesme (koje samo Srbi turskoga zakona pjevaju). lijepe i brojne. 25. 24. naime. Zbirka se pojavila pod nazivom Narodne pjesme Muhamedovaca u Bosni i Hercegovini26 Dio tradicionalnih epskih pjesama iz Hörmannove 23. 1912. Vuk Vrèeviæ. i 1889. Kapetanoviæ se. Znaèaj Vrèeviæeve rukopisne zbirke muslimanskih pjesama je. upuæena Luki Marjanoviæu. godine.O Vuku Vrèeviæu i ovoj zbirci vidi: Radmila Pešiæ. Etnografska zbirka 62. Skupio ih i na svijet iznio Vuk Vrèeviæ.24 Vrèeviæeva zbirka muslimanskih epskih pjesama sadrži 37 pjesama "koje samo Srbi turskog zakona pjevaju". Vuk Vrèeviæ poèinje da bilježi muslimanske epske pjesme negdje oko 1866. (Filolški fakultet Beogradskog univerziteta.25 Vrèeviæ se ovom zbirkom predstavio kao znaèajan informator o osobito bujnoj muslimanskoj epici u Hercegovini u sedmoj deceniji 19. Arhiv SANU. Etnografska zbirka br. koga je javno pomagao i podržavao. Rezultat je pojava male zbirke pod naslovom Hercegovaèke narodne pjesme koje samo Srbi Muhamedove vjere pjevaju. rivalski. 648. u izvjesnom smislu. Beograd. nije htio zamjeriti Kosti Hörmannu. objavljena u Dubrovniku 1989. Karadžiæ odgovorio na Vrèeviæev upit Karadžiæu da li da sakuplja i muslimanske pjesme u Hercegovini koje su. Godine 1888. Vrèeviæ je pripremljenu zbirku oznaèio kao prvu i uputio Srpskom uèenom društvu za publikovanje. vijeka. premda su pjesme koje sadrži u nju uvršene bez posebnog odabira. Kosta Hörmann. Muslimani su pružali pomoæ i Luki Marjanoviæu.. knjiga XIV). 184 . Monografije.pružanju svesrdne pomoæi Hörmannu u vezi sa njegovim radom na sakupljanju i izdavanju prvog veæeg publikovanog zbornika muslimanske epike. veoma interesantne. Vukova prepiska. 9058/57. prije svega. u tom što je to prva saèuvana zbirka ove epike s uže teritorije i same Hercegovine. str. Vrèeviæevo interesovanje za muslimansku epiku i dalje ostaje. Iako ne u mjeri koju je najavio. Stojan Novakoviæ i Panta Sreækoviæ su Vrèeviæu ukazali na potrebu sakupljanja muslimanskih epskih pjesama. visoki austrougarski èinovnik u vladi Bosne i Hercegovine.23 U svakom sluèaju Vrèeviæevo poznanstvo sa Stojanom Novakoviæem i Pantom Sreækoviæem bilo je presudno u Vrèeviæevom sakupljaèkom radu na muslimanskoj epici. Naime. Nemamo podataka kako je i da li je Vuk Stef. Knjiga prva. 1967. a èiji su odnosi sa Marjanoviæem bili. knjiga šesta. Danas je u nauci poznata "anonimna" pismena podrška Mehmed-bega Kapetanoviæa. Vuk Vrèeviæ. Antologijskog je karaktera. Popis kazivaèa uz ovu zbirku takoðer je od znaèaja. . Arhiv Srpske akademije nauka i umetnosti. publikuje dvije knjige muslimanske epike. Beograd.

Narodne pjesme Muslimana u Bosni i Hercegovini.originali. Izdanje je popraæeno treæom knjigom. Svjetlost . uvod i komentari Ðenana Buturoviæ. . što nesumnjivo upuæuje na prepise.1990. Na to upuæuju njegovi saradnièki odnosi sa književnicima. te sa saradnicima iz Nevesinja. priredila i predgovor napisala Ðenana Buturoviæ. u ediciji Kulturno naslijeðe. Sarajevo. 185 .Godine 1930. ocem i sinom. i na naslovnoj stranici obilježeno kao 2. do 1914.). 1966. Postoje izvjesni elementi na temelju kojih bi se moglo govoriti o rukopisnim zbirkama uglednih Sarajlija. studijom o zbirci. meðu kojima i oni najkompetentniji. osim što je i sam bilježio pjesme. A. na žalost. Svjetlost. u stvari Hörmannovi prepisi. Znatan broj tekstova pjesama na kojima je oznaèeno Hörmannovim rukopisom da potièu od ovih zapisivaèa ispisao je sam Hörmann. 2 izd. . i 1931. Obje knjige novog izdanja pojavile su se pod naslovom Narodne pjesme Muslimana u Bosni i Hercegovini. Iz rukopisne ostavštine Koste Hörmanna. Drugo izdanje izlazi 1933. Na prepise posebno upuæuju sluèajevi dvostrukih zapisa zapisi latinicom. izdanje bez konsultovanja prireðivaèa (Narodne pjesme Muslimana u Bosni i Hercegovini.-1889. njene visoke vrijednosti i zaèaj. ostalo je otvoreno pitanje koliki je obim fonda epskih pjesama koje je Hörmann 26. Izdavaèi su Alija Kurtoviæ i Jakša Kušan.-1889. Kritièko izdanje ove knjige pripremio je autor ovog priloga i publikovao 1976. sa književnikom Ibrahimbegom Bašagiæem i posjednikom Lutfi-begom Bašagiæem. Ðenana Buturoviæ: Studija o Hörmannovoj zbirci muslimanskih narodnih pjesama. Meðutim.bili su bitni preduslovi u raðanju ove kapitalne zbirke muslimanske epike. utvrdila sam okolnosti njena nastanka.27 Obraðujuæi u više studija problematiku pojave ove zbirke i njena sporadièna osporavanja. Oba izdanja su brzo rasprodata. uz Hörmannove izuzetne radne i organizacione sposobnosti i njegov entuzijazam za sve istraživaèke poslove .Sarajevo. Ima dosta osnova da se pretpostavi da je Hörmann. Mehmed-begom i Riza-begom Kapetanoviæem.1976. godine. Halilbašiæa Suljage i Mehmeda Kalabiæa. I. indeksima i prilozima (vidi napomenu 28). Redakcija. Podrška i pomoæ koju Hörmannu obezbjeðuju mnogobrojni saradnici. 27. koje je. Izet Pertef je pokušao da pripremi popularno izdanje Hörmannove zbirke. Izašlo ih je svega šest. 28. praktikovao da vrši prepise iz postojeæih rukopisnih zbirki poznatih znalaca muslimanske usmene epike. iz tehnièkih i finansijskih razloga izašlo iz štampe tek 1990.28 Neosporne su Hörmannove zasluge u sakupljanju muslimanskih pjesama u periodu od 1884.ostavšitne publikovan je u naše dane. Sabrao Kosta Hörmann 1888. stavljenim na raspolganje Höromannu. Predvidio je da pjesme obje knjige objavi u dvadeset svezaka. i zapisi bosanèicom . Saèuvana dokumetacija svjedoèi o historiji nastajanja zbirke. godine. Autor ovog priloga pripremio je i novo izdanje povodom stogodišnjice publikovanja zbirke. Sabrao Kosta Hörmann 1888. i što su to za njega èinili neki njegovi sakupljaèi. s tekstološkim analizama.

Snažan zaokret u kulturnoj i književnoj historiji Muslimana toga vremena uèinio je Mehmed-beg Kapetanoviæ Ljubušak. Oblikovnom i sadržajnom posebnošæu izdvojiv je crnogorsko-hercegovaèki tip. a godine 1888. kako je to tada. kojima se mogao da posluži. svjedoèanstvo razlièitih stupnjeva razvoja pojedinih tipova i oblika. Da iza konfesionalne oznake stoji. a zatim. pružaju i Luki Marjanoviæu. .na bošnjaèkom jeziku a "turskim slovima". Pjesme zbornika su svjedoèanstvo regionalnih diferenciranja ove poezije. Meðutim.zatekao u dostupnim rukopisima. kao i kasnijeg. ni po tipovima. Stoga je u povijesti Muslimana od historijskog znaèaja oznaka muslimanskih umotovorina imenom koje oznaèava njihovu posebnost. iz aspekta povijesti usmene tradicionalne epike . odnosno narodnosna oznaka. Hörmannovog vremena. etnièka. potvrðuju žestoke reakcije kritike upuæene Kosti Hörmannu upravo stoga što je muslimanske pjesme izdvojio iz fonda narodnih pjesama Srba i Hrvata. u suštini. grupacijska. vijeka. godine i Sarajevski cvjetnik 1871. ostala bosanskohercegovaèka poezija pojavlju186 . iz ideološko-politièkih razloga. bilo uobièajeno. publikuje narodnu pjesmu Boj pod Banjom Lukom godine 1737. kao i cjelokupnog fonda pjesama koje su skupljene Hörmannove zaslugom. zatim Friedrichu Kraussu i drugim sakupljaèima pokazuje intenzitet narodnog buðenja kod Muslimana u drugoj polovini i krajem 19. sudeæi po ovoj zbirci kao cjelini. pitanje veze pjesama Hörmannove zbirke s pjesmama èije je publikovanje najavila novosadska Zastava 1866. i Muslimani uopšte. U tom smislu on publikuje na narodnom jeziku i evropskim pismom zbirku narodnih umotvorina pod naslovom Narodno blago 1887. Pomoæ koju muslimani intelektualci. Broj imena .. Znaèajno je da je Kapetanoviæ u toj svojoj orijentaciji išao za afirmacijom muslimanske posebnosti i da je vanredno dobro uoèio da je temelj te posebnosti narodna tradicija. Znaèaj Hörmannovom zbirke. veæ meðu južnoslovenskim muslimanima opæenito. i nije ih nazvao ni srpskim ni hrvatskim imenom.znalaca muslimanske tradicije u tom vremenu je ogromno velik. pa time i svjedoèanstvo šarolike slojevitosti ove epike. sve analize ranije graðe. a primjeri drugih zbirki ne obaraju ovakav zakljuèak. Hörmann je sa svojim saradnicima sagledao veoma široko znaèaj zbirke a i njenu preporoditeljsku kulturnu ulogu ne samo meðu Muslimanima Bosne i Hercegovine. Zato se on i odluèuje za naslov Narodne pjesme Muhamedovaca u Bosni i Hercegovini. upuæuju na zakljuèak da granice epskih zona u Bosni i Hercegovini nikada nisu bile oštro omeðene. ni po vrstama.jeste u tome što su primjeri pjesama toga fonda uistinu jedini poznati presjek kroz fiksiranu muslimansku epiku u periodu nekoliko decenija 19. vijeka. dok se.

vijeka zbornik muslimanskih tradicionalnih pjesama . v. knjiga III i IV.29 Prema jednoj informaciji koju je donio sarajevski èasopis Nada za godinu 1898. u ediciji "Hrvatske narodne pjesme" u redakciji Luke Marjanoviæa publikovane su Junaèke pjesme (muhamedovske). uèitelj i književnik Janko Leskovar. Njegov je rad inspirisan svakako tadašnjom opštom atmosferom u hrvatskoj kulturi i nauci.). u fazi pune zrelosti. Posebno je znaèajno što je èitava akcija na sakupljanju musli29. 187 . uz spomenutu dvojicu . zagrebaèka škola koja je radila na sakupljanju i izdavanju narodnih pjesama .imala je ambiciozan plan . Mladi Marjanoviæ. Iskljuèivo muslimanskoj epici Marjanoviæ se okreæe 1886. pjesnik August Harambašiæ. do 1863. student prava Pavle Majstoroviæ i Martin Pilar. Milivoj Šrepel. Tako je nastao najobimniji fond muslimanske epike iz 19. te najzad da on lièno kontrolira sva zapisivanja.Hugo Badaliæ. meðu kojima sam istièe mladog studenta prava Petra Starèeviæa. vjerovatno od hrišæanskih kazivaèa (period 1859. Pjesme sakuplja i bilježi sa izvanrednom ekipom saradnika.oko 300 junaèkih pjesama sa oko 250. a potom Ivana Kostrenèiæa. od èega 290 epskih. još kao ðak poèinje da sakuplja narodne pjesme. rodom iz Zavalja kod Bihaæa. kao i narodnog stvaralaštva uopšte.000 stihova. drugi na terenu . U bilježenju pjesama pomagali su mu. radeæi na projektu Rad Luke Marjanoviæa na sakupljanju i izdavanju narodnih pjesama iz Bosne i Hercegovine (uz struènu saradnju pisca ovog priloga) izvršila prebrojavanje i utvrdila da je Marjanoviæ sakupio 272 pjesme (217. Ðurðica Muèibabiæ je. Neprocjenjive zasluge u historiji bilježenja i publikovanja muslimanske epike u dvije posljednje decenije 19. uz ostale zbirke muslimanske epike s kraja 19.je u nizu varijacija. Stjepan Bobinac. koju je karakterisala otvorenost u prouèavanju narodnog života i obièaja.jedni u Zagrebu.da publikuje desetak knjiga muslimanskih narodnih pjesama. a da je posredno dobio još 48 pjesama od èetiri pjevaèa (38. i nastojao je da samo bilježenje pjesama bude. zavedeni su pod dvadesetak inventarnih brojeva Matice hrvatske i nalaze se u Arhivu Odbora za narodni život i obièaje JAZU u Zagrebu. prije svega. Marjanoviæ je lièno bilježio mnogo. ili da se odvija u njegovom prisustvu. Višestruka je i ogromna vrijednost Marjanoviæevog rukopisnog zbornika. Tako je zbir ukupnih muslimanskih pjesama 320. Godine 1898. njegov posao. tada veæ s titulom profesora crkvenog prava na zagrebaèkom sveuèilištu. Cjelokupni fond ove graðe. U obje knjige zajedno objavljeno je 50 pjesama. Mile Findrik. tadašnjeg sekretara Matice hrvatske.000 stihova) od devet odabranih muslimanskih epskih pjevaèa. Posao koji je uradio Marjanoviæ je ogroman. bez obzira na pomoæ koju je imao. vijeka ima Luka Marjanoviæ.000 stihova). i 1899.

drugu zbirku po znaèaju u historiji prouèavanja bosanskomuslimanske usmene književnosti. što je uoèio i Marjanoviæev recenzent (Ðuro Šurmin). pa su i pjesme u rukopisnom Marjanoviæevom zborniku predoèene po pojedinim kazivaèima. i publikovana Marjanoviæeva zbirka. napose redigovanje narodnih pjesama literarna operacija i to od velikog zamašaja". prenosioca u svojstvu nosioca epske tradicije. Ovaj princip prisutnosti kazivaèa. vijeku . Meðutim. kao i sve ostale zbirke južnoslovenskih epskih pjesama publikovane u 19. ne samo po prezentiranju poezije koju donosi. nije uvažavala na naèin na koji æe se to èiniti u 20. Tako su književnoestetski kriteriji rukovodili i Luku Marjanoviæa u odabiranju primjera za publikovanje. posmatrana iz književno-historijskog aspekta. Doèim. nezaobilaziv je rukopisni fond. vijek. I pored danas nedopustivih manjkavosti koje su uslijedile nakon Marjanoviæevih 188 . nego i po svojoj ukupnoj opremljenosti. Marjanoviæ je zadržao i u publikovanom dijelu zbornika. izbor ne predstavlja vjerodostojno èitav fond. èime je uticao na strukturu pjesme i na njen kvalitet. pa i folkloristièkog. Nastala je kao rezultat književnoestetskih kriterija vrednovanja usmene tradicionalne književnosti koji su bili karakteristièni za 19. ili kako je on sam isticao.manske epike bila usmjerena na bilježenje pjevaèkog repertoara najboljih znalaca muslimanske epike iz zapadne Bosne. Marjanoviæeva zbirka muslimanske epike. kada je rijeè o ukupnom Marjanoviæevom radu na sabiranju i izdavanju muslimanske epike. ona predstavlja nakon Hörmannove. pa ni tradicionalno. izbacivao stihove i èitave stihove cjeline (od dvadesetak do oko 700 stihova). Za Marjanoviæa je "sabiranje i izdavanje. Meðutim. a i prvi kritièari. Pri svemu ovome treba imati u vidu da je Luka Marjanoviæ imao i posebnu namjeru da prezentuje primjere koji æe biti razlièiti od onih koji su veæ publikovani u Hörmannovoj zbirci. unosio je nove stihove. da donese bolje i interesantnije. a posebno po predgovoru koji predstavlja zanimljivu i modernu studiju o muslimanskoj epici. Zanemario je manir i umijeæe pjevaèa koji. zanimljiva je. U odnosu na Hörmanna Marjanoviæ je nedopustivo više intervenisao u tekstovima pjesama. pri èemu se kategorija usmeno. posebno prouèavanja tipa i oblika epskih pjesama kao i tehnike stvaranja i pronošenja usmenih pjesama. Za nauèna prouèavanja muslimanske epike. vijeku. odnosno pjevaèima. i bez obzira na uticaj koji je ona imala ponovo u narodu. U cjelini gledajuæi zbirka je daleko više od Hörmannove rezultat literarno-antologijskog pristupa epici. u stvari ih ponovo komponuju. onda treba razlikovati znaèaj rukopisnog fonda od znaèaja publikovanih zbirki. njihovim prenosiocima i tvorcima. saopštavajuæi pjesme.ušla je u historiju usmene književnosti.

Lord. On je naš savremeni balkanski Pevaè prièa. dragocjeno su dopunile. 1950. opet pretežno muslimansku. Sandžaka i Crne Gore) u periodu od 1932. vijeku.Albert B. vijeka jasno istakli da muslimanska epika još uvijek nije. Lordu. Otkrivanje muslimanske epike nije završeno njenim otkriæem u 19. Èini se da su najveæa otkriæa u muslimanskoj epici Parry i Lord pronašli u tradicionalnim repertoarima sandžaèkih pjevaèa. najveæeg znalca jugoslovenske epike. ali onaj koji je. do 1934. u svojoj usmenoj formi još uvijek jednaka tradicionalna i živa. klasièaru. uvrštavaju zbirku u red najmodernijih zbirki južnoslovenske epike iz 19. Pevaè prièa. 1990. ne samo dotad poznati fond muslimanske veæ i same južnoslovenske epike.. Idea. Pod Murkovim uticajem Parry pravi zaokret u svojim prouèavanjima Homera pa Homerov formularni stil poèinje da naziva usmenim tradicionalnim. vijeka. mladi i talentovani amerièki nauènik. Marjanoviæev rukopisni fond. njegovom studentu. A kvalitet izdanja. 1. Hörmann i Matija Murko su poèetkom 20. 1937.. vijeku. Lord æe se istom poslu vraæati u Jugoslaviju. samo je djelimièno do sada korišten.redaktorskih intervencija. Upravo ova prva prouèavanja i snimanja žive usmene tradicionalne epike prije svega muslimanske obuhvataju graðu koja æe biti temelj za teoriju o usmenom pjesništvu Albertu B. koliko im poznajemo epsku pesmu. nužan uvid u rukopisne zbirke muslimanskih epskih pjesama iz 19.). 189 .30 A Discovery of the Moslem Epic in 19th Century 30. u vrijeme odbrane doktorske disertacije u Parizu. arhaièna i nova. Oni su utvrdili da je ona. vanredno saèuvan i dostupan.. kao što je s druge strane. homerologu i slavisti. pjesme u ovom izboru. str. kasnije harvardskom profesoru. u umijeæu njihovog usmenog rekreiranja tradicionalnih epskih povijesti. 1951. 5 (Pišèev predgovor)/." . sve istovrermeno. u odreðenim regijama i oazama. vijeka nužan je uvid u ostale brojne rukopisne zbirke Matice hrvatske koje se nalaze u arhivu Odbora za narodni život i obièaje Jugoslavenske akademije znanosti i umjetnosti u Zagrebu. Beograd. Milan Parry i Albert Lord izvršili su to novo otkriæe muslimanske epike u 20. u više navrata. najbliži velikom majstoru jeste Avdo Meðedoviæ iz Bijelog Polja u Jugoslaviji. a pruža bogatu graðu za izuèavanje brojnih pitanja iz historije muslimanske epike. Ono najznaèajnije iz susreta Murko-Parry jeste da Parry pod Murkovim uticajem organizuje moderna terenska prouèavanja usmene epike u Jugoslaviji (u dijelovima Bosne i Hercegovine. s obzirom na predgovor i dodatke s pregledom varijanata. u periodu izmeðu 1960. krajem treæe decenije 20. uz pomoæ svoga saradnika Davide Bynuma. Milman Parry. klasièni filolog . Za sagledavanje i prouèavanje muslimanske epike 19.homerolog. nastavljaèu Parryjevog djela. U tom periodu oni æe mikrofilmovati i dostupne arhive narodnih pjesama u Jugoslaviji. u pjevaèu Avdi Meðedoviæu. K. Nakon Parryjeve smrti Albert Lord je nastavio da skuplja južnoslovensku poeziju (1935. po Lordu najboljem nakon Homera. upoznaje Slovenca Matiju Murka. /"Meðu pevaèima modernih vremena nijedan nije ravan Homeru. vijeka koje su pohranjene u Arhivu Srpske akademije nauka i umetnosti u Beogradu.. vijeka. i 1965. Teorija. ne samo istražena nego ona još uvijek nije ni zabilježena.

then in the poetry of great collections such as those published by Hörmann and Marjanoviæ. one can say that the Moslem epic songs. The Bosnian warriors played a prominent role in creating and spreading of this epic. and until the recordings on tape in our time. Many other precious pieces of news about the Bosnian Moslem epic tradition from the beginning of 16th and until the first collections of Moslem epic in 19th century affirm a continuity and vitality of this tradition. as well as the other Southern Slavic epic songs. One can recognize them immediately in the collections that had been presented in Pjevanija /Songs/ by Simo Milutinoviæ Sarajlija.). aristocratic. The songs about events they related to were sung immediately after these events had taken place and in different environments (military. etc. as well as in the wider region on the larger area of European Turkey.A great number of Southern Slavic Moslem epic songs have been recorded in the first few decades in 18th century. have been discovered for the wider academic and scholarly community only in 19th century. There are numerous records about the antiquity and widespread territory of the Moslem epics in the Ottoman Bosnia. The first known documents about the Southern Slavic Moslem epic can be traced to the end of 15th century. The rich Moslem historical accounts towards the end of 15th century testify about their foundations in the abundant and similar tradition of the Middle Ages. The most important determining factors can be made complete by adding the data on the influences by various confessional and ethnic environments in the process of cherishing and transmitting the Moslem epic tradition from the period of its early beginnings to the appearance of the first collections. All the person that gathered the oral poetry in this period had had a defined relation towards it. rural. However. They always saw it as the overall and rich Southern Slavic poetry having observed its specific features in relation to the epic poetry of other Southern Slavic nations with whom they shared a common life. These songs also spoke about the topics and heroes of this epic. 190 . We know that the songs about certain heroes from different places were quite numerous.

darovanu u nabožnodobrotvorne svrhe putem korištenja njenih plodova (Vidi: S. tekija. Istina je da je veæ zarana u islamu bila praksa suverena da dio sredstava iz državne hazne odvaja za održavanje i podizanje novih vjerskih i drugih ustanova. hanikaha. Takve zaklade . Anali GHB. troškovi te vrste predstavljali bi ogroman teret za državnu blagajnu. u povijesti Bosanskih Muslimana upravo je neodvojivo da istraživanja uloge vakufa u ekonomsko-socijalnoj i kulturno-obrazovnoj sferi toga naroda. Ustvari. odnosno dobrotvornog rada. medresa. Pri tome smatram amerièku filantropiju reprezentativnom za zajednièki tip ove vrste aktivnosti. otuðivanja ili drugih oblika razvlašæivanja. ali glavnina tih sredstava. Mašoviæ. ) Poznato je da i pored veoma bliske veze izmeðu države i vjerske organizacije u povijesti islama. turbeta. osobito u Osmanskom carstvu. uglavnom u vidu permanentnih zaklada zemlje i drugih nekretnina putem dokumenata darovnice (vakufname). i to u korist džamije. i teorijski trebali su služiti svojoj prvobitnoj namjeni u beskonaènost. sticala su se iz privatnih ruku.vakufe osnivali su. Ibrahim Kemura okvirno govorio o osnivanju i radu nekih muslimanskih kulturnoprosvjetnih društava na prijelazu iz XIX u XX stoljeæe ja bih želio nešto reæi o filantropskim ciljevima nekih bosansko-muslimanskih društava koja su formirana na poèetku XX stoljeæa uzimajuæi pri tome u razmatranje i neke odrednice o amerièkoj filantropiji istog perioda.Enes KUJUNDŽIÆ FILANTROPIJA KOD BOSANSKIH MUSLIMANA SA OSOBITIM OSVRTOM NA PRAVILA DOBROTVORNIH DRUŠTAVA NA POÈETKU XX STOLJEÆA Napomena Pošto je dr. pored visokih državnih službenika i vjerskih dostojanstvenika. Istraživanje filantropije. Otuda je njihovo osnivanje i održavanje padalo u prvom redu na ramena onih kojima su te ustanove služile. Po definiciji vakuf predstavlja imovinu zaštiæenu od propadanja. nikada se nije uzimalo zdravo za gotovo da je država obavezna da osigurava sredstva za održavanje religioznih ustanova i službi. i privatne liènosti od najranijeg doba islama. posebno za religijske institucije. 191 .

prosvjetnog i kulturnog društva Muslimana u Bosni i Hercegovini. Mujiæ. Pravila Gajreta. siroèad. knjiga IX-X (1983. Tako u vakufnami Derviš paše Bajezidagiæa iz 1593. IX-X (1983. vakufi su osnivani i za druge potrebe kao što su biblioteke. a ne kuæa postojanosti i mira. Zadatak Drušva: Paragraf 3: 192 . kuæe za nezbrinute hudovice. Ali bih ukazao na èinjenicu da se sa pojavom kulturno-prosvjetnih društava u bosansko-muslimanskoj sredini na prijelazu iz XIX u XX stoljeæe javlja i jedno drugaèije shvatanje filantropije od onoga koje je karakteriziralo vjekovima isticane motive prilikom osnivanja vakufa. štamparija (tiskara). svratišta za putnike (hanove). novembra 1982... i to u saglasnosti sa Vjerovjesnikom rijeèima "Ovaj svijet (dunjaluk) je njiva za onaj drugi svijet (ahiret)" zato ne treba odgaðati dobra djela za sutra jer može se desiti da te sutra ne bude" M.svojom pronicljivošæu spoznao je da je ovaj svijet kuæa prolaznosti i iskušenja. 21. zatim plaæanja ruha za sirote djevojke prispjele za udaju. II. str.Pored specifièno vjerskih ustanova kakve smo naviše pobrojali. Iz ovog nije teško zakljuèiti da je motivacija za dobrotvorno djelovanje utemeljena u nabožno-etièkom idealu i odgovarajuæoj pripremi za zagrobni život. mostovi. Islamska dion. imamo sluèajeva da se osnivaju vakufi da bi se osigurala sredstva za kauciju u cilju oslobaðanja siromaših zatvorenika. 1911. imareta i tome slièno. godine stoji i sljedeæe (Parafraziram): Spomenuti opunomoæitelj .) ja o tome ne bih želio posebno govoriti. putevi. Sarajevo.). rezervoari za vodu. i 23. Anali GHB. Ovo nije bilo sve. pa èak i osiguranje pšenice i pirinèa za ishranu ptica i osiguranje hrane i vode za nezbrinute životinje. vodenice.neka ljudi trajno imaju u vidu njegovu dobrotu . svetionici ukljuèujuæi i filantropske ustanove u užem smislu kao što su: bolnice. Pošto je o vakufima u BiH opširno govoreno na simpoziju koji je održan u Sarajevu 22. hamami. Pa ipak to je i svijet moguænosti da se èovjek putem velikih dobroèinstava približi uzvišenom Allahu. godine sa naslovnom temom "Institucija vakufa i njegova uloga u vjerskom i kulturnom životu Muslimana i Institucija Gazi Husrev-begova vakufa" što je objavljeno u Analima GHB.

te æe u tu svrhu društvo nastojati: 1. muslimana.Istièu da mu je zadatak: a) da daje materijalne pomoæi Muslimanima iz Bosne i Hercegovine. u kojem æe naæi utoèišta oni starci i stare muslimanske žene koje su neopskrbljene i za svaki rad nesposobne. b) da daje materijalne pomoæi mladiæima Muslimanima iz Bosne i Hercegovine. d) da podupire domaæu muslimansku književnost. 1913. zanatlijskim i višim školama u Bosni i Hercegovini. Mostar: Štamparija Biser. Filantropski ideal je najpotpunije izražen Pravilima Muslimanskog dobrotvornog društva "Merhamet" za spreèavanje prosjaèenja i potpomaganje sirotinje u Sarajevu (Sarajevo: Islamska dionièka štamparija (tiskara). f) da pomaže osnivanje antialkoholistièkih i gimnastièkih društava. 193 . 4.) Paragraf 2: Svrha je udruženja da ukine prosjaèenje. te kulturno i gospodarsko unapreðivanje interesa bos.a. c) da širi pismenost u narodu davanjem analfabetskih teèajeva. u Austro-Ugarskoj monarhiji ili u inozemstvu. prije nego li bi se na prosjaèenje dala.) Paragraf 2: Društvu je svrha: društveni odgoj svojih èlanova. da samostalno ili u sporazumu sa drugim humanitarnim islamskim inštitucijama namješta nezaposlenu muslimansku mladež. na razne zanate i trgovinu. iskljuèivši pri tom svaku politiku. koji uèe u srednjim. da po vremenu i materijalnoj svojoj snazi osnuje jedan sirotinjski dom. Pravila "Kluba Muslimana akademièara iz Bosne i Hercegovine u Beèu". 2. meðu muslimanskom sirotinjom u gradu Sarajevu. da traži zarade muslimanima i muslimankama i da ih namješta u razne radnje i time im pruža priliku boljeg i èasnijeg naèina života nego li je to od samog prosjaèenja. 5. koji se odaju valjanim zanatima ili žele da se u zanatu usavrše u Bosni i Hercegovini. 3. uopæe sve èiniti da bi se prosjaèenje meðu muslimanima ukinulo i da bi se to i u zakonskoj formi današnjih prosjaèkih zakona sprovelo analogno onim kakovi u drugim kulturnim državama postoje. e) da pomaže osnivanje knjižnice. herc. u Austro-Ugarskoj monarhiji i u višim vjersko-prosvjetnim školama u Kairu i u Turskoj. da pruži materijalnu pomoæ neopskrbljenim i za rad nesposobnim muslimanima i muslimankama kao i nejakoj djeci islamske vjere. (s.

èiji je osnivaè bila Josephina Shaw Lowell i industrijalac Andrew Carnegie. Carnegie (osnovana 1911.u Njujorku se pojavljuje Društvo dobrotvorne organizacije.(Ovdje se pod kulturnom državom vjerovatno misli na socijalnu državu kakve su. Rasel Sage fondacija (osnovana 1907. oboje su se zalagali za pružanje one vrste pomoæi koja naglašava oslonac na sopstvene snage.). Carnegie upozoravao svoje kolege milionere da svoja dobroèinstva usmjeravaju ka onima koji su spremniji da pomognu sami sebi. Slièno tome sekularistièki duh prožima i filantropsko nastojanja u Americi. samo od ranih 70-tih 194 . godine. stoljeæa zalagao da svako treba da igra ulogu u pomaganju sirotinje i doprinosi društvu u ime religije. samopomoæ. tj. godine). Kao što se iz citiranih ulomaka vidi u nabrajanju motiva dobrotvornog djelovanja nema invokacije koja bi sadržavala duh pobožno usmjerenih poruka kojima se podstièe dobroèinstvo i skrb za one kojima je ona potrebna što je izrazito prisutno u parafraziranom odjeljku Bajezidagiæeve vakufname. U Japanu. (Na primjer. dakle. Rokefelerova (osnovana 1913. trenutno najproduktivnijem centru filantropije u modernom svijetu. u veæoj mjeri opredijelila za ideje njegovog suvremenika Bendžamina Franklina. Danska i Švedska danas). Veoma poznata Fordova fondacija osnovana je 1936. koja se u dilemi izmeðu Cotton Marhera. koji je bio uvjerenja da svaki graðanin treba da pomaže svojim sugraðanima putem mudrog investiranja i liènih sredstava bez spominjanja religije. Krajem devetnaestog stoljeæa . primjerice. Institucionalni okvir kroz koji je oticala filantropska pomoæ u niže društvene slojeve predstavljale su socijalna starateljstva i fondacije kakve poznajemo i danas. Njihov pandan u Evropi danas èine najveæa Gulbenkijan fondacija u Portugalu i Volskvagenova fondacija u Zapadnoj Njemaèkoj. Rijeè je. I dok se na jednoj strani gospoða Lowel zalagala za ideju da je siromašnima bolje osigurati posao nego kratkotrajnu radost povremenim poklonima u odjeæi i hrani. na tome da cilj moderne filantropije treba da bude širok font lijeèenja socijalnih bolesti prije nego tretiranje problema na individualnom nivou. Na poèetku dvadesetog stoljeæa pristalice ideja pokreta "Progresivna era" kao što je Jane Adams insistirali su.to je period koji se donekle poklapa sa onim vremenom kojim se mi ovdje bavimo . dotle je A. koji se u prvoj polovini 18. o jednom sekulariziranom i ako hoæete evropeiziranom shvatnju koje provihava kroz paragrafe ovih pravila.). na primjer.

I pored znaèajnih rezultata koji su putem dobrotvornih i kulturnoobrazovnih društava postignuti u prvim decenijama XX stoljeæa u bosansko-muslimanskoj sredini.000 fondacija.000 razlièitih fondacijskih ustanova.u osnovi su zapadnjaèkog tipa i ne vode mnogo raèuna o bogatoj tradiciji dobrotvornog djelovanja i davanja utemeljenih u institucijama vakufa i zekata. U Americi je 1982. 54 milijarde dolara. Philantropist Work among the Bosnian Moslems with a Particular review of the Humanitarian Societie's Rules at the Beginning of 195 . Zakljuèci: . .godina osnovano je više od 2. . dostigla su iznos od cca. vakuf suoèen sa svojom zastarjelom organizacijom i izuzetno nepovoljnim objektivnim okolnostima nije mogao na adekvatan naèin odgovoriti zadaæi koju je tokom prethodnih vijekova tako uspješno rješavao ispunjavajuæi svoju ulogu na najbolji naèin upravo u periodima kada je rigorozno provodio želje svojih utemeljivaèa ovjekovjeèene u vakufnamama. ali su im rezultati barem po onome kakvo je stanje danas potpuno razlièiti. Pa i pored ovako velikog broja filantropsko usmjerenih organizacija lièna davanja u filantropske svrhe u SAD èine 90% svih dobrotvornih davanja i 1982. posebno u pomaganju i stipendiranju ðaka i studenata.Prezentirana onako kako su formulirana Pravila društvenih organizacija i kulturno-prosvjetnih i dobrotvornih društava Bosanskih Muslimana .rijeè je samo o ovlaš odabranim uzorcima . mora se skrenuti pažnja da je kao nusprodukt sekularizacije i evropeizacije osnova na kojima su ova društva utemeljena došlo do kulturnohistorijskog diskontinuiteta i izvjesnog išèašenja u odnosu na sredinu kojoj su ona pripadala i trebala da im služe.Potpunija slika o stanju bosansko-muslimanske filantropije na poèetku ovog stoljeæa može se steæi naravno jednim mnogo kompleksnijim i dugotrajnijim istraživanjem nego što je to moguæe uvidom u pravila pomenutih društava jer svjesni smo èestog raskoraka izmeðu onog što se proklamuje i onog što se ostvari.Ideali koji su vodili amerièke filantrope poèetkom ovog stoljeæa ne razlikuju se mnogo od koncepta sadašnjih u pravilima kulturno-prosvjetnih i humanitarnih društava Bosanskih Muslimana na prijelazu ovog stoljeæa. Sa svoje strane. godine bilo oko 22. pak. .

20th Century The issue of charity work in a community cannot be separated from the level of overall organization of that same community. The contemporary answer to the grown needs of the Bosniak people for the social solidarity can be found in leaning on its own tradition that had been founded largely in the institution of legacies /vakufs/. These principles were the leading idea for the majority of members of this nation. 196 . the development level. The charity work in Bosniaks in the based was based both on the understandable social solidarity and also on the religious imperative that had sprung out from the basic principles of Islam. but also in finding the new modalities of philanthropic work that is characteristic for the more developed societies in Western Europe and USA. The social and historical circumstances. at least in the past. but also the domineering ideas that have motivated and oriented its members usually condition it.

i u ovim ustanovama sticalo se sve znanje. hatibi. Svi iole imuæniji muslimani su ranije za života pisali oporuke i odreðivali da se poslije njihove smrti. Zato su mnogi èuvali. do truhljenja. i nosili ih bolesnicima. razne vrste voæa: limune. lubenice. vadžiba.Hivzija Hasandediæ MUSLIMANSKA DRUŠTVA U MOSTARU Do konca prošlog stoljeæa u Mostaru nije djelovalo ni jedno muslimansko društvo. Posebno se vodila briga o bolesnicima i svako je se trudio da na neki naèin pomogne bolesniku. a mnogi su se primali. grožðe. 197 . mevluda. klanja kurbana na Kurban. prtokale /naranèe/. Imami. Na ovaj naèin oni su mnogo pomagali u rješavanju raznih socijalnih problema. vaizi i drugi uèeni ljudi /ulema/ držali su prigodom svih ovih sveèanosti prisutnim predavanja iz islamistike i uèili prigodne dove. proslavljanja odabranih /mubarek/ noæi. Veæina bogatih muslimana su sve ove dužnosti striktno izvršavali jer su bili ubijeðeni muslimani. One su bile dupkom pune prilikom ramazana. sadakai-fitre. nezrova i jemina. posebno žene. pipunove. Sav humano-socijalni rad kod muslimana . džume petkom u podne. odvijao sav kulturni život i proslavljali svi vjerski pa i državni praznici. podijele sirotinji izvjesne svote novca na ime propuštenih farzova. dva bajrama.odvijao se do konca prošlog stoljeæa iskljuèivo kroz davanje zekata. Kod Ali-hodžine džamije na Raljevini i na Mazoljicama sve do zadnjeg rata uèene su kišne dove na koje su dovoðena i djeca iz mekteba. mektebe. poklanjanja hatmi za duše umrlih. i to sve iskljuèivo radi sevapa. Sav kulturno-povijesni rad kod muslimana u Mostaru odvijao se je do 1898. obavljali vjerski obredi. smokve. Džamije su bile noæu osvijetljene kandiljima i svijeæama /mum/. I oporuke /vasijetname/ su ranije igrale znaèajnu ulogu u rješavanju socijalnih problema muslimana i pomaganju siromašnih i nezbrinutih osoba. godine kroz džamije. Sve oporuke legalizovao je i u sidžil upisao kadija gdje je detaljno navedeno šta je i u koju svrhu oporuèitelj ostavio i koga je odredio za izvršioca i kontrolora svoje oporuke. iz njihove ostavine.bajram i dijeljenje raznih sadaka /milostinja/ sirotinji koje je ranije bilo mnogo. makar on ne bio ni u kakvoj rodbinskoj vezi s njim. šipke i drugo voæe. kefareta. medrese i tekije. uèenja dova za dug i sreæan život novog sultana i novoroðenog princa na dvoru sultana. i da njeguju bolesnike.

roðendan /mevlud/. ondašnja vojna komanda je. organizira sveèanost i veselje u okviru jednog esnafa i o trošku pripadnika dotiènog esnafa. Od 1918. èarape i drugo što je za put i borbu bilo potrebno. tu im je svijet donosio dvopek /peksimet/. a ostala djeca su ga pratila sa "amin". na Muhammedov.s. ratnici su odavde zajednièki polazili u boj a hodoèasnici u Meku. Ovom prilikom su ponekad prireðivane u hadžijinoj kuæi i bogate gozbe. Top je još pucao petkom u podne. prenijela top na Hum odakle je pucao sve od 1918.. Ove su sveèanosti bile poznate pod imenom "kušanme" ili opasivanje majstorske pregaèe kao simbola kvalifikacije u 198 . Nakon obavljanja kratke molitve i opraštanja sa svima. na pritužbu nekih graðana. Kod Hadžinske sofe je za turske uprave prireðivan i ispraæaj ratnika kad su polazili u boj. U ove dane top je s tabije pucao i oglašavao poèetak /sehur/ i završetak posta /iftar/. kada je u Mostar dolazio novi mutesarif /okružni predstojnik/ i prilikom svake pobjede i poraza turske vojske. godine. U Mostaru je posebno bilo sveèano prilikom ispraæaja hodoèasnika na hadž u Meku i doèeka hadžija na povratku otuda. kod stare željeznièke stanice u Rièini. Na isti naèin prireðivan je i doèek hadžiji koga bi djeca od Hadžinske sofe ili stare željeznièke stanice do kuæe u povorci s glasnim uèenjem dove dopratila. U Mostaru je za turske uprave radilo više od pedeset vrsta raznih zanatlija koji su bili udruženi u posebne organizacije zvane esnafi ili cehovi. godine top je pucao s Mazoljica i samo oglašavao završetak posta /iftar/. godine. svoju upravu zvanu londža. Ali pošto je jaka detonacija uznemirivala okolne stanovnike i kuæe im potresala. Svaki esnaf imao je svog starješinu /æehaju/. Oni bi se ovdje pod bajrak skupljali. zatim kod stupanja na prijesto novog sultana. do 1941. S tabije je jedno vrijeme top pucao i poslije 1878. Najveæi i najgrlatiji izmeðu njih išao je na èelu povorke i glasno izgovarao tekst jedne dosta duge i rimovane dove koja se prigodom ovih ispraæaja samo u Mostaru uèila. U ovoj ceremoniji su glavni uèesnici bili mektebska djeca a koja su od kuæe išla s hodoèasnikom u povroci kroz grad do zbornog mjesta. a od 1884.Posebno su bili lijepi bajramski i ramazanski obièaji i meðusobno posjeæivanje rodbine i komšija u tim danima. godine ovaj ispraæaj i doèek prireðivani su kod Hadžinske sofe u najjužnijem dijelu Mostara. roðenja princa na dvoru. Do prolaska željeznice kroz Mostar 1884. Postojao je ustaljen obièaj da se prilikom proizvoðenja zanatlija u više zanatske rangove. a. za tri dana Ramazanskog i èetiri dana Kurban-bajrama. kalfe i majstore. svoj statut i bajrak kao vanjski znak esnafa. Tada su djeca u hadžijinoj kuæi dobivala somune napunjene halvom i nešto novaca.

staleška. Hadžijska dova u Mostaru. broj 173 i 252. Sidžil mostarskog kadije /SMK/ broj 3. Glasnik IVZ. Ljubljana. MUHAMEDANSKO ÈITAONIÈKO I DOBROTVORNO DRUŠTVO /KIRAETHANA/ Na osnivaèkoj skupštini koja je održana u velikoj sali Kalhane na Velikoj Tepi poèetkom 1898. godine pa bi se mogao dati potpun broj i pregled rada svih ovih društava. Bilo je. Zanimljivi su bili i ženidbeni obièaji kao i obièaji prilikom obrezivanja djece /sunetluka/. 88-90. 1933. Sarajevo. U periodu od 1898. U pravilima društva piše da je ono imalo zadatak da "širi društveni napredak. hanovima. Hasandediæ. XXVIII.... gradskoj opæini i broju muslimanskih kuæa u Mostaru. Potrebno bi bilo pregledati svu periodiènu štampu koja je izlazila u Mostaru i Sarajevu do 1945. Save. Sve spomenuto je u prošlo doba bilo jedan vid kulturnog uzdizanja i sportskog takmièenja. 1987. 43. str. a u kuæama promovisanih kalfi i majstore prireðivane su bogate gozbe sa brojnim zvanicama. IZVORI: Sidžil mostarskog kadije 1632. 1989. 1. sigurno.. hrvanju. Glasnik VIS-a.-1925. 33-34. trkama i slièno. Mujiæ. Tada su zanatlije dotiènog esnafa išle kroz grad u povorkama i izvodile razne šale i šeretluke. br. 2. knjiga. ruždiji.str. humano-socijalna. Sarajevo. godine osnovana je u Mostaru Muslimanska èitaonica /Kireaethana/ i za prvog predsjednika izabran je poznati mostarski gradonaèelnik Mujaga Komadina /1839./. str. 1938. Hasan Nametak. Sarajevo. godine u Mostaru je. Društvo Sv. da ustroji 199 . 1939. osnovano 29 muslimanskih društava koji su se prema svojoj namjeni dijelila na: kulturno-prosvjetna. preveo Muhamed A. prema podacima s kojima raspolažemo. .svom zanatu. nakon izlaska iz džamije na Bajram ujutro. pa podiže materijalno stanje poljodjelaca. i drugih sportskih tamièenja kao u: skoku u dalj. da pomaže siromašne muslimanske familije. obrtnika i trgovaèkih poduzeæa. godine i kojima smo našli spomen u pristupaènim izvorima. do 1945. ali ovim vrstama takmièenja nema spomena u poznatim izvorima. do 1634. H. 71-75. U sidžilima mostarskih kadija ima spomena natjecanju u bacanju kamena s ramena. 122. broj 1. Jugoslovenski list (JL). Bratstvo. Uspomene Riste Ivaniševiæa Mostarca.. Ovdje kronološkim redom donosimo spisak muslimanskih društava koja su u Mostaru djelovala od konca prošlog stoljeæa do 1945. list 18. Za neka društva nemamo nikakvih podataka pa ih samo poimenièno navodimo. politièka. sportska i pogrebna. str. Nekoliko novih podataka o oporukama. Beograd. nauku i izobrazuje èlanove.

Èitaonica je radila na kulturno-prosvjetnom uzdizanju muslimana i èesto je prireðivala zabave u Hrvoju. str. Sara200 . godine. 366. broj 22. IZVORI: Behar. maja 1899. koje je dobivala èak iz inostranstva.. Sarajevo. 1967. Znaèaj ove èitaonice je bio još i u tome što su njeni èlanovi kroz nju potajno vodili politièku borbu protiv onovremene austrougarske uprave./5. Borba muslimana Bosne i Hercegovine za vjersku i vjersko-prosvjetnu autonomiju. Prvu zabranu dali su 3. marta 1906. Temim. èetvrtu 12. Biblioteka Kiraethane nalazila se do 1914. petu 4. broj 4 i broj 83.èitaonicu.12. Muslimanska vjersko-prosvjetna autonomija u Bosni i Hercegovini. jer je posjedovala velik broj vrijednih i rijetkih knjiga. motivišuæi to time da je "iz nje potekla sva agitacija". IZVORI: Bošnjak 1899. Ova je Kiraethana bila nadaleko èuvena. novembra 1914. Od 1908. a za potpredsjednika Ali Riza-ef. godine u jednoj zgradi na poèetku Brkiæa i Temimove ulice u Brankovcu. Ferdo Hauptman. Ovaj dogaðaj je uzbudio sve muslimane u Bosni i Hercegovini pa je 6.. Sarajevo.. 1905. 223.. Sarajevski list.. avgusta 1904. str. Zemaljska vlada za Bosnu i Hercegovinu u Sarajevu "raspustila je" i zabranila daljnji rad Kiraethane. godine u Mostaru osnovana je Muslimanska èitaonica /Kiraethana/ koja je djelimièno nastavila rad prve Kiraethane. str. Puziæ. maja 1899. oktobra 1905. Sutradan po njenom nestanku prosuo se glas po Mostaru da je Fata prošle noæi pobjegla s nekim inovjercem u Dalmaciju. malodobne kæerke Osmanove iz Kuti Livèa u Bijelom Polju kod Mostara. Osman Nuri Hadžiæ. 175 i broj 14. Noæu uoèi 3. 1925. marta 1905. i broj 23. Kad je poèeo prvi svjetski rat 1914. Za prvog predsjednika izabran je hafiz Husein-ef. Mostar. Gajret. 89 i 327. godine nestalo je Fate Omanoviæ. da dijeli stipendije i da nema nikakav politièki znaèaj". 1904. U Arhivu Hercegovine èuva se jedna bilježnica ove Kiraethane u koju su bila upisivana lica koja su iz ove biblioteke uzimala knjige na èitanje. što je sve bez traga nestalo. Sarajevo. broj 7 . djelovala je pod imenom Muslimanska èitaonica sa dobrotvornim društvom /Mostarda me'a džem'ijjeti hajrijje islam kiraethanesi/. Husaga Æišiæ. MUSLIMANSKA ÈITAONICA /KIRAETHANA/ Na osnivaèkoj skupštini održanoj 19. str. Osvit.. broj 11. godine održan protestni zbor u mostarskoj Kiraethani.. bio je jedno vrijeme bibliotekar ove biblioteke. ova je Kiraethana bila odmah od strane austrougarskih vlasti zatvorena i sav inventar i knjige bili su konfiskovani. godine. godine. novembra 1905. 2. poznati javni i kulturni radnik Mostara. treæu 31. drugu 12.

kalendar Gajret. Mustafa Alikalfiæ. god. 286-289. broj 8 i 42 i 1939. Mehmed Hadžiæ.. Fuad Slipièeviæ. 138-141.. Glasnik VIS-a. Æišiæ. Ševkija Baliæ.. str. Sarajevo. 1974.jevo. Ahmed-aga Tuce bio je prvi predsjednik društva. 26. god. 1934.. Mostar. Muhamed Ðukiæ i Sulejman S. Sarajevski list. JL. 1907. Vehbija Imamoviæ. str. broj 34. str. broj 9.. Osim navedenog èlanovi društva su održavali analfabetske teèajeve u gradu i okolini i uz ramazan prireðivali predavanja koja su držali profesori mostarskih srednjih škola: Salih Baljiæ. Sarajevo. 1932. Èlanovi društva su èesto prireðivali dobrotvorne zabave i svakog Bajrama dijelili pomoæ sirotinji.. Društvo je 1912. broj 21 i 196. str. Godine 1936. Abdurahman Nametak. Društvo je dalje svake godine besplatno obrezivalo /sunetilo/ svu siromašnu muslimansku djecu u gradu. naše najstarije zanatsko društvo. Mujaga Komadina. god. Društvo je prireðivalo razne humano-socijalne akcije i na razne naèine pomagalo sirotinju. Dr Safvet-beg Bašagiæ spjevao je himnu društvu koja je objavljena u listu Gajret iz 1926. Merhum Husaga Æišiæ. Sarajevo. broj 1-2. i to obrezivanje vršio je niz godina dr Muhamed Riðanoviæ. broj 29. god. godine. MUSLIMANSKO ZANATSKO UDRUŽENJE ITTIHAD Ovo je društvo osnovano u julu 1906. a poslije njega na ovom položaju su se više godina nalazili: Mustafa O. osnovana je pri ovom društvu muzièka. Ibraga Mahiniæ. broj 13. Besim Korkut i dr. 1930. u broju 4. 3. priredilo zabavu u korist muhadžira. Glavni zadatak društva bio je da pomaže i unapreðuje sve vrste zanatstva u gradu i okolini. 201 . Novi Behar. Sarajevo. Krpo. broj 102 i 288. god. str. 207. 1957. H. 192. broj 7-8. 1914. Društvo je prestalo s radom 1941. Glasnik VISa... U osnivaèki odbor izabrani su: Ahmed-aga Tuce. 1933. 1935. str. IZVORI: Osvit. Behar. pjevaèka i diletantska sekcija i ovo je bilo jedino muslimansko muzièko društvo u Mostaru. 1906... Hasan-aga Alikalfiæ. 1912. njegov život i djelo. 1913. broj 1-2. Sarajevo.. naroèito poslije rješenja agrarnog pitanja kod nas kada su mnoge muslimanske porodice preko noæi došle na prosjaèki štap. 303313. 103.. broj 261 i 270. Sarajevo. Hasandediæ. str. god. Hasandediæ. 1932. Vehbija Imamoviæ. na stranici 50. broj 26. a Zemaljska vlada Bosne i Hercegovine odobrila je njegova pravila 4.. Ittihad. H. broj 103.. broj 13. 1940. Mujaga Turko. Mustafa Topuzoviæ i dr Muhamed Riðanoviæ. Ovo je bilo najstarije zanatsko društvo u Bosni i Hercegovini. oktobra 1906. godine.

Šemsa Kajtaz. Šaæir Bijediæ. Arhiva Vakufskog povjerenstva u Mostaru / AVPM /. Godine 1911. Mustafa Alikalfiæ. 5. Sarajevo. godine. priredilo je zabavu u Hrvoju i davali komad Abdulah-paša od dr Safvetbega Bašagiæa. Šefika Hadžiæ. hadži Ibrahim Slipièeviæ. Azema Mrkonjiæ. Kajdafa Efica. 1909. 79. sljedeæi: Ahmed Džikiæ. a 1912. ing. broj 4. Mostar. Ulfeta i Hašmeta Arpaðiæ. Æišiæ. Æamila Nožiæ. Šefika Ševa i druge. ing.. Sidika Omeragiæ. broj 35. Rahma Vrgora. ovo društvo je dalo 51. Sulejman S. MUSLIMANSKO POZORIŠNO DRUŠTVO Ovo je društvo djelovalo u Mostaru 1907. Salih Èišiæ. Šerifa Koluder. PRIVREMENI ODBOR ISLAMSKOG SIROTIŠTA Ovaj je odbor djelovao u Mostaru 1909. Vehbija Imamoviæ. godine 32 stipendije. Ziba Kapetanoviæ. MJESNI ODBOR KULTURNO-PROSVJETNOG DRUŠTVA GAJRET Mjesni odbor kulturno-prosvjetnog društva Gajret u Mostaru osnovan je 1911. str. godine. /X/. U odboru ovog društva radili su.4. Hajro Treboviæ. Atifa Kurt. Sarajevo. Omer Ugljen. Æazim Ugljen./10. Poèetkom 1919. u kome su radile: Muruveta Alajbegoviæ. 1908. 6. Ferida Jahiæ. godine i cilj mu je bio da pomaže promicanje trgovine u gradu. Radilo je i 1910. Ne zna se kada je društvo osnovano i kada je prestalo raditi. MUSLIMANSKO TRGOVAÈKO UDRUŽENJE Osnovano je 1908. koji je radio sve do poèetka drugog svjetskog rata 1914. Godine 1920. Hatidža Æišiæ. godine. Husnija Kurt. IZVORI: Bošnjak. Zejna Draèe. Ibrahim-ef. godine. Salko Džikiæ i drugi. 7. 1907. Fahra Milaviæ.Krpo. 202 . Fikreta i Enesa Behliloviæ. Hakija Æišiæ. Hasan Æišiæ. broj 34. Alija Veliæ. Mustafa M. otvoren je u Mostaru Gajretov muški konvikt. Fejiæ. akt broj 991/1910. Posebna je zasluga Gajreta što je od prvih dana svoga djelovanja davao stipendije uèenicima muslimanima iz cijele Hercegovine koji su pohaðali trgovaèke i zanatske škole. IZVORI: Osvit. godine osnovan je u Mostaru ženski odbor Gajreta. Na 1. Mukelefa Ugljen. IZVORI: Behar. Šaæir Konjhodžiæ. od njegova osnivanja do prestanka djelovanja. Smajil Brkiæ. aprila 1907.

god. 13-14. 1925. vlastitim sredstvima je za ovaj klub kupio potrebne rekvizite koji su nabavljeni u Pragu u Èehoslovaèkoj.. broj 212.. a vaspitaèi su bili: hadži Muhamed-ef. 1912.. 1930. god. koja je svake godine držala petomjeseène teèajeve iz domaæinstva. 103-104. koja je posjedovala velik broj vrijednih knjiga i èiji su èlanovi držali predavanja u svojim prostorijama spram Karaðoz-begove džamije. god. èajanke i zabave u Mostaru. broj 25 i 49. broj 74. U Mostaru je radio i ženski konvikt u kome je 1924. Behliloviæ. Gajret je imao i svoj pjevaèki hor koji je na Bajrame a i prigodom nekih drugih sveèanosti prireðivao koncerte. god. Godine 1919. 48. Kulturno-prosvjetne ustanove u Bosni i Hercegovini. broj 13. akt broj 203 . god.. 1929. god. god. broj 7-8. aprila 1912. 1924. 8. god. god. broj 13-16. str. 1931. god. 13 i 21. dr Hasan Mahiæ i drugi. vršio je niz godina dužnosti upravnika ovog konvikta. broj 5... 1930. god. AVPM. god. god. MUSLIMANSKI "SOKO" Ovo je društvo osnovano 8. hafiz Ahmed-ef. 103 i 282. godine i za prvog predsjednika je izabran Husein Dubraviæ Ðogo. 1933. god. koja je pojedincima a i raznim organizacijama davala novac na kredit. str.. Ova predavanja su držali profesori srednjih škola: Salih Æišiæ.. IZVORI: Gajret. 1930. 1937. Ahmed Džikiæ. 1931. Vehbija Imamoviæ. 1932. Ove teèajeve pohaðalo je i završavalo svake godine 25-30 muslimanskih djevojaka.. Mustafa Alikalfiæ.. i 1939. godine 43 pitomca. broj 5-6. 1911. broj 135. broj 32 i 255.. uèitelj i književnik. Mujaga Komadina. Riðanoviæ. 18 i 20. broj 1. Blagaju i Bijelom Polju. U Mostaru je više godina radila Gajretova kreditna zadruga. 55 i 1934. Omer-ef. 1912. god. Sarajevo. gradonaèelnik Mostara. Ðorðe Pejanoviæ. 1931. broj 69. uèitelj. U ovom konviktu je 1924. Alajbegoviæ.godine. broj 16.. 92. godine bilo 47 i 1925. JL... Bio je smješten u Kajtazovoj kuæi blizu Male Tepe u kojoj je za turske uprave stanovao mutesarif /okružni predstojnik/. god. Inicijativom Gajreta otvorena je u Mostaru Domaæinska škola. Kasumoviæ i Ali-ef.. hadži hafiz Ibrahim-ef. Sarajevo. Sefiæ. 1934. osnovana je u Mostaru Gajretova narodna biblioteka. broj 141 i 147. Pri Gajretu je više godina djelovao odbor za pomaganje siromašne školske djece. god. broj 1 i 22. 531. god. broj 3. 1933. 1932.. Gajret je dalje vršio i razne humano-socijalne akcije s ciljem potpomaganja muslimanske sirotinje. broj 6. 1934... 8.. god. bilo 47. 45 pitomaca. IZVORI: Sarajevski list. 1935.

JL. MUSLIMANSKI KLUB Osnovan je na osnivaèkoj skupštini održanoj 9. akt broj 209/1920. broj 48. Pejanoviæ. marta 1922. 10. Od osnutka do završetka prvog svjetskog rata imao je kancelariju u "Kafe .. Za prvog predsjednika izabran je hafiz Muhamed Hilmi-ef. Prvu zabavu priredili su 11. godine i imalo za cilj da se bori protiv alkoholizma. 12. Posljednji njegov predsjednik bio je Smail-aga Æemaloviæ. godine odveden u logor u Jasenovac i tamo ubijen. 1913. IZVORI: AVPM. poznati politièar i publicist iz predratne Jugoslavije.104. MUSLIMANSKO ANTIALKOHOLNO DRUŠTVO "SVIJEST" Ovo je društvo osnovano oko 1922. i 651/1933. broj 59. koji je 1944. godine.425/1913. MUSLIMANSKI OMLADINSKI ODBOR ZA PODUÈAVANJE ÐAKA Za ovaj odbor samo znamo da je djelovao u Mostaru 1920. koju je 1912. godine. radila do 1933. i 209/1920. 11. i 205/1936. Ð. MUSLIMANSKA ŽENSKA ZADRUGA Osnovana je 1919.Evropi" kod ulaza s Male Tepe u Kujundžiluk. 13. godine s ciljem struènog obrazovanja i potpomaganja muslimanki. godine. MUSLIMANSKI ÐAÈKI SPORTSKI KLUB Ovaj je klub imao 1916. u kojoj su muslimanske djevojke uèile šivanje. godine sagradio Mujaga Komadina na ruševinama hadži Baline medrese. Ova je zadruga. akti broj 25/1919. Butum. str. godine. akt broj 484/1913. 9. godine èitaonicu koja je bila smještena u jednoj sobi Koski Mehmed-pašine medrese na Maloj Tepi. IZVORI: AVPM. godine. IZVORI: AVPM. akt broj 42/1916. 204 . nd. 1935. Klub je postojao i djelovao i 1912. IZBORI: Sarajevski list. AVPM. Ne zna se kada je prestalo djelovati. djelovao je pod nazivom Muslimanski jugoslovenski klub i imao kancelariju u vakufskom dvoru spram Karaðoz-begove džamije. ibtidaije u Brankovcu. Radila je u zgradi ženske mektebi.. a za tajnika Abdurezak Hifzi Bjelevac.marta 1913. god. Od 1929.

Osman Kukrica. prof. gostionièar. bio je jedno vrijeme predsjednik. preko Rahmeta. prof. hafiz Salih-ef. Muhamed Riðanoviæ. Mostar. broj 10 14. dr Ševkija i Omer Baliæ. Neki NN dao je 1937. Šaæir Konjhodžiæ. Mujaga Popovac. devet umrlih i èetiri živa utemeljivaèa: Smail-aga Æemaloviæ. Koen. Mujiæ. Avdija Simit. Muhamed Omeragiæ. Ibrahim Tikvina. Salih Baljiæ bio je 1939. do danas i drugi. Isidor Maestro. bio je predsjednik. Mustafa Alikalfiæ. godine imao jednog dobrotvora. Tahir Kosoviæ. Blaško Sliškoviæ. godine i zadatak mu je opremanje i sahranjivanje umrlih muslimana. Rahmet je 1937. Glavni inicijator osnivanja ovog društva bio je Omer-ef. od njegovog osnivanja do danas. a Omer-ef. Salih-ef. godine 500 dinara. MUSLIMANSKO POKOPNO DRUŠVO "RAHMET" Ovo je društvo osnovano 1924. Suljaga Krpo. U prvi odbor ovog društva izabrani su bili: Omer-ef. Muhamed-aga Deronja. Tahir Jašarbegoviæ dijelio je èesto hljebove sirotinji. bili su birani i sljedeæi: Selim Kolukèija.IZVORI: Narodna sloboda. Muhamed Hadžiosmanoviæ. godine sljedeæi: Ranko Semiz. Mustafa. poznati mostarski tržni inspektor /èarši-æehaja/. Hamdija Taslaman. godine predsjednik ovog fonda. Rahmet je više puta pomagoao opravku džamija: Baba Beširove na 205 . Mustafa Beèeviæ. Omer H. dr. hljebove mektebskoj djeci i davao priloge u novcu i odjeæi. Ugljen . predsjednik od 1968. Salih-aga Popovac.ef. Puziæ. godine zakljuèeno je da se pri ovom društvu osnuje socijalni fond za dijeljenje pomoæi siromašnim uèenicima i davanje stipendija šegrtima. Muhamed Mahiniæ. 1922. deset odijela da se podijele djeci. Suljaga i Muhamed Æišiæ. Na sjednici Rahmeta održanoj 1935. Alaga Hadžimusiæ. Rahmet je dalje besplatno sahranjivao sve siromašne muslimane što i danas èini. Estera Danon bila je velika dobrotvorka i mnogo je pomogla svu sirotinju bez razlike vjere. Ahmed Mušiæ.èija se velika uramljena slika i danas nalazi na zidu u kancelariji Rahmeta. Šaæir Muratoviæ. Pomoæ u novcu dali su 1933. Hadži Husaga Kajtaz poklonio je dio imetka humanim ustanovama. Alaga Seferoviæ. bio je predsjednik. U odbor ovog društva. Salih Efica. Ali.. Ševa. hadži Ibraga Slipièeviæ. Rahmet je vršio i razne humano-socijalne akcije i prikupljao priloge od graðana koje je pred Bajrame dijelio mjesnoj sirotinji. Muhamed Muslibegoviæ i Husein ef. Avdaga Skikiæ. J. i Ahmed Sefiæ. Salih Baljiæ. Avdaga Bajgodiæ i Nurija Šaæiroviæ. Prof. dijelio je godinama. Mièijeviæ iz Turske bio je utemeljivaè Rahmeta i poslao mu je 1937. Ali-ef. Zadik Danon dao je 1934. Sefiæ. pola vagona brašna da se podijeli sirotinji. Ugljen. Hasan Šiširak. Ugljen dva odijela.

godine ubili 63 muslimana.-1932. Nevesinju. broj 26. AVPM. god. Sarajevo. Pravda. Ovo društvo je više puta slalo jednokratne pomoæi Crvenom krstu i nekim licima iz Bosne i Hercegovine za koje se saznalo da su teško i neizljeèivo bolesni. 1932. Sarajevo. Za sve ove brojne pomoæi društvo je od daroprimalaca dobilo više pismenih priznanja i zahvalnica koje èuvaju u svojoj arhivi a neke su uramili i objesili po zidovima prijemne kancelarije. 16. god. 15.. a tajnik Ahmed Hadžiomeroviæ. noæ ramazana uoèi Lejleikadra. Ovo je jedino muslimansko društvo iz predratne Jugoslavije koje i danas djeluje u Mostaru. god. Donjim Vranjeviæima više Blagaja. 110 i 284. Dalje je pomagao i davao novèane priloge za izgradnju gusulhane. god.. od svoga osnutka do danas. izgradnju gusulhane u Ljubuškom. 206 . opravku mekteba i ograðivanje harema u Potocima. 16. 1933. Gornjem Vakufu. broj 4-5. Derviš-paše Bajezidagiæa u Podhumu i Zirai Ahmed-age u Donjoj mahali u Mostaru i izgradnju džamija u: Potocima kod Mostara. broj 4. 26. 53. 1935. 15. 8. broj 11. 1939. Društvo je djelovalo i 1930.. Društvo je imalo diletantsku sekciju i prireðivalo koncerte i javne zabave u Mostaru.. 164. izgradnju gusulhane u Nevesinju... u Ljubuškom. 1936./ oko 1927. O radu ove zadruge nemamo nikakvih podataka. 29. Dusini kod Fojnice i drugdje. dvije džamije u selima Podveležja. Sefiæ /1903. MUSLIMANSKO KULTURNO DRUŠTVO "OMLADINA" Ovo je društvo osnovano oko 1926. IZVORI: JL. akt broj 67/1930.Balinovcu. Rahmet je dalje dao prilog za izgradnju spomenika na Rotimlji gdje su Nijemci 1943. i za ograðivanje Šariæa harema i harema u Šoinovcu u Mostaru. 1932. 276 i 304. broj 160. 63. god. prireðivao uèenje hatmi svojim umrlim èlanovima.. 168 i 181. godi. Tabaèici. MUSLIMANSKA ZANATSKA ZADRUGA Osnovao ju je Omer Baliæ /1894. u džamijama: Æejvan Æehajinoj. 13. u Žabljaku.. Koski Mehmed-pašinoj i Karaðoz-begovoj. Rahmet je. godine i prvi njegov predsjednik bio je Omer S./. 73. str.-1986. izgradnju gusluhane u Travniku. 1935. 59. Omera Sefiæa. broj 53. broj 28 i 48. 284 i 316. broj 4. Hatme su se poklanjale 27. godne. IZVORI: Ove podatke sam dobio od rahm. IZVORI: Novi Behar. 1934. i za bojadisanje pravoslavne crkve u Mostaru.

Hasan Šiširak. Alija Kajtaz. Hajrudin Treboviæ. godine osnovan je u Mostaru i ženski odbor Narodne uzdanice u kome su kao odbornice i funkcionerke radile: Uzejfa Hadžiomeroviæ. MUSLIMANSKO ANTIALKOHOLNO DRUŠTVO "BUDUÆNOST" Ovo je društvo osnovao Omer Baliæ oko 1927. zabave. broj 4-5. Društvo je svojim sredstvima ogradilo harem oko hadži Ali-bega Lafe džamije u Zahumu na Raskršæu. Stasanje jedne mladosti /sjeæanje na rad Muslimanske narodne biblioteke u Mostaru/. Umica Æišiæ. Mustafa Lakišiæ. 63. Enisa Efica. "HAREM" DRUŠTVO ZA UREÐENJE. Memnuna i Ilduza Hadžiosmanoviæ. Sarajevo. Muhamed Hadroviæ. 1932. predavanja. Mustafa Ramiæ. Mustafa i Omer Kalajdžiæ. 1932. Halil Blagajac. akt broj 354/1936. Sabit Milaviæ. Sarajevo. Mostar. Salih-aga Efica. godine. godine. Hamdija Hasanefendiæ. do prestanka njegovog djelovanja koncem 1944. Mahmud Šemiæ. Munira Hamziæ. Opširnije o njenom radu vidi: Fazlija Alikalfiæ. IZVORI: Novi Behar. Husein i Salem Metiljeviæ. a prestala s radom 20. Ahmed i Avdo Raljeviæ i drugi. Hiba Baliæ. Predsjednici. godine bili su sljedeæi: hadži Mehmed-aga Bošnjiæ. dr Ševkija Baliæ. 18.. 19. Munira Rizviæ i druge. str. OGRAÐIVANJE I ÆIŠÆENJE GROBALJA Ovo društvo osnovao je Omer Baliæ oko 1927. Muhamed i Omer Hadžiosmanoviæ. 20. Hasan Æišiæ. Polovinom 1933. aprila 1941. odbornici i razni funkcioneri ovog društva od 1929. AVPM. godine. godne. Sulejman Demiroviæ. Glavni cilj i zadatak društva bio je da radi na kulturno-prosvjetnom uzdizanju muslimana i u tu svrhu su oba odbora prireðivali u gradu i okolini mevlude. priredbe. Smail Dadiæ. Ahmed Sefiæ. sijela 207 . Abdurahman Nametak. broj 4-5. akt broj 220/1942. AVPM. Mirza Baliæ. str. /Alibegovica/. IZVORI: Novi Behar. MUSLIMANSKA NARODNA BIBLIOTEKA Osnovana je u ljeto 1928.17. Fehma Bašagiæ. O njegovom radu nemamo nikakvih podataka. 63. ODBOR NARODNE UZDANICE Mjesni odbor Narodne uzdanice u Mostaru osnovan je na konstituirajuæoj skupštini održanoj u augustu 1929.

kalendar Narodne uzdanice za 1936. god. Sarajevo. godne.. god. 21. Mostar. imam. upravnici i vaspitaèi /prefekti/ u njemu bili su: Alija Ahmiæ. uèitelj. str. za 1937. akti broj 547/1935. 1935. broj 26./36.. 241 i 256.. Društvo se izdržavalo iz prihoda ubranih od èlanarina raznih priredbi i jednokratnih pomoæi. a na spratu su kancelarije raznih ustanova/. broj 17-18. 18. god.. vjerouèitelji. 1933. 135. god. 1935. 43. god. Konvikt je radio u zgradi Hasan-bega Lakišiæa vakufa kod Karaðozbegove džamije /sada je na tom mjetu dvokatnica u èijem prizemlju radi prodavnica. 191 i 197. IZVORI: Novi Behar. 1932. vjerouèitelj. povremeno. broj 9.. broj 46. str. Narodna sloboda. 1929. za 1939. Hasan Haæam. za 1943. U konviktu je 1935.. škol. do njegovog zatvaranja koncem 1944./43. do konca ove godine u zgradi mekteba u Brankovcu koji je 1912. 31. recitacije. 197. 1938. 113. 1939. od 1936.. god. Ejub Kabil i posljednji Hivzija Hasandediæ. god. JL. 1929. Od poèetka rada konvikta 1935. broj 32. broj 4. god. 1937. škol. hafiz Salih Puziæ. str../42.. radio Gajretov konvikt. str. od 1940. god. 165./39. 30 i 93. str. Pitomci su. broj 709. AVPM. god./41. 1936.. god.. za 1938. broj 4. 1936. god. god. škol. 187 i 237. god. Od osnutka do konca 1936. 150 i broj 10./38. 1934. god. koji je poèeo s radom 6. 173 i 208. 124. god. 223./37. god. str. nemamo podataka o broju pitomaca. god. broj 232. deklamacije. godine. god. broj 28.. str. broj 32 i 1940. broj 3. broj 187. broj 7.i teferièe.. god. godine 48 pitomaca-stipendista.. 1937. 1936. do bombardovanja Mostara 14. Mostarska gradska opæina je 1936. godine sagradio Mujaga Komadina /sada su ovdje privatni stanovi/.. Društvo je otvorilo svoj Muški konvikt u Mostaru. 176. 1937. god. 19 i 1942. 32. gdje je do 1940. broj 28 i 31. 188. 1933. 12. Tada je u Konviktu prireðen mevlud i održana akademija. Muhamed Æišiæ. 159. god. januara 1944. prireðivali u konviktu: predavanja. 208 . 162. /sada se na tom mjestu nalazi Djeèije obdanište/. 187-188. monologe i razne priredbe. Husein Metiljeviæ. Muhamed Hamidoviæ. i od 14. 50. nastavnik. godine dala ovom društvu 2000 dinara. i 532/1936.. str. god. oktobra 1935. god. godine bilo 16 pitomaca.. i 1941. broj 37. škol. do 1940. u staroj Kajtazovoj kuæi nedaleko od Male Tepe. str. 278. januara 1944. str. 1932. prilikom raznih vjerskih blagdana i državnih praznika. iako se zna da je konvikt i u ovim godinama radio.. broj 33. 1930.. službenik. Pravda. Za školske godine 1940. 60. u zgradi Muftijstva na Bašèinama /sada ovdje radi Gradski orkestar/.

25. Društvo je djelovalo u dva vida: humano-socijalnom i religiozno-propagandnom. broj 233 i 1933. Klub je ukinut 20. i za prvog predsjednika izabran je bio Ahmed Alajbegoviæ. 1936. 23. Puzica za blagajnika. god. broj 20 i 22. Društvo je kratko vrijeme radilo i ukinuto je naredne. MUSLIMANSKI GRAÐANSKI SPORTSKI KLUB Osnovan je na osnivaèkoj skupštini 13. 26.21. godine. 1939. broj 245. preko imama i mualima u gradu. DRUŠTVO "ISLAHAT" Ne zna se kada je i s kakvim ciljem ovo društvo osnovano a prestalo je s radom prije 1933. godine.. oktobra iste godine kada mu je zabranjen daljnji rad. str. On je bio ne samo osnivaè društva nego i stalni predsjednik od osnutka do njegove likvidacije 1941. 67.. kupio knjige za 18 djece./. IZVORI: Islamski glas. godine. RELIGIOZNO SOCIJALNO DRUŠTVO "IHVAN" Ovo je društvo osnovao rahmetli hadži Šaæir-ef. Konjhodžiæ /Mostar 1902. MUSLIMANSKO POKOPNO DRUŠTVO "MERHUM" Grupa èlanova pokopnog društva Rahmet osnovala je ovo društvo u aprilu 1935. broj 4-5.Sarajevo 1983. IZVORI: Novi Behar. broj 252 i 288. IZVORI: JL. 1932. UDRUŽENJE IMAMA MATIÈARA Ne zna se kada je ovo društvo osnovano a djelovalo je 1932. došao za sudiju Sreskog suda u Mostaru.... godine obukao 180 djece iz mekteba. 1932. godine i na osnivaèkoj skupštini izabralo Ibragu Èelebiæa za predsjednika. 1932. Sarajevo. U Mostaru je u predratno doba živjelo mnogo muslimanske sirotinje što je sve bilo 209 . skupilo priloge od graðana i obuklo 200 djece. i tada mu je bio predsjednik Ali-ef. kada je 1934.. imam i mualim. 22. 1932. IZVORI: JL. JL.. Mehmed Ribica je 1932. 24. god. broj 213 i 281. godine. Sefiæ. god. Vakufsko povjerenstvo je 1939. 1936.. akt broj 95/1933. septembra 1932. a hafiz Salih-ef. IZVORI: AVPM. godine. god. ODBOR ZA SAKUPLJANJE PRILOGA ZA MUSLIMANSKU SIROÈAD IZ MEKTEBA Ovaj odbor je 1932. broj 205..

Puziæ. Prostorije društva nalazile su se u dershani Karaðoz-begove medrese. a. Æamila Avdiæa. Sva njegova predavanja bila su veoma aktualna pa je sala u kojoj su ona održavana bila uvijek dupkom puna.posljedica nehumanog i nesocijalnog rješenja agrarnog pitanja u Bosni i Hercegovini 1919. jer je vjerski život u ono doba u Mostaru bio pao na niske grane i džamije su bile skoro prazne. Halilhodžiæ. Kalajdžiæ. Za stalnog predavaèa društva je angažirao rahm. kadija. Karabeg. pošto se ono prisutnima dopalo. Društvo je jednog ramazana oko 1935. dva na selu i stipendirali dvoje djece na izuèavanju zanata. Udovièiæ. Dobraèu. dijelilo redovito brašno i druge živežne namirnice muslimanskoj sirotinji. I prof. Šaæira Konjhodžiæa u pismu od 24. Njegovi povjerenici su ovu dužnost savjesno vršili i nikad upravi društva nije ni od koga došla pritužba da su nešto nepravilno podijelili ili da su napravili kakvu malverzaciju. akti broj 266/1937. i 220/1941. Salih Baljiæ držao je ovdje predavanja prigodom raznih vjerskih praznika: roðenja Muhammeda. koji im je vakufsko povjerenstvo u Mostaru u ovu svrhu besplatno ustupalo. koji je svaku veèer.s. godine i omladinska sekcija. U svrhu vjerskog pouèavanja i moralnog uzdizanja èlanova društva održavana su predavanja u Karaðoz-begovom mektebu. godine imalo 466 èlanova. jer su se ta naèela osnivaèu najviše sviðala. Šaæira za sve vrijeme rada i djelovanja društva bili su: hadži Ahmed-ef. sudija. Društvo je 1937. U ovoj godini njegovi organizatori su održali 78 predavanja u gradu. Društvo je preko svojih povjerenika koje je imalo po svim èetvrtima grada. Drugi vid djelovanja društva bio je da propovijeda najèistije i najortodoksnije uèenje o islamu. Glavni saradnici rahm. Omer-ef. Hamza-ef. muderis. maja 1982. Kasim ef. ali se do danas nisu saèuvala. imam. Salih-ef. godine. Pri ovom društvu radila je 1941. muderis. godine pozvalo u Mostar mog kolegu rahm. hadži Šaæir i. Društvo je prestalo s radom koncem 1941. 210 . Ismet Terzimehiæ. profesora vjeronauke u mostarskoj gimnaziji. IZVORI: Podatke o društvu Ihvan dobio sam od rahm. godine. Nazif-ef. poslije klanjanja teravih-namaza. morao ga je još jednom ponoviti. Prvo predavanje održao je rahm. govorio prisutnima o raznim temama iz islamistike. hafiz Salih Puziæ. godine. U pravila su bila unesena neka naèela senusijskog pokreta. AVPM. /mevluda/ i Nove hidžretske godine. Kojiæ i Omer-ef. odobrena od vlasti. Društvo je imalo svoja pravila.

Udovièiæ. koja je 1941. Karabeg a za tajnika hafiz Salih-ef. PODODBOR MERHAMETA Bivše muslimansko dobrotvorno društvo Merhamet u Sarajevu osnovalo je u ljeto 1943. blagajnik i odbornici: hafiz Omer-ef. tajnik Ragib Balta.27. Ogranak je prireðivao predavanja prigodom svih vjerskih blagdana po džamijama i u sali Vakufskog povjerenstva na Maloj Tepi a ta su predavanja držali imami i vjerouèitelji srednjih škola. godine svoj pododbor u Mostaru. Mehmed-ef. 29. Udovièiæ. ORGANIZACIJA MLADIH MUSLIMANA U okviru Odbora El-Hidaje djelovao je u periodu od 1941. Dana 31. Fejiæ. Za cijelo vrijeme djelovanja ovog ogranka predsjednik je bio Hivzija Hasandediæ. Predavanja iz raznih predmeta na ovom seminaru držali su bolji uèenici viših razreda. do 1944. i za prvog predsjednika bio je izbran hadži Ahmed-ef. godine ogranak Mladih muslimana. Merhametove prostorije nalazile su se na Mejdanu kod Male Tepe a inventar je naslijedio od Muslimanske narodne biblioteke u Mostaru. Osim toga organizacija je držala seminare za poduèavanje uèenika nižih razreda srednjih škola koji su se održavali u prostoriji iznad ulaza u dvorište Koski Mehmed-pašine džamije na Maloj Tepi. do 1943. potpredsjednik. godine u Mostar je stigao veliki transport djece od èetiri do dvanaest godina života koja su od željeznièke stanice 211 . IZVORI: El-Hidaje. 28. U toku prošlog rata stradale su hiljade muslimana u istoènoj Bosni i drugim pograniènim mjestima Bosne i Hercegovine iza kojih je ostalo mnogo nezbrinute djece. godine. Smail-ef. Sarajevo. Odavde su djeca otpremana u razna mjesta Bosne i Hercegovine i povjeravana na izdržavanje muslimanskim porodicama. Godine 1943. Ejub Kabil. dopremana na Ali-pašin Most kod Sarajeva i ovdje smještena u poseban dom. ODOBOR EL-HIDAJE ORGANIZACIJE ILMIJE KRALJEVINE JUGOSLAVIJE Ovaj odbor je osnovan koncem 1936. Džabiæ. zatvorena i potpuno likvidirana. oktobra 1943. Džudža i Osman Šehiæ. hadži Salih-ef. Ova djeca su sakupljana po popaljenim selima. Društvo je imalo zadatak da širi islamsku prosvjetu meðu muslimanima na svome podruèju. u ovom odboru su bili: Ibrahim-ef. organizacija koja nije imala nikakav politièki karakter. Puziæ. predsjednik. U tu vrhu prireðivana su predavanja po džamijama koje su držali imami i vjerouèitelji mostarskih škola. 1936.

Djeca su imala i zdravstvenu zaštitu jer su se neki mostarski ljekari obavezali da æe ih besplatno lijeèiti. Na dopremi djece s Ali-pašinog mosta i njihovom zbrinjavanju mnogo su radili sljedeæi: Mustafa Alikalfiæ. Preporod. Hajrudin Treboviæ i drugi. or because of some other reasons. schools /mektebs/. Blagaja. madrasahs and monasteries /tekke/. 1943. and all forms of cultural life. Više od 200 muslimanskih porodica iz Mostara. 88 i 89. for what purpose. br. Vehbija Imamoviæ. one could not find any Moslem society in Mostar until the end of 19th century. These institutions offered learning. where the testator gave a full account what he/she left behind. Perhaps the reasons aforementioned. 212 .br. godine. 1. Bijelog Polja i drugih okolnih mjesta uzeli su djecu na izdržavanje i brinuli se o njima sve do završetka rata 1945.prevezena u sabirne centre . All the testaments left behind the rich Moslems were made legal by the judge and registered in the local register /sigil/.. and in distributing charities to the poor who had been quite numerous in these times. Merhamet je po unaprijed izraðenim formularima popisao svu djecu i ustrojio taènu evidenciju. Asim Opijaè. The first such society was established in 1898. IZVORI: Osvit. One should also mention testaments /vassiyetnamas/ that also played an important role in solving the social problems among the Moslems and in supporting the poor and persons not catered for. ing. Sarajevo. Ragib Kolakoviæ. 1986. religious rites. Ševkija Baliæ. slaughtering a sacrifice /kurban/on Bayram holidays. dr. and who was nominated as the executor and controller of his/her will.. Svaki staratelj morao je potpisati dva formulara i obavezati se da æe primljeno dijete ne samo izdržavati nego i u vjerskom pogledu odgajati. All the cultural and educational activities among the Moslems in Mostar were taking place in the mosques. offering charity /sadakai fitre/. even the celebration of religious and state holidays. The majority of wealthy Moslems performed these duties out of sheer conviction since they were truly observing Moslems. dr. The Moslem Societies in Mostar Until the end of the last century there have not been a single Moslem society in Mostar.džamije i odmah razdijeljena porodicama. All the humanitarian and social work among the Moslems was conducted until the end of 19th century in the form of giving zekjat.

and had been mentioned in the sources available. 29 different Moslem societies were set up in Mostar between 1898 and 1945. humanitarian and social. They can be discerned as: cultural and educational. political trade union or belonging to certain guilds. so we mentioned their names only. 213 . The chronological lists of Moslem societies that were active in Mostar towards the end of 19th century until 1945. were presented in the paper. Some of them did not leave any concrete data.According to our data. sports and burial societies.

214 .

Istina. kada se zaèinje ostvarivanje sinteze tih dviju kulturno-književnih paradigmi. neki i na narodnom u okviru alhamijado literature. korespondencija. one su moguænost da se istupi iz zatvorenih konfesionalno-nacionalnih okvira i objavi taj jezik i pismo. Preplitanje ova dva kruga zbiva se tek s našim vremenom. krajiška pisma. šehrengiz. arapski i perzijski jezik). bilingualno. arzuhal. i na turskom jeziku. ilahije. na narodnom. tarih. nat. komentar. odnosno graðenja novog izraza koji u sebi sadrži i nešto od onoga napuštenog i nešto od onoga uzetog. i Bosna. Pozdrav naèelnika pravosuða mufetiši-huæamefendije i Pozdrav kajmekama Munib-efendije sultanu jesu prvi tekstovi 215 . uslovljenih osnivanjem prve štamparije u Sarajevu 1866. Te godine poèinju dva lista: Bosanski vjestnik.Minka Memija ŠTAMPA I PRETPREPORODNI PERIOD BOSANSKO-MUSLIMANSKE KNJIŽEVNOSTI Vrijeme koje æemo oznaèiti kao pretpreporodni period moglo bi se karakterizirati kao ponovni susret Istoka i Zapada. mersija. A s pojavom prvih novina taj jezik i pismo vide se u novom mediju. putopis. prakticira u literaturi gotovo sve istoènjaèke žanrove. Tako se ovdje njeguju i traju. memoarska i historiografska proza. u poeziji: kaside. spisateljska djelatnost kod svih pa i Muslimana o èemu svjedoèi alhamijado literatura. Tako u ovim novinama Muslimani prvi put štampaju na zapadnom pismu i narodnom jeziku. Muslimansko stanovništvo Bosne i Hercegovine za vrijeme osmanske uprave.. a u prozi: hikaja. Vidljiva granièna linija postupnog otvaranja prema Zapadu zbiva se s pojavom štampe i izdavaèke djelatnosti. dakle i u XIX vijeku. kada se postupno uspostavljaju ponovo veze izmeðu istoènjaèkih i zapadnih žanrova u literaturi. Neki od ovih žanrova ispisuju se iskljuèivo na orijentalnim jezicima (ovdje se podrazumijevaju turski. Bitni faktori koji omoguæuju ovu prekretnicu i razlikovanje u odnosu na dotadašnje vrijeme jesu jezik i pismo. munadžat. osmanska vlast za sve vrijeme svog trajanja iskazivala je visok stepen jezièke tolerancije što je omoguæilo rad na narodnom jeziku koji je bio apsolutno dominantan (svakodnevni govor. rubaije. gazel. To je sredina XIX stoljeæa. bogat korpus narodne poezije kod svih ovdašnjih naroda. biografija. godine. Do tog stepena prožimanja. medhija.. Pjesme iz prvog broja Bosne: Pozdrav gospodina hodže Mehmmeda Emin-efendije. trajaæe decenije postupnog napuštanja i prihvaæanja. risala..

što su neodvojive dimenzije jednog jedinstvenog procesa. duh prosvjetiteljstva ovdje se javlja gotovo stoljeæe kasnije i ostvaruje se u specifiènim modifikacijama: prvenstveno u znaku snažnih inicijativa za kulturno samoosvješæenje i emancipacije. nemar. U još dva priloga sudionici ovog razgovora su imenovani kao "dvojica Hercegovaca" i "Mostarac i Trebinjac". æirilicom. kasnije i u zvaniènoj Bosni2.najprije u Sarajevskom cvjetniku . što ove priloge kvalificira kao dobronamjerne.ovdašnjih Muslimana objavljeni na narodnom jeziku i nearapskim pismom. i u Bosni. Iz jedne od tih rubrika daæemo fragment da se vidi njena priroda: Prvi: Šta ima novo? Drugi: U rijeèima svašta a u poslu ništa. a razlikuju se kao prvi i drugi. o savremenoj situaciji. angažirane pristupe zadatoj temi. godine i traje do ljeta 1878. izlazio na turskom i narodnom jeziku od decembra 1868.Gulseni-sarayu. potkradanje državnog novca i drugo. nebriga. "Musliman i Hristjanin". prilozi su nastavljeni kao Razgovor dvojice. i u vezi s tim iznosi se na vidjelo korupcija. i 1872. listu prvog muslimanskog novinara Mehmeda Šaæira Kurtæehajiæa1. Razgovaraju dvojica. zbrinjavanju sirotinje i slièno. godine. Rubrika se u ovom listu nastavlja u 1890. možda bi se mogli smjestiti izmeðu satiriènog koji se u helenskoj književnosti vezuje za Menipa i pouèno-filozofskog sadržaja kakav je pisao Platon. Dijalog je pun polemièkih tonova. jer da je sve uèinjeno šta je govoreno šta bi 1) Sarajevski cvjetnik. 216 . godine. Prvi: Šta æe to reæi? Drugi: Tako je zaista. ostale rubrike. ne donose nikakve podatke o njima. Na Zapadu se ovaj žanr obnavlja u vrijeme prosvjetiteljstva. Teme ovih dijaloga su uzete iz života. Dvije rubrike potpisane su sa: Jedan patriot. To su prilozi u dijalogu koji po formi i po sadržaju podsjeæaju na grèki mim. godini. Jedan od bitnih prigovora je i to da se narod meðusobno slabo druži. Prva drugaèija literarna forma javlja se takoðer u novinama . U skladu s politièkim stanjem i stepenom historijskog razvoja ove zemlje u to vrijeme. Prvu dijalošku rubriku donosi Sarajevski cvjetnik u aprilu 1869. do jula 1872. 2) Bosna poèinje u maju 1866. u obrazovanju. te u znaku nacionalno-preporoditeljskih pokreta. godine. uglavnom su to kritike zbog neostvarenih projekata u komunalnoj djelatnosti. kršæanin prigovara muslimanu sve ono što bi valjda zamjerio predstavnicima vlasti.

br. no to bih ja rad bio zanati šta bi od konjièkog puta koji je jedini put vežuæi Bosnu i Hercegovinu i o kome se tako mnogo govorilo. naravno. Prije dvije godine ovdje se je poveo govor da æe se ustanoviti daru-šefeka (sirotinjska škola). i veæ se po svijem vilajetskim novinama bijahu raznijeli èlanci u pohvalu toga djela kojega nema. braneæi nešto. iznosi èinjenice koje takoðer optužuju. Možda nije presmjelo veza3.. 217 . niti potvaranja. aprila 1870. i br. jedan kritikuje a drugi. obojica slažu u tome da mnogi planovi ostaju na nivou obeæanja te da nije vakufa Gazi Husrev-bega ne bi bilo nijedne zgrade koja "zahtjevima vremena odgovara". Uloge dvojice koji razgovaraju nisu u svim rubrikama razgranièene do kraja. Tereki. Bosna i Sarajevski cvjetnik objavile su ukupno osam priloga ovoga žanra. 17 od 25. 14 od 3. Prvi: Ima li u Bosni stvari o kojima se govorilo a nije ništa svršeno? Drugi: Šta pitaš kad znaš. 4. list koji je izlazio u Istanbulu. Put.oktobra /8. iako su utrošena velika sredstva. Drugi: E moj brate. to hoæu da im razjasniš. oni nisu uvijek oponenti.. ti svojim pitanjem pokazuješ da nijesi èitao dosadašnje novine ovoga vilajeta. br. A èita se. bog zna s koliko troška donešeni i namješteni. O tome je javljeno tako kao da je stvar veæ svršena. pa i on tako postaje kritièar. svejedno naèinila se-ne naèinila. Drugi: Ovo se odnosi na skoro sve. zato što njihov dijalog "ne pokazuje nikakve privatne mržnje.. 229. nije dovršen. od 11.4 Nijedan od njih nije potpisao imenom. 9 od 29. od 27. aprila 1870. jula 1872. Ova rubrika bila je dosta èitana što se kaže i u jednom Razgovoru dvojice. i br. pa što bi od toga? Prvi: Pa zar je ta škola nešto.. Toliki trošak zaèuðuje sagovornike pogotovo zato što su u gradnji puta besplatno radili radnici iz Travnièkog i Hercegovaèkog sandžaka te vojska. 14 od 4. 15. 15 od 1.. po svojoj namjeni.da se bude koristan. no što svijet naš govor odobrava o tome da ne govorimo. br. nego da vidimo ima li kakve koristi od našega govora i pisanja". no nas se tièe samo ono što se u našoj Bosni radi. u jednom razgovoru. Tako se. po mišljenju jednoga od njih.koješta bilo. aprila 1872.novembra iste godine. Prvi: Kad si ih èitao morao si u njima naæi da je taj put naèinjen tako da po njemu kola kao po ledu lete i da su željezni mostovi iz Engleske.. Ovi se prilozi. a osobito mi je žao rijeèi kojima je "Tereki"3 pohvalio ovu stvar i preporuèio i ostalijem vladama vilajetskim. Bosna je objavila dvije rubrike: u broju 197 od 17/29. br. aprila 1869. aprila 1870. marta 1870. U Sarajevskom cvjetniku rubrike su objavljene u: br. Prvi: Èemu su te tvoje rijeèi namijenjene. uklapaju u generalnu ideju ovih novina .

što bi takoðer moglo da govori o vezanosti ovog autora i rubrike. Razgovor dvojice nikad se više nije pojavio. zbog odsustva dramske tradicije u islamskoj kulturi. Listovi ovoga osmanskog perioda donose èesto informacije i o kulturnom životu u Evropi i svijetu. Tako se èitalac u Bosni upoznaje i sa kulturnim i književnim tokovima izvan Osmanskog carstva. Mada nije beznaèajna "ureðivaèka ruka" kao èinjenica koja govori u prilog ovoj pretpostavci. nju mogu potkrijepiti i oni primarni zahtjevi Kurtæehajiæa. godine objavljuje informaciju da je umro francuski pjesnik Lamartin a nešto kasnije i prevod jedne njegove elegije. što æe 218 . reformom obrazovanja. Sarajevski cvjetnik sredinom 1869. U salnamama. kalendarima koji su na turskom jeziku izlazili na prelazu osmanskog i austrougarskog perioda. jer se javljaju u Bosni kad je on na èelu toga lista. i u okviru toga o èetrnaest pisaca. nalazimo zaèetke istraživaèko-kritièkih radova. Iako u prvim djelima koja oznaèavaju uvoðenje novih žanrova u literaturi nema izuzetne književno-estetske vrijednosti. Iako je Bosna izlazila još šest godina nakon Kurtæehajiæeve smrti. U dramskom žanru stvari su nešto složenije. On u više nastavaka donosi fragmente iz Dnevnika Dobroga Rišara uz informaciju o izuzetnoj popularnosti ovoga djela. Ibrahim-beg Bašagiæ objavljuje u njima 22 teksta o znamenitim liènostima iz bosanskohercegovaèke historije. U dramskom žanru zapravo ne može biti rijeèi o preporodu nego o nastanku nove književne vrste. Ta djela predstavljaju neophodnu književnu i civilizacijsku pripremu osvajanja zapadnih oblika književnog umijeæa. razvojem svjetovnih škola. Oni su omoguæeni intenziviranjem izdavaèke djelatnosti. takoðer poznati turski publicista i pjesnik Ebu Zije Teufik. Ove novine objavljuju i prve prevode iz zapadne literature. A austrougarskim vremenom jaèaju procesi približavanja evropskom kulturnom krugu. O tome svjedoèe. novinara i urednika: žeð za naukom. za napretkom u svakom pogledu i za aktivitetom. Prevedeni prilozi. te školovanjem Muslimana u zapadnim centrima. koji on takoðer ureðuje. Vjerovatno su zato prvi dramski tekstovi samo tematski oslonjeni na kulturnu tradiciju islamskog kruga. drame Pod Ozijom Safvet-bega Bašagiæa i Hadžun Rizabega Kapetanoviæa.ti ih za Kurtæehajiæa. a tehnièki su preuzeti iz zapadne tradicije. njihov kulturnohistorijski znaèaj je golem. na primjer. te u Cvjetniku. pokretom za afirmaciju narodnog jezika i latinice i æirilice. te da je u cijelosti prevedeno i objavljeno na turskom jeziku.

Kondžiæa. Hasanefendiæa. To je posebno vidljivo u književnosti i u likovnoj umjetnosti. This time is different from the present one. Skendera Kulenoviæa. Horozoviæa (u literaturi) te Behaudina Selmanoviæa.. Berbera. Numankadiæa. The Press and the Period of Bosnian Moslem Literature before the Revival An emergence of press in Bosnia and Herzegovina in 1866 can be seen as a border mark that can be called the Period before the Revival in the literary life of the local Moslems. U prvim bosanskohercegovaèkim novinama Muslimani prvi put štampaju svoje radove na narodnom jeziku i nearapskim pismom. Hoze. Te novine objavljuju i prve prevode iz zapadne literature. na primjerima djela Selimoviæa. above all. Karahasana. Ramiæa. REZIME Pojava štampe u Bosni i Hercegovini 1866. Bjelevca i drugih. Procesi približavanja zapadnom kulturnom krugu iæi æe uzlaznom linijom u narednim decenijama da bi se okonèali s našim vijekom. Writing in three oriental languages and in Arabic gradually retreated when confronted with the people's. in terms of language and alphabet. Ibrišimoviæa. These newspapers also presented 219 .æirilicom i latinicom. Sušiæa. Obraliæa. Dragulja.u razdoblju s kraja vijeka omoguæiti pojavu profiliranih autorskih figura i književno-umjetnièki relevantnih ostvarenja. Stvaranje na tri orijentalna jezika i na arapskom pismu postupno uzmièe pred narodnim jezikom i zapadnim pismima . Proces sinteze kulturno-književnih tradicija Istoka i Zapada traje kao bitno obilježje bosanskohercegovaèke umjetnosti novoga doba. To vrijeme razlikuje se od dotadašnjeg prije svega po jeziku i pismu.. The Moslems printed their works in the first Bosnian-Herzegovinian newspapers in their own mother tongue and in a non-Arabic alphabet. (u likovnoj umjetnosti). poput Safvet-bega Bašagiæa. U tim novinama javljaju se i nove literarne forme koje se mogu kvalificirati kao ponovni susret Istoka i Zapada. godine predstavlja onu graniènu liniju koja se može nazvati pretpreporodnim periodom u književnom životu ovdašnjih Muslimana. or mother tongue and the Western scripts-Latin and Cyrillic. Æatiæa.

These newspapers also published the first translations from the Western literature. The process of getting closer to the Western cultural circle would be in ascending line in the decades that followed.some literary forms that can be qualified as another meeting of the East and the West. It ended in our century. 220 .

kulturni poslenici i druge istaknute liènosti. Mahmudbeg Fadilpašiæ-Šerifoviæ. GODINE Osnivanje Islamske dionièke štamparije u Sarajevu (1905. Od tada pa do ustanovljenja štamparije 1905. Tragove ideje o osnivanju takve ustanove možemo pratiti još od kraja osmanskog doba u idejama bosansko-muslimanskog novinara Mehmeda Šaæira Kurtæehajiæa. koja æe omoguæiti opšti kulturni preporod Muslimana kao i štampanje publikacija. Džemaluddin Èauševiæ. godine završene su gotovo sve pripreme za osnivanje štamparije. br.-1910. O ostalim liènostima vidi: Novi Behar.Amra Rešidbegoviæ Narodna i univerzitetska biblioteka BiH OSNIVANJE I RAD ISLAMSKE DIONIÈKE ŠTAMPARIJE (TISKARE) U SARAJEVU OD 1905. Avdaga Šahinagiæ.-1918. Tada su uraðena i pravila štamparije koja je Zemaljska vlada odobrila veæ 25. Hamdija Kreševljakoviæ1 i drugi. Ajni Bušatliæ i Mustafa Mujagiæ. 1905. osim na domaæem bosanskom i na orijentalnim jezicima. na ostvarenju ove zamisli intenzivno rade muslimanski intelektualci.). Fehim Spaho. septembra 1904. U nadzorni odbor izabrani su Ademaga Mešiæ. Iako je bila plod veæe grupe istaknutih ljudi koje je povezala i udružila ista ideja i potreba za napretkom bosansko-hercegovaèkih Muslimana. 221 .) uklapa se u kulturni i prosvjetni zamah koji je pratio pojavu bosanskomuslimanskog preporoda na prelazu iz 19. Predsjedavajuæi Skupštine Ademaga Mešiæ proglasio je za ravnatelja upravnog odbora Mahmudbega Fadilpašiæa. za pokretanje i osnivanje Islamske dionièke štamparije najzaslužniji su Ademaga Mešiæ. godine sazrijeva i vizija o organizaciji štamparije kao dionièarskog društva. a tokom 1904. Veæ do 1903. sada veæ kao stvarnost. 1930. Tada zamišljena islamska štamparija trebalo je da bude temeljna islamska ustanova. Abdurahman Mešiæ: Islamska štamparija. stoljeæe. novembra 1. prilikom osnivanja lista za pouku i zabavu Behar (1900. što se ne da ni zamisliti bez štamparije u to vrijeme. godine Islamska dionièka štamparija je i osnovana. 16 i 17. Dr Halilbeg Hrasnica. godine. koji je ukazivao na potrebu prosvjeæivanja i školovanja muslimanskog naroda.-1930. Sejid Alibeg Filipoviæ. a za podravnatelje Seida Alibega Filipoviæa i Zija Rizaefendiæa. Na glavnoj skupštini dionièara 16. kada je ustanovljen upravni i nadzorni odbor.. Avdaga Šahinagiæ. u 20.-1948. Ideja o osnivanju štamparije kao prvenstveno kulturne ustanove ponovno se javlja.

. Behar.5 Osnivanje Islamske dionièke štamparije... kada je njenom osnivaèu Topal Osman-paši iskazana pjesma prigodnica (najvjerovatnije od strane fra Grge Martiæa). 1905. str. tako je i za ovu znaèajnu priliku pjesnik Musa Æazim Æatiæ spjevao pjesmu i posvetio je Islamskoj štampariji. 368.4 Svi koji su na bilo koji naèin uèestvovali u osnivanju ove ustanove. 3. 84-85.". oj koraka divna U napredak. 5. "Štamparija" . Behar. "Štamparija". 192." održana je prva glavna skupština dionièara na kojoj se veæ raspravljalo o nabavci štamparskog postrojenja. godine: ". godine. 6. pa je: ". Islamska štamparija (E. Islamska dionièka štamparija po obimu svoje produkcije ubraja se u najplodnije. Mulabdiæ).2 Po upisu Društva u trgovaèki registar.. 222 .to ti je putokaz Bajnoj stazi.. stoga. Behar. 4. gdje buduænost cvjeta. kako se kasnije pokazalo. ravnateljstvo odluèilo u interesu samog preduzeæa raspisati upis još drugih 1. 23. br. Krasan simbol prosvjete .. jula 1905. godine svih 1. br.3 8. sredstvo za razvoj prosvjete narodne koja nam je potrebna kao komad hljeba.000 izdatih dionica bilo je rasprodato. Za prvih 14 godina svoga djelovanja od osni2. u 2 sahata poslije podne u prostorijama ovdašnje kiraethane na Bendbaši.slobode! "Štamparija" . to je zapravo bio više kulturno-civilizacijski èin. Djelatnost Srazmjerno svom štamparskom postrojenju koje spada u postrojenja veæeg kapaciteta.. Otvorenje Islamske dionièke štamparije obavljeno je 10. Kao i prilikom otvaranja Vilajetske štamparije u Sarajevu 1866. Veæ do septembra 1904.. str.. osjeæali su se tada poput pjesnika Æatiæa. godine. Da si udio kulturnog svijeta. godine na veæ tradicionalno sveèan naèin.. 6.. znaèilo je mnogo više od jednog privrednog poduhvata.. èemu æe doprinijeti štamparija kao ". 12. br.1904. 1904.000 dionica". str. Pojava Islamske dionièke štamparije znaèila je zajednièku težnju istaknutih predstavnika muslimanskog naroda da se ukljuèi u savremene tokove života. aprila 1090. 1905. uspješna oglasna kampanja o potrebi islamske štamparije i poziv na uèešæe u njenom osnivanju u vidu kupovine dionica. U ovom periodu poduzeta je. Behar. br.tvoj je novi dokaz. 1905. moj premili rode! Kolika li za te teèevina.

1910. i Životopis znamenitih Sarajlija. 1914. 1906. godine). Saviæa u vrijeme dok još nije poèela djelovati i kao štamparsko preduzeæe. U pogledu sadržaja monografske štamparske produkcije.. èiji je neko vrijeme bila i vlasnik (do 23. To su Pravila Islamske dionièke štamparije (tiskare) u Sarajevu. Svoj izdavaèki prvenac štampala je veæ 1904. 1908. izdvajamo poznatije autore èija su djela štampana u Islamskoj dionièkoj štampariji. avgusta 1911.. Josip Milakoviæ i drugi. Sejfuddin Kemura.književnosti. Hifzi Bjelevac. najvjerovatnije je opredijelilo Islamsku dionièku štampariju da svoju djelatnost usmjeri pretežno na štamparstvo. 1911. i 1906.. Od 21 naslova periodike koji je štampala Islamska dionièka štamparija je i izdavala Muslimansku slogu: glasilo bosansko-hercegovaèkih muslimana (1910. Ipak.. Svetozar Æoroviæ. Gazi Husrev-beg. Murat Hajroviæ. 1906. od èega oko 100 monografskih i preko 20 naslova periodike. Najveæi broj svojih radova Safvet-beg Bašagiæ je štampao u ovoj štampariji u sopstvenom ili izdanju Knjižare braæe Bašagiæ. Njegove Misli i èuvstva su meðu prvim knjigama štampanim u Islamskoj dionièkoj štampariji (u dva izdanja. 1905. Ekrem Šahinoviæ. ova štamparija je nastojala da obuhvati mnoge oblasti ljudskog znanja. Islamska dionièka štamparija je izdala oko 14 publikacija. Šemsudin Sarajliæ. Svetozar Æoroviæ: Komšije. godine u Štampariji Riste J.. Uzgredne bilješke i prièe i dosjetke. Ilustrovana povijest sarajevskih zadužbina. Iz najzastupljenije oblasti . 223 .) i Trgovaèki kalendar za prostu godinu 1907. Salih Kazazoviæ. i 1913. 1914. Aleksa Popoviæ Sarajlija. To su Safvet-beg Bašagiæ Redžepašiæ.. a iz istog razloga najvjerovatnije nije došlo ni do programom zacrtanog osnivanja sopstvenog lista i knjižare. zapisnici i zakoni.. Preostali dio štamparske produkcije (oko 31%) èine razni pravilnici. i Prvi srpski ustanak pod Karaðorðem.. i drugi. a potom politièki i religijski. izvještaji. jesu Ekrem Šahinoviæ sa dramatskim spjevom Hivzibeg.. godine. Autori èijim je radovima bila i izdavaè ova štamparija. koji se javlja kao sakupljaè i autor dva izdanja knjge Male prièe i dosjetke za muslimansku mladež. 1905. Aleksa PopoviæSarajlija: Osuda mušira Sulejman-paše. Sejfullah Proho sa djelom Zubdat-ul-faraæid. Sejfuddin Kemura.. kao i nastojanje da u dogovorenom roku i što bolje realizira sve ugovorene poslove.vanja do 1918. najbrojniji su književni i historijski radovi. Štamparija je proizvela preko 120 publikacija. štampan 1907. Ipak. Izdavaštvo je stoga bilo manje zastupljeno...-1912. 1908. Veliki broj štamparskih porudžbina i pretrpanost poslom od samog poèetka. što ukupno èini 62% produkcije... dok najmanji broj (oko 7%) jesu radovi iz oblasti prirodnih i primijenjenih nauka..).

zatim Gajret: glasilo Gajreta Društva za potpomaganje ðaka Muslimana na srednjim i višim školama koji æe se ovdje štampati sve do 1914. 1911. sve do 1910. te kalendari Kalendar Gajret za 1906. pouku i književnost. godine i Muslimanska svijest: neovisni organ Muslimanske napredne stranke za Bosnu i Herce224 . Iako je uglavnom pružala samo štamparske usluge za periodiène publikacije (izuzev dva veæ pomenuta naslova). ili kao autor nekad pod pseudonimom Pertev-efendija. To su Bosansko-hercegovaèki glasnik: list za politiku. godine. godini štampana u Islamskoj dionièkoj štampariji su Bosansko-hercegovaèki težak: organ centralnog pèelarskog društva i podružnica u Bosni i Hercegovini sve do 1915. 1908.. Josipu Milakoviæu Knjiga i pismo u našoj narodnoj pjesmi 1911. Salihu Kazazoviæu šalu u tri èina Oba gluha. godine. i Izabrane pjesme. o prošlosti bosanskih katolika i njihovih bogomolja i drugi. Samo dva dana poslije. Naredne 1906. godini štampa se svih 13 brojeva Bašagiæevog Ogledala. jula 1905. Hifzi Bjelevcu Aprilske kiše.. itd./8. jula 1905. pouku i zabavu.1907. godine u Islamskoj dionièkoj štampariji izlazi iz štampe Behar. 1913. Tarik: list za pouku i zabavu štampaæe se ovdje sve do 1911. ekonomiju i književnost. i Vjetar 1917. sve do 1913. èiji je broj 28. iz njihovih sadržaja. Tri nova naslova u 1908. U 1907. godine štampa komediju Dva naèelnika. godine. godine. Prvi list štampan u ovoj štampariji bio je Bošnjak: list za politiku. 1905. u njegovom vlastitom izdanju ovdje su štampani i njegovi radovi o sarajevskim muftijama. godine i ovdje æe se štampati do kraja. godine i Kalendar Gajret za 1907. moguæe je spoznati kulturni i prosvjetni program i usmjerenje Islamske dionièke štamparije. i Trgovaèki kalendar: za prostu godinu 1907. izišao veæ 13. a èesto i samih naslova. Uz veæ spomenute dodajemo i rad o tridestogodišnjici vladanja Sultana Abdul-Hamida II. godine u Islamskoj dionièkoj štampariji štampaju se èetiri nova naslova periodike. 15. koji je zahvaljujuæi vanrednom poznavanju orijentalnih jezika i povijesti bio u moguænosti da koristi turske i druge izvore. do 1910. Aleksa Popoviæ-Sarajlija se ovdje javlja kao prevodilac sa turskog i maðarskog jezika./7. Šemsudinu Sarajliæu pripovijest Razija. Ekremu Šahinoviæu Islamska dionièka štamparija 1907. na osnovu kojih je nastala veæina njegovih djela. Petru Koèiæu Sudaniju. list za pouku i islam od broja 6. Pored veæ spomenutih u izdanju Štamparije.... Bosanska vila: list za zabavu. a Sofiji Pletikosiæ pod pseudonimom Safija-hanum Pisma u obranu muslimanskog ženskinja 1911. godine. Tu je i ništa manji broj djela Sejfuddina Kemure. 1911.

èime je ostvarila nade i ciljeve svojih pokretaèa i osnivaèa. In Sarajevo Between 1905 and 1918 The idea on the establishment of Islamic Printing Shop as an institution could be traced from the end of the Ottoman period and the emergence of Mehmed Šaæir Kurtæehajiæ. dok se 1913. godine javljaju se dva nova naslova. takoðer djelomièno štampan je Novi musavat. Štampajuæi djela latinicom. Misbah: organ udruženja bosansko-hercegovaèke ilmijje je jedini novi naslov štampan u 1912. godine ne štampaju se novi naslovi. godini štampaju se dva nova naslova u Islamskoj dionièkoj štampariji. godini od novih naslova štapa se jedino Jenjimisbah kao nastavak Misbaha. samo Kalendar Gajret: za 1915. godini. U 1910. U 1914. èemu su vjerovano razlog ratne prilike.govinu do 1910. godini sve do 1913. Tokom 1916. Drugi naslov je Muallim: glasnik muslimanskog muallimskog i imamskog društva za Bosnu i Hercegovinu sve do 1913.. Štamparija je pored monografskih i periodiènih publikacija štampala i sve vrste tiskanica (pogotovo trgovaèkih) i vrlo uspješno obavljala sve knjigovezaèke poslove zahvaljujuæi sopstvenoj savremeno opremljenoj knjigoveznici. Islamska dionièka štamparija je uvažavala multikulturni karakter bosanskohercegovaèkog stanovništva i nacionalne i historijske specifiènosti ove sredine. Imajuæi u vidu nedovoljno visok obrazovni stupanj bosanskohercegovaèkog stanovništva i znatan procenat nepismenih. èiji podnaslov u potpunosti odgovara i èitavom programskom opredjeljenju Štamparije u proteklom periodu. godine u Islamskoj dionièkoj štampariji štampa se Biser: list za širenje prosvjete meðu Muslimanima u Bosni i Hercegovini. Islamska dionièka štamparija je svoju kulturno-civilizacijsku misiju obavila na najbolji moguæi naèin./14. To su Muslimanska sloga: glasilo bosansko-hercegovaèkih Muslimana koji se sve vrijeme svog izlaženja štampa u ovoj štampariji do 1911. èesto i uporedo ovim pismima. glasilo Saveza uèiteljskih društava Bosne i Hercegovine (1911./12. Glas slobode: organ socijalno-demokratske stranke Bosne i Hercegovine jedini je novi periodièni naslov štampan u 1909.1918. i 1917. 1911.. æirilicom i arabicom. a 1918. Uèiteljska zora: list za narodno školstvo. djelomièno i 1916. a u 1915. godine.1912. godinu. godine. I 1911. The Establishment and Work of Islamic Printing Shop Ltd. godine ne štampa ni jedan novi naslov periodike. This idea gained in importance when 225 .

as well as to print publications in Bosnian and in oriental languages. Tarik /TariqChronogram/. with Adem-aga Mešiæ as the Chairman of the Company's Assembly. the Islamic Printing Shop did its cultural and civilization mission in the best way possible. 1904 as a stockholding company. Muslimanska svijest /Moslem Awareness/ etc. During the first 14 years of its activities. cultural and other prominent public figures gathered around this idea. Bosanska vila /Bosnian Fairy/. it fulfilled the hopes and goals of its instigators and founders. The eminent Bosniak names. Šemsudin Sarajliæ. 226 .the Behar magazine was founded (1900-1910). out of which number 100 were monographs and more than 20 periodical ones. Hifzi Bjelevac and others printed their works in this printing shop. Its activity was exclusively directed towards printing business although it has had publishing as a part of its program orientation. In this way. Sejfudin Kemura. The Moslem intellectuals. The Islamic Printing Shop was supposed to become an institution that would enable a general cultural revival of /Bosnian/ Moslems. which happens to be the topic of this paper. The official opening ceremony took place on July 10. The Islamic Printing Shop was established on September 16. Having taken into account the low educational level among the population of Bosnia and Herzegovina and the high percentage of the illiterate people. Gajret. One should mention Bosansko-hercegovaèki glasnik /Bosnian and Herzegovinian Herald/. 1905. such as Safvet-beg Bašagiæ. the Printing Shop produced 120 publications.

To je pothranjivalo iluzije o privremenom karakteru nove vlasti i povratku na stanje prije 1878. sve do 1908. èime su Muslimani sami sebe lišavali moguænosti aktivnog ukljuèivanja u savremene tokove. a prodori uticaja i tekovina zapadnoevropske civilizacije naglo pojaèani. tako da poslije 1878. Optereæenje koje je u znatnoj mjeri uticalo da se proces prilagoðavanja novim prilikama usporava ležao je i u državnopravnom položaju Bosne i Hercegovine.Ibrahim Kemura MUSLIMANSKA KULTURNO-PROSVJETNA DRUŠTVA Austrougarska okupacija Bosne i Hercegovine 1878. Austrougarskom okupacijom te veze su oslabljene. odvijao se u muslimanskoj sre227 . Prilagoðavanje pojedinih socijalnih grupa i èitavih naroda novonastalim uslovima teklo je . koja je i dalje. Nagli prodor savremenog naèina proizvodnje i uspostavljanja kapitalistièkih društvenih odnosa izazvalo je osjetne i korjenite promjene u svim oblastima života. prvenstveno putem religije. koji su tokom stoljeæa osmanske vladavine živjeli u duhovnim. materijalnim i politièkim sferama koje su ih èvrstim nitima. vezivali za orijentalno-islamsku civilizaciju. Tim procesima bili su. navika i shvatanja. Muslimani su prema ovim neoèekivanim krupnim promjenama. zahvaæeni svi slojevi bosanskohercegovaèkog stanovništva. To se posebno odnosilo na Muslimane. godine. Proces udruživanja kao novi i viši oblik društvenog života koji je nametao novi duh vremena poslije 1879. godine predstavljala je prelomni dogaðaj sa dalekosežnim posljedicama na njen dalji historijski razvitak.osobenim putevima i neravnomjerno. štoviše i pokidane. više ili manje. Na sve novine koje se javljaju kao posljedica modernog evropskog naèina života gledano je kao na ustupak zapadnim obièajima i odbacivane su kao nespojive sa islamom kao religijom i viševjekovnom tradicijom. pa je stoga i njihov put prilagoðavanja bio spor i skopèan s velikim teškoæama.g. To je rezultiralo sve dubljim povlaèenjem u sebe.s obzirom na neujednaèenost njihovih tradicija i drugih historijskih naslijeða . bili nepovjerljivi i vrlo rezervisani. godine bila pod nominalnim suverenitetom sultana. godine nastupa svojevrstan preobražaj cjelokupne zateèene civilizacije u Bosni i Hercegovini. izražavanjem prezira prema novoj vlasti i odbojnosti prema sistemu koji je ta vlast donosila. odnosno predstavljala. koje su osporavale i rušile dotadašnji ustaljeni sistem društvenog života.

415.VII 1888.. Sarajevo. Sarajevo pod austrougarskom upravom 1878. Tu svoju obrazovnu i kulturnoprosvjetnu funkciju èitaonice i srodne joj ustanove (kao što su: klubovi.. omladinska. Muhamedovska èitaonica.-1918. koji je pored osnovnog. koja su sve do 1903. godine u novoj zgradi na Bendbaši. Ðorðe Pejanoviæ.).1 Èitaonica je imala 140 èlanova i priruènu biblioteku. predstavljala. jedine kulturno-prosvjetne ustanove Muslimana. 1. str.X 1888. ANUBiH. 17. U tom pogledu znaèajnu ulogu odigrale su èitaonice (kiraethane) s obzirom na njihovu tradiciju meðu muslimanskim stanovništvom i kao takve predstavljale su najpodesniju formu okupljanja i razvijanja društvenog života. dobrotvorna i ina društva) ispunjavale su programom svoga djelovanja. trgovaèka. Muslimaska èitaonica.) i drugim. Prozoru (1898. godine. 5. 36. Kulturno-prosvjetna i socijalna društva u Bosni i Hercegovini za vreme austrijske vladavine. godine osnovano je 13 èitaonica. str.5 Djelatnost èitaonica dopunjuje se i proširuje osnivanjem društava i udruženja socijalno-humanog i drugog karaktera. odigrala i znaèajnu ulogu u propagiranju obrazovanja na osnovama koegzistencije orijentalistièke tradicije i novog zapadnjaèkog smjera. kao prvo društvo ove namjene. a sagraðena je u orijentalnom stilu o trošku mearif -sanduka.. str.3 Ova èitaonica je kao prvi oblik modernog udruživanja Muslimana. U periodu do 1903. Sarajevo 1930. Književno stvaranje muslimanskih pisaca u Bosnii Hercegovini u doba austrougarske vladavine.77. Sliène institucije osnivaju se kasnije i u drugim mjestima Bosne i Hercegovine: Banjaluci (1890). 228 . zanatlijska. 277. pored uticaja na formiranje njihovog kulturnog i politièkog mnijenja. a u cilju njihovog bržeg prilagoðavanja novostvorenim uslovima. XI/1888. U èitaonici su držana predavanja iz kulturne i politièke historije Bosne i voðeni razgovori o znaèajnim pitanjima politièke prirode kojima su pored uglednih Muslimana prisustvovali kao gosti i predstavnici vlasti. a kasnije æe njihov broj znatno porasti. T.).4 Sa osnivanjem ove èitaonice kao posebne muslimanske institucije otpoèinje proces kulturno-prosvjetnog pa donekle i politièkog udruživanja Muslimana. Koristeæi afinitet Muslimana prema èitaonicama. Kruševac. Sarajevski list. podignutoj specijalno za tu svrhu.dini postupno. 1960. 122. Isto. 3.. do osnivanja Gajreta. str. Izdanje Muzeja grada Sarajeva. biti osnovano 116 ovakvih ustanova. na inicijativu oportunistièki raspoloženih intelektualaca. 2-3. Sarajevo. te æe do 1911. kasina. Èitaonica je otvorena 19. Knjiga I. str. Tuzli (1891. 2. Muhsin Rizviæ. 1973. Brèkom (1898. osnovana je u Sarajevu. 4.2 Ona je postala stjecište i centar okupljanja muslimanske inteligencije i istaknutih muslimanskih javnih i politièkih liènosti. Todor Kruševac. uslovno reèeno.

Posljednja decenija 19. rad na suzbijanju nepismenosti. èitaonice i druga društva su davali i ustupanjem jednog dijela svojih prihoda Gajretu. Meðutim. sakupljanja dobrovoljnih priloga i na druge naèine. 104. prireðivanje zabava i slièno. 229 . prvog kulturno-prosvjetnog društva Muslimana. Präs. Pri tome je inteligencija isticala da Muslimani imaju sve uslove za svoj svestrani društveno-politièki i kulturni razvitak u okvirima Monarhije. Sarajevo. Bez obzira na to koliko realno bilo 6.6 I nakon osnivanja Gajreta. stavljajuæi kao svoj prvenstveni zadatak rad na kulturnom. doprinosilo je i vodilo izolovanju i otuðenju inteligencije od širokih muslimanskih slojeva. Tako se u Pravilima Muslimanske èitaonice u Tešnju. stoljeæa obilježena je pojavom prve generacije muslimanske inteligencije školovane u evropskom duhu. Zemaljska vlada.obuhvatao i držanje popularnih predavanja. koji su se sastojali u podizanju prosvjetnog i kulturnog nivoa èlanova. prihvatanje austrougarske okupacije kao trajnog rješenja i u tim okvirima traženje moguænosti za djelatnost koja je imala za cilj evropeiziranje Muslimana putem školovanja na osnovama zapadne pismenosti.7 U tim nastojanjima djelatnost inteligencije odvijala se sopstvenim putem. po moguænosti da ih upuæuje i u druge lijepe nauke raznim predavanjima i daje zabave u èitaonièke i razlièite dobrotvorne svrhe". preuzela je na sebe težak zadatak da muslimanski narod upozna i približi toj civilizaciji i njenim vrednotama i utièe na njeno prihvatanje i usvajanje uz istovremeno oèuvanje slavenskoislamskih životnih shvatanja. str. 5214/23. ANUBiH..Arhiv Bosne i Hercegovine. Ta malobrojna muslimanska inteligencija koja je svoja znanja sticala u školama modernog tipa i koja je imala prilike da se upozna sa zapadnom civilizacijom i njenim moguænostima. 1978. ekonomskom i privrednom podizanju Muslimana i njihovom bržem integrisanju u tokove savremene zapadne civilizacije. koji su odbijali da prihvate takva rješenja. jasno preciziraju njeni ciljevi. Maximilian Braun o poèecima evropeizacije u književnosti bosanskih Muslimana. To se postizalo èitanjem pouènih i politièkih dnevnih listova kao i popularnih i struènih djela. . godine. 7. a koji su ostvarivani putem zabava. odobrenim 1906. Mustafa Imamoviæ. Osim toga zadatak èitaonice se ogledao i u "pripravljanju nepismenih èlanova za pisanje i èitanje. Podršku programskom djelovanju Gajreta u njegovim naporima na planu školovanja omladine. Njihovim istupanjem na politièku i kulturnu pozornicu otvaraju se znaèajni procesi društveno-kulturnog preobražaja Muslimana u Bosni i Hercegovini. èitaonice i slièna društva djelomièno su dopunjavali njegov rad i na taj naèin èinili organsku cjelinu s njim u pogledu obrazovanja i kulturnog uzdizanja Muslimana.

što je u datim okolnostima bila neminovnost opstanaka Muslimana. Osman Nuri 8. koji je naroèito u poèetku bio izrazito neprijateljski raspoložen prema prihvatanju tekovina modernog evropskog razvitka i svakog približavanja Muslimana novim tekovinama. Sarajevo. a kome se inteligencija gotovo u potpunosti suprotstavila. preziru i nepovjerenju prema svemu što je poticalo od okupatora. što æe u krajnjoj liniji i pored postignutih rezultata. Svakako da je takvom raspoloženju prema inteligenciji doprinosio i sam njen stav prema autonomnom pokretu. a time približavanja i ukljuèivanja Muslimana u savremene tokove nisu ostali bez rezultata. koji se izražavao u njegovoj politièkoj strategiji. prije svega. Više razloga je uticalo na takav njen stav: konzervativizam voðstva muslimanskog autonomnog pokreta. srpsko-muslimanska politièka saradnja ostvarena u toku autonomne borbe. Autonomni pokret Muslimana za vrijeme austrougarske uprave u Bosni i Hercegovini. Svjetlost.sagledavanje situacije u kojoj su se Muslimani našli nakon okupacije 1878. godine i na to koliko se èinilo racionalno rješenje koje je inteligencija zagovarala i nudila. A opšte raspoloženje naroda upravo se ispoljavalo u mržnji. njen rad nailazio je u svakom sluèaju na velike otpore i s poteškoæama je prihvatan od najširih slojeva.8 Meðutim. 230 . Safvet-beg Bašagiæ. Preorijentacija i usmjeravanje ka zapadnoj kulturi i civilizaciji. osnivanjem Gajreta i nizom drugih akcija. 377-384. iako bez šire podrške. napori inteligencije na planu prosvjeæivanja i obrazovanja. znatan dio muslimanske inteligencije svojom egzistencijalnom zavisnošæu od režima u èijem je aparatu nalazila zaposlenje rezultiralo je i njenim lojalnim odnosom i saradnjom sa režimom. uz koga je pristajao najveæi dio Muslimana. koja je polazila od toga da je stanje stvoreno okupacijom provizorij i iluzijama o konstruktivnoj ulozi Turske i ponovnoj uspostavi njene vlasti u Bosni i Hercegovini. koje su bile rezultat nastojanja i djelovanja te prve generacije muslimanskih intelektualaca obrazovanih u evropskom duhu. Edhem Muladbiæ. Nusret Šehiæ. inteligencija je bila nezadovoljna i programom autonomnog pokreta. Vidniji uspjesi oznaèeni su pokretanjem lista Behar. To je svakako bitno uticalo da se takvo neraspoloženje i nepovjerenje prenese i na zagovornike takve politike i usmjeravanja. str. To je.. Najistaknutiji predstavnici te generacije bili su dr. koja je u veæini bila prohrvatski orijentisana. djelovanje inteligencije u toj poèetnoj fazi biti ogranièeno na prilièno uzak krug. podrazumijevalo mirenje i prihvatanje okupatora koji se identifikovao sa nosiocem te civilizacije. bila su krajnje nepopularna. djelovala je odbojno na muslimansku inteligenciju. 1980. a u tom pravcu je bila jednim dijelom usmjerena djelatnost inteligencije.

10. društva za pomoganje siromašnih uèenika na srednjim i višim školama. Sarajevo 1971. Muhsin Rizviæ. u kojoj se imperativno nametalo prihvatanje savremenog obrazovanja omladine. uz prihvatanje i prožimanje sa tekovinama zapadne civilizacije. Prvo znaèajno ostvarenje koje je realizovao Bašagiæev intelektualni krug bilo je pokretanje èasopisa Behar. Behar. može se smatrati nastavkom Beharove akcije s obzirom na njegove programske stavove koje je zastupao o potrebi obrazovanja. Svjetlost. Rezultat takve orijentacije društva sadržan je u èinjenici da je u prvoj fazi ovoga djelovanja do 1914. èime zapravo poèinje kulturni pokret bosanskohercegovaèih Muslimana. Tako je i prvi predsjednik Gajreta bio dr Safvet-beg Bašagiæ. . Veselin Masleša. jednnog od najrazvijenijih muslimanskih kulturno-prosvjetnih organizacija u Bosni i Hercegovini. a pripadale su istom krugu kulturnih radnika pokretaèa Behara.9 I osnivanje Gajreta.i osnivanje Gajreta. Sarajevo. kao i na liènosti koje su se angažovale u osnivanju Gajreta. ali uz oèuvanje vrijednosti muslimanske kulture kao bitne odrednice njihove posebnosti. U skladu sa naèelima koje je zastupala ova muslimanska inteligencija .10 Iako je Gajret i po svom programu i ciljevima bio prvenstveno zainteresovan za formiranje inteligencije evropskog profila. Ibrahim Kemura. str. Pozitivno izjašnjavanje u korist osnivanja Gajreta 1903. književno-historijska monografija. 231 .). str.. koji se temeljio i razvijao u nastojanjima oko buðenja njihove svijesti o slavenskom porijeklu. prevladavanje konzervativnih shvatanja i jedno perspektivnije sagledavanje buduænosti. izuèavanje modernih zanata i slièno. imalo je za cilj da taj proces prilagoðavanja i prihvatanja novih vrednota pospješi i uèini bezbolnijim.o neophodnosti ukljuèivanja Muslimana u zapadnoevropski civilizacijski krug . Te zadatke na formiranju graðanske inteligencije Gajret je ostvarivao putem stipendiranja srednjoškolske i univerzitetske omladine. godine društvo Gajret potpuno ili djelomièno omoguæilo školovanje preko 500 uèenika na srednjim školama i fakultetima. godine predstavljalo je trajnije opredjeljenje Muslimana u smislu orijentacije prema usvajanju tekovina zapadnoevropske kulture i civilizacije. on je ipak pomagao i školovanje teološkog kadra dodjeljivanjem stipendija uèenicima Šer9. 12. Stoga je u mnogostrukoj aktivnosti Gajreta prioritet nesumnjivo pripadao ispunjavanju zadataka u pravcu modernog školovanja Muslimana na svim stepenima obrazovnih institucija ukljuèujuæi i Univerzitete.-1941.Hadžiæ i drugi. Uloga "Gajreta" u društvenom životu Muslimana Bosne i Hercegovine (1903. 103-121. 1986.

Osman Ðikiæ.-1914. bila su njegova predavanja. Isto. programska orijentacija i kulturna potencija Gajreta tokom prve faze njegovog izlaženja. Angažovanje Gajreta na pomaganju teološkog pravca bilo je motivisano neophodnim potrebama za stvaranjem savremenog vjerskog kadra. Uz zadržavanje muslimanskog obilježja kao osnovne odrednice. Ostvarivanje šireg uticaja izvan okvira svoje organizacije Gajret je postizao razvijanjem aktivnosti putem kojih su se propagirale i širile njihove ideje prosvjetiteljskog i kulturnog preporoda.13 I ostale višestruke aktivnosti Gajreta potvrðuju da se uticaj ovog društva nije ogranièavao samo na njegovo èlanstvo.ijatske sudaèke škole i studentima na teološkim fakultetima u Carigradu i Kairu. Isto 13. 122-130. iako u manjem obimu. èasopis Gajret se svojom programskom orijentacijom naslanjanja na vlastite tradicionalne duhovne vrijednosti i uz istovremeno akceptiranje pozitivnih tekovina zapadne kulture i civilizacije. str. svrstavao u red istaknutih književnih listova toga doba. što se konkretizovalo pojavom novih kulturnih i prosvjetnih društava kao što su: društvo Muslimana 11. koji je tokom svoje prve serije izlaženja 1907. nego je imao širi dijapazon što se izražavalo kako konceptom njegovog programa tako i brojnošæu uèesnika u njegovom sprovoðenju. U toj funkciji pored navedenog. što je u krajnjoj liniji olakšavalo i "Gajretovu" misiju kulturnog i prosvjetnog rada u širim slojevima. U tom periodu èasopis su ureðivali Edhem Mulabdiæ.11 I na privrednom planu društvo Gajret je. Posebno znaèajnu ulogu na tom planu odigrao je èasopis Gajret. rad na širenju pismenosti. U kulturnom i prosvjetnom obrazovanju Muslimana istaknutu funkciju vršila su "Gajretova" izdanja. u znatnoj mjeri doprinosilo bržem ukljuèivanju Muslimana u savremene procese kapitalistièkog naèina proizvodnje. prije svega njegov èasopis i kalendari. godine doprinosio i formiranju muslimanske èitalaèke publike. "Prosvjeta" i "Napredak".12 Kao i druga tadašnja vodeæa kulturno-prosvjetna društva u Bosni i Hercegovini. i Gajret je razvijao izdavaèku djelatnost u kojoj se oèitovala socijalna priroda. 232 . Mustajbeg Halilbašiæ. dr Murat Sariæ i Avdo Sumbul. èitaonice. Osnivanje Gajreta podsticajno je djelovalo na dalji proces kulturnoprosvjetnog udruživanja Muslimana. Isto 12. usmjeravanjem i forsiranjem izuèavanja i pohaðanja za ono vrijeme perspektivnih i modernih zanata. zabave i drugi oblici rada.

Ovo društvo nastalo je istupom iz "Zvijezde" dijela akademièara koji se nisu slagali sa njenom politièko-nacionalnom orijentacijom. 15. Omer Ibrahimbegoviæ. kulturno-sportskog društva "El-Kamer". Prilozi Instituta za historiju u Sarajevu.19 Kulturno-sportsko društvo "El-Kamer" osnovano je u junu 1904. 15.18 Aktivnost "Svijesti" ispoljavala se.. prije svega. a odbornici bez funkcije Edhem Mulabdiæ i Mustajbeg Halilbašiæ. predavanja i tsl. XVII/1907.akademièara "Zvijezda". XIII/1977. Nakladom Muhamed-age Bajraktareviæa.oktobra 1907. Hamdija Karamehmedoviæ i hfz. 59-60. XVII/1907. U pozivu Muslimanima BiH povodom osnivanja društva. XIV/1904.17 Pravilima društva projicirana je njegova programska i društveno-kulturna uloga. februara 1904. Alija Bubiæ. Bièakèiæ. br.XI 1907. Svoje programe i stavove društvo "Svijest" iznijelo je u nizu èlanaka štampanih u brošuri "Našem narodu". "Muslimanskog kluba".VI 1904. 5/1904. blagajnik Mustafa-ef. 1908. 20. 16. Behar.. 1. Abdulah-beg Bukvica. Omer Cepiæ. godine kao protuteža "Zvijezdi". što se postiže održavanjem sastanaka. Sarajevo.-5. 18. 19. Našem narodu. Muhamed Bajraktareviæ i Abdurahman Reizoviæ. 10. 6.20 Bliskost ovih društava sa "Gajretom". Pravila "Zvijezde". Prvi predsjednik bio je dr Safvet-beg Bašagiæ.1907. godine. III 1904. potpretsjednika Abdurezak Dizdareviæ. iznešen je historijat nastanka te pobude i svrha osnivanja. 18. Društvo beèkih akademièara "Zvijezda" osnovano je 20. 16. Behar. godine. Za pretsjednika društva izabran je Abdulah-beg Bukvica. Bošnjak. Mustafa Denišliæ. Bošnjak.14 U pravilima "Zvijeze" je naglašeno da je zadatak društva "podizanje duševnog obrazovanja" njenih èlanova. Davanjem novostvorenom društvu ime "Zvijezda" željela se obilježiti usmena na zaslužnog kulturnog radnika Ibrahima Repovca. 10. 336. Bošnjak. XIV/1904. godine.16 Društvo napredne islamske omladine "Svijest" u Beèu osnovano je 31. br. Bošnjak.12. potpredsjednik Husein Biser. 17. 7. Heæimoviæ. 17. tajnik Sulejman-ef. 5/1904. 233 . "Imamskomualimsko društvo BiH" i drugih. koji je radio na osnivanju omladinskog društva pod istim imenom i sa sliènom svrhom.. Šuærija Alagiæ. 4. Osman Dusinoviæ. društva napredne islamske mladeži "Svijest". na društvenim sastancima na kojima su èlanovi držali predavanja iz aktuelne ili struène tematike.15 Prvi predsjednik društva bio je Muhamed-beg Dubravèiæ. a u prvi odbor ušli su: Atif Hadžikadiæ. pored programske orijentaci14. 45. 19. èlanovi: Mehmed Spaho. 49-50.. Proglas Muslimanske akademske omladine u Beèu od 1907. str. Ibrahim Kemura.-5. Ejub Mujezinoviæ.

For quite some time these were the only institutions of cultural and educational character in Bosnia and Herzegovina until the emergence of the Gajret Society. ili kod "El-Kamera". The most prominent representatives of this generation were Dr. Ta povezanost je vidno naglašena. Isto. The establishment of the Gajret Society meant an exceptional trial of the Moslem awareness and one of the most notable crossroads in the more recent history of the Moslems. uz žarke zrake našeg Gajreta i naše "Zvijezde" zasja na našem obzorju"21. which was established in 1903 in Sarajevo. The Moslems were particularly exposed to these processes. The first beginnings of the modern alliance of Moslems took form of reading rooms as the most suitable and most acceptable ways for the Moslems. februara na godišnjicu osnutka Gajreta. This history was all in transformation and alteration from the Oriental and Islamic civilization to the Western 21. Under the new conditions. 234 .je. stoljeæa koji je u svojim osnovnim smjernicama ispunjavao zadatke na kulturno prosvjetnom i društvenom preobražaju Muslimana. The Muslim cultural and educational associations The alteration of social and political relations having been caused by the Austro-Hungarian occupation of Bosnia and Herzegovina in 1878 led to a number of important changes in all areas of life. The establishment of the Gajret Society came as a result of activities and endeavors by the first generation of Moslem intellectuals who have been educated in the European spirit. a još više potvrðena Pravilima kojima je predviðeno da imovina društva po njihovom raspuštanju pripada Gajretu. bilo kao inicijatora ili indikrektno kao onih koji su omoguæili uslove za njihovo formiranje. they were forced to adjust and become involved into the contemporary trends and currents of the Western European civilization. Sva ova društva sa "Gajretom" u središtu sastavni su dio jedinstvenog kulturno-prosvjetnog pokreta Muslimana prvih decenija 20. vidljiva je i po direktnoj angažovanosti kruga oko Bašagiæa. Safvet-beg Bašagiæ. Osman Nuri Hadžiæ and others. primjerice kod osnivanja "Zvijezde" 20. They were instigators and promoters of all cultural activities at the beginning of 20th century. Edhem Mulabdiæ.

European one. Although its basic function was to create the Moslem intelligentsia through the process of education of young people in secondary schools and at University levels. These societies were somehow organically linked to the Gajret Society. the Gajret Society had a wide influence in the larger Moslem environment. with the Gajret in the center made a unique cultural and educational movement of the Moslems in the first decades of 20th century. such as "Gajret's" publishing activities (a journal and calendars). The movement fulfilled the tasks on the cultural and educational transformation of the Moslems. They followed and complemented its activity because their program goals were similar. This function was attained through the number of activities. These societies were: The Moslem Society of University Students "Zvijezda" /The Star/. the Moslem Club. In addition to the "Gajret's" activities. respectively. 235 . It developed activities that were meant to achieve the cultural and educational transformation of the Moslem people. The Imams Muallimin Society of Bosnia and Herzegovina and others. social gatherings and outings. the new cultural and educational societies emerged. All these societies. Cultural and Sports Club "El-Kamer". and a work to spread literacy (various types of literacy courses). its popular public lectures. reading rooms.

236 .

. okupljaju se oko Muhameda Bekira Kalajdžiæa u namjeri da pokrenu jedan list koji bi bio okrenut književnom i kulturnom stvaranju Muslimana Bosne i Hercegovine. Slijedeæi takvu orijentaciju Biser postaje jedino glasilo iz koga se nije moglo ni nazrijeti da je rat na pomolu. Omer A. ali je isto tako bio naklonjen panislamizmu. Veæ je navedeno da se ovaj list javlja u vremenu kada nastaje zatišje u kulturnom i književnom životu. Biser se javlja kao èetvrti po redu muslimanski èasopis od poèetka preporodnog perioda i razvija svoju djelatnost u vrijeme kad prestaje da izlazi Behar. Iako se Biser distancirao od politike u onom klasiènom smislu. Jedan dio toga procesa ponio je na sebi i èasopis Biser.dr Lamija Hadžiosmanoviæ ULOGA BISERA U KULTURNO-PROSVJETNOM UZDIZANJU MUSLIMANA Preporodni period u kulturi bosanskohercegovaèkih Muslimana uvjetovan je nizom vanjskih faktora.).-13. Uredništvo naglašava da æe Biser biti "pouèno-zabavni list" koji æe iæi za tim da širi prosvjetu meðu Muslimanima. Abdurrezak Hivzi Bjelevac. kloneæi se politike. Ovi procesi nisu jednoznaèni i brzi. (1912. Mihrab Šukri Karišikoviæ. ali je nesumnjivo i on dao odreðeni doprinos. iz njih se stvara jedna specifièna kulturna tekovina koja nije ni istoèna ni zapadna. nova štamparija. Biser zato ima i zadatak da animira i stvaraoce i èitaoce. nego susret tih dviju kultura. i 1918. Husein Ðogo.austrougarske. Svaka nova svjetovna škola.-14. 1913. Salih Bakamoviæ. To je period kraja prošloga stoljeæa kada se u kulturi zbivaju krupne promjene: postupno se napušta viševjekovna okrenutost istoènjaèkim formama i sižeima i prihvata se zapadni kulturni krug. On zapravo poèinje s dolaskom jedne nove politièke uprave . list. Grupa savremenih mostarskih intelektualaca: Muhamed Behliloviæ. ipak se on svojom programskom orijentacijom svrstao na dvoznaèan put. koji je djelovao svega tri godine. s jedne strane bio je vrlo angažiran u isticanju autohtonosti bosanskohercegovaèkih Muslimana. odnosno zapadnog kulturno-civilizacijskog toka. pa i 237 . dakle u jednom kulturnom vakuumu. Osnovna intencija lista naznaèena je u podnaslovu "List za širenje prosvjete meðu Muslimanima". Baliæ. èasopis. jesu segmenti koji æe zajedno graditi ono što zovemo preporodom u kulturi bosanskohercegovaèkih Muslimana.

1 Svoju programsku orijentaciju Biser je odredio ovako: "Biser æe gledati da probudi našu svijest. onaj poznatiji i bolji jeste vrijeme kad ga je ureðivao Musa Æazim Æatiæ (1878. Uprava Bisera: Našim prijateljima. "Da æe Biser i nadalje ostati na visini lijepo ureðivanog pouèno-zabavnog lista. Meðu njima su posebno karakteristièni soneti kao forma koju Æatiæ prvi uvodi u muslimansku književnost.dvije o pokrenuæu Bisera. Zanimljivo je da bosanske Muslimane u nacionalnom smislu. da se veæ jednom maknemo sa naše dosadašnje mrtve taèke gdje se je mnogo pero slomilo. Tako Biseru pripada èast da na svojim stranicama objavi jednu pjesnièku vrstu koju do tada nije poznavala muslimanska književnost. donosiæe rasprave koje zasijecaju u islam i u naša životna pitanja i potrebe.) i kada su u njegovom izdavaèkom odboru sjedili poznati i savremeni poslenici. arapske i strane literature (kod potonje. 2. Biser. svjedoèi sam književnièki glas našeg Æazima. M. reda. I.-3. kao i razne dogaðaje iz islamske povijesti i islamskog svijeta. imenuje Bošnjacima. ipak je vidljiva Æatiæeva invencija u ureðivanju. zatim prijevode iz turske. 1. mnoga lijepa i plemenita ideja ugasila. pa bili oni pouènog ili zabavnog sadržaja. 1912. Hivzi Muftiæ piše tekst pod naslovom: "Šta je naš cilj?" U odgovoru na ovo pitanje on navodi širenje vjere.-13.13. te æe donositi izabrane radove naših književnika u pjesmi i prozi. 168. Mostar. Uredništvo Bisera: Rijeè . Iako Æatiæ nije do kraja bio samostalan jer mu je Muhamed Bekir Kalajdžiæ. Mostar. Mostar. 1912. itd. Æatiæ. mnogo veliko i plemenito djelo propalo.1915.panturcizmu. ali i afirmaciju bosansko-muslimanske narodnosti. uglavnom diktirao pravac. 1. Panislamistièka njegova orijentacija bila je zapravo slijeðenje ideja koje su ustvari veæ tada bile u nestajanju. 238 . sakupljanjem narodnog blaga. ukoliko se ne bude kosilo s programom lista). List Biser štampaæe se latinicom. 3. Hivzi Muftiæ: Šta je naš cilj? Biser. U prvom broju ovog èasopisa M. 1. pravde. str. kao vlasnik i izdavaè. napretka i tolerancije. U listu je bilo mnogo zanimljivih prevoda. str. suradnicima i pretplatnicima. razne pripovijesti iz našeg svakidašnjeg života. neki su iz Æatiæevog pera. koji je sa svojih radova svuda u našoj domovni poznat i priznat. 1. kao i prikaze iz stranih literatura. u njemu je objavio i dosta svojih pjesama. 8. I."2 Biser ima dva karakteristièna perioda svoga djelovanja: jedan. I."3 U svakom sluèaju to je najzanimljiviji i najuspješniji period Bisera. Biser. Za dvije godine koliko je Æatiæ ureðivao ovaj èasopis. Æatiæ je preuzeo uredništvo lista od osmog broja i taj Kalajdžiæev izbor ocijenjen je visoko. 1912.

Zato je on posebnu pažnju posvetio èlancima pouèno-zabavnog obilježja.širenju prosvjete i kulture meðu Muslimanima. insistirao je na èasopisu koji bi bio progresivan u najširem znaèanju tog pojma. Zato se ovaj list zalagao za okupljanje svih muslimanskih intelektualacapisaca na jednom zajednièkom poslu . nastojeæi da realizira svoje dosta uske. X 1990. i izvuèe "iz onog mrtvila u kome se je nalazio". Osloboðenje. Mirhab Šukri Kariškoviæ. da ga "kulturno i prosvjetno podigne i ojaèa".. te prijevodima prvenstveno iz turske i arapske literature.jedan pjesnik i jedno vrijeme. Æatiæ je u èestom sukobu sa vlasnikom Kalajdžiæem. Hivzi Bjelevac. u kojima se napadaju muslimanski akademièari. Po Kalajdžiæevom nalogu u drugom godištu Biser se okreæe religijsko-islamskom duhu. XLVII. Husein Ðogo. Osman Nuri Hadžiæ. Biser je i dalje nastojao da njeguje one glavne književne i kulturno-prosvjetne tekovine Muslimana iz razdoblja njihovog osvajanja zapadne pismenosti. ali je Æatiæ i dalje ostao kao urednik. Izmeðu mene i redakcijskog odbora Bisera s jedne strane. pa i konzervativne poglede. Tako se na ovim stranicama susreæu imena: Safvet-beg Bašagiæ. koji se direktno miješa u ureðivaèku politiku. Omer Zorabdiæ: Musa Æazim Æatiæ . 239 . Sulejman Mursel. Narušenog zdravlja Æatiæ uskoro napušta i Biser i Mostar da se više nikada ne vrati u njega. Hamdija Muliæ. Edhem Mulabdiæ. i Kalajdžiæa s druge. Hazim Muftiæ. Šemsudin Sarajliæ. "zbog tobože svoje vjerske indiferentnosti i rada na nacionalnom osvješæivanju muslimana". što ja svaki put kategorièki odbijam. Fehim Spaho." Intencija èasopisa Biser bila je za muslimanski svijet postupno dovedena "kulturnom i prosvjetnom napretku". Zbog takvih svojih ideja i nastojanja.talentirani stvaralac i èovjek bogatog duha i širokih vidika. 28. 15210."4 Jedan od drastiènijih sukoba izmeðu redakcije i vlasnika Bisera dogodio se kada je Kalajdžiæ insistirao da njegov list prenese iz Misbaha polemièke tekstove Sakiba Korkuta. pa se to kaže i u novom podnaslovu: "List za širenje islamske prosvjete. Tada su iz redakcije istupili Husein Ðogo i Hivzi Bjelevac. Kalajdžiæ pokušava da se miješa u redakcijske poslove i daje direktive u pisanju. njegov utjecaj osjetio se još neko vrijeme u Biseru. Fejzulah Èavkiæ i drugi predstavnici mlade književne generacije. pa bi vrlo lahko moglo doæi do neizlaženja lista. pripovijestima iz svakodnevnog života. Uz to ovdje su našle mjesta narodne 4. Meðutim. nastale su nesuglasice povodom ureðivanja i pravca lista. Ovi odnosi daju se naslutiti i iz Æatiæevog pisma Avdi Karabegoviæu gdje veli: "Moram ti se izjadati.

Na njegovim stranicama javilo se tridesetak pjesnièkih imena meðu kojima su najznaèajnija: Musa Æazim Æatiæ. Kratka komedija "Lukavi opanèar" nije predstavila Bjelevca uspješnim piscem kao što je to sluèaj sa njegovim romanima. mada raznovrsni po žanru ne predstavljaju najviše domete muslimanske dramske književnosti. I ovaj roman. Što se tièe proznih tekstova. Tako je objavio i jedan cijeli roman. te rasprave koje "zasijecaju u islam i u naša životna pitanja i potrebe" i obavještavaju o raznim dogaðajima "iz islamske povijesti i islamskog svijeta". Hazim Muftiæ. Nedžip Èardžiæ adaptaciju prièa o Ali-babi iz Hiljadu i jedne noæi i Nazif Resuloviæ dramu "Sloga". odnosno prožimanju istoènjaèkog i zapadnog. Dok su njegovi prethodnici Behar i Gajret insistirali na književnosti Zapada.umotvorine. Najveæu zaslugu za dobre prijevode u Biseru ima Æatiæ. ponajviše turskoj literaturi. oznaèava onu prekretnicu ka novoj književnoj orijentaciji. što. U odabiru prevedenih djela Biser je uglavnom okrenut Istoku. Meðu dosad nepoznatim piscima. Uz navedeni roman Bjelavac je u Biseru objavio i "Hadžermeresov dnevnik". Kroz dva godišta provlaèi se njegov roman "Pod drugim suncem". tako je u prozi Bjelevac najmarkantniji pisac. ovdje je Husein Ðogo objavio farsu "Doktor Lacmanin". On posebno insistira na turskoj poeziji i njegovi prijevodi 240 . Æatiæ je objavio oko pedeset svojih pjesama i upravo u ovoj poeziji najvidljivija je spona orijentalno-islamskog civilizacijskog kruga i utjecaja savremenog jugoslavenskog i evropskog pjesništva. Meðu proznim piscima. Pored Bjelevca. Biser je prije svega bio književni èasopis. Na njegovoj poeziji najbolje se vidi onaj preporodni karakter koji nastupa u našoj književnosti. kao što je to i Æatiæeva poezija. najznaèajniji trag ostavlja Nafija Sarajliæ. Biser je praktikovao objavljivanje obimnih djela i pripovijesti u nastavcima. Svoju saradnju u Biseru opæenito Æatiæ završava pjesmom "Krvavi stihovi" objavljenoj u èetrnaestom broju drugog godišta. samo po sebi nije znaèilo i panislamizam. Kao što je Æatiæ obilježio pjesnièki opus Bisera. Abdurezak Hivzi Bjelevac i niz mlaðih neafirmiranih pisaca. I inaèe dramski tekstovi u Biseru. Biser nalazi probitaènijim za svoga èitaoca literaturu islamskog duha. Ovakav tematski okvir davao je za pravo onima koji su na stranicama Bisera našli panislamistièke ideje. Šemsudin Sarajliæ. Mada je to vlasnik èasopisa negirao i insistirao na neutralnosti svoga lista. on se prirodom svoje koncepcije ipak svrstao na stranu pretežno islamske problemtike. na stranciama ovog lista javljaju se: Hamdija Muliæ. naravno. Šemsudin Sarajliæ i Fadil Kurtagiæ.

Biserova je ambicija da prekine ovu pogubnu stagnaciju i okupi sve naše kulturne radnike: feslije i saruklije. Hamdija Muliæ."5 Iako je Kalajdžiæ nastojao da produži onu uspješnu liniju iz prva dva godišta. meðutim. Æatiæ je prevodio i prozne tekstove. Jusuf Tanoviæ i drugi i taj dio u kome se oni javljaju može se ocijeniti uspješnim. Ako bi se htjelo izdvojiti mjesto èasopisa u ukupnim kulturnim i društvenim procesima prvih decenija ovog vijeka. Treæe se javlja 1918. u teškim vremenima. Hazim Muftiæ. Karakteristike Bisera koje smo naveli odnose se uglavnom na prva dva godišta. Nekoliko prijevoda iz evropskih književnosti pripada manje poznatim autorima. Pored njega kao prevodilac iz istoènih književnosti javlja se jedino Salih Bakamoviæ. Kalajdžiæ pokušava da ponovo ispuni prazninu koja je nastupila u muslimanskoj novinskoèasopisnoj djelatnosti za vrijeme rata.prepjevi su ono naljepše što je Biser objavio u prijevodnoj književnosti. Kalajdžiæ je preferirao islam kao uzor. 241 . Tako se on postupno gasi da bi skonèao s èetverobrojem koji nosi datum 1-15. str. decembar. Hajdar Fazlagiæ. To je vrijeme kada se rješava sudbina južnoslovenskih naroda. mlaðe i starije. Vlasnik ovog lista Muhamed Bekir Kalajdžiæ od poèetka do kraja izlaženja lista se trudio da ga izluèi iz tekuæe politike i da se usredsredi na kulturni i prosvjetni angažman. zajednièke inicijative nije bilo niti je moglo biti iz jednostavnog razloga što nije bilo organa u kojem bi se izmjenjivale misli i okupljale sile. 1918. gladnim duhovnosti. Nafija Sarajliæ. Biser. U posmatranju njegovog znaèaja zanimljive su dvije linije. Sulejman Mursel. 16. To je uglavnom savremena poezija socijalne tematike. 1. On je èak izbjegavao ukljuèivanje u tada vrlo aktuelne rasprave o nacionalnom identitetu. no skupna rada. Sarajevo. "Tu i tamo bilo je pojedinaènih glasova i poduzeæa. I dalje u njemu saraðuju renomirana savremena imena: Šemsudin Sarajliæ. III. nesumnjivo je da bi se moralo dati odreðeno mjesto u Biseru. iako je djelovao u procesu posebnosti Muslimana. Hivzi Bjelevac. Druga linija vrijednosti Bisera ostvarivala se mimo želje i koncep5. nije u tome uspio vjerovatno i zbog objektivnih okolnosti. a Biser se izdiže iznad toga i razumljivo je da gubi èitaoce i dah. Anonim: S Urednièkog stola. godine. stranice lista koje su posveæene životnoj tematici gube na svojoj vrijednosti jer se Kalajdžiæ i dalje kloni da u Biseru tematizira složene društveno-politièke procese. Meðutim. Njegova primarna ideja bila je da se muslimansko stanovništvo probudi iz letargije i okrene napretku. U tim idejama. neposredno nakon završetka rata.

He even avoided becoming involved in the contemporary quarrels about the national identity although he did work towards the process of seeing Moslems as a separate national entity. It was the period when the East and the West met having given the new quality and the new expression. Two lines can be seen when observing its importance: the owner of this journal. earn a rather high place.cije Kalajdžiæa. tried to get his newspapers out of politics from the very beginning of its publication and to focus on the cultural and educational matters. His primary idea was to awaken the Moslem population from the lethargy and to turn it towards progress. This line of interchangeable intertwining did not end until our time. the Biser would. meðu kojima posebno istièemo Æatiæa i Bjelevca uèinili su da se u ovom listu osjeti jaèe duh vremena i onaj prelazni period. However. Ta linija prožimanja i preplitanja nije prestala do današnjih dana. made this journal to feel more strongly the spirit of the time and the interim period during which the Moslems of Bosnia and Herzegovina finally became detached for the oriental spirit in arts as the only source of inspiration and its principal support. Muhamed Bekir Kalajdžiæ. without any doubt. among whom one should mention Æatiæ and Bjelevac in particular. Kalajdžiæ preferred Islam in his notions as his ideal or model. Eminentni saradnici Bisera. 242 . koji Muslimane Bosne i Hercegovine definitivno odvaja od istoènjaèkog duha u umjetnosti kao jedinog izvorišta i oslonca. The prominent contributors to Biser. To je onaj period kada se i Istok i Zapad susreæu dajuæi novi kvalitet i novi izraz. The other line of Biser's value took place even without the wish and concept of Kalajdžiæ himself. The Role of Biser in the Cultural and Educational Ascension of the Moslem People If one should single out the place of periodicals in the overall cultural and social processes in the first decades of this century.

a o njima je ovdje rijeè. drugaèije reèeno. I jezièki i inaèe. za naše Muslimane. Mjesto Muslimana u srpskohrvatskoj. a koji su 243 . Jeste. èine sastavni dio srpskohrvatske jezièke zajednice . ni u savremenom vremenu. neko kasnije. opet. znaèi. Upravo. 2. Za mene je sada bitno da utvrdim kao historijsku istinu da su Muslimani srpskohrvatskog jezièkog podruèja sastavni dio južnoslovenske jezièke zajednice. kao što nam je svima poznato. na ovim prostorima primili neku od vjera u kojoj se danas nalaze: neko ranije. ali je èinjenica da taj èin nikako nije izdvojio te islamizirane Slovene iz kruga svoje iskonske jezièke zajednice. Ovaj èin. u posljednje vrijeme. ne èine dio nekog drugog naroda koji je tu. negdje. napisao da islamizacija nikako ne znaèi i deslovenizaciju isto onako kao što primanje hrišæanstva/kršæanstva nije za sobom povlaèilo takvu pojavu. a nikako. Svi su. dosta se pisalo. Mislim da danas nema nijednoga slaviste koji to ne prihvata kao historijsku èinjenicu. O tome problemu. niko nije imao vjersko obilježje koje danas ima. A. Drugo je pitanje zašto se to ponekada negira. nije kidao niti sa širom genetskom zajednicom.Asim Peco MUSLIMANSKI NARODNI GOVORI I STANDARDIZACIJA NAŠEGA JEZIKA Ja æu ovom prilikom govoriti o dva problema iz naše historije i historije našega standardnog jezika. iskonski. Znaèaj muslimanskih govora za standardizaciju srpskohrvatskog jezika. na našem tlu. oni su.od svoga postanka do danas. Ja o tome ovdje ne bih želio da govorim. ovim se nikako ne želi reæi da i meðu našim Muslimanima nema i onih koji po svome porijeklu nisu Sloveni. dio slovenskog biæa na ovim balkanskim prostorima. imao svoju upravnu vlast u nekoliko prošlih vjekova. kada su naši daleki preci stizali na Balkan. To jest. 1. Naravno. ni historijski. To isto vrijedi i za onaj dio našega jezièkog biæa koji je primio islam. nikome nije oduzimao njegovo iskonsko porijeklo. To su ovi problemi: 1. Svi su i dalje ostali èlanovi i južnoslovenske i sveslovenske zajednice. dolazak Turaka na Balkan uslovio je masovniju islamizaciju u našim krajevima. Muslimani bosanskohercegovaèkog govornog podruèja. a samim tim i u južnoslovenskoj jezièkoj zajednici. ja sam znatno ranije.

èak. nije postao Grk. postao Turèin. odnosno . Izmeðu vjerske i nacionalne pripadnosti ne moraju postojati nikakve veze. bar kada je u pitanju najšira muslimanska populacija.tvorbeni morfem-iæ: Firdusoviæ. Bilal. Pogotovo tamo gdje su i jedan i drugi i treæi ostali na matiènoj zemlji. nije postao Rimljanin. svi ovi nazivi plod su vjerskih razlika. Ali. Bitno je da su se oni uklopili u našu društvenu zajednicu. po pravilu. sasvim drugaèija. nerijetko. isturèiti se i sl. zašto bi onaj koji je primio vjeru posredstvom Turaka. tokom dužeg življenja u našoj sredini. Ova terminologija. ponavljam.se. A takav odgovor proisticao je iz saznanja da su.Hrvati. kada su u pitanju naši Muslimani. Arnautoviæ. makar to bilo i u vrijeme kada je religija bila marginalna komponenta. A onoga èasa kada je i pripadnicima islamske vjere priznata nacionalna posebnost. nisu postajali ono što 244 .nacijama. poturèenjak. bio je "neopredijeljen". Takvih sluèajeva nalazimo u svim našim narodima. uklopili u naše Muslimane. Arapoviæ. ostao u krugu jezièke zajednice kojoj su pripadali i njegovi preci. iznad svega. Zbog svega tog smatram da je krajnje vrijeme da se napuste takvi nazivi i takva obilježja kada je rijeè o našim Muslimanima. prate naše Muslimane. Arnaut. zadržali mnoge obièaje svojih pradjedova i. a proces islamizacije obilježava se sa: turèiti se. svi katolici . Nije rijedak sluèaj da i njima naš jezik postaje maternji. a da i ne govorimo šire. najveæi dio pripadnika islamske vjeroispovijesti izjasnio se kao Musliman. pa i tu se èesto javlja naše patronimsko obilježje . i shvatanja. primili njene obièaje. Taj momenat jasno govori da je vrijeme uèinilo svoje. Svakako. meðutim.). a pošto je tu odluèujuæi bio religiozni momenat. pripadnici islamske vjeroispovijesti nikako se nisu mogli identifikovati sa tim dvjema vjerama. to nije sluèaj samo sa Muslimanima. To su: Turèin. Oni nikada. Jer ako onaj ko je primio vjeru od Rimljana. a prije svega primili njen jezik kao svoj. ako onaj ko je primio vjeru od Grka. Ja ovdje još ukazujem na neke nazive koji. nažalost. Istina. a na nekadašnje njihovo porijeklo još može da upuæuje njihovo prezime (Arap. i koji bi morali znati da nije vjerska pripadnost osnovni i glavni elemenat nacionalnog biæa. Arapoviæ i sl. Firdus. ni kod nas. pogotovo znak jednakosti. svi pravoslavci . bez obzira na vjeru. sve do naših dana èesto su se lomila koplja oko pitanja: ko su naši Muslimani i kome oni pripadaju: da li Srbima ili Hrvatima? Odgovor na ovo pitanje. nikada. može se sresti i danas na našem jezièkom podruèju. Istina je. poturica. postali sastavni njihov dio.Srbi. To. Èak i iz pera onih koji bi morali luèiti Turke i Slovene. bar kada su u pitanju Muslimani. da vjerska pripadnost odreðuje i nacionalnu pripadnost. poturèiti se.

pa im nije teško slijediti i na turskom. Beograd. u poeziji poznat kao Hikmet. mene i strica Kunstmalera. naši Muslimani. koji je. spadao meðu odliène poznavaoce našega jezika. sposoban za svaku vrst pjesme. pa ni svoj jezik. koji je živio u Carigradu. ili bar prièu pjesme. što je. zaboravljali svoj rodni kraj. drugaèije reèeno. Nauèna knjiga. Svuda je SH jezik bio i ostao jedino sredstvo za meðuljudsku komunikaciju. Nauka mora polaziti od nauènih èinjenica a ne od legendi ili subjektivnih mišljenja pojedinaca. mi. veli. A kada su se naši ljudi našli u tuðini. To jest.. takoðe. bosanski prevod ionako svi znaju napamet. 14. dobro je poznavao život naših Muslimana. koji niko ovdje ne zna. najveæi pjesnik (isp.tako poèinje prevod na bosanski. Reklo bi se do naših dana. i u sluèajevima kada su se naši ljudi nalazili na tuðim jezièkim prostorima. o tome kod mene: Iz jezièke teorije i prakse. ostajao vjeran svome porijeklu i svojoj zemlji. osim Muftije. str. Tu èitamo: .. Uz to. pa i u samoj Turskoj. ovi negdanji patareni govorili bi bosanski "(Podvukao A. oèevidno u nekoj svojoj misli .Patr.:"Taj naš Husrefbeg. sinovi ovih prostora. bez obzira na sve okolnosti koje su pratile njihov život na ovim prostorima i u doba turske vladavine ovim krajevima. nego ovdje najglasnijeg mujezina. i Muslimana na ovim prostorima. ispod teksta) . èinjenica je da su naši ljudi i strancima nametali upravo naš jezik za meðusobno sporazumijevanje.155) To su èinjenice koje potvrðuju svako ozbiljnije prodiranje u historiju i Bosne. bez sumnje. Ne bih. govore i ovi podaci: a) Arif-beg Rizvanbegoviæ.. a Muhamed-efendija uèi na turskom originalu. to vrijedi za sve pripadnike islamske vjere na ovim našim prostorima.. 1987. nudi u svojoj Ponornici neka razmišljanja o ovim problemima. Za to nam lijepih podataka nudi Skenderova Ponornica. dao jedan kamen i jedan busen naše zemlje za sav onaj bursanski sultanski mermer i sevlije! Volio bih tamo èuti svakoga kera. a unuk Ali-paše Rizvanbegoviæa. kao društvena zajednica. Neka Mevlud Pejgamberu prouèi . b) Skender Kulenoviæ. niti su ikada prestajali biti ono što su im bili i preci.odgovara stric Selimbeg -. to jest. Uz to on kaže da je njegov narod.. visoko je cijenio jezik svojih predaka koji je. Pogotovo kasnije. Ovo. još pet stotina godina turska vlast ovdje da je ostala.Od Allaha ko traži pomoæi. Koliko je naš èovjek. èak. makar bio i iz turskog tabora. ni poslije dužeg boravka van rodne grude. oni nisu. Up. jer to djeluje uzvišenije. znaèajno. uz to.im se pripisuje." 245 . I.i nastavlja: ". nikada nisu stavljali znak jednakosti izmeðu sebe i Turaka.

Iz historije sh jezika se zna da je ovaj zadnjonepèani konstriktiv èinio sastavni dio našega glasovnog sistema do XVI vijeka kada se. imala je znatnog uticaja na njegovu sudbinu u našem jezièkom stan246 . To je ljubav za zemlju koju ništa ne može da zamijeni. Za to nalazimo potvrdu i u Ponornici. da se h èuva u razlièitim predjelima štokavskog narjeèja. Up. a to je za nas ovdje bitno. i svih drugih kontinenata. u najveæem dijelu štokovskih govora ili gubi ili se na njegovu mjestu javljaju neki drugi suglasnici (up. govor Dubrovnika i govor Muslimana na cijelom našem jezièkom podruèju. 2. beli. naziv Turkuša za one koji su iz Turske.. nek ovo dobro upamte!. a to se osjeæanje najbolje izražava u tome što se takvog èovjeka gade i žene" (str..znam dobro šta to znaèi. snahesnaje. doðoh-doðok. Ðurðijancu. mišljah-mišljag i sl. A taj naziv nosi u sebi i dozu pejorativnosti. neæe leæi u dušek. pa da im je kuæa sva od alema! Daæu je Jermeninu. mene iz mog išèupaše. To je ona ljubav koju nam i danas potvrðuju naši iseljenici diljem Evrope. dodati i èinjenicu da se naši Muslimani nisu nikada osjeæali Turcima.. pihtijast."Turkuša" . sudbina foneme h nije ista u svim narjeèjima sh jezika niti.).. što može biti uslovljeno i pozicijom rijeèi (snahe=snaje. Od ranije se zna da se ovaj glas èuva u kajkavskim i æakavskim govorima. Od štokavskih govora za njega znanju neki govori Crne Gore. Izuzeci su neznatni (Mrkoviæi u Crnoj Gori i Drežnica u Hercegovini). muha=muva) kao i prirodom samoga govora. sa Turkušom mi. Ova èinjenica. muha-muva. Otuda na našem tlu. Na sudbinu ovoga suglasnika u sh jeziku. stotinu sam puta to èuo u obitelji: to je kod nas izraz krajnjeg gaðenja prema predstavnicima carevine koja je otišla.:"Turkuše. I leæi æu im u zemlju kao u otrov. Vjerska spona nije mogla da otkloni mnoge druge razlike: od jezika do obièaja. nazivaju ovdje Turkušom. 115) Bilo kakav komentar svemu ovome bio bi suvišan. ako je raèundžija ili ako je spužvast. svakako.da im je naših ljepotica! Ne dam. Vrijedno je. pak. pisac nam prièa u sljedeæim redovima: . uz ovo. govori Husrefbeg. imala je uticaja i njegova fonetska priroda: zadnjonepèani i uz to konstriktiv. Oblijeæu mi oko kæeri . i to prvenstveno kod naših Muslimana.To je iskonska ljubav za rodni kraj. a ovdje me umuhadžeriše. Ali. upihtijaše se. u svim govorima štokovskog narjeèja. Èak i našeg èovjeka. Znaèaj muslimanskih govora za standardizaciju sh jezika a) Jedna od zajednièkih osobina govora naših Muslimana jeste i postojanost foneme h u njihovom konsonantizmu." A šta se podrazumijevalo pod nazivom Turkuša.

zbog navedenih razloga. Od tada do danas fonema h se piše u sh jeziku. Evo na osnovu èega ja tako mislim. sve je to posljedica postojanosti ovoga glasa u muslimanskim govorima kao cjelini na sh jezièkom podruèju. Dovoljno se prisjetiti samo one molitve kojom poèinje svaki dobar posao (bismille: Bismilahi-r-Rahmani-r-Rahim) koja se bezbroj puta dnevno ponavlja.-1936. ali ne uvijek tamo gdje mu je po etimologiji mjesto. Dakle. To vrijedi kako za naše urbane sredine tako i za govor našega sela. naroèito u govoru onih koji su turskoga zakona (Skupljeni gramatièki i politièki spisi. prirodno. Historijski podaci nam govore da se islam poèeo. ako su izgovarali Allah. Svima nam je poznato da su sve molitve kod Muslimana na arapskom jeziku. masovnije. znatnog uticaja. Uz ovo vrijedno je ukazati i na sljedeæe: mada naša standardna norma iziskuje èuvanje foneme h u govornom i pisanom izrazu. U tome su najdosljedniji Muslimani. tu je h bio postojan glas. b) Vuk je sve do 1839. jer ga oni. valah. pisao: ðevojka. oni koji su primili islam. Naime. A upravo je takve oblike slušao u Dubrovniku. Jer. I. prihvatao je oblike sa izvršenim ijekavskim jotovanjem u sekv. i subina fonema h je nešto drugaèija. taj se glas obièno èuva u pisanoj rijeèi. oèuvali su ovaj suglasnik u svome glasovnom sistemu. æerati. Razlièiti su uzroènici koji su uticali na oèuvanje foneme h u govornoj rijeèi navedenih oblasti.. bilah. tj. te. To obrazlaže èinjenicom da se taj glas èuva u nekim govorima Crne Gore. koje je izdao na Cetinju. odoh. Bez sumnje. sve do danas. on vraæa ovaj suglasnik u svoju pisanu rijeè. Ali. 3-8). Od 1839. XVI vijek. dolazio je sa strane. doðoh i sl. Beograd. po mome mišljenju. U Poslovicama. Tamo gdje je islamizacija došla nešto kasnije. Èak ni visokoobrazovnih ljudi. na dubrovaèku govornu situaciju imala je uticaja i pisana rijeè koja je u Dubrovniku cvjetala kroz vjekove. u Dubrovniku i po varošima Bosne. Upravo u to vrijeme. fonema h je poèela da se gubi iz našega jezika. 1896. on napušta oblike sa ijekavskim jotovanjem i priklanja se oblicima sa oèuvanim skupinama tje>te. 247 . Vuk Karadžiæ napušta pisanje ovoga suglasnika u svojim gramatièkim radovima od 1818. dje>de.dardu. mogli su da izgovaraju i orah. Govorna rijeè tu ne poštuje jezièke normative. To vrijedi kako za crnogorske govore tako i za dubrovaèki govor. Na sudbinu foneme h u govoru naših Muslimana. Istina. III. Te molitve obiluju fonemom h. ako ne i presudni uticaj. Uz nju i mnoge druge u kojima se h èesto javlja. i tu se govor Muslimana odlikuje postojanošæu foneme h. širiti na sh jezièkom tlu od XVI vijeka. najdosljednije i èuvaju u svome govoru. U jednom sluèaju èuvanje ovoga glasa u govoru u skladu je sa arhaiènošæu govora kao cjeline. de.

Vuk omdah dodaje da ima govora u kojima nije došlo do ove glasovne promjene. ovdje. tjerati itd. barjaka. vidjeti. Hadžiæa. Naravno. iljade ðece. njegova ðeca. u Vukovom Prvom srpskom bukvaru.). Svetiæa. pl. vidjeli smo. nekakav drugi svetac osim pravoga barjama (pred kojim se posti) koji osobito praznuju hadžije". ðekojim mjestima. signum. ðe. Istina. ðekoja su velika slova i sl. leæeti. Die Fahne. To su primjeri tipa Bajram i bajrak. gen. hadžijnski barjam. Pa. vræeti. ". der Fahnenträger. barjamovati. U Rjeèniku Vuka Karadžiæa iz 1852. gðe (ðe). Razlozi za to nalaze se i u èinjenici da je ta osobina znaèila mnogo za stvaranje zajednièke sh jezièke norme. æerati itd. P." A pošto je to osobina govora varoši.).) d u ð. vrtjeti. Tu je i: barjam. skupine . signifer. saèuvana skupina tje i dje u navedenim primjerima. ali. on je prihvaæen za književni. gdjekoje. godine) veæ piše skupine tje i dje (up. isti izvori kao i za h. ðeca. ima govora u kojima se èuvaju neizmijenjene suglasnièke skupine dje i tje.. a t u æ. Vuk pisao sve ove rijeèi sa jotovanim plozivima t i d (up. vexillum. Naime. Crnoj Gori i Boki) (pretvara se. barjaktar. svakako. djevojka. ðevojka. barjaèiæ (sve s. A. das Bairamsfest. naravno. tako i sve izvedene rijeèi: barjaktarev/barjaktarov. uticao je na našu standardnu jezièku normu i kada je u pitanju sudbina sugl. Do tada je. onðe. iako je taj oblik stariji od onoga sa izmijenjenim suglasnièkim skupinama tje. nije nikakav gospodski govor. tje i dje u primjerima tipa tjerati i djeca. izgovor sekvence. svakako. ondje. O tome kod Vuka èitamo sljedeæe: ". viðeo. vidjeti.gospodski . festum bairam apud Turcas. ðed. što æe. viðeti. koji je objavljen u Beèu 1839.a bili su mu potvrðeni i iz govora varošana Bosne. M. ovdje. gdje. tu je i: barjamovanje.osobito po varošima” u kojima se ova (se) dva slova ne pretvaraju. dje u æe i ðe. npr. nego se govori: djed. Vuk primjeæuje da bi se za ovaj govor moglo reæi "da je varoški . tj. djeca. stidjeli. postati i osobina književnog jezika ijekavskog izgovora.govor južnoga narjeèja". 248 . Dakle. daju oblik kakav je mogao da ima svaki ijekavski govor do jotovanja. To je osobina koja se javlja u onim ijekavskim govorima Bosne u kojima nailazimo na još neke arhaizme. da i to istaknem. ovðe. To su govori dubrovaèki i u “Bosni . Vuk u ovome radu (a to je: Odgovor na Sitnice jezikoslovne G.jr . po mnogijem mjestima (kao npr. Od tada ova osobina postaje jedna od odlika Vukove pisane rijeèi. u Hercegovini.u rijeèima orijentalnog porijekla.v. ðekoje rijeèi. c) Govor Muslimana. djelo. htjelo).. J. voðe. koji je štampan u Beèu 1827. barjaktarski. nalazimo: bajrak.

Kurban-bajram (ne barjam). Zagreb. A kada je tako. Boraniæa (deseto izdanje. èiji su autori: Sv.). 1923. a oni su tu upravo nudili one oblike koje nalazimo u govoru sredine iz koje su oni. za sve ovo bilo je presudno saznanje da su naši Muslimani sinovi ovoga tla i ovoga jezika. a s. Beliæa (Gece Kona.v. barjaktar. barjaèiæ. 1951. Tu imamo i: Bajraktareviæ. U Beliæevom Pravopisu iz 1950.stavljen je meðu zagrade. uz napomenu i (obiènije) barjak. Ajanoviæ i Zv. a onaj sa sekv. 1960. Bajram-namaz. Svakako. I ovo nekoliko primjera jasno nam pokazuje koliko je živa rijeè naših Muslimana bila znaèajna za stabilizaciju srpskohrvatske jezièke norme. Njihova rijeè nije se mogla mimoiæi kada su u pitanju ovi problemi. Sarajevo. imamo upravo obrnuto stanje kada je u pitanju ovaj muslimanski praznik. Beograd. Zagreb-Novi Sad. uz napomenu "nije isto prezime kao Barjaktareviæ". da oni nemaju ni domovine ni otadžbine van ovih geografskih prostora i da je njihov maternji jezik bio i ostao samo ovaj kojim mi ovdje govorimo. Istina. Dikliæ (Svjetlost. to jest. barjaèiæ. To jest. po pravilu. oni su nudili. kao neknjiževni oblik.jr -. 1967. U Pravopisu hrvatskoga ili srpskoga jezika od D. . tu se prihvata realno stanje ovoga glasovnog sklopa kako živi u govoru onih koji slave taj praznik. U Informatoru o savremenom književnom jeziku sa reènikom. nalazimo: Bajram. stanje koje nalazimo danas 249 . U Pravopisnom priruèniku. Dakle. -jr. bajramski uz: barjak i bajrak. sa sekv.) imamo samo: Bajram. onda je bilo sasvim prirodno što se osluškivala i njihova govorna rijeè i što je upravo ta rijeè mogla imati odluèujuæu ulogu pri normiranju nekih fonetskih problema. a jeste. bajraktar. A uz oblik Barjam stoji "ne nego Bajram". znaèi. da su se javili i istaknuti pisci iz tih redova. Tu je.) imamo: Bajram. barjaèe (sve s. M. 1972.). i tu je samo barjak. ali: barjaèe. tu je izvorni oblik sa sekv. èinjenica je da su u novije vrijeme stasali i brojni kulturni poslanici iz redova naših Muslimana. Markoviæ. Svakako. U zajednièkom pravopisu našega jezika (Matica hrvatska . Jeste. Istina.) nalazimo: Bajram. bajraktarev.) imamo: barjak. Tu je i bajrak. barjaktar i bajraktar. Dakle: bajram (barjam). Barjam nalazi se "v. uz: bajrak i barjak.v. ovdje se mislilo na situaciju koju nalazimo u ekavskim govorima. Beograd. barjam (bajram).Matica srpska. -rj. stavljena u zagradu. Bajram".Od Vuka je ovakav fonetski sklop prihvaæen kao književna norma. i Boraniæ ima barjaèiæ. èiji su autori dr Asim Peco i dr Mitar Pešikan (Mlado pokolenje. Tako u Pravopisu srpskohrvatskog književnog jezika od A. kada je u pitanju naziv muslimanskog praznika.stavljen kao ispravan obli. izvorna forma.

8. tj. knj. 6. knj. 90-95. Sarajevo 1981. SDZb XIV. A. str. 9. Sarajevo.. v. 1975. Radovi Instituta za jezik i književnost. XVIII. LXIV. za dj. Beliæ: Osnovi istorije srpskohrvatskog jezika. Radovi Instituta za jezik i književnost u Sarajevu.III. III. g. BHDZb I. knj. 10. and the importance of the Moslem speeches for the standardization of Serbo-Croat language. str. Avdo Suæeska: Položaj bosanskih Muslimana u Osmanskoj državi. Beograd. Ismet Smailoviæ: Glas h i njegove zamjene u savremenom srpskohrvatskom standardnom jeziku (prilog raspravi). Naš jezik.. 1971. str. Sarajevo. 1974. 483-509.kao ispravno i u našem jezièkom standardu. maj 1974. IV. Hanka Glibanoviæ-Vajzoviæ: Glas h u rijeèima orijentalnog porijekla u savremenom standardnom srpskohrvatskom jeziku. 2. 3. Odjeljenje za jezik. Beograd. I. Peco: Govor istoène Hercegovine. god. Dr Muhamed Hadžijahiæ: Od tradicije do identiteta (Geneza nacionalnog pitanja bosanskih Muslimana). 1896. Peco: Ikavskošæakavski govori zapadne Bosne. Matica srpska Matica hrvatska. 1960. 4. Novi Sad-Zagreb. Pregled. A. Fonetika. Vuk Stef. Svjetlost. str. Beograd. Ostali pravopisi i jezièki priruènici navode se u tekstu. 1960. 1964. Odjeljenje za jezik. Èasopis za društvena pitanja. The first is the place of Moslems in the Serbo-Croat and with it in the Southern Slavic language community. A. Sarajevo. 37. 7. Beograd. A. The Moslem People's Speeches and the Standardization of Our Language This paper deals with two important issues from our history and the history of our language. 5. za h v. Karadžiæ: Skupljeni gramatièki i polemièki spisi. 3-10. Pravopis srpskohrvatskoga književnog jezika. 1976. 250 . Sarajevo. Peco: Jedan aktuelan problem naše fonetike (izgovor i pisanje foneme h). knj. Literatura: 1.

They also happen to be the constituent part of the Southern Slavic language community. but the members of Islamic faith could never identified themselves with the other two confessions.The Moslems of Bosnian and Herzegovinian speaking area comprise the constituent part of the Serbo-Croat language community. from their beginning to the present day. The contribution of Moslems to the standardization of Serbo-Croat language was both great and considerable. Even when they moved into other countries. they are the primeval part of the Slavic being in these Balkan's lands. or subjective individual opinions. This sound was a constituent segment of our vocal system until 16th century when it started to disappear. or nations. they never renounced their origin and language. One of the characteristic features in the speech of Moslems is a persistence of phoneme h in their consonantism. It found its proper place later on in the standardization of Serbo-Croat language. Our Moslems. and it comes as no surprise that their word has had a decisive role in the process of establishing norms of certain phonetic problems. Therefore. A science should begin from the scientific facts and not from the legends. This constrictive was kept intact in the speech of the Moslems. but they often offered with success their own language and culture to the others. as the social community. of course. 251 . have never put the mark of equalization between themselves and the Ottoman Turks. A question has been posed for a long time: who are our Moslems and to whom they belong to: whether to the Serbs or Croats? Different answers have been given. It is obvious that the living word of Moslems was important for the stabilization of Serbo-Croat language norm. Our Moslems are sons and daughters of this soil and this language.

252 .

u korist istraživanja muslimanskih govornih izoglosa. ili ih samo fragmentarno pominju: koliki su udjeli muslimanistike (u najširem smislu ove rijeèi) u baš tom srpskohrvatskom jeziku. Neophodni su nam rezultati njihovih pojedinaènih i zajednièkih studija. Kao i kod svih istraživanja kad su u pitanju drugi narodi. arheologa. Što æe pokazati rezultati takvih istraživanja. kao jezika muslimanskih književnih stvaralaca. Istina. 2) Kao i svaki jezik i svaki narod tako i bosanskohercegovaèki Muslimani i njihov jezik imaju svoju historiju. area i sl.* Meðutim. hungarologa i drugih.Ahmet Kasumoviæ Slobodana Principa 20 75000 TUZLA BOSANSKOHERCEGOVAÈKI MUSLIMANI I NJIHOV JEZIK Dosadašnja nauèna istraživanja nedvojbeno pokazuju da je srpskohrvatski jezik. orijentalista. jezièka i etnološka povijest naših Muslimana nije dovoljno istražena. Povijest hrvatskog i srpskog jezika znatno je istražena. i niza drugih nauènika a prije svih: etnologa. folklorista. ili se ti doprinosi minimizira* . najveæi dio tih istraživanja ne iznose sve èinjenice. to se i ne negira. Ovakva istraživanja bilo bi dobro uraditi i kod drugih naroda u BiH. pri tome ostavljajuæi po strani dijalektološka istraživanja zasnovana na konfiguraciono-geografskim elementima. ali ono što je veæ sada sasvim sigurno moglo bi se sažeti u tri cjeline: 1) Jezik bosanskohercegovaèkih Muslimana neophodno je zasebno istražiti u kontekstu sveukupnog kulturnog i drugog bitka Muslimana. ostaje nam da vidimo. ali tu nemamo gotovo nikakav znaèajniji osvrt na udio Muslimana u formiranju i razvoju srpskohrvatskog jezika. Bez obzira kojoj cjelini ona pripadala i od kada je evidentna. a za pojedine segmente možemo reæi da uopšte nisu istraženi. pored lingvista i istorièara. ali se baš zbog toga danas u jezièkoj nauci osjeæaju potrebe za studijama o razvoju hrvatskosrpskog jezika kod Muslimana. pored pripadnosti nekolicini drugih naroda u Jugoslaviji i jezik Muslimana Jugoslavije. tako je i ovdje nužna znanstvena saradnja.Bosanski jezik 253 . 3) Aktuelni jezièki portret bosanskohercegovaèkih Muslimana daje nam znatan broj èinjenica koje ukazuju da se muslimanskim jezièkim doprinosima ne poklanja adekvatna pažnja.

Jedan od uvjeta za to je snimanje muslimanskih govora (a ne govora: kotlina.). te na osnovu tako dobijenih rezultata utvrðivati jezièki portret užeg ili šireg lokaliteta (a posebno naroda). str. Sarajevo. dijalektološka terenska istraživanja obavljati interdisciplinarno (mikrodijalekatski).3 S obzirom da Muslimani. a nerijetko se i asimiliraju i prezentiraju kao neèije tuðe blago. ganjak. jestnije i sl. Da se dosad tako radilo. Prokosoviæi. pa se i sve što je u vezi s njim èinjenicama može pokazati. ne bi se "izgubile" rijeèi: hanuma.. 365. godine.. Vidi: Propis punktova bih.2 èime æe se postiæi dva cilja: a) utvrðivanje jezièkog identiteta pisca. nužno je istraživati govor od sela do sela. kao i jezik drugih naroda.. Dosad je istražen jezik samo nekoliko muslimanskih pisaca: Ljubušak. polja i sl. 254 . Kikiæ. moguæe su i druge forme. jezika u Jugoslaviji. nikada nije bio niti jedan jezièki istraživaè (sela: Devetak. dulehati. Naravno. dijalekatskog kompleksa (BiH dijalektološki zbornik. muhalebija.).ju. dominantno naseljenih Muslimanima. Muslimana. klisura. razlozima: ili toga nikada nije bilo. hudovica. èak i nužno. te njihovo dovoðenje u jedinstvenu ravan sa samim sobom. kao i drugi 1. Pitamo se kako se onda uopšte može generalizirati jezièka situacija. ostavljajuæi po strani konfiguraciju. ili je procesom tihe asimilacije proces upotrebe paralelan. Sušiæ. meðusobno.Nedopustivo je malo pisaca-Muslimana iz èijih je književnih djela ekscerpirana leksikografska graða za sve nauci dosad poznate rjeènike sh/hs. Kad je rijeè o govorima Muslimana u BiH. kastile. Tabaci. 2. 1979. umjesto da stvaramo fotografiju narodnih govora i na osnovu nje mozaik (kvestionari u po mnogo èemu monolitnim sredinama u svijetu nikako ne mogu imati istu funkciju i kod nas). ili se kao jezièka jedinica potralo u korist neèega drugoga. Za nas je znaèajno i to da kvestionare pravimo prema modelima srpskohrvatskog jezika na svim razinama.1 Ono što je na jednom terenu kod jednog naroda sasvim uoèljivo. Ovome treba dodati i istraživanje jezika muslimanskih pisaca. ne može kod drugog naroda u istom tom trenutku jednostavno odsustvovati. Jezik BiH.). U vezi s ovim posebno je vrijedno istaæi dosadašnje oblike snimanja terena: u gotovo èetrdeset sela sjeveroistoène i centralne Bosne. Poljice. b) utvrðivanje jezièkog identiteta materijala u kontekstu jezièkog blaga naroda kome pisac pripada. rahatluk. kao i u odnos prema govorima drugih naroda a prije svih susjednim govorima. u obzir se mogu uzeti i sva druga geografska parcelisanja za istraživanje graðe. jednostavno je argumentiran. ali je nedopustivo javnosti davati odgovore kao na kvizu: ima-nema. Bikodže.. svjetskoj lingvistièkoj nauci odavno je jasno da je poželjno. i tek kad se geografski istraži teren prema toponimima. Kad je rijeè o prvoj tematskoj cjelini. planina. 3.

S kritièkim pristupom kalajevštini4 i bez pretpostavki da ime nacije mora da zamijeni regionalno (ili neko drugo) ime jezika. Tek kad se istraže govori Muslimana i jezik književnih djela muslimanskih pisaca. 255 . Kraljaèiæ.). Oèekivati je da æe ovi putokazi jasno pokazati da je jezik bosanskohercegovaèkih Muslimana* jedinstven jezik akumuliran stoljeæima.. godine. tradicije.narodi.ali. Kalajev režim u BiH (1882. Da bi se sva zastarivanja što više otklonila. Muslimana. U tome i jest jedan od najveæih problema jezika bosanskohercegovaèkih Muslimana. više varijanata . a drugo je pitanje što su te jezièke osobine godinama neutralizirane i "neopredjeljivane". T. Druga tematska cjelina (ona može pružiti obilje podataka o jeziku bosanskohercegovaèkih Muslimana) podrazumijeva opsežna historijska * . ono što se manifestovalo u svakodnevnom životu apliciralo se i na jezik.-1903. zbog èega je i izuèavanje jezika književnoumjetnièkih djela muslimanskih pisaca ne samo znanstvena nužnost. Crnogoraca i drugih ne može pojaviti i u funkciji varijante. Sarajevo. To istovremeno ne znaèi da se i jezik Srba. Jedna od najviših faza takvog produktivnog samopotvrðivanja je proces nastanka književno-umjetnièkog djela. neophodno je svesrdno se prihvatiti nauke i nauèno-istraživaèkim radom rasvijetliti mnoge tamne kutke iz jezièke prošlosti. dobit æe se i odgovor èiji je to jezik. jer se u takvoj funkciji mogu pojaviti svi jezici svijeta. potvrðen sopstvenim manifestacijama u kontekstu nejedinstvenog sistema srpskohrvatskog standardnog jezika s više jezièko-književnih izraza. 1987. jezik bosanskohercegovaèkih Muslimana ni po kakvom osnovu nije neka stilistièka varijanta.. Hrvata. Tražeæi odgovore na pitanja kakav je srpskohrvatski jezik u muslimanskim govorima. dobit æe se nauèna fotografija jezika a ne kvazidruštvena (politièka) želja. zapravo opredmeæuju svoj entitet i materijaliziraju svoj osoben bitak. Te posebnosti nisu od juèe ili od danas. jezièke realizacije produkuju iz svoga naèina življenja.Bosanski jezik 4. nego je ono i po prirodi stvari neodvojiv dio terenskih istraživanja muslimanskih govora. kako ga imenovati kakvi treba da su mu pravopis i gramatika itd. objektivna fotografija stanja na terenu i u muslimanskoj književnosti javnosti æe ponuditi èinjenice koje govore o posebnostima jezika bosanskohercegovaèkih Muslimana. mnoge od njih su iz najstarije prošlosti ovoga naroda. a posebno onog koje je zasnovano na poetici usmenog narodnog stvaralaštva Muslimana. sasvim je prirodno da se i bosanskohercegovaèki Muslimani kao narod objektiviziraju u svom jeziku. O èemu je zapravo rijeè evidento je u drugoj tematskoj cjelini ovoga rada. svoje kulture.

te šta se to moglo desiti da doskorašnji vazali (Slaveni) najveæim dijelom asimiliraju svoje gospodare (Avare)? Sva ova pitanja itekako su znaèajna za historiju jezika bosanskohercegovaèkih Muslimana. Od ovih istraživanja prirodno je oèekivati i najviše podataka o povijesti jezika bosanskohercegovaèkih Muslimana. s prethodnim napomenama o pojavi islama. onda se neosporno nameæe i znatan broj argumenata koji upuæuju na avariziranje Slavena).nije li to mogao biti prirodan ali i prinudni postupak. Samo po sebi nameæe se pitanje da li je bilo muslimana na Balkanu prije dolaska Turaka * . a Slavene su prihvatili u vazalsku službu .narod/zonu prema Vizantiji u podruèjima Balkana (ako je ovo i djelimièno moguæa solucija. nego i niz uopšte povijesnih èinjenica za islamizaciju na balkanskim prostorima. godina (Savez u Sremu) ** . Nekoliko je pravaca kojima bi trebalo usmjeriti ovaj nauènoistraživaèki rad: a) Dosad je o seobama stanovništva napisan znatan broj radova. ishrana i sl. da nisu išli dalje od panonskih ravnièarskih prostranstava (da li je u pitanju njihovo konjanièko ratništvo. Uz to dobijamo i podatak o postojanju/nepostojanju islamiziranih plemena na Balkanu prije dolaska Slavena. a neuspjeh i poraz svako na svoj naèin. 2) da li su Avari Slavene upotrebljavali kao tampon . poslije dolaska Slavena a prije dolaska Osmanlija na Balkan. razlazu i asimilaciji Avara* i Slavena. ali i niz drugih argumenata relevantnih za osobine današnjeg jezika i svakako standard. Azije. sahrana. veæinom. jer se odgovorima na njih (naravno i odgovorima na druga pitanja rasvjetljava ne samo niz jezièko-povijesnih èinjenica.Misli se na vrijeme poslije sukoba sa Turcima i turskog razbijanja velike avarske države od Koreje do S. meðutim. tj. i obredni njihov život: rat. povjerenje u Slavene koje su "posvojili" ili nešto drugo). onda se može pretpostaviti da su svi vazali prihvatajuæi avarske kaganate prihvatili. Nejasnoæe u vezi s tim proizvode niz pretpostavki: 1) da li su Salveni još u najranijoj fazi dolaska na Balkan barem periferno "islamizirani" (ako su Avari bili dominantno islamski narod**. 3) da li su Slaveni prešli Panonsku niziju i upustili se u vrleti Balkana zahvaljujuæi avarskom zaštitnièkom okruženju i moæi avarskih ratnika (ukoliko bi se ovo moglo prihvatiti kao èinjenica. i svakako. ovlaš doticana ili im se poklanjala fragmentarna pažnja. 256 . vazalskim odnosima.istraživanja koja su dosad.582. nije teško uoèiti da sva takva literatura ne daje dovoljno podataka o kontaktu. 4) da li je konaèna nauèna tvrdnja da se Avari nisu upuštali dalje od Save.). barem sekundarno. 5) zašto su napad na Carigrad i Avari i Slaveni podjednako doživljavali.

9 u kome je muslimanski elemenat kao periferan. ili je to otpoèelo dolaskom Osmanlija.8 Nije li se upravo u to vrijeme i zaèela ideja oko "svog" ili "zajednièkog" jezika Slavena i "Slavena" na razini plemenske samobitnosti i prepoznatljivosti. èak je zabilježeno i muslimansko muško ime Halusija. sluèajan postupak. godine. historija dovoljno zna. te udio katolièkopravoslavnog elementa s obzirom da su šerijatski propisi islama decidno priznavali i poštivali svaku monoteistièku vjeru i suživot s njom na svakom planu pa i jezièkom. iz Harezma i okolnih teritorija. Zvornik i naravno ka unutrašnjosti Ugarske. Jezik. Da li je to bio poèetak islama i islamizacije u našim krajevima. Halusiæ. a naroèito od 11.5 Da li je to bio poèetak islama (i islamizacije) u našim krajevima. Ismailije . stoljeæa oni su tu bili znaèajno prisutni. Tuzla. A. Stazama našega jezika. po podacima na osnovu dosadašnjih istraživanja. Izmeðu Tuzle i Zvornika je grad Kalesija. 257 . sigurno je da se može reæi niz potvrda za to. Halusija. u arheologiji itd. 9.Halisije . 1985. ili je to otpoèelo dolaskom Osmanlija pred naukom je da da posljednju rijeè. u usmenom narodnom stvaralaštvu.ime jezika. a šta je sve podrazumijevala oblast tadašnje Ugarske i koliko je ona bila prisutna u Bosni. Ovdje su evidentna prezimena: Kalesiæ. jer olakšava niz tumaèenja iz povijesti jezika (od onomastike i strukture do standarda). u njenoj blizini je selo Haj(b)vazi(je). 6. A. Predosmanlijski muslimanski narod. itd. 10. Kalesijiæ. Iz više nauènih izvora saznajemo da su muslimani nastanjivali Balkan i prije Osmanlija. Gradaèac. Srebrenik. Sikiriæ. logikom ime naroda .na Balkan. Ipak. Graèanica. g. Halisija. a posebno BiH. i 10. Baliæ i drugi 7. 2. treba istaæi èinjenicu da je velik dio sjeveroistoène Bosne bio pod tadašnjom Ugarskom. Za jezik bosanskohercegovaèkih Muslimana to je vrlo bitan podatak. U toponimiji. vidi: D. Ovo nije jedini sluèaj. Smatra se da su došli iz oblasti oko Kaspijskog jezera. 1987. Jonaš. èuvajuæi svoj jezièki koine10 bio nužno upuæen da prihvati svaku majorizaciju. Sesar. te da su se najviše zadržali u podruèjima današnje Panonske nizije. Beograd.. br. O jednom primjeru jeziène politike.Kalisije 8. nauka još nije definitivno utvrdila. Handžiæ. kao namjeran ili iznuðen.6 nastanjivao je Ugarsku. te bogumilstvo koje se u mnogim segmentima može uporedo istraživati sa islamizacijom. pa nije svejedno što su predosmanlijski muslimanski narodi7 imali moguænost da žive i na ovim podruèjima: Modrièa. Peco. a veæ u 9. Dalju povijesnu komponentu koja je ostavila vidnog traga u jeziku bosanskohercegovaèkih Muslimana obilježit æe i osmanlijska islamizacija Balkana. Zagreb. Mnoge stare porodice u sjeveroistoènoj Bosni i danas su zadržale predanja da su njihovi preci iz Unðurovine od plemena Halisija. Za Muslimane BiH bitno je pitanje kontinu5.

kagan/voð haziz/prijatelj topor-sjekira.12 Veæ u jezièkom fondu tih naroda imamo rijeèi harem. kan. inicirali. godine 14. za muslimanski narod takoðe znaèajan historijski period (9-12 stoljeæe) ostao je nedovoljno istražen i rasvijetljen.14 Kakvu su sudbinu imale Kalisije poslije poraza Ugara.13 O ovome za jezik Muslimana BiH vrlo znaèajnom periodu.11 ali oni nisu potpuno istraženi. I nešto kasnije. Gluhak. a naroèito u vrijeme Osmanlija koji su to.) i bogumilska i katolièka naselja ustupit æe mjesto pravoslavlju. Zagreb. Podrijetlo imena Hrvat.. godine). porobljavanjem. 15. Ipak. Vidi: N. godini (Jirièek. svojim prisustvom na ovim podruèjima. pokrštavanjem.iteta islamskog elementa na Balkanu. 1149. (Slaveno-iranski kontakti. naroèito do dolaska Turaka na Balkan. a to je moglo trajati najmanje dva stoljeæa koliko je trajala i avarska vlast koju su srušili Franci. Zagreb. Beograd. Historija o tome ima znatan broj podataka. a neki ih nazivaju i Kazarima iz plemena K(v)alisija. a Sirmijum su opsjedali veæ u 579. 142. saèinjavao i njegov narod Muslimani (Kalisije). 12. Beograd. ban/bajan (Bajan. Ipak. seobama itd. ali one nikako ne smiju (što je u mnogo èemu veæ postalo obaveza) predstavljati 11. nedvojbena je èinjenica da su muslimani naseljavali Balkan i prije Turaka. horna-hrana itd. Kakav je bio njihov jezik. Za jezik bosanskohercegovaèkih Muslimana ni ovo nije beznaèajan period. za sada su sve to samo pretpostavke. str. kako su se nacionalno i na druge naèine saživljavali s Ugarima. župan. 47-50) 13. Istorija Srba. g. veliki avarski kagan). kao nepotpuna èinjenica. 258 . Vidi: A. koja takoðe kao pretpostavka može pomoæi pri osvjetljavanju mnogih istina. a kasnije (prisilom. Maðari/Turci). U tom pogledu znaèajne su prilike i kod Srba i kod Hrvata. svakako je i podatak da su bogumilska naselja najbrojnija bila upravo u priobalnim kontakt-podruèjima Ugarske i Bosne. jer recimo. Srednjovjekovna Bosna. èak prije dolaska Slavena na Balkan. 5. pored ostalih. 1989. Istorija Srba. nauka još nije istražila. g. Turski (mongolski) nomandski narod Avari (Obri) poslije Huna zaposjeli su njihove posjede. 1988. Konstantin Jireèek. Kalisije su živjele u (S) Mitrovici i oko nje. ali i poslije. a ne samo da su izostala leksikografska istraživanja nego i šira historijska. Jireèek. Slavenima i drugim narodima. Klaiæ. 1990. Usp. Da li je predosmanlijski islamski elemenat na Balkanu15 olakšao islamizaciju u vrijeme nadiranja Turaka i da li su elementi orijentalnih jezika veæ imali korijenje i bili dobra podloga orijentalizmima što su se poèeli inkorporirati u sve naše dijalekatske zone turskom najezdom. kaduna/katun. Jezik. posebno kad je rijeè o avarskom (i slavenskom) pohodu na Bosnu (oko 610. 1988. godine ugarski kralj Geza Srbima u pomoæ šalje svoju vojsku koju je.

ona æe definitivno osporiti zablude da su bosanskohercegovaèki Muslimani azijati/Osmanlije. 259 . Ali poslije toga vremena mnogo toga se pouzdano zna i može se reæi šta je èija baština i kakva.. Ako se za prvih 650 godina od doseljavanja Slavena na Balkan gotovo ništa pouzdano ne zna. kao i svaka druga. Pravna istina (praktièna) i propisana nisu identiène. vrijednosti su u istinama o razlikama a ne identiènostima po potrebi. više stoljeæa je pokazalo da oni znaju da imaju svoj jezièki izraz. jer se ono meðu jezicima ispoljava kao asimilacija. Meðutim. ni za Srbe i Hrvate. o balkansko-muslimanskim jezièkim izoglosama. Istražiti razlike znaèi onemoguæiti 16. mnogo je bitnija èinjenica što do danas nije reèeno kakav i koliki je doprinos Muslimana srpskohrvatskom jeziku. kontaktu Maura u Španiji s našim ljudima. ipak specifièna za svaki narod pa i Muslimane. 17. Kad se o tome oglasi nauka.). pred nauku se stavlja hitna obaveza da o tom jeziku kaže barem onoliko i sve ono što je i o drugim jezicima i narodima u Jugoslaviji reèeno. Ako ni zbog èega drugoga onda zato što je duhovna. gubljenje i sl. o krstjanima/kršæanima/hrišæanima i muslimanima.. onda se ne zna ni za koga. o vardarskim Turcima iz vremena cara Teofila (oko 830. U jezièkoj nauci nemio je termin (fiktivnog) zajedništva. folkloristike. Èinjenica je da Muslimani svoj jezik zovu bosanskim jezikom. Zbog svih ovih nauèno-istraživaèkih nedostataka najmanje je bitno kojim jezikom govore bosanskohercegovaèki Muslimani. ali ne snagom fikcija nego: izradom historije muslimanske umjetnosti. kao i o drugim istinama o islamu i islamskim narodima za koje je bila dosad uskraæena naša i svjetska nauèna javnost. Vrijednosti u istinama o pojedinim narodima. o prodoru i boravku Avara na Balkanu.16 Kad je u pitanju jezik kojim oni govore. zatim izradom studija o predosmanskoj islamizaciji Balkana. da je njihov jezik neèiji a ne njihov. Kvazilogikom: patriot . Da li je to jedan u znaèenju isti ili po jedan i kojim onda jezikom govore Muslimani. o boravku arapskih moreplovaca u našim krajevima. Praksa je pokazala da jugoslavenski narodi jedni o drugima ne znaju dovoljno (posebno hrišæani/kršæani o muslimanima). te koje su karakteristike muslimanskih govora i jezika muslimanskih pisaca.g. etnologije i arheologije. Istina je upravo obratna. meðu kojima je jedna od najizraženijih istina o jeziku.17 Krajnje je vrijeme da se prestanu istraživati srodnosti i da se pažnja usmjeri na specifiènosti. poništavanje.nasilnik (agresor) javnosti su obratnih kvaliteta predstavljeni Mujo Hrnjica (kao zulumæar i pljaèkaš) i Bajo Pivljanin (kao narodni junak). pa i jezièka tradicija. vrlo dobro znaju šta je u tom jeziku njihovo a šta nije.nikakav kliše ili standard za vrednovanje Muslimana. Suviše je ispolitizirana i lingvistièki nedovoljna tvrdnja da su srpski jezik i hrvatski jezik jedan jezik. neutralizacija.

okuiše / ili muslimanske paremiološke modele tipa: Veæi stomak . Uz to bosanskohercegovaèke muslimanske govore.20 Ovo se prije svega uoèava u leksici i frazemima21. Ferhatoviæ. danas karakteriše: 1) akcenat rijeèi . ne dožive jezièko-nacionalnu sudbinu moldovskih Gadauza ili drugih naroda. sunet. 21. to je samo pola posla. mevlud. U jeziku se samo pomoæu istraženih razlika (a ne zajedništva) gradi skupni mozaik u kome je evidentno i ono što je zajednièko. a ne Omeroviæ. u vrijeme obreda (dova. Bez istraživanja specifiènosti apsurd je istaživati i sliènosti. tvorbi. školstvu itd. Hasanbegoviæ. Jusufoviæ.u prezimenima tipa: Dervišbegoviæ. Obje ove komunikacije meðusobno se razlikuju na gotovo svim jezièkim nivoima (kod drugih naroda to nije sluèaj. jer je to u nauci sekundarno. 260 . najveæi dio jezièkog (meðujezièkog) posla su ipak razlike. te time i konkretan otpor unificiranju (i pored esperanta Evropa njeguje mnoge jezike). Tobe estagfirulah/ Gluho bilo i æoravo. 19. meðusobno. veselamu/ Tobe jarabi. jaèem. trgovini.. Ferhatoviæ.veæa hasta itd.. jer je za savremenu komunikaciju uzeto ono što je njihov obièajno-tradicijski tip).u prezimenima tipa: Omeroviæ. Muslimani su razvili dva jezièka standarda. kulturu i naravno jezièke osobine . nego uèi. dvije jezièke strukture svoga svakodnevnorazgovornog (kolokvijalnog) komuniciranja: 1) savremeno-situacijski tip komunikacije (režimsko-administrativni). paremiološkim konstrukcijama itd.18 Èak i kada su u nauci identiènosti cilj. pojedinaèno i regionalno. jer je postojanje jezika i naroda u stvari postojanje korisnih opozicija.. . Prvim tipom služe se u administraciji. 20.19 Èuvajuæi svoje cjelovito nacionalno biæe Muslimani su saèuvali i svoju tradiciju. Jusufoviæ.i obratno... pa u tom kontekstu treba gledati i na Muslimane i jezik kojim oni govore. brojnijem i sl. džuma. Usp. Nije to samo naša specifiènost: Jezièka antianglizacija (antiamerikanizacija) Evrope je insistiranje na razlikama.teorije o veæem. a ne 18. ali znatno više i negativnim okolnostima što su uticale na njihov jezièki izraz. a u nekim segmentima i generalno. ne vièe. recimo. Jusufagiæ.: Aman jarabi /Veselatu. a drugim tipom služe se u svojim kuæama. Kako drugaèije objasniti nekome da hodža ne pjeva. Pored ostalog i ovo je jedno od sredstava kojim su se štitili da. te nema nikakvog osnova smatrati ih lingvostilistièkim tipovima (stilovima). 2) tradicionalno-obièajni tip komunikacije.veæi gazda Veæi stomak .).. S obzirom da su bili okruženi i pozitivnim..

kalajli.nevina. tuðe zlo i sl.svaka psovka je sastaviti je i be.iæi u zahod. tri dužine (Avdibašiæi pored Avdibašiæi). mamica.èorbali itd. ..u imenima tipa: Merima.božiæ je bozgun. hibre. haman.. galameli. . . s hujom . vaktile itd.. hajli. . Fatima. zatim priloga umjesto prijedloga i imenice tipa: s obrazom ..famelija (rodbina). kanapa-kanafa. . kastile. to je iæi pored sebe. vratica.. trožiæ. belajli. na glavu..moralno-karakterni razvratni je zagondžija a takva žena je funjara (kuja). .. u smislu nedeflorirana djevojka je hemza. vratica pored pilkica.. . ali i uzdržavanje od svih oblika tzv. dijete. prozuk.sve što je prostaèko. taksirata.upotreba akcenta kao razlikovnog obilježja kod rijeèi tipa: famelija (porodica) .. mlijeko. dijete..obrazli. usp. mlijeko pored vrijeme.svaka pojedinaèna vulgarnost je ona stvar. 2) Sve je izraženija upotreba jezièkih tabuizama kod Muslimana usljed tradicionalno-kulturno-obièajnog otpora svim oblicima vulgarizma.upotreba predakcenatskih dužina u toponimiji: jedne dužine (Hasiæi pored Hasiæi) dvije dužine (Kuloviæi pored Kuloviæi). Fatima. Rahima. travica..upotreba dugouzlaznog akcenta na drugom slogu dužeg oblika ijekavskog jata kod rijeèi tipa: vrijeme. ono najgore i sl. .nedosljednost glasovne alternacije u orijentalizmima tipa: sapunsafun. je anamo on/ona. te tvorbe sa sufiksom -li: doèekli. a ne Merima. psovke). . 261 . na glavu pod ruku. Rahima. . iæi na dvor. Jusufagiæ. .hujali. . Hasanbegoviæ. te tendencija eliminiranja jezièkih oblika vulgarnosti (usp.: . vesveseli (rastresen).karcinom ili rak kao bolest je paskoviæ. . .Dervišbegoviæ.upotreba predakcenatske dužine u ostalim imenima kad su oblik i znaèenje razlikovani: žutica. hunjerli. s vodom (u smislu teèno) .vrlo je razvijena upotreba priloga tipa: otoiè.prenošenje akcenta na proklitiku: u nos. pod ruku a ne u nos. kalup-kaluf. . iæi napolje. neka stvar.upotreba predakcentske dužine u hipokoristicima i deminutivima tipa: pilkica curica. curica. imati stolicu. tj. . tamo ona i sl..

14) genitiv množine imenica ženskog roda nema nepostojano A. smeða). stanja i sl.èista boja (bilo koja). pravac-uspraviti-uciprati itd. glaz-gladna. kupus-kupusi (svijetlozelena).. mršav-suh-škicav. kahva-kahvaji (smeða).. osim sluèajeva kad se te titule osjeæaju kao dijelovi polusloženica ili složenica i upotrebljavaju se iza imena i/ili prezimena: Ferid-paša.. èadži itd. 262 .. huja (ljutnja) . upravo taj. Kasim-beg itd. zatim pembe-ružièasta. kao oznaka prisutnosti objekta ili biæa.. noz-novo suh-suha. gnjiz-gnjila. mavi-plava. vrani. bezi. vruæ-vruæa. crno-garavo-mrko. lagahno-polajnak-polajnhale. zatim paralelnih oblika tipa: krug-okružiti-ošestariti. 13) upotreba titula ispred imena i prezimena tipa: beg Kulenoviæ. pa višnjevi.evo ovaj. Jusuf-kapetan. muftija Kurt. 10) u nekim sluèajevima komparacija se obavlja samo semantikom: kiselo-naokis-mahoš.. sade . srknuti-srkni-srk. sam-sama. te taène pokazivaèke markiranosti: eni . kadija Habul. peèeni šeæer). led-leden. limuni-svijetložuta. 7) Èesto je pojaèavanje neke osobine. lijep-naoèitglavit itd. gutnuti-gutni-gut. golub-golubi (siva). etakav.etaj. enakav. poštar Kasim. bubnuti-bubni-bub. Ibrahim-efendija. goz-gola.. 11) upotreba domaæih oblika nesvršenih glagola i tuðih glagola svršenih oblika (prijedlog + glagol) identiène semantike. Derviš-æehaja. radi isticanja karakteristiènih formi totaliteta (maksimalnosti): mok-mokra. džab-džabe. lièno.tj. osobno. boz-bosa. brzo-hitro(m)-bolje. enaj . žegnuti-žegni-žeg itd. ali pilence i pilehce. šeæer-šeæeri (krem.5) upotreba boja u govorima Muslimana ima naturalno-materijalnu oznaku: zejtin-zejtuni (zelenkasto žuta).. 9) od postojeæih deminutiva evidentan je i jedan stepen više deminutivnosti: kokoš-pile-piliæ. des eigenen ich). Sevep smrti mu je bila svaða).eno onaj. (bejazi).eno oni (usp. sopstveni ja ( njem. turundžaturundži (narandžasta). upirati-podšprcati. tipa: trèati-zalaufati. haznadar Muhamed itd.hujica ali hujica i hujièica. enaki. meso-mesara-mesnica ali mesnica i mesnièica. praz-prazna.: Sevep èega si došao. evaj . šornuti-šorni-šor. 6) Èesto je pokraæivanje zapovjednog naèina kod glagola tipa: marnuti-marni-mar. med-medeni (tamnožuta. dlakav-èupav-rutav. ljudi). etaki / evakav. èak i u sluèajevima tipa: Evaj ja svojim oèima sam vidio . ljut-ljuta. 8) srpskohrvatski prijedlozi radi i zbog neutraliziraju namjeru i uzrok prijedloga sevep (Usp. eno ono . koèiti-zašlajfati (zabremzati). 12) upotreba pokaznih zamjenica sa znaèenjem: baš taj. evaki.

Salihe. guska-guski (pored gusaka). puc itd. inšallah. ponne (podne). kalafaæ-kalafaæi ali kalafake (garnitura zidarskih èekiæa).. elhamdulillah. neuzubillah. haljinka-haljinki (pored haljinaka). Muhamedda mi. mehbo itd. parmakparmaci ali parmake i sl.G. hooj. estakfirullah. Nesuhe). kao i mnoge druge. garnituri. 15) evidentna je upotreba geminata u tuðicama ali i u domaæim rijeèima: temenna. dž. 17) upravo muslimanski govori pokazuju da: è. trojako se realiziraju: a) identièni su nominativima uz duženje zadnjeg sloga (Abdulah. zatim. Rankoviæ kod katolika. kao stroj. mušebak-mušepci ali mušebake. Enver-Henver.tipa: motka-motki (pored motaka). 18) upotreba suglasnika H kod vlastitih imena ljudi èesto je u protetièkoj funkciji: Asim-Hasim. cjelinu i sl. imenuju zasebno: basamak-basamaci ali basamake. hedek.. sjemenka-sjemenki (pored sjemenaka). onomatopeja i onomatopejskih uzvika: uj. 19) suglasnik H u muslimanskim govorima zaslužuje zasebnu pažnju. ševval (mjesec) itd.. Donju Tuzlu) imamo: Gornja Tuzla-Gornjotuzlan-Gornjotuzlani itd.. b) imaju vokativni oblik na e ali bez glasovnih promjena (Malike. Abdulah-Avdo). Šefik. eeh. Sve ove osobine. sille.. 16) vrlo je izražena upotreba karakteristiènih uzvika. Ilijaz-Hiljaz. kod Muslimana je Hrankoviæ (selo kod Tesliæa). kod muslimana su Hajvazi (selo kod Kalesije). ho-ja. naprotiv markira ih govorna praksa sela i grada. džennet. neophodno je temeljito istražiti i u što skorijoj buduænosti dovesti ih u vezu s muslimanskom 263 . ali imamo i sluèajeva markiranja etnika u odnosu na toponim: pored TuzlaTuzlak-Tuzlanka-Tuzlaci (misli se na tzv. æ.H. 20) vokativi vlastitih imena ljudi na suglasnike K. ljuska-ljuski (pored ljusaka) itd. tufa. ð. Dovoljno je reæi da u ovim govorima dominira proha a nikako proja. Namik). c) upotrebljava se njihov hipokoristik kao alternativ (Šefik-Šefko... 22) pored rijeèi za oznaèavanje singulara i plurala evidentne su i rijeèi koje istu materiju u kompletu. ejvalah. Faruk-Fako... viljuška-viljuški (pored viljušaka). polla (polila). Aljo-Haljo. nisu nacionalno markirani glasovi... pored Rankoviæ kod pravoslavaca. 21) zanimljivo je da su Muslimani i u toponomastici ostavili obilježja svojih govora: pored Ajvazi i Ajvazi kod nemuslimana.

te ostalih oblasti etnolingvistièke prirode. This linguistic and ethnological history has also not been investigated enough. ali time ne negiraju drugim narodima u Bosni i Hercegovini da isti taj jezik zovu srpskim. Tome treba dodati izradu terminološkog rjeènika narodnog jezika Muslimana.kao što je to i svugdje u svijetu . Muslimanski književno-jezièki izraz sa svojim elementima i svojom strukturom jasno æe pokazati šta je muslimanski jezièki standard.o èemu danas uglavnom govorimo na osnovu nedovoljnog istraživaèkog rada. It is essential to examine the language of the Bosnian-Herzegovinian Moslems within the context of overall cultural and other existence of Moslems. pa æe se pomoæu èinjenica jasno i nedvojbeno moæi reæi mnogo toga o jeziku bosanskohercegovaèkih Muslimana . ta istina svoju nauènu misiju meðu Muslimanima zapoèinje od imena jezika. euforiènu samodopadljivost. As any other nation. Bosnian-Herzegovinian Moslems and Their Language The language of Bosnian Moslems has not been examined properly and into depth up to now. the Bosnian Moslems and their language has had their own history. I nemuslimanu i Muslimanu treba omoguæiti da isti jezik (jedan jezik) . pseudovrijednosti i sl. pravopisnog priruènika (iskljuèivo kao fotografiju stvarnog stanja pa tek onda pristupiti konvencijama). Even the rare research was limited to a fragmented mentioning only. a njega æe kasnije . bogatiti dobri pisci i govori muslimanskog stanovništva.svoj jezik nazove svojim imenom. hrvatskim ili kako to oni veæ žele.dijalekatskom bazom i jezièkim blagom muslimanskih pisaca. onako kako ga osjeæa i kako je taj jezik živio u njegovoj tradiciji. Dosadašnja književno-praktièna saznanja pokazuju da Muslimani svoj jezik nazivaju bosanskim jezikom.normirati struènjaci. niti da se ospori èinjenica da je rijeè o jednom jeziku. Ne postoje nikakve civilizacijskokulturološke prepreke za to. izradu rjeènika frazema. The appropriate attention has not been paid to the Moslem linguis264 . Za Muslimane BiH taj jezik je bosanski jezik. "Istina nema potrebe za kiæenjem!" Meðutim. Podrazumijeva se da ovdje treba iskljuèiti svako nacional-kulturno samozadovoljenje.

the scientific photograph of that language will emerge. or they are presented as the treasure of other nations. Both non-Moslems and Moslems should be allowed to call the same language (the single language) . 265 . Sometimes these contributions are minimized. and cannot be taken as the thing that happened yesterday or today. Croatian. but they do not want to deny the other nations in Bosnia and Herzegovina to call that same language Serbian. having been accumulated for centuries. These features belong to the oldest history of this nation. There are neither civilization nor cultural barriers for it. or whatever name they choose to have. Their language cannot be understood as a stylistic variant.their own language with their own name the way he/she feels it. The literary and practical facts up to now show that the Moslems call their own language Bosnian. For the Moslems in Bosnia and Herzegovina that language is the Bosnian language. and in the way that language has lived in his/her tradition. It is more than obvious that the language of Bosnian Moslems have its own specific features. The careful studies will show clearly that the language of the Bosnian Moslems is a single language. and not a pseudo-social (political) wish. Only when the speeches of the Bosnian Moslems and the language of literary works by Moslem authors are investigated. confirmed with its own manifestations within the context of a non-unified system. nor one can deny the fact that it is the one and the same language.tics contributions. which can only help to the process of its assimilation. These specific features have been neutralized for years now.

266 .

Pojedini vladini funkcioneri u Sarajevu ocjenjivali su poèetkom 1913.1 Pri tome su posebno Muslimani i Srbi bili poneseni zbivanjima. 8-1/37./1913. što se neminovno odrazilo i na odnose izmeðu njihovih politièkih predstavnika. da se cjelokupno mišljenje. Uticaj ovih ratova na meðunarodne odnose i unutrašnjopolitièku situaciju u jugoslovenskim zemljama daleko je prevazilazio njihove neposredne rezultate. kao što je 1. 2. javljali kao vezujuæi elemenat izmeðu srpskog i muslimanskog politièkog tabora. Situationsbericht 14. bosanskohercegovaèki Hrvati. šire slojeve Hrvata u Bosni i Hercegovini još nije bila zahvatila ideja slovenske solidarnosti kako je to bio sluèaj u Dalmaciji. zahvaæeno nacionalnim oduševljenjem. Ibidem. kao što je to bio posebno sluèaj u Bosni i Hercegovini. držanje i djelatnost stanovništva nalazi pod uticajem hipnoze uzrokovane velikim dogaðajima na Balkanu. GODINE NA DRŽANJE MUSLIMANA U BOSNI I HERCEGOVINI Balkanski ratovi predstavljaju jedan od prelomnih dogaðaja novije istorije. njeni mjerodavni faktori nastojali su nizom mjera i reformnih planova parirati novim izazovima.2 Iako je meðu bosanskohercegovaèkim Hrvatima za vrijeme balkanskih ratova došlo do ispoljavanja simpatija za Srbiju. koji su odluèujuæe uticali na oblikovanje politièke karte savremene Evrope i sudbinu naroda u ovom njenom dijelu. prema zapažanju vladinog komesara za grad Sarajevo barona Collasa. a meðu inteligencijom hvatala maha misao o prikljuèenju jugoslovenskoj zajednici./13. Buduæi da su pri tome bili tangirani vitalni interesi AustroUgarske. Promjene na Balkanu dale su snažan podsticaj daljoj konvergenciji nacionalnih pokreta kod Južnih Slavena na jednoj strani. koji su se kolebali izmeðu simpatija za južnoslovenske balkanske saveznike i tradicionalne vjernosti Monarhiji. Nakon izbijanja balkanskog rata produbio se jaz izmeðu srpske i muslimanske politike u Bosni i Hercegovini.1913. koje je. (prepis) Kriegsarchiv Wien (dalje KA) MiltŠrkanzlei Franz Ferdinands (MKFF) 1565. pa su se. 267 .2. napustilo ranije inertno držanje i nestrpljivo oèekivalo da se ukine davanje haka. ali i zaoštravanju nacionalnokonfesionalnih odnosa. Za razliku od srpskog seljaštva.Dževad Juzbašiæ REFLEKSIJE RATOVA NA BALKANU 1912. Collas Zemaljskoj vladi.

Od tradicije do identiteta. Meðutim. Zbirka Adalberta Sheka. . Prepisi izvještaja okružnih predstojnika Rukavine od 16. Vidi: Milorad Ekmeèiæ. oktobra 1912. Sarajevo. i 1909. Prepis izvještaja generala žandarmerije Šnjariæa Zemaljskoj vladi od 15. odnosno njegovim malobrojno obrazovanim dijelom osjeæao se odreðeni politièki uticaj iz susjednih jugoslovenskih zemalja u prilog balkanskim saveznicima.2. 4. .1913.12.to bio sluèaj u krajevima zaposjednutim od Srbije./1912. Uticaj balkanskih ratova 1912. naroèito nakon aneksije.. Reg. kada jednom oslabi uticaj vjerskog separatizma. saborski 3. kao i uèesnici u sarajevskom atentatu.179-184. 6. sve više u njenom opredjeljivanju za borbeni srpski nacionalizam i jugoslovensku orijentaciju.).-1941. 1968. meðu hrvatskim gradskim stanovništvom. 1986. Hrvatska politika u Bosni i Hercegovini od 1878.12. I baron Collas ukazuje na evoluciju nacionalne svijesti kod širokih srpskih masa od uvoðenja ustavnosti. zagrebaèka muslimanska akademska omladina zastupala mišljenje da bi upravo Muslimani. Mirjana Gross. koji povodom izbijanja balkanskog rata nije donio "ni rijeèi osude pasjaluka balkanskih naroda. one pojedince meðu Muslimanima u Mostaru i Sarajevu koji su svojim telegramima pozdravili "srpsku vojsku.5 Iz njenih redova regrutovali su se dobrovoljci u srpskoj i crnogorskoj vojsci za vrijeme balkanskih ratova i u prvom svjetskom ratu. a posebno od politike muslimanskih predstavnika u Saboru./1913. izražavajuæi najdublje simpatije prema Turcima najoštrije osuðivao kao islamske Efijalte. osloboditeljicu potlaèene braæe u Turskoj"../1913.61. do 1914. Sarajevo 1974. KA MKFF 1831. Historijski zbornik XIX-XX. Collas Zemaljskoj vladi 15. Tome je posebno doprinosilo i prohrvatsko držanje Srba u Hrvatskoj za vrijeme komesarijata kao i intenzivno propagiranje sloge Hrvata i Srba od strane zagrebaèkih listova./1912. Zanimljivo je da je poèetkom 1913. "Rat pravoslavlja proti islamu!" Zeman. te njen enormni napredak pod uticajem pobjeda Kraljevine Srbije. Reg. Osuðivan je i list Dervišbega Miralema Novi Musavat.2. Ove politièke tendencije meðu muslimanskom inteligencijom bitno su se razlikovale od raspoloženja koje je vladalo u širim muslimanskim slojevima.4 Poznato je da se opoziciono i antiaustrijsko raspoloženje dijela muslimanske srednjoškolske i akademske omladine izražavalo. 55-77.1912. na društvo u Bosni i Hercegovini. 5. Arhiv Bosne i Hercegovine u Sarajevu (dalje ABH).) 1252..1912.. Beograd 1985. 15. Priv. 8-1/45. Muhamed Hadžijahiæ."6 Meðutim. Zemaljskoj vladi. mogli bitno doprinijeti srpskohrvatskom jedinstvu. Akademija nauka i umjetnosti Bosne i Hercegovine. Ibrahim Kemura. Uloga Gajreta u društvenom životu Muslimana Bosne i Hercegovine (1903.1913.3 hrvatsko seosko stanovništvo ostalo je potpuno pasivno. i Besaroviæa od 19. Marksistièka misao 4. On konstatuje da se nekada indiferentna narodna masa sada nalazi u drugaèijem psihièkom stanju nego što je to bila za vrijeme aneksione krize u zimu 1908. Privatregistratur (Priv.1912.10. 1251. Tako je po izbijanju balkanskog rata organ Ujedinjene muslimanske organizacije Zeman od 15. 268 ..

. (dalje citiram samo signature istog fonda). dalo je povoda za ocjenu da je Bosna i Hercegovina doživjela ratove na Balkanu kao zaraæena strana.9 Kada je rijeè o nacionalno-konfesionalnim odnosima. Zemaljska vlada Zajednièkom ministarstvu finansija. koja su otomanske trupe ponovo zaposjele u drugom balkanskom ratu. godine u Sarajevu. ovaj put zajedno. U Muslimanima on je vidio vrijednu protivtežu 7. u prvom redu pravoslavni Srbi. Muslimani su bili duboko deprimirani i zbunjeni zbog sloma Turske. formiran od iseljenika iz Bosne. Pr BH 1301 i 1305 iz 1911. 339. Rifat-beg Sulejmanpašiæ i Derviš-beg Miralem ponovo su. prenosili želje bosanskohercegovaèkih Muslimana zemaljskom poglavaru da se Monarhija zauzme kako bi Jedrene i ostala podruèja. Ekmeèiæ. ABH Zajednièko ministarstvo finansija (ZMF).. Potiorek Bilinskom 30. zaoštravanje unutrašnjih politièkih i socijalnih odnosa.1913. oba kluba u ime Muslimana Bosne i Hercegovine posebnim telegramima obratila austrougarskom ministru vanjskih poslova Aehrenthalu sa molbom da on interveniše u korist Osmanskog carstva.8 Nasuprot oduševljenju s kojim su Srbi pozdravljali pobjede sunarodnika i angažovali se na skupljanju pomoæi za srpski crveni krst. ostale pod Turskom.7 Nepunih dvije godine dana docnije. poèetkom oktobra 1911. Uprkos zabrani skupljanja dobrovoljaca. Muslimanski dobrovoljci stupali su u tursku vojsku. godine. Odjek spoljnopolitièkih zbivanja. telegrami od 5. u srpsku i crnogorsku. koji su praæeni i javnim manifestacijama kakva je bila masovni ispraæaj turskih vojnih obveznika u oktobru 1912.klub muslimanskih disidenata nije u svom proturskom stavu zaostao iza saborskog kluba Ujedinjene muslimanske organizacije kad su se odmah po izbijanju tripolitanskog rata. a u srpskoj i crnogorskoj bile su èitave grupe koje su došle iz Sjedinjenih Država (Amerikanci). u muslimanskom javnom mnijenju naglašeno su preovladavali izrazi solidarnosti sa Turskom. oktobra 1911. Baron Collas je u svom povjerljivom izvještaju uporeðivao položaj u kome su se našli Muslimani sa ovcama koje je vuk natjerao u tor Monarhije.) A/3 Fasz 1. (prepis) KA Nachlass Potioreks (dalje N1 Pot. onda je u prvom redu došlo do daljeg pojaèanja muslimansko-srpskog politièkog antagonizma i još veæeg približavanja muslimanskog politièkog voðstva austrougarskim vlastima. godine. 9. Uticaj balkaskih ratova 269 . ratna atmosfera stvorena velikom koncentracijom austrougarskih trupa (na vrhuncu krize u zemlji je bilo do 190 hiljada vojnika). sistiranje ustava i zavoðenje izuzetnih mjera u maju 1913. i 10. krajem jula 1913.7. 8. a pripadnici sve tri vjere. srpsku vojsku i dr. oni su ilegalno prelazili granicu. U turskoj vojsci je postojao bosanski bašibozuk.

Richard Riedl.11 Dok su podruène vlasti u pretežnom dijelu zemlje ocjenjivale da. Na podruèju Kljuèa. 8-1/44 i kao napomena 4.2.1913. Kao napomena 1.10 Kao odgovor na poznatu deklaraciju srpskih poslanika Bosanskohercegovaèkog sabora povodom izbijanja srpske vojske na Jadran i omladinskih demonstracija u Sarajevu. da æe umarširati srpska vojska i osloboditi ih plaæanja rente zemljoposjednicima. protiv balkanske politike Austro-Ugarske. godine. Petrovca i Drvara širile su se vijesti meðu seljacima. a na javnim mjestima bilo je zabranjeno voditi politièke razgovore.000 k. da bi se seljaci odstranili iz grada.000 k. Hamdija Kapidžiæ. rat na Balkanu bio je praæen nizom negativnih pojava. Vidi. prireðene su muslimanske protudemonstracije koje su dale punu podršku politici Monarhije u albanskom pitanju.. KA MKFF Mb/11-1912. Bila je stvorena takva atmosfera u kojoj su se ponavljale masovne tuèe izmeðu Srba i Muslimana.1. I pored toga što je znaèio likvidaciju èifluèkog sistema u zemljama koje su se do tada nalazile pod turskom vlašæu. 134. 1968. 10. Sarajevo.11.držanju Srba kao i uopšte Jugoslovena. pravoslavni seljaci i seoski sveštenici pokazivali su u Krajini vidne znakove svoga nezadovoljstva. izglasala novèane priloge za austrougarske trupe. (prepis). 13. 1913. u Zvorniku 800 k. koje su organizovali Srbi u novembru 1912. 119-129./1913.12 izvještaji iz Bosanske krajine ukazivali su da je tamo bila stvorena ozbiljnija politièka situacija nego u drugim krajevima. 10a. Za razliku od mirnog držanja srpskog gradskog stanovništva. Uzroci stvorenog stanja traženi su u jakom kmetskom pokretu. okružni predstojnik Deftedareviæ Zemaljskoj vladi 27.. navodno fanatizovanim od popova.13 Oèito je da su se i u ovom sluèaju socijalne suprotnosti izmeðu age i kmeta znatno šire transponovale kao suprotnosti izmeðu Srba i Muslimana. 8-1/45.10a U tuzlanskom okrugu su gradska zastupstva. itd. 11. izvještaj iz Oštrelja 9. (prepis) KA MKFF 1843. Ibidem. odnosno priloge za porodice pozvanih rezervista. od kojih su neke. gostionice su zatvorene veæ u 6. Bosna i Hercegovina pod austrougarskom upravom (èlanci i rasprave). i pored velike promjene u stanju duhova pod uticajem ratnih zbivanja. kao i za vrijeme seljaèkog štrajka 1910. ipak najveæi dio stanovništva gleda svoga posla u borbi za život. 12. Okružni predstojnik Baron Zemaljskoj vladi 22. izrazito srpskom karakteru ovog podruèja i odsustvu vojnih garnizona.30 h naveèe. u Tuzli 5. ali i nekim vanrednim sredstvima izvan zakonskih okvira. 270 . i u datim okolnostima bio realno moguæi korak ka nacionalnom osloboðenju jugoslovenskih naroda. U Bijeljini 3.1912. koje su boravile u Bosni i Hercegovini. KA MKFF 1831. Vlasti su u pomenutim mjestima pribjegle najvišim policijskim kaznama./1913. svugdje gdje su Muslimani imali veæinu. Ranije su zatvarane gradske pijace.

Orulja. uskoro je 30. JIÈ 3 .dodatno potencirane antisrpskom propagandom štampe bliske režimu. Etnièki procesi i etnièka struktura stanovništva Novog Pazara. Mali Kolašin i Vitina. u Plavu i Gusinju i u okolini Peæi. isti. Tara.).10. Cetinje 1984. Stanèane. inaèe. Albansko stanovništvo muslimanske vjere bježalo je zbog nasilnog pokrštavanja sa crnogorske na srpsku teritoriju.. 15. 199-213. od ranije srpski nacionalno orijentisan. Taj priliv je smanjen kada je došlo do izmjene držanja crnogorskih vlasti prema stanovništvu islamske vjere.. Glibaèe. Ðurðeviæa Tara. Istorijski zapisi 1-2/1986.. bilo je. Milorad Ekmeèiæ. Politika Crne Gore u novoosloboðenim krajevima 1912. na koje su se. Posebno nije moglo ostati bez krajnje nepovoljnog odjeka u Bosni i Hercegovini masovno pokrštavanje stanovništva islamske vjere. te o "upadno dobrom postupanju sa Muslimanima" od strane kako srpskih vlasti u Prijepolju tako i crnogorskih u Pljevljima.15 Iako su austrougarske vlasti ubrzo zatvorile 14.-1914. (tj. 44 i 105-106. Maoèa. Branko Babiæ. vidi Ejup Mušoviæ. 152. J. up. kada je rijeè o Albancima i Makedoncima.4/1973. grubo ignorisano za raèun državnih interesa saveznika. Deftedareviæ iz Uvca javljao o izmjeni situacije i vraæanju kuæama izbjeglica sa granice. Beograd 1979. Beograd 1973. a dijelom i prekrštavanje katolika u prvim mjesecima po izbijanju rata na teritoriji koja je pripala Crnoj Gori. a kuæe paljene. vodi u ime modernog naèela narodnosti. godine i organizacija vlasti. koji je poslao sa granice na Metaljci. primjedba Dž. paljenjem sela i drugim represalijama. izd.. Deftedaroviæ donosi i podatak da su Crnogorci palili kuæe i pojedinih Srba da bi pokrenuli sandžaèke Srbe u borbu. i to oznaèava kao razlog bjekstva stanovništva. došli vidno do izražaja i elementi vjerskog rata.. koji su naišli i na osudu srpske vlade. I samo naèelo narodnosti. Po ulasku crnogorskih snaga u pojedinim mjestima bilo je sluèajeva da su domaæini ubijani ispred svojih kuæa naoèigled ukuæana. 67-93. O korektnom držanju srpske vojske prema muslimanskom stanovništvu Novog Pazara u oktobru 1912. ipak su u zbivanjima na Balkamu 1912. Meðutim. Ono je vršeno uz upotrebu drastiènih nasilnih metoda i bilo je praæeno ubistvima. 128-130. 271 . pljaèkama. Pomenuti postupci. koja je u ranijim razdobljima voðena na religioznoj ideološkoj osnovi (geslo za krst èasni i slobodu zlatnu nasuprot geslu za din devlet). Mustafa Memiæ. Ratni ciljevi Srbije./13.1912. Migracije u novoosloboðenim krajevima Crne Gore. A/3 Fasz 1. navodi da su spaljena muslimanska sela Nefer. jer im se oni u poèetku nisu htjeli prikljuèiti. u mnogom uticale i na politièku klimu u Bosni i Hercegovini. Nasilno prevoðenje u pravoslavlje izvršeno je u Beranama.14 bili su jedan od uzroka priliva u Bosnu muslimanskih izbjeglica iz podruèja zahvaæenih ratnim zbivanjima. u prvo vrijeme prvenstveno iz graniènih podruèja susjednog Sandžaka.. Osloboðenje Bijelog Polja 1912. 133 a. SANU Etnografski institut.. Beograd 1989. Lever. 1912. Tara. Okružni predstojnik Deftedareviæ u izvještaju od 14. 163-170.10. Mada je u srpskoj graðanskoj politici još u XIX vijeku preovladalo nastojanje da se borba protiv Turske. pozivali balkanski saveznici. gdje je na èelu civilne uprave postavljen Omerbeg Bajroviæ. KA N1 Pot. Plav i Gusinje u prošlosti. O uspostavljanju crnogorske uprave u Novopazarskom sandžaku vidi: Žarko Šæepanoviæ.

Ibidem. Uporište za to ona je nalazila u staroj praksi na Orijentu da se nacija i religija poistovjeæuju. general Oskar Potiorek. 144-145. koji je trebalo da uskoro usvoji zakon o izgradnji novih željeznièkih pruga od vojno-strateškog znaèaja za Monarhiju. u: Istorija srpskog naroda. a u njihovom zbrinjavanju uèestvovalo je i muslimansko stanovništvo. str. 18. do sredine maja 1913. Ekmeèiæ. 158-160.19 Pomenuta ideja mogla je biti potaknuta i jaèanjem panislamskih tendencija u dijelu 17. Ekmeèiæ. Uticaj balkanskih ratova. Nasuprot tome Srpska rijeè se ograðivala od takvog pisanja. problematiènim tipovima i sankilotima. Beograd 1983.18 Paralelno sa nastojanjem austrougarskih politièkih funkcionera da muslimanski faktor iskoriste kao protutežu jugoslavenskom okupljanju na osnovu principa nacionalnosti kao zajednice jezika. Narod.granicu prema Sandžaku. Snažan otpor naseljavanju pružala su sela iz kojih porijeklom nisu bili povratnici. ipak je preko nje neposredno poslije izbijanja rata prebjeglo u Bosnu oko 1000 lica. zalažuæi se i poslije sloma Turske za dobre odnose sa Muslimanima u Bosni i Hercegovini. 140. Povratnici su naseljavani na erarnom zemljištu uz finansijsku potporu vlasti. kada je bosanska uprava obustavila masovni povratak o zemaljskom trošku. 6. jer je smatrao da bi to zaoštrilo odnose sa srpskim poslanicima i onemoguæilo rad Sabora. Solun i Bitolj. Isti. Ovim pravcem se vratilo oko 5. str. Ratni ciljevi Srbije. 647. Nacionalni pokreti u Bosni i Hercegovini. 272 . 1 tom. pitanje da se erarno zemljište dodjeljuje po konfesionalnom kljuèu i u tom su smislu namjeravali podnijeti rezoluciju u Saboru.17 Muslimanski prvaci Savfet-beg Bašagiæ i Rifat-beg Sulejmanpašiæ pokrenuli su sredinom novembra 1912. a odatle željeznicom u Bosnu. 19. 151-162. austrijska publicistika je pred prvi svjetski rat zagovarala ideju o muslimanskoj naciji na Balkanu koja ne priznaje nikakve jezièke razlike. Ibidem. Repatrijacija se odvijala brodovima iz Soluna u Trst.16 Bosanski Muslimani ranije iseljeni u vilajete Skoplje. Glavni uzrok ovog pokreta bile su nevolje kojima su bili izloženi bosanski naseljenici u toku rata i neizvjesnost u pogledu njihovog buduæeg položaja pod vlašæu pobjednièkih hrišæanskih država. knj. kao npr. odluèno je istupao protiv povratnika nazivajuæi ih nepouzdanim elementima. kao i Novopazarski sandžak. I neki srpski listovi.. Tome se usprotivio zemaljski poglavar. Naseljavanje repatriraca dodatno je zaoštravalo politièke odnose u zemlji. kao i nemuslimanska sela. vraæaju se dijelom u Bosnu i Hercegovinu a dijelom uèestvuju u masovnoj seobi muslimanskog stanovništva u druge krajeve Turske.000 osoba u razdoblju od polovine novembra 1912.

10. Novi vakat je izražavao rezervu prema lozinkama o srpskohrvatskom jedinstvu koje su dolazile iz srpskih redova. Savfet-beg Bašagiæ. pisao je u ljeto 1913. Ibidem. nacionalno-politièka platforma Bisera nije bila jedinstvena. Za nacionalizovanje Muslimana u srpskom smislu zalagali su se oni muslimanski intelektualci koji su bili aktivni i srpskom nacionalnom pokretu. Biser je. Novi vakat. 273 . kao novo glasilo Ujedinjene muslimanske organizacije. ocijenio je u jesen 1913. isticali tezu: "Srbi i Hrvati su jedan narod. bio naklonjen. do 1914. 1976.. ali dva plemena". 7. 64.. 23. i bile su još više prisutne u izdavaèkoj djelatnosti Muslimanske biblioteke. Sarajevo. Gollas Potioreku. kao i od srpskog i hrvatskog nacionalizma. 540. oni su smatrali da je samo srpski nacionalizam èisti nacionalizam. Muhsin Rizviæ. Hrvatska politika u Bosni i Hercegovini. 258. pokazao više simpatija prema hrvatskoj literaturi. osobito od 1913.23 kojoj je on.20 To je bilo suprotno austrijskoj ideji muslimanske nacije koja ne priznaje jezièke razlike. Meðutim. 21. Meðutim. uz obrazloženje da bi se u protivnom Muslimani morali pocijepati u dva nacionalno-politièka tabora. pa je samo taj nacionalizam trebalo 20. nasuprot Gajretu.. up. Te tendencije došle su do izražaja u èasopisu Biser. Pravni položaj i unutrašnji politièki razvitak Bosne i Hercegovine od 1878. videæi u njima skrivenu tendenicju da se srbiziraju Muslimani. èlan sabornog Predsjedništva. 22. Pri tome je u Biseru bilo ispoljeno i shvatanje da bosanskohercegovaèki Muslimani. I pored toga što su. KA N1 Pot. da Muslimani moraju da izvuku konsekvence iz sloma Turske i da se u njima mora razviti svijest da su jedno sa narodom s kojim žive. List se izjasnio i za "narodno jedinstvo Srba i Hrvata". inaèe."samo sa tri imena i tri vjere". koje je usmjeravao Šerif Arnautoviæ. Sarajevo. da svi oni zajedno predstavljaju jedan narod . kao Šukrija Kurtoviæ. Iako je u svojoj osnovi imala religiozni duhovni supstrat. sezala od ispoljavanja osjeæaja muslimanske narodno-vjerske posebnosti do propagiranja povezanosti sa drugim islamskim narodima. 1973. Gross.22 Takoðer. Mustafa Imamoviæ. koji se imenuju Bošnjacima. "po jeziku pripadaju onoj slavenskoj grupi od desetak milijuna duša". izd. A/3 Fasz 2. Ona je. ANUBiH 2/1. 286-289. kako je to ukazao Muhsin Rizviæ.1913. i pored nastojanja da se distancira od dnevne politike.21 Inaèe. kojoj pripadaju i Srbi i Hrvati. Književno stvaranje muslimanskih pisaca u Bosni i Hercegovini u doba austrougarske vladavine.bosanskohercegovaèke muslimanske inteligencije. plan srpskog kulturnog društva Prosvjeta da u cijeloj zemlji osnuje specijalne konvikte za siromašne muslimanske ðake kao "eminentnu opasnost po opstanak Muslimana i nacionalnu propagandu Hrvata".

50-52. the Wars on the Balkans 1912-1913 would have had far reaching consequences than it could have been expected. muslimanska inteligencija. odnosno hrvatskom smislu. i vodeæi muslimanski saborski politièari. 274 . Hrvatski i Muslimanski saborski klub i grupa poslanika oko Srpske rijeèi prihvatili su gledište "da su Srbi i Hrvati jedan narod sa dva ravnopravna imena". O nacionalizovanju muslimana. XXVII-XXVIII). koji potièu od iste krvi. Široko rasprostranjenu ideju da jezièko jedinstvo znaèi i narodno jedinstvo deklarativno su prihvatili u drugoj polovini 1913. Šukrija Kurtoviæ. Mada je politika nacionalnog opredjeljivanja Muslimana pretrpjela istorijski neuspjeh. koji je nastao krajem ljeta 1913. koja se zalagala za nacionalizovanje Muslimana u srpskom. kao i veliki dio muslimanske inteligencije.davati Muslimanima. U daljem toku istorijskih zbivanja vodeæi akteri muslimanske politike u Saboru. These wars led to the strengthening of the idea of Southern 24.25 Meðutim. ta ideja imala je razlièito znaèenje u politici razlièitih snaga na bosanskohercegovaèkoj politièkoj sceni. The Balkans Wars and their results would throw the Moslems of Bosnia and Herzegovina into the arms of Austro-Hungarian Monarchy. Sarajevo 1914. kao i njihovi srpski i hrvatski partneri... ostali su po strani od kretanja koja su vodila jugoslovenskom ujedinjenju. doprinosila je prevazilaženju zatvorenosti muslimanske zajednice u Bosni i Hercegovini i odigrala je odreðenu ulogu u prihvatanju tekovina evropske kulture od strane Muslimana. Reflections about the Wars on the Balkans 1912-1913 in the Light of Behavior of the Moslems in Bosnia and Herzegovina Apart from the territories where they took place.. Wien 1914. who took a rather passive position in the events. U uvodu programa radne veæine (autor dr Milan Srškiæ). 25. u programu saborske radne veæine koja je trebalo da se obrazuje.. In our parts they would primarily mean the further rift and deepening of quarrel between the Moslems and the Serbs. Ovaj programski stav ostao je neizmijenjen i nakon što je u provladinoj saborskoj veæini grupu oko Srpske rijeèi zamijenila Srpska narodna stranka sa dr Danilom Dimoviæem na èelu. and to the lesser extent towards the Croats. imaju jedan zvanièni jezik a to je srpskohrvatski" (Bericht uber die Verwaltung von Bosnien und der Hercegovina 1913.24 Pri tome je politièki angažman srpski orijentisanih muslimanskih intelektualaca u ovom razdoblju podrazumijevao ne samo protuaustrougarski nego i protuturski i antifeudalni stav. Istovremeno je konstatovano "da u Bosni i Hercegovini Srbi i Hrvati i Muslimani.

only with three names and religions. In the previous period the Serbian side emphasized the struggle for the Cross-and-Honor. such as nations. the Moslem population: a) opted mostly for the protection under the Austro-Hungarian leadership. One could conclude that the Bosnian-Herzegovinian Moslems had taken very little part in the Balkans Wars (having sent only a small number of volunteers). b) showed only a few signs of enthusiasm for the idea of Southern Slavic unity (Yugoslavianism). but they felt much more the consequences and results of these wars. The wars would give rise to the feeling in the Moslem population that the Ottoman Turkey was no longer relevant. For the first time one could hear the notion uttered about one nation. and the Moslem one the struggle for the Faith and Empire (din and devlet). especially among the Serbs. 275 . In this period people were asked to declare their ethnic affiliation although this issue was more popular and less real. nationalities etc. and that would mean the increased level of aggressive behavior.Slavic unity (Yugoslavianism or Yugoslavhood). For this reason. In the sources from the period one could find more and more terms that spoke about the notions that had not been that unknown but used not so often before. particularly against the Moslems.

276 .

a poglavito muslimanske književnosti s poèetka XX stoljeæa. književno-povijesni razlozi na razini konkretizacije mogu izazvati poteškoæe. utvrdila je da je rijeè o piscu relevantnom za sliku bosanskohercegovaèke. U tome se procesu nerijetko javljaju poteškoæe kod usklaðivanja književnoteorijskog i književnopovijesnog s pedagoško-psihološkim kriterijem. 3) književnopovijesni razlozi. Treæi. izrada popratnog metodièkoga instrumentarija te. a to su u našim uvjetima izdanja s najveæim brojem primjeraka u podruèju umjetnièke književnosti. slijedi situiranje teksta u èitanku. odnosno muslimanske književnosti. te da je njegovo djelo neprijeporno znaèajan èinilac ukupnosti korpusa bosanskohercegovaèke.Zdenka Gudelj -Velaga Pedagoški fakultet u Rijeci Rijeka MUSA ÆAZIM ÆATIÆ KAO ŠKOLSKI PISAC Uvod Tri su temeljne grupe razloga uvrštavanju nekoga književnoumjetnièkog djela u nastavni program. 2) tematsko-motivski razlozi. i to: 1) jezièko-stilski razlozi. a povijest ga književnosti uvrsti u spisak znaèajnih za epohu ili pojavu. Te poslove obavlja metodièka znanost. pak. izdavanje posebnih naklada. u odnosu na jezièko-civilizacijsko oruž277 . Iz autorovog opusa valjalo je odabrati djelo koje æe biti u stanju ponijeti teret reprezentativnosti te. Te poteškoæe metodièka znanost rješava naèelno i na razini konkretnoga. Znanost o književnosti. otvara se potreba ukljuèivanja toga djela /ili opusa pisca/ u nastavni program književno-jezièkog odgoja i obrazovanja. Kad književna krititka ocijeni neko djelo umjetnièki vrijednim. Pregledom nastavnih programa i èitanki ustanovili smo da nije predviðeno da se uèenici u Hrvatskoj susreæu u nastavi s djelom Muse Æazima Æatiæa. Prvim dvama upravljaju interne potrebe književno-jezièkog odgoja i obrazovanja. ako je djelo predviðeno za samostalnu lektiru uèenika.

Sarajevo. Anketa Anketirali smo studente III i IV godine studijske grupe hrvatski ili srpski jezik i književnost Pedagoškog fakulteta u Rijeci i profesore rijeèkih srednjih škola. Opredijelili smo se za varijantu s bilježenjem apostrofa u rijeèi "nijesam" i drugdje prema verziji u knjizi Branka Milanoviæa Bosanskohercegovaèka književna hrestomatija. držimo. Neka bi od tih izvanrednih pjesama mogla biti sljedeæa s kojom se uèenici susreæu. moæi biti dostupno recepciji uèenika. skreæe pozornost prema brizi pjesnikovoj za što èišæim ritmièkim ustrojstvom pjesme. i to zbog pretpostavljenih teškoæa u recepciji ne samo motivike veæ i idejnog sloja te ponegdje vrlo složene. Pobožne pjesme bosansko-hercegovaèkih Muslimana. Starješinstvo Islamske zajednice u SR Bosni i Hercegovini. 278 . a onda su im bila postavljena ova tri pitanja: 1. Ispitanici su najprije upoznati s pjesmom Muse Æazima Æatiæa Ja n'jesam sanjar. Taj grafièki znak. 2. na primjer. Kadiæ uvrstio u zbirku Pobožne pjesme bosanskohercegovaèkih Muslimana1 jer bi za poèetno razumijevanje njihove motivike u ovome /rijeèkome/ kraju trebale brojne prethodne obavijesti. 1971. za pjesmu Ja n'jesam sanjar2 iz ova dva temeljna razloga: 1) svojom ukupnošæu ova pjesma može biti reprezentantom poezije Muse Æazima Æatiæa i otvoriti komunikacijski kanal prema njegovom opusu. Kadiæ. 2. Isto tako bi bilo neprimjereno svrsi organizirati prvotni susret s pjesnikom u okružju neke od njihovih ljubavnih pjesama. 1980.je. priredio R. ali ne prva. 2) prikladnim metodièkim instrumentarijem uèenici se mogu voditi u procesu komunikacije s pjesmom tako da se postignu relativno povoljni recepcijski uèinci. S tim dvjema poèetnim hipotezama provedeno je istraživanje. Stoga u daljnje istraživanje nisu mogli biti uvršteni. tako. soneti visoke poetske vrijednosti kao što su oni koje je R. Za koji bi razred osnovne ili srednje škole ova pjesma bila prikladna? 1. koje ima dva temeljna dijela. Sarajevo. Knjiga III. mada uvijek suptilno odabrane simbolike u motivskoj graði. Zavod za izdavanje udžbenika. Opredijelili smo se. Hrvatskoj i Sloveniji. i to: 1) anketiranje studenata jezika i književnosti i profesora srednjih škola i 2) metodièki eksperiment.

izvanjezièni sadržaji. referencijalnost iskaza. ali i sa snagom koju ispoljava. poredba. Prednost daju I i III razredu srednje škole. po mom mišljenju. Stoga æemo ovdje prikazati skupno odgovore studenata. bilo bi možda još važnije uputiti uèenike da traže motiv i naèin na koji ga pjesnik razvija. zadati motivacijsku rijeè /dubina . misao. U podruèju izvanjezièkih sadržaja studenti navode: dojam. intonacija. funkcija osobne zamjenice. metrika. A. rima. Studenti procjenjuju da bi pjesma Ja n'jesam sanjar bila primjerena VIII razredu osnovne škole i svim razredima srednje škole. B. stih. apostrof. doživljaj. Na kojim biste sastavnica ustrojstva temeljili interpretaciju ove pjesme? 3.patnja ili slièno/ interpretaciju utemeljiti na osnovnoj 279 . Šimiæa i s pjesmom Ovo su rijeèi crne od dubine iz Kolajne Tina Ujeviæa. U podruèju jezika i stila studenti navode ovaj jezièki i poetski rekvizitarij: ritam. jedanaesterac. da pokušaju osjetiti raspoloženje koje pjesma izaziva.2. arhaiène rijeèi. stilska sredstva. Rangovi su ogledalo redoslijeda podataka. strofa. i to: jezik i stil. Tri su temeljna podruèja na kojima bi studenti gradili svoju interpretaciju ove pjesme." "Ovo je spoznajnootkrivaèka pjesma sliènog ugoðaja kao dio Kolajne? Ove su rijeèi crne od dubine?. Jedan je student ovako napisao: bizarnost / sklonost naraciji u poeziji je netipièna. opreka: sanjar-pjesnik. Studentske odgovore na drugo pitanje ilustriramo ovim primjerima: "U ovoj autoprezentacijskoj pjesmi važno bi bilo na planu izraza ukazati na stih i rimu. vezano s pjesnikovim egzistencijalnim problemima. pjesnièka figura. metrièko ustrojstvo. uoèavaju se razlike u odgovorima prema grupama ispitanika. emocionalni svijet pjesme. struktura pjesme. Meðutim. ritmièno-melodijska sredstva. Što biste željeli da vaši uèenici ponesu iz susreta s ovom pjesmom? Kvantificiranje podataka iz odgovora ispitanika držimo neprimjerenim cilju istraživanja. i to s pjesmom Pjesnici su èuðenje u svijetu. motiv. leksik. raspoloženje. ugoðaj. složenost izraza. egzistencija. nabrajanje. no. jednostavnost izraza. ponavljanje strofe. misaonost. ponavljanje izrazom.život . epitet." Studenti su uspostavili korelativne veze ove pjesme s dvije druge. korelacija s drugim pjesmama. prepoznati rijeèi koje znaèe arhaièno. a onda posebno odgovore profesora srednjih škola. pjesnièka slika. suprotnost: san-java/realnost. metafora. cezura. sugestivnost.

ruka koja traži prijatelja i nalazi ga u nama. pjesnièka duša koja se otvara onima koji su to spremni prihvatiti. Iz ovoga treæega podruèja dominiraju iskazi o umjetnosti i životu. "da ne misle da pjesma nastaje u trenucima razbibrige". spoznaja biti pjesnièkoga stvaranja u odnosu na životnu stvarnost i maštu. oèitovanje èovjekove stvaralaèke aktivnosti. Ispovijedajuæi svoje brige i stradanja... da dožive ljepotu koja uznosi duh. težina stvaralaèkoga poziva. a dožive pjesmu na svoj naèin i njen poetski smisao. ova je pjesma poslužila kao most. Ni jedan profesor ne primjeruje ovu pjesmu uèenicima osnovne škole. osjeæaji javljaju u pjesmi i onda u nama.da negativnu energiju ne zadržavaju u sebi". Takvi su iskazi: spoznaja o umjetnièkome radu. pa iako je u tom trenutku bio osamljen i tužan. 280 . njegove osjeæaje i strepnje." Studentski odgovori na treæe pitanje oèituju ova temeljna podruèja pretpostavljene /poželjne/ uèenikove recepcije zadane pjesme: odnos prema pjesmi. pjesnikova istina. odnos prema pjesniku i odnos prema životu. Oni navode: osjeæaj tuge. Prednost daju III razredu." Na ista pitanja profesori srednjih škola odgovorili su ovako: Pjesmu Ja n'jesam sanjar profesori drže primjerenom za sva èetiri razreda srednje škole. te o životu samome.suprotnosti san-java/zbilja. koje se slike. nevoljama. ali i da uvide kako se i iz najgorih patnji može roditi jedno suptilno i iskreno umjetnièko djelo . naèin i trenutak u kome nastaje pjesma. pjesnik si je. Studenti su željeli da uèenici dožive pjesnikovu liènost. brigama /pjesnikovim i svojim/. misli. da spoznaju bit pjesnièkog stvaranja. možda. vrijednost umjetnièkog stvaranja za život. da razmišljaju o patnjama. U podruèju uspostavljanja odnosa uèenika prema pjesmi dominira njihova želju da ostvare estetski doživljaj. veza emocija s umjetnièkim stvaranjem. ". Profesori su se razlièito oèitovali o tome na kojim bi sastavnicama ustrojstva utemeljili interpretaciju ove pjesme. emocije koje pjesnik izražava u pjesmi. melankolija. Evo primjer cjelovitog studentskog odgovora na treæe pitanje: "Željela bih da uèenici pokušaju shvatiti probleme s kojima se èovjek u životu susreæe. Statistièka obrada njihove odgovore prema frekvenciji rangira ovako: 1) tematsko-idejni sloj.lirska pjesma. istinski doživljaj poezije. pjesnikovo razoèarenje. olakšao dušu. Iznijeli su i ove opaske: "da /uèenici/ razmišljaju o brigama na produktivan naèin".

Zar ne bi trebalo potražiti i prezentirati nešto vedrije. Mariji Šneperger i prof. nemoguænost da svojim zanatom /pjesništvom/ osigura sebi dostojan život. 5) estetski doživljaj. pesimistièkih djela. 6) obilježje književne vrste. ovozemaljskog i onog ljepšeg. jednostavnost jezika. str. takoðer.2) jezièko-stilske osobitosti. tragika života kojim živimo. paralela pjesnik-patnik. 1986. Metodièki eksperiment izveden u Graðevinskoj školi u Rijeci. Jedan je profesor iskazao ovo gledište: "Osjeæaj samoæe koja prati umjetnika.. ružnog. Potanje obavijesti u zborniku Metodika u sustavu znanosti i obrazovanja. metaforika. Zbornik 18. listajuæi ove èitanke za srednju školu. optimistièkije? Zar treba mladome èovjeku tuge i žalosti? On æe veæ tokom godina otkriti kakav je život. poredbe su konvencionalne. 3. u ovom sluèaju pjesnika. žal za prošlošæu. Ali. O ogranièenjima u: Zdenka Gudelj-Velaga. 3) objavljivanje dojma. Beograd. 4) kontrastiranje. u zb. razlièito oèitovali i o tome što bi željeli da njihovi uèenici ponesu iz susreta s ovom pjesmom. Dajmo mu nešto primjerenije njegovim godinama. 1985.4 Ostvaren je ovaj slijed nastavnih situacija: 1) motivacija. 2) spoznaje o odnosu prema radu. vidim da je previše ovakvih tužnih. Školske novine. Dometi eksperimentalnog istraživanja u podruèju stvaralaèke upotrebe jezika kod uèenika osnovne škole. Zagreb. 259. 281 . 2) upoznavanje s pjesmom. Prema uèestalosti odgovori se rangiraju ovako: 1) spoznaje o odnosu prema životu. 6) fatalizam. 3) spoznaje o odnosu prema sebi. 4." Profesori su se. Institut za pedagoška istraživanja. 4) interpretacija. Jedan se profesor oèitovao ovako: "Suprotnost dvaju svjetova. Zrinki Frkoviæ za suradnju. kakav je svijet." Metodièki eksperiment Metodièki eksperiment3 izveden je prema metodologiji metodièke znanosti. urednik Ante Bežen. 4) spoznaje o odnosu prema drugima. 5) misaono ustrojstvo. Zahvaljujem prof. 3) estetske vrednote.

pjesnik je sagledao realnost života -. Ili. Pored njega. Drugo težište obrazuju iskazi o pjesnikovoj životnoj stvarnosti. onda je ta prepona savladana. . 305. duša /pre/puna bola/patnje/jeda/gorèine. i on je bio samo drug.i prilogom . ili ljude spaja samo muk?"5 Uèenici su dojam objavili pisanim iskazom. sjetan.denotiraju /uglavnom/ s . što je to pjesnièki razumio drugaèije. nastavnoj situaciji. Jedno težište obrazuju uèenièki iskazi o pjesnikovom opæem emotivnom i duhovnom stanju.i prilogom . nije htio biti.tužan-/. antologija muslimanske književnosti. Opatija. Pjesnikov izrièaj . i 4. nesretan.ja n'jesam sanjar .. 3.pjesnik je rano ostao bez ikoga /pa je siroèe/. nesretan/ najnesretniji èovjek. teška prošlost. 3) gorèina / s pridjevom . 1990.5) pisani iskaz o recepciji pjesme. Prema: Biserje.. u ovoj tuzi koja rastvara i razara. Na frekvencijskoj listi prve rangove zauzimaju ove rijeèi: 1) tuga / s pridjevom . Motivacija uèenika provedena je tako što je uz pitanje: .pjesniku otac nije ostavio ništa / pa je siromašan/. što je nešto odreðeno.Što oèekujete. S izrazitom uèestalošæu javljaju se ovi skupovi rijeèi: okrutan život. a to nije dovoljno /pa ga ne èeka ni dobra buduænost/. pesimistièan stav. No. Otokar Keršovani. tmuran. Iz njega je izlazio osjeæaj Tuge. str. 2) bol / s pridjevom . patiti. Tu su poèeci. jer ni književnik.pjesnik radom /pjesništvom/ zaraðuje za život. Je li u životu sve saopæivo.osamljenost . Skoro svi uèenici navode najmanje jedan od ovih podataka: . 4) razoèaran / rijetko: razoèaranje/. nelagodan.bolno-/. 282 . Æazima sam najprije shvatio kao jednu opreku.gorko-/. bez ogranièenja. morao sam osjetiti žaljenje i ljudsku bol. No. sirot. ako je bio pjesnik.bolan . Inventarizacija izvanjezièkih sadržaja tih iskaza pokazala je njihova dva težišta. priredio Alija Isakoviæ. kao nalièje osjeæaja goleme životne radosti. U uèenièkim iskazima javljaju se varijacije pjesnikova motiva 5. znaèilo je da hoæe da pjesnièki živi.gorak. možda i èitavo objašnjenje najgore tragedije.i . tegoban. pesimist.samoæa-/ S nešto nižom frekvencijom slijede rijeèi: patnik/patnja. svejedno. Raspravljanje ovdje utemeljujemo na 1. izgubljen. Samo èovjek. . kakva je temeljna intonacija pjesama Muse Æazima Æatiæa ako Tin Ujeviæ o njemu kaže ovo: "Svakoga sam gledao kao tuðeg. 5) osamljen / s imenicama .

lice mrtva knjiga. 7-9. 7. Drugi tip može predoèiti ova reèenica: "Ponijela sam u sebi tugu pjesnikovu. 1980. str. odnos prema knjizi. Dometi. ova je pjesma na mene ostavila dojam tuge i patnje. Plodonosnom se pokazala analiza uèenièkih zapisa. Ostao je bez ièega u životu i mora sam sebi stvarati život i to radi pišuæi pjesme.Tekuèev. suosjeæam s pjesnikom. Prosvešèenie. zapravo. A. 1987.svehli listak -." Opetovanjem predikata upitne reèenice ovaj odgovor ukazuje na govornika koji je još vrlo intenzivno 6.babo -.otac . odnosno njegovom dušom koja pati i koju razdiru bol i tuga. str.V.. V. Zato on nije sanjar veæ je život prikazao na jedan pesimistièan naèin. što indicira autoriènu potrebu da zaokruži. Moskva. formiranje njegovog pogleda na svijet." Tim jeziènim izborom uèenica uspostavlja vezu s prethodnim iskazom.6 Uèenièki zapis oblikovan kao vezani tekst. osjeæaj žaljenja i nemoæi. utemeljujemo i na mišljenjima kao što je ovo akademika A. Djeèje pisano stvaralaštvo s ishodištem u pjesmama Drage Gervaisa.331. po sastavcima se može pratiti razvitak uèenika. Kao i njegov život i ova je pjesma bolna i puna tuge i gorèine. 283 .Kraæim zapisom iskaži što si ponio u sebi iz susreta s pjesmom Muse Æazima Æatiæa Ja n'jesam sanjar. Ja. On živi u sadašnjosti i ne nada se boljoj buduænosti. Jedan tip može prezentirati ova reèenica: "Kao što sam veæ napisala. 641-650."7 U našem sluèaju sastavak je realiziran kao finalno ispitivanje. Uz .javlja se i leksem . cjelokupni proces komunikacije s pjesmom. a nastao u odgojnoobrazovnome procesu naziva se sastavak. Njega je jednostavno ovilo crnilo i nad njim se nadvila tama otkad ga je smrt odvojila od njegovih najmilijih. Tekuèeva: "U njima /sastavcima/ se najsnažnije i najizrazitije odražava unutrašnji svijet uèenika. finalizira." Cjelovitu uèenièku recepciju nekog književnog djela moguæe je istražiti na više naèina. Zdenka Gudelj-Velaga. Dva su temeljna tipa inkoativnih reèenica u uèenièkim sastavcima. Rijeka. On je poput mrtve knjige kojoj su slova nevolje i brige. Metodika ruskoga jezika v srednej škole. Evo jednog uèenièkog iskaza u cijelosti: "Ova je pjesma na mene ostavila dubok i snažan dojam. Uèenici su bili dobili ovaj zadatak: . opredjeljenje da sastavak koristimo kao sredstvo procjene uèenièke recepcije nekog književnoumjetnièkoga djela. te nešto manje . Osim u osobnome iskustvu.

" "Pjesma me potakla da i ja sama razmislim o svojim tegobama. Pjesma nas tjera da razmislimo o sebi. nego da je primim onakvom kakva je suðena. ali smatram da se ne treba povoditi za takvim naèinom razmišljanja jer ono vodi u depresiju. s njime nisu ni sreli. Nije mi svejedno to priznati jer to dokazuje moju malenost. Zakljuèna razmatranja Najprije valja odgovoriti na pitanje: . poglavito pak s gledišta koje bi suponiralo pjesnikovu autorsku intenciju. te da je tek onda. pokušam promijeniti nabolje. dakle izrièaja na kojim nijedan interpretator ne bi pokušao graditi sliku o bogat284 . Zašto na svoju stvarnost ne bi gledali ljepše i sanjarili o sretnijoj buduænosti. nagoni nas da shvatimo smisao života i pripremimo odreðeni stav prema životu. naizgled.zaokupljen procesom koji se u njemu odvija." Uèenièki sastavci nedvojbeno pokazuju ovo: Evidentna je akvizicija idejno-tematskog sloja pjesme i napor u razumijevanju i tumaèenju toga sloja. ali se prema njegovim "rješenjima" razlièito odnose. makar nas danas okolina tjera na prizemljenje. a da se iz vrlo složene i bogate motivske graðe laæaju skoro iskljuèivo svehlog listka i mrtve knjige." Ni jedan uèenik nije ostao ravnodušan prema pjesnikovom životu. Znatno je manje uèenika sastavak poèelo komunikacijski relativno neutralnom reèenicom. a zapravo je drukèije. Mislim da sve nije tako važno i da za to ne smijemo sve sitnice uvelièati te si time ogorèavati taj život koji je ustvari tako kratak. poetskog sloja pjesme kao da se. svojoj buduænosti. Evo primjera: "Ono što ostaje u nama nakon interpretacije ove pjesme je neizmjerna tuga prema nekom tko je za sobom ostavio takav dokument jednog vremena. Tome je uistinu samo "naizgled" tako. životu koji izgleda dug. jer život bez ideala nije nikakav život.Otkud to da uèenici u dojmu iznose onoliko fabulativnih elemenata. ako mogu. Isto je tako evidentno da su uèenici u svojim pisanim iskazima /sastavcima/ jednostavno prešli preko stilsko-jezièkog. Drugotnim se ovdje èini procjena o cijelosnosti ili necijelosnosti toga razumijevanja. tip: "S ovom pjesmom shvatio sam nekoliko veoma bitnih stvari koje su potrebne za ostvarenje normalnog i uspješnog života. Da ne bježim od stvarnosti." "Ponio sam autorovu poruku o viðenju svijeta iz njegovog ugla gledanja. a da je nekad postojao èovjek s tim imenom i životom. svoju bol i unutrašnju patnju a da do danas ja lièno nisam èula da to ime postoji. a ustvari je veoma kratak.

. Lik u književnoj. 3. a da je njegov interes za druge kompozicijske. Isto. odnosno strukturne elemente /likovi.elementa lirske strukture . i postoji ideja njime uspostavljena i kazana? Iz metodièke je literature poznato da uèenici za tzv./ u drugome planu. str. ti uèenici biraju . što je svakako rezultat ne samo psihièke zrelosti uèenika nego i njihove opæe kulture i književnog obrazovanja. 41. bolu i stradanjima . ideje.s omjerom 75:25. jezik i dr. Zagreb. opisi. str. scenskoj i filmskoj umjetnosti. 66. str. tok dogaðaja."12 Isti autor navodi kako "u III i IV razredu srednjeg usmjerenog obrazovanja opada zanimanje za fabulu. 2. Zvonimir Dikliæ navodi rezultate istraživanja s uèenicima VII i VIII osnovne te I. 11.muzikom stiha . Književni interesi djece i omladine. dijalog. Zagreb. 40. Isto. Birajuæi izmeðu dva ponuðena .. str. Školska knjiga. koji u njoj realno postoji i po kojemu ona jeste upravo to odreðeno i neponovljivo umjetnièko djelo po kojemu.šaljive .8 Birajuæi izmeðu 9 ponuðenih vrsta lirskih pjesama. 12.su im na posljednjem. devetom mjestu. onda . Isto. razreda srednje škole "da ispitanike u pripovijednome djelu najviše privlaèi uzbudljiva fabula. Držimo dostatnim navesti kako taj portret ocrtavaju Inhalder i Piaget: "Mada razvoj adolescenta još uvek traje. on poèinje da misli na buduænost. a na kraju liste su . slobodno èitanje u pravilu biraju prozu. Mira Kermek-Sredanoviæ.pjesme o smrti."13 Za utvrðivanje recepcijskog praga. Zvonimir Dikliæ.podrugljive i smiješne.10 Kad je autorica ponudila uèenicima srednje škole da rangiraju svoj interes za tri sastavnice ustrojstva dramskoga teksta.9 Zanimanje za emocionalne sadržaje u pjesmama uèenici su iskazali ovako: na prvom su mjestu . 121. Isto.radosne -. 10..11 Baveæi se interpretacijom književnoga lika u nastavi. i II. 73.. str. 1989. 13. tj.pjesme o radosti.uèenici se opredjeljuju za . slijede . 9. oni su ponuðene varijable rangirali ovako: 1. sreæi i ljubavi -. 285 . str. 1985.pjesme o domovini-. Mira Kermek-Sredanoviæ utvrdila je interes uèenika VIII razreda osnovne škole iskaziv omjerom 80:20 u korist proze. a . Školske novine.ozbiljne pjesme .pjesnièku sliku . likovi. 71.stvu i blještavosti pjesnièkoga rekvizitarija ove pjesme. na svoje sadašnje ili buduæe zanimanje i posao u okviru toga društva. pa . zatim .pred . onda.tužne -. a ne poeziju. ovdje nam je još potrebno ukljuèiti skicu psihologijskoga portreta adolescenta. nadovezujuæi na 8.

svoje sadašnje aktivnosti životni program u koji su ukljuèene potonje ili odrasle aktivnosti. Najzad, nastojeæi da uklopi sebe i svoj sadašnji ili buduæi posao u društvo, adolescent takoðer namerava /a, po njegovom mišljenju, samim tim/ da reformiše to društvo u nekom ogranièenom podruèju ili u celini / bez sumnje, ovo važi za gotovo sve adolescente u savremenim civilizovanim društvima/."14 Nešto kasnije, autori dodaju i ovo: "Ako se zadovoljimo sa sasvim globalnim i naivnim promatranjem, ne pokušavajuæi da razlikujemo po osobenim socijalnim reakcijama uèenika srednje škole, šegrte, mlade radnike i mlade seljake, zapažamo da se adolescent razlikuje od deteta, pre svega refleksijom koja premaša sadašnjost. /Potcrtava ZGV/ Adolescent se upuæuje u pravcu neaktuelnih razmišljanja koja su, ipak, u vezi sa doživljenim i aktuelnim situacijama. Drugaèije reèeno, adolescent, za razliku od deteta, poèinje da gradi sisteme i teorije, ako reèima "teorija" i "sistem" pridamo najšire znaèenje."15 Držimo da i bez širenja teorijske podloge možemo prihvatiti zakljuèak da je recepcija uèenika III razreda srednje škole pjesme Ja n'jesam sanjar Muse Æazima Æatiæa upravo izvanredna i u velikoj mjeri udovoljava kriterijima koje uspostavlja metodièka teorija. Naime: Moglo se oèekivati da æe se uèenici zadržati na onome što bismo iz motivike pjesme mogli oznaèiti fabulativnim. Da njihov obzor, meðutim, nije sužen iskljuèivo na dogaðajnost, govore u prvom redu tematske rijeèi iz frekvencijskoga rjeènika koji je dobiven potanjom leksièkom analizom njihovih iskaza o dojmu. Bez snažnog doživljaja upravo prvoga dijela pjesme, a koji kasnije ne navode, odnosno navode samo u citatu svehli listak i mrtva knjiga /uz sporadièno javljanje neba i bure, što ovdje nije relevantno jer u primorju predstavlja motiviku svakodnevnice pa je teško procijeniti porijeklo tih leksema u tekstu/, taj leksièki niz izvjesno ne bi bio takav. Ovdje je rijeè o ekstrapolaciji estetskog, mada neosviještenog, doživljaja u ideju, tj. o izvjesnoj sinkreziji emotivnoga i racionalnoga. Leksièka analiza pjesme kazuje da se samo rijeè tužan /koja se u uèenièkome frekvencijskome nizu nalazi uz imenicu tuga/ nalazi u pjesmi, i to u sintagmi tužni pjesnik, a ta se sintagma ni jednom ne javlja u uèenièkim zapisima. Ostale leksièke jedinice s prvih rangova frekvencijskoga niza /bol, gorèina, razoèaran, osamljen/ dokumentiraju unutrašnju preobliku poèetnog /ulaznog/ poticaja. Pjesma je, dakle, motivirala eksteritorizaciju leksika iz emotivne sfere. Držimo da uopæe nisu realna oèekivanja da bi uèenici u
14. Ž. Pijaže - B. Inhelder /J. Piaget/, Intelektualni razvoj deteta, Zavod za udžbenike i nastavna sredstva, Beograd, 1978., str. 48. 15. Isto, str. 49.

286

zaista slobodnom iskazu o dojmu, govorili o ljepoti pjesnièkoga jezika i navodili njegov instrumentarij. Njihov, pak, iskaz izrazito je individualiziran, on je lièan u sadržaju i izrazu, te ga, stoga, cijenimo - stvaralaèkim.16 Uz to, uèenici su na pjesmu reagirali razmišljanjem! Prema unutrašnjoj stvarnosti pjesme oni su se ponijeli kao prema punoj stvarnosti, što kazuje da su osjetili taj svijet pjesme kao zaseban i u sebi stvaran. Ne mogu se od srednjoškolaca oèekivati Katièiæeve spoznaje o odnosu zbilje književnoga djela prema zbiljskome svijetu.17 Oni su, jednostavno, ušli u taj svijet kao da je stvaran. Kako je taj svijet književnog djela jezikom sazdan svijet, to je jedini put da se do njega doðe - jezik. Stoga s punom izvjesnošæu možemo reæi da su uèenici osjetili Æatiæev pjesnièki jezik, da ih je on dvojako motivirao: na njegov pjesnièki rekvizitarij reagirali su jezièkim stvaralaštvom, a na motiviku fabulativne provenijencije razmišljanjem. To držimo dostatnim za uvrštenje ove pjesme u programe nastave književnosti, i to upravo u III razred srednje škole. Time bi se, dijelom, popunila programska praznina, odnosno pridonijelo bi se upotpunjavanju slike bosanskohercegovaèke književnosti s poèetka stoljeæa, koja bez programske zastupljenosti pisaca muslimanskoga kruga ne može biti valjana. Ovaj zakljuèak, jasno, ne iskljuèuje i druge izbore. Uz potvrdu poèetne teze da je pjesma Ja n'jesam sanjar Muse Æazima Æatiæa, uz odgovarajuæu metodièku aparaturu, dostupna recepcijskim moguænostima uèenika III razreda srednje škole izvan bosanskohercegovaèkog kulturno-povijesnoga prostora, ovo je istraživanje, držimo, ukazalo na potrebu za sljedeæim koje bi, s ambicioznijim ciljem i njemu primjerenom metodologijom, bilo usmjereno prema utvrðivanju korpusa muslimanske bosanskohercegovaèke književnosti sukladnog potrebama i moguænostima književno-jezièkog odgoja i obrazovanja u ovim prostorima. Još nešto: Za ulazak u svijet poezije svakako je važna i potrebna civilizacijska pripravljenost, odnosno gotovost. Otvara se pitanje: Može li put biti obrnut, tj. može li se zamijeniti toèka polaska s toèkom dolaska? Povijest književne recepcije i književno-jezièkog odgoja i obrazovanja pokazuje da to može biti. Poezija otvara recepijentu civilizacijske obzore i razvija u njemu potrebu da to njih dosegne. Stoga se ovdje presudno važnim
16. Zdenka Gudelj-Velaga. Nastava stvaralaèke pismenosti, Školska knjiga, Zagreb, 1990., str. 27. 17. Radoslav Katièiæ, Jezikoslovni ogledi, Školska knjiga, Zagreb, 1971., str. 224.

287

èini sljedeæi podatak: Na kraju nastave u svakome od eksperimentalnih odjeljenja profesor je pitao uèenike: "Biste li željeli saznati nešto više o pjesnikovom duhovnom i civilizacijskom obzorju?" Uèenièki je odgovor bio potvrdan, uz realan, statistièki zanemariv, onih koji su se izjasnili da im je svejedno. Onoga trenutka kad nastava književnosti svojom kvalitetom prestaje biti uèeniku samo radna obaveza, veæ kad je on doživio kao komunikacijski proces s osobnim interesom za sudjelovanje u njemu, uèionica se pretvara u književnu tribinu, a uèenik od prinudnoga recepcijenta postaje potencijalnim diseminatorom književne kulture. Upravo stoga nastavni programi imaju vrlo važno socio-kulturno znaèenje, pa je isplativ trud oko situiranja pisca u nastavni program. The paper examines a possibility ofincluding the poem by Musa Æazim Æatiæ The paper examines a possibility of including the poem by Musa Æazim Æatiæ Ja n'jesam sanjar /I' not a Dreamer/ into the curriculum. The survey among students and teachers, as well as students' texts, are being examined. The author concludes that the inclusion into the curriculum will fill in the gap and contribute to the overall introduction of students into the area of Moslem literature at the beginning of 20th century. The paper advocates the use of poetry in the process of establishment of inter-civilization relations.

288

Ismet Smailoviæ POGLED NA PISMO I JEZIK LISTA GAJRET U 1913. GODINI Jezièka analiza jednog književnog djela, a pogotovu cijeloga godišta jednog lista u kojem se nalaze svakovrsni prilozi raznih suradnika, nije nimalo lahak zadatak. Da bi se takav posao uredio pravom znanstvenom metodologijom, tj. analitièki i detaljno, potrebna je prije svega iscrpna fonetska analiza, zatim morfološka, sintaktièka, a osobito leksièka, pa analiza tvorbe rijeèi, analiza stila, analiza stranih jezièkih elemenata itd. Za ovu priliku to bi bilo veoma opširno struèno izlaganje i izlazilo bi iz okvira teme i ciljeva ovoga skupa. No da bismo ipak imali neki uvid u jezik i pismo lista Gajret iz 1913. godine i informaciju kako je tada govorila i pisala bosanskohercegovaèka, uglavnom muslimanska inteligencija okupljena oko Gajreta, ja sam ovome svom izlaganju dao naslov Pogled na pismo i jezik lista Gajret u 1913. godini, što znaèi da se neæu upuštati u opširnu jezièku analizu, veæ æu samo pogledom obuhvatiti osnovne i relevantne znaèajke pisma i jezika toga lista u godini koja je prethodila 1. svjetskom ratu. Ali prije nego što poènem svoje izlaganje o tome, želim napomenuti dvije stvari: 1) Nisam odabrao list Gajret iz 1913. godine iz nekih posebnih razloga, jer takvih razloga nema. Mogao sam tražiti bilo koje godište iz perioda austrougarske vladavine u Bosni i Hercegovini, ali sam uzeo ovo iz 1913. g. jer mi se ono jedino našlo pri ruci u mojoj biblioteci, a do drugih godišta nisam mogao u Banjaluci doæi. 2) Pogled na jezik u ovom godištu lista Gajret usmjerio sam samo na redakcijske tekstove lista i na priloge u prozi. Poeziju nisam uzimao u obzir jer autori takvih priloga radi ritma, rime, poetskog izraza, pjesnièke slobode i još iz drugih razloga ponekad namjerno stvaraju posebne rijeèi, izraze i oblike, služe se arhaizmima, provincijalizmima, nešto skraæuju, nešto proširuju, a sve to ne daje pravu sliku ondašnjeg svakodnevnog govora, odnosno književnoga jezika. U ovom izlaganju najprije æu govoriti o pismu, odnosno o pismima kojima je štampan list Gajret u 1913. godini. Naslov lista svih brojeva u ovom godištu, mjesto izlaženja, datum i godina štampani su na 3 pisma: latinicom, æirilicom i arabicom. Ime i prezime urednika, cijena lista, visina pretplate i adresa uredništva štampani su samo latinicom i æirilicom, i to naporedo. Èlanci, rasprave, književni radovi, prijevodi i ostali prilozi 289

štampani su i latinicom i æirilicom, ali ne naporedo veæ po želji autora ili po nahoðenju urednika. Kad sam izbrojio u cijelom godištu sve priloge, ustanovio sam da ih je 140 štampano latinicom, a 94 æirilicom. Sve redakcijske rubrike, kao, npr. Gajretov glasnik, Poruke uredništva, Iz uredništva lista, zapisnici skupštine, izvještaji, razni oglasi i obavještenja, štampani su pretežno latinicom, ali ima i æirilièkih tekstova. Kada je rijeè o pismima kojima je štampan list Gajret, valja naglasiti da je u to doba bilo nekih Muslimana koji su zahtijevali da se Gajret ne štampa æirilicom veæ samo latinicom. U vezi s tim u trobroju Gajreta br. 1, 2 i 3 od 1. marta 1913. izlazi bez potpisa redakcijski èlanak pod naslovom Æirilica i muslimani, koji poèinje ovako: "Dok se kod ostalih prosvijeæenih nacija rješavaju zamašna pitanja, koja potresaju svojim velièanstvenim pojavama i rezultatima, dotle su kod nas izbile neke neozbiljne i dosadne zaðevice radi toga što se list Gajret štampa osim latinicom i æirilicom. Te zamjerice idu za separatizmom, idu za tim da se u ovo prosvjetno društvo uruèe politièki intransigentizam, da se iz njega iskljuèe svi oni koji imaju drugo mišljenje o pismu æirilici i zadatku društva Gajret. I to bi neminovno slijedilo da se redakcija lista ne drži jedne odluke glavne skupštine, a to je da se list ima ureðivati i æirilicom i latinicom, tj. onako kako ko želi da mu se radovi štampaju." Poslije toga pisac èlanka, poput nekadašnjeg Crnorisca Hrabara, koji je u 10. stoljeæu branio staroslovenski jezik i Æirilovo pismo, dokazuje zašto bosanskohercegovaèki Muslimani treba da se uz latinicu služe i æirilicom i da nema nikakva razloga da je odbacuju. Evo nekoliko reèenica iz takvog dokazivanja: "... Svakom je slobodno da ima neko svoje mišljenje, ali se nikad ne smije dopustiti da on to svoje mišljenje drugom na silu nameæe. Zato je najpravednije da se svakom dopusti na volju da piše onim slovima koje on za umjesno naðe." "Ljudi mogu biti hrðavi koliko god hoæete, ali je svako pismo dobro. Meðu protivnicima æirilice ima i taj razlog (!), jer vele da je æirilica pismo pravoslavne crkve. Peke, a zar nije latinica pogotovo pismo katolièke crkve. Pa ne samo ta dva pisma, veæ su uopæe sva pisma bila u službi raznih vjera..." "A da to nije pismo preko noæi meðu nama izbilo, najbolje govori ta èinjenica da su za vrijeme otomanske vlade svi listovi izlazili arapskim hurufatom i æirilicom! Gjulšen Saraj, Bosna, Neretva u Mostaru, zatim Saferska naredba, službeni oglasi itd. Još i danas ima tih listova, a još i danas ima svijeta koji to pamti. 290

Što se tada niko ne podiže pa da rekne: latinica je pismo muslimana u Bosni i Hercegovini. Što onda nikom nije palo na um da ide na upravu na Musalu da protestira što se za muslimane upotrebljava æirilica?" Navodeæi još niz razloga i dokaza u korist æirilice pisac èlanka zakljuèuje svoje izlaganje ovako: "Ovo nije mišljenje samo pisca ovih redaka, veæ to mišljenje zastupaju svi uviðavni radnici na kulturnom polju. A kad bi se dopustilo da takve nauène probleme rješavaju onakvi mentaliteti kao što su oni koji su protiv æirilice, onda iz temelja to ne bi bio kulturni problem, veæ stvar vašarskih cirkusa. Danas kada ima 80 postotaka analfabeta u našem narodu, možda i više, naša je glavna dužnost da taj svijet dovedemo do pismenosti, pa neka se služi kakvim god hoæe pismom. Mi æemo kako do sada tako i od sada svaki lijep i koristonosan rad štampati onako kako suradnici budu zahtijevali. Slažuæi se i pokoravajuæi se zakljuèku glavne skupštine da se list Gajret mora štampati i jednim i drugim pismom, mi æemo se toga i držati." Meðutim, ovaj èlanak nije jedini kojim list Gajret brani æirilicu. Odmah sljedeæeg mjeseca u dvobroju br. 4 i 5 od 1. aprila 1913. na prvoj, drugoj i treæoj stranici izlazi opet nepotpisani redakcijski èlanak s naslovom Muslimani i æirilica. U tom èlanku nepoznati autor historijskim èinjenicama i dokumentima dokazuje da je æirilica stoljeæima bila tradicionalno pismo bosanskohercegovaèkih Muslimana i da su se njome dugo vremena služili i turski sultani, turski namjesnici u Bosni i mnogi bosanskohercegovaèki domaæi begovi. Pri tome navodi kako su turski sultani: Murat II, Mehmed II, Bajazid II, Selim I, Sulejman I, Selim II i Sulejman II pisali više svojih pisama našim jezikom i æiriliènim pismom, a po ugledu na njih æirilicom su pisale i neke turske paše, turski namjesnici i ostali turski dostojanstvenici, kao npr. Mehmed-paša, Mehmed-beg Minetzade, Mahmut-paša Abogoviæ, Skender-beg gospodar bosanski, Ajas-paša hercegovaèki, Mustafa-paša - sultanov namjesnik u Misiru, Gazi Husrevbeg - sultanov namjesnik u Bosni, Mehmed-paša, gospodar Budima, i još mnogi drugi. Evo nekoliko i doslovnih izvoda iz tog èlanka: "U Bosni i Hercegovini æirilica je bila jedino pismo narodno, i to ne samo za pravoslavne i muslimane nego i za katolike. Naše takozvano begovsko pismo razvilo se iz kurzivne æirilice i nije ništa drugo nego samo jedna grana njezina... Koliko je æirilica bila ušla u naš elemenat, vidi se najbolje po tome što su neki naši begovi njom pisali sve što su znali, dok su za turska pisma uzimali naroèite pisare. Takav sluèaj bio je u èuvenoj porodici Èengiæa. I ne samo to: ima sluèajeva gdje su naši stari na svojim 291

bašlucima upotrebljavali æirilicu. Jedan takav natpis nalazi se u Èaðevini kod Rogatice, a drugi na grobu Mahmuta Brankoviæa u Brankoviæima, isto u Rogatièkom kotaru. Katolièki sveæenici i sav njihov puk pisali su isto sve od XVIII stoljeæa samo æirilicom; još 1737. izrièno je zabranjivao fra Luka Karagiæ upotrebu latinice..." "Ali proðimo svu tu daleku prošlost. Nijesu li naši svi stariji ljudi još i iza okupacije pisali samo svojim starim begovskim pismom, vrstom æirilice? Nije li turska uprava uz turski jezik i pismo priznavala i upotrebljavala samo æirilicu? Treba uzeti sva tri naša lista iz zadnjih godina turske vlade u Bosni i Hercegovini, Bosnu, Cvjetnik i Neretvu, pa æe se vidjeti da u tim zvaniènim i poluzvaniènim listovima stoji samo æirilica pored turskog pisma. Treba li poslije toga veæih, jaèih i neposrednijih dokaza?" I na kraju autor èlanka završava svoje izlaganje ovako: "...Iako se ovako oèevidno može pokazati tolikogodišnja tradicija æirilice, poèevši od turskog dvora pa do obiènih kajmekama provincijskih... mi ipak ne tražimo njezinu bezuslovnu upotrebu. Širokogrudi liberalizam naš je prvi i glavni princip u životu... Njegovati i uèiniti oba pisma i služiti se njima i preko njih za sve što vodi pravoj kulturi i svjesnom napretku, to je dužnost svih onih koji ozbiljno žele da budu uistinu prosvijeæeni i napredni elementi i koji to žele svome narodu uopæe." Kad danas èitamo ovakve èlanke i misli, izreèene i napisane u aneksiranoj Bosni i Hercegovini prije 80 godina, moramo biti ponosni na širokogrudost, objektivnost i toleranciju tih naših prethodnika i ne smijemo se zavaravati i sebi u zasluge pripisivati da smo samo mi u posljednih 20 godina pravi borci za jezièku ravnopravnost i ravnopravnost naših pisama. A sad da bacimo pogled na jezièku stranu lista Gajret u 1913. godini. Meðutim, prije toga potrebno je nešto reæi o autorima priloga èiji jezik promatramo i o glavnom uredniku tadašnjeg lista Gajret. Glavni urednik svih brojeva Gajreta u 1913. godini bio je Avdo Sumbul, koji je zbog svoga antiaustrijskog djelovanja i simpatija prema Srbima bio 1914. interniran u Arad, gdje je u tamošnjem zatvoru ubrzo umro. Svoje prozne priloge objavljivali su u tadašnjem Gajretu sljedeæi autori: Hadži Hamid Svrzo, dr Mehmed Spaho, Hasan Hodžiæ, Hamdija Muliæ, Osman Nuri Hadžiæ, Nazif Resuloviæ, Fejzulah Èavkiæ, Mustafa Spaho, Hifzi Bjelevac, Beæir Novo, Ahmed Rašidkadiæ, Hasan Nurkiæ, Derviš Tafro, Hasan Midžiæ, Fadil Kurtagiæ, Muhamed Zahiroviæ, Mustafa Èeliæ Gazanfer i Muhamed Hadžiæ. Velik je broj autora koji svoje priloge nisu potpisivali punim imenom i prezimenom veæ samo imenom ili inicijalima imena i 292

duhana (64).69. 139. 51. 71. 101. 156. Galas h se nalazi i u ovim primjerima: lahka (74). koji nemaju nikakva potpisa mogu se smatrati redakcijskim. sveopæi znaèaj (154) sveopæa prosvjeta (154). mahanu (38). shrvana (137). historijsku (92. pa ne znamo o kojem se autoru radi. lahko (94.prezimena. Svi tekstovi. lahku (10). sahat-dva (51). 11. nijesu. pola sahata (43). nijesmo. uopæe (6. te u redakcijskom oglasu za Gajretovu skupštinu. a to su: kafu (198). hrðavih (137). kuhati (73). vehnula (137). kuha (73). tj. muha (47. kahvu (50. opæim interesima (14). sedam sahata (151). 142). bez obzira jesu li objavljeni latinicom ili æirilicom. gdje uz primjer 7 sahata stoji i u 2 sata (151). duhan (64). opæeg napretka (162). suhe šljive (64. nijeste. historièara (120). opæe èovjeèanstvo (42). Rijeèi opæi i njezine izvedenice pisane su gotovo dosljedno samo sa æ. opæeg stanja (16). pa tako imamo primjere: suhim plaèem (37). 65. duhanom (198). gluhi (46).69). 84. suha šljiva (64). sat. kuharica (177). suhim ubrusima (139). opæem dobru (65). nijesi. u cijelom godištu uvijek su: nijesam. suhe pustare (95). gdje mu po etimologiji nije mjesto: sahat (43. Umjesto h imamo v samo u 3 primjera. istoriju (95) i mana (95). 127). 41. Samo na 3 mjesta 293 .156). Prezentski oblici s negacijom pomoænog glagola biti. Glas h gotovo dosljedno èuva se u svim rijeèima gdje mu je po etimologiji mjesto. opæeg dizanja (185) opæih uslova (71). 127). str. 123). gluh (46). suhe naredbe (153). npr. i to u jednoèinki Siroèe Nazifa Resuloviæa 2 puta. shrvana (137). Na 2 mjesta. i to opet u èlanku Nazifa Resuloviæa Umišljenost i hvalisanje. lahak (10). Svare štampana ekavski. Jedino je na 180. halku (46). kahvene kašièice (73). 152). Samo sam na 3 mjesta našao ovu rijeè bez h. lahak (4). a zatim ono što ide u druge jezièke oblasti. historijskoj (85). (177). a najviše u rijeèi sahat. oblika jesam. sveopæa ljubav (173). navodeæi primjere s oznakom stranice na kojoj se nalaze. kahva (51). vrhnula (137). historiju (15. mahramom (73). i to: suvo zlato (58) u èlanku nepoznata autora i zatim suvobisernim oblicima (197) u prevedenom èlanku Filozof Anatola Fransa. 35.152). Bez etimološkog h postoje takoðer samo 3 primjera. hrðavom (94. hrðavom (11). postoje primjeri bez h: rðavog moralnog odgoja (96) i rðavih zabluda (96). mahrama (73). mahane (7). vehnula (165). vehnula (165). izuzev lirskih pjesama. Prije svega želim da naglasim da su svi prilozi u ovom godištu. U ovom pogledu na jezik najprije æemo promatrati ono što ide u oblast fonetike. 159). štampani dosljedno ijekavskim izgovorom. jedna kratka ocjena Mustafe Èeliæa Gazanfera o pjesmama M. kahvedžije (152). shrvana (137). 52.

u pošljednjim brojevima (17). uprkos mojih milijuna (54). s pošljednjim dahom (55). pošljednjih 100 godina (4). Meðutim.nalazimo tu rijeè pisanu sa št: opštu pozornost (60). Gajretovu štipendiju (41). u pošljednje doba (158). snijege nanio milione štete (64). a danas toga u standardnom jeziku nema. za opæinsku bolnicu u Tuzli (116). na dijeljenje štipendija (3). njihovih našljednika (95). mladom milijunerskom paru (52). u bašèi (51). u pošljednje vrijeme (5). Gajret dijeli štipendije (8). molio opæinu (123). uzdržavanje bašèe (41). Evo nekoliko takvih: dijeli ðacima štipendije (2). od pošljednjih mjesta (16). pošljednji naèin (5). vaše bašèe (56). opæine Bihaæ i Mostar (68). banjaluèka opæina (146). Sa t ima 15 primjera: niko nije bio tako sretan (35). I rijeèi bašèa i bašèovan nalazimo samo sa šè uz jedan izuzetak sa št. razvijala se u bašèi ðul-ružica (100). po avliji ili bašèi (51). bez ijednog primjera sa št: opæine (5). njegova se pjesma razli zelenom bašèom (35). rijeèi opæina i opæinski pisane su dosljedno samo sa æ. napošljetku (65. koje dijete èine sretnim (36). ali: i èetvrt miliona kruna (2). opæinskim silama (39). zasad manjka uz sirotište bašèa (41). Broj milion mnogo èešæe se piše milijun nego milion. preko pola milijuna (20). da nastavim svoje študije (31). nalazimo ga i sa glasom t i sa glasom æ gotovo u istom brojnom odnosu. kad bašèovan njeguje (7). Ima takoðer primjera gdje se u stranim rijeèima sekvenca st piše kao št. nekoliko milijuna kruna (64). sa svim svojim pošljedicama (58). postaše višestruki milijunari (15). kako si postala sretna 294 . dvije stotine miliona ljudi (155) i milion ljudi (199). opšti propisi (73) i opšteg buðenja (185). pa nalazimo 11 puta milijun a 4 puta milion. nesvjesno bi tumarao po bašèi (36).: milijune i milijune potrošiæe i jedni i drugi (14). u našoj opæini (147). sretne duše (36). opæinsku štipendiju (41). na one sretne èasove (36). ima na milijune gljivica (176). ovaka inštitucija (42). npr. opæinski bilježnik iz Goražda (15). ali u èlanku Ahmeda Rašidkadiæa nalazimo ovaj primjer: radili su u svojim baštama (95). pošljedica toga jest (40). kuæa s bašèom (50). najpogubnijih pošljedica (95). i milijune kruna narodnog novca (70). svih opæina (147). 15 milijuna kruna (67). npr. opæinski oci (40). nove inštitucije (42). te su študije (6). 25 milijuna kruna (67). od svoje opæine (183). npr. opæina u Bileæi (146). pošljednju mrvu (31). Što se tièe pridjeva sretan s njegovim oblicima i izvedenicama.94). Upadljivi su mnogi primjeri u kojima je glas s ispred suglasnika lj palatariziran u š. naših opæina (40).

najbolje nam garantuje (147). suradnja. kemijskim (109). demokratizovati (2). najnesretniji u braku (99). pažnju zaslužuju: poduzetnik. kristalizovan i stilizovan (214). otkazao je svoju suradnju (116). kroniènu (176). s fabrièkim poduzeæima (5). 50. npr. lijeènik je konstatovao dijagnozu (200). 91). znam da sam sreæniji od majke. a upitno-odnosna zamjenica ko pojavljuje se 5 puta bez t. uèinila je od njeg jednog nesreænika (60). Odmah da kažem da takvih glagola nema mnogo i da se njihovi oblici nalaze sa sva tri takva nastavka samo u nejednakom brojnom odnosu. minuta i sekunda. da opravdate Vašu 295 . ali bi se moglo nešto ukratko reæi o tvorbi rijeèi. ofenziva (117). Morfološke karakteristike ne zaslužuju nikakvu posebnu pažnju jer su svi oblici i u deklinaciji i u konjugaciji i u komparaciji u granicama današnje jezièke norme. Madžari (69). Vi me vidjeste tako nesreæna i htjedoste me uèiniti sreænim (22). iko (21). nesreæni graðanin atenski (90). ali je ova godina bila sretna (65). 126). nikoga ne interesira (96). i to: regenerisane (3) i reformisane (3). 91. mnogi su se živo interesovali (150). kemijski (139). za posao se mora angažovati (71). kemijska (68). a sa æ ima 12 primjera: da æu biti nesreæan (22). koliko bih se sretnijim osjeæao (100). suradnik. Ostale važnije fonetske karakteristike uoèavaju se u sljedeæim primjerima: kaluf (14). da budete sretni (105). prekalufljen (14). dok konstatujemo (147). madžarskom (6). a nesreæniji od babe (200). 38. 156). kako æe otkazati svoju suradnju (116). konstatujemo žalosnu èinjenicu (116). ja sam te ubio. ja nesreænik (54). nitko (155). s nastavkom -irati ima 5 primjera: organiziraju se (9). 89. radi toga apelujemo (214). koje su štampane samo u takvom tvorbenom obliku. mnoga su naša društvena poduzeæa propala (16). prema poduzeæima sa slabim kapitalom (140). niko (6. a s nastavkom -isati postoje samo 2 primjera. -irati i -isati i o nekim imenicama. 98. ilustrirati (116). reformiranog Gajreta (219). 34. kemièar (6).(37). da se sretniji opet podigneš (62). naroèito o glagolima s infinitivnim nastavcima . Neka je svima sretno i hajirli! (147). koji obustaviše svoju suradnju (116). sretan u svome životu (113). S nastavkom -ovati ima 12 primjera: organizovan rad (1). svako (64. nego je još konkretizovao (2). dakle ko (44. kad su bili sreæni ili nesreæni (59). naša nesretna partajiènost (18). poduzeæe. Što se tièe imenica. 63.ovati. defenziva (117). 126) i 4 puta sa t kao tko (10. svako ovo poduzeæe (16). safun (68).: da poduzetnik daje posao radnicima (4). æirilicom je ratificirao ugovor (86). koliko li sam sretan (37). njega je uèinilo nesreænim (90). kako æu i ja biti sretan (123). otkaze za suradnju (151). Pa i oni rijetki sreænici (45).

1). Gradskom poglavarstvu u Tuzli potrebna su dva lijeènika (116). april itd. opet se treba prvo obratiti ljekaru (83). ali rijeè lijeènik nije. Hadžiegriæ. januar. lijepog i èestitog odgoja (96). lijeènièka svjedodžba (183). stajala je jednu minutu (55). februar. ali: južno voæe. Muftiæ. da se uèenice odgoje u duhu koji prija (156). Umjesto tisuæa uvijek je hiljada. i nema ni jednog primjera koji bi potvrðivao slavenski naziv mjeseca. ali: da se èlanovi jednog društva vaspitaju (73). tajnièko izvješæe (prilog Gajretu. Izet ef. Evo kakva je situacija u tom pogledu: Prije svega. Spahe. 2). a umjesto tjedan nalazimo samo sedmica ili hefta. Hazim ef. strogom disciplinom se vaspitavaju èlanovi (47). Rijeè sudac takoðer je dominantna. Kad sam se povratio sa lijeènikom (200). šeriatski sudac u Tuzli (150). na mjesto tajnika Mustafe Islamoviæa (prilog Gajretu. dotle uz rijeè odgoj i odgojiti postoji vaspitanje i vaspitati. mart. 1 i 12).suradnju u Gajretu (151). A sada da pogledamo upotrebu leksike. Dok za svjedodžbu ne nalazimo nigdje sinonim svjedoèanstvo veæ samo svjedodžba. str. Rijeèi stroj i mašina stoje u brojnom odnosu gotovo naporedo (pa imamo: u parnom stroju (7). Midžiæ. str. npr. Obukao se i otišao po lijeènika (200). imena svih mjeseci nisu slavenska veæ latinska. preporuèuju i ljekari (83). Jusuf Zija ef. šeriatski sudac (114). koja u ovom izlaganju zaslužuje posebnu pažnju ne samo u odnosu na jezik lista Gajret u 1913. razni strojevi (109). dobar uspjeh u društvenom vaspitanju (74). npr. Pertevu. tajnik Fehim Kafadareviæ (prilog Gajretu str. našem bivšem suradniku (116). Ovdje mogu reæi da je Gajret imao tajnika i za vrijeme Kraljevine Jugoslavije. strojevi koji proizvode snagu (109). žito posijano sijaæim strojem (83). npr. str. Salih ef. bivšem vakufskom tajniku (82). 1 i 12). 1 i 12). Upadljivo je da se sekretar uvijek i bez izuzetka naziva samo tajnik. primio se funkcije tajnika (prilog Gajretu str. tj. ali: valja se odmah obratiti ljekaru (27). Takoðer nema ni jednog primjera da bi se hiljada nazivala tisuæa a sedmica tjedan. jer pored veæeg broja primjera za lijeènik nalazimo i 3 primjera u kojima se to struèno zanimanje naziva ljekar. mašine i 296 . šeriatski sudac (183). od našeg suradnika (116). još sekundu (84). npr. lijeènik u Bosanskom Petrovcu (148).: pošljedice rðavog moralnog odgoja (96). jedan šeriatski sudac (118). nauèen i lijepo odgojen (163). godini veæ i na jezik tadašnjeg bosanskohercegovaèkog javnog komuniciranja i književnog stvaralaštva. Lijeènik je konstatovao dijagnozu (200). surednik svih ozbiljnih listova (178). moæ duševnog vaspitanja (154). još minutu (84). izvještaj tajnika (prilog Gajretu. vaspitanje duha (154). tajnika Trgovaèke komore (116) itd. Mehmed ef.

omladina i mladež. npr. 5). odnosno univerza. Baš ni u jednog elementa u našoj zemlji nema tako primjetljivih staleških razlika kao kod nas (74). tvornica i fabrika.. nove vrste alata i mašina (5). Rijeèju utemeljaèima oznaèavao se prilog utemeljaèa nekog društva. ili: Muslimanska štedionica upisala se za èlana utemeljitelja našeg Gajreta i odmah uplatila 297 . i nekoliko sati. ili: prostitucija i lumpaèenje iziskuju isto toliko hrane (. zanat i obrt i još neke druge. lumpaèenje i utemeljaèina. znaèenje im je drukèije nego 1913. stoljeæe i vijek. i mi se kao prosvjetni organ našeg elementa osjeæamo moralno zaduženim (153). a zatim blagovalište (40). prema industrijskim mašinama (109). položivši odmah cijelu utemeljaèinu (146).: U prošlom broju smo javili da se banjaluèka opæina upisala za Gajretova utemeljaèa. na desnoj se strani nalaze prostorije za upravu sirotišta. koji je veæ bio velik (66).. ovo je naš muslimanski list koji širi kulturu i prosvjetu meðu našim elementom (prilog Gajretu.. npr. zemljopis. Bez odgovarajuæih sinonima našao sam ove rijeèi: voz. Rijeè kamatnjak upotrijebljena je sa znaèenjem kamata.: Radi ovog stanja sve su banke zadržale s poèetka svoj kamatnjak. U opisu Vakufskog sirotišta u Sarajevu na 3 mjesta nalazimo rijeè blagovalište sa znaèenjem blagovaonica. Naporednu upotrebu u približno jednakom brojnom odnosu imaju i sljedeæe rijeèi: domovina i otadžbina. Još desetak dana. npr.: jer smo mi elemenat zapušten (18).šibice (69). kat. odnosno trpezarija.: Èim se uðe u hodnik s vana. Iznenaðuje rijeè vatrenjaèa u znaèenju voz ili vlak. godine. npr. sudac. pa æe uz prvi zvižduk vatrenjaèe ostaviti Sarajevo (32). val i talas. svjedožba. a rijeè lumpaèenje ima isto znaèenje kao i lumpovanje. upotrebu raznih mašina (109). Blagovalište je samo jedna velika soba (4). kukci.: Prostitucija i lumpaèenje mora biti apsolutno iskljuèeno (142). Tako npr. a to se može najviše da primijeti kod muslimanskog elementa (68). kuhinja. vazduh i zrak. I na kraju bit æe zanimljivo ukazati na neke neobiène rijeèi koje se danas ne mogu èuti u Bosni i Hercegovini. tajnik. znanost i nauka. str. izvještaj i izvješæe.) koliko i najjaèi fizièki rad (142). etnièka zajednica.. knjižnica. hiljada i latinske nazive mjeseci. Koliko je æirilica bila ušla u naš elemenat (87). uslov i uvjet. rijeè elemenat gotovo uvijek znaèi narod.. npr.. npr. muzika. brzojavni. a rijeèi gospodarstvo i gospodarski èešæe su nego privreda i privredni. ili: Na lijevoj se strani ulaza nalazi isto velika soba kao i blagovalište (40). sveuèilište i univerzitet.. a neobiène su i rijeèi: kamatnjak. ili ako se èuju.

" Eto. stoljeæa u Bosni i Hercegovini. Mehmed II. In a number of articles one could see the statements that a considerable number of Ottoman Sultans. šta više i u partajiènosti (18). npr. it might be the interesting reason for it. Selim I. In a large number of issues in this year one could follow a dispute about the reasons for writing in Cyrillic or Latin script. odnosno partiji. Bit æe da je i tada ova rijeè bila neobièna pa se tražila neka bolja. što je od takvog jezika do danas ostalo a što nije. That is why we chose to offer an outlook on the language and alphabet of only one journal. but. na 234. g. dovoljno da se vidi kako se govorilo i pisalo u prvim decenijama 20.. Many arguments were offered in favor of Cyrillic script. particularly under conditions such as ours.. natražnjaštvo i partizanstvo naših muslimanskih politikana iz Bosne onemoguæuju Gajretu materijalno da svoju delatnost razvije što jaèe. Selim II and Suleiman II.èitavu utemeljaèinu (184). and it is almost impossible to do an analysis of language and script of one journal only. Najinteresantnija je rijeè partajiènost sa znaèenjem pripadnost nekoj politièkoj stranci. strani umjesto nje nalazimo rijeè partizanstvo u ovoj reèenici tadašnjeg predsjednika Gajreta dr Avde Hasanbegoviæa: "Poratne prilike. wrote many letters in our language and in Cyrillic script. avgusta 1925. Their example was followed by a great deal of Ottoman Turkish digni298 . mogao obuhvatiti. There is no particular motive why should one analyze the Gajret in 1913. ekonomski udar našeg elementa. nadam se. ili: U interesu je Gajreta da se u pododbor biraju lica bez razlike na partajiènost (18). i što se u današnjem zvaniènom jeziku i jeziku javnog obavještavanja èuva i njeguje. such as Murat II. pa tako u Gajretu od 1. za ovu priliku ovo bi bilo najvažnije što je moj pogled na jezik lista Gajret iz 1913. a što je najglavnije i najžalosnije zaslepljenost. odnosno ne èuva i ne njeguje kao bosanskohercegovaèki autohtoni i autentièni jezièki izraz. staležu. bez razlike u rodu. and that is the Gajret in 1913. Suleiman I. a opširnija jezièka analiza sigurno bi ukazala na više detalja i pojedinosti. An Outlook on the Language and Alphabet of the Gajret Journal in 1913 In 1913 several journals were published in our parts. on the other hand.: Gajret je nas svih: malih i velikih. Bayazid II. ili: tu je opet naša nesretna politièka partajiènost (18). No i ovo je.

Mustafa Èengiæ-Gazanfer and others. Hasan Hodžiæ. 299 . It is interesting to note that all the three newspapers from the last years of the Ottoman rule in Bosnia used only the Cyrillic script alongside the Turkish language. Hifzi Bjelevac. Osman Nuri Hadžiæ. Fadil Kurtagiæ. A great deal of authors did not give their full name and surname. Having examined the Gajret in 1913 meant also to see what was the way and style it had been written in it eighty or so years ago.taries. but only in initials. Svara had been published in iyekavian dialect. It is also interesting to note that all the contributions but the one on page 180 about the poems of M. One can conclude that the Gajret was the product of 20th century and that it contributed to the Bosnian-Herzegovinian autochthonous and authentic linguistic expression. one can find the contributions from. Hamdija Muliæ. Mehmed Spaho. The sound h was meant and attempted to be retained in all its rightful places. The editor-in-chief in 1913 was Avdo Sumbul. Dr. among others. so we do not know who they were. by: Hajji Hamid Svrzo. He was famous for his sympathies towards the Serbs and his anti Austro-Hungarian position and activities. In this year.

300 .

Tu se ništa nije promijenilo nabolje od 1918. a oni drugi. Pa ih onda dovesti na metrum. Oni muslimanski intelektualci koji su imali politièkih ambicija opredjeljivali su se kao Srbi. da bi se lakše iseljavala. u administraciji. ali je u novim državnopolitièkim prilikama sve bilo oficijelno instrumentalizirano. Prvo su se. Ako u pogledu nacionalnog statusa nije više tako. održavanih u viševjekovnoj tradiciji govorenja i pisanja. što milom što silom. u pogledu jezika jeste jer smo prepušteni njegovoj jednostranosti . u masovnim medijima. 301 . Da budem precizan. i saobrazno tome poèeli svoj jezik nazivati srpskim. 1631. Naravno. Znaj da su im tako i rijeèi krupne. politièki opredjeljivala i asimilirala. To se može lahko utvrditi poreðenjem leksike u meðunarodnoj i poratnoj bh. dijelom i fizièkoj nesigurnosti. ekonomski upropašæena i prepuštena politièkoj nesigurnosti. dijelom se sve ovo dogaðalo i prije 1918.prihvatili su hrvatstvo. Kako stvari idu od 1918. Hevai. Osnovna narodnosna masa bila je nepismena. a Narodna uzdanica prohrvatska.Alija Isakoviæ VID BOSANSKOG JEZIKA Leksika bosanskomuslimanskih pisaca preporodnog perioda i naši pravopisi Kako su Bošnjaci krupna stasa. do danas. * da se mogu sricati. èak i muslimanska kulturno-prosvjetna društva. bez obzira na poslijeratne slatkorjeèive zakljuèke o književnojezièkoj toleranciji. ulazeæi u Kraljevinu SHS kao neizdiferencirana narodna masa s pretežno opredjeljenskom inteligencijom. još u doba Austro-Ugarske.* To je gvozden luk koji nije moguæe nategnuti. zapravo veæi dio . te je Gajret bio prosrpski. odrièuæi se svojih jezièkih osobenosti. odricali imena bosanski jezik.u obrazovanju. i poèeli se priklanjati hrvatskom književnom jeziku i upotrebljavati to ime. Bosanski Muslimani su na dobrom putu da izgube svoj jezik. u toj i takvoj praksi bio je snošljiviji meðuratni period.

Ovo su fragmenti te cjeline i teško je o tome govoriti kratko i konzistentno. do danas bh. Od 1945. Kako je u medijima tako je i u obrazovnom sistemu. Lektori obièno promijene samo jednu rijeè iz Tanjugovog ekavskog teksta. Ja pratim leksiku u Osloboðenju ravno 25 godina. Mostarskog savjetovanja o jezièkoj toleranciji. lani. u sto pedeset djela. govorim ovdje o bosanskom jeziku u okvirima bosanskomuslimanskoga kulturnopovijesnog kruga. od teksta Nervoza u našem književnom jeziku objavljenom u Odjeku. rijeè lane. Dakle. latinicom i æirilicom. Niti je ko javno pobijao moje tvrdnje. Potpuno uprazno. i pravo je èudo kako još poneki pisac potegne staru dobru bosansku rijeè. Ovdje o tome nije rijeè. u prosvjeti i administraciji. autor prve u nas štampane knjige arebicom i Bosanskog 302 . a porodièna tradicija se gasila. 1631.štampi. Stoèanin Hrle. Što se. autor tursko-bosanskog rjeènika. godine do 1985. Meðutim. standardnojezièki prostor popunio je tanjugovski jezik uèinivši ga. u pisanim tragovima i u imenovanju bosanski jezik. imali su u svome pamæenju. niti je dovoljan da se u to povjeruje. to je stvar zajednièkog prosuðivanja. i valja ih mijenjati. Zato preporuèujem pokretanje struène publikacije o bosanskom jeziku da bi naše nove generacije što nauèile i starije se podsjetile. premda važeæi Pravopis iz 1960. niti je bilo koja tvrdnja išta izmijenila u praksi. Ja sam o ovome govorio i pisao u više navrata. tièe zajednièkog bosansko-srpsko-hrvatskog jezièkog standarda u našim zajednièkim masmedijima. danas ga nemaju. Kada su Bosanski Muslimani prije stotinu godina poèeli s evropeizacijom. autor èuvenog Ljetopisa. Srba i Hrvata. pak. veæ sada ima takvih i meðu onima koji jedva da su bili roðeni u vrijeme održavanja tzv. iskazivanja i dogovora Muslimana. Ljudski vijek nije dovoljan da se to dogodi. godine ne pružaju Muslimanima ni minimum jezièkog poštovanja. S tom namjerom radio sam na leksici u bosanskomuslimanskih pisaca uzimajuæi karakteristiène primjere od 1550. Mula Mustafa Bašeskija. i njegova bosanskohercegovaèka depandansa zvana Pravopisni priruènik iz 1972. godine. i nominalno. prevodilac s arapskog. objavljujuæi djela današnjim pismom. to je nemoguæe. praktièno. Naizgled. Spomenut æu ovdje neke starije autore i djela koja izravno govore u pohvalu bosanskome jeziku: Na prvom mjestu je Muhamed Hevai Uskufi. Sreæom. 1965. ijekavskim oblikom istoène varijante. godine. Mostarac Omer Humo.

bosanskog kuhara. u postojanje starih bosanskih tekstova. Akademik Aleksandar Beliæ. Appendini i I. u postojanje bivših Bošnjana. Isto tako. od ranga narodnih umotvorina. Nikšiæanin Salih Gašoviæ. i toliki drugi. tako su. Kao što je èitav njihov jezik. taèke zakljuèaka. postojanje bosanskog brdskog konja. godine. postojat æe i bosanski. draže im je kad se kaže Bosanci. zaista. Kada je u Sarajevo došao Evlija Èelebi. Jezik i stil Bosne. 1660. hrvatskosrpski praktièno ne postoji. ni kao narodni. to je jedna kolektivna umetnost èiste genialnosti. još mnogo prije manifesta iz 1850". ni kao jedinstvena norma.. Ne bude li tako. zakljuèuje: "Nema nikakve sumnje da je bosanski jezik. 1937. srpskohrvatski. bosansko-turskih rjeènika. Dok je ta konvencija primjenjivana u praksi. vijeka. Mevlud nami daj bosanski napiši). u tekstu Bosanski jezik i stil." Ovdje je mjesto i poznatoj Isidorinoj reèenici: "Svi Bosanci sobom lože onu tamnu vatru koja u njihovu jeziku i stilu nikada ne dogoreva. dakle. Samo.. zalagali se za usvajanje bosanskog govora kao opæeg književnog jezika." Tako jezik imenuje i Matija Divkoviæ. narodna osnovica našeg književnog jezika. ali koja nije samo èudo prošlosti. prije Beèkog književnog dogovora. bio bih potpuno indiferentan prema neèijoj tvrdnji da bosanski jezik ne postoji. Sve dok postoji srpski jezik. postoji samo kao konvencija. i oni sami bistri ljudi koji sve ispravno prosuðuju. "u nastojanju za književnim jedinstvom Južnih Slavena. Bošnjaka.. godine tvrdi da Bosanci i Hercegovci "kažu uopæe da govore bosanski ili naški. Tako je i Jakov Mikalja. nego i èudo sadašnjosti." I. kao što bih bio izlišan kad bih nekoga uvjeravao u postojanje Bosanaca. dok postoji hrvatski jezik. a to se dogaða i 303 . u svome hrvatsko-italijansko-latinskom rjeèniku tvrdio da je bosanski jezik najljepši meðu našim dijalektima (la lingua Bosnese la piu bella). a Andrija Kaèiæ-Miošiæ "u bosanski jezik" prevodi svoju Korabljicu s latinskog i italijanskoga. u knjizi Od tradicije do identiteta istièe kako su Kanižliæ. Muslimani æe se jezièki opredjeljivati. Sekuliæ objavila je ovo 1941. što se vidi iz 1. govor i stil. zapisuje: "Narod se u ovim krajevima u puèkom govoru zove Bošnjaci. Muslimani nisu njeni potpisnici. Tzv. pisma bosanèica. alhamijado tekstova.. tzv. Jezik im je blizak latinskom. pod naslovom Bosanski jezik. autor popularnog spjeva o Muhammedu (Moliše me kolašinski prviši. Žepèak Ilhamija. Tako neæu nikoga uvjeravati da postoji bosanski jezik.rjeènika (Lugati bosnevi). zajedno s Vukovim hercegovaèkim i Danièiæevim vojvoðanskim. Katanèiæ. Friedrich Krauss u pogovoru epu Smailagiæ Meho 1886. Popoviæ. kao što su se do juèer nacionalno opredjeljivali. s poèetka 17. Muhamed Hadžijahiæ.

da mi èinite poslati moe knige ili hiljadu groša". a kršæanin katolik. Osnovna leksièka karakteristika bosanskomuslimanskih pisaca preporodnog perioda: ne zazirati od jezièkih bogaæenja iz ostalih istojezièkih kulturnih centara. m. njihove leksièke osobenosti. iste godine kada je finalno oblikovao svoje jezièke norme. šire se danas i na ostale bh. hrišæanin je pravoslavac. i u Hevaije iz 1651. autora prvog bosansko-turskog rjeènika. ili je pak svako svakome. Ni jedan od ovih naroda nije nedonošèe na ovom prostoru. a buduæi da je glavna namjera mojega posla bila da se pozna jezik po svemu narodu. piše on Sreznjevskom 1852. Srbi i Crnogorci njeguju u svome duhovnom krilu. Proèitajte njegov roman Ponornica i poemu o majci Hanifi. Vuk je postupio korektnije od svih kasnijih pravopisaca. 1631.82. i tako dalje. sve što naša braæa Hrvati. . mora postojati i u Bosanskih Muslimana. ali ne i baštinici. Vremenom okolica ostaje kao geografski pojam. ali im se i ne priklanjati. i niko nikome nije dužan..) darovao je u dobrotvorne svrhe dvanaest tisuæa. 1404... Hiljadili se ovaki!" U mojoj ekscerptiranoj graði za rjeènik karakteristiène leksike imam prvo bilježenje hiljade u krajišnièkim pismima iz 1636. sedam godina kasnije: "Ovo godišæe pasalo ukrcano je dvi tisuæe karih". "Ja u pisanju Rjeènika nijesam gledao ko šta vjeruje. Ovo možemo rezimirati nimalo pretjeranom tvrdnjom: Kakvi su meðunacionalni i meðukulturni odnosi bili u vrijeme Hvalovog zbornika. Muslimani imaju privilegij da budu samo korisnici. a tisuæu imam. Dakle... II/1912. èistota stila i èistoæa ulice. nego kako ko govori. Poèet æu ovo citatom najveæeg proznog pisca toga perioda Edhema Mulabdiæa iz teksta Jezièko iverje (Zeman. 304 . zato sam u Rjeènik uzeo rijeèi po svim ovim narjeèjima". malo ko je poštovao njihova jezièka svojstva. jedinog Muslimana koji je bio pridruženi potpisnik Novosadskog dogovora. premda ni on nije usvojio sve oblike sa h..1): "Naš èestiti starina (... u vrijeme dopisivanja Ali-paše Rizvanbegoviæa sa Njegošem. isto ili srodno. zato pišem v. ali pet sati.danas. pisce. godine: "Ne bi mi uzdarje. Od Vuka naovamo. takvi su i danas. veæ prema analogiji. i nova leksièka bogaæenja. u vrijeme Muhameda Hevaije. školski je èas. a okolina sociološki. Ove leksièke dvojnosti. jedno je sveæenik a drugo sveštenik. Moglo je biti samo plodotvornog prožimanja i bogaæenja. takoðer u krajišnièkom pismu. Zato se dogaða da ti pisci poštuju pravopise u onoj mjeri u kojoj pravopisi poštuju njihove jezièke osobenosti. razvijenije ili manje razvijeno. To se najlakše vidi u djelima Skendera Kulenoviæa.

ili je izostavljena. daiža u ujak. Gajreta. govedar mjesto èoban. nisu nikada sudjelovali u njihovim izradama. Ovaj leksièko-pravopisni nesklad u štampanim djelima naših pisaca èesto je otklanjan nasilnim zahvatima u njihov jezik. Meðu305 . dakle 1. Mulabdiæ se jasno izrazio o svome jeziku. lubenica mjesto karpuza. koji je gajio najrafiniraniji jezièki osjeæaj. ko u tko. Ne samo Skender Kulenoviæ. graða mjesto japija. Veæ sam ranije navodio kako je meðu 608 izvora za šestotomni Rjeènik Matica samo 11 muslimanskih izvora (meðu listovima nema Behara. ognjilo mjesto èakmak. o jeziku svoga naroda. Leksika u objavljenim djelima bosanskomuslimanskih pisaca tradicionalna je s viševjekovnim kontinuitetom. leksièkih previranja poslije objavljivanja Hrvatsko-njemaèko-talijanskoga rjeènika znanstvenog nazivlja èiji je autor Bogoslav Šulek. a ne ðubre. Njegova djela štampana u nakladi Knjižare Lav Hartman. U njega je gnoj. Matici hrvatskoj i èasopisima u Zagrebu pretrpjela su jezièka prilagoðavanja nekim tadašnjim hirovima književnojezièke politike u Hrvatskoj. i za Rjeènik JAZU.I pored ovakvog pravopisnog stanja mogu slobodno reæi da do 1918. veæ i brojni drugi iz mnogih generacija. bez obzira na prohrvatske i prosrpske politièke struje meðu njima. Prireðujuæi knjižicu Rukovijet šale. nosilo mjesto tabut. Valja proèitati njegov roman Zeleno busenje iz 1898. zrak u vazduh i tako dalje. Veæina naših trajnih svojstava tretirana je pravopisno kao neknjiževni oblici. vijeka. 1893. meðu bosanskomuslimanskim piscima ima malo leksièkih razlika. godine." To je bilo vrijeme prepuno jezièkih i. Bisera). ð u gj. Autorov jat izmijenjen je u korijensko ie.8 odsto. posebno. zdrav bosanski jezik i prirodno je što nije mogao ostati indiferentan prema svim novotarijama i svim jezièkim anomalijama. nije moguæno utvrditi. bez ikakvih novih i tuðih rijeèi. takva u takova. Tako je postupano i prema jeziku Osman-Aziza (Osmana Nuri Hadžiæa i Ivana Miliæeviæa). I danas bi mnogi pisci mogli pozavidjeti Hevaijinoj narodnoj leksici iz njegovog tursko-bosanskog rjeènika s poèetka 17. u Zagrebu. stupac mjesto direk. Edhem Mulabdiæ je objavio pripovijetke Na obali Bosne 1900. koji je okonèan 1976. "Nastojao sam da ovu zbirèicu izdam na èistom našem jeziku. Mulabdiæ je gajio èist. mora se reæi da muslimanski pisci s pravom nisu poštovali postojeæe pravopise. žlijeb mjesto oluk. kut mjesto budžak. otac mnogih kovanica u hrvatskom književnom jeziku od kojih su neke sada dio našeg svakodnevnog rjeènika. koji se još radi. o jeziku svoje generacije. Nešto je slabije u uzetoj graði za Reènik SANU. Zadržat æu se na dva primjera. U kojoj je to mjeri raðeno sa znanjem autora. Generalno gledano. svitnjak mjesto uèkur. lahko u lako. puce mjesto dugme.

: "Odranije je poznato da na hercegovaèkom podruèju. pobiže u pobježe. naroèito centralnohercegovaèkom. kao da je radio neki današnji lektor. "jer su ove tuðe rijeèi mnogo starije od kovanica. i Pravopis 1960. èak marha. Ljubušak je smatrao ispravnim oblike lahko i mehko. dakle . moram reæi da su izdavaèi. Sve je to pedantno uraðeno./69. aždaha. ne znam. lahko ." kaže Mulabdiæ. u tekstovima ovih autora objavljenim u Sarajevu (u Nadi i Beharu) jezik je autorski. èak i Julije Benešiæ. autor nedavnog poljsko-hrvatskog rjeènika.bosanski.bašta. O govoru i pisanju glasa h u bosanskih Muslimana mogla bi se napisati pozamašna knjiga. štampane u Hrvatskoj dionièkoj tiskari u Mostaru. "Muslimani po pravilu èuvaju h". To potvrðuje i Šantiæeva pisana rijeè. Reljkoviæ. povodeæi se za svojim narodnim govorom. "Svako æe zaista radije reæi tunel nego prorov. bašèa . èesto sretamo pojavu sekundarnog h ispred sonanta r. Kako je. sa žaljenjem. uho. pivaše u pjevaše. aždaja=aždaha. Iz ovih ispravki vidi se da su prilikom štampanja knjige neke rijeèi zamijenjene: nena u neva. još podržava h: "Oni pisci koji.èerek. Hanibal Luciæ. Navest æu ovdje primjer Mehmeda Dželaluddina Kurta i njegove knjige Hrvatske narodne ženske pjesme (muslimanske). Takoðer Asim Peco u poèasnom broju Zore.tim.sat.takovi. sahat . što se vidi u bilješci E. a kovanice opet nijesu postale u duhu narodnog govora. èejrek . takvi . marva. A. Mulabdiæa povodom Ljubušakove smrti. proha. glas h gubio pravo graðanstva pokazat æu na primjerima rijeèi aždaha u raznim izdanjima Beliæevog Pravopisa: 1923. Divkoviæ." Beliæ u Pravopisu iz 1923.lako. jezika. i vremenski i prostorno. sevdahluk u sevdaluk. Mulabdiæ je bio i protiv olahkog uvoðenja zamjena za strane odomaæene rijeèi. Šulek. 1968. ne nego aždaja! Nevjerovatno! 306 . uèiti (knjigu uèi) u èitati. munara . aždaha=aždaja.) pravilno h èine uslugu doslednosti našeg pravopisa. 1950. taèka .toèka. upotrebljavaju i tu (gdje još nije odomaæeno.kuran. bilo je aždaha (aždaja). vremenom. Evo nekoliko primjera tih nasilnih zahvata: ko je postalo tko." Tako. Njegoš. Kaèiæ. urednici i redaktori vrlo rano poèeli mijenjati jezik u muslimanskih pisaca. Autor je morao štampati napomenu na kraju knjige Štamparske pogriješke. sedmerica . I tako dalje. 1902.: aždaha. Da li iz veæeg uvažavanja autora ili zbog nedostatka jezikoispravljivaèa. safun u sapun. I.lišce." Ono h koje je protjerano iz današnjeg Pravopisa imaju: Gunduliæ. piše Pavle Iviæ u Dijalektologiji sh. Sarajevski vjesnik. lice . godine. vulkan mjesto žegara. Kur'an .minaret. Oni su u tome dosljedni. Jukiæ u Bosanskom prijatelju ima duhan. 1902. 1934.sedmorica.

aždaja. a spomenuti Pravopis Ahmed. piše: Ahmet. baštovan. Na pisanje slova h nagnala je Vuka velika potreba jer bez njega bi nam jezik bio podosta raspojas i aljkav.umj. i to osobito muhamedovci. Ne moram posebno isticati da su prvospomenuti oblici jedini u naših pisaca toga vremena. bašèa. jer oni inaèe ne govore središnjim govorom. Dakle je gramatièki pravilnije pisati ga nego ne pisati. izdatog u Sarajevu a zove se Tumaè turskim.. aždaha. Ahmed. i ovaj autor kao i mnogo. munara. meðutim. vijeka Derviš Korkut jasno istièe kako autor "nije smatrao neèim stranim turcizme koji su se veæ bili ukorijenili u našem jeziku. U Pravopisu je i Zulejka.. dakle tumaè s poèetka bosanskomuslimanskog književnog preporoda u kojem stoji: Alah. bašèovan. lijepo opremljen i. i Pravopisa koji je sada na snazi i preporuèuje malo Alah. perèin. Zulejha. vjerovatno prema analogiji: drktati . da bi i književnici istoènoga vjerozakona pisali h svuda gdje mu je po etimologiji mjesto. godine nije poštovao bosanskomuslimansku jezièku tradiciju vidjet æemo na primjeru pravopisnog normiranja muslimanskih vlastitih imena. izbirljiviji Hevai ne prihvaæa rijeè makaze veæ nožice". mejdan. Nije predmet ove teme da govorim kako je danas. drhtati. Popoviæ u svome Reèniku iz 1884. arapskim i perzijskim rijeèima. i kao što narod naš obadva vjerozakona na mnogo mjesta po južnijem krajevima govori. kao što oni vjerozakona zapadnoga pišu h. nadam se. pandža i pehlivan. Edhem. kandža. Ahmet. tu je i Ethem. megdan. pelivan (?). izgovaraju ga ovdje-ondje po Bosni i Hercegovini. koja glasi: "Našli smo za dobro i za potrebno. Svi ti razlozi zajedno uzeti pretežniji su od èinjenice što veæi dio naroda h ne izgovara. menðuha. bajrak.Do koje mjere Pravopis Matica iz 1960. itd.) Maretiæ u svojoj Gramatici piše: "Vuk je h uveo u književnost držeæi se govora manjine naroda. minaret (?). umj. K tome se slovo h opravdava i prošlošæu našega jezika i poreðenjem s drugima slavenskim. Bokelji i Crnogorci. Drugi primjer eklatantnog nepoštovanja bosanskomuslimanske jezièke tradicije otkrivamo poreðenjem djela iz 1895. v. to valjda ne bi navelo Vuka da ga uvede u književnost. umj. pa se nije trudio da im naðe zamjenu: fesliðan." U prilog upotrebi glasa h služi i treæa taèka Književnog dogovora u Beèu 1850. barjak. èejrek. soluf. Što taj glas govore Dubrovèani. dostojno prireðen. (Hevaijin rjeènik Potur-šahidija zaslužuje posebnu pažnju. v. zijafet. umro 1650. èerek. Sretni smo što je ovih dana ponovo štampan u tuzlanskom Univerzalu. "ima oblike sa sekundarnim h: 307 . bašta. Komentirajuæi Tursko-bosanski rjeènik nepoznatog autora iz 17." Veæ stari Bartol Kašiæ.

a "mesto tih glasova u zapadnijem krajevima našeg 308 . lahkovjernost. nitko jeste 41:11. toèka i toèno nisu prevladali nad oblicima ko. u oblicima koji su u postojeæem Pravopisu svi proglašeni neknjiževnim! Pišu bajrak. niko prema tko. lahkoæa. v. veæ prema tome ko je njihov izdavaè. Behar. taèno. piše Ljubušak.. vijeka i u Hevaije. ili neposredno iz bosanskih govora". piše Bašagiæ. (Darija Gabriæ-Bagariæ: Jezik Ivana Bandulaviæa). tzv. èejrek. lahkoumnost. odnos ko. Evo nekoliko primjera karakteristiène leksike s glasom h u rijeèima koje nisu turcizmi. U uzorcima koje imam. niko. malahno. Gašoviæ. a u Bosanaca je steklo sva graðanska prava jer nikada nije nestajalo. piše Bašagiæevo Ogledalo. Oman-Aziz. Za ove forme Kašiæ je poticaj mogao dobiti iz djela bosanskih franjevaca. gdje na primjer kod Divkoviæa imamo mehko. megdan. i danas. Oblik mehak ima u Ljubušaka. Premda su ovi autori bili više prohrvatski naklonjeni. Ogledalo. taèka. lahko. Svi ovi autori pišu turcizme u oblicima koji su bliži izvornom. nitko. Bjelevac i Kulender u svojem Tursko-bosanskom rjeèniku objavljenom 1912. hendek. tanahno. piše Bašagiæ u djelu Bošnjaci i Hercegovci i Behar. takoðer Ljubušak. lahko. koji su u Bosni uobièajeniji. aždaja. vidjet æemo da su oni i u tim prilikama ujednaèeni. lahkouman. U Vuka je kao u bosanskih pisaca tko. te jedanput samo ziehnu. lahko. dok posebno stoje primjeri primehkano. Poznato je da je št (sveštenik.liepahno. lahka. Ako u ovih preporodnih pisaca promotrimo neke oblike. aždaha. Æatiæ. Evo kako izgleda odnos opæi / opšti. Biser. list Bošnjak. ko. Držiæa. primarno jer je životno: lagahan. èerek.. redaktor. a taèka i taèno prema toèka i toèno 11:6. koje imaju i neki drugi Slaveni. u Mulabdiæa. urednik. 1631. Razumije se. jendek. što je stari dubrovèanizam. Gajret. a ne bajrak. piše Ljubušak u zbirci iz 1889. oblici tko. s obzirom na današnje meðuvarijantske podjele. piše Ðikiæ i Biser. dakle. za koje potvrdu nalazimo i kod M. a neki objavljivali i u Zagrebu. Biser i Nafija Sarajliæ 1916. piše Ljubušak. opšti) ušlo u naš jezik iz crkvenoslavenskog. Behar. ima izvjesnog kolebanja u pojedinih autora. u Hörmannovoj zbirci. Oblik ko je veæ u krajišnièkim pismima s poèetka 17.. Mulabdiæ u Zelenom busenju. lahak. sekundarno h. kao izrazite markacije meðuvarijantskih podjela. mejdan. lagahno. mehkoput.

razlozi su politièke. javna jezièka praksa ignorira ovu èinjenicu. koji je stariji od Vuka Karadžiæa. Tomo Maretiæ ima rijeè osammjeseèni (osammjeseèni boravak. taj odnos je 105:58. Muslimana ni muslimana koji æe reæi Muhamed). Zakljuèak Bosanski jezik postoji u narodu i u literaturi koliko hrvatski i srpski jezik. Ako je to manje poznato široj javnosti. najjeftiniji i sl. džehennem i džennet. postoji "težnja da se ne krnji znaèenje" (Asim Peco). (Vasilija Radojièiæ pjeva na Radio-Beogradu. stvarno i nominalno.naroda upotrebljava se i izvornije sveæenik. tada se moraju poštovati udvojeni suglasnici. povodom jezika Kikiæa.s izvjesnom mjerom valja i ubuduæe primjenjivati. dva sistema u funkciji posebnih 309 . "Pišuæi takve rijeèi s udvostruèenim suglasnikom Kikiæ se nije obazirao na naše tadašnje pravopise. i koji . piše alah!. zatim Muhammed (jer nema toga neodnaroðenog. septembra 1981: Nit sam džennet nit džennetska hurija. zatim Allah piše Ðikiæ u Ašiklijama 103. (Pravopis. opæi". 222. što je èista smisaona i lingvistièka besmislica jer je Allah vlastito ime. Lovriæ: Bilješke o putu po Dalmaciji Zagreb. a ne lingvistièke naravi. pogovor knjizi I. l i m u bosanskomuslimanskim govorima i u pisanoj rijeèi: Svi dosadašnji naši pravopisi su to odbacivali èemu se ne treba osobito èuditi ako znamo da u pravopisnim komisijama nije bilo Muslimana. opæina i njihove izvedenice stoje prema opšti. i to æirilicom!. u svim oblicima fizièkog i duhovnog života. npr. Aleksandar Beliæ. S obzirom da je na ovim balkanskim prostorima politika mjera stvari. posebno Bosanskih Muslimana (Bošnjaka). 1948. Dakle. Allah. preddržavni. to je neimenovanje i (ne)priznavanje bosanskog jezika bilo u korelaciji s politièkim (ne)imenovanjem bosanske nacije. èiji propisi nisu sasvim u skladu s izgovorom arapskih rijeèi. Ako se držimo principa piši kao što govoriš. Bh. veæ se oslanjao na govor Muslimana koji arapske rijeèi izgovaraju mnogo taènije nego ostali". prema kome danas uèe naša djeca i lektori sreðuju knjige i novine. opština i njihovim izvedenicama u omjeru 30:0! U periodu od 1918. Dakle. U preporodnom periodu rijeèi opæi.) Kao što u primjerima nuzzarada. Nesumnjivo je da su hrvatska varijanta i srpska varijanta današnjeg zajednièkog jezika. s odreðenim èlanom!). takva težnja postoji i u sluèajevima spomenutih turcizama. jasna prevaga oblika koji su karakteristièni za zapadne krajeve. do 1985..... piše Ismet Smailoviæ.

"). nije identièan ni s hrvatskom ni srpskom varijantom. bosanski jezik. bratani. I. srpskohrvatskog/hrvatskosrpskog jezika Srbi i Hrvati imaju veæa prava nego Bosanski Muslimani (Bošnjaci) i Crnogorci. te u iseljeništvu u Turskoj i drugdje. a našu jezièku politiku odreðujemo našom novom društvenom zbiljom.jezika te bosansku varijantu takoðer smatram bosanskim jezikom.. bez obzira u kom smislu se to (tada) podrazumijevalo. Crna Gora. iza znaka > . ne može stajati tvrdnja da na ukupnost tzv. bez sumnje. a posljednji Ahmed Kulender Mali tursko-bosanski rjeènik 1912. u osnovi. bez obzira kako se nazivao u razlièitim historijskim okolnostima. dodane razmaknutim slovima normalne hrvatske rijeèi" (potcrtao A. koji æe. Ostane li tako. Jezièki pluralizam je društvena stvarnost i njena uzajamnost. Neæe biti èudno ako se uskoro pojave meðusobni (meðujezièki) rjeènici razlika i. Bez obzira što je naš zajednièki jezik. s istom razložnošæu. a ne idu u sustav hrvatskoga književnog jezika oznaèeni su zvjezdicom. M. Hoæu reæi. on nije jedinstven jezik. kako u narodnom govoru. što se razumije. Kosovo. jedan jezik.. a u nekim sluèajevima: u èuvanju glasa h u domaæim rijeèima i turcizmima. (Ova varijantska razlaganja objašnjavao sam tekstom "Varijante na popravnom ispitu". god. godine. Moskovljeviæa.) Ovo sve može se odnositi na crnogorski jezik. uvoda stoji: "Rijeèi i oblici koje je zbog pravopisnih razloga bilo potrebno navesti. a uz njih su. kao poseban varijantski sistem zajednièkog jezika. Jedan od prvih tursko-bosanskih rjeènika (drugi naš rjeènik po starini uopæe) saèinio je Hevaija iz Donje Tuzle 1631. Upravo je bliže istini ako bismo rekli obratno. Naime. Sam sistem razlika izmeðu srpskoga i hrvatskog jezika. Bosanski jezik i danas imenuju svojim jezikom znatne skupine Muslimana izvan BiH (Sandžak. uvijek je svoj jezik imenovao bosanskim. tako i u književnosti i u brojnim lingvistièkim djelima. dovoljan je da utvrdi razlike izmeðu ova dva i bosanskog jezika. god. razlièiti pravopisi. ("Bosanski da vam besidim. Tako bosanski jezik smatram konstitutivnom komponentom bosanskomuslimanskog nacionalnog biæa. svakako. Sliènih nakana veæ je bilo ispoljeno u Reèniku savremenog srpskohrvatskog književnog jezika s jezièkim savetnikom dr. gdje na prvoj str. 310 . u èasopisu Život.). u kojoj mjeri i do kada. Makedonija). Termin bosanski jezik upotrebljavali su i drugi koji su se smatrali Bošnjacima (Bosancima). ispada da smo mi sretni baštinici tuðeg jezika. Muslimanski narod.. S nevjerovatnim udaljavanjima. 1966. 1970. i u Hrvatskom pravopisu iz 1971. još biti razraðen. godine.

i ž. a metalski (radnik). èistota (stila). izmeðu dijalekatskog i književnog i ima . napustili su oblike zamjenica tko. a sat (vremenski). nisu zadržali l na kraju rijeèi (vol. itd.izvanredan kontinuitet. itd. metalni (ekser). Ove razlièitosti. Piši kao što govoriš nije nièija deviza. s Hrvatima imaju pretežnu leksiku. Bosanski jezik.) spol. toèno. the reasons have been of political and not of linguistics nature. ima najmanje razlike izmeðu narodnog i književnog jezika. kao i Hrvati. To što u okviru bosanskog jezika nije bilo jezièkih i pravopisnih reformi nije teško razumjeti. a sprovoðenje (uhapšenika). a kršæanin (katolik). a prema srpskom. bez diskontinuiteta koji su imali srpski i hrvatski književni jezik do poèetka Vukovih i Gajevih reformi sredinom prošlog vijeka. (sjeverni) pol. jezièku ustaljenost i homogenost na cijelom prostoru.). kako su i govorili. Tako je veæ uveliko prihvaæeno da je èas (školski). to je inicijalni poriv pismenog èovjeka. razlikuje se i od srpskoga i od hrvatskoga u mjeri u kojoj se ti jezici razlikuju meðu sobom. osim vlastitih imena. tzv. prema književnom hrvatskom i srpskom jeziku. nisu nikada prihvatili oblike toèka. meðuvarijantski položaj. Pisali su bosanèicom i arebicom. hrišæanin (pravoslavac). imaju i brojne druge leksièke razlike . a èistoæa (ulice). uglavnom. Bosanski Muslimani (ili Bošnjaci) danas su ijekavci u književnom jeziku. uticale su u svakodnevnom jezièkom prožimanju na znaèenjsko razluèivanje sinonima i pridonijele bogaæenju bosanskoga jezika koji je tako došao u povoljan. neæe pisati zajednièke (strane) rijeèi izvorno. u nekim morfološkim oblicima. provoðenje (zadataka). ne mogu srpski jezik pratiti u èitavom nizu akcenata. ove duboko ukorijenjene razlike.za južnoslavenske prilike . kako je bilo i u prošlosti.u udvojenim suglasnicima nekih turcizama. Ovdje nije mjesto da se to sve objasni. svatako. pretežno ekavskom. Since politics happen to be the measure of all things in these Balkans parts. The Aspect of Bosnian Language The Bosnian language has existed in people and in literature at least as long as the Croatian and Serbian language.). a (m. imaju svuda h mjesto zamjena v i j. sokol). ali neæe moæi usvajati hrvatske arhaizme i kovanice. a okolina (sociol. If it is less known to the general public. a non-nam311 . and omnipresent in all the forms of physical and spiritual life. okolica (geogr. imaju opæi i opæina prema opšti i opština.identiène s hrvatskim jezikom.

ing and the absence of acknowledgement of Bosnian language was in a corelation with the political (non) naming of Bosnian nations. The linguistic pluralism is its social reality and its mutual feature. The Moslem people. regardless how it has been called under the different historical circumstances. There is no doubt that the Croatian and Serbian versions of the current common language are. separate languages. one language. Regardless to the fact that our language is. two systems in the function of distinct. The term Bosnian language has been used by the others who had considered themselves to be Bosnians (Bosniaks) without taking into account what it meant (then). of Bosnian Moslems (Bosniaks). both in a common people's speech. and. and also in literature and numerous linguistics works. particularly. to what extent and when. I consider the Bosnian variant as the Bosnian language having applied the same reasoning. had always called its language the Bosnian. I consider the Bosnian language to be the constituent component of Bosnian Moslem national being. and it is us who determine our language policy with our own view about the new circumstances in our society. both nominally and really. it is not the single and unique language that can be understood. 312 . basically.

folklornim i etnografskim obilježjima". Književnost ilirizma. djelovao je na buduæe ilirce kontraproduktivno. koji su išli za zbližavanjem jugoslavenskih naroda. 313 . No buduæi da se temeljio na klasiènim principima naobrazbe. Društveno-povijesni kontekst Na poèetku 19. ali se teško može dokazati bez obzira na sliènosti u genezi tih dvaju pokreta. Obrazovni sistem u doba Metternicha služio je odnaroðivanju i pripremanju poslušnih èinovnika i odanih podanika. 1954. Hrvatska se nalazila u veoma teškoj situaciji. Hrvatska književnost od preporoda do stvaranja Jugoslavije. Prema Barèevim rijeèima.zakljuèuje Barac svoju ocjenu. U to doba nije postojala nijedna hrvatska srednja škola. niti se u gimnazijama uèio hrvatski jezik. Iz ove njegove ocjene proizlazi da je ilirizam utjecao i na bosansko-muslimanski preporodni pokret za vrijeme austrougarske vladavine. Takva teza u prvi mah djeluje uvjerljivo. Austrijsko školstvo uoèi preporoda bilo je anacionalno. gledali su u ilirizmu ishodište i uzor. Egzistirala je na rubu Beèke monarhije kao jedna od najslabije razvijenih austrijskih zemalja. a na Zagrebaèkoj kraljevskoj akademiji za nastavnike su u pravilu birani Madžari. 36-37. kada je zapoèeo proces nacionalne integracije.Vasilije Èekliæ PEDAGOŠKI FAKULTET RIJEKA ILIRSKI POKRET I BOSANSKO-MUSLIMANSKI KNJIŽEVNO-KULTURNI PREPOROD Moguænosti poreðenja Govoreæi o politièkom i narodnom znaèaju ilirskog preporoda. Vojna krajina). Suprot1. stoljeæa. Slavonija. tada je svedena na politièki i geografski pojam graniène pokrajine "s nekim karakteristiènim povijesnim. i 20. iako je bilo i kvalificiranih Hrvata. Dalmacija. a jedan dio hrvatskog naroda nalazio se pod turskom vlašæu. str.. Stoga æe u ovom radu biti govora o valjanosti Barèeve tvrdnje na osnovi usporeðivanja bitnih odrednica hrvatskih i muslimanskih preporodnih gibanja. a ne zemlju s posebnim narodnim svojstvima. Knjiga I. Bila je teritorijalno i politièki razdijeljena na nekoliko razlièitih podruèja (Hrvatska. vijeka. Zagreb. Antun Barac kaže: "Svi hrvatski i jugoslavenski pokreti 19."1 Samo u razdobljima nacionalne iskljuèivosti pojedinaca i nekih stranaka prešuæivali su ga ili proglašavali štetnim .

Bili su to veæinom mladi ljudi. uspješna organizatora književnog života. Vraz. Ilirizam. Osim rijetkih izuzetaka.-1878. Preradoviæ i drugi). usporedo s preporodnim kretanjima u Evropi i prodiranjem romantizma u književnost. Lj. P. oni su stjecali svijest o slobodoumlju. u vrijeme njegova najveæeg uspona.no odgojnim zadacima školskog sistema. Mada su još u doba ilirskog pokreta opstojali pojmovi ilirizam i kroatizam (prvi u književnom a drugi u politièkom smislu). a ne hrvatski narod. Tako je zapoèela ilirsko-jugoslavenska faza hrvatske nacionalne integracije. Tim mrtvim imenom. U takvoj društvenoj situaciji.-1872.). Za hrvatski narodni preporod. nego se razvijao iz vlastitih unutarnjih snaga koje su mu još od 17. sposobni i obrazovani intelektualci (S. koje je èvrsto ujedinio. Analogne pojave mogu se pratiti i u genezi bosansko-muslimanskog književnog i kulturnog preporoda za vrijeme austrougarske okupacije. kako je tvrdio Vuk Karadžiæ. koji je èvrsto vjerovao da Hrvati potjeèu od starih Ilira.1880.) sve æe više optereæivati odnose Hrvata i Srba zbog obostranih pretenzija na ove pokrajine i pitanja nacionalne pripadnosti Muslimana. ilirskim pokretom i hrvatskim narodnim preporodom.). Njegovi prethodnici potjecali su najveæim dijelom iz redova nižeg sveæenstva. pokret su nazvali ilirskim kao oznaku za južne Slavene. stoljeæa utirale put. Izvana su je ugrožavali pretendenti na njezin 314 . Prema imenu starosjedilaèkog stanovništva na Balkanu. a prihvatili su je i njegovi sljedbenici. Ovaj zanesenjak okupio je oko sebe kreativne. Ta æe faza potrajati do banovanja Ivana Mažuraniæa (1873. vatreni rodoljubi. nerazluèivo je vezano ime Ljudevita Gaja (1809. graðanstva i sitnih plemiæa. stoljeæu bila više no ikad u svojoj povijesti izložena razlièitim pritiscima. nije nastao ni iz èega. Bosna i Hercegovina je u 19. Demetar). željeli su ilirci u ime bratske sloge i nacionalne snošljivosti okupiti zajedno sve naše narode. Nemèiæ. mada su neki sumnjali u vjerodostojnost ove teze (D. Mažuraniæ. pouzdane i duhovno profilirane istomišljenike. sazrijevala je ideja o kulturnom i politièkom jedinstvu koje se u povijesti književnosti naziva ilirizmom. sa stalnom tendencijom opadanja intenziteta. D. Rakovac. Vukotinoviæ. Demetar. mržnju protiv tiranije i kritièki odnos prema feudalnoj Austriji. Istoèna kriza i ustanak u Bosni i Hercegovini (1875. Mažuraniæeva kroatizacija bitno æe utjecati na preobrazbu funkcije jugoslavenstva u potonjim vremenima. A. Ideja je potekla od Gaja. domaæi feudalci živjeli su tada u zatvorenom krugu klasnih povlastica i branili državnopravni položaj svoje zemlje. I. kao izraz narodnog buðenja. D.

Oèito je bilo potcijenjeno nepovjerenje i averzija bosanskohercegovaèkog stanovništva prema susjednoj Austriji.piše ona . Oportunistièki domaæi feudalci. str. Žestoke borbe protiv invazionih trupa iznenadile su Beèku vladu i glavnog komandanta generala Josipa Filipoviæa. Postojanje takve averzije potvrðuje i Georgina Mackenzie (Džordžina Mekenzi) u svojim zapisima s putovanja po Bosni poèetkom šezdesetih godina prošlog stoljeæa. vijeka. bili su voljni prihvatiti austrougarsku okupaciju radije nego da padnu pod barbarsku vlast Srbije i Crne Gore. Iako se oni primanjem islama nisu deslavenizirali i zaboravili svoj jezik. kao tešku nesreæu koja je duboko potresla njihovo psihièko i društveno biæe. Midhat Šamiæ: Francuski putnici u Bosni i u Hercegovini u XIX stoljeæu 1836.. Radije trpe tursko barbarstvo nego da prihvate austrijsku kvazicivilizaciju. Usprkos svemu tome.teritorij. pa se pripremaju na oružani otpor. str. Engleski putnici o Bosni i Hercegovini od 16.. 1981. Naglim presijecanjem organskog dodira s Turskom oni su se našli u zrakopraznom prostoru i zatvarali se u sebe negodujuæi protiv sultana i preziruæi okupacijsku vlast. 3. Kršæani su èak spremni da se s oružjem pridruže Muslimanima radi spreèavanja prelaska bijelim mundirima preko granice. mnogi Muslimani ne prihvataju odluke Berlinskog kongresa 1878.3 Zbog toga je veæina Muslimana doživjela prevrat tragièno. Sarajevo. do 20.-1878. koji predstavlja uvod u razdoblje Kallayeve vladavine."ne žele se prikljuèiti Austriji. Sarajevo. 1989. privuèeni materijalnim obeæanjima. i sultanov pristanak na okupaciju Bosne i Hercegovine. Osjeæaj ugroženosti pojaèao se i zbog oštrih represalija protiv muslimanskog stanovništva za koje kronièar invazionoga korpusa Zdekauer tvrdi "da se s ovim ljudima može iziæi nakraj jedino pomoæu tjelesnih kazni. 348.. Regularne carske jedinice oštro interveniraju protiv jednih i drugih ostavljajuæi pustoš za sobom. 253. a zemlja teško osiromašena. a iznutra potresale bune kršæanske raje protiv feudalnog sistema i domaæih feudalaca protiv centralne turske vlasti. Omer Hadžiselimoviæ: Na vratima Istoka.." Južni Slaveni pod osmanlijskom vlasti" . 315 .2 Austrougarska okupacija najteže je pogodila Muslimane. batina ili vješanja". Narod je ostao napušten i obezglavljen. tako da jednako strada i kršæansko i muslimansko stanovništvo. Opæa društvena klonulost traje do hercegovaèkog ustanka Muslimana i Srba 1882. ipak je višestoljetna islamska tradicija ostavila duboke tragove u svijesti ljudi i u navikama i obièajima svakodnevnog života. Poslije toga sve više dolazi do izražaja shvatanje o nužnosti prilagoðavan2. Zbog toga je u zemlji pri kraju turske uprave zavladalo kaotièno stanje.

u kojoj Srbi nisu isto što i Srbijanci. Ni u jednoj etnièkoj skupini pod osmanlijskom vlasti nikad nije zamro osjeæaj pripadnosti zemlji Bosni.ja novoj stvarnosti. Kallay je želio realizirati austrijsku varijantu nacionalnog bošnjaštva. usporedo s osjeæajem islamske pripadnosti. politièkim opozicionarstvom. odnosno Osman Nuri Hadžiæ i Ivan Miliæeviæ). Kallay je uz njihovu pomoæ pokušao kod cjelokupnog stanovništva razviti osjeæaj bosanske posebnosti i narodnosti. Oslanjajuæi se na umjerenu muslimansku struju. Slavonci ili Zagorci. Kako je bošnjaštvo najdulje živjelo u svijesti Muslimana. Jedni otvoreno propagiraju zapadnjaèke obrasce života vjerujuæi da æe njihovim uvoðenjem brzo uslijediti znaèajne civilizacijske promjene. vjerskim fanatizmom i drugim oblicima otpora. da bi ih odvojila od pravoslavaca i približila katolicima. Buduæi da su procesi samoidentifikacije triju bosanskohercegovaèkih naroda veæ bili u toku. 316 . kulturnog i prosvjetnog razvoja Muslimana. religije. Povijesno gledano. U stalnom raskoraku s muslimanskim klerom. Drugi se zalažu za plodno duhovno spajanje Istoka i Zapada. pa se nastoji prilagoditi izmijenjenoj politièkoj situaciji. jezik i svakodnevni život. Oni koji nisu mogli prekinuti tradicionalne veze s carigradskom maticom iseljavaju u Tursku (premda su uzroci migracija bili složeniji od privrženosti Carigradu). u èijoj se heterogenoj ali nedjeljivoj tradiciji prepliæu kulture. obièaji. Zemaljska vlada poèinje mijenjati odnos prema Muslimanima. on je nastojao zaustaviti te procese i ugušiti svaki pokušaj nacionalne afirmacije koji bi mogao ugroziti poziciju Habsburške monarhije na ovim prostorima. niti Hrvati isto što i Dalmatinci. ili svoje nezadovoljstvo novim poretkom iskazuju prkosnim turkofilstvom. njegovi pokušaji nisu mogli uspjeti zbog nepovjerenja veæine Muslimana i žestokih protivljenja vodeæih slojeva srpskog i hrvatskog graðanstva. Pomirljivija struja realnije prihvata novu stvarnost nasluæujuæi veæe moguænosti ekonomskog. ta je ideja bila psihološki prihvatljiva s obzirom na èinjenicu da je Bosna i Hercegovina predstavljala specifiènu društvenu zajednicu. Podržavajuæi takve težnje. Meðutim. Misao o integralnom bošnjaštvu formulirana je još u doba autonomaškog pokreta Husein-kapetana Gradašèeviæa i u književno-publicistièkoj djelatnosti za vrijeme reformskih nastojanja Šerif Osman-paše Topala šezdesetih godina. Tada zapoèinje i proces raslojavanja u muslimanskim redovima. s naglašenim kultom tradicije i bosanskog domoljublja (Safvet-beg Bašagiæ). u kojima je nacionalna svijest veæ bila snažno razvijena. oni kritiziraju pasivnost i tromost Muslimana kao posljedice naslijeða orijentalne uèmalosti (Osman-Aziz. Prema orijentalnom kulturnom naslijeðu pripadnici ove struje odnose se dvojako.

a Slavofili ih prikazuju kao èudovišta. 83. u 19. ilirske su ideje imale mnogo protivnika i meðu Hrvatima. Meðutim. godine. kada jasno dolazi do izražaja težnja za zbližavanjem i prevladavanjem dotadašnje napetosti. 1974. a kamoli meðu Srbima. U ilirskim težnjama za ostvarivanje duhovnog i kulturnog jedinstva oni su vidjeli zakulisnu igru Austrije. Dr Muhamed Hadžijahiæ: Od tradicije do identiteta. Najviše su se ilircima suprotstavljali srpski književnici tradicionalisti u austrijskim pokrajinama. Antagonistièka napetost poèela je na prijelazu iz 18. Geneza nacionalnog pitanja bosanskih Muslimana. izvještava da "domaæi Muslimani žive u žalosnoj izoliranosti izmeðu svojih katolièkih i pravoslavnih zemljaka. pokrenulo je èetrdesetih godina propagandnu hajku protiv ilirskog pokreta. i Osmanlija.4 "Mladi carigradski Turci nazivaju ih barbarima" kaže de Clerval .Vjersko-nacionalni sindrom Slom ilirskog pokreta nisu izazvale samo utopijske projekcije njegovih sljedbenika veæ i nerazumijevanje najbližih susjednih zemalja Srbije i Slovenije. Konzervativno srpsko graðanstvo. Sarajevo. koji u njima vide samo nekakve nesavršene Turke". Stoga su se zalagali za njihovu vjersku i politièku ravnopravnost u banskom dijelu Hrvatske. ne znajuæi kome zapravo pripadaju. koji ih gledaju kao otpadnike. pravopis. koja Hrvate želi iskoristiti kao trojanskog konja da bi ugrozila nacionalnu i politièku individualnost Srba u austrijskim nasljednim zemljama. str. 317 . Još žešæi otpor izazvale su ilirske ideje kod Srba. Henri Massieu de Clerval." 4. koji dolazi u Bosnu 1855. Poznato je da se antagonizam Hrvata i Srba nakon doseljavanja na podruèja Hrvatske i Ugarske pojaèavao ne samo zbog razlièite konfesionalne pripadnosti nego i zbog klasno-povijesnih uzroka. okupljeno oko pravoslavne crkvene hijerarhije. Pobornici kajkavskog horvatstva (stari latinci) prigovarali su im da svojim zabludama i težnjama zatiru antikni duh hrvatske tradicije i stvaraju uvjete da se èitava Hrvatska povlaši. Ilirci su se nadali da æe svojom južnoslavenskom orijentacijom privuæi Srbe u svoje redove.stari Osmanlije iz Azije rugaju im se što ne znaju turski. narodnost i pravoslavlje. Optuživali su ilirce i njihove malobrojne srpske sljedbenike da namjeravaju Srbima uzeti jezik. Još u Turskoj Carevini neke je muslimanske umove muèilo pitanje vlastitog identiteta. osobito u današnjoj Vojvodini gdje se veæ razvio osjeæaj nacionalne posebnosti kao u Srbiji. Književno-kulturni preporod bosanskih Muslimana razvijao se u složenoj vjersko-nacionalnoj situaciji od ilirskog pokreta. stoljeæe sve više dobivati politièke dimenzije do ilirskog pokreta..

str.) pretendirala na spajanje obje pokrajine sa Srbijom.Muslimani su veæ sedamdesetih godina poèeli osjeæati snažne pritiske velikosrpske i velikohrvatske ideologije. Zagreb. sukobile su se dvije politièke koncepcije: srpska . jer je autor bio u emigraciji. 333. Tada se na njih gleda kao nacionalno neformiranu masu srpskog ili hrvatskog naroda islamske vjeroispovijesti. 1964. str. Koncepcija velike Srbije bila je veæ razraðena u knjizi Justina Mihailoviæa Iliri i Srbi (1843. 15051. Svojatanje Muslimana nastavlja se i u staroj Jugoslaviji. Buduæi da su tradicije i autohtono porijeklo oko 300000 muslimana sudbinski utemeljene u hrvatskim prostorima.). 13. tvrdi da je nacionalna kategorija muslimana s velikim M osmišljen proizvod boljševièko-marksistièke provenijencije s osnovnim ciljem da se najveæi dio "neopredijeljenih" diferencira od Hrvatske.7 Muslimani su nakon okupacije bili zabrinuti i za sudbinu islama u Bosni i Hercegovini. XI. Takva bojazan nije se pojavila bez razloga uzmemo li u obzir izjavu generala Filipoviæa francuskom konzulu "da je islam neminovno osuðen da išèezne. Beograd. Buduæi da se tada poèelo govoriti o moguænostima austrougarske okupacije Bosne i Hercegovine. zaoštrile su se razmirice meðu Srbima i Hrvatima oko pitanja kome ova zemlja treba pripasti.6 U okviru pravaške koncepcije on iznosi vlastitu viziju protusrpske i proturuske države na prostoru od zapadnih ogranaka slovenskih Alpi do rijeke Drine. LI. Vjesnik.. 6.koja ih je željela sebi pripojiti unutar Habsburške monarhije. nije im potreban nikakav "M" pejsmeker nego "zdrave hrvatske vene. niti pismo osim stare srpske æirilice. Pitanje identiteta Muslimana osobito se zaoštrava poslije okupacije.8 Kasnija nastojanja sarajevskog nadbiskupa Josipa 5. i hrvatska . koja je osnovana potkraj oktobra 1990. U vezi s tim pitanjem. Knjiga je izišla anonimo u Parizu. ni drugi jezik osim onoga kojim se Srbi služe u Ugarskoj. 12.koja je još od Garašaninova Naèertanija (1844. 318 . kroz koje æe teæi zajednièka krv". Ekstremistièko zastranjivanje dobija takve razmjere da izaziva oštre reakcije Ante Kneževiæa.5 Posve suprotne politièke ciljeve izrièe Eugen Kvaternik u svojoj knjizi Hrvatska i talijanska federacija (1860.. u razlièitim oblicima traje do danas. Miodrag Popoviæ: Vuk Stefanoviæ Karadžiæ 1787.. Josipa Ljubiæa i drugih rodoljuba. u dodiru s katolièkom vjerom. u Osijeku. Bekir Krupiæ. predsjednik Demokratske zajednice Muslimana Hrvatske. a neki muslimanski prvaci u znak protesta demonstrativno se izjašnjavaju za bosansku nacionalnu ideologiju. 7. koju (sada) bolje zastupaju i propovijedaju obrazovaniji i vještiji misionari nego što su bili jadni franjevci".-1864. 1990. Zbog toga zapoèinje meðu srpskim i hrvatskim ekstremistima nadmetanje u pridobijanju i svojatanju Muslimana. i na žalost.). u kojoj autor osporava pravo Hrvatima na narodnost tvrdeæi da od Pešte do Jadranskog mora ne postoji drugi narod osim Srba.

godine. str. odnosno do osnivanja JAZU 1867. odnosno u ideji federacije slavenskog življa u okviru Habsburške monarhije. zastava. da bi postali pravi Hrvati. koji nisu 8. 319 . Zagreb. 17. (I. O trajanju preporodnog razdoblja postoje uglavnom dva razlièita mišljenja. Midhat Šamiæ: Isto. samo su pojaèavala njihove strepnje. Usprkos megalomanskim strateškim ciljevima iliraca. XIII. Ta je zabrana teško pogodila vodeæe ilirske liènosti. Kasnije nadrasta prvotne težnje i postaje društveni i politièki pokret s maksimalnim programom da ostvari teritorijalnu cjelovitost Hrvatske. 9. kada je pokrenut književni list Danica. amblema. a zatim ujedinjenje svih južnih Slavena od Trsta do Varne.. Ukidanjem ilirskog imena poèinju se gasiti i maglovite ideje maksimalnog programa.9 U poèetku je ilirizam zamišljen kao književni pokret s minimalnim programom da na osnovi zajednièkog pravopisa i književnog jezika razvije jedinstven narodni osjeæaj i jedinstvenu književnost kod svih južnih Slavena. Strah od katolièkog prozelitizma potvrðuje i tajni sporazum prvaka Muslimanske i Srpske narodne organizacije 1902. Vremenske granice i programi Veæina književnih historièara smatra da hrvatski narodni preporod zapoèinje tridesetih godina pojavom Gajeve knjižice o pravopisu. 1985. III. 28. Takvim utopijskim idejama zanosili su se ilirci punih sedam godina sve do zabrane ilirskog imena i simbola 1843. Antun Barac kaže da intenzivna djelatnost iliraca traje po prilici do 1849. Ilirizam i kroatizam. godine o zajednièkom radu i buduæem ureðenju zemlje. OKO.Štadlera za pokatolièavanje Muslimana. mnogo više no njihove suputnike koji su svoje ilirstvo èešæe manifestirali vinskim rodoljubljem (u znaku romantièarskog paradiranja. Frangeš. a kao osmišljen i organiziran pokret 1835. str. kada je sumnjièava austrijska cenzura shvatila da se ilirskim programom u biti promovira zamaskirano hrvatstvo. 293. C.. Neki pomjeraju razdoblje ilirizma do šezdesetih godina. titula i kiæenog nazdravièarstva) nego korisnim društvenim akcijama. Milanja i drugi).II . Po shvatanju Milorada Živanèeviæa "jedan pokret traje dok žive njegove ideje i dok služe transmisije koje ih prenose". a romantièarski zanos gotovo sasvim nestaje nakon uvoðenja Bachova apsolutizma. 338.14. jer se tada veæina povlaèi iz javnosti. Sljedbenici ilirskog pokreta traže tada utoèište u austroslavizmu. kojim se u jednom èlanu predviða protjerivanje svih duhovnih redova osim franjevaca s teritorija Bosne i Hercegovine nakon osnivanja željene autonomije.

èasopisa i zbornika. Pored toga. epigram i književna kritika). oni su ipak u okviru minimalnog programa postigli znaèajne uspjehe. slavonska i dalmatinska. koje godinu dana kasnije dobivaju ilirski naziv. izašle su 1835. pokretali su novine. drama. tiskaru. kalendara i života svetaca. Usprkos protivljenju madžarskih vlastodržaca.).) i tjednik Branislav (1844. osnovana 1839. Pored toga. jedno vrijeme štampan u Beogradu zbog pooštrene cenzure. Politièki akteri Muslimana. koja se s kraæim prekidom u novije vrijeme održala do danas. Osnovana je sa svrhom da podstièe i razvija nacionalnu svijest. poluknjiževni list Zora dalmatinska (1844. Novine horvatske i književni list Danica horvatska. granice Bosne i Hercegovine nisu se poklapale s kulturno-etnièkim identitetom muslimanskog stanovništva. književne listove i zbornike. ilirci su probudili hrvatsku nacionalnu svijest. Da bi ubrzali razvoj pomlaðene hrvatske književnosti. Do poèetka ilirskog pokreta nije bilo drugih knjiga osim molitvenika. Muslimanski književno-kulturni preporod razvijao se u drugaèijem povijesnom kontekstu i politièkoj situaciji. Buduæi da je Sandžak i dalje ostao pod turskom upravom. preporodni pisci osnivali su i razlièite institucije (èitaonicu. godine. humoristièka i satirièka prièa.). Premda je po sadržaju rada trebala biti apolitièna. Uporedo s izdavanjem listova. Najpoznatija meðu tim ustanovama bila je Matica ilirska (kasnije Matica hrvatska).imali ni uvjeta ni moæi da ih ostvare. kulturno prosvjeæivanje naroda i èuvanje narodne baštine. društvo za izdavanje knjiga i druge). Njihova je glavna zasluga u tome što se Gajev narod bez narodnosti probio kroz razlièite društveno-ekonomske krize i postupno ali sigurno formirao u hrvatski politièki narod. povezali preporodnu književnost u organsku cjelinu i postavili temelje moderne hrvatske nacije. novela. Stoljeæima naviknuti da u ratovima služe sultana a u miru da se bune protiv centralne vlasti. Za relativno kratko vrijeme svojega djelovanja preporodni pisci izmijenili su kulturni pejzaž hrvatskog prostora kakav se nije mogao zamisliti tridesetih godina. u prijelomnim povijesnim trenucima ponekad je iskoraèivala iz naznaèenih programskih okvira ali nikad nije postala institucija politike. nisu bili još svjesni ni svojega identiteta. Ilirci su znatno proširili i obogatili literarnu produkciju (lirska i epska poezija. ilirci su mnoge prigodne pjesme i kraæe tekstove objavljivali u lecima. Nekadašnji teritorij Bosanskog pašaluka bio je smanjen okupacijom. u prvim godinama okupacije. Iskra (1844. feljton.). Nešto kasnije pokrenuli su zbornik Kolo (1842. ukoliko se o njihovoj djelotvornosti može govoriti. Muslimani su nasilno privedeni zapadnjaèkoj civilizaciji i baèeni u 320 .

u tim školama izuèavaju se u veæoj mjeri i svjetovni predmeti. prema Bašagiæevim rijeèima. a zatim osniva obrazovne ustanove kombiniranog tipa (Sarajevska ruždija. U procesu njihova buðenja iz apatije izazvane okupacijom znaèajnu ulogu imala je Muslimanska èitaonica. u kojima se nastava književnosti i narodnog jezika prilagoðava višenacionalnoj i vjerski podijeljenoj sredini. On je u Sarajevskom cvjetniku (1868. Muslimanski preporodni pokret formalno zapoèinje pojavom lista Bošnjak 1891. Na taj naèin željela je stvoriti privid da se u duhovnoj sferi Muslimana ništa bitno nije izmijenilo. Šerijatska sudaèka škola). Prva lastavica koja je navijestila duševni preporod u Bosni i Hercegovini bio je. Pored teoloških predmeta i orijentalnih jezika. medrese). koji je bio namijenjen užem krugu muslimanske inteligencije. Trebalo je proteæi nekoliko godina da se trgnu iz letargije i shvate da je škola i prosvjeta jedini izlaz iz zaèahurenosti i jedina moguænost formiranja vlastite inteligencije koja æe se odupirati tuðinskoj supremaciji. nova uprava otvara i državne škole (Velika gimnazija. Oko nje se formirala prva generacija muslimanskih pisaca i èitateljska publika književnih djela na narodnom jeziku. Mehmed Šakir Kurtæehajiæ. Taj prijelomni dogaðaj prekinuo je kulturnu i književnu aktivnost koja je zapoèela pri kraju turske vladavine u listovima na narodnom jeziku i æirilièkom pismu.vrtlog proturjeènih interesa i nacionalnih egoizama. u fazi prilagoðavanja novim uvjetima. Najprije proširuje nastavne programe konfesionalnih škola novim sadržajima. oni su zbunjeno zastali na raskršæu svoje povijesti ne znajuæi kojom pravcem krenuti.) zapoèeo književno-žurnalistièku djelatnost koju æe nakon okupacije. nastaviti prvi 321 . I dok su se pripadnici drugih konfesija brže snalazili pod novom vlasti i poèeli koristiti njene tekovine. Usporedo s organizacijom opæeg i posebnog muslimanskog školstva.-1872. ali je imao i svoju prethistoriju. godine. a lektira odabire selektivno u skladu s idejno-politièkim ciljevima novog režima. ruždije. Zemaljska vlada nastavlja izdavanje turskog kalendara Salname (godišnji almanah) i odobrava pokretanje lista Vatan (domovina) na turskom jeziku. Takvi ciljevi nisu mogli biti ostvareni u konfesionalnom obrazovnom sistemu kakav je do okupacije postojao u Bosni i Hercegovini (mektebi. Zbog toga je austrougarska vlast nastojala reorganizirati muslimansko školstvo prema suvremenijim prosvjetno-pedagoškim naèelima i podvrgnuti ga diskretnom nadzoru. Uèiteljska škola). U težnji da se politièki i kulturno približi Muslimanima. Za vrijeme turske uprave država se nije brinula za škole niti je propisivala nastavne planove i programe. u prvom redu vjerske.

bilježio ih i podsticao druge na sakupljanje. okupljao je i muslimanske književne poèetnike.1902.). a druga negativna jer je pod zajednièkim bosanskim nazivnikom poricala opstojanje srpskog i hrvatskog naroda.muslimanski pisci na narodnom jeziku književnom suradnjom iz nužde u domaæim službenim glasilima. suprotstavljajuæi se nabujalim tokovima srpske i hrvatske ideologije. Pored Mehmed-bega Kapetanoviæa i drugih pisaca iz narodnjaèke grupe oko Muslimanske èitaonice (Safvet-beg Bašagiæ. nakon kolebanja izmeðu orijentalne tradicije i austrijskih simpatija. Meðu kritièarima oglasio se i Jovan Duèiæ. koja se zasnivala na shvatanju da sve tri konfesije u Bosni i Hercegovini predstavljaju jedan jedini isti bosanski narod.1889.) razvio se književni pokret koji æe u prvom desetljeæu 20. listovima i èasopisima (Bosanskohercegovaèke novine. Mehmed-beg Repovac i drugi). premda je ovaj zbornik imao i politièku namjenu približavanja austrougarske uprave Muslimanima. opredijelio se za emancipaciju od Turske. 174. Sarajevo. Podsticao je njihovu narodnosnu svijest u duhu integralnog bošnjaštva. Pobratim i drugi).-1910. jedan od najuglednijih i najobrazovanijih Muslimana onoga vremena. IV. osobito izvan njenih granica. U redakcijskoj politici slijedio je dvije linije.). Njegovi podsticaji rezultirali su pojavom zbornika Koste Hörmanna Narodne pjesme Muhamedanaca u Bosni i Hercegovini (1888. Riza-beg Kapetanoviæ. str. koji je prigovorio Muslimanima što su se zbog bosanskog naziva jezika i napuštanja æirilice našli "izmeðu dvije vatre . knj.. Bosanska vila.-1893. Prva je bila pozitivna jer se zalagala za svestranu afirmaciju Muslimana.pa ne znaju kome æe se privoljeti carstvu". Zbog takvih shvatanja i prorežimske orijentacije uslijedile su oštre kritike u srpskoj i hrvatskoj štampi Bosne i Hercegovine. Moji saputnici.) bio je tjednik s književnim podlistkom. Iz njegova ranijeg djela Pouka o lijepom ponašanju (1883. ali se u svome književnom radu obilato koristio bogatstvom duhovne riznice Istoka. Središnja liènost i rodonaèelnik muslimanskoga književnog i kulturnog preporoda bio je Mehmed-beg Kapetanoviæ Ljubušak (1839. Poklanjao je veliku pažnju narodnim umotvorinama. 1969. U prvim brojevima Bošnjaka izložio je osnove svoje teorije o bosanskoj naciji i bosanskom jeziku. Sabrana djela. 322 . 10 10. Kritièkim usporeðivanjem dekadencije istoènjaèkog svijeta i razvojnog zamaha zapadnjaèkog. Pjesme Riza-bega Kapetanoviæa Ljubušaka od 1889. namijenjen širim muslimanskim slojevima koji su nauèili èitati latinicu. List Bošnjak (1891.. vijeka dosegnuti svoj vrhunac. pokretaè i glavni urednik lista Bošnjak.

organiziralo analfabetske teèajeve. inicijativu i za osnivanje matice muslimanske sa zadatkom da izdaje korisne knjige za narod. Edhem Mulabdiæ. Pored veæ spomenutog lista Bošnjak. Muslimanski intelektualci uèvrstili su vlastiti identitet i stekli povjerenje u svoje stvaralaèke snage. I. pomagalo domaæu književnost i osnivalo narodne knjižnice. lirskih pjesnika (Osman Ðikiæ. Sarajevo. Muslimanska biblioteka u Mostaru). stasale su nekolike generacije pisaca i formirana je nova èitateljska publika.. koje je pomagalo uèenike raznih škola u zemlji i izvan granica Bosne i Hercegovine.).Muslimanski preporodni pokret trajao je do svršetka prvog svjetskog rata. Ipak je ta ideja i danas prisutna u raspravama o problemu imenovanja nacionalne pripadnosti Muslimana.. pjevaèka društva. str. I za njega se može reæi da je imao minimalni i maksimalni program. Mostarski kulturni krug pokrenuo je 1918. Osobito je znaèajno osnivanje kulturno-prosvjetnog društva Gajret (1903.) i Biser (1912. 323 . ali taj projekt nije ostvaren zbog velikih društveno-politièkih promjena u posljednjoj godini rata. a drugoga . Husein Ðogo). Književni jezik i publika Ilirskim piscima velike teškoæe zadavao je problem književnojez11. Musa Æazim Æatiæ) i dramatièara (Safvet-beg Bašagiæ. Muslimanski klub. jer neki poznati muslimanski intelektualci nisu zadovoljni krhkim pravopisnim razlikovanjem svoje vjere i nacije (malo m. na koncu se reduciralo na muslimanstvo. u preporodnom razdoblju bosanskih Muslimana postignuti su znaèajni rezultati u kulturnom i književnom radu.-1918. Hamid Šahinoviæ Ekrem. s realnijim ciljevima od ilirskoga. Abdurezak Hifzi Bjelevac). veliko M). Muhsin Rizviæ: Književno stvaranje muslimanskih pisaca u Bosni i Hercegovini u doba austrougarske vladavine. a kamoli za katolièke i pravoslavne kmetove. Avdo Hasanbegov Karabegoviæ. 114.-1911. Bez obzira na razne devijacije i lutanja. Uspješno su djelovale i razlièite institucije (èitaonice. Muhamed Hadžijahiæ kaže da bez demokratske platforme begovska ideja bosanstva nije bila atraktivna ni za muslimanske široke slojeve. knj.11 Buduæi da integralno bosanstvo nije imalo nužnih uvjeta za prerastanje u nacionalnu kategoriju. u preporodnom razdoblju afirmiralo se nekoliko proznih pisaca (Osman-Aziz.neutralizacija srpske i hrvatske nacionalne propagande na osnovi široke vjerske tolerancije i stvaranje uvjeta "za formiranje integralne bosanske narodnosti kao nominalnog politièkog rješenja meðuvjerskog i meðunacionalnog partikularizma u Bosni i Hercegovini". Gajret (1907.). Zadaci su prvoga bili prilagoðivanje Muslimana novim uvjetima života i kulturno-prosvjetno uzdizanje na narodnom jeziku.-1918. I napokon. 1973. objavljeno je dosta književnih djela. izlazili su i književni èasopisi Behar (1900.).

Beèki dogovor imao je više deklarativno nego stvarno znaèenje i zato je ostao bez praktiènih posljedica. str. stoljeæa. (preveo Tone Potokar). a u primorskim oblastima èakavska. 324 . mnogi liturgijski tekstovi i barokne propovijedi izdavani su u štokavskoj postavi narodnog jezika.ièkog izraza. ali su se mlako borili protiv još opasnije germanizacije: "Rodoljubi koji su 1848. da "nijedno naše puèko narjeèje nije samo po sebi dostojno da postane književni jezik."12 U takvoj situaciji. Ali kako je taj zakljuèak naišao na slab odziv u Hrvatskoj. Gaj je proklamirao štokavsko narjeèje za osnovu hrvatskoga književnog jezika. Zagreb. utemeljenu još u dubrovaèkoj književnosti i crkvenom govorništvu 17. obièaji i naèin života glavna obilježja naroda. Austrija. oplemenjujuæi ga patinom starine". Bachovi husari i ilirci. Venecija). Stoga je trebalo uložiti goleme napore za promociju novog ilirskog jezika u književnosti.-1867. narodnom smislu zanemarujuæi druge relevantne komponente u formiranju nacionalnog biæa. veæ da takav jezik tek treba stvarati na širokim temeljima narodnoga govora. Èak su i prve pokušaje štokavske poezije pisali kajkavci (Antun Nemèiæ) ili èakavci (Matija Mažuraniæ). u kojemu su potpisnici zakljuèili da jedan narod mora imati jednu književnost i jedan jezik.. Do proglašenja štokavskog narjeèja književnim jezikom postojala je u sjevernom dijelu Hrvatske još od Antuna Vramca prilièno razvijena kajkavska književna tradicija. Polazeæi od shvatanja da su jezik. Njegov izbor bio je logièan s obzirom na štokavsku prodornost i književnu supremaciju. U literarnom stvaranju hrvatskih pisaca prevladalo je shvatanje Ivana Mažuraniæa. 1980. 40. takoðer jednog od potpisnika. odrièuæi se kajkavske jezièke tradicije. Veæ je Janez Trdina zapazio da su se ilirci žestoko opirali madžarskim nasrtajima na hrvatski narod i jezik. i 18.13 U tom svjetlu postaje jasnije zašto je dubrovaèka književnost služila ilircima kao uzor i zbog èega su 12. ilirci su težili jezièkom strategijom konstituirati hrvatsku naciju i ostvariti sveslavensku sintezu u višem. s Vukom Karadžiæem i Ðurom Danièiæem. Sjeæanja iz mojih profesorskih godina u Hrvatskoj 1853. pjevali hrvatske davorije èesto su sa svojim roðacima i poznanicima razgovarali njemaèki. prije pobjede Vukove reforme. Na taj naèin stvarani su preduvjeti za pobjedu štokavštine na svim prostorima gdje žive Hrvati pod tuðinskom vlasti (Turska. Izbor književnojezièkog standarda otežavala je u ono vrijeme i poplava njemèarenja u javnom i privatnom životu. Njihove težnje bile su donekle ostvarene Književnim dogovorom u Beèu 1850. U težnji za ostvarivanjem zajednièke književnojezièke komunikacije.

Dalmatinska publika bila je još malobrojnija. veæ su bile stvorene osnove za formiranje zajednièkog ali nejedinstvenog književnog jezika koji æe se konstituirati poèetkom 20.toliko cijenili jezik i narodnu poeziju.) objavljeno je oko 500 razlièitih italijanskih izdanja. Barac istièe da su tvorci te književnosti veæinom bili siromašni. godine štampano je na hrvatskom jeziku dvostruko manje primjeraka Ilirskih novina i Danice od njemaèkih listova i èasopisa. Malobrojna graðanska publika nije mogla služiti kao potpora hrvatskoj književnosti. stoljeæa. zbog kulturnog dvojstva (graðanstvo se iskljuèivo služilo talijanskim jezikom) od 1814. Najšire je bila rasprostranjena narodna poezija koja se na štokavskoj osnovi razvijala 13. izobražene strane svijeta žitelju. Stoga nije mogla pozitivno utjecati na domaæe pisce u smislu izbora pouzdanijih vrednosnih kriterija i obogaæivanja literarne tematike.). isto kao i èitatelji koji su je podržavali iskljuèivo pretplatom. Najplodnije 1843. Kako je Bosna i Hercegovina baza našega književnojezièkog standarda. Prema podacima Nikše Stanièiæa u knjizi Hrvatska nacionalna ideologija preporodnog pokreta u Dalmaciji (1980. Književna publika formirala se pretežno iz redova mladoga hrvatskog graðanstva. do pojave Zore dalmatinske (1844. koje je u ovo vrijeme bilo nedovoljno razvijen društveni sloj da bi mogao jaèe utjecati na oživljavanje književne atmosfere. Kada je zapoèeo muslimanski književni preporod. Barac takoðer navodi podatke koji ukazuju na velike nesrazmjere izmeðu hrvatskih i njemaèkih izdanja u Zagrebu. a u poeziji Stanko Vraz. str. a seljaštvo je bilo nepismeno i toliko zaostalo da je . Iz književnosti su štampana jedino djela Ivana Gunduliæa u Dubrovniku. U tom razdoblju uzdigli su se iznad prosjeka hrvatske literarne produkcije jedino prozni pisci Matija Mažuraniæ i Antun Nemèiæ. U izgraðivanju književnojezièke komunikacije oni su se koristili izvorištima usmene književnosti. nerijetko visoke književne i nauène vrijednosti. Zbog toga se pojavljuju lamentacije o hladnom odnosu hrvatskog èitateljstva prema ilirskoj književnosti. slièan bio" (Razmatranja domorodna). Hrvatska èitateljska publika u doba ilirskog pokreta bila je ne samo malobrojna veæ i prilièno nezainteresirana za razvoj nacionalne književnosti. Milorad Živanèeviæ: Isto. 325 . Najviše èitatelja pretplatilo se tada na Vrazovu knjigu Gusle i tambure (600). Ivan Mažuraniæ i Petar Preradoviæ.kako tvrdi Adolf Veber Tkalèeviæ "prosti èovjek više poludivljaku. a na hrvatskom jeziku samo oko 70 molitvenika i drugih vrsta nabožnog štiva. 17. muslimanski preporodni pisci imali su manje problema s jezikom nego ilirci. alhamijado literature i krajišnièkih pisama.

kada se naredbom Vlade službeno uvodi naziv srpskohrvatski. ali zbog skromnije literarne vrijednosti i ogranièenog broja rukopisa nisu mogli bitno utjecati na formiranje publike. Alhamijado tekstovi. a otvoreni slavenskim jezicima i moguænostima graðenja novih leksièkih tvorbi. bili su vrlo popularni. maternji ili materinski jezik). Meðutim. Buduæi da nisu postojale državne škole. bremenita stranim jezièkim naslagama. umjesto službenih naziva zemaljski jezik i bosanski jezik èesto se upotrebljavaju evazivne oznake (naš jezik. takoðer je egzistirala u okrilju novoštokavskog folklornog koinea kao jedan od predstandardnih tokova zajednièkoga književnog jezika. ta je književnost bila pristupaèna uskom krugu orijentalno-filološki obrazovane inteligencije. Preporodni pisci okupljeni oko Mehmed-bega Kapetanoviæa pisali su uglavnom po ugledu na Kurtæehajiæeve tekstove iz Sarajevskog cvjetnika. tako je jaèao i otpor u svim konfesijama protiv nadnacionalnog oznaèavanja jezika. O muslimanskoj književnoj publici na narodnom jeziku u prvim godinama okupacije ne može se mnogo govoriti. Muslimanski pisci preporodnog razdoblja èesto iskazuju romantièarsko-rodoljubni zanos prema maternjem jeziku. Po svojim pogledima na èistotu jezika bili su bliski Vukovu odnosu prema turcizmima. Hrvata i Crnogoraca. Pri tome pažljivo otklanjaju uvriježene predrasude da se u islamskom duhu može pisati samo na orijentalnim jezicima. a prihvatao turcizme i internacionalizme. Takvo stanje trajalo je do 1907. Po tradiciji su svoj jezik nazivali bosanskim. Takvo imenovanje odgovaralo je Kallayevoj projekciji bošnjaštva. U krajišnièkim pismima bosanèicom dominirao je èisti narodni govor blizak književnojezièkom izrazu muslimanske epske poezije. stoljeæe Muslimani su ušli s bogatim naslijeðem pismenosti i književnosti na turskom. u kojima se više osjeæa utjecaj narodne poezije nego alhamijado literature.sukladno s jezièkim izrazom usmene predaje Srba. jer se pod tim nazivom sredinom prošlog stoljeæa slušao i kao nastavni predmet u vjerskim školama. posve suprotno ilircima koji su bili protiv svih neslavenskih tuðica i internacionalizama. pjevaju o njegovoj ljepoti i izražajnosti. Alhamijado literatura. odbijao jezièke novotvorbe i slavenske naslage. Stoga je novu publiku trebalo iz poèetka razvijati. U 19. ali kako se njegovom politikom poveæavala netrpeljivost meðu etnièkim skupinama. pisani narodnim (bosanskim) jezikom. internacionalizmima i neologizmima. Kao izraz toga otpora. 326 . arapskom i perzijskom jeziku. uzdižu ga kao najveæu vrijednost i zalažu se za njegovu afirmaciju istièuæi prednost nad drugim jezicima. godine. štamparije i listovi. naime. Vuk je.

Buduæi da je u poèetku postojala odbojnost jednog dijela Muslimana prema tuðinskom pismu. Etièke tendencije muslimanske književnosti nasluæuju se veæ u novinarsko-publicistièkim teksovima Mehmeda Šakira Kurtæehajiæa.000 pretplatnika. Mulabdiæevo Zeleno busenje. nema ni jednu knjižaru. Sarajevo. Abdurezak Hifzi Bjelevac jada se u treæem godištu Gajreta na težak položaj lijepe knjige i splašnjavanje interesa èitatelja.). svoje publike. Omer Hadžiselimoviæ: Isto. uvoðenjem zapadnog pisma poslije austrougarske okupacije i mnogi pismeni ljudi postali su nepismenima jer nisu znali èitati latinicu. koje su postale izvorišta novih književnih naraštaja. Usprkos takvim lamentacijama.veæina muslimanskog stanovništva bila je nepismena. Hadžiæeva knjiga Islam i kultura i dr. Dragutin Rakovac (Pjesma književnikom) i drugi ilirski pisci. U tome su znaèajnu ulogu odigrale neke reorganizirane školske ustanove. godine dosegao tiraž od 800 primjeraka. kalendara i drugih knjiga. ipak je Behar 1906. koja je poèetkom sedamedesetih godina putovala u Bosnu nekoliko puta. str. pisaca i èitatelja. I hrvatski i bosansko-muslimanski preporodni pokret imali su izrazito etièko obilježje. Do sliènog zakljuèka dolazi i Hamdija Muliæ na temelju nekoliko izdanja koja nerasprodana leže u skladištima (Bašagiæeve zbirke. Govoreæi o prirodnoj nadarenosti domaæih ljudi. Meðutim. ima izmeðu èetrdeset i pedeset hiljada stanovnika. koji. a glavni grad. pokretanja nekoliko listova na narodnom jeziku (æirilicom) i prvih štampanih izdanja školskih udžbenika. 362. a jasno dolazi do izražaja kod Mehmed-bega Kapetanoviæa i nekih pripadnika 14. 327 . Etièku orijentaciju još odluènije su naglašavali Pavao Štoos (Poziv u ilirsko kolo). Kod iliraca je ta tendencija izražena još u prvim pjesmama Ivana Mažuraniæa. u kojima se daje prednost kulturnom radu nad ratnièkom slavom (Vjekovi Ilirije). O razmjerama tadašnje nepismenosti ostavila je znaèajan podatak Pulina Irby (Polina Irbi).14 Uvjeti za razvoj pisane rijeèi postali su nešto povoljniji nakon osnivanja Vilajetske štamparije (1866.). Gotovo svi pisci isticali su moralnu osnovu svoje književno-kulturne djelatnosti i potrebu tolerancije prema drugim narodima. trebalo je uložiti mnogo napora za prevladavanje atavistièkih zasada i prihvatanje zapadnjaèkog obrazovanja. Muslimanski pisci takoðer se žale na malobrojnost i nehaj. niti jedan èovjek od stotinu ne zna èitati. a Gajret je pri kraju 1911. imao 2. a najviše Sarajevska ruždija i Šerijatska sudaèka škola. ona sa žaljenjem konstatira da je "bosansko stanovništvo neuko. na èemu bi mu i danas mnoge redakcije èasopisa pozavidjele.

. Drugo. Prvi dodiri sa Zagrebom. svoj šuhret. u vrijeme ilirskog preporoda nisu postojale nikakve kulturne veze izmeðu Hrvatske i Bosne osim s bosanskim franjevcima. ugled. ‚ak je i Stanko Vraz. ozbiljnim i suhim umovima. Takva pragmatistièka poetika odgovarala je prosjeènim piscima. Uostalom i poèeci evropeizacije Bosne i Hercegovine šezdesetih godina inicirani su preko carigradskoga kulturnog kruga a ne preko susjedne Hrvatske. postoje i neke znaèajne razlike koje iskljuèuju moguænost cirkulacije takvih utjecaja. Meðutim." (Cit. Usprkos navedenim sliènostima. prosvjeti i nauci. to ne znaèi da su sliènosti nastale pod utjecajem ilirizma na muslimanske preporodne pisce. prema M. iskopati ga iz blata sirovosti i uzdiæi na svijetli vrh izobraženosti i prosvjetiti ga" (Misli o književstvu). isticao da je osnovna svrha književnosti "silaziti k narodu. Neke Preradoviæeve strofe . Sliènu orijentaciju slijedila je i veæina muslimanskih pisaca u preporodnom razdoblju. jedan od najrigoroznijih kritièara ilirske literarne osrednjosti.kaže Antun Barac .kao da su bile iskljuèivo napisane za odgojne svrhe školskog sistema. ne može se uopæe govoriti o cirkuliranju ilirskih ideja u bosansko-muslimanskoj sredini. kako bi rekao Barac. Prema tome. Rizviæu. "Prošla su vremena kad smo mi svoj imetak. Kritizirajuæi nemaran odnos prema kulturi. muslimanski preporodni pokret zapoèeo je organizirano djelovanje skoro èetiri desetljeæa kasnije od završetka hrvatskog narodnog preporoda.mlaðih književnih generacija. Da je Bosna predstavljala tamni vilajet za Hrvate. hrvatskom kulturom i književnošæu ostvareni su tek sredinom dvadesetih godina i djelovali su na muslimanske pisce zbunjujuæe.). Prije svega. I jedni i drugi više su gledali na politièku i nacionalnu korist nego na umjetnièku snagu i ljepotu literarnih tvorevina. odnosno Austro-Ugarske. Zakljuèno razmatranje Iz današenje retrospektive vidi se da ilirski pokret i muslimanski književno-kulturni preporod u doba austrougarske vladavine imaju dosta zajednièkih crta. 13) Iz etièke osnove proizlazila je moralno-didaktièka orijentacija hrvatske i muslimanske preporodne književnosti. potvrðuje i poznati ilirac Ivan Kukuljeviæ Sakcinski u 328 . Edhem Mulabdiæ upozorava èitatelje u Bošnjaku rijeèima jednoga svog literarnog junaka na glavni problem društvenog trenutka.. moæ i sve svoje branili maèem (. danas je došlo vrijeme da to branimo naukom. koje su ilirci podsticali na otpor osmanlijskoj upravi. nadarene je ogranièavala u stvaralaèkom zamahu.

godine ovim rijeèima: ".Veæ odavna bijaše tajna moja želja zaviriti u susiednu Bosnu. Muslimanski preporodni djelatnici bili su u odreðivanju strateških ciljeva realniji od iliraca.. Bila je to povijesna lekcija koja je stimulativno djelovala na proces ubrzanja nacionalne integracije. duhovnom obzorju i politièkim opredjeljenjima. generacijskoj pripadnosti.-1683." 15 Treæe. nosioci ilirskog pokreta s Gajem na èelu predstavljali su homogenu grupu mladih i evropski obrazovanih intelektualaca veæinom seljaèkog i graðanskog porijekla. godine i uvoðenja Bachova apsolutizma Hrvatska se oslobodila iluzija toga programa. i koja nam je ipak. odkuda su došli pradiedovi moji i toliko inijeh porodicah hervatskieh. politièki program iliraca i muslimanskih preporodnih djelatnika u biti se znatno razlikovao.svome putopisu 1858. Apstrahiramo li koncept integralnog bošnjaštva. ali je ostala èvrsto usaðena u kolektivnoj svijesti svojega naroda.. oni su polazili od spoznaje da se Bosna i Hercegovina nakon okupacije našla na okrajcima zapadne civilizacije. predaèkog junaštva i bosanskog rodoljublja. 5-6. U svojim strateškim ciljevima vezali su se protagonisti hrvatskog narodnog preporoda pod ilirskim imenom za nadnacionalnu ideologiju o južnoslavenskoj i sveslavenskoj uzajamnosti. dalja i stranija od Rima i Pariza. stoljeæa Juraj Križaniæ (1618. Poslije revolucije 1848. Zagreb. Najveæi problem u preporodnom razdoblju Muslimana predstavljali su pisci srpske i hrvatske nacionalne orijentacije. gdie se govori isti jezik kao i u nas. Buduæi da je muslimansko stanovnštvo bilo privrženo orijentalnoj tradiciji. Putovanje po Bosni.) svojim konceptom o jeziènom i etnièkom jedinstvu našeg naroda slavenskog. Mada se svi nisu opredjeljivali iz unutarnjeg uvjerenja za jednu ili drugu nacionalnu ideologiju. Zbog toga se relativno brzo poèela raslojavati na nekoliko razlièitih struja. Muslimanska skupina preporodnih pisaca i kulturnih djelatnika bila je heterogena po socijalnoj strukturi. 1858. u širim muslimanskim slojevima smatrali su ih otpadnicima. str. Èetvrto. Osnove te ideologije razradio je sredinom 17. poradi razliène vlade i upravljanja. tražili su u domaæoj povijesti podsticanje u aktualnoj borbi za politièko osvješæivanje i kulturno-prosvjetno uzdizanje bosanskih Muslimana. 329 . bez obzira na stanovita unutarnja razilaženja u nekim pitanjima.. Pripadnike te grupe pokretali su isti motivi i jedinstveni politièki ciljevi. Bez obzira na razloge nji15. Stoga su svoje djelovanje usmjerili na pronalaženje najkraæih puteva za izlazak iz tamnog vilajeta i prevladavanje naslijeðene zaostalosti. Na toj osnovi razvijao je Bašagiæ u svojim dramama i povjesnicama kult zavièajnog ponosa.

Taj romantizam razvijao se od rodoljubnog prigodnièarstva.hova opredjeljivanja. nije znao za putopise spomenutih iliraca niti za hajduèko-tursku novelu pedesetih godina koja je tematizirala negativne odnose prema muslimanskom svijetu prikazujuæi ga crno330 . za koji je Krleža rekao da je najoriginalniji po tome što su se ilirci odluèno i smjelo odrekli svojega narodnog imena i jezika. Zbog toga se i muslimanska književna publika razlikovala od ilirske po svojim sklonostima. Èak ni Bašagiæ. M. zanesenjaèkim uzletima i pokajnièkim uzmacima. što se vidi iz informativno-politièkih putovanja Matije Mažuraniæa. Nacionalna polarizacija izazivala je brojne prizemne polemike u kojima se rasipala stvaralaèka energija muslimanskih pisaca. ilirski pokret nastao je u doba specifiènog hrvatskog romantizma. do 1875. F. Nediæ. Ti muslimanski pisci nisu ni znali za ilirski pokret. Njegova razvojna linija traje od moralno-didaktièke proze. U širem vremenskom rasponu evoluirao je od narodnjaèko-folkloristièkih shvatanja Mehmed-bega Kapetanoviæa do Osman-Azizove društveno-aktivistièke poetike. svi su oni morali platiti manji ili veæi danak za renegatstvo prezirom i porugom svojih sunarodnika. Peto. godine. ponekad mucavog zbog toga što su kajkavski ilirci morali uèiti novi književni jezik. Martiæ). sve do poezije Muse Æazima Æatiæa pod utjecajem srpskog simbolizma. Za razliku od hrvatskog romantizma. Ivana Kukuljeviæa Sakcinskog i Mihovila Pavlinoviæa u razdoblju od 1840. u vrijeme realistièko-naturalistièke faze hrvatske književnosti. osim turske vlasti i policije kojima je i biskup Rafo Barišiæ optuživao bosanske ilirce da kuju zavjeru. ali oni nisu mogli imati nikakav utjecaj na tadašnju prilièno veliku grupu alhamijado pisaca koja je nastavljala pjesnièki opus Mula Mustafe Bašeskije i Seida Abdulvehaba Ilhamije. jalovim srbovanjem i hrvatovanjem. Jukiæ. preko konkretnog realizma narodne pripovijetke i romantièno-simbolièkog naturalizma sa socijalnim konotacijama. ilirci su bili veoma zainteresirani za Bosnu. u fazi hrvatsko-starèeviæanske orijentacije. a neki èak šikaniranjem (osobito nakon Kallayeve izjave da je srpstvo neprijatelj Austrije) i interniranjem u Arad (poslije sarajevskog atentata 1914. Šesto. koji je izrastao iz drugaèijeg povijesno-duhovnog svijeta. bosansko-muslimanski preporod razvijao se na zasadama tradicionalne i univerzalne epske etike.). G. a ne po konvencionalnim romantièarskim idejama o osloboðenju i ujedinjenju koje su tada bile raširene kod svih slavenskih naroda pod tuðinskom vlašæu. hrvatske moderne i suvremenih turskih pjesnika. do Mažuraniæeve romantièarsko-simbolièke apstrakcije. Zato je ilirizam brzo zahvatio bosanske franjevce (I. interesima i razini književne kulture.

Vol. have had their model and source in the Illyrian Movement. Having compared these two movements in their most essential facts and determining factors. U vezi s takvim zakljuèkom može se postaviti pitanje: otkuda toliko sliènosti u genezi jednoga i drugoga pokreta. respectively. Nikoliæ i drugi). J. isto bi se tako moglo reæi da u sliènim povijesnim i društvenim uvjetima nastaju slièni pokreti. Kao što se iz dosadašnjeg izlaganja vidi. but also some considerable differences.bijelom tehnikom (M. Na to pitanje moguæe je razlièito odgovoriti. I. the author examines the validity of statement that had been uttered by Antun Barac in 1954 in his book Croatian Literature from the Revival to the Establishment of Yugoslavia. jer autor kao široko obrazovan pisac koristi citate iz svoje lektire iskljuèivo u funkciji kulturno-politièkih ciljeva integralnog bošnjaštva. mada nisam siguran u njegovu valjanost. V. 331 . ne postoji nijedan pouzdan argument koji bi mogao potvrditi pretpostavku Antuna Barca o moguæem utjecaju ilirizma na bosansko-muslimanski književno-kulturni pokret. Tombor. Barac proposed the idea that all the Yugoslav movements of the similar kind in 19 and 20th century. I Kapetanoviæevo citiranje stihova Petra Preradoviæa ne može se uzimati kao dokaz Barèeve teze o utjecaju ilirizma. Bogoviæ. Professor Æekliæ mentions many similarities. Na osnovi toga nameæe se zakljuèak da ovaj pokret nije imao gotovo nikakve veze s ilirskim preporodom. a ja bih se odluèio na jedno objašnjenje analogijom. Kao što prema poligenetskom tumaèenju u sliènim klimatskim i geografskim uvjetima rastu jednake biljke. The Illyrian Movement and the Bosnian-Muslim literary and cultural renaissance In his paper professor Æekliæ compares the Illyrian Movement with the Bosnian Moslem literary and cultural revival under the Austro-Hungarian Rule.

332 .

s obzirom na istjecište njihovih kultura. što implicite znaèi i priznavanje njegova subjektiviteta. Pitanje o odnosu islama i Evrope po sebi je fiktivno. nagnalo ga na samopropitivanje i reformiranje. Susret Evrope i Istoka. Islam je kršæanstvo podrazumijevao tako da se prema njemu nije odnosio u formi pitanja veæ dileme. a ne rješavanje. ovom narodu je davala znaèenjski dignitet partnera. èuðenja. islama i kršæanstva je star. Tako su u pitanju odnosa s Evropom Bosanski Muslimani ravnopravno egzistirali i u svojoj svijesti i u svijesti svojih susjeda kao zaseban entitet u nizu jugoistoènoevropskih naroda. Nije teško uoèiti da su u ovoj relaciji po pravilu Muslimani imali negativan saldo. ali je legitimno s obzirom na forme razvijanja i diskrepancije ideja nosilja ovih dvaju kulturnih i civilizacijskih krugova. Ovo je teza koja umnogome može da da upute za propitivanje. ali daje moguænosti višestrukog promatranja te time doprinosi obogaæenju spoznaje. Pitanje o odnosu Bosanskih Muslimana i Evrope povlaèi se od samog nastanka i Muslimana i Evrope. STOLJEÆA Za ili protiv Evrope. autorskog iskaza koji ne pretendira na istinosnu cjelovitost.Šaæir Filandra MUSLIMANI I EVROPA S KRAJA 19. tako da se i odnos spram hrišæanstva i njegove civilizacije postavlja u novu ravan. Muslimani i Evropa su isto godište. logikom samog pitanja. pitanje je dobro poznato cijelom islamskom pa time i bosanskomuslimanskom svijetu. Dok se nadahnjivao vjerom primordijalnog jedinstva Objave. Kao pitanje koje po sebi to nije. Kad se ovo pitanje prvi put postavilo teško je danas razaznati kao što je još teže pratiti tragove njegova odgovora. U pitanom odnosu. niti straha. Naime. sadržano je u èinjenici postojanja samog pitanja. jedno od ovog dvoga je upitno. njihova samorefleksija vlastitog odnosa sa Evropom i Evrope sa njima. pitanja sadržanog u 333 . svojim kulturnim i civilizacijskim tekovinama je i obilježavao svoju supremaciju i otvorenost. I pored toga. I POÈETKA 20. Samo zahvaljujuæi Kur'anu za muslimane ovaj susret nije zadobio izraz odbijanja. subjekta s kojim treba razgovarati. Ono je latentno obilježilo dva posljednje stoljeæa islama. U vrijeme svog kanoniziranja i teologiziranja u pitanje se dovodi i ono što ne bi moglo biti predmetom upitnosti. ono što je za Bosanske Muslimane u ovom odnosu dobro. Muslimani ili Evropa. ovaj odnos je u teorijskoj ravni najprimjerenije analizirati u formi eseja.

U mediju duhovnog vladajuæi princip postaje princip iskljuèivosti svega drugog i drugaèijeg. a sam Luter piše Poziv na molitvu protiv Turèina (Ž. dolazi do cijepanja jedinstva Istine na dva od tada pa skoro do danas suprotstavljena polja njenog ispoljavanja. dotle Evropa svoj nastanak duguje uništenju svih od nje razlièitih vjera i svjetonazora. što pada u doba etabliranja islama u Bosni. u 16. Sukladno u hrišæanstvu legitimiranom stvaranju svetog i profanog te gubljenju pretpostavki za razumijevanje primordijalnog jedinstva vjera. ne u konfensionalnom. a raspoloživost svega. održavajuæi katolièanstvo i pravoslavlje. Evropa u mediju duha poèinje svoje konstituiranje. paradigmi ne antiislamskog veæ aislamskog mišljenja. stoljeæa. skladane su pobjednièke pjesme nad Turcima u jezuitskim koledžima. Leibenzu i Galileju. Istražujuæi pretpostavke ovog odnosa dolazimo do bitnih duhovnih lomova na prelazu 15. Delimo. u sferi duhovnog. njeno osnovno obilježje. Ovo mišljenje. Strah na Zapadu. Decartesu. To da su Bosanski Muslimani i Evropa isto godište udaljava Evropu od Muslimana više no Muslimane od Evrope. u stvorenom mediju profanog. inaèe fundamentalne relacije za razumijevanje ovog pitanja od tog doba do danas. st. Nikada islam i Evropa nisu bili udaljeniji kao kod Hegela. To konstituiranje na antiislamskom principu. i 20. u Evropi je išla do te mjere da je èin proklinjanja Turèina/muslimana išao dotle da su stvarane mise contra Turcos. veæ u ontološkom znaèenju.samom naslovu. supremacije uma i obogotvorenja subjekta. 375. prima Jevreje pod svoje skute. Dok Bosna. Antiislamska kao antiturska propaganda 16. U Evropi se tad odvija dvostruki proces samokonstitucije. udaljava Evropu od habitusa Bosanskih Muslimana. S druge strane.). Ona je jedan hermeneutièki sklop koji omoguæava prije sagledavanje pretpostavki postojanja pitanog odnosa. posebno izraženog u doba muslimanskog kulturnog preporoda na prelomu 19. str. Pretvaranje Španije u jezgro katolièanstva protjerivanjem islama i judaizma. sadržano u pretvaranju subjekta 334 . pa i Svetog. u 21. preovlaðujuæe islamska. stoljeæe. stoljeæe u cijeloj Evropi. u Evropi utemeljuje kult znanstveno-tehnièkog mišljenja. nego što omoguæava njegovo validno adaktiranje. tih godina se zahvaljujuæi Beconu. Istina od tada u Evropi postaje transparentna. dominantno hrišæanskog. bez velikih pretenzija bih napomeno da ona može i danas da posluži pri sagledavanju ovog pitanja na prelazu 20. Tekovine tog pobjednièkog pohoda uma na raskrivanju svih velova tajstva Istine. i 17. vrhuni u Hegelovom panlogistièkom sistemu. Tih godina se naše pitanje postavlja kroz razmatranje odnosa islama i hrišæanstva. Uostalom.

) Nije pretjerano reæi da je jedan broj bosansko-muslimanske inteligencije bio opèinjen Evropom. st. (Ne ulazeæi u razmatranje složenosti politièke situacije tog doba u Bosni. èuva335 . zabranjivanju ili zarobljavanju svega razlièitog od samog sebe. Po toj osobini Bosna nije Evropa nikada bila a Evropa danas ima šansu da bude Bosna. Samo su dvije èinjenice izvjesne: jedna da je želja za imperativnim prikljuèenjem evropskim kulturnim tokovima i civilizacijskim dostignuæima bila upravo proporcionalna sagledavanju neevropskog stanja Muslimana. Nastala na osnovi cijepanja veæ prirodnog sinkretizma Istoka i Zapada na ovim prostorima te radikaliziranjem njihova podvajanja. koje mora nastojati da ne ugine pod toplim i jakim zrakama Zapada. Ta karakteristika Bosnu èini Bosnom. svog institucionalnog islamskog habitusa a ispušteni iz ruke uvehlog Osmanskog carstva. u razmatranom odnosu ne s Evropom. Bosna èitavo vrijeme jeste heretièna. Ona svojom širinom i toplinom dva puta postiðuje Evropu. i druga. Samo iz medija razlièitosti moglo je i nastati pitanje o njihovu odnosu.u supstancu. stvar je ontološkog a ne historijskopolitièkog znaèenja i proizlazi iz analize noseæih koordinata ovih dvaju kulturno-povijesnih entiteta. Evropu je uzela za paradigmu razvoja muslimanskog naroda. nije teško uoèiti vladavinu paradigme Evrope kod mnogih muslimanskih intelektualaca. Šta je sve Evropa njima znaèila na jednom mjestu teško je reæi. školovanih u Evropi. polifona i multilateralna. u sudaru sa novim naèinom života i novim vrijednostima oni su doživljavali emocionalno buran sudar. Promjene pozicije u korist Bosne. specifiènom i samosvojnom. Našavši se otrgnuti od Istoka. Nasuprot takvoj Evropi. zadržat æemo se samo na analizi kategorijalnog aparata nosilaca ovih stremljenja. svoje tekovine i svoju moæ duguje zaboravljanju. ali joj omoguæava i konstituciju. i poèetka 20. Polazno stanje pri razmatranju odnosa Bosanskih Muslimana i Evrope sa aspekta evropskih kriterija bilo je za Muslimane porazno. cvijeta. da se kompleks evropskog uzimao za željenu vrijednost bez mnogo zadrške. Ostajuæi u mediju supstancijalne analize duha a analizirajuæi pomenuti odnos s kraja 19. Balkanu i Evropi. ova kategorija intelektualaca. Prvi put kad postaje centar heterodoksnih kršæanskih pokreta u ranom srednjem vijeku i drugi put kad prima Jevreje sebi u goste. niti da bježi ispred njih. te tako ne upadajuæi u makaze objektivnog uma koji svojim kauzalitetom stvara eshatološki determinizam. veæ da pod njima napreduje. Tu novu situaciju Osman Nuri Hadžiæ opisuje rijeèima: "A mi? Mi smo parèe Istoka.

za teorijsku i publicistièku misao moglo bi se reæi da je noseæi problem pojam susreta. Šakira Kurtæehajiæa. opet shodno karakteru vlastitog djela. Ono što je i jednima i drugima zajednièko jeste relativno brzo ukljuèivanje. njegovu koherentnost i problematsku izdiferenciranost. Muslimani dobijaju prve Evropi suvremene teorijske mislioce. Ono se prihvata samo pod uslovom oèuvanja svoje samobitnosti. u doba preporoda u liku nekolicine autora. produkt imaginacije. uticala je na imperativ bržeg prozapadnog razvoja. obrazovnoj i socijalnoj sferi. Dok je književnost. Dok su književnici i umjetnici. Èinjenica da teorijsko mišljenje pretpostavlja postojanje jednog društvenog biæa. svoju misao oprobavali na goruæim pitanjima objektivnog i povijesnog karaktera. svoj izraz je našla u liku ovih intelektualaca. Što je i postojalo kadrova tog profila po pravilu je pravilo otklon od svog ishodišta i nerijetko služilo kao loš primjer cilju koga su srèano i dobronamjerno zagovarali. okrenuti više svijetu vlastitosti i subjektivnosti. Ahmeda Muradbegoviæa. Ono što je zajednièko svim duhovnim nastojanjima tog doba a što se u ovom mediju duhovnog stvaralaštva naroèito osjeæa. Negativni saldo Muslimana u odnosu na Evropu ogleda se i u èitavom nizu njihovih manjkavosti glede takva ogledala. Brzo oprobavanje romantizma. po svjedoèenju M. Zagreb. 1902. Edhema Balbuloviæa. mala zastupljenost latinske pismenosti i štampe. u osnovne tokove evropskih duhovnih gibanja. s obzirom na polazište. shodno prirodi vlastitog biæa. teško se oteti utisku da nas ovaj problem i danas posebno ne intrigira. Prije svega.juæi trajno svoju osebujnost" (Muslimansko pitanje u Bosni i Hercegovini. Begiæa od tog doba poetski preokupirao pojam raskršæa. Uza svu simplificiranost i hipotetiènost ovako naznaèenog sukusa mišljenja. I usprkos takva stanja. Dževada Sulejmanpašiæa. Teorijska ostvarenja ovih intelektualaca znatnih su filozofskih pretenzija i po samom refleksivnom biæu teorijskog mišljenja dokaz su stupnja razvoja jedne kulture. ekspresionizma i impresionizma od strane naših umjetnika 336 . sadržano je u razmatranju problema susreta Istoka i Zapada u biæu jednog naroda i na prostorima njegova tla.. Mehmeda Begoviæa Kurtagiæa i dr. str. dotle su publicisti i teoretièari. Osmana Nuri Hadžiæa. 4. Ove rijeèi su paradigmatiène za odnos naših intelektualaca prema novom. Mehmed-bega Kapetanoviæa Ljubušaka. Rizviæa i M. i èinjenice da je Evropa kod nas poèesto kasnila i èitavo stoljeæe. nedostatak zapadnoobrazovnih kadrova u privrednoj. Safvet-bega Bašagiæa.). materijalna osnova zanatske i sitne privrede.

filozofije. društvenog i kulturnog razvoja. oni su polazeæi od poraznog stanja razumijevanja islama i negativnih efekata koje takva svijest proizvodi u socijalnoj i obrazovnoj sferi. islama i nauke. kod naših intelektualaca tog doba bila prisutna i da se ona kao alternativa svoj raspoluæenosti nudila. Pitanje odnosa islama i nauke najviše je zaokupljalo pažnju muslimanske intelektualne javnosti. zapovijeda ili zabran337 . koje je samo u takvoj formi islama moglo i nastati te islam privatizirati. Samokritika evropskog racionalizma kod nas je u to doba bila komplementarna inzistiranju na jedinstvu vjere i uma. Istièuæi racionalni karakter islama on naglašava da "sve što vjera uèi. racionalistièkom europskom znaèenju veæ su njenu paradigmu izvodili iz islama. Tzv.komplementarno je zaèinjanju sociologije. kulturne antropologije i socijalne psihologije kod teoretièara. Za sve autore koji su se ovim pitanjem bavili karakteristièno je da pojam nauke nisu uzimali u njenom suhoparnom. N. Hadžiæ djelom Islam i prosvjeta. U toj kritici je za cjelinu paradigmatièan O. Da je svijest o moguænosti mišljenja iz Jedinstva. stalno naglašavali nesuvremeni karakter islama u Bosni. Kritiku suvremenog stanja ove relacije intelektualci su po pravilu temeljili na iskustvima prvih stoljeæa islama kad su u okviru tog religijskog sustava vjera i nauka predstavljali jedinstvo. osnove duhovne i kulturne raspoluæenosti na Istok i Zapad. po mišljenju inteligencije je bila glavna koènica razvoju muslimanskog društva. islam i slavenstvo. dogaðanje u sferi fizike i kritièke filozofije nagovještavaju puteve premoštavanja shizofrenije i jedinstvo vjere i uma. u odnosu na razmeða evropskih kao dolazeæih i orijentalnoislamskih kao izmièuæih duhovnih gibanja. Krajnji rezultat svih tih napora bilo je osvjedoèenje o nužnosti primicaja Evrope sebi i sebe Evropi. stalno je naglašavala racionalnu jezgru islama i njegovu kompatibilnost nauci. Pretpostavka ponovnog zadobijanja takvog odnosa bila je sadržana u kritici suvremene recepcije islama. teologiziranost. Odnosno. uèahurenost. nauènog. Svjesni èinjenice da je u veæini aspekata muslimansko društvo islamsko. svjetovna inteligencija kao i manji dio teološke. Recepcija islama od strane islamskog sveæenstva. Mada poèetak dvadesetog vijeka u Evropi kulminira u znaku trijumfa znanstveno-tehnièkog racia. iz analize njihovih djela je neosporno. iz sasvim specifiènog sinkretiènog narodnog biæa i njegova tla Bosne. svijest o svom vlastitom i pojedinaènom mjestu i ulozi u odnosu na ta dva velika duhovna koridora. kanoniziranost i neprijemèivost za nove forme nacionalnog. Pri tome se polazeæi od suvremene diskrepancije islama i nauke njihovo jedinstvo naglašavalo u prošlosti. sazrela je svijest o vlastitosti. njegovu izvitoperenost.

toliko je ono proizlazilo i iz same suštine islama i islamske projekcije problema od strane naših intelektualaca. jedne drugaèije paradigme ustrojstva i promišljanja svijeta. Od svih filozofa zapadnog duha Kantova misao je kod muslimanskih intelektualaca bila najprisutnija. odbranjuje vjerovanje u Boga i besmrtnost duše svih izvršnih filozofskih napada.3) Da bi legitimirao svoje zalaganje za ukljuèivanje Muslimana u moderne evropske tokove on poseže za nizom stavova doktrinarnog islama o pozitivnom odnosu islama i nauke.juje. mora biti razumno. danas ponovo legitimirano u svojevrsnoj renesansi njegova mišljenja. on istièe i nadmoæ islamskog pojma i iskustva društva nad evropskim glede njegove prijemèivosti za multikonfesionalnu situaciju. Dževad Sulejmanpašiæ svoj polemos sa nosiocima dogmatskog poimanja islama utemeljuje na premisama ove filozofije. i to definitivno. svoje 338 . Naglašavajuæi da se "filozofska strana knjige (Slobodna misao i hikmetovština) temelji na Kantovoj filozofiji" on javnosti prenosi da "Kant ipak. promovirajuæi moguænost. Kantovo postavljanje odnosa razuma i vjere.). te prisutnost tog jedinstva u drugim kulturama. O istrajnosti na rješavanju ovog problema svjedoèi i posezanje za dostignuæima Kantove filozofije. našim autorima je davalo kako uputu tako i ohrabrenje u vlastitim nastojanjima. Pored inzistiranja na ovakvoj suštini islama a svjestan èinjenice da je u jednom društvu kakvo je tad bosansko-muslimansko jedna akcija nemoæna bez njene religijske potpore i pobude. Njihovo istrajavanje na pomenutom jedinstvu ovu misao je iz sasvim jednog drugog duhovnog horizonta èinilo komplementarnom tadanjim evropskim gibanjima. Odnos Muslimana prema politièkim gibanjima Evrope. u nešto kasnijem dobu. ništa što se ne slaže sa zdravim razumom ne spada u vjerske doktrine" (str. formi njene demokracije i oblicima socijalnog organiziranja/djelovanja. Zaklanjajuæi se za Kantov autoritet. Obrnuto. Koliko je inzistiranje na jedinstvu uma i vjere bilo motivirano potrebom èuvanja vlastitosti pred izazovima jednog kulturnog trenda neosjetljivog na razlike. kao i od onih koji se ubuduæe mogu da izvrše oslanjajuæi se na èovjeèiji um i razum" (str. Prijemèivost formi zapadnog življenja kroz naglašavanja racionalnosti islama i pored toga što je u veæini sluèajeva rezultiralo sekularizmom u formi nesvojstvenoj kulturi koja za svoju srž ima islam. predstavlja danas najaktuelniji segment mišljenja ovog vremena. Ovim rijeèima je Sulejmanpašiæ ne samo nastojao da pobudi nadu kod Muslimana u moguænost jedinstva uma i vjere. 10. a za Muslimane i nužnost. veæ je èinio i jasno distanciranje od vladajuæe logike zapadnoevropskog mišljenja.

zadobijanja identiteta preko Drugog. jednakosti i racionalnosti. nužnosti institucionaliziranja. meditativnog modusa samoodnošenja islamske naravi i pervertiranog nagona za evropeiziranim socijalnim identitetom. trajna je odrednica kulturno-politièkog biæa Bosanskih Muslimana. Njihov tadašnji intelektualni život se odvija u napetom luku izmeðu individualnointrovertiranog solpsizma. odražava stanje tog duha. Naglašavajuæi islamski princip neposrednosti. Shodno samospoznaji takvog karaktera svoje vlastitosti i svijesti o nužnosti zadobijanja isprofilirane forme kolektivnog življenja kao uslova preživljavanja u suvremenom institucionaliziranom društvu. evropeizirani muslimanski intelektualci svoje napore su bili usredsredili na izgraðivanje vlastitih formi socijalnog identiteta. a posebno se ispoljava u osobenom stilu življenja gdje kuæa zadobiva specifièan karakter svetosti i politièkom organiziranju koje zbog nesvojstvenosti mita islamu nikada ne zadobiva karakter monolitnosti. Afgani u hrišæanskoj kao zapadnoevropskoj kulturi i njenoj kategoriji svetog trojstva nalazi osnov jaza islama i hrišæanstva i ishodište kategorije posredovanja. intimnog i javnog. godine. pozdravljaju francusku revoluciju i prihvataju njene politièke implikacije. apostola novog svijeta. st. privatnog i društvenog. opredjeljivanju intelektualaca u srpskom. paradigmatièan je za razumijevanje odnosa islama i objektivnog uma u jednom od najjaèih islamskih reformatorskih pokreta s kraja 19. tekst Džemaludina Afganije od nepoznatog prevodioca izašao u Novom Sadu 1905. hrvatskom ili jugoslavenskom nacional339 .ishodište ima u fundamentalnim rješenjima islamske ontologije društva. koji je vršio i znatan uticaj na naša domaæa islamska kretanja. Takva situacija duha se najkonzistentnije izrazila u tzv. I naši intelektualci tog vremena. prvi promotor novog duha na ovim prostorima. ne Boga veæ crkve kao njegova institucionalnog otjelovljenja. posebno Bašagiæ. Posljednja rijeè Islama Jevropi. pravednosti. Shodno svijesti o neophodnosti ukljuèivanja u savremene evropske tokove naši teoretièari su najviše zaokupljeni iznalaženjem forme društvenog identiteta komplementarne evropskim mjerilima. nacionalnoromantièarski duh i tip savremenog evropskog intelektualnog pregaoca. proglašava vjerom sveopæeg razuma. Mehmed-beg Kapetanoviæ Ljubušak svojom liènošæu i djelom enciklopedijsko-prosvjetiteljskog karaktera u jednoj osobi spaja plemiæko porijeklo. Šakir Kurtæehajiæ. Ta raspoluæenost izmeðu individualnog i opæeg. medijativnog modusa samoodnošenja islamske naravi i pervertiranog solpsizma. ovaj velikan savremenog islama. u svom žalu za nenauèenim francuskim jezikom. francusku revoluciju.

opravdano se pitati može li nam poslužiti ovo prvo trajnije iskustvo susreta sa Evropom.nom smislu. kakvu daje Edgar Moren u djelu Kako misliti Evropu. suegzistiraju samo na naèin samosvojnosti i autohtonosti. Po tome što bi se nacionalno odredili oni bi bili moderni i progresivni. S druge strane to iskustvo uèi o nemoguænosti asimiliranja jednog nacionalno-kulturnog entiteta. Iskustvo posljednjeg stoljeæa uèi da Evropa prevazilazi samu sebe. oni su imali dobru namjeru. Svaki drugi pokušaj. skoro stoljeæe poslije. 340 . politièkom i kulturnom prostoru. I onda kad su kao Šukrija Kurtoviæ u djelu O nacionaliziranju muslimana negirali vlastitu nacionalnu samosvojnost i apstrahirali znaèaj islama za kulturni identitet Muslimana. ovi intelektualci nisu prednost davali ovoj ili onoj naciji veæ samoj naciji kao takvoj. te tako oduprijeti nametanju azijatskog kompleksa od strane drugih. Muslimani i Evropa u novom liku danas imaju šansu da u situaciji izborne multilateralnosti kao savremenog povijesnog trenda. bez obzira na golgote totalitarnosti kroz koje on prolazi. gdje smo mi danas u evropskom nacionalnom. jer ishodišta svoje nepromišljenosti nisu uvijek bili svijesni. bilo mitsko-romantièarski od strane Muslimana ili prozelitistièko-imperijalni od strane Evrope. svjedoèi da je kompleks evropskog kao imperijalnog na izdisaju. Nemoguæe je prenapregnuti èinjenicu da se zagovaranjem nacionalnog identificiranja željelo izvršiti distingviranje od balasta tursko-orijentalnog kompleksa uspostavljanjem vertikale etnogenetsko-duhovne prisutnosti na prostoru vlastitog življenja. Samo jedna porazna slika o njoj danas. Što je ostalo u našoj svijesti od prvotnih lutanja i nesnalaženja. korespondentno je takoðe uvjerenju tog kruga intelektualaca da æe skidanje zara/feredže samo od sebe naše žene uèiniti slobodnim i prosvjeæenim. (Danas. pitanje je koje obilježava današnji muslimanski kulturni preporod). modernizacije i socijalne homogenizacije. greški i pozitivnih iskustava iz ovog vremena. tad neizdiferenciranog narodnog biæa. Nacija je za njih bila instrument naše evropeizacije. Ovakvo nekritièko instrumentaliziranje pojma nacije i slijepo vjerovanje u njegovu iscjeliteljsku moæ po sebi. vodi kataklizmi i degradaciji oba entiteta te provociranju kotaèa povijesti na hod unazad. U propagiranju nacionaliziranja vlastitog. Šta danas Evropa nama znaèi a šta mi njoj.

During the entire period. On behalf of Moslems. and the establishment of Imperial spiritual thinking on the achievements of Christian ideology. the encounter will be defined by these positions. One part of Islamic intellectuals has been charmed by the aforementioned. Europe will offer to Islam and Moslems both the heritage of the French Revolution and the ideas of the most prominent spokesman of Europe.Moslems and Europe towards the End of 19th and at the Beginning of 20th Century An encounter between Islam and Europe towards the end of 19th and at the beginning of 20th century takes place after Islam and Judaism have been removed from Europe (Spain). The Moslems managed to retain their identity because they relied mostly to Qur'an. but with the mutual respect of both sides and without some well-known examples of European exclusiveness that had been present in the past. They have tried to find a common ground with Europe on such foundations. 341 . They will try to resolve the meeting between the Moslem and Europe in this way. We do hope that this encounter between Islam and Europe at the end of 19th and the beginning of 20th century will continue to happen in the future in the form of getting closer to each other. Immanuel Kant. The Moslems entered into this encounter mostly with their oriental and romantic heritage and a strong and rather stable Qur'anic fundament. Jamaluddin Afghani played an important role in this process.

342 .

u uvodnom tekstu Rijeè-dvije o pokrenuæu Bisera2. koji je oko lista okupio grupu poletnih muslimanskih pisaca.. 196.. Bosansko-muslimanska književost u doba preporoda 1887. na prelaz 1907. 321 . najveæa je ona koja je na idejnim i strukturalnim stvaralaèkim osnovama bila potpuno profilirana. što æe se kao zbirka pojaviti tek 1914. 2. Uspon i obnova što je Æatiæ napravio u godištu svoga urednikovanja ponajprije æe biti rezultat liènog zraèenja pjesnikova i najava jednog novog senzibiliteta naše književnosti. tretirala kao pouènozabavni. 1.-1913. u 1908. Ambicija vlasnika. a vjerovatno je to bio i jedan od prelomnih momenata u razvoju bosanskomuslimanske književnosti.-1918. Muhsiæ Rizviæ. Sarajevo 1990.359. reæi æe Muhsin Rizviæ u svojoj historiji ovog perioda 1. ali i dubinska kriza stvaralaštva. za omladinu boemski romantièna i poetski magièna i privlaèiva". Generacija pisaca što je napustila Behar još u šestoj i sedmoj godini njegova izlaženja. Biser. 1 / 1912.. Sarajevo 1971. str. dajuæi mu ton i peèat i izvjesnu poetsku rezonancu svojom obilnom i kvalitetnom saradnjom. u Beharu i drugdje. Redakcija je list. a poslije smjenjivanja i nominalnog urednika Šemsi-bega Salihbegoviæa i faktiènog Muse Æazima Æatiæa. to je za osmo godište bila stvaralaèka liènost Muse Æazima Æatiæa. S tim magnetizmom. "Ono što je za prvo godište predstavljala književno impozantna i stimulativna liènost Safvet-bega Bašagiæa. 343 . Meðutim. odlukom vlasnika Adem-age Mešiæa. kulturnih radnika i prosvjetitelja. Opširnije vodjeti u: M. osjeæajuæi da mu je uloga i u književnosti da vrati jedinstvo poljuljano i u Beharu i Gajretu ovaj list æe biti otvoren za sve 1. bila je da se Biser vrati na pozicije narodnosnog utjecaja na Bosanske Muslimane što ga je nekada imao Behar. 2 izd. ali a dobrom mjerom proklamirane didaktiènosti.unaprijed budi reèeno neæe u našem listu mjesto imati". Rizviæ: Behar. str. s karakteristiènim naslovom Pjesme od godine 1900-08 kod agilnog i poduzetnog Muhameda Bekira Kalajdžiæa. nego li prazna politika koja . Biser je zaista nastojao da ide za tom orijentacijom. str. Æatiæ je došao u Mostar za urednika Bisera. kniževo-istorijska monografija. koji æe ponajprije prosvjeæivati jer je "našem narodu preède duševno prosvjetljenje i usavršenje..Fahrudin Rizvanbegoviæ LIRIZAM KAO OBILJEŽJE KNJIŽEVNOSTI U BISERU Kriza Behara nakon poznatog razlaza. a s veæ objavljenim pjesmama. godinu bila je kriza društvene i politièke provenijencije. 1.

u: Ispod i iznad teksta. Ta lirska nota što je donosi Æatiæev krug. ali. A. kvalitet pjesnièkog stvaranja u razdoblju Bisera (oko 50 objavljenih pjesama. ipak. književna kritika. Sarajliæ prema generaciji Hamze Hume. te strogost kojom ga je tjerao da radi4. izvanredna je èinjenica u književnosti i kulturi Bosanskih Muslimana. Prenapregnuta èulnost kao opsesija izraza. uredio više nego za sve godine ovoga stvaranja. a naroèito od devetog broja iz februara 1913. nego i za okonèanje perioda što ga zovemo književnim preporodom. o èemu su pisali Muhsin Rizviæ. èiji æe se književni putevi. nestankom Æatiæa.8. predgovor Sabranim djelima Hamze Hume 1-6. Enes Durakoviæ"3. s druge strane. Musa Æazim Æatiæ . i iznad svega. Iako je Æatiæ bio veæ afirmiran pisac. Nepostojeæa zbirka.Narcisa. Ðikiæ. knj.. otkad se pojavljuje Æatiæ kao urednik. koji bi se svakako mogao zvati njegovim imenom. Ta otvorenost omoguæila je da Biser u književnoj povijesti odigra izuzetnu ulogu mosta. da ga tako nazovem. kao pjesnik još ranije. M. kako svjedoèi književna povijest.književne generacije. Biser ima onu lirsku orijentaciju koja karakterizira ovog pjesnika. Sarajevo 1976. Tuzla 1987. 4. 344 . od kojih su sve najbolje nastale ovdje) osigurava mu ono mjesto u bosanskomuslimanskoj književnosti koje danas s pravom zauzima. Iz tog kruga posebno treba istaknuti Jusufa Tankoviæa. Æatiæ je za tu godinu i po. s jedne. djela 5. 235..izmeðu erotike i mistike. Sarajevo. 1969. a poslije Skendera Kulenoviæa i Maka Dizdara. M. str. a kao urednik sada. što je zapoèela s Hamzom Humom. i generacije. lièna i pjesnièka kriza u kojoj ga je zatekao poduzetni Bekir Kalajdžiæ kad je po njega potegao u Tešanj i doveo ga za urednika Bisera. Sama èinjenica da je Kalajdžiæ za urednika Bisera postavio Musu Æazim Æatiæa od prvorazrednog je znaèaja ne samo za profiliranje lista. Taj Æatiæev krug lirizma što je nastao na liniji njegova simbolistièkog otklona od starije romantiène poezije najavio je pripremao jednu novu stilematiku i poetiku što æe se oglasiti prvom zbirkom Nutarnji život Hamze Hume. str. 1. Fadila Kurtagiæa i Muniba Osmanagiæa . oznaèit æe prevladavajuæi novost u našoj bosansko muslimanskoj književnosti i biti sastavnica starije romantiène književne generacije èiji su reprezantanti Bašagiæ. Æatiæeva uloga u mostarskom razdoblju od znaèaja je i iz još jednog razloga: stvorio je krug. a na èijem je Æatiæ vrhuncu. Sarajevo 1988. Musa Æazim Æatiæ u Mostaru. Begiæ. Karabegoviæ i Š. Isakoviæ. 3. u najnovijem predgovoru ontologoje Muslimanska poezija XX vijeka. Rizviæ. Prevodilaèki rad. u: Neminovnost. izmeðu generacije Bašagiæa i Mulabdiæa. na kome æe biti Æatiæ. (Karakteristièna je èinjenica da u njemu ipak nisu saraðivali ni Bašagiæ ni OsmanAziz). Tako je list bio otvoren i u njemu saraðivali pisci razlièitih orijentacija i profila. Midhat Begiæ i.

46-50. str. Ujeviæ je to sasvim jasno iskazao: "Æatiæ je u ono vrijeme meðu matoševcima s kojim se družio bio potpuno usamljen. istina artificijelan i u dalekom predosjeæanju. uzeta približno. Jusuf Tanoviæ je odmah krenuo artizmom impresionizma i simbolizma i veæ u prvom broju lista u pjesmi u prozi Najljepša stranica neispisana7 traži izraza kojim bi iskazao svoj lirski program.muslimanska književnost. 244-266. jer je bio kudikamo od njih bliži tipu narodnoga pjesnika i prirodnoga èovjeka. u zreloj fazi Preporoda. a karakteristièan je i za Æatiæev krug oko "Bisra". Tanoviæevo traganje kroz pjesme u Biseru se nastavlja. Taj predosjeæaj mladog Tanoviæa samo je kolebanje izmeðu sluæenih iskoraka i ostvarenja. Jer. str. pa u Akordu bola8 prepoznajemo leksik i formalnu dotjeranost æatiæevskog (i posredno matoševskog) daha. str. iskoraèuje u evropski krug lirike. Biser. Demon što æe sve sanje pjesnikove rastjerati na kraju pjesme vidriæevske je inspiracije. kod nekih možda i podsvjesno bila je simbolistièka. izolovan. a imala u sebi neèeg realistièkog".-1937. Biser. Tin Ujeviæ. pa i u ranijoj fazi. str. U njegovoj poeziji. još èvrsto drži ovog mladog pjesnika i uz bašagiæevski iskaz. 251. Biser. posebno morfema. str. nikad nije do kraja i bez rezerve pripada simbolistièkom i kraja impresionistièkom pokretu. str. ali ne i nadahnuæa.. str. Bosansko . a to važi i za njegov književni krug mladih saradnika. 37 345 . Tešanj. ali leksika. ako hoæemo da budemo iskreni nije bio ni jedno ni drugo. 8-13. matoševci ili nematoševci (kako hoæete) oni su bili u tome èasu artiste i dekadenti a Æatiæ. 7.6 Ovaj Ujeviæev uvid oznaèio je problem koji dominira bosanskomuslimanskom literaturom. II. Rizviæ. filozofija Æatiæa bila je filozofija Orijenta filozofija arapske poezije i kulture koja je došla do procvata. 1968. Filozofija njihova. ili æe ih progutati politièki angažman poratnog razdoblja. osobito isprva. . str.. ali i onaj oslon na realnost što je kod njegova mantora otkriva Ujeviæ. u što nas uvjerava poznato.. I. nagovještaj onoga što æe Humo uspjeti iskazati. 4 / 5. M. Musa Æazim Æatiæ.. Sabrana djela. I. I. 268-269 10. Biser. Novi Behar. 6. 11 9. osim Æatiæa najagilnijeg pjesnika Bisera.zapravo ugasiti poput Tanoviæeva. nadahnuto Ujeviæevo svjedoèenje5. poput Kurtagiæeva. Meðutim.9 Tanoviæevi pokušaji da se otrgne i napravi odluèan iskorak. 10 / 1936. kao u Pjesmi momenta10 5. nalazi se i ona osobina bosanskomuslimanskih pisaca koja èvrsto stoji na poziciji svoje orijentalno-islamske civilizacije podloge i istovremeno. osim vala impresionizma i simbolizma što je ovog. pojavljuje se i kod njega jedan. Æatiæ u fazi Bisera. II. 1 / 3. 9 8.

Na razboju. In memoriam tirano. Faiku u T. Je li te pokušaje sputavao sam Biser možemo nasluæivati. moglo je nakratko izgledati da æe baš jedan Mostarac prekinuti evoluciju te litera11. ipak se novi lirski senzibilitet probija. matoševske inspiracije. koje pišu u duhu sentimentalne pozije ašiklija i sevdalija iz minulog perioda ili. biserovske. ta je poezija otvarala jedan novi senzibilitet. žena Hifzije Bjelevca i Zilkida Tuzlanka. (kao u pjesmi Na razvalinama dvora Ali-paše Rizvanbegoviæa). i ideje. Biser. Biser . koji broj ranije. da je njegov prikaz Charlesa Bauarea poslalo na pregled Matošu). Paralelno sa spominjanim pjesnicima èija je uloga zaista promicateljna. Vjetar) probija se u leksici naroèito taj novi izraz koji æe omoguæiti pojavu Hamze Hume i prisiliti nas da govorimo o velièini malenih i u ovom sluèaju. s onim malim sonetnim vijencem Ocvale primule. II. ali u oblasti stiha javljaju se Šefika Nesterin-Bjelovac. Plaè robinje.ostali su samo želja. što je mogla biti mala zbirka) i poslije Fadila Kurtagiæa. Kad se 1919 pojavila zbirka Hamze Hume Nutarnji život. pa i Mirhaba Karišikoviæa. Sve to samo je dokumenat o stanju previranja u lirici i meðu pjesnicima što su saraðivali u Biseru. baš te æatiæevske. istina sa svega 4 pjesme. Pa i u onim Tanoviæevim pjesmama koje imaju rodoljubni ili socijalni podtekst nasljeðen od Kranjèeviæa (U krvavoj noæi. Nepravedno bi bilo ne spomenuti i saradnju žena pisaca stihova u Biseru. svojim ekspresionistièkim vizijama i slobodnim stihom. pseudosentimentalnog žala za prošlim vremenima. a to je isto uredništvo Èeliæu odgovorilo. str.12 Meðutim. posredno. bez obzira na suzdržanost redakcije prema demonijaèkom i tragiènom doživljaju svijeta. str. Svakako da je najznaèajnija Nafija Sarajliæ sa proznim medaljonima nazvanim Teme. 346 . kao najplodnijeg saradnika (sa 23 pjesme u Biseru. i strukture.11 O prijedlogu Mustafe Èeliæa Gazanfera da napiše ogled o Baudelaireu. 280-281. Osim Tanoviæa. poput Bjelevèeve. 1926. naglo za krenula tok ove književnosti. piše cijeli niz stihotvoraca u tradiciji veæ dosegnutog i izraza. No. stvaranje koje je promicalo bosanskomuslimansku književnost u periodu Bisera porodilo je najbolja ostvarenja Muse Æazima Æatiæa i njegova kruga i uèvrstilo proces oslobaðanja izraza i strukture od pojednostavljenog sevdahlijskog i baladiènog tona predhodnog perioda. pa žestoko. Baš ovaj senzibilitet sigurno æe biti uticati i na obznanje Skendera Kulenoviæa desetak godina kasnije. a èinjenica je da je nastojanje da se u list probije lirika koja nosi jedan novi senzibilitet (o èemu svjedoèi odgovor redakcije Faiku u T. i Muniba Osmanagiæa sa 7. II. 256 12. Poruke i odgovori uredništva.

with some reservations. emerging generation with Hamza Humo as its leader. the so-called Circle of Musa Æazim Æatiæ. Biserova uloga u toj matici razvoja bosanskomuslimanske lirike nije mala. Nijedan od spominjanih pjesnika. Kad god je taj dvostruki temelj iznevjeren. Ontogeneza što ju je morao proæi Æatiæ. Ipak. 347 . The lyrical features as one of the main characteristic of Biser would be particularly visible in the poetical collection Ocvale primule /The Shed Primroses Blossoms/. The entrepreneurial and agile Muhamed Bekir Kalajdžiæ went as far as to Tešanj in order to bring to Mostar Musa Æazim Æatiæ as the new editor for Biser. Æatiæ would do more than he had ever done in his entire creative period. Kulenoviæa Ocvale primule zapravo baštinjanje faze Biserove lirike Æatiæeva kruga. ali i Humo i Kulenoviæ u svom razvoju. He also created something new in our parts that can be understood as. Povratak je bio samo zalet. bez obzira što se danas ispod skrame dominirajuæeg ekspresionistièkog izraza nazire i tradicija. pokazalo se da cjelokupna stilematika iz perioda Bisera sa lirizmom kao glavnim obilježjem sada bogatijim za onu avanturu što karakterizira zbirku Nutarnji život. who did not hide that he had been inspired on the Biser source. pojavila zbirka Grad rima i ritmova. zapravo je nesumnjiva. It also gave birth to one of our greatest poets Skender Kulenoviæ. baš kao što je proslov S. Hamza Humo. Tin Ujeviæ would point out the lyrical style of Musa Æazim Æatiæ. Æatiæ had already proved himself as the editor of Behar. During the period of one and a half years as the editor of Biser. In addition to the lyrical poets from the Biser Circle. He was also the link between the older generation of authors such as Edhem Mulabdiæ and Safvet-beg Bašagiæ and the new. This act would gain in importance somewhat later on. such as Hifzi Bjelevac. a ni kasnijih nije mogao a da se ne utemelji na civilizacijsku vezanost za islamsko-orijentalnu osnovu i evrpska lirika dostignuæa. naroèito jasna na podruèju morfemskog i sintagmatskog. zapravo je bila pomak na liniji što je sebi preporodni val zacrtao. kad se 1924. This lyrical type leaned on Matoš. i nije bila bez ozbiljnijeg traga. kad se išlo samo na jednu osnovu bio je to zapravo rukavac što æe se vratiti matici. Musa Æazim Æatiæ as a peculiar person of his times and his poetical expression would foster the lyrical features of our type in Bosnia and Herzegovina.ture. Lyric Features as the Characteristic of Literature in the Biser Perhaps the owner of the Behar Ademaga Mešiæ was not even aware what he did when he fired the nominal editor of Behar Šemsibeg Salihoviæ and the real editor Musa Æazim Æatiæ.

Šefika Nesterin Bjelevac and others. The most renowned among them were Nafija Sarajliæ. Nevertheless. 348 . the lyrical qualities of Musa Æazim Æatiæ's type and circle would reach its culmination in the person and work of Hamza Humo. several poetesses would also emerge.Fadil Kurtagiæ and others.

Knjiga XI-XII je {tampana 1985. Nida'i. Tralji} je izradio prigodnu bibliografiju koja je objavljena u knjizi IX-X. D`aka Be}ir: 9. XV-XVI/1990. 17-34. Buturovi} D`enana: 3. ]ekli} Vasilije: 7. Autori su poredani abecednim. godine. Cviko Fazileta: 4. Salih: 1. eti~ka i strukturna svojstva muslimanskih epskih pjesama objavljenih u Beharu. Po istoj metodologiji je izra|ena i ova bibliografija za posljednjih deset knjiga koje su iza{le u {est svezaka. str. XIX-XX/2001. godine. 311-329. XIII-XIV/1987. Zbirka sid`ila Gazi Husrev-begove biblioteke. XVIIXVIII/1996. 349 .Osman Lavi} Bibliografija Anala (XI-XII . 10. Do sada je iza{lo dvadeset knjiga u 11 svezaka. 243-252.197-222. XIII-XIV/1987. Jedno medicinsko djelo.XIX-XX) Anali Gazi Husrev-begove biblioteke su po~eli izlaziti 1972. Neki legati Osman-Šehdijine biblioteke. 75-78. pisano vjerovatno u Bosni. XV-XVI/1990. a radovi hronolo{kim redom. XIX-XX/2001. Otkri}e muslimanske epike u 19. 175-178. menafí en-nas (Ljekarske koristi svijetu). Azapagi}. XIXII/1985. Duri} Ra{id: 8. Gajretu i Biseru.. 369-372. Ilirski pokret i bosansko-muslimanski knji`evno-kulturni preporod. 141-155. Interes za sufijsku poeziju kod bosanske uleme. Prijevod i bilje{ke: Osman Lavi}. XV-XVI/1990. Risala o hid`ri. i XIX-XX/2001. ^ar-Drnda Hatid`a: 5. Mehmed Teufik: 2. 53-67. 335-341. O Gazi Husrev-begovom vakufu u Slavonskoj Po`egi. vijeku. 153-162.. XIX-XX/2001. XV-XVI/1990. Za prvih 10 knjiga hafiz Mahmud ef. XIX-XX/2001. godine. Ali} H. Knji`evni prevodi sa perzijskog jezika u Beharu. 6. XVII-XVIII/1996. Estetska.

Osvrt na traktat Hasana Duvnjaka. 69-74. 55-68. Abdurrahman Mufti} . XIX-XX/2001. Prilog istoriji bibliotekarstva BiH u XVIII i XIX stolje}u. 83-90. XIII-XIV/1987. Analiza rukopisnog teksta iz astronomije koji se nalazi u Gazi Husrev-begovoj biblioteci. Muslimani i Evropa s kraja 19. 101-111. Biblioteka Šejha Abdurrahmana Sirije za Oglavka.D`ananovi} Ibrahim: 11. 331-339. XVIIXVIII/1996. Tralji}). Had`i} Mehmedalija: 23. sure Kur'ana u Gazi Husrev-begovoj biblioteci. Had`ijahi} Muhamed: 24. Biblioteka Abdulah-efendije Kantamirije. Had`ijamakovi} Muhamed: 350 . Gra|a o posljednjim ostacima bosan~ice u nas. 283-286. 237-242. D`ilo Hasan: 12. 131-145. XVII-XVIII/1996. XI-XII/1985.31-40. 21. Gazi} Lejla-Trako Salih: 17. Had`ibajri} Fejzulah: 19. Najstariji orijentalni rukopisi iz privremenog inventara Gazi Husrev-begove biblioteke. Gudelj Zdenka: 18. 2275-286. XVXVI/1990. XIXXX/2001. Rukopis Ibn Sinaova komentara 113. 113123. 1536. XV-XVI/1990. 14. 25. Faji} Zejnil: 13. XI-XII/1985. XIII-XIV/1987. Med`mua sarajevskog pjesnika Mehmeda Mejlije Guranije. O arhivalija Gazi Husrev-begove biblioteke. XVII-XVIII/1996.novo ime u knji`evnosti Bosansko-hercegova~kih Muslimana na orijentalnim jezicima. Had`ibegovi} Zalkida: 22. XIII-XIV/1987. Osvrt na dva rukopisa na turskom jeziku. 105-130. XI-XII/1985. stolje}a. XI-XII/1985. Rasprava o pet pravnih pitanja o kojima postoji pet razli~itih mi{ljenja. Musa ]azim ]ati} kao {kolski pisac. Filandra Ša}ir: 16. 103-111. 20. 336-339. In Memoriam (Seid M. i po~etka 20. 15. Rukopisi enciklopedija u Gazi Husrev-begovoj biblioteci. XV-XVI/1990.

XV-XVI/1990. XIX-XX/2001. Hasandedi} Hifzija: 39. XIX-XX/2001. 27. XVII-XVIII/1996.Šejh Jujo i njegova summa theologica. 235-240. 40. Hand`i} Adem: 37. Uloga Bisera u kulturno-prosvjetnom uzdizanju Muslimana. Muslimanske privatne biblioteke na orijentalnim jezicima u Mostaru. Porodica Had`ijamakovi}a. Karabezi. 313. Mustafa Ejubovi} . 253-256. 30. XVXVI/1990. XVIIXVIII/1996. Dubrova~ke i mleta~ke pripreme pred razgrani~enje 1699. Nekoliko pjesama iz Ilhamijina divana. Ili} Slobodan: 45. Med`mua Saliha Emina. u~eni ljudi (ulema) njihov rad i djela. 85-92. 163-174. 169-175. Dokumenat o prvom slu`benom popisu Husrev-begova vakufa iz 1604. 211-227. 32. 41. godine. XVIIXVIII/1996. 191-194. Jedan rukopis Muhameda Prozorca. 289-329. 19-24. Hafizovi} Fazileta: 34. 44. Napori za uvo|enje narodnog jezika u po~etne vjerske {kole Muslimana. Had`iosmanovi} Lamija: 31. Muslimanska dru{tva u Mostaru. 38. 259-265.321. Porijeklo mud`ellitskog obrta u Bosni i Hercegovini. 28. 79-86. XIXII/1985. Hafizovi} Re{id: 35.26. 131-139. 33. XVII-XVIII/1996. 3-18. XV-XVI/1990. Muslimanski knji`evnici u Gajretu. Med`mua Abdul-Vehhaba Karahod`e (Karahod`a zade). 29. XVII-XVIII/1996. XIX-XX/2001. Had`i Ahmed Asim-beg Muteveli}. 42. XV-XVI/1990. godine. XI-XII/1985. 51-72. Jedan perzijski gazel Husejna Lamekanija. XVII-XVIII/1996. 93351 . Hajdarhod`i} Hamdija: 36. 295-301. XV-XVI/1990. 257-266. XIII-XIV/1987. 195-211. Rukopisne zbirke i biblioteke na podru~ju Grada~ca. 241-250. XV-XVI/1990. XI-XII/1985. Biblioteka i ulema. Hukovi} Muhamed: 43. O nekim vakufima u Slavoniji iz XVI stolje}a. XIII-XIV/1987.

59-70. 71-86. Apozitivi u arapskoj re~enici . 55. Jahovi} Red`ep: 52. XVII-XVIII/1996. Dvije verzije hronike o Mekam-i Ibrahimu. 58. XV-XVI/1990. XIX-XX/2001. XVII-XVIII/1996. XV-XVI/1990. Kar~i} Fikret: 54. 323-333. Mulazemet defteri kao izvor za prou~avanje na{e uleme. 251-263. 46. XIII-XIV/1987. Odnos bosanske uleme prema reformama u Osmanskoj carevini u XIX vijeku. XVII352 . XIXXX/2001. XIX-XX/2001. Juzba{i} D`evad: 53. Bosanskohercegova~ki Muslimani i njihov jezik. XIX-XX/2001. Vid bosanskog jezika. Pozdravni govor na otvaranju nau~nog skupa "Doba Bosanskomuslimanskog preporoda".153178. XIX-XX/2001. Rije~ glavnog urednika. 51. XIII-XIV/1987. 5-6. 223-235.prema poglavlju "Apozititvi" u djelu al-Fawaid al-Abdijja Šejha Juje. Kasumovi} Ahmet: 59. Rukopis Mehmeda Hand`i}a Magma'a al-bihar fi tarih al-ulum wa asfar. Isakovi} Alija: 47. Hafiz Abdullah Ajni ef. XIX-XX/2001. 169-189. Kasumovi} Azra: 60. XIXII/1985. godine na dr`anje Muslimana u Bosni i Hercegovini. Zamah{erijev komentar Kur'ana -Glavna determinanta Korkutovog prijevoda. Njema~ka knji`evnost u muslimanskim preporodnim ~asopisima. Jahi} Mustafa: 48. XVXVI/1990. Rukopisi djela Šejh Juje u Gazi Husrev-begovoj biblioteci. Refleksije ratova na Balkanu 1912/13. 135-151. 299-310. 49. XI-XII/1985. 50. 113-120. XVII-XVIII/1996. Kari} Enes: 56. 147-160. 62. 39-54. 3-4. Kasumovi} Ismet: 61. 265-273. 221-231. Kasida Ahmeda Vahdetija iz njegovog sarajevskog divana. Pitanje javnopravnog priznanja islama u jugoslovenskim krajevima nakon prestanka osmanlijske vlasti. Bu{atli}. Ima li nearapskih rije~i u Kur'anu. 57.95.

Doprinos Osmana A. Lati} D`emaluddin: 72. Lirska pjesma i balada u Beharu. 125-133. Mahmut}ehaji} Rusmir. Rukopisi Mehmeda Hand`i}a u Gazi Husrev-begovoj biblioteci. XIII-XIV/1987. 35-44. Arapska knji`evnost u preporodnim ~asopisima. 225233. 37-51. XVII-XVIII/1996. XIII-XIV/1987. 211-219. 74. Arhivska gra|a Gazi Husrev-begove biblioteke. Korkut Halima: 65. 76. Filantropija kod Bosanskih Muslimana sa osobitim osvrtom na pravila dobrotvornih dru{tava na po~etku XX stolje}a. 69. XVII-XVIII/1996. XIX-XX/2001. 189-194. Muslimanska kulturno-prosvjetna dru{tva. Kemura Ibrahim: 63. 241-249. 121-139. XI-XII/1985. Maglajli} Munib: 75. XIII-XIV/1987. Ruska knji`evnost u Beharu i Gajretu. 64. Lavi} Osman: 73. XIX-XX/2001. Zna~enje "Iluma" s posebnim osvrtom na Isto~no blago Mehmed-bega Kapetana Ljubu{aka. Osnova za katalogizaciju rukopisa na arapskom jeziku. 179-185. Iseljavanje Bo{njaka muslimana iz Bosne i Hercegovine za vrijeme Austro-ugarske vladavine i risala Mehmeda Tevfika Azapagi}a. Kujund`i} Enes: 67. XVXVI/1990. XIX-XX/2001. 389-396. 123-129. 217-220. 353 . Kusturica Nazif: 71. Islamska pou~no-prosvjetiteljska linija u djelu Mehmed-bega Kapetana Ljubu{~aka. Polo`aj i uloga Islamske vjerske zajednice i Gajreta u dru{tveno-politi~kom `ivotu Muslimana po~etkom 30-ih godina ovog stolje}a.XVIII/1996. 68. 70. XIX-XX/2001. XVII-XVIII/1996. Mujezinovi} Mehmed. 73-102. Sokolovi}a zdravstvenoj istoriji Sarajeva. XIX-XX/2001. Klasifikacija knji`evne gra|e na arapskom jeziku za bibliote~ke potrebe. XIII-XIV/1987. (druga knjiga). Krasni~i Ajten: 66. 45-53. 87-103. Merhemi}.

Mehdiu Feti: 80. Popovi}a i M. (Sulejman Had`iefendi}-Imamovi}): (1292-1382. (Prilog istoriji astronomije u BiH). Muhaddis Mustafa Pru{~ak. Na marginama verbalnog ranog su~eljavanja sunizma (ortodoksije) i sufizma(misticizma u islamu) u Bosni i Hercegovini. 227-239. 267-280. Mustafa Ejubovi}-Šejh Jujo. @ivotni put Osmana ef. 229-258.n. . 89. 267-272. XI-XII/1985. XVII-XVIII/1996. Dvije rasprave {ejh Mustafe Sarajli}a.H. Bana /posebno Mejrima i hajduci/. XIII354 . XI-XII/1985. 97-105. Kvadranti u Bosni i Hercegovini. Prosvetiteljsko-preporodne drame J. Risala fi adab el-bahs./1875-1962. Pru{~anin. Nekoliko klasi~nih astronomskih pomorskih instrumenata u Gazi Husrev-begovoj muvekkithani u Sarajevu. 213-218. Mrahorovi} Muhamed: 85. XVII-XVIII/1996. (Traktat o disputaciji ili o metodi postupka u raspravi). 87-97. 3-17. Red`ovi}a. Memija Minka: 82. XVII-XVIII/1996.e). Hadim Ali-pa{ina medresa u Kladnju. 83. Muhamed. 347-355. XIX-XX/2001. Mulaomerovi} Jasminko: 87. Porodica Serdarevi} sa posebnim osvrtom na Muhameda Seida i Abdullaha Serdarevi}a. 91. 303-311. XVII-XVIII/1996. Sulejman Fikri Erten. Milin~evi} Vaso: 84. XIII-XIV/1987. XI-XII/1985. 88. Nekoliko arapskih rukopisa bosanskog porijekla u Pri{tini. Muvekkithane. XVII-XVIII/1996. S. Pojam mudrosti i slika mudraca u alhamijado knji`evnosti.XI-XII/1985. Mulahalilovi} Enver: 86. 369371. 141-164.Osman: 77. muvekkiti i mjerenje vremena. 163-167. Mehti} Halil: 81. XVII-XVIII/1996. Naki~evi} Omer: 90. Mahmutovi} Mirsad: 78. Bosanac. XIX-XX/2001. XV-XVI/1990. Štampa i predpreporodni period Bosansko-muslimanske knji`evnosti. Mustafa b. Ma{i} Ahmed: 79. 117-129.

100. 277-287. Prijevodi sa francuskog i drugih romanskih jezika u muslimanskim ~asopisima u doba preporoda. 96. Nametak Fehim: 94. XVII-XVIII/1996. Turcizmi u Dervi{u pjesnika Stijepa \ur|evi}a. Usmena predaja o {ehitima i njihovim grobovima. 97. Nezirovi} Muhamed: 98. 209-214. XIX-XX/2001. 103. 27-56. Palavestra Vlajko: 106. 187-194. O pogledima Vladimira ]orovi}a na knji`evno-kulturno i umjetni~ko stvaranje muslimana u BiH. Traktat o u~enju islamskih frakcija od Muhameda Ibn Pira 'Ali El-Bergilija. XIII-XIV/1987. Traktat o vrlinama d`emata had`i Mustafe Pru{~aka. Nametak Alija: 93. Institucija "nekibul-e{rafa" u Bosni i Hercegovni. XIX-XX/2001. XIII-XIV/1987. Muslimanski narodni govori i standardizacja na{ega jezika. 181-200. XVIIXVIII/1996. XIIIXIV/1987. XV-XVI/1990. Rukopisna zbirka Habibe Mehmedba{i} iz Stoca. 92.XIV/1987. Peco Asim: 107. 95. Teme. XV-XVI/1990. XI-XII/1985. 41-49. 104. Ahmed Bejazi} i njegovo djelo 'I{arat al-maram min 'ibarat alimam. XI-XII/1985. Omerdi} Muharem: 102. 253-257. XI-XII/1985. (1579-1632). XIXXX/2001. 105. 147-152. Traktak o postu {est dana mjeseca {evvala Had`i Mustafe Pru{~aka. 19-37. 55-70. 355 . 131-145. O uticaju islamske umjetnosti na pravoslavnu u Bosni i Hercegovini. 7-28. Nilevi} Boris: 99. Va`niji legati u rukopisnom fondu Gazi Husrev-begove biblioteke u Sarajevu. godine. XVIIXVIII/1996. Iz historijske geografije Srpske pravoslavne crkve u Bosni i Hercegovini 1463-1557. 179-190. 101. Hafiz Sejjid Zenunovi} i njegov prijevod Kur'ana. 68-84. 7-14. XVII-XVIII/1996. 163-168. motivi i simboli u pjesmama divanskih pjesnika iz Bosne i Hercegovine.

XI-XII/1985. 7-15. kulturnoj i prepisiva~koj djelatnosti Pljevljaka na orijentalnim jezicima u vrijeme osmanske uprave. Pogled na pismo i jezik lista Gajret u 1913. 175179. XVII-XVIII/1996.XIX-XX/2001. 385-387. Osnivanje i rad islamske dioni~ke {tamparije (tiskare) u Sarajevu od 1905-1918. XIXXX/2001. Bitna znakovitost drugog Isaovog dolaska u rukopisu Mehmed ef. 121. ^ija je pjesma "Ti besposlen nemoj hodat"?. Šta je na{a ba{tina? Posebno o jednom rukopisu koji se ~uva u jevrejskoj op}ini u Sarajevu. Radovi Hamdije Kre{evljakovi}a i drugih histori~ara u Beharu. Silajd`i} Adnan: 116. 289-294. 356 . 75-81. Had`i-bad`e Kadun medresa u Tuzli. XVII-XVIII/1996. godine. 113121. Re{idbegovi} Amra: 110. 241-249. XI-XII/1985. godini. 105-109. Hand`i}a. Doba preporoda kao prelomno u Bosansko-muslimanskoj knji`evnosti i kulturi. XIX-XX/2001. XIX-XX/2001. 287-297. ]ehaji}eva studija o Ba{agi}evoj disertaciji. 233-238. Rizvi} Muhsin: 112. 201-210. Lirizam kao obilje`je knji`enosti u Biseru. 113. Smaji} Husein: 118. XVII-XVIII/1996. Alija: 115. Rad je {tampan na francuskom jeziku. Prilog kulturnoj istoriji pljevaljskog kraja o nau~noj. XVII-XVIII/1996. Šami} Jasna: 119. Sadikovi} A. Pelidija Enes: 108. 91-95. Ali Fehmi D`abi}. XVII-XVIII/1996. XIX-XX/2001. Rizvanbegovi} Fahrudin: 111. XIX-XX/2001. 219-224. 120. Rasprava o Muaviji Ibn Ebi Sufjanu. 341346. 109. Rukopisi poezije Hasana Kaimi Babe. Sadak Bekir: 114. Smailovi} Ismet: 117. 357368. XVII-XVIII/1996. XVII-XVIII/1996.

In Memoriam. vazovi i vaizi u Bosni i Hercegovini.Šeta Ferhat: 122.XI-XII/1985. Vaz. dr Muhamed Had`ijahi}. komentator Sulejman ^ejebijina djela Vesilet en-Ned`at. XVII-XVIII/1996.knjiga savjeta Ibrahima Zikrije U`i~anina. 126. XIII357 . Nametak. 129. Tanaskovi} Darko: 124. In memoriam. 221-226. Prof. XV-XVI/1990. Ibrahim Zikrija iz U`ica. Muji}. 132. Had`i Mujaga Mehremi} 1877-1959. XVXVI/1990. XVII-XVIII/1996. Had`ibajri}. 111-116. 157-161. Prof dr Ahmed Tuzli}. `ivot i djelo: Porijeklo porodice Merhemi}. XVII-XVIII/1996. 335-345. XIIIXIV/1987. 293-299. XI-XII/1985. had`i Fejzulah ef. Opis rukopisa matematskog djela "Hulasa al-hisab". 3-6. 331-336. XIIIXIV/1987. Ze~i} D`evad: 137. Šukri} Nijaz: 123. 107-111. Prof. 281-286. Trako Salih: 125. had`i Ali ef. Prvi svr{enici Darul-muallimina suradnici Behara. 251256. 287-291. Muhamed A. Predavanja Mesnevije i mesnevihani u Sarajevu. Pendnama . In Memoriam. 131. -XIII-XIV/1987. Jedan doma}i farmakolo{ki rukopis iz zbirke manuskripata Orijentalnog instituta u Sarajevu. Prof. XIXXX/2001. 133. 127. 165-173. Abdulah Polimac. Uz 450-godi{njicu Gazi Husrev-begove biblioteke. XVIIXVIII/1996. dr Had`i Abdurahman Nametak. XVII-XVIII/1996. 195-208. Projekat biografskog leksikona uleme "perifernog islama ". 273-278. XI-XII/1985. Tralji} Mahmud: 130. 261-265. Ahmed Selimovi}. 135. 128.. . Uredni{tvo: 136. In Memoriam. 134. XVXVI/1990. Op}i kriterij za izbor u zvanje vjersko-prosvjetne uleme u Bosni i Hercegovni. Jedan autograf Muhameda Hilmije Gore iz Sarajeva.

358 . 193-207. Podizanje i odr`avanje objekata islamske arhitekture u Sarajevu u XVI vijeku.XIV/1987. XIII-XIV/1987. 97-102. Zlatar Behija: 138.

......................................... 89 Enes Pelidija: RADOVI HAMDIJE KREŠEVLJAKOVIÆA I DRUGIH HISTORIÈARA U BEHARU The works of Hamdija Kresevljakovic and ather historians in Behar... 37 Džemaludin Latiæ: ARAPSKA KNJIŽEVNOST U PREPORODNIM ÈASOPISIMA Arabic Literature in our Revival Periodicals...... 73 Nazif Kusturica: RUSKA KNJIŽEVNOST U BEHARU I GAJRETU Russian Literature in Behar and Gajret............SADŽAJ Muhsin Rizviæ: DOBA PREPORODA KAO PRELOMNO U BOSANSKO-MUSLIMANSKOJ KNJIŽEVNOSTI I KULTURI The Age of Revival as a Crossroad in Bosnian Moslem Literature and Culture... 47 Muhamed Neziroviæ: PRIJEVODI SA FRANCUSKOG I DRUGIH ROMANSKIH JEZIKA U MUSLIMANSKIM ÈASOPISIMA U DOBA PREPORODA Translations from French and Other Romance Languages in the Bosnian Moslem Journals in the Time of Revival....................................... 57 Redžep Jahoviæ: NJEMAÈKA KNJIŽEVNOST U MUSLIMANSKIM PREPORODNIM ÈASOPISIMA 1900.........-1918........ German Literature in the Moslem Journals in the Revival Period... Gajret and Biser.....................................................................107 ................ 9 Beæir Džaka: KNJIŽEVNI PREVODI SA PERZIJSKOG JEZIKA U BEHARU.......................... GAJRETU I BISERU Literary translations from Persian in Behar....... 19 Munib Maglajliæ: LIRSKA PJESMA I BALADA U BEHARU Lyrical Song and Ballad in Behar..............................................................................

.......... Ethical and Structural Features of Moslem Epic Songs in Behar 1900-1912... BANA (POSEBNO MEJRIMA I HAJDUCI) The Enlightenment and Revival Plays of Jovan Sterija Popoviæ and Matija Ban (Particularly Mejrima and Hajduci).......Mahmud Traljiæ: PRVI SVRŠENICI DARU-L-MUALLIMINA SURADNICI BEHARA The first graduates of Darul-Muallimin contributors to Behar.....-1912..... 177 Enes KUJUNDŽIÆ: FILANTROPIJA KOD BOSANSKIH MUSLIMANA SA OSOBITIM OSVRTOM NA PRAVILA DOBROTVORNIH DRUŠTAVA NA POÈETKU XX STOLJEÆA .... 133 Vlajko Palavestra: USMENA PREDANJA O ŠEHITIMA I NJIHOVIM GROBOVIMA The Oral Tradition about Shahids and their Graves.. 155 Muhamed Hukoviæ: MUSLIMANSKI KNJIŽEVNICI U GAJRETU The Moslem Writers in the Gajret..... VIJEKU A Discovery of the Moslem Epic in 19th Century.............................. Esthetic.......................... 149 Rašid Duriæ: ESTETSKA... 119 Boris Nileviæ: O POGLEDIMA VLADIMIRA ÆOROVIÆA NA KNJIŽEVNOKULTURNO I UMJETNIÈKO STVARANJE MUSLIMANA U BOSNI I HERCEGOVINI On the Views of Vladimir Æoroviæ about the Literary and Cultural and Artistic Work by the Moslems in Bosnia and Herzegovina......................................................... POPOVIÆA I M............................... ETIÈKA I STRUKTURNA SVOJSTVA MUSLIMANSKIH EPSKIH PJESAMA OBJAVLJENIH U BEHARU 1900................................. 113 Vaso Milinèeviæ: PROSVETITELJSKO-PREPORODNE DRAME J............................ 165 \enana Buturovi}: OTKRIÆE MUSLIMANSKE EPIKE U 19.. S....................

........................................................................... 253 ....................................... In Sarajevo Between 1905 and 1918......... 243 Ahmet Kasumoviæ: BOSANSKOHERCEGOVAÈKI MUSLIMANI I NJIHOV JEZIK Bosnian-Herzegovinian Moslems and Their Language................................................................................. 227 Lamija Hadžiosmanoviæ: ULOGA BISERA U KULTURNO-PROSVJETNOM UZDIZANJU MUSLIMANA The Role of Biser in the Cultural and Educational Ascension of the Moslem People......... GODINE The Establishment and Work of Islamic Printing Shop Ltd.............................................-1918.......... 191 Hivzija Hasandediæ: MUSLIMANSKA DRUŠTVA U MOSTARU The Moslem Societies in Mostar... 221 Ibrahim Kemura: MUSLIMANSKA KULTURNO-PROSVJETNA DRUŠTVA The Muslim cultural and educational associations.................................................................................Philantropist Work among the Bosnian Moslems with a Particular review of the Humanitarian Societie's Rules at the Beginning of 20th Century.................... 237 Asim Peco: MUSLIMANSKI NARODNI GOVORI I STANDARDIZACIJA NAŠEGA JEZIKA The Moslem People's Speeches and the Standardization of Our Language.................................................................................................... 197 Minka Memija: ŠTAMPA I PRETPREPORODNI PERIOD BOSANSKOMUSLIMANSKE KNJIŽEVNOSTI The Press and the Period of Bosnian Moslem Literature before the Revival.................... 215 Amra Rešidbegoviæ: OSNIVANJE I RAD ISLAMSKE DIONIÈKE ŠTAMPARIJE (TISKARE) U SARAJEVU OD 1905.................................

........................................................... 313 Šaæir Filandra: MUSLIMANI I EVROPA S KRAJA 19................... GODINE NA DRŽANJE MUSLIMANA U BOSNI I HERCEGOVINI Reflections about the Wars on the Balkans 1912-1913 in the Light of Behavior of the Moslems in Bosnia and Herzegovina.. 343 Osman Lavi}: Bibliografija Anala (XI-XII ................................ 333 Fahrudin Rizvanbegoviæ: LIRIZAM KAO OBILJEŽJE KNJIŽEVNOSTI U BISERU Lyric Features as the Characteristic of Literature in the Biser........................................................................................ 289 Alija Isakoviæ: VID BOSANSKOG JEZIKA The Aspect of Bosnian Language.................... 301 Vasilije Èekliæ: ILIRSKI POKRET I BOSANSKO-MUSLIMANSKI KNJIŽEVNO-KULTURNI PREPOROD The Illyrian Movement and the Bosnian-Muslim literary and cultural renaissance......... 277 Ismet Smailoviæ: POGLED NA PISMO I JEZIK LISTA GAJRET U 1913....... STOLJEÆA Moslems and Europe towards the End of 19th and at the Beginning of 20th Century......................XIX-XX).......................................................................................... GODINI An Outlook on the Language and Alphabet of the Gajret Journal in 1913.................................Dževad Juzbašiæ: REFLEKSIJE RATOVA NA BALKANU 1912................ I POÈETKA 20............../13...... 349 .................... 267 Zdenka Gudelj -Velaga: MUSA ÆAZIM ÆATIÆ KAO ŠKOLSKI PISAC The paper examines a possibility ofincluding the poem by Musa Æazim Æatiæ................................

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->